Oslobodjenje 24.02.2012.

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 24. 2. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.415

@ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH

NE PODR@AVAM POLITIKU MINISTRA ZUKANA HELEZA
5. strana

Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

REPUBLIKA SRPSKA PREPOLOVLJENA
2. strana

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

PARTIJAMA IZ FIRMI PO 50.000 KM
3. strana

Rje{enje za IPA 2012. za nekoliko dana
SJEDNICA VIJE]A MINISTARA BiH
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

7. strana

Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [TITIO
Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja

DANAS PRILOG

UBIJEN FOTOGRAF BUKVI]

12. strana

SAM SE OD ^AVKE I D@UVE
13. strana

U @I@I
Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

2

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Zajedni~ka komisija za evropske integracije PSBiH

Aplikacija za EU u junu
Do kraja godine vlasti BiH bi mogle dobiti upitnik, nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi sticanje kandidacijskog statusa
Predaja aplikacije Bosne i Hercegovine za ~lanstvo u Evropskoj uniji mogla bi se desiti ve} u junu, a do kraja godine vlasti na{e zemlje bi mogle dobiti i upitnik nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi stjecanje kandidacijskog statusa. Rekao je ovo Halid Genjac, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za evropske integracije Parlamentarne skup{tine BiH, na ju~era{njoj sjednici tog parlamentarnog tijela. Kao prioritete djelovanja ova komisija u narednom periodu postavila je stalnu raspravu, svaka tri mjeseca, o toku napretka BiH na evropskom, ali i evroatlantskom putu. Tu se prvenstveno misli na razmatranje napretka koji se odnosi na provedbu Privremenog/Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SSP), kao i dokumenta Evropsko partnerstvo. baviti Zajedni~ka komisija za evropske integracije, dr. Genjac naglasio je i stalni proces pra}enja programiranja Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) za 2012. i 2013, ali i realizaciju i provedbu dosada{njih programa IPA fondova. Tako|er je kao va`an segment istaknut i proces koji se odnosi na uspostavu nacionalnog (dr`avnog) programa integrisanja, kao dokumenta koji }e poslu`iti za provedbu u djelo (kroz zakonske i sve druge odluke) uvo|enja pravne ste~evine EU u doma}e zakonodavstvo. - Na prolje}e ili rano ljeto planiran je interparlamentarni susret predstavnika BiH i Evropskog parlamenta. S obzirom na to da u tom periodu o~ekujemo predaju aplikacije za ~lanstvo u EU, ovaj segment aktivnosti u narednom periodu }e se vjerovatno jo{ vi{e intenzivirati, naglasio je Genjac.

Zoran \eri}: Optu`be na ra~un Vlade RS-a

Igor Radoji~i}: Sjednica bi bila velika gre{ka

Republika Srpska prepolovljena
PDP je tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela
Zahtjev 31 opozicionog poslanika da se u Narodnoj skup{tini Republike Srpske otvori rasprava o zaklju~ku Vlade RS-a, kojim se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte RS-a i distrikta Br~ko, nije dobio podr{ku vladaju}ih stranaka pa posebna sjednica zakazana za ju~er nije ni odr`ana. PDP je, podr`an poslanicima SDS-a i DP-a, tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela tu RS-a, jer sada me|unarodna zajednica procjenjuje da li je lo{e {to nema sjednice ili bi bila lo{a diskusija na sjednici. “Oni koji ne `ele da zatvore superviziju u Br~kom, imaju sada fantasti~nu priliku da tra`e obrazlo`enje u ovom neodgovornom potezu PDP-a i onih koji su ih podr`ali” rekao je Radoji~i} i dodao , da je za danas planirana sjednica Vije}a za implementaciju mira u BiH te da se “~ekalo da RS napravi pogre{an korak” .

Priprema za ulazak Hrvatske u EU
Na prijedlog ~lana Komisije Ognjena Tadi}a (SDS) u programu aktivnosti kojem }e Komisija posvetiti posebnu pa`nju, bit }e i rasprava o adekvatnim pripremama za prevladavanje negativnih posljedica ulaska Republike Hrvatske u EU po bh. privredu. Ovo je od posebne va`nosti s obzirom na to da BiH u velikoj mjeri treba da bude spremna u nekim segmentima, kao {to je uspostava grani~nih prelaza po {engenskom sistemu, ~ak i {est mjeseci ranije od ulaska Hrvatske u EU, odnosno najkasnije do 1. januara 2013. Komisija za evropske integracije planirala je i organiziranje tematske sjednice koja }e biti posve}ena Halid Genjac: Nu`an borbi protiv korupcije u BiH.
A. TERZI]

^lanstvo u NATO-u
Dio koji se odnosi na ispunjavanje uslova za prijem u punopravno ~lanstvo NATO-a bit }e u domenu analize Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost PSBiH. Zaklju~ak o tromjese~nom razmatranju napretka BiH na evroatlantskom putu BiH prihvatili su naime Predstavni~ki i Dom naroda PSBiH, a na inicijativu zastupnika SDA [efika D`aferovi}a. Kao segmente kojim }e se u narednom periodu

Za koga radi PDP
- PDP je neodgovorna partija, koja se budi s vremena na vrijeme, od izbora do izbora i vrlo te{ko se snalazi u opoziciji, pa stoga pravi gre{ke koje nanose {tetu svima. Za koga radi PDP, ako ovo {to su danas uradili nije u interesu RS-a?, podvukao je Radoji~i} i zaklju~io da vlast u RS-u nema namjeru da provocira bilo koga i nada se da }e me|unarodna zajednica imati snage da zavr{i superviziju u Br~kom. [ef Kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica je rekao da su poslanici te stranke podr`ali inicijativu za odr`avanje posebne sjednice, jer su smatrali da se trebalo razgovarati o ovom pitanju, ali da je volja ve}ine odlu~ila druga~ije. Govedarica nije negirao da se od 1999. godine, unato~ rezoluciji NSRS-a kojom se ne priznaje arbitra`na odluka za Br~ko, do danas dosta toga uradilo da bi se ukinula supervizija u distriktu Br~ko. Potvrdio je da je PDP, koji je inicirao odr`avanje posebne sjednice, pripremio i odre|ene zaklju~ke, me|u kojima i taj da se otvori kancelarija RS-a u distriktu Br~ko, a koja je nekada postojala, a sada ne G. KATANA postoji.

Pogre{an korak
[ef Kluba poslanika PDP-a Zoran \eri} istakao je da je neodr`avanje posebne sjednice samo dokaz da skup{tinska ve}ina u RS-u nije imala hrabrosti da se uhvati uko{tac s raspravom o ovoj temi. “Ostali su du`ni gra|anima RS-a da objasne za{to je prekinut teritorijalni kontinuitet RS-a i za{to je RS podijeljen na dva dijela zaklju~kom Vlade RS-a i za{to oni nisu objavljeni u Slu`benom glasniku. Postavlja se pitanje zbog koga se sve to krije, da li od gra|ana RS-a” , kazao je \eri}. Vladaju}u ve}inu optu`io je da je prekr{ila raniji zaklju~ak u kojem se ka`e da NSRS ne prihvata arbitra`nu odluku. Odgovaraju}i na \eri}evu izjavu, predsjednik Narodne skup{tine RS-a Igor Radoji~i} iznio je niz te{kih kvalifikacija na ra~un PDPa, ustvrdiv{i da su mogli nanijeti veliku {tetu RS-u zahtjevom da se na posebnoj sjednici parlamenta RS-a raspravlja o karti RS-a i distrikta Br~ko. Radoji~i} je naglasio da je zahtjev za sazivanje posebne sjednice bio velika gre{ka na {te-

stalni proces pra}enja napretka na evropskom putu

V I J E S T I

PREMIJERI REGIONA

Zajedni~ki protiv poplava
Sastanak predsjednika vlada regiona posve}en zajedni~kim aktivnostima na predupre|ivanju eventualnih opasnosti od poplava i drugim pitanjima od regionalnog zna~aja bit }e odr`an danas u Banjoj Luci, javlja Fena. Doma}in sastanka bit }e predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar D`ombi}, a najavljen je do la zak pred sje dava ju }eg Vi je }a mi nis ta ra BiH Vjekoslava Bevande, predsjednika Vlade Federacije BiH Nermina Nik{i}a, predsjednika Vlade Srbije Mirka Cvetkovi}a, predsjednika Vlade Crne Gore Igora Luk{i}a, dok }e iz Hrvatske prisustvovati izaslanik premijera, odnosno ministar unutra{njih poslova Ranko Ostoji}. D`ombi} je 8. februara uputio pismo predsjednicima vlada Federacije BiH Nerminu Nik{i}u, Srbije Mirku Cvetkovi}u, Crne Gore Igoru Luk{i}u i Hrvatske Zoranu Milanovi}u u kojem je predlo`io osnivanje zajedni~kog koordinacionog tijela koje }e imati zadatak da unaprijed pripremi plan da bi na najbolji na~in spremili svoje kapacitete za za{titu stanovni{tva i sprije~ili poplave.

D`ombi} je pismo uputio u namjeri da se preduprijede sve posljedice mogu}ih poplava. Smatra da je ovo inicijativa koja na najbolji na~in mo`e na vrijeme omogu}iti neophodne pripreme da bi se zajedni~ki preventivno djelovalo na eventualne prirodne nepogode.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

U @I@I

3

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

Partijama iz firmi po

50.000 KM
Predvi|eno da se iznos dobrovoljnih priloga pravnih osoba sa 12.000 (15 prosje~nih pla}a) pove}a na 50.000 KM, a fizi~kih osoba sa 6.400 (osam prosje~nih pla}a) na 10.000 KM godi{nje
Iznos dobrovoljnih priloga koje pravne osobe u toku jedne kalendarske godine mogu dozna~iti politi~koj stranci trebale bi se pove}ati za nevjerojatnih 38.000 KM ili ~ak 316,67 posto. Naime, novim prijedlogom zakona o finansiranju politi~kih stranaka, koje je Interresornoj radnoj grupi dostavio njen dopredsjedatelj i ministar pravde BiH Bari{a ^olak, pove}an je iznos dobrovoljnih priloga na godi{njem nivou za pravne osobe, sa dosada{njih 15 prosje~nih pla}a u BiH (oko 12.000 KM), na 50.000 KM. da{njih osam prosje~nih pla}a u BiH (oko 6.400 KM). Prvi put u prijedlogu zakona propisane su i dotacije koje ~lan politi~ke stranke mo`e uplatiti na ra~un svoje partije u toku jedne kalendarske godine. Prijedlog je da to bude iznos do 15.000 KM. Interesantno je kako ovaj iznos dotacije, uklju~uje i ~lanarine koje obi~no u svim strankama iznose svega 12 KM na godi{njem nivou (po jednu KM mjese~no), {to zna~i da bi se ~lanu omogu}ilo da podupre stranku sa jo{ 14. 988 KM u toku godine. O~ito je da se politi~ke stranke koje su prema ocjenama nevladinih organizacija u BiH i dalje segment u kojem je najvi{e prisutna korupcija u BiH na sve na~ine `ele domo}i dodatnih sredstva. U skladu s tim vjerojatno je i predlo`en na~in preraspodjele sredstava u okviru novog prijedloga zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH koji se odnosi na izdvajanja iz dr`avnog bud`eta. Tako je propisano da sredstva na godi{njem nivou koja se izdvajaju za rad politi~kih stranaka, koalicija i neovisnih kandidata, te parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata budu utvr|eni na nivou od 0,2 posto ukupnog iznosa bud`eta BiH {to zna~i da se za ove namjene mo`e izdvojiti ~ak oko 1,8 miliona KM (izvr{enje bud`eta u 2011. bilo na razini 905 miliona KM). Prema dosada{njim rje{enjima, sva sredstva iz bud`eta institucija, ina~e, bila su usmjeravana isklju~ivo za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata, {to je u novom prijedlogu promijenjeno.

Bud`etska preraspodjela
Naime, predlo`eno je da se od ukupnog iznosa na godi{njem nivou u bud`etu institucija BiH ~ak 75 posto sredstava upla}uje na ra~une politi~kih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. Preostalih 25 posto bi se, u skladu sa novim prijedlogom, usmjeravao za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata. Unutarnja raspodjela ovih sredstava definira se tako da se 30 posto sredstava dijeli jednako svim politi~kim strankama i koalicijama koje su osvojile mandate, dok se 60 posto iznosa raspodjeljuje na osnovu broja zastupni~kih, odnosno delegatskih mandata koje svaka politi~ka stranka, koalicija stranaka ili neovisni kandidat imaju u trenutku dodjele mandata. Preostalih 10 posto iz ukupnog iznosa raspore|uje se

Bari{a ^olak: Dostavio prijedlog zakona

Legalizacija donacija
Predlo`eno je i pove}anje dobrovoljnih priloga fizi~kih osoba u toku jedne godine, i to za 3.600 KM, odnosno 56,25 posto. Tako bi prema novom prijedlogu svaki gra|anin BiH, u toku kalendarske godine, politi~koj stranci mogao dozna~iti prilog u ukupnom iznosu od 10.000 KM. Umjesto dosa-

Zgrada stranaka: Politi~ke partije i dalje me|u najkorumpiranijim u BiH

Zabrana finansiranja iz inostranstva
Novim prijedlogom zakona pro{iruje se i dio koji se odnosi na zabranjene priloge. Tako je propisano da je politi~kim strankama u BiH zabranjeno da se ubudu}e finansiraju iz stranih dr`ava, kao i stranih politi~kih stranaka i pravnih osoba. Iznimno od ove zabrane izuzet je dio koji se odnosi na programe namijenjene za edukaciju, a s ciljem razvoja i promocije demokratskih na~ela. Zabrana finansiranja stranaka je pro{irena i na sindikate, udruge i druge neprofitne organizacije koje se finansiraju javnim sredstvima bez obzira na iznos sredstava.

parlamentarnim grupama srazmjerno broju zastupni~kih mjesta manje zastupljenog spola. Kako saznaje Oslobo|enje, prijedloge novog zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH Interresorna radna grupa za pripreme izmjena i dopuna ovog, ali i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Izbornog zakona BiH razmatrat }e na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, 27. februara. Brojne preporuke koje se odnose na pobolj{anje zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH dali su Misija OSCE-a u BiH, odnosno njen Odjel za demokratizaciju i ljudska prava (ODIHR), te Grupa dr`ava Vije}a Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), ali one u velikoj mjeri nisu uva`ene.
Almir TERZI]

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA

SLU^AJ SEJDI] - FINCI

Koridor 5c zajedni~ki interes
Ministar komunikacija i transpor ta BiH Damir Had`i} upoznao je ju~er ambasadora Hrvatske u BiH Ton~ija Stani~i}a sa nekoliko prioriteta na kojima BiH radi kako bi spremna do~ekala ulazak Hrvatske u EU, poput izgradnje grani~nih prelaza po evropskim standardima. U saop{tenju Ministarstva transporta i komunikacija BiH, prenosi Srna, navodi se da je tokom sastanka ministra Had`i}a i ambasadora Stani~i}a razgovarano o odnosima dvije zemlje u svjetlu skorog ulaska Hrvatske u EU. Ministar Had`i} rekao je da je kvalitetna priprema za obje zemlje klju~na za dalji razvoj ekonomija i intenziviranje robne razmjene. On je istakao potrebu intenziviranja kontakata na nivou resornih ministarstava kako bi se {to prije zajedni~ki rije{ilo pitanje spojne ta~ke na koridoru 5c, izgradnji Jadransko-jonskog autoputa i slobodnog pristupa BiH otvorenom moru. Had`i} je informisao ambasadora Stani~i}a da }e BiH vrlo brzo biti spremna da u|e u testnu fazu preuzimanja kontrole civilnih letova iznad BiH. Ambasador Stani~i} rekao je da je koridor 5c ne samo prioritet Hrvatske i BiH ve} i projekat za koji imaju interes

Sastanak sa trinaestoricom 6. marta
Sastanak predsjednika 13 parlamentarnih politi~kih par tija sa ~lanovima kolegija Zajedni~ke komisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH, za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci, odr`a}e se 6. mar ta. Cilj sastanka je posti}i politi~ku saglasnost za prijedloge amandmana na Ustav BiH kojima bi se provela presuda i omogu}ilo pripadnicima nekonstitutivnih naroda u BiH da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. - Shodno zaklju~cima sa posljednje sjednice komisije na sastanku kolegija odredili smo datum i poslali pozive predsjednicima parlamentarnih stranaka, kazao je [efik D`aferovi}, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije. Nakon sastanka sa 13 predsjednika stranaka, 12. mar ta, trebala bi biti odr`ana i posljednja sjednica zajedni~ke komisije. „Bosna i Hercegovina ima obavezu da implementira ovu presudu i nadam se da }e to uraditi. Ova komisija `eli da iscrpi sve mogu}nosti kako bi se do{lo do rje{enja“, kazao je D`aferovi}.

i druge zemlje centralne i isto~ne Evrope, te da }e i Hrvatska i EU pru`iti svu neophodnu pomo} kako bi se realizacija ovog projekta ubrzala. On je naglasio da je Hrvatska otvorena za saradnju i mo`e dosta pomo}i BiH na njenom evropskom putu.

Produ`eni mandat ovom tijelu isti~e upravo 12. marta, a dosada{nji rad komisije nije urodio konkretnim rezultatima, odnosno prijedlozima amandmana na Ustav BiH koje bi podr`ala ve}ina. Zajedni~ka komisija je u dosada{njem radu postigla visok stepen saglasnosti da se ustavne izmjene prave samo u onom obimu koji zahtijeva presuda iz Strasbourga, a donekle su se pribli`ili i stavovi oko izmjena vezanih za Dom naroda u smislu da to tijelo PSBiH bude pove}ano klubom pripadnika nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih gra|ana. Ipak, dijametralno su suprotni stavovi oko ustavnih izmjena vezanih za izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH. Podsjetimo i to da je provedba presude u slu~aju Sejdi} - Finci jedan od uslova za M. \. R. evropski put BiH.

24. VI[EGRAD Iz na{e perspektive ve} i sama ~injenica da je Emir Kusturica u nekom projektu. a uklju~ivao je sveobuhvatan program vr{nja~ke edukacije radi pobolj{anja zdravih `ivotnih stilova mladih. i ovoga su puta doma}in i njegov visoki gost. rekao je Duman~i}. ostvareni su pozitivni pomaci na otkrivanju prometa opojnih droga preko dr`avne granice. {to je i jedan od zahtjeva Evropske unije. 31 kg opojne droge skank oduzete u dva navrata od GP-a Trebinje.280 prelazaka dr`avne granice sigurnosno interesantnih i lica sa potjernica U pro{loj godini nastavljen je trend smanjenja prometa osoba i vozila preko dr`avne granice. Projekt je realizovan od 2008. Prevencija nasilja Asocijacija XY organizovala je ju~er u Sarajevu okrugli sto Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja kao zavr{nu aktivnost projekta Prevencija vr{nja~kog nasilja i promocija zdravih stilova `ivota mladih u osnovnim {kolama KS-a. predsjednik Ko Pove}anje broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto Identifikovano je 2. novaca u raznim apoenima ukupne vrijednosti 437. ponajprije (tzv.pojedince. jasno.To je pove}anje za 496 osoba ili 27.PULJI] Po tko zna koji put kardinal je razgovarao s nekim od ~elnika stranka sa. {to je za 0. Duman~i} je izjavio da se broj izdatih viza na granici kontinuirano smanjuje. . godinu.8 posto u odnosu na 2010.Izdato je 248 viza. ve} je mogao sagraditi Andri}grad.dovoljno govori. tehni~ke robe u vrijednosti 79.830 stranaca kojima nije dozvoljen ulazak u BiH jer nisu ispunjavali zakonom propisane uslove. DOBAR LO[ ZAO JAVNI EMITERI Podaci da su televizije susjednih zemalja izrazito gledanije od ovih na{ih. KRIJE[TORAC LJUBI] .16 posto manje nego u 2010. Dio privremeno oduzete robe i `ivotinja predan je na daljnju nadle`nost carinskim i inspekcijskim organima. GUBELI] Ilegalci na granici Markolegijumarirektora Instituta za nestala lica BiH Ju di{i}. Neimenovane! Roba.92 posto. 16 Foto: D`. re~eno je na ju~er odr`anoj konferenciji za novinare povodom izvje{taja o radu Grani~ne policije BiH (GPBiH) za 2011. konstatiraju}i da kandidatura ne ovisi samo od Beograda nego i od svake ~lanice europske obitelji. rekao je Duman~i}. VIJEST U BROJU obitelji u na{oj zemlji pomogao je Crveni kri` BiH u posljednjih 15ak dana otkako su nas pogodile velike snje`ne padaline.sve je.bolje da {utimo. `ivotinje i oru`je U protekloj godini GPBiH privremeno je oduzeo 168. kg opojne droge skank koju je. Da je Nemanja to dosad skupljao.62 posto vi{e nego u 2010. No.4 DOGA\AJI petak. neo~ekivano. dok je dio deponiran u GPBiH. OPOJNI REZULTATI U Vi{egradu oduzeto 10 kg marihuane. sada se ~ini kako Srbiji (ni) u martu ne}e sti}i europsko prolje}e. te je otkriven i privremeno oduzet 71 dokument. M. To je dovelo do pove}anja broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto. Prema rije~ima Vinka Duman~i}a. ponajvi{e zbog ukidanja viznog re`ima. godini. umjesto da imenom i prezimenom ka`u tko prijeti pogromom novinarima i urednicima. tako i lokalna zajednica. [to se ti~e ovoga drugoga . u Trebinju 31 kg opojne droge skank. Tokom 2011. Fal{ isprave i narkotici . Registrovano je i 3. 41 pu{ku. . 521 grlo stoke. rekao je Duman~i}. {to bi kazali. kao i 424 stabljike marihuane Prema Duman~i}evim rije~ima. A za{to ih ne gledamo?! Odgovor je. valjda. 325 litara alkoholnih pi}a. godine u ilegalnom prelasku dr`avne granice otkrivena su 324 lica. 3. evo. lider mla|ega HDZ-a. 19 pi{tolja. godinu. Ulaz u BiH odbijen je dr`avljanima iz 84 zemlje. i to za 83. pri pa dni ci GPBiH su u 2011. kako nije. Tadi} pritom i dalje inzistira na formuli “i EU i Kosovo”.794 KM. u Velikoj Kladu{i 16 kg opojne droge skank. te os ta le ro be u vri je dnos ti od 118. VIJEST U OBJEKTIVU BORIS TADI] Srbijanski je predsjednik u Bruxellesu otkrio rupu u saksiji. zabrane prelaska dr`avne granice ili sigurnosno interesantnim osobama. identifikovano je 2. A. stigao iz BHRT-a. A nama je.300 KM. Sarajeva posebice. U pro{loj godini evidentirano je 87 krivi~nih djela krivotvorenja isprava i podneseno 85 izvje{taja nadle`nim tu`ila{tvima protiv 108 lica.Treba posebno istaknuti pronalazak i oduzimanje 10 kg marihuane od GP-a Vi{egrad. februar/velja~a 2012. 75 komada hladnog oru`ja i 6.280 prelazaka dr`avne granice osoba za kojima su od mjerodavnih tijela bile raspisane potjernice.569 KM. pomo}i }e mu kako {ira. Specifi~nost projekta ogledala se u treningu za vr{nja~ke edukatore putem kojih su obu~ena 62 u~enika. Ta ko |er. dovoljna je da ospemo drvlje i kamenje. oduzeo GP Velika Kladu{a kao i 424 stabljike marihuane.) javnih emitera . u dva navrata. Smanjen je broj odbijenih ulazaka za dr`avljane Albanije.449 .057 komada municije razli~itog kalibra. Slijedom ~ega treba o~ekivati da uskoro pro~itamo podatke koliko se Hrvata u pro{loj godini iselilo iz Bosne. progovorili o napa}enim Hrvatima. raspisi o traganju.061 kutiju cigareta. {to je za 24. D. direktora GPBiH. godini privreme no odu ze li pet ko ma da automatskog oru`ja. hrvatskim predznakom. No. izdali su priop}enje u kojem spominju . dok nam se ru{e olimpijske dvorane i zatvaraju muzeji . Tako }e Vi{egrad ulo`iti vi{e od milijun maraka. OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Nema izmje{tanja tijela NN lica iz kosturnice u RS-u GRANI^NA POLICIJA BiH OTKRILA 324 OSOBE Foto: S.

. .Zu b~evi} iz Re gu la tor ne agen ci je za ko mu ni ka ci je.. DIGITALNA BiH. • [ta zapravo najvi{e zamje- Zada}a ovog ministarstva.ni kandidati Parlamentu FBiH za irati slike u javnosti o njima.~iji dogovor o toj rekonstrukciji tarstvo za pitanja branitelja bavi. pa ~ak i pomo}nika u tom mi. ve} su suda. no poslao Vam imena kandidata. uskoro biti to bili legalni • U HDZ-u zatvori u koje su BiH ne odustaju rije{eno zatvarani prekr{itelji od rekonstrukcije zakona. a uvjeren sam i svi ostali. kao i ve}ina gra|ana Federacije BiH. imenujete. no to nije bilo slu~aj. Kada bi ma zato~enih. nedopustive su izja`ila~kog vije}a BiH o ve. bit }emo zadovoljni. Logi~no je da stranke u vlasti nemaju identi~ne stavove o svim pitanjima te da }e biti odre|enih nezadovoljstava nekim rje{enjima. jam~io jednakopravnost naroda i bio proveden i na drugim razinama vlasti.Odnosi unutar stranaka koalicije nisu nepromjenjiva kategorija i oni }e varirati u zavisnosti od stavova pojedinih stranaka u koaliciji o odre|enim pitanjima i realizaciji pitanja dogovorenih u platformi o formiranju vlasti.man to niti potpisati. nadam se da odgovor Ustavnog suda ne}emo dugo ~ekati. S obzirom na to da je i Vrhovni sud Federacije BiH podnio zahtjev Ustavnom sudu po istom zakonu. ministra HeSDP-a.kvalitetnijeg rada Vlade. INTERVJU 5 @ivko Budimir. od svjedoka osumnji~e. predsjednik Federacije BiH Ne podr`avam politiku ministra Heleza Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA • Podnijeli ste apelaciju Ustavnom sudu FBiH o ocjeni ustavnosti Zakona o reviziji branitelja: o~ekujete li da }e Sud to razmatrati i ako da. kako izo~nost g. 24. Uvjeren sam u to da se podzakonskim aktima i samom provedbom revizije moglo eliminirati odre|ene nedostatke tog zakona da je za to bilo volje i korektnosti.VSTVBiH je zavr{io svoj posao i blema s ministrom Helezom. u~estvovala je na sas tan ku Upravnog odbo ra i te hni ~kom sas tan ku pro jek tnih par tne ra odr`a nom u Za gre bu. Kako da poni{tava postoje}e pravovalja. mo`e biti pozitivna strana ove koalicije.sustvo dopredsjednika Mirsagovi savjetnici i pomo}nici nema. izjavi la je za Srnu Asja Ro k{a . U nekoliko navrata u proteklom periodu o~itovao sam se. takav u izboru savjetnika. napose ljanja javnim poduze}ima. uz suglasnost kanu Helezu? dopredsjednika. biti realizirano.Ponajprije `elim podsjetiti kako je Vlada Federacije BiH u petom mjesecu pro{le godine konstatirala da je Zakon o reviziji braniteljskih prava nekvalitetan i da bi ga trebalo mijenjati. kao i nje. “Na sastanku u Zagrebu do govo re no je da 19. Smatram kako je provedba revizije po takvom zakonu upitna te da bi posljedice njezine provedbe mogle biti {tetne po Federaciju. a time i ministra. Razlog je neslaganje i neprihvateljskoj populaciji. kad o~ekujete izja{njenje? . godinu pokriti obveznicama kako je i planirala jer u suprotnom. ve} imenovanje sudaca Ustavnog suskrbiti o bora~koj. Mirsada Kebe nia time i ministra. Negiranje logora • [ta konkretno zamjerate dosada{njoj reviziji braniteljskih prava i na koji na~in biste Vi radili takvu reviziju? .bile dogovor svih stranaka koje vnom sudu nedostaje troje sudi. ako bude primijenjena u cilju dono{enja kvalitetnijih rje{enja.je razlogom {to jo{ nisu predlo`e`ivanjem doga|aja u pro{losti i kre. {to podrugog naroda ve} imamo ozbiljne drazumijeva da ne bih bio spreprigovore kako su neki od savjetni. S obzirom na poseban senzi. kojima ne samo federalne vlasti.Na rekonstrukciju Vlade FBiH mom dubokom uvjerenju.OSLOBO\ENJE petak. Mirsadu Kebi moram re}i i HVO-u. evidentno je da ne podr`avam Da li je uistinu jedini razlog politiku rada toga ministarstva te ovog ~ekanja povremeno odsmatram kako ministar.Zu b~evi}.dogovor ne bi bio podr`an od meti jedan savjetnik ministra nije iz ne kao predsjednika FBiH.ga {to smatram da to ne bi bilo uranistarstvu. • Jo{ prije usvajanja federalnog bud`eta za 2012. te da ve} ima razmi{ljanja o objedinjavanju rasprave pri Ustavnom sudu o ova dva zahtjeva.sudjeluju u Vladi Federacije i stra- naka koje ~ine vlast na drugim razinama (Vije}e ministara i `upanije). no ako rje{enja budu nametana i uskogrudna. nije baviti se istra`ivanjem doga|aja u pro{losti i kreirati slike u javnosti o njima. Ne samo da ni. no to ne zna~i da to mora rezultirati raspadom koalicije. ve} skrbiti o bora~koj. KRIJE[TORAC TAKORE]I. Napose stoka. kako na Vladi. Vlada je dala rok za njegove izmjene koji je odavno probijen.ja i ~eka se da ih Vi. HSP }e ustrajati na provedbi platforme i kada ona bude primijenjena u potpunosti.. Po mom mi{lje. Ona ka `e da je ri je~ o redovnim sastancima na kojima je razgovarano o ura|enom i zadacima koji se u okvi ru pro je kta na la ze pred ze mljama u~esnica. ne bih niti podnosio takav zahtjev. Razli~itost stavova.gledate na to i da li ste spremni. osje}aje svih onih koji su u ta. o procesu provedbe Zakona o reviziji braniteljskih prava te ukazivao kako se ona provodi ne po{tuju}i niti takav zakon koji je usvojen. sukladno planovima Vlade. Bez nametanja • Koliko su u posljednje vrijeme realno dobri odnosi unutar stranaka potpisnica platforme.}anje stava Visokog sudskog i tunju. mogu imati potpuno suprotan efekt.|eno s ciljem pobolj{anja polo`ani da su tijekom sukoba ARBiH i ja hrvatskog naroda u BiH.Iz korektnosti prema svom kodvije komponente koje su ~inile legi dopredsjedniku Federacije Vojsku Federacije BiH . nije baviti se istra. niti HVO-a sudjelovali u maltretiranji.potpisati takvo {to? kvim logorima bili. pa ~ak i slu`beni ocjeni kandidata od akti.Podrazumijeva se da kreator prora~una Vlada Federacije BiH namjerava deficit prora~una za 2012. promjene u Vladi Federacije BiH • Vratimo se apelaciji: Usta. kao punopravna u~esnica me|una ro dnog pro je kta “Di gi tal na te levi zi ja u jugoisto~noj Evropi”. bio posljedica isklju~ivo `elje dva smatram pogre{nim i kadrovsku HDZ-a da se vrate u poziciju upravpolitiku toga ministarstva. odnosno braniteljskoj populaciji rate resornom ministru Zu. rekla je Rok{a . februar/velja~a 2012. ne sudske presude ve} i vrije|a ukoliko se desi neki dogovor. Uvjeren sam BiH nije bilo Ustavnog kako }e i to pitanje logora.Na osobnoj razini nemam pro. Zada}a ovog ministarstva. te kada bi taj dogovor podrazumijevao pobolj{anje rada Vlade. a na koncu. i 20. tada ne bih dvojio oko toga treba li ga podr`ati ili ne.da. to bi zna~ilo veliku financijsku krizu u FBiH ve} u drugoj polovici ove godine i ja se nadam kako }e to. tako i u javnosti.Jasno da o~ekujem kako }e Ustavni sud Federacije BiH razmatrati zahtjev za ocjenu ustavnosti spomenutog zakona jer u protivnom. znalo se da je u njega ugra|en deficit: o~ekujete li da se minus pokrije obveznicama ili }e bud`et i}i u jo{ ve}u dubiozu? . naru{a. Foto: D`. apri la u Trstu bu de odr`a na me |u na ro dna kon ferencija o digitalizaciji”. da li je HSPBiH sasvim zadovoljan tom koalicijom? .gledam blagonaklono.da Kebe? ju isti odnos prema pripadnicima . Uvjeren [TA leza u kojima sam kako }e i to ^EKAJU SUDIJE on tvrdi kako nje us Razlog je neslaganje pitabiti rijekona prostoriro {e i neprihva}anje stava ma koje je no te da }e Visokog sudskog i u vrijeme usli je di ti rata u BiH pre dla ga tu`ila~kog vije}a BiH o kontroliranje kandiocjeni kandidata od la Armija data za suce SDP-a. odnosno brani.Armiji BiH BiH g.kao posljedicu `elje dva HDZ-a da va i proces pomirenja naroda u postanu dijelom Vlade FBiH ne BiH. po . te ako bi nebilitet ljudi i teme kojima se Minis. ve} je takav zakon kori{ten kako bi se revizija provodila selektivno i primjenom dvostrukih kriterija.

koji je ju~er boravio u radnoj posjeti Vukosavlju. KAJMOVI] Odluka Ustavnog suda Izmjenom koju je predlo`io delegat Zijat Mu{i} provela bi se odluka Ustavnog suda FBiH i oko 500 biv{ih pripadnika Vojske FBiH otpu{tenih 2002. Tihi}.946 tijela.Mi smo amandmanom na Zakon ostavili izvan prava ovu grupu. B. Dodik i Knotzova su ra zmijenili mi{ljenja i o najaktu el ni jim pi ta nji ma u Re pu bli ci Srpskoj i BiH. koji su pred zgradom Doma naroda skoro cijeli dan ~ekali ishod parlamentarne rasprave. {to najmanje odgovara grupi od nekoliko desetina ~lanova Udru`enja otpu{teni – razvoja~eni branitelji 31. OSLOBO\ENJE Skoro cijeli dan Dom naroda FBiH utvr|ivao dnevni red Srebrenici status kao Br~kom Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi} rekao je ju~er da bi Srebrenica trebalo da ima specijalni status kakav imaju Br~ko i Mostar. uz otpremnine. na{ao na dnevnom redu sjednice. a da Dom nije glasao ni o jednoj od ta~aka o kojima se raspravljalo. Republika Srbija. Tihi} je rekao Srni da bi na sastancima lidera {est vode}ih politi~kih par tija u BiH trebalo da se na|e i pitanje primjene Izbornog zakona BiH u Srebrenici. ina~e. Nakon pravne procedure i `albenog perioda tu`itelj o~ekuje njegovo ubrzo pojavljivanje pred pretresnim vije}em. kazao je delegat Mu{i} mantirao pokazav{i Vladin prijedlog zakona kojim je oko tri miliona KM bilo planirano za povoljnije penzionisanje ove kategorije. Dakle. tra`io je Klub Hrvata izraziv{i negodovanje trasiranjem autoceste u podru~ju Po~itelja i Blagaja. a zatim ga usmrtio samo 35 metara dalje od ku}e. 3. Institut je 2008. . Optu`eni se brani iz Srbije Potvr|ena optu`nica za ubistvo civila iz Sanice Kantonalno tu`ila{tvo u Biha}u podiglo je optu`nicu za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv Milana [krbi}a. Demantirala ju je pomo}nica ministra prostornog ure|enja Hanka Mu{inbegovi} podastrijev{i podatke o svemu ura|enom uklju~uju}i javne rasprave s podacima koji dokazuju da su bili pozvani predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava sa zadu`enjem kantonalnim da obavijeste i osiguraju u~e{}e predstavnika lokalne zajednice. koja je potvr|ena u srijedu pred kantonalnim sudijom za prethodno saslu{anje. saznaje Srna u izvorima bliskim Institutu. . .Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. Institut je godi{nje otkopavao samo 176 tijela. dok je pro{le godine identifikovao devet pripadnika srpskog naroda. Na ministrovu opasku kako razmatranje izmjene Zakona tra`i zvani~no izja{njenje Vlade. Ovo korespondira i sa zaklju~kom Parlamenta FBiH donesenim uz Zakon iz juna 2011. od kada postoji. Prona|eno samo 28 Srba Institut za nestala lica BiH identifikovao je u protekle ~etiri godine 3. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija. kazao nam je kantonalni tu`ilac Jasmin Mesi}. u ~ijem radu. kazao je Mu{i}. 2010. od kojih samo 28 Srba i potro{io 18 miliona KM.Finci i pitanje vojne imovine. onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. kojem }e predsjedavati predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. I Josip Peri} je podr`ao zahtjev Kluba Hrvata.6 DOGA\AJI VIJESTI petak. na|u rje{enje za provo|enje presude Sejdi} . [krbi} je iz Futoge. Dodik i Knotzova razmijenili su mi{ljenja i o ostalim aktuelnim pitanjima u Srpskoj i BiH. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija Foto: A. Dom naroda je na mjesec dana odgodio usvajanje odluke o dono{enju prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za FBiH autocesta na koridoru 5c. konstantovano je na sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika i ambasadora Njema~ke u BiH Ulrike Marije Knotz. Iako je resorni ministar Vjekosalv ^amber tvrdio kako za ovo nema sredstava u bud`etu. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako. ne u~estvuje. U martu odluka o novih 500 povla{tenih penzija Otpu{teni vojnici uzalud ~ekali glasanje Treba li mi{ljenje Vlade za provo|enje odluke Ustavnog suda? Nakon tra`enja Kluba Hrvata da se o odluci o prostornom planu koridora 5c glasa po proceduri vitalnog interesa. On je ponovio da pitanje izbora u Srebrenici mora biti druga~ije rije{eno u odnosu na ostale op{tine u BiH. februar/velja~a 2012. Mu{i} je to de- (NI)KAKVI SMO LJUDI Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. [krbi} je time po~inio krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva” navodi se u optu`nici. Jo{ mjesec za koridor 5c Na prijedlog Kolegija. ipak. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske saop{teno je. gdje se trenutno i nalazi i gdje je ispitan po na{em zahtjevu. njeno dono{enje odgo|eno za mjesec Skoro cijeli dan je trajala rasprava i usagla{avanje o dnevnom redu ju~era{nje sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH. pa kada su do{li u vo}njak. 1992. Mu{i} je podsjetio na do da se o odluci Ustavnog suda ne tra`i mi{ljenje nego se ona mora provesti. koja je kasno popodne prekinuta. u namjeri da ga li{i `ivota. a nismo smanjili iznos sredstava za implementaciju. glasanje po proceduri za{tite vitalnog nacionalnog interesa o njenom ostanku u dnevnom redu sjednice. [krbi}a optu`nica tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske. pare su tu. te podnio inicijativu za tematsku sjednicu o koridoru 5c uz u~e{}e stru~njaka koji bi dali obja{njenja za sve sporne ta~ke. godine prona{ao posmrtne ostatke 13 Srba. U protekle ~etiri godine otkopani su posmrtni ostaci samo 704 nestala lica. 26. “Zatekao ga je na ulaznim vratima. Elvira Abdi} Jelenovi} je isto tra`ila u ime Odbora za prostorno ure|enje rekav{i da javne rasprave provedene u Sarajevu i Mostaru nisu bile dovoljne niti dobro organizirane. S. s posebnim osvrtom na provo|enje odluke Suda u Strasbourgu u predmetu “Sejdi} i Finci”. Zapadnohercegova~kog kantona i grada Mostara. kazao je delegat Mu{i}. O sudbini ove izmjene delegati }e odlu~iti u nastavku sjednice u martu. . 2002. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako. i 2009. odnosno za `ene dvije godine provedene u kontinuitetu u jedinicama Armije BiH ili HVO-a. javlja Srna. Osnovni razlog je bio to {to ni sedam proteklih dana nije bilo dovoljno da se parlamentarna ve}ina i Vlada usaglase o inicijativi za izmjene Zakona o sticanju prava na prijevremenu penziju po povoljnijim uvjetima koji se. do{ao pred ku}u [ukrije Medi}a u Sanici. 20 godina sta`a i najmanje tri. iako se traga za jo{ desetak hiljada nestalih lica. s otpremninama od 10 hiljada KM bi se zakonski izjedna~ili sa svojim komandantima i kolegama koji su. a ovim tempom taj posao ne}e biti zavr{en u narednih 50 do 60 godina. da su sagovornici razgovarali i o pitanju okon~anja super vizije u Br~ko distriktu i rje{avanju pitanja imovine. izra zio je zadovoljstvo dosada{njom realizacijom dogovora {estorke postignutog u decembru pro{le godine i istakao da je ostalo da na narednom sastanku. F. U protekle ~etiri godine. ostvarili i povoljnije penzije po Vladinim uredbama. a zaklju~kom obe}ano ostvarenje tog prava grupi vojnika otpu{tenih iz VFBiH sa 40 godina starosti. godine {est. prenosi Srna. 24. Skidanje ove ta~ke s dnevnog reda ili. ispalio mu je dva metka u glavu. Iz tog kluba ustvrdili su kako Ministarstvo prostornog ure|enja FBiH nije uva`ilo zamjerke lokalne zajednice – op}ina ^apljina i Ljubu{ki. naredio mu da krene ispred njega upiru}i mu pu{ku u le|a. [EHER^EHAJI] Strasbourg u prvom planu Za unapre|enje dobre privredne saradnje izme|u Republike Srpske i Njema~ke ima prostora i ubudu}e na tome treba raditi. op}ina Klju~. u protivnom. 6. automatskom pu{kom i u vojni~koj uniformi. onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. zvanog Kozar.

te nekoliko ministara kantonalne Vlade.Doma}in posjete je Vije}e ministara BiH. Ve} na narednoj sjednici Vije}e ministara BiH trebalo bi usvojiti i akcioni plan koji se odnosi na ubla`avanje negativnih efekata po BiH ulaska Republike Hrvatske u EU. Tu`ila{tvo je najavilo da }e pred sudije tokom su|enja izvesti 148 svjedoka. Direkcija za evropske integracije (DEI) zadu`ena je da sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH koordinira kada su u pitanju IPA fondovi. to u~ini `urno.2014. istakao je Zvonimir Kutle{a. te uzimanjem pripadnika me|unarodnih mirovnih snaga za taoce. Naime. za nekoliko dana Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. Ova obaveza. Prema rije~ima ministra privrede ZDK-a Jusufa Durakovi}a. biv{i na~elnik CJBa Trebinje.Cilj je bio da spasimo ljude i u tome smo uspjeli. a njime je predvi|eno da dio radnika ostane da obavlja djelatnost u preduze}u. po jo{ nepotvr|enom protokolu. generalni tajnik Vije}a ministara BiH. odnosno skoro prije mjesec. januarom. kazao je premijer Nermin Nik{i}. decembar. Nemamo pravo da odga|amo rje{enja jer je Europska komisija ionako dala dodatne rokove i stoga i jeste zaklju~eno da se DIREKTORI Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. prihvatilo je niz mjera i aktivnosti koje se odnose na ja~anje procesa evropskih integracija. To je saop{teno ju~er poslijepodne nakon sastanka u sjedi{tu Zeni~ko-dobojskog kantona. samostan te neke kompanije. ali mi jednostavno nemamo vremena za to. Nermin Nik{i}: Uspjeli smo spasiti ljude . i 2013. . decembar Asim Sunulahpa{i} }e zapo~eti posao na prenosu vlasni{tva zgrade hotela Rudar u kojem radi 21. Zijad Kova~. te da zna~i kraj agoniji radnika i preduze}a. a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. ina~e. Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. na op}inu Zenica. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula. radi obaveze dostavljanja istog Evropskoj komisiji. 24. Milanovi} }e nakon razgovora s najvi{im zvani~nicima BiH posjetiti i ustanove koje je finansirala Vlada Republike Hrvatske. MVPBiH zadu`en je da do naredne sjednice Vije}a ministara pripremi cjelovitu analizu i ponudi odgovaraju}e rje{enje koje se odnosi na izdavanje viza za gra|ane Kosova. posebice intenziviranja gospodarske i kulturne suradnje. progon Bo{njaka i Hrvata {irom BiH. maja ove godine. u 11 ta~aka. dok }e {est radnika s dana{njim danom po~eti raditi u Rudniku mrkog uglja Zenica. D. KRIJE[TORAC Su|enje Mladi}u 14. tako i entiteti.Evropska komisija iza{la nam je u susret i pomaknula rokove koji su istekli 17. . za genocid u Srebrenici i jo{ sedam bh. Finska poma`e na evropskom putu Savjetnica predsjedatelja Vije}a ministara BiH @eljana Zovko primila je. februar/velja~a 2012. DOGA\AJI VIJESTI 7 Sjednica Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Milanovi} od ponedjeljka u BiH Novi hrvatski premijer Zoran Milanovi} boravit }e u BiH 27. na pres-konferenciji odr`anoj u pauzi zasjedanja dr`avne Vlade. sije~nja. ali }e se. saop}eno je iz Slu`be za informiranje Vije}a ministara BiH. A. obe}ao je generalni tajnik Vije}a ministara BiH. Veleposlanik Metso je istaknuo da je Finska zainteresirana za ja~anje veza s Bosnom i Hercegovinom.Odlu~eno je da se izja{njavanje o toj to~ki odgodi za sedam dana s obzirom na to da je pristigao odre|eni broj primjedbi na dostavljeni materijal. i 28. a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. generalni tajnik Vije}a ministara Svi problemi koji su evidentirani u programiranju Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) komponenta I (Pomo} u tranziciji i izgradnja institucija) za BiH za 2012. Mi. Bilo je prijedloga na Vije}u ministara BiH da se da rok od 15 dana kako bi ta sporna pitanja bila rije{ena. odnosno da se iskoriste potencijali MVP-a u smislu komunikacija sa me|unarodnom zajednicom. maja Na ju~era{njoj statusnoj konferenciji u Haagu potvr|eno je da }e su|enje biv{em komandantu Vojske RS-a Ratku Mladi}u po~eti 14. a s obzirom na to da se radi o veoma va`nim tijelima. u ime predsjedatelja Vjekoslava Bevande. Po jo{ nepotvr|enom protokolu posjete ovaj visoki zvani~nik Republike Hrvatske }e se po dolasku u BiH prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. u nastupni posjet veleposlanika Republike Finske za BiH sa sjedi{tem u Ljubljani Pekku Metsoa. Generalni sekretarijat Vije}a ministara BiH zadu`en je da izradi poslovnike o njihovom radu. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj. decembar – u ste~aju. dio radnika }e biti uposlen u Studentskom centru Univerziteta u Zenici. potvr|eno je Feni iz ove institucije. Milanovi} najvjerovatnije prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. februara kada }e posjetiti Sarajevo. op{tina. Nagla{eno je kako plan sadr`i 29 klju~nih mjera koje je nu`no provesti do juna ove godine. . a u njegovu implementaciju bit }e uklju~ena kako dr`avna razina (Vije}e ministara BiH i Parlamentarna skup{tina BiH). predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda. Cjelodnevno zasjedanje Vije}a ministara BiH Foto: D`. Realizacija dogovora po~inje odmah. Vije}e ministara BiH nije ju~er utvrdilo ekonomski i fiskalni program BiH za period 2012 . Vitez i [iroki Brijeg. S tim u vezi DEIBiH je zadu`en za provedbu akcionog plana za adresiranje mape puta BiH u oblasti evropskih integracija. kojem su prisustvovali federalni premijer Nermin Nik{i}. TERZI] Dodatni rokovi . smatra da je sporazum zadovoljavaju}i. teror nad civilima u Sarajevu dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem. drugoj sjednici. odnosno. ve} od danas ~elni ~ovjek Op}ine Zenica Husejin Smajlovi} i ste~ajni upravnik UTTD-a 21. Optu`eni Mladi} je rekao da sumnja da }e imati pravedno su|enje. biv{i na~elnik CJB-a Trebinje. akademije. On je naglasio da Finska putem produbljivanja institucionalnih veza izme|u dviju prijateljskih zemalja mo`e pru`iti zna~ajnu potporu na ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. naveo je Kutle{a. trebala je biti realizirana zaklju~no sa 31. nazivaju}i Tribunal pristrasnim i NATO sudom. bit }e rije{eni u narednih nekoliko dana. Mladi} se optu`nicom Tu`ila{tva tereti. Sastanak u Zenici Uspje{an dogovor oko 21. Tu`ioci }e za izvo|enje dokaza imati 200 radnih sati. Zovko je Metsou zahvalila na posjetu i po`eljela mu uspjeh u njegovoj diplomatskoj misiji. dok }e izjave jo{ 212 svjedoka biti uvedene u dokaze. predsjednik Sindikata UTTDa 21. generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Elvedin Grabovica. ali se oni ne}e pojaviti u sudnici. prije ovog ~ina. na~elnik Op}ine Zenica Husejin Smajlovi}. Vize za Kosovo Prolongirano je i dono{enje rje{enja o imenovanju predsjedavaju}eg i ~lanova Odbora za unutra{nju politiku i ekonomiju Vije}a ministara BiH. od 1992. do 1995. decembra Postignut je kona~an dogovor oko zbrinjavanja 40 radnika zeni~kog Ugostiteljsko-trgova~kog i turisti~kog dru{tva 21.OSLOBO\ENJE petak. Mostar. Iako je bilo planirano. premijer ZDK-a Fikret Plevljak. Tako da }e to biti rije{eno u narednih nekoliko dana. Rje{enje za IPA 2012. decembar. Ovo je saop}io Zvonimir Kutle{a.

Berilo. vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji. Tu`ila{tvo Unsko-sanskog kantona tereti za ubistvo [ukrije Medi}a po~injeno u junu 1992.kri`om. februara Na narednom sastanku }emo vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji. predsjednik Udru`enja penzionera i vojnih osiguranika u FBiH. bradnim tekstom zakona o povoljni. Ovakva inicijativa nai{la je na odobravanje u Uredu agenata za zastupanje pred Sudom u Strasbourgu.To je veliki predmet i ti~e se 1. No.576 doktora nauka iz 44 nau~ne oblasti. novi problem za BiH predstavlja povrat stanova. nakon ~ega su ga pu{kom uperenom u le|a odveli do vo}njaka. javlja Srna. ka`e Ibrahimovi}eva. prvi put se neko ozbiljno zapitao {ta je sa na{im kompletnim nastupom pred Vije}em Evrope. Faruk ^aklovica kazao je da je UNSA bila i bit }e oslonac mira i prosperiteta. nestale osobe. godine. zamjenica agentice Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava. M. u vojnoj uniformi. koji je u me|uvremenu preminuo. “Pretpostavka krivnje bila je na policiji.232 magistranta. Imamo slu~ajeve koji su ekonomske naravi i to mo`e donijeti nove probleme od kojih se mo`emo uhvatiti za glavu. vidi i je prisustvozma. vidi i predsjednik udruge vao i Ivan predsjednik koja je ~lanica Jur~evi}. Koordinacija bora~kih udru`enja Federacije BiH O demonstracijama 28. Ispred ulaznih vrata zatekli su Medi}a. ka`e Puri}. “Naoru`an automatskom pu{kom.a. Ipak. pred kojom je ispunjavanje vladavine prava jedan od prvih koraka za zemlje koje te`e ka EU. poslanik Nermin Puri}. Rektor Univerziteta u Sarajevu i promotor prof. donitomonta`i. prenosi Fena. podsjetimo. a o~ekuju se odluke vezane za presu|ivanje ratnih zlo~ina. . [krbi}a. od ~ega je preminuo”. te nepostojanja u BiH ustanove za smje{taj neura~unljivih po~inilaca krivi~nih dijela. zatim problem nezakonitog pritvaranja. rekao kako se radi o fojem penzionisanju. Ivan Jur~evi}: Je li sporan . OSLOBO\ENJE PREDMETI PROTIV NA[E ZEMLJE U STRASBOURGU Promovirano 11 doktora nauka U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu ju~er je promovirano 11 doktora iz historije umjetnosti.Zanima me {ta mo`emo o~ekivati od predmeta koji su sad u toku.000 studenata. budu}i da su nezadovoljni ra. ve} nosiocima stanarskog prava. BiH treba prestati primati “udarce” Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima.Ovo je veoma pozitivna inicijativa. kazao je Jasmin Mesi}. bude li demonstracija. preudruge koja je Koordinacije dsjednik Ud~lanica Koordibora~kih ruge umirovljenacije bora~kih udru`enja nih i demobiliziudru`enja. Amila Kapetanovi}. ali ovim izvje{tajem je konstatovano da je prislu{kivanje vr{eno u skladu sa zakonom i to isklju~ivo po naredbama suda”. A. Koordinacija 16 bora~kih udru. Zanima me koliko gra|ani tu`e dr`ave i izgleda da se radi o velikom broju tu`bi. a od Vije}a ministara bit }e zatra`eno da napravi procjenu njihovih eventualnih implikacija na BiH. generalska. Inicijator parlamentarne rasprave o slu~ajevima protiv BiH u Strasbourgu. Preduprijediti propuste . On ka`e da neki od predmeta iz Strasbourga imaju veliki zna~aj za BiH i kao primjer navodi slu~aj Sejdi} i Finci. ali ne otkupljenim stanovima. shodno zaklju~cima sa nedavnih konferencija iz Interlakena i Izmira.Zanima me koliki je uop}e broj i kakva je struktura predmeta koji se pred Sudom u Strasbourgu vode protiv BiH. te staru deviznu {tednju u Ljubljanskoj banci i Investbanci Beograd. Ona podsje}a da je ve}e uklju~ivanje dr`ava. do{ao do ku}e [ukrije Medi}a u Sanici. Ka`e da se svakih pola godine Vije}e ministara BiH izvje{tava o stanju predmeta protiv BiH pred Sudom. simbola fa{isimbola fa{izma i Sas tan ku zma i nacinacizma. prosperitetu i daljem ja~anju bh. biv{eg pripadnika Vojske Republike Srpske. tako i dr`avnog Parlamenta. ka`e Puri}. Maja Mitra{inovi} . Do sada je na Univerzitetu u Sarajevu zavr{ilo 160.Mi smo u fazi rje{avanja sistemskih problema. pa tako i parlamenata u provo|enju Konvencije o ljudskim pravima. ka`e Zikreta Ibrahimovi}.500 KM (sada je oko 1.023 stana I dok je devizna {tednja kona~no sistemski rije{ena u BiH. Koordinacija je u cijelosti odbacila ponu|eni tekst zakona. a). te 2. dru{tva. Podsjetimo. Najve}i broj odnosi se na neizvr{enje presuda doma}ih sudova. ispod konu. {to je dobra pretpostavka za nastavak daljih aktivnosti u provo|enju ovog vida istra`nih radnji. Nihad Babovi}.slikali ispod zastave sa kukastim jama. Presu|ivanje ratnih zlo~ina U januaru ove godine na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu vodilo se 1. {to nam je bila du`nost od 2002. On je. . tu`ilac Tu`ila{tva USK-a. Lejla Me{ali}. s demonstrantima u}i u zgradu PIO/MIO FBiH i ne}e je napustiti sve dok se mirovina 253 satnika HVO-a ne izravna s penzijama kapetana Armije BiH.8 DOGA\AJI VIJESTI petak. Adis Balota. \. Potvr|ena optu`nica za zlo~in u Klju~u Kantonalni sud u Biha}u potvrdio je optu`nicu protiv Milana [krbi}a za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva po~injen u Klju~u. Samir Omanovi}. ali i da }e mirovina obi~nog vojnika biti manja nego je sada. dr. 24. {to nam je bila du`nost od 2002. rak). ka`e Ismet Harbinja. postoje predmeti vezani za Agrokomerc. Jur~evi} je obe}ao. Ona isti~e da BiH ima sistemske probleme u smislu neprovedenih presuda. ka`e da ga je na ovakvu ideju podstakao veliki broj predmeta na Sudu u Strasbourgu koje su podnijeli gra|ani iz njegovog kraja. tehni~kih. {to nije blijeti 28. gdje mu je [krbi} pucao u glavu. godine. ka`e Ismet Harbinja Prislu{kivali po zakonu [ef policije distrikta Br~ko Goran Luji} ocijenio je ju~er veoma va`nom potvrdu br~anske Skup{tine da je policija pro{le godine vr{ila nadzor i tehni~ko snimanje telekomunikacija u skladu sa zakonskim propisima. uz nadu da }e nove generacije doktoranata dati poticaj razvoju.Ju~er nismo FOTOGRAFIJA stolu kojega }e raspravljali o toj Nismo raspravljali posvetiti spofotografiji na o toj fotografiji na menutom zakojoj se.700 predmeta.Bruli}. na povrat stanova. biv{i radnici i dioni~ari Agrokomerca. . podsje}a Zikreta Ibrahimovi} Dr`avni poslanici na jednoj od narednih sjednica raspravlja}e o stanju predmeta koji se protiv BiH vode na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. [krbi} je zajedno sa Vladom Un~aninom. . Velma Pijalovi}. Radi se o stanovima iz vojno-stambenog fonda. Jasmina ^akar.Trebamo prestati biti pasivna zemlja koja }e na neki na~in primati “udarce” od Evropskog suda zbog svojih propusta i postati aktivna zemlja koja }e preduprijediti budu}e procese. medicinskih i ekonomskih nauka. Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima. na ranih branitelja HVOnarednom sastanku }emo porazgovarati o tome. rekao je Luji}. februar/velja~a 2012. Ensar [ehi} i Almira Arnaut . Pomo} u tome nam mo`e biti stalna supervizija i koordinacija kako entitetskih. Ina~e. ka`e Zikreta Ibrahimovi}. na okruglom . . biolo{kih.ne}i se. Luji} je rekao na konferenciji za novinare da je to posebno va`no za budu}i rad policije po{to je potvr|ena zakonitost. 5. biti 1. B. smatra da najavljena rasprava treba biti {ire fokusirana.023 stana u FBiH. op. ispod kojoj se. R. Zikreta Ibrahimovi}: Dugo smo pasivni Tra`e se 1. Njime je predvi|eno da }e najve}a mirovina.900. Na ~ast doktora nauka promovirani su magistranti Asja Mandi}. ~ovjek sa fotografije bojovni`enja ju~er je zaklju~ila kako }e ka HVO-a iz Bugojna {to su se odluku o mogu}im demonstraci. godine. februara (utozu istine. podsje}a Ibrahimovi}eva.

Preraspodjelom bud`eta MUPa za 2012. Sada. kazao je Guti}. nekima i pove}ali. dakle. ako su potpisali ugovor s nama. U tom slu~aju }e njihovo smanjenje iznositi 1. nekompetentni.Ostali bez prava. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku.Do ~im. dok se u 12 slu~ajeva podnosioci `albi nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti. A. eto.To smatram jednom vrstom pritisaka na rad MUP-a. DOGA\AJI VIJESTI 9 Zijad Had`iomerovi}. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku dva ljekara Instituta. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici donijela odluku o izmjenama i dopunama uredbe o platama policijskih slu`benika. Institut morao da se bavi i desetinama nalaza na kojima je ispisana ista dijagnoza i imali su pe~at istog ljekara! Bego Guti}. i takvih slu~ajeva. odnosno pove}an procent invaliditeta. a vi je o~ito imate. ne mo`ete saznati koliko je njih ostalo bez invaliditeta. eto. od Zijada Had`iomerovi}a. ljekari su im gledali samo medicinsku dokumentaciju. Stoga su ti procenti invalidnosti bili. Ne polazi im to za rukom.5 posto. godinu predvidjela i smanjeAmortizujemo udar na plate Policajci u {trajku ~ekaju pla}u Policijski slu`benici Livanjskog kantona najavili su da }e danas stupiti u {trajk zbog neusvajanja kantonalnog bud`eta za 2012. ali su Jevi} i \uri} odgovorili da nije. upozorava direktor Instituta. odakle }e u organizovanoj koloni krenuti prema zgradi kantonalne Vlade u tehni~kom mandatu. Vlada je u nacrtu bud`eta za 2012. rade}i za tu`ila~ki ured Ha{kog tribunala. ne vrijedi. . No. veli dr. Sve {to je la`no. kao bud`etski korisnici. S. Ljudi su nam. po kojoj }e 850 policajaca i starijih policajaca u narednom periodu primati platu uve}anu za pet posto.Radimo. No. . koje }e obuhvatiti i policijske slu`benike. Terenska kancelarija Institucije za ljudska prava BiH u Livnu otvorila je pro{le godine 237 predmeta po `albama gra|ana zbog kr{enja ljudskih prava ili sloboda. najavljeno je iz Sindikata radnika MUP-a. Had`iomerovi}. Sada nam je problem da ~ovjeka koji do|e na ocjenu invaliditeta natjeramo da se skine kako bismo ga pregledali. mo`emo dobiti samo u Ministarstvu za pitanja boraca FBiH. O~ito je da nekom smetaju rezultati koje ovo ministarstvo u posljednje vrijeme posti`e. a niti jedan nije iz lokalne zajednice. godine u Banjoj Luci. na ju~era{njoj pres-konferenciji u Tuzli. poru~io je Guti}. februar. Misle. niti }e. i takvih slu~ajeva. direktor Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravlja Veliki broj RVI-ja krivo je cijenjen Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku. Had`iomerovi}: Neki drugi bi da upravljaju Institutom Hrvati se najvi{e `alili Kancelariji ombudsmena u Livnu pro{le godine gra|ani {est op}ina Livanjskog kantona naj~e{}e su se `alili na rad pravosu|a i javne uprave. ljudi sve priznaju gdje i od koga su kupili nalaz. O pritiscima na Institut Hvali direktor rad Ministarstva za bora~ka pitanja FBiH. Ako pritisci na Institut narastu do te mjere. Na tr`i{tu je bilo i takvih papira na prodaju. kada se usvoji bud`et Tuzlanskog kantona. ali je odgo|en zbog progla{enja stanja elementarne nepogode uzrokovane snje`nim nevremenom. Jevi} je ispitan kao osumnji~enik Na su|enju ~etvorici optu`enih za genocid u Srebrenici. godine. profesionalno. ministar MUP-a TK-a. Podsje}amo ga kako je njegov slu`benik (Jusuf [abi}) na sastanku s Predsjedni{tvom Saveza ratnih vojnih invalida rekao kako je “procent invalidnosti kod Bo{njaka prenapuhan” . odnosno pove}anje koeficijenata toj kategoriji policijskih slu`benika. Jevi} i \uri}. Recimo. istra`ivao zlo~ine u Srebrenici po~injene u julu 1995. Cijene su se kretale od tri do pet hiljada KM. ne vrijedi. {to je za devet `albi ili 2. uglavnom zbog sporosti rje{avanja njihovih predmeta i nezakazivanja rasprava. BE^IROVI] Dijagnoza . bili u Poto~arima. cijeni direktor Had`iomerovi}.5 posto. kada su svojevremeno i{li na ocjenu stepena invalidnosti. bez obzira sa koje strane oni dolazili. aprila 2012. rekao bih. od kojih je rije{eno 188 ili oko 80 posto. Ja kao ministar ne}u dozvoliti bilo kakve pritiske na rad uprave policije. . koji je pozvan kao svjedok Suda BiH. Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku. godinu ~ime je ugro`ena njihova egzistencija jer su.OSLOBO\ENJE petak. Neki od ljekara bili su neprofesionalni. kao i o pravima koja treba da ima. obja{njava kako se ne petljaju u rad Instituta niti su bilo ~ime nagovijestili kako bi htjeli da se ultimativno smanjuju procenti invalidnosti stradalnicima rata. nakon pregleda i u razgovoru. godinu obezbije|ena su sredstva za pove}anje plata. podsje}a {trajka~ki odbor. Odbrana Jevi}a je rekla da u transkriptu nije navedeno da je on upoznat o tome da je osumnji~en. pozvani su u ured Ujedinjenih nacija u Banju Luku jer su ranije identifikovani na videosnimku da su u julu 1995. ministar MUP-a Tuzlanskog kantona Policajcima pet posto na platu To su oni koje svakodnevno vi|amo na terenu. a u kojem je navedeno da bi napadi na kape- lu sv. Svjedok je kazao da ih je upitao da li im je tokom saslu{anja potreban advokat. Kako je kazao Bego Guti}. a i dru{tvo je bilo naklonjeno bora~koj populaciji. Radi se o najni`im ~inovima.500 osoba. To su policajci koje svakodnevno vi|amo na terenu. kako je pojasnio svjedok. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka. Jean Gagnon. Kontroliraju ih LATINSKI KOJEG NEMA U trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka. .1 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. koji su podnijeli 115 `albi. februar/velja~a 2012. nje plata svim bud`etskim korisnicima za 6. mogu i narediti {ta da radimo. lako otkrijemo. kazao je Guti}. Nakon pregleda. koliko je dobilo umanjen. upoznat }u javnost o tome i re}i ko vr{i pritisak na Institut. Bilo je. Policajci }e se okupiti u 11 sati ispred sjedi{ta MUP-a u Livnu. Ka`u gdje i od koga su kupili nalaz. . a vi je o~ito imate. 24. nategnuti. Bilo je. [ta se dogodilo s ljudima koji su na Institut dolazili s takvim nalazima? . jedan Hrvat. ka`e on. u trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka. zna direktor Had`iomerovi}. Stoga smo ve}ini umanjili stepen invalidnosti. On se ju~er osvrnuo i na nedavno saop{tenje HDZ-a Soli Tuzla. jedan Bo{njak. kazao je da je. .Mi ovim amortizujemo udar na plate. Ombudsmenu su se naj~e{}e `alili pripadnici hrvatske nacionalnosti. ka`e on. Ante u Bukinju trebali biti poni`enje i uvreda za policiju. sve priznali. ne ki dru gi bi da upravljaju Institutom. Nije bilo detaljnog pregleda. Takve podatke. koliko su ga platili.Svojevremeno su njihov invaliditet cijenile kantonalne ljekarske komisije i utjecaj lokalne zajednice na ljekare je bio veliki. lokalni ljekari nisu uklju~eni u procjenu invalidnosti ratnog vojnog invalida koji do|e na procjenu invalidnosti na institut. zatim Bo{njaci 66 i Srbi 40. biv{i istra`ilac Ha{kog tribunala je rekao da je optu`ene Du{ka Jevi}a i Mendeljeva \uri}a ispitao kao osumnji~ene 2000. Podsje}amo ga kako je. Naime. ostali bez pla}a. [trajk policajaca bio je najavljen za 8. objektivno! Na{e je zapa`anje kako je za veliki broj osoba donesen krivi stepen invaliditeta. ne tako davno. K. ova uredba }e se primjenjivati od 1. direktora Instituta. koliko su ga platili U sklopu kontrole korisnika bora~ko-invalidske za{tite Institut za medicinsko vje{ta~enje zdravlja prekontrolisao je procent invalidnosti za oko 2. kojeg je potpisao Mijo Kre{i}.

u spletu poznatih povijesnih i dru{tvenih okolnosti. a postizborno cija broja `ena na pozicijama sa kojih se odlu~uje. u posljednjih 10-ak godina. 24 posto `ena sjedi u Saboru. ona je legitimna. Ukratko. ideolo{kim „predumi{ljajem“. Kod nas se i u raspravama o religiji u dru{tvu jo{ uvijek u velikoj mjeri doga|a sukob dvaju razli~itih koncepata javnosti: jednog prema kojem se javnost. {to se i dalje de{ava? Za{to i nadalje. Mi smo gotovo pola stolje}a `ivjeli u sekularnom dru{tvenom poretku koji je bio utemeljen na ideolo{kim postulatima marksizma. ve} ~etvrtu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova. i @ene u regiji – gdje smo ene ~ine vi{e od polovice svjetskog stanovni{tva. okrugle stolove i simpozije odr`ane u Sarajevu kojima ne mo`ete izravno prisustvovati popratite naknadno u svojim domovima i u terminima koji vam bolje odgovaraju. Nacionalnu strategiju za za{titu od nasilja u obitelji. gdje. februar/velja~a 2012. OSLOBO\ENJE Religija i dr`ava U Pi{e: D`evad HOD@I] Religija je odvojena od dr`ave. Pri tome se ne smije zaboravi- ti da sa slomom komunisti~ke ideologije nismo imali posla samo s promjenom re`ima nego i sa promjenom uloge religije u javnom prostoru. strategije – manje-vi{e funkcionira. ako je to preciznije. kao kontrapunkt dr`avi. Zakon o suzbijanju diskriminacije. koja se na neki na~in podrazumijeva i sa kojom se bavimo ve} du`i niz godina – na nacionalnim. da uzgred ka`em. pozivaju}i se i na politi~ki program neke stranke u Poljskoj. posljedicu intenzivnog djelovanja udru`enih `enskih frakcija stranaka koalicije. naravno. zamjenama). ministarska ili druga mjesta u izvr{noj vlasti. Tako|er. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. U tom kontekstu i gledano unazad. na tu re~enicu bih vjerovatno odgovorio: Van s takvom re~enicom s akademskog foruma. kao program. manje-vi{e povezuje i podudara s nadle`nostima dr`ave i drugog prema kojem se javnost pozicionira neovisno o dr`avnoj sferi. u nekoj televizijskoj emisiji postavi zabrinjavaju}e. Na regionalnoj razini – situacija je sli~na kada su u pitanju zakonski i institucionalni okvir – uredi. dakle. Na hrvatskom primjeru. uglavnom. a posljedi~no i postizborne programe. fragmentarno i sporadi~no nego i u negativnom kontekstu i s ovim ili onim politi~kim i. le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. okruglom stolu. karitativne. zakoni. nemaju polovicu politi~ke. ko- ja vam. nije ni ~udno da `ene preplavljuje rezignacija i da postaju sve vi{e nezainteresirane baviti se politikom kada sve ono dobro {to je propisano i za {to smo se te{kom mukom ovih proteklih go- . zna~ajnijih pomaka nema. prije raspisivanja pro{logodi{njih parlamentarnih izbora ih je bilo 25 posto (zahvaljuju}i. na vode}im politi- stanje je bilo zna~ajno lo{ije – samo 19. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave. ugro`enosti sekularnog karaktera bh. kao i u svim komponentama dru{tva. ~ini nam se svima da u posljednje vrijeme promatramo i odre|ene tendencije stagnacije. ali sam izlaganja ve}ine sudionika imao priliku pre gle da ti u re pri zi ra nom snimku televizije HEMA. na vode}im politi~kim funkcijama. regionalnim i me|unarodnim razinama. {to se danas ne{to popravilo. To je naprosto ~injenica koju svi znamo. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no…i da se usprkos bitnim programskim pomacima i dalje de{ava da broj `ena. u ovoj prilici bih htio podsjetiti. `ensku koaliciju. no `ene. Ali. godine. ~es to omogu}ava da mnoga javna predavanja. {to se mo`e promatrati sa vi{e aspekata i to prije svega u kontekstu globalne krize. u ~itavoj regiji. zahvaljuju}i opet zamjenama jer su mu{ke kolege oti{le na. ekonomske. Profesor Nerzuk ]urak na spo me nu tom okru glom stolu. Tako je nedavno na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odr`an jedan forum s naslovom – navodim. Nije sporno da su. prije svega. tako i u restrukturiranju i rebalansiranju pozicija politi~ke mo}i na svjetskim razinama. tribini. upozoravaju}e. ali i regionalno gledaju}i. U vrijeme komunisti~kog re`ima pojam javnosti bio je usko povezan sa samom dr`avom. imamo prili~no razvijen. skup{tine gradova i `upanija. {to predstavlja veliki uspjeh i. mo`emo slobodno re}i. i ne manje va`no. politike. dru{tvene ili bilo koje mo}i. gubimo dah. le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. gotovo munjevito u dana{njem „globalnom selu“ i ~ini se da mi. pravobra- ~kim funkcijama. (pre)dominantnog polo`aja religije u bh. I Ili. U procesu demokratizacije na{eg dru{tva sada javnost sve vi{e valja razumijevati i konstituirati kao balansiraju}u snagu nasuprot dr`avi. sa ciljem zalaganja za integriranje rodnih politika u predizborne. Dr`ava je u stanovitom smislu imala monopol nad sferom javnosti. Jo{ zna~ajnije je pitanje promjene koncepta javne sfere. tako|er ve} drugi Zakon o za{titi od nasilja u obitelji. mo`emo re}i da su napravljeni zna~ajniji pomaci. nakon posljednjih parlamentarnih izbora neki bitni aspekti rodnih politika uvr{teni su u program Vlade RH. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no… Pi{e: Gordana SOBOL akata koji se mogu primijeniti na podru~je ravnopravnosti spolova. U ranim devedesetima bilo je otprilike 5 posto `ena u Saboru. radi se. legitimirao politi~ar iz Poljske kojem se ne sje}am imena a na kojeg se u svom izlaganju vrlo temperamentno referira gospodin ]urak. a. Osim toga. poslove i aktivnosti. alarmantno pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica. prije svega. dru{tvu.8 posto `ena izabranih direktno u Sabor. s obzirom na njihove legitimne socijalne. koje su napravile svoju vlastitu. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. {to je. prije sve- niteljstva. uglavnom. vrlo po hval no. I uspjele smo. tribine. Stvari se de{avaju ubrzano. I ta pitanja naj~e{}e bivaju postavljena ne samo povr{no. svjesno ili nesvjesno. Ili. primjerice od dono{enja Pekin{ke deklaracije UN-a iz 1995. formiran je i sustav dr`avnih institucija ~ija je svrha uvo|enje i provo|enje zakonskih mehanizama rodne ravnopravnosti na svim razinama. Me|utim. 24. `ene. dodu{e po sje}anju – koji vi{e prili~i naslovnicama tabloida koje isklju~ivo zanima jeftino pove}anje tira`a: „BiH sekularna ili vjerska dr`ava“? Spomenutom skupu nisam mogao prisustvovati. Gledaju}i sve to. u ~itavoj regiji. ba{ tamo gdje je takvu re~enicu. dr`ave i dru{tva putem vjeronauke u {kolama i tome sli~no. kako prvenstveno u ekonomiji.10 TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA KOMENTARI petak. Dapa~e. zapravo. pri je ne ko li ko da na TVBiH u politi~kom magazinu „Crta“ pod alarmantnim naslovom. kulturne. gotovo dojmljiv zakonsko-institucionalni okvir na planu rodne ravnopravnosti. o 1-2 posto razlike u broju izabranih `ena. nekako u smislu „Koliko je ostalo sekularne BiH?“ postavlja pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica u na{oj zemlji i u na{em politi~kom `ivotu. Poku{ajmo proanalizirati to pitanje sa primjera Hrvatske. naravno. Da se razumijemo. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. stvar- ga. {tavi{e. za svaku ozbiljnu i relevantnu raspravu o polo`aju religije u bosanskohercegova~kom dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica moralo bi se imati u vidu da se religija u vremenu komunisti~kog re`ima u Jugoslaviji nalazila na margini dru{tvenog `ivota. vjerske zajednice u BiH kao i u regionu u pro te klom raz do blju u ja vnom prostoru djelovale. me|utim. {to je jo{ gore. skup{tine gradova i `upanija. nekih ve}ih. posebno na deklarativnim i legislativnim razinama. Kao povod i. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? nas se svako malo neko sjeti da na nekom forumu. kao pravo pitanje za spomenutu televizijsku emisiju poslu`io je nalaz do kojeg je do{la gospo|a Svetlana Ceni} o tome da je u pro{loj godini porastao iznos fi nan cij ske po mo }i ko ju je dr`ava izdvojila za potrebe vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. pa i prava rodna ma{inerija ~ija je prvenstvena funkcija provo|enje rodno osvije{tenih politika. Nacionalni program za{tite i promicanja ljudskih prava te jo{ niz drugih zakonskih i podzakonskih no se ne mo`emo po`aliti da u Hrvatskoj nije stvorena struktura. na djelu je stagna- GOST OSLOBO\ENJA Za{to i nadalje. nastupa s uskli~nom re ~e ni com: Van s vje ro na ukom iz {kola! Da sam bio tamo. ponovno pomalo gubimo korak. religija i dr`ava treba da budu odvojene. Tako sam imao priliku slu{ati i izlaganje uva `e nog ko le ge pro fe so ra ]urka ~ije kriti~ko mi{ljenje i dru{tvenu intelektualnu anga`iranost ina~e iznimno cijenim. du`ni smo i provoditi brojne me|unarodne konvencije i obveze kojih smo potpisnici. Imamo ve} @ drugi Zakon o ravnopravnosti spolova. primjerice u Hrvatskom saboru – stagnira. ali na politi~koj areni. obrazovne i druge sadr`aje. jo{ smo prili~no daleko od dostizanja stvarne rodne ravnopravnosti i dru{tva stvarne paritetne demokracije.

upravo na primjeru Hrvatske. te{ko!. ministar Zukan ni je ma la za je ban ci ja! Hem je ~lan i ministar. Ne zbog toga {to Vi `ivite u Veseloj nego zato {to mi je svaki ubijeni civil. i Status SKBiH! Uzgred. Hrvatima. i makar znam kako izgledaju te vezirske mahmudije. juna~koga sina” . veli. .. mo `e bi ti! Je sam us ta {a onoliko koliko to osoba ~iju su pe tna es to go di{ nju ses tri ~nu pola godine dr`ali zato~enu u logoru HVO-a. pla ni na ma oko Olova i Vare{a! I danas je. neke manje. dru`e ministre. Pi{em i o zlo~inima nad Bo{njacima. poljubi. sociolo{ki gledano. manipuli ra nju i ko ri {te nju po zi ci je mo}i koja (mo}) je u temeljnom pogledu kompromitiraju}a za njihovu izvornu misiju. pogotovo u svjetlu ~injenice da sredinom slijede}e godine Hrvatska postaje integralni dio Europe. . Najprije sam. da rastao sam i razvijao se u skladu sa Statutom SKBiH! Jebem li ga. Moramo ne{to mijenjati jer mi se ~ini da smo pomalo uspavane silnim zakonima. poti~em iz siroma{ne radni~ke porodice. nerado. Evo. pa zaklju~uje da je „Be~irovi} stao na stranu razara~a BiH“! . ja jesam usta{a onoliko koliko to ~ovjek ~ijeg su zeta. gnusno!) da je za ~etvrtog savjetnika anga`ovao Irfana Ljevakovi}a. eshatolo{koj perspektivi. religija i dr`ava treba da budu odvojene. kulturnim. a koje danas nisu u dovoljnoj mjeri zainteresirane? Kako posti}i da i njima pitanja rodne ravnopravnosti budu u sferi njihovih interesa? Osobno zagovaram nove dijaloge izme|u politi~arki. a. od ma ja 1992. fo to gra fi san ispod je be ne svastike koju i Vi i ja mrzimo! No.Od jutros! Pi{e u Avazu! Strana osam.ba ^lan i ministar me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. Dakle. uredima. Ili. kada su u pitanju `ene i njihovoj polo`aj. u znaku ideolo{kog i nacionalisti~kog nastojanja na prisvajanju. 12. Uzmem si ~asopis Heklanje za po ~e tni ke. Nejse! Mislio sam. dogovore. Evo zore. odnosno socijalno djelotvorna ~injenica. stoga.Ma gdje si ti. obrazovnim i drugim poslovima od dru{ tve nog zna ~a ja.restoran Park prin~eva. poru~uje da sam usta{a! Mogao je vala re}i i da sam {upak. ali i predstavnika institucija. organizacijsku. nepostignutog osnovnog (dru{tvenog) priznanja religije. kulturne. Problem je samo mo`emo li tako dalje? Jesmo li se umorile od stagnacije i tapkanja u mjestu? Moramo li ipak ne{to mijenjati u na{im pristupima? Mo`emo li potaknuti neke nove razgovore. a koja su legitimna. NGO-a.A od kada sam to usta{a?. a Oslo bo |e nje obja vi. After noon. Po tom se pru `im na oto man. do aprila 1996. mo`e biti! Dokaz da sam usta{a je i to {to sam radio intervju s pred sje dni kom FBiH (ge ne ra lom HV). nerado. kao da smo sve zajedno povjerovale }e se njihovim dono{enjem stvari same po sebi po~eti kretati u smjeru kojim mi to `elimo. svoj }u. a me|u njima i neke koji su se borili za ovaj grad i ovu BiH! . “gnusno” slagao (eki. bojovni~e moj! Kontam. imaju li pravo. Al’ me sve kopka to {to je najtira`nija i. Treskavici. ~lanom Tima za Koordina ci ju re vi zor skih ti mo va (Hrvat). ne}e Irfan pomagati tako {to }e drugu ministru i}i po }evape. {iljim olovku }i. Mislim da se to u budu}nosti mo`e pokazati presudnim. ipak. a koje smo uspjele ugraditi i u sam program novoizabrane. da sam „otvoreno stao na stranu Herceg-Bosne jer nikada“.becirovic@oslobodjenje. Pitanje se ne odnosi na to kakav stav svako od nas ima prema religijskom bitku u njegovoj transcendentalnoj. Skontam.Ovo mi drug ministar. a tamo. rekne ona. treba mi javno odgovoriti. socijaldemokratske Vlade. premda ih je sijaset napisanih. {ta su to vezirske ma hmudije!? Ono jelo koje ste. Igmanu. Dakle. red je i da “branim vojne odrede koji su nosili kukaste krstove” I to tako {to na|em. me|u ostalima. kako mi ministar izme|u redova poru~uje. odno sno oznake fa{ista!“ Malo mu. dru`e ministre. novina napisala. i mobitel kad mi zazvoni. sve s pu{kom o ramenu. Nije. koja ovdje mogu postaviti samo u natuknicama. Kad fakat! Zukan Helez. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave. skakutao po sarajevskom Stupu. rukujete s njim na sastancima kojima zajedni~ki prisustvujete. (Autorica je ~lanica Upravnog odbora Regionalnog `enskog lobija za jugoisto~nu Evropu i Parlamenta Hrvatske) rijeda. tre balo bi da objasnim za{to sam. jednako bitan. A ishod te borbe bit }e. za savjetnika. strategijama. 24. Vratim se ku}i s posla. fo to gra fi ju bo jo vni ka HVO-a iz Bugojna koji su se slikali ispod kukastog kri`a. U takvoj perspektivi pitanje religije u ve}ini na{ih rasprava javlja se kao pitanje jo{ uvijek neostvarenog. Ovdje je rije~ o religijskom bitku kako se on javlja u njegovom dru{tvenom kontekstu u kojem se. kada se odre|uje tko }e biti na kandidacijskim listama i na kojim pozicijama?! Jedan od odgovora na taj problem le`i u ~injenici da unutarnji hijerarhijski ustroj politi~kih stranaka i nadalje le`i uglavnom u mu{kim rukama i ~esto predstavlja prepreku ve}em sudjelovanju `ena. nego vrat! A Irfanov je problem {to }e savjetovati za 500 KM mjese~no! Sad. al’ da sam terorista. ba{ ne cvjetaju ru`e i kada }emo se itekako morati boriti za zadr`avanje razine prava koja imamo danas. a proporcionalno obimu takvih svojih aktivnosti. Stoga }e biti zanimljivo promatrati. financijsku i svaku drugu potporu dr`ave? To su. iako me je on molio. nije {ija. koliko }emo uspjeti ostvarivati svoje ciljeve. Pritom }u navratiti i do naselja Vesela i napraviti pri~u o tome kako su pripadnici Armije BiH u Veseloj ubili. I u njoj. kao i unutar politi~kih stranaka. ~uje se skladba partizanske pjesme “Uz mar{ala Tita. „nisam objavio pri~u o stradanjima Bo{njaka u Vrbanji“! Plus „branim vojne odrede koji su nosili ku kas te krsto ve. va`na i. ubili pripadnici HVO-a u trenutku kada je vozio kola Hi tne pomo- Pi{e: Asaf BE^IROVI] asaf. `ene se mo`da ne snalaze najbolje u unutarstrana~kim zamkama i nadmetanjima ili jednostavno nemaju snage da se i na tom planu bore i dokazuju u jednom vi{emanje tradicionalno mu{kom okru`enju. naime. rekao. pogotovo kada su u pitanju i dobivanje i preuzimanje ve}e odgovornosti na svim razinama. Sarajevo) ku{ali. A~kerovom gro bu. hem me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. Ali. obukav{i uniformu ARBiH. predsjednik udruge koja je u Koordinaciji bora~kih udru`enja FBiH. ministre. poslove i aktivnosti. Religija je odvojena od dr`ave. A {to se teksta o nastradalim Bo{njacima u Vrbanji ti~e. neke vi{e.. na`alost. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? Ako se vjerske zajednice kao nevladine organizacije bave socijalnim. Ja ne! Kako god. bi ram si mustru lahku. @ena me zagrli. Vi se. prava pi ta nja za sva ku od go vor nu ras pra vu o re li gi ji u na {em dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine. izuzetno zna~ajan. proku`ili ste me! Razaram BiH! Najprije sam to ~i nio do bro vo ljno. fakat nerado i s osje}ajem ne lago de. s obzirom na njihove legitimne socijalne. karitativnim. materijalnu. KOMENTARI POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA 11 P jo{ uvijek djeluju. ne kad Vi po`elite. Tome me je u~io. obrazovne i druge sadr`aje. moralnoj. ~ini se kako u pogledu na polo`aj i ulogu vjerskih zajednica u na{oj dr`a vi i u na {em dru{tvu moramo odgovoriti na pitanje oko kojeg bi valjalo posti}i neku vrstu minimalnog dru{tvenog i politi~kog konsenzusa. februar/velja~a 2012. {to se posebno reflektira i na njihovo pozicioniranje na izbornim listama.. sve zalijevaju}i viljemovkom i pivom za 260 KM bud`etskih para! Ja. nevladinim i gra|anskim aktivizmom. kona~no. evo dana. treba mu i javno odgovoriti. reknem ja `eni. i u regionalnom smislu. Srbima. usta{a moj. pripadnika Armije BiH. ka`e ministar. . posebno kada se do|e do onog klju~nog momenta – tj. karitativne. mijenjanje strategija kada su u pitanju i privla~enje i dovo|enje nekih novih `ena koje `elimo vidjeti kao dio procesa. koji nisu ba{ zdu{no podr`avali reviziju boraca koju radite. sedam civila Hrvata. dolje desno!.OSLOBO\ENJE petak. onomad i zajedno s kolegama (12. makar ga i “moji” ubili. ako ve} nisam. Osim toga. usta{a. na zakonsku. umre`avanje i sli~no. napisati kad ja budem htio. gdje se vi{e koriste njima bliskije tehnike kao {to su pregovaranje. ~esto sklonije baviti se neformalnim. razaram. zanimljivu. i nji ma tre ba da ti pri li ku da ka`u koju! Budu}i sam prevejani usta{a. ako je to precizni- je. Napi{em da je Ivan Jur~evi}. politikama. novinar jedva do~ekao. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. nekako me je sramota i pomisliti na njih – vidim svaki dan ljude koji po kontejnerima tra`e koricu hljeba. majku joj njenu. i ho}e li njegovo ostvarivanje pomo}i ve}oj mo}i `ena. izme|u redova. ravnopravno s drugim nevladinim organizacijama. Evo. no }e ga savjetovati. Asafa i Bobana S danas? dina izborile (u {to su uklju~ene i zakonom propisane kvote). A danas vidimo da to nije tako. kakvi su ovo noviteti? Tim prije {to supruga zna da ja naizust izgovaram sastav posljednjeg Centralnog komiteta SKJ. no }e Irfan raditi na ugovoru o djelu i za 500 KM pomagati u sastavljanju spiska organizatora otpora! ^uj to! Sigurno je. metkom u potiljak. Veli: .. {iljim olovku. 2011 . religija javlja kao relevantna. ministar za bora~ka pitanja FBiH. zagovaranje. zbunjeno pitam suprugu. One su. ostaje samo mrtvo slovo na papiru.

Sa mjesta udesa Uvi|aj je na mjestu nesre}e. oteo mu mobitel i udaljio se. Oni koji su Muju vidjeli. Vehid se uputio u obli`nji ugostiteljski objekat Bistro i naru~io }evape. dok je voza~ kamiona pro{ao bez ve}ih povreda. S. . kada je audijem 80 udario u kamion skania. preti~u}i kamion u vlasni{tvu firme Mepas iz [irokog Brijega. Udes u Bistarcu kod Lukavca Poginuo Dino Ali} Ali} je.. Za sada policija nema osumnji~enih. a potom i pregazio. a Elvir je si{ao u podrum gdje se nalazi spu`va na kojoj je Bukvi} znao da prilegne. januara u Srebreniku. uposlenik ovog ugostiteljskog objekta kako bi kucanjem na staklo dozvao Muju Bukvi}a za kojeg je mislio da se nalazi u podrumu. na njegovo iznena|enje. Zeki}eva je `ivjela u blizini mjesta nesre}e. Priveden 21-godi{njak iz Ljubije Uhva}en sa spidom Adis Hasanba{i} (21) iz Ljubije kod Prijedora uhap{en je u srijedu nakon {to je policija kod njega prona{la dva kilograma spida. a krenula je u prodavnicu u koju je nekoliko minuta ranije ZIM-ov kombi dostavio robu. voza~ je. kao i obi~no ju~er do{ao do Bukvi}eve radnje. Aida Zeki} (66) poginula je ju~er ujutro u udesu koji se dogodio u Ulici Jalimamov put u zeni~kom naselju Jalija. Nakon uvi|aja tijelo ubijenog je vozilom KJKP Pokop odvezeno u prosekturu na Barama radi D. je vlasnica jednog ugostiteljskog objekta na Dobrinji. presreo maloljetnika. pre{ao u lijevu traku te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret. i vidio da je Vehid G. potvr|eno nam je iz CJBa Banja Luka. do{ao da potra`i fotografa. bio suvoza~ u opel astri. februar/velja~a 2012. Za sada nije poznato da li se radi o zlo~inu iz koristoljublja. Prema rije~ima Irfana Nefi}a. koji je naredio da se izvr{i obdukcija tijela nastradalog.ZIM udario [. ta. i da se to desilo 20-ak metara od policijske stanice u ovom naselju. D. policajci su pretresli Hasanba{i}evu ku}u u Ljubiji. Vehid je prijatelja potra`io u radnji. Razbojnik je. obojici nastanjenim u op}ini Gra~anica. i Elvir B. sa slu`benicima Policijske uprave Lukavac. iz Zenice. Protiv njih }e biti podnesen izvje{taj Kantonalnom tu`ila{tvu Tuzla. Elvir je fotografa na{ao pokrivenog. obavio de`urni kantonalni tu`ilac. tu`ilac je Osnovnom sudu Prijedor uputio prijedlog za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora Hasanba{i}u. kako nezvani~no saznajemo pukim slu~ajem umalo mogao biti otkriven. rekli su da nisu nikad vidjeli takav stravi~an zlo~in. obdukcije.Prijedor u mjestu Omarska. vlasnik Fotostudija u Ulici Omladinskih radnih brigada do broja sedam u sarajevskom naselju Dobrinja II ju~er popodne je brutalno ubijen u svojoj radnji. Naime. Mi.10 sati i u fotografskoj radnji zatekla be`ivotno tijelo 67-godi{njaka ubijenog o{trim predmetom. O doga|aju je obavije{ten de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. petak. (1989) i B. vidio je da su vrata radnje bila otklju~ana. na njegovo ~u|enje bila zaklju~ana. bio na vratima Bukvi}evog Fotostudija. te je pobjegao prije nego {to je Elvir B. Ju~er u zeni~kom naselju Jalija Kombijem usmrtio pje{akinju Voza~ je priveden u slu`bene prostorije policije radi uzimanja uzoraka krvi. dok je vozilo prona|eno i bi}e vra}eno vlasniku. a koju su slu`benici Odjela krim-policije SJB-a Prijedor i Sektora krim-policije CJB-a Banja Luka zaustavili na magistralnom putu Banja Luka . Nakon saslu{anja. S. L. Tijelo ubijenog iznose iz fotografske radnje Foto: [. te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret Trideset{estogodi{nji Dino Ali} iz @ivinica smrtno je stradao u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er ujutro dogodila na magistralnom putu Tuzla . B. (1987). saznajemo. Hasanba{i} je. te prijete}i no`em. da ru~a dok se Bukvi} ne vrati. kako bi Ali} izbjegao sudar sa skanijom. P. D. Me|utim. Vidjev{i to. Ljekari lokalnog Doma zdravlja smrt Ali}a su konstatovali na mjestu udesa. povukao ulazna vrata.053 kilograma spida i mobitel. OSLOBO\ENJE Maloljetnik ostao bez mobitela Rasvijetljena kra|a vozila u Srebreniku Slu`benici krim-policije Grada~ac u saradnji sa kolegama iz PU Gra~anica identifikovali su kradljivce golfa koji je “nestao” 10. S. Zeki}eva je preminula na mjestu. Uz saglasnost banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva te po naredbi nadle`nog sudije. SULTANOVI] Mimoi{li se sa ubicom Skupa sa Vehidom G. Kom{ija Vehid G. ali i uzmu uzorci krvi i urina voza~a kamiona skania. Nakon par minuta do Bukvi}eve radnje oti{ao je Elvir. pre{ao u lijevu traku. Ali} je. kako bi se utvrdilo da li je eventualno bio pod dejstvom alkohola. Na vratima je pisalo da se vlasnik nalazi u blizini i da se vra}a u 15 sati. koji je Ali} poku{ao da pretekne. no uvi|aj koji je ju~er obavljen trebao bi utvrditi da li i {ta nedostaje iz radnje. Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja Ubijen fotograf Mujo Bukvi} Mujo Bukvi} prona|en je zaklan u podrumu svog Fotostudija. Oko podneva Mujo je imao obi~aj piti kafu sa kom{ijom Vehidom G. [okirani gra|ani Ubistvo Muje Bukvi}a {okiralo je stanovnike ovog sarajevskog naselja. a radi se o M. 24. mada je. kako bi se utvrdilo da li je bio pod dejstvom alkohola.12 CRNA HRONIKA Nepoznati napada~ u srijedu je usred dana u Bolni~koj ulici u Sarajevu presreo i oplja~kao maloljetnog P. Vjerovatno su se Vehid G.. u mjestu Bistarac kod Lukavca. Jo{ vi{e iznena|uje ~injenica da je Bukvi} u svojoj radnji zaklan. sa ubicom mimoi{li u svega nekoliko desetina sekundi. te oborio `enu. jer je on bio zaklan od uha do uha” ispri~ala . najvjerovatnije. Pretpostavka je da je ubica zaklju~ao vrata radnje dok je bio unutra. prema radnji se uputio i Elvir B. skrenuo udesno. je. ali su ona. Nju je kombijem Zeni~ke industrije mlijeka . zavr{io je u kanalu pored puta. kako je potvr|eno iz sa ra jev ske po li ci je. potvr|eno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. preti~u}i audijem. potrparola MUP-a Kantona Sarajevo policija je pozvana u 15. K. a ubica je prijateljima ubijenog ispred nosa pobjegao iz radnje [ezdesetsedmogodi{nji Mujo Bukvi}. Kako je kasnije ispri~ao. koji su ubijenog znali kao po{tenog i dobronamjernog ~ovjeka koji se fotografijom bavio od prije ra- “Ne znam kako je neko mogao tako ne{to uraditi. a policija radi na identifikaciji i pronalasku napada~a. S. Kako nam je potvr|eno u Tu`ila{tvu TK-a. Kamion. K. Kombi se kretao unazad. ali i astru te u njegovoj putnoj torbi prona{li dva paketa spida ukupne te`ine 2. koju je vozio Denis Hasanagi} (20) iz Ljubije.Doboj.

CRNA HRONIKA Policija CJB-a Banja Luka u srijedu je privela tri osobe za kojima su raspisane potjernice. koji je. Katana je kazao da je vje{ta~enjem utvr|eno da sva ~etiri potpisa pripadaju Zuli}u. Ju~er je dovr{eno ispitivanje D`emala Hod`i}a. 1. ali i izvan nje. u sarajevskom naselju Saraj-Polje. . voza~a na Me|unarodnom aerodromu Sarajevo i svjedoka plja~ke. niti vas neko mo`e nazvati na mobitel niti vi ikoga mo`ete zvati. rekao je ju~er u Sudu BiH na nastavku su|enja za nekoliko monstruoznih ubistava i druga te{ka krivi~na djela prvooptu`eni Zijad Turkovi}. kojem je banjalu~ki Osnovni sud odredio pritvor zbog kra|e. uposlenica je po~ela dozivati pomo}. kazao je kako je to vozilo u potpunosti izgorjelo. te traga za razbojnikom. ali i sa dvo ji com mu {ka ra ca.Audi se nalazio u biv{oj kasarni Ned`ari}i. Me|utim. kojeg je dr`avni tu`ilac ^avka ispi ti vao o ka ra kte ris ti ka ma ure|aja oduzetih od Turkovi}a. svjedokstru~na osoba i uposlenik FUP-a na mjestu informati~ara. Me|utim. kori{tenom u plja~ki. izja vio je da je vje {ta~enjem potvr|eno da potpis na ugovorima o prometu vrijednosnih papira pripada Nijazu Zuli}u. na|ene ~etiri automatske pu{ke Me|unarodnog aerodroma Sarajevo 5. od radnice zatra`io da mu preda novac.900 megaherca. prona|en je u Banjoj Luci. U gepeku smo prona{li i vizit-kartice na ime Jasmin Bahto (od kojeg je auto otet. . op. navodi da su optu`eni u predmetu Turkovi} Muamer Zahitovi}. upitao {ta je s njegovom krivi~nom prijavom koju je zbog navodnog uzimanja mita od 30. rekao je da se Turkovi}a sje}a iz tog perioda jer je nekoliko puta sjedio u ovom restoranu sa jednom `enom.automatske pu{ke. kazao je Maka{. Ismet Katana. . Ure|aji koje jo{ zovemo d`ameri (jammer). Hilmija Ma{ovi}. kako se navodi u optu`nici. Zoran Ga{i} (40). potvr|eno je iz CJB-a Banja Luka. .17 posto dionica fabrike Klju~. Drugim rije~ima. Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [titio sam se od ^avke i D`uve Uz obja{njenje da je pokretni ometa~ signala dobio uz audi koji je nekada koristilo Predsjedni{tvo BiH. opet nabavio?! . 24. kojem je pritvor odre|en zbog nano{enja te{kih povreda. kao i Milan Marjanovi} (62). optu`eni za vo|enje zlo~ina~ke organizacije kazao da bi takav ure|aj. {ke struke i uposlenik MUP-a KS-a. Hod`i} je dodao kako je shvatio da je rije~ o plja~ki tek kada je vidio da se vre}e s novcem ubacuju u d`ip. Vizit-kartice . dodao je Turkovi} i objasnio da se fiksni ometa~i signala koriste i u pozori{tima ili drugim zatvorenim prostorima kako ljudima koji su zaboravili isklju~iti mobitele oni ne bi zvonili.000 eura uputio protiv ^avke. U Bosanskoj Gradi{ci uhap{en je Mihajlo Kalini} (26). ~ije posjedovanje gra|anima nije dozvoljeno.Nisam uspio da dobijem odgovor da li spomenuti plja~ka{ u ruci dr`i ne{to. ju~er je kazao da je od Tu`ila{tva BiH dobio naredbu da analizira snimke videonadzora iz Cargo- Prijetnje i pi{tolji Sabahudin Maka{. Utvrdio sam da je vozilo posuto zapaljivom te~no{}u iznutra i izvana i onda zapaljeno upotrebom otvorenog plamena. te Turkovi} i Mithat Zahitovi} tra`ili od Zuli}a da na ime Muamera Zahitovi}a prepi{e 12. nakon ~ega je plja~ka{ istr~ao iz trgovine i pobjegao bez plijena u nepoznatom pravcu. Dk. a nije isklju~io mogu}nost da je takvo ne{to mogu}e i sa fiksnim ometa~em. Policija je izvr{ila uvi|aj. a drugi kupio. I opet }u ga kupiti da me ne bi prislu{kivali.Pokretni ometa~ signala za mobitele dobio sam prilikom kupovine blindiranog audija. vje{tak grafolo- . ju~er se nije mogao sjetiti jesu li to bili ba{ oni. podsje}amo.a). upu}en je da se o tom konsultuje sa svojim advokatom Fahrijom Karkinom. koji je nekada pripadao Predsjedni{tvu BiH.OSLOBO\ENJE petak. zapravo generi{u {um koji ometa signal mobitela u zatvorenoj prostoriji. koji je 2007. a forenzi~ari su u njemu prona{li i ~etiri duge cijevi . Vje{tak protivpo`arne za{tite Muris Dizdar.Taj drugi. kojim predsjedava sudija Izo Tanki}. op. banjalu~koj Ulici Starine Novaka. godine. L.a). Njegov zadatak je bio da utvrdi da li jedan od plja~ka{a u desnoj ruci dr`i klju~. pojasnio je Gu{i}. 13 Troje uhap{enih po potragama Pozivi u pomo} otjerali napada~a Maskirani razbojnik upao je u srijedu u trgovinu “Sanja” koja se nalazi u .a). U svom ranijem iskazu Maka{ je na fotografijama osoba koje su mogle sjediti s Turkovi}em prepoznao svjedoka pokajnika Isljama Kalendera i Suada Glavini}a (u ranijem postupku pravomo}no oslobo|enog optu`bi za u~e{}e u plja~ki. Njegovo posjedovanje obi~nim gra|anima nije dozvoljeno. O.Turkovi}a sam upamtio jer je jednom zaboravio mobitel po koji se vratio i poslije toga sam vi|ao njegovu fotografiju u novinama. koji je vje{ta~io audi Q7. fiksni ometa~ kupio sam kako me ne bi prislu{kivali vrsni haker tu`ilac Oleg ^avka i Almir D`uvo (direktor Obavje{tajno-sigurnosne agencije. tada{njeg direktora Cargo-centra i sada{njeg optu`enika u ovom predmetu. Gu{i} je rekao da se prenosni ometa~ signala mo`e puniti u automobilu. in`enjera Svjedok Sabahudin Maka{ U zapaljenom audiju. op. S. februar/velja~a 2012. za kojim je na snazi bila centralna potjernica raspisana zbog kra|e.Ovi ure|aji mogu ometati signale opsega 800. te prijete}i no`em. zapaljen nakon {to je iskori{ten za plja~ku dva i po mi li ona KM iz Car go-cen tra Turkovi} i advokat Fahrija Karkin na ju~era{njem pretresu [ta je sa prijavom? Turkovi} je ju~er Sudsko vije}e Suda BiH. decembra 2007. za {ta se terete Turkovi} i ostali. kazao je Dizdar. rekao je odgovaraju}i na pitanja tu`ioca ^avke. One nisu izgorjele jer vjerovatno nije bilo dovoljno kisika za plamen. Jedna duga cijev je bila u gepeku. U optu`nici se.800 i 1. nakon ~ega ih je do Nijaza Zubana. a tri u drugom dijelu vozila. Me|utim. Elmedin Kobiljak. U optu`nici se navodi i da su to u~inili upu}uju}i mu verbalne prijetnje i pokazuju}i mu pi{tolje zataknute za pojas. centra Sarajevskog aerodroma. Hod`i} je ponovio da su plja~ka{i u{li u Cargo-centar i zatra`ili {efa. godine bio zaposlen u restoranu Trattoria Due. odvela Emina Vuki~evi}. elektrotehnike Remzije Gu{i}a. Prvooptu`eni je ovo rekao tokom saslu{anja vje{taka elektrotehni~ke struke dipl.

5. kompanije i pojedince koji kroz svoj `ivot i rad nalaze inspiraciju u prirodi. Ovih dana je krenulo uklanjanje i odvo`enje snijega iz centralnih dijelova grada. No. promovisati i u gradovima u Hrvatskoj. U objektivu na{e kamere ju~er su se na{li radnici koji odvoze snijeg sa Trga `rtava genocida u Srebrenici. aditiva i medicinskih proizvoda. ali vrijedan dio vi{e od 2. On navodi da dosta faktora uti~e na pojavu klizi{ta. godine” isti~e Mula}. Ali. Voza~ki tim Mario Petrekovi} i Marko Lasi} Nered demonstrirali su na~in punjenja nesvakida{njeg automobila ispred dm prodavnice u Me|ugorju na adresi Sivri}a bb. ka`e Mula}. Das gesunde Plus. M. a predstavlja seriju doga|anja kojima je ideja vodilja senzibilizirati {iru javnost o ekolo{ki osvije{tenom djelovanju te u sklopu nekoliko doga|anja okupiti umjetnike.kroz koji dm odra`ava svoju poslovnu filozofiju. prema dosada{njim iskustvima. jer je to bila specifi~na lokacija. Tuzla danas le`i na 1. evidentirano je jo{ 589 lokacija na kojima bi se moglo pojaviti klizi{te. godine. Pripremio Samir KARI] . Ipak. Tako dm green city project zapo~inje dm zelenom turnejom i nastavlja se kroz niz doga|anja na Dan planete Zemlje. pesticida. Zavod je odredio 16 prioritetnih lokacija koje predstavljaju najve}u prijetnju gra|anima. Centar. Denk mit. Austriji i Njema~koj. Sirovine tih proizvoda se pa`ljivo prera|uju s ciljem da se sa~uvaju vitalni sastojci i puno}a originalnog okusa. O dm drogerie marktu 43 dm prodavnice u BiH mali su.400 dm prodavnica {irom Evrope u kojima ljubazno i stru~no osoblje. ljepote. a jedina energija koju }e elektri~ni automobil XD Concept kompanije DOK_ING XD koristiti na putu dugom 1. Organska hrana dobra je za ljude i okolinu jer je zasnovana na ekolo{kim principima proizvodnje koji izbjegavaju upotrebu vje{ta~kih hemijskih sredstava poput vje{ta~kih |ubriva. mnogo drugih faktora je dovelo do aktiviranja klizi{ta. prema rije~ima na{eg sagovornika. Uz to. U skladu s izvornom idejom o~uvanja okoline i zdravijeg na~ina `ivota ju~er su kupci u Me|ugorju imali priliku prisustvovati i degustaciji Alnatura Bio proizvoda koji se mogu kupiti isklju~ivo u dm prodavnicama te su proizvedeni od poljoprivrednih sirovina na bazi ekolo{kog uzgoja. Jessa i druge. Kruna projekta je dodjela dm green city nagrade kojom se odaju priznanja najistaknutijim pojedincima i kompanijama na polju ekolo{kog anga`mana. doma}instva. gdje }e im se na zanimljiv na~in prezentovati neki od aktuelnih ekolo{kih problema te zajedni~ka nastojanja u pronalasku alternativa i rje{enja. a ovih dana se snijeg ubrzano otapa. O tome trebaju li gra|ani strahovati od aktiviranja klizi{ta. entuzijasta. do 30. Raport iz porodili{ta DE@URNI TELEFONI MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122. decembar 2010: Klizi{te progutalo ku}u porodice Salki} kao {to su ^aklovi}i. . Dontodent. Kada je u pitanju 50 do 70 litara. Samo jedna osoba je pre`ivjela. Miralem Mula} ispred mape na kojoj su obilje`ena klizi{ta OKOMKAMERE U Me|ugorju ispra}ena dm zelena turneja dm zelena turneja uvod je u kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ koja }e biti provedena od 1. 24. Tu padavine nisu bile uzrok“ obja.2012. decembra 2010. kao {to smo imali 2001. zatim nelegalno se gradilo… Dakle. Naj~e{}i uzrok su padavine. dm green city project Green city project nastao je inicijativom grupe pojedinaca. ne bi trebalo biti pojava te vrste. a u cilju smanjenja broja jednokratnih vre}ica odba~enih u okoli{. kao zdravom na~inu `ivota. Uklanjanje snijega Zaposlenici tuzlanskih komunalnih preduze}a su tokom snje`nih padavina uglavnom uklanjali snijeg sa glavnih saobra}ajnica u gradu i puteva u naseljima. Centar. ali i nelegalna gradnja. TU KUPUJEM . Gornja Tuzla… Klizi{ta u ovim mjestima dr`imo pod budnim okom” .14 TUZLANSKA KAPIJA petak. U sklopu zelene turneje elektri~nog automobila „na dm utika~“ ju~er su stanovnici Me|ugorja imali priliku saznati prednosti ovog ekolo{ki u potpunosti prihvatljivog i jeftinijeg na~ina prevoza. imamo intenzivnije aktiviranje i reaktiviranje klizi{ta. dm zelena turneja uvod je u novu dm kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ kojom }e dm i gra|ani imati priliku zajedni~ki doprinijeti o~uvanju okoline tokom aprila 2012. Imamo iskustva u Tuzli da kada padne u intervalu od 30 do 50 litara po kvadratnom metru. Aktivnosti CZ-a Poplave su jedan od naj~e{}ih uzroka klizi{ta. muzi~are. imamo umjereno aktiviranje klizi{ta. OSLOBO\ENJE Skoro ~etvrtina op}ine le`i na klizi{tima Ho}e li se ponoviti U tuzlanskom naselju Crvene Njive 5.4. 282-436 124. Crvene Njive? Najve}a prijetnja od pokretanja klizi{ta nalazi se na 16 lokacija.313 klizi{ta. Profissimo. babylove. a preko 70 litara imamo jo{ intenzivnije aktiviranje. dm zelena turneja na svom }e putu do @eneve poruke o ekolo{koj odgovornosti. Dodaje da Civilna za{tita Tuzle ve} provodi odre|ene aktivnosti kako bi se sprije~ile eventualne poplave i klizi{ta. 250-011 123. godine aktiviralo se klizi{te koje je u nezapam}enoj tragediji progutalo ku}u u kojoj se nalazila ~etvero~lana porodica Salki}. i 2010. a stru~njaci ka`u da se na ~ak 23 posto povr{ine op}ine Tuzla nalaze klizi{ta. Dan za{tite prirode i Dan o~uvanja okoli{a. I ponuda najpoznatijih kvalitetnih robnih marki iz podru~ja zdravlja.311-510 303-500 282-411 280-738 38 32 DJEVOJ^ICA DJE^AKA U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 70 beba. fotografe. postoji mogu}nost reaktiviranja klizi{ta. dm zelena turneja povod je i za podsje}anje i motivisanje gra|ana na ekolo{ki prihvatljivo pona{anje prilikom kupovine. Tako su ju~er svi dm kupci u Me|ugorju za kupovinu iznad 20 KM dobili pamu~ni ceker na poklon. Gornja Tuzla… “U slu~aju nekih ve}ih padavina. slikare. U Me|unarodnoj godini energetske u~inkovitosti dm se pridru`io organizaciji dm green city projecta u sklopu kojeg }e provesti nekoliko inicijativa u svrhu okupljanja {to ve}eg broja gra|ana na dm green city doga|anjima.415 kilometara do jednog od najposje}enijih svjetskih sajmova automobila jeste ona iz obi~nog priklju~ka na struju kakav postoji u svim doma}instvima. “Radi se o mjesnim zajednicama Crvene Njive. februar/velja~a 2012. umjetnika i kreativaca ~ija je motivacija o~uvanje prirode i svih njenih ljepota. snio nam je Mula}. postoji li prijetnja da se ove godine ponovi slu~aj iz Crvenih Njiva? Drugi faktori „Na to je te{ko odgovoriti. dm je tako|e poznat i po posebnom asortimanu {iroke palete proizvoda koje odlikuje visok kvalitet i najpovoljnija cijena pod nazivom moja marka. razgovarali smo sa Miralemom Mula}em iz Zavoda za urbanizam Op}ine Tuzla. alverde.O. ugodna i moderna atmosfera prostora te izrazito povoljne cijene iznimno kvalitetnih proizvoda itekako opravdavaju slogan TU SAM ^OVJEK. i to u mjesnim zajednicama ^aklovi}i. godine u svim dm prodavnicama dm zelena turneja ju~er se iz Me|ugorja otisnula put @eneve. Sloveniji. Tako na policama dma potra`ite robne marke Balea. Ovaj asortiman je jedinstven i mo`e se kupiti samo u dm prodavnicama. Tu se ranije vr{ila eksploatacija pijeska. ku}nih ljubimaca te foto i bebi programa neprekidno se pro{iruje i nadogra|uje inovativnim i ujedno ekolo{ki prihvatljivim proizvodima.

24.OSLOBO\ENJE petak. februar/velja~a 2012. OGLASI 15 .

..50 KM Fond za dobitak druge vrste 15%: . i formalni investitor Hrvatske ceste tvrde da ni Konzorcij nije ispunio svoje obaveze Skupa prometnica Vrijednost ove investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura (oko 2 milijarde kuna)...52 KM Akumulirano u fondu za jackpot ....JACKPOT: - DOBITNA BOJA: CRVENA 05 13 24 27 35 43 Fond dobitaka za odaberi boju Fond za dobitak prve vrste . Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:... Taj poziv uputilo je 14 nevladinih organizacija.... milijunima kuna...........90 KM BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA Dobici Broj dobitaka 1............ GODINE Dobitak sa 6 brojeva ..Nije to toliko alarmantno...... januara saop{tilo da ne postoji bilo kakav osnov za sumnju u krivi~nu odgovornost Dikovi}a za ratne zlo~ine. koji je izvo|a~ radova na pelje{kom mostu.........60 KM Fond dobitaka 70%: . a prije dvije godine Hrvatskim cestama bilo je.646.............80 KM Akumulirano u fondu za jackpot: .........5. Ministar odbrane Dragan [utanovac je u potpunosti odbacio navode FHP-a..130.........000.80 KM Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30%:...293......... jer nije bilo novca.... Uz to..............232....... Jadranka DIZDAR Izbori na Kosovu te{ko izvodljivi Dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanovi} ka`e da se izbori na Kosovu ne mogu provesti bez pune saglasnosti me|unarodnih faktora na Kosovu. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA J..2.. takođe.....5..2.00KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-A UZ 04....538. jer za po~etak gradnje nisu ishodili ni gra|evinsku a niti lokacijsku dozvolu.26. ni izvo|a~i radova na pelje{kom mostu nisu ispunili uvjete iz ugovora.. Grupa nevladinih organizacija pozvala je ranije ju~er Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine da ispita navode FHP-a u vezi sa mogu}om odgovorno{}u Dikovi}a za ratne zlo~ine na Kosovu i u BiH. februar/velja~a 2012.... možete provjeriti i eventualne dobitke....P.16 REGION VIJESTI petak.90 KM 10.....56 KM Ukupna uplata za boju: ..00 KM 207. Tu`ba nesu|enih izvo|a~a radova temelji se na tvrdnjama da su zbog gradnje pelje{kog mosta anga`irali ljude i tehniku ali im je nemogu}e bilo izgraditi ugovoreno.. i ovdje medalja ima dvije strane. Sarajevo 23. Konzorcij hrvatskih gra|evinskih tvrtki Konstruktor-Hidroelektra-Viadukt.788... Ako ve} sa Albancima ne mo`emo da se dogovorimo o tom pitanju.. prometni stru~njaci i danas tvrde kako je zamisao o izgradnji pelje{kog mosta ~isti besmisao.79....80 KM 811 7...... Zukorli} je kazao da je u Crnoj Gori pritisak na Bo{njake daleko manji nego u Srbiji. izjavio je zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari}. 24........ Izvo|a~i radova su jo{ ranije najavili tu`be i naplatu penala zbog zastoja radova... navodno...60 KM 77. a most je trebao biti izgra|en u roku od ~etiri godine....6.937.. Za Vladu premijera Zorana Milanovi}a (SDP) to je Zukorli} kritikuje i Crnu Goru Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli} ocijenio je da se samo spominjanje Sand`aka u Crnoj Gori tretira kao antidr`avni ~in.60 KM Fond dobitaka 60%: ...162..... a sigurno je da ne}emo. ..02.... naveo je Zukorli}... ali se ve} tada prognoziralo kako bi cijena gradnje mogla biti ~ak dvostruko vi{a zbog gradnje prometnica preko Pelje{ca.......16...00 KM 0.529.. navodno.....godine Dobitak sa 6 pogodaka ..848.. registrirano postavljanje samo jednog kontejnera. ali se ve} tada prognoziralo da }e cijena biti ve}a projekt koji sigurno nije me|u prioritetima............. KOLA od 22...... On je za B92 rekao da je odluka o odr`avanju lokalnih izbora na sjeveru Kosova..02....JACKPOT: DOBITNA KOMBINACIJA 4.. OSLOBO\ENJE Izvo|a~i podnijeli tu`bu zbog zastoja gradnje pelje{kog mosta Prijava protiv na~elnika General{taba Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije stigla je krivi~na prijava Fonda za humanitarno pravo protiv na~elnika General{taba Vojske Srbije Ljubi{e Dikovi}a.. Za vrijeme biv{e hadezeove Vlade iz dr`avnog prora~una u po~etku je izdvajana suma novca dovoljna samo za konzerviranje ve} izvedenih minimalnih radova.... iako je Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine 25.........862..... Tra`e od{tetu od 119 milijuna kuna (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Vrijednost investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura...28 KM Jackpot ukupno:..86......70 KM Jackpot ukupno: . onda nam jedino ostaje da postignemo sporazum sa me|unarodnim misijama na Kosovu....00 KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 04.... vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2...424...P. Po njima.02... SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1 2..20 KM Lutrija BiH.........40 KM 47 68................. dodav{i da u Crnoj Gori ne postoji politi~ka opcija koja ima jasno izra`ene stavove za koje se on zauzima.51..656..361...... Skup{tine i predsjednika dr`ave..... vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3.40 KM Fond za dobitak treće vrste 20%: ........ Pelje{ki most je vjerojatno dosad najsporniji infrastrukturni objekt u Hrvatskoj. Vlade...50 KM Fond za dobitak četvrte vrste 35%: .. pla}eni zastoj radova..30 KM 35 27 43 24 13 05 5 7 Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Ukupna uplata Loto 6/45: .. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5..............90 KM 1..lutrijabih... Ekonomski stru~njaci savjetovali su tada da se svi radovi na gradnji mosta odmah stopiraju..56.. pa su pretrpjeli materijalnu {tetu koja se mjeri.....803. proizvodi poltrone.......00 KM O igrama na sreću Lutrije BiH možete saznati na www..2.. KOLA SUPER LOTA OČEKIVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKERA 131. Po~etak radova ugovoren je za maj 2008....2012. Postupak se vodi pred stalnim arbitra`nim sudi{tem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu.... Konzerviranje Kao u svakom sporu..10 KM Jackpot ukupno:....424...926........ tu`io je investitora gradnje Hrvatske ceste zbog {tete pretrpljene obustavljanjem gradnje ovog objekta.40 KM Fond za ostale dobitke: ...2012 godine ....... kazao je on.....................117.862. {to je bio zahtjev gra|evinara... ka`u.....9.........832.. KOLO SUPERLOTO-A OD 22..................... neisplativo da pristanu na tzv. ali mislim da Crna Gora treba da ima dijalog sa autenti~nim Bo{njacima i da prestane da.. vrste (1 broj): UKUPNA UPLATA: ...... problemati~nim smatraju tvrdnju splitskog Konstruktora o pretrpljenoj {teti od 50 milijuna kuna jer je od cijele logis- tike i mehanizacije na mjestu gradnje mosta. Tvrdi se da spomenuti konzorcij tra`i od{tetu od dr`ave u iznosu 119 milijuna kuna.129.2012. koja }e tra`iti pun konsenzus svih politi~kih aktera.6..689.....52 KM DOBITNI BROJ JOKERA JE NEMA NEMA 2 8 57 456 3 4 3 5 JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka broj dobitaka Iznos NEMA J.... ali da se i u njoj kroz takozvane tajne policijske strukture vr{i presing ili potkupljivanje ljudi koji su aktivisti bo{nja~kog nacionalnog pokreta....50 KM Fond za dobitak prve vrste: ... 1.. po modelu Srbije... No.00 KM Nagradni font 50%:.. On je u intervjuu za ju~era{nje podgori~ke Dnevne novine naveo da crnogorske vlasti ne ispunjavaju obavezu preuzetu pred referendum o nezavisnosti Crne Gore da se garantuje Sand`aku pravo na prekograni~nu regiju... vrste (2 broja): Broj dobitaka 6.ba gdje.. gradnje dr`avne Hrvatske ceste imaju svoje kontraargumente..000.. prije svega politi~ka.. 4.. vrste (4 broja): Broj dobitaka 4..3...000...

. a gra|ane pozivaju na bojkot Dukatovog mlijeka. Ta~i je poslije posjete zamjenika ameri~ke dr`avne sekretarke Williama Burnsa Pri{tini rekao da je postignut dogovor da se Kosovo na regionalnim skupovima predstavlja sa fusnotom u kojoj }e se navoditi Deklaracija o nezavisnosti Kosova od 17. rekao je Jan{a u du`em razgovoru za privatnu televizijsku stanicu Info-TV u srijedu nave~er. dok je Rezolucija 1244 bila mrtva i ostaje mrtva.Srbija prihvata Deklaraciju o nezavisnosti Kosova. i odvjetnik Zoran Markovi}. {tednja samo 50 posto rje{enja za izlazak iz gospodarske krize i da drugu polovicu treba osigurati davanje inicijativa za otvaranje novih radnih mjesta i investicijske olak{ice. Mljekari tra`e smjenu ministara Ogor~eni privo|enjem 29 prosvjednika ju~er u no}i.7 miliona kuna. U veliku sudnicu zagreba~koga @upanijskog suda kao svjedoci su pozvani Branko Hora~ek. najavio je da }e njegova vlada insistirati na javnoj objavi poreskih du`nika te da }e sa [vicarskom nastojati posti}i bilateralni sporazum kako bi depoziti Slovenaca u toj zemlji bili oporezovani i upla}eni u korist slovenske poreske uprave. ali je dodao da je Jan{a tra`i utvr|ivanje odgovornosti vode}ih ljudi u bankama Ugovor s MOL-om bio u interesu Hrvatske Su|enje biv{em premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu. a niti sredstva za kamate koje ove Veliko zadu`enje . kojega se u objedinjenom postupku tereti za ratno profiterstvo u aferi Hypo te za primanje 10 miliiona eura mita od ma|arskoga MOL-a. Kako su najavili na konferenciji za novinare. ju~er se nakon vi{esedmi~ne pauze nastavilo ispitivanjem novih svjedoka. priznati kosovsku nezavisnost. biv{i ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva. nastavljaju prosvjede. nije planirala oko 220 miliona eura za plate u javnom sektoru.U zadnje tri godine Slovenija se zadu`ila za iznos godi{njeg godine dospijevaju u sklopu servisiranja vanjskog duga. postali bismo u nekoliko godina socijalni i gospodarski bolesnik u centru Evrope. kazao je Ta~i u intervjuu za ju~era{nji Expres. Mljekari nagla{avaju kako Jakovini vi{e ne vjerujuju i s njime ne `ele pregovarati. ali ako bismo tako nastavili. godine. . rekao je Jan{a. prora~una. me|u ostalim. Jan{a se zalo`io da se utvrdi odgovornost vode}ih ljudi u bankama i dr`avnim preduze}ima za slabe odluke u pro{losti. koji je na optu`eni~koj klupi u slu~aju Spice zbog sumnje da je s biv{im menad`erima Podravke i njihovim poslovnim partnerima o{tetio koprivni~ku prehrambenu tvrtku. Markovi} je tvrdio da je promjena me|udioni~arskog ugovora bila u interesu Vlade s obzirom na promjenu vlasni~ke strukture od trenutka kada je MOL u hrvatsku naf tnu kompaniju prvi put u{ao kao strate{ki par tner.Odlu~ili smo pritisnuti ko~nicu i vi{e nijedna vlada ne}e mo}i tro{iti vi{e od onoga {to nam omogu}avaju prihodi. Sve opozicione parlamentarne partije na Kosovu su se izjasnile protiv pominjanja Rezolucije 1244 VS-a UN-a u fusnoti prilikom predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima. mi{ljenje Me|unarodnog suda pravde o progla{enju nezavisnosti Kosova i Rezolucija 1244 SBUN-a iz 1999. predstavnici Hrvatskog saveza udruga proizvo|a~a mlijeka zatra`ili su od premijera Zorana Milanovi}a da smijeni ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu. februar/velja~a 2012. 24. Istovremeno. Dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova jedan je od uslova da Srbija u martu dobije kandidaturu za ~lanstvo u EU. Zajednica udruga seljaka Slavonije i Baranje (ZUSSB) zatra`ila je ostavku ministra unutarnjih poslova Ranka Ostoji}a. REGION VIJESTI 17 Te{ko ide sastavljanje prora~unskog rebalansa Slovenci bez plata? Janez Jan{a tvrdi da je njegova vlada zatekla veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu Slovenski premijer Janez Jan{a izjavio je da je njegova vlada zatekla gore stanje na podru~ju javnih finansija od onoga koje je prikazivala prija{nja vlada. te veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu. ali da mo`e biti postignut kompromis oko navo|enja Rezolucije 1244 i mi{ljenja Me|unarodnog suda pravde. Pregovori Beograda i Pri{tine u Bruxellesu Ta~i: Srbija }e priznati Kosovo Premijer Kosova Ha{im Ta~i ocijenio je ju~er da }e Srbija. zbog ~ega bi mogla do}i u pitanje i isplata plata u javnom sektoru krajem godine. Predstavnici srbijanskih vlasti naveli su da pominjanje Deklaracije o nezavisnosti Kosova nije prihvatljivo.OSLOBO\ENJE petak. februara 2008. Suca je posebno zanimao honorar kojeg je Markovi}ev ured dobio od Vlade. U ovom trenutku Slovenija ne treba tako drasti~ne mjere {tednje kao Gr~ka. Opozicija protiv modela koji prihvata Ha{im Ta~i . Pri{tinski dnevnik je na svom portalu prenio samo izvode iz intervjua s Ta~ijem koji se ti~u pitanja regionalnog predstavljanja Pri{tine {to je na Kosovu izazvalo o{tre rasprave. novim dogovorom u Bruxellesu. jer je kao pravni savjetnik u sklopu pregovora s MOL-om to naplatio ~ak 2. Spisak du`nika On je dodao da ranija vlada Boruta Pahora u prora~unu za ovu godinu.

OSLOBO\ENJE . 24.18 OGLASI petak. februar/velja~a 2012.

februar/velja~a 2012. 24.OSLOBO\ENJE petak. OGLASI 19 .

Na zapadu zemlje poginuo je jedan Afganistanac. {tenju talibana. dobila mandat Vije}a za ljudska prava UN-a. ambasador je dodao da je Izraelu dozvoljeno da ~ini zlo~ine neka`njeno. a negirao je da je sam odigrao ulogu u nedavnim napadima na izraelska diplomatska predstavni{tva u nekoliko zemalja. Avigdor Lieberman . javio je AFP. {to uklju~uje i to da }e odgovorni odgovarati. afganistanski vojnik se pridru`io protestima i otvorio vatru na strane vojnike. Pokrenuta je istraga o nesre}i. tu~ete i o~itate im lekciju. Dok je afganistanski predsjednik Hamid Karzai apelovao na Afganistance da ne pribjegavaju nasilju zbog paljenja Kur’ana. od kojih je dvojicu usmrtio. Zapovjednik ameri~kih snaga u Afganistanu general John Allen je naredio da se provede istraga o ovom incidentu. prenosi RTS. koji optu`uje Malikija da ho}e da marginalizuje sunitsku manjinu i u~vrsti svoju vlast. osudila je istra`na komisija. a 17 ranjeno Reuters Izvinjenje Baracka Obame Predsjednik SAD-a Barack Obama se u pismu upu}enom predsjedniku Hamidu Karzaiju izvinio afganistanskom narodu zbog paljenja primjeraka Kur’ana u jednoj ameri~koj bazi. Oko 400 demonstranata bacalo je kamenje i zapalilo vi{e automobila u bazi norve{kog bataljona u sjevernom Afganistanu. koji se pridru`io protestima. Norve{ki ambasador u Kabulu Tore Hatrem rekao je za Reuters da niko nije povrije|en i da Sudar helikoptera u Arizoni Sedam ameri~kih marinaca poginulo je u sudaru dva helikoptera u Arizoni. Prema izjavama svjedoka i zapadnih vojnih izvora. isti~u}i da je vjerski materijal. U pismu upu}enom Vije}u sigurnosti UN-a. saop}ilo je ju~er afganistansko predsjedni{tvo. budu}nost dr`ave Izrael. Upitan da li su protesti. U izvje{taju je objavljena lista od 38 zatvorskih centara u 12 gradova u kojim je komisija dokumentirala slu~ajeve mu~enja. povezani sa ubistvom vojnika NATO-a. Od po~etka protesta ubijeno 12 Afganistanaca. koji su po~eli u utorak zbog paljenja Kur’ana. U decembru je ubijeno 80 djece. a vi{e od 200 povrije|eno u seriji bomba{kih napada koji su ju~er ujutro izvedeni {irom Iraka. utvrdila je komisija. odgovornost izraelske vlade. saop}ili su marinci. Ratne igre Iran je optu`io Izrael da ubija njegove nuklearne stru~njake u okviru ratne igre. a sedam osoba je ranjeno kad su u~esnici demonstracija napali ameri~ku bazu u okrugu Kogijani u provinciji Baglan. komisija je u svom prvom izvje{taju zaklju~ila da su sirijske snage reda po~inile zlo~ine protiv ~ovje~nosti brutalno gu{e}i pobunu protiv postoje}eg re`ima. Nesre}a se desila u blizini grada Yume tokom vojne vje`be. Za{tita svete knjige “U cilju za{tite svete knjige treba da hrabro napadate vojne baze agresora i njihove konvoje. usmrtio dva vojnika NATO-a na istoku zemlje. dok je jedan afganistanski vojnik. gdje je u eksplozijama autobombi. ~iji je cilj da se zapo~nu mirovni pregovori sa SADom. prenosi Fena. kao i optu`be da je Iran izveo nekoliko bomba{kih napada. Kada je u augustu 2011. saop{tila je policija. OSLOBO\ENJE Nastavljeni protesti zbog paljenja Kur’ana Talibani pozvali na Irak: Desetine mrtvih u bomba{kim napadima Najmanje 50 ljudi je poginulo. “@elim izraziti najiskrenije `aljenje zbog incidenata o kojim sam izvije{ten” napisao je Obama i dodao da je gre{ka napravljena zbog . “Iran je pretrpio teroristi~ke napade u kojim je ubijeno nekoliko nuklearnih stru~njaka”izjavio . ubijanje stranih vojnika Afganistanski vojnik ubio dvojicu vojnika NATO-a • Demonstranti napali bazu norve{kog bataljona Protesti zbog paljenja Kur’ana u ameri~koj vojnoj bazi Bagram u Afganistanu nastavljeni su i ju~er. uzet iz biblioteke pritvorske jedinice pored baze Bagram. a sedam je ranjeno kad je policija otvorila vatru u okrugu Deh Ravud u jugoisto~noj provinciji Uruzgan. da ih ubijate. napisala je komisija koja je saslu{ala 136 novih `rtava od novembra pro{le godine. prenosi Fena. dio op}e ratne igre koju taj re`im vodi protiv Irana” ocijenio je Haze. “Ove operacije su. prenosi Fena. Govore}i za drugi kanal izraelske televizije. velika i sistemati~na kr{enja ljudskih prava”. Izraelski mediji prenijeli su i izjavu zamjenika glasnogovornika State Departmenta Marka Tonera koji je rekao da se SAD blisko konsultiraju s Izraelom o politici te zemlje u odnosu na iranski nuklearni program. talibani su u srijedu za AFP rekli da iako najo{trije osu|uju skrnavljenje Kur’ana. tako da se nikada vi{e ne usude na uvrijede sveti Kur’an” navodi se u saop. Napadi na prete`no {iitske mete u~estali su otkako se vlada {iitskog premijera Nurija al-Malikija okrenula protiv istaknutih pripadnika sunitskog politi~kog bloka Iraqiya. ali je rekao da to nije iznena|enje. On je neuspjeh Me|unarodne atomske agencije u Teheranu ove sedmice ozna~io razo~arenjem. Ukupno je 12 Afganistanaca ubijeno. taj doga|aj ne}e uticati na pregovore u Kataru. U pismu ameri~kog {efa dr`ave se navodi da }e biti poduzete mjere kako bi se izbjeglo ponavljanje ovakvih incidenata. Izraelski ministar vanjskih poslova o mogu}em napadu na Iran Lieberman: Ne}emo PODLE]I PRITISKU Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman izjavio je da Izrael ne}e podle}i pritisku SADa i Rusije u odlu~ivanju da li da napadne Iran. prenosi Fena. portparol ISAF-a je samo odgovorio da demonstracije traju i u toj provinciji. je pri~injena minimalna {teta. 24. koji su bili u helikopterima Cobra i Huey. Marinci. On je naglasio da je sigurnost gra|ana Izraela. saop}ili su ju~er zvani~nici. a u januaru 72. “Od novembra 2011. zarobite. UN: Te{ka kr{enja ljudskih prava u Siriji Sirijska vlada o~ito nije uspjela za{tititi svoj narod. njene snage su po~inile te{ka. Vi{e od 500 djece je ubijeno od po~etka pobune u mar tu 2011. Afganistanski MUP za najmanje jedno ubistvo okrivio je strane ~uvare u kampu Phoenix. ubijeno 22 ljudi. sa sjedi{tem u Miramaru u ju`noj Kaliforniji. Izraelski mediji prenijeli su prekju~er upozorenje Rusije protiv napada na Iran jer bi to imalo katastrofalne posljedice. navodi se u novom izvje{taju o stanju ljudskih prava u Siriji koji je ju~er objavila me|unarodna istra`na komisija UN-a. Me|unarodne snage NATO-a u Afganistanu (ISAF) saop{tile su da su dva njena pripadnika ubijena kad je na njih otvorio vatru afganistanski vojnik u isto~noj provinciji Nangarhar. bili su pripadnici Tre}e zrakoplovne marinske brigade. odvrativ{i da to nisu njihova posla. gdje je otvoreno talibansko predstavni{tvo. “Helikopteri su se sudarili u udaljenom dijelu kompleksa za vojnu obuku Yume”. zapaljen gre{kom. . nepa`nje. prenio je Tanjug. Tako|er su pozvali i pripadnike snaga sigurnosti da krenu u borbu protiv stranih vojnika. ameri~koj bazi isto~no od Kabula koju su u~esnici protesta napali. prenosi RTS.20 SVIJET VIJESTI petak. prenosi Fena. tre}i dan zaredom. U drugim dijelovima Iraka ubijeno je 10 ljudi. “Djecu i dalje samovoljno hapse i mu~e u zatvoru”. talibani su pozvali na ubijanje stranih vojnika u Afganistanu. Pregovori Mada su pozvali na ubijanje stranih vojnika. Dva demonstranta su ubijena. februar/velja~a 2012. saop{tio je portparol provincijske vlade Sajed Maruf Hamdarad. je iranski ambasador pri UNu Muhamed Haze. Najve}i broj stradao je u prete`no {iitskim kvar tovima Bagdada. a najvi{e u podru~ju sjeverno od prijestonice. Najmanje tri osobe su ubijene ju~er na protestima zbog paljenja Kur’ana. postavljenih pored puta i napadima naoru`anih osoba. Na~elnik ameri~kog general{taba Martin Dampsey upozorio je ove sedmice da bi izraelski napad u ovom trenutku bio nesmotren. Lieberman je odbacio sugestiju da }e ameri~ka i ruska upozorenja protiv udara na iranska nuklearna postrojenja uticati na odluku Izraela. a 17 ranjeno od po~etka protesta.

Do{li smo da ka`emo da volimo Rusiju” dodao . jer smo mi za{titnici otad`bine. poru~io je ruski premijer i predsjedni~ki kandidat Na mos kov skom sta di onu Lu`njiki odr`an je veliki skup podr{ke kandidaturi ruskog premijera Vladimira Putina za predsjednika Rusije. Ispitivanja javnog mi{ljenja pokazuju da je Putin i dalje favorit na predsjedni~kim izborima koji }e se odr`ati 4.000 ljudi. Putinu }e to biti tre}i predsjedni~ki mandat. “Simboli~no je {to smo se okupili 23.500 ljudi. prenosi Srna. a za koje se tereti. “Deset zapaljenih svije}a i deset uga{enih `ivota. prenosi Tanjug. zajedno sa oko 1. na ceremoniji kojoj su prisustvovali ~lanovi porodica `rtava.200 gostiju. muzi~ari i drugi. marta. budu}i njema~ki predsjednik Joachim Gauck. U Moskvi su se odr`ala jo{ ~etiri skupa u ~etvrtak. Informativna slu`ba MUP-a navodi da su uhap{eni poku{ali da okupe na stadionu Lu`njiki emigrante iz zemalja Zajednice nezavisnih dr`ava za 600 rubalja i da poka`u da ima dosta u~esnika na mitingu. organizovano dovezeni na predizborni skup podr{ke Putinu.000 ljudi Reuters i okoline. na kojem se. februar/velja~a 2012. predsjednik parlamenta koji obavlja i funkciju predsjednika Njema~ke Horst Seehofer. jer ih je istraga pogre{no sumnji~ila u pojedinim slu~ajevima i obe}ala da }e sve u~initi na rasvjetljavanju ubistava izvr{enim od 2000. neonacisti~ka }elija iz Zwickaua. predstavnici vladaju}ih par tija. opozicioni prvaci. a na skup ultranacionalisti~kih Liberalnih demokrata do{lo je vi{e od 1. To je u na{im genima” rekao je Putin . kojima su gra|ani Moskve Njema~ka: Po~ast `rtvama neonacista U Berlinu su ju~er predstavnici vlade. parlamenta i Saveznog ustavnog suda. ljudi. On je pozvao na ujedinjenje sve one koji Rusiju smatraju svojom domovinom. SVIJET VIJESTI 21 Veliki miting u Moskvi Putin: Pobjeda nam je u genima Uhap{eno 70 ljudi Na mitingu podr{ke ruskom premijeru i predsjedni~kom kandidatu Vladimiru Putinu u Moskvi ju~er je privedeno 70 dr`avljana Uzbekistana koji su poku{ali da ostave utisak da ljudi dolaze na miting za novac. do 2007. okupilo oko 130. “Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari. a oko samog stadiona bio je parkiran veliki broj autobusa.OSLOBO\ENJE petak. ali i oni iz drugih gradova Rusije. u govoru okupljenima. Odr`ana su jo{ dva manja skupa. Miting su obezbje|ivale jake policijske snage. Uga{enih hladnokrvnim ubistvom. glumci. ali ugledni spor tisti. odali po~ast neonacisti~kim `rtvama teroristi~ke grupe iz Zwickaua. Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari i da nam name}e svoju volju. Merkelova se izvinila porodicama `rtava. Privedeno je ukupno 70 ljudi. rekla je Merkelova. Imamo na{u volju i to nam je uvijek pomagalo da budemo pobjednici. me|u kojima i oni turskog porekla. Ravnodu{nost ima razaraju}e dejstvo”. Ne}emo nikome dozvoliti da nam name}e svoju volju. Ako pobijedi na izborima. prema procjenama ruske policije. prenosi B92. krajem pro{le godine otkrivena. na Dan branilaca otad`bine. Mi smo pobjedni~ka nacija. a kancelarka Angela Merkel se jasno stavila na stranu `rtava i obe}ala razja{njenje zlo~ina. Na skupu podr{ke Putinu okupilo se oko 130. Komunisti~ka partija je organizovala skup koji je okupio vi{e od 2. jednog Grka i jedne njema~ke policajke. februara. Grupi se na du{u stavlja ubistvo osam Turaka.000 . Jedan ~ovjek je nosio transparent na kojem je pisalo: “Satjerali su nas po nare|enju poslodavca” . 24. je Pu tin na mi tin gu ko ji je odr`an pod sloganom Odbranimo zemlju.

Broj pretplatnika se razlikuje od broja fakti~kih korisnika.1 posto. koja }e i dalje biti evropski region rasta” izjavio je Herbert Stepic.34 milijarde eura zbog otpisa u Sjedinjenim Dr`avama i Gr~koj. Ujedno je blago pove}ana ranija prognoza stope inflacije u eurozoni za ovu godinu na 2. 24. p}enju.5 posto i stabilnom prihodu od naknada i provizija. februar/velja~a 2012. po{to jedna osoba mo`e da ima vi{e brojeva mobilnih telefona. Ekonomija 17-~lane eurozone u ovoj }e se godini smanjiti za 0. U tim zemljama `ivi 35 posto svih osoba koje su se pretplatile na mobilnu telefoniju u posljednjem kvartalu 2011. koji se zasnivaju na nerevidiranim podacima. Indonezija i Banglade{.22 SVIJET FINANSIJA petak. “Na neprilago|enu neto dobit negativno je utjecao otpis goodwilla u Sjedinjenim Dr`avama. a pripisuje se ponajprije energetskim tro{kovima i pove}anju indirektnih poreza.37 milijardi eura u 2011. ispostavlja se da 60 posto stanovni{tva koristi mobilnu telefoniju. “EU je na putu privredne stagnacije u ovoj godini. generalni direktor RBI-ja. daju pozitivnu sliku za Raiffeisen Bank International AG (RBI) u zahtjevnom okru`enju. is ti ~u u DT-u. a po tempu rasta pre dnja ~e naj mno go lju dni je eurozona }e zabilje`iti blagu recesiju” objavila je Komisija. Najve}i rast broja korisnika u Indiji i Kini zemlje na svijetu Indija i Kina. DT u gubitku 1. po drugi put u posljednje tri godine. dok }e privreda cijele Evropske unije stagnirati. godini. Raiffeisen Bank International AG Pove}ali dobit za sedam posto Preliminarni rezultati za finansijsku 2011. te otpisi goodwilla i imovine. stoji u prognozama Evropske komisije objavljenim ju~er. pri ~emu fakti~ki mobilnu telefoniju koristi ne{to vi{e od ~etiri milijarde ljudi. . tako|er mnogoljudne dr`ave Brazil. RBI je generisala dobit prije poreza od 1. Go to vin ska na kna da ame ri ~kog AT&T-a u iznosu 2. u sklopu koje je prognoziran rast u ovoj godini u visini 0. Time je njegov gubitak vi{e nego udvostru~en u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je iznosio 514 miliona eura.5 posto. posebno Gr~koj. objavila je telekomunikacijska kompanija Ericsson. {to je oko sedam posto vi{e nego u 2010. “Na{a sposobnost stalnog generisanja visokih prihoda zasniva se na {iroko diverzifikovanom poslovnom modelu. Me|u pet zemalja sa najve}im rastom broja korisnika su. a EU Istra`ivanje Ericssona o mobilnoj telefoniji EK: Eurozona tone u recesiju [est milijardi korisnika Broj pretplatnika svake godine raste u prosjeku za 13 procenata U svijetu postoji {est milijardi pretplatnika mobilne telefonije.3 milijarde eura za pro pa lu akvi zi ci ju DT-ovog ame ri ~kog ogranka u transakciji ~ija je vrijednost trebala iznositi 39 milijardi dolara nije uspjela nadoknaditi negati van utje caj tih tro {ko va. . . OSLOBO\ENJE BiH Privreda eurozone na putu je nove recesije. Prema prora~unima Ericssona.3 milijarde eura” navodi DT u sao. Privredne aktivnosti u 27-~lanoj EU istovremeno }e stagnirati. jasno fokusiranom na centralnu i isto~nu Evropu.34 MILIJARDE EURA Njema~ki telekomunikacijski div Deutsche Telekom zaklju~io je ~etvrto tromjese~je s neto gubitkom od 1. precizirala je {vedska kompanija. Zahvaljuju}i pove}anju neto prihoda od kamata oko 2. u iznosu oko 3. objavila je Komisija u a`uriranim ekonomskim prognozama. Polaze}i od ~injenice da ukupna svjetska populacija broji sedam milijardi ljudi. tvornica i opreme u jugoisto~noj Evropi. ~ime je osjetno sni`ena prethodna procjena EK-a iz novembra 2011. broj pretplatnika svake godi ne ras te u pro sje ku za 13 procenata. godinu.3 posto.

OGLASI 23 . 24. februar/velja~a 2012.OSLOBO\ENJE petak.

24. Hrvatske i Makedonije potpisali ju~er u Beogradu Memorandum o razumijevanju u vezi sa projektom Certifikacija povoljnog poslovnog okru`enja .261790 0.broj 037 . 2012 = dr`avi. konkretno BH Telecoma.263629 0. koja je onemogu}ila Elektroprivredu BiH da ispunjava ugovorne obaveze".837256 0.078194 0.831603 2. u su{tini. najgore su pro{li potro{a~i.567864 0. ostvarena dobra saradnja. prema rije~ima njihove predstavnice Stojanke Bo{njak. Republike Srpske.049567 1. da im obezbijede finansijske potencijale. zbog ~ega je potrebno otvaranje regiona za stvaranje boljeg poslovnog okru`enja.675589 1. Hrvatskoj i Makedoniji. a direktno doprinosi razvoju {irokomre`nih usluga. U EPBiH nisu odgovorili kome izvoze struju. a u ime Federacije BiH ministar za razvoj Sanjin Halimovi}.049691 1. Zahvaljuju}i ovom. "Kako je u svim ugovorima predvi|en mogu}i utjecaj vi{e sile na nemogu}nost realizacije. jer je i njemu u interesu da se kapaciteti postoje}e infrastrukture koriste u kapacitetima tehni~kih mogu}nosti. 02.622691 0. kao kompanije kojima je proizvodnja.470549 0.305804 1.565032 0. 2. Ovakav ulazak alternativnih operatora na doma}e tr`i{te podrazumijeva znatno ni`e tro{kove. Cilj projekta jeste ja~anje ekonomske saradnje i promocija investicija u Srbiji. a u Elektroprivredi BiH potvrdili su nam da ova kompanija struju izvozi jo{ od subote. Mogu}nost tu`be najavio je i premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} i to protiv Rudnapa koji je obustavio isporuke struje Elektroprivredi HZHB zbog ~ega je ova kompanija za vrijeme vre- menskih nepogoda morala kupovati struju po cijeni preko 100 eura po megavatsatu te uvoditi redukcije velikim potro{a~ima.221812 1. kupovina i prodaja struje osnovni posao.677278 1. 02. me|utim. A one su odista velike. jer nedostatak razgovora dovodi do posljedica za razvoj biznisa. a potom i u drugim dijelovima BiH. Svi tipovi njihovih telekomunikacijskih usluga oslanjaju se na postoje}u infrastrukturu doma}eg operatora. Samo lokalne zajednice koje imaju stabilne izvore finansiranja mogu da razi{ljaju o svom ekonomskom razvoju".478784 25. kazali su nam u EPBiH. OSLOBO\ENJE EuroproNET EPBiH od subote izvozi struju U EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca Sa konferencije za medije u Sarajevu Foto: A.221257 1.EPHZHB. Ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija rekao je da zemlje regiona jo{ nemaju jasno izra|en koncept kako treba da izgledaju lokalne zajednice i koje je njihovo mjesto u EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.54421 2. iz sektora za odnose sa operaterima. 2012. kazali su da "ispunjavaju obaveze po dugoro~nim ugovorima".222367 1. odnosno pristup izdvojenoj lokalnoj petlji. Prvi korisnici usluga europroNET-a ve} su ju~er ostvarili veze na doma}em i me|unarodnom telekomunikacijskom saobra}aju. 18.valutu Srednji za devize Prodajni za devize Certifikati za op{tine Predstavnici Srbije. Ministar za razvoj.077999 0. Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.311583 1. februar/velja~a 2012. KAJMOVI] Korak ka liberalizaciji Alternativni telekom-operater europroNET ju~er je u Sarajevu promovisao vlastiti iskorak ka liberalizaciji doma}eg tr`i{ta telekomunikacija {to bi krajnjim korisnicima trebalo da omogu}i kvalitetnije i jeftinije usluge. osim ADSL-a. Federacije BiH. ve} odavno se zna da je kupac beogradska kompanija Rudnap.471408 25. u EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca jer je mogu}nost prekida isporuke predvi|ena svim ugovorima.792016 USD BAM 1.955830 1. Ovaj poslovno-tehnolo{ki potez europroNET-a usagla{en je i sa Regulatornom agencijom za telekomunikacije na ~emu je.317362 1.738001 0. Korlea "Na slobodnom tr`i{tu smo kupili 30 MWh struje od slova~ke kompanije Korlea po cijeni od 55. Ovo prvo raspetljavanje.474225 0.262444 0. kazao je za Oslobo|enje generalni direktor Aluminija Ivo Bradvica. najkompleksniji je projekt na tr`i{tu komunikacija i zbog toga je razumljivo zadovoljstvo koje je tim povodom na konferenciji za novinare iskazao Fahrudin Budnjo. web hosting.077804 0. BiH.828092 0. Jedan od njih je mostarski Aluminij kojemu je EPHZHB uvela redukciju struje nakon {to joj je Rudnap obustavio isporuku 90 MWh struje. europroNET je prvi operator u BiH koji nudi ADSL usluge kroz mre`u dominantnih operatora. a da to ne zavisi od izbora i ko }e do}i na vlast.577409 1.466873 0.566448 0. . rekao je Tegeltija.Me|unarodni pe~at kvaliteta za op{tine sa povoljnim okru`enjem za investitore.573475 1.835771 2.569541 1.475096 25. 24. prvo u Sarajevu.5 eura po MWh.833687 2.262972 0. Mi ipak nismo. "Moramo i}i u pravcu da centralne vlasti daju ovla{}enja lokalnim zajednicama za privla~enje stranih investicija. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. U cijeloj pri~i oko prekida isporuka struje po ugovorima EPBiH Rudnap . O kupcu ne govore Redukcije S obzirom na to da je Rudnap najavio da }e tu`iti Elektroprivredu BiH zbog prekida isporuke. fiksna telefonija. godine.787536 1.24 BIZNIS I EKONOMIJA Stari ugovori jo{ vrijede petak. H. kazao je Ahmed Divojevi}.BH Telecom ne smatra da }e biti ugro`en aktivno{}u ovog operatera. U ime Republike Srpske Memorandum je potpisao ministar finansija Zoran Tegeltija.802507 0.262315 0. posebno oni veliki koje strujom snabdijeva Elektroprivreda HZHB.626748 0. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 22. Poslovno okru`enje u zemljama regije CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna . Sa.te~ajna lista .673900 1. februara.832674 0. . obrt i preduzetni{tvo Federacije BiH Sanjin Halimovi} rekao je da su najve}e prijetnje za ekonomski razvoj regiona politi~ke.955830 1. za{tita djece od opasnih sadr`aja na internetu itd.261136 0.618634 0. J.955830 1.796496 1. direktor prodaje euproNET-a. Neke od njihovih usluga su.282864 SDR (Special Drawing Rights) na dan 22. ~ime se znatno pove}ava iskori{tenost postoje}e pristupne mre`e. A. U Aluminiju ka`u kako su uspjeli prevazi}i ovu te{ku situaciju kupuju}i struju na slobodnom tr`i{tu. ispunjavanje obaveza je nastavljeno s prestankom djelovanja vi{e sile. struju pla}ali po 100 eura za megavatsat".867013 0. IPTV.049815 1. Nadzorni odbor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u srijedu je konstatovao da su stvoreni uslovi za nastavak izvoza struje.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 23.40 114.50 KM.000 19.25 4.140. ZIF Euroinvestment fond a.d. jer je u navedenoj akciji.339 5.d.8(A) 1 0.710 KM d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a. Gacko Telekom Srpske a.475 0.44 0.25 5. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 16.00 5.409 29. Dedi} ka`e da nije dobro krenula. promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka SASE: Za obveznice FBiH 16.77 13.00 84.d.073 953 334 5.050 54. zavr{io profitom Sarajevska berza (SASE) dodijelila je priznanja najboljim brokerskim ku}ama za ostvarene rezultate u 2011.909. glavni indeks berze SASX-10 je u negativnoj zoni i smanjena je tr`i{na kapitalizacija za 39 posto zbog masovnog de lis tin ga kom pa ni ja u septembru 2011.999 KM.42 0. napravio zna~ajne pomake koji se ogledaju u slijede}em: rezultati trgovanja su zna~ajno pove}ani u odnosu na 2010. zra~ne zavjese.00 5.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA . Banja Luka Veterinarska stanica a.00 35.101 0.61 3. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.34 0 -0.69 46.74 3.27 2.76 ERS10 SASX-30 Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 139.d. To je ujedno i dosad najbolja cijena za najprodavaniji Renault model na na{em tr`i{tu.00 1.61 4.00 212.796 500 832.41 -0.21 -0.381 964 116 309 1. elektri~no podesive i grijane retrovizore.1 39. O.52 19.03 40.305 12. promet je ostvaren dionicama ZIF MI Group d.d. {est zra~nih jastuka.62 801.d. Vare{ Sarajevo osiguranje dd Sarajevo Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Magros metal dd Sarajevo Pobjeda dd Te{anj Union banka d.630 1.00 5.76 5.815.8 1 0.45 1. Srbac Potkozarje a.055 5.65 0. putni kompjuter.73 5.30 12. Nakon tri godine poslovanja u gubitku.000 4.101 0.00 19. Banja Luka ZIF Polara invest fond a. Sarajevo od 20.228 1.67 1.28 -0.7 miliona KM.279. za 125 posto.30 12.d.izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska .083 9.862 34.499 KM.456.20 7.64 12.36 8. maj drvodjelska a.429 KM” rekao je Dedi}.2 2.5 0.15(A) 0. popularni Megane Generation sa opremom koja uklju~uje ABS + BAS.d.00 114 40 6 456.61 3.d.052 5.65 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se od 1. u sklopu dvije transakcije prometovane su 21.50 19.OSLOBO\ENJE petak. Banja Luka 9.20 588. svi zainteresovani se moraju brzo odlu~iti i po`uriti do Renault prodajnih salona.222.391. va`no je da je preokrenut negativni trend iz prethodnih godina. BIZNIS/BERZE 1.31 0. Kurs ovog fonda iznosio je 4. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu. koja uklju~uje ABS + BAS. Kurs ovog emitenta je iznosio 8. putni kompjuter.d.00 84.40 2.1 40.31 0.6 4.254.376.45 39.10 23. tempomat.17 0.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .063.90 % KUKURUZ $ 0.353 114 359 1.784.19 1.45 2.29 0 2.11 % 1.6(A) 41. Pale Hidroelektrane na Trebi{njici a.211.81 8.KOTACIJA Hemijska industrija destilacija a.00 84.renault.00 NEPONOVLJIVA PONUDA IZ RENAULTA Renault je za ljubitelje svojih automobila u Bosni i Hercegovini pripremio novu.66 -0.99 0 0 0 1 0 0 0 -0.62 0.68 5.752 1.25 642.08 2.19 9.74 0.d.15 19. M.30 -3.48 75.67 $ 1.00 2 3 75.d. Dioni~ko dru{tvo Raiffeisen Bank najuspje{nija Foto: D`. dok je u kategorijama Ostvareni promet u trgovanju dionicama.156.644 17.101 0.51 75.00 0.65 0. s obzirom na to da akcija traje samo dvije sedmice.25(A) 0. zra~ni jastuk za voza~a i suvoza~a s prilagodljivim volumenom.79 NAFTA ZLATO P[ENICA 124.25 4. poduzeto je niz mjera na unapre|enju i ure|enju tr`i{ta. Trebinje RiTE Gacko a. Vi{egrad Veselin Masle{a a.00 75. cijena Min.54 250. Tesli} Elektrodistribucija a.461 0.d. centralno daljinsko zaklju~avanje.99 39.00 75.00 3.42 0. Banja Luka Posavina a. najuspje{nija je bila brokerska ku}a See Investment Solutions.00 19. No. a za tu cijenu nudi rasko{nu opremu.61 4.37 62.609. SASE je 2011.710. elektri~ne podiza~e prednjih stakala.54 19.482 130 243 847. godinu. SASE je 2011. jer Vlada FBiH planira da emisijom trezorskih zapisa i obveznica putem SASE prikupi 290 miliona KM za potrebe bud`eta.31 0.05 -7.14 % PLIN $ 1.39 -0.d. KRIJE[TORAC Zvani~ni Promj. {to je pove}anje u odnosu na 2010. indeksi BIFX i SASX30 su u pozitivnoj zoni.332.20 34.67 -0. u okviru nove akcije su i svi ostali Renault modeli dostupni po izuzetno atraktivnim cijenama. februar 2012.12 % .29 7. Doboj Vi{egrad promet a. kursa (%) Max.00 2.d.25 0.akcija traje samo dvije sedmice. Podsjetimo jo{ jednom . tempomat. Pozitivan pomak Tokom sve~anosti dodjele nagrada re~eno je da treba.411. ~estitati svim ~lanovima berze {to su pre`ivjeli ove te{ke godine iza nas koje je obilje`ila svjetska finansijska kriza.00 75.37 619.000.88 2.178.223.00 $ 0.461 0.25 0. februar/velja~a 2012.90 812. Sarajevo 8.8 1 0. BERZANSKA KOTACIJA . Osim ova dva izuzetno popularna Renault modela u Bosni i Hercegovini.47 4. godine.00 4.48 162.45 0.000 4. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA ^estitke svima koji su pre`ivjeli Nakon tri godine poslovanja u gubitku.00 1 2 1 Banjalu~ka berza Kursna lista za 23.99 39. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.00 1.644 obveznice.03 39.70 20.75 46. berza je dobila nove dioni~are u procesu dokapitalizacije te ostvarila dobit od 72.486.461 0. Banja Luka Tr`nica a.20 1 1 19.5 1.39 BIRS BIFX 25 Nagrade najuspje{nijim ~lanovima Sarajevske berze 786.d.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska .223.23 39.26 0 5. Sa.00 -20.084.d.00 1.6 41.d.d.65(A) 0.25 4.d. Banja Luka 1.15 KM.054 5.90 1.TR@I[TE AKCIJA Bosna trgovina a.izmirenje ratne {tete 5 3. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Bi}e bolje [to se ti~e 2012.575 0.00 19.00 6 8 4 1 3 1 3 1 4. zatim Ostvareni promet u trgovanju obveznicama i Ostvareni broj transakcija zlatne plakete dobila Raiffeisen Bank.1 0.KOTACIJA PIF-ova 0. dostupan je za nevjerovatnih 21. Istovremeno.29 % SREBRO $ 1.266 3. u kojoj je omogu}io ostvarenje nevjerovatne u{tede na odabranim Renault modelima.541.70 KM. Berza je u pro{loj godini ostvarila promet od 244.00 0. . Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija O PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.06 -9. ali se nada da }e se to popraviti.000.63 5.61 0. Banja Luka Republika Srpska .d.09 810. prije svega.00 6.7 -0.222. Sarajevo Energoinvest d.575 0.00 4.635 250 200 100 27.73 % 700.5 40.99 39. cijena Min.45 200. prije svega zahvaljuju}i emisijama obveznica i trezorskih zapisa FBiH. Banja Luka Palas a.28 9.98 $ 0. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Rudnik @eljezne rude d.82 FIRS SASX-10 942.35 3.41 3.01 39. “SASE je u 2011.00 19.izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska . U kategoriji Ukupni ostvareni promet u 2011.03 39. 24. godini.88 -3.724.21 1. J. alu-naplatke od 16 in~a.69 0 0.d.228 1. februar/velja~a 2012. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.65 3.d.74 3. Gradi{ka Vodovod a. Sarajevo.ba. bo~ne zra~ne jastuke sprijeda.223. ali kako Dedi} ka`e.270. klima-ure|aj. Elegantni Renault Fluence.00 72.88 11.42 922.22 91 21.50 1 3.00 0.575 0.00 16.00 32.47 0.42 0. Isplati se po`uriti.170 5.59 0.50 908.228 1.58 4.900.00 KM.15 8. elektri~no podesive retrovizore. neponovljivu akcijsku ponudu. istina skromnim.62 46.15 0.413 1.21 614.792.20 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE . Promet na kotaciji iznosio je 42.d.d. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu dostupan po cijeni od samo 20.00 KM.00 1.1 0. zavr{io profitom.44 0.d.000 5.16 KM.401 2.48 0.1 0. centralno daljinsko zaklju~avanje. klimaure|aj.16 -0. Promet na kotaciji fondova iznosio je 24.549. Za vi{e informacija se obratite najbli`em ovla{tenom Renault koncesionaru ili posjetite www.45 KM. Banja Luka ZIF Zepter fond a.175. Bosnalijek d.21 14.15 -1.6 41.5 1.15 150 1.61 4. Direktor Sarajevske berze Zlatan Dedi} kazao je da je ova berza u pro{loj godini ostvarila pozitivne pomake u poslovanju.15 0.61 0.

u tom letku je pogre{no navedena cijena slanja SMS poruke prema Naj broju..071. br. 8. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 118467 09 I Sarajevo. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika.2012. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. u pravnoj stvari tu`ioca SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO. 2010. 10. 2009. odnosno naziv pravnog lica. radi naplate nov~anog potra`ivanja . god. 2012. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. novine. budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. podnijeti protutu`bu (~lan 74. 4/04 i 5/04) i Zakonom o radu. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. Ru|era Bo{kovi}a broj 148 Sarajevo. godine pa do 8. radi izvr{enja.375. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. objavljuje Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija OSNOVNA [KOLA BARTOLA KA[I]A .. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. 73/05 i 19/06. 1. na osnovu ~lana 348. protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS. godine. sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). 83. odnosno sjedi{te stranaka.2012. BH Line mre`e BH Telecoma uz njihove januarske ra~une do{lo do tehni~ke gre{ke. Natje~aj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. 18. stav 1. u daljnjem tekstu: ZPP). stav 1. Zmaja od Bosne broj 32 zastupana po zakonskom zastupniku Pravobranila{tvu Op}ine. 12. N AT J E ^ A J A za radno mjesto 1. u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Ul. tu`ilac SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO je podnio tu`bu protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS radi isplate autorske naknade po ugovoru.375.. godine. ime i prezime. god. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`enana [kalji} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Op}ina Novo Sarajevo Ul. 2003.p. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. (N. 10. predmet spora. Obavje{tava se tu`eni da je. sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika.. stav 1. BH Telecom Broj: 65 0 Ps 154135 10 Ps Sarajevo. du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. 53/03. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU. Sudija D`enana [kalji}. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. 2011. ~l.00 KM na ime autorske naknade sa kamatom utvr|enom prema Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate i naknaditi tro{kove ovog parni~nog postupka sa zakonskom zateznom kamatom obra~unatom od dana pravomo}nosti presude do isplate. 25. ako ih imaju. stav 1. Izvinjavamo se korisnicima usluga zbog ovog previda i zahvaljujemo na njihovom razumijevanju. Prijave slati na adresu: Osnovna {kola Bartola Ka{i}a Mostar Rude Hrozni~eka 46 C 88000 Mostar Predsjednik [kolskog odbora Stanka Drma} . novine FBiH”. Naime. ZPP-a).26 OGLASI petak. pozivom na broj predmeta. ZPP-a). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda.00 KM. broj 5/00. ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku.37 KM od 3.s. protiv izvr{enika Lop~alija Rusmir iz Sarajeva sa evidentiranim prebivali{tem u Ul. Sarajevo. februar/velja~a 2012. stav 3.MOSTAR IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 4227325220000 Urud`beni broj: 05-01. s. 85. Zakona o parni~nom postupku.2.7. ZPP-a. stav 2. sudija [aha Ov~ina. 7. radi isplate autorske nagrade po ugovoru. ~l. 14./12 Nadnevak: 23. Ta~na informacija je da je za Ultra fun tarifnu opciju cijena SMS-a prema Naj broju 0. stav 3. v. 2007. ZPP-a). godine na osnovu izvr{ne isprave-presude Op}inskog suda u Sarajevu broj P-2660/02 od 19. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu. u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. 24. na osnovu ~lana 70.00 KM. ZPP-a).r. Vjerou~itelj pravoslavnog vjeronauka .zakonskih zateznih kamata na iznos glavnog duga od 4. Uvjeti natje~aja regulirani su Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HN@-a. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. 2002. obavje{tavamo Vas da je u informativnom letku za uslugu Ultra fun koji je dostavljen pretplatnicima fiksne. objavljuje Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.043 KM bez uklju~enog PDV-a.. na osnovu ~lana 348.. Sudija [aha Ov~ina OGLAS Dana. godine i tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 90. 12.1 izvr{itelj . Musala bb. Izvr{enje }e se provesti zapljenskim popisom.dva (2) sata tjedno na odre|eno vrijeme do 15. ZPP-a). Ukoliko tu`eni. 7. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 18. Odluka o raspisivanju RJE[ENJE O I Z VR[ E NJ U Dozvoljeno 3. OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Obavijest korisnicima Ultra usluge BH Telecoma Po{tovani korisnici. prebivali{te ili boravi{te.

U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. Nedaleko od centra Trnovo. Zineta.Pitate nas kako smo pre`ivljavali? Te{ko. ni sam ne zna kako do~eka sutra. godine hastahana je ponovo data na raspolaganje Gazi Husrev-begovom vakufu. a oko 70 posto naseljenih mjesta nalazi se iznad 1. snje`ne padavine historijskih razmjera do- nose i korist. istakao je Moon te zahvalio i slu`benicima SIPA koji }e dobiti jedne motorne sanke na kori{tenje i time imati olak{an pristup zaba~enim selima. Pokriva~i i paketi Branko Kova~evi} `ivi sam sa sinom Draganom. na kojem im je ~estitao na postignutom uspjehu. koji su posljednjih dana `ivjeli u strahu. a zahvalnost ambasadoru je golema. E. ali svakako privremeno te da ne}e u potpunosti rije{iti problem. E. . Podsje}amo. Sve ono {to je bilo u na{oj mogu}nos- ti da za{titimo stanovnike na{e op{tine. delegacije ameri~ke ambasade. Snje`ne padavine Kako je ju~er istakao ambasador Moon prilikom posjete nekim od najugro`enijih sela Trnova. I na~elnik Op{tine Trnovo iz RSa bio je uzbu|en i sretan zbog ove pomo}i te je srda~no zahvalio ambasadoru Moonu i predsjedniku USAID-a Allanu Reedu. a SAD su obezbijedile 50 hiljada dolara pomo}i koja uklju~uje motorne sanke. . jula. Uspjeh karatista op}ine Ilid`a Na prvenstvu Evrope u karateu za kadete i juniore. te{ko. a u skladu sa Pravilnikom o nagra|ivanju sportskog rezultata pojedinca i ekipe Op}ine M. Ambasador Patrick Moon posjetio op}inu Trnovo SARAJEVSKA HRONIKA 27 Pomo} koja ulijeva nadu @elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti. Sre}a je da nije bilo smrtnih slu~ajeva usljed ovih vremenskih neprilika. nastanjenima u RS-u. koja se nalazi u neposrednoj blizini prve bolnice u Sarajevu.300 kilometara nadmorske visine.. jer je situacija te{ka. ali ipak ogromne koli~ine snijega donose vi{e {tete. Stanari ku}e Senad Hafizovi} i njegova supruga Adela. Deset metara drva je ovdje malo preko zime. Ina~e. Ina~e. iznalazi sama na~ine kako bi ih posjetila i pru`ila im potrebnu pomo} u vidu lijekova. ka`u da je ovo rje{enje dobro. a mi }emo im svakako dati podr{ku. naglasio je Berilo.Ne moram podsje}ati da je ovo podru~je najvi{e stradalo u ratnom periodu. G. pa ~ak i ugro`avaju ljudske `ivote. no zahvaljuju}i USAID-u i dobroj me|uop}inskoj suradnji. ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon je putem USAID-a odlu~io osigurati humanitarnu pomo} za najugro`enije porodice. Stopostotne su {tete u~injene. te op}inski na~elnici uputili su se u posjetu porodicama Kova~evi} i Vla{ki. mi smo izvr{ili.Evo. Za{tita stanovnika . odnosno vla`no tlo koje }e tokom godine zasigurno donijeti mnoge blagodati. za`elio puno uspjeha u narednim takmi~enjima i obe}ao da }e Op}ina i dalje podr`avati i pratiti njihov rad. istakao je ambasador Moon Ambasador Moon uru~io pakete porodicama Torlak i Kova~evi} Na podru~ju op}ine Trnovo u proteklom periodu u nekim selima izmjereno je i do pet metara snijega. . Ne mogu opisati rije~ima koliko sam sretan. Sestre Azemina. osigurana i koliko-toliko za{ti}ena. ovaj teritorij se itekako obnovio i oporavio. tako da }emo se na vrijeme pripremiti i u slu~aju da do|e do novih problema koje mogu donijeti eventualne poplave. Dejtonskim mirovnim sporazumom podru~je Trnova je podijeljeno na dvije op}ine. hrane i odje}e.. a Anes ^ongo. .. ]UMUROVI] . u selu Dujmovi}i `ivi ~etvero ~lanova porodice Torlak. 24. najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}. Nakon upoznavanja sa svim pote{ko}ama sa kojima se bori Op}ina Trnovo u ovom snje`nom periodu. dobili smo od ambasado- ra pokriva~e i pakete. Postavljene nove potporne konstrukcije Foto: D. Stoga nam svaka pomo} mnogo zna~i. reprezentativci BiH postigli su zapa`ene rezultate.. Mejra i brat Uzeir `ive od pomo}i lokalnog Crvenog krsta. istakao je Vuji~i}. GODINJAK Op}ina Stari Grad poduzela mjere Nov~ane nagrade za najbolje Osigurani hastahana i susjedni objekat Radnici firme Klico trans u dogovoru sa Op}inom Stari Grad iza{li su na teren te pristupili uklanjanju o{te}enih dijelova biv{e hastahane na Kova~ima. ali za njih sigurno veliku i zna~ajnu. kazao je Branko. a jedna ku}a se totalno uru{ila. Nastavit }emo suradnju sa Ministarstvom sigurnosti BiH i nevladinim organizacijama i u narednom periodu. nedavno odr`anom u Azerbejd`anu.@elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti. Postavljene su nove potporne konstrukcije s ciljem za{tite od daljnjeg uru{avanja te je time ku}a. ^lan Karate kluba Ilid`a Edin Sari} osvojio je srebrenu medalju u juniorskoj konkurenciji. Kako je kazao. Pojedine porodice potpuno su odsje~ene od centra Trnova. Tim povodom na~elnik Op}ine Ilid`a Senaid Memi} priredio je prijem za ove mlade i uspje{ne sportiste i njihove trenere. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. iako nema obezbije|eno nikakvo vozilo kojim bi mogla do}i i obi}i ih. Ilid`a. a posjeta ambasadora ulila im je nadu.Svaka pomo} ovoj na{oj maloj lokalnoj zajednici je dobrodo{la. ovoj porodici od samog po~etka neumorno poma`e ~lanica Crvenog krsta Ifeta Krupalija koja. ~lan Karate kluba Champion. zatim predstavnici USAID-a..OSLOBO\ENJE petak. istakao je Uzeir. u kadetskoj konkurenciji bronzu. a sve u svrhu rekonstrukcije i stavljanja u funkciju za{ti}enog dobra ba{tine. pokriva~e i pakete sa higijenskim potrep{tinama. no ipak moram ista}i da je usljed te{kog i velikog snijega o{te}eno desetak krovova ku}a. najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}. P. 2008. a na~elnik Op}ine Trnovo Ibro Berilo istakao je izvanrednu suradnju sa Op{tinom Trnovo iz RS-a i na~elnikom Goranom Vuji~i}em. februar/velja~a 2012. a mi }emo im svakako dati podr{ku. Proglasiv{i stanje prirodne nepogode. a sam pristup je u po~etku bio nemogu}. zaklju~kom OV Stari Grad 2. a `ivot se svodi na `ivotarenje. Ovom prilikom na~elnik je osvaja~u srebrene medalje Edinu Sari}u uru~io nov~anu nagradu od hiljadu maraka i Anesu ^ongi 400 maraka na ime ostvarenog rezultata.

Iz Op}ine Stari Grad su nam saop}ili da bi radovi trebali po~eti ~im vremenske prilike to budu omogu}avale. a ~asovi }e biti skra}eni na 30 minuta. Vogo{}a je obnovljena i ure|ena tako da se danas ona ne mo`e prepoznati. izabrali su najbezbolnije rje{enje kako bi se nadoknadilo izgubljeno. i kulturno-historijski i nacionalni spomenici su pretrpjeli znatna o{te}enja. Ovim projektom obuhva}eno je {est osoba. te vije}e roditelja. Pored toga. TORCHE Polo`eno cvije}e na Centralnom spomen-obilje`ju Odata po~ast za 409 {ehida U op}ini Vogo{}a ju~er je bio poseban dan. juni. op}ina je bila u katastrofalnom stanju. na~elnik ove op}ine Edin Smaji} istakao je da ovaj proces jo{ nije do kraja zavr{en. istakao je Be{li}. Na upit koja }e svota novca biti izdvojena za obnovu ograde na [eher-}ehajinoj }upriji. a do tada }e `uta traka koja je postavljena na mostu upozoravati gra|ane na oprez. Biznis-plan za osobe sa invaliditetom Predsjednici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Saudin Sivro i Faruk Be{li} odr`ali su ju~er sastanak sa predstavnicima Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo na kojem je na~elno usagla{en po~etak nastave u osnovnim i srednjim {kolama KS-a. da budemo dio ovog kantona. U skladu sa ovom odlukom u op}inama }e se evidentirati nastala {teta. . kazao je na~elnik Op}ine Novo SaM. juni Foto: D. 28 su dobitnici najve}ih ratnih priznanja. prisjetio se dana kada je reintegrisan dio Vogo{}e. te da }e uz pomo} Grada Sarajeva i Zavoda za za{titu spomenika Federacije BiH ve}inu tro{kova snositi Op}ina Stari Grad. sekretar JOB Unije veterana op}ine Vogo{}a. kazala je Belma Karkelja . a verifikaciju }e dati Kantonalni {tab Civilne za{tite.Omerovi}. . TORCHE Ibrahim Had`ibajri} javio mi se jo{ u nedjelju te kazao da je Op}ina ve} kontaktirala izvo|a~a radova koji }e izvr{iti procjenu i predra~un oko radova na mostu. OSLOBO\ENJE Obilje`ena 16. Jednom rije~ju. naglasio je Be{li}. februar/velja~a 2012. Instrukcije Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo oti}i }e u {kole. Postala je sasvim drugo mjesto za `ivot. odnosno izrada biznis-plana trajat }e tri mjeseca. a cilj je profesionalna rehabilitacija osposobljavanja i zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom. direktorica socijalnog preduze}a Uspon.Svi smo `rtvovali svoje slobodno vrijeme kako bi se nastava privela kraju. kako se {pekulira. . cifra }e zavisiti od metode rada. Tokom obuke nastojat }emo njihove poslovne ideje pretvoriti u biznis-planove. imati dovoljno vremena za upis u druge {kolske ustanove. Tako }e nastava za u~enike u Kantonu Sarajevo po~eti u ponedjeljak.Na~elnik Op}ine Stari Grad Foto: D. . Most kao most ne predstavlja opasnost za prolaznike. Najve}i problem koji je prouzrokovao prekid nastave jeste nadoknada izgubljenih ~asova. kraj {kole je pomaknut sa osmog na 15. pojasnio je Be{li}. 24. Tako su ju~er Centar za mlade Grbavica. isti~e Buljina. Fond za profesionalnu rehabilitaciju za zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom izdvojio je sredstva. direktor Buljina nam nije mogao kazati jer. ali gledat }emo da u~enike ne opteretimo previ{e. naglasio je Smaji}. . E. Obuka.@elimo da budemo reintegrisani u Sarajevo. a obuka kre}e sredinom marta. A. napominje da Zavod nema potreban novac. Prema rije~ima Be{li}a. [eher-}ehajina }uprija kod Vije}nice. godi{njica reintegracije Vogo{}e Kraj „raspusta“ u Kantonu Sarajevo [kola po~inje u ponedjeljak ^asovi }e biti skra}eni na 30 minuta U~enici }e ~asove nadokna|ivati pet subota Kraj {kole pomaknut sa osmog na 15. Ovo im je najve}a pomo} koju mo`emo dati kako bismo izbjegli sve predrasude koje u dana{njem dru{tvu vladaju. tako da }e djeca Ukinuto stanje prirodne nesre}e Vlada Kantona Sarajevo ju~er je donijela odluku o prestanku stanja prirodne nesre}e. Slavila se 16. Bi}e te{ko. Za nju je svoje `ivote dalo 409 boraca.Tog dana zatekli smo Vogo{}u zapaljenu i devastiranu. a u njima }e biti nazna~eno kako predstavnici {kola trebaju da se pona{aju u narednom periodu. ali }emo rasporediti nadoknadu vikendima kako ne bismo opteretili u~enike i roditelje. kako su naglasili. T. . Nusret Gond`i}.U ponedjeljak po~inje nastava koja }e biti skra}ena 15 minuta po ~asu. .Ovaj projekt smo pokrenuli kako bismo stimulisali osobe sa invaliditetom da sami sebe zaposle. Zahvaljuju}i velikim naporima. HUREMOVI] Ekspertni tim }e utvrditi razloge o{te}enja Na prolje}e sanacija Omogu}iti br`e zaposlenje Socijalno preduze}e Uspon osnovano je prije tri godine. Tim povodom predstavnici Op}ine. zbog neprimjerenog ~i{}enja snijega o{te}ena je. dok su Op}ina Novo Sarajevo i Centar za mlade Grbavica dodijelili prostor na tri mjeseca gdje }e se odr`avati obuka.Radni anga`man osoba sa invaliditetom je najbolji na~in njihovog socijalnog uklju~ivanja u `ivotne tokove. poja{njava Buljina. Iako je dio Vogo{}e reintegrisan prije 16 godina. . Pored svakodnevnog uru{avanja objekata pod te`inom snijega.S ciljem realizacije nastavnog fonda dogovorili smo se da }emo raditi pet subota. E. ali je sanacija neophodna i prioritet je u narednom periodu. kako sam isti~e. Predstavnici sindikata i resornog ministarstva. Prioritet je bio da djeca ne budu o{te}ena. zbog ovakvog dogovora niko nema pravo da se buni jer je on najbolje rje{enje u ovom trenutku. Preciznije. Uspon i Op}ina Novo Sarajevo potpisali sporazum o realizaciji projekta izrade biznis-plana za osobe sa invaliditetom. postignut je na~elni sporazum sa kojim se jo{ trebaju slo`iti i direktori {kola. Buljina. padanja leda sa krovova na prolaznike i automobile. kazao je Gond`i}. Direktor Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajeva Munib Buljina ka`e da je strana mosta koja je okrenuta prema Alifakovcu pretrpjela ve}a o{te}enja te da su elementi ograde izletjeli iz svoje osovine. Od njih. Prema Be{li}evim rije~ima. [eher-}ehajine }uprije Snijeg je sa sobom donio mnoge neprilike. S. Biznis-plan bi trebao egzistirati naredne dvije godine. rajevo Ned`ad Kold`o. bora~kih udru`enja i porodica poginulih boraca su na Centralnom spomen-obilje`ju polo`ili cvije}e i odali po~ast {ehidima i poginulim borcima ove op}ine. ograda mosta je popucala i nakrivila se prema Miljacki. GODINJAK . ~ija su imena ispisana na ovom spomenobilje`ju. tako|er.28 SARAJEVSKA HRONIKA petak. godi{njica reintegracije dijela Vogo{}e u sastav FBiH.

06 i 19. 12. Gora`de svaki dan u 8.4 miliona maraka planiranih za JU Djeca Sarajeva u 2012. Tako JU Djeca Sarajeva ima 298 stalno uposlenih koji se nalaze u sistemu centralizovanog obra~una pla}a i jo{ 20 radnika na odre|eni vremenski period.30 sati. utorkom. istakla je Alma Sadovi}. 13.30.40 .35.30. 10. 15.30 sati (preko Tuzle).30.30.27.05. Kakanj svaki dan osim subote. utorkom. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati.40. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156. 7. Ljubljana utorkom. 18 i 20 sati. Prema nezvani~nim informacijama.30 sati. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati. 10.15.samo radnim danima i 19. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707. Banja Luka svaki dan u 9. kako Oslobo|enje saznaje. 10. 15.30. 14. Pariz petkom u 9 sati.30 sati.30.54. jer je pomije{ala stalno uposlene i radnike koji su anga`ovani na odre|eno vrijeme. srijedom. 12.15. 17. Tuzla radnim danima u 9. Sru{ila se za{titna ograda hotela Zagreb Videonadzori kod {kola Tokom ju~era{njeg dana ni taksisti ~iji se {tand nalazi u neposrednoj blizini nisu bili na stajali{tu.30. Zagreb svakim danom u 6. 14. D. srijedom.30. 13. nedjelje i praznika u 13.20 i 16. 6.30 i 22 sata. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK. odnosno ~injenici da su ba{te ispred Parku{e i BKC-a jedine priznate lokacije na kojima mogu postojati ba{te. Iz tog razloga ministar finan si ja Mu ha med Ko za dra odbio je da isplati novac koji je prelazio ono {to je planirano bud`etom za ovu instituciju.30.30. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati.35. HUREMOVI] VA@NIJI TELEFONI Mali{ani ipak ne}e ostati kod ku}e Snijeg ponovo pravi probleme Ograda koja je {titila prolaznike od obru{avanja hotela Zagreb na Marindvoru ju~er se obru{ila na trotoar Ulice Valtera Peri}a. 8. 9. 15.15 i 16. Hu.30. 13. Konjic 7.30.30.40.05 i 18.15.45. Minhen 12.10.35. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati. . 8. 17 i 18 sati. 10.30. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6. 16. ~etvrtkom i nedjeljom u 20. Beograd 11. Konjic 6.30. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati. a kako smo saznali.U toku su izrade i nadopune odluke o navedenim pitanjima. Kakanj 18.35. Dubrovnik svaki dan u 7.49. Istanbul 18 Antwerpen. 14 i 15. a petkom i subotom u 18 sati. Hamburg. ~etvrtkom. 15. subotom i nedjeljom u 8 sati. 8. Travnik svaki dan u 7.25. Zenica svaki dan osim subotom. od 8 do 14 sati.30.30.30. 17. 15. 16. Utrecht subotom u 8 sati. te koliko je sredstava potrebno za njihove pla}e pored 4. 11. 12. 7. Ovo je u izjavi za Oslobo|enje istakao Saudin Si vro. napravila v.47. 12. 7.15 sati.15. Va`no je napomenuti da se korisnik javne povr{ine mo`e postati na osnovu rje{enja i uz odre|enu nov~anu nadoknadu. Budimpe{ta 15. 15.30. direktor JU Djeca Sarajeva Vasva Jajetovi}.OSLOBO\ENJE petak. S. Be~ 7. 11.45.668-259 Toplane 650-979. Zagreb 15 i 22 Beograd 6. S.30. Ankona 17. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj.45. I. Budimpe{ta 14. 206-666. Zvornik svaki dan u 15. utorkom. 18 i 20 sati. Berlin ~et- Odlasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6. 13.54 i 21. . Kako smo saznali iz Vlade. 8. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. Budimpe{ta 6. AUTOBUSI Istanbul 8.30. te na koji bi se na~in ovaj problem mogao rije{iti. Zenica 6. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. a uz to iz kantonalne Vlade dobili su ~vrsta obe}anja da }e pla}e za januar biti ispla}ene do kraja ove sedmice. ~etvrtkom. Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati.30.d. Zürich / Banja AVIONI Dolasci: vrtkom u 8 i subotom u 17 sati.05 i 21. februar/velja~a 2012. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. Split svaki dan u 7. Ora{je svaki dan u 6.55.30. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636. Br~ko sva- kim danom u 6. Beograd 11. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati.15. 14 i 19 sati.45 i 22. MUP 122. Ljubljana 13.30.45. Te{anj svaki dan u 7 i 13. Kakanj 15. Zagreb 15. Pula ponedjeljkom. subotom i nedjeljom u 6 sati. 14.30.22 i 20. Essen i Dusseldorf ponedjeljkom. Gre{ku je. Zagreb 6.25 i 14.30. 220-435 Kanalizacija 203-059. resorno ministarstvo zatra`ilo je informacije o ugovorima za 20 uposlenih na odre|eno vrijeme. Visoko svaki dan osim subote u 8. 207-777 Vatrogasci 123. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati. 12. Bosanska Dubica svaki dan u 14. Amsterdam .59. 16.05. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 NEMA [TRAJKA UPOSLENIH U JU DJECA SARAJEVA 276-982 Plate na ra~unima do kraja sedmice Uposlenici JU Djeca Sarajeva ne}e stupiti u generalni {trajk jer za to nemaju saglasnost Sindikata.37. prosjaka oko spomenika kao {to je Vje~na vatra.30 sati. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15. 14. Plo~e 7. 15. 19 i 22 sata.30 i 15.30.30 sati.30. Pale svaki dan u 6. 6. 9. 10. Bruxselles. 592-097. 8. Beograd 17.45 i 16. 664-115 Hitna pomo} 124. Prema rije~ima na{ih sugra|ana.55.55. Odr`ana sjednica Op}inskog vije}a Centar Op}in sko vi je}e Centar odr`alo je ju~er sjednicu na kojoj se raspravljalo o javnim povr{inama. prema svemu sude}i. Plo~e 10. 22. Grada~ac svaki dan u 8. 15.30. Zenica svakim danom u 6.15 sati. Sanski Most svaki dan u 15.15 sati.30 sati. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095.30.30 i 18.30. Uzrok uru{avanja za{titne ograde.30. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati. betona i ostalog materijala koji visi sa uni{tenog objekta. 9. 14. Be~ 14. Srebrenica svaki dan u 7. 13.30.30 i 22 sata. Ljubljana 14.25 i 21. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo odbilo je isplatiti pla}e jer se na spisku radnika nalazi 20 uposlenika vi{e nego {to je to bio slu~aj sa spiskom koji je pro{le godine dostavljen iz Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo.30.55. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. Zenica 4. Bosanski Brod svaki dan u 12. Hanover i Kassel subotom u 17 sati.30 i 17 sati.50 i 12.30 i 19. Da podsjetimo.45. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. Vela Luka utorkom.30. 16.30.52. razlog tome je strah od obru{avanja. Ankona 10.30 sati autoputem.10 i 21 sat.10 sati.50 i 18.15 i 15. Liege. Ulcinj svaki dan u 19 sati.30.30.30 sati. 10. Makarska svaki dan u 7.30. srijedom. Zagreb 15. nedjeljom i praznikom u 5.10. Biha} svaki dan u 7. Budimpe{ta 21.45. ali i napravio {tetu na vozilima. ~etvrtkom i petkom u 7.27. pomo}nica op}inskog na~elnika za prostorno ure|enje. 12.15.30. Zenica ponedjeljkom.30. godini. 17. 12.18. Dortmund. 12.45.30 sati. Minhen 13. srijedom. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 PORODILI[TA 7 6 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. Hrenovica svaki dan u 6.30. 13. Bugojno svaki dan u 10. 18 i 20 sati. 11. velika je koli~ina snijega koji je u proteklom periodu ve} poru{io nekoliko objekata u na{em gradu. Tuzla svaki dan u 5.50. 061/252-252. iz ~ega }e se vidjeti do kada su oni anga`ovani. 14. Banja Luka / Zürich 6. 14. 13. postoji velika opasnost da neko ozbiljno bude povrije|en s obzirom na to da sada nema ni~ega {to bi ih za{titilo od cigli.000 033/ 223-366.30.40. 592-096. Olovo svaki dan u 5. Den Hag utorkom u 8 sati.30. Istanbul 13.30. pred sje dnik Sin di ka ta osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo.35 sati.35.10. Beograd svaki dan u 6 sati.30. 16.40 sati. kao i svaki dan osim nedjelje u 16.preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati. 24. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati. oko 16 hiljada maraka potrebno je kako bi se izmirile pla}e za radnike anga`ovane na odre|eno vrijeme. 13. 15. Luka 14.33 i 20. 14. 10. dok su sve ostale slobodnostoje}e vezane uz objekat nezakonske. 12. 10. Vije}e je jednoglasno usvojilo i prijedlog da se postavi videonadzor na lokacijama kod {kole “Alija Nametak” Kao va`an problem istaknuto je i okupljanje .30 sati.28. Frankfurt.30.34. petkom i subotom u 11 sati.30 sati.

. u 13 sati.t-ba.. Fax: +387 33 226 420... 2. 2012.net @ICA DD SARAJEVO D`emala Bijedi}a br. sa naznakom “Za javni konkurs”. uts@bih. 3. 14. Ulica Dugi sokak broj 9.2012. raspisuje se PO NO VNIjemJAslenika u radni odnos KURS VNI KON za pri zapo 1.. STANJE ispravno u voznom stanju ispravan u voznom stanju PO^ETNA CIJENA 2. 8.600 cm3 REGISTRACIJA do 29. Ze-do Travnik. 6. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa dostaviti na adresu: Srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo. 3. ponedjeljak..ba .. u Ulici Zelenih beretki broj 14. 15. 24. 12. Posavski Tuzla. Sarajevo ili uplatnicom na transakcijski ra~un kod Raiffeisen banke br.. 2..2012... utorak. Tuzlanski Gora`de. 2012.8.. Tel. vrijeme 11 h 11 h 13 h 10 h 12 h 11 h 13 h 11 h 13 h 11 h mjesto Sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Privredne komore sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj 02-138/12.30 OGLASI petak.. 1.. Otvaranje ponuda obavit }e se u sali na 2.net. stru~ni nastavnik kuharstva. do 12 sati ili budu li~no predate do tog roka na protokol @ICE. 2012. 2012. kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za Srednje tehni~ke i srodne i stru~ne {kole i normativnim aktima [kole. 2012. ponedjeljak. ponedjeljak. Vozila se mogu pogledati u krugu @ICE od 27. svaki dan. 28. grad i kanton Zenica. Poslije otvaranja svim u~esnicima izvr{i}e se povrat upla}ene kaucije. zapo~eo je 15. Desnica Radivojevi} Sarajevo.. do 26. 7. 3. puna norma ~asova . 2012. 24.d. do 2. Fax. utorak.... 10. 22. registracije 1999. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.Diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu/{koli . Sarajevo.. e-mail: msuts@bih. 2. 534-782. 2012.. ~etvrtak.3. Izabrani kandidat du`an je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti. 2012. ZHK Mostar. SBK Domaljevac. godine. Sarajevski [iroki Brijeg.Izvod iz mati~ne knjige ro|enih .1 izvr{ilac.. Raspored odr`avanja javnih rasprava je: r.000 KM Pravo kupovine imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije po~etka natjecanja uplate kauciju od 100 KM na blagajni @ICA d. 27. 2. 4... 5. HNK Livno... 5.d.d.Uvjerenje o polo`enoj pedago{ko-psiholo{koj grupi predmeta . M. na prvom spratu. D`emala Bijedi}a 160. 1610000003430028 dan ranije.Kra}u biografiju Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u javnom konkursu bit }e obavljeni razgovori. 2... 160 Sarajevo OBJAVLJUJE PRODAJU VOZILA I VILJU[KARA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA RB 1. Tita 9a.radno iskustvo u struci najmanje 5 godina Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene fotokopije: ..obavezan V stepen stru~ne spreme — VKV kuhar..... srijeda.3. Kanton 10 Biha}. VOZILA Putni~ko vozilo [KODA FELICIA LX Putni~ko vozilo GOLF dizel Godina 1. 9. od 9 do 15 sati i na dan otvaranja ponuda.: +387 33/534-633..gov... sci.msuts-sa. br. OSLOBO\ENJE J AV N A R A S P R AVA O temi: Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008.. 2012.net.ba web: www. Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. 2012.2012. 3.2. USK datum srijeda... BPK Sarajevo. godine Javni uvid traja}e 60 dana. 3. 2.. godine. 2012. od 23.. 2012. Sarajevo.ba E-mail: info@fmpu.. Tel +387 33 227 188.. SNAGA MOTORA 43 KW 1. godine i traja}e sve do 15. 13.gov.300 cm3 40 KW 1. srijeda. Sve tro{kove vezane za prenos vlasni{tva snose kupci. U obzir }e se uzeti samo ponude koje prispiju u @ICA d. Tel: +387 33 226 422 Web: http://www. UPRAVA DRU[TVA „@ICA“ DD SARAJEVO Za tehni~ku organizaciju i obezbje|enje prostorija za planirane aktivnosti zadu`ena su resorna kantonalna ministarstva prostornog ure|enja. 7 8. 3.: 232828.. februar/velja~a 2012.Uvjerenje o dr`avljanstvu . 2012. spratu Poslovne zgrade @ICE 2.5. 2012. i to: . 71000 Sarajevo Dugi Sokak 9. kaucija se ne}e vratiti.. 1990. Ukoliko lice koje je pobijedilo na natjecanju odustane od kupovine. V[S ili VSS ugostiteljskog smjera .. godine Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa..3.2012. Dostavljanje pisanih ponuda: Ponude sa punim nazivom ili imenom.. Vozila se prodaju po principu „vi|eno-kupljeno“.. 71000 Sarajevo sa naznakom „Ponuda za kupovinu (navesti opis vozila) — NE OTVARAJ“. adresom i brojem telefona ponu|a~ dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: @ICA d.ba. 2.fmpu. MINISTAR mr. mo`e izvr{iti neposredan uvid u analogni i digitalni oblik plana u prostorijama Urbanisti~kog zavoda u Sarajevu..polo`ena pedago{ko-psiholo{ka grupa predmeta . 3. petak. 2. 4.. gdje se od 9 do 15 h. do 2028. do 2.000 KM 1. Prilo`ena dokumenta se ne}e vra}ati. na odre|eno vrijeme do 15.

februar/velja~a 2012.OSLOBO\ENJE petak. OGLASI 31 . 24.

godine uradio umjetnik Mladen Srbinovi}. stav 2. u {to su se uklju~ili i poznati bh. u interpretaciji Sarajevske filharmonije pod njenim vodstvom. koju smo tako mnogo puta vidjeli i rekli da je to mogu}e samo na veli- Safet Zec BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 65 0 Mals 183071 11 Mals Op}inski sud u Sarajevu. ovaj put }e na{ najve}i orkestar nastupiti sa gostima iz Francuske. . 2011. U organizaciji doga|anja koja slijede uposlenicima HMBiH poma`u i Udru`enje Akcija gra|ana u suradnji s pojedincima i organizacijama civilnog sektora. ali je ro|ena u Parizu. te violon~elistom Manfredom Stilzom. Priredit }e i dru`enje uz brojne prijatelje iz Francuske i BiH. u .” I njen odgovor je nekako zazvu~ao sasvim logi~no. jednim iz Francuske i jednim iz Al`ira. 10. Koncert po~inje u 20 sati. Sarajevo. od kada su vrata HMBiH zatvorena za javnost. februar/velja~a 2012. koji }e biti kulturna prijestolnica Evrope. PREMJE[TANJE Muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila je ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije. novine FBiH” broj 53/03 . odnosno Narodno pozori{te. Ugro`eno kulturno-historijsko naslije|e Foto: D. na{em slavnom slikaru Safetu Zecu. “Naravno. niko s njih nije vra}en. sije~nja. Amar Selimovi}. ali su veliki poklonici klasi~ne muzike. Nakon velikog uspjeha koji je polu~io koncert Sarajevske filharmonije sa Karlom Eichingerom. “Kada mi je bilo {est godina. 1. Pored svih problema. a putem nje se `eli ukazati predstavnicima vlasti i {iroj javnosti na izuzetno te{ku situaciju u kojoj se godinama nalazi ova.. uprizorio Nermin Hamzagi}. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju sva kog da na u 12 sa ti odvi jat }e se obra}anje javnosti transparentom sa zgrade Muzeja. a sve~anost }e biti upotpunjena promocijom Monografije Safet Zec. 24. raspola`e energijom i ljudima koji }e ga u narednih nekoliko godina u~initi na{im najzna~ajnijim teatrom. ali i ostalih {est institucija kulture. to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave. Kako u tom okru`enju jedna djevojka mo`e postati dirigent? malom sobi~ku na zadnjem spratu Narodnog pozori{ta. 26. njenim nativnim Divertimento. donese odluku kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju solidarno isplate iznos od 1. sada se pojavio i novi i to s topljenjem snijega . 2007. odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici”. otvorena i bez onih nevidljivih zavjesa iza kojih se obi~no kriju uspje{ni. izme|u ostalih. Podr{ka dolaskom Otvorenje Sedmice desilo se spu{tanjem transparenta s krova Muzeja na kojemu je ispisan naziv akcije.o. To je sve promijenilo i nakon samo jednog razgovora odlu~ila sam da postanem dirigent. Jasenko Pa{i} i Adnan Haskovi}. u 18 sati odvijat }e se program Umjetnici Muzeju..61 KM. do}i }e u posjetu dugogodi{njem prijatelju. koju je izdala i dizajnirala umjetnikova k}erka Hana Zec. Kako isti~e Kre{evljakovi}. S. Doma}in }e. februara igraju Sne`ana Ali~. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. godine. i pored uspjeha i li~nog zadovoljstva. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti kom platnu. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. velja~e. u`ivajte u djelima Haydna. na osnovu ~lana 348. iznos od 480. Ne iznena|uju}e Ziouani je jedna potpuno logi~na osoba koja `eli stvarati prijateljstva izme|u naroda. Ovo je za mene vrlo bitno. rad Francuskinje al`irskog porijekla ujedinjuje `ivotni uspjeh sa jednom kozmopolitskom ambicijom Sarajevo. Roditelji joj nisu {kolovani muzi~ari. Stru~ni saradnik Emina Burgi} Sedmica otvorenih vrata Historijskog muzeja BiH Solidari{i se.61 KM na ime duga po osnovu Ugovora o srednjero~nom kreditu broj 49084/1 zaklju~enog 3. ili u toku pripremanja glavne rasprave. dostave sudu pisani odgovor na tu`bu. ka`e da je shvatanje muzike u Al`iru donekle druga~ije nego u Francuskoj. Sarajevo je do{lo kao logi~an slijed u toj njenoj kozmopolitskoj `elji. jati do 29.00 KM na ime naknada za opomene. Po~itelja. ljanu grupu (predstavnici univerziteta. kao opasnosti za ~ovje~anstvo koja nikada nije iskorijenjena u potpunosti i sve vi{e postaje globalni problem. Sada iznad njega kapa voda. moj orkestar ina~e poku{ava da promovi{e i druge kulture kroz Martine Aubry Liderica francuskih socijalista Martine Aubry. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju. Ali. Sarajevo. gdje je stalni gostuju}i dirigent. sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. Dodaje i da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. Pri tome je podsjetila da od 4. Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev. u Sarajevu Dirigentica Zahia Ziouani na ju~era{njoj probi sa Sarajevskom filharmonijom Foto: D. a svaki dolazak na Sedmicu zna~i podr{ku Muzeju i o~uvanju kulturno-historijskog naslije|a BiH. U Historijskom muzeju BiH otvorena je Sedmica otvorenih vrata pod nazivom “Solidari{i se. govori Zahia Ziouani i dodaje da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. 2011. u zatvorenoj sredini koja ne dozvoljava da budete mnogo druga~iji od onih koji vas poznaju. “Film govori o mom radu sa dva orkestra. Terezije bb. Od kustosice Ha{imbegovi} se ~ulo da su. ZPPa. ugrijmo muzej! Putem ove akcije `eli se ukazati na kriti~no stanje sedam institucija kulture i apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa. planirao je nakon sarajevskog dru`enja. radi isplate nov~anog potra`ivanja. pored ~injenica koje me prate ~itav `ivot. odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici” govori i bez postavljenog . ve~eras }e uprili~iti jo{ jedan vrhunski muzi~ki doga|aj. Naravno.90 KM na ime obra~unate ugovorene redovne kamate na dan 12. 2007.ugro`en je veliki mozaik koji predstavlja Bosnu. bitne osobe iz svijeta ozbiljne muzike. tako da sada na nekim od na{ih koncerata uklju~ujemo i te kompozicije i elemente te muzike. ul. kao i obi~no kome god da su se obratili od nadle`nih. tako da smo na jednom od zadnjih koncerata izvodili i neke tradicionalne kineske kompozicije. Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1. drugim zemljama sam poznata mo`da i vi{e nego u Francuskoj.dostavu tu`be I-tu`enom i II-tu`enom na odgovor Dana 21. Sarajevski ratni teatar nastavlja reper toarski koncept anga`iranog i aktualnog teatra. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. U odgovoru na tu`bu tu`eni mogu ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaju ili osporavaju postavljeni tu`beni zahtjev.d. O njenoj neobi~noj `ivotnoj pri~i i velikom uspjehu koji je do`ivjela sa dvadeset i kusur godina snimljen je i dokumentarac koji je prikazan na nekoliko nacionalnih kanala. Sarajevo i Ugovora o jemstvu zaklju~enih 3. U ovu akciju Muzej je ulo`io ukupno 100 KM. Ziouani je porijeklom iz Al`ira. Ovaj komad progovara o fa{izmu. Nisad SELIMOVI] 33 @elimo svirati i Ve~eras premijera u SARTR-u Na sceni SARTR-a ve~eras }e u 20 sati biti premijerno izvedena predstava “99 posto”. Direktor Nihad Kre{evljakovi} smatra da je u godini u kojoj se obilje`ava 20 godina opsade Sarajeva i isto toliko od osnivanja SARTRa va`no baviti se temama koje su i dalje na{ i globalni problem. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka. otvoriti prigodnu izlo`bu svojih djela u Ateljeu Zec. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostave pisani odgovor na tu`bu. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih. roma{ne porodice itd. protiv I-tu`enog “MATRIX” d. 10. Njena pri~a je ona iz filmova. Uloge u predstavi koja }e nakon premijere biti reprizno izvedena 25. pa su tu`eni du`ni da u skladu sa odredbama ~lana 70. Nakon Orwellove “1984”.o. pitanja. tijekom njena trajanja bit }e otvorene muzejske zbirke. ali nisam mogla ni zamisliti da }u se jednog dana na}i u toj ulozi. kojem je ova predstava diplomski rad. ZPP-a. 2011. to mogu samo odlu~ni ljudi. boravit }e ovih dana u Sarajevu. da dolazim iz arapskog svijeta. Odrasla je u pari{kom predgra|u gdje uglavnom `ive doseljenici. prema tekstu “Strah i bijeda Tre}eg reicha” Ber tolda Brechta. “U Al`iru tradicionalna muzika ulazi i u pore klasi~ne muzike. Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. dirigenticom Zahiom Ziouani.47 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 12. pozivom na broj predmeta. od 12 do 17 sati otvaranje je zbirki. Nas dvoje i klavir. Iako potpuno jednostavna osoba. godine sa “MATRIX” d.24 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od podno{enja tu`be do isplate. Ziouani ve} ima plan: “Poku{a}emo predstaviti {to vi{e razli~itih tradicionalnih pravaca u muzici na tom nastupu. za sud i protivnu stranku. Bila sam tinejd`er kada sam shvatila ~ari dirigiranja i vo|enja orkestra. godine sa Brki} D`emalom i Andri} Ljubicom.) u fokusu se na{la Zbirka arhivske gra|e (svaki dan bit }e druga ciljana grupa).108. publika }e vidjeti da SARTR bez obzira na te{ke uvjete u kojima radi. gdje nije dopu{teno dizati se iznad “raje” “U . studenti i dr. a radi isplate iznosa od 1. sa karakterom kao planina. [to ne zna~i da to nije. ugrijmo muzej!” koja }e tra. te apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa. iz si- Susret sa Celibidacheom “U na{oj ku}i se uvijek mnogo slu{ala klasi~na muzika i odrasla sam uz nju” obja{njava Ziouani. umjetnici. Ziouani tu nije stala. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. kao i na Arteu. uslijedilo je sasvim ” logi~no pitanje o uklju~ivanje nekih od bosanskih djela u te koncerte. ali ovaj film je pomogao da {iri krug ljudi sazna vi{e o mom umjetni~kom senzibilitetu.” Zahia ne ostavlja dojam velike. dru{tvu: [ta muzej mo`e u~initi za dru{tvo. godine. kao {to bi se dalo o~ekivati. Ovim putem I-tu`enom i II-tu`enom se dostavlja tu`ba od 21. francusku go{}u po ves ti u obi la zak Mos ta ra i Mr. Za to ve} morate biti veliki ~ovjek. 1. a sve ostalo je vrijeme.” Dok ovo govori. studentske asocijacije. te sa al`irskim simfonijskim orkestrom. pijanistom iz Austrije. u ~ast go{}i. Ali.” Ziouanijen rad dolazi ispred nje. Na pitanje o povla~enju paralele izme|u al`irske i francuske publike. te sam pre{la na violu.” Prijateljstva me|u narodima Jedan od budu}ih nastupa njenog orkestra }e se desiti i slijede}e godine u Marseilleu. II-tu`enog Brki} D`emala iz Sarajeva. O~aktanum broj 60a i III-tu`ene Andri} Ljubice iz Sarajeva. Uspjeti od nule u ne~emu {to stvarno `elite i u ~emu vas dru{tvo mo`da i ne}e prihvatiti. a {ta dru{tvo mo`e u~initi za muzej?” a za ci. Kako tu`eni nisu izvr{ili obavezu pla}anja duga. Alban Ukaj. ul. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Go{}a Safeta Zeca bosanske kompozicije Kao u filmskoj pri~i. kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. i ~lana 71. ve~eras u Narodnom pozori{tu. ve} je vidjela priliku da spaja razli~ite kulture inspirisana li~nim iskustvom. Za mene je muzika sredstvo za spajanje ljudi i zaista mi je veliko zadovoljstvo da tu ideju mogu promovisati i u Sarajevu” iskrena je Ziouani. a jedan od segmenata }e biti i predstavljanje muzike Mediterana. moji roditelji su me ohrabrivali i ubrzo sam upoznala velikog maestra Sergiù Celibidache. stru~ni saradnik Emina Burgi}. “Kada se vratim u Francusku. 2011. stav 3. An. odnosno uvijek ih je do~ekalo prebacivanje odgovornosti s jedne na drugu instancu. kojega je 1966. u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d. a bit }e odr`avane i tribine. a na njihovo zatvaranje su se odlu~ili zbog toga {to ve} godinama nemaju grijanje i {to je muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije. koja je i gradona~elnica Lilla. OSLOBO\ENJE KULTURA RADO ]E SE VRATITI U SARAJEVO “Kada se vratim u Francusku. ul. ZPPa. bilo bi mi zaista drago uvrstiti neke od va{ih kompozicija u te koncerte. iznos od 161. iznos od 141. i 27. Situacija je pomalo nadrealna.u daljem tekstu ZPP-a) O B J AV L J U J E . Tako|er. koju je.891. ul. Odnosno. po~ela sam u~iti svirati klasi~nu gitaru. 1. Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu. Beethovena i Bizeta. a u prehladnom muzejskom prostoru je odr`ana konferencija za novinare na kojoj je direktorica Muzeja Muhiba Kaljanac pojasnila da je ideja potekla od mladih muzejskih kustosa. 1. odr`avane tribine. a ovogodi{nja Sarajevska zima u svoju je `i`u stavila problem institucija kulture u BiH. pri~a zvu~i kao da dolazi iz nekog od sarajevskih naselja. “U Francuskoj i u Al`iru ja radim puno na promociji klasi~ne muzike prema ljudima koji obi~no nemaju afinitet ka toj vrsti muzike i uvijek te`im da na koncerte privu~em i novu publiku. sutra u 12 sati. Uostalom. podnijeti protivtu`bu. Ismeta Mujezinovi}a broj 36. [. pred kojom njeni orkestri naj~e{}e sviraju.32 KULTURA VIJESTI Zahia Ziouani. dirigentica koja spaja kulture petak. TORCHE muziku.891. te pravni osnov za navode tu`enih.o. jer ja dolazim iz kvarta gdje me svi znaju kao Zahiu i nisu svjesni mog profesionalnog anga`mana. ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode. Prema rije~ima na{eg poznatog slikara. Amila Terzimehi}. bili upu}ivani na drugu adresu. to je vrlo dobra ideja.o. TORCHE . vrijednost spora 1. iza nje stoji rad sa velikim orkestrima. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti. Obra}anje javnosti Ju~er je organizirana tribina “Historijski muzej BiH u savremenom bh. energija i trud uposlenika Muzeja. Da biste lak{e prekratili vrijeme do tada. Ali ubrzo sam shvatila da sa njom ne}u mo}i svirati u velikom orkestru. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62.

24. OSLOBO\ENJE . februar/velja~a 2012.34 OGLASI petak.

18. Ro~i{te za prodaju ovih nekretnina }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Kiseljak u sobi broj 6. stav 6. 18.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira .488 c) Dobit/gubitak prije poreza 54.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora U KM DD “PREVOZ RADNIKA KREKA” TUZLA TUZLA.~.d.884 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 1. na drugom ro~i{tu ispod jedne tre}ine utvr|ene vrijednosti. odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem prodaje nekretnina. godine.puna i skra}ena firma . Stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi} PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~l. III . 3. Navedene odredbe primjenjivat }e se na tre}em ponu|a~u u slu~aju da drugi ne deponuje u utvr|enom roku prodajnu cijenu.879 dionica 13. hrvatske brigade bb 035/282-469 Senada Smaji} . novine Federacije BiH”. 8.o.o. Na nekretninama iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka postoji teret. radi izvr{enja na nekretnini 9. 3. “Revis” Tuzla.482.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora Revizijski izvje{taj u toku o finansijskim izvje{tajima Direktor DD Brki} in`.~lanovi uprave Brki} in`. br. Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica. glavna Filijala Zenica. godina I . odnosno potra`ivanje vjerovnika Raiffeisen bank d.puna adresa sjedi{ta . godine i teret u korist Hypo Alpe Adria Lising d. dok na tre}em ro~i{tu iste se mogu prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost. Zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli suda. 3.Ermacora. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. 2011. 2. Od dana objavljivanja ovog zaklju~ka na oglasnoj tabli suda do dana prodaje mora pro}i najmanje 30 dana. “Eurohaus” d.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani. Od polaganja osiguranja oslobo|ene su osobe utvr|ene ~l.752 e) Ukupno pasiva 1. 12.235 PASIVA a) Kapital 1.483 b) Upisani osnovni kapital 3.621. Sarajevo. {to isti ne mo`e iznositi vi{e od 10. uz uvjet da prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja polo`e iznos od 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine. Rakova noga br. Anto. broj: 32/03). Tomi} Afrodita iz Kre{eva. Osiguranje se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Kiseljaku broj: 3060470000028513 kod HYPO ALPE ADRIA BANK. ta~ka b. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 I 003872 08 I Kiseljak. Edhem Deli} .d. sud mo`e oglasiti da ro~i{te nije uspjelo i zakazati novu prodaju.o.o. 7. Lejla Suljagi}.o. a stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja. I-110/05 od 24.dionica ZIF “Prof-plus” Sarajevo. ZIF “Big-Invest” d. Rakova noga br. nekretnine iz to~ke 1. sud }e rje{enjem prodaju tom ponu|a~u proglasiti neva`e}om i odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponu|a~u. Sarajevo uknji`en na osnovu sudskog rje{enja broj: Ip-66/05. deponovati cijenu. godine donio je OGLASI 35 SAN U NOVOM RUHU ZA K LJU ^ A K O PRODAJINEKRETNINA 1.k. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i cijenu. 88.k. BiH. e-mail i web stranica: . osim lica navedenih u ~l. koji treba u roku koji mu odredi sud. izvadak Slu`be za geodetske poslove i katastar nekretnina op}ine Kre{evo.000 KM. Prije po~etka ro~i{ta. Sarajevo. sudu treba prilo`iti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno.OSLOBO\ENJE petak. Obustava izvr{enja ne spre~ava pokretanje novog izvr{nog postupka radi naplate tog potra`ivanja na istoj nepokretnosti.539 b) Rashodi 112. februar/velja~a 2012. Zakona o izvr{nom postupku. 1. br. objavljujemo SHOW Zvijezda mo`e{ biti ti Najbolja je Anida Idrizovi} Prijedor~anka koja je prikazala u ku}i film Angeline Jolie za SAN: GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za period 1. Zaklju~ak se dostavlja strankama i nadle`nom organu poreske uprave.618 c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze 138. 2. 18. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{im ponudama ne ispune svoje obveze.31. 2. 2012.firma i sjedi{te vanjskog revizora d. glavna Filijala Zenica. Alagi}i.588. Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.621.OP]I PODACI O EMITENTU . emitenta s pravom glasa ^ajevac-mega AD Banja Luka. “Zalug”. protiv izvr{enika 1. 2005. Sud }e obustaviti izvr{enje ako se nepokretnost ne mo`e prodati ni na tre}em ro~i{tu. Prodaja }e se obaviti usmenim javnim nadmetanjem 19. Zakona o izvr{nom postupku “Sl. Ul.broj telefona i telefaxa.O.00 KM. k. 12. 9. 2011. Titova 35/A lamela D7/28 . stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi}.949 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 54. procijenjenoj od stalnog sudskog vje{taka za gra|evinstvo Markovi} Zorana na iznos od 156. godina . direktor II .351 c) Teku}a sredstva 845.d. Na prvom ro~i{tu za prodaju nekretnina. sa naznakom predmeta broj: 49 0 I 003872 08 I. Ul. 2012. Odre|uje se tre}e ro~i{te za prodaju nekretnina izvr{enika i to: nekretnini upisanoj u k. u naravi stambena zgrada povr{ine 110 m2 i dvori{te povr{ine 294 m2. ulo{ka 602.235 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 57. 2005. ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. Anto Tragaju za mojim identitetom kako bi me kolektivno osvijestili! Da li je na{ oskarovac „skinuo“ @eljku Ogrestu? Tanovi}: Pri~a je izmi{ljotina! Transseksualci Mo`e li se u BiH promijeniti spol Nema zakonske procedure. vlasni{tvo izvr{enika Tomi} Nevenka sa dijelom 1/1. godine Op}inski sud u Kiseljaku. Tomi} Nevenko iz Kre{eva. al' ko{ta desetine hiljada eura ZLATAN IBRAHIMOVI] Ponosan sam {to sam Bosanac .90 KM i nominalna cijena . 6. 24. i 2.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . [ehi} Jasmina. Iz polo`enog osiguranja namirit }e se tro{kovi nove prodaje. u A popisnom listu pod 1. k. Pravilnika o sadr`aju. mar{ala Tita bb.broj emitovanih vrijednosnih papira 226. a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 775. godine u 11 sati.o. K. Ul. ZIP-a. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta. 561/1. zastupana po punomo}niku D`eniti Pipi}. Vrijednost nekretnine iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka utvr|ena je na osnovu nalaza i procjene vrijednosti nekretnine stalnog sudskog vje{taka gra|evine Zorana Markovi} od 23. u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja Raiffeisen bank d.153. 86. uknji`en na osnovu sudskog rje{enja br.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . BiH. 1.949 IV . 5. 2. 4. 2012.

a kao predgrupa nastupit }e mladi sarajevski bend Deus Ex Carousel. Cijena ulaznice iznosi 5 KM. Mustafa je odlu~io da mu da ime Yavuz. a mo}i se kupiti na dan partya. de~ka Justina Therouxa i nekoliko prijatelja. izjavila je Dita von Teese. ali ovog puta sa novom go{}om Reom Tas. marta u Beogradu Beogradski bend Partibrejkersi velikim koncertom u klubu Cinemas/Sloga ve~eras }e sa sarajevskom publikom proslaviti 30. D. organizatorica i osniva~ica FISTT Art Festa. Trenutno se nalazi u Parizu.Ro|ena sam u Kaliforniji i prava sam kalifornijska djevojka. koja se proteklih pet godina aktivno bavi organizacijom klupskih doga|anja i kulturnih eventa. oktobra 1982. Organizator koncerta je Sarajevodisk u saradnji s klubom Cinemas. Njen suprug. Nisam ~ak ni pomislila da bi se mogao ostvariti. . Dobila zvijezdu na Stazi slavnih Glumica Jennifer Aniston dobila je zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih. Prvi nastup imali su 4. Jean-Paul Gaultierom i Wonderbra. 24.Ul . februar/velja~a 2012. a 3. Cijena ulaznica je 15. a predstavit }e i nekoliko pjesama s posljednjeg albuma “Kr{ i lom” . dok se u pretprodaji mogu kupiti kompleti od ~etiri karte po cijeni od 50 KM. koJa. Emina je prepustila svom suprugu da odabere ime za njihovog novog ~lana porodice. To je bio jedan od mojih najlu|ih snova. Aniston je prva zvijezda popularne serije “Prijatelji” koja je dobila uklesanu zvijezdu u Hollywoodu. gitarist Neboj{a Antonijevi} Anton i gitarist Ljubi{a Kostandinovi}. poja~an punk energijom. OSLOBO\ENJE Art kino Kriterion Klub Cinemas/Sloga Nastupa Billain U art kinu Kriterion sutra }e se odr`ati party na kojem su glavni akteri ~etiri umjetnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. odlu~io je da sinu da ime Yavuz. Stoga sam veoma zahvalna {to stojim danas ovdje. Jennifer Aniston: U dru{tvu prijatelja i porodice . za koju je inspiraciju potra`ila u vlastitoj privatnoj kolekciji vintage rublja. Adis Kutkut aka Billain je originalnim i melodi~nim zvukom na{ao svoje mjesto kako na doma}oj. Jedan od najuticajnijih i najdosljednijih muzi~kih bendova u Srbiji. Iako je dosad radila sa Vivienne Westwood. Priznanje za Jennifer Aniston Kolekcija donjeg rublja Kraljica burleske Dita von Teese predstavila je novu kolekciju donjeg rublja nazvanu Von Follies. me|unarodnog festivala kreativnosti. godine stavio na svoju Top 10 producers to watch listu. ali i na prostoru biv{e Jugoslavije. a produkciju su uradili zajedno s Du{anom Koji}em Kojom iz Discipline Kitchme. ali ne{to ovakvo je oduvijek bilo u mojim mislima. gdje radi na svom drugom parfemu. Svoju sre}u ponosni roditelji su podijelili s najbli`im ~lanovima porodice. Za zagrijavanje potrudit }e se Boquee. kazala je Aniston.36 SCENA petak. marta u Beogradu. . Target Australia je modelu pru`io {ansu za samostalnu kolekciju. a sve je opisala nestvarnim.Sretna sam {to sam uspjela napraviti kolekciju koja ~ini `ene da se osje}aju predivnima. donio im je po{tovanje publike. tako i na svjetskoj drum ‘n’ base i neurofunk sceni. a njegova produkcija za pjesmu “Panika” na}i }e se na novom albumu Ede Maajke.Ulema se tako|er vra}a u Kriterion. gdje je prije nekoliko dana rodila drugog sina. U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci. u Dadovu kao predgrupa sastavu The Fifties. predsjednica je udruge za promicanje audio-vizualne kulture FISTT. Knowledge magazin ga je 2012. Partibrejkersi }e za sarajevsku publiku prirediti svirku s repertoarom uglavnom popunjenim njihovim najve}im hitovima tokom 30 godina. godine vokal Zoran Kosti} Cane. D. koji su odmah do{li u posjetu popularnoj pjeva~ici. Prvi LP snimili su u beogradskom studiju O. turska muzi~ka zvijezda Mustafa Sandal. Glumica je zvijezdu primila u prisustvu oca Johna Anistona. bubnjar Goran Bulatovi} Manza. a 3. u prostoriji ispred velike sale. Ja. osnovali su u augustu 1982. ro|endan. ji po~inje u 23 sata. Kao {to je obe}ala. o~uvav{i uz to cijene pristupa~nima. DUB armija. U isto vrijeme. Kraljica burleske Dita von Teese Emina Jahovi} i Mustafa Sandal Sina nazvali Yavuz Pjeva~ica Emina Jahovi} oporavlja se u Ameri~koj bolnici u Istanbulu. Rhythm i blues u njihovom tuma~enju. {to na turskom jeziku zna~i sna`an i nepokolebljiv. Ve~eras Partibrejkersi U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci. seksi i glamuroznima. ^im je vidio sina. ta~nije Bass .

24.ne starija od tri mjeseca. Pored ispunjavanja op}ih uslova. .ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. Zakona o osnivanju Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“. 2012. .ne starije od tri mjeseca. unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova.izvr{ava odluke Upravnog odbora. . . direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u . .uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci .ne starija od tri mjeseca. djelatnosti ili du`nosti . . .odlu~uje o pravima. nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“. Javna ustanova Za{ti}eni pejza` “Konjuh” objavljuje OGLASI 37 za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” I Direktor Javne ustanove vr{i slijede}e poslove: . . broj 01-02-05/12 od 17.ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. 1. . .stara se o blagovremenom obezbje|ivanju finansijskih sredstava potrebnih za zadovoljavanje potreba iz domena djelatnosti Javne ustanove. . . br. .predstavlja i zastupa Javnu ustanovu. odnosno nadzornog odbora. kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: . februar/velja~a 2012. . Konkurs }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Oslobo|enje“. . . .ne starija od tri mjeseca. Direktora Javne ustanove imenuje Upravni odbor Javne ustanove uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine. te predla`e op}e akte.da nije izabrani zvani~nik. Ustava Bosne i Hercegovine .izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte. .ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo . III Kandidat je du`an uz prijavu. .da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be). .ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda.uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte . K O NK URS . nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH .donosi pojedina~ne akte Javne ustanove. obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenika Javne ustanove. kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva. a ukoliko jeste ~lan upravnog.da nije osu|ivan za krivi~no djelo.ne starija od tri mjeseca. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke. . djelatnosti ili du`nosti.da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine.Program rada i razvoja Javne ustanove za mandatni period.diploma ili uvjerenje o diplomiranju.ne starija od tri mjeseca.ne starija od tri mjeseca. adresu i kontakt-telefon. .da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi. .ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be). odnosno nadzornog odbora. 2. .da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu — VII stepen stru~ne spreme tehni~kog ili dru{tvenog smjera. izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke .podnosi Upravnom odboru prijedlog finansijskog plana i godi{nji obra~un.uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere . a ukoliko jeste ~lan upravnog. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva. odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton. 12/03 i 34/03). godine. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“. .stara se o izvr{avanju ugovora i sporazuma koje Javna ustanova zaklju~i ili im pristupi.da se na njega ne odnosi ~lan IX. i osnove plana rada i razvoja. .da je stariji od 18 godina.ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi .da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje. a ne stariji od 65 godina. kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja. Ustava Bosne i Hercegovine.da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda.ne starija od tri mjeseca.obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i op}im aktima Javne ustanove. .ne starije od tri mjeseca. . direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u.da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci. broj 70/08).da nije ~lan upravnog.I. br. IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa.uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva. s tim da mo`e biti ponovno imenovan po isteku mandata. odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton . a najvi{e dva puta uzastopno. . . ~lana 15. Zakona o ministarskim. V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno na adresu: JAVNA USTANOVA ZA[TI]ENI PEJZA@ „KONJUH“ Grab potok bb 75 290 Banovi}i sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ “KONJUH” – NE OTVARATI“. kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva.da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva. .ne starija od tri mjeseca. .OSLOBO\ENJE petak. prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova.ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog.ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica. ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja . odnosno nadzornog odbora. . Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat je du`an dostaviti kada bude kona~no imenovan za direktora Javne ustanove. 6/11) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”. koja sadr`i kra}u biografiju. . Na osnovu ~lana 8. i to: . II Kandidat za imenovanje na poziciju direktora Javne ustanove iz ta~ke I ovog konkursa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: .da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora reguliranog organa. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva.organizuje poslovanje i rukovodi radom Javne ustanove.ne starija od tri mjeseca.predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti.ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik.podnosi Upravnom odboru godi{nji plan rada i izvje{taj o finansijskom poslovanju. . . .

24. OSLOBO\ENJE . februar/velja~a 2012.38 OGLASI petak.

TRENDOVI Vo|ena idejom da je klasika uvijek neophodna. 24. Sastojke dobro izmije{ajte i dodajte malo meda ili zasla|iva~a. svakodnevnim konzumiranjem ovih gljiva za samo sedam dana mo`ete smanjiti nivo holesterola u organizmu za 15 posto. koji je savr{en modni detalj. Isjeckamo sir i papriku na kockice i zajedno s kaparima i mini paradajzom umije{amo u posudu sa sojom. februar/velja~a 2012. Me|utim. Ove gljive poma`u i kod drugih bolesti: sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. sni `a va krvni pri ti sak. Procijedimo i prebacimo u posudu sa sojom i ostalim. Luk je zdrav i ukusan za~in. Tako|er. Bijeli luk ve}ina osoba ne jede u svje`em stanju jer se dugo vari i uzrokuje neprijatan dah. to je prvi znak da ste alergi~ni i da ne smijete da ih jedete. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju. a eliksir morate popiti istog dana kada ste ga pripremili. . Crni luk trebalo bi ~uvati do 10 dana na hla dnom mjes tu. Boje koje dominiraju u kolekciji su zemljane i zagasitozelene. dok su detalji na odjevnim kombinacijama {picaste kragne i ~etvrtasti d`epovi. a nakon toga jednom ili dvaput sedmi~no su{ene {itake.zimu 2012/13. pa ne ~udi {to se stavlja u svako slano jelo. a ne prekuhana. Potpuno bijele i crvene glavice imaju staklastu strukturu. uzimajte onda osu{ene. mrkvu i celer. Uz ovakav komad ne morate ni{ta vi{e od nakita da nosite i ima}ete odli~an stilski izraz. celer. Victoria Beckham je na Nedjelji mode u New Yorku predstavila novu kolekciju za jesen .OSLOBO\ENJE petak. a vi se }e min |u {e ne bi smjele da budu kra}e od osam centimetara. proteine. B1. ubrzavaju oporavak poslije operacije te smanjuju stres. [itake sadr`e polisaharide. za koji je dokazano da poma`e kod tumora debelog crijeva. visoko pre~i{}enog polisaharida. Kao za ~in je izu ze tno po pu la ran zbog jake arome. Ako primijetite crveni osip na ko`i nakon {to ih probate. Nova kolekcija obiluje haljinama koje su malo ispod koljena. piletinu. skidamo s vatre i ocijedimo kada probamo da je lijepo hrskava. ako ne mo`ete svje`e da ih jedete. ali ne u fri`ideru jer gubi hranljive sastojke. mo`ete da kuhate i ~aj tako {to }ete potopiti jednu gljivu sat vremena. ali najvi{e pet grama dnevno. zbog ~ega se preporu~uju za pripremu salata vi{e nego za kuhanje. poma`e da se izbace otrovi iz organizma i smanjuje nivo holesterola. Ipak. Ujutru i uve~er popijte po pola {olje ~aja. a bogate su i vitaminima A. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju U Japanu su {itake prihva}ene u zvani~noj medicini jer su izuzetno ljekovite. U vodi u kojoj se kuhala soja skuhamo oko pola sata mahune. B2. masti i bjelan~evine. Pospemo per{unom te za~inimo maslinovim uljem i acetom balsamicom. U hladnim danima trebalo bi ga jesti svje`eg jer {titi od boles ti. B6 i C. neposredno prije sje~enja stavite ga u fri`ider na nekoliko minuta i ne}e biti suza. Izbjegavajte krupne privjeske. STIL. Sve po `elji pokapamo sokom limete. a mahune na kratke {tapi}e. Lak{e }ete ga svariti ako ga prije jela o~istite i potopite nekoliko minuta u hladno mlijeko. a nakon toga isijecite je na ~etvrtine. sa rajsfer{lusom koji se nalazi na pole|ini i ide ~itavom du`inom haljine. LJEPOTA. nutricionisti posebno preporu~uju da se konzumira zimi. dok je tek poneki odjevni komad u jarkocrvenoj boji. kao i neizbje`na crna. mahuna i piletine Potrebno: 7 ka{ika soje kao grahorica 10 mahuna piletina po `elji 2 male ili jedna velika mrkva kri{ka celerovog korijena dimljeni sir 10 komada mini paradajza pola svje`e paprike 15 kapari bobica kri{ka limete svje`i list per{una Priprema: U slanoj vodi stavimo da zakipi soja i zatim na smanjenoj vatri kuhamo oko sat. KOZMETIKA MODA. Za br`i metabolizam napravite napitak tako {to }ete u litar prirodnog soka od jabuka lijek za sve dodati jedan decilitar propasiranih svje`ih {itaka. Lan~i}i bi trebalo da dose`u gotovo do struka. ali privla~no Idealan nakit za krupnije dame Kao nakit za krupnije dame predla`emo masivan prsten sa krupnim kamenom omiljene boje. jer efikasno podi`e imunitet. Nasjeckamo na kockice mrkvu. Nosite nakit od gline ili krupnih staklenih perli. Krupnije min|u{e su pun pogodak. po{to imaju jak ukus koji se zadr`ava u ustima cijeli dan. Ljekovitost ovih gljiva poti~e prije svega od lentinana. holesterola. Svakodnevno 30 dana uzimajte do 50 grama ovih svje`ih gljiva. Stru~njaci nagla{avaju da povi{eni holesterol i trigliceride uspje{no lije~e {itake. Klasi~no. a zovu ih eliksirom `ivota. Salata od soje. Beckhamova je uz vunene dokoljenice kombinovala ~izme Christiana Louboutina koje pristaju uz ove modele. jetre i plu}a. POMO] U KU]I Luk za ukus i imunitet 39 Ljekovita svojstva gljiva NOVOSTI I PREPORUKE [itake japanski Sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. Crni luk ima pikantan ukus i idealan je za dinstanje. Ipak. Stru~njaci savjetuju da je {itake najbolje jesti svje`e. Potom dodajte dvije {olje vode i prstohvat morske soli te stavite na {poret da se kuha sve dok ne ostane jedna {olja ~aja.

februar/velja~a 2012. 24. OSLOBO\ENJE .40 OGLASI petak.

}e uklju~iti predavanja. "Mac je u porastu.8-in~ni WVGA (480x800) ekran te prednju i zadnju kameru.OSLOBO\ENJE petak. a integrisan je i Twitter. a imat }e i izdr`ljiviju bateriju. veliki broj novih filtera. Galaxy Mini 2 nudi manji 3. tako da smo veoma uzbu|eni zbog njihovih nasljednika koji }e do}i u ruke na{ih kupaca. Odluka o proizvodnji novih ure|aja je donesena na kon pro {lo go di{ njeg us pje ha dva Sam sun go va mobitela. 3. novi model nudi ekonomi~ni re`im {tampanja. Gembird nije mnogo poznato ime kada su audioperiferije u pitanju. popularnih bubica. Nova verzija {tampa~a Kompanija Epson najavila je pobolj{anu verziju {tampa~a TM-C3400. Dolazi sa iCloud kompatibilno{}u i mogu}nostima poput AirPlaya. a ko{taju malo u odnosu na po zna ti je mo de le. GTC 2012. izjavio je Tim Cook. Reminders i Game Centre }e biti dostupne korisnicima Maca koji preuzmu novi operativni sistem tokom ljeta putem Mac prodavnice aplikacija. Popularne aplikacije poput Messages. namijenjena onima sa malo manjim d`epom su modeli MP3-EP03 i MP3-EP04B. 24. koja je uvijek prakti~an dodatak. koja }e u po~etku biti dostupna samo za ure|aje ovog proizvo|a~a.0. a sa operativnim sistemom Mountain Lion }e stvari postati jo{ bolje". ali i kontrola zvuka. "Ljudi su zaljubljeni u aplikacije i funkcionalnost". jednu od najbr`e rastu}ih svjetskih konferencija o temi ra~unarske nauke i vizuelizacije. Nova 64 GB 600X CF kartica tako|er omogu}uje ultrabrzi transfer podataka do 90 MB/s i podr`ava VPG-20 specifikacije. Kompanija planira da nove detalje o dual-core Atom ~ipu kodnog naziva Rosepoint sa integrisanim Wi-Fi mogu}nostima objavi u toku International Solid-State Circuits konferencije. kada }e svijetom vladati mobiteli. unapre|enje za veliki broj prevoda na razne jezike itd. . od 14. tain Lion povezuje i Appleove proizvode. me|u kojima su podr{ka za DVB-S Scanning na Unixu. Prethodna verzija operativnog sistema Mac OS X. dobra dinamika i ja~ina zvuka. O~ekuje se dolazak najboljih umova na poljima nauke. rekao je Simon Stanfort iz Odjela za telekomunikacije i mre`e. mogu}nost kontrolisanja i programiranja {tampa~a u okviru aplikacija i po~etni softver za {tampanje etiketa. operativni sistem MounVLC Media Player je portabl multimedijalni plejer za veliki broj razli~itih audio i videoformata. Mo`e se koristiti kao server za streaming ili multicast u okviru IPv4 ili IPv6 putem mre`e velikog propusnog opsega. istra`iva~ke postere.0 donosi veliki broj unapre|enja. laptopi i desktop-ra~unari. do 17. obezbje|uju}i profesionalnim fotografima i entuzijastima ~ari snimanja u full high rezolucijama sa savremenom digitalnom opremom. Kompakt fle{-kartica Transcend je najavio ekspanziju svog programa fle{-kartica predstavljaju}i kompakt fle{ 600X kartice (600X CompactFlash cards) velikog kapaciteta do 64 GB. "Galaxy Ace i Galaxy Mini su do`ivjeli veliki uspjeh od po~etka prodaje pro{le godine. Du`ina ka bla je 120 mm. Snimanje slika koje se brzo smjenjuju sa izvanrednom detaljno{}u. Galaxy Ace 2 }e imati dual-core procesor od 800 MHz. 41 Integracija mobilnih ~ipova O~ekuje se da kompanija Intel objavi dodatne informacije o njihovim planovima koji se odnose na ugradnju be`i~nih mogu}nosti u ~ipove. koja }e biti odr`ana u San Francisku narednih dana. tutorijale i stotine sesija sa instrukcijama vrhunskih eksperata. }e biti odr`ana u San Hozeu. To omogu}ava korisnicima Maca da video sa kompjutera prenose na TV ekran koriste}i Apple TV. in`enjerstva. Nji ho vi na slje dnici }e biti dosta br`i u obradi podataka i surfanju internetom. podr{ka za HTTP Live Streaming reprodukciju. Zadnja kamera od pet megapiksela ima i blic.0. GTC 2012. Ono {to se dobiva jeste sasvim dobar bas. ^ip je i dalje u fazi izrade. Oba mobitela se pridru`uju ostatku porodice pametnih telefona Galaxy i nagla{avaju na{u posve}enost da ovakve mobitele ponudimo svima". {to je dobar pokazatelj kvaliteta.0 Mountain Lion Kompanija Apple je otkrila posljednju verziju operativnog sistema Mac OS X nazvanog Mountain Lion. Aplikacija Messages radi sa iMessageom kako bi korisnici mogli prenositi razgovore sa ure|aja sa iOS-om na svoje kompjutere. a oba modela na kraju kabla ima ju pozla}ene konektore. tako da su i rezultati prakti~no identi~ni. Novost na tr`i{tu Jeftine a dobre slu{alice Nema osobe koja nije izmijenila barem nekoliko pari slu{ali ca za mul ti medijalni player i uvijek se ponovo tra`e kvalitetne a jeftine slu{alice. rekao je Philip Schiller. Je di ne ra zli ke izme|u ova dva modela su u dizajnu. direktor kompanije Apple. ali kombinacija dobre cijene i solidnih performansi uvijek ima svoju publiku. Notes. Idealan je za primjenu koja iziskuje precizno obilje`avanje kao {to su {tampane narukvice i etikete za lijekove. KORAK NAPRIJED GPU tehnolo{ka konferencija NVIDIA je objavila da su registracije za tre}u GPU tehnolo{ku konferenciju (GTC) u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. potpredsjednik Appleovog marketin{kog odjela. Time {to {tampa u boji model TM-C3400. Tako dva para slu{alica. istra`ivanja i razvoja iz vi{e od 40 zemalja. nazvana Lion. maja i predvodnica je globalne serije konferencija kompanije NVIDIA fokusiranih o temi transformacije nauke uz pomo} GPU. Osim {to je vrlo blizak iOS-u. zahtijeva ogromni prostor za skladi{tenje podataka. sadr`i mnoge mogu}nosti iPhonea i iPada. tako da se ne}e mnogo pogrije{iti u izboru. ali integracija be`i~nog risivera u silikon Atom CPU mogla bi obezbijediti du`i rad ultrabook ure|aja sa Wi-Fi.27-in~ni HVGA (320x480) ekran i jednu kameru na zadnjem dijelu od tri megapiksela te 512 MB RAM-a. Posljednja verzija operativnog sistema Mac. DVD. Ovom posljednjom nadogradnjom operativnog sistema Mac kompanija Apple se okre}e budu}nosti. 768 MB RAM-a. prezentacije. Veoma sli~an iOS-u Apple otkrio Mac OS X VLC Media Player 2. I jedan i drugi model su dobrog kvaliteta izrade sa istim drajverima. Razvijen kao odgovor na informacije dobijene od potro{a~a. sadr`i brojne mogu}nosti iOS-a poput napredne kontrole pokretom i ikonica poredanih kao kod iPhonea. koji na zahtjev {tampa etikete i narukvice u boji. podr{ku za Vorbis i Theora u okviru RTP. Ace i Mini. ali i do pove}anja njihove snage. upravo otvorene. Kalifornija. Nova verzija ozna ke VLC Me dia Player 2. ~esto tokom vrlo brzih naizmjeni~nih smjenjivanja ili du`ih full HD videosesija. {to bi moglo dovesti do sni`enja cijena mobilnih ure|aja i PC ra~unara. jednostavne slu{alice koje odli~no zvu~e. Slu{alice stoje ~vrsto i kada se tr~i. VCD i veliki broj razli~itih streaming protokola bez potrebe za eksternim kodecima ili programima. mo`e doprinijeti prepoznatljivosti etikete. Galaxy Ace 2 i Galaxy Mini 2 Kompanija Samsung je na ja vi la mo bi te le Ga laxy Ace 2 i Galaxy Mini 2. februar/velja~a 2012. Pobolj{ani model TM-C3400 nastavlja da daje dugotrajne rezultate na velikom broju razli~itih medija {irine od 30 do 112 cm.

24.42 OGLASI petak. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAVI. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. februar/velja~a 2012. [emsekadi}a Kulina bana bb H. 14.30 07-19 07. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. Vehbi ef. SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA .30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul.30-15. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M.30-15. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29.30-15. subota nedjelja 07-19 07.30-15.30-15.30 07-19 07. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S.30 07-19 07.30 07-16 07-14 07-19 07. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 .VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet.30 09-19 08-16. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A.

Sarajevo). u nedavnoj pro{losti bilo je ekonomista koji su svoje poglede usmjeravali druga~ije. Nakon vi{egodi{njih istra`ivanja. Ramiz Arslanagi} Inovacija u ekonomiji (5) FELJTON Dan u bi kod ga zili [ve ne i za bili njihovog kra berta. Genetski defekt Nije to genetska slabost (kapitalizma) po Minskom. tek u prirodnoj komponenti. osniva~ Inodrekao se 1946.preduze}a posluju uspje{no i svi prolaze dobro.. prema odluci Kongresa tajnog radni~kog udru`enja Saveza komunista odr`anog u Londonu u novembru 1847. Nastaje sve ve}i broj rizi~nih du`nika..OSLOBO\ENJE petak. genetsku slabost“ . hedg fondovi. kakve mogu dati pisani mediji/{tampa. (Portugal. . koji.500 ka rovnih trupa 2000. Reformisao je dr`avu. a u Po`unu osnovao 1465.000 ba. kao du`ni~ke zemlje ozna~ene engl..Amebo~keletrupeniulu. 1990. uz to. vjet bezbjednosti brio slanje 5. predsje Kvame mah. {to ih navodi na ignorisanje mogu}eg neuspjeha. godine neza snost Ve ke Britanije. piramidalni du`nici. 24.Drugomgrad Fiskom rakoji 1989. Pu~ pod vo|stvom poru~nika D`erija Rolingsa izvr{en je tokom Nkrumahove posjete Kini. izvukao je zaklju~ak „da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti“ . Ali. sna`nom u vernom 2004. (Sutra: Razmjena sa prirodom) 2002.VojnimdnikromsteklaNkruzbavi~enpodod~ijimlije regentHiro1921. od vo|stvom Gana 1957. ako je to tako.kraljici roMarcigaretFolketapinlja AlporaDanposli|a~ega je danska ca pos la vladar ske i [vedske. To nije ne{to {to kapitalizmu nedostaje pa ga ~ini slabim. tokom rata u biv{oj Jugoslaviji. veroisto vrije 2003. ka`u. Kada povjerioci i du`nici pokre}u ekonomiju izbjegavaju}i rizi~ne poslove – sve ide kako treba: . koji mogu pla}ati dugove. PoPakistan saop{tio da je zvani~no priznao slije poraza JapaBanglade{ (biv{i Isto~ni Pakistan) kao nena u Drugom zavisnu dr`avu. 1974. ski premijer Ahmed Ma ubijen u parla tu. Ovo.Francuski parzum o sveobuhvatnoj zaratifini atomskih proba. Spain). Car Hirohito ri svjet tu oslo di Ma glavni lipina. Alesandro Pertini Ramiz Arslanagi} ro|en je 1930. 1486. optu`bi za ratne Umro Jure Ka{telan. U tom smjeru kretanja nastaju na rezultatima svoga rada – u stanje opstanka. kao rje{enje za spre~avanje ka- fondova do investicionih banaka. predvidio slom o kojem smo u uvodu govorili. 1990. Huan Peron izabran za predsjednika Argentine. predsjednik Italije 1978-85. ^itav arsenal ovih mjera mo`e se na}i u knjizi G. njo nja 1443. U Londonu na njema~kom jeziku objavljen “Manifest komunisti~ke partije”. Oni svojim prihodom mogu pokriti kamatu. Uspje{no je ratovao protiv Turaka i Habsburgovaca. iza kra 1458. cijene neprestano rastu kao dru{tveni tumor. bio je jedan od najpopularnijih politi~ara poslijeratne Italije. lingtonu prav 1938. zapo~ev{i prvi od tri mandata na ~elu te dr`ave. Radni vijek je ostvario u realnom sektoru privrednog sistema u vi{e radnih organizacija u BiH. prirodnoj ekonomiji.Palestinlaski islamski teroriseluubiliiuradvali saljudi. sje30. 16 srebrnih i sedam bronzanih.dugovi se ispla}uju na vrijeme . lender of last resort itd. finansije i krize. Uz sve ove pojave se. uzeo du predsje ka SAD-a. koji nije uskla|en sa sistemom. {to se nagomilalo.. ukupno 35 medalja. skra}enicom PIIGS. “bo`anskog poridirektor Biolo{kog instituta Srbije..). nisu faktor stabilizacije.imprvi~menta za protiv predsjednika dr`a D`on na. Minski. poznajemo u Evropi. do 1952. Tu se prvi put isti~e energija kao rad prirode. nakon izbo je 2001. koji rastu ogromnom brzinom – stvaraju instrumenti sekuritizacije i drugih finansijskih inovacija koji imaju za cilj pobolj{anje polo`aja i za{titu finansijskih sistema (leveridge.U ArproizvoduodNju D`ersi-ju~enanje zaljen prvi najlona ki ~et kicu za zube. bodio ga je 1948. nego ne{to ~ega ima previ{e. 1974. 1946.Erde|en mabranskizakraljljaSinjaJaHubio{ajedi.davina. nego genetski defekt po energici. Vjerovao je u kapitalizam. 1966. Optu`en kr{enje Ustava. bio je predsjednik Prezidijuma mu je carska apNarodne skup{tine Srbije. gomila! Pa se onda izgubi! Ovdje se misli na gomilanje iz povrata kredita.U zeosoku Kineu poginulo je 268. Ireland.KongresveisEndrjuakretunuosoje. koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu. je objavio traktat pod naslovom „Energija i vrijednost“ (~asopis Pregled. Soro{a „Kriza globalnog kapitalizma“ . pred kojim optu`en vje~nosti ratne zlo~ine u Slavoniji (Hrvatska).nuzemljotresube. masa stalno raste njegovim kori{tenjem u obliku kredita – njegovom recikla`om. Ali. Uz redovni rad. {to sistem ~ini bolesnim. da odigraju ulogu povjerioca ugro`enim firmama. ukinuta jezeru. institutional investors. makroekonomski smjer. On je. Greece. Italy. „Periodi ekonomske stabilnosti pokre}u krizu monumentalnih razmjera. pod vodstvom Bena Bernankea. Na Zimskim olimpijskim igrama u Solt Lejk Sitiju (SAD) najvi{e medalja osvojili sportisti iz Njema~ke: 12 zlatnih. 1989.. koje zavisi od pozajmljenog novca i dobivenih kredita. makroekonomski sistem. je bio pod japanskom okupacijom. izu~ava procese u proizvodnji. neprestano gubi „vrijednost“ .“ Istra`ivao je siroma{tvo. Od 1944. univerzitet i 1472. u okviru finansijskih sistema (finansije kao industrija). „Savremene finansije.SaprimirpripadnimomiUN-a odopublizacinadgledanje krhkog ja u De kratskoj Re Kongo. 1945. 3. jo{ opasniji. Ma{insku srednju tehni~ku {kolu (prva dva razreda u Pragu – ^SR) zavr{io je u Sarajevu. BiH i Vojvodini.kao du`ni~ku krizu. postale povjerilac svima.D`ord` Bu{ pre{to je na `nostrima pobidnidio Ala Gora. nakon je 1945. stituta za ekologiju i biogeografiju SANU. ti moubi ~ka napada u Izra 27 ni 77 1996.000 ljuMaje roku pogi le 572 oso a di ostalo bez svo Umro italijanski dr`avnik Alesandro Pertini. u `elji za ve}om zaradom. D`onson je bio primoran da se naredne godine povu~e sa predsjedni~kog polo`aja. tzv. Greider: „Tajne hrama“) A vezano za opasku Minskog o genetskoj slabosti kapitalisti~kog sistema. je 1389. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Iz ovoga je vidljivo da ni Minski nije sagledao cjelinu. ostvareno u vrlo velikom obimu . {to stalno raste. dikalne stranke Voji [e {elj brovoljno predao tri 2003.ciEgipatstupamenEgipneposrednoher-pa{a{to~ke objavio deklara ju o nju ta u rat protiv Njema i Japana. 43 NA DANA[NJI DAN Pozitivna kritika kapitalizma Pozivaju}i se na Kejnza.“ A evo kako! 1. koje naziva {pekulativnim du`nicima. 2. zasnovanog tastrofe vidio je uklju~ivanje federalnih rezervi (FED-a). Njegovi najzna~ajniji rajekla” a ustavom . arbitrage. u slobodno vrijeme. oktobra 2009. vojvode iz lja. o ~emu su mi bili dostupni vrlo skra}eni. Ma|ari su izgubili sve teritorije koje je osvojio. tj. koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu. napisali Karl Marks i Fridrih Engels. i niz drugih ekonomista.Huposlje-dija. a pona sje-|eno vi{e od 4. hrvatski pjesnik. ovim je pomo} pru`ena samo finansijskom sektoru. od hed` Ro |ar Mati nja znat kao Matija I Korvin. koji ne mogu ni jedno ni drugo. ali je isticao da „kapitalizam ima jednu. 1974. po dnji ugarski vladar koji je uspio da sredi unutra{nje prilike u zemlji i da uspostavi jaku kraljevsku vlast. odnosno. Cijene neprestano rastu Eufori~na ekonomija Pozivaju}i se na Kejnza. pos pak pi 1868. Tako se ~itav ekonomski sistem pomjera iz stanja zasnovanog na dobrom poslovanju. Sarajevsko Oslobo|enje je u svom prilogu Pogledi od 17. Poslije njegove smrti 1490. snage u Iraku i kada je zamijenio bolesnog oca i car od 1926. Minski je izvukao zaklju~ak da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti Me|utim. koji su. kakav je imao Hajman Minski (Hyman Minsky). To neki sada nazivaju Minskijev trenutak. doktorirao na Harvardu. Tako se izdvajaju banke u svojstvu pokreta~a rasta. Tako su federalne rezerve. lament je jednoglasno kovao spora bra 1998. zauzeo je Be~. porijeklom iz Bjelorusije. dobar uspjeh i jedne i druge usmjerava na ve}i rizik. 1991. samo ako se jo{ vi{e zadu`e. prvu {tampariju. SAD-a po put u ameri~koj toriji. neprestano se katastrofalno/nekontrolisano. (O tome kako funkcioni{e FED vi{e u knjizi W. Sahranjen car Jauda u Gani s vlasti pana hito. februar/velja~a 2012.Kuvajtu. ali relevantni prikazi. zlo~ine koje su Japanci po~inili Ameri~ke i savezni~ke snage po~ele u Zatokom Drugog livskom ratu kopnenu ofanzivu na ira~ke svjetskog rata.LijederdoSrpskezarazlose~ine protivHa~o{komslavbui-nalu. godine. svjetskom ratu Umro biolog Sini{a Stankovi}. Me|unaona ameri~kih dolara za glavu Salmana rodni sud osloRu`dija zbog njegovih “Satanskih stihova”. solutisti~ka vlaAjatolah Ruholah Homeini ponudio tri mili. ima svoju genetiku. Novac. dovi nastali su na osnovu ispitivanja `ivota u Ohridskom 1947. U~esnik u pokretu otpora tokom Drugog svjetskog rata. Huan Peron 1848.jihUdomova. Ra|a se eufori~na ekonomija. Izvor je obezvrje|ivanja – inflacionog karaktera. koji je i generator krize. pod naslovom: EKONOMIJA – „Za{to kapitalizam propada?“ prenijelo pristup ekonomiji kao nauci. prirodno-ekonomskom sistemu je vidljivo da ekonomski sistem u cjelini. mljotresu oblasti Ksind`ijang. ali ne i glavnicu.

u igru protiv Porta u{ao u 69. ponekad Stani}. Semir je bio i ~lan juniorske selekcije na{e zemlje koju je sa klupe vodio Zoran Bubalo.ba. Favoriti smo i li~no smatram da mo`emo do}i do duple krune. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh. Nastojat }u svo jim ra dom do ka za ti i opravdati povjerenje rukovodstva kluba” ka`e nekada{nji ka. ali i ocjene navija~a. koji je na kraju sa 4:0 demolirao Porto i plasirao se u osminu finala Evropske lige. Igrali su. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. {to direktno povezuju s krizom rezultata. a onda je napravio pometnju u odbrani portugalskog sastava. nekada{nji ju ni or sa ra jev skog Olim pi ca (ro|en 5. Wenger. bh. “Spremio sam se dobro. nosili su plave tokom jeseni. odigra}e nekoliko pripremnih utakmica. Pomenuti sportski portal. kojem je gol protiv Porta ujedno bio i prvijenac u evropskim takmi~enjima ove sezone. Uz Bekri}a i Kerlu. “Tu se sla`em sa Osimom. te ponekad Rami}. D`eko je najprije odigrao fantasti~an dupli pas sa Pizarrom. ali moramo ostati ~vrsto na zemlji i za svaku utakmicu se pripremati kao da je finalna. ne treba zaboraviti ni one koji su @elju nosili tokom prolje}a i koji iza sebe imaju niz od gotovo 20 utakmica bez poraza. a on }e nam dodatno olak{ati posao. ne samo u Rumuniji nego ve} nekoliko godina i u Evropi. a ostalo }e do}i na svoje. Edinu donijelo epitet najboljeg igra~a me~a Iako je na terenu proveo tek 20-ak minuta. Vasili}. a protivnici }e biti Metkovi}. “Nadam se da }e nam Bekri}. J. situacija }e postati jo{ ozbiljnija ako Arsenal izgubi u narednom kolu Premiershipa protiv Tottenhama. decembra 1992). Adilovi}. uprkos ubjedljivom porazu od Milana u Ligi prvaka i ispadanju iz FA Cupa od Sunderlanda. najbolji asistent Premijer lige. Fokusira}emo se na to” rekao je . s tim {to }e se ekipi naknadno priklju~iti Goran Markovi}. On je svojim upornim radom pokazao da posjeduje kvalitet te je nakon boravka vi{e od mjesec dana u ovom rumunskom klubu potpisao trogodi{nji ugovor. [ta ako se desi da u 1. kolu kiksamo protiv [irokog?! Sva euforija i dobra atmosfera bi nestale. Zeba. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. SPAHI] Zeba je bio neuhvatljiv tokom jeseni Favoriti smo. GO[K i Leotar. ali to ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. Ugovorom je vezan s klubom jo{ dvije godine i ne}e oti}i u toku sezone. stoji na oficijelnoj veb-stranici na{eg reprezentativca edindzeko. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen . postigao je pogodak i to na asistenciju Aguera. pokreta~ plave ma{ine }e i dalje biti Zajko Zeba. ujedno i najbolji igra~ utakmice protiv Porta. te pokretanje akcija kod preostala dva gola. koji se tokom priprema pribli`io po~etnom sastavu. Zahvaljuju}i svojoj igri. bi}e vremena i za to” ka`e nam Ze. ali prve ~etiri pozicije u Ligi su jo{ dosti`ne. ^oli}. mora{ se spremiti. LIGATA Uprkos porazima Wenger ostaje u Arsenalu Menad`er Arsenala Arsene Wenger je i dalje siguran na svojoj poziciji u timu iz Londona. OSLOBO\ENJE Nekada{nji juniorski reprezentativac skrasio se u Rumuniji Zajko Zeba vjeruje da @eljo mo`e do duple krune Aganspahi} tri godine u Otelulu Semir Aganspahi}. S obzirom na to da je duga pauza. koji je asistirao Silvi za tre}i gol. a ako sve bude kako treba. Edin je jedan od najzaslu`nijih i za preostala dva pogotka Citya. onda }e nam biti od velike pomo}i. a nakon svega sedam minuta igre. Kerla i ]utuk pomo}i. i kad normalno trenira{. B. potpisao je trogodi{nji ugovor sa rumunskim nogometnim prvoliga{em Otelulom. s kojim u posljednje vrijeme izvrsno sara|uje. prema mi{ljenju posjeti te lja spor tskog po ra ta Go al. Izvr{ni direktor Arsenala Ivan Gazidis isti~e da nema rasprave o Wengerovoj budu}nosti u Arsenalu. tek poja~ati. godine. Edin D`eko protiv Porta postigao evropski prvijenac ove sezone D`eko najbolji u izboru navija~a Pogodak nakon samo sedam minuta igre. Edin D`eko je. Za mene je bitno da nema povreda i da me zdravlje poslu`i. napada~ Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu protiv Porta.com. Dakle. kojem }e se uskoro poroditi supruga. Semir Kerla i Josip ]utuk donijeti prevagu u odnosu na ostale timove. Bekri}? I prije njegovog povratka imali smo najja~i vezni red u ligi. “Sretan sam {to sam uspio i potpisao ugovor sa ovim rumunskim velikanom. Pomenuta trojka }e. svidjelo se to njima ili ne. konkurenciju }e poja~ati i Elvir ^oli}. marta. 24. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh i moramo biti oprezni. S. ali stojimo ~vrsto na zemlji Dolazak Bekri}a i Kerle ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. ju~er su u Me|ugorje otputovali svi igra~i koji su bili i na pripremama u Rovinju. a klub velikog renomea. Markovi}. koji je zadovoljan svojim igrama tokom priprema. Be{lija. No. Wenger. ba. Naredni ispit protiv napusti}e Arsenal samo pod svojim Tottenhama: Arsene Wenger uslovima. Bogi~evi}. koji je preuzeo klub 1996. smatra Zeba Iako je dolazak Samira Bekri}a posljednjih dana top-tema na Grbavici. Ne treba dizati unaprijed euforiju. naime. piten juniorskog pogona sarajevskog Olimpica za koji je pro{le sezone od mogu}ih 29 utakmica odigrao ~ak 23 i postigao {est pogodaka. NEOPRAVDANO ZAPOSTAVLJEN Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu. tek povremeno jo{ i Kari}. kod rezultata 1:0 za City. Ipak. jer je konkretan u zavr{nici” smatra . februar/velja~a 2012. Li.44 SPORT petak. donijev{i @elji naslov jesenjeg prvaka Premijer lige BiH. Ovaj mla di igra~ `e ljan je dokazivanja. Nyema. Arsenalovi navija~i su bijesni na Wengera zbog neuspjeha u dovo|enju igra~a tokom januarskog prelaznog roka. i bilo bi nepravedno sada re}i kako }e Samir Bekri}. a ba{ kao i tokom jeseni. ionako jaku konkurenciju u @elji. htio-ne htio. Bez Markovi}a Ina~e. Semir Aganspahi} Iako je igrao samo 20-ak minuta za City protiv Porta Pokreta~ plave ma{ine Gu{o. u svojim izvje{tajima donosi ocjene novinara koji je pratio utakmicu. koji su ovaj put za najboljeg igra~a izabrali na{eg Edina. nekad Smaji} i Selimovi}. a sigurno je da menad`er Amar Osim ima nekoliko briga manje oko sastavljanja tima. Ukoliko bude u istoj formi u kojoj je bio kad je odlazio. Najvi{e zapravo o~ekujem od Kerle. “Ljudi uvijek postavljaju isto pitanje. Plavi }e u Hercegovini ostati do 4. Zeba. Stan~eski i Zoloti}. Svraka. Edin je.” Zeba nam je na kraju prokomentarisao o~ekivanja navija~a da se @eljo pro{eta Premijer ligom. dobro je da imamo podr{ku. Otelul najbolja je prilika za njega. minuti. J. podsjetimo. {to je iskoristio Pizarro i postigao ~etvrti gol za gra|ane. uprava kluba zahtijeva da Wenger izbori nastup u Ligi prvaka i naredne sezone tako {to }e se plasirati me|u prve ~etiri ekipe u Premiershipu. Kvesi}.

Pogodak Domizzija iz penala u nastavku me~a samo je potvrdio trijumf gostiju. nije jo{ gotovo.Trabzonspor 4:1.Wisla la do Chadlija. Holan|ani su bili ubjedljivi i slavili rezultatom 4:1. Zadovoljni smo tr~anjem i kondicionom spremom igra~a. PAOK . 1:0. ali ne mogu re}i da ga nismo zaslu`ili. a preokret Athletic Bilbao izborio su kreirali Ozbiliz i Alderweireld. konstatovao je Ranieri. Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. Hannover je sa~uvao prednost iz Njema~ke (2:1) na gostovanju u nimalnu pobjedu nad Laziom i tako izborio prolaz dalje s obzirom na to da je slavio i u Rimu sa 3:1. Moskva finala 1:0.Lok. a u drugom smo poluvremenu bili bez pravih prilika. No. igra se i revan{ Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. bilo je i sre}e sa zamjenama. Bilbao . . {i{mi{e je u 24. koji se nalazi na lije~enju u Opatiji. Hand`i}. Krpi}. PSV {ke golmana gostiju lopta se odbi. Sporting . Trebinjac. Ostvarili smo dobar rezultat. onda zaista idu lo{e. a zanimljivo je da su obojica igra~a po~etak utakmice do~ekala na klupi. Kriza Intera se vi{e produbljuje. Sarajevo je posjetilo Kemala Montena. Tatomirovi}.Udinese 0:3. minuti. Nakon re. U drugom poluvremenu igrali su: Panti}. reprezentativac Senad Luli} zaigrao je od prve minute. mada ima jo{ nedosta- do do~ekao igra~e bordo sastava i pro{etao s njima rivom. Naravno. Bh. Doma}i su stigli do vodstva ve} u {estoj minuti golom Hernandeza. Krpi}.Hannoosminu ver 0:1. PSV je potvrdio pobjedu iz Turske u revan{u sa Trabzonsporom. ^etvrti uzastopni i {esti poraz u posljednjih sedam utakmica u svim takmi~enjima nerazzurri su do`ivjeli od Marseillea sa 1:0 na Velodromeu golom Andrea Aye- wa u tre}oj minuti sudijske nadoknade. a prvo je Danilo savladao Kre{i}a u {estoj minuti. Doskora{nji fudbaler tima sa Ko{eva Haris Hand`i} nastavi}e karijeru u Drugoj ligi [vedske. No. Me|utim. nagla- sio je Vogel. pa je rutinski priveo me~ kraju. Rezervni tim Sarajeva ima}e provjeru u subotu protiv Opatije. Rekao sam igra~ima na poluvremenu da moramo bolje iskoristiti svoj posjed lopte i na kraju smo uspjeli u tome. Na`alost.Lazio 1:0. Anderlecht . Metalist Kharkiv pro{ao dalje zahvaljuju}i pogotku Salzburg 4:1. Madrid . . Dupovac. dok je Nail [ehovi} posu|en Z. Torlaka i Bajraktarevi}a Fudbaleri Sarajeva savladali su slovenskog prvoliga{a Muru sa 3:1 (1:1) u kontrolnoj utakmici. Italijanski sastav zavr{io je posao ve} poslije 15 minuta. Olympiakos . Manchester United je uprkos porazu na svom terenu od Ajaxa (1:2). U subotu }e aktuelni bh. F. Obu}a. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost. "Do`ivjeli smo gorak poraz. Mislim da smo bili dobri. stvorili smo vi{e prilika od njih i stoga poraz nismo zaslu`ili". Holandski Twente uspio je po drugi put savladati ekipu Steaue iz Bukure{ta i tako ovjeriti plasman u naredni krug. Jedini gol na utakmici postigao je Mame Biram Diouf u 21. Mora}emo interno rije{iti stvari koje ne valjaju". Dupovac.Besiktas . Sulji}. izborio plasman u narednu fazu s obzirom na to da su crveni |avoli u Amsterdamu slavili sa 2:0. ali nismo popustili i stvorili smo nekoliko prilika koje nismo iskoristili. ali sami smo krivi. a u utorak u 17 sati protiv Rijeke na Kantridi. Ova utakmica je odraz na{eg trenutnog stanja. minuti.Kazan u gostima (0:0). Athletic Bilbao uspio je da nadoknadi minus jedan iz Moskve protiv Lokomotive i dobije revan{ sa 1:0. kraj za Luli}a Holandski sastav slavio sa 2:1 na gostovanju kod Manchester Uniteda • Lazio pora`en i u Madridu • Udinese protutnjao kroz Solun • Begovi} i Ibri~i} bez nastupa u porazima svojih klubova Udinese je pre`ivio pakao stadiona Tumba u Solunu i eliminisao PAOK ubjedljivom pobjedom 3:0. Valencia . Sada smo u vrlo te{koj poziciji.Steaua Bukure{t 1:0. Gol vrijedan plasmana u narednu rundu postigao je mladi napada~ Muniain u 62. i Semir Bajraktarevi} u 79. MEHANOVI] Reuters Bruggeu i slavio sa 1:0. minuti. a igru je napustio destak minuta prije kraja. Husi}. St. Ath.OSLOBO\ENJE petak. Matko. februar/velja~a 2012. uz osmijeh je dodao autor pobjedonosnog gola Valentin Stocker. Hand`i}. ovaj dvoboj ne zavr{ava prvim me~om nego se igra jo{ 90 minuta i pred punim San Sirom sve je mogu}e. Strijelac za Basel bio je u fini{u Valentin Stocker na asistenciju Jacquesa Zoue. naglasio je trener Basela Heiko Vogel Valentin Stocker posti`e gol za trijumf nad favorizovanim Bayernom Reuters Sarajevo sa 3:1 pobijedilo Muru Poslije vodstva slovenskog prvoliga{a. te Sedin Torlak u 62. SPORT 45 EUROPA LIGA Bez iznena|enja. Haski}. a za pora`ene Dohar u 38. Bajraktarevi}. Ve} poslije 38 minuta doma}i sastav je vodio sa 3:0. Zrnanovi}. taka u igri koje `elimo ispraviti do starta prvenstva. [}epanovi}. pripao je Belgijancima. Torlak. nakon remija bez golova u prvom me~u na svom terenu. koji je vi{e godina bio trener u Bayernovom omladinskom pogonu. igra se i revan{". da kada stvari idu lo{e. Vogel je o~ito pogodio sa izmjenama u drugom poluvremenu.Braga 0:1. Ali to je fudbal. Manchester mija u Krakovu (1:1). Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost".AZ Tvrdi dvome~ Standarda i Wisle Alkmaar 0:1. je trener Esad Selimovi}. Nismo postigli gol. Strijelac u pobjedi bordo tima: Semir Bajraktarevi} Foto: [. izjavio je golman Bayerna Manuel Neuer. a bh. R. Pogodak Obu}e u 42. "Ovo je ve} sada veliki uspjeh. a nakon velike gre- U Baselu bez euforije nakon pobjede nad Bayernom Kontrolna utakmica Stocker: Na`alost. Travniku. Standard je Utd.Stoke 1:0. prolaz u Rezultati:Club Brugge . koji ju je pospremio 0:0. SULTANOVI] Ko{evski premijerliga{ po~eo je susret u sastavu: Adilovi}. Rezultati iz pripremnog perioda nisu mjerilo. Nakon sjajnog prodora Hernandeza. Julio Cesar nije bio prisiljen na velike odbrane budu}i da je Marseille jedva zapucao prema golu. tim sa Ko{eva preokrenuo rezultat golovima Krpi}a. u praznu mre`u. Jedini pogodak vi|en je u 29. Na{ reprezentativac Asmir Begovi} nije branio u ovom me~u. favoriti opravdali o~ekivanja Pirova pobjeda Ajaxa. „Diatta je bio po{te|en zbog povrede. poni{ten je zbog navodnog ofsajda. minuti u vodstvo doveo Jonas. Valencija je i revan{-susretu na svom terenu savladala Stoke sa 1:0 i potvrdila prolaz dalje. 24. da bi devet minuta kasnije prednost udvostu~io Floro Flores. "Defanzivno je sve bilo uredu. Liege . minuti. viceprvak u Medulinu igrati protiv Triglava. u Opatiji.Ajax 1:2. K. Sesar. Interov trener Claudio Ranieri nakon susreta je za Sky Sport Italia izjavio: "Znali smo da }e iza}i jaki i sna`no krenuti. pa je ekipa Mirka Slomke sasvim zaslu`eno izborila prolaz u osminu finala.“ "Imali smo nesre}e. Belo{evi}. Atl. Strijelci za pobjedni~ku ekipu bili su Sulejman Krpi} u 45. Monteno je ra- Nije bilo previ{e euforije u prvoj izjavi trenera Basela Heika Vogela nakon {to su njegovi igra~i savladali Bayern (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. reprezentativac Senijad Ibri~i} nije bio u konkurenciji za ovaj me~. ^omor. Twente . no svaka utakmica koristi“ rekao . Atletico iz Madrida upisao je miA. kada ga je zamijenio Rozzi.Legia 1:0.

mi smo ih promijenili koliko ho}e{. mi se ve} vidimo na putu za Brazil. I ~esto bivao prekidan u svom desetominutnom izlaganju. Ovdje roslav Bla`evi} rekao da su “du{a” reprezentacije. nauke. koje je Grubor zaradio od kolega. Gruboru licenca Ivica Osim iznenadio sve dolaskom. [ta }e{ ti. Grubor i zaradio pljesak. sa desetak te dr`i rezultat. a jo{ vi{e stru~nim opservacijama. 2012. 2. medicinskom slu`bom. A.” Dosta toga dobronamjerno zamjera novinarima. ali zar i ostale reprezentacije ne `ele. Grubor je sve ovo fino snimio. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena.. objavljujemo sljede}e OBAVJE [TE NJE o prestanku ugovora o zastupanju u osiguranju zaklju~enog sa sljede}im zastupnikom u osiguranju: . rijetke za defanzivca. koje forsira Barcelona. o na{em radu. na kraju i da sastavljaju tim. Zapamtite ovo! Pogotovo novinari moraju voditi ra~una. kao i uvijek. ili si na klupi Pofali}kog. na igra~ku popularnost. Sudija nam valja kada naginje za nas. broj 10/1-342514/12 od 13. driblinga. godine. a vratite se u svoje zemlje i lige. 2012. {to se ovdje mladi ljudi u~e. Svjedo~io je odbrani rada za profi-licencu Slobodana Grubora. novine FBiH. “Svaki trener. Mo`da se Osim “kroz maglu” sje}a Grubora. mladog trenera ~ije ime ne predstavlja ni{ta zna~ajno bh. sa dvadesetak lopti. elokventnost. budu}e trenere. sa kuharom. imao svoje “tre}e” poluvrijeme. Odli~na je stvar {to imamo ovakav centar. 2. istekom kojeg roka se prema ~l. ali je nagovijestio da se u Vogo{}i ra|a budu}a trenerska klasa. igra~a prefinjene tehnike. Kada izgubimo. I onda igra~i se u`ive u ulogu da su oni najva`niji. kulture i sporta Tuzlanskog kantona. markerima. kako }e Vedad Ibi{evi} sa upravlja~em Stuttgartovog mercedesa gaziti sve pred sobom u Bundesligi. Kao Gr~ka bi mogla biti problem. koju tu`eni mo`e preuzeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u zgradi suda u Sarajevu u Ul. Bayern.. Dok je Osim govorio. ma gdje radio. “Nemojte veli~ati samo na{e zmajeve. “U startu “gre{ka”! Ti si izabrao Bayern za svoju odbranu. vidio sam kako funcioni{e jedan od najboljih klubova na svijetu. jednostavnim rje~nikom podijelio je sa kolegama svoje impresije sa specijalizacije koju je obavio u Njema~koj. Manchester. Svi mi te`imo modernim nogometnim sustavima. Govorio o reprezentaciji i predstoje}im kvalifikacijama. kao i mi u Brazil. trener sa profi-licencom N/FSBiH. Nama. 24. i nudio odgovore. prosto vas muka uhvati. ozbiljnost. Osim je svojom gestom pokazao da je i istinska sportska i ljudska gromada. ja mu mogu pomo}i. spominje Slova~ku. a onda pao gol. a kada svira ne{to {to je o~ito.. 2012.46 SPORT petak. 22/05 i 8/10). “Ovdje svi govore nikad lak{a grupa. direktor Centra za edukaciju trenera. ozbiljniji pristup” zaklju~io je Ivi. Grupa jeste naizgled lagana.” Proslavljeni stru~njak se dotakao i reprezentacije BiH.o. u austrijskim nogometnim provincijama. ovom Centru za edukaciju treba terena. svi drugi su krivi. Bez obzira na to da li si u Japanu. Pljeskom je po~eo i zavr{io. I {ta sada? U Bayernu je skoro sve pa savr{eno. sportskoj javnosti. Sarajevo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA GRADA^AC JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA “HASAN KIKI]” Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. Iskren da budem. [ta sa sedam pomo}nika. psihologom. 17. vi{e prakti~ne nego teoretske obuke. Nama je posebno drago {to ste nas posjetili. posljednje poznate adrese Zelik broj 16. 348. OSLOBO\ENJE Predsjednik N/FSBiH i proslavljeni stru~njak odu{evio trenere Osimu aplauz. Ili drugi napi{e. koji je. Za koje je Mi- Ivica Osim: Treba se bojati Slova~ke i Lihten{tajna [ta sa toliko terena i lopti Ne{to poznatiji je u Hrvatskoj. slu{ati. 1. donio presudu zbog propu{tanja. a malo nas ima sre}u voditi velike timove. “Grubor je 77. I onda {e}er na kraju. ali vas ne ~eka Bayern” pitao je Osim . Osim u “inspekciju” nije do{ao slu~ajno. UNIQA Osiguranje d. To puno govori o Centru za edukaciju trenera. a ostali su “{a{a” Niko ne . za prezentaciju. Neki od vas ne}e imati ni lopti ni trenera.. {ta }ete svi vi koji radite trenerski posao od svega ovoga primijeniti u klubovima koji su daleko ispod renomea Bayerna. a Lihten{tajn pola igra~a i ne zna gdje igra. Za njih su kvalifikacije uspje{ne kada nekog pobijede.. Hvala Bogu. temeljito. Ivica Osim” zahvalio je . Nakon uobi~ajenih ~estitki. ali kada vidite sve ~ime raspola`e jedan Arsenal i Wenger. svjedo~iti najve}em ~inu mladog tre- BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 159362 10 P Sarajevo. Ovdje se ne prolazi na slavu. pohvala za diplomski rad. ca Osim na seminaru u Vogo{}i. da vi{e bude rada na terenu.. Savezu. Ko bude `elio. {tapovima. objavljenog u dnevnoj novini “Oslobo|enje” 12. godine. te`i da sjedi na klupi velikog kluba kakav je Bayern. februar/velja~a 2012. koju terena. br. Busova~a. Najlak{e je smijeniti selektora. ili koja kola vozi. golova. Oni vas ne}e i ne smiju iznevjeriti” kazao je odu{evljeno . mi pravimo teorije zavjere. nera. a igra~ku karijeru je gradio u manjim klubovima. U subotu je predsjednik N/FSBiH nenajavljeno posjetio kandidate koji u Vogo{}i privode kraju “studije” za profi-licencu.. a najsretniji sam {to je mojoj maturi prisustvovao. 1. a potcjenjivati druge. recimo da ode kod Arsenea Wengera. profesor Munir Talovi}. u ta~ki “razno” rije~ je dobio Osim.o. Ne{to od ovoga }u nastojati primijeniti u svom radu. a neizbje`na tema bili su novinari i zmajevi Aplaudiralo se kao na kakvoj utakmici sa pregr{t lijepih poteza. godine PONI[TAVA U CIJELOSTI TEKST JAVNOG KONKURSA za popunu upra`njenih radnih mjesta. obrazlo`io. Strah me Slova~ke “Pred vama je rudarski posao. Sutkinja Silvana Brkovi} ..BUSOVA^A ZOIL d. Tako je to kada o nogometu govori Ivica Osim. Ne razumijem za{to moram u naslov da je neki na{ igra~ asistirao. Ja sam imao sre}u da sam upoznao Bayern iznutra. I novinari i igra~i moraju imati po{teniji. predsjednike. I tako iz nedjelje u nedjelju. obrazuju. za mene najbolji stru~njak u svijetu. a dalje od bara`a nismo oti{li.. Doktor nogometa. ili dodao iz auta. kada favoritu otkinu bod. S. ni muha se nije ~ula.Mujagi} U skladu sa ~lanom 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (Sl. Mene je strah Slova~ke. samo ne mi. Potom je Grubor govorio o svom sta`iranju u Bayernu. Nije problem oti}i u veliki klub na specijalizaciju. pa bi da mijenjaju selektore. Pa i taj Lihten{tajn u kvalikacije ulazi da nekome pokvari }eif. 2. usavr{avaju u sasvim novom poslu od onog kojeg su godinama radili. treba da se sve demonstrira. a nisu ni po~ele kvalifikacije. Do{ao je podr`ati. a treba razbijati glavu o sistemima. ovaj sud je u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija “LOK” Sarajevo protiv Ajdina Kurti}a iz Mostara. Precizno. godine Za Ajdina Kurti}a iz Mostara OBAVI JEST Dana. Tako je bilo i u pro{lim kvalifikacijama. sa ~unjevima. sam stekao u N/FSBiH. [enoina br. 2012. Zadovoljstvo mi je {to }u raditi sa profi-licencom. 17.. Ne znam za{to je va`nije da li je neko pomogao saigra~u da navu~e ili svu~e majicu. SINANOVI] .d. ali najvi{e za ove mlade ljude.

te je prakti~ki cijelu ~etvrtu ~etvrtinu prosjedio na klupi zbog velike razlike koju je njegova ekipa imala. Carlos Boozer zabio je 20. SPORT 47 Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom Opravdali smo ulogu favorita.LA Lakers 91:96. Kevin Durant pridodao je 28 za 11. Prvi period igre pripao je doma}im ko{arka{ima. Cleveland . da se plasiramo na zavr{ni turnir. Leotar je dobrom igrom u drugom periodu uspio savladati Vogo{}u rezultatom 90:82. LA Clippers Denver 103:95.New Orleans 84:89. a Joakim Noah upisao je prvi triple-double nekog od centara Bullsa nakon dugih 35 godina i Artisa Gilmorea koji je imao u~inak od 35 Regionalna liga za ko{arka{ice Golden State Warriorsi upisali prvu pobjedu u Arizoni. i 4. Sigurni u~esnici zavr{nice su ekipe Partizan Galenika iz Beograda. godine. kola Izuzetno va`nu pobjedu ostvario je Borac u derbiju za~elja nad Brotnjom (90:76). ali je na kraju presudio kvalitet igra~kog kadra’’ rekao je . Bili smo izuzetno raspolo`eni. te 10 asistencija. a gosti su slavili sa ~ak 30 poena razlike (60:90).Orlando 91:108. Oklahoma City Thunder je slavila protiv Boston Celticsa na svom parketu s velikih 119:104. Htjeli smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje. ‘’Prvo poluvrijeme je bilo izjedna~eno i igralo se ko{ za ko{. godine ^elik doma}in zavr{nog turnira Uprava Ko{arka{kog `enskog kluba ^elik obznanila je da je Bord Regionalne ko{arka{ke `enske lige. Dallas . ali je susret prelomljen tek u nastavku. U polufinalu }emo vjerovatno igrati protiv Hemofarma i vjerujemo da smo sposobni plasirati se u finale gdje bismo. Chicago .Sacramento 107:115. U reprizi polufinala Zapadne konferencije iz pro{le sezone. na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. U drugom dijelu Bosna je u potpunosti preuzela kontrolu i na kraju sasvim zaslu`eno stigla do pobjede. Chicago Bullsi su na svom parketu o~itali ko{arka{ku lekciju Milwaukee Bucksima koje su savladali sa 110:91. ‘’Ova pobjeda je plod napornog rada. rekao je najefikasniji student u ovom me~u Izgleda da su ko{arka{i Bosne dobro prihvatili kritike trenera upu}ene na njihov ra~un. Linsanity se vratio u New York. Slavili su gosti rezultatom 106:104. Htjeli Ostali rezultati 20. NY Knicks . da bi na poluvremenu studenti imali tri ko{a prednosti. Rezultati: Toronto . iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. Los Angeles Lakersi uzvratili su Dallas Mavericksima za te{ki 4:0 poraz u seriji i to na njihovom parketu. Knicksi su na svom parketu slavili s uvjerljivih 99:82 protiv oslabljenih Atlanta Hawksa. odnosno 18. a svi smo u me~ u{li anga`ovanije nego ina~e. 15 skokova i 11 blokada protiv Atlante. 24. marta od 17 sati. a pred svojim navija~ima slavili su 79:71. Houston Philadelphia 93:87. kolo lige nakon kojeg }e biti poznati parovi polufinala koja su na rasporedu od 16.Indiana 88:102. svega sekundu prije kraja utakmice. odlu~io da se finalni turnir za prvaka lige igra 3. LA Lakersi slavili na gostovanju kod Dallasa Reuters poena. Ipak. ali pred nama je jo{ dosta posla. iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. 18. a odlu~uju}i ko{ postigao je Monta Ellis.Milwaukee 110:91. Sarajlije su u Mostaru slavile rezultatom 102:83. Phoenix . Srbije i Crne Gore. Ko{arka{i Mladosti iz Mrkonji}-Grada dobru formu su potvrdili i protiv Hercegovca. Ekipa ^elika ispunila je svoj ovosezonski cilj. nad Huseinagi}. mladi playmaker Bosne Dino Hod`i}. koji }e biti organizovan na najbolji na~in.Utah 100:98. Noah je bio ne{to skromniji s 13 poena i skokova. Golden State Warriorsi upisali su prvu pobjedu u Arizoni. Oklahoma City Boston 119:104.OSLOBO\ENJE petak. Minnesota . A.30 sati. Charlotte .Golden State 104:106. slavlje na doma}em parketu u nizu. Washington . na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. Derrick Rose i Luol Deng po 16. Mislim da smo jednim dijelom uspjeli u namjeri da demantujemo kri- ti~are.Detroit 103:93. Slijede nove utakmice i novi izazovi u kojima se moramo dokazivati’’ zaklju~io je Hod`i}. Prvi strijelac studenata u ovom susretu osvrnuo se i na kritike upu}ene njemu i njegovim saigra~ima u proteklom periodu. pa su u okviru 20. dok za preostalo mjesto konkuri{u beogradski sastavi Vo`dovac i Radivoj Kora}. Jeremy Lin upisao je 17 ko{eva i devet asistencija. MEHANOVI] NBA Oklahoma bolja od Bostona Bullsi o~itali lekciju Bucksima Nakon neo~ekivanog poraza u pro{loj utakmici od New Jersey Netsa. kola Lige 13 na gostovanju demolirali ekipu Zrinjskog. „Nema sumnje. u nastavku pravimo veliku razliku i odlazimo na preko 20 ko{eva prednosti. Dino Hod`i}: Pred nama je jo{ dosta posla smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje. u kojoj je ove sezone u~estvovalo deset ekipa iz BiH. Zrinjski se dobro dr`ao i nije nam dopustio da se odlijepimo. predsjednik K@K-a ^elik i predsjednik Borda Regionalne ko{arka{ke `enske lige. INTERVJU Mirko Pejanovi} I Moskva je znala da su Pale opijene ratom Enver Dizdar o duelu Sidrana i Tadi}a (T)ko je izdao Bosnu Novi detalji afere Bosnalijek Koliko ko{ta Edin Arslanagi} . . marta u Zenici. Ko{arka{i Varde su na svom parketu odigrali odli~nu partiju i zaslu`eno nadigrali ^apljinu sa 81:68. prema svim prognozama. a na kraju je pet igra~a imalo dvocifren u~inak. Opravdali smo ulogu favorita. Finalna utakmica igra se 4. ^elik iz Zenice i Hemofarm iz Vr{ca. New Jersey . februar/velja~a 2012. Russell Westbrook postigao je 31 ko{. bit }e to veliki sportski doga|aj u Zenici i BiH. trebali igrati protiv Partizana“ izjavio je Se. koji se bio najefikasniji u pobjedni~kom sa 18 poena. Igokea je zaustavila seriju Servitiuma od pet pobjeda u nizu. Predstoje}eg vikenda igra se posljednje.Atlanta 99:82.

hapkido. Jedno je sigurno. jer se vi{e potencira na uvje`bavanju samopouzdanja i psihi~ke pripremljenosti. te tradicionalnog karatea u kojem je osnovni cilj samoodbrana i savladavanje protivnika jednim udarcem.. On je kazao kako su igra~i bh.Gora`de (19 sati) (19) (19. Parovi 16. . dugogodi{nji trener i instruktor. seinspahi}. iako su izgubili sa deset golova razlike. ali stvaranje kvalitetnog tima. majstor karatea 2. Skauti su izgubili na svom terenu od crnogorskog predstavnika rezultatom 26:30. Pobjedni~ki gol za Metalurg postigao je Naum~e Mojskovski tri sekunde prije kraja me~a i tako donio svom timu nova tri boda. ^elik 3. trenutno nismo mogli odgovoriti na{im `eljama. od bra nu od mno go kru pni jeg na pa da ~a. krav maga. Svi ovi mla- Kumiteova [kola samoodbrane 1. a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. Rezultatski. razbojnika. Gora`de 5. imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine ver- Na treninzima kandidati }e imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine verbalne odbrane. {i kako je Tatran zaslu`eno ostvario pobjedu: “Tatran Preshov je odli~na.. februar/velja~a 2012. studenata u ovom me~u prevazi{la je o~ekivanja mnogih. kola Grada~ac . Trajale su samo jedan mjesec. raznim oru|ima i oru`jima.. G. prvaka odigrali po`rtvovano cijeli me~. Krivaja 7. Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. te primjenu raznih oru|a i oru`ja u samoodbrani koji se svakodnevno nalaze u na{oj blizini.Derventa Vogo{}a .. dodav. Treninzi oboga}eni tehnikama samoodbrane su fokusirani na izgradnji automatizacije svakog pokreta s ciljem pravovremene reakcije osobe koja je ugro`ena. Smatram da igra~i imaju ogroman prostor za napredak. Konjuh 10. pravovremeno djelovanje u stresnim situacijama. mi smo u duelu sa takvim timom odigrali maksimalno anga`ovano. mladi i neiskusni sastav sarajevske Bosne u dvoboju sa slova~kim predstavnikom nije se obrukao ni razo~arao svoje pristalice na tribinama dvorane “Ramiz Sal~in” Borbenost . koje }e se morati u narednom periodu ispraviti. evropska ekipa. gu{enja. Derventa 9. Sloga 2. osloba|anje od raznih hvatova. kola SEHA lige. a isti se odr`avaju u maloj sali vrti}a P~elica svakog utorka i ~etvrtka od 18. muai thai.Grada~ac Zaostala utakmica 15. odnosno Metalurga u me~evima 17. napada ru~nim i no`nim udarcima. Bosne Goran Tomi}. jiu jitsua.Sloga Subota Gora`de . Potencijala ima. a u zadnje tri godine instruktor je borila~kih vje{tina i samoodbrane Sudske policije Zeni~ko-dobojskog kantona. Gra~anica 11. isto kao i igra~a. dugogodi{nji trener i instruktor bal ne od bra ne. Oni trebaju akumulirati jo{ dosta treninga u svojim nogama i iz utakmice u utakmicu pokazivati napredak na fizi~kom. `estoko se bore}i za svaku loptu. rekao je Tomi} ~kih gre{aka.^elik Leotar . Leotar 12. KRIJE[TORAC BEZ KLASI^NIH PRIPREMA Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. ali i tehni~ko-takti~kom planu. dugotrajan je proces. pored osnovnih tehnika samoodbrane.Zrinjski Maglaj . @elim re}i da vjerujem u budu}nost ovih momaka. kola. U zadnjih deset godina usavr{avao on je tehnike samoodbrane aikidoa. V.48 SPORT petak. Trajale su samo jedan mjesec. trener rukometa{a sarajevske Bosne Kvalitetan tim ne Uprkos porazu od rukometa{a favorizovanog Tatran Preshova rezultatom 28:38 u utakmici 17. Treninzi ove grupe sadr`e tehnike samoodbrane iz svih primjenjivih borila~kih vje{tina: aikido. premijerliga{ iz Banje Luke na gostovanju u Skoplju do`ivio je poraz sa 25:26. D. a to je da poka`emo agresivnost. V. odbranu od mnogo krupnijeg napada~a. ali da su u `aru borbe na~inili i dosta tehni~kih i taktiBOSNA I HERCEGOVINA Rukometa{i uta pob ner por 15. karate. ali }emo u narednom periodu morati vidjeti ko je sve dostojan da nosi dres kluba” zaklju~io je Tomi}.30) (19) (19) (19) (19) 24:23 SEHA liga Rukometa{i Izvi|a~a i Borca pora`eni su od Lov}ena. Zrinjski 4. 24. muai thai. Ispraviti gre{ke u narednom periodu: Goran Tomi} Foto: D`. samoodbrana je savr{eno prilago|ena i osobama nje`nijeg spola. hapkido. G. a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. Zato su izabranici novog trenera Bosne Gorana Tomi}a na kraju utakmice ispra}eni aplauzom publike. Bosna Prevent 8.Krivaja Konjuh . prije svega na to da moraju trenirati dva puta dnevno i igrati utakmice u ritmu srijedasubota. jiu jitsu. Grada~ac 6. “Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a. Tako|e }emo raditi i na podizanju fizi~ke spreme kandidata. Vogo{}a 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 11 11 9 9 8 8 7 7 5 5 3 3 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2 3 3 4 4 6 6 7 6 7 9 10 11 11 12 465:402 512:462 436:386 416:345 443:416 428:420 429:476 449:446 419:400 445:466 391:427 391:436 411:473 365:445 36 34 33 29 27 25 24 23 22 16 15 10 10 5 Vje{tina odbrane za sigurniji `ivot Karate klub Kumite iz Zenice starta sa [kolom za samoodbranu. Dan. izjavio je Tomi} di igra~i se sada nalaze u fazi adaptacije. petak Prijedor . krav maga. Maglaj 13. kontroli straha i panike. razbojnika. koji vodi ove treninge. Porazi Izvi|a~a i Borca Treninzi su prilago|eni svim polovima i uzrastima . a bh. “S obzirom na nepostojanje ulaznih performansi kandidata.45 do 20 sati. a to je da su ovi mladi igra~i dali svoj maksimum” rekao je novi trener . d`eparo{a. ka`e Elvir Huseinspahi}. upoznavanje sa vitalnim ta~kama i jo{ mnogo toga” ka`e Elvir Hu.. OSLOBO\ENJE Goran Tomi}. a to je da poka`emo agresivnost. “Moramo gre{ke u na{oj igri svesti na minimum. Prijedor 14. kolo d:p-g bod stvara se preko no}i Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a. Tehnike ne zahtijevaju odre|enu fizi~ku spremu. d`eparo{a. Mi. Ne ide to preko no}i. kola SEHA lige. Igra~i u svakom trenutku moraju biti svjesni da nose dres jo{ uvijek zvani~nog prvaka dr`ave i to moraju da na terenu opravdaju zalaganjem” kazao je Tomi}. S druge strane.Gra~anica Bosna Prevent . Na treninzima kandidati }e. kako bi napadnuta osoba reagovala mirno u svakoj situaciji. kao ni zadovoljiti sve ukuse publike.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012. ITF turnir u Milduri
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

SPORT
KANTON SARAJEVO Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a CANTON SARAJEVO Ministry of Pysical Planning and Enviromental Protection

49

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a” sa uslovima, kriterijima i postupkom dodjele sredstava, broj 02-05-2181-8/12 od 9. 2. 2012. godine, ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a raspisuje:

JAVNI PO ZIV
za odabir korisnika sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a“ I Predmet javnog poziva Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava prema Odluci o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 950.000,00 KM. 1. Sufinansiranje projekata i programa na za{titi zraka - sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Smanjenje emisija u zrak Programske aktivnosti: pobolj{anje energetske efikasnosti zamjenom goriva u kotlovnicama i prelazom na gorivo kojim se smanjuje emisija zaga|uju}ih materija u zrak; podr{ka za servisiranje i odr`avanje energetskih postrojenja — posebno opreme od koje zavise emisije u zrak; smanjenje {tetnih emisija iz saobra}aja (poticanje ~istih oblika prevoza, pobolj{anje kontrole i mjerenje izduvnih gasova na saobra}ajnicama); pobolj{anje energetske efikasnosti u javnim institucijama; pobolj{anje kvaliteta zraka obnavljanjem i sadnjom zelenila na mjestima na kojima su izmjerene visoke vrijednosti zaga|uju}ih supstanci. 2. Sufinansiranje projekata i programa upravljanja otpadom — sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Pobolj{anje usluga prikupljanja otpada i pove}anje stepena recikla`e Programske aktivnosti: priprema op{tinskih planova upravljanja komunalnim otpadom; pro{irenje podru~ja organizovanog prikupljanja komunalnog otpada; pove}anje stepena recikla`e otpada; pobolj{anje selektiranja otpada; saniranje povr{ina na kojima se nalaze divlje deponije; podr{ka stvaranju uslova za kvalitetno upravljanje medicinskim otpadom. 3. Sufinansiranje projekata i programa za{tite prirode - sredstva u iznosu od 350.000,00 KM 4) 5) Izjavu o vlastitom u~e{}u potpisanu od odgovornog lica; Dokaz o registraciji nadle`nog organa (rje{enje o upisu u sudski registar za pravna lica); 6) Uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj) 7) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadle`nih organa — poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje; 8) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO; 9) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema zdravstvenom osiguranju; 10) Uvjerenje da podnosilac prijave nije obveznik PDV (za one koji su oslobo|eni PDV). IV Vrednovanje projekata/programa Vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni poziv vr{i}e posebna komisija Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Komisija razmatra prijave i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje, te zapisnik sa obrazlo`enom ocjenom i prijedlogom dostavlja ministru, koji donosi kona~nu odluku o korisnicima sredstava. Odluka o izboru korisnika sredstava bi}e objavljena na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Prije dono{enja kona~ne odluke o odabiru, Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a zadr`ava pravo od podnosioca prijave zatra`iti dodatna obja{njenja, kao i pravo odbijanja pristiglih prijava bez posebnog obrazlo`enja. Sa odabranim korisnikom sredstava zaklju~it }e se ugovor o me|usobnim pravima i obavezama, te pra}enje namjenskog kori{tenja dobivenih sredstava. Za vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni proziv, koristit }e se slijede}i kriteriji: uskla|enost sa ciljevima i aktivnostima kantonalnog plana za{tite okoli{a, jasni i mjerljivi o~ekivani rezultati, jasan i provodiv program i plan aktivnosti, zadovoljavaju}i odnos predvi|enih tro{kova i o~ekivanih rezultata, predvi|eni tro{kovi su neophodni za implementaciju projekta. V Op}e odredbe Prijava za u~estvovanje s obaveznom prate}om dokumentacijom, dostavlja se li~no ili putem po{te na adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 71 000 Sarajevo u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom „NE OTVARAJ — PRIJAVA NA JAVNI POZIV “ Javni poziv objavljuje se na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Rok za podno{enje prijava na javni poziv je 21 dan, ra~unaju}i od narednog dana od posljednjeg objavljivanja. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, podnesene nakon roka i utvr|ene forme, ne}e se razmatrati. Podnosilac prijave mo`e konkurisati sa vi{e projekata/programa, s tim da za svaki projekat/program podnese posebnu prijavu, ali se mogu odobriti sredstva za samo jedan projekat/program u sklopu javnog poziva. Ukoliko jedna koverta sadr`i vi{e projekata/programa, prijava se odbacuje. Sredstva se odobravaju korisnicima za projekte/programe ~ija realizacija ne traje du`e od 12 mjeseci. Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta/programa, kao dokazi o ispunjavanju uslova iz javnog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca. Dokumenti koji se {alju na javni poziv ne vra}aju se podnosicu prijave. Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove podnosioca prijave, nastale sa~injavanjem i predajom prijave, a podnosilac prijave nema bilo kakva prava na naknadu bilo kakvih tro{kova po osnovu u~e{}a na javnom pozivu. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033 562-149 ili na E-mail: mira.grgic@mpz.ks.gov.ba. MINISTAR Abid Jusi}, dipl. pravnik

Mervana
Bosanskohercegova~ka teniserka Mervana Jugi} - Salki} plasirala se u finale dublova na 25.000 dolara vrijednom ITF turniru u Milduri (Australija). U paru s Ruskinjom Ksenijom Likinom, Jugi} - Salki} je u polufinalu pobijedila Australke Barty/Peers sa 6:4 6:4. U me~u za titulu rusko-bh. kombinacija }e igrati protiv jo{ jednog doma}eg para Bengson/Calderwood. U singlu Jugi} - Salki} okon~ala je nastup na turniru nakon {to je u 2. kolu pora`ena od Ruskinje Arine Rodionove (278. igra~ice) na WTA listi sa 6:3 4:6 4:6.

Jugi} - Salki} u finalu dublova

WTA turnir u Dubaiju

Cilj: Pobolj{anje upravljanja i za{tite prirodnih resursa Programske aktivnosti: inventarizacija i izrada baze podataka o biolo{koj raznovrsnosti u Kantonu Sarajevo; izgradnja sistema za prihvat i pre~i{}avanje oborinskih voda sa javnih parkirali{ta u slivu izvori{ta za vodosnabdijevanje Sarajevsko polje. II Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a na javnom pozivu ostvaruju sva pravna lica koja imaju sjedi{te, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na podru~ju Kantona Sarajevo, pod kojima se podrazumijevaju i organi i tijela dr`avne uprave i jedinice lokalne samouprave. Uslovi koje moraju ispunjavati podnosioci prijava: da podnesu prijavu, u skladu sa objavljenim javnim pozivom, da imaju vlastito u~e{}e najmanje 20% u odnosu na visinu tra`enih sredstava (pod vlastitim u~e{}em podrazumijevaju se nov~ana sredstva, ulaganja u obezbje|ivanje projektne dokumentacije, ulog drugih pravnih i fizi~kih lica vezan za ulaganja, prethodna ulaganja u nabavku opreme, osposobljavanje kadrova, nabavku stru~nih usluga i sl, a o ~emu dostavljaju izjavu odgovornog lica), da jasno preciziraju vrstu projekta/programa, vrstu radova, roba, usluga, koje }e se finansirati predlo`enim projektom/programom, u obrascu za prijavu (ukoliko je uslov za realizaciju sredstava izra|en poseban projekat, isti dostaviti uz prijavne obrasce), da prije zaklju~ivanja ugovora obezbijede odgovaraju}u garanciju za odobrena sredstva (preko 50.000,00 KM), da zadovoljavaju i druge uslove utvr|ene javnim pozivom. III Neophodna dokumentacija Sredstva iz javnog poziva dodjeljuju se na osnovu prijave projekta/programa korisnika i obavezne dokumentacije, a u skladu sa Pravilnikom o utvr|ivanju bli`ih uslova za provo|enje javnog poziva, odlu~ivanje o izboru korisnika sredstava i pra}enje namjenskog kori{tenja sredstava, Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Obrasci za prijavu projekta/programa, finansijskog pregleda projekta/programa i obavezna dokumentacija trebaju biti dostavljeni prema redoslijedu iz prijavnog obrasca i poslani u A4 formatu koverte. Obrasci su dostupni na slu`benoj web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba. Prijava u cijelosti mora biti dostavljena u printanoj formi i to u jednom originalu i jednoj kopiji, sa ozna~enim i ovjerenim stranicama od odgovornog lica. Obavezna dokumentacija mora sadr`avati: 1) 2) 3) Popunjen obrazac za prijavu projekta/programa; Popunjen obrazac finansijskog pregleda projekta/programa; Izjavu o namjenskom tro{enju sredstava, potpisanu od odgovornog lica;

Jelena Jankovi} je savladala Samanthu Stosur

Reuters

Jelena Jankovi} je prva izborila polufinale na WTA turnira u Dubaiju, koji se igra za nagradni fond od 2 miliona dolara. Ona je kao osma nositeljica lak{e od o~ekivanog savladala ~etvrtu nositeljicu Samanthu Stosur iz Australije sa 2:0 u setovima (6:4 i 6:2). Odmah nakon nje Poljakinja Agnieszka Radwanska se za ne{to vi{e od sat vremena lako obra~unala sa Njemicom Sabine Lisicki, tako|er sa 2:0 (6:2 i 6:1). U druga dva ~etvrtfinalna me~a sastaju se Caroline Wozniacki (Danska) i Ana Ivanovi} (Srbija) te Julia Goerges (Njema~ka) i Daniela Hantuchova (Slova~ka). Odmah nakon zavr{etka WTA turnira, od ponedjeljka u Dubaiju kre}e i ATP turnir, a titulu brani Novak \okovi}, koji je ovdje trijumfovao u posljednje tri godine.

Jankovi} i Radwanska prve polufinalistkinje

Lotus prekinuo testiranja

Mom~ad Lotusa }e zbog problema sa {asijom propustiti ostatak testiranja u Barceloni te }e se u [paniju vratiti idu}e sedmice na posljednja testiranja uo~i prve utrke u Australiji. Prvog dana testiranja u Barceloni, za volanom Lotusa na{ao se Romain Grosjean, ali nije se dugo zadr`ao u bolidu. Nakon sedam odvo`enih krugova, primije}en je kvar na {asiji novog bolida E20. Lotus je u pauzi izme|u testiranja napravio odre|ene preinake na {asiji, ali se pokazalo da noviteti ne funkcioniraju kako bi trebali. U mom~adi su prvo planirali u Barcelonu dopremiti stariju {asiju koju su koristili na testiranju u Jerezu, ali su ipak odustali od tog plana.

web: http://mpz.ks.gov.ba e-mail: prostorno@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

50

MALI OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03 i 34/03) i ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, br. 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/10, 14/11 i broj: 02/1-38-30896/11 od 29.12.2011. godine), Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona objavljuje

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM 2 duluma zemlje, sa devastiranom ku}om u okolini Banja Luke, za sli~no u okolini Sarajeva. Tel: 061/835-110.sms MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na ^obaniji u privatnoj ku}i za stan u centru uz na{u doplatu. Tel. 063/693-280.k MIJENJAM stan od 52m2 u Sarajevu za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542-668.k

IZDAJEM ku}u kod Katedrale, 200m2, ul. Ferhadija. Mob. 061/214-899.k POSLOVNI prostor, zgrada Loris, 70m2, mejta{-Buka, 1 sprat, 80m2, 1.400 KM, Ilid`a 50m2, pos. prostor, sve namjene, 500 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177-684.k IZDAJEM na Ilid`i-Lu`ani dvosoban stan 47m2 adaptiran luksuzno namje{ten 400KM. tel. 061/177-610.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Otoci, Ul. Grada~a~ka kod Merkatora 350KM. Tel. 061/902-146.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM gara`u u zgradi, Fetaha Be}irbegovi}a-Kvadrant. Mob. 062/326-484.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55m2 za jednu zaposlenu osobu, 5 minuta od Katedrale, cijena 400KM. Tel. 061/488-033.k IZDAJEM prostor 50m2 za biro, radionice, servise, prizemno, Odoba{ina. Tel. 061/357-786.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta, Ul. Kulovi}a. Tel. 061/275-666.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. Tel. 033/227756, 033/677-719.k IZDAJEM sobu sa centr. grijanjem, kablovska, zaposlenom mu{karcu kod Merkatora. Tel. 659-895, 063/762-092.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku kod bolnice Ko{evo. Tel. 061/270-026.k IZDAJEM jednosoban sta sa gara`om kod OHR-a strancu ili zaposlenoj osobi, 450KM. Tel. 061/323347.k IZDAJEM gara`u u Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, Marijin dvor. Mob. 062/878018.k IZDAJEM gara`u 15m2 na Marijin dvoru, ul. Te{anjska. Mob. 061/273-995.k IZDAJEM stan 50m2, posjeduje i parking prostor, u blizini Latinske }uprije. Mob. 061/506-368.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija kod picerije Galija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM jednosoban stan kod OHR-a i dvosoban u Centru. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM pos. prostor 36m2, preko puta Suda, [enoina 6. Mob. 062/326-886.k

J AV N I O G L A S
za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”

I Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” (u daljem tekstu: Javne ustanove) i to: - dva (2) ~lana se imenuju iz reda osniva~a (od kojih se jedan imenuje za predsjednika), - jedan ~lan se imenuje iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi. Ukoliko se jedan ~lan ne bude mogao imenovati iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi, isti }e se imenovati kao predstavnik osniva~a. Upravni odbor Javne ustanove nadle`an je da: - donosi pravila Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - donosi pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi u skladu sa va`e}im propisima, - donosi cjenovnik o visini naknada za izvr{ene usluge, uz saglasnost Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okolice, - donosi druge op}e akte u skladu sa va`e}im propisima, - donosi godi{nji program rada Javne ustanove i nadzire njegovo izvr{enje, - imenuje i razrje{ava direktora Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, - utvr|uje plan rada, - odlu~uje o kori{tenju finansijskih sredstava, - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, - usvaja izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava pitanja odnosa sa osniva~em, - odgovara osniva~u za rezultate rada Javne ustanove, - podnosi osniva~u, najmanje jedanput godi{nje, izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava u drugom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika Javne ustanove, - donosi pojedina~ne akte Javne ustanove u skladu sa va`e}im propisima, - obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i op}im aktima Javne ustanove. Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora imenuje Vlada Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine s tim da mogu biti ponovno imenovani po isteku mandata, a najvi{e dva puta uzastopno. II Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora iz ta~ke I ovog oglasa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 70/08). Pored ispunjavanja op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: - da ima zavr{enu vi{u, odnosno visoku stru~nu spremu, - da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, - da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi, - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, - da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, - da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton.

III Kandidat je du`an uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, tra`enih ovim oglasom i to: - uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte - ne stariji od tri mjeseca, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPSove li~ne karte, - uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere - ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo - ne starija od tri mjeseca, - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH - ne starija od tri mjeseca, - diplomu ili uvjerenje o diplomiranju, - uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, a ukoliko jeste ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton - ne starija od tri mjeseca. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su du`ni dostaviti kada budu kona~no imenovani za predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora Javne ustanove. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Kandidati zaposleni u organima dr`avne slu`be koji u|u u u`i izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua du`ni su prilo`iti rje{enje kojim je kandidatu data pisana saglasnost od rukovodioca organa dr`avne slu`be za obavljanje dopunske djelatnosti. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi odgovornom javnom slu`beniku a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH. IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Oglas }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i dnevnom listu „Oslobo|enje“. V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno ili na pisarnici Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu: TUZLANSKI KANTON Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Slatina broj 2, 75000 Tuzla. Sa naznakom: „PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ KONJUH” - NE OTVARATI Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360-084.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan u zgradi, namje{ten na du`i period, agencija. Tel. 061/925-649. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada-Novo Sarajevo, cen. grijanje, izlog, prizemlje, pogodan za sve djelatnosti. Mob. 061/344365. 946

IZDAJEM dvoiposoban stan, eta`no centralno grijanje, kablovska, Novopazarska, kod policijske akademije Tel: 033 /238-408, 063/165119.sms IZDAJEM ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar kod Pivare, samcima. Mob: 061/320-843.k IZNAJMLJUJEM nenamje{ten stan 75m2 iza Parlamenta na Vilsonovom.Tel:061/431-757.k IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM dvosoban prazan stan, I sprat Dobrinja C5 kod Merkatora. Tel. 033/442-998, 061/525795.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033/533-123.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k DVOIPOSOBAN namje{tan, ^obanija, 500KM, dvosoban namje{ten, D`eneti}a ^ikma, Jezero i Grbavica, 500 KM. Mob. 061/142-704.k

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.
NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon. Tel: 061/809-319.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM extra sre|en i namje{ten apartman, u strogom centru, za jednu osobu, 500 KM (uklju~ene re`ije). Mob. 061/205-235.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno. Mob. 061/897-959.k PO^ETAK Bistrika, izdajem jednosoban namje{ten stan, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k TUZLA ku}a kod Jalske d`amije dvojna, dva ulaza, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, ~etiri gara`e, 70m2 tarasa, 550m2 ba{te, cijena 500.000 KM.Tel. 070 232 507, mob.062/010-842, 033/410-632. sms PRODAJEM stan, Gornje Ciglane, 82m2, I sprat, adaptiran, namje{ten, povoljno. Mob. 061/203-640.k PRODAJEM ili izdajem pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640.k ^ETVOROSOBAN renoviran stan 109m2 u epicentru, prvi sprat, eta`no grijanje. Tel. 033/201-221 i 062/921-419.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STAN u centru, Bare, Juki~eva 53m2, VI sprat, lift, dvosoban, 2 balkona, centralno, sun~an, 106.000KM. Tel. 062/334-371.k TROIPOSOBAN stan Trg zavnobiha, II kat, 77m2 + balkon, cijena fiksno 105.000KM. Tel. 066/801-737.k A. POLJE, S. Fra{te 71m2, 4 sprat, nova stolarija, c. grijanje, 1480 KM/m2. Tel. 066/801-711.k S. GRAD, Logavina, jednosoban 29m2, I sprat, useljiv, 62.500KM. Tel. 061/702-881. STAN na Otesu, Ul. Trg ote{kog bataljona, VI sprat, adaptiran 77m2 + gara`a 17m2, 105.000KM i Dobrinja 5 ul. Sulejmena Filipovi}a VII sprat 77m2, 1500KM/m2. Tel. 065/819-136. STAN na Vracama, Ul. Avde Sanailovi}a, I sprat 88m2 + 2 balkona, potrebna kompletna adaptacija, 1500KM/m2. Tel. 062/907-831. ^ENGI] VILA Ul. D`emala Bijedi}a, 15 sprat, 73m2, 1700KM/m2, ^. Vila, F. Hauptmana, I sprat, 37m2, 43.000 eura. Tel. 061/177-556. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA III, dvosoban 57m2, grijanje, lift, balkon. Mob. 061/146298.k MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 34m2, Grada~a~ka, ^. Vila II, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-013.k
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 199835 11 P Sarajevo, 16. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Merdanovi} Vesna, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, protiv tu`enih PE[I] ZDRAVKO, Ustipra~a, Centar I BB, MIOV^I] PREDRAG, Vi{egrad, Vojvode Stepe 9, PERENDIJA DRA@AN, Vi{egrad, Kralja Petra I i JAKOVLJEVI] SLOBODAN, Rogatica, Srpske sloge 26, radi isplate duga, objavljuje slijede}i

MALI OGLASI
POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649.k PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011.k PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom Trg Heroja, 60.000 KM. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom Azize [a}irbegovi}. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM poslovni prostor, 80m2 na ^ar{iji Bravad`iluk.Tel:065/021-556.k. PRODAJEM stan 86m2 Marcela [najdera nova gradnja velika terasa, parking. Tel:061/188-846.k PRODAJEM stan u Centru Kemal Begova Ko{evo adaptiran troiposoban, ba{ta i dio tavana. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stanove na Marindvoru 111m2,117m2, 75m2, sa dva parking mjesta. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima 2 stana 100m2 i dva poslovna prostora oku}nica 400m2. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stan na Grbavici I 76m2 II kat, lift adaptiran luksuzno. Tel. 061/188-846.k. PRODAJEM stan na Otoci 90m2 troiposoban Fetaha Be}irbegovi}a VP. ispod prodavnice i gara`e 1500m2. Tel.061/188-846.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k NEUM, stan 55m2, pogled na more, ul. Dalmatinska 1/III, 45.000 eura. Mob. 061/205-235.k HRASNO, A. B. [imi}a, 58m2, I sprat, lift, cen. grij. 110.000 KM. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000KM/m2. Tel. 061/701-044.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505.k BRANILACAgrada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM gara`u na Marijin dvoru, ul. Kranj~avi}eva (za manje automobile, 11m2). Mob. 061/188-270.k BREZA-Mahala, ku}a u izgradnji iza Mahalskog doma, na parceli 500m2, sa gra|. dozvolom, vl. 1/1, 45.000 KM. Mob. 061/473-179.k PRODAJEM trosoban stan 79m2 Ul. @eljezni~ka-Ilid`a kod Pejtona. Tel. 061/101-950.k PRODAJEM stanove u centru 40m2 i 45m2, Marin Dvor 80m2, Grbavica, Ilid`a 52m2, Ned`ari}i 59m2. Tel. 061/865-001.k PRODAJEM trosoban stan 81m2 na I spratu u odli~nom stanju, Ul. Alipa{ina. Tel. 061/823-546.k PRODAJEM vikend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229 m2, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72m2, II sprat, dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. Tel.062/093-888.k STAN ^obanija, 84m2, I kat, Alipa{ina, 75m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Breka, 103m2, dvoeta`ni i 79m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Ciglane, 79m2, 73m2, Bolni~ka, 77m2. Mob. 061/299-911.k PRODAJEM ili mijenjam za dvosoban stan, dva poslovna prostora, ukupne povr{ine 170m2 u Dobrinji 3, vrlo povoljno. Mob. 061/135-356.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva. tel. 445-371 poslije 15 sati.k DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505.k DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505.k RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju, lokacija izuzetna, 5 minuta od Katedrale, 200m2 i gara`a, cijena 2200KM/m2. Tel. 061/488033.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150m2 bli`e centru. Tel. 061/358-772.k PRODAJEM stan 121m2, 2500 KM/m2, Dalmatinska-centar, vp, mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533.

51

ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796.k NOVOGRADNJAul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM stan 89m2, 1/1, centar, 1 sprat, M. Spahe 8. Mob. 061/229-086.k RESTORAN 157m2, Ko{evsko brdo, mo`e i za druge svrhe. Mob. 061/460-150.k KU]E: Pofali}i, Alifakovac, A. Jabu~ice, Kasindolska. Mob. 061/460-150.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/ 920-814.k SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966.k

PRODAJA
PRODAJEM prostor 30m2, prizemno, gornji dio Ciglana. Mob. 061/357-786. 1125

PRODAJEM stan 52+5 Aleja lipa br. 66, odli~no stanje, cijena 102.000 KM fiksno. Mob. 062/334-046.sms

OGLAS - PO ZIV
Pozivaju se I-IV-tu`eni kao stranke na pripremno ro~i{te - ro~i{te za glavnu raspravu za dan 16. 3. 2012. godine u 14 sati, pred ovaj sud u sobu broj: 325/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l.79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a). DOSTAVA se smatra objavljenom protekom od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Merdanovi} Vesna

dolazak na ku}nu adresu.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. 70m2.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. uni{tavamo `ohare. 061/500-622. god.k PRODAJEM lova~ku pu{ku.k PRODAJEM ukrasni `enski okovratnik prirodno krzno-lisica. Tel. 2003. instrukcije.k PRODAJEM profi video Sony kasete Betacam SP od 20 i 30 minuta. 065/733-400. Tel. Tel. {.k HIMZU (AVDIJE) ]ATOVI]U TEUFIK RED@EPOVI] 1990 . Mob. ku}a sa 3 stana.5KM. maturski radovi itd. 062/226-665.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. 066/092-978. belenzuke. cjena po dogovoru. Mob.k PRODAJEM prozore.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo. 063/036-955.sms ^UV LAbih djecu u va{em stanu. Francuskog ovla{teni sudski tuma~ — prevodi s ovjerom.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord.prodaja polovnih ra~unara. Tel: 546-456.god. 061/214-405. `aluzine. nije registrovana. stjenice. Tel: 061/552-556. Mob: 061/172-518. popravka svih vrsta TV aparata. 061/313243. Profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj. Globus.Tel:524-973. prevodi. i 061/785-535. na Ilid`i. 061/205-803. 42. dionice obveznice isplata odmah. dupla kabina.sms AUTO-prevoz kombijem. 062/672-858.k NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u njema~koj. ventile. stare vezove sa srmom. TOUR 1. 061/156728. god. gara`nih vrata i blindiranih.k PRODAJEM Alfu 146. 1:25.k 066/973-793. dolazim na adresu besplatno. servisi ra~unara. Porodice Ribar 65. Mob. god strane tablice.k „DOM VITALIS“.k DAJEM instrukcije iz matematike. laboratorij. itd). fiksno 100 KM. vodu. Tel. dr. gitere itd.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. kod tramvajske stanice u Pofali}ima. KUPUJEM lomljeno zlato. 033/526-945. Mob.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE NEKRETNINE PRODAJEM pe} za cen.pogon 4x4.k petak.k VOZILA PRODAJEM Toyotu RAV. ericsson. Tvin Spurk. 1997. PRODAJEM pe} na centralno grijanje. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. kvalitetno. }avrme. 061/524-461. Tel:061/208-414. Tel. obrada i lakiranja. 061/522-476. centar. Zvati svakim danom 8 do .Mob. baklje i ostalo. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. gara`a. 30 kom. Mob.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“. 061/460-150. sifone. Mob. najjeftinije cijene. grij.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. 654-793.mikadobh. Sarajevo.k PRODAJEM nova invalidska kolica. 061/229-086. elektrotehnike.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. 06/842-319.k KUPUJEM umjetni~ke slike. 061/172-948. 061/965-126. Tel. na A podru~ju Dobrinje. nokia.608. 061/365-677.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~ese. isplata odmah. 117m2. sterilitet. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. suhozlatice.k DAJEM ~asove iz matematike i statike |acima i studentima uspje{no. pe}i. tel. Tel. 061/460-606. 87m2. ugalj.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. 2000. 105m2. Mob. 600-514. Mob. Tel. 061/571-361. Mob. indikatora. Mob.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. Mob.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. sifone. ordenje.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. 061/224 -104.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. a mo`e i more. 2002. 24. mijenjanje katetera. radim prevode. Tel. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. 062/139-034. 065/061-966. povoljno. 215. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog. 061/827-492. trakaste. 062/451-791. 065/061-966. 532-497. 110.13 sati.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. 061/534-231. Mob.k Moler radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno.8. 061/233-078. 621-976. 062/907-356. 061/219-768. sa bojlerom za san. Mob. prirodno krzno.htc. kupanje. sarajevske i pirotske. Mob. Mob. 061/205-803. god. 061/319-604. u odli~nom stanju. HITNO prodajem harmoniku „Guerini“ superior 2. (ku}na dostava).k TEPSER S. panelne i DUAL zavjese.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta.sms TV VIDEO servis. Mob. Tel. obveznice. ing.com 398 NOVO U PONUDI!!! Izrada vizitki (100 komada=10 km). penzionerima jeftinije. 66m2. vodokotli}e.=8 KM. 061/159-507.k SVJE@A i ljekovita jaja japanskih prepelica. 061/194-929. najvi{e pla}am. Tel. 100m2. iskustva. 061/135-356. odmah pla}am. 062/909-306. 0616/191-935. Tel. dolazak na adresu. Tel. Mob. 061/243-891. pro~epljenje odvoda. 062/682-399. programi. antivirusi. Cijena 12. Tel. Mob. 456-505.k PRODAJEM crnu dugu bundu. Tel. moleraj.k OBAVLJAM poslove zidarske. Mob. 061/506-755. 59m2. ugradnja svih vrsta parketa. 001 SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba.Tel.k PRODAJEM cijepana bukova drva.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike.Tel:061/172-518.k USLUGE „VITALIS“. Mob. 062/695-695. Tel. benzin. glavobolja. 0617897-959. 062/136248 i Tel.k STANOVI: 154m2. 061/172-948.k PRODAJEM kiju. Tel. Sejdo ]atovi} sa porodicom 1180 S tugom `ivimo protekle godine i ~uvamo lijepe uspomene. ROLETNE. 061/553-640. Tel. filateliju.k MATEMATIKU instruira dipl.k PRODAJEM `ensku bundu. ugradnja i popravka brava. Tel.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. ispravna. cijena do 20kom — 1. 061/903-457. Mob. obezbije|ena radna snaga. injekcije. februar/velja~a 2012. Tel. 062/316-973.k INSTRUKCIJE iz matematike. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. Mob. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. stari nakit. satove.k TREBA vam vrhunski i kreativni web ili grafi~ki dizajn. 061/897-959. inzulina.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010. 061/188-410.k PROF.k PROFESORICA matematike. 466-736. Mob: 061/654-941. dukate.k Neka Ti dragi Allah d`. soni.k PRODAJEM Golf 3 automatik benzinac.k INSTRUKCIJE iz matematike. 524-973.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. od zeca. 061/903-457. 062/326-072. 061/545888. Mob.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. Mob. Mob.sms RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. nadogradnja. 39m2. servis bojlera. 033/200-003. Tel. 061/249-631. u N. uz pratnju. Mob. infuzija. Mob. 061/359-500.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Tel.Tel:061/247-186. 4. 535-659. Mob. 062/391-715. itd.763. Tel.k PRODAJA drva i uglja.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. popravljam brave. euro 2. za sve |ake i studente.000 KM. infuzije. radijatori.k KUPUJEM certifikate.k TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. 066/973-852.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice.k MAXIVITA.k PROFESOR engleskog daje instukcije. mrave. stare devizne {tednje i ratne od{tete. cijena 1 ~as/10 KM. 80m2.pacomoby. kao i selidbe iz Europe i BiH. 2000 godina. vodokotli}e. 061/170-254.www.k KUPUJEM stan u Sarajevu. Tel. 75m2. 40m2. benzinca registrovan u oktobru. stolarija. 29. 061/519-089. veliki kombi.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel.k ZIDNO ogledalo 200x75. sablje. 510-228 i Mob. 066/973-793. veoma povoljno. god. 061/482-882. 650-867. 1 sprat. Tel.Tel: 062/073-760 i 033/630-331. 033/655-600 i 061/551-515 www. KS 2009. TEHNIKA PRODAJA mobitela. kovane ograde.k PRODAJEM XI BMW . Tel.O. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. d`epne i ru~ne. Mob.apple inphone. Mob. 062/858-532. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova.000 KM. povoljno. blizu Austrijske ambasade. 061/221-668.k MIKADO d. pregled ljekara (internist). Mob. itisone i kamene podove (za{tita). 065/869. 061/266-764 i 061/108-779. satove zidne.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. pre{ao 119.9. za sve {kole i fakultete.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. 063/879-720.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike.. Tel:061/247-186 i 061/785-535. reuma. Tel. limuzina 1/3. Mob. Mob. Mob. Tel. 032/244417. manje selidbe. Tel. 1136 KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. 061/378-166. 1. registrovan 5+2. Tel. 061/201-200. za sve {kole i fakultete. 061/926-560. Tel. 600m2 oku}nice.062/073-760 i 033/630-332. dolazim na adresu. 94m2. cijena 5. Tel.061/304-714. Tel.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. Tel. Mob. original daljinski za sve TV aparate. Tel.900 KM.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. 001 VR[IM prevoz selidbe.k VRACA. 240-895. 062/723-575.000 km. Sestra Nad`a i sestri} Hajdar 471 ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. za sve uzraste. plinske instalacije i mijenjam konvektore. itd. odvoz {ute i kabastog otpada.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. 033/232-162. Tel. web hosting. besplatna ku}na dostava. Hrasno. tepihe (rese).k . 061/132-149.god. za sve {kole i fakultete. 061/533-326. Mob. umivaonike. jeftino. 001 OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. 061/902-688. 063/864-775. Mob. tapete i sve ostalo po dogovoru. 061/858-228. 062/466-093. rakun vel. 90m2. ig. fizike i hemije instruira sve {kole i fakultet. Spahe. brzo. Al.k SERVIS kompjutera sistemi.k RENAUL cady.o. 456-979. 2000 KM. povoljno. sanitarije. 061/930-315. depresija.ba. 061/507-756. Mob. davanje injekcija. M. Tel: 061/382-219.o.com PARKETAR. uspje{no i povoljno. ratnu od{tetu. malterisanje i ostalo po potrebi. samsung. 59 ks.k KOMBI prevoz putnika. 062/916-472.k KUPUJEM umjetni~ke slike. el.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater. Sarajevu. troiposoban 84m2.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. zubarsko zlato i zlatne satove. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija.k KERAMI^ARSKE usluge. 061/537-739. ordenje. 033/536765 i 061/134-544.k PRODAJEM stan 89m2. cijena po dogovoru. vr{i opravku instalacija. 30m2. 065/572-966.na. 066/823-749. platnene roletne i harmonika vrata. kompjuterska obrada. Mob.k VR[IM korekcije odje}e. Mob. KERAMI^ARSKE usluge moleraj postavljanje elktroinstalacija i laminata. veoma uspje{no. i{ijas. pravim gelendere i kovane ograde. iz Njema~ke. monta`u sanitarnih ure|aja. Mob. 033/235-141. komarce i mi{eve. OSLOBO\ENJE SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM na dragog brata i ujaka voljenom amid`i}u i plemenitom ~ovjeku PRODAJA CENTAR.k RADIM centralno-eta`no grijanje. Mob. 65m2.k PRODAJEM uvezane revije Bosna.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. Tel. Mob.500KM.Tel. Tel. moljce.k BRU[ENJE. isplata odmah. god.k BRAVARSKI radovi. skoro nova. nacional. 061/480-069. Mob: 061/188-451. Tel. Mob. Mob. dionice.D.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme. a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606. 062/569-444. kre~enje. hranjenje. dolazak na adresu. VANJSKE PVC i AL. 033/219-761. dolazak na adresu. struna.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. Mob. Prof.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. umivaonike. Tel: 061/367-103. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw. Tel:061/382-219. VP. povoljno. Tel. unutra{njost auta. 2008. 061/159-507.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. 061/101-899. 061/795-449. 061/224-704. na 061/199 328. 1984.k MOLERSKE usluge nudimo: gletovanje. 061/563-292.k BRAVAR i varilac.000 KM. namjestaj.TD (90. 061/182-128. Tel. 062/940550. Tel. 171. Tel. Tel: 066/999-012. muhe. imam iskustvo i preporuku. nervoza. zna~ke i ostalo.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. Tel. 120 basova. selidbe. pl. Tel: 061/789-290. Mob.k KUPUJEM serd`ade i }ilime. ventile. 061/141-659.k VODOINSTALATER sa 30.k SERVIS zdravlja. 061/182-128. Mob.k KUPUJEM staru deviznu {tednju. 061/700-863. Tel: 061/275-440. 066/723-731. 061/809. 061/903-457.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. Mob: 061/869-396. instalacije sistema. 061/497-138. Mob. ~as 6 KM. INSTRUKCIJE iz matematike. Tel.k VKV BRAVAR.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM.artdesingestudio. Mob. inf.2012. Mob. www. Tel.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. novih i kori{tenih. 8 sati-24 sata. Tel. ispravan.

u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. bad`o Suad. O`alo{}eni: supruga Mersija. 1989 . Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13 sati. daid`a Ramo. Neda i Milo{ Gajanovi} Djeca 1179 1178 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV OSLOBO\ENJE majci na{eg kolege ro|aku D@EMALU PLEHU Zlatko Deli} sa porodicom 71120 [EFIKA MEHMEDAGI]. Radojka \ulabi}. 24. Suba{i}. kom{ije i prijatelji. sestri~ne. Papi}. kao i ostala brojna rodbina. brat Elvedin. Borovac. Spahi}. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 POSLJEDNJI POZDRAV dragom kumu i plemenitom ^OVJEKU SJE]ANJE HIMZI ]ATOVI]U EMINA (MUSTAFE) ZVIZDI]. 3. godini napustio na{ dragi suprug. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE 53 na na{e drage roditelje had`i MENSUR (IBRE) ADILOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak. Konakovi}. svastike Vahida i Zahida. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Bare sa polaskom u 13 sati. [abanija. D`uho. Had`iabdi}. Lizde. u 45. Pilica. brati}i. Ku{e{. k}er Arijana. tetke Habiba i Zlatija. sestra Memsuda. Sulejmanpa{i}.. Ul. 1991.2012. HASANBEGOVI] 24. . O`alo{}eni: supruga Ferida. februara 2012. februara 2012. 1990 . Fahrudin i Sead. februara 2012. Grci}. svastike Mirsada i Mediha sa porodicama. K}erka @ana. godine. Hrasno. 24. februara 2012. teti~ne. Ul. 2.pripremajte se . sestra Mediha. Sari}. kom{ije i prijatelji. februara 2012. Pita. amid`a had`i Ahmed i dajnica Kanija sa porodicama.pripremajte se . ro|.. GLUHOVI] 15..Telibe}irovi}. Mirjana Be}irba{i} 469 Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da nas je 23. Pilav.za ovaj trenutak . Jakubovi}. februara 2012. 2. MALIK (HAMIDA) ZVIZDI] 9. 24. bra}a Enes. k}erke Nejra. te porodice Adilovi}. otac Ibro.45 sati na gradskom groblju Bare iz pravoslavne kapele. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. D`enaza }e se obaviti u petak. 1934 . Paldum. sestri}i.. 12. Huseinovi}. sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Marindvor. [alja. punica Mejra. majka Vasvija. 23. Bajraktarevi}. Malta. godine. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 DRAGU (CVIJANA) ZARI]. D`enaza }e se obaviti u petak. Novo Sarajevo. 2. u 62. godine u 13. 1927 . ]ato. ]erani}. Omeragi}. Svraka. 16. D`indo. Hanadi i Lamija. godine navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi otac. 6. godini. Azize [a}irbegovi} 128/V. VRANI] AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING D`emala Bijedi}a 185 Na~elnik i uposlenici Op}ine Novo Sarajevo 001 Tel/fax: 472-899 i 472-901 . kao i ostala brojna rodbina. 26. te porodice Hand`i}. Potogija.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. K}eri sa porodicama: Sanja Zari} . punac had`i Ismo. Pecikoza. 17. Avdiba{i}.za ovaj trenutak . u nedjelju. O`alo{}ena porodica 000 JOSIP KUHANEC Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Kamenica.11. otac i djed Dvadeset ~etvrtog februara 2012. {ura Vehbija sa porodicom. godine. teti}i. MILOJE (DRAGA) ZARI] Godi{nji parastos obavi}e se u crkvi Svetog preobra`enja na Pofali}ima. Ra`anica. februar/velja~a 2012. [ljivo. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sahrana }e se obaviti 24.OSLOBO\ENJE petak. ro|. Biber. punac i deda BRANKO (VLADE) VUKOVI] . sin Armin. S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Vas.27. zet Enver i unu~ad Merima i Faris 470 MENSAD MEMSO (EMINA) HAND@I] preselio na ahiret u petak. Homora{. februara 2012. Muse ]azima ]ati}a 2/V. Mulahmetovi}. Otoka. Pofali}i. u 11 sati. Alipa{ino Polje i Stup. zet Kenan. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati. u 82. godini. Majstori}.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.2012. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati. ro|. 2011.

{. Trgo Muamer i ostala rodbina i prijatelji 000 POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV na{em biv{em radnom kolegi dr. godine u Sara~-Ismailovoj d`amiji iza jacija-namaza. NEDIMU [KALJI]U izuzetnom studentu. O`alo{}eni: supruga Jelka. Neka Vam dragi Allah d`. Filip. 1. O`alo{}eni: k}erka Jasminka. godini. unu~ad Ines. februara 2012. tetka Zijada i tetak Ilijas. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. godine. tetka Mina. te ostala mnogobrojna rodbina. 1. Prof. februara 2012. februara 2012. snaha Snje`ana. 1985 — 27. 2009. februara 2012. februar/velja~a 2012. Ligata Zumra. da ti podari lijepi d`ennet. 24.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE petak. februara 2012. OSLOBO\ENJE EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5. u 78. Elbisa 88104 Razvojni program Ujedinjenih nacija United Nations Development Programme 001 . 24. Porodica 002 ALJI AVDI]U Vesna. Lukas i Damir. godine. 1. februara 2012. 2. godine. godini preminuo dragom tetku had`i MUNIBA HIBA D@UVO. poslije d`uma-namaza u 13 sati u d`amiji ^obanija. 22. D`enaza }e se obaviti u petak. Harun i Lejla 468 POSLJEDNJI POZDRAV U petak. Molimo dragog Allaha d`.CERI] BOGDAN BOLE STOJADINOVI] S po{tovanjem. k}erka Davorka. 1993. sin Darko. 468 Obavje{tavamo rodbinu. KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. brat Miljenko sa porodicom. godine u 12. Porodici upu}ujem iskrenu su}ut i `elim da smognu snagu da prebole iznenadni gubitak. 2. unuka Ad`emina. daid`a Asim. 1954 — 22. 2. KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. porodice Stojanovi}. 2009. 1. zet Mirza. prijatelji i kom{ije 000 EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5. navr{avaju se 52 dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je nakon duge i te{ke bolesti 22. ro|. 2. Ba{karada i Softi}. 1985 — 27. februara 2012. 24. BLA@EVI] preselila na ahiret u srijedu. Rajman 1171 MARSELA [UNJI] .15 sati na gradskom groblju Bare. 24. 1954 — 22. prijatelje i kom{ije da je na{a draga TU@NO SJE]ANJE BAHRIJA SENDI]. Vanesa i Sini{a 1175 Sahrana }e se obaviti 24. kolegi. ro|. Aida. 1993. S ljubavlju. u 83. a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Volim Vas neizmjerno! Supruga i majka Nermina Tevhid }e se prou~iti 24. a nadasve izuzetnom ~ovjeku.{ podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. asistentu. Nedostajete nam neizmjerno! Va{i: tetka Suvada. ZIMI] VINKO (CVITANA) ZOVKO Tevhid }e se prou~iti istog dana u petak.

2. D`and`anovi}. ]emalovi}. punica i svekrva HIMZI ]ATOVI]U [EFIKA (ISLAM-AGE) MEHMEDAGI]. Vrani}. kao i ostala rodbina. ro|. O`alo{}eni. 26. Boltek. za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) na{em dragom zetu i tetku Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Sahrana }e se obaviti 25.30 sati u Bakijskoj d`amiji. 1982 . 002 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNI POZDRAV na na{eg dragog i nikad pre`aljenog na{em dragom i plemenitom SJE]ANJE na drage roditelje SADIKU ([ERIFA) SADIKOVI]U iz Ljubu{kog HAMDIJU (MUSTAFE) BATINI]A 24. Bio si oli~enje dobrote. Nuhbegovi} i Alajbegovi}.24. snaha Amela. februara 2012. 1175 POSLJEDNJI POZDRAV . februara 2012. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. prijatelje i susjede da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 JOSIP KROCKER preminuo 22. prijatelji i kom{ije. Daid`i}. februara 2012. godine.30 sati na gradskom groblju Bare.. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. Aganovi}. sin Neboj{a. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. februara 2012. 25. 2012.24. Radon~i}. Had`i}. februara 2012. 2. u 10. Porodica 1169 Va{i najmiliji AX . Tu{kan. Ustamuji}.30 ~asova na gradskom groblju Bare. 2. ^eki}. u 13. \ukanovi}. 1173 Tu`nim srcem javljamo rodbini. sestri}i i sestri~na sa porodicama. u 90. VRANI] preselila na ahiret u ~etvrtak. februar/velja~a 2012. Porodice Had`ovi}. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi ALJO (AVDE) AVDI] preminuo 22. prijatelji i kom{ije. 24. Vodopi}. prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama. jetrve sa djecom. godine u 11. 23. Tuguju}i: sin Zlatan. porodice Avdi}. 2. Nijazija i Fevzija. februara 2012. godini.OSLOBO\ENJE petak. D`e{evi}. 1999 — 24. 2012. k}erka Arijana. godini. Ku}a `alosti: Ul. Mandi}. porodice Mehmedagi}. unuci Amar i Mak. Kazazi} ZV O`alo{}eni: sin Amir. 1990 . brati~na sa porodicom. snaha Vi{nja. ^olakovi}. Ostaju nam lijepa sje}anja. u 85. Petrovi}. 24. obitelji Krocker. 2012.45 sati na gradskom groblju Bare. D`enaza }e se obaviti u petak. Mufti}. Stani}. godine. unuci Sr|an i Mirjana. Hused`inovi} i ostala mnogobrojna rodbina. Nem{i} i [a{ek. 8.. Ibri~evi}. bra}a Hilmo. supruga Minka. zet Sead. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Logavina br. godine. Sahrana }e se obaviti u subotu. Tvoji: Kemo. KRSTO LON^AR 28. 2. nana. Vesna sa porodicom i Diana sa porodicom 88400 ZORA LON^AR 24.

februara 2012. 2. D`enaza }e se obaviti u petak. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nas je napustio na{ dragi MUJO MLIVI] SJE]ANJE Dvadeset drugog februara navr{ilo se ~etrnaest godina otkako nije sa nama na{a draga SJE]ANJE na na{u voljenu prijateljicu Uvijek u na{im mislima i srcima. Had`i}. Ga{ovi}. brat. Ahmo i Avdo. 2. 2. Lejla i Dado HIDAJETA OBRVA[I]. Elica i Branko.. Dedi}. u 83. u 14 sati na mezarju Turovi . te porodice Pintol.. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom. u 14. Hromo. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. mnogo nedostaje{. godini. februara 2012. Vahida i Sakiba. [arkinovi}. Mulaosmanovi}. 2012. Omer. otac Omer. Maletovi}. Skenderovi}. februara 2012. otac. kao i ostala brojna rodbina. zet Mladen. 2000 — 25. HIDAJETA (VEJSILA) PINTOL. Supruga Mina. brat Murat. 00 387 33 468-380 1159 Te{ko je na}i rije~i za na{u tugu i prazninu koja nas je ispunila. sin Adel. Mulaomerovi}. brati} Vahid. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i merhume u ulici Hrastovi br. godini. amid`a Ramiz i amid`inice. brati~na Ajla. Madar. 24. Muratovi}. [enderovi}. k}erke Dijana i Emira. zetovi Rasim. Ku~uk.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE . s ljubavlju i po{tovanjem. sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: terminal Ilid`a i Ned`ari}i. navr{ava se tu`na godina od kada sa nama nije na{ voljeni suprug. godine. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 RU[ID (EMRE) RED@EPAGI] SANJIN (DU[KA) BJELO[ 25. februara (petak) prije d`uma-namaza u d`amiji Provare. Arslan. O`alo{}eni: k}erke Dervija Hana. sestre \ula i Selma. D`enaza }e se obaviti u petak. te porodice Red`epagi}. Raba i Kruno Mob. 00 387 61 191-010 464 . Had`imuratovi}. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Svima koje si ti volio i onima koji su tebe voljeli mnogo. kao i ostala brojna rodbina. Poturkovi}. Kada Vam je najte`e. Zukanovi}. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Zemaljskog muzeja. Ma{o. Olevi}.Ko{evsko Brdo sa polaskom u 13 sati. 22. snaha Amela i unu~ad Lea. unuka Asja. Edin. Omeragi}. februara 2012. sin Nehru. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima. brat Hajrudin. 2. Alibabi}. 1099 Dvadeset ~etvrtog februara 2012. sa uslugama na{e mrtva~nice.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) . Ba{i}. Mud`elet. Fako. 2.22. februara 2012. Bjelak.Hrasnica. Mejra Sada i Fatima. unuk Tarik. u 14 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). brati~ne Majda i Salema. . k}erka Bisera. kao i ostala rodbina. O`alo{}eni: supruga Jasna. preselio na ahiret u srijedu. kao i ostala brojna rodbina. ro|. Bahtanovi}. februara 2012. u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. godini. Bradari}. 000 Neka ti je vje~ni rahmet. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Ljubav prema tebi. 2012. prijatelji i kom{ije. Merima i Amela. kom{ije i prijatelji. te porodice Hajdarevi}. [ejla. 2. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14. februar/velja~a 2012. Kulenovi}.15 sati na mezarju Kova~i . Hamzalina br. Radon~i}. Lagumd`ija. 2011 — 25. Ferovi}. 22. brati}i i sestri}i. D`enaza }e se obaviti u petak. tvoj dragi lik s vrlinama koje ~ovjeka krase i pregala{tvo za na{u sre}u s ponosom i zahvalno{}u nosimo u na{im srcima. sin Suad. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 DERVI[A CURA HAJDAREVI]. Ibro. 24. godine. unuk Din. zetovi Namik i Sead. {ura Darko sa porodicom. kumovi Leki}i i Fetahovi}i.15 sati. unu~ad Mubera. amid`i~ne. amid`i}i. teti}i. D`enaza }e se obaviti u petak. OSLOBO\ENJE TU@NO SJE]ANJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. White. Njeni najmiliji AX Ostalo nam je samo sje}anje na tebe. k}eri Jasna i Indira sa porodicama Hatma-dova prou~i}e se 24. snaha Fadlija.. Ali}. godine. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mesd`idu Turovi . 24. sa polaskom u 13. kao i na grobljima {irom BiH. O`alo{}eni: suprug Izet. godini. 22. dedo.Trnovo. februara 2012.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Osman i Sakib. k}erka Suada. Belma.Trnovo. Hasanagi}. 2. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi petak. Mehani}. Gu{mirovi}. 22.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. djeveri~ne Hanku{a. Bernisa. te porodice Pleh. Omeragi}. Ul. Enisa.30 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. brati} Ajdin. Bajri}. snaha Mirela. punac i zet SALKO (VELIJE) TANOVI] 25. Porodica i prijatelji 1121 SJE]ANJE Dvadeset petog februara 2012. u 74. Bu~aj. 1998 . Deli}. Alibegovi}.. zet Veli} Nermin. u 52. februara 2012. djeveri}i Vahid. Dedovi}. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Dru{tvenog doma Hrasnica sa polaskom u 13 sati. O`alo{}eni: supruga Hajrija. \ukanovi}. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred de`urnog marketa . Supruga Safeta. Ko{evsko Brdo. kom{ije i prijatelji. Maria Mikuli}a 91. ro|. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi D@EMAL (OMERA) PLEH preselio na ahiret u srijedu. DEDOVI] preselila na ahiret u srijedu. Lokvan~i}. 24. Had`i}. Sabo. Kuraja. daid`a.. Kari}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. praunu~ad Imran. 2012. ro|. Muhovi}. amid`a. sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima. [abovi}. {ura Behmen.. daid`i~na. teti~ne. Leka. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 24. POTURKOVI] preselila na ahiret u srijedu. snaha Amira. 22. Had`ialijagi}. Hercegli}. daid`i}. Hod`i}. Ra{i}.15 sati. majka Envera. Bander. godine. Had`imu{ovi}. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. brati}i Ragip. Sa vje~nom ljubavlju ~uvamo je u na{im srcima. BILJANU LU^I] 465 POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. kom{ije i prijatelji. KAPETANOVI] 22. daid`a Muharem. tetka Avnija. Daris i Faris. Maksi}. Veli}. Gubaljevi}. Kadri}. u 67.

2. D`enaza }e se klanjati u petak. {ura Osman Karamehmedovi} sa porodicom. februara 2012. Had`imahovi}. snahe Aida i Amra. oca i djeda ILIJA ILI] Tvoja ljubav i pa`nja koju si nam pru`ao ~itav svoj `ivot trajno }e `ivjeti u na{im srcima. S ljubavlju i po{tovanjem. februar/velja~a 2012. godini. 2. 2. 2012. Advija Tafro i Fatima Jusufbegovi} sa porodicama. 25. februara 2012. 2.20 sati.OSLOBO\ENJE petak. Karamehmedovi}. Jusufbegovi}. februara. u 11 sati posjetit }emo tvoju vje~nu ku}u na groblju Vlakovo. sinovi Adnan i Senad sa porodicama 788 Bila si i ostaje{ na{a najljep{a istina u sje}anju sna`nom kao {to je i sam `ivot. februara 2012. 1967 — 24. 3. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. pravnik u penziji O`alo{}ena porodica 1156 MEHMEDA (RE\EPA) TUFEK]I]A 24. Ustamuji}. navr{i}e se godina otkako nije sa mnom moj dragi tata HIMZO (NAZIFA) BRANKOVI] Sa ogromnom ljubavlju i velikim po{tovanjem zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima kroz najljep{a sje}anja i uspomene. S ljubavlju. 2012. do groblja i nazad. 1990. 1981 — 24. 2. Kazazi} i ostala mnogobrojna rodbina. 2012. sestra D`emila Faji}. Ku}a `alosti. navr{ava se godina od smrti supruga. 8. 26. K}erka Dragana 1096 Porodica SJE]ANJE na 000 EDHEM LOMIGORA 24. tvoja porodica 1166 U nedjelju. poslije d`uma-namaza u haremu Begove d`amije. Forum `ena SDP Novi Grad 1168 U subotu. PETRA GALI]. 24. Hatma-dova prou~it }e se u Begovoj d`amiji 25. Nova Breka. FATIMU FATU SAKI] Uvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. te porodice ]atovi}. 20. 2011 — 24. 24. OSMRTNICE. Voli te. prijatelji i kom{ije. Faji}. Brat Alija. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 S ljubavlju i po{tovanjem. TU@NO SJE]ANJE MATO TADI] Uvije }u Te se sje}ati. unu~ad Lejla. 2. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi HIMZO (AVDIJE) ]ATOVI] dipl. 4/III. Tafro. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je zauvijek oti{ao na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 Dvadeset petog februara 2012. u 91. Adan i Nina. sinovi Velija i Vedad. ro|. snaha [ahza sa k}erkama Ni|arom i Sabinom 1127 IN MEMORIAM IN MEMORIAM IZET OV^INA 24. 2. Ena. TU@NO SJE]ANJE na na{u ~lanicu Dvadeset osmog februara 2012. Had`ihasanovi}. 1984 — 24. godine (subota) iza podne-namaza u 12. 1080 suprug sa djecom Ostajemo tu`ni: tvoji najbli`i i najdra`i 1152 . 1998 — 24. godine. februara 2012. a ukop }e se obaviti u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13 sati. JANJI] 24. preselio na ahiret u ponedjeljak. svastike Atija Had`ovi}. Hamze Orlovi}a br. O`alo{}eni: supruga Bahrija. 2. 002 IN MEMORIAM Uvijek }emo te se sje}ati i nikad zaboraviti. 2012. Had`ovi}. OGLASE. SANDRA JANKOVI] 12.

mirza.22. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. Oslobo|enje je 1963. pamet. Bli`nji }e ~itavog dana od vas tra`iti usluge koje zbog mekog srca ne}ete mo}i odbiti. Ne}ete imati ni trenutka predaha. 10. Po~nite vi{e razmi{ljati o napredovanju. 12. Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). zlati{te. al. .ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI]. a i sami }ete biti dovoljno opu{teni da se bez srama upu{tate u razgovor s neznancima.vzs. 468-161. Budite na oprezu i pripazite kome pri~ate o svojim ciljevima i planovima. Ako vam okolnosti dopu{taju. meso.22. transakcijski ra~un broj: 1602000000317116. U ratnoj 1992. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. u Donjoj Trnovi. . objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. Ipak. Gubit }ete mnogo vremena na detalje. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. @elja za novim znanjima navest }e vas da se vi{e posvetite u~enju. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. UNICREDIT BANK DD. ana. . 4. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}. 11. antipasat. Premda }ete biti pretrpani obavezama. VODOLIJA 22. Umanjena otpornost na stres pogodovat }e razvoju glavobolje i probavnih smetnji. vidari. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji). RAK 23. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. Savjet prijatelja pomo}i }e vam u rje{avanju ljubavnog problema. RJE[ENJE: kazana. OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. filijala Sarajevo. Samci }e se olako upu{tati u nove veze. Nemojte ulaziti u poslovne pregovore s ljudima koji vam ne ulijevaju povjerenje. 11. . a.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899. BIK 21. Ukoliko osjetite nervozu i nemir. 7. Preuzet }ete inicijativu i obaviti poslovne razgovore koje ve} neko vrijeme odga|ate. uslov. razmislite ho}ete li imati dovoljno vremena za prekovremeni rad. Nedostajat }e vam volje da privedete kraju zapo~ete poslove. {to }e vas toliko iscrpiti da ne}ete imati energije za va`ne obaveze. modem: 468-018. 23. fax: 468-054. BLIZANCI 23. macola. Neki postupak ili izjava druge strane uvjerit }e vas da ova veza ima budu}nost. 8. Pru`it }e vam se prilika da sudjelujete u projektu koji }e zahtijevati mnogo odricanja. 1.22.22. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). Jelena MILANOVI]. iv. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). . 12. noare. Nagradu Asocijacije IPRA. fax: 468-090. st. Ako je va{a veza u krizi. lion. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . 2. Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. POSTBANK BH DD Sarajevo. VAGA 23. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. Ukoliko vam bliska osoba ne{to prigovori. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. DJEVICA 23. a 1976. Dobro raspolo`enje i optimizam pomo}i }e vam da se oduprete svim zdravstvenim smetnjama.20. Poduzetni ste i ambiciozni. 3. 24. Najbolje }ete se snalaziti u poslovima koje mo`ete obavljati u osami. 7. Ljudi }e u`ivati u va{em dru{tvu jer }ete biti vedri i duhoviti. STRIJELAC 23. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko trenutaka za odmor. 6. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora. SPARKASSE BANK DD Sarajevo. iba. . nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. Zbog stiske s vremenom morat }ete se ~e{}e oslanjati na pomo} suradnika. Iskoristite svoje pregovara~ke sposobnosti za pridobivanje naklonosti neodlu~nih klijenata. Jakub SALKI].ba. Oslobo|enje je 1989. . poradite na pobolj{anju odnosa s partnerom. 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. Tel: 276-967. svinje. postat }e vam jasnije {ta od nje o~ekujete.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. Zbog sklonosti prehladama. postotak. Voljena osoba ne}e imati razumijevanja za vas i va{e probleme. zbog ~ega }ete morati otkazati zakazane dogovore s prijateljima Povoljno je vrijeme za zapo~injanje zdravijeg re`ima prehrane. Prije nego {to pristanete. Podr{ka {efova i kolega pomo}i }e vam da uspje{no ostvarite svoje planove. @eljni ste uzbu|enja i novih iskustava. tp. transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. avgusta 1943. @udit }ete za samo}om. 4. oja~ajte `ivce uzimanjem namirnica bogatih B vitaminom. Suprotni spol smatrat }e vas iznimno privla~nima. Uprava 234-718. 9. zak. zaputite se negdje daleko od svih obaveza i ljudi koji vam idu na `ivce. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. Mnogi Jar~evi }e po~eti ozbiljnije razmi{ljati o do{kolovanju ili stru~noj prekvalifikaciji. ali i nedostupnima.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo. r. jed. 1. fax: 461-007. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). ari. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Branko MAJSTOROVI]. za{titite se od hladno}e. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. . 5. Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www. pa }e se tek najhrabriji usuditi pri}i vam. . Mirela SEKULI]. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. ~eta.58 PREDAH petak.22. Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727. Skloni ste probavnim smetnjama i zadr`avanju teku}ine u organizmu. zbog `elje da svima pomognete preuzet }ete na sebe zadu`enja ostalih kolega. Oslobo|enje je od 1992. prona|ite za sebe neku relaksaciju. otud. Klonite se opasnih tjelesnih aktivnosti. Prona|ite neki hobi ili opu{taju}u aktivnost koja }e vam pomo}i da se oslobodite negativne energije.oslobodjenje.22. 3. Ako ste nedavno zapo~eli novu ljubavnu vezu. Osobe suprotnog spola }e vam ~e{}e prilaziti. Ako ste nervozni ili uznemireni. Previ{e ste osjetljivi na kritike i zamjerke. 9. Samci bi mogli upoznati osobu koja }e ih odu{eviti spontano{}u i smislom za humor. . nemojte se razo~arati ako vam ne poka`u zahvalnost koju o~ekujete. Iznimna mo} opa`anja osigurat }e vam uspjeh na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. 5.20. {to }e vam donijeti i neka nova poznanstva. Zauzmite se za sebe i po~nite ulagati vi{e truda u postizanje poslovnih ambicija i ciljeva. Pronalazak vlastitog mira neka vam bude dana{nji prioritet. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. Napravite ne{to lijepo za voljenu osobu i poku{ajte iskrenim razgovorom vratiti izgubljenu bliskost. februar/velja~a 2012.22. Izbjegavat }ete tjelesnu aktivnost i prepustiti se neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u. Va{ }e ih pomalo bahat stav prestra{iti.21.19.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. Trebat }e vam mnogo strpljenja i tolerancije da se suzdr`ite od ulaska u sva|u s nesposobnim kolegom zbog ~ijih pogre{aka pati i va{ rad. Sportska rubrika 276-908. vi }ete biti uvjereni da ste prona{li pravu osobu. i. . RIBE 20. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. Sarajevska hronika: 276-901. . Vodit }ete aktivan `ivot.22. Ve}ina smetnji koje }ete osje}ati bit }e psihosomatske prirode. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. ulov. Smirenim i samouvjerenim nastupom ostavljat }ete izvrstan dojam na sugovornike. 276-968. 10. stoga je pravo vrijeme da se izborite za sebe i svoje ciljeve. Premda bli`nji ne}e biti zadovoljni va{im izborom. LAV 23. uklju~uju}i vitaminske dodatke. Daniel OMERAGI]. Nemojte zapo~injati nove projekte ukoliko jo{ uvijek niste dovr{ili stare. Kultura: 276-906. JARAC 23. 8. savana. osjetit }ete se povrije|enima i poku{ati odbraniti se napadom. ^itavog }ete dana biti zatrpani telefonskim pozivima i e-mailovima poslovnih suradnika. tat. 6.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. Rado }ete se odazivati na sve pozive za izlazak. {to }e vam pomo}i da ostanete u sjajnoj kondiciji. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). 2.

Umjeren do jak sjeverozapadni vjetar puha}e na ju`nom Jadranu i Jonskom moru. Danas }e obla~no sa ki{om biti u centralnoj i isto~noj Evropi. povremeno sa slabom ki{om. U Hercegovini prete`no sun~ano. na planinama sa snijegom. U ponedjeljak umjereno obla~no sa sun~anim periodima. u no}i sa slabom ki{om. Minimalna temperatura od -2 do 6. na planinama sa slabim snijegom. popodne umjereno obla~no. Jak zapadni vjetar puha}e u oblasti Sjevernog i Balti~kog mora. Sutra prete`no sun~ano.Jutros obla~no. a samo }e u centralnim predjelima biti umjereno obla~no. dok }e snijeg padati u evropskom dijelu Rusije i na sjeveru Skandinavije. Maksimalna temperatura kreta}e se od 3 u centralnim do 15°C u zapadnim predjelima. u brdsko-planinskim predjelima sa slabim snijegom. poslije podne i u ostalim predjelima. dok }e na jugu kontinenta biti prete`no sun~ano. ponegdje sa slabom ki{om. na planinama sa slabim snijegom. Maksimalna temperatura u ve}em dijelu Evrope kreta}e se od 6 do 16°C. Na Balkanskom poluostrvu danas prete`no sun~ano. ponegdje sa slabom ki{om i susnje`icom. Prije podne razvedravanje u zapadnim. prije podne uz umjerenu buru. maksimalna dnevna 8° C. Uve~er naobla~enje. a u Hercegovini sun~ano. Magla i niska obla~nost o~ekuju se u ve}em dijelu Francuske. . maksimalna dnevna od 7 do 15°C. Minimalna temperatura 1. Puha}e slab. U Sarajevu prije podne obla~no sa susnje`icom. sjeverozapadni vjetar. U nedjelju prete`no obla~no i vjetrovito.

. po~etak u 20 sati. re`ija: Angelina Jolie. 18.25. od 9 do 17 sati. Ciaran Hinds. Chris Pine. po~etak u 20. etnolo{ka. uloge: Liam Neeson. re`ija: Daniel Espinosa. ^ELI^NA LEJDI PREKR[ENO OBE]ANJE re`ija: Jiri Chlumsky. po~etak u 18 i 22. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati. SARAJEVO Brusa bezistan. @eljko Erki}.45. Vanessa Hudgens. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Dejan A}imovi}. arheolo{ka i historijska..45 i 22. Bojan Navojec. Vanessa Hudgens. re`ija: Daniel Espinosa.30 i 16. Rade [ebed`ija. Nikola Kojo. re`ija: Josh Trank. subotom od deset do 15 sati. ZENICA CENTAR ZA KULTURU Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe. Sajmon Kvoterman. Brendan Gleeson.. Alex Russel.20 i 22. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati.60 KULTURNI VODI^ avanturisti~ki spektakl. KRONIKE nau~na fantastika. 19. Zmaja od Bosne bb.. uloge: Suzan Krauli. Richard E.. Robert Patrick. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.25 sati.. Rade [ebed`ija. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Josh Hutcherson. Fernanda Andrade.. Ryan Reynolds. Italiji. Ismet Rizvi} i Mersad Berber. Nata{a Ivan~evi}. imao atelje od 1987.15 sati. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Goran Navojec. re`ija: Angelina Jolie. akvarela Ismeta Mujezinovi}a.. Ashley Hinshaw. Damir Kustura po~etak u 20 sati.10 sati. Idris Elba. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. Goran Kosi}.. Vanessa Hudgens. Sanin Milavi}. Michael Cain. Adna Bakija. po~etak u 18..15 sati. kao i postavka “Banjalook 3”. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. Hristina Popovi}. Ljubi{a Savanovi}. Svrzina ku}a. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu.. SIGURNA KU]A akcioni triler. uloge: Nikola Kojo. a nedjeljom od 10 do 14 sati.ba. 20. re`ija: Julie Anne Robinson.. KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA premijera.10. po~etak u 16. GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a.. dirigent: Zahia Ziouani. februar/velja~a 2012. Jessica Lange. re`ija: Nikola Pejakovi}. Jason O'Mara. po~etak u 17. po~etak u 15. PARADA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni.30 sati. re`ija: Michael Sucsy. po~etak u 18 i 20. po~etak u 17. po~etak u 16 i 18. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. stripovski spektakl. uloge: Josh Hutcherson..20 i 22. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati.15 sati.. POZORI[TA NARODNO RS NARODNI POSLANIK autor: Branislav Nu{i}..40 i 23 sata. od 10 do 22 sata. Idris Elba. Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj.. Ivica Zadro. Evan Helmut. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg.. Amar Selimovi} po~etak u 20 sati.. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. po~etak u 20 i 22. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati. re`ija: Nermin Hamzagi} igraju: Sne`ana Ali~. re`ija: Sr|an Dragojevi}. Idris Elba. PARADA komedija. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama. uloge: Denzel Washington. Adnan Haskovi}. Jim Broadbent. po~etak u 13.. po~etak u 14. Jasenko Pa{i}.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. 21 i 22.. Dejan A}imovi}. 20. po~etak u 14. Tom Hardy.15 sati. Rade [ebed`ija. skica. uloge: Josh Hutcherson. Alen Muratovi}. petak.50 i 18. FESTIVALI SARAJEVSKA ZIMA SARTR 99% autor: Bertold Breht. po~etak u 13. avantura re`ija: Brad Payton. do 1992. NARODNO KONCERT SARAJEVSKE FILHARMONIJE violon~elo: Manfred Stilz. re`ija: Brad Payton. po~etak u 15. Michael Kelly. Bojan Navojec. srijedom. re`ija: Viliama Brenta Bela.20 sati.. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”. re`ija: Brad Payton. 15. . uloge: Chaninng Tatum. Goran Navojec. ATELJE ZEC SF spektakl.30 sati. BIHA] GALERIJE RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. 24. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom. Daniel Sunjata. uloge: Zana Marjanovi}. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. re`ija: George Lucas. po~etak u 20. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina. Branko \uri}.. Zlatan Vidovi} po~etak u 20 sati. uloge: Milo{ Samolov. 21. re`ija: Sr|an Dragojevi}. Grant. Branko \uri}. uloge: Zana Marjanovi}. ZEMALJSKI ratna drama. kod Starog mosta. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Rade [ebed`ija.. Mi{o Samolov. 20 i 21 sat. Amila Terzimehi}.. Goran Kosi}. SVE ZA LOVU romanti~na komedija. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.15 sati. BANJA LUKA \AVO U TEBI horor. od 9 do 15 sati. Mirza Tanovi}. Bojan Stoj~i}m.. subotom ne radi.50.45 i 21. PARADA komedija. Ciaran Hinds. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Michael Cain. Ewan McGregor.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. Ivica Zadro. 17. Michael Cane. a vikendom od 9 do 13 sati.30 i 20. stripovski spektakl. po~etak u 16. Alban Ukaj. Jordan.. uloge: Zana Marjanovi}. uloge: Nicolas Cage. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}. Autor ovih slika je Rudo Cavar. igraju: @eljko Stjepanovi}. uloge: Reese Whiterspoon. igraju: Mario Drma}. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija. Goran Kosi}...30 sati. re`ija: Sr|an Dragojevi}. igraju: Katherine Heigl. Anja Stani}.30. uloge: Michael B. Ryan Reynolds. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor.30. po~etak u 15.. Amir ]ati}. Sam Neill.20. godine. marta.. po~etak u 17. Dejan A}imovi}.35 sat. po~etak u 19 i 21 sat. uloge: Zana Marjanovi}. po~etak u 20 sati. OSLOBO\ENJE SARAJEVO BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”.30. Muzej 18781918. uloge: Dwayne Joshon. godini. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. Robert Patrick. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.45 sati. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. avanturisti~ki spektakl. Radove }e izlo`iti Igor Zergol. po~etak u 14. Goran Kosi}. Branko \uri}.45 sati.... Mi{o Samolov.. \ur|a Vuka{inovi}.45 sati.. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera. drama re`ija: Phyllida Lloyd uloge: Meryl Streep. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. komedija. POZORI[TA MLADI KOKO[KA autor: Admir Glamo~ak. Aleksandar Stojkovi}. marta. Dwayne Johnson.. uloge: Denzel Washington. re`ija: Radim [pa~ek.30 sati. 18. progla{enih najboljim studentima u 2011. Goran Navojec. John Leguizamo.. 19 i 21 sat. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. TUZLA OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.. dok vikendom muzej ne radi.. STAR WARS: EPIOSODE I FANTOMSKA PRIJETNJA KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. uloge: Nicolas Cage. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera. Nikolina \or|evi}. uloge: Nikola Kojo. uloge: Nicolas Cage. po~etak u 16. Rachel McAdams. Dwayne Johnson. 17 i 19 sati. OKOVI ratna drama. stripovski spektakl.milanovic@ oslobodjenje.. re`ija: Angelina Jolie. Boris [avija. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati. re`ija: Angelina Jolie.15 sati.. Branko \uri}. Ciaran Hinds. a subotom po dogovoru (tokom ljeta). biografski. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE MUZEJI HISTORIJSKI U ZEMLJI KRVI I MEDA KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler. po~etak u 16 i 18 sati. Nataline Portman..

odlaze u obilazak Kolorada u kampku}ici. @ene po~inju pristizati i donositi tepsije sa pitama.. Richijem Postal smisli plan kako se domo}i novca za bijeg iz svoje svakodnevnice.. optu`uju}i je da ih je prevarila u pokeru. naravno. Kako nema djevojku. 2006. Alexia se vra}a u Pariz zbog uspomene na jednu ljubav. FIL M Sergej i Beate Klarsfeld bili su lovci na naciste i njihovi `ivoti su se ~esto odvijali kao triler iz ranih 70-ih. pisac }e sve u~initi da ih natjera da rade ono {to on `eli.. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju. M Lov na ~ovjeka 22. bez finansijskih sredstava. .. kojem u posljednje vrijeme ne cvjetaju ru`e. {to im donosi nove nevolje. Njegov otac voli mu davati zastarjele lekcije o seksu u trenucima kad je to za Jima najnezgodnije. Sam protiv svih. 2004. Svaki Bobov poku{aj da oraspolo`i obitelj samo ih sve vi{e udaljava jedne od drugih. sretno o`enjen atraktivnom Ann. Kari Hawker. ali An|a ima bolji plan. otkrije kako ga supruga vara...305 FTV Moji problemati~ni praznici 21. Nakon {to ga uspiju ubijediti. Helena }e zavesti Geru i snimit }e kompromitiraju}e fotografije kojima ga mogu ucjenjivati. Trojica ~lanova benda osoba sa invaliditetom tra`e ~etvrtog ~lana. Iste.05 OBN Postal. Naravno da ne.. U dobrom dru{tvu 20. imaju dokaz o Phillipeovoj nevinosti. Dan Foreman pomalo je staromodan 51godi{njak. daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao. Franka Potente.. koji mu otkriva pravu istinu o doga|ajima na Kubi. 26-godi{njem Carteru Duryeau. nisu promakle Hasanovom oku. FIL M Op}inar Gero dolazi provjeriti zadovoljava li hotel visoke turisti~ke standarde lokalne zajednice. a kako bi stvar bila jo{ gora. Verne Troyer. bubnjara. Kako ga ne bi morao zatvoriti Gero tra`i mito. Po{tar ne `eli dozvoliti da se Helenin moral naru{i i uspije spojiti An|in i Jo{kov plan kako bi spasio Helenu od sramote. Iako im je obe}ao odmor na Havajima. Bobov plan zajedni{tva koji je ustvari izgovor da ne izgubi posao posve se izjalovi. Sam Louwyck Ex drummer. Ameri~ka pita American pie. 2007. Ubio je kapetane.. Chris Klein. Hanc Ci{ler Postal je nakon neuspjelog intervju za posao izba~en iz ureda za nezaposlene. FIL M Oluja DRAMA Re`ija: John Harrison.50 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Jason Biggs. Magazin je kupio glasoviti medijski magnat Teddy K. koji u list smjesta `eli uvesti promjene.10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e. Savr{ena osoba za njihov bend bio bi ~uveni pisac. Valerie se pita s kim zaista `eli da provede `ivot. Ona mora razrije{iti nerazrije{ena ubistva tako da “u|e“ u posljednja sje}anja `rtava.45 NOVA RV. Scarlett Johansson. Zack Ward. njegova `ena Jamie.OSLOBO\ENJE petak. preostaju mu jedino porno-filmovi. Karla upada Mili u stan i tra`i od nje sestrinsku pomo}. njihova 15-godi{nja k}i Cassie te 12-godi{nji sin Carl `ele provesti praznike kao obitelj. Zajedno sa desnom rukom Ujaka.. Jo{ko je spreman platiti. Stoga se Jim sa svojim najboljim prijateljima Kevinom. 2008. O~ajan. pravnih sistema i javnog mnijenja nekoliko zemalja. Francisca nare|uje Mauriciju da prona|e nesretnika koji je prijavio njenog sina i da ga ubije. Bob naglo mijenja planove i vodi ih na tjedan dana u tropski raj . 2007. In good company. ~iji je jedini hendikep to {to ne zna svirati bubnjeve. Dan sazna da je smijenjen i dodijeljen za pomo}nika novom {efu marketinga. KOMEDIJA Re`ija: Barry Sonnenfeld Uloge: Robin Williams. U isto vrijeme i trguju i flertuju sa `enama. Thomas Ian Nicholas Jim Levenstein je maturant i kao ve}ina njegovih vr{njaka opsjednut seksom.45 RTRS La Traque.00 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Dennis Quaid. Norman Baert. No. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla (Ecija Ojdani}). Finchom i Ozom dogovori da do maturalnog plesa izgube nevinost. kako bi spasila `ivot trudne pacijentice. 2007. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici. Dave O’Brien Uloge: Eric Stoltz. 1999. Joanna ‘JoJo% Levesque. ali ne mo`e skupiti dovoljno novca te se udru`i s Ujakom Daveom. Nevenka odlu~i dati svoju krv na direktnu transfuziju. dok ona prebire po tu|im sje}anjima progone je udaljeni odbljesci njezina vlastita `ivota.15 TV1 / MRE@A Hasan i Fevzijeva operacija sa pitama se pokazala uspje{nom. Bje`e}i od karta{a. Sjaj Pariza 17. ali je spasio nevine seljane sigurne i brutalne smrti. februar/velja~a 2012. Karta{i napadaju Karlu. Cheryl Hines. Povedeni svojim opredjeljenjem. Usput spasi i hotel. Shannon Elizabeth.15 FTV Postal 21. 24. Jeff Daniels Prezaposleni Bob Munro. `eli napustiti grad. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega.40 MRE@A Blank Slate. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e.. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku.05 BHT KOMEDIJA Re`ija: Koen Mortier Uloge: Dries Van Hegen. Chris Coppola TRILER Re`ija: Loran @aui Uloge: Ivan Atal. Gunter Lamoot. Tajna Starog Mosta 17. Dan padne u depresiju.. Matko nalazi Sun~icinu opro{tajnu poruku. FIL M Novi po~etak 22. Josh Hutcherson.. Cilj im je nastupiti samo jednom i to na muzi~kom takmi~enju. Klarsfeld privla~i pa`nju politi~ara. 21. vo|om jednog kulta. s kojom ima 18-godi{nju k}er Alex. Marg Helgenberger. AKCIJA / KOMEDIJA Re`ija: Uwe Boll Uloge: Dave Foley. Kako je na svirku pristao zbog inspiracije za novi roman. @ivota kojeg se tek mora prisjetiti. Clancy Brown. Alyson Hannigan. FIL M Sebastian odlazi posjetiti Tristana u zatvoru.. Ethan i Julien. Topher Grace. Selma Blair.00 BHT TV PROGRAM RI JE 61 SE Lorene. Inspektor Bla`evi} privodi Macanovi}a zbog sumnje u prouzro~enje nesre}e u kojoj je stradala Mila. Biv{i bubnjar 00. Sve }e biti dobro 16. Don Anselmo shvata kako je do{lo do toga da ga Franciscin sin prepozna iako je izgubio sje}anje. Chris Gann 17. Ovaj francusko-njema~ki par posvetio se radu u ~ast sje}anja na `rtve holokausta. Radi kao {ef marketinga presti`nog sportskog magazina Sports America. Lisa Brenner. Cimmer fraj 22. uspjeli su da dovedu nekoliko glavnih nacisti~kih ratnih zlo~inaca pred lice pravde. FIL @ena osu|ena na smrtnu kaznu za ubistvo kojeg se ne sje}a da je po~inila dobiva drugu priliku direktno od FBI-ja: regrutiraju je kao dio eksperimentalne tajne jedinice za nerije{ene slu~ajeve. ludilo po~inje. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao.

informativni program PINK 06. 179.05 Biv{i bubnjar. dok. magazin za `ene (r) 22.00 Grand show. serija. program 21. igrana serija.30 Zvijezda mo`e{ biti ti. 39/142 11.15 13. info.05 Postal. serija 13.45 Top Shop 09.30 Dnevnik 2 20.05 Zakon ljubavi.30 Top Shop 11. 91.30 Frej`er. serija 07.30 Muzi~ki program 20.15 Bakugan.45 Kursad`ije.50 Udarna vijest. jugoslavenski igrani film 02.00 Danas u Srpskoj 18.30 Monitoring 18.35 Mala princeza 20.20 Crna krava.30 Dnevnik FTV 20. serija. ep. 18. 20/35 09.50 Lijeni grad.00 Vijesti 15.00 Federacija danas 17. film 01. serija 03. magazin 19.40 Sirene.10 Sve }e biti dobro.40 Matematika. crtani film 08.05 Mjesto zlo~ina: Majami 14.35 11.15 Dobar dan svima.20 Vremenska prognoza 18. serija 11.55 Odgovorite ljudima.45 Hutba 22.00 Vijesti 08.50 Dnevnik 3 23.00 Info top.05 HAYAT 207.00 11.00 Amor latino.20 Moj d`epni ljubimac. u`ivo Reprizni program 03. serija. 39.30 Srpska danas 17. serija.00 Crno i bijelo.00 09.05 Winx.00 Vijesti plus 12. serija 22. serija 13.20 Meta.30 Sex i grad. Lejla `eli samo jedno.00 Zenica danas 19.30 Jutarnji program 08.00 Otvoreni program. zabavna emisija 23.B. u`ivo 18. zabavni program 10. film 16. serija.05 Zakon ljubavi. serija 14. kulinarski show.00 Vijesti 11. ep.00 Banjalu~ka panorama 18.50 @ivot.30 Objektivom kroz Semberiju 16.40 Igrani film TV SLON 16. crtani film 08. program (r) 14. serija.00 Dnevnik 1 16.00 Dokumentarni program 17. serija..45 U zmajevom gnijezdu 11. (r) 09.00 Zanimljive pri~e 15. crtani film 10. serijal. crtani film 09..55 Ukleta Marijana. igrana serija. ep. muzi~ki show (r) 13.00 Loto 23. film TV MOSTAR 08. 01.05 Udri mu{ki 07. 24/24 (r) 07.00 Vijesti 10.20 An|ela Anakonda 10.50 Lijeni grad. 07.30 Vijesti 22. program za djecu 19.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09. (r) 10.40 Novi po~etak.00 No}ni program . (r) 10. serija. crtani film 08.00 Kad li{}e pada.00 Sevdah i vrijeme 08.30 @ene.40 Novi po~etak. muzi~ki program 20. 92. 17.00 BHT vijesti 10.05 Oluja. serija. serija 14. crtani film 10.05 Zakon ljubavi. serija. serija 16.10 Zvezde su o~i ratnika. igrani film 23. crtani film 11.00 Vijesti 19. serijal 18. film 21.05 OBN Sport 20. serija 15. serija.35 Petkom sa Nikolinom Veljovi}. crtana serija Finansijske novosti 19. februar/velja~a 2012.05 Zakon ljubavi.05 Zakon ljubavi.50 Info top.05 UEFA Euroliga.20 Moji d`epni ljubimci.05 Oluja.00 Slijepa ljubav. humoristi~na serija 17. serija 21.15 Necenzurisano 11.10 Iz bisaga vehida Guni}a: Bio sam u Kanberi 20. animirani film 15. serija.05 Junska no}. serija.15 Tarih. ep. serija. 40.15 Bruklinski most.30 Glasnici zla.00 Dnevnik 2 22. 40.30 [kola za vampire 10.00 Vijesti 13.05 Zakon ljubavi. film 02. 180. 24.30 VOA (r) 11. epizoda 12.30 Frej`er.45 Sve u svemu.30 Miris prolje}a.00 Denis napast 09.37 Horizonti 20. 20.55 Iz dana u dan.40 TV Liberty 17.43 Bestseller 11.30 TV izlog 10. dok. serija. ep. 08. 61/124 (r) 17.55 Heroji i fenomeni (r) 16.00 Izgubljeni idol. epizoda 13. dnevni magazin 18. rekreativni program 19.55 Dnevnik 3 (r) 15. dok.30 BH gastro kutak. film 00. humoristi~na serija OBN Pop Pixie 10.05 Junska no} (r) 11.05 Dok. meksi~ka.45 Vijesti HAYAT 06. ta planeta! (r) Mjesto zlo~ina.00 Dnevnik 1 12. dok. 7/8 (r) 16. serijal.30 Hronika regija: Krajina 17. animirani film 14.obrazovni program (r) 18. serija.00 12.10 Ono kao ljubav.35 Arena 20.15 Serija 10. informativni program 12. film TV ZENICA 09. u`ivo 10.00 BHT vijesti 12.40 Zlatno tele. humoristi~ki program 20. 42.15 Oluja. ep.30 Pu`evi sportisti. 40.05 Kako vrijeme prolazi.00 Tv jutro 09.05 Danijel i na{e ma~ke.30 Obavje{tenja 23.00 Bulevar 15. SE RI JA TV SA 07. serija.02 Bo u pokretu.05 Zakon ljubavi.30 Stol za 4. 75/80 17.10 SMS centrala.05 Prijateljice.40 Sirene. zabavni program 19. informativni program 18. 39/39 09.35 Zaljubljeni pas. film 00.50 Info top.05 Kako vrijeme prolazi. zbunjen.25 Medo Rupert (r) 10. 39.00 Kad li{}e pada. serija (r) 14.00 Vizita 19.15 Bakugan.00 Kolo sre}e 20. serija 17. dok. (r) 10.05 Oni dolaze (r) 16.00 Junska no}.02 Vijesti 16.05 Amor latino. ep. serija 19.00 Vijesti 16.45 Prijatelji sa farme.30 Karavan ponosa. serija (r) 17.35 Cimmer fraj. a baba se ~e{lja.25 Lud. kulturni magazin 21.30 Dnevnik TV1 20. crtani film 10. OSLOBO\ENJE 07.30 Oluja. program Dnevnik 1 Ko je glup?.05 Ikone. epizoda 17. 74/80 (r) 12.15 Cimmer fraj.55 OBN Info 12. turska serija (r) 14. jutarnji program 09.10 RTRS Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor.35 Mala princeza (r) 10. zabavna show biz emisija 18. epizoda 22.10 Larin izbor.50 Crtani film 18. ep.00 Nade bh sporta 10.30 Film 16. epizoda 18.30 Serija 09. crtani film 09. serija 22.09 Sport centar 16. 16. 4/13 10. program 17. ljudi i ostalo.00 Junska no}.40 Speed racer. 40.50 Crime Time.05 Jos jedan krug 15.40 Novi po~etak.da roditelji budu uz nju. (r) 10.10 Dance.10 Zakon ljubavi. 09.00 Kad li{}e pada. 08.05 Extra jukebox time.00 Mu}ke. 39.00 Vijesti 09.00 Vijesti IC 20. serijal.00 Put istine 21. serija 00. 4.35 Paso{ za Ju`nu Ameriju (r) 17. normalan.10 Ezel.20 Program TV Sahar 10. 1/12 08. 61/124 11. program za djecu 20.Godine po~inju januarom. epizoda 22.45 Kad {pijuni zaka`u 2/4 15.00 Jutarnji program 08. igrana serija.00 Vijesti u 7 03. film 00. talk show 18.00 Vijesti 15. serija.00 Debeli i mr{avi.00 Petkom sa Nikolinom Veljovi}. 21. serija 00..45 Hairy Scary.30 Tajna Starog Mosta. 20. jutarnji program 09. ep.05 Junska no}. magazin za `ene 19.10 Sponzoru{e (r) 16.10 Slijepa ljubav.30 Klavir {timer zemljotresa. serija. muzi~ki program 16.10 Villa Maria. serija 12.30 Vje`bajmo zajedno sportsko. serija.30 07. crtani film 11. crtani film 07. serija 23. telenovela 22.00 Iz dana u dan. program (r) 13.00 Dobro jutro.20 Karavan ponosa.45 Lov na ~ovjeka. serija.05 Oluja.00 Sport centar 23.00 Bunny Maloney.00 Denis napast 19.30 SMS music 19. program za djecu (r) 10.00 Muzi~ki Salto.00 Novosti 10. epizoda 16.15 Bez rizika. 39.30 Mali crveni traktor.00 Vijesti 09. serija. crtani film 10. ep.30 Kad li{}e pada.35 Garfild.40 14. ~etvrtak: Prevrat 89.30 Frejzer (r) 12.25 Business News 22.45 Skica za portret 13.00 Odmori se. serija.50 Ze sport plus 18.05 Film 12.10 Monster High. bijelo mlijeko. mini serija 4/4 18.10 10. film MRE@A 08. 40.25 Kornja~a Hero. centralne vijesti 18.00 Voice of America 23. 61/124 14. serija 09. ep.25 Nevidljivi protivnik.05 Iz dana u dan.15 Oluja. ep. ep. zabavno .20 Sport fles 18.05 Pop Pixie 10. magazin (r) 14. indijska serija 17. (r) petak. crtani film 11. ep.00 Felix bebe. crtani film 09. dok. serija.30 Odli~an.05 Tajna Starog Mosta.00 Vijesti plus 17.00 Junska no} (r) 17. mini serija 21. indijska serija 20. film 01. politi~ki magazin. sex.30 Muzi~ki program 20.. 15. dok.32 Kad je Zachary Beaver do{ao u grad.00 Slon extra Info TV BN 06. serija.00 Zenica danas (r) 10.00 Dobro jutro 09. Saznav{i da mora hitno na operaciju.00 Sve u svemu.30 Pitajte .00 Sarajevsko jutro. serija (r) 06.00 Najava programa 07. animirana serija. serija 13.00 Bumba. 16.10 Petkom sa Nikolinom Veljovi} Winx 21.35 Studio Moderna 10.05 Selo gori.15 Oluja.20 Zvjezdano nebo TV ATV 08.00 Dnevnik 1 17.00 Vijesti 13.30 Podmladi mi tijelo.15 Puls (r) 14. serijal (r) 03. kviz 14. crtani film 09.00 Bumba.00 Sfera.00 12. 4/14 TV1 06.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08.30 Ha{ki tribunal 00.00 Grand show. 18.40 Dr`avno vlasni{tvo 2.30 Dnevnik TVSA 19. sportski program 06.00 Bela la|a. serija 16. (r) 13.00 TV Jedna. serija 18.00 Sjaj Pariza. ep.00 Vijesti 15.15 BHT vijesti 14.00 Moje drage kom{ije. crtani film 09. 16. money. emisija o bora~kim populacijama 20.. program (r) Pomorska tehnologija.15 Oluja. serija.10 O nama 18. telenovela 11. mladi istra`iva~.40 Novi po~etak..30 Paparazzo: Lov na poznate.30 Dnevnik 3 22.00 Jo{ smo tu. film 16. Lejlu uhvati neizdr`iva bol u trbuhu te zajednos Oguzom odlazi u bolnicu.15 TV Jedna.00 Novosti u podne 12. dok. serija (r) 03. 21/35 15. 20.55 Ljubav i mr`nja. serija. specijal 05.00 Sportski program (r) 08. mini serija 16.10 No}ni program 11.40 Retrovizor. specijal 23. ep.30 Istina (r) 16. serija (r) 12.10 Mala nevjesta. serija 19.30 Mali oglasi 19. crtana serija Tomica i prijatelji.20 Odmori.05 Doba ljubavi.30 Slijepa ljubav.00 Yusuf.10 Red Carpet.15 Ko zna. dokumentarna serija Ah.45 Astro Num Caffe.30 Dnevnik 2 20.30 Sanjalica.00 Info blok 12.00 Miris prolje}a. 90.50 Mo`emo li vjerovati nauci. serija 21.30 Dje~iji program 10. serija. dok. dok.05 Kako vrijeme prolazi.05 Kad li{}e pada.30 Glas Amerike (r) 11.50 Deset godina mla|i 22.I.01 06.28 Sport 19. serija.30 Sponzoru{e.00 Serija 18. serija 02.30 Auto shop magazin 11.20 City Exclusive. serija 02.30 Dnevnik 3 23. telenovela 18. crtani film 06.00 Retrovizor. crtani film 07. muzi~ki program 11. serija 13. Majami 9. film 00.10 Sve }e biti dobro. serija (r) Mala TV Piplinzi. 8/8 20.10 Moko.30 Sjaj Pariza. kviz 13. ep. 40.20 Postal. film 04. serija. program 22.31 Intervju sa serijskim ubicom.55 Dimenzija vi{e.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12. talk show (r) 01.30 Sportski program 15. ep.30 Info IC 23.00 Vijesti 13.50 Mala nevjesta.40 Genijalci.00 Dobre vibracije. zabavna showbiz emisija (r) 03.10 10.40 Pusti muziku. 22.00 Program za djecu i mlade 10.59 Biometeorolo{ka prognoza 12. humoristi~na serija 15.00 Prahistorijski park 17.00 Vijesti 14. dok. 22. serija. dnevni magazin (r) FTV 06.15 Studio Moderna 12. zaslu`io si.30 Dnevnik 2 21.05 Talenti. obrazovna serija 15.05 Zvijezda mo`e{ biti ti.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19. 16. program iz kulture 22. muzi~ki show 22.10 United state of Tara. omladinska serija Podmladi mi tijelo.30 Pu`evi sportisti.50 Muzi~ki program 14.00 Novosti 14. kulinarski show 18.15 Sport Klub. program 16. 1/26 19.00 Udri mu{ki.00 Dnevnik 2 (r) 01. (r) 15..00 Brze pare.00 Zenica danas (r) 23.00 07.15 @ivot & ostalo: Bosanski brdski konj.10 Anali. (r) 15.00 Najava Dnevnika 19.05 U fokusu (r) 14.20 ^uvari planeta.20 Film 01.10 Nebeski plesa~i.30 Putopisi.15 13. crtani film 09.00 Ukleta Marijana. serija.10 Villa Maria. u`ivo 17. 179.45 Vijesti 12.00 Shuga: love.00 Dejana talk show. dijalo{ka emisija (r) 12.00 Dnevnik 1 19. edukativna serija Program za djecu 14. 39.30 Dnevnik 2 20.00 Glas Amerike 23.20 Porodi~ni obra~un.25 10.35 Mixmaster. serija. serija. program za djecu 10. 23. 91.30 TV Jedna.05 Tomica i prijatelji.02 Top Shop 14.62 BHT TV PROGRAM 07. showbiz magazin 05.30 Dje~iji program 17. zna. dokumentarni program 18. crtani film 11.00 Glas amerike TV VOGO[]A 07. serija 17.40 Bonaventura 21.20 Mornar Popaj: Alibaba i 40 razbojnika.45 U fokusu (r) 04.00 I. serija.05 09. serija (r) 15.15 Crno.55 Ma|ioni~ar.00 Vogo{}anska hronika (r) 22. magazin za `ene (r) 02.00 Mini sreija 21. . film 15.00 Junska no}. showbiz magazin 00. serija 01.30 Ugovor.R.00 Yusuf.05 Igrana serija (r) 13.00 Reporta`e sa zemlje mira 13. rtani film.45 Putevi zdravlja. 129. dok. 61/124 (r) 17. ep. 179. 128.05 Junska no}. ep.50 Vijesti 21.00 Otvoreni program TV USK 08. 61/124 (r) 17. 3.15 Tre}a strana.20 Pono}ne vijesti 00.50 Na{a mala klinika. film TV TK 06.00 Bruklinski most.00 Iz iksa u iks. 40. ep.20 Dnevnik 2 (r) 03.35 Tv bingo 19. serija 00. serija 22. serija. serija (r) 10. ep. program 21. info.B. epizoda 02.05 @ivot.35 Garfield.20 Turneja. no}ni program 00. program (r) 11.00 Flash vijesti 17.00 Vijesti TV Sahar 12. ep. muzi~ka emisija za mlade 23.05 Kako vrijeme prolazi. talk show 22. 61/124 14.05 Kako vrijeme prolazi.15 Oluja. serija 21.00 Vijesti 15.00 15.30 Majstori kuhinje 16. crtani film 08.10 Tv Bingo show 21. dance.05 Fifi.45 Serija 19.10 Zlatno tele. serija.05 Dokumentarni program 14.00 Telenovela 22. 22.13 Fifi. serija 21. serija 21.I.30 City Exclusive. crtani film 09. serija 18.01 Frejzer 18.10 Doma}i dok.00 Dnevnik 2 20. dijalo{ka emisija (r) 15.20 Anali.00 Rebus.05 Kako vrijeme prolazi.10 Junska no}. dok. u`ivo 23. crtani film.30 Banjali~ka panorama (r) 14.30 Muzi~ki program 16.00 Legenda o Bruce Lee-ju.35 Na{a mala klinika.05 Vox populi 23.tra`imo odgovore.02 Bo u pokretu 19.00 Dejana talk show 18.00 Vijesti 12. zaslu`io si. (r) 09.30 Vijesti 14.30 Put u Saharu. serija 23. Istu ve~er.00 Vijesti u 7 19. Uzdrmana zadanim udarcima. program Kad li{}e pada 20.30 Sa sevdahom u srcu 09. 180.05 Junska no}. Ferhunde }e se sutradan uputiti na pogre{nu adresu. dok. crtani film.10 Vjerski program 09. {esta sezona 18. (r) 15.00 Vogo{}anska hronika 18.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 08.00 Sestre.00 Program za djecu 11.00 Vijesti 10. serija.00 Slijepa ljubav.00 Red Carpet. 3/13 (r) 13. crtana serija Pad leta 29.00 Film 23.35 Business News 19.50 OBN Info 19.00 Sestre.10 U fokusu 15. 2/3 13. serija 13.30 I. 12. film 02.00 Vijesti 13. ep.05 Ja biram goste.05 Intervju 22. Ve~er se nastavlja s Leventovim ru`nim iznena|enjima.00 Kviz Extra 20. 39. crtani film 19. epizoda Dje~iji program: 10.30 Maradona.20 Mechanical animals. muzi~ki program 19. 180. 5+. bijelo. serija (r) 07. serija 12.05 Kako vrijeme prolazi.55 Vijesti 09. ep. film 01. crtani film 09. serija 12.R. (r) 09.45 U potrazi za ~udima.10 Larin izbor.

00 Fudbal.10 15. direktno 22.mra~na zvijezda 19. polufinale 15. S[ Vikersund.25 Prljavi poslovi 07.05 21.30 Arapsko prolje}e . serija 21.20 Medijum.35 Prljavi poslovi 15. serija 16.06 No}ni glazbeni program: 70.15 Po~etni~ka sre}a. Francuska liga: Highlights 01.20 Telma i Luiz.30 ATP 500 Memphis. teksa{ki rend`er. serija 23. igrani film 08. crtana serija 19.00 Tenis.30 Larin izbor. teksa{ki rend`er. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e. serija 14.30 20.00 Vijesti 23.u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Robin Hud.15 Opasan lov 08.00 Bouns.: Alain Robert Francuski Spiderman.00 Kolonija 16. direktno 05.10 Bouns.00 World Of Atletics 00. serija 17. program (r) AL-JAZEERA B.45 Izgubljena ~ast.11 10. WTA Dubai. Malezija .00 Kobna {estaigra. EHF Liga {ampiona: Krim Budu}nost. a baba se ~e{lja.25 Sve o psima 17. The Euroleague. serija 15.35 Protuudar.30 Tenis.30 Oluja u raju.00 14.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta 20.15 03.Od Pekinga do Rima: Kambod`a/Tajland/ Butan.25 Inspektor Rex. serija TV1000 04.15 16. serija 8. S[ Vikersund.20 Dijagnoza: Ubistvo. film 01.55 Pre`ivljavanje 11. serija 16. 2. daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao. muzi~ki program (r) Zavi~aj: Fa{anke -zagonetka ju`nobanatskih Poklada 12.00 [apta~ psima: Tempirana bomba 21. kviz Zebra.40 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 14.30 Opasan lov 16.20 Voker.30 Glee 2. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku..55 Superzgoditak na lutriji. serija 09.00 Povratak korijenima 22. serija (r) 15.00 Pod suncem Toskane 07.00 Kako to rade? 10. serija 12.00 Riddickove kronike.30 Fudbal. Italijanska liga: Roma Parma 11. igrani film 20. serija 07.20 Kraljevski bolesnici.00 Fudbal.10 14.35 Posebna veza. igrani film 16. zaslu`io si 4 . UAE. 12. serija (r) 02. serija 15.Promet info Iza ekrana Putem europskih fondova Odmori se. serija 19.00 Druga strana Srbije.35 13. UAE. pregled 10.00 Talhotblond: Ljubav i la`i na internetu.00 01. 07.30 00.00 Japansko tajno oru`je 12.20 Ubistva u Midsommeru. serija 8 ep. serija 21.00 Jedina prava stvar. ep. u`ivo 22.20 23.20 Pomorska patrola. serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Kad zavolim.30 Tenis.20 Voker.Japan 11. GEOGRAPHIC Boks 09.30 00.03 Dobro jutro.00 Football Greatest: Garrincha ARENASPORT 1 12. serija 14. dok.00 17.12 12.55 Monk.00 Ski-skokovi.00 14. igrani film FOX LIFE 11.54 19. ~etvrtfinale 07.00 Tenis.00 Ski-skokovi. serija (r) 10. [vedska 16.02 16. 13. WTA Dubai.00 STIHL timbersports 21. serija 12. crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 17.00 01.Serija (r) Odmori se. igrani film 12.25 12.00 Kolonija 08.20 19.00 Pregled Euroelague 23.15 Simpsoni 20. Bundesliga 09. nevinost.00 VIASAT HISTORY 07. program 19. Apokalipsa. februar/velja~a 2012. talk-show (r) 01.10 16.00 10. serija 01.35 Burne no}i.00 Fudbal. slu{aj svoje srce .55 Seks i grad.00 Peta brzina 06.15 Red i zakon. teksa{ki rend`er.00 Misterija nacisti~kih blizanaca 16. serija 11.15 21.00 Da.10 18.00 Kad budan sanja{.00 Unutar 11. serija 22.15 Ostrvo orangutana 18. serija 15. info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica.45 Moji problemati~ni praznici.45 NBA Action 12.50 Dragocjenost `ivota.20 Frikovi. ameri~ki film 23.00 Fudbal.17 19.23 23.35 Jumanji. SK Szklarska Poreba.Chelsea 01. 22.00 14. film CINESTAR 09.30 Fudbal.00 12.10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e.20 17.30 Ski skokovi. film 23. a baba se ~e{lja. Italijanska liga: Preview Fudbal.Rayo Vallecano 13.10 Dijagnoza: Ubistvo. glazba.00 Vijesti 21. igrani film 09.55 19. igrani film 15. znak.15 23. film 09. S[ Vikersund. klape (r) HRT2 NOVA 07.36 Ritam d`ungle: P~ela u oblacima.11 12. S 08.00 Sinatra .00 17..30 Pregled Euroelague 18. serija 20.00 Ko{arka. serija 11.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 10. igrani film 02.17 14.30 Bilijar sa 3 odbitka 20.00 U dobrom dru{tvu.30 ATP Marseille. direktno 17.30 Nate Berkus Show 09. serija 16.00 NBA All Star Weekend: Rising Stars Challenge.30 Euroleague: Panathinaikos Armani Milan 03.00 AJE program 16. Bundesliga. serija (r) 12. serija 23.48 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06.20 [apat duhova.00 23.05 Kad li{}e pada. serija 22. prenos 22. ~etvrtfinale EUROSPORT DISCOVERY 06.35 23.30 Fudbal.20 Phillip Morris.31 Obi~na klinka.00 Kolonija 00.00 Zvijezde srebrnog ekrana 11. reality show 12. u`ivo 23.57 Obrtnik 100% poduzetnik 18.20 Maturalna. crtani film 19. film 04. dok.2 epizode 12. program (r) 08. igrani film 02. 21. serija 15. WTA Dubai.00 Fudbal. igrani film 23. humoristi~no-glazbe ni show (r) 63 HRT1 11.55 Nad lipom 35.septembra 18.05 13. serija Sve }e biti dobro.20 Sve {to va{ ljubimac po`eli i vi{e od toga 18.00 Vijesti 18. serija za djecu i mlade 08.49 19.06 18.35 14.50 17.05 Da.00 Poker The Big Game 5 World Of Atletics 23. Liga {ampiona: Magazin 23.14 Briljanteen 17. igrani film 01. talk-show (r) 23.30 RTCG Vijesti TV arhiv Muzika Vijesti Likovna umjetnost Crne Gore Muzika Vijesti U centar (r) Aktuelno Fle{ sport (r) Dnevnik 1 Ekolo{ka radionica Muzika Lajmet Podgori~ka hronika Sat TV aktuelno Vijesti Cg .15 Pre`ivljavanje 19. UAE.30 Plavi somot. serija 00.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.10 OBN S MAHOW GA BI ZIN Z Sve }e ERIJ biti dobro A 16.40 Inspektor Rex. igrani film 13. u`ivo 18.20 Ne{ Brid`is. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla.35 Semafor.00 Ko je potopio Bizmarka? 109.00 Cross-country skijanje. dok. serija (r) 07.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09. [panska liga: Levante . 14.30 Seks u gradu.00 Ameri~ki fudbal NFL ARENASPORT 2 Fudbal 11.00 Snowboard 00.00 Fina Aquatics 19.45 ^ika{ki kodeks.30 [amvari 15.40 Red i zakon. kviz Bilo je to 1991.00 ATP Marseille.00 Freestyle skijanje 13. 30/89 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite.20 Voker. serija (r) 11.30 15. S[ Vikersund.00 12.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?. reality show 16.40 Ameri~ki ~operi 14.20 Monk. serija 18. dok.10 Kako se pravi? 19.30 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13. UAE. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju.09 14. serija 16.45 Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale Gastronomad (r) Gde cvjeta. [vedska 00. serija 13.45 I tako to.45 19.33 18. WTA Dubai. serija 11.00 Reli. serija (r) 14.20 Ubistva u Midsommeru. crtana serija 08. film 11.15 Tenis.05 Hollywood: Na Snimanju IX. serija 17. Copa Del Rey 21. pregled 18. serija 21.00 Eksplozivna misija. serija 22. [vedska 10.00 Smrtonosno ljeto na obali rijeke Luangva 17.20 Pomorska patrola. 2.30 Djeca Staljingrada 13.00 Box: KOTV Classics 16.40 IN magazin (r) 13..30 Ju`njaci: Malezija. draga.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 23.15 12. serija 01. dio. WTA Dubai. igrani film 19. program (r) 08.30 Ko{arka.30 Odrastanje 16.00 23.45 16. UAE.45 Peta brzina..25 Zauvijek susjedi.05 Izgubljena ~ast. u`ivo.05 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 21. igrani film 21.30 19.30 D`ordan. u`ivo.10 Policajci iz Detroita.25 Razotkrivanje mitova 17.30 Udarac za ov~ara 22.30 Snowboard 05.00 Tenis.00 Ajmo cure!.00 U potrazi za Ngotoom 11.II dio.00 Kasl.30 Ubistvo sa pogledom. program 19.35 Policajci iz Detroita.20 Monk.30 TV izlog 09.00 Mafija za petama.00 Privatna praksa.00 Ameri~ki fudbal Nfl: Championship 15.00 20.00 Najgori poslovi u istoriji 18.30 22.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 10.05 Razotkrivanje mitova 21. serija 20.00 Rokerka Rita. crtani film 15.20 Uvod u anatomiju. serija 23. serija 18. polufinale 03.05 15. prenos 20.00 Jentl.45 Sudije za stil.45 Razotkrivanje Mitova N.. Italijanska liga: Siena . WTA Dubai.00 Sljede}a muzi~ka stanica Egipat III dio.45 Policija za `ivotinje 13.16 10.15 Povratak gospodina Ripleya.20 McLeudove k}eri. ep.50 D`ordan. film (r) 07.30 Ko{arka. serija 20. Copa Del Rey 23. serija 13.25 @ivot U Predgra|u.15 RTS 15.24 TV PROGRAM 06.34 13. godina tambura{kog orkestra HRT-a (r) 07.00 Najte`e popravke na svijetu 15. Bundesliga.00 Ali.00 15. program Sne`ana \uri{i}.00 Kontekst.25 13 03.20 @upanijska panorama 18.15 Pri~a o igra~kama 3 14. osminafinala SPORT KLUB 09.20 Misterije Hejvena. serija 8. ep.30 Kontekst.30 Rukomet. dok. Oz. WTA Dubai.44 Mala TV: TV vrti}: Ru`e Gazoon: Toplinski val.00 Porodica ajkula 21.15 Resident evil 2. Poljska 11.05 Svijet umjetnika Kolumbija. Bundesliga 02.15 TV izlog 08. Bundesliga. talk show Na rubu znanosti: Phyllis Krystal i kidanje veza Ni~ije dijete. draga.30 18.30 NBA Action 23.50 [ark.18 23. serija 13.00 ]orkirani u inostranstvu 21. Bundesliga 16. igrani film 06.05 Filmovi i zvijezde IV.40 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 19. dio Vijesti Hrvatska u`ivo.00 Svijet po Lenonu 23.58 20.05 18.40 Robin Hud. 18. ~etvrtfinale. program 20. serija HBO 06.05 Semafor.30 Kontekst. igrani film .55 Vill i Grejs.14 Amika. [vedska.50 Knji`arka.00 Moj spoj s Drew.10 Frikovi. serija 8. serija 10.serija Hrvatska u`ivo. u`ivo Muzika Dnevnik 2 Red Carpet 23. reality show 17.00 Fudbal.00 Vojini~ev kod najtajanstveniji rukopis na svijetu 15.15 Premier League News 18.05 Dojlova Republika. crtana serija 08.46 Retrovizor: Nove avanture stare Christine 4. serija FOX CRIME 08. 2 epizode 13. [vedska 15.25 IN magazin 18. ABA liga: Crvena zvezda Zagreb. film A{anti. serija 20. talk show (r) 18.00 Vijesti Nove TV 17.00 13.15 16.15 Glazba. mini-serija 01.00 23. ep. dok.45 17. program (r) 17..00 Vijesti 21.40 Mala TV: (r) TV vrti}: Ru`e (r) Gazoon: Toplinski val.30 Euroleague: Cantu Barcelona 14. film 13. igrani film 22.00 12. program (r) 17. princ lopova.00 Crna smrt 20.00 22.24 18.02 18. semafor.25 18. igrani film 23. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega.40 Dojlova Republika. talk show (r) 09.90 sekundi Odabrao \elo H.30 Ski-skokovi.00 21. OI kvalifikacije.00 Tenis.00 Nordijska divljina 13.20 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 11.30 Fudbal. serija 00.12 10.00 17. serija 09. pregled 14.41 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi 2. S[ Vikersund.20 Debeljko.40 To nije jo{ jedan film za mlade.serija Dr.20 Carstvo poroka II. film Limun `ut. glazba.00 Bliski susreti u Sibiru 12.30 @ene ratnici . serija 12. SK Sigulda. program (r) 00. serija 18.32 Jedna posebna djevoj~ica. serija 06. S[ Vikersund.00 19.20 An|eline o~i. serija 08.15 Alpsko skijanje.00 09.20 Havaji 5-0. igrani film 17.20 Uvijek }u znati {to si radila pro{log ljeta. Letonija 09.45 Ski-skokovi.55 Kasl.30 @ene ratnici . film 16. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao.55 Popis klijenata. Volim te.30 Kontekst.55 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama 22. dokumentarni film Ciklus hrvatskog filma: [to je mu{karac bez brkova Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra Vijesti iz kulture Peti dan.45 18.03 21.05 12.30 Fudbal. serija 18.00 Boks. Rusija 12.10 Melisa i D`oi.00 Fudbal. 24.00 Premier League Magazin 22. serija (r) 02.15 NBA Live 12.05 Vrhunsko graditeljstvo 10. ~etvrtfinale.30 Knji`arka.00 Ski-skokovi. serija 19. crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 08. humor. serija 22. dio HAK . serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Skica za portret Overland 5 . [vedska 23.00 Vijesti. film Ovo je Srbija Selo gori.50 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici UNIVERSAL 05. polufinale 20.55 Kenedijeva tajna slu`ba 23. dok.Serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA . 11.35 Petorka iz snova 20.30 Vijesti 09.00 Plavi somot. info Dnevnik Evronet. vrijeme stane .28 Amika.00 Fudbal.20 Vrhunsko graditeljstvo 18. 2 epizode 21.Apsolutna mo} II dio. zaslu`io si 4 .20 Privatna praksa.00 ^ovjek bez lica.00 Euroleague: Fenerbache Unics 11. serija 19. igrani film 14.00 Ski skokovi.30 13.30 Svijet umjetnika Kolumbija.30 U djeli}u sekunde 10.00 Duhovna muzika 17.01 22.II dio. 31/89 (r) Veliki izazov.00 Duhovna muzika 01.10 Osveta. Portugal 00. igrani film 00.20 Rokerka Rita. serija 08. igrani film 01.05 22. dok.. serija 14.00 Upoznajte divljinu 15. serija Spotovi Zapis Dnevnik 3 U centar Zabavni program Sat TV Crna Gora. igrani film 18. serija (r) Puni krug 09. bre.00 Najgori poslovi u istoriji ANIMAL PLANET 11.05 Kontekst. SK Moscow.50 23. serija 15.40 Kako to rade? 20.10 Bubamare.30 Ko{arka.31 Na~elnica 5.Catania 18.20 Pisac i detektiv.. serija 20.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Kosarka Copa Del Rey 18. serija 19.43 Glazba.00 Bumba. 5/10 Srbija na vezi Dnevnik Selo gori.29 01. serija 19.17 12. polufinale 17.45 Kad li{}e pada.90 sekundi (r) Lugarnica 18..41 15. polufinale EUROSPORT 2 09.00 1066.30 Najava Premier League 00.05 13.00 17.55 23. talk-show 22.35 [ark.30 Fudbal.50 Generalka 12.10 ^ist i trezan.40 Vill i Grejs. ameri~ki film 21.OSLOBO\ENJE petak. dok.09 09.00 Seksi Azija.15 15. serija 15. igrani film 11.03 Ritam d`ungle: Ples na mjese~ini.09 Degrassi Novi nara{taj 2.10 Razotkrivanje mitova 09.50 Rezervat divljih `ivotinja Afrika . Hrvatska ZABA .13 12. serija 15.00 Regionalni dnevnik 18. 1.07 Retrovizor: Monk 7.30 Sanke. talk show Vijesti Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje Korizmena sje}anja. UAE. [vedska 13.klape 20.50 Ameri~ka pita. film 18. dok.55 00. Oko. S[ Vikersund.55 [kolski sat: Od sapuna do sapunice (r) Puni krug (r) 16. serija (r) Alisa.00 Liga {ampiona: Napoli . emisija pu~ke i predajne kulture (r) Ponos Ratkajevih.35 Oti}i predaleko 20. Bundesliga 13.00 AJE Vijesti 01.00 ]orkirani u inostranstvu 21.00 18. serija 10. UAE.25 Dekster. film (r) 15. liga Sampiona: CSKA Real Madrid 15.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 14.45 Premier League News 10.09 10.30 20.

Na sve~anosti.000 tvrtki i pojedinaca za porez i doprinose duguje dr`avi gotovo 50 milijardi kuna. D. odnosno Fonda za obnovu i razvoj. a jedan od njih je i da BiH aplicira za kandidatski status za EU do jula ove godine. odnosno Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Direktor Gavrankapetanovi} je naglasio da se radi o projektu koji predstavlja najva`niji dio Centralnog medicinskog bloka KCUS-a.U nedjelju se navr{ava 20 godina od kada je Slovenija iz registra stalnih stanovnika “izbrisala” nekoliko desetaka hiljada ljudi. ^ovi} je istakao da su nakon formiranja Vije}a ministara BiH postavljeni veoma visoki ciljevi. Neki tvrde da se o ukupnom dugu na ime nepla}enog poreza zapravo mo`e samo naga|ati. dio medicinske opreme za operacione sale je nabavljen u vrijednosti od 31 milion KM. Niko od prisutnih nije povrije|en.50 sati je oplja~kala nepoznata osoba. a {est politi~kih stranaka je stvorilo ambijent u kojem se mogu}e dogovarati i o te{kim pitanjima. Kako je istakao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KSa Mahmut \apo. Ministar financija Slavko Lini} izjavio je da }e se mo}i naplatiti vjero- jatno samo polovica.Probleme predstavljaju komplikovano dr`avno ure|enje koje je prepreka funkcionalnosti. N. u policijskoj pratnji predat je Etnografskom muzeju. Ovaj zna~ajan projekat u vrijednosti od 9. SMRTONOSNI NAPAD U PAKISTANU . Hrvatska Vlada najavljuje objavu popisa svih neplati{a na internetskim stranicama Ministarstva finansija. bile su prisutne mnoge li~nosti iz politi~kog i dru{tvenog `ivota Bosne i Hercegovine. AI UPOZORAVA NA “IZBRISANE” . [. iz ~ega proizlazi da je ~ak svaka tre}a puno- Obilje`en Dan dr`avnosti Kuvajta U hotelu Bristol u Sarajevu sino} je odr`ana sve~anost povodom Dana dr`avnosti Kuvajta. . Niko nije preuzeo odgovornost za napad. koji se tradicionalno obilje`ava 25. Iako je Kuvajt stekao neovisnost 19. kao i te{ke socijalne i ekonomske prilike. ali }e prvo ministarstvo kulture Turske istra`iti njenu autenA. sa 19 kreveta za intenzivnu njegu i isto toliko kreveta za postoperativni dio u lije~enju pacijenata. d`ihad u Islamabadu zbog njegovih veza sa SAD-om. U ovom kontekstu aktualizira se pitanje najve}ih du`nika koji su zbog navodnih tajnih dogovora eskivirali prisilne naplate te tra`e odgovore na pitanja zbog ~ega se dosad pogodovalo. Zajedno sa drugom i tre}om fazom ukupna sredstva izgradnje Centralnog medicinskog bloka KCUS-a iznose oko 40 miliona KM.000 osoba koje se bave samostalnom djelatno{}u. Velika sredstva se izdvajaju za administraciju i vi{e bi se trebalo baviti ekonomijom. Hrvatska Vlada najavila objavu duga~kog spiska Svaki tre}i Hrvat ne pla}a porez Hrvatska javnost zapanjena je po dat kom da ~ak 1. pretpostavlja se. godine” kazao je premijer Musi}. Farisa Gavrankapetanovi}a sa ambasadorom Kraljevine Saudijske Ara- POSLJEDNJE VIJESTI OPLJA^KANA PO[TA U SARA^IMA . S.500 godina? U Ankari. operacionih sala Sve na vrijeme “Danas otvaramo jednu etapu sa kojom }e biti 75 do 80 posto izgra|enosti CMB-a KCUS-a i u periodu za koji sam dao garancije. strana ^ovi}: U BiH se vra}a povjerenje KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA I KRALJEVINA SAUDIJSKA ARABIJA Sa ju~era{njeg potpisivanja u Klini~kom centru Sarajevo U Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu. Otu|en je. Razbojnik je u poslovnicu BH Po{te u{ao ne{to prije kraja radnog vremena. koji je napisan na ko`i. Op}eg poreznog zakona koja }e omogu}iti objavljivanje podataka o poreznim du`nicima. u operaciji protiv krijum~arenja. Prema sada{njim zakonskim propisima. upozorila je ju~er me|unarodna organizacija Amnesty International. oko 25 milijardi kuna. Najavljuje se i promjena ~lanka 8. Novih deset Kreditnim sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Kraljevine Saudijske Arabije u narednih {est mjeseci bi}e izgra|en i opremljen najsavremeniji operacioni blok u regionu bije u Bosni i Hercegovini Eidom bin Mohammedom Althakafijem. Premijer Musi} je. praznik se obilje`ava u februaru. tj. a manje politikom.U eksploziji bombe na jednoj autobuskoj stanici u Peshawaru ju~er je `ivot izgubilo najmanje 12 osoba. prenosi Fena. Lini}: Dug dr`avi oko 50 milijardi kuna ljetna osoba u Hrvatskoj me|u neplati{ama poreza. u Centralnom medicinskom bloku. SULTANOVI] Najva`niji dio Tim povodom ju~er je u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu uprili~eno sve~ano potpisivanje ugovora generalnog direktora KCUS-a prof. te dodao da je sve nabavljeno na vrijeme te da ne}e biti ka{njenja u izgradnji operacionih sala. juna 1961. 47. a taj problem ni do danas nije rije{en. Nije tajna da je ta lista du`nika vrlo duga. neslovenaca iz drugih biv{ih jugoslavenskih republika. Ind`il. na dan dolaska na tron {eika Abdullaha Al-Salema Al-Sabaha. a to je da Centralni medicinski blok KCUS-a bude izra|en u planiranom roku do kraja 2013. “Slovenska vlada mora vratiti status hiljadama ljudi koje je odstranila iz registra stalnog stanovni{tva i odu`iti im se za sve te{ko}e kojima su bili podvrgnuti”. Vatikan je podnio zahtjev za istra`ivanje prona|ene svete knjige. poru~io je AI. Mr. Prema pisanju turskih medija. . te je ve} privukao i pa`nju Vatikana. ovi podaci su tajna. Dr`avi porez duguje 131. sa predstavnicima izvo|a~a gra|evinskih radova u CMB-u kompanijom GP Butmir. koja je bila organizovana na visokom nivou. ali je poznato da su pakistanski talibani i militanti povezani s Al-Kaidom naredili 2007. koji je najzaslu`niji za sticanje nezavisnosti. pravnih osoba. februar/velja~a 2012. prona|ena je sveta knjiga Ind`il za koju se tvrdi da je stara 1. gdje je pod za{titom.500 godina. BABI] Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH i ~lan Stalne delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a Dragan ^ovi} tokom susreta s predsjedavaju}im PS-a OSCE-a Petrosom Ef timiuem kazao je da se u BiH vra}a povjerenje. Tokom sastanka. premijerom KS-a Fikretom Musi}em. dok je ambasador Althakafi istakao da se putem kredita saudijskog fonda jo{ vi{e u~vr{}uju veze BiH i Saudijske Arabije.000 tvrtki. nekim tvrtkama i pojedincima. koje se odr`ava u Be~u. Prema pisanju turskih medija. uzeo novac i pobjegao. kako se tvrdi.Poslovnicu BH Po{te u ulici Sara~i u Sarajevu sino} u 18. Sve~ani prijem priredila je Ambasada Kuvajta u BiH. u Centru za forenzi~ka istra`ivanja. Ovaj primjerak bi mogao biti jedinstven. a oko 30 je ranjeno. na ~elu sa ambasadorom Mohammad Fadel Khalafom. Prona|en Ind`il star 1. odnosno obrtnika i ~ak milijun i 385 tisu}a gra|ana. naglasio da }e ono {to je Vlada KS-a obe}ala na putu biti i zavr{eno. organiziranog na marginama Jedanaestog zimskog zasjedanja PS-a OSCE-a.5 miliona KM bi}e finansiran iz kreditnih sredstava Kraljevine Saudijske Arabije. dnevni pazar. .778. ovom prilikom. Vrijednost Ind`ila se procjenjuje na 40 miliona turskih lira (oko 40 miliona KM). i time zavr{io eru svoje historije u kojoj su bili protektorat Velike Britanije. 24. istakao je on.Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak. J. Ind`il je zaplijenjen 2000. u narednih {est mjeseci treba biti izgra|eno 10 najsavremenijih operacionih sala u regionu. ti~nost i stvarnu starost. 261. februara. Za opremanje operacionog bloka sredstva su obezbije|ena putem Kantona Sarajevo. Registrirane su 42 milijarde ukupno nepla}enih poreznih obveza. dr. Foto: [.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful