Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 24. 2. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.415

@ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH

NE PODR@AVAM POLITIKU MINISTRA ZUKANA HELEZA
5. strana

Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

REPUBLIKA SRPSKA PREPOLOVLJENA
2. strana

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

PARTIJAMA IZ FIRMI PO 50.000 KM
3. strana

Rje{enje za IPA 2012. za nekoliko dana
SJEDNICA VIJE]A MINISTARA BiH
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

7. strana

Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [TITIO
Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja

DANAS PRILOG

UBIJEN FOTOGRAF BUKVI]

12. strana

SAM SE OD ^AVKE I D@UVE
13. strana

U @I@I
Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

2

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Zajedni~ka komisija za evropske integracije PSBiH

Aplikacija za EU u junu
Do kraja godine vlasti BiH bi mogle dobiti upitnik, nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi sticanje kandidacijskog statusa
Predaja aplikacije Bosne i Hercegovine za ~lanstvo u Evropskoj uniji mogla bi se desiti ve} u junu, a do kraja godine vlasti na{e zemlje bi mogle dobiti i upitnik nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi stjecanje kandidacijskog statusa. Rekao je ovo Halid Genjac, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za evropske integracije Parlamentarne skup{tine BiH, na ju~era{njoj sjednici tog parlamentarnog tijela. Kao prioritete djelovanja ova komisija u narednom periodu postavila je stalnu raspravu, svaka tri mjeseca, o toku napretka BiH na evropskom, ali i evroatlantskom putu. Tu se prvenstveno misli na razmatranje napretka koji se odnosi na provedbu Privremenog/Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SSP), kao i dokumenta Evropsko partnerstvo. baviti Zajedni~ka komisija za evropske integracije, dr. Genjac naglasio je i stalni proces pra}enja programiranja Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) za 2012. i 2013, ali i realizaciju i provedbu dosada{njih programa IPA fondova. Tako|er je kao va`an segment istaknut i proces koji se odnosi na uspostavu nacionalnog (dr`avnog) programa integrisanja, kao dokumenta koji }e poslu`iti za provedbu u djelo (kroz zakonske i sve druge odluke) uvo|enja pravne ste~evine EU u doma}e zakonodavstvo. - Na prolje}e ili rano ljeto planiran je interparlamentarni susret predstavnika BiH i Evropskog parlamenta. S obzirom na to da u tom periodu o~ekujemo predaju aplikacije za ~lanstvo u EU, ovaj segment aktivnosti u narednom periodu }e se vjerovatno jo{ vi{e intenzivirati, naglasio je Genjac.

Zoran \eri}: Optu`be na ra~un Vlade RS-a

Igor Radoji~i}: Sjednica bi bila velika gre{ka

Republika Srpska prepolovljena
PDP je tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela
Zahtjev 31 opozicionog poslanika da se u Narodnoj skup{tini Republike Srpske otvori rasprava o zaklju~ku Vlade RS-a, kojim se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte RS-a i distrikta Br~ko, nije dobio podr{ku vladaju}ih stranaka pa posebna sjednica zakazana za ju~er nije ni odr`ana. PDP je, podr`an poslanicima SDS-a i DP-a, tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela tu RS-a, jer sada me|unarodna zajednica procjenjuje da li je lo{e {to nema sjednice ili bi bila lo{a diskusija na sjednici. “Oni koji ne `ele da zatvore superviziju u Br~kom, imaju sada fantasti~nu priliku da tra`e obrazlo`enje u ovom neodgovornom potezu PDP-a i onih koji su ih podr`ali” rekao je Radoji~i} i dodao , da je za danas planirana sjednica Vije}a za implementaciju mira u BiH te da se “~ekalo da RS napravi pogre{an korak” .

Priprema za ulazak Hrvatske u EU
Na prijedlog ~lana Komisije Ognjena Tadi}a (SDS) u programu aktivnosti kojem }e Komisija posvetiti posebnu pa`nju, bit }e i rasprava o adekvatnim pripremama za prevladavanje negativnih posljedica ulaska Republike Hrvatske u EU po bh. privredu. Ovo je od posebne va`nosti s obzirom na to da BiH u velikoj mjeri treba da bude spremna u nekim segmentima, kao {to je uspostava grani~nih prelaza po {engenskom sistemu, ~ak i {est mjeseci ranije od ulaska Hrvatske u EU, odnosno najkasnije do 1. januara 2013. Komisija za evropske integracije planirala je i organiziranje tematske sjednice koja }e biti posve}ena Halid Genjac: Nu`an borbi protiv korupcije u BiH.
A. TERZI]

^lanstvo u NATO-u
Dio koji se odnosi na ispunjavanje uslova za prijem u punopravno ~lanstvo NATO-a bit }e u domenu analize Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost PSBiH. Zaklju~ak o tromjese~nom razmatranju napretka BiH na evroatlantskom putu BiH prihvatili su naime Predstavni~ki i Dom naroda PSBiH, a na inicijativu zastupnika SDA [efika D`aferovi}a. Kao segmente kojim }e se u narednom periodu

Za koga radi PDP
- PDP je neodgovorna partija, koja se budi s vremena na vrijeme, od izbora do izbora i vrlo te{ko se snalazi u opoziciji, pa stoga pravi gre{ke koje nanose {tetu svima. Za koga radi PDP, ako ovo {to su danas uradili nije u interesu RS-a?, podvukao je Radoji~i} i zaklju~io da vlast u RS-u nema namjeru da provocira bilo koga i nada se da }e me|unarodna zajednica imati snage da zavr{i superviziju u Br~kom. [ef Kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica je rekao da su poslanici te stranke podr`ali inicijativu za odr`avanje posebne sjednice, jer su smatrali da se trebalo razgovarati o ovom pitanju, ali da je volja ve}ine odlu~ila druga~ije. Govedarica nije negirao da se od 1999. godine, unato~ rezoluciji NSRS-a kojom se ne priznaje arbitra`na odluka za Br~ko, do danas dosta toga uradilo da bi se ukinula supervizija u distriktu Br~ko. Potvrdio je da je PDP, koji je inicirao odr`avanje posebne sjednice, pripremio i odre|ene zaklju~ke, me|u kojima i taj da se otvori kancelarija RS-a u distriktu Br~ko, a koja je nekada postojala, a sada ne G. KATANA postoji.

Pogre{an korak
[ef Kluba poslanika PDP-a Zoran \eri} istakao je da je neodr`avanje posebne sjednice samo dokaz da skup{tinska ve}ina u RS-u nije imala hrabrosti da se uhvati uko{tac s raspravom o ovoj temi. “Ostali su du`ni gra|anima RS-a da objasne za{to je prekinut teritorijalni kontinuitet RS-a i za{to je RS podijeljen na dva dijela zaklju~kom Vlade RS-a i za{to oni nisu objavljeni u Slu`benom glasniku. Postavlja se pitanje zbog koga se sve to krije, da li od gra|ana RS-a” , kazao je \eri}. Vladaju}u ve}inu optu`io je da je prekr{ila raniji zaklju~ak u kojem se ka`e da NSRS ne prihvata arbitra`nu odluku. Odgovaraju}i na \eri}evu izjavu, predsjednik Narodne skup{tine RS-a Igor Radoji~i} iznio je niz te{kih kvalifikacija na ra~un PDPa, ustvrdiv{i da su mogli nanijeti veliku {tetu RS-u zahtjevom da se na posebnoj sjednici parlamenta RS-a raspravlja o karti RS-a i distrikta Br~ko. Radoji~i} je naglasio da je zahtjev za sazivanje posebne sjednice bio velika gre{ka na {te-

stalni proces pra}enja napretka na evropskom putu

V I J E S T I

PREMIJERI REGIONA

Zajedni~ki protiv poplava
Sastanak predsjednika vlada regiona posve}en zajedni~kim aktivnostima na predupre|ivanju eventualnih opasnosti od poplava i drugim pitanjima od regionalnog zna~aja bit }e odr`an danas u Banjoj Luci, javlja Fena. Doma}in sastanka bit }e predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar D`ombi}, a najavljen je do la zak pred sje dava ju }eg Vi je }a mi nis ta ra BiH Vjekoslava Bevande, predsjednika Vlade Federacije BiH Nermina Nik{i}a, predsjednika Vlade Srbije Mirka Cvetkovi}a, predsjednika Vlade Crne Gore Igora Luk{i}a, dok }e iz Hrvatske prisustvovati izaslanik premijera, odnosno ministar unutra{njih poslova Ranko Ostoji}. D`ombi} je 8. februara uputio pismo predsjednicima vlada Federacije BiH Nerminu Nik{i}u, Srbije Mirku Cvetkovi}u, Crne Gore Igoru Luk{i}u i Hrvatske Zoranu Milanovi}u u kojem je predlo`io osnivanje zajedni~kog koordinacionog tijela koje }e imati zadatak da unaprijed pripremi plan da bi na najbolji na~in spremili svoje kapacitete za za{titu stanovni{tva i sprije~ili poplave.

D`ombi} je pismo uputio u namjeri da se preduprijede sve posljedice mogu}ih poplava. Smatra da je ovo inicijativa koja na najbolji na~in mo`e na vrijeme omogu}iti neophodne pripreme da bi se zajedni~ki preventivno djelovalo na eventualne prirodne nepogode.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

U @I@I

3

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

Partijama iz firmi po

50.000 KM
Predvi|eno da se iznos dobrovoljnih priloga pravnih osoba sa 12.000 (15 prosje~nih pla}a) pove}a na 50.000 KM, a fizi~kih osoba sa 6.400 (osam prosje~nih pla}a) na 10.000 KM godi{nje
Iznos dobrovoljnih priloga koje pravne osobe u toku jedne kalendarske godine mogu dozna~iti politi~koj stranci trebale bi se pove}ati za nevjerojatnih 38.000 KM ili ~ak 316,67 posto. Naime, novim prijedlogom zakona o finansiranju politi~kih stranaka, koje je Interresornoj radnoj grupi dostavio njen dopredsjedatelj i ministar pravde BiH Bari{a ^olak, pove}an je iznos dobrovoljnih priloga na godi{njem nivou za pravne osobe, sa dosada{njih 15 prosje~nih pla}a u BiH (oko 12.000 KM), na 50.000 KM. da{njih osam prosje~nih pla}a u BiH (oko 6.400 KM). Prvi put u prijedlogu zakona propisane su i dotacije koje ~lan politi~ke stranke mo`e uplatiti na ra~un svoje partije u toku jedne kalendarske godine. Prijedlog je da to bude iznos do 15.000 KM. Interesantno je kako ovaj iznos dotacije, uklju~uje i ~lanarine koje obi~no u svim strankama iznose svega 12 KM na godi{njem nivou (po jednu KM mjese~no), {to zna~i da bi se ~lanu omogu}ilo da podupre stranku sa jo{ 14. 988 KM u toku godine. O~ito je da se politi~ke stranke koje su prema ocjenama nevladinih organizacija u BiH i dalje segment u kojem je najvi{e prisutna korupcija u BiH na sve na~ine `ele domo}i dodatnih sredstva. U skladu s tim vjerojatno je i predlo`en na~in preraspodjele sredstava u okviru novog prijedloga zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH koji se odnosi na izdvajanja iz dr`avnog bud`eta. Tako je propisano da sredstva na godi{njem nivou koja se izdvajaju za rad politi~kih stranaka, koalicija i neovisnih kandidata, te parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata budu utvr|eni na nivou od 0,2 posto ukupnog iznosa bud`eta BiH {to zna~i da se za ove namjene mo`e izdvojiti ~ak oko 1,8 miliona KM (izvr{enje bud`eta u 2011. bilo na razini 905 miliona KM). Prema dosada{njim rje{enjima, sva sredstva iz bud`eta institucija, ina~e, bila su usmjeravana isklju~ivo za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata, {to je u novom prijedlogu promijenjeno.

Bud`etska preraspodjela
Naime, predlo`eno je da se od ukupnog iznosa na godi{njem nivou u bud`etu institucija BiH ~ak 75 posto sredstava upla}uje na ra~une politi~kih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. Preostalih 25 posto bi se, u skladu sa novim prijedlogom, usmjeravao za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata. Unutarnja raspodjela ovih sredstava definira se tako da se 30 posto sredstava dijeli jednako svim politi~kim strankama i koalicijama koje su osvojile mandate, dok se 60 posto iznosa raspodjeljuje na osnovu broja zastupni~kih, odnosno delegatskih mandata koje svaka politi~ka stranka, koalicija stranaka ili neovisni kandidat imaju u trenutku dodjele mandata. Preostalih 10 posto iz ukupnog iznosa raspore|uje se

Bari{a ^olak: Dostavio prijedlog zakona

Legalizacija donacija
Predlo`eno je i pove}anje dobrovoljnih priloga fizi~kih osoba u toku jedne godine, i to za 3.600 KM, odnosno 56,25 posto. Tako bi prema novom prijedlogu svaki gra|anin BiH, u toku kalendarske godine, politi~koj stranci mogao dozna~iti prilog u ukupnom iznosu od 10.000 KM. Umjesto dosa-

Zgrada stranaka: Politi~ke partije i dalje me|u najkorumpiranijim u BiH

Zabrana finansiranja iz inostranstva
Novim prijedlogom zakona pro{iruje se i dio koji se odnosi na zabranjene priloge. Tako je propisano da je politi~kim strankama u BiH zabranjeno da se ubudu}e finansiraju iz stranih dr`ava, kao i stranih politi~kih stranaka i pravnih osoba. Iznimno od ove zabrane izuzet je dio koji se odnosi na programe namijenjene za edukaciju, a s ciljem razvoja i promocije demokratskih na~ela. Zabrana finansiranja stranaka je pro{irena i na sindikate, udruge i druge neprofitne organizacije koje se finansiraju javnim sredstvima bez obzira na iznos sredstava.

parlamentarnim grupama srazmjerno broju zastupni~kih mjesta manje zastupljenog spola. Kako saznaje Oslobo|enje, prijedloge novog zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH Interresorna radna grupa za pripreme izmjena i dopuna ovog, ali i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Izbornog zakona BiH razmatrat }e na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, 27. februara. Brojne preporuke koje se odnose na pobolj{anje zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH dali su Misija OSCE-a u BiH, odnosno njen Odjel za demokratizaciju i ljudska prava (ODIHR), te Grupa dr`ava Vije}a Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), ali one u velikoj mjeri nisu uva`ene.
Almir TERZI]

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA

SLU^AJ SEJDI] - FINCI

Koridor 5c zajedni~ki interes
Ministar komunikacija i transpor ta BiH Damir Had`i} upoznao je ju~er ambasadora Hrvatske u BiH Ton~ija Stani~i}a sa nekoliko prioriteta na kojima BiH radi kako bi spremna do~ekala ulazak Hrvatske u EU, poput izgradnje grani~nih prelaza po evropskim standardima. U saop{tenju Ministarstva transporta i komunikacija BiH, prenosi Srna, navodi se da je tokom sastanka ministra Had`i}a i ambasadora Stani~i}a razgovarano o odnosima dvije zemlje u svjetlu skorog ulaska Hrvatske u EU. Ministar Had`i} rekao je da je kvalitetna priprema za obje zemlje klju~na za dalji razvoj ekonomija i intenziviranje robne razmjene. On je istakao potrebu intenziviranja kontakata na nivou resornih ministarstava kako bi se {to prije zajedni~ki rije{ilo pitanje spojne ta~ke na koridoru 5c, izgradnji Jadransko-jonskog autoputa i slobodnog pristupa BiH otvorenom moru. Had`i} je informisao ambasadora Stani~i}a da }e BiH vrlo brzo biti spremna da u|e u testnu fazu preuzimanja kontrole civilnih letova iznad BiH. Ambasador Stani~i} rekao je da je koridor 5c ne samo prioritet Hrvatske i BiH ve} i projekat za koji imaju interes

Sastanak sa trinaestoricom 6. marta
Sastanak predsjednika 13 parlamentarnih politi~kih par tija sa ~lanovima kolegija Zajedni~ke komisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH, za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci, odr`a}e se 6. mar ta. Cilj sastanka je posti}i politi~ku saglasnost za prijedloge amandmana na Ustav BiH kojima bi se provela presuda i omogu}ilo pripadnicima nekonstitutivnih naroda u BiH da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. - Shodno zaklju~cima sa posljednje sjednice komisije na sastanku kolegija odredili smo datum i poslali pozive predsjednicima parlamentarnih stranaka, kazao je [efik D`aferovi}, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije. Nakon sastanka sa 13 predsjednika stranaka, 12. mar ta, trebala bi biti odr`ana i posljednja sjednica zajedni~ke komisije. „Bosna i Hercegovina ima obavezu da implementira ovu presudu i nadam se da }e to uraditi. Ova komisija `eli da iscrpi sve mogu}nosti kako bi se do{lo do rje{enja“, kazao je D`aferovi}.

i druge zemlje centralne i isto~ne Evrope, te da }e i Hrvatska i EU pru`iti svu neophodnu pomo} kako bi se realizacija ovog projekta ubrzala. On je naglasio da je Hrvatska otvorena za saradnju i mo`e dosta pomo}i BiH na njenom evropskom putu.

Produ`eni mandat ovom tijelu isti~e upravo 12. marta, a dosada{nji rad komisije nije urodio konkretnim rezultatima, odnosno prijedlozima amandmana na Ustav BiH koje bi podr`ala ve}ina. Zajedni~ka komisija je u dosada{njem radu postigla visok stepen saglasnosti da se ustavne izmjene prave samo u onom obimu koji zahtijeva presuda iz Strasbourga, a donekle su se pribli`ili i stavovi oko izmjena vezanih za Dom naroda u smislu da to tijelo PSBiH bude pove}ano klubom pripadnika nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih gra|ana. Ipak, dijametralno su suprotni stavovi oko ustavnih izmjena vezanih za izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH. Podsjetimo i to da je provedba presude u slu~aju Sejdi} - Finci jedan od uslova za M. \. R. evropski put BiH.

kao i 424 stabljike marihuane Prema Duman~i}evim rije~ima. lider mla|ega HDZ-a. dok je dio deponiran u GPBiH. i ovoga su puta doma}in i njegov visoki gost. 41 pu{ku. No.280 prelazaka dr`avne granice sigurnosno interesantnih i lica sa potjernica U pro{loj godini nastavljen je trend smanjenja prometa osoba i vozila preko dr`avne granice. godini privreme no odu ze li pet ko ma da automatskog oru`ja. zabrane prelaska dr`avne granice ili sigurnosno interesantnim osobama. Da je Nemanja to dosad skupljao.794 KM. godinu. raspisi o traganju. kg opojne droge skank koju je. stigao iz BHRT-a. dok nam se ru{e olimpijske dvorane i zatvaraju muzeji . izdali su priop}enje u kojem spominju .dovoljno govori. {to je za 24. Prevencija nasilja Asocijacija XY organizovala je ju~er u Sarajevu okrugli sto Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja kao zavr{nu aktivnost projekta Prevencija vr{nja~kog nasilja i promocija zdravih stilova `ivota mladih u osnovnim {kolama KS-a. re~eno je na ju~er odr`anoj konferenciji za novinare povodom izvje{taja o radu Grani~ne policije BiH (GPBiH) za 2011. Tadi} pritom i dalje inzistira na formuli “i EU i Kosovo”. 521 grlo stoke. umjesto da imenom i prezimenom ka`u tko prijeti pogromom novinarima i urednicima. {to bi kazali. progovorili o napa}enim Hrvatima.pojedince.PULJI] Po tko zna koji put kardinal je razgovarao s nekim od ~elnika stranka sa.569 KM. No. Specifi~nost projekta ogledala se u treningu za vr{nja~ke edukatore putem kojih su obu~ena 62 u~enika. VIJEST U OBJEKTIVU BORIS TADI] Srbijanski je predsjednik u Bruxellesu otkrio rupu u saksiji. Dio privremeno oduzete robe i `ivotinja predan je na daljnju nadle`nost carinskim i inspekcijskim organima. [to se ti~e ovoga drugoga . A za{to ih ne gledamo?! Odgovor je.Izdato je 248 viza. OPOJNI REZULTATI U Vi{egradu oduzeto 10 kg marihuane.bolje da {utimo. rekao je Duman~i}. identifikovano je 2. . oduzeo GP Velika Kladu{a kao i 424 stabljike marihuane. Prema rije~ima Vinka Duman~i}a. Tako }e Vi{egrad ulo`iti vi{e od milijun maraka. GUBELI] Ilegalci na granici Markolegijumarirektora Instituta za nestala lica BiH Ju di{i}. Ulaz u BiH odbijen je dr`avljanima iz 84 zemlje.057 komada municije razli~itog kalibra. sada se ~ini kako Srbiji (ni) u martu ne}e sti}i europsko prolje}e. u Trebinju 31 kg opojne droge skank. 75 komada hladnog oru`ja i 6. Smanjen je broj odbijenih ulazaka za dr`avljane Albanije. Slijedom ~ega treba o~ekivati da uskoro pro~itamo podatke koliko se Hrvata u pro{loj godini iselilo iz Bosne. jasno.280 prelazaka dr`avne granice osoba za kojima su od mjerodavnih tijela bile raspisane potjernice.449 . valjda.300 KM.62 posto vi{e nego u 2010. Neimenovane! Roba.) javnih emitera . godinu. KRIJE[TORAC LJUBI] . ponajprije (tzv. Fal{ isprave i narkotici . evo. .sve je. `ivotinje i oru`je U protekloj godini GPBiH privremeno je oduzeo 168. {to je i jedan od zahtjeva Evropske unije.830 stranaca kojima nije dozvoljen ulazak u BiH jer nisu ispunjavali zakonom propisane uslove. tehni~ke robe u vrijednosti 79. u Velikoj Kladu{i 16 kg opojne droge skank. konstatiraju}i da kandidatura ne ovisi samo od Beograda nego i od svake ~lanice europske obitelji.4 DOGA\AJI petak. 24. direktora GPBiH. neo~ekivano. D. te je otkriven i privremeno oduzet 71 dokument. Tokom 2011. Duman~i} je izjavio da se broj izdatih viza na granici kontinuirano smanjuje. A nama je. pomo}i }e mu kako {ira.92 posto. dovoljna je da ospemo drvlje i kamenje. 16 Foto: D`. 325 litara alkoholnih pi}a. Ta ko |er. 3. ponajvi{e zbog ukidanja viznog re`ima. U pro{loj godini evidentirano je 87 krivi~nih djela krivotvorenja isprava i podneseno 85 izvje{taja nadle`nim tu`ila{tvima protiv 108 lica. predsjednik Ko Pove}anje broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto Identifikovano je 2. kako nije. OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Nema izmje{tanja tijela NN lica iz kosturnice u RS-u GRANI^NA POLICIJA BiH OTKRILA 324 OSOBE Foto: S. M. ostvareni su pozitivni pomaci na otkrivanju prometa opojnih droga preko dr`avne granice.16 posto manje nego u 2010. rekao je Duman~i}. 19 pi{tolja. godine u ilegalnom prelasku dr`avne granice otkrivena su 324 lica. Sarajeva posebice. 31 kg opojne droge skank oduzete u dva navrata od GP-a Trebinje. Projekt je realizovan od 2008. tako i lokalna zajednica. februar/velja~a 2012.061 kutiju cigareta.Treba posebno istaknuti pronalazak i oduzimanje 10 kg marihuane od GP-a Vi{egrad. hrvatskim predznakom.To je pove}anje za 496 osoba ili 27. {to je za 0. DOBAR LO[ ZAO JAVNI EMITERI Podaci da su televizije susjednih zemalja izrazito gledanije od ovih na{ih. u dva navrata. te os ta le ro be u vri je dnos ti od 118. Registrovano je i 3. godini. To je dovelo do pove}anja broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto. novaca u raznim apoenima ukupne vrijednosti 437.8 posto u odnosu na 2010. A. a uklju~ivao je sveobuhvatan program vr{nja~ke edukacije radi pobolj{anja zdravih `ivotnih stilova mladih. i to za 83. ve} je mogao sagraditi Andri}grad. pri pa dni ci GPBiH su u 2011. VIJEST U BROJU obitelji u na{oj zemlji pomogao je Crveni kri` BiH u posljednjih 15ak dana otkako su nas pogodile velike snje`ne padaline. rekao je Duman~i}. VI[EGRAD Iz na{e perspektive ve} i sama ~injenica da je Emir Kusturica u nekom projektu.

to bi zna~ilo veliku financijsku krizu u FBiH ve} u drugoj polovici ove godine i ja se nadam kako }e to.ja i ~eka se da ih Vi. 24. bio posljedica isklju~ivo `elje dva smatram pogre{nim i kadrovsku HDZ-a da se vrate u poziciju upravpolitiku toga ministarstva. rekla je Rok{a .Podrazumijeva se da kreator prora~una Vlada Federacije BiH namjerava deficit prora~una za 2012. Kako da poni{tava postoje}e pravovalja.Zu b~evi}. po .Odnosi unutar stranaka koalicije nisu nepromjenjiva kategorija i oni }e varirati u zavisnosti od stavova pojedinih stranaka u koaliciji o odre|enim pitanjima i realizaciji pitanja dogovorenih u platformi o formiranju vlasti. uz suglasnost kanu Helezu? dopredsjednika. u~estvovala je na sas tan ku Upravnog odbo ra i te hni ~kom sas tan ku pro jek tnih par tne ra odr`a nom u Za gre bu.~iji dogovor o toj rekonstrukciji tarstvo za pitanja branitelja bavi. Smatram kako je provedba revizije po takvom zakonu upitna te da bi posljedice njezine provedbe mogle biti {tetne po Federaciju. ve} skrbiti o bora~koj. od svjedoka osumnji~e. kao i ve}ina gra|ana Federacije BiH. bit }emo zadovoljni. tako i u javnosti. odnosno brani.. a time i ministra.Jasno da o~ekujem kako }e Ustavni sud Federacije BiH razmatrati zahtjev za ocjenu ustavnosti spomenutog zakona jer u protivnom. kao i nje. .bile dogovor svih stranaka koje vnom sudu nedostaje troje sudi. Logi~no je da stranke u vlasti nemaju identi~ne stavove o svim pitanjima te da }e biti odre|enih nezadovoljstava nekim rje{enjima. februar/velja~a 2012. pa ~ak i pomo}nika u tom mi. izjavi la je za Srnu Asja Ro k{a . i 20. Foto: D`. sukladno planovima Vlade.Iz korektnosti prema svom kodvije komponente koje su ~inile legi dopredsjedniku Federacije Vojsku Federacije BiH .je razlogom {to jo{ nisu predlo`e`ivanjem doga|aja u pro{losti i kre. Razli~itost stavova. tada ne bih dvojio oko toga treba li ga podr`ati ili ne. S obzirom na poseban senzi.dogovor ne bi bio podr`an od meti jedan savjetnik ministra nije iz ne kao predsjednika FBiH. te ako bi nebilitet ljudi i teme kojima se Minis.Armiji BiH BiH g. niti HVO-a sudjelovali u maltretiranji. znalo se da je u njega ugra|en deficit: o~ekujete li da se minus pokrije obveznicama ili }e bud`et i}i u jo{ ve}u dubiozu? . Po mom mi{lje. mogu imati potpuno suprotan efekt. {to podrugog naroda ve} imamo ozbiljne drazumijeva da ne bih bio spreprigovore kako su neki od savjetni. ve} su suda. uskoro biti to bili legalni • U HDZ-u zatvori u koje su BiH ne odustaju rije{eno zatvarani prekr{itelji od rekonstrukcije zakona. te kada bi taj dogovor podrazumijevao pobolj{anje rada Vlade.man to niti potpisati.kvalitetnijeg rada Vlade. ministra HeSDP-a. napose ljanja javnim poduze}ima. nedopustive su izja`ila~kog vije}a BiH o ve. nije baviti se istra.Na osobnoj razini nemam pro.ni kandidati Parlamentu FBiH za irati slike u javnosti o njima. no to ne zna~i da to mora rezultirati raspadom koalicije. Ona ka `e da je ri je~ o redovnim sastancima na kojima je razgovarano o ura|enom i zadacima koji se u okvi ru pro je kta na la ze pred ze mljama u~esnica. odnosno braniteljskoj populaciji rate resornom ministru Zu. jam~io jednakopravnost naroda i bio proveden i na drugim razinama vlasti. o procesu provedbe Zakona o reviziji braniteljskih prava te ukazivao kako se ona provodi ne po{tuju}i niti takav zakon koji je usvojen.Na rekonstrukciju Vlade FBiH mom dubokom uvjerenju. da li je HSPBiH sasvim zadovoljan tom koalicijom? . Uvjeren [TA leza u kojima sam kako }e i to ^EKAJU SUDIJE on tvrdi kako nje us Razlog je neslaganje pitabiti rijekona prostoriro {e i neprihva}anje stava ma koje je no te da }e Visokog sudskog i u vrijeme usli je di ti rata u BiH pre dla ga tu`ila~kog vije}a BiH o kontroliranje kandiocjeni kandidata od la Armija data za suce SDP-a. Mirsada Kebe nia time i ministra.potpisati takvo {to? kvim logorima bili. ne sudske presude ve} i vrije|a ukoliko se desi neki dogovor. Ne samo da ni.sustvo dopredsjednika Mirsagovi savjetnici i pomo}nici nema. kako izo~nost g. takav u izboru savjetnika. no to nije bilo slu~aj. DIGITALNA BiH.VSTVBiH je zavr{io svoj posao i blema s ministrom Helezom. Uvjeren sam u to da se podzakonskim aktima i samom provedbom revizije moglo eliminirati odre|ene nedostatke tog zakona da je za to bilo volje i korektnosti. promjene u Vladi Federacije BiH • Vratimo se apelaciji: Usta. naru{a. Vlada je dala rok za njegove izmjene koji je odavno probijen. mo`e biti pozitivna strana ove koalicije. kao punopravna u~esnica me|una ro dnog pro je kta “Di gi tal na te levi zi ja u jugoisto~noj Evropi”.}anje stava Visokog sudskog i tunju. Uvjeren sam BiH nije bilo Ustavnog kako }e i to pitanje logora.Ponajprije `elim podsjetiti kako je Vlada Federacije BiH u petom mjesecu pro{le godine konstatirala da je Zakon o reviziji braniteljskih prava nekvalitetan i da bi ga trebalo mijenjati. KRIJE[TORAC TAKORE]I. osje}aje svih onih koji su u ta. apri la u Trstu bu de odr`a na me |u na ro dna kon ferencija o digitalizaciji”. kako na Vladi. ako bude primijenjena u cilju dono{enja kvalitetnijih rje{enja.kao posljedicu `elje dva HDZ-a da va i proces pomirenja naroda u postanu dijelom Vlade FBiH ne BiH. S obzirom na to da je i Vrhovni sud Federacije BiH podnio zahtjev Ustavnom sudu po istom zakonu. . a na koncu. evidentno je da ne podr`avam Da li je uistinu jedini razlog politiku rada toga ministarstva te ovog ~ekanja povremeno odsmatram kako ministar. U nekoliko navrata u proteklom periodu o~itovao sam se. a uvjeren sam i svi ostali. HSP }e ustrajati na provedbi platforme i kada ona bude primijenjena u potpunosti. Negiranje logora • [ta konkretno zamjerate dosada{njoj reviziji braniteljskih prava i na koji na~in biste Vi radili takvu reviziju? . INTERVJU 5 @ivko Budimir. kojima ne samo federalne vlasti.da. Mirsadu Kebi moram re}i i HVO-u.gledam blagonaklono.gledate na to i da li ste spremni.|eno s ciljem pobolj{anja polo`ani da su tijekom sukoba ARBiH i ja hrvatskog naroda u BiH. ne bih niti podnosio takav zahtjev. imenujete.OSLOBO\ENJE petak. biti realizirano. ve} je takav zakon kori{ten kako bi se revizija provodila selektivno i primjenom dvostrukih kriterija. te da ve} ima razmi{ljanja o objedinjavanju rasprave pri Ustavnom sudu o ova dva zahtjeva.da Kebe? ju isti odnos prema pripadnicima .. • Jo{ prije usvajanja federalnog bud`eta za 2012. nadam se da odgovor Ustavnog suda ne}emo dugo ~ekati. godinu pokriti obveznicama kako je i planirala jer u suprotnom. pa ~ak i slu`beni ocjeni kandidata od akti. kad o~ekujete izja{njenje? . predsjednik Federacije BiH Ne podr`avam politiku ministra Heleza Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA • Podnijeli ste apelaciju Ustavnom sudu FBiH o ocjeni ustavnosti Zakona o reviziji branitelja: o~ekujete li da }e Sud to razmatrati i ako da.sudjeluju u Vladi Federacije i stra- naka koje ~ine vlast na drugim razinama (Vije}e ministara i `upanije). no ako rje{enja budu nametana i uskogrudna. no poslao Vam imena kandidata. Kada bi ma zato~enih. Zada}a ovog ministarstva. Razlog je neslaganje i neprihvateljskoj populaciji. nije baviti se istra`ivanjem doga|aja u pro{losti i kreirati slike u javnosti o njima.Zu b~evi} iz Re gu la tor ne agen ci je za ko mu ni ka ci je. • [ta zapravo najvi{e zamje- Zada}a ovog ministarstva.ga {to smatram da to ne bi bilo uranistarstvu. ve} imenovanje sudaca Ustavnog suskrbiti o bora~koj. Napose stoka. Bez nametanja • Koliko su u posljednje vrijeme realno dobri odnosi unutar stranaka potpisnica platforme. “Na sastanku u Zagrebu do govo re no je da 19.

na|u rje{enje za provo|enje presude Sejdi} . kazao nam je kantonalni tu`ilac Jasmin Mesi}. Nakon pravne procedure i `albenog perioda tu`itelj o~ekuje njegovo ubrzo pojavljivanje pred pretresnim vije}em. B. ispalio mu je dva metka u glavu. a zatim ga usmrtio samo 35 metara dalje od ku}e. koja je kasno popodne prekinuta. . onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. 3. naredio mu da krene ispred njega upiru}i mu pu{ku u le|a. op}ina Klju~. Tihi} je rekao Srni da bi na sastancima lidera {est vode}ih politi~kih par tija u BiH trebalo da se na|e i pitanje primjene Izbornog zakona BiH u Srebrenici.Mi smo amandmanom na Zakon ostavili izvan prava ovu grupu. uz otpremnine. I Josip Peri} je podr`ao zahtjev Kluba Hrvata. Dakle. javlja Srna. a nismo smanjili iznos sredstava za implementaciju. S. koji je ju~er boravio u radnoj posjeti Vukosavlju. Zapadnohercegova~kog kantona i grada Mostara. odnosno za `ene dvije godine provedene u kontinuitetu u jedinicama Armije BiH ili HVO-a. u ~ijem radu. Institut je godi{nje otkopavao samo 176 tijela. Republika Srbija. [krbi} je iz Futoge. . Dodik i Knotzova razmijenili su mi{ljenja i o ostalim aktuelnim pitanjima u Srpskoj i BiH. od kojih samo 28 Srba i potro{io 18 miliona KM. pa kada su do{li u vo}njak. zvanog Kozar. KAJMOVI] Odluka Ustavnog suda Izmjenom koju je predlo`io delegat Zijat Mu{i} provela bi se odluka Ustavnog suda FBiH i oko 500 biv{ih pripadnika Vojske FBiH otpu{tenih 2002. O sudbini ove izmjene delegati }e odlu~iti u nastavku sjednice u martu. februar/velja~a 2012. Iz tog kluba ustvrdili su kako Ministarstvo prostornog ure|enja FBiH nije uva`ilo zamjerke lokalne zajednice – op}ina ^apljina i Ljubu{ki. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija Foto: A. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako. 2010. 1992. {to najmanje odgovara grupi od nekoliko desetina ~lanova Udru`enja otpu{teni – razvoja~eni branitelji 31. 26. i 2009. ipak.6 DOGA\AJI VIJESTI petak. glasanje po proceduri za{tite vitalnog nacionalnog interesa o njenom ostanku u dnevnom redu sjednice. Osnovni razlog je bio to {to ni sedam proteklih dana nije bilo dovoljno da se parlamentarna ve}ina i Vlada usaglase o inicijativi za izmjene Zakona o sticanju prava na prijevremenu penziju po povoljnijim uvjetima koji se. Elvira Abdi} Jelenovi} je isto tra`ila u ime Odbora za prostorno ure|enje rekav{i da javne rasprave provedene u Sarajevu i Mostaru nisu bile dovoljne niti dobro organizirane. OSLOBO\ENJE Skoro cijeli dan Dom naroda FBiH utvr|ivao dnevni red Srebrenici status kao Br~kom Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi} rekao je ju~er da bi Srebrenica trebalo da ima specijalni status kakav imaju Br~ko i Mostar. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija. gdje se trenutno i nalazi i gdje je ispitan po na{em zahtjevu. “Zatekao ga je na ulaznim vratima. saznaje Srna u izvorima bliskim Institutu. Dodik i Knotzova su ra zmijenili mi{ljenja i o najaktu el ni jim pi ta nji ma u Re pu bli ci Srpskoj i BiH. od kada postoji. 6. [krbi} je time po~inio krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva” navodi se u optu`nici. U protekle ~etiri godine. godine prona{ao posmrtne ostatke 13 Srba. F. do{ao pred ku}u [ukrije Medi}a u Sanici. njeno dono{enje odgo|eno za mjesec Skoro cijeli dan je trajala rasprava i usagla{avanje o dnevnom redu ju~era{nje sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH. [krbi}a optu`nica tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske. na{ao na dnevnom redu sjednice. 20 godina sta`a i najmanje tri. konstantovano je na sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika i ambasadora Njema~ke u BiH Ulrike Marije Knotz. u protivnom. Prona|eno samo 28 Srba Institut za nestala lica BiH identifikovao je u protekle ~etiri godine 3.946 tijela. Na ministrovu opasku kako razmatranje izmjene Zakona tra`i zvani~no izja{njenje Vlade. Institut je 2008. ina~e. 24. iako se traga za jo{ desetak hiljada nestalih lica. kojem }e predsjedavati predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako. s otpremninama od 10 hiljada KM bi se zakonski izjedna~ili sa svojim komandantima i kolegama koji su. godine {est. dok je pro{le godine identifikovao devet pripadnika srpskog naroda.Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. a ovim tempom taj posao ne}e biti zavr{en u narednih 50 do 60 godina. . a zaklju~kom obe}ano ostvarenje tog prava grupi vojnika otpu{tenih iz VFBiH sa 40 godina starosti. U protekle ~etiri godine otkopani su posmrtni ostaci samo 704 nestala lica. Ovo korespondira i sa zaklju~kom Parlamenta FBiH donesenim uz Zakon iz juna 2011. izra zio je zadovoljstvo dosada{njom realizacijom dogovora {estorke postignutog u decembru pro{le godine i istakao da je ostalo da na narednom sastanku. [EHER^EHAJI] Strasbourg u prvom planu Za unapre|enje dobre privredne saradnje izme|u Republike Srpske i Njema~ke ima prostora i ubudu}e na tome treba raditi. Jo{ mjesec za koridor 5c Na prijedlog Kolegija. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske saop{teno je. prenosi Srna.Finci i pitanje vojne imovine. koji su pred zgradom Doma naroda skoro cijeli dan ~ekali ishod parlamentarne rasprave. kazao je delegat Mu{i}. a da Dom nije glasao ni o jednoj od ta~aka o kojima se raspravljalo. Optu`eni se brani iz Srbije Potvr|ena optu`nica za ubistvo civila iz Sanice Kantonalno tu`ila{tvo u Biha}u podiglo je optu`nicu za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv Milana [krbi}a. koja je potvr|ena u srijedu pred kantonalnim sudijom za prethodno saslu{anje. kazao je delegat Mu{i} mantirao pokazav{i Vladin prijedlog zakona kojim je oko tri miliona KM bilo planirano za povoljnije penzionisanje ove kategorije. te podnio inicijativu za tematsku sjednicu o koridoru 5c uz u~e{}e stru~njaka koji bi dali obja{njenja za sve sporne ta~ke. . ne u~estvuje. Tihi}. Demantirala ju je pomo}nica ministra prostornog ure|enja Hanka Mu{inbegovi} podastrijev{i podatke o svemu ura|enom uklju~uju}i javne rasprave s podacima koji dokazuju da su bili pozvani predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava sa zadu`enjem kantonalnim da obavijeste i osiguraju u~e{}e predstavnika lokalne zajednice. u namjeri da ga li{i `ivota. Mu{i} je podsjetio na do da se o odluci Ustavnog suda ne tra`i mi{ljenje nego se ona mora provesti. U martu odluka o novih 500 povla{tenih penzija Otpu{teni vojnici uzalud ~ekali glasanje Treba li mi{ljenje Vlade za provo|enje odluke Ustavnog suda? Nakon tra`enja Kluba Hrvata da se o odluci o prostornom planu koridora 5c glasa po proceduri vitalnog interesa. Iako je resorni ministar Vjekosalv ^amber tvrdio kako za ovo nema sredstava u bud`etu. tra`io je Klub Hrvata izraziv{i negodovanje trasiranjem autoceste u podru~ju Po~itelja i Blagaja. Skidanje ove ta~ke s dnevnog reda ili. Dom naroda je na mjesec dana odgodio usvajanje odluke o dono{enju prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za FBiH autocesta na koridoru 5c. Mu{i} je to de- (NI)KAKVI SMO LJUDI Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. On je ponovio da pitanje izbora u Srebrenici mora biti druga~ije rije{eno u odnosu na ostale op{tine u BiH. 2002. kazao je Mu{i}. onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. ostvarili i povoljnije penzije po Vladinim uredbama. da su sagovornici razgovarali i o pitanju okon~anja super vizije u Br~ko distriktu i rje{avanju pitanja imovine. automatskom pu{kom i u vojni~koj uniformi. pare su tu. s posebnim osvrtom na provo|enje odluke Suda u Strasbourgu u predmetu “Sejdi} i Finci”.

a s obzirom na to da se radi o veoma va`nim tijelima. za genocid u Srebrenici i jo{ sedam bh. akademije. DOGA\AJI VIJESTI 7 Sjednica Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Milanovi} od ponedjeljka u BiH Novi hrvatski premijer Zoran Milanovi} boravit }e u BiH 27. Zijad Kova~. Naime. Ovo je saop}io Zvonimir Kutle{a. Nermin Nik{i}: Uspjeli smo spasiti ljude . dio radnika }e biti uposlen u Studentskom centru Univerziteta u Zenici. ina~e. nazivaju}i Tribunal pristrasnim i NATO sudom. Mi. na pres-konferenciji odr`anoj u pauzi zasjedanja dr`avne Vlade. Nagla{eno je kako plan sadr`i 29 klju~nih mjera koje je nu`no provesti do juna ove godine. biv{i na~elnik CJBa Trebinje. odnosno da se iskoriste potencijali MVP-a u smislu komunikacija sa me|unarodnom zajednicom. od 1992. za nekoliko dana Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. Bilo je prijedloga na Vije}u ministara BiH da se da rok od 15 dana kako bi ta sporna pitanja bila rije{ena. premijer ZDK-a Fikret Plevljak. a u njegovu implementaciju bit }e uklju~ena kako dr`avna razina (Vije}e ministara BiH i Parlamentarna skup{tina BiH). Tu`ioci }e za izvo|enje dokaza imati 200 radnih sati. Direkcija za evropske integracije (DEI) zadu`ena je da sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH koordinira kada su u pitanju IPA fondovi. januarom. decembar Asim Sunulahpa{i} }e zapo~eti posao na prenosu vlasni{tva zgrade hotela Rudar u kojem radi 21. smatra da je sporazum zadovoljavaju}i. Veleposlanik Metso je istaknuo da je Finska zainteresirana za ja~anje veza s Bosnom i Hercegovinom. Mladi} se optu`nicom Tu`ila{tva tereti. op{tina. istakao je Zvonimir Kutle{a. generalni tajnik Vije}a ministara BiH. sije~nja. Iako je bilo planirano. a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. u 11 ta~aka. decembar. saop}eno je iz Slu`be za informiranje Vije}a ministara BiH. Tu`ila{tvo je najavilo da }e pred sudije tokom su|enja izvesti 148 svjedoka. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj. prihvatilo je niz mjera i aktivnosti koje se odnose na ja~anje procesa evropskih integracija. prije ovog ~ina. dok }e {est radnika s dana{njim danom po~eti raditi u Rudniku mrkog uglja Zenica. decembra Postignut je kona~an dogovor oko zbrinjavanja 40 radnika zeni~kog Ugostiteljsko-trgova~kog i turisti~kog dru{tva 21. biv{i na~elnik CJB-a Trebinje. drugoj sjednici. posebice intenziviranja gospodarske i kulturne suradnje. Prema rije~ima ministra privrede ZDK-a Jusufa Durakovi}a. po jo{ nepotvr|enom protokolu. na~elnik Op}ine Zenica Husejin Smajlovi}. Cjelodnevno zasjedanje Vije}a ministara BiH Foto: D`. Nemamo pravo da odga|amo rje{enja jer je Europska komisija ionako dala dodatne rokove i stoga i jeste zaklju~eno da se DIREKTORI Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. Tako da }e to biti rije{eno u narednih nekoliko dana. Vize za Kosovo Prolongirano je i dono{enje rje{enja o imenovanju predsjedavaju}eg i ~lanova Odbora za unutra{nju politiku i ekonomiju Vije}a ministara BiH. te nekoliko ministara kantonalne Vlade. i 2013.Doma}in posjete je Vije}e ministara BiH. maja ove godine. februara kada }e posjetiti Sarajevo. ali se oni ne}e pojaviti u sudnici. S tim u vezi DEIBiH je zadu`en za provedbu akcionog plana za adresiranje mape puta BiH u oblasti evropskih integracija. A. Vije}e ministara BiH nije ju~er utvrdilo ekonomski i fiskalni program BiH za period 2012 . To je saop{teno ju~er poslijepodne nakon sastanka u sjedi{tu Zeni~ko-dobojskog kantona. Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. to u~ini `urno. a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. predsjednik Sindikata UTTDa 21. TERZI] Dodatni rokovi . i 28. samostan te neke kompanije. u nastupni posjet veleposlanika Republike Finske za BiH sa sjedi{tem u Ljubljani Pekku Metsoa. u ime predsjedatelja Vjekoslava Bevande. te uzimanjem pripadnika me|unarodnih mirovnih snaga za taoce.2014. teror nad civilima u Sarajevu dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem. 24. KRIJE[TORAC Su|enje Mladi}u 14. Ve} na narednoj sjednici Vije}e ministara BiH trebalo bi usvojiti i akcioni plan koji se odnosi na ubla`avanje negativnih efekata po BiH ulaska Republike Hrvatske u EU. On je naglasio da Finska putem produbljivanja institucionalnih veza izme|u dviju prijateljskih zemalja mo`e pru`iti zna~ajnu potporu na ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. tako i entiteti. D. Milanovi} }e nakon razgovora s najvi{im zvani~nicima BiH posjetiti i ustanove koje je finansirala Vlada Republike Hrvatske. decembar – u ste~aju. Po jo{ nepotvr|enom protokolu posjete ovaj visoki zvani~nik Republike Hrvatske }e se po dolasku u BiH prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. MVPBiH zadu`en je da do naredne sjednice Vije}a ministara pripremi cjelovitu analizu i ponudi odgovaraju}e rje{enje koje se odnosi na izdavanje viza za gra|ane Kosova. odnosno skoro prije mjesec. potvr|eno je Feni iz ove institucije. predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda. kojem su prisustvovali federalni premijer Nermin Nik{i}. bit }e rije{eni u narednih nekoliko dana. dok }e izjave jo{ 212 svjedoka biti uvedene u dokaze. trebala je biti realizirana zaklju~no sa 31. Vitez i [iroki Brijeg. februar/velja~a 2012. generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Elvedin Grabovica. Generalni sekretarijat Vije}a ministara BiH zadu`en je da izradi poslovnike o njihovom radu. . odnosno. decembar. ali }e se. radi obaveze dostavljanja istog Evropskoj komisiji. Sastanak u Zenici Uspje{an dogovor oko 21. Mostar. . te da zna~i kraj agoniji radnika i preduze}a. Realizacija dogovora po~inje odmah. Ova obaveza.Evropska komisija iza{la nam je u susret i pomaknula rokove koji su istekli 17. a njime je predvi|eno da dio radnika ostane da obavlja djelatnost u preduze}u.Odlu~eno je da se izja{njavanje o toj to~ki odgodi za sedam dana s obzirom na to da je pristigao odre|eni broj primjedbi na dostavljeni materijal. na op}inu Zenica. obe}ao je generalni tajnik Vije}a ministara BiH. Optu`eni Mladi} je rekao da sumnja da }e imati pravedno su|enje. Finska poma`e na evropskom putu Savjetnica predsjedatelja Vije}a ministara BiH @eljana Zovko primila je. Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula. kazao je premijer Nermin Nik{i}.Cilj je bio da spasimo ljude i u tome smo uspjeli. ali mi jednostavno nemamo vremena za to. Rje{enje za IPA 2012. ve} od danas ~elni ~ovjek Op}ine Zenica Husejin Smajlovi} i ste~ajni upravnik UTTD-a 21. do 1995. maja Na ju~era{njoj statusnoj konferenciji u Haagu potvr|eno je da }e su|enje biv{em komandantu Vojske RS-a Ratku Mladi}u po~eti 14. progon Bo{njaka i Hrvata {irom BiH.OSLOBO\ENJE petak. Zovko je Metsou zahvalila na posjetu i po`eljela mu uspjeh u njegovoj diplomatskoj misiji. . generalni tajnik Vije}a ministara Svi problemi koji su evidentirani u programiranju Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) komponenta I (Pomo} u tranziciji i izgradnja institucija) za BiH za 2012. naveo je Kutle{a. Milanovi} najvjerovatnije prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH.

Ipak. ka`e Ismet Harbinja. Preduprijediti propuste . na povrat stanova. poslanik Nermin Puri}.700 predmeta. [krbi}a.900. Pomo} u tome nam mo`e biti stalna supervizija i koordinacija kako entitetskih. . preudruge koja je Koordinacije dsjednik Ud~lanica Koordibora~kih ruge umirovljenacije bora~kih udru`enja nih i demobiliziudru`enja. bude li demonstracija. ~ovjek sa fotografije bojovni`enja ju~er je zaklju~ila kako }e ka HVO-a iz Bugojna {to su se odluku o mogu}im demonstraci. BiH treba prestati primati “udarce” Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima. ispod konu. nakon ~ega su ga pu{kom uperenom u le|a odveli do vo}njaka. Koordinacija bora~kih udru`enja Federacije BiH O demonstracijama 28. prosperitetu i daljem ja~anju bh. do{ao do ku}e [ukrije Medi}a u Sanici. ka`e Zikreta Ibrahimovi}. {to nam je bila du`nost od 2002. Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima.Ovo je veoma pozitivna inicijativa. podsje}a Ibrahimovi}eva. Luji} je rekao na konferenciji za novinare da je to posebno va`no za budu}i rad policije po{to je potvr|ena zakonitost. On ka`e da neki od predmeta iz Strasbourga imaju veliki zna~aj za BiH i kao primjer navodi slu~aj Sejdi} i Finci. ali i da }e mirovina obi~nog vojnika biti manja nego je sada. biolo{kih. Samir Omanovi}. bradnim tekstom zakona o povoljni.a.Berilo. javlja Srna. Ivan Jur~evi}: Je li sporan . biv{i radnici i dioni~ari Agrokomerca. Ovakva inicijativa nai{la je na odobravanje u Uredu agenata za zastupanje pred Sudom u Strasbourgu. novi problem za BiH predstavlja povrat stanova. ka`e Puri}. godine. na okruglom . Inicijator parlamentarne rasprave o slu~ajevima protiv BiH u Strasbourgu. u vojnoj uniformi.000 studenata.Trebamo prestati biti pasivna zemlja koja }e na neki na~in primati “udarce” od Evropskog suda zbog svojih propusta i postati aktivna zemlja koja }e preduprijediti budu}e procese. a o~ekuju se odluke vezane za presu|ivanje ratnih zlo~ina. ka`e Puri}. Presu|ivanje ratnih zlo~ina U januaru ove godine na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu vodilo se 1. . februara (utozu istine. budu}i da su nezadovoljni ra. Koordinacija 16 bora~kih udru. Velma Pijalovi}. {to nije blijeti 28. Radi se o stanovima iz vojno-stambenog fonda. Maja Mitra{inovi} . {to je dobra pretpostavka za nastavak daljih aktivnosti u provo|enju ovog vida istra`nih radnji.8 DOGA\AJI VIJESTI petak. pred kojom je ispunjavanje vladavine prava jedan od prvih koraka za zemlje koje te`e ka EU.Mi smo u fazi rje{avanja sistemskih problema. generalska. postoje predmeti vezani za Agrokomerc. te nepostojanja u BiH ustanove za smje{taj neura~unljivih po~inilaca krivi~nih dijela. Njime je predvi|eno da }e najve}a mirovina. vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji. prvi put se neko ozbiljno zapitao {ta je sa na{im kompletnim nastupom pred Vije}em Evrope.500 KM (sada je oko 1. . ali ne otkupljenim stanovima.023 stana I dok je devizna {tednja kona~no sistemski rije{ena u BiH. R. rak). Lejla Me{ali}. ka`e Ibrahimovi}eva. pa tako i parlamenata u provo|enju Konvencije o ljudskim pravima. Faruk ^aklovica kazao je da je UNSA bila i bit }e oslonac mira i prosperiteta. Rektor Univerziteta u Sarajevu i promotor prof. Ona podsje}a da je ve}e uklju~ivanje dr`ava. Adis Balota. ali ovim izvje{tajem je konstatovano da je prislu{kivanje vr{eno u skladu sa zakonom i to isklju~ivo po naredbama suda”.kri`om. Ensar [ehi} i Almira Arnaut . ka`e da ga je na ovakvu ideju podstakao veliki broj predmeta na Sudu u Strasbourgu koje su podnijeli gra|ani iz njegovog kraja. rekao je Luji}. Nihad Babovi}. dr.To je veliki predmet i ti~e se 1. 24. .576 doktora nauka iz 44 nau~ne oblasti. smatra da najavljena rasprava treba biti {ire fokusirana. biv{eg pripadnika Vojske Republike Srpske.slikali ispod zastave sa kukastim jama.232 magistranta. OSLOBO\ENJE PREDMETI PROTIV NA[E ZEMLJE U STRASBOURGU Promovirano 11 doktora nauka U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu ju~er je promovirano 11 doktora iz historije umjetnosti. predsjednik Udru`enja penzionera i vojnih osiguranika u FBiH.ne}i se. od ~ega je preminuo”. s demonstrantima u}i u zgradu PIO/MIO FBiH i ne}e je napustiti sve dok se mirovina 253 satnika HVO-a ne izravna s penzijama kapetana Armije BiH. Najve}i broj odnosi se na neizvr{enje presuda doma}ih sudova. prenosi Fena.Ju~er nismo FOTOGRAFIJA stolu kojega }e raspravljali o toj Nismo raspravljali posvetiti spofotografiji na o toj fotografiji na menutom zakojoj se. podsjetimo. dru{tva. ispod kojoj se. ka`e Ismet Harbinja Prislu{kivali po zakonu [ef policije distrikta Br~ko Goran Luji} ocijenio je ju~er veoma va`nom potvrdu br~anske Skup{tine da je policija pro{le godine vr{ila nadzor i tehni~ko snimanje telekomunikacija u skladu sa zakonskim propisima. [krbi} je zajedno sa Vladom Un~aninom. godine. nestale osobe. te staru deviznu {tednju u Ljubljanskoj banci i Investbanci Beograd. Imamo slu~ajeve koji su ekonomske naravi i to mo`e donijeti nove probleme od kojih se mo`emo uhvatiti za glavu. vidi i je prisustvozma. \. Jasmina ^akar. No. Zanima me koliko gra|ani tu`e dr`ave i izgleda da se radi o velikom broju tu`bi. zatim problem nezakonitog pritvaranja. a od Vije}a ministara bit }e zatra`eno da napravi procjenu njihovih eventualnih implikacija na BiH. biti 1. op. Podsjetimo. ka`e Zikreta Ibrahimovi}. donitomonta`i. “Naoru`an automatskom pu{kom. Na ~ast doktora nauka promovirani su magistranti Asja Mandi}.Bruli}. rekao kako se radi o fojem penzionisanju. On je. M. Zikreta Ibrahimovi}: Dugo smo pasivni Tra`e se 1. B. Koordinacija je u cijelosti odbacila ponu|eni tekst zakona. Potvr|ena optu`nica za zlo~in u Klju~u Kantonalni sud u Biha}u potvrdio je optu`nicu protiv Milana [krbi}a za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva po~injen u Klju~u. a). Ka`e da se svakih pola godine Vije}e ministara BiH izvje{tava o stanju predmeta protiv BiH pred Sudom. {to nam je bila du`nost od 2002. godine. A. . simbola fa{isimbola fa{izma i Sas tan ku zma i nacinacizma. februara Na narednom sastanku }emo vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji. shodno zaklju~cima sa nedavnih konferencija iz Interlakena i Izmira. Amila Kapetanovi}. Ina~e. tako i dr`avnog Parlamenta.Zanima me {ta mo`emo o~ekivati od predmeta koji su sad u toku.023 stana u FBiH. 5. te 2. februar/velja~a 2012. Ona isti~e da BiH ima sistemske probleme u smislu neprovedenih presuda. kazao je Jasmin Mesi}. tehni~kih. Tu`ila{tvo Unsko-sanskog kantona tereti za ubistvo [ukrije Medi}a po~injeno u junu 1992.Zanima me koliki je uop}e broj i kakva je struktura predmeta koji se pred Sudom u Strasbourgu vode protiv BiH. Jur~evi} je obe}ao. koji je u me|uvremenu preminuo. medicinskih i ekonomskih nauka. gdje mu je [krbi} pucao u glavu. Do sada je na Univerzitetu u Sarajevu zavr{ilo 160. podsje}a Zikreta Ibrahimovi} Dr`avni poslanici na jednoj od narednih sjednica raspravlja}e o stanju predmeta koji se protiv BiH vode na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Ispred ulaznih vrata zatekli su Medi}a. na ranih branitelja HVOnarednom sastanku }emo porazgovarati o tome. vidi i predsjednik udruge vao i Ivan predsjednik koja je ~lanica Jur~evi}. uz nadu da }e nove generacije doktoranata dati poticaj razvoju. “Pretpostavka krivnje bila je na policiji. zamjenica agentice Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava. ve} nosiocima stanarskog prava. tu`ilac Tu`ila{tva USK-a.

direktor Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravlja Veliki broj RVI-ja krivo je cijenjen Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku. na ju~era{njoj pres-konferenciji u Tuzli. No. Nije bilo detaljnog pregleda. od kojih je rije{eno 188 ili oko 80 posto. ministar MUP-a TK-a.1 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. ali je odgo|en zbog progla{enja stanja elementarne nepogode uzrokovane snje`nim nevremenom. niti }e. S. Jevi} je ispitan kao osumnji~enik Na su|enju ~etvorici optu`enih za genocid u Srebrenici. Kontroliraju ih LATINSKI KOJEG NEMA U trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka.5 posto. nje plata svim bud`etskim korisnicima za 6. uglavnom zbog sporosti rje{avanja njihovih predmeta i nezakazivanja rasprava. Podsje}amo ga kako je. Stoga smo ve}ini umanjili stepen invalidnosti. Bilo je. O~ito je da nekom smetaju rezultati koje ovo ministarstvo u posljednje vrijeme posti`e. koliko je dobilo umanjen. od Zijada Had`iomerovi}a. nategnuti. . ne ki dru gi bi da upravljaju Institutom. obja{njava kako se ne petljaju u rad Instituta niti su bilo ~ime nagovijestili kako bi htjeli da se ultimativno smanjuju procenti invalidnosti stradalnicima rata. A. Sve {to je la`no. godinu obezbije|ena su sredstva za pove}anje plata. februar/velja~a 2012. poru~io je Guti}. Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku. direktora Instituta. O pritiscima na Institut Hvali direktor rad Ministarstva za bora~ka pitanja FBiH. Svjedok je kazao da ih je upitao da li im je tokom saslu{anja potreban advokat. cijeni direktor Had`iomerovi}. bez obzira sa koje strane oni dolazili. Takve podatke. jedan Hrvat. mo`emo dobiti samo u Ministarstvu za pitanja boraca FBiH. kazao je Guti}. Institut morao da se bavi i desetinama nalaza na kojima je ispisana ista dijagnoza i imali su pe~at istog ljekara! Bego Guti}. rekao bih. jedan Bo{njak. kako je pojasnio svjedok. kada su svojevremeno i{li na ocjenu stepena invalidnosti. koje }e obuhvatiti i policijske slu`benike. dakle. Kako je kazao Bego Guti}.Do ~im.5 posto. BE^IROVI] Dijagnoza . bili u Poto~arima. kazao je Guti}. ne vrijedi. odnosno pove}anje koeficijenata toj kategoriji policijskih slu`benika. ali su Jevi} i \uri} odgovorili da nije. veli dr. pozvani su u ured Ujedinjenih nacija u Banju Luku jer su ranije identifikovani na videosnimku da su u julu 1995. ka`e on. najavljeno je iz Sindikata radnika MUP-a. kazao je da je. Vlada je u nacrtu bud`eta za 2012. a i dru{tvo je bilo naklonjeno bora~koj populaciji. [ta se dogodilo s ljudima koji su na Institut dolazili s takvim nalazima? . i takvih slu~ajeva. kada se usvoji bud`et Tuzlanskog kantona.Radimo. Sada nam je problem da ~ovjeka koji do|e na ocjenu invaliditeta natjeramo da se skine kako bismo ga pregledali. zna direktor Had`iomerovi}. kojeg je potpisao Mijo Kre{i}. Podsje}amo ga kako je njegov slu`benik (Jusuf [abi}) na sastanku s Predsjedni{tvom Saveza ratnih vojnih invalida rekao kako je “procent invalidnosti kod Bo{njaka prenapuhan” . ka`e on. To su policajci koje svakodnevno vi|amo na terenu. eto. istra`ivao zlo~ine u Srebrenici po~injene u julu 1995. Ka`u gdje i od koga su kupili nalaz. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku dva ljekara Instituta. koliko su ga platili. objektivno! Na{e je zapa`anje kako je za veliki broj osoba donesen krivi stepen invaliditeta. ljudi sve priznaju gdje i od koga su kupili nalaz.To smatram jednom vrstom pritisaka na rad MUP-a. K. 24. Had`iomerovi}: Neki drugi bi da upravljaju Institutom Hrvati se najvi{e `alili Kancelariji ombudsmena u Livnu pro{le godine gra|ani {est op}ina Livanjskog kantona naj~e{}e su se `alili na rad pravosu|a i javne uprave. . eto. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici donijela odluku o izmjenama i dopunama uredbe o platama policijskih slu`benika. . koliko su ga platili U sklopu kontrole korisnika bora~ko-invalidske za{tite Institut za medicinsko vje{ta~enje zdravlja prekontrolisao je procent invalidnosti za oko 2. godine. ne vrijedi. nekompetentni. u trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka. odnosno pove}an procent invaliditeta. zatim Bo{njaci 66 i Srbi 40. Ljudi su nam.Ostali bez prava. a vi je o~ito imate. Cijene su se kretale od tri do pet hiljada KM. koji su podnijeli 115 `albi. ljekari su im gledali samo medicinsku dokumentaciju. Recimo.OSLOBO\ENJE petak. Ako pritisci na Institut narastu do te mjere. . [trajk policajaca bio je najavljen za 8. Terenska kancelarija Institucije za ljudska prava BiH u Livnu otvorila je pro{le godine 237 predmeta po `albama gra|ana zbog kr{enja ljudskih prava ili sloboda. ostali bez pla}a. aprila 2012. Bilo je. a u kojem je navedeno da bi napadi na kape- lu sv. On se ju~er osvrnuo i na nedavno saop{tenje HDZ-a Soli Tuzla. a vi je o~ito imate. Ja kao ministar ne}u dozvoliti bilo kakve pritiske na rad uprave policije. Radi se o najni`im ~inovima. upoznat }u javnost o tome i re}i ko vr{i pritisak na Institut. No. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku. podsje}a {trajka~ki odbor. mogu i narediti {ta da radimo. lako otkrijemo. ministar MUP-a Tuzlanskog kantona Policajcima pet posto na platu To su oni koje svakodnevno vi|amo na terenu. Sada. Jean Gagnon. Odbrana Jevi}a je rekla da u transkriptu nije navedeno da je on upoznat o tome da je osumnji~en. godinu ~ime je ugro`ena njihova egzistencija jer su. biv{i istra`ilac Ha{kog tribunala je rekao da je optu`ene Du{ka Jevi}a i Mendeljeva \uri}a ispitao kao osumnji~ene 2000. Ne polazi im to za rukom.Mi ovim amortizujemo udar na plate. godine u Banjoj Luci. koji je pozvan kao svjedok Suda BiH. i takvih slu~ajeva. . Stoga su ti procenti invalidnosti bili. U tom slu~aju }e njihovo smanjenje iznositi 1. po kojoj }e 850 policajaca i starijih policajaca u narednom periodu primati platu uve}anu za pet posto. Nakon pregleda. Ombudsmenu su se naj~e{}e `alili pripadnici hrvatske nacionalnosti. Ante u Bukinju trebali biti poni`enje i uvreda za policiju. sve priznali. Naime. februar. nakon pregleda i u razgovoru. DOGA\AJI VIJESTI 9 Zijad Had`iomerovi}. odakle }e u organizovanoj koloni krenuti prema zgradi kantonalne Vlade u tehni~kom mandatu. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka. nekima i pove}ali. kao i o pravima koja treba da ima.500 osoba. profesionalno. upozorava direktor Instituta. ne mo`ete saznati koliko je njih ostalo bez invaliditeta. {to je za devet `albi ili 2. a niti jedan nije iz lokalne zajednice.Preraspodjelom bud`eta MUPa za 2012. Na tr`i{tu je bilo i takvih papira na prodaju. Misle. dok se u 12 slu~ajeva podnosioci `albi nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti. Neki od ljekara bili su neprofesionalni. lokalni ljekari nisu uklju~eni u procjenu invalidnosti ratnog vojnog invalida koji do|e na procjenu invalidnosti na institut. Policajci }e se okupiti u 11 sati ispred sjedi{ta MUP-a u Livnu. rade}i za tu`ila~ki ured Ha{kog tribunala. Jevi} i \uri}. Had`iomerovi}. godinu predvidjela i smanjeAmortizujemo udar na plate Policajci u {trajku ~ekaju pla}u Policijski slu`benici Livanjskog kantona najavili su da }e danas stupiti u {trajk zbog neusvajanja kantonalnog bud`eta za 2012. ako su potpisali ugovor s nama.Svojevremeno su njihov invaliditet cijenile kantonalne ljekarske komisije i utjecaj lokalne zajednice na ljekare je bio veliki. ova uredba }e se primjenjivati od 1. . kao bud`etski korisnici. ne tako davno.

ministarska ili druga mjesta u izvr{noj vlasti. primjerice u Hrvatskom saboru – stagnira. I Ili. zapravo. u ~itavoj regiji. regionalnim i me|unarodnim razinama. U vrijeme komunisti~kog re`ima pojam javnosti bio je usko povezan sa samom dr`avom. pa i prava rodna ma{inerija ~ija je prvenstvena funkcija provo|enje rodno osvije{tenih politika. gotovo dojmljiv zakonsko-institucionalni okvir na planu rodne ravnopravnosti. Mi smo gotovo pola stolje}a `ivjeli u sekularnom dru{tvenom poretku koji je bio utemeljen na ideolo{kim postulatima marksizma. Dr`ava je u stanovitom smislu imala monopol nad sferom javnosti. tribini. I uspjele smo. poslove i aktivnosti. Osim toga. {to se mo`e promatrati sa vi{e aspekata i to prije svega u kontekstu globalne krize.8 posto `ena izabranih direktno u Sabor. u ~itavoj regiji. uglavnom. ba{ tamo gdje je takvu re~enicu. Gledaju}i sve to. Me|utim. ekonomske. za svaku ozbiljnu i relevantnu raspravu o polo`aju religije u bosanskohercegova~kom dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica moralo bi se imati u vidu da se religija u vremenu komunisti~kog re`ima u Jugoslaviji nalazila na margini dru{tvenog `ivota. dodu{e po sje}anju – koji vi{e prili~i naslovnicama tabloida koje isklju~ivo zanima jeftino pove}anje tira`a: „BiH sekularna ili vjerska dr`ava“? Spomenutom skupu nisam mogao prisustvovati. {to predstavlja veliki uspjeh i. karitativne. zakoni. tako|er ve} drugi Zakon o za{titi od nasilja u obitelji. Ali. ako je to preciznije. naravno. `ene. i @ene u regiji – gdje smo ene ~ine vi{e od polovice svjetskog stanovni{tva. `ensku koaliciju. dr`ave i dru{tva putem vjeronauke u {kolama i tome sli~no. Jo{ zna~ajnije je pitanje promjene koncepta javne sfere. gotovo munjevito u dana{njem „globalnom selu“ i ~ini se da mi. skup{tine gradova i `upanija. s obzirom na njihove legitimne socijalne. Ili. prije sve- niteljstva. ponovno pomalo gubimo korak. stvar- ga. okrugle stolove i simpozije odr`ane u Sarajevu kojima ne mo`ete izravno prisustvovati popratite naknadno u svojim domovima i u terminima koji vam bolje odgovaraju. skup{tine gradova i `upanija. okruglom stolu. politike. a postizborno cija broja `ena na pozicijama sa kojih se odlu~uje. radi se. religija i dr`ava treba da budu odvojene. zamjenama). godine. fragmentarno i sporadi~no nego i u negativnom kontekstu i s ovim ili onim politi~kim i. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. posljedicu intenzivnog djelovanja udru`enih `enskih frakcija stranaka koalicije. kao pravo pitanje za spomenutu televizijsku emisiju poslu`io je nalaz do kojeg je do{la gospo|a Svetlana Ceni} o tome da je u pro{loj godini porastao iznos fi nan cij ske po mo }i ko ju je dr`ava izdvojila za potrebe vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Da se razumijemo. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. nakon posljednjih parlamentarnih izbora neki bitni aspekti rodnih politika uvr{teni su u program Vlade RH. kao kontrapunkt dr`avi. mo`emo re}i da su napravljeni zna~ajniji pomaci. obrazovne i druge sadr`aje. Na hrvatskom primjeru. prije svega. U procesu demokratizacije na{eg dru{tva sada javnost sve vi{e valja razumijevati i konstituirati kao balansiraju}u snagu nasuprot dr`avi. me|utim. i ne manje va`no. da uzgred ka`em. nije ni ~udno da `ene preplavljuje rezignacija i da postaju sve vi{e nezainteresirane baviti se politikom kada sve ono dobro {to je propisano i za {to smo se te{kom mukom ovih proteklih go- . {tavi{e. kao program. svjesno ili nesvjesno. Na regionalnoj razini – situacija je sli~na kada su u pitanju zakonski i institucionalni okvir – uredi. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. mo`emo slobodno re}i. a posljedi~no i postizborne programe. ideolo{kim „predumi{ljajem“. prije svega. zna~ajnijih pomaka nema. ona je legitimna. legitimirao politi~ar iz Poljske kojem se ne sje}am imena a na kojeg se u svom izlaganju vrlo temperamentno referira gospodin ]urak. imamo prili~no razvijen. a. na vode}im politi~kim funkcijama. nekako u smislu „Koliko je ostalo sekularne BiH?“ postavlja pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica u na{oj zemlji i u na{em politi~kom `ivotu. kulturne. pravobra- ~kim funkcijama. u posljednjih 10-ak godina. jo{ smo prili~no daleko od dostizanja stvarne rodne ravnopravnosti i dru{tva stvarne paritetne demokracije. no `ene. tribine. I ta pitanja naj~e{}e bivaju postavljena ne samo povr{no. ~es to omogu}ava da mnoga javna predavanja. nemaju polovicu politi~ke. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave. {to je. tako i u restrukturiranju i rebalansiranju pozicija politi~ke mo}i na svjetskim razinama. Tako|er. U tom kontekstu i gledano unazad. ali i regionalno gledaju}i. {to se i dalje de{ava? Za{to i nadalje. u nekoj televizijskoj emisiji postavi zabrinjavaju}e. pozivaju}i se i na politi~ki program neke stranke u Poljskoj. 24. Ukratko. upozoravaju}e. gdje. zahvaljuju}i opet zamjenama jer su mu{ke kolege oti{le na. alarmantno pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica. Stvari se de{avaju ubrzano. februar/velja~a 2012. o 1-2 posto razlike u broju izabranih `ena. {to se danas ne{to popravilo. vjerske zajednice u BiH kao i u regionu u pro te klom raz do blju u ja vnom prostoru djelovale. posebno na deklarativnim i legislativnim razinama. koja se na neki na~in podrazumijeva i sa kojom se bavimo ve} du`i niz godina – na nacionalnim. Nacionalnu strategiju za za{titu od nasilja u obitelji. Nije sporno da su. Kod nas se i u raspravama o religiji u dru{tvu jo{ uvijek u velikoj mjeri doga|a sukob dvaju razli~itih koncepata javnosti: jednog prema kojem se javnost. u ovoj prilici bih htio podsjetiti. vrlo po hval no. le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? nas se svako malo neko sjeti da na nekom forumu. U ranim devedesetima bilo je otprilike 5 posto `ena u Saboru. Dapa~e. ve} ~etvrtu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova. ali sam izlaganja ve}ine sudionika imao priliku pre gle da ti u re pri zi ra nom snimku televizije HEMA. dru{tvene ili bilo koje mo}i. naravno. ko- ja vam. nastupa s uskli~nom re ~e ni com: Van s vje ro na ukom iz {kola! Da sam bio tamo. Imamo ve} @ drugi Zakon o ravnopravnosti spolova. pri je ne ko li ko da na TVBiH u politi~kom magazinu „Crta“ pod alarmantnim naslovom. {to je jo{ gore. du`ni smo i provoditi brojne me|unarodne konvencije i obveze kojih smo potpisnici. kako prvenstveno u ekonomiji. 24 posto `ena sjedi u Saboru. na tu re~enicu bih vjerovatno odgovorio: Van s takvom re~enicom s akademskog foruma. ~ini nam se svima da u posljednje vrijeme promatramo i odre|ene tendencije stagnacije. ugro`enosti sekularnog karaktera bh. Kao povod i. na vode}im politi- stanje je bilo zna~ajno lo{ije – samo 19. Zakon o suzbijanju diskriminacije. primjerice od dono{enja Pekin{ke deklaracije UN-a iz 1995. formiran je i sustav dr`avnih institucija ~ija je svrha uvo|enje i provo|enje zakonskih mehanizama rodne ravnopravnosti na svim razinama. sa ciljem zalaganja za integriranje rodnih politika u predizborne. dakle. Poku{ajmo proanalizirati to pitanje sa primjera Hrvatske. koje su napravile svoju vlastitu. dru{tvu. Nacionalni program za{tite i promicanja ljudskih prava te jo{ niz drugih zakonskih i podzakonskih no se ne mo`emo po`aliti da u Hrvatskoj nije stvorena struktura. Pri tome se ne smije zaboravi- ti da sa slomom komunisti~ke ideologije nismo imali posla samo s promjenom re`ima nego i sa promjenom uloge religije u javnom prostoru. gubimo dah. (pre)dominantnog polo`aja religije u bh. na djelu je stagna- GOST OSLOBO\ENJA Za{to i nadalje. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no…i da se usprkos bitnim programskim pomacima i dalje de{ava da broj `ena. ali na politi~koj areni. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no… Pi{e: Gordana SOBOL akata koji se mogu primijeniti na podru~je ravnopravnosti spolova. prije raspisivanja pro{logodi{njih parlamentarnih izbora ih je bilo 25 posto (zahvaljuju}i. nekih ve}ih. strategije – manje-vi{e funkcionira. u spletu poznatih povijesnih i dru{tvenih okolnosti. le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. Tako sam imao priliku slu{ati i izlaganje uva `e nog ko le ge pro fe so ra ]urka ~ije kriti~ko mi{ljenje i dru{tvenu intelektualnu anga`iranost ina~e iznimno cijenim. OSLOBO\ENJE Religija i dr`ava U Pi{e: D`evad HOD@I] Religija je odvojena od dr`ave. Tako je nedavno na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odr`an jedan forum s naslovom – navodim.10 TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA KOMENTARI petak. manje-vi{e povezuje i podudara s nadle`nostima dr`ave i drugog prema kojem se javnost pozicionira neovisno o dr`avnoj sferi. kao i u svim komponentama dru{tva. To je naprosto ~injenica koju svi znamo. Profesor Nerzuk ]urak na spo me nu tom okru glom stolu. uglavnom.

rekne ona. veli. Problem je samo mo`emo li tako dalje? Jesmo li se umorile od stagnacije i tapkanja u mjestu? Moramo li ipak ne{to mijenjati u na{im pristupima? Mo`emo li potaknuti neke nove razgovore. izme|u redova. (Autorica je ~lanica Upravnog odbora Regionalnog `enskog lobija za jugoisto~nu Evropu i Parlamenta Hrvatske) rijeda. no }e Irfan raditi na ugovoru o djelu i za 500 KM pomagati u sastavljanju spiska organizatora otpora! ^uj to! Sigurno je.restoran Park prin~eva. kada su u pitanju `ene i njihovoj polo`aj. nego vrat! A Irfanov je problem {to }e savjetovati za 500 KM mjese~no! Sad. {iljim olovku }i. majku joj njenu. novina napisala. da rastao sam i razvijao se u skladu sa Statutom SKBiH! Jebem li ga. gnusno!) da je za ~etvrtog savjetnika anga`ovao Irfana Ljevakovi}a. eshatolo{koj perspektivi. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave.ba ^lan i ministar me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. makar ga i “moji” ubili. Pritom }u navratiti i do naselja Vesela i napraviti pri~u o tome kako su pripadnici Armije BiH u Veseloj ubili. odno sno oznake fa{ista!“ Malo mu. zbunjeno pitam suprugu. Moramo ne{to mijenjati jer mi se ~ini da smo pomalo uspavane silnim zakonima. Asafa i Bobana S danas? dina izborile (u {to su uklju~ene i zakonom propisane kvote). novinar jedva do~ekao. ministar Zukan ni je ma la za je ban ci ja! Hem je ~lan i ministar. Tome me je u~io. materijalnu. ipak. me|u ostalima. poljubi. A {to se teksta o nastradalim Bo{njacima u Vrbanji ti~e. poslove i aktivnosti. 12. rukujete s njim na sastancima kojima zajedni~ki prisustvujete. ~uje se skladba partizanske pjesme “Uz mar{ala Tita. obrazovne i druge sadr`aje.. Uzmem si ~asopis Heklanje za po ~e tni ke.A od kada sam to usta{a?. imaju li pravo. ka`e ministar. rekao. do aprila 1996. ali i predstavnika institucija. {to se posebno reflektira i na njihovo pozicioniranje na izbornim listama. NGO-a. kada se odre|uje tko }e biti na kandidacijskim listama i na kojim pozicijama?! Jedan od odgovora na taj problem le`i u ~injenici da unutarnji hijerarhijski ustroj politi~kih stranaka i nadalje le`i uglavnom u mu{kim rukama i ~esto predstavlja prepreku ve}em sudjelovanju `ena. dogovore. A~kerovom gro bu. socijaldemokratske Vlade. stoga. uredima. da sam „otvoreno stao na stranu Herceg-Bosne jer nikada“. pa zaklju~uje da je „Be~irovi} stao na stranu razara~a BiH“! . pla ni na ma oko Olova i Vare{a! I danas je. proku`ili ste me! Razaram BiH! Najprije sam to ~i nio do bro vo ljno. 2011 . Ali.. a koje danas nisu u dovoljnoj mjeri zainteresirane? Kako posti}i da i njima pitanja rodne ravnopravnosti budu u sferi njihovih interesa? Osobno zagovaram nove dijaloge izme|u politi~arki. A danas vidimo da to nije tako. a tamo. sve s pu{kom o ramenu. „nisam objavio pri~u o stradanjima Bo{njaka u Vrbanji“! Plus „branim vojne odrede koji su nosili ku kas te krsto ve. dru`e ministre. kao da smo sve zajedno povjerovale }e se njihovim dono{enjem stvari same po sebi po~eti kretati u smjeru kojim mi to `elimo. I u njoj. karitativne. nerado. fo to gra fi ju bo jo vni ka HVO-a iz Bugojna koji su se slikali ispod kukastog kri`a. Ili. u znaku ideolo{kog i nacionalisti~kog nastojanja na prisvajanju. religija javlja kao relevantna. Igmanu.Ovo mi drug ministar. upravo na primjeru Hrvatske. Veli: . Pitanje se ne odnosi na to kakav stav svako od nas ima prema religijskom bitku u njegovoj transcendentalnoj. nevladinim i gra|anskim aktivizmom. ako je to precizni- je. KOMENTARI POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA 11 P jo{ uvijek djeluju. onomad i zajedno s kolegama (12. reknem ja `eni. svoj }u. mo`e biti! Dokaz da sam usta{a je i to {to sam radio intervju s pred sje dni kom FBiH (ge ne ra lom HV). organizacijsku. zagovaranje. poti~em iz siroma{ne radni~ke porodice. Evo. od ma ja 1992. ~lanom Tima za Koordina ci ju re vi zor skih ti mo va (Hrvat). skakutao po sarajevskom Stupu.Ma gdje si ti. financijsku i svaku drugu potporu dr`ave? To su. One su. iako me je on molio. Religija je odvojena od dr`ave. izuzetno zna~ajan. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. va`na i. Pi{em i o zlo~inima nad Bo{njacima. strategijama.Od jutros! Pi{e u Avazu! Strana osam. kao i unutar politi~kih stranaka. i ho}e li njegovo ostvarivanje pomo}i ve}oj mo}i `ena. s obzirom na njihove legitimne socijalne. treba mi javno odgovoriti. na`alost. umre`avanje i sli~no. Po tom se pru `im na oto man. razaram. nije {ija. a me|u njima i neke koji su se borili za ovaj grad i ovu BiH! . poru~uje da sam usta{a! Mogao je vala re}i i da sam {upak. i nji ma tre ba da ti pri li ku da ka`u koju! Budu}i sam prevejani usta{a. al’ da sam terorista. jednako bitan. pogotovo kada su u pitanju i dobivanje i preuzimanje ve}e odgovornosti na svim razinama. dolje desno!. ba{ ne cvjetaju ru`e i kada }emo se itekako morati boriti za zadr`avanje razine prava koja imamo danas. usta{a moj. religija i dr`ava treba da budu odvojene. ostaje samo mrtvo slovo na papiru. @ena me zagrli. metkom u potiljak. Mislim da se to u budu}nosti mo`e pokazati presudnim. kako mi ministar izme|u redova poru~uje. ja jesam usta{a onoliko koliko to ~ovjek ~ijeg su zeta. Vratim se ku}i s posla.OSLOBO\ENJE petak. hem me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. Nije. karitativnim. a Oslo bo |e nje obja vi. . na zakonsku. “gnusno” slagao (eki. i makar znam kako izgledaju te vezirske mahmudije. sve zalijevaju}i viljemovkom i pivom za 260 KM bud`etskih para! Ja. obukav{i uniformu ARBiH. Osim toga. koji nisu ba{ zdu{no podr`avali reviziju boraca koju radite. Sarajevo) ku{ali. ne}e Irfan pomagati tako {to }e drugu ministru i}i po }evape. zanimljivu. bojovni~e moj! Kontam. koja ovdje mogu postaviti samo u natuknicama. ne kad Vi po`elite. neke vi{e. i u regionalnom smislu. Najprije sam. . ubili pripadnici HVO-a u trenutku kada je vozio kola Hi tne pomo- Pi{e: Asaf BE^IROVI] asaf. Evo. pogotovo u svjetlu ~injenice da sredinom slijede}e godine Hrvatska postaje integralni dio Europe. Kad fakat! Zukan Helez. nekako me je sramota i pomisliti na njih – vidim svaki dan ljude koji po kontejnerima tra`e koricu hljeba. ministre. Stoga }e biti zanimljivo promatrati. nepostignutog osnovnog (dru{tvenog) priznanja religije. Nejse! Mislio sam. koliko }emo uspjeti ostvarivati svoje ciljeve.. ~esto sklonije baviti se neformalnim. Napi{em da je Ivan Jur~evi}. fo to gra fi san ispod je be ne svastike koju i Vi i ja mrzimo! No. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? Ako se vjerske zajednice kao nevladine organizacije bave socijalnim. Ne zbog toga {to Vi `ivite u Veseloj nego zato {to mi je svaki ubijeni civil. mo `e bi ti! Je sam us ta {a onoliko koliko to osoba ~iju su pe tna es to go di{ nju ses tri ~nu pola godine dr`ali zato~enu u logoru HVO-a. ministar za bora~ka pitanja FBiH. moralnoj. prava pi ta nja za sva ku od go vor nu ras pra vu o re li gi ji u na {em dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine. neke manje. fakat nerado i s osje}ajem ne lago de. treba mu i javno odgovoriti. `ene se mo`da ne snalaze najbolje u unutarstrana~kim zamkama i nadmetanjima ili jednostavno nemaju snage da se i na tom planu bore i dokazuju u jednom vi{emanje tradicionalno mu{kom okru`enju. predsjednik udruge koja je u Koordinaciji bora~kih udru`enja FBiH. ako ve} nisam. a koje smo uspjele ugraditi i u sam program novoizabrane. tre balo bi da objasnim za{to sam. A ishod te borbe bit }e. naime. odnosno socijalno djelotvorna ~injenica. manipuli ra nju i ko ri {te nju po zi ci je mo}i koja (mo}) je u temeljnom pogledu kompromitiraju}a za njihovu izvornu misiju. Skontam. Evo zore. kulturne. usta{a. {iljim olovku. no }e ga savjetovati. Treskavici. kona~no.becirovic@oslobodjenje. a koja su legitimna. napisati kad ja budem htio. Ja ne! Kako god. Ovdje je rije~ o religijskom bitku kako se on javlja u njegovom dru{tvenom kontekstu u kojem se. nerado. sociolo{ki gledano. Hrvatima. februar/velja~a 2012. Vi se. dru`e ministre. gdje se vi{e koriste njima bliskije tehnike kao {to su pregovaranje. {ta su to vezirske ma hmudije!? Ono jelo koje ste. kakvi su ovo noviteti? Tim prije {to supruga zna da ja naizust izgovaram sastav posljednjeg Centralnog komiteta SKJ. politikama. i Status SKBiH! Uzgred. red je i da “branim vojne odrede koji su nosili kukaste krstove” I to tako {to na|em. 24. i mobitel kad mi zazvoni. za savjetnika. mijenjanje strategija kada su u pitanju i privla~enje i dovo|enje nekih novih `ena koje `elimo vidjeti kao dio procesa. posebno kada se do|e do onog klju~nog momenta – tj. Srbima.. kulturnim. Dakle. a proporcionalno obimu takvih svojih aktivnosti. sedam civila Hrvata. Al’ me sve kopka to {to je najtira`nija i. Dakle. ~ini se kako u pogledu na polo`aj i ulogu vjerskih zajednica u na{oj dr`a vi i u na {em dru{tvu moramo odgovoriti na pitanje oko kojeg bi valjalo posti}i neku vrstu minimalnog dru{tvenog i politi~kog konsenzusa. After noon. juna~koga sina” . evo dana. bi ram si mustru lahku. pripadnika Armije BiH. te{ko!. premda ih je sijaset napisanih. a. . obrazovnim i drugim poslovima od dru{ tve nog zna ~a ja. ravnopravno s drugim nevladinim organizacijama. U takvoj perspektivi pitanje religije u ve}ini na{ih rasprava javlja se kao pitanje jo{ uvijek neostvarenog.

a koju su slu`benici Odjela krim-policije SJB-a Prijedor i Sektora krim-policije CJB-a Banja Luka zaustavili na magistralnom putu Banja Luka . Me|utim. Nakon par minuta do Bukvi}eve radnje oti{ao je Elvir. B. Oni koji su Muju vidjeli. policajci su pretresli Hasanba{i}evu ku}u u Ljubiji. Vjerovatno su se Vehid G. D. ali i uzmu uzorci krvi i urina voza~a kamiona skania. Mi. u mjestu Bistarac kod Lukavca. Naime. Pretpostavka je da je ubica zaklju~ao vrata radnje dok je bio unutra. . Vidjev{i to. Za sada nije poznato da li se radi o zlo~inu iz koristoljublja. dok je vozilo prona|eno i bi}e vra}eno vlasniku. K. Na vratima je pisalo da se vlasnik nalazi u blizini i da se vra}a u 15 sati.. koji je Ali} poku{ao da pretekne. ta. prema radnji se uputio i Elvir B. te oborio `enu. iz Zenice. sa slu`benicima Policijske uprave Lukavac. no uvi|aj koji je ju~er obavljen trebao bi utvrditi da li i {ta nedostaje iz radnje. Razbojnik je. potvr|eno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. mada je. preti~u}i audijem. 24. presreo maloljetnika. kako bi se utvrdilo da li je bio pod dejstvom alkohola. a krenula je u prodavnicu u koju je nekoliko minuta ranije ZIM-ov kombi dostavio robu. P. SULTANOVI] Mimoi{li se sa ubicom Skupa sa Vehidom G. dok je voza~ kamiona pro{ao bez ve}ih povreda. januara u Srebreniku. (1987). na njegovo ~u|enje bila zaklju~ana. a ubica je prijateljima ubijenog ispred nosa pobjegao iz radnje [ezdesetsedmogodi{nji Mujo Bukvi}. te je pobjegao prije nego {to je Elvir B. L. Elvir je fotografa na{ao pokrivenog.12 CRNA HRONIKA Nepoznati napada~ u srijedu je usred dana u Bolni~koj ulici u Sarajevu presreo i oplja~kao maloljetnog P. K. potrparola MUP-a Kantona Sarajevo policija je pozvana u 15. vlasnik Fotostudija u Ulici Omladinskih radnih brigada do broja sedam u sarajevskom naselju Dobrinja II ju~er popodne je brutalno ubijen u svojoj radnji. Kako nam je potvr|eno u Tu`ila{tvu TK-a. uposlenik ovog ugostiteljskog objekta kako bi kucanjem na staklo dozvao Muju Bukvi}a za kojeg je mislio da se nalazi u podrumu. voza~ je. je vlasnica jednog ugostiteljskog objekta na Dobrinji. Kamion. S. S. Ljekari lokalnog Doma zdravlja smrt Ali}a su konstatovali na mjestu udesa. potvr|eno nam je iz CJBa Banja Luka. Nju je kombijem Zeni~ke industrije mlijeka . kako bi Ali} izbjegao sudar sa skanijom. Udes u Bistarcu kod Lukavca Poginuo Dino Ali} Ali} je. Vehid se uputio u obli`nji ugostiteljski objekat Bistro i naru~io }evape. Kako je kasnije ispri~ao. tu`ilac je Osnovnom sudu Prijedor uputio prijedlog za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora Hasanba{i}u.. februar/velja~a 2012. zavr{io je u kanalu pored puta. Aida Zeki} (66) poginula je ju~er ujutro u udesu koji se dogodio u Ulici Jalimamov put u zeni~kom naselju Jalija. S. Zeki}eva je preminula na mjestu. Jo{ vi{e iznena|uje ~injenica da je Bukvi} u svojoj radnji zaklan. koji je naredio da se izvr{i obdukcija tijela nastradalog.053 kilograma spida i mobitel. a radi se o M. O doga|aju je obavije{ten de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. i vidio da je Vehid G. a potom i pregazio. te prijete}i no`em. do{ao da potra`i fotografa. S. Priveden 21-godi{njak iz Ljubije Uhva}en sa spidom Adis Hasanba{i} (21) iz Ljubije kod Prijedora uhap{en je u srijedu nakon {to je policija kod njega prona{la dva kilograma spida. ali i astru te u njegovoj putnoj torbi prona{li dva paketa spida ukupne te`ine 2. koju je vozio Denis Hasanagi} (20) iz Ljubije. saznajemo. Zeki}eva je `ivjela u blizini mjesta nesre}e. kako nezvani~no saznajemo pukim slu~ajem umalo mogao biti otkriven. bio na vratima Bukvi}evog Fotostudija. Tijelo ubijenog iznose iz fotografske radnje Foto: [. Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja Ubijen fotograf Mujo Bukvi} Mujo Bukvi} prona|en je zaklan u podrumu svog Fotostudija. obojici nastanjenim u op}ini Gra~anica. (1989) i B. da ru~a dok se Bukvi} ne vrati. je. Kombi se kretao unazad. obavio de`urni kantonalni tu`ilac. Uz saglasnost banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva te po naredbi nadle`nog sudije. a Elvir je si{ao u podrum gdje se nalazi spu`va na kojoj je Bukvi} znao da prilegne. kako bi se utvrdilo da li je eventualno bio pod dejstvom alkohola. a policija radi na identifikaciji i pronalasku napada~a. te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret Trideset{estogodi{nji Dino Ali} iz @ivinica smrtno je stradao u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er ujutro dogodila na magistralnom putu Tuzla . Prema rije~ima Irfana Nefi}a.Doboj. Protiv njih }e biti podnesen izvje{taj Kantonalnom tu`ila{tvu Tuzla. Oko podneva Mujo je imao obi~aj piti kafu sa kom{ijom Vehidom G.Prijedor u mjestu Omarska. vidio je da su vrata radnje bila otklju~ana.ZIM udario [. Ju~er u zeni~kom naselju Jalija Kombijem usmrtio pje{akinju Voza~ je priveden u slu`bene prostorije policije radi uzimanja uzoraka krvi. kao i obi~no ju~er do{ao do Bukvi}eve radnje. i da se to desilo 20-ak metara od policijske stanice u ovom naselju. petak. pre{ao u lijevu traku. OSLOBO\ENJE Maloljetnik ostao bez mobitela Rasvijetljena kra|a vozila u Srebreniku Slu`benici krim-policije Grada~ac u saradnji sa kolegama iz PU Gra~anica identifikovali su kradljivce golfa koji je “nestao” 10. Vehid je prijatelja potra`io u radnji. Nakon saslu{anja.10 sati i u fotografskoj radnji zatekla be`ivotno tijelo 67-godi{njaka ubijenog o{trim predmetom. rekli su da nisu nikad vidjeli takav stravi~an zlo~in. skrenuo udesno. kada je audijem 80 udario u kamion skania. najvjerovatnije. jer je on bio zaklan od uha do uha” ispri~ala . bio suvoza~ u opel astri. ali su ona. preti~u}i kamion u vlasni{tvu firme Mepas iz [irokog Brijega. Kom{ija Vehid G. povukao ulazna vrata. obdukcije. na njegovo iznena|enje. Za sada policija nema osumnji~enih. Nakon uvi|aja tijelo ubijenog je vozilom KJKP Pokop odvezeno u prosekturu na Barama radi D. oteo mu mobitel i udaljio se. sa ubicom mimoi{li u svega nekoliko desetina sekundi. [okirani gra|ani Ubistvo Muje Bukvi}a {okiralo je stanovnike ovog sarajevskog naselja. koji su ubijenog znali kao po{tenog i dobronamjernog ~ovjeka koji se fotografijom bavio od prije ra- “Ne znam kako je neko mogao tako ne{to uraditi. Ali} je. Hasanba{i} je. Sa mjesta udesa Uvi|aj je na mjestu nesre}e. kako je potvr|eno iz sa ra jev ske po li ci je. pre{ao u lijevu traku te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret. D. i Elvir B.

17 posto dionica fabrike Klju~. tada{njeg direktora Cargo-centra i sada{njeg optu`enika u ovom predmetu. fiksni ometa~ kupio sam kako me ne bi prislu{kivali vrsni haker tu`ilac Oleg ^avka i Almir D`uvo (direktor Obavje{tajno-sigurnosne agencije. zapaljen nakon {to je iskori{ten za plja~ku dva i po mi li ona KM iz Car go-cen tra Turkovi} i advokat Fahrija Karkin na ju~era{njem pretresu [ta je sa prijavom? Turkovi} je ju~er Sudsko vije}e Suda BiH. Ju~er je dovr{eno ispitivanje D`emala Hod`i}a. . podsje}amo. rekao je odgovaraju}i na pitanja tu`ioca ^avke. . kao i Milan Marjanovi} (62). svjedokstru~na osoba i uposlenik FUP-a na mjestu informati~ara. elektrotehnike Remzije Gu{i}a. 13 Troje uhap{enih po potragama Pozivi u pomo} otjerali napada~a Maskirani razbojnik upao je u srijedu u trgovinu “Sanja” koja se nalazi u . te traga za razbojnikom. S. in`enjera Svjedok Sabahudin Maka{ U zapaljenom audiju.Pokretni ometa~ signala za mobitele dobio sam prilikom kupovine blindiranog audija. Me|utim.Taj drugi. prona|en je u Banjoj Luci. centra Sarajevskog aerodroma.OSLOBO\ENJE petak. decembra 2007. koji je. . vje{tak grafolo- . Policija je izvr{ila uvi|aj. uposlenica je po~ela dozivati pomo}. Hod`i} je dodao kako je shvatio da je rije~ o plja~ki tek kada je vidio da se vre}e s novcem ubacuju u d`ip. U Bosanskoj Gradi{ci uhap{en je Mihajlo Kalini} (26). Njegov zadatak je bio da utvrdi da li jedan od plja~ka{a u desnoj ruci dr`i klju~. banjalu~koj Ulici Starine Novaka. a nije isklju~io mogu}nost da je takvo ne{to mogu}e i sa fiksnim ometa~em. potvr|eno je iz CJB-a Banja Luka. dodao je Turkovi} i objasnio da se fiksni ometa~i signala koriste i u pozori{tima ili drugim zatvorenim prostorima kako ljudima koji su zaboravili isklju~iti mobitele oni ne bi zvonili. Ismet Katana. odvela Emina Vuki~evi}. upitao {ta je s njegovom krivi~nom prijavom koju je zbog navodnog uzimanja mita od 30. na|ene ~etiri automatske pu{ke Me|unarodnog aerodroma Sarajevo 5. ju~er se nije mogao sjetiti jesu li to bili ba{ oni. 1. Njegovo posjedovanje obi~nim gra|anima nije dozvoljeno.a). u sarajevskom naselju Saraj-Polje. kojem je banjalu~ki Osnovni sud odredio pritvor zbog kra|e. a drugi kupio.a). Dk. {ke struke i uposlenik MUP-a KS-a.000 eura uputio protiv ^avke. Drugim rije~ima. Jedna duga cijev je bila u gepeku. U svom ranijem iskazu Maka{ je na fotografijama osoba koje su mogle sjediti s Turkovi}em prepoznao svjedoka pokajnika Isljama Kalendera i Suada Glavini}a (u ranijem postupku pravomo}no oslobo|enog optu`bi za u~e{}e u plja~ki. Vje{tak protivpo`arne za{tite Muris Dizdar. koji je nekada pripadao Predsjedni{tvu BiH. rekao je da se Turkovi}a sje}a iz tog perioda jer je nekoliko puta sjedio u ovom restoranu sa jednom `enom. Elmedin Kobiljak. Ure|aji koje jo{ zovemo d`ameri (jammer). za {ta se terete Turkovi} i ostali. O. kojeg je dr`avni tu`ilac ^avka ispi ti vao o ka ra kte ris ti ka ma ure|aja oduzetih od Turkovi}a.Audi se nalazio u biv{oj kasarni Ned`ari}i. ali i izvan nje.900 megaherca. Hilmija Ma{ovi}. Me|utim. kojim predsjedava sudija Izo Tanki}. Prvooptu`eni je ovo rekao tokom saslu{anja vje{taka elektrotehni~ke struke dipl. kazao je Maka{. godine. Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [titio sam se od ^avke i D`uve Uz obja{njenje da je pokretni ometa~ signala dobio uz audi koji je nekada koristilo Predsjedni{tvo BiH.Nisam uspio da dobijem odgovor da li spomenuti plja~ka{ u ruci dr`i ne{to. op. Utvrdio sam da je vozilo posuto zapaljivom te~no{}u iznutra i izvana i onda zapaljeno upotrebom otvorenog plamena. Zoran Ga{i} (40). Katana je kazao da je vje{ta~enjem utvr|eno da sva ~etiri potpisa pripadaju Zuli}u. kazao je kako je to vozilo u potpunosti izgorjelo. izja vio je da je vje {ta~enjem potvr|eno da potpis na ugovorima o prometu vrijednosnih papira pripada Nijazu Zuli}u. godine bio zaposlen u restoranu Trattoria Due. I opet }u ga kupiti da me ne bi prislu{kivali. CRNA HRONIKA Policija CJB-a Banja Luka u srijedu je privela tri osobe za kojima su raspisane potjernice. kazao je Dizdar. 24. nakon ~ega ih je do Nijaza Zubana.800 i 1. op. kojem je pritvor odre|en zbog nano{enja te{kih povreda. te Turkovi} i Mithat Zahitovi} tra`ili od Zuli}a da na ime Muamera Zahitovi}a prepi{e 12. Vizit-kartice . Me|utim. a forenzi~ari su u njemu prona{li i ~etiri duge cijevi . U gepeku smo prona{li i vizit-kartice na ime Jasmin Bahto (od kojeg je auto otet. kako se navodi u optu`nici. za kojim je na snazi bila centralna potjernica raspisana zbog kra|e. nakon ~ega je plja~ka{ istr~ao iz trgovine i pobjegao bez plijena u nepoznatom pravcu. One nisu izgorjele jer vjerovatno nije bilo dovoljno kisika za plamen. Gu{i} je rekao da se prenosni ometa~ signala mo`e puniti u automobilu. pojasnio je Gu{i}.Ovi ure|aji mogu ometati signale opsega 800. rekao je ju~er u Sudu BiH na nastavku su|enja za nekoliko monstruoznih ubistava i druga te{ka krivi~na djela prvooptu`eni Zijad Turkovi}. kori{tenom u plja~ki. ju~er je kazao da je od Tu`ila{tva BiH dobio naredbu da analizira snimke videonadzora iz Cargo- Prijetnje i pi{tolji Sabahudin Maka{. koji je vje{ta~io audi Q7. ~ije posjedovanje gra|anima nije dozvoljeno. . februar/velja~a 2012. koji je 2007. op. Hod`i} je ponovio da su plja~ka{i u{li u Cargo-centar i zatra`ili {efa. od radnice zatra`io da mu preda novac. U optu`nici se navodi i da su to u~inili upu}uju}i mu verbalne prijetnje i pokazuju}i mu pi{tolje zataknute za pojas. navodi da su optu`eni u predmetu Turkovi} Muamer Zahitovi}. L. te prijete}i no`em.Turkovi}a sam upamtio jer je jednom zaboravio mobitel po koji se vratio i poslije toga sam vi|ao njegovu fotografiju u novinama. voza~a na Me|unarodnom aerodromu Sarajevo i svjedoka plja~ke. ali i sa dvo ji com mu {ka ra ca.automatske pu{ke. a tri u drugom dijelu vozila. U optu`nici se. niti vas neko mo`e nazvati na mobitel niti vi ikoga mo`ete zvati.a). opet nabavio?! . optu`eni za vo|enje zlo~ina~ke organizacije kazao da bi takav ure|aj. zapravo generi{u {um koji ometa signal mobitela u zatvorenoj prostoriji. upu}en je da se o tom konsultuje sa svojim advokatom Fahrijom Karkinom.

4. I ponuda najpoznatijih kvalitetnih robnih marki iz podru~ja zdravlja. . Tako na policama dma potra`ite robne marke Balea. dm zelena turneja na svom }e putu do @eneve poruke o ekolo{koj odgovornosti. i 2010. godine aktiviralo se klizi{te koje je u nezapam}enoj tragediji progutalo ku}u u kojoj se nalazila ~etvero~lana porodica Salki}. Uklanjanje snijega Zaposlenici tuzlanskih komunalnih preduze}a su tokom snje`nih padavina uglavnom uklanjali snijeg sa glavnih saobra}ajnica u gradu i puteva u naseljima. a predstavlja seriju doga|anja kojima je ideja vodilja senzibilizirati {iru javnost o ekolo{ki osvije{tenom djelovanju te u sklopu nekoliko doga|anja okupiti umjetnike. OSLOBO\ENJE Skoro ~etvrtina op}ine le`i na klizi{tima Ho}e li se ponoviti U tuzlanskom naselju Crvene Njive 5. U Me|unarodnoj godini energetske u~inkovitosti dm se pridru`io organizaciji dm green city projecta u sklopu kojeg }e provesti nekoliko inicijativa u svrhu okupljanja {to ve}eg broja gra|ana na dm green city doga|anjima. ugodna i moderna atmosfera prostora te izrazito povoljne cijene iznimno kvalitetnih proizvoda itekako opravdavaju slogan TU SAM ^OVJEK. muzi~are. Profissimo. Ovaj asortiman je jedinstven i mo`e se kupiti samo u dm prodavnicama. doma}instva. Sirovine tih proizvoda se pa`ljivo prera|uju s ciljem da se sa~uvaju vitalni sastojci i puno}a originalnog okusa. ne bi trebalo biti pojava te vrste. ali vrijedan dio vi{e od 2. do 30. Sloveniji. Kruna projekta je dodjela dm green city nagrade kojom se odaju priznanja najistaknutijim pojedincima i kompanijama na polju ekolo{kog anga`mana. entuzijasta. 282-436 124. Jessa i druge.311-510 303-500 282-411 280-738 38 32 DJEVOJ^ICA DJE^AKA U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 70 beba. 24. slikare. fotografe. Tako su ju~er svi dm kupci u Me|ugorju za kupovinu iznad 20 KM dobili pamu~ni ceker na poklon. Aktivnosti CZ-a Poplave su jedan od naj~e{}ih uzroka klizi{ta. Gornja Tuzla… Klizi{ta u ovim mjestima dr`imo pod budnim okom” . godine.2012. Austriji i Njema~koj. U objektivu na{e kamere ju~er su se na{li radnici koji odvoze snijeg sa Trga `rtava genocida u Srebrenici. Crvene Njive? Najve}a prijetnja od pokretanja klizi{ta nalazi se na 16 lokacija. aditiva i medicinskih proizvoda. Zavod je odredio 16 prioritetnih lokacija koje predstavljaju najve}u prijetnju gra|anima.400 dm prodavnica {irom Evrope u kojima ljubazno i stru~no osoblje.O. Ali. Centar. evidentirano je jo{ 589 lokacija na kojima bi se moglo pojaviti klizi{te.14 TUZLANSKA KAPIJA petak. Dontodent.313 klizi{ta. Ovih dana je krenulo uklanjanje i odvo`enje snijega iz centralnih dijelova grada. Ipak.415 kilometara do jednog od najposje}enijih svjetskih sajmova automobila jeste ona iz obi~nog priklju~ka na struju kakav postoji u svim doma}instvima. Uz to. imamo umjereno aktiviranje klizi{ta. Centar. razgovarali smo sa Miralemom Mula}em iz Zavoda za urbanizam Op}ine Tuzla. i to u mjesnim zajednicama ^aklovi}i. kao zdravom na~inu `ivota. Imamo iskustva u Tuzli da kada padne u intervalu od 30 do 50 litara po kvadratnom metru. a stru~njaci ka`u da se na ~ak 23 posto povr{ine op}ine Tuzla nalaze klizi{ta. gdje }e im se na zanimljiv na~in prezentovati neki od aktuelnih ekolo{kih problema te zajedni~ka nastojanja u pronalasku alternativa i rje{enja. februar/velja~a 2012. dm zelena turneja uvod je u novu dm kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ kojom }e dm i gra|ani imati priliku zajedni~ki doprinijeti o~uvanju okoline tokom aprila 2012. dm green city project Green city project nastao je inicijativom grupe pojedinaca. a u cilju smanjenja broja jednokratnih vre}ica odba~enih u okoli{. babylove. U sklopu zelene turneje elektri~nog automobila „na dm utika~“ ju~er su stanovnici Me|ugorja imali priliku saznati prednosti ovog ekolo{ki u potpunosti prihvatljivog i jeftinijeg na~ina prevoza. ka`e Mula}. umjetnika i kreativaca ~ija je motivacija o~uvanje prirode i svih njenih ljepota. kao {to smo imali 2001. prema rije~ima na{eg sagovornika. decembra 2010. imamo intenzivnije aktiviranje i reaktiviranje klizi{ta. postoji li prijetnja da se ove godine ponovi slu~aj iz Crvenih Njiva? Drugi faktori „Na to je te{ko odgovoriti. Das gesunde Plus. prema dosada{njim iskustvima. Tuzla danas le`i na 1. Raport iz porodili{ta DE@URNI TELEFONI MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122. ljepote. Tu se ranije vr{ila eksploatacija pijeska. mnogo drugih faktora je dovelo do aktiviranja klizi{ta. dm zelena turneja povod je i za podsje}anje i motivisanje gra|ana na ekolo{ki prihvatljivo pona{anje prilikom kupovine. dm je tako|e poznat i po posebnom asortimanu {iroke palete proizvoda koje odlikuje visok kvalitet i najpovoljnija cijena pod nazivom moja marka. TU KUPUJEM . Pripremio Samir KARI] . Naj~e{}i uzrok su padavine.kroz koji dm odra`ava svoju poslovnu filozofiju. a ovih dana se snijeg ubrzano otapa. Tu padavine nisu bile uzrok“ obja. On navodi da dosta faktora uti~e na pojavu klizi{ta. Gornja Tuzla… “U slu~aju nekih ve}ih padavina. ku}nih ljubimaca te foto i bebi programa neprekidno se pro{iruje i nadogra|uje inovativnim i ujedno ekolo{ki prihvatljivim proizvodima. godine u svim dm prodavnicama dm zelena turneja ju~er se iz Me|ugorja otisnula put @eneve. alverde. jer je to bila specifi~na lokacija. Miralem Mula} ispred mape na kojoj su obilje`ena klizi{ta OKOMKAMERE U Me|ugorju ispra}ena dm zelena turneja dm zelena turneja uvod je u kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ koja }e biti provedena od 1. kompanije i pojedince koji kroz svoj `ivot i rad nalaze inspiraciju u prirodi. promovisati i u gradovima u Hrvatskoj. Organska hrana dobra je za ljude i okolinu jer je zasnovana na ekolo{kim principima proizvodnje koji izbjegavaju upotrebu vje{ta~kih hemijskih sredstava poput vje{ta~kih |ubriva. decembar 2010: Klizi{te progutalo ku}u porodice Salki} kao {to su ^aklovi}i. “Radi se o mjesnim zajednicama Crvene Njive. Tako dm green city project zapo~inje dm zelenom turnejom i nastavlja se kroz niz doga|anja na Dan planete Zemlje. U skladu s izvornom idejom o~uvanja okoline i zdravijeg na~ina `ivota ju~er su kupci u Me|ugorju imali priliku prisustvovati i degustaciji Alnatura Bio proizvoda koji se mogu kupiti isklju~ivo u dm prodavnicama te su proizvedeni od poljoprivrednih sirovina na bazi ekolo{kog uzgoja. M. a jedina energija koju }e elektri~ni automobil XD Concept kompanije DOK_ING XD koristiti na putu dugom 1. 5. Dodaje da Civilna za{tita Tuzle ve} provodi odre|ene aktivnosti kako bi se sprije~ile eventualne poplave i klizi{ta. zatim nelegalno se gradilo… Dakle. No. ali i nelegalna gradnja. pesticida. snio nam je Mula}. 250-011 123. O tome trebaju li gra|ani strahovati od aktiviranja klizi{ta. Denk mit. Samo jedna osoba je pre`ivjela. Kada je u pitanju 50 do 70 litara. godine” isti~e Mula}. Voza~ki tim Mario Petrekovi} i Marko Lasi} Nered demonstrirali su na~in punjenja nesvakida{njeg automobila ispred dm prodavnice u Me|ugorju na adresi Sivri}a bb. O dm drogerie marktu 43 dm prodavnice u BiH mali su. postoji mogu}nost reaktiviranja klizi{ta. a preko 70 litara imamo jo{ intenzivnije aktiviranje. Dan za{tite prirode i Dan o~uvanja okoli{a.

februar/velja~a 2012. 24. OGLASI 15 .OSLOBO\ENJE petak.

.....129...926... registrirano postavljanje samo jednog kontejnera.20 KM Lutrija BiH....... Tra`e od{tetu od 119 milijuna kuna (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Vrijednost investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura......293.......... koji je izvo|a~ radova na pelje{kom mostu... Ako ve} sa Albancima ne mo`emo da se dogovorimo o tom pitanju. a sigurno je da ne}emo........ jer za po~etak gradnje nisu ishodili ni gra|evinsku a niti lokacijsku dozvolu.000..162......52 KM Akumulirano u fondu za jackpot ....2012.... tu`io je investitora gradnje Hrvatske ceste zbog {tete pretrpljene obustavljanjem gradnje ovog objekta.... Jadranka DIZDAR Izbori na Kosovu te{ko izvodljivi Dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanovi} ka`e da se izbori na Kosovu ne mogu provesti bez pune saglasnosti me|unarodnih faktora na Kosovu...5...70 KM Jackpot ukupno: . Po njima...00 KM 207..2.000.. pla}eni zastoj radova...... naveo je Zukorli}.....56. februar/velja~a 2012............... 1..10 KM Jackpot ukupno:..51.. izjavio je zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari}... vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2.P..80 KM 811 7.. Postupak se vodi pred stalnim arbitra`nim sudi{tem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu.... 24....... takođe...... SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1 2... problemati~nim smatraju tvrdnju splitskog Konstruktora o pretrpljenoj {teti od 50 milijuna kuna jer je od cijele logis- tike i mehanizacije na mjestu gradnje mosta.656. Ministar odbrane Dragan [utanovac je u potpunosti odbacio navode FHP-a.....937....02................ Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:.........848...424... {to je bio zahtjev gra|evinara...... GODINE Dobitak sa 6 brojeva .... jer nije bilo novca.....P. Za vrijeme biv{e hadezeove Vlade iz dr`avnog prora~una u po~etku je izdvajana suma novca dovoljna samo za konzerviranje ve} izvedenih minimalnih radova..00KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-A UZ 04. pa su pretrpjeli materijalnu {tetu koja se mjeri...... OSLOBO\ENJE Izvo|a~i podnijeli tu`bu zbog zastoja gradnje pelje{kog mosta Prijava protiv na~elnika General{taba Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije stigla je krivi~na prijava Fonda za humanitarno pravo protiv na~elnika General{taba Vojske Srbije Ljubi{e Dikovi}a...ba gdje.. KOLA SUPER LOTA OČEKIVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKERA 131.... ka`u..40 KM Fond za dobitak treće vrste 20%: .. On je za B92 rekao da je odluka o odr`avanju lokalnih izbora na sjeveru Kosova.117. kazao je on.. onda nam jedino ostaje da postignemo sporazum sa me|unarodnim misijama na Kosovu.... KOLA od 22. ali se ve} tada prognoziralo kako bi cijena gradnje mogla biti ~ak dvostruko vi{a zbog gradnje prometnica preko Pelje{ca.90 KM BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA Dobici Broj dobitaka 1....9.... Ekonomski stru~njaci savjetovali su tada da se svi radovi na gradnji mosta odmah stopiraju......6.803.. Tu`ba nesu|enih izvo|a~a radova temelji se na tvrdnjama da su zbog gradnje pelje{kog mosta anga`irali ljude i tehniku ali im je nemogu}e bilo izgraditi ugovoreno... neisplativo da pristanu na tzv.... vrste (2 broja): Broj dobitaka 6.....Nije to toliko alarmantno.80 KM Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30%:...3... Skup{tine i predsjednika dr`ave...................000. navodno.. Uz to.. gradnje dr`avne Hrvatske ceste imaju svoje kontraargumente. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA J.. i ovdje medalja ima dvije strane.... Za Vladu premijera Zorana Milanovi}a (SDP) to je Zukorli} kritikuje i Crnu Goru Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli} ocijenio je da se samo spominjanje Sand`aka u Crnoj Gori tretira kao antidr`avni ~in.......00 KM Nagradni font 50%:. ali da se i u njoj kroz takozvane tajne policijske strukture vr{i presing ili potkupljivanje ljudi koji su aktivisti bo{nja~kog nacionalnog pokreta......16 REGION VIJESTI petak. a most je trebao biti izgra|en u roku od ~etiri godine.. prometni stru~njaci i danas tvrde kako je zamisao o izgradnji pelje{kog mosta ~isti besmisao. Taj poziv uputilo je 14 nevladinih organizacija..00 KM 0.....lutrijabih.50 KM Fond za dobitak četvrte vrste 35%: ....30 KM 35 27 43 24 13 05 5 7 Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Ukupna uplata Loto 6/45: .......... januara saop{tilo da ne postoji bilo kakav osnov za sumnju u krivi~nu odgovornost Dikovi}a za ratne zlo~ine.689...........16..529..52 KM DOBITNI BROJ JOKERA JE NEMA NEMA 2 8 57 456 3 4 3 5 JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka broj dobitaka Iznos NEMA J.788.. Zukorli} je kazao da je u Crnoj Gori pritisak na Bo{njake daleko manji nego u Srbiji. koja }e tra`iti pun konsenzus svih politi~kih aktera........86....... ni izvo|a~i radova na pelje{kom mostu nisu ispunili uvjete iz ugovora. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5..60 KM 77..80 KM Akumulirano u fondu za jackpot: .50 KM Fond za dobitak prve vrste: ... 4.361....2........JACKPOT: DOBITNA KOMBINACIJA 4. ..... prije svega politi~ka. milijunima kuna.26.28 KM Jackpot ukupno:..646... Sarajevo 23...... proizvodi poltrone...40 KM Fond za ostale dobitke: . Vlade.. Grupa nevladinih organizacija pozvala je ranije ju~er Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine da ispita navode FHP-a u vezi sa mogu}om odgovorno{}u Dikovi}a za ratne zlo~ine na Kosovu i u BiH....... vrste (1 broj): UKUPNA UPLATA: .........02.....02.. po modelu Srbije........ i formalni investitor Hrvatske ceste tvrde da ni Konzorcij nije ispunio svoje obaveze Skupa prometnica Vrijednost ove investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura (oko 2 milijarde kuna).90 KM 10..832.130.. No. Konzerviranje Kao u svakom sporu. KOLO SUPERLOTO-A OD 22. Pelje{ki most je vjerojatno dosad najsporniji infrastrukturni objekt u Hrvatskoj......... Konzorcij hrvatskih gra|evinskih tvrtki Konstruktor-Hidroelektra-Viadukt.2012 godine ...56 KM Ukupna uplata za boju: ....................... ali mislim da Crna Gora treba da ima dijalog sa autenti~nim Bo{njacima i da prestane da.00 KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 04........2.. Po~etak radova ugovoren je za maj 2008.....60 KM Fond dobitaka 60%: ...79... Tvrdi se da spomenuti konzorcij tra`i od{tetu od dr`ave u iznosu 119 milijuna kuna...862.2012..5....60 KM Fond dobitaka 70%: ....862... a prije dvije godine Hrvatskim cestama bilo je.godine Dobitak sa 6 pogodaka ...90 KM 1.40 KM 47 68..... ali se ve} tada prognoziralo da }e cijena biti ve}a projekt koji sigurno nije me|u prioritetima.....6...50 KM Fond za dobitak druge vrste 15%: ...232..00 KM O igrama na sreću Lutrije BiH možete saznati na www.... možete provjeriti i eventualne dobitke. vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3.424.. On je u intervjuu za ju~era{nje podgori~ke Dnevne novine naveo da crnogorske vlasti ne ispunjavaju obavezu preuzetu pred referendum o nezavisnosti Crne Gore da se garantuje Sand`aku pravo na prekograni~nu regiju.. navodno....... Izvo|a~i radova su jo{ ranije najavili tu`be i naplatu penala zbog zastoja radova..JACKPOT: - DOBITNA BOJA: CRVENA 05 13 24 27 35 43 Fond dobitaka za odaberi boju Fond za dobitak prve vrste . dodav{i da u Crnoj Gori ne postoji politi~ka opcija koja ima jasno izra`ene stavove za koje se on zauzima.. iako je Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine 25...... vrste (4 broja): Broj dobitaka 4......538.........

me|u ostalim. Dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova jedan je od uslova da Srbija u martu dobije kandidaturu za ~lanstvo u EU. Markovi} je tvrdio da je promjena me|udioni~arskog ugovora bila u interesu Vlade s obzirom na promjenu vlasni~ke strukture od trenutka kada je MOL u hrvatsku naf tnu kompaniju prvi put u{ao kao strate{ki par tner. . ali da mo`e biti postignut kompromis oko navo|enja Rezolucije 1244 i mi{ljenja Me|unarodnog suda pravde. {tednja samo 50 posto rje{enja za izlazak iz gospodarske krize i da drugu polovicu treba osigurati davanje inicijativa za otvaranje novih radnih mjesta i investicijske olak{ice. Opozicija protiv modela koji prihvata Ha{im Ta~i . nastavljaju prosvjede. Zajednica udruga seljaka Slavonije i Baranje (ZUSSB) zatra`ila je ostavku ministra unutarnjih poslova Ranka Ostoji}a. a niti sredstva za kamate koje ove Veliko zadu`enje . postali bismo u nekoliko godina socijalni i gospodarski bolesnik u centru Evrope. najavio je da }e njegova vlada insistirati na javnoj objavi poreskih du`nika te da }e sa [vicarskom nastojati posti}i bilateralni sporazum kako bi depoziti Slovenaca u toj zemlji bili oporezovani i upla}eni u korist slovenske poreske uprave. jer je kao pravni savjetnik u sklopu pregovora s MOL-om to naplatio ~ak 2. 24. Mljekari tra`e smjenu ministara Ogor~eni privo|enjem 29 prosvjednika ju~er u no}i. Kako su najavili na konferenciji za novinare. Pregovori Beograda i Pri{tine u Bruxellesu Ta~i: Srbija }e priznati Kosovo Premijer Kosova Ha{im Ta~i ocijenio je ju~er da }e Srbija. novim dogovorom u Bruxellesu.U zadnje tri godine Slovenija se zadu`ila za iznos godi{njeg godine dospijevaju u sklopu servisiranja vanjskog duga. Istovremeno. U ovom trenutku Slovenija ne treba tako drasti~ne mjere {tednje kao Gr~ka. REGION VIJESTI 17 Te{ko ide sastavljanje prora~unskog rebalansa Slovenci bez plata? Janez Jan{a tvrdi da je njegova vlada zatekla veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu Slovenski premijer Janez Jan{a izjavio je da je njegova vlada zatekla gore stanje na podru~ju javnih finansija od onoga koje je prikazivala prija{nja vlada. priznati kosovsku nezavisnost. mi{ljenje Me|unarodnog suda pravde o progla{enju nezavisnosti Kosova i Rezolucija 1244 SBUN-a iz 1999. a gra|ane pozivaju na bojkot Dukatovog mlijeka. koji je na optu`eni~koj klupi u slu~aju Spice zbog sumnje da je s biv{im menad`erima Podravke i njihovim poslovnim partnerima o{tetio koprivni~ku prehrambenu tvrtku. godine. Mljekari nagla{avaju kako Jakovini vi{e ne vjerujuju i s njime ne `ele pregovarati. Ta~i je poslije posjete zamjenika ameri~ke dr`avne sekretarke Williama Burnsa Pri{tini rekao da je postignut dogovor da se Kosovo na regionalnim skupovima predstavlja sa fusnotom u kojoj }e se navoditi Deklaracija o nezavisnosti Kosova od 17. februar/velja~a 2012.Odlu~ili smo pritisnuti ko~nicu i vi{e nijedna vlada ne}e mo}i tro{iti vi{e od onoga {to nam omogu}avaju prihodi. Jan{a se zalo`io da se utvrdi odgovornost vode}ih ljudi u bankama i dr`avnim preduze}ima za slabe odluke u pro{losti. kojega se u objedinjenom postupku tereti za ratno profiterstvo u aferi Hypo te za primanje 10 miliiona eura mita od ma|arskoga MOL-a.Srbija prihvata Deklaraciju o nezavisnosti Kosova. Predstavnici srbijanskih vlasti naveli su da pominjanje Deklaracije o nezavisnosti Kosova nije prihvatljivo. ju~er se nakon vi{esedmi~ne pauze nastavilo ispitivanjem novih svjedoka. Sve opozicione parlamentarne partije na Kosovu su se izjasnile protiv pominjanja Rezolucije 1244 VS-a UN-a u fusnoti prilikom predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima. Pri{tinski dnevnik je na svom portalu prenio samo izvode iz intervjua s Ta~ijem koji se ti~u pitanja regionalnog predstavljanja Pri{tine {to je na Kosovu izazvalo o{tre rasprave. kazao je Ta~i u intervjuu za ju~era{nji Expres. ali ako bismo tako nastavili. nije planirala oko 220 miliona eura za plate u javnom sektoru. prora~una. U veliku sudnicu zagreba~koga @upanijskog suda kao svjedoci su pozvani Branko Hora~ek. predstavnici Hrvatskog saveza udruga proizvo|a~a mlijeka zatra`ili su od premijera Zorana Milanovi}a da smijeni ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu. i odvjetnik Zoran Markovi}. zbog ~ega bi mogla do}i u pitanje i isplata plata u javnom sektoru krajem godine.7 miliona kuna. dok je Rezolucija 1244 bila mrtva i ostaje mrtva. ali je dodao da je Jan{a tra`i utvr|ivanje odgovornosti vode}ih ljudi u bankama Ugovor s MOL-om bio u interesu Hrvatske Su|enje biv{em premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu. te veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu. rekao je Jan{a. Spisak du`nika On je dodao da ranija vlada Boruta Pahora u prora~unu za ovu godinu. rekao je Jan{a u du`em razgovoru za privatnu televizijsku stanicu Info-TV u srijedu nave~er. . februara 2008. biv{i ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva. Suca je posebno zanimao honorar kojeg je Markovi}ev ured dobio od Vlade.OSLOBO\ENJE petak.

OSLOBO\ENJE . 24.18 OGLASI petak. februar/velja~a 2012.

24.OSLOBO\ENJE petak. OGLASI 19 . februar/velja~a 2012.

zapaljen gre{kom. U decembru je ubijeno 80 djece. Za{tita svete knjige “U cilju za{tite svete knjige treba da hrabro napadate vojne baze agresora i njihove konvoje. Najmanje tri osobe su ubijene ju~er na protestima zbog paljenja Kur’ana. a 17 ranjeno od po~etka protesta. odgovornost izraelske vlade. povezani sa ubistvom vojnika NATO-a. a 17 ranjeno Reuters Izvinjenje Baracka Obame Predsjednik SAD-a Barack Obama se u pismu upu}enom predsjedniku Hamidu Karzaiju izvinio afganistanskom narodu zbog paljenja primjeraka Kur’ana u jednoj ameri~koj bazi. koji su bili u helikopterima Cobra i Huey. prenosi RTS. prenosi Fena. Dva demonstranta su ubijena. je iranski ambasador pri UNu Muhamed Haze. tre}i dan zaredom. Upitan da li su protesti. je pri~injena minimalna {teta. isti~u}i da je vjerski materijal. postavljenih pored puta i napadima naoru`anih osoba. komisija je u svom prvom izvje{taju zaklju~ila da su sirijske snage reda po~inile zlo~ine protiv ~ovje~nosti brutalno gu{e}i pobunu protiv postoje}eg re`ima. . prenosi Fena. a sedam je ranjeno kad je policija otvorila vatru u okrugu Deh Ravud u jugoisto~noj provinciji Uruzgan. prenosi Fena. a vi{e od 200 povrije|eno u seriji bomba{kih napada koji su ju~er ujutro izvedeni {irom Iraka. Na zapadu zemlje poginuo je jedan Afganistanac. “Djecu i dalje samovoljno hapse i mu~e u zatvoru”. Nesre}a se desila u blizini grada Yume tokom vojne vje`be. “Ove operacije su. Tako|er su pozvali i pripadnike snaga sigurnosti da krenu u borbu protiv stranih vojnika. napisala je komisija koja je saslu{ala 136 novih `rtava od novembra pro{le godine. zarobite. Oko 400 demonstranata bacalo je kamenje i zapalilo vi{e automobila u bazi norve{kog bataljona u sjevernom Afganistanu. koji su po~eli u utorak zbog paljenja Kur’ana. velika i sistemati~na kr{enja ljudskih prava”. U pismu upu}enom Vije}u sigurnosti UN-a. odvrativ{i da to nisu njihova posla. a u januaru 72. javio je AFP. nepa`nje. {tenju talibana. Afganistanski MUP za najmanje jedno ubistvo okrivio je strane ~uvare u kampu Phoenix. “Od novembra 2011. “@elim izraziti najiskrenije `aljenje zbog incidenata o kojim sam izvije{ten” napisao je Obama i dodao da je gre{ka napravljena zbog . ali je rekao da to nije iznena|enje. dobila mandat Vije}a za ljudska prava UN-a. OSLOBO\ENJE Nastavljeni protesti zbog paljenja Kur’ana Talibani pozvali na Irak: Desetine mrtvih u bomba{kim napadima Najmanje 50 ljudi je poginulo. februar/velja~a 2012. utvrdila je komisija. On je neuspjeh Me|unarodne atomske agencije u Teheranu ove sedmice ozna~io razo~arenjem. od kojih je dvojicu usmrtio. Avigdor Lieberman . U pismu ameri~kog {efa dr`ave se navodi da }e biti poduzete mjere kako bi se izbjeglo ponavljanje ovakvih incidenata. saop}ilo je ju~er afganistansko predsjedni{tvo. prenosi Fena. tako da se nikada vi{e ne usude na uvrijede sveti Kur’an” navodi se u saop. talibani su pozvali na ubijanje stranih vojnika u Afganistanu. sa sjedi{tem u Miramaru u ju`noj Kaliforniji. tu~ete i o~itate im lekciju. prenio je Tanjug. Dok je afganistanski predsjednik Hamid Karzai apelovao na Afganistance da ne pribjegavaju nasilju zbog paljenja Kur’ana. usmrtio dva vojnika NATO-a na istoku zemlje. njene snage su po~inile te{ka. U izvje{taju je objavljena lista od 38 zatvorskih centara u 12 gradova u kojim je komisija dokumentirala slu~ajeve mu~enja. 24. Pregovori Mada su pozvali na ubijanje stranih vojnika. koji se pridru`io protestima. Me|unarodne snage NATO-a u Afganistanu (ISAF) saop{tile su da su dva njena pripadnika ubijena kad je na njih otvorio vatru afganistanski vojnik u isto~noj provinciji Nangarhar. Prema izjavama svjedoka i zapadnih vojnih izvora. a najvi{e u podru~ju sjeverno od prijestonice. saop{tila je policija. taj doga|aj ne}e uticati na pregovore u Kataru. {to uklju~uje i to da }e odgovorni odgovarati. Najve}i broj stradao je u prete`no {iitskim kvar tovima Bagdada. dio op}e ratne igre koju taj re`im vodi protiv Irana” ocijenio je Haze. gdje je u eksplozijama autobombi. Vi{e od 500 djece je ubijeno od po~etka pobune u mar tu 2011. navodi se u novom izvje{taju o stanju ljudskih prava u Siriji koji je ju~er objavila me|unarodna istra`na komisija UN-a. Zapovjednik ameri~kih snaga u Afganistanu general John Allen je naredio da se provede istraga o ovom incidentu. koji optu`uje Malikija da ho}e da marginalizuje sunitsku manjinu i u~vrsti svoju vlast. a negirao je da je sam odigrao ulogu u nedavnim napadima na izraelska diplomatska predstavni{tva u nekoliko zemalja. ubijeno 22 ljudi. prenosi Fena. talibani su u srijedu za AFP rekli da iako najo{trije osu|uju skrnavljenje Kur’ana. Izraelski mediji prenijeli su prekju~er upozorenje Rusije protiv napada na Iran jer bi to imalo katastrofalne posljedice. uzet iz biblioteke pritvorske jedinice pored baze Bagram. Ukupno je 12 Afganistanaca ubijeno. “Iran je pretrpio teroristi~ke napade u kojim je ubijeno nekoliko nuklearnih stru~njaka”izjavio . da ih ubijate. saop{tio je portparol provincijske vlade Sajed Maruf Hamdarad. ubijanje stranih vojnika Afganistanski vojnik ubio dvojicu vojnika NATO-a • Demonstranti napali bazu norve{kog bataljona Protesti zbog paljenja Kur’ana u ameri~koj vojnoj bazi Bagram u Afganistanu nastavljeni su i ju~er. Govore}i za drugi kanal izraelske televizije.20 SVIJET VIJESTI petak. Izraelski mediji prenijeli su i izjavu zamjenika glasnogovornika State Departmenta Marka Tonera koji je rekao da se SAD blisko konsultiraju s Izraelom o politici te zemlje u odnosu na iranski nuklearni program. Napadi na prete`no {iitske mete u~estali su otkako se vlada {iitskog premijera Nurija al-Malikija okrenula protiv istaknutih pripadnika sunitskog politi~kog bloka Iraqiya. gdje je otvoreno talibansko predstavni{tvo. afganistanski vojnik se pridru`io protestima i otvorio vatru na strane vojnike. “Helikopteri su se sudarili u udaljenom dijelu kompleksa za vojnu obuku Yume”. bili su pripadnici Tre}e zrakoplovne marinske brigade. portparol ISAF-a je samo odgovorio da demonstracije traju i u toj provinciji. ambasador je dodao da je Izraelu dozvoljeno da ~ini zlo~ine neka`njeno. Izraelski ministar vanjskih poslova o mogu}em napadu na Iran Lieberman: Ne}emo PODLE]I PRITISKU Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman izjavio je da Izrael ne}e podle}i pritisku SADa i Rusije u odlu~ivanju da li da napadne Iran. Kada je u augustu 2011. Pokrenuta je istraga o nesre}i. ameri~koj bazi isto~no od Kabula koju su u~esnici protesta napali. a sedam osoba je ranjeno kad su u~esnici demonstracija napali ameri~ku bazu u okrugu Kogijani u provinciji Baglan. osudila je istra`na komisija. Na~elnik ameri~kog general{taba Martin Dampsey upozorio je ove sedmice da bi izraelski napad u ovom trenutku bio nesmotren. UN: Te{ka kr{enja ljudskih prava u Siriji Sirijska vlada o~ito nije uspjela za{tititi svoj narod. dok je jedan afganistanski vojnik. saop}ili su marinci. prenosi RTS. kao i optu`be da je Iran izveo nekoliko bomba{kih napada. ~iji je cilj da se zapo~nu mirovni pregovori sa SADom. budu}nost dr`ave Izrael. On je naglasio da je sigurnost gra|ana Izraela. Marinci. Ratne igre Iran je optu`io Izrael da ubija njegove nuklearne stru~njake u okviru ratne igre. saop}ili su ju~er zvani~nici. Norve{ki ambasador u Kabulu Tore Hatrem rekao je za Reuters da niko nije povrije|en i da Sudar helikoptera u Arizoni Sedam ameri~kih marinaca poginulo je u sudaru dva helikoptera u Arizoni. Od po~etka protesta ubijeno 12 Afganistanaca. Lieberman je odbacio sugestiju da }e ameri~ka i ruska upozorenja protiv udara na iranska nuklearna postrojenja uticati na odluku Izraela. U drugim dijelovima Iraka ubijeno je 10 ljudi.

Mi smo pobjedni~ka nacija. prenosi Srna. glumci. jer smo mi za{titnici otad`bine. je Pu tin na mi tin gu ko ji je odr`an pod sloganom Odbranimo zemlju. opozicioni prvaci.500 ljudi. On je pozvao na ujedinjenje sve one koji Rusiju smatraju svojom domovinom. na ceremoniji kojoj su prisustvovali ~lanovi porodica `rtava. Ne}emo nikome dozvoliti da nam name}e svoju volju. jednog Grka i jedne njema~ke policajke. Miting su obezbje|ivale jake policijske snage.000 . u govoru okupljenima. SVIJET VIJESTI 21 Veliki miting u Moskvi Putin: Pobjeda nam je u genima Uhap{eno 70 ljudi Na mitingu podr{ke ruskom premijeru i predsjedni~kom kandidatu Vladimiru Putinu u Moskvi ju~er je privedeno 70 dr`avljana Uzbekistana koji su poku{ali da ostave utisak da ljudi dolaze na miting za novac. Odr`ana su jo{ dva manja skupa. predsjednik parlamenta koji obavlja i funkciju predsjednika Njema~ke Horst Seehofer. rekla je Merkelova. “Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari. muzi~ari i drugi. To je u na{im genima” rekao je Putin .200 gostiju.000 ljudi Reuters i okoline. Ako pobijedi na izborima. zajedno sa oko 1. februara. kojima su gra|ani Moskve Njema~ka: Po~ast `rtvama neonacista U Berlinu su ju~er predstavnici vlade. Do{li smo da ka`emo da volimo Rusiju” dodao . Na skupu podr{ke Putinu okupilo se oko 130. prenosi Tanjug. predstavnici vladaju}ih par tija. prenosi B92. Privedeno je ukupno 70 ljudi. prema procjenama ruske policije. okupilo oko 130. a oko samog stadiona bio je parkiran veliki broj autobusa. na kojem se. Ravnodu{nost ima razaraju}e dejstvo”.000 ljudi. a kancelarka Angela Merkel se jasno stavila na stranu `rtava i obe}ala razja{njenje zlo~ina. Merkelova se izvinila porodicama `rtava. Informativna slu`ba MUP-a navodi da su uhap{eni poku{ali da okupe na stadionu Lu`njiki emigrante iz zemalja Zajednice nezavisnih dr`ava za 600 rubalja i da poka`u da ima dosta u~esnika na mitingu.OSLOBO\ENJE petak. Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari i da nam name}e svoju volju. ali ugledni spor tisti. a na skup ultranacionalisti~kih Liberalnih demokrata do{lo je vi{e od 1. Jedan ~ovjek je nosio transparent na kojem je pisalo: “Satjerali su nas po nare|enju poslodavca” . krajem pro{le godine otkrivena. februar/velja~a 2012. ljudi. Imamo na{u volju i to nam je uvijek pomagalo da budemo pobjednici. “Simboli~no je {to smo se okupili 23. neonacisti~ka }elija iz Zwickaua. poru~io je ruski premijer i predsjedni~ki kandidat Na mos kov skom sta di onu Lu`njiki odr`an je veliki skup podr{ke kandidaturi ruskog premijera Vladimira Putina za predsjednika Rusije. parlamenta i Saveznog ustavnog suda. na Dan branilaca otad`bine. a za koje se tereti. Komunisti~ka partija je organizovala skup koji je okupio vi{e od 2. Uga{enih hladnokrvnim ubistvom. odali po~ast neonacisti~kim `rtvama teroristi~ke grupe iz Zwickaua. marta. Putinu }e to biti tre}i predsjedni~ki mandat. U Moskvi su se odr`ala jo{ ~etiri skupa u ~etvrtak. ali i oni iz drugih gradova Rusije. jer ih je istraga pogre{no sumnji~ila u pojedinim slu~ajevima i obe}ala da }e sve u~initi na rasvjetljavanju ubistava izvr{enim od 2000. “Deset zapaljenih svije}a i deset uga{enih `ivota. me|u kojima i oni turskog porekla. Grupi se na du{u stavlja ubistvo osam Turaka. organizovano dovezeni na predizborni skup podr{ke Putinu. Ispitivanja javnog mi{ljenja pokazuju da je Putin i dalje favorit na predsjedni~kim izborima koji }e se odr`ati 4. 24. budu}i njema~ki predsjednik Joachim Gauck. do 2007.

jasno fokusiranom na centralnu i isto~nu Evropu. generalni direktor RBI-ja. tako|er mnogoljudne dr`ave Brazil. pri ~emu fakti~ki mobilnu telefoniju koristi ne{to vi{e od ~etiri milijarde ljudi.37 milijardi eura u 2011. U tim zemljama `ivi 35 posto svih osoba koje su se pretplatile na mobilnu telefoniju u posljednjem kvartalu 2011. koji se zasnivaju na nerevidiranim podacima. “Na neprilago|enu neto dobit negativno je utjecao otpis goodwilla u Sjedinjenim Dr`avama.5 posto i stabilnom prihodu od naknada i provizija.34 MILIJARDE EURA Njema~ki telekomunikacijski div Deutsche Telekom zaklju~io je ~etvrto tromjese~je s neto gubitkom od 1. a po tempu rasta pre dnja ~e naj mno go lju dni je eurozona }e zabilje`iti blagu recesiju” objavila je Komisija. u iznosu oko 3. ~ime je osjetno sni`ena prethodna procjena EK-a iz novembra 2011. Me|u pet zemalja sa najve}im rastom broja korisnika su.3 posto. po drugi put u posljednje tri godine. . Indonezija i Banglade{. Ekonomija 17-~lane eurozone u ovoj }e se godini smanjiti za 0. ispostavlja se da 60 posto stanovni{tva koristi mobilnu telefoniju. RBI je generisala dobit prije poreza od 1.34 milijarde eura zbog otpisa u Sjedinjenim Dr`avama i Gr~koj. dok }e privreda cijele Evropske unije stagnirati. OSLOBO\ENJE BiH Privreda eurozone na putu je nove recesije. “Na{a sposobnost stalnog generisanja visokih prihoda zasniva se na {iroko diverzifikovanom poslovnom modelu. Zahvaljuju}i pove}anju neto prihoda od kamata oko 2. DT u gubitku 1. Go to vin ska na kna da ame ri ~kog AT&T-a u iznosu 2. Najve}i rast broja korisnika u Indiji i Kini zemlje na svijetu Indija i Kina. Prema prora~unima Ericssona. daju pozitivnu sliku za Raiffeisen Bank International AG (RBI) u zahtjevnom okru`enju.1 posto. posebno Gr~koj. a EU Istra`ivanje Ericssona o mobilnoj telefoniji EK: Eurozona tone u recesiju [est milijardi korisnika Broj pretplatnika svake godine raste u prosjeku za 13 procenata U svijetu postoji {est milijardi pretplatnika mobilne telefonije. Raiffeisen Bank International AG Pove}ali dobit za sedam posto Preliminarni rezultati za finansijsku 2011. a pripisuje se ponajprije energetskim tro{kovima i pove}anju indirektnih poreza. objavila je telekomunikacijska kompanija Ericsson. broj pretplatnika svake godi ne ras te u pro sje ku za 13 procenata. te otpisi goodwilla i imovine. precizirala je {vedska kompanija. stoji u prognozama Evropske komisije objavljenim ju~er.3 milijarde eura za pro pa lu akvi zi ci ju DT-ovog ame ri ~kog ogranka u transakciji ~ija je vrijednost trebala iznositi 39 milijardi dolara nije uspjela nadoknaditi negati van utje caj tih tro {ko va. februar/velja~a 2012. .5 posto. {to je oko sedam posto vi{e nego u 2010. Polaze}i od ~injenice da ukupna svjetska populacija broji sedam milijardi ljudi. 24. Time je njegov gubitak vi{e nego udvostru~en u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je iznosio 514 miliona eura. Broj pretplatnika se razlikuje od broja fakti~kih korisnika. Privredne aktivnosti u 27-~lanoj EU istovremeno }e stagnirati. godini. tvornica i opreme u jugoisto~noj Evropi.22 SVIJET FINANSIJA petak. is ti ~u u DT-u. objavila je Komisija u a`uriranim ekonomskim prognozama. Ujedno je blago pove}ana ranija prognoza stope inflacije u eurozoni za ovu godinu na 2.3 milijarde eura” navodi DT u sao. u sklopu koje je prognoziran rast u ovoj godini u visini 0. p}enju. po{to jedna osoba mo`e da ima vi{e brojeva mobilnih telefona. koja }e i dalje biti evropski region rasta” izjavio je Herbert Stepic. . godinu. “EU je na putu privredne stagnacije u ovoj godini.

OGLASI 23 . 24. februar/velja~a 2012.OSLOBO\ENJE petak.

18. odnosno pristup izdvojenoj lokalnoj petlji. 2012 = dr`avi. U ime Republike Srpske Memorandum je potpisao ministar finansija Zoran Tegeltija.221812 1.valutu Srednji za devize Prodajni za devize Certifikati za op{tine Predstavnici Srbije. a direktno doprinosi razvoju {irokomre`nih usluga.618634 0. 2012. kupovina i prodaja struje osnovni posao.261790 0. Zahvaljuju}i ovom.078194 0.478784 25. H. 02. da im obezbijede finansijske potencijale. kazali su da "ispunjavaju obaveze po dugoro~nim ugovorima".broj 037 .955830 1. kazali su nam u EPBiH. najkompleksniji je projekt na tr`i{tu komunikacija i zbog toga je razumljivo zadovoljstvo koje je tim povodom na konferenciji za novinare iskazao Fahrudin Budnjo. Prvi korisnici usluga europroNET-a ve} su ju~er ostvarili veze na doma}em i me|unarodnom telekomunikacijskom saobra}aju.077999 0. Mogu}nost tu`be najavio je i premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} i to protiv Rudnapa koji je obustavio isporuke struje Elektroprivredi HZHB zbog ~ega je ova kompanija za vrijeme vre- menskih nepogoda morala kupovati struju po cijeni preko 100 eura po megavatsatu te uvoditi redukcije velikim potro{a~ima.837256 0.796496 1. zbog ~ega je potrebno otvaranje regiona za stvaranje boljeg poslovnog okru`enja.831603 2. februar/velja~a 2012.792016 USD BAM 1.049691 1. Mi ipak nismo.049567 1. Sa.261136 0.673900 1. "Kako je u svim ugovorima predvi|en mogu}i utjecaj vi{e sile na nemogu}nost realizacije.828092 0.622691 0. .te~ajna lista . J. Korlea "Na slobodnom tr`i{tu smo kupili 30 MWh struje od slova~ke kompanije Korlea po cijeni od 55.567864 0. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. U EPBiH nisu odgovorili kome izvoze struju. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 22.262444 0.573475 1. godine.802507 0. februara. osim ADSL-a.565032 0. . konkretno BH Telecoma.262315 0. za{tita djece od opasnih sadr`aja na internetu itd. u EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca jer je mogu}nost prekida isporuke predvi|ena svim ugovorima.263629 0. 24.Me|unarodni pe~at kvaliteta za op{tine sa povoljnim okru`enjem za investitore. BiH.955830 1. najgore su pro{li potro{a~i. posebno oni veliki koje strujom snabdijeva Elektroprivreda HZHB. iz sektora za odnose sa operaterima. a da to ne zavisi od izbora i ko }e do}i na vlast.24. Jedan od njih je mostarski Aluminij kojemu je EPHZHB uvela redukciju struje nakon {to joj je Rudnap obustavio isporuku 90 MWh struje.470549 0.5 eura po MWh. web hosting.867013 0. Nadzorni odbor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u srijedu je konstatovao da su stvoreni uslovi za nastavak izvoza struje. kazao je za Oslobo|enje generalni direktor Aluminija Ivo Bradvica.24 BIZNIS I EKONOMIJA Stari ugovori jo{ vrijede petak. OSLOBO\ENJE EuroproNET EPBiH od subote izvozi struju U EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca Sa konferencije za medije u Sarajevu Foto: A.282864 SDR (Special Drawing Rights) na dan 22.787536 1. Cilj projekta jeste ja~anje ekonomske saradnje i promocija investicija u Srbiji. prvo u Sarajevu.077804 0.835771 2. prema rije~ima njihove predstavnice Stojanke Bo{njak.738001 0. a u ime Federacije BiH ministar za razvoj Sanjin Halimovi}. koja je onemogu}ila Elektroprivredu BiH da ispunjava ugovorne obaveze".955830 1. "Moramo i}i u pravcu da centralne vlasti daju ovla{}enja lokalnim zajednicama za privla~enje stranih investicija. 2. ispunjavanje obaveza je nastavljeno s prestankom djelovanja vi{e sile.305804 1. struju pla}ali po 100 eura za megavatsat".222367 1.675589 1. Ovakav ulazak alternativnih operatora na doma}e tr`i{te podrazumijeva znatno ni`e tro{kove.833687 2. europroNET je prvi operator u BiH koji nudi ADSL usluge kroz mre`u dominantnih operatora. jer nedostatak razgovora dovodi do posljedica za razvoj biznisa. A one su odista velike. Samo lokalne zajednice koje imaju stabilne izvore finansiranja mogu da razi{ljaju o svom ekonomskom razvoju". Poslovno okru`enje u zemljama regije CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna .474225 0. U cijeloj pri~i oko prekida isporuka struje po ugovorima EPBiH Rudnap .EPHZHB. Ovaj poslovno-tehnolo{ki potez europroNET-a usagla{en je i sa Regulatornom agencijom za telekomunikacije na ~emu je. IPTV.54421 2. Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.566448 0. kao kompanije kojima je proizvodnja.677278 1.569541 1.832674 0. A.475096 25. a u Elektroprivredi BiH potvrdili su nam da ova kompanija struju izvozi jo{ od subote. Ovo prvo raspetljavanje.311583 1.049815 1.BH Telecom ne smatra da }e biti ugro`en aktivno{}u ovog operatera. kazao je Ahmed Divojevi}. Neke od njihovih usluga su. ostvarena dobra saradnja. me|utim. u su{tini. Hrvatske i Makedonije potpisali ju~er u Beogradu Memorandum o razumijevanju u vezi sa projektom Certifikacija povoljnog poslovnog okru`enja .466873 0. direktor prodaje euproNET-a. KAJMOVI] Korak ka liberalizaciji Alternativni telekom-operater europroNET ju~er je u Sarajevu promovisao vlastiti iskorak ka liberalizaciji doma}eg tr`i{ta telekomunikacija {to bi krajnjim korisnicima trebalo da omogu}i kvalitetnije i jeftinije usluge. rekao je Tegeltija. Svi tipovi njihovih telekomunikacijskih usluga oslanjaju se na postoje}u infrastrukturu doma}eg operatora. O kupcu ne govore Redukcije S obzirom na to da je Rudnap najavio da }e tu`iti Elektroprivredu BiH zbog prekida isporuke. fiksna telefonija. Federacije BiH. Ministar za razvoj.626748 0.471408 25. jer je i njemu u interesu da se kapaciteti postoje}e infrastrukture koriste u kapacitetima tehni~kih mogu}nosti. obrt i preduzetni{tvo Federacije BiH Sanjin Halimovi} rekao je da su najve}e prijetnje za ekonomski razvoj regiona politi~ke. a potom i u drugim dijelovima BiH. U Aluminiju ka`u kako su uspjeli prevazi}i ovu te{ku situaciju kupuju}i struju na slobodnom tr`i{tu.577409 1. Hrvatskoj i Makedoniji. ve} odavno se zna da je kupac beogradska kompanija Rudnap. Republike Srpske.317362 1.262972 0. ~ime se znatno pove}ava iskori{tenost postoje}e pristupne mre`e. 02.221257 1. Ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija rekao je da zemlje regiona jo{ nemaju jasno izra|en koncept kako treba da izgledaju lokalne zajednice i koje je njihovo mjesto u EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.

Promet na kotaciji iznosio je 42.000. Pozitivan pomak Tokom sve~anosti dodjele nagrada re~eno je da treba.88 -3.223.461 0.90 1.30 -3.62 46.00 5.609. glavni indeks berze SASX-10 je u negativnoj zoni i smanjena je tr`i{na kapitalizacija za 39 posto zbog masovnog de lis tin ga kom pa ni ja u septembru 2011. U kategoriji Ukupni ostvareni promet u 2011. Nakon tri godine poslovanja u gubitku.083 9.65 3.65 0.31 0.renault.1 0.00 4. ali kako Dedi} ka`e. tempomat.710 KM d.00 75.27 2.549.815. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Bi}e bolje [to se ti~e 2012. putni kompjuter.00 35.29 7.796 500 832.d. indeksi BIFX i SASX30 su u pozitivnoj zoni.74 3.170 5. .54 250.063.99 0 0 0 1 0 0 0 -0.68 5.6 41.39 BIRS BIFX 25 Nagrade najuspje{nijim ~lanovima Sarajevske berze 786.30 12.21 14.25 642.900.42 0.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Rudnik @eljezne rude d.00 114 40 6 456.65(A) 0. Banja Luka Tr`nica a.06 -9.575 0. Podsjetimo jo{ jednom .48 162. Pale Hidroelektrane na Trebi{njici a.00 6 8 4 1 3 1 3 1 4.45 0. u okviru nove akcije su i svi ostali Renault modeli dostupni po izuzetno atraktivnim cijenama. jer Vlada FBiH planira da emisijom trezorskih zapisa i obveznica putem SASE prikupi 290 miliona KM za potrebe bud`eta.37 619.50 908.00 3.575 0.00 1. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu.25 4.42 922.00 2 3 75.ba.475 0.30 12. Istovremeno.862 34. Sarajevo od 20.50 1 3. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.792.000 4.000 5.67 1. Sarajevska berza/burza Kursna lista za 23.00 -20.101 0.00 1. za 125 posto.178.00 0.223. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA ^estitke svima koji su pre`ivjeli Nakon tri godine poslovanja u gubitku.101 0.70 KM.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .784. Za vi{e informacija se obratite najbli`em ovla{tenom Renault koncesionaru ili posjetite www.54 19. s obzirom na to da akcija traje samo dvije sedmice.456.03 40.40 2.391. J.03 39. centralno daljinsko zaklju~avanje.42 0.81 8. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a. Elegantni Renault Fluence.d. Gacko Telekom Srpske a.15 0.999 KM. popularni Megane Generation sa opremom koja uklju~uje ABS + BAS.74 3.429 KM” rekao je Dedi}. To je ujedno i dosad najbolja cijena za najprodavaniji Renault model na na{em tr`i{tu.00 NEPONOVLJIVA PONUDA IZ RENAULTA Renault je za ljubitelje svojih automobila u Bosni i Hercegovini pripremio novu.22 91 21.339 5.98 $ 0. KRIJE[TORAC Zvani~ni Promj. prije svega.d.15 0.26 0 5.909.19 1.000 4.29 0 2. zavr{io profitom. berza je dobila nove dioni~are u procesu dokapitalizacije te ostvarila dobit od 72.66 -0. poduzeto je niz mjera na unapre|enju i ure|enju tr`i{ta.00 1 2 1 Banjalu~ka berza Kursna lista za 23.d.353 114 359 1.223.5 40.61 0.461 0.73 % 700.101 0.21 1.7 miliona KM. Osim ova dva izuzetno popularna Renault modela u Bosni i Hercegovini.88 2.073 953 334 5.5 0. tempomat. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija O PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d. M.15 150 1.TR@I[TE AKCIJA Bosna trgovina a. va`no je da je preokrenut negativni trend iz prethodnih godina.31 0. O.00 84. Sa.270.50 KM. istina skromnim.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.222.8 1 0.1 0.41 3.OSLOBO\ENJE petak.61 3.28 -0.20 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE . zavr{io profitom Sarajevska berza (SASE) dodijelila je priznanja najboljim brokerskim ku}ama za ostvarene rezultate u 2011.45 1.20 34.411.17 0.156.00 5. maj drvodjelska a. {est zra~nih jastuka.11 % 1. elektri~no podesive i grijane retrovizore.64 12. promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka SASE: Za obveznice FBiH 16.381 964 116 309 1. prije svega zahvaljuju}i emisijama obveznica i trezorskih zapisa FBiH.90 812.00 84.054 5. Direktor Sarajevske berze Zlatan Dedi} kazao je da je ova berza u pro{loj godini ostvarila pozitivne pomake u poslovanju.61 4.16 -0. godinu.d.d.00 72. Bosnalijek d. Vare{ Sarajevo osiguranje dd Sarajevo Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Magros metal dd Sarajevo Pobjeda dd Te{anj Union banka d. Sarajevo.279.228 1. {to je pove}anje u odnosu na 2010. najuspje{nija je bila brokerska ku}a See Investment Solutions.8 1 0.d. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.15 19. putni kompjuter.10 23.25 0.d.d. Banja Luka Republika Srpska .752 1.2 2.00 6.1 0.d.61 4. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d.00 1.00 16.140.44 0. Tesli} Elektrodistribucija a. Trebinje RiTE Gacko a.19 9.266 3.00 32.00 84.52 19.00 2.75 46.45 39.51 75.00 19.99 39.00 19.59 0.d.00 19.15(A) 0.12 % . zra~ne zavjese.d. elektri~ne podiza~e prednjih stakala. centralno daljinsko zaklju~avanje.00 19. Gradi{ka Vodovod a. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. neponovljivu akcijsku ponudu.00 212. Banja Luka Veterinarska stanica a.541.77 13.62 0.69 46. februar 2012. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu dostupan po cijeni od samo 20.376. Dedi} ka`e da nije dobro krenula. Banja Luka Posavina a.48 75.5 1.65 KM.21 614.d.644 17.055 5.222.1 40. zra~ni jastuk za voza~a i suvoza~a s prilagodljivim volumenom.d.00 75.48 0.47 0.61 0.6 4.6(A) 41. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 16.5 1.644 obveznice.25 0. klima-ure|aj.20 7. napravio zna~ajne pomake koji se ogledaju u slijede}em: rezultati trgovanja su zna~ajno pove}ani u odnosu na 2010.00 0.31 0.82 FIRS SASX-10 942.401 2.izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska . klimaure|aj.228 1.000.d.28 9.409 29.20 1 1 19. “SASE je u 2011.00 5.20 588.67 -0. februar/velja~a 2012.35 3.00 $ 0.45 2.16 KM.d.99 39.KOTACIJA Hemijska industrija destilacija a.052 5. Banja Luka 9. Promet na kotaciji fondova iznosio je 24.00 75.73 5.d.000 19.25(A) 0. BIZNIS/BERZE 1.413 1.7 -0. Isplati se po`uriti. SASE je 2011.084. kursa (%) Max.724.69 0 0.42 0. koja uklju~uje ABS + BAS.d.050 54.d. a za tu cijenu nudi rasko{nu opremu.39 -0.486. Sarajevo Energoinvest d.d. Banja Luka 1. 24.6 41. Doboj Vi{egrad promet a. BERZANSKA KOTACIJA .25 4.482 130 243 847.KOTACIJA PIF-ova 0. SASE je 2011. ~estitati svim ~lanovima berze {to su pre`ivjeli ove te{ke godine iza nas koje je obilje`ila svjetska finansijska kriza.70 20.630 1. Kurs ovog emitenta je iznosio 8. zatim Ostvareni promet u trgovanju obveznicama i Ostvareni broj transakcija zlatne plakete dobila Raiffeisen Bank. dostupan je za nevjerovatnih 21.d.08 2.76 5.akcija traje samo dvije sedmice.635 250 200 100 27.175.305 12.03 39. bo~ne zra~ne jastuke sprijeda.254. Vi{egrad Veselin Masle{a a.1 39. Banja Luka Palas a. godini.90 % KUKURUZ $ 0.61 4.58 4.34 0 -0.332.00 0.76 ERS10 SASX-30 Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 139.00 4.8(A) 1 0.25 4.41 -0.00 KM.37 62.575 0.d. Dioni~ko dru{tvo Raiffeisen Bank najuspje{nija Foto: D`. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .23 39.15 KM.05 -7. cijena Min.21 -0.50 19.47 4. jer je u navedenoj akciji.d.45 KM.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska .74 0. Na kotaciji kompanija trgovalo se od 1.61 3. cijena Min.99 39. Srbac Potkozarje a.d.15 -1. u kojoj je omogu}io ostvarenje nevjerovatne u{tede na odabranim Renault modelima.36 8.44 0.izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska . ZIF Euroinvestment fond a.14 % PLIN $ 1. Sarajevo 8.45 200.09 810. No.15 8. alu-naplatke od 16 in~a. ali se nada da }e se to popraviti.67 $ 1. u sklopu dvije transakcije prometovane su 21. promet je ostvaren dionicama ZIF MI Group d.461 0.izmirenje ratne {tete 5 3.79 NAFTA ZLATO P[ENICA 124.00 KM.65 0. godine.29 % SREBRO $ 1.228 1. svi zainteresovani se moraju brzo odlu~iti i po`uriti do Renault prodajnih salona. dok je u kategorijama Ostvareni promet u trgovanju dionicama.00 1.01 39.88 11. elektri~no podesive retrovizore.499 KM.710.63 5.211. februar/velja~a 2012. Kurs ovog fonda iznosio je 4.25 5.40 114.62 801. Berza je u pro{loj godini ostvarila promet od 244.

. u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. ZPP-a). sudija [aha Ov~ina. obavje{tavamo Vas da je u informativnom letku za uslugu Ultra fun koji je dostavljen pretplatnicima fiksne. pozivom na broj predmeta. Sarajevo. Sudija D`enana [kalji}. Izvinjavamo se korisnicima usluga zbog ovog previda i zahvaljujemo na njihovom razumijevanju. ~l. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 118467 09 I Sarajevo. du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. radi isplate autorske nagrade po ugovoru. objavljuje Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija OSNOVNA [KOLA BARTOLA KA[I]A . odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. Zakona o parni~nom postupku. Sudija [aha Ov~ina OGLAS Dana. u daljnjem tekstu: ZPP). odnosno sjedi{te stranaka. BH Line mre`e BH Telecoma uz njihove januarske ra~une do{lo do tehni~ke gre{ke.s. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU. u pravnoj stvari tu`ioca SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO. Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu.. ZPP-a). 12. tu`ilac SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO je podnio tu`bu protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS radi isplate autorske naknade po ugovoru. sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Ul. 24.00 KM. 2009. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. 2002. ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku. ZPP-a.043 KM bez uklju~enog PDV-a. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. objavljuje Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Obavijest korisnicima Ultra usluge BH Telecoma Po{tovani korisnici.00 KM. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. predmet spora. ime i prezime. na osnovu ~lana 348. v. god. Prijave slati na adresu: Osnovna {kola Bartola Ka{i}a Mostar Rude Hrozni~eka 46 C 88000 Mostar Predsjednik [kolskog odbora Stanka Drma} . broj 5/00.071. s. februar/velja~a 2012.7.zakonskih zateznih kamata na iznos glavnog duga od 4. podnijeti protutu`bu (~lan 74. Ta~na informacija je da je za Ultra fun tarifnu opciju cijena SMS-a prema Naj broju 0. procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. godine.375. ZPP-a). godine pa do 8.. 53/03. N AT J E ^ A J A za radno mjesto 1. stav 1.2012. 2011. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. 1. u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. 8. na osnovu ~lana 348. protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS. 12. ZPP-a). radi naplate nov~anog potra`ivanja .r. u tom letku je pogre{no navedena cijena slanja SMS poruke prema Naj broju. Zmaja od Bosne broj 32 zastupana po zakonskom zastupniku Pravobranila{tvu Op}ine.2012. (N. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. Vjerou~itelj pravoslavnog vjeronauka . a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. 10. Odluka o raspisivanju RJE[ENJE O I Z VR[ E NJ U Dozvoljeno 3. stav 1. godine i tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 90. prebivali{te ili boravi{te. BH Telecom Broj: 65 0 Ps 154135 10 Ps Sarajevo. novine. radi izvr{enja. stav 1. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. stav 3.26 OGLASI petak.375. sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. 7. 7. Ukoliko tu`eni.37 KM od 3. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. ~l. Naime. 2010. 10. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. protiv izvr{enika Lop~alija Rusmir iz Sarajeva sa evidentiranim prebivali{tem u Ul. stav 1. god.MOSTAR IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 4227325220000 Urud`beni broj: 05-01. 83. stav 3. Natje~aj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. godine. Obavje{tava se tu`eni da je. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 18. novine FBiH”. 2007. 4/04 i 5/04) i Zakonom o radu.p. Uvjeti natje~aja regulirani su Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HN@-a. Ru|era Bo{kovi}a broj 148 Sarajevo. 2012.2. 25. POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. 73/05 i 19/06. odnosno naziv pravnog lica. na osnovu ~lana 70.. 18. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. 14. Izvr{enje }e se provesti zapljenskim popisom. 85.1 izvr{itelj . ZPP-a). Musala bb.dva (2) sata tjedno na odre|eno vrijeme do 15./12 Nadnevak: 23. br. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`enana [kalji} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Op}ina Novo Sarajevo Ul. budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. godine na osnovu izvr{ne isprave-presude Op}inskog suda u Sarajevu broj P-2660/02 od 19.. ako ih imaju.. stav 2. 2003. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda.00 KM na ime autorske naknade sa kamatom utvr|enom prema Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate i naknaditi tro{kove ovog parni~nog postupka sa zakonskom zateznom kamatom obra~unatom od dana pravomo}nosti presude do isplate. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja.

ali za njih sigurno veliku i zna~ajnu. kazao je Branko. iznalazi sama na~ine kako bi ih posjetila i pru`ila im potrebnu pomo} u vidu lijekova. hrane i odje}e. Pojedine porodice potpuno su odsje~ene od centra Trnova. Uspjeh karatista op}ine Ilid`a Na prvenstvu Evrope u karateu za kadete i juniore. na kojem im je ~estitao na postignutom uspjehu.Evo. Deset metara drva je ovdje malo preko zime. nastanjenima u RS-u. Dejtonskim mirovnim sporazumom podru~je Trnova je podijeljeno na dvije op}ine. februar/velja~a 2012. Sestre Azemina. . Nastavit }emo suradnju sa Ministarstvom sigurnosti BiH i nevladinim organizacijama i u narednom periodu. Kako je kazao. ovoj porodici od samog po~etka neumorno poma`e ~lanica Crvenog krsta Ifeta Krupalija koja. 24. Tim povodom na~elnik Op}ine Ilid`a Senaid Memi} priredio je prijem za ove mlade i uspje{ne sportiste i njihove trenere. Sre}a je da nije bilo smrtnih slu~ajeva usljed ovih vremenskih neprilika. istakao je ambasador Moon Ambasador Moon uru~io pakete porodicama Torlak i Kova~evi} Na podru~ju op}ine Trnovo u proteklom periodu u nekim selima izmjereno je i do pet metara snijega. koja se nalazi u neposrednoj blizini prve bolnice u Sarajevu. jer je situacija te{ka. Postavljene su nove potporne konstrukcije s ciljem za{tite od daljnjeg uru{avanja te je time ku}a. Podsje}amo. Proglasiv{i stanje prirodne nepogode. istakao je Moon te zahvalio i slu`benicima SIPA koji }e dobiti jedne motorne sanke na kori{tenje i time imati olak{an pristup zaba~enim selima. Stoga nam svaka pomo} mnogo zna~i. te op}inski na~elnici uputili su se u posjetu porodicama Kova~evi} i Vla{ki. koji su posljednjih dana `ivjeli u strahu. istakao je Uzeir. ali svakako privremeno te da ne}e u potpunosti rije{iti problem. reprezentativci BiH postigli su zapa`ene rezultate. a SAD su obezbijedile 50 hiljada dolara pomo}i koja uklju~uje motorne sanke. P. a u skladu sa Pravilnikom o nagra|ivanju sportskog rezultata pojedinca i ekipe Op}ine M. a jedna ku}a se totalno uru{ila. no zahvaljuju}i USAID-u i dobroj me|uop}inskoj suradnji. iako nema obezbije|eno nikakvo vozilo kojim bi mogla do}i i obi}i ih. dobili smo od ambasado- ra pokriva~e i pakete. snje`ne padavine historijskih razmjera do- nose i korist. Pokriva~i i paketi Branko Kova~evi} `ivi sam sa sinom Draganom. Snje`ne padavine Kako je ju~er istakao ambasador Moon prilikom posjete nekim od najugro`enijih sela Trnova. Ovom prilikom na~elnik je osvaja~u srebrene medalje Edinu Sari}u uru~io nov~anu nagradu od hiljadu maraka i Anesu ^ongi 400 maraka na ime ostvarenog rezultata. Sve ono {to je bilo u na{oj mogu}nos- ti da za{titimo stanovnike na{e op{tine. GODINJAK Op}ina Stari Grad poduzela mjere Nov~ane nagrade za najbolje Osigurani hastahana i susjedni objekat Radnici firme Klico trans u dogovoru sa Op}inom Stari Grad iza{li su na teren te pristupili uklanjanju o{te}enih dijelova biv{e hastahane na Kova~ima. zaklju~kom OV Stari Grad 2. E. ^lan Karate kluba Ilid`a Edin Sari} osvojio je srebrenu medalju u juniorskoj konkurenciji. Zineta. delegacije ameri~ke ambasade. Postavljene nove potporne konstrukcije Foto: D. pokriva~e i pakete sa higijenskim potrep{tinama.Svaka pomo} ovoj na{oj maloj lokalnoj zajednici je dobrodo{la. ~lan Karate kluba Champion.Ne moram podsje}ati da je ovo podru~je najvi{e stradalo u ratnom periodu. tako da }emo se na vrijeme pripremiti i u slu~aju da do|e do novih problema koje mogu donijeti eventualne poplave. u selu Dujmovi}i `ivi ~etvero ~lanova porodice Torlak. ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon je putem USAID-a odlu~io osigurati humanitarnu pomo} za najugro`enije porodice. a sve u svrhu rekonstrukcije i stavljanja u funkciju za{ti}enog dobra ba{tine. a mi }emo im svakako dati podr{ku. Nedaleko od centra Trnovo. G. ]UMUROVI] . U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. . u kadetskoj konkurenciji bronzu.Pitate nas kako smo pre`ivljavali? Te{ko. godine hastahana je ponovo data na raspolaganje Gazi Husrev-begovom vakufu. mi smo izvr{ili. a posjeta ambasadora ulila im je nadu. no ipak moram ista}i da je usljed te{kog i velikog snijega o{te}eno desetak krovova ku}a. E. ni sam ne zna kako do~eka sutra. ali ipak ogromne koli~ine snijega donose vi{e {tete. Za{tita stanovnika . Nakon upoznavanja sa svim pote{ko}ama sa kojima se bori Op}ina Trnovo u ovom snje`nom periodu.OSLOBO\ENJE petak. Ne mogu opisati rije~ima koliko sam sretan. a `ivot se svodi na `ivotarenje.300 kilometara nadmorske visine. za`elio puno uspjeha u narednim takmi~enjima i obe}ao da }e Op}ina i dalje podr`avati i pratiti njihov rad. a mi }emo im svakako dati podr{ku. osigurana i koliko-toliko za{ti}ena. najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}. zatim predstavnici USAID-a. pa ~ak i ugro`avaju ljudske `ivote. I na~elnik Op{tine Trnovo iz RSa bio je uzbu|en i sretan zbog ove pomo}i te je srda~no zahvalio ambasadoru Moonu i predsjedniku USAID-a Allanu Reedu. Ina~e. naglasio je Berilo. Ina~e.. odnosno vla`no tlo koje }e tokom godine zasigurno donijeti mnoge blagodati. a sam pristup je u po~etku bio nemogu}. ovaj teritorij se itekako obnovio i oporavio.. istakao je Vuji~i}. . Ilid`a. Ambasador Patrick Moon posjetio op}inu Trnovo SARAJEVSKA HRONIKA 27 Pomo} koja ulijeva nadu @elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti. a Anes ^ongo. 2008. najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}. Stanari ku}e Senad Hafizovi} i njegova supruga Adela.@elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti.. jula. Stopostotne su {tete u~injene. nedavno odr`anom u Azerbejd`anu. a na~elnik Op}ine Trnovo Ibro Berilo istakao je izvanrednu suradnju sa Op{tinom Trnovo iz RS-a i na~elnikom Goranom Vuji~i}em.. Mejra i brat Uzeir `ive od pomo}i lokalnog Crvenog krsta. a zahvalnost ambasadoru je golema.. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. te{ko. a oko 70 posto naseljenih mjesta nalazi se iznad 1. ka`u da je ovo rje{enje dobro. .

a ~asovi }e biti skra}eni na 30 minuta. ali }emo rasporediti nadoknadu vikendima kako ne bismo opteretili u~enike i roditelje. kraj {kole je pomaknut sa osmog na 15. Most kao most ne predstavlja opasnost za prolaznike. naglasio je Smaji}. Vogo{}a je obnovljena i ure|ena tako da se danas ona ne mo`e prepoznati. ~ija su imena ispisana na ovom spomenobilje`ju. 28 su dobitnici najve}ih ratnih priznanja. Slavila se 16. direktorica socijalnog preduze}a Uspon. . Prema Be{li}evim rije~ima. Buljina. Nusret Gond`i}. izabrali su najbezbolnije rje{enje kako bi se nadoknadilo izgubljeno.Svi smo `rtvovali svoje slobodno vrijeme kako bi se nastava privela kraju. odnosno izrada biznis-plana trajat }e tri mjeseca. Predstavnici sindikata i resornog ministarstva. Iako je dio Vogo{}e reintegrisan prije 16 godina. Preciznije. T. Pored svakodnevnog uru{avanja objekata pod te`inom snijega. E. . 24. a cilj je profesionalna rehabilitacija osposobljavanja i zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom. kazao je Gond`i}. Tokom obuke nastojat }emo njihove poslovne ideje pretvoriti u biznis-planove. Ovim projektom obuhva}eno je {est osoba. ali gledat }emo da u~enike ne opteretimo previ{e. E. Zahvaljuju}i velikim naporima. a do tada }e `uta traka koja je postavljena na mostu upozoravati gra|ane na oprez. a verifikaciju }e dati Kantonalni {tab Civilne za{tite. Prioritet je bio da djeca ne budu o{te}ena. a obuka kre}e sredinom marta. Biznis-plan za osobe sa invaliditetom Predsjednici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Saudin Sivro i Faruk Be{li} odr`ali su ju~er sastanak sa predstavnicima Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo na kojem je na~elno usagla{en po~etak nastave u osnovnim i srednjim {kolama KS-a. napominje da Zavod nema potreban novac. Obuka. dok su Op}ina Novo Sarajevo i Centar za mlade Grbavica dodijelili prostor na tri mjeseca gdje }e se odr`avati obuka. istakao je Be{li}.Omerovi}. OSLOBO\ENJE Obilje`ena 16. U skladu sa ovom odlukom u op}inama }e se evidentirati nastala {teta. kako se {pekulira. Uspon i Op}ina Novo Sarajevo potpisali sporazum o realizaciji projekta izrade biznis-plana za osobe sa invaliditetom.Ovaj projekt smo pokrenuli kako bismo stimulisali osobe sa invaliditetom da sami sebe zaposle.Tog dana zatekli smo Vogo{}u zapaljenu i devastiranu.@elimo da budemo reintegrisani u Sarajevo. Bi}e te{ko. . juni Foto: D. poja{njava Buljina.S ciljem realizacije nastavnog fonda dogovorili smo se da }emo raditi pet subota. postignut je na~elni sporazum sa kojim se jo{ trebaju slo`iti i direktori {kola. i kulturno-historijski i nacionalni spomenici su pretrpjeli znatna o{te}enja. Instrukcije Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo oti}i }e u {kole. Najve}i problem koji je prouzrokovao prekid nastave jeste nadoknada izgubljenih ~asova. kazala je Belma Karkelja . a u njima }e biti nazna~eno kako predstavnici {kola trebaju da se pona{aju u narednom periodu. ali je sanacija neophodna i prioritet je u narednom periodu. Pored toga. .Na~elnik Op}ine Stari Grad Foto: D. Tako su ju~er Centar za mlade Grbavica. Jednom rije~ju. zbog neprimjerenog ~i{}enja snijega o{te}ena je. [eher-}ehajina }uprija kod Vije}nice. direktor Buljina nam nije mogao kazati jer. bora~kih udru`enja i porodica poginulih boraca su na Centralnom spomen-obilje`ju polo`ili cvije}e i odali po~ast {ehidima i poginulim borcima ove op}ine. te da }e uz pomo} Grada Sarajeva i Zavoda za za{titu spomenika Federacije BiH ve}inu tro{kova snositi Op}ina Stari Grad. Direktor Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajeva Munib Buljina ka`e da je strana mosta koja je okrenuta prema Alifakovcu pretrpjela ve}a o{te}enja te da su elementi ograde izletjeli iz svoje osovine. godi{njica reintegracije Vogo{}e Kraj „raspusta“ u Kantonu Sarajevo [kola po~inje u ponedjeljak ^asovi }e biti skra}eni na 30 minuta U~enici }e ~asove nadokna|ivati pet subota Kraj {kole pomaknut sa osmog na 15. kako su naglasili. da budemo dio ovog kantona. kazao je na~elnik Op}ine Novo SaM. zbog ovakvog dogovora niko nema pravo da se buni jer je on najbolje rje{enje u ovom trenutku. na~elnik ove op}ine Edin Smaji} istakao je da ovaj proces jo{ nije do kraja zavr{en. februar/velja~a 2012. Tim povodom predstavnici Op}ine. rajevo Ned`ad Kold`o. Za nju je svoje `ivote dalo 409 boraca. op}ina je bila u katastrofalnom stanju. Ovo im je najve}a pomo} koju mo`emo dati kako bismo izbjegli sve predrasude koje u dana{njem dru{tvu vladaju. TORCHE Polo`eno cvije}e na Centralnom spomen-obilje`ju Odata po~ast za 409 {ehida U op}ini Vogo{}a ju~er je bio poseban dan. . .U ponedjeljak po~inje nastava koja }e biti skra}ena 15 minuta po ~asu. [eher-}ehajine }uprije Snijeg je sa sobom donio mnoge neprilike. TORCHE Ibrahim Had`ibajri} javio mi se jo{ u nedjelju te kazao da je Op}ina ve} kontaktirala izvo|a~a radova koji }e izvr{iti procjenu i predra~un oko radova na mostu. Iz Op}ine Stari Grad su nam saop}ili da bi radovi trebali po~eti ~im vremenske prilike to budu omogu}avale. godi{njica reintegracije dijela Vogo{}e u sastav FBiH. sekretar JOB Unije veterana op}ine Vogo{}a. naglasio je Be{li}. HUREMOVI] Ekspertni tim }e utvrditi razloge o{te}enja Na prolje}e sanacija Omogu}iti br`e zaposlenje Socijalno preduze}e Uspon osnovano je prije tri godine. pojasnio je Be{li}.28 SARAJEVSKA HRONIKA petak. prisjetio se dana kada je reintegrisan dio Vogo{}e. tako da }e djeca Ukinuto stanje prirodne nesre}e Vlada Kantona Sarajevo ju~er je donijela odluku o prestanku stanja prirodne nesre}e. Tako }e nastava za u~enike u Kantonu Sarajevo po~eti u ponedjeljak. Fond za profesionalnu rehabilitaciju za zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom izdvojio je sredstva. Biznis-plan bi trebao egzistirati naredne dvije godine. A. . tako|er. cifra }e zavisiti od metode rada. Postala je sasvim drugo mjesto za `ivot. Na upit koja }e svota novca biti izdvojena za obnovu ograde na [eher-}ehajinoj }upriji. isti~e Buljina. te vije}e roditelja. . S. Prema rije~ima Be{li}a. imati dovoljno vremena za upis u druge {kolske ustanove.Radni anga`man osoba sa invaliditetom je najbolji na~in njihovog socijalnog uklju~ivanja u `ivotne tokove. Od njih. padanja leda sa krovova na prolaznike i automobile. kako sam isti~e. GODINJAK . ograda mosta je popucala i nakrivila se prema Miljacki. juni.

Beograd 17.15 sati.30.30 sati. 17.40. Hanover i Kassel subotom u 17 sati. Kakanj 15. Pariz petkom u 9 sati. 13.30. Uzrok uru{avanja za{titne ograde.30. Travnik svaki dan u 7.55. 8. Budimpe{ta 6. Zenica svakim danom u 6.55. 18 i 20 sati. 13.30. 9. Vela Luka utorkom. istakla je Alma Sadovi}.15.59. Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati. 10. ali i napravio {tetu na vozilima. 16. Ankona 17. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156. pomo}nica op}inskog na~elnika za prostorno ure|enje.30 i 22 sata. Budimpe{ta 14. te koliko je sredstava potrebno za njihove pla}e pored 4. utorkom. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo odbilo je isplatiti pla}e jer se na spisku radnika nalazi 20 uposlenika vi{e nego {to je to bio slu~aj sa spiskom koji je pro{le godine dostavljen iz Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo. Hu. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati.30.15 sati.40. 17. Zenica 4. 13. 592-096. srijedom. S. 10.668-259 Toplane 650-979. 10. Banja Luka svaki dan u 9.30. 17. 10. Ora{je svaki dan u 6. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. Istanbul 13. 13.30. Tuzla svaki dan u 5. Ljubljana utorkom. Zürich / Banja AVIONI Dolasci: vrtkom u 8 i subotom u 17 sati.30 sati.50 i 18.27. 14 i 19 sati. Bosanski Brod svaki dan u 12. Istanbul 18 Antwerpen. postoji velika opasnost da neko ozbiljno bude povrije|en s obzirom na to da sada nema ni~ega {to bi ih za{titilo od cigli. Be~ 14. 10. 15. 15.30.30 sati (preko Tuzle). Odr`ana sjednica Op}inskog vije}a Centar Op}in sko vi je}e Centar odr`alo je ju~er sjednicu na kojoj se raspravljalo o javnim povr{inama.30.30.d. ~etvrtkom.35. Banja Luka / Zürich 6.30. Split svaki dan u 7. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati.49.30 i 18.45.30 i 22 sata.30 sati. Be~ 7. srijedom. 12.30. velika je koli~ina snijega koji je u proteklom periodu ve} poru{io nekoliko objekata u na{em gradu. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 NEMA [TRAJKA UPOSLENIH U JU DJECA SARAJEVA 276-982 Plate na ra~unima do kraja sedmice Uposlenici JU Djeca Sarajeva ne}e stupiti u generalni {trajk jer za to nemaju saglasnost Sindikata. 10.40 . a kako smo saznali.10.30.05 i 18. 12. a petkom i subotom u 18 sati. 8. 22. 16. Tuzla radnim danima u 9.30 sati. 17 i 18 sati. 7. Visoko svaki dan osim subote u 8. 7. 8. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. 15. 14. Kakanj 18.15 sati. Ankona 10. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati. 10. 7.30 i 19.52. 13. 15.05 i 21.35.30.30. 6. Ljubljana 13.22 i 20. 24. iz ~ega }e se vidjeti do kada su oni anga`ovani. Ovo je u izjavi za Oslobo|enje istakao Saudin Si vro. Va`no je napomenuti da se korisnik javne povr{ine mo`e postati na osnovu rje{enja i uz odre|enu nov~anu nadoknadu. Br~ko sva- kim danom u 6. 12.30 i 17 sati.30.47. Zagreb 15. 220-435 Kanalizacija 203-059.30. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati. 15. prosjaka oko spomenika kao {to je Vje~na vatra.30. Konjic 6. Gre{ku je.30 sati. . Frankfurt.30 sati. 592-097. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati.05.15.30. Zenica ponedjeljkom.30. Essen i Dusseldorf ponedjeljkom.30.45. Ljubljana 14. Zvornik svaki dan u 15. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati. 061/252-252. srijedom. ~etvrtkom i nedjeljom u 20.10. subotom i nedjeljom u 6 sati. 12. Bruxselles. MUP 122. 19 i 22 sata.18.30. Kakanj svaki dan osim subote.30 sati autoputem. jer je pomije{ala stalno uposlene i radnike koji su anga`ovani na odre|eno vrijeme. dok su sve ostale slobodnostoje}e vezane uz objekat nezakonske. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15. prema svemu sude}i.30. Zagreb 6. 12.30. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6. Biha} svaki dan u 7.30. 12.30 i 15. 664-115 Hitna pomo} 124. od 8 do 14 sati. Zagreb 15 i 22 Beograd 6. Srebrenica svaki dan u 7. 12.35. napravila v.45. petkom i subotom u 11 sati.35.45. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095.50 i 12.37. odnosno ~injenici da su ba{te ispred Parku{e i BKC-a jedine priznate lokacije na kojima mogu postojati ba{te. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.30 sati.30. Grada~ac svaki dan u 8. Pula ponedjeljkom. nedjeljom i praznikom u 5. Zagreb 15. Budimpe{ta 15. Berlin ~et- Odlasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6.54. Luka 14.06 i 19. 12. 11. betona i ostalog materijala koji visi sa uni{tenog objekta. Vije}e je jednoglasno usvojilo i prijedlog da se postavi videonadzor na lokacijama kod {kole “Alija Nametak” Kao va`an problem istaknuto je i okupljanje . Beograd 11.45. Olovo svaki dan u 5. ~etvrtkom.55.28. Beograd 11.30. Budimpe{ta 21.30. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. oko 16 hiljada maraka potrebno je kako bi se izmirile pla}e za radnike anga`ovane na odre|eno vrijeme. 15. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707. Minhen 13.50. Minhen 12. godini.30. utorkom.30. I. 12.34. Beograd svaki dan u 6 sati. Liege.30.33 i 20. Hamburg. Den Hag utorkom u 8 sati.25 i 14. utorkom.35.05. 14. 14.000 033/ 223-366. S.30.20 i 16.40 sati. Iz tog razloga ministar finan si ja Mu ha med Ko za dra odbio je da isplati novac koji je prelazio ono {to je planirano bud`etom za ovu instituciju. februar/velja~a 2012.15. 14. 16. 8.4 miliona maraka planiranih za JU Djeca Sarajeva u 2012. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. Zenica svaki dan osim subotom. 10.15. 13. 15. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. Zagreb svakim danom u 6. Plo~e 7.30. 16.30.45 i 16. razlog tome je strah od obru{avanja. subotom i nedjeljom u 8 sati. 207-777 Vatrogasci 123. Bugojno svaki dan u 10. 14. 13. te na koji bi se na~in ovaj problem mogao rije{iti. Utrecht subotom u 8 sati.samo radnim danima i 19. . HUREMOVI] VA@NIJI TELEFONI Mali{ani ipak ne}e ostati kod ku}e Snijeg ponovo pravi probleme Ograda koja je {titila prolaznike od obru{avanja hotela Zagreb na Marindvoru ju~er se obru{ila na trotoar Ulice Valtera Peri}a.30.30. Sru{ila se za{titna ograda hotela Zagreb Videonadzori kod {kola Tokom ju~era{njeg dana ni taksisti ~iji se {tand nalazi u neposrednoj blizini nisu bili na stajali{tu.15 i 15.10.45.30 sati. 13. ~etvrtkom i petkom u 7. D.25.30. Tako JU Djeca Sarajeva ima 298 stalno uposlenih koji se nalaze u sistemu centralizovanog obra~una pla}a i jo{ 20 radnika na odre|eni vremenski period. 15. direktor JU Djeca Sarajeva Vasva Jajetovi}. Te{anj svaki dan u 7 i 13.30.15. nedjelje i praznika u 13.27.45 i 22.preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK.10 i 21 sat. 14.40. 11.30. AUTOBUSI Istanbul 8. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.U toku su izrade i nadopune odluke o navedenim pitanjima. Dortmund. 6. Ulcinj svaki dan u 19 sati. Makarska svaki dan u 7. a uz to iz kantonalne Vlade dobili su ~vrsta obe}anja da }e pla}e za januar biti ispla}ene do kraja ove sedmice. resorno ministarstvo zatra`ilo je informacije o ugovorima za 20 uposlenih na odre|eno vrijeme. Bosanska Dubica svaki dan u 14.15 i 16.35 sati. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 PORODILI[TA 7 6 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. Da podsjetimo. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636. Prema nezvani~nim informacijama. 18 i 20 sati.30. Prema rije~ima na{ih sugra|ana.10 sati.30 sati. 14. 9. Sanski Most svaki dan u 15. 8.30. 16.OSLOBO\ENJE petak. kako Oslobo|enje saznaje. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati.15. Konjic 7. 18 i 20 sati. 14.30 sati. 14 i 15. 9. Zenica 6.54 i 21.30.30. Hrenovica svaki dan u 6. srijedom.45.30. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati.55. 11. Gora`de svaki dan u 8. 206-666. Kako smo saznali iz Vlade.25 i 21. Amsterdam .30. Dubrovnik svaki dan u 7.30. Plo~e 10. pred sje dnik Sin di ka ta osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo.30. 15. kao i svaki dan osim nedjelje u 16. Pale svaki dan u 6.

gov. ~etvrtak... Fax: +387 33 226 420. do 2.radno iskustvo u struci najmanje 5 godina Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene fotokopije: . Kanton 10 Biha}. srijeda. BPK Sarajevo. raspisuje se PO NO VNIjemJAslenika u radni odnos KURS VNI KON za pri zapo 1. svaki dan. STANJE ispravno u voznom stanju ispravan u voznom stanju PO^ETNA CIJENA 2. U obzir }e se uzeti samo ponude koje prispiju u @ICA d. Fax. UPRAVA DRU[TVA „@ICA“ DD SARAJEVO Za tehni~ku organizaciju i obezbje|enje prostorija za planirane aktivnosti zadu`ena su resorna kantonalna ministarstva prostornog ure|enja. V[S ili VSS ugostiteljskog smjera . mo`e izvr{iti neposredan uvid u analogni i digitalni oblik plana u prostorijama Urbanisti~kog zavoda u Sarajevu. 2.. 2012. registracije 1999. srijeda.. Poslije otvaranja svim u~esnicima izvr{i}e se povrat upla}ene kaucije. Desnica Radivojevi} Sarajevo. 160 Sarajevo OBJAVLJUJE PRODAJU VOZILA I VILJU[KARA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA RB 1.. 12.net. Sve tro{kove vezane za prenos vlasni{tva snose kupci. grad i kanton Zenica. 2012..... ponedjeljak. 2012. Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.2012. godine Javni uvid traja}e 60 dana. 24. godine Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa. 10. SBK Domaljevac.ba web: www. 2.. Sarajevski [iroki Brijeg. sa naznakom “Za javni konkurs”.. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 3. OSLOBO\ENJE J AV N A R A S P R AVA O temi: Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028.Uvjerenje o dr`avljanstvu . 2012.. 2012. 534-782.d. do 2. 4. 2012. 15... utorak. 7. 2012...000 KM Pravo kupovine imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije po~etka natjecanja uplate kauciju od 100 KM na blagajni @ICA d.fmpu. na odre|eno vrijeme do 15. 2. VOZILA Putni~ko vozilo [KODA FELICIA LX Putni~ko vozilo GOLF dizel Godina 1. 28.. 2. 1990. Sarajevo.t-ba...ba E-mail: info@fmpu.obavezan V stepen stru~ne spreme — VKV kuhar.000 KM 1. 2. februar/velja~a 2012. 4..2012. godine.. Otvaranje ponuda obavit }e se u sali na 2. i to: .600 cm3 REGISTRACIJA do 29. 2. Tel. sci.. 5.d. 2012. Vozila se mogu pogledati u krugu @ICE od 27. HNK Livno. vrijeme 11 h 11 h 13 h 10 h 12 h 11 h 13 h 11 h 13 h 11 h mjesto Sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Privredne komore sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj 02-138/12. Dostavljanje pisanih ponuda: Ponude sa punim nazivom ili imenom. na prvom spratu. 2012. USK datum srijeda. uts@bih. utorak. 2012... Vozila se prodaju po principu „vi|eno-kupljeno“. ponedjeljak. 9.. 2.Uvjerenje o polo`enoj pedago{ko-psiholo{koj grupi predmeta . u Ulici Zelenih beretki broj 14. do 12 sati ili budu li~no predate do tog roka na protokol @ICE. gdje se od 9 do 15 h.. 2012.... godine i traja}e sve do 15. od 23.. 14. 3.. ZHK Mostar. Izabrani kandidat du`an je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti. 3. 1.. 3.ba .5.. Prilo`ena dokumenta se ne}e vra}ati. MINISTAR mr. br.net. 3. D`emala Bijedi}a 160. Sarajevo. 2012..polo`ena pedago{ko-psiholo{ka grupa predmeta .. Posavski Tuzla. M.. puna norma ~asova . Tel +387 33 227 188. 6.1 izvr{ilac. 22.Diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu/{koli ... 27. Tuzlanski Gora`de. kaucija se ne}e vratiti. Ze-do Travnik.Izvod iz mati~ne knjige ro|enih . Ulica Dugi sokak broj 9.3.. petak. 71000 Sarajevo Dugi Sokak 9.3.300 cm3 40 KW 1. u 13 sati. 13.2. 2..ba.30 OGLASI petak..: 232828. Tel: +387 33 226 422 Web: http://www. stru~ni nastavnik kuharstva. 3.msuts-sa. ponedjeljak. 1610000003430028 dan ranije. e-mail: msuts@bih. do 26... od 9 do 15 sati i na dan otvaranja ponuda... 24. 2012.Kra}u biografiju Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u javnom konkursu bit }e obavljeni razgovori.net @ICA DD SARAJEVO D`emala Bijedi}a br.: +387 33/534-633. adresom i brojem telefona ponu|a~ dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: @ICA d. 3. spratu Poslovne zgrade @ICE 2. 7 8..2012.d. 71000 Sarajevo sa naznakom „Ponuda za kupovinu (navesti opis vozila) — NE OTVARAJ“. 2012.. Ukoliko lice koje je pobijedilo na natjecanju odustane od kupovine.. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa dostaviti na adresu: Srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo.gov. Raspored odr`avanja javnih rasprava je: r. 8. kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za Srednje tehni~ke i srodne i stru~ne {kole i normativnim aktima [kole.3. SNAGA MOTORA 43 KW 1.2012. 5.8.. zapo~eo je 15. Sarajevo ili uplatnicom na transakcijski ra~un kod Raiffeisen banke br.. Tita 9a. godine.

OGLASI 31 .OSLOBO\ENJE petak. 24. februar/velja~a 2012.

Naravno. gdje nije dopu{teno dizati se iznad “raje” “U . [to ne zna~i da to nije. Za mene je muzika sredstvo za spajanje ljudi i zaista mi je veliko zadovoljstvo da tu ideju mogu promovisati i u Sarajevu” iskrena je Ziouani. te sa al`irskim simfonijskim orkestrom. Tako|er. Amila Terzimehi}. Stru~ni saradnik Emina Burgi} Sedmica otvorenih vrata Historijskog muzeja BiH Solidari{i se. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostave pisani odgovor na tu`bu. .ugro`en je veliki mozaik koji predstavlja Bosnu. 24. te pravni osnov za navode tu`enih. studenti i dr.) u fokusu se na{la Zbirka arhivske gra|e (svaki dan bit }e druga ciljana grupa). O~aktanum broj 60a i III-tu`ene Andri} Ljubice iz Sarajeva. ul. donese odluku kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju solidarno isplate iznos od 1. iznos od 161. 2011. sa karakterom kao planina. koju je. Situacija je pomalo nadrealna. odr`avane tribine. ZPP-a mora imati svaki podnesak. kao opasnosti za ~ovje~anstvo koja nikada nije iskorijenjena u potpunosti i sve vi{e postaje globalni problem. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih. najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. te apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa. bilo bi mi zaista drago uvrstiti neke od va{ih kompozicija u te koncerte. u 18 sati odvijat }e se program Umjetnici Muzeju. Jasenko Pa{i} i Adnan Haskovi}.32 KULTURA VIJESTI Zahia Ziouani.” Zahia ne ostavlja dojam velike. rad Francuskinje al`irskog porijekla ujedinjuje `ivotni uspjeh sa jednom kozmopolitskom ambicijom Sarajevo. pozivom na broj predmeta. Kako isti~e Kre{evljakovi}. iza nje stoji rad sa velikim orkestrima. od kada su vrata HMBiH zatvorena za javnost. podnijeti protivtu`bu. tako da smo na jednom od zadnjih koncerata izvodili i neke tradicionalne kineske kompozicije.108. u Sarajevu Dirigentica Zahia Ziouani na ju~era{njoj probi sa Sarajevskom filharmonijom Foto: D. moj orkestar ina~e poku{ava da promovi{e i druge kulture kroz Martine Aubry Liderica francuskih socijalista Martine Aubry. gdje je stalni gostuju}i dirigent. Ismeta Mujezinovi}a broj 36. sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. Kako u tom okru`enju jedna djevojka mo`e postati dirigent? malom sobi~ku na zadnjem spratu Narodnog pozori{ta. Doma}in }e. prema tekstu “Strah i bijeda Tre}eg reicha” Ber tolda Brechta. [. stav 2. govori Zahia Ziouani i dodaje da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. Ziouani je porijeklom iz Al`ira. Terezije bb. pitanja. otvorena i bez onih nevidljivih zavjesa iza kojih se obi~no kriju uspje{ni. Priredit }e i dru`enje uz brojne prijatelje iz Francuske i BiH. umjetnici. Za to ve} morate biti veliki ~ovjek. pred kojom njeni orkestri naj~e{}e sviraju.” Ziouanijen rad dolazi ispred nje. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka. Uloge u predstavi koja }e nakon premijere biti reprizno izvedena 25. Koncert po~inje u 20 sati. jer ja dolazim iz kvarta gdje me svi znaju kao Zahiu i nisu svjesni mog profesionalnog anga`mana. Kako tu`eni nisu izvr{ili obavezu pla}anja duga. dirigenticom Zahiom Ziouani. pijanistom iz Austrije. odnosno uvijek ih je do~ekalo prebacivanje odgovornosti s jedne na drugu instancu. otvoriti prigodnu izlo`bu svojih djela u Ateljeu Zec. Ovim putem I-tu`enom i II-tu`enom se dostavlja tu`ba od 21. stav 3. jednim iz Francuske i jednim iz Al`ira. iznos od 480. a ovogodi{nja Sarajevska zima u svoju je `i`u stavila problem institucija kulture u BiH. U ovu akciju Muzej je ulo`io ukupno 100 KM. Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev. izme|u ostalih.” Dok ovo govori. ve} je vidjela priliku da spaja razli~ite kulture inspirisana li~nim iskustvom. 2011. TORCHE . Uostalom. od 12 do 17 sati otvaranje je zbirki. Da biste lak{e prekratili vrijeme do tada. U organizaciji doga|anja koja slijede uposlenicima HMBiH poma`u i Udru`enje Akcija gra|ana u suradnji s pojedincima i organizacijama civilnog sektora. Sarajevo i Ugovora o jemstvu zaklju~enih 3. ali nisam mogla ni zamisliti da }u se jednog dana na}i u toj ulozi. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1. na osnovu ~lana 348. Njena pri~a je ona iz filmova.891. u {to su se uklju~ili i poznati bh. raspola`e energijom i ljudima koji }e ga u narednih nekoliko godina u~initi na{im najzna~ajnijim teatrom. a sve ostalo je vrijeme. ve~eras u Narodnom pozori{tu. ka`e da je shvatanje muzike u Al`iru donekle druga~ije nego u Francuskoj. “U Al`iru tradicionalna muzika ulazi i u pore klasi~ne muzike. Pored svih problema. U odgovoru na tu`bu tu`eni mogu ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaju ili osporavaju postavljeni tu`beni zahtjev. odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici”. tako da sada na nekim od na{ih koncerata uklju~ujemo i te kompozicije i elemente te muzike. 2011. “Naravno. ili u toku pripremanja glavne rasprave. uprizorio Nermin Hamzagi}. i 27. Ugro`eno kulturno-historijsko naslije|e Foto: D. Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu. za sud i protivnu stranku. Ovo je za mene vrlo bitno. moji roditelji su me ohrabrivali i ubrzo sam upoznala velikog maestra Sergiù Celibidache. po~ela sam u~iti svirati klasi~nu gitaru. to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave. u zatvorenoj sredini koja ne dozvoljava da budete mnogo druga~iji od onih koji vas poznaju. a putem nje se `eli ukazati predstavnicima vlasti i {iroj javnosti na izuzetno te{ku situaciju u kojoj se godinama nalazi ova. ali je ro|ena u Parizu. a sve~anost }e biti upotpunjena promocijom Monografije Safet Zec. dru{tvu: [ta muzej mo`e u~initi za dru{tvo. te sam pre{la na violu. ZPPa. Nakon velikog uspjeha koji je polu~io koncert Sarajevske filharmonije sa Karlom Eichingerom. to mogu samo odlu~ni ljudi. koju smo tako mnogo puta vidjeli i rekli da je to mogu}e samo na veli- Safet Zec BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 65 0 Mals 183071 11 Mals Op}inski sud u Sarajevu. i ~lana 71. studentske asocijacije. boravit }e ovih dana u Sarajevu.61 KM na ime duga po osnovu Ugovora o srednjero~nom kreditu broj 49084/1 zaklju~enog 3. a u prehladnom muzejskom prostoru je odr`ana konferencija za novinare na kojoj je direktorica Muzeja Muhiba Kaljanac pojasnila da je ideja potekla od mladih muzejskih kustosa. sada se pojavio i novi i to s topljenjem snijega . Na pitanje o povla~enju paralele izme|u al`irske i francuske publike. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju. odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici” govori i bez postavljenog . ovaj put }e na{ najve}i orkestar nastupiti sa gostima iz Francuske.. S. koju je izdala i dizajnirala umjetnikova k}erka Hana Zec. u interpretaciji Sarajevske filharmonije pod njenim vodstvom. stru~ni saradnik Emina Burgi}. ugrijmo muzej! Putem ove akcije `eli se ukazati na kriti~no stanje sedam institucija kulture i apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa. velja~e. te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. vrijednost spora 1. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. ul. 1. bili upu}ivani na drugu adresu. Podr{ka dolaskom Otvorenje Sedmice desilo se spu{tanjem transparenta s krova Muzeja na kojemu je ispisan naziv akcije. ali i ostalih {est institucija kulture. Go{}a Safeta Zeca bosanske kompozicije Kao u filmskoj pri~i. An. Amar Selimovi}. dirigentica koja spaja kulture petak. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti kom platnu. a svaki dolazak na Sedmicu zna~i podr{ku Muzeju i o~uvanju kulturno-historijskog naslije|a BiH. iz si- Susret sa Celibidacheom “U na{oj ku}i se uvijek mnogo slu{ala klasi~na muzika i odrasla sam uz nju” obja{njava Ziouani.891. njenim nativnim Divertimento. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. ul. ve~eras }e uprili~iti jo{ jedan vrhunski muzi~ki doga|aj. Sada iznad njega kapa voda.o.61 KM. “Kada se vratim u Francusku.o. ljanu grupu (predstavnici univerziteta. sutra u 12 sati. Roditelji joj nisu {kolovani muzi~ari. TORCHE muziku. Ali. kao i obi~no kome god da su se obratili od nadle`nih. ZPPa. kao i na Arteu. Direktor Nihad Kre{evljakovi} smatra da je u godini u kojoj se obilje`ava 20 godina opsade Sarajeva i isto toliko od osnivanja SARTRa va`no baviti se temama koje su i dalje na{ i globalni problem. 2007. To je sve promijenilo i nakon samo jednog razgovora odlu~ila sam da postanem dirigent. 10. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju sva kog da na u 12 sa ti odvi jat }e se obra}anje javnosti transparentom sa zgrade Muzeja. pa su tu`eni du`ni da u skladu sa odredbama ~lana 70. u .o. niko s njih nije vra}en. PREMJE[TANJE Muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila je ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije. Prema rije~ima na{eg poznatog slikara. Pri tome je podsjetila da od 4. Nas dvoje i klavir. a jedan od segmenata }e biti i predstavljanje muzike Mediterana. ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode. publika }e vidjeti da SARTR bez obzira na te{ke uvjete u kojima radi.47 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 12. sije~nja. drugim zemljama sam poznata mo`da i vi{e nego u Francuskoj. te violon~elistom Manfredom Stilzom.00 KM na ime naknada za opomene. kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. 1. Nisad SELIMOVI] 33 @elimo svirati i Ve~eras premijera u SARTR-u Na sceni SARTR-a ve~eras }e u 20 sati biti premijerno izvedena predstava “99 posto”. ZPP-a. U Historijskom muzeju BiH otvorena je Sedmica otvorenih vrata pod nazivom “Solidari{i se. a radi isplate iznosa od 1. II-tu`enog Brki} D`emala iz Sarajeva. kojega je 1966. godine sa “MATRIX” d. “Film govori o mom radu sa dva orkestra. ugrijmo muzej!” koja }e tra. dostave sudu pisani odgovor na tu`bu. ul. odnosno Narodno pozori{te. kao {to bi se dalo o~ekivati. “Kada mi je bilo {est godina. Iako potpuno jednostavna osoba. Po~itelja.dostavu tu`be I-tu`enom i II-tu`enom na odgovor Dana 21. to je vrlo dobra ideja. energija i trud uposlenika Muzeja. 2011. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti. a bit }e odr`avane i tribine. a na njihovo zatvaranje su se odlu~ili zbog toga {to ve} godinama nemaju grijanje i {to je muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije. kojem je ova predstava diplomski rad. i pored uspjeha i li~nog zadovoljstva. Sarajevo. radi isplate nov~anog potra`ivanja. Od kustosice Ha{imbegovi} se ~ulo da su. Beethovena i Bizeta. da dolazim iz arapskog svijeta.d. Sarajevski ratni teatar nastavlja reper toarski koncept anga`iranog i aktualnog teatra. protiv I-tu`enog “MATRIX” d. koja je i gradona~elnica Lilla. 26. u ~ast go{}i. Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH.o. Alban Ukaj. 10. jati do 29. iznos od 141. Sarajevo. 1. a {ta dru{tvo mo`e u~initi za muzej?” a za ci. O njenoj neobi~noj `ivotnoj pri~i i velikom uspjehu koji je do`ivjela sa dvadeset i kusur godina snimljen je i dokumentarac koji je prikazan na nekoliko nacionalnih kanala. Dodaje i da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. Ziouani tu nije stala.24 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od podno{enja tu`be do isplate. februar/velja~a 2012. 2007.” I njen odgovor je nekako zazvu~ao sasvim logi~no. Ziouani ve} ima plan: “Poku{a}emo predstaviti {to vi{e razli~itih tradicionalnih pravaca u muzici na tom nastupu. Ali. roma{ne porodice itd. pored ~injenica koje me prate ~itav `ivot. 1. planirao je nakon sarajevskog dru`enja. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. Obra}anje javnosti Ju~er je organizirana tribina “Historijski muzej BiH u savremenom bh. pri~a zvu~i kao da dolazi iz nekog od sarajevskih naselja. godine uradio umjetnik Mladen Srbinovi}. ali su veliki poklonici klasi~ne muzike. godine. Ne iznena|uju}e Ziouani je jedna potpuno logi~na osoba koja `eli stvarati prijateljstva izme|u naroda. novine FBiH” broj 53/03 . Uspjeti od nule u ne~emu {to stvarno `elite i u ~emu vas dru{tvo mo`da i ne}e prihvatiti. Odnosno. “U Francuskoj i u Al`iru ja radim puno na promociji klasi~ne muzike prema ljudima koji obi~no nemaju afinitet ka toj vrsti muzike i uvijek te`im da na koncerte privu~em i novu publiku. u`ivajte u djelima Haydna. Ali ubrzo sam shvatila da sa njom ne}u mo}i svirati u velikom orkestru. godine sa Brki} D`emalom i Andri} Ljubicom. bitne osobe iz svijeta ozbiljne muzike. Nakon Orwellove “1984”. OSLOBO\ENJE KULTURA RADO ]E SE VRATITI U SARAJEVO “Kada se vratim u Francusku. u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d. do}i }e u posjetu dugogodi{njem prijatelju. ali ovaj film je pomogao da {iri krug ljudi sazna vi{e o mom umjetni~kom senzibilitetu. Ovaj komad progovara o fa{izmu. Sarajevo je do{lo kao logi~an slijed u toj njenoj kozmopolitskoj `elji. godine. na{em slavnom slikaru Safetu Zecu.90 KM na ime obra~unate ugovorene redovne kamate na dan 12. francusku go{}u po ves ti u obi la zak Mos ta ra i Mr.u daljem tekstu ZPP-a) O B J AV L J U J E . Odrasla je u pari{kom predgra|u gdje uglavnom `ive doseljenici. uslijedilo je sasvim ” logi~no pitanje o uklju~ivanje nekih od bosanskih djela u te koncerte.. tijekom njena trajanja bit }e otvorene muzejske zbirke. Bila sam tinejd`er kada sam shvatila ~ari dirigiranja i vo|enja orkestra. koji }e biti kulturna prijestolnica Evrope.” Prijateljstva me|u narodima Jedan od budu}ih nastupa njenog orkestra }e se desiti i slijede}e godine u Marseilleu. februara igraju Sne`ana Ali~.

OSLOBO\ENJE . 24.34 OGLASI petak. februar/velja~a 2012.

Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. 6.o.351 c) Teku}a sredstva 845.firma i sjedi{te vanjskog revizora d. protiv izvr{enika 1.539 b) Rashodi 112. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i cijenu.588. novine Federacije BiH”. 18. uz uvjet da prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja polo`e iznos od 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani. koji treba u roku koji mu odredi sud.31. Rakova noga br. U skladu sa ~lanom 4. Stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi} PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~l.o. 2. 561/1. Sud }e obustaviti izvr{enje ako se nepokretnost ne mo`e prodati ni na tre}em ro~i{tu.puna i skra}ena firma . ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. emitenta s pravom glasa ^ajevac-mega AD Banja Luka. 2005.153.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora U KM DD “PREVOZ RADNIKA KREKA” TUZLA TUZLA. deponovati cijenu. Na nekretninama iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka postoji teret. objavljujemo SHOW Zvijezda mo`e{ biti ti Najbolja je Anida Idrizovi} Prijedor~anka koja je prikazala u ku}i film Angeline Jolie za SAN: GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za period 1. stav 1. Pravilnika o sadr`aju. 2005. Obustava izvr{enja ne spre~ava pokretanje novog izvr{nog postupka radi naplate tog potra`ivanja na istoj nepokretnosti.90 KM i nominalna cijena . {to isti ne mo`e iznositi vi{e od 10. br. K. Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica. izvadak Slu`be za geodetske poslove i katastar nekretnina op}ine Kre{evo. vlasni{tvo izvr{enika Tomi} Nevenka sa dijelom 1/1.o. godine i teret u korist Hypo Alpe Adria Lising d. ta~ka b. radi izvr{enja na nekretnini 9. Osiguranje se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Kiseljaku broj: 3060470000028513 kod HYPO ALPE ADRIA BANK.d. br.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . godine donio je OGLASI 35 SAN U NOVOM RUHU ZA K LJU ^ A K O PRODAJINEKRETNINA 1. glavna Filijala Zenica. stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi}.broj emitovanih vrijednosnih papira 226. sa naznakom predmeta broj: 49 0 I 003872 08 I. Ul.488 c) Dobit/gubitak prije poreza 54. 7.00 KM.884 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 1.752 e) Ukupno pasiva 1. Lejla Suljagi}.618 c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze 138. Sarajevo.OP]I PODACI O EMITENTU .~. al' ko{ta desetine hiljada eura ZLATAN IBRAHIMOVI] Ponosan sam {to sam Bosanac . 1. Ul.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . procijenjenoj od stalnog sudskog vje{taka za gra|evinstvo Markovi} Zorana na iznos od 156. 18. ulo{ka 602.puna adresa sjedi{ta . u naravi stambena zgrada povr{ine 110 m2 i dvori{te povr{ine 294 m2. 2. BiH.949 IV . Tomi} Nevenko iz Kre{eva. stav 6. 3. osim lica navedenih u ~l. Titova 35/A lamela D7/28 . 86.k. Zakona o izvr{nom postupku “Sl. Sarajevo.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira . Na prvom ro~i{tu za prodaju nekretnina. Alagi}i. 12. Vrijednost nekretnine iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka utvr|ena je na osnovu nalaza i procjene vrijednosti nekretnine stalnog sudskog vje{taka gra|evine Zorana Markovi} od 23. 2012. Rakova noga br. Prodaja }e se obaviti usmenim javnim nadmetanjem 19.235 PASIVA a) Kapital 1. 5. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{im ponudama ne ispune svoje obveze.483 b) Upisani osnovni kapital 3.k.broj telefona i telefaxa. 3. a stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja.621. sud mo`e oglasiti da ro~i{te nije uspjelo i zakazati novu prodaju.d. 8. Ro~i{te za prodaju ovih nekretnina }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Kiseljak u sobi broj 6. u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja Raiffeisen bank d. godine Op}inski sud u Kiseljaku. 2. direktor II .~lanovi uprave Brki} in`.o. odnosno potra`ivanje vjerovnika Raiffeisen bank d.621. februar/velja~a 2012. uknji`en na osnovu sudskog rje{enja br. 88.dionica ZIF “Prof-plus” Sarajevo.949 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 54. sudu treba prilo`iti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno. 2011. Navedene odredbe primjenjivat }e se na tre}em ponu|a~u u slu~aju da drugi ne deponuje u utvr|enom roku prodajnu cijenu. Anto. Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.o.O. ZIF “Big-Invest” d.235 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 57.OSLOBO\ENJE petak. sud }e rje{enjem prodaju tom ponu|a~u proglasiti neva`e}om i odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponu|a~u. Sarajevo uknji`en na osnovu sudskog rje{enja broj: Ip-66/05. 2012. Od polaganja osiguranja oslobo|ene su osobe utvr|ene ~l. k. ZIP-a. na drugom ro~i{tu ispod jedne tre}ine utvr|ene vrijednosti. k. e-mail i web stranica: . 12. “Zalug”. Odre|uje se tre}e ro~i{te za prodaju nekretnina izvr{enika i to: nekretnini upisanoj u k. odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem prodaje nekretnina. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta. dok na tre}em ro~i{tu iste se mogu prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost. u A popisnom listu pod 1. godine. nekretnine iz to~ke 1.Ermacora. Od dana objavljivanja ovog zaklju~ka na oglasnoj tabli suda do dana prodaje mora pro}i najmanje 30 dana. Anto Tragaju za mojim identitetom kako bi me kolektivno osvijestili! Da li je na{ oskarovac „skinuo“ @eljku Ogrestu? Tanovi}: Pri~a je izmi{ljotina! Transseksualci Mo`e li se u BiH promijeniti spol Nema zakonske procedure. Prije po~etka ro~i{ta. BiH. 9. mar{ala Tita bb. Tomi} Afrodita iz Kre{eva. hrvatske brigade bb 035/282-469 Senada Smaji} . godine u 11 sati.879 dionica 13. “Revis” Tuzla.o. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 I 003872 08 I Kiseljak.482.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora Revizijski izvje{taj u toku o finansijskim izvje{tajima Direktor DD Brki} in`. 4.d. godina . Zaklju~ak se dostavlja strankama i nadle`nom organu poreske uprave. “Eurohaus” d. zastupana po punomo}niku D`eniti Pipi}. godina I . i 2. Edhem Deli} . 24. [ehi} Jasmina. Ul. 3. glavna Filijala Zenica. Zakona o izvr{nom postupku.000 KM. I-110/05 od 24. 18. broj: 32/03). 2. Zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli suda. 2012. 2011. III . a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 775. Iz polo`enog osiguranja namirit }e se tro{kovi nove prodaje. 1.

ji po~inje u 23 sata. odlu~io je da sinu da ime Yavuz. kazala je Aniston.Sretna sam {to sam uspjela napraviti kolekciju koja ~ini `ene da se osje}aju predivnima. Nisam ~ak ni pomislila da bi se mogao ostvariti. de~ka Justina Therouxa i nekoliko prijatelja. a kao predgrupa nastupit }e mladi sarajevski bend Deus Ex Carousel. 24.Ro|ena sam u Kaliforniji i prava sam kalifornijska djevojka. koJa. Jennifer Aniston: U dru{tvu prijatelja i porodice . turska muzi~ka zvijezda Mustafa Sandal. Organizator koncerta je Sarajevodisk u saradnji s klubom Cinemas. tako i na svjetskoj drum ‘n’ base i neurofunk sceni. a predstavit }e i nekoliko pjesama s posljednjeg albuma “Kr{ i lom” . Trenutno se nalazi u Parizu. godine vokal Zoran Kosti} Cane.Ul . Kraljica burleske Dita von Teese Emina Jahovi} i Mustafa Sandal Sina nazvali Yavuz Pjeva~ica Emina Jahovi} oporavlja se u Ameri~koj bolnici u Istanbulu. poja~an punk energijom. a 3. D. o~uvav{i uz to cijene pristupa~nima. Knowledge magazin ga je 2012. ali ne{to ovakvo je oduvijek bilo u mojim mislima. bubnjar Goran Bulatovi} Manza. Glumica je zvijezdu primila u prisustvu oca Johna Anistona. D. Adis Kutkut aka Billain je originalnim i melodi~nim zvukom na{ao svoje mjesto kako na doma}oj. gdje je prije nekoliko dana rodila drugog sina. Emina je prepustila svom suprugu da odabere ime za njihovog novog ~lana porodice. . u Dadovu kao predgrupa sastavu The Fifties. Cijena ulaznice iznosi 5 KM. Partibrejkersi }e za sarajevsku publiku prirediti svirku s repertoarom uglavnom popunjenim njihovim najve}im hitovima tokom 30 godina. To je bio jedan od mojih najlu|ih snova. Aniston je prva zvijezda popularne serije “Prijatelji” koja je dobila uklesanu zvijezdu u Hollywoodu. godine stavio na svoju Top 10 producers to watch listu. gitarist Neboj{a Antonijevi} Anton i gitarist Ljubi{a Kostandinovi}. U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci. Jean-Paul Gaultierom i Wonderbra. Jedan od najuticajnijih i najdosljednijih muzi~kih bendova u Srbiji. DUB armija. organizatorica i osniva~ica FISTT Art Festa.Ulema se tako|er vra}a u Kriterion. Kao {to je obe}ala. Mustafa je odlu~io da mu da ime Yavuz. koji su odmah do{li u posjetu popularnoj pjeva~ici. februar/velja~a 2012. Dobila zvijezdu na Stazi slavnih Glumica Jennifer Aniston dobila je zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih. Prvi LP snimili su u beogradskom studiju O. Rhythm i blues u njihovom tuma~enju. marta u Beogradu. ro|endan. Ve~eras Partibrejkersi U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci. a produkciju su uradili zajedno s Du{anom Koji}em Kojom iz Discipline Kitchme. {to na turskom jeziku zna~i sna`an i nepokolebljiv. a 3. Prvi nastup imali su 4. izjavila je Dita von Teese. OSLOBO\ENJE Art kino Kriterion Klub Cinemas/Sloga Nastupa Billain U art kinu Kriterion sutra }e se odr`ati party na kojem su glavni akteri ~etiri umjetnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U isto vrijeme. marta u Beogradu Beogradski bend Partibrejkersi velikim koncertom u klubu Cinemas/Sloga ve~eras }e sa sarajevskom publikom proslaviti 30. seksi i glamuroznima. Cijena ulaznica je 15. ali ovog puta sa novom go{}om Reom Tas. . Priznanje za Jennifer Aniston Kolekcija donjeg rublja Kraljica burleske Dita von Teese predstavila je novu kolekciju donjeg rublja nazvanu Von Follies.36 SCENA petak. a sve je opisala nestvarnim. donio im je po{tovanje publike. ali i na prostoru biv{e Jugoslavije. dok se u pretprodaji mogu kupiti kompleti od ~etiri karte po cijeni od 50 KM. Iako je dosad radila sa Vivienne Westwood. a njegova produkcija za pjesmu “Panika” na}i }e se na novom albumu Ede Maajke. ^im je vidio sina. u prostoriji ispred velike sale. za koju je inspiraciju potra`ila u vlastitoj privatnoj kolekciji vintage rublja. koja se proteklih pet godina aktivno bavi organizacijom klupskih doga|anja i kulturnih eventa. gdje radi na svom drugom parfemu. predsjednica je udruge za promicanje audio-vizualne kulture FISTT. ta~nije Bass . Njen suprug. Svoju sre}u ponosni roditelji su podijelili s najbli`im ~lanovima porodice. Stoga sam veoma zahvalna {to stojim danas ovdje. Ja. oktobra 1982. osnovali su u augustu 1982. me|unarodnog festivala kreativnosti. Za zagrijavanje potrudit }e se Boquee. a mo}i se kupiti na dan partya. Target Australia je modelu pru`io {ansu za samostalnu kolekciju.

. .izvr{ava odluke Upravnog odbora. Ustava Bosne i Hercegovine.da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva. djelatnosti ili du`nosti. Na osnovu ~lana 8. te predla`e op}e akte. . .predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti.ne starija od tri mjeseca.ne starija od tri mjeseca.ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. . 24.ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be). . . 2.donosi pojedina~ne akte Javne ustanove. . . obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenika Javne ustanove.da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje.da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica.ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog. Direktora Javne ustanove imenuje Upravni odbor Javne ustanove uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine. .da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi. odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton .uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva. odnosno nadzornog odbora.ne starija od tri mjeseca. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. godine.da je stariji od 18 godina.ne starija od tri mjeseca. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u . 1.uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci . kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva.organizuje poslovanje i rukovodi radom Javne ustanove. s tim da mo`e biti ponovno imenovan po isteku mandata.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. broj 70/08). vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“. . .uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte . kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja. kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva.podnosi Upravnom odboru godi{nji plan rada i izvje{taj o finansijskom poslovanju. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat je du`an dostaviti kada bude kona~no imenovan za direktora Javne ustanove.ne starija od tri mjeseca.izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte. III Kandidat je du`an uz prijavu.ne starije od tri mjeseca. Javna ustanova Za{ti}eni pejza` “Konjuh” objavljuje OGLASI 37 za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” I Direktor Javne ustanove vr{i slijede}e poslove: . 6/11) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”.uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere . prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova.stara se o izvr{avanju ugovora i sporazuma koje Javna ustanova zaklju~i ili im pristupi.da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu — VII stepen stru~ne spreme tehni~kog ili dru{tvenog smjera.predstavlja i zastupa Javnu ustanovu. nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“. Pored ispunjavanja op}ih uslova.ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda. djelatnosti ili du`nosti . a ukoliko jeste ~lan upravnog. . . koja sadr`i kra}u biografiju. . i osnove plana rada i razvoja. .I. odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton. K O NK URS . ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja . Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. odnosno nadzornog odbora. februar/velja~a 2012. . Zakona o osnivanju Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“. . .Program rada i razvoja Javne ustanove za mandatni period. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva.ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi . a ne stariji od 65 godina.da se na njega ne odnosi ~lan IX.da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci. . Konkurs }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Oslobo|enje“. .OSLOBO\ENJE petak. br. . . Ustava Bosne i Hercegovine .da nije izabrani zvani~nik.ne starija od tri mjeseca. . . nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH .podnosi Upravnom odboru prijedlog finansijskog plana i godi{nji obra~un. V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno na adresu: JAVNA USTANOVA ZA[TI]ENI PEJZA@ „KONJUH“ Grab potok bb 75 290 Banovi}i sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ “KONJUH” – NE OTVARATI“.da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva. a ukoliko jeste ~lan upravnog.diploma ili uvjerenje o diplomiranju. .ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo . IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa.obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i op}im aktima Javne ustanove. adresu i kontakt-telefon.ne starije od tri mjeseca. izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke . . . . broj 01-02-05/12 od 17.ne starija od tri mjeseca. kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: .ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik. i to: .ne starija od tri mjeseca. ~lana 15. 12/03 i 34/03). . .ne starija od tri mjeseca. II Kandidat za imenovanje na poziciju direktora Javne ustanove iz ta~ke I ovog konkursa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: . . izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke.da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be). a najvi{e dva puta uzastopno. .stara se o blagovremenom obezbje|ivanju finansijskih sredstava potrebnih za zadovoljavanje potreba iz domena djelatnosti Javne ustanove. br. unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova. odnosno nadzornog odbora.ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog. 2012.da nije osu|ivan za krivi~no djelo.ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica.odlu~uje o pravima. .da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora reguliranog organa. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u.da nije ~lan upravnog. Zakona o ministarskim. . . .

38 OGLASI petak. OSLOBO\ENJE . februar/velja~a 2012. 24.

Me|utim. Sastojke dobro izmije{ajte i dodajte malo meda ili zasla|iva~a. 24. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju. ubrzavaju oporavak poslije operacije te smanjuju stres. Ipak. zbog ~ega se preporu~uju za pripremu salata vi{e nego za kuhanje. sa rajsfer{lusom koji se nalazi na pole|ini i ide ~itavom du`inom haljine. pa ne ~udi {to se stavlja u svako slano jelo. ali najvi{e pet grama dnevno. Potom dodajte dvije {olje vode i prstohvat morske soli te stavite na {poret da se kuha sve dok ne ostane jedna {olja ~aja. dok je tek poneki odjevni komad u jarkocrvenoj boji. Luk je zdrav i ukusan za~in. Crni luk trebalo bi ~uvati do 10 dana na hla dnom mjes tu. to je prvi znak da ste alergi~ni i da ne smijete da ih jedete. STIL. dok su detalji na odjevnim kombinacijama {picaste kragne i ~etvrtasti d`epovi. TRENDOVI Vo|ena idejom da je klasika uvijek neophodna. Svakodnevno 30 dana uzimajte do 50 grama ovih svje`ih gljiva. Ipak. LJEPOTA. Lan~i}i bi trebalo da dose`u gotovo do struka. a bogate su i vitaminima A. mo`ete da kuhate i ~aj tako {to }ete potopiti jednu gljivu sat vremena. masti i bjelan~evine. Crni luk ima pikantan ukus i idealan je za dinstanje. Stru~njaci nagla{avaju da povi{eni holesterol i trigliceride uspje{no lije~e {itake. Sve po `elji pokapamo sokom limete. svakodnevnim konzumiranjem ovih gljiva za samo sedam dana mo`ete smanjiti nivo holesterola u organizmu za 15 posto. Potpuno bijele i crvene glavice imaju staklastu strukturu. ako ne mo`ete svje`e da ih jedete. kao i neizbje`na crna. uzimajte onda osu{ene. Nasjeckamo na kockice mrkvu. Ljekovitost ovih gljiva poti~e prije svega od lentinana. a vi se }e min |u {e ne bi smjele da budu kra}e od osam centimetara. a eliksir morate popiti istog dana kada ste ga pripremili. Uz ovakav komad ne morate ni{ta vi{e od nakita da nosite i ima}ete odli~an stilski izraz. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju U Japanu su {itake prihva}ene u zvani~noj medicini jer su izuzetno ljekovite. Nova kolekcija obiluje haljinama koje su malo ispod koljena. KOZMETIKA MODA. a nakon toga jednom ili dvaput sedmi~no su{ene {itake. a zovu ih eliksirom `ivota. za koji je dokazano da poma`e kod tumora debelog crijeva. jetre i plu}a. Kao za ~in je izu ze tno po pu la ran zbog jake arome. Izbjegavajte krupne privjeske. Victoria Beckham je na Nedjelji mode u New Yorku predstavila novu kolekciju za jesen . a mahune na kratke {tapi}e. Ujutru i uve~er popijte po pola {olje ~aja. POMO] U KU]I Luk za ukus i imunitet 39 Ljekovita svojstva gljiva NOVOSTI I PREPORUKE [itake japanski Sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. a nakon toga isijecite je na ~etvrtine. Ako primijetite crveni osip na ko`i nakon {to ih probate. sni `a va krvni pri ti sak. B1. neposredno prije sje~enja stavite ga u fri`ider na nekoliko minuta i ne}e biti suza. ali ne u fri`ideru jer gubi hranljive sastojke. [itake sadr`e polisaharide. ali privla~no Idealan nakit za krupnije dame Kao nakit za krupnije dame predla`emo masivan prsten sa krupnim kamenom omiljene boje. mrkvu i celer. Lak{e }ete ga svariti ako ga prije jela o~istite i potopite nekoliko minuta u hladno mlijeko. a ne prekuhana.zimu 2012/13. Ove gljive poma`u i kod drugih bolesti: sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. jer efikasno podi`e imunitet. B2. koji je savr{en modni detalj. Tako|er. piletinu. Isjeckamo sir i papriku na kockice i zajedno s kaparima i mini paradajzom umije{amo u posudu sa sojom. Bijeli luk ve}ina osoba ne jede u svje`em stanju jer se dugo vari i uzrokuje neprijatan dah. po{to imaju jak ukus koji se zadr`ava u ustima cijeli dan. Klasi~no. Procijedimo i prebacimo u posudu sa sojom i ostalim. . holesterola. Beckhamova je uz vunene dokoljenice kombinovala ~izme Christiana Louboutina koje pristaju uz ove modele.OSLOBO\ENJE petak. Nosite nakit od gline ili krupnih staklenih perli. Za br`i metabolizam napravite napitak tako {to }ete u litar prirodnog soka od jabuka lijek za sve dodati jedan decilitar propasiranih svje`ih {itaka. celer. B6 i C. proteine. mahuna i piletine Potrebno: 7 ka{ika soje kao grahorica 10 mahuna piletina po `elji 2 male ili jedna velika mrkva kri{ka celerovog korijena dimljeni sir 10 komada mini paradajza pola svje`e paprike 15 kapari bobica kri{ka limete svje`i list per{una Priprema: U slanoj vodi stavimo da zakipi soja i zatim na smanjenoj vatri kuhamo oko sat. U vodi u kojoj se kuhala soja skuhamo oko pola sata mahune. Pospemo per{unom te za~inimo maslinovim uljem i acetom balsamicom. februar/velja~a 2012. Boje koje dominiraju u kolekciji su zemljane i zagasitozelene. poma`e da se izbace otrovi iz organizma i smanjuje nivo holesterola. skidamo s vatre i ocijedimo kada probamo da je lijepo hrskava. visoko pre~i{}enog polisaharida. Krupnije min|u{e su pun pogodak. Stru~njaci savjetuju da je {itake najbolje jesti svje`e. nutricionisti posebno preporu~uju da se konzumira zimi. Salata od soje. U hladnim danima trebalo bi ga jesti svje`eg jer {titi od boles ti.

OSLOBO\ENJE .40 OGLASI petak. 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE petak. a imat }e i izdr`ljiviju bateriju. upravo otvorene. Galaxy Mini 2 nudi manji 3. Veoma sli~an iOS-u Apple otkrio Mac OS X VLC Media Player 2. Kalifornija. }e uklju~iti predavanja. "Ljudi su zaljubljeni u aplikacije i funkcionalnost". do 17. Tako dva para slu{alica.0. VCD i veliki broj razli~itih streaming protokola bez potrebe za eksternim kodecima ili programima. zahtijeva ogromni prostor za skladi{tenje podataka. Je di ne ra zli ke izme|u ova dva modela su u dizajnu. sadr`i mnoge mogu}nosti iPhonea i iPada. {to je dobar pokazatelj kvaliteta. ali i do pove}anja njihove snage. tain Lion povezuje i Appleove proizvode. direktor kompanije Apple.0 donosi veliki broj unapre|enja. a integrisan je i Twitter. ~esto tokom vrlo brzih naizmjeni~nih smjenjivanja ili du`ih full HD videosesija. Kompanija planira da nove detalje o dual-core Atom ~ipu kodnog naziva Rosepoint sa integrisanim Wi-Fi mogu}nostima objavi u toku International Solid-State Circuits konferencije. Zadnja kamera od pet megapiksela ima i blic. Galaxy Ace 2 i Galaxy Mini 2 Kompanija Samsung je na ja vi la mo bi te le Ga laxy Ace 2 i Galaxy Mini 2. 41 Integracija mobilnih ~ipova O~ekuje se da kompanija Intel objavi dodatne informacije o njihovim planovima koji se odnose na ugradnju be`i~nih mogu}nosti u ~ipove. tako da smo veoma uzbu|eni zbog njihovih nasljednika koji }e do}i u ruke na{ih kupaca. ali integracija be`i~nog risivera u silikon Atom CPU mogla bi obezbijediti du`i rad ultrabook ure|aja sa Wi-Fi. obezbje|uju}i profesionalnim fotografima i entuzijastima ~ari snimanja u full high rezolucijama sa savremenom digitalnom opremom. Nova verzija {tampa~a Kompanija Epson najavila je pobolj{anu verziju {tampa~a TM-C3400. nazvana Lion. dobra dinamika i ja~ina zvuka.27-in~ni HVGA (320x480) ekran i jednu kameru na zadnjem dijelu od tri megapiksela te 512 MB RAM-a. prezentacije. istra`ivanja i razvoja iz vi{e od 40 zemalja. DVD. jednostavne slu{alice koje odli~no zvu~e. {to bi moglo dovesti do sni`enja cijena mobilnih ure|aja i PC ra~unara. ali kombinacija dobre cijene i solidnih performansi uvijek ima svoju publiku. Pobolj{ani model TM-C3400 nastavlja da daje dugotrajne rezultate na velikom broju razli~itih medija {irine od 30 do 112 cm. ali i kontrola zvuka. Reminders i Game Centre }e biti dostupne korisnicima Maca koji preuzmu novi operativni sistem tokom ljeta putem Mac prodavnice aplikacija. in`enjerstva. O~ekuje se dolazak najboljih umova na poljima nauke.0. koja }e u po~etku biti dostupna samo za ure|aje ovog proizvo|a~a. Idealan je za primjenu koja iziskuje precizno obilje`avanje kao {to su {tampane narukvice i etikete za lijekove. mo`e doprinijeti prepoznatljivosti etikete. Gembird nije mnogo poznato ime kada su audioperiferije u pitanju. Popularne aplikacije poput Messages. }e biti odr`ana u San Hozeu. veliki broj novih filtera. istra`iva~ke postere. GTC 2012.0 Mountain Lion Kompanija Apple je otkrila posljednju verziju operativnog sistema Mac OS X nazvanog Mountain Lion. Snimanje slika koje se brzo smjenjuju sa izvanrednom detaljno{}u. Time {to {tampa u boji model TM-C3400. Odluka o proizvodnji novih ure|aja je donesena na kon pro {lo go di{ njeg us pje ha dva Sam sun go va mobitela. GTC 2012. popularnih bubica. Slu{alice stoje ~vrsto i kada se tr~i. unapre|enje za veliki broj prevoda na razne jezike itd. "Galaxy Ace i Galaxy Mini su do`ivjeli veliki uspjeh od po~etka prodaje pro{le godine. 3. od 14. koja }e biti odr`ana u San Francisku narednih dana. Du`ina ka bla je 120 mm. 24. Nova verzija ozna ke VLC Me dia Player 2. tutorijale i stotine sesija sa instrukcijama vrhunskih eksperata. Razvijen kao odgovor na informacije dobijene od potro{a~a. operativni sistem MounVLC Media Player je portabl multimedijalni plejer za veliki broj razli~itih audio i videoformata. Nova 64 GB 600X CF kartica tako|er omogu}uje ultrabrzi transfer podataka do 90 MB/s i podr`ava VPG-20 specifikacije. Dolazi sa iCloud kompatibilno{}u i mogu}nostima poput AirPlaya. Aplikacija Messages radi sa iMessageom kako bi korisnici mogli prenositi razgovore sa ure|aja sa iOS-om na svoje kompjutere. a oba modela na kraju kabla ima ju pozla}ene konektore. Kompakt fle{-kartica Transcend je najavio ekspanziju svog programa fle{-kartica predstavljaju}i kompakt fle{ 600X kartice (600X CompactFlash cards) velikog kapaciteta do 64 GB. izjavio je Tim Cook. a sa operativnim sistemom Mountain Lion }e stvari postati jo{ bolje". 768 MB RAM-a. namijenjena onima sa malo manjim d`epom su modeli MP3-EP03 i MP3-EP04B. rekao je Simon Stanfort iz Odjela za telekomunikacije i mre`e. a ko{taju malo u odnosu na po zna ti je mo de le. podr{ku za Vorbis i Theora u okviru RTP. koja je uvijek prakti~an dodatak. Osim {to je vrlo blizak iOS-u. "Mac je u porastu. tako da se ne}e mnogo pogrije{iti u izboru. maja i predvodnica je globalne serije konferencija kompanije NVIDIA fokusiranih o temi transformacije nauke uz pomo} GPU. potpredsjednik Appleovog marketin{kog odjela. novi model nudi ekonomi~ni re`im {tampanja. Nji ho vi na slje dnici }e biti dosta br`i u obradi podataka i surfanju internetom. februar/velja~a 2012. Oba mobitela se pridru`uju ostatku porodice pametnih telefona Galaxy i nagla{avaju na{u posve}enost da ovakve mobitele ponudimo svima". Ono {to se dobiva jeste sasvim dobar bas. . Galaxy Ace 2 }e imati dual-core procesor od 800 MHz. Novost na tr`i{tu Jeftine a dobre slu{alice Nema osobe koja nije izmijenila barem nekoliko pari slu{ali ca za mul ti medijalni player i uvijek se ponovo tra`e kvalitetne a jeftine slu{alice. mogu}nost kontrolisanja i programiranja {tampa~a u okviru aplikacija i po~etni softver za {tampanje etiketa. Ace i Mini. To omogu}ava korisnicima Maca da video sa kompjutera prenose na TV ekran koriste}i Apple TV. Posljednja verzija operativnog sistema Mac. rekao je Philip Schiller.8-in~ni WVGA (480x800) ekran te prednju i zadnju kameru. jednu od najbr`e rastu}ih svjetskih konferencija o temi ra~unarske nauke i vizuelizacije. kada }e svijetom vladati mobiteli. koji na zahtjev {tampa etikete i narukvice u boji. Notes. me|u kojima su podr{ka za DVB-S Scanning na Unixu. Ovom posljednjom nadogradnjom operativnog sistema Mac kompanija Apple se okre}e budu}nosti. Prethodna verzija operativnog sistema Mac OS X. podr{ka za HTTP Live Streaming reprodukciju. tako da su i rezultati prakti~no identi~ni. I jedan i drugi model su dobrog kvaliteta izrade sa istim drajverima. KORAK NAPRIJED GPU tehnolo{ka konferencija NVIDIA je objavila da su registracije za tre}u GPU tehnolo{ku konferenciju (GTC) u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. ^ip je i dalje u fazi izrade. sadr`i brojne mogu}nosti iOS-a poput napredne kontrole pokretom i ikonica poredanih kao kod iPhonea. Mo`e se koristiti kao server za streaming ili multicast u okviru IPv4 ili IPv6 putem mre`e velikog propusnog opsega. laptopi i desktop-ra~unari.

logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 .30 07-19 07. 24. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. [emsekadi}a Kulina bana bb H.30 07-16 07-14 07-19 07. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A.30-15.30-15. februar/velja~a 2012. 14. SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA . OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAVI.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj.30 07-19 07. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet.30-15. subota nedjelja 07-19 07.42 OGLASI petak. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Vehbi ef. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29.30 07-19 07. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M.30 09-19 08-16.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet.30-15.30-15.

arbitrage.Erde|en mabranskizakraljljaSinjaJaHubio{ajedi.D`ord` Bu{ pre{to je na `nostrima pobidnidio Ala Gora. 1974.. PoPakistan saop{tio da je zvani~no priznao slije poraza JapaBanglade{ (biv{i Isto~ni Pakistan) kao nena u Drugom zavisnu dr`avu. pos pak pi 1868.KongresveisEndrjuakretunuosoje. u slobodno vrijeme. pred kojim optu`en vje~nosti ratne zlo~ine u Slavoniji (Hrvatska). oktobra 2009.. prema odluci Kongresa tajnog radni~kog udru`enja Saveza komunista odr`anog u Londonu u novembru 1847.Amebo~keletrupeniulu. Genetski defekt Nije to genetska slabost (kapitalizma) po Minskom. veroisto vrije 2003. u okviru finansijskih sistema (finansije kao industrija). Tako se izdvajaju banke u svojstvu pokreta~a rasta. u nedavnoj pro{losti bilo je ekonomista koji su svoje poglede usmjeravali druga~ije. Italy.VojnimdnikromsteklaNkruzbavi~enpodod~ijimlije regentHiro1921. Nakon vi{egodi{njih istra`ivanja. Sarajevsko Oslobo|enje je u svom prilogu Pogledi od 17. zlo~ine koje su Japanci po~inili Ameri~ke i savezni~ke snage po~ele u Zatokom Drugog livskom ratu kopnenu ofanzivu na ira~ke svjetskog rata. Od 1944. „Savremene finansije. izu~ava procese u proizvodnji. Ma|ari su izgubili sve teritorije koje je osvojio. Kada povjerioci i du`nici pokre}u ekonomiju izbjegavaju}i rizi~ne poslove – sve ide kako treba: . 1990. vojvode iz lja. poznajemo u Evropi. kakav je imao Hajman Minski (Hyman Minsky). mljotresu oblasti Ksind`ijang. Tako se ~itav ekonomski sistem pomjera iz stanja zasnovanog na dobrom poslovanju. {to stalno raste. To nije ne{to {to kapitalizmu nedostaje pa ga ~ini slabim. pod vodstvom Bena Bernankea. Cijene neprestano rastu Eufori~na ekonomija Pozivaju}i se na Kejnza. ali relevantni prikazi.kao du`ni~ku krizu. od vo|stvom Gana 1957. 1974. finansije i krize. 43 NA DANA[NJI DAN Pozitivna kritika kapitalizma Pozivaju}i se na Kejnza. U Londonu na njema~kom jeziku objavljen “Manifest komunisti~ke partije”.). predsje Kvame mah. tokom rata u biv{oj Jugoslaviji. makroekonomski sistem. univerzitet i 1472. neprestano se katastrofalno/nekontrolisano. u `elji za ve}om zaradom. ali ne i glavnicu. koji mogu pla}ati dugove. ka`u. ski premijer Ahmed Ma ubijen u parla tu.500 ka rovnih trupa 2000. piramidalni du`nici. kakve mogu dati pisani mediji/{tampa.davina. Alesandro Pertini Ramiz Arslanagi} ro|en je 1930. (Portugal. On je. je objavio traktat pod naslovom „Energija i vrijednost“ (~asopis Pregled. Uz redovni rad. Ali.. februar/velja~a 2012. 1945. ti moubi ~ka napada u Izra 27 ni 77 1996. doktorirao na Harvardu. (Sutra: Razmjena sa prirodom) 2002. makroekonomski smjer. {to se nagomilalo. osniva~ Inodrekao se 1946. je 1389.Huposlje-dija. 1990. 24. Greider: „Tajne hrama“) A vezano za opasku Minskog o genetskoj slabosti kapitalisti~kog sistema. Me|unaona ameri~kih dolara za glavu Salmana rodni sud osloRu`dija zbog njegovih “Satanskih stihova”. hrvatski pjesnik. lender of last resort itd. “bo`anskog poridirektor Biolo{kog instituta Srbije. nakon je 1945.nuzemljotresube.jihUdomova. Na Zimskim olimpijskim igrama u Solt Lejk Sitiju (SAD) najvi{e medalja osvojili sportisti iz Njema~ke: 12 zlatnih. {to ih navodi na ignorisanje mogu}eg neuspjeha. snage u Iraku i kada je zamijenio bolesnog oca i car od 1926. 1974.Drugomgrad Fiskom rakoji 1989. i niz drugih ekonomista. koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu.“ A evo kako! 1. Spain). prirodno-ekonomskom sistemu je vidljivo da ekonomski sistem u cjelini. (O tome kako funkcioni{e FED vi{e u knjizi W. pod naslovom: EKONOMIJA – „Za{to kapitalizam propada?“ prenijelo pristup ekonomiji kao nauci. 1946. dikalne stranke Voji [e {elj brovoljno predao tri 2003.Francuski parzum o sveobuhvatnoj zaratifini atomskih proba. koji ne mogu ni jedno ni drugo. da odigraju ulogu povjerioca ugro`enim firmama. Tu se prvi put isti~e energija kao rad prirode. lingtonu prav 1938.ciEgipatstupamenEgipneposrednoher-pa{a{to~ke objavio deklara ju o nju ta u rat protiv Njema i Japana. neprestano gubi „vrijednost“ . predsjednik Italije 1978-85. {to sistem ~ini bolesnim. postale povjerilac svima. Uz sve ove pojave se. Huan Peron 1848. solutisti~ka vlaAjatolah Ruholah Homeini ponudio tri mili. gomila! Pa se onda izgubi! Ovdje se misli na gomilanje iz povrata kredita. Sahranjen car Jauda u Gani s vlasti pana hito. nakon izbo je 2001.U zeosoku Kineu poginulo je 268. Uspje{no je ratovao protiv Turaka i Habsburgovaca. do 1952. lament je jednoglasno kovao spora bra 1998. Soro{a „Kriza globalnog kapitalizma“ . SAD-a po put u ameri~koj toriji. jo{ opasniji. a pona sje-|eno vi{e od 4. Ramiz Arslanagi} Inovacija u ekonomiji (5) FELJTON Dan u bi kod ga zili [ve ne i za bili njihovog kra berta. Poslije njegove smrti 1490. Tako su federalne rezerve. 1966. Radni vijek je ostvario u realnom sektoru privrednog sistema u vi{e radnih organizacija u BiH. svjetskom ratu Umro biolog Sini{a Stankovi}. dovi nastali su na osnovu ispitivanja `ivota u Ohridskom 1947. predvidio slom o kojem smo u uvodu govorili. nego ne{to ~ega ima previ{e. Izvor je obezvrje|ivanja – inflacionog karaktera. „Periodi ekonomske stabilnosti pokre}u krizu monumentalnih razmjera. nego genetski defekt po energici. Vjerovao je u kapitalizam. prirodnoj ekonomiji. po dnji ugarski vladar koji je uspio da sredi unutra{nje prilike u zemlji i da uspostavi jaku kraljevsku vlast. iza kra 1458. Ma{insku srednju tehni~ku {kolu (prva dva razreda u Pragu – ^SR) zavr{io je u Sarajevu. ostvareno u vrlo velikom obimu .000 ba. cijene neprestano rastu kao dru{tveni tumor. ukupno 35 medalja.Palestinlaski islamski teroriseluubiliiuradvali saljudi. Optu`en kr{enje Ustava. koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu. ovim je pomo} pru`ena samo finansijskom sektoru. Sarajevo). U tom smjeru kretanja nastaju na rezultatima svoga rada – u stanje opstanka. uz to. dobar uspjeh i jedne i druge usmjerava na ve}i rizik. zapo~ev{i prvi od tri mandata na ~elu te dr`ave. stituta za ekologiju i biogeografiju SANU. 1989. Ireland. bio je predsjednik Prezidijuma mu je carska apNarodne skup{tine Srbije. Ali. a u Po`unu osnovao 1465. zasnovanog tastrofe vidio je uklju~ivanje federalnih rezervi (FED-a). Oni svojim prihodom mogu pokriti kamatu. 2. tj.SaprimirpripadnimomiUN-a odopublizacinadgledanje krhkog ja u De kratskoj Re Kongo.LijederdoSrpskezarazlose~ine protivHa~o{komslavbui-nalu. ali je isticao da „kapitalizam ima jednu. Ra|a se eufori~na ekonomija. koji. napisali Karl Marks i Fridrih Engels. Greece. skra}enicom PIIGS. koje zavisi od pozajmljenog novca i dobivenih kredita. tek u prirodnoj komponenti. D`onson je bio primoran da se naredne godine povu~e sa predsjedni~kog polo`aja. prvu {tampariju. samo ako se jo{ vi{e zadu`e. . 3.imprvi~menta za protiv predsjednika dr`a D`on na. To neki sada nazivaju Minskijev trenutak. Minski.U ArproizvoduodNju D`ersi-ju~enanje zaljen prvi najlona ki ~et kicu za zube. Pu~ pod vo|stvom poru~nika D`erija Rolingsa izvr{en je tokom Nkrumahove posjete Kini. nisu faktor stabilizacije. odnosno. Nastaje sve ve}i broj rizi~nih du`nika. koji nije uskla|en sa sistemom. uzeo du predsje ka SAD-a. ako je to tako. kao rje{enje za spre~avanje ka- fondova do investicionih banaka.Kuvajtu. 1486. godine. genetsku slabost“ . U~esnik u pokretu otpora tokom Drugog svjetskog rata. Ovo. koji rastu ogromnom brzinom – stvaraju instrumenti sekuritizacije i drugih finansijskih inovacija koji imaju za cilj pobolj{anje polo`aja i za{titu finansijskih sistema (leveridge. sna`nom u vernom 2004. je bio pod japanskom okupacijom.OSLOBO\ENJE petak. sje30. Novac. od hed` Ro |ar Mati nja znat kao Matija I Korvin. Reformisao je dr`avu... koji je i generator krize. Iz ovoga je vidljivo da ni Minski nije sagledao cjelinu. 16 srebrnih i sedam bronzanih. bio je jedan od najpopularnijih politi~ara poslijeratne Italije. ima svoju genetiku. izvukao je zaklju~ak „da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti“ . 1991. godine neza snost Ve ke Britanije.000 ljuMaje roku pogi le 572 oso a di ostalo bez svo Umro italijanski dr`avnik Alesandro Pertini. zauzeo je Be~. o ~emu su mi bili dostupni vrlo skra}eni..dugovi se ispla}uju na vrijeme . Njegovi najzna~ajniji rajekla” a ustavom . tzv. BiH i Vojvodini. vjet bezbjednosti brio slanje 5. optu`bi za ratne Umro Jure Ka{telan. koje naziva {pekulativnim du`nicima. masa stalno raste njegovim kori{tenjem u obliku kredita – njegovom recikla`om. hedg fondovi.kraljici roMarcigaretFolketapinlja AlporaDanposli|a~ega je danska ca pos la vladar ske i [vedske. ukinuta jezeru.“ Istra`ivao je siroma{tvo. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. njo nja 1443. Minski je izvukao zaklju~ak da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti Me|utim. institutional investors. Car Hirohito ri svjet tu oslo di Ma glavni lipina. Huan Peron izabran za predsjednika Argentine. koji su. ^itav arsenal ovih mjera mo`e se na}i u knjizi G. kao du`ni~ke zemlje ozna~ene engl. porijeklom iz Bjelorusije. bodio ga je 1948.preduze}a posluju uspje{no i svi prolaze dobro.

naime. u igru protiv Porta u{ao u 69. prema mi{ljenju posjeti te lja spor tskog po ra ta Go al.com. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen. i bilo bi nepravedno sada re}i kako }e Samir Bekri}. najbolji asistent Premijer lige. donijev{i @elji naslov jesenjeg prvaka Premijer lige BiH. “Sretan sam {to sam uspio i potpisao ugovor sa ovim rumunskim velikanom. S. i kad normalno trenira{. koji je preuzeo klub 1996. minuti. kojem je gol protiv Porta ujedno bio i prvijenac u evropskim takmi~enjima ove sezone. bi}e vremena i za to” ka`e nam Ze. Ne treba dizati unaprijed euforiju. [ta ako se desi da u 1. uprkos ubjedljivom porazu od Milana u Ligi prvaka i ispadanju iz FA Cupa od Sunderlanda. pokreta~ plave ma{ine }e i dalje biti Zajko Zeba. Wenger. ali i ocjene navija~a. Adilovi}. postigao je pogodak i to na asistenciju Aguera. D`eko je najprije odigrao fantasti~an dupli pas sa Pizarrom. te ponekad Rami}. stoji na oficijelnoj veb-stranici na{eg reprezentativca edindzeko. podsjetimo. mora{ se spremiti. Edinu donijelo epitet najboljeg igra~a me~a Iako je na terenu proveo tek 20-ak minuta. svidjelo se to njima ili ne. Ukoliko bude u istoj formi u kojoj je bio kad je odlazio. Kerla i ]utuk pomo}i. Bez Markovi}a Ina~e. nosili su plave tokom jeseni. Wenger. a sigurno je da menad`er Amar Osim ima nekoliko briga manje oko sastavljanja tima. kolu kiksamo protiv [irokog?! Sva euforija i dobra atmosfera bi nestale. {to je iskoristio Pizarro i postigao ~etvrti gol za gra|ane. Kvesi}. Semir Aganspahi} Iako je igrao samo 20-ak minuta za City protiv Porta Pokreta~ plave ma{ine Gu{o. bh. Dakle. ionako jaku konkurenciju u @elji. tek povremeno jo{ i Kari}. Bekri}? I prije njegovog povratka imali smo najja~i vezni red u ligi. odigra}e nekoliko pripremnih utakmica. Edin je. koji je asistirao Silvi za tre}i gol. konkurenciju }e poja~ati i Elvir ^oli}. u svojim izvje{tajima donosi ocjene novinara koji je pratio utakmicu. Edin je jedan od najzaslu`nijih i za preostala dva pogotka Citya. smatra Zeba Iako je dolazak Samira Bekri}a posljednjih dana top-tema na Grbavici. ne samo u Rumuniji nego ve} nekoliko godina i u Evropi. uprava kluba zahtijeva da Wenger izbori nastup u Ligi prvaka i naredne sezone tako {to }e se plasirati me|u prve ~etiri ekipe u Premiershipu. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. “Tu se sla`em sa Osimom. {to direktno povezuju s krizom rezultata. s tim {to }e se ekipi naknadno priklju~iti Goran Markovi}. NEOPRAVDANO ZAPOSTAVLJEN Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu. decembra 1992). htio-ne htio. potpisao je trogodi{nji ugovor sa rumunskim nogometnim prvoliga{em Otelulom. onda }e nam biti od velike pomo}i. “Nadam se da }e nam Bekri}. Edin D`eko je. OSLOBO\ENJE Nekada{nji juniorski reprezentativac skrasio se u Rumuniji Zajko Zeba vjeruje da @eljo mo`e do duple krune Aganspahi} tri godine u Otelulu Semir Aganspahi}. s kojim u posljednje vrijeme izvrsno sara|uje. ne treba zaboraviti ni one koji su @elju nosili tokom prolje}a i koji iza sebe imaju niz od gotovo 20 utakmica bez poraza. Otelul najbolja je prilika za njega. ali prve ~etiri pozicije u Ligi su jo{ dosti`ne. a nakon svega sedam minuta igre. Bogi~evi}. ba. marta. a ako sve bude kako treba. Semir Kerla i Josip ]utuk donijeti prevagu u odnosu na ostale timove. a on }e nam dodatno olak{ati posao. februar/velja~a 2012. Igrali su. a protivnici }e biti Metkovi}. kojem }e se uskoro poroditi supruga. Be{lija. GO[K i Leotar. B. Uz Bekri}a i Kerlu. ujedno i najbolji igra~ utakmice protiv Porta. ali to ne zna~i da }emo se pro{etati ligom.” Zeba nam je na kraju prokomentarisao o~ekivanja navija~a da se @eljo pro{eta Premijer ligom. Vasili}. No. kod rezultata 1:0 za City. Izvr{ni direktor Arsenala Ivan Gazidis isti~e da nema rasprave o Wengerovoj budu}nosti u Arsenalu. koji se tokom priprema pribli`io po~etnom sastavu. Nastojat }u svo jim ra dom do ka za ti i opravdati povjerenje rukovodstva kluba” ka`e nekada{nji ka. a klub velikog renomea. Svraka. koji su ovaj put za najboljeg igra~a izabrali na{eg Edina. Ugovorom je vezan s klubom jo{ dvije godine i ne}e oti}i u toku sezone. a ba{ kao i tokom jeseni. Naredni ispit protiv napusti}e Arsenal samo pod svojim Tottenhama: Arsene Wenger uslovima. SPAHI] Zeba je bio neuhvatljiv tokom jeseni Favoriti smo. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh i moramo biti oprezni. napada~ Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu protiv Porta. 24. Najvi{e zapravo o~ekujem od Kerle. jer je konkretan u zavr{nici” smatra . J. Zahvaljuju}i svojoj igri. LIGATA Uprkos porazima Wenger ostaje u Arsenalu Menad`er Arsenala Arsene Wenger je i dalje siguran na svojoj poziciji u timu iz Londona. “Ljudi uvijek postavljaju isto pitanje. Nyema. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen . a onda je napravio pometnju u odbrani portugalskog sastava. “Spremio sam se dobro. tek poja~ati. ali stojimo ~vrsto na zemlji Dolazak Bekri}a i Kerle ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. Ipak. Pomenuti sportski portal. nekad Smaji} i Selimovi}. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. dobro je da imamo podr{ku. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh. te pokretanje akcija kod preostala dva gola. Markovi}. a ostalo }e do}i na svoje. godine. Edin D`eko protiv Porta postigao evropski prvijenac ove sezone D`eko najbolji u izboru navija~a Pogodak nakon samo sedam minuta igre. Favoriti smo i li~no smatram da mo`emo do}i do duple krune. situacija }e postati jo{ ozbiljnija ako Arsenal izgubi u narednom kolu Premiershipa protiv Tottenhama. Fokusira}emo se na to” rekao je . nekada{nji ju ni or sa ra jev skog Olim pi ca (ro|en 5. Zeba. ju~er su u Me|ugorje otputovali svi igra~i koji su bili i na pripremama u Rovinju. Li. Plavi }e u Hercegovini ostati do 4. Semir je bio i ~lan juniorske selekcije na{e zemlje koju je sa klupe vodio Zoran Bubalo. ali moramo ostati ~vrsto na zemlji i za svaku utakmicu se pripremati kao da je finalna. J. Pomenuta trojka }e. ^oli}. Za mene je bitno da nema povreda i da me zdravlje poslu`i. koji je zadovoljan svojim igrama tokom priprema. ponekad Stani}. piten juniorskog pogona sarajevskog Olimpica za koji je pro{le sezone od mogu}ih 29 utakmica odigrao ~ak 23 i postigao {est pogodaka. Stan~eski i Zoloti}. koji je na kraju sa 4:0 demolirao Porto i plasirao se u osminu finala Evropske lige. Ovaj mla di igra~ `e ljan je dokazivanja.44 SPORT petak. On je svojim upornim radom pokazao da posjeduje kvalitet te je nakon boravka vi{e od mjesec dana u ovom rumunskom klubu potpisao trogodi{nji ugovor. Zeba. S obzirom na to da je duga pauza.ba. Arsenalovi navija~i su bijesni na Wengera zbog neuspjeha u dovo|enju igra~a tokom januarskog prelaznog roka.

Athletic Bilbao uspio je da nadoknadi minus jedan iz Moskve protiv Lokomotive i dobije revan{ sa 1:0. Julio Cesar nije bio prisiljen na velike odbrane budu}i da je Marseille jedva zapucao prema golu.Wisla la do Chadlija. "Do`ivjeli smo gorak poraz. pa je rutinski priveo me~ kraju. uz osmijeh je dodao autor pobjedonosnog gola Valentin Stocker. Ostvarili smo dobar rezultat. St. te Sedin Torlak u 62. Nakon sjajnog prodora Hernandeza. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost". Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. Hand`i}. „Diatta je bio po{te|en zbog povrede. {i{mi{e je u 24. a u drugom smo poluvremenu bili bez pravih prilika. Obu}a.Legia 1:0. ali nismo popustili i stvorili smo nekoliko prilika koje nismo iskoristili. ^etvrti uzastopni i {esti poraz u posljednjih sedam utakmica u svim takmi~enjima nerazzurri su do`ivjeli od Marseillea sa 1:0 na Velodromeu golom Andrea Aye- wa u tre}oj minuti sudijske nadoknade. . Kriza Intera se vi{e produbljuje. nagla- sio je Vogel. Nakon re. Naravno. februar/velja~a 2012. Ath. Haski}. Pogodak Domizzija iz penala u nastavku me~a samo je potvrdio trijumf gostiju. Doskora{nji fudbaler tima sa Ko{eva Haris Hand`i} nastavi}e karijeru u Drugoj ligi [vedske. U subotu }e aktuelni bh. Travniku. Dupovac. F. izborio plasman u narednu fazu s obzirom na to da su crveni |avoli u Amsterdamu slavili sa 2:0. a igru je napustio destak minuta prije kraja. u praznu mre`u. ovaj dvoboj ne zavr{ava prvim me~om nego se igra jo{ 90 minuta i pred punim San Sirom sve je mogu}e. kraj za Luli}a Holandski sastav slavio sa 2:1 na gostovanju kod Manchester Uniteda • Lazio pora`en i u Madridu • Udinese protutnjao kroz Solun • Begovi} i Ibri~i} bez nastupa u porazima svojih klubova Udinese je pre`ivio pakao stadiona Tumba u Solunu i eliminisao PAOK ubjedljivom pobjedom 3:0. a za pora`ene Dohar u 38. igra se i revan{". Sulji}. Holan|ani su bili ubjedljivi i slavili rezultatom 4:1. favoriti opravdali o~ekivanja Pirova pobjeda Ajaxa. onda zaista idu lo{e. je trener Esad Selimovi}. Strijelci za pobjedni~ku ekipu bili su Sulejman Krpi} u 45. Anderlecht .Stoke 1:0. Strijelac u pobjedi bordo tima: Semir Bajraktarevi} Foto: [. Valencija je i revan{-susretu na svom terenu savladala Stoke sa 1:0 i potvrdila prolaz dalje. Strijelac za Basel bio je u fini{u Valentin Stocker na asistenciju Jacquesa Zoue. No. pripao je Belgijancima.Udinese 0:3. dok je Nail [ehovi} posu|en Z. Olympiakos . Twente . Rezervni tim Sarajeva ima}e provjeru u subotu protiv Opatije. Pogodak Obu}e u 42. Doma}i su stigli do vodstva ve} u {estoj minuti golom Hernandeza. Torlaka i Bajraktarevi}a Fudbaleri Sarajeva savladali su slovenskog prvoliga{a Muru sa 3:1 (1:1) u kontrolnoj utakmici. no svaka utakmica koristi“ rekao . Belo{evi}. Husi}. reprezentativac Senijad Ibri~i} nije bio u konkurenciji za ovaj me~. Vogel je o~ito pogodio sa izmjenama u drugom poluvremenu.Hannoosminu ver 0:1. a nakon velike gre- U Baselu bez euforije nakon pobjede nad Bayernom Kontrolna utakmica Stocker: Na`alost. Nismo postigli gol. Italijanski sastav zavr{io je posao ve} poslije 15 minuta. izjavio je golman Bayerna Manuel Neuer. koji je vi{e godina bio trener u Bayernovom omladinskom pogonu. Mislim da smo bili dobri. a zanimljivo je da su obojica igra~a po~etak utakmice do~ekala na klupi. nije jo{ gotovo.OSLOBO\ENJE petak. tim sa Ko{eva preokrenuo rezultat golovima Krpi}a. mada ima jo{ nedosta- do do~ekao igra~e bordo sastava i pro{etao s njima rivom. Bh. "Ovo je ve} sada veliki uspjeh. Matko.AZ Tvrdi dvome~ Standarda i Wisle Alkmaar 0:1. 1:0. ^omor. Jedini gol na utakmici postigao je Mame Biram Diouf u 21. Manchester mija u Krakovu (1:1). Sesar.Kazan u gostima (0:0). MEHANOVI] Reuters Bruggeu i slavio sa 1:0. minuti. Gol vrijedan plasmana u narednu rundu postigao je mladi napada~ Muniain u 62. da bi devet minuta kasnije prednost udvostu~io Floro Flores. [}epanovi}. Standard je Utd. Torlak. Mora}emo interno rije{iti stvari koje ne valjaju". Madrid . Tatomirovi}. PSV {ke golmana gostiju lopta se odbi. Ve} poslije 38 minuta doma}i sastav je vodio sa 3:0. Manchester United je uprkos porazu na svom terenu od Ajaxa (1:2).Trabzonspor 4:1. Zadovoljni smo tr~anjem i kondicionom spremom igra~a. SPORT 45 EUROPA LIGA Bez iznena|enja. Rezultati iz pripremnog perioda nisu mjerilo. R. konstatovao je Ranieri. reprezentativac Senad Luli} zaigrao je od prve minute. minuti u vodstvo doveo Jonas.Lok. igra se i revan{ Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. prolaz u Rezultati:Club Brugge . Moskva finala 1:0. Me|utim. Rekao sam igra~ima na poluvremenu da moramo bolje iskoristiti svoj posjed lopte i na kraju smo uspjeli u tome. bilo je i sre}e sa zamjenama. Interov trener Claudio Ranieri nakon susreta je za Sky Sport Italia izjavio: "Znali smo da }e iza}i jaki i sna`no krenuti. a bh. Bilbao . Dupovac. No. Holandski Twente uspio je po drugi put savladati ekipu Steaue iz Bukure{ta i tako ovjeriti plasman u naredni krug. Atl. PSV je potvrdio pobjedu iz Turske u revan{u sa Trabzonsporom. koji se nalazi na lije~enju u Opatiji. Ali to je fudbal. Na{ reprezentativac Asmir Begovi} nije branio u ovom me~u. Trebinjac. . SULTANOVI] Ko{evski premijerliga{ po~eo je susret u sastavu: Adilovi}. U drugom poluvremenu igrali su: Panti}. minuti. PAOK . pa je ekipa Mirka Slomke sasvim zaslu`eno izborila prolaz u osminu finala. stvorili smo vi{e prilika od njih i stoga poraz nismo zaslu`ili". naglasio je trener Basela Heiko Vogel Valentin Stocker posti`e gol za trijumf nad favorizovanim Bayernom Reuters Sarajevo sa 3:1 pobijedilo Muru Poslije vodstva slovenskog prvoliga{a. taka u igri koje `elimo ispraviti do starta prvenstva. K. poni{ten je zbog navodnog ofsajda.Steaua Bukure{t 1:0.Lazio 1:0. koji ju je pospremio 0:0. i Semir Bajraktarevi} u 79. a prvo je Danilo savladao Kre{i}a u {estoj minuti. nakon remija bez golova u prvom me~u na svom terenu.Braga 0:1. Na`alost. Zrnanovi}. minuti. Krpi}. ali ne mogu re}i da ga nismo zaslu`ili.Besiktas . 24. Metalist Kharkiv pro{ao dalje zahvaljuju}i pogotku Salzburg 4:1. Ova utakmica je odraz na{eg trenutnog stanja. Monteno je ra- Nije bilo previ{e euforije u prvoj izjavi trenera Basela Heika Vogela nakon {to su njegovi igra~i savladali Bayern (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka.Ajax 1:2. da kada stvari idu lo{e. Liege . Atletico iz Madrida upisao je miA. Valencia . Krpi}. a preokret Athletic Bilbao izborio su kreirali Ozbiliz i Alderweireld.“ "Imali smo nesre}e. u Opatiji. Sada smo u vrlo te{koj poziciji. Bajraktarevi}. Sporting . ali sami smo krivi. Sarajevo je posjetilo Kemala Montena. a u utorak u 17 sati protiv Rijeke na Kantridi. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost. minuti. kada ga je zamijenio Rozzi. Jedini pogodak vi|en je u 29. Hannover je sa~uvao prednost iz Njema~ke (2:1) na gostovanju u nimalnu pobjedu nad Laziom i tako izborio prolaz dalje s obzirom na to da je slavio i u Rimu sa 3:1. "Defanzivno je sve bilo uredu. Hand`i}. viceprvak u Medulinu igrati protiv Triglava.

17. a kada svira ne{to {to je o~ito.d. a dalje od bara`a nismo oti{li.. a onda pao gol.. Bayern. Ne znam za{to je va`nije da li je neko pomogao saigra~u da navu~e ili svu~e majicu. UNIQA Osiguranje d. Govorio o reprezentaciji i predstoje}im kvalifikacijama. S.BUSOVA^A ZOIL d. Za njih su kvalifikacije uspje{ne kada nekog pobijede. Kao Gr~ka bi mogla biti problem. Grubor i zaradio pljesak. 2012.. sam stekao u N/FSBiH. jednostavnim rje~nikom podijelio je sa kolegama svoje impresije sa specijalizacije koju je obavio u Njema~koj. 2. I ~esto bivao prekidan u svom desetominutnom izlaganju. profesor Munir Talovi}. slu{ati. Zapamtite ovo! Pogotovo novinari moraju voditi ra~una. februar/velja~a 2012. Ivica Osim” zahvalio je . Do{ao je podr`ati. Grubor je sve ovo fino snimio. za prezentaciju. kao i uvijek. na igra~ku popularnost. Ja sam imao sre}u da sam upoznao Bayern iznutra. Za koje je Mi- Ivica Osim: Treba se bojati Slova~ke i Lihten{tajna [ta sa toliko terena i lopti Ne{to poznatiji je u Hrvatskoj. rijetke za defanzivca. elokventnost. koju terena. a potcjenjivati druge.Mujagi} U skladu sa ~lanom 6. Tako je bilo i u pro{lim kvalifikacijama. igra~a prefinjene tehnike. Strah me Slova~ke “Pred vama je rudarski posao. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena. temeljito. kako }e Vedad Ibi{evi} sa upravlja~em Stuttgartovog mercedesa gaziti sve pred sobom u Bundesligi. Ili drugi napi{e. I {ta sada? U Bayernu je skoro sve pa savr{eno. Savezu. godine Za Ajdina Kurti}a iz Mostara OBAVI JEST Dana. ali vas ne ~eka Bayern” pitao je Osim . 2012. pa bi da mijenjaju selektore. Ko bude `elio. ca Osim na seminaru u Vogo{}i. Ovdje se ne prolazi na slavu. objavljenog u dnevnoj novini “Oslobo|enje” 12. Hvala Bogu. A. mladog trenera ~ije ime ne predstavlja ni{ta zna~ajno bh. ma gdje radio. prosto vas muka uhvati. ali kada vidite sve ~ime raspola`e jedan Arsenal i Wenger. kada favoritu otkinu bod. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (Sl. a jo{ vi{e stru~nim opservacijama. ozbiljniji pristup” zaklju~io je Ivi. Osim je svojom gestom pokazao da je i istinska sportska i ljudska gromada. Doktor nogometa. “Grubor je 77. a neizbje`na tema bili su novinari i zmajevi Aplaudiralo se kao na kakvoj utakmici sa pregr{t lijepih poteza. [ta }e{ ti..o. godine. te`i da sjedi na klupi velikog kluba kakav je Bayern. 24... za mene najbolji stru~njak u svijetu. ili koja kola vozi. usavr{avaju u sasvim novom poslu od onog kojeg su godinama radili. koje forsira Barcelona. golova. spominje Slova~ku. 2012. 22/05 i 8/10). Sudija nam valja kada naginje za nas. {to se ovdje mladi ljudi u~e. Svi mi te`imo modernim nogometnim sustavima. mi smo ih promijenili koliko ho}e{.. Ne{to od ovoga }u nastojati primijeniti u svom radu.o. a Lihten{tajn pola igra~a i ne zna gdje igra. markerima. obrazuju. 2. “U startu “gre{ka”! Ti si izabrao Bayern za svoju odbranu. svjedo~iti najve}em ~inu mladog tre- BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 159362 10 P Sarajevo. Manchester.. Grupa jeste naizgled lagana. driblinga. kulture i sporta Tuzlanskog kantona. koje je Grubor zaradio od kolega. 2012. mi se ve} vidimo na putu za Brazil. I onda {e}er na kraju. medicinskom slu`bom. broj 10/1-342514/12 od 13. Potom je Grubor govorio o svom sta`iranju u Bayernu. Nama. [ta sa sedam pomo}nika. treba da se sve demonstrira. budu}e trenere. Sarajevo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA GRADA^AC JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA “HASAN KIKI]” Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. Kada izgubimo. mi pravimo teorije zavjere. u austrijskim nogometnim provincijama. a treba razbijati glavu o sistemima. a najsretniji sam {to je mojoj maturi prisustvovao. 17. godine. Gruboru licenca Ivica Osim iznenadio sve dolaskom. posljednje poznate adrese Zelik broj 16. vidio sam kako funcioni{e jedan od najboljih klubova na svijetu. vi{e prakti~ne nego teoretske obuke. U subotu je predsjednik N/FSBiH nenajavljeno posjetio kandidate koji u Vogo{}i privode kraju “studije” za profi-licencu. Nama je posebno drago {to ste nas posjetili. ni muha se nije ~ula. o na{em radu. kao i mi u Brazil. psihologom. sa dvadesetak lopti.” Dosta toga dobronamjerno zamjera novinarima. Oni vas ne}e i ne smiju iznevjeriti” kazao je odu{evljeno . Dok je Osim govorio. Sutkinja Silvana Brkovi} . Precizno. koju tu`eni mo`e preuzeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u zgradi suda u Sarajevu u Ul. br. donio presudu zbog propu{tanja. objavljujemo sljede}e OBAVJE [TE NJE o prestanku ugovora o zastupanju u osiguranju zaklju~enog sa sljede}im zastupnikom u osiguranju: . a igra~ku karijeru je gradio u manjim klubovima. sa desetak te dr`i rezultat. novine FBiH. Svjedo~io je odbrani rada za profi-licencu Slobodana Grubora. ovom Centru za edukaciju treba terena. da vi{e bude rada na terenu. ozbiljnost. samo ne mi. Pljeskom je po~eo i zavr{io. {tapovima. nauke. I onda igra~i se u`ive u ulogu da su oni najva`niji.. I tako iz nedjelje u nedjelju. Mene je strah Slova~ke. Mo`da se Osim “kroz maglu” sje}a Grubora. Zadovoljstvo mi je {to }u raditi sa profi-licencom. To puno govori o Centru za edukaciju trenera. Busova~a. ili dodao iz auta.. SINANOVI] . svi drugi su krivi. i nudio odgovore. sa ~unjevima. ali zar i ostale reprezentacije ne `ele. imao svoje “tre}e” poluvrijeme.” Proslavljeni stru~njak se dotakao i reprezentacije BiH. koji je. istekom kojeg roka se prema ~l. “Ovdje svi govore nikad lak{a grupa. sa kuharom. “Svaki trener. Nakon uobi~ajenih ~estitki. {ta }ete svi vi koji radite trenerski posao od svega ovoga primijeniti u klubovima koji su daleko ispod renomea Bayerna. a nisu ni po~ele kvalifikacije. Osim u “inspekciju” nije do{ao slu~ajno. Neki od vas ne}e imati ni lopti ni trenera. ali je nagovijestio da se u Vogo{}i ra|a budu}a trenerska klasa. Nije problem oti}i u veliki klub na specijalizaciju. 348. nera. “Nemojte veli~ati samo na{e zmajeve. ali najvi{e za ove mlade ljude. u ta~ki “razno” rije~ je dobio Osim. ili si na klupi Pofali}kog. 1. godine PONI[TAVA U CIJELOSTI TEKST JAVNOG KONKURSA za popunu upra`njenih radnih mjesta. I novinari i igra~i moraju imati po{teniji. a vratite se u svoje zemlje i lige. a ostali su “{a{a” Niko ne . Ovdje roslav Bla`evi} rekao da su “du{a” reprezentacije. ja mu mogu pomo}i. ovaj sud je u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija “LOK” Sarajevo protiv Ajdina Kurti}a iz Mostara. [enoina br. Tako je to kada o nogometu govori Ivica Osim. Bez obzira na to da li si u Japanu.46 SPORT petak. recimo da ode kod Arsenea Wengera. predsjednike. sportskoj javnosti. direktor Centra za edukaciju trenera. Iskren da budem. OSLOBO\ENJE Predsjednik N/FSBiH i proslavljeni stru~njak odu{evio trenere Osimu aplauz. na kraju i da sastavljaju tim. Najlak{e je smijeniti selektora. a malo nas ima sre}u voditi velike timove. Ne razumijem za{to moram u naslov da je neki na{ igra~ asistirao. pohvala za diplomski rad. trener sa profi-licencom N/FSBiH. 2. Pa i taj Lihten{tajn u kvalikacije ulazi da nekome pokvari }eif. 1. Odli~na je stvar {to imamo ovakav centar. obrazlo`io.

LA Lakers 91:96. Mislim da smo jednim dijelom uspjeli u namjeri da demantujemo kri- ti~are. odnosno 18. na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. te je prakti~ki cijelu ~etvrtu ~etvrtinu prosjedio na klupi zbog velike razlike koju je njegova ekipa imala. dok za preostalo mjesto konkuri{u beogradski sastavi Vo`dovac i Radivoj Kora}. Htjeli smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje. „Nema sumnje. Kevin Durant pridodao je 28 za 11. marta u Zenici. 24. u kojoj je ove sezone u~estvovalo deset ekipa iz BiH. Leotar je dobrom igrom u drugom periodu uspio savladati Vogo{}u rezultatom 90:82.New Orleans 84:89. a odlu~uju}i ko{ postigao je Monta Ellis. da se plasiramo na zavr{ni turnir. ^elik iz Zenice i Hemofarm iz Vr{ca. februar/velja~a 2012. koji }e biti organizovan na najbolji na~in. SPORT 47 Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom Opravdali smo ulogu favorita. Predstoje}eg vikenda igra se posljednje. Los Angeles Lakersi uzvratili su Dallas Mavericksima za te{ki 4:0 poraz u seriji i to na njihovom parketu. trebali igrati protiv Partizana“ izjavio je Se.Utah 100:98. prema svim prognozama. Oklahoma City Thunder je slavila protiv Boston Celticsa na svom parketu s velikih 119:104. Ipak. i 4. u nastavku pravimo veliku razliku i odlazimo na preko 20 ko{eva prednosti. Dallas . Sigurni u~esnici zavr{nice su ekipe Partizan Galenika iz Beograda. svega sekundu prije kraja utakmice. godine. LA Clippers Denver 103:95. Noah je bio ne{to skromniji s 13 poena i skokova. nad Huseinagi}. odlu~io da se finalni turnir za prvaka lige igra 3. a gosti su slavili sa ~ak 30 poena razlike (60:90). . a Joakim Noah upisao je prvi triple-double nekog od centara Bullsa nakon dugih 35 godina i Artisa Gilmorea koji je imao u~inak od 35 Regionalna liga za ko{arka{ice Golden State Warriorsi upisali prvu pobjedu u Arizoni. INTERVJU Mirko Pejanovi} I Moskva je znala da su Pale opijene ratom Enver Dizdar o duelu Sidrana i Tadi}a (T)ko je izdao Bosnu Novi detalji afere Bosnalijek Koliko ko{ta Edin Arslanagi} . U drugom dijelu Bosna je u potpunosti preuzela kontrolu i na kraju sasvim zaslu`eno stigla do pobjede. Jeremy Lin upisao je 17 ko{eva i devet asistencija. Sarajlije su u Mostaru slavile rezultatom 102:83. Washington . NY Knicks . Bili smo izuzetno raspolo`eni. Derrick Rose i Luol Deng po 16. a svi smo u me~ u{li anga`ovanije nego ina~e. Prvi period igre pripao je doma}im ko{arka{ima. New Jersey .OSLOBO\ENJE petak. Minnesota . Chicago Bullsi su na svom parketu o~itali ko{arka{ku lekciju Milwaukee Bucksima koje su savladali sa 110:91. kola Lige 13 na gostovanju demolirali ekipu Zrinjskog. a pred svojim navija~ima slavili su 79:71. Chicago . predsjednik K@K-a ^elik i predsjednik Borda Regionalne ko{arka{ke `enske lige.Milwaukee 110:91. ‘’Prvo poluvrijeme je bilo izjedna~eno i igralo se ko{ za ko{. Ko{arka{i Mladosti iz Mrkonji}-Grada dobru formu su potvrdili i protiv Hercegovca. Russell Westbrook postigao je 31 ko{. Knicksi su na svom parketu slavili s uvjerljivih 99:82 protiv oslabljenih Atlanta Hawksa.Atlanta 99:82. A. rekao je najefikasniji student u ovom me~u Izgleda da su ko{arka{i Bosne dobro prihvatili kritike trenera upu}ene na njihov ra~un. Carlos Boozer zabio je 20. kola Izuzetno va`nu pobjedu ostvario je Borac u derbiju za~elja nad Brotnjom (90:76). mladi playmaker Bosne Dino Hod`i}. Slavili su gosti rezultatom 106:104.Golden State 104:106. Dino Hod`i}: Pred nama je jo{ dosta posla smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje. LA Lakersi slavili na gostovanju kod Dallasa Reuters poena. na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. Ko{arka{i Varde su na svom parketu odigrali odli~nu partiju i zaslu`eno nadigrali ^apljinu sa 81:68. Rezultati: Toronto . Opravdali smo ulogu favorita. godine ^elik doma}in zavr{nog turnira Uprava Ko{arka{kog `enskog kluba ^elik obznanila je da je Bord Regionalne ko{arka{ke `enske lige. 15 skokova i 11 blokada protiv Atlante. ali je na kraju presudio kvalitet igra~kog kadra’’ rekao je . Golden State Warriorsi upisali su prvu pobjedu u Arizoni. pa su u okviru 20. U polufinalu }emo vjerovatno igrati protiv Hemofarma i vjerujemo da smo sposobni plasirati se u finale gdje bismo. ‘’Ova pobjeda je plod napornog rada. MEHANOVI] NBA Oklahoma bolja od Bostona Bullsi o~itali lekciju Bucksima Nakon neo~ekivanog poraza u pro{loj utakmici od New Jersey Netsa. Linsanity se vratio u New York. Phoenix . marta od 17 sati. kolo lige nakon kojeg }e biti poznati parovi polufinala koja su na rasporedu od 16. ali pred nama je jo{ dosta posla. bit }e to veliki sportski doga|aj u Zenici i BiH. iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. Oklahoma City Boston 119:104. Igokea je zaustavila seriju Servitiuma od pet pobjeda u nizu. koji se bio najefikasniji u pobjedni~kom sa 18 poena. Htjeli Ostali rezultati 20. Slijede nove utakmice i novi izazovi u kojima se moramo dokazivati’’ zaklju~io je Hod`i}. ali je susret prelomljen tek u nastavku. te 10 asistencija. Zrinjski se dobro dr`ao i nije nam dopustio da se odlijepimo.Indiana 88:102. Charlotte . slavlje na doma}em parketu u nizu. iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. Houston Philadelphia 93:87. a na kraju je pet igra~a imalo dvocifren u~inak.Orlando 91:108. Finalna utakmica igra se 4. Ekipa ^elika ispunila je svoj ovosezonski cilj.Sacramento 107:115.Detroit 103:93. Srbije i Crne Gore. da bi na poluvremenu studenti imali tri ko{a prednosti. 18. U reprizi polufinala Zapadne konferencije iz pro{le sezone. Cleveland . Prvi strijelac studenata u ovom susretu osvrnuo se i na kritike upu}ene njemu i njegovim saigra~ima u proteklom periodu.30 sati.

pravovremeno djelovanje u stresnim situacijama. koji vodi ove treninge. Mi. Tehnike ne zahtijevaju odre|enu fizi~ku spremu. dugogodi{nji trener i instruktor bal ne od bra ne. kola. Pobjedni~ki gol za Metalurg postigao je Naum~e Mojskovski tri sekunde prije kraja me~a i tako donio svom timu nova tri boda. kola SEHA lige.30) (19) (19) (19) (19) 24:23 SEHA liga Rukometa{i Izvi|a~a i Borca pora`eni su od Lov}ena. samoodbrana je savr{eno prilago|ena i osobama nje`nijeg spola.Grada~ac Zaostala utakmica 15.Zrinjski Maglaj . ali i tehni~ko-takti~kom planu. evropska ekipa. Skauti su izgubili na svom terenu od crnogorskog predstavnika rezultatom 26:30. jiu jitsua. U zadnjih deset godina usavr{avao on je tehnike samoodbrane aikidoa. karate. Oni trebaju akumulirati jo{ dosta treninga u svojim nogama i iz utakmice u utakmicu pokazivati napredak na fizi~kom. napada ru~nim i no`nim udarcima.Derventa Vogo{}a . kola Grada~ac . kako bi napadnuta osoba reagovala mirno u svakoj situaciji. Svi ovi mla- Kumiteova [kola samoodbrane 1. a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. dugogodi{nji trener i instruktor. Gra~anica 11. d`eparo{a. D. Dan. Ne ide to preko no}i. Bosna Prevent 8. Zrinjski 4. S druge strane. razbojnika. Zato su izabranici novog trenera Bosne Gorana Tomi}a na kraju utakmice ispra}eni aplauzom publike. kola SEHA lige. a isti se odr`avaju u maloj sali vrti}a P~elica svakog utorka i ~etvrtka od 18. hapkido. izjavio je Tomi} di igra~i se sada nalaze u fazi adaptacije. kolo d:p-g bod stvara se preko no}i Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a. Porazi Izvi|a~a i Borca Treninzi su prilago|eni svim polovima i uzrastima . Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. a to je da su ovi mladi igra~i dali svoj maksimum” rekao je novi trener . a to je da poka`emo agresivnost. kao ni zadovoljiti sve ukuse publike. studenata u ovom me~u prevazi{la je o~ekivanja mnogih. pored osnovnih tehnika samoodbrane. koje }e se morati u narednom periodu ispraviti. rekao je Tomi} ~kih gre{aka. kontroli straha i panike. odbranu od mnogo krupnijeg napada~a. Vogo{}a 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 11 11 9 9 8 8 7 7 5 5 3 3 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2 3 3 4 4 6 6 7 6 7 9 10 11 11 12 465:402 512:462 436:386 416:345 443:416 428:420 429:476 449:446 419:400 445:466 391:427 391:436 411:473 365:445 36 34 33 29 27 25 24 23 22 16 15 10 10 5 Vje{tina odbrane za sigurniji `ivot Karate klub Kumite iz Zenice starta sa [kolom za samoodbranu.45 do 20 sati. ali da su u `aru borbe na~inili i dosta tehni~kih i taktiBOSNA I HERCEGOVINA Rukometa{i uta pob ner por 15. Parovi 16. Smatram da igra~i imaju ogroman prostor za napredak. mi smo u duelu sa takvim timom odigrali maksimalno anga`ovano. odnosno Metalurga u me~evima 17. muai thai. hapkido. 24. februar/velja~a 2012. a u zadnje tri godine instruktor je borila~kih vje{tina i samoodbrane Sudske policije Zeni~ko-dobojskog kantona. mladi i neiskusni sastav sarajevske Bosne u dvoboju sa slova~kim predstavnikom nije se obrukao ni razo~arao svoje pristalice na tribinama dvorane “Ramiz Sal~in” Borbenost . te primjenu raznih oru|a i oru`ja u samoodbrani koji se svakodnevno nalaze u na{oj blizini.48 SPORT petak. “S obzirom na nepostojanje ulaznih performansi kandidata.. Potencijala ima. trener rukometa{a sarajevske Bosne Kvalitetan tim ne Uprkos porazu od rukometa{a favorizovanog Tatran Preshova rezultatom 28:38 u utakmici 17. Jedno je sigurno.Gra~anica Bosna Prevent .^elik Leotar . ^elik 3. G. OSLOBO\ENJE Goran Tomi}. trenutno nismo mogli odgovoriti na{im `eljama.. od bra nu od mno go kru pni jeg na pa da ~a. krav maga. isto kao i igra~a. dodav. iako su izgubili sa deset golova razlike. ali }emo u narednom periodu morati vidjeti ko je sve dostojan da nosi dres kluba” zaklju~io je Tomi}. Ispraviti gre{ke u narednom periodu: Goran Tomi} Foto: D`. jer se vi{e potencira na uvje`bavanju samopouzdanja i psihi~ke pripremljenosti. majstor karatea 2. Bosne Goran Tomi}. Trajale su samo jedan mjesec.Sloga Subota Gora`de . gu{enja. premijerliga{ iz Banje Luke na gostovanju u Skoplju do`ivio je poraz sa 25:26.Gora`de (19 sati) (19) (19. dugotrajan je proces. Maglaj 13. ali stvaranje kvalitetnog tima. @elim re}i da vjerujem u budu}nost ovih momaka.. osloba|anje od raznih hvatova. Igra~i u svakom trenutku moraju biti svjesni da nose dres jo{ uvijek zvani~nog prvaka dr`ave i to moraju da na terenu opravdaju zalaganjem” kazao je Tomi}. Prijedor 14. a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. Sloga 2. seinspahi}. upoznavanje sa vitalnim ta~kama i jo{ mnogo toga” ka`e Elvir Hu. imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine ver- Na treninzima kandidati }e imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine verbalne odbrane. Rezultatski. Krivaja 7. a bh. KRIJE[TORAC BEZ KLASI^NIH PRIPREMA Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. Derventa 9. muai thai. On je kazao kako su igra~i bh. {i kako je Tatran zaslu`eno ostvario pobjedu: “Tatran Preshov je odli~na. Treninzi ove grupe sadr`e tehnike samoodbrane iz svih primjenjivih borila~kih vje{tina: aikido. razbojnika. a to je da poka`emo agresivnost. te tradicionalnog karatea u kojem je osnovni cilj samoodbrana i savladavanje protivnika jednim udarcem. Treninzi oboga}eni tehnikama samoodbrane su fokusirani na izgradnji automatizacije svakog pokreta s ciljem pravovremene reakcije osobe koja je ugro`ena. raznim oru|ima i oru`jima. V. Na treninzima kandidati }e. G. Trajale su samo jedan mjesec. “Moramo gre{ke u na{oj igri svesti na minimum. ka`e Elvir Huseinspahi}. .. prije svega na to da moraju trenirati dva puta dnevno i igrati utakmice u ritmu srijedasubota. V.Krivaja Konjuh . Gora`de 5. petak Prijedor . Leotar 12. d`eparo{a. prvaka odigrali po`rtvovano cijeli me~. Tako|e }emo raditi i na podizanju fizi~ke spreme kandidata. jiu jitsu.. “Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a. Konjuh 10. Grada~ac 6. `estoko se bore}i za svaku loptu. krav maga.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012. ITF turnir u Milduri
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

SPORT
KANTON SARAJEVO Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a CANTON SARAJEVO Ministry of Pysical Planning and Enviromental Protection

49

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a” sa uslovima, kriterijima i postupkom dodjele sredstava, broj 02-05-2181-8/12 od 9. 2. 2012. godine, ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a raspisuje:

JAVNI PO ZIV
za odabir korisnika sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a“ I Predmet javnog poziva Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava prema Odluci o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 950.000,00 KM. 1. Sufinansiranje projekata i programa na za{titi zraka - sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Smanjenje emisija u zrak Programske aktivnosti: pobolj{anje energetske efikasnosti zamjenom goriva u kotlovnicama i prelazom na gorivo kojim se smanjuje emisija zaga|uju}ih materija u zrak; podr{ka za servisiranje i odr`avanje energetskih postrojenja — posebno opreme od koje zavise emisije u zrak; smanjenje {tetnih emisija iz saobra}aja (poticanje ~istih oblika prevoza, pobolj{anje kontrole i mjerenje izduvnih gasova na saobra}ajnicama); pobolj{anje energetske efikasnosti u javnim institucijama; pobolj{anje kvaliteta zraka obnavljanjem i sadnjom zelenila na mjestima na kojima su izmjerene visoke vrijednosti zaga|uju}ih supstanci. 2. Sufinansiranje projekata i programa upravljanja otpadom — sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Pobolj{anje usluga prikupljanja otpada i pove}anje stepena recikla`e Programske aktivnosti: priprema op{tinskih planova upravljanja komunalnim otpadom; pro{irenje podru~ja organizovanog prikupljanja komunalnog otpada; pove}anje stepena recikla`e otpada; pobolj{anje selektiranja otpada; saniranje povr{ina na kojima se nalaze divlje deponije; podr{ka stvaranju uslova za kvalitetno upravljanje medicinskim otpadom. 3. Sufinansiranje projekata i programa za{tite prirode - sredstva u iznosu od 350.000,00 KM 4) 5) Izjavu o vlastitom u~e{}u potpisanu od odgovornog lica; Dokaz o registraciji nadle`nog organa (rje{enje o upisu u sudski registar za pravna lica); 6) Uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj) 7) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadle`nih organa — poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje; 8) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO; 9) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema zdravstvenom osiguranju; 10) Uvjerenje da podnosilac prijave nije obveznik PDV (za one koji su oslobo|eni PDV). IV Vrednovanje projekata/programa Vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni poziv vr{i}e posebna komisija Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Komisija razmatra prijave i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje, te zapisnik sa obrazlo`enom ocjenom i prijedlogom dostavlja ministru, koji donosi kona~nu odluku o korisnicima sredstava. Odluka o izboru korisnika sredstava bi}e objavljena na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Prije dono{enja kona~ne odluke o odabiru, Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a zadr`ava pravo od podnosioca prijave zatra`iti dodatna obja{njenja, kao i pravo odbijanja pristiglih prijava bez posebnog obrazlo`enja. Sa odabranim korisnikom sredstava zaklju~it }e se ugovor o me|usobnim pravima i obavezama, te pra}enje namjenskog kori{tenja dobivenih sredstava. Za vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni proziv, koristit }e se slijede}i kriteriji: uskla|enost sa ciljevima i aktivnostima kantonalnog plana za{tite okoli{a, jasni i mjerljivi o~ekivani rezultati, jasan i provodiv program i plan aktivnosti, zadovoljavaju}i odnos predvi|enih tro{kova i o~ekivanih rezultata, predvi|eni tro{kovi su neophodni za implementaciju projekta. V Op}e odredbe Prijava za u~estvovanje s obaveznom prate}om dokumentacijom, dostavlja se li~no ili putem po{te na adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 71 000 Sarajevo u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom „NE OTVARAJ — PRIJAVA NA JAVNI POZIV “ Javni poziv objavljuje se na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Rok za podno{enje prijava na javni poziv je 21 dan, ra~unaju}i od narednog dana od posljednjeg objavljivanja. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, podnesene nakon roka i utvr|ene forme, ne}e se razmatrati. Podnosilac prijave mo`e konkurisati sa vi{e projekata/programa, s tim da za svaki projekat/program podnese posebnu prijavu, ali se mogu odobriti sredstva za samo jedan projekat/program u sklopu javnog poziva. Ukoliko jedna koverta sadr`i vi{e projekata/programa, prijava se odbacuje. Sredstva se odobravaju korisnicima za projekte/programe ~ija realizacija ne traje du`e od 12 mjeseci. Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta/programa, kao dokazi o ispunjavanju uslova iz javnog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca. Dokumenti koji se {alju na javni poziv ne vra}aju se podnosicu prijave. Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove podnosioca prijave, nastale sa~injavanjem i predajom prijave, a podnosilac prijave nema bilo kakva prava na naknadu bilo kakvih tro{kova po osnovu u~e{}a na javnom pozivu. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033 562-149 ili na E-mail: mira.grgic@mpz.ks.gov.ba. MINISTAR Abid Jusi}, dipl. pravnik

Mervana
Bosanskohercegova~ka teniserka Mervana Jugi} - Salki} plasirala se u finale dublova na 25.000 dolara vrijednom ITF turniru u Milduri (Australija). U paru s Ruskinjom Ksenijom Likinom, Jugi} - Salki} je u polufinalu pobijedila Australke Barty/Peers sa 6:4 6:4. U me~u za titulu rusko-bh. kombinacija }e igrati protiv jo{ jednog doma}eg para Bengson/Calderwood. U singlu Jugi} - Salki} okon~ala je nastup na turniru nakon {to je u 2. kolu pora`ena od Ruskinje Arine Rodionove (278. igra~ice) na WTA listi sa 6:3 4:6 4:6.

Jugi} - Salki} u finalu dublova

WTA turnir u Dubaiju

Cilj: Pobolj{anje upravljanja i za{tite prirodnih resursa Programske aktivnosti: inventarizacija i izrada baze podataka o biolo{koj raznovrsnosti u Kantonu Sarajevo; izgradnja sistema za prihvat i pre~i{}avanje oborinskih voda sa javnih parkirali{ta u slivu izvori{ta za vodosnabdijevanje Sarajevsko polje. II Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a na javnom pozivu ostvaruju sva pravna lica koja imaju sjedi{te, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na podru~ju Kantona Sarajevo, pod kojima se podrazumijevaju i organi i tijela dr`avne uprave i jedinice lokalne samouprave. Uslovi koje moraju ispunjavati podnosioci prijava: da podnesu prijavu, u skladu sa objavljenim javnim pozivom, da imaju vlastito u~e{}e najmanje 20% u odnosu na visinu tra`enih sredstava (pod vlastitim u~e{}em podrazumijevaju se nov~ana sredstva, ulaganja u obezbje|ivanje projektne dokumentacije, ulog drugih pravnih i fizi~kih lica vezan za ulaganja, prethodna ulaganja u nabavku opreme, osposobljavanje kadrova, nabavku stru~nih usluga i sl, a o ~emu dostavljaju izjavu odgovornog lica), da jasno preciziraju vrstu projekta/programa, vrstu radova, roba, usluga, koje }e se finansirati predlo`enim projektom/programom, u obrascu za prijavu (ukoliko je uslov za realizaciju sredstava izra|en poseban projekat, isti dostaviti uz prijavne obrasce), da prije zaklju~ivanja ugovora obezbijede odgovaraju}u garanciju za odobrena sredstva (preko 50.000,00 KM), da zadovoljavaju i druge uslove utvr|ene javnim pozivom. III Neophodna dokumentacija Sredstva iz javnog poziva dodjeljuju se na osnovu prijave projekta/programa korisnika i obavezne dokumentacije, a u skladu sa Pravilnikom o utvr|ivanju bli`ih uslova za provo|enje javnog poziva, odlu~ivanje o izboru korisnika sredstava i pra}enje namjenskog kori{tenja sredstava, Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Obrasci za prijavu projekta/programa, finansijskog pregleda projekta/programa i obavezna dokumentacija trebaju biti dostavljeni prema redoslijedu iz prijavnog obrasca i poslani u A4 formatu koverte. Obrasci su dostupni na slu`benoj web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba. Prijava u cijelosti mora biti dostavljena u printanoj formi i to u jednom originalu i jednoj kopiji, sa ozna~enim i ovjerenim stranicama od odgovornog lica. Obavezna dokumentacija mora sadr`avati: 1) 2) 3) Popunjen obrazac za prijavu projekta/programa; Popunjen obrazac finansijskog pregleda projekta/programa; Izjavu o namjenskom tro{enju sredstava, potpisanu od odgovornog lica;

Jelena Jankovi} je savladala Samanthu Stosur

Reuters

Jelena Jankovi} je prva izborila polufinale na WTA turnira u Dubaiju, koji se igra za nagradni fond od 2 miliona dolara. Ona je kao osma nositeljica lak{e od o~ekivanog savladala ~etvrtu nositeljicu Samanthu Stosur iz Australije sa 2:0 u setovima (6:4 i 6:2). Odmah nakon nje Poljakinja Agnieszka Radwanska se za ne{to vi{e od sat vremena lako obra~unala sa Njemicom Sabine Lisicki, tako|er sa 2:0 (6:2 i 6:1). U druga dva ~etvrtfinalna me~a sastaju se Caroline Wozniacki (Danska) i Ana Ivanovi} (Srbija) te Julia Goerges (Njema~ka) i Daniela Hantuchova (Slova~ka). Odmah nakon zavr{etka WTA turnira, od ponedjeljka u Dubaiju kre}e i ATP turnir, a titulu brani Novak \okovi}, koji je ovdje trijumfovao u posljednje tri godine.

Jankovi} i Radwanska prve polufinalistkinje

Lotus prekinuo testiranja

Mom~ad Lotusa }e zbog problema sa {asijom propustiti ostatak testiranja u Barceloni te }e se u [paniju vratiti idu}e sedmice na posljednja testiranja uo~i prve utrke u Australiji. Prvog dana testiranja u Barceloni, za volanom Lotusa na{ao se Romain Grosjean, ali nije se dugo zadr`ao u bolidu. Nakon sedam odvo`enih krugova, primije}en je kvar na {asiji novog bolida E20. Lotus je u pauzi izme|u testiranja napravio odre|ene preinake na {asiji, ali se pokazalo da noviteti ne funkcioniraju kako bi trebali. U mom~adi su prvo planirali u Barcelonu dopremiti stariju {asiju koju su koristili na testiranju u Jerezu, ali su ipak odustali od tog plana.

web: http://mpz.ks.gov.ba e-mail: prostorno@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

50

MALI OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03 i 34/03) i ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, br. 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/10, 14/11 i broj: 02/1-38-30896/11 od 29.12.2011. godine), Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona objavljuje

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM 2 duluma zemlje, sa devastiranom ku}om u okolini Banja Luke, za sli~no u okolini Sarajeva. Tel: 061/835-110.sms MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na ^obaniji u privatnoj ku}i za stan u centru uz na{u doplatu. Tel. 063/693-280.k MIJENJAM stan od 52m2 u Sarajevu za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542-668.k

IZDAJEM ku}u kod Katedrale, 200m2, ul. Ferhadija. Mob. 061/214-899.k POSLOVNI prostor, zgrada Loris, 70m2, mejta{-Buka, 1 sprat, 80m2, 1.400 KM, Ilid`a 50m2, pos. prostor, sve namjene, 500 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177-684.k IZDAJEM na Ilid`i-Lu`ani dvosoban stan 47m2 adaptiran luksuzno namje{ten 400KM. tel. 061/177-610.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Otoci, Ul. Grada~a~ka kod Merkatora 350KM. Tel. 061/902-146.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM gara`u u zgradi, Fetaha Be}irbegovi}a-Kvadrant. Mob. 062/326-484.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55m2 za jednu zaposlenu osobu, 5 minuta od Katedrale, cijena 400KM. Tel. 061/488-033.k IZDAJEM prostor 50m2 za biro, radionice, servise, prizemno, Odoba{ina. Tel. 061/357-786.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta, Ul. Kulovi}a. Tel. 061/275-666.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. Tel. 033/227756, 033/677-719.k IZDAJEM sobu sa centr. grijanjem, kablovska, zaposlenom mu{karcu kod Merkatora. Tel. 659-895, 063/762-092.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku kod bolnice Ko{evo. Tel. 061/270-026.k IZDAJEM jednosoban sta sa gara`om kod OHR-a strancu ili zaposlenoj osobi, 450KM. Tel. 061/323347.k IZDAJEM gara`u u Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, Marijin dvor. Mob. 062/878018.k IZDAJEM gara`u 15m2 na Marijin dvoru, ul. Te{anjska. Mob. 061/273-995.k IZDAJEM stan 50m2, posjeduje i parking prostor, u blizini Latinske }uprije. Mob. 061/506-368.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija kod picerije Galija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM jednosoban stan kod OHR-a i dvosoban u Centru. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM pos. prostor 36m2, preko puta Suda, [enoina 6. Mob. 062/326-886.k

J AV N I O G L A S
za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”

I Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” (u daljem tekstu: Javne ustanove) i to: - dva (2) ~lana se imenuju iz reda osniva~a (od kojih se jedan imenuje za predsjednika), - jedan ~lan se imenuje iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi. Ukoliko se jedan ~lan ne bude mogao imenovati iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi, isti }e se imenovati kao predstavnik osniva~a. Upravni odbor Javne ustanove nadle`an je da: - donosi pravila Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - donosi pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi u skladu sa va`e}im propisima, - donosi cjenovnik o visini naknada za izvr{ene usluge, uz saglasnost Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okolice, - donosi druge op}e akte u skladu sa va`e}im propisima, - donosi godi{nji program rada Javne ustanove i nadzire njegovo izvr{enje, - imenuje i razrje{ava direktora Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, - utvr|uje plan rada, - odlu~uje o kori{tenju finansijskih sredstava, - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, - usvaja izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava pitanja odnosa sa osniva~em, - odgovara osniva~u za rezultate rada Javne ustanove, - podnosi osniva~u, najmanje jedanput godi{nje, izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava u drugom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika Javne ustanove, - donosi pojedina~ne akte Javne ustanove u skladu sa va`e}im propisima, - obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i op}im aktima Javne ustanove. Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora imenuje Vlada Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine s tim da mogu biti ponovno imenovani po isteku mandata, a najvi{e dva puta uzastopno. II Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora iz ta~ke I ovog oglasa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 70/08). Pored ispunjavanja op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: - da ima zavr{enu vi{u, odnosno visoku stru~nu spremu, - da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, - da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi, - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, - da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, - da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton.

III Kandidat je du`an uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, tra`enih ovim oglasom i to: - uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte - ne stariji od tri mjeseca, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPSove li~ne karte, - uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere - ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo - ne starija od tri mjeseca, - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH - ne starija od tri mjeseca, - diplomu ili uvjerenje o diplomiranju, - uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, a ukoliko jeste ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton - ne starija od tri mjeseca. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su du`ni dostaviti kada budu kona~no imenovani za predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora Javne ustanove. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Kandidati zaposleni u organima dr`avne slu`be koji u|u u u`i izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua du`ni su prilo`iti rje{enje kojim je kandidatu data pisana saglasnost od rukovodioca organa dr`avne slu`be za obavljanje dopunske djelatnosti. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi odgovornom javnom slu`beniku a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH. IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Oglas }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i dnevnom listu „Oslobo|enje“. V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno ili na pisarnici Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu: TUZLANSKI KANTON Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Slatina broj 2, 75000 Tuzla. Sa naznakom: „PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ KONJUH” - NE OTVARATI Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360-084.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan u zgradi, namje{ten na du`i period, agencija. Tel. 061/925-649. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada-Novo Sarajevo, cen. grijanje, izlog, prizemlje, pogodan za sve djelatnosti. Mob. 061/344365. 946

IZDAJEM dvoiposoban stan, eta`no centralno grijanje, kablovska, Novopazarska, kod policijske akademije Tel: 033 /238-408, 063/165119.sms IZDAJEM ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar kod Pivare, samcima. Mob: 061/320-843.k IZNAJMLJUJEM nenamje{ten stan 75m2 iza Parlamenta na Vilsonovom.Tel:061/431-757.k IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM dvosoban prazan stan, I sprat Dobrinja C5 kod Merkatora. Tel. 033/442-998, 061/525795.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033/533-123.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k DVOIPOSOBAN namje{tan, ^obanija, 500KM, dvosoban namje{ten, D`eneti}a ^ikma, Jezero i Grbavica, 500 KM. Mob. 061/142-704.k

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.
NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon. Tel: 061/809-319.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM extra sre|en i namje{ten apartman, u strogom centru, za jednu osobu, 500 KM (uklju~ene re`ije). Mob. 061/205-235.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno. Mob. 061/897-959.k PO^ETAK Bistrika, izdajem jednosoban namje{ten stan, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k TUZLA ku}a kod Jalske d`amije dvojna, dva ulaza, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, ~etiri gara`e, 70m2 tarasa, 550m2 ba{te, cijena 500.000 KM.Tel. 070 232 507, mob.062/010-842, 033/410-632. sms PRODAJEM stan, Gornje Ciglane, 82m2, I sprat, adaptiran, namje{ten, povoljno. Mob. 061/203-640.k PRODAJEM ili izdajem pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640.k ^ETVOROSOBAN renoviran stan 109m2 u epicentru, prvi sprat, eta`no grijanje. Tel. 033/201-221 i 062/921-419.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STAN u centru, Bare, Juki~eva 53m2, VI sprat, lift, dvosoban, 2 balkona, centralno, sun~an, 106.000KM. Tel. 062/334-371.k TROIPOSOBAN stan Trg zavnobiha, II kat, 77m2 + balkon, cijena fiksno 105.000KM. Tel. 066/801-737.k A. POLJE, S. Fra{te 71m2, 4 sprat, nova stolarija, c. grijanje, 1480 KM/m2. Tel. 066/801-711.k S. GRAD, Logavina, jednosoban 29m2, I sprat, useljiv, 62.500KM. Tel. 061/702-881. STAN na Otesu, Ul. Trg ote{kog bataljona, VI sprat, adaptiran 77m2 + gara`a 17m2, 105.000KM i Dobrinja 5 ul. Sulejmena Filipovi}a VII sprat 77m2, 1500KM/m2. Tel. 065/819-136. STAN na Vracama, Ul. Avde Sanailovi}a, I sprat 88m2 + 2 balkona, potrebna kompletna adaptacija, 1500KM/m2. Tel. 062/907-831. ^ENGI] VILA Ul. D`emala Bijedi}a, 15 sprat, 73m2, 1700KM/m2, ^. Vila, F. Hauptmana, I sprat, 37m2, 43.000 eura. Tel. 061/177-556. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA III, dvosoban 57m2, grijanje, lift, balkon. Mob. 061/146298.k MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 34m2, Grada~a~ka, ^. Vila II, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-013.k
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 199835 11 P Sarajevo, 16. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Merdanovi} Vesna, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, protiv tu`enih PE[I] ZDRAVKO, Ustipra~a, Centar I BB, MIOV^I] PREDRAG, Vi{egrad, Vojvode Stepe 9, PERENDIJA DRA@AN, Vi{egrad, Kralja Petra I i JAKOVLJEVI] SLOBODAN, Rogatica, Srpske sloge 26, radi isplate duga, objavljuje slijede}i

MALI OGLASI
POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649.k PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011.k PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom Trg Heroja, 60.000 KM. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom Azize [a}irbegovi}. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM poslovni prostor, 80m2 na ^ar{iji Bravad`iluk.Tel:065/021-556.k. PRODAJEM stan 86m2 Marcela [najdera nova gradnja velika terasa, parking. Tel:061/188-846.k PRODAJEM stan u Centru Kemal Begova Ko{evo adaptiran troiposoban, ba{ta i dio tavana. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stanove na Marindvoru 111m2,117m2, 75m2, sa dva parking mjesta. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima 2 stana 100m2 i dva poslovna prostora oku}nica 400m2. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stan na Grbavici I 76m2 II kat, lift adaptiran luksuzno. Tel. 061/188-846.k. PRODAJEM stan na Otoci 90m2 troiposoban Fetaha Be}irbegovi}a VP. ispod prodavnice i gara`e 1500m2. Tel.061/188-846.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k NEUM, stan 55m2, pogled na more, ul. Dalmatinska 1/III, 45.000 eura. Mob. 061/205-235.k HRASNO, A. B. [imi}a, 58m2, I sprat, lift, cen. grij. 110.000 KM. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000KM/m2. Tel. 061/701-044.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505.k BRANILACAgrada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM gara`u na Marijin dvoru, ul. Kranj~avi}eva (za manje automobile, 11m2). Mob. 061/188-270.k BREZA-Mahala, ku}a u izgradnji iza Mahalskog doma, na parceli 500m2, sa gra|. dozvolom, vl. 1/1, 45.000 KM. Mob. 061/473-179.k PRODAJEM trosoban stan 79m2 Ul. @eljezni~ka-Ilid`a kod Pejtona. Tel. 061/101-950.k PRODAJEM stanove u centru 40m2 i 45m2, Marin Dvor 80m2, Grbavica, Ilid`a 52m2, Ned`ari}i 59m2. Tel. 061/865-001.k PRODAJEM trosoban stan 81m2 na I spratu u odli~nom stanju, Ul. Alipa{ina. Tel. 061/823-546.k PRODAJEM vikend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229 m2, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72m2, II sprat, dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. Tel.062/093-888.k STAN ^obanija, 84m2, I kat, Alipa{ina, 75m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Breka, 103m2, dvoeta`ni i 79m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Ciglane, 79m2, 73m2, Bolni~ka, 77m2. Mob. 061/299-911.k PRODAJEM ili mijenjam za dvosoban stan, dva poslovna prostora, ukupne povr{ine 170m2 u Dobrinji 3, vrlo povoljno. Mob. 061/135-356.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva. tel. 445-371 poslije 15 sati.k DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505.k DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505.k RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju, lokacija izuzetna, 5 minuta od Katedrale, 200m2 i gara`a, cijena 2200KM/m2. Tel. 061/488033.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150m2 bli`e centru. Tel. 061/358-772.k PRODAJEM stan 121m2, 2500 KM/m2, Dalmatinska-centar, vp, mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533.

51

ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796.k NOVOGRADNJAul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM stan 89m2, 1/1, centar, 1 sprat, M. Spahe 8. Mob. 061/229-086.k RESTORAN 157m2, Ko{evsko brdo, mo`e i za druge svrhe. Mob. 061/460-150.k KU]E: Pofali}i, Alifakovac, A. Jabu~ice, Kasindolska. Mob. 061/460-150.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/ 920-814.k SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966.k

PRODAJA
PRODAJEM prostor 30m2, prizemno, gornji dio Ciglana. Mob. 061/357-786. 1125

PRODAJEM stan 52+5 Aleja lipa br. 66, odli~no stanje, cijena 102.000 KM fiksno. Mob. 062/334-046.sms

OGLAS - PO ZIV
Pozivaju se I-IV-tu`eni kao stranke na pripremno ro~i{te - ro~i{te za glavnu raspravu za dan 16. 3. 2012. godine u 14 sati, pred ovaj sud u sobu broj: 325/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l.79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a). DOSTAVA se smatra objavljenom protekom od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Merdanovi} Vesna

troiposoban 84m2. jeftino. najjeftinije cijene.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. 061/553-640. dukate. Mob. Sarajevo.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. satove. 061/201-200.apple inphone. 061/214-405. 062/940550. 456-979. reuma.k PRODAJEM XI BMW . 75m2. 061/159-507. blizu Austrijske ambasade. 061/903-457. Tel: 061/275-440. 062/858-532.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. Mob. 171. na A podru~ju Dobrinje.k . mijenjanje katetera. Porodice Ribar 65. Mob. Mob.k TREBA vam vrhunski i kreativni web ili grafi~ki dizajn.sms ^UV LAbih djecu u va{em stanu. za sve {kole i fakultete. Tel. Tel.k KUPUJEM umjetni~ke slike.D. 061/537-739.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje.k MOLERSKE usluge nudimo: gletovanje. ispravan. 466-736.k PRODAJEM crnu dugu bundu. PRODAJEM pe} na centralno grijanje. 062/569-444. Tel.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. Mob. Hrasno.k OBAVLJAM poslove zidarske. gitere itd.k Neka Ti dragi Allah d`. Mob. malterisanje i ostalo po potrebi. Tel.k PRODAJEM lova~ku pu{ku. Mob. cijena 1 ~as/10 KM. Tel:061/247-186 i 061/785-535. 061/700-863. veoma uspje{no. stari nakit. dolazak na ku}nu adresu. popravljam brave. 033/235-141. Mob. Tel. HITNO prodajem harmoniku „Guerini“ superior 2. 063/879-720. gara`a.k SVJE@A i ljekovita jaja japanskih prepelica. god. Francuskog ovla{teni sudski tuma~ — prevodi s ovjerom. Tel.k MAXIVITA. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. za sve |ake i studente. 061/194-929. 001 SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. povoljno.608. Mob. 063/864-775.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima.com PARKETAR.k ZIDNO ogledalo 200x75.k SERVIS zdravlja. 29.TD (90. 061/903-457. maturski radovi itd. Mob. 0617897-959.k PROFESOR engleskog daje instukcije. 033/655-600 i 061/551-515 www.k PRODAJEM Alfu 146.k PRODAJEM prozore.k PRODAJEM nova invalidska kolica. 06/842-319. ventile. Mob. 061/809.k NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u njema~koj.k HIMZU (AVDIJE) ]ATOVI]U TEUFIK RED@EPOVI] 1990 . 061/902-688. TEHNIKA PRODAJA mobitela.pogon 4x4.O. benzin. vr{i opravku instalacija. tapete i sve ostalo po dogovoru. Tvin Spurk. Mob. 061/205-803. obezbije|ena radna snaga. pravim gelendere i kovane ograde. 062/136248 i Tel. rakun vel. d`epne i ru~ne. 061/159-507. stolarija.k KOMBI prevoz putnika.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Spahe. sanitarije. Mob. umivaonike. Tel. www. ~as 6 KM.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Prof. Tel.8. namjestaj. }avrme. ku}a sa 3 stana. prirodno krzno. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. i 061/785-535. besplatna ku}na dostava.k KUPUJEM certifikate. 061/507-756. 535-659. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw. glavobolja.k PREKUCAVAM sve vrste materijala.k VOZILA PRODAJEM Toyotu RAV.prodaja polovnih ra~unara. 061/571-361.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. dolazak na adresu.k VRACA. 061/359-500. 654-793. Mob. limuzina 1/3.k KERAMI^ARSKE usluge. Tel: 061/382-219.k STANOVI: 154m2. 215. Tel.. Mob. itd.na.=8 KM.k BRAVARSKI radovi. umivaonike.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. 061/156728. davanje injekcija.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. TOUR 1. Mob: 061/172-518. Tel.062/073-760 i 033/630-332. Mob.k VODOINSTALATER sa 30. 062/672-858. Mob: 061/188-451. 061/221-668. 062/723-575. 650-867.9. monta`u sanitarnih ure|aja.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2.Tel. samsung. 061/897-959. Mob. Tel. 524-973. euro 2.k KUPUJEM umjetni~ke slike. 062/139-034.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606. za sve {kole i fakultete. 061/926-560. 061/533-326. 066/092-978. nervoza. Sejdo ]atovi} sa porodicom 1180 S tugom `ivimo protekle godine i ~uvamo lijepe uspomene. uspje{no i povoljno. OSLOBO\ENJE SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM na dragog brata i ujaka voljenom amid`i}u i plemenitom ~ovjeku PRODAJA CENTAR. satove zidne. 66m2. dolazim na adresu. god. povoljno. Mob. 061/858-228.k „DOM VITALIS“. 59 ks. Tel: 066/999-012. kao i selidbe iz Europe i BiH.k DAJEM instrukcije iz matematike. kompjuterska obrada. Mob.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. pre{ao 119. ispravna. cijena do 20kom — 1. 42. 061/519-089. 0616/191-935. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova.Mob. 061/224 -104. programi. pro~epljenje odvoda. 061/563-292. Mob.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme. god. 065/733-400. 032/244417. Tel. 061/141-659. {. 033/536765 i 061/134-544. Tel: 061/367-103. Tel. i{ijas.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. 066/973-852. elektrotehnike.5KM. centar. ordenje. 061/522-476. 061/365-677. hranjenje.artdesingestudio. 061/188-410. KS 2009. ig. 1136 KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni.k PRODAJEM Golf 3 automatik benzinac. nije registrovana. obrada i lakiranja. radijatori.k PRODAJEM ukrasni `enski okovratnik prirodno krzno-lisica. Mob. Tel: 061/552-556.k PRODAJEM uvezane revije Bosna. Tel. 065/061-966. 105m2. 061/172-948. 2003. kupanje.k BRU[ENJE. panelne i DUAL zavjese. 061/205-803. 062/391-715. Tel: 061/789-290. povoljno.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke.god. belenzuke. Tel. zna~ke i ostalo. ugradnja svih vrsta parketa. Tel:061/382-219. Mob. Tel:061/208-414. Tel. Mob. nacional. Tel.k SERVIS kompjutera sistemi. Tel. unutra{njost auta. Tel.Tel. 061/460-606. 1997.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~ese. 40m2. odmah pla}am. plinske instalacije i mijenjam konvektore. u odli~nom stanju.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel.Tel: 062/073-760 i 033/630-331. 110. uni{tavamo `ohare. brzo.god. Sestra Nad`a i sestri} Hajdar 471 ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara.k PRODAJEM stan 89m2. 061/903-457. ericsson.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. Tel. vodokotli}e. fizike i hemije instruira sve {kole i fakultet. 062/909-306. Mob. 061/500-622. Mob.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. 061/182-128.900 KM.k VKV BRAVAR.com 398 NOVO U PONUDI!!! Izrada vizitki (100 komada=10 km). 90m2. 39m2.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. 94m2. ing. dolazak na adresu.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. Mob.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010. Mob. benzinca registrovan u oktobru. 600m2 oku}nice. 061/930-315. Tel. najvi{e pla}am. cjena po dogovoru.k BRAVAR i varilac. mrave. 061/795-449.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. dupla kabina. sablje. Tel. 061/243-891. dionice obveznice isplata odmah. Mob. 066/823-749. ugradnja i popravka brava. zubarsko zlato i zlatne satove. Mob. 600-514.mikadobh. Mob. Tel.k KUPUJEM stan u Sarajevu. 1. inf. vodu. na 061/199 328. sifone. itd). 1:25. 240-895. Al. platnene roletne i harmonika vrata.2012. Mob: 061/654-941. struna. 062/695-695. Tel. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. moljce. pl. (ku}na dostava). moleraj. Mob.000 KM.k petak. nokia. 061/249-631. za sve {kole i fakultete. `aluzine. 59m2. veliki kombi. original daljinski za sve TV aparate. registrovan 5+2. 062/466-093. web hosting. fiksno 100 KM. itd. kovane ograde. M. 061/172-948. 061/482-882. 061/480-069. 062/326-072. filateliju. stjenice.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. Tel.k PROFESORICA matematike.o. tel. Tel.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. skoro nova. pregled ljekara (internist). 24. 061/827-492. Tel. veoma povoljno. 1 sprat.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater. stare devizne {tednje i ratne od{tete.000 km. Mob.www. kre~enje. stare vezove sa srmom.k USLUGE „VITALIS“. Tel.000 KM. vodokotli}e. 061/266-764 i 061/108-779.500KM.k MIKADO d. imam iskustvo i preporuku. nadogradnja. gara`nih vrata i blindiranih.Tel:524-973. kod tramvajske stanice u Pofali}ima. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. Tel. muhe. 065/869.k INSTRUKCIJE iz matematike. Mob. 510-228 i Mob. antivirusi. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika.pacomoby. 062/316-973. Tel. manje selidbe. 033/232-162. sterilitet. uz pratnju. Tel. Mob. baklje i ostalo. iz Njema~ke.k TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. cijena 5.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. 100m2. a mo`e i more. 062/451-791. grij. na Ilid`i. tepihe (rese).52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE NEKRETNINE PRODAJEM pe} za cen. dolazak na adresu. indikatora.Tel:061/172-518. Tel. Profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. ugalj.k PRODAJEM kiju.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. injekcije. Tel. 8 sati-24 sata.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. 062/916-472. Tel. od zeca.000 KM. Mob. Tel. 061/460-150. dionice.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. sa bojlerom za san. Mob. ordenje. 2000 godina. KERAMI^ARSKE usluge moleraj postavljanje elktroinstalacija i laminata. 065/572-966. Mob. sifone.Tel:061/247-186. 061/319-604.k PRODAJEM profi video Sony kasete Betacam SP od 20 i 30 minuta. 061/378-166. kvalitetno. Tel. trakaste. god. 061/545888. servisi ra~unara.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. 061/313243. isplata odmah.k PRODAJEM `ensku bundu. 061/524-461. KUPUJEM lomljeno zlato.13 sati. instrukcije. itisone i kamene podove (za{tita).k INSTRUKCIJE iz matematike. 062/907-356.k RADIM centralno-eta`no grijanje. infuzije. Sarajevu. 061/219-768. Tel. dolazim na adresu besplatno. a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu. 065/061-966.sms RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH.k 066/973-793.k PRODAJA drva i uglja. novih i kori{tenih. dr. Mob. 061/101-899. 456-505.htc. 2000 KM. popravka svih vrsta TV aparata.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. ratnu od{tetu. prevodi. Tel. god. 061/224-704. 033/219-761. za sve uzraste. 1984. sarajevske i pirotske. ventile. 061/965-126. suhozlatice.sms AUTO-prevoz kombijem. Mob. ROLETNE. inzulina. odvoz {ute i kabastog otpada. februar/velja~a 2012. u N. penzionerima jeftinije.k RENAUL cady. cijena po dogovoru. 87m2. povoljno. 117m2. 061/233-078. 061/229-086. Mob. 001 VR[IM prevoz selidbe. Tel: 546-456. Mob. 70m2. Tel. 120 basova. infuzija. depresija.061/304-714.o. 4. 2000.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje.k MATEMATIKU instruira dipl. Tel. iskustva. Mob. laboratorij. 061/497-138. komarce i mi{eve.k DAJEM ~asove iz matematike i statike |acima i studentima uspje{no. 066/973-793. 033/200-003.763. Tel. 061/506-755. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. VANJSKE PVC i AL. isplata odmah. radim prevode. 063/036-955.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica.k PRODAJEM cijepana bukova drva. Mob. servis bojlera. 066/723-731. 061/182-128. 061/132-149. Mob. Tel.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo. pe}i.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog. 062/682-399.sms TV VIDEO servis. Mob. Mob. god strane tablice. Cijena 12.k KUPUJEM serd`ade i }ilime. Zvati svakim danom 8 do . Mob. 532-497. 30m2. 2008. 062/226-665. Tel. Mob. 033/526-945. soni. selidbe. 061/534-231. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. 80m2. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. VP. 061/135-356. 30 kom.ba. 061/170-254. obveznice. Mob: 061/869-396. 001 OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. 2002. INSTRUKCIJE iz matematike.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord.k KUPUJEM staru deviznu {tednju.k Moler radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. 621-976.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Tel. Globus.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. 65m2. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Mob.k VR[IM korekcije odje}e. Mob. el.k PROF.k TEPSER S. Tel. Tel. instalacije sistema.

12. Grci}. Avdiba{i}. Hanadi i Lamija. Pilav. zet Kenan. tetke Habiba i Zlatija. brati}i. kao i ostala brojna rodbina. ro|. 1990 . Otoka. godine. O`alo{}ena porodica 000 JOSIP KUHANEC Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. godine. svastike Vahida i Zahida.pripremajte se . sestri}i. Ku{e{. Novo Sarajevo. u 11 sati. HASANBEGOVI] 24.za ovaj trenutak . Pilica. Bajraktarevi}. Ul. VRANI] AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING D`emala Bijedi}a 185 Na~elnik i uposlenici Op}ine Novo Sarajevo 001 Tel/fax: 472-899 i 472-901 . D`enaza }e se obaviti u petak.2012. Homora{. amid`a had`i Ahmed i dajnica Kanija sa porodicama. k}erke Nejra. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Bare sa polaskom u 13 sati. Pecikoza. sestri~ne.OSLOBO\ENJE petak. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sahrana }e se obaviti 24. Radojka \ulabi}. 1927 .11. D`indo. Konakovi}. te porodice Adilovi}. bad`o Suad. kom{ije i prijatelji. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. sestra Memsuda. Lizde. u 62. februara 2012.45 sati na gradskom groblju Bare iz pravoslavne kapele. {ura Vehbija sa porodicom. u 45. 2.. K}erka @ana. Ul. Pofali}i. Neda i Milo{ Gajanovi} Djeca 1179 1178 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV OSLOBO\ENJE majci na{eg kolege ro|aku D@EMALU PLEHU Zlatko Deli} sa porodicom 71120 [EFIKA MEHMEDAGI]. punac i deda BRANKO (VLADE) VUKOVI] . teti}i. svastike Mirsada i Mediha sa porodicama. MILOJE (DRAGA) ZARI] Godi{nji parastos obavi}e se u crkvi Svetog preobra`enja na Pofali}ima. sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Marindvor. [alja.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Alipa{ino Polje i Stup. Sulejmanpa{i}. Hrasno. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13 sati. ro|. Suba{i}.. Svraka. Majstori}. ]erani}. teti~ne. sestra Mediha. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Fahrudin i Sead. O`alo{}eni: supruga Ferida. Papi}. . zet Enver i unu~ad Merima i Faris 470 MENSAD MEMSO (EMINA) HAND@I] preselio na ahiret u petak. godine u 13. [abanija. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 POSLJEDNJI POZDRAV dragom kumu i plemenitom ^OVJEKU SJE]ANJE HIMZI ]ATOVI]U EMINA (MUSTAFE) ZVIZDI]. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 DRAGU (CVIJANA) ZARI]. u 82. K}eri sa porodicama: Sanja Zari} . Pita. punac had`i Ismo. u nedjelju. godini. D`uho. februara 2012. Ra`anica. sin Armin. otac i djed Dvadeset ~etvrtog februara 2012. Malta. ro|. godini napustio na{ dragi suprug. februara 2012. brat Elvedin. 1991. MALIK (HAMIDA) ZVIZDI] 9. Borovac. Mulahmetovi}. Potogija. Mirjana Be}irba{i} 469 Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da nas je 23. 17. Omeragi}. 3. Biber. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati. majka Vasvija. Kamenica. Sari}. februara 2012. februar/velja~a 2012. Paldum. te porodice Hand`i}. otac Ibro. 2. februara 2012. O`alo{}eni: supruga Mersija.. Spahi}. daid`a Ramo. godine. 24. punica Mejra. k}er Arijana. februara 2012. 26. S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Vas. bra}a Enes. 2. februara 2012. 1934 . godini.. 6.2012.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.27. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE 53 na na{e drage roditelje had`i MENSUR (IBRE) ADILOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak. 24. Muse ]azima ]ati}a 2/V. godine navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi otac. Had`iabdi}. ]ato. 24. Huseinovi}. Jakubovi}.Telibe}irovi}. 23. 2011. [ljivo. 1989 .pripremajte se . D`enaza }e se obaviti u petak. Azize [a}irbegovi} 128/V. GLUHOVI] 15. kom{ije i prijatelji. 16.za ovaj trenutak . kao i ostala brojna rodbina.

ro|. ro|. 2. Elbisa 88104 Razvojni program Ujedinjenih nacija United Nations Development Programme 001 . Filip. sin Darko. asistentu. Porodica 002 ALJI AVDI]U Vesna. Molimo dragog Allaha d`. godine. Trgo Muamer i ostala rodbina i prijatelji 000 POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV na{em biv{em radnom kolegi dr. februara 2012. navr{avaju se 52 dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je nakon duge i te{ke bolesti 22. tetka Zijada i tetak Ilijas. 2. godini preminuo dragom tetku had`i MUNIBA HIBA D@UVO. Volim Vas neizmjerno! Supruga i majka Nermina Tevhid }e se prou~iti 24.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE petak. 1. 24. 468 Obavje{tavamo rodbinu. februara 2012. 1954 — 22. O`alo{}eni: supruga Jelka. a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. tetka Mina. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo.CERI] BOGDAN BOLE STOJADINOVI] S po{tovanjem. a nadasve izuzetnom ~ovjeku. februara 2012. porodice Stojanovi}. u 78. u 83. 22. 2. brat Miljenko sa porodicom. februara 2012. 2. Vanesa i Sini{a 1175 Sahrana }e se obaviti 24. godine u Sara~-Ismailovoj d`amiji iza jacija-namaza. te ostala mnogobrojna rodbina. Ba{karada i Softi}. 1. ZIMI] VINKO (CVITANA) ZOVKO Tevhid }e se prou~iti istog dana u petak. unuka Ad`emina. 24. poslije d`uma-namaza u 13 sati u d`amiji ^obanija. godine u 12. k}erka Davorka. Harun i Lejla 468 POSLJEDNJI POZDRAV U petak. 2009. 1954 — 22. 1. godine. prijatelji i kom{ije 000 EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5. da ti podari lijepi d`ennet. snaha Snje`ana. KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. Nedostajete nam neizmjerno! Va{i: tetka Suvada. Neka Vam dragi Allah d`. zet Mirza. unu~ad Ines. 1985 — 27.{ podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. daid`a Asim. O`alo{}eni: k}erka Jasminka. 1993. 1993. NEDIMU [KALJI]U izuzetnom studentu. godini. S ljubavlju. prijatelje i kom{ije da je na{a draga TU@NO SJE]ANJE BAHRIJA SENDI]. 1985 — 27. februar/velja~a 2012. februara 2012. KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. Porodici upu}ujem iskrenu su}ut i `elim da smognu snagu da prebole iznenadni gubitak. godine. 24. Lukas i Damir. Rajman 1171 MARSELA [UNJI] . februara 2012. Ligata Zumra. D`enaza }e se obaviti u petak. OSLOBO\ENJE EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5. 2009. Aida. februara 2012.15 sati na gradskom groblju Bare.{. kolegi. 1. BLA@EVI] preselila na ahiret u srijedu. 24. Prof.

jetrve sa djecom. u 85. kao i ostala rodbina. snaha Vi{nja. nana. 23. Radon~i}. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi ALJO (AVDE) AVDI] preminuo 22. 2. 1982 . godine. u 90. Stani}. ^eki}. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. Vesna sa porodicom i Diana sa porodicom 88400 ZORA LON^AR 24. brati~na sa porodicom. februar/velja~a 2012. Kazazi} ZV O`alo{}eni: sin Amir. februara 2012. Tu{kan. prijatelje i susjede da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 JOSIP KROCKER preminuo 22. 2012. sestri}i i sestri~na sa porodicama. KRSTO LON^AR 28. Hused`inovi} i ostala mnogobrojna rodbina. \ukanovi}. Tvoji: Kemo. 2. 26. Porodice Had`ovi}. O`alo{}eni. 1173 Tu`nim srcem javljamo rodbini. sin Neboj{a. 24. Logavina br. Petrovi}. februara 2012. godine. Nem{i} i [a{ek. Vrani}. Aganovi}. supruga Minka. D`e{evi}. Vodopi}. prijatelji i kom{ije. 2. Nuhbegovi} i Alajbegovi}. 1175 POSLJEDNJI POZDRAV . za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) na{em dragom zetu i tetku Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. bra}a Hilmo. 25. godini. punica i svekrva HIMZI ]ATOVI]U [EFIKA (ISLAM-AGE) MEHMEDAGI]. snaha Amela. godine.45 sati na gradskom groblju Bare. februara 2012. obitelji Krocker.30 ~asova na gradskom groblju Bare. 2012. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. D`enaza }e se obaviti u petak. 2. unuci Amar i Mak. prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama. godine u 11..24. Mandi}. 2.24. februara 2012. u 10. ro|. 2012. 1999 — 24. Sahrana }e se obaviti 25. unuci Sr|an i Mirjana. 8. Ku}a `alosti: Ul. 1990 . prijatelji i kom{ije. porodice Mehmedagi}. Ostaju nam lijepa sje}anja. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. godini. Bio si oli~enje dobrote. porodice Avdi}. Tuguju}i: sin Zlatan. ]emalovi}. 24. D`and`anovi}.30 sati na gradskom groblju Bare. Ustamuji}.. k}erka Arijana.30 sati u Bakijskoj d`amiji. zet Sead. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. februara 2012.OSLOBO\ENJE petak. u 13. Sahrana }e se obaviti u subotu. ^olakovi}. februara 2012. Nijazija i Fevzija. VRANI] preselila na ahiret u ~etvrtak. Boltek. Had`i}. Ibri~evi}. Porodica 1169 Va{i najmiliji AX . Daid`i}. Mufti}. 002 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNI POZDRAV na na{eg dragog i nikad pre`aljenog na{em dragom i plemenitom SJE]ANJE na drage roditelje SADIKU ([ERIFA) SADIKOVI]U iz Ljubu{kog HAMDIJU (MUSTAFE) BATINI]A 24.

Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima. Alibabi}. White. daid`i~na. [enderovi}. sin Adel. kao i ostala brojna rodbina. Alibegovi}. februar/velja~a 2012. 2012. snaha Amela i unu~ad Lea. Omeragi}. [ejla. 00 387 61 191-010 464 . Gu{mirovi}. Bajri}. Bahtanovi}. [abovi}. POTURKOVI] preselila na ahiret u srijedu. brat Hajrudin. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Dru{tvenog doma Hrasnica sa polaskom u 13 sati. Osman i Sakib. k}eri Jasna i Indira sa porodicama Hatma-dova prou~i}e se 24. Lejla i Dado HIDAJETA OBRVA[I]. \ukanovi}. Omer.. sin Nehru. Maria Mikuli}a 91. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. zetovi Namik i Sead. Kuraja. 24. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 DERVI[A CURA HAJDAREVI]. te porodice Pleh. 2012. unuk Tarik. Hercegli}. Ra{i}. O`alo{}eni: suprug Izet. sestre \ula i Selma. kao i ostala rodbina.15 sati na mezarju Kova~i . unuk Din. u 83. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nas je napustio na{ dragi MUJO MLIVI] SJE]ANJE Dvadeset drugog februara navr{ilo se ~etrnaest godina otkako nije sa nama na{a draga SJE]ANJE na na{u voljenu prijateljicu Uvijek u na{im mislima i srcima. dedo. unuka Asja. tvoj dragi lik s vrlinama koje ~ovjeka krase i pregala{tvo za na{u sre}u s ponosom i zahvalno{}u nosimo u na{im srcima. djeveri~ne Hanku{a. u 74. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Ljubav prema tebi. Merima i Amela. majka Envera.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE . Mejra Sada i Fatima. godini. Elica i Branko. 2. Muratovi}.. ro|. te porodice Pintol. brati} Ajdin. Fako. Bander. Leka. kao i na grobljima {irom BiH.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Supruga Mina. Hod`i}. u 67. godini. Sa vje~nom ljubavlju ~uvamo je u na{im srcima. februara 2012. Bjelak. Ma{o.15 sati. Porodica i prijatelji 1121 SJE]ANJE Dvadeset petog februara 2012. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i merhume u ulici Hrastovi br. brati} Vahid. godini. februara 2012. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom. Veli}.Trnovo. punac i zet SALKO (VELIJE) TANOVI] 25. Edin. sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima. Ferovi}. daid`i}. godine. Had`imuratovi}. Deli}. Belma. . D`enaza }e se obaviti u petak. Had`i}. brati}i Ragip. KAPETANOVI] 22. kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mesd`idu Turovi . Olevi}. Gubaljevi}. februara 2012. godine. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. snaha Amira. 2. Zukanovi}. snaha Fadlija. Ba{i}. Sabo. Enisa. daid`a Muharem. 00 387 33 468-380 1159 Te{ko je na}i rije~i za na{u tugu i prazninu koja nas je ispunila.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) . 2011 — 25. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Svima koje si ti volio i onima koji su tebe voljeli mnogo. Lagumd`ija. 22. godini. Dedovi}. Njeni najmiliji AX Ostalo nam je samo sje}anje na tebe. Poturkovi}.Hrasnica.30 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. Raba i Kruno Mob. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. DEDOVI] preselila na ahiret u srijedu.Trnovo. mnogo nedostaje{. Mulaosmanovi}. Daris i Faris. godine. godine. 22..za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. brati~ne Majda i Salema. otac. u 52. sa polaskom u 13. zet Mladen. te porodice Hajdarevi}. Bradari}. BILJANU LU^I] 465 POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. k}erka Bisera. Madar. daid`a. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. brati~na Ajla. teti~ne. Kari}. Mulaomerovi}. 1998 . Had`i}. k}erke Dijana i Emira. D`enaza }e se obaviti u petak. brat Murat. Hamzalina br. otac Omer. Ali}. februara 2012. unu~ad Mubera. D`enaza }e se obaviti u petak. amid`a.15 sati. s ljubavlju i po{tovanjem. 2. Ga{ovi}. 24. 24. snaha Mirela. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Zemaljskog muzeja. kom{ije i prijatelji. preselio na ahiret u srijedu. amid`a Ramiz i amid`inice. Radon~i}. februara 2012. 22. Maletovi}. 1099 Dvadeset ~etvrtog februara 2012. Vahida i Sakiba. Hasanagi}. Ahmo i Avdo. O`alo{}eni: supruga Jasna. navr{ava se tu`na godina od kada sa nama nije na{ voljeni suprug. februara (petak) prije d`uma-namaza u d`amiji Provare. Mud`elet. Kada Vam je najte`e. ro|. Ul. Kadri}. Omeragi}. Ibro. {ura Darko sa porodicom. Bu~aj. 000 Neka ti je vje~ni rahmet. [arkinovi}. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Skenderovi}. Ku~uk. 22. teti}i. februara 2012. 2. Supruga Safeta. kom{ije i prijatelji. 2000 — 25. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi petak.Ko{evsko Brdo sa polaskom u 13 sati. zetovi Rasim. sa uslugama na{e mrtva~nice.. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred de`urnog marketa . kumovi Leki}i i Fetahovi}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 RU[ID (EMRE) RED@EPAGI] SANJIN (DU[KA) BJELO[ 25. sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: terminal Ilid`a i Ned`ari}i. Bernisa. HIDAJETA (VEJSILA) PINTOL. djeveri}i Vahid. Maksi}. 22. ro|. 24. OSLOBO\ENJE TU@NO SJE]ANJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Kulenovi}. brat. 2012. 2. O`alo{}eni: k}erke Dervija Hana. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi D@EMAL (OMERA) PLEH preselio na ahiret u srijedu.22. 2. Arslan. februara 2012. Had`imu{ovi}. O`alo{}eni: supruga Hajrija. kao i ostala brojna rodbina. sin Suad. te porodice Red`epagi}. zet Veli} Nermin. D`enaza }e se obaviti u petak. amid`i}i. 24. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14. Ko{evsko Brdo. Hromo. tetka Avnija. u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. Dedi}. u 14 sati na mezarju Turovi . u 14 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana).. Mehani}. u 14. kao i ostala brojna rodbina. 2. amid`i~ne. k}erka Suada. februara 2012. praunu~ad Imran. Lokvan~i}. Had`ialijagi}. Muhovi}.. brati}i i sestri}i. {ura Behmen. prijatelji i kom{ije.

navr{i}e se godina otkako nije sa mnom moj dragi tata HIMZO (NAZIFA) BRANKOVI] Sa ogromnom ljubavlju i velikim po{tovanjem zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima kroz najljep{a sje}anja i uspomene. unu~ad Lejla. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 S ljubavlju i po{tovanjem. ro|. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 2. u 91. a ukop }e se obaviti u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Had`ihasanovi}. 8. 1998 — 24. 2012. TU@NO SJE]ANJE na na{u ~lanicu Dvadeset osmog februara 2012. 2. februar/velja~a 2012. 2. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je zauvijek oti{ao na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 Dvadeset petog februara 2012. 3. Nova Breka. JANJI] 24. oca i djeda ILIJA ILI] Tvoja ljubav i pa`nja koju si nam pru`ao ~itav svoj `ivot trajno }e `ivjeti u na{im srcima. februara 2012. Faji}. 1981 — 24. 2. OSMRTNICE. 1967 — 24. SANDRA JANKOVI] 12. 2012. preselio na ahiret u ponedjeljak. K}erka Dragana 1096 Porodica SJE]ANJE na 000 EDHEM LOMIGORA 24. 26.OSLOBO\ENJE petak. u 11 sati posjetit }emo tvoju vje~nu ku}u na groblju Vlakovo.20 sati. 2. Had`ovi}. Hamze Orlovi}a br. godine. Ku}a `alosti. PETRA GALI]. svastike Atija Had`ovi}. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13 sati. FATIMU FATU SAKI] Uvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. 1990. snahe Aida i Amra. 2012. OGLASE. {ura Osman Karamehmedovi} sa porodicom. februara 2012. sinovi Adnan i Senad sa porodicama 788 Bila si i ostaje{ na{a najljep{a istina u sje}anju sna`nom kao {to je i sam `ivot. poslije d`uma-namaza u haremu Begove d`amije. 2. 4/III. Tafro. tvoja porodica 1166 U nedjelju. S ljubavlju. Ena. 24. do groblja i nazad. Had`imahovi}. prijatelji i kom{ije. snaha [ahza sa k}erkama Ni|arom i Sabinom 1127 IN MEMORIAM IN MEMORIAM IZET OV^INA 24. Adan i Nina. Ustamuji}. 002 IN MEMORIAM Uvijek }emo te se sje}ati i nikad zaboraviti. Karamehmedovi}. O`alo{}eni: supruga Bahrija. 2011 — 24. februara. 2012. sinovi Velija i Vedad. te porodice ]atovi}. 1984 — 24. 24. navr{ava se godina od smrti supruga. 2. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi HIMZO (AVDIJE) ]ATOVI] dipl. 20. februara 2012. S ljubavlju i po{tovanjem. 25. Forum `ena SDP Novi Grad 1168 U subotu. februara 2012. TU@NO SJE]ANJE MATO TADI] Uvije }u Te se sje}ati. D`enaza }e se klanjati u petak. Kazazi} i ostala mnogobrojna rodbina. 2. sestra D`emila Faji}. Brat Alija. godini. Voli te. Jusufbegovi}. 1080 suprug sa djecom Ostajemo tu`ni: tvoji najbli`i i najdra`i 1152 . Hatma-dova prou~it }e se u Begovoj d`amiji 25. Advija Tafro i Fatima Jusufbegovi} sa porodicama. pravnik u penziji O`alo{}ena porodica 1156 MEHMEDA (RE\EPA) TUFEK]I]A 24. godine (subota) iza podne-namaza u 12.

Premda }ete biti pretrpani obavezama.20.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899. Umanjena otpornost na stres pogodovat }e razvoju glavobolje i probavnih smetnji. . Kultura: 276-906. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727. 5. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji). ari. JARAC 23. Tel: 276-967. . zak. Podr{ka {efova i kolega pomo}i }e vam da uspje{no ostvarite svoje planove. Ipak. antipasat.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista.58 PREDAH petak. Samci }e se olako upu{tati u nove veze. 276-968. Nedostajat }e vam volje da privedete kraju zapo~ete poslove. Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www. 4. Bli`nji }e ~itavog dana od vas tra`iti usluge koje zbog mekog srca ne}ete mo}i odbiti. Uprava 234-718. lion.22. BIK 21. a 1976. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo. Ljudi }e u`ivati u va{em dru{tvu jer }ete biti vedri i duhoviti. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. Poduzetni ste i ambiciozni.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI]. transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. Ne}ete imati ni trenutka predaha. Nemojte zapo~injati nove projekte ukoliko jo{ uvijek niste dovr{ili stare. . Osobe suprotnog spola }e vam ~e{}e prilaziti. Ve}ina smetnji koje }ete osje}ati bit }e psihosomatske prirode.22. 4. za{titite se od hladno}e. . {to }e vam pomo}i da ostanete u sjajnoj kondiciji. Budite na oprezu i pripazite kome pri~ate o svojim ciljevima i planovima.21. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. st. meso. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. transakcijski ra~un broj: 1602000000317116. macola. LAV 23. U ratnoj 1992. 7. @udit }ete za samo}om. 7. Suprotni spol smatrat }e vas iznimno privla~nima. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. Premda bli`nji ne}e biti zadovoljni va{im izborom. 9.22. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . VAGA 23. Ako ste nervozni ili uznemireni.22. otud.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). svinje. modem: 468-018. zbog `elje da svima pomognete preuzet }ete na sebe zadu`enja ostalih kolega. Dobro raspolo`enje i optimizam pomo}i }e vam da se oduprete svim zdravstvenim smetnjama. 24. Previ{e ste osjetljivi na kritike i zamjerke. Zbog sklonosti prehladama. februar/velja~a 2012. . pamet. a i sami }ete biti dovoljno opu{teni da se bez srama upu{tate u razgovor s neznancima. fax: 461-007. Gubit }ete mnogo vremena na detalje. postat }e vam jasnije {ta od nje o~ekujete. uklju~uju}i vitaminske dodatke. ~eta. Smirenim i samouvjerenim nastupom ostavljat }ete izvrstan dojam na sugovornike. STRIJELAC 23. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. Oslobo|enje je 1963. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. 11. Sportska rubrika 276-908. Pru`it }e vam se prilika da sudjelujete u projektu koji }e zahtijevati mnogo odricanja. osjetit }ete se povrije|enima i poku{ati odbraniti se napadom. postotak. uslov. vidari. jed. Nagradu Asocijacije IPRA. Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. nemojte se razo~arati ako vam ne poka`u zahvalnost koju o~ekujete. Zbog stiske s vremenom morat }ete se ~e{}e oslanjati na pomo} suradnika. Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Najbolje }ete se snalaziti u poslovima koje mo`ete obavljati u osami.22. Skloni ste probavnim smetnjama i zadr`avanju teku}ine u organizmu. 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. tp. . .ba e-mail: redaction@oslobodjenje. noare. 6. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora. mirza. 2. Prije nego {to pristanete.oslobodjenje. vi }ete biti uvjereni da ste prona{li pravu osobu. Iskoristite svoje pregovara~ke sposobnosti za pridobivanje naklonosti neodlu~nih klijenata. fax: 468-090. Pronalazak vlastitog mira neka vam bude dana{nji prioritet. 5. {to }e vam donijeti i neka nova poznanstva. Va{ }e ih pomalo bahat stav prestra{iti. . nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. @eljni ste uzbu|enja i novih iskustava. Ako vam okolnosti dopu{taju. 8. 1. prona|ite za sebe neku relaksaciju. "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. VODOLIJA 22. savana. {to }e vas toliko iscrpiti da ne}ete imati energije za va`ne obaveze. a.22. ana.19. Oslobo|enje je od 1992. 2. 8. Mnogi Jar~evi }e po~eti ozbiljnije razmi{ljati o do{kolovanju ili stru~noj prekvalifikaciji. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}. Napravite ne{to lijepo za voljenu osobu i poku{ajte iskrenim razgovorom vratiti izgubljenu bliskost. Ako je va{a veza u krizi. Iznimna mo} opa`anja osigurat }e vam uspjeh na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. ulov. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. iv. Jakub SALKI]. r. RAK 23. stoga je pravo vrijeme da se izborite za sebe i svoje ciljeve. 3. u Donjoj Trnovi. zaputite se negdje daleko od svih obaveza i ljudi koji vam idu na `ivce. i. pa }e se tek najhrabriji usuditi pri}i vam. avgusta 1943. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko trenutaka za odmor. . [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. 468-161. RJE[ENJE: kazana. 9. Nemojte ulaziti u poslovne pregovore s ljudima koji vam ne ulijevaju povjerenje. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. BLIZANCI 23. 10. 11. POSTBANK BH DD Sarajevo. Oslobo|enje je 1989. DJEVICA 23. Jelena MILANOVI]. . Sarajevska hronika: 276-901. Mirela SEKULI].22. . Ukoliko osjetite nervozu i nemir.20. 1. SPARKASSE BANK DD Sarajevo. Branko MAJSTOROVI]. Vodit }ete aktivan `ivot. al. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). Izbjegavat }ete tjelesnu aktivnost i prepustiti se neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. oja~ajte `ivce uzimanjem namirnica bogatih B vitaminom. ^itavog }ete dana biti zatrpani telefonskim pozivima i e-mailovima poslovnih suradnika. ali i nedostupnima. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. Neki postupak ili izjava druge strane uvjerit }e vas da ova veza ima budu}nost. 12. zlati{te. Ako ste nedavno zapo~eli novu ljubavnu vezu. filijala Sarajevo. Preuzet }ete inicijativu i obaviti poslovne razgovore koje ve} neko vrijeme odga|ate. 10. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Rado }ete se odazivati na sve pozive za izlazak. Savjet prijatelja pomo}i }e vam u rje{avanju ljubavnog problema. fax: 468-054. Prona|ite neki hobi ili opu{taju}u aktivnost koja }e vam pomo}i da se oslobodite negativne energije. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. Daniel OMERAGI]. UNICREDIT BANK DD. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. Po~nite vi{e razmi{ljati o napredovanju. Ukoliko vam bliska osoba ne{to prigovori. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). 23. iba. OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. Trebat }e vam mnogo strpljenja i tolerancije da se suzdr`ite od ulaska u sva|u s nesposobnim kolegom zbog ~ijih pogre{aka pati i va{ rad. Voljena osoba ne}e imati razumijevanja za vas i va{e probleme. RIBE 20. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas).22. Samci bi mogli upoznati osobu koja }e ih odu{eviti spontano{}u i smislom za humor. 12.vzs. @elja za novim znanjima navest }e vas da se vi{e posvetite u~enju. tat. Zauzmite se za sebe i po~nite ulagati vi{e truda u postizanje poslovnih ambicija i ciljeva. zbog ~ega }ete morati otkazati zakazane dogovore s prijateljima Povoljno je vrijeme za zapo~injanje zdravijeg re`ima prehrane. 6. poradite na pobolj{anju odnosa s partnerom.ba. Klonite se opasnih tjelesnih aktivnosti. razmislite ho}ete li imati dovoljno vremena za prekovremeni rad. 3. .

popodne umjereno obla~no. poslije podne i u ostalim predjelima. prije podne uz umjerenu buru. a u Hercegovini sun~ano. U Sarajevu prije podne obla~no sa susnje`icom. Sutra prete`no sun~ano. dok }e snijeg padati u evropskom dijelu Rusije i na sjeveru Skandinavije. U nedjelju prete`no obla~no i vjetrovito. Minimalna temperatura od -2 do 6.Jutros obla~no. Minimalna temperatura 1. ponegdje sa slabom ki{om. Na Balkanskom poluostrvu danas prete`no sun~ano. Magla i niska obla~nost o~ekuju se u ve}em dijelu Francuske. dok }e na jugu kontinenta biti prete`no sun~ano. a samo }e u centralnim predjelima biti umjereno obla~no. sjeverozapadni vjetar. Uve~er naobla~enje. na planinama sa slabim snijegom. Maksimalna temperatura kreta}e se od 3 u centralnim do 15°C u zapadnim predjelima. u no}i sa slabom ki{om. u brdsko-planinskim predjelima sa slabim snijegom. Puha}e slab. povremeno sa slabom ki{om. Umjeren do jak sjeverozapadni vjetar puha}e na ju`nom Jadranu i Jonskom moru. U ponedjeljak umjereno obla~no sa sun~anim periodima. Prije podne razvedravanje u zapadnim. na planinama sa slabim snijegom. Jak zapadni vjetar puha}e u oblasti Sjevernog i Balti~kog mora. maksimalna dnevna od 7 do 15°C. Maksimalna temperatura u ve}em dijelu Evrope kreta}e se od 6 do 16°C. Danas }e obla~no sa ki{om biti u centralnoj i isto~noj Evropi. U Hercegovini prete`no sun~ano. na planinama sa snijegom. ponegdje sa slabom ki{om i susnje`icom. . maksimalna dnevna 8° C.

Alban Ukaj. Adna Bakija. Tom Hardy. TUZLA OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Michael Kelly.. avantura re`ija: Brad Payton. FESTIVALI SARAJEVSKA ZIMA SARTR 99% autor: Bertold Breht. Damir Kustura po~etak u 20 sati. uloge: Chaninng Tatum. 20 i 21 sat. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.. po~etak u 15. po~etak u 15. igraju: Mario Drma}. februar/velja~a 2012. Daniel Sunjata. Evan Helmut. Zmaja od Bosne bb. do 1992..10. a vikendom od 9 do 13 sati. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu. Anja Stani}.. Amar Selimovi} po~etak u 20 sati.30. 20. Josh Hutcherson. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera. Alen Muratovi}.30 i 20. Bojan Navojec. 17. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati. Svrzina ku}a. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Ivica Zadro. skica. po~etak u 15. Goran Navojec. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg. re`ija: Brad Payton. re`ija: Angelina Jolie. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. subotom ne radi. PARADA komedija.50 i 18. Zlatan Vidovi} po~etak u 20 sati. SIGURNA KU]A akcioni triler.. Alex Russel. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina. uloge: Nicolas Cage. JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni. Mirza Tanovi}.30 sati. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama. uloge: Nicolas Cage. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. SARAJEVO Brusa bezistan. od 9 do 17 sati. Nikolina \or|evi}. Radove }e izlo`iti Igor Zergol. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. uloge: Josh Hutcherson. \ur|a Vuka{inovi}. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. uloge: Zana Marjanovi}. kod Starog mosta.35 sat. Ismet Rizvi} i Mersad Berber.. ZENICA CENTAR ZA KULTURU Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe. POZORI[TA NARODNO RS NARODNI POSLANIK autor: Branislav Nu{i}. ATELJE ZEC SF spektakl. marta. Vanessa Hudgens. Sanin Milavi}. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul.. Michael Cane. re`ija: Josh Trank. POZORI[TA MLADI KOKO[KA autor: Admir Glamo~ak. Amir ]ati}.15 sati.20 sati. uloge: Zana Marjanovi}.. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. ^ELI^NA LEJDI PREKR[ENO OBE]ANJE re`ija: Jiri Chlumsky.25. uloge: Nikola Kojo. BANJA LUKA \AVO U TEBI horor. po~etak u 17. Autor ovih slika je Rudo Cavar. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice. po~etak u 16. uloge: Denzel Washington. po~etak u 18 i 22.. srijedom. po~etak u 13. Muzej 18781918. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”. Idris Elba. po~etak u 20 sati. Vanessa Hudgens. Italiji. STAR WARS: EPIOSODE I FANTOMSKA PRIJETNJA KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. kao i postavka “Banjalook 3”. po~etak u 17. re`ija: Sr|an Dragojevi}.45 i 21. po~etak u 13. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. stripovski spektakl. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Goran Kosi}. re`ija: Daniel Espinosa. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. PARADA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. Dwayne Johnson. po~etak u 16. Ivica Zadro. Goran Kosi}. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Boris [avija.45 sati. stripovski spektakl. Michael Cain. 19 i 21 sat.30. re`ija: Julie Anne Robinson.50. Robert Patrick. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18.. uloge: Reese Whiterspoon. po~etak u 16 i 18 sati. 24. Jordan. Branko \uri}. Dejan A}imovi}. po~etak u 20 i 22... 15. Idris Elba. po~etak u 19 i 21 sat... NARODNO KONCERT SARAJEVSKE FILHARMONIJE violon~elo: Manfred Stilz. KRONIKE nau~na fantastika.. Nata{a Ivan~evi}. uloge: Suzan Krauli.30 i 16. Aleksandar Stojkovi}. PARADA komedija. Dejan A}imovi}. po~etak u 20 sati. OKOVI ratna drama. 20.. John Leguizamo. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. Grant. uloge: Denzel Washington. re`ija: Radim [pa~ek. Rade [ebed`ija. Jasenko Pa{i}. Branko \uri}. ZEMALJSKI ratna drama.20 i 22. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom. godini. Idris Elba. uloge: Zana Marjanovi}.. Ciaran Hinds. Jim Broadbent.15 sati.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. re`ija: Nermin Hamzagi} igraju: Sne`ana Ali~. uloge: Michael B. Chris Pine.40 i 23 sata. Dejan A}imovi}. BIHA] GALERIJE RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9.. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. Nataline Portman. uloge: Nicolas Cage. Rachel McAdams.15 sati. Ashley Hinshaw... re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Rade [ebed`ija.. Ciaran Hinds. 21. 21 i 22. etnolo{ka.30 sati.. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati. po~etak u 16 i 18. godine. .. Ewan McGregor. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. Dwayne Johnson. uloge: Josh Hutcherson.15 sati.. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj.30. od 10 do 22 sata. biografski. petak. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Sajmon Kvoterman. Rade [ebed`ija. imao atelje od 1987. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. Sam Neill.. stripovski spektakl.45... marta. Robert Patrick....milanovic@ oslobodjenje.. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. uloge: Dwayne Joshon. Adnan Haskovi}. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE MUZEJI HISTORIJSKI U ZEMLJI KRVI I MEDA KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler.15 sati... Fernanda Andrade. re`ija: Sr|an Dragojevi}. re`ija: George Lucas. Mi{o Samolov. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut. Amila Terzimehi}. Bojan Navojec. subotom od deset do 15 sati.45 i 22.. po~etak u 20. re`ija: Angelina Jolie.. KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA premijera.60 KULTURNI VODI^ avanturisti~ki spektakl. dok vikendom muzej ne radi. Goran Navojec. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Goran Navojec. po~etak u 18. re`ija: Michael Sucsy.. Branko \uri}.. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Goran Kosi}. Michael Cain. po~etak u 18 i 20.. po~etak u 17. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija.. dirigent: Zahia Ziouani. @eljko Erki}. 19.ba.30 sati.30 sati. arheolo{ka i historijska. re`ija: Nikola Pejakovi}. Vanessa Hudgens.. re`ija: Daniel Espinosa. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati. Jessica Lange.20. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. uloge: Liam Neeson.. Goran Kosi}. uloge: Nikola Kojo. Ryan Reynolds. Jason O'Mara.45 sati. Ryan Reynolds. re`ija: Brad Payton. uloge: Zana Marjanovi}.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. re`ija: Angelina Jolie. po~etak u 14. progla{enih najboljim studentima u 2011. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}. Rade [ebed`ija. Ljubi{a Savanovi}. re`ija: Angelina Jolie. po~etak u 16.. avanturisti~ki spektakl.20 i 22. igraju: Katherine Heigl. drama re`ija: Phyllida Lloyd uloge: Meryl Streep. po~etak u 14. OSLOBO\ENJE SARAJEVO BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”. 18. igraju: @eljko Stjepanovi}. Richard E.45 sati..25 sati. Mi{o Samolov. Bojan Stoj~i}m.15 sati. uloge: Milo{ Samolov. od 9 do 15 sati. METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama.10 sati. po~etak u 14. 18. komedija. a nedjeljom od 10 do 14 sati. Brendan Gleeson. GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a. 17 i 19 sati. re`ija: Sr|an Dragojevi}. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati. re`ija: Viliama Brenta Bela. Nikola Kojo. Ciaran Hinds. Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16. SVE ZA LOVU romanti~na komedija. Branko \uri}.. Hristina Popovi}. po~etak u 20.

FIL M Sergej i Beate Klarsfeld bili su lovci na naciste i njihovi `ivoti su se ~esto odvijali kao triler iz ranih 70-ih.. Kako je na svirku pristao zbog inspiracije za novi roman. Biv{i bubnjar 00.. koji mu otkriva pravu istinu o doga|ajima na Kubi.10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e. pravnih sistema i javnog mnijenja nekoliko zemalja.. Tajna Starog Mosta 17.OSLOBO\ENJE petak. Ethan i Julien. AKCIJA / KOMEDIJA Re`ija: Uwe Boll Uloge: Dave Foley. Kako nema djevojku. koji u list smjesta `eli uvesti promjene. Jeff Daniels Prezaposleni Bob Munro.. dok ona prebire po tu|im sje}anjima progone je udaljeni odbljesci njezina vlastita `ivota. naravno. {to im donosi nove nevolje. FIL @ena osu|ena na smrtnu kaznu za ubistvo kojeg se ne sje}a da je po~inila dobiva drugu priliku direktno od FBI-ja: regrutiraju je kao dio eksperimentalne tajne jedinice za nerije{ene slu~ajeve. 24. No. Radi kao {ef marketinga presti`nog sportskog magazina Sports America. Matko nalazi Sun~icinu opro{tajnu poruku. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku.. Naravno da ne. Cheryl Hines. Finchom i Ozom dogovori da do maturalnog plesa izgube nevinost.15 FTV Postal 21. O~ajan. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao. 2006. ali An|a ima bolji plan. Selma Blair. @ene po~inju pristizati i donositi tepsije sa pitama. Ubio je kapetane. Clancy Brown. ali ne mo`e skupiti dovoljno novca te se udru`i s Ujakom Daveom. 26-godi{njem Carteru Duryeau.00 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Dennis Quaid. Gunter Lamoot. njihova 15-godi{nja k}i Cassie te 12-godi{nji sin Carl `ele provesti praznike kao obitelj. vo|om jednog kulta. 2008. M Lov na ~ovjeka 22. Cimmer fraj 22. Dan padne u depresiju.. kojem u posljednje vrijeme ne cvjetaju ru`e. Njegov otac voli mu davati zastarjele lekcije o seksu u trenucima kad je to za Jima najnezgodnije. 2007. februar/velja~a 2012. bez finansijskih sredstava. otkrije kako ga supruga vara. sretno o`enjen atraktivnom Ann. Kari Hawker. Karla upada Mili u stan i tra`i od nje sestrinsku pomo}. Hanc Ci{ler Postal je nakon neuspjelog intervju za posao izba~en iz ureda za nezaposlene. Helena }e zavesti Geru i snimit }e kompromitiraju}e fotografije kojima ga mogu ucjenjivati. Josh Hutcherson.00 BHT TV PROGRAM RI JE 61 SE Lorene. Usput spasi i hotel. Chris Gann 17. In good company. FIL M Oluja DRAMA Re`ija: John Harrison. Lisa Brenner.. U dobrom dru{tvu 20. Francisca nare|uje Mauriciju da prona|e nesretnika koji je prijavio njenog sina i da ga ubije. Po{tar ne `eli dozvoliti da se Helenin moral naru{i i uspije spojiti An|in i Jo{kov plan kako bi spasio Helenu od sramote. 1999. Don Anselmo shvata kako je do{lo do toga da ga Franciscin sin prepozna iako je izgubio sje}anje.50 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Jason Biggs.. Zack Ward. Bje`e}i od karta{a. ..05 BHT KOMEDIJA Re`ija: Koen Mortier Uloge: Dries Van Hegen. Savr{ena osoba za njihov bend bio bi ~uveni pisac. a kako bi stvar bila jo{ gora.05 OBN Postal. Chris Coppola TRILER Re`ija: Loran @aui Uloge: Ivan Atal. Sjaj Pariza 17.odlaze u obilazak Kolorada u kampku}ici. imaju dokaz o Phillipeovoj nevinosti. Zajedno sa desnom rukom Ujaka. 21. nisu promakle Hasanovom oku. FIL M Op}inar Gero dolazi provjeriti zadovoljava li hotel visoke turisti~ke standarde lokalne zajednice. Marg Helgenberger.. Ovaj francusko-njema~ki par posvetio se radu u ~ast sje}anja na `rtve holokausta. uspjeli su da dovedu nekoliko glavnih nacisti~kih ratnih zlo~inaca pred lice pravde.. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla (Ecija Ojdani}). U isto vrijeme i trguju i flertuju sa `enama. FIL M Sebastian odlazi posjetiti Tristana u zatvoru. 2007. 2007. Stoga se Jim sa svojim najboljim prijateljima Kevinom. Kako ga ne bi morao zatvoriti Gero tra`i mito. Nevenka odlu~i dati svoju krv na direktnu transfuziju. Klarsfeld privla~i pa`nju politi~ara. Povedeni svojim opredjeljenjem. ludilo po~inje. Magazin je kupio glasoviti medijski magnat Teddy K. daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao. Scarlett Johansson.40 MRE@A Blank Slate.305 FTV Moji problemati~ni praznici 21. Iste. Sam Louwyck Ex drummer. Cilj im je nastupiti samo jednom i to na muzi~kom takmi~enju. Inspektor Bla`evi} privodi Macanovi}a zbog sumnje u prouzro~enje nesre}e u kojoj je stradala Mila. bubnjara. Norman Baert. Svaki Bobov poku{aj da oraspolo`i obitelj samo ih sve vi{e udaljava jedne od drugih. njegova `ena Jamie. `eli napustiti grad. ~iji je jedini hendikep to {to ne zna svirati bubnjeve.. pisac }e sve u~initi da ih natjera da rade ono {to on `eli. ali je spasio nevine seljane sigurne i brutalne smrti. Verne Troyer. Topher Grace. Franka Potente. optu`uju}i je da ih je prevarila u pokeru. 2004. Valerie se pita s kim zaista `eli da provede `ivot. @ivota kojeg se tek mora prisjetiti. Sam protiv svih. Dave O’Brien Uloge: Eric Stoltz. KOMEDIJA Re`ija: Barry Sonnenfeld Uloge: Robin Williams. Ameri~ka pita American pie. Bobov plan zajedni{tva koji je ustvari izgovor da ne izgubi posao posve se izjalovi. s kojom ima 18-godi{nju k}er Alex. Nakon {to ga uspiju ubijediti. FIL M Novi po~etak 22. Alexia se vra}a u Pariz zbog uspomene na jednu ljubav. Sve }e biti dobro 16. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju. Alyson Hannigan. preostaju mu jedino porno-filmovi. Richijem Postal smisli plan kako se domo}i novca za bijeg iz svoje svakodnevnice. Jo{ko je spreman platiti. kako bi spasila `ivot trudne pacijentice. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e.. Karta{i napadaju Karlu. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega. Chris Klein. Dan Foreman pomalo je staromodan 51godi{njak.15 TV1 / MRE@A Hasan i Fevzijeva operacija sa pitama se pokazala uspje{nom. Ona mora razrije{iti nerazrije{ena ubistva tako da “u|e“ u posljednja sje}anja `rtava. Dan sazna da je smijenjen i dodijeljen za pomo}nika novom {efu marketinga.. Shannon Elizabeth. Iako im je obe}ao odmor na Havajima. Trojica ~lanova benda osoba sa invaliditetom tra`e ~etvrtog ~lana.45 RTRS La Traque.45 NOVA RV. Thomas Ian Nicholas Jim Levenstein je maturant i kao ve}ina njegovih vr{njaka opsjednut seksom. Bob naglo mijenja planove i vodi ih na tjedan dana u tropski raj . Joanna ‘JoJo% Levesque.

180. zaslu`io si.20 Turneja. serijal 18.00 Vijesti 15.00 Bumba.15 Bruklinski most.01 Frejzer 18.05 Danijel i na{e ma~ke.10 Vjerski program 09. ep. Lejlu uhvati neizdr`iva bol u trbuhu te zajednos Oguzom odlazi u bolnicu.00 Brze pare.05 OBN Sport 20. serija 09. ep.05 Dok.00 Voice of America 23.05 Junska no}.00 Crno i bijelo.20 Zvjezdano nebo TV ATV 08.40 Speed racer.40 Sirene. serija. 91.45 Sve u svemu. ep. zbunjen.05 Zakon ljubavi.05 09.10 U fokusu 15. epizoda 18.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.00 Slijepa ljubav.00 Novosti 10. crtana serija Tomica i prijatelji.00 Sfera.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12.20 Postal.20 Film 01.05 Ikone. muzi~ki program 16.00 Dnevnik 1 17.55 Ukleta Marijana. ljudi i ostalo.00 Sevdah i vrijeme 08. serija 22. serija (r) 07.50 Na{a mala klinika. talk show (r) 01. program (r) 14. dok. film 00.15 Tre}a strana.30 Dje~iji program 17.15 Bakugan.25 Nevidljivi protivnik.40 Bonaventura 21.35 Business News 19. 179.10 Nebeski plesa~i.45 Hairy Scary. animirani film 15.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09.10 10. OSLOBO\ENJE 07. zabavna emisija 23. informativni program 12.20 Meta. {esta sezona 18. 40.02 Vijesti 16. (r) petak.10 Tv Bingo show 21.20 An|ela Anakonda 10. 01.obrazovni program (r) 18.00 Miris prolje}a. 180.30 Obavje{tenja 23.05 Kako vrijeme prolazi.05 Vox populi 23. ep.02 Bo u pokretu 19.00 Muzi~ki Salto.05 Postal. program za djecu 20.30 Sponzoru{e. mini serija 16. film 00.35 11. serija 02.00 Nade bh sporta 10. serija 16.55 Vijesti 09.00 Sarajevsko jutro.30 Muzi~ki program 16. telenovela 11. ep. serija.00 Felix bebe.55 Iz dana u dan.02 Bo u pokretu. serijal.30 Miris prolje}a.35 Na{a mala klinika.. crtani film 09.00 Dobre vibracije.00 Vijesti 10.00 Flash vijesti 17.15 BHT vijesti 14. kulinarski show. epizoda 02.10 Larin izbor.50 Info top.30 Istina (r) 16. dok. serija (r) 06.00 Banjalu~ka panorama 18.45 U zmajevom gnijezdu 11.10 Villa Maria.10 Sve }e biti dobro.. serija.00 Vijesti TV Sahar 12.20 City Exclusive.00 Bulevar 15.15 Oluja.01 06. 42. 12.05 Kako vrijeme prolazi. serija 21.25 10. 7/8 (r) 16.30 Dnevnik 3 23.20 Moji d`epni ljubimci.30 @ene. showbiz magazin 05.00 Junska no}.05 Kako vrijeme prolazi. crtani film 07.30 Sjaj Pariza.20 Mechanical animals.05 Udri mu{ki 07. film TV TK 06.35 Mala princeza 20. 4/13 10.32 Kad je Zachary Beaver do{ao u grad. Uzdrmana zadanim udarcima.tra`imo odgovore. ep. serija.00 Sport centar 23. kulturni magazin 21. serija 12.05 Iz dana u dan.00 No}ni program . talk show 18.30 TV izlog 10.00 Debeli i mr{avi. serija.05 U fokusu (r) 14. crtani film 11. ep.00 Shuga: love.30 Slijepa ljubav.30 Putopisi.00 12.00 Vijesti 15. serija.05 Zakon ljubavi. 16. crtani film 08. dok. 24.20 Pono}ne vijesti 00.30 Mali oglasi 19.45 Serija 19. 61/124 14.30 Tajna Starog Mosta. serija 13.00 Vijesti plus 12. crtani film 09. serija 13. dok. serija.15 TV Jedna.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 08. crtana serija Finansijske novosti 19. kviz 14. ep. serija 14.45 Vijesti 12.55 Ljubav i mr`nja.00 Dejana talk show. Lejla `eli samo jedno.00 Otvoreni program TV USK 08.25 Kornja~a Hero.40 Pusti muziku.05 Oluja. jugoslavenski igrani film 02.20 Moj d`epni ljubimac.10 10. program Dnevnik 1 Ko je glup?.05 Winx. 39. mladi istra`iva~. humoristi~na serija 17.30 Podmladi mi tijelo. igrana serija.30 Frej`er. epizoda 12.30 Stol za 4.05 Ja biram goste. kviz 13. 21. 179.00 Izgubljeni idol.45 U fokusu (r) 04. 39.45 Astro Num Caffe. ta planeta! (r) Mjesto zlo~ina. ep.00 Mu}ke.15 Tarih. omladinska serija Podmladi mi tijelo.00 Vijesti 12. zna. crtani film 11.00 07.20 Dnevnik 2 (r) 03. crtani film 11. ep. 16. crtani film 19. igrani film 23. (r) 15.45 Hutba 22. film 00.00 Loto 23. ep. 20. a baba se ~e{lja. crtani film 09. 40. 15.40 Retrovizor. animirani film 14. 1/12 08.00 Vijesti 15. Ve~er se nastavlja s Leventovim ru`nim iznena|enjima. 61/124 (r) 17.00 Junska no} (r) 17.25 Lud. dokumentarni program 18. crtani film 09.15 Cimmer fraj. program (r) Pomorska tehnologija. serija 18. serija 17.30 Frejzer (r) 12.00 Vijesti plus 17.45 Kursad`ije.25 Medo Rupert (r) 10.00 12. crtani film 08.05 Film 12. dok.05 Mjesto zlo~ina: Majami 14.00 Vijesti u 7 03.15 Oluja.30 Sanjalica. Ferhunde }e se sutradan uputiti na pogre{nu adresu.35 Zaljubljeni pas. serija.40 14.. serija 00. crtani film 09. serija..05 Oluja. 39/142 11.10 No}ni program 11. 17. 4.30 Pu`evi sportisti.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08. (r) 09.10 SMS centrala.10 O nama 18.10 Slijepa ljubav.40 Igrani film TV SLON 16.05 Tomica i prijatelji. jutarnji program 09. 61/124 11.00 Iz dana u dan. epizoda 22. 92.B. serija. 20. crtani film 11.00 Slijepa ljubav.30 [kola za vampire 10.50 Vijesti 21. mini serija 21.00 Federacija danas 17.15 Studio Moderna 12.10 Villa Maria.B.40 Novi po~etak.55 Ma|ioni~ar. 61/124 (r) 17.00 I. 179.50 Crime Time.05 Intervju 22. program (r) 13. program iz kulture 22. film 01. dok.00 Grand show. 3/13 (r) 13.00 Denis napast 09. (r) 15.45 Putevi zdravlja.50 Mala nevjesta. rekreativni program 19.13 Fifi.05 Prijateljice. ep. 40.10 RTRS Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor.15 Oluja.05 Junska no}. SE RI JA TV SA 07.30 07.00 Sestre.35 Garfield.30 VOA (r) 11.05 Zakon ljubavi. 23.00 BHT vijesti 10.10 Junska no}. film MRE@A 08.15 Dobar dan svima. serija 17. . magazin za `ene (r) 22.00 BHT vijesti 12.05 Zakon ljubavi.43 Bestseller 11. film TV MOSTAR 08.00 Kad li{}e pada.50 Mo`emo li vjerovati nauci.00 Yusuf. 18.00 Program za djecu i mlade 10.37 Horizonti 20. serija 07. 22.15 Necenzurisano 11.10 Red Carpet.30 Odli~an.30 Majstori kuhinje 16. film 02. februar/velja~a 2012. 20/35 09. serija.50 Muzi~ki program 14.05 @ivot.50 Crtani film 18.00 Sportski program (r) 08. epizoda Dje~iji program: 10.10 Petkom sa Nikolinom Veljovi} Winx 21.10 Zvezde su o~i ratnika. serija 21.30 Sportski program 15.30 Info IC 23. zabavna show biz emisija 18.20 Crna krava. dnevni magazin 18.20 Karavan ponosa.30 Ugovor. serija.10 Ezel.50 Lijeni grad.15 Crno. film 16. serija (r) 17.00 Tv jutro 09.00 Dnevnik 1 19. film 21.00 Mini sreija 21.10 Sponzoru{e (r) 16. ep. politi~ki magazin.62 BHT TV PROGRAM 07. 2/3 13. serija.30 Glas Amerike (r) 11. ep.30 Put u Saharu.05 Kako vrijeme prolazi.30 City Exclusive.00 Info blok 12. serija 19.05 Zvijezda mo`e{ biti ti.20 Odmori. film 01. zabavno . crtani film 06. dok.30 Sex i grad. 129.00 Zenica danas 19.00 Iz iksa u iks..00 Vijesti 08. crtani film 10. 22. muzi~ki program 20.00 Retrovizor. info.00 11.00 Zenica danas (r) 23.da roditelji budu uz nju.00 Kad li{}e pada. serija 14.00 Kviz Extra 20.10 Zakon ljubavi.35 Mixmaster.50 Deset godina mla|i 22.00 Bumba.R.00 Dobro jutro 09.55 Heroji i fenomeni (r) 16. film 15. serija 00. magazin za `ene (r) 02. serija.05 Dokumentarni program 14.30 Dnevnik TVSA 19.00 Yusuf. mini serija 4/4 18.30 SMS music 19. 39.00 Sjaj Pariza. (r) 09. 18.05 Kako vrijeme prolazi.30 Dnevnik FTV 20. rtani film.40 Sirene.35 Cimmer fraj.20 Vremenska prognoza 18.30 Mali crveni traktor. specijal 23. serija 16.45 Prijatelji sa farme. 74/80 (r) 12.00 Vijesti 16.00 Najava Dnevnika 19. crtani film. serija 00.10 Zlatno tele. igrana serija. bijelo. zabavna showbiz emisija (r) 03.10 Larin izbor. crtani film 07.10 Iz bisaga vehida Guni}a: Bio sam u Kanberi 20. (r) 09. (r) 13.Godine po~inju januarom.50 Info top. magazin za `ene 19. 39.05 Biv{i bubnjar.15 Puls (r) 14. epizoda 17. info.00 Vijesti 13.15 Ko zna.55 Odgovorite ljudima. program Kad li{}e pada 20. dok. telenovela 18. serija. serija (r) 10.30 TV Jedna. dok.00 Vijesti 10.55 Dimenzija vi{e. film 00.50 Dnevnik 3 23.00 Vijesti 09. muzi~ki program 11.00 Grand show.00 Jutarnji program 08.00 Kolo sre}e 20. serija 22. sex.10 Dance. ep.40 Zlatno tele.30 Dnevnik TV1 20.15 @ivot & ostalo: Bosanski brdski konj. serija (r) 12. epizoda 22.30 Srpska danas 17.00 Vijesti 09.15 Oluja.55 OBN Info 12.00 09.30 Dje~iji program 10.35 Arena 20.45 Lov na ~ovjeka.00 Sve u svemu..00 Amor latino. 09. muzi~ki show (r) 13. kulinarski show 18. no}ni program 00. (r) 10. Saznav{i da mora hitno na operaciju.. 39. serija 19.05 HAYAT 207.30 Pu`evi sportisti. 08. 39/39 09. humoristi~na serija 15. dokumentarna serija Ah. magazin (r) 14.00 Danas u Srpskoj 18.05 Junska no} (r) 11. specijal 05. 128. program 16. serija 15.30 Muzi~ki program 20. program za djecu 10.15 Oluja.20 Anali. ep.05 Kako vrijeme prolazi. serija. 21/35 15.30 Dnevnik 2 21.10 Doma}i dok.30 Dnevnik 2 20.30 Ha{ki tribunal 00.00 Jo{ smo tu. ep. zabavni program 10.20 Sport fles 18.00 Dejana talk show 18.15 Serija 10. ep.30 Dnevnik 3 22. animirana serija. meksi~ka.00 Vogo{}anska hronika 18.30 Serija 09.30 Dnevnik 2 20. program 21.05 Zakon ljubavi. serija. igrana serija. sportski program 06. bijelo mlijeko. u`ivo 23.00 Ukleta Marijana. dok.00 Prahistorijski park 17. serija 11. film 16. 4/14 TV1 06. serija 18.05 UEFA Euroliga.00 Zanimljive pri~e 15.10 Mala nevjesta.30 Frej`er.00 Glas Amerike 23.15 Sport Klub. humoristi~na serija OBN Pop Pixie 10.59 Biometeorolo{ka prognoza 12. epizoda 13. 8/8 20.I.40 Novi po~etak.00 Denis napast 19. serija 23. dnevni magazin (r) FTV 06.00 Novosti 14.05 Jos jedan krug 15. program 22.I. serija. 1/26 19. magazin 19.02 Top Shop 14. serija. edukativna serija Program za djecu 14. emisija o bora~kim populacijama 20.00 Vijesti 14. crtani film 08. serija 21. 180. serija 13. 5+.00 Dnevnik 2 20.40 Dr`avno vlasni{tvo 2. dijalo{ka emisija (r) 12.05 Kad li{}e pada.00 Legenda o Bruce Lee-ju. Istu ve~er. program 21. serija. humoristi~ki program 20. muzi~ki program 19.05 Doba ljubavi. serija 22.30 Paparazzo: Lov na poznate.30 Pitajte .00 Otvoreni program.30 Objektivom kroz Semberiju 16. showbiz magazin 00. talk show 22. crtani film 09. (r) 10. crtani film 09. 40. indijska serija 20.00 Rebus.00 Program za djecu 11.00 Vijesti u 7 19. muzi~ka emisija za mlade 23.35 Mala princeza (r) 10.20 Program TV Sahar 10. crtani film.30 Kad li{}e pada.00 Vijesti 11. serija. serija.00 Bunny Maloney.30 Film 16.00 Vijesti IC 20. serija.05 Talenti.05 Kako vrijeme prolazi. serija.00 Slon extra Info TV BN 06. crtani film 10. telenovela 22.00 Vizita 19.30 Monitoring 18.00 Najava programa 07. dok. crtani film 09. serija.05 Extra jukebox time. ep.00 Vijesti 13.10 Anali.10 United state of Tara.35 Tv bingo 19.50 Udarna vijest. jutarnji program 09.05 Selo gori. 07. serija. u`ivo Reprizni program 03.00 Udri mu{ki.00 Sestre.00 Zenica danas (r) 10. epizoda 16. 40.15 13. ep. dok.50 @ivot. (r) 10.05 Zakon ljubavi. ep. 39.05 Junska no}.05 Zakon ljubavi. 90.20 Porodi~ni obra~un.00 Odmori se.00 Vijesti 15. 40.40 TV Liberty 17. Majami 9.00 Kad li{}e pada.20 Mornar Popaj: Alibaba i 40 razbojnika. dok.10 Sve }e biti dobro. serija 21.10 Ono kao ljubav.00 Dokumentarni program 17.05 Amor latino. u`ivo 18.25 Business News 22. crtana serija Pad leta 29.30 Vje`bajmo zajedno sportsko. dance. program za djecu 19. zabavni program 19.30 Vijesti 22. serija 03.30 Glasnici zla. serija 23.30 Muzi~ki program 20.00 Junska no}.45 U potrazi za ~udima. indijska serija 17. informativni program PINK 06. ep. crtani film 10.00 Reporta`e sa zemlje mira 13. serija 12. film TV ZENICA 09. 91.05 Oni dolaze (r) 16.45 Vijesti HAYAT 06. centralne vijesti 18. ep. crtani film 10. program (r) 11. dok.00 Info top. crtani film 08. 16.10 Monster High. serija. program za djecu (r) 10.05 Junska no}. serija (r) 15. 16.28 Sport 19. serija.00 Put istine 21.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.30 Karavan ponosa.55 Dnevnik 3 (r) 15.05 Oluja.30 Hronika regija: Krajina 17. serija (r) 03.45 Kad {pijuni zaka`u 2/4 15.20 ^uvari planeta. film 01.00 Glas amerike TV VOGO[]A 07. u`ivo 10.40 Novi po~etak. serija. (r) 15.00 Dnevnik 2 22. serija (r) Mala TV Piplinzi.05 Pop Pixie 10. 61/124 (r) 17. obrazovna serija 15. serija. serijal.00 Bruklinski most.30 Auto shop magazin 11.00 Junska no}. serija (r) 14. film 02.00 Serija 18.00 Bela la|a. normalan. muzi~ki show 22. (r) 10. serija.15 13. serija. serija. informativni program 18. 3.00 Dnevnik 1 16. 61/124 14. 75/80 17.35 Petkom sa Nikolinom Veljovi}.00 Film 23. u`ivo 17.50 Lijeni grad. serija 13.40 Novi po~etak.40 Genijalci.30 Sa sevdahom u srcu 09. serijal (r) 03.30 I.30 Oluja.R.30 Top Shop 11.00 Vijesti 19. serija 21.30 Jutarnji program 08.00 Vijesti 13.00 TV Jedna.05 Igrana serija (r) 13.30 Maradona.00 15.35 Paso{ za Ju`nu Ameriju (r) 17. serija 01.00 Vijesti 13.05 Tajna Starog Mosta. serija. dijalo{ka emisija (r) 15.09 Sport centar 16.00 Dnevnik 2 (r) 01.30 BH gastro kutak. serija. film 04. serija. 22. program 17.00 Red Carpet.15 Bakugan.30 Zvijezda mo`e{ biti ti. serija 02.00 Telenovela 22.00 Moje drage kom{ije. 24/24 (r) 07. 40.50 Ze sport plus 18.30 Vijesti 14. turska serija (r) 14. 20. serija 13. serija 12. ~etvrtak: Prevrat 89.10 Moko.30 Klavir {timer zemljotresa.30 Dnevnik 2 20.45 Skica za portret 13. ep.00 Dnevnik 1 12.00 Petkom sa Nikolinom Veljovi}. serija. money.00 Dobro jutro.00 Novosti u podne 12.50 OBN Info 19. serija.05 Fifi.30 Banjali~ka panorama (r) 14.35 Studio Moderna 10. zaslu`io si.40 Matematika. serijal. 08.15 Bez rizika.45 Top Shop 09. ep.35 Garfild.31 Intervju sa serijskim ubicom.

40 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 19.00 VIASAT HISTORY 07. film (r) 07.00 Jentl.31 Obi~na klinka.45 17. Portugal 00.20 Carstvo poroka II.00 Smrtonosno ljeto na obali rijeke Luangva 17.Chelsea 01.35 Semafor. 07. serija 17. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega. polufinale 17. OI kvalifikacije. serija 21. serija 8. februar/velja~a 2012.00 Vijesti Nove TV 17.46 Retrovizor: Nove avanture stare Christine 4.09 10.55 Monk.00 Vijesti 23.00 Pregled Euroelague 23. serija 23.30 Fudbal.Catania 18. serija 10.50 Dragocjenost `ivota.09 Degrassi Novi nara{taj 2.serija Hrvatska u`ivo. igrani film 09.33 18.15 Povratak gospodina Ripleya.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta 20.30 Glee 2.15 Pri~a o igra~kama 3 14. glazba.00 ^ovjek bez lica.20 19. serija 11. teksa{ki rend`er.05 Svijet umjetnika Kolumbija. humoristi~no-glazbe ni show (r) 63 HRT1 11. serija 00. GEOGRAPHIC Boks 09.20 Monk.00 World Of Atletics 00. talk show Na rubu znanosti: Phyllis Krystal i kidanje veza Ni~ije dijete.35 Prljavi poslovi 15.00 1066.02 16. 14.30 Euroleague: Panathinaikos Armani Milan 03.30 Najava Premier League 00.03 21.00 Duhovna muzika 17.30 Fudbal.03 Dobro jutro.00 12.20 Debeljko. film 23.45 Peta brzina. princ lopova. serija HBO 06. serija 01.20 Pisac i detektiv.20 Voker..15 21.25 @ivot U Predgra|u.35 Jumanji.00 Tenis.00 Kolonija 00. serija 20. igrani film 21.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 23.15 23. Bundesliga 13.15 NBA Live 12. draga. program 20. igrani film 16. 18.30 Ski-skokovi. ~etvrtfinale. serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Kad zavolim. dok.30 Seks u gradu.00 Fina Aquatics 19.10 18.45 Sudije za stil.septembra 18.00 Cross-country skijanje.00 Privatna praksa.57 Obrtnik 100% poduzetnik 18. UAE.00 Tenis.20 McLeudove k}eri.30 ATP 500 Memphis. [panska liga: Levante . serija 20. S 08.45 Kad li{}e pada.05 21.30 Nate Berkus Show 09. serija 8.30 Tenis.05 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 21.05 15. Oko. 1.11 12.00 Regionalni dnevnik 18.55 Popis klijenata.40 IN magazin (r) 13. serija 15. talk-show (r) 01.00 Jedina prava stvar.25 IN magazin 18. crtani film 19. Bundesliga 16.20 Telma i Luiz.10 15. reality show 16. Bundesliga.30 Ko{arka.15 16. serija 15. serija 15. serija 23.90 sekundi (r) Lugarnica 18.mra~na zvijezda 19. dio HAK . program 19. serija 13.55 00. serija (r) Alisa..00 [apta~ psima: Tempirana bomba 21.00 Zvijezde srebrnog ekrana 11. serija 09. igrani film 06.00 Fudbal. info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica. emisija pu~ke i predajne kulture (r) Ponos Ratkajevih. S[ Vikersund.00 Reli.00 Seksi Azija.14 Amika. Oz. prenos 20.00 Ajmo cure!.35 23.40 Dojlova Republika.30 Snowboard 05. serija 11. [vedska 00.00 Sinatra . film CINESTAR 09.00 Kolonija 16. serija 20. S[ Vikersund. serija 13. vrijeme stane .30 NBA Action 23.2 epizode 12.20 Dijagnoza: Ubistvo. polufinale 15.05 Kontekst. film 01.20 Voker.00 17.55 Kasl. 2 epizode 13. Italijanska liga: Siena ..10 Osveta.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 14. talk show (r) 09. program (r) 08. muzi~ki program (r) Zavi~aj: Fa{anke -zagonetka ju`nobanatskih Poklada 12.00 Kad budan sanja{.00 Vojini~ev kod najtajanstveniji rukopis na svijetu 15. teksa{ki rend`er.00 Upoznajte divljinu 15.10 Melisa i D`oi.17 19.00 Plavi somot. serija 16. ameri~ki film 23. Francuska liga: Highlights 01.u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Robin Hud.25 Prljavi poslovi 07.16 10. ABA liga: Crvena zvezda Zagreb. serija (r) 02.00 Fudbal.45 19.35 14.54 19.20 17.00 Mafija za petama.00 Tenis..00 Fudbal.30 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.45 Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale Gastronomad (r) Gde cvjeta. serija 16.00 Ameri~ki fudbal Nfl: Championship 15.00 Euroleague: Fenerbache Unics 11.45 NBA Action 12.50 Ameri~ka pita. film A{anti. humor.20 Sve {to va{ ljubimac po`eli i vi{e od toga 18.20 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 11.00 Kasl.30 U djeli}u sekunde 10. serija 09. SK Szklarska Poreba.00 Eksplozivna misija.00 Snowboard 00.00 Fudbal.30 ATP Marseille. serija 08.10 16.30 18.30 Vijesti 09. Letonija 09. ep.30 Bilijar sa 3 odbitka 20.40 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 14. UAE. [vedska 23.00 19. igrani film 01.20 Pomorska patrola. igrani film 00. igrani film 08.00 AJE Vijesti 01. serija 18.00 Premier League Magazin 22. igrani film 12.00 Bouns. serija 22. serija 00. reality show 17.00 14. dio. film 09.Apsolutna mo} II dio. dok. u`ivo.20 Privatna praksa.15 Red i zakon.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.10 Bouns.50 23. crtana serija 08. film Limun `ut.45 Moji problemati~ni praznici.: Alain Robert Francuski Spiderman.00 Japansko tajno oru`je 12.00 20.30 20.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?.Japan 11.14 Briljanteen 17. 31/89 (r) Veliki izazov.00 17.30 RTCG Vijesti TV arhiv Muzika Vijesti Likovna umjetnost Crne Gore Muzika Vijesti U centar (r) Aktuelno Fle{ sport (r) Dnevnik 1 Ekolo{ka radionica Muzika Lajmet Podgori~ka hronika Sat TV aktuelno Vijesti Cg .02 18.28 Amika.00 Moj spoj s Drew.36 Ritam d`ungle: P~ela u oblacima. dok.20 @upanijska panorama 18. SK Sigulda.00 23. SK Moscow.00 Najgori poslovi u istoriji ANIMAL PLANET 11. dok. program (r) 17.00 Ameri~ki fudbal NFL ARENASPORT 2 Fudbal 11.00 17.00 STIHL timbersports 21.44 Mala TV: TV vrti}: Ru`e Gazoon: Toplinski val. film Ovo je Srbija Selo gori.18 23.40 Ameri~ki ~operi 14.45 ^ika{ki kodeks.55 Seks i grad. The Euroleague.90 sekundi Odabrao \elo H.00 18.55 Pre`ivljavanje 11.00 Svijet po Lenonu 23. 21.00 Kobna {estaigra. Malezija . ep. liga Sampiona: CSKA Real Madrid 15.00 Kontekst.15 Glazba. 11.55 23.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09.00 ATP Marseille. serija 08.00 Vijesti 21. serija 18.35 13.00 Fudbal. serija 12.20 An|eline o~i.23 23.00 Fudbal.10 Policajci iz Detroita.05 Semafor.10 Razotkrivanje mitova 09.15 03.00 Kosarka Copa Del Rey 18. serija 14..50 17.00 Povratak korijenima 22. dok. program Sne`ana \uri{i}. WTA Dubai.12 10. dok. 5/10 Srbija na vezi Dnevnik Selo gori. godina tambura{kog orkestra HRT-a (r) 07.00 Pod suncem Toskane 07.05 Kad li{}e pada.00 ]orkirani u inostranstvu 21. Bundesliga. film (r) 15.00 Unutar 11.24 18.30 Fudbal. Liga {ampiona: Magazin 23. crtana serija 08. Italijanska liga: Preview Fudbal.00 Fudbal.30 Pregled Euroelague 18.55 Nad lipom 35. serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Skica za portret Overland 5 .Od Pekinga do Rima: Kambod`a/Tajland/ Butan.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.10 Dijagnoza: Ubistvo. dok.00 Tenis.11 10. igrani film .50 Knji`arka. igrani film FOX LIFE 11.49 19.30 Ko{arka. film 16.10 ^ist i trezan.05 Izgubljena ~ast.15 Premier League News 18.17 14. igrani film 20.50 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici UNIVERSAL 05. [vedska 13. S[ Vikersund.25 Sve o psima 17. igrani film 15.55 19. serija (r) Puni krug 09. serija 23. S[ Vikersund.00 Peta brzina 06.20 Frikovi.15 Alpsko skijanje.15 15. igrani film 19.30 Plavi somot.OSLOBO\ENJE petak.00 Rokerka Rita. Copa Del Rey 23. pregled 10.30 @ene ratnici . [vedska 16. ep.05 12.15 Pre`ivljavanje 19. talk show (r) 18. u`ivo 18.09 14.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19. WTA Dubai.05 Dojlova Republika.30 13.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 10.00 U potrazi za Ngotoom 11.30 20.Serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA .Promet info Iza ekrana Putem europskih fondova Odmori se.30 19. serija (r) 11. serija 14. serija (r) 15.30 Svijet umjetnika Kolumbija.45 16.41 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi 2. info Dnevnik Evronet.05 Hollywood: Na Snimanju IX. serija Spotovi Zapis Dnevnik 3 U centar Zabavni program Sat TV Crna Gora. igrani film 18.50 D`ordan. program (r) 17.00 Talhotblond: Ljubav i la`i na internetu.00 Vijesti. serija 20. igrani film 01.30 Opasan lov 16.30 Sanke.20 23. osminafinala SPORT KLUB 09.20 Phillip Morris.30 @ene ratnici .25 Dekster.35 Petorka iz snova 20.00 U dobrom dru{tvu. slu{aj svoje srce . Hrvatska ZABA . 24.25 Razotkrivanje mitova 17.50 Generalka 12.00 17. 22.Serija (r) Odmori se.00 Boks. crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 08.58 20.00 Vijesti 21.00 13. serija 12. serija 21.00 10.30 Ubistvo sa pogledom.15 TV izlog 08.00 14. teksa{ki rend`er.. Poljska 11. serija 19. u`ivo. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e. [vedska 15. serija 19. Bundesliga 02. [vedska 10..00 21.06 18. serija 14. prenos 22. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao.32 Jedna posebna djevoj~ica.00 Bumba.00 Fudbal.30 Kontekst. Volim te. serija 15. 2.00 Liga {ampiona: Napoli .05 22. u`ivo Muzika Dnevnik 2 Red Carpet 23. serija 19. polufinale 20. znak. igrani film 17. igrani film 23.00 15.00 Kolonija 08. serija 13.30 Rukomet.00 12. serija 21.30 Ski skokovi. igrani film 22.35 Protuudar.00 12.30 22. serija TV1000 04.35 [ark.30 Kontekst. serija 11. UAE.30 15. UAE.05 13. serija Sve }e biti dobro.. serija 15.05 13.43 Glazba. serija 19. talk-show (r) 23. serija 20.00 01.30 Ko{arka.05 Filmovi i zvijezde IV. UAE.15 RTS 15.Rayo Vallecano 13. serija (r) 14.15 Ostrvo orangutana 18. u`ivo 22.15 16. Apokalipsa.45 Ski-skokovi.55 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama 22.40 Mala TV: (r) TV vrti}: Ru`e (r) Gazoon: Toplinski val.00 Poker The Big Game 5 World Of Atletics 23. talk-show 22. serija 22.30 Euroleague: Cantu Barcelona 14. serija 06.00 01.40 Robin Hud.20 Havaji 5-0.00 Vijesti 18. serija 18.00 Box: KOTV Classics 16.30 Knji`arka.20 Voker.10 14. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku.00 NBA All Star Weekend: Rising Stars Challenge.45 I tako to.50 Rezervat divljih `ivotinja Afrika . program (r) AL-JAZEERA B.30 Fudbal.00 Riddickove kronike. serija 10. pregled 18.15 Dnevnik Nove TV 20.10 Kako se pravi? 19. serija 15.35 Policajci iz Detroita.00 Sljede}a muzi~ka stanica Egipat III dio.34 13.45 Razotkrivanje Mitova N. igrani film 02. WTA Dubai. Italijanska liga: Roma Parma 11.55 Vill i Grejs. serija (r) 07.20 Ubistva u Midsommeru.50 [ark.30 Larin izbor. glazba. Rusija 12. polufinale 03. UAE. Bundesliga 09. igrani film 23.15 Resident evil 2. WTA Dubai. film 04.17 12. dio Vijesti Hrvatska u`ivo.48 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06. [vedska.20 [apat duhova. serija 18.55 Kenedijeva tajna slu`ba 23. WTA Dubai. igrani film 11.00 Najgori poslovi u istoriji 18. serija za djecu i mlade 08. crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 17.00 Najte`e popravke na svijetu 15. u`ivo 23. serija (r) 12.30 Fudbal. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju.03 Ritam d`ungle: Ples na mjese~ini.45 Premier League News 10.00 Porodica ajkula 21.40 Inspektor Rex. serija 8.00 Crna smrt 20.00 ]orkirani u inostranstvu 21.30 Fudbal.25 12.00 Ski-skokovi. serija 17. serija 01. 13.06 No}ni glazbeni program: 70.00 Da. nevinost.30 Ju`njaci: Malezija. WTA Dubai. reality show 12. film 18.00 23.20 Monk.30 D`ordan.05 Razotkrivanje mitova 21.30 TV izlog 09. S[ Vikersund.07 Retrovizor: Monk 7. kviz Bilo je to 1991. igrani film 02.00 Ali.00 09.45 18.00 Misterija nacisti~kih blizanaca 16.45 Izgubljena ~ast. UAE.20 Ne{ Brid`is.55 Superzgoditak na lutriji. Copa Del Rey 21.25 Zauvijek susjedi. direktno 17.10 Bubamare. dok.30 00. talk show Vijesti Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje Korizmena sje}anja. crtana serija 19.00 Kako to rade? 10.20 Maturalna.20 Kraljevski bolesnici.15 Opasan lov 08.30 Oluja u raju.35 Oti}i predaleko 20.09 09. program (r) 00. semafor.15 Simpsoni 20. 30/89 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite.30 [amvari 15.00 Ko{arka. a baba se ~e{lja.klape 20.20 Rokerka Rita.40 Kako to rade? 20.serija Dr.12 12. serija FOX CRIME 08. igrani film 13.00 Bliski susreti u Sibiru 12.29 01.00 Ski skokovi. ~etvrtfinale EUROSPORT DISCOVERY 06.00 Druga strana Srbije. Bundesliga. 12. kviz Zebra.55 [kolski sat: Od sapuna do sapunice (r) Puni krug (r) 16. film 11.00 Ski-skokovi.15 12.00 Ko je potopio Bizmarka? 109.25 13 03. daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao. serija (r) 10.30 Kontekst. serija 22.10 Frikovi.00 14. zaslu`io si 4 . 2 epizode 21.20 Ubistva u Midsommeru. mini-serija 01.30 Odrastanje 16. igrani film 14. ~etvrtfinale. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici.25 18.15 Po~etni~ka sre}a.40 To nije jo{ jedan film za mlade.20 Uvijek }u znati {to si radila pro{log ljeta.20 Uvod u anatomiju.30 Udarac za ov~ara 22.05 Da.35 Burne no}i. serija 22. serija 15. draga. 2. serija 16.35 Posebna veza.. zaslu`io si 4 .15 Tenis. dok. bre. S[ Vikersund.00 Nordijska divljina 13.01 22. ameri~ki film 21. direktno 05.30 Tenis. serija 07. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla.00 Freestyle skijanje 13.10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e.25 Inspektor Rex.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 10. dokumentarni film Ciklus hrvatskog filma: [to je mu{karac bez brkova Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra Vijesti iz kulture Peti dan.00 Football Greatest: Garrincha ARENASPORT 1 12. S[ Vikersund.00 Ski-skokovi.00 22.24 TV PROGRAM 06. ep.II dio. EHF Liga {ampiona: Krim Budu}nost. polufinale EUROSPORT 2 09. program 19.40 Vill i Grejs.00 AJE program 16. dok.20 Medijum. program (r) 08.30 00.00 Duhovna muzika 01.II dio. pregled 14.31 Na~elnica 5. serija 16. ~etvrtfinale 07. crtani film 15.40 Red i zakon.45 Policija za `ivotinje 13. serija 8 ep. direktno 22.13 12. serija 19.30 Djeca Staljingrada 13. serija (r) 02.30 Arapsko prolje}e .20 Pomorska patrola.20 Misterije Hejvena. film 13.00 23. WTA Dubai. klape (r) HRT2 NOVA 07.05 18. a baba se ~e{lja.10 OBN S MAHOW GA BI ZIN Z Sve }e ERIJ biti dobro A 16. serija 12.41 15.

Novih deset Kreditnim sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Kraljevine Saudijske Arabije u narednih {est mjeseci bi}e izgra|en i opremljen najsavremeniji operacioni blok u regionu bije u Bosni i Hercegovini Eidom bin Mohammedom Althakafijem. d`ihad u Islamabadu zbog njegovih veza sa SAD-om. Prema pisanju turskih medija. koji je napisan na ko`i. Foto: [. U ovom kontekstu aktualizira se pitanje najve}ih du`nika koji su zbog navodnih tajnih dogovora eskivirali prisilne naplate te tra`e odgovore na pitanja zbog ~ega se dosad pogodovalo. gdje je pod za{titom. Hrvatska Vlada najavljuje objavu popisa svih neplati{a na internetskim stranicama Ministarstva finansija. uzeo novac i pobjegao. Vatikan je podnio zahtjev za istra`ivanje prona|ene svete knjige. Kako je istakao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KSa Mahmut \apo. a manje politikom. naglasio da }e ono {to je Vlada KS-a obe}ala na putu biti i zavr{eno. Nije tajna da je ta lista du`nika vrlo duga. februar/velja~a 2012. koji se tradicionalno obilje`ava 25. Mr. prenosi Fena. N. a taj problem ni do danas nije rije{en. . kao i te{ke socijalne i ekonomske prilike. . 24. prona|ena je sveta knjiga Ind`il za koju se tvrdi da je stara 1. Niko od prisutnih nije povrije|en. strana ^ovi}: U BiH se vra}a povjerenje KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA I KRALJEVINA SAUDIJSKA ARABIJA Sa ju~era{njeg potpisivanja u Klini~kom centru Sarajevo U Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu. Ovaj primjerak bi mogao biti jedinstven. ovi podaci su tajna. Za opremanje operacionog bloka sredstva su obezbije|ena putem Kantona Sarajevo. Na sve~anosti. bile su prisutne mnoge li~nosti iz politi~kog i dru{tvenog `ivota Bosne i Hercegovine. Otu|en je. ^ovi} je istakao da su nakon formiranja Vije}a ministara BiH postavljeni veoma visoki ciljevi. te je ve} privukao i pa`nju Vatikana.500 godina. godine” kazao je premijer Musi}. Prema pisanju turskih medija.50 sati je oplja~kala nepoznata osoba. Op}eg poreznog zakona koja }e omogu}iti objavljivanje podataka o poreznim du`nicima. odnosno obrtnika i ~ak milijun i 385 tisu}a gra|ana. AI UPOZORAVA NA “IZBRISANE” .Probleme predstavljaju komplikovano dr`avno ure|enje koje je prepreka funkcionalnosti. Ovaj zna~ajan projekat u vrijednosti od 9. Sve~ani prijem priredila je Ambasada Kuvajta u BiH. Lini}: Dug dr`avi oko 50 milijardi kuna ljetna osoba u Hrvatskoj me|u neplati{ama poreza. organiziranog na marginama Jedanaestog zimskog zasjedanja PS-a OSCE-a. Ind`il. ali }e prvo ministarstvo kulture Turske istra`iti njenu autenA. kako se tvrdi. Vrijednost Ind`ila se procjenjuje na 40 miliona turskih lira (oko 40 miliona KM). ovom prilikom. a jedan od njih je i da BiH aplicira za kandidatski status za EU do jula ove godine. BABI] Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH i ~lan Stalne delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a Dragan ^ovi} tokom susreta s predsjedavaju}im PS-a OSCE-a Petrosom Ef timiuem kazao je da se u BiH vra}a povjerenje. Direktor Gavrankapetanovi} je naglasio da se radi o projektu koji predstavlja najva`niji dio Centralnog medicinskog bloka KCUS-a. u narednih {est mjeseci treba biti izgra|eno 10 najsavremenijih operacionih sala u regionu. Prema sada{njim zakonskim propisima.500 godina? U Ankari. operacionih sala Sve na vrijeme “Danas otvaramo jednu etapu sa kojom }e biti 75 do 80 posto izgra|enosti CMB-a KCUS-a i u periodu za koji sam dao garancije. u Centru za forenzi~ka istra`ivanja. praznik se obilje`ava u februaru. dio medicinske opreme za operacione sale je nabavljen u vrijednosti od 31 milion KM. premijerom KS-a Fikretom Musi}em. neslovenaca iz drugih biv{ih jugoslavenskih republika. nekim tvrtkama i pojedincima.000 tvrtki. na ~elu sa ambasadorom Mohammad Fadel Khalafom. na dan dolaska na tron {eika Abdullaha Al-Salema Al-Sabaha. odnosno Fonda za obnovu i razvoj. SMRTONOSNI NAPAD U PAKISTANU . odnosno Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. sa predstavnicima izvo|a~a gra|evinskih radova u CMB-u kompanijom GP Butmir. Neki tvrde da se o ukupnom dugu na ime nepla}enog poreza zapravo mo`e samo naga|ati. .U eksploziji bombe na jednoj autobuskoj stanici u Peshawaru ju~er je `ivot izgubilo najmanje 12 osoba. a {est politi~kih stranaka je stvorilo ambijent u kojem se mogu}e dogovarati i o te{kim pitanjima. te dodao da je sve nabavljeno na vrijeme te da ne}e biti ka{njenja u izgradnji operacionih sala. juna 1961. Tokom sastanka. “Slovenska vlada mora vratiti status hiljadama ljudi koje je odstranila iz registra stalnog stanovni{tva i odu`iti im se za sve te{ko}e kojima su bili podvrgnuti”. Registrirane su 42 milijarde ukupno nepla}enih poreznih obveza. koji je najzaslu`niji za sticanje nezavisnosti. 261. a oko 30 je ranjeno.Poslovnicu BH Po{te u ulici Sara~i u Sarajevu sino} u 18. SULTANOVI] Najva`niji dio Tim povodom ju~er je u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu uprili~eno sve~ano potpisivanje ugovora generalnog direktora KCUS-a prof. pretpostavlja se. S. J. [. u operaciji protiv krijum~arenja. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. Velika sredstva se izdvajaju za administraciju i vi{e bi se trebalo baviti ekonomijom. i time zavr{io eru svoje historije u kojoj su bili protektorat Velike Britanije. Iako je Kuvajt stekao neovisnost 19. Ind`il je zaplijenjen 2000.U nedjelju se navr{ava 20 godina od kada je Slovenija iz registra stalnih stanovnika “izbrisala” nekoliko desetaka hiljada ljudi. Premijer Musi} je. upozorila je ju~er me|unarodna organizacija Amnesty International. koje se odr`ava u Be~u. 47.000 tvrtki i pojedinaca za porez i doprinose duguje dr`avi gotovo 50 milijardi kuna. a to je da Centralni medicinski blok KCUS-a bude izra|en u planiranom roku do kraja 2013. Razbojnik je u poslovnicu BH Po{te u{ao ne{to prije kraja radnog vremena.5 miliona KM bi}e finansiran iz kreditnih sredstava Kraljevine Saudijske Arabije. Dr`avi porez duguje 131. Farisa Gavrankapetanovi}a sa ambasadorom Kraljevine Saudijske Ara- POSLJEDNJE VIJESTI OPLJA^KANA PO[TA U SARA^IMA . koja je bila organizovana na visokom nivou. tj. ali je poznato da su pakistanski talibani i militanti povezani s Al-Kaidom naredili 2007. dok je ambasador Althakafi istakao da se putem kredita saudijskog fonda jo{ vi{e u~vr{}uju veze BiH i Saudijske Arabije. pravnih osoba. u Centralnom medicinskom bloku. Ministar financija Slavko Lini} izjavio je da }e se mo}i naplatiti vjero- jatno samo polovica. ti~nost i stvarnu starost. oko 25 milijardi kuna. Zajedno sa drugom i tre}om fazom ukupna sredstva izgradnje Centralnog medicinskog bloka KCUS-a iznose oko 40 miliona KM. dr. Najavljuje se i promjena ~lanka 8. u policijskoj pratnji predat je Etnografskom muzeju.Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak. Prona|en Ind`il star 1.000 osoba koje se bave samostalnom djelatno{}u. sa 19 kreveta za intenzivnu njegu i isto toliko kreveta za postoperativni dio u lije~enju pacijenata. dnevni pazar. februara. istakao je on. poru~io je AI.778. iz ~ega proizlazi da je ~ak svaka tre}a puno- Obilje`en Dan dr`avnosti Kuvajta U hotelu Bristol u Sarajevu sino} je odr`ana sve~anost povodom Dana dr`avnosti Kuvajta. Hrvatska Vlada najavila objavu duga~kog spiska Svaki tre}i Hrvat ne pla}a porez Hrvatska javnost zapanjena je po dat kom da ~ak 1. D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful