Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 24. 2. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.415

@ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH

NE PODR@AVAM POLITIKU MINISTRA ZUKANA HELEZA
5. strana

Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

REPUBLIKA SRPSKA PREPOLOVLJENA
2. strana

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

PARTIJAMA IZ FIRMI PO 50.000 KM
3. strana

Rje{enje za IPA 2012. za nekoliko dana
SJEDNICA VIJE]A MINISTARA BiH
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

7. strana

Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [TITIO
Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja

DANAS PRILOG

UBIJEN FOTOGRAF BUKVI]

12. strana

SAM SE OD ^AVKE I D@UVE
13. strana

U @I@I
Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

2

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Zajedni~ka komisija za evropske integracije PSBiH

Aplikacija za EU u junu
Do kraja godine vlasti BiH bi mogle dobiti upitnik, nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi sticanje kandidacijskog statusa
Predaja aplikacije Bosne i Hercegovine za ~lanstvo u Evropskoj uniji mogla bi se desiti ve} u junu, a do kraja godine vlasti na{e zemlje bi mogle dobiti i upitnik nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi stjecanje kandidacijskog statusa. Rekao je ovo Halid Genjac, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za evropske integracije Parlamentarne skup{tine BiH, na ju~era{njoj sjednici tog parlamentarnog tijela. Kao prioritete djelovanja ova komisija u narednom periodu postavila je stalnu raspravu, svaka tri mjeseca, o toku napretka BiH na evropskom, ali i evroatlantskom putu. Tu se prvenstveno misli na razmatranje napretka koji se odnosi na provedbu Privremenog/Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SSP), kao i dokumenta Evropsko partnerstvo. baviti Zajedni~ka komisija za evropske integracije, dr. Genjac naglasio je i stalni proces pra}enja programiranja Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) za 2012. i 2013, ali i realizaciju i provedbu dosada{njih programa IPA fondova. Tako|er je kao va`an segment istaknut i proces koji se odnosi na uspostavu nacionalnog (dr`avnog) programa integrisanja, kao dokumenta koji }e poslu`iti za provedbu u djelo (kroz zakonske i sve druge odluke) uvo|enja pravne ste~evine EU u doma}e zakonodavstvo. - Na prolje}e ili rano ljeto planiran je interparlamentarni susret predstavnika BiH i Evropskog parlamenta. S obzirom na to da u tom periodu o~ekujemo predaju aplikacije za ~lanstvo u EU, ovaj segment aktivnosti u narednom periodu }e se vjerovatno jo{ vi{e intenzivirati, naglasio je Genjac.

Zoran \eri}: Optu`be na ra~un Vlade RS-a

Igor Radoji~i}: Sjednica bi bila velika gre{ka

Republika Srpska prepolovljena
PDP je tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela
Zahtjev 31 opozicionog poslanika da se u Narodnoj skup{tini Republike Srpske otvori rasprava o zaklju~ku Vlade RS-a, kojim se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte RS-a i distrikta Br~ko, nije dobio podr{ku vladaju}ih stranaka pa posebna sjednica zakazana za ju~er nije ni odr`ana. PDP je, podr`an poslanicima SDS-a i DP-a, tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela tu RS-a, jer sada me|unarodna zajednica procjenjuje da li je lo{e {to nema sjednice ili bi bila lo{a diskusija na sjednici. “Oni koji ne `ele da zatvore superviziju u Br~kom, imaju sada fantasti~nu priliku da tra`e obrazlo`enje u ovom neodgovornom potezu PDP-a i onih koji su ih podr`ali” rekao je Radoji~i} i dodao , da je za danas planirana sjednica Vije}a za implementaciju mira u BiH te da se “~ekalo da RS napravi pogre{an korak” .

Priprema za ulazak Hrvatske u EU
Na prijedlog ~lana Komisije Ognjena Tadi}a (SDS) u programu aktivnosti kojem }e Komisija posvetiti posebnu pa`nju, bit }e i rasprava o adekvatnim pripremama za prevladavanje negativnih posljedica ulaska Republike Hrvatske u EU po bh. privredu. Ovo je od posebne va`nosti s obzirom na to da BiH u velikoj mjeri treba da bude spremna u nekim segmentima, kao {to je uspostava grani~nih prelaza po {engenskom sistemu, ~ak i {est mjeseci ranije od ulaska Hrvatske u EU, odnosno najkasnije do 1. januara 2013. Komisija za evropske integracije planirala je i organiziranje tematske sjednice koja }e biti posve}ena Halid Genjac: Nu`an borbi protiv korupcije u BiH.
A. TERZI]

^lanstvo u NATO-u
Dio koji se odnosi na ispunjavanje uslova za prijem u punopravno ~lanstvo NATO-a bit }e u domenu analize Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost PSBiH. Zaklju~ak o tromjese~nom razmatranju napretka BiH na evroatlantskom putu BiH prihvatili su naime Predstavni~ki i Dom naroda PSBiH, a na inicijativu zastupnika SDA [efika D`aferovi}a. Kao segmente kojim }e se u narednom periodu

Za koga radi PDP
- PDP je neodgovorna partija, koja se budi s vremena na vrijeme, od izbora do izbora i vrlo te{ko se snalazi u opoziciji, pa stoga pravi gre{ke koje nanose {tetu svima. Za koga radi PDP, ako ovo {to su danas uradili nije u interesu RS-a?, podvukao je Radoji~i} i zaklju~io da vlast u RS-u nema namjeru da provocira bilo koga i nada se da }e me|unarodna zajednica imati snage da zavr{i superviziju u Br~kom. [ef Kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica je rekao da su poslanici te stranke podr`ali inicijativu za odr`avanje posebne sjednice, jer su smatrali da se trebalo razgovarati o ovom pitanju, ali da je volja ve}ine odlu~ila druga~ije. Govedarica nije negirao da se od 1999. godine, unato~ rezoluciji NSRS-a kojom se ne priznaje arbitra`na odluka za Br~ko, do danas dosta toga uradilo da bi se ukinula supervizija u distriktu Br~ko. Potvrdio je da je PDP, koji je inicirao odr`avanje posebne sjednice, pripremio i odre|ene zaklju~ke, me|u kojima i taj da se otvori kancelarija RS-a u distriktu Br~ko, a koja je nekada postojala, a sada ne G. KATANA postoji.

Pogre{an korak
[ef Kluba poslanika PDP-a Zoran \eri} istakao je da je neodr`avanje posebne sjednice samo dokaz da skup{tinska ve}ina u RS-u nije imala hrabrosti da se uhvati uko{tac s raspravom o ovoj temi. “Ostali su du`ni gra|anima RS-a da objasne za{to je prekinut teritorijalni kontinuitet RS-a i za{to je RS podijeljen na dva dijela zaklju~kom Vlade RS-a i za{to oni nisu objavljeni u Slu`benom glasniku. Postavlja se pitanje zbog koga se sve to krije, da li od gra|ana RS-a” , kazao je \eri}. Vladaju}u ve}inu optu`io je da je prekr{ila raniji zaklju~ak u kojem se ka`e da NSRS ne prihvata arbitra`nu odluku. Odgovaraju}i na \eri}evu izjavu, predsjednik Narodne skup{tine RS-a Igor Radoji~i} iznio je niz te{kih kvalifikacija na ra~un PDPa, ustvrdiv{i da su mogli nanijeti veliku {tetu RS-u zahtjevom da se na posebnoj sjednici parlamenta RS-a raspravlja o karti RS-a i distrikta Br~ko. Radoji~i} je naglasio da je zahtjev za sazivanje posebne sjednice bio velika gre{ka na {te-

stalni proces pra}enja napretka na evropskom putu

V I J E S T I

PREMIJERI REGIONA

Zajedni~ki protiv poplava
Sastanak predsjednika vlada regiona posve}en zajedni~kim aktivnostima na predupre|ivanju eventualnih opasnosti od poplava i drugim pitanjima od regionalnog zna~aja bit }e odr`an danas u Banjoj Luci, javlja Fena. Doma}in sastanka bit }e predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar D`ombi}, a najavljen je do la zak pred sje dava ju }eg Vi je }a mi nis ta ra BiH Vjekoslava Bevande, predsjednika Vlade Federacije BiH Nermina Nik{i}a, predsjednika Vlade Srbije Mirka Cvetkovi}a, predsjednika Vlade Crne Gore Igora Luk{i}a, dok }e iz Hrvatske prisustvovati izaslanik premijera, odnosno ministar unutra{njih poslova Ranko Ostoji}. D`ombi} je 8. februara uputio pismo predsjednicima vlada Federacije BiH Nerminu Nik{i}u, Srbije Mirku Cvetkovi}u, Crne Gore Igoru Luk{i}u i Hrvatske Zoranu Milanovi}u u kojem je predlo`io osnivanje zajedni~kog koordinacionog tijela koje }e imati zadatak da unaprijed pripremi plan da bi na najbolji na~in spremili svoje kapacitete za za{titu stanovni{tva i sprije~ili poplave.

D`ombi} je pismo uputio u namjeri da se preduprijede sve posljedice mogu}ih poplava. Smatra da je ovo inicijativa koja na najbolji na~in mo`e na vrijeme omogu}iti neophodne pripreme da bi se zajedni~ki preventivno djelovalo na eventualne prirodne nepogode.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

U @I@I

3

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

Partijama iz firmi po

50.000 KM
Predvi|eno da se iznos dobrovoljnih priloga pravnih osoba sa 12.000 (15 prosje~nih pla}a) pove}a na 50.000 KM, a fizi~kih osoba sa 6.400 (osam prosje~nih pla}a) na 10.000 KM godi{nje
Iznos dobrovoljnih priloga koje pravne osobe u toku jedne kalendarske godine mogu dozna~iti politi~koj stranci trebale bi se pove}ati za nevjerojatnih 38.000 KM ili ~ak 316,67 posto. Naime, novim prijedlogom zakona o finansiranju politi~kih stranaka, koje je Interresornoj radnoj grupi dostavio njen dopredsjedatelj i ministar pravde BiH Bari{a ^olak, pove}an je iznos dobrovoljnih priloga na godi{njem nivou za pravne osobe, sa dosada{njih 15 prosje~nih pla}a u BiH (oko 12.000 KM), na 50.000 KM. da{njih osam prosje~nih pla}a u BiH (oko 6.400 KM). Prvi put u prijedlogu zakona propisane su i dotacije koje ~lan politi~ke stranke mo`e uplatiti na ra~un svoje partije u toku jedne kalendarske godine. Prijedlog je da to bude iznos do 15.000 KM. Interesantno je kako ovaj iznos dotacije, uklju~uje i ~lanarine koje obi~no u svim strankama iznose svega 12 KM na godi{njem nivou (po jednu KM mjese~no), {to zna~i da bi se ~lanu omogu}ilo da podupre stranku sa jo{ 14. 988 KM u toku godine. O~ito je da se politi~ke stranke koje su prema ocjenama nevladinih organizacija u BiH i dalje segment u kojem je najvi{e prisutna korupcija u BiH na sve na~ine `ele domo}i dodatnih sredstva. U skladu s tim vjerojatno je i predlo`en na~in preraspodjele sredstava u okviru novog prijedloga zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH koji se odnosi na izdvajanja iz dr`avnog bud`eta. Tako je propisano da sredstva na godi{njem nivou koja se izdvajaju za rad politi~kih stranaka, koalicija i neovisnih kandidata, te parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata budu utvr|eni na nivou od 0,2 posto ukupnog iznosa bud`eta BiH {to zna~i da se za ove namjene mo`e izdvojiti ~ak oko 1,8 miliona KM (izvr{enje bud`eta u 2011. bilo na razini 905 miliona KM). Prema dosada{njim rje{enjima, sva sredstva iz bud`eta institucija, ina~e, bila su usmjeravana isklju~ivo za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata, {to je u novom prijedlogu promijenjeno.

Bud`etska preraspodjela
Naime, predlo`eno je da se od ukupnog iznosa na godi{njem nivou u bud`etu institucija BiH ~ak 75 posto sredstava upla}uje na ra~une politi~kih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. Preostalih 25 posto bi se, u skladu sa novim prijedlogom, usmjeravao za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata. Unutarnja raspodjela ovih sredstava definira se tako da se 30 posto sredstava dijeli jednako svim politi~kim strankama i koalicijama koje su osvojile mandate, dok se 60 posto iznosa raspodjeljuje na osnovu broja zastupni~kih, odnosno delegatskih mandata koje svaka politi~ka stranka, koalicija stranaka ili neovisni kandidat imaju u trenutku dodjele mandata. Preostalih 10 posto iz ukupnog iznosa raspore|uje se

Bari{a ^olak: Dostavio prijedlog zakona

Legalizacija donacija
Predlo`eno je i pove}anje dobrovoljnih priloga fizi~kih osoba u toku jedne godine, i to za 3.600 KM, odnosno 56,25 posto. Tako bi prema novom prijedlogu svaki gra|anin BiH, u toku kalendarske godine, politi~koj stranci mogao dozna~iti prilog u ukupnom iznosu od 10.000 KM. Umjesto dosa-

Zgrada stranaka: Politi~ke partije i dalje me|u najkorumpiranijim u BiH

Zabrana finansiranja iz inostranstva
Novim prijedlogom zakona pro{iruje se i dio koji se odnosi na zabranjene priloge. Tako je propisano da je politi~kim strankama u BiH zabranjeno da se ubudu}e finansiraju iz stranih dr`ava, kao i stranih politi~kih stranaka i pravnih osoba. Iznimno od ove zabrane izuzet je dio koji se odnosi na programe namijenjene za edukaciju, a s ciljem razvoja i promocije demokratskih na~ela. Zabrana finansiranja stranaka je pro{irena i na sindikate, udruge i druge neprofitne organizacije koje se finansiraju javnim sredstvima bez obzira na iznos sredstava.

parlamentarnim grupama srazmjerno broju zastupni~kih mjesta manje zastupljenog spola. Kako saznaje Oslobo|enje, prijedloge novog zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH Interresorna radna grupa za pripreme izmjena i dopuna ovog, ali i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Izbornog zakona BiH razmatrat }e na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, 27. februara. Brojne preporuke koje se odnose na pobolj{anje zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH dali su Misija OSCE-a u BiH, odnosno njen Odjel za demokratizaciju i ljudska prava (ODIHR), te Grupa dr`ava Vije}a Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), ali one u velikoj mjeri nisu uva`ene.
Almir TERZI]

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA

SLU^AJ SEJDI] - FINCI

Koridor 5c zajedni~ki interes
Ministar komunikacija i transpor ta BiH Damir Had`i} upoznao je ju~er ambasadora Hrvatske u BiH Ton~ija Stani~i}a sa nekoliko prioriteta na kojima BiH radi kako bi spremna do~ekala ulazak Hrvatske u EU, poput izgradnje grani~nih prelaza po evropskim standardima. U saop{tenju Ministarstva transporta i komunikacija BiH, prenosi Srna, navodi se da je tokom sastanka ministra Had`i}a i ambasadora Stani~i}a razgovarano o odnosima dvije zemlje u svjetlu skorog ulaska Hrvatske u EU. Ministar Had`i} rekao je da je kvalitetna priprema za obje zemlje klju~na za dalji razvoj ekonomija i intenziviranje robne razmjene. On je istakao potrebu intenziviranja kontakata na nivou resornih ministarstava kako bi se {to prije zajedni~ki rije{ilo pitanje spojne ta~ke na koridoru 5c, izgradnji Jadransko-jonskog autoputa i slobodnog pristupa BiH otvorenom moru. Had`i} je informisao ambasadora Stani~i}a da }e BiH vrlo brzo biti spremna da u|e u testnu fazu preuzimanja kontrole civilnih letova iznad BiH. Ambasador Stani~i} rekao je da je koridor 5c ne samo prioritet Hrvatske i BiH ve} i projekat za koji imaju interes

Sastanak sa trinaestoricom 6. marta
Sastanak predsjednika 13 parlamentarnih politi~kih par tija sa ~lanovima kolegija Zajedni~ke komisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH, za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci, odr`a}e se 6. mar ta. Cilj sastanka je posti}i politi~ku saglasnost za prijedloge amandmana na Ustav BiH kojima bi se provela presuda i omogu}ilo pripadnicima nekonstitutivnih naroda u BiH da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. - Shodno zaklju~cima sa posljednje sjednice komisije na sastanku kolegija odredili smo datum i poslali pozive predsjednicima parlamentarnih stranaka, kazao je [efik D`aferovi}, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije. Nakon sastanka sa 13 predsjednika stranaka, 12. mar ta, trebala bi biti odr`ana i posljednja sjednica zajedni~ke komisije. „Bosna i Hercegovina ima obavezu da implementira ovu presudu i nadam se da }e to uraditi. Ova komisija `eli da iscrpi sve mogu}nosti kako bi se do{lo do rje{enja“, kazao je D`aferovi}.

i druge zemlje centralne i isto~ne Evrope, te da }e i Hrvatska i EU pru`iti svu neophodnu pomo} kako bi se realizacija ovog projekta ubrzala. On je naglasio da je Hrvatska otvorena za saradnju i mo`e dosta pomo}i BiH na njenom evropskom putu.

Produ`eni mandat ovom tijelu isti~e upravo 12. marta, a dosada{nji rad komisije nije urodio konkretnim rezultatima, odnosno prijedlozima amandmana na Ustav BiH koje bi podr`ala ve}ina. Zajedni~ka komisija je u dosada{njem radu postigla visok stepen saglasnosti da se ustavne izmjene prave samo u onom obimu koji zahtijeva presuda iz Strasbourga, a donekle su se pribli`ili i stavovi oko izmjena vezanih za Dom naroda u smislu da to tijelo PSBiH bude pove}ano klubom pripadnika nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih gra|ana. Ipak, dijametralno su suprotni stavovi oko ustavnih izmjena vezanih za izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH. Podsjetimo i to da je provedba presude u slu~aju Sejdi} - Finci jedan od uslova za M. \. R. evropski put BiH.

Specifi~nost projekta ogledala se u treningu za vr{nja~ke edukatore putem kojih su obu~ena 62 u~enika. GUBELI] Ilegalci na granici Markolegijumarirektora Instituta za nestala lica BiH Ju di{i}. Duman~i} je izjavio da se broj izdatih viza na granici kontinuirano smanjuje. DOBAR LO[ ZAO JAVNI EMITERI Podaci da su televizije susjednih zemalja izrazito gledanije od ovih na{ih. VIJEST U OBJEKTIVU BORIS TADI] Srbijanski je predsjednik u Bruxellesu otkrio rupu u saksiji. Tokom 2011. dok je dio deponiran u GPBiH. tehni~ke robe u vrijednosti 79. pri pa dni ci GPBiH su u 2011. tako i lokalna zajednica. VIJEST U BROJU obitelji u na{oj zemlji pomogao je Crveni kri` BiH u posljednjih 15ak dana otkako su nas pogodile velike snje`ne padaline. 41 pu{ku. 3. Tako }e Vi{egrad ulo`iti vi{e od milijun maraka. raspisi o traganju. u Trebinju 31 kg opojne droge skank. KRIJE[TORAC LJUBI] . {to je i jedan od zahtjeva Evropske unije. progovorili o napa}enim Hrvatima.8 posto u odnosu na 2010. 521 grlo stoke.sve je. predsjednik Ko Pove}anje broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto Identifikovano je 2. Tadi} pritom i dalje inzistira na formuli “i EU i Kosovo”.bolje da {utimo. dovoljna je da ospemo drvlje i kamenje. A. Sarajeva posebice. jasno.794 KM.pojedince. konstatiraju}i da kandidatura ne ovisi samo od Beograda nego i od svake ~lanice europske obitelji. M. februar/velja~a 2012. rekao je Duman~i}. hrvatskim predznakom.300 KM. i to za 83. ve} je mogao sagraditi Andri}grad. OPOJNI REZULTATI U Vi{egradu oduzeto 10 kg marihuane.280 prelazaka dr`avne granice sigurnosno interesantnih i lica sa potjernica U pro{loj godini nastavljen je trend smanjenja prometa osoba i vozila preko dr`avne granice.62 posto vi{e nego u 2010. Ulaz u BiH odbijen je dr`avljanima iz 84 zemlje. u Velikoj Kladu{i 16 kg opojne droge skank. godini privreme no odu ze li pet ko ma da automatskog oru`ja. evo. 24. Smanjen je broj odbijenih ulazaka za dr`avljane Albanije. {to je za 0. . [to se ti~e ovoga drugoga . u dva navrata. identifikovano je 2. 16 Foto: D`. 325 litara alkoholnih pi}a. novaca u raznim apoenima ukupne vrijednosti 437.To je pove}anje za 496 osoba ili 27. Registrovano je i 3.dovoljno govori. Prema rije~ima Vinka Duman~i}a. godini. Dio privremeno oduzete robe i `ivotinja predan je na daljnju nadle`nost carinskim i inspekcijskim organima. 19 pi{tolja. te os ta le ro be u vri je dnos ti od 118. umjesto da imenom i prezimenom ka`u tko prijeti pogromom novinarima i urednicima. kao i 424 stabljike marihuane Prema Duman~i}evim rije~ima. To je dovelo do pove}anja broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto. kg opojne droge skank koju je. neo~ekivano. 31 kg opojne droge skank oduzete u dva navrata od GP-a Trebinje. godinu. Prevencija nasilja Asocijacija XY organizovala je ju~er u Sarajevu okrugli sto Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja kao zavr{nu aktivnost projekta Prevencija vr{nja~kog nasilja i promocija zdravih stilova `ivota mladih u osnovnim {kolama KS-a. rekao je Duman~i}. ponajvi{e zbog ukidanja viznog re`ima. izdali su priop}enje u kojem spominju . zabrane prelaska dr`avne granice ili sigurnosno interesantnim osobama. Ta ko |er. a uklju~ivao je sveobuhvatan program vr{nja~ke edukacije radi pobolj{anja zdravih `ivotnih stilova mladih. A nama je. te je otkriven i privremeno oduzet 71 dokument.PULJI] Po tko zna koji put kardinal je razgovarao s nekim od ~elnika stranka sa. {to bi kazali. Neimenovane! Roba.057 komada municije razli~itog kalibra. kako nije.569 KM. A za{to ih ne gledamo?! Odgovor je. U pro{loj godini evidentirano je 87 krivi~nih djela krivotvorenja isprava i podneseno 85 izvje{taja nadle`nim tu`ila{tvima protiv 108 lica. stigao iz BHRT-a. lider mla|ega HDZ-a. godine u ilegalnom prelasku dr`avne granice otkrivena su 324 lica. ostvareni su pozitivni pomaci na otkrivanju prometa opojnih droga preko dr`avne granice.830 stranaca kojima nije dozvoljen ulazak u BiH jer nisu ispunjavali zakonom propisane uslove.4 DOGA\AJI petak. . Slijedom ~ega treba o~ekivati da uskoro pro~itamo podatke koliko se Hrvata u pro{loj godini iselilo iz Bosne. godinu. Da je Nemanja to dosad skupljao.280 prelazaka dr`avne granice osoba za kojima su od mjerodavnih tijela bile raspisane potjernice. rekao je Duman~i}. re~eno je na ju~er odr`anoj konferenciji za novinare povodom izvje{taja o radu Grani~ne policije BiH (GPBiH) za 2011. OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Nema izmje{tanja tijela NN lica iz kosturnice u RS-u GRANI^NA POLICIJA BiH OTKRILA 324 OSOBE Foto: S. No. sada se ~ini kako Srbiji (ni) u martu ne}e sti}i europsko prolje}e. No. D. dok nam se ru{e olimpijske dvorane i zatvaraju muzeji . valjda. ponajprije (tzv. 75 komada hladnog oru`ja i 6. {to je za 24. i ovoga su puta doma}in i njegov visoki gost. direktora GPBiH.449 .92 posto. Projekt je realizovan od 2008.) javnih emitera . VI[EGRAD Iz na{e perspektive ve} i sama ~injenica da je Emir Kusturica u nekom projektu.16 posto manje nego u 2010.061 kutiju cigareta. oduzeo GP Velika Kladu{a kao i 424 stabljike marihuane. pomo}i }e mu kako {ira.Treba posebno istaknuti pronalazak i oduzimanje 10 kg marihuane od GP-a Vi{egrad. `ivotinje i oru`je U protekloj godini GPBiH privremeno je oduzeo 168. Fal{ isprave i narkotici .Izdato je 248 viza.

Razlog je neslaganje i neprihvateljskoj populaciji. ve} je takav zakon kori{ten kako bi se revizija provodila selektivno i primjenom dvostrukih kriterija. februar/velja~a 2012.ni kandidati Parlamentu FBiH za irati slike u javnosti o njima.|eno s ciljem pobolj{anja polo`ani da su tijekom sukoba ARBiH i ja hrvatskog naroda u BiH. • [ta zapravo najvi{e zamje- Zada}a ovog ministarstva. te ako bi nebilitet ljudi i teme kojima se Minis.Iz korektnosti prema svom kodvije komponente koje su ~inile legi dopredsjedniku Federacije Vojsku Federacije BiH . kojima ne samo federalne vlasti. odnosno braniteljskoj populaciji rate resornom ministru Zu. takav u izboru savjetnika.bile dogovor svih stranaka koje vnom sudu nedostaje troje sudi.Na osobnoj razini nemam pro. S obzirom na poseban senzi. promjene u Vladi Federacije BiH • Vratimo se apelaciji: Usta. rekla je Rok{a . bit }emo zadovoljni. uz suglasnost kanu Helezu? dopredsjednika. nadam se da odgovor Ustavnog suda ne}emo dugo ~ekati. naru{a. mogu imati potpuno suprotan efekt.. tada ne bih dvojio oko toga treba li ga podr`ati ili ne. predsjednik Federacije BiH Ne podr`avam politiku ministra Heleza Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA • Podnijeli ste apelaciju Ustavnom sudu FBiH o ocjeni ustavnosti Zakona o reviziji branitelja: o~ekujete li da }e Sud to razmatrati i ako da. ako bude primijenjena u cilju dono{enja kvalitetnijih rje{enja. Po mom mi{lje. Bez nametanja • Koliko su u posljednje vrijeme realno dobri odnosi unutar stranaka potpisnica platforme. izjavi la je za Srnu Asja Ro k{a . kad o~ekujete izja{njenje? . DIGITALNA BiH. sukladno planovima Vlade.Odnosi unutar stranaka koalicije nisu nepromjenjiva kategorija i oni }e varirati u zavisnosti od stavova pojedinih stranaka u koaliciji o odre|enim pitanjima i realizaciji pitanja dogovorenih u platformi o formiranju vlasti.da Kebe? ju isti odnos prema pripadnicima .kvalitetnijeg rada Vlade. o procesu provedbe Zakona o reviziji braniteljskih prava te ukazivao kako se ona provodi ne po{tuju}i niti takav zakon koji je usvojen. Logi~no je da stranke u vlasti nemaju identi~ne stavove o svim pitanjima te da }e biti odre|enih nezadovoljstava nekim rje{enjima. bio posljedica isklju~ivo `elje dva smatram pogre{nim i kadrovsku HDZ-a da se vrate u poziciju upravpolitiku toga ministarstva. HSP }e ustrajati na provedbi platforme i kada ona bude primijenjena u potpunosti. te da ve} ima razmi{ljanja o objedinjavanju rasprave pri Ustavnom sudu o ova dva zahtjeva.. no to nije bilo slu~aj. Uvjeren sam u to da se podzakonskim aktima i samom provedbom revizije moglo eliminirati odre|ene nedostatke tog zakona da je za to bilo volje i korektnosti. a uvjeren sam i svi ostali.Ponajprije `elim podsjetiti kako je Vlada Federacije BiH u petom mjesecu pro{le godine konstatirala da je Zakon o reviziji braniteljskih prava nekvalitetan i da bi ga trebalo mijenjati.sudjeluju u Vladi Federacije i stra- naka koje ~ine vlast na drugim razinama (Vije}e ministara i `upanije).Na rekonstrukciju Vlade FBiH mom dubokom uvjerenju. Uvjeren [TA leza u kojima sam kako }e i to ^EKAJU SUDIJE on tvrdi kako nje us Razlog je neslaganje pitabiti rijekona prostoriro {e i neprihva}anje stava ma koje je no te da }e Visokog sudskog i u vrijeme usli je di ti rata u BiH pre dla ga tu`ila~kog vije}a BiH o kontroliranje kandiocjeni kandidata od la Armija data za suce SDP-a. po . ve} imenovanje sudaca Ustavnog suskrbiti o bora~koj. no ako rje{enja budu nametana i uskogrudna. te kada bi taj dogovor podrazumijevao pobolj{anje rada Vlade. od svjedoka osumnji~e. kao i ve}ina gra|ana Federacije BiH. Zada}a ovog ministarstva. . niti HVO-a sudjelovali u maltretiranji. Ne samo da ni. Negiranje logora • [ta konkretno zamjerate dosada{njoj reviziji braniteljskih prava i na koji na~in biste Vi radili takvu reviziju? . ministra HeSDP-a. biti realizirano. godinu pokriti obveznicama kako je i planirala jer u suprotnom.Podrazumijeva se da kreator prora~una Vlada Federacije BiH namjerava deficit prora~una za 2012. Vlada je dala rok za njegove izmjene koji je odavno probijen. ve} skrbiti o bora~koj. evidentno je da ne podr`avam Da li je uistinu jedini razlog politiku rada toga ministarstva te ovog ~ekanja povremeno odsmatram kako ministar. u~estvovala je na sas tan ku Upravnog odbo ra i te hni ~kom sas tan ku pro jek tnih par tne ra odr`a nom u Za gre bu. {to podrugog naroda ve} imamo ozbiljne drazumijeva da ne bih bio spreprigovore kako su neki od savjetni.dogovor ne bi bio podr`an od meti jedan savjetnik ministra nije iz ne kao predsjednika FBiH. Razli~itost stavova. pa ~ak i pomo}nika u tom mi. Smatram kako je provedba revizije po takvom zakonu upitna te da bi posljedice njezine provedbe mogle biti {tetne po Federaciju.ja i ~eka se da ih Vi.gledate na to i da li ste spremni. znalo se da je u njega ugra|en deficit: o~ekujete li da se minus pokrije obveznicama ili }e bud`et i}i u jo{ ve}u dubiozu? . Napose stoka. nedopustive su izja`ila~kog vije}a BiH o ve. no to ne zna~i da to mora rezultirati raspadom koalicije. Mirsada Kebe nia time i ministra.da. apri la u Trstu bu de odr`a na me |u na ro dna kon ferencija o digitalizaciji”.gledam blagonaklono. U nekoliko navrata u proteklom periodu o~itovao sam se.~iji dogovor o toj rekonstrukciji tarstvo za pitanja branitelja bavi. Kako da poni{tava postoje}e pravovalja. pa ~ak i slu`beni ocjeni kandidata od akti. Uvjeren sam BiH nije bilo Ustavnog kako }e i to pitanje logora. da li je HSPBiH sasvim zadovoljan tom koalicijom? . kako na Vladi.je razlogom {to jo{ nisu predlo`e`ivanjem doga|aja u pro{losti i kre. a time i ministra. kao punopravna u~esnica me|una ro dnog pro je kta “Di gi tal na te levi zi ja u jugoisto~noj Evropi”. mo`e biti pozitivna strana ove koalicije.Armiji BiH BiH g. uskoro biti to bili legalni • U HDZ-u zatvori u koje su BiH ne odustaju rije{eno zatvarani prekr{itelji od rekonstrukcije zakona. ne bih niti podnosio takav zahtjev.}anje stava Visokog sudskog i tunju. osje}aje svih onih koji su u ta. nije baviti se istra`ivanjem doga|aja u pro{losti i kreirati slike u javnosti o njima. INTERVJU 5 @ivko Budimir.OSLOBO\ENJE petak. tako i u javnosti. no poslao Vam imena kandidata. ne sudske presude ve} i vrije|a ukoliko se desi neki dogovor.Jasno da o~ekujem kako }e Ustavni sud Federacije BiH razmatrati zahtjev za ocjenu ustavnosti spomenutog zakona jer u protivnom.VSTVBiH je zavr{io svoj posao i blema s ministrom Helezom. 24. Mirsadu Kebi moram re}i i HVO-u.Zu b~evi}.sustvo dopredsjednika Mirsagovi savjetnici i pomo}nici nema. kao i nje. to bi zna~ilo veliku financijsku krizu u FBiH ve} u drugoj polovici ove godine i ja se nadam kako }e to. napose ljanja javnim poduze}ima. • Jo{ prije usvajanja federalnog bud`eta za 2012. a na koncu. imenujete. ve} su suda.potpisati takvo {to? kvim logorima bili.Zu b~evi} iz Re gu la tor ne agen ci je za ko mu ni ka ci je. Ona ka `e da je ri je~ o redovnim sastancima na kojima je razgovarano o ura|enom i zadacima koji se u okvi ru pro je kta na la ze pred ze mljama u~esnica. “Na sastanku u Zagrebu do govo re no je da 19. kako izo~nost g. jam~io jednakopravnost naroda i bio proveden i na drugim razinama vlasti. Foto: D`.kao posljedicu `elje dva HDZ-a da va i proces pomirenja naroda u postanu dijelom Vlade FBiH ne BiH. i 20. odnosno brani.ga {to smatram da to ne bi bilo uranistarstvu.man to niti potpisati. KRIJE[TORAC TAKORE]I. S obzirom na to da je i Vrhovni sud Federacije BiH podnio zahtjev Ustavnom sudu po istom zakonu. Kada bi ma zato~enih. nije baviti se istra. .

do{ao pred ku}u [ukrije Medi}a u Sanici. automatskom pu{kom i u vojni~koj uniformi. tra`io je Klub Hrvata izraziv{i negodovanje trasiranjem autoceste u podru~ju Po~itelja i Blagaja. [krbi} je time po~inio krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva” navodi se u optu`nici. ipak. 20 godina sta`a i najmanje tri. [krbi} je iz Futoge. uz otpremnine. zvanog Kozar. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija. . Prona|eno samo 28 Srba Institut za nestala lica BiH identifikovao je u protekle ~etiri godine 3. F. kojem }e predsjedavati predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. ne u~estvuje. Ovo korespondira i sa zaklju~kom Parlamenta FBiH donesenim uz Zakon iz juna 2011. da su sagovornici razgovarali i o pitanju okon~anja super vizije u Br~ko distriktu i rje{avanju pitanja imovine. Skidanje ove ta~ke s dnevnog reda ili. kazao je Mu{i}. u ~ijem radu. onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. od kojih samo 28 Srba i potro{io 18 miliona KM. odnosno za `ene dvije godine provedene u kontinuitetu u jedinicama Armije BiH ili HVO-a. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako. . od kada postoji. U protekle ~etiri godine otkopani su posmrtni ostaci samo 704 nestala lica. javlja Srna. naredio mu da krene ispred njega upiru}i mu pu{ku u le|a. 3. [EHER^EHAJI] Strasbourg u prvom planu Za unapre|enje dobre privredne saradnje izme|u Republike Srpske i Njema~ke ima prostora i ubudu}e na tome treba raditi. godine {est. i 2009. Nakon pravne procedure i `albenog perioda tu`itelj o~ekuje njegovo ubrzo pojavljivanje pred pretresnim vije}em. koja je kasno popodne prekinuta. koji su pred zgradom Doma naroda skoro cijeli dan ~ekali ishod parlamentarne rasprave. godine prona{ao posmrtne ostatke 13 Srba. 2010. kazao je delegat Mu{i}. S. {to najmanje odgovara grupi od nekoliko desetina ~lanova Udru`enja otpu{teni – razvoja~eni branitelji 31. a zatim ga usmrtio samo 35 metara dalje od ku}e. Mu{i} je podsjetio na do da se o odluci Ustavnog suda ne tra`i mi{ljenje nego se ona mora provesti. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske saop{teno je. Dodik i Knotzova razmijenili su mi{ljenja i o ostalim aktuelnim pitanjima u Srpskoj i BiH. KAJMOVI] Odluka Ustavnog suda Izmjenom koju je predlo`io delegat Zijat Mu{i} provela bi se odluka Ustavnog suda FBiH i oko 500 biv{ih pripadnika Vojske FBiH otpu{tenih 2002. Dodik i Knotzova su ra zmijenili mi{ljenja i o najaktu el ni jim pi ta nji ma u Re pu bli ci Srpskoj i BiH. njeno dono{enje odgo|eno za mjesec Skoro cijeli dan je trajala rasprava i usagla{avanje o dnevnom redu ju~era{nje sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH. . na|u rje{enje za provo|enje presude Sejdi} . a ovim tempom taj posao ne}e biti zavr{en u narednih 50 do 60 godina. s otpremninama od 10 hiljada KM bi se zakonski izjedna~ili sa svojim komandantima i kolegama koji su. Institut je 2008.6 DOGA\AJI VIJESTI petak. glasanje po proceduri za{tite vitalnog nacionalnog interesa o njenom ostanku u dnevnom redu sjednice. Demantirala ju je pomo}nica ministra prostornog ure|enja Hanka Mu{inbegovi} podastrijev{i podatke o svemu ura|enom uklju~uju}i javne rasprave s podacima koji dokazuju da su bili pozvani predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava sa zadu`enjem kantonalnim da obavijeste i osiguraju u~e{}e predstavnika lokalne zajednice. koja je potvr|ena u srijedu pred kantonalnim sudijom za prethodno saslu{anje. u namjeri da ga li{i `ivota. koji je ju~er boravio u radnoj posjeti Vukosavlju. ina~e. iako se traga za jo{ desetak hiljada nestalih lica.Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. O sudbini ove izmjene delegati }e odlu~iti u nastavku sjednice u martu. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija Foto: A.Finci i pitanje vojne imovine. a da Dom nije glasao ni o jednoj od ta~aka o kojima se raspravljalo. Optu`eni se brani iz Srbije Potvr|ena optu`nica za ubistvo civila iz Sanice Kantonalno tu`ila{tvo u Biha}u podiglo je optu`nicu za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv Milana [krbi}a. prenosi Srna. ostvarili i povoljnije penzije po Vladinim uredbama. Na ministrovu opasku kako razmatranje izmjene Zakona tra`i zvani~no izja{njenje Vlade. Elvira Abdi} Jelenovi} je isto tra`ila u ime Odbora za prostorno ure|enje rekav{i da javne rasprave provedene u Sarajevu i Mostaru nisu bile dovoljne niti dobro organizirane. I Josip Peri} je podr`ao zahtjev Kluba Hrvata. “Zatekao ga je na ulaznim vratima. onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. 26. [krbi}a optu`nica tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske. te podnio inicijativu za tematsku sjednicu o koridoru 5c uz u~e{}e stru~njaka koji bi dali obja{njenja za sve sporne ta~ke. U protekle ~etiri godine. konstantovano je na sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika i ambasadora Njema~ke u BiH Ulrike Marije Knotz. op}ina Klju~. Jo{ mjesec za koridor 5c Na prijedlog Kolegija. 24. kazao je delegat Mu{i} mantirao pokazav{i Vladin prijedlog zakona kojim je oko tri miliona KM bilo planirano za povoljnije penzionisanje ove kategorije. U martu odluka o novih 500 povla{tenih penzija Otpu{teni vojnici uzalud ~ekali glasanje Treba li mi{ljenje Vlade za provo|enje odluke Ustavnog suda? Nakon tra`enja Kluba Hrvata da se o odluci o prostornom planu koridora 5c glasa po proceduri vitalnog interesa. 2002. Tihi}. pa kada su do{li u vo}njak. 6. On je ponovio da pitanje izbora u Srebrenici mora biti druga~ije rije{eno u odnosu na ostale op{tine u BiH. na{ao na dnevnom redu sjednice. Iz tog kluba ustvrdili su kako Ministarstvo prostornog ure|enja FBiH nije uva`ilo zamjerke lokalne zajednice – op}ina ^apljina i Ljubu{ki.946 tijela. saznaje Srna u izvorima bliskim Institutu. izra zio je zadovoljstvo dosada{njom realizacijom dogovora {estorke postignutog u decembru pro{le godine i istakao da je ostalo da na narednom sastanku. pare su tu. 1992. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako. . B. Mu{i} je to de- (NI)KAKVI SMO LJUDI Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. dok je pro{le godine identifikovao devet pripadnika srpskog naroda. s posebnim osvrtom na provo|enje odluke Suda u Strasbourgu u predmetu “Sejdi} i Finci”. u protivnom. Dakle. Osnovni razlog je bio to {to ni sedam proteklih dana nije bilo dovoljno da se parlamentarna ve}ina i Vlada usaglase o inicijativi za izmjene Zakona o sticanju prava na prijevremenu penziju po povoljnijim uvjetima koji se. Republika Srbija. OSLOBO\ENJE Skoro cijeli dan Dom naroda FBiH utvr|ivao dnevni red Srebrenici status kao Br~kom Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi} rekao je ju~er da bi Srebrenica trebalo da ima specijalni status kakav imaju Br~ko i Mostar. Zapadnohercegova~kog kantona i grada Mostara. Institut je godi{nje otkopavao samo 176 tijela. ispalio mu je dva metka u glavu. februar/velja~a 2012. Tihi} je rekao Srni da bi na sastancima lidera {est vode}ih politi~kih par tija u BiH trebalo da se na|e i pitanje primjene Izbornog zakona BiH u Srebrenici. a zaklju~kom obe}ano ostvarenje tog prava grupi vojnika otpu{tenih iz VFBiH sa 40 godina starosti. a nismo smanjili iznos sredstava za implementaciju. gdje se trenutno i nalazi i gdje je ispitan po na{em zahtjevu. kazao nam je kantonalni tu`ilac Jasmin Mesi}.Mi smo amandmanom na Zakon ostavili izvan prava ovu grupu. Iako je resorni ministar Vjekosalv ^amber tvrdio kako za ovo nema sredstava u bud`etu. Dom naroda je na mjesec dana odgodio usvajanje odluke o dono{enju prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za FBiH autocesta na koridoru 5c.

dok }e {est radnika s dana{njim danom po~eti raditi u Rudniku mrkog uglja Zenica. D. na op}inu Zenica. Generalni sekretarijat Vije}a ministara BiH zadu`en je da izradi poslovnike o njihovom radu. Optu`eni Mladi} je rekao da sumnja da }e imati pravedno su|enje.Cilj je bio da spasimo ljude i u tome smo uspjeli. Direkcija za evropske integracije (DEI) zadu`ena je da sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH koordinira kada su u pitanju IPA fondovi. generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Elvedin Grabovica. decembar Asim Sunulahpa{i} }e zapo~eti posao na prenosu vlasni{tva zgrade hotela Rudar u kojem radi 21. To je saop{teno ju~er poslijepodne nakon sastanka u sjedi{tu Zeni~ko-dobojskog kantona. .2014. u ime predsjedatelja Vjekoslava Bevande.Evropska komisija iza{la nam je u susret i pomaknula rokove koji su istekli 17. Rje{enje za IPA 2012. a njime je predvi|eno da dio radnika ostane da obavlja djelatnost u preduze}u. Ova obaveza.Odlu~eno je da se izja{njavanje o toj to~ki odgodi za sedam dana s obzirom na to da je pristigao odre|eni broj primjedbi na dostavljeni materijal. generalni tajnik Vije}a ministara Svi problemi koji su evidentirani u programiranju Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) komponenta I (Pomo} u tranziciji i izgradnja institucija) za BiH za 2012. decembar. za genocid u Srebrenici i jo{ sedam bh. drugoj sjednici. radi obaveze dostavljanja istog Evropskoj komisiji. DOGA\AJI VIJESTI 7 Sjednica Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Milanovi} od ponedjeljka u BiH Novi hrvatski premijer Zoran Milanovi} boravit }e u BiH 27. potvr|eno je Feni iz ove institucije. bit }e rije{eni u narednih nekoliko dana. a s obzirom na to da se radi o veoma va`nim tijelima. nazivaju}i Tribunal pristrasnim i NATO sudom. dio radnika }e biti uposlen u Studentskom centru Univerziteta u Zenici. ina~e. od 1992. Tako da }e to biti rije{eno u narednih nekoliko dana. smatra da je sporazum zadovoljavaju}i. biv{i na~elnik CJBa Trebinje. Prema rije~ima ministra privrede ZDK-a Jusufa Durakovi}a. maja Na ju~era{njoj statusnoj konferenciji u Haagu potvr|eno je da }e su|enje biv{em komandantu Vojske RS-a Ratku Mladi}u po~eti 14. trebala je biti realizirana zaklju~no sa 31. odnosno da se iskoriste potencijali MVP-a u smislu komunikacija sa me|unarodnom zajednicom. Ovo je saop}io Zvonimir Kutle{a. . po jo{ nepotvr|enom protokolu. u 11 ta~aka. Zijad Kova~. akademije. obe}ao je generalni tajnik Vije}a ministara BiH. maja ove godine. ali }e se. Ve} na narednoj sjednici Vije}e ministara BiH trebalo bi usvojiti i akcioni plan koji se odnosi na ubla`avanje negativnih efekata po BiH ulaska Republike Hrvatske u EU. Vitez i [iroki Brijeg. tako i entiteti. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj. On je naglasio da Finska putem produbljivanja institucionalnih veza izme|u dviju prijateljskih zemalja mo`e pru`iti zna~ajnu potporu na ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. Mostar. odnosno. posebice intenziviranja gospodarske i kulturne suradnje. Naime. na pres-konferenciji odr`anoj u pauzi zasjedanja dr`avne Vlade. sije~nja. Mi. a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. decembar. Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. u nastupni posjet veleposlanika Republike Finske za BiH sa sjedi{tem u Ljubljani Pekku Metsoa. Realizacija dogovora po~inje odmah. decembar – u ste~aju. teror nad civilima u Sarajevu dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem. 24. istakao je Zvonimir Kutle{a. decembra Postignut je kona~an dogovor oko zbrinjavanja 40 radnika zeni~kog Ugostiteljsko-trgova~kog i turisti~kog dru{tva 21. Zovko je Metsou zahvalila na posjetu i po`eljela mu uspjeh u njegovoj diplomatskoj misiji. to u~ini `urno. te uzimanjem pripadnika me|unarodnih mirovnih snaga za taoce. KRIJE[TORAC Su|enje Mladi}u 14. samostan te neke kompanije. MVPBiH zadu`en je da do naredne sjednice Vije}a ministara pripremi cjelovitu analizu i ponudi odgovaraju}e rje{enje koje se odnosi na izdavanje viza za gra|ane Kosova. januarom. predsjednik Sindikata UTTDa 21. kojem su prisustvovali federalni premijer Nermin Nik{i}. Tu`ila{tvo je najavilo da }e pred sudije tokom su|enja izvesti 148 svjedoka. ali mi jednostavno nemamo vremena za to. Mladi} se optu`nicom Tu`ila{tva tereti. A. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula. do 1995. Po jo{ nepotvr|enom protokolu posjete ovaj visoki zvani~nik Republike Hrvatske }e se po dolasku u BiH prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. Iako je bilo planirano. februar/velja~a 2012. Vije}e ministara BiH nije ju~er utvrdilo ekonomski i fiskalni program BiH za period 2012 . ali se oni ne}e pojaviti u sudnici. generalni tajnik Vije}a ministara BiH. saop}eno je iz Slu`be za informiranje Vije}a ministara BiH.Doma}in posjete je Vije}e ministara BiH. Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. prije ovog ~ina. Veleposlanik Metso je istaknuo da je Finska zainteresirana za ja~anje veza s Bosnom i Hercegovinom. premijer ZDK-a Fikret Plevljak. prihvatilo je niz mjera i aktivnosti koje se odnose na ja~anje procesa evropskih integracija. S tim u vezi DEIBiH je zadu`en za provedbu akcionog plana za adresiranje mape puta BiH u oblasti evropskih integracija. na~elnik Op}ine Zenica Husejin Smajlovi}. Sastanak u Zenici Uspje{an dogovor oko 21. . Nagla{eno je kako plan sadr`i 29 klju~nih mjera koje je nu`no provesti do juna ove godine. a u njegovu implementaciju bit }e uklju~ena kako dr`avna razina (Vije}e ministara BiH i Parlamentarna skup{tina BiH). biv{i na~elnik CJB-a Trebinje. Tu`ioci }e za izvo|enje dokaza imati 200 radnih sati. ve} od danas ~elni ~ovjek Op}ine Zenica Husejin Smajlovi} i ste~ajni upravnik UTTD-a 21. op{tina. dok }e izjave jo{ 212 svjedoka biti uvedene u dokaze. naveo je Kutle{a. i 2013. Milanovi} najvjerovatnije prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. i 28. odnosno skoro prije mjesec. Nermin Nik{i}: Uspjeli smo spasiti ljude . Cjelodnevno zasjedanje Vije}a ministara BiH Foto: D`. progon Bo{njaka i Hrvata {irom BiH. Bilo je prijedloga na Vije}u ministara BiH da se da rok od 15 dana kako bi ta sporna pitanja bila rije{ena.OSLOBO\ENJE petak. predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda. TERZI] Dodatni rokovi . za nekoliko dana Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. te nekoliko ministara kantonalne Vlade. Vize za Kosovo Prolongirano je i dono{enje rje{enja o imenovanju predsjedavaju}eg i ~lanova Odbora za unutra{nju politiku i ekonomiju Vije}a ministara BiH. Nemamo pravo da odga|amo rje{enja jer je Europska komisija ionako dala dodatne rokove i stoga i jeste zaklju~eno da se DIREKTORI Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. kazao je premijer Nermin Nik{i}. februara kada }e posjetiti Sarajevo. a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. Finska poma`e na evropskom putu Savjetnica predsjedatelja Vije}a ministara BiH @eljana Zovko primila je. te da zna~i kraj agoniji radnika i preduze}a. Milanovi} }e nakon razgovora s najvi{im zvani~nicima BiH posjetiti i ustanove koje je finansirala Vlada Republike Hrvatske.

A. februara Na narednom sastanku }emo vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji. M. medicinskih i ekonomskih nauka. te staru deviznu {tednju u Ljubljanskoj banci i Investbanci Beograd. Pomo} u tome nam mo`e biti stalna supervizija i koordinacija kako entitetskih. gdje mu je [krbi} pucao u glavu. Jasmina ^akar.700 predmeta. bude li demonstracija. nestale osobe. tako i dr`avnog Parlamenta. Tu`ila{tvo Unsko-sanskog kantona tereti za ubistvo [ukrije Medi}a po~injeno u junu 1992. tehni~kih. ka`e Zikreta Ibrahimovi}. op. Rektor Univerziteta u Sarajevu i promotor prof. shodno zaklju~cima sa nedavnih konferencija iz Interlakena i Izmira. .Zanima me koliki je uop}e broj i kakva je struktura predmeta koji se pred Sudom u Strasbourgu vode protiv BiH. februara (utozu istine. Radi se o stanovima iz vojno-stambenog fonda. “Pretpostavka krivnje bila je na policiji. s demonstrantima u}i u zgradu PIO/MIO FBiH i ne}e je napustiti sve dok se mirovina 253 satnika HVO-a ne izravna s penzijama kapetana Armije BiH. On je.To je veliki predmet i ti~e se 1. Ina~e.Mi smo u fazi rje{avanja sistemskih problema. poslanik Nermin Puri}. ~ovjek sa fotografije bojovni`enja ju~er je zaklju~ila kako }e ka HVO-a iz Bugojna {to su se odluku o mogu}im demonstraci. Podsjetimo. Ovakva inicijativa nai{la je na odobravanje u Uredu agenata za zastupanje pred Sudom u Strasbourgu. Ona podsje}a da je ve}e uklju~ivanje dr`ava.Ju~er nismo FOTOGRAFIJA stolu kojega }e raspravljali o toj Nismo raspravljali posvetiti spofotografiji na o toj fotografiji na menutom zakojoj se. na povrat stanova. vidi i predsjednik udruge vao i Ivan predsjednik koja je ~lanica Jur~evi}. ka`e Puri}. . Potvr|ena optu`nica za zlo~in u Klju~u Kantonalni sud u Biha}u potvrdio je optu`nicu protiv Milana [krbi}a za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva po~injen u Klju~u. podsje}a Zikreta Ibrahimovi} Dr`avni poslanici na jednoj od narednih sjednica raspravlja}e o stanju predmeta koji se protiv BiH vode na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. godine. biti 1. Na ~ast doktora nauka promovirani su magistranti Asja Mandi}. biv{i radnici i dioni~ari Agrokomerca. Adis Balota.500 KM (sada je oko 1. Luji} je rekao na konferenciji za novinare da je to posebno va`no za budu}i rad policije po{to je potvr|ena zakonitost. Koordinacija je u cijelosti odbacila ponu|eni tekst zakona. prosperitetu i daljem ja~anju bh. generalska. dru{tva.slikali ispod zastave sa kukastim jama. na okruglom . Koordinacija bora~kih udru`enja Federacije BiH O demonstracijama 28.000 studenata. rak). vidi i je prisustvozma. Koordinacija 16 bora~kih udru.ne}i se. uz nadu da }e nove generacije doktoranata dati poticaj razvoju. {to nam je bila du`nost od 2002. Preduprijediti propuste . B. Do sada je na Univerzitetu u Sarajevu zavr{ilo 160. vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji. Zanima me koliko gra|ani tu`e dr`ave i izgleda da se radi o velikom broju tu`bi. dr. na ranih branitelja HVOnarednom sastanku }emo porazgovarati o tome. ispod kojoj se. postoje predmeti vezani za Agrokomerc. Ivan Jur~evi}: Je li sporan . Ka`e da se svakih pola godine Vije}e ministara BiH izvje{tava o stanju predmeta protiv BiH pred Sudom.900. Presu|ivanje ratnih zlo~ina U januaru ove godine na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu vodilo se 1.Trebamo prestati biti pasivna zemlja koja }e na neki na~in primati “udarce” od Evropskog suda zbog svojih propusta i postati aktivna zemlja koja }e preduprijediti budu}e procese. kazao je Jasmin Mesi}.kri`om. preudruge koja je Koordinacije dsjednik Ud~lanica Koordibora~kih ruge umirovljenacije bora~kih udru`enja nih i demobiliziudru`enja. smatra da najavljena rasprava treba biti {ire fokusirana.Zanima me {ta mo`emo o~ekivati od predmeta koji su sad u toku. ali ovim izvje{tajem je konstatovano da je prislu{kivanje vr{eno u skladu sa zakonom i to isklju~ivo po naredbama suda”. zatim problem nezakonitog pritvaranja. koji je u me|uvremenu preminuo. ispod konu. a). simbola fa{isimbola fa{izma i Sas tan ku zma i nacinacizma. godine. u vojnoj uniformi. [krbi} je zajedno sa Vladom Un~aninom. prvi put se neko ozbiljno zapitao {ta je sa na{im kompletnim nastupom pred Vije}em Evrope. biolo{kih. OSLOBO\ENJE PREDMETI PROTIV NA[E ZEMLJE U STRASBOURGU Promovirano 11 doktora nauka U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu ju~er je promovirano 11 doktora iz historije umjetnosti. [krbi}a. ali i da }e mirovina obi~nog vojnika biti manja nego je sada. Ensar [ehi} i Almira Arnaut . Lejla Me{ali}. Faruk ^aklovica kazao je da je UNSA bila i bit }e oslonac mira i prosperiteta. Najve}i broj odnosi se na neizvr{enje presuda doma}ih sudova.232 magistranta. R. biv{eg pripadnika Vojske Republike Srpske.576 doktora nauka iz 44 nau~ne oblasti. . {to je dobra pretpostavka za nastavak daljih aktivnosti u provo|enju ovog vida istra`nih radnji. Ona isti~e da BiH ima sistemske probleme u smislu neprovedenih presuda. Inicijator parlamentarne rasprave o slu~ajevima protiv BiH u Strasbourgu. Velma Pijalovi}. {to nije blijeti 28. Ipak. Imamo slu~ajeve koji su ekonomske naravi i to mo`e donijeti nove probleme od kojih se mo`emo uhvatiti za glavu. BiH treba prestati primati “udarce” Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima. Njime je predvi|eno da }e najve}a mirovina. pred kojom je ispunjavanje vladavine prava jedan od prvih koraka za zemlje koje te`e ka EU. Ispred ulaznih vrata zatekli su Medi}a. te nepostojanja u BiH ustanove za smje{taj neura~unljivih po~inilaca krivi~nih dijela. “Naoru`an automatskom pu{kom. ka`e Zikreta Ibrahimovi}. podsjetimo. .Berilo. rekao kako se radi o fojem penzionisanju. pa tako i parlamenata u provo|enju Konvencije o ljudskim pravima. Nihad Babovi}. podsje}a Ibrahimovi}eva. No.023 stana u FBiH. predsjednik Udru`enja penzionera i vojnih osiguranika u FBiH. februar/velja~a 2012. ka`e Ismet Harbinja Prislu{kivali po zakonu [ef policije distrikta Br~ko Goran Luji} ocijenio je ju~er veoma va`nom potvrdu br~anske Skup{tine da je policija pro{le godine vr{ila nadzor i tehni~ko snimanje telekomunikacija u skladu sa zakonskim propisima. budu}i da su nezadovoljni ra. ka`e da ga je na ovakvu ideju podstakao veliki broj predmeta na Sudu u Strasbourgu koje su podnijeli gra|ani iz njegovog kraja. do{ao do ku}e [ukrije Medi}a u Sanici. rekao je Luji}. te 2. tu`ilac Tu`ila{tva USK-a.023 stana I dok je devizna {tednja kona~no sistemski rije{ena u BiH. . Zikreta Ibrahimovi}: Dugo smo pasivni Tra`e se 1.Ovo je veoma pozitivna inicijativa. donitomonta`i. Jur~evi} je obe}ao. ali ne otkupljenim stanovima. zamjenica agentice Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava. ve} nosiocima stanarskog prava. ka`e Puri}. 5. Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima. a od Vije}a ministara bit }e zatra`eno da napravi procjenu njihovih eventualnih implikacija na BiH. On ka`e da neki od predmeta iz Strasbourga imaju veliki zna~aj za BiH i kao primjer navodi slu~aj Sejdi} i Finci. javlja Srna. 24. novi problem za BiH predstavlja povrat stanova. Samir Omanovi}. ka`e Ismet Harbinja.a. godine. bradnim tekstom zakona o povoljni. a o~ekuju se odluke vezane za presu|ivanje ratnih zlo~ina. nakon ~ega su ga pu{kom uperenom u le|a odveli do vo}njaka. od ~ega je preminuo”. Amila Kapetanovi}. prenosi Fena. \. {to nam je bila du`nost od 2002. ka`e Ibrahimovi}eva.Bruli}. Maja Mitra{inovi} .8 DOGA\AJI VIJESTI petak.

Ne polazi im to za rukom. nekompetentni.1 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. ne tako davno. rade}i za tu`ila~ki ured Ha{kog tribunala. {to je za devet `albi ili 2. od kojih je rije{eno 188 ili oko 80 posto. ako su potpisali ugovor s nama. Sada. profesionalno. odnosno pove}anje koeficijenata toj kategoriji policijskih slu`benika. februar/velja~a 2012. eto. kao i o pravima koja treba da ima.Do ~im. . godinu obezbije|ena su sredstva za pove}anje plata.500 osoba. objektivno! Na{e je zapa`anje kako je za veliki broj osoba donesen krivi stepen invaliditeta. nakon pregleda i u razgovoru. O pritiscima na Institut Hvali direktor rad Ministarstva za bora~ka pitanja FBiH. nategnuti. podsje}a {trajka~ki odbor. Bilo je. ne vrijedi. a u kojem je navedeno da bi napadi na kape- lu sv. . lako otkrijemo. . koliko su ga platili. Vlada je u nacrtu bud`eta za 2012. u trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka. koji su podnijeli 115 `albi. ne ki dru gi bi da upravljaju Institutom. Stoga smo ve}ini umanjili stepen invalidnosti. sve priznali. kazao je Guti}. Podsje}amo ga kako je njegov slu`benik (Jusuf [abi}) na sastanku s Predsjedni{tvom Saveza ratnih vojnih invalida rekao kako je “procent invalidnosti kod Bo{njaka prenapuhan” . a i dru{tvo je bilo naklonjeno bora~koj populaciji. mogu i narediti {ta da radimo. K. godine. Kako je kazao Bego Guti}. S. Jean Gagnon.Preraspodjelom bud`eta MUPa za 2012. istra`ivao zlo~ine u Srebrenici po~injene u julu 1995. Odbrana Jevi}a je rekla da u transkriptu nije navedeno da je on upoznat o tome da je osumnji~en. Policajci }e se okupiti u 11 sati ispred sjedi{ta MUP-a u Livnu. Podsje}amo ga kako je. eto. Institut morao da se bavi i desetinama nalaza na kojima je ispisana ista dijagnoza i imali su pe~at istog ljekara! Bego Guti}. ka`e on.Svojevremeno su njihov invaliditet cijenile kantonalne ljekarske komisije i utjecaj lokalne zajednice na ljekare je bio veliki. Recimo.5 posto. ljudi sve priznaju gdje i od koga su kupili nalaz. februar. godinu ~ime je ugro`ena njihova egzistencija jer su. kada se usvoji bud`et Tuzlanskog kantona. Ante u Bukinju trebali biti poni`enje i uvreda za policiju. najavljeno je iz Sindikata radnika MUP-a. Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku. U tom slu~aju }e njihovo smanjenje iznositi 1. 24.Radimo. On se ju~er osvrnuo i na nedavno saop{tenje HDZ-a Soli Tuzla. Bilo je. nekima i pove}ali. upozorava direktor Instituta. Svjedok je kazao da ih je upitao da li im je tokom saslu{anja potreban advokat. No. na ju~era{njoj pres-konferenciji u Tuzli. bez obzira sa koje strane oni dolazili. odakle }e u organizovanoj koloni krenuti prema zgradi kantonalne Vlade u tehni~kom mandatu. biv{i istra`ilac Ha{kog tribunala je rekao da je optu`ene Du{ka Jevi}a i Mendeljeva \uri}a ispitao kao osumnji~ene 2000. Radi se o najni`im ~inovima. ostali bez pla}a.OSLOBO\ENJE petak. koje }e obuhvatiti i policijske slu`benike. ali su Jevi} i \uri} odgovorili da nije. odnosno pove}an procent invaliditeta. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka. Stoga su ti procenti invalidnosti bili. Neki od ljekara bili su neprofesionalni. Takve podatke. godinu predvidjela i smanjeAmortizujemo udar na plate Policajci u {trajku ~ekaju pla}u Policijski slu`benici Livanjskog kantona najavili su da }e danas stupiti u {trajk zbog neusvajanja kantonalnog bud`eta za 2012. kojeg je potpisao Mijo Kre{i}. ne vrijedi. kako je pojasnio svjedok. ministar MUP-a TK-a. Naime. koji je pozvan kao svjedok Suda BiH. lokalni ljekari nisu uklju~eni u procjenu invalidnosti ratnog vojnog invalida koji do|e na procjenu invalidnosti na institut. obja{njava kako se ne petljaju u rad Instituta niti su bilo ~ime nagovijestili kako bi htjeli da se ultimativno smanjuju procenti invalidnosti stradalnicima rata. godine u Banjoj Luci. Nakon pregleda. Misle. zna direktor Had`iomerovi}. Terenska kancelarija Institucije za ljudska prava BiH u Livnu otvorila je pro{le godine 237 predmeta po `albama gra|ana zbog kr{enja ljudskih prava ili sloboda. . Ako pritisci na Institut narastu do te mjere.Mi ovim amortizujemo udar na plate. veli dr. mo`emo dobiti samo u Ministarstvu za pitanja boraca FBiH. direktora Instituta. . kada su svojevremeno i{li na ocjenu stepena invalidnosti. Ljudi su nam. a vi je o~ito imate. jedan Bo{njak. zatim Bo{njaci 66 i Srbi 40. bili u Poto~arima. ne mo`ete saznati koliko je njih ostalo bez invaliditeta. pozvani su u ured Ujedinjenih nacija u Banju Luku jer su ranije identifikovani na videosnimku da su u julu 1995. cijeni direktor Had`iomerovi}. direktor Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravlja Veliki broj RVI-ja krivo je cijenjen Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku. rekao bih. koliko su ga platili U sklopu kontrole korisnika bora~ko-invalidske za{tite Institut za medicinsko vje{ta~enje zdravlja prekontrolisao je procent invalidnosti za oko 2. a niti jedan nije iz lokalne zajednice. i takvih slu~ajeva. dakle. aprila 2012. a vi je o~ito imate. od Zijada Had`iomerovi}a. koliko je dobilo umanjen. ova uredba }e se primjenjivati od 1. O~ito je da nekom smetaju rezultati koje ovo ministarstvo u posljednje vrijeme posti`e. poru~io je Guti}. Sada nam je problem da ~ovjeka koji do|e na ocjenu invaliditeta natjeramo da se skine kako bismo ga pregledali.Ostali bez prava. A. Had`iomerovi}. BE^IROVI] Dijagnoza . niti }e. Had`iomerovi}: Neki drugi bi da upravljaju Institutom Hrvati se najvi{e `alili Kancelariji ombudsmena u Livnu pro{le godine gra|ani {est op}ina Livanjskog kantona naj~e{}e su se `alili na rad pravosu|a i javne uprave. ministar MUP-a Tuzlanskog kantona Policajcima pet posto na platu To su oni koje svakodnevno vi|amo na terenu. To su policajci koje svakodnevno vi|amo na terenu. nje plata svim bud`etskim korisnicima za 6. ali je odgo|en zbog progla{enja stanja elementarne nepogode uzrokovane snje`nim nevremenom. Ombudsmenu su se naj~e{}e `alili pripadnici hrvatske nacionalnosti. Cijene su se kretale od tri do pet hiljada KM. Sve {to je la`no. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku dva ljekara Instituta. DOGA\AJI VIJESTI 9 Zijad Had`iomerovi}. Jevi} je ispitan kao osumnji~enik Na su|enju ~etvorici optu`enih za genocid u Srebrenici. i takvih slu~ajeva.To smatram jednom vrstom pritisaka na rad MUP-a. po kojoj }e 850 policajaca i starijih policajaca u narednom periodu primati platu uve}anu za pet posto. kazao je Guti}. uglavnom zbog sporosti rje{avanja njihovih predmeta i nezakazivanja rasprava. Ka`u gdje i od koga su kupili nalaz.5 posto. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku. jedan Hrvat. kao bud`etski korisnici. Jevi} i \uri}. Ja kao ministar ne}u dozvoliti bilo kakve pritiske na rad uprave policije. upoznat }u javnost o tome i re}i ko vr{i pritisak na Institut. Na tr`i{tu je bilo i takvih papira na prodaju. ka`e on. [ta se dogodilo s ljudima koji su na Institut dolazili s takvim nalazima? . kazao je da je. Nije bilo detaljnog pregleda. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici donijela odluku o izmjenama i dopunama uredbe o platama policijskih slu`benika. dok se u 12 slu~ajeva podnosioci `albi nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti. [trajk policajaca bio je najavljen za 8. . Kontroliraju ih LATINSKI KOJEG NEMA U trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka. ljekari su im gledali samo medicinsku dokumentaciju. No.

ministarska ili druga mjesta u izvr{noj vlasti. prije svega. {to se i dalje de{ava? Za{to i nadalje. Tako je nedavno na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odr`an jedan forum s naslovom – navodim. Gledaju}i sve to. za svaku ozbiljnu i relevantnu raspravu o polo`aju religije u bosanskohercegova~kom dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica moralo bi se imati u vidu da se religija u vremenu komunisti~kog re`ima u Jugoslaviji nalazila na margini dru{tvenog `ivota. du`ni smo i provoditi brojne me|unarodne konvencije i obveze kojih smo potpisnici. Ali. na vode}im politi- stanje je bilo zna~ajno lo{ije – samo 19. imamo prili~no razvijen. vrlo po hval no. na tu re~enicu bih vjerovatno odgovorio: Van s takvom re~enicom s akademskog foruma. pa i prava rodna ma{inerija ~ija je prvenstvena funkcija provo|enje rodno osvije{tenih politika. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave. Ili. ideolo{kim „predumi{ljajem“. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. dr`ave i dru{tva putem vjeronauke u {kolama i tome sli~no. Dr`ava je u stanovitom smislu imala monopol nad sferom javnosti. OSLOBO\ENJE Religija i dr`ava U Pi{e: D`evad HOD@I] Religija je odvojena od dr`ave. pri je ne ko li ko da na TVBiH u politi~kom magazinu „Crta“ pod alarmantnim naslovom. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. dodu{e po sje}anju – koji vi{e prili~i naslovnicama tabloida koje isklju~ivo zanima jeftino pove}anje tira`a: „BiH sekularna ili vjerska dr`ava“? Spomenutom skupu nisam mogao prisustvovati. Profesor Nerzuk ]urak na spo me nu tom okru glom stolu. uglavnom. svjesno ili nesvjesno. Kao povod i. obrazovne i druge sadr`aje. skup{tine gradova i `upanija. posljedicu intenzivnog djelovanja udru`enih `enskih frakcija stranaka koalicije. u nekoj televizijskoj emisiji postavi zabrinjavaju}e. nastupa s uskli~nom re ~e ni com: Van s vje ro na ukom iz {kola! Da sam bio tamo. u posljednjih 10-ak godina. {to predstavlja veliki uspjeh i. ako je to preciznije. vjerske zajednice u BiH kao i u regionu u pro te klom raz do blju u ja vnom prostoru djelovale. jo{ smo prili~no daleko od dostizanja stvarne rodne ravnopravnosti i dru{tva stvarne paritetne demokracije. Stvari se de{avaju ubrzano. gotovo dojmljiv zakonsko-institucionalni okvir na planu rodne ravnopravnosti. Imamo ve} @ drugi Zakon o ravnopravnosti spolova. kulturne. upozoravaju}e. tribine. Kod nas se i u raspravama o religiji u dru{tvu jo{ uvijek u velikoj mjeri doga|a sukob dvaju razli~itih koncepata javnosti: jednog prema kojem se javnost. nekih ve}ih. gotovo munjevito u dana{njem „globalnom selu“ i ~ini se da mi. me|utim. ko- ja vam. formiran je i sustav dr`avnih institucija ~ija je svrha uvo|enje i provo|enje zakonskih mehanizama rodne ravnopravnosti na svim razinama. nemaju polovicu politi~ke. Osim toga. sa ciljem zalaganja za integriranje rodnih politika u predizborne. zahvaljuju}i opet zamjenama jer su mu{ke kolege oti{le na. naravno. u ovoj prilici bih htio podsjetiti. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? nas se svako malo neko sjeti da na nekom forumu. le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. (pre)dominantnog polo`aja religije u bh. a. gubimo dah. tako|er ve} drugi Zakon o za{titi od nasilja u obitelji. 24. ali sam izlaganja ve}ine sudionika imao priliku pre gle da ti u re pri zi ra nom snimku televizije HEMA. gdje. februar/velja~a 2012. na vode}im politi~kim funkcijama. primjerice od dono{enja Pekin{ke deklaracije UN-a iz 1995. ve} ~etvrtu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova. Dapa~e. s obzirom na njihove legitimne socijalne. ~ini nam se svima da u posljednje vrijeme promatramo i odre|ene tendencije stagnacije. Tako sam imao priliku slu{ati i izlaganje uva `e nog ko le ge pro fe so ra ]urka ~ije kriti~ko mi{ljenje i dru{tvenu intelektualnu anga`iranost ina~e iznimno cijenim. Da se razumijemo. pravobra- ~kim funkcijama. na djelu je stagna- GOST OSLOBO\ENJA Za{to i nadalje. kao i u svim komponentama dru{tva. fragmentarno i sporadi~no nego i u negativnom kontekstu i s ovim ili onim politi~kim i. stvar- ga. a postizborno cija broja `ena na pozicijama sa kojih se odlu~uje. dru{tvene ili bilo koje mo}i. okrugle stolove i simpozije odr`ane u Sarajevu kojima ne mo`ete izravno prisustvovati popratite naknadno u svojim domovima i u terminima koji vam bolje odgovaraju. {to se danas ne{to popravilo. Ukratko. kao program. tribini. a posljedi~no i postizborne programe.10 TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA KOMENTARI petak. primjerice u Hrvatskom saboru – stagnira. o 1-2 posto razlike u broju izabranih `ena. koje su napravile svoju vlastitu. Nacionalnu strategiju za za{titu od nasilja u obitelji. Tako|er. Nacionalni program za{tite i promicanja ljudskih prava te jo{ niz drugih zakonskih i podzakonskih no se ne mo`emo po`aliti da u Hrvatskoj nije stvorena struktura. 24 posto `ena sjedi u Saboru. radi se. Jo{ zna~ajnije je pitanje promjene koncepta javne sfere. ali i regionalno gledaju}i. ona je legitimna. Pri tome se ne smije zaboravi- ti da sa slomom komunisti~ke ideologije nismo imali posla samo s promjenom re`ima nego i sa promjenom uloge religije u javnom prostoru. politike. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. Zakon o suzbijanju diskriminacije. kao pravo pitanje za spomenutu televizijsku emisiju poslu`io je nalaz do kojeg je do{la gospo|a Svetlana Ceni} o tome da je u pro{loj godini porastao iznos fi nan cij ske po mo }i ko ju je dr`ava izdvojila za potrebe vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. okruglom stolu. `ensku koaliciju. Nije sporno da su. {to se mo`e promatrati sa vi{e aspekata i to prije svega u kontekstu globalne krize. skup{tine gradova i `upanija. ali na politi~koj areni. zapravo. posebno na deklarativnim i legislativnim razinama. da uzgred ka`em. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no…i da se usprkos bitnim programskim pomacima i dalje de{ava da broj `ena. prije raspisivanja pro{logodi{njih parlamentarnih izbora ih je bilo 25 posto (zahvaljuju}i. kao kontrapunkt dr`avi. zna~ajnijih pomaka nema. uglavnom. u spletu poznatih povijesnih i dru{tvenih okolnosti. religija i dr`ava treba da budu odvojene. i ne manje va`no.8 posto `ena izabranih direktno u Sabor. ponovno pomalo gubimo korak. {to je jo{ gore. U tom kontekstu i gledano unazad. naravno. poslove i aktivnosti. kako prvenstveno u ekonomiji. Poku{ajmo proanalizirati to pitanje sa primjera Hrvatske. koja se na neki na~in podrazumijeva i sa kojom se bavimo ve} du`i niz godina – na nacionalnim. prije sve- niteljstva. mo`emo slobodno re}i. nekako u smislu „Koliko je ostalo sekularne BiH?“ postavlja pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica u na{oj zemlji i u na{em politi~kom `ivotu. `ene. nije ni ~udno da `ene preplavljuje rezignacija i da postaju sve vi{e nezainteresirane baviti se politikom kada sve ono dobro {to je propisano i za {to smo se te{kom mukom ovih proteklih go- . I Ili. prije svega. Na hrvatskom primjeru. le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. tako i u restrukturiranju i rebalansiranju pozicija politi~ke mo}i na svjetskim razinama. karitativne. ugro`enosti sekularnog karaktera bh. U vrijeme komunisti~kog re`ima pojam javnosti bio je usko povezan sa samom dr`avom. regionalnim i me|unarodnim razinama. nakon posljednjih parlamentarnih izbora neki bitni aspekti rodnih politika uvr{teni su u program Vlade RH. To je naprosto ~injenica koju svi znamo. pozivaju}i se i na politi~ki program neke stranke u Poljskoj. I ta pitanja naj~e{}e bivaju postavljena ne samo povr{no. ba{ tamo gdje je takvu re~enicu. godine. ~es to omogu}ava da mnoga javna predavanja. U procesu demokratizacije na{eg dru{tva sada javnost sve vi{e valja razumijevati i konstituirati kao balansiraju}u snagu nasuprot dr`avi. manje-vi{e povezuje i podudara s nadle`nostima dr`ave i drugog prema kojem se javnost pozicionira neovisno o dr`avnoj sferi. {tavi{e. Me|utim. alarmantno pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica. dakle. Na regionalnoj razini – situacija je sli~na kada su u pitanju zakonski i institucionalni okvir – uredi. u ~itavoj regiji. I uspjele smo. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no… Pi{e: Gordana SOBOL akata koji se mogu primijeniti na podru~je ravnopravnosti spolova. {to je. dru{tvu. legitimirao politi~ar iz Poljske kojem se ne sje}am imena a na kojeg se u svom izlaganju vrlo temperamentno referira gospodin ]urak. mo`emo re}i da su napravljeni zna~ajniji pomaci. i @ene u regiji – gdje smo ene ~ine vi{e od polovice svjetskog stanovni{tva. u ~itavoj regiji. Mi smo gotovo pola stolje}a `ivjeli u sekularnom dru{tvenom poretku koji je bio utemeljen na ideolo{kim postulatima marksizma. U ranim devedesetima bilo je otprilike 5 posto `ena u Saboru. zamjenama). strategije – manje-vi{e funkcionira. no `ene. zakoni. ekonomske.

A ishod te borbe bit }e. a koja su legitimna. ako je to precizni- je. zanimljivu.. uredima. a me|u njima i neke koji su se borili za ovaj grad i ovu BiH! . Pritom }u navratiti i do naselja Vesela i napraviti pri~u o tome kako su pripadnici Armije BiH u Veseloj ubili. ~ini se kako u pogledu na polo`aj i ulogu vjerskih zajednica u na{oj dr`a vi i u na {em dru{tvu moramo odgovoriti na pitanje oko kojeg bi valjalo posti}i neku vrstu minimalnog dru{tvenog i politi~kog konsenzusa. sve zalijevaju}i viljemovkom i pivom za 260 KM bud`etskih para! Ja. proku`ili ste me! Razaram BiH! Najprije sam to ~i nio do bro vo ljno. majku joj njenu. (Autorica je ~lanica Upravnog odbora Regionalnog `enskog lobija za jugoisto~nu Evropu i Parlamenta Hrvatske) rijeda. ubili pripadnici HVO-a u trenutku kada je vozio kola Hi tne pomo- Pi{e: Asaf BE^IROVI] asaf. Vratim se ku}i s posla. koliko }emo uspjeti ostvarivati svoje ciljeve. Moramo ne{to mijenjati jer mi se ~ini da smo pomalo uspavane silnim zakonima. fo to gra fi ju bo jo vni ka HVO-a iz Bugojna koji su se slikali ispod kukastog kri`a. Osim toga. odnosno socijalno djelotvorna ~injenica. prava pi ta nja za sva ku od go vor nu ras pra vu o re li gi ji u na {em dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave. stoga. svoj }u. dolje desno!. dru`e ministre. Nejse! Mislio sam.OSLOBO\ENJE petak. pogotovo u svjetlu ~injenice da sredinom slijede}e godine Hrvatska postaje integralni dio Europe. ministre. Evo. jednako bitan. nije {ija.restoran Park prin~eva. neke manje. sve s pu{kom o ramenu. 2011 . predsjednik udruge koja je u Koordinaciji bora~kih udru`enja FBiH. februar/velja~a 2012. manipuli ra nju i ko ri {te nju po zi ci je mo}i koja (mo}) je u temeljnom pogledu kompromitiraju}a za njihovu izvornu misiju. politikama. da rastao sam i razvijao se u skladu sa Statutom SKBiH! Jebem li ga. do aprila 1996. Treskavici. Igmanu. 24. organizacijsku. zagovaranje. za savjetnika..A od kada sam to usta{a?. al’ da sam terorista. no }e ga savjetovati. @ena me zagrli. ka`e ministar. nerado. kao da smo sve zajedno povjerovale }e se njihovim dono{enjem stvari same po sebi po~eti kretati u smjeru kojim mi to `elimo.. socijaldemokratske Vlade. ostaje samo mrtvo slovo na papiru. rukujete s njim na sastancima kojima zajedni~ki prisustvujete. KOMENTARI POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA 11 P jo{ uvijek djeluju. a tamo. treba mi javno odgovoriti. ministar za bora~ka pitanja FBiH. Uzmem si ~asopis Heklanje za po ~e tni ke. me|u ostalima. naime. Napi{em da je Ivan Jur~evi}. One su. ako ve} nisam. rekne ona. Stoga }e biti zanimljivo promatrati. obukav{i uniformu ARBiH. Problem je samo mo`emo li tako dalje? Jesmo li se umorile od stagnacije i tapkanja u mjestu? Moramo li ipak ne{to mijenjati u na{im pristupima? Mo`emo li potaknuti neke nove razgovore. odno sno oznake fa{ista!“ Malo mu. kakvi su ovo noviteti? Tim prije {to supruga zna da ja naizust izgovaram sastav posljednjeg Centralnog komiteta SKJ.Ovo mi drug ministar. kulturne. After noon. religija javlja kao relevantna. Dakle. kako mi ministar izme|u redova poru~uje. eshatolo{koj perspektivi. izme|u redova. {iljim olovku. Kad fakat! Zukan Helez. od ma ja 1992. metkom u potiljak. a proporcionalno obimu takvih svojih aktivnosti. premda ih je sijaset napisanih. dru`e ministre. Ja ne! Kako god. a koje danas nisu u dovoljnoj mjeri zainteresirane? Kako posti}i da i njima pitanja rodne ravnopravnosti budu u sferi njihovih interesa? Osobno zagovaram nove dijaloge izme|u politi~arki. novinar jedva do~ekao. pripadnika Armije BiH. pa zaklju~uje da je „Be~irovi} stao na stranu razara~a BiH“! . u znaku ideolo{kog i nacionalisti~kog nastojanja na prisvajanju. Religija je odvojena od dr`ave. „nisam objavio pri~u o stradanjima Bo{njaka u Vrbanji“! Plus „branim vojne odrede koji su nosili ku kas te krsto ve. na`alost. mo `e bi ti! Je sam us ta {a onoliko koliko to osoba ~iju su pe tna es to go di{ nju ses tri ~nu pola godine dr`ali zato~enu u logoru HVO-a. fakat nerado i s osje}ajem ne lago de. mo`e biti! Dokaz da sam usta{a je i to {to sam radio intervju s pred sje dni kom FBiH (ge ne ra lom HV). koji nisu ba{ zdu{no podr`avali reviziju boraca koju radite. sociolo{ki gledano. s obzirom na njihove legitimne socijalne. Ne zbog toga {to Vi `ivite u Veseloj nego zato {to mi je svaki ubijeni civil. i ho}e li njegovo ostvarivanje pomo}i ve}oj mo}i `ena. strategijama. koja ovdje mogu postaviti samo u natuknicama. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? Ako se vjerske zajednice kao nevladine organizacije bave socijalnim. Skontam. kulturnim. karitativnim. materijalnu. Sarajevo) ku{ali.becirovic@oslobodjenje. 12. Po tom se pru `im na oto man. ne}e Irfan pomagati tako {to }e drugu ministru i}i po }evape. novina napisala. no }e Irfan raditi na ugovoru o djelu i za 500 KM pomagati u sastavljanju spiska organizatora otpora! ^uj to! Sigurno je. Veli: . A danas vidimo da to nije tako. poru~uje da sam usta{a! Mogao je vala re}i i da sam {upak. U takvoj perspektivi pitanje religije u ve}ini na{ih rasprava javlja se kao pitanje jo{ uvijek neostvarenog. neke vi{e. karitativne. a koje smo uspjele ugraditi i u sam program novoizabrane. Hrvatima. onomad i zajedno s kolegama (12. na zakonsku. red je i da “branim vojne odrede koji su nosili kukaste krstove” I to tako {to na|em. gdje se vi{e koriste njima bliskije tehnike kao {to su pregovaranje. izuzetno zna~ajan. i mobitel kad mi zazvoni. financijsku i svaku drugu potporu dr`ave? To su. A {to se teksta o nastradalim Bo{njacima u Vrbanji ti~e. pogotovo kada su u pitanju i dobivanje i preuzimanje ve}e odgovornosti na svim razinama. usta{a. i u regionalnom smislu. kada su u pitanju `ene i njihovoj polo`aj. Ali. va`na i. te{ko!. ja jesam usta{a onoliko koliko to ~ovjek ~ijeg su zeta. ba{ ne cvjetaju ru`e i kada }emo se itekako morati boriti za zadr`avanje razine prava koja imamo danas.. nevladinim i gra|anskim aktivizmom. veli. Ili. I u njoj.ba ^lan i ministar me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. rekao. dogovore. poslove i aktivnosti.Ma gdje si ti. ~uje se skladba partizanske pjesme “Uz mar{ala Tita. obrazovnim i drugim poslovima od dru{ tve nog zna ~a ja. Al’ me sve kopka to {to je najtira`nija i. Tome me je u~io. . Vi se. napisati kad ja budem htio. poti~em iz siroma{ne radni~ke porodice. a. religija i dr`ava treba da budu odvojene. da sam „otvoreno stao na stranu Herceg-Bosne jer nikada“. nerado. Pitanje se ne odnosi na to kakav stav svako od nas ima prema religijskom bitku u njegovoj transcendentalnoj. nekako me je sramota i pomisliti na njih – vidim svaki dan ljude koji po kontejnerima tra`e koricu hljeba. Dakle. usta{a moj. sedam civila Hrvata. poljubi. ~esto sklonije baviti se neformalnim. kona~no. kada se odre|uje tko }e biti na kandidacijskim listama i na kojim pozicijama?! Jedan od odgovora na taj problem le`i u ~injenici da unutarnji hijerarhijski ustroj politi~kih stranaka i nadalje le`i uglavnom u mu{kim rukama i ~esto predstavlja prepreku ve}em sudjelovanju `ena. obrazovne i druge sadr`aje. evo dana. ravnopravno s drugim nevladinim organizacijama. reknem ja `eni. umre`avanje i sli~no. skakutao po sarajevskom Stupu. i nji ma tre ba da ti pri li ku da ka`u koju! Budu}i sam prevejani usta{a. Mislim da se to u budu}nosti mo`e pokazati presudnim. gnusno!) da je za ~etvrtog savjetnika anga`ovao Irfana Ljevakovi}a. bi ram si mustru lahku. nepostignutog osnovnog (dru{tvenog) priznanja religije. tre balo bi da objasnim za{to sam. i makar znam kako izgledaju te vezirske mahmudije. bojovni~e moj! Kontam. Ovdje je rije~ o religijskom bitku kako se on javlja u njegovom dru{tvenom kontekstu u kojem se. Nije. zbunjeno pitam suprugu. ministar Zukan ni je ma la za je ban ci ja! Hem je ~lan i ministar. {iljim olovku }i. Evo. NGO-a. Srbima. . ne kad Vi po`elite. moralnoj. Najprije sam. kao i unutar politi~kih stranaka. `ene se mo`da ne snalaze najbolje u unutarstrana~kim zamkama i nadmetanjima ili jednostavno nemaju snage da se i na tom planu bore i dokazuju u jednom vi{emanje tradicionalno mu{kom okru`enju. fo to gra fi san ispod je be ne svastike koju i Vi i ja mrzimo! No. {to se posebno reflektira i na njihovo pozicioniranje na izbornim listama. upravo na primjeru Hrvatske. juna~koga sina” . nego vrat! A Irfanov je problem {to }e savjetovati za 500 KM mjese~no! Sad. imaju li pravo. {ta su to vezirske ma hmudije!? Ono jelo koje ste. i Status SKBiH! Uzgred. Asafa i Bobana S danas? dina izborile (u {to su uklju~ene i zakonom propisane kvote). ipak. pla ni na ma oko Olova i Vare{a! I danas je. iako me je on molio. hem me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. . mijenjanje strategija kada su u pitanju i privla~enje i dovo|enje nekih novih `ena koje `elimo vidjeti kao dio procesa. ali i predstavnika institucija. Evo zore.Od jutros! Pi{e u Avazu! Strana osam. posebno kada se do|e do onog klju~nog momenta – tj. treba mu i javno odgovoriti. A~kerovom gro bu. makar ga i “moji” ubili. razaram. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. Pi{em i o zlo~inima nad Bo{njacima. ~lanom Tima za Koordina ci ju re vi zor skih ti mo va (Hrvat). a Oslo bo |e nje obja vi. “gnusno” slagao (eki.

je vlasnica jednog ugostiteljskog objekta na Dobrinji. Za sada nije poznato da li se radi o zlo~inu iz koristoljublja. Razbojnik je. potvr|eno nam je iz CJBa Banja Luka. sa ubicom mimoi{li u svega nekoliko desetina sekundi. Protiv njih }e biti podnesen izvje{taj Kantonalnom tu`ila{tvu Tuzla. B. koju je vozio Denis Hasanagi} (20) iz Ljubije. Sa mjesta udesa Uvi|aj je na mjestu nesre}e. na njegovo ~u|enje bila zaklju~ana. K. OSLOBO\ENJE Maloljetnik ostao bez mobitela Rasvijetljena kra|a vozila u Srebreniku Slu`benici krim-policije Grada~ac u saradnji sa kolegama iz PU Gra~anica identifikovali su kradljivce golfa koji je “nestao” 10. te je pobjegao prije nego {to je Elvir B. uposlenik ovog ugostiteljskog objekta kako bi kucanjem na staklo dozvao Muju Bukvi}a za kojeg je mislio da se nalazi u podrumu.053 kilograma spida i mobitel.12 CRNA HRONIKA Nepoznati napada~ u srijedu je usred dana u Bolni~koj ulici u Sarajevu presreo i oplja~kao maloljetnog P. potvr|eno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. sa slu`benicima Policijske uprave Lukavac. kako nezvani~no saznajemo pukim slu~ajem umalo mogao biti otkriven. ali i uzmu uzorci krvi i urina voza~a kamiona skania. Zeki}eva je preminula na mjestu. Kako je kasnije ispri~ao. i vidio da je Vehid G.ZIM udario [. Oni koji su Muju vidjeli. dok je vozilo prona|eno i bi}e vra}eno vlasniku. [okirani gra|ani Ubistvo Muje Bukvi}a {okiralo je stanovnike ovog sarajevskog naselja. Nakon saslu{anja. S. Na vratima je pisalo da se vlasnik nalazi u blizini i da se vra}a u 15 sati. kada je audijem 80 udario u kamion skania. Vehid se uputio u obli`nji ugostiteljski objekat Bistro i naru~io }evape. Nakon uvi|aja tijelo ubijenog je vozilom KJKP Pokop odvezeno u prosekturu na Barama radi D. na njegovo iznena|enje. potrparola MUP-a Kantona Sarajevo policija je pozvana u 15. pre{ao u lijevu traku te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret. D. ali su ona. Hasanba{i} je. a ubica je prijateljima ubijenog ispred nosa pobjegao iz radnje [ezdesetsedmogodi{nji Mujo Bukvi}. policajci su pretresli Hasanba{i}evu ku}u u Ljubiji. povukao ulazna vrata. vlasnik Fotostudija u Ulici Omladinskih radnih brigada do broja sedam u sarajevskom naselju Dobrinja II ju~er popodne je brutalno ubijen u svojoj radnji. S. saznajemo. Priveden 21-godi{njak iz Ljubije Uhva}en sa spidom Adis Hasanba{i} (21) iz Ljubije kod Prijedora uhap{en je u srijedu nakon {to je policija kod njega prona{la dva kilograma spida. Nakon par minuta do Bukvi}eve radnje oti{ao je Elvir.Prijedor u mjestu Omarska. . skrenuo udesno. bio suvoza~ u opel astri. te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret Trideset{estogodi{nji Dino Ali} iz @ivinica smrtno je stradao u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er ujutro dogodila na magistralnom putu Tuzla . presreo maloljetnika. Kako nam je potvr|eno u Tu`ila{tvu TK-a. Mi. koji je Ali} poku{ao da pretekne. Vehid je prijatelja potra`io u radnji. i da se to desilo 20-ak metara od policijske stanice u ovom naselju. Pretpostavka je da je ubica zaklju~ao vrata radnje dok je bio unutra. 24. D. Oko podneva Mujo je imao obi~aj piti kafu sa kom{ijom Vehidom G. jer je on bio zaklan od uha do uha” ispri~ala . rekli su da nisu nikad vidjeli takav stravi~an zlo~in. i Elvir B. da ru~a dok se Bukvi} ne vrati. P. kao i obi~no ju~er do{ao do Bukvi}eve radnje. vidio je da su vrata radnje bila otklju~ana. petak. kako bi se utvrdilo da li je bio pod dejstvom alkohola. mada je. a koju su slu`benici Odjela krim-policije SJB-a Prijedor i Sektora krim-policije CJB-a Banja Luka zaustavili na magistralnom putu Banja Luka . ali i astru te u njegovoj putnoj torbi prona{li dva paketa spida ukupne te`ine 2. Nju je kombijem Zeni~ke industrije mlijeka . dok je voza~ kamiona pro{ao bez ve}ih povreda. prema radnji se uputio i Elvir B. najvjerovatnije. a Elvir je si{ao u podrum gdje se nalazi spu`va na kojoj je Bukvi} znao da prilegne. ta. koji je naredio da se izvr{i obdukcija tijela nastradalog. Ju~er u zeni~kom naselju Jalija Kombijem usmrtio pje{akinju Voza~ je priveden u slu`bene prostorije policije radi uzimanja uzoraka krvi. Vjerovatno su se Vehid G. je. Kamion. obojici nastanjenim u op}ini Gra~anica. do{ao da potra`i fotografa. Prema rije~ima Irfana Nefi}a. Vidjev{i to. (1989) i B. a krenula je u prodavnicu u koju je nekoliko minuta ranije ZIM-ov kombi dostavio robu. koji su ubijenog znali kao po{tenog i dobronamjernog ~ovjeka koji se fotografijom bavio od prije ra- “Ne znam kako je neko mogao tako ne{to uraditi. Kom{ija Vehid G. Elvir je fotografa na{ao pokrivenog. preti~u}i kamion u vlasni{tvu firme Mepas iz [irokog Brijega.10 sati i u fotografskoj radnji zatekla be`ivotno tijelo 67-godi{njaka ubijenog o{trim predmetom. a potom i pregazio. (1987). Ali} je. Zeki}eva je `ivjela u blizini mjesta nesre}e. Naime. februar/velja~a 2012. L. preti~u}i audijem. u mjestu Bistarac kod Lukavca.Doboj. K. iz Zenice. kako bi Ali} izbjegao sudar sa skanijom. voza~ je. zavr{io je u kanalu pored puta. Uz saglasnost banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva te po naredbi nadle`nog sudije. Ljekari lokalnog Doma zdravlja smrt Ali}a su konstatovali na mjestu udesa. Za sada policija nema osumnji~enih. Tijelo ubijenog iznose iz fotografske radnje Foto: [. S. kako bi se utvrdilo da li je eventualno bio pod dejstvom alkohola.. a radi se o M. oteo mu mobitel i udaljio se.. a policija radi na identifikaciji i pronalasku napada~a. SULTANOVI] Mimoi{li se sa ubicom Skupa sa Vehidom G. O doga|aju je obavije{ten de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. S. Udes u Bistarcu kod Lukavca Poginuo Dino Ali} Ali} je. te oborio `enu. Me|utim. Jo{ vi{e iznena|uje ~injenica da je Bukvi} u svojoj radnji zaklan. obavio de`urni kantonalni tu`ilac. obdukcije. januara u Srebreniku. te prijete}i no`em. Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja Ubijen fotograf Mujo Bukvi} Mujo Bukvi} prona|en je zaklan u podrumu svog Fotostudija. bio na vratima Bukvi}evog Fotostudija. Kombi se kretao unazad. kako je potvr|eno iz sa ra jev ske po li ci je. no uvi|aj koji je ju~er obavljen trebao bi utvrditi da li i {ta nedostaje iz radnje. pre{ao u lijevu traku. Aida Zeki} (66) poginula je ju~er ujutro u udesu koji se dogodio u Ulici Jalimamov put u zeni~kom naselju Jalija. tu`ilac je Osnovnom sudu Prijedor uputio prijedlog za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora Hasanba{i}u.

Zoran Ga{i} (40). opet nabavio?! . Hilmija Ma{ovi}. Ju~er je dovr{eno ispitivanje D`emala Hod`i}a. U optu`nici se navodi i da su to u~inili upu}uju}i mu verbalne prijetnje i pokazuju}i mu pi{tolje zataknute za pojas. kazao je Dizdar. za kojim je na snazi bila centralna potjernica raspisana zbog kra|e. . O. Drugim rije~ima. Me|utim.000 eura uputio protiv ^avke. decembra 2007. I opet }u ga kupiti da me ne bi prislu{kivali.a). L.900 megaherca. podsje}amo.Audi se nalazio u biv{oj kasarni Ned`ari}i. prona|en je u Banjoj Luci.17 posto dionica fabrike Klju~. Njegovo posjedovanje obi~nim gra|anima nije dozvoljeno. Hod`i} je dodao kako je shvatio da je rije~ o plja~ki tek kada je vidio da se vre}e s novcem ubacuju u d`ip. CRNA HRONIKA Policija CJB-a Banja Luka u srijedu je privela tri osobe za kojima su raspisane potjernice. svjedokstru~na osoba i uposlenik FUP-a na mjestu informati~ara.Taj drugi. in`enjera Svjedok Sabahudin Maka{ U zapaljenom audiju. te Turkovi} i Mithat Zahitovi} tra`ili od Zuli}a da na ime Muamera Zahitovi}a prepi{e 12. . Policija je izvr{ila uvi|aj. ju~er se nije mogao sjetiti jesu li to bili ba{ oni. U gepeku smo prona{li i vizit-kartice na ime Jasmin Bahto (od kojeg je auto otet.a). a nije isklju~io mogu}nost da je takvo ne{to mogu}e i sa fiksnim ometa~em. Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [titio sam se od ^avke i D`uve Uz obja{njenje da je pokretni ometa~ signala dobio uz audi koji je nekada koristilo Predsjedni{tvo BiH. Dk. a forenzi~ari su u njemu prona{li i ~etiri duge cijevi . rekao je ju~er u Sudu BiH na nastavku su|enja za nekoliko monstruoznih ubistava i druga te{ka krivi~na djela prvooptu`eni Zijad Turkovi}. Vje{tak protivpo`arne za{tite Muris Dizdar. tada{njeg direktora Cargo-centra i sada{njeg optu`enika u ovom predmetu. One nisu izgorjele jer vjerovatno nije bilo dovoljno kisika za plamen. .Ovi ure|aji mogu ometati signale opsega 800. kori{tenom u plja~ki. u sarajevskom naselju Saraj-Polje. nakon ~ega ih je do Nijaza Zubana. U optu`nici se. navodi da su optu`eni u predmetu Turkovi} Muamer Zahitovi}. 1. te prijete}i no`em. godine. voza~a na Me|unarodnom aerodromu Sarajevo i svjedoka plja~ke. ju~er je kazao da je od Tu`ila{tva BiH dobio naredbu da analizira snimke videonadzora iz Cargo- Prijetnje i pi{tolji Sabahudin Maka{. zapravo generi{u {um koji ometa signal mobitela u zatvorenoj prostoriji. upu}en je da se o tom konsultuje sa svojim advokatom Fahrijom Karkinom. 13 Troje uhap{enih po potragama Pozivi u pomo} otjerali napada~a Maskirani razbojnik upao je u srijedu u trgovinu “Sanja” koja se nalazi u . uposlenica je po~ela dozivati pomo}. od radnice zatra`io da mu preda novac. Hod`i} je ponovio da su plja~ka{i u{li u Cargo-centar i zatra`ili {efa. odvela Emina Vuki~evi}. op. a tri u drugom dijelu vozila. kazao je kako je to vozilo u potpunosti izgorjelo. na|ene ~etiri automatske pu{ke Me|unarodnog aerodroma Sarajevo 5. niti vas neko mo`e nazvati na mobitel niti vi ikoga mo`ete zvati. Prvooptu`eni je ovo rekao tokom saslu{anja vje{taka elektrotehni~ke struke dipl. izja vio je da je vje {ta~enjem potvr|eno da potpis na ugovorima o prometu vrijednosnih papira pripada Nijazu Zuli}u. Ure|aji koje jo{ zovemo d`ameri (jammer). U Bosanskoj Gradi{ci uhap{en je Mihajlo Kalini} (26). banjalu~koj Ulici Starine Novaka. ali i sa dvo ji com mu {ka ra ca. Njegov zadatak je bio da utvrdi da li jedan od plja~ka{a u desnoj ruci dr`i klju~. optu`eni za vo|enje zlo~ina~ke organizacije kazao da bi takav ure|aj. vje{tak grafolo- . {ke struke i uposlenik MUP-a KS-a. kojeg je dr`avni tu`ilac ^avka ispi ti vao o ka ra kte ris ti ka ma ure|aja oduzetih od Turkovi}a.Nisam uspio da dobijem odgovor da li spomenuti plja~ka{ u ruci dr`i ne{to. kako se navodi u optu`nici. koji je vje{ta~io audi Q7. koji je 2007.Pokretni ometa~ signala za mobitele dobio sam prilikom kupovine blindiranog audija. fiksni ometa~ kupio sam kako me ne bi prislu{kivali vrsni haker tu`ilac Oleg ^avka i Almir D`uvo (direktor Obavje{tajno-sigurnosne agencije.800 i 1. Ismet Katana. za {ta se terete Turkovi} i ostali.automatske pu{ke. pojasnio je Gu{i}. rekao je odgovaraju}i na pitanja tu`ioca ^avke.OSLOBO\ENJE petak. kazao je Maka{. godine bio zaposlen u restoranu Trattoria Due. te traga za razbojnikom. februar/velja~a 2012. ~ije posjedovanje gra|anima nije dozvoljeno. Me|utim. S. Utvrdio sam da je vozilo posuto zapaljivom te~no{}u iznutra i izvana i onda zapaljeno upotrebom otvorenog plamena. U svom ranijem iskazu Maka{ je na fotografijama osoba koje su mogle sjediti s Turkovi}em prepoznao svjedoka pokajnika Isljama Kalendera i Suada Glavini}a (u ranijem postupku pravomo}no oslobo|enog optu`bi za u~e{}e u plja~ki. Elmedin Kobiljak. elektrotehnike Remzije Gu{i}a. Gu{i} je rekao da se prenosni ometa~ signala mo`e puniti u automobilu. koji je nekada pripadao Predsjedni{tvu BiH. kojem je pritvor odre|en zbog nano{enja te{kih povreda. a drugi kupio. . 24.Turkovi}a sam upamtio jer je jednom zaboravio mobitel po koji se vratio i poslije toga sam vi|ao njegovu fotografiju u novinama. op. Me|utim. zapaljen nakon {to je iskori{ten za plja~ku dva i po mi li ona KM iz Car go-cen tra Turkovi} i advokat Fahrija Karkin na ju~era{njem pretresu [ta je sa prijavom? Turkovi} je ju~er Sudsko vije}e Suda BiH. kojim predsjedava sudija Izo Tanki}. kao i Milan Marjanovi} (62). Katana je kazao da je vje{ta~enjem utvr|eno da sva ~etiri potpisa pripadaju Zuli}u.a). nakon ~ega je plja~ka{ istr~ao iz trgovine i pobjegao bez plijena u nepoznatom pravcu. koji je. rekao je da se Turkovi}a sje}a iz tog perioda jer je nekoliko puta sjedio u ovom restoranu sa jednom `enom. Vizit-kartice . kojem je banjalu~ki Osnovni sud odredio pritvor zbog kra|e. centra Sarajevskog aerodroma. Jedna duga cijev je bila u gepeku. ali i izvan nje. op. dodao je Turkovi} i objasnio da se fiksni ometa~i signala koriste i u pozori{tima ili drugim zatvorenim prostorima kako ljudima koji su zaboravili isklju~iti mobitele oni ne bi zvonili. potvr|eno je iz CJB-a Banja Luka. upitao {ta je s njegovom krivi~nom prijavom koju je zbog navodnog uzimanja mita od 30.

Kada je u pitanju 50 do 70 litara. godine u svim dm prodavnicama dm zelena turneja ju~er se iz Me|ugorja otisnula put @eneve. kao {to smo imali 2001. alverde. Voza~ki tim Mario Petrekovi} i Marko Lasi} Nered demonstrirali su na~in punjenja nesvakida{njeg automobila ispred dm prodavnice u Me|ugorju na adresi Sivri}a bb. O dm drogerie marktu 43 dm prodavnice u BiH mali su. Pripremio Samir KARI] . 5. i 2010. slikare. U Me|unarodnoj godini energetske u~inkovitosti dm se pridru`io organizaciji dm green city projecta u sklopu kojeg }e provesti nekoliko inicijativa u svrhu okupljanja {to ve}eg broja gra|ana na dm green city doga|anjima. Tu padavine nisu bile uzrok“ obja. aditiva i medicinskih proizvoda.415 kilometara do jednog od najposje}enijih svjetskih sajmova automobila jeste ona iz obi~nog priklju~ka na struju kakav postoji u svim doma}instvima. Tuzla danas le`i na 1. a jedina energija koju }e elektri~ni automobil XD Concept kompanije DOK_ING XD koristiti na putu dugom 1. gdje }e im se na zanimljiv na~in prezentovati neki od aktuelnih ekolo{kih problema te zajedni~ka nastojanja u pronalasku alternativa i rje{enja. Ali. Centar. februar/velja~a 2012. a stru~njaci ka`u da se na ~ak 23 posto povr{ine op}ine Tuzla nalaze klizi{ta. pesticida. 24. ku}nih ljubimaca te foto i bebi programa neprekidno se pro{iruje i nadogra|uje inovativnim i ujedno ekolo{ki prihvatljivim proizvodima. 282-436 124. Dan za{tite prirode i Dan o~uvanja okoli{a. 250-011 123. Kruna projekta je dodjela dm green city nagrade kojom se odaju priznanja najistaknutijim pojedincima i kompanijama na polju ekolo{kog anga`mana. muzi~are. dm zelena turneja na svom }e putu do @eneve poruke o ekolo{koj odgovornosti. ljepote. kao zdravom na~inu `ivota. a preko 70 litara imamo jo{ intenzivnije aktiviranje. a predstavlja seriju doga|anja kojima je ideja vodilja senzibilizirati {iru javnost o ekolo{ki osvije{tenom djelovanju te u sklopu nekoliko doga|anja okupiti umjetnike. prema dosada{njim iskustvima. zatim nelegalno se gradilo… Dakle. Centar. Tu se ranije vr{ila eksploatacija pijeska. ugodna i moderna atmosfera prostora te izrazito povoljne cijene iznimno kvalitetnih proizvoda itekako opravdavaju slogan TU SAM ^OVJEK. postoji mogu}nost reaktiviranja klizi{ta. promovisati i u gradovima u Hrvatskoj. dm zelena turneja povod je i za podsje}anje i motivisanje gra|ana na ekolo{ki prihvatljivo pona{anje prilikom kupovine. “Radi se o mjesnim zajednicama Crvene Njive.4. dm zelena turneja uvod je u novu dm kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ kojom }e dm i gra|ani imati priliku zajedni~ki doprinijeti o~uvanju okoline tokom aprila 2012. O tome trebaju li gra|ani strahovati od aktiviranja klizi{ta. ka`e Mula}. Aktivnosti CZ-a Poplave su jedan od naj~e{}ih uzroka klizi{ta. ali vrijedan dio vi{e od 2.400 dm prodavnica {irom Evrope u kojima ljubazno i stru~no osoblje. evidentirano je jo{ 589 lokacija na kojima bi se moglo pojaviti klizi{te. Ipak. Raport iz porodili{ta DE@URNI TELEFONI MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122.2012. ali i nelegalna gradnja. imamo intenzivnije aktiviranje i reaktiviranje klizi{ta. Ovih dana je krenulo uklanjanje i odvo`enje snijega iz centralnih dijelova grada. U objektivu na{e kamere ju~er su se na{li radnici koji odvoze snijeg sa Trga `rtava genocida u Srebrenici. decembra 2010. Gornja Tuzla… “U slu~aju nekih ve}ih padavina. Sirovine tih proizvoda se pa`ljivo prera|uju s ciljem da se sa~uvaju vitalni sastojci i puno}a originalnog okusa. M. do 30. umjetnika i kreativaca ~ija je motivacija o~uvanje prirode i svih njenih ljepota. Profissimo. Gornja Tuzla… Klizi{ta u ovim mjestima dr`imo pod budnim okom” . Das gesunde Plus. Denk mit. Sloveniji. godine” isti~e Mula}. Dontodent. a ovih dana se snijeg ubrzano otapa. TU KUPUJEM . Uklanjanje snijega Zaposlenici tuzlanskih komunalnih preduze}a su tokom snje`nih padavina uglavnom uklanjali snijeg sa glavnih saobra}ajnica u gradu i puteva u naseljima. OSLOBO\ENJE Skoro ~etvrtina op}ine le`i na klizi{tima Ho}e li se ponoviti U tuzlanskom naselju Crvene Njive 5.kroz koji dm odra`ava svoju poslovnu filozofiju. a u cilju smanjenja broja jednokratnih vre}ica odba~enih u okoli{. Uz to. godine. Naj~e{}i uzrok su padavine. I ponuda najpoznatijih kvalitetnih robnih marki iz podru~ja zdravlja. Ovaj asortiman je jedinstven i mo`e se kupiti samo u dm prodavnicama. razgovarali smo sa Miralemom Mula}em iz Zavoda za urbanizam Op}ine Tuzla. Imamo iskustva u Tuzli da kada padne u intervalu od 30 do 50 litara po kvadratnom metru. mnogo drugih faktora je dovelo do aktiviranja klizi{ta. entuzijasta. Austriji i Njema~koj. jer je to bila specifi~na lokacija. Tako na policama dma potra`ite robne marke Balea. Zavod je odredio 16 prioritetnih lokacija koje predstavljaju najve}u prijetnju gra|anima. postoji li prijetnja da se ove godine ponovi slu~aj iz Crvenih Njiva? Drugi faktori „Na to je te{ko odgovoriti. Crvene Njive? Najve}a prijetnja od pokretanja klizi{ta nalazi se na 16 lokacija. doma}instva. kompanije i pojedince koji kroz svoj `ivot i rad nalaze inspiraciju u prirodi. godine aktiviralo se klizi{te koje je u nezapam}enoj tragediji progutalo ku}u u kojoj se nalazila ~etvero~lana porodica Salki}. prema rije~ima na{eg sagovornika.O. Tako dm green city project zapo~inje dm zelenom turnejom i nastavlja se kroz niz doga|anja na Dan planete Zemlje.313 klizi{ta. Organska hrana dobra je za ljude i okolinu jer je zasnovana na ekolo{kim principima proizvodnje koji izbjegavaju upotrebu vje{ta~kih hemijskih sredstava poput vje{ta~kih |ubriva. Dodaje da Civilna za{tita Tuzle ve} provodi odre|ene aktivnosti kako bi se sprije~ile eventualne poplave i klizi{ta. No. dm green city project Green city project nastao je inicijativom grupe pojedinaca. i to u mjesnim zajednicama ^aklovi}i. Samo jedna osoba je pre`ivjela. Miralem Mula} ispred mape na kojoj su obilje`ena klizi{ta OKOMKAMERE U Me|ugorju ispra}ena dm zelena turneja dm zelena turneja uvod je u kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ koja }e biti provedena od 1.311-510 303-500 282-411 280-738 38 32 DJEVOJ^ICA DJE^AKA U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 70 beba. babylove.14 TUZLANSKA KAPIJA petak. U sklopu zelene turneje elektri~nog automobila „na dm utika~“ ju~er su stanovnici Me|ugorja imali priliku saznati prednosti ovog ekolo{ki u potpunosti prihvatljivog i jeftinijeg na~ina prevoza. ne bi trebalo biti pojava te vrste. U skladu s izvornom idejom o~uvanja okoline i zdravijeg na~ina `ivota ju~er su kupci u Me|ugorju imali priliku prisustvovati i degustaciji Alnatura Bio proizvoda koji se mogu kupiti isklju~ivo u dm prodavnicama te su proizvedeni od poljoprivrednih sirovina na bazi ekolo{kog uzgoja. . snio nam je Mula}. dm je tako|e poznat i po posebnom asortimanu {iroke palete proizvoda koje odlikuje visok kvalitet i najpovoljnija cijena pod nazivom moja marka. fotografe. Jessa i druge. Tako su ju~er svi dm kupci u Me|ugorju za kupovinu iznad 20 KM dobili pamu~ni ceker na poklon. imamo umjereno aktiviranje klizi{ta. decembar 2010: Klizi{te progutalo ku}u porodice Salki} kao {to su ^aklovi}i. On navodi da dosta faktora uti~e na pojavu klizi{ta.

OGLASI 15 . 24.OSLOBO\ENJE petak. februar/velja~a 2012.

iako je Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine 25..000. ali se ve} tada prognoziralo kako bi cijena gradnje mogla biti ~ak dvostruko vi{a zbog gradnje prometnica preko Pelje{ca...... KOLA SUPER LOTA OČEKIVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKERA 131. Za vrijeme biv{e hadezeove Vlade iz dr`avnog prora~una u po~etku je izdvajana suma novca dovoljna samo za konzerviranje ve} izvedenih minimalnih radova.. dodav{i da u Crnoj Gori ne postoji politi~ka opcija koja ima jasno izra`ene stavove za koje se on zauzima..862.. Postupak se vodi pred stalnim arbitra`nim sudi{tem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu......00 KM O igrama na sreću Lutrije BiH možete saznati na www.. februar/velja~a 2012.....000.70 KM Jackpot ukupno: .... vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1 2.3.2012 godine . prometni stru~njaci i danas tvrde kako je zamisao o izgradnji pelje{kog mosta ~isti besmisao..... {to je bio zahtjev gra|evinara..90 KM BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA Dobici Broj dobitaka 1.........60 KM Fond dobitaka 70%: ....28 KM Jackpot ukupno:.. Za Vladu premijera Zorana Milanovi}a (SDP) to je Zukorli} kritikuje i Crnu Goru Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli} ocijenio je da se samo spominjanje Sand`aka u Crnoj Gori tretira kao antidr`avni ~in..02...... a most je trebao biti izgra|en u roku od ~etiri godine.. On je za B92 rekao da je odluka o odr`avanju lokalnih izbora na sjeveru Kosova..............56.JACKPOT: DOBITNA KOMBINACIJA 4.... januara saop{tilo da ne postoji bilo kakav osnov za sumnju u krivi~nu odgovornost Dikovi}a za ratne zlo~ine.926...50 KM Fond za dobitak prve vrste: ........129.. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5..10 KM Jackpot ukupno:.40 KM Fond za dobitak treće vrste 20%: ... navodno...20 KM Lutrija BiH. No...90 KM 10... 24.79. ali mislim da Crna Gora treba da ima dijalog sa autenti~nim Bo{njacima i da prestane da........ problemati~nim smatraju tvrdnju splitskog Konstruktora o pretrpljenoj {teti od 50 milijuna kuna jer je od cijele logis- tike i mehanizacije na mjestu gradnje mosta.2..40 KM 47 68....godine Dobitak sa 6 pogodaka ..... Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:.232.... pa su pretrpjeli materijalnu {tetu koja se mjeri.....788.... Po~etak radova ugovoren je za maj 2008.......lutrijabih...... vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2. KOLA od 22.. Ministar odbrane Dragan [utanovac je u potpunosti odbacio navode FHP-a.. Uz to..6. možete provjeriti i eventualne dobitke.........00 KM Nagradni font 50%:. jer nije bilo novca. milijunima kuna.P...60 KM Fond dobitaka 60%: .538.............848.. KOLO SUPERLOTO-A OD 22..00 KM 0......862...............60 KM 77... a prije dvije godine Hrvatskim cestama bilo je.... ni izvo|a~i radova na pelje{kom mostu nisu ispunili uvjete iz ugovora.P. koja }e tra`iti pun konsenzus svih politi~kih aktera. ali da se i u njoj kroz takozvane tajne policijske strukture vr{i presing ili potkupljivanje ljudi koji su aktivisti bo{nja~kog nacionalnog pokreta......2012....... Konzorcij hrvatskih gra|evinskih tvrtki Konstruktor-Hidroelektra-Viadukt........ gradnje dr`avne Hrvatske ceste imaju svoje kontraargumente.. takođe... izjavio je zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari}......16... registrirano postavljanje samo jednog kontejnera.... OSLOBO\ENJE Izvo|a~i podnijeli tu`bu zbog zastoja gradnje pelje{kog mosta Prijava protiv na~elnika General{taba Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije stigla je krivi~na prijava Fonda za humanitarno pravo protiv na~elnika General{taba Vojske Srbije Ljubi{e Dikovi}a.52 KM Akumulirano u fondu za jackpot ........6............... .52 KM DOBITNI BROJ JOKERA JE NEMA NEMA 2 8 57 456 3 4 3 5 JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka broj dobitaka Iznos NEMA J....... kazao je on......86..50 KM Fond za dobitak druge vrste 15%: ...............16 REGION VIJESTI petak........ neisplativo da pristanu na tzv.......293..... naveo je Zukorli}... Tu`ba nesu|enih izvo|a~a radova temelji se na tvrdnjama da su zbog gradnje pelje{kog mosta anga`irali ljude i tehniku ali im je nemogu}e bilo izgraditi ugovoreno.......JACKPOT: - DOBITNA BOJA: CRVENA 05 13 24 27 35 43 Fond dobitaka za odaberi boju Fond za dobitak prve vrste ... pla}eni zastoj radova..689.....90 KM 1.... Pelje{ki most je vjerojatno dosad najsporniji infrastrukturni objekt u Hrvatskoj... i formalni investitor Hrvatske ceste tvrde da ni Konzorcij nije ispunio svoje obaveze Skupa prometnica Vrijednost ove investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura (oko 2 milijarde kuna)..361..30 KM 35 27 43 24 13 05 5 7 Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Ukupna uplata Loto 6/45: .646..2...832.... Vlade.02.26.......40 KM Fond za ostale dobitke: . GODINE Dobitak sa 6 brojeva ..00KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-A UZ 04. vrste (4 broja): Broj dobitaka 4..ba gdje....... Grupa nevladinih organizacija pozvala je ranije ju~er Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine da ispita navode FHP-a u vezi sa mogu}om odgovorno{}u Dikovi}a za ratne zlo~ine na Kosovu i u BiH... Skup{tine i predsjednika dr`ave. prije svega politi~ka. proizvodi poltrone. Zukorli} je kazao da je u Crnoj Gori pritisak na Bo{njake daleko manji nego u Srbiji.. On je u intervjuu za ju~era{nje podgori~ke Dnevne novine naveo da crnogorske vlasti ne ispunjavaju obavezu preuzetu pred referendum o nezavisnosti Crne Gore da se garantuje Sand`aku pravo na prekograni~nu regiju.. onda nam jedino ostaje da postignemo sporazum sa me|unarodnim misijama na Kosovu.2012...80 KM Akumulirano u fondu za jackpot: ...51......Nije to toliko alarmantno......... 1.80 KM Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30%:. Jadranka DIZDAR Izbori na Kosovu te{ko izvodljivi Dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanovi} ka`e da se izbori na Kosovu ne mogu provesti bez pune saglasnosti me|unarodnih faktora na Kosovu.02.. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA J..5. jer za po~etak gradnje nisu ishodili ni gra|evinsku a niti lokacijsku dozvolu..80 KM 811 7..00 KM 207. 4. Tvrdi se da spomenuti konzorcij tra`i od{tetu od dr`ave u iznosu 119 milijuna kuna....... i ovdje medalja ima dvije strane....... navodno....... Ekonomski stru~njaci savjetovali su tada da se svi radovi na gradnji mosta odmah stopiraju....2.424.656.... vrste (2 broja): Broj dobitaka 6..........5.. Po njima.. tu`io je investitora gradnje Hrvatske ceste zbog {tete pretrpljene obustavljanjem gradnje ovog objekta..130...162...... Taj poziv uputilo je 14 nevladinih organizacija.....424... po modelu Srbije.....9....... Konzerviranje Kao u svakom sporu. Sarajevo 23...529..........803... koji je izvo|a~ radova na pelje{kom mostu.56 KM Ukupna uplata za boju: ...117..000........ Ako ve} sa Albancima ne mo`emo da se dogovorimo o tom pitanju..... Tra`e od{tetu od 119 milijuna kuna (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Vrijednost investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura.00 KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 04.. ka`u..... a sigurno je da ne}emo.. ali se ve} tada prognoziralo da }e cijena biti ve}a projekt koji sigurno nije me|u prioritetima.937. vrste (1 broj): UKUPNA UPLATA: .......... Izvo|a~i radova su jo{ ranije najavili tu`be i naplatu penala zbog zastoja radova..50 KM Fond za dobitak četvrte vrste 35%: ......

ju~er se nakon vi{esedmi~ne pauze nastavilo ispitivanjem novih svjedoka. a niti sredstva za kamate koje ove Veliko zadu`enje . Sve opozicione parlamentarne partije na Kosovu su se izjasnile protiv pominjanja Rezolucije 1244 VS-a UN-a u fusnoti prilikom predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima. U veliku sudnicu zagreba~koga @upanijskog suda kao svjedoci su pozvani Branko Hora~ek. U ovom trenutku Slovenija ne treba tako drasti~ne mjere {tednje kao Gr~ka. rekao je Jan{a.7 miliona kuna. ali je dodao da je Jan{a tra`i utvr|ivanje odgovornosti vode}ih ljudi u bankama Ugovor s MOL-om bio u interesu Hrvatske Su|enje biv{em premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu. nastavljaju prosvjede. najavio je da }e njegova vlada insistirati na javnoj objavi poreskih du`nika te da }e sa [vicarskom nastojati posti}i bilateralni sporazum kako bi depoziti Slovenaca u toj zemlji bili oporezovani i upla}eni u korist slovenske poreske uprave. kojega se u objedinjenom postupku tereti za ratno profiterstvo u aferi Hypo te za primanje 10 miliiona eura mita od ma|arskoga MOL-a.Srbija prihvata Deklaraciju o nezavisnosti Kosova. februar/velja~a 2012. priznati kosovsku nezavisnost. Mljekari tra`e smjenu ministara Ogor~eni privo|enjem 29 prosvjednika ju~er u no}i. koji je na optu`eni~koj klupi u slu~aju Spice zbog sumnje da je s biv{im menad`erima Podravke i njihovim poslovnim partnerima o{tetio koprivni~ku prehrambenu tvrtku. Markovi} je tvrdio da je promjena me|udioni~arskog ugovora bila u interesu Vlade s obzirom na promjenu vlasni~ke strukture od trenutka kada je MOL u hrvatsku naf tnu kompaniju prvi put u{ao kao strate{ki par tner. i odvjetnik Zoran Markovi}. Kako su najavili na konferenciji za novinare. ali ako bismo tako nastavili. REGION VIJESTI 17 Te{ko ide sastavljanje prora~unskog rebalansa Slovenci bez plata? Janez Jan{a tvrdi da je njegova vlada zatekla veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu Slovenski premijer Janez Jan{a izjavio je da je njegova vlada zatekla gore stanje na podru~ju javnih finansija od onoga koje je prikazivala prija{nja vlada. {tednja samo 50 posto rje{enja za izlazak iz gospodarske krize i da drugu polovicu treba osigurati davanje inicijativa za otvaranje novih radnih mjesta i investicijske olak{ice.OSLOBO\ENJE petak. nije planirala oko 220 miliona eura za plate u javnom sektoru. . Opozicija protiv modela koji prihvata Ha{im Ta~i . Spisak du`nika On je dodao da ranija vlada Boruta Pahora u prora~unu za ovu godinu. Zajednica udruga seljaka Slavonije i Baranje (ZUSSB) zatra`ila je ostavku ministra unutarnjih poslova Ranka Ostoji}a. Mljekari nagla{avaju kako Jakovini vi{e ne vjerujuju i s njime ne `ele pregovarati. Predstavnici srbijanskih vlasti naveli su da pominjanje Deklaracije o nezavisnosti Kosova nije prihvatljivo. ali da mo`e biti postignut kompromis oko navo|enja Rezolucije 1244 i mi{ljenja Me|unarodnog suda pravde. godine. me|u ostalim. mi{ljenje Me|unarodnog suda pravde o progla{enju nezavisnosti Kosova i Rezolucija 1244 SBUN-a iz 1999. dok je Rezolucija 1244 bila mrtva i ostaje mrtva. Ta~i je poslije posjete zamjenika ameri~ke dr`avne sekretarke Williama Burnsa Pri{tini rekao da je postignut dogovor da se Kosovo na regionalnim skupovima predstavlja sa fusnotom u kojoj }e se navoditi Deklaracija o nezavisnosti Kosova od 17.U zadnje tri godine Slovenija se zadu`ila za iznos godi{njeg godine dospijevaju u sklopu servisiranja vanjskog duga. predstavnici Hrvatskog saveza udruga proizvo|a~a mlijeka zatra`ili su od premijera Zorana Milanovi}a da smijeni ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu. Jan{a se zalo`io da se utvrdi odgovornost vode}ih ljudi u bankama i dr`avnim preduze}ima za slabe odluke u pro{losti.Odlu~ili smo pritisnuti ko~nicu i vi{e nijedna vlada ne}e mo}i tro{iti vi{e od onoga {to nam omogu}avaju prihodi. rekao je Jan{a u du`em razgovoru za privatnu televizijsku stanicu Info-TV u srijedu nave~er. Pri{tinski dnevnik je na svom portalu prenio samo izvode iz intervjua s Ta~ijem koji se ti~u pitanja regionalnog predstavljanja Pri{tine {to je na Kosovu izazvalo o{tre rasprave. Pregovori Beograda i Pri{tine u Bruxellesu Ta~i: Srbija }e priznati Kosovo Premijer Kosova Ha{im Ta~i ocijenio je ju~er da }e Srbija. zbog ~ega bi mogla do}i u pitanje i isplata plata u javnom sektoru krajem godine. kazao je Ta~i u intervjuu za ju~era{nji Expres. a gra|ane pozivaju na bojkot Dukatovog mlijeka. 24. . prora~una. jer je kao pravni savjetnik u sklopu pregovora s MOL-om to naplatio ~ak 2. Dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova jedan je od uslova da Srbija u martu dobije kandidaturu za ~lanstvo u EU. te veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu. postali bismo u nekoliko godina socijalni i gospodarski bolesnik u centru Evrope. februara 2008. novim dogovorom u Bruxellesu. Istovremeno. Suca je posebno zanimao honorar kojeg je Markovi}ev ured dobio od Vlade. biv{i ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva.

februar/velja~a 2012. 24.18 OGLASI petak. OSLOBO\ENJE .

OSLOBO\ENJE petak. OGLASI 19 . februar/velja~a 2012. 24.

a 17 ranjeno Reuters Izvinjenje Baracka Obame Predsjednik SAD-a Barack Obama se u pismu upu}enom predsjedniku Hamidu Karzaiju izvinio afganistanskom narodu zbog paljenja primjeraka Kur’ana u jednoj ameri~koj bazi. tako da se nikada vi{e ne usude na uvrijede sveti Kur’an” navodi se u saop. On je naglasio da je sigurnost gra|ana Izraela. javio je AFP. Marinci. taj doga|aj ne}e uticati na pregovore u Kataru. prenio je Tanjug. On je neuspjeh Me|unarodne atomske agencije u Teheranu ove sedmice ozna~io razo~arenjem. koji optu`uje Malikija da ho}e da marginalizuje sunitsku manjinu i u~vrsti svoju vlast. prenosi Fena. tre}i dan zaredom. prenosi Fena. Za{tita svete knjige “U cilju za{tite svete knjige treba da hrabro napadate vojne baze agresora i njihove konvoje. utvrdila je komisija. talibani su pozvali na ubijanje stranih vojnika u Afganistanu. Kada je u augustu 2011. Najmanje tri osobe su ubijene ju~er na protestima zbog paljenja Kur’ana. U drugim dijelovima Iraka ubijeno je 10 ljudi. dio op}e ratne igre koju taj re`im vodi protiv Irana” ocijenio je Haze. “Helikopteri su se sudarili u udaljenom dijelu kompleksa za vojnu obuku Yume”. {tenju talibana. usmrtio dva vojnika NATO-a na istoku zemlje. prenosi Fena. je pri~injena minimalna {teta. ameri~koj bazi isto~no od Kabula koju su u~esnici protesta napali. ali je rekao da to nije iznena|enje. ubijeno 22 ljudi. U decembru je ubijeno 80 djece. UN: Te{ka kr{enja ljudskih prava u Siriji Sirijska vlada o~ito nije uspjela za{tititi svoj narod. ambasador je dodao da je Izraelu dozvoljeno da ~ini zlo~ine neka`njeno. komisija je u svom prvom izvje{taju zaklju~ila da su sirijske snage reda po~inile zlo~ine protiv ~ovje~nosti brutalno gu{e}i pobunu protiv postoje}eg re`ima. Me|unarodne snage NATO-a u Afganistanu (ISAF) saop{tile su da su dva njena pripadnika ubijena kad je na njih otvorio vatru afganistanski vojnik u isto~noj provinciji Nangarhar. Zapovjednik ameri~kih snaga u Afganistanu general John Allen je naredio da se provede istraga o ovom incidentu. postavljenih pored puta i napadima naoru`anih osoba. tu~ete i o~itate im lekciju. budu}nost dr`ave Izrael. 24. “Iran je pretrpio teroristi~ke napade u kojim je ubijeno nekoliko nuklearnih stru~njaka”izjavio . isti~u}i da je vjerski materijal. Ukupno je 12 Afganistanaca ubijeno. Vi{e od 500 djece je ubijeno od po~etka pobune u mar tu 2011. Norve{ki ambasador u Kabulu Tore Hatrem rekao je za Reuters da niko nije povrije|en i da Sudar helikoptera u Arizoni Sedam ameri~kih marinaca poginulo je u sudaru dva helikoptera u Arizoni. gdje je u eksplozijama autobombi. Pregovori Mada su pozvali na ubijanje stranih vojnika. navodi se u novom izvje{taju o stanju ljudskih prava u Siriji koji je ju~er objavila me|unarodna istra`na komisija UN-a. Lieberman je odbacio sugestiju da }e ameri~ka i ruska upozorenja protiv udara na iranska nuklearna postrojenja uticati na odluku Izraela. U izvje{taju je objavljena lista od 38 zatvorskih centara u 12 gradova u kojim je komisija dokumentirala slu~ajeve mu~enja. nepa`nje. Afganistanski MUP za najmanje jedno ubistvo okrivio je strane ~uvare u kampu Phoenix. Oko 400 demonstranata bacalo je kamenje i zapalilo vi{e automobila u bazi norve{kog bataljona u sjevernom Afganistanu. . zapaljen gre{kom. prenosi Fena. uzet iz biblioteke pritvorske jedinice pored baze Bagram. “Od novembra 2011. Avigdor Lieberman . od kojih je dvojicu usmrtio. Nesre}a se desila u blizini grada Yume tokom vojne vje`be. U pismu ameri~kog {efa dr`ave se navodi da }e biti poduzete mjere kako bi se izbjeglo ponavljanje ovakvih incidenata. napisala je komisija koja je saslu{ala 136 novih `rtava od novembra pro{le godine. Tako|er su pozvali i pripadnike snaga sigurnosti da krenu u borbu protiv stranih vojnika. Od po~etka protesta ubijeno 12 Afganistanaca. kao i optu`be da je Iran izveo nekoliko bomba{kih napada. “Djecu i dalje samovoljno hapse i mu~e u zatvoru”. dok je jedan afganistanski vojnik. prenosi RTS. gdje je otvoreno talibansko predstavni{tvo. Govore}i za drugi kanal izraelske televizije. saop{tio je portparol provincijske vlade Sajed Maruf Hamdarad. Na~elnik ameri~kog general{taba Martin Dampsey upozorio je ove sedmice da bi izraelski napad u ovom trenutku bio nesmotren. koji su po~eli u utorak zbog paljenja Kur’ana. dobila mandat Vije}a za ljudska prava UN-a. ubijanje stranih vojnika Afganistanski vojnik ubio dvojicu vojnika NATO-a • Demonstranti napali bazu norve{kog bataljona Protesti zbog paljenja Kur’ana u ameri~koj vojnoj bazi Bagram u Afganistanu nastavljeni su i ju~er. a vi{e od 200 povrije|eno u seriji bomba{kih napada koji su ju~er ujutro izvedeni {irom Iraka. a sedam je ranjeno kad je policija otvorila vatru u okrugu Deh Ravud u jugoisto~noj provinciji Uruzgan. Ratne igre Iran je optu`io Izrael da ubija njegove nuklearne stru~njake u okviru ratne igre. Dok je afganistanski predsjednik Hamid Karzai apelovao na Afganistance da ne pribjegavaju nasilju zbog paljenja Kur’ana. Dva demonstranta su ubijena. sa sjedi{tem u Miramaru u ju`noj Kaliforniji. afganistanski vojnik se pridru`io protestima i otvorio vatru na strane vojnike. Upitan da li su protesti. zarobite. velika i sistemati~na kr{enja ljudskih prava”. Najve}i broj stradao je u prete`no {iitskim kvar tovima Bagdada. saop}ili su marinci. bili su pripadnici Tre}e zrakoplovne marinske brigade. Izraelski ministar vanjskih poslova o mogu}em napadu na Iran Lieberman: Ne}emo PODLE]I PRITISKU Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman izjavio je da Izrael ne}e podle}i pritisku SADa i Rusije u odlu~ivanju da li da napadne Iran. {to uklju~uje i to da }e odgovorni odgovarati. osudila je istra`na komisija. Napadi na prete`no {iitske mete u~estali su otkako se vlada {iitskog premijera Nurija al-Malikija okrenula protiv istaknutih pripadnika sunitskog politi~kog bloka Iraqiya. “Ove operacije su. saop}ilo je ju~er afganistansko predsjedni{tvo. njene snage su po~inile te{ka. a negirao je da je sam odigrao ulogu u nedavnim napadima na izraelska diplomatska predstavni{tva u nekoliko zemalja. a najvi{e u podru~ju sjeverno od prijestonice. koji se pridru`io protestima. povezani sa ubistvom vojnika NATO-a. Pokrenuta je istraga o nesre}i. Na zapadu zemlje poginuo je jedan Afganistanac. a 17 ranjeno od po~etka protesta. Izraelski mediji prenijeli su i izjavu zamjenika glasnogovornika State Departmenta Marka Tonera koji je rekao da se SAD blisko konsultiraju s Izraelom o politici te zemlje u odnosu na iranski nuklearni program. OSLOBO\ENJE Nastavljeni protesti zbog paljenja Kur’ana Talibani pozvali na Irak: Desetine mrtvih u bomba{kim napadima Najmanje 50 ljudi je poginulo. odgovornost izraelske vlade. odvrativ{i da to nisu njihova posla. talibani su u srijedu za AFP rekli da iako najo{trije osu|uju skrnavljenje Kur’ana. prenosi RTS. februar/velja~a 2012.20 SVIJET VIJESTI petak. Izraelski mediji prenijeli su prekju~er upozorenje Rusije protiv napada na Iran jer bi to imalo katastrofalne posljedice. da ih ubijate. a sedam osoba je ranjeno kad su u~esnici demonstracija napali ameri~ku bazu u okrugu Kogijani u provinciji Baglan. portparol ISAF-a je samo odgovorio da demonstracije traju i u toj provinciji. saop{tila je policija. a u januaru 72. je iranski ambasador pri UNu Muhamed Haze. saop}ili su ju~er zvani~nici. “@elim izraziti najiskrenije `aljenje zbog incidenata o kojim sam izvije{ten” napisao je Obama i dodao da je gre{ka napravljena zbog . ~iji je cilj da se zapo~nu mirovni pregovori sa SADom. U pismu upu}enom Vije}u sigurnosti UN-a. Prema izjavama svjedoka i zapadnih vojnih izvora. koji su bili u helikopterima Cobra i Huey. prenosi Fena.

Ako pobijedi na izborima.000 ljudi. prenosi Srna. Na skupu podr{ke Putinu okupilo se oko 130. me|u kojima i oni turskog porekla. budu}i njema~ki predsjednik Joachim Gauck. jer ih je istraga pogre{no sumnji~ila u pojedinim slu~ajevima i obe}ala da }e sve u~initi na rasvjetljavanju ubistava izvr{enim od 2000. prenosi Tanjug. muzi~ari i drugi. “Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari. na Dan branilaca otad`bine. Uga{enih hladnokrvnim ubistvom.000 . “Deset zapaljenih svije}a i deset uga{enih `ivota. rekla je Merkelova. Informativna slu`ba MUP-a navodi da su uhap{eni poku{ali da okupe na stadionu Lu`njiki emigrante iz zemalja Zajednice nezavisnih dr`ava za 600 rubalja i da poka`u da ima dosta u~esnika na mitingu. marta. 24. Putinu }e to biti tre}i predsjedni~ki mandat. zajedno sa oko 1. Ispitivanja javnog mi{ljenja pokazuju da je Putin i dalje favorit na predsjedni~kim izborima koji }e se odr`ati 4. Miting su obezbje|ivale jake policijske snage. SVIJET VIJESTI 21 Veliki miting u Moskvi Putin: Pobjeda nam je u genima Uhap{eno 70 ljudi Na mitingu podr{ke ruskom premijeru i predsjedni~kom kandidatu Vladimiru Putinu u Moskvi ju~er je privedeno 70 dr`avljana Uzbekistana koji su poku{ali da ostave utisak da ljudi dolaze na miting za novac. Merkelova se izvinila porodicama `rtava. “Simboli~no je {to smo se okupili 23. poru~io je ruski premijer i predsjedni~ki kandidat Na mos kov skom sta di onu Lu`njiki odr`an je veliki skup podr{ke kandidaturi ruskog premijera Vladimira Putina za predsjednika Rusije. a za koje se tereti. Ravnodu{nost ima razaraju}e dejstvo”.OSLOBO\ENJE petak. predstavnici vladaju}ih par tija. ali i oni iz drugih gradova Rusije. na kojem se. kojima su gra|ani Moskve Njema~ka: Po~ast `rtvama neonacista U Berlinu su ju~er predstavnici vlade. parlamenta i Saveznog ustavnog suda. Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari i da nam name}e svoju volju.500 ljudi.000 ljudi Reuters i okoline. predsjednik parlamenta koji obavlja i funkciju predsjednika Njema~ke Horst Seehofer. a kancelarka Angela Merkel se jasno stavila na stranu `rtava i obe}ala razja{njenje zlo~ina. glumci. Do{li smo da ka`emo da volimo Rusiju” dodao . neonacisti~ka }elija iz Zwickaua. Grupi se na du{u stavlja ubistvo osam Turaka.200 gostiju. a na skup ultranacionalisti~kih Liberalnih demokrata do{lo je vi{e od 1. Mi smo pobjedni~ka nacija. na ceremoniji kojoj su prisustvovali ~lanovi porodica `rtava. februara. Ne}emo nikome dozvoliti da nam name}e svoju volju. On je pozvao na ujedinjenje sve one koji Rusiju smatraju svojom domovinom. je Pu tin na mi tin gu ko ji je odr`an pod sloganom Odbranimo zemlju. opozicioni prvaci. jednog Grka i jedne njema~ke policajke. jer smo mi za{titnici otad`bine. Jedan ~ovjek je nosio transparent na kojem je pisalo: “Satjerali su nas po nare|enju poslodavca” . U Moskvi su se odr`ala jo{ ~etiri skupa u ~etvrtak. Odr`ana su jo{ dva manja skupa. prenosi B92. ljudi. okupilo oko 130. To je u na{im genima” rekao je Putin . krajem pro{le godine otkrivena. prema procjenama ruske policije. a oko samog stadiona bio je parkiran veliki broj autobusa. organizovano dovezeni na predizborni skup podr{ke Putinu. ali ugledni spor tisti. Privedeno je ukupno 70 ljudi. do 2007. Imamo na{u volju i to nam je uvijek pomagalo da budemo pobjednici. Komunisti~ka partija je organizovala skup koji je okupio vi{e od 2. odali po~ast neonacisti~kim `rtvama teroristi~ke grupe iz Zwickaua. februar/velja~a 2012. u govoru okupljenima.

tvornica i opreme u jugoisto~noj Evropi. is ti ~u u DT-u. Ujedno je blago pove}ana ranija prognoza stope inflacije u eurozoni za ovu godinu na 2. Prema prora~unima Ericssona.3 milijarde eura za pro pa lu akvi zi ci ju DT-ovog ame ri ~kog ogranka u transakciji ~ija je vrijednost trebala iznositi 39 milijardi dolara nije uspjela nadoknaditi negati van utje caj tih tro {ko va. u sklopu koje je prognoziran rast u ovoj godini u visini 0. Go to vin ska na kna da ame ri ~kog AT&T-a u iznosu 2. koji se zasnivaju na nerevidiranim podacima. Polaze}i od ~injenice da ukupna svjetska populacija broji sedam milijardi ljudi. tako|er mnogoljudne dr`ave Brazil. {to je oko sedam posto vi{e nego u 2010. .3 posto. po drugi put u posljednje tri godine.34 MILIJARDE EURA Njema~ki telekomunikacijski div Deutsche Telekom zaklju~io je ~etvrto tromjese~je s neto gubitkom od 1. DT u gubitku 1. broj pretplatnika svake godi ne ras te u pro sje ku za 13 procenata. Privredne aktivnosti u 27-~lanoj EU istovremeno }e stagnirati. objavila je telekomunikacijska kompanija Ericsson. Indonezija i Banglade{. “EU je na putu privredne stagnacije u ovoj godini. a po tempu rasta pre dnja ~e naj mno go lju dni je eurozona }e zabilje`iti blagu recesiju” objavila je Komisija. a EU Istra`ivanje Ericssona o mobilnoj telefoniji EK: Eurozona tone u recesiju [est milijardi korisnika Broj pretplatnika svake godine raste u prosjeku za 13 procenata U svijetu postoji {est milijardi pretplatnika mobilne telefonije. dok }e privreda cijele Evropske unije stagnirati.3 milijarde eura” navodi DT u sao. . 24.5 posto.22 SVIJET FINANSIJA petak. “Na neprilago|enu neto dobit negativno je utjecao otpis goodwilla u Sjedinjenim Dr`avama. U tim zemljama `ivi 35 posto svih osoba koje su se pretplatile na mobilnu telefoniju u posljednjem kvartalu 2011. Raiffeisen Bank International AG Pove}ali dobit za sedam posto Preliminarni rezultati za finansijsku 2011. p}enju. Zahvaljuju}i pove}anju neto prihoda od kamata oko 2. daju pozitivnu sliku za Raiffeisen Bank International AG (RBI) u zahtjevnom okru`enju.5 posto i stabilnom prihodu od naknada i provizija. Ekonomija 17-~lane eurozone u ovoj }e se godini smanjiti za 0. po{to jedna osoba mo`e da ima vi{e brojeva mobilnih telefona.1 posto. Najve}i rast broja korisnika u Indiji i Kini zemlje na svijetu Indija i Kina. godini. jasno fokusiranom na centralnu i isto~nu Evropu. pri ~emu fakti~ki mobilnu telefoniju koristi ne{to vi{e od ~etiri milijarde ljudi. Me|u pet zemalja sa najve}im rastom broja korisnika su. stoji u prognozama Evropske komisije objavljenim ju~er. objavila je Komisija u a`uriranim ekonomskim prognozama. “Na{a sposobnost stalnog generisanja visokih prihoda zasniva se na {iroko diverzifikovanom poslovnom modelu. Time je njegov gubitak vi{e nego udvostru~en u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je iznosio 514 miliona eura. godinu. generalni direktor RBI-ja.37 milijardi eura u 2011. ~ime je osjetno sni`ena prethodna procjena EK-a iz novembra 2011. a pripisuje se ponajprije energetskim tro{kovima i pove}anju indirektnih poreza. februar/velja~a 2012. OSLOBO\ENJE BiH Privreda eurozone na putu je nove recesije. te otpisi goodwilla i imovine. ispostavlja se da 60 posto stanovni{tva koristi mobilnu telefoniju.34 milijarde eura zbog otpisa u Sjedinjenim Dr`avama i Gr~koj. u iznosu oko 3. . posebno Gr~koj. koja }e i dalje biti evropski region rasta” izjavio je Herbert Stepic. RBI je generisala dobit prije poreza od 1. precizirala je {vedska kompanija. Broj pretplatnika se razlikuje od broja fakti~kih korisnika.

OGLASI 23 . februar/velja~a 2012. 24.OSLOBO\ENJE petak.

fiksna telefonija.24.282864 SDR (Special Drawing Rights) na dan 22.565032 0.566448 0. Neke od njihovih usluga su. obrt i preduzetni{tvo Federacije BiH Sanjin Halimovi} rekao je da su najve}e prijetnje za ekonomski razvoj regiona politi~ke.049567 1. KAJMOVI] Korak ka liberalizaciji Alternativni telekom-operater europroNET ju~er je u Sarajevu promovisao vlastiti iskorak ka liberalizaciji doma}eg tr`i{ta telekomunikacija {to bi krajnjim korisnicima trebalo da omogu}i kvalitetnije i jeftinije usluge.263629 0. ispunjavanje obaveza je nastavljeno s prestankom djelovanja vi{e sile.831603 2. Nadzorni odbor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u srijedu je konstatovao da su stvoreni uslovi za nastavak izvoza struje.221812 1. jer je i njemu u interesu da se kapaciteti postoje}e infrastrukture koriste u kapacitetima tehni~kih mogu}nosti.54421 2. 24. "Kako je u svim ugovorima predvi|en mogu}i utjecaj vi{e sile na nemogu}nost realizacije.475096 25. februar/velja~a 2012. 18. Cilj projekta jeste ja~anje ekonomske saradnje i promocija investicija u Srbiji. A.311583 1. kao kompanije kojima je proizvodnja.618634 0.796496 1.673900 1.221257 1. Ovaj poslovno-tehnolo{ki potez europroNET-a usagla{en je i sa Regulatornom agencijom za telekomunikacije na ~emu je.valutu Srednji za devize Prodajni za devize Certifikati za op{tine Predstavnici Srbije.833687 2. ve} odavno se zna da je kupac beogradska kompanija Rudnap.738001 0.478784 25. a da to ne zavisi od izbora i ko }e do}i na vlast. web hosting. konkretno BH Telecoma. februara. Zahvaljuju}i ovom.305804 1.261790 0.569541 1.955830 1.828092 0. jer nedostatak razgovora dovodi do posljedica za razvoj biznisa. U ime Republike Srpske Memorandum je potpisao ministar finansija Zoran Tegeltija.077804 0. Republike Srpske. osim ADSL-a.955830 1. U cijeloj pri~i oko prekida isporuka struje po ugovorima EPBiH Rudnap . da im obezbijede finansijske potencijale.955830 1. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 22. Mi ipak nismo. . ~ime se znatno pove}ava iskori{tenost postoje}e pristupne mre`e. Ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija rekao je da zemlje regiona jo{ nemaju jasno izra|en koncept kako treba da izgledaju lokalne zajednice i koje je njihovo mjesto u EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.262315 0.792016 USD BAM 1. kazali su da "ispunjavaju obaveze po dugoro~nim ugovorima". najgore su pro{li potro{a~i. najkompleksniji je projekt na tr`i{tu komunikacija i zbog toga je razumljivo zadovoljstvo koje je tim povodom na konferenciji za novinare iskazao Fahrudin Budnjo. Jedan od njih je mostarski Aluminij kojemu je EPHZHB uvela redukciju struje nakon {to joj je Rudnap obustavio isporuku 90 MWh struje. posebno oni veliki koje strujom snabdijeva Elektroprivreda HZHB. Prvi korisnici usluga europroNET-a ve} su ju~er ostvarili veze na doma}em i me|unarodnom telekomunikacijskom saobra}aju. Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.078194 0.262444 0. U EPBiH nisu odgovorili kome izvoze struju.049815 1.573475 1.261136 0. BiH. A one su odista velike. odnosno pristup izdvojenoj lokalnoj petlji.675589 1. direktor prodaje euproNET-a. prema rije~ima njihove predstavnice Stojanke Bo{njak.471408 25. Hrvatskoj i Makedoniji.474225 0.837256 0. Samo lokalne zajednice koje imaju stabilne izvore finansiranja mogu da razi{ljaju o svom ekonomskom razvoju". Ovakav ulazak alternativnih operatora na doma}e tr`i{te podrazumijeva znatno ni`e tro{kove.626748 0.577409 1. "Moramo i}i u pravcu da centralne vlasti daju ovla{}enja lokalnim zajednicama za privla~enje stranih investicija. Sa. Svi tipovi njihovih telekomunikacijskih usluga oslanjaju se na postoje}u infrastrukturu doma}eg operatora.466873 0. koja je onemogu}ila Elektroprivredu BiH da ispunjava ugovorne obaveze". 2012 = dr`avi. rekao je Tegeltija. a u Elektroprivredi BiH potvrdili su nam da ova kompanija struju izvozi jo{ od subote. iz sektora za odnose sa operaterima. a direktno doprinosi razvoju {irokomre`nih usluga.077999 0.677278 1. Ovo prvo raspetljavanje.222367 1.broj 037 . godine.049691 1. u EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca jer je mogu}nost prekida isporuke predvi|ena svim ugovorima. Federacije BiH. za{tita djece od opasnih sadr`aja na internetu itd.EPHZHB. a potom i u drugim dijelovima BiH. prvo u Sarajevu. Mogu}nost tu`be najavio je i premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} i to protiv Rudnapa koji je obustavio isporuke struje Elektroprivredi HZHB zbog ~ega je ova kompanija za vrijeme vre- menskih nepogoda morala kupovati struju po cijeni preko 100 eura po megavatsatu te uvoditi redukcije velikim potro{a~ima. Korlea "Na slobodnom tr`i{tu smo kupili 30 MWh struje od slova~ke kompanije Korlea po cijeni od 55.317362 1. OSLOBO\ENJE EuroproNET EPBiH od subote izvozi struju U EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca Sa konferencije za medije u Sarajevu Foto: A.867013 0. J. Hrvatske i Makedonije potpisali ju~er u Beogradu Memorandum o razumijevanju u vezi sa projektom Certifikacija povoljnog poslovnog okru`enja .622691 0. Ministar za razvoj. .832674 0. O kupcu ne govore Redukcije S obzirom na to da je Rudnap najavio da }e tu`iti Elektroprivredu BiH zbog prekida isporuke. 2012.470549 0. Poslovno okru`enje u zemljama regije CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna . 02. 2.567864 0. zbog ~ega je potrebno otvaranje regiona za stvaranje boljeg poslovnog okru`enja.Me|unarodni pe~at kvaliteta za op{tine sa povoljnim okru`enjem za investitore.835771 2.5 eura po MWh. u su{tini. me|utim. H.802507 0. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. struju pla}ali po 100 eura za megavatsat".787536 1.24 BIZNIS I EKONOMIJA Stari ugovori jo{ vrijede petak.262972 0. kazao je Ahmed Divojevi}.BH Telecom ne smatra da }e biti ugro`en aktivno{}u ovog operatera. kazali su nam u EPBiH. kupovina i prodaja struje osnovni posao. U Aluminiju ka`u kako su uspjeli prevazi}i ovu te{ku situaciju kupuju}i struju na slobodnom tr`i{tu. a u ime Federacije BiH ministar za razvoj Sanjin Halimovi}. ostvarena dobra saradnja. IPTV. 02.te~ajna lista . kazao je za Oslobo|enje generalni direktor Aluminija Ivo Bradvica. europroNET je prvi operator u BiH koji nudi ADSL usluge kroz mre`u dominantnih operatora.

050 54. ZIF Euroinvestment fond a.00 35.575 0.21 614.00 6. To je ujedno i dosad najbolja cijena za najprodavaniji Renault model na na{em tr`i{tu.00 1 2 1 Banjalu~ka berza Kursna lista za 23.ba. promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka SASE: Za obveznice FBiH 16.d.575 0. elektri~no podesive retrovizore.052 5. koja uklju~uje ABS + BAS.47 0. Za vi{e informacija se obratite najbli`em ovla{tenom Renault koncesionaru ili posjetite www.29 7.00 0. BERZANSKA KOTACIJA .05 -7.00 2. Banja Luka Republika Srpska .270. tempomat.784.79 NAFTA ZLATO P[ENICA 124.06 -9.482 130 243 847.41 -0.d. februar/velja~a 2012.00 19.48 75.101 0.KOTACIJA PIF-ova 0.16 KM.d. maj drvodjelska a.88 2.03 39. Dedi} ka`e da nije dobro krenula.140.541. No.00 4. Banja Luka Veterinarska stanica a.21 14.99 39. Banja Luka ZIF Invest nova fond a. O.26 0 5. Banja Luka 1. Pozitivan pomak Tokom sve~anosti dodjele nagrada re~eno je da treba.izmirenje ratne {tete 5 3.61 4. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. Banja Luka Tr`nica a.67 -0.305 12.27 2.41 3. putni kompjuter. Trebinje RiTE Gacko a. neponovljivu akcijsku ponudu.15 0.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .42 0.00 1.228 1.00 0. {est zra~nih jastuka.170 5.20 7. Sarajevo 8.00 1.1 0.00 72.15 8.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.20 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE .101 0.499 KM.000.d.48 0. klimaure|aj. Banja Luka Posavina a. istina skromnim. Vare{ Sarajevo osiguranje dd Sarajevo Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Magros metal dd Sarajevo Pobjeda dd Te{anj Union banka d.42 922.99 0 0 0 1 0 0 0 -0.25(A) 0.20 34. {to je pove}anje u odnosu na 2010.635 250 200 100 27.644 obveznice.61 4.99 39.66 -0.73 % 700.d.222.76 ERS10 SASX-30 Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 139.15 KM.630 1. Pale Hidroelektrane na Trebi{njici a.01 39.45 200.710 KM d.796 500 832.31 0. dok je u kategorijama Ostvareni promet u trgovanju dionicama.48 162.21 1. J.67 1.000. najuspje{nija je bila brokerska ku}a See Investment Solutions.d.000 4.00 5. Podsjetimo jo{ jednom .00 2 3 75.00 5. Kurs ovog fonda iznosio je 4.69 46. bo~ne zra~ne jastuke sprijeda.30 12.65 0.228 1.376.6 41.211.279.8 1 0. berza je dobila nove dioni~are u procesu dokapitalizacije te ostvarila dobit od 72.42 0.03 39.31 0.65 0.00 -20.67 $ 1.724.8(A) 1 0.36 8.21 -0.45 KM. zra~ne zavjese.29 % SREBRO $ 1.76 5. zatim Ostvareni promet u trgovanju obveznicama i Ostvareni broj transakcija zlatne plakete dobila Raiffeisen Bank.08 2. Banja Luka Palas a.70 KM.50 908.815.353 114 359 1.30 -3.054 5. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu.609.00 KM.156.d.223.475 0.1 0.391.00 1.00 KM.083 9. Gradi{ka Vodovod a.752 1.00 32. Srbac Potkozarje a. Sarajevo od 20.223.7 -0.25 5.45 39. jer je u navedenoj akciji.00 75.45 1. u okviru nove akcije su i svi ostali Renault modeli dostupni po izuzetno atraktivnim cijenama.KOTACIJA Hemijska industrija destilacija a.073 953 334 5.413 1.461 0. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .d.461 0. Sarajevo Energoinvest d. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 16. centralno daljinsko zaklju~avanje. Sarajevo. Tesli} Elektrodistribucija a.00 19.00 3.15 0.59 0. prije svega.29 0 2. M.00 $ 0.12 % .51 75.900.15(A) 0.00 NEPONOVLJIVA PONUDA IZ RENAULTA Renault je za ljubitelje svojih automobila u Bosni i Hercegovini pripremio novu.44 0.d. godine.00 19. putni kompjuter. Osim ova dva izuzetno popularna Renault modela u Bosni i Hercegovini.00 19.izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska .00 114 40 6 456.223.055 5. alu-naplatke od 16 in~a.461 0.25 0.61 3.084. Na kotaciji kompanija trgovalo se od 1.5 1. Berza je u pro{loj godini ostvarila promet od 244.00 6 8 4 1 3 1 3 1 4.d.575 0.20 588.5 0.5 40.20 1 1 19. Istovremeno.00 75.42 0. klima-ure|aj.74 3. jer Vlada FBiH planira da emisijom trezorskih zapisa i obveznica putem SASE prikupi 290 miliona KM za potrebe bud`eta.99 39. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Bi}e bolje [to se ti~e 2012.401 2.45 2. elektri~ne podiza~e prednjih stakala.339 5.228 1.644 17.15 -1.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska . Sarajevska berza/burza Kursna lista za 23. ali se nada da }e se to popraviti.6 41.d.2 2. Doboj Vi{egrad promet a.34 0 -0.000 19.98 $ 0.d. svi zainteresovani se moraju brzo odlu~iti i po`uriti do Renault prodajnih salona. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.00 212.10 23.31 0. a za tu cijenu nudi rasko{nu opremu.486.00 1.5 1.28 9.254. Direktor Sarajevske berze Zlatan Dedi} kazao je da je ova berza u pro{loj godini ostvarila pozitivne pomake u poslovanju. Promet na kotaciji fondova iznosio je 24. Vi{egrad Veselin Masle{a a. Nakon tri godine poslovanja u gubitku.00 75.549. dostupan je za nevjerovatnih 21.09 810.23 39.50 KM.73 5.d.16 -0.d.50 1 3.d.381 964 116 309 1.00 84. poduzeto je niz mjera na unapre|enju i ure|enju tr`i{ta.19 9. indeksi BIFX i SASX30 su u pozitivnoj zoni.40 2. centralno daljinsko zaklju~avanje. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija O PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.15 150 1.792.69 0 0.00 4.000 5.17 0. 24. za 125 posto. Isplati se po`uriti. elektri~no podesive i grijane retrovizore.90 % KUKURUZ $ 0. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Rudnik @eljezne rude d.25 642.11 % 1.00 16.61 0.710.7 miliona KM.429 KM” rekao je Dedi}.8 1 0.izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska . “SASE je u 2011.332. Dioni~ko dru{tvo Raiffeisen Bank najuspje{nija Foto: D`. Elegantni Renault Fluence.00 5. tempomat. Promet na kotaciji iznosio je 42. Bosnalijek d.175.28 -0.62 801.54 19.14 % PLIN $ 1.63 5.54 250.44 0.d.d.222.75 46.akcija traje samo dvije sedmice.65 KM.d.25 4.d.50 19. s obzirom na to da akcija traje samo dvije sedmice. godini.00 84.d.063.22 91 21. promet je ostvaren dionicama ZIF MI Group d.88 -3.90 1.6 4.68 5.62 46.52 19.101 0.58 4.TR@I[TE AKCIJA Bosna trgovina a. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.OSLOBO\ENJE petak. glavni indeks berze SASX-10 je u negativnoj zoni i smanjena je tr`i{na kapitalizacija za 39 posto zbog masovnog de lis tin ga kom pa ni ja u septembru 2011. SASE je 2011. ali kako Dedi} ka`e. zavr{io profitom Sarajevska berza (SASE) dodijelila je priznanja najboljim brokerskim ku}ama za ostvarene rezultate u 2011.65 3. Gacko Telekom Srpske a. Banja Luka ZIF Zepter fond a.19 1.25 4. Kurs ovog emitenta je iznosio 8.03 40.266 3. u kojoj je omogu}io ostvarenje nevjerovatne u{tede na odabranim Renault modelima.37 62. va`no je da je preokrenut negativni trend iz prethodnih godina. BIZNIS/BERZE 1.61 3. Banja Luka 9.d.37 619. napravio zna~ajne pomake koji se ogledaju u slijede}em: rezultati trgovanja su zna~ajno pove}ani u odnosu na 2010.renault.456. godinu.77 13.25 4.409 29.000 4.d.74 0. ~estitati svim ~lanovima berze {to su pre`ivjeli ove te{ke godine iza nas koje je obilje`ila svjetska finansijska kriza. zavr{io profitom. U kategoriji Ukupni ostvareni promet u 2011. popularni Megane Generation sa opremom koja uklju~uje ABS + BAS.65(A) 0.d. kursa (%) Max.64 12.61 0. februar/velja~a 2012.d.178. cijena Min. SASE je 2011.88 11.81 8.47 4.39 -0.62 0.6(A) 41. prije svega zahvaljuju}i emisijama obveznica i trezorskih zapisa FBiH.1 39. u sklopu dvije transakcije prometovane su 21.15 19.999 KM.35 3.74 3. cijena Min.61 4. Sa.d.1 0. februar 2012. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA ^estitke svima koji su pre`ivjeli Nakon tri godine poslovanja u gubitku.82 FIRS SASX-10 942.1 40. zra~ni jastuk za voza~a i suvoza~a s prilagodljivim volumenom. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu dostupan po cijeni od samo 20.862 34. .25 0.411.70 20.39 BIRS BIFX 25 Nagrade najuspje{nijim ~lanovima Sarajevske berze 786.00 84.d.00 0.909.40 114. KRIJE[TORAC Zvani~ni Promj.90 812.30 12.45 0.

Ta~na informacija je da je za Ultra fun tarifnu opciju cijena SMS-a prema Naj broju 0. stav 1. 2012.. Sudija D`enana [kalji}. radi izvr{enja. predmet spora. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. 53/03. stav 3. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. 1. POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. Sudija [aha Ov~ina OGLAS Dana. 83. ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Zakona o parni~nom postupku. protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS. 73/05 i 19/06. Sarajevo. tu`ilac SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO je podnio tu`bu protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS radi isplate autorske naknade po ugovoru.00 KM na ime autorske naknade sa kamatom utvr|enom prema Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate i naknaditi tro{kove ovog parni~nog postupka sa zakonskom zateznom kamatom obra~unatom od dana pravomo}nosti presude do isplate. v. Obavje{tava se tu`eni da je.071. sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).dva (2) sata tjedno na odre|eno vrijeme do 15. BH Line mre`e BH Telecoma uz njihove januarske ra~une do{lo do tehni~ke gre{ke. stav 1. Naime. u pravnoj stvari tu`ioca SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO. Izvr{enje }e se provesti zapljenskim popisom.375. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. 12.MOSTAR IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 4227325220000 Urud`beni broj: 05-01.zakonskih zateznih kamata na iznos glavnog duga od 4. god. 2002. 4/04 i 5/04) i Zakonom o radu. prebivali{te ili boravi{te. 2007. stav 1. na osnovu ~lana 70. god. ~l.r. du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. ZPP-a). novine FBiH”. 10. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.. Ukoliko tu`eni. 14. Vjerou~itelj pravoslavnog vjeronauka . N AT J E ^ A J A za radno mjesto 1. radi isplate autorske nagrade po ugovoru. novine.37 KM od 3. Uvjeti natje~aja regulirani su Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HN@-a. Natje~aj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. godine. februar/velja~a 2012. stav 1.26 OGLASI petak. budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta./12 Nadnevak: 23. radi naplate nov~anog potra`ivanja . broj 5/00. odnosno naziv pravnog lica. u tom letku je pogre{no navedena cijena slanja SMS poruke prema Naj broju. ime i prezime. pozivom na broj predmeta. ZPP-a).p. ~l. odnosno sjedi{te stranaka. 7.2012. godine i tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 90. na osnovu ~lana 348.2.7. objavljuje Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija OSNOVNA [KOLA BARTOLA KA[I]A . a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. godine na osnovu izvr{ne isprave-presude Op}inskog suda u Sarajevu broj P-2660/02 od 19. Prijave slati na adresu: Osnovna {kola Bartola Ka{i}a Mostar Rude Hrozni~eka 46 C 88000 Mostar Predsjednik [kolskog odbora Stanka Drma} .00 KM. ako ih imaju. 2011.2012. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda.. u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. na osnovu ~lana 348.. 2009. 12. Musala bb. 85. 7. stav 2. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. obavje{tavamo Vas da je u informativnom letku za uslugu Ultra fun koji je dostavljen pretplatnicima fiksne. godine. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 118467 09 I Sarajevo. godine pa do 8. 18. Izvinjavamo se korisnicima usluga zbog ovog previda i zahvaljujemo na njihovom razumijevanju. 2003. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. 8. sudija [aha Ov~ina.s. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. 2010.043 KM bez uklju~enog PDV-a. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`enana [kalji} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Op}ina Novo Sarajevo Ul. s. Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. u daljnjem tekstu: ZPP). procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Ul. Ru|era Bo{kovi}a broj 148 Sarajevo. u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU. ZPP-a). protiv izvr{enika Lop~alija Rusmir iz Sarajeva sa evidentiranim prebivali{tem u Ul. objavljuje Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 18. Zmaja od Bosne broj 32 zastupana po zakonskom zastupniku Pravobranila{tvu Op}ine. ZPP-a). 25. stav 3.. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. (N. ZPP-a. 10. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. podnijeti protutu`bu (~lan 74. BH Telecom Broj: 65 0 Ps 154135 10 Ps Sarajevo. OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Obavijest korisnicima Ultra usluge BH Telecoma Po{tovani korisnici.. br.375.00 KM. Odluka o raspisivanju RJE[ENJE O I Z VR[ E NJ U Dozvoljeno 3. 24.1 izvr{itelj .

osigurana i koliko-toliko za{ti}ena. jula. ali svakako privremeno te da ne}e u potpunosti rije{iti problem. istakao je Vuji~i}. ali za njih sigurno veliku i zna~ajnu.. Tim povodom na~elnik Op}ine Ilid`a Senaid Memi} priredio je prijem za ove mlade i uspje{ne sportiste i njihove trenere. Nakon upoznavanja sa svim pote{ko}ama sa kojima se bori Op}ina Trnovo u ovom snje`nom periodu. na kojem im je ~estitao na postignutom uspjehu. istakao je Moon te zahvalio i slu`benicima SIPA koji }e dobiti jedne motorne sanke na kori{tenje i time imati olak{an pristup zaba~enim selima. Pokriva~i i paketi Branko Kova~evi} `ivi sam sa sinom Draganom. Stanari ku}e Senad Hafizovi} i njegova supruga Adela. GODINJAK Op}ina Stari Grad poduzela mjere Nov~ane nagrade za najbolje Osigurani hastahana i susjedni objekat Radnici firme Klico trans u dogovoru sa Op}inom Stari Grad iza{li su na teren te pristupili uklanjanju o{te}enih dijelova biv{e hastahane na Kova~ima. jer je situacija te{ka. mi smo izvr{ili.Evo. tako da }emo se na vrijeme pripremiti i u slu~aju da do|e do novih problema koje mogu donijeti eventualne poplave. Zineta. Postavljene nove potporne konstrukcije Foto: D. a Anes ^ongo.OSLOBO\ENJE petak. a `ivot se svodi na `ivotarenje. 24. koji su posljednjih dana `ivjeli u strahu. zaklju~kom OV Stari Grad 2.@elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti. najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}. Ina~e. odnosno vla`no tlo koje }e tokom godine zasigurno donijeti mnoge blagodati. ^lan Karate kluba Ilid`a Edin Sari} osvojio je srebrenu medalju u juniorskoj konkurenciji. Nedaleko od centra Trnovo. a mi }emo im svakako dati podr{ku. februar/velja~a 2012. te op}inski na~elnici uputili su se u posjetu porodicama Kova~evi} i Vla{ki.. a sam pristup je u po~etku bio nemogu}. iako nema obezbije|eno nikakvo vozilo kojim bi mogla do}i i obi}i ih. a jedna ku}a se totalno uru{ila. Deset metara drva je ovdje malo preko zime. naglasio je Berilo. ka`u da je ovo rje{enje dobro. Snje`ne padavine Kako je ju~er istakao ambasador Moon prilikom posjete nekim od najugro`enijih sela Trnova. hrane i odje}e. Sestre Azemina. ni sam ne zna kako do~eka sutra.Ne moram podsje}ati da je ovo podru~je najvi{e stradalo u ratnom periodu. Sve ono {to je bilo u na{oj mogu}nos- ti da za{titimo stanovnike na{e op{tine.. iznalazi sama na~ine kako bi ih posjetila i pru`ila im potrebnu pomo} u vidu lijekova. Postavljene su nove potporne konstrukcije s ciljem za{tite od daljnjeg uru{avanja te je time ku}a. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. a sve u svrhu rekonstrukcije i stavljanja u funkciju za{ti}enog dobra ba{tine. 2008. delegacije ameri~ke ambasade.Pitate nas kako smo pre`ivljavali? Te{ko. za`elio puno uspjeha u narednim takmi~enjima i obe}ao da }e Op}ina i dalje podr`avati i pratiti njihov rad. dobili smo od ambasado- ra pokriva~e i pakete. Stopostotne su {tete u~injene. Kako je kazao.. a SAD su obezbijedile 50 hiljada dolara pomo}i koja uklju~uje motorne sanke. Uspjeh karatista op}ine Ilid`a Na prvenstvu Evrope u karateu za kadete i juniore. ovaj teritorij se itekako obnovio i oporavio. kazao je Branko. ali ipak ogromne koli~ine snijega donose vi{e {tete. Dejtonskim mirovnim sporazumom podru~je Trnova je podijeljeno na dvije op}ine. Ovom prilikom na~elnik je osvaja~u srebrene medalje Edinu Sari}u uru~io nov~anu nagradu od hiljadu maraka i Anesu ^ongi 400 maraka na ime ostvarenog rezultata. . te{ko. I na~elnik Op{tine Trnovo iz RSa bio je uzbu|en i sretan zbog ove pomo}i te je srda~no zahvalio ambasadoru Moonu i predsjedniku USAID-a Allanu Reedu. Podsje}amo. E. snje`ne padavine historijskih razmjera do- nose i korist. G. no zahvaljuju}i USAID-u i dobroj me|uop}inskoj suradnji. Stoga nam svaka pomo} mnogo zna~i. godine hastahana je ponovo data na raspolaganje Gazi Husrev-begovom vakufu. no ipak moram ista}i da je usljed te{kog i velikog snijega o{te}eno desetak krovova ku}a. . Nastavit }emo suradnju sa Ministarstvom sigurnosti BiH i nevladinim organizacijama i u narednom periodu. pokriva~e i pakete sa higijenskim potrep{tinama. koja se nalazi u neposrednoj blizini prve bolnice u Sarajevu. . nastanjenima u RS-u. E. u kadetskoj konkurenciji bronzu. Za{tita stanovnika . Proglasiv{i stanje prirodne nepogode. ovoj porodici od samog po~etka neumorno poma`e ~lanica Crvenog krsta Ifeta Krupalija koja. ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon je putem USAID-a odlu~io osigurati humanitarnu pomo} za najugro`enije porodice. Sre}a je da nije bilo smrtnih slu~ajeva usljed ovih vremenskih neprilika. nedavno odr`anom u Azerbejd`anu. Ambasador Patrick Moon posjetio op}inu Trnovo SARAJEVSKA HRONIKA 27 Pomo} koja ulijeva nadu @elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. a mi }emo im svakako dati podr{ku.. a posjeta ambasadora ulila im je nadu. a u skladu sa Pravilnikom o nagra|ivanju sportskog rezultata pojedinca i ekipe Op}ine M. Mejra i brat Uzeir `ive od pomo}i lokalnog Crvenog krsta. istakao je Uzeir. Ilid`a. a na~elnik Op}ine Trnovo Ibro Berilo istakao je izvanrednu suradnju sa Op{tinom Trnovo iz RS-a i na~elnikom Goranom Vuji~i}em. ]UMUROVI] . u selu Dujmovi}i `ivi ~etvero ~lanova porodice Torlak. Ne mogu opisati rije~ima koliko sam sretan. istakao je ambasador Moon Ambasador Moon uru~io pakete porodicama Torlak i Kova~evi} Na podru~ju op}ine Trnovo u proteklom periodu u nekim selima izmjereno je i do pet metara snijega. a zahvalnost ambasadoru je golema. ~lan Karate kluba Champion. a oko 70 posto naseljenih mjesta nalazi se iznad 1. reprezentativci BiH postigli su zapa`ene rezultate. Pojedine porodice potpuno su odsje~ene od centra Trnova. zatim predstavnici USAID-a. Ina~e. . pa ~ak i ugro`avaju ljudske `ivote. P. najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}.300 kilometara nadmorske visine.Svaka pomo} ovoj na{oj maloj lokalnoj zajednici je dobrodo{la.

@elimo da budemo reintegrisani u Sarajevo. kako sam isti~e. . Ovim projektom obuhva}eno je {est osoba. a obuka kre}e sredinom marta.Radni anga`man osoba sa invaliditetom je najbolji na~in njihovog socijalnog uklju~ivanja u `ivotne tokove. Tako }e nastava za u~enike u Kantonu Sarajevo po~eti u ponedjeljak. Na upit koja }e svota novca biti izdvojena za obnovu ograde na [eher-}ehajinoj }upriji. Iz Op}ine Stari Grad su nam saop}ili da bi radovi trebali po~eti ~im vremenske prilike to budu omogu}avale. OSLOBO\ENJE Obilje`ena 16. 28 su dobitnici najve}ih ratnih priznanja. . sekretar JOB Unije veterana op}ine Vogo{}a. juni Foto: D.Svi smo `rtvovali svoje slobodno vrijeme kako bi se nastava privela kraju. izabrali su najbezbolnije rje{enje kako bi se nadoknadilo izgubljeno. . TORCHE Polo`eno cvije}e na Centralnom spomen-obilje`ju Odata po~ast za 409 {ehida U op}ini Vogo{}a ju~er je bio poseban dan. [eher-}ehajina }uprija kod Vije}nice. Buljina. Fond za profesionalnu rehabilitaciju za zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom izdvojio je sredstva. tako da }e djeca Ukinuto stanje prirodne nesre}e Vlada Kantona Sarajevo ju~er je donijela odluku o prestanku stanja prirodne nesre}e. Instrukcije Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo oti}i }e u {kole. Most kao most ne predstavlja opasnost za prolaznike. ~ija su imena ispisana na ovom spomenobilje`ju.28 SARAJEVSKA HRONIKA petak.U ponedjeljak po~inje nastava koja }e biti skra}ena 15 minuta po ~asu. ograda mosta je popucala i nakrivila se prema Miljacki. Pored toga. Za nju je svoje `ivote dalo 409 boraca.Ovaj projekt smo pokrenuli kako bismo stimulisali osobe sa invaliditetom da sami sebe zaposle. zbog ovakvog dogovora niko nema pravo da se buni jer je on najbolje rje{enje u ovom trenutku. Vogo{}a je obnovljena i ure|ena tako da se danas ona ne mo`e prepoznati. U skladu sa ovom odlukom u op}inama }e se evidentirati nastala {teta. odnosno izrada biznis-plana trajat }e tri mjeseca. S. poja{njava Buljina. pojasnio je Be{li}. Najve}i problem koji je prouzrokovao prekid nastave jeste nadoknada izgubljenih ~asova. HUREMOVI] Ekspertni tim }e utvrditi razloge o{te}enja Na prolje}e sanacija Omogu}iti br`e zaposlenje Socijalno preduze}e Uspon osnovano je prije tri godine. a ~asovi }e biti skra}eni na 30 minuta. a do tada }e `uta traka koja je postavljena na mostu upozoravati gra|ane na oprez. Tako su ju~er Centar za mlade Grbavica. Postala je sasvim drugo mjesto za `ivot.Na~elnik Op}ine Stari Grad Foto: D. A. godi{njica reintegracije Vogo{}e Kraj „raspusta“ u Kantonu Sarajevo [kola po~inje u ponedjeljak ^asovi }e biti skra}eni na 30 minuta U~enici }e ~asove nadokna|ivati pet subota Kraj {kole pomaknut sa osmog na 15. . Direktor Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajeva Munib Buljina ka`e da je strana mosta koja je okrenuta prema Alifakovcu pretrpjela ve}a o{te}enja te da su elementi ograde izletjeli iz svoje osovine. . Prioritet je bio da djeca ne budu o{te}ena. bora~kih udru`enja i porodica poginulih boraca su na Centralnom spomen-obilje`ju polo`ili cvije}e i odali po~ast {ehidima i poginulim borcima ove op}ine. istakao je Be{li}. dok su Op}ina Novo Sarajevo i Centar za mlade Grbavica dodijelili prostor na tri mjeseca gdje }e se odr`avati obuka. Biznis-plan bi trebao egzistirati naredne dvije godine. Preciznije. i kulturno-historijski i nacionalni spomenici su pretrpjeli znatna o{te}enja. E. naglasio je Be{li}. isti~e Buljina. da budemo dio ovog kantona. ali je sanacija neophodna i prioritet je u narednom periodu. Iako je dio Vogo{}e reintegrisan prije 16 godina. Zahvaljuju}i velikim naporima. Obuka.Omerovi}. Ovo im je najve}a pomo} koju mo`emo dati kako bismo izbjegli sve predrasude koje u dana{njem dru{tvu vladaju. zbog neprimjerenog ~i{}enja snijega o{te}ena je. Uspon i Op}ina Novo Sarajevo potpisali sporazum o realizaciji projekta izrade biznis-plana za osobe sa invaliditetom. cifra }e zavisiti od metode rada. ali }emo rasporediti nadoknadu vikendima kako ne bismo opteretili u~enike i roditelje. Bi}e te{ko. a cilj je profesionalna rehabilitacija osposobljavanja i zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom.Tog dana zatekli smo Vogo{}u zapaljenu i devastiranu. Jednom rije~ju.S ciljem realizacije nastavnog fonda dogovorili smo se da }emo raditi pet subota. februar/velja~a 2012. Tokom obuke nastojat }emo njihove poslovne ideje pretvoriti u biznis-planove. kako se {pekulira. Slavila se 16. [eher-}ehajine }uprije Snijeg je sa sobom donio mnoge neprilike. Pored svakodnevnog uru{avanja objekata pod te`inom snijega. imati dovoljno vremena za upis u druge {kolske ustanove. T. . direktorica socijalnog preduze}a Uspon. prisjetio se dana kada je reintegrisan dio Vogo{}e. tako|er. napominje da Zavod nema potreban novac. 24. TORCHE Ibrahim Had`ibajri} javio mi se jo{ u nedjelju te kazao da je Op}ina ve} kontaktirala izvo|a~a radova koji }e izvr{iti procjenu i predra~un oko radova na mostu. naglasio je Smaji}. a verifikaciju }e dati Kantonalni {tab Civilne za{tite. padanja leda sa krovova na prolaznike i automobile. Biznis-plan za osobe sa invaliditetom Predsjednici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Saudin Sivro i Faruk Be{li} odr`ali su ju~er sastanak sa predstavnicima Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo na kojem je na~elno usagla{en po~etak nastave u osnovnim i srednjim {kolama KS-a. kako su naglasili. kraj {kole je pomaknut sa osmog na 15. Predstavnici sindikata i resornog ministarstva. E. direktor Buljina nam nije mogao kazati jer. Prema rije~ima Be{li}a. Tim povodom predstavnici Op}ine. Prema Be{li}evim rije~ima. te da }e uz pomo} Grada Sarajeva i Zavoda za za{titu spomenika Federacije BiH ve}inu tro{kova snositi Op}ina Stari Grad. te vije}e roditelja. kazao je Gond`i}. ali gledat }emo da u~enike ne opteretimo previ{e. . godi{njica reintegracije dijela Vogo{}e u sastav FBiH. GODINJAK . Nusret Gond`i}. Od njih. na~elnik ove op}ine Edin Smaji} istakao je da ovaj proces jo{ nije do kraja zavr{en. op}ina je bila u katastrofalnom stanju. . rajevo Ned`ad Kold`o. juni. kazala je Belma Karkelja . kazao je na~elnik Op}ine Novo SaM. a u njima }e biti nazna~eno kako predstavnici {kola trebaju da se pona{aju u narednom periodu. postignut je na~elni sporazum sa kojim se jo{ trebaju slo`iti i direktori {kola.

592-097.54. Zagreb 6. ~etvrtkom i nedjeljom u 20. .30 i 22 sata. 10.30 sati. dok su sve ostale slobodnostoje}e vezane uz objekat nezakonske. Hamburg. utorkom.27. 6. Istanbul 13. Ljubljana 14.30 sati. te na koji bi se na~in ovaj problem mogao rije{iti.45. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. 9. resorno ministarstvo zatra`ilo je informacije o ugovorima za 20 uposlenih na odre|eno vrijeme. razlog tome je strah od obru{avanja. Zagreb svakim danom u 6. S. Vije}e je jednoglasno usvojilo i prijedlog da se postavi videonadzor na lokacijama kod {kole “Alija Nametak” Kao va`an problem istaknuto je i okupljanje .30 sati. 664-115 Hitna pomo} 124. 10. 14.30. 10. 15. 592-096. Vela Luka utorkom. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6. 14. Olovo svaki dan u 5. 15. Zagreb 15. Prema nezvani~nim informacijama.U toku su izrade i nadopune odluke o navedenim pitanjima. Amsterdam . Beograd 11. iz ~ega }e se vidjeti do kada su oni anga`ovani. Budimpe{ta 15. 18 i 20 sati. Plo~e 10. Dortmund.30. 10. 19 i 22 sata. Tako JU Djeca Sarajeva ima 298 stalno uposlenih koji se nalaze u sistemu centralizovanog obra~una pla}a i jo{ 20 radnika na odre|eni vremenski period. Bruxselles.40. srijedom. 14.30 sati. 8. Banja Luka / Zürich 6.55. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222.15.15 i 16. 12. Hu.30.30. Tuzla radnim danima u 9.35. 12. Dubrovnik svaki dan u 7.33 i 20.10. velika je koli~ina snijega koji je u proteklom periodu ve} poru{io nekoliko objekata u na{em gradu.10.OSLOBO\ENJE petak.45.30 i 22 sata.45 i 22. Kako smo saznali iz Vlade.30. Budimpe{ta 21. 6.30 i 15. ~etvrtkom i petkom u 7. 11.30 sati. Travnik svaki dan u 7. Bugojno svaki dan u 10. Den Hag utorkom u 8 sati. Plo~e 7. 15.15 sati.20 i 16. a petkom i subotom u 18 sati. Kakanj 18.30.30. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. Zenica 6.47. prema svemu sude}i. Pale svaki dan u 6. Utrecht subotom u 8 sati. 14. Beograd 17.30. AUTOBUSI Istanbul 8. 14.30. Iz tog razloga ministar finan si ja Mu ha med Ko za dra odbio je da isplati novac koji je prelazio ono {to je planirano bud`etom za ovu instituciju.30. 17 i 18 sati.30.30. Frankfurt. Zenica svakim danom u 6.4 miliona maraka planiranih za JU Djeca Sarajeva u 2012. Zürich / Banja AVIONI Dolasci: vrtkom u 8 i subotom u 17 sati. Makarska svaki dan u 7. 7. 15. Odr`ana sjednica Op}inskog vije}a Centar Op}in sko vi je}e Centar odr`alo je ju~er sjednicu na kojoj se raspravljalo o javnim povr{inama. nedjeljom i praznikom u 5.45. 13.35. Liege.668-259 Toplane 650-979.55.15. Minhen 13. 12. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati.30.30.05. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.30 sati autoputem.30.25 i 14. 8. Be~ 14. Luka 14. Uzrok uru{avanja za{titne ograde.30.40 . Ovo je u izjavi za Oslobo|enje istakao Saudin Si vro. 17.06 i 19. Gre{ku je. a kako smo saznali.15 sati. 24. 15. istakla je Alma Sadovi}. 061/252-252. D. 11. 13. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156.30 sati. 10. Sanski Most svaki dan u 15. srijedom.25. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati. utorkom. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati. ~etvrtkom. petkom i subotom u 11 sati.55. 12.30. ali i napravio {tetu na vozilima.30 sati. 9. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095.30 i 17 sati. 10. Bosanska Dubica svaki dan u 14. Kakanj svaki dan osim subote.30. 18 i 20 sati.30.30. od 8 do 14 sati. februar/velja~a 2012.35.samo radnim danima i 19.30 sati.30. 16. Budimpe{ta 14. Kakanj 15.30.40. kao i svaki dan osim nedjelje u 16. 13. 7. 14. Zenica svaki dan osim subotom.30. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo odbilo je isplatiti pla}e jer se na spisku radnika nalazi 20 uposlenika vi{e nego {to je to bio slu~aj sa spiskom koji je pro{le godine dostavljen iz Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo. Srebrenica svaki dan u 7.10. Ljubljana 13. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15. te koliko je sredstava potrebno za njihove pla}e pored 4.35 sati.30. 15. Be~ 7. direktor JU Djeca Sarajeva Vasva Jajetovi}. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. 12. MUP 122. 8. 12. utorkom. napravila v. S.27. Zenica ponedjeljkom. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati.40.30.49. odnosno ~injenici da su ba{te ispred Parku{e i BKC-a jedine priznate lokacije na kojima mogu postojati ba{te. Va`no je napomenuti da se korisnik javne povr{ine mo`e postati na osnovu rje{enja i uz odre|enu nov~anu nadoknadu. Ankona 17. 7.000 033/ 223-366. 12.30 sati. nedjelje i praznika u 13. Zagreb 15. Ulcinj svaki dan u 19 sati.30. Da podsjetimo.45. 14 i 19 sati.30.15.30.28.59.30. Zenica 4. 10. betona i ostalog materijala koji visi sa uni{tenog objekta. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati. Konjic 7.30.05.52. prosjaka oko spomenika kao {to je Vje~na vatra.preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati.15 i 15. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati. Bosanski Brod svaki dan u 12.34. Visoko svaki dan osim subote u 8.30 i 19.45. Ljubljana utorkom. Banja Luka svaki dan u 9.45. Br~ko sva- kim danom u 6. 207-777 Vatrogasci 123. Istanbul 18 Antwerpen. srijedom.54 i 21. subotom i nedjeljom u 8 sati. 14 i 15.22 i 20.35.30. 10. Zvornik svaki dan u 15. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 NEMA [TRAJKA UPOSLENIH U JU DJECA SARAJEVA 276-982 Plate na ra~unima do kraja sedmice Uposlenici JU Djeca Sarajeva ne}e stupiti u generalni {trajk jer za to nemaju saglasnost Sindikata.18. Beograd 11.d.30 sati.30.35. pomo}nica op}inskog na~elnika za prostorno ure|enje. 8. oko 16 hiljada maraka potrebno je kako bi se izmirile pla}e za radnike anga`ovane na odre|eno vrijeme. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati. srijedom. 17. ~etvrtkom. 14.30.25 i 21. Minhen 12. 11.50 i 18.30.45 i 16. 13. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati. 18 i 20 sati.40 sati. 13.30.30. Te{anj svaki dan u 7 i 13.30 i 18.30. 14. Essen i Dusseldorf ponedjeljkom. Budimpe{ta 6. a uz to iz kantonalne Vlade dobili su ~vrsta obe}anja da }e pla}e za januar biti ispla}ene do kraja ove sedmice. Prema rije~ima na{ih sugra|ana. Berlin ~et- Odlasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6.30 sati (preko Tuzle). Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati. kako Oslobo|enje saznaje. Pula ponedjeljkom. 220-435 Kanalizacija 203-059. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.05 i 18. 13.30. 15. pred sje dnik Sin di ka ta osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo. 13. 206-666. Ankona 10.30. 16.30. 16. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707.37. 15.30. 8. godini. 9. HUREMOVI] VA@NIJI TELEFONI Mali{ani ipak ne}e ostati kod ku}e Snijeg ponovo pravi probleme Ograda koja je {titila prolaznike od obru{avanja hotela Zagreb na Marindvoru ju~er se obru{ila na trotoar Ulice Valtera Peri}a. . pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 PORODILI[TA 7 6 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10.15.05 i 21. Zagreb 15 i 22 Beograd 6. Beograd svaki dan u 6 sati. Tuzla svaki dan u 5. 22. 12.50.10 i 21 sat. Grada~ac svaki dan u 8. Hrenovica svaki dan u 6.10 sati.30.55. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj. Hanover i Kassel subotom u 17 sati.30. jer je pomije{ala stalno uposlene i radnike koji su anga`ovani na odre|eno vrijeme.30. Split svaki dan u 7. Sru{ila se za{titna ograda hotela Zagreb Videonadzori kod {kola Tokom ju~era{njeg dana ni taksisti ~iji se {tand nalazi u neposrednoj blizini nisu bili na stajali{tu. Gora`de svaki dan u 8.30. 15.15. postoji velika opasnost da neko ozbiljno bude povrije|en s obzirom na to da sada nema ni~ega {to bi ih za{titilo od cigli. Pariz petkom u 9 sati. subotom i nedjeljom u 6 sati. Ora{je svaki dan u 6.50 i 12. 13. 12. 16.15.30.30.45. Biha} svaki dan u 7.15 sati. Konjic 6. 16. 17. I.

2012.Diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu/{koli . Prilo`ena dokumenta se ne}e vra}ati. godine Javni uvid traja}e 60 dana. utorak.. adresom i brojem telefona ponu|a~ dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: @ICA d. 12.. 2012. 27.. na odre|eno vrijeme do 15. stru~ni nastavnik kuharstva. Sarajevski [iroki Brijeg. 2012. 8.. 2..3. 2. od 23.Uvjerenje o polo`enoj pedago{ko-psiholo{koj grupi predmeta . srijeda...2012... raspisuje se PO NO VNIjemJAslenika u radni odnos KURS VNI KON za pri zapo 1. utorak. OSLOBO\ENJE J AV N A R A S P R AVA O temi: Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. ponedjeljak.. Posavski Tuzla.. do 26.5. Ukoliko lice koje je pobijedilo na natjecanju odustane od kupovine. 22.d. 28. puna norma ~asova .2012. Sarajevo. 3.. 2012. Poslije otvaranja svim u~esnicima izvr{i}e se povrat upla}ene kaucije.net.: 232828. Desnica Radivojevi} Sarajevo.600 cm3 REGISTRACIJA do 29. 3. Fax: +387 33 226 420. 5.ba . 71000 Sarajevo Dugi Sokak 9. 2012. 9.. e-mail: msuts@bih. registracije 1999. 5. V[S ili VSS ugostiteljskog smjera . petak.gov.300 cm3 40 KW 1.ba. HNK Livno. VOZILA Putni~ko vozilo [KODA FELICIA LX Putni~ko vozilo GOLF dizel Godina 1. ponedjeljak..ba E-mail: info@fmpu.. 160 Sarajevo OBJAVLJUJE PRODAJU VOZILA I VILJU[KARA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA RB 1. br.. 534-782. 2012.. godine. mo`e izvr{iti neposredan uvid u analogni i digitalni oblik plana u prostorijama Urbanisti~kog zavoda u Sarajevu. 2. od 9 do 15 sati i na dan otvaranja ponuda.msuts-sa.30 OGLASI petak. ZHK Mostar.2. do 2. 2012. Tuzlanski Gora`de. Sarajevo.. 2. 1.Uvjerenje o dr`avljanstvu . SNAGA MOTORA 43 KW 1. u 13 sati. sa naznakom “Za javni konkurs”. ~etvrtak. Tel +387 33 227 188.. Kanton 10 Biha}.gov. UPRAVA DRU[TVA „@ICA“ DD SARAJEVO Za tehni~ku organizaciju i obezbje|enje prostorija za planirane aktivnosti zadu`ena su resorna kantonalna ministarstva prostornog ure|enja. 3. 14. do 2.. do 12 sati ili budu li~no predate do tog roka na protokol @ICE.... 10. STANJE ispravno u voznom stanju ispravan u voznom stanju PO^ETNA CIJENA 2. Fax.. Sarajevo ili uplatnicom na transakcijski ra~un kod Raiffeisen banke br. 3. 3. na prvom spratu.fmpu.net @ICA DD SARAJEVO D`emala Bijedi}a br. do 2028.. SBK Domaljevac..obavezan V stepen stru~ne spreme — VKV kuhar.. Tita 9a.radno iskustvo u struci najmanje 5 godina Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene fotokopije: . 13. 2012.Kra}u biografiju Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u javnom konkursu bit }e obavljeni razgovori..000 KM Pravo kupovine imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije po~etka natjecanja uplate kauciju od 100 KM na blagajni @ICA d..3. godine.d. zapo~eo je 15.. 15.2012. 24. M. 24.000 KM 1. i to: .. D`emala Bijedi}a 160. grad i kanton Zenica.. 1990.. godine i traja}e sve do 15.: +387 33/534-633. 3.2012. 2012.Izvod iz mati~ne knjige ro|enih . kaucija se ne}e vratiti. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa dostaviti na adresu: Srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo.ba web: www.net. 6. Tel. svaki dan... 71000 Sarajevo sa naznakom „Ponuda za kupovinu (navesti opis vozila) — NE OTVARAJ“.. Vozila se mogu pogledati u krugu @ICE od 27. Vozila se prodaju po principu „vi|eno-kupljeno“..8. Dostavljanje pisanih ponuda: Ponude sa punim nazivom ili imenom.. U obzir }e se uzeti samo ponude koje prispiju u @ICA d.. Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. u Ulici Zelenih beretki broj 14.polo`ena pedago{ko-psiholo{ka grupa predmeta . 2012. 2.. uts@bih... MINISTAR mr... kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za Srednje tehni~ke i srodne i stru~ne {kole i normativnim aktima [kole. ponedjeljak. Sve tro{kove vezane za prenos vlasni{tva snose kupci. 1610000003430028 dan ranije.t-ba. 3..d.. sci.. Tel: +387 33 226 422 Web: http://www. BPK Sarajevo.1 izvr{ilac. Otvaranje ponuda obavit }e se u sali na 2. 7. 2012. vrijeme 11 h 11 h 13 h 10 h 12 h 11 h 13 h 11 h 13 h 11 h mjesto Sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Privredne komore sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj 02-138/12. 7 8.3. 2.. 4. srijeda. 2012. Raspored odr`avanja javnih rasprava je: r.. gdje se od 9 do 15 h. 2012. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 4. spratu Poslovne zgrade @ICE 2. Ze-do Travnik. Ulica Dugi sokak broj 9. Izabrani kandidat du`an je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti. 2012. februar/velja~a 2012. 2.. 2. USK datum srijeda. godine Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa.

OSLOBO\ENJE petak. 24. februar/velja~a 2012. OGLASI 31 .

sa karakterom kao planina. jati do 29. Ugro`eno kulturno-historijsko naslije|e Foto: D. bilo bi mi zaista drago uvrstiti neke od va{ih kompozicija u te koncerte. U organizaciji doga|anja koja slijede uposlenicima HMBiH poma`u i Udru`enje Akcija gra|ana u suradnji s pojedincima i organizacijama civilnog sektora. 24. Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev. Iako potpuno jednostavna osoba.32 KULTURA VIJESTI Zahia Ziouani. februara igraju Sne`ana Ali~. kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici” govori i bez postavljenog . Nakon velikog uspjeha koji je polu~io koncert Sarajevske filharmonije sa Karlom Eichingerom. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka. koju smo tako mnogo puta vidjeli i rekli da je to mogu}e samo na veli- Safet Zec BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 65 0 Mals 183071 11 Mals Op}inski sud u Sarajevu.24 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od podno{enja tu`be do isplate.d. stav 3. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. radi isplate nov~anog potra`ivanja. ul. Stru~ni saradnik Emina Burgi} Sedmica otvorenih vrata Historijskog muzeja BiH Solidari{i se. pri~a zvu~i kao da dolazi iz nekog od sarajevskih naselja. kao i na Arteu. te violon~elistom Manfredom Stilzom. vrijednost spora 1.o. u . Od kustosice Ha{imbegovi} se ~ulo da su. velja~e. Sarajevo. ul. “U Al`iru tradicionalna muzika ulazi i u pore klasi~ne muzike.” Zahia ne ostavlja dojam velike. planirao je nakon sarajevskog dru`enja. jednim iz Francuske i jednim iz Al`ira. Da biste lak{e prekratili vrijeme do tada. odnosno Narodno pozori{te. PREMJE[TANJE Muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila je ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije. Za mene je muzika sredstvo za spajanje ljudi i zaista mi je veliko zadovoljstvo da tu ideju mogu promovisati i u Sarajevu” iskrena je Ziouani. Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu. . za sud i protivnu stranku. koju je. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Pored svih problema. sije~nja. ali su veliki poklonici klasi~ne muzike.dostavu tu`be I-tu`enom i II-tu`enom na odgovor Dana 21. Naravno.” Ziouanijen rad dolazi ispred nje. To je sve promijenilo i nakon samo jednog razgovora odlu~ila sam da postanem dirigent. An. Za to ve} morate biti veliki ~ovjek. kojem je ova predstava diplomski rad. ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode. ali i ostalih {est institucija kulture. Odrasla je u pari{kom predgra|u gdje uglavnom `ive doseljenici. koji }e biti kulturna prijestolnica Evrope. Priredit }e i dru`enje uz brojne prijatelje iz Francuske i BiH. Pri tome je podsjetila da od 4. a putem nje se `eli ukazati predstavnicima vlasti i {iroj javnosti na izuzetno te{ku situaciju u kojoj se godinama nalazi ova. umjetnici. da dolazim iz arapskog svijeta. u`ivajte u djelima Haydna. a {ta dru{tvo mo`e u~initi za muzej?” a za ci. pitanja. Sarajevo je do{lo kao logi~an slijed u toj njenoj kozmopolitskoj `elji. a jedan od segmenata }e biti i predstavljanje muzike Mediterana. Uloge u predstavi koja }e nakon premijere biti reprizno izvedena 25. ugrijmo muzej!” koja }e tra. po~ela sam u~iti svirati klasi~nu gitaru. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. godine uradio umjetnik Mladen Srbinovi}. iz si- Susret sa Celibidacheom “U na{oj ku}i se uvijek mnogo slu{ala klasi~na muzika i odrasla sam uz nju” obja{njava Ziouani. pa su tu`eni du`ni da u skladu sa odredbama ~lana 70. odr`avane tribine. a sve~anost }e biti upotpunjena promocijom Monografije Safet Zec. u interpretaciji Sarajevske filharmonije pod njenim vodstvom. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. Ali ubrzo sam shvatila da sa njom ne}u mo}i svirati u velikom orkestru. Ovim putem I-tu`enom i II-tu`enom se dostavlja tu`ba od 21. Uspjeti od nule u ne~emu {to stvarno `elite i u ~emu vas dru{tvo mo`da i ne}e prihvatiti. TORCHE muziku. koju je izdala i dizajnirala umjetnikova k}erka Hana Zec. godine. ka`e da je shvatanje muzike u Al`iru donekle druga~ije nego u Francuskoj. u Sarajevu Dirigentica Zahia Ziouani na ju~era{njoj probi sa Sarajevskom filharmonijom Foto: D. energija i trud uposlenika Muzeja. od 12 do 17 sati otvaranje je zbirki. iznos od 480. moji roditelji su me ohrabrivali i ubrzo sam upoznala velikog maestra Sergiù Celibidache. Kako tu`eni nisu izvr{ili obavezu pla}anja duga. kao opasnosti za ~ovje~anstvo koja nikada nije iskorijenjena u potpunosti i sve vi{e postaje globalni problem. njenim nativnim Divertimento. Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. ZPPa. u {to su se uklju~ili i poznati bh. odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici”. te sam pre{la na violu. a radi isplate iznosa od 1. “Kada mi je bilo {est godina. francusku go{}u po ves ti u obi la zak Mos ta ra i Mr. Koncert po~inje u 20 sati. protiv I-tu`enog “MATRIX” d. na osnovu ~lana 348. Ovaj komad progovara o fa{izmu. 10. O~aktanum broj 60a i III-tu`ene Andri} Ljubice iz Sarajeva. raspola`e energijom i ljudima koji }e ga u narednih nekoliko godina u~initi na{im najzna~ajnijim teatrom. Ismeta Mujezinovi}a broj 36. “Naravno. prema tekstu “Strah i bijeda Tre}eg reicha” Ber tolda Brechta. a svaki dolazak na Sedmicu zna~i podr{ku Muzeju i o~uvanju kulturno-historijskog naslije|a BiH. pijanistom iz Austrije.” I njen odgovor je nekako zazvu~ao sasvim logi~no. godine. podnijeti protivtu`bu.47 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 12. uprizorio Nermin Hamzagi}. jer ja dolazim iz kvarta gdje me svi znaju kao Zahiu i nisu svjesni mog profesionalnog anga`mana. i pored uspjeha i li~nog zadovoljstva.o.” Prijateljstva me|u narodima Jedan od budu}ih nastupa njenog orkestra }e se desiti i slijede}e godine u Marseilleu. Prema rije~ima na{eg poznatog slikara. godine sa Brki} D`emalom i Andri} Ljubicom. otvoriti prigodnu izlo`bu svojih djela u Ateljeu Zec. “Film govori o mom radu sa dva orkestra. odnosno uvijek ih je do~ekalo prebacivanje odgovornosti s jedne na drugu instancu. Doma}in }e. TORCHE . [. to mogu samo odlu~ni ljudi. te pravni osnov za navode tu`enih. a na njihovo zatvaranje su se odlu~ili zbog toga {to ve} godinama nemaju grijanje i {to je muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije. Beethovena i Bizeta. ve~eras u Narodnom pozori{tu. a ovogodi{nja Sarajevska zima u svoju je `i`u stavila problem institucija kulture u BiH. iznos od 161.. 1. pred kojom njeni orkestri naj~e{}e sviraju. ugrijmo muzej! Putem ove akcije `eli se ukazati na kriti~no stanje sedam institucija kulture i apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa.891. Tako|er. iza nje stoji rad sa velikim orkestrima.61 KM. Obra}anje javnosti Ju~er je organizirana tribina “Historijski muzej BiH u savremenom bh. rad Francuskinje al`irskog porijekla ujedinjuje `ivotni uspjeh sa jednom kozmopolitskom ambicijom Sarajevo.61 KM na ime duga po osnovu Ugovora o srednjero~nom kreditu broj 49084/1 zaklju~enog 3. u zatvorenoj sredini koja ne dozvoljava da budete mnogo druga~iji od onih koji vas poznaju.o. 2011. a u prehladnom muzejskom prostoru je odr`ana konferencija za novinare na kojoj je direktorica Muzeja Muhiba Kaljanac pojasnila da je ideja potekla od mladih muzejskih kustosa. Amar Selimovi}. sada se pojavio i novi i to s topljenjem snijega . Sarajevski ratni teatar nastavlja reper toarski koncept anga`iranog i aktualnog teatra. drugim zemljama sam poznata mo`da i vi{e nego u Francuskoj.o. boravit }e ovih dana u Sarajevu. najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Kako u tom okru`enju jedna djevojka mo`e postati dirigent? malom sobi~ku na zadnjem spratu Narodnog pozori{ta. Sarajevo. S. Go{}a Safeta Zeca bosanske kompozicije Kao u filmskoj pri~i. dirigentica koja spaja kulture petak. ali je ro|ena u Parizu. ili u toku pripremanja glavne rasprave. od kada su vrata HMBiH zatvorena za javnost. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih. kojega je 1966. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostave pisani odgovor na tu`bu. moj orkestar ina~e poku{ava da promovi{e i druge kulture kroz Martine Aubry Liderica francuskih socijalista Martine Aubry. gdje je stalni gostuju}i dirigent. i 27. U ovu akciju Muzej je ulo`io ukupno 100 KM. Situacija je pomalo nadrealna. ali ovaj film je pomogao da {iri krug ljudi sazna vi{e o mom umjetni~kom senzibilitetu. tako da sada na nekim od na{ih koncerata uklju~ujemo i te kompozicije i elemente te muzike. pozivom na broj predmeta. to je vrlo dobra ideja. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti kom platnu. roma{ne porodice itd. niko s njih nije vra}en. Nas dvoje i klavir. ve} je vidjela priliku da spaja razli~ite kulture inspirisana li~nim iskustvom. 2011. ul. Ali. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju sva kog da na u 12 sa ti odvi jat }e se obra}anje javnosti transparentom sa zgrade Muzeja.108. studenti i dr. 26. 2011. gdje nije dopu{teno dizati se iznad “raje” “U . Po~itelja. otvorena i bez onih nevidljivih zavjesa iza kojih se obi~no kriju uspje{ni.u daljem tekstu ZPP-a) O B J AV L J U J E .00 KM na ime naknada za opomene. Amila Terzimehi}. Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1. u 18 sati odvijat }e se program Umjetnici Muzeju. Uostalom. bili upu}ivani na drugu adresu. kao {to bi se dalo o~ekivati. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. OSLOBO\ENJE KULTURA RADO ]E SE VRATITI U SARAJEVO “Kada se vratim u Francusku. kao i obi~no kome god da su se obratili od nadle`nih. Odnosno. 1.891. uslijedilo je sasvim ” logi~no pitanje o uklju~ivanje nekih od bosanskih djela u te koncerte. 2007.” Dok ovo govori. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju. stru~ni saradnik Emina Burgi}. februar/velja~a 2012. dostave sudu pisani odgovor na tu`bu. ve~eras }e uprili~iti jo{ jedan vrhunski muzi~ki doga|aj. Na pitanje o povla~enju paralele izme|u al`irske i francuske publike. novine FBiH” broj 53/03 . Terezije bb. 1. Ovo je za mene vrlo bitno. Ziouani je porijeklom iz Al`ira. donese odluku kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju solidarno isplate iznos od 1. Sada iznad njega kapa voda. tako da smo na jednom od zadnjih koncerata izvodili i neke tradicionalne kineske kompozicije. ljanu grupu (predstavnici univerziteta. Njena pri~a je ona iz filmova. do}i }e u posjetu dugogodi{njem prijatelju. Ziouani tu nije stala. u ~ast go{}i. ul. 2007. izme|u ostalih. a sve ostalo je vrijeme. Kako isti~e Kre{evljakovi}. Podr{ka dolaskom Otvorenje Sedmice desilo se spu{tanjem transparenta s krova Muzeja na kojemu je ispisan naziv akcije. ZPPa. II-tu`enog Brki} D`emala iz Sarajeva. sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. govori Zahia Ziouani i dodaje da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. te apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa. [to ne zna~i da to nije. Dodaje i da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. Nakon Orwellove “1984”. 10. Ali.ugro`en je veliki mozaik koji predstavlja Bosnu. ali nisam mogla ni zamisliti da }u se jednog dana na}i u toj ulozi. i ~lana 71.) u fokusu se na{la Zbirka arhivske gra|e (svaki dan bit }e druga ciljana grupa).. bitne osobe iz svijeta ozbiljne muzike. dirigenticom Zahiom Ziouani. ovaj put }e na{ najve}i orkestar nastupiti sa gostima iz Francuske. ZPP-a. stav 2. iznos od 141. dru{tvu: [ta muzej mo`e u~initi za dru{tvo. O njenoj neobi~noj `ivotnoj pri~i i velikom uspjehu koji je do`ivjela sa dvadeset i kusur godina snimljen je i dokumentarac koji je prikazan na nekoliko nacionalnih kanala. te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. koja je i gradona~elnica Lilla. 1. “U Francuskoj i u Al`iru ja radim puno na promociji klasi~ne muzike prema ljudima koji obi~no nemaju afinitet ka toj vrsti muzike i uvijek te`im da na koncerte privu~em i novu publiku. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. U odgovoru na tu`bu tu`eni mogu ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaju ili osporavaju postavljeni tu`beni zahtjev. Sarajevo i Ugovora o jemstvu zaklju~enih 3. “Kada se vratim u Francusku. sutra u 12 sati. tijekom njena trajanja bit }e otvorene muzejske zbirke. godine sa “MATRIX” d. 2011. Ziouani ve} ima plan: “Poku{a}emo predstaviti {to vi{e razli~itih tradicionalnih pravaca u muzici na tom nastupu. U Historijskom muzeju BiH otvorena je Sedmica otvorenih vrata pod nazivom “Solidari{i se. a bit }e odr`avane i tribine. Ne iznena|uju}e Ziouani je jedna potpuno logi~na osoba koja `eli stvarati prijateljstva izme|u naroda. pored ~injenica koje me prate ~itav `ivot. u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d. studentske asocijacije. Bila sam tinejd`er kada sam shvatila ~ari dirigiranja i vo|enja orkestra. publika }e vidjeti da SARTR bez obzira na te{ke uvjete u kojima radi. to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave. Jasenko Pa{i} i Adnan Haskovi}. Direktor Nihad Kre{evljakovi} smatra da je u godini u kojoj se obilje`ava 20 godina opsade Sarajeva i isto toliko od osnivanja SARTRa va`no baviti se temama koje su i dalje na{ i globalni problem. na{em slavnom slikaru Safetu Zecu. te sa al`irskim simfonijskim orkestrom. Nisad SELIMOVI] 33 @elimo svirati i Ve~eras premijera u SARTR-u Na sceni SARTR-a ve~eras }e u 20 sati biti premijerno izvedena predstava “99 posto”. Alban Ukaj.90 KM na ime obra~unate ugovorene redovne kamate na dan 12. Roditelji joj nisu {kolovani muzi~ari.

24. OSLOBO\ENJE . februar/velja~a 2012.34 OGLASI petak.

Prije po~etka ro~i{ta. 2. a stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja. Alagi}i. U skladu sa ~lanom 4. a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 775.o.351 c) Teku}a sredstva 845. zastupana po punomo}niku D`eniti Pipi}. Rakova noga br. broj: 32/03). sudu treba prilo`iti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno. 2.000 KM. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 I 003872 08 I Kiseljak.d. 5. 2012. Navedene odredbe primjenjivat }e se na tre}em ponu|a~u u slu~aju da drugi ne deponuje u utvr|enom roku prodajnu cijenu. k. hrvatske brigade bb 035/282-469 Senada Smaji} .~lanovi uprave Brki} in`. stav 1. Sud }e obustaviti izvr{enje ako se nepokretnost ne mo`e prodati ni na tre}em ro~i{tu.621. 4. na drugom ro~i{tu ispod jedne tre}ine utvr|ene vrijednosti. k. Titova 35/A lamela D7/28 . glavna Filijala Zenica.483 b) Upisani osnovni kapital 3. Stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi} PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~l.752 e) Ukupno pasiva 1. 3. Anto. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta.puna adresa sjedi{ta . godina . Edhem Deli} . direktor II .884 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 1. 24.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira . 88.OSLOBO\ENJE petak. 561/1. godine i teret u korist Hypo Alpe Adria Lising d. Na prvom ro~i{tu za prodaju nekretnina. deponovati cijenu. 3. 2005. protiv izvr{enika 1.o. Osiguranje se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Kiseljaku broj: 3060470000028513 kod HYPO ALPE ADRIA BANK.o. februar/velja~a 2012. 12.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora Revizijski izvje{taj u toku o finansijskim izvje{tajima Direktor DD Brki} in`. Anto Tragaju za mojim identitetom kako bi me kolektivno osvijestili! Da li je na{ oskarovac „skinuo“ @eljku Ogrestu? Tanovi}: Pri~a je izmi{ljotina! Transseksualci Mo`e li se u BiH promijeniti spol Nema zakonske procedure. izvadak Slu`be za geodetske poslove i katastar nekretnina op}ine Kre{evo. Prodaja }e se obaviti usmenim javnim nadmetanjem 19.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . emitenta s pravom glasa ^ajevac-mega AD Banja Luka. Odre|uje se tre}e ro~i{te za prodaju nekretnina izvr{enika i to: nekretnini upisanoj u k.949 IV . 12. Sarajevo uknji`en na osnovu sudskog rje{enja broj: Ip-66/05. 1. Zakona o izvr{nom postupku.o. al' ko{ta desetine hiljada eura ZLATAN IBRAHIMOVI] Ponosan sam {to sam Bosanac . 8.00 KM. BiH. ZIF “Big-Invest” d. Pravilnika o sadr`aju. Vrijednost nekretnine iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka utvr|ena je na osnovu nalaza i procjene vrijednosti nekretnine stalnog sudskog vje{taka gra|evine Zorana Markovi} od 23.d. Ro~i{te za prodaju ovih nekretnina }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Kiseljak u sobi broj 6. osim lica navedenih u ~l. I-110/05 od 24. Od polaganja osiguranja oslobo|ene su osobe utvr|ene ~l.618 c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze 138. Ul. u naravi stambena zgrada povr{ine 110 m2 i dvori{te povr{ine 294 m2. sud mo`e oglasiti da ro~i{te nije uspjelo i zakazati novu prodaju.broj telefona i telefaxa. Zakona o izvr{nom postupku “Sl.482. 18. 9. 18. ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti.k. objavljujemo SHOW Zvijezda mo`e{ biti ti Najbolja je Anida Idrizovi} Prijedor~anka koja je prikazala u ku}i film Angeline Jolie za SAN: GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za period 1. [ehi} Jasmina. Sarajevo.235 PASIVA a) Kapital 1. III . Lejla Suljagi}.949 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 54. Obustava izvr{enja ne spre~ava pokretanje novog izvr{nog postupka radi naplate tog potra`ivanja na istoj nepokretnosti. Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i cijenu. novine Federacije BiH”. br. 2.488 c) Dobit/gubitak prije poreza 54. 2011. e-mail i web stranica: . Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. stav 6. godina I .539 b) Rashodi 112. 6.dionica ZIF “Prof-plus” Sarajevo. dok na tre}em ro~i{tu iste se mogu prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost.879 dionica 13. vlasni{tvo izvr{enika Tomi} Nevenka sa dijelom 1/1.621.153. ulo{ka 602. mar{ala Tita bb. 2012. “Zalug”.235 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 57. godine u 11 sati. Tomi} Nevenko iz Kre{eva. 3.firma i sjedi{te vanjskog revizora d. procijenjenoj od stalnog sudskog vje{taka za gra|evinstvo Markovi} Zorana na iznos od 156. Rakova noga br. br. Ul. sa naznakom predmeta broj: 49 0 I 003872 08 I. 18. ZIP-a. 2012. radi izvr{enja na nekretnini 9.588. Zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli suda. godine. 7. Tomi} Afrodita iz Kre{eva. Od dana objavljivanja ovog zaklju~ka na oglasnoj tabli suda do dana prodaje mora pro}i najmanje 30 dana. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{im ponudama ne ispune svoje obveze.o.31.Ermacora. 2005.broj emitovanih vrijednosnih papira 226. Ul. godine Op}inski sud u Kiseljaku. i 2. sud }e rje{enjem prodaju tom ponu|a~u proglasiti neva`e}om i odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponu|a~u. koji treba u roku koji mu odredi sud.OP]I PODACI O EMITENTU .PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . “Eurohaus” d. Zaklju~ak se dostavlja strankama i nadle`nom organu poreske uprave. u A popisnom listu pod 1.~. K.d. Na nekretninama iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka postoji teret. u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja Raiffeisen bank d.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani. stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi}. 2011.o. glavna Filijala Zenica. 1. Sarajevo. odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem prodaje nekretnina.90 KM i nominalna cijena . “Revis” Tuzla. {to isti ne mo`e iznositi vi{e od 10. 2. uz uvjet da prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja polo`e iznos od 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine.O.puna i skra}ena firma . Iz polo`enog osiguranja namirit }e se tro{kovi nove prodaje. BiH.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora U KM DD “PREVOZ RADNIKA KREKA” TUZLA TUZLA.k. ta~ka b. uknji`en na osnovu sudskog rje{enja br. godine donio je OGLASI 35 SAN U NOVOM RUHU ZA K LJU ^ A K O PRODAJINEKRETNINA 1. odnosno potra`ivanje vjerovnika Raiffeisen bank d. nekretnine iz to~ke 1. Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica. 86.

dok se u pretprodaji mogu kupiti kompleti od ~etiri karte po cijeni od 50 KM. 24. Kraljica burleske Dita von Teese Emina Jahovi} i Mustafa Sandal Sina nazvali Yavuz Pjeva~ica Emina Jahovi} oporavlja se u Ameri~koj bolnici u Istanbulu. godine vokal Zoran Kosti} Cane. Dobila zvijezdu na Stazi slavnih Glumica Jennifer Aniston dobila je zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih.Sretna sam {to sam uspjela napraviti kolekciju koja ~ini `ene da se osje}aju predivnima. D. Adis Kutkut aka Billain je originalnim i melodi~nim zvukom na{ao svoje mjesto kako na doma}oj. Prvi nastup imali su 4. Knowledge magazin ga je 2012. odlu~io je da sinu da ime Yavuz. ji po~inje u 23 sata. a 3. Aniston je prva zvijezda popularne serije “Prijatelji” koja je dobila uklesanu zvijezdu u Hollywoodu. {to na turskom jeziku zna~i sna`an i nepokolebljiv. Partibrejkersi }e za sarajevsku publiku prirediti svirku s repertoarom uglavnom popunjenim njihovim najve}im hitovima tokom 30 godina. februar/velja~a 2012. Ja. Jean-Paul Gaultierom i Wonderbra. o~uvav{i uz to cijene pristupa~nima. Emina je prepustila svom suprugu da odabere ime za njihovog novog ~lana porodice. ^im je vidio sina. gitarist Neboj{a Antonijevi} Anton i gitarist Ljubi{a Kostandinovi}. Cijena ulaznice iznosi 5 KM. Kao {to je obe}ala. poja~an punk energijom. gdje je prije nekoliko dana rodila drugog sina. tako i na svjetskoj drum ‘n’ base i neurofunk sceni. godine stavio na svoju Top 10 producers to watch listu. predsjednica je udruge za promicanje audio-vizualne kulture FISTT. u prostoriji ispred velike sale. u Dadovu kao predgrupa sastavu The Fifties. izjavila je Dita von Teese. Nisam ~ak ni pomislila da bi se mogao ostvariti. a njegova produkcija za pjesmu “Panika” na}i }e se na novom albumu Ede Maajke. ali i na prostoru biv{e Jugoslavije. Organizator koncerta je Sarajevodisk u saradnji s klubom Cinemas. Ve~eras Partibrejkersi U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci. Njen suprug. koji su odmah do{li u posjetu popularnoj pjeva~ici. Glumica je zvijezdu primila u prisustvu oca Johna Anistona. me|unarodnog festivala kreativnosti. osnovali su u augustu 1982. Jedan od najuticajnijih i najdosljednijih muzi~kih bendova u Srbiji. a 3. DUB armija. a predstavit }e i nekoliko pjesama s posljednjeg albuma “Kr{ i lom” .36 SCENA petak. turska muzi~ka zvijezda Mustafa Sandal. koja se proteklih pet godina aktivno bavi organizacijom klupskih doga|anja i kulturnih eventa. a produkciju su uradili zajedno s Du{anom Koji}em Kojom iz Discipline Kitchme. donio im je po{tovanje publike. Stoga sam veoma zahvalna {to stojim danas ovdje. ali ne{to ovakvo je oduvijek bilo u mojim mislima.Ro|ena sam u Kaliforniji i prava sam kalifornijska djevojka. oktobra 1982. Mustafa je odlu~io da mu da ime Yavuz. U isto vrijeme. Svoju sre}u ponosni roditelji su podijelili s najbli`im ~lanovima porodice. OSLOBO\ENJE Art kino Kriterion Klub Cinemas/Sloga Nastupa Billain U art kinu Kriterion sutra }e se odr`ati party na kojem su glavni akteri ~etiri umjetnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Rhythm i blues u njihovom tuma~enju. a sve je opisala nestvarnim. ta~nije Bass . U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci. Prvi LP snimili su u beogradskom studiju O. Jennifer Aniston: U dru{tvu prijatelja i porodice . Trenutno se nalazi u Parizu. ali ovog puta sa novom go{}om Reom Tas. Cijena ulaznica je 15. a kao predgrupa nastupit }e mladi sarajevski bend Deus Ex Carousel. Target Australia je modelu pru`io {ansu za samostalnu kolekciju.Ul . . marta u Beogradu Beogradski bend Partibrejkersi velikim koncertom u klubu Cinemas/Sloga ve~eras }e sa sarajevskom publikom proslaviti 30. marta u Beogradu. gdje radi na svom drugom parfemu.Ulema se tako|er vra}a u Kriterion. Iako je dosad radila sa Vivienne Westwood. koJa. a mo}i se kupiti na dan partya. za koju je inspiraciju potra`ila u vlastitoj privatnoj kolekciji vintage rublja. kazala je Aniston. organizatorica i osniva~ica FISTT Art Festa. bubnjar Goran Bulatovi} Manza. To je bio jedan od mojih najlu|ih snova. seksi i glamuroznima. Priznanje za Jennifer Aniston Kolekcija donjeg rublja Kraljica burleske Dita von Teese predstavila je novu kolekciju donjeg rublja nazvanu Von Follies. . D. de~ka Justina Therouxa i nekoliko prijatelja. Za zagrijavanje potrudit }e se Boquee. ro|endan.

a ukoliko jeste ~lan upravnog. 2012. .izvr{ava odluke Upravnog odbora. prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova. .ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica. . i to: . te predla`e op}e akte. Zakona o osnivanju Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“. .da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi. . . odnosno nadzornog odbora. . . kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: . direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u .ne starija od tri mjeseca.da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje. Javna ustanova Za{ti}eni pejza` “Konjuh” objavljuje OGLASI 37 za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” I Direktor Javne ustanove vr{i slijede}e poslove: . . s tim da mo`e biti ponovno imenovan po isteku mandata.da je stariji od 18 godina.da nije ~lan upravnog. br. .ne starija od tri mjeseca. br. III Kandidat je du`an uz prijavu. .diploma ili uvjerenje o diplomiranju. izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke . II Kandidat za imenovanje na poziciju direktora Javne ustanove iz ta~ke I ovog konkursa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: .da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be). djelatnosti ili du`nosti. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be).podnosi Upravnom odboru prijedlog finansijskog plana i godi{nji obra~un. i osnove plana rada i razvoja.OSLOBO\ENJE petak. . odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton. . . kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja. a najvi{e dva puta uzastopno. unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova. Ustava Bosne i Hercegovine . Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju.ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog.ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik. Direktora Javne ustanove imenuje Upravni odbor Javne ustanove uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine. adresu i kontakt-telefon.ne starija od tri mjeseca. . .uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte .ne starije od tri mjeseca. ~lana 15. . Pored ispunjavanja op}ih uslova.odlu~uje o pravima.predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti.stara se o izvr{avanju ugovora i sporazuma koje Javna ustanova zaklju~i ili im pristupi.da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva.ne starije od tri mjeseca. .uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci . direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva. . .ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. februar/velja~a 2012.da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora reguliranog organa.da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica. odnosno nadzornog odbora.stara se o blagovremenom obezbje|ivanju finansijskih sredstava potrebnih za zadovoljavanje potreba iz domena djelatnosti Javne ustanove. . godine.ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo . djelatnosti ili du`nosti .donosi pojedina~ne akte Javne ustanove. nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH . direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. koja sadr`i kra}u biografiju.da se na njega ne odnosi ~lan IX. ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja .da nije izabrani zvani~nik. kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva. .organizuje poslovanje i rukovodi radom Javne ustanove.uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere . a ne stariji od 65 godina. . V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno na adresu: JAVNA USTANOVA ZA[TI]ENI PEJZA@ „KONJUH“ Grab potok bb 75 290 Banovi}i sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ “KONJUH” – NE OTVARATI“. . odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton . direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva. 6/11) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”.ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda. 12/03 i 34/03).da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. broj 70/08).da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda. . kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva.ne starija od tri mjeseca.ne starija od tri mjeseca.uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva. broj 01-02-05/12 od 17.ne starija od tri mjeseca. . . . 24. . Zakona o ministarskim.I. Konkurs }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Oslobo|enje“.predstavlja i zastupa Javnu ustanovu. Na osnovu ~lana 8.Program rada i razvoja Javne ustanove za mandatni period. .ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog. Ustava Bosne i Hercegovine. .ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi . IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa. . .da nije osu|ivan za krivi~no djelo.ne starija od tri mjeseca. K O NK URS . 2.podnosi Upravnom odboru godi{nji plan rada i izvje{taj o finansijskom poslovanju. a ukoliko jeste ~lan upravnog. . obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenika Javne ustanove.ne starija od tri mjeseca. nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“.ne starija od tri mjeseca.da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat je du`an dostaviti kada bude kona~no imenovan za direktora Javne ustanove.da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu — VII stepen stru~ne spreme tehni~kog ili dru{tvenog smjera. . 1. izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke. .izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte.obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i op}im aktima Javne ustanove. . odnosno nadzornog odbora.

38 OGLASI petak. OSLOBO\ENJE . februar/velja~a 2012. 24.

Procijedimo i prebacimo u posudu sa sojom i ostalim. a zovu ih eliksirom `ivota. Ujutru i uve~er popijte po pola {olje ~aja.zimu 2012/13. Crni luk trebalo bi ~uvati do 10 dana na hla dnom mjes tu. [itake sadr`e polisaharide. to je prvi znak da ste alergi~ni i da ne smijete da ih jedete. Potpuno bijele i crvene glavice imaju staklastu strukturu. Pospemo per{unom te za~inimo maslinovim uljem i acetom balsamicom. Ipak. Sve po `elji pokapamo sokom limete. Ako primijetite crveni osip na ko`i nakon {to ih probate. Ipak. 24. Tako|er. Ove gljive poma`u i kod drugih bolesti: sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. sa rajsfer{lusom koji se nalazi na pole|ini i ide ~itavom du`inom haljine. Stru~njaci savjetuju da je {itake najbolje jesti svje`e. pa ne ~udi {to se stavlja u svako slano jelo. Kao za ~in je izu ze tno po pu la ran zbog jake arome. Uz ovakav komad ne morate ni{ta vi{e od nakita da nosite i ima}ete odli~an stilski izraz. Izbjegavajte krupne privjeske. masti i bjelan~evine. Salata od soje. Luk je zdrav i ukusan za~in. holesterola. Crni luk ima pikantan ukus i idealan je za dinstanje. koji je savr{en modni detalj. Ljekovitost ovih gljiva poti~e prije svega od lentinana. Stru~njaci nagla{avaju da povi{eni holesterol i trigliceride uspje{no lije~e {itake. ako ne mo`ete svje`e da ih jedete. Nova kolekcija obiluje haljinama koje su malo ispod koljena. a mahune na kratke {tapi}e. proteine. dok su detalji na odjevnim kombinacijama {picaste kragne i ~etvrtasti d`epovi. celer. ali ne u fri`ideru jer gubi hranljive sastojke. skidamo s vatre i ocijedimo kada probamo da je lijepo hrskava. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju. mahuna i piletine Potrebno: 7 ka{ika soje kao grahorica 10 mahuna piletina po `elji 2 male ili jedna velika mrkva kri{ka celerovog korijena dimljeni sir 10 komada mini paradajza pola svje`e paprike 15 kapari bobica kri{ka limete svje`i list per{una Priprema: U slanoj vodi stavimo da zakipi soja i zatim na smanjenoj vatri kuhamo oko sat. B1. LJEPOTA. a ne prekuhana. Za br`i metabolizam napravite napitak tako {to }ete u litar prirodnog soka od jabuka lijek za sve dodati jedan decilitar propasiranih svje`ih {itaka. mrkvu i celer. ali privla~no Idealan nakit za krupnije dame Kao nakit za krupnije dame predla`emo masivan prsten sa krupnim kamenom omiljene boje. Boje koje dominiraju u kolekciji su zemljane i zagasitozelene. piletinu. Klasi~no. neposredno prije sje~enja stavite ga u fri`ider na nekoliko minuta i ne}e biti suza. B6 i C. a nakon toga isijecite je na ~etvrtine. poma`e da se izbace otrovi iz organizma i smanjuje nivo holesterola. KOZMETIKA MODA. STIL. svakodnevnim konzumiranjem ovih gljiva za samo sedam dana mo`ete smanjiti nivo holesterola u organizmu za 15 posto. ali najvi{e pet grama dnevno. visoko pre~i{}enog polisaharida. Beckhamova je uz vunene dokoljenice kombinovala ~izme Christiana Louboutina koje pristaju uz ove modele. ubrzavaju oporavak poslije operacije te smanjuju stres. dok je tek poneki odjevni komad u jarkocrvenoj boji. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju U Japanu su {itake prihva}ene u zvani~noj medicini jer su izuzetno ljekovite. jer efikasno podi`e imunitet. Nosite nakit od gline ili krupnih staklenih perli. Sastojke dobro izmije{ajte i dodajte malo meda ili zasla|iva~a. po{to imaju jak ukus koji se zadr`ava u ustima cijeli dan. B2. Isjeckamo sir i papriku na kockice i zajedno s kaparima i mini paradajzom umije{amo u posudu sa sojom. Bijeli luk ve}ina osoba ne jede u svje`em stanju jer se dugo vari i uzrokuje neprijatan dah.OSLOBO\ENJE petak. Lan~i}i bi trebalo da dose`u gotovo do struka. U vodi u kojoj se kuhala soja skuhamo oko pola sata mahune. a nakon toga jednom ili dvaput sedmi~no su{ene {itake. Victoria Beckham je na Nedjelji mode u New Yorku predstavila novu kolekciju za jesen . zbog ~ega se preporu~uju za pripremu salata vi{e nego za kuhanje. jetre i plu}a. . Svakodnevno 30 dana uzimajte do 50 grama ovih svje`ih gljiva. uzimajte onda osu{ene. a eliksir morate popiti istog dana kada ste ga pripremili. za koji je dokazano da poma`e kod tumora debelog crijeva. mo`ete da kuhate i ~aj tako {to }ete potopiti jednu gljivu sat vremena. a bogate su i vitaminima A. POMO] U KU]I Luk za ukus i imunitet 39 Ljekovita svojstva gljiva NOVOSTI I PREPORUKE [itake japanski Sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. U hladnim danima trebalo bi ga jesti svje`eg jer {titi od boles ti. sni `a va krvni pri ti sak. a vi se }e min |u {e ne bi smjele da budu kra}e od osam centimetara. nutricionisti posebno preporu~uju da se konzumira zimi. TRENDOVI Vo|ena idejom da je klasika uvijek neophodna. Potom dodajte dvije {olje vode i prstohvat morske soli te stavite na {poret da se kuha sve dok ne ostane jedna {olja ~aja. Lak{e }ete ga svariti ako ga prije jela o~istite i potopite nekoliko minuta u hladno mlijeko. Krupnije min|u{e su pun pogodak. Me|utim. kao i neizbje`na crna. februar/velja~a 2012. Nasjeckamo na kockice mrkvu.

24. februar/velja~a 2012. OSLOBO\ENJE .40 OGLASI petak.

Osim {to je vrlo blizak iOS-u. sadr`i brojne mogu}nosti iOS-a poput napredne kontrole pokretom i ikonica poredanih kao kod iPhonea. ali integracija be`i~nog risivera u silikon Atom CPU mogla bi obezbijediti du`i rad ultrabook ure|aja sa Wi-Fi.0. maja i predvodnica je globalne serije konferencija kompanije NVIDIA fokusiranih o temi transformacije nauke uz pomo} GPU. koji na zahtjev {tampa etikete i narukvice u boji.0 Mountain Lion Kompanija Apple je otkrila posljednju verziju operativnog sistema Mac OS X nazvanog Mountain Lion. ali kombinacija dobre cijene i solidnih performansi uvijek ima svoju publiku. I jedan i drugi model su dobrog kvaliteta izrade sa istim drajverima. }e biti odr`ana u San Hozeu. Oba mobitela se pridru`uju ostatku porodice pametnih telefona Galaxy i nagla{avaju na{u posve}enost da ovakve mobitele ponudimo svima". Dolazi sa iCloud kompatibilno{}u i mogu}nostima poput AirPlaya. GTC 2012. Du`ina ka bla je 120 mm. To omogu}ava korisnicima Maca da video sa kompjutera prenose na TV ekran koriste}i Apple TV. Gembird nije mnogo poznato ime kada su audioperiferije u pitanju. Kompanija planira da nove detalje o dual-core Atom ~ipu kodnog naziva Rosepoint sa integrisanim Wi-Fi mogu}nostima objavi u toku International Solid-State Circuits konferencije. tutorijale i stotine sesija sa instrukcijama vrhunskih eksperata. koja }e biti odr`ana u San Francisku narednih dana. }e uklju~iti predavanja.27-in~ni HVGA (320x480) ekran i jednu kameru na zadnjem dijelu od tri megapiksela te 512 MB RAM-a. istra`ivanja i razvoja iz vi{e od 40 zemalja. Galaxy Mini 2 nudi manji 3. tako da se ne}e mnogo pogrije{iti u izboru. Idealan je za primjenu koja iziskuje precizno obilje`avanje kao {to su {tampane narukvice i etikete za lijekove. KORAK NAPRIJED GPU tehnolo{ka konferencija NVIDIA je objavila da su registracije za tre}u GPU tehnolo{ku konferenciju (GTC) u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. podr{ku za Vorbis i Theora u okviru RTP. dobra dinamika i ja~ina zvuka. a imat }e i izdr`ljiviju bateriju. me|u kojima su podr{ka za DVB-S Scanning na Unixu. Aplikacija Messages radi sa iMessageom kako bi korisnici mogli prenositi razgovore sa ure|aja sa iOS-om na svoje kompjutere.8-in~ni WVGA (480x800) ekran te prednju i zadnju kameru. Ono {to se dobiva jeste sasvim dobar bas. a sa operativnim sistemom Mountain Lion }e stvari postati jo{ bolje". rekao je Simon Stanfort iz Odjela za telekomunikacije i mre`e. popularnih bubica. Ovom posljednjom nadogradnjom operativnog sistema Mac kompanija Apple se okre}e budu}nosti.0. zahtijeva ogromni prostor za skladi{tenje podataka. Nova verzija ozna ke VLC Me dia Player 2. 41 Integracija mobilnih ~ipova O~ekuje se da kompanija Intel objavi dodatne informacije o njihovim planovima koji se odnose na ugradnju be`i~nih mogu}nosti u ~ipove. podr{ka za HTTP Live Streaming reprodukciju. Time {to {tampa u boji model TM-C3400. novi model nudi ekonomi~ni re`im {tampanja. jednu od najbr`e rastu}ih svjetskih konferencija o temi ra~unarske nauke i vizuelizacije.OSLOBO\ENJE petak. Popularne aplikacije poput Messages. {to je dobar pokazatelj kvaliteta. potpredsjednik Appleovog marketin{kog odjela. mogu}nost kontrolisanja i programiranja {tampa~a u okviru aplikacija i po~etni softver za {tampanje etiketa. kada }e svijetom vladati mobiteli. tako da su i rezultati prakti~no identi~ni. Snimanje slika koje se brzo smjenjuju sa izvanrednom detaljno{}u. {to bi moglo dovesti do sni`enja cijena mobilnih ure|aja i PC ra~unara. Je di ne ra zli ke izme|u ova dva modela su u dizajnu. sadr`i mnoge mogu}nosti iPhonea i iPada. tain Lion povezuje i Appleove proizvode. Tako dva para slu{alica. Razvijen kao odgovor na informacije dobijene od potro{a~a. jednostavne slu{alice koje odli~no zvu~e. a integrisan je i Twitter. Novost na tr`i{tu Jeftine a dobre slu{alice Nema osobe koja nije izmijenila barem nekoliko pari slu{ali ca za mul ti medijalni player i uvijek se ponovo tra`e kvalitetne a jeftine slu{alice. izjavio je Tim Cook. ^ip je i dalje u fazi izrade. 768 MB RAM-a. istra`iva~ke postere. Prethodna verzija operativnog sistema Mac OS X. Reminders i Game Centre }e biti dostupne korisnicima Maca koji preuzmu novi operativni sistem tokom ljeta putem Mac prodavnice aplikacija. ~esto tokom vrlo brzih naizmjeni~nih smjenjivanja ili du`ih full HD videosesija. ali i do pove}anja njihove snage. prezentacije. Kalifornija. Nova 64 GB 600X CF kartica tako|er omogu}uje ultrabrzi transfer podataka do 90 MB/s i podr`ava VPG-20 specifikacije. Nova verzija {tampa~a Kompanija Epson najavila je pobolj{anu verziju {tampa~a TM-C3400. koja je uvijek prakti~an dodatak. Galaxy Ace 2 }e imati dual-core procesor od 800 MHz. 3. Galaxy Ace 2 i Galaxy Mini 2 Kompanija Samsung je na ja vi la mo bi te le Ga laxy Ace 2 i Galaxy Mini 2. direktor kompanije Apple. operativni sistem MounVLC Media Player je portabl multimedijalni plejer za veliki broj razli~itih audio i videoformata. Notes. Veoma sli~an iOS-u Apple otkrio Mac OS X VLC Media Player 2. tako da smo veoma uzbu|eni zbog njihovih nasljednika koji }e do}i u ruke na{ih kupaca. laptopi i desktop-ra~unari. Slu{alice stoje ~vrsto i kada se tr~i. a oba modela na kraju kabla ima ju pozla}ene konektore. koja }e u po~etku biti dostupna samo za ure|aje ovog proizvo|a~a. Zadnja kamera od pet megapiksela ima i blic. upravo otvorene. rekao je Philip Schiller. in`enjerstva. nazvana Lion. Mo`e se koristiti kao server za streaming ili multicast u okviru IPv4 ili IPv6 putem mre`e velikog propusnog opsega. Pobolj{ani model TM-C3400 nastavlja da daje dugotrajne rezultate na velikom broju razli~itih medija {irine od 30 do 112 cm. Nji ho vi na slje dnici }e biti dosta br`i u obradi podataka i surfanju internetom. Odluka o proizvodnji novih ure|aja je donesena na kon pro {lo go di{ njeg us pje ha dva Sam sun go va mobitela. februar/velja~a 2012. DVD. do 17. mo`e doprinijeti prepoznatljivosti etikete. O~ekuje se dolazak najboljih umova na poljima nauke. unapre|enje za veliki broj prevoda na razne jezike itd. VCD i veliki broj razli~itih streaming protokola bez potrebe za eksternim kodecima ili programima. a ko{taju malo u odnosu na po zna ti je mo de le. . Posljednja verzija operativnog sistema Mac. "Galaxy Ace i Galaxy Mini su do`ivjeli veliki uspjeh od po~etka prodaje pro{le godine. namijenjena onima sa malo manjim d`epom su modeli MP3-EP03 i MP3-EP04B. od 14. GTC 2012.0 donosi veliki broj unapre|enja. obezbje|uju}i profesionalnim fotografima i entuzijastima ~ari snimanja u full high rezolucijama sa savremenom digitalnom opremom. veliki broj novih filtera. ali i kontrola zvuka. "Ljudi su zaljubljeni u aplikacije i funkcionalnost". Ace i Mini. 24. Kompakt fle{-kartica Transcend je najavio ekspanziju svog programa fle{-kartica predstavljaju}i kompakt fle{ 600X kartice (600X CompactFlash cards) velikog kapaciteta do 64 GB. "Mac je u porastu.

42 OGLASI petak. SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA .30 07-19 07. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAVI. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. 24. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A.30-15.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet.30-15.30 07-19 07.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. [emsekadi}a Kulina bana bb H. februar/velja~a 2012.30 09-19 08-16.30 07-19 07. Vehbi ef. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 . 14. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. subota nedjelja 07-19 07.30-15. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S.30-15.30-15.30 07-16 07-14 07-19 07.

gomila! Pa se onda izgubi! Ovdje se misli na gomilanje iz povrata kredita. Optu`en kr{enje Ustava. {to stalno raste.Amebo~keletrupeniulu. SAD-a po put u ameri~koj toriji. porijeklom iz Bjelorusije. Tako se ~itav ekonomski sistem pomjera iz stanja zasnovanog na dobrom poslovanju. ka`u. makroekonomski sistem. Tu se prvi put isti~e energija kao rad prirode. Sarajevsko Oslobo|enje je u svom prilogu Pogledi od 17. ukinuta jezeru. pod naslovom: EKONOMIJA – „Za{to kapitalizam propada?“ prenijelo pristup ekonomiji kao nauci. predvidio slom o kojem smo u uvodu govorili. 1486. Iz ovoga je vidljivo da ni Minski nije sagledao cjelinu. koji nije uskla|en sa sistemom.. od vo|stvom Gana 1957. Spain). dovi nastali su na osnovu ispitivanja `ivota u Ohridskom 1947. u `elji za ve}om zaradom. {to sistem ~ini bolesnim.kao du`ni~ku krizu. Italy. pod vodstvom Bena Bernankea. {to ih navodi na ignorisanje mogu}eg neuspjeha.. institutional investors. je objavio traktat pod naslovom „Energija i vrijednost“ (~asopis Pregled. ukupno 35 medalja.U ArproizvoduodNju D`ersi-ju~enanje zaljen prvi najlona ki ~et kicu za zube. bio je predsjednik Prezidijuma mu je carska apNarodne skup{tine Srbije. a pona sje-|eno vi{e od 4. a u Po`unu osnovao 1465. skra}enicom PIIGS.kraljici roMarcigaretFolketapinlja AlporaDanposli|a~ega je danska ca pos la vladar ske i [vedske. da odigraju ulogu povjerioca ugro`enim firmama.OSLOBO\ENJE petak. ima svoju genetiku. (Portugal. „Periodi ekonomske stabilnosti pokre}u krizu monumentalnih razmjera. ^itav arsenal ovih mjera mo`e se na}i u knjizi G. Huan Peron 1848. njo nja 1443. koji ne mogu ni jedno ni drugo. prirodnoj ekonomiji. optu`bi za ratne Umro Jure Ka{telan.500 ka rovnih trupa 2000. od hed` Ro |ar Mati nja znat kao Matija I Korvin. Poslije njegove smrti 1490. ali ne i glavnicu. Novac.Francuski parzum o sveobuhvatnoj zaratifini atomskih proba. 1991. Tako se izdvajaju banke u svojstvu pokreta~a rasta.LijederdoSrpskezarazlose~ine protivHa~o{komslavbui-nalu.KongresveisEndrjuakretunuosoje. masa stalno raste njegovim kori{tenjem u obliku kredita – njegovom recikla`om. vjet bezbjednosti brio slanje 5.preduze}a posluju uspje{no i svi prolaze dobro. Kada povjerioci i du`nici pokre}u ekonomiju izbjegavaju}i rizi~ne poslove – sve ide kako treba: . izvukao je zaklju~ak „da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti“ .jihUdomova. 1974. Car Hirohito ri svjet tu oslo di Ma glavni lipina. cijene neprestano rastu kao dru{tveni tumor. godine. 1974. Minski. prirodno-ekonomskom sistemu je vidljivo da ekonomski sistem u cjelini. „Savremene finansije. piramidalni du`nici. osniva~ Inodrekao se 1946. 2. Ali. ostvareno u vrlo velikom obimu . u slobodno vrijeme. Radni vijek je ostvario u realnom sektoru privrednog sistema u vi{e radnih organizacija u BiH. BiH i Vojvodini. 43 NA DANA[NJI DAN Pozitivna kritika kapitalizma Pozivaju}i se na Kejnza. 16 srebrnih i sedam bronzanih. kao rje{enje za spre~avanje ka- fondova do investicionih banaka. Uspje{no je ratovao protiv Turaka i Habsburgovaca. Vjerovao je u kapitalizam. ti moubi ~ka napada u Izra 27 ni 77 1996. svjetskom ratu Umro biolog Sini{a Stankovi}.Erde|en mabranskizakraljljaSinjaJaHubio{ajedi. doktorirao na Harvardu.).VojnimdnikromsteklaNkruzbavi~enpodod~ijimlije regentHiro1921. To neki sada nazivaju Minskijev trenutak. ski premijer Ahmed Ma ubijen u parla tu. prvu {tampariju. solutisti~ka vlaAjatolah Ruholah Homeini ponudio tri mili. Greece. lingtonu prav 1938.imprvi~menta za protiv predsjednika dr`a D`on na. Nakon vi{egodi{njih istra`ivanja. koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu. postale povjerilac svima. ako je to tako. zauzeo je Be~. Greider: „Tajne hrama“) A vezano za opasku Minskog o genetskoj slabosti kapitalisti~kog sistema. Oni svojim prihodom mogu pokriti kamatu. izu~ava procese u proizvodnji. U tom smjeru kretanja nastaju na rezultatima svoga rada – u stanje opstanka. 3. Od 1944. Genetski defekt Nije to genetska slabost (kapitalizma) po Minskom. neprestano gubi „vrijednost“ .nuzemljotresube. uzeo du predsje ka SAD-a. U Londonu na njema~kom jeziku objavljen “Manifest komunisti~ke partije”. mljotresu oblasti Ksind`ijang. tzv. dikalne stranke Voji [e {elj brovoljno predao tri 2003. hedg fondovi. je 1389. godine neza snost Ve ke Britanije. 1989.Palestinlaski islamski teroriseluubiliiuradvali saljudi. koji je i generator krize.SaprimirpripadnimomiUN-a odopublizacinadgledanje krhkog ja u De kratskoj Re Kongo. koji rastu ogromnom brzinom – stvaraju instrumenti sekuritizacije i drugih finansijskih inovacija koji imaju za cilj pobolj{anje polo`aja i za{titu finansijskih sistema (leveridge. koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu. i niz drugih ekonomista. samo ako se jo{ vi{e zadu`e. neprestano se katastrofalno/nekontrolisano. do 1952. 1945. Ovo. prema odluci Kongresa tajnog radni~kog udru`enja Saveza komunista odr`anog u Londonu u novembru 1847. iza kra 1458. genetsku slabost“ . Na Zimskim olimpijskim igrama u Solt Lejk Sitiju (SAD) najvi{e medalja osvojili sportisti iz Njema~ke: 12 zlatnih. Pu~ pod vo|stvom poru~nika D`erija Rolingsa izvr{en je tokom Nkrumahove posjete Kini. tokom rata u biv{oj Jugoslaviji. Reformisao je dr`avu. Cijene neprestano rastu Eufori~na ekonomija Pozivaju}i se na Kejnza. . ovim je pomo} pru`ena samo finansijskom sektoru. je bio pod japanskom okupacijom. nakon izbo je 2001. dobar uspjeh i jedne i druge usmjerava na ve}i rizik. bio je jedan od najpopularnijih politi~ara poslijeratne Italije. 1990. koje zavisi od pozajmljenog novca i dobivenih kredita.davina. u okviru finansijskih sistema (finansije kao industrija). zlo~ine koje su Japanci po~inili Ameri~ke i savezni~ke snage po~ele u Zatokom Drugog livskom ratu kopnenu ofanzivu na ira~ke svjetskog rata. pred kojim optu`en vje~nosti ratne zlo~ine u Slavoniji (Hrvatska)...ciEgipatstupamenEgipneposrednoher-pa{a{to~ke objavio deklara ju o nju ta u rat protiv Njema i Japana. Nastaje sve ve}i broj rizi~nih du`nika. nisu faktor stabilizacije. (Sutra: Razmjena sa prirodom) 2002. 1990. Ali. bodio ga je 1948. lender of last resort itd. hrvatski pjesnik. napisali Karl Marks i Fridrih Engels. o ~emu su mi bili dostupni vrlo skra}eni. veroisto vrije 2003. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. 24. Soro{a „Kriza globalnog kapitalizma“ . oktobra 2009. Ramiz Arslanagi} Inovacija u ekonomiji (5) FELJTON Dan u bi kod ga zili [ve ne i za bili njihovog kra berta.Drugomgrad Fiskom rakoji 1989. Ma{insku srednju tehni~ku {kolu (prva dva razreda u Pragu – ^SR) zavr{io je u Sarajevu. odnosno. po dnji ugarski vladar koji je uspio da sredi unutra{nje prilike u zemlji i da uspostavi jaku kraljevsku vlast. kakve mogu dati pisani mediji/{tampa. “bo`anskog poridirektor Biolo{kog instituta Srbije. predsje Kvame mah. koje naziva {pekulativnim du`nicima.Huposlje-dija. Me|unaona ameri~kih dolara za glavu Salmana rodni sud osloRu`dija zbog njegovih “Satanskih stihova”. Alesandro Pertini Ramiz Arslanagi} ro|en je 1930. koji su. D`onson je bio primoran da se naredne godine povu~e sa predsjedni~kog polo`aja. sje30.000 ba. Minski je izvukao zaklju~ak da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti Me|utim. nego ne{to ~ega ima previ{e. lament je jednoglasno kovao spora bra 1998.. zapo~ev{i prvi od tri mandata na ~elu te dr`ave. zasnovanog tastrofe vidio je uklju~ivanje federalnih rezervi (FED-a). ali je isticao da „kapitalizam ima jednu. Ireland. Huan Peron izabran za predsjednika Argentine. tj. 1974. Tako su federalne rezerve. u nedavnoj pro{losti bilo je ekonomista koji su svoje poglede usmjeravali druga~ije. 1966. februar/velja~a 2012. arbitrage. Ma|ari su izgubili sve teritorije koje je osvojio. jo{ opasniji. 1946. Sarajevo).000 ljuMaje roku pogi le 572 oso a di ostalo bez svo Umro italijanski dr`avnik Alesandro Pertini.. Njegovi najzna~ajniji rajekla” a ustavom .D`ord` Bu{ pre{to je na `nostrima pobidnidio Ala Gora. Uz redovni rad. Ra|a se eufori~na ekonomija. Sahranjen car Jauda u Gani s vlasti pana hito. kakav je imao Hajman Minski (Hyman Minsky). vojvode iz lja.Kuvajtu. On je.U zeosoku Kineu poginulo je 268. finansije i krize.“ A evo kako! 1. {to se nagomilalo. tek u prirodnoj komponenti. pos pak pi 1868. makroekonomski smjer. poznajemo u Evropi. PoPakistan saop{tio da je zvani~no priznao slije poraza JapaBanglade{ (biv{i Isto~ni Pakistan) kao nena u Drugom zavisnu dr`avu. predsjednik Italije 1978-85. Izvor je obezvrje|ivanja – inflacionog karaktera. nego genetski defekt po energici. univerzitet i 1472. (O tome kako funkcioni{e FED vi{e u knjizi W. ali relevantni prikazi.“ Istra`ivao je siroma{tvo. To nije ne{to {to kapitalizmu nedostaje pa ga ~ini slabim. uz to. koji. stituta za ekologiju i biogeografiju SANU. U~esnik u pokretu otpora tokom Drugog svjetskog rata. kao du`ni~ke zemlje ozna~ene engl. Uz sve ove pojave se. snage u Iraku i kada je zamijenio bolesnog oca i car od 1926.dugovi se ispla}uju na vrijeme . sna`nom u vernom 2004. koji mogu pla}ati dugove. nakon je 1945.

com. a protivnici }e biti Metkovi}. Ukoliko bude u istoj formi u kojoj je bio kad je odlazio. pokreta~ plave ma{ine }e i dalje biti Zajko Zeba. Markovi}. NEOPRAVDANO ZAPOSTAVLJEN Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu. Kerla i ]utuk pomo}i. B. a ostalo }e do}i na svoje. u igru protiv Porta u{ao u 69. smatra Zeba Iako je dolazak Samira Bekri}a posljednjih dana top-tema na Grbavici. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. ali i ocjene navija~a. {to je iskoristio Pizarro i postigao ~etvrti gol za gra|ane. Favoriti smo i li~no smatram da mo`emo do}i do duple krune. ali moramo ostati ~vrsto na zemlji i za svaku utakmicu se pripremati kao da je finalna. Ovaj mla di igra~ `e ljan je dokazivanja. ujedno i najbolji igra~ utakmice protiv Porta. Arsenalovi navija~i su bijesni na Wengera zbog neuspjeha u dovo|enju igra~a tokom januarskog prelaznog roka. Dakle. Edin D`eko protiv Porta postigao evropski prvijenac ove sezone D`eko najbolji u izboru navija~a Pogodak nakon samo sedam minuta igre. Edin D`eko je. Otelul najbolja je prilika za njega.ba. Stan~eski i Zoloti}. potpisao je trogodi{nji ugovor sa rumunskim nogometnim prvoliga{em Otelulom. koji je na kraju sa 4:0 demolirao Porto i plasirao se u osminu finala Evropske lige. LIGATA Uprkos porazima Wenger ostaje u Arsenalu Menad`er Arsenala Arsene Wenger je i dalje siguran na svojoj poziciji u timu iz Londona. Bekri}? I prije njegovog povratka imali smo najja~i vezni red u ligi. koji se tokom priprema pribli`io po~etnom sastavu. Adilovi}. nekada{nji ju ni or sa ra jev skog Olim pi ca (ro|en 5. a ba{ kao i tokom jeseni. Semir Aganspahi} Iako je igrao samo 20-ak minuta za City protiv Porta Pokreta~ plave ma{ine Gu{o. koji je asistirao Silvi za tre}i gol. “Tu se sla`em sa Osimom. Bez Markovi}a Ina~e. Be{lija. Fokusira}emo se na to” rekao je . i bilo bi nepravedno sada re}i kako }e Samir Bekri}. Semir Kerla i Josip ]utuk donijeti prevagu u odnosu na ostale timove. koji su ovaj put za najboljeg igra~a izabrali na{eg Edina. bh. Ne treba dizati unaprijed euforiju. ponekad Stani}. ionako jaku konkurenciju u @elji. htio-ne htio. a on }e nam dodatno olak{ati posao. Vasili}. Semir je bio i ~lan juniorske selekcije na{e zemlje koju je sa klupe vodio Zoran Bubalo. Edin je jedan od najzaslu`nijih i za preostala dva pogotka Citya. On je svojim upornim radom pokazao da posjeduje kvalitet te je nakon boravka vi{e od mjesec dana u ovom rumunskom klubu potpisao trogodi{nji ugovor. uprava kluba zahtijeva da Wenger izbori nastup u Ligi prvaka i naredne sezone tako {to }e se plasirati me|u prve ~etiri ekipe u Premiershipu. februar/velja~a 2012.” Zeba nam je na kraju prokomentarisao o~ekivanja navija~a da se @eljo pro{eta Premijer ligom. OSLOBO\ENJE Nekada{nji juniorski reprezentativac skrasio se u Rumuniji Zajko Zeba vjeruje da @eljo mo`e do duple krune Aganspahi} tri godine u Otelulu Semir Aganspahi}. kod rezultata 1:0 za City. decembra 1992). Plavi }e u Hercegovini ostati do 4. Nastojat }u svo jim ra dom do ka za ti i opravdati povjerenje rukovodstva kluba” ka`e nekada{nji ka. Pomenuti sportski portal. a sigurno je da menad`er Amar Osim ima nekoliko briga manje oko sastavljanja tima. koji je preuzeo klub 1996. SPAHI] Zeba je bio neuhvatljiv tokom jeseni Favoriti smo. ali to ne zna~i da }emo se pro{etati ligom.44 SPORT petak. {to direktno povezuju s krizom rezultata. godine. minuti. stoji na oficijelnoj veb-stranici na{eg reprezentativca edindzeko. “Nadam se da }e nam Bekri}. Svraka. nosili su plave tokom jeseni. s kojim u posljednje vrijeme izvrsno sara|uje. bi}e vremena i za to” ka`e nam Ze. kolu kiksamo protiv [irokog?! Sva euforija i dobra atmosfera bi nestale. konkurenciju }e poja~ati i Elvir ^oli}. uprkos ubjedljivom porazu od Milana u Ligi prvaka i ispadanju iz FA Cupa od Sunderlanda. s tim {to }e se ekipi naknadno priklju~iti Goran Markovi}. tek poja~ati. koji je zadovoljan svojim igrama tokom priprema. nekad Smaji} i Selimovi}. a ako sve bude kako treba. 24. marta. ne samo u Rumuniji nego ve} nekoliko godina i u Evropi. Kvesi}. S. Uz Bekri}a i Kerlu. “Spremio sam se dobro. Wenger. onda }e nam biti od velike pomo}i. dobro je da imamo podr{ku. postigao je pogodak i to na asistenciju Aguera. prema mi{ljenju posjeti te lja spor tskog po ra ta Go al. donijev{i @elji naslov jesenjeg prvaka Premijer lige BiH. “Ljudi uvijek postavljaju isto pitanje. Ipak. a onda je napravio pometnju u odbrani portugalskog sastava. najbolji asistent Premijer lige. D`eko je najprije odigrao fantasti~an dupli pas sa Pizarrom. Naredni ispit protiv napusti}e Arsenal samo pod svojim Tottenhama: Arsene Wenger uslovima. Pomenuta trojka }e. Igrali su. ju~er su u Me|ugorje otputovali svi igra~i koji su bili i na pripremama u Rovinju. Zeba. tek povremeno jo{ i Kari}. Nyema. Najvi{e zapravo o~ekujem od Kerle. J. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen. naime. mora{ se spremiti. No. ali prve ~etiri pozicije u Ligi su jo{ dosti`ne. Li. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. te pokretanje akcija kod preostala dva gola. ba. a nakon svega sedam minuta igre. piten juniorskog pogona sarajevskog Olimpica za koji je pro{le sezone od mogu}ih 29 utakmica odigrao ~ak 23 i postigao {est pogodaka. u svojim izvje{tajima donosi ocjene novinara koji je pratio utakmicu. Wenger. “Sretan sam {to sam uspio i potpisao ugovor sa ovim rumunskim velikanom. Zahvaljuju}i svojoj igri. jer je konkretan u zavr{nici” smatra . GO[K i Leotar. Zeba. J. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen . odigra}e nekoliko pripremnih utakmica. te ponekad Rami}. situacija }e postati jo{ ozbiljnija ako Arsenal izgubi u narednom kolu Premiershipa protiv Tottenhama. Bogi~evi}. Ugovorom je vezan s klubom jo{ dvije godine i ne}e oti}i u toku sezone. kojem }e se uskoro poroditi supruga. Edin je. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh. napada~ Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu protiv Porta. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh i moramo biti oprezni. kojem je gol protiv Porta ujedno bio i prvijenac u evropskim takmi~enjima ove sezone. Edinu donijelo epitet najboljeg igra~a me~a Iako je na terenu proveo tek 20-ak minuta. i kad normalno trenira{. Za mene je bitno da nema povreda i da me zdravlje poslu`i. podsjetimo. Izvr{ni direktor Arsenala Ivan Gazidis isti~e da nema rasprave o Wengerovoj budu}nosti u Arsenalu. a klub velikog renomea. ne treba zaboraviti ni one koji su @elju nosili tokom prolje}a i koji iza sebe imaju niz od gotovo 20 utakmica bez poraza. ali stojimo ~vrsto na zemlji Dolazak Bekri}a i Kerle ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. ^oli}. svidjelo se to njima ili ne. [ta ako se desi da u 1. S obzirom na to da je duga pauza.

da bi devet minuta kasnije prednost udvostu~io Floro Flores. igra se i revan{". St. kada ga je zamijenio Rozzi. Dupovac. viceprvak u Medulinu igrati protiv Triglava. Sarajevo je posjetilo Kemala Montena. Dupovac. Strijelci za pobjedni~ku ekipu bili su Sulejman Krpi} u 45. a preokret Athletic Bilbao izborio su kreirali Ozbiliz i Alderweireld. Sulji}. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost. tim sa Ko{eva preokrenuo rezultat golovima Krpi}a. pa je ekipa Mirka Slomke sasvim zaslu`eno izborila prolaz u osminu finala. mada ima jo{ nedosta- do do~ekao igra~e bordo sastava i pro{etao s njima rivom. a za pora`ene Dohar u 38. naglasio je trener Basela Heiko Vogel Valentin Stocker posti`e gol za trijumf nad favorizovanim Bayernom Reuters Sarajevo sa 3:1 pobijedilo Muru Poslije vodstva slovenskog prvoliga{a. Ath. Obu}a. Atl. dok je Nail [ehovi} posu|en Z. izborio plasman u narednu fazu s obzirom na to da su crveni |avoli u Amsterdamu slavili sa 2:0. onda zaista idu lo{e. Ostvarili smo dobar rezultat. a bh. No. Manchester United je uprkos porazu na svom terenu od Ajaxa (1:2). Rezervni tim Sarajeva ima}e provjeru u subotu protiv Opatije. Italijanski sastav zavr{io je posao ve} poslije 15 minuta. a u utorak u 17 sati protiv Rijeke na Kantridi. kraj za Luli}a Holandski sastav slavio sa 2:1 na gostovanju kod Manchester Uniteda • Lazio pora`en i u Madridu • Udinese protutnjao kroz Solun • Begovi} i Ibri~i} bez nastupa u porazima svojih klubova Udinese je pre`ivio pakao stadiona Tumba u Solunu i eliminisao PAOK ubjedljivom pobjedom 3:0. Doma}i su stigli do vodstva ve} u {estoj minuti golom Hernandeza. Husi}. Rekao sam igra~ima na poluvremenu da moramo bolje iskoristiti svoj posjed lopte i na kraju smo uspjeli u tome. bilo je i sre}e sa zamjenama. SPORT 45 EUROPA LIGA Bez iznena|enja. Na{ reprezentativac Asmir Begovi} nije branio u ovom me~u. Kriza Intera se vi{e produbljuje. minuti. favoriti opravdali o~ekivanja Pirova pobjeda Ajaxa. minuti. pa je rutinski priveo me~ kraju. Twente . koji ju je pospremio 0:0. u Opatiji. Hand`i}. Olympiakos . Doskora{nji fudbaler tima sa Ko{eva Haris Hand`i} nastavi}e karijeru u Drugoj ligi [vedske. ali sami smo krivi. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost". izjavio je golman Bayerna Manuel Neuer.Udinese 0:3. Zadovoljni smo tr~anjem i kondicionom spremom igra~a. Torlak. U drugom poluvremenu igrali su: Panti}. Rezultati iz pripremnog perioda nisu mjerilo. prolaz u Rezultati:Club Brugge . "Do`ivjeli smo gorak poraz. Madrid . stvorili smo vi{e prilika od njih i stoga poraz nismo zaslu`ili". Matko.Stoke 1:0. SULTANOVI] Ko{evski premijerliga{ po~eo je susret u sastavu: Adilovi}. PSV {ke golmana gostiju lopta se odbi.AZ Tvrdi dvome~ Standarda i Wisle Alkmaar 0:1.Ajax 1:2. Sesar. minuti. reprezentativac Senad Luli} zaigrao je od prve minute.Hannoosminu ver 0:1. Sada smo u vrlo te{koj poziciji. Ova utakmica je odraz na{eg trenutnog stanja. Interov trener Claudio Ranieri nakon susreta je za Sky Sport Italia izjavio: "Znali smo da }e iza}i jaki i sna`no krenuti. Strijelac u pobjedi bordo tima: Semir Bajraktarevi} Foto: [. Athletic Bilbao uspio je da nadoknadi minus jedan iz Moskve protiv Lokomotive i dobije revan{ sa 1:0.Lok. Moskva finala 1:0. reprezentativac Senijad Ibri~i} nije bio u konkurenciji za ovaj me~. Holandski Twente uspio je po drugi put savladati ekipu Steaue iz Bukure{ta i tako ovjeriti plasman u naredni krug. „Diatta je bio po{te|en zbog povrede. Haski}. a nakon velike gre- U Baselu bez euforije nakon pobjede nad Bayernom Kontrolna utakmica Stocker: Na`alost. Ve} poslije 38 minuta doma}i sastav je vodio sa 3:0. Zrnanovi}. Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. Monteno je ra- Nije bilo previ{e euforije u prvoj izjavi trenera Basela Heika Vogela nakon {to su njegovi igra~i savladali Bayern (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Me|utim. ^omor. u praznu mre`u. MEHANOVI] Reuters Bruggeu i slavio sa 1:0. Strijelac za Basel bio je u fini{u Valentin Stocker na asistenciju Jacquesa Zoue. koji se nalazi na lije~enju u Opatiji. Na`alost. i Semir Bajraktarevi} u 79. Metalist Kharkiv pro{ao dalje zahvaljuju}i pogotku Salzburg 4:1. Naravno. Ali to je fudbal. Holan|ani su bili ubjedljivi i slavili rezultatom 4:1.Wisla la do Chadlija. da kada stvari idu lo{e. Bh. U subotu }e aktuelni bh. Manchester mija u Krakovu (1:1). Nismo postigli gol. Atletico iz Madrida upisao je miA. minuti. Standard je Utd. ali nismo popustili i stvorili smo nekoliko prilika koje nismo iskoristili. igra se i revan{ Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. te Sedin Torlak u 62. a prvo je Danilo savladao Kre{i}a u {estoj minuti. Anderlecht .Steaua Bukure{t 1:0.Braga 0:1. Vogel je o~ito pogodio sa izmjenama u drugom poluvremenu. Valencia .Trabzonspor 4:1. koji je vi{e godina bio trener u Bayernovom omladinskom pogonu. Krpi}. {i{mi{e je u 24. Jedini pogodak vi|en je u 29. Tatomirovi}. taka u igri koje `elimo ispraviti do starta prvenstva.“ "Imali smo nesre}e.Besiktas . Jedini gol na utakmici postigao je Mame Biram Diouf u 21. Nakon sjajnog prodora Hernandeza. Travniku. Nakon re. PAOK . poni{ten je zbog navodnog ofsajda. Mora}emo interno rije{iti stvari koje ne valjaju". Liege . K. Torlaka i Bajraktarevi}a Fudbaleri Sarajeva savladali su slovenskog prvoliga{a Muru sa 3:1 (1:1) u kontrolnoj utakmici. Mislim da smo bili dobri. konstatovao je Ranieri. "Defanzivno je sve bilo uredu. a igru je napustio destak minuta prije kraja. ali ne mogu re}i da ga nismo zaslu`ili. Belo{evi}. nije jo{ gotovo. F. nakon remija bez golova u prvom me~u na svom terenu. a u drugom smo poluvremenu bili bez pravih prilika. Julio Cesar nije bio prisiljen na velike odbrane budu}i da je Marseille jedva zapucao prema golu. Valencija je i revan{-susretu na svom terenu savladala Stoke sa 1:0 i potvrdila prolaz dalje. 1:0. februar/velja~a 2012. [}epanovi}. Bajraktarevi}. minuti u vodstvo doveo Jonas. uz osmijeh je dodao autor pobjedonosnog gola Valentin Stocker. Bilbao . 24. Hannover je sa~uvao prednost iz Njema~ke (2:1) na gostovanju u nimalnu pobjedu nad Laziom i tako izborio prolaz dalje s obzirom na to da je slavio i u Rimu sa 3:1. Hand`i}. Pogodak Domizzija iz penala u nastavku me~a samo je potvrdio trijumf gostiju. Trebinjac. a zanimljivo je da su obojica igra~a po~etak utakmice do~ekala na klupi. pripao je Belgijancima. Sporting . . nagla- sio je Vogel. R. No. ovaj dvoboj ne zavr{ava prvim me~om nego se igra jo{ 90 minuta i pred punim San Sirom sve je mogu}e. PSV je potvrdio pobjedu iz Turske u revan{u sa Trabzonsporom. no svaka utakmica koristi“ rekao . Pogodak Obu}e u 42. "Ovo je ve} sada veliki uspjeh. Gol vrijedan plasmana u narednu rundu postigao je mladi napada~ Muniain u 62.OSLOBO\ENJE petak. ^etvrti uzastopni i {esti poraz u posljednjih sedam utakmica u svim takmi~enjima nerazzurri su do`ivjeli od Marseillea sa 1:0 na Velodromeu golom Andrea Aye- wa u tre}oj minuti sudijske nadoknade. Krpi}.Kazan u gostima (0:0). . je trener Esad Selimovi}.Lazio 1:0.Legia 1:0.

golova.46 SPORT petak. koji je. profesor Munir Talovi}. {to se ovdje mladi ljudi u~e. Sudija nam valja kada naginje za nas. temeljito. sa dvadesetak lopti. a potcjenjivati druge. a dalje od bara`a nismo oti{li. mladog trenera ~ije ime ne predstavlja ni{ta zna~ajno bh. Grupa jeste naizgled lagana. ma gdje radio. ozbiljnost. “Ovdje svi govore nikad lak{a grupa. donio presudu zbog propu{tanja. te`i da sjedi na klupi velikog kluba kakav je Bayern. sam stekao u N/FSBiH. Zapamtite ovo! Pogotovo novinari moraju voditi ra~una. S. Manchester. mi smo ih promijenili koliko ho}e{. godine Za Ajdina Kurti}a iz Mostara OBAVI JEST Dana. godine. a ostali su “{a{a” Niko ne . A. [ta sa sedam pomo}nika. Bez obzira na to da li si u Japanu. Svi mi te`imo modernim nogometnim sustavima. Gruboru licenca Ivica Osim iznenadio sve dolaskom.. Ivica Osim” zahvalio je . Ne razumijem za{to moram u naslov da je neki na{ igra~ asistirao. I novinari i igra~i moraju imati po{teniji. sa desetak te dr`i rezultat. sa kuharom. kao i uvijek. “Svaki trener. Grubor je sve ovo fino snimio. samo ne mi. treba da se sve demonstrira. 348. Strah me Slova~ke “Pred vama je rudarski posao. ili si na klupi Pofali}kog. br. OSLOBO\ENJE Predsjednik N/FSBiH i proslavljeni stru~njak odu{evio trenere Osimu aplauz. 2012. vidio sam kako funcioni{e jedan od najboljih klubova na svijetu. I ~esto bivao prekidan u svom desetominutnom izlaganju. 17. UNIQA Osiguranje d. budu}e trenere. i nudio odgovore.Mujagi} U skladu sa ~lanom 6. svi drugi su krivi. kako }e Vedad Ibi{evi} sa upravlja~em Stuttgartovog mercedesa gaziti sve pred sobom u Bundesligi. ovaj sud je u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija “LOK” Sarajevo protiv Ajdina Kurti}a iz Mostara. ili dodao iz auta. Sutkinja Silvana Brkovi} . Ja sam imao sre}u da sam upoznao Bayern iznutra. obrazlo`io. 2012. Kada izgubimo. ali je nagovijestio da se u Vogo{}i ra|a budu}a trenerska klasa. 2. prosto vas muka uhvati.. a Lihten{tajn pola igra~a i ne zna gdje igra. Zadovoljstvo mi je {to }u raditi sa profi-licencom. u austrijskim nogometnim provincijama. Nama je posebno drago {to ste nas posjetili. broj 10/1-342514/12 od 13.. Osim u “inspekciju” nije do{ao slu~ajno. usavr{avaju u sasvim novom poslu od onog kojeg su godinama radili. a nisu ni po~ele kvalifikacije. ili koja kola vozi. “U startu “gre{ka”! Ti si izabrao Bayern za svoju odbranu. Odli~na je stvar {to imamo ovakav centar. 17. a treba razbijati glavu o sistemima. ali vas ne ~eka Bayern” pitao je Osim . Kao Gr~ka bi mogla biti problem.d. a neizbje`na tema bili su novinari i zmajevi Aplaudiralo se kao na kakvoj utakmici sa pregr{t lijepih poteza. za mene najbolji stru~njak u svijetu. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (Sl. Doktor nogometa. koje je Grubor zaradio od kolega. Svjedo~io je odbrani rada za profi-licencu Slobodana Grubora. ni muha se nije ~ula. Nakon uobi~ajenih ~estitki. 22/05 i 8/10). vi{e prakti~ne nego teoretske obuke. Za koje je Mi- Ivica Osim: Treba se bojati Slova~ke i Lihten{tajna [ta sa toliko terena i lopti Ne{to poznatiji je u Hrvatskoj. u ta~ki “razno” rije~ je dobio Osim. Ne znam za{to je va`nije da li je neko pomogao saigra~u da navu~e ili svu~e majicu. direktor Centra za edukaciju trenera. driblinga. 2. Bayern. Iskren da budem. [enoina br. predsjednike.. a malo nas ima sre}u voditi velike timove. To puno govori o Centru za edukaciju trenera. Savezu. a najsretniji sam {to je mojoj maturi prisustvovao. igra~a prefinjene tehnike. Potom je Grubor govorio o svom sta`iranju u Bayernu. Mo`da se Osim “kroz maglu” sje}a Grubora. trener sa profi-licencom N/FSBiH. ca Osim na seminaru u Vogo{}i. a kada svira ne{to {to je o~ito. Do{ao je podr`ati. mi se ve} vidimo na putu za Brazil. Tako je to kada o nogometu govori Ivica Osim. na igra~ku popularnost. I {ta sada? U Bayernu je skoro sve pa savr{eno. objavljenog u dnevnoj novini “Oslobo|enje” 12. kao i mi u Brazil. Ili drugi napi{e. Nije problem oti}i u veliki klub na specijalizaciju. Mene je strah Slova~ke. kada favoritu otkinu bod. ali najvi{e za ove mlade ljude. Ne{to od ovoga }u nastojati primijeniti u svom radu.. slu{ati.” Proslavljeni stru~njak se dotakao i reprezentacije BiH. Osim je svojom gestom pokazao da je i istinska sportska i ljudska gromada.o. Ovdje roslav Bla`evi} rekao da su “du{a” reprezentacije. jednostavnim rje~nikom podijelio je sa kolegama svoje impresije sa specijalizacije koju je obavio u Njema~koj. spominje Slova~ku. I tako iz nedjelje u nedjelju. Govorio o reprezentaciji i predstoje}im kvalifikacijama. pohvala za diplomski rad. psihologom. ali zar i ostale reprezentacije ne `ele. nera. 2012. “Grubor je 77. novine FBiH. a onda pao gol. da vi{e bude rada na terenu. markerima. I onda igra~i se u`ive u ulogu da su oni najva`niji. U subotu je predsjednik N/FSBiH nenajavljeno posjetio kandidate koji u Vogo{}i privode kraju “studije” za profi-licencu. ja mu mogu pomo}i. imao svoje “tre}e” poluvrijeme. sportskoj javnosti. Hvala Bogu. Oni vas ne}e i ne smiju iznevjeriti” kazao je odu{evljeno . sa ~unjevima. koju tu`eni mo`e preuzeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u zgradi suda u Sarajevu u Ul. Precizno.o. godine PONI[TAVA U CIJELOSTI TEKST JAVNOG KONKURSA za popunu upra`njenih radnih mjesta.. recimo da ode kod Arsenea Wengera.” Dosta toga dobronamjerno zamjera novinarima. {ta }ete svi vi koji radite trenerski posao od svega ovoga primijeniti u klubovima koji su daleko ispod renomea Bayerna. ozbiljniji pristup” zaklju~io je Ivi. pa bi da mijenjaju selektore. SINANOVI] . 1. Pljeskom je po~eo i zavr{io. 2. “Nemojte veli~ati samo na{e zmajeve. Dok je Osim govorio. Grubor i zaradio pljesak. [ta }e{ ti. Tako je bilo i u pro{lim kvalifikacijama. ali kada vidite sve ~ime raspola`e jedan Arsenal i Wenger. Ko bude `elio. Za njih su kvalifikacije uspje{ne kada nekog pobijede. za prezentaciju. godine. 2012. nauke. a igra~ku karijeru je gradio u manjim klubovima. objavljujemo sljede}e OBAVJE [TE NJE o prestanku ugovora o zastupanju u osiguranju zaklju~enog sa sljede}im zastupnikom u osiguranju: . istekom kojeg roka se prema ~l. koje forsira Barcelona. 1. Neki od vas ne}e imati ni lopti ni trenera. na kraju i da sastavljaju tim. koju terena. ovom Centru za edukaciju treba terena. svjedo~iti najve}em ~inu mladog tre- BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 159362 10 P Sarajevo.. Ovdje se ne prolazi na slavu.BUSOVA^A ZOIL d. Pa i taj Lihten{tajn u kvalikacije ulazi da nekome pokvari }eif. Busova~a. a jo{ vi{e stru~nim opservacijama. medicinskom slu`bom. {tapovima. elokventnost. o na{em radu. rijetke za defanzivca.. mi pravimo teorije zavjere. posljednje poznate adrese Zelik broj 16.. Sarajevo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA GRADA^AC JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA “HASAN KIKI]” Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. februar/velja~a 2012. I onda {e}er na kraju. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena. obrazuju. a vratite se u svoje zemlje i lige. kulture i sporta Tuzlanskog kantona. Najlak{e je smijeniti selektora. Nama.. 24.

Milwaukee 110:91. Srbije i Crne Gore. trebali igrati protiv Partizana“ izjavio je Se. Houston Philadelphia 93:87. Russell Westbrook postigao je 31 ko{. kola Izuzetno va`nu pobjedu ostvario je Borac u derbiju za~elja nad Brotnjom (90:76). mladi playmaker Bosne Dino Hod`i}. Ekipa ^elika ispunila je svoj ovosezonski cilj. marta u Zenici. a Joakim Noah upisao je prvi triple-double nekog od centara Bullsa nakon dugih 35 godina i Artisa Gilmorea koji je imao u~inak od 35 Regionalna liga za ko{arka{ice Golden State Warriorsi upisali prvu pobjedu u Arizoni. Charlotte . LA Lakersi slavili na gostovanju kod Dallasa Reuters poena. 24. odnosno 18. ali je na kraju presudio kvalitet igra~kog kadra’’ rekao je . bit }e to veliki sportski doga|aj u Zenici i BiH.Orlando 91:108. „Nema sumnje. Dallas . Cleveland .LA Lakers 91:96. svega sekundu prije kraja utakmice. koji se bio najefikasniji u pobjedni~kom sa 18 poena. te 10 asistencija. Sarajlije su u Mostaru slavile rezultatom 102:83.30 sati. Noah je bio ne{to skromniji s 13 poena i skokova. ali pred nama je jo{ dosta posla.Detroit 103:93. Slijede nove utakmice i novi izazovi u kojima se moramo dokazivati’’ zaklju~io je Hod`i}. marta od 17 sati. Htjeli Ostali rezultati 20. u nastavku pravimo veliku razliku i odlazimo na preko 20 ko{eva prednosti. Chicago Bullsi su na svom parketu o~itali ko{arka{ku lekciju Milwaukee Bucksima koje su savladali sa 110:91. slavlje na doma}em parketu u nizu. kola Lige 13 na gostovanju demolirali ekipu Zrinjskog. Jeremy Lin upisao je 17 ko{eva i devet asistencija. kolo lige nakon kojeg }e biti poznati parovi polufinala koja su na rasporedu od 16. Los Angeles Lakersi uzvratili su Dallas Mavericksima za te{ki 4:0 poraz u seriji i to na njihovom parketu. 15 skokova i 11 blokada protiv Atlante. a pred svojim navija~ima slavili su 79:71. Phoenix . na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. Htjeli smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje.New Orleans 84:89. nad Huseinagi}. New Jersey . iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. Bili smo izuzetno raspolo`eni. LA Clippers Denver 103:95. prema svim prognozama. Derrick Rose i Luol Deng po 16.Sacramento 107:115. Oklahoma City Thunder je slavila protiv Boston Celticsa na svom parketu s velikih 119:104. odlu~io da se finalni turnir za prvaka lige igra 3. ali je susret prelomljen tek u nastavku. a svi smo u me~ u{li anga`ovanije nego ina~e. Igokea je zaustavila seriju Servitiuma od pet pobjeda u nizu. Dino Hod`i}: Pred nama je jo{ dosta posla smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje. Slavili su gosti rezultatom 106:104. te je prakti~ki cijelu ~etvrtu ~etvrtinu prosjedio na klupi zbog velike razlike koju je njegova ekipa imala. ‘’Ova pobjeda je plod napornog rada. godine ^elik doma}in zavr{nog turnira Uprava Ko{arka{kog `enskog kluba ^elik obznanila je da je Bord Regionalne ko{arka{ke `enske lige. Ko{arka{i Mladosti iz Mrkonji}-Grada dobru formu su potvrdili i protiv Hercegovca. Opravdali smo ulogu favorita. a gosti su slavili sa ~ak 30 poena razlike (60:90). Golden State Warriorsi upisali su prvu pobjedu u Arizoni. i 4. U reprizi polufinala Zapadne konferencije iz pro{le sezone. iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama.OSLOBO\ENJE petak. MEHANOVI] NBA Oklahoma bolja od Bostona Bullsi o~itali lekciju Bucksima Nakon neo~ekivanog poraza u pro{loj utakmici od New Jersey Netsa. U drugom dijelu Bosna je u potpunosti preuzela kontrolu i na kraju sasvim zaslu`eno stigla do pobjede. . A. Rezultati: Toronto . Carlos Boozer zabio je 20. INTERVJU Mirko Pejanovi} I Moskva je znala da su Pale opijene ratom Enver Dizdar o duelu Sidrana i Tadi}a (T)ko je izdao Bosnu Novi detalji afere Bosnalijek Koliko ko{ta Edin Arslanagi} . Finalna utakmica igra se 4. da se plasiramo na zavr{ni turnir. Ipak. Leotar je dobrom igrom u drugom periodu uspio savladati Vogo{}u rezultatom 90:82. koji }e biti organizovan na najbolji na~in. 18. pa su u okviru 20. NY Knicks . Prvi strijelac studenata u ovom susretu osvrnuo se i na kritike upu}ene njemu i njegovim saigra~ima u proteklom periodu. Prvi period igre pripao je doma}im ko{arka{ima.Golden State 104:106. a odlu~uju}i ko{ postigao je Monta Ellis. februar/velja~a 2012. Washington . SPORT 47 Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom Opravdali smo ulogu favorita. Linsanity se vratio u New York. Kevin Durant pridodao je 28 za 11. godine. Predstoje}eg vikenda igra se posljednje. da bi na poluvremenu studenti imali tri ko{a prednosti. a na kraju je pet igra~a imalo dvocifren u~inak. predsjednik K@K-a ^elik i predsjednik Borda Regionalne ko{arka{ke `enske lige. Sigurni u~esnici zavr{nice su ekipe Partizan Galenika iz Beograda. Zrinjski se dobro dr`ao i nije nam dopustio da se odlijepimo. na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. Chicago . rekao je najefikasniji student u ovom me~u Izgleda da su ko{arka{i Bosne dobro prihvatili kritike trenera upu}ene na njihov ra~un. u kojoj je ove sezone u~estvovalo deset ekipa iz BiH.Atlanta 99:82.Utah 100:98. ‘’Prvo poluvrijeme je bilo izjedna~eno i igralo se ko{ za ko{. Oklahoma City Boston 119:104.Indiana 88:102. dok za preostalo mjesto konkuri{u beogradski sastavi Vo`dovac i Radivoj Kora}. U polufinalu }emo vjerovatno igrati protiv Hemofarma i vjerujemo da smo sposobni plasirati se u finale gdje bismo. ^elik iz Zenice i Hemofarm iz Vr{ca. Knicksi su na svom parketu slavili s uvjerljivih 99:82 protiv oslabljenih Atlanta Hawksa. Ko{arka{i Varde su na svom parketu odigrali odli~nu partiju i zaslu`eno nadigrali ^apljinu sa 81:68. Minnesota . Mislim da smo jednim dijelom uspjeli u namjeri da demantujemo kri- ti~are.

“Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a. kola. od bra nu od mno go kru pni jeg na pa da ~a. trener rukometa{a sarajevske Bosne Kvalitetan tim ne Uprkos porazu od rukometa{a favorizovanog Tatran Preshova rezultatom 28:38 u utakmici 17. a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone.Zrinjski Maglaj . jiu jitsu. gu{enja. koje }e se morati u narednom periodu ispraviti.. “S obzirom na nepostojanje ulaznih performansi kandidata. Mi. Skauti su izgubili na svom terenu od crnogorskog predstavnika rezultatom 26:30. `estoko se bore}i za svaku loptu. Krivaja 7. raznim oru|ima i oru`jima. pravovremeno djelovanje u stresnim situacijama. odnosno Metalurga u me~evima 17. Tehnike ne zahtijevaju odre|enu fizi~ku spremu. te primjenu raznih oru|a i oru`ja u samoodbrani koji se svakodnevno nalaze u na{oj blizini.^elik Leotar . dugogodi{nji trener i instruktor bal ne od bra ne. Oni trebaju akumulirati jo{ dosta treninga u svojim nogama i iz utakmice u utakmicu pokazivati napredak na fizi~kom.Sloga Subota Gora`de . upoznavanje sa vitalnim ta~kama i jo{ mnogo toga” ka`e Elvir Hu. mi smo u duelu sa takvim timom odigrali maksimalno anga`ovano. izjavio je Tomi} di igra~i se sada nalaze u fazi adaptacije. trenutno nismo mogli odgovoriti na{im `eljama. napada ru~nim i no`nim udarcima. jiu jitsua. Derventa 9.. kola SEHA lige. Smatram da igra~i imaju ogroman prostor za napredak. osloba|anje od raznih hvatova. G. Leotar 12. razbojnika.30) (19) (19) (19) (19) 24:23 SEHA liga Rukometa{i Izvi|a~a i Borca pora`eni su od Lov}ena. prije svega na to da moraju trenirati dva puta dnevno i igrati utakmice u ritmu srijedasubota. OSLOBO\ENJE Goran Tomi}. kola SEHA lige. petak Prijedor . Tako|e }emo raditi i na podizanju fizi~ke spreme kandidata. Svi ovi mla- Kumiteova [kola samoodbrane 1. a to je da su ovi mladi igra~i dali svoj maksimum” rekao je novi trener .Derventa Vogo{}a . krav maga. Vogo{}a 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 11 11 9 9 8 8 7 7 5 5 3 3 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2 3 3 4 4 6 6 7 6 7 9 10 11 11 12 465:402 512:462 436:386 416:345 443:416 428:420 429:476 449:446 419:400 445:466 391:427 391:436 411:473 365:445 36 34 33 29 27 25 24 23 22 16 15 10 10 5 Vje{tina odbrane za sigurniji `ivot Karate klub Kumite iz Zenice starta sa [kolom za samoodbranu. Trajale su samo jedan mjesec. te tradicionalnog karatea u kojem je osnovni cilj samoodbrana i savladavanje protivnika jednim udarcem. Bosna Prevent 8. majstor karatea 2. ali i tehni~ko-takti~kom planu. karate. a u zadnje tri godine instruktor je borila~kih vje{tina i samoodbrane Sudske policije Zeni~ko-dobojskog kantona. V. hapkido.Gra~anica Bosna Prevent . ka`e Elvir Huseinspahi}. Treninzi oboga}eni tehnikama samoodbrane su fokusirani na izgradnji automatizacije svakog pokreta s ciljem pravovremene reakcije osobe koja je ugro`ena. premijerliga{ iz Banje Luke na gostovanju u Skoplju do`ivio je poraz sa 25:26.Krivaja Konjuh .. . isto kao i igra~a. Bosne Goran Tomi}. Treninzi ove grupe sadr`e tehnike samoodbrane iz svih primjenjivih borila~kih vje{tina: aikido. hapkido. V.45 do 20 sati. a to je da poka`emo agresivnost. kao ni zadovoljiti sve ukuse publike. 24. Zrinjski 4. Zato su izabranici novog trenera Bosne Gorana Tomi}a na kraju utakmice ispra}eni aplauzom publike. d`eparo{a. Dan. Grada~ac 6. dugotrajan je proces.. ali stvaranje kvalitetnog tima. G. a isti se odr`avaju u maloj sali vrti}a P~elica svakog utorka i ~etvrtka od 18. krav maga. pored osnovnih tehnika samoodbrane. Porazi Izvi|a~a i Borca Treninzi su prilago|eni svim polovima i uzrastima . muai thai. Potencijala ima.48 SPORT petak. Parovi 16. evropska ekipa. kontroli straha i panike. S druge strane. Igra~i u svakom trenutku moraju biti svjesni da nose dres jo{ uvijek zvani~nog prvaka dr`ave i to moraju da na terenu opravdaju zalaganjem” kazao je Tomi}. seinspahi}. Na treninzima kandidati }e. Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. Ispraviti gre{ke u narednom periodu: Goran Tomi} Foto: D`. studenata u ovom me~u prevazi{la je o~ekivanja mnogih. rekao je Tomi} ~kih gre{aka. kolo d:p-g bod stvara se preko no}i Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a. Gora`de 5. U zadnjih deset godina usavr{avao on je tehnike samoodbrane aikidoa. jer se vi{e potencira na uvje`bavanju samopouzdanja i psihi~ke pripremljenosti. odbranu od mnogo krupnijeg napada~a. mladi i neiskusni sastav sarajevske Bosne u dvoboju sa slova~kim predstavnikom nije se obrukao ni razo~arao svoje pristalice na tribinama dvorane “Ramiz Sal~in” Borbenost . a to je da poka`emo agresivnost. dodav. KRIJE[TORAC BEZ KLASI^NIH PRIPREMA Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. a bh. Trajale su samo jedan mjesec. d`eparo{a. ali }emo u narednom periodu morati vidjeti ko je sve dostojan da nosi dres kluba” zaklju~io je Tomi}. prvaka odigrali po`rtvovano cijeli me~. razbojnika. dugogodi{nji trener i instruktor. “Moramo gre{ke u na{oj igri svesti na minimum. kako bi napadnuta osoba reagovala mirno u svakoj situaciji. samoodbrana je savr{eno prilago|ena i osobama nje`nijeg spola. ^elik 3. iako su izgubili sa deset golova razlike. Gra~anica 11. Pobjedni~ki gol za Metalurg postigao je Naum~e Mojskovski tri sekunde prije kraja me~a i tako donio svom timu nova tri boda.. a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. koji vodi ove treninge. Sloga 2. @elim re}i da vjerujem u budu}nost ovih momaka. muai thai. On je kazao kako su igra~i bh.Grada~ac Zaostala utakmica 15. Jedno je sigurno. februar/velja~a 2012. imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine ver- Na treninzima kandidati }e imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine verbalne odbrane. kola Grada~ac . Ne ide to preko no}i. Prijedor 14. Maglaj 13.Gora`de (19 sati) (19) (19. D. Rezultatski. ali da su u `aru borbe na~inili i dosta tehni~kih i taktiBOSNA I HERCEGOVINA Rukometa{i uta pob ner por 15. Konjuh 10. {i kako je Tatran zaslu`eno ostvario pobjedu: “Tatran Preshov je odli~na.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012. ITF turnir u Milduri
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

SPORT
KANTON SARAJEVO Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a CANTON SARAJEVO Ministry of Pysical Planning and Enviromental Protection

49

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a” sa uslovima, kriterijima i postupkom dodjele sredstava, broj 02-05-2181-8/12 od 9. 2. 2012. godine, ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a raspisuje:

JAVNI PO ZIV
za odabir korisnika sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a“ I Predmet javnog poziva Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava prema Odluci o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 950.000,00 KM. 1. Sufinansiranje projekata i programa na za{titi zraka - sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Smanjenje emisija u zrak Programske aktivnosti: pobolj{anje energetske efikasnosti zamjenom goriva u kotlovnicama i prelazom na gorivo kojim se smanjuje emisija zaga|uju}ih materija u zrak; podr{ka za servisiranje i odr`avanje energetskih postrojenja — posebno opreme od koje zavise emisije u zrak; smanjenje {tetnih emisija iz saobra}aja (poticanje ~istih oblika prevoza, pobolj{anje kontrole i mjerenje izduvnih gasova na saobra}ajnicama); pobolj{anje energetske efikasnosti u javnim institucijama; pobolj{anje kvaliteta zraka obnavljanjem i sadnjom zelenila na mjestima na kojima su izmjerene visoke vrijednosti zaga|uju}ih supstanci. 2. Sufinansiranje projekata i programa upravljanja otpadom — sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Pobolj{anje usluga prikupljanja otpada i pove}anje stepena recikla`e Programske aktivnosti: priprema op{tinskih planova upravljanja komunalnim otpadom; pro{irenje podru~ja organizovanog prikupljanja komunalnog otpada; pove}anje stepena recikla`e otpada; pobolj{anje selektiranja otpada; saniranje povr{ina na kojima se nalaze divlje deponije; podr{ka stvaranju uslova za kvalitetno upravljanje medicinskim otpadom. 3. Sufinansiranje projekata i programa za{tite prirode - sredstva u iznosu od 350.000,00 KM 4) 5) Izjavu o vlastitom u~e{}u potpisanu od odgovornog lica; Dokaz o registraciji nadle`nog organa (rje{enje o upisu u sudski registar za pravna lica); 6) Uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj) 7) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadle`nih organa — poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje; 8) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO; 9) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema zdravstvenom osiguranju; 10) Uvjerenje da podnosilac prijave nije obveznik PDV (za one koji su oslobo|eni PDV). IV Vrednovanje projekata/programa Vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni poziv vr{i}e posebna komisija Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Komisija razmatra prijave i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje, te zapisnik sa obrazlo`enom ocjenom i prijedlogom dostavlja ministru, koji donosi kona~nu odluku o korisnicima sredstava. Odluka o izboru korisnika sredstava bi}e objavljena na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Prije dono{enja kona~ne odluke o odabiru, Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a zadr`ava pravo od podnosioca prijave zatra`iti dodatna obja{njenja, kao i pravo odbijanja pristiglih prijava bez posebnog obrazlo`enja. Sa odabranim korisnikom sredstava zaklju~it }e se ugovor o me|usobnim pravima i obavezama, te pra}enje namjenskog kori{tenja dobivenih sredstava. Za vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni proziv, koristit }e se slijede}i kriteriji: uskla|enost sa ciljevima i aktivnostima kantonalnog plana za{tite okoli{a, jasni i mjerljivi o~ekivani rezultati, jasan i provodiv program i plan aktivnosti, zadovoljavaju}i odnos predvi|enih tro{kova i o~ekivanih rezultata, predvi|eni tro{kovi su neophodni za implementaciju projekta. V Op}e odredbe Prijava za u~estvovanje s obaveznom prate}om dokumentacijom, dostavlja se li~no ili putem po{te na adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 71 000 Sarajevo u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom „NE OTVARAJ — PRIJAVA NA JAVNI POZIV “ Javni poziv objavljuje se na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Rok za podno{enje prijava na javni poziv je 21 dan, ra~unaju}i od narednog dana od posljednjeg objavljivanja. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, podnesene nakon roka i utvr|ene forme, ne}e se razmatrati. Podnosilac prijave mo`e konkurisati sa vi{e projekata/programa, s tim da za svaki projekat/program podnese posebnu prijavu, ali se mogu odobriti sredstva za samo jedan projekat/program u sklopu javnog poziva. Ukoliko jedna koverta sadr`i vi{e projekata/programa, prijava se odbacuje. Sredstva se odobravaju korisnicima za projekte/programe ~ija realizacija ne traje du`e od 12 mjeseci. Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta/programa, kao dokazi o ispunjavanju uslova iz javnog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca. Dokumenti koji se {alju na javni poziv ne vra}aju se podnosicu prijave. Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove podnosioca prijave, nastale sa~injavanjem i predajom prijave, a podnosilac prijave nema bilo kakva prava na naknadu bilo kakvih tro{kova po osnovu u~e{}a na javnom pozivu. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033 562-149 ili na E-mail: mira.grgic@mpz.ks.gov.ba. MINISTAR Abid Jusi}, dipl. pravnik

Mervana
Bosanskohercegova~ka teniserka Mervana Jugi} - Salki} plasirala se u finale dublova na 25.000 dolara vrijednom ITF turniru u Milduri (Australija). U paru s Ruskinjom Ksenijom Likinom, Jugi} - Salki} je u polufinalu pobijedila Australke Barty/Peers sa 6:4 6:4. U me~u za titulu rusko-bh. kombinacija }e igrati protiv jo{ jednog doma}eg para Bengson/Calderwood. U singlu Jugi} - Salki} okon~ala je nastup na turniru nakon {to je u 2. kolu pora`ena od Ruskinje Arine Rodionove (278. igra~ice) na WTA listi sa 6:3 4:6 4:6.

Jugi} - Salki} u finalu dublova

WTA turnir u Dubaiju

Cilj: Pobolj{anje upravljanja i za{tite prirodnih resursa Programske aktivnosti: inventarizacija i izrada baze podataka o biolo{koj raznovrsnosti u Kantonu Sarajevo; izgradnja sistema za prihvat i pre~i{}avanje oborinskih voda sa javnih parkirali{ta u slivu izvori{ta za vodosnabdijevanje Sarajevsko polje. II Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a na javnom pozivu ostvaruju sva pravna lica koja imaju sjedi{te, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na podru~ju Kantona Sarajevo, pod kojima se podrazumijevaju i organi i tijela dr`avne uprave i jedinice lokalne samouprave. Uslovi koje moraju ispunjavati podnosioci prijava: da podnesu prijavu, u skladu sa objavljenim javnim pozivom, da imaju vlastito u~e{}e najmanje 20% u odnosu na visinu tra`enih sredstava (pod vlastitim u~e{}em podrazumijevaju se nov~ana sredstva, ulaganja u obezbje|ivanje projektne dokumentacije, ulog drugih pravnih i fizi~kih lica vezan za ulaganja, prethodna ulaganja u nabavku opreme, osposobljavanje kadrova, nabavku stru~nih usluga i sl, a o ~emu dostavljaju izjavu odgovornog lica), da jasno preciziraju vrstu projekta/programa, vrstu radova, roba, usluga, koje }e se finansirati predlo`enim projektom/programom, u obrascu za prijavu (ukoliko je uslov za realizaciju sredstava izra|en poseban projekat, isti dostaviti uz prijavne obrasce), da prije zaklju~ivanja ugovora obezbijede odgovaraju}u garanciju za odobrena sredstva (preko 50.000,00 KM), da zadovoljavaju i druge uslove utvr|ene javnim pozivom. III Neophodna dokumentacija Sredstva iz javnog poziva dodjeljuju se na osnovu prijave projekta/programa korisnika i obavezne dokumentacije, a u skladu sa Pravilnikom o utvr|ivanju bli`ih uslova za provo|enje javnog poziva, odlu~ivanje o izboru korisnika sredstava i pra}enje namjenskog kori{tenja sredstava, Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Obrasci za prijavu projekta/programa, finansijskog pregleda projekta/programa i obavezna dokumentacija trebaju biti dostavljeni prema redoslijedu iz prijavnog obrasca i poslani u A4 formatu koverte. Obrasci su dostupni na slu`benoj web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba. Prijava u cijelosti mora biti dostavljena u printanoj formi i to u jednom originalu i jednoj kopiji, sa ozna~enim i ovjerenim stranicama od odgovornog lica. Obavezna dokumentacija mora sadr`avati: 1) 2) 3) Popunjen obrazac za prijavu projekta/programa; Popunjen obrazac finansijskog pregleda projekta/programa; Izjavu o namjenskom tro{enju sredstava, potpisanu od odgovornog lica;

Jelena Jankovi} je savladala Samanthu Stosur

Reuters

Jelena Jankovi} je prva izborila polufinale na WTA turnira u Dubaiju, koji se igra za nagradni fond od 2 miliona dolara. Ona je kao osma nositeljica lak{e od o~ekivanog savladala ~etvrtu nositeljicu Samanthu Stosur iz Australije sa 2:0 u setovima (6:4 i 6:2). Odmah nakon nje Poljakinja Agnieszka Radwanska se za ne{to vi{e od sat vremena lako obra~unala sa Njemicom Sabine Lisicki, tako|er sa 2:0 (6:2 i 6:1). U druga dva ~etvrtfinalna me~a sastaju se Caroline Wozniacki (Danska) i Ana Ivanovi} (Srbija) te Julia Goerges (Njema~ka) i Daniela Hantuchova (Slova~ka). Odmah nakon zavr{etka WTA turnira, od ponedjeljka u Dubaiju kre}e i ATP turnir, a titulu brani Novak \okovi}, koji je ovdje trijumfovao u posljednje tri godine.

Jankovi} i Radwanska prve polufinalistkinje

Lotus prekinuo testiranja

Mom~ad Lotusa }e zbog problema sa {asijom propustiti ostatak testiranja u Barceloni te }e se u [paniju vratiti idu}e sedmice na posljednja testiranja uo~i prve utrke u Australiji. Prvog dana testiranja u Barceloni, za volanom Lotusa na{ao se Romain Grosjean, ali nije se dugo zadr`ao u bolidu. Nakon sedam odvo`enih krugova, primije}en je kvar na {asiji novog bolida E20. Lotus je u pauzi izme|u testiranja napravio odre|ene preinake na {asiji, ali se pokazalo da noviteti ne funkcioniraju kako bi trebali. U mom~adi su prvo planirali u Barcelonu dopremiti stariju {asiju koju su koristili na testiranju u Jerezu, ali su ipak odustali od tog plana.

web: http://mpz.ks.gov.ba e-mail: prostorno@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

50

MALI OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03 i 34/03) i ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, br. 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/10, 14/11 i broj: 02/1-38-30896/11 od 29.12.2011. godine), Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona objavljuje

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM 2 duluma zemlje, sa devastiranom ku}om u okolini Banja Luke, za sli~no u okolini Sarajeva. Tel: 061/835-110.sms MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na ^obaniji u privatnoj ku}i za stan u centru uz na{u doplatu. Tel. 063/693-280.k MIJENJAM stan od 52m2 u Sarajevu za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542-668.k

IZDAJEM ku}u kod Katedrale, 200m2, ul. Ferhadija. Mob. 061/214-899.k POSLOVNI prostor, zgrada Loris, 70m2, mejta{-Buka, 1 sprat, 80m2, 1.400 KM, Ilid`a 50m2, pos. prostor, sve namjene, 500 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177-684.k IZDAJEM na Ilid`i-Lu`ani dvosoban stan 47m2 adaptiran luksuzno namje{ten 400KM. tel. 061/177-610.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Otoci, Ul. Grada~a~ka kod Merkatora 350KM. Tel. 061/902-146.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM gara`u u zgradi, Fetaha Be}irbegovi}a-Kvadrant. Mob. 062/326-484.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55m2 za jednu zaposlenu osobu, 5 minuta od Katedrale, cijena 400KM. Tel. 061/488-033.k IZDAJEM prostor 50m2 za biro, radionice, servise, prizemno, Odoba{ina. Tel. 061/357-786.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta, Ul. Kulovi}a. Tel. 061/275-666.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. Tel. 033/227756, 033/677-719.k IZDAJEM sobu sa centr. grijanjem, kablovska, zaposlenom mu{karcu kod Merkatora. Tel. 659-895, 063/762-092.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku kod bolnice Ko{evo. Tel. 061/270-026.k IZDAJEM jednosoban sta sa gara`om kod OHR-a strancu ili zaposlenoj osobi, 450KM. Tel. 061/323347.k IZDAJEM gara`u u Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, Marijin dvor. Mob. 062/878018.k IZDAJEM gara`u 15m2 na Marijin dvoru, ul. Te{anjska. Mob. 061/273-995.k IZDAJEM stan 50m2, posjeduje i parking prostor, u blizini Latinske }uprije. Mob. 061/506-368.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija kod picerije Galija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM jednosoban stan kod OHR-a i dvosoban u Centru. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM pos. prostor 36m2, preko puta Suda, [enoina 6. Mob. 062/326-886.k

J AV N I O G L A S
za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”

I Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” (u daljem tekstu: Javne ustanove) i to: - dva (2) ~lana se imenuju iz reda osniva~a (od kojih se jedan imenuje za predsjednika), - jedan ~lan se imenuje iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi. Ukoliko se jedan ~lan ne bude mogao imenovati iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi, isti }e se imenovati kao predstavnik osniva~a. Upravni odbor Javne ustanove nadle`an je da: - donosi pravila Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - donosi pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi u skladu sa va`e}im propisima, - donosi cjenovnik o visini naknada za izvr{ene usluge, uz saglasnost Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okolice, - donosi druge op}e akte u skladu sa va`e}im propisima, - donosi godi{nji program rada Javne ustanove i nadzire njegovo izvr{enje, - imenuje i razrje{ava direktora Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, - utvr|uje plan rada, - odlu~uje o kori{tenju finansijskih sredstava, - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, - usvaja izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava pitanja odnosa sa osniva~em, - odgovara osniva~u za rezultate rada Javne ustanove, - podnosi osniva~u, najmanje jedanput godi{nje, izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava u drugom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika Javne ustanove, - donosi pojedina~ne akte Javne ustanove u skladu sa va`e}im propisima, - obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i op}im aktima Javne ustanove. Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora imenuje Vlada Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine s tim da mogu biti ponovno imenovani po isteku mandata, a najvi{e dva puta uzastopno. II Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora iz ta~ke I ovog oglasa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 70/08). Pored ispunjavanja op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: - da ima zavr{enu vi{u, odnosno visoku stru~nu spremu, - da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, - da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi, - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, - da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, - da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton.

III Kandidat je du`an uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, tra`enih ovim oglasom i to: - uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte - ne stariji od tri mjeseca, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPSove li~ne karte, - uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere - ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo - ne starija od tri mjeseca, - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH - ne starija od tri mjeseca, - diplomu ili uvjerenje o diplomiranju, - uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, a ukoliko jeste ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton - ne starija od tri mjeseca. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su du`ni dostaviti kada budu kona~no imenovani za predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora Javne ustanove. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Kandidati zaposleni u organima dr`avne slu`be koji u|u u u`i izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua du`ni su prilo`iti rje{enje kojim je kandidatu data pisana saglasnost od rukovodioca organa dr`avne slu`be za obavljanje dopunske djelatnosti. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi odgovornom javnom slu`beniku a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH. IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Oglas }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i dnevnom listu „Oslobo|enje“. V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno ili na pisarnici Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu: TUZLANSKI KANTON Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Slatina broj 2, 75000 Tuzla. Sa naznakom: „PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ KONJUH” - NE OTVARATI Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360-084.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan u zgradi, namje{ten na du`i period, agencija. Tel. 061/925-649. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada-Novo Sarajevo, cen. grijanje, izlog, prizemlje, pogodan za sve djelatnosti. Mob. 061/344365. 946

IZDAJEM dvoiposoban stan, eta`no centralno grijanje, kablovska, Novopazarska, kod policijske akademije Tel: 033 /238-408, 063/165119.sms IZDAJEM ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar kod Pivare, samcima. Mob: 061/320-843.k IZNAJMLJUJEM nenamje{ten stan 75m2 iza Parlamenta na Vilsonovom.Tel:061/431-757.k IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM dvosoban prazan stan, I sprat Dobrinja C5 kod Merkatora. Tel. 033/442-998, 061/525795.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033/533-123.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k DVOIPOSOBAN namje{tan, ^obanija, 500KM, dvosoban namje{ten, D`eneti}a ^ikma, Jezero i Grbavica, 500 KM. Mob. 061/142-704.k

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.
NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon. Tel: 061/809-319.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM extra sre|en i namje{ten apartman, u strogom centru, za jednu osobu, 500 KM (uklju~ene re`ije). Mob. 061/205-235.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno. Mob. 061/897-959.k PO^ETAK Bistrika, izdajem jednosoban namje{ten stan, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k TUZLA ku}a kod Jalske d`amije dvojna, dva ulaza, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, ~etiri gara`e, 70m2 tarasa, 550m2 ba{te, cijena 500.000 KM.Tel. 070 232 507, mob.062/010-842, 033/410-632. sms PRODAJEM stan, Gornje Ciglane, 82m2, I sprat, adaptiran, namje{ten, povoljno. Mob. 061/203-640.k PRODAJEM ili izdajem pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640.k ^ETVOROSOBAN renoviran stan 109m2 u epicentru, prvi sprat, eta`no grijanje. Tel. 033/201-221 i 062/921-419.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STAN u centru, Bare, Juki~eva 53m2, VI sprat, lift, dvosoban, 2 balkona, centralno, sun~an, 106.000KM. Tel. 062/334-371.k TROIPOSOBAN stan Trg zavnobiha, II kat, 77m2 + balkon, cijena fiksno 105.000KM. Tel. 066/801-737.k A. POLJE, S. Fra{te 71m2, 4 sprat, nova stolarija, c. grijanje, 1480 KM/m2. Tel. 066/801-711.k S. GRAD, Logavina, jednosoban 29m2, I sprat, useljiv, 62.500KM. Tel. 061/702-881. STAN na Otesu, Ul. Trg ote{kog bataljona, VI sprat, adaptiran 77m2 + gara`a 17m2, 105.000KM i Dobrinja 5 ul. Sulejmena Filipovi}a VII sprat 77m2, 1500KM/m2. Tel. 065/819-136. STAN na Vracama, Ul. Avde Sanailovi}a, I sprat 88m2 + 2 balkona, potrebna kompletna adaptacija, 1500KM/m2. Tel. 062/907-831. ^ENGI] VILA Ul. D`emala Bijedi}a, 15 sprat, 73m2, 1700KM/m2, ^. Vila, F. Hauptmana, I sprat, 37m2, 43.000 eura. Tel. 061/177-556. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA III, dvosoban 57m2, grijanje, lift, balkon. Mob. 061/146298.k MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 34m2, Grada~a~ka, ^. Vila II, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-013.k
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 199835 11 P Sarajevo, 16. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Merdanovi} Vesna, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, protiv tu`enih PE[I] ZDRAVKO, Ustipra~a, Centar I BB, MIOV^I] PREDRAG, Vi{egrad, Vojvode Stepe 9, PERENDIJA DRA@AN, Vi{egrad, Kralja Petra I i JAKOVLJEVI] SLOBODAN, Rogatica, Srpske sloge 26, radi isplate duga, objavljuje slijede}i

MALI OGLASI
POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649.k PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011.k PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom Trg Heroja, 60.000 KM. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom Azize [a}irbegovi}. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM poslovni prostor, 80m2 na ^ar{iji Bravad`iluk.Tel:065/021-556.k. PRODAJEM stan 86m2 Marcela [najdera nova gradnja velika terasa, parking. Tel:061/188-846.k PRODAJEM stan u Centru Kemal Begova Ko{evo adaptiran troiposoban, ba{ta i dio tavana. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stanove na Marindvoru 111m2,117m2, 75m2, sa dva parking mjesta. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima 2 stana 100m2 i dva poslovna prostora oku}nica 400m2. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stan na Grbavici I 76m2 II kat, lift adaptiran luksuzno. Tel. 061/188-846.k. PRODAJEM stan na Otoci 90m2 troiposoban Fetaha Be}irbegovi}a VP. ispod prodavnice i gara`e 1500m2. Tel.061/188-846.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k NEUM, stan 55m2, pogled na more, ul. Dalmatinska 1/III, 45.000 eura. Mob. 061/205-235.k HRASNO, A. B. [imi}a, 58m2, I sprat, lift, cen. grij. 110.000 KM. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000KM/m2. Tel. 061/701-044.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505.k BRANILACAgrada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM gara`u na Marijin dvoru, ul. Kranj~avi}eva (za manje automobile, 11m2). Mob. 061/188-270.k BREZA-Mahala, ku}a u izgradnji iza Mahalskog doma, na parceli 500m2, sa gra|. dozvolom, vl. 1/1, 45.000 KM. Mob. 061/473-179.k PRODAJEM trosoban stan 79m2 Ul. @eljezni~ka-Ilid`a kod Pejtona. Tel. 061/101-950.k PRODAJEM stanove u centru 40m2 i 45m2, Marin Dvor 80m2, Grbavica, Ilid`a 52m2, Ned`ari}i 59m2. Tel. 061/865-001.k PRODAJEM trosoban stan 81m2 na I spratu u odli~nom stanju, Ul. Alipa{ina. Tel. 061/823-546.k PRODAJEM vikend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229 m2, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72m2, II sprat, dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. Tel.062/093-888.k STAN ^obanija, 84m2, I kat, Alipa{ina, 75m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Breka, 103m2, dvoeta`ni i 79m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Ciglane, 79m2, 73m2, Bolni~ka, 77m2. Mob. 061/299-911.k PRODAJEM ili mijenjam za dvosoban stan, dva poslovna prostora, ukupne povr{ine 170m2 u Dobrinji 3, vrlo povoljno. Mob. 061/135-356.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva. tel. 445-371 poslije 15 sati.k DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505.k DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505.k RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju, lokacija izuzetna, 5 minuta od Katedrale, 200m2 i gara`a, cijena 2200KM/m2. Tel. 061/488033.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150m2 bli`e centru. Tel. 061/358-772.k PRODAJEM stan 121m2, 2500 KM/m2, Dalmatinska-centar, vp, mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533.

51

ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796.k NOVOGRADNJAul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM stan 89m2, 1/1, centar, 1 sprat, M. Spahe 8. Mob. 061/229-086.k RESTORAN 157m2, Ko{evsko brdo, mo`e i za druge svrhe. Mob. 061/460-150.k KU]E: Pofali}i, Alifakovac, A. Jabu~ice, Kasindolska. Mob. 061/460-150.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/ 920-814.k SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966.k

PRODAJA
PRODAJEM prostor 30m2, prizemno, gornji dio Ciglana. Mob. 061/357-786. 1125

PRODAJEM stan 52+5 Aleja lipa br. 66, odli~no stanje, cijena 102.000 KM fiksno. Mob. 062/334-046.sms

OGLAS - PO ZIV
Pozivaju se I-IV-tu`eni kao stranke na pripremno ro~i{te - ro~i{te za glavnu raspravu za dan 16. 3. 2012. godine u 14 sati, pred ovaj sud u sobu broj: 325/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l.79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a). DOSTAVA se smatra objavljenom protekom od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Merdanovi} Vesna

k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. Tel. Mob.k MIKADO d.pogon 4x4. Mob. 061/249-631. Mob. PRODAJEM pe} na centralno grijanje. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. dukate. 066/723-731. Tel. 061/795-449. Mob.k VKV BRAVAR.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. 06/842-319. Mob. Mob. sifone. Tel.mikadobh. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. 171. platnene roletne i harmonika vrata. 40m2. satove zidne. 001 SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. radim prevode. ig. baklje i ostalo. za sve {kole i fakultete. 215. na 061/199 328.sms ^UV LAbih djecu u va{em stanu. 066/092-978. glavobolja.k PRODAJEM nova invalidska kolica.608.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. sanitarije. 061/533-326. isplata odmah. Mob. programi.k Neka Ti dragi Allah d`.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606. 061/205-803. 061/930-315. 063/036-955. skoro nova. Zvati svakim danom 8 do .k PRODAJEM crnu dugu bundu. Tel: 061/789-290. stare devizne {tednje i ratne od{tete.prodaja polovnih ra~unara. 061/858-228.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo. 90m2. ratnu od{tetu. mrave. 39m2. 87m2. Tel. Mob. Tel:061/208-414. namjestaj. selidbe.TD (90. tapete i sve ostalo po dogovoru. Prof.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. hranjenje. stjenice. Mob: 061/188-451. Tel. 510-228 i Mob.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. benzin.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. Mob. 456-505. dolazak na adresu. euro 2.k petak. 061/903-457. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel: 061/382-219.k BRAVARSKI radovi. blizu Austrijske ambasade. 650-867. veliki kombi. 061/537-739. 117m2. infuzije.k MOLERSKE usluge nudimo: gletovanje.artdesingestudio.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. kvalitetno.5KM.k VODOINSTALATER sa 30.k VRACA. depresija. 24. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. unutra{njost auta.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine.sms RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. Mob. Tel. uspje{no i povoljno. 062/907-356.763.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. 062/858-532. Tel. 063/879-720.com PARKETAR. god. Tel: 066/999-012. cijena do 20kom — 1. el. Profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj. struna. veoma povoljno. 061/500-622. 061/233-078.k PRODAJA drva i uglja. gara`nih vrata i blindiranih. tepihe (rese).k ELEKTRI^AR — vodoinstalater.8. dr. 061/365-677. 061/159-507. uz pratnju. radijatori. Tel. pre{ao 119. Mob. Mob.na. Mob.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. tel. servis bojlera.k PRODAJEM Alfu 146. povoljno. 065/733-400. 600m2 oku}nice. 062/326-072. Tel. sa bojlerom za san. Mob.k KUPUJEM stan u Sarajevu. Mob. Mob. 240-895. 30 kom. ventile. 535-659. Mob. 30m2. veoma uspje{no. Tel. Tel.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. Tel. 033/655-600 i 061/551-515 www. pe}i.k KOMBI prevoz putnika. Tel. M. 70m2.k SERVIS zdravlja.k PRODAJEM prozore. 063/864-775. obveznice. Tel. moleraj. 062/682-399. Mob.k HIMZU (AVDIJE) ]ATOVI]U TEUFIK RED@EPOVI] 1990 . 061/224-704.k NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u njema~koj. povoljno. 59 ks. Mob. davanje injekcija. Mob: 061/869-396.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. penzionerima jeftinije. dolazak na adresu. ing. 062/672-858.k Moler radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. mijenjanje katetera. Tel: 061/552-556. jeftino. OSLOBO\ENJE SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM na dragog brata i ujaka voljenom amid`i}u i plemenitom ~ovjeku PRODAJA CENTAR. instrukcije.o. sterilitet. Tel. 033/232-162. 1 sprat.k BRAVAR i varilac. komarce i mi{eve. 062/940550. 062/391-715. Mob.k INSTRUKCIJE iz matematike. 29.sms AUTO-prevoz kombijem. 654-793. i{ijas. `aluzine.com 398 NOVO U PONUDI!!! Izrada vizitki (100 komada=10 km). monta`u sanitarnih ure|aja.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. 105m2.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. Mob. Tel.900 KM. grij. 066/973-793.k „DOM VITALIS“. 062/695-695. 1. Tel. 1136 KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. satove.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Porodice Ribar 65.k MATEMATIKU instruira dipl. na A podru~ju Dobrinje. Mob. 062/723-575.Tel.k ZIDNO ogledalo 200x75. Tel: 061/275-440. Francuskog ovla{teni sudski tuma~ — prevodi s ovjerom. 1984.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. ericsson. 1:25. 061/141-659. 061/172-948. Tel. itd). za sve uzraste. Mob. 8 sati-24 sata. Tel. 42.k SVJE@A i ljekovita jaja japanskih prepelica. ispravna.k KERAMI^ARSKE usluge. imam iskustvo i preporuku. Hrasno. god. 59m2. Tel:061/382-219. INSTRUKCIJE iz matematike. 2008. obrada i lakiranja. 033/219-761.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~ese.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. 061/172-948. 061/545888.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“. nije registrovana.k TEPSER S. ku}a sa 3 stana. ugalj.9. umivaonike.062/073-760 i 033/630-332. za sve {kole i fakultete. Mob. nadogradnja. od zeca.=8 KM. Tel. gara`a. kao i selidbe iz Europe i BiH. Mob. 532-497.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog. dionice obveznice isplata odmah. 061/460-606. vodokotli}e. Mob.13 sati.www.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. 2000. 061/534-231. 456-979.htc.k PRODAJEM `ensku bundu. 061/194-929. 065/869. Tel. ROLETNE.k RADIM centralno-eta`no grijanje. 061/201-200. 065/061-966. 466-736. manje selidbe. novih i kori{tenih. Mob. 061/497-138. Mob. Mob. pregled ljekara (internist). Tel.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. Tel. 061/926-560. 061/243-891. d`epne i ru~ne. panelne i DUAL zavjese. fizike i hemije instruira sve {kole i fakultet. Tel. 75m2. infuzija. vodu.k DAJEM ~asove iz matematike i statike |acima i studentima uspje{no. 65m2. KUPUJEM lomljeno zlato.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku.k PROF. 061/159-507.2012.k TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju.god. 2000 godina. elektrotehnike. 061/229-086.pacomoby. Mob. muhe.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.k PROFESORICA matematike. zna~ke i ostalo. 061/266-764 i 061/108-779. 4. Tel. na Ilid`i.Mob. 061/827-492. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Mob. Tvin Spurk. sifone. Mob. god. suhozlatice.k KUPUJEM serd`ade i }ilime. uni{tavamo `ohare. 061/205-803. 061/965-126. brzo. god. Mob. gitere itd.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Cijena 12. injekcije. 033/200-003. TOUR 1. Tel. 062/139-034. 065/572-966. kovane ograde. 001 OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. dolazak na ku}nu adresu.k VR[IM korekcije odje}e. 94m2. samsung. i 061/785-535. malterisanje i ostalo po potrebi. pl. kod tramvajske stanice u Pofali}ima. servisi ra~unara. 061/135-356.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. ~as 6 KM. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. registrovan 5+2.k VOZILA PRODAJEM Toyotu RAV. moljce. Tel.ba. Tel. iz Njema~ke. 033/526-945. reuma. Tel. soni.Tel:524-973. 062/136248 i Tel. Mob.Tel:061/247-186. 061/156728. 061/214-405. 120 basova. 0616/191-935. cijena 1 ~as/10 KM. 061/101-899. Tel.Tel:061/172-518. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. odvoz {ute i kabastog otpada. Mob. 1997. Mob. pro~epljenje odvoda.k OBAVLJAM poslove zidarske.000 KM.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku.k MAXIVITA. Tel.500KM.apple inphone. ispravan. stolarija. pravim gelendere i kovane ograde. sablje.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. kompjuterska obrada. 061/563-292. 66m2. 061/524-461. 061/553-640. Tel. Globus. itd. Mob. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw. 061/182-128. Mob. Mob. 100m2. VP. 061/519-089. Mob.k 066/973-793. Tel. popravka svih vrsta TV aparata. 2000 KM. HITNO prodajem harmoniku „Guerini“ superior 2. laboratorij. god.000 KM. 061/460-150. vr{i opravku instalacija.k KUPUJEM umjetni~ke slike. ugradnja i popravka brava. 061/700-863.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. Tel: 546-456. 066/823-749. 061/809. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 061/224 -104. dolazim na adresu.k USLUGE „VITALIS“. u odli~nom stanju. kupanje.k PROFESOR engleskog daje instukcije. 061/313243. cijena 5. Mob.k PRODAJEM Golf 3 automatik benzinac. KS 2009. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. iskustva.k DAJEM instrukcije iz matematike.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. kre~enje. Tel. najjeftinije cijene. Tel.k PRODAJEM stan 89m2. zubarsko zlato i zlatne satove.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. 80m2. 0617897-959.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. u N.k RENAUL cady. 061/378-166. 061/506-755. centar. Tel. 062/451-791.k PRODAJEM kiju.k PRODAJEM cijepana bukova drva. isplata odmah. ordenje. KERAMI^ARSKE usluge moleraj postavljanje elktroinstalacija i laminata. Mob. a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu. cijena po dogovoru. Mob. dupla kabina. za sve |ake i studente. 621-976. 2003. Tel. 061/221-668. besplatna ku}na dostava. prirodno krzno. Mob.k TREBA vam vrhunski i kreativni web ili grafi~ki dizajn. filateliju. prevodi. 061/188-410. za sve {kole i fakultete. inzulina. Mob.k KUPUJEM certifikate. Tel. Mob.k PRODAJEM [kodu Oktaviju.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. 062/316-973. Tel. stari nakit.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. cjena po dogovoru. god strane tablice. Tel: 061/367-103. a mo`e i more. ugradnja svih vrsta parketa.k SERVIS kompjutera sistemi. trakaste.k BRU[ENJE. 061/132-149. plinske instalacije i mijenjam konvektore. 524-973. sarajevske i pirotske.000 km. indikatora. 001 VR[IM prevoz selidbe.k . }avrme.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel:061/247-186 i 061/785-535. web hosting. rakun vel. limuzina 1/3. Mob: 061/172-518.sms TV VIDEO servis. Tel.. 062/916-472.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. itisone i kamene podove (za{tita). Tel.k STANOVI: 154m2. 061/480-069. 062/569-444. 033/536765 i 061/134-544. Sarajevo.k PRODAJEM uvezane revije Bosna. 061/522-476. Tel. 600-514. ventile. Sarajevu.k KUPUJEM umjetni~ke slike. popravljam brave. Sestra Nad`a i sestri} Hajdar 471 ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. 061/482-882. Mob. najvi{e pla}am. belenzuke. Tel.k PRODAJEM lova~ku pu{ku.k INSTRUKCIJE iz matematike.Tel. umivaonike. februar/velja~a 2012. dolazak na adresu.god. dolazim na adresu besplatno. Mob. 061/319-604. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. {. Tel. Spahe. 061/903-457. 066/973-852.061/304-714. 033/235-141. Mob: 061/654-941.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. TEHNIKA PRODAJA mobitela. antivirusi. 065/061-966.k PRODAJEM profi video Sony kasete Betacam SP od 20 i 30 minuta. 032/244417. 061/182-128. fiksno 100 KM. ordenje. 110. Sejdo ]atovi} sa porodicom 1180 S tugom `ivimo protekle godine i ~uvamo lijepe uspomene.k KUPUJEM staru deviznu {tednju. nacional. itd.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. nervoza. Tel.D. 062/226-665. Al. dionice. 061/359-500. 061/507-756.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE NEKRETNINE PRODAJEM pe} za cen. benzinca registrovan u oktobru. 2002. 061/219-768. 061/902-688. povoljno. Mob. 061/903-457. troiposoban 84m2. povoljno.k PRODAJEM ukrasni `enski okovratnik prirodno krzno-lisica. 061/571-361. instalacije sistema.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme.O. vodokotli}e. obezbije|ena radna snaga. nokia. stare vezove sa srmom. inf.Tel: 062/073-760 i 033/630-331. VANJSKE PVC i AL. 062/909-306. www. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika. original daljinski za sve TV aparate. Tel.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. maturski radovi itd.000 KM. 061/170-254.k PRODAJEM XI BMW .o. odmah pla}am. 061/897-959. (ku}na dostava). 062/466-093.

Svraka. 1989 . Pecikoza. Majstori}. te porodice Hand`i}. [alja. zet Enver i unu~ad Merima i Faris 470 MENSAD MEMSO (EMINA) HAND@I] preselio na ahiret u petak. Sulejmanpa{i}. tetke Habiba i Zlatija.2012. O`alo{}eni: supruga Mersija. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. otac Ibro. godine. [abanija. godine u 13. S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Vas. 1990 . 17. kom{ije i prijatelji. Alipa{ino Polje i Stup. brati}i. HASANBEGOVI] 24. teti~ne. majka Vasvija. ro|. MALIK (HAMIDA) ZVIZDI] 9. Grci}. punica Mejra. Hrasno. 2011. GLUHOVI] 15. ]erani}. Ul.11.OSLOBO\ENJE petak. februara 2012.za ovaj trenutak . godine. amid`a had`i Ahmed i dajnica Kanija sa porodicama. 26. teti}i.2012. sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Marindvor. Biber. Jakubovi}.. te porodice Adilovi}.pripremajte se . Azize [a}irbegovi} 128/V.za ovaj trenutak . Mirjana Be}irba{i} 469 Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da nas je 23. ]ato. D`indo. 12. Otoka. kao i ostala brojna rodbina. D`uho. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Bare sa polaskom u 13 sati. Borovac. u nedjelju. sestra Memsuda. Omeragi}. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13 sati.. 23. u 62. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 POSLJEDNJI POZDRAV dragom kumu i plemenitom ^OVJEKU SJE]ANJE HIMZI ]ATOVI]U EMINA (MUSTAFE) ZVIZDI]. godine navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi otac. sestra Mediha. godine. sin Armin. Malta. Sari}. otac i djed Dvadeset ~etvrtog februara 2012. Pilav.. k}erke Nejra. Had`iabdi}. Ul. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati. februara 2012. zet Kenan. Pita. Papi}. februar/velja~a 2012. Ra`anica. k}er Arijana. Hanadi i Lamija. kao i ostala brojna rodbina. Novo Sarajevo. kom{ije i prijatelji. . februara 2012. 1991. O`alo{}ena porodica 000 JOSIP KUHANEC Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. D`enaza }e se obaviti u petak. Radojka \ulabi}. [ljivo. 24. februara 2012. VRANI] AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING D`emala Bijedi}a 185 Na~elnik i uposlenici Op}ine Novo Sarajevo 001 Tel/fax: 472-899 i 472-901 . 2.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE 53 na na{e drage roditelje had`i MENSUR (IBRE) ADILOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak. O`alo{}eni: supruga Ferida. Kamenica.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. punac i deda BRANKO (VLADE) VUKOVI] . Ku{e{. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 DRAGU (CVIJANA) ZARI]. u 82. Pilica. ro|. Muse ]azima ]ati}a 2/V. godini napustio na{ dragi suprug. Konakovi}. 24. Paldum. februara 2012. u 45. daid`a Ramo. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati. Neda i Milo{ Gajanovi} Djeca 1179 1178 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV OSLOBO\ENJE majci na{eg kolege ro|aku D@EMALU PLEHU Zlatko Deli} sa porodicom 71120 [EFIKA MEHMEDAGI]. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sahrana }e se obaviti 24. svastike Vahida i Zahida. godini. brat Elvedin.. punac had`i Ismo. Avdiba{i}. D`enaza }e se obaviti u petak. {ura Vehbija sa porodicom. Lizde. 2. februara 2012. 1927 . u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo.27. Homora{. Fahrudin i Sead. Huseinovi}. MILOJE (DRAGA) ZARI] Godi{nji parastos obavi}e se u crkvi Svetog preobra`enja na Pofali}ima. 16. Pofali}i. Spahi}. sestri}i. 3. 1934 . 2. Suba{i}. Potogija. 24. Mulahmetovi}. bad`o Suad.45 sati na gradskom groblju Bare iz pravoslavne kapele. K}eri sa porodicama: Sanja Zari} .Telibe}irovi}. u 11 sati. svastike Mirsada i Mediha sa porodicama. 6. K}erka @ana. sestri~ne.pripremajte se . ro|. februara 2012. Bajraktarevi}. bra}a Enes. godini.

Elbisa 88104 Razvojni program Ujedinjenih nacija United Nations Development Programme 001 . te ostala mnogobrojna rodbina. BLA@EVI] preselila na ahiret u srijedu. februar/velja~a 2012. Ligata Zumra. februara 2012. unuka Ad`emina. OSLOBO\ENJE EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5.CERI] BOGDAN BOLE STOJADINOVI] S po{tovanjem. 1985 — 27. sin Darko. 2009. Harun i Lejla 468 POSLJEDNJI POZDRAV U petak. 1. KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. Nedostajete nam neizmjerno! Va{i: tetka Suvada. Porodici upu}ujem iskrenu su}ut i `elim da smognu snagu da prebole iznenadni gubitak. Rajman 1171 MARSELA [UNJI] . 24.15 sati na gradskom groblju Bare. godine. unu~ad Ines. godini. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. februara 2012. NEDIMU [KALJI]U izuzetnom studentu. 2009. poslije d`uma-namaza u 13 sati u d`amiji ^obanija. k}erka Davorka. 1. tetka Mina. 468 Obavje{tavamo rodbinu. Prof. Trgo Muamer i ostala rodbina i prijatelji 000 POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV na{em biv{em radnom kolegi dr. Molimo dragog Allaha d`. daid`a Asim. 1985 — 27. februara 2012. 2. 1954 — 22. kolegi. a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. 24. ZIMI] VINKO (CVITANA) ZOVKO Tevhid }e se prou~iti istog dana u petak. 1993. Aida. 1954 — 22. u 78.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE petak. S ljubavlju. Filip. Volim Vas neizmjerno! Supruga i majka Nermina Tevhid }e se prou~iti 24. 1. godine. Neka Vam dragi Allah d`. februara 2012.{. 2. godine u Sara~-Ismailovoj d`amiji iza jacija-namaza. zet Mirza. a nadasve izuzetnom ~ovjeku. 24. D`enaza }e se obaviti u petak. asistentu. 22. ro|. brat Miljenko sa porodicom.{ podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. godine. 24. 2. prijatelje i kom{ije da je na{a draga TU@NO SJE]ANJE BAHRIJA SENDI]. februara 2012. u 83. Ba{karada i Softi}. Lukas i Damir. godine u 12. godini preminuo dragom tetku had`i MUNIBA HIBA D@UVO. snaha Snje`ana. tetka Zijada i tetak Ilijas. KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. da ti podari lijepi d`ennet. Porodica 002 ALJI AVDI]U Vesna. 1993. februara 2012. Vanesa i Sini{a 1175 Sahrana }e se obaviti 24. porodice Stojanovi}. prijatelji i kom{ije 000 EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5. O`alo{}eni: k}erka Jasminka. februara 2012. 1. 2. navr{avaju se 52 dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je nakon duge i te{ke bolesti 22. O`alo{}eni: supruga Jelka. ro|.

2. Vodopi}. februara 2012. Mandi}. Hused`inovi} i ostala mnogobrojna rodbina. prijatelje i susjede da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 JOSIP KROCKER preminuo 22. 23. \ukanovi}. D`e{evi}. 1999 — 24. Stani}. Vrani}. Tuguju}i: sin Zlatan. godine. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. brati~na sa porodicom. Tvoji: Kemo. februara 2012. Ustamuji}. unuci Amar i Mak. Sahrana }e se obaviti 25. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi ALJO (AVDE) AVDI] preminuo 22. kao i ostala rodbina. u 85.30 sati u Bakijskoj d`amiji.. ^eki}. februara 2012. 2012. godine. Nuhbegovi} i Alajbegovi}. Ibri~evi}. 25. Porodica 1169 Va{i najmiliji AX . unuci Sr|an i Mirjana. ro|. Nijazija i Fevzija. prijatelji i kom{ije. D`and`anovi}. 24. Petrovi}. Mufti}. godini. O`alo{}eni. 2012. zet Sead. Nem{i} i [a{ek. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Tu{kan. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) na{em dragom zetu i tetku Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. godini. Ostaju nam lijepa sje}anja. februara 2012. februara 2012. supruga Minka. 24. Daid`i}.30 ~asova na gradskom groblju Bare. k}erka Arijana. Vesna sa porodicom i Diana sa porodicom 88400 ZORA LON^AR 24. 2. februar/velja~a 2012. D`enaza }e se obaviti u petak. Logavina br. snaha Amela. Radon~i}. porodice Avdi}. prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama. 8. Had`i}. 2. 2. 26. bra}a Hilmo. VRANI] preselila na ahiret u ~etvrtak. 1173 Tu`nim srcem javljamo rodbini. porodice Mehmedagi}. 2. snaha Vi{nja. KRSTO LON^AR 28. jetrve sa djecom. Boltek. u 90. sestri}i i sestri~na sa porodicama. ]emalovi}. obitelji Krocker..30 sati na gradskom groblju Bare.24. prijatelji i kom{ije. 002 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNI POZDRAV na na{eg dragog i nikad pre`aljenog na{em dragom i plemenitom SJE]ANJE na drage roditelje SADIKU ([ERIFA) SADIKOVI]U iz Ljubu{kog HAMDIJU (MUSTAFE) BATINI]A 24. februara 2012. Ku}a `alosti: Ul. punica i svekrva HIMZI ]ATOVI]U [EFIKA (ISLAM-AGE) MEHMEDAGI]. 1990 .OSLOBO\ENJE petak. godine u 11.24. u 13. 1982 . RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. Kazazi} ZV O`alo{}eni: sin Amir. 2012. 1175 POSLJEDNJI POZDRAV . Porodice Had`ovi}. Aganovi}. nana.45 sati na gradskom groblju Bare. u 10. Bio si oli~enje dobrote. ^olakovi}. sin Neboj{a. godine. Sahrana }e se obaviti u subotu.

sa polaskom u 13. 2012. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 DERVI[A CURA HAJDAREVI]. Lokvan~i}. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Dru{tvenog doma Hrasnica sa polaskom u 13 sati. Muhovi}. [ejla. Kuraja. Lagumd`ija. zet Mladen. 22. 22. 1099 Dvadeset ~etvrtog februara 2012. sin Adel. februara 2012.30 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. Ko{evsko Brdo. Njeni najmiliji AX Ostalo nam je samo sje}anje na tebe. ro|. brat Hajrudin.15 sati na mezarju Kova~i . Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima. 24. Bahtanovi}. Dedi}. ro|. u 67. Bander. Ba{i}. brati}i Ragip. tvoj dragi lik s vrlinama koje ~ovjeka krase i pregala{tvo za na{u sre}u s ponosom i zahvalno{}u nosimo u na{im srcima.Hrasnica. mnogo nedostaje{. februar/velja~a 2012. Ma{o. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i merhume u ulici Hrastovi br. Alibabi}. Maksi}. Hromo. u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. Daris i Faris. Omer. Ku~uk. Edin. unu~ad Mubera. Gu{mirovi}. godini. Bradari}. kao i na grobljima {irom BiH. otac.. {ura Darko sa porodicom. u 14 sati na mezarju Turovi . D`enaza }e se obaviti u petak. kom{ije i prijatelji. Ibro. sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.Trnovo. Mud`elet. u 83. februara 2012. O`alo{}eni: supruga Hajrija. Arslan. 2. Osman i Sakib. Ga{ovi}. Ul. kao i ostala brojna rodbina. unuk Tarik. djeveri}i Vahid. Maria Mikuli}a 91. kao i ostala brojna rodbina. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi petak. kom{ije i prijatelji. 2. Sa vje~nom ljubavlju ~uvamo je u na{im srcima.22. dedo. Omeragi}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi D@EMAL (OMERA) PLEH preselio na ahiret u srijedu. [enderovi}. Merima i Amela. navr{ava se tu`na godina od kada sa nama nije na{ voljeni suprug. Supruga Safeta.15 sati. 24. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Ljubav prema tebi. te porodice Pintol. sin Suad. snaha Mirela. brat Murat. teti}i. 2012. Sabo. Had`imu{ovi}. Hasanagi}. 2000 — 25. te porodice Hajdarevi}. O`alo{}eni: supruga Jasna. Maletovi}.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) . februara 2012. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mesd`idu Turovi .. Mulaomerovi}. . kom{ije i prijatelji. Lejla i Dado HIDAJETA OBRVA[I]. 22. OSLOBO\ENJE TU@NO SJE]ANJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Elica i Branko. 2. 1998 . Deli}. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom. Kadri}. 2012. Ra{i}. februara 2012. k}eri Jasna i Indira sa porodicama Hatma-dova prou~i}e se 24. u 74. unuka Asja. godine. sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: terminal Ilid`a i Ned`ari}i. amid`a. 00 387 33 468-380 1159 Te{ko je na}i rije~i za na{u tugu i prazninu koja nas je ispunila. snaha Amira. sa uslugama na{e mrtva~nice. k}erka Suada. [arkinovi}. zet Veli} Nermin. prijatelji i kom{ije. godini. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred de`urnog marketa . Bjelak. Mehani}. 000 Neka ti je vje~ni rahmet. Gubaljevi}. 24. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. sestre \ula i Selma. Hercegli}. k}erke Dijana i Emira. kao i ostala brojna rodbina. 22. Bernisa. daid`a. Raba i Kruno Mob. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 RU[ID (EMRE) RED@EPAGI] SANJIN (DU[KA) BJELO[ 25. Alibegovi}. godini. 00 387 61 191-010 464 . februara 2012. 24. zetovi Rasim. Had`imuratovi}. zetovi Namik i Sead. D`enaza }e se obaviti u petak. snaha Fadlija. 2. POTURKOVI] preselila na ahiret u srijedu. ro|. godine. godine. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Zemaljskog muzeja. Bajri}. Kari}. daid`i~na. 2. {ura Behmen. 22. februara 2012. Enisa. Zukanovi}. O`alo{}eni: k}erke Dervija Hana. White.Ko{evsko Brdo sa polaskom u 13 sati. 24. 2. Had`ialijagi}. sin Nehru. kumovi Leki}i i Fetahovi}i. Belma. Muratovi}. u 14. s ljubavlju i po{tovanjem. Leka. Omeragi}. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Svima koje si ti volio i onima koji su tebe voljeli mnogo. O`alo{}eni: suprug Izet. 2. Ferovi}. Porodica i prijatelji 1121 SJE]ANJE Dvadeset petog februara 2012. praunu~ad Imran.. Had`i}. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. brati~ne Majda i Salema. te porodice Pleh. Mejra Sada i Fatima. kao i ostala rodbina. [abovi}. Fako. u 52. Bu~aj. djeveri~ne Hanku{a. daid`a Muharem. Had`i}. amid`a Ramiz i amid`inice. brati}i i sestri}i. otac Omer. amid`i}i. godine. brati} Vahid.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE . Olevi}. Ahmo i Avdo. Kulenovi}. preselio na ahiret u srijedu. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nas je napustio na{ dragi MUJO MLIVI] SJE]ANJE Dvadeset drugog februara navr{ilo se ~etrnaest godina otkako nije sa nama na{a draga SJE]ANJE na na{u voljenu prijateljicu Uvijek u na{im mislima i srcima.Trnovo.. Skenderovi}. februara 2012.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14. Ali}. daid`i}. Hod`i}. unuk Din.15 sati. februara (petak) prije d`uma-namaza u d`amiji Provare. Vahida i Sakiba. Kada Vam je najte`e. k}erka Bisera. Supruga Mina. D`enaza }e se obaviti u petak. DEDOVI] preselila na ahiret u srijedu. tetka Avnija. Dedovi}. snaha Amela i unu~ad Lea. brati} Ajdin. 2011 — 25. KAPETANOVI] 22. D`enaza }e se obaviti u petak.. u 14 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). brati~na Ajla. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Mulaosmanovi}. punac i zet SALKO (VELIJE) TANOVI] 25. majka Envera. februara 2012. te porodice Red`epagi}. teti~ne. Madar. Radon~i}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. Poturkovi}. Hamzalina br. godini. brat. BILJANU LU^I] 465 POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Veli}.. amid`i~ne. \ukanovi}. HIDAJETA (VEJSILA) PINTOL.

1984 — 24. 2. sinovi Adnan i Senad sa porodicama 788 Bila si i ostaje{ na{a najljep{a istina u sje}anju sna`nom kao {to je i sam `ivot. Nova Breka. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi HIMZO (AVDIJE) ]ATOVI] dipl. 1981 — 24. februara 2012. Ustamuji}. D`enaza }e se klanjati u petak. unu~ad Lejla. 1080 suprug sa djecom Ostajemo tu`ni: tvoji najbli`i i najdra`i 1152 . Hamze Orlovi}a br. Voli te. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 S ljubavlju i po{tovanjem. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. te porodice ]atovi}. godine (subota) iza podne-namaza u 12. snahe Aida i Amra. februara 2012. 2.20 sati. Forum `ena SDP Novi Grad 1168 U subotu. PETRA GALI]. snaha [ahza sa k}erkama Ni|arom i Sabinom 1127 IN MEMORIAM IN MEMORIAM IZET OV^INA 24. 2. Jusufbegovi}. OGLASE. FATIMU FATU SAKI] Uvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. 25. februara 2012. sestra D`emila Faji}. Tafro. tvoja porodica 1166 U nedjelju. SANDRA JANKOVI] 12. TU@NO SJE]ANJE na na{u ~lanicu Dvadeset osmog februara 2012. Had`ihasanovi}. preselio na ahiret u ponedjeljak. JANJI] 24. Karamehmedovi}. prijatelji i kom{ije. 1967 — 24. Adan i Nina. 26. TU@NO SJE]ANJE MATO TADI] Uvije }u Te se sje}ati. 2012. O`alo{}eni: supruga Bahrija. Hatma-dova prou~it }e se u Begovoj d`amiji 25. OSMRTNICE. pravnik u penziji O`alo{}ena porodica 1156 MEHMEDA (RE\EPA) TUFEK]I]A 24. 8. 20. 2. u 11 sati posjetit }emo tvoju vje~nu ku}u na groblju Vlakovo. S ljubavlju. godini. februar/velja~a 2012. Advija Tafro i Fatima Jusufbegovi} sa porodicama. a ukop }e se obaviti u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Had`ovi}. februara. ro|. Ku}a `alosti. u 91. Faji}. 24. 3. navr{i}e se godina otkako nije sa mnom moj dragi tata HIMZO (NAZIFA) BRANKOVI] Sa ogromnom ljubavlju i velikim po{tovanjem zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima kroz najljep{a sje}anja i uspomene. Brat Alija. sinovi Velija i Vedad. do groblja i nazad. 4/III. Ena. poslije d`uma-namaza u haremu Begove d`amije. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je zauvijek oti{ao na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 Dvadeset petog februara 2012. S ljubavlju i po{tovanjem. 1998 — 24. 2. 2012. 002 IN MEMORIAM Uvijek }emo te se sje}ati i nikad zaboraviti. 2012. godine. Had`imahovi}.OSLOBO\ENJE petak. 2011 — 24. 2. svastike Atija Had`ovi}. oca i djeda ILIJA ILI] Tvoja ljubav i pa`nja koju si nam pru`ao ~itav svoj `ivot trajno }e `ivjeti u na{im srcima. 2012. {ura Osman Karamehmedovi} sa porodicom. februara 2012. Kazazi} i ostala mnogobrojna rodbina. 1990. 2. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13 sati. navr{ava se godina od smrti supruga. 24. 2. K}erka Dragana 1096 Porodica SJE]ANJE na 000 EDHEM LOMIGORA 24.

transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. Premda bli`nji ne}e biti zadovoljni va{im izborom. Oslobo|enje je 1989. . transakcijski ra~un broj: 1602000000317116. a. . RJE[ENJE: kazana. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. 4. u Donjoj Trnovi. Izbjegavat }ete tjelesnu aktivnost i prepustiti se neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u.19. . . Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji.oslobodjenje. Prona|ite neki hobi ili opu{taju}u aktivnost koja }e vam pomo}i da se oslobodite negativne energije. VODOLIJA 22. Budite na oprezu i pripazite kome pri~ate o svojim ciljevima i planovima. ^itavog }ete dana biti zatrpani telefonskim pozivima i e-mailovima poslovnih suradnika. 23. macola. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. osjetit }ete se povrije|enima i poku{ati odbraniti se napadom. "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. {to }e vas toliko iscrpiti da ne}ete imati energije za va`ne obaveze. RIBE 20. noare.22. savana.58 PREDAH petak. ~eta. Zbog stiske s vremenom morat }ete se ~e{}e oslanjati na pomo} suradnika. Nedostajat }e vam volje da privedete kraju zapo~ete poslove. 5. 10. pamet. Po~nite vi{e razmi{ljati o napredovanju. 6. uslov. oja~ajte `ivce uzimanjem namirnica bogatih B vitaminom. Ve}ina smetnji koje }ete osje}ati bit }e psihosomatske prirode. Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727. razmislite ho}ete li imati dovoljno vremena za prekovremeni rad. 10. Previ{e ste osjetljivi na kritike i zamjerke. 7. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). Pru`it }e vam se prilika da sudjelujete u projektu koji }e zahtijevati mnogo odricanja. 8. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. Ako je va{a veza u krizi. pa }e se tek najhrabriji usuditi pri}i vam. . Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Jelena MILANOVI]. zak. @udit }ete za samo}om. Mirela SEKULI]. Ukoliko vam bliska osoba ne{to prigovori. Gubit }ete mnogo vremena na detalje. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. tat. Va{ }e ih pomalo bahat stav prestra{iti. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . 2. Sarajevska hronika: 276-901. LAV 23. otud. Klonite se opasnih tjelesnih aktivnosti. Ako ste nedavno zapo~eli novu ljubavnu vezu. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. Nemojte zapo~injati nove projekte ukoliko jo{ uvijek niste dovr{ili stare. 468-161.ba. i. Savjet prijatelja pomo}i }e vam u rje{avanju ljubavnog problema. ulov. Mnogi Jar~evi }e po~eti ozbiljnije razmi{ljati o do{kolovanju ili stru~noj prekvalifikaciji. BLIZANCI 23. uklju~uju}i vitaminske dodatke.vzs. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. 24. 11. modem: 468-018. STRIJELAC 23. Najbolje }ete se snalaziti u poslovima koje mo`ete obavljati u osami. Tel: 276-967. Iznimna mo} opa`anja osigurat }e vam uspjeh na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. Smirenim i samouvjerenim nastupom ostavljat }ete izvrstan dojam na sugovornike. U ratnoj 1992. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. Bli`nji }e ~itavog dana od vas tra`iti usluge koje zbog mekog srca ne}ete mo}i odbiti. 8. Napravite ne{to lijepo za voljenu osobu i poku{ajte iskrenim razgovorom vratiti izgubljenu bliskost. 12. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. Ipak.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI]. . {to }e vam pomo}i da ostanete u sjajnoj kondiciji. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. lion.22. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. Samci }e se olako upu{tati u nove veze. zbog `elje da svima pomognete preuzet }ete na sebe zadu`enja ostalih kolega. a i sami }ete biti dovoljno opu{teni da se bez srama upu{tate u razgovor s neznancima. zlati{te. 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. r. . prona|ite za sebe neku relaksaciju.22. JARAC 23. avgusta 1943. zbog ~ega }ete morati otkazati zakazane dogovore s prijateljima Povoljno je vrijeme za zapo~injanje zdravijeg re`ima prehrane. Ako ste nervozni ili uznemireni. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. filijala Sarajevo. a 1976. 4. Ako vam okolnosti dopu{taju. 276-968. Voljena osoba ne}e imati razumijevanja za vas i va{e probleme. Premda }ete biti pretrpani obavezama. Pronalazak vlastitog mira neka vam bude dana{nji prioritet. Osobe suprotnog spola }e vam ~e{}e prilaziti. meso. 3. Vodit }ete aktivan `ivot. POSTBANK BH DD Sarajevo. @eljni ste uzbu|enja i novih iskustava. Oslobo|enje je 1963. postat }e vam jasnije {ta od nje o~ekujete. Uprava 234-718. . BIK 21.22. Poduzetni ste i ambiciozni. Zauzmite se za sebe i po~nite ulagati vi{e truda u postizanje poslovnih ambicija i ciljeva. stoga je pravo vrijeme da se izborite za sebe i svoje ciljeve. . 12. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. Umanjena otpornost na stres pogodovat }e razvoju glavobolje i probavnih smetnji. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko trenutaka za odmor. Nagradu Asocijacije IPRA.22. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}. Preuzet }ete inicijativu i obaviti poslovne razgovore koje ve} neko vrijeme odga|ate. st.22. Rado }ete se odazivati na sve pozive za izlazak. SPARKASSE BANK DD Sarajevo. tp. ari. RAK 23. . ana.20. 9. Jakub SALKI]. ali i nedostupnima. 1. Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. vidari. Branko MAJSTOROVI]. Suprotni spol smatrat }e vas iznimno privla~nima. . zaputite se negdje daleko od svih obaveza i ljudi koji vam idu na `ivce. 7. 6. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). . Iskoristite svoje pregovara~ke sposobnosti za pridobivanje naklonosti neodlu~nih klijenata. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. Ne}ete imati ni trenutka predaha. Daniel OMERAGI]. DJEVICA 23.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899. Prije nego {to pristanete. postotak.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. Podr{ka {efova i kolega pomo}i }e vam da uspje{no ostvarite svoje planove. al.22. fax: 468-090. jed. mirza. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). @elja za novim znanjima navest }e vas da se vi{e posvetite u~enju. Nemojte ulaziti u poslovne pregovore s ljudima koji vam ne ulijevaju povjerenje.22. fax: 461-007. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. antipasat. Samci bi mogli upoznati osobu koja }e ih odu{eviti spontano{}u i smislom za humor.21. 5. Trebat }e vam mnogo strpljenja i tolerancije da se suzdr`ite od ulaska u sva|u s nesposobnim kolegom zbog ~ijih pogre{aka pati i va{ rad. Neki postupak ili izjava druge strane uvjerit }e vas da ova veza ima budu}nost. februar/velja~a 2012. Ukoliko osjetite nervozu i nemir. UNICREDIT BANK DD. Kultura: 276-906. Zbog sklonosti prehladama. 11. vi }ete biti uvjereni da ste prona{li pravu osobu. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). 1. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora. za{titite se od hladno}e. Sportska rubrika 276-908. svinje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. VAGA 23. poradite na pobolj{anju odnosa s partnerom. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. Dobro raspolo`enje i optimizam pomo}i }e vam da se oduprete svim zdravstvenim smetnjama. nemojte se razo~arati ako vam ne poka`u zahvalnost koju o~ekujete. fax: 468-054. Ljudi }e u`ivati u va{em dru{tvu jer }ete biti vedri i duhoviti. 3. 2. iba. {to }e vam donijeti i neka nova poznanstva. iv. Skloni ste probavnim smetnjama i zadr`avanju teku}ine u organizmu. 9.20.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo.

Prije podne razvedravanje u zapadnim. Minimalna temperatura 1. U ponedjeljak umjereno obla~no sa sun~anim periodima. a samo }e u centralnim predjelima biti umjereno obla~no. maksimalna dnevna 8° C. prije podne uz umjerenu buru. u no}i sa slabom ki{om. U Hercegovini prete`no sun~ano. . poslije podne i u ostalim predjelima. Maksimalna temperatura kreta}e se od 3 u centralnim do 15°C u zapadnim predjelima. sjeverozapadni vjetar. dok }e na jugu kontinenta biti prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura u ve}em dijelu Evrope kreta}e se od 6 do 16°C.Jutros obla~no. Puha}e slab. Minimalna temperatura od -2 do 6. Umjeren do jak sjeverozapadni vjetar puha}e na ju`nom Jadranu i Jonskom moru. na planinama sa slabim snijegom. Magla i niska obla~nost o~ekuju se u ve}em dijelu Francuske. Na Balkanskom poluostrvu danas prete`no sun~ano. na planinama sa snijegom. U Sarajevu prije podne obla~no sa susnje`icom. dok }e snijeg padati u evropskom dijelu Rusije i na sjeveru Skandinavije. povremeno sa slabom ki{om. na planinama sa slabim snijegom. popodne umjereno obla~no. ponegdje sa slabom ki{om. a u Hercegovini sun~ano. ponegdje sa slabom ki{om i susnje`icom. Danas }e obla~no sa ki{om biti u centralnoj i isto~noj Evropi. u brdsko-planinskim predjelima sa slabim snijegom. U nedjelju prete`no obla~no i vjetrovito. maksimalna dnevna od 7 do 15°C. Jak zapadni vjetar puha}e u oblasti Sjevernog i Balti~kog mora. Sutra prete`no sun~ano. Uve~er naobla~enje.

re`ija: Sr|an Dragojevi}. uloge: Nikola Kojo. OSLOBO\ENJE SARAJEVO BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”. po~etak u 16. petak. Ciaran Hinds. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina. po~etak u 20. Grant.. uloge: Zana Marjanovi}. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama.20 sati. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu. 18. Vanessa Hudgens. dok vikendom muzej ne radi. Branko \uri}. POZORI[TA MLADI KOKO[KA autor: Admir Glamo~ak. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija.. Italiji. Boris [avija. Anja Stani}.ba. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. po~etak u 20..45 i 21. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. od 9 do 15 sati. 19 i 21 sat. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. Alban Ukaj. marta. BANJA LUKA \AVO U TEBI horor. po~etak u 20 sati..60 KULTURNI VODI^ avanturisti~ki spektakl. GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a.45 sati.. Fernanda Andrade. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. re`ija: Michael Sucsy. re`ija: Angelina Jolie. Goran Kosi}. re`ija: Radim [pa~ek. Alex Russel. Rade [ebed`ija.. uloge: Suzan Krauli. Tom Hardy. uloge: Nicolas Cage. Ryan Reynolds.40 i 23 sata. re`ija: Brad Payton. Ljubi{a Savanovi}. Jordan. avanturisti~ki spektakl. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9. Michael Kelly.. @eljko Erki}. . Dejan A}imovi}. po~etak u 14. re`ija: Angelina Jolie.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. OKOVI ratna drama. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera. uloge: Nicolas Cage.20 i 22. POZORI[TA NARODNO RS NARODNI POSLANIK autor: Branislav Nu{i}. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera. uloge: Nicolas Cage. Robert Patrick. dirigent: Zahia Ziouani. godini. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”. Vanessa Hudgens. po~etak u 16 i 18. Amir ]ati}. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. do 1992.. Nataline Portman. po~etak u 13..15 sati. re`ija: Nikola Pejakovi}. Brendan Gleeson. skica.. Nata{a Ivan~evi}. igraju: @eljko Stjepanovi}... ATELJE ZEC SF spektakl. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg.30 sati. godine. uloge: Milo{ Samolov. SIGURNA KU]A akcioni triler.. PARADA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. 18. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati. igraju: Mario Drma}. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE MUZEJI HISTORIJSKI U ZEMLJI KRVI I MEDA KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. re`ija: Julie Anne Robinson...15 sati. 15. KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA premijera. po~etak u 14. po~etak u 16. Nikola Kojo. Adnan Haskovi}. po~etak u 18 i 20.30 i 16.. avantura re`ija: Brad Payton. PARADA komedija. Chris Pine. po~etak u 18 i 22. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj.. po~etak u 15. re`ija: Daniel Espinosa.. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18.30. Idris Elba. uloge: Denzel Washington.. po~etak u 19 i 21 sat.. po~etak u 20 i 22. uloge: Reese Whiterspoon.45 sati.15 sati. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. re`ija: George Lucas. po~etak u 18. Richard E. Evan Helmut.10 sati.. Branko \uri}. drama re`ija: Phyllida Lloyd uloge: Meryl Streep. Branko \uri}. Idris Elba. Sanin Milavi}. SVE ZA LOVU romanti~na komedija.20 i 22.30. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. 20 i 21 sat. JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni. uloge: Nikola Kojo. Ivica Zadro.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. Idris Elba.milanovic@ oslobodjenje. Hristina Popovi}. srijedom. po~etak u 15. NARODNO KONCERT SARAJEVSKE FILHARMONIJE violon~elo: Manfred Stilz. od 9 do 17 sati. po~etak u 17. Vanessa Hudgens. po~etak u 16 i 18 sati. stripovski spektakl. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. februar/velja~a 2012. Rachel McAdams.30. uloge: Zana Marjanovi}.10.15 sati.. Ivica Zadro.20...25 sati. uloge: Zana Marjanovi}. Amila Terzimehi}. 21. stripovski spektakl. Jason O'Mara. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3.. uloge: Chaninng Tatum. Zmaja od Bosne bb. biografski.30 sati... GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera.. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. uloge: Josh Hutcherson. ^ELI^NA LEJDI PREKR[ENO OBE]ANJE re`ija: Jiri Chlumsky. Bojan Navojec.30 sati. po~etak u 16. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. 20. ZEMALJSKI ratna drama. Dwayne Johnson. uloge: Zana Marjanovi}. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Ryan Reynolds. Goran Navojec. Jessica Lange. kao i postavka “Banjalook 3”. re`ija: Josh Trank. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut. STAR WARS: EPIOSODE I FANTOMSKA PRIJETNJA KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama.30 sati. komedija. po~etak u 13. 19. a nedjeljom od 10 do 14 sati. po~etak u 20 sati. Bojan Navojec.. re`ija: Sr|an Dragojevi}. Mi{o Samolov. ZENICA CENTAR ZA KULTURU Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice.. Michael Cain. Ewan McGregor. Rade [ebed`ija. METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. 17 i 19 sati. Mirza Tanovi}. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom. Branko \uri}. BIHA] GALERIJE RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. re`ija: Sr|an Dragojevi}. Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}. Goran Navojec.. FESTIVALI SARAJEVSKA ZIMA SARTR 99% autor: Bertold Breht. Damir Kustura po~etak u 20 sati. Bojan Stoj~i}m. subotom od deset do 15 sati. KRONIKE nau~na fantastika. 17. etnolo{ka. Nikolina \or|evi}. Dejan A}imovi}. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. re`ija: Viliama Brenta Bela. marta. a vikendom od 9 do 13 sati.. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. po~etak u 17. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. kod Starog mosta.. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”.. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati. \ur|a Vuka{inovi}. po~etak u 17. Robert Patrick. od 10 do 22 sata.45 i 22. Mi{o Samolov. TUZLA OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. PARADA komedija. uloge: Josh Hutcherson.50 i 18. progla{enih najboljim studentima u 2011. arheolo{ka i historijska. uloge: Denzel Washington. Dejan A}imovi}. re`ija: Angelina Jolie.. Ismet Rizvi} i Mersad Berber. Goran Kosi}. po~etak u 15. Adna Bakija. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. Zlatan Vidovi} po~etak u 20 sati. Radove }e izlo`iti Igor Zergol. 24. re`ija: Angelina Jolie. Muzej 18781918. Ciaran Hinds. Michael Cane.. Rade [ebed`ija. Amar Selimovi} po~etak u 20 sati. igraju: Katherine Heigl. Alen Muratovi}. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati. Daniel Sunjata.25. imao atelje od 1987..15 sati. uloge: Dwayne Joshon.. John Leguizamo. Sajmon Kvoterman.. Josh Hutcherson.50. Ciaran Hinds. a subotom po dogovoru (tokom ljeta).35 sat. re`ija: Nermin Hamzagi} igraju: Sne`ana Ali~. Michael Cain. stripovski spektakl. Goran Kosi}. Svrzina ku}a. Jim Broadbent. uloge: Michael B.. Goran Navojec.. Rade [ebed`ija.. re`ija: Brad Payton.45 sati. SARAJEVO Brusa bezistan. Aleksandar Stojkovi}. po~etak u 14.. uloge: Liam Neeson. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Sam Neill. Jasenko Pa{i}.. Goran Kosi}. 21 i 22.15 sati. Autor ovih slika je Rudo Cavar. subotom ne radi. re`ija: Daniel Espinosa.45. 20.30 i 20. Ashley Hinshaw. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. Dwayne Johnson.

. sretno o`enjen atraktivnom Ann.. Ona mora razrije{iti nerazrije{ena ubistva tako da “u|e“ u posljednja sje}anja `rtava. Valerie se pita s kim zaista `eli da provede `ivot. Richijem Postal smisli plan kako se domo}i novca za bijeg iz svoje svakodnevnice. Alexia se vra}a u Pariz zbog uspomene na jednu ljubav.15 FTV Postal 21. imaju dokaz o Phillipeovoj nevinosti. s kojom ima 18-godi{nju k}er Alex. Francisca nare|uje Mauriciju da prona|e nesretnika koji je prijavio njenog sina i da ga ubije. Savr{ena osoba za njihov bend bio bi ~uveni pisac. Scarlett Johansson. Dan padne u depresiju. Karta{i napadaju Karlu. U dobrom dru{tvu 20. FIL M Novi po~etak 22. Clancy Brown. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla (Ecija Ojdani}). Bob naglo mijenja planove i vodi ih na tjedan dana u tropski raj . Franka Potente. dok ona prebire po tu|im sje}anjima progone je udaljeni odbljesci njezina vlastita `ivota. ali An|a ima bolji plan.05 OBN Postal. {to im donosi nove nevolje. 24. @ene po~inju pristizati i donositi tepsije sa pitama. Chris Gann 17. Svaki Bobov poku{aj da oraspolo`i obitelj samo ih sve vi{e udaljava jedne od drugih. naravno. Cilj im je nastupiti samo jednom i to na muzi~kom takmi~enju. Dan Foreman pomalo je staromodan 51godi{njak.15 TV1 / MRE@A Hasan i Fevzijeva operacija sa pitama se pokazala uspje{nom. uspjeli su da dovedu nekoliko glavnih nacisti~kih ratnih zlo~inaca pred lice pravde. ali je spasio nevine seljane sigurne i brutalne smrti. Magazin je kupio glasoviti medijski magnat Teddy K. Thomas Ian Nicholas Jim Levenstein je maturant i kao ve}ina njegovih vr{njaka opsjednut seksom.OSLOBO\ENJE petak. Nevenka odlu~i dati svoju krv na direktnu transfuziju. Ameri~ka pita American pie.. Sam Louwyck Ex drummer...odlaze u obilazak Kolorada u kampku}ici. Biv{i bubnjar 00. Verne Troyer. Helena }e zavesti Geru i snimit }e kompromitiraju}e fotografije kojima ga mogu ucjenjivati. Zajedno sa desnom rukom Ujaka. Chris Coppola TRILER Re`ija: Loran @aui Uloge: Ivan Atal. optu`uju}i je da ih je prevarila u pokeru. 2007. Norman Baert. Josh Hutcherson. Ethan i Julien. FIL M Oluja DRAMA Re`ija: John Harrison. Jeff Daniels Prezaposleni Bob Munro..45 NOVA RV. Cimmer fraj 22. Sam protiv svih. Povedeni svojim opredjeljenjem. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju. Alyson Hannigan. Jo{ko je spreman platiti. 21.05 BHT KOMEDIJA Re`ija: Koen Mortier Uloge: Dries Van Hegen. 2007.00 BHT TV PROGRAM RI JE 61 SE Lorene.. njegova `ena Jamie. Tajna Starog Mosta 17. kojem u posljednje vrijeme ne cvjetaju ru`e.. Kako nema djevojku. kako bi spasila `ivot trudne pacijentice. @ivota kojeg se tek mora prisjetiti. Dave O’Brien Uloge: Eric Stoltz. In good company. ludilo po~inje. Karla upada Mili u stan i tra`i od nje sestrinsku pomo}.40 MRE@A Blank Slate.. Gunter Lamoot. Lisa Brenner. AKCIJA / KOMEDIJA Re`ija: Uwe Boll Uloge: Dave Foley.. `eli napustiti grad. Finchom i Ozom dogovori da do maturalnog plesa izgube nevinost. ~iji je jedini hendikep to {to ne zna svirati bubnjeve.. Sjaj Pariza 17. 1999. Nakon {to ga uspiju ubijediti. Selma Blair. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e. koji u list smjesta `eli uvesti promjene. Matko nalazi Sun~icinu opro{tajnu poruku. 2008. U isto vrijeme i trguju i flertuju sa `enama. Klarsfeld privla~i pa`nju politi~ara. . bez finansijskih sredstava. Po{tar ne `eli dozvoliti da se Helenin moral naru{i i uspije spojiti An|in i Jo{kov plan kako bi spasio Helenu od sramote. Inspektor Bla`evi} privodi Macanovi}a zbog sumnje u prouzro~enje nesre}e u kojoj je stradala Mila. Kako ga ne bi morao zatvoriti Gero tra`i mito. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici. Ovaj francusko-njema~ki par posvetio se radu u ~ast sje}anja na `rtve holokausta.50 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Jason Biggs. O~ajan. Stoga se Jim sa svojim najboljim prijateljima Kevinom. koji mu otkriva pravu istinu o doga|ajima na Kubi.. Dan sazna da je smijenjen i dodijeljen za pomo}nika novom {efu marketinga. nisu promakle Hasanovom oku. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega. Marg Helgenberger. Iste. Bje`e}i od karta{a. 2004. Chris Klein. FIL M Sebastian odlazi posjetiti Tristana u zatvoru. ali ne mo`e skupiti dovoljno novca te se udru`i s Ujakom Daveom. No. bubnjara. pravnih sistema i javnog mnijenja nekoliko zemalja.305 FTV Moji problemati~ni praznici 21. preostaju mu jedino porno-filmovi. Hanc Ci{ler Postal je nakon neuspjelog intervju za posao izba~en iz ureda za nezaposlene. Ubio je kapetane. Usput spasi i hotel. Radi kao {ef marketinga presti`nog sportskog magazina Sports America. a kako bi stvar bila jo{ gora. 2007. Zack Ward.10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e. Sve }e biti dobro 16. njihova 15-godi{nja k}i Cassie te 12-godi{nji sin Carl `ele provesti praznike kao obitelj. februar/velja~a 2012. Bobov plan zajedni{tva koji je ustvari izgovor da ne izgubi posao posve se izjalovi.. Joanna ‘JoJo% Levesque. Kari Hawker. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku. FIL @ena osu|ena na smrtnu kaznu za ubistvo kojeg se ne sje}a da je po~inila dobiva drugu priliku direktno od FBI-ja: regrutiraju je kao dio eksperimentalne tajne jedinice za nerije{ene slu~ajeve. vo|om jednog kulta. FIL M Sergej i Beate Klarsfeld bili su lovci na naciste i njihovi `ivoti su se ~esto odvijali kao triler iz ranih 70-ih. Topher Grace. Shannon Elizabeth. Naravno da ne..00 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Dennis Quaid. Don Anselmo shvata kako je do{lo do toga da ga Franciscin sin prepozna iako je izgubio sje}anje. daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao.45 RTRS La Traque. otkrije kako ga supruga vara. Cheryl Hines. M Lov na ~ovjeka 22. Kako je na svirku pristao zbog inspiracije za novi roman. 2006. Iako im je obe}ao odmor na Havajima. 26-godi{njem Carteru Duryeau. Trojica ~lanova benda osoba sa invaliditetom tra`e ~etvrtog ~lana. Njegov otac voli mu davati zastarjele lekcije o seksu u trenucima kad je to za Jima najnezgodnije. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao. FIL M Op}inar Gero dolazi provjeriti zadovoljava li hotel visoke turisti~ke standarde lokalne zajednice. KOMEDIJA Re`ija: Barry Sonnenfeld Uloge: Robin Williams. pisac }e sve u~initi da ih natjera da rade ono {to on `eli.

Lejlu uhvati neizdr`iva bol u trbuhu te zajednos Oguzom odlazi u bolnicu.30 Serija 09. money. Istu ve~er.00 Film 23.10 Zakon ljubavi.00 Junska no}.30 Srpska danas 17. mini serija 21. dok. 91.20 Mornar Popaj: Alibaba i 40 razbojnika. crtani film 09. serija 02.15 Sport Klub.00 Slijepa ljubav.B.30 Putopisi.10 Moko.05 Dokumentarni program 14.00 Glas Amerike 23.30 Muzi~ki program 20. 24. serija.05 Kako vrijeme prolazi. 23.00 Denis napast 19.30 Dje~iji program 17. 42.00 No}ni program .20 Moji d`epni ljubimci.10 United state of Tara.31 Intervju sa serijskim ubicom.05 U fokusu (r) 14. dnevni magazin (r) FTV 06. u`ivo Reprizni program 03. 91.00 Rebus. 39. serija. zabavna showbiz emisija (r) 03.00 Vijesti 19. serija.05 Oluja. zaslu`io si.05 HAYAT 207. program za djecu 19. indijska serija 17.45 U zmajevom gnijezdu 11. crtani film 08. program 21.05 Zakon ljubavi. 61/124 14. crtani film 08. serija 21.20 Odmori. 179. serija.05 Junska no}.45 Astro Num Caffe. serija 00. crtani film 10.00 Zenica danas (r) 23.00 Prahistorijski park 17. 16. serija (r) Mala TV Piplinzi. ep.00 Jo{ smo tu.40 TV Liberty 17.05 Intervju 22.00 Iz dana u dan.00 Vijesti 11.00 Debeli i mr{avi. serija 21.43 Bestseller 11.20 Film 01. 4/14 TV1 06. a baba se ~e{lja. ep. epizoda 22.00 Info top. (r) 09. ep. serija. 15.00 Sevdah i vrijeme 08.00 Banjalu~ka panorama 18.00 Bulevar 15.35 Na{a mala klinika.35 Arena 20.00 Udri mu{ki.05 Zakon ljubavi.30 Dnevnik TVSA 19.05 Ja biram goste.50 Mo`emo li vjerovati nauci. specijal 05. serija 21.55 Heroji i fenomeni (r) 16.30 Zvijezda mo`e{ biti ti. serija 13. 5+. 90.50 Lijeni grad. serija 21. muzi~ki show 22.00 Yusuf.45 Kad {pijuni zaka`u 2/4 15. serija.30 Stol za 4. 40.00 Retrovizor.30 @ene. 20/35 09. serija.30 Podmladi mi tijelo.00 Petkom sa Nikolinom Veljovi}. 7/8 (r) 16. 40.15 BHT vijesti 14. epizoda 02.30 Vijesti 14.15 Bruklinski most.15 Bakugan.00 Vijesti 09.35 Cimmer fraj.00 Glas amerike TV VOGO[]A 07.62 BHT TV PROGRAM 07.30 Top Shop 11.00 Bumba.00 Bumba. humoristi~na serija 15. program (r) 14.I.30 Pitajte .15 Studio Moderna 12.05 Udri mu{ki 07. serija. 61/124 (r) 17. ep.40 Speed racer. 61/124 14.13 Fifi. zabavna show biz emisija 18. ep.45 Lov na ~ovjeka. crtani film 09.30 Ugovor.30 TV Jedna..05 @ivot.10 Iz bisaga vehida Guni}a: Bio sam u Kanberi 20.30 Istina (r) 16. ~etvrtak: Prevrat 89.00 Red Carpet. serija.30 Dnevnik 2 20. {esta sezona 18.05 Zvijezda mo`e{ biti ti.00 Najava Dnevnika 19.10 U fokusu 15. 74/80 (r) 12. ep.00 Sjaj Pariza.00 Dejana talk show. (r) 10. 129. humoristi~ki program 20.10 Villa Maria.35 Paso{ za Ju`nu Ameriju (r) 17. 16. dok. ep.00 Novosti u podne 12. serija (r) 03.30 Pu`evi sportisti.00 Izgubljeni idol.00 Vogo{}anska hronika 18. 39/39 09.50 Deset godina mla|i 22.45 Kursad`ije. serija (r) 15. 20. (r) 15. dok. serija.30 Jutarnji program 08.30 Info IC 23.10 SMS centrala.20 Sport fles 18.00 Junska no}.20 Postal. (r) 10.00 Vizita 19.10 Zvezde su o~i ratnika. program 17.10 Mala nevjesta.40 Novi po~etak. indijska serija 20.05 Winx.00 Serija 18.05 Postal. ep. 39. 3.05 Selo gori.05 Doba ljubavi. serija 16.30 Frejzer (r) 12. dnevni magazin 18.30 Slijepa ljubav. ep. serija 14. kulinarski show. dijalo{ka emisija (r) 15.35 Mala princeza 20.00 Vijesti 10. serija. serija 21.02 Bo u pokretu 19. sex.15 Ko zna. normalan.00 Vijesti 13. (r) 10.00 Vijesti plus 17.15 Bakugan.00 Dejana talk show 18.30 Sjaj Pariza.15 Necenzurisano 11.10 Dance. ep.10 Villa Maria. film 00.00 Put istine 21.05 Kako vrijeme prolazi. ep.30 Dnevnik FTV 20.10 Larin izbor. muzi~ki show (r) 13.30 TV izlog 10. magazin (r) 14.00 Zenica danas (r) 10. program (r) 11. igrana serija.10 Slijepa ljubav.25 Lud. Majami 9. kulturni magazin 21. crtani film 09. 179.30 Hronika regija: Krajina 17. OSLOBO\ENJE 07.Godine po~inju januarom.00 Novosti 10. (r) 15. film 15.30 Mali oglasi 19.00 Otvoreni program. humoristi~na serija OBN Pop Pixie 10.00 Vijesti 15. serija (r) 07. program 16. mini serija 4/4 18. crtani film 09. serija. serija 13. 3/13 (r) 13. u`ivo 23.10 Ezel.00 Brze pare. 24/24 (r) 07.00 Program za djecu 11.40 Bonaventura 21. film TV TK 06.55 Dimenzija vi{e. film 21.10 10.00 Miris prolje}a.35 Garfild. info. 39.B.30 Miris prolje}a.05 Zakon ljubavi. serija. crtani film 10. serija 09.30 Put u Saharu.50 Lijeni grad.00 Dnevnik 2 20. film 16. 22.00 15.00 Legenda o Bruce Lee-ju. serija 19.00 09. ep.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09. serijal (r) 03.00 Muzi~ki Salto. 21/35 15.20 Porodi~ni obra~un.30 Tajna Starog Mosta. serija. film 00.35 Tv bingo 19.00 Bruklinski most. serija. crtani film 11.00 Moje drage kom{ije. Saznav{i da mora hitno na operaciju. serija (r) 12.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 08.20 Vremenska prognoza 18. ta planeta! (r) Mjesto zlo~ina.50 OBN Info 19. animirani film 15.00 Dnevnik 2 22.10 10. serija 00. 39. serija 22.50 @ivot.20 Zvjezdano nebo TV ATV 08.30 Muzi~ki program 16. serija 23. crtani film 10. film 01. serija 18. mladi istra`iva~. serija.00 Kviz Extra 20.00 Iz iksa u iks.15 @ivot & ostalo: Bosanski brdski konj. rtani film. 1/12 08.00 Info blok 12..05 Zakon ljubavi. 39. dokumentarna serija Ah.55 Iz dana u dan.00 Vijesti 13. februar/velja~a 2012.00 Vijesti plus 12. serija 14. dok.00 Dobro jutro 09. 61/124 (r) 17. ep. meksi~ka.00 Vijesti 13. dok. talk show 18.05 Tajna Starog Mosta. muzi~ki program 16. crtani film 09. serija.05 Junska no}.40 14.45 Serija 19..15 Oluja. crtana serija Pad leta 29.20 Dnevnik 2 (r) 03.20 Mechanical animals. igrani film 23. 61/124 (r) 17. sportski program 06.30 BH gastro kutak. epizoda Dje~iji program: 10.50 Info top.50 Vijesti 21.45 U fokusu (r) 04. serija (r) 10.30 Oluja. jutarnji program 09.05 Extra jukebox time.55 Odgovorite ljudima. serija 02.50 Muzi~ki program 14.00 Amor latino. edukativna serija Program za djecu 14.55 Ukleta Marijana.35 Petkom sa Nikolinom Veljovi}. 1/26 19.15 13.15 Oluja. dok.00 11.05 Jos jedan krug 15. serija. zbunjen.00 Tv jutro 09.00 Vijesti IC 20. ep. igrana serija.20 Pono}ne vijesti 00. dijalo{ka emisija (r) 12. SE RI JA TV SA 07.30 Karavan ponosa.15 Bez rizika.00 12.35 Mala princeza (r) 10. dok. film 02.05 Zakon ljubavi. program za djecu 20. informativni program PINK 06. dok. crtani film 09.00 Vijesti 15.50 Udarna vijest.00 Loto 23. rekreativni program 19.00 TV Jedna. serija 03. serija 12.30 Film 16. (r) 09.00 Vijesti u 7 03.05 UEFA Euroliga. jutarnji program 09. film 01. muzi~ki program 20. . epizoda 16. serija 13.05 Amor latino. info. politi~ki magazin.30 Glasnici zla. showbiz magazin 00.45 Vijesti HAYAT 06.00 Sestre. 18.00 Kolo sre}e 20.00 Telenovela 22. 22. 12. informativni program 18.. epizoda 12.50 Na{a mala klinika.00 Slon extra Info TV BN 06.00 Program za djecu i mlade 10. igrana serija.05 Dok. serija (r) 06. serija 22.00 Yusuf.00 Shuga: love. serija.00 Junska no} (r) 17. ep.45 Hutba 22. serija 18.30 Paparazzo: Lov na poznate.10 Petkom sa Nikolinom Veljovi} Winx 21. muzi~ki program 11.30 Dje~iji program 10.00 Vijesti 15. serija.30 Vijesti 22.05 Igrana serija (r) 13. animirana serija. serija. 40. 08.10 Tv Bingo show 21. muzi~ki program 19.35 Zaljubljeni pas.00 Dnevnik 1 16.00 Nade bh sporta 10. 92.I. crtani film 07.00 Grand show.10 Vjerski program 09.30 Dnevnik 3 23. serija. zabavno .00 Mu}ke.00 Vijesti 10. film 02. serija. crtani film 19. centralne vijesti 18. serija. program Dnevnik 1 Ko je glup?. epizoda 22.40 Igrani film TV SLON 16.30 Frej`er. serija.30 Kad li{}e pada.10 Doma}i dok.28 Sport 19.00 Ukleta Marijana. informativni program 12.da roditelji budu uz nju. 16. zabavna emisija 23. crtani film 06.30 Sportski program 15.05 Kako vrijeme prolazi.55 Ma|ioni~ar.20 Karavan ponosa.40 Novi po~etak. zabavni program 10. film 16. kulinarski show 18.15 13.10 Sve }e biti dobro.05 OBN Sport 20.00 Zenica danas 19. film 00. 4/13 10. showbiz magazin 05.05 Ikone.15 Oluja.25 Business News 22. serijal.15 Oluja. zaslu`io si.02 Top Shop 14. 4.37 Horizonti 20.45 Hairy Scary.00 Vijesti 13.05 Film 12. 128. 09. 39.30 Monitoring 18.35 Mixmaster.45 Vijesti 12. (r) petak.45 Top Shop 09.55 Ljubav i mr`nja. crtani film 08. crtani film 11. serija.00 Junska no}. Ferhunde }e se sutradan uputiti na pogre{nu adresu.50 Mala nevjesta. serija 19. dance.30 [kola za vampire 10.15 Crno. serija.15 Tre}a strana.00 Voice of America 23. omladinska serija Podmladi mi tijelo. magazin 19. 75/80 17. crtani film 11.obrazovni program (r) 18. serija.40 Novi po~etak.20 City Exclusive.30 Obavje{tenja 23. crtani film.30 VOA (r) 11.05 Prijateljice. obrazovna serija 15.00 Bela la|a.30 Dnevnik 3 22. serija 12.40 Matematika.25 Kornja~a Hero. 01.05 Zakon ljubavi.00 Dobre vibracije. serijal. 22. u`ivo 18.30 Pu`evi sportisti.30 City Exclusive. serija 17.15 Puls (r) 14. 20. ep.20 Program TV Sahar 10.00 I. film 04. serija 01. 18.30 SMS music 19.10 No}ni program 11. epizoda 18.40 Sirene.45 Putevi zdravlja. serija 12. dok.00 Vijesti 15. 08.45 Prijatelji sa farme. no}ni program 00. jugoslavenski igrani film 02.05 Junska no} (r) 11.30 Dnevnik TV1 20. 8/8 20.00 Dnevnik 1 19. specijal 23. film TV MOSTAR 08.00 Slijepa ljubav. program (r) 13.01 06. turska serija (r) 14.. crtani film 09. 21. 40.00 Danas u Srpskoj 18.30 Banjali~ka panorama (r) 14. film 00. serija 00.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08.40 Retrovizor. serija.R. magazin za `ene 19. serija. zna. serija 13. serija 22.25 10.00 Mini sreija 21. film MRE@A 08.30 07.30 Sa sevdahom u srcu 09.05 Fifi.10 Anali. crtani film 10. ep.09 Sport centar 16.30 Odli~an. 40.00 Odmori se. 17.00 BHT vijesti 12.00 Reporta`e sa zemlje mira 13. serija. ep.15 Cimmer fraj.00 Vijesti 14. serija.00 Kad li{}e pada. u`ivo 10.05 Kako vrijeme prolazi. serijal 18. 39/142 11.10 Nebeski plesa~i. 180. 40. crtana serija Tomica i prijatelji.00 Jutarnji program 08.30 Klavir {timer zemljotresa.50 Dnevnik 3 23.00 Vijesti 09. 40.30 Dnevnik 2 20.45 Skica za portret 13.00 Najava programa 07.25 Nevidljivi protivnik. 179.50 Info top. dok.10 Sponzoru{e (r) 16.50 Crime Time.10 Zlatno tele. Ve~er se nastavlja s Leventovim ru`nim iznena|enjima.10 RTRS Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor.00 Dnevnik 1 17. dokumentarni program 18.05 Zakon ljubavi. serija 13. film TV ZENICA 09. serija 07.55 Dnevnik 3 (r) 15.15 Oluja. program 22. 16.. serija. bijelo mlijeko.10 Monster High.02 Vijesti 16.00 Denis napast 09. serija 23. serija.05 Biv{i bubnjar.05 Junska no}.05 Talenti.05 Oluja.00 Felix bebe. magazin za `ene (r) 02.00 Kad li{}e pada.30 Auto shop magazin 11. zabavni program 19. serija. bijelo. crtani film 07.00 Sestre. ep. crtani film 08. (r) 10.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.20 An|ela Anakonda 10.35 11.05 Pop Pixie 10.30 Maradona. crtana serija Finansijske novosti 19.00 Vijesti 16.00 Dokumentarni program 17. dok. ep.30 Muzi~ki program 20.00 Kad li{}e pada.02 Bo u pokretu.45 Sve u svemu.tra`imo odgovore. program iz kulture 22.25 Medo Rupert (r) 10.30 Frej`er.00 Vijesti u 7 19.10 Larin izbor.30 I. serija.05 Oluja.00 07.30 Mali crveni traktor. dok.00 BHT vijesti 10.20 Anali.30 Sanjalica.00 Sportski program (r) 08. 07.00 Dnevnik 2 (r) 01.01 Frejzer 18.00 Sport centar 23.05 Kako vrijeme prolazi. serija 16. Uzdrmana zadanim udarcima.30 Sponzoru{e.00 Grand show. talk show (r) 01.00 Crno i bijelo. crtani film 09.00 Sarajevsko jutro.00 Novosti 14.55 Vijesti 09.00 Bunny Maloney.00 Dobro jutro.15 TV Jedna.35 Studio Moderna 10.05 Mjesto zlo~ina: Majami 14.00 Vijesti 12. serija.05 Iz dana u dan. mini serija 16.05 Kad li{}e pada. (r) 13. ep.00 Zanimljive pri~e 15. ljudi i ostalo. (r) 15.55 OBN Info 12.45 U potrazi za ~udima.05 09.05 Junska no}.. program 21.05 Danijel i na{e ma~ke.00 12. crtani film 11. program za djecu 10.R.05 Tomica i prijatelji.40 Novi po~etak.30 Sex i grad. program (r) Pomorska tehnologija. animirani film 14. u`ivo 17.15 Serija 10. serija (r) 17.50 Ze sport plus 18.20 ^uvari planeta.00 Vijesti TV Sahar 12.05 Vox populi 23. telenovela 11. crtani film.30 Vje`bajmo zajedno sportsko. humoristi~na serija 17.05 Kako vrijeme prolazi.15 Tarih.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12.00 Sfera. dok. program za djecu (r) 10. kviz 13.10 Junska no}.10 O nama 18.40 Pusti muziku. 2/3 13.20 Moj d`epni ljubimac.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.30 Objektivom kroz Semberiju 16.05 Kako vrijeme prolazi. ep. telenovela 18.35 Business News 19.20 Turneja. 20.40 Sirene. 180.10 Red Carpet. serija 17.05 Oni dolaze (r) 16.50 Crtani film 18.40 Genijalci. emisija o bora~kim populacijama 20. film 01. serija.32 Kad je Zachary Beaver do{ao u grad.15 Dobar dan svima.30 Dnevnik 2 20. muzi~ka emisija za mlade 23.20 Crna krava. epizoda 13. Lejla `eli samo jedno.00 Sve u svemu.30 Majstori kuhinje 16.10 Sve }e biti dobro. serija 15.40 Dr`avno vlasni{tvo 2. telenovela 22.40 Zlatno tele. epizoda 17. ep. serija 11. serijal. magazin za `ene (r) 22.30 Glas Amerike (r) 11. 180.00 Dnevnik 1 12.00 Federacija danas 17. kviz 14.10 Ono kao ljubav.30 Dnevnik 2 21.35 Garfield.00 Flash vijesti 17. serija (r) 14. dok.20 Meta.30 Ha{ki tribunal 00. 61/124 11.00 Otvoreni program TV USK 08.00 Vijesti 08. ep. ep. talk show 22. program Kad li{}e pada 20. (r) 09.

serija 16. serija 23.15 Glazba.30 @ene ratnici .45 Razotkrivanje Mitova N.20 Carstvo poroka II.35 Protuudar.20 Rokerka Rita.30 Ju`njaci: Malezija. talk show Vijesti Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje Korizmena sje}anja. serija 17. serija 20.20 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 11.35 [ark.11 12. film 04. ~etvrtfinale 07.00 23.00 Premier League Magazin 22.10 Bouns. S[ Vikersund.30 13.00 Plavi somot.05 22. igrani film 18.30 Djeca Staljingrada 13.10 14.30 U djeli}u sekunde 10.05 Da.30 Kontekst. Bundesliga.00 23.00 Ajmo cure!.50 Rezervat divljih `ivotinja Afrika .00 Kasl. igrani film 15.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?.30 ATP Marseille.40 Vill i Grejs. serija (r) Puni krug 09.00 Vijesti 21.05 Hollywood: Na Snimanju IX.00 Kolonija 00. polufinale 03.00 12. 1.49 19. film (r) 15.klape 20. serija 8..30 Svijet umjetnika Kolumbija.30 Ko{arka. [vedska 00. 5/10 Srbija na vezi Dnevnik Selo gori.15 Red i zakon.00 Najgori poslovi u istoriji ANIMAL PLANET 11.00 12.II dio. ~etvrtfinale EUROSPORT DISCOVERY 06. film 16. Poljska 11.00 Freestyle skijanje 13. film CINESTAR 09.30 Ski skokovi. Bundesliga. Hrvatska ZABA . igrani film 09.00 Unutar 11. [vedska 23.55 Vill i Grejs.50 Generalka 12. igrani film 17. igrani film 02. serija 15. serija (r) 14. S[ Vikersund. serija 09.20 Pisac i detektiv.15 Simpsoni 20.30 Pregled Euroelague 18. Copa Del Rey 21. pregled 18.11 10.00 Pregled Euroelague 23.45 Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale Gastronomad (r) Gde cvjeta. serija 20. serija 22..10 16.30 Fudbal.30 20.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta 20.36 Ritam d`ungle: P~ela u oblacima.45 Izgubljena ~ast. serija za djecu i mlade 08.15 16.: Alain Robert Francuski Spiderman.30 ATP 500 Memphis. draga. u`ivo Muzika Dnevnik 2 Red Carpet 23. dok. direktno 22. talk-show (r) 01. [vedska.20 Voker. osminafinala SPORT KLUB 09. film 13. igrani film 16.00 Vijesti Nove TV 17. S[ Vikersund.00 Bumba. serija 10.00 ]orkirani u inostranstvu 21. serija (r) 07.15 RTS 15. muzi~ki program (r) Zavi~aj: Fa{anke -zagonetka ju`nobanatskih Poklada 12. program (r) 00. 2 epizode 13.00 Sljede}a muzi~ka stanica Egipat III dio.00 U dobrom dru{tvu. teksa{ki rend`er.40 Robin Hud. igrani film 08. talk show (r) 09. serija 09.00 Duhovna muzika 01.15 23.00 Kolonija 08.15 TV izlog 08. kviz Zebra.55 Kenedijeva tajna slu`ba 23.45 Peta brzina.00 Fudbal.10 Policajci iz Detroita.58 20.20 23. dio HAK .30 Opasan lov 16. UAE. serija 14. [vedska 13. Volim te.20 McLeudove k}eri.35 Oti}i predaleko 20.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 14.00 15.30 Plavi somot. serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Skica za portret Overland 5 . a baba se ~e{lja. 22.20 Pomorska patrola.35 Petorka iz snova 20.00 Upoznajte divljinu 15.50 23. Oz.09 09.40 To nije jo{ jedan film za mlade..00 Vijesti 21. 12.20 Monk. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega. 21.2 epizode 12. ameri~ki film 21. vrijeme stane .00 Fudbal.05 Svijet umjetnika Kolumbija.20 Ubistva u Midsommeru.30 D`ordan.18 23.Promet info Iza ekrana Putem europskih fondova Odmori se. serija 22.24 TV PROGRAM 06. talk-show 22.20 Debeljko. Oko.41 15. [panska liga: Levante . dok.40 Ameri~ki ~operi 14.00 01.15 12.35 13.00 Ski-skokovi.00 Tenis.30 Ko{arka...00 09.00 Tenis.00 Vojini~ev kod najtajanstveniji rukopis na svijetu 15.55 Superzgoditak na lutriji. serija 20. SK Sigulda. emisija pu~ke i predajne kulture (r) Ponos Ratkajevih.30 Fudbal.00 Jentl.30 Snowboard 05.00 Bouns.25 13 03. serija TV1000 04.30 @ene ratnici .00 Ko{arka.25 Inspektor Rex. draga.00 14.20 19. film 01. film 23.00 Eksplozivna misija. program (r) 08. humoristi~no-glazbe ni show (r) 63 HRT1 11. princ lopova. pregled 14.30 Rukomet. film Limun `ut.00 Porodica ajkula 21.20 Phillip Morris.31 Obi~na klinka.00 World Of Atletics 00.30 Euroleague: Cantu Barcelona 14.serija Hrvatska u`ivo.00 Kad budan sanja{.10 Bubamare.00 Fina Aquatics 19.00 Rokerka Rita.25 Dekster. bre. serija 15.00 20.09 10.20 Maturalna.25 Prljavi poslovi 07.00 U potrazi za Ngotoom 11. u`ivo. teksa{ki rend`er.10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e.33 18.25 Razotkrivanje mitova 17. serija 07.30 Seks u gradu.00 Ali. polufinale 15.15 Dnevnik Nove TV 20..35 Posebna veza.55 00. 2. igrani film 13.00 14. glazba.20 Misterije Hejvena.30 Nate Berkus Show 09.30 18.00 Nordijska divljina 13. igrani film 20.00 Football Greatest: Garrincha ARENASPORT 1 12.40 Kako to rade? 20. serija 11. serija 22.24 18.30 Kontekst. SK Moscow.00 Ko je potopio Bizmarka? 109. serija FOX CRIME 08.00 Crna smrt 20. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla. Bundesliga 09. serija 12.00 Povratak korijenima 22.15 NBA Live 12. 07. igrani film 01. film 09. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e. igrani film 06.48 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06. mini-serija 01. serija Sve }e biti dobro. talk show Na rubu znanosti: Phyllis Krystal i kidanje veza Ni~ije dijete.41 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi 2.05 Izgubljena ~ast. ep.00 Kontekst.10 OBN S MAHOW GA BI ZIN Z Sve }e ERIJ biti dobro A 16.35 Jumanji. reality show 16. 2. info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica. serija 14.00 Privatna praksa. igrani film 23.00 01. serija 01. ep.20 Privatna praksa.00 Najgori poslovi u istoriji 18.45 Kad li{}e pada.55 Monk.05 Filmovi i zvijezde IV. serija 14. prenos 22.00 22.45 Policija za `ivotinje 13.10 Osveta.00 17.30 Udarac za ov~ara 22.00 Riddickove kronike.35 14. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao.00 Vijesti.28 Amika.05 Dojlova Republika.05 15. Liga {ampiona: Magazin 23.00 12.00 Vijesti 23.00 Zvijezde srebrnog ekrana 11.14 Amika.30 Tenis. S[ Vikersund.50 17. film 11. direktno 05. film Ovo je Srbija Selo gori. serija 20.30 TV izlog 09.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 23. glazba. serija 11. teksa{ki rend`er. 24. [vedska 15. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju. zaslu`io si 4 .45 17.30 22. serija 13. Apokalipsa.10 Kako se pravi? 19.45 Sudije za stil. serija 08. WTA Dubai.35 23.14 Briljanteen 17.50 D`ordan.55 Seks i grad.35 Policajci iz Detroita.45 Premier League News 10.00 NBA All Star Weekend: Rising Stars Challenge.06 No}ni glazbeni program: 70. serija 01. film (r) 07.01 22. igrani film 00.30 00.35 Prljavi poslovi 15. zaslu`io si 4 .35 Semafor.00 Fudbal. serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Kad zavolim.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 10. crtana serija 19.Serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA . serija 21.00 Jedina prava stvar.30 Arapsko prolje}e .10 Razotkrivanje mitova 09. prenos 20.00 18. crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 08. serija 18. serija (r) 02. ~etvrtfinale.30 Fudbal.13 12. WTA Dubai.25 Zauvijek susjedi.45 I tako to. daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao.40 Red i zakon. igrani film 14.00 Boks. liga Sampiona: CSKA Real Madrid 15.55 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama 22. Bundesliga 02. 30/89 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite.00 Euroleague: Fenerbache Unics 11. serija 21.00 21.07 Retrovizor: Monk 7.00 Pod suncem Toskane 07.05 Semafor. S 08. crtana serija 08..Rayo Vallecano 13.20 Ne{ Brid`is.12 10.00 Kako to rade? 10. Italijanska liga: Siena . 11.20 An|eline o~i. dokumentarni film Ciklus hrvatskog filma: [to je mu{karac bez brkova Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra Vijesti iz kulture Peti dan.00 Fudbal.54 19. serija 21.20 Monk.00 10. serija (r) 10. u`ivo 18.00 AJE Vijesti 01. serija 10. Portugal 00. serija 16.20 17. UAE. humor. igrani film 22.00 Ameri~ki fudbal Nfl: Championship 15.00 Peta brzina 06.30 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.55 Pre`ivljavanje 11.u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Robin Hud. serija 00.00 Smrtonosno ljeto na obali rijeke Luangva 17.30 Najava Premier League 00.09 14.50 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici UNIVERSAL 05.40 Inspektor Rex.00 1066.30 00.15 16.46 Retrovizor: Nove avanture stare Christine 4. WTA Dubai. serija (r) 15.03 Dobro jutro.30 Ski-skokovi.10 ^ist i trezan. 31/89 (r) Veliki izazov.05 21.45 Ski-skokovi.00 Ameri~ki fudbal NFL ARENASPORT 2 Fudbal 11.15 Tenis. 13. u`ivo 23. program (r) 08.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.septembra 18.Od Pekinga do Rima: Kambod`a/Tajland/ Butan. igrani film 02.00 Fudbal.20 Frikovi. S[ Vikersund.23 23. serija 17.02 16. program 19. dok. igrani film 21.00 Snowboard 00.Japan 11.06 18.00 Cross-country skijanje. GEOGRAPHIC Boks 09. Letonija 09.00 Moj spoj s Drew.Catania 18.00 VIASAT HISTORY 07.30 RTCG Vijesti TV arhiv Muzika Vijesti Likovna umjetnost Crne Gore Muzika Vijesti U centar (r) Aktuelno Fle{ sport (r) Dnevnik 1 Ekolo{ka radionica Muzika Lajmet Podgori~ka hronika Sat TV aktuelno Vijesti Cg . serija 18.30 Kontekst.00 ATP Marseille.57 Obrtnik 100% poduzetnik 18.00 Liga {ampiona: Napoli . u`ivo 22.20 Voker.30 Fudbal. dok. Italijanska liga: Preview Fudbal. serija 8 ep. serija 00.25 18.Chelsea 01.00 Svijet po Lenonu 23. ~etvrtfinale.10 Dijagnoza: Ubistvo. program (r) 17.15 15.10 Melisa i D`oi. info Dnevnik Evronet.50 Ameri~ka pita.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19. serija 18.25 @ivot U Predgra|u. serija 15. serija 15.05 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 21.00 Sinatra . dok.00 13. serija 15.30 Ko{arka.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.00 Japansko tajno oru`je 12. godina tambura{kog orkestra HRT-a (r) 07. Malezija .00 ^ovjek bez lica. igrani film FOX LIFE 11.20 Ubistva u Midsommeru. a baba se ~e{lja. talk-show (r) 23.55 Kasl.25 Sve o psima 17.90 sekundi (r) Lugarnica 18.30 NBA Action 23.55 23.00 Vijesti 18. serija 06. serija Spotovi Zapis Dnevnik 3 U centar Zabavni program Sat TV Crna Gora.30 Oluja u raju. The Euroleague. crtana serija 08.15 Resident evil 2. Francuska liga: Highlights 01. [vedska 10.30 Euroleague: Panathinaikos Armani Milan 03.25 IN magazin 18. semafor.17 14. 18.30 [amvari 15. igrani film 01.40 Mala TV: (r) TV vrti}: Ru`e (r) Gazoon: Toplinski val. igrani film 23. serija 15.15 Alpsko skijanje. ameri~ki film 23.45 Moji problemati~ni praznici.45 NBA Action 12.10 18.40 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 14. WTA Dubai. UAE. polufinale EUROSPORT 2 09.30 Tenis. serija 16.45 18. Rusija 12.05 13. serija 19.20 Telma i Luiz.00 Talhotblond: Ljubav i la`i na internetu.25 12.00 Tenis. u`ivo.90 sekundi Odabrao \elo H.00 Druga strana Srbije.00 Kosarka Copa Del Rey 18.30 15. ep..00 Duhovna muzika 17.00 Regionalni dnevnik 18. serija HBO 06.30 Vijesti 09.00 Ski-skokovi. Italijanska liga: Roma Parma 11.43 Glazba.45 19. serija 16. ep. SK Szklarska Poreba.29 01. film 18.00 Fudbal. 14.32 Jedna posebna djevoj~ica.34 13. crtani film 15. S[ Vikersund. dok.20 Medijum.II dio.40 Dojlova Republika.05 12.17 12.40 IN magazin (r) 13. direktno 17.03 Ritam d`ungle: Ples na mjese~ini.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09.30 20. program 19.15 Pri~a o igra~kama 3 14. program 20.55 Nad lipom 35.20 Kraljevski bolesnici.50 [ark.00 Reli. serija 19. serija 12.30 Fudbal.00 Kobna {estaigra. serija 22.mra~na zvijezda 19.35 Burne no}i. program (r) AL-JAZEERA B. igrani film .30 Larin izbor.55 [kolski sat: Od sapuna do sapunice (r) Puni krug (r) 16. dok.03 21. serija 11. dio. WTA Dubai.10 Frikovi. WTA Dubai. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici.55 Popis klijenata. [vedska 16.45 ^ika{ki kodeks. Bundesliga 13.05 18. serija (r) 11. Bundesliga 16. UAE.10 15. talk show (r) 18.00 Kolonija 16.20 Pomorska patrola.30 Fudbal. serija 18.05 Kad li{}e pada.20 Havaji 5-0.00 Mafija za petama. polufinale 20..00 Bliski susreti u Sibiru 12. serija 19. serija 19. 2 epizode 21.00 STIHL timbersports 21.00 Seksi Azija.00 17.30 Glee 2.00 ]orkirani u inostranstvu 21.00 Ski skokovi. S[ Vikersund. program Sne`ana \uri{i}.55 19.00 23.00 AJE program 16.00 Fudbal. kviz Bilo je to 1991.20 Uvijek }u znati {to si radila pro{log ljeta. reality show 12.16 10.20 [apat duhova.30 Sanke.00 19.00 Box: KOTV Classics 16.30 Odrastanje 16. serija 8.05 13.20 @upanijska panorama 18. znak. UAE. igrani film 12. igrani film 11.OSLOBO\ENJE petak. serija 12. dok. serija 20.15 Povratak gospodina Ripleya.15 03. nevinost.20 Uvod u anatomiju. polufinale 17.serija Dr.44 Mala TV: TV vrti}: Ru`e Gazoon: Toplinski val. igrani film 19. serija 19. serija 13.09 Degrassi Novi nara{taj 2.20 Voker. februar/velja~a 2012.50 Knji`arka.45 16.31 Na~elnica 5.Serija (r) Odmori se.30 Ubistvo sa pogledom.00 [apta~ psima: Tempirana bomba 21.00 Tenis. reality show 17. serija 8.15 Pre`ivljavanje 19.20 Dijagnoza: Ubistvo.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 10.40 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 19.15 Ostrvo orangutana 18. serija 13. EHF Liga {ampiona: Krim Budu}nost.30 Bilijar sa 3 odbitka 20. klape (r) HRT2 NOVA 07.00 17.Apsolutna mo} II dio. dok.15 Opasan lov 08.00 Fudbal.30 19. serija (r) Alisa. serija 23.12 12. serija 23.05 Razotkrivanje mitova 21. serija 15. slu{aj svoje srce . ABA liga: Crvena zvezda Zagreb. Bundesliga.15 Premier League News 18.17 19. dok. serija (r) 12.50 Dragocjenost `ivota. serija (r) 02. program (r) 17. OI kvalifikacije. dio Vijesti Hrvatska u`ivo. Copa Del Rey 23. pregled 10.02 18. crtani film 19.30 Knji`arka. serija 08. crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 17. UAE.00 Najte`e popravke na svijetu 15.00 17.00 Da.20 Sve {to va{ ljubimac po`eli i vi{e od toga 18.05 Kontekst.15 Po~etni~ka sre}a.00 14. film A{anti.15 21.00 Poker The Big Game 5 World Of Atletics 23.00 Ski-skokovi. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku.00 Misterija nacisti~kih blizanaca 16. UAE. WTA Dubai.

koji se tradicionalno obilje`ava 25. na dan dolaska na tron {eika Abdullaha Al-Salema Al-Sabaha. Zajedno sa drugom i tre}om fazom ukupna sredstva izgradnje Centralnog medicinskog bloka KCUS-a iznose oko 40 miliona KM.500 godina? U Ankari. dio medicinske opreme za operacione sale je nabavljen u vrijednosti od 31 milion KM. u narednih {est mjeseci treba biti izgra|eno 10 najsavremenijih operacionih sala u regionu. te je ve} privukao i pa`nju Vatikana. kao i te{ke socijalne i ekonomske prilike. Premijer Musi} je. sa 19 kreveta za intenzivnu njegu i isto toliko kreveta za postoperativni dio u lije~enju pacijenata. Otu|en je. u operaciji protiv krijum~arenja. koji je napisan na ko`i. a taj problem ni do danas nije rije{en.50 sati je oplja~kala nepoznata osoba. operacionih sala Sve na vrijeme “Danas otvaramo jednu etapu sa kojom }e biti 75 do 80 posto izgra|enosti CMB-a KCUS-a i u periodu za koji sam dao garancije. . u Centru za forenzi~ka istra`ivanja. S. ali }e prvo ministarstvo kulture Turske istra`iti njenu autenA. koji je najzaslu`niji za sticanje nezavisnosti. godine” kazao je premijer Musi}. Op}eg poreznog zakona koja }e omogu}iti objavljivanje podataka o poreznim du`nicima. ovi podaci su tajna. organiziranog na marginama Jedanaestog zimskog zasjedanja PS-a OSCE-a. Velika sredstva se izdvajaju za administraciju i vi{e bi se trebalo baviti ekonomijom. Prema sada{njim zakonskim propisima. pravnih osoba. bile su prisutne mnoge li~nosti iz politi~kog i dru{tvenog `ivota Bosne i Hercegovine.Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak.000 tvrtki. Vatikan je podnio zahtjev za istra`ivanje prona|ene svete knjige. N. Razbojnik je u poslovnicu BH Po{te u{ao ne{to prije kraja radnog vremena. pretpostavlja se. SMRTONOSNI NAPAD U PAKISTANU . a oko 30 je ranjeno. a to je da Centralni medicinski blok KCUS-a bude izra|en u planiranom roku do kraja 2013.Poslovnicu BH Po{te u ulici Sara~i u Sarajevu sino} u 18. sa predstavnicima izvo|a~a gra|evinskih radova u CMB-u kompanijom GP Butmir. odnosno Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Prema pisanju turskih medija. dok je ambasador Althakafi istakao da se putem kredita saudijskog fonda jo{ vi{e u~vr{}uju veze BiH i Saudijske Arabije. Kako je istakao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KSa Mahmut \apo. Ovaj primjerak bi mogao biti jedinstven. koje se odr`ava u Be~u. tj. naglasio da }e ono {to je Vlada KS-a obe}ala na putu biti i zavr{eno. Iako je Kuvajt stekao neovisnost 19. Farisa Gavrankapetanovi}a sa ambasadorom Kraljevine Saudijske Ara- POSLJEDNJE VIJESTI OPLJA^KANA PO[TA U SARA^IMA . odnosno Fonda za obnovu i razvoj. Registrirane su 42 milijarde ukupno nepla}enih poreznih obveza. Najavljuje se i promjena ~lanka 8. BABI] Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH i ~lan Stalne delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a Dragan ^ovi} tokom susreta s predsjedavaju}im PS-a OSCE-a Petrosom Ef timiuem kazao je da se u BiH vra}a povjerenje. premijerom KS-a Fikretom Musi}em.5 miliona KM bi}e finansiran iz kreditnih sredstava Kraljevine Saudijske Arabije. SULTANOVI] Najva`niji dio Tim povodom ju~er je u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu uprili~eno sve~ano potpisivanje ugovora generalnog direktora KCUS-a prof. Lini}: Dug dr`avi oko 50 milijardi kuna ljetna osoba u Hrvatskoj me|u neplati{ama poreza. Vrijednost Ind`ila se procjenjuje na 40 miliona turskih lira (oko 40 miliona KM). upozorila je ju~er me|unarodna organizacija Amnesty International. poru~io je AI. oko 25 milijardi kuna. Niko od prisutnih nije povrije|en. u Centralnom medicinskom bloku. u policijskoj pratnji predat je Etnografskom muzeju.U eksploziji bombe na jednoj autobuskoj stanici u Peshawaru ju~er je `ivot izgubilo najmanje 12 osoba. Hrvatska Vlada najavljuje objavu popisa svih neplati{a na internetskim stranicama Ministarstva finansija. februar/velja~a 2012. J. Tokom sastanka. D. ali je poznato da su pakistanski talibani i militanti povezani s Al-Kaidom naredili 2007. dr. a jedan od njih je i da BiH aplicira za kandidatski status za EU do jula ove godine.000 osoba koje se bave samostalnom djelatno{}u. 24. Na sve~anosti. Dr`avi porez duguje 131. iz ~ega proizlazi da je ~ak svaka tre}a puno- Obilje`en Dan dr`avnosti Kuvajta U hotelu Bristol u Sarajevu sino} je odr`ana sve~anost povodom Dana dr`avnosti Kuvajta. praznik se obilje`ava u februaru. Ind`il. i time zavr{io eru svoje historije u kojoj su bili protektorat Velike Britanije. Foto: [. [. Ovaj zna~ajan projekat u vrijednosti od 9. Neki tvrde da se o ukupnom dugu na ime nepla}enog poreza zapravo mo`e samo naga|ati. prona|ena je sveta knjiga Ind`il za koju se tvrdi da je stara 1. te dodao da je sve nabavljeno na vrijeme te da ne}e biti ka{njenja u izgradnji operacionih sala. koja je bila organizovana na visokom nivou. . kako se tvrdi. prenosi Fena. ^ovi} je istakao da su nakon formiranja Vije}a ministara BiH postavljeni veoma visoki ciljevi. ti~nost i stvarnu starost. juna 1961.000 tvrtki i pojedinaca za porez i doprinose duguje dr`avi gotovo 50 milijardi kuna. strana ^ovi}: U BiH se vra}a povjerenje KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA I KRALJEVINA SAUDIJSKA ARABIJA Sa ju~era{njeg potpisivanja u Klini~kom centru Sarajevo U Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. Novih deset Kreditnim sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Kraljevine Saudijske Arabije u narednih {est mjeseci bi}e izgra|en i opremljen najsavremeniji operacioni blok u regionu bije u Bosni i Hercegovini Eidom bin Mohammedom Althakafijem. na ~elu sa ambasadorom Mohammad Fadel Khalafom. gdje je pod za{titom. Prona|en Ind`il star 1. 47.Probleme predstavljaju komplikovano dr`avno ure|enje koje je prepreka funkcionalnosti. a {est politi~kih stranaka je stvorilo ambijent u kojem se mogu}e dogovarati i o te{kim pitanjima. 261. Za opremanje operacionog bloka sredstva su obezbije|ena putem Kantona Sarajevo. Mr. dnevni pazar. “Slovenska vlada mora vratiti status hiljadama ljudi koje je odstranila iz registra stalnog stanovni{tva i odu`iti im se za sve te{ko}e kojima su bili podvrgnuti”.500 godina. U ovom kontekstu aktualizira se pitanje najve}ih du`nika koji su zbog navodnih tajnih dogovora eskivirali prisilne naplate te tra`e odgovore na pitanja zbog ~ega se dosad pogodovalo. d`ihad u Islamabadu zbog njegovih veza sa SAD-om. Prema pisanju turskih medija. Ministar financija Slavko Lini} izjavio je da }e se mo}i naplatiti vjero- jatno samo polovica. ovom prilikom. odnosno obrtnika i ~ak milijun i 385 tisu}a gra|ana. Sve~ani prijem priredila je Ambasada Kuvajta u BiH. nekim tvrtkama i pojedincima. . uzeo novac i pobjegao.U nedjelju se navr{ava 20 godina od kada je Slovenija iz registra stalnih stanovnika “izbrisala” nekoliko desetaka hiljada ljudi. Direktor Gavrankapetanovi} je naglasio da se radi o projektu koji predstavlja najva`niji dio Centralnog medicinskog bloka KCUS-a. februara. neslovenaca iz drugih biv{ih jugoslavenskih republika. Nije tajna da je ta lista du`nika vrlo duga. Hrvatska Vlada najavila objavu duga~kog spiska Svaki tre}i Hrvat ne pla}a porez Hrvatska javnost zapanjena je po dat kom da ~ak 1. a manje politikom. Ind`il je zaplijenjen 2000. AI UPOZORAVA NA “IZBRISANE” . istakao je on.778.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful