Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 24. 2. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.415

@ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH

NE PODR@AVAM POLITIKU MINISTRA ZUKANA HELEZA
5. strana

Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

REPUBLIKA SRPSKA PREPOLOVLJENA
2. strana

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

PARTIJAMA IZ FIRMI PO 50.000 KM
3. strana

Rje{enje za IPA 2012. za nekoliko dana
SJEDNICA VIJE]A MINISTARA BiH
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

7. strana

Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [TITIO
Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja

DANAS PRILOG

UBIJEN FOTOGRAF BUKVI]

12. strana

SAM SE OD ^AVKE I D@UVE
13. strana

U @I@I
Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

2

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Zajedni~ka komisija za evropske integracije PSBiH

Aplikacija za EU u junu
Do kraja godine vlasti BiH bi mogle dobiti upitnik, nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi sticanje kandidacijskog statusa
Predaja aplikacije Bosne i Hercegovine za ~lanstvo u Evropskoj uniji mogla bi se desiti ve} u junu, a do kraja godine vlasti na{e zemlje bi mogle dobiti i upitnik nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi stjecanje kandidacijskog statusa. Rekao je ovo Halid Genjac, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za evropske integracije Parlamentarne skup{tine BiH, na ju~era{njoj sjednici tog parlamentarnog tijela. Kao prioritete djelovanja ova komisija u narednom periodu postavila je stalnu raspravu, svaka tri mjeseca, o toku napretka BiH na evropskom, ali i evroatlantskom putu. Tu se prvenstveno misli na razmatranje napretka koji se odnosi na provedbu Privremenog/Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SSP), kao i dokumenta Evropsko partnerstvo. baviti Zajedni~ka komisija za evropske integracije, dr. Genjac naglasio je i stalni proces pra}enja programiranja Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) za 2012. i 2013, ali i realizaciju i provedbu dosada{njih programa IPA fondova. Tako|er je kao va`an segment istaknut i proces koji se odnosi na uspostavu nacionalnog (dr`avnog) programa integrisanja, kao dokumenta koji }e poslu`iti za provedbu u djelo (kroz zakonske i sve druge odluke) uvo|enja pravne ste~evine EU u doma}e zakonodavstvo. - Na prolje}e ili rano ljeto planiran je interparlamentarni susret predstavnika BiH i Evropskog parlamenta. S obzirom na to da u tom periodu o~ekujemo predaju aplikacije za ~lanstvo u EU, ovaj segment aktivnosti u narednom periodu }e se vjerovatno jo{ vi{e intenzivirati, naglasio je Genjac.

Zoran \eri}: Optu`be na ra~un Vlade RS-a

Igor Radoji~i}: Sjednica bi bila velika gre{ka

Republika Srpska prepolovljena
PDP je tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela
Zahtjev 31 opozicionog poslanika da se u Narodnoj skup{tini Republike Srpske otvori rasprava o zaklju~ku Vlade RS-a, kojim se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte RS-a i distrikta Br~ko, nije dobio podr{ku vladaju}ih stranaka pa posebna sjednica zakazana za ju~er nije ni odr`ana. PDP je, podr`an poslanicima SDS-a i DP-a, tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela tu RS-a, jer sada me|unarodna zajednica procjenjuje da li je lo{e {to nema sjednice ili bi bila lo{a diskusija na sjednici. “Oni koji ne `ele da zatvore superviziju u Br~kom, imaju sada fantasti~nu priliku da tra`e obrazlo`enje u ovom neodgovornom potezu PDP-a i onih koji su ih podr`ali” rekao je Radoji~i} i dodao , da je za danas planirana sjednica Vije}a za implementaciju mira u BiH te da se “~ekalo da RS napravi pogre{an korak” .

Priprema za ulazak Hrvatske u EU
Na prijedlog ~lana Komisije Ognjena Tadi}a (SDS) u programu aktivnosti kojem }e Komisija posvetiti posebnu pa`nju, bit }e i rasprava o adekvatnim pripremama za prevladavanje negativnih posljedica ulaska Republike Hrvatske u EU po bh. privredu. Ovo je od posebne va`nosti s obzirom na to da BiH u velikoj mjeri treba da bude spremna u nekim segmentima, kao {to je uspostava grani~nih prelaza po {engenskom sistemu, ~ak i {est mjeseci ranije od ulaska Hrvatske u EU, odnosno najkasnije do 1. januara 2013. Komisija za evropske integracije planirala je i organiziranje tematske sjednice koja }e biti posve}ena Halid Genjac: Nu`an borbi protiv korupcije u BiH.
A. TERZI]

^lanstvo u NATO-u
Dio koji se odnosi na ispunjavanje uslova za prijem u punopravno ~lanstvo NATO-a bit }e u domenu analize Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost PSBiH. Zaklju~ak o tromjese~nom razmatranju napretka BiH na evroatlantskom putu BiH prihvatili su naime Predstavni~ki i Dom naroda PSBiH, a na inicijativu zastupnika SDA [efika D`aferovi}a. Kao segmente kojim }e se u narednom periodu

Za koga radi PDP
- PDP je neodgovorna partija, koja se budi s vremena na vrijeme, od izbora do izbora i vrlo te{ko se snalazi u opoziciji, pa stoga pravi gre{ke koje nanose {tetu svima. Za koga radi PDP, ako ovo {to su danas uradili nije u interesu RS-a?, podvukao je Radoji~i} i zaklju~io da vlast u RS-u nema namjeru da provocira bilo koga i nada se da }e me|unarodna zajednica imati snage da zavr{i superviziju u Br~kom. [ef Kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica je rekao da su poslanici te stranke podr`ali inicijativu za odr`avanje posebne sjednice, jer su smatrali da se trebalo razgovarati o ovom pitanju, ali da je volja ve}ine odlu~ila druga~ije. Govedarica nije negirao da se od 1999. godine, unato~ rezoluciji NSRS-a kojom se ne priznaje arbitra`na odluka za Br~ko, do danas dosta toga uradilo da bi se ukinula supervizija u distriktu Br~ko. Potvrdio je da je PDP, koji je inicirao odr`avanje posebne sjednice, pripremio i odre|ene zaklju~ke, me|u kojima i taj da se otvori kancelarija RS-a u distriktu Br~ko, a koja je nekada postojala, a sada ne G. KATANA postoji.

Pogre{an korak
[ef Kluba poslanika PDP-a Zoran \eri} istakao je da je neodr`avanje posebne sjednice samo dokaz da skup{tinska ve}ina u RS-u nije imala hrabrosti da se uhvati uko{tac s raspravom o ovoj temi. “Ostali su du`ni gra|anima RS-a da objasne za{to je prekinut teritorijalni kontinuitet RS-a i za{to je RS podijeljen na dva dijela zaklju~kom Vlade RS-a i za{to oni nisu objavljeni u Slu`benom glasniku. Postavlja se pitanje zbog koga se sve to krije, da li od gra|ana RS-a” , kazao je \eri}. Vladaju}u ve}inu optu`io je da je prekr{ila raniji zaklju~ak u kojem se ka`e da NSRS ne prihvata arbitra`nu odluku. Odgovaraju}i na \eri}evu izjavu, predsjednik Narodne skup{tine RS-a Igor Radoji~i} iznio je niz te{kih kvalifikacija na ra~un PDPa, ustvrdiv{i da su mogli nanijeti veliku {tetu RS-u zahtjevom da se na posebnoj sjednici parlamenta RS-a raspravlja o karti RS-a i distrikta Br~ko. Radoji~i} je naglasio da je zahtjev za sazivanje posebne sjednice bio velika gre{ka na {te-

stalni proces pra}enja napretka na evropskom putu

V I J E S T I

PREMIJERI REGIONA

Zajedni~ki protiv poplava
Sastanak predsjednika vlada regiona posve}en zajedni~kim aktivnostima na predupre|ivanju eventualnih opasnosti od poplava i drugim pitanjima od regionalnog zna~aja bit }e odr`an danas u Banjoj Luci, javlja Fena. Doma}in sastanka bit }e predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar D`ombi}, a najavljen je do la zak pred sje dava ju }eg Vi je }a mi nis ta ra BiH Vjekoslava Bevande, predsjednika Vlade Federacije BiH Nermina Nik{i}a, predsjednika Vlade Srbije Mirka Cvetkovi}a, predsjednika Vlade Crne Gore Igora Luk{i}a, dok }e iz Hrvatske prisustvovati izaslanik premijera, odnosno ministar unutra{njih poslova Ranko Ostoji}. D`ombi} je 8. februara uputio pismo predsjednicima vlada Federacije BiH Nerminu Nik{i}u, Srbije Mirku Cvetkovi}u, Crne Gore Igoru Luk{i}u i Hrvatske Zoranu Milanovi}u u kojem je predlo`io osnivanje zajedni~kog koordinacionog tijela koje }e imati zadatak da unaprijed pripremi plan da bi na najbolji na~in spremili svoje kapacitete za za{titu stanovni{tva i sprije~ili poplave.

D`ombi} je pismo uputio u namjeri da se preduprijede sve posljedice mogu}ih poplava. Smatra da je ovo inicijativa koja na najbolji na~in mo`e na vrijeme omogu}iti neophodne pripreme da bi se zajedni~ki preventivno djelovalo na eventualne prirodne nepogode.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

U @I@I

3

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

Partijama iz firmi po

50.000 KM
Predvi|eno da se iznos dobrovoljnih priloga pravnih osoba sa 12.000 (15 prosje~nih pla}a) pove}a na 50.000 KM, a fizi~kih osoba sa 6.400 (osam prosje~nih pla}a) na 10.000 KM godi{nje
Iznos dobrovoljnih priloga koje pravne osobe u toku jedne kalendarske godine mogu dozna~iti politi~koj stranci trebale bi se pove}ati za nevjerojatnih 38.000 KM ili ~ak 316,67 posto. Naime, novim prijedlogom zakona o finansiranju politi~kih stranaka, koje je Interresornoj radnoj grupi dostavio njen dopredsjedatelj i ministar pravde BiH Bari{a ^olak, pove}an je iznos dobrovoljnih priloga na godi{njem nivou za pravne osobe, sa dosada{njih 15 prosje~nih pla}a u BiH (oko 12.000 KM), na 50.000 KM. da{njih osam prosje~nih pla}a u BiH (oko 6.400 KM). Prvi put u prijedlogu zakona propisane su i dotacije koje ~lan politi~ke stranke mo`e uplatiti na ra~un svoje partije u toku jedne kalendarske godine. Prijedlog je da to bude iznos do 15.000 KM. Interesantno je kako ovaj iznos dotacije, uklju~uje i ~lanarine koje obi~no u svim strankama iznose svega 12 KM na godi{njem nivou (po jednu KM mjese~no), {to zna~i da bi se ~lanu omogu}ilo da podupre stranku sa jo{ 14. 988 KM u toku godine. O~ito je da se politi~ke stranke koje su prema ocjenama nevladinih organizacija u BiH i dalje segment u kojem je najvi{e prisutna korupcija u BiH na sve na~ine `ele domo}i dodatnih sredstva. U skladu s tim vjerojatno je i predlo`en na~in preraspodjele sredstava u okviru novog prijedloga zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH koji se odnosi na izdvajanja iz dr`avnog bud`eta. Tako je propisano da sredstva na godi{njem nivou koja se izdvajaju za rad politi~kih stranaka, koalicija i neovisnih kandidata, te parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata budu utvr|eni na nivou od 0,2 posto ukupnog iznosa bud`eta BiH {to zna~i da se za ove namjene mo`e izdvojiti ~ak oko 1,8 miliona KM (izvr{enje bud`eta u 2011. bilo na razini 905 miliona KM). Prema dosada{njim rje{enjima, sva sredstva iz bud`eta institucija, ina~e, bila su usmjeravana isklju~ivo za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata, {to je u novom prijedlogu promijenjeno.

Bud`etska preraspodjela
Naime, predlo`eno je da se od ukupnog iznosa na godi{njem nivou u bud`etu institucija BiH ~ak 75 posto sredstava upla}uje na ra~une politi~kih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. Preostalih 25 posto bi se, u skladu sa novim prijedlogom, usmjeravao za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata. Unutarnja raspodjela ovih sredstava definira se tako da se 30 posto sredstava dijeli jednako svim politi~kim strankama i koalicijama koje su osvojile mandate, dok se 60 posto iznosa raspodjeljuje na osnovu broja zastupni~kih, odnosno delegatskih mandata koje svaka politi~ka stranka, koalicija stranaka ili neovisni kandidat imaju u trenutku dodjele mandata. Preostalih 10 posto iz ukupnog iznosa raspore|uje se

Bari{a ^olak: Dostavio prijedlog zakona

Legalizacija donacija
Predlo`eno je i pove}anje dobrovoljnih priloga fizi~kih osoba u toku jedne godine, i to za 3.600 KM, odnosno 56,25 posto. Tako bi prema novom prijedlogu svaki gra|anin BiH, u toku kalendarske godine, politi~koj stranci mogao dozna~iti prilog u ukupnom iznosu od 10.000 KM. Umjesto dosa-

Zgrada stranaka: Politi~ke partije i dalje me|u najkorumpiranijim u BiH

Zabrana finansiranja iz inostranstva
Novim prijedlogom zakona pro{iruje se i dio koji se odnosi na zabranjene priloge. Tako je propisano da je politi~kim strankama u BiH zabranjeno da se ubudu}e finansiraju iz stranih dr`ava, kao i stranih politi~kih stranaka i pravnih osoba. Iznimno od ove zabrane izuzet je dio koji se odnosi na programe namijenjene za edukaciju, a s ciljem razvoja i promocije demokratskih na~ela. Zabrana finansiranja stranaka je pro{irena i na sindikate, udruge i druge neprofitne organizacije koje se finansiraju javnim sredstvima bez obzira na iznos sredstava.

parlamentarnim grupama srazmjerno broju zastupni~kih mjesta manje zastupljenog spola. Kako saznaje Oslobo|enje, prijedloge novog zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH Interresorna radna grupa za pripreme izmjena i dopuna ovog, ali i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Izbornog zakona BiH razmatrat }e na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, 27. februara. Brojne preporuke koje se odnose na pobolj{anje zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH dali su Misija OSCE-a u BiH, odnosno njen Odjel za demokratizaciju i ljudska prava (ODIHR), te Grupa dr`ava Vije}a Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), ali one u velikoj mjeri nisu uva`ene.
Almir TERZI]

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA

SLU^AJ SEJDI] - FINCI

Koridor 5c zajedni~ki interes
Ministar komunikacija i transpor ta BiH Damir Had`i} upoznao je ju~er ambasadora Hrvatske u BiH Ton~ija Stani~i}a sa nekoliko prioriteta na kojima BiH radi kako bi spremna do~ekala ulazak Hrvatske u EU, poput izgradnje grani~nih prelaza po evropskim standardima. U saop{tenju Ministarstva transporta i komunikacija BiH, prenosi Srna, navodi se da je tokom sastanka ministra Had`i}a i ambasadora Stani~i}a razgovarano o odnosima dvije zemlje u svjetlu skorog ulaska Hrvatske u EU. Ministar Had`i} rekao je da je kvalitetna priprema za obje zemlje klju~na za dalji razvoj ekonomija i intenziviranje robne razmjene. On je istakao potrebu intenziviranja kontakata na nivou resornih ministarstava kako bi se {to prije zajedni~ki rije{ilo pitanje spojne ta~ke na koridoru 5c, izgradnji Jadransko-jonskog autoputa i slobodnog pristupa BiH otvorenom moru. Had`i} je informisao ambasadora Stani~i}a da }e BiH vrlo brzo biti spremna da u|e u testnu fazu preuzimanja kontrole civilnih letova iznad BiH. Ambasador Stani~i} rekao je da je koridor 5c ne samo prioritet Hrvatske i BiH ve} i projekat za koji imaju interes

Sastanak sa trinaestoricom 6. marta
Sastanak predsjednika 13 parlamentarnih politi~kih par tija sa ~lanovima kolegija Zajedni~ke komisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH, za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci, odr`a}e se 6. mar ta. Cilj sastanka je posti}i politi~ku saglasnost za prijedloge amandmana na Ustav BiH kojima bi se provela presuda i omogu}ilo pripadnicima nekonstitutivnih naroda u BiH da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. - Shodno zaklju~cima sa posljednje sjednice komisije na sastanku kolegija odredili smo datum i poslali pozive predsjednicima parlamentarnih stranaka, kazao je [efik D`aferovi}, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije. Nakon sastanka sa 13 predsjednika stranaka, 12. mar ta, trebala bi biti odr`ana i posljednja sjednica zajedni~ke komisije. „Bosna i Hercegovina ima obavezu da implementira ovu presudu i nadam se da }e to uraditi. Ova komisija `eli da iscrpi sve mogu}nosti kako bi se do{lo do rje{enja“, kazao je D`aferovi}.

i druge zemlje centralne i isto~ne Evrope, te da }e i Hrvatska i EU pru`iti svu neophodnu pomo} kako bi se realizacija ovog projekta ubrzala. On je naglasio da je Hrvatska otvorena za saradnju i mo`e dosta pomo}i BiH na njenom evropskom putu.

Produ`eni mandat ovom tijelu isti~e upravo 12. marta, a dosada{nji rad komisije nije urodio konkretnim rezultatima, odnosno prijedlozima amandmana na Ustav BiH koje bi podr`ala ve}ina. Zajedni~ka komisija je u dosada{njem radu postigla visok stepen saglasnosti da se ustavne izmjene prave samo u onom obimu koji zahtijeva presuda iz Strasbourga, a donekle su se pribli`ili i stavovi oko izmjena vezanih za Dom naroda u smislu da to tijelo PSBiH bude pove}ano klubom pripadnika nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih gra|ana. Ipak, dijametralno su suprotni stavovi oko ustavnih izmjena vezanih za izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH. Podsjetimo i to da je provedba presude u slu~aju Sejdi} - Finci jedan od uslova za M. \. R. evropski put BiH.

kako nije. Registrovano je i 3. direktora GPBiH. M. 521 grlo stoke. 3. lider mla|ega HDZ-a. VIJEST U OBJEKTIVU BORIS TADI] Srbijanski je predsjednik u Bruxellesu otkrio rupu u saksiji. U pro{loj godini evidentirano je 87 krivi~nih djela krivotvorenja isprava i podneseno 85 izvje{taja nadle`nim tu`ila{tvima protiv 108 lica. 19 pi{tolja. `ivotinje i oru`je U protekloj godini GPBiH privremeno je oduzeo 168. . VIJEST U BROJU obitelji u na{oj zemlji pomogao je Crveni kri` BiH u posljednjih 15ak dana otkako su nas pogodile velike snje`ne padaline. OPOJNI REZULTATI U Vi{egradu oduzeto 10 kg marihuane. A za{to ih ne gledamo?! Odgovor je. Dio privremeno oduzete robe i `ivotinja predan je na daljnju nadle`nost carinskim i inspekcijskim organima. ponajprije (tzv.PULJI] Po tko zna koji put kardinal je razgovarao s nekim od ~elnika stranka sa. Neimenovane! Roba. valjda. oduzeo GP Velika Kladu{a kao i 424 stabljike marihuane. [to se ti~e ovoga drugoga . A nama je. No. Prema rije~ima Vinka Duman~i}a. raspisi o traganju. {to je za 0. VI[EGRAD Iz na{e perspektive ve} i sama ~injenica da je Emir Kusturica u nekom projektu.pojedince. pomo}i }e mu kako {ira. 16 Foto: D`. DOBAR LO[ ZAO JAVNI EMITERI Podaci da su televizije susjednih zemalja izrazito gledanije od ovih na{ih.794 KM. Slijedom ~ega treba o~ekivati da uskoro pro~itamo podatke koliko se Hrvata u pro{loj godini iselilo iz Bosne.280 prelazaka dr`avne granice sigurnosno interesantnih i lica sa potjernica U pro{loj godini nastavljen je trend smanjenja prometa osoba i vozila preko dr`avne granice. kg opojne droge skank koju je. a uklju~ivao je sveobuhvatan program vr{nja~ke edukacije radi pobolj{anja zdravih `ivotnih stilova mladih.sve je. . novaca u raznim apoenima ukupne vrijednosti 437. {to bi kazali. rekao je Duman~i}. progovorili o napa}enim Hrvatima.Treba posebno istaknuti pronalazak i oduzimanje 10 kg marihuane od GP-a Vi{egrad. tehni~ke robe u vrijednosti 79. te je otkriven i privremeno oduzet 71 dokument.8 posto u odnosu na 2010. 41 pu{ku. evo. dovoljna je da ospemo drvlje i kamenje. u Velikoj Kladu{i 16 kg opojne droge skank.bolje da {utimo. hrvatskim predznakom.4 DOGA\AJI petak. OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Nema izmje{tanja tijela NN lica iz kosturnice u RS-u GRANI^NA POLICIJA BiH OTKRILA 324 OSOBE Foto: S. neo~ekivano. pri pa dni ci GPBiH su u 2011. dok nam se ru{e olimpijske dvorane i zatvaraju muzeji .449 .dovoljno govori. godini privreme no odu ze li pet ko ma da automatskog oru`ja. re~eno je na ju~er odr`anoj konferenciji za novinare povodom izvje{taja o radu Grani~ne policije BiH (GPBiH) za 2011. godini.057 komada municije razli~itog kalibra. To je dovelo do pove}anja broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto. 24. u Trebinju 31 kg opojne droge skank.) javnih emitera . godinu. Sarajeva posebice. konstatiraju}i da kandidatura ne ovisi samo od Beograda nego i od svake ~lanice europske obitelji. i ovoga su puta doma}in i njegov visoki gost. februar/velja~a 2012. umjesto da imenom i prezimenom ka`u tko prijeti pogromom novinarima i urednicima.830 stranaca kojima nije dozvoljen ulazak u BiH jer nisu ispunjavali zakonom propisane uslove. No. {to je i jedan od zahtjeva Evropske unije. 325 litara alkoholnih pi}a. Tokom 2011. Ta ko |er.300 KM. kao i 424 stabljike marihuane Prema Duman~i}evim rije~ima.92 posto. u dva navrata. identifikovano je 2. ve} je mogao sagraditi Andri}grad. D. A. ponajvi{e zbog ukidanja viznog re`ima. predsjednik Ko Pove}anje broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto Identifikovano je 2.To je pove}anje za 496 osoba ili 27. Tako }e Vi{egrad ulo`iti vi{e od milijun maraka. GUBELI] Ilegalci na granici Markolegijumarirektora Instituta za nestala lica BiH Ju di{i}. stigao iz BHRT-a. 31 kg opojne droge skank oduzete u dva navrata od GP-a Trebinje. Tadi} pritom i dalje inzistira na formuli “i EU i Kosovo”. {to je za 24. Fal{ isprave i narkotici . jasno. zabrane prelaska dr`avne granice ili sigurnosno interesantnim osobama.061 kutiju cigareta.569 KM. Smanjen je broj odbijenih ulazaka za dr`avljane Albanije. izdali su priop}enje u kojem spominju . Specifi~nost projekta ogledala se u treningu za vr{nja~ke edukatore putem kojih su obu~ena 62 u~enika. i to za 83. 75 komada hladnog oru`ja i 6. rekao je Duman~i}.Izdato je 248 viza. godinu.16 posto manje nego u 2010. Da je Nemanja to dosad skupljao.280 prelazaka dr`avne granice osoba za kojima su od mjerodavnih tijela bile raspisane potjernice. te os ta le ro be u vri je dnos ti od 118. ostvareni su pozitivni pomaci na otkrivanju prometa opojnih droga preko dr`avne granice. godine u ilegalnom prelasku dr`avne granice otkrivena su 324 lica. Duman~i} je izjavio da se broj izdatih viza na granici kontinuirano smanjuje. rekao je Duman~i}. tako i lokalna zajednica. KRIJE[TORAC LJUBI] . dok je dio deponiran u GPBiH. sada se ~ini kako Srbiji (ni) u martu ne}e sti}i europsko prolje}e. Prevencija nasilja Asocijacija XY organizovala je ju~er u Sarajevu okrugli sto Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja kao zavr{nu aktivnost projekta Prevencija vr{nja~kog nasilja i promocija zdravih stilova `ivota mladih u osnovnim {kolama KS-a. Ulaz u BiH odbijen je dr`avljanima iz 84 zemlje.62 posto vi{e nego u 2010. Projekt je realizovan od 2008.

tako i u javnosti. Mirsada Kebe nia time i ministra. a na koncu. po . Uvjeren sam u to da se podzakonskim aktima i samom provedbom revizije moglo eliminirati odre|ene nedostatke tog zakona da je za to bilo volje i korektnosti. februar/velja~a 2012.}anje stava Visokog sudskog i tunju.Na rekonstrukciju Vlade FBiH mom dubokom uvjerenju. izjavi la je za Srnu Asja Ro k{a . znalo se da je u njega ugra|en deficit: o~ekujete li da se minus pokrije obveznicama ili }e bud`et i}i u jo{ ve}u dubiozu? . od svjedoka osumnji~e. a time i ministra.sudjeluju u Vladi Federacije i stra- naka koje ~ine vlast na drugim razinama (Vije}e ministara i `upanije). odnosno braniteljskoj populaciji rate resornom ministru Zu. kao i nje. Bez nametanja • Koliko su u posljednje vrijeme realno dobri odnosi unutar stranaka potpisnica platforme. Zada}a ovog ministarstva. . no poslao Vam imena kandidata.|eno s ciljem pobolj{anja polo`ani da su tijekom sukoba ARBiH i ja hrvatskog naroda u BiH. i 20. Smatram kako je provedba revizije po takvom zakonu upitna te da bi posljedice njezine provedbe mogle biti {tetne po Federaciju. jam~io jednakopravnost naroda i bio proveden i na drugim razinama vlasti.OSLOBO\ENJE petak. Kako da poni{tava postoje}e pravovalja. {to podrugog naroda ve} imamo ozbiljne drazumijeva da ne bih bio spreprigovore kako su neki od savjetni. te kada bi taj dogovor podrazumijevao pobolj{anje rada Vlade. no to nije bilo slu~aj. 24. Ona ka `e da je ri je~ o redovnim sastancima na kojima je razgovarano o ura|enom i zadacima koji se u okvi ru pro je kta na la ze pred ze mljama u~esnica.gledate na to i da li ste spremni. no to ne zna~i da to mora rezultirati raspadom koalicije. • Jo{ prije usvajanja federalnog bud`eta za 2012.Ponajprije `elim podsjetiti kako je Vlada Federacije BiH u petom mjesecu pro{le godine konstatirala da je Zakon o reviziji braniteljskih prava nekvalitetan i da bi ga trebalo mijenjati. naru{a. Razlog je neslaganje i neprihvateljskoj populaciji.kao posljedicu `elje dva HDZ-a da va i proces pomirenja naroda u postanu dijelom Vlade FBiH ne BiH. pa ~ak i pomo}nika u tom mi. pa ~ak i slu`beni ocjeni kandidata od akti. tada ne bih dvojio oko toga treba li ga podr`ati ili ne.Na osobnoj razini nemam pro. mo`e biti pozitivna strana ove koalicije. te ako bi nebilitet ljudi i teme kojima se Minis. kako izo~nost g..Odnosi unutar stranaka koalicije nisu nepromjenjiva kategorija i oni }e varirati u zavisnosti od stavova pojedinih stranaka u koaliciji o odre|enim pitanjima i realizaciji pitanja dogovorenih u platformi o formiranju vlasti. Po mom mi{lje. ve} skrbiti o bora~koj. a uvjeren sam i svi ostali. Vlada je dala rok za njegove izmjene koji je odavno probijen. nije baviti se istra`ivanjem doga|aja u pro{losti i kreirati slike u javnosti o njima. ne sudske presude ve} i vrije|a ukoliko se desi neki dogovor. “Na sastanku u Zagrebu do govo re no je da 19. u~estvovala je na sas tan ku Upravnog odbo ra i te hni ~kom sas tan ku pro jek tnih par tne ra odr`a nom u Za gre bu. Kada bi ma zato~enih.da. niti HVO-a sudjelovali u maltretiranji. ministra HeSDP-a. imenujete.Iz korektnosti prema svom kodvije komponente koje su ~inile legi dopredsjedniku Federacije Vojsku Federacije BiH . Foto: D`. mogu imati potpuno suprotan efekt. .je razlogom {to jo{ nisu predlo`e`ivanjem doga|aja u pro{losti i kre. Uvjeren sam BiH nije bilo Ustavnog kako }e i to pitanje logora. osje}aje svih onih koji su u ta. bio posljedica isklju~ivo `elje dva smatram pogre{nim i kadrovsku HDZ-a da se vrate u poziciju upravpolitiku toga ministarstva.~iji dogovor o toj rekonstrukciji tarstvo za pitanja branitelja bavi. ve} je takav zakon kori{ten kako bi se revizija provodila selektivno i primjenom dvostrukih kriterija. uskoro biti to bili legalni • U HDZ-u zatvori u koje su BiH ne odustaju rije{eno zatvarani prekr{itelji od rekonstrukcije zakona. o procesu provedbe Zakona o reviziji braniteljskih prava te ukazivao kako se ona provodi ne po{tuju}i niti takav zakon koji je usvojen. S obzirom na to da je i Vrhovni sud Federacije BiH podnio zahtjev Ustavnom sudu po istom zakonu. takav u izboru savjetnika. U nekoliko navrata u proteklom periodu o~itovao sam se.Podrazumijeva se da kreator prora~una Vlada Federacije BiH namjerava deficit prora~una za 2012. to bi zna~ilo veliku financijsku krizu u FBiH ve} u drugoj polovici ove godine i ja se nadam kako }e to.Armiji BiH BiH g. te da ve} ima razmi{ljanja o objedinjavanju rasprave pri Ustavnom sudu o ova dva zahtjeva. Razli~itost stavova. ako bude primijenjena u cilju dono{enja kvalitetnijih rje{enja. • [ta zapravo najvi{e zamje- Zada}a ovog ministarstva. KRIJE[TORAC TAKORE]I. nadam se da odgovor Ustavnog suda ne}emo dugo ~ekati.. uz suglasnost kanu Helezu? dopredsjednika. sukladno planovima Vlade.da Kebe? ju isti odnos prema pripadnicima . napose ljanja javnim poduze}ima. biti realizirano.ja i ~eka se da ih Vi. evidentno je da ne podr`avam Da li je uistinu jedini razlog politiku rada toga ministarstva te ovog ~ekanja povremeno odsmatram kako ministar.Zu b~evi}.Jasno da o~ekujem kako }e Ustavni sud Federacije BiH razmatrati zahtjev za ocjenu ustavnosti spomenutog zakona jer u protivnom. ne bih niti podnosio takav zahtjev. kad o~ekujete izja{njenje? . predsjednik Federacije BiH Ne podr`avam politiku ministra Heleza Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA • Podnijeli ste apelaciju Ustavnom sudu FBiH o ocjeni ustavnosti Zakona o reviziji branitelja: o~ekujete li da }e Sud to razmatrati i ako da.man to niti potpisati. nije baviti se istra. DIGITALNA BiH. ve} su suda. promjene u Vladi Federacije BiH • Vratimo se apelaciji: Usta. apri la u Trstu bu de odr`a na me |u na ro dna kon ferencija o digitalizaciji”. Napose stoka. Negiranje logora • [ta konkretno zamjerate dosada{njoj reviziji braniteljskih prava i na koji na~in biste Vi radili takvu reviziju? . kojima ne samo federalne vlasti. HSP }e ustrajati na provedbi platforme i kada ona bude primijenjena u potpunosti.potpisati takvo {to? kvim logorima bili. rekla je Rok{a . S obzirom na poseban senzi. bit }emo zadovoljni.bile dogovor svih stranaka koje vnom sudu nedostaje troje sudi.dogovor ne bi bio podr`an od meti jedan savjetnik ministra nije iz ne kao predsjednika FBiH. kao i ve}ina gra|ana Federacije BiH.kvalitetnijeg rada Vlade. Uvjeren [TA leza u kojima sam kako }e i to ^EKAJU SUDIJE on tvrdi kako nje us Razlog je neslaganje pitabiti rijekona prostoriro {e i neprihva}anje stava ma koje je no te da }e Visokog sudskog i u vrijeme usli je di ti rata u BiH pre dla ga tu`ila~kog vije}a BiH o kontroliranje kandiocjeni kandidata od la Armija data za suce SDP-a.VSTVBiH je zavr{io svoj posao i blema s ministrom Helezom.gledam blagonaklono.ni kandidati Parlamentu FBiH za irati slike u javnosti o njima. odnosno brani. kako na Vladi. nedopustive su izja`ila~kog vije}a BiH o ve.ga {to smatram da to ne bi bilo uranistarstvu. godinu pokriti obveznicama kako je i planirala jer u suprotnom. Ne samo da ni. INTERVJU 5 @ivko Budimir. Logi~no je da stranke u vlasti nemaju identi~ne stavove o svim pitanjima te da }e biti odre|enih nezadovoljstava nekim rje{enjima. kao punopravna u~esnica me|una ro dnog pro je kta “Di gi tal na te levi zi ja u jugoisto~noj Evropi”.sustvo dopredsjednika Mirsagovi savjetnici i pomo}nici nema. Mirsadu Kebi moram re}i i HVO-u. da li je HSPBiH sasvim zadovoljan tom koalicijom? . no ako rje{enja budu nametana i uskogrudna. ve} imenovanje sudaca Ustavnog suskrbiti o bora~koj.Zu b~evi} iz Re gu la tor ne agen ci je za ko mu ni ka ci je.

Nakon pravne procedure i `albenog perioda tu`itelj o~ekuje njegovo ubrzo pojavljivanje pred pretresnim vije}em. U protekle ~etiri godine otkopani su posmrtni ostaci samo 704 nestala lica. Demantirala ju je pomo}nica ministra prostornog ure|enja Hanka Mu{inbegovi} podastrijev{i podatke o svemu ura|enom uklju~uju}i javne rasprave s podacima koji dokazuju da su bili pozvani predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava sa zadu`enjem kantonalnim da obavijeste i osiguraju u~e{}e predstavnika lokalne zajednice. Elvira Abdi} Jelenovi} je isto tra`ila u ime Odbora za prostorno ure|enje rekav{i da javne rasprave provedene u Sarajevu i Mostaru nisu bile dovoljne niti dobro organizirane. Osnovni razlog je bio to {to ni sedam proteklih dana nije bilo dovoljno da se parlamentarna ve}ina i Vlada usaglase o inicijativi za izmjene Zakona o sticanju prava na prijevremenu penziju po povoljnijim uvjetima koji se. odnosno za `ene dvije godine provedene u kontinuitetu u jedinicama Armije BiH ili HVO-a. F. koja je potvr|ena u srijedu pred kantonalnim sudijom za prethodno saslu{anje. godine prona{ao posmrtne ostatke 13 Srba. izra zio je zadovoljstvo dosada{njom realizacijom dogovora {estorke postignutog u decembru pro{le godine i istakao da je ostalo da na narednom sastanku. kazao je delegat Mu{i} mantirao pokazav{i Vladin prijedlog zakona kojim je oko tri miliona KM bilo planirano za povoljnije penzionisanje ove kategorije. [EHER^EHAJI] Strasbourg u prvom planu Za unapre|enje dobre privredne saradnje izme|u Republike Srpske i Njema~ke ima prostora i ubudu}e na tome treba raditi. kazao je Mu{i}. februar/velja~a 2012. Dom naroda je na mjesec dana odgodio usvajanje odluke o dono{enju prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za FBiH autocesta na koridoru 5c. U martu odluka o novih 500 povla{tenih penzija Otpu{teni vojnici uzalud ~ekali glasanje Treba li mi{ljenje Vlade za provo|enje odluke Ustavnog suda? Nakon tra`enja Kluba Hrvata da se o odluci o prostornom planu koridora 5c glasa po proceduri vitalnog interesa. pa kada su do{li u vo}njak. Na ministrovu opasku kako razmatranje izmjene Zakona tra`i zvani~no izja{njenje Vlade.Mi smo amandmanom na Zakon ostavili izvan prava ovu grupu. Dodik i Knotzova su ra zmijenili mi{ljenja i o najaktu el ni jim pi ta nji ma u Re pu bli ci Srpskoj i BiH. 6. I Josip Peri} je podr`ao zahtjev Kluba Hrvata. a zaklju~kom obe}ano ostvarenje tog prava grupi vojnika otpu{tenih iz VFBiH sa 40 godina starosti. gdje se trenutno i nalazi i gdje je ispitan po na{em zahtjevu. prenosi Srna. kojem }e predsjedavati predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. . 2010. Iz tog kluba ustvrdili su kako Ministarstvo prostornog ure|enja FBiH nije uva`ilo zamjerke lokalne zajednice – op}ina ^apljina i Ljubu{ki. tra`io je Klub Hrvata izraziv{i negodovanje trasiranjem autoceste u podru~ju Po~itelja i Blagaja. na{ao na dnevnom redu sjednice. {to najmanje odgovara grupi od nekoliko desetina ~lanova Udru`enja otpu{teni – razvoja~eni branitelji 31. glasanje po proceduri za{tite vitalnog nacionalnog interesa o njenom ostanku u dnevnom redu sjednice. Tihi}. op}ina Klju~. O sudbini ove izmjene delegati }e odlu~iti u nastavku sjednice u martu.946 tijela. “Zatekao ga je na ulaznim vratima.6 DOGA\AJI VIJESTI petak. [krbi}a optu`nica tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske.Finci i pitanje vojne imovine. iako se traga za jo{ desetak hiljada nestalih lica. [krbi} je iz Futoge. od kada postoji. automatskom pu{kom i u vojni~koj uniformi. OSLOBO\ENJE Skoro cijeli dan Dom naroda FBiH utvr|ivao dnevni red Srebrenici status kao Br~kom Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi} rekao je ju~er da bi Srebrenica trebalo da ima specijalni status kakav imaju Br~ko i Mostar. Skidanje ove ta~ke s dnevnog reda ili. pare su tu. u namjeri da ga li{i `ivota. Institut je godi{nje otkopavao samo 176 tijela. a ovim tempom taj posao ne}e biti zavr{en u narednih 50 do 60 godina. konstantovano je na sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika i ambasadora Njema~ke u BiH Ulrike Marije Knotz. do{ao pred ku}u [ukrije Medi}a u Sanici. s posebnim osvrtom na provo|enje odluke Suda u Strasbourgu u predmetu “Sejdi} i Finci”. javlja Srna. ne u~estvuje. On je ponovio da pitanje izbora u Srebrenici mora biti druga~ije rije{eno u odnosu na ostale op{tine u BiH. Institut je 2008. dok je pro{le godine identifikovao devet pripadnika srpskog naroda. koja je kasno popodne prekinuta. Zapadnohercegova~kog kantona i grada Mostara. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako. naredio mu da krene ispred njega upiru}i mu pu{ku u le|a. 2002. Jo{ mjesec za koridor 5c Na prijedlog Kolegija. Mu{i} je podsjetio na do da se o odluci Ustavnog suda ne tra`i mi{ljenje nego se ona mora provesti. Dakle. a zatim ga usmrtio samo 35 metara dalje od ku}e. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija Foto: A. koji su pred zgradom Doma naroda skoro cijeli dan ~ekali ishod parlamentarne rasprave. od kojih samo 28 Srba i potro{io 18 miliona KM. S. saznaje Srna u izvorima bliskim Institutu. ispalio mu je dva metka u glavu. uz otpremnine. ina~e. u protivnom. s otpremninama od 10 hiljada KM bi se zakonski izjedna~ili sa svojim komandantima i kolegama koji su. a da Dom nije glasao ni o jednoj od ta~aka o kojima se raspravljalo. Prona|eno samo 28 Srba Institut za nestala lica BiH identifikovao je u protekle ~etiri godine 3. onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. ostvarili i povoljnije penzije po Vladinim uredbama. ipak. onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. Optu`eni se brani iz Srbije Potvr|ena optu`nica za ubistvo civila iz Sanice Kantonalno tu`ila{tvo u Biha}u podiglo je optu`nicu za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv Milana [krbi}a. . te podnio inicijativu za tematsku sjednicu o koridoru 5c uz u~e{}e stru~njaka koji bi dali obja{njenja za sve sporne ta~ke. KAJMOVI] Odluka Ustavnog suda Izmjenom koju je predlo`io delegat Zijat Mu{i} provela bi se odluka Ustavnog suda FBiH i oko 500 biv{ih pripadnika Vojske FBiH otpu{tenih 2002. kazao nam je kantonalni tu`ilac Jasmin Mesi}. Iako je resorni ministar Vjekosalv ^amber tvrdio kako za ovo nema sredstava u bud`etu. u ~ijem radu. 1992. 26. 3. na|u rje{enje za provo|enje presude Sejdi} . [krbi} je time po~inio krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva” navodi se u optu`nici. Republika Srbija. Dodik i Knotzova razmijenili su mi{ljenja i o ostalim aktuelnim pitanjima u Srpskoj i BiH. U protekle ~etiri godine. kazao je delegat Mu{i}. zvanog Kozar. . Ovo korespondira i sa zaklju~kom Parlamenta FBiH donesenim uz Zakon iz juna 2011. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske saop{teno je. koji je ju~er boravio u radnoj posjeti Vukosavlju. Mu{i} je to de- (NI)KAKVI SMO LJUDI Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. Tihi} je rekao Srni da bi na sastancima lidera {est vode}ih politi~kih par tija u BiH trebalo da se na|e i pitanje primjene Izbornog zakona BiH u Srebrenici. a nismo smanjili iznos sredstava za implementaciju. i 2009. 24. 20 godina sta`a i najmanje tri. godine {est. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako. B. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija. da su sagovornici razgovarali i o pitanju okon~anja super vizije u Br~ko distriktu i rje{avanju pitanja imovine. njeno dono{enje odgo|eno za mjesec Skoro cijeli dan je trajala rasprava i usagla{avanje o dnevnom redu ju~era{nje sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH.Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. .

Cjelodnevno zasjedanje Vije}a ministara BiH Foto: D`. a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. Tako da }e to biti rije{eno u narednih nekoliko dana.Evropska komisija iza{la nam je u susret i pomaknula rokove koji su istekli 17. Naime. MVPBiH zadu`en je da do naredne sjednice Vije}a ministara pripremi cjelovitu analizu i ponudi odgovaraju}e rje{enje koje se odnosi na izdavanje viza za gra|ane Kosova. Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. odnosno. te da zna~i kraj agoniji radnika i preduze}a. Mostar. Rje{enje za IPA 2012. od 1992. ve} od danas ~elni ~ovjek Op}ine Zenica Husejin Smajlovi} i ste~ajni upravnik UTTD-a 21. Vize za Kosovo Prolongirano je i dono{enje rje{enja o imenovanju predsjedavaju}eg i ~lanova Odbora za unutra{nju politiku i ekonomiju Vije}a ministara BiH. Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. smatra da je sporazum zadovoljavaju}i. dok }e izjave jo{ 212 svjedoka biti uvedene u dokaze. On je naglasio da Finska putem produbljivanja institucionalnih veza izme|u dviju prijateljskih zemalja mo`e pru`iti zna~ajnu potporu na ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. kojem su prisustvovali federalni premijer Nermin Nik{i}. Tu`ila{tvo je najavilo da }e pred sudije tokom su|enja izvesti 148 svjedoka. prihvatilo je niz mjera i aktivnosti koje se odnose na ja~anje procesa evropskih integracija. premijer ZDK-a Fikret Plevljak. a s obzirom na to da se radi o veoma va`nim tijelima. Mladi} se optu`nicom Tu`ila{tva tereti. trebala je biti realizirana zaklju~no sa 31. u ime predsjedatelja Vjekoslava Bevande. i 28. te uzimanjem pripadnika me|unarodnih mirovnih snaga za taoce. Sastanak u Zenici Uspje{an dogovor oko 21. Nagla{eno je kako plan sadr`i 29 klju~nih mjera koje je nu`no provesti do juna ove godine. do 1995. Milanovi} najvjerovatnije prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. Zijad Kova~.OSLOBO\ENJE petak. posebice intenziviranja gospodarske i kulturne suradnje. Po jo{ nepotvr|enom protokolu posjete ovaj visoki zvani~nik Republike Hrvatske }e se po dolasku u BiH prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. Ovo je saop}io Zvonimir Kutle{a. u 11 ta~aka. decembar. decembra Postignut je kona~an dogovor oko zbrinjavanja 40 radnika zeni~kog Ugostiteljsko-trgova~kog i turisti~kog dru{tva 21. na~elnik Op}ine Zenica Husejin Smajlovi}. kazao je premijer Nermin Nik{i}. dok }e {est radnika s dana{njim danom po~eti raditi u Rudniku mrkog uglja Zenica. S tim u vezi DEIBiH je zadu`en za provedbu akcionog plana za adresiranje mape puta BiH u oblasti evropskih integracija. istakao je Zvonimir Kutle{a. Prema rije~ima ministra privrede ZDK-a Jusufa Durakovi}a. Milanovi} }e nakon razgovora s najvi{im zvani~nicima BiH posjetiti i ustanove koje je finansirala Vlada Republike Hrvatske. to u~ini `urno. Finska poma`e na evropskom putu Savjetnica predsjedatelja Vije}a ministara BiH @eljana Zovko primila je. predsjednik Sindikata UTTDa 21. januarom. za nekoliko dana Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. te nekoliko ministara kantonalne Vlade. sije~nja. ina~e. generalni tajnik Vije}a ministara BiH. odnosno da se iskoriste potencijali MVP-a u smislu komunikacija sa me|unarodnom zajednicom. ali mi jednostavno nemamo vremena za to. samostan te neke kompanije. odnosno skoro prije mjesec.Doma}in posjete je Vije}e ministara BiH. drugoj sjednici. KRIJE[TORAC Su|enje Mladi}u 14. maja Na ju~era{njoj statusnoj konferenciji u Haagu potvr|eno je da }e su|enje biv{em komandantu Vojske RS-a Ratku Mladi}u po~eti 14. ali se oni ne}e pojaviti u sudnici. Iako je bilo planirano. maja ove godine. ali }e se. decembar Asim Sunulahpa{i} }e zapo~eti posao na prenosu vlasni{tva zgrade hotela Rudar u kojem radi 21. Zovko je Metsou zahvalila na posjetu i po`eljela mu uspjeh u njegovoj diplomatskoj misiji. a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Elvedin Grabovica. za genocid u Srebrenici i jo{ sedam bh. Direkcija za evropske integracije (DEI) zadu`ena je da sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH koordinira kada su u pitanju IPA fondovi. Nemamo pravo da odga|amo rje{enja jer je Europska komisija ionako dala dodatne rokove i stoga i jeste zaklju~eno da se DIREKTORI Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula. po jo{ nepotvr|enom protokolu. teror nad civilima u Sarajevu dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem. Bilo je prijedloga na Vije}u ministara BiH da se da rok od 15 dana kako bi ta sporna pitanja bila rije{ena. nazivaju}i Tribunal pristrasnim i NATO sudom. op{tina. na pres-konferenciji odr`anoj u pauzi zasjedanja dr`avne Vlade.Cilj je bio da spasimo ljude i u tome smo uspjeli. Mi. bit }e rije{eni u narednih nekoliko dana. A. obe}ao je generalni tajnik Vije}a ministara BiH. Nermin Nik{i}: Uspjeli smo spasiti ljude . DOGA\AJI VIJESTI 7 Sjednica Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Milanovi} od ponedjeljka u BiH Novi hrvatski premijer Zoran Milanovi} boravit }e u BiH 27. februara kada }e posjetiti Sarajevo. . Ve} na narednoj sjednici Vije}e ministara BiH trebalo bi usvojiti i akcioni plan koji se odnosi na ubla`avanje negativnih efekata po BiH ulaska Republike Hrvatske u EU. biv{i na~elnik CJBa Trebinje. dio radnika }e biti uposlen u Studentskom centru Univerziteta u Zenici. 24. To je saop{teno ju~er poslijepodne nakon sastanka u sjedi{tu Zeni~ko-dobojskog kantona. Optu`eni Mladi} je rekao da sumnja da }e imati pravedno su|enje. tako i entiteti. i 2013. decembar. . TERZI] Dodatni rokovi . Veleposlanik Metso je istaknuo da je Finska zainteresirana za ja~anje veza s Bosnom i Hercegovinom. D. a njime je predvi|eno da dio radnika ostane da obavlja djelatnost u preduze}u. Generalni sekretarijat Vije}a ministara BiH zadu`en je da izradi poslovnike o njihovom radu.2014. biv{i na~elnik CJB-a Trebinje. radi obaveze dostavljanja istog Evropskoj komisiji. generalni tajnik Vije}a ministara Svi problemi koji su evidentirani u programiranju Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) komponenta I (Pomo} u tranziciji i izgradnja institucija) za BiH za 2012.Odlu~eno je da se izja{njavanje o toj to~ki odgodi za sedam dana s obzirom na to da je pristigao odre|eni broj primjedbi na dostavljeni materijal. februar/velja~a 2012. prije ovog ~ina. . saop}eno je iz Slu`be za informiranje Vije}a ministara BiH. Vitez i [iroki Brijeg. potvr|eno je Feni iz ove institucije. Tu`ioci }e za izvo|enje dokaza imati 200 radnih sati. predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda. Realizacija dogovora po~inje odmah. decembar – u ste~aju. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj. a u njegovu implementaciju bit }e uklju~ena kako dr`avna razina (Vije}e ministara BiH i Parlamentarna skup{tina BiH). Vije}e ministara BiH nije ju~er utvrdilo ekonomski i fiskalni program BiH za period 2012 . naveo je Kutle{a. Ova obaveza. progon Bo{njaka i Hrvata {irom BiH. u nastupni posjet veleposlanika Republike Finske za BiH sa sjedi{tem u Ljubljani Pekku Metsoa. akademije. na op}inu Zenica.

uz nadu da }e nove generacije doktoranata dati poticaj razvoju. Ka`e da se svakih pola godine Vije}e ministara BiH izvje{tava o stanju predmeta protiv BiH pred Sudom. smatra da najavljena rasprava treba biti {ire fokusirana. . . s demonstrantima u}i u zgradu PIO/MIO FBiH i ne}e je napustiti sve dok se mirovina 253 satnika HVO-a ne izravna s penzijama kapetana Armije BiH. Samir Omanovi}. februara (utozu istine. bradnim tekstom zakona o povoljni. Pomo} u tome nam mo`e biti stalna supervizija i koordinacija kako entitetskih.ne}i se. ka`e Puri}. Faruk ^aklovica kazao je da je UNSA bila i bit }e oslonac mira i prosperiteta. zatim problem nezakonitog pritvaranja. godine. ka`e Puri}. Do sada je na Univerzitetu u Sarajevu zavr{ilo 160.023 stana u FBiH. javlja Srna.Mi smo u fazi rje{avanja sistemskih problema. poslanik Nermin Puri}.Ju~er nismo FOTOGRAFIJA stolu kojega }e raspravljali o toj Nismo raspravljali posvetiti spofotografiji na o toj fotografiji na menutom zakojoj se. podsjetimo.8 DOGA\AJI VIJESTI petak. Zikreta Ibrahimovi}: Dugo smo pasivni Tra`e se 1. Jasmina ^akar. biolo{kih. bude li demonstracija. te staru deviznu {tednju u Ljubljanskoj banci i Investbanci Beograd. biti 1. Ipak. Ispred ulaznih vrata zatekli su Medi}a. Njime je predvi|eno da }e najve}a mirovina. Maja Mitra{inovi} . vidi i je prisustvozma. budu}i da su nezadovoljni ra. pa tako i parlamenata u provo|enju Konvencije o ljudskim pravima.Trebamo prestati biti pasivna zemlja koja }e na neki na~in primati “udarce” od Evropskog suda zbog svojih propusta i postati aktivna zemlja koja }e preduprijediti budu}e procese. {to nije blijeti 28. gdje mu je [krbi} pucao u glavu. . biv{i radnici i dioni~ari Agrokomerca. {to nam je bila du`nost od 2002. generalska. .Bruli}. medicinskih i ekonomskih nauka. podsje}a Ibrahimovi}eva. Ina~e. a o~ekuju se odluke vezane za presu|ivanje ratnih zlo~ina. na okruglom .slikali ispod zastave sa kukastim jama. Tu`ila{tvo Unsko-sanskog kantona tereti za ubistvo [ukrije Medi}a po~injeno u junu 1992. novi problem za BiH predstavlja povrat stanova. Koordinacija je u cijelosti odbacila ponu|eni tekst zakona.Ovo je veoma pozitivna inicijativa. OSLOBO\ENJE PREDMETI PROTIV NA[E ZEMLJE U STRASBOURGU Promovirano 11 doktora nauka U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu ju~er je promovirano 11 doktora iz historije umjetnosti. te nepostojanja u BiH ustanove za smje{taj neura~unljivih po~inilaca krivi~nih dijela. februar/velja~a 2012. ali ovim izvje{tajem je konstatovano da je prislu{kivanje vr{eno u skladu sa zakonom i to isklju~ivo po naredbama suda”. do{ao do ku}e [ukrije Medi}a u Sanici. “Pretpostavka krivnje bila je na policiji. rekao je Luji}. u vojnoj uniformi. op. Na ~ast doktora nauka promovirani su magistranti Asja Mandi}. “Naoru`an automatskom pu{kom. 5. godine. B. a od Vije}a ministara bit }e zatra`eno da napravi procjenu njihovih eventualnih implikacija na BiH. nakon ~ega su ga pu{kom uperenom u le|a odveli do vo}njaka. godine.900. dru{tva.kri`om. tako i dr`avnog Parlamenta. \. dr.232 magistranta.To je veliki predmet i ti~e se 1. Lejla Me{ali}. ka`e Ismet Harbinja. Najve}i broj odnosi se na neizvr{enje presuda doma}ih sudova. {to nam je bila du`nost od 2002. biv{eg pripadnika Vojske Republike Srpske. 24. No. shodno zaklju~cima sa nedavnih konferencija iz Interlakena i Izmira. podsje}a Zikreta Ibrahimovi} Dr`avni poslanici na jednoj od narednih sjednica raspravlja}e o stanju predmeta koji se protiv BiH vode na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. ~ovjek sa fotografije bojovni`enja ju~er je zaklju~ila kako }e ka HVO-a iz Bugojna {to su se odluku o mogu}im demonstraci. Ensar [ehi} i Almira Arnaut . Velma Pijalovi}. Potvr|ena optu`nica za zlo~in u Klju~u Kantonalni sud u Biha}u potvrdio je optu`nicu protiv Milana [krbi}a za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva po~injen u Klju~u. On ka`e da neki od predmeta iz Strasbourga imaju veliki zna~aj za BiH i kao primjer navodi slu~aj Sejdi} i Finci. tu`ilac Tu`ila{tva USK-a. ali ne otkupljenim stanovima. prosperitetu i daljem ja~anju bh. M. prenosi Fena. ka`e da ga je na ovakvu ideju podstakao veliki broj predmeta na Sudu u Strasbourgu koje su podnijeli gra|ani iz njegovog kraja. Ona isti~e da BiH ima sistemske probleme u smislu neprovedenih presuda. Koordinacija 16 bora~kih udru. pred kojom je ispunjavanje vladavine prava jedan od prvih koraka za zemlje koje te`e ka EU. . Koordinacija bora~kih udru`enja Federacije BiH O demonstracijama 28. R. vidi i predsjednik udruge vao i Ivan predsjednik koja je ~lanica Jur~evi}. On je. ka`e Zikreta Ibrahimovi}. Amila Kapetanovi}. Nihad Babovi}. tehni~kih. ispod kojoj se. Jur~evi} je obe}ao. Inicijator parlamentarne rasprave o slu~ajevima protiv BiH u Strasbourgu.Zanima me koliki je uop}e broj i kakva je struktura predmeta koji se pred Sudom u Strasbourgu vode protiv BiH. na ranih branitelja HVOnarednom sastanku }emo porazgovarati o tome. nestale osobe. od ~ega je preminuo”. {to je dobra pretpostavka za nastavak daljih aktivnosti u provo|enju ovog vida istra`nih radnji. ka`e Zikreta Ibrahimovi}. zamjenica agentice Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava. Presu|ivanje ratnih zlo~ina U januaru ove godine na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu vodilo se 1. Imamo slu~ajeve koji su ekonomske naravi i to mo`e donijeti nove probleme od kojih se mo`emo uhvatiti za glavu. Ovakva inicijativa nai{la je na odobravanje u Uredu agenata za zastupanje pred Sudom u Strasbourgu. te 2. [krbi}a. februara Na narednom sastanku }emo vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji. preudruge koja je Koordinacije dsjednik Ud~lanica Koordibora~kih ruge umirovljenacije bora~kih udru`enja nih i demobiliziudru`enja. Podsjetimo. Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima.500 KM (sada je oko 1.Berilo.Zanima me {ta mo`emo o~ekivati od predmeta koji su sad u toku. prvi put se neko ozbiljno zapitao {ta je sa na{im kompletnim nastupom pred Vije}em Evrope. Adis Balota. kazao je Jasmin Mesi}. ka`e Ismet Harbinja Prislu{kivali po zakonu [ef policije distrikta Br~ko Goran Luji} ocijenio je ju~er veoma va`nom potvrdu br~anske Skup{tine da je policija pro{le godine vr{ila nadzor i tehni~ko snimanje telekomunikacija u skladu sa zakonskim propisima. rekao kako se radi o fojem penzionisanju. a). Zanima me koliko gra|ani tu`e dr`ave i izgleda da se radi o velikom broju tu`bi. Ivan Jur~evi}: Je li sporan . Rektor Univerziteta u Sarajevu i promotor prof. predsjednik Udru`enja penzionera i vojnih osiguranika u FBiH.576 doktora nauka iz 44 nau~ne oblasti. Radi se o stanovima iz vojno-stambenog fonda. Preduprijediti propuste . ka`e Ibrahimovi}eva. koji je u me|uvremenu preminuo. Luji} je rekao na konferenciji za novinare da je to posebno va`no za budu}i rad policije po{to je potvr|ena zakonitost. BiH treba prestati primati “udarce” Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima. vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji. donitomonta`i. ali i da }e mirovina obi~nog vojnika biti manja nego je sada.000 studenata. ispod konu. rak). ve} nosiocima stanarskog prava.023 stana I dok je devizna {tednja kona~no sistemski rije{ena u BiH.700 predmeta. postoje predmeti vezani za Agrokomerc. na povrat stanova. [krbi} je zajedno sa Vladom Un~aninom. Ona podsje}a da je ve}e uklju~ivanje dr`ava. simbola fa{isimbola fa{izma i Sas tan ku zma i nacinacizma.a. A.

Ne polazi im to za rukom. na ju~era{njoj pres-konferenciji u Tuzli. . podsje}a {trajka~ki odbor. godinu ~ime je ugro`ena njihova egzistencija jer su. Jevi} je ispitan kao osumnji~enik Na su|enju ~etvorici optu`enih za genocid u Srebrenici. Sve {to je la`no. obja{njava kako se ne petljaju u rad Instituta niti su bilo ~ime nagovijestili kako bi htjeli da se ultimativno smanjuju procenti invalidnosti stradalnicima rata. dakle. Nakon pregleda. februar.5 posto. Kontroliraju ih LATINSKI KOJEG NEMA U trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka. Svjedok je kazao da ih je upitao da li im je tokom saslu{anja potreban advokat. {to je za devet `albi ili 2. a vi je o~ito imate. ministar MUP-a Tuzlanskog kantona Policajcima pet posto na platu To su oni koje svakodnevno vi|amo na terenu. godinu obezbije|ena su sredstva za pove}anje plata. nategnuti. jedan Bo{njak. nje plata svim bud`etskim korisnicima za 6. ne vrijedi.To smatram jednom vrstom pritisaka na rad MUP-a. Ka`u gdje i od koga su kupili nalaz. dok se u 12 slu~ajeva podnosioci `albi nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti. profesionalno. Na tr`i{tu je bilo i takvih papira na prodaju. veli dr. aprila 2012. lokalni ljekari nisu uklju~eni u procjenu invalidnosti ratnog vojnog invalida koji do|e na procjenu invalidnosti na institut. A.Do ~im. ljudi sve priznaju gdje i od koga su kupili nalaz. Bilo je.Radimo. ne tako davno. Odbrana Jevi}a je rekla da u transkriptu nije navedeno da je on upoznat o tome da je osumnji~en. ka`e on. ako su potpisali ugovor s nama. Stoga su ti procenti invalidnosti bili. nakon pregleda i u razgovoru.Preraspodjelom bud`eta MUPa za 2012. odnosno pove}anje koeficijenata toj kategoriji policijskih slu`benika. kao bud`etski korisnici. K.1 posto manje u odnosu na prethodnu godinu.Mi ovim amortizujemo udar na plate. koliko su ga platili. Ombudsmenu su se naj~e{}e `alili pripadnici hrvatske nacionalnosti. ali je odgo|en zbog progla{enja stanja elementarne nepogode uzrokovane snje`nim nevremenom. jedan Hrvat. po kojoj }e 850 policajaca i starijih policajaca u narednom periodu primati platu uve}anu za pet posto. ali su Jevi} i \uri} odgovorili da nije. odakle }e u organizovanoj koloni krenuti prema zgradi kantonalne Vlade u tehni~kom mandatu. ne mo`ete saznati koliko je njih ostalo bez invaliditeta. kako je pojasnio svjedok. 24. kada su svojevremeno i{li na ocjenu stepena invalidnosti. koje }e obuhvatiti i policijske slu`benike. a i dru{tvo je bilo naklonjeno bora~koj populaciji. kada se usvoji bud`et Tuzlanskog kantona. nekompetentni. Ja kao ministar ne}u dozvoliti bilo kakve pritiske na rad uprave policije. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku dva ljekara Instituta. od kojih je rije{eno 188 ili oko 80 posto. i takvih slu~ajeva. O pritiscima na Institut Hvali direktor rad Ministarstva za bora~ka pitanja FBiH. U tom slu~aju }e njihovo smanjenje iznositi 1. BE^IROVI] Dijagnoza . kazao je da je. godine u Banjoj Luci.OSLOBO\ENJE petak. godine. Institut morao da se bavi i desetinama nalaza na kojima je ispisana ista dijagnoza i imali su pe~at istog ljekara! Bego Guti}. kazao je Guti}. sve priznali.500 osoba. ostali bez pla}a. . koji je pozvan kao svjedok Suda BiH. odnosno pove}an procent invaliditeta. Ako pritisci na Institut narastu do te mjere. On se ju~er osvrnuo i na nedavno saop{tenje HDZ-a Soli Tuzla. eto. rekao bih. Vlada je u nacrtu bud`eta za 2012. ova uredba }e se primjenjivati od 1. pozvani su u ured Ujedinjenih nacija u Banju Luku jer su ranije identifikovani na videosnimku da su u julu 1995. cijeni direktor Had`iomerovi}. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku. godinu predvidjela i smanjeAmortizujemo udar na plate Policajci u {trajku ~ekaju pla}u Policijski slu`benici Livanjskog kantona najavili su da }e danas stupiti u {trajk zbog neusvajanja kantonalnog bud`eta za 2012. Radi se o najni`im ~inovima. Neki od ljekara bili su neprofesionalni. u trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka. lako otkrijemo. a vi je o~ito imate. ne vrijedi. Ante u Bukinju trebali biti poni`enje i uvreda za policiju. Ljudi su nam. koliko su ga platili U sklopu kontrole korisnika bora~ko-invalidske za{tite Institut za medicinsko vje{ta~enje zdravlja prekontrolisao je procent invalidnosti za oko 2. a niti jedan nije iz lokalne zajednice. Terenska kancelarija Institucije za ljudska prava BiH u Livnu otvorila je pro{le godine 237 predmeta po `albama gra|ana zbog kr{enja ljudskih prava ili sloboda. Takve podatke. Podsje}amo ga kako je njegov slu`benik (Jusuf [abi}) na sastanku s Predsjedni{tvom Saveza ratnih vojnih invalida rekao kako je “procent invalidnosti kod Bo{njaka prenapuhan” . No. Podsje}amo ga kako je.Ostali bez prava. bez obzira sa koje strane oni dolazili. i takvih slu~ajeva. Had`iomerovi}: Neki drugi bi da upravljaju Institutom Hrvati se najvi{e `alili Kancelariji ombudsmena u Livnu pro{le godine gra|ani {est op}ina Livanjskog kantona naj~e{}e su se `alili na rad pravosu|a i javne uprave. . . zna direktor Had`iomerovi}. ministar MUP-a TK-a. poru~io je Guti}. objektivno! Na{e je zapa`anje kako je za veliki broj osoba donesen krivi stepen invaliditeta. Naime. ljekari su im gledali samo medicinsku dokumentaciju. od Zijada Had`iomerovi}a. [ta se dogodilo s ljudima koji su na Institut dolazili s takvim nalazima? . Stoga smo ve}ini umanjili stepen invalidnosti. Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku. rade}i za tu`ila~ki ured Ha{kog tribunala.Svojevremeno su njihov invaliditet cijenile kantonalne ljekarske komisije i utjecaj lokalne zajednice na ljekare je bio veliki. ka`e on. Jean Gagnon. Nije bilo detaljnog pregleda. najavljeno je iz Sindikata radnika MUP-a. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka. koliko je dobilo umanjen. Jevi} i \uri}. istra`ivao zlo~ine u Srebrenici po~injene u julu 1995. To su policajci koje svakodnevno vi|amo na terenu. DOGA\AJI VIJESTI 9 Zijad Had`iomerovi}. a u kojem je navedeno da bi napadi na kape- lu sv. mo`emo dobiti samo u Ministarstvu za pitanja boraca FBiH. upozorava direktor Instituta.5 posto. direktora Instituta. koji su podnijeli 115 `albi. [trajk policajaca bio je najavljen za 8. biv{i istra`ilac Ha{kog tribunala je rekao da je optu`ene Du{ka Jevi}a i Mendeljeva \uri}a ispitao kao osumnji~ene 2000. Cijene su se kretale od tri do pet hiljada KM. niti }e. Had`iomerovi}. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici donijela odluku o izmjenama i dopunama uredbe o platama policijskih slu`benika. S. uglavnom zbog sporosti rje{avanja njihovih predmeta i nezakazivanja rasprava. . upoznat }u javnost o tome i re}i ko vr{i pritisak na Institut. Sada. . Recimo. No. kojeg je potpisao Mijo Kre{i}. Misle. bili u Poto~arima. kao i o pravima koja treba da ima. Policajci }e se okupiti u 11 sati ispred sjedi{ta MUP-a u Livnu. Kako je kazao Bego Guti}. ne ki dru gi bi da upravljaju Institutom. mogu i narediti {ta da radimo. Bilo je. eto. kazao je Guti}. zatim Bo{njaci 66 i Srbi 40. Sada nam je problem da ~ovjeka koji do|e na ocjenu invaliditeta natjeramo da se skine kako bismo ga pregledali. direktor Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravlja Veliki broj RVI-ja krivo je cijenjen Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku. O~ito je da nekom smetaju rezultati koje ovo ministarstvo u posljednje vrijeme posti`e. nekima i pove}ali. februar/velja~a 2012.

10 TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA KOMENTARI petak. du`ni smo i provoditi brojne me|unarodne konvencije i obveze kojih smo potpisnici. `ensku koaliciju. svjesno ili nesvjesno. okruglom stolu. prije raspisivanja pro{logodi{njih parlamentarnih izbora ih je bilo 25 posto (zahvaljuju}i. uglavnom. I Ili. Kao povod i. Da se razumijemo. gubimo dah. posljedicu intenzivnog djelovanja udru`enih `enskih frakcija stranaka koalicije. u ~itavoj regiji. no `ene. Ali. Nije sporno da su. Osim toga. le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. pa i prava rodna ma{inerija ~ija je prvenstvena funkcija provo|enje rodno osvije{tenih politika. nakon posljednjih parlamentarnih izbora neki bitni aspekti rodnih politika uvr{teni su u program Vlade RH. zapravo. Profesor Nerzuk ]urak na spo me nu tom okru glom stolu. regionalnim i me|unarodnim razinama. prije sve- niteljstva. okrugle stolove i simpozije odr`ane u Sarajevu kojima ne mo`ete izravno prisustvovati popratite naknadno u svojim domovima i u terminima koji vam bolje odgovaraju. tribine. nastupa s uskli~nom re ~e ni com: Van s vje ro na ukom iz {kola! Da sam bio tamo. U vrijeme komunisti~kog re`ima pojam javnosti bio je usko povezan sa samom dr`avom. U ranim devedesetima bilo je otprilike 5 posto `ena u Saboru. (pre)dominantnog polo`aja religije u bh. {to predstavlja veliki uspjeh i. kao kontrapunkt dr`avi. na vode}im politi- stanje je bilo zna~ajno lo{ije – samo 19. Jo{ zna~ajnije je pitanje promjene koncepta javne sfere. OSLOBO\ENJE Religija i dr`ava U Pi{e: D`evad HOD@I] Religija je odvojena od dr`ave. dodu{e po sje}anju – koji vi{e prili~i naslovnicama tabloida koje isklju~ivo zanima jeftino pove}anje tira`a: „BiH sekularna ili vjerska dr`ava“? Spomenutom skupu nisam mogao prisustvovati. kao pravo pitanje za spomenutu televizijsku emisiju poslu`io je nalaz do kojeg je do{la gospo|a Svetlana Ceni} o tome da je u pro{loj godini porastao iznos fi nan cij ske po mo }i ko ju je dr`ava izdvojila za potrebe vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. na vode}im politi~kim funkcijama. kao program. 24 posto `ena sjedi u Saboru. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave. nekako u smislu „Koliko je ostalo sekularne BiH?“ postavlja pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica u na{oj zemlji i u na{em politi~kom `ivotu. ponovno pomalo gubimo korak. dru{tvene ili bilo koje mo}i. primjerice u Hrvatskom saboru – stagnira. dakle. ko- ja vam. tako i u restrukturiranju i rebalansiranju pozicija politi~ke mo}i na svjetskim razinama. zakoni. gdje. sa ciljem zalaganja za integriranje rodnih politika u predizborne. zahvaljuju}i opet zamjenama jer su mu{ke kolege oti{le na. Nacionalni program za{tite i promicanja ljudskih prava te jo{ niz drugih zakonskih i podzakonskih no se ne mo`emo po`aliti da u Hrvatskoj nije stvorena struktura. {to je jo{ gore. u ovoj prilici bih htio podsjetiti. u ~itavoj regiji. mo`emo slobodno re}i. Imamo ve} @ drugi Zakon o ravnopravnosti spolova. u nekoj televizijskoj emisiji postavi zabrinjavaju}e. na djelu je stagna- GOST OSLOBO\ENJA Za{to i nadalje. u posljednjih 10-ak godina. Zakon o suzbijanju diskriminacije. a postizborno cija broja `ena na pozicijama sa kojih se odlu~uje. alarmantno pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica. {to je. U tom kontekstu i gledano unazad. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. Na hrvatskom primjeru. prije svega. Nacionalnu strategiju za za{titu od nasilja u obitelji. strategije – manje-vi{e funkcionira. Tako|er. februar/velja~a 2012. le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. Tako je nedavno na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odr`an jedan forum s naslovom – navodim. da uzgred ka`em. i ne manje va`no. Ili. upozoravaju}e. ali i regionalno gledaju}i. u spletu poznatih povijesnih i dru{tvenih okolnosti. tako|er ve} drugi Zakon o za{titi od nasilja u obitelji. kulturne. gotovo dojmljiv zakonsko-institucionalni okvir na planu rodne ravnopravnosti. Pri tome se ne smije zaboravi- ti da sa slomom komunisti~ke ideologije nismo imali posla samo s promjenom re`ima nego i sa promjenom uloge religije u javnom prostoru. Stvari se de{avaju ubrzano. naravno. kako prvenstveno u ekonomiji. dr`ave i dru{tva putem vjeronauke u {kolama i tome sli~no. {tavi{e. To je naprosto ~injenica koju svi znamo. Tako sam imao priliku slu{ati i izlaganje uva `e nog ko le ge pro fe so ra ]urka ~ije kriti~ko mi{ljenje i dru{tvenu intelektualnu anga`iranost ina~e iznimno cijenim. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. koja se na neki na~in podrazumijeva i sa kojom se bavimo ve} du`i niz godina – na nacionalnim.8 posto `ena izabranih direktno u Sabor. manje-vi{e povezuje i podudara s nadle`nostima dr`ave i drugog prema kojem se javnost pozicionira neovisno o dr`avnoj sferi. uglavnom. {to se i dalje de{ava? Za{to i nadalje. pozivaju}i se i na politi~ki program neke stranke u Poljskoj. U procesu demokratizacije na{eg dru{tva sada javnost sve vi{e valja razumijevati i konstituirati kao balansiraju}u snagu nasuprot dr`avi. ministarska ili druga mjesta u izvr{noj vlasti. mo`emo re}i da su napravljeni zna~ajniji pomaci. ~es to omogu}ava da mnoga javna predavanja. radi se. a posljedi~no i postizborne programe. Na regionalnoj razini – situacija je sli~na kada su u pitanju zakonski i institucionalni okvir – uredi. {to se mo`e promatrati sa vi{e aspekata i to prije svega u kontekstu globalne krize. Poku{ajmo proanalizirati to pitanje sa primjera Hrvatske. vrlo po hval no. me|utim. ideolo{kim „predumi{ljajem“. ~ini nam se svima da u posljednje vrijeme promatramo i odre|ene tendencije stagnacije. Gledaju}i sve to. naravno. zna~ajnijih pomaka nema. politike. s obzirom na njihove legitimne socijalne. pri je ne ko li ko da na TVBiH u politi~kom magazinu „Crta“ pod alarmantnim naslovom. i @ene u regiji – gdje smo ene ~ine vi{e od polovice svjetskog stanovni{tva. ako je to preciznije. formiran je i sustav dr`avnih institucija ~ija je svrha uvo|enje i provo|enje zakonskih mehanizama rodne ravnopravnosti na svim razinama. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. ba{ tamo gdje je takvu re~enicu. religija i dr`ava treba da budu odvojene. ve} ~etvrtu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova. poslove i aktivnosti. ugro`enosti sekularnog karaktera bh. jo{ smo prili~no daleko od dostizanja stvarne rodne ravnopravnosti i dru{tva stvarne paritetne demokracije. skup{tine gradova i `upanija. vjerske zajednice u BiH kao i u regionu u pro te klom raz do blju u ja vnom prostoru djelovale. nije ni ~udno da `ene preplavljuje rezignacija i da postaju sve vi{e nezainteresirane baviti se politikom kada sve ono dobro {to je propisano i za {to smo se te{kom mukom ovih proteklih go- . koje su napravile svoju vlastitu. fragmentarno i sporadi~no nego i u negativnom kontekstu i s ovim ili onim politi~kim i. gotovo munjevito u dana{njem „globalnom selu“ i ~ini se da mi. na tu re~enicu bih vjerovatno odgovorio: Van s takvom re~enicom s akademskog foruma. imamo prili~no razvijen. Me|utim. obrazovne i druge sadr`aje. nemaju polovicu politi~ke. nekih ve}ih. primjerice od dono{enja Pekin{ke deklaracije UN-a iz 1995. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? nas se svako malo neko sjeti da na nekom forumu. {to se danas ne{to popravilo. Kod nas se i u raspravama o religiji u dru{tvu jo{ uvijek u velikoj mjeri doga|a sukob dvaju razli~itih koncepata javnosti: jednog prema kojem se javnost. ali sam izlaganja ve}ine sudionika imao priliku pre gle da ti u re pri zi ra nom snimku televizije HEMA. Ukratko. I uspjele smo. za svaku ozbiljnu i relevantnu raspravu o polo`aju religije u bosanskohercegova~kom dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica moralo bi se imati u vidu da se religija u vremenu komunisti~kog re`ima u Jugoslaviji nalazila na margini dru{tvenog `ivota. ekonomske. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no…i da se usprkos bitnim programskim pomacima i dalje de{ava da broj `ena. stvar- ga. legitimirao politi~ar iz Poljske kojem se ne sje}am imena a na kojeg se u svom izlaganju vrlo temperamentno referira gospodin ]urak. Dr`ava je u stanovitom smislu imala monopol nad sferom javnosti. godine. Dapa~e. karitativne. dru{tvu. o 1-2 posto razlike u broju izabranih `ena. I ta pitanja naj~e{}e bivaju postavljena ne samo povr{no. kao i u svim komponentama dru{tva. ali na politi~koj areni. pravobra- ~kim funkcijama. Mi smo gotovo pola stolje}a `ivjeli u sekularnom dru{tvenom poretku koji je bio utemeljen na ideolo{kim postulatima marksizma. skup{tine gradova i `upanija. 24. tribini. prije svega. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no… Pi{e: Gordana SOBOL akata koji se mogu primijeniti na podru~je ravnopravnosti spolova. a. posebno na deklarativnim i legislativnim razinama. zamjenama). ona je legitimna. `ene.

ba{ ne cvjetaju ru`e i kada }emo se itekako morati boriti za zadr`avanje razine prava koja imamo danas. ipak. me|u ostalima. {ta su to vezirske ma hmudije!? Ono jelo koje ste. fo to gra fi san ispod je be ne svastike koju i Vi i ja mrzimo! No. reknem ja `eni. U takvoj perspektivi pitanje religije u ve}ini na{ih rasprava javlja se kao pitanje jo{ uvijek neostvarenog. pogotovo kada su u pitanju i dobivanje i preuzimanje ve}e odgovornosti na svim razinama. ravnopravno s drugim nevladinim organizacijama. zagovaranje. Sarajevo) ku{ali. bojovni~e moj! Kontam. rekao. te{ko!. ja jesam usta{a onoliko koliko to ~ovjek ~ijeg su zeta. a Oslo bo |e nje obja vi. `ene se mo`da ne snalaze najbolje u unutarstrana~kim zamkama i nadmetanjima ili jednostavno nemaju snage da se i na tom planu bore i dokazuju u jednom vi{emanje tradicionalno mu{kom okru`enju. a koje smo uspjele ugraditi i u sam program novoizabrane. jednako bitan. Hrvatima. va`na i. veli. upravo na primjeru Hrvatske. mo `e bi ti! Je sam us ta {a onoliko koliko to osoba ~iju su pe tna es to go di{ nju ses tri ~nu pola godine dr`ali zato~enu u logoru HVO-a. kada su u pitanju `ene i njihovoj polo`aj. juna~koga sina” . u znaku ideolo{kog i nacionalisti~kog nastojanja na prisvajanju. nego vrat! A Irfanov je problem {to }e savjetovati za 500 KM mjese~no! Sad. za savjetnika. . a me|u njima i neke koji su se borili za ovaj grad i ovu BiH! . i ho}e li njegovo ostvarivanje pomo}i ve}oj mo}i `ena. hem me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. nepostignutog osnovnog (dru{tvenog) priznanja religije. kulturne. Nejse! Mislio sam. pripadnika Armije BiH. stoga. eshatolo{koj perspektivi. Po tom se pru `im na oto man. One su. {iljim olovku }i. dru`e ministre. iako me je on molio. a proporcionalno obimu takvih svojih aktivnosti. . 24. poti~em iz siroma{ne radni~ke porodice. do aprila 1996. rekne ona. usta{a. no }e Irfan raditi na ugovoru o djelu i za 500 KM pomagati u sastavljanju spiska organizatora otpora! ^uj to! Sigurno je. Stoga }e biti zanimljivo promatrati. neke vi{e.Ma gdje si ti. fo to gra fi ju bo jo vni ka HVO-a iz Bugojna koji su se slikali ispod kukastog kri`a. novina napisala. religija i dr`ava treba da budu odvojene. no }e ga savjetovati.ba ^lan i ministar me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. al’ da sam terorista. Pitanje se ne odnosi na to kakav stav svako od nas ima prema religijskom bitku u njegovoj transcendentalnoj. uredima. odno sno oznake fa{ista!“ Malo mu. na`alost. nije {ija. ~esto sklonije baviti se neformalnim. Veli: . dogovore. Moramo ne{to mijenjati jer mi se ~ini da smo pomalo uspavane silnim zakonima. Ali. majku joj njenu. onomad i zajedno s kolegama (12. Uzmem si ~asopis Heklanje za po ~e tni ke. After noon. manipuli ra nju i ko ri {te nju po zi ci je mo}i koja (mo}) je u temeljnom pogledu kompromitiraju}a za njihovu izvornu misiju. ako ve} nisam. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave. proku`ili ste me! Razaram BiH! Najprije sam to ~i nio do bro vo ljno. 12. sve s pu{kom o ramenu. nevladinim i gra|anskim aktivizmom. A~kerovom gro bu. nerado. koja ovdje mogu postaviti samo u natuknicama. kona~no. kada se odre|uje tko }e biti na kandidacijskim listama i na kojim pozicijama?! Jedan od odgovora na taj problem le`i u ~injenici da unutarnji hijerarhijski ustroj politi~kih stranaka i nadalje le`i uglavnom u mu{kim rukama i ~esto predstavlja prepreku ve}em sudjelovanju `ena. karitativnim. mo`e biti! Dokaz da sam usta{a je i to {to sam radio intervju s pred sje dni kom FBiH (ge ne ra lom HV). religija javlja kao relevantna. ne}e Irfan pomagati tako {to }e drugu ministru i}i po }evape. ministre. Evo zore. izme|u redova. koliko }emo uspjeti ostvarivati svoje ciljeve. karitativne. socijaldemokratske Vlade. Ili. kulturnim. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? Ako se vjerske zajednice kao nevladine organizacije bave socijalnim. novinar jedva do~ekao. Evo. tre balo bi da objasnim za{to sam. moralnoj. “gnusno” slagao (eki. ~lanom Tima za Koordina ci ju re vi zor skih ti mo va (Hrvat). s obzirom na njihove legitimne socijalne. i u regionalnom smislu. Kad fakat! Zukan Helez. predsjednik udruge koja je u Koordinaciji bora~kih udru`enja FBiH. da sam „otvoreno stao na stranu Herceg-Bosne jer nikada“.becirovic@oslobodjenje. i makar znam kako izgledaju te vezirske mahmudije. Skontam. Tome me je u~io. poru~uje da sam usta{a! Mogao je vala re}i i da sam {upak. evo dana. red je i da “branim vojne odrede koji su nosili kukaste krstove” I to tako {to na|em. ka`e ministar. neke manje. zbunjeno pitam suprugu. svoj }u. razaram. A {to se teksta o nastradalim Bo{njacima u Vrbanji ti~e. kao da smo sve zajedno povjerovale }e se njihovim dono{enjem stvari same po sebi po~eti kretati u smjeru kojim mi to `elimo. poljubi. Napi{em da je Ivan Jur~evi}. obukav{i uniformu ARBiH. gdje se vi{e koriste njima bliskije tehnike kao {to su pregovaranje. kakvi su ovo noviteti? Tim prije {to supruga zna da ja naizust izgovaram sastav posljednjeg Centralnog komiteta SKJ. februar/velja~a 2012. poslove i aktivnosti. Ovdje je rije~ o religijskom bitku kako se on javlja u njegovom dru{tvenom kontekstu u kojem se. ministar Zukan ni je ma la za je ban ci ja! Hem je ~lan i ministar. premda ih je sijaset napisanih. politikama. sve zalijevaju}i viljemovkom i pivom za 260 KM bud`etskih para! Ja. Najprije sam. dolje desno!. treba mu i javno odgovoriti. ministar za bora~ka pitanja FBiH. financijsku i svaku drugu potporu dr`ave? To su. materijalnu. dru`e ministre. nerado. {iljim olovku. skakutao po sarajevskom Stupu. i nji ma tre ba da ti pri li ku da ka`u koju! Budu}i sam prevejani usta{a.restoran Park prin~eva. obrazovnim i drugim poslovima od dru{ tve nog zna ~a ja. Srbima. (Autorica je ~lanica Upravnog odbora Regionalnog `enskog lobija za jugoisto~nu Evropu i Parlamenta Hrvatske) rijeda. i Status SKBiH! Uzgred. usta{a moj.. . Mislim da se to u budu}nosti mo`e pokazati presudnim. odnosno socijalno djelotvorna ~injenica. Ne zbog toga {to Vi `ivite u Veseloj nego zato {to mi je svaki ubijeni civil.Ovo mi drug ministar. naime. rukujete s njim na sastancima kojima zajedni~ki prisustvujete.. mijenjanje strategija kada su u pitanju i privla~enje i dovo|enje nekih novih `ena koje `elimo vidjeti kao dio procesa. ~ini se kako u pogledu na polo`aj i ulogu vjerskih zajednica u na{oj dr`a vi i u na {em dru{tvu moramo odgovoriti na pitanje oko kojeg bi valjalo posti}i neku vrstu minimalnog dru{tvenog i politi~kog konsenzusa. Pi{em i o zlo~inima nad Bo{njacima. koji nisu ba{ zdu{no podr`avali reviziju boraca koju radite. ali i predstavnika institucija. ako je to precizni- je. strategijama. Problem je samo mo`emo li tako dalje? Jesmo li se umorile od stagnacije i tapkanja u mjestu? Moramo li ipak ne{to mijenjati u na{im pristupima? Mo`emo li potaknuti neke nove razgovore. a tamo. umre`avanje i sli~no. metkom u potiljak.OSLOBO\ENJE petak.Od jutros! Pi{e u Avazu! Strana osam. ~uje se skladba partizanske pjesme “Uz mar{ala Tita. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. da rastao sam i razvijao se u skladu sa Statutom SKBiH! Jebem li ga. „nisam objavio pri~u o stradanjima Bo{njaka u Vrbanji“! Plus „branim vojne odrede koji su nosili ku kas te krsto ve. Al’ me sve kopka to {to je najtira`nija i. Asafa i Bobana S danas? dina izborile (u {to su uklju~ene i zakonom propisane kvote). obrazovne i druge sadr`aje. pa zaklju~uje da je „Be~irovi} stao na stranu razara~a BiH“! . organizacijsku. Igmanu. kako mi ministar izme|u redova poru~uje. izuzetno zna~ajan. pogotovo u svjetlu ~injenice da sredinom slijede}e godine Hrvatska postaje integralni dio Europe. KOMENTARI POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA 11 P jo{ uvijek djeluju. ubili pripadnici HVO-a u trenutku kada je vozio kola Hi tne pomo- Pi{e: Asaf BE^IROVI] asaf. I u njoj. pla ni na ma oko Olova i Vare{a! I danas je. treba mi javno odgovoriti. kao i unutar politi~kih stranaka. Dakle. gnusno!) da je za ~etvrtog savjetnika anga`ovao Irfana Ljevakovi}a. {to se posebno reflektira i na njihovo pozicioniranje na izbornim listama. Religija je odvojena od dr`ave. posebno kada se do|e do onog klju~nog momenta – tj. fakat nerado i s osje}ajem ne lago de. Evo. a koja su legitimna. A danas vidimo da to nije tako. zanimljivu. sociolo{ki gledano. prava pi ta nja za sva ku od go vor nu ras pra vu o re li gi ji u na {em dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine. makar ga i “moji” ubili. ostaje samo mrtvo slovo na papiru. i mobitel kad mi zazvoni. Ja ne! Kako god. Vi se. sedam civila Hrvata. @ena me zagrli. Treskavici. Osim toga. imaju li pravo.A od kada sam to usta{a?. ne kad Vi po`elite. od ma ja 1992. Dakle. napisati kad ja budem htio. a koje danas nisu u dovoljnoj mjeri zainteresirane? Kako posti}i da i njima pitanja rodne ravnopravnosti budu u sferi njihovih interesa? Osobno zagovaram nove dijaloge izme|u politi~arki.. bi ram si mustru lahku. Nije. NGO-a. nekako me je sramota i pomisliti na njih – vidim svaki dan ljude koji po kontejnerima tra`e koricu hljeba. A ishod te borbe bit }e. Pritom }u navratiti i do naselja Vesela i napraviti pri~u o tome kako su pripadnici Armije BiH u Veseloj ubili. Vratim se ku}i s posla.. 2011 . na zakonsku. a.

SULTANOVI] Mimoi{li se sa ubicom Skupa sa Vehidom G. kako je potvr|eno iz sa ra jev ske po li ci je. ali i uzmu uzorci krvi i urina voza~a kamiona skania.ZIM udario [. OSLOBO\ENJE Maloljetnik ostao bez mobitela Rasvijetljena kra|a vozila u Srebreniku Slu`benici krim-policije Grada~ac u saradnji sa kolegama iz PU Gra~anica identifikovali su kradljivce golfa koji je “nestao” 10. potvr|eno nam je iz CJBa Banja Luka. Prema rije~ima Irfana Nefi}a. Jo{ vi{e iznena|uje ~injenica da je Bukvi} u svojoj radnji zaklan. koju je vozio Denis Hasanagi} (20) iz Ljubije. potvr|eno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. saznajemo. dok je vozilo prona|eno i bi}e vra}eno vlasniku. L. Vjerovatno su se Vehid G. Mi. te oborio `enu. zavr{io je u kanalu pored puta. a Elvir je si{ao u podrum gdje se nalazi spu`va na kojoj je Bukvi} znao da prilegne. Pretpostavka je da je ubica zaklju~ao vrata radnje dok je bio unutra. O doga|aju je obavije{ten de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. S.Doboj. prema radnji se uputio i Elvir B. vidio je da su vrata radnje bila otklju~ana.12 CRNA HRONIKA Nepoznati napada~ u srijedu je usred dana u Bolni~koj ulici u Sarajevu presreo i oplja~kao maloljetnog P. P. Na vratima je pisalo da se vlasnik nalazi u blizini i da se vra}a u 15 sati. voza~ je. Udes u Bistarcu kod Lukavca Poginuo Dino Ali} Ali} je. obavio de`urni kantonalni tu`ilac.. Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja Ubijen fotograf Mujo Bukvi} Mujo Bukvi} prona|en je zaklan u podrumu svog Fotostudija. jer je on bio zaklan od uha do uha” ispri~ala . sa slu`benicima Policijske uprave Lukavac. i da se to desilo 20-ak metara od policijske stanice u ovom naselju. januara u Srebreniku. no uvi|aj koji je ju~er obavljen trebao bi utvrditi da li i {ta nedostaje iz radnje. Zeki}eva je preminula na mjestu. je. ali i astru te u njegovoj putnoj torbi prona{li dva paketa spida ukupne te`ine 2. . Naime. koji je naredio da se izvr{i obdukcija tijela nastradalog. potrparola MUP-a Kantona Sarajevo policija je pozvana u 15. Vehid se uputio u obli`nji ugostiteljski objekat Bistro i naru~io }evape. Oko podneva Mujo je imao obi~aj piti kafu sa kom{ijom Vehidom G. a krenula je u prodavnicu u koju je nekoliko minuta ranije ZIM-ov kombi dostavio robu. obdukcije. Nakon uvi|aja tijelo ubijenog je vozilom KJKP Pokop odvezeno u prosekturu na Barama radi D. K. a policija radi na identifikaciji i pronalasku napada~a. policajci su pretresli Hasanba{i}evu ku}u u Ljubiji. Nju je kombijem Zeni~ke industrije mlijeka . te je pobjegao prije nego {to je Elvir B. rekli su da nisu nikad vidjeli takav stravi~an zlo~in. u mjestu Bistarac kod Lukavca. obojici nastanjenim u op}ini Gra~anica. (1989) i B. Zeki}eva je `ivjela u blizini mjesta nesre}e. 24.. ta. Kako je kasnije ispri~ao. kako nezvani~no saznajemo pukim slu~ajem umalo mogao biti otkriven.Prijedor u mjestu Omarska. S. a radi se o M. Nakon par minuta do Bukvi}eve radnje oti{ao je Elvir. Kom{ija Vehid G. oteo mu mobitel i udaljio se. skrenuo udesno. kao i obi~no ju~er do{ao do Bukvi}eve radnje. februar/velja~a 2012. sa ubicom mimoi{li u svega nekoliko desetina sekundi. [okirani gra|ani Ubistvo Muje Bukvi}a {okiralo je stanovnike ovog sarajevskog naselja.10 sati i u fotografskoj radnji zatekla be`ivotno tijelo 67-godi{njaka ubijenog o{trim predmetom. D. kako bi se utvrdilo da li je eventualno bio pod dejstvom alkohola. pre{ao u lijevu traku. Protiv njih }e biti podnesen izvje{taj Kantonalnom tu`ila{tvu Tuzla. Ju~er u zeni~kom naselju Jalija Kombijem usmrtio pje{akinju Voza~ je priveden u slu`bene prostorije policije radi uzimanja uzoraka krvi. a potom i pregazio. Ljekari lokalnog Doma zdravlja smrt Ali}a su konstatovali na mjestu udesa. Tijelo ubijenog iznose iz fotografske radnje Foto: [. Hasanba{i} je. petak. koji je Ali} poku{ao da pretekne. Ali} je. preti~u}i audijem. Nakon saslu{anja. Kamion. Oni koji su Muju vidjeli. ali su ona. Kombi se kretao unazad. koji su ubijenog znali kao po{tenog i dobronamjernog ~ovjeka koji se fotografijom bavio od prije ra- “Ne znam kako je neko mogao tako ne{to uraditi. iz Zenice. bio na vratima Bukvi}evog Fotostudija. Priveden 21-godi{njak iz Ljubije Uhva}en sa spidom Adis Hasanba{i} (21) iz Ljubije kod Prijedora uhap{en je u srijedu nakon {to je policija kod njega prona{la dva kilograma spida. Aida Zeki} (66) poginula je ju~er ujutro u udesu koji se dogodio u Ulici Jalimamov put u zeni~kom naselju Jalija. bio suvoza~ u opel astri. tu`ilac je Osnovnom sudu Prijedor uputio prijedlog za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora Hasanba{i}u. pre{ao u lijevu traku te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret. Uz saglasnost banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva te po naredbi nadle`nog sudije. na njegovo iznena|enje. dok je voza~ kamiona pro{ao bez ve}ih povreda. mada je. te prijete}i no`em. B. S. K. Kako nam je potvr|eno u Tu`ila{tvu TK-a. Za sada nije poznato da li se radi o zlo~inu iz koristoljublja. (1987). vlasnik Fotostudija u Ulici Omladinskih radnih brigada do broja sedam u sarajevskom naselju Dobrinja II ju~er popodne je brutalno ubijen u svojoj radnji. a ubica je prijateljima ubijenog ispred nosa pobjegao iz radnje [ezdesetsedmogodi{nji Mujo Bukvi}.053 kilograma spida i mobitel. presreo maloljetnika. D. uposlenik ovog ugostiteljskog objekta kako bi kucanjem na staklo dozvao Muju Bukvi}a za kojeg je mislio da se nalazi u podrumu. Razbojnik je. kada je audijem 80 udario u kamion skania. povukao ulazna vrata. a koju su slu`benici Odjela krim-policije SJB-a Prijedor i Sektora krim-policije CJB-a Banja Luka zaustavili na magistralnom putu Banja Luka . i vidio da je Vehid G. te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret Trideset{estogodi{nji Dino Ali} iz @ivinica smrtno je stradao u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er ujutro dogodila na magistralnom putu Tuzla . Sa mjesta udesa Uvi|aj je na mjestu nesre}e. do{ao da potra`i fotografa. kako bi se utvrdilo da li je bio pod dejstvom alkohola. Elvir je fotografa na{ao pokrivenog. Vehid je prijatelja potra`io u radnji. i Elvir B. S. da ru~a dok se Bukvi} ne vrati. kako bi Ali} izbjegao sudar sa skanijom. na njegovo ~u|enje bila zaklju~ana. Za sada policija nema osumnji~enih. Me|utim. Vidjev{i to. preti~u}i kamion u vlasni{tvu firme Mepas iz [irokog Brijega. najvjerovatnije. je vlasnica jednog ugostiteljskog objekta na Dobrinji.

upitao {ta je s njegovom krivi~nom prijavom koju je zbog navodnog uzimanja mita od 30. koji je vje{ta~io audi Q7. Hod`i} je ponovio da su plja~ka{i u{li u Cargo-centar i zatra`ili {efa. banjalu~koj Ulici Starine Novaka. Me|utim.Nisam uspio da dobijem odgovor da li spomenuti plja~ka{ u ruci dr`i ne{to. kao i Milan Marjanovi} (62). navodi da su optu`eni u predmetu Turkovi} Muamer Zahitovi}. za {ta se terete Turkovi} i ostali. koji je nekada pripadao Predsjedni{tvu BiH. podsje}amo.OSLOBO\ENJE petak. . Hilmija Ma{ovi}. kojeg je dr`avni tu`ilac ^avka ispi ti vao o ka ra kte ris ti ka ma ure|aja oduzetih od Turkovi}a. Hod`i} je dodao kako je shvatio da je rije~ o plja~ki tek kada je vidio da se vre}e s novcem ubacuju u d`ip. rekao je da se Turkovi}a sje}a iz tog perioda jer je nekoliko puta sjedio u ovom restoranu sa jednom `enom. upu}en je da se o tom konsultuje sa svojim advokatom Fahrijom Karkinom. Elmedin Kobiljak. ju~er se nije mogao sjetiti jesu li to bili ba{ oni. kojim predsjedava sudija Izo Tanki}. koji je. svjedokstru~na osoba i uposlenik FUP-a na mjestu informati~ara. zapaljen nakon {to je iskori{ten za plja~ku dva i po mi li ona KM iz Car go-cen tra Turkovi} i advokat Fahrija Karkin na ju~era{njem pretresu [ta je sa prijavom? Turkovi} je ju~er Sudsko vije}e Suda BiH. uposlenica je po~ela dozivati pomo}. rekao je ju~er u Sudu BiH na nastavku su|enja za nekoliko monstruoznih ubistava i druga te{ka krivi~na djela prvooptu`eni Zijad Turkovi}. godine. L. kori{tenom u plja~ki. te Turkovi} i Mithat Zahitovi} tra`ili od Zuli}a da na ime Muamera Zahitovi}a prepi{e 12. Njegovo posjedovanje obi~nim gra|anima nije dozvoljeno. a drugi kupio. in`enjera Svjedok Sabahudin Maka{ U zapaljenom audiju. izja vio je da je vje {ta~enjem potvr|eno da potpis na ugovorima o prometu vrijednosnih papira pripada Nijazu Zuli}u. Drugim rije~ima. ali i sa dvo ji com mu {ka ra ca.17 posto dionica fabrike Klju~. kako se navodi u optu`nici. Ismet Katana. kojem je pritvor odre|en zbog nano{enja te{kih povreda. Jedna duga cijev je bila u gepeku. One nisu izgorjele jer vjerovatno nije bilo dovoljno kisika za plamen. U optu`nici se navodi i da su to u~inili upu}uju}i mu verbalne prijetnje i pokazuju}i mu pi{tolje zataknute za pojas. U Bosanskoj Gradi{ci uhap{en je Mihajlo Kalini} (26). 24. Dk.Ovi ure|aji mogu ometati signale opsega 800. a tri u drugom dijelu vozila. Ju~er je dovr{eno ispitivanje D`emala Hod`i}a.Turkovi}a sam upamtio jer je jednom zaboravio mobitel po koji se vratio i poslije toga sam vi|ao njegovu fotografiju u novinama.900 megaherca. vje{tak grafolo- . op. Njegov zadatak je bio da utvrdi da li jedan od plja~ka{a u desnoj ruci dr`i klju~. godine bio zaposlen u restoranu Trattoria Due. a nije isklju~io mogu}nost da je takvo ne{to mogu}e i sa fiksnim ometa~em. elektrotehnike Remzije Gu{i}a. kojem je banjalu~ki Osnovni sud odredio pritvor zbog kra|e. Vizit-kartice . Vje{tak protivpo`arne za{tite Muris Dizdar. op. Zoran Ga{i} (40). Me|utim. 13 Troje uhap{enih po potragama Pozivi u pomo} otjerali napada~a Maskirani razbojnik upao je u srijedu u trgovinu “Sanja” koja se nalazi u . centra Sarajevskog aerodroma. CRNA HRONIKA Policija CJB-a Banja Luka u srijedu je privela tri osobe za kojima su raspisane potjernice. zapravo generi{u {um koji ometa signal mobitela u zatvorenoj prostoriji. optu`eni za vo|enje zlo~ina~ke organizacije kazao da bi takav ure|aj. tada{njeg direktora Cargo-centra i sada{njeg optu`enika u ovom predmetu. . kazao je Dizdar. voza~a na Me|unarodnom aerodromu Sarajevo i svjedoka plja~ke. pojasnio je Gu{i}. fiksni ometa~ kupio sam kako me ne bi prislu{kivali vrsni haker tu`ilac Oleg ^avka i Almir D`uvo (direktor Obavje{tajno-sigurnosne agencije. odvela Emina Vuki~evi}. S.a). ~ije posjedovanje gra|anima nije dozvoljeno. Utvrdio sam da je vozilo posuto zapaljivom te~no{}u iznutra i izvana i onda zapaljeno upotrebom otvorenog plamena. potvr|eno je iz CJB-a Banja Luka.Audi se nalazio u biv{oj kasarni Ned`ari}i. {ke struke i uposlenik MUP-a KS-a. O. op.a). Katana je kazao da je vje{ta~enjem utvr|eno da sva ~etiri potpisa pripadaju Zuli}u. Prvooptu`eni je ovo rekao tokom saslu{anja vje{taka elektrotehni~ke struke dipl. u sarajevskom naselju Saraj-Polje. Gu{i} je rekao da se prenosni ometa~ signala mo`e puniti u automobilu. U svom ranijem iskazu Maka{ je na fotografijama osoba koje su mogle sjediti s Turkovi}em prepoznao svjedoka pokajnika Isljama Kalendera i Suada Glavini}a (u ranijem postupku pravomo}no oslobo|enog optu`bi za u~e{}e u plja~ki. od radnice zatra`io da mu preda novac. . Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [titio sam se od ^avke i D`uve Uz obja{njenje da je pokretni ometa~ signala dobio uz audi koji je nekada koristilo Predsjedni{tvo BiH. 1. na|ene ~etiri automatske pu{ke Me|unarodnog aerodroma Sarajevo 5. a forenzi~ari su u njemu prona{li i ~etiri duge cijevi . rekao je odgovaraju}i na pitanja tu`ioca ^avke. te prijete}i no`em. U gepeku smo prona{li i vizit-kartice na ime Jasmin Bahto (od kojeg je auto otet. Me|utim. prona|en je u Banjoj Luci. I opet }u ga kupiti da me ne bi prislu{kivali. ju~er je kazao da je od Tu`ila{tva BiH dobio naredbu da analizira snimke videonadzora iz Cargo- Prijetnje i pi{tolji Sabahudin Maka{. nakon ~ega ih je do Nijaza Zubana. Policija je izvr{ila uvi|aj. kazao je kako je to vozilo u potpunosti izgorjelo. Ure|aji koje jo{ zovemo d`ameri (jammer). dodao je Turkovi} i objasnio da se fiksni ometa~i signala koriste i u pozori{tima ili drugim zatvorenim prostorima kako ljudima koji su zaboravili isklju~iti mobitele oni ne bi zvonili. opet nabavio?! . niti vas neko mo`e nazvati na mobitel niti vi ikoga mo`ete zvati. februar/velja~a 2012.Taj drugi. te traga za razbojnikom.Pokretni ometa~ signala za mobitele dobio sam prilikom kupovine blindiranog audija. nakon ~ega je plja~ka{ istr~ao iz trgovine i pobjegao bez plijena u nepoznatom pravcu. .a). U optu`nici se. decembra 2007.automatske pu{ke. za kojim je na snazi bila centralna potjernica raspisana zbog kra|e. kazao je Maka{.800 i 1. ali i izvan nje. koji je 2007.000 eura uputio protiv ^avke.

ali i nelegalna gradnja. 250-011 123. Raport iz porodili{ta DE@URNI TELEFONI MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122. U sklopu zelene turneje elektri~nog automobila „na dm utika~“ ju~er su stanovnici Me|ugorja imali priliku saznati prednosti ovog ekolo{ki u potpunosti prihvatljivog i jeftinijeg na~ina prevoza. ka`e Mula}.2012. Aktivnosti CZ-a Poplave su jedan od naj~e{}ih uzroka klizi{ta. Miralem Mula} ispred mape na kojoj su obilje`ena klizi{ta OKOMKAMERE U Me|ugorju ispra}ena dm zelena turneja dm zelena turneja uvod je u kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ koja }e biti provedena od 1. Profissimo. dm zelena turneja povod je i za podsje}anje i motivisanje gra|ana na ekolo{ki prihvatljivo pona{anje prilikom kupovine. Dontodent. Dodaje da Civilna za{tita Tuzle ve} provodi odre|ene aktivnosti kako bi se sprije~ile eventualne poplave i klizi{ta. postoji li prijetnja da se ove godine ponovi slu~aj iz Crvenih Njiva? Drugi faktori „Na to je te{ko odgovoriti. decembar 2010: Klizi{te progutalo ku}u porodice Salki} kao {to su ^aklovi}i. ku}nih ljubimaca te foto i bebi programa neprekidno se pro{iruje i nadogra|uje inovativnim i ujedno ekolo{ki prihvatljivim proizvodima. No. a u cilju smanjenja broja jednokratnih vre}ica odba~enih u okoli{. Dan za{tite prirode i Dan o~uvanja okoli{a. razgovarali smo sa Miralemom Mula}em iz Zavoda za urbanizam Op}ine Tuzla. Das gesunde Plus. gdje }e im se na zanimljiv na~in prezentovati neki od aktuelnih ekolo{kih problema te zajedni~ka nastojanja u pronalasku alternativa i rje{enja. ne bi trebalo biti pojava te vrste. Tako dm green city project zapo~inje dm zelenom turnejom i nastavlja se kroz niz doga|anja na Dan planete Zemlje. a ovih dana se snijeg ubrzano otapa. i 2010.313 klizi{ta. do 30. Gornja Tuzla… Klizi{ta u ovim mjestima dr`imo pod budnim okom” . ljepote. pesticida. zatim nelegalno se gradilo… Dakle. Centar. Sloveniji. ugodna i moderna atmosfera prostora te izrazito povoljne cijene iznimno kvalitetnih proizvoda itekako opravdavaju slogan TU SAM ^OVJEK. Tako su ju~er svi dm kupci u Me|ugorju za kupovinu iznad 20 KM dobili pamu~ni ceker na poklon. mnogo drugih faktora je dovelo do aktiviranja klizi{ta. kao {to smo imali 2001. Sirovine tih proizvoda se pa`ljivo prera|uju s ciljem da se sa~uvaju vitalni sastojci i puno}a originalnog okusa. Kruna projekta je dodjela dm green city nagrade kojom se odaju priznanja najistaknutijim pojedincima i kompanijama na polju ekolo{kog anga`mana. U objektivu na{e kamere ju~er su se na{li radnici koji odvoze snijeg sa Trga `rtava genocida u Srebrenici.O. dm zelena turneja uvod je u novu dm kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ kojom }e dm i gra|ani imati priliku zajedni~ki doprinijeti o~uvanju okoline tokom aprila 2012. Imamo iskustva u Tuzli da kada padne u intervalu od 30 do 50 litara po kvadratnom metru. prema rije~ima na{eg sagovornika. Organska hrana dobra je za ljude i okolinu jer je zasnovana na ekolo{kim principima proizvodnje koji izbjegavaju upotrebu vje{ta~kih hemijskih sredstava poput vje{ta~kih |ubriva. dm je tako|e poznat i po posebnom asortimanu {iroke palete proizvoda koje odlikuje visok kvalitet i najpovoljnija cijena pod nazivom moja marka. prema dosada{njim iskustvima. U skladu s izvornom idejom o~uvanja okoline i zdravijeg na~ina `ivota ju~er su kupci u Me|ugorju imali priliku prisustvovati i degustaciji Alnatura Bio proizvoda koji se mogu kupiti isklju~ivo u dm prodavnicama te su proizvedeni od poljoprivrednih sirovina na bazi ekolo{kog uzgoja. Ali. aditiva i medicinskih proizvoda. I ponuda najpoznatijih kvalitetnih robnih marki iz podru~ja zdravlja. Gornja Tuzla… “U slu~aju nekih ve}ih padavina. 24. imamo intenzivnije aktiviranje i reaktiviranje klizi{ta. . Denk mit. godine. i to u mjesnim zajednicama ^aklovi}i. Ovih dana je krenulo uklanjanje i odvo`enje snijega iz centralnih dijelova grada. “Radi se o mjesnim zajednicama Crvene Njive. Ipak. Tu padavine nisu bile uzrok“ obja. Uz to. Zavod je odredio 16 prioritetnih lokacija koje predstavljaju najve}u prijetnju gra|anima. doma}instva. a jedina energija koju }e elektri~ni automobil XD Concept kompanije DOK_ING XD koristiti na putu dugom 1. a stru~njaci ka`u da se na ~ak 23 posto povr{ine op}ine Tuzla nalaze klizi{ta. TU KUPUJEM . entuzijasta. decembra 2010. On navodi da dosta faktora uti~e na pojavu klizi{ta. M. babylove. fotografe. postoji mogu}nost reaktiviranja klizi{ta. Voza~ki tim Mario Petrekovi} i Marko Lasi} Nered demonstrirali su na~in punjenja nesvakida{njeg automobila ispred dm prodavnice u Me|ugorju na adresi Sivri}a bb. OSLOBO\ENJE Skoro ~etvrtina op}ine le`i na klizi{tima Ho}e li se ponoviti U tuzlanskom naselju Crvene Njive 5. godine aktiviralo se klizi{te koje je u nezapam}enoj tragediji progutalo ku}u u kojoj se nalazila ~etvero~lana porodica Salki}. umjetnika i kreativaca ~ija je motivacija o~uvanje prirode i svih njenih ljepota. ali vrijedan dio vi{e od 2. kao zdravom na~inu `ivota. a preko 70 litara imamo jo{ intenzivnije aktiviranje. Crvene Njive? Najve}a prijetnja od pokretanja klizi{ta nalazi se na 16 lokacija. godine u svim dm prodavnicama dm zelena turneja ju~er se iz Me|ugorja otisnula put @eneve. O tome trebaju li gra|ani strahovati od aktiviranja klizi{ta. Uklanjanje snijega Zaposlenici tuzlanskih komunalnih preduze}a su tokom snje`nih padavina uglavnom uklanjali snijeg sa glavnih saobra}ajnica u gradu i puteva u naseljima. imamo umjereno aktiviranje klizi{ta. Ovaj asortiman je jedinstven i mo`e se kupiti samo u dm prodavnicama. 282-436 124.400 dm prodavnica {irom Evrope u kojima ljubazno i stru~no osoblje. O dm drogerie marktu 43 dm prodavnice u BiH mali su. Jessa i druge. Tu se ranije vr{ila eksploatacija pijeska. U Me|unarodnoj godini energetske u~inkovitosti dm se pridru`io organizaciji dm green city projecta u sklopu kojeg }e provesti nekoliko inicijativa u svrhu okupljanja {to ve}eg broja gra|ana na dm green city doga|anjima. slikare. Naj~e{}i uzrok su padavine. muzi~are. a predstavlja seriju doga|anja kojima je ideja vodilja senzibilizirati {iru javnost o ekolo{ki osvije{tenom djelovanju te u sklopu nekoliko doga|anja okupiti umjetnike. alverde. dm zelena turneja na svom }e putu do @eneve poruke o ekolo{koj odgovornosti.14 TUZLANSKA KAPIJA petak. februar/velja~a 2012. evidentirano je jo{ 589 lokacija na kojima bi se moglo pojaviti klizi{te.415 kilometara do jednog od najposje}enijih svjetskih sajmova automobila jeste ona iz obi~nog priklju~ka na struju kakav postoji u svim doma}instvima. godine” isti~e Mula}. kompanije i pojedince koji kroz svoj `ivot i rad nalaze inspiraciju u prirodi. Tuzla danas le`i na 1.kroz koji dm odra`ava svoju poslovnu filozofiju. Centar. snio nam je Mula}. jer je to bila specifi~na lokacija. 5. Tako na policama dma potra`ite robne marke Balea.311-510 303-500 282-411 280-738 38 32 DJEVOJ^ICA DJE^AKA U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 70 beba. Austriji i Njema~koj. dm green city project Green city project nastao je inicijativom grupe pojedinaca. Pripremio Samir KARI] .4. Samo jedna osoba je pre`ivjela. promovisati i u gradovima u Hrvatskoj. Kada je u pitanju 50 do 70 litara.

februar/velja~a 2012. 24. OGLASI 15 .OSLOBO\ENJE petak.

.........26..538.......... ni izvo|a~i radova na pelje{kom mostu nisu ispunili uvjete iz ugovora..52 KM Akumulirano u fondu za jackpot . KOLO SUPERLOTO-A OD 22..862...2. Grupa nevladinih organizacija pozvala je ranije ju~er Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine da ispita navode FHP-a u vezi sa mogu}om odgovorno{}u Dikovi}a za ratne zlo~ine na Kosovu i u BiH.lutrijabih..16 REGION VIJESTI petak. koja }e tra`iti pun konsenzus svih politi~kih aktera...50 KM Fond za dobitak druge vrste 15%: ... SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA J.. neisplativo da pristanu na tzv.. ka`u...40 KM Fond za dobitak treće vrste 20%: ............ No...... Vlade.Nije to toliko alarmantno.. gradnje dr`avne Hrvatske ceste imaju svoje kontraargumente..... 1. po modelu Srbije.. Jadranka DIZDAR Izbori na Kosovu te{ko izvodljivi Dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanovi} ka`e da se izbori na Kosovu ne mogu provesti bez pune saglasnosti me|unarodnih faktora na Kosovu.... problemati~nim smatraju tvrdnju splitskog Konstruktora o pretrpljenoj {teti od 50 milijuna kuna jer je od cijele logis- tike i mehanizacije na mjestu gradnje mosta........424........60 KM Fond dobitaka 60%: ... izjavio je zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari}. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5....90 KM 1.. Skup{tine i predsjednika dr`ave. Po njima........00 KM 0......... onda nam jedino ostaje da postignemo sporazum sa me|unarodnim misijama na Kosovu.............937..02.. Ekonomski stru~njaci savjetovali su tada da se svi radovi na gradnji mosta odmah stopiraju.52 KM DOBITNI BROJ JOKERA JE NEMA NEMA 2 8 57 456 3 4 3 5 JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka broj dobitaka Iznos NEMA J...... 24... Izvo|a~i radova su jo{ ranije najavili tu`be i naplatu penala zbog zastoja radova. ali mislim da Crna Gora treba da ima dijalog sa autenti~nim Bo{njacima i da prestane da..000....... ali se ve} tada prognoziralo kako bi cijena gradnje mogla biti ~ak dvostruko vi{a zbog gradnje prometnica preko Pelje{ca.00 KM Nagradni font 50%:... kazao je on..... {to je bio zahtjev gra|evinara...... Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:.689...5..... i ovdje medalja ima dvije strane.. Tvrdi se da spomenuti konzorcij tra`i od{tetu od dr`ave u iznosu 119 milijuna kuna.3... Za Vladu premijera Zorana Milanovi}a (SDP) to je Zukorli} kritikuje i Crnu Goru Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli} ocijenio je da se samo spominjanje Sand`aka u Crnoj Gori tretira kao antidr`avni ~in.. tu`io je investitora gradnje Hrvatske ceste zbog {tete pretrpljene obustavljanjem gradnje ovog objekta........... jer nije bilo novca......90 KM BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA Dobici Broj dobitaka 1....2....00KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-A UZ 04.. ali se ve} tada prognoziralo da }e cijena biti ve}a projekt koji sigurno nije me|u prioritetima.... prometni stru~njaci i danas tvrde kako je zamisao o izgradnji pelje{kog mosta ~isti besmisao.......529..80 KM Akumulirano u fondu za jackpot: ..000.. Ako ve} sa Albancima ne mo`emo da se dogovorimo o tom pitanju..... On je u intervjuu za ju~era{nje podgori~ke Dnevne novine naveo da crnogorske vlasti ne ispunjavaju obavezu preuzetu pred referendum o nezavisnosti Crne Gore da se garantuje Sand`aku pravo na prekograni~nu regiju. proizvodi poltrone.....646........130......02....40 KM Fond za ostale dobitke: ...56.ba gdje... a prije dvije godine Hrvatskim cestama bilo je.. Zukorli} je kazao da je u Crnoj Gori pritisak na Bo{njake daleko manji nego u Srbiji......godine Dobitak sa 6 pogodaka .80 KM Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30%:.40 KM 47 68.361...P.......79. Tu`ba nesu|enih izvo|a~a radova temelji se na tvrdnjama da su zbog gradnje pelje{kog mosta anga`irali ljude i tehniku ali im je nemogu}e bilo izgraditi ugovoreno.6... takođe. KOLA SUPER LOTA OČEKIVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKERA 131.....00 KM O igrama na sreću Lutrije BiH možete saznati na www. jer za po~etak gradnje nisu ishodili ni gra|evinsku a niti lokacijsku dozvolu......28 KM Jackpot ukupno:....80 KM 811 7... registrirano postavljanje samo jednog kontejnera... a sigurno je da ne}emo.......... ..2012. Tra`e od{tetu od 119 milijuna kuna (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Vrijednost investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura.9....50 KM Fond za dobitak prve vrste: ... vrste (2 broja): Broj dobitaka 6. pa su pretrpjeli materijalnu {tetu koja se mjeri.00 KM 207. Pelje{ki most je vjerojatno dosad najsporniji infrastrukturni objekt u Hrvatskoj.02. vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2.... Sarajevo 23....424........20 KM Lutrija BiH..2.56 KM Ukupna uplata za boju: .. Konzerviranje Kao u svakom sporu.JACKPOT: - DOBITNA BOJA: CRVENA 05 13 24 27 35 43 Fond dobitaka za odaberi boju Fond za dobitak prve vrste ....... navodno. vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3..... koji je izvo|a~ radova na pelje{kom mostu..656...............50 KM Fond za dobitak četvrte vrste 35%: . februar/velja~a 2012.........90 KM 10..16.10 KM Jackpot ukupno:........ vrste (1 broj): UKUPNA UPLATA: ......926.000... januara saop{tilo da ne postoji bilo kakav osnov za sumnju u krivi~nu odgovornost Dikovi}a za ratne zlo~ine.JACKPOT: DOBITNA KOMBINACIJA 4..00 KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 04.... KOLA od 22....293..................... pla}eni zastoj radova....117. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1 2..232....832... milijunima kuna.......... iako je Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine 25............P..... Taj poziv uputilo je 14 nevladinih organizacija.70 KM Jackpot ukupno: .......162..60 KM Fond dobitaka 70%: ....... Ministar odbrane Dragan [utanovac je u potpunosti odbacio navode FHP-a.... Uz to........2012.. Konzorcij hrvatskih gra|evinskih tvrtki Konstruktor-Hidroelektra-Viadukt.6.. On je za B92 rekao da je odluka o odr`avanju lokalnih izbora na sjeveru Kosova. 4.. naveo je Zukorli}. možete provjeriti i eventualne dobitke... OSLOBO\ENJE Izvo|a~i podnijeli tu`bu zbog zastoja gradnje pelje{kog mosta Prijava protiv na~elnika General{taba Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije stigla je krivi~na prijava Fonda za humanitarno pravo protiv na~elnika General{taba Vojske Srbije Ljubi{e Dikovi}a... Za vrijeme biv{e hadezeove Vlade iz dr`avnog prora~una u po~etku je izdvajana suma novca dovoljna samo za konzerviranje ve} izvedenih minimalnih radova...60 KM 77.... i formalni investitor Hrvatske ceste tvrde da ni Konzorcij nije ispunio svoje obaveze Skupa prometnica Vrijednost ove investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura (oko 2 milijarde kuna). vrste (4 broja): Broj dobitaka 4...2012 godine .....848..788.803....862. Postupak se vodi pred stalnim arbitra`nim sudi{tem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu.5.. ali da se i u njoj kroz takozvane tajne policijske strukture vr{i presing ili potkupljivanje ljudi koji su aktivisti bo{nja~kog nacionalnog pokreta. dodav{i da u Crnoj Gori ne postoji politi~ka opcija koja ima jasno izra`ene stavove za koje se on zauzima... navodno... GODINE Dobitak sa 6 brojeva .51..... prije svega politi~ka....129.30 KM 35 27 43 24 13 05 5 7 Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Ukupna uplata Loto 6/45: ..86.. Po~etak radova ugovoren je za maj 2008.... a most je trebao biti izgra|en u roku od ~etiri godine....

Spisak du`nika On je dodao da ranija vlada Boruta Pahora u prora~unu za ovu godinu. zbog ~ega bi mogla do}i u pitanje i isplata plata u javnom sektoru krajem godine. godine. Pregovori Beograda i Pri{tine u Bruxellesu Ta~i: Srbija }e priznati Kosovo Premijer Kosova Ha{im Ta~i ocijenio je ju~er da }e Srbija. Pri{tinski dnevnik je na svom portalu prenio samo izvode iz intervjua s Ta~ijem koji se ti~u pitanja regionalnog predstavljanja Pri{tine {to je na Kosovu izazvalo o{tre rasprave. nije planirala oko 220 miliona eura za plate u javnom sektoru. predstavnici Hrvatskog saveza udruga proizvo|a~a mlijeka zatra`ili su od premijera Zorana Milanovi}a da smijeni ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu. rekao je Jan{a. U veliku sudnicu zagreba~koga @upanijskog suda kao svjedoci su pozvani Branko Hora~ek. Opozicija protiv modela koji prihvata Ha{im Ta~i . Ta~i je poslije posjete zamjenika ameri~ke dr`avne sekretarke Williama Burnsa Pri{tini rekao da je postignut dogovor da se Kosovo na regionalnim skupovima predstavlja sa fusnotom u kojoj }e se navoditi Deklaracija o nezavisnosti Kosova od 17. Sve opozicione parlamentarne partije na Kosovu su se izjasnile protiv pominjanja Rezolucije 1244 VS-a UN-a u fusnoti prilikom predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima. .7 miliona kuna.Odlu~ili smo pritisnuti ko~nicu i vi{e nijedna vlada ne}e mo}i tro{iti vi{e od onoga {to nam omogu}avaju prihodi. nastavljaju prosvjede. ali je dodao da je Jan{a tra`i utvr|ivanje odgovornosti vode}ih ljudi u bankama Ugovor s MOL-om bio u interesu Hrvatske Su|enje biv{em premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu. 24. a niti sredstva za kamate koje ove Veliko zadu`enje . ali da mo`e biti postignut kompromis oko navo|enja Rezolucije 1244 i mi{ljenja Me|unarodnog suda pravde. priznati kosovsku nezavisnost. kojega se u objedinjenom postupku tereti za ratno profiterstvo u aferi Hypo te za primanje 10 miliiona eura mita od ma|arskoga MOL-a. prora~una. novim dogovorom u Bruxellesu. . februara 2008. U ovom trenutku Slovenija ne treba tako drasti~ne mjere {tednje kao Gr~ka. a gra|ane pozivaju na bojkot Dukatovog mlijeka.OSLOBO\ENJE petak. postali bismo u nekoliko godina socijalni i gospodarski bolesnik u centru Evrope.U zadnje tri godine Slovenija se zadu`ila za iznos godi{njeg godine dospijevaju u sklopu servisiranja vanjskog duga. jer je kao pravni savjetnik u sklopu pregovora s MOL-om to naplatio ~ak 2. te veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu. Dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova jedan je od uslova da Srbija u martu dobije kandidaturu za ~lanstvo u EU. Mljekari tra`e smjenu ministara Ogor~eni privo|enjem 29 prosvjednika ju~er u no}i. Predstavnici srbijanskih vlasti naveli su da pominjanje Deklaracije o nezavisnosti Kosova nije prihvatljivo. Istovremeno. {tednja samo 50 posto rje{enja za izlazak iz gospodarske krize i da drugu polovicu treba osigurati davanje inicijativa za otvaranje novih radnih mjesta i investicijske olak{ice. mi{ljenje Me|unarodnog suda pravde o progla{enju nezavisnosti Kosova i Rezolucija 1244 SBUN-a iz 1999. koji je na optu`eni~koj klupi u slu~aju Spice zbog sumnje da je s biv{im menad`erima Podravke i njihovim poslovnim partnerima o{tetio koprivni~ku prehrambenu tvrtku.Srbija prihvata Deklaraciju o nezavisnosti Kosova. Zajednica udruga seljaka Slavonije i Baranje (ZUSSB) zatra`ila je ostavku ministra unutarnjih poslova Ranka Ostoji}a. kazao je Ta~i u intervjuu za ju~era{nji Expres. rekao je Jan{a u du`em razgovoru za privatnu televizijsku stanicu Info-TV u srijedu nave~er. Jan{a se zalo`io da se utvrdi odgovornost vode}ih ljudi u bankama i dr`avnim preduze}ima za slabe odluke u pro{losti. ali ako bismo tako nastavili. REGION VIJESTI 17 Te{ko ide sastavljanje prora~unskog rebalansa Slovenci bez plata? Janez Jan{a tvrdi da je njegova vlada zatekla veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu Slovenski premijer Janez Jan{a izjavio je da je njegova vlada zatekla gore stanje na podru~ju javnih finansija od onoga koje je prikazivala prija{nja vlada. me|u ostalim. Kako su najavili na konferenciji za novinare. najavio je da }e njegova vlada insistirati na javnoj objavi poreskih du`nika te da }e sa [vicarskom nastojati posti}i bilateralni sporazum kako bi depoziti Slovenaca u toj zemlji bili oporezovani i upla}eni u korist slovenske poreske uprave. i odvjetnik Zoran Markovi}. biv{i ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva. Markovi} je tvrdio da je promjena me|udioni~arskog ugovora bila u interesu Vlade s obzirom na promjenu vlasni~ke strukture od trenutka kada je MOL u hrvatsku naf tnu kompaniju prvi put u{ao kao strate{ki par tner. dok je Rezolucija 1244 bila mrtva i ostaje mrtva. ju~er se nakon vi{esedmi~ne pauze nastavilo ispitivanjem novih svjedoka. Suca je posebno zanimao honorar kojeg je Markovi}ev ured dobio od Vlade. Mljekari nagla{avaju kako Jakovini vi{e ne vjerujuju i s njime ne `ele pregovarati. februar/velja~a 2012.

24.18 OGLASI petak. OSLOBO\ENJE . februar/velja~a 2012.

OGLASI 19 .OSLOBO\ENJE petak. 24. februar/velja~a 2012.

da ih ubijate. bili su pripadnici Tre}e zrakoplovne marinske brigade. afganistanski vojnik se pridru`io protestima i otvorio vatru na strane vojnike. OSLOBO\ENJE Nastavljeni protesti zbog paljenja Kur’ana Talibani pozvali na Irak: Desetine mrtvih u bomba{kim napadima Najmanje 50 ljudi je poginulo. {tenju talibana. a 17 ranjeno od po~etka protesta. ameri~koj bazi isto~no od Kabula koju su u~esnici protesta napali. prenosi Fena. njene snage su po~inile te{ka. 24. “Helikopteri su se sudarili u udaljenom dijelu kompleksa za vojnu obuku Yume”. prenio je Tanjug. Izraelski mediji prenijeli su prekju~er upozorenje Rusije protiv napada na Iran jer bi to imalo katastrofalne posljedice. utvrdila je komisija. koji su bili u helikopterima Cobra i Huey. U pismu ameri~kog {efa dr`ave se navodi da }e biti poduzete mjere kako bi se izbjeglo ponavljanje ovakvih incidenata. Avigdor Lieberman . a najvi{e u podru~ju sjeverno od prijestonice. prenosi RTS. prenosi Fena. zapaljen gre{kom. kao i optu`be da je Iran izveo nekoliko bomba{kih napada. Oko 400 demonstranata bacalo je kamenje i zapalilo vi{e automobila u bazi norve{kog bataljona u sjevernom Afganistanu. Za{tita svete knjige “U cilju za{tite svete knjige treba da hrabro napadate vojne baze agresora i njihove konvoje. Marinci. velika i sistemati~na kr{enja ljudskih prava”. a sedam osoba je ranjeno kad su u~esnici demonstracija napali ameri~ku bazu u okrugu Kogijani u provinciji Baglan. sa sjedi{tem u Miramaru u ju`noj Kaliforniji. “Ove operacije su. prenosi Fena. gdje je otvoreno talibansko predstavni{tvo. prenosi RTS. U izvje{taju je objavljena lista od 38 zatvorskih centara u 12 gradova u kojim je komisija dokumentirala slu~ajeve mu~enja. Pokrenuta je istraga o nesre}i. dok je jedan afganistanski vojnik. On je neuspjeh Me|unarodne atomske agencije u Teheranu ove sedmice ozna~io razo~arenjem. gdje je u eksplozijama autobombi. navodi se u novom izvje{taju o stanju ljudskih prava u Siriji koji je ju~er objavila me|unarodna istra`na komisija UN-a. Izraelski mediji prenijeli su i izjavu zamjenika glasnogovornika State Departmenta Marka Tonera koji je rekao da se SAD blisko konsultiraju s Izraelom o politici te zemlje u odnosu na iranski nuklearni program. Nesre}a se desila u blizini grada Yume tokom vojne vje`be. isti~u}i da je vjerski materijal. ~iji je cilj da se zapo~nu mirovni pregovori sa SADom. tre}i dan zaredom. osudila je istra`na komisija. talibani su pozvali na ubijanje stranih vojnika u Afganistanu. U drugim dijelovima Iraka ubijeno je 10 ljudi. a u januaru 72. portparol ISAF-a je samo odgovorio da demonstracije traju i u toj provinciji. saop}ili su ju~er zvani~nici. komisija je u svom prvom izvje{taju zaklju~ila da su sirijske snage reda po~inile zlo~ine protiv ~ovje~nosti brutalno gu{e}i pobunu protiv postoje}eg re`ima. odgovornost izraelske vlade. taj doga|aj ne}e uticati na pregovore u Kataru. . Zapovjednik ameri~kih snaga u Afganistanu general John Allen je naredio da se provede istraga o ovom incidentu. od kojih je dvojicu usmrtio. Kada je u augustu 2011. Ratne igre Iran je optu`io Izrael da ubija njegove nuklearne stru~njake u okviru ratne igre. ambasador je dodao da je Izraelu dozvoljeno da ~ini zlo~ine neka`njeno. prenosi Fena. “Od novembra 2011. koji optu`uje Malikija da ho}e da marginalizuje sunitsku manjinu i u~vrsti svoju vlast. Najve}i broj stradao je u prete`no {iitskim kvar tovima Bagdada. uzet iz biblioteke pritvorske jedinice pored baze Bagram. ubijanje stranih vojnika Afganistanski vojnik ubio dvojicu vojnika NATO-a • Demonstranti napali bazu norve{kog bataljona Protesti zbog paljenja Kur’ana u ameri~koj vojnoj bazi Bagram u Afganistanu nastavljeni su i ju~er. je iranski ambasador pri UNu Muhamed Haze. povezani sa ubistvom vojnika NATO-a. usmrtio dva vojnika NATO-a na istoku zemlje. saop{tila je policija. Na~elnik ameri~kog general{taba Martin Dampsey upozorio je ove sedmice da bi izraelski napad u ovom trenutku bio nesmotren. Me|unarodne snage NATO-a u Afganistanu (ISAF) saop{tile su da su dva njena pripadnika ubijena kad je na njih otvorio vatru afganistanski vojnik u isto~noj provinciji Nangarhar. a vi{e od 200 povrije|eno u seriji bomba{kih napada koji su ju~er ujutro izvedeni {irom Iraka. koji su po~eli u utorak zbog paljenja Kur’ana. Napadi na prete`no {iitske mete u~estali su otkako se vlada {iitskog premijera Nurija al-Malikija okrenula protiv istaknutih pripadnika sunitskog politi~kog bloka Iraqiya. saop}ilo je ju~er afganistansko predsjedni{tvo. a sedam je ranjeno kad je policija otvorila vatru u okrugu Deh Ravud u jugoisto~noj provinciji Uruzgan. zarobite. Najmanje tri osobe su ubijene ju~er na protestima zbog paljenja Kur’ana. Ukupno je 12 Afganistanaca ubijeno. Na zapadu zemlje poginuo je jedan Afganistanac. je pri~injena minimalna {teta. U pismu upu}enom Vije}u sigurnosti UN-a. budu}nost dr`ave Izrael. prenosi Fena. februar/velja~a 2012. ali je rekao da to nije iznena|enje. Dok je afganistanski predsjednik Hamid Karzai apelovao na Afganistance da ne pribjegavaju nasilju zbog paljenja Kur’ana. “Djecu i dalje samovoljno hapse i mu~e u zatvoru”. tako da se nikada vi{e ne usude na uvrijede sveti Kur’an” navodi se u saop. Tako|er su pozvali i pripadnike snaga sigurnosti da krenu u borbu protiv stranih vojnika. Od po~etka protesta ubijeno 12 Afganistanaca. Pregovori Mada su pozvali na ubijanje stranih vojnika. Afganistanski MUP za najmanje jedno ubistvo okrivio je strane ~uvare u kampu Phoenix. a 17 ranjeno Reuters Izvinjenje Baracka Obame Predsjednik SAD-a Barack Obama se u pismu upu}enom predsjedniku Hamidu Karzaiju izvinio afganistanskom narodu zbog paljenja primjeraka Kur’ana u jednoj ameri~koj bazi. tu~ete i o~itate im lekciju. U decembru je ubijeno 80 djece. “@elim izraziti najiskrenije `aljenje zbog incidenata o kojim sam izvije{ten” napisao je Obama i dodao da je gre{ka napravljena zbog . talibani su u srijedu za AFP rekli da iako najo{trije osu|uju skrnavljenje Kur’ana. odvrativ{i da to nisu njihova posla. Izraelski ministar vanjskih poslova o mogu}em napadu na Iran Lieberman: Ne}emo PODLE]I PRITISKU Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman izjavio je da Izrael ne}e podle}i pritisku SADa i Rusije u odlu~ivanju da li da napadne Iran.20 SVIJET VIJESTI petak. Lieberman je odbacio sugestiju da }e ameri~ka i ruska upozorenja protiv udara na iranska nuklearna postrojenja uticati na odluku Izraela. postavljenih pored puta i napadima naoru`anih osoba. ubijeno 22 ljudi. Norve{ki ambasador u Kabulu Tore Hatrem rekao je za Reuters da niko nije povrije|en i da Sudar helikoptera u Arizoni Sedam ameri~kih marinaca poginulo je u sudaru dva helikoptera u Arizoni. napisala je komisija koja je saslu{ala 136 novih `rtava od novembra pro{le godine. javio je AFP. UN: Te{ka kr{enja ljudskih prava u Siriji Sirijska vlada o~ito nije uspjela za{tititi svoj narod. dobila mandat Vije}a za ljudska prava UN-a. Vi{e od 500 djece je ubijeno od po~etka pobune u mar tu 2011. saop}ili su marinci. {to uklju~uje i to da }e odgovorni odgovarati. nepa`nje. On je naglasio da je sigurnost gra|ana Izraela. Govore}i za drugi kanal izraelske televizije. Prema izjavama svjedoka i zapadnih vojnih izvora. a negirao je da je sam odigrao ulogu u nedavnim napadima na izraelska diplomatska predstavni{tva u nekoliko zemalja. “Iran je pretrpio teroristi~ke napade u kojim je ubijeno nekoliko nuklearnih stru~njaka”izjavio . Upitan da li su protesti. saop{tio je portparol provincijske vlade Sajed Maruf Hamdarad. Dva demonstranta su ubijena. koji se pridru`io protestima. dio op}e ratne igre koju taj re`im vodi protiv Irana” ocijenio je Haze.

budu}i njema~ki predsjednik Joachim Gauck. okupilo oko 130. To je u na{im genima” rekao je Putin . Komunisti~ka partija je organizovala skup koji je okupio vi{e od 2.500 ljudi. Ravnodu{nost ima razaraju}e dejstvo”. a kancelarka Angela Merkel se jasno stavila na stranu `rtava i obe}ala razja{njenje zlo~ina. glumci. na kojem se. Merkelova se izvinila porodicama `rtava.000 . Putinu }e to biti tre}i predsjedni~ki mandat. poru~io je ruski premijer i predsjedni~ki kandidat Na mos kov skom sta di onu Lu`njiki odr`an je veliki skup podr{ke kandidaturi ruskog premijera Vladimira Putina za predsjednika Rusije. predsjednik parlamenta koji obavlja i funkciju predsjednika Njema~ke Horst Seehofer. prenosi Srna. prenosi B92. jednog Grka i jedne njema~ke policajke. Miting su obezbje|ivale jake policijske snage. Ne}emo nikome dozvoliti da nam name}e svoju volju. ali ugledni spor tisti. a oko samog stadiona bio je parkiran veliki broj autobusa. Ispitivanja javnog mi{ljenja pokazuju da je Putin i dalje favorit na predsjedni~kim izborima koji }e se odr`ati 4. “Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari. je Pu tin na mi tin gu ko ji je odr`an pod sloganom Odbranimo zemlju. februara.OSLOBO\ENJE petak. zajedno sa oko 1. Ako pobijedi na izborima. marta. do 2007. na ceremoniji kojoj su prisustvovali ~lanovi porodica `rtava. februar/velja~a 2012. opozicioni prvaci. parlamenta i Saveznog ustavnog suda. u govoru okupljenima. SVIJET VIJESTI 21 Veliki miting u Moskvi Putin: Pobjeda nam je u genima Uhap{eno 70 ljudi Na mitingu podr{ke ruskom premijeru i predsjedni~kom kandidatu Vladimiru Putinu u Moskvi ju~er je privedeno 70 dr`avljana Uzbekistana koji su poku{ali da ostave utisak da ljudi dolaze na miting za novac. ali i oni iz drugih gradova Rusije. Informativna slu`ba MUP-a navodi da su uhap{eni poku{ali da okupe na stadionu Lu`njiki emigrante iz zemalja Zajednice nezavisnih dr`ava za 600 rubalja i da poka`u da ima dosta u~esnika na mitingu. kojima su gra|ani Moskve Njema~ka: Po~ast `rtvama neonacista U Berlinu su ju~er predstavnici vlade. organizovano dovezeni na predizborni skup podr{ke Putinu.000 ljudi Reuters i okoline. Do{li smo da ka`emo da volimo Rusiju” dodao . “Deset zapaljenih svije}a i deset uga{enih `ivota. Uga{enih hladnokrvnim ubistvom. Imamo na{u volju i to nam je uvijek pomagalo da budemo pobjednici. U Moskvi su se odr`ala jo{ ~etiri skupa u ~etvrtak. rekla je Merkelova. Mi smo pobjedni~ka nacija. a za koje se tereti.200 gostiju. Na skupu podr{ke Putinu okupilo se oko 130. ljudi. me|u kojima i oni turskog porekla. Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari i da nam name}e svoju volju.000 ljudi. prenosi Tanjug. neonacisti~ka }elija iz Zwickaua. predstavnici vladaju}ih par tija. “Simboli~no je {to smo se okupili 23. krajem pro{le godine otkrivena. Odr`ana su jo{ dva manja skupa. Jedan ~ovjek je nosio transparent na kojem je pisalo: “Satjerali su nas po nare|enju poslodavca” . jer ih je istraga pogre{no sumnji~ila u pojedinim slu~ajevima i obe}ala da }e sve u~initi na rasvjetljavanju ubistava izvr{enim od 2000. muzi~ari i drugi. prema procjenama ruske policije. na Dan branilaca otad`bine. 24. jer smo mi za{titnici otad`bine. On je pozvao na ujedinjenje sve one koji Rusiju smatraju svojom domovinom. Grupi se na du{u stavlja ubistvo osam Turaka. Privedeno je ukupno 70 ljudi. a na skup ultranacionalisti~kih Liberalnih demokrata do{lo je vi{e od 1. odali po~ast neonacisti~kim `rtvama teroristi~ke grupe iz Zwickaua.

te otpisi goodwilla i imovine. Raiffeisen Bank International AG Pove}ali dobit za sedam posto Preliminarni rezultati za finansijsku 2011. tako|er mnogoljudne dr`ave Brazil. Broj pretplatnika se razlikuje od broja fakti~kih korisnika. precizirala je {vedska kompanija. Me|u pet zemalja sa najve}im rastom broja korisnika su.5 posto. godinu. . RBI je generisala dobit prije poreza od 1. tvornica i opreme u jugoisto~noj Evropi. Ekonomija 17-~lane eurozone u ovoj }e se godini smanjiti za 0. Indonezija i Banglade{. stoji u prognozama Evropske komisije objavljenim ju~er. ispostavlja se da 60 posto stanovni{tva koristi mobilnu telefoniju. OSLOBO\ENJE BiH Privreda eurozone na putu je nove recesije. godini.3 milijarde eura za pro pa lu akvi zi ci ju DT-ovog ame ri ~kog ogranka u transakciji ~ija je vrijednost trebala iznositi 39 milijardi dolara nije uspjela nadoknaditi negati van utje caj tih tro {ko va. ~ime je osjetno sni`ena prethodna procjena EK-a iz novembra 2011. objavila je telekomunikacijska kompanija Ericsson. Prema prora~unima Ericssona. po{to jedna osoba mo`e da ima vi{e brojeva mobilnih telefona.3 posto. is ti ~u u DT-u. generalni direktor RBI-ja. jasno fokusiranom na centralnu i isto~nu Evropu. posebno Gr~koj. a pripisuje se ponajprije energetskim tro{kovima i pove}anju indirektnih poreza. “EU je na putu privredne stagnacije u ovoj godini.34 MILIJARDE EURA Njema~ki telekomunikacijski div Deutsche Telekom zaklju~io je ~etvrto tromjese~je s neto gubitkom od 1. Time je njegov gubitak vi{e nego udvostru~en u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je iznosio 514 miliona eura. objavila je Komisija u a`uriranim ekonomskim prognozama. {to je oko sedam posto vi{e nego u 2010.34 milijarde eura zbog otpisa u Sjedinjenim Dr`avama i Gr~koj. dok }e privreda cijele Evropske unije stagnirati. U tim zemljama `ivi 35 posto svih osoba koje su se pretplatile na mobilnu telefoniju u posljednjem kvartalu 2011. koji se zasnivaju na nerevidiranim podacima. februar/velja~a 2012. . a EU Istra`ivanje Ericssona o mobilnoj telefoniji EK: Eurozona tone u recesiju [est milijardi korisnika Broj pretplatnika svake godine raste u prosjeku za 13 procenata U svijetu postoji {est milijardi pretplatnika mobilne telefonije. Zahvaljuju}i pove}anju neto prihoda od kamata oko 2. daju pozitivnu sliku za Raiffeisen Bank International AG (RBI) u zahtjevnom okru`enju. Go to vin ska na kna da ame ri ~kog AT&T-a u iznosu 2. 24. pri ~emu fakti~ki mobilnu telefoniju koristi ne{to vi{e od ~etiri milijarde ljudi.5 posto i stabilnom prihodu od naknada i provizija. p}enju. Ujedno je blago pove}ana ranija prognoza stope inflacije u eurozoni za ovu godinu na 2. koja }e i dalje biti evropski region rasta” izjavio je Herbert Stepic. “Na neprilago|enu neto dobit negativno je utjecao otpis goodwilla u Sjedinjenim Dr`avama. Polaze}i od ~injenice da ukupna svjetska populacija broji sedam milijardi ljudi. u sklopu koje je prognoziran rast u ovoj godini u visini 0. Najve}i rast broja korisnika u Indiji i Kini zemlje na svijetu Indija i Kina.3 milijarde eura” navodi DT u sao. . a po tempu rasta pre dnja ~e naj mno go lju dni je eurozona }e zabilje`iti blagu recesiju” objavila je Komisija. “Na{a sposobnost stalnog generisanja visokih prihoda zasniva se na {iroko diverzifikovanom poslovnom modelu. po drugi put u posljednje tri godine. DT u gubitku 1.37 milijardi eura u 2011.1 posto. u iznosu oko 3.22 SVIJET FINANSIJA petak. Privredne aktivnosti u 27-~lanoj EU istovremeno }e stagnirati. broj pretplatnika svake godi ne ras te u pro sje ku za 13 procenata.

OSLOBO\ENJE petak. 24. februar/velja~a 2012. OGLASI 23 .

kazao je za Oslobo|enje generalni direktor Aluminija Ivo Bradvica.261136 0.Me|unarodni pe~at kvaliteta za op{tine sa povoljnim okru`enjem za investitore. Mi ipak nismo.077999 0.078194 0. Cilj projekta jeste ja~anje ekonomske saradnje i promocija investicija u Srbiji. europroNET je prvi operator u BiH koji nudi ADSL usluge kroz mre`u dominantnih operatora.077804 0.049815 1.577409 1.262444 0. u EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca jer je mogu}nost prekida isporuke predvi|ena svim ugovorima.837256 0.EPHZHB. ve} odavno se zna da je kupac beogradska kompanija Rudnap. najkompleksniji je projekt na tr`i{tu komunikacija i zbog toga je razumljivo zadovoljstvo koje je tim povodom na konferenciji za novinare iskazao Fahrudin Budnjo. J.796496 1. BiH. ostvarena dobra saradnja. IPTV.BH Telecom ne smatra da }e biti ugro`en aktivno{}u ovog operatera. Ovakav ulazak alternativnih operatora na doma}e tr`i{te podrazumijeva znatno ni`e tro{kove.828092 0. u su{tini.673900 1. kao kompanije kojima je proizvodnja.573475 1. KAJMOVI] Korak ka liberalizaciji Alternativni telekom-operater europroNET ju~er je u Sarajevu promovisao vlastiti iskorak ka liberalizaciji doma}eg tr`i{ta telekomunikacija {to bi krajnjim korisnicima trebalo da omogu}i kvalitetnije i jeftinije usluge.261790 0. "Kako je u svim ugovorima predvi|en mogu}i utjecaj vi{e sile na nemogu}nost realizacije. a u Elektroprivredi BiH potvrdili su nam da ova kompanija struju izvozi jo{ od subote. konkretno BH Telecoma. odnosno pristup izdvojenoj lokalnoj petlji. Hrvatskoj i Makedoniji. prvo u Sarajevu. a da to ne zavisi od izbora i ko }e do}i na vlast.282864 SDR (Special Drawing Rights) na dan 22.te~ajna lista . 24. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 22.471408 25. jer je i njemu u interesu da se kapaciteti postoje}e infrastrukture koriste u kapacitetima tehni~kih mogu}nosti. Ovo prvo raspetljavanje. O kupcu ne govore Redukcije S obzirom na to da je Rudnap najavio da }e tu`iti Elektroprivredu BiH zbog prekida isporuke. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. Poslovno okru`enje u zemljama regije CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna . . kazao je Ahmed Divojevi}. osim ADSL-a.317362 1.675589 1. iz sektora za odnose sa operaterima. 18.955830 1. 2012. me|utim. zbog ~ega je potrebno otvaranje regiona za stvaranje boljeg poslovnog okru`enja. kupovina i prodaja struje osnovni posao. godine. 2012 = dr`avi. A one su odista velike. Neke od njihovih usluga su. februar/velja~a 2012. fiksna telefonija.311583 1. Ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija rekao je da zemlje regiona jo{ nemaju jasno izra|en koncept kako treba da izgledaju lokalne zajednice i koje je njihovo mjesto u EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V. Sa. struju pla}ali po 100 eura za megavatsat". rekao je Tegeltija. a u ime Federacije BiH ministar za razvoj Sanjin Halimovi}. U Aluminiju ka`u kako su uspjeli prevazi}i ovu te{ku situaciju kupuju}i struju na slobodnom tr`i{tu.833687 2. Federacije BiH. U cijeloj pri~i oko prekida isporuka struje po ugovorima EPBiH Rudnap . H. Jedan od njih je mostarski Aluminij kojemu je EPHZHB uvela redukciju struje nakon {to joj je Rudnap obustavio isporuku 90 MWh struje.263629 0. Prvi korisnici usluga europroNET-a ve} su ju~er ostvarili veze na doma}em i me|unarodnom telekomunikacijskom saobra}aju. da im obezbijede finansijske potencijale.049691 1. . ispunjavanje obaveza je nastavljeno s prestankom djelovanja vi{e sile. 2. direktor prodaje euproNET-a.565032 0. 02.622691 0.802507 0. U EPBiH nisu odgovorili kome izvoze struju. Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1. za{tita djece od opasnih sadr`aja na internetu itd.470549 0.567864 0.566448 0.618634 0.955830 1.569541 1.broj 037 . U ime Republike Srpske Memorandum je potpisao ministar finansija Zoran Tegeltija. 02.475096 25. Ovaj poslovno-tehnolo{ki potez europroNET-a usagla{en je i sa Regulatornom agencijom za telekomunikacije na ~emu je. kazali su da "ispunjavaju obaveze po dugoro~nim ugovorima". Ministar za razvoj. OSLOBO\ENJE EuroproNET EPBiH od subote izvozi struju U EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca Sa konferencije za medije u Sarajevu Foto: A.835771 2. Nadzorni odbor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u srijedu je konstatovao da su stvoreni uslovi za nastavak izvoza struje. februara. Samo lokalne zajednice koje imaju stabilne izvore finansiranja mogu da razi{ljaju o svom ekonomskom razvoju". a direktno doprinosi razvoju {irokomre`nih usluga. Korlea "Na slobodnom tr`i{tu smo kupili 30 MWh struje od slova~ke kompanije Korlea po cijeni od 55.305804 1. posebno oni veliki koje strujom snabdijeva Elektroprivreda HZHB. Zahvaljuju}i ovom.677278 1.262315 0.049567 1.24 BIZNIS I EKONOMIJA Stari ugovori jo{ vrijede petak. kazali su nam u EPBiH. web hosting. ~ime se znatno pove}ava iskori{tenost postoje}e pristupne mre`e.54421 2.262972 0.832674 0. najgore su pro{li potro{a~i.867013 0. "Moramo i}i u pravcu da centralne vlasti daju ovla{}enja lokalnim zajednicama za privla~enje stranih investicija.221812 1.787536 1.478784 25.valutu Srednji za devize Prodajni za devize Certifikati za op{tine Predstavnici Srbije. koja je onemogu}ila Elektroprivredu BiH da ispunjava ugovorne obaveze".792016 USD BAM 1. prema rije~ima njihove predstavnice Stojanke Bo{njak.831603 2.466873 0.626748 0.738001 0. a potom i u drugim dijelovima BiH. Mogu}nost tu`be najavio je i premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} i to protiv Rudnapa koji je obustavio isporuke struje Elektroprivredi HZHB zbog ~ega je ova kompanija za vrijeme vre- menskih nepogoda morala kupovati struju po cijeni preko 100 eura po megavatsatu te uvoditi redukcije velikim potro{a~ima. Hrvatske i Makedonije potpisali ju~er u Beogradu Memorandum o razumijevanju u vezi sa projektom Certifikacija povoljnog poslovnog okru`enja . jer nedostatak razgovora dovodi do posljedica za razvoj biznisa. obrt i preduzetni{tvo Federacije BiH Sanjin Halimovi} rekao je da su najve}e prijetnje za ekonomski razvoj regiona politi~ke.474225 0.222367 1. Republike Srpske. A.955830 1.221257 1.5 eura po MWh. Svi tipovi njihovih telekomunikacijskih usluga oslanjaju se na postoje}u infrastrukturu doma}eg operatora.24.

45 1.70 KM.00 114 40 6 456.223.d. poduzeto je niz mjera na unapre|enju i ure|enju tr`i{ta.d.20 588.461 0. maj drvodjelska a.223. To je ujedno i dosad najbolja cijena za najprodavaniji Renault model na na{em tr`i{tu.48 0.411. s obzirom na to da akcija traje samo dvije sedmice. Banja Luka Palas a.25 4.073 953 334 5.000 4.42 0.635 250 200 100 27.575 0.00 4.25 5. KRIJE[TORAC Zvani~ni Promj.6 41.211. Trebinje RiTE Gacko a.73 % 700.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .222.815. godini.15 0. zavr{io profitom.8 1 0.74 0. Vi{egrad Veselin Masle{a a.19 9. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.000 5.d.19 1. Nakon tri godine poslovanja u gubitku.31 0. u sklopu dvije transakcije prometovane su 21.101 0. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija O PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA ^estitke svima koji su pre`ivjeli Nakon tri godine poslovanja u gubitku.29 7.34 0 -0.15 8.44 0.67 $ 1.00 $ 0.456. Dedi} ka`e da nije dobro krenula.59 0.79 NAFTA ZLATO P[ENICA 124. SASE je 2011.792.81 8.00 2. neponovljivu akcijsku ponudu.65 3. klimaure|aj.d.22 91 21. Doboj Vi{egrad promet a. alu-naplatke od 16 in~a. Promet na kotaciji fondova iznosio je 24. tempomat. Bosnalijek d.akcija traje samo dvije sedmice. najuspje{nija je bila brokerska ku}a See Investment Solutions.16 KM.00 19. {est zra~nih jastuka. Banja Luka Tr`nica a. Promet na kotaciji iznosio je 42.00 84.45 39.03 39. Na kotaciji kompanija trgovalo se od 1. Kurs ovog fonda iznosio je 4. ZIF Euroinvestment fond a. prije svega.48 162.48 75.74 3.90 % KUKURUZ $ 0.339 5.710.054 5. dok je u kategorijama Ostvareni promet u trgovanju dionicama.575 0.549.644 obveznice.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Rudnik @eljezne rude d.KOTACIJA PIF-ova 0.65(A) 0. “SASE je u 2011. Isplati se po`uriti. putni kompjuter.41 3.69 0 0.332.223.03 39.00 35.266 3.28 9.42 0.17 0. Dioni~ko dru{tvo Raiffeisen Bank najuspje{nija Foto: D`.178.000 19.88 -3.25 0.00 KM.16 -0.TR@I[TE AKCIJA Bosna trgovina a.izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska .30 12.482 130 243 847. M.47 4.055 5. .61 3.98 $ 0.862 34.00 32.99 39.00 4. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu dostupan po cijeni od samo 20.68 5. Sarajevo.d. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.63 5.28 -0.00 212.00 75. Banja Luka Veterinarska stanica a.61 3.31 0.26 0 5. glavni indeks berze SASX-10 je u negativnoj zoni i smanjena je tr`i{na kapitalizacija za 39 posto zbog masovnog de lis tin ga kom pa ni ja u septembru 2011.5 1.630 1.03 40. jer je u navedenoj akciji.156.228 1. va`no je da je preokrenut negativni trend iz prethodnih godina. Osim ova dva izuzetno popularna Renault modela u Bosni i Hercegovini.61 0.609.25 4.41 -0.00 -20.45 2. cijena Min.62 46. Gacko Telekom Srpske a.74 3.30 -3. promet je ostvaren dionicama ZIF MI Group d.8 1 0.084.00 6 8 4 1 3 1 3 1 4.29 0 2.391.42 0.KOTACIJA Hemijska industrija destilacija a.ba. godinu.409 29. Direktor Sarajevske berze Zlatan Dedi} kazao je da je ova berza u pro{loj godini ostvarila pozitivne pomake u poslovanju.65 KM.7 miliona KM.1 0.05 -7.00 84.305 12.486. tempomat.25 642.101 0.d.23 39.09 810. godine. O.00 19. ali se nada da }e se to popraviti. napravio zna~ajne pomake koji se ogledaju u slijede}em: rezultati trgovanja su zna~ajno pove}ani u odnosu na 2010.063.d. Podsjetimo jo{ jednom .90 812.d.88 11. Banja Luka 9.renault.413 1. zatim Ostvareni promet u trgovanju obveznicama i Ostvareni broj transakcija zlatne plakete dobila Raiffeisen Bank.909.73 5. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .1 39.1 0.69 46.6 4.50 908.381 964 116 309 1.228 1. dostupan je za nevjerovatnih 21.228 1.000.00 1. Banja Luka ZIF Polara invest fond a. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Bi}e bolje [to se ti~e 2012.10 23. Elegantni Renault Fluence.61 4.44 0.37 619. istina skromnim.461 0.15 19. cijena Min.45 KM.21 1.25 0.d. BERZANSKA KOTACIJA . bo~ne zra~ne jastuke sprijeda.00 19. centralno daljinsko zaklju~avanje.51 75.64 12.70 20.00 1.20 1 1 19.67 -0.76 5.00 16.5 1.15 0.99 39.d.140. Istovremeno.d. februar 2012.15(A) 0.d. elektri~no podesive retrovizore. J. prije svega zahvaljuju}i emisijama obveznica i trezorskih zapisa FBiH. Srbac Potkozarje a. berza je dobila nove dioni~are u procesu dokapitalizacije te ostvarila dobit od 72.6(A) 41.175. februar/velja~a 2012.58 4.101 0. koja uklju~uje ABS + BAS. Za vi{e informacija se obratite najbli`em ovla{tenom Renault koncesionaru ili posjetite www.31 0.61 0.00 6.30 12.15 -1. Banja Luka Republika Srpska .14 % PLIN $ 1.429 KM” rekao je Dedi}. svi zainteresovani se moraju brzo odlu~iti i po`uriti do Renault prodajnih salona.270. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu.50 1 3.575 0.82 FIRS SASX-10 942.62 0.62 801.710 KM d.45 0. Berza je u pro{loj godini ostvarila promet od 244.00 19. {to je pove}anje u odnosu na 2010.d.499 KM. u kojoj je omogu}io ostvarenje nevjerovatne u{tede na odabranim Renault modelima.6 41. BIZNIS/BERZE 1.00 2 3 75. Banja Luka Posavina a. zavr{io profitom Sarajevska berza (SASE) dodijelila je priznanja najboljim brokerskim ku}ama za ostvarene rezultate u 2011.376.12 % .d.54 250.40 2.00 1 2 1 Banjalu~ka berza Kursna lista za 23.d. popularni Megane Generation sa opremom koja uklju~uje ABS + BAS.77 13.25 4. putni kompjuter. No.21 614. Sa.21 -0.99 0 0 0 1 0 0 0 -0.353 114 359 1. SASE je 2011.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska . elektri~ne podiza~e prednjih stakala.OSLOBO\ENJE petak.644 17. Pale Hidroelektrane na Trebi{njici a.083 9. Banja Luka ZIF Zepter fond a.00 0.461 0.36 8. Sarajevska berza/burza Kursna lista za 23.27 2. promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka SASE: Za obveznice FBiH 16.15 150 1.279. elektri~no podesive i grijane retrovizore. u okviru nove akcije su i svi ostali Renault modeli dostupni po izuzetno atraktivnim cijenama.00 84.052 5.35 3.1 40.541.752 1.99 39.d.izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska .50 KM. centralno daljinsko zaklju~avanje.00 KM. Tesli} Elektrodistribucija a.1 0.784.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.39 -0. klima-ure|aj.01 39.00 72. Gradi{ka Vodovod a.40 114.d.2 2.61 4.5 40. Kurs ovog emitenta je iznosio 8.25(A) 0.d.75 46.06 -9.29 % SREBRO $ 1. za 125 posto.796 500 832.67 1. Sarajevo 8.d.65 0.65 0.000.54 19.d.00 5.00 5.000 4.00 75. Sarajevo od 20.00 1.00 0.254. ali kako Dedi} ka`e. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 16.50 19.170 5. zra~ni jastuk za voza~a i suvoza~a s prilagodljivim volumenom.21 14.61 4.76 ERS10 SASX-30 Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 139. U kategoriji Ukupni ostvareni promet u 2011.11 % 1.20 34.42 922. kursa (%) Max.999 KM. Banja Luka 1.08 2.45 200.66 -0.izmirenje ratne {tete 5 3.724.7 -0.d.5 0. Vare{ Sarajevo osiguranje dd Sarajevo Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Magros metal dd Sarajevo Pobjeda dd Te{anj Union banka d.d.00 5.475 0. Sarajevo Energoinvest d.52 19.90 1.20 7. 24.47 0.00 NEPONOVLJIVA PONUDA IZ RENAULTA Renault je za ljubitelje svojih automobila u Bosni i Hercegovini pripremio novu.88 2. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.00 75. Pozitivan pomak Tokom sve~anosti dodjele nagrada re~eno je da treba. indeksi BIFX i SASX30 su u pozitivnoj zoni.d. ~estitati svim ~lanovima berze {to su pre`ivjeli ove te{ke godine iza nas koje je obilje`ila svjetska finansijska kriza.15 KM.00 1.d. zra~ne zavjese.d.00 0.20 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE . februar/velja~a 2012.8(A) 1 0.00 3.050 54. a za tu cijenu nudi rasko{nu opremu. jer Vlada FBiH planira da emisijom trezorskih zapisa i obveznica putem SASE prikupi 290 miliona KM za potrebe bud`eta.37 62.900.39 BIRS BIFX 25 Nagrade najuspje{nijim ~lanovima Sarajevske berze 786.222.401 2.

85. du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. godine. obavje{tavamo Vas da je u informativnom letku za uslugu Ultra fun koji je dostavljen pretplatnicima fiksne. 7. Izvr{enje }e se provesti zapljenskim popisom. s. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71.r. (N. radi isplate autorske nagrade po ugovoru.2. Vjerou~itelj pravoslavnog vjeronauka . br. protiv izvr{enika Lop~alija Rusmir iz Sarajeva sa evidentiranim prebivali{tem u Ul. 83. Zmaja od Bosne broj 32 zastupana po zakonskom zastupniku Pravobranila{tvu Op}ine. Sarajevo. stav 1. sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). 2009. ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku. Ta~na informacija je da je za Ultra fun tarifnu opciju cijena SMS-a prema Naj broju 0. ZPP-a). 2003. radi izvr{enja. Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu.2012. na osnovu ~lana 348. broj 5/00. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode./12 Nadnevak: 23. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334.1 izvr{itelj . N AT J E ^ A J A za radno mjesto 1. POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. 2007. novine FBiH”. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. Izvinjavamo se korisnicima usluga zbog ovog previda i zahvaljujemo na njihovom razumijevanju. Naime.. stav 2. godine. Natje~aj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Sudija D`enana [kalji}. na osnovu ~lana 348.043 KM bez uklju~enog PDV-a. 18. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 118467 09 I Sarajevo.s. ZPP-a.dva (2) sata tjedno na odre|eno vrijeme do 15. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. na osnovu ~lana 70. v. 14. sudija [aha Ov~ina. ime i prezime. Musala bb.. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU.26 OGLASI petak. 10. 2010. 1.375. 2011.. ZPP-a). pozivom na broj predmeta.zakonskih zateznih kamata na iznos glavnog duga od 4. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. BH Telecom Broj: 65 0 Ps 154135 10 Ps Sarajevo. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev.. 2002. odnosno naziv pravnog lica.. Sudija [aha Ov~ina OGLAS Dana. 25. novine. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. tu`ilac SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO je podnio tu`bu protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS radi isplate autorske naknade po ugovoru. stav 1.071.375.MOSTAR IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 4227325220000 Urud`beni broj: 05-01.37 KM od 3. 53/03. u daljnjem tekstu: ZPP). Odluka o raspisivanju RJE[ENJE O I Z VR[ E NJ U Dozvoljeno 3. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. radi naplate nov~anog potra`ivanja . februar/velja~a 2012. protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS.00 KM na ime autorske naknade sa kamatom utvr|enom prema Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate i naknaditi tro{kove ovog parni~nog postupka sa zakonskom zateznom kamatom obra~unatom od dana pravomo}nosti presude do isplate.00 KM. 7. ZPP-a). 10. ~l. 12. objavljuje Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija OSNOVNA [KOLA BARTOLA KA[I]A . stav 3. 8. 4/04 i 5/04) i Zakonom o radu. objavljuje Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 18. godine na osnovu izvr{ne isprave-presude Op}inskog suda u Sarajevu broj P-2660/02 od 19. stav 1. 12.2012. podnijeti protutu`bu (~lan 74. Prijave slati na adresu: Osnovna {kola Bartola Ka{i}a Mostar Rude Hrozni~eka 46 C 88000 Mostar Predsjednik [kolskog odbora Stanka Drma} . ZPP-a). stav 1. ZPP-a).00 KM. god. prebivali{te ili boravi{te.p. Obavje{tava se tu`eni da je. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`enana [kalji} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Op}ina Novo Sarajevo Ul. god. 73/05 i 19/06.. BH Line mre`e BH Telecoma uz njihove januarske ra~une do{lo do tehni~ke gre{ke. ako ih imaju. 24. godine i tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 90.7. godine pa do 8. Zakona o parni~nom postupku. Ul. Ukoliko tu`eni. u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. stav 3. odnosno sjedi{te stranaka. 2012. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. Ru|era Bo{kovi}a broj 148 Sarajevo. Uvjeti natje~aja regulirani su Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HN@-a. predmet spora. u pravnoj stvari tu`ioca SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO. ~l. u tom letku je pogre{no navedena cijena slanja SMS poruke prema Naj broju. budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Obavijest korisnicima Ultra usluge BH Telecoma Po{tovani korisnici. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu.

E. najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}. ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon je putem USAID-a odlu~io osigurati humanitarnu pomo} za najugro`enije porodice. Ne mogu opisati rije~ima koliko sam sretan.. a mi }emo im svakako dati podr{ku.. ovaj teritorij se itekako obnovio i oporavio. osigurana i koliko-toliko za{ti}ena. ali svakako privremeno te da ne}e u potpunosti rije{iti problem. Zineta. pokriva~e i pakete sa higijenskim potrep{tinama. tako da }emo se na vrijeme pripremiti i u slu~aju da do|e do novih problema koje mogu donijeti eventualne poplave. nedavno odr`anom u Azerbejd`anu. koja se nalazi u neposrednoj blizini prve bolnice u Sarajevu. Stanari ku}e Senad Hafizovi} i njegova supruga Adela. a Anes ^ongo. ali ipak ogromne koli~ine snijega donose vi{e {tete. u selu Dujmovi}i `ivi ~etvero ~lanova porodice Torlak. Sre}a je da nije bilo smrtnih slu~ajeva usljed ovih vremenskih neprilika. naglasio je Berilo.. godine hastahana je ponovo data na raspolaganje Gazi Husrev-begovom vakufu. istakao je Vuji~i}. . E. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. te{ko. I na~elnik Op{tine Trnovo iz RSa bio je uzbu|en i sretan zbog ove pomo}i te je srda~no zahvalio ambasadoru Moonu i predsjedniku USAID-a Allanu Reedu. kazao je Branko. reprezentativci BiH postigli su zapa`ene rezultate.Svaka pomo} ovoj na{oj maloj lokalnoj zajednici je dobrodo{la. ali za njih sigurno veliku i zna~ajnu. 2008. Uspjeh karatista op}ine Ilid`a Na prvenstvu Evrope u karateu za kadete i juniore.@elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti. Snje`ne padavine Kako je ju~er istakao ambasador Moon prilikom posjete nekim od najugro`enijih sela Trnova. a jedna ku}a se totalno uru{ila. Deset metara drva je ovdje malo preko zime. Ilid`a. Pokriva~i i paketi Branko Kova~evi} `ivi sam sa sinom Draganom. P. Mejra i brat Uzeir `ive od pomo}i lokalnog Crvenog krsta. iznalazi sama na~ine kako bi ih posjetila i pru`ila im potrebnu pomo} u vidu lijekova.OSLOBO\ENJE petak. . Podsje}amo. a sve u svrhu rekonstrukcije i stavljanja u funkciju za{ti}enog dobra ba{tine. delegacije ameri~ke ambasade. Postavljene su nove potporne konstrukcije s ciljem za{tite od daljnjeg uru{avanja te je time ku}a. ovoj porodici od samog po~etka neumorno poma`e ~lanica Crvenog krsta Ifeta Krupalija koja.300 kilometara nadmorske visine. ^lan Karate kluba Ilid`a Edin Sari} osvojio je srebrenu medalju u juniorskoj konkurenciji. ka`u da je ovo rje{enje dobro.. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. a na~elnik Op}ine Trnovo Ibro Berilo istakao je izvanrednu suradnju sa Op{tinom Trnovo iz RS-a i na~elnikom Goranom Vuji~i}em. za`elio puno uspjeha u narednim takmi~enjima i obe}ao da }e Op}ina i dalje podr`avati i pratiti njihov rad. Stopostotne su {tete u~injene. Ambasador Patrick Moon posjetio op}inu Trnovo SARAJEVSKA HRONIKA 27 Pomo} koja ulijeva nadu @elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti. u kadetskoj konkurenciji bronzu.. te op}inski na~elnici uputili su se u posjetu porodicama Kova~evi} i Vla{ki. nastanjenima u RS-u. Za{tita stanovnika . . odnosno vla`no tlo koje }e tokom godine zasigurno donijeti mnoge blagodati. snje`ne padavine historijskih razmjera do- nose i korist. Nastavit }emo suradnju sa Ministarstvom sigurnosti BiH i nevladinim organizacijama i u narednom periodu.Pitate nas kako smo pre`ivljavali? Te{ko. a posjeta ambasadora ulila im je nadu. a zahvalnost ambasadoru je golema. a mi }emo im svakako dati podr{ku. 24. ]UMUROVI] . Dejtonskim mirovnim sporazumom podru~je Trnova je podijeljeno na dvije op}ine. GODINJAK Op}ina Stari Grad poduzela mjere Nov~ane nagrade za najbolje Osigurani hastahana i susjedni objekat Radnici firme Klico trans u dogovoru sa Op}inom Stari Grad iza{li su na teren te pristupili uklanjanju o{te}enih dijelova biv{e hastahane na Kova~ima. Tim povodom na~elnik Op}ine Ilid`a Senaid Memi} priredio je prijem za ove mlade i uspje{ne sportiste i njihove trenere. Ovom prilikom na~elnik je osvaja~u srebrene medalje Edinu Sari}u uru~io nov~anu nagradu od hiljadu maraka i Anesu ^ongi 400 maraka na ime ostvarenog rezultata. najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}. Pojedine porodice potpuno su odsje~ene od centra Trnova. mi smo izvr{ili. istakao je Uzeir. a `ivot se svodi na `ivotarenje. februar/velja~a 2012. zatim predstavnici USAID-a. G. Proglasiv{i stanje prirodne nepogode. no ipak moram ista}i da je usljed te{kog i velikog snijega o{te}eno desetak krovova ku}a. Stoga nam svaka pomo} mnogo zna~i. Nakon upoznavanja sa svim pote{ko}ama sa kojima se bori Op}ina Trnovo u ovom snje`nom periodu. Ina~e. pa ~ak i ugro`avaju ljudske `ivote.Ne moram podsje}ati da je ovo podru~je najvi{e stradalo u ratnom periodu. jer je situacija te{ka. a u skladu sa Pravilnikom o nagra|ivanju sportskog rezultata pojedinca i ekipe Op}ine M. zaklju~kom OV Stari Grad 2. . iako nema obezbije|eno nikakvo vozilo kojim bi mogla do}i i obi}i ih. a SAD su obezbijedile 50 hiljada dolara pomo}i koja uklju~uje motorne sanke. Nedaleko od centra Trnovo. jula. Sestre Azemina. no zahvaljuju}i USAID-u i dobroj me|uop}inskoj suradnji. koji su posljednjih dana `ivjeli u strahu. hrane i odje}e. ni sam ne zna kako do~eka sutra. ~lan Karate kluba Champion. dobili smo od ambasado- ra pokriva~e i pakete. Postavljene nove potporne konstrukcije Foto: D.Evo. Ina~e. a sam pristup je u po~etku bio nemogu}. istakao je ambasador Moon Ambasador Moon uru~io pakete porodicama Torlak i Kova~evi} Na podru~ju op}ine Trnovo u proteklom periodu u nekim selima izmjereno je i do pet metara snijega. a oko 70 posto naseljenih mjesta nalazi se iznad 1. Kako je kazao. Sve ono {to je bilo u na{oj mogu}nos- ti da za{titimo stanovnike na{e op{tine. istakao je Moon te zahvalio i slu`benicima SIPA koji }e dobiti jedne motorne sanke na kori{tenje i time imati olak{an pristup zaba~enim selima. na kojem im je ~estitao na postignutom uspjehu.

Radni anga`man osoba sa invaliditetom je najbolji na~in njihovog socijalnog uklju~ivanja u `ivotne tokove. kazao je Gond`i}. kazao je na~elnik Op}ine Novo SaM. 28 su dobitnici najve}ih ratnih priznanja. poja{njava Buljina. . Nusret Gond`i}. E. a verifikaciju }e dati Kantonalni {tab Civilne za{tite. Direktor Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajeva Munib Buljina ka`e da je strana mosta koja je okrenuta prema Alifakovcu pretrpjela ve}a o{te}enja te da su elementi ograde izletjeli iz svoje osovine. Most kao most ne predstavlja opasnost za prolaznike. E. te da }e uz pomo} Grada Sarajeva i Zavoda za za{titu spomenika Federacije BiH ve}inu tro{kova snositi Op}ina Stari Grad. kako sam isti~e. Slavila se 16. Biznis-plan za osobe sa invaliditetom Predsjednici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Saudin Sivro i Faruk Be{li} odr`ali su ju~er sastanak sa predstavnicima Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo na kojem je na~elno usagla{en po~etak nastave u osnovnim i srednjim {kolama KS-a. Vogo{}a je obnovljena i ure|ena tako da se danas ona ne mo`e prepoznati. . Zahvaljuju}i velikim naporima. 24. godi{njica reintegracije Vogo{}e Kraj „raspusta“ u Kantonu Sarajevo [kola po~inje u ponedjeljak ^asovi }e biti skra}eni na 30 minuta U~enici }e ~asove nadokna|ivati pet subota Kraj {kole pomaknut sa osmog na 15. S.Na~elnik Op}ine Stari Grad Foto: D. direktorica socijalnog preduze}a Uspon. dok su Op}ina Novo Sarajevo i Centar za mlade Grbavica dodijelili prostor na tri mjeseca gdje }e se odr`avati obuka. Ovo im je najve}a pomo} koju mo`emo dati kako bismo izbjegli sve predrasude koje u dana{njem dru{tvu vladaju. kazala je Belma Karkelja . Pored svakodnevnog uru{avanja objekata pod te`inom snijega. Fond za profesionalnu rehabilitaciju za zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom izdvojio je sredstva. Preciznije. ograda mosta je popucala i nakrivila se prema Miljacki. zbog neprimjerenog ~i{}enja snijega o{te}ena je. HUREMOVI] Ekspertni tim }e utvrditi razloge o{te}enja Na prolje}e sanacija Omogu}iti br`e zaposlenje Socijalno preduze}e Uspon osnovano je prije tri godine. ali gledat }emo da u~enike ne opteretimo previ{e. zbog ovakvog dogovora niko nema pravo da se buni jer je on najbolje rje{enje u ovom trenutku.@elimo da budemo reintegrisani u Sarajevo.Omerovi}. naglasio je Smaji}. Za nju je svoje `ivote dalo 409 boraca. Bi}e te{ko. Biznis-plan bi trebao egzistirati naredne dvije godine. Iako je dio Vogo{}e reintegrisan prije 16 godina.Tog dana zatekli smo Vogo{}u zapaljenu i devastiranu. Tako su ju~er Centar za mlade Grbavica. Prioritet je bio da djeca ne budu o{te}ena. Prema rije~ima Be{li}a. op}ina je bila u katastrofalnom stanju. Tokom obuke nastojat }emo njihove poslovne ideje pretvoriti u biznis-planove. . imati dovoljno vremena za upis u druge {kolske ustanove. . izabrali su najbezbolnije rje{enje kako bi se nadoknadilo izgubljeno.S ciljem realizacije nastavnog fonda dogovorili smo se da }emo raditi pet subota. tako|er. napominje da Zavod nema potreban novac.U ponedjeljak po~inje nastava koja }e biti skra}ena 15 minuta po ~asu. na~elnik ove op}ine Edin Smaji} istakao je da ovaj proces jo{ nije do kraja zavr{en. . bora~kih udru`enja i porodica poginulih boraca su na Centralnom spomen-obilje`ju polo`ili cvije}e i odali po~ast {ehidima i poginulim borcima ove op}ine. tako da }e djeca Ukinuto stanje prirodne nesre}e Vlada Kantona Sarajevo ju~er je donijela odluku o prestanku stanja prirodne nesre}e. Uspon i Op}ina Novo Sarajevo potpisali sporazum o realizaciji projekta izrade biznis-plana za osobe sa invaliditetom. sekretar JOB Unije veterana op}ine Vogo{}a. OSLOBO\ENJE Obilje`ena 16. [eher-}ehajine }uprije Snijeg je sa sobom donio mnoge neprilike. a cilj je profesionalna rehabilitacija osposobljavanja i zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom. T. juni. . Postala je sasvim drugo mjesto za `ivot. Najve}i problem koji je prouzrokovao prekid nastave jeste nadoknada izgubljenih ~asova.Svi smo `rtvovali svoje slobodno vrijeme kako bi se nastava privela kraju. februar/velja~a 2012. pojasnio je Be{li}. GODINJAK . Na upit koja }e svota novca biti izdvojena za obnovu ograde na [eher-}ehajinoj }upriji.28 SARAJEVSKA HRONIKA petak. Obuka. Tako }e nastava za u~enike u Kantonu Sarajevo po~eti u ponedjeljak. a u njima }e biti nazna~eno kako predstavnici {kola trebaju da se pona{aju u narednom periodu. naglasio je Be{li}. Jednom rije~ju. a ~asovi }e biti skra}eni na 30 minuta. isti~e Buljina. cifra }e zavisiti od metode rada. U skladu sa ovom odlukom u op}inama }e se evidentirati nastala {teta. padanja leda sa krovova na prolaznike i automobile. [eher-}ehajina }uprija kod Vije}nice. a do tada }e `uta traka koja je postavljena na mostu upozoravati gra|ane na oprez. istakao je Be{li}. da budemo dio ovog kantona. postignut je na~elni sporazum sa kojim se jo{ trebaju slo`iti i direktori {kola. Prema Be{li}evim rije~ima. direktor Buljina nam nije mogao kazati jer. Od njih. kako se {pekulira. kraj {kole je pomaknut sa osmog na 15. rajevo Ned`ad Kold`o. Pored toga. ali je sanacija neophodna i prioritet je u narednom periodu. ~ija su imena ispisana na ovom spomenobilje`ju. . Predstavnici sindikata i resornog ministarstva. juni Foto: D. TORCHE Ibrahim Had`ibajri} javio mi se jo{ u nedjelju te kazao da je Op}ina ve} kontaktirala izvo|a~a radova koji }e izvr{iti procjenu i predra~un oko radova na mostu.Ovaj projekt smo pokrenuli kako bismo stimulisali osobe sa invaliditetom da sami sebe zaposle. godi{njica reintegracije dijela Vogo{}e u sastav FBiH. i kulturno-historijski i nacionalni spomenici su pretrpjeli znatna o{te}enja. Instrukcije Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo oti}i }e u {kole. Ovim projektom obuhva}eno je {est osoba. odnosno izrada biznis-plana trajat }e tri mjeseca. kako su naglasili. prisjetio se dana kada je reintegrisan dio Vogo{}e. . ali }emo rasporediti nadoknadu vikendima kako ne bismo opteretili u~enike i roditelje. Iz Op}ine Stari Grad su nam saop}ili da bi radovi trebali po~eti ~im vremenske prilike to budu omogu}avale. A. TORCHE Polo`eno cvije}e na Centralnom spomen-obilje`ju Odata po~ast za 409 {ehida U op}ini Vogo{}a ju~er je bio poseban dan. Buljina. te vije}e roditelja. Tim povodom predstavnici Op}ine. a obuka kre}e sredinom marta.

54. 15.30 sati.30. Plo~e 10. 17 i 18 sati. nedjelje i praznika u 13. Frankfurt. 12. Visoko svaki dan osim subote u 8. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati.30. Pariz petkom u 9 sati. 16.30. resorno ministarstvo zatra`ilo je informacije o ugovorima za 20 uposlenih na odre|eno vrijeme.45.45.10. prosjaka oko spomenika kao {to je Vje~na vatra. 15. srijedom. Ljubljana utorkom.30. Vije}e je jednoglasno usvojilo i prijedlog da se postavi videonadzor na lokacijama kod {kole “Alija Nametak” Kao va`an problem istaknuto je i okupljanje . kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707.45. 11. Pula ponedjeljkom. Berlin ~et- Odlasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6.40 .15. Zenica svaki dan osim subotom. kako Oslobo|enje saznaje. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636.4 miliona maraka planiranih za JU Djeca Sarajeva u 2012.54 i 21. Kakanj 18.40. 15.30.15 sati.30 sati. ~etvrtkom. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.30. srijedom.30. Zenica ponedjeljkom. 15. HUREMOVI] VA@NIJI TELEFONI Mali{ani ipak ne}e ostati kod ku}e Snijeg ponovo pravi probleme Ograda koja je {titila prolaznike od obru{avanja hotela Zagreb na Marindvoru ju~er se obru{ila na trotoar Ulice Valtera Peri}a.05. 11. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati.27. Banja Luka svaki dan u 9.30. Istanbul 18 Antwerpen. 10. Utrecht subotom u 8 sati. 13. 14. 8. 8. 17.10 sati. Liege. oko 16 hiljada maraka potrebno je kako bi se izmirile pla}e za radnike anga`ovane na odre|eno vrijeme.15.30.30.30. 12. 592-097.30. 6.06 i 19. Tuzla radnim danima u 9. 207-777 Vatrogasci 123. utorkom. 15.668-259 Toplane 650-979.30 i 17 sati.47. Vela Luka utorkom. 9. Odr`ana sjednica Op}inskog vije}a Centar Op}in sko vi je}e Centar odr`alo je ju~er sjednicu na kojoj se raspravljalo o javnim povr{inama.35. 16. razlog tome je strah od obru{avanja. Sru{ila se za{titna ograda hotela Zagreb Videonadzori kod {kola Tokom ju~era{njeg dana ni taksisti ~iji se {tand nalazi u neposrednoj blizini nisu bili na stajali{tu.37.30. Ankona 10.15 sati. 16. Zvornik svaki dan u 15.30.59. te na koji bi se na~in ovaj problem mogao rije{iti. 061/252-252. Essen i Dusseldorf ponedjeljkom.15.55.35. Uzrok uru{avanja za{titne ograde. Hu. 10. S. Dortmund. te koliko je sredstava potrebno za njihove pla}e pored 4.40 sati.45 i 22. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati.30 sati (preko Tuzle). Ora{je svaki dan u 6.30 i 18. Amsterdam .05 i 18. Olovo svaki dan u 5. 17. 12. Tako JU Djeca Sarajeva ima 298 stalno uposlenih koji se nalaze u sistemu centralizovanog obra~una pla}a i jo{ 20 radnika na odre|eni vremenski period.40. nedjeljom i praznikom u 5. 10. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati.30. 17. Makarska svaki dan u 7. Gre{ku je. subotom i nedjeljom u 6 sati.30. Beograd 17. Br~ko sva- kim danom u 6. 220-435 Kanalizacija 203-059. 11. jer je pomije{ala stalno uposlene i radnike koji su anga`ovani na odre|eno vrijeme. 18 i 20 sati.d.000 033/ 223-366. Beograd 11.30 sati.30 sati. ~etvrtkom.15. Be~ 14.30. 7. Zenica 6.25 i 21. 8. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 PORODILI[TA 7 6 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. Bosanska Dubica svaki dan u 14.30. Be~ 7. srijedom. Istanbul 13. Tuzla svaki dan u 5. Zagreb 6.45. Zürich / Banja AVIONI Dolasci: vrtkom u 8 i subotom u 17 sati. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.30.30.45. Hanover i Kassel subotom u 17 sati. . Pale svaki dan u 6. 16. Biha} svaki dan u 7. ali i napravio {tetu na vozilima. Kako smo saznali iz Vlade. 592-096.34. Beograd 11. Zagreb 15 i 22 Beograd 6. 10.30. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6. Prema rije~ima na{ih sugra|ana.10. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel.18.22 i 20. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. Hamburg. a uz to iz kantonalne Vlade dobili su ~vrsta obe}anja da }e pla}e za januar biti ispla}ene do kraja ove sedmice.30 sati. Zenica 4.30 i 22 sata. 14.U toku su izrade i nadopune odluke o navedenim pitanjima.30 sati. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati. 14.25.15. Te{anj svaki dan u 7 i 13. Ankona 17. 14.30.30. Ljubljana 13. 14.30. Zagreb 15. 18 i 20 sati.45 i 16.10.35.35. Bugojno svaki dan u 10. 12.05. 10. 15. 14 i 19 sati. direktor JU Djeca Sarajeva Vasva Jajetovi}. S.33 i 20.30. istakla je Alma Sadovi}.55.30. Da podsjetimo. Budimpe{ta 14. 18 i 20 sati.30.30. od 8 do 14 sati. Ovo je u izjavi za Oslobo|enje istakao Saudin Si vro. 12. Budimpe{ta 6. Zagreb 15.49.30 i 22 sata. Beograd svaki dan u 6 sati. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. utorkom. 9. ~etvrtkom i nedjeljom u 20. 15.30 sati. subotom i nedjeljom u 8 sati. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati. 664-115 Hitna pomo} 124.15 i 15. 8. 7.30. 14.15 sati.15 i 16.OSLOBO\ENJE petak. Split svaki dan u 7. a petkom i subotom u 18 sati. pred sje dnik Sin di ka ta osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo. Dubrovnik svaki dan u 7. 10. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati. 13.30.45. Bruxselles.40. Plo~e 7. petkom i subotom u 11 sati.20 i 16.30. Gora`de svaki dan u 8. Budimpe{ta 15. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj.50 i 18. I. 12.30.55. Prema nezvani~nim informacijama. Ulcinj svaki dan u 19 sati. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15. prema svemu sude}i. 206-666. 14. Kakanj 15.27. odnosno ~injenici da su ba{te ispred Parku{e i BKC-a jedine priznate lokacije na kojima mogu postojati ba{te. dok su sve ostale slobodnostoje}e vezane uz objekat nezakonske. Ljubljana 14. MUP 122.30.50 i 12. Travnik svaki dan u 7. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati. 7.30. 10. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156. kao i svaki dan osim nedjelje u 16. Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati.05 i 21. 13. Minhen 12. ~etvrtkom i petkom u 7.30. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095.30. 13.30. 12.28. 13.50.30 sati. .preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati. Banja Luka / Zürich 6. 13. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK. 22.55.30.30.30. Den Hag utorkom u 8 sati.25 i 14. srijedom. Hrenovica svaki dan u 6. postoji velika opasnost da neko ozbiljno bude povrije|en s obzirom na to da sada nema ni~ega {to bi ih za{titilo od cigli. 12. Luka 14. 15. Minhen 13.10 i 21 sat. 13. Budimpe{ta 21. 10.15. Kakanj svaki dan osim subote.52. velika je koli~ina snijega koji je u proteklom periodu ve} poru{io nekoliko objekata u na{em gradu. 9. Konjic 7.30.30. napravila v. 12. Iz tog razloga ministar finan si ja Mu ha med Ko za dra odbio je da isplati novac koji je prelazio ono {to je planirano bud`etom za ovu instituciju. 19 i 22 sata. AUTOBUSI Istanbul 8. Zagreb svakim danom u 6. 8.35.35 sati.30 sati. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo odbilo je isplatiti pla}e jer se na spisku radnika nalazi 20 uposlenika vi{e nego {to je to bio slu~aj sa spiskom koji je pro{le godine dostavljen iz Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo. Grada~ac svaki dan u 8. 13. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati.samo radnim danima i 19. 24. februar/velja~a 2012. pomo}nica op}inskog na~elnika za prostorno ure|enje. 14 i 15. 6. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 NEMA [TRAJKA UPOSLENIH U JU DJECA SARAJEVA 276-982 Plate na ra~unima do kraja sedmice Uposlenici JU Djeca Sarajeva ne}e stupiti u generalni {trajk jer za to nemaju saglasnost Sindikata. betona i ostalog materijala koji visi sa uni{tenog objekta. Va`no je napomenuti da se korisnik javne povr{ine mo`e postati na osnovu rje{enja i uz odre|enu nov~anu nadoknadu. Konjic 6. Sanski Most svaki dan u 15. iz ~ega }e se vidjeti do kada su oni anga`ovani.30 sati autoputem. Zenica svakim danom u 6. Srebrenica svaki dan u 7.30. godini.30.30.45. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati.30.30 sati. a kako smo saznali.30 i 15. 16. 15. D.30 i 19. utorkom.30. 14. Bosanski Brod svaki dan u 12.

24.. VOZILA Putni~ko vozilo [KODA FELICIA LX Putni~ko vozilo GOLF dizel Godina 1.. Vozila se mogu pogledati u krugu @ICE od 27.d. UPRAVA DRU[TVA „@ICA“ DD SARAJEVO Za tehni~ku organizaciju i obezbje|enje prostorija za planirane aktivnosti zadu`ena su resorna kantonalna ministarstva prostornog ure|enja.. u Ulici Zelenih beretki broj 14.2012. sa naznakom “Za javni konkurs”..obavezan V stepen stru~ne spreme — VKV kuhar.300 cm3 40 KW 1. godine i traja}e sve do 15. kaucija se ne}e vratiti.net @ICA DD SARAJEVO D`emala Bijedi}a br.. 2012...gov.2012. OSLOBO\ENJE J AV N A R A S P R AVA O temi: Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. 534-782.. e-mail: msuts@bih. 5. do 2028. do 12 sati ili budu li~no predate do tog roka na protokol @ICE. 2012. do 2... 1. utorak. februar/velja~a 2012. godine. 2. uts@bih. adresom i brojem telefona ponu|a~ dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: @ICA d.. ponedjeljak.. 7. Sarajevo. 1610000003430028 dan ranije. 8. 7 8. ~etvrtak. petak. SNAGA MOTORA 43 KW 1. BPK Sarajevo. 71000 Sarajevo sa naznakom „Ponuda za kupovinu (navesti opis vozila) — NE OTVARAJ“..2012. 2012. 28. Raspored odr`avanja javnih rasprava je: r... sci. 2012.. U obzir }e se uzeti samo ponude koje prispiju u @ICA d. registracije 1999. STANJE ispravno u voznom stanju ispravan u voznom stanju PO^ETNA CIJENA 2. Kanton 10 Biha}.: +387 33/534-633. 3.. Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. ponedjeljak. ponedjeljak. mo`e izvr{iti neposredan uvid u analogni i digitalni oblik plana u prostorijama Urbanisti~kog zavoda u Sarajevu. kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za Srednje tehni~ke i srodne i stru~ne {kole i normativnim aktima [kole. Prilo`ena dokumenta se ne}e vra}ati.Izvod iz mati~ne knjige ro|enih . 2012. Tuzlanski Gora`de. Ulica Dugi sokak broj 9. stru~ni nastavnik kuharstva. Desnica Radivojevi} Sarajevo. 2012... i to: . Ze-do Travnik. Dostavljanje pisanih ponuda: Ponude sa punim nazivom ili imenom.30 OGLASI petak. Posavski Tuzla.: 232828. do 2. 3.. 1990. 2012. 10. 2012.3...radno iskustvo u struci najmanje 5 godina Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene fotokopije: . D`emala Bijedi}a 160. zapo~eo je 15.gov. na prvom spratu.. V[S ili VSS ugostiteljskog smjera . 27. godine Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa. godine Javni uvid traja}e 60 dana. srijeda. gdje se od 9 do 15 h.net.ba.d. na odre|eno vrijeme do 15.ba . 3... puna norma ~asova .. 3.. Poslije otvaranja svim u~esnicima izvr{i}e se povrat upla}ene kaucije. od 9 do 15 sati i na dan otvaranja ponuda.. Fax: +387 33 226 420. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa dostaviti na adresu: Srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo..2. 2012.. M.. 13.polo`ena pedago{ko-psiholo{ka grupa predmeta . Tel. 3. 4. 2. 3.2012. 6. spratu Poslovne zgrade @ICE 2. 2.000 KM Pravo kupovine imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije po~etka natjecanja uplate kauciju od 100 KM na blagajni @ICA d. 2012.Kra}u biografiju Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u javnom konkursu bit }e obavljeni razgovori.. Ukoliko lice koje je pobijedilo na natjecanju odustane od kupovine. 22. utorak. Otvaranje ponuda obavit }e se u sali na 2. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. vrijeme 11 h 11 h 13 h 10 h 12 h 11 h 13 h 11 h 13 h 11 h mjesto Sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Privredne komore sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj 02-138/12. SBK Domaljevac. 2. od 23..ba E-mail: info@fmpu. 3. grad i kanton Zenica. 15. Vozila se prodaju po principu „vi|eno-kupljeno“.t-ba... 24. u 13 sati. 2.3. HNK Livno. MINISTAR mr.Uvjerenje o dr`avljanstvu . 2012. do 26.msuts-sa. srijeda.Uvjerenje o polo`enoj pedago{ko-psiholo{koj grupi predmeta .fmpu. 2. Sarajevo ili uplatnicom na transakcijski ra~un kod Raiffeisen banke br. 4. godine. Sarajevo.3... ZHK Mostar. Tel +387 33 227 188. raspisuje se PO NO VNIjemJAslenika u radni odnos KURS VNI KON za pri zapo 1. 2012. br.. 71000 Sarajevo Dugi Sokak 9.Diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu/{koli . 14.1 izvr{ilac.5. Sarajevski [iroki Brijeg.. USK datum srijeda.000 KM 1..d. svaki dan... Izabrani kandidat du`an je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti.8. 2012. Fax. 5. 9.. Tita 9a.. 2.600 cm3 REGISTRACIJA do 29.... 160 Sarajevo OBJAVLJUJE PRODAJU VOZILA I VILJU[KARA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA RB 1. Tel: +387 33 226 422 Web: http://www. 12.. 2. 2012..ba web: www. Sve tro{kove vezane za prenos vlasni{tva snose kupci.net..

OGLASI 31 . februar/velja~a 2012.OSLOBO\ENJE petak. 24.

Ali. “Naravno. uprizorio Nermin Hamzagi}. Direktor Nihad Kre{evljakovi} smatra da je u godini u kojoj se obilje`ava 20 godina opsade Sarajeva i isto toliko od osnivanja SARTRa va`no baviti se temama koje su i dalje na{ i globalni problem. dru{tvu: [ta muzej mo`e u~initi za dru{tvo. Ugro`eno kulturno-historijsko naslije|e Foto: D. velja~e. ZPP-a. Kako u tom okru`enju jedna djevojka mo`e postati dirigent? malom sobi~ku na zadnjem spratu Narodnog pozori{ta. kao {to bi se dalo o~ekivati. “Kada mi je bilo {est godina. Dodaje i da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici”. U ovu akciju Muzej je ulo`io ukupno 100 KM. U Historijskom muzeju BiH otvorena je Sedmica otvorenih vrata pod nazivom “Solidari{i se. i pored uspjeha i li~nog zadovoljstva. izme|u ostalih. Odrasla je u pari{kom predgra|u gdje uglavnom `ive doseljenici. 2011. Pored svih problema. O njenoj neobi~noj `ivotnoj pri~i i velikom uspjehu koji je do`ivjela sa dvadeset i kusur godina snimljen je i dokumentarac koji je prikazan na nekoliko nacionalnih kanala. moj orkestar ina~e poku{ava da promovi{e i druge kulture kroz Martine Aubry Liderica francuskih socijalista Martine Aubry. a na njihovo zatvaranje su se odlu~ili zbog toga {to ve} godinama nemaju grijanje i {to je muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije. Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1. ul. uslijedilo je sasvim ” logi~no pitanje o uklju~ivanje nekih od bosanskih djela u te koncerte. Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev. a radi isplate iznosa od 1.. najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. gdje je stalni gostuju}i dirigent. tako da smo na jednom od zadnjih koncerata izvodili i neke tradicionalne kineske kompozicije. iznos od 480. 1. ZPPa. 1. 10.61 KM.” I njen odgovor je nekako zazvu~ao sasvim logi~no. jednim iz Francuske i jednim iz Al`ira. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. Po~itelja. Iako potpuno jednostavna osoba. koji }e biti kulturna prijestolnica Evrope. ali su veliki poklonici klasi~ne muzike. sa karakterom kao planina. Kako isti~e Kre{evljakovi}. stav 3. 1. Situacija je pomalo nadrealna. pored ~injenica koje me prate ~itav `ivot. u . u zatvorenoj sredini koja ne dozvoljava da budete mnogo druga~iji od onih koji vas poznaju.891. ve~eras u Narodnom pozori{tu. bilo bi mi zaista drago uvrstiti neke od va{ih kompozicija u te koncerte. 10. protiv I-tu`enog “MATRIX” d. odnosno uvijek ih je do~ekalo prebacivanje odgovornosti s jedne na drugu instancu. U organizaciji doga|anja koja slijede uposlenicima HMBiH poma`u i Udru`enje Akcija gra|ana u suradnji s pojedincima i organizacijama civilnog sektora. O~aktanum broj 60a i III-tu`ene Andri} Ljubice iz Sarajeva. februar/velja~a 2012. tako da sada na nekim od na{ih koncerata uklju~ujemo i te kompozicije i elemente te muzike. u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d. odnosno Narodno pozori{te.47 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 12. tijekom njena trajanja bit }e otvorene muzejske zbirke. Na pitanje o povla~enju paralele izme|u al`irske i francuske publike.o. Kako tu`eni nisu izvr{ili obavezu pla}anja duga. Beethovena i Bizeta. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. ve~eras }e uprili~iti jo{ jedan vrhunski muzi~ki doga|aj. ugrijmo muzej! Putem ove akcije `eli se ukazati na kriti~no stanje sedam institucija kulture i apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa. pri~a zvu~i kao da dolazi iz nekog od sarajevskih naselja. kao opasnosti za ~ovje~anstvo koja nikada nije iskorijenjena u potpunosti i sve vi{e postaje globalni problem.108. godine. kojem je ova predstava diplomski rad. Doma}in }e.) u fokusu se na{la Zbirka arhivske gra|e (svaki dan bit }e druga ciljana grupa). Podr{ka dolaskom Otvorenje Sedmice desilo se spu{tanjem transparenta s krova Muzeja na kojemu je ispisan naziv akcije. ve} je vidjela priliku da spaja razli~ite kulture inspirisana li~nim iskustvom. Ziouani tu nije stala. studenti i dr.” Ziouanijen rad dolazi ispred nje. te apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa. jer ja dolazim iz kvarta gdje me svi znaju kao Zahiu i nisu svjesni mog profesionalnog anga`mana. Roditelji joj nisu {kolovani muzi~ari. 2011. 26. Njena pri~a je ona iz filmova. [to ne zna~i da to nije. S.ugro`en je veliki mozaik koji predstavlja Bosnu. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. Ali. Sarajevo je do{lo kao logi~an slijed u toj njenoj kozmopolitskoj `elji. donese odluku kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju solidarno isplate iznos od 1. ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode. Ziouani je porijeklom iz Al`ira. “U Francuskoj i u Al`iru ja radim puno na promociji klasi~ne muzike prema ljudima koji obi~no nemaju afinitet ka toj vrsti muzike i uvijek te`im da na koncerte privu~em i novu publiku. Ismeta Mujezinovi}a broj 36. Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu.o. Sarajevo i Ugovora o jemstvu zaklju~enih 3. pitanja. 2011. Amila Terzimehi}. “Film govori o mom radu sa dva orkestra.d. bili upu}ivani na drugu adresu. u 18 sati odvijat }e se program Umjetnici Muzeju. a u prehladnom muzejskom prostoru je odr`ana konferencija za novinare na kojoj je direktorica Muzeja Muhiba Kaljanac pojasnila da je ideja potekla od mladih muzejskih kustosa. ZPPa. “U Al`iru tradicionalna muzika ulazi i u pore klasi~ne muzike.24 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od podno{enja tu`be do isplate. kojega je 1966. publika }e vidjeti da SARTR bez obzira na te{ke uvjete u kojima radi. a {ta dru{tvo mo`e u~initi za muzej?” a za ci. Jasenko Pa{i} i Adnan Haskovi}. francusku go{}u po ves ti u obi la zak Mos ta ra i Mr. u Sarajevu Dirigentica Zahia Ziouani na ju~era{njoj probi sa Sarajevskom filharmonijom Foto: D. pred kojom njeni orkestri naj~e{}e sviraju. koja je i gradona~elnica Lilla. gdje nije dopu{teno dizati se iznad “raje” “U . kao i obi~no kome god da su se obratili od nadle`nih.o. Terezije bb. [. te sa al`irskim simfonijskim orkestrom.o. pijanistom iz Austrije. TORCHE muziku. od kada su vrata HMBiH zatvorena za javnost. 2007. studentske asocijacije. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti. otvoriti prigodnu izlo`bu svojih djela u Ateljeu Zec. govori Zahia Ziouani i dodaje da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. Stru~ni saradnik Emina Burgi} Sedmica otvorenih vrata Historijskog muzeja BiH Solidari{i se. u`ivajte u djelima Haydna. te pravni osnov za navode tu`enih. Ali ubrzo sam shvatila da sa njom ne}u mo}i svirati u velikom orkestru. sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182.32 KULTURA VIJESTI Zahia Ziouani. sije~nja. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka. a jedan od segmenata }e biti i predstavljanje muzike Mediterana. 2011. Uloge u predstavi koja }e nakon premijere biti reprizno izvedena 25. Odnosno. drugim zemljama sam poznata mo`da i vi{e nego u Francuskoj.u daljem tekstu ZPP-a) O B J AV L J U J E . ul. Uspjeti od nule u ne~emu {to stvarno `elite i u ~emu vas dru{tvo mo`da i ne}e prihvatiti. niko s njih nije vra}en. a sve ostalo je vrijeme. dirigenticom Zahiom Ziouani. a sve~anost }e biti upotpunjena promocijom Monografije Safet Zec.” Prijateljstva me|u narodima Jedan od budu}ih nastupa njenog orkestra }e se desiti i slijede}e godine u Marseilleu. 1. odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici” govori i bez postavljenog . Go{}a Safeta Zeca bosanske kompozicije Kao u filmskoj pri~i. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih. njenim nativnim Divertimento. Sarajevo. to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave. Od kustosice Ha{imbegovi} se ~ulo da su. i ~lana 71. stru~ni saradnik Emina Burgi}. Ne iznena|uju}e Ziouani je jedna potpuno logi~na osoba koja `eli stvarati prijateljstva izme|u naroda. iznos od 141. vrijednost spora 1. ali nisam mogla ni zamisliti da }u se jednog dana na}i u toj ulozi. godine uradio umjetnik Mladen Srbinovi}. II-tu`enog Brki} D`emala iz Sarajeva. pozivom na broj predmeta. Nas dvoje i klavir. . do}i }e u posjetu dugogodi{njem prijatelju. roma{ne porodice itd. u {to su se uklju~ili i poznati bh.dostavu tu`be I-tu`enom i II-tu`enom na odgovor Dana 21. ali i ostalih {est institucija kulture. ul. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju sva kog da na u 12 sa ti odvi jat }e se obra}anje javnosti transparentom sa zgrade Muzeja. i 27. moji roditelji su me ohrabrivali i ubrzo sam upoznala velikog maestra Sergiù Celibidache. februara igraju Sne`ana Ali~. dostave sudu pisani odgovor na tu`bu.” Zahia ne ostavlja dojam velike. sada se pojavio i novi i to s topljenjem snijega . a ovogodi{nja Sarajevska zima u svoju je `i`u stavila problem institucija kulture u BiH. godine sa “MATRIX” d. a svaki dolazak na Sedmicu zna~i podr{ku Muzeju i o~uvanju kulturno-historijskog naslije|a BiH. energija i trud uposlenika Muzeja. od 12 do 17 sati otvaranje je zbirki. Ovaj komad progovara o fa{izmu. sutra u 12 sati. koju smo tako mnogo puta vidjeli i rekli da je to mogu}e samo na veli- Safet Zec BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 65 0 Mals 183071 11 Mals Op}inski sud u Sarajevu. OSLOBO\ENJE KULTURA RADO ]E SE VRATITI U SARAJEVO “Kada se vratim u Francusku. iz si- Susret sa Celibidacheom “U na{oj ku}i se uvijek mnogo slu{ala klasi~na muzika i odrasla sam uz nju” obja{njava Ziouani. da dolazim iz arapskog svijeta. Priredit }e i dru`enje uz brojne prijatelje iz Francuske i BiH. Sarajevski ratni teatar nastavlja reper toarski koncept anga`iranog i aktualnog teatra. ka`e da je shvatanje muzike u Al`iru donekle druga~ije nego u Francuskoj. Da biste lak{e prekratili vrijeme do tada. prema tekstu “Strah i bijeda Tre}eg reicha” Ber tolda Brechta. Sarajevo.90 KM na ime obra~unate ugovorene redovne kamate na dan 12. Za mene je muzika sredstvo za spajanje ljudi i zaista mi je veliko zadovoljstvo da tu ideju mogu promovisati i u Sarajevu” iskrena je Ziouani. Uostalom. u ~ast go{}i. ljanu grupu (predstavnici univerziteta. ugrijmo muzej!” koja }e tra. novine FBiH” broj 53/03 . godine sa Brki} D`emalom i Andri} Ljubicom. a putem nje se `eli ukazati predstavnicima vlasti i {iroj javnosti na izuzetno te{ku situaciju u kojoj se godinama nalazi ova. te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Prema rije~ima na{eg poznatog slikara. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. Nisad SELIMOVI] 33 @elimo svirati i Ve~eras premijera u SARTR-u Na sceni SARTR-a ve~eras }e u 20 sati biti premijerno izvedena predstava “99 posto”. Koncert po~inje u 20 sati. koju je. 2007. ili u toku pripremanja glavne rasprave. za sud i protivnu stranku.” Dok ovo govori. odr`avane tribine. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. Tako|er. godine. “Kada se vratim u Francusku. na osnovu ~lana 348. An. Pri tome je podsjetila da od 4. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju.. ovaj put }e na{ najve}i orkestar nastupiti sa gostima iz Francuske. umjetnici. 24. to je vrlo dobra ideja. iza nje stoji rad sa velikim orkestrima. kao i na Arteu. koju je izdala i dizajnirala umjetnikova k}erka Hana Zec. podnijeti protivtu`bu. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti kom platnu. Nakon velikog uspjeha koji je polu~io koncert Sarajevske filharmonije sa Karlom Eichingerom. jati do 29. u interpretaciji Sarajevske filharmonije pod njenim vodstvom. planirao je nakon sarajevskog dru`enja. radi isplate nov~anog potra`ivanja. Za to ve} morate biti veliki ~ovjek. Ovo je za mene vrlo bitno. To je sve promijenilo i nakon samo jednog razgovora odlu~ila sam da postanem dirigent. na{em slavnom slikaru Safetu Zecu. Ziouani ve} ima plan: “Poku{a}emo predstaviti {to vi{e razli~itih tradicionalnih pravaca u muzici na tom nastupu. ali ovaj film je pomogao da {iri krug ljudi sazna vi{e o mom umjetni~kom senzibilitetu. Nakon Orwellove “1984”. rad Francuskinje al`irskog porijekla ujedinjuje `ivotni uspjeh sa jednom kozmopolitskom ambicijom Sarajevo. te violon~elistom Manfredom Stilzom. Alban Ukaj. PREMJE[TANJE Muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila je ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije. to mogu samo odlu~ni ljudi. ZPP-a mora imati svaki podnesak. a bit }e odr`avane i tribine. ali je ro|ena u Parizu.61 KM na ime duga po osnovu Ugovora o srednjero~nom kreditu broj 49084/1 zaklju~enog 3. te sam pre{la na violu. bitne osobe iz svijeta ozbiljne muzike. ul. U odgovoru na tu`bu tu`eni mogu ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaju ili osporavaju postavljeni tu`beni zahtjev. TORCHE . kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. dirigentica koja spaja kulture petak. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostave pisani odgovor na tu`bu. Ovim putem I-tu`enom i II-tu`enom se dostavlja tu`ba od 21. Sada iznad njega kapa voda.891. Obra}anje javnosti Ju~er je organizirana tribina “Historijski muzej BiH u savremenom bh. pa su tu`eni du`ni da u skladu sa odredbama ~lana 70. iznos od 161. otvorena i bez onih nevidljivih zavjesa iza kojih se obi~no kriju uspje{ni. po~ela sam u~iti svirati klasi~nu gitaru. Bila sam tinejd`er kada sam shvatila ~ari dirigiranja i vo|enja orkestra. Naravno. stav 2. boravit }e ovih dana u Sarajevu. Amar Selimovi}.00 KM na ime naknada za opomene. raspola`e energijom i ljudima koji }e ga u narednih nekoliko godina u~initi na{im najzna~ajnijim teatrom.

24.34 OGLASI petak. OSLOBO\ENJE . februar/velja~a 2012.

Sarajevo. 2. Na nekretninama iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka postoji teret. Rakova noga br. III .zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora Revizijski izvje{taj u toku o finansijskim izvje{tajima Direktor DD Brki} in`. uknji`en na osnovu sudskog rje{enja br. Sud }e obustaviti izvr{enje ako se nepokretnost ne mo`e prodati ni na tre}em ro~i{tu.879 dionica 13.OP]I PODACI O EMITENTU . 6. Iz polo`enog osiguranja namirit }e se tro{kovi nove prodaje. Ro~i{te za prodaju ovih nekretnina }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Kiseljak u sobi broj 6. K. koji treba u roku koji mu odredi sud. I-110/05 od 24. godine donio je OGLASI 35 SAN U NOVOM RUHU ZA K LJU ^ A K O PRODAJINEKRETNINA 1. glavna Filijala Zenica. Sarajevo uknji`en na osnovu sudskog rje{enja broj: Ip-66/05. emitenta s pravom glasa ^ajevac-mega AD Banja Luka. nekretnine iz to~ke 1. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta. protiv izvr{enika 1. e-mail i web stranica: . Anto. 1.o. izvadak Slu`be za geodetske poslove i katastar nekretnina op}ine Kre{evo. stav 1. a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 775. 3. Zakona o izvr{nom postupku. Na prvom ro~i{tu za prodaju nekretnina. 2012. 18.235 PASIVA a) Kapital 1. objavljujemo SHOW Zvijezda mo`e{ biti ti Najbolja je Anida Idrizovi} Prijedor~anka koja je prikazala u ku}i film Angeline Jolie za SAN: GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za period 1. Alagi}i.~lanovi uprave Brki} in`. 4. februar/velja~a 2012.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora U KM DD “PREVOZ RADNIKA KREKA” TUZLA TUZLA. Pravilnika o sadr`aju.621. 2012. {to isti ne mo`e iznositi vi{e od 10. [ehi} Jasmina.O. 8.483 b) Upisani osnovni kapital 3. 5. direktor II . ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. 2.o. ZIF “Big-Invest” d. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 I 003872 08 I Kiseljak. Anto Tragaju za mojim identitetom kako bi me kolektivno osvijestili! Da li je na{ oskarovac „skinuo“ @eljku Ogrestu? Tanovi}: Pri~a je izmi{ljotina! Transseksualci Mo`e li se u BiH promijeniti spol Nema zakonske procedure.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . 2011.482. ZIP-a. Tomi} Nevenko iz Kre{eva. sud mo`e oglasiti da ro~i{te nije uspjelo i zakazati novu prodaju. dok na tre}em ro~i{tu iste se mogu prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost. odnosno potra`ivanje vjerovnika Raiffeisen bank d. Obustava izvr{enja ne spre~ava pokretanje novog izvr{nog postupka radi naplate tog potra`ivanja na istoj nepokretnosti. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{im ponudama ne ispune svoje obveze.90 KM i nominalna cijena .o.OSLOBO\ENJE petak. k.153. 2011.00 KM.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira . godine. 18. “Revis” Tuzla. u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja Raiffeisen bank d. uz uvjet da prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja polo`e iznos od 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine. sa naznakom predmeta broj: 49 0 I 003872 08 I. na drugom ro~i{tu ispod jedne tre}ine utvr|ene vrijednosti. godine Op}inski sud u Kiseljaku. Vrijednost nekretnine iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka utvr|ena je na osnovu nalaza i procjene vrijednosti nekretnine stalnog sudskog vje{taka gra|evine Zorana Markovi} od 23.k. Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . BiH.o. BiH.000 KM. Osiguranje se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Kiseljaku broj: 3060470000028513 kod HYPO ALPE ADRIA BANK.588.351 c) Teku}a sredstva 845. ulo{ka 602. stav 6.o. glavna Filijala Zenica. 3. zastupana po punomo}niku D`eniti Pipi}.broj telefona i telefaxa. 88. 2005. odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem prodaje nekretnina. br. stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi}. Stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi} PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~l. 18. 3. Ul.539 b) Rashodi 112.d.949 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 54.488 c) Dobit/gubitak prije poreza 54. 12. godine u 11 sati. 561/1. sud }e rje{enjem prodaju tom ponu|a~u proglasiti neva`e}om i odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponu|a~u. 9. Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac. radi izvr{enja na nekretnini 9. Lejla Suljagi}.broj emitovanih vrijednosnih papira 226.Ermacora. Edhem Deli} . Zakona o izvr{nom postupku “Sl.dionica ZIF “Prof-plus” Sarajevo. u A popisnom listu pod 1. Odre|uje se tre}e ro~i{te za prodaju nekretnina izvr{enika i to: nekretnini upisanoj u k.k.firma i sjedi{te vanjskog revizora d. Ul. Od polaganja osiguranja oslobo|ene su osobe utvr|ene ~l. 86.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani. osim lica navedenih u ~l. 24. 12.31. vlasni{tvo izvr{enika Tomi} Nevenka sa dijelom 1/1. Tomi} Afrodita iz Kre{eva. 2005. godina . Zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli suda.752 e) Ukupno pasiva 1. broj: 32/03). godine i teret u korist Hypo Alpe Adria Lising d. ta~ka b. 7. Zaklju~ak se dostavlja strankama i nadle`nom organu poreske uprave. Prije po~etka ro~i{ta. Od dana objavljivanja ovog zaklju~ka na oglasnoj tabli suda do dana prodaje mora pro}i najmanje 30 dana. godina I . Prodaja }e se obaviti usmenim javnim nadmetanjem 19.o. a stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja. procijenjenoj od stalnog sudskog vje{taka za gra|evinstvo Markovi} Zorana na iznos od 156. U skladu sa ~lanom 4. Titova 35/A lamela D7/28 .~. Sarajevo. 2. sudu treba prilo`iti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno. Ul.621.puna adresa sjedi{ta . 2012. 1. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i cijenu. “Eurohaus” d.d. mar{ala Tita bb. deponovati cijenu.d.235 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 57. “Zalug”.618 c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze 138. Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica. k. Navedene odredbe primjenjivat }e se na tre}em ponu|a~u u slu~aju da drugi ne deponuje u utvr|enom roku prodajnu cijenu. al' ko{ta desetine hiljada eura ZLATAN IBRAHIMOVI] Ponosan sam {to sam Bosanac . 2. br.puna i skra}ena firma .884 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 1. u naravi stambena zgrada povr{ine 110 m2 i dvori{te povr{ine 294 m2.949 IV . novine Federacije BiH”. i 2. Rakova noga br. hrvatske brigade bb 035/282-469 Senada Smaji} .

poja~an punk energijom. Trenutno se nalazi u Parizu. Prvi LP snimili su u beogradskom studiju O. koJa. donio im je po{tovanje publike. Knowledge magazin ga je 2012. ro|endan. DUB armija. Glumica je zvijezdu primila u prisustvu oca Johna Anistona. izjavila je Dita von Teese. gdje radi na svom drugom parfemu. a 3. u prostoriji ispred velike sale. Jennifer Aniston: U dru{tvu prijatelja i porodice . ali ovog puta sa novom go{}om Reom Tas. Kraljica burleske Dita von Teese Emina Jahovi} i Mustafa Sandal Sina nazvali Yavuz Pjeva~ica Emina Jahovi} oporavlja se u Ameri~koj bolnici u Istanbulu. a produkciju su uradili zajedno s Du{anom Koji}em Kojom iz Discipline Kitchme. ji po~inje u 23 sata. a mo}i se kupiti na dan partya. turska muzi~ka zvijezda Mustafa Sandal. Nisam ~ak ni pomislila da bi se mogao ostvariti. me|unarodnog festivala kreativnosti. Ja. . a sve je opisala nestvarnim. organizatorica i osniva~ica FISTT Art Festa. ali i na prostoru biv{e Jugoslavije. koji su odmah do{li u posjetu popularnoj pjeva~ici. Cijena ulaznica je 15. Emina je prepustila svom suprugu da odabere ime za njihovog novog ~lana porodice. godine stavio na svoju Top 10 producers to watch listu. ali ne{to ovakvo je oduvijek bilo u mojim mislima. U isto vrijeme.Ulema se tako|er vra}a u Kriterion.Ro|ena sam u Kaliforniji i prava sam kalifornijska djevojka. Aniston je prva zvijezda popularne serije “Prijatelji” koja je dobila uklesanu zvijezdu u Hollywoodu. februar/velja~a 2012.Sretna sam {to sam uspjela napraviti kolekciju koja ~ini `ene da se osje}aju predivnima. D. godine vokal Zoran Kosti} Cane. Iako je dosad radila sa Vivienne Westwood. koja se proteklih pet godina aktivno bavi organizacijom klupskih doga|anja i kulturnih eventa. Njen suprug. Partibrejkersi }e za sarajevsku publiku prirediti svirku s repertoarom uglavnom popunjenim njihovim najve}im hitovima tokom 30 godina. Mustafa je odlu~io da mu da ime Yavuz. Dobila zvijezdu na Stazi slavnih Glumica Jennifer Aniston dobila je zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih. . Target Australia je modelu pru`io {ansu za samostalnu kolekciju.36 SCENA petak. osnovali su u augustu 1982. Jedan od najuticajnijih i najdosljednijih muzi~kih bendova u Srbiji.Ul . Ve~eras Partibrejkersi U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci. predsjednica je udruge za promicanje audio-vizualne kulture FISTT. gitarist Neboj{a Antonijevi} Anton i gitarist Ljubi{a Kostandinovi}. Cijena ulaznice iznosi 5 KM. Za zagrijavanje potrudit }e se Boquee. o~uvav{i uz to cijene pristupa~nima. OSLOBO\ENJE Art kino Kriterion Klub Cinemas/Sloga Nastupa Billain U art kinu Kriterion sutra }e se odr`ati party na kojem su glavni akteri ~etiri umjetnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. gdje je prije nekoliko dana rodila drugog sina. To je bio jedan od mojih najlu|ih snova. U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci. seksi i glamuroznima. u Dadovu kao predgrupa sastavu The Fifties. Adis Kutkut aka Billain je originalnim i melodi~nim zvukom na{ao svoje mjesto kako na doma}oj. tako i na svjetskoj drum ‘n’ base i neurofunk sceni. bubnjar Goran Bulatovi} Manza. za koju je inspiraciju potra`ila u vlastitoj privatnoj kolekciji vintage rublja. Priznanje za Jennifer Aniston Kolekcija donjeg rublja Kraljica burleske Dita von Teese predstavila je novu kolekciju donjeg rublja nazvanu Von Follies. {to na turskom jeziku zna~i sna`an i nepokolebljiv. Svoju sre}u ponosni roditelji su podijelili s najbli`im ~lanovima porodice. 24. kazala je Aniston. ta~nije Bass . de~ka Justina Therouxa i nekoliko prijatelja. Rhythm i blues u njihovom tuma~enju. a 3. D. ^im je vidio sina. Prvi nastup imali su 4. a kao predgrupa nastupit }e mladi sarajevski bend Deus Ex Carousel. a predstavit }e i nekoliko pjesama s posljednjeg albuma “Kr{ i lom” . marta u Beogradu. Kao {to je obe}ala. dok se u pretprodaji mogu kupiti kompleti od ~etiri karte po cijeni od 50 KM. Jean-Paul Gaultierom i Wonderbra. Stoga sam veoma zahvalna {to stojim danas ovdje. Organizator koncerta je Sarajevodisk u saradnji s klubom Cinemas. a njegova produkcija za pjesmu “Panika” na}i }e se na novom albumu Ede Maajke. marta u Beogradu Beogradski bend Partibrejkersi velikim koncertom u klubu Cinemas/Sloga ve~eras }e sa sarajevskom publikom proslaviti 30. oktobra 1982. odlu~io je da sinu da ime Yavuz.

.ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi . . odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton.donosi pojedina~ne akte Javne ustanove. djelatnosti ili du`nosti . . .ne starija od tri mjeseca. s tim da mo`e biti ponovno imenovan po isteku mandata. Direktora Javne ustanove imenuje Upravni odbor Javne ustanove uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine.ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be).ne starija od tri mjeseca. br.organizuje poslovanje i rukovodi radom Javne ustanove. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: .ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva.ne starija od tri mjeseca. i to: . Na osnovu ~lana 8. .Program rada i razvoja Javne ustanove za mandatni period.da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci.uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte . odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton . koja sadr`i kra}u biografiju.izvr{ava odluke Upravnog odbora. ~lana 15. februar/velja~a 2012.uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere . broj 01-02-05/12 od 17. .izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte. obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenika Javne ustanove.ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog.predstavlja i zastupa Javnu ustanovu. . III Kandidat je du`an uz prijavu. kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva. Javna ustanova Za{ti}eni pejza` “Konjuh” objavljuje OGLASI 37 za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” I Direktor Javne ustanove vr{i slijede}e poslove: .da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine.da nije izabrani zvani~nik. .da nije osu|ivan za krivi~no djelo. kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja. . . te predla`e op}e akte.da nije ~lan upravnog. Pored ispunjavanja op}ih uslova. kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva. adresu i kontakt-telefon. II Kandidat za imenovanje na poziciju direktora Javne ustanove iz ta~ke I ovog konkursa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: . .ne starija od tri mjeseca.odlu~uje o pravima. Zakona o ministarskim.da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda.stara se o izvr{avanju ugovora i sporazuma koje Javna ustanova zaklju~i ili im pristupi.obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i op}im aktima Javne ustanove. .da je stariji od 18 godina. . . ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja .ne starije od tri mjeseca. prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova.ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo .da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be). unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova.stara se o blagovremenom obezbje|ivanju finansijskih sredstava potrebnih za zadovoljavanje potreba iz domena djelatnosti Javne ustanove. odnosno nadzornog odbora. . . . . . odnosno nadzornog odbora. 2. 2012. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat je du`an dostaviti kada bude kona~no imenovan za direktora Javne ustanove. 12/03 i 34/03). direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u . br. . nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH . 1. a ne stariji od 65 godina. izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke.podnosi Upravnom odboru prijedlog finansijskog plana i godi{nji obra~un. . 24.da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva. .ne starija od tri mjeseca.podnosi Upravnom odboru godi{nji plan rada i izvje{taj o finansijskom poslovanju. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. . vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“. . .ne starija od tri mjeseca. a najvi{e dva puta uzastopno.ne starija od tri mjeseca. Zakona o osnivanju Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“. .ne starija od tri mjeseca. .da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva. IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa. i osnove plana rada i razvoja.ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda.I. . djelatnosti ili du`nosti. 6/11) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”. broj 70/08). .uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci .da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje. Ustava Bosne i Hercegovine . odnosno nadzornog odbora.da se na njega ne odnosi ~lan IX. izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke .OSLOBO\ENJE petak. .uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva.ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik. nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“.ne starije od tri mjeseca. K O NK URS . .da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu — VII stepen stru~ne spreme tehni~kog ili dru{tvenog smjera. . . .da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora reguliranog organa.ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog. Ustava Bosne i Hercegovine. a ukoliko jeste ~lan upravnog. godine.da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi.predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti. . . V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno na adresu: JAVNA USTANOVA ZA[TI]ENI PEJZA@ „KONJUH“ Grab potok bb 75 290 Banovi}i sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ “KONJUH” – NE OTVARATI“. Konkurs }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Oslobo|enje“.ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u.ne starija od tri mjeseca. . a ukoliko jeste ~lan upravnog.diploma ili uvjerenje o diplomiranju.

24. OSLOBO\ENJE . februar/velja~a 2012.38 OGLASI petak.

skidamo s vatre i ocijedimo kada probamo da je lijepo hrskava. Luk je zdrav i ukusan za~in. Nova kolekcija obiluje haljinama koje su malo ispod koljena. neposredno prije sje~enja stavite ga u fri`ider na nekoliko minuta i ne}e biti suza. mrkvu i celer. a nakon toga isijecite je na ~etvrtine. POMO] U KU]I Luk za ukus i imunitet 39 Ljekovita svojstva gljiva NOVOSTI I PREPORUKE [itake japanski Sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. sni `a va krvni pri ti sak. . celer. ubrzavaju oporavak poslije operacije te smanjuju stres. Ujutru i uve~er popijte po pola {olje ~aja. mahuna i piletine Potrebno: 7 ka{ika soje kao grahorica 10 mahuna piletina po `elji 2 male ili jedna velika mrkva kri{ka celerovog korijena dimljeni sir 10 komada mini paradajza pola svje`e paprike 15 kapari bobica kri{ka limete svje`i list per{una Priprema: U slanoj vodi stavimo da zakipi soja i zatim na smanjenoj vatri kuhamo oko sat. Potpuno bijele i crvene glavice imaju staklastu strukturu. U vodi u kojoj se kuhala soja skuhamo oko pola sata mahune. uzimajte onda osu{ene. a bogate su i vitaminima A. U hladnim danima trebalo bi ga jesti svje`eg jer {titi od boles ti. a mahune na kratke {tapi}e. Stru~njaci nagla{avaju da povi{eni holesterol i trigliceride uspje{no lije~e {itake. a zovu ih eliksirom `ivota. poma`e da se izbace otrovi iz organizma i smanjuje nivo holesterola. Nasjeckamo na kockice mrkvu. Lan~i}i bi trebalo da dose`u gotovo do struka. ali ne u fri`ideru jer gubi hranljive sastojke. zbog ~ega se preporu~uju za pripremu salata vi{e nego za kuhanje. a eliksir morate popiti istog dana kada ste ga pripremili. Nosite nakit od gline ili krupnih staklenih perli. LJEPOTA. Victoria Beckham je na Nedjelji mode u New Yorku predstavila novu kolekciju za jesen . po{to imaju jak ukus koji se zadr`ava u ustima cijeli dan. Pospemo per{unom te za~inimo maslinovim uljem i acetom balsamicom. piletinu. Boje koje dominiraju u kolekciji su zemljane i zagasitozelene. Procijedimo i prebacimo u posudu sa sojom i ostalim. TRENDOVI Vo|ena idejom da je klasika uvijek neophodna.zimu 2012/13. Bijeli luk ve}ina osoba ne jede u svje`em stanju jer se dugo vari i uzrokuje neprijatan dah. Ipak. Sastojke dobro izmije{ajte i dodajte malo meda ili zasla|iva~a. a nakon toga jednom ili dvaput sedmi~no su{ene {itake. a vi se }e min |u {e ne bi smjele da budu kra}e od osam centimetara. Me|utim. Stru~njaci savjetuju da je {itake najbolje jesti svje`e. Crni luk trebalo bi ~uvati do 10 dana na hla dnom mjes tu. kao i neizbje`na crna. Ljekovitost ovih gljiva poti~e prije svega od lentinana. Ako primijetite crveni osip na ko`i nakon {to ih probate. [itake sadr`e polisaharide. Potom dodajte dvije {olje vode i prstohvat morske soli te stavite na {poret da se kuha sve dok ne ostane jedna {olja ~aja. svakodnevnim konzumiranjem ovih gljiva za samo sedam dana mo`ete smanjiti nivo holesterola u organizmu za 15 posto. Za br`i metabolizam napravite napitak tako {to }ete u litar prirodnog soka od jabuka lijek za sve dodati jedan decilitar propasiranih svje`ih {itaka. Klasi~no. to je prvi znak da ste alergi~ni i da ne smijete da ih jedete. Isjeckamo sir i papriku na kockice i zajedno s kaparima i mini paradajzom umije{amo u posudu sa sojom. holesterola. Kao za ~in je izu ze tno po pu la ran zbog jake arome. Beckhamova je uz vunene dokoljenice kombinovala ~izme Christiana Louboutina koje pristaju uz ove modele. Crni luk ima pikantan ukus i idealan je za dinstanje. Tako|er. dok je tek poneki odjevni komad u jarkocrvenoj boji. nutricionisti posebno preporu~uju da se konzumira zimi. pa ne ~udi {to se stavlja u svako slano jelo. Ove gljive poma`u i kod drugih bolesti: sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. mo`ete da kuhate i ~aj tako {to }ete potopiti jednu gljivu sat vremena. B1. masti i bjelan~evine. ali privla~no Idealan nakit za krupnije dame Kao nakit za krupnije dame predla`emo masivan prsten sa krupnim kamenom omiljene boje.OSLOBO\ENJE petak. koji je savr{en modni detalj. jetre i plu}a. Sve po `elji pokapamo sokom limete. dok su detalji na odjevnim kombinacijama {picaste kragne i ~etvrtasti d`epovi. B2. proteine. Izbjegavajte krupne privjeske. Salata od soje. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju. Svakodnevno 30 dana uzimajte do 50 grama ovih svje`ih gljiva. Uz ovakav komad ne morate ni{ta vi{e od nakita da nosite i ima}ete odli~an stilski izraz. ali najvi{e pet grama dnevno. za koji je dokazano da poma`e kod tumora debelog crijeva. jer efikasno podi`e imunitet. Ipak. visoko pre~i{}enog polisaharida. Lak{e }ete ga svariti ako ga prije jela o~istite i potopite nekoliko minuta u hladno mlijeko. a ne prekuhana. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju U Japanu su {itake prihva}ene u zvani~noj medicini jer su izuzetno ljekovite. Krupnije min|u{e su pun pogodak. B6 i C. sa rajsfer{lusom koji se nalazi na pole|ini i ide ~itavom du`inom haljine. februar/velja~a 2012. STIL. ako ne mo`ete svje`e da ih jedete. KOZMETIKA MODA. 24.

24. februar/velja~a 2012.40 OGLASI petak. OSLOBO\ENJE .

Novost na tr`i{tu Jeftine a dobre slu{alice Nema osobe koja nije izmijenila barem nekoliko pari slu{ali ca za mul ti medijalni player i uvijek se ponovo tra`e kvalitetne a jeftine slu{alice. me|u kojima su podr{ka za DVB-S Scanning na Unixu. novi model nudi ekonomi~ni re`im {tampanja. Kompakt fle{-kartica Transcend je najavio ekspanziju svog programa fle{-kartica predstavljaju}i kompakt fle{ 600X kartice (600X CompactFlash cards) velikog kapaciteta do 64 GB. KORAK NAPRIJED GPU tehnolo{ka konferencija NVIDIA je objavila da su registracije za tre}u GPU tehnolo{ku konferenciju (GTC) u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Razvijen kao odgovor na informacije dobijene od potro{a~a. tako da su i rezultati prakti~no identi~ni. prezentacije. zahtijeva ogromni prostor za skladi{tenje podataka. mogu}nost kontrolisanja i programiranja {tampa~a u okviru aplikacija i po~etni softver za {tampanje etiketa. }e biti odr`ana u San Hozeu. izjavio je Tim Cook. VCD i veliki broj razli~itih streaming protokola bez potrebe za eksternim kodecima ili programima. podr{ku za Vorbis i Theora u okviru RTP. Time {to {tampa u boji model TM-C3400. nazvana Lion.0 donosi veliki broj unapre|enja. "Ljudi su zaljubljeni u aplikacije i funkcionalnost". rekao je Simon Stanfort iz Odjela za telekomunikacije i mre`e. sadr`i brojne mogu}nosti iOS-a poput napredne kontrole pokretom i ikonica poredanih kao kod iPhonea. ali i do pove}anja njihove snage. a integrisan je i Twitter. "Galaxy Ace i Galaxy Mini su do`ivjeli veliki uspjeh od po~etka prodaje pro{le godine. GTC 2012. unapre|enje za veliki broj prevoda na razne jezike itd. Pobolj{ani model TM-C3400 nastavlja da daje dugotrajne rezultate na velikom broju razli~itih medija {irine od 30 do 112 cm. "Mac je u porastu. Slu{alice stoje ~vrsto i kada se tr~i. operativni sistem MounVLC Media Player je portabl multimedijalni plejer za veliki broj razli~itih audio i videoformata. koji na zahtjev {tampa etikete i narukvice u boji. laptopi i desktop-ra~unari. Kalifornija. To omogu}ava korisnicima Maca da video sa kompjutera prenose na TV ekran koriste}i Apple TV. Odluka o proizvodnji novih ure|aja je donesena na kon pro {lo go di{ njeg us pje ha dva Sam sun go va mobitela. a sa operativnim sistemom Mountain Lion }e stvari postati jo{ bolje". Zadnja kamera od pet megapiksela ima i blic. potpredsjednik Appleovog marketin{kog odjela. koja }e biti odr`ana u San Francisku narednih dana.8-in~ni WVGA (480x800) ekran te prednju i zadnju kameru.0. do 17. Du`ina ka bla je 120 mm. Nova verzija {tampa~a Kompanija Epson najavila je pobolj{anu verziju {tampa~a TM-C3400. tain Lion povezuje i Appleove proizvode. ali i kontrola zvuka. tako da se ne}e mnogo pogrije{iti u izboru. 768 MB RAM-a. tako da smo veoma uzbu|eni zbog njihovih nasljednika koji }e do}i u ruke na{ih kupaca. Galaxy Mini 2 nudi manji 3. obezbje|uju}i profesionalnim fotografima i entuzijastima ~ari snimanja u full high rezolucijama sa savremenom digitalnom opremom. kada }e svijetom vladati mobiteli. namijenjena onima sa malo manjim d`epom su modeli MP3-EP03 i MP3-EP04B. popularnih bubica. {to bi moglo dovesti do sni`enja cijena mobilnih ure|aja i PC ra~unara. Notes. }e uklju~iti predavanja.27-in~ni HVGA (320x480) ekran i jednu kameru na zadnjem dijelu od tri megapiksela te 512 MB RAM-a. Gembird nije mnogo poznato ime kada su audioperiferije u pitanju. a ko{taju malo u odnosu na po zna ti je mo de le. ~esto tokom vrlo brzih naizmjeni~nih smjenjivanja ili du`ih full HD videosesija. koja }e u po~etku biti dostupna samo za ure|aje ovog proizvo|a~a. dobra dinamika i ja~ina zvuka. Idealan je za primjenu koja iziskuje precizno obilje`avanje kao {to su {tampane narukvice i etikete za lijekove. Galaxy Ace 2 i Galaxy Mini 2 Kompanija Samsung je na ja vi la mo bi te le Ga laxy Ace 2 i Galaxy Mini 2. Posljednja verzija operativnog sistema Mac. tutorijale i stotine sesija sa instrukcijama vrhunskih eksperata. . Mo`e se koristiti kao server za streaming ili multicast u okviru IPv4 ili IPv6 putem mre`e velikog propusnog opsega. {to je dobar pokazatelj kvaliteta. jednu od najbr`e rastu}ih svjetskih konferencija o temi ra~unarske nauke i vizuelizacije. Tako dva para slu{alica. februar/velja~a 2012. DVD. Aplikacija Messages radi sa iMessageom kako bi korisnici mogli prenositi razgovore sa ure|aja sa iOS-om na svoje kompjutere. O~ekuje se dolazak najboljih umova na poljima nauke. 3. Nji ho vi na slje dnici }e biti dosta br`i u obradi podataka i surfanju internetom. 41 Integracija mobilnih ~ipova O~ekuje se da kompanija Intel objavi dodatne informacije o njihovim planovima koji se odnose na ugradnju be`i~nih mogu}nosti u ~ipove.0 Mountain Lion Kompanija Apple je otkrila posljednju verziju operativnog sistema Mac OS X nazvanog Mountain Lion. koja je uvijek prakti~an dodatak. 24. veliki broj novih filtera.OSLOBO\ENJE petak. mo`e doprinijeti prepoznatljivosti etikete. Je di ne ra zli ke izme|u ova dva modela su u dizajnu. ali kombinacija dobre cijene i solidnih performansi uvijek ima svoju publiku. Reminders i Game Centre }e biti dostupne korisnicima Maca koji preuzmu novi operativni sistem tokom ljeta putem Mac prodavnice aplikacija. Nova verzija ozna ke VLC Me dia Player 2. I jedan i drugi model su dobrog kvaliteta izrade sa istim drajverima. Galaxy Ace 2 }e imati dual-core procesor od 800 MHz. ali integracija be`i~nog risivera u silikon Atom CPU mogla bi obezbijediti du`i rad ultrabook ure|aja sa Wi-Fi. Ace i Mini. a imat }e i izdr`ljiviju bateriju. jednostavne slu{alice koje odli~no zvu~e. Snimanje slika koje se brzo smjenjuju sa izvanrednom detaljno{}u. Dolazi sa iCloud kompatibilno{}u i mogu}nostima poput AirPlaya. Osim {to je vrlo blizak iOS-u. Nova 64 GB 600X CF kartica tako|er omogu}uje ultrabrzi transfer podataka do 90 MB/s i podr`ava VPG-20 specifikacije.0. Popularne aplikacije poput Messages. istra`ivanja i razvoja iz vi{e od 40 zemalja. Veoma sli~an iOS-u Apple otkrio Mac OS X VLC Media Player 2. direktor kompanije Apple. Kompanija planira da nove detalje o dual-core Atom ~ipu kodnog naziva Rosepoint sa integrisanim Wi-Fi mogu}nostima objavi u toku International Solid-State Circuits konferencije. in`enjerstva. podr{ka za HTTP Live Streaming reprodukciju. ^ip je i dalje u fazi izrade. GTC 2012. Ono {to se dobiva jeste sasvim dobar bas. sadr`i mnoge mogu}nosti iPhonea i iPada. od 14. Ovom posljednjom nadogradnjom operativnog sistema Mac kompanija Apple se okre}e budu}nosti. upravo otvorene. Oba mobitela se pridru`uju ostatku porodice pametnih telefona Galaxy i nagla{avaju na{u posve}enost da ovakve mobitele ponudimo svima". istra`iva~ke postere. Prethodna verzija operativnog sistema Mac OS X. rekao je Philip Schiller. maja i predvodnica je globalne serije konferencija kompanije NVIDIA fokusiranih o temi transformacije nauke uz pomo} GPU. a oba modela na kraju kabla ima ju pozla}ene konektore.

februar/velja~a 2012.30-15. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet.42 OGLASI petak.30 07-16 07-14 07-19 07. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. [emsekadi}a Kulina bana bb H. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul.30 07-19 07.30 07-19 07.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 . subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. 14.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet.30-15.30-15. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA . 24.30-15. subota nedjelja 07-19 07.30 09-19 08-16. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet.30 07-19 07. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAVI.30-15. Vehbi ef. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H.

u `elji za ve}om zaradom. tzv. snage u Iraku i kada je zamijenio bolesnog oca i car od 1926.kao du`ni~ku krizu. pos pak pi 1868. koji nije uskla|en sa sistemom. cijene neprestano rastu kao dru{tveni tumor. Uz redovni rad. ukupno 35 medalja. veroisto vrije 2003. a pona sje-|eno vi{e od 4. u slobodno vrijeme. (O tome kako funkcioni{e FED vi{e u knjizi W. pod vodstvom Bena Bernankea. U tom smjeru kretanja nastaju na rezultatima svoga rada – u stanje opstanka.preduze}a posluju uspje{no i svi prolaze dobro. neprestano gubi „vrijednost“ .U ArproizvoduodNju D`ersi-ju~enanje zaljen prvi najlona ki ~et kicu za zube. o ~emu su mi bili dostupni vrlo skra}eni. dobar uspjeh i jedne i druge usmjerava na ve}i rizik. SAD-a po put u ameri~koj toriji. Tu se prvi put isti~e energija kao rad prirode. univerzitet i 1472. 1974. ostvareno u vrlo velikom obimu ..500 ka rovnih trupa 2000. samo ako se jo{ vi{e zadu`e. Od 1944.000 ba.ciEgipatstupamenEgipneposrednoher-pa{a{to~ke objavio deklara ju o nju ta u rat protiv Njema i Japana. po dnji ugarski vladar koji je uspio da sredi unutra{nje prilike u zemlji i da uspostavi jaku kraljevsku vlast.“ Istra`ivao je siroma{tvo. ali relevantni prikazi. „Savremene finansije.. Novac. Ali. je bio pod japanskom okupacijom. {to ih navodi na ignorisanje mogu}eg neuspjeha. genetsku slabost“ . hrvatski pjesnik. Njegovi najzna~ajniji rajekla” a ustavom . Spain). a u Po`unu osnovao 1465. koje zavisi od pozajmljenog novca i dobivenih kredita.LijederdoSrpskezarazlose~ine protivHa~o{komslavbui-nalu. 3. “bo`anskog poridirektor Biolo{kog instituta Srbije. ovim je pomo} pru`ena samo finansijskom sektoru. njo nja 1443.dugovi se ispla}uju na vrijeme . U~esnik u pokretu otpora tokom Drugog svjetskog rata.“ A evo kako! 1. PoPakistan saop{tio da je zvani~no priznao slije poraza JapaBanglade{ (biv{i Isto~ni Pakistan) kao nena u Drugom zavisnu dr`avu. makroekonomski sistem.SaprimirpripadnimomiUN-a odopublizacinadgledanje krhkog ja u De kratskoj Re Kongo. uz to.davina. finansije i krize. koje naziva {pekulativnim du`nicima. kakve mogu dati pisani mediji/{tampa. Uz sve ove pojave se. ali ne i glavnicu. je 1389. {to sistem ~ini bolesnim. {to stalno raste. postale povjerilac svima.nuzemljotresube. {to se nagomilalo. odnosno.Erde|en mabranskizakraljljaSinjaJaHubio{ajedi. U Londonu na njema~kom jeziku objavljen “Manifest komunisti~ke partije”.Drugomgrad Fiskom rakoji 1989. On je. tj. Kada povjerioci i du`nici pokre}u ekonomiju izbjegavaju}i rizi~ne poslove – sve ide kako treba: . iza kra 1458. arbitrage. Reformisao je dr`avu. Alesandro Pertini Ramiz Arslanagi} ro|en je 1930. nego ne{to ~ega ima previ{e. skra}enicom PIIGS. sje30. (Sutra: Razmjena sa prirodom) 2002. 1966. mljotresu oblasti Ksind`ijang. BiH i Vojvodini. 1945. dovi nastali su na osnovu ispitivanja `ivota u Ohridskom 1947. Ma{insku srednju tehni~ku {kolu (prva dva razreda u Pragu – ^SR) zavr{io je u Sarajevu. bio je jedan od najpopularnijih politi~ara poslijeratne Italije. 1974.kraljici roMarcigaretFolketapinlja AlporaDanposli|a~ega je danska ca pos la vladar ske i [vedske.Kuvajtu. Ma|ari su izgubili sve teritorije koje je osvojio. do 1952. 1991. vjet bezbjednosti brio slanje 5. sna`nom u vernom 2004. Oni svojim prihodom mogu pokriti kamatu.Huposlje-dija. od hed` Ro |ar Mati nja znat kao Matija I Korvin. ti moubi ~ka napada u Izra 27 ni 77 1996. svjetskom ratu Umro biolog Sini{a Stankovi}. Iz ovoga je vidljivo da ni Minski nije sagledao cjelinu. ukinuta jezeru. Sarajevo). Tako se ~itav ekonomski sistem pomjera iz stanja zasnovanog na dobrom poslovanju.Amebo~keletrupeniulu.. Ireland. osniva~ Inodrekao se 1946. izu~ava procese u proizvodnji. vojvode iz lja. nakon izbo je 2001. ski premijer Ahmed Ma ubijen u parla tu. Ovo. 24. Sarajevsko Oslobo|enje je u svom prilogu Pogledi od 17. . Cijene neprestano rastu Eufori~na ekonomija Pozivaju}i se na Kejnza. Me|unaona ameri~kih dolara za glavu Salmana rodni sud osloRu`dija zbog njegovih “Satanskih stihova”. godine. u nedavnoj pro{losti bilo je ekonomista koji su svoje poglede usmjeravali druga~ije. koji rastu ogromnom brzinom – stvaraju instrumenti sekuritizacije i drugih finansijskih inovacija koji imaju za cilj pobolj{anje polo`aja i za{titu finansijskih sistema (leveridge. da odigraju ulogu povjerioca ugro`enim firmama. Tako su federalne rezerve. ako je to tako. Huan Peron izabran za predsjednika Argentine. bodio ga je 1948. Poslije njegove smrti 1490. Optu`en kr{enje Ustava. koji je i generator krize. kao rje{enje za spre~avanje ka- fondova do investicionih banaka. koji.OSLOBO\ENJE petak. makroekonomski smjer. Minski. poznajemo u Evropi. Ali. prirodnoj ekonomiji. ka`u. To neki sada nazivaju Minskijev trenutak. predsjednik Italije 1978-85. i niz drugih ekonomista. Izvor je obezvrje|ivanja – inflacionog karaktera. je objavio traktat pod naslovom „Energija i vrijednost“ (~asopis Pregled. Soro{a „Kriza globalnog kapitalizma“ . od vo|stvom Gana 1957.. lender of last resort itd. nakon je 1945. koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu. Pu~ pod vo|stvom poru~nika D`erija Rolingsa izvr{en je tokom Nkrumahove posjete Kini. Minski je izvukao zaklju~ak da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti Me|utim. neprestano se katastrofalno/nekontrolisano. koji ne mogu ni jedno ni drugo. Car Hirohito ri svjet tu oslo di Ma glavni lipina. godine neza snost Ve ke Britanije. ^itav arsenal ovih mjera mo`e se na}i u knjizi G.imprvi~menta za protiv predsjednika dr`a D`on na. institutional investors. Sahranjen car Jauda u Gani s vlasti pana hito. 1990. Vjerovao je u kapitalizam.. Italy. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Radni vijek je ostvario u realnom sektoru privrednog sistema u vi{e radnih organizacija u BiH. Uspje{no je ratovao protiv Turaka i Habsburgovaca. stituta za ekologiju i biogeografiju SANU. zapo~ev{i prvi od tri mandata na ~elu te dr`ave. napisali Karl Marks i Fridrih Engels. pod naslovom: EKONOMIJA – „Za{to kapitalizam propada?“ prenijelo pristup ekonomiji kao nauci. kakav je imao Hajman Minski (Hyman Minsky). predvidio slom o kojem smo u uvodu govorili. D`onson je bio primoran da se naredne godine povu~e sa predsjedni~kog polo`aja. (Portugal. 1989.000 ljuMaje roku pogi le 572 oso a di ostalo bez svo Umro italijanski dr`avnik Alesandro Pertini.KongresveisEndrjuakretunuosoje. 1990. Huan Peron 1848. tokom rata u biv{oj Jugoslaviji. tek u prirodnoj komponenti. Nakon vi{egodi{njih istra`ivanja. lingtonu prav 1938. koji su. prema odluci Kongresa tajnog radni~kog udru`enja Saveza komunista odr`anog u Londonu u novembru 1847. Ra|a se eufori~na ekonomija. pred kojim optu`en vje~nosti ratne zlo~ine u Slavoniji (Hrvatska). nisu faktor stabilizacije.. prvu {tampariju.Palestinlaski islamski teroriseluubiliiuradvali saljudi. solutisti~ka vlaAjatolah Ruholah Homeini ponudio tri mili. hedg fondovi. zauzeo je Be~. februar/velja~a 2012.Francuski parzum o sveobuhvatnoj zaratifini atomskih proba. 43 NA DANA[NJI DAN Pozitivna kritika kapitalizma Pozivaju}i se na Kejnza.). bio je predsjednik Prezidijuma mu je carska apNarodne skup{tine Srbije.D`ord` Bu{ pre{to je na `nostrima pobidnidio Ala Gora. Ramiz Arslanagi} Inovacija u ekonomiji (5) FELJTON Dan u bi kod ga zili [ve ne i za bili njihovog kra berta. Genetski defekt Nije to genetska slabost (kapitalizma) po Minskom. Greece. To nije ne{to {to kapitalizmu nedostaje pa ga ~ini slabim. nego genetski defekt po energici. prirodno-ekonomskom sistemu je vidljivo da ekonomski sistem u cjelini. ali je isticao da „kapitalizam ima jednu. jo{ opasniji. predsje Kvame mah. Nastaje sve ve}i broj rizi~nih du`nika. masa stalno raste njegovim kori{tenjem u obliku kredita – njegovom recikla`om.U zeosoku Kineu poginulo je 268. optu`bi za ratne Umro Jure Ka{telan. kao du`ni~ke zemlje ozna~ene engl. piramidalni du`nici. uzeo du predsje ka SAD-a. u okviru finansijskih sistema (finansije kao industrija). dikalne stranke Voji [e {elj brovoljno predao tri 2003. 2. gomila! Pa se onda izgubi! Ovdje se misli na gomilanje iz povrata kredita. koji mogu pla}ati dugove. Tako se izdvajaju banke u svojstvu pokreta~a rasta. Greider: „Tajne hrama“) A vezano za opasku Minskog o genetskoj slabosti kapitalisti~kog sistema. zasnovanog tastrofe vidio je uklju~ivanje federalnih rezervi (FED-a). 1974. 1946. „Periodi ekonomske stabilnosti pokre}u krizu monumentalnih razmjera.VojnimdnikromsteklaNkruzbavi~enpodod~ijimlije regentHiro1921.jihUdomova. 16 srebrnih i sedam bronzanih. oktobra 2009. Na Zimskim olimpijskim igrama u Solt Lejk Sitiju (SAD) najvi{e medalja osvojili sportisti iz Njema~ke: 12 zlatnih. koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu. lament je jednoglasno kovao spora bra 1998. ima svoju genetiku. doktorirao na Harvardu. izvukao je zaklju~ak „da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti“ . zlo~ine koje su Japanci po~inili Ameri~ke i savezni~ke snage po~ele u Zatokom Drugog livskom ratu kopnenu ofanzivu na ira~ke svjetskog rata. 1486. porijeklom iz Bjelorusije.

uprkos ubjedljivom porazu od Milana u Ligi prvaka i ispadanju iz FA Cupa od Sunderlanda. Uz Bekri}a i Kerlu. koji je zadovoljan svojim igrama tokom priprema. Semir Aganspahi} Iako je igrao samo 20-ak minuta za City protiv Porta Pokreta~ plave ma{ine Gu{o. Kerla i ]utuk pomo}i. kod rezultata 1:0 za City. 24. S. Semir Kerla i Josip ]utuk donijeti prevagu u odnosu na ostale timove. Igrali su. te ponekad Rami}. a ako sve bude kako treba. najbolji asistent Premijer lige. J. ali prve ~etiri pozicije u Ligi su jo{ dosti`ne. “Sretan sam {to sam uspio i potpisao ugovor sa ovim rumunskim velikanom. Arsenalovi navija~i su bijesni na Wengera zbog neuspjeha u dovo|enju igra~a tokom januarskog prelaznog roka. a klub velikog renomea. Fokusira}emo se na to” rekao je . Izvr{ni direktor Arsenala Ivan Gazidis isti~e da nema rasprave o Wengerovoj budu}nosti u Arsenalu. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. D`eko je najprije odigrao fantasti~an dupli pas sa Pizarrom. Zeba. {to je iskoristio Pizarro i postigao ~etvrti gol za gra|ane. ne treba zaboraviti ni one koji su @elju nosili tokom prolje}a i koji iza sebe imaju niz od gotovo 20 utakmica bez poraza. ne samo u Rumuniji nego ve} nekoliko godina i u Evropi. s tim {to }e se ekipi naknadno priklju~iti Goran Markovi}. ju~er su u Me|ugorje otputovali svi igra~i koji su bili i na pripremama u Rovinju. u igru protiv Porta u{ao u 69. koji je asistirao Silvi za tre}i gol. Plavi }e u Hercegovini ostati do 4. S obzirom na to da je duga pauza. ali i ocjene navija~a. Najvi{e zapravo o~ekujem od Kerle. ba. Stan~eski i Zoloti}. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh i moramo biti oprezni. dobro je da imamo podr{ku. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh. minuti. Li. Semir je bio i ~lan juniorske selekcije na{e zemlje koju je sa klupe vodio Zoran Bubalo. “Spremio sam se dobro. nekada{nji ju ni or sa ra jev skog Olim pi ca (ro|en 5. Edin D`eko protiv Porta postigao evropski prvijenac ove sezone D`eko najbolji u izboru navija~a Pogodak nakon samo sedam minuta igre. J. uprava kluba zahtijeva da Wenger izbori nastup u Ligi prvaka i naredne sezone tako {to }e se plasirati me|u prve ~etiri ekipe u Premiershipu. Zahvaljuju}i svojoj igri. marta. pokreta~ plave ma{ine }e i dalje biti Zajko Zeba. prema mi{ljenju posjeti te lja spor tskog po ra ta Go al. tek povremeno jo{ i Kari}. a ostalo }e do}i na svoje. htio-ne htio. svidjelo se to njima ili ne. piten juniorskog pogona sarajevskog Olimpica za koji je pro{le sezone od mogu}ih 29 utakmica odigrao ~ak 23 i postigao {est pogodaka. odigra}e nekoliko pripremnih utakmica. Kvesi}. GO[K i Leotar. Ugovorom je vezan s klubom jo{ dvije godine i ne}e oti}i u toku sezone. smatra Zeba Iako je dolazak Samira Bekri}a posljednjih dana top-tema na Grbavici. Svraka. februar/velja~a 2012. ponekad Stani}. ionako jaku konkurenciju u @elji. Nastojat }u svo jim ra dom do ka za ti i opravdati povjerenje rukovodstva kluba” ka`e nekada{nji ka. situacija }e postati jo{ ozbiljnija ako Arsenal izgubi u narednom kolu Premiershipa protiv Tottenhama. Nyema. u svojim izvje{tajima donosi ocjene novinara koji je pratio utakmicu. {to direktno povezuju s krizom rezultata. potpisao je trogodi{nji ugovor sa rumunskim nogometnim prvoliga{em Otelulom. Bez Markovi}a Ina~e. Favoriti smo i li~no smatram da mo`emo do}i do duple krune. a protivnici }e biti Metkovi}. Edin je. mora{ se spremiti.ba. LIGATA Uprkos porazima Wenger ostaje u Arsenalu Menad`er Arsenala Arsene Wenger je i dalje siguran na svojoj poziciji u timu iz Londona. B. koji se tokom priprema pribli`io po~etnom sastavu. a ba{ kao i tokom jeseni. No. a on }e nam dodatno olak{ati posao. kojem je gol protiv Porta ujedno bio i prvijenac u evropskim takmi~enjima ove sezone. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen . koji je na kraju sa 4:0 demolirao Porto i plasirao se u osminu finala Evropske lige. Ne treba dizati unaprijed euforiju. godine. OSLOBO\ENJE Nekada{nji juniorski reprezentativac skrasio se u Rumuniji Zajko Zeba vjeruje da @eljo mo`e do duple krune Aganspahi} tri godine u Otelulu Semir Aganspahi}. i bilo bi nepravedno sada re}i kako }e Samir Bekri}. Bogi~evi}. onda }e nam biti od velike pomo}i. [ta ako se desi da u 1. SPAHI] Zeba je bio neuhvatljiv tokom jeseni Favoriti smo. Otelul najbolja je prilika za njega. “Tu se sla`em sa Osimom. NEOPRAVDANO ZAPOSTAVLJEN Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu. ujedno i najbolji igra~ utakmice protiv Porta. kolu kiksamo protiv [irokog?! Sva euforija i dobra atmosfera bi nestale. koji je preuzeo klub 1996. Wenger. bi}e vremena i za to” ka`e nam Ze. a nakon svega sedam minuta igre. Adilovi}. Ovaj mla di igra~ `e ljan je dokazivanja. nosili su plave tokom jeseni. ali stojimo ~vrsto na zemlji Dolazak Bekri}a i Kerle ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. Be{lija. Za mene je bitno da nema povreda i da me zdravlje poslu`i. napada~ Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu protiv Porta. koji su ovaj put za najboljeg igra~a izabrali na{eg Edina. Ukoliko bude u istoj formi u kojoj je bio kad je odlazio. konkurenciju }e poja~ati i Elvir ^oli}. “Nadam se da }e nam Bekri}. Edin je jedan od najzaslu`nijih i za preostala dva pogotka Citya. Pomenuti sportski portal. te pokretanje akcija kod preostala dva gola. ^oli}. naime. kojem }e se uskoro poroditi supruga. stoji na oficijelnoj veb-stranici na{eg reprezentativca edindzeko. postigao je pogodak i to na asistenciju Aguera.44 SPORT petak. ali to ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. bh. Markovi}. Zeba.com. podsjetimo. Dakle. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen.” Zeba nam je na kraju prokomentarisao o~ekivanja navija~a da se @eljo pro{eta Premijer ligom. decembra 1992). jer je konkretan u zavr{nici” smatra . Naredni ispit protiv napusti}e Arsenal samo pod svojim Tottenhama: Arsene Wenger uslovima. Bekri}? I prije njegovog povratka imali smo najja~i vezni red u ligi. donijev{i @elji naslov jesenjeg prvaka Premijer lige BiH. Pomenuta trojka }e. Edin D`eko je. On je svojim upornim radom pokazao da posjeduje kvalitet te je nakon boravka vi{e od mjesec dana u ovom rumunskom klubu potpisao trogodi{nji ugovor. s kojim u posljednje vrijeme izvrsno sara|uje. Ipak. nekad Smaji} i Selimovi}. i kad normalno trenira{. ali moramo ostati ~vrsto na zemlji i za svaku utakmicu se pripremati kao da je finalna. Edinu donijelo epitet najboljeg igra~a me~a Iako je na terenu proveo tek 20-ak minuta. tek poja~ati. a onda je napravio pometnju u odbrani portugalskog sastava. “Ljudi uvijek postavljaju isto pitanje. Wenger. Vasili}. a sigurno je da menad`er Amar Osim ima nekoliko briga manje oko sastavljanja tima.

Steaua Bukure{t 1:0. a u drugom smo poluvremenu bili bez pravih prilika. Zrnanovi}. Me|utim. Metalist Kharkiv pro{ao dalje zahvaljuju}i pogotku Salzburg 4:1. Ali to je fudbal. Hannover je sa~uvao prednost iz Njema~ke (2:1) na gostovanju u nimalnu pobjedu nad Laziom i tako izborio prolaz dalje s obzirom na to da je slavio i u Rimu sa 3:1. Twente . Jedini pogodak vi|en je u 29. Valencia . Krpi}. 24. ali nismo popustili i stvorili smo nekoliko prilika koje nismo iskoristili.AZ Tvrdi dvome~ Standarda i Wisle Alkmaar 0:1. No. "Ovo je ve} sada veliki uspjeh. Torlak. St. taka u igri koje `elimo ispraviti do starta prvenstva. Sulji}. reprezentativac Senad Luli} zaigrao je od prve minute. Olympiakos . Na`alost.OSLOBO\ENJE petak. minuti u vodstvo doveo Jonas. Sada smo u vrlo te{koj poziciji. poni{ten je zbog navodnog ofsajda. igra se i revan{ Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost". Strijelci za pobjedni~ku ekipu bili su Sulejman Krpi} u 45. onda zaista idu lo{e. da kada stvari idu lo{e. je trener Esad Selimovi}. favoriti opravdali o~ekivanja Pirova pobjeda Ajaxa. Husi}. Anderlecht . Mislim da smo bili dobri. Holan|ani su bili ubjedljivi i slavili rezultatom 4:1. . . Moskva finala 1:0. stvorili smo vi{e prilika od njih i stoga poraz nismo zaslu`ili". mada ima jo{ nedosta- do do~ekao igra~e bordo sastava i pro{etao s njima rivom. Bajraktarevi}. Ath. [}epanovi}. u Opatiji. Naravno. Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u.Wisla la do Chadlija. nakon remija bez golova u prvom me~u na svom terenu. u praznu mre`u. Doskora{nji fudbaler tima sa Ko{eva Haris Hand`i} nastavi}e karijeru u Drugoj ligi [vedske. Matko. „Diatta je bio po{te|en zbog povrede. Sarajevo je posjetilo Kemala Montena. a prvo je Danilo savladao Kre{i}a u {estoj minuti. Julio Cesar nije bio prisiljen na velike odbrane budu}i da je Marseille jedva zapucao prema golu. a nakon velike gre- U Baselu bez euforije nakon pobjede nad Bayernom Kontrolna utakmica Stocker: Na`alost.“ "Imali smo nesre}e. Zadovoljni smo tr~anjem i kondicionom spremom igra~a. reprezentativac Senijad Ibri~i} nije bio u konkurenciji za ovaj me~. U drugom poluvremenu igrali su: Panti}. Monteno je ra- Nije bilo previ{e euforije u prvoj izjavi trenera Basela Heika Vogela nakon {to su njegovi igra~i savladali Bayern (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Kriza Intera se vi{e produbljuje.Lok. Manchester mija u Krakovu (1:1). PSV je potvrdio pobjedu iz Turske u revan{u sa Trabzonsporom. Liege . naglasio je trener Basela Heiko Vogel Valentin Stocker posti`e gol za trijumf nad favorizovanim Bayernom Reuters Sarajevo sa 3:1 pobijedilo Muru Poslije vodstva slovenskog prvoliga{a. dok je Nail [ehovi} posu|en Z. kraj za Luli}a Holandski sastav slavio sa 2:1 na gostovanju kod Manchester Uniteda • Lazio pora`en i u Madridu • Udinese protutnjao kroz Solun • Begovi} i Ibri~i} bez nastupa u porazima svojih klubova Udinese je pre`ivio pakao stadiona Tumba u Solunu i eliminisao PAOK ubjedljivom pobjedom 3:0. Valencija je i revan{-susretu na svom terenu savladala Stoke sa 1:0 i potvrdila prolaz dalje. Bh. kada ga je zamijenio Rozzi. te Sedin Torlak u 62. tim sa Ko{eva preokrenuo rezultat golovima Krpi}a. prolaz u Rezultati:Club Brugge . U subotu }e aktuelni bh. ovaj dvoboj ne zavr{ava prvim me~om nego se igra jo{ 90 minuta i pred punim San Sirom sve je mogu}e. a bh. Italijanski sastav zavr{io je posao ve} poslije 15 minuta. Vogel je o~ito pogodio sa izmjenama u drugom poluvremenu. konstatovao je Ranieri. pripao je Belgijancima. SPORT 45 EUROPA LIGA Bez iznena|enja.Trabzonspor 4:1. minuti. Dupovac. Mora}emo interno rije{iti stvari koje ne valjaju". "Do`ivjeli smo gorak poraz. Atletico iz Madrida upisao je miA. minuti. Holandski Twente uspio je po drugi put savladati ekipu Steaue iz Bukure{ta i tako ovjeriti plasman u naredni krug. Strijelac za Basel bio je u fini{u Valentin Stocker na asistenciju Jacquesa Zoue. Tatomirovi}. Atl. a igru je napustio destak minuta prije kraja. Krpi}. SULTANOVI] Ko{evski premijerliga{ po~eo je susret u sastavu: Adilovi}. Standard je Utd. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost.Stoke 1:0. F. Bilbao . Rezervni tim Sarajeva ima}e provjeru u subotu protiv Opatije. minuti. nije jo{ gotovo. Madrid . a za pora`ene Dohar u 38. koji ju je pospremio 0:0. R. nagla- sio je Vogel.Kazan u gostima (0:0).Besiktas . K. Torlaka i Bajraktarevi}a Fudbaleri Sarajeva savladali su slovenskog prvoliga{a Muru sa 3:1 (1:1) u kontrolnoj utakmici. Doma}i su stigli do vodstva ve} u {estoj minuti golom Hernandeza. No. Obu}a.Ajax 1:2. Travniku. a u utorak u 17 sati protiv Rijeke na Kantridi. izjavio je golman Bayerna Manuel Neuer. Gol vrijedan plasmana u narednu rundu postigao je mladi napada~ Muniain u 62. da bi devet minuta kasnije prednost udvostu~io Floro Flores. ali ne mogu re}i da ga nismo zaslu`ili. Hand`i}. Sesar. Pogodak Domizzija iz penala u nastavku me~a samo je potvrdio trijumf gostiju. Dupovac. Trebinjac. Ostvarili smo dobar rezultat. pa je ekipa Mirka Slomke sasvim zaslu`eno izborila prolaz u osminu finala. Manchester United je uprkos porazu na svom terenu od Ajaxa (1:2). PSV {ke golmana gostiju lopta se odbi.Legia 1:0. koji je vi{e godina bio trener u Bayernovom omladinskom pogonu. Nismo postigli gol.Lazio 1:0. Rezultati iz pripremnog perioda nisu mjerilo. Sporting .Udinese 0:3.Hannoosminu ver 0:1. MEHANOVI] Reuters Bruggeu i slavio sa 1:0. i Semir Bajraktarevi} u 79. {i{mi{e je u 24. Nakon re. Ova utakmica je odraz na{eg trenutnog stanja. februar/velja~a 2012. koji se nalazi na lije~enju u Opatiji.Braga 0:1. pa je rutinski priveo me~ kraju. Hand`i}. Na{ reprezentativac Asmir Begovi} nije branio u ovom me~u. Athletic Bilbao uspio je da nadoknadi minus jedan iz Moskve protiv Lokomotive i dobije revan{ sa 1:0. ^etvrti uzastopni i {esti poraz u posljednjih sedam utakmica u svim takmi~enjima nerazzurri su do`ivjeli od Marseillea sa 1:0 na Velodromeu golom Andrea Aye- wa u tre}oj minuti sudijske nadoknade. Haski}. a preokret Athletic Bilbao izborio su kreirali Ozbiliz i Alderweireld. igra se i revan{". Rekao sam igra~ima na poluvremenu da moramo bolje iskoristiti svoj posjed lopte i na kraju smo uspjeli u tome. bilo je i sre}e sa zamjenama. uz osmijeh je dodao autor pobjedonosnog gola Valentin Stocker. Ve} poslije 38 minuta doma}i sastav je vodio sa 3:0. Jedini gol na utakmici postigao je Mame Biram Diouf u 21. no svaka utakmica koristi“ rekao . "Defanzivno je sve bilo uredu. Belo{evi}. minuti. PAOK . ^omor. a zanimljivo je da su obojica igra~a po~etak utakmice do~ekala na klupi. Interov trener Claudio Ranieri nakon susreta je za Sky Sport Italia izjavio: "Znali smo da }e iza}i jaki i sna`no krenuti. Pogodak Obu}e u 42. izborio plasman u narednu fazu s obzirom na to da su crveni |avoli u Amsterdamu slavili sa 2:0. Nakon sjajnog prodora Hernandeza. Strijelac u pobjedi bordo tima: Semir Bajraktarevi} Foto: [. ali sami smo krivi. viceprvak u Medulinu igrati protiv Triglava. 1:0.

kada favoritu otkinu bod. nauke. ozbiljnost. medicinskom slu`bom. 2. Oni vas ne}e i ne smiju iznevjeriti” kazao je odu{evljeno . {ta }ete svi vi koji radite trenerski posao od svega ovoga primijeniti u klubovima koji su daleko ispod renomea Bayerna. [ta sa sedam pomo}nika. psihologom. recimo da ode kod Arsenea Wengera. I tako iz nedjelje u nedjelju. sa kuharom. sa dvadesetak lopti. Sudija nam valja kada naginje za nas. Mo`da se Osim “kroz maglu” sje}a Grubora. istekom kojeg roka se prema ~l. jednostavnim rje~nikom podijelio je sa kolegama svoje impresije sa specijalizacije koju je obavio u Njema~koj. Ivica Osim” zahvalio je . Grupa jeste naizgled lagana. ali je nagovijestio da se u Vogo{}i ra|a budu}a trenerska klasa. mi smo ih promijenili koliko ho}e{. sam stekao u N/FSBiH. Zadovoljstvo mi je {to }u raditi sa profi-licencom. 17. nera. Ne razumijem za{to moram u naslov da je neki na{ igra~ asistirao. ali najvi{e za ove mlade ljude. u ta~ki “razno” rije~ je dobio Osim. “Svaki trener. mi se ve} vidimo na putu za Brazil.46 SPORT petak. To puno govori o Centru za edukaciju trenera. mi pravimo teorije zavjere. 22/05 i 8/10). Savezu. a Lihten{tajn pola igra~a i ne zna gdje igra. slu{ati. februar/velja~a 2012. budu}e trenere. novine FBiH.” Dosta toga dobronamjerno zamjera novinarima. rijetke za defanzivca. kako }e Vedad Ibi{evi} sa upravlja~em Stuttgartovog mercedesa gaziti sve pred sobom u Bundesligi. Ili drugi napi{e. Grubor i zaradio pljesak. Svi mi te`imo modernim nogometnim sustavima.. i nudio odgovore. koju terena. ali kada vidite sve ~ime raspola`e jedan Arsenal i Wenger. Mene je strah Slova~ke. 1. Tako je to kada o nogometu govori Ivica Osim. Iskren da budem. koji je. godine Za Ajdina Kurti}a iz Mostara OBAVI JEST Dana. na kraju i da sastavljaju tim. Doktor nogometa. sportskoj javnosti. [enoina br..o. I ~esto bivao prekidan u svom desetominutnom izlaganju. igra~a prefinjene tehnike. a vratite se u svoje zemlje i lige. a onda pao gol. a kada svira ne{to {to je o~ito. ovom Centru za edukaciju treba terena. godine. Manchester. I {ta sada? U Bayernu je skoro sve pa savr{eno. Pa i taj Lihten{tajn u kvalikacije ulazi da nekome pokvari }eif. Ne znam za{to je va`nije da li je neko pomogao saigra~u da navu~e ili svu~e majicu. ovaj sud je u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija “LOK” Sarajevo protiv Ajdina Kurti}a iz Mostara. obrazuju. temeljito. a neizbje`na tema bili su novinari i zmajevi Aplaudiralo se kao na kakvoj utakmici sa pregr{t lijepih poteza. 24. Govorio o reprezentaciji i predstoje}im kvalifikacijama. koje forsira Barcelona. A. Nakon uobi~ajenih ~estitki. spominje Slova~ku. o na{em radu. Zapamtite ovo! Pogotovo novinari moraju voditi ra~una. mladog trenera ~ije ime ne predstavlja ni{ta zna~ajno bh. Precizno.. profesor Munir Talovi}. a malo nas ima sre}u voditi velike timove. koju tu`eni mo`e preuzeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u zgradi suda u Sarajevu u Ul. u austrijskim nogometnim provincijama. {tapovima. 2012. Ja sam imao sre}u da sam upoznao Bayern iznutra. vi{e prakti~ne nego teoretske obuke. a treba razbijati glavu o sistemima. U subotu je predsjednik N/FSBiH nenajavljeno posjetio kandidate koji u Vogo{}i privode kraju “studije” za profi-licencu. kao i mi u Brazil. objavljenog u dnevnoj novini “Oslobo|enje” 12. [ta }e{ ti. ozbiljniji pristup” zaklju~io je Ivi. Grubor je sve ovo fino snimio.Mujagi} U skladu sa ~lanom 6. pohvala za diplomski rad. driblinga. a dalje od bara`a nismo oti{li. ja mu mogu pomo}i. predsjednike.. kao i uvijek. ni muha se nije ~ula. Strah me Slova~ke “Pred vama je rudarski posao. ca Osim na seminaru u Vogo{}i. a najsretniji sam {to je mojoj maturi prisustvovao. ili koja kola vozi. obrazlo`io. Nije problem oti}i u veliki klub na specijalizaciju. Sarajevo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA GRADA^AC JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA “HASAN KIKI]” Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. ali vas ne ~eka Bayern” pitao je Osim . Sutkinja Silvana Brkovi} . markerima. 1. 2.” Proslavljeni stru~njak se dotakao i reprezentacije BiH. kulture i sporta Tuzlanskog kantona.. broj 10/1-342514/12 od 13. SINANOVI] . elokventnost. Za njih su kvalifikacije uspje{ne kada nekog pobijede. Najlak{e je smijeniti selektora. OSLOBO\ENJE Predsjednik N/FSBiH i proslavljeni stru~njak odu{evio trenere Osimu aplauz. Nama. “Ovdje svi govore nikad lak{a grupa. a jo{ vi{e stru~nim opservacijama. Ovdje se ne prolazi na slavu. prosto vas muka uhvati. a ostali su “{a{a” Niko ne . I onda igra~i se u`ive u ulogu da su oni najva`niji. svjedo~iti najve}em ~inu mladog tre- BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 159362 10 P Sarajevo. Odli~na je stvar {to imamo ovakav centar. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena. br. I onda {e}er na kraju. Osim je svojom gestom pokazao da je i istinska sportska i ljudska gromada. trener sa profi-licencom N/FSBiH.. 2012. Potom je Grubor govorio o svom sta`iranju u Bayernu. Kao Gr~ka bi mogla biti problem. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (Sl. Neki od vas ne}e imati ni lopti ni trenera. 348. a igra~ku karijeru je gradio u manjim klubovima.. Hvala Bogu. {to se ovdje mladi ljudi u~e.. objavljujemo sljede}e OBAVJE [TE NJE o prestanku ugovora o zastupanju u osiguranju zaklju~enog sa sljede}im zastupnikom u osiguranju: . usavr{avaju u sasvim novom poslu od onog kojeg su godinama radili. “Grubor je 77. svi drugi su krivi. te`i da sjedi na klupi velikog kluba kakav je Bayern.o. ma gdje radio. donio presudu zbog propu{tanja. Ne{to od ovoga }u nastojati primijeniti u svom radu. godine.. 2012. sa ~unjevima. Bayern. direktor Centra za edukaciju trenera. imao svoje “tre}e” poluvrijeme. 17. treba da se sve demonstrira. koje je Grubor zaradio od kolega. Nama je posebno drago {to ste nas posjetili. godine PONI[TAVA U CIJELOSTI TEKST JAVNOG KONKURSA za popunu upra`njenih radnih mjesta. Dok je Osim govorio. Svjedo~io je odbrani rada za profi-licencu Slobodana Grubora. UNIQA Osiguranje d. a potcjenjivati druge. Do{ao je podr`ati. samo ne mi. Ovdje roslav Bla`evi} rekao da su “du{a” reprezentacije. a nisu ni po~ele kvalifikacije. za prezentaciju. sa desetak te dr`i rezultat. na igra~ku popularnost.BUSOVA^A ZOIL d.d. golova. Bez obzira na to da li si u Japanu. Za koje je Mi- Ivica Osim: Treba se bojati Slova~ke i Lihten{tajna [ta sa toliko terena i lopti Ne{to poznatiji je u Hrvatskoj. Gruboru licenca Ivica Osim iznenadio sve dolaskom. Ko bude `elio. Pljeskom je po~eo i zavr{io. Kada izgubimo. “Nemojte veli~ati samo na{e zmajeve. 2. da vi{e bude rada na terenu. vidio sam kako funcioni{e jedan od najboljih klubova na svijetu. ali zar i ostale reprezentacije ne `ele.. Tako je bilo i u pro{lim kvalifikacijama. Osim u “inspekciju” nije do{ao slu~ajno. posljednje poznate adrese Zelik broj 16. Busova~a. I novinari i igra~i moraju imati po{teniji. pa bi da mijenjaju selektore. ili si na klupi Pofali}kog. ili dodao iz auta. “U startu “gre{ka”! Ti si izabrao Bayern za svoju odbranu. za mene najbolji stru~njak u svijetu. S. 2012.

Washington . Sigurni u~esnici zavr{nice su ekipe Partizan Galenika iz Beograda. Ekipa ^elika ispunila je svoj ovosezonski cilj. rekao je najefikasniji student u ovom me~u Izgleda da su ko{arka{i Bosne dobro prihvatili kritike trenera upu}ene na njihov ra~un. LA Clippers Denver 103:95. Predstoje}eg vikenda igra se posljednje. mladi playmaker Bosne Dino Hod`i}. Kevin Durant pridodao je 28 za 11. Slijede nove utakmice i novi izazovi u kojima se moramo dokazivati’’ zaklju~io je Hod`i}. na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. SPORT 47 Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom Opravdali smo ulogu favorita.Sacramento 107:115. 18. koji se bio najefikasniji u pobjedni~kom sa 18 poena. Chicago . Knicksi su na svom parketu slavili s uvjerljivih 99:82 protiv oslabljenih Atlanta Hawksa. kolo lige nakon kojeg }e biti poznati parovi polufinala koja su na rasporedu od 16. MEHANOVI] NBA Oklahoma bolja od Bostona Bullsi o~itali lekciju Bucksima Nakon neo~ekivanog poraza u pro{loj utakmici od New Jersey Netsa. nad Huseinagi}. Igokea je zaustavila seriju Servitiuma od pet pobjeda u nizu. Mislim da smo jednim dijelom uspjeli u namjeri da demantujemo kri- ti~are. godine. da se plasiramo na zavr{ni turnir. u kojoj je ove sezone u~estvovalo deset ekipa iz BiH. A. dok za preostalo mjesto konkuri{u beogradski sastavi Vo`dovac i Radivoj Kora}. bit }e to veliki sportski doga|aj u Zenici i BiH. Prvi period igre pripao je doma}im ko{arka{ima.30 sati. Phoenix . u nastavku pravimo veliku razliku i odlazimo na preko 20 ko{eva prednosti. Ko{arka{i Mladosti iz Mrkonji}-Grada dobru formu su potvrdili i protiv Hercegovca.Detroit 103:93. kola Izuzetno va`nu pobjedu ostvario je Borac u derbiju za~elja nad Brotnjom (90:76). ‘’Prvo poluvrijeme je bilo izjedna~eno i igralo se ko{ za ko{. New Jersey . Derrick Rose i Luol Deng po 16. pa su u okviru 20. Ipak. ^elik iz Zenice i Hemofarm iz Vr{ca. koji }e biti organizovan na najbolji na~in. Opravdali smo ulogu favorita. februar/velja~a 2012. Srbije i Crne Gore.Indiana 88:102. marta od 17 sati. LA Lakersi slavili na gostovanju kod Dallasa Reuters poena. Los Angeles Lakersi uzvratili su Dallas Mavericksima za te{ki 4:0 poraz u seriji i to na njihovom parketu. Charlotte . Jeremy Lin upisao je 17 ko{eva i devet asistencija. U reprizi polufinala Zapadne konferencije iz pro{le sezone. Prvi strijelac studenata u ovom susretu osvrnuo se i na kritike upu}ene njemu i njegovim saigra~ima u proteklom periodu. Cleveland . Linsanity se vratio u New York. 24. te je prakti~ki cijelu ~etvrtu ~etvrtinu prosjedio na klupi zbog velike razlike koju je njegova ekipa imala. Rezultati: Toronto . Sarajlije su u Mostaru slavile rezultatom 102:83. Dallas . NY Knicks . Htjeli smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje. te 10 asistencija. ali je na kraju presudio kvalitet igra~kog kadra’’ rekao je . Minnesota . 15 skokova i 11 blokada protiv Atlante. marta u Zenici. a gosti su slavili sa ~ak 30 poena razlike (60:90).Milwaukee 110:91. Finalna utakmica igra se 4. i 4. odnosno 18. na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. predsjednik K@K-a ^elik i predsjednik Borda Regionalne ko{arka{ke `enske lige. Noah je bio ne{to skromniji s 13 poena i skokova. Russell Westbrook postigao je 31 ko{. odlu~io da se finalni turnir za prvaka lige igra 3. Leotar je dobrom igrom u drugom periodu uspio savladati Vogo{}u rezultatom 90:82. Ko{arka{i Varde su na svom parketu odigrali odli~nu partiju i zaslu`eno nadigrali ^apljinu sa 81:68. prema svim prognozama.Golden State 104:106. Slavili su gosti rezultatom 106:104. U polufinalu }emo vjerovatno igrati protiv Hemofarma i vjerujemo da smo sposobni plasirati se u finale gdje bismo. Zrinjski se dobro dr`ao i nije nam dopustio da se odlijepimo. slavlje na doma}em parketu u nizu. a svi smo u me~ u{li anga`ovanije nego ina~e. iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. Chicago Bullsi su na svom parketu o~itali ko{arka{ku lekciju Milwaukee Bucksima koje su savladali sa 110:91. a pred svojim navija~ima slavili su 79:71. ‘’Ova pobjeda je plod napornog rada.LA Lakers 91:96. da bi na poluvremenu studenti imali tri ko{a prednosti. „Nema sumnje. a Joakim Noah upisao je prvi triple-double nekog od centara Bullsa nakon dugih 35 godina i Artisa Gilmorea koji je imao u~inak od 35 Regionalna liga za ko{arka{ice Golden State Warriorsi upisali prvu pobjedu u Arizoni. trebali igrati protiv Partizana“ izjavio je Se. Htjeli Ostali rezultati 20. a odlu~uju}i ko{ postigao je Monta Ellis. svega sekundu prije kraja utakmice. Dino Hod`i}: Pred nama je jo{ dosta posla smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje.New Orleans 84:89.Atlanta 99:82.Orlando 91:108. U drugom dijelu Bosna je u potpunosti preuzela kontrolu i na kraju sasvim zaslu`eno stigla do pobjede. ali je susret prelomljen tek u nastavku. a na kraju je pet igra~a imalo dvocifren u~inak. Houston Philadelphia 93:87. Golden State Warriorsi upisali su prvu pobjedu u Arizoni. Bili smo izuzetno raspolo`eni.Utah 100:98. ali pred nama je jo{ dosta posla. INTERVJU Mirko Pejanovi} I Moskva je znala da su Pale opijene ratom Enver Dizdar o duelu Sidrana i Tadi}a (T)ko je izdao Bosnu Novi detalji afere Bosnalijek Koliko ko{ta Edin Arslanagi} . kola Lige 13 na gostovanju demolirali ekipu Zrinjskog. . godine ^elik doma}in zavr{nog turnira Uprava Ko{arka{kog `enskog kluba ^elik obznanila je da je Bord Regionalne ko{arka{ke `enske lige.OSLOBO\ENJE petak. Oklahoma City Thunder je slavila protiv Boston Celticsa na svom parketu s velikih 119:104. Carlos Boozer zabio je 20. Oklahoma City Boston 119:104.

“S obzirom na nepostojanje ulaznih performansi kandidata. karate. krav maga. Bosna Prevent 8. Oni trebaju akumulirati jo{ dosta treninga u svojim nogama i iz utakmice u utakmicu pokazivati napredak na fizi~kom. jiu jitsua. raznim oru|ima i oru`jima.30) (19) (19) (19) (19) 24:23 SEHA liga Rukometa{i Izvi|a~a i Borca pora`eni su od Lov}ena. a isti se odr`avaju u maloj sali vrti}a P~elica svakog utorka i ~etvrtka od 18. Derventa 9. Gra~anica 11. a u zadnje tri godine instruktor je borila~kih vje{tina i samoodbrane Sudske policije Zeni~ko-dobojskog kantona.48 SPORT petak. od bra nu od mno go kru pni jeg na pa da ~a. dugogodi{nji trener i instruktor. Leotar 12. isto kao i igra~a. trenutno nismo mogli odgovoriti na{im `eljama. Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. te primjenu raznih oru|a i oru`ja u samoodbrani koji se svakodnevno nalaze u na{oj blizini. Krivaja 7. a to je da poka`emo agresivnost. koji vodi ove treninge. ali da su u `aru borbe na~inili i dosta tehni~kih i taktiBOSNA I HERCEGOVINA Rukometa{i uta pob ner por 15. prvaka odigrali po`rtvovano cijeli me~. muai thai. jiu jitsu..Gra~anica Bosna Prevent . Zato su izabranici novog trenera Bosne Gorana Tomi}a na kraju utakmice ispra}eni aplauzom publike. te tradicionalnog karatea u kojem je osnovni cilj samoodbrana i savladavanje protivnika jednim udarcem. krav maga. G. a to je da su ovi mladi igra~i dali svoj maksimum” rekao je novi trener . kola SEHA lige.Derventa Vogo{}a . Mi. kola Grada~ac . Potencijala ima. a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. ali }emo u narednom periodu morati vidjeti ko je sve dostojan da nosi dres kluba” zaklju~io je Tomi}. majstor karatea 2. Prijedor 14..Grada~ac Zaostala utakmica 15. razbojnika. napada ru~nim i no`nim udarcima. kola SEHA lige. ali i tehni~ko-takti~kom planu. V. Vogo{}a 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 11 11 9 9 8 8 7 7 5 5 3 3 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2 3 3 4 4 6 6 7 6 7 9 10 11 11 12 465:402 512:462 436:386 416:345 443:416 428:420 429:476 449:446 419:400 445:466 391:427 391:436 411:473 365:445 36 34 33 29 27 25 24 23 22 16 15 10 10 5 Vje{tina odbrane za sigurniji `ivot Karate klub Kumite iz Zenice starta sa [kolom za samoodbranu. Svi ovi mla- Kumiteova [kola samoodbrane 1. samoodbrana je savr{eno prilago|ena i osobama nje`nijeg spola. a bh.. Zrinjski 4. ^elik 3. Konjuh 10. ali stvaranje kvalitetnog tima.Gora`de (19 sati) (19) (19. Gora`de 5. Porazi Izvi|a~a i Borca Treninzi su prilago|eni svim polovima i uzrastima . `estoko se bore}i za svaku loptu. D. odnosno Metalurga u me~evima 17. @elim re}i da vjerujem u budu}nost ovih momaka. Tehnike ne zahtijevaju odre|enu fizi~ku spremu. . hapkido. Ispraviti gre{ke u narednom periodu: Goran Tomi} Foto: D`. “Moramo gre{ke u na{oj igri svesti na minimum. iako su izgubili sa deset golova razlike. “Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a. evropska ekipa. dugotrajan je proces. Tako|e }emo raditi i na podizanju fizi~ke spreme kandidata. odbranu od mnogo krupnijeg napada~a. upoznavanje sa vitalnim ta~kama i jo{ mnogo toga” ka`e Elvir Hu. premijerliga{ iz Banje Luke na gostovanju u Skoplju do`ivio je poraz sa 25:26. Grada~ac 6. V. izjavio je Tomi} di igra~i se sada nalaze u fazi adaptacije. prije svega na to da moraju trenirati dva puta dnevno i igrati utakmice u ritmu srijedasubota. pored osnovnih tehnika samoodbrane. kola. Sloga 2. muai thai.Zrinjski Maglaj . Na treninzima kandidati }e. kolo d:p-g bod stvara se preko no}i Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a.45 do 20 sati. Maglaj 13. kako bi napadnuta osoba reagovala mirno u svakoj situaciji. ka`e Elvir Huseinspahi}. KRIJE[TORAC BEZ KLASI^NIH PRIPREMA Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. februar/velja~a 2012. d`eparo{a. Jedno je sigurno. G. Dan.^elik Leotar . a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. trener rukometa{a sarajevske Bosne Kvalitetan tim ne Uprkos porazu od rukometa{a favorizovanog Tatran Preshova rezultatom 28:38 u utakmici 17.Sloga Subota Gora`de . kontroli straha i panike. Trajale su samo jedan mjesec. imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine ver- Na treninzima kandidati }e imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine verbalne odbrane. Igra~i u svakom trenutku moraju biti svjesni da nose dres jo{ uvijek zvani~nog prvaka dr`ave i to moraju da na terenu opravdaju zalaganjem” kazao je Tomi}. studenata u ovom me~u prevazi{la je o~ekivanja mnogih. osloba|anje od raznih hvatova. a to je da poka`emo agresivnost. {i kako je Tatran zaslu`eno ostvario pobjedu: “Tatran Preshov je odli~na.. jer se vi{e potencira na uvje`bavanju samopouzdanja i psihi~ke pripremljenosti. Smatram da igra~i imaju ogroman prostor za napredak. Ne ide to preko no}i. Trajale su samo jedan mjesec. Skauti su izgubili na svom terenu od crnogorskog predstavnika rezultatom 26:30.Krivaja Konjuh . dugogodi{nji trener i instruktor bal ne od bra ne. Parovi 16. petak Prijedor . razbojnika. Treninzi ove grupe sadr`e tehnike samoodbrane iz svih primjenjivih borila~kih vje{tina: aikido. Treninzi oboga}eni tehnikama samoodbrane su fokusirani na izgradnji automatizacije svakog pokreta s ciljem pravovremene reakcije osobe koja je ugro`ena.. 24. Bosne Goran Tomi}. OSLOBO\ENJE Goran Tomi}. dodav. hapkido. mi smo u duelu sa takvim timom odigrali maksimalno anga`ovano. On je kazao kako su igra~i bh. Rezultatski. d`eparo{a. Pobjedni~ki gol za Metalurg postigao je Naum~e Mojskovski tri sekunde prije kraja me~a i tako donio svom timu nova tri boda. pravovremeno djelovanje u stresnim situacijama. koje }e se morati u narednom periodu ispraviti. S druge strane. rekao je Tomi} ~kih gre{aka. mladi i neiskusni sastav sarajevske Bosne u dvoboju sa slova~kim predstavnikom nije se obrukao ni razo~arao svoje pristalice na tribinama dvorane “Ramiz Sal~in” Borbenost . gu{enja. seinspahi}. U zadnjih deset godina usavr{avao on je tehnike samoodbrane aikidoa. kao ni zadovoljiti sve ukuse publike.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012. ITF turnir u Milduri
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

SPORT
KANTON SARAJEVO Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a CANTON SARAJEVO Ministry of Pysical Planning and Enviromental Protection

49

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a” sa uslovima, kriterijima i postupkom dodjele sredstava, broj 02-05-2181-8/12 od 9. 2. 2012. godine, ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a raspisuje:

JAVNI PO ZIV
za odabir korisnika sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a“ I Predmet javnog poziva Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava prema Odluci o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 950.000,00 KM. 1. Sufinansiranje projekata i programa na za{titi zraka - sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Smanjenje emisija u zrak Programske aktivnosti: pobolj{anje energetske efikasnosti zamjenom goriva u kotlovnicama i prelazom na gorivo kojim se smanjuje emisija zaga|uju}ih materija u zrak; podr{ka za servisiranje i odr`avanje energetskih postrojenja — posebno opreme od koje zavise emisije u zrak; smanjenje {tetnih emisija iz saobra}aja (poticanje ~istih oblika prevoza, pobolj{anje kontrole i mjerenje izduvnih gasova na saobra}ajnicama); pobolj{anje energetske efikasnosti u javnim institucijama; pobolj{anje kvaliteta zraka obnavljanjem i sadnjom zelenila na mjestima na kojima su izmjerene visoke vrijednosti zaga|uju}ih supstanci. 2. Sufinansiranje projekata i programa upravljanja otpadom — sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Pobolj{anje usluga prikupljanja otpada i pove}anje stepena recikla`e Programske aktivnosti: priprema op{tinskih planova upravljanja komunalnim otpadom; pro{irenje podru~ja organizovanog prikupljanja komunalnog otpada; pove}anje stepena recikla`e otpada; pobolj{anje selektiranja otpada; saniranje povr{ina na kojima se nalaze divlje deponije; podr{ka stvaranju uslova za kvalitetno upravljanje medicinskim otpadom. 3. Sufinansiranje projekata i programa za{tite prirode - sredstva u iznosu od 350.000,00 KM 4) 5) Izjavu o vlastitom u~e{}u potpisanu od odgovornog lica; Dokaz o registraciji nadle`nog organa (rje{enje o upisu u sudski registar za pravna lica); 6) Uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj) 7) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadle`nih organa — poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje; 8) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO; 9) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema zdravstvenom osiguranju; 10) Uvjerenje da podnosilac prijave nije obveznik PDV (za one koji su oslobo|eni PDV). IV Vrednovanje projekata/programa Vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni poziv vr{i}e posebna komisija Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Komisija razmatra prijave i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje, te zapisnik sa obrazlo`enom ocjenom i prijedlogom dostavlja ministru, koji donosi kona~nu odluku o korisnicima sredstava. Odluka o izboru korisnika sredstava bi}e objavljena na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Prije dono{enja kona~ne odluke o odabiru, Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a zadr`ava pravo od podnosioca prijave zatra`iti dodatna obja{njenja, kao i pravo odbijanja pristiglih prijava bez posebnog obrazlo`enja. Sa odabranim korisnikom sredstava zaklju~it }e se ugovor o me|usobnim pravima i obavezama, te pra}enje namjenskog kori{tenja dobivenih sredstava. Za vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni proziv, koristit }e se slijede}i kriteriji: uskla|enost sa ciljevima i aktivnostima kantonalnog plana za{tite okoli{a, jasni i mjerljivi o~ekivani rezultati, jasan i provodiv program i plan aktivnosti, zadovoljavaju}i odnos predvi|enih tro{kova i o~ekivanih rezultata, predvi|eni tro{kovi su neophodni za implementaciju projekta. V Op}e odredbe Prijava za u~estvovanje s obaveznom prate}om dokumentacijom, dostavlja se li~no ili putem po{te na adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 71 000 Sarajevo u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom „NE OTVARAJ — PRIJAVA NA JAVNI POZIV “ Javni poziv objavljuje se na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Rok za podno{enje prijava na javni poziv je 21 dan, ra~unaju}i od narednog dana od posljednjeg objavljivanja. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, podnesene nakon roka i utvr|ene forme, ne}e se razmatrati. Podnosilac prijave mo`e konkurisati sa vi{e projekata/programa, s tim da za svaki projekat/program podnese posebnu prijavu, ali se mogu odobriti sredstva za samo jedan projekat/program u sklopu javnog poziva. Ukoliko jedna koverta sadr`i vi{e projekata/programa, prijava se odbacuje. Sredstva se odobravaju korisnicima za projekte/programe ~ija realizacija ne traje du`e od 12 mjeseci. Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta/programa, kao dokazi o ispunjavanju uslova iz javnog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca. Dokumenti koji se {alju na javni poziv ne vra}aju se podnosicu prijave. Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove podnosioca prijave, nastale sa~injavanjem i predajom prijave, a podnosilac prijave nema bilo kakva prava na naknadu bilo kakvih tro{kova po osnovu u~e{}a na javnom pozivu. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033 562-149 ili na E-mail: mira.grgic@mpz.ks.gov.ba. MINISTAR Abid Jusi}, dipl. pravnik

Mervana
Bosanskohercegova~ka teniserka Mervana Jugi} - Salki} plasirala se u finale dublova na 25.000 dolara vrijednom ITF turniru u Milduri (Australija). U paru s Ruskinjom Ksenijom Likinom, Jugi} - Salki} je u polufinalu pobijedila Australke Barty/Peers sa 6:4 6:4. U me~u za titulu rusko-bh. kombinacija }e igrati protiv jo{ jednog doma}eg para Bengson/Calderwood. U singlu Jugi} - Salki} okon~ala je nastup na turniru nakon {to je u 2. kolu pora`ena od Ruskinje Arine Rodionove (278. igra~ice) na WTA listi sa 6:3 4:6 4:6.

Jugi} - Salki} u finalu dublova

WTA turnir u Dubaiju

Cilj: Pobolj{anje upravljanja i za{tite prirodnih resursa Programske aktivnosti: inventarizacija i izrada baze podataka o biolo{koj raznovrsnosti u Kantonu Sarajevo; izgradnja sistema za prihvat i pre~i{}avanje oborinskih voda sa javnih parkirali{ta u slivu izvori{ta za vodosnabdijevanje Sarajevsko polje. II Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a na javnom pozivu ostvaruju sva pravna lica koja imaju sjedi{te, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na podru~ju Kantona Sarajevo, pod kojima se podrazumijevaju i organi i tijela dr`avne uprave i jedinice lokalne samouprave. Uslovi koje moraju ispunjavati podnosioci prijava: da podnesu prijavu, u skladu sa objavljenim javnim pozivom, da imaju vlastito u~e{}e najmanje 20% u odnosu na visinu tra`enih sredstava (pod vlastitim u~e{}em podrazumijevaju se nov~ana sredstva, ulaganja u obezbje|ivanje projektne dokumentacije, ulog drugih pravnih i fizi~kih lica vezan za ulaganja, prethodna ulaganja u nabavku opreme, osposobljavanje kadrova, nabavku stru~nih usluga i sl, a o ~emu dostavljaju izjavu odgovornog lica), da jasno preciziraju vrstu projekta/programa, vrstu radova, roba, usluga, koje }e se finansirati predlo`enim projektom/programom, u obrascu za prijavu (ukoliko je uslov za realizaciju sredstava izra|en poseban projekat, isti dostaviti uz prijavne obrasce), da prije zaklju~ivanja ugovora obezbijede odgovaraju}u garanciju za odobrena sredstva (preko 50.000,00 KM), da zadovoljavaju i druge uslove utvr|ene javnim pozivom. III Neophodna dokumentacija Sredstva iz javnog poziva dodjeljuju se na osnovu prijave projekta/programa korisnika i obavezne dokumentacije, a u skladu sa Pravilnikom o utvr|ivanju bli`ih uslova za provo|enje javnog poziva, odlu~ivanje o izboru korisnika sredstava i pra}enje namjenskog kori{tenja sredstava, Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Obrasci za prijavu projekta/programa, finansijskog pregleda projekta/programa i obavezna dokumentacija trebaju biti dostavljeni prema redoslijedu iz prijavnog obrasca i poslani u A4 formatu koverte. Obrasci su dostupni na slu`benoj web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba. Prijava u cijelosti mora biti dostavljena u printanoj formi i to u jednom originalu i jednoj kopiji, sa ozna~enim i ovjerenim stranicama od odgovornog lica. Obavezna dokumentacija mora sadr`avati: 1) 2) 3) Popunjen obrazac za prijavu projekta/programa; Popunjen obrazac finansijskog pregleda projekta/programa; Izjavu o namjenskom tro{enju sredstava, potpisanu od odgovornog lica;

Jelena Jankovi} je savladala Samanthu Stosur

Reuters

Jelena Jankovi} je prva izborila polufinale na WTA turnira u Dubaiju, koji se igra za nagradni fond od 2 miliona dolara. Ona je kao osma nositeljica lak{e od o~ekivanog savladala ~etvrtu nositeljicu Samanthu Stosur iz Australije sa 2:0 u setovima (6:4 i 6:2). Odmah nakon nje Poljakinja Agnieszka Radwanska se za ne{to vi{e od sat vremena lako obra~unala sa Njemicom Sabine Lisicki, tako|er sa 2:0 (6:2 i 6:1). U druga dva ~etvrtfinalna me~a sastaju se Caroline Wozniacki (Danska) i Ana Ivanovi} (Srbija) te Julia Goerges (Njema~ka) i Daniela Hantuchova (Slova~ka). Odmah nakon zavr{etka WTA turnira, od ponedjeljka u Dubaiju kre}e i ATP turnir, a titulu brani Novak \okovi}, koji je ovdje trijumfovao u posljednje tri godine.

Jankovi} i Radwanska prve polufinalistkinje

Lotus prekinuo testiranja

Mom~ad Lotusa }e zbog problema sa {asijom propustiti ostatak testiranja u Barceloni te }e se u [paniju vratiti idu}e sedmice na posljednja testiranja uo~i prve utrke u Australiji. Prvog dana testiranja u Barceloni, za volanom Lotusa na{ao se Romain Grosjean, ali nije se dugo zadr`ao u bolidu. Nakon sedam odvo`enih krugova, primije}en je kvar na {asiji novog bolida E20. Lotus je u pauzi izme|u testiranja napravio odre|ene preinake na {asiji, ali se pokazalo da noviteti ne funkcioniraju kako bi trebali. U mom~adi su prvo planirali u Barcelonu dopremiti stariju {asiju koju su koristili na testiranju u Jerezu, ali su ipak odustali od tog plana.

web: http://mpz.ks.gov.ba e-mail: prostorno@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

50

MALI OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03 i 34/03) i ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, br. 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/10, 14/11 i broj: 02/1-38-30896/11 od 29.12.2011. godine), Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona objavljuje

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM 2 duluma zemlje, sa devastiranom ku}om u okolini Banja Luke, za sli~no u okolini Sarajeva. Tel: 061/835-110.sms MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na ^obaniji u privatnoj ku}i za stan u centru uz na{u doplatu. Tel. 063/693-280.k MIJENJAM stan od 52m2 u Sarajevu za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542-668.k

IZDAJEM ku}u kod Katedrale, 200m2, ul. Ferhadija. Mob. 061/214-899.k POSLOVNI prostor, zgrada Loris, 70m2, mejta{-Buka, 1 sprat, 80m2, 1.400 KM, Ilid`a 50m2, pos. prostor, sve namjene, 500 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177-684.k IZDAJEM na Ilid`i-Lu`ani dvosoban stan 47m2 adaptiran luksuzno namje{ten 400KM. tel. 061/177-610.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Otoci, Ul. Grada~a~ka kod Merkatora 350KM. Tel. 061/902-146.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM gara`u u zgradi, Fetaha Be}irbegovi}a-Kvadrant. Mob. 062/326-484.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55m2 za jednu zaposlenu osobu, 5 minuta od Katedrale, cijena 400KM. Tel. 061/488-033.k IZDAJEM prostor 50m2 za biro, radionice, servise, prizemno, Odoba{ina. Tel. 061/357-786.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta, Ul. Kulovi}a. Tel. 061/275-666.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. Tel. 033/227756, 033/677-719.k IZDAJEM sobu sa centr. grijanjem, kablovska, zaposlenom mu{karcu kod Merkatora. Tel. 659-895, 063/762-092.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku kod bolnice Ko{evo. Tel. 061/270-026.k IZDAJEM jednosoban sta sa gara`om kod OHR-a strancu ili zaposlenoj osobi, 450KM. Tel. 061/323347.k IZDAJEM gara`u u Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, Marijin dvor. Mob. 062/878018.k IZDAJEM gara`u 15m2 na Marijin dvoru, ul. Te{anjska. Mob. 061/273-995.k IZDAJEM stan 50m2, posjeduje i parking prostor, u blizini Latinske }uprije. Mob. 061/506-368.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija kod picerije Galija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM jednosoban stan kod OHR-a i dvosoban u Centru. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM pos. prostor 36m2, preko puta Suda, [enoina 6. Mob. 062/326-886.k

J AV N I O G L A S
za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”

I Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” (u daljem tekstu: Javne ustanove) i to: - dva (2) ~lana se imenuju iz reda osniva~a (od kojih se jedan imenuje za predsjednika), - jedan ~lan se imenuje iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi. Ukoliko se jedan ~lan ne bude mogao imenovati iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi, isti }e se imenovati kao predstavnik osniva~a. Upravni odbor Javne ustanove nadle`an je da: - donosi pravila Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - donosi pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi u skladu sa va`e}im propisima, - donosi cjenovnik o visini naknada za izvr{ene usluge, uz saglasnost Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okolice, - donosi druge op}e akte u skladu sa va`e}im propisima, - donosi godi{nji program rada Javne ustanove i nadzire njegovo izvr{enje, - imenuje i razrje{ava direktora Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, - utvr|uje plan rada, - odlu~uje o kori{tenju finansijskih sredstava, - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, - usvaja izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava pitanja odnosa sa osniva~em, - odgovara osniva~u za rezultate rada Javne ustanove, - podnosi osniva~u, najmanje jedanput godi{nje, izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava u drugom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika Javne ustanove, - donosi pojedina~ne akte Javne ustanove u skladu sa va`e}im propisima, - obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i op}im aktima Javne ustanove. Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora imenuje Vlada Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine s tim da mogu biti ponovno imenovani po isteku mandata, a najvi{e dva puta uzastopno. II Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora iz ta~ke I ovog oglasa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 70/08). Pored ispunjavanja op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: - da ima zavr{enu vi{u, odnosno visoku stru~nu spremu, - da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, - da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi, - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, - da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, - da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton.

III Kandidat je du`an uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, tra`enih ovim oglasom i to: - uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte - ne stariji od tri mjeseca, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPSove li~ne karte, - uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere - ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo - ne starija od tri mjeseca, - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH - ne starija od tri mjeseca, - diplomu ili uvjerenje o diplomiranju, - uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, a ukoliko jeste ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton - ne starija od tri mjeseca. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su du`ni dostaviti kada budu kona~no imenovani za predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora Javne ustanove. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Kandidati zaposleni u organima dr`avne slu`be koji u|u u u`i izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua du`ni su prilo`iti rje{enje kojim je kandidatu data pisana saglasnost od rukovodioca organa dr`avne slu`be za obavljanje dopunske djelatnosti. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi odgovornom javnom slu`beniku a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH. IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Oglas }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i dnevnom listu „Oslobo|enje“. V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno ili na pisarnici Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu: TUZLANSKI KANTON Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Slatina broj 2, 75000 Tuzla. Sa naznakom: „PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ KONJUH” - NE OTVARATI Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360-084.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan u zgradi, namje{ten na du`i period, agencija. Tel. 061/925-649. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada-Novo Sarajevo, cen. grijanje, izlog, prizemlje, pogodan za sve djelatnosti. Mob. 061/344365. 946

IZDAJEM dvoiposoban stan, eta`no centralno grijanje, kablovska, Novopazarska, kod policijske akademije Tel: 033 /238-408, 063/165119.sms IZDAJEM ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar kod Pivare, samcima. Mob: 061/320-843.k IZNAJMLJUJEM nenamje{ten stan 75m2 iza Parlamenta na Vilsonovom.Tel:061/431-757.k IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM dvosoban prazan stan, I sprat Dobrinja C5 kod Merkatora. Tel. 033/442-998, 061/525795.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033/533-123.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k DVOIPOSOBAN namje{tan, ^obanija, 500KM, dvosoban namje{ten, D`eneti}a ^ikma, Jezero i Grbavica, 500 KM. Mob. 061/142-704.k

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.
NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon. Tel: 061/809-319.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM extra sre|en i namje{ten apartman, u strogom centru, za jednu osobu, 500 KM (uklju~ene re`ije). Mob. 061/205-235.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno. Mob. 061/897-959.k PO^ETAK Bistrika, izdajem jednosoban namje{ten stan, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k TUZLA ku}a kod Jalske d`amije dvojna, dva ulaza, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, ~etiri gara`e, 70m2 tarasa, 550m2 ba{te, cijena 500.000 KM.Tel. 070 232 507, mob.062/010-842, 033/410-632. sms PRODAJEM stan, Gornje Ciglane, 82m2, I sprat, adaptiran, namje{ten, povoljno. Mob. 061/203-640.k PRODAJEM ili izdajem pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640.k ^ETVOROSOBAN renoviran stan 109m2 u epicentru, prvi sprat, eta`no grijanje. Tel. 033/201-221 i 062/921-419.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STAN u centru, Bare, Juki~eva 53m2, VI sprat, lift, dvosoban, 2 balkona, centralno, sun~an, 106.000KM. Tel. 062/334-371.k TROIPOSOBAN stan Trg zavnobiha, II kat, 77m2 + balkon, cijena fiksno 105.000KM. Tel. 066/801-737.k A. POLJE, S. Fra{te 71m2, 4 sprat, nova stolarija, c. grijanje, 1480 KM/m2. Tel. 066/801-711.k S. GRAD, Logavina, jednosoban 29m2, I sprat, useljiv, 62.500KM. Tel. 061/702-881. STAN na Otesu, Ul. Trg ote{kog bataljona, VI sprat, adaptiran 77m2 + gara`a 17m2, 105.000KM i Dobrinja 5 ul. Sulejmena Filipovi}a VII sprat 77m2, 1500KM/m2. Tel. 065/819-136. STAN na Vracama, Ul. Avde Sanailovi}a, I sprat 88m2 + 2 balkona, potrebna kompletna adaptacija, 1500KM/m2. Tel. 062/907-831. ^ENGI] VILA Ul. D`emala Bijedi}a, 15 sprat, 73m2, 1700KM/m2, ^. Vila, F. Hauptmana, I sprat, 37m2, 43.000 eura. Tel. 061/177-556. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA III, dvosoban 57m2, grijanje, lift, balkon. Mob. 061/146298.k MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 34m2, Grada~a~ka, ^. Vila II, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-013.k
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 199835 11 P Sarajevo, 16. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Merdanovi} Vesna, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, protiv tu`enih PE[I] ZDRAVKO, Ustipra~a, Centar I BB, MIOV^I] PREDRAG, Vi{egrad, Vojvode Stepe 9, PERENDIJA DRA@AN, Vi{egrad, Kralja Petra I i JAKOVLJEVI] SLOBODAN, Rogatica, Srpske sloge 26, radi isplate duga, objavljuje slijede}i

MALI OGLASI
POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649.k PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011.k PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom Trg Heroja, 60.000 KM. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom Azize [a}irbegovi}. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM poslovni prostor, 80m2 na ^ar{iji Bravad`iluk.Tel:065/021-556.k. PRODAJEM stan 86m2 Marcela [najdera nova gradnja velika terasa, parking. Tel:061/188-846.k PRODAJEM stan u Centru Kemal Begova Ko{evo adaptiran troiposoban, ba{ta i dio tavana. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stanove na Marindvoru 111m2,117m2, 75m2, sa dva parking mjesta. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima 2 stana 100m2 i dva poslovna prostora oku}nica 400m2. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stan na Grbavici I 76m2 II kat, lift adaptiran luksuzno. Tel. 061/188-846.k. PRODAJEM stan na Otoci 90m2 troiposoban Fetaha Be}irbegovi}a VP. ispod prodavnice i gara`e 1500m2. Tel.061/188-846.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k NEUM, stan 55m2, pogled na more, ul. Dalmatinska 1/III, 45.000 eura. Mob. 061/205-235.k HRASNO, A. B. [imi}a, 58m2, I sprat, lift, cen. grij. 110.000 KM. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000KM/m2. Tel. 061/701-044.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505.k BRANILACAgrada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM gara`u na Marijin dvoru, ul. Kranj~avi}eva (za manje automobile, 11m2). Mob. 061/188-270.k BREZA-Mahala, ku}a u izgradnji iza Mahalskog doma, na parceli 500m2, sa gra|. dozvolom, vl. 1/1, 45.000 KM. Mob. 061/473-179.k PRODAJEM trosoban stan 79m2 Ul. @eljezni~ka-Ilid`a kod Pejtona. Tel. 061/101-950.k PRODAJEM stanove u centru 40m2 i 45m2, Marin Dvor 80m2, Grbavica, Ilid`a 52m2, Ned`ari}i 59m2. Tel. 061/865-001.k PRODAJEM trosoban stan 81m2 na I spratu u odli~nom stanju, Ul. Alipa{ina. Tel. 061/823-546.k PRODAJEM vikend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229 m2, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72m2, II sprat, dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. Tel.062/093-888.k STAN ^obanija, 84m2, I kat, Alipa{ina, 75m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Breka, 103m2, dvoeta`ni i 79m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Ciglane, 79m2, 73m2, Bolni~ka, 77m2. Mob. 061/299-911.k PRODAJEM ili mijenjam za dvosoban stan, dva poslovna prostora, ukupne povr{ine 170m2 u Dobrinji 3, vrlo povoljno. Mob. 061/135-356.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva. tel. 445-371 poslije 15 sati.k DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505.k DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505.k RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju, lokacija izuzetna, 5 minuta od Katedrale, 200m2 i gara`a, cijena 2200KM/m2. Tel. 061/488033.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150m2 bli`e centru. Tel. 061/358-772.k PRODAJEM stan 121m2, 2500 KM/m2, Dalmatinska-centar, vp, mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533.

51

ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796.k NOVOGRADNJAul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM stan 89m2, 1/1, centar, 1 sprat, M. Spahe 8. Mob. 061/229-086.k RESTORAN 157m2, Ko{evsko brdo, mo`e i za druge svrhe. Mob. 061/460-150.k KU]E: Pofali}i, Alifakovac, A. Jabu~ice, Kasindolska. Mob. 061/460-150.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/ 920-814.k SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966.k

PRODAJA
PRODAJEM prostor 30m2, prizemno, gornji dio Ciglana. Mob. 061/357-786. 1125

PRODAJEM stan 52+5 Aleja lipa br. 66, odli~no stanje, cijena 102.000 KM fiksno. Mob. 062/334-046.sms

OGLAS - PO ZIV
Pozivaju se I-IV-tu`eni kao stranke na pripremno ro~i{te - ro~i{te za glavnu raspravu za dan 16. 3. 2012. godine u 14 sati, pred ovaj sud u sobu broj: 325/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l.79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a). DOSTAVA se smatra objavljenom protekom od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Merdanovi} Vesna

466-736.000 KM. 061/795-449. 061/188-410. penzionerima jeftinije.Tel:061/172-518. Mob. Tel. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. www. 066/723-731. sifone. 8 sati-24 sata. benzinca registrovan u oktobru. 650-867. 061/141-659. 4. Tel.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. Mob. 061/500-622.k RENAUL cady. odvoz {ute i kabastog otpada. 06/842-319. manje selidbe. Tvin Spurk.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. Mob. benzin.k VODOINSTALATER sa 30.TD (90. 39m2. Mob. dolazim na adresu. prirodno krzno. Tel:061/382-219.pogon 4x4. 654-793.k petak.000 km. malterisanje i ostalo po potrebi. satove zidne.k BRU[ENJE.k USLUGE „VITALIS“. grij. 062/569-444. mijenjanje katetera. 061/537-739.prodaja polovnih ra~unara. Mob. vodokotli}e. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. 062/466-093. Mob. Francuskog ovla{teni sudski tuma~ — prevodi s ovjerom. Tel. 66m2. infuzija. 066/092-978. sanitarije.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. platnene roletne i harmonika vrata. dupla kabina. euro 2.763.O. radim prevode. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. 061/172-948. stari nakit. uz pratnju. (ku}na dostava). Tel:061/208-414. 062/451-791. obrada i lakiranja. Tel. cijena po dogovoru. 032/244417. 1:25. indikatora. Mob.Mob. unutra{njost auta. 061/201-200. za sve uzraste. 061/522-476. za sve |ake i studente. i{ijas. 061/182-128.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. 100m2. 24. Sestra Nad`a i sestri} Hajdar 471 ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. zubarsko zlato i zlatne satove. 90m2.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater. ventile. stolarija. rakun vel. injekcije. pl. iz Njema~ke. 524-973. 40m2. 061/229-086.k STANOVI: 154m2. Mob.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. popravljam brave.k PROF. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Tel.Tel: 062/073-760 i 033/630-331. Prof. 65m2. Tel.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Mob. KERAMI^ARSKE usluge moleraj postavljanje elktroinstalacija i laminata. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba.062/073-760 i 033/630-332. Mob: 061/869-396.k RADIM centralno-eta`no grijanje. itd). Tel.o. na 061/199 328. 062/907-356.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. ventile.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE NEKRETNINE PRODAJEM pe} za cen. Tel. 061/359-500. Sarajevo. 065/572-966. 061/902-688. 29. 061/266-764 i 061/108-779. ordenje.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~ese. d`epne i ru~ne. 062/316-973.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. 2000 godina. Tel.god. 061/460-606. ~as 6 KM. 510-228 i Mob. u odli~nom stanju. 061/903-457.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo. 94m2. Mob. 062/940550. M. nacional. god.k NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u njema~koj. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika. Tel: 061/367-103. 59 ks. Profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj.2012. povoljno. februar/velja~a 2012.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Mob. najjeftinije cijene.k BRAVAR i varilac. mrave. 0616/191-935. moljce.artdesingestudio. obezbije|ena radna snaga. filateliju. kod tramvajske stanice u Pofali}ima. povoljno.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba.k VR[IM korekcije odje}e. kovane ograde. Mob. ratnu od{tetu. 532-497. ROLETNE.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme. 061/858-228. novih i kori{tenih. 061/533-326. moleraj. 033/235-141. Hrasno.ba.Tel:524-973. 061/563-292. Mob.k PRODAJEM cijepana bukova drva. Mob.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. 061/545888.k MOLERSKE usluge nudimo: gletovanje.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. 063/036-955. nadogradnja. HITNO prodajem harmoniku „Guerini“ superior 2.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. infuzije. {. struna.k VKV BRAVAR. 065/733-400.13 sati. 001 VR[IM prevoz selidbe. trakaste. 062/682-399.k TREBA vam vrhunski i kreativni web ili grafi~ki dizajn. kupanje.k DAJEM instrukcije iz matematike. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Mob.k INSTRUKCIJE iz matematike. 70m2. Tel: 546-456. povoljno. Mob. 061/497-138. el. Tel.k KUPUJEM umjetni~ke slike. 1984. namjestaj. dr.500KM.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. hranjenje. za sve {kole i fakultete. na Ilid`i.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. 062/916-472. 59m2.061/304-714. dolazak na adresu. Spahe. itisone i kamene podove (za{tita). Tel. panelne i DUAL zavjese. 061/194-929. 061/249-631. za sve {kole i fakultete. Tel. 001 SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. Mob. veliki kombi. Mob: 061/172-518. reuma.9.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. prevodi. god. Mob.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look.=8 KM. 033/655-600 i 061/551-515 www. sablje. 1136 KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. 061/224 -104. web hosting. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. Tel. od zeca.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. 065/061-966. kre~enje. vodokotli}e. 061/214-405. 063/879-720. 062/136248 i Tel. 061/571-361. 061/903-457. Tel: 061/552-556. 061/319-604. 063/864-775. gara`nih vrata i blindiranih. 171. 2008. Mob. ericsson. 0617897-959.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. zna~ke i ostalo. sterilitet. 061/480-069. dolazak na ku}nu adresu. 061/172-948. belenzuke.k OBAVLJAM poslove zidarske. 061/205-803. 061/313243. inzulina. Mob. Mob: 061/654-941. 061/135-356. Tel.k PRODAJEM Alfu 146. iskustva.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010. 75m2. plinske instalacije i mijenjam konvektore. Mob.k PRODAJEM crnu dugu bundu. Mob. Tel: 066/999-012.k Moler radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. jeftino. Globus. 110. Tel.pacomoby.k PRODAJEM ukrasni `enski okovratnik prirodno krzno-lisica.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. veoma uspje{no. pro~epljenje odvoda. ing. 062/909-306. ugalj. 001 OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. }avrme.apple inphone. i 061/785-535. programi. 061/827-492. a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu. 120 basova. pe}i. 061/243-891. 061/101-899.k „DOM VITALIS“. 1 sprat.k PRODAJEM lova~ku pu{ku.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel.k BRAVARSKI radovi. Tel. umivaonike. isplata odmah.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi.k PRODAJEM prozore.k VOZILA PRODAJEM Toyotu RAV. kvalitetno. davanje injekcija. maturski radovi itd. 066/823-749. Tel. 061/221-668. selidbe. Tel. 061/182-128. Mob. Tel. ispravan. Mob. Tel.000 KM. obveznice.5KM.900 KM.o. laboratorij. kompjuterska obrada. god. Mob. dionice obveznice isplata odmah. 062/695-695. original daljinski za sve TV aparate. dukate. 033/232-162. 061/159-507. soni. Mob. vodu.k Neka Ti dragi Allah d`.608. Mob. Mob.k KUPUJEM serd`ade i }ilime. fizike i hemije instruira sve {kole i fakultet. itd. tepihe (rese). 061/159-507.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. itd. stare vezove sa srmom.k VRACA. nervoza. god.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. za sve {kole i fakultete. gitere itd.Tel. Mob. Mob. 061/524-461. 066/973-852. Mob. VANJSKE PVC i AL. cijena do 20kom — 1.sms RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. Tel: 061/382-219.k KOMBI prevoz putnika. Tel. Mob. uni{tavamo `ohare.k ZIDNO ogledalo 200x75. TEHNIKA PRODAJA mobitela. imam iskustvo i preporuku.8.k DAJEM ~asove iz matematike i statike |acima i studentima uspje{no. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. u N. god. 061/132-149. Tel.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog. servisi ra~unara. Tel. Tel. TOUR 1. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija.k PRODAJEM `ensku bundu. 062/723-575. 240-895. 033/219-761.sms AUTO-prevoz kombijem.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel. stare devizne {tednje i ratne od{tete. odmah pla}am. Mob.k PRODAJEM kiju.k PRODAJEM nova invalidska kolica. Cijena 12. Mob.k 066/973-793. ugradnja i popravka brava. 80m2. 1997. 033/526-945. Mob. depresija. 117m2. 30 kom.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru.k PRODAJA drva i uglja.k KUPUJEM stan u Sarajevu. 061/534-231. 1. 105m2.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. centar.com PARKETAR.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. dolazim na adresu besplatno. cjena po dogovoru. Tel. popravka svih vrsta TV aparata.com 398 NOVO U PONUDI!!! Izrada vizitki (100 komada=10 km). na A podru~ju Dobrinje. fiksno 100 KM. 061/156728. pravim gelendere i kovane ograde. Tel. Tel.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. 2000. elektrotehnike. limuzina 1/3. 061/224-704.k SERVIS zdravlja. 033/536765 i 061/134-544. Tel. KUPUJEM lomljeno zlato. ispravna. nije registrovana. VP. komarce i mi{eve. Mob. Sejdo ]atovi} sa porodicom 1180 S tugom `ivimo protekle godine i ~uvamo lijepe uspomene.k MAXIVITA. Mob. Tel: 061/789-290. Tel.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. 456-979. satove. tapete i sve ostalo po dogovoru. a mo`e i more.k PROFESORICA matematike. registrovan 5+2. suhozlatice. Mob. Tel. 062/326-072.htc.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. gara`a. 456-505.k HIMZU (AVDIJE) ]ATOVI]U TEUFIK RED@EPOVI] 1990 . baklje i ostalo.na. Tel. 065/869. Tel. ugradnja svih vrsta parketa.k SERVIS kompjutera sistemi. glavobolja. pregled ljekara (internist). samsung. brzo. 30m2. najvi{e pla}am. dionice. sa bojlerom za san. ku}a sa 3 stana. 061/233-078. antivirusi.k KUPUJEM certifikate.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. umivaonike. 061/205-803.k PROFESOR engleskog daje instukcije. Tel. dolazak na adresu. 600m2 oku}nice. PRODAJEM pe} na centralno grijanje. Mob. Zvati svakim danom 8 do . vr{i opravku instalacija. muhe. Mob. skoro nova. 033/200-003.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. 065/061-966.k KERAMI^ARSKE usluge. Mob: 061/188-451. sarajevske i pirotske. uspje{no i povoljno.D. veoma povoljno.k KUPUJEM staru deviznu {tednju. 061/926-560. 061/506-755.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. Mob. 215. Mob. INSTRUKCIJE iz matematike. 061/553-640.k TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. inf. 2000 KM. cijena 1 ~as/10 KM. Mob. pre{ao 119. Tel. 061/903-457.sms ^UV LAbih djecu u va{em stanu. besplatna ku}na dostava. 061/365-677. radijatori. 535-659.k .Tel:061/247-186.k MIKADO d. instrukcije. Tel. Tel. 061/809. 062/226-665.mikadobh.god. 061/930-315. Tel:061/247-186 i 061/785-535.sms TV VIDEO servis. Tel. blizu Austrijske ambasade. Mob.Tel. KS 2009.k PRODAJEM Golf 3 automatik benzinac.k SVJE@A i ljekovita jaja japanskih prepelica. 061/219-768. Tel. dolazak na adresu. Al. servis bojlera. 061/507-756. 2002. Porodice Ribar 65. Mob. Tel. 061/482-882.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“. 87m2. Mob.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. god strane tablice.k PRODAJEM profi video Sony kasete Betacam SP od 20 i 30 minuta. cijena 5. Mob. stjenice. 621-976. OSLOBO\ENJE SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM na dragog brata i ujaka voljenom amid`i}u i plemenitom ~ovjeku PRODAJA CENTAR. monta`u sanitarnih ure|aja. Tel. 061/965-126. Sarajevu.k INSTRUKCIJE iz matematike. sifone. 600-514. 42.. Tel: 061/275-440. 062/858-532. Tel. 2003. nokia. 061/897-959. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. 062/391-715. 061/519-089. 062/672-858. Mob. isplata odmah. Mob.000 KM. ig. Tel. troiposoban 84m2. ordenje. 066/973-793. povoljno. Mob.k MATEMATIKU instruira dipl.k PRODAJEM stan 89m2. 061/700-863. `aluzine.k PRODAJEM XI BMW . Tel. Tel. 061/378-166. 061/460-150. 062/139-034. instalacije sistema. kao i selidbe iz Europe i BiH.www.k KUPUJEM umjetni~ke slike. tel.k PRODAJEM uvezane revije Bosna.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. 061/170-254.k TEPSER S.

[ljivo. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE 53 na na{e drage roditelje had`i MENSUR (IBRE) ADILOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak. godini. Neda i Milo{ Gajanovi} Djeca 1179 1178 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV OSLOBO\ENJE majci na{eg kolege ro|aku D@EMALU PLEHU Zlatko Deli} sa porodicom 71120 [EFIKA MEHMEDAGI]. otac i djed Dvadeset ~etvrtog februara 2012. Alipa{ino Polje i Stup. u 62. 2. Novo Sarajevo. Suba{i}. 6. . sestri~ne. Azize [a}irbegovi} 128/V. HASANBEGOVI] 24.pripremajte se . Fahrudin i Sead. Muse ]azima ]ati}a 2/V. sin Armin. februara 2012. teti~ne. Paldum. bra}a Enes. Sari}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati. svastike Vahida i Zahida. daid`a Ramo. S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Vas. u nedjelju. Spahi}. 2011. Mulahmetovi}. februara 2012. ]erani}. O`alo{}eni: supruga Ferida. MALIK (HAMIDA) ZVIZDI] 9. D`enaza }e se obaviti u petak. februara 2012. Avdiba{i}. Borovac. k}erke Nejra. Homora{. Jakubovi}.Telibe}irovi}. kom{ije i prijatelji. sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Marindvor. februara 2012. Omeragi}.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Bajraktarevi}. godini. Huseinovi}.za ovaj trenutak . GLUHOVI] 15. 2. sestri}i. majka Vasvija. 3. Svraka. [abanija. Grci}. punica Mejra. D`uho. sestra Memsuda. MILOJE (DRAGA) ZARI] Godi{nji parastos obavi}e se u crkvi Svetog preobra`enja na Pofali}ima. bad`o Suad. 1991. 2. ro|. 1989 . februara 2012.2012. 17. Ra`anica.za ovaj trenutak .27. kao i ostala brojna rodbina. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sahrana }e se obaviti 24.. godine. februara 2012. Had`iabdi}. te porodice Adilovi}. ]ato.. Ku{e{. godine navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi otac.. sestra Mediha. Pita. u 11 sati. Sulejmanpa{i}. 16. brati}i. Hrasno.. te porodice Hand`i}. otac Ibro.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. teti}i. D`indo.pripremajte se . Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Bare sa polaskom u 13 sati. {ura Vehbija sa porodicom. zet Enver i unu~ad Merima i Faris 470 MENSAD MEMSO (EMINA) HAND@I] preselio na ahiret u petak. Lizde. februar/velja~a 2012. 12. K}eri sa porodicama: Sanja Zari} . Hanadi i Lamija. Kamenica. Ul. Potogija. punac had`i Ismo.2012. februara 2012. O`alo{}ena porodica 000 JOSIP KUHANEC Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati. [alja. godine. Konakovi}. u 45. Radojka \ulabi}. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Majstori}. godine u 13. Malta. k}er Arijana. Mirjana Be}irba{i} 469 Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da nas je 23.45 sati na gradskom groblju Bare iz pravoslavne kapele. Otoka. O`alo{}eni: supruga Mersija. kom{ije i prijatelji. u 82. kao i ostala brojna rodbina. VRANI] AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING D`emala Bijedi}a 185 Na~elnik i uposlenici Op}ine Novo Sarajevo 001 Tel/fax: 472-899 i 472-901 . RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 POSLJEDNJI POZDRAV dragom kumu i plemenitom ^OVJEKU SJE]ANJE HIMZI ]ATOVI]U EMINA (MUSTAFE) ZVIZDI]. godini napustio na{ dragi suprug. Pilav. Ul.11. amid`a had`i Ahmed i dajnica Kanija sa porodicama. punac i deda BRANKO (VLADE) VUKOVI] . u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo.OSLOBO\ENJE petak. 1927 . ro|. Pofali}i. godine. tetke Habiba i Zlatija. 1934 . brat Elvedin. 24. K}erka @ana. Papi}. Biber. zet Kenan. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 DRAGU (CVIJANA) ZARI]. svastike Mirsada i Mediha sa porodicama. D`enaza }e se obaviti u petak. Pecikoza. ro|. 24. 26. Pilica. 24. 23. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13 sati. 1990 .

Ligata Zumra. KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. u 78. 1954 — 22. Trgo Muamer i ostala rodbina i prijatelji 000 POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV na{em biv{em radnom kolegi dr. godine u Sara~-Ismailovoj d`amiji iza jacija-namaza. Neka Vam dragi Allah d`. a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. februara 2012. Filip. februara 2012. godini. 2009. ro|. 1.15 sati na gradskom groblju Bare. Rajman 1171 MARSELA [UNJI] . ZIMI] VINKO (CVITANA) ZOVKO Tevhid }e se prou~iti istog dana u petak. 24. februara 2012. 1993. tetka Mina. unuka Ad`emina. godine. Elbisa 88104 Razvojni program Ujedinjenih nacija United Nations Development Programme 001 . BLA@EVI] preselila na ahiret u srijedu. porodice Stojanovi}. k}erka Davorka. prijatelje i kom{ije da je na{a draga TU@NO SJE]ANJE BAHRIJA SENDI]. D`enaza }e se obaviti u petak. 2009. S ljubavlju. februara 2012. februara 2012. OSLOBO\ENJE EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5. godini preminuo dragom tetku had`i MUNIBA HIBA D@UVO. 22. unu~ad Ines. 1985 — 27. godine. 2. 1985 — 27. Lukas i Damir.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE petak. snaha Snje`ana. u 83. O`alo{}eni: k}erka Jasminka. Vanesa i Sini{a 1175 Sahrana }e se obaviti 24. daid`a Asim. godine. Nedostajete nam neizmjerno! Va{i: tetka Suvada. 1. poslije d`uma-namaza u 13 sati u d`amiji ^obanija.{ podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. zet Mirza. Porodici upu}ujem iskrenu su}ut i `elim da smognu snagu da prebole iznenadni gubitak. 1993. Volim Vas neizmjerno! Supruga i majka Nermina Tevhid }e se prou~iti 24. 24. te ostala mnogobrojna rodbina. asistentu. Aida. 2. kolegi. Harun i Lejla 468 POSLJEDNJI POZDRAV U petak. Ba{karada i Softi}.CERI] BOGDAN BOLE STOJADINOVI] S po{tovanjem. sin Darko. brat Miljenko sa porodicom. navr{avaju se 52 dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je nakon duge i te{ke bolesti 22. Molimo dragog Allaha d`. februara 2012. Prof. februar/velja~a 2012. februara 2012. O`alo{}eni: supruga Jelka. 1. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. 468 Obavje{tavamo rodbinu. 1954 — 22. prijatelji i kom{ije 000 EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5. KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. 1. tetka Zijada i tetak Ilijas. Porodica 002 ALJI AVDI]U Vesna.{. da ti podari lijepi d`ennet. 24. 24. ro|. 2. godine u 12. a nadasve izuzetnom ~ovjeku. NEDIMU [KALJI]U izuzetnom studentu. 2.

godine u 11. februara 2012. februara 2012. 24. 2. prijatelje i susjede da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 JOSIP KROCKER preminuo 22. godini. VRANI] preselila na ahiret u ~etvrtak. Vodopi}. godine. Had`i}. 1175 POSLJEDNJI POZDRAV . Hused`inovi} i ostala mnogobrojna rodbina. Nem{i} i [a{ek. 002 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNI POZDRAV na na{eg dragog i nikad pre`aljenog na{em dragom i plemenitom SJE]ANJE na drage roditelje SADIKU ([ERIFA) SADIKOVI]U iz Ljubu{kog HAMDIJU (MUSTAFE) BATINI]A 24. Ibri~evi}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. Tuguju}i: sin Zlatan. Logavina br. u 90.24. zet Sead. Tvoji: Kemo. Bio si oli~enje dobrote. 8.. D`enaza }e se obaviti u petak. Sahrana }e se obaviti u subotu. 1990 . februara 2012.. unuci Sr|an i Mirjana. ^olakovi}. Stani}. Vesna sa porodicom i Diana sa porodicom 88400 ZORA LON^AR 24. Daid`i}. Vrani}. Porodice Had`ovi}. Nijazija i Fevzija. 25. Petrovi}. Aganovi}. u 10. unuci Amar i Mak. obitelji Krocker.30 ~asova na gradskom groblju Bare. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi ALJO (AVDE) AVDI] preminuo 22. godini. Boltek. februar/velja~a 2012. Ustamuji}. 23. porodice Avdi}. za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) na{em dragom zetu i tetku Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Nuhbegovi} i Alajbegovi}.30 sati na gradskom groblju Bare. ^eki}. 24. godine.24. 26. supruga Minka. bra}a Hilmo. D`and`anovi}. O`alo{}eni. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. prijatelji i kom{ije. kao i ostala rodbina. k}erka Arijana. 2. Ku}a `alosti: Ul. Mandi}. 2012. sin Neboj{a.45 sati na gradskom groblju Bare. 2. \ukanovi}. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. D`e{evi}. sestri}i i sestri~na sa porodicama. februara 2012. ]emalovi}. nana. 2. punica i svekrva HIMZI ]ATOVI]U [EFIKA (ISLAM-AGE) MEHMEDAGI]. Radon~i}. Porodica 1169 Va{i najmiliji AX . 1173 Tu`nim srcem javljamo rodbini.30 sati u Bakijskoj d`amiji.OSLOBO\ENJE petak. snaha Amela. 2012. porodice Mehmedagi}. brati~na sa porodicom. Mufti}. prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama. u 13. 1999 — 24. Tu{kan. snaha Vi{nja. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. februara 2012. Ostaju nam lijepa sje}anja. Sahrana }e se obaviti 25. u 85. godine. 2. KRSTO LON^AR 28. februara 2012. prijatelji i kom{ije. jetrve sa djecom. ro|. 2012. 1982 . Kazazi} ZV O`alo{}eni: sin Amir.

Muhovi}. 1099 Dvadeset ~etvrtog februara 2012. Leka. kom{ije i prijatelji. Daris i Faris. Sa vje~nom ljubavlju ~uvamo je u na{im srcima. Kulenovi}. Alibabi}.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Belma. POTURKOVI] preselila na ahiret u srijedu. 24. februara 2012. k}erka Bisera. 22. DEDOVI] preselila na ahiret u srijedu. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom. 22. zetovi Namik i Sead. februara 2012. Omer. Mehani}. u 52. Lejla i Dado HIDAJETA OBRVA[I]. kao i ostala brojna rodbina. [enderovi}. Hercegli}. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 DERVI[A CURA HAJDAREVI]. 00 387 61 191-010 464 . brati~ne Majda i Salema. ro|. Bjelak.. tvoj dragi lik s vrlinama koje ~ovjeka krase i pregala{tvo za na{u sre}u s ponosom i zahvalno{}u nosimo u na{im srcima. Had`imuratovi}. Kadri}. februara 2012. Maksi}. kumovi Leki}i i Fetahovi}i. Maria Mikuli}a 91. KAPETANOVI] 22. Ibro. u 14. te porodice Pleh. D`enaza }e se obaviti u petak. Muratovi}. sin Suad. februara 2012. 2. snaha Fadlija. zet Mladen. Poturkovi}.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE . godini. brat Murat. unu~ad Mubera. Ali}. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Zemaljskog muzeja. teti~ne..22. kao i ostala brojna rodbina. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mesd`idu Turovi . RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Svima koje si ti volio i onima koji su tebe voljeli mnogo. sin Nehru. 2. punac i zet SALKO (VELIJE) TANOVI] 25. Bradari}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi D@EMAL (OMERA) PLEH preselio na ahiret u srijedu. 24. sin Adel. otac Omer. Lagumd`ija. 2. te porodice Red`epagi}. Elica i Branko. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima. Mejra Sada i Fatima. 22. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nas je napustio na{ dragi MUJO MLIVI] SJE]ANJE Dvadeset drugog februara navr{ilo se ~etrnaest godina otkako nije sa nama na{a draga SJE]ANJE na na{u voljenu prijateljicu Uvijek u na{im mislima i srcima.Ko{evsko Brdo sa polaskom u 13 sati. februar/velja~a 2012. 2. Vahida i Sakiba. amid`i~ne. Lokvan~i}. Arslan. Ba{i}. Supruga Safeta. brati}i i sestri}i. tetka Avnija. daid`i~na. februara (petak) prije d`uma-namaza u d`amiji Provare. sa uslugama na{e mrtva~nice.Trnovo. sa polaskom u 13. k}erka Suada. Bernisa. [abovi}. brati} Ajdin. teti}i. unuka Asja.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) .15 sati na mezarju Kova~i . BILJANU LU^I] 465 POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. godine. u 74. Mulaomerovi}. Deli}. O`alo{}eni: suprug Izet. Ga{ovi}. 24. sestre \ula i Selma. daid`i}. D`enaza }e se obaviti u petak. 2. Hasanagi}. D`enaza }e se obaviti u petak. Hamzalina br. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 RU[ID (EMRE) RED@EPAGI] SANJIN (DU[KA) BJELO[ 25.15 sati. Zukanovi}. O`alo{}eni: k}erke Dervija Hana. u 14 sati na mezarju Turovi . Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred de`urnog marketa . . 2. kom{ije i prijatelji. Ku~uk. Maletovi}. unuk Tarik. zetovi Rasim. Mud`elet. [arkinovi}. HIDAJETA (VEJSILA) PINTOL. Had`imu{ovi}. \ukanovi}. 2012.. Dedi}.. Had`i}. Hromo. ro|. zet Veli} Nermin. snaha Amira.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. navr{ava se tu`na godina od kada sa nama nije na{ voljeni suprug. Bajri}. 00 387 33 468-380 1159 Te{ko je na}i rije~i za na{u tugu i prazninu koja nas je ispunila. brat Hajrudin. praunu~ad Imran. 1998 . u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. u 67. Edin. 2000 — 25. mnogo nedostaje{. godine. Merima i Amela. Bahtanovi}. brat. Omeragi}. Enisa.Hrasnica. Ul. White. k}erke Dijana i Emira. {ura Behmen. Bu~aj. Kuraja. Hod`i}. februara 2012. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i merhume u ulici Hrastovi br. prijatelji i kom{ije. 2. Dedovi}. te porodice Hajdarevi}. Ko{evsko Brdo. Gu{mirovi}. otac. snaha Amela i unu~ad Lea. O`alo{}eni: supruga Jasna. majka Envera.15 sati. 000 Neka ti je vje~ni rahmet. Skenderovi}. amid`a. 2012. daid`a Muharem.. Kari}. godini. Supruga Mina. Gubaljevi}. Radon~i}. Alibegovi}. Sabo. februara 2012. Had`i}. k}eri Jasna i Indira sa porodicama Hatma-dova prou~i}e se 24. snaha Mirela. djeveri}i Vahid. Bander. brati} Vahid. O`alo{}eni: supruga Hajrija. brati}i Ragip. godini. Mulaosmanovi}. Kada Vam je najte`e. godini. Njeni najmiliji AX Ostalo nam je samo sje}anje na tebe. amid`a Ramiz i amid`inice. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Dru{tvenog doma Hrasnica sa polaskom u 13 sati. Had`ialijagi}. [ejla. u 14 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). ro|. Omeragi}. kao i ostala rodbina.Trnovo. Osman i Sakib. preselio na ahiret u srijedu. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi petak. u 83. februara 2012. kom{ije i prijatelji. brati~na Ajla. kao i na grobljima {irom BiH. Ra{i}. kao i ostala brojna rodbina. D`enaza }e se obaviti u petak. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Olevi}. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel.30 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. Porodica i prijatelji 1121 SJE]ANJE Dvadeset petog februara 2012. Ahmo i Avdo. februara 2012. 22. dedo. 24. Raba i Kruno Mob. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14. sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima. 2012. Madar. godine. te porodice Pintol. 22. Veli}. godine. Fako. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Ljubav prema tebi. s ljubavlju i po{tovanjem. 2011 — 25. amid`i}i. daid`a. Ferovi}. {ura Darko sa porodicom. sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: terminal Ilid`a i Ned`ari}i.. djeveri~ne Hanku{a. 24. unuk Din. Ma{o. OSLOBO\ENJE TU@NO SJE]ANJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.

Faji}. Brat Alija. godine (subota) iza podne-namaza u 12. 1080 suprug sa djecom Ostajemo tu`ni: tvoji najbli`i i najdra`i 1152 . Tafro. 2011 — 24. FATIMU FATU SAKI] Uvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. 2. snaha [ahza sa k}erkama Ni|arom i Sabinom 1127 IN MEMORIAM IN MEMORIAM IZET OV^INA 24. u 91. Ustamuji}. godine.OSLOBO\ENJE petak. februar/velja~a 2012. 2012. 1984 — 24. ro|. Had`imahovi}. do groblja i nazad. te porodice ]atovi}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi HIMZO (AVDIJE) ]ATOVI] dipl. februara 2012. 2012. oca i djeda ILIJA ILI] Tvoja ljubav i pa`nja koju si nam pru`ao ~itav svoj `ivot trajno }e `ivjeti u na{im srcima. Ena. februara. 3. PETRA GALI]. svastike Atija Had`ovi}. 1981 — 24. 2. 1998 — 24. 002 IN MEMORIAM Uvijek }emo te se sje}ati i nikad zaboraviti. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 S ljubavlju i po{tovanjem. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13 sati. 2. 2. JANJI] 24. OSMRTNICE. D`enaza }e se klanjati u petak. Had`ovi}. 26. 8. prijatelji i kom{ije. 2012. 2. Adan i Nina. Jusufbegovi}. Ku}a `alosti. 24. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je zauvijek oti{ao na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 Dvadeset petog februara 2012. navr{i}e se godina otkako nije sa mnom moj dragi tata HIMZO (NAZIFA) BRANKOVI] Sa ogromnom ljubavlju i velikim po{tovanjem zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima kroz najljep{a sje}anja i uspomene. 1990. sinovi Adnan i Senad sa porodicama 788 Bila si i ostaje{ na{a najljep{a istina u sje}anju sna`nom kao {to je i sam `ivot. 1967 — 24. tvoja porodica 1166 U nedjelju. preselio na ahiret u ponedjeljak. Karamehmedovi}. TU@NO SJE]ANJE MATO TADI] Uvije }u Te se sje}ati. {ura Osman Karamehmedovi} sa porodicom. 2. u 11 sati posjetit }emo tvoju vje~nu ku}u na groblju Vlakovo. navr{ava se godina od smrti supruga. Kazazi} i ostala mnogobrojna rodbina. 2012. sestra D`emila Faji}. februara 2012. Hatma-dova prou~it }e se u Begovoj d`amiji 25. 20.20 sati. sinovi Velija i Vedad. godini. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Had`ihasanovi}. Voli te. unu~ad Lejla. K}erka Dragana 1096 Porodica SJE]ANJE na 000 EDHEM LOMIGORA 24. OGLASE. Forum `ena SDP Novi Grad 1168 U subotu. februara 2012. Advija Tafro i Fatima Jusufbegovi} sa porodicama. S ljubavlju i po{tovanjem. poslije d`uma-namaza u haremu Begove d`amije. TU@NO SJE]ANJE na na{u ~lanicu Dvadeset osmog februara 2012. O`alo{}eni: supruga Bahrija. snahe Aida i Amra. 2. Hamze Orlovi}a br. 25. 24. 2. Nova Breka. februara 2012. 4/III. S ljubavlju. SANDRA JANKOVI] 12. a ukop }e se obaviti u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. pravnik u penziji O`alo{}ena porodica 1156 MEHMEDA (RE\EPA) TUFEK]I]A 24.

noare. . 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . Osobe suprotnog spola }e vam ~e{}e prilaziti. Nemojte zapo~injati nove projekte ukoliko jo{ uvijek niste dovr{ili stare. Nedostajat }e vam volje da privedete kraju zapo~ete poslove. prona|ite za sebe neku relaksaciju. Mirela SEKULI]. 468-161. modem: 468-018. Kultura: 276-906. 276-968. DJEVICA 23. {to }e vam donijeti i neka nova poznanstva. 4. Pru`it }e vam se prilika da sudjelujete u projektu koji }e zahtijevati mnogo odricanja. 9.oslobodjenje. r. pamet. Zauzmite se za sebe i po~nite ulagati vi{e truda u postizanje poslovnih ambicija i ciljeva. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko trenutaka za odmor. RJE[ENJE: kazana. ari. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. ulov. Branko MAJSTOROVI]. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji). Savjet prijatelja pomo}i }e vam u rje{avanju ljubavnog problema. februar/velja~a 2012.19. Ukoliko vam bliska osoba ne{to prigovori. Va{ }e ih pomalo bahat stav prestra{iti. jed. Umanjena otpornost na stres pogodovat }e razvoju glavobolje i probavnih smetnji. UNICREDIT BANK DD. Prije nego {to pristanete. Dobro raspolo`enje i optimizam pomo}i }e vam da se oduprete svim zdravstvenim smetnjama. Ukoliko osjetite nervozu i nemir. iba. Ako vam okolnosti dopu{taju.20. .ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. fax: 461-007. BIK 21. 8. stoga je pravo vrijeme da se izborite za sebe i svoje ciljeve. . Po~nite vi{e razmi{ljati o napredovanju. pa }e se tek najhrabriji usuditi pri}i vam. 11. vidari.22. 4. zbog `elje da svima pomognete preuzet }ete na sebe zadu`enja ostalih kolega. Poduzetni ste i ambiciozni. Skloni ste probavnim smetnjama i zadr`avanju teku}ine u organizmu. Uprava 234-718. . . filijala Sarajevo. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. @eljni ste uzbu|enja i novih iskustava. zlati{te.vzs. ^itavog }ete dana biti zatrpani telefonskim pozivima i e-mailovima poslovnih suradnika. 2. Sarajevska hronika: 276-901. Zbog stiske s vremenom morat }ete se ~e{}e oslanjati na pomo} suradnika. 6. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. Suprotni spol smatrat }e vas iznimno privla~nima. Samci }e se olako upu{tati u nove veze. otud. Oslobo|enje je 1963. Ipak. 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.22. i. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}. uslov. Rado }ete se odazivati na sve pozive za izlazak. zak. Prona|ite neki hobi ili opu{taju}u aktivnost koja }e vam pomo}i da se oslobodite negativne energije. fax: 468-054. savana. Budite na oprezu i pripazite kome pri~ate o svojim ciljevima i planovima. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. Ako ste nervozni ili uznemireni. SPARKASSE BANK DD Sarajevo. 10. 2. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. 7. RIBE 20. Sportska rubrika 276-908.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. Ako ste nedavno zapo~eli novu ljubavnu vezu. 1. Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. . nemojte se razo~arati ako vam ne poka`u zahvalnost koju o~ekujete. . 9. Ne}ete imati ni trenutka predaha. @elja za novim znanjima navest }e vas da se vi{e posvetite u~enju. Premda }ete biti pretrpani obavezama. a i sami }ete biti dovoljno opu{teni da se bez srama upu{tate u razgovor s neznancima. Neki postupak ili izjava druge strane uvjerit }e vas da ova veza ima budu}nost. Oslobo|enje je 1989. OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. macola. Pronalazak vlastitog mira neka vam bude dana{nji prioritet.20. LAV 23. svinje.58 PREDAH petak. Ako je va{a veza u krizi.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI]. Napravite ne{to lijepo za voljenu osobu i poku{ajte iskrenim razgovorom vratiti izgubljenu bliskost. transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. Previ{e ste osjetljivi na kritike i zamjerke. Trebat }e vam mnogo strpljenja i tolerancije da se suzdr`ite od ulaska u sva|u s nesposobnim kolegom zbog ~ijih pogre{aka pati i va{ rad. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. 3. tp. . iv. Iskoristite svoje pregovara~ke sposobnosti za pridobivanje naklonosti neodlu~nih klijenata. postat }e vam jasnije {ta od nje o~ekujete. avgusta 1943. RAK 23. 12. Zbog sklonosti prehladama. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora.22. Nagradu Asocijacije IPRA. Jelena MILANOVI]. osjetit }ete se povrije|enima i poku{ati odbraniti se napadom.22. al. 5. 12. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. Vodit }ete aktivan `ivot. 6. {to }e vas toliko iscrpiti da ne}ete imati energije za va`ne obaveze. U ratnoj 1992. a. 8. za{titite se od hladno}e. 5. a 1976. Daniel OMERAGI]. Izbjegavat }ete tjelesnu aktivnost i prepustiti se neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u. uklju~uju}i vitaminske dodatke. Preuzet }ete inicijativu i obaviti poslovne razgovore koje ve} neko vrijeme odga|ate. 23. BLIZANCI 23.21. Nemojte ulaziti u poslovne pregovore s ljudima koji vam ne ulijevaju povjerenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo.22. 10. .22. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. st. Ve}ina smetnji koje }ete osje}ati bit }e psihosomatske prirode. 1. "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. JARAC 23. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. Bli`nji }e ~itavog dana od vas tra`iti usluge koje zbog mekog srca ne}ete mo}i odbiti. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Premda bli`nji ne}e biti zadovoljni va{im izborom. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. Podr{ka {efova i kolega pomo}i }e vam da uspje{no ostvarite svoje planove. Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www. poradite na pobolj{anju odnosa s partnerom. mirza. @udit }ete za samo}om. Samci bi mogli upoznati osobu koja }e ih odu{eviti spontano{}u i smislom za humor. oja~ajte `ivce uzimanjem namirnica bogatih B vitaminom. VODOLIJA 22. Najbolje }ete se snalaziti u poslovima koje mo`ete obavljati u osami. Iznimna mo} opa`anja osigurat }e vam uspjeh na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. vi }ete biti uvjereni da ste prona{li pravu osobu. . zaputite se negdje daleko od svih obaveza i ljudi koji vam idu na `ivce. ~eta. . . Smirenim i samouvjerenim nastupom ostavljat }ete izvrstan dojam na sugovornike. ana. VAGA 23. STRIJELAC 23. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. Voljena osoba ne}e imati razumijevanja za vas i va{e probleme. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). 7. {to }e vam pomo}i da ostanete u sjajnoj kondiciji.ba. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. Ljudi }e u`ivati u va{em dru{tvu jer }ete biti vedri i duhoviti.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. u Donjoj Trnovi. Klonite se opasnih tjelesnih aktivnosti. zbog ~ega }ete morati otkazati zakazane dogovore s prijateljima Povoljno je vrijeme za zapo~injanje zdravijeg re`ima prehrane. Gubit }ete mnogo vremena na detalje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899. antipasat. ali i nedostupnima. 11. razmislite ho}ete li imati dovoljno vremena za prekovremeni rad. Mnogi Jar~evi }e po~eti ozbiljnije razmi{ljati o do{kolovanju ili stru~noj prekvalifikaciji. lion. Oslobo|enje je od 1992.22. meso. postotak. 24. 3. tat. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona).22. transakcijski ra~un broj: 1602000000317116. Jakub SALKI]. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. fax: 468-090. POSTBANK BH DD Sarajevo. Tel: 276-967.

U ponedjeljak umjereno obla~no sa sun~anim periodima. Uve~er naobla~enje. dok }e na jugu kontinenta biti prete`no sun~ano. na planinama sa slabim snijegom. Umjeren do jak sjeverozapadni vjetar puha}e na ju`nom Jadranu i Jonskom moru. Jak zapadni vjetar puha}e u oblasti Sjevernog i Balti~kog mora. ponegdje sa slabom ki{om. povremeno sa slabom ki{om. Sutra prete`no sun~ano. Na Balkanskom poluostrvu danas prete`no sun~ano. a samo }e u centralnim predjelima biti umjereno obla~no. Minimalna temperatura od -2 do 6. sjeverozapadni vjetar. a u Hercegovini sun~ano.Jutros obla~no. Prije podne razvedravanje u zapadnim. Puha}e slab. u brdsko-planinskim predjelima sa slabim snijegom. Maksimalna temperatura kreta}e se od 3 u centralnim do 15°C u zapadnim predjelima. Maksimalna temperatura u ve}em dijelu Evrope kreta}e se od 6 do 16°C. popodne umjereno obla~no. u no}i sa slabom ki{om. Magla i niska obla~nost o~ekuju se u ve}em dijelu Francuske. U Hercegovini prete`no sun~ano. na planinama sa slabim snijegom. maksimalna dnevna od 7 do 15°C. ponegdje sa slabom ki{om i susnje`icom. . maksimalna dnevna 8° C. U Sarajevu prije podne obla~no sa susnje`icom. U nedjelju prete`no obla~no i vjetrovito. poslije podne i u ostalim predjelima. prije podne uz umjerenu buru. Danas }e obla~no sa ki{om biti u centralnoj i isto~noj Evropi. na planinama sa snijegom. dok }e snijeg padati u evropskom dijelu Rusije i na sjeveru Skandinavije. Minimalna temperatura 1.

po~etak u 15. Goran Kosi}. stripovski spektakl. re`ija: Nermin Hamzagi} igraju: Sne`ana Ali~. po~etak u 19 i 21 sat. igraju: Katherine Heigl. @eljko Erki}. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. TUZLA OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. Sanin Milavi}. NARODNO KONCERT SARAJEVSKE FILHARMONIJE violon~elo: Manfred Stilz. ATELJE ZEC SF spektakl. po~etak u 20 i 22.10. Rade [ebed`ija. Damir Kustura po~etak u 20 sati. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj.20 i 22.. Vanessa Hudgens.50 i 18.25 sati. Dwayne Johnson. uloge: Zana Marjanovi}.30 sati. 18. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Vanessa Hudgens. po~etak u 16. po~etak u 16 i 18..25. po~etak u 13. po~etak u 18 i 22. uloge: Liam Neeson.. Adna Bakija. dok vikendom muzej ne radi. Rade [ebed`ija. Josh Hutcherson. Rade [ebed`ija.15 sati.40 i 23 sata. 19 i 21 sat. OKOVI ratna drama. od 9 do 17 sati. Jessica Lange. re`ija: Nikola Pejakovi}. uloge: Nikola Kojo. Jasenko Pa{i}.. 18. Alban Ukaj. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina... ZEMALJSKI ratna drama. 20 i 21 sat. kod Starog mosta. uloge: Nicolas Cage. re`ija: Viliama Brenta Bela. po~etak u 20 sati. re`ija: Brad Payton. uloge: Michael B. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom. re`ija: Michael Sucsy.. po~etak u 14. uloge: Zana Marjanovi}.35 sat. Alen Muratovi}. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. STAR WARS: EPIOSODE I FANTOMSKA PRIJETNJA KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. uloge: Josh Hutcherson. Sam Neill.. Nata{a Ivan~evi}. re`ija: George Lucas. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. uloge: Suzan Krauli.20 i 22. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni. Zmaja od Bosne bb. Robert Patrick. Branko \uri}.. re`ija: Angelina Jolie.15 sati. biografski.. Alex Russel. re`ija: Julie Anne Robinson. KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA premijera. SARAJEVO Brusa bezistan. POZORI[TA NARODNO RS NARODNI POSLANIK autor: Branislav Nu{i}. POZORI[TA MLADI KOKO[KA autor: Admir Glamo~ak. Aleksandar Stojkovi}. petak. Michael Kelly. Goran Kosi}.. Mirza Tanovi}. OSLOBO\ENJE SARAJEVO BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor.. re`ija: Angelina Jolie...30 sati. PARADA komedija. avanturisti~ki spektakl. 24. Grant. po~etak u 16.. Ryan Reynolds. od 9 do 15 sati. Idris Elba. uloge: Nicolas Cage.15 sati. re`ija: Angelina Jolie.... uloge: Nicolas Cage. avantura re`ija: Brad Payton. marta. re`ija: Daniel Espinosa. Idris Elba. a subotom po dogovoru (tokom ljeta). drama re`ija: Phyllida Lloyd uloge: Meryl Streep. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. Jordan..30 sati. 19. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati. 15. Amar Selimovi} po~etak u 20 sati. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. re`ija: Angelina Jolie. Chris Pine. Ljubi{a Savanovi}. Italiji. PARADA komedija. godine. stripovski spektakl. uloge: Milo{ Samolov.30 sati.45 sati. komedija. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. Zlatan Vidovi} po~etak u 20 sati...50. po~etak u 18 i 20. ZENICA CENTAR ZA KULTURU Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe. Ivica Zadro.30 i 20. Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16.. re`ija: Sr|an Dragojevi}. Richard E. PARADA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. Dwayne Johnson. do 1992. Vanessa Hudgens.ba... po~etak u 17. Amir ]ati}. uloge: Denzel Washington. a vikendom od 9 do 13 sati.. skica. po~etak u 15. Goran Kosi}. FESTIVALI SARAJEVSKA ZIMA SARTR 99% autor: Bertold Breht. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama. po~etak u 20. SVE ZA LOVU romanti~na komedija. po~etak u 16 i 18 sati. Dejan A}imovi}...30.15 sati. re`ija: Daniel Espinosa. Anja Stani}. uloge: Dwayne Joshon. Nikola Kojo. Amila Terzimehi}.. po~etak u 13. a nedjeljom od 10 do 14 sati. marta. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”. SIGURNA KU]A akcioni triler. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE MUZEJI HISTORIJSKI U ZEMLJI KRVI I MEDA KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler. BIHA] GALERIJE RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo.10 sati. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati.20 sati. srijedom.30 i 16.. Branko \uri}. Brendan Gleeson. Evan Helmut. Branko \uri}. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati. progla{enih najboljim studentima u 2011. Mi{o Samolov. uloge: Zana Marjanovi}.30. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Dejan A}imovi}. Ewan McGregor. . Sajmon Kvoterman. KRONIKE nau~na fantastika.45 sati. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke.. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu. Bojan Stoj~i}m. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.. uloge: Reese Whiterspoon. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. Mi{o Samolov. Goran Navojec. po~etak u 20 sati. METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. Svrzina ku}a. po~etak u 16. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Ciaran Hinds. re`ija: Josh Trank. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}.. Muzej 18781918. februar/velja~a 2012. Ryan Reynolds. Goran Navojec. uloge: Zana Marjanovi}.45. igraju: Mario Drma}. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera. Ivica Zadro. po~etak u 17. Goran Kosi}.. John Leguizamo. 20.. Rachel McAdams. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati. Rade [ebed`ija. dirigent: Zahia Ziouani. Bojan Navojec..60 KULTURNI VODI^ avanturisti~ki spektakl. Idris Elba. uloge: Chaninng Tatum. re`ija: Brad Payton. Ashley Hinshaw. ^ELI^NA LEJDI PREKR[ENO OBE]ANJE re`ija: Jiri Chlumsky. etnolo{ka. godini. subotom ne radi. re`ija: Sr|an Dragojevi}. subotom od deset do 15 sati. Dejan A}imovi}. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera. Daniel Sunjata. Robert Patrick. 17. po~etak u 17. imao atelje od 1987.. po~etak u 14. Ciaran Hinds. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg. re`ija: Radim [pa~ek. BANJA LUKA \AVO U TEBI horor. stripovski spektakl.30.. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Boris [avija.milanovic@ oslobodjenje. Michael Cain. Michael Cain. re`ija: Sr|an Dragojevi}. po~etak u 15... Autor ovih slika je Rudo Cavar. kao i postavka “Banjalook 3”. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. arheolo{ka i historijska. Tom Hardy. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija. 20. \ur|a Vuka{inovi}. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice. Fernanda Andrade. po~etak u 14. Hristina Popovi}.20. Branko \uri}. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete..45 i 22. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. 21. GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a. igraju: @eljko Stjepanovi}. Adnan Haskovi}.. po~etak u 20.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. uloge: Josh Hutcherson.. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca.45 i 21. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Nataline Portman. Nikolina \or|evi}.. od 10 do 22 sata.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. Jason O'Mara..15 sati. Ciaran Hinds. 17 i 19 sati. po~etak u 18.15 sati. Ismet Rizvi} i Mersad Berber. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut. uloge: Nikola Kojo.45 sati. Radove }e izlo`iti Igor Zergol. Bojan Navojec. uloge: Denzel Washington. Michael Cane. Goran Navojec. 21 i 22. Jim Broadbent. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18.

Chris Coppola TRILER Re`ija: Loran @aui Uloge: Ivan Atal. Hanc Ci{ler Postal je nakon neuspjelog intervju za posao izba~en iz ureda za nezaposlene. Helena }e zavesti Geru i snimit }e kompromitiraju}e fotografije kojima ga mogu ucjenjivati. Dan padne u depresiju. preostaju mu jedino porno-filmovi. s kojom ima 18-godi{nju k}er Alex. Clancy Brown. Stoga se Jim sa svojim najboljim prijateljima Kevinom. Po{tar ne `eli dozvoliti da se Helenin moral naru{i i uspije spojiti An|in i Jo{kov plan kako bi spasio Helenu od sramote. Ethan i Julien. Magazin je kupio glasoviti medijski magnat Teddy K. Nevenka odlu~i dati svoju krv na direktnu transfuziju. Kako je na svirku pristao zbog inspiracije za novi roman. Usput spasi i hotel. Nakon {to ga uspiju ubijediti. FIL @ena osu|ena na smrtnu kaznu za ubistvo kojeg se ne sje}a da je po~inila dobiva drugu priliku direktno od FBI-ja: regrutiraju je kao dio eksperimentalne tajne jedinice za nerije{ene slu~ajeve.. Klarsfeld privla~i pa`nju politi~ara.OSLOBO\ENJE petak. Alexia se vra}a u Pariz zbog uspomene na jednu ljubav. ali ne mo`e skupiti dovoljno novca te se udru`i s Ujakom Daveom. Dan sazna da je smijenjen i dodijeljen za pomo}nika novom {efu marketinga.00 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Dennis Quaid. Matko nalazi Sun~icinu opro{tajnu poruku. njegova `ena Jamie. 24... U dobrom dru{tvu 20. Francisca nare|uje Mauriciju da prona|e nesretnika koji je prijavio njenog sina i da ga ubije. uspjeli su da dovedu nekoliko glavnih nacisti~kih ratnih zlo~inaca pred lice pravde.. 26-godi{njem Carteru Duryeau. @ivota kojeg se tek mora prisjetiti. ali An|a ima bolji plan. Finchom i Ozom dogovori da do maturalnog plesa izgube nevinost. Chris Klein. 2007. FIL M Oluja DRAMA Re`ija: John Harrison.. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku. Don Anselmo shvata kako je do{lo do toga da ga Franciscin sin prepozna iako je izgubio sje}anje. Marg Helgenberger. vo|om jednog kulta.. Ona mora razrije{iti nerazrije{ena ubistva tako da “u|e“ u posljednja sje}anja `rtava.305 FTV Moji problemati~ni praznici 21. KOMEDIJA Re`ija: Barry Sonnenfeld Uloge: Robin Williams. Scarlett Johansson. Savr{ena osoba za njihov bend bio bi ~uveni pisac. Tajna Starog Mosta 17.15 TV1 / MRE@A Hasan i Fevzijeva operacija sa pitama se pokazala uspje{nom. bubnjara. FIL M Novi po~etak 22. Svaki Bobov poku{aj da oraspolo`i obitelj samo ih sve vi{e udaljava jedne od drugih. Dave O’Brien Uloge: Eric Stoltz. 2007. Kari Hawker. Bobov plan zajedni{tva koji je ustvari izgovor da ne izgubi posao posve se izjalovi. . otkrije kako ga supruga vara. Ovaj francusko-njema~ki par posvetio se radu u ~ast sje}anja na `rtve holokausta.. Richijem Postal smisli plan kako se domo}i novca za bijeg iz svoje svakodnevnice. daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao. Karta{i napadaju Karlu.05 BHT KOMEDIJA Re`ija: Koen Mortier Uloge: Dries Van Hegen. Franka Potente. koji mu otkriva pravu istinu o doga|ajima na Kubi. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla (Ecija Ojdani}).. O~ajan. Valerie se pita s kim zaista `eli da provede `ivot. Sve }e biti dobro 16. Josh Hutcherson. No. 21. Joanna ‘JoJo% Levesque. `eli napustiti grad. {to im donosi nove nevolje. kojem u posljednje vrijeme ne cvjetaju ru`e. a kako bi stvar bila jo{ gora.50 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Jason Biggs. Bob naglo mijenja planove i vodi ih na tjedan dana u tropski raj . Norman Baert. Sam protiv svih. @ene po~inju pristizati i donositi tepsije sa pitama.. Cimmer fraj 22. Kako nema djevojku. Karla upada Mili u stan i tra`i od nje sestrinsku pomo}. Selma Blair. 2008. sretno o`enjen atraktivnom Ann. Gunter Lamoot. Naravno da ne. AKCIJA / KOMEDIJA Re`ija: Uwe Boll Uloge: Dave Foley..40 MRE@A Blank Slate. Zack Ward. Sam Louwyck Ex drummer. Verne Troyer. FIL M Sergej i Beate Klarsfeld bili su lovci na naciste i njihovi `ivoti su se ~esto odvijali kao triler iz ranih 70-ih. 2004. Shannon Elizabeth.. 2006. Biv{i bubnjar 00. 1999. Topher Grace.. ludilo po~inje. FIL M Sebastian odlazi posjetiti Tristana u zatvoru. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju. dok ona prebire po tu|im sje}anjima progone je udaljeni odbljesci njezina vlastita `ivota. Kako ga ne bi morao zatvoriti Gero tra`i mito.15 FTV Postal 21. Zajedno sa desnom rukom Ujaka.00 BHT TV PROGRAM RI JE 61 SE Lorene. nisu promakle Hasanovom oku. Inspektor Bla`evi} privodi Macanovi}a zbog sumnje u prouzro~enje nesre}e u kojoj je stradala Mila. naravno. 2007. ali je spasio nevine seljane sigurne i brutalne smrti. optu`uju}i je da ih je prevarila u pokeru.10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e. Alyson Hannigan. Povedeni svojim opredjeljenjem. Jo{ko je spreman platiti.45 NOVA RV. Cheryl Hines. FIL M Op}inar Gero dolazi provjeriti zadovoljava li hotel visoke turisti~ke standarde lokalne zajednice. Ubio je kapetane. februar/velja~a 2012. ~iji je jedini hendikep to {to ne zna svirati bubnjeve. In good company. Chris Gann 17. Sjaj Pariza 17. Bje`e}i od karta{a.. Ameri~ka pita American pie.45 RTRS La Traque.05 OBN Postal. koji u list smjesta `eli uvesti promjene. M Lov na ~ovjeka 22. bez finansijskih sredstava. Iako im je obe}ao odmor na Havajima. Iste. U isto vrijeme i trguju i flertuju sa `enama. Radi kao {ef marketinga presti`nog sportskog magazina Sports America. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e.odlaze u obilazak Kolorada u kampku}ici. Njegov otac voli mu davati zastarjele lekcije o seksu u trenucima kad je to za Jima najnezgodnije. Cilj im je nastupiti samo jednom i to na muzi~kom takmi~enju. Trojica ~lanova benda osoba sa invaliditetom tra`e ~etvrtog ~lana. pisac }e sve u~initi da ih natjera da rade ono {to on `eli. Lisa Brenner. pravnih sistema i javnog mnijenja nekoliko zemalja.. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici. njihova 15-godi{nja k}i Cassie te 12-godi{nji sin Carl `ele provesti praznike kao obitelj. Thomas Ian Nicholas Jim Levenstein je maturant i kao ve}ina njegovih vr{njaka opsjednut seksom. imaju dokaz o Phillipeovoj nevinosti. Jeff Daniels Prezaposleni Bob Munro. Dan Foreman pomalo je staromodan 51godi{njak. kako bi spasila `ivot trudne pacijentice.

00 Mu}ke. ep.35 Mala princeza (r) 10.10 Anali. film 00. 3. ep.55 OBN Info 12. serija. muzi~ki program 19. serija. film TV ZENICA 09.05 Kako vrijeme prolazi.00 Vijesti 15.10 Ezel. crtani film 10.50 Mo`emo li vjerovati nauci. program za djecu 10.30 Top Shop 11. 39.30 Hronika regija: Krajina 17.00 09. serija (r) 07.00 Vijesti u 7 19. program iz kulture 22. 61/124 11. dok.00 Dnevnik 1 16.30 Glas Amerike (r) 11.00 Zanimljive pri~e 15. serija 18. ep.00 Dokumentarni program 17. kulinarski show.40 Pusti muziku.05 Film 12. Lejla `eli samo jedno.15 @ivot & ostalo: Bosanski brdski konj. serija (r) 10.00 Novosti u podne 12.00 Vijesti 12.05 UEFA Euroliga. dok. dokumentarna serija Ah.10 Larin izbor.00 Glas amerike TV VOGO[]A 07. crtani film 07. 39/142 11.55 Heroji i fenomeni (r) 16. magazin za `ene (r) 22. zna. serija 17.50 Crtani film 18.30 BH gastro kutak.. mini serija 4/4 18.05 Amor latino.30 Vijesti 22.00 Kolo sre}e 20.00 Voice of America 23.05 Kako vrijeme prolazi.10 Slijepa ljubav. epizoda 16.15 Bakugan.00 Dobro jutro 09. magazin 19. 24/24 (r) 07. ep. ep. sex.40 Sirene.00 Dejana talk show. film 16.15 Serija 10. u`ivo 23.35 Cimmer fraj.00 Shuga: love.tra`imo odgovore. 5+.00 Vijesti IC 20. film 00. dok. film 15.10 U fokusu 15.50 Mala nevjesta.30 Dnevnik 2 21.05 Zakon ljubavi.00 Federacija danas 17.30 Tajna Starog Mosta.43 Bestseller 11. edukativna serija Program za djecu 14.05 Kako vrijeme prolazi.05 Udri mu{ki 07.00 Brze pare. film 04.05 Danijel i na{e ma~ke. 61/124 (r) 17. crtani film 11. film 21. (r) 10.05 OBN Sport 20.00 Vijesti 13. serija. Lejlu uhvati neizdr`iva bol u trbuhu te zajednos Oguzom odlazi u bolnicu.02 Bo u pokretu. muzi~ki program 20. serija. igrana serija. dok. serija.30 VOA (r) 11. 22.00 Sestre.15 Oluja.30 Serija 09. Ve~er se nastavlja s Leventovim ru`nim iznena|enjima.09 Sport centar 16.00 Iz dana u dan.00 Reporta`e sa zemlje mira 13. ep.15 13. crtani film 10. 15. serija 13.30 Dnevnik 2 20.30 SMS music 19.00 Izgubljeni idol. (r) 15.00 Vijesti 13. ep. 39/39 09.05 Dokumentarni program 14.30 Paparazzo: Lov na poznate.R.30 Ha{ki tribunal 00.00 Program za djecu i mlade 10. serija.35 Paso{ za Ju`nu Ameriju (r) 17.00 Dnevnik 1 17.45 Top Shop 09. igrani film 23.00 Otvoreni program. Uzdrmana zadanim udarcima. crtani film 08.05 Fifi. program 17. serija 22. 40.55 Dimenzija vi{e.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12.30 Sanjalica.00 Bulevar 15. crtani film 09. ep. 18.45 Vijesti HAYAT 06.30 @ene.30 Odli~an. talk show (r) 01. serija 02. serija. 61/124 14.50 Dnevnik 3 23. 74/80 (r) 12. talk show 18. mini serija 21.10 Monster High. dok. serija. animirana serija.00 Vogo{}anska hronika 18. SE RI JA TV SA 07.35 Mixmaster.00 Kad li{}e pada. (r) 15. epizoda 22.00 Sportski program (r) 08. Istu ve~er. crtana serija Tomica i prijatelji.00 Vijesti 16.00 Slon extra Info TV BN 06.45 Serija 19.30 Pu`evi sportisti. program Kad li{}e pada 20.15 BHT vijesti 14. serija.05 Postal.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19. money. muzi~ki program 16. serija (r) 06.30 Dnevnik TV1 20. 4/14 TV1 06.00 Serija 18.40 Novi po~etak.30 I.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi.00 Rebus.30 Muzi~ki program 16. (r) 09. serija.10 Petkom sa Nikolinom Veljovi} Winx 21.15 Bakugan. 40.00 Vijesti 13. serija.05 Kako vrijeme prolazi.30 Jutarnji program 08.15 Crno. program 16.15 Bruklinski most.00 Danas u Srpskoj 18.00 Vijesti 15.00 Sestre. 2/3 13. film 16.35 Studio Moderna 10. serija 11.05 @ivot.15 Dobar dan svima.10 10. rekreativni program 19.00 Bunny Maloney.00 Mini sreija 21.40 Novi po~etak. igrana serija.00 Najava Dnevnika 19. serija.00 TV Jedna.00 Vijesti 14.00 Dnevnik 1 19.20 Moj d`epni ljubimac. dok.10 Dance. serija.01 06.30 Srpska danas 17.15 Studio Moderna 12. epizoda 02.00 Info blok 12.00 Odmori se. turska serija (r) 14. serija. 21.05 Igrana serija (r) 13.05 Prijateljice. 20. serijal (r) 03.00 Felix bebe. zabavni program 10.40 Dr`avno vlasni{tvo 2. . kviz 13. dijalo{ka emisija (r) 15. ep. indijska serija 17. 128. program (r) Pomorska tehnologija.50 Info top.10 Mala nevjesta.00 Program za djecu 11. crtani film 09.50 Udarna vijest.00 Put istine 21.00 Loto 23.00 Sfera. serija (r) 12.30 Karavan ponosa.50 Muzi~ki program 14. 129.30 Slijepa ljubav.30 Vje`bajmo zajedno sportsko. 08.00 Banjalu~ka panorama 18.05 Selo gori.30 Kad li{}e pada.Godine po~inju januarom. u`ivo 17. Ferhunde }e se sutradan uputiti na pogre{nu adresu. dnevni magazin (r) FTV 06. ta planeta! (r) Mjesto zlo~ina.30 Ugovor.05 Oni dolaze (r) 16. serija 13.40 Igrani film TV SLON 16. ep. telenovela 18.10 United state of Tara.62 BHT TV PROGRAM 07. 40. magazin za `ene (r) 02. normalan.10 Zlatno tele. serija 17. film 01.30 Frejzer (r) 12. serija 21.45 U potrazi za ~udima. serija. epizoda 12.00 BHT vijesti 12. serija.00 Zenica danas (r) 10.30 Podmladi mi tijelo. 08..10 Sve }e biti dobro.00 Dobro jutro.31 Intervju sa serijskim ubicom. muzi~ki program 11.40 Zlatno tele. serija 13..10 RTRS Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor.40 Novi po~etak.R. ep. ep. crtana serija Pad leta 29.00 Udri mu{ki.10 Nebeski plesa~i. serija. serija. serija. crtani film 09.05 Zakon ljubavi. 17. serija 12.20 Zvjezdano nebo TV ATV 08.45 Astro Num Caffe. epizoda Dje~iji program: 10. dok.30 Dje~iji program 10.00 Kad li{}e pada.35 Na{a mala klinika.05 Dok. serija 12. program Dnevnik 1 Ko je glup?. 61/124 (r) 17.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 08.00 Vijesti 09. serija 14. serijal 18.50 Lijeni grad.20 ^uvari planeta.00 Vijesti plus 17.45 Putevi zdravlja.00 Bela la|a. crtani film 11.05 Oluja. film 00.obrazovni program (r) 18. epizoda 18. serija 19. serija 03. (r) 13. magazin (r) 14. crtani film 10.00 Bumba. 1/26 19.. 22.30 Dnevnik 2 20.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08. 40.30 Frej`er.00 Sport centar 23. 1/12 08.. kulturni magazin 21.B. zabavna showbiz emisija (r) 03.30 Sponzoru{e. crtani film 06. zbunjen.15 Bez rizika.10 No}ni program 11.00 Petkom sa Nikolinom Veljovi}.30 Put u Saharu. serija 18.00 Vijesti 15. dok. serijal. mladi istra`iva~.05 Pop Pixie 10.20 Dnevnik 2 (r) 03..50 Deset godina mla|i 22.00 Vijesti 10.00 12.00 Sarajevsko jutro.30 Maradona. info.05 Kako vrijeme prolazi. crtani film 09. serija.35 Garfield. februar/velja~a 2012. serija 13. informativni program 12.00 Tv jutro 09.00 Film 23.15 Oluja.da roditelji budu uz nju. u`ivo 10.15 Cimmer fraj.55 Ukleta Marijana.05 Ikone.00 BHT vijesti 10.10 O nama 18. film 00.00 Retrovizor.30 Dnevnik 3 23.05 Junska no}. dnevni magazin 18.50 Lijeni grad.10 10. OSLOBO\ENJE 07. 16.05 Oluja. (r) petak. dijalo{ka emisija (r) 12.00 07. serija 13.00 Vijesti 19.05 Zvijezda mo`e{ biti ti.05 Tomica i prijatelji.00 Info top. bijelo. 22.20 Karavan ponosa. program (r) 14.05 Winx.10 Moko.40 Novi po~etak. 90.50 Vijesti 21. film MRE@A 08. jugoslavenski igrani film 02. serija. omladinska serija Podmladi mi tijelo.55 Dnevnik 3 (r) 15.05 09.30 Frej`er.35 Business News 19.00 Vogo{}anska hronika (r) 22. dok. humoristi~na serija 15. serija 22. ep.30 Miris prolje}a.30 Muzi~ki program 20. talk show 22.15 Tarih.00 Denis napast 19.00 Debeli i mr{avi.15 Oluja. program za djecu (r) 10. serija 16.00 Slijepa ljubav. 20.00 Vijesti u 7 03.05 Zakon ljubavi. serija. dokumentarni program 18. dok.10 Iz bisaga vehida Guni}a: Bio sam u Kanberi 20. 180.15 Oluja.00 Dejana talk show 18. program (r) 11.40 Sirene.45 Sve u svemu. ep.30 Dnevnik 3 22. 39. animirani film 14.05 Zakon ljubavi. crtani film 10.30 TV izlog 10. mini serija 16. ~etvrtak: Prevrat 89.20 Mechanical animals.05 Biv{i bubnjar.00 Sve u svemu.10 Villa Maria.00 Prahistorijski park 17.15 Tre}a strana. 3/13 (r) 13. 20.30 07.15 TV Jedna. (r) 09.40 14. serija 21.35 Tv bingo 19. 75/80 17. crtani film 11.00 Flash vijesti 17.00 Dnevnik 2 22. muzi~ka emisija za mlade 23.00 Zenica danas 19. ep.00 Vijesti plus 12.05 Tajna Starog Mosta. dance. ep. Saznav{i da mora hitno na operaciju.00 Slijepa ljubav.20 City Exclusive.30 Monitoring 18.00 Vijesti 08.30 Auto shop magazin 11. (r) 15.20 An|ela Anakonda 10. showbiz magazin 05. serija (r) 03.05 Doba ljubavi.40 Speed racer.10 Sve }e biti dobro. animirani film 15.05 Junska no}.00 I.35 Arena 20. crtani film 11.02 Top Shop 14. 18.45 Lov na ~ovjeka.30 Pitajte .30 Oluja. ep. serija 23. muzi~ki show 22.40 Bonaventura 21. 180. 01.15 Sport Klub.00 Dnevnik 2 20. serija.05 Kako vrijeme prolazi.00 Amor latino. serijal.05 Extra jukebox time.05 Vox populi 23.05 Intervju 22.10 Doma}i dok. crtana serija Finansijske novosti 19. info.55 Odgovorite ljudima. 23.30 TV Jedna. 92.00 Junska no}.10 Villa Maria.02 Vijesti 16.30 Istina (r) 16. ep.15 Puls (r) 14. ljudi i ostalo.00 Yusuf.30 Glasnici zla.40 TV Liberty 17.10 Ono kao ljubav. serija 00.00 Dobre vibracije.B.45 U fokusu (r) 04.05 Jos jedan krug 15. serija 07.30 Dje~iji program 17.20 Odmori.25 Medo Rupert (r) 10. 21/35 15.30 Film 16.28 Sport 19. ep. ep. serija 21.00 Junska no}.00 No}ni program .20 Vremenska prognoza 18.10 Zvezde su o~i ratnika. crtani film 09.20 Meta. 4. humoristi~na serija OBN Pop Pixie 10. crtani film 08. specijal 23.20 Pono}ne vijesti 00.35 Mala princeza 20.20 Mornar Popaj: Alibaba i 40 razbojnika. meksi~ka.00 Vijesti TV Sahar 12.00 Muzi~ki Salto.25 Kornja~a Hero.25 10.55 Iz dana u dan.00 Dnevnik 1 12.30 Pu`evi sportisti. jutarnji program 09. serija (r) 17.50 Crime Time. no}ni program 00. informativni program PINK 06.00 Ukleta Marijana. 07. 91. serija 12. program 21.00 Jutarnji program 08.10 Vjerski program 09.30 Obavje{tenja 23.25 Lud.00 Vijesti 15. u`ivo 18. crtani film 09. crtani film..00 Junska no} (r) 17. humoristi~ki program 20. serija (r) 14.05 HAYAT 207. serija.10 Junska no}.00 Vijesti 10. zabavna show biz emisija 18. serija.I.25 Business News 22. serija 19.00 Jo{ smo tu.00 Grand show. program 21.30 Putopisi. 40.30 Stol za 4.30 Klavir {timer zemljotresa.25 Nevidljivi protivnik.45 U zmajevom gnijezdu 11.05 Ja biram goste. 39.10 Zakon ljubavi.37 Horizonti 20.45 Vijesti 12. 39.10 SMS centrala.05 Talenti.05 U fokusu (r) 14. rtani film.05 Oluja. (r) 10. epizoda 22. emisija o bora~kim populacijama 20.00 Legenda o Bruce Lee-ju.40 Genijalci.10 Tv Bingo show 21.00 15.40 Matematika. politi~ki magazin. informativni program 18. film 02.00 Najava programa 07.05 Zakon ljubavi.15 13.13 Fifi. serijal.20 Porodi~ni obra~un.45 Prijatelji sa farme.00 Bruklinski most. 39.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Otvoreni program TV USK 08. crtani film 09. crtani film 07. program za djecu 19. zabavno . kulinarski show 18.00 Novosti 14.30 Banjali~ka panorama (r) 14. 09. serija. specijal 05. 16.02 Bo u pokretu 19. 91.30 [kola za vampire 10. crtani film 09. Majami 9. 24. ep.35 Petkom sa Nikolinom Veljovi}.20 Program TV Sahar 10.45 Kursad`ije. film 01.55 Ma|ioni~ar.00 Nade bh sporta 10. epizoda 17. sportski program 06. serija.00 Bumba.30 Info IC 23.30 Majstori kuhinje 16. serija (r) Mala TV Piplinzi.20 Postal.00 Sjaj Pariza. zaslu`io si. program za djecu 20.00 Miris prolje}a.50 Info top.00 Glas Amerike 23.10 Red Carpet.30 Sjaj Pariza. ep.05 Mjesto zlo~ina: Majami 14. (r) 10. serija 09.30 City Exclusive.45 Kad {pijuni zaka`u 2/4 15.00 Crno i bijelo. 4/13 10. muzi~ki show (r) 13. serija 14.00 Grand show. 179.30 Zvijezda mo`e{ biti ti.05 Kad li{}e pada.20 Sport fles 18.50 @ivot. serija (r) 15. showbiz magazin 00.00 Zenica danas (r) 23. dok. 7/8 (r) 16. 179. crtani film 08. program 22. zaslu`io si.05 Iz dana u dan.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09. obrazovna serija 15. {esta sezona 18.30 Mali crveni traktor.01 Frejzer 18.00 12.10 Sponzoru{e (r) 16. 16.00 Red Carpet.30 Sex i grad. zabavni program 19.20 Crna krava. serija 01.30 Muzi~ki program 20. serija. u`ivo Reprizni program 03.35 11. ep.00 Dnevnik 2 (r) 01.45 Hutba 22.00 Iz iksa u iks.20 Turneja. serija.20 Anali. ep.30 Sa sevdahom u srcu 09. dok.32 Kad je Zachary Beaver do{ao u grad.I. bijelo mlijeko.50 Ze sport plus 18.20 Moji d`epni ljubimci. magazin za `ene 19. jutarnji program 09.00 11.15 Necenzurisano 11.55 Vijesti 09. 20/35 09. (r) 10.00 Vijesti 11.00 Denis napast 09.30 Dnevnik TVSA 19.05 Junska no}. 61/124 (r) 17.15 Ko zna. kviz 14.50 Na{a mala klinika.00 Yusuf. ep.45 Hairy Scary. 12.00 Kad li{}e pada.30 Vijesti 14. crtani film 19. 61/124 14.30 Sportski program 15.05 Zakon ljubavi. serija 21. serija. 179. serija.45 Skica za portret 13. serija.00 Telenovela 22.55 Ljubav i mr`nja. zabavna emisija 23.40 Retrovizor. 39. dok.00 Vizita 19. program (r) 13. igrana serija. telenovela 11. crtani film 08. telenovela 22. 40. dok.00 Kviz Extra 20.05 Junska no} (r) 11. 180.00 Sevdah i vrijeme 08. 8/8 20. film 02. serija. serija 00. indijska serija 20. crtani film.20 Film 01.35 Zaljubljeni pas. serija.35 Garfild.00 Vijesti 13. centralne vijesti 18. serija. film TV MOSTAR 08. serija 16. serija 22. (r) 09. 42.00 Junska no}. serija. humoristi~na serija 17.30 Dnevnik 2 20. film TV TK 06. a baba se ~e{lja. serija 23. serija. serija. 16.10 Larin izbor.59 Biometeorolo{ka prognoza 12. serija 00. serija 15.00 Moje drage kom{ije.50 OBN Info 19.00 Novosti 10. epizoda 13. 40.05 Junska no}.05 Kako vrijeme prolazi.15 Oluja. film 01.30 Mali oglasi 19. serija 02.30 Dnevnik FTV 20. serija 21.

2. nevinost.00 Tenis. serija 11.45 Policija za `ivotinje 13.58 20.00 23.16 10.Apsolutna mo} II dio. u`ivo.00 Misterija nacisti~kih blizanaca 16. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao.20 Monk.15 Pre`ivljavanje 19.11 12. igrani film 08.20 19.00 Tenis. Bundesliga 09.30 @ene ratnici . 2 epizode 21.30 Knji`arka.40 To nije jo{ jedan film za mlade.55 Kenedijeva tajna slu`ba 23. serija 19.00 17.20 Sve {to va{ ljubimac po`eli i vi{e od toga 18. igrani film 20. serija 17. ep.25 IN magazin 18.00 14.00 1066.06 No}ni glazbeni program: 70.00 Ali. film Ovo je Srbija Selo gori. crtani film 15.18 23.20 [apat duhova. serija 15.30 Ko{arka.Serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA .2 epizode 12. talk show Vijesti Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje Korizmena sje}anja.00 Japansko tajno oru`je 12.15 Resident evil 2. serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Kad zavolim.30 @ene ratnici . serija 00. [vedska 23.20 Voker.00 17.09 14.30 U djeli}u sekunde 10. film 04. serija 8.00 NBA All Star Weekend: Rising Stars Challenge. dok.15 23.10 Osveta.15 Red i zakon.14 Amika.10 Bubamare.06 18. talk show (r) 09..30 Tenis. muzi~ki program (r) Zavi~aj: Fa{anke -zagonetka ju`nobanatskih Poklada 12.OSLOBO\ENJE petak.30 Ski skokovi.24 18. dok. program (r) 08. igrani film 23. 13. serija 01.00 ^ovjek bez lica.30 Ko{arka.00 World Of Atletics 00. a baba se ~e{lja.09 09.00 Talhotblond: Ljubav i la`i na internetu. serija 18.05 Kad li{}e pada. serija 19.00 Vijesti.30 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.55 23.55 Vill i Grejs.30 Glee 2.45 Sudije za stil.00 23.20 Dijagnoza: Ubistvo..55 Kasl. igrani film 12.20 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 11.12 10.54 19.20 Telma i Luiz. serija 20.00 Najte`e popravke na svijetu 15.10 Frikovi.II dio.00 13.00 Ski-skokovi. serija (r) 12. Hrvatska ZABA .00 09. dok.00 Nordijska divljina 13. S[ Vikersund. u`ivo 22. serija 23. Letonija 09.45 Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale Gastronomad (r) Gde cvjeta. [panska liga: Levante .00 Unutar 11. film 09. talk-show 22..20 Debeljko. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e.35 Oti}i predaleko 20. [vedska 10.40 Mala TV: (r) TV vrti}: Ru`e (r) Gazoon: Toplinski val. film 11.00 Sljede}a muzi~ka stanica Egipat III dio.. UAE.20 Rokerka Rita. serija FOX CRIME 08.45 ^ika{ki kodeks.. pregled 18. polufinale 20.15 Alpsko skijanje.00 Ko je potopio Bizmarka? 109.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 10.17 14.50 Knji`arka.20 An|eline o~i.00 12. WTA Dubai.20 Monk.00 14. igrani film . film 01.09 Degrassi Novi nara{taj 2. film 16.00 Kolonija 00. Italijanska liga: Siena . serija 13.20 Maturalna.00 19.20 Havaji 5-0.05 22. [vedska 15.00 Peta brzina 06.00 Kad budan sanja{. 31/89 (r) Veliki izazov.serija Hrvatska u`ivo.50 17.00 Kontekst. serija (r) 15.00 Ski-skokovi. ~etvrtfinale EUROSPORT DISCOVERY 06. polufinale 15.00 01. GEOGRAPHIC Boks 09. info Dnevnik Evronet.30 Seks u gradu.10 Dijagnoza: Ubistvo.00 Najgori poslovi u istoriji ANIMAL PLANET 11. mini-serija 01. serija 19.55 Popis klijenata.30 Najava Premier League 00. film (r) 07.20 23. serija 17.05 15. igrani film 09. dokumentarni film Ciklus hrvatskog filma: [to je mu{karac bez brkova Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra Vijesti iz kulture Peti dan.30 Fudbal.00 20.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 14. igrani film 11.35 Policajci iz Detroita. program 19. igrani film 14.55 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama 22. Malezija . WTA Dubai.00 Da.30 Opasan lov 16. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla.20 Pisac i detektiv.45 Kad li{}e pada.30 22.41 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi 2.10 ^ist i trezan.49 19.40 Vill i Grejs.57 Obrtnik 100% poduzetnik 18.20 Pomorska patrola.30 Euroleague: Panathinaikos Armani Milan 03. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega.35 Petorka iz snova 20. 12.30 Djeca Staljingrada 13. igrani film 22. reality show 16. serija 08. serija (r) Alisa.00 Rokerka Rita. serija 8.12 12. 30/89 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite. [vedska. u`ivo 23.30 Ubistvo sa pogledom. film (r) 15.15 Pri~a o igra~kama 3 14.00 Tenis.10 16.40 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 19.10 OBN S MAHOW GA BI ZIN Z Sve }e ERIJ biti dobro A 16. Bundesliga. polufinale 03.20 Pomorska patrola. serija 23.25 12. WTA Dubai.35 14.30 Arapsko prolje}e .00 Football Greatest: Garrincha ARENASPORT 1 12.. serija 22.00 Porodica ajkula 21.20 Carstvo poroka II. daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao. Liga {ampiona: Magazin 23.35 [ark.29 01.00 Freestyle skijanje 13.10 18. u`ivo 18. Italijanska liga: Roma Parma 11. serija 00. dio HAK . serija 13.00 Kolonija 08. WTA Dubai.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?.15 Dnevnik Nove TV 20. polufinale EUROSPORT 2 09. serija (r) Puni krug 09.50 Generalka 12. serija 18.00 ]orkirani u inostranstvu 21.05 Semafor.25 Sve o psima 17.00 Snowboard 00. S[ Vikersund. S[ Vikersund.15 Opasan lov 08.35 Burne no}i. serija 23. igrani film 15.45 Ski-skokovi. SK Sigulda. UAE.00 Duhovna muzika 17.24 TV PROGRAM 06. a baba se ~e{lja.00 14.17 19.55 Seks i grad.20 @upanijska panorama 18. serija 15. film CINESTAR 09.00 U potrazi za Ngotoom 11. Copa Del Rey 23.00 10. 18.55 Superzgoditak na lutriji.Chelsea 01.00 Fudbal.30 Ko{arka.40 Dojlova Republika.02 16.00 Fudbal. serija (r) 02. igrani film 06.20 Medijum.03 Ritam d`ungle: Ples na mjese~ini. ~etvrtfinale.33 18. draga. serija 18. direktno 05.36 Ritam d`ungle: P~ela u oblacima.20 Ne{ Brid`is.30 20.00 Vijesti 21.30 00. serija (r) 11. igrani film 02.20 Frikovi.u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Robin Hud.30 Oluja u raju.50 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici UNIVERSAL 05.00 Sinatra . serija 16. WTA Dubai.30 Fudbal.05 Razotkrivanje mitova 21. u`ivo.00 Boks.05 Svijet umjetnika Kolumbija. Bundesliga 02. Italijanska liga: Preview Fudbal.55 Nad lipom 35.45 19.00 12. ep.40 Red i zakon..30 Fudbal. Bundesliga. dok.10 Kako se pravi? 19. film 18. serija 12.35 13. reality show 17. humor.30 Bilijar sa 3 odbitka 20. UAE. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku. prenos 22. igrani film 01.Promet info Iza ekrana Putem europskih fondova Odmori se. The Euroleague. crtana serija 08..30 19.15 Tenis. film A{anti. ameri~ki film 23.13 12. vrijeme stane . teksa{ki rend`er.02 18.00 01. igrani film 02.45 Izgubljena ~ast.48 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06. kviz Bilo je to 1991. [vedska 16.septembra 18.00 Euroleague: Fenerbache Unics 11.40 Kako to rade? 20.30 Kontekst. igrani film 01. klape (r) HRT2 NOVA 07.00 Liga {ampiona: Napoli .10 Policajci iz Detroita.20 Vrhunsko graditeljstvo 18. princ lopova.30 13.00 Vijesti 21.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju.15 Premier League News 18. ~etvrtfinale.00 15. zaslu`io si 4 . direktno 22. UAE.05 Izgubljena ~ast. SK Szklarska Poreba.01 22. serija 06.00 Fudbal.05 21.30 Snowboard 05.Od Pekinga do Rima: Kambod`a/Tajland/ Butan. serija 07. serija 15.30 [amvari 15.00 Seksi Azija.10 Bouns. [vedska 00. EHF Liga {ampiona: Krim Budu}nost.Japan 11.45 16. program 19. serija 01.00 Crna smrt 20. kviz Zebra.00 Fudbal.00 Poker The Big Game 5 World Of Atletics 23. prenos 20. UAE.50 Rezervat divljih `ivotinja Afrika .00 Moj spoj s Drew. dok.00 Ameri~ki fudbal Nfl: Championship 15. serija (r) 07. UAE.40 Inspektor Rex.25 Zauvijek susjedi.30 20.00 [apta~ psima: Tempirana bomba 21.00 Upoznajte divljinu 15.05 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 21. [vedska 13. bre. serija 8 ep.23 23.00 21.00 Fudbal. draga.05 13. serija 14.03 Dobro jutro. humoristi~no-glazbe ni show (r) 63 HRT1 11. program (r) 17. 07.45 Moji problemati~ni praznici.35 Prljavi poslovi 15. S[ Vikersund.30 Fudbal.30 Ju`njaci: Malezija.00 Tenis. dok.30 Svijet umjetnika Kolumbija. serija 15. film 23. dio Vijesti Hrvatska u`ivo.28 Amika.50 [ark. u`ivo Muzika Dnevnik 2 Red Carpet 23.00 Cross-country skijanje. ep.00 22.00 Ko{arka. serija 22.30 18.15 21. dok. serija 19. igrani film 17.00 Ski skokovi.00 Fudbal.30 Pregled Euroelague 18. WTA Dubai. igrani film 00.10 14.00 AJE Vijesti 01. 14.30 Rukomet.10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e. Oz.45 17. S[ Vikersund. 24. igrani film 23.30 Plavi somot. serija 21.Rayo Vallecano 13.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09. program (r) 08.30 Fudbal.40 Robin Hud. 2. dok.25 Prljavi poslovi 07. igrani film 18.43 Glazba. serija 11. glazba.35 23.15 Simpsoni 20.50 Dragocjenost `ivota.00 Mafija za petama. crtani film 19. serija Sve }e biti dobro.90 sekundi Odabrao \elo H.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 23.00 AJE program 16. igrani film 19.00 Zvijezde srebrnog ekrana 11. dok. S 08. 11.25 13 03. serija 09. zaslu`io si 4 . osminafinala SPORT KLUB 09. Apokalipsa. igrani film 16.32 Jedna posebna djevoj~ica..50 Ameri~ka pita.00 Najgori poslovi u istoriji 18.00 Bumba. program Sne`ana \uri{i}. WTA Dubai. igrani film 13. pregled 14.00 Eksplozivna misija.00 Duhovna muzika 01.30 15. Rusija 12.30 Fudbal.40 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 14.05 12. serija 16.25 Dekster.40 Ameri~ki ~operi 14. Bundesliga.30 ATP 500 Memphis.20 Ubistva u Midsommeru. pregled 10. serija (r) 14. program 20.35 Jumanji. talk-show (r) 23.15 Po~etni~ka sre}a. serija TV1000 04. S[ Vikersund.25 18. serija HBO 06.00 Plavi somot.20 Uvijek }u znati {to si radila pro{log ljeta.00 Privatna praksa. serija Spotovi Zapis Dnevnik 3 U centar Zabavni program Sat TV Crna Gora. serija 19.00 Vojini~ev kod najtajanstveniji rukopis na svijetu 15.00 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 @ivot U Predgra|u. Poljska 11. serija 8.20 Ubistva u Midsommeru. serija 15.45 18. crtana serija 19.20 Privatna praksa.00 Bouns. polufinale 17.00 Smrtonosno ljeto na obali rijeke Luangva 17.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 10.30 Kontekst.55 00.15 12.50 23.serija Dr.: Alain Robert Francuski Spiderman. ep. serija 11.00 Fudbal.00 ]orkirani u inostranstvu 21.00 Pregled Euroelague 23. Portugal 00. znak. igrani film 21.15 Glazba. serija 22. Volim te.05 18. talk show Na rubu znanosti: Phyllis Krystal i kidanje veza Ni~ije dijete.15 15.30 Odrastanje 16. serija 16.00 Riddickove kronike.00 Regionalni dnevnik 18.30 Larin izbor.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Vijesti 23. serija 13. serija 21.30 Nate Berkus Show 09.15 Povratak gospodina Ripleya.05 Filmovi i zvijezde IV.mra~na zvijezda 19. serija (r) 02.45 Razotkrivanje Mitova N.00 ATP Marseille. program (r) 00.00 Kasl.00 23. Oko.30 Vijesti 09.00 Kako to rade? 10.20 Voker.34 13.15 TV izlog 08.00 Ameri~ki fudbal NFL ARENASPORT 2 Fudbal 11. ~etvrtfinale 07.00 12.II dio.15 RTS 15. Bundesliga 16. teksa{ki rend`er. serija 14. igrani film FOX LIFE 11.05 Kontekst.30 D`ordan.15 03.20 Misterije Hejvena. slu{aj svoje srce .15 NBA Live 12.03 21.15 16.20 17. reality show 12.45 Premier League News 10. serija 10. serija 20. serija (r) 10.35 Posebna veza.30 Ski-skokovi. talk show (r) 18. serija 20.00 Vijesti 18.46 Retrovizor: Nove avanture stare Christine 4.15 Ostrvo orangutana 18. SK Moscow.45 I tako to.05 Dojlova Republika. serija za djecu i mlade 08.20 Kraljevski bolesnici.00 Povratak korijenima 22.10 15.00 Druga strana Srbije.55 [kolski sat: Od sapuna do sapunice (r) Puni krug (r) 16. OI kvalifikacije.55 Pre`ivljavanje 11.05 Da.00 Ski-skokovi. program (r) 17. film 13.00 Ajmo cure!.Serija (r) Odmori se. februar/velja~a 2012. serija 12. glazba. Bundesliga 13.30 Tenis.20 McLeudove k}eri.30 Kontekst.09 10.45 Peta brzina.00 17. semafor.25 Razotkrivanje mitova 17.55 Monk. S[ Vikersund. dio.15 16.30 TV izlog 09. dok. UAE.00 Kolonija 16.31 Obi~na klinka.00 Fudbal. crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 08.00 Pod suncem Toskane 07. serija 10.14 Briljanteen 17.05 Hollywood: Na Snimanju IX. teksa{ki rend`er.07 Retrovizor: Monk 7. film Limun `ut. Francuska liga: Highlights 01.00 U dobrom dru{tvu.31 Na~elnica 5.00 Jedina prava stvar.90 sekundi (r) Lugarnica 18. liga Sampiona: CSKA Real Madrid 15. crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 17.30 Sanke.17 12.klape 20. serija 20. serija 08. info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica.30 00. 22.00 18.00 Kosarka Copa Del Rey 18. 21.30 Euroleague: Cantu Barcelona 14. serija 15.00 VIASAT HISTORY 07.00 Jentl. program (r) AL-JAZEERA B. direktno 17.30 RTCG Vijesti TV arhiv Muzika Vijesti Likovna umjetnost Crne Gore Muzika Vijesti U centar (r) Aktuelno Fle{ sport (r) Dnevnik 1 Ekolo{ka radionica Muzika Lajmet Podgori~ka hronika Sat TV aktuelno Vijesti Cg . serija 18.41 15.05 13. 5/10 Srbija na vezi Dnevnik Selo gori. ABA liga: Crvena zvezda Zagreb.44 Mala TV: TV vrti}: Ru`e Gazoon: Toplinski val.00 Box: KOTV Classics 16.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta 20.30 ATP Marseille.45 NBA Action 12.00 Bliski susreti u Sibiru 12.50 D`ordan. serija 22. ameri~ki film 21.Catania 18.40 IN magazin (r) 13.00 Kobna {estaigra. serija 16.00 Svijet po Lenonu 23. Copa Del Rey 21.00 Fina Aquatics 19. 2 epizode 13.25 Inspektor Rex. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici.00 Premier League Magazin 22. serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Skica za portret Overland 5 .00 Reli.10 Razotkrivanje mitova 09. serija 20. serija 15.55 19.10 Melisa i D`oi. talk-show (r) 01.20 Uvod u anatomiju. emisija pu~ke i predajne kulture (r) Ponos Ratkajevih. serija 14.11 10. godina tambura{kog orkestra HRT-a (r) 07. crtana serija 08.20 Voker.30 Udarac za ov~ara 22. serija 09. 1.20 Phillip Morris.35 Semafor.00 STIHL timbersports 21. serija 12. serija 21.35 Protuudar.30 NBA Action 23.

gdje je pod za{titom. koji je napisan na ko`i. iz ~ega proizlazi da je ~ak svaka tre}a puno- Obilje`en Dan dr`avnosti Kuvajta U hotelu Bristol u Sarajevu sino} je odr`ana sve~anost povodom Dana dr`avnosti Kuvajta. oko 25 milijardi kuna. Sve~ani prijem priredila je Ambasada Kuvajta u BiH. operacionih sala Sve na vrijeme “Danas otvaramo jednu etapu sa kojom }e biti 75 do 80 posto izgra|enosti CMB-a KCUS-a i u periodu za koji sam dao garancije. Ovaj primjerak bi mogao biti jedinstven. sa predstavnicima izvo|a~a gra|evinskih radova u CMB-u kompanijom GP Butmir. bile su prisutne mnoge li~nosti iz politi~kog i dru{tvenog `ivota Bosne i Hercegovine. odnosno obrtnika i ~ak milijun i 385 tisu}a gra|ana. Niko od prisutnih nije povrije|en. Lini}: Dug dr`avi oko 50 milijardi kuna ljetna osoba u Hrvatskoj me|u neplati{ama poreza.000 osoba koje se bave samostalnom djelatno{}u. nekim tvrtkama i pojedincima.Probleme predstavljaju komplikovano dr`avno ure|enje koje je prepreka funkcionalnosti. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. na ~elu sa ambasadorom Mohammad Fadel Khalafom. Vatikan je podnio zahtjev za istra`ivanje prona|ene svete knjige. Ministar financija Slavko Lini} izjavio je da }e se mo}i naplatiti vjero- jatno samo polovica.U eksploziji bombe na jednoj autobuskoj stanici u Peshawaru ju~er je `ivot izgubilo najmanje 12 osoba.Poslovnicu BH Po{te u ulici Sara~i u Sarajevu sino} u 18. Mr. februar/velja~a 2012. odnosno Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. a oko 30 je ranjeno. Prema pisanju turskih medija. ali }e prvo ministarstvo kulture Turske istra`iti njenu autenA. 47. ovom prilikom. Hrvatska Vlada najavila objavu duga~kog spiska Svaki tre}i Hrvat ne pla}a porez Hrvatska javnost zapanjena je po dat kom da ~ak 1. Kako je istakao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KSa Mahmut \apo. Prema pisanju turskih medija. Op}eg poreznog zakona koja }e omogu}iti objavljivanje podataka o poreznim du`nicima. D. uzeo novac i pobjegao. pretpostavlja se. 261. neslovenaca iz drugih biv{ih jugoslavenskih republika. ali je poznato da su pakistanski talibani i militanti povezani s Al-Kaidom naredili 2007. a jedan od njih je i da BiH aplicira za kandidatski status za EU do jula ove godine. naglasio da }e ono {to je Vlada KS-a obe}ala na putu biti i zavr{eno. . Otu|en je. Ind`il. Registrirane su 42 milijarde ukupno nepla}enih poreznih obveza. istakao je on. tj. N. dr. prenosi Fena.50 sati je oplja~kala nepoznata osoba. Dr`avi porez duguje 131. koji se tradicionalno obilje`ava 25. ovi podaci su tajna. sa 19 kreveta za intenzivnu njegu i isto toliko kreveta za postoperativni dio u lije~enju pacijenata. SMRTONOSNI NAPAD U PAKISTANU . Direktor Gavrankapetanovi} je naglasio da se radi o projektu koji predstavlja najva`niji dio Centralnog medicinskog bloka KCUS-a. Ovaj zna~ajan projekat u vrijednosti od 9. juna 1961. dnevni pazar. i time zavr{io eru svoje historije u kojoj su bili protektorat Velike Britanije. poru~io je AI. u narednih {est mjeseci treba biti izgra|eno 10 najsavremenijih operacionih sala u regionu. Na sve~anosti. a taj problem ni do danas nije rije{en. februara. SULTANOVI] Najva`niji dio Tim povodom ju~er je u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu uprili~eno sve~ano potpisivanje ugovora generalnog direktora KCUS-a prof. godine” kazao je premijer Musi}. dok je ambasador Althakafi istakao da se putem kredita saudijskog fonda jo{ vi{e u~vr{}uju veze BiH i Saudijske Arabije.000 tvrtki i pojedinaca za porez i doprinose duguje dr`avi gotovo 50 milijardi kuna. premijerom KS-a Fikretom Musi}em. te je ve} privukao i pa`nju Vatikana. koje se odr`ava u Be~u. Novih deset Kreditnim sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Kraljevine Saudijske Arabije u narednih {est mjeseci bi}e izgra|en i opremljen najsavremeniji operacioni blok u regionu bije u Bosni i Hercegovini Eidom bin Mohammedom Althakafijem. koja je bila organizovana na visokom nivou. Nije tajna da je ta lista du`nika vrlo duga. u Centralnom medicinskom bloku. koji je najzaslu`niji za sticanje nezavisnosti. dio medicinske opreme za operacione sale je nabavljen u vrijednosti od 31 milion KM. u policijskoj pratnji predat je Etnografskom muzeju. Tokom sastanka. S. J. “Slovenska vlada mora vratiti status hiljadama ljudi koje je odstranila iz registra stalnog stanovni{tva i odu`iti im se za sve te{ko}e kojima su bili podvrgnuti”. a to je da Centralni medicinski blok KCUS-a bude izra|en u planiranom roku do kraja 2013. Prona|en Ind`il star 1. d`ihad u Islamabadu zbog njegovih veza sa SAD-om. Foto: [. Prema sada{njim zakonskim propisima.5 miliona KM bi}e finansiran iz kreditnih sredstava Kraljevine Saudijske Arabije.778. . pravnih osoba.500 godina? U Ankari.Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak. odnosno Fonda za obnovu i razvoj. strana ^ovi}: U BiH se vra}a povjerenje KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA I KRALJEVINA SAUDIJSKA ARABIJA Sa ju~era{njeg potpisivanja u Klini~kom centru Sarajevo U Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu. 24. Zajedno sa drugom i tre}om fazom ukupna sredstva izgradnje Centralnog medicinskog bloka KCUS-a iznose oko 40 miliona KM. Premijer Musi} je. Velika sredstva se izdvajaju za administraciju i vi{e bi se trebalo baviti ekonomijom. a manje politikom. Vrijednost Ind`ila se procjenjuje na 40 miliona turskih lira (oko 40 miliona KM).500 godina. BABI] Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH i ~lan Stalne delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a Dragan ^ovi} tokom susreta s predsjedavaju}im PS-a OSCE-a Petrosom Ef timiuem kazao je da se u BiH vra}a povjerenje. Razbojnik je u poslovnicu BH Po{te u{ao ne{to prije kraja radnog vremena. Ind`il je zaplijenjen 2000. ^ovi} je istakao da su nakon formiranja Vije}a ministara BiH postavljeni veoma visoki ciljevi. Za opremanje operacionog bloka sredstva su obezbije|ena putem Kantona Sarajevo. kao i te{ke socijalne i ekonomske prilike.000 tvrtki. AI UPOZORAVA NA “IZBRISANE” . u Centru za forenzi~ka istra`ivanja. U ovom kontekstu aktualizira se pitanje najve}ih du`nika koji su zbog navodnih tajnih dogovora eskivirali prisilne naplate te tra`e odgovore na pitanja zbog ~ega se dosad pogodovalo. a {est politi~kih stranaka je stvorilo ambijent u kojem se mogu}e dogovarati i o te{kim pitanjima. Hrvatska Vlada najavljuje objavu popisa svih neplati{a na internetskim stranicama Ministarstva finansija. prona|ena je sveta knjiga Ind`il za koju se tvrdi da je stara 1. kako se tvrdi. Iako je Kuvajt stekao neovisnost 19. upozorila je ju~er me|unarodna organizacija Amnesty International. [. Farisa Gavrankapetanovi}a sa ambasadorom Kraljevine Saudijske Ara- POSLJEDNJE VIJESTI OPLJA^KANA PO[TA U SARA^IMA . u operaciji protiv krijum~arenja. te dodao da je sve nabavljeno na vrijeme te da ne}e biti ka{njenja u izgradnji operacionih sala. organiziranog na marginama Jedanaestog zimskog zasjedanja PS-a OSCE-a. Neki tvrde da se o ukupnom dugu na ime nepla}enog poreza zapravo mo`e samo naga|ati. . na dan dolaska na tron {eika Abdullaha Al-Salema Al-Sabaha. ti~nost i stvarnu starost.U nedjelju se navr{ava 20 godina od kada je Slovenija iz registra stalnih stanovnika “izbrisala” nekoliko desetaka hiljada ljudi. praznik se obilje`ava u februaru. Najavljuje se i promjena ~lanka 8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful