Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 24. 2. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.415

@ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH

NE PODR@AVAM POLITIKU MINISTRA ZUKANA HELEZA
5. strana

Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

REPUBLIKA SRPSKA PREPOLOVLJENA
2. strana

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

PARTIJAMA IZ FIRMI PO 50.000 KM
3. strana

Rje{enje za IPA 2012. za nekoliko dana
SJEDNICA VIJE]A MINISTARA BiH
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

7. strana

Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [TITIO
Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja

DANAS PRILOG

UBIJEN FOTOGRAF BUKVI]

12. strana

SAM SE OD ^AVKE I D@UVE
13. strana

U @I@I
Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

2

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Zajedni~ka komisija za evropske integracije PSBiH

Aplikacija za EU u junu
Do kraja godine vlasti BiH bi mogle dobiti upitnik, nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi sticanje kandidacijskog statusa
Predaja aplikacije Bosne i Hercegovine za ~lanstvo u Evropskoj uniji mogla bi se desiti ve} u junu, a do kraja godine vlasti na{e zemlje bi mogle dobiti i upitnik nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi stjecanje kandidacijskog statusa. Rekao je ovo Halid Genjac, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za evropske integracije Parlamentarne skup{tine BiH, na ju~era{njoj sjednici tog parlamentarnog tijela. Kao prioritete djelovanja ova komisija u narednom periodu postavila je stalnu raspravu, svaka tri mjeseca, o toku napretka BiH na evropskom, ali i evroatlantskom putu. Tu se prvenstveno misli na razmatranje napretka koji se odnosi na provedbu Privremenog/Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SSP), kao i dokumenta Evropsko partnerstvo. baviti Zajedni~ka komisija za evropske integracije, dr. Genjac naglasio je i stalni proces pra}enja programiranja Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) za 2012. i 2013, ali i realizaciju i provedbu dosada{njih programa IPA fondova. Tako|er je kao va`an segment istaknut i proces koji se odnosi na uspostavu nacionalnog (dr`avnog) programa integrisanja, kao dokumenta koji }e poslu`iti za provedbu u djelo (kroz zakonske i sve druge odluke) uvo|enja pravne ste~evine EU u doma}e zakonodavstvo. - Na prolje}e ili rano ljeto planiran je interparlamentarni susret predstavnika BiH i Evropskog parlamenta. S obzirom na to da u tom periodu o~ekujemo predaju aplikacije za ~lanstvo u EU, ovaj segment aktivnosti u narednom periodu }e se vjerovatno jo{ vi{e intenzivirati, naglasio je Genjac.

Zoran \eri}: Optu`be na ra~un Vlade RS-a

Igor Radoji~i}: Sjednica bi bila velika gre{ka

Republika Srpska prepolovljena
PDP je tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela
Zahtjev 31 opozicionog poslanika da se u Narodnoj skup{tini Republike Srpske otvori rasprava o zaklju~ku Vlade RS-a, kojim se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte RS-a i distrikta Br~ko, nije dobio podr{ku vladaju}ih stranaka pa posebna sjednica zakazana za ju~er nije ni odr`ana. PDP je, podr`an poslanicima SDS-a i DP-a, tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela tu RS-a, jer sada me|unarodna zajednica procjenjuje da li je lo{e {to nema sjednice ili bi bila lo{a diskusija na sjednici. “Oni koji ne `ele da zatvore superviziju u Br~kom, imaju sada fantasti~nu priliku da tra`e obrazlo`enje u ovom neodgovornom potezu PDP-a i onih koji su ih podr`ali” rekao je Radoji~i} i dodao , da je za danas planirana sjednica Vije}a za implementaciju mira u BiH te da se “~ekalo da RS napravi pogre{an korak” .

Priprema za ulazak Hrvatske u EU
Na prijedlog ~lana Komisije Ognjena Tadi}a (SDS) u programu aktivnosti kojem }e Komisija posvetiti posebnu pa`nju, bit }e i rasprava o adekvatnim pripremama za prevladavanje negativnih posljedica ulaska Republike Hrvatske u EU po bh. privredu. Ovo je od posebne va`nosti s obzirom na to da BiH u velikoj mjeri treba da bude spremna u nekim segmentima, kao {to je uspostava grani~nih prelaza po {engenskom sistemu, ~ak i {est mjeseci ranije od ulaska Hrvatske u EU, odnosno najkasnije do 1. januara 2013. Komisija za evropske integracije planirala je i organiziranje tematske sjednice koja }e biti posve}ena Halid Genjac: Nu`an borbi protiv korupcije u BiH.
A. TERZI]

^lanstvo u NATO-u
Dio koji se odnosi na ispunjavanje uslova za prijem u punopravno ~lanstvo NATO-a bit }e u domenu analize Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost PSBiH. Zaklju~ak o tromjese~nom razmatranju napretka BiH na evroatlantskom putu BiH prihvatili su naime Predstavni~ki i Dom naroda PSBiH, a na inicijativu zastupnika SDA [efika D`aferovi}a. Kao segmente kojim }e se u narednom periodu

Za koga radi PDP
- PDP je neodgovorna partija, koja se budi s vremena na vrijeme, od izbora do izbora i vrlo te{ko se snalazi u opoziciji, pa stoga pravi gre{ke koje nanose {tetu svima. Za koga radi PDP, ako ovo {to su danas uradili nije u interesu RS-a?, podvukao je Radoji~i} i zaklju~io da vlast u RS-u nema namjeru da provocira bilo koga i nada se da }e me|unarodna zajednica imati snage da zavr{i superviziju u Br~kom. [ef Kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica je rekao da su poslanici te stranke podr`ali inicijativu za odr`avanje posebne sjednice, jer su smatrali da se trebalo razgovarati o ovom pitanju, ali da je volja ve}ine odlu~ila druga~ije. Govedarica nije negirao da se od 1999. godine, unato~ rezoluciji NSRS-a kojom se ne priznaje arbitra`na odluka za Br~ko, do danas dosta toga uradilo da bi se ukinula supervizija u distriktu Br~ko. Potvrdio je da je PDP, koji je inicirao odr`avanje posebne sjednice, pripremio i odre|ene zaklju~ke, me|u kojima i taj da se otvori kancelarija RS-a u distriktu Br~ko, a koja je nekada postojala, a sada ne G. KATANA postoji.

Pogre{an korak
[ef Kluba poslanika PDP-a Zoran \eri} istakao je da je neodr`avanje posebne sjednice samo dokaz da skup{tinska ve}ina u RS-u nije imala hrabrosti da se uhvati uko{tac s raspravom o ovoj temi. “Ostali su du`ni gra|anima RS-a da objasne za{to je prekinut teritorijalni kontinuitet RS-a i za{to je RS podijeljen na dva dijela zaklju~kom Vlade RS-a i za{to oni nisu objavljeni u Slu`benom glasniku. Postavlja se pitanje zbog koga se sve to krije, da li od gra|ana RS-a” , kazao je \eri}. Vladaju}u ve}inu optu`io je da je prekr{ila raniji zaklju~ak u kojem se ka`e da NSRS ne prihvata arbitra`nu odluku. Odgovaraju}i na \eri}evu izjavu, predsjednik Narodne skup{tine RS-a Igor Radoji~i} iznio je niz te{kih kvalifikacija na ra~un PDPa, ustvrdiv{i da su mogli nanijeti veliku {tetu RS-u zahtjevom da se na posebnoj sjednici parlamenta RS-a raspravlja o karti RS-a i distrikta Br~ko. Radoji~i} je naglasio da je zahtjev za sazivanje posebne sjednice bio velika gre{ka na {te-

stalni proces pra}enja napretka na evropskom putu

V I J E S T I

PREMIJERI REGIONA

Zajedni~ki protiv poplava
Sastanak predsjednika vlada regiona posve}en zajedni~kim aktivnostima na predupre|ivanju eventualnih opasnosti od poplava i drugim pitanjima od regionalnog zna~aja bit }e odr`an danas u Banjoj Luci, javlja Fena. Doma}in sastanka bit }e predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar D`ombi}, a najavljen je do la zak pred sje dava ju }eg Vi je }a mi nis ta ra BiH Vjekoslava Bevande, predsjednika Vlade Federacije BiH Nermina Nik{i}a, predsjednika Vlade Srbije Mirka Cvetkovi}a, predsjednika Vlade Crne Gore Igora Luk{i}a, dok }e iz Hrvatske prisustvovati izaslanik premijera, odnosno ministar unutra{njih poslova Ranko Ostoji}. D`ombi} je 8. februara uputio pismo predsjednicima vlada Federacije BiH Nerminu Nik{i}u, Srbije Mirku Cvetkovi}u, Crne Gore Igoru Luk{i}u i Hrvatske Zoranu Milanovi}u u kojem je predlo`io osnivanje zajedni~kog koordinacionog tijela koje }e imati zadatak da unaprijed pripremi plan da bi na najbolji na~in spremili svoje kapacitete za za{titu stanovni{tva i sprije~ili poplave.

D`ombi} je pismo uputio u namjeri da se preduprijede sve posljedice mogu}ih poplava. Smatra da je ovo inicijativa koja na najbolji na~in mo`e na vrijeme omogu}iti neophodne pripreme da bi se zajedni~ki preventivno djelovalo na eventualne prirodne nepogode.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

U @I@I

3

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

Partijama iz firmi po

50.000 KM
Predvi|eno da se iznos dobrovoljnih priloga pravnih osoba sa 12.000 (15 prosje~nih pla}a) pove}a na 50.000 KM, a fizi~kih osoba sa 6.400 (osam prosje~nih pla}a) na 10.000 KM godi{nje
Iznos dobrovoljnih priloga koje pravne osobe u toku jedne kalendarske godine mogu dozna~iti politi~koj stranci trebale bi se pove}ati za nevjerojatnih 38.000 KM ili ~ak 316,67 posto. Naime, novim prijedlogom zakona o finansiranju politi~kih stranaka, koje je Interresornoj radnoj grupi dostavio njen dopredsjedatelj i ministar pravde BiH Bari{a ^olak, pove}an je iznos dobrovoljnih priloga na godi{njem nivou za pravne osobe, sa dosada{njih 15 prosje~nih pla}a u BiH (oko 12.000 KM), na 50.000 KM. da{njih osam prosje~nih pla}a u BiH (oko 6.400 KM). Prvi put u prijedlogu zakona propisane su i dotacije koje ~lan politi~ke stranke mo`e uplatiti na ra~un svoje partije u toku jedne kalendarske godine. Prijedlog je da to bude iznos do 15.000 KM. Interesantno je kako ovaj iznos dotacije, uklju~uje i ~lanarine koje obi~no u svim strankama iznose svega 12 KM na godi{njem nivou (po jednu KM mjese~no), {to zna~i da bi se ~lanu omogu}ilo da podupre stranku sa jo{ 14. 988 KM u toku godine. O~ito je da se politi~ke stranke koje su prema ocjenama nevladinih organizacija u BiH i dalje segment u kojem je najvi{e prisutna korupcija u BiH na sve na~ine `ele domo}i dodatnih sredstva. U skladu s tim vjerojatno je i predlo`en na~in preraspodjele sredstava u okviru novog prijedloga zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH koji se odnosi na izdvajanja iz dr`avnog bud`eta. Tako je propisano da sredstva na godi{njem nivou koja se izdvajaju za rad politi~kih stranaka, koalicija i neovisnih kandidata, te parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata budu utvr|eni na nivou od 0,2 posto ukupnog iznosa bud`eta BiH {to zna~i da se za ove namjene mo`e izdvojiti ~ak oko 1,8 miliona KM (izvr{enje bud`eta u 2011. bilo na razini 905 miliona KM). Prema dosada{njim rje{enjima, sva sredstva iz bud`eta institucija, ina~e, bila su usmjeravana isklju~ivo za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata, {to je u novom prijedlogu promijenjeno.

Bud`etska preraspodjela
Naime, predlo`eno je da se od ukupnog iznosa na godi{njem nivou u bud`etu institucija BiH ~ak 75 posto sredstava upla}uje na ra~une politi~kih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. Preostalih 25 posto bi se, u skladu sa novim prijedlogom, usmjeravao za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata. Unutarnja raspodjela ovih sredstava definira se tako da se 30 posto sredstava dijeli jednako svim politi~kim strankama i koalicijama koje su osvojile mandate, dok se 60 posto iznosa raspodjeljuje na osnovu broja zastupni~kih, odnosno delegatskih mandata koje svaka politi~ka stranka, koalicija stranaka ili neovisni kandidat imaju u trenutku dodjele mandata. Preostalih 10 posto iz ukupnog iznosa raspore|uje se

Bari{a ^olak: Dostavio prijedlog zakona

Legalizacija donacija
Predlo`eno je i pove}anje dobrovoljnih priloga fizi~kih osoba u toku jedne godine, i to za 3.600 KM, odnosno 56,25 posto. Tako bi prema novom prijedlogu svaki gra|anin BiH, u toku kalendarske godine, politi~koj stranci mogao dozna~iti prilog u ukupnom iznosu od 10.000 KM. Umjesto dosa-

Zgrada stranaka: Politi~ke partije i dalje me|u najkorumpiranijim u BiH

Zabrana finansiranja iz inostranstva
Novim prijedlogom zakona pro{iruje se i dio koji se odnosi na zabranjene priloge. Tako je propisano da je politi~kim strankama u BiH zabranjeno da se ubudu}e finansiraju iz stranih dr`ava, kao i stranih politi~kih stranaka i pravnih osoba. Iznimno od ove zabrane izuzet je dio koji se odnosi na programe namijenjene za edukaciju, a s ciljem razvoja i promocije demokratskih na~ela. Zabrana finansiranja stranaka je pro{irena i na sindikate, udruge i druge neprofitne organizacije koje se finansiraju javnim sredstvima bez obzira na iznos sredstava.

parlamentarnim grupama srazmjerno broju zastupni~kih mjesta manje zastupljenog spola. Kako saznaje Oslobo|enje, prijedloge novog zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH Interresorna radna grupa za pripreme izmjena i dopuna ovog, ali i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Izbornog zakona BiH razmatrat }e na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, 27. februara. Brojne preporuke koje se odnose na pobolj{anje zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH dali su Misija OSCE-a u BiH, odnosno njen Odjel za demokratizaciju i ljudska prava (ODIHR), te Grupa dr`ava Vije}a Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), ali one u velikoj mjeri nisu uva`ene.
Almir TERZI]

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA

SLU^AJ SEJDI] - FINCI

Koridor 5c zajedni~ki interes
Ministar komunikacija i transpor ta BiH Damir Had`i} upoznao je ju~er ambasadora Hrvatske u BiH Ton~ija Stani~i}a sa nekoliko prioriteta na kojima BiH radi kako bi spremna do~ekala ulazak Hrvatske u EU, poput izgradnje grani~nih prelaza po evropskim standardima. U saop{tenju Ministarstva transporta i komunikacija BiH, prenosi Srna, navodi se da je tokom sastanka ministra Had`i}a i ambasadora Stani~i}a razgovarano o odnosima dvije zemlje u svjetlu skorog ulaska Hrvatske u EU. Ministar Had`i} rekao je da je kvalitetna priprema za obje zemlje klju~na za dalji razvoj ekonomija i intenziviranje robne razmjene. On je istakao potrebu intenziviranja kontakata na nivou resornih ministarstava kako bi se {to prije zajedni~ki rije{ilo pitanje spojne ta~ke na koridoru 5c, izgradnji Jadransko-jonskog autoputa i slobodnog pristupa BiH otvorenom moru. Had`i} je informisao ambasadora Stani~i}a da }e BiH vrlo brzo biti spremna da u|e u testnu fazu preuzimanja kontrole civilnih letova iznad BiH. Ambasador Stani~i} rekao je da je koridor 5c ne samo prioritet Hrvatske i BiH ve} i projekat za koji imaju interes

Sastanak sa trinaestoricom 6. marta
Sastanak predsjednika 13 parlamentarnih politi~kih par tija sa ~lanovima kolegija Zajedni~ke komisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH, za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci, odr`a}e se 6. mar ta. Cilj sastanka je posti}i politi~ku saglasnost za prijedloge amandmana na Ustav BiH kojima bi se provela presuda i omogu}ilo pripadnicima nekonstitutivnih naroda u BiH da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. - Shodno zaklju~cima sa posljednje sjednice komisije na sastanku kolegija odredili smo datum i poslali pozive predsjednicima parlamentarnih stranaka, kazao je [efik D`aferovi}, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije. Nakon sastanka sa 13 predsjednika stranaka, 12. mar ta, trebala bi biti odr`ana i posljednja sjednica zajedni~ke komisije. „Bosna i Hercegovina ima obavezu da implementira ovu presudu i nadam se da }e to uraditi. Ova komisija `eli da iscrpi sve mogu}nosti kako bi se do{lo do rje{enja“, kazao je D`aferovi}.

i druge zemlje centralne i isto~ne Evrope, te da }e i Hrvatska i EU pru`iti svu neophodnu pomo} kako bi se realizacija ovog projekta ubrzala. On je naglasio da je Hrvatska otvorena za saradnju i mo`e dosta pomo}i BiH na njenom evropskom putu.

Produ`eni mandat ovom tijelu isti~e upravo 12. marta, a dosada{nji rad komisije nije urodio konkretnim rezultatima, odnosno prijedlozima amandmana na Ustav BiH koje bi podr`ala ve}ina. Zajedni~ka komisija je u dosada{njem radu postigla visok stepen saglasnosti da se ustavne izmjene prave samo u onom obimu koji zahtijeva presuda iz Strasbourga, a donekle su se pribli`ili i stavovi oko izmjena vezanih za Dom naroda u smislu da to tijelo PSBiH bude pove}ano klubom pripadnika nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih gra|ana. Ipak, dijametralno su suprotni stavovi oko ustavnih izmjena vezanih za izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH. Podsjetimo i to da je provedba presude u slu~aju Sejdi} - Finci jedan od uslova za M. \. R. evropski put BiH.

280 prelazaka dr`avne granice osoba za kojima su od mjerodavnih tijela bile raspisane potjernice. rekao je Duman~i}. pomo}i }e mu kako {ira. umjesto da imenom i prezimenom ka`u tko prijeti pogromom novinarima i urednicima. godinu.Treba posebno istaknuti pronalazak i oduzimanje 10 kg marihuane od GP-a Vi{egrad. {to je i jedan od zahtjeva Evropske unije.To je pove}anje za 496 osoba ili 27. Prevencija nasilja Asocijacija XY organizovala je ju~er u Sarajevu okrugli sto Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja kao zavr{nu aktivnost projekta Prevencija vr{nja~kog nasilja i promocija zdravih stilova `ivota mladih u osnovnim {kolama KS-a. Da je Nemanja to dosad skupljao. hrvatskim predznakom. . 41 pu{ku. Specifi~nost projekta ogledala se u treningu za vr{nja~ke edukatore putem kojih su obu~ena 62 u~enika. Slijedom ~ega treba o~ekivati da uskoro pro~itamo podatke koliko se Hrvata u pro{loj godini iselilo iz Bosne. {to je za 0. kako nije. To je dovelo do pove}anja broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto.300 KM.) javnih emitera . {to je za 24. godini. Duman~i} je izjavio da se broj izdatih viza na granici kontinuirano smanjuje. VI[EGRAD Iz na{e perspektive ve} i sama ~injenica da je Emir Kusturica u nekom projektu. Dio privremeno oduzete robe i `ivotinja predan je na daljnju nadle`nost carinskim i inspekcijskim organima. Tako }e Vi{egrad ulo`iti vi{e od milijun maraka. 19 pi{tolja. A nama je. dok je dio deponiran u GPBiH.dovoljno govori. 325 litara alkoholnih pi}a. Ulaz u BiH odbijen je dr`avljanima iz 84 zemlje. evo. godine u ilegalnom prelasku dr`avne granice otkrivena su 324 lica.8 posto u odnosu na 2010. raspisi o traganju. lider mla|ega HDZ-a. sada se ~ini kako Srbiji (ni) u martu ne}e sti}i europsko prolje}e. pri pa dni ci GPBiH su u 2011.62 posto vi{e nego u 2010.4 DOGA\AJI petak. {to bi kazali. izdali su priop}enje u kojem spominju . tehni~ke robe u vrijednosti 79.280 prelazaka dr`avne granice sigurnosno interesantnih i lica sa potjernica U pro{loj godini nastavljen je trend smanjenja prometa osoba i vozila preko dr`avne granice.pojedince. Smanjen je broj odbijenih ulazaka za dr`avljane Albanije. VIJEST U OBJEKTIVU BORIS TADI] Srbijanski je predsjednik u Bruxellesu otkrio rupu u saksiji. valjda. 24.sve je. direktora GPBiH. jasno. M. u Velikoj Kladu{i 16 kg opojne droge skank. A za{to ih ne gledamo?! Odgovor je. U pro{loj godini evidentirano je 87 krivi~nih djela krivotvorenja isprava i podneseno 85 izvje{taja nadle`nim tu`ila{tvima protiv 108 lica. [to se ti~e ovoga drugoga . re~eno je na ju~er odr`anoj konferenciji za novinare povodom izvje{taja o radu Grani~ne policije BiH (GPBiH) za 2011. ostvareni su pozitivni pomaci na otkrivanju prometa opojnih droga preko dr`avne granice. Prema rije~ima Vinka Duman~i}a.449 . neo~ekivano. Fal{ isprave i narkotici .830 stranaca kojima nije dozvoljen ulazak u BiH jer nisu ispunjavali zakonom propisane uslove. rekao je Duman~i}. stigao iz BHRT-a. dovoljna je da ospemo drvlje i kamenje. identifikovano je 2. No. predsjednik Ko Pove}anje broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto Identifikovano je 2. novaca u raznim apoenima ukupne vrijednosti 437. tako i lokalna zajednica. godini privreme no odu ze li pet ko ma da automatskog oru`ja. zabrane prelaska dr`avne granice ili sigurnosno interesantnim osobama. Neimenovane! Roba.16 posto manje nego u 2010. Registrovano je i 3.057 komada municije razli~itog kalibra. OPOJNI REZULTATI U Vi{egradu oduzeto 10 kg marihuane. No. Ta ko |er. te os ta le ro be u vri je dnos ti od 118. rekao je Duman~i}. kao i 424 stabljike marihuane Prema Duman~i}evim rije~ima. Sarajeva posebice. kg opojne droge skank koju je.92 posto. dok nam se ru{e olimpijske dvorane i zatvaraju muzeji . 3. D. februar/velja~a 2012. oduzeo GP Velika Kladu{a kao i 424 stabljike marihuane. u dva navrata. `ivotinje i oru`je U protekloj godini GPBiH privremeno je oduzeo 168. . DOBAR LO[ ZAO JAVNI EMITERI Podaci da su televizije susjednih zemalja izrazito gledanije od ovih na{ih. 31 kg opojne droge skank oduzete u dva navrata od GP-a Trebinje. ponajvi{e zbog ukidanja viznog re`ima. konstatiraju}i da kandidatura ne ovisi samo od Beograda nego i od svake ~lanice europske obitelji. GUBELI] Ilegalci na granici Markolegijumarirektora Instituta za nestala lica BiH Ju di{i}. 521 grlo stoke. i to za 83.794 KM. godinu. ve} je mogao sagraditi Andri}grad. 75 komada hladnog oru`ja i 6. Tokom 2011. i ovoga su puta doma}in i njegov visoki gost.Izdato je 248 viza. te je otkriven i privremeno oduzet 71 dokument. u Trebinju 31 kg opojne droge skank. A. KRIJE[TORAC LJUBI] . progovorili o napa}enim Hrvatima. Projekt je realizovan od 2008. a uklju~ivao je sveobuhvatan program vr{nja~ke edukacije radi pobolj{anja zdravih `ivotnih stilova mladih.061 kutiju cigareta. ponajprije (tzv.bolje da {utimo. VIJEST U BROJU obitelji u na{oj zemlji pomogao je Crveni kri` BiH u posljednjih 15ak dana otkako su nas pogodile velike snje`ne padaline. 16 Foto: D`.PULJI] Po tko zna koji put kardinal je razgovarao s nekim od ~elnika stranka sa.569 KM. Tadi} pritom i dalje inzistira na formuli “i EU i Kosovo”. OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Nema izmje{tanja tijela NN lica iz kosturnice u RS-u GRANI^NA POLICIJA BiH OTKRILA 324 OSOBE Foto: S.

kad o~ekujete izja{njenje? . te ako bi nebilitet ljudi i teme kojima se Minis. tada ne bih dvojio oko toga treba li ga podr`ati ili ne. no to nije bilo slu~aj.Jasno da o~ekujem kako }e Ustavni sud Federacije BiH razmatrati zahtjev za ocjenu ustavnosti spomenutog zakona jer u protivnom.|eno s ciljem pobolj{anja polo`ani da su tijekom sukoba ARBiH i ja hrvatskog naroda u BiH. osje}aje svih onih koji su u ta. Po mom mi{lje. kako na Vladi.Iz korektnosti prema svom kodvije komponente koje su ~inile legi dopredsjedniku Federacije Vojsku Federacije BiH .kao posljedicu `elje dva HDZ-a da va i proces pomirenja naroda u postanu dijelom Vlade FBiH ne BiH. S obzirom na to da je i Vrhovni sud Federacije BiH podnio zahtjev Ustavnom sudu po istom zakonu. Mirsada Kebe nia time i ministra. kao punopravna u~esnica me|una ro dnog pro je kta “Di gi tal na te levi zi ja u jugoisto~noj Evropi”. nije baviti se istra. pa ~ak i pomo}nika u tom mi.VSTVBiH je zavr{io svoj posao i blema s ministrom Helezom. a time i ministra. uz suglasnost kanu Helezu? dopredsjednika.Zu b~evi} iz Re gu la tor ne agen ci je za ko mu ni ka ci je. kojima ne samo federalne vlasti. Foto: D`. {to podrugog naroda ve} imamo ozbiljne drazumijeva da ne bih bio spreprigovore kako su neki od savjetni. Negiranje logora • [ta konkretno zamjerate dosada{njoj reviziji braniteljskih prava i na koji na~in biste Vi radili takvu reviziju? . KRIJE[TORAC TAKORE]I.sudjeluju u Vladi Federacije i stra- naka koje ~ine vlast na drugim razinama (Vije}e ministara i `upanije). od svjedoka osumnji~e. nije baviti se istra`ivanjem doga|aja u pro{losti i kreirati slike u javnosti o njima. Bez nametanja • Koliko su u posljednje vrijeme realno dobri odnosi unutar stranaka potpisnica platforme.OSLOBO\ENJE petak.Armiji BiH BiH g.bile dogovor svih stranaka koje vnom sudu nedostaje troje sudi. Kako da poni{tava postoje}e pravovalja. . februar/velja~a 2012.~iji dogovor o toj rekonstrukciji tarstvo za pitanja branitelja bavi. godinu pokriti obveznicama kako je i planirala jer u suprotnom. apri la u Trstu bu de odr`a na me |u na ro dna kon ferencija o digitalizaciji”. Ona ka `e da je ri je~ o redovnim sastancima na kojima je razgovarano o ura|enom i zadacima koji se u okvi ru pro je kta na la ze pred ze mljama u~esnica. a na koncu..da Kebe? ju isti odnos prema pripadnicima .ga {to smatram da to ne bi bilo uranistarstvu.potpisati takvo {to? kvim logorima bili. takav u izboru savjetnika. naru{a. Zada}a ovog ministarstva. • [ta zapravo najvi{e zamje- Zada}a ovog ministarstva. da li je HSPBiH sasvim zadovoljan tom koalicijom? . po . . uskoro biti to bili legalni • U HDZ-u zatvori u koje su BiH ne odustaju rije{eno zatvarani prekr{itelji od rekonstrukcije zakona. ve} su suda. S obzirom na poseban senzi. promjene u Vladi Federacije BiH • Vratimo se apelaciji: Usta. ne bih niti podnosio takav zahtjev. Smatram kako je provedba revizije po takvom zakonu upitna te da bi posljedice njezine provedbe mogle biti {tetne po Federaciju. • Jo{ prije usvajanja federalnog bud`eta za 2012.Ponajprije `elim podsjetiti kako je Vlada Federacije BiH u petom mjesecu pro{le godine konstatirala da je Zakon o reviziji braniteljskih prava nekvalitetan i da bi ga trebalo mijenjati. Vlada je dala rok za njegove izmjene koji je odavno probijen. ve} skrbiti o bora~koj. to bi zna~ilo veliku financijsku krizu u FBiH ve} u drugoj polovici ove godine i ja se nadam kako }e to.Podrazumijeva se da kreator prora~una Vlada Federacije BiH namjerava deficit prora~una za 2012. ve} imenovanje sudaca Ustavnog suskrbiti o bora~koj. Uvjeren sam u to da se podzakonskim aktima i samom provedbom revizije moglo eliminirati odre|ene nedostatke tog zakona da je za to bilo volje i korektnosti. nedopustive su izja`ila~kog vije}a BiH o ve. evidentno je da ne podr`avam Da li je uistinu jedini razlog politiku rada toga ministarstva te ovog ~ekanja povremeno odsmatram kako ministar. no ako rje{enja budu nametana i uskogrudna. o procesu provedbe Zakona o reviziji braniteljskih prava te ukazivao kako se ona provodi ne po{tuju}i niti takav zakon koji je usvojen. nadam se da odgovor Ustavnog suda ne}emo dugo ~ekati. sukladno planovima Vlade. HSP }e ustrajati na provedbi platforme i kada ona bude primijenjena u potpunosti. Kada bi ma zato~enih. pa ~ak i slu`beni ocjeni kandidata od akti.je razlogom {to jo{ nisu predlo`e`ivanjem doga|aja u pro{losti i kre. Razli~itost stavova. kako izo~nost g.Zu b~evi}. DIGITALNA BiH. napose ljanja javnim poduze}ima. jam~io jednakopravnost naroda i bio proveden i na drugim razinama vlasti. INTERVJU 5 @ivko Budimir. kao i ve}ina gra|ana Federacije BiH. 24. tako i u javnosti.ja i ~eka se da ih Vi. ve} je takav zakon kori{ten kako bi se revizija provodila selektivno i primjenom dvostrukih kriterija. “Na sastanku u Zagrebu do govo re no je da 19. bio posljedica isklju~ivo `elje dva smatram pogre{nim i kadrovsku HDZ-a da se vrate u poziciju upravpolitiku toga ministarstva.Na osobnoj razini nemam pro.gledate na to i da li ste spremni. rekla je Rok{a . kao i nje.kvalitetnijeg rada Vlade. bit }emo zadovoljni.dogovor ne bi bio podr`an od meti jedan savjetnik ministra nije iz ne kao predsjednika FBiH. no poslao Vam imena kandidata. Logi~no je da stranke u vlasti nemaju identi~ne stavove o svim pitanjima te da }e biti odre|enih nezadovoljstava nekim rje{enjima.gledam blagonaklono. U nekoliko navrata u proteklom periodu o~itovao sam se. mogu imati potpuno suprotan efekt. predsjednik Federacije BiH Ne podr`avam politiku ministra Heleza Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA • Podnijeli ste apelaciju Ustavnom sudu FBiH o ocjeni ustavnosti Zakona o reviziji branitelja: o~ekujete li da }e Sud to razmatrati i ako da. imenujete.}anje stava Visokog sudskog i tunju. te da ve} ima razmi{ljanja o objedinjavanju rasprave pri Ustavnom sudu o ova dva zahtjeva. Mirsadu Kebi moram re}i i HVO-u.Odnosi unutar stranaka koalicije nisu nepromjenjiva kategorija i oni }e varirati u zavisnosti od stavova pojedinih stranaka u koaliciji o odre|enim pitanjima i realizaciji pitanja dogovorenih u platformi o formiranju vlasti. znalo se da je u njega ugra|en deficit: o~ekujete li da se minus pokrije obveznicama ili }e bud`et i}i u jo{ ve}u dubiozu? . u~estvovala je na sas tan ku Upravnog odbo ra i te hni ~kom sas tan ku pro jek tnih par tne ra odr`a nom u Za gre bu. odnosno braniteljskoj populaciji rate resornom ministru Zu. i 20. Ne samo da ni.Na rekonstrukciju Vlade FBiH mom dubokom uvjerenju. te kada bi taj dogovor podrazumijevao pobolj{anje rada Vlade.ni kandidati Parlamentu FBiH za irati slike u javnosti o njima. ministra HeSDP-a. Napose stoka.da. biti realizirano. no to ne zna~i da to mora rezultirati raspadom koalicije. Uvjeren sam BiH nije bilo Ustavnog kako }e i to pitanje logora. a uvjeren sam i svi ostali.sustvo dopredsjednika Mirsagovi savjetnici i pomo}nici nema. izjavi la je za Srnu Asja Ro k{a . ne sudske presude ve} i vrije|a ukoliko se desi neki dogovor. ako bude primijenjena u cilju dono{enja kvalitetnijih rje{enja. mo`e biti pozitivna strana ove koalicije.man to niti potpisati. niti HVO-a sudjelovali u maltretiranji. Uvjeren [TA leza u kojima sam kako }e i to ^EKAJU SUDIJE on tvrdi kako nje us Razlog je neslaganje pitabiti rijekona prostoriro {e i neprihva}anje stava ma koje je no te da }e Visokog sudskog i u vrijeme usli je di ti rata u BiH pre dla ga tu`ila~kog vije}a BiH o kontroliranje kandiocjeni kandidata od la Armija data za suce SDP-a. odnosno brani. Razlog je neslaganje i neprihvateljskoj populaciji..

automatskom pu{kom i u vojni~koj uniformi. glasanje po proceduri za{tite vitalnog nacionalnog interesa o njenom ostanku u dnevnom redu sjednice. . 26. konstantovano je na sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika i ambasadora Njema~ke u BiH Ulrike Marije Knotz. onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. [krbi}a optu`nica tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske. Republika Srbija.Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. Osnovni razlog je bio to {to ni sedam proteklih dana nije bilo dovoljno da se parlamentarna ve}ina i Vlada usaglase o inicijativi za izmjene Zakona o sticanju prava na prijevremenu penziju po povoljnijim uvjetima koji se. 20 godina sta`a i najmanje tri. F. U protekle ~etiri godine otkopani su posmrtni ostaci samo 704 nestala lica. KAJMOVI] Odluka Ustavnog suda Izmjenom koju je predlo`io delegat Zijat Mu{i} provela bi se odluka Ustavnog suda FBiH i oko 500 biv{ih pripadnika Vojske FBiH otpu{tenih 2002. izra zio je zadovoljstvo dosada{njom realizacijom dogovora {estorke postignutog u decembru pro{le godine i istakao da je ostalo da na narednom sastanku. Tihi}. naredio mu da krene ispred njega upiru}i mu pu{ku u le|a. pa kada su do{li u vo}njak. [krbi} je time po~inio krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva” navodi se u optu`nici. a zaklju~kom obe}ano ostvarenje tog prava grupi vojnika otpu{tenih iz VFBiH sa 40 godina starosti. Mu{i} je to de- (NI)KAKVI SMO LJUDI Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. Dodik i Knotzova razmijenili su mi{ljenja i o ostalim aktuelnim pitanjima u Srpskoj i BiH. Zapadnohercegova~kog kantona i grada Mostara.6 DOGA\AJI VIJESTI petak. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija. 24. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske saop{teno je. Dom naroda je na mjesec dana odgodio usvajanje odluke o dono{enju prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za FBiH autocesta na koridoru 5c. da su sagovornici razgovarali i o pitanju okon~anja super vizije u Br~ko distriktu i rje{avanju pitanja imovine. 2002. [krbi} je iz Futoge. Elvira Abdi} Jelenovi} je isto tra`ila u ime Odbora za prostorno ure|enje rekav{i da javne rasprave provedene u Sarajevu i Mostaru nisu bile dovoljne niti dobro organizirane. Institut je godi{nje otkopavao samo 176 tijela. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija Foto: A. 1992. pare su tu. februar/velja~a 2012. kojem }e predsjedavati predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. godine prona{ao posmrtne ostatke 13 Srba. U protekle ~etiri godine. koji su pred zgradom Doma naroda skoro cijeli dan ~ekali ishod parlamentarne rasprave. OSLOBO\ENJE Skoro cijeli dan Dom naroda FBiH utvr|ivao dnevni red Srebrenici status kao Br~kom Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi} rekao je ju~er da bi Srebrenica trebalo da ima specijalni status kakav imaju Br~ko i Mostar. a ovim tempom taj posao ne}e biti zavr{en u narednih 50 do 60 godina. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako. zvanog Kozar. s otpremninama od 10 hiljada KM bi se zakonski izjedna~ili sa svojim komandantima i kolegama koji su. godine {est. Nakon pravne procedure i `albenog perioda tu`itelj o~ekuje njegovo ubrzo pojavljivanje pred pretresnim vije}em. iako se traga za jo{ desetak hiljada nestalih lica. od kojih samo 28 Srba i potro{io 18 miliona KM. kazao je delegat Mu{i} mantirao pokazav{i Vladin prijedlog zakona kojim je oko tri miliona KM bilo planirano za povoljnije penzionisanje ove kategorije. Institut je 2008. Dakle. Demantirala ju je pomo}nica ministra prostornog ure|enja Hanka Mu{inbegovi} podastrijev{i podatke o svemu ura|enom uklju~uju}i javne rasprave s podacima koji dokazuju da su bili pozvani predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava sa zadu`enjem kantonalnim da obavijeste i osiguraju u~e{}e predstavnika lokalne zajednice. dok je pro{le godine identifikovao devet pripadnika srpskog naroda. Ovo korespondira i sa zaklju~kom Parlamenta FBiH donesenim uz Zakon iz juna 2011. koja je kasno popodne prekinuta. a zatim ga usmrtio samo 35 metara dalje od ku}e. a da Dom nije glasao ni o jednoj od ta~aka o kojima se raspravljalo. u protivnom. Tihi} je rekao Srni da bi na sastancima lidera {est vode}ih politi~kih par tija u BiH trebalo da se na|e i pitanje primjene Izbornog zakona BiH u Srebrenici. u ~ijem radu. kazao je Mu{i}. gdje se trenutno i nalazi i gdje je ispitan po na{em zahtjevu. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako. javlja Srna. . tra`io je Klub Hrvata izraziv{i negodovanje trasiranjem autoceste u podru~ju Po~itelja i Blagaja. Prona|eno samo 28 Srba Institut za nestala lica BiH identifikovao je u protekle ~etiri godine 3. u namjeri da ga li{i `ivota. koja je potvr|ena u srijedu pred kantonalnim sudijom za prethodno saslu{anje. koji je ju~er boravio u radnoj posjeti Vukosavlju. op}ina Klju~. s posebnim osvrtom na provo|enje odluke Suda u Strasbourgu u predmetu “Sejdi} i Finci”. odnosno za `ene dvije godine provedene u kontinuitetu u jedinicama Armije BiH ili HVO-a. kazao nam je kantonalni tu`ilac Jasmin Mesi}. ne u~estvuje. [EHER^EHAJI] Strasbourg u prvom planu Za unapre|enje dobre privredne saradnje izme|u Republike Srpske i Njema~ke ima prostora i ubudu}e na tome treba raditi. ostvarili i povoljnije penzije po Vladinim uredbama. uz otpremnine. . Dodik i Knotzova su ra zmijenili mi{ljenja i o najaktu el ni jim pi ta nji ma u Re pu bli ci Srpskoj i BiH. I Josip Peri} je podr`ao zahtjev Kluba Hrvata.Finci i pitanje vojne imovine. saznaje Srna u izvorima bliskim Institutu. Na ministrovu opasku kako razmatranje izmjene Zakona tra`i zvani~no izja{njenje Vlade. Iz tog kluba ustvrdili su kako Ministarstvo prostornog ure|enja FBiH nije uva`ilo zamjerke lokalne zajednice – op}ina ^apljina i Ljubu{ki. njeno dono{enje odgo|eno za mjesec Skoro cijeli dan je trajala rasprava i usagla{avanje o dnevnom redu ju~era{nje sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH. 6.Mi smo amandmanom na Zakon ostavili izvan prava ovu grupu. onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. Skidanje ove ta~ke s dnevnog reda ili. ispalio mu je dva metka u glavu. “Zatekao ga je na ulaznim vratima. do{ao pred ku}u [ukrije Medi}a u Sanici. prenosi Srna. od kada postoji. a nismo smanjili iznos sredstava za implementaciju. 3. Jo{ mjesec za koridor 5c Na prijedlog Kolegija. B. te podnio inicijativu za tematsku sjednicu o koridoru 5c uz u~e{}e stru~njaka koji bi dali obja{njenja za sve sporne ta~ke. i 2009. ina~e.946 tijela. Iako je resorni ministar Vjekosalv ^amber tvrdio kako za ovo nema sredstava u bud`etu. On je ponovio da pitanje izbora u Srebrenici mora biti druga~ije rije{eno u odnosu na ostale op{tine u BiH. Optu`eni se brani iz Srbije Potvr|ena optu`nica za ubistvo civila iz Sanice Kantonalno tu`ila{tvo u Biha}u podiglo je optu`nicu za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv Milana [krbi}a. U martu odluka o novih 500 povla{tenih penzija Otpu{teni vojnici uzalud ~ekali glasanje Treba li mi{ljenje Vlade za provo|enje odluke Ustavnog suda? Nakon tra`enja Kluba Hrvata da se o odluci o prostornom planu koridora 5c glasa po proceduri vitalnog interesa. Mu{i} je podsjetio na do da se o odluci Ustavnog suda ne tra`i mi{ljenje nego se ona mora provesti. ipak. {to najmanje odgovara grupi od nekoliko desetina ~lanova Udru`enja otpu{teni – razvoja~eni branitelji 31. na{ao na dnevnom redu sjednice. kazao je delegat Mu{i}. S. 2010. . O sudbini ove izmjene delegati }e odlu~iti u nastavku sjednice u martu. na|u rje{enje za provo|enje presude Sejdi} .

Prema rije~ima ministra privrede ZDK-a Jusufa Durakovi}a. D. . Ova obaveza. a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. op{tina. On je naglasio da Finska putem produbljivanja institucionalnih veza izme|u dviju prijateljskih zemalja mo`e pru`iti zna~ajnu potporu na ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. Ovo je saop}io Zvonimir Kutle{a. teror nad civilima u Sarajevu dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem. biv{i na~elnik CJB-a Trebinje.Cilj je bio da spasimo ljude i u tome smo uspjeli. Sastanak u Zenici Uspje{an dogovor oko 21. S tim u vezi DEIBiH je zadu`en za provedbu akcionog plana za adresiranje mape puta BiH u oblasti evropskih integracija. Zijad Kova~. generalni tajnik Vije}a ministara BiH. Vije}e ministara BiH nije ju~er utvrdilo ekonomski i fiskalni program BiH za period 2012 . TERZI] Dodatni rokovi . Tu`ila{tvo je najavilo da }e pred sudije tokom su|enja izvesti 148 svjedoka. od 1992. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj. premijer ZDK-a Fikret Plevljak. decembar. u 11 ta~aka. maja Na ju~era{njoj statusnoj konferenciji u Haagu potvr|eno je da }e su|enje biv{em komandantu Vojske RS-a Ratku Mladi}u po~eti 14. decembar Asim Sunulahpa{i} }e zapo~eti posao na prenosu vlasni{tva zgrade hotela Rudar u kojem radi 21. i 2013. a s obzirom na to da se radi o veoma va`nim tijelima. Nagla{eno je kako plan sadr`i 29 klju~nih mjera koje je nu`no provesti do juna ove godine. KRIJE[TORAC Su|enje Mladi}u 14. Nermin Nik{i}: Uspjeli smo spasiti ljude . sije~nja. To je saop{teno ju~er poslijepodne nakon sastanka u sjedi{tu Zeni~ko-dobojskog kantona. MVPBiH zadu`en je da do naredne sjednice Vije}a ministara pripremi cjelovitu analizu i ponudi odgovaraju}e rje{enje koje se odnosi na izdavanje viza za gra|ane Kosova. Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. . te uzimanjem pripadnika me|unarodnih mirovnih snaga za taoce. do 1995. smatra da je sporazum zadovoljavaju}i. prihvatilo je niz mjera i aktivnosti koje se odnose na ja~anje procesa evropskih integracija. u nastupni posjet veleposlanika Republike Finske za BiH sa sjedi{tem u Ljubljani Pekku Metsoa. odnosno da se iskoriste potencijali MVP-a u smislu komunikacija sa me|unarodnom zajednicom. januarom. decembar. drugoj sjednici. A. februar/velja~a 2012. decembra Postignut je kona~an dogovor oko zbrinjavanja 40 radnika zeni~kog Ugostiteljsko-trgova~kog i turisti~kog dru{tva 21. Nemamo pravo da odga|amo rje{enja jer je Europska komisija ionako dala dodatne rokove i stoga i jeste zaklju~eno da se DIREKTORI Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. kojem su prisustvovali federalni premijer Nermin Nik{i}. Finska poma`e na evropskom putu Savjetnica predsjedatelja Vije}a ministara BiH @eljana Zovko primila je. Veleposlanik Metso je istaknuo da je Finska zainteresirana za ja~anje veza s Bosnom i Hercegovinom.OSLOBO\ENJE petak. a u njegovu implementaciju bit }e uklju~ena kako dr`avna razina (Vije}e ministara BiH i Parlamentarna skup{tina BiH). Mladi} se optu`nicom Tu`ila{tva tereti. Generalni sekretarijat Vije}a ministara BiH zadu`en je da izradi poslovnike o njihovom radu. dok }e izjave jo{ 212 svjedoka biti uvedene u dokaze. predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda. prije ovog ~ina. Milanovi} najvjerovatnije prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. na pres-konferenciji odr`anoj u pauzi zasjedanja dr`avne Vlade. za nekoliko dana Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. Bilo je prijedloga na Vije}u ministara BiH da se da rok od 15 dana kako bi ta sporna pitanja bila rije{ena. akademije. posebice intenziviranja gospodarske i kulturne suradnje. Cjelodnevno zasjedanje Vije}a ministara BiH Foto: D`. i 28. dio radnika }e biti uposlen u Studentskom centru Univerziteta u Zenici.Doma}in posjete je Vije}e ministara BiH. naveo je Kutle{a. DOGA\AJI VIJESTI 7 Sjednica Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Milanovi} od ponedjeljka u BiH Novi hrvatski premijer Zoran Milanovi} boravit }e u BiH 27. maja ove godine. decembar – u ste~aju.Odlu~eno je da se izja{njavanje o toj to~ki odgodi za sedam dana s obzirom na to da je pristigao odre|eni broj primjedbi na dostavljeni materijal. na~elnik Op}ine Zenica Husejin Smajlovi}. a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. generalni tajnik Vije}a ministara Svi problemi koji su evidentirani u programiranju Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) komponenta I (Pomo} u tranziciji i izgradnja institucija) za BiH za 2012. predsjednik Sindikata UTTDa 21. Mostar. nazivaju}i Tribunal pristrasnim i NATO sudom. a njime je predvi|eno da dio radnika ostane da obavlja djelatnost u preduze}u. Tako da }e to biti rije{eno u narednih nekoliko dana. radi obaveze dostavljanja istog Evropskoj komisiji. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula. istakao je Zvonimir Kutle{a. to u~ini `urno. ina~e. Tu`ioci }e za izvo|enje dokaza imati 200 radnih sati. kazao je premijer Nermin Nik{i}. u ime predsjedatelja Vjekoslava Bevande. Zovko je Metsou zahvalila na posjetu i po`eljela mu uspjeh u njegovoj diplomatskoj misiji. po jo{ nepotvr|enom protokolu. Direkcija za evropske integracije (DEI) zadu`ena je da sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH koordinira kada su u pitanju IPA fondovi. ali se oni ne}e pojaviti u sudnici. trebala je biti realizirana zaklju~no sa 31. Mi. obe}ao je generalni tajnik Vije}a ministara BiH. ali }e se. za genocid u Srebrenici i jo{ sedam bh. ali mi jednostavno nemamo vremena za to. . Ve} na narednoj sjednici Vije}e ministara BiH trebalo bi usvojiti i akcioni plan koji se odnosi na ubla`avanje negativnih efekata po BiH ulaska Republike Hrvatske u EU. Naime. Rje{enje za IPA 2012. ve} od danas ~elni ~ovjek Op}ine Zenica Husejin Smajlovi} i ste~ajni upravnik UTTD-a 21. februara kada }e posjetiti Sarajevo. na op}inu Zenica. te nekoliko ministara kantonalne Vlade. samostan te neke kompanije. odnosno. tako i entiteti. 24. Vize za Kosovo Prolongirano je i dono{enje rje{enja o imenovanju predsjedavaju}eg i ~lanova Odbora za unutra{nju politiku i ekonomiju Vije}a ministara BiH.Evropska komisija iza{la nam je u susret i pomaknula rokove koji su istekli 17. potvr|eno je Feni iz ove institucije. odnosno skoro prije mjesec. Po jo{ nepotvr|enom protokolu posjete ovaj visoki zvani~nik Republike Hrvatske }e se po dolasku u BiH prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. Optu`eni Mladi} je rekao da sumnja da }e imati pravedno su|enje. Realizacija dogovora po~inje odmah. biv{i na~elnik CJBa Trebinje. dok }e {est radnika s dana{njim danom po~eti raditi u Rudniku mrkog uglja Zenica. te da zna~i kraj agoniji radnika i preduze}a. Iako je bilo planirano. Vitez i [iroki Brijeg.2014. generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Elvedin Grabovica. Milanovi} }e nakon razgovora s najvi{im zvani~nicima BiH posjetiti i ustanove koje je finansirala Vlada Republike Hrvatske. progon Bo{njaka i Hrvata {irom BiH. bit }e rije{eni u narednih nekoliko dana. saop}eno je iz Slu`be za informiranje Vije}a ministara BiH.

bradnim tekstom zakona o povoljni. Ona podsje}a da je ve}e uklju~ivanje dr`ava.232 magistranta. Ona isti~e da BiH ima sistemske probleme u smislu neprovedenih presuda. Tu`ila{tvo Unsko-sanskog kantona tereti za ubistvo [ukrije Medi}a po~injeno u junu 1992. Rektor Univerziteta u Sarajevu i promotor prof. shodno zaklju~cima sa nedavnih konferencija iz Interlakena i Izmira. biti 1. Jur~evi} je obe}ao. pa tako i parlamenata u provo|enju Konvencije o ljudskim pravima. zamjenica agentice Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava. {to nam je bila du`nost od 2002.slikali ispod zastave sa kukastim jama.900. . gdje mu je [krbi} pucao u glavu. godine. .Ovo je veoma pozitivna inicijativa. biv{i radnici i dioni~ari Agrokomerca. medicinskih i ekonomskih nauka. Zikreta Ibrahimovi}: Dugo smo pasivni Tra`e se 1. Zanima me koliko gra|ani tu`e dr`ave i izgleda da se radi o velikom broju tu`bi. februara (utozu istine. godine. [krbi}a. zatim problem nezakonitog pritvaranja.Berilo. vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji. dru{tva. tu`ilac Tu`ila{tva USK-a. Potvr|ena optu`nica za zlo~in u Klju~u Kantonalni sud u Biha}u potvrdio je optu`nicu protiv Milana [krbi}a za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva po~injen u Klju~u.Zanima me {ta mo`emo o~ekivati od predmeta koji su sad u toku. budu}i da su nezadovoljni ra. Ovakva inicijativa nai{la je na odobravanje u Uredu agenata za zastupanje pred Sudom u Strasbourgu. Koordinacija je u cijelosti odbacila ponu|eni tekst zakona. Imamo slu~ajeve koji su ekonomske naravi i to mo`e donijeti nove probleme od kojih se mo`emo uhvatiti za glavu. R. A.Zanima me koliki je uop}e broj i kakva je struktura predmeta koji se pred Sudom u Strasbourgu vode protiv BiH. bude li demonstracija. ka`e Puri}. Ka`e da se svakih pola godine Vije}e ministara BiH izvje{tava o stanju predmeta protiv BiH pred Sudom. . ka`e da ga je na ovakvu ideju podstakao veliki broj predmeta na Sudu u Strasbourgu koje su podnijeli gra|ani iz njegovog kraja. vidi i predsjednik udruge vao i Ivan predsjednik koja je ~lanica Jur~evi}. generalska. Koordinacija bora~kih udru`enja Federacije BiH O demonstracijama 28. . Preduprijediti propuste . na okruglom . ali ne otkupljenim stanovima. ali i da }e mirovina obi~nog vojnika biti manja nego je sada. “Pretpostavka krivnje bila je na policiji. poslanik Nermin Puri}. nestale osobe. Luji} je rekao na konferenciji za novinare da je to posebno va`no za budu}i rad policije po{to je potvr|ena zakonitost. Podsjetimo. nakon ~ega su ga pu{kom uperenom u le|a odveli do vo}njaka. godine.Ju~er nismo FOTOGRAFIJA stolu kojega }e raspravljali o toj Nismo raspravljali posvetiti spofotografiji na o toj fotografiji na menutom zakojoj se. februar/velja~a 2012. On je. 24. Samir Omanovi}. Do sada je na Univerzitetu u Sarajevu zavr{ilo 160. OSLOBO\ENJE PREDMETI PROTIV NA[E ZEMLJE U STRASBOURGU Promovirano 11 doktora nauka U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu ju~er je promovirano 11 doktora iz historije umjetnosti. ispod konu. rekao kako se radi o fojem penzionisanju. Maja Mitra{inovi} . Nihad Babovi}. 5. na ranih branitelja HVOnarednom sastanku }emo porazgovarati o tome.Mi smo u fazi rje{avanja sistemskih problema. ali ovim izvje{tajem je konstatovano da je prislu{kivanje vr{eno u skladu sa zakonom i to isklju~ivo po naredbama suda”. tehni~kih. Njime je predvi|eno da }e najve}a mirovina. Radi se o stanovima iz vojno-stambenog fonda. {to je dobra pretpostavka za nastavak daljih aktivnosti u provo|enju ovog vida istra`nih radnji.500 KM (sada je oko 1. op.ne}i se. rak). postoje predmeti vezani za Agrokomerc. pred kojom je ispunjavanje vladavine prava jedan od prvih koraka za zemlje koje te`e ka EU. u vojnoj uniformi. te staru deviznu {tednju u Ljubljanskoj banci i Investbanci Beograd. B. a od Vije}a ministara bit }e zatra`eno da napravi procjenu njihovih eventualnih implikacija na BiH. podsjetimo. ka`e Ismet Harbinja Prislu{kivali po zakonu [ef policije distrikta Br~ko Goran Luji} ocijenio je ju~er veoma va`nom potvrdu br~anske Skup{tine da je policija pro{le godine vr{ila nadzor i tehni~ko snimanje telekomunikacija u skladu sa zakonskim propisima. Presu|ivanje ratnih zlo~ina U januaru ove godine na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu vodilo se 1. Ensar [ehi} i Almira Arnaut . Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima. On ka`e da neki od predmeta iz Strasbourga imaju veliki zna~aj za BiH i kao primjer navodi slu~aj Sejdi} i Finci. [krbi} je zajedno sa Vladom Un~aninom. Koordinacija 16 bora~kih udru. podsje}a Ibrahimovi}eva. na povrat stanova. dr. ka`e Ibrahimovi}eva.576 doktora nauka iz 44 nau~ne oblasti. ka`e Zikreta Ibrahimovi}. Ipak.a. Pomo} u tome nam mo`e biti stalna supervizija i koordinacija kako entitetskih. kazao je Jasmin Mesi}. No. uz nadu da }e nove generacije doktoranata dati poticaj razvoju. prenosi Fena.023 stana u FBiH. ispod kojoj se.To je veliki predmet i ti~e se 1. preudruge koja je Koordinacije dsjednik Ud~lanica Koordibora~kih ruge umirovljenacije bora~kih udru`enja nih i demobiliziudru`enja. ~ovjek sa fotografije bojovni`enja ju~er je zaklju~ila kako }e ka HVO-a iz Bugojna {to su se odluku o mogu}im demonstraci. Najve}i broj odnosi se na neizvr{enje presuda doma}ih sudova. “Naoru`an automatskom pu{kom. M. a). {to nam je bila du`nost od 2002. Adis Balota. prvi put se neko ozbiljno zapitao {ta je sa na{im kompletnim nastupom pred Vije}em Evrope. ka`e Ismet Harbinja. BiH treba prestati primati “udarce” Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima. a o~ekuju se odluke vezane za presu|ivanje ratnih zlo~ina. Jasmina ^akar. smatra da najavljena rasprava treba biti {ire fokusirana. Inicijator parlamentarne rasprave o slu~ajevima protiv BiH u Strasbourgu. tako i dr`avnog Parlamenta. {to nije blijeti 28.8 DOGA\AJI VIJESTI petak. Amila Kapetanovi}.Trebamo prestati biti pasivna zemlja koja }e na neki na~in primati “udarce” od Evropskog suda zbog svojih propusta i postati aktivna zemlja koja }e preduprijediti budu}e procese. koji je u me|uvremenu preminuo. prosperitetu i daljem ja~anju bh.000 studenata. ve} nosiocima stanarskog prava. Faruk ^aklovica kazao je da je UNSA bila i bit }e oslonac mira i prosperiteta. biolo{kih. od ~ega je preminuo”. ka`e Puri}. predsjednik Udru`enja penzionera i vojnih osiguranika u FBiH. Ispred ulaznih vrata zatekli su Medi}a. Ina~e. ka`e Zikreta Ibrahimovi}. vidi i je prisustvozma. \. Lejla Me{ali}. Ivan Jur~evi}: Je li sporan . podsje}a Zikreta Ibrahimovi} Dr`avni poslanici na jednoj od narednih sjednica raspravlja}e o stanju predmeta koji se protiv BiH vode na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Velma Pijalovi}. s demonstrantima u}i u zgradu PIO/MIO FBiH i ne}e je napustiti sve dok se mirovina 253 satnika HVO-a ne izravna s penzijama kapetana Armije BiH. februara Na narednom sastanku }emo vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji.700 predmeta. novi problem za BiH predstavlja povrat stanova. te nepostojanja u BiH ustanove za smje{taj neura~unljivih po~inilaca krivi~nih dijela. javlja Srna. donitomonta`i. rekao je Luji}.kri`om.023 stana I dok je devizna {tednja kona~no sistemski rije{ena u BiH. Na ~ast doktora nauka promovirani su magistranti Asja Mandi}. do{ao do ku}e [ukrije Medi}a u Sanici. te 2. simbola fa{isimbola fa{izma i Sas tan ku zma i nacinacizma. biv{eg pripadnika Vojske Republike Srpske.Bruli}. .

po kojoj }e 850 policajaca i starijih policajaca u narednom periodu primati platu uve}anu za pet posto. nakon pregleda i u razgovoru. ne ki dru gi bi da upravljaju Institutom. a i dru{tvo je bilo naklonjeno bora~koj populaciji. ne vrijedi. najavljeno je iz Sindikata radnika MUP-a. a u kojem je navedeno da bi napadi na kape- lu sv. Misle. godinu predvidjela i smanjeAmortizujemo udar na plate Policajci u {trajku ~ekaju pla}u Policijski slu`benici Livanjskog kantona najavili su da }e danas stupiti u {trajk zbog neusvajanja kantonalnog bud`eta za 2012. [trajk policajaca bio je najavljen za 8. No. cijeni direktor Had`iomerovi}. u trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka.OSLOBO\ENJE petak. kazao je Guti}. odnosno pove}anje koeficijenata toj kategoriji policijskih slu`benika. bili u Poto~arima. odakle }e u organizovanoj koloni krenuti prema zgradi kantonalne Vlade u tehni~kom mandatu.Do ~im. aprila 2012. Radi se o najni`im ~inovima. ministar MUP-a TK-a. Ljudi su nam. na ju~era{njoj pres-konferenciji u Tuzli. U tom slu~aju }e njihovo smanjenje iznositi 1. godinu ~ime je ugro`ena njihova egzistencija jer su. nekompetentni. Ja kao ministar ne}u dozvoliti bilo kakve pritiske na rad uprave policije.Radimo.Preraspodjelom bud`eta MUPa za 2012. Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku.Svojevremeno su njihov invaliditet cijenile kantonalne ljekarske komisije i utjecaj lokalne zajednice na ljekare je bio veliki. ljekari su im gledali samo medicinsku dokumentaciju. DOGA\AJI VIJESTI 9 Zijad Had`iomerovi}. To su policajci koje svakodnevno vi|amo na terenu. a niti jedan nije iz lokalne zajednice. ova uredba }e se primjenjivati od 1. ka`e on. podsje}a {trajka~ki odbor. Ako pritisci na Institut narastu do te mjere. direktor Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravlja Veliki broj RVI-ja krivo je cijenjen Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku.5 posto. ljudi sve priznaju gdje i od koga su kupili nalaz. O pritiscima na Institut Hvali direktor rad Ministarstva za bora~ka pitanja FBiH. direktora Instituta. Nije bilo detaljnog pregleda.Mi ovim amortizujemo udar na plate. kojeg je potpisao Mijo Kre{i}. sve priznali. Sve {to je la`no. upoznat }u javnost o tome i re}i ko vr{i pritisak na Institut. No. biv{i istra`ilac Ha{kog tribunala je rekao da je optu`ene Du{ka Jevi}a i Mendeljeva \uri}a ispitao kao osumnji~ene 2000. O~ito je da nekom smetaju rezultati koje ovo ministarstvo u posljednje vrijeme posti`e. ako su potpisali ugovor s nama. lokalni ljekari nisu uklju~eni u procjenu invalidnosti ratnog vojnog invalida koji do|e na procjenu invalidnosti na institut. Stoga smo ve}ini umanjili stepen invalidnosti. .Ostali bez prava. koliko su ga platili U sklopu kontrole korisnika bora~ko-invalidske za{tite Institut za medicinsko vje{ta~enje zdravlja prekontrolisao je procent invalidnosti za oko 2. Terenska kancelarija Institucije za ljudska prava BiH u Livnu otvorila je pro{le godine 237 predmeta po `albama gra|ana zbog kr{enja ljudskih prava ili sloboda. odnosno pove}an procent invaliditeta. i takvih slu~ajeva. godine u Banjoj Luci. godine. lako otkrijemo. zatim Bo{njaci 66 i Srbi 40.5 posto. koliko su ga platili. eto. A. {to je za devet `albi ili 2. kao bud`etski korisnici. Odbrana Jevi}a je rekla da u transkriptu nije navedeno da je on upoznat o tome da je osumnji~en. kako je pojasnio svjedok. ministar MUP-a Tuzlanskog kantona Policajcima pet posto na platu To su oni koje svakodnevno vi|amo na terenu. od Zijada Had`iomerovi}a. istra`ivao zlo~ine u Srebrenici po~injene u julu 1995. ali su Jevi} i \uri} odgovorili da nije.To smatram jednom vrstom pritisaka na rad MUP-a. veli dr. obja{njava kako se ne petljaju u rad Instituta niti su bilo ~ime nagovijestili kako bi htjeli da se ultimativno smanjuju procenti invalidnosti stradalnicima rata. rekao bih. nategnuti. Institut morao da se bavi i desetinama nalaza na kojima je ispisana ista dijagnoza i imali su pe~at istog ljekara! Bego Guti}. Had`iomerovi}: Neki drugi bi da upravljaju Institutom Hrvati se najvi{e `alili Kancelariji ombudsmena u Livnu pro{le godine gra|ani {est op}ina Livanjskog kantona naj~e{}e su se `alili na rad pravosu|a i javne uprave. ne vrijedi. uglavnom zbog sporosti rje{avanja njihovih predmeta i nezakazivanja rasprava. eto. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici donijela odluku o izmjenama i dopunama uredbe o platama policijskih slu`benika. bez obzira sa koje strane oni dolazili. Jevi} je ispitan kao osumnji~enik Na su|enju ~etvorici optu`enih za genocid u Srebrenici. upozorava direktor Instituta. 24. februar/velja~a 2012. Bilo je. poru~io je Guti}. Takve podatke. Svjedok je kazao da ih je upitao da li im je tokom saslu{anja potreban advokat. Podsje}amo ga kako je. jedan Hrvat. BE^IROVI] Dijagnoza . . a vi je o~ito imate. . jedan Bo{njak. kada se usvoji bud`et Tuzlanskog kantona. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku dva ljekara Instituta. i takvih slu~ajeva.500 osoba. S. K. Ne polazi im to za rukom. Policajci }e se okupiti u 11 sati ispred sjedi{ta MUP-a u Livnu. profesionalno. rade}i za tu`ila~ki ured Ha{kog tribunala. ali je odgo|en zbog progla{enja stanja elementarne nepogode uzrokovane snje`nim nevremenom. pozvani su u ured Ujedinjenih nacija u Banju Luku jer su ranije identifikovani na videosnimku da su u julu 1995. Kako je kazao Bego Guti}. Na tr`i{tu je bilo i takvih papira na prodaju. mo`emo dobiti samo u Ministarstvu za pitanja boraca FBiH. Ante u Bukinju trebali biti poni`enje i uvreda za policiju. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka. Sada. Nakon pregleda. Sada nam je problem da ~ovjeka koji do|e na ocjenu invaliditeta natjeramo da se skine kako bismo ga pregledali. dok se u 12 slu~ajeva podnosioci `albi nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti. Cijene su se kretale od tri do pet hiljada KM. Bilo je. koji su podnijeli 115 `albi. kazao je da je. mogu i narediti {ta da radimo. . a vi je o~ito imate. Ka`u gdje i od koga su kupili nalaz. Naime. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku. On se ju~er osvrnuo i na nedavno saop{tenje HDZ-a Soli Tuzla. Vlada je u nacrtu bud`eta za 2012. Recimo. Had`iomerovi}. ne tako davno. kazao je Guti}. zna direktor Had`iomerovi}. koji je pozvan kao svjedok Suda BiH. . Ombudsmenu su se naj~e{}e `alili pripadnici hrvatske nacionalnosti. koliko je dobilo umanjen. godinu obezbije|ena su sredstva za pove}anje plata. od kojih je rije{eno 188 ili oko 80 posto. ka`e on. ne mo`ete saznati koliko je njih ostalo bez invaliditeta. . koje }e obuhvatiti i policijske slu`benike.1 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. Podsje}amo ga kako je njegov slu`benik (Jusuf [abi}) na sastanku s Predsjedni{tvom Saveza ratnih vojnih invalida rekao kako je “procent invalidnosti kod Bo{njaka prenapuhan” . Stoga su ti procenti invalidnosti bili. Neki od ljekara bili su neprofesionalni. ostali bez pla}a. niti }e. Kontroliraju ih LATINSKI KOJEG NEMA U trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka. nekima i pove}ali. objektivno! Na{e je zapa`anje kako je za veliki broj osoba donesen krivi stepen invaliditeta. [ta se dogodilo s ljudima koji su na Institut dolazili s takvim nalazima? . kao i o pravima koja treba da ima. Jevi} i \uri}. kada su svojevremeno i{li na ocjenu stepena invalidnosti. februar. nje plata svim bud`etskim korisnicima za 6. Jean Gagnon. dakle.

Imamo ve} @ drugi Zakon o ravnopravnosti spolova. a posljedi~no i postizborne programe. radi se. nemaju polovicu politi~ke. Nacionalni program za{tite i promicanja ljudskih prava te jo{ niz drugih zakonskih i podzakonskih no se ne mo`emo po`aliti da u Hrvatskoj nije stvorena struktura. tako|er ve} drugi Zakon o za{titi od nasilja u obitelji. karitativne. 24. na vode}im politi~kim funkcijama. ve} ~etvrtu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova. Dapa~e. koje su napravile svoju vlastitu. posebno na deklarativnim i legislativnim razinama. nekako u smislu „Koliko je ostalo sekularne BiH?“ postavlja pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica u na{oj zemlji i u na{em politi~kom `ivotu. nastupa s uskli~nom re ~e ni com: Van s vje ro na ukom iz {kola! Da sam bio tamo. ako je to preciznije. kao pravo pitanje za spomenutu televizijsku emisiju poslu`io je nalaz do kojeg je do{la gospo|a Svetlana Ceni} o tome da je u pro{loj godini porastao iznos fi nan cij ske po mo }i ko ju je dr`ava izdvojila za potrebe vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. mo`emo re}i da su napravljeni zna~ajniji pomaci. Nije sporno da su. tako i u restrukturiranju i rebalansiranju pozicija politi~ke mo}i na svjetskim razinama. Tako|er. imamo prili~no razvijen. upozoravaju}e. U tom kontekstu i gledano unazad. Ali. ali sam izlaganja ve}ine sudionika imao priliku pre gle da ti u re pri zi ra nom snimku televizije HEMA. `ene. {to predstavlja veliki uspjeh i. I ta pitanja naj~e{}e bivaju postavljena ne samo povr{no. gdje. na tu re~enicu bih vjerovatno odgovorio: Van s takvom re~enicom s akademskog foruma. no `ene. okrugle stolove i simpozije odr`ane u Sarajevu kojima ne mo`ete izravno prisustvovati popratite naknadno u svojim domovima i u terminima koji vam bolje odgovaraju. u ~itavoj regiji. regionalnim i me|unarodnim razinama. skup{tine gradova i `upanija. ideolo{kim „predumi{ljajem“. ugro`enosti sekularnog karaktera bh. u ovoj prilici bih htio podsjetiti. ~es to omogu}ava da mnoga javna predavanja. nije ni ~udno da `ene preplavljuje rezignacija i da postaju sve vi{e nezainteresirane baviti se politikom kada sve ono dobro {to je propisano i za {to smo se te{kom mukom ovih proteklih go- . Me|utim. 24 posto `ena sjedi u Saboru. posljedicu intenzivnog djelovanja udru`enih `enskih frakcija stranaka koalicije. u ~itavoj regiji. februar/velja~a 2012. zahvaljuju}i opet zamjenama jer su mu{ke kolege oti{le na. manje-vi{e povezuje i podudara s nadle`nostima dr`ave i drugog prema kojem se javnost pozicionira neovisno o dr`avnoj sferi. OSLOBO\ENJE Religija i dr`ava U Pi{e: D`evad HOD@I] Religija je odvojena od dr`ave. U vrijeme komunisti~kog re`ima pojam javnosti bio je usko povezan sa samom dr`avom. gubimo dah. Pri tome se ne smije zaboravi- ti da sa slomom komunisti~ke ideologije nismo imali posla samo s promjenom re`ima nego i sa promjenom uloge religije u javnom prostoru. I Ili. formiran je i sustav dr`avnih institucija ~ija je svrha uvo|enje i provo|enje zakonskih mehanizama rodne ravnopravnosti na svim razinama. na djelu je stagna- GOST OSLOBO\ENJA Za{to i nadalje. i ne manje va`no. Dr`ava je u stanovitom smislu imala monopol nad sferom javnosti. svjesno ili nesvjesno. dr`ave i dru{tva putem vjeronauke u {kolama i tome sli~no. Na regionalnoj razini – situacija je sli~na kada su u pitanju zakonski i institucionalni okvir – uredi. tribine. ekonomske. Ili. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. Ukratko. pa i prava rodna ma{inerija ~ija je prvenstvena funkcija provo|enje rodno osvije{tenih politika. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. uglavnom. u posljednjih 10-ak godina. zamjenama). {to se i dalje de{ava? Za{to i nadalje. gotovo munjevito u dana{njem „globalnom selu“ i ~ini se da mi. kao program. fragmentarno i sporadi~no nego i u negativnom kontekstu i s ovim ili onim politi~kim i. {to se danas ne{to popravilo. Poku{ajmo proanalizirati to pitanje sa primjera Hrvatske. zna~ajnijih pomaka nema. ministarska ili druga mjesta u izvr{noj vlasti. du`ni smo i provoditi brojne me|unarodne konvencije i obveze kojih smo potpisnici. Mi smo gotovo pola stolje}a `ivjeli u sekularnom dru{tvenom poretku koji je bio utemeljen na ideolo{kim postulatima marksizma. prije svega. Tako je nedavno na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odr`an jedan forum s naslovom – navodim. u nekoj televizijskoj emisiji postavi zabrinjavaju}e. (pre)dominantnog polo`aja religije u bh. tribini. Nacionalnu strategiju za za{titu od nasilja u obitelji. Tako sam imao priliku slu{ati i izlaganje uva `e nog ko le ge pro fe so ra ]urka ~ije kriti~ko mi{ljenje i dru{tvenu intelektualnu anga`iranost ina~e iznimno cijenim. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no…i da se usprkos bitnim programskim pomacima i dalje de{ava da broj `ena. naravno. politike. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? nas se svako malo neko sjeti da na nekom forumu. nakon posljednjih parlamentarnih izbora neki bitni aspekti rodnih politika uvr{teni su u program Vlade RH. mo`emo slobodno re}i. jo{ smo prili~no daleko od dostizanja stvarne rodne ravnopravnosti i dru{tva stvarne paritetne demokracije. koja se na neki na~in podrazumijeva i sa kojom se bavimo ve} du`i niz godina – na nacionalnim. zapravo. u spletu poznatih povijesnih i dru{tvenih okolnosti. s obzirom na njihove legitimne socijalne. {tavi{e. prije svega. {to se mo`e promatrati sa vi{e aspekata i to prije svega u kontekstu globalne krize. poslove i aktivnosti. Profesor Nerzuk ]urak na spo me nu tom okru glom stolu. {to je jo{ gore. zakoni. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. I uspjele smo. legitimirao politi~ar iz Poljske kojem se ne sje}am imena a na kojeg se u svom izlaganju vrlo temperamentno referira gospodin ]urak. sa ciljem zalaganja za integriranje rodnih politika u predizborne. ba{ tamo gdje je takvu re~enicu. prije sve- niteljstva. U procesu demokratizacije na{eg dru{tva sada javnost sve vi{e valja razumijevati i konstituirati kao balansiraju}u snagu nasuprot dr`avi. vrlo po hval no. okruglom stolu. uglavnom. pozivaju}i se i na politi~ki program neke stranke u Poljskoj. da uzgred ka`em. primjerice od dono{enja Pekin{ke deklaracije UN-a iz 1995. Gledaju}i sve to. na vode}im politi- stanje je bilo zna~ajno lo{ije – samo 19. le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. obrazovne i druge sadr`aje. Jo{ zna~ajnije je pitanje promjene koncepta javne sfere. me|utim. {to je. skup{tine gradova i `upanija. kako prvenstveno u ekonomiji. kulturne. dodu{e po sje}anju – koji vi{e prili~i naslovnicama tabloida koje isklju~ivo zanima jeftino pove}anje tira`a: „BiH sekularna ili vjerska dr`ava“? Spomenutom skupu nisam mogao prisustvovati. ponovno pomalo gubimo korak. Kod nas se i u raspravama o religiji u dru{tvu jo{ uvijek u velikoj mjeri doga|a sukob dvaju razli~itih koncepata javnosti: jednog prema kojem se javnost. ali na politi~koj areni. `ensku koaliciju. Da se razumijemo. Kao povod i. U ranim devedesetima bilo je otprilike 5 posto `ena u Saboru. a. Osim toga. kao i u svim komponentama dru{tva. strategije – manje-vi{e funkcionira. ali i regionalno gledaju}i. vjerske zajednice u BiH kao i u regionu u pro te klom raz do blju u ja vnom prostoru djelovale. Na hrvatskom primjeru. godine. To je naprosto ~injenica koju svi znamo. Zakon o suzbijanju diskriminacije. a postizborno cija broja `ena na pozicijama sa kojih se odlu~uje. ko- ja vam. o 1-2 posto razlike u broju izabranih `ena. naravno. dru{tvu. kao kontrapunkt dr`avi. primjerice u Hrvatskom saboru – stagnira. prije raspisivanja pro{logodi{njih parlamentarnih izbora ih je bilo 25 posto (zahvaljuju}i. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no… Pi{e: Gordana SOBOL akata koji se mogu primijeniti na podru~je ravnopravnosti spolova. stvar- ga. ona je legitimna. le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. gotovo dojmljiv zakonsko-institucionalni okvir na planu rodne ravnopravnosti.10 TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA KOMENTARI petak.8 posto `ena izabranih direktno u Sabor. dakle. religija i dr`ava treba da budu odvojene. i @ene u regiji – gdje smo ene ~ine vi{e od polovice svjetskog stanovni{tva. ~ini nam se svima da u posljednje vrijeme promatramo i odre|ene tendencije stagnacije. pravobra- ~kim funkcijama. za svaku ozbiljnu i relevantnu raspravu o polo`aju religije u bosanskohercegova~kom dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica moralo bi se imati u vidu da se religija u vremenu komunisti~kog re`ima u Jugoslaviji nalazila na margini dru{tvenog `ivota. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave. Stvari se de{avaju ubrzano. pri je ne ko li ko da na TVBiH u politi~kom magazinu „Crta“ pod alarmantnim naslovom. alarmantno pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica. dru{tvene ili bilo koje mo}i. nekih ve}ih.

. {iljim olovku.A od kada sam to usta{a?. a koja su legitimna. izme|u redova. majku joj njenu. ako je to precizni- je. neke manje. dru`e ministre. i makar znam kako izgledaju te vezirske mahmudije. ne kad Vi po`elite. usta{a. ~ini se kako u pogledu na polo`aj i ulogu vjerskih zajednica u na{oj dr`a vi i u na {em dru{tvu moramo odgovoriti na pitanje oko kojeg bi valjalo posti}i neku vrstu minimalnog dru{tvenog i politi~kog konsenzusa. mijenjanje strategija kada su u pitanju i privla~enje i dovo|enje nekih novih `ena koje `elimo vidjeti kao dio procesa. ako ve} nisam. sve s pu{kom o ramenu. poslove i aktivnosti. pripadnika Armije BiH. nepostignutog osnovnog (dru{tvenog) priznanja religije. A danas vidimo da to nije tako. Al’ me sve kopka to {to je najtira`nija i. mo`e biti! Dokaz da sam usta{a je i to {to sam radio intervju s pred sje dni kom FBiH (ge ne ra lom HV). skakutao po sarajevskom Stupu. da rastao sam i razvijao se u skladu sa Statutom SKBiH! Jebem li ga. kako mi ministar izme|u redova poru~uje. ~lanom Tima za Koordina ci ju re vi zor skih ti mo va (Hrvat). moralnoj. usta{a moj. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. sociolo{ki gledano. ne}e Irfan pomagati tako {to }e drugu ministru i}i po }evape. bi ram si mustru lahku. Skontam. (Autorica je ~lanica Upravnog odbora Regionalnog `enskog lobija za jugoisto~nu Evropu i Parlamenta Hrvatske) rijeda. Ne zbog toga {to Vi `ivite u Veseloj nego zato {to mi je svaki ubijeni civil. treba mi javno odgovoriti. Uzmem si ~asopis Heklanje za po ~e tni ke. karitativne. evo dana. Ali. financijsku i svaku drugu potporu dr`ave? To su. koji nisu ba{ zdu{no podr`avali reviziju boraca koju radite. ministar za bora~ka pitanja FBiH. obukav{i uniformu ARBiH. iako me je on molio. ubili pripadnici HVO-a u trenutku kada je vozio kola Hi tne pomo- Pi{e: Asaf BE^IROVI] asaf. rekao. dolje desno!.Ovo mi drug ministar. mo `e bi ti! Je sam us ta {a onoliko koliko to osoba ~iju su pe tna es to go di{ nju ses tri ~nu pola godine dr`ali zato~enu u logoru HVO-a. novina napisala. ali i predstavnika institucija. te{ko!. {iljim olovku }i. od ma ja 1992. kao da smo sve zajedno povjerovale }e se njihovim dono{enjem stvari same po sebi po~eti kretati u smjeru kojim mi to `elimo. da sam „otvoreno stao na stranu Herceg-Bosne jer nikada“. stoga. Vratim se ku}i s posla. a koje danas nisu u dovoljnoj mjeri zainteresirane? Kako posti}i da i njima pitanja rodne ravnopravnosti budu u sferi njihovih interesa? Osobno zagovaram nove dijaloge izme|u politi~arki. no }e Irfan raditi na ugovoru o djelu i za 500 KM pomagati u sastavljanju spiska organizatora otpora! ^uj to! Sigurno je. ipak. Veli: . @ena me zagrli. Sarajevo) ku{ali. i mobitel kad mi zazvoni. Mislim da se to u budu}nosti mo`e pokazati presudnim. na zakonsku. 2011 . Dakle. KOMENTARI POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA 11 P jo{ uvijek djeluju. poru~uje da sam usta{a! Mogao je vala re}i i da sam {upak. religija javlja kao relevantna. ravnopravno s drugim nevladinim organizacijama.OSLOBO\ENJE petak. Srbima. kakvi su ovo noviteti? Tim prije {to supruga zna da ja naizust izgovaram sastav posljednjeg Centralnog komiteta SKJ. novinar jedva do~ekao. metkom u potiljak. ~uje se skladba partizanske pjesme “Uz mar{ala Tita. A~kerovom gro bu. `ene se mo`da ne snalaze najbolje u unutarstrana~kim zamkama i nadmetanjima ili jednostavno nemaju snage da se i na tom planu bore i dokazuju u jednom vi{emanje tradicionalno mu{kom okru`enju. Vi se. ba{ ne cvjetaju ru`e i kada }emo se itekako morati boriti za zadr`avanje razine prava koja imamo danas. rukujete s njim na sastancima kojima zajedni~ki prisustvujete. Nejse! Mislio sam. Ili. poljubi. kada su u pitanju `ene i njihovoj polo`aj. premda ih je sijaset napisanih. Evo. Napi{em da je Ivan Jur~evi}. Osim toga. Kad fakat! Zukan Helez. na`alost. „nisam objavio pri~u o stradanjima Bo{njaka u Vrbanji“! Plus „branim vojne odrede koji su nosili ku kas te krsto ve. Pritom }u navratiti i do naselja Vesela i napraviti pri~u o tome kako su pripadnici Armije BiH u Veseloj ubili. fo to gra fi san ispod je be ne svastike koju i Vi i ja mrzimo! No. ostaje samo mrtvo slovo na papiru. svoj }u. tre balo bi da objasnim za{to sam. Evo. jednako bitan. Treskavici. dru`e ministre. treba mu i javno odgovoriti. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? Ako se vjerske zajednice kao nevladine organizacije bave socijalnim. NGO-a. naime. socijaldemokratske Vlade. kao i unutar politi~kih stranaka. Problem je samo mo`emo li tako dalje? Jesmo li se umorile od stagnacije i tapkanja u mjestu? Moramo li ipak ne{to mijenjati u na{im pristupima? Mo`emo li potaknuti neke nove razgovore. a me|u njima i neke koji su se borili za ovaj grad i ovu BiH! . 24. zanimljivu. sve zalijevaju}i viljemovkom i pivom za 260 KM bud`etskih para! Ja. pla ni na ma oko Olova i Vare{a! I danas je. obrazovnim i drugim poslovima od dru{ tve nog zna ~a ja. Asafa i Bobana S danas? dina izborile (u {to su uklju~ene i zakonom propisane kvote). ka`e ministar. no }e ga savjetovati. nevladinim i gra|anskim aktivizmom. fakat nerado i s osje}ajem ne lago de. proku`ili ste me! Razaram BiH! Najprije sam to ~i nio do bro vo ljno. {ta su to vezirske ma hmudije!? Ono jelo koje ste. sedam civila Hrvata. Hrvatima. organizacijsku... a Oslo bo |e nje obja vi.becirovic@oslobodjenje. bojovni~e moj! Kontam.Ma gdje si ti. za savjetnika. ministre. umre`avanje i sli~no. Po tom se pru `im na oto man. “gnusno” slagao (eki. ~esto sklonije baviti se neformalnim. s obzirom na njihove legitimne socijalne. strategijama. Moramo ne{to mijenjati jer mi se ~ini da smo pomalo uspavane silnim zakonima. predsjednik udruge koja je u Koordinaciji bora~kih udru`enja FBiH. koja ovdje mogu postaviti samo u natuknicama.restoran Park prin~eva. kona~no. nego vrat! A Irfanov je problem {to }e savjetovati za 500 KM mjese~no! Sad. I u njoj. prava pi ta nja za sva ku od go vor nu ras pra vu o re li gi ji u na {em dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine. nije {ija. izuzetno zna~ajan. va`na i. makar ga i “moji” ubili. A ishod te borbe bit }e. Evo zore. Tome me je u~io. nerado.. a proporcionalno obimu takvih svojih aktivnosti. uredima. red je i da “branim vojne odrede koji su nosili kukaste krstove” I to tako {to na|em. rekne ona. {to se posebno reflektira i na njihovo pozicioniranje na izbornim listama. do aprila 1996. kulturnim. religija i dr`ava treba da budu odvojene. fo to gra fi ju bo jo vni ka HVO-a iz Bugojna koji su se slikali ispod kukastog kri`a. a koje smo uspjele ugraditi i u sam program novoizabrane.ba ^lan i ministar me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. ministar Zukan ni je ma la za je ban ci ja! Hem je ~lan i ministar. karitativnim. dogovore. zbunjeno pitam suprugu. hem me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. kulturne. manipuli ra nju i ko ri {te nju po zi ci je mo}i koja (mo}) je u temeljnom pogledu kompromitiraju}a za njihovu izvornu misiju. i ho}e li njegovo ostvarivanje pomo}i ve}oj mo}i `ena. neke vi{e. Religija je odvojena od dr`ave. i Status SKBiH! Uzgred. posebno kada se do|e do onog klju~nog momenta – tj. onomad i zajedno s kolegama (12. politikama. U takvoj perspektivi pitanje religije u ve}ini na{ih rasprava javlja se kao pitanje jo{ uvijek neostvarenog. eshatolo{koj perspektivi. Stoga }e biti zanimljivo promatrati. Najprije sam. odno sno oznake fa{ista!“ Malo mu. februar/velja~a 2012. . After noon. odnosno socijalno djelotvorna ~injenica. 12. Pi{em i o zlo~inima nad Bo{njacima. al’ da sam terorista. veli. zagovaranje. gdje se vi{e koriste njima bliskije tehnike kao {to su pregovaranje. A {to se teksta o nastradalim Bo{njacima u Vrbanji ti~e. pogotovo kada su u pitanju i dobivanje i preuzimanje ve}e odgovornosti na svim razinama. pa zaklju~uje da je „Be~irovi} stao na stranu razara~a BiH“! . a. koliko }emo uspjeti ostvarivati svoje ciljeve. Ja ne! Kako god. pogotovo u svjetlu ~injenice da sredinom slijede}e godine Hrvatska postaje integralni dio Europe. Pitanje se ne odnosi na to kakav stav svako od nas ima prema religijskom bitku u njegovoj transcendentalnoj. i nji ma tre ba da ti pri li ku da ka`u koju! Budu}i sam prevejani usta{a. upravo na primjeru Hrvatske. Nije. Ovdje je rije~ o religijskom bitku kako se on javlja u njegovom dru{tvenom kontekstu u kojem se. u znaku ideolo{kog i nacionalisti~kog nastojanja na prisvajanju. a tamo.Od jutros! Pi{e u Avazu! Strana osam. reknem ja `eni. me|u ostalima. materijalnu. imaju li pravo. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave. napisati kad ja budem htio. One su.. razaram. poti~em iz siroma{ne radni~ke porodice. Dakle. gnusno!) da je za ~etvrtog savjetnika anga`ovao Irfana Ljevakovi}a. . nerado. Igmanu. kada se odre|uje tko }e biti na kandidacijskim listama i na kojim pozicijama?! Jedan od odgovora na taj problem le`i u ~injenici da unutarnji hijerarhijski ustroj politi~kih stranaka i nadalje le`i uglavnom u mu{kim rukama i ~esto predstavlja prepreku ve}em sudjelovanju `ena. i u regionalnom smislu. ja jesam usta{a onoliko koliko to ~ovjek ~ijeg su zeta. juna~koga sina” . obrazovne i druge sadr`aje. nekako me je sramota i pomisliti na njih – vidim svaki dan ljude koji po kontejnerima tra`e koricu hljeba.

S. no uvi|aj koji je ju~er obavljen trebao bi utvrditi da li i {ta nedostaje iz radnje. 24. voza~ je. prema radnji se uputio i Elvir B. kako nezvani~no saznajemo pukim slu~ajem umalo mogao biti otkriven. Nakon par minuta do Bukvi}eve radnje oti{ao je Elvir. Tijelo ubijenog iznose iz fotografske radnje Foto: [. (1987). L. a koju su slu`benici Odjela krim-policije SJB-a Prijedor i Sektora krim-policije CJB-a Banja Luka zaustavili na magistralnom putu Banja Luka . Zeki}eva je preminula na mjestu. pre{ao u lijevu traku te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret. oteo mu mobitel i udaljio se. Razbojnik je. Vehid je prijatelja potra`io u radnji. Vjerovatno su se Vehid G. ta. preti~u}i kamion u vlasni{tvu firme Mepas iz [irokog Brijega. je. Me|utim. skrenuo udesno. obojici nastanjenim u op}ini Gra~anica. Elvir je fotografa na{ao pokrivenog.Prijedor u mjestu Omarska. kada je audijem 80 udario u kamion skania. i da se to desilo 20-ak metara od policijske stanice u ovom naselju. kako bi se utvrdilo da li je eventualno bio pod dejstvom alkohola. do{ao da potra`i fotografa. u mjestu Bistarac kod Lukavca. bio suvoza~ u opel astri. zavr{io je u kanalu pored puta. bio na vratima Bukvi}evog Fotostudija. Oko podneva Mujo je imao obi~aj piti kafu sa kom{ijom Vehidom G. povukao ulazna vrata. Priveden 21-godi{njak iz Ljubije Uhva}en sa spidom Adis Hasanba{i} (21) iz Ljubije kod Prijedora uhap{en je u srijedu nakon {to je policija kod njega prona{la dva kilograma spida. policajci su pretresli Hasanba{i}evu ku}u u Ljubiji. rekli su da nisu nikad vidjeli takav stravi~an zlo~in. dok je voza~ kamiona pro{ao bez ve}ih povreda. Kom{ija Vehid G. Zeki}eva je `ivjela u blizini mjesta nesre}e. O doga|aju je obavije{ten de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. potrparola MUP-a Kantona Sarajevo policija je pozvana u 15. mada je. Kombi se kretao unazad. Kako nam je potvr|eno u Tu`ila{tvu TK-a. koji su ubijenog znali kao po{tenog i dobronamjernog ~ovjeka koji se fotografijom bavio od prije ra- “Ne znam kako je neko mogao tako ne{to uraditi. Uz saglasnost banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva te po naredbi nadle`nog sudije.10 sati i u fotografskoj radnji zatekla be`ivotno tijelo 67-godi{njaka ubijenog o{trim predmetom. Nju je kombijem Zeni~ke industrije mlijeka . i Elvir B. S. vidio je da su vrata radnje bila otklju~ana. a krenula je u prodavnicu u koju je nekoliko minuta ranije ZIM-ov kombi dostavio robu. na njegovo iznena|enje. januara u Srebreniku. koji je naredio da se izvr{i obdukcija tijela nastradalog. da ru~a dok se Bukvi} ne vrati. najvjerovatnije. koji je Ali} poku{ao da pretekne. te prijete}i no`em. presreo maloljetnika. ali i uzmu uzorci krvi i urina voza~a kamiona skania. dok je vozilo prona|eno i bi}e vra}eno vlasniku. te oborio `enu. OSLOBO\ENJE Maloljetnik ostao bez mobitela Rasvijetljena kra|a vozila u Srebreniku Slu`benici krim-policije Grada~ac u saradnji sa kolegama iz PU Gra~anica identifikovali su kradljivce golfa koji je “nestao” 10. Protiv njih }e biti podnesen izvje{taj Kantonalnom tu`ila{tvu Tuzla. a radi se o M.. Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja Ubijen fotograf Mujo Bukvi} Mujo Bukvi} prona|en je zaklan u podrumu svog Fotostudija. kako bi se utvrdilo da li je bio pod dejstvom alkohola. S. preti~u}i audijem. obdukcije.Doboj. ali su ona. februar/velja~a 2012. Mi. K. S. Ali} je. Aida Zeki} (66) poginula je ju~er ujutro u udesu koji se dogodio u Ulici Jalimamov put u zeni~kom naselju Jalija. kako je potvr|eno iz sa ra jev ske po li ci je.053 kilograma spida i mobitel. potvr|eno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.. vlasnik Fotostudija u Ulici Omladinskih radnih brigada do broja sedam u sarajevskom naselju Dobrinja II ju~er popodne je brutalno ubijen u svojoj radnji. (1989) i B.12 CRNA HRONIKA Nepoznati napada~ u srijedu je usred dana u Bolni~koj ulici u Sarajevu presreo i oplja~kao maloljetnog P. Prema rije~ima Irfana Nefi}a.ZIM udario [. Vehid se uputio u obli`nji ugostiteljski objekat Bistro i naru~io }evape. Ljekari lokalnog Doma zdravlja smrt Ali}a su konstatovali na mjestu udesa. sa ubicom mimoi{li u svega nekoliko desetina sekundi. na njegovo ~u|enje bila zaklju~ana. P. a policija radi na identifikaciji i pronalasku napada~a. Pretpostavka je da je ubica zaklju~ao vrata radnje dok je bio unutra. Sa mjesta udesa Uvi|aj je na mjestu nesre}e. D. Naime. kao i obi~no ju~er do{ao do Bukvi}eve radnje. tu`ilac je Osnovnom sudu Prijedor uputio prijedlog za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora Hasanba{i}u. Hasanba{i} je. Udes u Bistarcu kod Lukavca Poginuo Dino Ali} Ali} je. jer je on bio zaklan od uha do uha” ispri~ala . i vidio da je Vehid G. Kamion. Za sada policija nema osumnji~enih. Jo{ vi{e iznena|uje ~injenica da je Bukvi} u svojoj radnji zaklan. kako bi Ali} izbjegao sudar sa skanijom. uposlenik ovog ugostiteljskog objekta kako bi kucanjem na staklo dozvao Muju Bukvi}a za kojeg je mislio da se nalazi u podrumu. iz Zenice. te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret Trideset{estogodi{nji Dino Ali} iz @ivinica smrtno je stradao u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er ujutro dogodila na magistralnom putu Tuzla . saznajemo. a potom i pregazio. Za sada nije poznato da li se radi o zlo~inu iz koristoljublja. B. Na vratima je pisalo da se vlasnik nalazi u blizini i da se vra}a u 15 sati. Nakon saslu{anja. ali i astru te u njegovoj putnoj torbi prona{li dva paketa spida ukupne te`ine 2. je vlasnica jednog ugostiteljskog objekta na Dobrinji. Kako je kasnije ispri~ao. koju je vozio Denis Hasanagi} (20) iz Ljubije. SULTANOVI] Mimoi{li se sa ubicom Skupa sa Vehidom G. Oni koji su Muju vidjeli. sa slu`benicima Policijske uprave Lukavac. Vidjev{i to. K. potvr|eno nam je iz CJBa Banja Luka. Ju~er u zeni~kom naselju Jalija Kombijem usmrtio pje{akinju Voza~ je priveden u slu`bene prostorije policije radi uzimanja uzoraka krvi. Nakon uvi|aja tijelo ubijenog je vozilom KJKP Pokop odvezeno u prosekturu na Barama radi D. petak. . a ubica je prijateljima ubijenog ispred nosa pobjegao iz radnje [ezdesetsedmogodi{nji Mujo Bukvi}. obavio de`urni kantonalni tu`ilac. a Elvir je si{ao u podrum gdje se nalazi spu`va na kojoj je Bukvi} znao da prilegne. te je pobjegao prije nego {to je Elvir B. pre{ao u lijevu traku. D. [okirani gra|ani Ubistvo Muje Bukvi}a {okiralo je stanovnike ovog sarajevskog naselja.

{ke struke i uposlenik MUP-a KS-a. U gepeku smo prona{li i vizit-kartice na ime Jasmin Bahto (od kojeg je auto otet. kazao je Dizdar. kojeg je dr`avni tu`ilac ^avka ispi ti vao o ka ra kte ris ti ka ma ure|aja oduzetih od Turkovi}a. op. optu`eni za vo|enje zlo~ina~ke organizacije kazao da bi takav ure|aj. U optu`nici se navodi i da su to u~inili upu}uju}i mu verbalne prijetnje i pokazuju}i mu pi{tolje zataknute za pojas. 1. kojem je banjalu~ki Osnovni sud odredio pritvor zbog kra|e. vje{tak grafolo- .a). Katana je kazao da je vje{ta~enjem utvr|eno da sva ~etiri potpisa pripadaju Zuli}u. te prijete}i no`em. elektrotehnike Remzije Gu{i}a. op.OSLOBO\ENJE petak. U svom ranijem iskazu Maka{ je na fotografijama osoba koje su mogle sjediti s Turkovi}em prepoznao svjedoka pokajnika Isljama Kalendera i Suada Glavini}a (u ranijem postupku pravomo}no oslobo|enog optu`bi za u~e{}e u plja~ki.Ovi ure|aji mogu ometati signale opsega 800. O. te Turkovi} i Mithat Zahitovi} tra`ili od Zuli}a da na ime Muamera Zahitovi}a prepi{e 12. niti vas neko mo`e nazvati na mobitel niti vi ikoga mo`ete zvati. od radnice zatra`io da mu preda novac. Vje{tak protivpo`arne za{tite Muris Dizdar. One nisu izgorjele jer vjerovatno nije bilo dovoljno kisika za plamen. na|ene ~etiri automatske pu{ke Me|unarodnog aerodroma Sarajevo 5.17 posto dionica fabrike Klju~.a). a forenzi~ari su u njemu prona{li i ~etiri duge cijevi . kojim predsjedava sudija Izo Tanki}. Ismet Katana. U optu`nici se. . ju~er je kazao da je od Tu`ila{tva BiH dobio naredbu da analizira snimke videonadzora iz Cargo- Prijetnje i pi{tolji Sabahudin Maka{. Zoran Ga{i} (40). a drugi kupio. odvela Emina Vuki~evi}.000 eura uputio protiv ^avke. pojasnio je Gu{i}. ali i izvan nje. potvr|eno je iz CJB-a Banja Luka. U Bosanskoj Gradi{ci uhap{en je Mihajlo Kalini} (26). Vizit-kartice . rekao je da se Turkovi}a sje}a iz tog perioda jer je nekoliko puta sjedio u ovom restoranu sa jednom `enom. opet nabavio?! . Njegovo posjedovanje obi~nim gra|anima nije dozvoljeno. godine. svjedokstru~na osoba i uposlenik FUP-a na mjestu informati~ara.a). nakon ~ega ih je do Nijaza Zubana. rekao je ju~er u Sudu BiH na nastavku su|enja za nekoliko monstruoznih ubistava i druga te{ka krivi~na djela prvooptu`eni Zijad Turkovi}.Taj drugi.Nisam uspio da dobijem odgovor da li spomenuti plja~ka{ u ruci dr`i ne{to. kojem je pritvor odre|en zbog nano{enja te{kih povreda. Elmedin Kobiljak. nakon ~ega je plja~ka{ istr~ao iz trgovine i pobjegao bez plijena u nepoznatom pravcu. Hod`i} je dodao kako je shvatio da je rije~ o plja~ki tek kada je vidio da se vre}e s novcem ubacuju u d`ip. I opet }u ga kupiti da me ne bi prislu{kivali. kori{tenom u plja~ki. op.900 megaherca. Me|utim. in`enjera Svjedok Sabahudin Maka{ U zapaljenom audiju. koji je 2007. Dk. voza~a na Me|unarodnom aerodromu Sarajevo i svjedoka plja~ke. rekao je odgovaraju}i na pitanja tu`ioca ^avke. ju~er se nije mogao sjetiti jesu li to bili ba{ oni.automatske pu{ke. podsje}amo. dodao je Turkovi} i objasnio da se fiksni ometa~i signala koriste i u pozori{tima ili drugim zatvorenim prostorima kako ljudima koji su zaboravili isklju~iti mobitele oni ne bi zvonili. Hod`i} je ponovio da su plja~ka{i u{li u Cargo-centar i zatra`ili {efa. kako se navodi u optu`nici. . Me|utim. centra Sarajevskog aerodroma. zapaljen nakon {to je iskori{ten za plja~ku dva i po mi li ona KM iz Car go-cen tra Turkovi} i advokat Fahrija Karkin na ju~era{njem pretresu [ta je sa prijavom? Turkovi} je ju~er Sudsko vije}e Suda BiH. te traga za razbojnikom. Utvrdio sam da je vozilo posuto zapaljivom te~no{}u iznutra i izvana i onda zapaljeno upotrebom otvorenog plamena. decembra 2007. a tri u drugom dijelu vozila. Gu{i} je rekao da se prenosni ometa~ signala mo`e puniti u automobilu. kazao je kako je to vozilo u potpunosti izgorjelo. kazao je Maka{. prona|en je u Banjoj Luci. navodi da su optu`eni u predmetu Turkovi} Muamer Zahitovi}. upu}en je da se o tom konsultuje sa svojim advokatom Fahrijom Karkinom. Njegov zadatak je bio da utvrdi da li jedan od plja~ka{a u desnoj ruci dr`i klju~. zapravo generi{u {um koji ometa signal mobitela u zatvorenoj prostoriji. februar/velja~a 2012. za {ta se terete Turkovi} i ostali. 24. banjalu~koj Ulici Starine Novaka. a nije isklju~io mogu}nost da je takvo ne{to mogu}e i sa fiksnim ometa~em. upitao {ta je s njegovom krivi~nom prijavom koju je zbog navodnog uzimanja mita od 30. uposlenica je po~ela dozivati pomo}. S. .800 i 1. koji je nekada pripadao Predsjedni{tvu BiH. L. ~ije posjedovanje gra|anima nije dozvoljeno. Ure|aji koje jo{ zovemo d`ameri (jammer). Drugim rije~ima. fiksni ometa~ kupio sam kako me ne bi prislu{kivali vrsni haker tu`ilac Oleg ^avka i Almir D`uvo (direktor Obavje{tajno-sigurnosne agencije. ali i sa dvo ji com mu {ka ra ca.Audi se nalazio u biv{oj kasarni Ned`ari}i.Pokretni ometa~ signala za mobitele dobio sam prilikom kupovine blindiranog audija. kao i Milan Marjanovi} (62).Turkovi}a sam upamtio jer je jednom zaboravio mobitel po koji se vratio i poslije toga sam vi|ao njegovu fotografiju u novinama. . Me|utim. Ju~er je dovr{eno ispitivanje D`emala Hod`i}a. izja vio je da je vje {ta~enjem potvr|eno da potpis na ugovorima o prometu vrijednosnih papira pripada Nijazu Zuli}u. Jedna duga cijev je bila u gepeku. godine bio zaposlen u restoranu Trattoria Due. tada{njeg direktora Cargo-centra i sada{njeg optu`enika u ovom predmetu. Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [titio sam se od ^avke i D`uve Uz obja{njenje da je pokretni ometa~ signala dobio uz audi koji je nekada koristilo Predsjedni{tvo BiH. koji je. u sarajevskom naselju Saraj-Polje. 13 Troje uhap{enih po potragama Pozivi u pomo} otjerali napada~a Maskirani razbojnik upao je u srijedu u trgovinu “Sanja” koja se nalazi u . koji je vje{ta~io audi Q7. Policija je izvr{ila uvi|aj. Hilmija Ma{ovi}. za kojim je na snazi bila centralna potjernica raspisana zbog kra|e. Prvooptu`eni je ovo rekao tokom saslu{anja vje{taka elektrotehni~ke struke dipl. CRNA HRONIKA Policija CJB-a Banja Luka u srijedu je privela tri osobe za kojima su raspisane potjernice.

I ponuda najpoznatijih kvalitetnih robnih marki iz podru~ja zdravlja. ne bi trebalo biti pojava te vrste. i 2010. fotografe. On navodi da dosta faktora uti~e na pojavu klizi{ta. dm zelena turneja uvod je u novu dm kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ kojom }e dm i gra|ani imati priliku zajedni~ki doprinijeti o~uvanju okoline tokom aprila 2012. snio nam je Mula}. imamo intenzivnije aktiviranje i reaktiviranje klizi{ta. imamo umjereno aktiviranje klizi{ta. alverde. dm zelena turneja na svom }e putu do @eneve poruke o ekolo{koj odgovornosti. do 30. a predstavlja seriju doga|anja kojima je ideja vodilja senzibilizirati {iru javnost o ekolo{ki osvije{tenom djelovanju te u sklopu nekoliko doga|anja okupiti umjetnike. Naj~e{}i uzrok su padavine. Miralem Mula} ispred mape na kojoj su obilje`ena klizi{ta OKOMKAMERE U Me|ugorju ispra}ena dm zelena turneja dm zelena turneja uvod je u kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ koja }e biti provedena od 1. Aktivnosti CZ-a Poplave su jedan od naj~e{}ih uzroka klizi{ta. pesticida. kompanije i pojedince koji kroz svoj `ivot i rad nalaze inspiraciju u prirodi. Gornja Tuzla… “U slu~aju nekih ve}ih padavina. OSLOBO\ENJE Skoro ~etvrtina op}ine le`i na klizi{tima Ho}e li se ponoviti U tuzlanskom naselju Crvene Njive 5. Imamo iskustva u Tuzli da kada padne u intervalu od 30 do 50 litara po kvadratnom metru. O tome trebaju li gra|ani strahovati od aktiviranja klizi{ta. U skladu s izvornom idejom o~uvanja okoline i zdravijeg na~ina `ivota ju~er su kupci u Me|ugorju imali priliku prisustvovati i degustaciji Alnatura Bio proizvoda koji se mogu kupiti isklju~ivo u dm prodavnicama te su proizvedeni od poljoprivrednih sirovina na bazi ekolo{kog uzgoja.O. muzi~are. U objektivu na{e kamere ju~er su se na{li radnici koji odvoze snijeg sa Trga `rtava genocida u Srebrenici. 5. Tu padavine nisu bile uzrok“ obja. Centar.311-510 303-500 282-411 280-738 38 32 DJEVOJ^ICA DJE^AKA U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 70 beba. ka`e Mula}. Dan za{tite prirode i Dan o~uvanja okoli{a. U sklopu zelene turneje elektri~nog automobila „na dm utika~“ ju~er su stanovnici Me|ugorja imali priliku saznati prednosti ovog ekolo{ki u potpunosti prihvatljivog i jeftinijeg na~ina prevoza. dm je tako|e poznat i po posebnom asortimanu {iroke palete proizvoda koje odlikuje visok kvalitet i najpovoljnija cijena pod nazivom moja marka. Sloveniji. Organska hrana dobra je za ljude i okolinu jer je zasnovana na ekolo{kim principima proizvodnje koji izbjegavaju upotrebu vje{ta~kih hemijskih sredstava poput vje{ta~kih |ubriva. godine” isti~e Mula}. O dm drogerie marktu 43 dm prodavnice u BiH mali su. Samo jedna osoba je pre`ivjela. Centar. Uklanjanje snijega Zaposlenici tuzlanskih komunalnih preduze}a su tokom snje`nih padavina uglavnom uklanjali snijeg sa glavnih saobra}ajnica u gradu i puteva u naseljima. Kada je u pitanju 50 do 70 litara. Crvene Njive? Najve}a prijetnja od pokretanja klizi{ta nalazi se na 16 lokacija. Gornja Tuzla… Klizi{ta u ovim mjestima dr`imo pod budnim okom” . prema rije~ima na{eg sagovornika. a preko 70 litara imamo jo{ intenzivnije aktiviranje. razgovarali smo sa Miralemom Mula}em iz Zavoda za urbanizam Op}ine Tuzla. Tu se ranije vr{ila eksploatacija pijeska. godine aktiviralo se klizi{te koje je u nezapam}enoj tragediji progutalo ku}u u kojoj se nalazila ~etvero~lana porodica Salki}. Raport iz porodili{ta DE@URNI TELEFONI MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122. M. dm zelena turneja povod je i za podsje}anje i motivisanje gra|ana na ekolo{ki prihvatljivo pona{anje prilikom kupovine.kroz koji dm odra`ava svoju poslovnu filozofiju. slikare. aditiva i medicinskih proizvoda. Profissimo. 250-011 123. Dontodent. a u cilju smanjenja broja jednokratnih vre}ica odba~enih u okoli{. Tako dm green city project zapo~inje dm zelenom turnejom i nastavlja se kroz niz doga|anja na Dan planete Zemlje. postoji li prijetnja da se ove godine ponovi slu~aj iz Crvenih Njiva? Drugi faktori „Na to je te{ko odgovoriti. Uz to. babylove.14 TUZLANSKA KAPIJA petak. prema dosada{njim iskustvima. promovisati i u gradovima u Hrvatskoj.2012. “Radi se o mjesnim zajednicama Crvene Njive. mnogo drugih faktora je dovelo do aktiviranja klizi{ta. ali vrijedan dio vi{e od 2. ugodna i moderna atmosfera prostora te izrazito povoljne cijene iznimno kvalitetnih proizvoda itekako opravdavaju slogan TU SAM ^OVJEK. Pripremio Samir KARI] . a stru~njaci ka`u da se na ~ak 23 posto povr{ine op}ine Tuzla nalaze klizi{ta. No. Dodaje da Civilna za{tita Tuzle ve} provodi odre|ene aktivnosti kako bi se sprije~ile eventualne poplave i klizi{ta. jer je to bila specifi~na lokacija. godine u svim dm prodavnicama dm zelena turneja ju~er se iz Me|ugorja otisnula put @eneve. doma}instva. godine. Das gesunde Plus. Kruna projekta je dodjela dm green city nagrade kojom se odaju priznanja najistaknutijim pojedincima i kompanijama na polju ekolo{kog anga`mana. entuzijasta. gdje }e im se na zanimljiv na~in prezentovati neki od aktuelnih ekolo{kih problema te zajedni~ka nastojanja u pronalasku alternativa i rje{enja. ali i nelegalna gradnja. evidentirano je jo{ 589 lokacija na kojima bi se moglo pojaviti klizi{te.400 dm prodavnica {irom Evrope u kojima ljubazno i stru~no osoblje. kao zdravom na~inu `ivota. Tuzla danas le`i na 1. kao {to smo imali 2001. Jessa i druge. TU KUPUJEM .313 klizi{ta. ku}nih ljubimaca te foto i bebi programa neprekidno se pro{iruje i nadogra|uje inovativnim i ujedno ekolo{ki prihvatljivim proizvodima. Denk mit.415 kilometara do jednog od najposje}enijih svjetskih sajmova automobila jeste ona iz obi~nog priklju~ka na struju kakav postoji u svim doma}instvima. decembar 2010: Klizi{te progutalo ku}u porodice Salki} kao {to su ^aklovi}i. . postoji mogu}nost reaktiviranja klizi{ta. Voza~ki tim Mario Petrekovi} i Marko Lasi} Nered demonstrirali su na~in punjenja nesvakida{njeg automobila ispred dm prodavnice u Me|ugorju na adresi Sivri}a bb. ljepote. februar/velja~a 2012. Ali. umjetnika i kreativaca ~ija je motivacija o~uvanje prirode i svih njenih ljepota. zatim nelegalno se gradilo… Dakle. Ovih dana je krenulo uklanjanje i odvo`enje snijega iz centralnih dijelova grada. 282-436 124. U Me|unarodnoj godini energetske u~inkovitosti dm se pridru`io organizaciji dm green city projecta u sklopu kojeg }e provesti nekoliko inicijativa u svrhu okupljanja {to ve}eg broja gra|ana na dm green city doga|anjima. Ipak. i to u mjesnim zajednicama ^aklovi}i. Tako na policama dma potra`ite robne marke Balea. a jedina energija koju }e elektri~ni automobil XD Concept kompanije DOK_ING XD koristiti na putu dugom 1. Austriji i Njema~koj. Sirovine tih proizvoda se pa`ljivo prera|uju s ciljem da se sa~uvaju vitalni sastojci i puno}a originalnog okusa. dm green city project Green city project nastao je inicijativom grupe pojedinaca. a ovih dana se snijeg ubrzano otapa. Zavod je odredio 16 prioritetnih lokacija koje predstavljaju najve}u prijetnju gra|anima. Tako su ju~er svi dm kupci u Me|ugorju za kupovinu iznad 20 KM dobili pamu~ni ceker na poklon.4. decembra 2010. 24. Ovaj asortiman je jedinstven i mo`e se kupiti samo u dm prodavnicama.

24. februar/velja~a 2012.OSLOBO\ENJE petak. OGLASI 15 .

KOLA od 22........000.. januara saop{tilo da ne postoji bilo kakav osnov za sumnju u krivi~nu odgovornost Dikovi}a za ratne zlo~ine.2012... gradnje dr`avne Hrvatske ceste imaju svoje kontraargumente..424......... Za vrijeme biv{e hadezeove Vlade iz dr`avnog prora~una u po~etku je izdvajana suma novca dovoljna samo za konzerviranje ve} izvedenih minimalnih radova.... On je za B92 rekao da je odluka o odr`avanju lokalnih izbora na sjeveru Kosova...5. milijunima kuna.. jer nije bilo novca..2............ OSLOBO\ENJE Izvo|a~i podnijeli tu`bu zbog zastoja gradnje pelje{kog mosta Prijava protiv na~elnika General{taba Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije stigla je krivi~na prijava Fonda za humanitarno pravo protiv na~elnika General{taba Vojske Srbije Ljubi{e Dikovi}a...... ..JACKPOT: - DOBITNA BOJA: CRVENA 05 13 24 27 35 43 Fond dobitaka za odaberi boju Fond za dobitak prve vrste .. i ovdje medalja ima dvije strane...9.. ka`u.....P...40 KM Fond za dobitak treće vrste 20%: ... 4.00KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-A UZ 04.....70 KM Jackpot ukupno: .00 KM Nagradni font 50%:.02.80 KM Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30%:.60 KM 77.000.........52 KM DOBITNI BROJ JOKERA JE NEMA NEMA 2 8 57 456 3 4 3 5 JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka broj dobitaka Iznos NEMA J.2012 godine ... naveo je Zukorli}..2.........788..86.. Taj poziv uputilo je 14 nevladinih organizacija.. kazao je on.00 KM 207.... možete provjeriti i eventualne dobitke.. vrste (4 broja): Broj dobitaka 4. Za Vladu premijera Zorana Milanovi}a (SDP) to je Zukorli} kritikuje i Crnu Goru Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli} ocijenio je da se samo spominjanje Sand`aka u Crnoj Gori tretira kao antidr`avni ~in..P. On je u intervjuu za ju~era{nje podgori~ke Dnevne novine naveo da crnogorske vlasti ne ispunjavaju obavezu preuzetu pred referendum o nezavisnosti Crne Gore da se garantuje Sand`aku pravo na prekograni~nu regiju. Skup{tine i predsjednika dr`ave... No...80 KM Akumulirano u fondu za jackpot: .117.848......30 KM 35 27 43 24 13 05 5 7 Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Ukupna uplata Loto 6/45: ..80 KM 811 7...79. Vlade...... i formalni investitor Hrvatske ceste tvrde da ni Konzorcij nije ispunio svoje obaveze Skupa prometnica Vrijednost ove investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura (oko 2 milijarde kuna). problemati~nim smatraju tvrdnju splitskog Konstruktora o pretrpljenoj {teti od 50 milijuna kuna jer je od cijele logis- tike i mehanizacije na mjestu gradnje mosta.....26.... proizvodi poltrone. Tvrdi se da spomenuti konzorcij tra`i od{tetu od dr`ave u iznosu 119 milijuna kuna.... Po njima........ KOLO SUPERLOTO-A OD 22...90 KM 1.. ali se ve} tada prognoziralo da }e cijena biti ve}a projekt koji sigurno nije me|u prioritetima. KOLA SUPER LOTA OČEKIVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKERA 131....... Postupak se vodi pred stalnim arbitra`nim sudi{tem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu..56.. Tra`e od{tetu od 119 milijuna kuna (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Vrijednost investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura. pa su pretrpjeli materijalnu {tetu koja se mjeri.....00 KM O igrama na sreću Lutrije BiH možete saznati na www..... SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA J......232.......129..130...862.......Nije to toliko alarmantno......... navodno. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1 2...803....832.....646.... Konzerviranje Kao u svakom sporu. Ekonomski stru~njaci savjetovali su tada da se svi radovi na gradnji mosta odmah stopiraju.........926....90 KM BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA Dobici Broj dobitaka 1............. navodno..00 KM 0......90 KM 10.......40 KM Fond za ostale dobitke: ... jer za po~etak gradnje nisu ishodili ni gra|evinsku a niti lokacijsku dozvolu.. po modelu Srbije.2012..50 KM Fond za dobitak četvrte vrste 35%: . ali mislim da Crna Gora treba da ima dijalog sa autenti~nim Bo{njacima i da prestane da...... Tu`ba nesu|enih izvo|a~a radova temelji se na tvrdnjama da su zbog gradnje pelje{kog mosta anga`irali ljude i tehniku ali im je nemogu}e bilo izgraditi ugovoreno.... a sigurno je da ne}emo. Jadranka DIZDAR Izbori na Kosovu te{ko izvodljivi Dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanovi} ka`e da se izbori na Kosovu ne mogu provesti bez pune saglasnosti me|unarodnih faktora na Kosovu...........3...ba gdje. onda nam jedino ostaje da postignemo sporazum sa me|unarodnim misijama na Kosovu.....................02..........6.. ali se ve} tada prognoziralo kako bi cijena gradnje mogla biti ~ak dvostruko vi{a zbog gradnje prometnica preko Pelje{ca. a prije dvije godine Hrvatskim cestama bilo je. vrste (1 broj): UKUPNA UPLATA: .....529... takođe.40 KM 47 68........ a most je trebao biti izgra|en u roku od ~etiri godine....... koja }e tra`iti pun konsenzus svih politi~kih aktera. 24............862... Ako ve} sa Albancima ne mo`emo da se dogovorimo o tom pitanju...293.......lutrijabih. vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3..538.689.. vrste (2 broja): Broj dobitaka 6. tu`io je investitora gradnje Hrvatske ceste zbog {tete pretrpljene obustavljanjem gradnje ovog objekta.. Konzorcij hrvatskih gra|evinskih tvrtki Konstruktor-Hidroelektra-Viadukt.. 1. dodav{i da u Crnoj Gori ne postoji politi~ka opcija koja ima jasno izra`ene stavove za koje se on zauzima...5......56 KM Ukupna uplata za boju: ...... GODINE Dobitak sa 6 brojeva ..60 KM Fond dobitaka 60%: ......52 KM Akumulirano u fondu za jackpot ... Po~etak radova ugovoren je za maj 2008..50 KM Fond za dobitak prve vrste: ..........10 KM Jackpot ukupno:.... Pelje{ki most je vjerojatno dosad najsporniji infrastrukturni objekt u Hrvatskoj.. pla}eni zastoj radova......02.6...2. iako je Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine 25.937. Uz to.... neisplativo da pristanu na tzv.... Izvo|a~i radova su jo{ ranije najavili tu`be i naplatu penala zbog zastoja radova.50 KM Fond za dobitak druge vrste 15%: ..... februar/velja~a 2012..000.20 KM Lutrija BiH...16 REGION VIJESTI petak...361....... Grupa nevladinih organizacija pozvala je ranije ju~er Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine da ispita navode FHP-a u vezi sa mogu}om odgovorno{}u Dikovi}a za ratne zlo~ine na Kosovu i u BiH.. Ministar odbrane Dragan [utanovac je u potpunosti odbacio navode FHP-a....... prometni stru~njaci i danas tvrde kako je zamisao o izgradnji pelje{kog mosta ~isti besmisao... ni izvo|a~i radova na pelje{kom mostu nisu ispunili uvjete iz ugovora....... ali da se i u njoj kroz takozvane tajne policijske strukture vr{i presing ili potkupljivanje ljudi koji su aktivisti bo{nja~kog nacionalnog pokreta....162. registrirano postavljanje samo jednog kontejnera...... {to je bio zahtjev gra|evinara....... Sarajevo 23.godine Dobitak sa 6 pogodaka ... prije svega politi~ka......51..... Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:.... Zukorli} je kazao da je u Crnoj Gori pritisak na Bo{njake daleko manji nego u Srbiji..28 KM Jackpot ukupno:............00 KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 04. izjavio je zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari}..16..656.JACKPOT: DOBITNA KOMBINACIJA 4.. koji je izvo|a~ radova na pelje{kom mostu... vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2...60 KM Fond dobitaka 70%: .424. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5..

mi{ljenje Me|unarodnog suda pravde o progla{enju nezavisnosti Kosova i Rezolucija 1244 SBUN-a iz 1999.OSLOBO\ENJE petak. te veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu. priznati kosovsku nezavisnost.Srbija prihvata Deklaraciju o nezavisnosti Kosova. a gra|ane pozivaju na bojkot Dukatovog mlijeka. {tednja samo 50 posto rje{enja za izlazak iz gospodarske krize i da drugu polovicu treba osigurati davanje inicijativa za otvaranje novih radnih mjesta i investicijske olak{ice. i odvjetnik Zoran Markovi}. dok je Rezolucija 1244 bila mrtva i ostaje mrtva. ju~er se nakon vi{esedmi~ne pauze nastavilo ispitivanjem novih svjedoka. postali bismo u nekoliko godina socijalni i gospodarski bolesnik u centru Evrope. prora~una. februar/velja~a 2012. 24. predstavnici Hrvatskog saveza udruga proizvo|a~a mlijeka zatra`ili su od premijera Zorana Milanovi}a da smijeni ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu. biv{i ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva. Opozicija protiv modela koji prihvata Ha{im Ta~i . Dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova jedan je od uslova da Srbija u martu dobije kandidaturu za ~lanstvo u EU. kojega se u objedinjenom postupku tereti za ratno profiterstvo u aferi Hypo te za primanje 10 miliiona eura mita od ma|arskoga MOL-a. nije planirala oko 220 miliona eura za plate u javnom sektoru. Pri{tinski dnevnik je na svom portalu prenio samo izvode iz intervjua s Ta~ijem koji se ti~u pitanja regionalnog predstavljanja Pri{tine {to je na Kosovu izazvalo o{tre rasprave. rekao je Jan{a. REGION VIJESTI 17 Te{ko ide sastavljanje prora~unskog rebalansa Slovenci bez plata? Janez Jan{a tvrdi da je njegova vlada zatekla veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu Slovenski premijer Janez Jan{a izjavio je da je njegova vlada zatekla gore stanje na podru~ju javnih finansija od onoga koje je prikazivala prija{nja vlada. kazao je Ta~i u intervjuu za ju~era{nji Expres. Suca je posebno zanimao honorar kojeg je Markovi}ev ured dobio od Vlade. Spisak du`nika On je dodao da ranija vlada Boruta Pahora u prora~unu za ovu godinu. nastavljaju prosvjede. zbog ~ega bi mogla do}i u pitanje i isplata plata u javnom sektoru krajem godine. Zajednica udruga seljaka Slavonije i Baranje (ZUSSB) zatra`ila je ostavku ministra unutarnjih poslova Ranka Ostoji}a. Predstavnici srbijanskih vlasti naveli su da pominjanje Deklaracije o nezavisnosti Kosova nije prihvatljivo. jer je kao pravni savjetnik u sklopu pregovora s MOL-om to naplatio ~ak 2. Mljekari tra`e smjenu ministara Ogor~eni privo|enjem 29 prosvjednika ju~er u no}i. februara 2008.7 miliona kuna. Sve opozicione parlamentarne partije na Kosovu su se izjasnile protiv pominjanja Rezolucije 1244 VS-a UN-a u fusnoti prilikom predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima. Pregovori Beograda i Pri{tine u Bruxellesu Ta~i: Srbija }e priznati Kosovo Premijer Kosova Ha{im Ta~i ocijenio je ju~er da }e Srbija. rekao je Jan{a u du`em razgovoru za privatnu televizijsku stanicu Info-TV u srijedu nave~er. Istovremeno. U veliku sudnicu zagreba~koga @upanijskog suda kao svjedoci su pozvani Branko Hora~ek. . najavio je da }e njegova vlada insistirati na javnoj objavi poreskih du`nika te da }e sa [vicarskom nastojati posti}i bilateralni sporazum kako bi depoziti Slovenaca u toj zemlji bili oporezovani i upla}eni u korist slovenske poreske uprave. . godine. novim dogovorom u Bruxellesu. a niti sredstva za kamate koje ove Veliko zadu`enje . U ovom trenutku Slovenija ne treba tako drasti~ne mjere {tednje kao Gr~ka.Odlu~ili smo pritisnuti ko~nicu i vi{e nijedna vlada ne}e mo}i tro{iti vi{e od onoga {to nam omogu}avaju prihodi. ali ako bismo tako nastavili. Jan{a se zalo`io da se utvrdi odgovornost vode}ih ljudi u bankama i dr`avnim preduze}ima za slabe odluke u pro{losti. Mljekari nagla{avaju kako Jakovini vi{e ne vjerujuju i s njime ne `ele pregovarati. Markovi} je tvrdio da je promjena me|udioni~arskog ugovora bila u interesu Vlade s obzirom na promjenu vlasni~ke strukture od trenutka kada je MOL u hrvatsku naf tnu kompaniju prvi put u{ao kao strate{ki par tner. me|u ostalim. Ta~i je poslije posjete zamjenika ameri~ke dr`avne sekretarke Williama Burnsa Pri{tini rekao da je postignut dogovor da se Kosovo na regionalnim skupovima predstavlja sa fusnotom u kojoj }e se navoditi Deklaracija o nezavisnosti Kosova od 17. koji je na optu`eni~koj klupi u slu~aju Spice zbog sumnje da je s biv{im menad`erima Podravke i njihovim poslovnim partnerima o{tetio koprivni~ku prehrambenu tvrtku. ali je dodao da je Jan{a tra`i utvr|ivanje odgovornosti vode}ih ljudi u bankama Ugovor s MOL-om bio u interesu Hrvatske Su|enje biv{em premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu. Kako su najavili na konferenciji za novinare. ali da mo`e biti postignut kompromis oko navo|enja Rezolucije 1244 i mi{ljenja Me|unarodnog suda pravde.U zadnje tri godine Slovenija se zadu`ila za iznos godi{njeg godine dospijevaju u sklopu servisiranja vanjskog duga.

OSLOBO\ENJE .18 OGLASI petak. 24. februar/velja~a 2012.

24. OGLASI 19 .OSLOBO\ENJE petak. februar/velja~a 2012.

prenosi Fena. Pregovori Mada su pozvali na ubijanje stranih vojnika. On je naglasio da je sigurnost gra|ana Izraela. ~iji je cilj da se zapo~nu mirovni pregovori sa SADom. dok je jedan afganistanski vojnik. Govore}i za drugi kanal izraelske televizije. bili su pripadnici Tre}e zrakoplovne marinske brigade. a 17 ranjeno od po~etka protesta. odgovornost izraelske vlade. U izvje{taju je objavljena lista od 38 zatvorskih centara u 12 gradova u kojim je komisija dokumentirala slu~ajeve mu~enja. uzet iz biblioteke pritvorske jedinice pored baze Bagram. koji su po~eli u utorak zbog paljenja Kur’ana. . odvrativ{i da to nisu njihova posla. U pismu upu}enom Vije}u sigurnosti UN-a. kao i optu`be da je Iran izveo nekoliko bomba{kih napada. dobila mandat Vije}a za ljudska prava UN-a. ali je rekao da to nije iznena|enje. ambasador je dodao da je Izraelu dozvoljeno da ~ini zlo~ine neka`njeno. ubijanje stranih vojnika Afganistanski vojnik ubio dvojicu vojnika NATO-a • Demonstranti napali bazu norve{kog bataljona Protesti zbog paljenja Kur’ana u ameri~koj vojnoj bazi Bagram u Afganistanu nastavljeni su i ju~er. Na~elnik ameri~kog general{taba Martin Dampsey upozorio je ove sedmice da bi izraelski napad u ovom trenutku bio nesmotren. Marinci. U pismu ameri~kog {efa dr`ave se navodi da }e biti poduzete mjere kako bi se izbjeglo ponavljanje ovakvih incidenata. Oko 400 demonstranata bacalo je kamenje i zapalilo vi{e automobila u bazi norve{kog bataljona u sjevernom Afganistanu. navodi se u novom izvje{taju o stanju ljudskih prava u Siriji koji je ju~er objavila me|unarodna istra`na komisija UN-a. njene snage su po~inile te{ka. Za{tita svete knjige “U cilju za{tite svete knjige treba da hrabro napadate vojne baze agresora i njihove konvoje. Pokrenuta je istraga o nesre}i. zapaljen gre{kom. a sedam je ranjeno kad je policija otvorila vatru u okrugu Deh Ravud u jugoisto~noj provinciji Uruzgan. javio je AFP. Zapovjednik ameri~kih snaga u Afganistanu general John Allen je naredio da se provede istraga o ovom incidentu. prenosi Fena. Afganistanski MUP za najmanje jedno ubistvo okrivio je strane ~uvare u kampu Phoenix. koji se pridru`io protestima. Izraelski ministar vanjskih poslova o mogu}em napadu na Iran Lieberman: Ne}emo PODLE]I PRITISKU Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman izjavio je da Izrael ne}e podle}i pritisku SADa i Rusije u odlu~ivanju da li da napadne Iran. februar/velja~a 2012. Dva demonstranta su ubijena. dio op}e ratne igre koju taj re`im vodi protiv Irana” ocijenio je Haze. “Helikopteri su se sudarili u udaljenom dijelu kompleksa za vojnu obuku Yume”. “@elim izraziti najiskrenije `aljenje zbog incidenata o kojim sam izvije{ten” napisao je Obama i dodao da je gre{ka napravljena zbog . a negirao je da je sam odigrao ulogu u nedavnim napadima na izraelska diplomatska predstavni{tva u nekoliko zemalja. saop}ilo je ju~er afganistansko predsjedni{tvo. prenosi Fena. a vi{e od 200 povrije|eno u seriji bomba{kih napada koji su ju~er ujutro izvedeni {irom Iraka. gdje je u eksplozijama autobombi. saop}ili su marinci. Lieberman je odbacio sugestiju da }e ameri~ka i ruska upozorenja protiv udara na iranska nuklearna postrojenja uticati na odluku Izraela. da ih ubijate. usmrtio dva vojnika NATO-a na istoku zemlje. Upitan da li su protesti. tre}i dan zaredom. Ratne igre Iran je optu`io Izrael da ubija njegove nuklearne stru~njake u okviru ratne igre. Dok je afganistanski predsjednik Hamid Karzai apelovao na Afganistance da ne pribjegavaju nasilju zbog paljenja Kur’ana. prenio je Tanjug. prenosi Fena. gdje je otvoreno talibansko predstavni{tvo. prenosi Fena. 24. povezani sa ubistvom vojnika NATO-a. saop}ili su ju~er zvani~nici. velika i sistemati~na kr{enja ljudskih prava”. prenosi RTS. tako da se nikada vi{e ne usude na uvrijede sveti Kur’an” navodi se u saop. afganistanski vojnik se pridru`io protestima i otvorio vatru na strane vojnike. “Od novembra 2011. a 17 ranjeno Reuters Izvinjenje Baracka Obame Predsjednik SAD-a Barack Obama se u pismu upu}enom predsjedniku Hamidu Karzaiju izvinio afganistanskom narodu zbog paljenja primjeraka Kur’ana u jednoj ameri~koj bazi. a sedam osoba je ranjeno kad su u~esnici demonstracija napali ameri~ku bazu u okrugu Kogijani u provinciji Baglan. portparol ISAF-a je samo odgovorio da demonstracije traju i u toj provinciji. Prema izjavama svjedoka i zapadnih vojnih izvora. koji optu`uje Malikija da ho}e da marginalizuje sunitsku manjinu i u~vrsti svoju vlast. Me|unarodne snage NATO-a u Afganistanu (ISAF) saop{tile su da su dva njena pripadnika ubijena kad je na njih otvorio vatru afganistanski vojnik u isto~noj provinciji Nangarhar. taj doga|aj ne}e uticati na pregovore u Kataru. U drugim dijelovima Iraka ubijeno je 10 ljudi. ubijeno 22 ljudi. Kada je u augustu 2011. osudila je istra`na komisija. tu~ete i o~itate im lekciju. “Iran je pretrpio teroristi~ke napade u kojim je ubijeno nekoliko nuklearnih stru~njaka”izjavio . saop{tila je policija. utvrdila je komisija. napisala je komisija koja je saslu{ala 136 novih `rtava od novembra pro{le godine. Izraelski mediji prenijeli su prekju~er upozorenje Rusije protiv napada na Iran jer bi to imalo katastrofalne posljedice. koji su bili u helikopterima Cobra i Huey. UN: Te{ka kr{enja ljudskih prava u Siriji Sirijska vlada o~ito nije uspjela za{tititi svoj narod. isti~u}i da je vjerski materijal. “Djecu i dalje samovoljno hapse i mu~e u zatvoru”. On je neuspjeh Me|unarodne atomske agencije u Teheranu ove sedmice ozna~io razo~arenjem. saop{tio je portparol provincijske vlade Sajed Maruf Hamdarad. Napadi na prete`no {iitske mete u~estali su otkako se vlada {iitskog premijera Nurija al-Malikija okrenula protiv istaknutih pripadnika sunitskog politi~kog bloka Iraqiya. a najvi{e u podru~ju sjeverno od prijestonice. Tako|er su pozvali i pripadnike snaga sigurnosti da krenu u borbu protiv stranih vojnika. od kojih je dvojicu usmrtio. sa sjedi{tem u Miramaru u ju`noj Kaliforniji. ameri~koj bazi isto~no od Kabula koju su u~esnici protesta napali. Najve}i broj stradao je u prete`no {iitskim kvar tovima Bagdada. Nesre}a se desila u blizini grada Yume tokom vojne vje`be. OSLOBO\ENJE Nastavljeni protesti zbog paljenja Kur’ana Talibani pozvali na Irak: Desetine mrtvih u bomba{kim napadima Najmanje 50 ljudi je poginulo. prenosi RTS. Od po~etka protesta ubijeno 12 Afganistanaca. budu}nost dr`ave Izrael. {tenju talibana.20 SVIJET VIJESTI petak. je pri~injena minimalna {teta. zarobite. je iranski ambasador pri UNu Muhamed Haze. Na zapadu zemlje poginuo je jedan Afganistanac. nepa`nje. Izraelski mediji prenijeli su i izjavu zamjenika glasnogovornika State Departmenta Marka Tonera koji je rekao da se SAD blisko konsultiraju s Izraelom o politici te zemlje u odnosu na iranski nuklearni program. {to uklju~uje i to da }e odgovorni odgovarati. Norve{ki ambasador u Kabulu Tore Hatrem rekao je za Reuters da niko nije povrije|en i da Sudar helikoptera u Arizoni Sedam ameri~kih marinaca poginulo je u sudaru dva helikoptera u Arizoni. “Ove operacije su. a u januaru 72. Vi{e od 500 djece je ubijeno od po~etka pobune u mar tu 2011. postavljenih pored puta i napadima naoru`anih osoba. U decembru je ubijeno 80 djece. talibani su pozvali na ubijanje stranih vojnika u Afganistanu. komisija je u svom prvom izvje{taju zaklju~ila da su sirijske snage reda po~inile zlo~ine protiv ~ovje~nosti brutalno gu{e}i pobunu protiv postoje}eg re`ima. Avigdor Lieberman . talibani su u srijedu za AFP rekli da iako najo{trije osu|uju skrnavljenje Kur’ana. Najmanje tri osobe su ubijene ju~er na protestima zbog paljenja Kur’ana. Ukupno je 12 Afganistanaca ubijeno.

Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari i da nam name}e svoju volju. jer ih je istraga pogre{no sumnji~ila u pojedinim slu~ajevima i obe}ala da }e sve u~initi na rasvjetljavanju ubistava izvr{enim od 2000. budu}i njema~ki predsjednik Joachim Gauck. muzi~ari i drugi. na kojem se. Grupi se na du{u stavlja ubistvo osam Turaka. krajem pro{le godine otkrivena. organizovano dovezeni na predizborni skup podr{ke Putinu. Komunisti~ka partija je organizovala skup koji je okupio vi{e od 2. Informativna slu`ba MUP-a navodi da su uhap{eni poku{ali da okupe na stadionu Lu`njiki emigrante iz zemalja Zajednice nezavisnih dr`ava za 600 rubalja i da poka`u da ima dosta u~esnika na mitingu. ljudi. predstavnici vladaju}ih par tija. okupilo oko 130.000 ljudi Reuters i okoline. na ceremoniji kojoj su prisustvovali ~lanovi porodica `rtava. Do{li smo da ka`emo da volimo Rusiju” dodao . prenosi Tanjug. do 2007. kojima su gra|ani Moskve Njema~ka: Po~ast `rtvama neonacista U Berlinu su ju~er predstavnici vlade. Imamo na{u volju i to nam je uvijek pomagalo da budemo pobjednici. Putinu }e to biti tre}i predsjedni~ki mandat.000 ljudi. SVIJET VIJESTI 21 Veliki miting u Moskvi Putin: Pobjeda nam je u genima Uhap{eno 70 ljudi Na mitingu podr{ke ruskom premijeru i predsjedni~kom kandidatu Vladimiru Putinu u Moskvi ju~er je privedeno 70 dr`avljana Uzbekistana koji su poku{ali da ostave utisak da ljudi dolaze na miting za novac. a kancelarka Angela Merkel se jasno stavila na stranu `rtava i obe}ala razja{njenje zlo~ina. Jedan ~ovjek je nosio transparent na kojem je pisalo: “Satjerali su nas po nare|enju poslodavca” . Miting su obezbje|ivale jake policijske snage. na Dan branilaca otad`bine.200 gostiju. februara. Na skupu podr{ke Putinu okupilo se oko 130. a na skup ultranacionalisti~kih Liberalnih demokrata do{lo je vi{e od 1. jednog Grka i jedne njema~ke policajke. ali i oni iz drugih gradova Rusije. ali ugledni spor tisti. Merkelova se izvinila porodicama `rtava. Odr`ana su jo{ dva manja skupa. “Deset zapaljenih svije}a i deset uga{enih `ivota. februar/velja~a 2012. prenosi B92. poru~io je ruski premijer i predsjedni~ki kandidat Na mos kov skom sta di onu Lu`njiki odr`an je veliki skup podr{ke kandidaturi ruskog premijera Vladimira Putina za predsjednika Rusije. odali po~ast neonacisti~kim `rtvama teroristi~ke grupe iz Zwickaua. jer smo mi za{titnici otad`bine.000 . Ispitivanja javnog mi{ljenja pokazuju da je Putin i dalje favorit na predsjedni~kim izborima koji }e se odr`ati 4. “Simboli~no je {to smo se okupili 23. Mi smo pobjedni~ka nacija. “Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari. Privedeno je ukupno 70 ljudi. u govoru okupljenima. prenosi Srna. Ravnodu{nost ima razaraju}e dejstvo”. parlamenta i Saveznog ustavnog suda. a oko samog stadiona bio je parkiran veliki broj autobusa. glumci. Uga{enih hladnokrvnim ubistvom. predsjednik parlamenta koji obavlja i funkciju predsjednika Njema~ke Horst Seehofer. prema procjenama ruske policije. zajedno sa oko 1. marta. me|u kojima i oni turskog porekla. je Pu tin na mi tin gu ko ji je odr`an pod sloganom Odbranimo zemlju. U Moskvi su se odr`ala jo{ ~etiri skupa u ~etvrtak. neonacisti~ka }elija iz Zwickaua. Ne}emo nikome dozvoliti da nam name}e svoju volju. a za koje se tereti.500 ljudi. 24. Ako pobijedi na izborima. rekla je Merkelova. opozicioni prvaci. On je pozvao na ujedinjenje sve one koji Rusiju smatraju svojom domovinom. To je u na{im genima” rekao je Putin .OSLOBO\ENJE petak.

U tim zemljama `ivi 35 posto svih osoba koje su se pretplatile na mobilnu telefoniju u posljednjem kvartalu 2011. {to je oko sedam posto vi{e nego u 2010. is ti ~u u DT-u. koja }e i dalje biti evropski region rasta” izjavio je Herbert Stepic. . Privredne aktivnosti u 27-~lanoj EU istovremeno }e stagnirati. godini.3 posto. u iznosu oko 3.3 milijarde eura za pro pa lu akvi zi ci ju DT-ovog ame ri ~kog ogranka u transakciji ~ija je vrijednost trebala iznositi 39 milijardi dolara nije uspjela nadoknaditi negati van utje caj tih tro {ko va. . Raiffeisen Bank International AG Pove}ali dobit za sedam posto Preliminarni rezultati za finansijsku 2011. februar/velja~a 2012. Broj pretplatnika se razlikuje od broja fakti~kih korisnika. broj pretplatnika svake godi ne ras te u pro sje ku za 13 procenata. koji se zasnivaju na nerevidiranim podacima. Polaze}i od ~injenice da ukupna svjetska populacija broji sedam milijardi ljudi. “Na{a sposobnost stalnog generisanja visokih prihoda zasniva se na {iroko diverzifikovanom poslovnom modelu. tvornica i opreme u jugoisto~noj Evropi. objavila je Komisija u a`uriranim ekonomskim prognozama. a po tempu rasta pre dnja ~e naj mno go lju dni je eurozona }e zabilje`iti blagu recesiju” objavila je Komisija.34 MILIJARDE EURA Njema~ki telekomunikacijski div Deutsche Telekom zaklju~io je ~etvrto tromjese~je s neto gubitkom od 1. daju pozitivnu sliku za Raiffeisen Bank International AG (RBI) u zahtjevnom okru`enju. precizirala je {vedska kompanija. Prema prora~unima Ericssona. a EU Istra`ivanje Ericssona o mobilnoj telefoniji EK: Eurozona tone u recesiju [est milijardi korisnika Broj pretplatnika svake godine raste u prosjeku za 13 procenata U svijetu postoji {est milijardi pretplatnika mobilne telefonije. generalni direktor RBI-ja. a pripisuje se ponajprije energetskim tro{kovima i pove}anju indirektnih poreza. u sklopu koje je prognoziran rast u ovoj godini u visini 0. Ujedno je blago pove}ana ranija prognoza stope inflacije u eurozoni za ovu godinu na 2. posebno Gr~koj. 24. RBI je generisala dobit prije poreza od 1. Indonezija i Banglade{. Zahvaljuju}i pove}anju neto prihoda od kamata oko 2. Me|u pet zemalja sa najve}im rastom broja korisnika su. ~ime je osjetno sni`ena prethodna procjena EK-a iz novembra 2011. . ispostavlja se da 60 posto stanovni{tva koristi mobilnu telefoniju. po{to jedna osoba mo`e da ima vi{e brojeva mobilnih telefona.5 posto. objavila je telekomunikacijska kompanija Ericsson.1 posto.34 milijarde eura zbog otpisa u Sjedinjenim Dr`avama i Gr~koj. Go to vin ska na kna da ame ri ~kog AT&T-a u iznosu 2. Ekonomija 17-~lane eurozone u ovoj }e se godini smanjiti za 0. dok }e privreda cijele Evropske unije stagnirati.5 posto i stabilnom prihodu od naknada i provizija. DT u gubitku 1.22 SVIJET FINANSIJA petak. jasno fokusiranom na centralnu i isto~nu Evropu. p}enju. OSLOBO\ENJE BiH Privreda eurozone na putu je nove recesije. pri ~emu fakti~ki mobilnu telefoniju koristi ne{to vi{e od ~etiri milijarde ljudi. po drugi put u posljednje tri godine.3 milijarde eura” navodi DT u sao. “EU je na putu privredne stagnacije u ovoj godini. stoji u prognozama Evropske komisije objavljenim ju~er.37 milijardi eura u 2011. godinu. “Na neprilago|enu neto dobit negativno je utjecao otpis goodwilla u Sjedinjenim Dr`avama. Najve}i rast broja korisnika u Indiji i Kini zemlje na svijetu Indija i Kina. tako|er mnogoljudne dr`ave Brazil. Time je njegov gubitak vi{e nego udvostru~en u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je iznosio 514 miliona eura. te otpisi goodwilla i imovine.

februar/velja~a 2012. 24.OSLOBO\ENJE petak. OGLASI 23 .

18.837256 0.835771 2.474225 0.311583 1. u EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca jer je mogu}nost prekida isporuke predvi|ena svim ugovorima. februar/velja~a 2012. za{tita djece od opasnih sadr`aja na internetu itd. iz sektora za odnose sa operaterima. Jedan od njih je mostarski Aluminij kojemu je EPHZHB uvela redukciju struje nakon {to joj je Rudnap obustavio isporuku 90 MWh struje. osim ADSL-a.broj 037 . U cijeloj pri~i oko prekida isporuka struje po ugovorima EPBiH Rudnap .262444 0. Neke od njihovih usluga su.te~ajna lista .955830 1.833687 2. Mogu}nost tu`be najavio je i premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} i to protiv Rudnapa koji je obustavio isporuke struje Elektroprivredi HZHB zbog ~ega je ova kompanija za vrijeme vre- menskih nepogoda morala kupovati struju po cijeni preko 100 eura po megavatsatu te uvoditi redukcije velikim potro{a~ima. odnosno pristup izdvojenoj lokalnoj petlji.828092 0.valutu Srednji za devize Prodajni za devize Certifikati za op{tine Predstavnici Srbije. me|utim. ~ime se znatno pove}ava iskori{tenost postoje}e pristupne mre`e. Cilj projekta jeste ja~anje ekonomske saradnje i promocija investicija u Srbiji. kazali su da "ispunjavaju obaveze po dugoro~nim ugovorima". struju pla}ali po 100 eura za megavatsat".261136 0. kazali su nam u EPBiH. najgore su pro{li potro{a~i.24 BIZNIS I EKONOMIJA Stari ugovori jo{ vrijede petak.263629 0. ostvarena dobra saradnja.Me|unarodni pe~at kvaliteta za op{tine sa povoljnim okru`enjem za investitore. kazao je za Oslobo|enje generalni direktor Aluminija Ivo Bradvica. web hosting. 2012. 02. BiH. . Samo lokalne zajednice koje imaju stabilne izvore finansiranja mogu da razi{ljaju o svom ekonomskom razvoju". 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 22.EPHZHB. Republike Srpske. H.569541 1.078194 0.475096 25.573475 1. J. A. najkompleksniji je projekt na tr`i{tu komunikacija i zbog toga je razumljivo zadovoljstvo koje je tim povodom na konferenciji za novinare iskazao Fahrudin Budnjo.54421 2. Ministar za razvoj.567864 0. Prvi korisnici usluga europroNET-a ve} su ju~er ostvarili veze na doma}em i me|unarodnom telekomunikacijskom saobra}aju.673900 1. .466873 0.677278 1. Ovakav ulazak alternativnih operatora na doma}e tr`i{te podrazumijeva znatno ni`e tro{kove. a u Elektroprivredi BiH potvrdili su nam da ova kompanija struju izvozi jo{ od subote. ve} odavno se zna da je kupac beogradska kompanija Rudnap.317362 1.222367 1. prvo u Sarajevu.832674 0. Svi tipovi njihovih telekomunikacijskih usluga oslanjaju se na postoje}u infrastrukturu doma}eg operatora. kao kompanije kojima je proizvodnja. Poslovno okru`enje u zemljama regije CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna . O kupcu ne govore Redukcije S obzirom na to da je Rudnap najavio da }e tu`iti Elektroprivredu BiH zbog prekida isporuke. a da to ne zavisi od izbora i ko }e do}i na vlast. Ovo prvo raspetljavanje. prema rije~ima njihove predstavnice Stojanke Bo{njak. Federacije BiH. U Aluminiju ka`u kako su uspjeli prevazi}i ovu te{ku situaciju kupuju}i struju na slobodnom tr`i{tu.622691 0. OSLOBO\ENJE EuroproNET EPBiH od subote izvozi struju U EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca Sa konferencije za medije u Sarajevu Foto: A.738001 0.049691 1. Zahvaljuju}i ovom. KAJMOVI] Korak ka liberalizaciji Alternativni telekom-operater europroNET ju~er je u Sarajevu promovisao vlastiti iskorak ka liberalizaciji doma}eg tr`i{ta telekomunikacija {to bi krajnjim korisnicima trebalo da omogu}i kvalitetnije i jeftinije usluge. posebno oni veliki koje strujom snabdijeva Elektroprivreda HZHB.24.577409 1. Sa. kupovina i prodaja struje osnovni posao.955830 1.049815 1. 2012 = dr`avi. obrt i preduzetni{tvo Federacije BiH Sanjin Halimovi} rekao je da su najve}e prijetnje za ekonomski razvoj regiona politi~ke. "Moramo i}i u pravcu da centralne vlasti daju ovla{}enja lokalnim zajednicama za privla~enje stranih investicija. u su{tini. 2. Nadzorni odbor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u srijedu je konstatovao da su stvoreni uslovi za nastavak izvoza struje.049567 1.831603 2. rekao je Tegeltija. Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.792016 USD BAM 1. a potom i u drugim dijelovima BiH.282864 SDR (Special Drawing Rights) na dan 22.565032 0.478784 25.077999 0. europroNET je prvi operator u BiH koji nudi ADSL usluge kroz mre`u dominantnih operatora. Korlea "Na slobodnom tr`i{tu smo kupili 30 MWh struje od slova~ke kompanije Korlea po cijeni od 55. jer nedostatak razgovora dovodi do posljedica za razvoj biznisa.796496 1.787536 1.305804 1. a direktno doprinosi razvoju {irokomre`nih usluga. Hrvatskoj i Makedoniji. a u ime Federacije BiH ministar za razvoj Sanjin Halimovi}. IPTV. godine.221257 1.618634 0. ispunjavanje obaveza je nastavljeno s prestankom djelovanja vi{e sile. februara.675589 1. fiksna telefonija. 24.955830 1.262972 0. jer je i njemu u interesu da se kapaciteti postoje}e infrastrukture koriste u kapacitetima tehni~kih mogu}nosti.261790 0. Ovaj poslovno-tehnolo{ki potez europroNET-a usagla{en je i sa Regulatornom agencijom za telekomunikacije na ~emu je.626748 0.077804 0.471408 25. "Kako je u svim ugovorima predvi|en mogu}i utjecaj vi{e sile na nemogu}nost realizacije. U EPBiH nisu odgovorili kome izvoze struju. 02. da im obezbijede finansijske potencijale. Hrvatske i Makedonije potpisali ju~er u Beogradu Memorandum o razumijevanju u vezi sa projektom Certifikacija povoljnog poslovnog okru`enja .221812 1. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.566448 0. U ime Republike Srpske Memorandum je potpisao ministar finansija Zoran Tegeltija.802507 0. direktor prodaje euproNET-a.867013 0. A one su odista velike. kazao je Ahmed Divojevi}.5 eura po MWh.470549 0. koja je onemogu}ila Elektroprivredu BiH da ispunjava ugovorne obaveze". zbog ~ega je potrebno otvaranje regiona za stvaranje boljeg poslovnog okru`enja. Ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija rekao je da zemlje regiona jo{ nemaju jasno izra|en koncept kako treba da izgledaju lokalne zajednice i koje je njihovo mjesto u EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V. konkretno BH Telecoma.262315 0. Mi ipak nismo.BH Telecom ne smatra da }e biti ugro`en aktivno{}u ovog operatera.

12 % .06 -9.45 1.74 0.461 0. putni kompjuter. jer Vlada FBiH planira da emisijom trezorskih zapisa i obveznica putem SASE prikupi 290 miliona KM za potrebe bud`eta. Pale Hidroelektrane na Trebi{njici a.OSLOBO\ENJE petak. zatim Ostvareni promet u trgovanju obveznicama i Ostvareni broj transakcija zlatne plakete dobila Raiffeisen Bank. a za tu cijenu nudi rasko{nu opremu. zra~ni jastuk za voza~a i suvoza~a s prilagodljivim volumenom.353 114 359 1.62 46.d.54 19. glavni indeks berze SASX-10 je u negativnoj zoni i smanjena je tr`i{na kapitalizacija za 39 posto zbog masovnog de lis tin ga kom pa ni ja u septembru 2011.00 0.00 84. kursa (%) Max. tempomat.d.82 FIRS SASX-10 942.724.00 4. ZIF Euroinvestment fond a.d.228 1.99 39.45 200.64 12.156.51 75.d.00 6.09 810.429 KM” rekao je Dedi}. Banja Luka 1.izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska .99 0 0 0 1 0 0 0 -0. napravio zna~ajne pomake koji se ogledaju u slijede}em: rezultati trgovanja su zna~ajno pove}ani u odnosu na 2010.549.170 5.784.67 $ 1. Osim ova dva izuzetno popularna Renault modela u Bosni i Hercegovini.d.083 9. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Rudnik @eljezne rude d. svi zainteresovani se moraju brzo odlu~iti i po`uriti do Renault prodajnih salona. Srbac Potkozarje a. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.401 2.223.499 KM.00 32.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska . SASE je 2011.75 46.00 4. Nakon tri godine poslovanja u gubitku. Dedi} ka`e da nije dobro krenula. Podsjetimo jo{ jednom . ~estitati svim ~lanovima berze {to su pre`ivjeli ove te{ke godine iza nas koje je obilje`ila svjetska finansijska kriza.413 1.29 % SREBRO $ 1.5 40.50 908.00 1.101 0.00 19.20 34.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .73 5.101 0.999 KM. Banja Luka ZIF Zepter fond a.10 23.630 1. Tesli} Elektrodistribucija a.000 4.140.74 3.39 -0. SASE je 2011.63 5.izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska .00 1.67 -0. u kojoj je omogu}io ostvarenje nevjerovatne u{tede na odabranim Renault modelima.8 1 0.48 162.69 0 0. Za vi{e informacija se obratite najbli`em ovla{tenom Renault koncesionaru ili posjetite www.900.48 75. O.68 5. Gradi{ka Vodovod a.00 0.27 2.d. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. “SASE je u 2011.d.15 150 1.61 0. 24.98 $ 0.45 0. februar/velja~a 2012.d.055 5.61 4.1 39.d.00 75.76 ERS10 SASX-30 Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 139.279.03 39.5 1.223.5 1.00 84. Kurs ovog fonda iznosio je 4.45 39.d. BIZNIS/BERZE 1. klima-ure|aj. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 16.d.30 12.461 0.796 500 832.7 miliona KM.d. Doboj Vi{egrad promet a.00 5. Banja Luka Veterinarska stanica a.90 1. klimaure|aj.15 8.35 3.00 1.22 91 21.101 0.710 KM d. Bosnalijek d.d.6(A) 41. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu dostupan po cijeni od samo 20.23 39. M.d.073 953 334 5.332. promet je ostvaren dionicama ZIF MI Group d. {est zra~nih jastuka.65 0. No. Banja Luka 9.21 14.00 2. promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka SASE: Za obveznice FBiH 16.14 % PLIN $ 1.99 39. Berza je u pro{loj godini ostvarila promet od 244. va`no je da je preokrenut negativni trend iz prethodnih godina.21 1.99 39. Dioni~ko dru{tvo Raiffeisen Bank najuspje{nija Foto: D`.65(A) 0. februar 2012. Sarajevo Energoinvest d.29 7.d. centralno daljinsko zaklju~avanje. BERZANSKA KOTACIJA .03 40.61 4.211.KOTACIJA Hemijska industrija destilacija a.575 0. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.39 BIRS BIFX 25 Nagrade najuspje{nijim ~lanovima Sarajevske berze 786. neponovljivu akcijsku ponudu. To je ujedno i dosad najbolja cijena za najprodavaniji Renault model na na{em tr`i{tu. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .270. Vi{egrad Veselin Masle{a a.635 250 200 100 27.08 2.15 0. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.575 0. elektri~no podesive retrovizore.00 114 40 6 456.000. Kurs ovog emitenta je iznosio 8.40 114.81 8.renault. godinu.65 KM.15 -1.TR@I[TE AKCIJA Bosna trgovina a.izmirenje ratne {tete 5 3.2 2.909. centralno daljinsko zaklju~avanje.21 -0.00 84.00 3.486.KOTACIJA PIF-ova 0.084. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA ^estitke svima koji su pre`ivjeli Nakon tri godine poslovanja u gubitku.00 6 8 4 1 3 1 3 1 4.65 0.62 801.19 9. Promet na kotaciji fondova iznosio je 24.akcija traje samo dvije sedmice.28 9. Isplati se po`uriti. Banja Luka Republika Srpska . {to je pove}anje u odnosu na 2010.815.d.00 1 2 1 Banjalu~ka berza Kursna lista za 23.25 5.88 11.000 5.28 -0.052 5. berza je dobila nove dioni~are u procesu dokapitalizacije te ostvarila dobit od 72. cijena Min.752 1.644 17.77 13.792.1 0.66 -0.25 4. Sarajevska berza/burza Kursna lista za 23.26 0 5.52 19.411.29 0 2.409 29.00 212. februar/velja~a 2012. poduzeto je niz mjera na unapre|enju i ure|enju tr`i{ta. elektri~ne podiza~e prednjih stakala. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.31 0.223. Banja Luka Palas a. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija O PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.47 4.339 5.42 0. cijena Min.d. bo~ne zra~ne jastuke sprijeda.54 250.61 0.7 -0.d.20 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE .6 4.69 46.20 1 1 19. KRIJE[TORAC Zvani~ni Promj.79 NAFTA ZLATO P[ENICA 124.59 0.37 619.6 41.25 4. J.1 0.74 3. elektri~no podesive i grijane retrovizore. Sarajevo 8. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu.d.15(A) 0.62 0.381 964 116 309 1.30 -3. Promet na kotaciji iznosio je 42. ali se nada da }e se to popraviti.00 $ 0. koja uklju~uje ABS + BAS.000 19.90 812.d. prije svega zahvaljuju}i emisijama obveznica i trezorskih zapisa FBiH.00 2 3 75.15 0. prije svega. Na kotaciji kompanija trgovalo se od 1. Istovremeno.475 0. zavr{io profitom Sarajevska berza (SASE) dodijelila je priznanja najboljim brokerskim ku}ama za ostvarene rezultate u 2011.41 -0.50 1 3.178. Trebinje RiTE Gacko a.175.31 0.65 3.1 0.36 8.00 35. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Bi}e bolje [to se ti~e 2012.054 5.00 72. Sarajevo.d. u okviru nove akcije su i svi ostali Renault modeli dostupni po izuzetno atraktivnim cijenama.d.25 4. s obzirom na to da akcija traje samo dvije sedmice. alu-naplatke od 16 in~a.16 KM.03 39.228 1. dostupan je za nevjerovatnih 21. maj drvodjelska a. putni kompjuter. Sa.00 1.19 1.00 16.305 12.862 34. u sklopu dvije transakcije prometovane su 21.710.16 -0. . tempomat.8 1 0.61 4.391.42 0.d.21 614. Banja Luka Posavina a. Vare{ Sarajevo osiguranje dd Sarajevo Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Magros metal dd Sarajevo Pobjeda dd Te{anj Union banka d.42 0.50 19.48 0.25(A) 0.222.45 2.00 NEPONOVLJIVA PONUDA IZ RENAULTA Renault je za ljubitelje svojih automobila u Bosni i Hercegovini pripremio novu.25 0.050 54.01 39.41 3.00 -20.25 642.00 KM.40 2.266 3.00 19. zavr{io profitom.45 KM. Sarajevo od 20.15 19.456.d.20 588.000 4.00 0.00 19. dok je u kategorijama Ostvareni promet u trgovanju dionicama. godine.254.47 0.37 62.00 5.461 0.31 0. Direktor Sarajevske berze Zlatan Dedi} kazao je da je ova berza u pro{loj godini ostvarila pozitivne pomake u poslovanju.575 0. popularni Megane Generation sa opremom koja uklju~uje ABS + BAS.67 1.d.30 12.00 19.609.76 5.376. ali kako Dedi} ka`e.17 0.70 KM.61 3.222.05 -7. najuspje{nija je bila brokerska ku}a See Investment Solutions.00 75.61 3. istina skromnim.88 2.8(A) 1 0.73 % 700.15 KM.44 0. U kategoriji Ukupni ostvareni promet u 2011.50 KM. godini.42 922.6 41.541. za 125 posto.34 0 -0.44 0. Elegantni Renault Fluence. zra~ne zavjese. Pozitivan pomak Tokom sve~anosti dodjele nagrada re~eno je da treba.88 -3.d. jer je u navedenoj akciji.00 KM. Gacko Telekom Srpske a.482 130 243 847.70 20.228 1. indeksi BIFX i SASX30 su u pozitivnoj zoni.1 40.00 75.000.58 4.25 0.5 0.20 7.00 5. Banja Luka Tr`nica a.644 obveznice.90 % KUKURUZ $ 0.063.11 % 1.ba.d.

. 2002. 18. Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu. god. 7. odnosno sjedi{te stranaka. stav 1. protiv izvr{enika Lop~alija Rusmir iz Sarajeva sa evidentiranim prebivali{tem u Ul. protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS. ~l. u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prijave slati na adresu: Osnovna {kola Bartola Ka{i}a Mostar Rude Hrozni~eka 46 C 88000 Mostar Predsjednik [kolskog odbora Stanka Drma} . 12.. pozivom na broj predmeta. obavje{tavamo Vas da je u informativnom letku za uslugu Ultra fun koji je dostavljen pretplatnicima fiksne.2. podnijeti protutu`bu (~lan 74. 14. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. 4/04 i 5/04) i Zakonom o radu. ZPP-a. 73/05 i 19/06. stav 1.zakonskih zateznih kamata na iznos glavnog duga od 4.. Ukoliko tu`eni. 10. novine.071. Vjerou~itelj pravoslavnog vjeronauka . godine na osnovu izvr{ne isprave-presude Op}inskog suda u Sarajevu broj P-2660/02 od 19. 2003.. 25. sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). broj 5/00. 53/03. stav 1. ZPP-a). 10. objavljuje Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija OSNOVNA [KOLA BARTOLA KA[I]A . U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. Sudija D`enana [kalji}. procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika.s. na osnovu ~lana 348. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`enana [kalji} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Op}ina Novo Sarajevo Ul. Uvjeti natje~aja regulirani su Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HN@-a. stav 3. Ru|era Bo{kovi}a broj 148 Sarajevo. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. ZPP-a). ZPP-a). ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Obavje{tava se tu`eni da je.p. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. Odluka o raspisivanju RJE[ENJE O I Z VR[ E NJ U Dozvoljeno 3. BH Line mre`e BH Telecoma uz njihove januarske ra~une do{lo do tehni~ke gre{ke. 2007. 1. ZPP-a).375. s. februar/velja~a 2012. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. Sudija [aha Ov~ina OGLAS Dana. ime i prezime. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 118467 09 I Sarajevo. sudija [aha Ov~ina.00 KM na ime autorske naknade sa kamatom utvr|enom prema Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate i naknaditi tro{kove ovog parni~nog postupka sa zakonskom zateznom kamatom obra~unatom od dana pravomo}nosti presude do isplate. Zakona o parni~nom postupku. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. 2009. radi izvr{enja.375. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. godine pa do 8. stav 1. odnosno naziv pravnog lica.r. u daljnjem tekstu: ZPP). njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. radi naplate nov~anog potra`ivanja . 12. du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu.00 KM.dva (2) sata tjedno na odre|eno vrijeme do 15. prebivali{te ili boravi{te. ZPP-a). budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. N AT J E ^ A J A za radno mjesto 1. na osnovu ~lana 348. 83. Sarajevo. Zmaja od Bosne broj 32 zastupana po zakonskom zastupniku Pravobranila{tvu Op}ine. v. ~l. POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. radi isplate autorske nagrade po ugovoru. stav 3. ako ih imaju. Ul. Natje~aj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU. godine. u pravnoj stvari tu`ioca SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO. novine FBiH”. 2010. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. Izvr{enje }e se provesti zapljenskim popisom.2012. BH Telecom Broj: 65 0 Ps 154135 10 Ps Sarajevo. tu`ilac SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO je podnio tu`bu protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS radi isplate autorske naknade po ugovoru. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. Naime. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 18. god. objavljuje Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. 8. na osnovu ~lana 70. (N. stav 2.MOSTAR IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 4227325220000 Urud`beni broj: 05-01. 7. 24. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava./12 Nadnevak: 23.00 KM. 85.043 KM bez uklju~enog PDV-a. br. Izvinjavamo se korisnicima usluga zbog ovog previda i zahvaljujemo na njihovom razumijevanju. Musala bb. u tom letku je pogre{no navedena cijena slanja SMS poruke prema Naj broju.1 izvr{itelj .7.37 KM od 3. Ta~na informacija je da je za Ultra fun tarifnu opciju cijena SMS-a prema Naj broju 0.. 2012. OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Obavijest korisnicima Ultra usluge BH Telecoma Po{tovani korisnici. godine.2012. predmet spora. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334.26 OGLASI petak.. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. godine i tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 90.

na kojem im je ~estitao na postignutom uspjehu. zatim predstavnici USAID-a. za`elio puno uspjeha u narednim takmi~enjima i obe}ao da }e Op}ina i dalje podr`avati i pratiti njihov rad. naglasio je Berilo. te{ko. Ina~e. Mejra i brat Uzeir `ive od pomo}i lokalnog Crvenog krsta. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. ali ipak ogromne koli~ine snijega donose vi{e {tete. Stopostotne su {tete u~injene. a mi }emo im svakako dati podr{ku. Nastavit }emo suradnju sa Ministarstvom sigurnosti BiH i nevladinim organizacijama i u narednom periodu. Uspjeh karatista op}ine Ilid`a Na prvenstvu Evrope u karateu za kadete i juniore.Pitate nas kako smo pre`ivljavali? Te{ko.. a Anes ^ongo. Postavljene nove potporne konstrukcije Foto: D. a SAD su obezbijedile 50 hiljada dolara pomo}i koja uklju~uje motorne sanke. Ovom prilikom na~elnik je osvaja~u srebrene medalje Edinu Sari}u uru~io nov~anu nagradu od hiljadu maraka i Anesu ^ongi 400 maraka na ime ostvarenog rezultata. ali za njih sigurno veliku i zna~ajnu. ovoj porodici od samog po~etka neumorno poma`e ~lanica Crvenog krsta Ifeta Krupalija koja. . E. ^lan Karate kluba Ilid`a Edin Sari} osvojio je srebrenu medalju u juniorskoj konkurenciji. GODINJAK Op}ina Stari Grad poduzela mjere Nov~ane nagrade za najbolje Osigurani hastahana i susjedni objekat Radnici firme Klico trans u dogovoru sa Op}inom Stari Grad iza{li su na teren te pristupili uklanjanju o{te}enih dijelova biv{e hastahane na Kova~ima. u kadetskoj konkurenciji bronzu. ~lan Karate kluba Champion. Deset metara drva je ovdje malo preko zime. 2008. Ilid`a. Nakon upoznavanja sa svim pote{ko}ama sa kojima se bori Op}ina Trnovo u ovom snje`nom periodu. a oko 70 posto naseljenih mjesta nalazi se iznad 1. ali svakako privremeno te da ne}e u potpunosti rije{iti problem. .Svaka pomo} ovoj na{oj maloj lokalnoj zajednici je dobrodo{la.Evo. tako da }emo se na vrijeme pripremiti i u slu~aju da do|e do novih problema koje mogu donijeti eventualne poplave. godine hastahana je ponovo data na raspolaganje Gazi Husrev-begovom vakufu. a `ivot se svodi na `ivotarenje. Pojedine porodice potpuno su odsje~ene od centra Trnova. a u skladu sa Pravilnikom o nagra|ivanju sportskog rezultata pojedinca i ekipe Op}ine M. istakao je Vuji~i}. hrane i odje}e.. a sam pristup je u po~etku bio nemogu}. mi smo izvr{ili. Ambasador Patrick Moon posjetio op}inu Trnovo SARAJEVSKA HRONIKA 27 Pomo} koja ulijeva nadu @elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti.@elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti.. E. no ipak moram ista}i da je usljed te{kog i velikog snijega o{te}eno desetak krovova ku}a. a mi }emo im svakako dati podr{ku. a posjeta ambasadora ulila im je nadu. Ne mogu opisati rije~ima koliko sam sretan. iznalazi sama na~ine kako bi ih posjetila i pru`ila im potrebnu pomo} u vidu lijekova. Dejtonskim mirovnim sporazumom podru~je Trnova je podijeljeno na dvije op}ine. dobili smo od ambasado- ra pokriva~e i pakete. . I na~elnik Op{tine Trnovo iz RSa bio je uzbu|en i sretan zbog ove pomo}i te je srda~no zahvalio ambasadoru Moonu i predsjedniku USAID-a Allanu Reedu. Proglasiv{i stanje prirodne nepogode. istakao je ambasador Moon Ambasador Moon uru~io pakete porodicama Torlak i Kova~evi} Na podru~ju op}ine Trnovo u proteklom periodu u nekim selima izmjereno je i do pet metara snijega. februar/velja~a 2012. te op}inski na~elnici uputili su se u posjetu porodicama Kova~evi} i Vla{ki. iako nema obezbije|eno nikakvo vozilo kojim bi mogla do}i i obi}i ih. Tim povodom na~elnik Op}ine Ilid`a Senaid Memi} priredio je prijem za ove mlade i uspje{ne sportiste i njihove trenere. a jedna ku}a se totalno uru{ila. Postavljene su nove potporne konstrukcije s ciljem za{tite od daljnjeg uru{avanja te je time ku}a. ni sam ne zna kako do~eka sutra. Stoga nam svaka pomo} mnogo zna~i. Pokriva~i i paketi Branko Kova~evi} `ivi sam sa sinom Draganom. ovaj teritorij se itekako obnovio i oporavio. pokriva~e i pakete sa higijenskim potrep{tinama. jer je situacija te{ka. nastanjenima u RS-u. a sve u svrhu rekonstrukcije i stavljanja u funkciju za{ti}enog dobra ba{tine. najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. Stanari ku}e Senad Hafizovi} i njegova supruga Adela. Nedaleko od centra Trnovo. Snje`ne padavine Kako je ju~er istakao ambasador Moon prilikom posjete nekim od najugro`enijih sela Trnova. koji su posljednjih dana `ivjeli u strahu. istakao je Uzeir. ka`u da je ovo rje{enje dobro. koja se nalazi u neposrednoj blizini prve bolnice u Sarajevu. ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon je putem USAID-a odlu~io osigurati humanitarnu pomo} za najugro`enije porodice. u selu Dujmovi}i `ivi ~etvero ~lanova porodice Torlak. snje`ne padavine historijskih razmjera do- nose i korist. odnosno vla`no tlo koje }e tokom godine zasigurno donijeti mnoge blagodati. G. istakao je Moon te zahvalio i slu`benicima SIPA koji }e dobiti jedne motorne sanke na kori{tenje i time imati olak{an pristup zaba~enim selima. Sestre Azemina. kazao je Branko.300 kilometara nadmorske visine. Ina~e. ]UMUROVI] . najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}. pa ~ak i ugro`avaju ljudske `ivote.Ne moram podsje}ati da je ovo podru~je najvi{e stradalo u ratnom periodu. 24. jula. zaklju~kom OV Stari Grad 2. no zahvaljuju}i USAID-u i dobroj me|uop}inskoj suradnji. a zahvalnost ambasadoru je golema.. Kako je kazao. osigurana i koliko-toliko za{ti}ena. nedavno odr`anom u Azerbejd`anu. Sve ono {to je bilo u na{oj mogu}nos- ti da za{titimo stanovnike na{e op{tine. reprezentativci BiH postigli su zapa`ene rezultate.OSLOBO\ENJE petak. delegacije ameri~ke ambasade. P. Podsje}amo. Zineta. Za{tita stanovnika . a na~elnik Op}ine Trnovo Ibro Berilo istakao je izvanrednu suradnju sa Op{tinom Trnovo iz RS-a i na~elnikom Goranom Vuji~i}em.. Sre}a je da nije bilo smrtnih slu~ajeva usljed ovih vremenskih neprilika. .

TORCHE Polo`eno cvije}e na Centralnom spomen-obilje`ju Odata po~ast za 409 {ehida U op}ini Vogo{}a ju~er je bio poseban dan.Na~elnik Op}ine Stari Grad Foto: D. OSLOBO\ENJE Obilje`ena 16. Ovim projektom obuhva}eno je {est osoba. naglasio je Smaji}. Slavila se 16. . godi{njica reintegracije dijela Vogo{}e u sastav FBiH. A. kako su naglasili. napominje da Zavod nema potreban novac. 28 su dobitnici najve}ih ratnih priznanja. . Uspon i Op}ina Novo Sarajevo potpisali sporazum o realizaciji projekta izrade biznis-plana za osobe sa invaliditetom. Od njih. TORCHE Ibrahim Had`ibajri} javio mi se jo{ u nedjelju te kazao da je Op}ina ve} kontaktirala izvo|a~a radova koji }e izvr{iti procjenu i predra~un oko radova na mostu. postignut je na~elni sporazum sa kojim se jo{ trebaju slo`iti i direktori {kola. Buljina. Obuka. godi{njica reintegracije Vogo{}e Kraj „raspusta“ u Kantonu Sarajevo [kola po~inje u ponedjeljak ^asovi }e biti skra}eni na 30 minuta U~enici }e ~asove nadokna|ivati pet subota Kraj {kole pomaknut sa osmog na 15. poja{njava Buljina. dok su Op}ina Novo Sarajevo i Centar za mlade Grbavica dodijelili prostor na tri mjeseca gdje }e se odr`avati obuka. Prioritet je bio da djeca ne budu o{te}ena. imati dovoljno vremena za upis u druge {kolske ustanove. Tako }e nastava za u~enike u Kantonu Sarajevo po~eti u ponedjeljak. kraj {kole je pomaknut sa osmog na 15. kazao je Gond`i}. Iako je dio Vogo{}e reintegrisan prije 16 godina. padanja leda sa krovova na prolaznike i automobile. GODINJAK .U ponedjeljak po~inje nastava koja }e biti skra}ena 15 minuta po ~asu. [eher-}ehajine }uprije Snijeg je sa sobom donio mnoge neprilike. Na upit koja }e svota novca biti izdvojena za obnovu ograde na [eher-}ehajinoj }upriji. Iz Op}ine Stari Grad su nam saop}ili da bi radovi trebali po~eti ~im vremenske prilike to budu omogu}avale.28 SARAJEVSKA HRONIKA petak. Preciznije. juni.Tog dana zatekli smo Vogo{}u zapaljenu i devastiranu. na~elnik ove op}ine Edin Smaji} istakao je da ovaj proces jo{ nije do kraja zavr{en. Najve}i problem koji je prouzrokovao prekid nastave jeste nadoknada izgubljenih ~asova.S ciljem realizacije nastavnog fonda dogovorili smo se da }emo raditi pet subota. ograda mosta je popucala i nakrivila se prema Miljacki. prisjetio se dana kada je reintegrisan dio Vogo{}e. Most kao most ne predstavlja opasnost za prolaznike. kako se {pekulira. . . pojasnio je Be{li}. . tako da }e djeca Ukinuto stanje prirodne nesre}e Vlada Kantona Sarajevo ju~er je donijela odluku o prestanku stanja prirodne nesre}e. a verifikaciju }e dati Kantonalni {tab Civilne za{tite. Ovo im je najve}a pomo} koju mo`emo dati kako bismo izbjegli sve predrasude koje u dana{njem dru{tvu vladaju. te da }e uz pomo} Grada Sarajeva i Zavoda za za{titu spomenika Federacije BiH ve}inu tro{kova snositi Op}ina Stari Grad. kako sam isti~e. Postala je sasvim drugo mjesto za `ivot. a ~asovi }e biti skra}eni na 30 minuta. izabrali su najbezbolnije rje{enje kako bi se nadoknadilo izgubljeno. Biznis-plan za osobe sa invaliditetom Predsjednici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Saudin Sivro i Faruk Be{li} odr`ali su ju~er sastanak sa predstavnicima Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo na kojem je na~elno usagla{en po~etak nastave u osnovnim i srednjim {kolama KS-a.Svi smo `rtvovali svoje slobodno vrijeme kako bi se nastava privela kraju. istakao je Be{li}. zbog neprimjerenog ~i{}enja snijega o{te}ena je. Pored toga.Omerovi}. ali je sanacija neophodna i prioritet je u narednom periodu. Tokom obuke nastojat }emo njihove poslovne ideje pretvoriti u biznis-planove. a u njima }e biti nazna~eno kako predstavnici {kola trebaju da se pona{aju u narednom periodu. T. a do tada }e `uta traka koja je postavljena na mostu upozoravati gra|ane na oprez. isti~e Buljina. . kazala je Belma Karkelja . Bi}e te{ko. Prema Be{li}evim rije~ima. da budemo dio ovog kantona. ali }emo rasporediti nadoknadu vikendima kako ne bismo opteretili u~enike i roditelje. Instrukcije Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo oti}i }e u {kole. E. juni Foto: D. a cilj je profesionalna rehabilitacija osposobljavanja i zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom. odnosno izrada biznis-plana trajat }e tri mjeseca. Pored svakodnevnog uru{avanja objekata pod te`inom snijega. Nusret Gond`i}. sekretar JOB Unije veterana op}ine Vogo{}a. februar/velja~a 2012. a obuka kre}e sredinom marta. HUREMOVI] Ekspertni tim }e utvrditi razloge o{te}enja Na prolje}e sanacija Omogu}iti br`e zaposlenje Socijalno preduze}e Uspon osnovano je prije tri godine. rajevo Ned`ad Kold`o. direktorica socijalnog preduze}a Uspon. ~ija su imena ispisana na ovom spomenobilje`ju. .Ovaj projekt smo pokrenuli kako bismo stimulisali osobe sa invaliditetom da sami sebe zaposle. U skladu sa ovom odlukom u op}inama }e se evidentirati nastala {teta. kazao je na~elnik Op}ine Novo SaM. direktor Buljina nam nije mogao kazati jer. te vije}e roditelja. Zahvaljuju}i velikim naporima. S. Fond za profesionalnu rehabilitaciju za zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom izdvojio je sredstva. Jednom rije~ju. Tim povodom predstavnici Op}ine. tako|er. op}ina je bila u katastrofalnom stanju. [eher-}ehajina }uprija kod Vije}nice. Tako su ju~er Centar za mlade Grbavica. E. Prema rije~ima Be{li}a. . 24. zbog ovakvog dogovora niko nema pravo da se buni jer je on najbolje rje{enje u ovom trenutku. cifra }e zavisiti od metode rada.Radni anga`man osoba sa invaliditetom je najbolji na~in njihovog socijalnog uklju~ivanja u `ivotne tokove. Vogo{}a je obnovljena i ure|ena tako da se danas ona ne mo`e prepoznati. ali gledat }emo da u~enike ne opteretimo previ{e. Za nju je svoje `ivote dalo 409 boraca. i kulturno-historijski i nacionalni spomenici su pretrpjeli znatna o{te}enja. Direktor Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajeva Munib Buljina ka`e da je strana mosta koja je okrenuta prema Alifakovcu pretrpjela ve}a o{te}enja te da su elementi ograde izletjeli iz svoje osovine. Biznis-plan bi trebao egzistirati naredne dvije godine. bora~kih udru`enja i porodica poginulih boraca su na Centralnom spomen-obilje`ju polo`ili cvije}e i odali po~ast {ehidima i poginulim borcima ove op}ine. naglasio je Be{li}.@elimo da budemo reintegrisani u Sarajevo. Predstavnici sindikata i resornog ministarstva.

Budimpe{ta 15. Amsterdam . Prema rije~ima na{ih sugra|ana.U toku su izrade i nadopune odluke o navedenim pitanjima. razlog tome je strah od obru{avanja.15. 7.45. Zenica 4. 16.30. odnosno ~injenici da su ba{te ispred Parku{e i BKC-a jedine priznate lokacije na kojima mogu postojati ba{te. 14.30 i 18.30 sati.30 sati autoputem. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. 14.25 i 21.10. Bosanski Brod svaki dan u 12. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. 15.30.05 i 18. S. 207-777 Vatrogasci 123.30. te na koji bi se na~in ovaj problem mogao rije{iti. 12. Vela Luka utorkom.54.45. Sanski Most svaki dan u 15. AUTOBUSI Istanbul 8. Budimpe{ta 14. nedjelje i praznika u 13.30 sati.30. Makarska svaki dan u 7. iz ~ega }e se vidjeti do kada su oni anga`ovani.30.668-259 Toplane 650-979. Kakanj 15. Pale svaki dan u 6. Beograd svaki dan u 6 sati.05. Ljubljana 14. 15. kako Oslobo|enje saznaje.45 i 22. 14. Visoko svaki dan osim subote u 8. Konjic 7. Va`no je napomenuti da se korisnik javne povr{ine mo`e postati na osnovu rje{enja i uz odre|enu nov~anu nadoknadu.27. 13.30.28. 16.15 sati. 22.30.30.4 miliona maraka planiranih za JU Djeca Sarajeva u 2012.40 sati.30.30.30.30.30. Gora`de svaki dan u 8. Biha} svaki dan u 7.30. Da podsjetimo.30 i 15. 10. 11. Utrecht subotom u 8 sati. Te{anj svaki dan u 7 i 13. Konjic 6. 15. 061/252-252. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095. I.30.33 i 20. petkom i subotom u 11 sati. 17 i 18 sati. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156. 14. Zagreb 15. Sru{ila se za{titna ograda hotela Zagreb Videonadzori kod {kola Tokom ju~era{njeg dana ni taksisti ~iji se {tand nalazi u neposrednoj blizini nisu bili na stajali{tu. 592-097.30.15.52. Odr`ana sjednica Op}inskog vije}a Centar Op}in sko vi je}e Centar odr`alo je ju~er sjednicu na kojoj se raspravljalo o javnim povr{inama.30. 10.15. 8.50 i 18. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati.30 sati (preko Tuzle). 12. Ankona 17. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati. 664-115 Hitna pomo} 124. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati. ~etvrtkom i nedjeljom u 20.15 i 16. D.30.30.10. pred sje dnik Sin di ka ta osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo. Minhen 13. od 8 do 14 sati.15. 16. Zagreb svakim danom u 6. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati.30 sati. godini. 15. utorkom.15 sati.30. 10.25 i 14. Pula ponedjeljkom. . 10. ~etvrtkom. Beograd 17. subotom i nedjeljom u 8 sati.55.55. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636.30. Essen i Dusseldorf ponedjeljkom. 206-666.30.15 sati. betona i ostalog materijala koji visi sa uni{tenog objekta. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj. Prema nezvani~nim informacijama. srijedom.30. 15.OSLOBO\ENJE petak.samo radnim danima i 19. Istanbul 18 Antwerpen. Luka 14. dok su sve ostale slobodnostoje}e vezane uz objekat nezakonske. utorkom. Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati. ~etvrtkom i petkom u 7. Gre{ku je.30. Be~ 14.30. Zagreb 6.30.55. 9. Budimpe{ta 21. 16.30. Zenica 6. 14 i 15. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK.27. 15.05.30 sati. Ljubljana utorkom. 12. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. Beograd 11. Den Hag utorkom u 8 sati.30 sati.30. napravila v.30. 13. 17. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati. 13. Hu.30. Ankona 10. 12.50 i 12.30. Plo~e 10.30.10. Vije}e je jednoglasno usvojilo i prijedlog da se postavi videonadzor na lokacijama kod {kole “Alija Nametak” Kao va`an problem istaknuto je i okupljanje . Kakanj 18.40. Ovo je u izjavi za Oslobo|enje istakao Saudin Si vro. 13. Tuzla svaki dan u 5. 8.30. 12.35. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 NEMA [TRAJKA UPOSLENIH U JU DJECA SARAJEVA 276-982 Plate na ra~unima do kraja sedmice Uposlenici JU Djeca Sarajeva ne}e stupiti u generalni {trajk jer za to nemaju saglasnost Sindikata. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati. S. Br~ko sva- kim danom u 6.45.30 i 19. Tako JU Djeca Sarajeva ima 298 stalno uposlenih koji se nalaze u sistemu centralizovanog obra~una pla}a i jo{ 20 radnika na odre|eni vremenski period. Minhen 12. Budimpe{ta 6. 8.30. 12.15. Zagreb 15 i 22 Beograd 6. 13. 6.25. 14.30. 13.45. Pariz petkom u 9 sati. 14.35. Hamburg. 19 i 22 sata. te koliko je sredstava potrebno za njihove pla}e pored 4. a kako smo saznali. Berlin ~et- Odlasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6.30. 10. kao i svaki dan osim nedjelje u 16. Banja Luka svaki dan u 9. 6. utorkom.40 .45.30 sati. 10. Be~ 7.20 i 16. 18 i 20 sati. 8. Istanbul 13. Dubrovnik svaki dan u 7.30.35 sati. 11. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. februar/velja~a 2012. 7. Iz tog razloga ministar finan si ja Mu ha med Ko za dra odbio je da isplati novac koji je prelazio ono {to je planirano bud`etom za ovu instituciju.35. postoji velika opasnost da neko ozbiljno bude povrije|en s obzirom na to da sada nema ni~ega {to bi ih za{titilo od cigli. ali i napravio {tetu na vozilima.30. Tuzla radnim danima u 9.10 sati. 12.30. 14. 16.15 i 15.30.000 033/ 223-366. Zenica svaki dan osim subotom.30. 220-435 Kanalizacija 203-059. Zvornik svaki dan u 15.30.10 i 21 sat.30. 8.45.30. 11.54 i 21.40.30.35. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati. 15. prosjaka oko spomenika kao {to je Vje~na vatra. Ljubljana 13. a petkom i subotom u 18 sati. Banja Luka / Zürich 6. 15. Bosanska Dubica svaki dan u 14. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.34. Zagreb 15. oko 16 hiljada maraka potrebno je kako bi se izmirile pla}e za radnike anga`ovane na odre|eno vrijeme. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 PORODILI[TA 7 6 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. srijedom. 12.30 sati. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo odbilo je isplatiti pla}e jer se na spisku radnika nalazi 20 uposlenika vi{e nego {to je to bio slu~aj sa spiskom koji je pro{le godine dostavljen iz Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo. direktor JU Djeca Sarajeva Vasva Jajetovi}.40. 592-096. . Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.30 sati. jer je pomije{ala stalno uposlene i radnike koji su anga`ovani na odre|eno vrijeme.45. Kako smo saznali iz Vlade. Dortmund.d.06 i 19. 17. Frankfurt.30.30 sati. Hrenovica svaki dan u 6.30 i 22 sata. nedjeljom i praznikom u 5. 14 i 19 sati. 9.49. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707. Bugojno svaki dan u 10. 13. pomo}nica op}inskog na~elnika za prostorno ure|enje. 12. Hanover i Kassel subotom u 17 sati. 14. Zenica svakim danom u 6.30.18. Zenica ponedjeljkom. 10.15. Beograd 11. 10. Travnik svaki dan u 7. Ulcinj svaki dan u 19 sati. 13.35. Grada~ac svaki dan u 8.50. subotom i nedjeljom u 6 sati.30 i 17 sati.30 i 22 sata. 7. 18 i 20 sati.05 i 21. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.47. 18 i 20 sati.30 sati. Split svaki dan u 7. prema svemu sude}i. 15. srijedom. Plo~e 7.45 i 16.59.37. Liege. 9. Zürich / Banja AVIONI Dolasci: vrtkom u 8 i subotom u 17 sati. velika je koli~ina snijega koji je u proteklom periodu ve} poru{io nekoliko objekata u na{em gradu. ~etvrtkom. 24.55. Srebrenica svaki dan u 7. istakla je Alma Sadovi}.preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati. 17.22 i 20. Ora{je svaki dan u 6. srijedom. HUREMOVI] VA@NIJI TELEFONI Mali{ani ipak ne}e ostati kod ku}e Snijeg ponovo pravi probleme Ograda koja je {titila prolaznike od obru{avanja hotela Zagreb na Marindvoru ju~er se obru{ila na trotoar Ulice Valtera Peri}a. Kakanj svaki dan osim subote. a uz to iz kantonalne Vlade dobili su ~vrsta obe}anja da }e pla}e za januar biti ispla}ene do kraja ove sedmice. Bruxselles. Olovo svaki dan u 5. resorno ministarstvo zatra`ilo je informacije o ugovorima za 20 uposlenih na odre|eno vrijeme. MUP 122. Uzrok uru{avanja za{titne ograde.

utorak.. 2012.3. raspisuje se PO NO VNIjemJAslenika u radni odnos KURS VNI KON za pri zapo 1.gov... br.. u Ulici Zelenih beretki broj 14. HNK Livno.. 3. Ulica Dugi sokak broj 9. godine i traja}e sve do 15.. Ukoliko lice koje je pobijedilo na natjecanju odustane od kupovine. Tel +387 33 227 188. Sarajevski [iroki Brijeg.3. MINISTAR mr... 2. sa naznakom “Za javni konkurs”. 2. Ze-do Travnik. gdje se od 9 do 15 h... 2012. i to: .. ZHK Mostar.2012.ba .5. od 23. Prilo`ena dokumenta se ne}e vra}ati.. petak. Sarajevo ili uplatnicom na transakcijski ra~un kod Raiffeisen banke br.. 2.000 KM 1. Sarajevo.. 2. Vozila se mogu pogledati u krugu @ICE od 27. 10. Sarajevo.. 4. 6... Raspored odr`avanja javnih rasprava je: r. vrijeme 11 h 11 h 13 h 10 h 12 h 11 h 13 h 11 h 13 h 11 h mjesto Sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Privredne komore sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj 02-138/12.Izvod iz mati~ne knjige ro|enih . srijeda. registracije 1999.600 cm3 REGISTRACIJA do 29. uts@bih.t-ba. 1. kaucija se ne}e vratiti. zapo~eo je 15. utorak. 1610000003430028 dan ranije. svaki dan. 2. do 26. 24. Desnica Radivojevi} Sarajevo...30 OGLASI petak. ponedjeljak.msuts-sa. M. Kanton 10 Biha}. 2.radno iskustvo u struci najmanje 5 godina Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene fotokopije: . U obzir }e se uzeti samo ponude koje prispiju u @ICA d.net @ICA DD SARAJEVO D`emala Bijedi}a br.obavezan V stepen stru~ne spreme — VKV kuhar.. 534-782.1 izvr{ilac. godine. 2. na odre|eno vrijeme do 15. 9. Tuzlanski Gora`de. OSLOBO\ENJE J AV N A R A S P R AVA O temi: Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. 2012. STANJE ispravno u voznom stanju ispravan u voznom stanju PO^ETNA CIJENA 2.Kra}u biografiju Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u javnom konkursu bit }e obavljeni razgovori. 2012... 3.. u 13 sati. 14. stru~ni nastavnik kuharstva. UPRAVA DRU[TVA „@ICA“ DD SARAJEVO Za tehni~ku organizaciju i obezbje|enje prostorija za planirane aktivnosti zadu`ena su resorna kantonalna ministarstva prostornog ure|enja. 3. 2012.2. BPK Sarajevo... 8.polo`ena pedago{ko-psiholo{ka grupa predmeta .gov. 2. Otvaranje ponuda obavit }e se u sali na 2. 71000 Sarajevo sa naznakom „Ponuda za kupovinu (navesti opis vozila) — NE OTVARAJ“. godine Javni uvid traja}e 60 dana.. 15. 3. Dostavljanje pisanih ponuda: Ponude sa punim nazivom ili imenom.ba web: www. srijeda.300 cm3 40 KW 1. ~etvrtak. 5. D`emala Bijedi}a 160.net.. 2012.2012.. 28. V[S ili VSS ugostiteljskog smjera . Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 2012...3.: 232828. Tel: +387 33 226 422 Web: http://www. 27.000 KM Pravo kupovine imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije po~etka natjecanja uplate kauciju od 100 KM na blagajni @ICA d.Uvjerenje o dr`avljanstvu . mo`e izvr{iti neposredan uvid u analogni i digitalni oblik plana u prostorijama Urbanisti~kog zavoda u Sarajevu.. 2012. 3... godine. ponedjeljak.. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa dostaviti na adresu: Srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo. 12. 2012. od 9 do 15 sati i na dan otvaranja ponuda.: +387 33/534-633.ba.. USK datum srijeda. Izabrani kandidat du`an je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti.. SBK Domaljevac... godine Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa.. 3. 5. 7 8. spratu Poslovne zgrade @ICE 2. Poslije otvaranja svim u~esnicima izvr{i}e se povrat upla}ene kaucije.. SNAGA MOTORA 43 KW 1. na prvom spratu. puna norma ~asova . 2012. Tel... do 2.ba E-mail: info@fmpu.. Sve tro{kove vezane za prenos vlasni{tva snose kupci. 13. 22. 2012.. februar/velja~a 2012. grad i kanton Zenica.2012. ponedjeljak. 24.Diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu/{koli . kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za Srednje tehni~ke i srodne i stru~ne {kole i normativnim aktima [kole. VOZILA Putni~ko vozilo [KODA FELICIA LX Putni~ko vozilo GOLF dizel Godina 1. 1990... Fax: +387 33 226 420. 4. 7. do 2.d. e-mail: msuts@bih. 3..fmpu. do 12 sati ili budu li~no predate do tog roka na protokol @ICE. 71000 Sarajevo Dugi Sokak 9. Tita 9a. sci.d. 2012.d.2012. 2012.Uvjerenje o polo`enoj pedago{ko-psiholo{koj grupi predmeta . Fax. do 2028. adresom i brojem telefona ponu|a~ dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: @ICA d... 160 Sarajevo OBJAVLJUJE PRODAJU VOZILA I VILJU[KARA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA RB 1. Vozila se prodaju po principu „vi|eno-kupljeno“. Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. 2012.8. Posavski Tuzla..net.

OSLOBO\ENJE petak. 24. OGLASI 31 . februar/velja~a 2012.

ka`e da je shvatanje muzike u Al`iru donekle druga~ije nego u Francuskoj.” I njen odgovor je nekako zazvu~ao sasvim logi~no. radi isplate nov~anog potra`ivanja. pitanja. Ali ubrzo sam shvatila da sa njom ne}u mo}i svirati u velikom orkestru. po~ela sam u~iti svirati klasi~nu gitaru. to mogu samo odlu~ni ljudi. stru~ni saradnik Emina Burgi}. februara igraju Sne`ana Ali~. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. Jasenko Pa{i} i Adnan Haskovi}. te pravni osnov za navode tu`enih. niko s njih nije vra}en. februar/velja~a 2012. Kako u tom okru`enju jedna djevojka mo`e postati dirigent? malom sobi~ku na zadnjem spratu Narodnog pozori{ta.891. drugim zemljama sam poznata mo`da i vi{e nego u Francuskoj. PREMJE[TANJE Muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila je ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije. 1.u daljem tekstu ZPP-a) O B J AV L J U J E .o. U odgovoru na tu`bu tu`eni mogu ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaju ili osporavaju postavljeni tu`beni zahtjev. Koncert po~inje u 20 sati.90 KM na ime obra~unate ugovorene redovne kamate na dan 12.891. i ~lana 71. a bit }e odr`avane i tribine. kojem je ova predstava diplomski rad. 2011. Za mene je muzika sredstvo za spajanje ljudi i zaista mi je veliko zadovoljstvo da tu ideju mogu promovisati i u Sarajevu” iskrena je Ziouani. ZPPa. godine uradio umjetnik Mladen Srbinovi}. kojega je 1966. na{em slavnom slikaru Safetu Zecu. moj orkestar ina~e poku{ava da promovi{e i druge kulture kroz Martine Aubry Liderica francuskih socijalista Martine Aubry. i 27. “U Francuskoj i u Al`iru ja radim puno na promociji klasi~ne muzike prema ljudima koji obi~no nemaju afinitet ka toj vrsti muzike i uvijek te`im da na koncerte privu~em i novu publiku. 2011. u . Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostave pisani odgovor na tu`bu. protiv I-tu`enog “MATRIX” d. 1. uslijedilo je sasvim ” logi~no pitanje o uklju~ivanje nekih od bosanskih djela u te koncerte.ugro`en je veliki mozaik koji predstavlja Bosnu. iz si- Susret sa Celibidacheom “U na{oj ku}i se uvijek mnogo slu{ala klasi~na muzika i odrasla sam uz nju” obja{njava Ziouani. godine sa Brki} D`emalom i Andri} Ljubicom. “U Al`iru tradicionalna muzika ulazi i u pore klasi~ne muzike. Nisad SELIMOVI] 33 @elimo svirati i Ve~eras premijera u SARTR-u Na sceni SARTR-a ve~eras }e u 20 sati biti premijerno izvedena predstava “99 posto”. ul. “Film govori o mom radu sa dva orkestra. ovaj put }e na{ najve}i orkestar nastupiti sa gostima iz Francuske. Da biste lak{e prekratili vrijeme do tada. Uspjeti od nule u ne~emu {to stvarno `elite i u ~emu vas dru{tvo mo`da i ne}e prihvatiti. Uostalom. u zatvorenoj sredini koja ne dozvoljava da budete mnogo druga~iji od onih koji vas poznaju. ugrijmo muzej!” koja }e tra. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju sva kog da na u 12 sa ti odvi jat }e se obra}anje javnosti transparentom sa zgrade Muzeja. Doma}in }e. Sarajevo. ZPP-a. a putem nje se `eli ukazati predstavnicima vlasti i {iroj javnosti na izuzetno te{ku situaciju u kojoj se godinama nalazi ova.o. dru{tvu: [ta muzej mo`e u~initi za dru{tvo. a sve~anost }e biti upotpunjena promocijom Monografije Safet Zec. Ovim putem I-tu`enom i II-tu`enom se dostavlja tu`ba od 21. godine. te sa al`irskim simfonijskim orkestrom. Podr{ka dolaskom Otvorenje Sedmice desilo se spu{tanjem transparenta s krova Muzeja na kojemu je ispisan naziv akcije. a jedan od segmenata }e biti i predstavljanje muzike Mediterana. Ziouani ve} ima plan: “Poku{a}emo predstaviti {to vi{e razli~itih tradicionalnih pravaca u muzici na tom nastupu. TORCHE .61 KM. kao opasnosti za ~ovje~anstvo koja nikada nije iskorijenjena u potpunosti i sve vi{e postaje globalni problem. odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici”. Bila sam tinejd`er kada sam shvatila ~ari dirigiranja i vo|enja orkestra. Sarajevo i Ugovora o jemstvu zaklju~enih 3. U ovu akciju Muzej je ulo`io ukupno 100 KM. Stru~ni saradnik Emina Burgi} Sedmica otvorenih vrata Historijskog muzeja BiH Solidari{i se. u`ivajte u djelima Haydna. pozivom na broj predmeta. Za to ve} morate biti veliki ~ovjek. An. do}i }e u posjetu dugogodi{njem prijatelju. studentske asocijacije. bitne osobe iz svijeta ozbiljne muzike. sije~nja. Ismeta Mujezinovi}a broj 36. 2007. Go{}a Safeta Zeca bosanske kompozicije Kao u filmskoj pri~i. Po~itelja.47 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 12. planirao je nakon sarajevskog dru`enja. njenim nativnim Divertimento. te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334.” Ziouanijen rad dolazi ispred nje. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti kom platnu. koju je izdala i dizajnirala umjetnikova k}erka Hana Zec. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Amila Terzimehi}.) u fokusu se na{la Zbirka arhivske gra|e (svaki dan bit }e druga ciljana grupa). OSLOBO\ENJE KULTURA RADO ]E SE VRATITI U SARAJEVO “Kada se vratim u Francusku. u {to su se uklju~ili i poznati bh.o. stav 2. energija i trud uposlenika Muzeja. te sam pre{la na violu. kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. tako da sada na nekim od na{ih koncerata uklju~ujemo i te kompozicije i elemente te muzike. Ne iznena|uju}e Ziouani je jedna potpuno logi~na osoba koja `eli stvarati prijateljstva izme|u naroda. iza nje stoji rad sa velikim orkestrima. jer ja dolazim iz kvarta gdje me svi znaju kao Zahiu i nisu svjesni mog profesionalnog anga`mana. Sarajevo je do{lo kao logi~an slijed u toj njenoj kozmopolitskoj `elji. donese odluku kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju solidarno isplate iznos od 1. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka.” Prijateljstva me|u narodima Jedan od budu}ih nastupa njenog orkestra }e se desiti i slijede}e godine u Marseilleu. Ovaj komad progovara o fa{izmu. Nakon Orwellove “1984”. O njenoj neobi~noj `ivotnoj pri~i i velikom uspjehu koji je do`ivjela sa dvadeset i kusur godina snimljen je i dokumentarac koji je prikazan na nekoliko nacionalnih kanala.dostavu tu`be I-tu`enom i II-tu`enom na odgovor Dana 21. koju smo tako mnogo puta vidjeli i rekli da je to mogu}e samo na veli- Safet Zec BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 65 0 Mals 183071 11 Mals Op}inski sud u Sarajevu.. kao i na Arteu. dirigenticom Zahiom Ziouani. u ~ast go{}i. odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici” govori i bez postavljenog . a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. pa su tu`eni du`ni da u skladu sa odredbama ~lana 70. otvorena i bez onih nevidljivih zavjesa iza kojih se obi~no kriju uspje{ni. sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPPa. U Historijskom muzeju BiH otvorena je Sedmica otvorenih vrata pod nazivom “Solidari{i se. 26. ali nisam mogla ni zamisliti da }u se jednog dana na}i u toj ulozi. ili u toku pripremanja glavne rasprave. To je sve promijenilo i nakon samo jednog razgovora odlu~ila sam da postanem dirigent. pijanistom iz Austrije. novine FBiH” broj 53/03 . za sud i protivnu stranku. iznos od 161. pri~a zvu~i kao da dolazi iz nekog od sarajevskih naselja. moji roditelji su me ohrabrivali i ubrzo sam upoznala velikog maestra Sergiù Celibidache. govori Zahia Ziouani i dodaje da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. podnijeti protivtu`bu.” Zahia ne ostavlja dojam velike. u 18 sati odvijat }e se program Umjetnici Muzeju. [. Ali. Priredit }e i dru`enje uz brojne prijatelje iz Francuske i BiH. Od kustosice Ha{imbegovi} se ~ulo da su. Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu. u Sarajevu Dirigentica Zahia Ziouani na ju~era{njoj probi sa Sarajevskom filharmonijom Foto: D. sutra u 12 sati. Pri tome je podsjetila da od 4. godine sa “MATRIX” d. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. “Naravno. izme|u ostalih. odnosno uvijek ih je do~ekalo prebacivanje odgovornosti s jedne na drugu instancu. 24. Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. ve} je vidjela priliku da spaja razli~ite kulture inspirisana li~nim iskustvom. to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave. gdje nije dopu{teno dizati se iznad “raje” “U . boravit }e ovih dana u Sarajevu. a {ta dru{tvo mo`e u~initi za muzej?” a za ci. od kada su vrata HMBiH zatvorena za javnost. stav 3. Ovo je za mene vrlo bitno. kao i obi~no kome god da su se obratili od nadle`nih.. u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d. a ovogodi{nja Sarajevska zima u svoju je `i`u stavila problem institucija kulture u BiH. rad Francuskinje al`irskog porijekla ujedinjuje `ivotni uspjeh sa jednom kozmopolitskom ambicijom Sarajevo. Ali. Tako|er. Na pitanje o povla~enju paralele izme|u al`irske i francuske publike. bili upu}ivani na drugu adresu. Obra}anje javnosti Ju~er je organizirana tribina “Historijski muzej BiH u savremenom bh. Pored svih problema. Sarajevo. U organizaciji doga|anja koja slijede uposlenicima HMBiH poma`u i Udru`enje Akcija gra|ana u suradnji s pojedincima i organizacijama civilnog sektora. od 12 do 17 sati otvaranje je zbirki. u interpretaciji Sarajevske filharmonije pod njenim vodstvom. Odnosno. a radi isplate iznosa od 1. da dolazim iz arapskog svijeta. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. velja~e. Alban Ukaj. a na njihovo zatvaranje su se odlu~ili zbog toga {to ve} godinama nemaju grijanje i {to je muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije. koja je i gradona~elnica Lilla. godine. umjetnici. 2011. ve~eras u Narodnom pozori{tu. publika }e vidjeti da SARTR bez obzira na te{ke uvjete u kojima radi. koji }e biti kulturna prijestolnica Evrope. dostave sudu pisani odgovor na tu`bu. ljanu grupu (predstavnici univerziteta. . Situacija je pomalo nadrealna.108. a svaki dolazak na Sedmicu zna~i podr{ku Muzeju i o~uvanju kulturno-historijskog naslije|a BiH. 1. roma{ne porodice itd. a u prehladnom muzejskom prostoru je odr`ana konferencija za novinare na kojoj je direktorica Muzeja Muhiba Kaljanac pojasnila da je ideja potekla od mladih muzejskih kustosa. te apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa. 2007. 1. ugrijmo muzej! Putem ove akcije `eli se ukazati na kriti~no stanje sedam institucija kulture i apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa. prema tekstu “Strah i bijeda Tre}eg reicha” Ber tolda Brechta. i pored uspjeha i li~nog zadovoljstva. 2011. kao {to bi se dalo o~ekivati. ve~eras }e uprili~iti jo{ jedan vrhunski muzi~ki doga|aj. jati do 29. ul. Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.o. iznos od 480. gdje je stalni gostuju}i dirigent. tijekom njena trajanja bit }e otvorene muzejske zbirke. ali ovaj film je pomogao da {iri krug ljudi sazna vi{e o mom umjetni~kom senzibilitetu. Sada iznad njega kapa voda. II-tu`enog Brki} D`emala iz Sarajeva. S. Nas dvoje i klavir. Uloge u predstavi koja }e nakon premijere biti reprizno izvedena 25.24 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od podno{enja tu`be do isplate. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih. Ugro`eno kulturno-historijsko naslije|e Foto: D. ul. iznos od 141. “Kada se vratim u Francusku. ali su veliki poklonici klasi~ne muzike. raspola`e energijom i ljudima koji }e ga u narednih nekoliko godina u~initi na{im najzna~ajnijim teatrom. Ziouani tu nije stala. otvoriti prigodnu izlo`bu svojih djela u Ateljeu Zec. a sve ostalo je vrijeme. Roditelji joj nisu {kolovani muzi~ari. Kako tu`eni nisu izvr{ili obavezu pla}anja duga. dirigentica koja spaja kulture petak. Terezije bb.d. na osnovu ~lana 348. vrijednost spora 1. Beethovena i Bizeta. Ziouani je porijeklom iz Al`ira. Nakon velikog uspjeha koji je polu~io koncert Sarajevske filharmonije sa Karlom Eichingerom. ali i ostalih {est institucija kulture. Prema rije~ima na{eg poznatog slikara. Njena pri~a je ona iz filmova.” Dok ovo govori. pored ~injenica koje me prate ~itav `ivot. tako da smo na jednom od zadnjih koncerata izvodili i neke tradicionalne kineske kompozicije. Iako potpuno jednostavna osoba. najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. sada se pojavio i novi i to s topljenjem snijega .61 KM na ime duga po osnovu Ugovora o srednjero~nom kreditu broj 49084/1 zaklju~enog 3. Naravno. jednim iz Francuske i jednim iz Al`ira. Dodaje i da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. ul. Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1. Kako isti~e Kre{evljakovi}. ali je ro|ena u Parizu. Amar Selimovi}. to je vrlo dobra ideja. Odrasla je u pari{kom predgra|u gdje uglavnom `ive doseljenici.32 KULTURA VIJESTI Zahia Ziouani. [to ne zna~i da to nije. odr`avane tribine. O~aktanum broj 60a i III-tu`ene Andri} Ljubice iz Sarajeva. te violon~elistom Manfredom Stilzom. Sarajevski ratni teatar nastavlja reper toarski koncept anga`iranog i aktualnog teatra. TORCHE muziku. 10. uprizorio Nermin Hamzagi}. Direktor Nihad Kre{evljakovi} smatra da je u godini u kojoj se obilje`ava 20 godina opsade Sarajeva i isto toliko od osnivanja SARTRa va`no baviti se temama koje su i dalje na{ i globalni problem. “Kada mi je bilo {est godina.00 KM na ime naknada za opomene. ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju. 10. studenti i dr. bilo bi mi zaista drago uvrstiti neke od va{ih kompozicija u te koncerte. koju je. sa karakterom kao planina. francusku go{}u po ves ti u obi la zak Mos ta ra i Mr. odnosno Narodno pozori{te. pred kojom njeni orkestri naj~e{}e sviraju. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti.

OSLOBO\ENJE . 24. februar/velja~a 2012.34 OGLASI petak.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 I 003872 08 I Kiseljak. al' ko{ta desetine hiljada eura ZLATAN IBRAHIMOVI] Ponosan sam {to sam Bosanac . direktor II . Tomi} Afrodita iz Kre{eva.d. Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. 2. Ul. glavna Filijala Zenica.153. Sud }e obustaviti izvr{enje ako se nepokretnost ne mo`e prodati ni na tre}em ro~i{tu. 24. dok na tre}em ro~i{tu iste se mogu prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost. 3. stav 1. 1. k. Titova 35/A lamela D7/28 . 2011. Na nekretninama iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka postoji teret. objavljujemo SHOW Zvijezda mo`e{ biti ti Najbolja je Anida Idrizovi} Prijedor~anka koja je prikazala u ku}i film Angeline Jolie za SAN: GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za period 1. Iz polo`enog osiguranja namirit }e se tro{kovi nove prodaje. 9.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . Anto.O.235 PASIVA a) Kapital 1. 2012. 2. Prodaja }e se obaviti usmenim javnim nadmetanjem 19. u A popisnom listu pod 1. k. ulo{ka 602.Ermacora. 2.~. a stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja. osim lica navedenih u ~l.k. Pravilnika o sadr`aju. 7. Sarajevo uknji`en na osnovu sudskog rje{enja broj: Ip-66/05. “Zalug”. uknji`en na osnovu sudskog rje{enja br. Odre|uje se tre}e ro~i{te za prodaju nekretnina izvr{enika i to: nekretnini upisanoj u k. na drugom ro~i{tu ispod jedne tre}ine utvr|ene vrijednosti.puna i skra}ena firma . br. 18. godine u 11 sati.broj telefona i telefaxa.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira . Rakova noga br. sud mo`e oglasiti da ro~i{te nije uspjelo i zakazati novu prodaju.d. mar{ala Tita bb. u naravi stambena zgrada povr{ine 110 m2 i dvori{te povr{ine 294 m2.90 KM i nominalna cijena .o. broj: 32/03).00 KM. U skladu sa ~lanom 4. Ro~i{te za prodaju ovih nekretnina }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Kiseljak u sobi broj 6. Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.482. Od dana objavljivanja ovog zaklju~ka na oglasnoj tabli suda do dana prodaje mora pro}i najmanje 30 dana.621. stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi}. Anto Tragaju za mojim identitetom kako bi me kolektivno osvijestili! Da li je na{ oskarovac „skinuo“ @eljku Ogrestu? Tanovi}: Pri~a je izmi{ljotina! Transseksualci Mo`e li se u BiH promijeniti spol Nema zakonske procedure. sud }e rje{enjem prodaju tom ponu|a~u proglasiti neva`e}om i odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponu|a~u. ZIF “Big-Invest” d.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora Revizijski izvje{taj u toku o finansijskim izvje{tajima Direktor DD Brki} in`.351 c) Teku}a sredstva 845.539 b) Rashodi 112. Tomi} Nevenko iz Kre{eva. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{im ponudama ne ispune svoje obveze. 8. godina I . III . i 2. 12. koji treba u roku koji mu odredi sud. Rakova noga br. Ul.firma i sjedi{te vanjskog revizora d. 18. a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 775.o. 3. 561/1. Stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi} PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~l.483 b) Upisani osnovni kapital 3. Zakona o izvr{nom postupku “Sl. e-mail i web stranica: .k. 1. 2005. Zakona o izvr{nom postupku. {to isti ne mo`e iznositi vi{e od 10. ZIP-a.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora U KM DD “PREVOZ RADNIKA KREKA” TUZLA TUZLA.884 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 1. godine donio je OGLASI 35 SAN U NOVOM RUHU ZA K LJU ^ A K O PRODAJINEKRETNINA 1. Sarajevo. Zaklju~ak se dostavlja strankama i nadle`nom organu poreske uprave.488 c) Dobit/gubitak prije poreza 54. I-110/05 od 24.235 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 57. emitenta s pravom glasa ^ajevac-mega AD Banja Luka.o. 2012. uz uvjet da prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja polo`e iznos od 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine. BiH. protiv izvr{enika 1. 86. Prije po~etka ro~i{ta. 18.d. izvadak Slu`be za geodetske poslove i katastar nekretnina op}ine Kre{evo. K. 88.~lanovi uprave Brki} in`. nekretnine iz to~ke 1. Od polaganja osiguranja oslobo|ene su osobe utvr|ene ~l.949 IV .puna adresa sjedi{ta . Na prvom ro~i{tu za prodaju nekretnina. Navedene odredbe primjenjivat }e se na tre}em ponu|a~u u slu~aju da drugi ne deponuje u utvr|enom roku prodajnu cijenu.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani. 3.618 c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze 138. godine.o. 4. deponovati cijenu. 5.31. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . sa naznakom predmeta broj: 49 0 I 003872 08 I.dionica ZIF “Prof-plus” Sarajevo. BiH. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i cijenu. Vrijednost nekretnine iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka utvr|ena je na osnovu nalaza i procjene vrijednosti nekretnine stalnog sudskog vje{taka gra|evine Zorana Markovi} od 23.o. Ul.621. sudu treba prilo`iti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno. “Revis” Tuzla. Osiguranje se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Kiseljaku broj: 3060470000028513 kod HYPO ALPE ADRIA BANK.broj emitovanih vrijednosnih papira 226. Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica. Zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli suda. ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. februar/velja~a 2012. Sarajevo. 2011. zastupana po punomo}niku D`eniti Pipi}. vlasni{tvo izvr{enika Tomi} Nevenka sa dijelom 1/1.o. Alagi}i. Lejla Suljagi}. novine Federacije BiH”. godine Op}inski sud u Kiseljaku. godina . Edhem Deli} . 12. 2005.588. hrvatske brigade bb 035/282-469 Senada Smaji} . procijenjenoj od stalnog sudskog vje{taka za gra|evinstvo Markovi} Zorana na iznos od 156. Obustava izvr{enja ne spre~ava pokretanje novog izvr{nog postupka radi naplate tog potra`ivanja na istoj nepokretnosti. 2012. radi izvr{enja na nekretnini 9.OSLOBO\ENJE petak. [ehi} Jasmina. godine i teret u korist Hypo Alpe Adria Lising d. u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja Raiffeisen bank d.000 KM.879 dionica 13. ta~ka b. 6.OP]I PODACI O EMITENTU .949 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 54. br. 2. “Eurohaus” d. odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem prodaje nekretnina. glavna Filijala Zenica. stav 6.752 e) Ukupno pasiva 1. odnosno potra`ivanje vjerovnika Raiffeisen bank d.

Iako je dosad radila sa Vivienne Westwood. ta~nije Bass . predsjednica je udruge za promicanje audio-vizualne kulture FISTT. Jedan od najuticajnijih i najdosljednijih muzi~kih bendova u Srbiji. ali ne{to ovakvo je oduvijek bilo u mojim mislima. marta u Beogradu. Glumica je zvijezdu primila u prisustvu oca Johna Anistona. a sve je opisala nestvarnim. kazala je Aniston. koji su odmah do{li u posjetu popularnoj pjeva~ici. Jean-Paul Gaultierom i Wonderbra. Stoga sam veoma zahvalna {to stojim danas ovdje. a predstavit }e i nekoliko pjesama s posljednjeg albuma “Kr{ i lom” . Kraljica burleske Dita von Teese Emina Jahovi} i Mustafa Sandal Sina nazvali Yavuz Pjeva~ica Emina Jahovi} oporavlja se u Ameri~koj bolnici u Istanbulu. ali i na prostoru biv{e Jugoslavije. Za zagrijavanje potrudit }e se Boquee. godine vokal Zoran Kosti} Cane. za koju je inspiraciju potra`ila u vlastitoj privatnoj kolekciji vintage rublja. a mo}i se kupiti na dan partya. o~uvav{i uz to cijene pristupa~nima. bubnjar Goran Bulatovi} Manza. DUB armija.Sretna sam {to sam uspjela napraviti kolekciju koja ~ini `ene da se osje}aju predivnima. Knowledge magazin ga je 2012. u Dadovu kao predgrupa sastavu The Fifties. Mustafa je odlu~io da mu da ime Yavuz. a 3. Target Australia je modelu pru`io {ansu za samostalnu kolekciju. Prvi LP snimili su u beogradskom studiju O. D. koJa. godine stavio na svoju Top 10 producers to watch listu.Ro|ena sam u Kaliforniji i prava sam kalifornijska djevojka.Ulema se tako|er vra}a u Kriterion. a 3. koja se proteklih pet godina aktivno bavi organizacijom klupskih doga|anja i kulturnih eventa. izjavila je Dita von Teese. Prvi nastup imali su 4. tako i na svjetskoj drum ‘n’ base i neurofunk sceni. 24. U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci. D. ^im je vidio sina. me|unarodnog festivala kreativnosti. Kao {to je obe}ala. gdje radi na svom drugom parfemu. Njen suprug. OSLOBO\ENJE Art kino Kriterion Klub Cinemas/Sloga Nastupa Billain U art kinu Kriterion sutra }e se odr`ati party na kojem su glavni akteri ~etiri umjetnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Organizator koncerta je Sarajevodisk u saradnji s klubom Cinemas. {to na turskom jeziku zna~i sna`an i nepokolebljiv. Dobila zvijezdu na Stazi slavnih Glumica Jennifer Aniston dobila je zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih. odlu~io je da sinu da ime Yavuz. donio im je po{tovanje publike. . Rhythm i blues u njihovom tuma~enju. Nisam ~ak ni pomislila da bi se mogao ostvariti. marta u Beogradu Beogradski bend Partibrejkersi velikim koncertom u klubu Cinemas/Sloga ve~eras }e sa sarajevskom publikom proslaviti 30. gdje je prije nekoliko dana rodila drugog sina. oktobra 1982. Jennifer Aniston: U dru{tvu prijatelja i porodice . Priznanje za Jennifer Aniston Kolekcija donjeg rublja Kraljica burleske Dita von Teese predstavila je novu kolekciju donjeg rublja nazvanu Von Follies. a kao predgrupa nastupit }e mladi sarajevski bend Deus Ex Carousel. seksi i glamuroznima. Aniston je prva zvijezda popularne serije “Prijatelji” koja je dobila uklesanu zvijezdu u Hollywoodu.Ul . ro|endan. Ve~eras Partibrejkersi U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci. u prostoriji ispred velike sale. Svoju sre}u ponosni roditelji su podijelili s najbli`im ~lanovima porodice. ji po~inje u 23 sata. a njegova produkcija za pjesmu “Panika” na}i }e se na novom albumu Ede Maajke. . de~ka Justina Therouxa i nekoliko prijatelja. gitarist Neboj{a Antonijevi} Anton i gitarist Ljubi{a Kostandinovi}. U isto vrijeme. organizatorica i osniva~ica FISTT Art Festa.36 SCENA petak. Partibrejkersi }e za sarajevsku publiku prirediti svirku s repertoarom uglavnom popunjenim njihovim najve}im hitovima tokom 30 godina. To je bio jedan od mojih najlu|ih snova. osnovali su u augustu 1982. dok se u pretprodaji mogu kupiti kompleti od ~etiri karte po cijeni od 50 KM. Trenutno se nalazi u Parizu. poja~an punk energijom. Ja. a produkciju su uradili zajedno s Du{anom Koji}em Kojom iz Discipline Kitchme. februar/velja~a 2012. turska muzi~ka zvijezda Mustafa Sandal. Adis Kutkut aka Billain je originalnim i melodi~nim zvukom na{ao svoje mjesto kako na doma}oj. Cijena ulaznica je 15. Emina je prepustila svom suprugu da odabere ime za njihovog novog ~lana porodice. ali ovog puta sa novom go{}om Reom Tas. Cijena ulaznice iznosi 5 KM.

te predla`e op}e akte. IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa.ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat je du`an dostaviti kada bude kona~no imenovan za direktora Javne ustanove.ne starije od tri mjeseca.uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere . obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenika Javne ustanove. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi. februar/velja~a 2012.ne starija od tri mjeseca.ne starija od tri mjeseca. Zakona o osnivanju Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“.da nije ~lan upravnog. kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva. odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton. Na osnovu ~lana 8. . . .ne starija od tri mjeseca. .ne starija od tri mjeseca. .uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva. a ukoliko jeste ~lan upravnog. djelatnosti ili du`nosti. kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: . . Konkurs }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Oslobo|enje“. 12/03 i 34/03).stara se o izvr{avanju ugovora i sporazuma koje Javna ustanova zaklju~i ili im pristupi. . izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke . direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. Pored ispunjavanja op}ih uslova. .da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva.ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX.podnosi Upravnom odboru prijedlog finansijskog plana i godi{nji obra~un.da se na njega ne odnosi ~lan IX.da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci.da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be).stara se o blagovremenom obezbje|ivanju finansijskih sredstava potrebnih za zadovoljavanje potreba iz domena djelatnosti Javne ustanove. kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja. Direktora Javne ustanove imenuje Upravni odbor Javne ustanove uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine.OSLOBO\ENJE petak. . . . II Kandidat za imenovanje na poziciju direktora Javne ustanove iz ta~ke I ovog konkursa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: .ne starija od tri mjeseca. broj 70/08). br. a najvi{e dva puta uzastopno.izvr{ava odluke Upravnog odbora. . .da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora reguliranog organa. . nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH . 1. . . .da nije osu|ivan za krivi~no djelo.da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica.obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i op}im aktima Javne ustanove.I. a ukoliko jeste ~lan upravnog. adresu i kontakt-telefon.da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva.uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte .ne starije od tri mjeseca. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva.ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica.ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo .da nije izabrani zvani~nik. . III Kandidat je du`an uz prijavu. Ustava Bosne i Hercegovine. . nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“.ne starija od tri mjeseca. .ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog.da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu — VII stepen stru~ne spreme tehni~kog ili dru{tvenog smjera.ne starija od tri mjeseca.predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti. ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja .ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be).odlu~uje o pravima. . koja sadr`i kra}u biografiju. . broj 01-02-05/12 od 17. br. .predstavlja i zastupa Javnu ustanovu. . .da je stariji od 18 godina. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva. godine.da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda. . . .uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci . . . s tim da mo`e biti ponovno imenovan po isteku mandata. 2.donosi pojedina~ne akte Javne ustanove.podnosi Upravnom odboru godi{nji plan rada i izvje{taj o finansijskom poslovanju. izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke. prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova.Program rada i razvoja Javne ustanove za mandatni period. djelatnosti ili du`nosti . i osnove plana rada i razvoja. . a ne stariji od 65 godina. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno na adresu: JAVNA USTANOVA ZA[TI]ENI PEJZA@ „KONJUH“ Grab potok bb 75 290 Banovi}i sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ “KONJUH” – NE OTVARATI“. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u .da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje.ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi .ne starija od tri mjeseca. . 2012. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“. 24. odnosno nadzornog odbora.ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda. odnosno nadzornog odbora.organizuje poslovanje i rukovodi radom Javne ustanove. 6/11) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”.ne starija od tri mjeseca. i to: . Javna ustanova Za{ti}eni pejza` “Konjuh” objavljuje OGLASI 37 za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” I Direktor Javne ustanove vr{i slijede}e poslove: . unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova. . . Zakona o ministarskim. . ~lana 15.izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte. odnosno nadzornog odbora. odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton . .diploma ili uvjerenje o diplomiranju. K O NK URS .ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik. . Ustava Bosne i Hercegovine .

38 OGLASI petak. OSLOBO\ENJE . februar/velja~a 2012. 24.

nutricionisti posebno preporu~uju da se konzumira zimi. Izbjegavajte krupne privjeske. a ne prekuhana. Stru~njaci nagla{avaju da povi{eni holesterol i trigliceride uspje{no lije~e {itake. Kao za ~in je izu ze tno po pu la ran zbog jake arome. holesterola. a vi se }e min |u {e ne bi smjele da budu kra}e od osam centimetara. Za br`i metabolizam napravite napitak tako {to }ete u litar prirodnog soka od jabuka lijek za sve dodati jedan decilitar propasiranih svje`ih {itaka. a eliksir morate popiti istog dana kada ste ga pripremili. mrkvu i celer. Isjeckamo sir i papriku na kockice i zajedno s kaparima i mini paradajzom umije{amo u posudu sa sojom. sa rajsfer{lusom koji se nalazi na pole|ini i ide ~itavom du`inom haljine. Krupnije min|u{e su pun pogodak. Ako primijetite crveni osip na ko`i nakon {to ih probate. masti i bjelan~evine. februar/velja~a 2012. Beckhamova je uz vunene dokoljenice kombinovala ~izme Christiana Louboutina koje pristaju uz ove modele. . Uz ovakav komad ne morate ni{ta vi{e od nakita da nosite i ima}ete odli~an stilski izraz. Nasjeckamo na kockice mrkvu. to je prvi znak da ste alergi~ni i da ne smijete da ih jedete. U vodi u kojoj se kuhala soja skuhamo oko pola sata mahune. Klasi~no. uzimajte onda osu{ene. Crni luk ima pikantan ukus i idealan je za dinstanje. pa ne ~udi {to se stavlja u svako slano jelo. a nakon toga jednom ili dvaput sedmi~no su{ene {itake. za koji je dokazano da poma`e kod tumora debelog crijeva. sni `a va krvni pri ti sak. Victoria Beckham je na Nedjelji mode u New Yorku predstavila novu kolekciju za jesen . visoko pre~i{}enog polisaharida. Lak{e }ete ga svariti ako ga prije jela o~istite i potopite nekoliko minuta u hladno mlijeko. dok su detalji na odjevnim kombinacijama {picaste kragne i ~etvrtasti d`epovi. mahuna i piletine Potrebno: 7 ka{ika soje kao grahorica 10 mahuna piletina po `elji 2 male ili jedna velika mrkva kri{ka celerovog korijena dimljeni sir 10 komada mini paradajza pola svje`e paprike 15 kapari bobica kri{ka limete svje`i list per{una Priprema: U slanoj vodi stavimo da zakipi soja i zatim na smanjenoj vatri kuhamo oko sat. kao i neizbje`na crna. koji je savr{en modni detalj. neposredno prije sje~enja stavite ga u fri`ider na nekoliko minuta i ne}e biti suza. Me|utim. a bogate su i vitaminima A. Ljekovitost ovih gljiva poti~e prije svega od lentinana. celer. a nakon toga isijecite je na ~etvrtine. ali najvi{e pet grama dnevno. dok je tek poneki odjevni komad u jarkocrvenoj boji. STIL. [itake sadr`e polisaharide. po{to imaju jak ukus koji se zadr`ava u ustima cijeli dan. poma`e da se izbace otrovi iz organizma i smanjuje nivo holesterola. Tako|er. TRENDOVI Vo|ena idejom da je klasika uvijek neophodna. Sastojke dobro izmije{ajte i dodajte malo meda ili zasla|iva~a. ali ne u fri`ideru jer gubi hranljive sastojke. Ipak. Salata od soje. Ipak. Nosite nakit od gline ili krupnih staklenih perli. ali privla~no Idealan nakit za krupnije dame Kao nakit za krupnije dame predla`emo masivan prsten sa krupnim kamenom omiljene boje. ubrzavaju oporavak poslije operacije te smanjuju stres. B2. Pospemo per{unom te za~inimo maslinovim uljem i acetom balsamicom. B1. Sve po `elji pokapamo sokom limete. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju U Japanu su {itake prihva}ene u zvani~noj medicini jer su izuzetno ljekovite. Ove gljive poma`u i kod drugih bolesti: sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. piletinu. a mahune na kratke {tapi}e. zbog ~ega se preporu~uju za pripremu salata vi{e nego za kuhanje. Stru~njaci savjetuju da je {itake najbolje jesti svje`e. mo`ete da kuhate i ~aj tako {to }ete potopiti jednu gljivu sat vremena.OSLOBO\ENJE petak. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju. jetre i plu}a. LJEPOTA. Nova kolekcija obiluje haljinama koje su malo ispod koljena. 24. Procijedimo i prebacimo u posudu sa sojom i ostalim. Bijeli luk ve}ina osoba ne jede u svje`em stanju jer se dugo vari i uzrokuje neprijatan dah. KOZMETIKA MODA. Lan~i}i bi trebalo da dose`u gotovo do struka. B6 i C. Ujutru i uve~er popijte po pola {olje ~aja. Svakodnevno 30 dana uzimajte do 50 grama ovih svje`ih gljiva. proteine. POMO] U KU]I Luk za ukus i imunitet 39 Ljekovita svojstva gljiva NOVOSTI I PREPORUKE [itake japanski Sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. svakodnevnim konzumiranjem ovih gljiva za samo sedam dana mo`ete smanjiti nivo holesterola u organizmu za 15 posto. U hladnim danima trebalo bi ga jesti svje`eg jer {titi od boles ti. a zovu ih eliksirom `ivota. Potom dodajte dvije {olje vode i prstohvat morske soli te stavite na {poret da se kuha sve dok ne ostane jedna {olja ~aja. Luk je zdrav i ukusan za~in. ako ne mo`ete svje`e da ih jedete. jer efikasno podi`e imunitet. Crni luk trebalo bi ~uvati do 10 dana na hla dnom mjes tu. skidamo s vatre i ocijedimo kada probamo da je lijepo hrskava.zimu 2012/13. Potpuno bijele i crvene glavice imaju staklastu strukturu. Boje koje dominiraju u kolekciji su zemljane i zagasitozelene.

24.40 OGLASI petak. OSLOBO\ENJE . februar/velja~a 2012.

do 17. novi model nudi ekonomi~ni re`im {tampanja.0. "Galaxy Ace i Galaxy Mini su do`ivjeli veliki uspjeh od po~etka prodaje pro{le godine. ali kombinacija dobre cijene i solidnih performansi uvijek ima svoju publiku. a oba modela na kraju kabla ima ju pozla}ene konektore. a imat }e i izdr`ljiviju bateriju. tain Lion povezuje i Appleove proizvode. jednu od najbr`e rastu}ih svjetskih konferencija o temi ra~unarske nauke i vizuelizacije. Idealan je za primjenu koja iziskuje precizno obilje`avanje kao {to su {tampane narukvice i etikete za lijekove. Nji ho vi na slje dnici }e biti dosta br`i u obradi podataka i surfanju internetom. Nova verzija ozna ke VLC Me dia Player 2. unapre|enje za veliki broj prevoda na razne jezike itd. rekao je Philip Schiller. koja }e u po~etku biti dostupna samo za ure|aje ovog proizvo|a~a. Pobolj{ani model TM-C3400 nastavlja da daje dugotrajne rezultate na velikom broju razli~itih medija {irine od 30 do 112 cm. 3. Novost na tr`i{tu Jeftine a dobre slu{alice Nema osobe koja nije izmijenila barem nekoliko pari slu{ali ca za mul ti medijalni player i uvijek se ponovo tra`e kvalitetne a jeftine slu{alice. I jedan i drugi model su dobrog kvaliteta izrade sa istim drajverima. koja je uvijek prakti~an dodatak. Gembird nije mnogo poznato ime kada su audioperiferije u pitanju. Dolazi sa iCloud kompatibilno{}u i mogu}nostima poput AirPlaya. Oba mobitela se pridru`uju ostatku porodice pametnih telefona Galaxy i nagla{avaju na{u posve}enost da ovakve mobitele ponudimo svima". a ko{taju malo u odnosu na po zna ti je mo de le. 768 MB RAM-a. Zadnja kamera od pet megapiksela ima i blic. "Ljudi su zaljubljeni u aplikacije i funkcionalnost". popularnih bubica. laptopi i desktop-ra~unari. operativni sistem MounVLC Media Player je portabl multimedijalni plejer za veliki broj razli~itih audio i videoformata. Ono {to se dobiva jeste sasvim dobar bas. me|u kojima su podr{ka za DVB-S Scanning na Unixu. KORAK NAPRIJED GPU tehnolo{ka konferencija NVIDIA je objavila da su registracije za tre}u GPU tehnolo{ku konferenciju (GTC) u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. 24. tako da se ne}e mnogo pogrije{iti u izboru. ali i do pove}anja njihove snage. tutorijale i stotine sesija sa instrukcijama vrhunskih eksperata. a integrisan je i Twitter. Posljednja verzija operativnog sistema Mac. Je di ne ra zli ke izme|u ova dva modela su u dizajnu. nazvana Lion. ~esto tokom vrlo brzih naizmjeni~nih smjenjivanja ili du`ih full HD videosesija. rekao je Simon Stanfort iz Odjela za telekomunikacije i mre`e. Osim {to je vrlo blizak iOS-u. . od 14. Odluka o proizvodnji novih ure|aja je donesena na kon pro {lo go di{ njeg us pje ha dva Sam sun go va mobitela. Popularne aplikacije poput Messages.0. Galaxy Ace 2 }e imati dual-core procesor od 800 MHz. upravo otvorene. 41 Integracija mobilnih ~ipova O~ekuje se da kompanija Intel objavi dodatne informacije o njihovim planovima koji se odnose na ugradnju be`i~nih mogu}nosti u ~ipove. zahtijeva ogromni prostor za skladi{tenje podataka. To omogu}ava korisnicima Maca da video sa kompjutera prenose na TV ekran koriste}i Apple TV. VCD i veliki broj razli~itih streaming protokola bez potrebe za eksternim kodecima ili programima. sadr`i brojne mogu}nosti iOS-a poput napredne kontrole pokretom i ikonica poredanih kao kod iPhonea. Galaxy Mini 2 nudi manji 3. Ovom posljednjom nadogradnjom operativnog sistema Mac kompanija Apple se okre}e budu}nosti. Veoma sli~an iOS-u Apple otkrio Mac OS X VLC Media Player 2. veliki broj novih filtera. direktor kompanije Apple. koja }e biti odr`ana u San Francisku narednih dana. Tako dva para slu{alica. {to je dobar pokazatelj kvaliteta.OSLOBO\ENJE petak.0 Mountain Lion Kompanija Apple je otkrila posljednju verziju operativnog sistema Mac OS X nazvanog Mountain Lion. Reminders i Game Centre }e biti dostupne korisnicima Maca koji preuzmu novi operativni sistem tokom ljeta putem Mac prodavnice aplikacija. }e uklju~iti predavanja. maja i predvodnica je globalne serije konferencija kompanije NVIDIA fokusiranih o temi transformacije nauke uz pomo} GPU. Ace i Mini. ali i kontrola zvuka. "Mac je u porastu. podr{ku za Vorbis i Theora u okviru RTP. Notes. Kompanija planira da nove detalje o dual-core Atom ~ipu kodnog naziva Rosepoint sa integrisanim Wi-Fi mogu}nostima objavi u toku International Solid-State Circuits konferencije. Slu{alice stoje ~vrsto i kada se tr~i. mogu}nost kontrolisanja i programiranja {tampa~a u okviru aplikacija i po~etni softver za {tampanje etiketa. {to bi moglo dovesti do sni`enja cijena mobilnih ure|aja i PC ra~unara.8-in~ni WVGA (480x800) ekran te prednju i zadnju kameru. in`enjerstva. istra`ivanja i razvoja iz vi{e od 40 zemalja. kada }e svijetom vladati mobiteli. Kalifornija. Du`ina ka bla je 120 mm. namijenjena onima sa malo manjim d`epom su modeli MP3-EP03 i MP3-EP04B. ali integracija be`i~nog risivera u silikon Atom CPU mogla bi obezbijediti du`i rad ultrabook ure|aja sa Wi-Fi. obezbje|uju}i profesionalnim fotografima i entuzijastima ~ari snimanja u full high rezolucijama sa savremenom digitalnom opremom. Galaxy Ace 2 i Galaxy Mini 2 Kompanija Samsung je na ja vi la mo bi te le Ga laxy Ace 2 i Galaxy Mini 2. Nova 64 GB 600X CF kartica tako|er omogu}uje ultrabrzi transfer podataka do 90 MB/s i podr`ava VPG-20 specifikacije.0 donosi veliki broj unapre|enja. sadr`i mnoge mogu}nosti iPhonea i iPada. izjavio je Tim Cook. Kompakt fle{-kartica Transcend je najavio ekspanziju svog programa fle{-kartica predstavljaju}i kompakt fle{ 600X kartice (600X CompactFlash cards) velikog kapaciteta do 64 GB. Aplikacija Messages radi sa iMessageom kako bi korisnici mogli prenositi razgovore sa ure|aja sa iOS-om na svoje kompjutere.27-in~ni HVGA (320x480) ekran i jednu kameru na zadnjem dijelu od tri megapiksela te 512 MB RAM-a. potpredsjednik Appleovog marketin{kog odjela. Nova verzija {tampa~a Kompanija Epson najavila je pobolj{anu verziju {tampa~a TM-C3400. O~ekuje se dolazak najboljih umova na poljima nauke. Snimanje slika koje se brzo smjenjuju sa izvanrednom detaljno{}u. a sa operativnim sistemom Mountain Lion }e stvari postati jo{ bolje". prezentacije. Razvijen kao odgovor na informacije dobijene od potro{a~a. ^ip je i dalje u fazi izrade. dobra dinamika i ja~ina zvuka. GTC 2012. istra`iva~ke postere. tako da su i rezultati prakti~no identi~ni. februar/velja~a 2012. mo`e doprinijeti prepoznatljivosti etikete. GTC 2012. jednostavne slu{alice koje odli~no zvu~e. DVD. tako da smo veoma uzbu|eni zbog njihovih nasljednika koji }e do}i u ruke na{ih kupaca. }e biti odr`ana u San Hozeu. Prethodna verzija operativnog sistema Mac OS X. Mo`e se koristiti kao server za streaming ili multicast u okviru IPv4 ili IPv6 putem mre`e velikog propusnog opsega. podr{ka za HTTP Live Streaming reprodukciju. koji na zahtjev {tampa etikete i narukvice u boji. Time {to {tampa u boji model TM-C3400.

februar/velja~a 2012.42 OGLASI petak. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 .30 09-19 08-16. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet.30-15. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj.30-15. SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA .30 07-19 07.30-15.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. 14.30 07-16 07-14 07-19 07. [emsekadi}a Kulina bana bb H.30 07-19 07. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet.30-15. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br.30 07-19 07. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A.30-15. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAVI. 24.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. subota nedjelja 07-19 07. Vehbi ef.

Drugomgrad Fiskom rakoji 1989.Palestinlaski islamski teroriseluubiliiuradvali saljudi.“ A evo kako! 1. genetsku slabost“ . ka`u. oktobra 2009.jihUdomova.nuzemljotresube. Vjerovao je u kapitalizam.U zeosoku Kineu poginulo je 268. tek u prirodnoj komponenti.U ArproizvoduodNju D`ersi-ju~enanje zaljen prvi najlona ki ~et kicu za zube. predvidio slom o kojem smo u uvodu govorili. neprestano gubi „vrijednost“ . masa stalno raste njegovim kori{tenjem u obliku kredita – njegovom recikla`om.OSLOBO\ENJE petak. da odigraju ulogu povjerioca ugro`enim firmama. Iz ovoga je vidljivo da ni Minski nije sagledao cjelinu. Tako se izdvajaju banke u svojstvu pokreta~a rasta. Alesandro Pertini Ramiz Arslanagi} ro|en je 1930. To neki sada nazivaju Minskijev trenutak. dovi nastali su na osnovu ispitivanja `ivota u Ohridskom 1947. Poslije njegove smrti 1490. u slobodno vrijeme. On je.kao du`ni~ku krizu. koji nije uskla|en sa sistemom. Italy.“ Istra`ivao je siroma{tvo. Cijene neprestano rastu Eufori~na ekonomija Pozivaju}i se na Kejnza. Spain). koje zavisi od pozajmljenog novca i dobivenih kredita. ovim je pomo} pru`ena samo finansijskom sektoru. {to ih navodi na ignorisanje mogu}eg neuspjeha. pod vodstvom Bena Bernankea.LijederdoSrpskezarazlose~ine protivHa~o{komslavbui-nalu. i niz drugih ekonomista. Izvor je obezvrje|ivanja – inflacionog karaktera. ali ne i glavnicu. godine. Huan Peron izabran za predsjednika Argentine. iza kra 1458. prirodnoj ekonomiji. vojvode iz lja. Ra|a se eufori~na ekonomija.Huposlje-dija. ski premijer Ahmed Ma ubijen u parla tu. 1946. poznajemo u Evropi. je 1389. Novac. ako je to tako. Na Zimskim olimpijskim igrama u Solt Lejk Sitiju (SAD) najvi{e medalja osvojili sportisti iz Njema~ke: 12 zlatnih. od hed` Ro |ar Mati nja znat kao Matija I Korvin. dikalne stranke Voji [e {elj brovoljno predao tri 2003. prirodno-ekonomskom sistemu je vidljivo da ekonomski sistem u cjelini. optu`bi za ratne Umro Jure Ka{telan. odnosno.davina. kakav je imao Hajman Minski (Hyman Minsky). 43 NA DANA[NJI DAN Pozitivna kritika kapitalizma Pozivaju}i se na Kejnza. koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu. 1945.Erde|en mabranskizakraljljaSinjaJaHubio{ajedi. pred kojim optu`en vje~nosti ratne zlo~ine u Slavoniji (Hrvatska). solutisti~ka vlaAjatolah Ruholah Homeini ponudio tri mili. Pu~ pod vo|stvom poru~nika D`erija Rolingsa izvr{en je tokom Nkrumahove posjete Kini. 1966. hedg fondovi. Tu se prvi put isti~e energija kao rad prirode. 1990. postale povjerilac svima. tzv. koji mogu pla}ati dugove.ciEgipatstupamenEgipneposrednoher-pa{a{to~ke objavio deklara ju o nju ta u rat protiv Njema i Japana. Tako su federalne rezerve. Genetski defekt Nije to genetska slabost (kapitalizma) po Minskom. ti moubi ~ka napada u Izra 27 ni 77 1996.kraljici roMarcigaretFolketapinlja AlporaDanposli|a~ega je danska ca pos la vladar ske i [vedske. .preduze}a posluju uspje{no i svi prolaze dobro. sje30. nego genetski defekt po energici. Ovo. nisu faktor stabilizacije. prema odluci Kongresa tajnog radni~kog udru`enja Saveza komunista odr`anog u Londonu u novembru 1847.000 ljuMaje roku pogi le 572 oso a di ostalo bez svo Umro italijanski dr`avnik Alesandro Pertini. Sarajevsko Oslobo|enje je u svom prilogu Pogledi od 17. osniva~ Inodrekao se 1946.D`ord` Bu{ pre{to je na `nostrima pobidnidio Ala Gora. neprestano se katastrofalno/nekontrolisano. Uspje{no je ratovao protiv Turaka i Habsburgovaca.Francuski parzum o sveobuhvatnoj zaratifini atomskih proba.. ukinuta jezeru. sna`nom u vernom 2004. Nakon vi{egodi{njih istra`ivanja. lament je jednoglasno kovao spora bra 1998. To nije ne{to {to kapitalizmu nedostaje pa ga ~ini slabim. (O tome kako funkcioni{e FED vi{e u knjizi W. gomila! Pa se onda izgubi! Ovdje se misli na gomilanje iz povrata kredita. samo ako se jo{ vi{e zadu`e. nakon izbo je 2001. 1990. Nastaje sve ve}i broj rizi~nih du`nika. 1974. a pona sje-|eno vi{e od 4. Njegovi najzna~ajniji rajekla” a ustavom . po dnji ugarski vladar koji je uspio da sredi unutra{nje prilike u zemlji i da uspostavi jaku kraljevsku vlast. predsjednik Italije 1978-85. 24. {to sistem ~ini bolesnim.VojnimdnikromsteklaNkruzbavi~enpodod~ijimlije regentHiro1921.. je objavio traktat pod naslovom „Energija i vrijednost“ (~asopis Pregled. Car Hirohito ri svjet tu oslo di Ma glavni lipina. Me|unaona ameri~kih dolara za glavu Salmana rodni sud osloRu`dija zbog njegovih “Satanskih stihova”. Reformisao je dr`avu. finansije i krize. njo nja 1443. u `elji za ve}om zaradom. makroekonomski sistem. 2.. koji. Sarajevo). tj. PoPakistan saop{tio da je zvani~no priznao slije poraza JapaBanglade{ (biv{i Isto~ni Pakistan) kao nena u Drugom zavisnu dr`avu. prvu {tampariju. (Sutra: Razmjena sa prirodom) 2002. godine neza snost Ve ke Britanije. 1989. porijeklom iz Bjelorusije.Kuvajtu.). ali relevantni prikazi. arbitrage. 3. Greider: „Tajne hrama“) A vezano za opasku Minskog o genetskoj slabosti kapitalisti~kog sistema. SAD-a po put u ameri~koj toriji. (Portugal. uz to. nego ne{to ~ega ima previ{e. bio je predsjednik Prezidijuma mu je carska apNarodne skup{tine Srbije. U Londonu na njema~kom jeziku objavljen “Manifest komunisti~ke partije”. Kada povjerioci i du`nici pokre}u ekonomiju izbjegavaju}i rizi~ne poslove – sve ide kako treba: . Uz sve ove pojave se. Ali. svjetskom ratu Umro biolog Sini{a Stankovi}. Oni svojim prihodom mogu pokriti kamatu. Sahranjen car Jauda u Gani s vlasti pana hito. 1486.KongresveisEndrjuakretunuosoje. zapo~ev{i prvi od tri mandata na ~elu te dr`ave. izu~ava procese u proizvodnji. koji su. ukupno 35 medalja. izvukao je zaklju~ak „da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti“ . ima svoju genetiku. U tom smjeru kretanja nastaju na rezultatima svoga rada – u stanje opstanka. hrvatski pjesnik. univerzitet i 1472. bio je jedan od najpopularnijih politi~ara poslijeratne Italije. ali je isticao da „kapitalizam ima jednu. mljotresu oblasti Ksind`ijang. Soro{a „Kriza globalnog kapitalizma“ . “bo`anskog poridirektor Biolo{kog instituta Srbije. o ~emu su mi bili dostupni vrlo skra}eni. uzeo du predsje ka SAD-a. skra}enicom PIIGS. Greece. Ma{insku srednju tehni~ku {kolu (prva dva razreda u Pragu – ^SR) zavr{io je u Sarajevu. doktorirao na Harvardu. dobar uspjeh i jedne i druge usmjerava na ve}i rizik. 1974. Minski je izvukao zaklju~ak da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti Me|utim. nakon je 1945. vjet bezbjednosti brio slanje 5. ^itav arsenal ovih mjera mo`e se na}i u knjizi G. veroisto vrije 2003. februar/velja~a 2012. Optu`en kr{enje Ustava. 1991. lingtonu prav 1938.000 ba.. lender of last resort itd. je bio pod japanskom okupacijom. kao rje{enje za spre~avanje ka- fondova do investicionih banaka. koji ne mogu ni jedno ni drugo. koje naziva {pekulativnim du`nicima.SaprimirpripadnimomiUN-a odopublizacinadgledanje krhkog ja u De kratskoj Re Kongo. {to stalno raste. cijene neprestano rastu kao dru{tveni tumor. jo{ opasniji. U~esnik u pokretu otpora tokom Drugog svjetskog rata.. 16 srebrnih i sedam bronzanih. {to se nagomilalo. kakve mogu dati pisani mediji/{tampa. makroekonomski smjer. u nedavnoj pro{losti bilo je ekonomista koji su svoje poglede usmjeravali druga~ije. u okviru finansijskih sistema (finansije kao industrija). Ali.. pos pak pi 1868. Tako se ~itav ekonomski sistem pomjera iz stanja zasnovanog na dobrom poslovanju. zasnovanog tastrofe vidio je uklju~ivanje federalnih rezervi (FED-a). predsje Kvame mah. koji rastu ogromnom brzinom – stvaraju instrumenti sekuritizacije i drugih finansijskih inovacija koji imaju za cilj pobolj{anje polo`aja i za{titu finansijskih sistema (leveridge. tokom rata u biv{oj Jugoslaviji. Od 1944.dugovi se ispla}uju na vrijeme . BiH i Vojvodini. „Savremene finansije. 1974. koji je i generator krize. bodio ga je 1948. kao du`ni~ke zemlje ozna~ene engl. Huan Peron 1848. ostvareno u vrlo velikom obimu . stituta za ekologiju i biogeografiju SANU. Ma|ari su izgubili sve teritorije koje je osvojio. Ireland. snage u Iraku i kada je zamijenio bolesnog oca i car od 1926. D`onson je bio primoran da se naredne godine povu~e sa predsjedni~kog polo`aja. zauzeo je Be~.Amebo~keletrupeniulu. koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu. do 1952. od vo|stvom Gana 1957. a u Po`unu osnovao 1465. Uz redovni rad. „Periodi ekonomske stabilnosti pokre}u krizu monumentalnih razmjera. institutional investors.500 ka rovnih trupa 2000.imprvi~menta za protiv predsjednika dr`a D`on na. pod naslovom: EKONOMIJA – „Za{to kapitalizam propada?“ prenijelo pristup ekonomiji kao nauci. zlo~ine koje su Japanci po~inili Ameri~ke i savezni~ke snage po~ele u Zatokom Drugog livskom ratu kopnenu ofanzivu na ira~ke svjetskog rata. Ramiz Arslanagi} Inovacija u ekonomiji (5) FELJTON Dan u bi kod ga zili [ve ne i za bili njihovog kra berta. Radni vijek je ostvario u realnom sektoru privrednog sistema u vi{e radnih organizacija u BiH. napisali Karl Marks i Fridrih Engels. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Minski. piramidalni du`nici.

tek povremeno jo{ i Kari}. ne samo u Rumuniji nego ve} nekoliko godina i u Evropi. Semir Kerla i Josip ]utuk donijeti prevagu u odnosu na ostale timove. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh. ali prve ~etiri pozicije u Ligi su jo{ dosti`ne.44 SPORT petak. Ovaj mla di igra~ `e ljan je dokazivanja. Ne treba dizati unaprijed euforiju. s tim {to }e se ekipi naknadno priklju~iti Goran Markovi}. No. Li. Markovi}. minuti. marta. jer je konkretan u zavr{nici” smatra . Bez Markovi}a Ina~e. {to direktno povezuju s krizom rezultata. koji su ovaj put za najboljeg igra~a izabrali na{eg Edina. Zeba. D`eko je najprije odigrao fantasti~an dupli pas sa Pizarrom. Vasili}. najbolji asistent Premijer lige.” Zeba nam je na kraju prokomentarisao o~ekivanja navija~a da se @eljo pro{eta Premijer ligom. Dakle. situacija }e postati jo{ ozbiljnija ako Arsenal izgubi u narednom kolu Premiershipa protiv Tottenhama. onda }e nam biti od velike pomo}i. bi}e vremena i za to” ka`e nam Ze. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen . LIGATA Uprkos porazima Wenger ostaje u Arsenalu Menad`er Arsenala Arsene Wenger je i dalje siguran na svojoj poziciji u timu iz Londona. Be{lija. Igrali su. Edin je jedan od najzaslu`nijih i za preostala dva pogotka Citya. GO[K i Leotar. koji je asistirao Silvi za tre}i gol. februar/velja~a 2012. a ako sve bude kako treba. S. kolu kiksamo protiv [irokog?! Sva euforija i dobra atmosfera bi nestale. naime. smatra Zeba Iako je dolazak Samira Bekri}a posljednjih dana top-tema na Grbavici. Za mene je bitno da nema povreda i da me zdravlje poslu`i. Adilovi}. Naredni ispit protiv napusti}e Arsenal samo pod svojim Tottenhama: Arsene Wenger uslovima. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen. godine. ne treba zaboraviti ni one koji su @elju nosili tokom prolje}a i koji iza sebe imaju niz od gotovo 20 utakmica bez poraza. Bekri}? I prije njegovog povratka imali smo najja~i vezni red u ligi. i kad normalno trenira{. SPAHI] Zeba je bio neuhvatljiv tokom jeseni Favoriti smo. u svojim izvje{tajima donosi ocjene novinara koji je pratio utakmicu. Zahvaljuju}i svojoj igri. a on }e nam dodatno olak{ati posao. Nastojat }u svo jim ra dom do ka za ti i opravdati povjerenje rukovodstva kluba” ka`e nekada{nji ka. “Spremio sam se dobro. dobro je da imamo podr{ku. ponekad Stani}. nekada{nji ju ni or sa ra jev skog Olim pi ca (ro|en 5. OSLOBO\ENJE Nekada{nji juniorski reprezentativac skrasio se u Rumuniji Zajko Zeba vjeruje da @eljo mo`e do duple krune Aganspahi} tri godine u Otelulu Semir Aganspahi}. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. Edin D`eko je. “Sretan sam {to sam uspio i potpisao ugovor sa ovim rumunskim velikanom. a ba{ kao i tokom jeseni. Bogi~evi}. kojem je gol protiv Porta ujedno bio i prvijenac u evropskim takmi~enjima ove sezone. S obzirom na to da je duga pauza. ju~er su u Me|ugorje otputovali svi igra~i koji su bili i na pripremama u Rovinju. Ipak. Kvesi}. Otelul najbolja je prilika za njega. Najvi{e zapravo o~ekujem od Kerle. koji se tokom priprema pribli`io po~etnom sastavu. kod rezultata 1:0 za City. svidjelo se to njima ili ne. napada~ Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu protiv Porta. Fokusira}emo se na to” rekao je . Izvr{ni direktor Arsenala Ivan Gazidis isti~e da nema rasprave o Wengerovoj budu}nosti u Arsenalu. Favoriti smo i li~no smatram da mo`emo do}i do duple krune. stoji na oficijelnoj veb-stranici na{eg reprezentativca edindzeko. htio-ne htio. uprkos ubjedljivom porazu od Milana u Ligi prvaka i ispadanju iz FA Cupa od Sunderlanda. Edin D`eko protiv Porta postigao evropski prvijenac ove sezone D`eko najbolji u izboru navija~a Pogodak nakon samo sedam minuta igre. Kerla i ]utuk pomo}i.com. Edinu donijelo epitet najboljeg igra~a me~a Iako je na terenu proveo tek 20-ak minuta. pokreta~ plave ma{ine }e i dalje biti Zajko Zeba. On je svojim upornim radom pokazao da posjeduje kvalitet te je nakon boravka vi{e od mjesec dana u ovom rumunskom klubu potpisao trogodi{nji ugovor. ^oli}. ali moramo ostati ~vrsto na zemlji i za svaku utakmicu se pripremati kao da je finalna. Arsenalovi navija~i su bijesni na Wengera zbog neuspjeha u dovo|enju igra~a tokom januarskog prelaznog roka. nekad Smaji} i Selimovi}. piten juniorskog pogona sarajevskog Olimpica za koji je pro{le sezone od mogu}ih 29 utakmica odigrao ~ak 23 i postigao {est pogodaka. te pokretanje akcija kod preostala dva gola. bh. “Tu se sla`em sa Osimom. Wenger. prema mi{ljenju posjeti te lja spor tskog po ra ta Go al. uprava kluba zahtijeva da Wenger izbori nastup u Ligi prvaka i naredne sezone tako {to }e se plasirati me|u prve ~etiri ekipe u Premiershipu. koji je preuzeo klub 1996. a onda je napravio pometnju u odbrani portugalskog sastava. NEOPRAVDANO ZAPOSTAVLJEN Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu. Zeba. a sigurno je da menad`er Amar Osim ima nekoliko briga manje oko sastavljanja tima. Ukoliko bude u istoj formi u kojoj je bio kad je odlazio. B. te ponekad Rami}. Svraka. decembra 1992). Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. odigra}e nekoliko pripremnih utakmica. ionako jaku konkurenciju u @elji. kojem }e se uskoro poroditi supruga. Semir Aganspahi} Iako je igrao samo 20-ak minuta za City protiv Porta Pokreta~ plave ma{ine Gu{o. ali i ocjene navija~a. {to je iskoristio Pizarro i postigao ~etvrti gol za gra|ane. Semir je bio i ~lan juniorske selekcije na{e zemlje koju je sa klupe vodio Zoran Bubalo. koji je zadovoljan svojim igrama tokom priprema. s kojim u posljednje vrijeme izvrsno sara|uje. u igru protiv Porta u{ao u 69. ali stojimo ~vrsto na zemlji Dolazak Bekri}a i Kerle ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. i bilo bi nepravedno sada re}i kako }e Samir Bekri}. postigao je pogodak i to na asistenciju Aguera. a protivnici }e biti Metkovi}. a nakon svega sedam minuta igre. Ugovorom je vezan s klubom jo{ dvije godine i ne}e oti}i u toku sezone. ali to ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. ujedno i najbolji igra~ utakmice protiv Porta. a klub velikog renomea. Stan~eski i Zoloti}. Uz Bekri}a i Kerlu. podsjetimo. donijev{i @elji naslov jesenjeg prvaka Premijer lige BiH. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh i moramo biti oprezni. potpisao je trogodi{nji ugovor sa rumunskim nogometnim prvoliga{em Otelulom. Edin je. “Ljudi uvijek postavljaju isto pitanje. a ostalo }e do}i na svoje. [ta ako se desi da u 1.ba. Plavi }e u Hercegovini ostati do 4. “Nadam se da }e nam Bekri}. J. Wenger. 24. koji je na kraju sa 4:0 demolirao Porto i plasirao se u osminu finala Evropske lige. Pomenuta trojka }e. J. ba. konkurenciju }e poja~ati i Elvir ^oli}. Nyema. nosili su plave tokom jeseni. mora{ se spremiti. Pomenuti sportski portal. tek poja~ati.

a u drugom smo poluvremenu bili bez pravih prilika. Jedini gol na utakmici postigao je Mame Biram Diouf u 21. Valencija je i revan{-susretu na svom terenu savladala Stoke sa 1:0 i potvrdila prolaz dalje. ovaj dvoboj ne zavr{ava prvim me~om nego se igra jo{ 90 minuta i pred punim San Sirom sve je mogu}e. Valencia . Rekao sam igra~ima na poluvremenu da moramo bolje iskoristiti svoj posjed lopte i na kraju smo uspjeli u tome. Strijelci za pobjedni~ku ekipu bili su Sulejman Krpi} u 45. Husi}. Interov trener Claudio Ranieri nakon susreta je za Sky Sport Italia izjavio: "Znali smo da }e iza}i jaki i sna`no krenuti. minuti. Dupovac.AZ Tvrdi dvome~ Standarda i Wisle Alkmaar 0:1. prolaz u Rezultati:Club Brugge . Manchester United je uprkos porazu na svom terenu od Ajaxa (1:2).Steaua Bukure{t 1:0. nakon remija bez golova u prvom me~u na svom terenu. Ali to je fudbal. Nakon re. Obu}a. Ve} poslije 38 minuta doma}i sastav je vodio sa 3:0. Manchester mija u Krakovu (1:1). "Ovo je ve} sada veliki uspjeh. Twente . taka u igri koje `elimo ispraviti do starta prvenstva. PSV je potvrdio pobjedu iz Turske u revan{u sa Trabzonsporom. Na{ reprezentativac Asmir Begovi} nije branio u ovom me~u. a preokret Athletic Bilbao izborio su kreirali Ozbiliz i Alderweireld. Julio Cesar nije bio prisiljen na velike odbrane budu}i da je Marseille jedva zapucao prema golu. PAOK . Metalist Kharkiv pro{ao dalje zahvaljuju}i pogotku Salzburg 4:1. "Do`ivjeli smo gorak poraz. PSV {ke golmana gostiju lopta se odbi. a nakon velike gre- U Baselu bez euforije nakon pobjede nad Bayernom Kontrolna utakmica Stocker: Na`alost.Braga 0:1. reprezentativac Senad Luli} zaigrao je od prve minute. ali nismo popustili i stvorili smo nekoliko prilika koje nismo iskoristili. minuti. Haski}. kraj za Luli}a Holandski sastav slavio sa 2:1 na gostovanju kod Manchester Uniteda • Lazio pora`en i u Madridu • Udinese protutnjao kroz Solun • Begovi} i Ibri~i} bez nastupa u porazima svojih klubova Udinese je pre`ivio pakao stadiona Tumba u Solunu i eliminisao PAOK ubjedljivom pobjedom 3:0. Sarajevo je posjetilo Kemala Montena. Doskora{nji fudbaler tima sa Ko{eva Haris Hand`i} nastavi}e karijeru u Drugoj ligi [vedske. poni{ten je zbog navodnog ofsajda. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost.Udinese 0:3.“ "Imali smo nesre}e. dok je Nail [ehovi} posu|en Z. Bilbao . u Opatiji. februar/velja~a 2012. Sada smo u vrlo te{koj poziciji. naglasio je trener Basela Heiko Vogel Valentin Stocker posti`e gol za trijumf nad favorizovanim Bayernom Reuters Sarajevo sa 3:1 pobijedilo Muru Poslije vodstva slovenskog prvoliga{a. pripao je Belgijancima. no svaka utakmica koristi“ rekao . Krpi}. tim sa Ko{eva preokrenuo rezultat golovima Krpi}a. Standard je Utd. onda zaista idu lo{e. Pogodak Obu}e u 42. a za pora`ene Dohar u 38. Sporting . mada ima jo{ nedosta- do do~ekao igra~e bordo sastava i pro{etao s njima rivom. pa je ekipa Mirka Slomke sasvim zaslu`eno izborila prolaz u osminu finala. ^etvrti uzastopni i {esti poraz u posljednjih sedam utakmica u svim takmi~enjima nerazzurri su do`ivjeli od Marseillea sa 1:0 na Velodromeu golom Andrea Aye- wa u tre}oj minuti sudijske nadoknade. minuti. "Defanzivno je sve bilo uredu. a zanimljivo je da su obojica igra~a po~etak utakmice do~ekala na klupi. No. Holan|ani su bili ubjedljivi i slavili rezultatom 4:1. i Semir Bajraktarevi} u 79. Zadovoljni smo tr~anjem i kondicionom spremom igra~a.Legia 1:0. Na`alost. izborio plasman u narednu fazu s obzirom na to da su crveni |avoli u Amsterdamu slavili sa 2:0. Dupovac. Tatomirovi}. igra se i revan{ Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. No. U subotu }e aktuelni bh. Naravno. Mislim da smo bili dobri. Rezervni tim Sarajeva ima}e provjeru u subotu protiv Opatije. Ath. SPORT 45 EUROPA LIGA Bez iznena|enja. Mora}emo interno rije{iti stvari koje ne valjaju". konstatovao je Ranieri.Lazio 1:0. Belo{evi}.Hannoosminu ver 0:1. Bh. Moskva finala 1:0.Ajax 1:2. igra se i revan{". a igru je napustio destak minuta prije kraja. F. 24. Italijanski sastav zavr{io je posao ve} poslije 15 minuta. Krpi}. bilo je i sre}e sa zamjenama.OSLOBO\ENJE petak. Nakon sjajnog prodora Hernandeza. da bi devet minuta kasnije prednost udvostu~io Floro Flores. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost". te Sedin Torlak u 62.Besiktas . a u utorak u 17 sati protiv Rijeke na Kantridi. Pogodak Domizzija iz penala u nastavku me~a samo je potvrdio trijumf gostiju. Gol vrijedan plasmana u narednu rundu postigao je mladi napada~ Muniain u 62.Lok. . Torlak.Stoke 1:0. Sesar. Atl. Hand`i}. R. Matko. Ostvarili smo dobar rezultat. Zrnanovi}. MEHANOVI] Reuters Bruggeu i slavio sa 1:0. Strijelac za Basel bio je u fini{u Valentin Stocker na asistenciju Jacquesa Zoue. Travniku. St. Me|utim. Hand`i}. ^omor. Atletico iz Madrida upisao je miA. je trener Esad Selimovi}. Anderlecht . U drugom poluvremenu igrali su: Panti}. a prvo je Danilo savladao Kre{i}a u {estoj minuti. Kriza Intera se vi{e produbljuje. 1:0. koji ju je pospremio 0:0. Monteno je ra- Nije bilo previ{e euforije u prvoj izjavi trenera Basela Heika Vogela nakon {to su njegovi igra~i savladali Bayern (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. „Diatta je bio po{te|en zbog povrede. reprezentativac Senijad Ibri~i} nije bio u konkurenciji za ovaj me~. . izjavio je golman Bayerna Manuel Neuer. stvorili smo vi{e prilika od njih i stoga poraz nismo zaslu`ili". Athletic Bilbao uspio je da nadoknadi minus jedan iz Moskve protiv Lokomotive i dobije revan{ sa 1:0. Hannover je sa~uvao prednost iz Njema~ke (2:1) na gostovanju u nimalnu pobjedu nad Laziom i tako izborio prolaz dalje s obzirom na to da je slavio i u Rimu sa 3:1. Sulji}. nagla- sio je Vogel. ali ne mogu re}i da ga nismo zaslu`ili.Wisla la do Chadlija. da kada stvari idu lo{e. uz osmijeh je dodao autor pobjedonosnog gola Valentin Stocker. Strijelac u pobjedi bordo tima: Semir Bajraktarevi} Foto: [. viceprvak u Medulinu igrati protiv Triglava.Kazan u gostima (0:0). {i{mi{e je u 24. Liege . Olympiakos . minuti. K. Ova utakmica je odraz na{eg trenutnog stanja. kada ga je zamijenio Rozzi. minuti u vodstvo doveo Jonas. nije jo{ gotovo. favoriti opravdali o~ekivanja Pirova pobjeda Ajaxa. Rezultati iz pripremnog perioda nisu mjerilo. Doma}i su stigli do vodstva ve} u {estoj minuti golom Hernandeza. Trebinjac. Nismo postigli gol.Trabzonspor 4:1. Holandski Twente uspio je po drugi put savladati ekipu Steaue iz Bukure{ta i tako ovjeriti plasman u naredni krug. Madrid . SULTANOVI] Ko{evski premijerliga{ po~eo je susret u sastavu: Adilovi}. [}epanovi}. koji se nalazi na lije~enju u Opatiji. u praznu mre`u. Torlaka i Bajraktarevi}a Fudbaleri Sarajeva savladali su slovenskog prvoliga{a Muru sa 3:1 (1:1) u kontrolnoj utakmici. a bh. pa je rutinski priveo me~ kraju. Bajraktarevi}. Vogel je o~ito pogodio sa izmjenama u drugom poluvremenu. koji je vi{e godina bio trener u Bayernovom omladinskom pogonu. Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. ali sami smo krivi. Jedini pogodak vi|en je u 29.

nauke. kao i mi u Brazil. Precizno. mi pravimo teorije zavjere. i nudio odgovore. usavr{avaju u sasvim novom poslu od onog kojeg su godinama radili. 1. Ili drugi napi{e. Potom je Grubor govorio o svom sta`iranju u Bayernu. a nisu ni po~ele kvalifikacije. I onda igra~i se u`ive u ulogu da su oni najva`niji. za prezentaciju. S. Busova~a. Neki od vas ne}e imati ni lopti ni trenera. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (Sl. [ta }e{ ti. koje forsira Barcelona. u austrijskim nogometnim provincijama. na igra~ku popularnost. ili dodao iz auta. Doktor nogometa. {to se ovdje mladi ljudi u~e. medicinskom slu`bom. Dok je Osim govorio.. svjedo~iti najve}em ~inu mladog tre- BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 159362 10 P Sarajevo. I onda {e}er na kraju. I ~esto bivao prekidan u svom desetominutnom izlaganju. sa dvadesetak lopti. Ko bude `elio. Hvala Bogu. Odli~na je stvar {to imamo ovakav centar. A. “Nemojte veli~ati samo na{e zmajeve. 2. a malo nas ima sre}u voditi velike timove.46 SPORT petak.. I tako iz nedjelje u nedjelju. ili koja kola vozi. U subotu je predsjednik N/FSBiH nenajavljeno posjetio kandidate koji u Vogo{}i privode kraju “studije” za profi-licencu. godine PONI[TAVA U CIJELOSTI TEKST JAVNOG KONKURSA za popunu upra`njenih radnih mjesta. Nama je posebno drago {to ste nas posjetili. Nama. koji je. 2012. 2. [enoina br. trener sa profi-licencom N/FSBiH. Osim je svojom gestom pokazao da je i istinska sportska i ljudska gromada. a onda pao gol. pohvala za diplomski rad. o na{em radu. na kraju i da sastavljaju tim. UNIQA Osiguranje d. Tako je to kada o nogometu govori Ivica Osim. driblinga. vidio sam kako funcioni{e jedan od najboljih klubova na svijetu. Do{ao je podr`ati. profesor Munir Talovi}. a Lihten{tajn pola igra~a i ne zna gdje igra. ili si na klupi Pofali}kog. 22/05 i 8/10).BUSOVA^A ZOIL d. ma gdje radio. Savezu. ovaj sud je u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija “LOK” Sarajevo protiv Ajdina Kurti}a iz Mostara. 2012. februar/velja~a 2012. markerima. prosto vas muka uhvati. predsjednike. Oni vas ne}e i ne smiju iznevjeriti” kazao je odu{evljeno .. pa bi da mijenjaju selektore. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena. Mo`da se Osim “kroz maglu” sje}a Grubora. sa ~unjevima. kulture i sporta Tuzlanskog kantona.” Dosta toga dobronamjerno zamjera novinarima. 2012. To puno govori o Centru za edukaciju trenera. I {ta sada? U Bayernu je skoro sve pa savr{eno. sa desetak te dr`i rezultat.Mujagi} U skladu sa ~lanom 6. istekom kojeg roka se prema ~l.o. {ta }ete svi vi koji radite trenerski posao od svega ovoga primijeniti u klubovima koji su daleko ispod renomea Bayerna. novine FBiH. direktor Centra za edukaciju trenera. koju terena. temeljito. rijetke za defanzivca. obrazlo`io. mi se ve} vidimo na putu za Brazil. Grubor i zaradio pljesak. Strah me Slova~ke “Pred vama je rudarski posao. SINANOVI] . Za njih su kvalifikacije uspje{ne kada nekog pobijede. Ne{to od ovoga }u nastojati primijeniti u svom radu. a dalje od bara`a nismo oti{li. koje je Grubor zaradio od kolega.. Govorio o reprezentaciji i predstoje}im kvalifikacijama. posljednje poznate adrese Zelik broj 16. mladog trenera ~ije ime ne predstavlja ni{ta zna~ajno bh. samo ne mi. Ovdje roslav Bla`evi} rekao da su “du{a” reprezentacije. objavljujemo sljede}e OBAVJE [TE NJE o prestanku ugovora o zastupanju u osiguranju zaklju~enog sa sljede}im zastupnikom u osiguranju: . Sudija nam valja kada naginje za nas. Grupa jeste naizgled lagana. a neizbje`na tema bili su novinari i zmajevi Aplaudiralo se kao na kakvoj utakmici sa pregr{t lijepih poteza. kao i uvijek. Osim u “inspekciju” nije do{ao slu~ajno.o. {tapovima. ali vas ne ~eka Bayern” pitao je Osim . ja mu mogu pomo}i. godine. Ivica Osim” zahvalio je .. treba da se sve demonstrira. ozbiljniji pristup” zaklju~io je Ivi. ali kada vidite sve ~ime raspola`e jedan Arsenal i Wenger. Pa i taj Lihten{tajn u kvalikacije ulazi da nekome pokvari }eif. budu}e trenere. psihologom. slu{ati. [ta sa sedam pomo}nika. 2. a treba razbijati glavu o sistemima. Manchester. ali je nagovijestio da se u Vogo{}i ra|a budu}a trenerska klasa.d. Ne razumijem za{to moram u naslov da je neki na{ igra~ asistirao. Kao Gr~ka bi mogla biti problem. sportskoj javnosti. sa kuharom.” Proslavljeni stru~njak se dotakao i reprezentacije BiH. “Svaki trener. kako }e Vedad Ibi{evi} sa upravlja~em Stuttgartovog mercedesa gaziti sve pred sobom u Bundesligi. ali najvi{e za ove mlade ljude. elokventnost. a potcjenjivati druge. Grubor je sve ovo fino snimio. Za koje je Mi- Ivica Osim: Treba se bojati Slova~ke i Lihten{tajna [ta sa toliko terena i lopti Ne{to poznatiji je u Hrvatskoj. ali zar i ostale reprezentacije ne `ele. Nakon uobi~ajenih ~estitki.. Nije problem oti}i u veliki klub na specijalizaciju. jednostavnim rje~nikom podijelio je sa kolegama svoje impresije sa specijalizacije koju je obavio u Njema~koj. a ostali su “{a{a” Niko ne . “Grubor je 77. Gruboru licenca Ivica Osim iznenadio sve dolaskom. recimo da ode kod Arsenea Wengera. Bez obzira na to da li si u Japanu.. 17. Svi mi te`imo modernim nogometnim sustavima. br. za mene najbolji stru~njak u svijetu. Zapamtite ovo! Pogotovo novinari moraju voditi ra~una. 2012. “U startu “gre{ka”! Ti si izabrao Bayern za svoju odbranu. 348. OSLOBO\ENJE Predsjednik N/FSBiH i proslavljeni stru~njak odu{evio trenere Osimu aplauz. Ja sam imao sre}u da sam upoznao Bayern iznutra. I novinari i igra~i moraju imati po{teniji. igra~a prefinjene tehnike. donio presudu zbog propu{tanja. ozbiljnost. a kada svira ne{to {to je o~ito. objavljenog u dnevnoj novini “Oslobo|enje” 12. imao svoje “tre}e” poluvrijeme. 1. spominje Slova~ku. Najlak{e je smijeniti selektora. Iskren da budem. a jo{ vi{e stru~nim opservacijama. u ta~ki “razno” rije~ je dobio Osim. broj 10/1-342514/12 od 13. 24. a igra~ku karijeru je gradio u manjim klubovima. koju tu`eni mo`e preuzeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u zgradi suda u Sarajevu u Ul. kada favoritu otkinu bod. 17. Ne znam za{to je va`nije da li je neko pomogao saigra~u da navu~e ili svu~e majicu. ni muha se nije ~ula. Ovdje se ne prolazi na slavu. svi drugi su krivi. “Ovdje svi govore nikad lak{a grupa. Bayern. Zadovoljstvo mi je {to }u raditi sa profi-licencom. Sarajevo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA GRADA^AC JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA “HASAN KIKI]” Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. Kada izgubimo.. sam stekao u N/FSBiH. a vratite se u svoje zemlje i lige. ca Osim na seminaru u Vogo{}i. te`i da sjedi na klupi velikog kluba kakav je Bayern. obrazuju. godine Za Ajdina Kurti}a iz Mostara OBAVI JEST Dana. godine. golova.. Mene je strah Slova~ke. Svjedo~io je odbrani rada za profi-licencu Slobodana Grubora. mi smo ih promijenili koliko ho}e{. vi{e prakti~ne nego teoretske obuke. ovom Centru za edukaciju treba terena. Tako je bilo i u pro{lim kvalifikacijama.. nera. Pljeskom je po~eo i zavr{io. Sutkinja Silvana Brkovi} . a najsretniji sam {to je mojoj maturi prisustvovao. da vi{e bude rada na terenu.

NY Knicks . kola Izuzetno va`nu pobjedu ostvario je Borac u derbiju za~elja nad Brotnjom (90:76). trebali igrati protiv Partizana“ izjavio je Se. Opravdali smo ulogu favorita. Htjeli Ostali rezultati 20. U polufinalu }emo vjerovatno igrati protiv Hemofarma i vjerujemo da smo sposobni plasirati se u finale gdje bismo. ali je na kraju presudio kvalitet igra~kog kadra’’ rekao je . prema svim prognozama. INTERVJU Mirko Pejanovi} I Moskva je znala da su Pale opijene ratom Enver Dizdar o duelu Sidrana i Tadi}a (T)ko je izdao Bosnu Novi detalji afere Bosnalijek Koliko ko{ta Edin Arslanagi} . dok za preostalo mjesto konkuri{u beogradski sastavi Vo`dovac i Radivoj Kora}. Oklahoma City Boston 119:104. i 4. Slijede nove utakmice i novi izazovi u kojima se moramo dokazivati’’ zaklju~io je Hod`i}. Slavili su gosti rezultatom 106:104. Chicago Bullsi su na svom parketu o~itali ko{arka{ku lekciju Milwaukee Bucksima koje su savladali sa 110:91. Ko{arka{i Varde su na svom parketu odigrali odli~nu partiju i zaslu`eno nadigrali ^apljinu sa 81:68. nad Huseinagi}. SPORT 47 Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom Opravdali smo ulogu favorita. godine ^elik doma}in zavr{nog turnira Uprava Ko{arka{kog `enskog kluba ^elik obznanila je da je Bord Regionalne ko{arka{ke `enske lige. LA Lakersi slavili na gostovanju kod Dallasa Reuters poena. Jeremy Lin upisao je 17 ko{eva i devet asistencija. Bili smo izuzetno raspolo`eni. kola Lige 13 na gostovanju demolirali ekipu Zrinjskog. na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. u kojoj je ove sezone u~estvovalo deset ekipa iz BiH. rekao je najefikasniji student u ovom me~u Izgleda da su ko{arka{i Bosne dobro prihvatili kritike trenera upu}ene na njihov ra~un.30 sati.Golden State 104:106. Golden State Warriorsi upisali su prvu pobjedu u Arizoni. da se plasiramo na zavr{ni turnir. da bi na poluvremenu studenti imali tri ko{a prednosti.Milwaukee 110:91. Ipak. A. Srbije i Crne Gore. Oklahoma City Thunder je slavila protiv Boston Celticsa na svom parketu s velikih 119:104. slavlje na doma}em parketu u nizu. Kevin Durant pridodao je 28 za 11. MEHANOVI] NBA Oklahoma bolja od Bostona Bullsi o~itali lekciju Bucksima Nakon neo~ekivanog poraza u pro{loj utakmici od New Jersey Netsa. predsjednik K@K-a ^elik i predsjednik Borda Regionalne ko{arka{ke `enske lige. „Nema sumnje. Phoenix . Prvi strijelac studenata u ovom susretu osvrnuo se i na kritike upu}ene njemu i njegovim saigra~ima u proteklom periodu. a pred svojim navija~ima slavili su 79:71. ali je susret prelomljen tek u nastavku. svega sekundu prije kraja utakmice.Orlando 91:108. Russell Westbrook postigao je 31 ko{. Knicksi su na svom parketu slavili s uvjerljivih 99:82 protiv oslabljenih Atlanta Hawksa.New Orleans 84:89. mladi playmaker Bosne Dino Hod`i}. Predstoje}eg vikenda igra se posljednje. Dallas . bit }e to veliki sportski doga|aj u Zenici i BiH. Cleveland . kolo lige nakon kojeg }e biti poznati parovi polufinala koja su na rasporedu od 16.LA Lakers 91:96. Carlos Boozer zabio je 20. . Htjeli smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje.Detroit 103:93. te 10 asistencija. New Jersey . 24. Ekipa ^elika ispunila je svoj ovosezonski cilj. Prvi period igre pripao je doma}im ko{arka{ima. Houston Philadelphia 93:87. na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. marta od 17 sati.Indiana 88:102. Igokea je zaustavila seriju Servitiuma od pet pobjeda u nizu. Los Angeles Lakersi uzvratili su Dallas Mavericksima za te{ki 4:0 poraz u seriji i to na njihovom parketu. 18. koji se bio najefikasniji u pobjedni~kom sa 18 poena. Dino Hod`i}: Pred nama je jo{ dosta posla smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje. U drugom dijelu Bosna je u potpunosti preuzela kontrolu i na kraju sasvim zaslu`eno stigla do pobjede. pa su u okviru 20. marta u Zenici. Ko{arka{i Mladosti iz Mrkonji}-Grada dobru formu su potvrdili i protiv Hercegovca. Zrinjski se dobro dr`ao i nije nam dopustio da se odlijepimo. a gosti su slavili sa ~ak 30 poena razlike (60:90). februar/velja~a 2012. Sigurni u~esnici zavr{nice su ekipe Partizan Galenika iz Beograda. u nastavku pravimo veliku razliku i odlazimo na preko 20 ko{eva prednosti. 15 skokova i 11 blokada protiv Atlante. ‘’Prvo poluvrijeme je bilo izjedna~eno i igralo se ko{ za ko{.Atlanta 99:82. Mislim da smo jednim dijelom uspjeli u namjeri da demantujemo kri- ti~are. odnosno 18. Minnesota . ‘’Ova pobjeda je plod napornog rada. koji }e biti organizovan na najbolji na~in. LA Clippers Denver 103:95. Leotar je dobrom igrom u drugom periodu uspio savladati Vogo{}u rezultatom 90:82. Rezultati: Toronto . a Joakim Noah upisao je prvi triple-double nekog od centara Bullsa nakon dugih 35 godina i Artisa Gilmorea koji je imao u~inak od 35 Regionalna liga za ko{arka{ice Golden State Warriorsi upisali prvu pobjedu u Arizoni. te je prakti~ki cijelu ~etvrtu ~etvrtinu prosjedio na klupi zbog velike razlike koju je njegova ekipa imala. Derrick Rose i Luol Deng po 16. U reprizi polufinala Zapadne konferencije iz pro{le sezone.Sacramento 107:115. odlu~io da se finalni turnir za prvaka lige igra 3.Utah 100:98. a svi smo u me~ u{li anga`ovanije nego ina~e. Linsanity se vratio u New York. Charlotte . iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. a odlu~uju}i ko{ postigao je Monta Ellis. Sarajlije su u Mostaru slavile rezultatom 102:83. Finalna utakmica igra se 4. ali pred nama je jo{ dosta posla. godine. ^elik iz Zenice i Hemofarm iz Vr{ca. Washington . Chicago . Noah je bio ne{to skromniji s 13 poena i skokova. a na kraju je pet igra~a imalo dvocifren u~inak.OSLOBO\ENJE petak.

a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. Trajale su samo jedan mjesec. Porazi Izvi|a~a i Borca Treninzi su prilago|eni svim polovima i uzrastima . karate. a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. “S obzirom na nepostojanje ulaznih performansi kandidata. {i kako je Tatran zaslu`eno ostvario pobjedu: “Tatran Preshov je odli~na. dugogodi{nji trener i instruktor bal ne od bra ne.Gora`de (19 sati) (19) (19. kako bi napadnuta osoba reagovala mirno u svakoj situaciji. a to je da su ovi mladi igra~i dali svoj maksimum” rekao je novi trener . muai thai. Igra~i u svakom trenutku moraju biti svjesni da nose dres jo{ uvijek zvani~nog prvaka dr`ave i to moraju da na terenu opravdaju zalaganjem” kazao je Tomi}. G. ali da su u `aru borbe na~inili i dosta tehni~kih i taktiBOSNA I HERCEGOVINA Rukometa{i uta pob ner por 15. premijerliga{ iz Banje Luke na gostovanju u Skoplju do`ivio je poraz sa 25:26. kola SEHA lige. Derventa 9. mladi i neiskusni sastav sarajevske Bosne u dvoboju sa slova~kim predstavnikom nije se obrukao ni razo~arao svoje pristalice na tribinama dvorane “Ramiz Sal~in” Borbenost . Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. ali stvaranje kvalitetnog tima. Pobjedni~ki gol za Metalurg postigao je Naum~e Mojskovski tri sekunde prije kraja me~a i tako donio svom timu nova tri boda. osloba|anje od raznih hvatova. odbranu od mnogo krupnijeg napada~a. Krivaja 7. raznim oru|ima i oru`jima. Treninzi ove grupe sadr`e tehnike samoodbrane iz svih primjenjivih borila~kih vje{tina: aikido. trener rukometa{a sarajevske Bosne Kvalitetan tim ne Uprkos porazu od rukometa{a favorizovanog Tatran Preshova rezultatom 28:38 u utakmici 17. “Moramo gre{ke u na{oj igri svesti na minimum. upoznavanje sa vitalnim ta~kama i jo{ mnogo toga” ka`e Elvir Hu. krav maga. krav maga. dodav. @elim re}i da vjerujem u budu}nost ovih momaka. U zadnjih deset godina usavr{avao on je tehnike samoodbrane aikidoa. Ispraviti gre{ke u narednom periodu: Goran Tomi} Foto: D`. kola SEHA lige. jiu jitsu. hapkido.Derventa Vogo{}a . a isti se odr`avaju u maloj sali vrti}a P~elica svakog utorka i ~etvrtka od 18. Sloga 2. a bh. pravovremeno djelovanje u stresnim situacijama. Tehnike ne zahtijevaju odre|enu fizi~ku spremu. Trajale su samo jedan mjesec.48 SPORT petak. Vogo{}a 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 11 11 9 9 8 8 7 7 5 5 3 3 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2 3 3 4 4 6 6 7 6 7 9 10 11 11 12 465:402 512:462 436:386 416:345 443:416 428:420 429:476 449:446 419:400 445:466 391:427 391:436 411:473 365:445 36 34 33 29 27 25 24 23 22 16 15 10 10 5 Vje{tina odbrane za sigurniji `ivot Karate klub Kumite iz Zenice starta sa [kolom za samoodbranu. hapkido. Dan. Leotar 12. .45 do 20 sati. Oni trebaju akumulirati jo{ dosta treninga u svojim nogama i iz utakmice u utakmicu pokazivati napredak na fizi~kom. Treninzi oboga}eni tehnikama samoodbrane su fokusirani na izgradnji automatizacije svakog pokreta s ciljem pravovremene reakcije osobe koja je ugro`ena.30) (19) (19) (19) (19) 24:23 SEHA liga Rukometa{i Izvi|a~a i Borca pora`eni su od Lov}ena. mi smo u duelu sa takvim timom odigrali maksimalno anga`ovano.^elik Leotar . iako su izgubili sa deset golova razlike. trenutno nismo mogli odgovoriti na{im `eljama. Prijedor 14. Potencijala ima. dugotrajan je proces. Mi. izjavio je Tomi} di igra~i se sada nalaze u fazi adaptacije. prije svega na to da moraju trenirati dva puta dnevno i igrati utakmice u ritmu srijedasubota. evropska ekipa. razbojnika. D.Sloga Subota Gora`de . Jedno je sigurno. ka`e Elvir Huseinspahi}. ali i tehni~ko-takti~kom planu. 24. ^elik 3. a u zadnje tri godine instruktor je borila~kih vje{tina i samoodbrane Sudske policije Zeni~ko-dobojskog kantona. a to je da poka`emo agresivnost. d`eparo{a. On je kazao kako su igra~i bh. kolo d:p-g bod stvara se preko no}i Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a.Gra~anica Bosna Prevent . kola Grada~ac . Skauti su izgubili na svom terenu od crnogorskog predstavnika rezultatom 26:30. KRIJE[TORAC BEZ KLASI^NIH PRIPREMA Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine ver- Na treninzima kandidati }e imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine verbalne odbrane. Maglaj 13. Bosna Prevent 8. jer se vi{e potencira na uvje`bavanju samopouzdanja i psihi~ke pripremljenosti. isto kao i igra~a. d`eparo{a. te primjenu raznih oru|a i oru`ja u samoodbrani koji se svakodnevno nalaze u na{oj blizini.Grada~ac Zaostala utakmica 15. Parovi 16. Gra~anica 11. februar/velja~a 2012. Konjuh 10. te tradicionalnog karatea u kojem je osnovni cilj samoodbrana i savladavanje protivnika jednim udarcem. Zato su izabranici novog trenera Bosne Gorana Tomi}a na kraju utakmice ispra}eni aplauzom publike. kontroli straha i panike. Svi ovi mla- Kumiteova [kola samoodbrane 1. OSLOBO\ENJE Goran Tomi}. petak Prijedor . S druge strane.. pored osnovnih tehnika samoodbrane.. prvaka odigrali po`rtvovano cijeli me~. odnosno Metalurga u me~evima 17. ali }emo u narednom periodu morati vidjeti ko je sve dostojan da nosi dres kluba” zaklju~io je Tomi}. napada ru~nim i no`nim udarcima. razbojnika. samoodbrana je savr{eno prilago|ena i osobama nje`nijeg spola. Gora`de 5. Na treninzima kandidati }e. koji vodi ove treninge. Tako|e }emo raditi i na podizanju fizi~ke spreme kandidata. a to je da poka`emo agresivnost. od bra nu od mno go kru pni jeg na pa da ~a. kao ni zadovoljiti sve ukuse publike. dugogodi{nji trener i instruktor. kola. Zrinjski 4. Smatram da igra~i imaju ogroman prostor za napredak. V. gu{enja. Rezultatski. G.. Ne ide to preko no}i. Bosne Goran Tomi}. Grada~ac 6.. rekao je Tomi} ~kih gre{aka. studenata u ovom me~u prevazi{la je o~ekivanja mnogih. `estoko se bore}i za svaku loptu. majstor karatea 2. seinspahi}..Zrinjski Maglaj . jiu jitsua. muai thai.Krivaja Konjuh . koje }e se morati u narednom periodu ispraviti. “Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a. V.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012. ITF turnir u Milduri
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

SPORT
KANTON SARAJEVO Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a CANTON SARAJEVO Ministry of Pysical Planning and Enviromental Protection

49

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a” sa uslovima, kriterijima i postupkom dodjele sredstava, broj 02-05-2181-8/12 od 9. 2. 2012. godine, ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a raspisuje:

JAVNI PO ZIV
za odabir korisnika sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a“ I Predmet javnog poziva Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava prema Odluci o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 950.000,00 KM. 1. Sufinansiranje projekata i programa na za{titi zraka - sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Smanjenje emisija u zrak Programske aktivnosti: pobolj{anje energetske efikasnosti zamjenom goriva u kotlovnicama i prelazom na gorivo kojim se smanjuje emisija zaga|uju}ih materija u zrak; podr{ka za servisiranje i odr`avanje energetskih postrojenja — posebno opreme od koje zavise emisije u zrak; smanjenje {tetnih emisija iz saobra}aja (poticanje ~istih oblika prevoza, pobolj{anje kontrole i mjerenje izduvnih gasova na saobra}ajnicama); pobolj{anje energetske efikasnosti u javnim institucijama; pobolj{anje kvaliteta zraka obnavljanjem i sadnjom zelenila na mjestima na kojima su izmjerene visoke vrijednosti zaga|uju}ih supstanci. 2. Sufinansiranje projekata i programa upravljanja otpadom — sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Pobolj{anje usluga prikupljanja otpada i pove}anje stepena recikla`e Programske aktivnosti: priprema op{tinskih planova upravljanja komunalnim otpadom; pro{irenje podru~ja organizovanog prikupljanja komunalnog otpada; pove}anje stepena recikla`e otpada; pobolj{anje selektiranja otpada; saniranje povr{ina na kojima se nalaze divlje deponije; podr{ka stvaranju uslova za kvalitetno upravljanje medicinskim otpadom. 3. Sufinansiranje projekata i programa za{tite prirode - sredstva u iznosu od 350.000,00 KM 4) 5) Izjavu o vlastitom u~e{}u potpisanu od odgovornog lica; Dokaz o registraciji nadle`nog organa (rje{enje o upisu u sudski registar za pravna lica); 6) Uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj) 7) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadle`nih organa — poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje; 8) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO; 9) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema zdravstvenom osiguranju; 10) Uvjerenje da podnosilac prijave nije obveznik PDV (za one koji su oslobo|eni PDV). IV Vrednovanje projekata/programa Vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni poziv vr{i}e posebna komisija Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Komisija razmatra prijave i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje, te zapisnik sa obrazlo`enom ocjenom i prijedlogom dostavlja ministru, koji donosi kona~nu odluku o korisnicima sredstava. Odluka o izboru korisnika sredstava bi}e objavljena na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Prije dono{enja kona~ne odluke o odabiru, Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a zadr`ava pravo od podnosioca prijave zatra`iti dodatna obja{njenja, kao i pravo odbijanja pristiglih prijava bez posebnog obrazlo`enja. Sa odabranim korisnikom sredstava zaklju~it }e se ugovor o me|usobnim pravima i obavezama, te pra}enje namjenskog kori{tenja dobivenih sredstava. Za vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni proziv, koristit }e se slijede}i kriteriji: uskla|enost sa ciljevima i aktivnostima kantonalnog plana za{tite okoli{a, jasni i mjerljivi o~ekivani rezultati, jasan i provodiv program i plan aktivnosti, zadovoljavaju}i odnos predvi|enih tro{kova i o~ekivanih rezultata, predvi|eni tro{kovi su neophodni za implementaciju projekta. V Op}e odredbe Prijava za u~estvovanje s obaveznom prate}om dokumentacijom, dostavlja se li~no ili putem po{te na adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 71 000 Sarajevo u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom „NE OTVARAJ — PRIJAVA NA JAVNI POZIV “ Javni poziv objavljuje se na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Rok za podno{enje prijava na javni poziv je 21 dan, ra~unaju}i od narednog dana od posljednjeg objavljivanja. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, podnesene nakon roka i utvr|ene forme, ne}e se razmatrati. Podnosilac prijave mo`e konkurisati sa vi{e projekata/programa, s tim da za svaki projekat/program podnese posebnu prijavu, ali se mogu odobriti sredstva za samo jedan projekat/program u sklopu javnog poziva. Ukoliko jedna koverta sadr`i vi{e projekata/programa, prijava se odbacuje. Sredstva se odobravaju korisnicima za projekte/programe ~ija realizacija ne traje du`e od 12 mjeseci. Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta/programa, kao dokazi o ispunjavanju uslova iz javnog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca. Dokumenti koji se {alju na javni poziv ne vra}aju se podnosicu prijave. Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove podnosioca prijave, nastale sa~injavanjem i predajom prijave, a podnosilac prijave nema bilo kakva prava na naknadu bilo kakvih tro{kova po osnovu u~e{}a na javnom pozivu. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033 562-149 ili na E-mail: mira.grgic@mpz.ks.gov.ba. MINISTAR Abid Jusi}, dipl. pravnik

Mervana
Bosanskohercegova~ka teniserka Mervana Jugi} - Salki} plasirala se u finale dublova na 25.000 dolara vrijednom ITF turniru u Milduri (Australija). U paru s Ruskinjom Ksenijom Likinom, Jugi} - Salki} je u polufinalu pobijedila Australke Barty/Peers sa 6:4 6:4. U me~u za titulu rusko-bh. kombinacija }e igrati protiv jo{ jednog doma}eg para Bengson/Calderwood. U singlu Jugi} - Salki} okon~ala je nastup na turniru nakon {to je u 2. kolu pora`ena od Ruskinje Arine Rodionove (278. igra~ice) na WTA listi sa 6:3 4:6 4:6.

Jugi} - Salki} u finalu dublova

WTA turnir u Dubaiju

Cilj: Pobolj{anje upravljanja i za{tite prirodnih resursa Programske aktivnosti: inventarizacija i izrada baze podataka o biolo{koj raznovrsnosti u Kantonu Sarajevo; izgradnja sistema za prihvat i pre~i{}avanje oborinskih voda sa javnih parkirali{ta u slivu izvori{ta za vodosnabdijevanje Sarajevsko polje. II Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a na javnom pozivu ostvaruju sva pravna lica koja imaju sjedi{te, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na podru~ju Kantona Sarajevo, pod kojima se podrazumijevaju i organi i tijela dr`avne uprave i jedinice lokalne samouprave. Uslovi koje moraju ispunjavati podnosioci prijava: da podnesu prijavu, u skladu sa objavljenim javnim pozivom, da imaju vlastito u~e{}e najmanje 20% u odnosu na visinu tra`enih sredstava (pod vlastitim u~e{}em podrazumijevaju se nov~ana sredstva, ulaganja u obezbje|ivanje projektne dokumentacije, ulog drugih pravnih i fizi~kih lica vezan za ulaganja, prethodna ulaganja u nabavku opreme, osposobljavanje kadrova, nabavku stru~nih usluga i sl, a o ~emu dostavljaju izjavu odgovornog lica), da jasno preciziraju vrstu projekta/programa, vrstu radova, roba, usluga, koje }e se finansirati predlo`enim projektom/programom, u obrascu za prijavu (ukoliko je uslov za realizaciju sredstava izra|en poseban projekat, isti dostaviti uz prijavne obrasce), da prije zaklju~ivanja ugovora obezbijede odgovaraju}u garanciju za odobrena sredstva (preko 50.000,00 KM), da zadovoljavaju i druge uslove utvr|ene javnim pozivom. III Neophodna dokumentacija Sredstva iz javnog poziva dodjeljuju se na osnovu prijave projekta/programa korisnika i obavezne dokumentacije, a u skladu sa Pravilnikom o utvr|ivanju bli`ih uslova za provo|enje javnog poziva, odlu~ivanje o izboru korisnika sredstava i pra}enje namjenskog kori{tenja sredstava, Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Obrasci za prijavu projekta/programa, finansijskog pregleda projekta/programa i obavezna dokumentacija trebaju biti dostavljeni prema redoslijedu iz prijavnog obrasca i poslani u A4 formatu koverte. Obrasci su dostupni na slu`benoj web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba. Prijava u cijelosti mora biti dostavljena u printanoj formi i to u jednom originalu i jednoj kopiji, sa ozna~enim i ovjerenim stranicama od odgovornog lica. Obavezna dokumentacija mora sadr`avati: 1) 2) 3) Popunjen obrazac za prijavu projekta/programa; Popunjen obrazac finansijskog pregleda projekta/programa; Izjavu o namjenskom tro{enju sredstava, potpisanu od odgovornog lica;

Jelena Jankovi} je savladala Samanthu Stosur

Reuters

Jelena Jankovi} je prva izborila polufinale na WTA turnira u Dubaiju, koji se igra za nagradni fond od 2 miliona dolara. Ona je kao osma nositeljica lak{e od o~ekivanog savladala ~etvrtu nositeljicu Samanthu Stosur iz Australije sa 2:0 u setovima (6:4 i 6:2). Odmah nakon nje Poljakinja Agnieszka Radwanska se za ne{to vi{e od sat vremena lako obra~unala sa Njemicom Sabine Lisicki, tako|er sa 2:0 (6:2 i 6:1). U druga dva ~etvrtfinalna me~a sastaju se Caroline Wozniacki (Danska) i Ana Ivanovi} (Srbija) te Julia Goerges (Njema~ka) i Daniela Hantuchova (Slova~ka). Odmah nakon zavr{etka WTA turnira, od ponedjeljka u Dubaiju kre}e i ATP turnir, a titulu brani Novak \okovi}, koji je ovdje trijumfovao u posljednje tri godine.

Jankovi} i Radwanska prve polufinalistkinje

Lotus prekinuo testiranja

Mom~ad Lotusa }e zbog problema sa {asijom propustiti ostatak testiranja u Barceloni te }e se u [paniju vratiti idu}e sedmice na posljednja testiranja uo~i prve utrke u Australiji. Prvog dana testiranja u Barceloni, za volanom Lotusa na{ao se Romain Grosjean, ali nije se dugo zadr`ao u bolidu. Nakon sedam odvo`enih krugova, primije}en je kvar na {asiji novog bolida E20. Lotus je u pauzi izme|u testiranja napravio odre|ene preinake na {asiji, ali se pokazalo da noviteti ne funkcioniraju kako bi trebali. U mom~adi su prvo planirali u Barcelonu dopremiti stariju {asiju koju su koristili na testiranju u Jerezu, ali su ipak odustali od tog plana.

web: http://mpz.ks.gov.ba e-mail: prostorno@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

50

MALI OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03 i 34/03) i ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, br. 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/10, 14/11 i broj: 02/1-38-30896/11 od 29.12.2011. godine), Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona objavljuje

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM 2 duluma zemlje, sa devastiranom ku}om u okolini Banja Luke, za sli~no u okolini Sarajeva. Tel: 061/835-110.sms MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na ^obaniji u privatnoj ku}i za stan u centru uz na{u doplatu. Tel. 063/693-280.k MIJENJAM stan od 52m2 u Sarajevu za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542-668.k

IZDAJEM ku}u kod Katedrale, 200m2, ul. Ferhadija. Mob. 061/214-899.k POSLOVNI prostor, zgrada Loris, 70m2, mejta{-Buka, 1 sprat, 80m2, 1.400 KM, Ilid`a 50m2, pos. prostor, sve namjene, 500 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177-684.k IZDAJEM na Ilid`i-Lu`ani dvosoban stan 47m2 adaptiran luksuzno namje{ten 400KM. tel. 061/177-610.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Otoci, Ul. Grada~a~ka kod Merkatora 350KM. Tel. 061/902-146.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM gara`u u zgradi, Fetaha Be}irbegovi}a-Kvadrant. Mob. 062/326-484.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55m2 za jednu zaposlenu osobu, 5 minuta od Katedrale, cijena 400KM. Tel. 061/488-033.k IZDAJEM prostor 50m2 za biro, radionice, servise, prizemno, Odoba{ina. Tel. 061/357-786.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta, Ul. Kulovi}a. Tel. 061/275-666.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. Tel. 033/227756, 033/677-719.k IZDAJEM sobu sa centr. grijanjem, kablovska, zaposlenom mu{karcu kod Merkatora. Tel. 659-895, 063/762-092.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku kod bolnice Ko{evo. Tel. 061/270-026.k IZDAJEM jednosoban sta sa gara`om kod OHR-a strancu ili zaposlenoj osobi, 450KM. Tel. 061/323347.k IZDAJEM gara`u u Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, Marijin dvor. Mob. 062/878018.k IZDAJEM gara`u 15m2 na Marijin dvoru, ul. Te{anjska. Mob. 061/273-995.k IZDAJEM stan 50m2, posjeduje i parking prostor, u blizini Latinske }uprije. Mob. 061/506-368.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija kod picerije Galija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM jednosoban stan kod OHR-a i dvosoban u Centru. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM pos. prostor 36m2, preko puta Suda, [enoina 6. Mob. 062/326-886.k

J AV N I O G L A S
za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”

I Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” (u daljem tekstu: Javne ustanove) i to: - dva (2) ~lana se imenuju iz reda osniva~a (od kojih se jedan imenuje za predsjednika), - jedan ~lan se imenuje iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi. Ukoliko se jedan ~lan ne bude mogao imenovati iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi, isti }e se imenovati kao predstavnik osniva~a. Upravni odbor Javne ustanove nadle`an je da: - donosi pravila Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - donosi pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi u skladu sa va`e}im propisima, - donosi cjenovnik o visini naknada za izvr{ene usluge, uz saglasnost Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okolice, - donosi druge op}e akte u skladu sa va`e}im propisima, - donosi godi{nji program rada Javne ustanove i nadzire njegovo izvr{enje, - imenuje i razrje{ava direktora Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, - utvr|uje plan rada, - odlu~uje o kori{tenju finansijskih sredstava, - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, - usvaja izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava pitanja odnosa sa osniva~em, - odgovara osniva~u za rezultate rada Javne ustanove, - podnosi osniva~u, najmanje jedanput godi{nje, izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava u drugom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika Javne ustanove, - donosi pojedina~ne akte Javne ustanove u skladu sa va`e}im propisima, - obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i op}im aktima Javne ustanove. Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora imenuje Vlada Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine s tim da mogu biti ponovno imenovani po isteku mandata, a najvi{e dva puta uzastopno. II Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora iz ta~ke I ovog oglasa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 70/08). Pored ispunjavanja op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: - da ima zavr{enu vi{u, odnosno visoku stru~nu spremu, - da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, - da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi, - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, - da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, - da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton.

III Kandidat je du`an uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, tra`enih ovim oglasom i to: - uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte - ne stariji od tri mjeseca, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPSove li~ne karte, - uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere - ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo - ne starija od tri mjeseca, - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH - ne starija od tri mjeseca, - diplomu ili uvjerenje o diplomiranju, - uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, a ukoliko jeste ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton - ne starija od tri mjeseca. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su du`ni dostaviti kada budu kona~no imenovani za predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora Javne ustanove. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Kandidati zaposleni u organima dr`avne slu`be koji u|u u u`i izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua du`ni su prilo`iti rje{enje kojim je kandidatu data pisana saglasnost od rukovodioca organa dr`avne slu`be za obavljanje dopunske djelatnosti. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi odgovornom javnom slu`beniku a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH. IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Oglas }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i dnevnom listu „Oslobo|enje“. V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno ili na pisarnici Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu: TUZLANSKI KANTON Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Slatina broj 2, 75000 Tuzla. Sa naznakom: „PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ KONJUH” - NE OTVARATI Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360-084.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan u zgradi, namje{ten na du`i period, agencija. Tel. 061/925-649. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada-Novo Sarajevo, cen. grijanje, izlog, prizemlje, pogodan za sve djelatnosti. Mob. 061/344365. 946

IZDAJEM dvoiposoban stan, eta`no centralno grijanje, kablovska, Novopazarska, kod policijske akademije Tel: 033 /238-408, 063/165119.sms IZDAJEM ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar kod Pivare, samcima. Mob: 061/320-843.k IZNAJMLJUJEM nenamje{ten stan 75m2 iza Parlamenta na Vilsonovom.Tel:061/431-757.k IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM dvosoban prazan stan, I sprat Dobrinja C5 kod Merkatora. Tel. 033/442-998, 061/525795.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033/533-123.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k DVOIPOSOBAN namje{tan, ^obanija, 500KM, dvosoban namje{ten, D`eneti}a ^ikma, Jezero i Grbavica, 500 KM. Mob. 061/142-704.k

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.
NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon. Tel: 061/809-319.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM extra sre|en i namje{ten apartman, u strogom centru, za jednu osobu, 500 KM (uklju~ene re`ije). Mob. 061/205-235.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno. Mob. 061/897-959.k PO^ETAK Bistrika, izdajem jednosoban namje{ten stan, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k TUZLA ku}a kod Jalske d`amije dvojna, dva ulaza, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, ~etiri gara`e, 70m2 tarasa, 550m2 ba{te, cijena 500.000 KM.Tel. 070 232 507, mob.062/010-842, 033/410-632. sms PRODAJEM stan, Gornje Ciglane, 82m2, I sprat, adaptiran, namje{ten, povoljno. Mob. 061/203-640.k PRODAJEM ili izdajem pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640.k ^ETVOROSOBAN renoviran stan 109m2 u epicentru, prvi sprat, eta`no grijanje. Tel. 033/201-221 i 062/921-419.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STAN u centru, Bare, Juki~eva 53m2, VI sprat, lift, dvosoban, 2 balkona, centralno, sun~an, 106.000KM. Tel. 062/334-371.k TROIPOSOBAN stan Trg zavnobiha, II kat, 77m2 + balkon, cijena fiksno 105.000KM. Tel. 066/801-737.k A. POLJE, S. Fra{te 71m2, 4 sprat, nova stolarija, c. grijanje, 1480 KM/m2. Tel. 066/801-711.k S. GRAD, Logavina, jednosoban 29m2, I sprat, useljiv, 62.500KM. Tel. 061/702-881. STAN na Otesu, Ul. Trg ote{kog bataljona, VI sprat, adaptiran 77m2 + gara`a 17m2, 105.000KM i Dobrinja 5 ul. Sulejmena Filipovi}a VII sprat 77m2, 1500KM/m2. Tel. 065/819-136. STAN na Vracama, Ul. Avde Sanailovi}a, I sprat 88m2 + 2 balkona, potrebna kompletna adaptacija, 1500KM/m2. Tel. 062/907-831. ^ENGI] VILA Ul. D`emala Bijedi}a, 15 sprat, 73m2, 1700KM/m2, ^. Vila, F. Hauptmana, I sprat, 37m2, 43.000 eura. Tel. 061/177-556. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA III, dvosoban 57m2, grijanje, lift, balkon. Mob. 061/146298.k MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 34m2, Grada~a~ka, ^. Vila II, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-013.k
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 199835 11 P Sarajevo, 16. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Merdanovi} Vesna, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, protiv tu`enih PE[I] ZDRAVKO, Ustipra~a, Centar I BB, MIOV^I] PREDRAG, Vi{egrad, Vojvode Stepe 9, PERENDIJA DRA@AN, Vi{egrad, Kralja Petra I i JAKOVLJEVI] SLOBODAN, Rogatica, Srpske sloge 26, radi isplate duga, objavljuje slijede}i

MALI OGLASI
POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649.k PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011.k PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom Trg Heroja, 60.000 KM. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom Azize [a}irbegovi}. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM poslovni prostor, 80m2 na ^ar{iji Bravad`iluk.Tel:065/021-556.k. PRODAJEM stan 86m2 Marcela [najdera nova gradnja velika terasa, parking. Tel:061/188-846.k PRODAJEM stan u Centru Kemal Begova Ko{evo adaptiran troiposoban, ba{ta i dio tavana. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stanove na Marindvoru 111m2,117m2, 75m2, sa dva parking mjesta. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima 2 stana 100m2 i dva poslovna prostora oku}nica 400m2. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stan na Grbavici I 76m2 II kat, lift adaptiran luksuzno. Tel. 061/188-846.k. PRODAJEM stan na Otoci 90m2 troiposoban Fetaha Be}irbegovi}a VP. ispod prodavnice i gara`e 1500m2. Tel.061/188-846.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k NEUM, stan 55m2, pogled na more, ul. Dalmatinska 1/III, 45.000 eura. Mob. 061/205-235.k HRASNO, A. B. [imi}a, 58m2, I sprat, lift, cen. grij. 110.000 KM. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000KM/m2. Tel. 061/701-044.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505.k BRANILACAgrada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM gara`u na Marijin dvoru, ul. Kranj~avi}eva (za manje automobile, 11m2). Mob. 061/188-270.k BREZA-Mahala, ku}a u izgradnji iza Mahalskog doma, na parceli 500m2, sa gra|. dozvolom, vl. 1/1, 45.000 KM. Mob. 061/473-179.k PRODAJEM trosoban stan 79m2 Ul. @eljezni~ka-Ilid`a kod Pejtona. Tel. 061/101-950.k PRODAJEM stanove u centru 40m2 i 45m2, Marin Dvor 80m2, Grbavica, Ilid`a 52m2, Ned`ari}i 59m2. Tel. 061/865-001.k PRODAJEM trosoban stan 81m2 na I spratu u odli~nom stanju, Ul. Alipa{ina. Tel. 061/823-546.k PRODAJEM vikend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229 m2, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72m2, II sprat, dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. Tel.062/093-888.k STAN ^obanija, 84m2, I kat, Alipa{ina, 75m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Breka, 103m2, dvoeta`ni i 79m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Ciglane, 79m2, 73m2, Bolni~ka, 77m2. Mob. 061/299-911.k PRODAJEM ili mijenjam za dvosoban stan, dva poslovna prostora, ukupne povr{ine 170m2 u Dobrinji 3, vrlo povoljno. Mob. 061/135-356.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva. tel. 445-371 poslije 15 sati.k DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505.k DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505.k RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju, lokacija izuzetna, 5 minuta od Katedrale, 200m2 i gara`a, cijena 2200KM/m2. Tel. 061/488033.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150m2 bli`e centru. Tel. 061/358-772.k PRODAJEM stan 121m2, 2500 KM/m2, Dalmatinska-centar, vp, mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533.

51

ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796.k NOVOGRADNJAul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM stan 89m2, 1/1, centar, 1 sprat, M. Spahe 8. Mob. 061/229-086.k RESTORAN 157m2, Ko{evsko brdo, mo`e i za druge svrhe. Mob. 061/460-150.k KU]E: Pofali}i, Alifakovac, A. Jabu~ice, Kasindolska. Mob. 061/460-150.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/ 920-814.k SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966.k

PRODAJA
PRODAJEM prostor 30m2, prizemno, gornji dio Ciglana. Mob. 061/357-786. 1125

PRODAJEM stan 52+5 Aleja lipa br. 66, odli~no stanje, cijena 102.000 KM fiksno. Mob. 062/334-046.sms

OGLAS - PO ZIV
Pozivaju se I-IV-tu`eni kao stranke na pripremno ro~i{te - ro~i{te za glavnu raspravu za dan 16. 3. 2012. godine u 14 sati, pred ovaj sud u sobu broj: 325/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l.79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a). DOSTAVA se smatra objavljenom protekom od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Merdanovi} Vesna

532-497. 061/141-659. Mob. 061/233-078. 061/519-089. iz Njema~ke.k VOZILA PRODAJEM Toyotu RAV.8.k OBAVLJAM poslove zidarske. itd.sms AUTO-prevoz kombijem.k KUPUJEM staru deviznu {tednju. 061/553-640. Mob. satove. prevodi. dolazim na adresu besplatno. pre{ao 119. vodokotli}e. Tel. 456-979. 2002. inf.Tel.o.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. 2008. Mob. 033/526-945.k HIMZU (AVDIJE) ]ATOVI]U TEUFIK RED@EPOVI] 1990 .k KOMBI prevoz putnika. Mob: 061/188-451. Tel: 066/999-012. Mob. Al. 001 VR[IM prevoz selidbe. Zvati svakim danom 8 do . 061/224-704. Mob. 033/219-761. Mob. 033/232-162. Tel.2012. Prof.k PROF. 75m2. 061/135-356.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. 621-976.O.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. ig. 29. PRODAJEM pe} na centralno grijanje. cijena po dogovoru. 001 SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. namjestaj. zubarsko zlato i zlatne satove. muhe.k VR[IM korekcije odje}e. Tel. mrave. Tel. tepihe (rese). 065/869. Tel. Mob. Tel. novih i kori{tenih. Mob. 061/500-622. Mob: 061/869-396. Tel. 061/537-739. Spahe. 061/897-959.mikadobh. 2000.k petak.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. 061/172-948.htc. limuzina 1/3.k PRODAJEM nova invalidska kolica. god strane tablice. komarce i mi{eve. Mob. na A podru~ju Dobrinje. 061/524-461. brzo. prirodno krzno. a mo`e i more. panelne i DUAL zavjese. 061/571-361. Porodice Ribar 65. Mob. baklje i ostalo.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. 062/466-093. Tel: 061/552-556.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Tel. obezbije|ena radna snaga. veoma povoljno.k STANOVI: 154m2. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. TEHNIKA PRODAJA mobitela. Tvin Spurk. Tel. 061/132-149. 2000 godina.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. rakun vel. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw. cijena 1 ~as/10 KM. stari nakit.Tel. 033/235-141. Mob. nadogradnja. Tel. nacional. `aluzine. Tel. Mob. 87m2. programi. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. 061/359-500. 066/092-978. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. 032/244417.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM.k KUPUJEM serd`ade i }ilime. 1984. filateliju. suhozlatice. 063/036-955. elektrotehnike. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. Mob.k TEPSER S. registrovan 5+2. 061/205-803. 061/219-768.k RADIM centralno-eta`no grijanje. Mob.Mob. vodokotli}e.sms ^UV LAbih djecu u va{em stanu. 066/973-793. 524-973. umivaonike. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. malterisanje i ostalo po potrebi. benzin.k TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. servis bojlera. stjenice.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look.pogon 4x4. Mob. zna~ke i ostalo. veoma uspje{no.k DAJEM ~asove iz matematike i statike |acima i studentima uspje{no.ba. 061/182-128. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika. Mob.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. kod tramvajske stanice u Pofali}ima. 061/700-863.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica.k . troiposoban 84m2.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. 94m2. Mob. pl.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. dionice obveznice isplata odmah.900 KM. Tel.k PRODAJEM lova~ku pu{ku. 240-895. reuma. 061/170-254.k MATEMATIKU instruira dipl. satove zidne. Tel. benzinca registrovan u oktobru. najjeftinije cijene. glavobolja. ku}a sa 3 stana.k SERVIS zdravlja. 061/229-086. 065/572-966. povoljno. VP.prodaja polovnih ra~unara.k PRODAJEM Golf 3 automatik benzinac. itd). u odli~nom stanju. i 061/785-535.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Mob.k KUPUJEM umjetni~ke slike. gitere itd.061/304-714. Tel. grij. Tel. Mob. Mob. sarajevske i pirotske.k PRODAJEM `ensku bundu. ratnu od{tetu.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. moljce. od zeca.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. dukate. 40m2.com PARKETAR. original daljinski za sve TV aparate. popravka svih vrsta TV aparata.k PRODAJEM dva albuma zna~ki.000 KM. dr. 466-736. 100m2. 062/226-665. kvalitetno. 061/930-315.Tel:061/247-186.k USLUGE „VITALIS“. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.k PRODAJEM crnu dugu bundu. 061/243-891. za sve uzraste. 654-793. 066/973-852. najvi{e pla}am.k KUPUJEM umjetni~ke slike. 600m2 oku}nice. a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu.9. web hosting. manje selidbe. 061/482-882. Tel: 061/789-290. iskustva. 061/795-449. Tel. 061/827-492. 062/451-791. fiksno 100 KM. 110. Tel. Hrasno. povoljno. Mob. Mob.k KUPUJEM stan u Sarajevu.k PRODAJEM cijepana bukova drva. INSTRUKCIJE iz matematike. dupla kabina. Tel. Mob.13 sati. Tel: 061/275-440.com 398 NOVO U PONUDI!!! Izrada vizitki (100 komada=10 km). Mob. Mob. 033/655-600 i 061/551-515 www. infuzije.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater. 650-867. 061/101-899. itd. Tel. itisone i kamene podove (za{tita). sifone. Mob. 061/506-755. 1136 KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.000 KM. kao i selidbe iz Europe i BiH. KERAMI^ARSKE usluge moleraj postavljanje elktroinstalacija i laminata. povoljno.608.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo.k PROFESOR engleskog daje instukcije. ROLETNE.k PROFESORICA matematike.k „DOM VITALIS“. 8 sati-24 sata. ~as 6 KM.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. veliki kombi. 061/902-688.o. infuzija. 062/695-695. jeftino. 061/563-292. imam iskustvo i preporuku. M. 061/201-200. 061/205-803. Sarajevo. 065/733-400. 1 sprat. {. Mob. 2000 KM. 063/879-720. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Tel. 062/940550. Tel:061/382-219. za sve |ake i studente. 061/266-764 i 061/108-779. dolazak na adresu. pe}i.god. monta`u sanitarnih ure|aja. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k DAJEM instrukcije iz matematike. nervoza. 061/497-138. 117m2. Tel. za sve {kole i fakultete.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. Tel. hranjenje. 062/672-858. Mob. 30 kom. struna.sms RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. Mob. depresija. Mob. Mob. www. Tel. Tel.. Tel. 66m2.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. Tel.artdesingestudio.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike.k MIKADO d. februar/velja~a 2012. obrada i lakiranja.k VKV BRAVAR. na Ilid`i.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. sablje. Sejdo ]atovi} sa porodicom 1180 S tugom `ivimo protekle godine i ~uvamo lijepe uspomene. Tel. 062/916-472. uz pratnju. odmah pla}am. moleraj.763.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. gara`nih vrata i blindiranih. indikatora. Globus. plinske instalacije i mijenjam konvektore. i{ijas. injekcije. sanitarije. penzionerima jeftinije.k INSTRUKCIJE iz matematike. ing. 215. 061/249-631. 061/809. Tel:061/208-414.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. nokia.k Neka Ti dragi Allah d`. Mob. Mob: 061/172-518. 39m2.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“. laboratorij.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. 062/569-444. pregled ljekara (internist). isplata odmah. el. obveznice. 061/965-126. 062/723-575. servisi ra~unara.k SVJE@A i ljekovita jaja japanskih prepelica. 0616/191-935. 061/903-457. Tel.5KM. 061/224 -104. kre~enje. za sve {kole i fakultete. god.pacomoby. 456-505. maturski radovi itd. Tel. Cijena 12. 24. OSLOBO\ENJE SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM na dragog brata i ujaka voljenom amid`i}u i plemenitom ~ovjeku PRODAJA CENTAR. 65m2. 061/172-948.k PRODAJEM uvezane revije Bosna. 061/533-326. vr{i opravku instalacija.k PRODAJEM stan 89m2.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. KUPUJEM lomljeno zlato. 42. VANJSKE PVC i AL.500KM. 061/319-604. ugradnja i popravka brava. 061/214-405. 1. ugalj. Mob. dolazak na adresu. Tel. umivaonike. ventile. unutra{njost auta. 061/460-150. belenzuke. 061/313243. Tel.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike.k PRODAJEM ukrasni `enski okovratnik prirodno krzno-lisica. Tel. 062/326-072.000 km. 062/139-034. popravljam brave. selidbe. 600-514. Tel. inzulina. Mob.sms TV VIDEO servis.Tel:061/172-518. 062/909-306. Sestra Nad`a i sestri} Hajdar 471 ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Mob. 1997. Mob.k NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u njema~koj. 061/188-410.www. dionice. 066/723-731. Tel: 546-456.na. }avrme. 90m2.k SERVIS kompjutera sistemi. god. skoro nova. ugradnja svih vrsta parketa. Sarajevu. ventile.062/073-760 i 033/630-332. Tel.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru.000 KM.k MOLERSKE usluge nudimo: gletovanje. dolazak na ku}nu adresu. ordenje. 120 basova. 1:25. Mob. vodu. 59 ks. trakaste.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. samsung. centar. kovane ograde. god. Mob.god. uspje{no i povoljno. instalacije sistema. (ku}na dostava). TOUR 1. 061/858-228.k PRODAJA drva i uglja. stolarija.k Moler radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. u N. 061/522-476. 061/378-166. Mob.k RENAUL cady. 061/903-457.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord.k PRODAJEM kiju.apple inphone. antivirusi.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub.k PRODAJEM XI BMW .k TREBA vam vrhunski i kreativni web ili grafi~ki dizajn. dolazak na adresu. 061/182-128. Tel. uni{tavamo `ohare. KS 2009. stare vezove sa srmom. sifone. Mob: 061/654-941. Tel. soni. 062/136248 i Tel. Tel. Mob. Tel: 061/382-219. platnene roletne i harmonika vrata. 033/200-003. 061/480-069.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010. radijatori.k VRACA. Tel. povoljno. Mob. 70m2. mijenjanje katetera.TD (90.k PRODAJEM [kodu Oktaviju.k 066/973-793. Mob.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba.k INSTRUKCIJE iz matematike. 066/823-749. cijena do 20kom — 1. 061/221-668. ordenje. nije registrovana. za sve {kole i fakultete. Mob. 30m2. 065/061-966. 535-659. pro~epljenje odvoda.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE NEKRETNINE PRODAJEM pe} za cen. 061/534-231. 062/316-973. Mob. stare devizne {tednje i ratne od{tete. Mob. god.k KUPUJEM certifikate. 061/903-457. d`epne i ru~ne. pravim gelendere i kovane ograde. 510-228 i Mob. Francuskog ovla{teni sudski tuma~ — prevodi s ovjerom. kupanje. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel.k VODOINSTALATER sa 30.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme. 062/858-532.D.k BRAVARSKI radovi. 001 OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. 061/460-606.=8 KM. cijena 5. 59m2. 2003.k BRU[ENJE. gara`a.k PRODAJEM profi video Sony kasete Betacam SP od 20 i 30 minuta. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica.k KERAMI^ARSKE usluge. dolazim na adresu. 062/391-715. god. tapete i sve ostalo po dogovoru.k ZIDNO ogledalo 200x75.k MAXIVITA. Mob. sa bojlerom za san. 061/365-677. Mob. 061/156728. instrukcije. Tel. 06/842-319. 061/926-560. Tel. Profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj. 062/907-356.Tel:524-973. 063/864-775. radim prevode. fizike i hemije instruira sve {kole i fakultet. 061/194-929. Tel. ericsson. 062/682-399. Tel. besplatna ku}na dostava. sterilitet. tel. Mob. 065/061-966.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog. euro 2. ispravna. blizu Austrijske ambasade.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Mob. davanje injekcija. 033/536765 i 061/134-544.Tel: 062/073-760 i 033/630-331. cjena po dogovoru. isplata odmah.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~ese. Tel. Mob.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova.k BRAVAR i varilac. 80m2.k PRODAJEM prozore. 061/507-756. Tel. 4. ispravan. kompjuterska obrada.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. 105m2.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. 0617897-959. 171. 061/159-507. 061/545888. Mob. HITNO prodajem harmoniku „Guerini“ superior 2. 061/159-507. odvoz {ute i kabastog otpada. na 061/199 328.k PRODAJEM Alfu 146. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku.

2012. sin Armin. Svraka. Pecikoza. MALIK (HAMIDA) ZVIZDI] 9. punac i deda BRANKO (VLADE) VUKOVI] . Radojka \ulabi}. majka Vasvija. Huseinovi}. 1990 . u 11 sati. ]erani}. godine. k}er Arijana. Spahi}. otac Ibro. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13 sati. Pita.za ovaj trenutak . Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati. te porodice Hand`i}. . MILOJE (DRAGA) ZARI] Godi{nji parastos obavi}e se u crkvi Svetog preobra`enja na Pofali}ima. {ura Vehbija sa porodicom. u 45. 24. tetke Habiba i Zlatija. Novo Sarajevo. Bajraktarevi}. Muse ]azima ]ati}a 2/V. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sahrana }e se obaviti 24. [alja. 2. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE 53 na na{e drage roditelje had`i MENSUR (IBRE) ADILOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak. punica Mejra. Pilica. godine. godine navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi otac. sestri~ne. Grci}. zet Enver i unu~ad Merima i Faris 470 MENSAD MEMSO (EMINA) HAND@I] preselio na ahiret u petak. Papi}. Ku{e{. 1927 . Ul. Azize [a}irbegovi} 128/V. kom{ije i prijatelji.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 1991. 2011.2012.pripremajte se . brat Elvedin. 1934 . kom{ije i prijatelji. Ul. februara 2012. ro|. S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Vas. sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Marindvor.. Mirjana Be}irba{i} 469 Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da nas je 23.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 1989 . februara 2012. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Hrasno.. Neda i Milo{ Gajanovi} Djeca 1179 1178 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV OSLOBO\ENJE majci na{eg kolege ro|aku D@EMALU PLEHU Zlatko Deli} sa porodicom 71120 [EFIKA MEHMEDAGI]. sestri}i. Paldum. te porodice Adilovi}. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 DRAGU (CVIJANA) ZARI]. Homora{. O`alo{}ena porodica 000 JOSIP KUHANEC Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. D`uho. teti}i. bad`o Suad. 24. u nedjelju. Sari}. u 82. 26. O`alo{}eni: supruga Mersija.Telibe}irovi}. svastike Mirsada i Mediha sa porodicama. sestra Memsuda. [abanija. Borovac. brati}i. 17. Alipa{ino Polje i Stup. 3. O`alo{}eni: supruga Ferida. svastike Vahida i Zahida.OSLOBO\ENJE petak. Konakovi}. amid`a had`i Ahmed i dajnica Kanija sa porodicama. bra}a Enes. februara 2012. teti~ne. Malta. godine u 13. 24. D`indo. 16. 12. februara 2012. Suba{i}. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Bare sa polaskom u 13 sati. u 62. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati.. godini. Potogija. 2. februara 2012. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Omeragi}. GLUHOVI] 15. februara 2012. D`enaza }e se obaviti u petak. zet Kenan. godine. otac i djed Dvadeset ~etvrtog februara 2012.za ovaj trenutak . ro|.27. Ra`anica.pripremajte se . godini. sestra Mediha. Avdiba{i}. Pofali}i. k}erke Nejra. 2. VRANI] AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING D`emala Bijedi}a 185 Na~elnik i uposlenici Op}ine Novo Sarajevo 001 Tel/fax: 472-899 i 472-901 . Biber. Kamenica. Mulahmetovi}. daid`a Ramo. kao i ostala brojna rodbina. K}erka @ana. februara 2012.. Jakubovi}. K}eri sa porodicama: Sanja Zari} . godini napustio na{ dragi suprug. februar/velja~a 2012. Majstori}. Had`iabdi}. ]ato. 6. ro|. Lizde. Otoka.11. D`enaza }e se obaviti u petak. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 POSLJEDNJI POZDRAV dragom kumu i plemenitom ^OVJEKU SJE]ANJE HIMZI ]ATOVI]U EMINA (MUSTAFE) ZVIZDI]. Hanadi i Lamija.45 sati na gradskom groblju Bare iz pravoslavne kapele. kao i ostala brojna rodbina. [ljivo. Sulejmanpa{i}. 23. Pilav. HASANBEGOVI] 24. punac had`i Ismo. Fahrudin i Sead.

februara 2012. unuka Ad`emina. u 78. porodice Stojanovi}. D`enaza }e se obaviti u petak. daid`a Asim. 1. ro|. Elbisa 88104 Razvojni program Ujedinjenih nacija United Nations Development Programme 001 . 24. Porodica 002 ALJI AVDI]U Vesna. Nedostajete nam neizmjerno! Va{i: tetka Suvada. Lukas i Damir. S ljubavlju. kolegi. NEDIMU [KALJI]U izuzetnom studentu. februara 2012. brat Miljenko sa porodicom. Ba{karada i Softi}. BLA@EVI] preselila na ahiret u srijedu. 2009. Volim Vas neizmjerno! Supruga i majka Nermina Tevhid }e se prou~iti 24. ro|.CERI] BOGDAN BOLE STOJADINOVI] S po{tovanjem. O`alo{}eni: k}erka Jasminka. 2009. a nadasve izuzetnom ~ovjeku. 2. OSLOBO\ENJE EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5. 1. KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. 22. Aida. 1993. ZIMI] VINKO (CVITANA) ZOVKO Tevhid }e se prou~iti istog dana u petak. Neka Vam dragi Allah d`. godine. 1985 — 27. Rajman 1171 MARSELA [UNJI] . godine u Sara~-Ismailovoj d`amiji iza jacija-namaza. Prof. Ligata Zumra. Molimo dragog Allaha d`. godine.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE petak. a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Vanesa i Sini{a 1175 Sahrana }e se obaviti 24. zet Mirza. O`alo{}eni: supruga Jelka. 24. Harun i Lejla 468 POSLJEDNJI POZDRAV U petak. februara 2012. poslije d`uma-namaza u 13 sati u d`amiji ^obanija. 1.{. 1985 — 27. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. navr{avaju se 52 dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je nakon duge i te{ke bolesti 22. godini preminuo dragom tetku had`i MUNIBA HIBA D@UVO. 468 Obavje{tavamo rodbinu. februara 2012. 2. 2. Trgo Muamer i ostala rodbina i prijatelji 000 POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV na{em biv{em radnom kolegi dr. februara 2012. 24. Porodici upu}ujem iskrenu su}ut i `elim da smognu snagu da prebole iznenadni gubitak. tetka Zijada i tetak Ilijas. 1954 — 22. sin Darko. godini. asistentu. godine u 12. 1. godine. KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. 24. 2. da ti podari lijepi d`ennet. februar/velja~a 2012. 1993. Filip. snaha Snje`ana. unu~ad Ines. 1954 — 22. u 83. k}erka Davorka. prijatelje i kom{ije da je na{a draga TU@NO SJE]ANJE BAHRIJA SENDI].{ podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. februara 2012. tetka Mina. prijatelji i kom{ije 000 EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5. te ostala mnogobrojna rodbina. februara 2012.15 sati na gradskom groblju Bare.

45 sati na gradskom groblju Bare. godine. 2. Ostaju nam lijepa sje}anja. VRANI] preselila na ahiret u ~etvrtak. 1999 — 24. Boltek. Radon~i}. u 13. kao i ostala rodbina. snaha Amela. bra}a Hilmo. 24.24. februar/velja~a 2012. 2012. KRSTO LON^AR 28.. 1175 POSLJEDNJI POZDRAV . k}erka Arijana. Ustamuji}. Tu{kan. ^eki}. \ukanovi}. 002 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNI POZDRAV na na{eg dragog i nikad pre`aljenog na{em dragom i plemenitom SJE]ANJE na drage roditelje SADIKU ([ERIFA) SADIKOVI]U iz Ljubu{kog HAMDIJU (MUSTAFE) BATINI]A 24.30 ~asova na gradskom groblju Bare. Petrovi}. godine. Nijazija i Fevzija. prijatelji i kom{ije. Daid`i}. 24. godini. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi ALJO (AVDE) AVDI] preminuo 22. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Bio si oli~enje dobrote. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. D`and`anovi}. unuci Amar i Mak. 1990 . za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) na{em dragom zetu i tetku Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. ]emalovi}. Sahrana }e se obaviti u subotu. zet Sead. 26. 8. Logavina br. punica i svekrva HIMZI ]ATOVI]U [EFIKA (ISLAM-AGE) MEHMEDAGI]. Porodice Had`ovi}. unuci Sr|an i Mirjana. u 85. jetrve sa djecom. Ibri~evi}. 2. februara 2012. nana. D`enaza }e se obaviti u petak. 2. sestri}i i sestri~na sa porodicama. snaha Vi{nja. porodice Mehmedagi}.24. Tuguju}i: sin Zlatan. Sahrana }e se obaviti 25. prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama. godini. februara 2012. Nuhbegovi} i Alajbegovi}. 1982 . porodice Avdi}. Had`i}. O`alo{}eni. godine u 11. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. februara 2012.OSLOBO\ENJE petak. Porodica 1169 Va{i najmiliji AX . u 90. prijatelji i kom{ije.. Stani}.30 sati na gradskom groblju Bare. sin Neboj{a. Mufti}. Vodopi}. 2012. Hused`inovi} i ostala mnogobrojna rodbina. brati~na sa porodicom. 1173 Tu`nim srcem javljamo rodbini. 2. Vrani}. 23. februara 2012. Mandi}. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. ro|. Aganovi}. Vesna sa porodicom i Diana sa porodicom 88400 ZORA LON^AR 24. 2012.30 sati u Bakijskoj d`amiji. D`e{evi}. ^olakovi}. februara 2012. Kazazi} ZV O`alo{}eni: sin Amir. Ku}a `alosti: Ul. obitelji Krocker. u 10. Nem{i} i [a{ek. supruga Minka. februara 2012. prijatelje i susjede da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 JOSIP KROCKER preminuo 22. 25. godine. Tvoji: Kemo. 2.

otac Omer. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14. [arkinovi}. Lejla i Dado HIDAJETA OBRVA[I]. Mud`elet. 24. Hercegli}. HIDAJETA (VEJSILA) PINTOL. prijatelji i kom{ije. D`enaza }e se obaviti u petak. sin Suad. amid`a. u 67. snaha Amira. Ga{ovi}. amid`a Ramiz i amid`inice. D`enaza }e se obaviti u petak. kao i na grobljima {irom BiH. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i merhume u ulici Hrastovi br. [abovi}. [ejla. 24.30 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. Omeragi}. Belma. 1099 Dvadeset ~etvrtog februara 2012. ro|. 2. Lagumd`ija. sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: terminal Ilid`a i Ned`ari}i. u 14. Mehani}.. u 14 sati na mezarju Turovi . Ko{evsko Brdo. Hamzalina br. sin Nehru. Had`i}. mnogo nedostaje{. zet Mladen. godini. djeveri}i Vahid. 2. Muratovi}. {ura Darko sa porodicom. kom{ije i prijatelji. 24. Had`i}. Had`ialijagi}.Trnovo. 000 Neka ti je vje~ni rahmet. Supruga Safeta. 22. 22. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Dru{tvenog doma Hrasnica sa polaskom u 13 sati. praunu~ad Imran. 22. brat Murat. Gu{mirovi}. otac. brati~na Ajla. Porodica i prijatelji 1121 SJE]ANJE Dvadeset petog februara 2012. . zetovi Namik i Sead. februara 2012. unuka Asja.15 sati na mezarju Kova~i . daid`i~na. Merima i Amela. BILJANU LU^I] 465 POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. dedo. Bajri}. Bahtanovi}. brat. Poturkovi}. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Zemaljskog muzeja. kom{ije i prijatelji. februara 2012.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE . februara 2012. februar/velja~a 2012. k}erka Bisera. O`alo{}eni: suprug Izet. ro|. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mesd`idu Turovi . te porodice Pleh. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. Madar. Ali}. Supruga Mina. amid`i}i. 24. brati} Vahid. Kada Vam je najte`e. Kadri}. Bradari}. 2. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 DERVI[A CURA HAJDAREVI]. u 14 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). u 74. 2. 00 387 61 191-010 464 . navr{ava se tu`na godina od kada sa nama nije na{ voljeni suprug.. D`enaza }e se obaviti u petak. \ukanovi}. Sa vje~nom ljubavlju ~uvamo je u na{im srcima. Bjelak. 1998 . ro|.Hrasnica.. brat Hajrudin. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. godini. kumovi Leki}i i Fetahovi}i. Zukanovi}. Ul. teti~ne. kao i ostala brojna rodbina. amid`i~ne. februara 2012. snaha Mirela. majka Envera. sin Adel. zet Veli} Nermin. te porodice Pintol. Gubaljevi}. Leka. brati} Ajdin. kom{ije i prijatelji. 24. {ura Behmen. te porodice Hajdarevi}. Ahmo i Avdo.22. kao i ostala brojna rodbina. Hod`i}. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom. Dedovi}. u 52. Vahida i Sakiba. Mulaomerovi}. 2000 — 25. Bu~aj. Elica i Branko.15 sati. Omeragi}. k}erka Suada. Ra{i}. 22. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 RU[ID (EMRE) RED@EPAGI] SANJIN (DU[KA) BJELO[ 25. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi petak. Fako. 2012. februara 2012. brati}i Ragip. POTURKOVI] preselila na ahiret u srijedu. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi D@EMAL (OMERA) PLEH preselio na ahiret u srijedu. Had`imu{ovi}. Hromo. Had`imuratovi}. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Svima koje si ti volio i onima koji su tebe voljeli mnogo. KAPETANOVI] 22. snaha Amela i unu~ad Lea. februara 2012. [enderovi}. tvoj dragi lik s vrlinama koje ~ovjeka krase i pregala{tvo za na{u sre}u s ponosom i zahvalno{}u nosimo u na{im srcima. februara 2012. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Ljubav prema tebi. tetka Avnija. Ba{i}. Hasanagi}.Ko{evsko Brdo sa polaskom u 13 sati. godini. k}eri Jasna i Indira sa porodicama Hatma-dova prou~i}e se 24. Skenderovi}.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) . februara (petak) prije d`uma-namaza u d`amiji Provare. februara 2012. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Kulenovi}. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred de`urnog marketa . Maria Mikuli}a 91. Bander. 22. Mejra Sada i Fatima. Veli}. Edin. 2012. godini.. O`alo{}eni: supruga Jasna. zetovi Rasim. kao i ostala rodbina. djeveri~ne Hanku{a. punac i zet SALKO (VELIJE) TANOVI] 25. Ma{o. Alibabi}.. Obavljamo ekshumacije i kremiranje.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Olevi}. O`alo{}eni: supruga Hajrija. Daris i Faris. Bernisa. Kuraja..15 sati. unuk Tarik. Osman i Sakib. D`enaza }e se obaviti u petak. godine. Mulaosmanovi}. Maletovi}. 2012. Deli}. Dedi}. Lokvan~i}. Alibegovi}. k}erke Dijana i Emira. unu~ad Mubera. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. godine. godine. preselio na ahiret u srijedu. sa polaskom u 13. Ku~uk. brati}i i sestri}i. sestre \ula i Selma. Njeni najmiliji AX Ostalo nam je samo sje}anje na tebe. Omer. 00 387 33 468-380 1159 Te{ko je na}i rije~i za na{u tugu i prazninu koja nas je ispunila. daid`i}. 2011 — 25. Enisa. Ferovi}. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nas je napustio na{ dragi MUJO MLIVI] SJE]ANJE Dvadeset drugog februara navr{ilo se ~etrnaest godina otkako nije sa nama na{a draga SJE]ANJE na na{u voljenu prijateljicu Uvijek u na{im mislima i srcima. u 83. s ljubavlju i po{tovanjem. Raba i Kruno Mob. Sabo. Maksi}. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima. brati~ne Majda i Salema. daid`a. daid`a Muharem. OSLOBO\ENJE TU@NO SJE]ANJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Arslan.Trnovo. sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima. Muhovi}. Kari}. sa uslugama na{e mrtva~nice.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 2. O`alo{}eni: k}erke Dervija Hana. DEDOVI] preselila na ahiret u srijedu. snaha Fadlija. 2. unuk Din. Radon~i}. 2. White. godine. kao i ostala brojna rodbina. te porodice Red`epagi}. Ibro. teti}i.

Faji}. OGLASE. 4/III. SANDRA JANKOVI] 12. 2. Hatma-dova prou~it }e se u Begovoj d`amiji 25. godine. ro|. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 S ljubavlju i po{tovanjem. {ura Osman Karamehmedovi} sa porodicom. K}erka Dragana 1096 Porodica SJE]ANJE na 000 EDHEM LOMIGORA 24. 2. februar/velja~a 2012. Forum `ena SDP Novi Grad 1168 U subotu. Brat Alija. februara 2012. februara 2012. u 11 sati posjetit }emo tvoju vje~nu ku}u na groblju Vlakovo. navr{i}e se godina otkako nije sa mnom moj dragi tata HIMZO (NAZIFA) BRANKOVI] Sa ogromnom ljubavlju i velikim po{tovanjem zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima kroz najljep{a sje}anja i uspomene. te porodice ]atovi}. snaha [ahza sa k}erkama Ni|arom i Sabinom 1127 IN MEMORIAM IN MEMORIAM IZET OV^INA 24. februara 2012. godine (subota) iza podne-namaza u 12.OSLOBO\ENJE petak. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi HIMZO (AVDIJE) ]ATOVI] dipl. sestra D`emila Faji}. JANJI] 24. februara 2012. sinovi Adnan i Senad sa porodicama 788 Bila si i ostaje{ na{a najljep{a istina u sje}anju sna`nom kao {to je i sam `ivot. 1981 — 24. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Tafro. 2. 2. preselio na ahiret u ponedjeljak.20 sati. Kazazi} i ostala mnogobrojna rodbina. navr{ava se godina od smrti supruga. 26. 2012. 2. 8. D`enaza }e se klanjati u petak. 24. godini. februara. Had`imahovi}. a ukop }e se obaviti u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. 1967 — 24. Ustamuji}. 1984 — 24. 2012. 1998 — 24. 1080 suprug sa djecom Ostajemo tu`ni: tvoji najbli`i i najdra`i 1152 . u 91. O`alo{}eni: supruga Bahrija. 2. FATIMU FATU SAKI] Uvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. Karamehmedovi}. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13 sati. 25. 24. Advija Tafro i Fatima Jusufbegovi} sa porodicama. snahe Aida i Amra. Nova Breka. unu~ad Lejla. 2012. Ku}a `alosti. OSMRTNICE. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je zauvijek oti{ao na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 Dvadeset petog februara 2012. 2. Jusufbegovi}. svastike Atija Had`ovi}. do groblja i nazad. pravnik u penziji O`alo{}ena porodica 1156 MEHMEDA (RE\EPA) TUFEK]I]A 24. 3. 2011 — 24. Voli te. Ena. Had`ovi}. Adan i Nina. Had`ihasanovi}. sinovi Velija i Vedad. poslije d`uma-namaza u haremu Begove d`amije. oca i djeda ILIJA ILI] Tvoja ljubav i pa`nja koju si nam pru`ao ~itav svoj `ivot trajno }e `ivjeti u na{im srcima. prijatelji i kom{ije. S ljubavlju. Hamze Orlovi}a br. S ljubavlju i po{tovanjem. 002 IN MEMORIAM Uvijek }emo te se sje}ati i nikad zaboraviti. TU@NO SJE]ANJE na na{u ~lanicu Dvadeset osmog februara 2012. tvoja porodica 1166 U nedjelju. 20. 1990. TU@NO SJE]ANJE MATO TADI] Uvije }u Te se sje}ati. PETRA GALI]. 2. 2012.

razmislite ho}ete li imati dovoljno vremena za prekovremeni rad. Oslobo|enje je 1963. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. februar/velja~a 2012. 12. Nedostajat }e vam volje da privedete kraju zapo~ete poslove. macola. iba. 5. Ve}ina smetnji koje }ete osje}ati bit }e psihosomatske prirode. fax: 461-007. zbog ~ega }ete morati otkazati zakazane dogovore s prijateljima Povoljno je vrijeme za zapo~injanje zdravijeg re`ima prehrane.20. Suprotni spol smatrat }e vas iznimno privla~nima. Branko MAJSTOROVI]. Prona|ite neki hobi ili opu{taju}u aktivnost koja }e vam pomo}i da se oslobodite negativne energije. DJEVICA 23. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. zbog `elje da svima pomognete preuzet }ete na sebe zadu`enja ostalih kolega.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI]. Budite na oprezu i pripazite kome pri~ate o svojim ciljevima i planovima.oslobodjenje. ali i nedostupnima. @udit }ete za samo}om. 8. fax: 468-090. Po~nite vi{e razmi{ljati o napredovanju. POSTBANK BH DD Sarajevo. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. 2. Bli`nji }e ~itavog dana od vas tra`iti usluge koje zbog mekog srca ne}ete mo}i odbiti. Neki postupak ili izjava druge strane uvjerit }e vas da ova veza ima budu}nost. noare. Uprava 234-718. a 1976. Nemojte zapo~injati nove projekte ukoliko jo{ uvijek niste dovr{ili stare. @elja za novim znanjima navest }e vas da se vi{e posvetite u~enju. Nagradu Asocijacije IPRA. vi }ete biti uvjereni da ste prona{li pravu osobu. Va{ }e ih pomalo bahat stav prestra{iti. osjetit }ete se povrije|enima i poku{ati odbraniti se napadom. Osobe suprotnog spola }e vam ~e{}e prilaziti. . BIK 21. stoga je pravo vrijeme da se izborite za sebe i svoje ciljeve. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji). "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. ~eta. Premda bli`nji ne}e biti zadovoljni va{im izborom. Klonite se opasnih tjelesnih aktivnosti. Poduzetni ste i ambiciozni.22. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. zaputite se negdje daleko od svih obaveza i ljudi koji vam idu na `ivce. 9. nemojte se razo~arati ako vam ne poka`u zahvalnost koju o~ekujete. tp. Previ{e ste osjetljivi na kritike i zamjerke. iv. st. . Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. Oslobo|enje je od 1992. Preuzet }ete inicijativu i obaviti poslovne razgovore koje ve} neko vrijeme odga|ate. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). r. 276-968. Voljena osoba ne}e imati razumijevanja za vas i va{e probleme. RIBE 20.22. zak. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. Jakub SALKI]. Napravite ne{to lijepo za voljenu osobu i poku{ajte iskrenim razgovorom vratiti izgubljenu bliskost. Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. U ratnoj 1992. Zbog stiske s vremenom morat }ete se ~e{}e oslanjati na pomo} suradnika. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. 2. Kultura: 276-906. antipasat. . 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. 11. avgusta 1943. Pronalazak vlastitog mira neka vam bude dana{nji prioritet. Tel: 276-967. Samci bi mogli upoznati osobu koja }e ih odu{eviti spontano{}u i smislom za humor. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. BLIZANCI 23.22. @eljni ste uzbu|enja i novih iskustava. Najbolje }ete se snalaziti u poslovima koje mo`ete obavljati u osami. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. 3. jed. Ljudi }e u`ivati u va{em dru{tvu jer }ete biti vedri i duhoviti. prona|ite za sebe neku relaksaciju. Ipak. 3. VAGA 23. Ako ste nedavno zapo~eli novu ljubavnu vezu.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. 23. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. JARAC 23. Skloni ste probavnim smetnjama i zadr`avanju teku}ine u organizmu. 12. Ako ste nervozni ili uznemireni. 4. meso. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . ari. Ne}ete imati ni trenutka predaha. 4.22. a. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. 1. Nemojte ulaziti u poslovne pregovore s ljudima koji vam ne ulijevaju povjerenje. 7. Trebat }e vam mnogo strpljenja i tolerancije da se suzdr`ite od ulaska u sva|u s nesposobnim kolegom zbog ~ijih pogre{aka pati i va{ rad. Oslobo|enje je 1989. fax: 468-054. Prije nego {to pristanete. Zauzmite se za sebe i po~nite ulagati vi{e truda u postizanje poslovnih ambicija i ciljeva. Izbjegavat }ete tjelesnu aktivnost i prepustiti se neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u. Podr{ka {efova i kolega pomo}i }e vam da uspje{no ostvarite svoje planove.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo. Vodit }ete aktivan `ivot. ulov. tat. 1. Savjet prijatelja pomo}i }e vam u rje{avanju ljubavnog problema. {to }e vam donijeti i neka nova poznanstva. Ukoliko osjetite nervozu i nemir. RJE[ENJE: kazana. . transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}. Sportska rubrika 276-908. Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). . 468-161. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. Rado }ete se odazivati na sve pozive za izlazak.ba. 6. poradite na pobolj{anju odnosa s partnerom. 24. Sarajevska hronika: 276-901.19. transakcijski ra~un broj: 1602000000317116. Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www. transakcijski ra~un broj: 1872000000045887.22. 5. Ukoliko vam bliska osoba ne{to prigovori. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. RAK 23. 10. Gubit }ete mnogo vremena na detalje. postotak. Ako vam okolnosti dopu{taju.21. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem.22. otud.22. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). Premda }ete biti pretrpani obavezama. . LAV 23. OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. Umanjena otpornost na stres pogodovat }e razvoju glavobolje i probavnih smetnji. Iskoristite svoje pregovara~ke sposobnosti za pridobivanje naklonosti neodlu~nih klijenata. uklju~uju}i vitaminske dodatke. za{titite se od hladno}e. . filijala Sarajevo. oja~ajte `ivce uzimanjem namirnica bogatih B vitaminom. . . ^itavog }ete dana biti zatrpani telefonskim pozivima i e-mailovima poslovnih suradnika. lion. Zbog sklonosti prehladama. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. 7. Ako je va{a veza u krizi. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko trenutaka za odmor. pamet. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. savana. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). UNICREDIT BANK DD. postat }e vam jasnije {ta od nje o~ekujete. u Donjoj Trnovi.22. {to }e vam pomo}i da ostanete u sjajnoj kondiciji. 9. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). Daniel OMERAGI]. Iznimna mo} opa`anja osigurat }e vam uspjeh na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. i. Dobro raspolo`enje i optimizam pomo}i }e vam da se oduprete svim zdravstvenim smetnjama. Pru`it }e vam se prilika da sudjelujete u projektu koji }e zahtijevati mnogo odricanja. zlati{te. Mnogi Jar~evi }e po~eti ozbiljnije razmi{ljati o do{kolovanju ili stru~noj prekvalifikaciji. Smirenim i samouvjerenim nastupom ostavljat }ete izvrstan dojam na sugovornike. 8. pa }e se tek najhrabriji usuditi pri}i vam. 11. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora. vidari. al. Samci }e se olako upu{tati u nove veze. Jelena MILANOVI]. a i sami }ete biti dovoljno opu{teni da se bez srama upu{tate u razgovor s neznancima. svinje. . {to }e vas toliko iscrpiti da ne}ete imati energije za va`ne obaveze.vzs. modem: 468-018. ana. uslov. STRIJELAC 23. Mirela SEKULI].ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899. .58 PREDAH petak. 10.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. mirza. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. SPARKASSE BANK DD Sarajevo. 6. VODOLIJA 22.20. .

U ponedjeljak umjereno obla~no sa sun~anim periodima. Prije podne razvedravanje u zapadnim. u brdsko-planinskim predjelima sa slabim snijegom. na planinama sa snijegom. a u Hercegovini sun~ano. dok }e na jugu kontinenta biti prete`no sun~ano. Jak zapadni vjetar puha}e u oblasti Sjevernog i Balti~kog mora. popodne umjereno obla~no. ponegdje sa slabom ki{om. prije podne uz umjerenu buru. Sutra prete`no sun~ano. na planinama sa slabim snijegom. Na Balkanskom poluostrvu danas prete`no sun~ano. na planinama sa slabim snijegom. U nedjelju prete`no obla~no i vjetrovito. U Hercegovini prete`no sun~ano. U Sarajevu prije podne obla~no sa susnje`icom. Puha}e slab. Minimalna temperatura 1. . Maksimalna temperatura u ve}em dijelu Evrope kreta}e se od 6 do 16°C. Danas }e obla~no sa ki{om biti u centralnoj i isto~noj Evropi.Jutros obla~no. Uve~er naobla~enje. dok }e snijeg padati u evropskom dijelu Rusije i na sjeveru Skandinavije. Magla i niska obla~nost o~ekuju se u ve}em dijelu Francuske. poslije podne i u ostalim predjelima. Maksimalna temperatura kreta}e se od 3 u centralnim do 15°C u zapadnim predjelima. povremeno sa slabom ki{om. maksimalna dnevna od 7 do 15°C. ponegdje sa slabom ki{om i susnje`icom. a samo }e u centralnim predjelima biti umjereno obla~no. Minimalna temperatura od -2 do 6. maksimalna dnevna 8° C. Umjeren do jak sjeverozapadni vjetar puha}e na ju`nom Jadranu i Jonskom moru. u no}i sa slabom ki{om. sjeverozapadni vjetar.

uloge: Zana Marjanovi}...ba. uloge: Nikola Kojo. skica.50 i 18. Vanessa Hudgens. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut. do 1992. dirigent: Zahia Ziouani.. a subotom po dogovoru (tokom ljeta). SIGURNA KU]A akcioni triler. Daniel Sunjata. kao i postavka “Banjalook 3”. po~etak u 18 i 20. @eljko Erki}. uloge: Zana Marjanovi}. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9. stripovski spektakl.. a vikendom od 9 do 13 sati. Bojan Stoj~i}m. godine.30 i 16.. po~etak u 16.. Bojan Navojec. Ashley Hinshaw. Ljubi{a Savanovi}. JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati.20. Ivica Zadro. Alen Muratovi}. Sajmon Kvoterman. BANJA LUKA \AVO U TEBI horor. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj. Nata{a Ivan~evi}. Idris Elba. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. Ryan Reynolds.. Idris Elba.. Jordan.20 sati. Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16.milanovic@ oslobodjenje. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija. srijedom. Ciaran Hinds. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. po~etak u 14. etnolo{ka. Goran Navojec. Nikolina \or|evi}. GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca.15 sati. od 9 do 15 sati. re`ija: Radim [pa~ek..30 sati. Alex Russel. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama. progla{enih najboljim studentima u 2011.. re`ija: Sr|an Dragojevi}. po~etak u 13. SARAJEVO Brusa bezistan. Robert Patrick. po~etak u 14. Jason O'Mara. po~etak u 18 i 22.45. SVE ZA LOVU romanti~na komedija.. re`ija: Josh Trank. Amila Terzimehi}. re`ija: Daniel Espinosa. Ciaran Hinds. uloge: Reese Whiterspoon. Sanin Milavi}.. ZENICA CENTAR ZA KULTURU Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe. Idris Elba. Mi{o Samolov. Tom Hardy.15 sati. Sam Neill. Goran Navojec. re`ija: Daniel Espinosa. Goran Kosi}.30 sati.. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera.. . re`ija: Brad Payton. Josh Hutcherson. arheolo{ka i historijska. uloge: Denzel Washington. Dejan A}imovi}. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. Michael Cain. Rachel McAdams.. 15.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. po~etak u 16. Rade [ebed`ija. subotom od deset do 15 sati. februar/velja~a 2012..50.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. Goran Navojec.30 i 20. Amir ]ati}.. uloge: Denzel Washington. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. Hristina Popovi}. uloge: Michael B. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. Damir Kustura po~etak u 20 sati. marta. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice. komedija. Ivica Zadro. imao atelje od 1987. Aleksandar Stojkovi}. uloge: Nicolas Cage.60 KULTURNI VODI^ avanturisti~ki spektakl.. Evan Helmut. 17 i 19 sati. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera. uloge: Zana Marjanovi}. po~etak u 16 i 18. biografski. Svrzina ku}a.30. po~etak u 17. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. uloge: Zana Marjanovi}. Rade [ebed`ija. Radove }e izlo`iti Igor Zergol. Dejan A}imovi}.15 sati. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Boris [avija. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. uloge: Liam Neeson. Vanessa Hudgens. Fernanda Andrade.. re`ija: Angelina Jolie. uloge: Milo{ Samolov. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina. po~etak u 17. re`ija: Nikola Pejakovi}. stripovski spektakl. Goran Kosi}. godini. Mirza Tanovi}.. uloge: Nikola Kojo. avanturisti~ki spektakl. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}.20 i 22. po~etak u 17. 17. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg..10 sati. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. PARADA komedija. Brendan Gleeson. PARADA komedija. igraju: @eljko Stjepanovi}. Nataline Portman.... Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom. 19. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. po~etak u 20. re`ija: Julie Anne Robinson. STAR WARS: EPIOSODE I FANTOMSKA PRIJETNJA KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. TUZLA OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Ismet Rizvi} i Mersad Berber. subotom ne radi. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE MUZEJI HISTORIJSKI U ZEMLJI KRVI I MEDA KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler. od 10 do 22 sata. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. John Leguizamo. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Chris Pine.15 sati.. 19 i 21 sat. re`ija: Brad Payton. po~etak u 15. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. re`ija: Angelina Jolie. re`ija: Angelina Jolie. Rade [ebed`ija.15 sati.30. 20. Goran Kosi}. po~etak u 13. re`ija: Michael Sucsy. drama re`ija: Phyllida Lloyd uloge: Meryl Streep.. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Amar Selimovi} po~etak u 20 sati.. po~etak u 16. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati. 21 i 22. po~etak u 14. uloge: Dwayne Joshon. po~etak u 16 i 18 sati. \ur|a Vuka{inovi}. POZORI[TA NARODNO RS NARODNI POSLANIK autor: Branislav Nu{i}. Nikola Kojo. po~etak u 15.. uloge: Nicolas Cage. re`ija: Viliama Brenta Bela. marta.45 sati. POZORI[TA MLADI KOKO[KA autor: Admir Glamo~ak. NARODNO KONCERT SARAJEVSKE FILHARMONIJE violon~elo: Manfred Stilz. uloge: Suzan Krauli.15 sati. Jessica Lange... Adna Bakija. Jasenko Pa{i}.. kod Starog mosta. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu. re`ija: George Lucas. Zlatan Vidovi} po~etak u 20 sati.. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Robert Patrick. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. Muzej 18781918. Dwayne Johnson.10. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. ZEMALJSKI ratna drama.. FESTIVALI SARAJEVSKA ZIMA SARTR 99% autor: Bertold Breht.. METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. 24. Zmaja od Bosne bb. 20 i 21 sat. BIHA] GALERIJE RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo.30 sati.35 sat. Dejan A}imovi}. Rade [ebed`ija. re`ija: Nermin Hamzagi} igraju: Sne`ana Ali~.. Goran Kosi}. po~etak u 20 sati.20 i 22. Ryan Reynolds.25. Michael Cain. po~etak u 18.. Branko \uri}. po~etak u 20. Anja Stani}. po~etak u 19 i 21 sat. ATELJE ZEC SF spektakl. Vanessa Hudgens..40 i 23 sata.. Ciaran Hinds. Alban Ukaj.. igraju: Mario Drma}. PARADA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. ^ELI^NA LEJDI PREKR[ENO OBE]ANJE re`ija: Jiri Chlumsky. od 9 do 17 sati.. uloge: Josh Hutcherson. re`ija: Sr|an Dragojevi}. OSLOBO\ENJE SARAJEVO BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”. uloge: Chaninng Tatum. petak.30. Branko \uri}. 21. a nedjeljom od 10 do 14 sati. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. 18. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati.. KRONIKE nau~na fantastika. Branko \uri}. Autor ovih slika je Rudo Cavar. Italiji.45 i 22. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati. 18. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.30 sati.45 sati. po~etak u 20 i 22. re`ija: Angelina Jolie. po~etak u 15. re`ija: Sr|an Dragojevi}.45 sati. igraju: Katherine Heigl. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”. po~etak u 20 sati. Grant. Dwayne Johnson. Michael Cane. KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA premijera. stripovski spektakl. avantura re`ija: Brad Payton. Michael Kelly.. Ewan McGregor. 20. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera. Mi{o Samolov.. uloge: Nicolas Cage. Bojan Navojec. OKOVI ratna drama.45 i 21. uloge: Josh Hutcherson. Branko \uri}.25 sati. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Richard E. Jim Broadbent. dok vikendom muzej ne radi.. Adnan Haskovi}.

Hanc Ci{ler Postal je nakon neuspjelog intervju za posao izba~en iz ureda za nezaposlene. Savr{ena osoba za njihov bend bio bi ~uveni pisac. februar/velja~a 2012. ~iji je jedini hendikep to {to ne zna svirati bubnjeve. 2007. FIL M Sebastian odlazi posjetiti Tristana u zatvoru. Radi kao {ef marketinga presti`nog sportskog magazina Sports America. @ivota kojeg se tek mora prisjetiti.05 OBN Postal. Shannon Elizabeth. koji mu otkriva pravu istinu o doga|ajima na Kubi.. Povedeni svojim opredjeljenjem. Svaki Bobov poku{aj da oraspolo`i obitelj samo ih sve vi{e udaljava jedne od drugih. njihova 15-godi{nja k}i Cassie te 12-godi{nji sin Carl `ele provesti praznike kao obitelj. Richijem Postal smisli plan kako se domo}i novca za bijeg iz svoje svakodnevnice. Klarsfeld privla~i pa`nju politi~ara. Cilj im je nastupiti samo jednom i to na muzi~kom takmi~enju. Po{tar ne `eli dozvoliti da se Helenin moral naru{i i uspije spojiti An|in i Jo{kov plan kako bi spasio Helenu od sramote.50 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Jason Biggs..00 BHT TV PROGRAM RI JE 61 SE Lorene. ali An|a ima bolji plan. pravnih sistema i javnog mnijenja nekoliko zemalja. Tajna Starog Mosta 17. Norman Baert. 2007. Verne Troyer. 26-godi{njem Carteru Duryeau. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e. Stoga se Jim sa svojim najboljim prijateljima Kevinom. Thomas Ian Nicholas Jim Levenstein je maturant i kao ve}ina njegovih vr{njaka opsjednut seksom. Selma Blair. Nakon {to ga uspiju ubijediti. Njegov otac voli mu davati zastarjele lekcije o seksu u trenucima kad je to za Jima najnezgodnije..10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e. FIL @ena osu|ena na smrtnu kaznu za ubistvo kojeg se ne sje}a da je po~inila dobiva drugu priliku direktno od FBI-ja: regrutiraju je kao dio eksperimentalne tajne jedinice za nerije{ene slu~ajeve. Marg Helgenberger. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla (Ecija Ojdani}).. Karla upada Mili u stan i tra`i od nje sestrinsku pomo}. Trojica ~lanova benda osoba sa invaliditetom tra`e ~etvrtog ~lana. {to im donosi nove nevolje.. U isto vrijeme i trguju i flertuju sa `enama. uspjeli su da dovedu nekoliko glavnih nacisti~kih ratnih zlo~inaca pred lice pravde. Sam Louwyck Ex drummer. Alexia se vra}a u Pariz zbog uspomene na jednu ljubav. Lisa Brenner. KOMEDIJA Re`ija: Barry Sonnenfeld Uloge: Robin Williams.15 TV1 / MRE@A Hasan i Fevzijeva operacija sa pitama se pokazala uspje{nom.. koji u list smjesta `eli uvesti promjene. Chris Coppola TRILER Re`ija: Loran @aui Uloge: Ivan Atal. Bobov plan zajedni{tva koji je ustvari izgovor da ne izgubi posao posve se izjalovi. Topher Grace. FIL M Novi po~etak 22. otkrije kako ga supruga vara. Dan padne u depresiju. AKCIJA / KOMEDIJA Re`ija: Uwe Boll Uloge: Dave Foley. Kari Hawker. bez finansijskih sredstava. dok ona prebire po tu|im sje}anjima progone je udaljeni odbljesci njezina vlastita `ivota. daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao. Iako im je obe}ao odmor na Havajima.45 NOVA RV. Jeff Daniels Prezaposleni Bob Munro. 2004. Dan Foreman pomalo je staromodan 51godi{njak. O~ajan.. Helena }e zavesti Geru i snimit }e kompromitiraju}e fotografije kojima ga mogu ucjenjivati. Matko nalazi Sun~icinu opro{tajnu poruku. preostaju mu jedino porno-filmovi. Zack Ward. Dave O’Brien Uloge: Eric Stoltz. Kako ga ne bi morao zatvoriti Gero tra`i mito. imaju dokaz o Phillipeovoj nevinosti. Iste.45 RTRS La Traque. vo|om jednog kulta. 24. Chris Gann 17. Chris Klein. naravno. Biv{i bubnjar 00. Don Anselmo shvata kako je do{lo do toga da ga Franciscin sin prepozna iako je izgubio sje}anje. Cimmer fraj 22. Sve }e biti dobro 16. Karta{i napadaju Karlu..OSLOBO\ENJE petak. Jo{ko je spreman platiti. Scarlett Johansson. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju. 2006.odlaze u obilazak Kolorada u kampku}ici.. s kojom ima 18-godi{nju k}er Alex. a kako bi stvar bila jo{ gora. ali je spasio nevine seljane sigurne i brutalne smrti. 2008. 2007. Ubio je kapetane. U dobrom dru{tvu 20. Gunter Lamoot. In good company. ludilo po~inje. optu`uju}i je da ih je prevarila u pokeru.. Ona mora razrije{iti nerazrije{ena ubistva tako da “u|e“ u posljednja sje}anja `rtava. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku. Ethan i Julien. . M Lov na ~ovjeka 22. Bob naglo mijenja planove i vodi ih na tjedan dana u tropski raj . pisac }e sve u~initi da ih natjera da rade ono {to on `eli. Inspektor Bla`evi} privodi Macanovi}a zbog sumnje u prouzro~enje nesre}e u kojoj je stradala Mila. Sam protiv svih. ali ne mo`e skupiti dovoljno novca te se udru`i s Ujakom Daveom.305 FTV Moji problemati~ni praznici 21. Naravno da ne. Nevenka odlu~i dati svoju krv na direktnu transfuziju. Ameri~ka pita American pie. Sjaj Pariza 17. Dan sazna da je smijenjen i dodijeljen za pomo}nika novom {efu marketinga. bubnjara. Alyson Hannigan. Clancy Brown. Usput spasi i hotel.05 BHT KOMEDIJA Re`ija: Koen Mortier Uloge: Dries Van Hegen. Magazin je kupio glasoviti medijski magnat Teddy K. FIL M Oluja DRAMA Re`ija: John Harrison.40 MRE@A Blank Slate.. No. Kako nema djevojku. Bje`e}i od karta{a. Valerie se pita s kim zaista `eli da provede `ivot. Joanna ‘JoJo% Levesque. `eli napustiti grad.. FIL M Op}inar Gero dolazi provjeriti zadovoljava li hotel visoke turisti~ke standarde lokalne zajednice. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici. Cheryl Hines.. Zajedno sa desnom rukom Ujaka.00 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Dennis Quaid. Ovaj francusko-njema~ki par posvetio se radu u ~ast sje}anja na `rtve holokausta. @ene po~inju pristizati i donositi tepsije sa pitama. Francisca nare|uje Mauriciju da prona|e nesretnika koji je prijavio njenog sina i da ga ubije. Finchom i Ozom dogovori da do maturalnog plesa izgube nevinost. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao. Josh Hutcherson.. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega. njegova `ena Jamie.15 FTV Postal 21. Kako je na svirku pristao zbog inspiracije za novi roman. kojem u posljednje vrijeme ne cvjetaju ru`e. kako bi spasila `ivot trudne pacijentice. FIL M Sergej i Beate Klarsfeld bili su lovci na naciste i njihovi `ivoti su se ~esto odvijali kao triler iz ranih 70-ih. Franka Potente. nisu promakle Hasanovom oku. 1999. 21. sretno o`enjen atraktivnom Ann.

30 Sex i grad. dance.00 09.30 Karavan ponosa. program Kad li{}e pada 20. igrani film 23.15 Tarih. crtani film 10. serija 22. serija 13.00 Sportski program (r) 08.35 11. serija.00 Vijesti 13. 179.30 Ugovor. showbiz magazin 05. serija.45 Kad {pijuni zaka`u 2/4 15.10 Monster High.10 Villa Maria.tra`imo odgovore. humoristi~na serija 15.20 An|ela Anakonda 10. crtani film 09.13 Fifi.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12.00 Vijesti 15. centralne vijesti 18.00 Novosti 14.00 Slijepa ljubav. telenovela 11.30 Sponzoru{e.30 Odli~an. program za djecu 19.05 Oni dolaze (r) 16. serija (r) 15. 18.30 Serija 09. serija.20 Crna krava.30 [kola za vampire 10.30 Dnevnik 2 20. specijal 23. epizoda 22. serija 12.00 Dnevnik 1 16. 39.00 Vijesti plus 17. zabavno .50 Mala nevjesta. ep.00 Glas amerike TV VOGO[]A 07.00 Dnevnik 2 (r) 01.50 Ze sport plus 18.35 Business News 19.40 Sirene. mini serija 4/4 18.30 Top Shop 11. serija 00.05 Kad li{}e pada.00 Dnevnik 1 19.00 Vijesti 10. telenovela 18. telenovela 22. serija. 179. ep. serija (r) 17. serija 13. serija 00. epizoda 02.20 Turneja. SE RI JA TV SA 07.00 Vijesti u 7 03. 39.30 Tajna Starog Mosta. film 02. emisija o bora~kim populacijama 20. 12.20 ^uvari planeta.05 Intervju 22.00 BHT vijesti 12.15 Necenzurisano 11. crtani film 09. serija 18.00 Federacija danas 17.00 Iz dana u dan. 39.00 Vijesti u 7 19. {esta sezona 18. dok. zaslu`io si.00 Najava programa 07. OSLOBO\ENJE 07.00 Vogo{}anska hronika (r) 22. program (r) 11.00 Red Carpet.20 Moj d`epni ljubimac.30 Vijesti 22.30 Mali oglasi 19.00 Vizita 19.05 Oluja.30 Info IC 23. 16. 22.05 Selo gori. 40.10 Sve }e biti dobro.00 Reporta`e sa zemlje mira 13. program za djecu (r) 10. serija 14.05 Oluja.10 Sve }e biti dobro.05 Postal.45 Hairy Scary.00 Slon extra Info TV BN 06.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.05 Doba ljubavi.10 Mala nevjesta. 20.00 Debeli i mr{avi. ep.00 Vijesti 15.00 Jutarnji program 08. animirani film 15. film 21. u`ivo 18.00 BHT vijesti 10.55 Vijesti 09.40 14. 61/124 (r) 17.30 Miris prolje}a. zabavni program 10.30 Frejzer (r) 12. crtana serija Finansijske novosti 19. 1/26 19.05 Fifi.05 Kako vrijeme prolazi. serija 13. ep. film 00.40 Novi po~etak.10 Doma}i dok.00 Vijesti 09.00 Vijesti 15. serija.00 Dobro jutro.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 08. 8/8 20.20 Postal. rekreativni program 19.30 Frej`er..10 United state of Tara.20 Sport fles 18. 4.00 Legenda o Bruce Lee-ju.00 Vijesti 15. program (r) 14.00 Dnevnik 1 12. serija.25 Kornja~a Hero.30 Monitoring 18.45 U fokusu (r) 04.15 BHT vijesti 14.Godine po~inju januarom.55 Ma|ioni~ar. dok.30 TV Jedna.15 13. (r) petak.00 Prahistorijski park 17. crtani film.00 Dnevnik 1 17.00 Voice of America 23. ep.00 Iz iksa u iks.. ep.10 Junska no}. mladi istra`iva~.50 Deset godina mla|i 22.30 Ha{ki tribunal 00.00 Kad li{}e pada. 179.55 OBN Info 12. film MRE@A 08. serija. serija (r) 10. serija.30 Dnevnik 2 21. crtani film 09. dnevni magazin (r) FTV 06. edukativna serija Program za djecu 14.10 Zakon ljubavi.00 Vijesti 09.10 RTRS Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor.00 Bumba.01 06. serija (r) 14.20 Anali. program (r) Pomorska tehnologija. serija 13.00 Otvoreni program TV USK 08.15 Oluja. crtani film 11. 18. serija.30 Istina (r) 16. 180.00 Sestre.40 Matematika. 09.30 Objektivom kroz Semberiju 16.35 Arena 20.02 Vijesti 16. serija 11. serija.05 @ivot. ep. ep.35 Zaljubljeni pas. serijal.30 Glasnici zla.05 Biv{i bubnjar. informativni program 18. ep.20 Pono}ne vijesti 00.15 Studio Moderna 12.00 Junska no}. serija 00.30 Sa sevdahom u srcu 09. serija 23.30 Dnevnik 3 23.05 Extra jukebox time.05 Zakon ljubavi. magazin za `ene (r) 02.00 Serija 18.30 Sjaj Pariza. serija.10 Dance.25 Business News 22. kulinarski show 18. serija 19. serijal 18.30 Slijepa ljubav. zbunjen. muzi~ki program 20.30 Oluja.05 09. humoristi~ki program 20.15 @ivot & ostalo: Bosanski brdski konj.30 Mali crveni traktor. (r) 10.15 Puls (r) 14. serija. igrana serija.00 Danas u Srpskoj 18.30 Muzi~ki program 16.35 Mala princeza 20. film TV ZENICA 09.10 Moko.30 Vje`bajmo zajedno sportsko. 61/124 14.30 TV izlog 10.. (r) 13. dijalo{ka emisija (r) 15. dok. 40. 16. serija.15 Crno. serija.00 Dnevnik 2 22.00 Rebus.05 HAYAT 207.00 Bulevar 15.50 @ivot. crtani film 06.00 Info blok 12. 92.30 Pitajte . 61/124 (r) 17.30 Dnevnik 3 22.30 Auto shop magazin 11. 39/142 11. serija (r) 06. (r) 09. program 21.00 Glas Amerike 23.15 Bruklinski most.50 Dnevnik 3 23.10 Larin izbor.00 Grand show.00 Junska no}.00 Vijesti 13. magazin za `ene 19.da roditelji budu uz nju.00 Vijesti 08. serija. animirana serija.I. ep. 01.40 Dr`avno vlasni{tvo 2.30 SMS music 19.35 Garfild.00 Telenovela 22. crtani film 10.32 Kad je Zachary Beaver do{ao u grad. 129. 4/13 10. muzi~ka emisija za mlade 23.05 Kako vrijeme prolazi. program (r) 13. program 16.15 Oluja. serija 01. turska serija (r) 14. zabavna showbiz emisija (r) 03. serija.00 I.15 Oluja.00 Novosti u podne 12. serija 21. dok.40 Zlatno tele.05 Prijateljice.00 Zenica danas (r) 23.00 Mu}ke. serija. ep. crtani film 09. serija 07.35 Na{a mala klinika. u`ivo 10.10 O nama 18. program Dnevnik 1 Ko je glup?.50 Lijeni grad.05 Tomica i prijatelji. 20/35 09. serijal.55 Dimenzija vi{e.30 Vijesti 14. epizoda 22. dok.20 Vremenska prognoza 18.00 Moje drage kom{ije. crtani film 09. serija. obrazovna serija 15.00 Zenica danas (r) 10.45 Skica za portret 13.35 Cimmer fraj. muzi~ki show (r) 13.30 Paparazzo: Lov na poznate. dok.15 Ko zna.00 07. epizoda Dje~iji program: 10. ep. film 00.00 15. serija 23.35 Mala princeza (r) 10..R. ep.30 Hronika regija: Krajina 17.10 Zvezde su o~i ratnika. serija 17.05 Ikone. ep.50 Udarna vijest. omladinska serija Podmladi mi tijelo.30 Obavje{tenja 23. Uzdrmana zadanim udarcima.30 Pu`evi sportisti.00 Jo{ smo tu.45 Kursad`ije.obrazovni program (r) 18.10 Zlatno tele. dokumentarna serija Ah.05 Zakon ljubavi.00 Banjalu~ka panorama 18.45 Prijatelji sa farme. crtani film 07. 20. animirani film 14. specijal 05.62 BHT TV PROGRAM 07. 24. u`ivo 23. .05 Kako vrijeme prolazi. Ferhunde }e se sutradan uputiti na pogre{nu adresu. serija.00 Kolo sre}e 20.50 Muzi~ki program 14.00 Dobro jutro 09.00 Odmori se.45 U zmajevom gnijezdu 11.05 Kako vrijeme prolazi. film TV MOSTAR 08. ep.15 Oluja. dnevni magazin 18.40 TV Liberty 17.50 Info top. film 00. film TV TK 06.25 Lud. 08.00 Put istine 21.30 Dje~iji program 10.00 Sjaj Pariza.30 07.05 Junska no}. muzi~ki program 16. 20.10 Ezel.40 Genijalci.20 Mornar Popaj: Alibaba i 40 razbojnika.10 Sponzoru{e (r) 16. serija.30 Dnevnik TVSA 19.10 Slijepa ljubav.50 Info top.30 Muzi~ki program 20.30 Zvijezda mo`e{ biti ti. dok. serija.. crtani film 11.00 Flash vijesti 17.05 Junska no}. serija 22. muzi~ki program 11. serija 14.50 Na{a mala klinika.20 Mechanical animals.20 Odmori.05 Mjesto zlo~ina: Majami 14. serija.30 Frej`er.10 U fokusu 15. ep.00 Dokumentarni program 17. serija 16.45 Top Shop 09.30 Stol za 4. info.02 Bo u pokretu 19. info.00 Crno i bijelo. ep.05 Kako vrijeme prolazi. ep.00 Najava Dnevnika 19.00 Amor latino.00 Nade bh sporta 10.45 Serija 19. crtani film 09. serija 16. 61/124 11. crtani film 08. program za djecu 10.05 Udri mu{ki 07. serija 03.10 Ono kao ljubav. politi~ki magazin.35 Tv bingo 19. zabavni program 19.30 City Exclusive.30 Maradona.00 Kviz Extra 20. zna.00 Dnevnik 2 20.05 Danijel i na{e ma~ke. crtani film 09. showbiz magazin 00.43 Bestseller 11. 3/13 (r) 13. (r) 09.10 Petkom sa Nikolinom Veljovi} Winx 21. epizoda 12. serija.00 12. zabavna show biz emisija 18.15 Oluja. serija 19..30 Dnevnik TV1 20.20 Moji d`epni ljubimci.00 Ukleta Marijana.00 Petkom sa Nikolinom Veljovi}.15 Bez rizika. magazin (r) 14. 15. serija.00 Loto 23. crtana serija Pad leta 29.50 Mo`emo li vjerovati nauci. 2/3 13.00 Vijesti IC 20.00 Dejana talk show 18.00 Yusuf. 39. mini serija 16.00 Izgubljeni idol. crtani film.40 Speed racer.05 Talenti.30 Dje~iji program 17.00 Retrovizor. talk show 22. Lejlu uhvati neizdr`iva bol u trbuhu te zajednos Oguzom odlazi u bolnicu.50 Lijeni grad. serija. crtana serija Tomica i prijatelji.B. sportski program 06. dijalo{ka emisija (r) 12.30 Kad li{}e pada.00 Vijesti TV Sahar 12.35 Mixmaster.09 Sport centar 16.55 Iz dana u dan. serija 02.15 Tre}a strana.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Bumba.40 Sirene. jutarnji program 09. normalan. (r) 10..I. zabavna emisija 23.45 Lov na ~ovjeka. program 21. serija (r) 03. epizoda 18.30 Dnevnik 2 20.40 Pusti muziku. igrana serija. talk show 18.00 Vijesti 16. 91.50 Crtani film 18. muzi~ki program 19.02 Top Shop 14.05 Winx. film 01.05 Ja biram goste. mini serija 21.00 Shuga: love. Istu ve~er. serija. serija.20 Dnevnik 2 (r) 03. a baba se ~e{lja. Lejla `eli samo jedno. 40.00 Junska no}. 128.30 Sportski program 15.45 Astro Num Caffe.30 Dnevnik FTV 20. program 17.05 Zakon ljubavi. 16. film 01. 17. dok.05 Dokumentarni program 14. crtani film 19. 42. 91. serija 15.15 Cimmer fraj.00 Muzi~ki Salto. 23.35 Petkom sa Nikolinom Veljovi}. kulinarski show.25 Medo Rupert (r) 10.15 Bakugan.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08. 1/12 08. magazin za `ene (r) 22. kulturni magazin 21.45 Hutba 22. crtani film 08.00 Otvoreni program. 40.40 Retrovizor.05 Zakon ljubavi. serija. u`ivo 17. crtani film 11.30 VOA (r) 11. 5+. serija 21.30 @ene. serija. ep. serija 21. serija. crtani film 10. serija (r) Mala TV Piplinzi. 3.30 Muzi~ki program 20. rtani film.55 Dnevnik 3 (r) 15.45 U potrazi za ~udima.00 Vijesti 12.30 Majstori kuhinje 16.00 Brze pare. dok.00 Film 23. 22.05 OBN Sport 20.00 Vijesti 19. crtani film 07.15 Serija 10.05 Junska no}. crtani film 09. crtani film 08. film 04. ep.30 Podmladi mi tijelo.05 U fokusu (r) 14.30 Dnevnik 2 20. serija 09. serija (r) 07.00 Slijepa ljubav. film 15.05 Junska no}.50 OBN Info 19.30 Putopisi.35 Paso{ za Ju`nu Ameriju (r) 17. film 00.05 Igrana serija (r) 13.40 Bonaventura 21.00 Vijesti 14.00 Sarajevsko jutro.05 Iz dana u dan. (r) 10.00 Zenica danas 19. program 22.00 Kad li{}e pada. jutarnji program 09.15 Dobar dan svima.05 Vox populi 23.40 Novi po~etak. 90.05 Kako vrijeme prolazi. 180.01 Frejzer 18. meksi~ka. crtani film 08. 39.30 BH gastro kutak.30 Jutarnji program 08. film 01.00 Junska no} (r) 17. magazin 19. ~etvrtak: Prevrat 89. serija 02. serija.05 Dok.02 Bo u pokretu.50 Crime Time. 21. serija 13. u`ivo Reprizni program 03.10 No}ni program 11.00 Vijesti plus 12. ep.10 10.45 Putevi zdravlja. informativni program 12.55 Ljubav i mr`nja.20 Zvjezdano nebo TV ATV 08.05 Tajna Starog Mosta. program za djecu 20. serija.40 Novi po~etak. film 16. epizoda 13. Saznav{i da mora hitno na operaciju.30 Klavir {timer zemljotresa.05 Jos jedan krug 15.00 Udri mu{ki.10 SMS centrala.05 Oluja.15 13. ta planeta! (r) Mjesto zlo~ina.15 Sport Klub. kviz 13. 75/80 17.40 Igrani film TV SLON 16. (r) 09.05 Junska no} (r) 11.31 Intervju sa serijskim ubicom.00 No}ni program .00 Sfera.R.55 Heroji i fenomeni (r) 16. zaslu`io si.00 Grand show.20 Karavan ponosa.30 Glas Amerike (r) 11.00 Program za djecu 11. film 02.10 Iz bisaga vehida Guni}a: Bio sam u Kanberi 20. serijal.00 12. dok.00 Zanimljive pri~e 15. 61/124 (r) 17. ep. 07. (r) 15.55 Odgovorite ljudima.30 Sanjalica. (r) 10. 40.00 Vijesti 10.00 Vijesti 13. sex. serija.30 Film 16.45 Sve u svemu. ep.28 Sport 19.05 UEFA Euroliga. ljudi i ostalo. serija. 39.05 Film 12.20 Porodi~ni obra~un.15 Bakugan.00 Vijesti 11. dok. talk show (r) 01. ep.00 Sve u svemu.00 Vijesti 13. 61/124 14.10 Red Carpet.00 Program za djecu i mlade 10. serija 12.50 Vijesti 21. serija 17.00 Bruklinski most.00 Novosti 10. 21/35 15.00 Kad li{}e pada. (r) 15. 40.25 10.00 Sestre. serija 12. humoristi~na serija 17. serija. serija 22.45 Vijesti 12.00 Info top. dok.05 Zvijezda mo`e{ biti ti. crtani film 10.10 Larin izbor. program iz kulture 22. crtani film 11. informativni program PINK 06. indijska serija 17. 39/39 09.00 Denis napast 19. 16. 24/24 (r) 07. (r) 15.30 Srpska danas 17.55 Ukleta Marijana.05 Zakon ljubavi. 74/80 (r) 12.30 Put u Saharu.45 Vijesti HAYAT 06. indijska serija 20. 08. serija. serija.00 Sevdah i vrijeme 08. igrana serija. bijelo.35 Garfield.00 Vogo{}anska hronika 18. no}ni program 00. 180.00 Mini sreija 21.00 Felix bebe. dok.00 Dobre vibracije. dokumentarni program 18.40 Novi po~etak.10 10. serija 21.00 Sport centar 23. money.37 Horizonti 20. serija 21. serija 18. februar/velja~a 2012.B.20 City Exclusive. jugoslavenski igrani film 02. 40.10 Vjerski program 09.00 11.05 Amor latino.00 Tv jutro 09. Ve~er se nastavlja s Leventovim ru`nim iznena|enjima.20 Meta.20 Program TV Sahar 10.30 I.20 Film 01. 4/14 TV1 06. Majami 9.35 Studio Moderna 10.00 Yusuf. humoristi~na serija OBN Pop Pixie 10. dok.10 Tv Bingo show 21.10 Nebeski plesa~i.00 Bela la|a. kviz 14.25 Nevidljivi protivnik.30 Pu`evi sportisti. serijal (r) 03.10 Anali.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09. serija.00 TV Jedna.00 Miris prolje}a.05 Zakon ljubavi. film 16.10 Villa Maria. 22. muzi~ki show 22. epizoda 16.05 Kako vrijeme prolazi.15 TV Jedna.05 Zakon ljubavi.00 Bunny Maloney. serija (r) 12. 7/8 (r) 16. ep. epizoda 17.00 Dejana talk show.00 Denis napast 09. bijelo mlijeko.05 Pop Pixie 10.30 Banjali~ka panorama (r) 14.

00 Ameri~ki fudbal NFL ARENASPORT 2 Fudbal 11.12 10.17 12. serija 11. princ lopova.20 [apat duhova.50 Knji`arka.30 00.00 ]orkirani u inostranstvu 21.31 Obi~na klinka.09 09. S[ Vikersund.00 15.14 Briljanteen 17.00 Sljede}a muzi~ka stanica Egipat III dio. serija 16.20 Pomorska patrola. serija 00.18 23.00 Porodica ajkula 21.05 Dojlova Republika. serija 12.00 Moj spoj s Drew.30 Fudbal.00 18.35 14.: Alain Robert Francuski Spiderman. 2 epizode 13. igrani film 02.00 Jedina prava stvar.00 Da.00 ^ovjek bez lica.00 VIASAT HISTORY 07. WTA Dubai.35 [ark.20 McLeudove k}eri. reality show 12. 21. zaslu`io si 4 .30 Svijet umjetnika Kolumbija.30 Euroleague: Cantu Barcelona 14.30 Fudbal. serija 22.00 Bumba. polufinale 20.20 Telma i Luiz.30 Snowboard 05.septembra 18. [vedska 13.00 Kako to rade? 10.45 Izgubljena ~ast. igrani film 23. dio Vijesti Hrvatska u`ivo. direktno 05. kviz Bilo je to 1991.serija Dr.40 To nije jo{ jedan film za mlade.00 NBA All Star Weekend: Rising Stars Challenge. serija 19. serija 22. polufinale 15.30 Euroleague: Panathinaikos Armani Milan 03. Bundesliga.20 Ubistva u Midsommeru.20 Monk. direktno 22.20 @upanijska panorama 18. Italijanska liga: Siena . ep. ameri~ki film 21.15 Pri~a o igra~kama 3 14. serija 15.15 Pre`ivljavanje 19. u`ivo. serija 13.17 14.50 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici UNIVERSAL 05. serija 8 ep. serija Sve }e biti dobro. dok. serija 09.05 Kontekst.00 Pregled Euroelague 23.45 17. februar/velja~a 2012.15 Alpsko skijanje. crtani film 19. serija 14. film 01.00 Peta brzina 06.00 Kolonija 00. u`ivo 18. serija 20. The Euroleague.20 Phillip Morris.35 Policajci iz Detroita.00 Unutar 11. dok. GEOGRAPHIC Boks 09.05 13.. SK Moscow.25 Razotkrivanje mitova 17.00 Fudbal. u`ivo Muzika Dnevnik 2 Red Carpet 23.45 ^ika{ki kodeks.00 Poker The Big Game 5 World Of Atletics 23.41 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi 2. 22.20 Carstvo poroka II. serija 8. direktno 17.15 Po~etni~ka sre}a. serija 01.00 ]orkirani u inostranstvu 21.00 21. serija 08. dok.30 ATP 500 Memphis. film 13.24 18. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku. serija 18.00 Vijesti 21.15 Glazba. polufinale EUROSPORT 2 09.05 Filmovi i zvijezde IV.30 18.55 [kolski sat: Od sapuna do sapunice (r) Puni krug (r) 16. Apokalipsa. serija (r) 10. serija 16. semafor.55 Nad lipom 35.00 Crna smrt 20. SK Sigulda.05 Izgubljena ~ast. [vedska 16. serija HBO 06.55 Popis klijenata.30 Knji`arka.Serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA .30 Odrastanje 16. [vedska 00.07 Retrovizor: Monk 7.00 Vijesti 23. serija 15.II dio.00 Jentl.00 19.00 Sinatra .20 Dijagnoza: Ubistvo. 24. igrani film .00 13.00 Rokerka Rita.00 Box: KOTV Classics 16.00 Regionalni dnevnik 18. igrani film 17. teksa{ki rend`er. Bundesliga 13. ep.00 14.15 Resident evil 2.30 Kontekst. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao.00 Privatna praksa. dio.Serija (r) Odmori se. igrani film 22.45 16. serija (r) 15. osminafinala SPORT KLUB 09. film (r) 15.05 21. serija (r) 12. ~etvrtfinale. a baba se ~e{lja.30 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13. serija 21.00 Svijet po Lenonu 23. serija 17. draga. serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Skica za portret Overland 5 . EHF Liga {ampiona: Krim Budu}nost. program (r) AL-JAZEERA B. Letonija 09.00 Vijesti 21.90 sekundi (r) Lugarnica 18. [panska liga: Levante . serija 08.00 22.II dio.30 Glee 2.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta 20.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?. serija 15.15 RTS 15. crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 17. serija 23.00 Upoznajte divljinu 15.34 13. serija (r) 14.25 Dekster.30 Plavi somot. serija 23. pregled 14.30 ATP Marseille.15 16. WTA Dubai. polufinale 17.00 Ali. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega.43 Glazba.00 Fudbal.30 Kontekst. crtana serija 08.20 Vrhunsko graditeljstvo 18. UAE.00 17.20 Ne{ Brid`is. WTA Dubai.10 Razotkrivanje mitova 09.01 22.. UAE. serija 23. serija 8.15 Premier League News 18.15 Ostrvo orangutana 18.25 18.30 Nate Berkus Show 09.00 Ko{arka. [vedska 15.00 Ski-skokovi.15 Dnevnik Nove TV 20.05 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 21. serija 10.serija Hrvatska u`ivo. igrani film 15. S[ Vikersund. program (r) 17.50 Ameri~ka pita. daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao.30 Opasan lov 16. UAE. serija 18.25 IN magazin 18. crtani film 15. film 04.35 Oti}i predaleko 20. program (r) 17. crtana serija 19.10 Melisa i D`oi.00 AJE program 16.36 Ritam d`ungle: P~ela u oblacima.45 Sudije za stil. serija (r) 07. igrani film 13. igrani film 09.30 Ko{arka. igrani film 23. ep.20 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 11.35 Protuudar. talk show Na rubu znanosti: Phyllis Krystal i kidanje veza Ni~ije dijete.30 Larin izbor. serija 20.16 10. film 09. Portugal 00.30 Ko{arka.00 Ameri~ki fudbal Nfl: Championship 15. polufinale 03.00 Kolonija 16.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 10. film 23. godina tambura{kog orkestra HRT-a (r) 07. igrani film 14.00 Najgori poslovi u istoriji 18.00 Eksplozivna misija.00 23. 13. 5/10 Srbija na vezi Dnevnik Selo gori. WTA Dubai.35 Burne no}i. serija 07.45 Policija za `ivotinje 13.35 Jumanji. serija 20. Bundesliga 09.15 23. dok.00 STIHL timbersports 21. glazba.00 Talhotblond: Ljubav i la`i na internetu. serija 18.00 Snowboard 00.10 Bubamare. ~etvrtfinale EUROSPORT DISCOVERY 06. dok.30 Arapsko prolje}e .30 RTCG Vijesti TV arhiv Muzika Vijesti Likovna umjetnost Crne Gore Muzika Vijesti U centar (r) Aktuelno Fle{ sport (r) Dnevnik 1 Ekolo{ka radionica Muzika Lajmet Podgori~ka hronika Sat TV aktuelno Vijesti Cg . film A{anti.10 Kako se pravi? 19.20 Sve {to va{ ljubimac po`eli i vi{e od toga 18. 2. igrani film 06. serija 15. serija za djecu i mlade 08. [vedska 10.00 Fudbal. Bundesliga.20 Medijum.Rayo Vallecano 13.48 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06.32 Jedna posebna djevoj~ica. serija 20.00 Nordijska divljina 13. serija 12.20 Uvod u anatomiju.20 Pisac i detektiv.05 Vrhunsko graditeljstvo 10. igrani film 08. serija (r) Alisa. muzi~ki program (r) Zavi~aj: Fa{anke -zagonetka ju`nobanatskih Poklada 12.30 Pregled Euroelague 18.55 Pre`ivljavanje 11. S[ Vikersund.50 23. info Dnevnik Evronet. WTA Dubai.. WTA Dubai. 30/89 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite.50 17. serija FOX CRIME 08. S[ Vikersund. serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Kad zavolim.30 Ski-skokovi.klape 20. a baba se ~e{lja.Promet info Iza ekrana Putem europskih fondova Odmori se.05 Da.30 22. program (r) 00.11 10.45 Ski-skokovi.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 23. ABA liga: Crvena zvezda Zagreb.15 Tenis.40 Vill i Grejs. serija 19.30 Bilijar sa 3 odbitka 20.00 Freestyle skijanje 13.05 22.45 Peta brzina. igrani film 21.00 Euroleague: Fenerbache Unics 11. S[ Vikersund. serija 16. reality show 16. serija 11. Oko.00 Football Greatest: Garrincha ARENASPORT 1 12. 2. teksa{ki rend`er.10 Frikovi.Chelsea 01.. serija 8.00 Fudbal.31 Na~elnica 5.20 Frikovi.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 14.20 Kraljevski bolesnici.49 19.25 Prljavi poslovi 07. kviz Zebra. serija 20.35 Prljavi poslovi 15.20 Pomorska patrola.45 I tako to.00 20.00 Tenis.00 Fudbal.24 TV PROGRAM 06.20 Debeljko.12 12.20 Uvijek }u znati {to si radila pro{log ljeta.00 Fina Aquatics 19.00 Riddickove kronike.20 17.20 19.30 Oluja u raju.30 @ene ratnici . Malezija .30 D`ordan. u`ivo 22. film CINESTAR 09.40 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 14.30 13. 31/89 (r) Veliki izazov.30 Rukomet. serija 09. Bundesliga.45 Premier League News 10.u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Robin Hud. Poljska 11.30 TV izlog 09.00 23.25 @ivot U Predgra|u.15 Red i zakon.30 Tenis.33 18. 1.05 Hollywood: Na Snimanju IX.10 16. program Sne`ana \uri{i}.00 Fudbal.00 Reli.10 OBN S MAHOW GA BI ZIN Z Sve }e ERIJ biti dobro A 16.00 Smrtonosno ljeto na obali rijeke Luangva 17.00 Najte`e popravke na svijetu 15. 2 epizode 21.00 17.15 03.55 19.14 Amika. igrani film FOX LIFE 11.40 Inspektor Rex.00 Kobna {estaigra.40 IN magazin (r) 13. serija 21.20 Maturalna.2 epizode 12. film (r) 07.00 Duhovna muzika 01.55 Kasl.30 Fudbal. 07.00 Bliski susreti u Sibiru 12. igrani film 01. Liga {ampiona: Magazin 23.Catania 18.00 ATP Marseille.50 Dragocjenost `ivota.00 Fudbal.00 U dobrom dru{tvu.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19. Italijanska liga: Roma Parma 11. serija 01. crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 08.00 10. igrani film 12.OSLOBO\ENJE petak.30 U djeli}u sekunde 10.10 ^ist i trezan. emisija pu~ke i predajne kulture (r) Ponos Ratkajevih.28 Amika. dok.45 NBA Action 12.00 Kad budan sanja{. slu{aj svoje srce .00 Zaboravljeni na~ini ishrane 10.00 Ski skokovi. film 18. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e. reality show 17.25 Inspektor Rex.30 00.06 18. serija 15.50 D`ordan.00 Ski-skokovi. ameri~ki film 23.58 20. igrani film 01. program 19. igrani film 20.20 Ubistva u Midsommeru.00 Seksi Azija. 12. dok.30 Fudbal.00 Fudbal.20 An|eline o~i. igrani film 00. serija TV1000 04.40 Mala TV: (r) TV vrti}: Ru`e (r) Gazoon: Toplinski val. Copa Del Rey 23. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla. film Ovo je Srbija Selo gori. bre.03 Ritam d`ungle: Ples na mjese~ini.25 Zauvijek susjedi.20 23.35 13.35 Petorka iz snova 20.05 Semafor.20 Voker.09 14.00 Najgori poslovi u istoriji ANIMAL PLANET 11. UAE.00 Kosarka Copa Del Rey 18.00 12.09 10. S 08.55 Kenedijeva tajna slu`ba 23.00 Ski-skokovi.20 Voker.05 13.45 Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale Gastronomad (r) Gde cvjeta. pregled 18. serija 22. Oz.00 Boks.50 Generalka 12.15 Povratak gospodina Ripleya.30 NBA Action 23. talk show (r) 18.05 Kad li{}e pada.55 00.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09.40 Dojlova Republika.02 16.15 NBA Live 12.00 Zvijezde srebrnog ekrana 11. serija Spotovi Zapis Dnevnik 3 U centar Zabavni program Sat TV Crna Gora. ep.55 Seks i grad.11 12. igrani film 19.45 Moji problemati~ni praznici.05 Razotkrivanje mitova 21..00 01. serija 22.00 Kasl.35 23. igrani film 02.10 Osveta. serija 14.90 sekundi Odabrao \elo H. [vedska. program 20.10 Bouns.30 Udarac za ov~ara 22.10 Policajci iz Detroita.Od Pekinga do Rima: Kambod`a/Tajland/ Butan. draga. program 19.57 Obrtnik 100% poduzetnik 18. klape (r) HRT2 NOVA 07. Hrvatska ZABA . serija (r) 02. talk show (r) 09. SK Szklarska Poreba. film Limun `ut. serija 17.55 23. UAE..30 Fudbal.00 AJE Vijesti 01. u`ivo 23. Italijanska liga: Preview Fudbal. film 16.30 @ene ratnici . serija 21. glazba.00 17. 11.00 World Of Atletics 00. serija 13. zaslu`io si 4 . serija 19. mini-serija 01.00 Tenis.15 15.00 Tenis.05 12.30 Ubistvo sa pogledom.30 Tenis.30 Kontekst. pregled 10. dok.00 Mafija za petama. Bundesliga 16.50 [ark. serija 13.00 Kolonija 08.15 16.00 Cross-country skijanje.40 Kako to rade? 20.00 Plavi somot.20 Havaji 5-0. serija 15.35 Semafor..20 Misterije Hejvena. serija 18. igrani film 16. serija (r) Puni krug 09. serija 15. 18. igrani film 18.mra~na zvijezda 19. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici.30 19.00 Duhovna muzika 17.00 Tenis.30 20.00 U potrazi za Ngotoom 11.Japan 11. igrani film 11.20 Privatna praksa.15 12.55 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama 22. serija 00.44 Mala TV: TV vrti}: Ru`e Gazoon: Toplinski val.30 [amvari 15.05 15.00 12.30 Sanke.40 Robin Hud. film 11.00 1066.30 Fudbal..35 Posebna veza.00 14.15 TV izlog 08. dok. serija 06.00 Kontekst. Rusija 12.23 23. Volim te. Bundesliga 02. talk show Vijesti Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje Korizmena sje}anja.25 13 03. znak.30 Ju`njaci: Malezija.25 Sve o psima 17. serija 14. serija 16.00 Vijesti Nove TV 17. talk-show (r) 01.10 14.45 18. dio HAK . Copa Del Rey 21. ~etvrtfinale 07.02 18.00 [apta~ psima: Tempirana bomba 21.00 Ajmo cure!. serija 12.00 Ko je potopio Bizmarka? 109.00 12.45 Razotkrivanje Mitova N.55 Monk. serija 11.00 23.30 Ko{arka.20 Monk.00 Bouns.00 09.30 Seks u gradu.00 Povratak korijenima 22.09 Degrassi Novi nara{taj 2. talk-show 22. UAE.55 Superzgoditak na lutriji.00 Druga strana Srbije. info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica.06 No}ni glazbeni program: 70.29 01.03 21.15 Opasan lov 08.00 17. WTA Dubai.45 19.00 Premier League Magazin 22.00 01.03 Dobro jutro.40 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 19.10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e. S[ Vikersund.00 Pod suncem Toskane 07.Apsolutna mo} II dio.10 18.15 21.25 12.30 15.10 15.46 Retrovizor: Nove avanture stare Christine 4.00 Japansko tajno oru`je 12. serija (r) 11. humor.30 20.40 Ameri~ki ~operi 14. nevinost.41 15. UAE. prenos 20. humoristi~no-glazbe ni show (r) 63 HRT1 11.30 Najava Premier League 00.40 Red i zakon.50 Rezervat divljih `ivotinja Afrika .54 19.20 Voker. serija (r) 02. u`ivo.05 18.10 Dijagnoza: Ubistvo. Francuska liga: Highlights 01.30 Ski skokovi. crtana serija 08.55 Vill i Grejs.00 14. teksa{ki rend`er. dokumentarni film Ciklus hrvatskog filma: [to je mu{karac bez brkova Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra Vijesti iz kulture Peti dan.17 19.00 Liga {ampiona: Napoli . serija 10.00 Vijesti 18. talk-show (r) 23. dok. program (r) 08. serija 19. OI kvalifikacije.00 Vijesti. prenos 22. serija 19.30 Djeca Staljingrada 13. program (r) 08.15 Simpsoni 20.30 Vijesti 09. vrijeme stane . liga Sampiona: CSKA Real Madrid 15..00 Vojini~ev kod najtajanstveniji rukopis na svijetu 15. [vedska 23. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju.00 Misterija nacisti~kih blizanaca 16. S[ Vikersund.20 Rokerka Rita. ~etvrtfinale. 14.45 Kad li{}e pada.05 Svijet umjetnika Kolumbija.13 12.

koji se tradicionalno obilje`ava 25. odnosno Fonda za obnovu i razvoj. na ~elu sa ambasadorom Mohammad Fadel Khalafom. februar/velja~a 2012. dr. AI UPOZORAVA NA “IZBRISANE” . . uzeo novac i pobjegao. Ovaj zna~ajan projekat u vrijednosti od 9.U eksploziji bombe na jednoj autobuskoj stanici u Peshawaru ju~er je `ivot izgubilo najmanje 12 osoba. prenosi Fena. Prema pisanju turskih medija. Sve~ani prijem priredila je Ambasada Kuvajta u BiH. ovom prilikom. 47. d`ihad u Islamabadu zbog njegovih veza sa SAD-om. koji je najzaslu`niji za sticanje nezavisnosti.500 godina? U Ankari. a taj problem ni do danas nije rije{en. a to je da Centralni medicinski blok KCUS-a bude izra|en u planiranom roku do kraja 2013. dok je ambasador Althakafi istakao da se putem kredita saudijskog fonda jo{ vi{e u~vr{}uju veze BiH i Saudijske Arabije. pravnih osoba. oko 25 milijardi kuna.000 tvrtki i pojedinaca za porez i doprinose duguje dr`avi gotovo 50 milijardi kuna. Na sve~anosti. naglasio da }e ono {to je Vlada KS-a obe}ala na putu biti i zavr{eno. Iako je Kuvajt stekao neovisnost 19. tj. Op}eg poreznog zakona koja }e omogu}iti objavljivanje podataka o poreznim du`nicima. Otu|en je. iz ~ega proizlazi da je ~ak svaka tre}a puno- Obilje`en Dan dr`avnosti Kuvajta U hotelu Bristol u Sarajevu sino} je odr`ana sve~anost povodom Dana dr`avnosti Kuvajta. 261. ali je poznato da su pakistanski talibani i militanti povezani s Al-Kaidom naredili 2007. juna 1961. kako se tvrdi. Razbojnik je u poslovnicu BH Po{te u{ao ne{to prije kraja radnog vremena. Kako je istakao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KSa Mahmut \apo. Direktor Gavrankapetanovi} je naglasio da se radi o projektu koji predstavlja najva`niji dio Centralnog medicinskog bloka KCUS-a. Ind`il je zaplijenjen 2000. Niko od prisutnih nije povrije|en.000 tvrtki. odnosno obrtnika i ~ak milijun i 385 tisu}a gra|ana. Prema sada{njim zakonskim propisima. strana ^ovi}: U BiH se vra}a povjerenje KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA I KRALJEVINA SAUDIJSKA ARABIJA Sa ju~era{njeg potpisivanja u Klini~kom centru Sarajevo U Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu. te je ve} privukao i pa`nju Vatikana. u policijskoj pratnji predat je Etnografskom muzeju. Hrvatska Vlada najavila objavu duga~kog spiska Svaki tre}i Hrvat ne pla}a porez Hrvatska javnost zapanjena je po dat kom da ~ak 1. a jedan od njih je i da BiH aplicira za kandidatski status za EU do jula ove godine. neslovenaca iz drugih biv{ih jugoslavenskih republika. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. N. J.500 godina. Prema pisanju turskih medija. U ovom kontekstu aktualizira se pitanje najve}ih du`nika koji su zbog navodnih tajnih dogovora eskivirali prisilne naplate te tra`e odgovore na pitanja zbog ~ega se dosad pogodovalo. Neki tvrde da se o ukupnom dugu na ime nepla}enog poreza zapravo mo`e samo naga|ati. istakao je on. Prona|en Ind`il star 1. operacionih sala Sve na vrijeme “Danas otvaramo jednu etapu sa kojom }e biti 75 do 80 posto izgra|enosti CMB-a KCUS-a i u periodu za koji sam dao garancije. Farisa Gavrankapetanovi}a sa ambasadorom Kraljevine Saudijske Ara- POSLJEDNJE VIJESTI OPLJA^KANA PO[TA U SARA^IMA . ovi podaci su tajna. kao i te{ke socijalne i ekonomske prilike. u Centru za forenzi~ka istra`ivanja.Probleme predstavljaju komplikovano dr`avno ure|enje koje je prepreka funkcionalnosti. . Hrvatska Vlada najavljuje objavu popisa svih neplati{a na internetskim stranicama Ministarstva finansija. Ovaj primjerak bi mogao biti jedinstven. Lini}: Dug dr`avi oko 50 milijardi kuna ljetna osoba u Hrvatskoj me|u neplati{ama poreza. koja je bila organizovana na visokom nivou. Dr`avi porez duguje 131. a manje politikom. . i time zavr{io eru svoje historije u kojoj su bili protektorat Velike Britanije. premijerom KS-a Fikretom Musi}em. dio medicinske opreme za operacione sale je nabavljen u vrijednosti od 31 milion KM. [. Foto: [. praznik se obilje`ava u februaru.5 miliona KM bi}e finansiran iz kreditnih sredstava Kraljevine Saudijske Arabije. bile su prisutne mnoge li~nosti iz politi~kog i dru{tvenog `ivota Bosne i Hercegovine. Novih deset Kreditnim sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Kraljevine Saudijske Arabije u narednih {est mjeseci bi}e izgra|en i opremljen najsavremeniji operacioni blok u regionu bije u Bosni i Hercegovini Eidom bin Mohammedom Althakafijem. Velika sredstva se izdvajaju za administraciju i vi{e bi se trebalo baviti ekonomijom.50 sati je oplja~kala nepoznata osoba. a oko 30 je ranjeno. sa predstavnicima izvo|a~a gra|evinskih radova u CMB-u kompanijom GP Butmir. SULTANOVI] Najva`niji dio Tim povodom ju~er je u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu uprili~eno sve~ano potpisivanje ugovora generalnog direktora KCUS-a prof.U nedjelju se navr{ava 20 godina od kada je Slovenija iz registra stalnih stanovnika “izbrisala” nekoliko desetaka hiljada ljudi. u Centralnom medicinskom bloku. organiziranog na marginama Jedanaestog zimskog zasjedanja PS-a OSCE-a. Tokom sastanka. na dan dolaska na tron {eika Abdullaha Al-Salema Al-Sabaha. koje se odr`ava u Be~u. Mr.000 osoba koje se bave samostalnom djelatno{}u.Poslovnicu BH Po{te u ulici Sara~i u Sarajevu sino} u 18. SMRTONOSNI NAPAD U PAKISTANU . Premijer Musi} je. Nije tajna da je ta lista du`nika vrlo duga. BABI] Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH i ~lan Stalne delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a Dragan ^ovi} tokom susreta s predsjedavaju}im PS-a OSCE-a Petrosom Ef timiuem kazao je da se u BiH vra}a povjerenje. “Slovenska vlada mora vratiti status hiljadama ljudi koje je odstranila iz registra stalnog stanovni{tva i odu`iti im se za sve te{ko}e kojima su bili podvrgnuti”. pretpostavlja se. Ministar financija Slavko Lini} izjavio je da }e se mo}i naplatiti vjero- jatno samo polovica. 24. u narednih {est mjeseci treba biti izgra|eno 10 najsavremenijih operacionih sala u regionu.778. sa 19 kreveta za intenzivnu njegu i isto toliko kreveta za postoperativni dio u lije~enju pacijenata. D. ^ovi} je istakao da su nakon formiranja Vije}a ministara BiH postavljeni veoma visoki ciljevi. poru~io je AI. nekim tvrtkama i pojedincima. februara. Ind`il. Za opremanje operacionog bloka sredstva su obezbije|ena putem Kantona Sarajevo.Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak. Vatikan je podnio zahtjev za istra`ivanje prona|ene svete knjige. Vrijednost Ind`ila se procjenjuje na 40 miliona turskih lira (oko 40 miliona KM). koji je napisan na ko`i. gdje je pod za{titom. ali }e prvo ministarstvo kulture Turske istra`iti njenu autenA. u operaciji protiv krijum~arenja. Registrirane su 42 milijarde ukupno nepla}enih poreznih obveza. te dodao da je sve nabavljeno na vrijeme te da ne}e biti ka{njenja u izgradnji operacionih sala. ti~nost i stvarnu starost. a {est politi~kih stranaka je stvorilo ambijent u kojem se mogu}e dogovarati i o te{kim pitanjima. Najavljuje se i promjena ~lanka 8. odnosno Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. godine” kazao je premijer Musi}. Zajedno sa drugom i tre}om fazom ukupna sredstva izgradnje Centralnog medicinskog bloka KCUS-a iznose oko 40 miliona KM. upozorila je ju~er me|unarodna organizacija Amnesty International. S. prona|ena je sveta knjiga Ind`il za koju se tvrdi da je stara 1. dnevni pazar.