P. 1
Oslobodjenje 24.02.2012.

Oslobodjenje 24.02.2012.

|Views: 233|Likes:
Published by Munib Ohranovic

More info:

Published by: Munib Ohranovic on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 24. 2. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.415

@ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH

NE PODR@AVAM POLITIKU MINISTRA ZUKANA HELEZA
5. strana

Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

REPUBLIKA SRPSKA PREPOLOVLJENA
2. strana

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

PARTIJAMA IZ FIRMI PO 50.000 KM
3. strana

Rje{enje za IPA 2012. za nekoliko dana
SJEDNICA VIJE]A MINISTARA BiH
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

7. strana

Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [TITIO
Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja

DANAS PRILOG

UBIJEN FOTOGRAF BUKVI]

12. strana

SAM SE OD ^AVKE I D@UVE
13. strana

U @I@I
Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

2

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Zajedni~ka komisija za evropske integracije PSBiH

Aplikacija za EU u junu
Do kraja godine vlasti BiH bi mogle dobiti upitnik, nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi sticanje kandidacijskog statusa
Predaja aplikacije Bosne i Hercegovine za ~lanstvo u Evropskoj uniji mogla bi se desiti ve} u junu, a do kraja godine vlasti na{e zemlje bi mogle dobiti i upitnik nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi stjecanje kandidacijskog statusa. Rekao je ovo Halid Genjac, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za evropske integracije Parlamentarne skup{tine BiH, na ju~era{njoj sjednici tog parlamentarnog tijela. Kao prioritete djelovanja ova komisija u narednom periodu postavila je stalnu raspravu, svaka tri mjeseca, o toku napretka BiH na evropskom, ali i evroatlantskom putu. Tu se prvenstveno misli na razmatranje napretka koji se odnosi na provedbu Privremenog/Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SSP), kao i dokumenta Evropsko partnerstvo. baviti Zajedni~ka komisija za evropske integracije, dr. Genjac naglasio je i stalni proces pra}enja programiranja Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) za 2012. i 2013, ali i realizaciju i provedbu dosada{njih programa IPA fondova. Tako|er je kao va`an segment istaknut i proces koji se odnosi na uspostavu nacionalnog (dr`avnog) programa integrisanja, kao dokumenta koji }e poslu`iti za provedbu u djelo (kroz zakonske i sve druge odluke) uvo|enja pravne ste~evine EU u doma}e zakonodavstvo. - Na prolje}e ili rano ljeto planiran je interparlamentarni susret predstavnika BiH i Evropskog parlamenta. S obzirom na to da u tom periodu o~ekujemo predaju aplikacije za ~lanstvo u EU, ovaj segment aktivnosti u narednom periodu }e se vjerovatno jo{ vi{e intenzivirati, naglasio je Genjac.

Zoran \eri}: Optu`be na ra~un Vlade RS-a

Igor Radoji~i}: Sjednica bi bila velika gre{ka

Republika Srpska prepolovljena
PDP je tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela
Zahtjev 31 opozicionog poslanika da se u Narodnoj skup{tini Republike Srpske otvori rasprava o zaklju~ku Vlade RS-a, kojim se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte RS-a i distrikta Br~ko, nije dobio podr{ku vladaju}ih stranaka pa posebna sjednica zakazana za ju~er nije ni odr`ana. PDP je, podr`an poslanicima SDS-a i DP-a, tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela tu RS-a, jer sada me|unarodna zajednica procjenjuje da li je lo{e {to nema sjednice ili bi bila lo{a diskusija na sjednici. “Oni koji ne `ele da zatvore superviziju u Br~kom, imaju sada fantasti~nu priliku da tra`e obrazlo`enje u ovom neodgovornom potezu PDP-a i onih koji su ih podr`ali” rekao je Radoji~i} i dodao , da je za danas planirana sjednica Vije}a za implementaciju mira u BiH te da se “~ekalo da RS napravi pogre{an korak” .

Priprema za ulazak Hrvatske u EU
Na prijedlog ~lana Komisije Ognjena Tadi}a (SDS) u programu aktivnosti kojem }e Komisija posvetiti posebnu pa`nju, bit }e i rasprava o adekvatnim pripremama za prevladavanje negativnih posljedica ulaska Republike Hrvatske u EU po bh. privredu. Ovo je od posebne va`nosti s obzirom na to da BiH u velikoj mjeri treba da bude spremna u nekim segmentima, kao {to je uspostava grani~nih prelaza po {engenskom sistemu, ~ak i {est mjeseci ranije od ulaska Hrvatske u EU, odnosno najkasnije do 1. januara 2013. Komisija za evropske integracije planirala je i organiziranje tematske sjednice koja }e biti posve}ena Halid Genjac: Nu`an borbi protiv korupcije u BiH.
A. TERZI]

^lanstvo u NATO-u
Dio koji se odnosi na ispunjavanje uslova za prijem u punopravno ~lanstvo NATO-a bit }e u domenu analize Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost PSBiH. Zaklju~ak o tromjese~nom razmatranju napretka BiH na evroatlantskom putu BiH prihvatili su naime Predstavni~ki i Dom naroda PSBiH, a na inicijativu zastupnika SDA [efika D`aferovi}a. Kao segmente kojim }e se u narednom periodu

Za koga radi PDP
- PDP je neodgovorna partija, koja se budi s vremena na vrijeme, od izbora do izbora i vrlo te{ko se snalazi u opoziciji, pa stoga pravi gre{ke koje nanose {tetu svima. Za koga radi PDP, ako ovo {to su danas uradili nije u interesu RS-a?, podvukao je Radoji~i} i zaklju~io da vlast u RS-u nema namjeru da provocira bilo koga i nada se da }e me|unarodna zajednica imati snage da zavr{i superviziju u Br~kom. [ef Kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica je rekao da su poslanici te stranke podr`ali inicijativu za odr`avanje posebne sjednice, jer su smatrali da se trebalo razgovarati o ovom pitanju, ali da je volja ve}ine odlu~ila druga~ije. Govedarica nije negirao da se od 1999. godine, unato~ rezoluciji NSRS-a kojom se ne priznaje arbitra`na odluka za Br~ko, do danas dosta toga uradilo da bi se ukinula supervizija u distriktu Br~ko. Potvrdio je da je PDP, koji je inicirao odr`avanje posebne sjednice, pripremio i odre|ene zaklju~ke, me|u kojima i taj da se otvori kancelarija RS-a u distriktu Br~ko, a koja je nekada postojala, a sada ne G. KATANA postoji.

Pogre{an korak
[ef Kluba poslanika PDP-a Zoran \eri} istakao je da je neodr`avanje posebne sjednice samo dokaz da skup{tinska ve}ina u RS-u nije imala hrabrosti da se uhvati uko{tac s raspravom o ovoj temi. “Ostali su du`ni gra|anima RS-a da objasne za{to je prekinut teritorijalni kontinuitet RS-a i za{to je RS podijeljen na dva dijela zaklju~kom Vlade RS-a i za{to oni nisu objavljeni u Slu`benom glasniku. Postavlja se pitanje zbog koga se sve to krije, da li od gra|ana RS-a” , kazao je \eri}. Vladaju}u ve}inu optu`io je da je prekr{ila raniji zaklju~ak u kojem se ka`e da NSRS ne prihvata arbitra`nu odluku. Odgovaraju}i na \eri}evu izjavu, predsjednik Narodne skup{tine RS-a Igor Radoji~i} iznio je niz te{kih kvalifikacija na ra~un PDPa, ustvrdiv{i da su mogli nanijeti veliku {tetu RS-u zahtjevom da se na posebnoj sjednici parlamenta RS-a raspravlja o karti RS-a i distrikta Br~ko. Radoji~i} je naglasio da je zahtjev za sazivanje posebne sjednice bio velika gre{ka na {te-

stalni proces pra}enja napretka na evropskom putu

V I J E S T I

PREMIJERI REGIONA

Zajedni~ki protiv poplava
Sastanak predsjednika vlada regiona posve}en zajedni~kim aktivnostima na predupre|ivanju eventualnih opasnosti od poplava i drugim pitanjima od regionalnog zna~aja bit }e odr`an danas u Banjoj Luci, javlja Fena. Doma}in sastanka bit }e predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar D`ombi}, a najavljen je do la zak pred sje dava ju }eg Vi je }a mi nis ta ra BiH Vjekoslava Bevande, predsjednika Vlade Federacije BiH Nermina Nik{i}a, predsjednika Vlade Srbije Mirka Cvetkovi}a, predsjednika Vlade Crne Gore Igora Luk{i}a, dok }e iz Hrvatske prisustvovati izaslanik premijera, odnosno ministar unutra{njih poslova Ranko Ostoji}. D`ombi} je 8. februara uputio pismo predsjednicima vlada Federacije BiH Nerminu Nik{i}u, Srbije Mirku Cvetkovi}u, Crne Gore Igoru Luk{i}u i Hrvatske Zoranu Milanovi}u u kojem je predlo`io osnivanje zajedni~kog koordinacionog tijela koje }e imati zadatak da unaprijed pripremi plan da bi na najbolji na~in spremili svoje kapacitete za za{titu stanovni{tva i sprije~ili poplave.

D`ombi} je pismo uputio u namjeri da se preduprijede sve posljedice mogu}ih poplava. Smatra da je ovo inicijativa koja na najbolji na~in mo`e na vrijeme omogu}iti neophodne pripreme da bi se zajedni~ki preventivno djelovalo na eventualne prirodne nepogode.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

U @I@I

3

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

Partijama iz firmi po

50.000 KM
Predvi|eno da se iznos dobrovoljnih priloga pravnih osoba sa 12.000 (15 prosje~nih pla}a) pove}a na 50.000 KM, a fizi~kih osoba sa 6.400 (osam prosje~nih pla}a) na 10.000 KM godi{nje
Iznos dobrovoljnih priloga koje pravne osobe u toku jedne kalendarske godine mogu dozna~iti politi~koj stranci trebale bi se pove}ati za nevjerojatnih 38.000 KM ili ~ak 316,67 posto. Naime, novim prijedlogom zakona o finansiranju politi~kih stranaka, koje je Interresornoj radnoj grupi dostavio njen dopredsjedatelj i ministar pravde BiH Bari{a ^olak, pove}an je iznos dobrovoljnih priloga na godi{njem nivou za pravne osobe, sa dosada{njih 15 prosje~nih pla}a u BiH (oko 12.000 KM), na 50.000 KM. da{njih osam prosje~nih pla}a u BiH (oko 6.400 KM). Prvi put u prijedlogu zakona propisane su i dotacije koje ~lan politi~ke stranke mo`e uplatiti na ra~un svoje partije u toku jedne kalendarske godine. Prijedlog je da to bude iznos do 15.000 KM. Interesantno je kako ovaj iznos dotacije, uklju~uje i ~lanarine koje obi~no u svim strankama iznose svega 12 KM na godi{njem nivou (po jednu KM mjese~no), {to zna~i da bi se ~lanu omogu}ilo da podupre stranku sa jo{ 14. 988 KM u toku godine. O~ito je da se politi~ke stranke koje su prema ocjenama nevladinih organizacija u BiH i dalje segment u kojem je najvi{e prisutna korupcija u BiH na sve na~ine `ele domo}i dodatnih sredstva. U skladu s tim vjerojatno je i predlo`en na~in preraspodjele sredstava u okviru novog prijedloga zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH koji se odnosi na izdvajanja iz dr`avnog bud`eta. Tako je propisano da sredstva na godi{njem nivou koja se izdvajaju za rad politi~kih stranaka, koalicija i neovisnih kandidata, te parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata budu utvr|eni na nivou od 0,2 posto ukupnog iznosa bud`eta BiH {to zna~i da se za ove namjene mo`e izdvojiti ~ak oko 1,8 miliona KM (izvr{enje bud`eta u 2011. bilo na razini 905 miliona KM). Prema dosada{njim rje{enjima, sva sredstva iz bud`eta institucija, ina~e, bila su usmjeravana isklju~ivo za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata, {to je u novom prijedlogu promijenjeno.

Bud`etska preraspodjela
Naime, predlo`eno je da se od ukupnog iznosa na godi{njem nivou u bud`etu institucija BiH ~ak 75 posto sredstava upla}uje na ra~une politi~kih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. Preostalih 25 posto bi se, u skladu sa novim prijedlogom, usmjeravao za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata. Unutarnja raspodjela ovih sredstava definira se tako da se 30 posto sredstava dijeli jednako svim politi~kim strankama i koalicijama koje su osvojile mandate, dok se 60 posto iznosa raspodjeljuje na osnovu broja zastupni~kih, odnosno delegatskih mandata koje svaka politi~ka stranka, koalicija stranaka ili neovisni kandidat imaju u trenutku dodjele mandata. Preostalih 10 posto iz ukupnog iznosa raspore|uje se

Bari{a ^olak: Dostavio prijedlog zakona

Legalizacija donacija
Predlo`eno je i pove}anje dobrovoljnih priloga fizi~kih osoba u toku jedne godine, i to za 3.600 KM, odnosno 56,25 posto. Tako bi prema novom prijedlogu svaki gra|anin BiH, u toku kalendarske godine, politi~koj stranci mogao dozna~iti prilog u ukupnom iznosu od 10.000 KM. Umjesto dosa-

Zgrada stranaka: Politi~ke partije i dalje me|u najkorumpiranijim u BiH

Zabrana finansiranja iz inostranstva
Novim prijedlogom zakona pro{iruje se i dio koji se odnosi na zabranjene priloge. Tako je propisano da je politi~kim strankama u BiH zabranjeno da se ubudu}e finansiraju iz stranih dr`ava, kao i stranih politi~kih stranaka i pravnih osoba. Iznimno od ove zabrane izuzet je dio koji se odnosi na programe namijenjene za edukaciju, a s ciljem razvoja i promocije demokratskih na~ela. Zabrana finansiranja stranaka je pro{irena i na sindikate, udruge i druge neprofitne organizacije koje se finansiraju javnim sredstvima bez obzira na iznos sredstava.

parlamentarnim grupama srazmjerno broju zastupni~kih mjesta manje zastupljenog spola. Kako saznaje Oslobo|enje, prijedloge novog zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH Interresorna radna grupa za pripreme izmjena i dopuna ovog, ali i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Izbornog zakona BiH razmatrat }e na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, 27. februara. Brojne preporuke koje se odnose na pobolj{anje zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH dali su Misija OSCE-a u BiH, odnosno njen Odjel za demokratizaciju i ljudska prava (ODIHR), te Grupa dr`ava Vije}a Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), ali one u velikoj mjeri nisu uva`ene.
Almir TERZI]

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA

SLU^AJ SEJDI] - FINCI

Koridor 5c zajedni~ki interes
Ministar komunikacija i transpor ta BiH Damir Had`i} upoznao je ju~er ambasadora Hrvatske u BiH Ton~ija Stani~i}a sa nekoliko prioriteta na kojima BiH radi kako bi spremna do~ekala ulazak Hrvatske u EU, poput izgradnje grani~nih prelaza po evropskim standardima. U saop{tenju Ministarstva transporta i komunikacija BiH, prenosi Srna, navodi se da je tokom sastanka ministra Had`i}a i ambasadora Stani~i}a razgovarano o odnosima dvije zemlje u svjetlu skorog ulaska Hrvatske u EU. Ministar Had`i} rekao je da je kvalitetna priprema za obje zemlje klju~na za dalji razvoj ekonomija i intenziviranje robne razmjene. On je istakao potrebu intenziviranja kontakata na nivou resornih ministarstava kako bi se {to prije zajedni~ki rije{ilo pitanje spojne ta~ke na koridoru 5c, izgradnji Jadransko-jonskog autoputa i slobodnog pristupa BiH otvorenom moru. Had`i} je informisao ambasadora Stani~i}a da }e BiH vrlo brzo biti spremna da u|e u testnu fazu preuzimanja kontrole civilnih letova iznad BiH. Ambasador Stani~i} rekao je da je koridor 5c ne samo prioritet Hrvatske i BiH ve} i projekat za koji imaju interes

Sastanak sa trinaestoricom 6. marta
Sastanak predsjednika 13 parlamentarnih politi~kih par tija sa ~lanovima kolegija Zajedni~ke komisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH, za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci, odr`a}e se 6. mar ta. Cilj sastanka je posti}i politi~ku saglasnost za prijedloge amandmana na Ustav BiH kojima bi se provela presuda i omogu}ilo pripadnicima nekonstitutivnih naroda u BiH da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. - Shodno zaklju~cima sa posljednje sjednice komisije na sastanku kolegija odredili smo datum i poslali pozive predsjednicima parlamentarnih stranaka, kazao je [efik D`aferovi}, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije. Nakon sastanka sa 13 predsjednika stranaka, 12. mar ta, trebala bi biti odr`ana i posljednja sjednica zajedni~ke komisije. „Bosna i Hercegovina ima obavezu da implementira ovu presudu i nadam se da }e to uraditi. Ova komisija `eli da iscrpi sve mogu}nosti kako bi se do{lo do rje{enja“, kazao je D`aferovi}.

i druge zemlje centralne i isto~ne Evrope, te da }e i Hrvatska i EU pru`iti svu neophodnu pomo} kako bi se realizacija ovog projekta ubrzala. On je naglasio da je Hrvatska otvorena za saradnju i mo`e dosta pomo}i BiH na njenom evropskom putu.

Produ`eni mandat ovom tijelu isti~e upravo 12. marta, a dosada{nji rad komisije nije urodio konkretnim rezultatima, odnosno prijedlozima amandmana na Ustav BiH koje bi podr`ala ve}ina. Zajedni~ka komisija je u dosada{njem radu postigla visok stepen saglasnosti da se ustavne izmjene prave samo u onom obimu koji zahtijeva presuda iz Strasbourga, a donekle su se pribli`ili i stavovi oko izmjena vezanih za Dom naroda u smislu da to tijelo PSBiH bude pove}ano klubom pripadnika nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih gra|ana. Ipak, dijametralno su suprotni stavovi oko ustavnih izmjena vezanih za izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH. Podsjetimo i to da je provedba presude u slu~aju Sejdi} - Finci jedan od uslova za M. \. R. evropski put BiH.

To je pove}anje za 496 osoba ili 27.dovoljno govori. februar/velja~a 2012. 24. 75 komada hladnog oru`ja i 6.Izdato je 248 viza. direktora GPBiH.8 posto u odnosu na 2010. Neimenovane! Roba.16 posto manje nego u 2010. zabrane prelaska dr`avne granice ili sigurnosno interesantnim osobama. 16 Foto: D`. neo~ekivano. A nama je. lider mla|ega HDZ-a. Dio privremeno oduzete robe i `ivotinja predan je na daljnju nadle`nost carinskim i inspekcijskim organima. Tako }e Vi{egrad ulo`iti vi{e od milijun maraka. sada se ~ini kako Srbiji (ni) u martu ne}e sti}i europsko prolje}e. Duman~i} je izjavio da se broj izdatih viza na granici kontinuirano smanjuje. U pro{loj godini evidentirano je 87 krivi~nih djela krivotvorenja isprava i podneseno 85 izvje{taja nadle`nim tu`ila{tvima protiv 108 lica. ostvareni su pozitivni pomaci na otkrivanju prometa opojnih droga preko dr`avne granice. rekao je Duman~i}.057 komada municije razli~itog kalibra. godinu.449 . Specifi~nost projekta ogledala se u treningu za vr{nja~ke edukatore putem kojih su obu~ena 62 u~enika.280 prelazaka dr`avne granice osoba za kojima su od mjerodavnih tijela bile raspisane potjernice. 19 pi{tolja. re~eno je na ju~er odr`anoj konferenciji za novinare povodom izvje{taja o radu Grani~ne policije BiH (GPBiH) za 2011. izdali su priop}enje u kojem spominju . progovorili o napa}enim Hrvatima. M. A. novaca u raznim apoenima ukupne vrijednosti 437. umjesto da imenom i prezimenom ka`u tko prijeti pogromom novinarima i urednicima. To je dovelo do pove}anja broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto. i to za 83. {to je za 24. tehni~ke robe u vrijednosti 79. 31 kg opojne droge skank oduzete u dva navrata od GP-a Trebinje. Prevencija nasilja Asocijacija XY organizovala je ju~er u Sarajevu okrugli sto Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja kao zavr{nu aktivnost projekta Prevencija vr{nja~kog nasilja i promocija zdravih stilova `ivota mladih u osnovnim {kolama KS-a. Smanjen je broj odbijenih ulazaka za dr`avljane Albanije. Ulaz u BiH odbijen je dr`avljanima iz 84 zemlje. {to bi kazali. pomo}i }e mu kako {ira. identifikovano je 2. VI[EGRAD Iz na{e perspektive ve} i sama ~injenica da je Emir Kusturica u nekom projektu. valjda. godine u ilegalnom prelasku dr`avne granice otkrivena su 324 lica.061 kutiju cigareta. D.Treba posebno istaknuti pronalazak i oduzimanje 10 kg marihuane od GP-a Vi{egrad. te os ta le ro be u vri je dnos ti od 118. evo.794 KM. Da je Nemanja to dosad skupljao. predsjednik Ko Pove}anje broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto Identifikovano je 2. rekao je Duman~i}. Registrovano je i 3. ve} je mogao sagraditi Andri}grad. Tokom 2011.bolje da {utimo. u dva navrata. Prema rije~ima Vinka Duman~i}a. {to je i jedan od zahtjeva Evropske unije. Projekt je realizovan od 2008. Slijedom ~ega treba o~ekivati da uskoro pro~itamo podatke koliko se Hrvata u pro{loj godini iselilo iz Bosne. pri pa dni ci GPBiH su u 2011. Sarajeva posebice. ponajprije (tzv. hrvatskim predznakom. rekao je Duman~i}. a uklju~ivao je sveobuhvatan program vr{nja~ke edukacije radi pobolj{anja zdravih `ivotnih stilova mladih. VIJEST U BROJU obitelji u na{oj zemlji pomogao je Crveni kri` BiH u posljednjih 15ak dana otkako su nas pogodile velike snje`ne padaline. No.569 KM. dok je dio deponiran u GPBiH. stigao iz BHRT-a. `ivotinje i oru`je U protekloj godini GPBiH privremeno je oduzeo 168. VIJEST U OBJEKTIVU BORIS TADI] Srbijanski je predsjednik u Bruxellesu otkrio rupu u saksiji. 3. godinu. . godini. kao i 424 stabljike marihuane Prema Duman~i}evim rije~ima.pojedince. [to se ti~e ovoga drugoga . 41 pu{ku.sve je. DOBAR LO[ ZAO JAVNI EMITERI Podaci da su televizije susjednih zemalja izrazito gledanije od ovih na{ih.280 prelazaka dr`avne granice sigurnosno interesantnih i lica sa potjernica U pro{loj godini nastavljen je trend smanjenja prometa osoba i vozila preko dr`avne granice. kg opojne droge skank koju je. Fal{ isprave i narkotici .PULJI] Po tko zna koji put kardinal je razgovarao s nekim od ~elnika stranka sa. {to je za 0. OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Nema izmje{tanja tijela NN lica iz kosturnice u RS-u GRANI^NA POLICIJA BiH OTKRILA 324 OSOBE Foto: S. te je otkriven i privremeno oduzet 71 dokument. kako nije. No.92 posto. 521 grlo stoke.) javnih emitera .830 stranaca kojima nije dozvoljen ulazak u BiH jer nisu ispunjavali zakonom propisane uslove. jasno.4 DOGA\AJI petak. konstatiraju}i da kandidatura ne ovisi samo od Beograda nego i od svake ~lanice europske obitelji. OPOJNI REZULTATI U Vi{egradu oduzeto 10 kg marihuane. godini privreme no odu ze li pet ko ma da automatskog oru`ja. Tadi} pritom i dalje inzistira na formuli “i EU i Kosovo”. ponajvi{e zbog ukidanja viznog re`ima. oduzeo GP Velika Kladu{a kao i 424 stabljike marihuane. Ta ko |er.300 KM. u Trebinju 31 kg opojne droge skank. dok nam se ru{e olimpijske dvorane i zatvaraju muzeji . GUBELI] Ilegalci na granici Markolegijumarirektora Instituta za nestala lica BiH Ju di{i}. u Velikoj Kladu{i 16 kg opojne droge skank. A za{to ih ne gledamo?! Odgovor je. . dovoljna je da ospemo drvlje i kamenje. KRIJE[TORAC LJUBI] . raspisi o traganju. tako i lokalna zajednica.62 posto vi{e nego u 2010. 325 litara alkoholnih pi}a. i ovoga su puta doma}in i njegov visoki gost.

nije baviti se istra`ivanjem doga|aja u pro{losti i kreirati slike u javnosti o njima. Uvjeren sam BiH nije bilo Ustavnog kako }e i to pitanje logora. Bez nametanja • Koliko su u posljednje vrijeme realno dobri odnosi unutar stranaka potpisnica platforme. kako izo~nost g. ne sudske presude ve} i vrije|a ukoliko se desi neki dogovor. kojima ne samo federalne vlasti. te ako bi nebilitet ljudi i teme kojima se Minis. tada ne bih dvojio oko toga treba li ga podr`ati ili ne. rekla je Rok{a .~iji dogovor o toj rekonstrukciji tarstvo za pitanja branitelja bavi. Mirsada Kebe nia time i ministra.ja i ~eka se da ih Vi. sukladno planovima Vlade. ve} je takav zakon kori{ten kako bi se revizija provodila selektivno i primjenom dvostrukih kriterija.man to niti potpisati. S obzirom na to da je i Vrhovni sud Federacije BiH podnio zahtjev Ustavnom sudu po istom zakonu.da Kebe? ju isti odnos prema pripadnicima . ve} su suda. Uvjeren sam u to da se podzakonskim aktima i samom provedbom revizije moglo eliminirati odre|ene nedostatke tog zakona da je za to bilo volje i korektnosti. po .Podrazumijeva se da kreator prora~una Vlada Federacije BiH namjerava deficit prora~una za 2012.Armiji BiH BiH g.gledam blagonaklono.Odnosi unutar stranaka koalicije nisu nepromjenjiva kategorija i oni }e varirati u zavisnosti od stavova pojedinih stranaka u koaliciji o odre|enim pitanjima i realizaciji pitanja dogovorenih u platformi o formiranju vlasti. uskoro biti to bili legalni • U HDZ-u zatvori u koje su BiH ne odustaju rije{eno zatvarani prekr{itelji od rekonstrukcije zakona.bile dogovor svih stranaka koje vnom sudu nedostaje troje sudi. jam~io jednakopravnost naroda i bio proveden i na drugim razinama vlasti.potpisati takvo {to? kvim logorima bili. nadam se da odgovor Ustavnog suda ne}emo dugo ~ekati. Negiranje logora • [ta konkretno zamjerate dosada{njoj reviziji braniteljskih prava i na koji na~in biste Vi radili takvu reviziju? . Uvjeren [TA leza u kojima sam kako }e i to ^EKAJU SUDIJE on tvrdi kako nje us Razlog je neslaganje pitabiti rijekona prostoriro {e i neprihva}anje stava ma koje je no te da }e Visokog sudskog i u vrijeme usli je di ti rata u BiH pre dla ga tu`ila~kog vije}a BiH o kontroliranje kandiocjeni kandidata od la Armija data za suce SDP-a. • [ta zapravo najvi{e zamje- Zada}a ovog ministarstva.je razlogom {to jo{ nisu predlo`e`ivanjem doga|aja u pro{losti i kre... Razlog je neslaganje i neprihvateljskoj populaciji. takav u izboru savjetnika. ako bude primijenjena u cilju dono{enja kvalitetnijih rje{enja. Kada bi ma zato~enih. Foto: D`. o procesu provedbe Zakona o reviziji braniteljskih prava te ukazivao kako se ona provodi ne po{tuju}i niti takav zakon koji je usvojen. februar/velja~a 2012. a na koncu. {to podrugog naroda ve} imamo ozbiljne drazumijeva da ne bih bio spreprigovore kako su neki od savjetni.Iz korektnosti prema svom kodvije komponente koje su ~inile legi dopredsjedniku Federacije Vojsku Federacije BiH . tako i u javnosti. Kako da poni{tava postoje}e pravovalja. u~estvovala je na sas tan ku Upravnog odbo ra i te hni ~kom sas tan ku pro jek tnih par tne ra odr`a nom u Za gre bu. kao i ve}ina gra|ana Federacije BiH. Zada}a ovog ministarstva. odnosno brani.Zu b~evi}. Ona ka `e da je ri je~ o redovnim sastancima na kojima je razgovarano o ura|enom i zadacima koji se u okvi ru pro je kta na la ze pred ze mljama u~esnica.VSTVBiH je zavr{io svoj posao i blema s ministrom Helezom. izjavi la je za Srnu Asja Ro k{a . odnosno braniteljskoj populaciji rate resornom ministru Zu. kao punopravna u~esnica me|una ro dnog pro je kta “Di gi tal na te levi zi ja u jugoisto~noj Evropi”. ve} imenovanje sudaca Ustavnog suskrbiti o bora~koj. Smatram kako je provedba revizije po takvom zakonu upitna te da bi posljedice njezine provedbe mogle biti {tetne po Federaciju. te da ve} ima razmi{ljanja o objedinjavanju rasprave pri Ustavnom sudu o ova dva zahtjeva.kvalitetnijeg rada Vlade. predsjednik Federacije BiH Ne podr`avam politiku ministra Heleza Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA • Podnijeli ste apelaciju Ustavnom sudu FBiH o ocjeni ustavnosti Zakona o reviziji branitelja: o~ekujete li da }e Sud to razmatrati i ako da. pa ~ak i slu`beni ocjeni kandidata od akti. U nekoliko navrata u proteklom periodu o~itovao sam se. imenujete.gledate na to i da li ste spremni. Po mom mi{lje. osje}aje svih onih koji su u ta. “Na sastanku u Zagrebu do govo re no je da 19. no to ne zna~i da to mora rezultirati raspadom koalicije. Logi~no je da stranke u vlasti nemaju identi~ne stavove o svim pitanjima te da }e biti odre|enih nezadovoljstava nekim rje{enjima. pa ~ak i pomo}nika u tom mi. no to nije bilo slu~aj. biti realizirano. Ne samo da ni. napose ljanja javnim poduze}ima. nedopustive su izja`ila~kog vije}a BiH o ve.|eno s ciljem pobolj{anja polo`ani da su tijekom sukoba ARBiH i ja hrvatskog naroda u BiH. • Jo{ prije usvajanja federalnog bud`eta za 2012. naru{a. bio posljedica isklju~ivo `elje dva smatram pogre{nim i kadrovsku HDZ-a da se vrate u poziciju upravpolitiku toga ministarstva.sudjeluju u Vladi Federacije i stra- naka koje ~ine vlast na drugim razinama (Vije}e ministara i `upanije). KRIJE[TORAC TAKORE]I.Ponajprije `elim podsjetiti kako je Vlada Federacije BiH u petom mjesecu pro{le godine konstatirala da je Zakon o reviziji braniteljskih prava nekvalitetan i da bi ga trebalo mijenjati. 24. . evidentno je da ne podr`avam Da li je uistinu jedini razlog politiku rada toga ministarstva te ovog ~ekanja povremeno odsmatram kako ministar. ministra HeSDP-a. od svjedoka osumnji~e. mo`e biti pozitivna strana ove koalicije. DIGITALNA BiH.}anje stava Visokog sudskog i tunju. ne bih niti podnosio takav zahtjev. kad o~ekujete izja{njenje? . no ako rje{enja budu nametana i uskogrudna.Jasno da o~ekujem kako }e Ustavni sud Federacije BiH razmatrati zahtjev za ocjenu ustavnosti spomenutog zakona jer u protivnom. niti HVO-a sudjelovali u maltretiranji.Na osobnoj razini nemam pro. nije baviti se istra. i 20. HSP }e ustrajati na provedbi platforme i kada ona bude primijenjena u potpunosti. .ga {to smatram da to ne bi bilo uranistarstvu. kao i nje. kako na Vladi. a time i ministra. mogu imati potpuno suprotan efekt. Vlada je dala rok za njegove izmjene koji je odavno probijen. a uvjeren sam i svi ostali.OSLOBO\ENJE petak. godinu pokriti obveznicama kako je i planirala jer u suprotnom. to bi zna~ilo veliku financijsku krizu u FBiH ve} u drugoj polovici ove godine i ja se nadam kako }e to.da.Na rekonstrukciju Vlade FBiH mom dubokom uvjerenju.sustvo dopredsjednika Mirsagovi savjetnici i pomo}nici nema.dogovor ne bi bio podr`an od meti jedan savjetnik ministra nije iz ne kao predsjednika FBiH. promjene u Vladi Federacije BiH • Vratimo se apelaciji: Usta. Razli~itost stavova.ni kandidati Parlamentu FBiH za irati slike u javnosti o njima. znalo se da je u njega ugra|en deficit: o~ekujete li da se minus pokrije obveznicama ili }e bud`et i}i u jo{ ve}u dubiozu? . apri la u Trstu bu de odr`a na me |u na ro dna kon ferencija o digitalizaciji”. ve} skrbiti o bora~koj. bit }emo zadovoljni. S obzirom na poseban senzi. da li je HSPBiH sasvim zadovoljan tom koalicijom? . no poslao Vam imena kandidata. Napose stoka. te kada bi taj dogovor podrazumijevao pobolj{anje rada Vlade.kao posljedicu `elje dva HDZ-a da va i proces pomirenja naroda u postanu dijelom Vlade FBiH ne BiH.Zu b~evi} iz Re gu la tor ne agen ci je za ko mu ni ka ci je. uz suglasnost kanu Helezu? dopredsjednika. INTERVJU 5 @ivko Budimir. Mirsadu Kebi moram re}i i HVO-u.

javlja Srna. 3. a zatim ga usmrtio samo 35 metara dalje od ku}e.6 DOGA\AJI VIJESTI petak. zvanog Kozar. Osnovni razlog je bio to {to ni sedam proteklih dana nije bilo dovoljno da se parlamentarna ve}ina i Vlada usaglase o inicijativi za izmjene Zakona o sticanju prava na prijevremenu penziju po povoljnijim uvjetima koji se. 24. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija. s posebnim osvrtom na provo|enje odluke Suda u Strasbourgu u predmetu “Sejdi} i Finci”. kazao je delegat Mu{i}. Tihi} je rekao Srni da bi na sastancima lidera {est vode}ih politi~kih par tija u BiH trebalo da se na|e i pitanje primjene Izbornog zakona BiH u Srebrenici. U martu odluka o novih 500 povla{tenih penzija Otpu{teni vojnici uzalud ~ekali glasanje Treba li mi{ljenje Vlade za provo|enje odluke Ustavnog suda? Nakon tra`enja Kluba Hrvata da se o odluci o prostornom planu koridora 5c glasa po proceduri vitalnog interesa. [EHER^EHAJI] Strasbourg u prvom planu Za unapre|enje dobre privredne saradnje izme|u Republike Srpske i Njema~ke ima prostora i ubudu}e na tome treba raditi. a ovim tempom taj posao ne}e biti zavr{en u narednih 50 do 60 godina. Tihi}. s otpremninama od 10 hiljada KM bi se zakonski izjedna~ili sa svojim komandantima i kolegama koji su. prenosi Srna. Dodik i Knotzova su ra zmijenili mi{ljenja i o najaktu el ni jim pi ta nji ma u Re pu bli ci Srpskoj i BiH. tra`io je Klub Hrvata izraziv{i negodovanje trasiranjem autoceste u podru~ju Po~itelja i Blagaja. onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija Foto: A. Institut je godi{nje otkopavao samo 176 tijela. naredio mu da krene ispred njega upiru}i mu pu{ku u le|a. Dodik i Knotzova razmijenili su mi{ljenja i o ostalim aktuelnim pitanjima u Srpskoj i BiH. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske saop{teno je. ipak. glasanje po proceduri za{tite vitalnog nacionalnog interesa o njenom ostanku u dnevnom redu sjednice. Optu`eni se brani iz Srbije Potvr|ena optu`nica za ubistvo civila iz Sanice Kantonalno tu`ila{tvo u Biha}u podiglo je optu`nicu za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv Milana [krbi}a. u namjeri da ga li{i `ivota. ina~e. ostvarili i povoljnije penzije po Vladinim uredbama. izra zio je zadovoljstvo dosada{njom realizacijom dogovora {estorke postignutog u decembru pro{le godine i istakao da je ostalo da na narednom sastanku. S. Iz tog kluba ustvrdili su kako Ministarstvo prostornog ure|enja FBiH nije uva`ilo zamjerke lokalne zajednice – op}ina ^apljina i Ljubu{ki. F. do{ao pred ku}u [ukrije Medi}a u Sanici. pare su tu. kojem }e predsjedavati predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. [krbi} je time po~inio krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva” navodi se u optu`nici. . U protekle ~etiri godine. op}ina Klju~. od kojih samo 28 Srba i potro{io 18 miliona KM. Institut je 2008. Demantirala ju je pomo}nica ministra prostornog ure|enja Hanka Mu{inbegovi} podastrijev{i podatke o svemu ura|enom uklju~uju}i javne rasprave s podacima koji dokazuju da su bili pozvani predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava sa zadu`enjem kantonalnim da obavijeste i osiguraju u~e{}e predstavnika lokalne zajednice. 2010. februar/velja~a 2012. kazao je Mu{i}. u ~ijem radu. Skidanje ove ta~ke s dnevnog reda ili. B.Finci i pitanje vojne imovine. KAJMOVI] Odluka Ustavnog suda Izmjenom koju je predlo`io delegat Zijat Mu{i} provela bi se odluka Ustavnog suda FBiH i oko 500 biv{ih pripadnika Vojske FBiH otpu{tenih 2002. koja je potvr|ena u srijedu pred kantonalnim sudijom za prethodno saslu{anje. godine prona{ao posmrtne ostatke 13 Srba. [krbi}a optu`nica tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske. “Zatekao ga je na ulaznim vratima. . a zaklju~kom obe}ano ostvarenje tog prava grupi vojnika otpu{tenih iz VFBiH sa 40 godina starosti. 26. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako. 1992.Mi smo amandmanom na Zakon ostavili izvan prava ovu grupu. Na ministrovu opasku kako razmatranje izmjene Zakona tra`i zvani~no izja{njenje Vlade. Dom naroda je na mjesec dana odgodio usvajanje odluke o dono{enju prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za FBiH autocesta na koridoru 5c. godine {est. na|u rje{enje za provo|enje presude Sejdi} . {to najmanje odgovara grupi od nekoliko desetina ~lanova Udru`enja otpu{teni – razvoja~eni branitelji 31. 20 godina sta`a i najmanje tri. iako se traga za jo{ desetak hiljada nestalih lica. On je ponovio da pitanje izbora u Srebrenici mora biti druga~ije rije{eno u odnosu na ostale op{tine u BiH. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako. a da Dom nije glasao ni o jednoj od ta~aka o kojima se raspravljalo. Prona|eno samo 28 Srba Institut za nestala lica BiH identifikovao je u protekle ~etiri godine 3. automatskom pu{kom i u vojni~koj uniformi. koji je ju~er boravio u radnoj posjeti Vukosavlju. . na{ao na dnevnom redu sjednice. i 2009.Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. ne u~estvuje. Mu{i} je podsjetio na do da se o odluci Ustavnog suda ne tra`i mi{ljenje nego se ona mora provesti. U protekle ~etiri godine otkopani su posmrtni ostaci samo 704 nestala lica. onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. od kada postoji. uz otpremnine. Republika Srbija. Ovo korespondira i sa zaklju~kom Parlamenta FBiH donesenim uz Zakon iz juna 2011. Iako je resorni ministar Vjekosalv ^amber tvrdio kako za ovo nema sredstava u bud`etu. u protivnom. kazao nam je kantonalni tu`ilac Jasmin Mesi}. njeno dono{enje odgo|eno za mjesec Skoro cijeli dan je trajala rasprava i usagla{avanje o dnevnom redu ju~era{nje sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH. pa kada su do{li u vo}njak. [krbi} je iz Futoge. Mu{i} je to de- (NI)KAKVI SMO LJUDI Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. Jo{ mjesec za koridor 5c Na prijedlog Kolegija. . 2002. da su sagovornici razgovarali i o pitanju okon~anja super vizije u Br~ko distriktu i rje{avanju pitanja imovine. Nakon pravne procedure i `albenog perioda tu`itelj o~ekuje njegovo ubrzo pojavljivanje pred pretresnim vije}em. te podnio inicijativu za tematsku sjednicu o koridoru 5c uz u~e{}e stru~njaka koji bi dali obja{njenja za sve sporne ta~ke. gdje se trenutno i nalazi i gdje je ispitan po na{em zahtjevu. I Josip Peri} je podr`ao zahtjev Kluba Hrvata. Zapadnohercegova~kog kantona i grada Mostara. saznaje Srna u izvorima bliskim Institutu. kazao je delegat Mu{i} mantirao pokazav{i Vladin prijedlog zakona kojim je oko tri miliona KM bilo planirano za povoljnije penzionisanje ove kategorije. O sudbini ove izmjene delegati }e odlu~iti u nastavku sjednice u martu. dok je pro{le godine identifikovao devet pripadnika srpskog naroda. 6. odnosno za `ene dvije godine provedene u kontinuitetu u jedinicama Armije BiH ili HVO-a.946 tijela. Elvira Abdi} Jelenovi} je isto tra`ila u ime Odbora za prostorno ure|enje rekav{i da javne rasprave provedene u Sarajevu i Mostaru nisu bile dovoljne niti dobro organizirane. a nismo smanjili iznos sredstava za implementaciju. OSLOBO\ENJE Skoro cijeli dan Dom naroda FBiH utvr|ivao dnevni red Srebrenici status kao Br~kom Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi} rekao je ju~er da bi Srebrenica trebalo da ima specijalni status kakav imaju Br~ko i Mostar. koja je kasno popodne prekinuta. koji su pred zgradom Doma naroda skoro cijeli dan ~ekali ishod parlamentarne rasprave. konstantovano je na sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika i ambasadora Njema~ke u BiH Ulrike Marije Knotz. Dakle. ispalio mu je dva metka u glavu.

Finska poma`e na evropskom putu Savjetnica predsjedatelja Vije}a ministara BiH @eljana Zovko primila je. D. januarom.Doma}in posjete je Vije}e ministara BiH. ali se oni ne}e pojaviti u sudnici. maja Na ju~era{njoj statusnoj konferenciji u Haagu potvr|eno je da }e su|enje biv{em komandantu Vojske RS-a Ratku Mladi}u po~eti 14. Sastanak u Zenici Uspje{an dogovor oko 21. Realizacija dogovora po~inje odmah. generalni tajnik Vije}a ministara Svi problemi koji su evidentirani u programiranju Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) komponenta I (Pomo} u tranziciji i izgradnja institucija) za BiH za 2012. te uzimanjem pripadnika me|unarodnih mirovnih snaga za taoce. Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. odnosno. Iako je bilo planirano.2014. u nastupni posjet veleposlanika Republike Finske za BiH sa sjedi{tem u Ljubljani Pekku Metsoa. istakao je Zvonimir Kutle{a. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula. akademije.OSLOBO\ENJE petak. na pres-konferenciji odr`anoj u pauzi zasjedanja dr`avne Vlade.Evropska komisija iza{la nam je u susret i pomaknula rokove koji su istekli 17. teror nad civilima u Sarajevu dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem. premijer ZDK-a Fikret Plevljak. op{tina. progon Bo{njaka i Hrvata {irom BiH. od 1992. saop}eno je iz Slu`be za informiranje Vije}a ministara BiH. u ime predsjedatelja Vjekoslava Bevande. . nazivaju}i Tribunal pristrasnim i NATO sudom. Direkcija za evropske integracije (DEI) zadu`ena je da sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH koordinira kada su u pitanju IPA fondovi. Mi. Zovko je Metsou zahvalila na posjetu i po`eljela mu uspjeh u njegovoj diplomatskoj misiji. prije ovog ~ina. Naime. Tako da }e to biti rije{eno u narednih nekoliko dana. ve} od danas ~elni ~ovjek Op}ine Zenica Husejin Smajlovi} i ste~ajni upravnik UTTD-a 21. S tim u vezi DEIBiH je zadu`en za provedbu akcionog plana za adresiranje mape puta BiH u oblasti evropskih integracija. DOGA\AJI VIJESTI 7 Sjednica Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Milanovi} od ponedjeljka u BiH Novi hrvatski premijer Zoran Milanovi} boravit }e u BiH 27. KRIJE[TORAC Su|enje Mladi}u 14.Cilj je bio da spasimo ljude i u tome smo uspjeli. . decembar – u ste~aju. decembar. Mladi} se optu`nicom Tu`ila{tva tereti. Vitez i [iroki Brijeg. predsjednik Sindikata UTTDa 21. za nekoliko dana Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. februar/velja~a 2012. Prema rije~ima ministra privrede ZDK-a Jusufa Durakovi}a. odnosno skoro prije mjesec. Cjelodnevno zasjedanje Vije}a ministara BiH Foto: D`. ina~e. Nagla{eno je kako plan sadr`i 29 klju~nih mjera koje je nu`no provesti do juna ove godine. bit }e rije{eni u narednih nekoliko dana. Optu`eni Mladi} je rekao da sumnja da }e imati pravedno su|enje. decembar. kazao je premijer Nermin Nik{i}. biv{i na~elnik CJB-a Trebinje. predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda. Ovo je saop}io Zvonimir Kutle{a. trebala je biti realizirana zaklju~no sa 31. . biv{i na~elnik CJBa Trebinje. Po jo{ nepotvr|enom protokolu posjete ovaj visoki zvani~nik Republike Hrvatske }e se po dolasku u BiH prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. Milanovi} najvjerovatnije prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. Nermin Nik{i}: Uspjeli smo spasiti ljude . smatra da je sporazum zadovoljavaju}i. drugoj sjednici. A. a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. u 11 ta~aka. kojem su prisustvovali federalni premijer Nermin Nik{i}. decembra Postignut je kona~an dogovor oko zbrinjavanja 40 radnika zeni~kog Ugostiteljsko-trgova~kog i turisti~kog dru{tva 21. Veleposlanik Metso je istaknuo da je Finska zainteresirana za ja~anje veza s Bosnom i Hercegovinom. samostan te neke kompanije. te da zna~i kraj agoniji radnika i preduze}a. Ova obaveza. Zijad Kova~. Generalni sekretarijat Vije}a ministara BiH zadu`en je da izradi poslovnike o njihovom radu. potvr|eno je Feni iz ove institucije. 24. to u~ini `urno. posebice intenziviranja gospodarske i kulturne suradnje. a s obzirom na to da se radi o veoma va`nim tijelima. To je saop{teno ju~er poslijepodne nakon sastanka u sjedi{tu Zeni~ko-dobojskog kantona. za genocid u Srebrenici i jo{ sedam bh. na op}inu Zenica. naveo je Kutle{a. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj. Bilo je prijedloga na Vije}u ministara BiH da se da rok od 15 dana kako bi ta sporna pitanja bila rije{ena. Nemamo pravo da odga|amo rje{enja jer je Europska komisija ionako dala dodatne rokove i stoga i jeste zaklju~eno da se DIREKTORI Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. i 28. TERZI] Dodatni rokovi . Tu`ioci }e za izvo|enje dokaza imati 200 radnih sati. po jo{ nepotvr|enom protokolu. a u njegovu implementaciju bit }e uklju~ena kako dr`avna razina (Vije}e ministara BiH i Parlamentarna skup{tina BiH). a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. ali mi jednostavno nemamo vremena za to. Rje{enje za IPA 2012. dok }e izjave jo{ 212 svjedoka biti uvedene u dokaze. decembar Asim Sunulahpa{i} }e zapo~eti posao na prenosu vlasni{tva zgrade hotela Rudar u kojem radi 21. februara kada }e posjetiti Sarajevo. i 2013. maja ove godine. On je naglasio da Finska putem produbljivanja institucionalnih veza izme|u dviju prijateljskih zemalja mo`e pru`iti zna~ajnu potporu na ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. Mostar.Odlu~eno je da se izja{njavanje o toj to~ki odgodi za sedam dana s obzirom na to da je pristigao odre|eni broj primjedbi na dostavljeni materijal. a njime je predvi|eno da dio radnika ostane da obavlja djelatnost u preduze}u. radi obaveze dostavljanja istog Evropskoj komisiji. ali }e se. generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Elvedin Grabovica. odnosno da se iskoriste potencijali MVP-a u smislu komunikacija sa me|unarodnom zajednicom. Vije}e ministara BiH nije ju~er utvrdilo ekonomski i fiskalni program BiH za period 2012 . tako i entiteti. obe}ao je generalni tajnik Vije}a ministara BiH. na~elnik Op}ine Zenica Husejin Smajlovi}. te nekoliko ministara kantonalne Vlade. generalni tajnik Vije}a ministara BiH. MVPBiH zadu`en je da do naredne sjednice Vije}a ministara pripremi cjelovitu analizu i ponudi odgovaraju}e rje{enje koje se odnosi na izdavanje viza za gra|ane Kosova. Tu`ila{tvo je najavilo da }e pred sudije tokom su|enja izvesti 148 svjedoka. Ve} na narednoj sjednici Vije}e ministara BiH trebalo bi usvojiti i akcioni plan koji se odnosi na ubla`avanje negativnih efekata po BiH ulaska Republike Hrvatske u EU. Vize za Kosovo Prolongirano je i dono{enje rje{enja o imenovanju predsjedavaju}eg i ~lanova Odbora za unutra{nju politiku i ekonomiju Vije}a ministara BiH. do 1995. Milanovi} }e nakon razgovora s najvi{im zvani~nicima BiH posjetiti i ustanove koje je finansirala Vlada Republike Hrvatske. sije~nja. prihvatilo je niz mjera i aktivnosti koje se odnose na ja~anje procesa evropskih integracija. dok }e {est radnika s dana{njim danom po~eti raditi u Rudniku mrkog uglja Zenica. dio radnika }e biti uposlen u Studentskom centru Univerziteta u Zenici.

Najve}i broj odnosi se na neizvr{enje presuda doma}ih sudova. a od Vije}a ministara bit }e zatra`eno da napravi procjenu njihovih eventualnih implikacija na BiH. OSLOBO\ENJE PREDMETI PROTIV NA[E ZEMLJE U STRASBOURGU Promovirano 11 doktora nauka U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu ju~er je promovirano 11 doktora iz historije umjetnosti.000 studenata. Nihad Babovi}. Jasmina ^akar. “Naoru`an automatskom pu{kom. ka`e Puri}.023 stana I dok je devizna {tednja kona~no sistemski rije{ena u BiH.a. rekao je Luji}. op. Koordinacija je u cijelosti odbacila ponu|eni tekst zakona. koji je u me|uvremenu preminuo. godine. donitomonta`i. Radi se o stanovima iz vojno-stambenog fonda.Bruli}. februara (utozu istine. Koordinacija 16 bora~kih udru. godine. biv{i radnici i dioni~ari Agrokomerca. Do sada je na Univerzitetu u Sarajevu zavr{ilo 160. bude li demonstracija. Ona podsje}a da je ve}e uklju~ivanje dr`ava. Njime je predvi|eno da }e najve}a mirovina. te staru deviznu {tednju u Ljubljanskoj banci i Investbanci Beograd. BiH treba prestati primati “udarce” Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima. ka`e Puri}. Amila Kapetanovi}. tako i dr`avnog Parlamenta. Potvr|ena optu`nica za zlo~in u Klju~u Kantonalni sud u Biha}u potvrdio je optu`nicu protiv Milana [krbi}a za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva po~injen u Klju~u. godine. 24. medicinskih i ekonomskih nauka. a). Zikreta Ibrahimovi}: Dugo smo pasivni Tra`e se 1. ka`e da ga je na ovakvu ideju podstakao veliki broj predmeta na Sudu u Strasbourgu koje su podnijeli gra|ani iz njegovog kraja. A. Adis Balota. . ali ovim izvje{tajem je konstatovano da je prislu{kivanje vr{eno u skladu sa zakonom i to isklju~ivo po naredbama suda”. “Pretpostavka krivnje bila je na policiji.slikali ispod zastave sa kukastim jama. Ovakva inicijativa nai{la je na odobravanje u Uredu agenata za zastupanje pred Sudom u Strasbourgu. februar/velja~a 2012. On je.8 DOGA\AJI VIJESTI petak. .Ovo je veoma pozitivna inicijativa. Presu|ivanje ratnih zlo~ina U januaru ove godine na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu vodilo se 1. zatim problem nezakonitog pritvaranja. pred kojom je ispunjavanje vladavine prava jedan od prvih koraka za zemlje koje te`e ka EU. na ranih branitelja HVOnarednom sastanku }emo porazgovarati o tome. postoje predmeti vezani za Agrokomerc. tehni~kih. Podsjetimo. generalska. simbola fa{isimbola fa{izma i Sas tan ku zma i nacinacizma.To je veliki predmet i ti~e se 1. ispod kojoj se. Imamo slu~ajeve koji su ekonomske naravi i to mo`e donijeti nove probleme od kojih se mo`emo uhvatiti za glavu. On ka`e da neki od predmeta iz Strasbourga imaju veliki zna~aj za BiH i kao primjer navodi slu~aj Sejdi} i Finci. rekao kako se radi o fojem penzionisanju.Zanima me koliki je uop}e broj i kakva je struktura predmeta koji se pred Sudom u Strasbourgu vode protiv BiH. Lejla Me{ali}. gdje mu je [krbi} pucao u glavu. biti 1. {to nije blijeti 28. Pomo} u tome nam mo`e biti stalna supervizija i koordinacija kako entitetskih. shodno zaklju~cima sa nedavnih konferencija iz Interlakena i Izmira.232 magistranta. na okruglom . dru{tva. uz nadu da }e nove generacije doktoranata dati poticaj razvoju. biv{eg pripadnika Vojske Republike Srpske. . nestale osobe. Ina~e. ka`e Zikreta Ibrahimovi}. [krbi} je zajedno sa Vladom Un~aninom. Ensar [ehi} i Almira Arnaut . Na ~ast doktora nauka promovirani su magistranti Asja Mandi}. .Mi smo u fazi rje{avanja sistemskih problema. \. podsje}a Zikreta Ibrahimovi} Dr`avni poslanici na jednoj od narednih sjednica raspravlja}e o stanju predmeta koji se protiv BiH vode na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.500 KM (sada je oko 1. od ~ega je preminuo”.Trebamo prestati biti pasivna zemlja koja }e na neki na~in primati “udarce” od Evropskog suda zbog svojih propusta i postati aktivna zemlja koja }e preduprijediti budu}e procese. Luji} je rekao na konferenciji za novinare da je to posebno va`no za budu}i rad policije po{to je potvr|ena zakonitost. ka`e Ismet Harbinja. {to nam je bila du`nost od 2002. {to je dobra pretpostavka za nastavak daljih aktivnosti u provo|enju ovog vida istra`nih radnji. podsjetimo. na povrat stanova. Ona isti~e da BiH ima sistemske probleme u smislu neprovedenih presuda. Preduprijediti propuste . smatra da najavljena rasprava treba biti {ire fokusirana. Maja Mitra{inovi} .023 stana u FBiH. Rektor Univerziteta u Sarajevu i promotor prof. 5. pa tako i parlamenata u provo|enju Konvencije o ljudskim pravima. M. Velma Pijalovi}. rak). Ispred ulaznih vrata zatekli su Medi}a. bradnim tekstom zakona o povoljni. nakon ~ega su ga pu{kom uperenom u le|a odveli do vo}njaka. Ivan Jur~evi}: Je li sporan . ka`e Zikreta Ibrahimovi}. prosperitetu i daljem ja~anju bh. Samir Omanovi}. Koordinacija bora~kih udru`enja Federacije BiH O demonstracijama 28.ne}i se. s demonstrantima u}i u zgradu PIO/MIO FBiH i ne}e je napustiti sve dok se mirovina 253 satnika HVO-a ne izravna s penzijama kapetana Armije BiH. B. tu`ilac Tu`ila{tva USK-a. poslanik Nermin Puri}. Faruk ^aklovica kazao je da je UNSA bila i bit }e oslonac mira i prosperiteta. vidi i je prisustvozma. podsje}a Ibrahimovi}eva.Zanima me {ta mo`emo o~ekivati od predmeta koji su sad u toku. biolo{kih. do{ao do ku}e [ukrije Medi}a u Sanici. zamjenica agentice Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava. ispod konu. u vojnoj uniformi. Inicijator parlamentarne rasprave o slu~ajevima protiv BiH u Strasbourgu. ~ovjek sa fotografije bojovni`enja ju~er je zaklju~ila kako }e ka HVO-a iz Bugojna {to su se odluku o mogu}im demonstraci. {to nam je bila du`nost od 2002. ali i da }e mirovina obi~nog vojnika biti manja nego je sada. novi problem za BiH predstavlja povrat stanova. Jur~evi} je obe}ao. .Ju~er nismo FOTOGRAFIJA stolu kojega }e raspravljali o toj Nismo raspravljali posvetiti spofotografiji na o toj fotografiji na menutom zakojoj se. preudruge koja je Koordinacije dsjednik Ud~lanica Koordibora~kih ruge umirovljenacije bora~kih udru`enja nih i demobiliziudru`enja. Ipak. Tu`ila{tvo Unsko-sanskog kantona tereti za ubistvo [ukrije Medi}a po~injeno u junu 1992.kri`om. vidi i predsjednik udruge vao i Ivan predsjednik koja je ~lanica Jur~evi}. a o~ekuju se odluke vezane za presu|ivanje ratnih zlo~ina. ka`e Ismet Harbinja Prislu{kivali po zakonu [ef policije distrikta Br~ko Goran Luji} ocijenio je ju~er veoma va`nom potvrdu br~anske Skup{tine da je policija pro{le godine vr{ila nadzor i tehni~ko snimanje telekomunikacija u skladu sa zakonskim propisima. te nepostojanja u BiH ustanove za smje{taj neura~unljivih po~inilaca krivi~nih dijela.576 doktora nauka iz 44 nau~ne oblasti. predsjednik Udru`enja penzionera i vojnih osiguranika u FBiH. Ka`e da se svakih pola godine Vije}e ministara BiH izvje{tava o stanju predmeta protiv BiH pred Sudom. te 2. javlja Srna. ka`e Ibrahimovi}eva.Berilo. prvi put se neko ozbiljno zapitao {ta je sa na{im kompletnim nastupom pred Vije}em Evrope. kazao je Jasmin Mesi}. R. dr. No.700 predmeta. Zanima me koliko gra|ani tu`e dr`ave i izgleda da se radi o velikom broju tu`bi. vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji. prenosi Fena. februara Na narednom sastanku }emo vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji. budu}i da su nezadovoljni ra. ali ne otkupljenim stanovima.900. Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima. [krbi}a. ve} nosiocima stanarskog prava.

i takvih slu~ajeva. ka`e on. poru~io je Guti}. O~ito je da nekom smetaju rezultati koje ovo ministarstvo u posljednje vrijeme posti`e. koliko je dobilo umanjen. Misle. ljudi sve priznaju gdje i od koga su kupili nalaz. godine u Banjoj Luci. Had`iomerovi}. koliko su ga platili U sklopu kontrole korisnika bora~ko-invalidske za{tite Institut za medicinsko vje{ta~enje zdravlja prekontrolisao je procent invalidnosti za oko 2. godinu obezbije|ena su sredstva za pove}anje plata.OSLOBO\ENJE petak. Stoga smo ve}ini umanjili stepen invalidnosti. . kazao je da je. dok se u 12 slu~ajeva podnosioci `albi nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti.1 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. Radi se o najni`im ~inovima. ova uredba }e se primjenjivati od 1. niti }e. i takvih slu~ajeva.5 posto. ljekari su im gledali samo medicinsku dokumentaciju. ne ki dru gi bi da upravljaju Institutom. koliko su ga platili. Kontroliraju ih LATINSKI KOJEG NEMA U trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka.Radimo. Ako pritisci na Institut narastu do te mjere.Ostali bez prava. Kako je kazao Bego Guti}. Naime. Podsje}amo ga kako je njegov slu`benik (Jusuf [abi}) na sastanku s Predsjedni{tvom Saveza ratnih vojnih invalida rekao kako je “procent invalidnosti kod Bo{njaka prenapuhan” . Bilo je. . lako otkrijemo. a vi je o~ito imate. ali su Jevi} i \uri} odgovorili da nije. To su policajci koje svakodnevno vi|amo na terenu.Svojevremeno su njihov invaliditet cijenile kantonalne ljekarske komisije i utjecaj lokalne zajednice na ljekare je bio veliki. eto. . U tom slu~aju }e njihovo smanjenje iznositi 1. bez obzira sa koje strane oni dolazili. biv{i istra`ilac Ha{kog tribunala je rekao da je optu`ene Du{ka Jevi}a i Mendeljeva \uri}a ispitao kao osumnji~ene 2000. Svjedok je kazao da ih je upitao da li im je tokom saslu{anja potreban advokat. godinu ~ime je ugro`ena njihova egzistencija jer su. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka. ne vrijedi.To smatram jednom vrstom pritisaka na rad MUP-a. ali je odgo|en zbog progla{enja stanja elementarne nepogode uzrokovane snje`nim nevremenom. . rade}i za tu`ila~ki ured Ha{kog tribunala. podsje}a {trajka~ki odbor. sve priznali. aprila 2012. zna direktor Had`iomerovi}. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku dva ljekara Instituta.500 osoba. Vlada je u nacrtu bud`eta za 2012. DOGA\AJI VIJESTI 9 Zijad Had`iomerovi}. Takve podatke. jedan Hrvat. upozorava direktor Instituta. kazao je Guti}. ka`e on. Jevi} i \uri}. Stoga su ti procenti invalidnosti bili. Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku. Nije bilo detaljnog pregleda. ministar MUP-a TK-a. nekima i pove}ali. Institut morao da se bavi i desetinama nalaza na kojima je ispisana ista dijagnoza i imali su pe~at istog ljekara! Bego Guti}. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici donijela odluku o izmjenama i dopunama uredbe o platama policijskih slu`benika. godinu predvidjela i smanjeAmortizujemo udar na plate Policajci u {trajku ~ekaju pla}u Policijski slu`benici Livanjskog kantona najavili su da }e danas stupiti u {trajk zbog neusvajanja kantonalnog bud`eta za 2012. bili u Poto~arima. od kojih je rije{eno 188 ili oko 80 posto. objektivno! Na{e je zapa`anje kako je za veliki broj osoba donesen krivi stepen invaliditeta. Ombudsmenu su se naj~e{}e `alili pripadnici hrvatske nacionalnosti. ministar MUP-a Tuzlanskog kantona Policajcima pet posto na platu To su oni koje svakodnevno vi|amo na terenu. On se ju~er osvrnuo i na nedavno saop{tenje HDZ-a Soli Tuzla. istra`ivao zlo~ine u Srebrenici po~injene u julu 1995. obja{njava kako se ne petljaju u rad Instituta niti su bilo ~ime nagovijestili kako bi htjeli da se ultimativno smanjuju procenti invalidnosti stradalnicima rata. a u kojem je navedeno da bi napadi na kape- lu sv.Preraspodjelom bud`eta MUPa za 2012. {to je za devet `albi ili 2. zatim Bo{njaci 66 i Srbi 40. direktor Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravlja Veliki broj RVI-ja krivo je cijenjen Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku. ostali bez pla}a. kada se usvoji bud`et Tuzlanskog kantona. nje plata svim bud`etskim korisnicima za 6. ne tako davno. uglavnom zbog sporosti rje{avanja njihovih predmeta i nezakazivanja rasprava. No. Neki od ljekara bili su neprofesionalni. kao i o pravima koja treba da ima. Had`iomerovi}: Neki drugi bi da upravljaju Institutom Hrvati se najvi{e `alili Kancelariji ombudsmena u Livnu pro{le godine gra|ani {est op}ina Livanjskog kantona naj~e{}e su se `alili na rad pravosu|a i javne uprave. eto. direktora Instituta. Cijene su se kretale od tri do pet hiljada KM. No. Ne polazi im to za rukom. odnosno pove}anje koeficijenata toj kategoriji policijskih slu`benika. od Zijada Had`iomerovi}a. Sve {to je la`no. profesionalno. S. februar/velja~a 2012. a vi je o~ito imate.Do ~im. Podsje}amo ga kako je. po kojoj }e 850 policajaca i starijih policajaca u narednom periodu primati platu uve}anu za pet posto. u trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka. veli dr. Nakon pregleda. cijeni direktor Had`iomerovi}. [ta se dogodilo s ljudima koji su na Institut dolazili s takvim nalazima? . Bilo je. lokalni ljekari nisu uklju~eni u procjenu invalidnosti ratnog vojnog invalida koji do|e na procjenu invalidnosti na institut. . a niti jedan nije iz lokalne zajednice. Jean Gagnon. K. godine. . Terenska kancelarija Institucije za ljudska prava BiH u Livnu otvorila je pro{le godine 237 predmeta po `albama gra|ana zbog kr{enja ljudskih prava ili sloboda. nakon pregleda i u razgovoru. [trajk policajaca bio je najavljen za 8. Recimo. Jevi} je ispitan kao osumnji~enik Na su|enju ~etvorici optu`enih za genocid u Srebrenici. nategnuti. pozvani su u ured Ujedinjenih nacija u Banju Luku jer su ranije identifikovani na videosnimku da su u julu 1995. kao bud`etski korisnici. O pritiscima na Institut Hvali direktor rad Ministarstva za bora~ka pitanja FBiH. jedan Bo{njak. kojeg je potpisao Mijo Kre{i}. koji je pozvan kao svjedok Suda BiH.Mi ovim amortizujemo udar na plate. najavljeno je iz Sindikata radnika MUP-a. rekao bih. februar. mogu i narediti {ta da radimo. Ja kao ministar ne}u dozvoliti bilo kakve pritiske na rad uprave policije. 24. Na tr`i{tu je bilo i takvih papira na prodaju. koji su podnijeli 115 `albi. kada su svojevremeno i{li na ocjenu stepena invalidnosti. na ju~era{njoj pres-konferenciji u Tuzli. a i dru{tvo je bilo naklonjeno bora~koj populaciji. A. odnosno pove}an procent invaliditeta. dakle. ne vrijedi. Ljudi su nam. nekompetentni. kako je pojasnio svjedok. koje }e obuhvatiti i policijske slu`benike. Ante u Bukinju trebali biti poni`enje i uvreda za policiju. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku. Policajci }e se okupiti u 11 sati ispred sjedi{ta MUP-a u Livnu. Ka`u gdje i od koga su kupili nalaz. kazao je Guti}. ako su potpisali ugovor s nama. Sada. Odbrana Jevi}a je rekla da u transkriptu nije navedeno da je on upoznat o tome da je osumnji~en. BE^IROVI] Dijagnoza . mo`emo dobiti samo u Ministarstvu za pitanja boraca FBiH.5 posto. Sada nam je problem da ~ovjeka koji do|e na ocjenu invaliditeta natjeramo da se skine kako bismo ga pregledali. upoznat }u javnost o tome i re}i ko vr{i pritisak na Institut. ne mo`ete saznati koliko je njih ostalo bez invaliditeta. odakle }e u organizovanoj koloni krenuti prema zgradi kantonalne Vlade u tehni~kom mandatu.

regionalnim i me|unarodnim razinama. Ili. pozivaju}i se i na politi~ki program neke stranke u Poljskoj. `ensku koaliciju. vjerske zajednice u BiH kao i u regionu u pro te klom raz do blju u ja vnom prostoru djelovale. ali na politi~koj areni. s obzirom na njihove legitimne socijalne. alarmantno pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica. (pre)dominantnog polo`aja religije u bh. gdje. ve} ~etvrtu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova. na djelu je stagna- GOST OSLOBO\ENJA Za{to i nadalje. religija i dr`ava treba da budu odvojene. za svaku ozbiljnu i relevantnu raspravu o polo`aju religije u bosanskohercegova~kom dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica moralo bi se imati u vidu da se religija u vremenu komunisti~kog re`ima u Jugoslaviji nalazila na margini dru{tvenog `ivota. februar/velja~a 2012. Nacionalni program za{tite i promicanja ljudskih prava te jo{ niz drugih zakonskih i podzakonskih no se ne mo`emo po`aliti da u Hrvatskoj nije stvorena struktura. o 1-2 posto razlike u broju izabranih `ena. strategije – manje-vi{e funkcionira. i @ene u regiji – gdje smo ene ~ine vi{e od polovice svjetskog stanovni{tva. uglavnom. koje su napravile svoju vlastitu. I uspjele smo. {to se danas ne{to popravilo. ponovno pomalo gubimo korak. na vode}im politi- stanje je bilo zna~ajno lo{ije – samo 19. dru{tvene ili bilo koje mo}i.8 posto `ena izabranih direktno u Sabor. ali i regionalno gledaju}i. radi se. svjesno ili nesvjesno. zahvaljuju}i opet zamjenama jer su mu{ke kolege oti{le na. {to se mo`e promatrati sa vi{e aspekata i to prije svega u kontekstu globalne krize. sa ciljem zalaganja za integriranje rodnih politika u predizborne. pravobra- ~kim funkcijama. dodu{e po sje}anju – koji vi{e prili~i naslovnicama tabloida koje isklju~ivo zanima jeftino pove}anje tira`a: „BiH sekularna ili vjerska dr`ava“? Spomenutom skupu nisam mogao prisustvovati. Nije sporno da su. Imamo ve} @ drugi Zakon o ravnopravnosti spolova. U tom kontekstu i gledano unazad. mo`emo re}i da su napravljeni zna~ajniji pomaci. prije sve- niteljstva. u nekoj televizijskoj emisiji postavi zabrinjavaju}e. ko- ja vam. Tako je nedavno na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odr`an jedan forum s naslovom – navodim. Pri tome se ne smije zaboravi- ti da sa slomom komunisti~ke ideologije nismo imali posla samo s promjenom re`ima nego i sa promjenom uloge religije u javnom prostoru. zapravo. {to je. Jo{ zna~ajnije je pitanje promjene koncepta javne sfere. ekonomske. na vode}im politi~kim funkcijama. Na regionalnoj razini – situacija je sli~na kada su u pitanju zakonski i institucionalni okvir – uredi. politike. ugro`enosti sekularnog karaktera bh. I Ili. Dapa~e. fragmentarno i sporadi~no nego i u negativnom kontekstu i s ovim ili onim politi~kim i. ministarska ili druga mjesta u izvr{noj vlasti. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no…i da se usprkos bitnim programskim pomacima i dalje de{ava da broj `ena. nekih ve}ih. Kod nas se i u raspravama o religiji u dru{tvu jo{ uvijek u velikoj mjeri doga|a sukob dvaju razli~itih koncepata javnosti: jednog prema kojem se javnost. Poku{ajmo proanalizirati to pitanje sa primjera Hrvatske. Mi smo gotovo pola stolje}a `ivjeli u sekularnom dru{tvenom poretku koji je bio utemeljen na ideolo{kim postulatima marksizma. ideolo{kim „predumi{ljajem“. Profesor Nerzuk ]urak na spo me nu tom okru glom stolu. imamo prili~no razvijen. du`ni smo i provoditi brojne me|unarodne konvencije i obveze kojih smo potpisnici. Zakon o suzbijanju diskriminacije. Me|utim. zakoni. prije svega. da uzgred ka`em. u spletu poznatih povijesnih i dru{tvenih okolnosti. skup{tine gradova i `upanija. {tavi{e. Da se razumijemo. u ~itavoj regiji. le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. formiran je i sustav dr`avnih institucija ~ija je svrha uvo|enje i provo|enje zakonskih mehanizama rodne ravnopravnosti na svim razinama. `ene. dakle. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? nas se svako malo neko sjeti da na nekom forumu. pri je ne ko li ko da na TVBiH u politi~kom magazinu „Crta“ pod alarmantnim naslovom. posljedicu intenzivnog djelovanja udru`enih `enskih frakcija stranaka koalicije. obrazovne i druge sadr`aje. okrugle stolove i simpozije odr`ane u Sarajevu kojima ne mo`ete izravno prisustvovati popratite naknadno u svojim domovima i u terminima koji vam bolje odgovaraju. na tu re~enicu bih vjerovatno odgovorio: Van s takvom re~enicom s akademskog foruma. ~ini nam se svima da u posljednje vrijeme promatramo i odre|ene tendencije stagnacije. kako prvenstveno u ekonomiji. primjerice u Hrvatskom saboru – stagnira. godine. 24 posto `ena sjedi u Saboru. no `ene. ako je to preciznije. kao kontrapunkt dr`avi.10 TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA KOMENTARI petak. OSLOBO\ENJE Religija i dr`ava U Pi{e: D`evad HOD@I] Religija je odvojena od dr`ave. naravno. Na hrvatskom primjeru. koja se na neki na~in podrazumijeva i sa kojom se bavimo ve} du`i niz godina – na nacionalnim. gotovo dojmljiv zakonsko-institucionalni okvir na planu rodne ravnopravnosti. u ~itavoj regiji. okruglom stolu. 24. nastupa s uskli~nom re ~e ni com: Van s vje ro na ukom iz {kola! Da sam bio tamo. poslove i aktivnosti. U vrijeme komunisti~kog re`ima pojam javnosti bio je usko povezan sa samom dr`avom. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no… Pi{e: Gordana SOBOL akata koji se mogu primijeniti na podru~je ravnopravnosti spolova. tako i u restrukturiranju i rebalansiranju pozicija politi~ke mo}i na svjetskim razinama. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. kao pravo pitanje za spomenutu televizijsku emisiju poslu`io je nalaz do kojeg je do{la gospo|a Svetlana Ceni} o tome da je u pro{loj godini porastao iznos fi nan cij ske po mo }i ko ju je dr`ava izdvojila za potrebe vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. dr`ave i dru{tva putem vjeronauke u {kolama i tome sli~no. vrlo po hval no. karitativne. a postizborno cija broja `ena na pozicijama sa kojih se odlu~uje. naravno. a. me|utim. upozoravaju}e. mo`emo slobodno re}i. u posljednjih 10-ak godina. To je naprosto ~injenica koju svi znamo. ba{ tamo gdje je takvu re~enicu. skup{tine gradova i `upanija. posebno na deklarativnim i legislativnim razinama. tribine. stvar- ga. i ne manje va`no. U ranim devedesetima bilo je otprilike 5 posto `ena u Saboru. U procesu demokratizacije na{eg dru{tva sada javnost sve vi{e valja razumijevati i konstituirati kao balansiraju}u snagu nasuprot dr`avi. tako|er ve} drugi Zakon o za{titi od nasilja u obitelji. nije ni ~udno da `ene preplavljuje rezignacija i da postaju sve vi{e nezainteresirane baviti se politikom kada sve ono dobro {to je propisano i za {to smo se te{kom mukom ovih proteklih go- . I ta pitanja naj~e{}e bivaju postavljena ne samo povr{no. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. primjerice od dono{enja Pekin{ke deklaracije UN-a iz 1995. uglavnom. {to je jo{ gore. Tako|er. dru{tvu. prije svega. Ali. Gledaju}i sve to. gotovo munjevito u dana{njem „globalnom selu“ i ~ini se da mi. nakon posljednjih parlamentarnih izbora neki bitni aspekti rodnih politika uvr{teni su u program Vlade RH. jo{ smo prili~no daleko od dostizanja stvarne rodne ravnopravnosti i dru{tva stvarne paritetne demokracije. legitimirao politi~ar iz Poljske kojem se ne sje}am imena a na kojeg se u svom izlaganju vrlo temperamentno referira gospodin ]urak. {to se i dalje de{ava? Za{to i nadalje. a posljedi~no i postizborne programe. Osim toga. pa i prava rodna ma{inerija ~ija je prvenstvena funkcija provo|enje rodno osvije{tenih politika. ali sam izlaganja ve}ine sudionika imao priliku pre gle da ti u re pri zi ra nom snimku televizije HEMA. manje-vi{e povezuje i podudara s nadle`nostima dr`ave i drugog prema kojem se javnost pozicionira neovisno o dr`avnoj sferi. Kao povod i. le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. Stvari se de{avaju ubrzano. tribini. zna~ajnijih pomaka nema. Dr`ava je u stanovitom smislu imala monopol nad sferom javnosti. zamjenama). nemaju polovicu politi~ke. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave. Ukratko. kao i u svim komponentama dru{tva. gubimo dah. ~es to omogu}ava da mnoga javna predavanja. kao program. {to predstavlja veliki uspjeh i. nekako u smislu „Koliko je ostalo sekularne BiH?“ postavlja pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica u na{oj zemlji i u na{em politi~kom `ivotu. ona je legitimna. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. Tako sam imao priliku slu{ati i izlaganje uva `e nog ko le ge pro fe so ra ]urka ~ije kriti~ko mi{ljenje i dru{tvenu intelektualnu anga`iranost ina~e iznimno cijenim. Nacionalnu strategiju za za{titu od nasilja u obitelji. kulturne. prije raspisivanja pro{logodi{njih parlamentarnih izbora ih je bilo 25 posto (zahvaljuju}i. u ovoj prilici bih htio podsjetiti.

jednako bitan. rekne ona. Evo. After noon. gdje se vi{e koriste njima bliskije tehnike kao {to su pregovaranje. Ili. razaram. ne kad Vi po`elite. zagovaranje. red je i da “branim vojne odrede koji su nosili kukaste krstove” I to tako {to na|em. Al’ me sve kopka to {to je najtira`nija i.Od jutros! Pi{e u Avazu! Strana osam. a tamo. te{ko!. Stoga }e biti zanimljivo promatrati. nego vrat! A Irfanov je problem {to }e savjetovati za 500 KM mjese~no! Sad. Evo. “gnusno” slagao (eki. koji nisu ba{ zdu{no podr`avali reviziju boraca koju radite. skakutao po sarajevskom Stupu. Osim toga. ~uje se skladba partizanske pjesme “Uz mar{ala Tita. socijaldemokratske Vlade. imaju li pravo. sociolo{ki gledano. manipuli ra nju i ko ri {te nju po zi ci je mo}i koja (mo}) je u temeljnom pogledu kompromitiraju}a za njihovu izvornu misiju. me|u ostalima. Treskavici. usta{a. dru`e ministre. sedam civila Hrvata. Napi{em da je Ivan Jur~evi}. One su. kona~no. @ena me zagrli. pogotovo u svjetlu ~injenice da sredinom slijede}e godine Hrvatska postaje integralni dio Europe. 24. Pritom }u navratiti i do naselja Vesela i napraviti pri~u o tome kako su pripadnici Armije BiH u Veseloj ubili. nije {ija. poti~em iz siroma{ne radni~ke porodice. i mobitel kad mi zazvoni. zanimljivu. politikama. ~esto sklonije baviti se neformalnim. da rastao sam i razvijao se u skladu sa Statutom SKBiH! Jebem li ga. Srbima.. {ta su to vezirske ma hmudije!? Ono jelo koje ste. kada se odre|uje tko }e biti na kandidacijskim listama i na kojim pozicijama?! Jedan od odgovora na taj problem le`i u ~injenici da unutarnji hijerarhijski ustroj politi~kih stranaka i nadalje le`i uglavnom u mu{kim rukama i ~esto predstavlja prepreku ve}em sudjelovanju `ena. koja ovdje mogu postaviti samo u natuknicama. odno sno oznake fa{ista!“ Malo mu. neke vi{e. proku`ili ste me! Razaram BiH! Najprije sam to ~i nio do bro vo ljno. bojovni~e moj! Kontam. strategijama. Veli: . kako mi ministar izme|u redova poru~uje. ubili pripadnici HVO-a u trenutku kada je vozio kola Hi tne pomo- Pi{e: Asaf BE^IROVI] asaf. pogotovo kada su u pitanju i dobivanje i preuzimanje ve}e odgovornosti na svim razinama. dru`e ministre. za savjetnika. pa zaklju~uje da je „Be~irovi} stao na stranu razara~a BiH“! . rekao. premda ih je sijaset napisanih. mijenjanje strategija kada su u pitanju i privla~enje i dovo|enje nekih novih `ena koje `elimo vidjeti kao dio procesa. A {to se teksta o nastradalim Bo{njacima u Vrbanji ti~e. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave. metkom u potiljak.ba ^lan i ministar me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. a me|u njima i neke koji su se borili za ovaj grad i ovu BiH! . 12. „nisam objavio pri~u o stradanjima Bo{njaka u Vrbanji“! Plus „branim vojne odrede koji su nosili ku kas te krsto ve. Nejse! Mislio sam. ja jesam usta{a onoliko koliko to ~ovjek ~ijeg su zeta. novina napisala. pla ni na ma oko Olova i Vare{a! I danas je. . Ja ne! Kako god. stoga. {to se posebno reflektira i na njihovo pozicioniranje na izbornim listama. ka`e ministar. no }e Irfan raditi na ugovoru o djelu i za 500 KM pomagati u sastavljanju spiska organizatora otpora! ^uj to! Sigurno je. Kad fakat! Zukan Helez. poljubi. karitativne. makar ga i “moji” ubili. karitativnim. sve s pu{kom o ramenu. naime. a koje smo uspjele ugraditi i u sam program novoizabrane. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? Ako se vjerske zajednice kao nevladine organizacije bave socijalnim. A ishod te borbe bit }e. religija javlja kao relevantna. tre balo bi da objasnim za{to sam.. pripadnika Armije BiH. treba mi javno odgovoriti. i ho}e li njegovo ostvarivanje pomo}i ve}oj mo}i `ena. mo`e biti! Dokaz da sam usta{a je i to {to sam radio intervju s pred sje dni kom FBiH (ge ne ra lom HV). dolje desno!. ministre. prava pi ta nja za sva ku od go vor nu ras pra vu o re li gi ji u na {em dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine. treba mu i javno odgovoriti. materijalnu. kulturne. obrazovnim i drugim poslovima od dru{ tve nog zna ~a ja.Ovo mi drug ministar. Pi{em i o zlo~inima nad Bo{njacima. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. kulturnim. ministar Zukan ni je ma la za je ban ci ja! Hem je ~lan i ministar. hem me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. ipak. koliko }emo uspjeti ostvarivati svoje ciljeve. A~kerovom gro bu. poslove i aktivnosti. izuzetno zna~ajan. a proporcionalno obimu takvih svojih aktivnosti. Pitanje se ne odnosi na to kakav stav svako od nas ima prema religijskom bitku u njegovoj transcendentalnoj. i makar znam kako izgledaju te vezirske mahmudije. predsjednik udruge koja je u Koordinaciji bora~kih udru`enja FBiH. sve zalijevaju}i viljemovkom i pivom za 260 KM bud`etskih para! Ja. odnosno socijalno djelotvorna ~injenica. ne}e Irfan pomagati tako {to }e drugu ministru i}i po }evape. ako je to precizni- je. izme|u redova. Ne zbog toga {to Vi `ivite u Veseloj nego zato {to mi je svaki ubijeni civil. ~ini se kako u pogledu na polo`aj i ulogu vjerskih zajednica u na{oj dr`a vi i u na {em dru{tvu moramo odgovoriti na pitanje oko kojeg bi valjalo posti}i neku vrstu minimalnog dru{tvenog i politi~kog konsenzusa. svoj }u. Po tom se pru `im na oto man. Tome me je u~io. neke manje. zbunjeno pitam suprugu. Moramo ne{to mijenjati jer mi se ~ini da smo pomalo uspavane silnim zakonima. Dakle.restoran Park prin~eva. Religija je odvojena od dr`ave. religija i dr`ava treba da budu odvojene. Vratim se ku}i s posla. organizacijsku. mo `e bi ti! Je sam us ta {a onoliko koliko to osoba ~iju su pe tna es to go di{ nju ses tri ~nu pola godine dr`ali zato~enu u logoru HVO-a. U takvoj perspektivi pitanje religije u ve}ini na{ih rasprava javlja se kao pitanje jo{ uvijek neostvarenog. KOMENTARI POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA 11 P jo{ uvijek djeluju. rukujete s njim na sastancima kojima zajedni~ki prisustvujete. A danas vidimo da to nije tako. na`alost. fo to gra fi san ispod je be ne svastike koju i Vi i ja mrzimo! No.Ma gdje si ti. kao i unutar politi~kih stranaka. no }e ga savjetovati.. nerado. `ene se mo`da ne snalaze najbolje u unutarstrana~kim zamkama i nadmetanjima ili jednostavno nemaju snage da se i na tom planu bore i dokazuju u jednom vi{emanje tradicionalno mu{kom okru`enju.becirovic@oslobodjenje. Skontam. fakat nerado i s osje}ajem ne lago de. i u regionalnom smislu. a. Najprije sam. financijsku i svaku drugu potporu dr`ave? To su. I u njoj. nekako me je sramota i pomisliti na njih – vidim svaki dan ljude koji po kontejnerima tra`e koricu hljeba. Problem je samo mo`emo li tako dalje? Jesmo li se umorile od stagnacije i tapkanja u mjestu? Moramo li ipak ne{to mijenjati u na{im pristupima? Mo`emo li potaknuti neke nove razgovore. bi ram si mustru lahku. a Oslo bo |e nje obja vi. onomad i zajedno s kolegama (12. moralnoj. ravnopravno s drugim nevladinim organizacijama. . va`na i. Ali. Hrvatima. nevladinim i gra|anskim aktivizmom. 2011 . na zakonsku. Mislim da se to u budu}nosti mo`e pokazati presudnim. da sam „otvoreno stao na stranu Herceg-Bosne jer nikada“. kao da smo sve zajedno povjerovale }e se njihovim dono{enjem stvari same po sebi po~eti kretati u smjeru kojim mi to `elimo. iako me je on molio. uredima. ministar za bora~ka pitanja FBiH. novinar jedva do~ekao. i nji ma tre ba da ti pri li ku da ka`u koju! Budu}i sam prevejani usta{a. veli. gnusno!) da je za ~etvrtog savjetnika anga`ovao Irfana Ljevakovi}a. eshatolo{koj perspektivi. Vi se. a koja su legitimna. s obzirom na njihove legitimne socijalne. fo to gra fi ju bo jo vni ka HVO-a iz Bugojna koji su se slikali ispod kukastog kri`a. kada su u pitanju `ene i njihovoj polo`aj. .A od kada sam to usta{a?. juna~koga sina” . NGO-a. i Status SKBiH! Uzgred.. reknem ja `eni. {iljim olovku }i. napisati kad ja budem htio. obukav{i uniformu ARBiH. do aprila 1996. a koje danas nisu u dovoljnoj mjeri zainteresirane? Kako posti}i da i njima pitanja rodne ravnopravnosti budu u sferi njihovih interesa? Osobno zagovaram nove dijaloge izme|u politi~arki. Evo zore. umre`avanje i sli~no. februar/velja~a 2012. Asafa i Bobana S danas? dina izborile (u {to su uklju~ene i zakonom propisane kvote). Uzmem si ~asopis Heklanje za po ~e tni ke. (Autorica je ~lanica Upravnog odbora Regionalnog `enskog lobija za jugoisto~nu Evropu i Parlamenta Hrvatske) rijeda. kakvi su ovo noviteti? Tim prije {to supruga zna da ja naizust izgovaram sastav posljednjeg Centralnog komiteta SKJ. nepostignutog osnovnog (dru{tvenog) priznanja religije. ostaje samo mrtvo slovo na papiru. al’ da sam terorista. Sarajevo) ku{ali. posebno kada se do|e do onog klju~nog momenta – tj. u znaku ideolo{kog i nacionalisti~kog nastojanja na prisvajanju. evo dana.OSLOBO\ENJE petak. Igmanu. Nije. Ovdje je rije~ o religijskom bitku kako se on javlja u njegovom dru{tvenom kontekstu u kojem se. majku joj njenu. ~lanom Tima za Koordina ci ju re vi zor skih ti mo va (Hrvat). ali i predstavnika institucija. upravo na primjeru Hrvatske. ako ve} nisam. obrazovne i druge sadr`aje. dogovore. ba{ ne cvjetaju ru`e i kada }emo se itekako morati boriti za zadr`avanje razine prava koja imamo danas. nerado. Dakle. od ma ja 1992. {iljim olovku. usta{a moj. poru~uje da sam usta{a! Mogao je vala re}i i da sam {upak.

i Elvir B. Uz saglasnost banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva te po naredbi nadle`nog sudije. [okirani gra|ani Ubistvo Muje Bukvi}a {okiralo je stanovnike ovog sarajevskog naselja. a ubica je prijateljima ubijenog ispred nosa pobjegao iz radnje [ezdesetsedmogodi{nji Mujo Bukvi}. K. i vidio da je Vehid G. povukao ulazna vrata. vidio je da su vrata radnje bila otklju~ana. Mi. mada je. tu`ilac je Osnovnom sudu Prijedor uputio prijedlog za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora Hasanba{i}u. oteo mu mobitel i udaljio se. Udes u Bistarcu kod Lukavca Poginuo Dino Ali} Ali} je. na njegovo iznena|enje. 24. dok je vozilo prona|eno i bi}e vra}eno vlasniku. Zeki}eva je preminula na mjestu. . Kombi se kretao unazad. D. Oni koji su Muju vidjeli. kako bi se utvrdilo da li je eventualno bio pod dejstvom alkohola. preti~u}i audijem. Oko podneva Mujo je imao obi~aj piti kafu sa kom{ijom Vehidom G. obojici nastanjenim u op}ini Gra~anica. je. Elvir je fotografa na{ao pokrivenog. petak. te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret Trideset{estogodi{nji Dino Ali} iz @ivinica smrtno je stradao u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er ujutro dogodila na magistralnom putu Tuzla . D. voza~ je. S. Kako je kasnije ispri~ao. pre{ao u lijevu traku. O doga|aju je obavije{ten de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. a koju su slu`benici Odjela krim-policije SJB-a Prijedor i Sektora krim-policije CJB-a Banja Luka zaustavili na magistralnom putu Banja Luka . iz Zenice. Prema rije~ima Irfana Nefi}a. Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja Ubijen fotograf Mujo Bukvi} Mujo Bukvi} prona|en je zaklan u podrumu svog Fotostudija. S. policajci su pretresli Hasanba{i}evu ku}u u Ljubiji. Kako nam je potvr|eno u Tu`ila{tvu TK-a. saznajemo. a policija radi na identifikaciji i pronalasku napada~a. K. Kom{ija Vehid G. Vehid je prijatelja potra`io u radnji. a potom i pregazio. Pretpostavka je da je ubica zaklju~ao vrata radnje dok je bio unutra. jer je on bio zaklan od uha do uha” ispri~ala . do{ao da potra`i fotografa. Vjerovatno su se Vehid G.10 sati i u fotografskoj radnji zatekla be`ivotno tijelo 67-godi{njaka ubijenog o{trim predmetom. preti~u}i kamion u vlasni{tvu firme Mepas iz [irokog Brijega. ali su ona. koji su ubijenog znali kao po{tenog i dobronamjernog ~ovjeka koji se fotografijom bavio od prije ra- “Ne znam kako je neko mogao tako ne{to uraditi. Ali} je. Naime. kako je potvr|eno iz sa ra jev ske po li ci je. (1989) i B. Protiv njih }e biti podnesen izvje{taj Kantonalnom tu`ila{tvu Tuzla. da ru~a dok se Bukvi} ne vrati. koju je vozio Denis Hasanagi} (20) iz Ljubije.Prijedor u mjestu Omarska. Aida Zeki} (66) poginula je ju~er ujutro u udesu koji se dogodio u Ulici Jalimamov put u zeni~kom naselju Jalija. na njegovo ~u|enje bila zaklju~ana.053 kilograma spida i mobitel. S. prema radnji se uputio i Elvir B. Za sada nije poznato da li se radi o zlo~inu iz koristoljublja. kako nezvani~no saznajemo pukim slu~ajem umalo mogao biti otkriven. Vehid se uputio u obli`nji ugostiteljski objekat Bistro i naru~io }evape. Kamion. OSLOBO\ENJE Maloljetnik ostao bez mobitela Rasvijetljena kra|a vozila u Srebreniku Slu`benici krim-policije Grada~ac u saradnji sa kolegama iz PU Gra~anica identifikovali su kradljivce golfa koji je “nestao” 10. januara u Srebreniku. Na vratima je pisalo da se vlasnik nalazi u blizini i da se vra}a u 15 sati.. potrparola MUP-a Kantona Sarajevo policija je pozvana u 15. potvr|eno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. te je pobjegao prije nego {to je Elvir B. Ljekari lokalnog Doma zdravlja smrt Ali}a su konstatovali na mjestu udesa. potvr|eno nam je iz CJBa Banja Luka.12 CRNA HRONIKA Nepoznati napada~ u srijedu je usred dana u Bolni~koj ulici u Sarajevu presreo i oplja~kao maloljetnog P. te oborio `enu. Ju~er u zeni~kom naselju Jalija Kombijem usmrtio pje{akinju Voza~ je priveden u slu`bene prostorije policije radi uzimanja uzoraka krvi. kako bi se utvrdilo da li je bio pod dejstvom alkohola. no uvi|aj koji je ju~er obavljen trebao bi utvrditi da li i {ta nedostaje iz radnje. L. Nakon saslu{anja. (1987). Priveden 21-godi{njak iz Ljubije Uhva}en sa spidom Adis Hasanba{i} (21) iz Ljubije kod Prijedora uhap{en je u srijedu nakon {to je policija kod njega prona{la dva kilograma spida. a krenula je u prodavnicu u koju je nekoliko minuta ranije ZIM-ov kombi dostavio robu. vlasnik Fotostudija u Ulici Omladinskih radnih brigada do broja sedam u sarajevskom naselju Dobrinja II ju~er popodne je brutalno ubijen u svojoj radnji. B. a Elvir je si{ao u podrum gdje se nalazi spu`va na kojoj je Bukvi} znao da prilegne. Me|utim. uposlenik ovog ugostiteljskog objekta kako bi kucanjem na staklo dozvao Muju Bukvi}a za kojeg je mislio da se nalazi u podrumu. sa slu`benicima Policijske uprave Lukavac. Razbojnik je. te prijete}i no`em.ZIM udario [. koji je Ali} poku{ao da pretekne. rekli su da nisu nikad vidjeli takav stravi~an zlo~in. obavio de`urni kantonalni tu`ilac. kada je audijem 80 udario u kamion skania. Sa mjesta udesa Uvi|aj je na mjestu nesre}e. zavr{io je u kanalu pored puta. bio suvoza~ u opel astri. obdukcije. kako bi Ali} izbjegao sudar sa skanijom. ali i astru te u njegovoj putnoj torbi prona{li dva paketa spida ukupne te`ine 2. je vlasnica jednog ugostiteljskog objekta na Dobrinji. Zeki}eva je `ivjela u blizini mjesta nesre}e. bio na vratima Bukvi}evog Fotostudija. Nakon uvi|aja tijelo ubijenog je vozilom KJKP Pokop odvezeno u prosekturu na Barama radi D. S. koji je naredio da se izvr{i obdukcija tijela nastradalog. Nju je kombijem Zeni~ke industrije mlijeka .Doboj. dok je voza~ kamiona pro{ao bez ve}ih povreda. skrenuo udesno. Za sada policija nema osumnji~enih. ali i uzmu uzorci krvi i urina voza~a kamiona skania. SULTANOVI] Mimoi{li se sa ubicom Skupa sa Vehidom G. presreo maloljetnika. P. februar/velja~a 2012. najvjerovatnije. Tijelo ubijenog iznose iz fotografske radnje Foto: [. i da se to desilo 20-ak metara od policijske stanice u ovom naselju. Vidjev{i to.. kao i obi~no ju~er do{ao do Bukvi}eve radnje. Jo{ vi{e iznena|uje ~injenica da je Bukvi} u svojoj radnji zaklan. Hasanba{i} je. u mjestu Bistarac kod Lukavca. sa ubicom mimoi{li u svega nekoliko desetina sekundi. ta. a radi se o M. Nakon par minuta do Bukvi}eve radnje oti{ao je Elvir. pre{ao u lijevu traku te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret.

17 posto dionica fabrike Klju~. 1. Drugim rije~ima. I opet }u ga kupiti da me ne bi prislu{kivali. . a tri u drugom dijelu vozila. potvr|eno je iz CJB-a Banja Luka. ali i izvan nje. nakon ~ega ih je do Nijaza Zubana. tada{njeg direktora Cargo-centra i sada{njeg optu`enika u ovom predmetu. . u sarajevskom naselju Saraj-Polje. kao i Milan Marjanovi} (62). Vje{tak protivpo`arne za{tite Muris Dizdar. U gepeku smo prona{li i vizit-kartice na ime Jasmin Bahto (od kojeg je auto otet.a). Me|utim. navodi da su optu`eni u predmetu Turkovi} Muamer Zahitovi}. U Bosanskoj Gradi{ci uhap{en je Mihajlo Kalini} (26). ali i sa dvo ji com mu {ka ra ca.Audi se nalazio u biv{oj kasarni Ned`ari}i. U optu`nici se navodi i da su to u~inili upu}uju}i mu verbalne prijetnje i pokazuju}i mu pi{tolje zataknute za pojas.900 megaherca. op. rekao je ju~er u Sudu BiH na nastavku su|enja za nekoliko monstruoznih ubistava i druga te{ka krivi~na djela prvooptu`eni Zijad Turkovi}. kori{tenom u plja~ki. podsje}amo.000 eura uputio protiv ^avke. banjalu~koj Ulici Starine Novaka. izja vio je da je vje {ta~enjem potvr|eno da potpis na ugovorima o prometu vrijednosnih papira pripada Nijazu Zuli}u. L. te traga za razbojnikom. Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [titio sam se od ^avke i D`uve Uz obja{njenje da je pokretni ometa~ signala dobio uz audi koji je nekada koristilo Predsjedni{tvo BiH. elektrotehnike Remzije Gu{i}a.Taj drugi. Ure|aji koje jo{ zovemo d`ameri (jammer). . kazao je kako je to vozilo u potpunosti izgorjelo. voza~a na Me|unarodnom aerodromu Sarajevo i svjedoka plja~ke. centra Sarajevskog aerodroma. ju~er je kazao da je od Tu`ila{tva BiH dobio naredbu da analizira snimke videonadzora iz Cargo- Prijetnje i pi{tolji Sabahudin Maka{. koji je 2007. U optu`nici se. na|ene ~etiri automatske pu{ke Me|unarodnog aerodroma Sarajevo 5. rekao je da se Turkovi}a sje}a iz tog perioda jer je nekoliko puta sjedio u ovom restoranu sa jednom `enom. in`enjera Svjedok Sabahudin Maka{ U zapaljenom audiju. kojeg je dr`avni tu`ilac ^avka ispi ti vao o ka ra kte ris ti ka ma ure|aja oduzetih od Turkovi}a. svjedokstru~na osoba i uposlenik FUP-a na mjestu informati~ara. te prijete}i no`em. kojem je banjalu~ki Osnovni sud odredio pritvor zbog kra|e. Elmedin Kobiljak. od radnice zatra`io da mu preda novac. niti vas neko mo`e nazvati na mobitel niti vi ikoga mo`ete zvati. S. optu`eni za vo|enje zlo~ina~ke organizacije kazao da bi takav ure|aj. Me|utim. odvela Emina Vuki~evi}. Ismet Katana. Gu{i} je rekao da se prenosni ometa~ signala mo`e puniti u automobilu. One nisu izgorjele jer vjerovatno nije bilo dovoljno kisika za plamen. za kojim je na snazi bila centralna potjernica raspisana zbog kra|e. kojim predsjedava sudija Izo Tanki}. vje{tak grafolo- . Policija je izvr{ila uvi|aj. Zoran Ga{i} (40). pojasnio je Gu{i}.Nisam uspio da dobijem odgovor da li spomenuti plja~ka{ u ruci dr`i ne{to. a forenzi~ari su u njemu prona{li i ~etiri duge cijevi . upu}en je da se o tom konsultuje sa svojim advokatom Fahrijom Karkinom. a nije isklju~io mogu}nost da je takvo ne{to mogu}e i sa fiksnim ometa~em. opet nabavio?! . kako se navodi u optu`nici. zapravo generi{u {um koji ometa signal mobitela u zatvorenoj prostoriji. U svom ranijem iskazu Maka{ je na fotografijama osoba koje su mogle sjediti s Turkovi}em prepoznao svjedoka pokajnika Isljama Kalendera i Suada Glavini}a (u ranijem postupku pravomo}no oslobo|enog optu`bi za u~e{}e u plja~ki. februar/velja~a 2012. godine.Pokretni ometa~ signala za mobitele dobio sam prilikom kupovine blindiranog audija.800 i 1. dodao je Turkovi} i objasnio da se fiksni ometa~i signala koriste i u pozori{tima ili drugim zatvorenim prostorima kako ljudima koji su zaboravili isklju~iti mobitele oni ne bi zvonili. ju~er se nije mogao sjetiti jesu li to bili ba{ oni. op. 24. Utvrdio sam da je vozilo posuto zapaljivom te~no{}u iznutra i izvana i onda zapaljeno upotrebom otvorenog plamena. koji je nekada pripadao Predsjedni{tvu BiH. a drugi kupio.OSLOBO\ENJE petak. prona|en je u Banjoj Luci. kazao je Maka{. Njegovo posjedovanje obi~nim gra|anima nije dozvoljeno.Turkovi}a sam upamtio jer je jednom zaboravio mobitel po koji se vratio i poslije toga sam vi|ao njegovu fotografiju u novinama. . decembra 2007. Hod`i} je dodao kako je shvatio da je rije~ o plja~ki tek kada je vidio da se vre}e s novcem ubacuju u d`ip.a).automatske pu{ke. te Turkovi} i Mithat Zahitovi} tra`ili od Zuli}a da na ime Muamera Zahitovi}a prepi{e 12. Dk. kojem je pritvor odre|en zbog nano{enja te{kih povreda. koji je. koji je vje{ta~io audi Q7. ~ije posjedovanje gra|anima nije dozvoljeno. Vizit-kartice . fiksni ometa~ kupio sam kako me ne bi prislu{kivali vrsni haker tu`ilac Oleg ^avka i Almir D`uvo (direktor Obavje{tajno-sigurnosne agencije. Njegov zadatak je bio da utvrdi da li jedan od plja~ka{a u desnoj ruci dr`i klju~. upitao {ta je s njegovom krivi~nom prijavom koju je zbog navodnog uzimanja mita od 30. Hilmija Ma{ovi}. kazao je Dizdar.Ovi ure|aji mogu ometati signale opsega 800. op. Katana je kazao da je vje{ta~enjem utvr|eno da sva ~etiri potpisa pripadaju Zuli}u. Hod`i} je ponovio da su plja~ka{i u{li u Cargo-centar i zatra`ili {efa.a). 13 Troje uhap{enih po potragama Pozivi u pomo} otjerali napada~a Maskirani razbojnik upao je u srijedu u trgovinu “Sanja” koja se nalazi u . godine bio zaposlen u restoranu Trattoria Due. nakon ~ega je plja~ka{ istr~ao iz trgovine i pobjegao bez plijena u nepoznatom pravcu. uposlenica je po~ela dozivati pomo}. Ju~er je dovr{eno ispitivanje D`emala Hod`i}a. Jedna duga cijev je bila u gepeku. Me|utim. O. za {ta se terete Turkovi} i ostali. Prvooptu`eni je ovo rekao tokom saslu{anja vje{taka elektrotehni~ke struke dipl. zapaljen nakon {to je iskori{ten za plja~ku dva i po mi li ona KM iz Car go-cen tra Turkovi} i advokat Fahrija Karkin na ju~era{njem pretresu [ta je sa prijavom? Turkovi} je ju~er Sudsko vije}e Suda BiH. CRNA HRONIKA Policija CJB-a Banja Luka u srijedu je privela tri osobe za kojima su raspisane potjernice. {ke struke i uposlenik MUP-a KS-a. rekao je odgovaraju}i na pitanja tu`ioca ^avke.

decembar 2010: Klizi{te progutalo ku}u porodice Salki} kao {to su ^aklovi}i. Tu padavine nisu bile uzrok“ obja. Dan za{tite prirode i Dan o~uvanja okoli{a. Zavod je odredio 16 prioritetnih lokacija koje predstavljaju najve}u prijetnju gra|anima. 5. ljepote. Sirovine tih proizvoda se pa`ljivo prera|uju s ciljem da se sa~uvaju vitalni sastojci i puno}a originalnog okusa. Pripremio Samir KARI] . pesticida. imamo intenzivnije aktiviranje i reaktiviranje klizi{ta. postoji mogu}nost reaktiviranja klizi{ta. doma}instva. Gornja Tuzla… “U slu~aju nekih ve}ih padavina.311-510 303-500 282-411 280-738 38 32 DJEVOJ^ICA DJE^AKA U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 70 beba. 282-436 124.2012. kao {to smo imali 2001. i to u mjesnim zajednicama ^aklovi}i. Dontodent. Denk mit.O. prema rije~ima na{eg sagovornika. ne bi trebalo biti pojava te vrste. I ponuda najpoznatijih kvalitetnih robnih marki iz podru~ja zdravlja. Sloveniji. “Radi se o mjesnim zajednicama Crvene Njive. mnogo drugih faktora je dovelo do aktiviranja klizi{ta. a preko 70 litara imamo jo{ intenzivnije aktiviranje. U skladu s izvornom idejom o~uvanja okoline i zdravijeg na~ina `ivota ju~er su kupci u Me|ugorju imali priliku prisustvovati i degustaciji Alnatura Bio proizvoda koji se mogu kupiti isklju~ivo u dm prodavnicama te su proizvedeni od poljoprivrednih sirovina na bazi ekolo{kog uzgoja. Uklanjanje snijega Zaposlenici tuzlanskih komunalnih preduze}a su tokom snje`nih padavina uglavnom uklanjali snijeg sa glavnih saobra}ajnica u gradu i puteva u naseljima. dm je tako|e poznat i po posebnom asortimanu {iroke palete proizvoda koje odlikuje visok kvalitet i najpovoljnija cijena pod nazivom moja marka. a u cilju smanjenja broja jednokratnih vre}ica odba~enih u okoli{. snio nam je Mula}. Tu se ranije vr{ila eksploatacija pijeska. godine u svim dm prodavnicama dm zelena turneja ju~er se iz Me|ugorja otisnula put @eneve. Tako na policama dma potra`ite robne marke Balea. ka`e Mula}.415 kilometara do jednog od najposje}enijih svjetskih sajmova automobila jeste ona iz obi~nog priklju~ka na struju kakav postoji u svim doma}instvima. Uz to. Profissimo. ali i nelegalna gradnja. prema dosada{njim iskustvima. Raport iz porodili{ta DE@URNI TELEFONI MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122. razgovarali smo sa Miralemom Mula}em iz Zavoda za urbanizam Op}ine Tuzla. Centar. babylove. OSLOBO\ENJE Skoro ~etvrtina op}ine le`i na klizi{tima Ho}e li se ponoviti U tuzlanskom naselju Crvene Njive 5. Tako su ju~er svi dm kupci u Me|ugorju za kupovinu iznad 20 KM dobili pamu~ni ceker na poklon. Kada je u pitanju 50 do 70 litara. godine aktiviralo se klizi{te koje je u nezapam}enoj tragediji progutalo ku}u u kojoj se nalazila ~etvero~lana porodica Salki}. a ovih dana se snijeg ubrzano otapa. entuzijasta. muzi~are. Tako dm green city project zapo~inje dm zelenom turnejom i nastavlja se kroz niz doga|anja na Dan planete Zemlje. U sklopu zelene turneje elektri~nog automobila „na dm utika~“ ju~er su stanovnici Me|ugorja imali priliku saznati prednosti ovog ekolo{ki u potpunosti prihvatljivog i jeftinijeg na~ina prevoza. godine. kompanije i pojedince koji kroz svoj `ivot i rad nalaze inspiraciju u prirodi. M. aditiva i medicinskih proizvoda. Crvene Njive? Najve}a prijetnja od pokretanja klizi{ta nalazi se na 16 lokacija. Aktivnosti CZ-a Poplave su jedan od naj~e{}ih uzroka klizi{ta. zatim nelegalno se gradilo… Dakle. Das gesunde Plus. Naj~e{}i uzrok su padavine. postoji li prijetnja da se ove godine ponovi slu~aj iz Crvenih Njiva? Drugi faktori „Na to je te{ko odgovoriti. dm green city project Green city project nastao je inicijativom grupe pojedinaca. No. imamo umjereno aktiviranje klizi{ta. a jedina energija koju }e elektri~ni automobil XD Concept kompanije DOK_ING XD koristiti na putu dugom 1. Austriji i Njema~koj. Ovaj asortiman je jedinstven i mo`e se kupiti samo u dm prodavnicama.400 dm prodavnica {irom Evrope u kojima ljubazno i stru~no osoblje. Imamo iskustva u Tuzli da kada padne u intervalu od 30 do 50 litara po kvadratnom metru.14 TUZLANSKA KAPIJA petak. O tome trebaju li gra|ani strahovati od aktiviranja klizi{ta. Organska hrana dobra je za ljude i okolinu jer je zasnovana na ekolo{kim principima proizvodnje koji izbjegavaju upotrebu vje{ta~kih hemijskih sredstava poput vje{ta~kih |ubriva. alverde. a predstavlja seriju doga|anja kojima je ideja vodilja senzibilizirati {iru javnost o ekolo{ki osvije{tenom djelovanju te u sklopu nekoliko doga|anja okupiti umjetnike. fotografe. Ali. a stru~njaci ka`u da se na ~ak 23 posto povr{ine op}ine Tuzla nalaze klizi{ta. kao zdravom na~inu `ivota. dm zelena turneja povod je i za podsje}anje i motivisanje gra|ana na ekolo{ki prihvatljivo pona{anje prilikom kupovine. ku}nih ljubimaca te foto i bebi programa neprekidno se pro{iruje i nadogra|uje inovativnim i ujedno ekolo{ki prihvatljivim proizvodima.313 klizi{ta. O dm drogerie marktu 43 dm prodavnice u BiH mali su. 24. Centar. evidentirano je jo{ 589 lokacija na kojima bi se moglo pojaviti klizi{te.4. ugodna i moderna atmosfera prostora te izrazito povoljne cijene iznimno kvalitetnih proizvoda itekako opravdavaju slogan TU SAM ^OVJEK. 250-011 123. Gornja Tuzla… Klizi{ta u ovim mjestima dr`imo pod budnim okom” . . Voza~ki tim Mario Petrekovi} i Marko Lasi} Nered demonstrirali su na~in punjenja nesvakida{njeg automobila ispred dm prodavnice u Me|ugorju na adresi Sivri}a bb. do 30. decembra 2010. i 2010. slikare. februar/velja~a 2012. Kruna projekta je dodjela dm green city nagrade kojom se odaju priznanja najistaknutijim pojedincima i kompanijama na polju ekolo{kog anga`mana.kroz koji dm odra`ava svoju poslovnu filozofiju. Samo jedna osoba je pre`ivjela. U objektivu na{e kamere ju~er su se na{li radnici koji odvoze snijeg sa Trga `rtava genocida u Srebrenici. On navodi da dosta faktora uti~e na pojavu klizi{ta. Dodaje da Civilna za{tita Tuzle ve} provodi odre|ene aktivnosti kako bi se sprije~ile eventualne poplave i klizi{ta. TU KUPUJEM . promovisati i u gradovima u Hrvatskoj. umjetnika i kreativaca ~ija je motivacija o~uvanje prirode i svih njenih ljepota. Tuzla danas le`i na 1. gdje }e im se na zanimljiv na~in prezentovati neki od aktuelnih ekolo{kih problema te zajedni~ka nastojanja u pronalasku alternativa i rje{enja. Jessa i druge. Ipak. dm zelena turneja na svom }e putu do @eneve poruke o ekolo{koj odgovornosti. jer je to bila specifi~na lokacija. Ovih dana je krenulo uklanjanje i odvo`enje snijega iz centralnih dijelova grada. Miralem Mula} ispred mape na kojoj su obilje`ena klizi{ta OKOMKAMERE U Me|ugorju ispra}ena dm zelena turneja dm zelena turneja uvod je u kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ koja }e biti provedena od 1. U Me|unarodnoj godini energetske u~inkovitosti dm se pridru`io organizaciji dm green city projecta u sklopu kojeg }e provesti nekoliko inicijativa u svrhu okupljanja {to ve}eg broja gra|ana na dm green city doga|anjima. dm zelena turneja uvod je u novu dm kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ kojom }e dm i gra|ani imati priliku zajedni~ki doprinijeti o~uvanju okoline tokom aprila 2012. godine” isti~e Mula}. ali vrijedan dio vi{e od 2.

24. februar/velja~a 2012. OGLASI 15 .OSLOBO\ENJE petak.

.. Grupa nevladinih organizacija pozvala je ranije ju~er Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine da ispita navode FHP-a u vezi sa mogu}om odgovorno{}u Dikovi}a za ratne zlo~ine na Kosovu i u BiH.. koja }e tra`iti pun konsenzus svih politi~kih aktera... prometni stru~njaci i danas tvrde kako je zamisao o izgradnji pelje{kog mosta ~isti besmisao......3...90 KM BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA Dobici Broj dobitaka 1........... On je za B92 rekao da je odluka o odr`avanju lokalnih izbora na sjeveru Kosova.80 KM Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30%:........02. takođe.. registrirano postavljanje samo jednog kontejnera.20 KM Lutrija BiH.00 KM O igrama na sreću Lutrije BiH možete saznati na www..... jer za po~etak gradnje nisu ishodili ni gra|evinsku a niti lokacijsku dozvolu. Zukorli} je kazao da je u Crnoj Gori pritisak na Bo{njake daleko manji nego u Srbiji..862..Nije to toliko alarmantno...000.....2012 godine ....... Ministar odbrane Dragan [utanovac je u potpunosti odbacio navode FHP-a....538......P....848. Tu`ba nesu|enih izvo|a~a radova temelji se na tvrdnjama da su zbog gradnje pelje{kog mosta anga`irali ljude i tehniku ali im je nemogu}e bilo izgraditi ugovoreno.... a sigurno je da ne}emo........godine Dobitak sa 6 pogodaka ...80 KM 811 7..00KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-A UZ 04.. Po~etak radova ugovoren je za maj 2008..... Po njima.. a prije dvije godine Hrvatskim cestama bilo je.......P.......... Tra`e od{tetu od 119 milijuna kuna (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Vrijednost investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura........ milijunima kuna.. tu`io je investitora gradnje Hrvatske ceste zbog {tete pretrpljene obustavljanjem gradnje ovog objekta..........2012..... navodno........ izjavio je zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari}. 1............ No....... On je u intervjuu za ju~era{nje podgori~ke Dnevne novine naveo da crnogorske vlasti ne ispunjavaju obavezu preuzetu pred referendum o nezavisnosti Crne Gore da se garantuje Sand`aku pravo na prekograni~nu regiju.... ka`u...6..60 KM Fond dobitaka 70%: .........56...... ni izvo|a~i radova na pelje{kom mostu nisu ispunili uvjete iz ugovora... Skup{tine i predsjednika dr`ave.60 KM Fond dobitaka 60%: . Postupak se vodi pred stalnim arbitra`nim sudi{tem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu.......2...79.. vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2.. Tvrdi se da spomenuti konzorcij tra`i od{tetu od dr`ave u iznosu 119 milijuna kuna.. neisplativo da pristanu na tzv.. prije svega politi~ka......JACKPOT: DOBITNA KOMBINACIJA 4..9.. gradnje dr`avne Hrvatske ceste imaju svoje kontraargumente..... Za Vladu premijera Zorana Milanovi}a (SDP) to je Zukorli} kritikuje i Crnu Goru Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli} ocijenio je da se samo spominjanje Sand`aka u Crnoj Gori tretira kao antidr`avni ~in...... iako je Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine 25.....232..... ali se ve} tada prognoziralo da }e cijena biti ve}a projekt koji sigurno nije me|u prioritetima.86.... Pelje{ki most je vjerojatno dosad najsporniji infrastrukturni objekt u Hrvatskoj..50 KM Fond za dobitak druge vrste 15%: . dodav{i da u Crnoj Gori ne postoji politi~ka opcija koja ima jasno izra`ene stavove za koje se on zauzima... naveo je Zukorli}....862. ali mislim da Crna Gora treba da ima dijalog sa autenti~nim Bo{njacima i da prestane da.... jer nije bilo novca.... KOLA SUPER LOTA OČEKIVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKERA 131...... Sarajevo 23.117.. ali da se i u njoj kroz takozvane tajne policijske strukture vr{i presing ili potkupljivanje ljudi koji su aktivisti bo{nja~kog nacionalnog pokreta..50 KM Fond za dobitak četvrte vrste 35%: .. GODINE Dobitak sa 6 brojeva . ali se ve} tada prognoziralo kako bi cijena gradnje mogla biti ~ak dvostruko vi{a zbog gradnje prometnica preko Pelje{ca.... pla}eni zastoj radova....2....129. navodno....646. KOLA od 22..361.............529....000. po modelu Srbije........293.....10 KM Jackpot ukupno:.. i formalni investitor Hrvatske ceste tvrde da ni Konzorcij nije ispunio svoje obaveze Skupa prometnica Vrijednost ove investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura (oko 2 milijarde kuna)..56 KM Ukupna uplata za boju: . Taj poziv uputilo je 14 nevladinih organizacija...... možete provjeriti i eventualne dobitke.40 KM Fond za ostale dobitke: . koji je izvo|a~ radova na pelje{kom mostu.00 KM Nagradni font 50%:....162. a most je trebao biti izgra|en u roku od ~etiri godine.40 KM 47 68..40 KM Fond za dobitak treće vrste 20%: . OSLOBO\ENJE Izvo|a~i podnijeli tu`bu zbog zastoja gradnje pelje{kog mosta Prijava protiv na~elnika General{taba Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije stigla je krivi~na prijava Fonda za humanitarno pravo protiv na~elnika General{taba Vojske Srbije Ljubi{e Dikovi}a...... problemati~nim smatraju tvrdnju splitskog Konstruktora o pretrpljenoj {teti od 50 milijuna kuna jer je od cijele logis- tike i mehanizacije na mjestu gradnje mosta..... proizvodi poltrone.000... SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA J. 4.ba gdje.............. januara saop{tilo da ne postoji bilo kakav osnov za sumnju u krivi~nu odgovornost Dikovi}a za ratne zlo~ine...... .26......90 KM 10.... Vlade.50 KM Fond za dobitak prve vrste: ..JACKPOT: - DOBITNA BOJA: CRVENA 05 13 24 27 35 43 Fond dobitaka za odaberi boju Fond za dobitak prve vrste .............02..51.5.... 24..52 KM Akumulirano u fondu za jackpot .....70 KM Jackpot ukupno: . {to je bio zahtjev gra|evinara.........60 KM 77... februar/velja~a 2012..2012... Uz to..00 KM 0...80 KM Akumulirano u fondu za jackpot: ..937.689.. Ako ve} sa Albancima ne mo`emo da se dogovorimo o tom pitanju...16 REGION VIJESTI petak... Za vrijeme biv{e hadezeove Vlade iz dr`avnog prora~una u po~etku je izdvajana suma novca dovoljna samo za konzerviranje ve} izvedenih minimalnih radova..30 KM 35 27 43 24 13 05 5 7 Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Ukupna uplata Loto 6/45: . Ekonomski stru~njaci savjetovali su tada da se svi radovi na gradnji mosta odmah stopiraju.....832.16.5...90 KM 1....130.............lutrijabih....... vrste (2 broja): Broj dobitaka 6..00 KM 207... Jadranka DIZDAR Izbori na Kosovu te{ko izvodljivi Dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanovi} ka`e da se izbori na Kosovu ne mogu provesti bez pune saglasnosti me|unarodnih faktora na Kosovu.... SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1 2..803.00 KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 04...926.......28 KM Jackpot ukupno:.. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5............. Konzorcij hrvatskih gra|evinskih tvrtki Konstruktor-Hidroelektra-Viadukt......424... vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3.. Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:...788....52 KM DOBITNI BROJ JOKERA JE NEMA NEMA 2 8 57 456 3 4 3 5 JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka broj dobitaka Iznos NEMA J..424. Izvo|a~i radova su jo{ ranije najavili tu`be i naplatu penala zbog zastoja radova. pa su pretrpjeli materijalnu {tetu koja se mjeri...... vrste (4 broja): Broj dobitaka 4... kazao je on.656..... vrste (1 broj): UKUPNA UPLATA: .02.. Konzerviranje Kao u svakom sporu.....2.6. onda nam jedino ostaje da postignemo sporazum sa me|unarodnim misijama na Kosovu.. i ovdje medalja ima dvije strane. KOLO SUPERLOTO-A OD 22..

a gra|ane pozivaju na bojkot Dukatovog mlijeka. godine. mi{ljenje Me|unarodnog suda pravde o progla{enju nezavisnosti Kosova i Rezolucija 1244 SBUN-a iz 1999.Odlu~ili smo pritisnuti ko~nicu i vi{e nijedna vlada ne}e mo}i tro{iti vi{e od onoga {to nam omogu}avaju prihodi. februar/velja~a 2012. ju~er se nakon vi{esedmi~ne pauze nastavilo ispitivanjem novih svjedoka.7 miliona kuna. prora~una. Sve opozicione parlamentarne partije na Kosovu su se izjasnile protiv pominjanja Rezolucije 1244 VS-a UN-a u fusnoti prilikom predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima. te veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu. februara 2008. . novim dogovorom u Bruxellesu. Mljekari nagla{avaju kako Jakovini vi{e ne vjerujuju i s njime ne `ele pregovarati. nastavljaju prosvjede. nije planirala oko 220 miliona eura za plate u javnom sektoru. U ovom trenutku Slovenija ne treba tako drasti~ne mjere {tednje kao Gr~ka. Jan{a se zalo`io da se utvrdi odgovornost vode}ih ljudi u bankama i dr`avnim preduze}ima za slabe odluke u pro{losti. Markovi} je tvrdio da je promjena me|udioni~arskog ugovora bila u interesu Vlade s obzirom na promjenu vlasni~ke strukture od trenutka kada je MOL u hrvatsku naf tnu kompaniju prvi put u{ao kao strate{ki par tner. Pri{tinski dnevnik je na svom portalu prenio samo izvode iz intervjua s Ta~ijem koji se ti~u pitanja regionalnog predstavljanja Pri{tine {to je na Kosovu izazvalo o{tre rasprave. i odvjetnik Zoran Markovi}. dok je Rezolucija 1244 bila mrtva i ostaje mrtva. U veliku sudnicu zagreba~koga @upanijskog suda kao svjedoci su pozvani Branko Hora~ek. a niti sredstva za kamate koje ove Veliko zadu`enje . predstavnici Hrvatskog saveza udruga proizvo|a~a mlijeka zatra`ili su od premijera Zorana Milanovi}a da smijeni ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu. me|u ostalim. Suca je posebno zanimao honorar kojeg je Markovi}ev ured dobio od Vlade. postali bismo u nekoliko godina socijalni i gospodarski bolesnik u centru Evrope. rekao je Jan{a u du`em razgovoru za privatnu televizijsku stanicu Info-TV u srijedu nave~er. 24. biv{i ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva. rekao je Jan{a. Ta~i je poslije posjete zamjenika ameri~ke dr`avne sekretarke Williama Burnsa Pri{tini rekao da je postignut dogovor da se Kosovo na regionalnim skupovima predstavlja sa fusnotom u kojoj }e se navoditi Deklaracija o nezavisnosti Kosova od 17. Spisak du`nika On je dodao da ranija vlada Boruta Pahora u prora~unu za ovu godinu.Srbija prihvata Deklaraciju o nezavisnosti Kosova. kazao je Ta~i u intervjuu za ju~era{nji Expres. Predstavnici srbijanskih vlasti naveli su da pominjanje Deklaracije o nezavisnosti Kosova nije prihvatljivo. Pregovori Beograda i Pri{tine u Bruxellesu Ta~i: Srbija }e priznati Kosovo Premijer Kosova Ha{im Ta~i ocijenio je ju~er da }e Srbija. koji je na optu`eni~koj klupi u slu~aju Spice zbog sumnje da je s biv{im menad`erima Podravke i njihovim poslovnim partnerima o{tetio koprivni~ku prehrambenu tvrtku. Zajednica udruga seljaka Slavonije i Baranje (ZUSSB) zatra`ila je ostavku ministra unutarnjih poslova Ranka Ostoji}a. REGION VIJESTI 17 Te{ko ide sastavljanje prora~unskog rebalansa Slovenci bez plata? Janez Jan{a tvrdi da je njegova vlada zatekla veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu Slovenski premijer Janez Jan{a izjavio je da je njegova vlada zatekla gore stanje na podru~ju javnih finansija od onoga koje je prikazivala prija{nja vlada. najavio je da }e njegova vlada insistirati na javnoj objavi poreskih du`nika te da }e sa [vicarskom nastojati posti}i bilateralni sporazum kako bi depoziti Slovenaca u toj zemlji bili oporezovani i upla}eni u korist slovenske poreske uprave. priznati kosovsku nezavisnost. zbog ~ega bi mogla do}i u pitanje i isplata plata u javnom sektoru krajem godine. Mljekari tra`e smjenu ministara Ogor~eni privo|enjem 29 prosvjednika ju~er u no}i.OSLOBO\ENJE petak. {tednja samo 50 posto rje{enja za izlazak iz gospodarske krize i da drugu polovicu treba osigurati davanje inicijativa za otvaranje novih radnih mjesta i investicijske olak{ice. ali da mo`e biti postignut kompromis oko navo|enja Rezolucije 1244 i mi{ljenja Me|unarodnog suda pravde. . Opozicija protiv modela koji prihvata Ha{im Ta~i . Dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova jedan je od uslova da Srbija u martu dobije kandidaturu za ~lanstvo u EU. Kako su najavili na konferenciji za novinare. Istovremeno.U zadnje tri godine Slovenija se zadu`ila za iznos godi{njeg godine dospijevaju u sklopu servisiranja vanjskog duga. ali je dodao da je Jan{a tra`i utvr|ivanje odgovornosti vode}ih ljudi u bankama Ugovor s MOL-om bio u interesu Hrvatske Su|enje biv{em premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu. ali ako bismo tako nastavili. kojega se u objedinjenom postupku tereti za ratno profiterstvo u aferi Hypo te za primanje 10 miliiona eura mita od ma|arskoga MOL-a. jer je kao pravni savjetnik u sklopu pregovora s MOL-om to naplatio ~ak 2.

OSLOBO\ENJE . februar/velja~a 2012.18 OGLASI petak. 24.

OSLOBO\ENJE petak. OGLASI 19 . februar/velja~a 2012. 24.

ali je rekao da to nije iznena|enje. kao i optu`be da je Iran izveo nekoliko bomba{kih napada. Ukupno je 12 Afganistanaca ubijeno. saop}ilo je ju~er afganistansko predsjedni{tvo. a sedam osoba je ranjeno kad su u~esnici demonstracija napali ameri~ku bazu u okrugu Kogijani u provinciji Baglan. Na zapadu zemlje poginuo je jedan Afganistanac. prenosi Fena. talibani su u srijedu za AFP rekli da iako najo{trije osu|uju skrnavljenje Kur’ana. zapaljen gre{kom. komisija je u svom prvom izvje{taju zaklju~ila da su sirijske snage reda po~inile zlo~ine protiv ~ovje~nosti brutalno gu{e}i pobunu protiv postoje}eg re`ima. a negirao je da je sam odigrao ulogu u nedavnim napadima na izraelska diplomatska predstavni{tva u nekoliko zemalja. prenosi Fena. koji su po~eli u utorak zbog paljenja Kur’ana. Najve}i broj stradao je u prete`no {iitskim kvar tovima Bagdada. je iranski ambasador pri UNu Muhamed Haze. saop}ili su marinci. ubijanje stranih vojnika Afganistanski vojnik ubio dvojicu vojnika NATO-a • Demonstranti napali bazu norve{kog bataljona Protesti zbog paljenja Kur’ana u ameri~koj vojnoj bazi Bagram u Afganistanu nastavljeni su i ju~er. UN: Te{ka kr{enja ljudskih prava u Siriji Sirijska vlada o~ito nije uspjela za{tititi svoj narod. OSLOBO\ENJE Nastavljeni protesti zbog paljenja Kur’ana Talibani pozvali na Irak: Desetine mrtvih u bomba{kim napadima Najmanje 50 ljudi je poginulo. Upitan da li su protesti. Govore}i za drugi kanal izraelske televizije. gdje je otvoreno talibansko predstavni{tvo. Izraelski mediji prenijeli su i izjavu zamjenika glasnogovornika State Departmenta Marka Tonera koji je rekao da se SAD blisko konsultiraju s Izraelom o politici te zemlje u odnosu na iranski nuklearni program. Zapovjednik ameri~kih snaga u Afganistanu general John Allen je naredio da se provede istraga o ovom incidentu. odvrativ{i da to nisu njihova posla. utvrdila je komisija. zarobite. Tako|er su pozvali i pripadnike snaga sigurnosti da krenu u borbu protiv stranih vojnika. U pismu upu}enom Vije}u sigurnosti UN-a. napisala je komisija koja je saslu{ala 136 novih `rtava od novembra pro{le godine. a 17 ranjeno Reuters Izvinjenje Baracka Obame Predsjednik SAD-a Barack Obama se u pismu upu}enom predsjedniku Hamidu Karzaiju izvinio afganistanskom narodu zbog paljenja primjeraka Kur’ana u jednoj ameri~koj bazi. budu}nost dr`ave Izrael. koji se pridru`io protestima. ubijeno 22 ljudi. osudila je istra`na komisija. Oko 400 demonstranata bacalo je kamenje i zapalilo vi{e automobila u bazi norve{kog bataljona u sjevernom Afganistanu. Ratne igre Iran je optu`io Izrael da ubija njegove nuklearne stru~njake u okviru ratne igre. Napadi na prete`no {iitske mete u~estali su otkako se vlada {iitskog premijera Nurija al-Malikija okrenula protiv istaknutih pripadnika sunitskog politi~kog bloka Iraqiya. U drugim dijelovima Iraka ubijeno je 10 ljudi. Pregovori Mada su pozvali na ubijanje stranih vojnika. velika i sistemati~na kr{enja ljudskih prava”. tu~ete i o~itate im lekciju. “Djecu i dalje samovoljno hapse i mu~e u zatvoru”. Nesre}a se desila u blizini grada Yume tokom vojne vje`be. Najmanje tri osobe su ubijene ju~er na protestima zbog paljenja Kur’ana. saop}ili su ju~er zvani~nici. a najvi{e u podru~ju sjeverno od prijestonice. isti~u}i da je vjerski materijal. tre}i dan zaredom. prenosi Fena.20 SVIJET VIJESTI petak. U pismu ameri~kog {efa dr`ave se navodi da }e biti poduzete mjere kako bi se izbjeglo ponavljanje ovakvih incidenata. da ih ubijate. dio op}e ratne igre koju taj re`im vodi protiv Irana” ocijenio je Haze. saop{tila je policija. koji optu`uje Malikija da ho}e da marginalizuje sunitsku manjinu i u~vrsti svoju vlast. “Ove operacije su. prenosi RTS. On je neuspjeh Me|unarodne atomske agencije u Teheranu ove sedmice ozna~io razo~arenjem. koji su bili u helikopterima Cobra i Huey. {tenju talibana. povezani sa ubistvom vojnika NATO-a. saop{tio je portparol provincijske vlade Sajed Maruf Hamdarad. Norve{ki ambasador u Kabulu Tore Hatrem rekao je za Reuters da niko nije povrije|en i da Sudar helikoptera u Arizoni Sedam ameri~kih marinaca poginulo je u sudaru dva helikoptera u Arizoni. a 17 ranjeno od po~etka protesta. 24. Izraelski ministar vanjskih poslova o mogu}em napadu na Iran Lieberman: Ne}emo PODLE]I PRITISKU Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman izjavio je da Izrael ne}e podle}i pritisku SADa i Rusije u odlu~ivanju da li da napadne Iran. sa sjedi{tem u Miramaru u ju`noj Kaliforniji. postavljenih pored puta i napadima naoru`anih osoba. a vi{e od 200 povrije|eno u seriji bomba{kih napada koji su ju~er ujutro izvedeni {irom Iraka. usmrtio dva vojnika NATO-a na istoku zemlje. portparol ISAF-a je samo odgovorio da demonstracije traju i u toj provinciji. U izvje{taju je objavljena lista od 38 zatvorskih centara u 12 gradova u kojim je komisija dokumentirala slu~ajeve mu~enja. prenosi RTS. . Afganistanski MUP za najmanje jedno ubistvo okrivio je strane ~uvare u kampu Phoenix. bili su pripadnici Tre}e zrakoplovne marinske brigade. Za{tita svete knjige “U cilju za{tite svete knjige treba da hrabro napadate vojne baze agresora i njihove konvoje. uzet iz biblioteke pritvorske jedinice pored baze Bagram. Kada je u augustu 2011. Lieberman je odbacio sugestiju da }e ameri~ka i ruska upozorenja protiv udara na iranska nuklearna postrojenja uticati na odluku Izraela. Marinci. Dok je afganistanski predsjednik Hamid Karzai apelovao na Afganistance da ne pribjegavaju nasilju zbog paljenja Kur’ana. Dva demonstranta su ubijena. On je naglasio da je sigurnost gra|ana Izraela. afganistanski vojnik se pridru`io protestima i otvorio vatru na strane vojnike. ~iji je cilj da se zapo~nu mirovni pregovori sa SADom. talibani su pozvali na ubijanje stranih vojnika u Afganistanu. {to uklju~uje i to da }e odgovorni odgovarati. ambasador je dodao da je Izraelu dozvoljeno da ~ini zlo~ine neka`njeno. njene snage su po~inile te{ka. Avigdor Lieberman . Prema izjavama svjedoka i zapadnih vojnih izvora. Vi{e od 500 djece je ubijeno od po~etka pobune u mar tu 2011. Na~elnik ameri~kog general{taba Martin Dampsey upozorio je ove sedmice da bi izraelski napad u ovom trenutku bio nesmotren. prenosi Fena. nepa`nje. javio je AFP. prenio je Tanjug. “Iran je pretrpio teroristi~ke napade u kojim je ubijeno nekoliko nuklearnih stru~njaka”izjavio . “Helikopteri su se sudarili u udaljenom dijelu kompleksa za vojnu obuku Yume”. taj doga|aj ne}e uticati na pregovore u Kataru. dok je jedan afganistanski vojnik. od kojih je dvojicu usmrtio. Pokrenuta je istraga o nesre}i. februar/velja~a 2012. prenosi Fena. a u januaru 72. Izraelski mediji prenijeli su prekju~er upozorenje Rusije protiv napada na Iran jer bi to imalo katastrofalne posljedice. navodi se u novom izvje{taju o stanju ljudskih prava u Siriji koji je ju~er objavila me|unarodna istra`na komisija UN-a. je pri~injena minimalna {teta. “Od novembra 2011. a sedam je ranjeno kad je policija otvorila vatru u okrugu Deh Ravud u jugoisto~noj provinciji Uruzgan. Me|unarodne snage NATO-a u Afganistanu (ISAF) saop{tile su da su dva njena pripadnika ubijena kad je na njih otvorio vatru afganistanski vojnik u isto~noj provinciji Nangarhar. Od po~etka protesta ubijeno 12 Afganistanaca. ameri~koj bazi isto~no od Kabula koju su u~esnici protesta napali. “@elim izraziti najiskrenije `aljenje zbog incidenata o kojim sam izvije{ten” napisao je Obama i dodao da je gre{ka napravljena zbog . odgovornost izraelske vlade. U decembru je ubijeno 80 djece. dobila mandat Vije}a za ljudska prava UN-a. gdje je u eksplozijama autobombi. tako da se nikada vi{e ne usude na uvrijede sveti Kur’an” navodi se u saop.

odali po~ast neonacisti~kim `rtvama teroristi~ke grupe iz Zwickaua. “Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari.200 gostiju. Mi smo pobjedni~ka nacija. Ravnodu{nost ima razaraju}e dejstvo”. krajem pro{le godine otkrivena. jer ih je istraga pogre{no sumnji~ila u pojedinim slu~ajevima i obe}ala da }e sve u~initi na rasvjetljavanju ubistava izvr{enim od 2000. jednog Grka i jedne njema~ke policajke. a na skup ultranacionalisti~kih Liberalnih demokrata do{lo je vi{e od 1. Komunisti~ka partija je organizovala skup koji je okupio vi{e od 2. prenosi Srna. Uga{enih hladnokrvnim ubistvom. je Pu tin na mi tin gu ko ji je odr`an pod sloganom Odbranimo zemlju. u govoru okupljenima.OSLOBO\ENJE petak. “Deset zapaljenih svije}a i deset uga{enih `ivota. Miting su obezbje|ivale jake policijske snage. organizovano dovezeni na predizborni skup podr{ke Putinu. Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari i da nam name}e svoju volju. ali i oni iz drugih gradova Rusije. ali ugledni spor tisti. muzi~ari i drugi.000 . U Moskvi su se odr`ala jo{ ~etiri skupa u ~etvrtak. To je u na{im genima” rekao je Putin . prema procjenama ruske policije. prenosi B92. parlamenta i Saveznog ustavnog suda. marta. ljudi. Grupi se na du{u stavlja ubistvo osam Turaka. Ispitivanja javnog mi{ljenja pokazuju da je Putin i dalje favorit na predsjedni~kim izborima koji }e se odr`ati 4. Odr`ana su jo{ dva manja skupa. glumci. Putinu }e to biti tre}i predsjedni~ki mandat. jer smo mi za{titnici otad`bine.000 ljudi. prenosi Tanjug. na Dan branilaca otad`bine. Informativna slu`ba MUP-a navodi da su uhap{eni poku{ali da okupe na stadionu Lu`njiki emigrante iz zemalja Zajednice nezavisnih dr`ava za 600 rubalja i da poka`u da ima dosta u~esnika na mitingu. opozicioni prvaci. februar/velja~a 2012. a kancelarka Angela Merkel se jasno stavila na stranu `rtava i obe}ala razja{njenje zlo~ina. Imamo na{u volju i to nam je uvijek pomagalo da budemo pobjednici. okupilo oko 130. Ako pobijedi na izborima.000 ljudi Reuters i okoline. na ceremoniji kojoj su prisustvovali ~lanovi porodica `rtava. rekla je Merkelova. Ne}emo nikome dozvoliti da nam name}e svoju volju. 24. Jedan ~ovjek je nosio transparent na kojem je pisalo: “Satjerali su nas po nare|enju poslodavca” . Do{li smo da ka`emo da volimo Rusiju” dodao . “Simboli~no je {to smo se okupili 23. On je pozvao na ujedinjenje sve one koji Rusiju smatraju svojom domovinom. a za koje se tereti. kojima su gra|ani Moskve Njema~ka: Po~ast `rtvama neonacista U Berlinu su ju~er predstavnici vlade. Privedeno je ukupno 70 ljudi. poru~io je ruski premijer i predsjedni~ki kandidat Na mos kov skom sta di onu Lu`njiki odr`an je veliki skup podr{ke kandidaturi ruskog premijera Vladimira Putina za predsjednika Rusije. predstavnici vladaju}ih par tija. do 2007. Merkelova se izvinila porodicama `rtava. budu}i njema~ki predsjednik Joachim Gauck. zajedno sa oko 1. Na skupu podr{ke Putinu okupilo se oko 130. februara. na kojem se. neonacisti~ka }elija iz Zwickaua. a oko samog stadiona bio je parkiran veliki broj autobusa.500 ljudi. me|u kojima i oni turskog porekla. predsjednik parlamenta koji obavlja i funkciju predsjednika Njema~ke Horst Seehofer. SVIJET VIJESTI 21 Veliki miting u Moskvi Putin: Pobjeda nam je u genima Uhap{eno 70 ljudi Na mitingu podr{ke ruskom premijeru i predsjedni~kom kandidatu Vladimiru Putinu u Moskvi ju~er je privedeno 70 dr`avljana Uzbekistana koji su poku{ali da ostave utisak da ljudi dolaze na miting za novac.

u sklopu koje je prognoziran rast u ovoj godini u visini 0. “Na neprilago|enu neto dobit negativno je utjecao otpis goodwilla u Sjedinjenim Dr`avama. Ujedno je blago pove}ana ranija prognoza stope inflacije u eurozoni za ovu godinu na 2. posebno Gr~koj.37 milijardi eura u 2011. “EU je na putu privredne stagnacije u ovoj godini. godini. tvornica i opreme u jugoisto~noj Evropi.1 posto. jasno fokusiranom na centralnu i isto~nu Evropu.5 posto i stabilnom prihodu od naknada i provizija. dok }e privreda cijele Evropske unije stagnirati. RBI je generisala dobit prije poreza od 1. p}enju. . a EU Istra`ivanje Ericssona o mobilnoj telefoniji EK: Eurozona tone u recesiju [est milijardi korisnika Broj pretplatnika svake godine raste u prosjeku za 13 procenata U svijetu postoji {est milijardi pretplatnika mobilne telefonije. Time je njegov gubitak vi{e nego udvostru~en u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je iznosio 514 miliona eura.34 milijarde eura zbog otpisa u Sjedinjenim Dr`avama i Gr~koj. po drugi put u posljednje tri godine. OSLOBO\ENJE BiH Privreda eurozone na putu je nove recesije. Raiffeisen Bank International AG Pove}ali dobit za sedam posto Preliminarni rezultati za finansijsku 2011. Broj pretplatnika se razlikuje od broja fakti~kih korisnika. po{to jedna osoba mo`e da ima vi{e brojeva mobilnih telefona.22 SVIJET FINANSIJA petak. precizirala je {vedska kompanija. Go to vin ska na kna da ame ri ~kog AT&T-a u iznosu 2. Ekonomija 17-~lane eurozone u ovoj }e se godini smanjiti za 0. . broj pretplatnika svake godi ne ras te u pro sje ku za 13 procenata. te otpisi goodwilla i imovine. koji se zasnivaju na nerevidiranim podacima. Indonezija i Banglade{.3 posto.3 milijarde eura za pro pa lu akvi zi ci ju DT-ovog ame ri ~kog ogranka u transakciji ~ija je vrijednost trebala iznositi 39 milijardi dolara nije uspjela nadoknaditi negati van utje caj tih tro {ko va. “Na{a sposobnost stalnog generisanja visokih prihoda zasniva se na {iroko diverzifikovanom poslovnom modelu. stoji u prognozama Evropske komisije objavljenim ju~er. . u iznosu oko 3. a po tempu rasta pre dnja ~e naj mno go lju dni je eurozona }e zabilje`iti blagu recesiju” objavila je Komisija. ~ime je osjetno sni`ena prethodna procjena EK-a iz novembra 2011. Najve}i rast broja korisnika u Indiji i Kini zemlje na svijetu Indija i Kina. Prema prora~unima Ericssona. Polaze}i od ~injenice da ukupna svjetska populacija broji sedam milijardi ljudi. {to je oko sedam posto vi{e nego u 2010. pri ~emu fakti~ki mobilnu telefoniju koristi ne{to vi{e od ~etiri milijarde ljudi. Me|u pet zemalja sa najve}im rastom broja korisnika su. a pripisuje se ponajprije energetskim tro{kovima i pove}anju indirektnih poreza. generalni direktor RBI-ja.5 posto. tako|er mnogoljudne dr`ave Brazil. godinu. koja }e i dalje biti evropski region rasta” izjavio je Herbert Stepic. is ti ~u u DT-u. 24. Zahvaljuju}i pove}anju neto prihoda od kamata oko 2.34 MILIJARDE EURA Njema~ki telekomunikacijski div Deutsche Telekom zaklju~io je ~etvrto tromjese~je s neto gubitkom od 1. februar/velja~a 2012. ispostavlja se da 60 posto stanovni{tva koristi mobilnu telefoniju. DT u gubitku 1.3 milijarde eura” navodi DT u sao. objavila je telekomunikacijska kompanija Ericsson. objavila je Komisija u a`uriranim ekonomskim prognozama. U tim zemljama `ivi 35 posto svih osoba koje su se pretplatile na mobilnu telefoniju u posljednjem kvartalu 2011. daju pozitivnu sliku za Raiffeisen Bank International AG (RBI) u zahtjevnom okru`enju. Privredne aktivnosti u 27-~lanoj EU istovremeno }e stagnirati.

februar/velja~a 2012. OGLASI 23 .OSLOBO\ENJE petak. 24.

Ministar za razvoj.262972 0.787536 1.622691 0. Hrvatske i Makedonije potpisali ju~er u Beogradu Memorandum o razumijevanju u vezi sa projektom Certifikacija povoljnog poslovnog okru`enja .835771 2.305804 1. 2. kao kompanije kojima je proizvodnja. H.262444 0. Prvi korisnici usluga europroNET-a ve} su ju~er ostvarili veze na doma}em i me|unarodnom telekomunikacijskom saobra}aju. Cilj projekta jeste ja~anje ekonomske saradnje i promocija investicija u Srbiji. O kupcu ne govore Redukcije S obzirom na to da je Rudnap najavio da }e tu`iti Elektroprivredu BiH zbog prekida isporuke. ispunjavanje obaveza je nastavljeno s prestankom djelovanja vi{e sile.471408 25. IPTV. prema rije~ima njihove predstavnice Stojanke Bo{njak.566448 0. 2012. Jedan od njih je mostarski Aluminij kojemu je EPHZHB uvela redukciju struje nakon {to joj je Rudnap obustavio isporuku 90 MWh struje. februar/velja~a 2012. Poslovno okru`enje u zemljama regije CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna . .626748 0.valutu Srednji za devize Prodajni za devize Certifikati za op{tine Predstavnici Srbije.618634 0.221257 1. europroNET je prvi operator u BiH koji nudi ADSL usluge kroz mre`u dominantnih operatora.262315 0.565032 0. Mogu}nost tu`be najavio je i premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} i to protiv Rudnapa koji je obustavio isporuke struje Elektroprivredi HZHB zbog ~ega je ova kompanija za vrijeme vre- menskih nepogoda morala kupovati struju po cijeni preko 100 eura po megavatsatu te uvoditi redukcije velikim potro{a~ima.802507 0.577409 1.573475 1. 18. da im obezbijede finansijske potencijale.5 eura po MWh. struju pla}ali po 100 eura za megavatsat".837256 0. u EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca jer je mogu}nost prekida isporuke predvi|ena svim ugovorima. Nadzorni odbor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u srijedu je konstatovao da su stvoreni uslovi za nastavak izvoza struje. a da to ne zavisi od izbora i ko }e do}i na vlast. ~ime se znatno pove}ava iskori{tenost postoje}e pristupne mre`e.049691 1.049567 1.955830 1. odnosno pristup izdvojenoj lokalnoj petlji.738001 0. Zahvaljuju}i ovom.317362 1.955830 1. iz sektora za odnose sa operaterima.24 BIZNIS I EKONOMIJA Stari ugovori jo{ vrijede petak. zbog ~ega je potrebno otvaranje regiona za stvaranje boljeg poslovnog okru`enja. . Sa. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. Hrvatskoj i Makedoniji.475096 25.263629 0. A one su odista velike.078194 0.Me|unarodni pe~at kvaliteta za op{tine sa povoljnim okru`enjem za investitore. kazao je za Oslobo|enje generalni direktor Aluminija Ivo Bradvica.792016 USD BAM 1. konkretno BH Telecoma.222367 1.796496 1.466873 0. Ovakav ulazak alternativnih operatora na doma}e tr`i{te podrazumijeva znatno ni`e tro{kove. Ovo prvo raspetljavanje.867013 0. direktor prodaje euproNET-a. prvo u Sarajevu. jer nedostatak razgovora dovodi do posljedica za razvoj biznisa. KAJMOVI] Korak ka liberalizaciji Alternativni telekom-operater europroNET ju~er je u Sarajevu promovisao vlastiti iskorak ka liberalizaciji doma}eg tr`i{ta telekomunikacija {to bi krajnjim korisnicima trebalo da omogu}i kvalitetnije i jeftinije usluge.569541 1.673900 1. fiksna telefonija.478784 25.049815 1.831603 2.677278 1.474225 0. 02.077999 0. Svi tipovi njihovih telekomunikacijskih usluga oslanjaju se na postoje}u infrastrukturu doma}eg operatora. kazali su da "ispunjavaju obaveze po dugoro~nim ugovorima".24. Mi ipak nismo. a direktno doprinosi razvoju {irokomre`nih usluga.261136 0. Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.567864 0. A. Ovaj poslovno-tehnolo{ki potez europroNET-a usagla{en je i sa Regulatornom agencijom za telekomunikacije na ~emu je. za{tita djece od opasnih sadr`aja na internetu itd. web hosting. U ime Republike Srpske Memorandum je potpisao ministar finansija Zoran Tegeltija. rekao je Tegeltija. Ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija rekao je da zemlje regiona jo{ nemaju jasno izra|en koncept kako treba da izgledaju lokalne zajednice i koje je njihovo mjesto u EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.955830 1. U cijeloj pri~i oko prekida isporuka struje po ugovorima EPBiH Rudnap .832674 0. ostvarena dobra saradnja. najgore su pro{li potro{a~i. februara.282864 SDR (Special Drawing Rights) na dan 22.077804 0. posebno oni veliki koje strujom snabdijeva Elektroprivreda HZHB.221812 1. OSLOBO\ENJE EuroproNET EPBiH od subote izvozi struju U EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca Sa konferencije za medije u Sarajevu Foto: A. obrt i preduzetni{tvo Federacije BiH Sanjin Halimovi} rekao je da su najve}e prijetnje za ekonomski razvoj regiona politi~ke.833687 2.261790 0.828092 0. jer je i njemu u interesu da se kapaciteti postoje}e infrastrukture koriste u kapacitetima tehni~kih mogu}nosti. "Moramo i}i u pravcu da centralne vlasti daju ovla{}enja lokalnim zajednicama za privla~enje stranih investicija. Republike Srpske. Federacije BiH. godine. J. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 22. U EPBiH nisu odgovorili kome izvoze struju. Korlea "Na slobodnom tr`i{tu smo kupili 30 MWh struje od slova~ke kompanije Korlea po cijeni od 55.311583 1. Samo lokalne zajednice koje imaju stabilne izvore finansiranja mogu da razi{ljaju o svom ekonomskom razvoju". a u ime Federacije BiH ministar za razvoj Sanjin Halimovi}.broj 037 . kupovina i prodaja struje osnovni posao. me|utim. kazali su nam u EPBiH. 02. a potom i u drugim dijelovima BiH.te~ajna lista . ve} odavno se zna da je kupac beogradska kompanija Rudnap. kazao je Ahmed Divojevi}. koja je onemogu}ila Elektroprivredu BiH da ispunjava ugovorne obaveze".BH Telecom ne smatra da }e biti ugro`en aktivno{}u ovog operatera. BiH. 24. osim ADSL-a.54421 2. U Aluminiju ka`u kako su uspjeli prevazi}i ovu te{ku situaciju kupuju}i struju na slobodnom tr`i{tu. Neke od njihovih usluga su. najkompleksniji je projekt na tr`i{tu komunikacija i zbog toga je razumljivo zadovoljstvo koje je tim povodom na konferenciji za novinare iskazao Fahrudin Budnjo.EPHZHB. u su{tini.675589 1. a u Elektroprivredi BiH potvrdili su nam da ova kompanija struju izvozi jo{ od subote. 2012 = dr`avi.470549 0. "Kako je u svim ugovorima predvi|en mogu}i utjecaj vi{e sile na nemogu}nost realizacije.

dostupan je za nevjerovatnih 21.401 2.00 KM.15 150 1.1 0.d.101 0.00 1.999 KM.00 0. Podsjetimo jo{ jednom .36 8.15 0. Dedi} ka`e da nije dobro krenula.25 5. Sarajevo od 20.052 5.67 $ 1.00 35.OSLOBO\ENJE petak.5 40.7 -0.270.00 1 2 1 Banjalu~ka berza Kursna lista za 23.19 1.000.88 -3. .475 0. u okviru nove akcije su i svi ostali Renault modeli dostupni po izuzetno atraktivnim cijenama.42 922.45 KM.d.70 KM. cijena Min.31 0. Sarajevo 8.d.15 -1.223.222.00 72. Kurs ovog emitenta je iznosio 8.d. godine. s obzirom na to da akcija traje samo dvije sedmice.21 14. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija O PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.37 619.228 1. berza je dobila nove dioni~are u procesu dokapitalizacije te ostvarila dobit od 72.1 0. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.1 40.792. jer Vlada FBiH planira da emisijom trezorskih zapisa i obveznica putem SASE prikupi 290 miliona KM za potrebe bud`eta. Trebinje RiTE Gacko a.14 % PLIN $ 1. putni kompjuter. najuspje{nija je bila brokerska ku}a See Investment Solutions.20 588. alu-naplatke od 16 in~a.63 5.62 0.19 9.45 2. neponovljivu akcijsku ponudu. elektri~no podesive retrovizore. Berza je u pro{loj godini ostvarila promet od 244.266 3.050 54. popularni Megane Generation sa opremom koja uklju~uje ABS + BAS. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Bi}e bolje [to se ti~e 2012.000. SASE je 2011. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu dostupan po cijeni od samo 20.61 0.28 9. Sarajevo.99 0 0 0 1 0 0 0 -0.20 34. maj drvodjelska a. istina skromnim.000 4. promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka SASE: Za obveznice FBiH 16.61 4. Pale Hidroelektrane na Trebi{njici a.akcija traje samo dvije sedmice.635 250 200 100 27. Isplati se po`uriti. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Rudnik @eljezne rude d.90 1.00 84.25 0.29 7. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA ^estitke svima koji su pre`ivjeli Nakon tri godine poslovanja u gubitku. M.82 FIRS SASX-10 942. Tesli} Elektrodistribucija a.223.d.00 5.01 39. Istovremeno.50 1 3.05 -7.67 -0. Kurs ovog fonda iznosio je 4. Sarajevska berza/burza Kursna lista za 23.25 0.549.00 75.254.376.06 -9.575 0.d.353 114 359 1.00 5. prije svega. zavr{io profitom Sarajevska berza (SASE) dodijelila je priznanja najboljim brokerskim ku}ama za ostvarene rezultate u 2011. 24.279.00 4.99 39.27 2.00 0. februar 2012.101 0.66 -0.541.76 5.d.29 % SREBRO $ 1.d. Direktor Sarajevske berze Zlatan Dedi} kazao je da je ova berza u pro{loj godini ostvarila pozitivne pomake u poslovanju.65 KM.d.609. Pozitivan pomak Tokom sve~anosti dodjele nagrada re~eno je da treba.48 162.41 -0.73 % 700.00 KM.61 4. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA . Banja Luka 1. Gacko Telekom Srpske a.izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska . klima-ure|aj.339 5.8 1 0.000 4.73 5.21 -0.140. KRIJE[TORAC Zvani~ni Promj.12 % .d. Promet na kotaciji iznosio je 42.31 0.51 75.61 3.796 500 832.62 46.15(A) 0.ba.08 2. jer je u navedenoj akciji.d.d.6 41. kursa (%) Max.KOTACIJA PIF-ova 0.16 KM. koja uklju~uje ABS + BAS.26 0 5. putni kompjuter.81 8.70 20.KOTACIJA Hemijska industrija destilacija a. Dioni~ko dru{tvo Raiffeisen Bank najuspje{nija Foto: D`.000 5.37 62. “SASE je u 2011.d.391.29 0 2. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.d. Osim ova dva izuzetno popularna Renault modela u Bosni i Hercegovini.00 5.48 0.00 4. februar/velja~a 2012. Vare{ Sarajevo osiguranje dd Sarajevo Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Magros metal dd Sarajevo Pobjeda dd Te{anj Union banka d. {to je pove}anje u odnosu na 2010.renault. No.228 1. Sa.00 84.03 39.00 19.332.09 810.21 614.054 5.61 4. va`no je da je preokrenut negativni trend iz prethodnih godina.77 13.909.11 % 1.178. prije svega zahvaljuju}i emisijama obveznica i trezorskih zapisa FBiH. glavni indeks berze SASX-10 je u negativnoj zoni i smanjena je tr`i{na kapitalizacija za 39 posto zbog masovnog de lis tin ga kom pa ni ja u septembru 2011.00 3. ali se nada da }e se to popraviti.8(A) 1 0. Banja Luka Palas a.d.30 12.456.74 3.34 0 -0.31 0.40 114.44 0.00 -20. Elegantni Renault Fluence.45 1.6 41.59 0.d.461 0.5 0. godinu.64 12.65(A) 0.65 0.d. Banja Luka Republika Srpska .00 2 3 75.30 12.575 0.156. Nakon tri godine poslovanja u gubitku. Banja Luka Veterinarska stanica a. Banja Luka 9.28 -0. ~estitati svim ~lanovima berze {to su pre`ivjeli ove te{ke godine iza nas koje je obilje`ila svjetska finansijska kriza.65 0.00 6.000 19.00 NEPONOVLJIVA PONUDA IZ RENAULTA Renault je za ljubitelje svojih automobila u Bosni i Hercegovini pripremio novu.00 1.784.d. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.67 1.00 32.482 130 243 847.00 2.99 39. Promet na kotaciji fondova iznosio je 24.d.644 17.101 0. Gradi{ka Vodovod a.69 46. Vi{egrad Veselin Masle{a a. BERZANSKA KOTACIJA .862 34.54 250.izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska .00 $ 0. U kategoriji Ukupni ostvareni promet u 2011.381 964 116 309 1.25 4.5 1.69 0 0.20 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE .68 5.d.76 ERS10 SASX-30 Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 139. zavr{io profitom. centralno daljinsko zaklju~avanje.411.630 1. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Na kotaciji kompanija trgovalo se od 1. elektri~no podesive i grijane retrovizore.00 19.083 9.710 KM d.063.00 212.25 4. promet je ostvaren dionicama ZIF MI Group d. J.23 39.073 953 334 5.16 -0.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .74 0.47 4.35 3.50 KM. ZIF Euroinvestment fond a.486.223. napravio zna~ajne pomake koji se ogledaju u slijede}em: rezultati trgovanja su zna~ajno pove}ani u odnosu na 2010. ali kako Dedi} ka`e. elektri~ne podiza~e prednjih stakala.00 19.6(A) 41.429 KM” rekao je Dedi}.d.03 39.d.00 0. zatim Ostvareni promet u trgovanju obveznicama i Ostvareni broj transakcija zlatne plakete dobila Raiffeisen Bank.izmirenje ratne {tete 5 3. dok je u kategorijama Ostvareni promet u trgovanju dionicama.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.00 84.055 5.22 91 21.17 0.170 5. u sklopu dvije transakcije prometovane su 21.21 1.7 miliona KM.42 0.1 0.39 -0. BIZNIS/BERZE 1. a za tu cijenu nudi rasko{nu opremu.50 19.461 0. Banja Luka Posavina a. Banja Luka Tr`nica a.62 801.710. {est zra~nih jastuka.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska .084.15 19.52 19.79 NAFTA ZLATO P[ENICA 124.00 1.45 0.413 1. svi zainteresovani se moraju brzo odlu~iti i po`uriti do Renault prodajnih salona. poduzeto je niz mjera na unapre|enju i ure|enju tr`i{ta.5 1. februar/velja~a 2012.409 29.47 0. Srbac Potkozarje a. Za vi{e informacija se obratite najbli`em ovla{tenom Renault koncesionaru ili posjetite www.99 39.175.00 75.499 KM.644 obveznice. u kojoj je omogu}io ostvarenje nevjerovatne u{tede na odabranim Renault modelima.90 812. To je ujedno i dosad najbolja cijena za najprodavaniji Renault model na na{em tr`i{tu.88 11.228 1.42 0.15 0.61 3.724.44 0.d.48 75.03 40.00 19. Bosnalijek d.d.74 3.20 7.58 4.222.54 19.461 0. zra~ne zavjese.10 23.45 39.00 16. O.305 12.575 0.6 4. Sarajevo Energoinvest d. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 16. Banja Luka ZIF Zepter fond a.1 39. cijena Min.15 8.65 3.TR@I[TE AKCIJA Bosna trgovina a.98 $ 0.00 1. bo~ne zra~ne jastuke sprijeda.88 2.45 200. indeksi BIFX i SASX30 su u pozitivnoj zoni.42 0.40 2.900.41 3.d. tempomat.25 642.815.25(A) 0.15 KM.75 46. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu.50 908. zra~ni jastuk za voza~a i suvoza~a s prilagodljivim volumenom. godini. Doboj Vi{egrad promet a.30 -3. centralno daljinsko zaklju~avanje.752 1.00 6 8 4 1 3 1 3 1 4.00 114 40 6 456.2 2.8 1 0.211. klimaure|aj.61 0.90 % KUKURUZ $ 0.25 4.39 BIRS BIFX 25 Nagrade najuspje{nijim ~lanovima Sarajevske berze 786.00 75. za 125 posto. SASE je 2011.20 1 1 19. tempomat.

kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 118467 09 I Sarajevo. 12. N AT J E ^ A J A za radno mjesto 1. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. objavljuje Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija OSNOVNA [KOLA BARTOLA KA[I]A . radi izvr{enja. god.2. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`enana [kalji} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Op}ina Novo Sarajevo Ul. br. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. Uvjeti natje~aja regulirani su Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HN@-a. 2012. ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku.s.r. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. Sudija D`enana [kalji}. 2007. v. 12. Izvinjavamo se korisnicima usluga zbog ovog previda i zahvaljujemo na njihovom razumijevanju. s. 2010. 85. Ul. 10. na osnovu ~lana 70. februar/velja~a 2012. 7. 7. Vjerou~itelj pravoslavnog vjeronauka .00 KM na ime autorske naknade sa kamatom utvr|enom prema Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate i naknaditi tro{kove ovog parni~nog postupka sa zakonskom zateznom kamatom obra~unatom od dana pravomo}nosti presude do isplate.. 18. Prijave slati na adresu: Osnovna {kola Bartola Ka{i}a Mostar Rude Hrozni~eka 46 C 88000 Mostar Predsjednik [kolskog odbora Stanka Drma} . 10. ~l. godine na osnovu izvr{ne isprave-presude Op}inskog suda u Sarajevu broj P-2660/02 od 19. 53/03. Ukoliko tu`eni. 2011. odnosno sjedi{te stranaka. u pravnoj stvari tu`ioca SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO. godine pa do 8. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. 2003. radi naplate nov~anog potra`ivanja .. Zmaja od Bosne broj 32 zastupana po zakonskom zastupniku Pravobranila{tvu Op}ine. ZPP-a). 4/04 i 5/04) i Zakonom o radu.26 OGLASI petak. Zakona o parni~nom postupku (“Sl.043 KM bez uklju~enog PDV-a.1 izvr{itelj . godine. Odluka o raspisivanju RJE[ENJE O I Z VR[ E NJ U Dozvoljeno 3. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU.375. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. Ta~na informacija je da je za Ultra fun tarifnu opciju cijena SMS-a prema Naj broju 0. Naime. stav 1./12 Nadnevak: 23. obavje{tavamo Vas da je u informativnom letku za uslugu Ultra fun koji je dostavljen pretplatnicima fiksne. sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). ako ih imaju. novine. ZPP-a).00 KM. ~l. ZPP-a). 83. god. stav 2. protiv izvr{enika Lop~alija Rusmir iz Sarajeva sa evidentiranim prebivali{tem u Ul. 2009. Izvr{enje }e se provesti zapljenskim popisom. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode.071. Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu. POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. novine FBiH”. u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. stav 3. u daljnjem tekstu: ZPP). protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS. na osnovu ~lana 348. ime i prezime. 1. godine..7. OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Obavijest korisnicima Ultra usluge BH Telecoma Po{tovani korisnici. stav 1. Musala bb. budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. (N. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. stav 3.dva (2) sata tjedno na odre|eno vrijeme do 15. 14. Sarajevo. godine i tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 90. pozivom na broj predmeta.. Natje~aj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. ZPP-a. ZPP-a). podnijeti protutu`bu (~lan 74.p. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu.375. radi isplate autorske nagrade po ugovoru. u tom letku je pogre{no navedena cijena slanja SMS poruke prema Naj broju. broj 5/00.MOSTAR IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 4227325220000 Urud`beni broj: 05-01. stav 1. 24. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 18. Zakona o parni~nom postupku. 73/05 i 19/06. Obavje{tava se tu`eni da je. Sudija [aha Ov~ina OGLAS Dana. na osnovu ~lana 348. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.. BH Telecom Broj: 65 0 Ps 154135 10 Ps Sarajevo. du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. prebivali{te ili boravi{te. sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.. odnosno naziv pravnog lica.37 KM od 3. tu`ilac SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO je podnio tu`bu protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS radi isplate autorske naknade po ugovoru.2012. procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. sudija [aha Ov~ina. objavljuje Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda.zakonskih zateznih kamata na iznos glavnog duga od 4. ZPP-a). BH Line mre`e BH Telecoma uz njihove januarske ra~une do{lo do tehni~ke gre{ke. predmet spora. stav 1.00 KM. 2002. 8. 25. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. Ru|era Bo{kovi}a broj 148 Sarajevo.2012.

300 kilometara nadmorske visine. za`elio puno uspjeha u narednim takmi~enjima i obe}ao da }e Op}ina i dalje podr`avati i pratiti njihov rad. istakao je Vuji~i}. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. . jer je situacija te{ka. . Ilid`a. te op}inski na~elnici uputili su se u posjetu porodicama Kova~evi} i Vla{ki. I na~elnik Op{tine Trnovo iz RSa bio je uzbu|en i sretan zbog ove pomo}i te je srda~no zahvalio ambasadoru Moonu i predsjedniku USAID-a Allanu Reedu. Ne mogu opisati rije~ima koliko sam sretan. u kadetskoj konkurenciji bronzu. Stoga nam svaka pomo} mnogo zna~i. a mi }emo im svakako dati podr{ku. a jedna ku}a se totalno uru{ila. ka`u da je ovo rje{enje dobro. najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}. Ina~e. . tako da }emo se na vrijeme pripremiti i u slu~aju da do|e do novih problema koje mogu donijeti eventualne poplave. Nakon upoznavanja sa svim pote{ko}ama sa kojima se bori Op}ina Trnovo u ovom snje`nom periodu.. 24. osigurana i koliko-toliko za{ti}ena. godine hastahana je ponovo data na raspolaganje Gazi Husrev-begovom vakufu. a mi }emo im svakako dati podr{ku. Podsje}amo. Postavljene nove potporne konstrukcije Foto: D. a Anes ^ongo. 2008. te{ko. Nastavit }emo suradnju sa Ministarstvom sigurnosti BiH i nevladinim organizacijama i u narednom periodu. istakao je ambasador Moon Ambasador Moon uru~io pakete porodicama Torlak i Kova~evi} Na podru~ju op}ine Trnovo u proteklom periodu u nekim selima izmjereno je i do pet metara snijega. hrane i odje}e. Ovom prilikom na~elnik je osvaja~u srebrene medalje Edinu Sari}u uru~io nov~anu nagradu od hiljadu maraka i Anesu ^ongi 400 maraka na ime ostvarenog rezultata. mi smo izvr{ili. no zahvaljuju}i USAID-u i dobroj me|uop}inskoj suradnji. Stanari ku}e Senad Hafizovi} i njegova supruga Adela. istakao je Moon te zahvalio i slu`benicima SIPA koji }e dobiti jedne motorne sanke na kori{tenje i time imati olak{an pristup zaba~enim selima. kazao je Branko. istakao je Uzeir.. Pojedine porodice potpuno su odsje~ene od centra Trnova. ^lan Karate kluba Ilid`a Edin Sari} osvojio je srebrenu medalju u juniorskoj konkurenciji. Uspjeh karatista op}ine Ilid`a Na prvenstvu Evrope u karateu za kadete i juniore.. ni sam ne zna kako do~eka sutra. ali za njih sigurno veliku i zna~ajnu. u selu Dujmovi}i `ivi ~etvero ~lanova porodice Torlak. a u skladu sa Pravilnikom o nagra|ivanju sportskog rezultata pojedinca i ekipe Op}ine M. Deset metara drva je ovdje malo preko zime. reprezentativci BiH postigli su zapa`ene rezultate. Dejtonskim mirovnim sporazumom podru~je Trnova je podijeljeno na dvije op}ine. ali svakako privremeno te da ne}e u potpunosti rije{iti problem. ~lan Karate kluba Champion.. G. a na~elnik Op}ine Trnovo Ibro Berilo istakao je izvanrednu suradnju sa Op{tinom Trnovo iz RS-a i na~elnikom Goranom Vuji~i}em. ]UMUROVI] . Stopostotne su {tete u~injene. Tim povodom na~elnik Op}ine Ilid`a Senaid Memi} priredio je prijem za ove mlade i uspje{ne sportiste i njihove trenere. februar/velja~a 2012. Sestre Azemina. ovoj porodici od samog po~etka neumorno poma`e ~lanica Crvenog krsta Ifeta Krupalija koja. Nedaleko od centra Trnovo. naglasio je Berilo.OSLOBO\ENJE petak. a SAD su obezbijedile 50 hiljada dolara pomo}i koja uklju~uje motorne sanke. Sve ono {to je bilo u na{oj mogu}nos- ti da za{titimo stanovnike na{e op{tine.. a sve u svrhu rekonstrukcije i stavljanja u funkciju za{ti}enog dobra ba{tine. koja se nalazi u neposrednoj blizini prve bolnice u Sarajevu. a zahvalnost ambasadoru je golema. snje`ne padavine historijskih razmjera do- nose i korist. na kojem im je ~estitao na postignutom uspjehu. zatim predstavnici USAID-a. a sam pristup je u po~etku bio nemogu}. ali ipak ogromne koli~ine snijega donose vi{e {tete.Svaka pomo} ovoj na{oj maloj lokalnoj zajednici je dobrodo{la. no ipak moram ista}i da je usljed te{kog i velikog snijega o{te}eno desetak krovova ku}a. iako nema obezbije|eno nikakvo vozilo kojim bi mogla do}i i obi}i ih. dobili smo od ambasado- ra pokriva~e i pakete. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. zaklju~kom OV Stari Grad 2. pa ~ak i ugro`avaju ljudske `ivote.@elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti. Postavljene su nove potporne konstrukcije s ciljem za{tite od daljnjeg uru{avanja te je time ku}a. Pokriva~i i paketi Branko Kova~evi} `ivi sam sa sinom Draganom. jula. odnosno vla`no tlo koje }e tokom godine zasigurno donijeti mnoge blagodati. GODINJAK Op}ina Stari Grad poduzela mjere Nov~ane nagrade za najbolje Osigurani hastahana i susjedni objekat Radnici firme Klico trans u dogovoru sa Op}inom Stari Grad iza{li su na teren te pristupili uklanjanju o{te}enih dijelova biv{e hastahane na Kova~ima. iznalazi sama na~ine kako bi ih posjetila i pru`ila im potrebnu pomo} u vidu lijekova. Mejra i brat Uzeir `ive od pomo}i lokalnog Crvenog krsta. ovaj teritorij se itekako obnovio i oporavio. E. . a posjeta ambasadora ulila im je nadu. Za{tita stanovnika . P. Ambasador Patrick Moon posjetio op}inu Trnovo SARAJEVSKA HRONIKA 27 Pomo} koja ulijeva nadu @elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti. nastanjenima u RS-u.Evo. Sre}a je da nije bilo smrtnih slu~ajeva usljed ovih vremenskih neprilika. ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon je putem USAID-a odlu~io osigurati humanitarnu pomo} za najugro`enije porodice.Ne moram podsje}ati da je ovo podru~je najvi{e stradalo u ratnom periodu. Ina~e. Proglasiv{i stanje prirodne nepogode. koji su posljednjih dana `ivjeli u strahu. Zineta. pokriva~e i pakete sa higijenskim potrep{tinama. nedavno odr`anom u Azerbejd`anu. Kako je kazao.Pitate nas kako smo pre`ivljavali? Te{ko. delegacije ameri~ke ambasade. a oko 70 posto naseljenih mjesta nalazi se iznad 1. E. Snje`ne padavine Kako je ju~er istakao ambasador Moon prilikom posjete nekim od najugro`enijih sela Trnova. a `ivot se svodi na `ivotarenje. najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}.

[eher-}ehajine }uprije Snijeg je sa sobom donio mnoge neprilike. prisjetio se dana kada je reintegrisan dio Vogo{}e. Iz Op}ine Stari Grad su nam saop}ili da bi radovi trebali po~eti ~im vremenske prilike to budu omogu}avale. TORCHE Polo`eno cvije}e na Centralnom spomen-obilje`ju Odata po~ast za 409 {ehida U op}ini Vogo{}a ju~er je bio poseban dan. HUREMOVI] Ekspertni tim }e utvrditi razloge o{te}enja Na prolje}e sanacija Omogu}iti br`e zaposlenje Socijalno preduze}e Uspon osnovano je prije tri godine. Zahvaljuju}i velikim naporima.Radni anga`man osoba sa invaliditetom je najbolji na~in njihovog socijalnog uklju~ivanja u `ivotne tokove. Buljina. 28 su dobitnici najve}ih ratnih priznanja. zbog neprimjerenog ~i{}enja snijega o{te}ena je. zbog ovakvog dogovora niko nema pravo da se buni jer je on najbolje rje{enje u ovom trenutku. U skladu sa ovom odlukom u op}inama }e se evidentirati nastala {teta. [eher-}ehajina }uprija kod Vije}nice. . E. . kazala je Belma Karkelja . . Ovim projektom obuhva}eno je {est osoba. Prema rije~ima Be{li}a. sekretar JOB Unije veterana op}ine Vogo{}a. ali je sanacija neophodna i prioritet je u narednom periodu. Preciznije. 24. Fond za profesionalnu rehabilitaciju za zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom izdvojio je sredstva. direktorica socijalnog preduze}a Uspon. na~elnik ove op}ine Edin Smaji} istakao je da ovaj proces jo{ nije do kraja zavr{en. pojasnio je Be{li}. kako sam isti~e. Od njih. Postala je sasvim drugo mjesto za `ivot. Ovo im je najve}a pomo} koju mo`emo dati kako bismo izbjegli sve predrasude koje u dana{njem dru{tvu vladaju. kazao je na~elnik Op}ine Novo SaM. T. kraj {kole je pomaknut sa osmog na 15. Na upit koja }e svota novca biti izdvojena za obnovu ograde na [eher-}ehajinoj }upriji. odnosno izrada biznis-plana trajat }e tri mjeseca. juni. Iako je dio Vogo{}e reintegrisan prije 16 godina. Tako }e nastava za u~enike u Kantonu Sarajevo po~eti u ponedjeljak. Obuka.Ovaj projekt smo pokrenuli kako bismo stimulisali osobe sa invaliditetom da sami sebe zaposle. .Omerovi}. bora~kih udru`enja i porodica poginulih boraca su na Centralnom spomen-obilje`ju polo`ili cvije}e i odali po~ast {ehidima i poginulim borcima ove op}ine. padanja leda sa krovova na prolaznike i automobile. Instrukcije Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo oti}i }e u {kole. napominje da Zavod nema potreban novac. ali }emo rasporediti nadoknadu vikendima kako ne bismo opteretili u~enike i roditelje. direktor Buljina nam nije mogao kazati jer.S ciljem realizacije nastavnog fonda dogovorili smo se da }emo raditi pet subota. Nusret Gond`i}. tako|er. . kako se {pekulira. OSLOBO\ENJE Obilje`ena 16. op}ina je bila u katastrofalnom stanju. Tako su ju~er Centar za mlade Grbavica. postignut je na~elni sporazum sa kojim se jo{ trebaju slo`iti i direktori {kola. Prioritet je bio da djeca ne budu o{te}ena. Bi}e te{ko. i kulturno-historijski i nacionalni spomenici su pretrpjeli znatna o{te}enja.28 SARAJEVSKA HRONIKA petak. godi{njica reintegracije dijela Vogo{}e u sastav FBiH. Uspon i Op}ina Novo Sarajevo potpisali sporazum o realizaciji projekta izrade biznis-plana za osobe sa invaliditetom. . imati dovoljno vremena za upis u druge {kolske ustanove. TORCHE Ibrahim Had`ibajri} javio mi se jo{ u nedjelju te kazao da je Op}ina ve} kontaktirala izvo|a~a radova koji }e izvr{iti procjenu i predra~un oko radova na mostu. izabrali su najbezbolnije rje{enje kako bi se nadoknadilo izgubljeno. a obuka kre}e sredinom marta. Pored svakodnevnog uru{avanja objekata pod te`inom snijega. cifra }e zavisiti od metode rada. isti~e Buljina. Biznis-plan za osobe sa invaliditetom Predsjednici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Saudin Sivro i Faruk Be{li} odr`ali su ju~er sastanak sa predstavnicima Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo na kojem je na~elno usagla{en po~etak nastave u osnovnim i srednjim {kolama KS-a. S. naglasio je Be{li}. a do tada }e `uta traka koja je postavljena na mostu upozoravati gra|ane na oprez.Svi smo `rtvovali svoje slobodno vrijeme kako bi se nastava privela kraju. Prema Be{li}evim rije~ima. ograda mosta je popucala i nakrivila se prema Miljacki. Tim povodom predstavnici Op}ine. naglasio je Smaji}. Pored toga. poja{njava Buljina. Tokom obuke nastojat }emo njihove poslovne ideje pretvoriti u biznis-planove. juni Foto: D. E.Na~elnik Op}ine Stari Grad Foto: D. Biznis-plan bi trebao egzistirati naredne dvije godine. Most kao most ne predstavlja opasnost za prolaznike. a verifikaciju }e dati Kantonalni {tab Civilne za{tite. rajevo Ned`ad Kold`o. te da }e uz pomo} Grada Sarajeva i Zavoda za za{titu spomenika Federacije BiH ve}inu tro{kova snositi Op}ina Stari Grad. te vije}e roditelja.@elimo da budemo reintegrisani u Sarajevo. Direktor Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajeva Munib Buljina ka`e da je strana mosta koja je okrenuta prema Alifakovcu pretrpjela ve}a o{te}enja te da su elementi ograde izletjeli iz svoje osovine. A.Tog dana zatekli smo Vogo{}u zapaljenu i devastiranu. kako su naglasili. GODINJAK . a ~asovi }e biti skra}eni na 30 minuta. Najve}i problem koji je prouzrokovao prekid nastave jeste nadoknada izgubljenih ~asova. ali gledat }emo da u~enike ne opteretimo previ{e. dok su Op}ina Novo Sarajevo i Centar za mlade Grbavica dodijelili prostor na tri mjeseca gdje }e se odr`avati obuka. da budemo dio ovog kantona. februar/velja~a 2012. Predstavnici sindikata i resornog ministarstva. kazao je Gond`i}.U ponedjeljak po~inje nastava koja }e biti skra}ena 15 minuta po ~asu. istakao je Be{li}. Vogo{}a je obnovljena i ure|ena tako da se danas ona ne mo`e prepoznati. Slavila se 16. . Jednom rije~ju. a u njima }e biti nazna~eno kako predstavnici {kola trebaju da se pona{aju u narednom periodu. a cilj je profesionalna rehabilitacija osposobljavanja i zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom. Za nju je svoje `ivote dalo 409 boraca. godi{njica reintegracije Vogo{}e Kraj „raspusta“ u Kantonu Sarajevo [kola po~inje u ponedjeljak ^asovi }e biti skra}eni na 30 minuta U~enici }e ~asove nadokna|ivati pet subota Kraj {kole pomaknut sa osmog na 15. . ~ija su imena ispisana na ovom spomenobilje`ju. tako da }e djeca Ukinuto stanje prirodne nesre}e Vlada Kantona Sarajevo ju~er je donijela odluku o prestanku stanja prirodne nesre}e.

14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6. Uzrok uru{avanja za{titne ograde.30. razlog tome je strah od obru{avanja.18.10.54 i 21.30. Visoko svaki dan osim subote u 8. petkom i subotom u 11 sati. 592-096. ~etvrtkom.35. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati.30 i 17 sati. Dubrovnik svaki dan u 7. godini. Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati.34. velika je koli~ina snijega koji je u proteklom periodu ve} poru{io nekoliko objekata u na{em gradu.55. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo odbilo je isplatiti pla}e jer se na spisku radnika nalazi 20 uposlenika vi{e nego {to je to bio slu~aj sa spiskom koji je pro{le godine dostavljen iz Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo. Zenica svakim danom u 6.668-259 Toplane 650-979.30. Zagreb 15 i 22 Beograd 6. Zürich / Banja AVIONI Dolasci: vrtkom u 8 i subotom u 17 sati. 14 i 19 sati.35. 12.10 i 21 sat.30 sati. Bosanska Dubica svaki dan u 14.55. srijedom.30 i 22 sata. a petkom i subotom u 18 sati.30. 16. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. 8. 16. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095.40. Budimpe{ta 6. Amsterdam . 14.40 .30. Kakanj 15.30 i 18. Olovo svaki dan u 5.50 i 12. 16. postoji velika opasnost da neko ozbiljno bude povrije|en s obzirom na to da sada nema ni~ega {to bi ih za{titilo od cigli.preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati. 10.05. Budimpe{ta 21. 15. 11. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30. 10. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 PORODILI[TA 7 6 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. Grada~ac svaki dan u 8.15 sati. Kakanj 18. . Vela Luka utorkom.15.30.45.30. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati.30. utorkom. Pariz petkom u 9 sati. 7.15. jer je pomije{ala stalno uposlene i radnike koji su anga`ovani na odre|eno vrijeme.30.35. 14. 13. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj. Beograd 11. pred sje dnik Sin di ka ta osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo. Iz tog razloga ministar finan si ja Mu ha med Ko za dra odbio je da isplati novac koji je prelazio ono {to je planirano bud`etom za ovu instituciju. Ulcinj svaki dan u 19 sati.30. Te{anj svaki dan u 7 i 13. 10. Frankfurt.05. ali i napravio {tetu na vozilima. 10. 592-097.30 sati autoputem.30.15 sati. ~etvrtkom i petkom u 7. iz ~ega }e se vidjeti do kada su oni anga`ovani. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati.37.52. 24. S. 13. Hanover i Kassel subotom u 17 sati. Tuzla radnim danima u 9. nedjeljom i praznikom u 5. kao i svaki dan osim nedjelje u 16.15 i 15. 14 i 15. ~etvrtkom. Zenica svaki dan osim subotom. Budimpe{ta 15. Prema nezvani~nim informacijama. 220-435 Kanalizacija 203-059. Hamburg. Da podsjetimo. 14.30 sati.d.25 i 14.30.30 sati (preko Tuzle).30.30. 17.30. te na koji bi se na~in ovaj problem mogao rije{iti. Hu.27. Bugojno svaki dan u 10.10 sati.35. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 NEMA [TRAJKA UPOSLENIH U JU DJECA SARAJEVA 276-982 Plate na ra~unima do kraja sedmice Uposlenici JU Djeca Sarajeva ne}e stupiti u generalni {trajk jer za to nemaju saglasnost Sindikata.samo radnim danima i 19. AUTOBUSI Istanbul 8. Zenica ponedjeljkom.30. resorno ministarstvo zatra`ilo je informacije o ugovorima za 20 uposlenih na odre|eno vrijeme.30 sati. Banja Luka svaki dan u 9. Berlin ~et- Odlasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6.15. srijedom.05 i 18. Pula ponedjeljkom. 15. kako Oslobo|enje saznaje.30.06 i 19.4 miliona maraka planiranih za JU Djeca Sarajeva u 2012. Beograd svaki dan u 6 sati. Den Hag utorkom u 8 sati. Sru{ila se za{titna ograda hotela Zagreb Videonadzori kod {kola Tokom ju~era{njeg dana ni taksisti ~iji se {tand nalazi u neposrednoj blizini nisu bili na stajali{tu.30.30. 16. Ovo je u izjavi za Oslobo|enje istakao Saudin Si vro. pomo}nica op}inskog na~elnika za prostorno ure|enje.50. 9. 19 i 22 sata. Ankona 10.30. Pale svaki dan u 6.45. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel.30 sati. utorkom.54.30. Makarska svaki dan u 7. 8. S. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK. 13. Dortmund. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati. 17. 18 i 20 sati.30. Travnik svaki dan u 7. Budimpe{ta 14.49.35 sati. srijedom.50 i 18. Istanbul 18 Antwerpen.05 i 21.30. subotom i nedjeljom u 6 sati.30.15 i 16.35. 13.15. Vije}e je jednoglasno usvojilo i prijedlog da se postavi videonadzor na lokacijama kod {kole “Alija Nametak” Kao va`an problem istaknuto je i okupljanje . Istanbul 13. napravila v. Konjic 6. prosjaka oko spomenika kao {to je Vje~na vatra.30. betona i ostalog materijala koji visi sa uni{tenog objekta. 22.U toku su izrade i nadopune odluke o navedenim pitanjima.40 sati. 14.30.30 sati. Konjic 7. subotom i nedjeljom u 8 sati.27. Beograd 11.59. 15.30. 12.30.30 i 22 sata.30. 15. 11.10. 12.47. 15. utorkom. Va`no je napomenuti da se korisnik javne povr{ine mo`e postati na osnovu rje{enja i uz odre|enu nov~anu nadoknadu. 6.30. 9. Banja Luka / Zürich 6. 12. istakla je Alma Sadovi}. februar/velja~a 2012. 17 i 18 sati.25. 8. 14.30.30.25 i 21.40.15.30. Zvornik svaki dan u 15. Ankona 17.45 i 16. Luka 14. 18 i 20 sati. 10. oko 16 hiljada maraka potrebno je kako bi se izmirile pla}e za radnike anga`ovane na odre|eno vrijeme. 061/252-252. Be~ 14.30.45. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.30. 15.45. 10. 7. 12.30. dok su sve ostale slobodnostoje}e vezane uz objekat nezakonske.30 sati. odnosno ~injenici da su ba{te ispred Parku{e i BKC-a jedine priznate lokacije na kojima mogu postojati ba{te.30 sati. Plo~e 7.30 sati. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati. Gora`de svaki dan u 8. direktor JU Djeca Sarajeva Vasva Jajetovi}. 14. nedjelje i praznika u 13.20 i 16. MUP 122. Minhen 12. 11.000 033/ 223-366. 8. I.30 i 19. HUREMOVI] VA@NIJI TELEFONI Mali{ani ipak ne}e ostati kod ku}e Snijeg ponovo pravi probleme Ograda koja je {titila prolaznike od obru{avanja hotela Zagreb na Marindvoru ju~er se obru{ila na trotoar Ulice Valtera Peri}a. 7. . Ora{je svaki dan u 6. Br~ko sva- kim danom u 6.30. 12. Utrecht subotom u 8 sati. Biha} svaki dan u 7. 18 i 20 sati.30. 14. a uz to iz kantonalne Vlade dobili su ~vrsta obe}anja da }e pla}e za januar biti ispla}ene do kraja ove sedmice. Prema rije~ima na{ih sugra|ana. Kako smo saznali iz Vlade. 206-666. ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40.30. 664-115 Hitna pomo} 124.55. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. 15. Ljubljana 13. 14. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati.30 sati.15. 15. Liege. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636.33 i 20. 10. 8. prema svemu sude}i. 12. Kakanj svaki dan osim subote.30. Beograd 17. Zagreb 15. Srebrenica svaki dan u 7. Zagreb 15. Plo~e 10. 10. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati. 13. Minhen 13. Zagreb svakim danom u 6. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. te koliko je sredstava potrebno za njihove pla}e pored 4. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati.15 sati.45 i 22. 16.30 i 15.45. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati. Hrenovica svaki dan u 6.45. Gre{ku je. Zenica 6. Zagreb 6. 13. Zenica 4. 13.30. 15. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. a kako smo saznali. Split svaki dan u 7. Ljubljana 14.OSLOBO\ENJE petak. Essen i Dusseldorf ponedjeljkom. Ljubljana utorkom.28. Bosanski Brod svaki dan u 12. 207-777 Vatrogasci 123.30.30.30. Bruxselles. od 8 do 14 sati. 6.30.45. Tuzla svaki dan u 5. 17.30. Tako JU Djeca Sarajeva ima 298 stalno uposlenih koji se nalaze u sistemu centralizovanog obra~una pla}a i jo{ 20 radnika na odre|eni vremenski period.30 sati. 12. srijedom. Odr`ana sjednica Op}inskog vije}a Centar Op}in sko vi je}e Centar odr`alo je ju~er sjednicu na kojoj se raspravljalo o javnim povr{inama. 12. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156. 13. Be~ 7.22 i 20.10.55. D. 9. Sanski Most svaki dan u 15.

net.. godine i traja}e sve do 15. VOZILA Putni~ko vozilo [KODA FELICIA LX Putni~ko vozilo GOLF dizel Godina 1. Kanton 10 Biha}. 2.. do 12 sati ili budu li~no predate do tog roka na protokol @ICE..gov..1 izvr{ilac. ZHK Mostar.. 3.radno iskustvo u struci najmanje 5 godina Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene fotokopije: . 3. 5. ~etvrtak.. na prvom spratu.... Sarajevo ili uplatnicom na transakcijski ra~un kod Raiffeisen banke br. 5.net @ICA DD SARAJEVO D`emala Bijedi}a br. 13. 2012. Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.. uts@bih.. BPK Sarajevo. ponedjeljak.. Tel: +387 33 226 422 Web: http://www.2012. 2012.net. godine Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa.d.. 2012. Vozila se prodaju po principu „vi|eno-kupljeno“.000 KM 1.300 cm3 40 KW 1..30 OGLASI petak. Ze-do Travnik. Poslije otvaranja svim u~esnicima izvr{i}e se povrat upla}ene kaucije.... godine. adresom i brojem telefona ponu|a~ dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: @ICA d.. 2. do 2.2012. 2012. registracije 1999. 2012. Ulica Dugi sokak broj 9. 22. puna norma ~asova .5.. 24. Otvaranje ponuda obavit }e se u sali na 2.Kra}u biografiju Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u javnom konkursu bit }e obavljeni razgovori.: 232828. 4. vrijeme 11 h 11 h 13 h 10 h 12 h 11 h 13 h 11 h 13 h 11 h mjesto Sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Privredne komore sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj 02-138/12...3.. stru~ni nastavnik kuharstva. Desnica Radivojevi} Sarajevo. do 2.000 KM Pravo kupovine imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije po~etka natjecanja uplate kauciju od 100 KM na blagajni @ICA d.ba web: www.. 71000 Sarajevo Dugi Sokak 9. 71000 Sarajevo sa naznakom „Ponuda za kupovinu (navesti opis vozila) — NE OTVARAJ“.2012. U obzir }e se uzeti samo ponude koje prispiju u @ICA d.. 3.ba . srijeda. do 26. Dostavljanje pisanih ponuda: Ponude sa punim nazivom ili imenom. M. 7 8.Izvod iz mati~ne knjige ro|enih ... 3..d. 534-782. od 9 do 15 sati i na dan otvaranja ponuda.. 1990. godine Javni uvid traja}e 60 dana. 2. D`emala Bijedi}a 160. i to: .ba. Ukoliko lice koje je pobijedilo na natjecanju odustane od kupovine. 3. 2. ponedjeljak.gov.. Posavski Tuzla. USK datum srijeda. Fax.obavezan V stepen stru~ne spreme — VKV kuhar. Tuzlanski Gora`de. srijeda. 3. STANJE ispravno u voznom stanju ispravan u voznom stanju PO^ETNA CIJENA 2... od 23.ba E-mail: info@fmpu.8.t-ba. spratu Poslovne zgrade @ICE 2.. Sarajevo.Diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu/{koli ..msuts-sa.2. Izabrani kandidat du`an je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti. 3.. zapo~eo je 15. ponedjeljak. Tel. 27. e-mail: msuts@bih. 9. utorak.. 15. februar/velja~a 2012. Vozila se mogu pogledati u krugu @ICE od 27. na odre|eno vrijeme do 15. 2012. 12. Tel +387 33 227 188.fmpu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.Uvjerenje o dr`avljanstvu .. Sve tro{kove vezane za prenos vlasni{tva snose kupci. Sarajevski [iroki Brijeg..3. godine.. 10. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa dostaviti na adresu: Srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo. Tita 9a. 24.. SNAGA MOTORA 43 KW 1. 2012. UPRAVA DRU[TVA „@ICA“ DD SARAJEVO Za tehni~ku organizaciju i obezbje|enje prostorija za planirane aktivnosti zadu`ena su resorna kantonalna ministarstva prostornog ure|enja..600 cm3 REGISTRACIJA do 29.. do 2028.. 2.. Raspored odr`avanja javnih rasprava je: r. sci. petak. 6. 7. 2012. u Ulici Zelenih beretki broj 14.. raspisuje se PO NO VNIjemJAslenika u radni odnos KURS VNI KON za pri zapo 1.. SBK Domaljevac. svaki dan. 2. OSLOBO\ENJE J AV N A R A S P R AVA O temi: Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. 160 Sarajevo OBJAVLJUJE PRODAJU VOZILA I VILJU[KARA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA RB 1. 4. 1. kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za Srednje tehni~ke i srodne i stru~ne {kole i normativnim aktima [kole. Fax: +387 33 226 420. 1610000003430028 dan ranije. kaucija se ne}e vratiti. 2012. mo`e izvr{iti neposredan uvid u analogni i digitalni oblik plana u prostorijama Urbanisti~kog zavoda u Sarajevu. 2012. MINISTAR mr.3. 2012. 2012. V[S ili VSS ugostiteljskog smjera .: +387 33/534-633.d. 8. HNK Livno...polo`ena pedago{ko-psiholo{ka grupa predmeta .2012. 2. 2012. 28.Uvjerenje o polo`enoj pedago{ko-psiholo{koj grupi predmeta . u 13 sati. 14. sa naznakom “Za javni konkurs”. utorak. Sarajevo... grad i kanton Zenica. 2012. 2.. gdje se od 9 do 15 h. br. Prilo`ena dokumenta se ne}e vra}ati.

OGLASI 31 . 24.OSLOBO\ENJE petak. februar/velja~a 2012.

boravit }e ovih dana u Sarajevu. Ziouani tu nije stala. iznos od 161. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. Prema rije~ima na{eg poznatog slikara. moj orkestar ina~e poku{ava da promovi{e i druge kulture kroz Martine Aubry Liderica francuskih socijalista Martine Aubry. te violon~elistom Manfredom Stilzom. studenti i dr. Stru~ni saradnik Emina Burgi} Sedmica otvorenih vrata Historijskog muzeja BiH Solidari{i se. a {ta dru{tvo mo`e u~initi za muzej?” a za ci. tako da sada na nekim od na{ih koncerata uklju~ujemo i te kompozicije i elemente te muzike. Ziouani je porijeklom iz Al`ira. i pored uspjeha i li~nog zadovoljstva. Kako u tom okru`enju jedna djevojka mo`e postati dirigent? malom sobi~ku na zadnjem spratu Narodnog pozori{ta. roma{ne porodice itd. Roditelji joj nisu {kolovani muzi~ari. i 27. da dolazim iz arapskog svijeta. ZPPa. odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici” govori i bez postavljenog . Doma}in }e. a putem nje se `eli ukazati predstavnicima vlasti i {iroj javnosti na izuzetno te{ku situaciju u kojoj se godinama nalazi ova.. Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1. Ne iznena|uju}e Ziouani je jedna potpuno logi~na osoba koja `eli stvarati prijateljstva izme|u naroda. Dodaje i da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. u . Ali. Za to ve} morate biti veliki ~ovjek. Nakon velikog uspjeha koji je polu~io koncert Sarajevske filharmonije sa Karlom Eichingerom. Iako potpuno jednostavna osoba. U organizaciji doga|anja koja slijede uposlenicima HMBiH poma`u i Udru`enje Akcija gra|ana u suradnji s pojedincima i organizacijama civilnog sektora. 10. Tako|er. u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d. “U Al`iru tradicionalna muzika ulazi i u pore klasi~ne muzike. a radi isplate iznosa od 1. TORCHE muziku. te apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa. a u prehladnom muzejskom prostoru je odr`ana konferencija za novinare na kojoj je direktorica Muzeja Muhiba Kaljanac pojasnila da je ideja potekla od mladih muzejskih kustosa. na{em slavnom slikaru Safetu Zecu. Jasenko Pa{i} i Adnan Haskovi}. 1. od kada su vrata HMBiH zatvorena za javnost. ili u toku pripremanja glavne rasprave.. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostave pisani odgovor na tu`bu. ZPP-a. pored ~injenica koje me prate ~itav `ivot. uprizorio Nermin Hamzagi}. publika }e vidjeti da SARTR bez obzira na te{ke uvjete u kojima radi. An. Da biste lak{e prekratili vrijeme do tada. kao opasnosti za ~ovje~anstvo koja nikada nije iskorijenjena u potpunosti i sve vi{e postaje globalni problem.61 KM. raspola`e energijom i ljudima koji }e ga u narednih nekoliko godina u~initi na{im najzna~ajnijim teatrom. Podr{ka dolaskom Otvorenje Sedmice desilo se spu{tanjem transparenta s krova Muzeja na kojemu je ispisan naziv akcije. bili upu}ivani na drugu adresu. iz si- Susret sa Celibidacheom “U na{oj ku}i se uvijek mnogo slu{ala klasi~na muzika i odrasla sam uz nju” obja{njava Ziouani. Kako isti~e Kre{evljakovi}. francusku go{}u po ves ti u obi la zak Mos ta ra i Mr.o. 2011. O~aktanum broj 60a i III-tu`ene Andri} Ljubice iz Sarajeva. sije~nja. u`ivajte u djelima Haydna. ul.891. do}i }e u posjetu dugogodi{njem prijatelju.ugro`en je veliki mozaik koji predstavlja Bosnu. Sada iznad njega kapa voda.u daljem tekstu ZPP-a) O B J AV L J U J E . To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti. umjetnici. tijekom njena trajanja bit }e otvorene muzejske zbirke. koja je i gradona~elnica Lilla. u Sarajevu Dirigentica Zahia Ziouani na ju~era{njoj probi sa Sarajevskom filharmonijom Foto: D. ali ovaj film je pomogao da {iri krug ljudi sazna vi{e o mom umjetni~kom senzibilitetu. ve~eras }e uprili~iti jo{ jedan vrhunski muzi~ki doga|aj. ali nisam mogla ni zamisliti da }u se jednog dana na}i u toj ulozi. a sve~anost }e biti upotpunjena promocijom Monografije Safet Zec. u {to su se uklju~ili i poznati bh. pred kojom njeni orkestri naj~e{}e sviraju. a svaki dolazak na Sedmicu zna~i podr{ku Muzeju i o~uvanju kulturno-historijskog naslije|a BiH. izme|u ostalih. dirigenticom Zahiom Ziouani. Obra}anje javnosti Ju~er je organizirana tribina “Historijski muzej BiH u savremenom bh. 2011. te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. Beethovena i Bizeta. Amila Terzimehi}. pri~a zvu~i kao da dolazi iz nekog od sarajevskih naselja. tako da smo na jednom od zadnjih koncerata izvodili i neke tradicionalne kineske kompozicije. pozivom na broj predmeta. stru~ni saradnik Emina Burgi}. odr`avane tribine.32 KULTURA VIJESTI Zahia Ziouani. II-tu`enog Brki} D`emala iz Sarajeva. Na pitanje o povla~enju paralele izme|u al`irske i francuske publike. Bila sam tinejd`er kada sam shvatila ~ari dirigiranja i vo|enja orkestra. 1. pitanja.90 KM na ime obra~unate ugovorene redovne kamate na dan 12. “Kada se vratim u Francusku. Ali ubrzo sam shvatila da sa njom ne}u mo}i svirati u velikom orkestru. stav 3. dostave sudu pisani odgovor na tu`bu. Pored svih problema. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju sva kog da na u 12 sa ti odvi jat }e se obra}anje javnosti transparentom sa zgrade Muzeja. velja~e. dru{tvu: [ta muzej mo`e u~initi za dru{tvo. Sarajevo. 26. Pri tome je podsjetila da od 4. ZPPa. godine. Nas dvoje i klavir. te pravni osnov za navode tu`enih. a sve ostalo je vrijeme. prema tekstu “Strah i bijeda Tre}eg reicha” Ber tolda Brechta. ul. [. najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be.o.108. PREMJE[TANJE Muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila je ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije.24 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od podno{enja tu`be do isplate. iza nje stoji rad sa velikim orkestrima. iznos od 141. ZPP-a mora imati svaki podnesak. koju smo tako mnogo puta vidjeli i rekli da je to mogu}e samo na veli- Safet Zec BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 65 0 Mals 183071 11 Mals Op}inski sud u Sarajevu. 2011. Kako tu`eni nisu izvr{ili obavezu pla}anja duga. iznos od 480. donese odluku kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju solidarno isplate iznos od 1. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka. ljanu grupu (predstavnici univerziteta. Direktor Nihad Kre{evljakovi} smatra da je u godini u kojoj se obilje`ava 20 godina opsade Sarajeva i isto toliko od osnivanja SARTRa va`no baviti se temama koje su i dalje na{ i globalni problem. ugrijmo muzej! Putem ove akcije `eli se ukazati na kriti~no stanje sedam institucija kulture i apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa. Ovaj komad progovara o fa{izmu.00 KM na ime naknada za opomene.” Prijateljstva me|u narodima Jedan od budu}ih nastupa njenog orkestra }e se desiti i slijede}e godine u Marseilleu. kao i obi~no kome god da su se obratili od nadle`nih. a jedan od segmenata }e biti i predstavljanje muzike Mediterana. kojem je ova predstava diplomski rad. moji roditelji su me ohrabrivali i ubrzo sam upoznala velikog maestra Sergiù Celibidache. pijanistom iz Austrije. .) u fokusu se na{la Zbirka arhivske gra|e (svaki dan bit }e druga ciljana grupa). radi isplate nov~anog potra`ivanja. kojega je 1966. 2011. a bit }e odr`avane i tribine. Ismeta Mujezinovi}a broj 36. Za mene je muzika sredstvo za spajanje ljudi i zaista mi je veliko zadovoljstvo da tu ideju mogu promovisati i u Sarajevu” iskrena je Ziouani. ali su veliki poklonici klasi~ne muzike. koju je izdala i dizajnirala umjetnikova k}erka Hana Zec.d. vrijednost spora 1. Njena pri~a je ona iz filmova. ali i ostalih {est institucija kulture. godine.o. ali je ro|ena u Parizu. otvoriti prigodnu izlo`bu svojih djela u Ateljeu Zec. 1. TORCHE . “U Francuskoj i u Al`iru ja radim puno na promociji klasi~ne muzike prema ljudima koji obi~no nemaju afinitet ka toj vrsti muzike i uvijek te`im da na koncerte privu~em i novu publiku. sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ve} je vidjela priliku da spaja razli~ite kulture inspirisana li~nim iskustvom. stav 2. Ali.891. u 18 sati odvijat }e se program Umjetnici Muzeju. Amar Selimovi}. Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. gdje nije dopu{teno dizati se iznad “raje” “U . To je sve promijenilo i nakon samo jednog razgovora odlu~ila sam da postanem dirigent. Terezije bb. jednim iz Francuske i jednim iz Al`ira.dostavu tu`be I-tu`enom i II-tu`enom na odgovor Dana 21. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava.61 KM na ime duga po osnovu Ugovora o srednjero~nom kreditu broj 49084/1 zaklju~enog 3. u interpretaciji Sarajevske filharmonije pod njenim vodstvom. po~ela sam u~iti svirati klasi~nu gitaru. to mogu samo odlu~ni ljudi. [to ne zna~i da to nije. Koncert po~inje u 20 sati. ul. U ovu akciju Muzej je ulo`io ukupno 100 KM. Nisad SELIMOVI] 33 @elimo svirati i Ve~eras premijera u SARTR-u Na sceni SARTR-a ve~eras }e u 20 sati biti premijerno izvedena predstava “99 posto”.” Zahia ne ostavlja dojam velike. odnosno uvijek ih je do~ekalo prebacivanje odgovornosti s jedne na drugu instancu. Naravno. godine sa “MATRIX” d.” I njen odgovor je nekako zazvu~ao sasvim logi~no. te sa al`irskim simfonijskim orkestrom. “Film govori o mom radu sa dva orkestra. jati do 29. 24. rad Francuskinje al`irskog porijekla ujedinjuje `ivotni uspjeh sa jednom kozmopolitskom ambicijom Sarajevo. sada se pojavio i novi i to s topljenjem snijega . odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici”. ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode. niko s njih nije vra}en. od 12 do 17 sati otvaranje je zbirki. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju. godine uradio umjetnik Mladen Srbinovi}. gdje je stalni gostuju}i dirigent. ve~eras u Narodnom pozori{tu. Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev. Nakon Orwellove “1984”. Odrasla je u pari{kom predgra|u gdje uglavnom `ive doseljenici. Priredit }e i dru`enje uz brojne prijatelje iz Francuske i BiH. bitne osobe iz svijeta ozbiljne muzike. Ovo je za mene vrlo bitno. kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. 2007. u zatvorenoj sredini koja ne dozvoljava da budete mnogo druga~iji od onih koji vas poznaju. sutra u 12 sati. ul. koju je. Sarajevski ratni teatar nastavlja reper toarski koncept anga`iranog i aktualnog teatra. februara igraju Sne`ana Ali~. ovaj put }e na{ najve}i orkestar nastupiti sa gostima iz Francuske. a na njihovo zatvaranje su se odlu~ili zbog toga {to ve} godinama nemaju grijanje i {to je muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije. planirao je nakon sarajevskog dru`enja. Ovim putem I-tu`enom i II-tu`enom se dostavlja tu`ba od 21. ka`e da je shvatanje muzike u Al`iru donekle druga~ije nego u Francuskoj. 1. odnosno Narodno pozori{te. energija i trud uposlenika Muzeja. njenim nativnim Divertimento. Sarajevo i Ugovora o jemstvu zaklju~enih 3. dirigentica koja spaja kulture petak. godine sa Brki} D`emalom i Andri} Ljubicom. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti kom platnu. “Kada mi je bilo {est godina. studentske asocijacije. na osnovu ~lana 348.” Dok ovo govori. protiv I-tu`enog “MATRIX” d. govori Zahia Ziouani i dodaje da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. podnijeti protivtu`bu. U Historijskom muzeju BiH otvorena je Sedmica otvorenih vrata pod nazivom “Solidari{i se. sa karakterom kao planina. O njenoj neobi~noj `ivotnoj pri~i i velikom uspjehu koji je do`ivjela sa dvadeset i kusur godina snimljen je i dokumentarac koji je prikazan na nekoliko nacionalnih kanala.o. Sarajevo. za sud i protivnu stranku. Go{}a Safeta Zeca bosanske kompozicije Kao u filmskoj pri~i. jer ja dolazim iz kvarta gdje me svi znaju kao Zahiu i nisu svjesni mog profesionalnog anga`mana. kao i na Arteu. Uloge u predstavi koja }e nakon premijere biti reprizno izvedena 25. Ugro`eno kulturno-historijsko naslije|e Foto: D. Po~itelja. otvorena i bez onih nevidljivih zavjesa iza kojih se obi~no kriju uspje{ni. novine FBiH” broj 53/03 . i ~lana 71.” Ziouanijen rad dolazi ispred nje. kao {to bi se dalo o~ekivati. Od kustosice Ha{imbegovi} se ~ulo da su. drugim zemljama sam poznata mo`da i vi{e nego u Francuskoj. OSLOBO\ENJE KULTURA RADO ]E SE VRATITI U SARAJEVO “Kada se vratim u Francusku. to je vrlo dobra ideja. Alban Ukaj. 2007. februar/velja~a 2012.47 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 12. ugrijmo muzej!” koja }e tra. Sarajevo je do{lo kao logi~an slijed u toj njenoj kozmopolitskoj `elji. uslijedilo je sasvim ” logi~no pitanje o uklju~ivanje nekih od bosanskih djela u te koncerte. U odgovoru na tu`bu tu`eni mogu ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaju ili osporavaju postavljeni tu`beni zahtjev. Ziouani ve} ima plan: “Poku{a}emo predstaviti {to vi{e razli~itih tradicionalnih pravaca u muzici na tom nastupu. 10. Situacija je pomalo nadrealna. te sam pre{la na violu. koji }e biti kulturna prijestolnica Evrope. Odnosno. “Naravno. pa su tu`eni du`ni da u skladu sa odredbama ~lana 70. S. to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. u ~ast go{}i. Uspjeti od nule u ne~emu {to stvarno `elite i u ~emu vas dru{tvo mo`da i ne}e prihvatiti. Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih. a ovogodi{nja Sarajevska zima u svoju je `i`u stavila problem institucija kulture u BiH. Uostalom. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. bilo bi mi zaista drago uvrstiti neke od va{ih kompozicija u te koncerte.

februar/velja~a 2012.34 OGLASI petak. OSLOBO\ENJE . 24.

koji treba u roku koji mu odredi sud. Na nekretninama iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka postoji teret. Na prvom ro~i{tu za prodaju nekretnina. i 2. Ul. 2011.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora U KM DD “PREVOZ RADNIKA KREKA” TUZLA TUZLA. Tomi} Afrodita iz Kre{eva.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . Od dana objavljivanja ovog zaklju~ka na oglasnoj tabli suda do dana prodaje mora pro}i najmanje 30 dana. vlasni{tvo izvr{enika Tomi} Nevenka sa dijelom 1/1. 3.d. Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac. procijenjenoj od stalnog sudskog vje{taka za gra|evinstvo Markovi} Zorana na iznos od 156.539 b) Rashodi 112.153. Iz polo`enog osiguranja namirit }e se tro{kovi nove prodaje. ulo{ka 602. stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi}.621. 18. Osiguranje se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Kiseljaku broj: 3060470000028513 kod HYPO ALPE ADRIA BANK. Ro~i{te za prodaju ovih nekretnina }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Kiseljak u sobi broj 6. k.~.o. zastupana po punomo}niku D`eniti Pipi}. osim lica navedenih u ~l. Sarajevo uknji`en na osnovu sudskog rje{enja broj: Ip-66/05. na drugom ro~i{tu ispod jedne tre}ine utvr|ene vrijednosti. dok na tre}em ro~i{tu iste se mogu prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost.o. godine u 11 sati.k. Prodaja }e se obaviti usmenim javnim nadmetanjem 19. k. broj: 32/03). Zaklju~ak se dostavlja strankama i nadle`nom organu poreske uprave.firma i sjedi{te vanjskog revizora d. godina I . odnosno potra`ivanje vjerovnika Raiffeisen bank d. mar{ala Tita bb.OSLOBO\ENJE petak.broj emitovanih vrijednosnih papira 226. sudu treba prilo`iti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno. K.621. Tomi} Nevenko iz Kre{eva. 561/1. hrvatske brigade bb 035/282-469 Senada Smaji} . godine donio je OGLASI 35 SAN U NOVOM RUHU ZA K LJU ^ A K O PRODAJINEKRETNINA 1. BiH. al' ko{ta desetine hiljada eura ZLATAN IBRAHIMOVI] Ponosan sam {to sam Bosanac . Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i cijenu.90 KM i nominalna cijena . Ul. 2005. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta.d. 18.O. 86. 12. godina . Rakova noga br. Vrijednost nekretnine iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka utvr|ena je na osnovu nalaza i procjene vrijednosti nekretnine stalnog sudskog vje{taka gra|evine Zorana Markovi} od 23.949 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 54. Zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli suda.o.949 IV . Stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi} PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~l. Sud }e obustaviti izvr{enje ako se nepokretnost ne mo`e prodati ni na tre}em ro~i{tu. izvadak Slu`be za geodetske poslove i katastar nekretnina op}ine Kre{evo. protiv izvr{enika 1. Alagi}i. u naravi stambena zgrada povr{ine 110 m2 i dvori{te povr{ine 294 m2. u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja Raiffeisen bank d. 2012. Edhem Deli} . objavljujemo SHOW Zvijezda mo`e{ biti ti Najbolja je Anida Idrizovi} Prijedor~anka koja je prikazala u ku}i film Angeline Jolie za SAN: GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za period 1.235 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 57. Sarajevo. 9.dionica ZIF “Prof-plus” Sarajevo.618 c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze 138. 7. “Eurohaus” d.000 KM.o. 2011. Anto Tragaju za mojim identitetom kako bi me kolektivno osvijestili! Da li je na{ oskarovac „skinuo“ @eljku Ogrestu? Tanovi}: Pri~a je izmi{ljotina! Transseksualci Mo`e li se u BiH promijeniti spol Nema zakonske procedure.broj telefona i telefaxa. {to isti ne mo`e iznositi vi{e od 10. Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica. a stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja. Titova 35/A lamela D7/28 . “Revis” Tuzla.752 e) Ukupno pasiva 1. a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 775. Anto. godine Op}inski sud u Kiseljaku. uz uvjet da prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja polo`e iznos od 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine. 6. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{im ponudama ne ispune svoje obveze.~lanovi uprave Brki} in`. 2.d. 18. Od polaganja osiguranja oslobo|ene su osobe utvr|ene ~l. direktor II . Pravilnika o sadr`aju. 3.351 c) Teku}a sredstva 845.OP]I PODACI O EMITENTU . BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 I 003872 08 I Kiseljak. 1. radi izvr{enja na nekretnini 9. Odre|uje se tre}e ro~i{te za prodaju nekretnina izvr{enika i to: nekretnini upisanoj u k. Zakona o izvr{nom postupku “Sl.00 KM. Obustava izvr{enja ne spre~ava pokretanje novog izvr{nog postupka radi naplate tog potra`ivanja na istoj nepokretnosti. emitenta s pravom glasa ^ajevac-mega AD Banja Luka. ta~ka b. sud mo`e oglasiti da ro~i{te nije uspjelo i zakazati novu prodaju.Ermacora. stav 1. odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem prodaje nekretnina. 12. februar/velja~a 2012. Lejla Suljagi}. nekretnine iz to~ke 1. 1. 2. glavna Filijala Zenica. godine.o. 3. glavna Filijala Zenica. sa naznakom predmeta broj: 49 0 I 003872 08 I. ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti.o. Rakova noga br.488 c) Dobit/gubitak prije poreza 54. Prije po~etka ro~i{ta. 2012. e-mail i web stranica: . Ul. godine i teret u korist Hypo Alpe Adria Lising d. 24. deponovati cijenu. 2012.puna adresa sjedi{ta .vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira . ZIP-a. BiH. [ehi} Jasmina. 2005. I-110/05 od 24. stav 6. 5. 2. 2. Zakona o izvr{nom postupku. ZIF “Big-Invest” d. U skladu sa ~lanom 4. br.588. novine Federacije BiH”. Navedene odredbe primjenjivat }e se na tre}em ponu|a~u u slu~aju da drugi ne deponuje u utvr|enom roku prodajnu cijenu.884 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 1.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani.879 dionica 13. u A popisnom listu pod 1. uknji`en na osnovu sudskog rje{enja br.31.puna i skra}ena firma . 8. sud }e rje{enjem prodaju tom ponu|a~u proglasiti neva`e}om i odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponu|a~u. 88.235 PASIVA a) Kapital 1. Sarajevo. “Zalug”. br.483 b) Upisani osnovni kapital 3.482.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . III . Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora Revizijski izvje{taj u toku o finansijskim izvje{tajima Direktor DD Brki} in`. 4.k.

Aniston je prva zvijezda popularne serije “Prijatelji” koja je dobila uklesanu zvijezdu u Hollywoodu. a predstavit }e i nekoliko pjesama s posljednjeg albuma “Kr{ i lom” .36 SCENA petak. Cijena ulaznice iznosi 5 KM. Prvi LP snimili su u beogradskom studiju O. marta u Beogradu. ta~nije Bass .Sretna sam {to sam uspjela napraviti kolekciju koja ~ini `ene da se osje}aju predivnima. Iako je dosad radila sa Vivienne Westwood. . de~ka Justina Therouxa i nekoliko prijatelja. Trenutno se nalazi u Parizu. me|unarodnog festivala kreativnosti. a 3. DUB armija. ali ne{to ovakvo je oduvijek bilo u mojim mislima. a mo}i se kupiti na dan partya. Kraljica burleske Dita von Teese Emina Jahovi} i Mustafa Sandal Sina nazvali Yavuz Pjeva~ica Emina Jahovi} oporavlja se u Ameri~koj bolnici u Istanbulu. u prostoriji ispred velike sale. To je bio jedan od mojih najlu|ih snova. koji su odmah do{li u posjetu popularnoj pjeva~ici. Svoju sre}u ponosni roditelji su podijelili s najbli`im ~lanovima porodice. februar/velja~a 2012. ali ovog puta sa novom go{}om Reom Tas. a kao predgrupa nastupit }e mladi sarajevski bend Deus Ex Carousel. Ve~eras Partibrejkersi U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci. Stoga sam veoma zahvalna {to stojim danas ovdje. Cijena ulaznica je 15. kazala je Aniston. koja se proteklih pet godina aktivno bavi organizacijom klupskih doga|anja i kulturnih eventa. odlu~io je da sinu da ime Yavuz. Njen suprug. Jean-Paul Gaultierom i Wonderbra. Dobila zvijezdu na Stazi slavnih Glumica Jennifer Aniston dobila je zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih. predsjednica je udruge za promicanje audio-vizualne kulture FISTT. o~uvav{i uz to cijene pristupa~nima. Mustafa je odlu~io da mu da ime Yavuz. tako i na svjetskoj drum ‘n’ base i neurofunk sceni.Ulema se tako|er vra}a u Kriterion. u Dadovu kao predgrupa sastavu The Fifties. Target Australia je modelu pru`io {ansu za samostalnu kolekciju. seksi i glamuroznima. Partibrejkersi }e za sarajevsku publiku prirediti svirku s repertoarom uglavnom popunjenim njihovim najve}im hitovima tokom 30 godina. ^im je vidio sina. Knowledge magazin ga je 2012. Jedan od najuticajnijih i najdosljednijih muzi~kih bendova u Srbiji. a njegova produkcija za pjesmu “Panika” na}i }e se na novom albumu Ede Maajke. Organizator koncerta je Sarajevodisk u saradnji s klubom Cinemas. godine stavio na svoju Top 10 producers to watch listu. Kao {to je obe}ala. za koju je inspiraciju potra`ila u vlastitoj privatnoj kolekciji vintage rublja. OSLOBO\ENJE Art kino Kriterion Klub Cinemas/Sloga Nastupa Billain U art kinu Kriterion sutra }e se odr`ati party na kojem su glavni akteri ~etiri umjetnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. a sve je opisala nestvarnim. ali i na prostoru biv{e Jugoslavije. turska muzi~ka zvijezda Mustafa Sandal.Ro|ena sam u Kaliforniji i prava sam kalifornijska djevojka. gdje je prije nekoliko dana rodila drugog sina. a 3. Nisam ~ak ni pomislila da bi se mogao ostvariti. D. Za zagrijavanje potrudit }e se Boquee. Prvi nastup imali su 4. bubnjar Goran Bulatovi} Manza. Adis Kutkut aka Billain je originalnim i melodi~nim zvukom na{ao svoje mjesto kako na doma}oj. Glumica je zvijezdu primila u prisustvu oca Johna Anistona. . 24. dok se u pretprodaji mogu kupiti kompleti od ~etiri karte po cijeni od 50 KM. U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci. Ja. marta u Beogradu Beogradski bend Partibrejkersi velikim koncertom u klubu Cinemas/Sloga ve~eras }e sa sarajevskom publikom proslaviti 30. Jennifer Aniston: U dru{tvu prijatelja i porodice . a produkciju su uradili zajedno s Du{anom Koji}em Kojom iz Discipline Kitchme. osnovali su u augustu 1982. koJa. poja~an punk energijom. Priznanje za Jennifer Aniston Kolekcija donjeg rublja Kraljica burleske Dita von Teese predstavila je novu kolekciju donjeg rublja nazvanu Von Follies. ro|endan. Emina je prepustila svom suprugu da odabere ime za njihovog novog ~lana porodice. izjavila je Dita von Teese. D. gdje radi na svom drugom parfemu.Ul . U isto vrijeme. oktobra 1982. ji po~inje u 23 sata. gitarist Neboj{a Antonijevi} Anton i gitarist Ljubi{a Kostandinovi}. godine vokal Zoran Kosti} Cane. Rhythm i blues u njihovom tuma~enju. {to na turskom jeziku zna~i sna`an i nepokolebljiv. organizatorica i osniva~ica FISTT Art Festa. donio im je po{tovanje publike.

ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica. odnosno nadzornog odbora. djelatnosti ili du`nosti .Program rada i razvoja Javne ustanove za mandatni period. odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton. .da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi. broj 70/08).predstavlja i zastupa Javnu ustanovu.ne starija od tri mjeseca. .organizuje poslovanje i rukovodi radom Javne ustanove. .da nije izabrani zvani~nik.da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora reguliranog organa.odlu~uje o pravima.ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. februar/velja~a 2012. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno na adresu: JAVNA USTANOVA ZA[TI]ENI PEJZA@ „KONJUH“ Grab potok bb 75 290 Banovi}i sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ “KONJUH” – NE OTVARATI“. a ukoliko jeste ~lan upravnog. obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenika Javne ustanove. djelatnosti ili du`nosti. .da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine.ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog. IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa. . direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u . prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat je du`an dostaviti kada bude kona~no imenovan za direktora Javne ustanove. Direktora Javne ustanove imenuje Upravni odbor Javne ustanove uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine.predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti.da se na njega ne odnosi ~lan IX. .da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be). direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva. odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton . kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva. te predla`e op}e akte. 12/03 i 34/03). . direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva.ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi .obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i op}im aktima Javne ustanove.stara se o izvr{avanju ugovora i sporazuma koje Javna ustanova zaklju~i ili im pristupi. Konkurs }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Oslobo|enje“. a ukoliko jeste ~lan upravnog. br. ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja .diploma ili uvjerenje o diplomiranju. izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke . . Ustava Bosne i Hercegovine. .ne starija od tri mjeseca. K O NK URS .ne starije od tri mjeseca. unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova.OSLOBO\ENJE petak.uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva.ne starija od tri mjeseca. .uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci . godine.da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci. Na osnovu ~lana 8. br. .uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte . . . II Kandidat za imenovanje na poziciju direktora Javne ustanove iz ta~ke I ovog konkursa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: .I.da nije ~lan upravnog. koja sadr`i kra}u biografiju. Zakona o osnivanju Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“. III Kandidat je du`an uz prijavu. odnosno nadzornog odbora. i to: . kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja. broj 01-02-05/12 od 17. .da nije osu|ivan za krivi~no djelo. .da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“.da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva. . . .ne starija od tri mjeseca. . .ne starija od tri mjeseca.podnosi Upravnom odboru godi{nji plan rada i izvje{taj o finansijskom poslovanju.ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo . Javna ustanova Za{ti}eni pejza` “Konjuh” objavljuje OGLASI 37 za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” I Direktor Javne ustanove vr{i slijede}e poslove: .da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje.izvr{ava odluke Upravnog odbora.ne starija od tri mjeseca.ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik. .ne starija od tri mjeseca. kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva. Zakona o ministarskim. nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“.podnosi Upravnom odboru prijedlog finansijskog plana i godi{nji obra~un.uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere . . . . nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH . izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke. odnosno nadzornog odbora.da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu — VII stepen stru~ne spreme tehni~kog ili dru{tvenog smjera. . . . . . . 6/11) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”.ne starija od tri mjeseca.ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda.ne starija od tri mjeseca. s tim da mo`e biti ponovno imenovan po isteku mandata. Ustava Bosne i Hercegovine . . . 24.donosi pojedina~ne akte Javne ustanove.ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be). 1. . ~lana 15. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju.ne starije od tri mjeseca. i osnove plana rada i razvoja. . a najvi{e dva puta uzastopno.izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte.ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog. 2012. . Pored ispunjavanja op}ih uslova.da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda. kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: . adresu i kontakt-telefon.da je stariji od 18 godina. a ne stariji od 65 godina. .stara se o blagovremenom obezbje|ivanju finansijskih sredstava potrebnih za zadovoljavanje potreba iz domena djelatnosti Javne ustanove. 2. .

OSLOBO\ENJE . 24.38 OGLASI petak. februar/velja~a 2012.

Potom dodajte dvije {olje vode i prstohvat morske soli te stavite na {poret da se kuha sve dok ne ostane jedna {olja ~aja. Ujutru i uve~er popijte po pola {olje ~aja. Nasjeckamo na kockice mrkvu. za koji je dokazano da poma`e kod tumora debelog crijeva. koji je savr{en modni detalj. mahuna i piletine Potrebno: 7 ka{ika soje kao grahorica 10 mahuna piletina po `elji 2 male ili jedna velika mrkva kri{ka celerovog korijena dimljeni sir 10 komada mini paradajza pola svje`e paprike 15 kapari bobica kri{ka limete svje`i list per{una Priprema: U slanoj vodi stavimo da zakipi soja i zatim na smanjenoj vatri kuhamo oko sat. ali najvi{e pet grama dnevno. Krupnije min|u{e su pun pogodak. visoko pre~i{}enog polisaharida. POMO] U KU]I Luk za ukus i imunitet 39 Ljekovita svojstva gljiva NOVOSTI I PREPORUKE [itake japanski Sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. a vi se }e min |u {e ne bi smjele da budu kra}e od osam centimetara. STIL. Ako primijetite crveni osip na ko`i nakon {to ih probate. Lak{e }ete ga svariti ako ga prije jela o~istite i potopite nekoliko minuta u hladno mlijeko. Ljekovitost ovih gljiva poti~e prije svega od lentinana. TRENDOVI Vo|ena idejom da je klasika uvijek neophodna. Ipak. ubrzavaju oporavak poslije operacije te smanjuju stres. a bogate su i vitaminima A. skidamo s vatre i ocijedimo kada probamo da je lijepo hrskava. a nakon toga isijecite je na ~etvrtine. Ipak. holesterola. a ne prekuhana. Ove gljive poma`u i kod drugih bolesti: sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. KOZMETIKA MODA. Lan~i}i bi trebalo da dose`u gotovo do struka. Crni luk trebalo bi ~uvati do 10 dana na hla dnom mjes tu. celer. poma`e da se izbace otrovi iz organizma i smanjuje nivo holesterola. Stru~njaci nagla{avaju da povi{eni holesterol i trigliceride uspje{no lije~e {itake. Sastojke dobro izmije{ajte i dodajte malo meda ili zasla|iva~a. dok je tek poneki odjevni komad u jarkocrvenoj boji. Beckhamova je uz vunene dokoljenice kombinovala ~izme Christiana Louboutina koje pristaju uz ove modele. masti i bjelan~evine. a nakon toga jednom ili dvaput sedmi~no su{ene {itake. to je prvi znak da ste alergi~ni i da ne smijete da ih jedete. sni `a va krvni pri ti sak. Klasi~no. Salata od soje. piletinu. U vodi u kojoj se kuhala soja skuhamo oko pola sata mahune. mo`ete da kuhate i ~aj tako {to }ete potopiti jednu gljivu sat vremena. kao i neizbje`na crna. ako ne mo`ete svje`e da ih jedete. Kao za ~in je izu ze tno po pu la ran zbog jake arome. a zovu ih eliksirom `ivota. svakodnevnim konzumiranjem ovih gljiva za samo sedam dana mo`ete smanjiti nivo holesterola u organizmu za 15 posto. mrkvu i celer. proteine. U hladnim danima trebalo bi ga jesti svje`eg jer {titi od boles ti. Victoria Beckham je na Nedjelji mode u New Yorku predstavila novu kolekciju za jesen . sa rajsfer{lusom koji se nalazi na pole|ini i ide ~itavom du`inom haljine. Za br`i metabolizam napravite napitak tako {to }ete u litar prirodnog soka od jabuka lijek za sve dodati jedan decilitar propasiranih svje`ih {itaka. Procijedimo i prebacimo u posudu sa sojom i ostalim. Me|utim. Tako|er. B1. Pospemo per{unom te za~inimo maslinovim uljem i acetom balsamicom. Potpuno bijele i crvene glavice imaju staklastu strukturu. Crni luk ima pikantan ukus i idealan je za dinstanje.zimu 2012/13. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju U Japanu su {itake prihva}ene u zvani~noj medicini jer su izuzetno ljekovite. jetre i plu}a. B2.OSLOBO\ENJE petak. Svakodnevno 30 dana uzimajte do 50 grama ovih svje`ih gljiva. uzimajte onda osu{ene. nutricionisti posebno preporu~uju da se konzumira zimi. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju. jer efikasno podi`e imunitet. Uz ovakav komad ne morate ni{ta vi{e od nakita da nosite i ima}ete odli~an stilski izraz. Nosite nakit od gline ili krupnih staklenih perli. Izbjegavajte krupne privjeske. Stru~njaci savjetuju da je {itake najbolje jesti svje`e. a mahune na kratke {tapi}e. Boje koje dominiraju u kolekciji su zemljane i zagasitozelene. LJEPOTA. dok su detalji na odjevnim kombinacijama {picaste kragne i ~etvrtasti d`epovi. 24. Isjeckamo sir i papriku na kockice i zajedno s kaparima i mini paradajzom umije{amo u posudu sa sojom. [itake sadr`e polisaharide. zbog ~ega se preporu~uju za pripremu salata vi{e nego za kuhanje. neposredno prije sje~enja stavite ga u fri`ider na nekoliko minuta i ne}e biti suza. B6 i C. februar/velja~a 2012. ali ne u fri`ideru jer gubi hranljive sastojke. ali privla~no Idealan nakit za krupnije dame Kao nakit za krupnije dame predla`emo masivan prsten sa krupnim kamenom omiljene boje. pa ne ~udi {to se stavlja u svako slano jelo. Nova kolekcija obiluje haljinama koje su malo ispod koljena. a eliksir morate popiti istog dana kada ste ga pripremili. Sve po `elji pokapamo sokom limete. Luk je zdrav i ukusan za~in. . po{to imaju jak ukus koji se zadr`ava u ustima cijeli dan. Bijeli luk ve}ina osoba ne jede u svje`em stanju jer se dugo vari i uzrokuje neprijatan dah.

februar/velja~a 2012.40 OGLASI petak. 24. OSLOBO\ENJE .

O~ekuje se dolazak najboljih umova na poljima nauke. Pobolj{ani model TM-C3400 nastavlja da daje dugotrajne rezultate na velikom broju razli~itih medija {irine od 30 do 112 cm. {to bi moglo dovesti do sni`enja cijena mobilnih ure|aja i PC ra~unara. Snimanje slika koje se brzo smjenjuju sa izvanrednom detaljno{}u. }e uklju~iti predavanja. prezentacije. ~esto tokom vrlo brzih naizmjeni~nih smjenjivanja ili du`ih full HD videosesija.0. me|u kojima su podr{ka za DVB-S Scanning na Unixu. Galaxy Mini 2 nudi manji 3. maja i predvodnica je globalne serije konferencija kompanije NVIDIA fokusiranih o temi transformacije nauke uz pomo} GPU. Popularne aplikacije poput Messages. Odluka o proizvodnji novih ure|aja je donesena na kon pro {lo go di{ njeg us pje ha dva Sam sun go va mobitela. "Ljudi su zaljubljeni u aplikacije i funkcionalnost". Tako dva para slu{alica. sadr`i mnoge mogu}nosti iPhonea i iPada. Ace i Mini. Notes. Nji ho vi na slje dnici }e biti dosta br`i u obradi podataka i surfanju internetom. Veoma sli~an iOS-u Apple otkrio Mac OS X VLC Media Player 2. mogu}nost kontrolisanja i programiranja {tampa~a u okviru aplikacija i po~etni softver za {tampanje etiketa. tako da su i rezultati prakti~no identi~ni. I jedan i drugi model su dobrog kvaliteta izrade sa istim drajverima. ^ip je i dalje u fazi izrade. Kompanija planira da nove detalje o dual-core Atom ~ipu kodnog naziva Rosepoint sa integrisanim Wi-Fi mogu}nostima objavi u toku International Solid-State Circuits konferencije. Kalifornija. 768 MB RAM-a. 24. 3. {to je dobar pokazatelj kvaliteta. istra`ivanja i razvoja iz vi{e od 40 zemalja. Osim {to je vrlo blizak iOS-u. nazvana Lion. "Mac je u porastu. To omogu}ava korisnicima Maca da video sa kompjutera prenose na TV ekran koriste}i Apple TV. Nova 64 GB 600X CF kartica tako|er omogu}uje ultrabrzi transfer podataka do 90 MB/s i podr`ava VPG-20 specifikacije. do 17. mo`e doprinijeti prepoznatljivosti etikete. koja }e u po~etku biti dostupna samo za ure|aje ovog proizvo|a~a. koja je uvijek prakti~an dodatak. a sa operativnim sistemom Mountain Lion }e stvari postati jo{ bolje". veliki broj novih filtera. namijenjena onima sa malo manjim d`epom su modeli MP3-EP03 i MP3-EP04B.0 donosi veliki broj unapre|enja. tako da se ne}e mnogo pogrije{iti u izboru. "Galaxy Ace i Galaxy Mini su do`ivjeli veliki uspjeh od po~etka prodaje pro{le godine. in`enjerstva. Je di ne ra zli ke izme|u ova dva modela su u dizajnu. jednostavne slu{alice koje odli~no zvu~e. 41 Integracija mobilnih ~ipova O~ekuje se da kompanija Intel objavi dodatne informacije o njihovim planovima koji se odnose na ugradnju be`i~nih mogu}nosti u ~ipove. jednu od najbr`e rastu}ih svjetskih konferencija o temi ra~unarske nauke i vizuelizacije. Nova verzija {tampa~a Kompanija Epson najavila je pobolj{anu verziju {tampa~a TM-C3400. tako da smo veoma uzbu|eni zbog njihovih nasljednika koji }e do}i u ruke na{ih kupaca. Ono {to se dobiva jeste sasvim dobar bas. popularnih bubica. ali i kontrola zvuka. VCD i veliki broj razli~itih streaming protokola bez potrebe za eksternim kodecima ili programima. Mo`e se koristiti kao server za streaming ili multicast u okviru IPv4 ili IPv6 putem mre`e velikog propusnog opsega. obezbje|uju}i profesionalnim fotografima i entuzijastima ~ari snimanja u full high rezolucijama sa savremenom digitalnom opremom. laptopi i desktop-ra~unari. potpredsjednik Appleovog marketin{kog odjela. februar/velja~a 2012. Gembird nije mnogo poznato ime kada su audioperiferije u pitanju. a imat }e i izdr`ljiviju bateriju. GTC 2012. Galaxy Ace 2 }e imati dual-core procesor od 800 MHz. unapre|enje za veliki broj prevoda na razne jezike itd. Time {to {tampa u boji model TM-C3400. Idealan je za primjenu koja iziskuje precizno obilje`avanje kao {to su {tampane narukvice i etikete za lijekove. KORAK NAPRIJED GPU tehnolo{ka konferencija NVIDIA je objavila da su registracije za tre}u GPU tehnolo{ku konferenciju (GTC) u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Posljednja verzija operativnog sistema Mac. DVD. sadr`i brojne mogu}nosti iOS-a poput napredne kontrole pokretom i ikonica poredanih kao kod iPhonea.OSLOBO\ENJE petak. a integrisan je i Twitter. Nova verzija ozna ke VLC Me dia Player 2. operativni sistem MounVLC Media Player je portabl multimedijalni plejer za veliki broj razli~itih audio i videoformata. ali integracija be`i~nog risivera u silikon Atom CPU mogla bi obezbijediti du`i rad ultrabook ure|aja sa Wi-Fi. Prethodna verzija operativnog sistema Mac OS X. tutorijale i stotine sesija sa instrukcijama vrhunskih eksperata. }e biti odr`ana u San Hozeu. Zadnja kamera od pet megapiksela ima i blic. Kompakt fle{-kartica Transcend je najavio ekspanziju svog programa fle{-kartica predstavljaju}i kompakt fle{ 600X kartice (600X CompactFlash cards) velikog kapaciteta do 64 GB.0 Mountain Lion Kompanija Apple je otkrila posljednju verziju operativnog sistema Mac OS X nazvanog Mountain Lion. izjavio je Tim Cook. kada }e svijetom vladati mobiteli. ali kombinacija dobre cijene i solidnih performansi uvijek ima svoju publiku. Dolazi sa iCloud kompatibilno{}u i mogu}nostima poput AirPlaya.27-in~ni HVGA (320x480) ekran i jednu kameru na zadnjem dijelu od tri megapiksela te 512 MB RAM-a. Razvijen kao odgovor na informacije dobijene od potro{a~a. tain Lion povezuje i Appleove proizvode. novi model nudi ekonomi~ni re`im {tampanja. . podr{ka za HTTP Live Streaming reprodukciju. zahtijeva ogromni prostor za skladi{tenje podataka.8-in~ni WVGA (480x800) ekran te prednju i zadnju kameru. podr{ku za Vorbis i Theora u okviru RTP. Slu{alice stoje ~vrsto i kada se tr~i. upravo otvorene. rekao je Philip Schiller. Reminders i Game Centre }e biti dostupne korisnicima Maca koji preuzmu novi operativni sistem tokom ljeta putem Mac prodavnice aplikacija. od 14. Galaxy Ace 2 i Galaxy Mini 2 Kompanija Samsung je na ja vi la mo bi te le Ga laxy Ace 2 i Galaxy Mini 2. rekao je Simon Stanfort iz Odjela za telekomunikacije i mre`e. direktor kompanije Apple. Du`ina ka bla je 120 mm. Novost na tr`i{tu Jeftine a dobre slu{alice Nema osobe koja nije izmijenila barem nekoliko pari slu{ali ca za mul ti medijalni player i uvijek se ponovo tra`e kvalitetne a jeftine slu{alice. GTC 2012.0. a oba modela na kraju kabla ima ju pozla}ene konektore. istra`iva~ke postere. Ovom posljednjom nadogradnjom operativnog sistema Mac kompanija Apple se okre}e budu}nosti. ali i do pove}anja njihove snage. dobra dinamika i ja~ina zvuka. Oba mobitela se pridru`uju ostatku porodice pametnih telefona Galaxy i nagla{avaju na{u posve}enost da ovakve mobitele ponudimo svima". koji na zahtjev {tampa etikete i narukvice u boji. koja }e biti odr`ana u San Francisku narednih dana. a ko{taju malo u odnosu na po zna ti je mo de le. Aplikacija Messages radi sa iMessageom kako bi korisnici mogli prenositi razgovore sa ure|aja sa iOS-om na svoje kompjutere.

februar/velja~a 2012. [emsekadi}a Kulina bana bb H. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H.30-15.30-15. 24. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul.30 07-16 07-14 07-19 07.30 07-19 07.42 OGLASI petak.30 07-19 07. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA . 14.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul.30-15. Vehbi ef. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet.30 07-19 07. subota nedjelja 07-19 07.30 09-19 08-16. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 . subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A.30-15. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAVI. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br.30-15. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S.

kao rje{enje za spre~avanje ka- fondova do investicionih banaka.dugovi se ispla}uju na vrijeme . dikalne stranke Voji [e {elj brovoljno predao tri 2003. gomila! Pa se onda izgubi! Ovdje se misli na gomilanje iz povrata kredita. ski premijer Ahmed Ma ubijen u parla tu. masa stalno raste njegovim kori{tenjem u obliku kredita – njegovom recikla`om. cijene neprestano rastu kao dru{tveni tumor. u nedavnoj pro{losti bilo je ekonomista koji su svoje poglede usmjeravali druga~ije. Sahranjen car Jauda u Gani s vlasti pana hito. Ali. Huan Peron 1848. sna`nom u vernom 2004. 2.Huposlje-dija. {to se nagomilalo. njo nja 1443. a pona sje-|eno vi{e od 4. makroekonomski sistem. koji su. D`onson je bio primoran da se naredne godine povu~e sa predsjedni~kog polo`aja. institutional investors. 1974. do 1952. da odigraju ulogu povjerioca ugro`enim firmama. o ~emu su mi bili dostupni vrlo skra}eni. Uz sve ove pojave se. 1990. 1990. po dnji ugarski vladar koji je uspio da sredi unutra{nje prilike u zemlji i da uspostavi jaku kraljevsku vlast.ciEgipatstupamenEgipneposrednoher-pa{a{to~ke objavio deklara ju o nju ta u rat protiv Njema i Japana.LijederdoSrpskezarazlose~ine protivHa~o{komslavbui-nalu. u `elji za ve}om zaradom.U ArproizvoduodNju D`ersi-ju~enanje zaljen prvi najlona ki ~et kicu za zube. prirodnoj ekonomiji.Amebo~keletrupeniulu. vjet bezbjednosti brio slanje 5. osniva~ Inodrekao se 1946. Njegovi najzna~ajniji rajekla” a ustavom . makroekonomski smjer. samo ako se jo{ vi{e zadu`e. predvidio slom o kojem smo u uvodu govorili. lament je jednoglasno kovao spora bra 1998. veroisto vrije 2003.jihUdomova. ali je isticao da „kapitalizam ima jednu. prirodno-ekonomskom sistemu je vidljivo da ekonomski sistem u cjelini. univerzitet i 1472.Palestinlaski islamski teroriseluubiliiuradvali saljudi. Car Hirohito ri svjet tu oslo di Ma glavni lipina. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Ra|a se eufori~na ekonomija. 43 NA DANA[NJI DAN Pozitivna kritika kapitalizma Pozivaju}i se na Kejnza.KongresveisEndrjuakretunuosoje. mljotresu oblasti Ksind`ijang. PoPakistan saop{tio da je zvani~no priznao slije poraza JapaBanglade{ (biv{i Isto~ni Pakistan) kao nena u Drugom zavisnu dr`avu. Uspje{no je ratovao protiv Turaka i Habsburgovaca. skra}enicom PIIGS. Vjerovao je u kapitalizam. poznajemo u Evropi. Iz ovoga je vidljivo da ni Minski nije sagledao cjelinu. (Portugal. je bio pod japanskom okupacijom. uzeo du predsje ka SAD-a. Tako su federalne rezerve. Ireland. 3. 1945. sje30. 1966. Radni vijek je ostvario u realnom sektoru privrednog sistema u vi{e radnih organizacija u BiH. je 1389. Tu se prvi put isti~e energija kao rad prirode.. hedg fondovi.kraljici roMarcigaretFolketapinlja AlporaDanposli|a~ega je danska ca pos la vladar ske i [vedske. Ma{insku srednju tehni~ku {kolu (prva dva razreda u Pragu – ^SR) zavr{io je u Sarajevu. Minski je izvukao zaklju~ak da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti Me|utim. zapo~ev{i prvi od tri mandata na ~elu te dr`ave. bio je predsjednik Prezidijuma mu je carska apNarodne skup{tine Srbije. kakav je imao Hajman Minski (Hyman Minsky). pod vodstvom Bena Bernankea. Cijene neprestano rastu Eufori~na ekonomija Pozivaju}i se na Kejnza. piramidalni du`nici. zasnovanog tastrofe vidio je uklju~ivanje federalnih rezervi (FED-a). Nakon vi{egodi{njih istra`ivanja. postale povjerilac svima.Erde|en mabranskizakraljljaSinjaJaHubio{ajedi. (Sutra: Razmjena sa prirodom) 2002. BiH i Vojvodini. ima svoju genetiku. zauzeo je Be~. Sarajevsko Oslobo|enje je u svom prilogu Pogledi od 17. tj.SaprimirpripadnimomiUN-a odopublizacinadgledanje krhkog ja u De kratskoj Re Kongo. vojvode iz lja. neprestano gubi „vrijednost“ . porijeklom iz Bjelorusije. koji ne mogu ni jedno ni drugo. Greider: „Tajne hrama“) A vezano za opasku Minskog o genetskoj slabosti kapitalisti~kog sistema.D`ord` Bu{ pre{to je na `nostrima pobidnidio Ala Gora.. „Periodi ekonomske stabilnosti pokre}u krizu monumentalnih razmjera. Ovo.. koji mogu pla}ati dugove. je objavio traktat pod naslovom „Energija i vrijednost“ (~asopis Pregled. optu`bi za ratne Umro Jure Ka{telan. Tako se ~itav ekonomski sistem pomjera iz stanja zasnovanog na dobrom poslovanju. i niz drugih ekonomista. “bo`anskog poridirektor Biolo{kog instituta Srbije. izvukao je zaklju~ak „da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti“ .OSLOBO\ENJE petak. genetsku slabost“ .U zeosoku Kineu poginulo je 268. tzv. Na Zimskim olimpijskim igrama u Solt Lejk Sitiju (SAD) najvi{e medalja osvojili sportisti iz Njema~ke: 12 zlatnih. 1974.imprvi~menta za protiv predsjednika dr`a D`on na. ti moubi ~ka napada u Izra 27 ni 77 1996. februar/velja~a 2012. nakon je 1945. To neki sada nazivaju Minskijev trenutak. Huan Peron izabran za predsjednika Argentine. prema odluci Kongresa tajnog radni~kog udru`enja Saveza komunista odr`anog u Londonu u novembru 1847. dobar uspjeh i jedne i druge usmjerava na ve}i rizik. oktobra 2009. ovim je pomo} pru`ena samo finansijskom sektoru. koji je i generator krize. bodio ga je 1948. Novac.Drugomgrad Fiskom rakoji 1989.Kuvajtu. „Savremene finansije. stituta za ekologiju i biogeografiju SANU. 16 srebrnih i sedam bronzanih.“ Istra`ivao je siroma{tvo.kao du`ni~ku krizu. koji rastu ogromnom brzinom – stvaraju instrumenti sekuritizacije i drugih finansijskih inovacija koji imaju za cilj pobolj{anje polo`aja i za{titu finansijskih sistema (leveridge. Od 1944. ukupno 35 medalja. Izvor je obezvrje|ivanja – inflacionog karaktera.VojnimdnikromsteklaNkruzbavi~enpodod~ijimlije regentHiro1921.000 ljuMaje roku pogi le 572 oso a di ostalo bez svo Umro italijanski dr`avnik Alesandro Pertini. ka`u. 1946. koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu. Genetski defekt Nije to genetska slabost (kapitalizma) po Minskom. arbitrage. doktorirao na Harvardu. kao du`ni~ke zemlje ozna~ene engl.000 ba. kakve mogu dati pisani mediji/{tampa. Nastaje sve ve}i broj rizi~nih du`nika. lingtonu prav 1938. koji. On je. Greece. Reformisao je dr`avu. tek u prirodnoj komponenti. predsjednik Italije 1978-85.“ A evo kako! 1. Poslije njegove smrti 1490.. koje zavisi od pozajmljenog novca i dobivenih kredita. 1991. dovi nastali su na osnovu ispitivanja `ivota u Ohridskom 1947. u okviru finansijskih sistema (finansije kao industrija). zlo~ine koje su Japanci po~inili Ameri~ke i savezni~ke snage po~ele u Zatokom Drugog livskom ratu kopnenu ofanzivu na ira~ke svjetskog rata. u slobodno vrijeme. nisu faktor stabilizacije. koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu. ukinuta jezeru. iza kra 1458.. nego genetski defekt po energici. neprestano se katastrofalno/nekontrolisano. bio je jedan od najpopularnijih politi~ara poslijeratne Italije. nakon izbo je 2001.Francuski parzum o sveobuhvatnoj zaratifini atomskih proba. Pu~ pod vo|stvom poru~nika D`erija Rolingsa izvr{en je tokom Nkrumahove posjete Kini. tokom rata u biv{oj Jugoslaviji. od vo|stvom Gana 1957. ali ne i glavnicu. izu~ava procese u proizvodnji. Spain). pod naslovom: EKONOMIJA – „Za{to kapitalizam propada?“ prenijelo pristup ekonomiji kao nauci. finansije i krize. ako je to tako. godine neza snost Ve ke Britanije. godine. Sarajevo). solutisti~ka vlaAjatolah Ruholah Homeini ponudio tri mili. svjetskom ratu Umro biolog Sini{a Stankovi}. 1974. hrvatski pjesnik. odnosno. U~esnik u pokretu otpora tokom Drugog svjetskog rata. pos pak pi 1868. {to sistem ~ini bolesnim. U Londonu na njema~kom jeziku objavljen “Manifest komunisti~ke partije”. Minski. nego ne{to ~ega ima previ{e. Ali. pred kojim optu`en vje~nosti ratne zlo~ine u Slavoniji (Hrvatska).). {to ih navodi na ignorisanje mogu}eg neuspjeha. ostvareno u vrlo velikom obimu . napisali Karl Marks i Fridrih Engels. 1989. Italy. Ma|ari su izgubili sve teritorije koje je osvojio.nuzemljotresube. {to stalno raste. Soro{a „Kriza globalnog kapitalizma“ . . Tako se izdvajaju banke u svojstvu pokreta~a rasta. 1486.. SAD-a po put u ameri~koj toriji. Uz redovni rad. ali relevantni prikazi. 24. lender of last resort itd. Kada povjerioci i du`nici pokre}u ekonomiju izbjegavaju}i rizi~ne poslove – sve ide kako treba: .davina. od hed` Ro |ar Mati nja znat kao Matija I Korvin. ^itav arsenal ovih mjera mo`e se na}i u knjizi G. Ramiz Arslanagi} Inovacija u ekonomiji (5) FELJTON Dan u bi kod ga zili [ve ne i za bili njihovog kra berta. prvu {tampariju. jo{ opasniji. (O tome kako funkcioni{e FED vi{e u knjizi W.500 ka rovnih trupa 2000. U tom smjeru kretanja nastaju na rezultatima svoga rada – u stanje opstanka. Alesandro Pertini Ramiz Arslanagi} ro|en je 1930. predsje Kvame mah. Oni svojim prihodom mogu pokriti kamatu. snage u Iraku i kada je zamijenio bolesnog oca i car od 1926. Me|unaona ameri~kih dolara za glavu Salmana rodni sud osloRu`dija zbog njegovih “Satanskih stihova”. koji nije uskla|en sa sistemom. To nije ne{to {to kapitalizmu nedostaje pa ga ~ini slabim. uz to.preduze}a posluju uspje{no i svi prolaze dobro. a u Po`unu osnovao 1465. koje naziva {pekulativnim du`nicima. Optu`en kr{enje Ustava.

a ostalo }e do}i na svoje. a ba{ kao i tokom jeseni. [ta ako se desi da u 1. Bekri}? I prije njegovog povratka imali smo najja~i vezni red u ligi. Pomenuta trojka }e. tek povremeno jo{ i Kari}. ali prve ~etiri pozicije u Ligi su jo{ dosti`ne. kolu kiksamo protiv [irokog?! Sva euforija i dobra atmosfera bi nestale. ^oli}. No. ali i ocjene navija~a. Fokusira}emo se na to” rekao je . a klub velikog renomea. uprkos ubjedljivom porazu od Milana u Ligi prvaka i ispadanju iz FA Cupa od Sunderlanda. stoji na oficijelnoj veb-stranici na{eg reprezentativca edindzeko. Edin D`eko protiv Porta postigao evropski prvijenac ove sezone D`eko najbolji u izboru navija~a Pogodak nakon samo sedam minuta igre. a on }e nam dodatno olak{ati posao. Edin je jedan od najzaslu`nijih i za preostala dva pogotka Citya. koji je na kraju sa 4:0 demolirao Porto i plasirao se u osminu finala Evropske lige. ali stojimo ~vrsto na zemlji Dolazak Bekri}a i Kerle ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. a nakon svega sedam minuta igre. {to direktno povezuju s krizom rezultata. nosili su plave tokom jeseni. Kerla i ]utuk pomo}i. naime. koji je asistirao Silvi za tre}i gol. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. Bez Markovi}a Ina~e. Nyema. Favoriti smo i li~no smatram da mo`emo do}i do duple krune. s tim {to }e se ekipi naknadno priklju~iti Goran Markovi}. prema mi{ljenju posjeti te lja spor tskog po ra ta Go al. Kvesi}. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen. NEOPRAVDANO ZAPOSTAVLJEN Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu. Semir Kerla i Josip ]utuk donijeti prevagu u odnosu na ostale timove. ponekad Stani}. Stan~eski i Zoloti}. ali to ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. dobro je da imamo podr{ku. “Sretan sam {to sam uspio i potpisao ugovor sa ovim rumunskim velikanom. a protivnici }e biti Metkovi}. Edin D`eko je. pokreta~ plave ma{ine }e i dalje biti Zajko Zeba. OSLOBO\ENJE Nekada{nji juniorski reprezentativac skrasio se u Rumuniji Zajko Zeba vjeruje da @eljo mo`e do duple krune Aganspahi} tri godine u Otelulu Semir Aganspahi}. 24. Naredni ispit protiv napusti}e Arsenal samo pod svojim Tottenhama: Arsene Wenger uslovima. Izvr{ni direktor Arsenala Ivan Gazidis isti~e da nema rasprave o Wengerovoj budu}nosti u Arsenalu. ne treba zaboraviti ni one koji su @elju nosili tokom prolje}a i koji iza sebe imaju niz od gotovo 20 utakmica bez poraza. Ne treba dizati unaprijed euforiju. Bogi~evi}. ne samo u Rumuniji nego ve} nekoliko godina i u Evropi. Wenger. ujedno i najbolji igra~ utakmice protiv Porta. ju~er su u Me|ugorje otputovali svi igra~i koji su bili i na pripremama u Rovinju. Zeba. mora{ se spremiti. kod rezultata 1:0 za City. potpisao je trogodi{nji ugovor sa rumunskim nogometnim prvoliga{em Otelulom. minuti. htio-ne htio. kojem je gol protiv Porta ujedno bio i prvijenac u evropskim takmi~enjima ove sezone. Zahvaljuju}i svojoj igri. piten juniorskog pogona sarajevskog Olimpica za koji je pro{le sezone od mogu}ih 29 utakmica odigrao ~ak 23 i postigao {est pogodaka. Ukoliko bude u istoj formi u kojoj je bio kad je odlazio. Edinu donijelo epitet najboljeg igra~a me~a Iako je na terenu proveo tek 20-ak minuta. D`eko je najprije odigrao fantasti~an dupli pas sa Pizarrom. koji se tokom priprema pribli`io po~etnom sastavu. S obzirom na to da je duga pauza. SPAHI] Zeba je bio neuhvatljiv tokom jeseni Favoriti smo. bh. onda }e nam biti od velike pomo}i. konkurenciju }e poja~ati i Elvir ^oli}. J. Svraka. u igru protiv Porta u{ao u 69. u svojim izvje{tajima donosi ocjene novinara koji je pratio utakmicu.ba. Be{lija. “Ljudi uvijek postavljaju isto pitanje. svidjelo se to njima ili ne. J. ba. postigao je pogodak i to na asistenciju Aguera. bi}e vremena i za to” ka`e nam Ze. Wenger. {to je iskoristio Pizarro i postigao ~etvrti gol za gra|ane. s kojim u posljednje vrijeme izvrsno sara|uje. podsjetimo. Arsenalovi navija~i su bijesni na Wengera zbog neuspjeha u dovo|enju igra~a tokom januarskog prelaznog roka. i kad normalno trenira{. koji su ovaj put za najboljeg igra~a izabrali na{eg Edina. Dakle. a sigurno je da menad`er Amar Osim ima nekoliko briga manje oko sastavljanja tima. Najvi{e zapravo o~ekujem od Kerle. tek poja~ati. nekada{nji ju ni or sa ra jev skog Olim pi ca (ro|en 5. februar/velja~a 2012. a onda je napravio pometnju u odbrani portugalskog sastava. nekad Smaji} i Selimovi}.com. Adilovi}. On je svojim upornim radom pokazao da posjeduje kvalitet te je nakon boravka vi{e od mjesec dana u ovom rumunskom klubu potpisao trogodi{nji ugovor. Vasili}. smatra Zeba Iako je dolazak Samira Bekri}a posljednjih dana top-tema na Grbavici. kojem }e se uskoro poroditi supruga. Ugovorom je vezan s klubom jo{ dvije godine i ne}e oti}i u toku sezone. napada~ Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu protiv Porta. koji je zadovoljan svojim igrama tokom priprema. Uz Bekri}a i Kerlu. Igrali su. Li. jer je konkretan u zavr{nici” smatra . Semir Aganspahi} Iako je igrao samo 20-ak minuta za City protiv Porta Pokreta~ plave ma{ine Gu{o. te ponekad Rami}. ionako jaku konkurenciju u @elji. Ipak. “Nadam se da }e nam Bekri}. marta. Nastojat }u svo jim ra dom do ka za ti i opravdati povjerenje rukovodstva kluba” ka`e nekada{nji ka.44 SPORT petak. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen .” Zeba nam je na kraju prokomentarisao o~ekivanja navija~a da se @eljo pro{eta Premijer ligom. Semir je bio i ~lan juniorske selekcije na{e zemlje koju je sa klupe vodio Zoran Bubalo. najbolji asistent Premijer lige. Ovaj mla di igra~ `e ljan je dokazivanja. “Spremio sam se dobro. a ako sve bude kako treba. odigra}e nekoliko pripremnih utakmica. Za mene je bitno da nema povreda i da me zdravlje poslu`i. Markovi}. Pomenuti sportski portal. ali moramo ostati ~vrsto na zemlji i za svaku utakmicu se pripremati kao da je finalna. Plavi }e u Hercegovini ostati do 4. godine. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh i moramo biti oprezni. donijev{i @elji naslov jesenjeg prvaka Premijer lige BiH. uprava kluba zahtijeva da Wenger izbori nastup u Ligi prvaka i naredne sezone tako {to }e se plasirati me|u prve ~etiri ekipe u Premiershipu. decembra 1992). B. Edin je. te pokretanje akcija kod preostala dva gola. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh. Otelul najbolja je prilika za njega. S. Zeba. GO[K i Leotar. LIGATA Uprkos porazima Wenger ostaje u Arsenalu Menad`er Arsenala Arsene Wenger je i dalje siguran na svojoj poziciji u timu iz Londona. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. “Tu se sla`em sa Osimom. situacija }e postati jo{ ozbiljnija ako Arsenal izgubi u narednom kolu Premiershipa protiv Tottenhama. koji je preuzeo klub 1996. i bilo bi nepravedno sada re}i kako }e Samir Bekri}.

Valencia . Sporting . igra se i revan{". uz osmijeh je dodao autor pobjedonosnog gola Valentin Stocker. „Diatta je bio po{te|en zbog povrede. Italijanski sastav zavr{io je posao ve} poslije 15 minuta.Kazan u gostima (0:0). je trener Esad Selimovi}.Legia 1:0. Nismo postigli gol. a preokret Athletic Bilbao izborio su kreirali Ozbiliz i Alderweireld. Mora}emo interno rije{iti stvari koje ne valjaju". Strijelci za pobjedni~ku ekipu bili su Sulejman Krpi} u 45. Ali to je fudbal. Zadovoljni smo tr~anjem i kondicionom spremom igra~a. Trebinjac. .OSLOBO\ENJE petak. U subotu }e aktuelni bh. Julio Cesar nije bio prisiljen na velike odbrane budu}i da je Marseille jedva zapucao prema golu. a u drugom smo poluvremenu bili bez pravih prilika. Doskora{nji fudbaler tima sa Ko{eva Haris Hand`i} nastavi}e karijeru u Drugoj ligi [vedske. Metalist Kharkiv pro{ao dalje zahvaljuju}i pogotku Salzburg 4:1.“ "Imali smo nesre}e. Rezultati iz pripremnog perioda nisu mjerilo. Interov trener Claudio Ranieri nakon susreta je za Sky Sport Italia izjavio: "Znali smo da }e iza}i jaki i sna`no krenuti. koji se nalazi na lije~enju u Opatiji. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost. No. a igru je napustio destak minuta prije kraja. Standard je Utd.Steaua Bukure{t 1:0.Lok. Torlaka i Bajraktarevi}a Fudbaleri Sarajeva savladali su slovenskog prvoliga{a Muru sa 3:1 (1:1) u kontrolnoj utakmici. a u utorak u 17 sati protiv Rijeke na Kantridi. K. Na`alost. pripao je Belgijancima. ali ne mogu re}i da ga nismo zaslu`ili. ^etvrti uzastopni i {esti poraz u posljednjih sedam utakmica u svim takmi~enjima nerazzurri su do`ivjeli od Marseillea sa 1:0 na Velodromeu golom Andrea Aye- wa u tre}oj minuti sudijske nadoknade.Besiktas . tim sa Ko{eva preokrenuo rezultat golovima Krpi}a. minuti u vodstvo doveo Jonas. ^omor. Twente . Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost". Athletic Bilbao uspio je da nadoknadi minus jedan iz Moskve protiv Lokomotive i dobije revan{ sa 1:0. Ostvarili smo dobar rezultat.Trabzonspor 4:1. reprezentativac Senijad Ibri~i} nije bio u konkurenciji za ovaj me~. Pogodak Domizzija iz penala u nastavku me~a samo je potvrdio trijumf gostiju. Monteno je ra- Nije bilo previ{e euforije u prvoj izjavi trenera Basela Heika Vogela nakon {to su njegovi igra~i savladali Bayern (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Mislim da smo bili dobri. "Do`ivjeli smo gorak poraz. Sesar. Manchester mija u Krakovu (1:1). Olympiakos . 24. bilo je i sre}e sa zamjenama. Krpi}. minuti. Jedini gol na utakmici postigao je Mame Biram Diouf u 21. Atletico iz Madrida upisao je miA. a za pora`ene Dohar u 38. izjavio je golman Bayerna Manuel Neuer. PSV {ke golmana gostiju lopta se odbi. poni{ten je zbog navodnog ofsajda. Sulji}. Hand`i}. kada ga je zamijenio Rozzi. februar/velja~a 2012. Sarajevo je posjetilo Kemala Montena. Moskva finala 1:0. Sada smo u vrlo te{koj poziciji. Naravno. Torlak. a nakon velike gre- U Baselu bez euforije nakon pobjede nad Bayernom Kontrolna utakmica Stocker: Na`alost. Bilbao . Zrnanovi}. Husi}. favoriti opravdali o~ekivanja Pirova pobjeda Ajaxa.AZ Tvrdi dvome~ Standarda i Wisle Alkmaar 0:1. a zanimljivo je da su obojica igra~a po~etak utakmice do~ekala na klupi. Tatomirovi}. Nakon sjajnog prodora Hernandeza. Bajraktarevi}.Braga 0:1. Atl. Me|utim. taka u igri koje `elimo ispraviti do starta prvenstva. SULTANOVI] Ko{evski premijerliga{ po~eo je susret u sastavu: Adilovi}.Hannoosminu ver 0:1. reprezentativac Senad Luli} zaigrao je od prve minute. stvorili smo vi{e prilika od njih i stoga poraz nismo zaslu`ili". Madrid . Gol vrijedan plasmana u narednu rundu postigao je mladi napada~ Muniain u 62. koji je vi{e godina bio trener u Bayernovom omladinskom pogonu. "Defanzivno je sve bilo uredu. koji ju je pospremio 0:0. Haski}. da bi devet minuta kasnije prednost udvostu~io Floro Flores. R. Ova utakmica je odraz na{eg trenutnog stanja. Anderlecht . viceprvak u Medulinu igrati protiv Triglava. nagla- sio je Vogel. Pogodak Obu}e u 42. Strijelac u pobjedi bordo tima: Semir Bajraktarevi} Foto: [. St. SPORT 45 EUROPA LIGA Bez iznena|enja. konstatovao je Ranieri. nakon remija bez golova u prvom me~u na svom terenu. Jedini pogodak vi|en je u 29. Rezervni tim Sarajeva ima}e provjeru u subotu protiv Opatije. . kraj za Luli}a Holandski sastav slavio sa 2:1 na gostovanju kod Manchester Uniteda • Lazio pora`en i u Madridu • Udinese protutnjao kroz Solun • Begovi} i Ibri~i} bez nastupa u porazima svojih klubova Udinese je pre`ivio pakao stadiona Tumba u Solunu i eliminisao PAOK ubjedljivom pobjedom 3:0. 1:0. dok je Nail [ehovi} posu|en Z. pa je ekipa Mirka Slomke sasvim zaslu`eno izborila prolaz u osminu finala. Holandski Twente uspio je po drugi put savladati ekipu Steaue iz Bukure{ta i tako ovjeriti plasman u naredni krug. pa je rutinski priveo me~ kraju. a bh. PAOK . No. u Opatiji. prolaz u Rezultati:Club Brugge . Kriza Intera se vi{e produbljuje. minuti. Doma}i su stigli do vodstva ve} u {estoj minuti golom Hernandeza. F. ali nismo popustili i stvorili smo nekoliko prilika koje nismo iskoristili. Dupovac. Bh. da kada stvari idu lo{e. izborio plasman u narednu fazu s obzirom na to da su crveni |avoli u Amsterdamu slavili sa 2:0. Nakon re. igra se i revan{ Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. nije jo{ gotovo. Holan|ani su bili ubjedljivi i slavili rezultatom 4:1.Ajax 1:2. mada ima jo{ nedosta- do do~ekao igra~e bordo sastava i pro{etao s njima rivom. U drugom poluvremenu igrali su: Panti}. ovaj dvoboj ne zavr{ava prvim me~om nego se igra jo{ 90 minuta i pred punim San Sirom sve je mogu}e. Ath. {i{mi{e je u 24. Vogel je o~ito pogodio sa izmjenama u drugom poluvremenu. u praznu mre`u. no svaka utakmica koristi“ rekao . [}epanovi}. Hannover je sa~uvao prednost iz Njema~ke (2:1) na gostovanju u nimalnu pobjedu nad Laziom i tako izborio prolaz dalje s obzirom na to da je slavio i u Rimu sa 3:1. Obu}a. Travniku. Valencija je i revan{-susretu na svom terenu savladala Stoke sa 1:0 i potvrdila prolaz dalje. i Semir Bajraktarevi} u 79.Wisla la do Chadlija. Manchester United je uprkos porazu na svom terenu od Ajaxa (1:2). Liege . Dupovac. MEHANOVI] Reuters Bruggeu i slavio sa 1:0. Matko.Udinese 0:3. "Ovo je ve} sada veliki uspjeh. PSV je potvrdio pobjedu iz Turske u revan{u sa Trabzonsporom.Lazio 1:0. Rekao sam igra~ima na poluvremenu da moramo bolje iskoristiti svoj posjed lopte i na kraju smo uspjeli u tome. minuti. Strijelac za Basel bio je u fini{u Valentin Stocker na asistenciju Jacquesa Zoue. Na{ reprezentativac Asmir Begovi} nije branio u ovom me~u. a prvo je Danilo savladao Kre{i}a u {estoj minuti. ali sami smo krivi. te Sedin Torlak u 62. Krpi}. onda zaista idu lo{e. Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. Belo{evi}. naglasio je trener Basela Heiko Vogel Valentin Stocker posti`e gol za trijumf nad favorizovanim Bayernom Reuters Sarajevo sa 3:1 pobijedilo Muru Poslije vodstva slovenskog prvoliga{a. Hand`i}. Ve} poslije 38 minuta doma}i sastav je vodio sa 3:0.Stoke 1:0. minuti.

a vratite se u svoje zemlje i lige. broj 10/1-342514/12 od 13. a onda pao gol. Ne razumijem za{to moram u naslov da je neki na{ igra~ asistirao. Pa i taj Lihten{tajn u kvalikacije ulazi da nekome pokvari }eif. UNIQA Osiguranje d. ali vas ne ~eka Bayern” pitao je Osim . nauke. imao svoje “tre}e” poluvrijeme. a nisu ni po~ele kvalifikacije. kulture i sporta Tuzlanskog kantona.BUSOVA^A ZOIL d. o na{em radu. vi{e prakti~ne nego teoretske obuke. Kada izgubimo. usavr{avaju u sasvim novom poslu od onog kojeg su godinama radili. trener sa profi-licencom N/FSBiH. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena. I tako iz nedjelje u nedjelju. OSLOBO\ENJE Predsjednik N/FSBiH i proslavljeni stru~njak odu{evio trenere Osimu aplauz. ni muha se nije ~ula. i nudio odgovore. Nije problem oti}i u veliki klub na specijalizaciju. kako }e Vedad Ibi{evi} sa upravlja~em Stuttgartovog mercedesa gaziti sve pred sobom u Bundesligi. Bayern. Ja sam imao sre}u da sam upoznao Bayern iznutra. godine PONI[TAVA U CIJELOSTI TEKST JAVNOG KONKURSA za popunu upra`njenih radnih mjesta. ozbiljnost. 17. ja mu mogu pomo}i. a igra~ku karijeru je gradio u manjim klubovima.. na kraju i da sastavljaju tim. To puno govori o Centru za edukaciju trenera. Pljeskom je po~eo i zavr{io. “Ovdje svi govore nikad lak{a grupa. prosto vas muka uhvati. na igra~ku popularnost. godine Za Ajdina Kurti}a iz Mostara OBAVI JEST Dana. donio presudu zbog propu{tanja. temeljito. ma gdje radio. koju terena.46 SPORT petak. Svjedo~io je odbrani rada za profi-licencu Slobodana Grubora. te`i da sjedi na klupi velikog kluba kakav je Bayern. ali zar i ostale reprezentacije ne `ele. budu}e trenere. {to se ovdje mladi ljudi u~e. 348. Nama je posebno drago {to ste nas posjetili.” Dosta toga dobronamjerno zamjera novinarima.. kada favoritu otkinu bod. sa dvadesetak lopti. nera. 2012. a ostali su “{a{a” Niko ne . Ovdje se ne prolazi na slavu. sa kuharom. Za koje je Mi- Ivica Osim: Treba se bojati Slova~ke i Lihten{tajna [ta sa toliko terena i lopti Ne{to poznatiji je u Hrvatskoj. Mene je strah Slova~ke.” Proslavljeni stru~njak se dotakao i reprezentacije BiH. a neizbje`na tema bili su novinari i zmajevi Aplaudiralo se kao na kakvoj utakmici sa pregr{t lijepih poteza. Savezu. Oni vas ne}e i ne smiju iznevjeriti” kazao je odu{evljeno . Precizno.o. Ne znam za{to je va`nije da li je neko pomogao saigra~u da navu~e ili svu~e majicu. [enoina br. a Lihten{tajn pola igra~a i ne zna gdje igra. a malo nas ima sre}u voditi velike timove. elokventnost. ali najvi{e za ove mlade ljude. 17. jednostavnim rje~nikom podijelio je sa kolegama svoje impresije sa specijalizacije koju je obavio u Njema~koj. Kao Gr~ka bi mogla biti problem. Govorio o reprezentaciji i predstoje}im kvalifikacijama. ovaj sud je u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija “LOK” Sarajevo protiv Ajdina Kurti}a iz Mostara. spominje Slova~ku. Ivica Osim” zahvalio je . Grubor i zaradio pljesak. a kada svira ne{to {to je o~ito. sam stekao u N/FSBiH. Odli~na je stvar {to imamo ovakav centar. godine.. Nakon uobi~ajenih ~estitki. Busova~a. koje je Grubor zaradio od kolega. mi smo ih promijenili koliko ho}e{. psihologom. vidio sam kako funcioni{e jedan od najboljih klubova na svijetu. 2012.. 2. “Grubor je 77. koje forsira Barcelona. br. {tapovima. 2. I {ta sada? U Bayernu je skoro sve pa savr{eno. Sarajevo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA GRADA^AC JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA “HASAN KIKI]” Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. Manchester. 2012. “Svaki trener. igra~a prefinjene tehnike. da vi{e bude rada na terenu. a najsretniji sam {to je mojoj maturi prisustvovao. u ta~ki “razno” rije~ je dobio Osim. Ili drugi napi{e. Nama. Potom je Grubor govorio o svom sta`iranju u Bayernu. novine FBiH. Doktor nogometa. Gruboru licenca Ivica Osim iznenadio sve dolaskom. ili dodao iz auta. obrazuju. 24. Osim je svojom gestom pokazao da je i istinska sportska i ljudska gromada. ozbiljniji pristup” zaklju~io je Ivi. koju tu`eni mo`e preuzeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u zgradi suda u Sarajevu u Ul. februar/velja~a 2012. mladog trenera ~ije ime ne predstavlja ni{ta zna~ajno bh.. ali je nagovijestio da se u Vogo{}i ra|a budu}a trenerska klasa. rijetke za defanzivca. ovom Centru za edukaciju treba terena. Sutkinja Silvana Brkovi} . Svi mi te`imo modernim nogometnim sustavima.. slu{ati. Grupa jeste naizgled lagana. Tako je bilo i u pro{lim kvalifikacijama. sa ~unjevima. Dok je Osim govorio. Grubor je sve ovo fino snimio. Tako je to kada o nogometu govori Ivica Osim.. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (Sl. mi se ve} vidimo na putu za Brazil. Zapamtite ovo! Pogotovo novinari moraju voditi ra~una. a dalje od bara`a nismo oti{li. objavljenog u dnevnoj novini “Oslobo|enje” 12. Ovdje roslav Bla`evi} rekao da su “du{a” reprezentacije. a treba razbijati glavu o sistemima. 2. medicinskom slu`bom.Mujagi} U skladu sa ~lanom 6. 1. S. I ~esto bivao prekidan u svom desetominutnom izlaganju. Najlak{e je smijeniti selektora. Mo`da se Osim “kroz maglu” sje}a Grubora. obrazlo`io. kao i uvijek. 2012. SINANOVI] . samo ne mi. u austrijskim nogometnim provincijama. Ko bude `elio. recimo da ode kod Arsenea Wengera.. Iskren da budem. mi pravimo teorije zavjere. sportskoj javnosti.o. godine.. ili si na klupi Pofali}kog. I onda {e}er na kraju. ili koja kola vozi. I novinari i igra~i moraju imati po{teniji. “Nemojte veli~ati samo na{e zmajeve. I onda igra~i se u`ive u ulogu da su oni najva`niji. Zadovoljstvo mi je {to }u raditi sa profi-licencom. svi drugi su krivi. “U startu “gre{ka”! Ti si izabrao Bayern za svoju odbranu. Za njih su kvalifikacije uspje{ne kada nekog pobijede. Ne{to od ovoga }u nastojati primijeniti u svom radu. a potcjenjivati druge. markerima. {ta }ete svi vi koji radite trenerski posao od svega ovoga primijeniti u klubovima koji su daleko ispod renomea Bayerna. golova.d. pohvala za diplomski rad. za prezentaciju. Neki od vas ne}e imati ni lopti ni trenera. kao i mi u Brazil. Sudija nam valja kada naginje za nas. treba da se sve demonstrira. 1. posljednje poznate adrese Zelik broj 16. Do{ao je podr`ati. Osim u “inspekciju” nije do{ao slu~ajno. driblinga. predsjednike. direktor Centra za edukaciju trenera. a jo{ vi{e stru~nim opservacijama. pa bi da mijenjaju selektore. Hvala Bogu. sa desetak te dr`i rezultat. svjedo~iti najve}em ~inu mladog tre- BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 159362 10 P Sarajevo. istekom kojeg roka se prema ~l. A. U subotu je predsjednik N/FSBiH nenajavljeno posjetio kandidate koji u Vogo{}i privode kraju “studije” za profi-licencu. koji je. objavljujemo sljede}e OBAVJE [TE NJE o prestanku ugovora o zastupanju u osiguranju zaklju~enog sa sljede}im zastupnikom u osiguranju: . ali kada vidite sve ~ime raspola`e jedan Arsenal i Wenger.. Bez obzira na to da li si u Japanu. ca Osim na seminaru u Vogo{}i. Strah me Slova~ke “Pred vama je rudarski posao. [ta }e{ ti. za mene najbolji stru~njak u svijetu. [ta sa sedam pomo}nika. profesor Munir Talovi}. 22/05 i 8/10).

‘’Prvo poluvrijeme je bilo izjedna~eno i igralo se ko{ za ko{. Carlos Boozer zabio je 20.Detroit 103:93. Phoenix . Minnesota . Knicksi su na svom parketu slavili s uvjerljivih 99:82 protiv oslabljenih Atlanta Hawksa. Prvi strijelac studenata u ovom susretu osvrnuo se i na kritike upu}ene njemu i njegovim saigra~ima u proteklom periodu. kolo lige nakon kojeg }e biti poznati parovi polufinala koja su na rasporedu od 16. U drugom dijelu Bosna je u potpunosti preuzela kontrolu i na kraju sasvim zaslu`eno stigla do pobjede. odnosno 18. Chicago . odlu~io da se finalni turnir za prvaka lige igra 3.OSLOBO\ENJE petak. Golden State Warriorsi upisali su prvu pobjedu u Arizoni. Rezultati: Toronto . Prvi period igre pripao je doma}im ko{arka{ima. koji }e biti organizovan na najbolji na~in.Sacramento 107:115.Atlanta 99:82. 15 skokova i 11 blokada protiv Atlante. te je prakti~ki cijelu ~etvrtu ~etvrtinu prosjedio na klupi zbog velike razlike koju je njegova ekipa imala. ali je na kraju presudio kvalitet igra~kog kadra’’ rekao je . Noah je bio ne{to skromniji s 13 poena i skokova. SPORT 47 Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom Opravdali smo ulogu favorita. predsjednik K@K-a ^elik i predsjednik Borda Regionalne ko{arka{ke `enske lige. Bili smo izuzetno raspolo`eni. rekao je najefikasniji student u ovom me~u Izgleda da su ko{arka{i Bosne dobro prihvatili kritike trenera upu}ene na njihov ra~un. bit }e to veliki sportski doga|aj u Zenici i BiH. u kojoj je ove sezone u~estvovalo deset ekipa iz BiH. LA Clippers Denver 103:95. a gosti su slavili sa ~ak 30 poena razlike (60:90). Los Angeles Lakersi uzvratili su Dallas Mavericksima za te{ki 4:0 poraz u seriji i to na njihovom parketu. marta u Zenici. ^elik iz Zenice i Hemofarm iz Vr{ca. prema svim prognozama. ali je susret prelomljen tek u nastavku. Htjeli Ostali rezultati 20. mladi playmaker Bosne Dino Hod`i}. Oklahoma City Thunder je slavila protiv Boston Celticsa na svom parketu s velikih 119:104. Sigurni u~esnici zavr{nice su ekipe Partizan Galenika iz Beograda. „Nema sumnje. LA Lakersi slavili na gostovanju kod Dallasa Reuters poena. U reprizi polufinala Zapadne konferencije iz pro{le sezone. da bi na poluvremenu studenti imali tri ko{a prednosti.New Orleans 84:89. Washington . Igokea je zaustavila seriju Servitiuma od pet pobjeda u nizu. Linsanity se vratio u New York. da se plasiramo na zavr{ni turnir. a na kraju je pet igra~a imalo dvocifren u~inak. 18. svega sekundu prije kraja utakmice. Mislim da smo jednim dijelom uspjeli u namjeri da demantujemo kri- ti~are. nad Huseinagi}. MEHANOVI] NBA Oklahoma bolja od Bostona Bullsi o~itali lekciju Bucksima Nakon neo~ekivanog poraza u pro{loj utakmici od New Jersey Netsa. godine ^elik doma}in zavr{nog turnira Uprava Ko{arka{kog `enskog kluba ^elik obznanila je da je Bord Regionalne ko{arka{ke `enske lige. NY Knicks . 24. Russell Westbrook postigao je 31 ko{. New Jersey . a Joakim Noah upisao je prvi triple-double nekog od centara Bullsa nakon dugih 35 godina i Artisa Gilmorea koji je imao u~inak od 35 Regionalna liga za ko{arka{ice Golden State Warriorsi upisali prvu pobjedu u Arizoni.Milwaukee 110:91. Chicago Bullsi su na svom parketu o~itali ko{arka{ku lekciju Milwaukee Bucksima koje su savladali sa 110:91. ‘’Ova pobjeda je plod napornog rada. Predstoje}eg vikenda igra se posljednje. marta od 17 sati. i 4. Finalna utakmica igra se 4. Htjeli smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje. na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005.30 sati. U polufinalu }emo vjerovatno igrati protiv Hemofarma i vjerujemo da smo sposobni plasirati se u finale gdje bismo. Leotar je dobrom igrom u drugom periodu uspio savladati Vogo{}u rezultatom 90:82.LA Lakers 91:96. Ekipa ^elika ispunila je svoj ovosezonski cilj. Ko{arka{i Mladosti iz Mrkonji}-Grada dobru formu su potvrdili i protiv Hercegovca. Jeremy Lin upisao je 17 ko{eva i devet asistencija. slavlje na doma}em parketu u nizu. a svi smo u me~ u{li anga`ovanije nego ina~e. dok za preostalo mjesto konkuri{u beogradski sastavi Vo`dovac i Radivoj Kora}. Sarajlije su u Mostaru slavile rezultatom 102:83. na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. Ko{arka{i Varde su na svom parketu odigrali odli~nu partiju i zaslu`eno nadigrali ^apljinu sa 81:68.Golden State 104:106. trebali igrati protiv Partizana“ izjavio je Se. kola Izuzetno va`nu pobjedu ostvario je Borac u derbiju za~elja nad Brotnjom (90:76). iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. ali pred nama je jo{ dosta posla. Oklahoma City Boston 119:104. Cleveland . u nastavku pravimo veliku razliku i odlazimo na preko 20 ko{eva prednosti. Slijede nove utakmice i novi izazovi u kojima se moramo dokazivati’’ zaklju~io je Hod`i}. Ipak. iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. Dino Hod`i}: Pred nama je jo{ dosta posla smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje. INTERVJU Mirko Pejanovi} I Moskva je znala da su Pale opijene ratom Enver Dizdar o duelu Sidrana i Tadi}a (T)ko je izdao Bosnu Novi detalji afere Bosnalijek Koliko ko{ta Edin Arslanagi} . te 10 asistencija.Indiana 88:102.Utah 100:98. kola Lige 13 na gostovanju demolirali ekipu Zrinjskog. Charlotte . A. . godine. Derrick Rose i Luol Deng po 16. a pred svojim navija~ima slavili su 79:71. koji se bio najefikasniji u pobjedni~kom sa 18 poena. Slavili su gosti rezultatom 106:104. a odlu~uju}i ko{ postigao je Monta Ellis. Dallas . Zrinjski se dobro dr`ao i nije nam dopustio da se odlijepimo. februar/velja~a 2012.Orlando 91:108. Opravdali smo ulogu favorita. pa su u okviru 20. Kevin Durant pridodao je 28 za 11. Srbije i Crne Gore. Houston Philadelphia 93:87.

Leotar 12. Svi ovi mla- Kumiteova [kola samoodbrane 1. a bh. razbojnika.Sloga Subota Gora`de . Smatram da igra~i imaju ogroman prostor za napredak. Gora`de 5. gu{enja. Grada~ac 6.Gra~anica Bosna Prevent . Rezultatski. Bosna Prevent 8. ali stvaranje kvalitetnog tima. OSLOBO\ENJE Goran Tomi}. Mi. muai thai. Tehnike ne zahtijevaju odre|enu fizi~ku spremu. razbojnika. `estoko se bore}i za svaku loptu. KRIJE[TORAC BEZ KLASI^NIH PRIPREMA Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. pravovremeno djelovanje u stresnim situacijama. jiu jitsua. Igra~i u svakom trenutku moraju biti svjesni da nose dres jo{ uvijek zvani~nog prvaka dr`ave i to moraju da na terenu opravdaju zalaganjem” kazao je Tomi}. odnosno Metalurga u me~evima 17. odbranu od mnogo krupnijeg napada~a. koje }e se morati u narednom periodu ispraviti. {i kako je Tatran zaslu`eno ostvario pobjedu: “Tatran Preshov je odli~na. “Moramo gre{ke u na{oj igri svesti na minimum.30) (19) (19) (19) (19) 24:23 SEHA liga Rukometa{i Izvi|a~a i Borca pora`eni su od Lov}ena. Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme.. Dan. S druge strane. a to je da poka`emo agresivnost. osloba|anje od raznih hvatova.Zrinjski Maglaj . a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. krav maga. premijerliga{ iz Banje Luke na gostovanju u Skoplju do`ivio je poraz sa 25:26.45 do 20 sati. Ispraviti gre{ke u narednom periodu: Goran Tomi} Foto: D`. hapkido. 24. hapkido. Bosne Goran Tomi}. dugotrajan je proces. dodav. a to je da poka`emo agresivnost. Trajale su samo jedan mjesec. V. a u zadnje tri godine instruktor je borila~kih vje{tina i samoodbrane Sudske policije Zeni~ko-dobojskog kantona. . Porazi Izvi|a~a i Borca Treninzi su prilago|eni svim polovima i uzrastima . Ne ide to preko no}i. Potencijala ima. te primjenu raznih oru|a i oru`ja u samoodbrani koji se svakodnevno nalaze u na{oj blizini. ali da su u `aru borbe na~inili i dosta tehni~kih i taktiBOSNA I HERCEGOVINA Rukometa{i uta pob ner por 15. kao ni zadovoljiti sve ukuse publike. pored osnovnih tehnika samoodbrane. ka`e Elvir Huseinspahi}. Vogo{}a 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 11 11 9 9 8 8 7 7 5 5 3 3 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2 3 3 4 4 6 6 7 6 7 9 10 11 11 12 465:402 512:462 436:386 416:345 443:416 428:420 429:476 449:446 419:400 445:466 391:427 391:436 411:473 365:445 36 34 33 29 27 25 24 23 22 16 15 10 10 5 Vje{tina odbrane za sigurniji `ivot Karate klub Kumite iz Zenice starta sa [kolom za samoodbranu. Krivaja 7. mi smo u duelu sa takvim timom odigrali maksimalno anga`ovano. koji vodi ove treninge. evropska ekipa. dugogodi{nji trener i instruktor bal ne od bra ne.Gora`de (19 sati) (19) (19. a isti se odr`avaju u maloj sali vrti}a P~elica svakog utorka i ~etvrtka od 18. upoznavanje sa vitalnim ta~kama i jo{ mnogo toga” ka`e Elvir Hu. Zrinjski 4. Jedno je sigurno. raznim oru|ima i oru`jima. Derventa 9. U zadnjih deset godina usavr{avao on je tehnike samoodbrane aikidoa. prije svega na to da moraju trenirati dva puta dnevno i igrati utakmice u ritmu srijedasubota. seinspahi}. “S obzirom na nepostojanje ulaznih performansi kandidata. trenutno nismo mogli odgovoriti na{im `eljama. kola Grada~ac .48 SPORT petak. a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. G.. On je kazao kako su igra~i bh. Treninzi oboga}eni tehnikama samoodbrane su fokusirani na izgradnji automatizacije svakog pokreta s ciljem pravovremene reakcije osobe koja je ugro`ena. napada ru~nim i no`nim udarcima. “Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a. a to je da su ovi mladi igra~i dali svoj maksimum” rekao je novi trener . Trajale su samo jedan mjesec. Pobjedni~ki gol za Metalurg postigao je Naum~e Mojskovski tri sekunde prije kraja me~a i tako donio svom timu nova tri boda. iako su izgubili sa deset golova razlike. jiu jitsu. Sloga 2. petak Prijedor . @elim re}i da vjerujem u budu}nost ovih momaka. D. kola.Derventa Vogo{}a . ali }emo u narednom periodu morati vidjeti ko je sve dostojan da nosi dres kluba” zaklju~io je Tomi}. samoodbrana je savr{eno prilago|ena i osobama nje`nijeg spola. studenata u ovom me~u prevazi{la je o~ekivanja mnogih. karate. prvaka odigrali po`rtvovano cijeli me~. kola SEHA lige. kolo d:p-g bod stvara se preko no}i Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a. imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine ver- Na treninzima kandidati }e imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine verbalne odbrane. Na treninzima kandidati }e. kako bi napadnuta osoba reagovala mirno u svakoj situaciji. Oni trebaju akumulirati jo{ dosta treninga u svojim nogama i iz utakmice u utakmicu pokazivati napredak na fizi~kom. kontroli straha i panike.^elik Leotar . Skauti su izgubili na svom terenu od crnogorskog predstavnika rezultatom 26:30.. te tradicionalnog karatea u kojem je osnovni cilj samoodbrana i savladavanje protivnika jednim udarcem..Grada~ac Zaostala utakmica 15. V. muai thai. Gra~anica 11. Treninzi ove grupe sadr`e tehnike samoodbrane iz svih primjenjivih borila~kih vje{tina: aikido. isto kao i igra~a. Prijedor 14.. jer se vi{e potencira na uvje`bavanju samopouzdanja i psihi~ke pripremljenosti. rekao je Tomi} ~kih gre{aka. izjavio je Tomi} di igra~i se sada nalaze u fazi adaptacije. Konjuh 10.Krivaja Konjuh . kola SEHA lige. Maglaj 13. trener rukometa{a sarajevske Bosne Kvalitetan tim ne Uprkos porazu od rukometa{a favorizovanog Tatran Preshova rezultatom 28:38 u utakmici 17. ^elik 3. krav maga. ali i tehni~ko-takti~kom planu. Parovi 16. mladi i neiskusni sastav sarajevske Bosne u dvoboju sa slova~kim predstavnikom nije se obrukao ni razo~arao svoje pristalice na tribinama dvorane “Ramiz Sal~in” Borbenost . dugogodi{nji trener i instruktor. majstor karatea 2. G. Zato su izabranici novog trenera Bosne Gorana Tomi}a na kraju utakmice ispra}eni aplauzom publike. februar/velja~a 2012. od bra nu od mno go kru pni jeg na pa da ~a. Tako|e }emo raditi i na podizanju fizi~ke spreme kandidata. d`eparo{a. d`eparo{a.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012. ITF turnir u Milduri
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

SPORT
KANTON SARAJEVO Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a CANTON SARAJEVO Ministry of Pysical Planning and Enviromental Protection

49

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a” sa uslovima, kriterijima i postupkom dodjele sredstava, broj 02-05-2181-8/12 od 9. 2. 2012. godine, ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a raspisuje:

JAVNI PO ZIV
za odabir korisnika sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a“ I Predmet javnog poziva Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava prema Odluci o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 950.000,00 KM. 1. Sufinansiranje projekata i programa na za{titi zraka - sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Smanjenje emisija u zrak Programske aktivnosti: pobolj{anje energetske efikasnosti zamjenom goriva u kotlovnicama i prelazom na gorivo kojim se smanjuje emisija zaga|uju}ih materija u zrak; podr{ka za servisiranje i odr`avanje energetskih postrojenja — posebno opreme od koje zavise emisije u zrak; smanjenje {tetnih emisija iz saobra}aja (poticanje ~istih oblika prevoza, pobolj{anje kontrole i mjerenje izduvnih gasova na saobra}ajnicama); pobolj{anje energetske efikasnosti u javnim institucijama; pobolj{anje kvaliteta zraka obnavljanjem i sadnjom zelenila na mjestima na kojima su izmjerene visoke vrijednosti zaga|uju}ih supstanci. 2. Sufinansiranje projekata i programa upravljanja otpadom — sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Pobolj{anje usluga prikupljanja otpada i pove}anje stepena recikla`e Programske aktivnosti: priprema op{tinskih planova upravljanja komunalnim otpadom; pro{irenje podru~ja organizovanog prikupljanja komunalnog otpada; pove}anje stepena recikla`e otpada; pobolj{anje selektiranja otpada; saniranje povr{ina na kojima se nalaze divlje deponije; podr{ka stvaranju uslova za kvalitetno upravljanje medicinskim otpadom. 3. Sufinansiranje projekata i programa za{tite prirode - sredstva u iznosu od 350.000,00 KM 4) 5) Izjavu o vlastitom u~e{}u potpisanu od odgovornog lica; Dokaz o registraciji nadle`nog organa (rje{enje o upisu u sudski registar za pravna lica); 6) Uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj) 7) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadle`nih organa — poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje; 8) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO; 9) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema zdravstvenom osiguranju; 10) Uvjerenje da podnosilac prijave nije obveznik PDV (za one koji su oslobo|eni PDV). IV Vrednovanje projekata/programa Vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni poziv vr{i}e posebna komisija Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Komisija razmatra prijave i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje, te zapisnik sa obrazlo`enom ocjenom i prijedlogom dostavlja ministru, koji donosi kona~nu odluku o korisnicima sredstava. Odluka o izboru korisnika sredstava bi}e objavljena na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Prije dono{enja kona~ne odluke o odabiru, Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a zadr`ava pravo od podnosioca prijave zatra`iti dodatna obja{njenja, kao i pravo odbijanja pristiglih prijava bez posebnog obrazlo`enja. Sa odabranim korisnikom sredstava zaklju~it }e se ugovor o me|usobnim pravima i obavezama, te pra}enje namjenskog kori{tenja dobivenih sredstava. Za vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni proziv, koristit }e se slijede}i kriteriji: uskla|enost sa ciljevima i aktivnostima kantonalnog plana za{tite okoli{a, jasni i mjerljivi o~ekivani rezultati, jasan i provodiv program i plan aktivnosti, zadovoljavaju}i odnos predvi|enih tro{kova i o~ekivanih rezultata, predvi|eni tro{kovi su neophodni za implementaciju projekta. V Op}e odredbe Prijava za u~estvovanje s obaveznom prate}om dokumentacijom, dostavlja se li~no ili putem po{te na adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 71 000 Sarajevo u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom „NE OTVARAJ — PRIJAVA NA JAVNI POZIV “ Javni poziv objavljuje se na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Rok za podno{enje prijava na javni poziv je 21 dan, ra~unaju}i od narednog dana od posljednjeg objavljivanja. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, podnesene nakon roka i utvr|ene forme, ne}e se razmatrati. Podnosilac prijave mo`e konkurisati sa vi{e projekata/programa, s tim da za svaki projekat/program podnese posebnu prijavu, ali se mogu odobriti sredstva za samo jedan projekat/program u sklopu javnog poziva. Ukoliko jedna koverta sadr`i vi{e projekata/programa, prijava se odbacuje. Sredstva se odobravaju korisnicima za projekte/programe ~ija realizacija ne traje du`e od 12 mjeseci. Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta/programa, kao dokazi o ispunjavanju uslova iz javnog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca. Dokumenti koji se {alju na javni poziv ne vra}aju se podnosicu prijave. Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove podnosioca prijave, nastale sa~injavanjem i predajom prijave, a podnosilac prijave nema bilo kakva prava na naknadu bilo kakvih tro{kova po osnovu u~e{}a na javnom pozivu. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033 562-149 ili na E-mail: mira.grgic@mpz.ks.gov.ba. MINISTAR Abid Jusi}, dipl. pravnik

Mervana
Bosanskohercegova~ka teniserka Mervana Jugi} - Salki} plasirala se u finale dublova na 25.000 dolara vrijednom ITF turniru u Milduri (Australija). U paru s Ruskinjom Ksenijom Likinom, Jugi} - Salki} je u polufinalu pobijedila Australke Barty/Peers sa 6:4 6:4. U me~u za titulu rusko-bh. kombinacija }e igrati protiv jo{ jednog doma}eg para Bengson/Calderwood. U singlu Jugi} - Salki} okon~ala je nastup na turniru nakon {to je u 2. kolu pora`ena od Ruskinje Arine Rodionove (278. igra~ice) na WTA listi sa 6:3 4:6 4:6.

Jugi} - Salki} u finalu dublova

WTA turnir u Dubaiju

Cilj: Pobolj{anje upravljanja i za{tite prirodnih resursa Programske aktivnosti: inventarizacija i izrada baze podataka o biolo{koj raznovrsnosti u Kantonu Sarajevo; izgradnja sistema za prihvat i pre~i{}avanje oborinskih voda sa javnih parkirali{ta u slivu izvori{ta za vodosnabdijevanje Sarajevsko polje. II Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a na javnom pozivu ostvaruju sva pravna lica koja imaju sjedi{te, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na podru~ju Kantona Sarajevo, pod kojima se podrazumijevaju i organi i tijela dr`avne uprave i jedinice lokalne samouprave. Uslovi koje moraju ispunjavati podnosioci prijava: da podnesu prijavu, u skladu sa objavljenim javnim pozivom, da imaju vlastito u~e{}e najmanje 20% u odnosu na visinu tra`enih sredstava (pod vlastitim u~e{}em podrazumijevaju se nov~ana sredstva, ulaganja u obezbje|ivanje projektne dokumentacije, ulog drugih pravnih i fizi~kih lica vezan za ulaganja, prethodna ulaganja u nabavku opreme, osposobljavanje kadrova, nabavku stru~nih usluga i sl, a o ~emu dostavljaju izjavu odgovornog lica), da jasno preciziraju vrstu projekta/programa, vrstu radova, roba, usluga, koje }e se finansirati predlo`enim projektom/programom, u obrascu za prijavu (ukoliko je uslov za realizaciju sredstava izra|en poseban projekat, isti dostaviti uz prijavne obrasce), da prije zaklju~ivanja ugovora obezbijede odgovaraju}u garanciju za odobrena sredstva (preko 50.000,00 KM), da zadovoljavaju i druge uslove utvr|ene javnim pozivom. III Neophodna dokumentacija Sredstva iz javnog poziva dodjeljuju se na osnovu prijave projekta/programa korisnika i obavezne dokumentacije, a u skladu sa Pravilnikom o utvr|ivanju bli`ih uslova za provo|enje javnog poziva, odlu~ivanje o izboru korisnika sredstava i pra}enje namjenskog kori{tenja sredstava, Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Obrasci za prijavu projekta/programa, finansijskog pregleda projekta/programa i obavezna dokumentacija trebaju biti dostavljeni prema redoslijedu iz prijavnog obrasca i poslani u A4 formatu koverte. Obrasci su dostupni na slu`benoj web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba. Prijava u cijelosti mora biti dostavljena u printanoj formi i to u jednom originalu i jednoj kopiji, sa ozna~enim i ovjerenim stranicama od odgovornog lica. Obavezna dokumentacija mora sadr`avati: 1) 2) 3) Popunjen obrazac za prijavu projekta/programa; Popunjen obrazac finansijskog pregleda projekta/programa; Izjavu o namjenskom tro{enju sredstava, potpisanu od odgovornog lica;

Jelena Jankovi} je savladala Samanthu Stosur

Reuters

Jelena Jankovi} je prva izborila polufinale na WTA turnira u Dubaiju, koji se igra za nagradni fond od 2 miliona dolara. Ona je kao osma nositeljica lak{e od o~ekivanog savladala ~etvrtu nositeljicu Samanthu Stosur iz Australije sa 2:0 u setovima (6:4 i 6:2). Odmah nakon nje Poljakinja Agnieszka Radwanska se za ne{to vi{e od sat vremena lako obra~unala sa Njemicom Sabine Lisicki, tako|er sa 2:0 (6:2 i 6:1). U druga dva ~etvrtfinalna me~a sastaju se Caroline Wozniacki (Danska) i Ana Ivanovi} (Srbija) te Julia Goerges (Njema~ka) i Daniela Hantuchova (Slova~ka). Odmah nakon zavr{etka WTA turnira, od ponedjeljka u Dubaiju kre}e i ATP turnir, a titulu brani Novak \okovi}, koji je ovdje trijumfovao u posljednje tri godine.

Jankovi} i Radwanska prve polufinalistkinje

Lotus prekinuo testiranja

Mom~ad Lotusa }e zbog problema sa {asijom propustiti ostatak testiranja u Barceloni te }e se u [paniju vratiti idu}e sedmice na posljednja testiranja uo~i prve utrke u Australiji. Prvog dana testiranja u Barceloni, za volanom Lotusa na{ao se Romain Grosjean, ali nije se dugo zadr`ao u bolidu. Nakon sedam odvo`enih krugova, primije}en je kvar na {asiji novog bolida E20. Lotus je u pauzi izme|u testiranja napravio odre|ene preinake na {asiji, ali se pokazalo da noviteti ne funkcioniraju kako bi trebali. U mom~adi su prvo planirali u Barcelonu dopremiti stariju {asiju koju su koristili na testiranju u Jerezu, ali su ipak odustali od tog plana.

web: http://mpz.ks.gov.ba e-mail: prostorno@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

50

MALI OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03 i 34/03) i ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, br. 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/10, 14/11 i broj: 02/1-38-30896/11 od 29.12.2011. godine), Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona objavljuje

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM 2 duluma zemlje, sa devastiranom ku}om u okolini Banja Luke, za sli~no u okolini Sarajeva. Tel: 061/835-110.sms MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na ^obaniji u privatnoj ku}i za stan u centru uz na{u doplatu. Tel. 063/693-280.k MIJENJAM stan od 52m2 u Sarajevu za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542-668.k

IZDAJEM ku}u kod Katedrale, 200m2, ul. Ferhadija. Mob. 061/214-899.k POSLOVNI prostor, zgrada Loris, 70m2, mejta{-Buka, 1 sprat, 80m2, 1.400 KM, Ilid`a 50m2, pos. prostor, sve namjene, 500 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177-684.k IZDAJEM na Ilid`i-Lu`ani dvosoban stan 47m2 adaptiran luksuzno namje{ten 400KM. tel. 061/177-610.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Otoci, Ul. Grada~a~ka kod Merkatora 350KM. Tel. 061/902-146.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM gara`u u zgradi, Fetaha Be}irbegovi}a-Kvadrant. Mob. 062/326-484.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55m2 za jednu zaposlenu osobu, 5 minuta od Katedrale, cijena 400KM. Tel. 061/488-033.k IZDAJEM prostor 50m2 za biro, radionice, servise, prizemno, Odoba{ina. Tel. 061/357-786.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta, Ul. Kulovi}a. Tel. 061/275-666.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. Tel. 033/227756, 033/677-719.k IZDAJEM sobu sa centr. grijanjem, kablovska, zaposlenom mu{karcu kod Merkatora. Tel. 659-895, 063/762-092.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku kod bolnice Ko{evo. Tel. 061/270-026.k IZDAJEM jednosoban sta sa gara`om kod OHR-a strancu ili zaposlenoj osobi, 450KM. Tel. 061/323347.k IZDAJEM gara`u u Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, Marijin dvor. Mob. 062/878018.k IZDAJEM gara`u 15m2 na Marijin dvoru, ul. Te{anjska. Mob. 061/273-995.k IZDAJEM stan 50m2, posjeduje i parking prostor, u blizini Latinske }uprije. Mob. 061/506-368.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija kod picerije Galija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM jednosoban stan kod OHR-a i dvosoban u Centru. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM pos. prostor 36m2, preko puta Suda, [enoina 6. Mob. 062/326-886.k

J AV N I O G L A S
za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”

I Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” (u daljem tekstu: Javne ustanove) i to: - dva (2) ~lana se imenuju iz reda osniva~a (od kojih se jedan imenuje za predsjednika), - jedan ~lan se imenuje iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi. Ukoliko se jedan ~lan ne bude mogao imenovati iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi, isti }e se imenovati kao predstavnik osniva~a. Upravni odbor Javne ustanove nadle`an je da: - donosi pravila Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - donosi pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi u skladu sa va`e}im propisima, - donosi cjenovnik o visini naknada za izvr{ene usluge, uz saglasnost Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okolice, - donosi druge op}e akte u skladu sa va`e}im propisima, - donosi godi{nji program rada Javne ustanove i nadzire njegovo izvr{enje, - imenuje i razrje{ava direktora Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, - utvr|uje plan rada, - odlu~uje o kori{tenju finansijskih sredstava, - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, - usvaja izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava pitanja odnosa sa osniva~em, - odgovara osniva~u za rezultate rada Javne ustanove, - podnosi osniva~u, najmanje jedanput godi{nje, izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava u drugom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika Javne ustanove, - donosi pojedina~ne akte Javne ustanove u skladu sa va`e}im propisima, - obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i op}im aktima Javne ustanove. Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora imenuje Vlada Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine s tim da mogu biti ponovno imenovani po isteku mandata, a najvi{e dva puta uzastopno. II Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora iz ta~ke I ovog oglasa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 70/08). Pored ispunjavanja op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: - da ima zavr{enu vi{u, odnosno visoku stru~nu spremu, - da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, - da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi, - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, - da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, - da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton.

III Kandidat je du`an uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, tra`enih ovim oglasom i to: - uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte - ne stariji od tri mjeseca, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPSove li~ne karte, - uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere - ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo - ne starija od tri mjeseca, - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH - ne starija od tri mjeseca, - diplomu ili uvjerenje o diplomiranju, - uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, a ukoliko jeste ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton - ne starija od tri mjeseca. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su du`ni dostaviti kada budu kona~no imenovani za predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora Javne ustanove. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Kandidati zaposleni u organima dr`avne slu`be koji u|u u u`i izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua du`ni su prilo`iti rje{enje kojim je kandidatu data pisana saglasnost od rukovodioca organa dr`avne slu`be za obavljanje dopunske djelatnosti. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi odgovornom javnom slu`beniku a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH. IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Oglas }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i dnevnom listu „Oslobo|enje“. V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno ili na pisarnici Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu: TUZLANSKI KANTON Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Slatina broj 2, 75000 Tuzla. Sa naznakom: „PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ KONJUH” - NE OTVARATI Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360-084.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan u zgradi, namje{ten na du`i period, agencija. Tel. 061/925-649. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada-Novo Sarajevo, cen. grijanje, izlog, prizemlje, pogodan za sve djelatnosti. Mob. 061/344365. 946

IZDAJEM dvoiposoban stan, eta`no centralno grijanje, kablovska, Novopazarska, kod policijske akademije Tel: 033 /238-408, 063/165119.sms IZDAJEM ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar kod Pivare, samcima. Mob: 061/320-843.k IZNAJMLJUJEM nenamje{ten stan 75m2 iza Parlamenta na Vilsonovom.Tel:061/431-757.k IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM dvosoban prazan stan, I sprat Dobrinja C5 kod Merkatora. Tel. 033/442-998, 061/525795.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033/533-123.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k DVOIPOSOBAN namje{tan, ^obanija, 500KM, dvosoban namje{ten, D`eneti}a ^ikma, Jezero i Grbavica, 500 KM. Mob. 061/142-704.k

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.
NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon. Tel: 061/809-319.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM extra sre|en i namje{ten apartman, u strogom centru, za jednu osobu, 500 KM (uklju~ene re`ije). Mob. 061/205-235.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno. Mob. 061/897-959.k PO^ETAK Bistrika, izdajem jednosoban namje{ten stan, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k TUZLA ku}a kod Jalske d`amije dvojna, dva ulaza, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, ~etiri gara`e, 70m2 tarasa, 550m2 ba{te, cijena 500.000 KM.Tel. 070 232 507, mob.062/010-842, 033/410-632. sms PRODAJEM stan, Gornje Ciglane, 82m2, I sprat, adaptiran, namje{ten, povoljno. Mob. 061/203-640.k PRODAJEM ili izdajem pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640.k ^ETVOROSOBAN renoviran stan 109m2 u epicentru, prvi sprat, eta`no grijanje. Tel. 033/201-221 i 062/921-419.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STAN u centru, Bare, Juki~eva 53m2, VI sprat, lift, dvosoban, 2 balkona, centralno, sun~an, 106.000KM. Tel. 062/334-371.k TROIPOSOBAN stan Trg zavnobiha, II kat, 77m2 + balkon, cijena fiksno 105.000KM. Tel. 066/801-737.k A. POLJE, S. Fra{te 71m2, 4 sprat, nova stolarija, c. grijanje, 1480 KM/m2. Tel. 066/801-711.k S. GRAD, Logavina, jednosoban 29m2, I sprat, useljiv, 62.500KM. Tel. 061/702-881. STAN na Otesu, Ul. Trg ote{kog bataljona, VI sprat, adaptiran 77m2 + gara`a 17m2, 105.000KM i Dobrinja 5 ul. Sulejmena Filipovi}a VII sprat 77m2, 1500KM/m2. Tel. 065/819-136. STAN na Vracama, Ul. Avde Sanailovi}a, I sprat 88m2 + 2 balkona, potrebna kompletna adaptacija, 1500KM/m2. Tel. 062/907-831. ^ENGI] VILA Ul. D`emala Bijedi}a, 15 sprat, 73m2, 1700KM/m2, ^. Vila, F. Hauptmana, I sprat, 37m2, 43.000 eura. Tel. 061/177-556. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA III, dvosoban 57m2, grijanje, lift, balkon. Mob. 061/146298.k MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 34m2, Grada~a~ka, ^. Vila II, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-013.k
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 199835 11 P Sarajevo, 16. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Merdanovi} Vesna, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, protiv tu`enih PE[I] ZDRAVKO, Ustipra~a, Centar I BB, MIOV^I] PREDRAG, Vi{egrad, Vojvode Stepe 9, PERENDIJA DRA@AN, Vi{egrad, Kralja Petra I i JAKOVLJEVI] SLOBODAN, Rogatica, Srpske sloge 26, radi isplate duga, objavljuje slijede}i

MALI OGLASI
POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649.k PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011.k PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom Trg Heroja, 60.000 KM. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom Azize [a}irbegovi}. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM poslovni prostor, 80m2 na ^ar{iji Bravad`iluk.Tel:065/021-556.k. PRODAJEM stan 86m2 Marcela [najdera nova gradnja velika terasa, parking. Tel:061/188-846.k PRODAJEM stan u Centru Kemal Begova Ko{evo adaptiran troiposoban, ba{ta i dio tavana. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stanove na Marindvoru 111m2,117m2, 75m2, sa dva parking mjesta. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima 2 stana 100m2 i dva poslovna prostora oku}nica 400m2. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stan na Grbavici I 76m2 II kat, lift adaptiran luksuzno. Tel. 061/188-846.k. PRODAJEM stan na Otoci 90m2 troiposoban Fetaha Be}irbegovi}a VP. ispod prodavnice i gara`e 1500m2. Tel.061/188-846.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k NEUM, stan 55m2, pogled na more, ul. Dalmatinska 1/III, 45.000 eura. Mob. 061/205-235.k HRASNO, A. B. [imi}a, 58m2, I sprat, lift, cen. grij. 110.000 KM. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000KM/m2. Tel. 061/701-044.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505.k BRANILACAgrada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM gara`u na Marijin dvoru, ul. Kranj~avi}eva (za manje automobile, 11m2). Mob. 061/188-270.k BREZA-Mahala, ku}a u izgradnji iza Mahalskog doma, na parceli 500m2, sa gra|. dozvolom, vl. 1/1, 45.000 KM. Mob. 061/473-179.k PRODAJEM trosoban stan 79m2 Ul. @eljezni~ka-Ilid`a kod Pejtona. Tel. 061/101-950.k PRODAJEM stanove u centru 40m2 i 45m2, Marin Dvor 80m2, Grbavica, Ilid`a 52m2, Ned`ari}i 59m2. Tel. 061/865-001.k PRODAJEM trosoban stan 81m2 na I spratu u odli~nom stanju, Ul. Alipa{ina. Tel. 061/823-546.k PRODAJEM vikend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229 m2, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72m2, II sprat, dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. Tel.062/093-888.k STAN ^obanija, 84m2, I kat, Alipa{ina, 75m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Breka, 103m2, dvoeta`ni i 79m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Ciglane, 79m2, 73m2, Bolni~ka, 77m2. Mob. 061/299-911.k PRODAJEM ili mijenjam za dvosoban stan, dva poslovna prostora, ukupne povr{ine 170m2 u Dobrinji 3, vrlo povoljno. Mob. 061/135-356.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva. tel. 445-371 poslije 15 sati.k DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505.k DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505.k RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju, lokacija izuzetna, 5 minuta od Katedrale, 200m2 i gara`a, cijena 2200KM/m2. Tel. 061/488033.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150m2 bli`e centru. Tel. 061/358-772.k PRODAJEM stan 121m2, 2500 KM/m2, Dalmatinska-centar, vp, mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533.

51

ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796.k NOVOGRADNJAul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM stan 89m2, 1/1, centar, 1 sprat, M. Spahe 8. Mob. 061/229-086.k RESTORAN 157m2, Ko{evsko brdo, mo`e i za druge svrhe. Mob. 061/460-150.k KU]E: Pofali}i, Alifakovac, A. Jabu~ice, Kasindolska. Mob. 061/460-150.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/ 920-814.k SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966.k

PRODAJA
PRODAJEM prostor 30m2, prizemno, gornji dio Ciglana. Mob. 061/357-786. 1125

PRODAJEM stan 52+5 Aleja lipa br. 66, odli~no stanje, cijena 102.000 KM fiksno. Mob. 062/334-046.sms

OGLAS - PO ZIV
Pozivaju se I-IV-tu`eni kao stranke na pripremno ro~i{te - ro~i{te za glavnu raspravu za dan 16. 3. 2012. godine u 14 sati, pred ovaj sud u sobu broj: 325/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l.79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a). DOSTAVA se smatra objavljenom protekom od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Merdanovi} Vesna

ericsson. 1:25.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. u N. 033/232-162. Mob. www. god..k PRODAJA drva i uglja. 061/897-959. smje{taj za starije i nemo}ne osobe. itisone i kamene podove (za{tita). god. skoro nova. Tel: 061/382-219.Mob. 061/500-622.8. Mob. Tel. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob.na. 066/973-793.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. 061/132-149. Al. kre~enje. 061/159-507. 033/526-945. Mob: 061/869-396. 456-979. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. gara`nih vrata i blindiranih.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. Tel. 061/249-631.k KOMBI prevoz putnika. itd).sms AUTO-prevoz kombijem. monta`u sanitarnih ure|aja. Tel. 065/061-966.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. na Ilid`i. 24.k PRODAJEM prozore. 8 sati-24 sata. centar. 061/545888. Tel: 061/552-556. Mob.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. 42. 1 sprat.k VODOINSTALATER sa 30.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater. Mob. radim prevode. servisi ra~unara. 061/553-640. 065/061-966. Tel.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. benzin. ugalj.pogon 4x4. brzo. Sejdo ]atovi} sa porodicom 1180 S tugom `ivimo protekle godine i ~uvamo lijepe uspomene. 120 basova. 2000. Tel.k „DOM VITALIS“. 062/391-715. Tel. 001 SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. u odli~nom stanju. uni{tavamo `ohare. 240-895. 061/903-457. selidbe. Tel. 654-793.D. 4. maturski radovi itd. Tel. Tel:061/382-219. trakaste. Tel. god.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. original daljinski za sve TV aparate. popravljam brave. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. 062/139-034. Prof.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje.Tel: 062/073-760 i 033/630-331. 456-505. 061/101-899. ratnu od{tetu. 033/219-761. 061/359-500.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. 061/172-948. Tvin Spurk. moleraj. kod tramvajske stanice u Pofali}ima.k NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u njema~koj.artdesingestudio. pregled ljekara (internist). 621-976. struna.sms TV VIDEO servis. 061/497-138. vodokotli}e. Mob. 062/682-399.k BRAVARSKI radovi. 066/723-731.k MAXIVITA. 2003.k PRODAJEM dva albuma zna~ki.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel.k PRODAJEM Golf 3 automatik benzinac. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. infuzija. Spahe. registrovan 5+2. Sarajevu. uz pratnju. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Mob. dr. panelne i DUAL zavjese. komarce i mi{eve. zna~ke i ostalo. a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu. dukate. 061/519-089. tapete i sve ostalo po dogovoru. nokia. Tel. cijena do 20kom — 1. 061/930-315. platnene roletne i harmonika vrata. cijena 1 ~as/10 KM. Mob. 033/200-003. a mo`e i more. Tel. Tel. blizu Austrijske ambasade.k PRODAJEM nova invalidska kolica.k PRODAJEM Alfu 146. Mob. ventile.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010. Mob. 1. instrukcije. sanitarije. 033/655-600 i 061/551-515 www. grij. Tel. VP. 0616/191-935. vodu. Tel. zubarsko zlato i zlatne satove. Tel.k PRODAJEM XI BMW . 171. Mob. dionice obveznice isplata odmah. euro 2. 600-514. sablje. ~as 6 KM. 061/482-882. gitere itd.13 sati. god strane tablice. }avrme.=8 KM.k HIMZU (AVDIJE) ]ATOVI]U TEUFIK RED@EPOVI] 1990 . dolazak na adresu. Zvati svakim danom 8 do . za sve |ake i studente. god. 061/460-150. 600m2 oku}nice.k BRU[ENJE. itd.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~ese. radijatori. ispravan. 062/226-665. 90m2. manje selidbe. instalacije sistema. veoma uspje{no.5KM.062/073-760 i 033/630-332. dolazim na adresu besplatno. Tel. Mob.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. stari nakit.Tel. 061/858-228. Tel. besplatna ku}na dostava.k ZIDNO ogledalo 200x75. Tel. 065/733-400.htc.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. KUPUJEM lomljeno zlato. iskustva. elektrotehnike. penzionerima jeftinije. Tel: 061/275-440. pravim gelendere i kovane ograde. pre{ao 119. povoljno. umivaonike. 065/572-966.god. Tel. limuzina 1/3.900 KM. povoljno. VANJSKE PVC i AL. od zeca.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.prodaja polovnih ra~unara. 1136 KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. namjestaj. Mob. 061/460-606. 062/451-791.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. 100m2. satove zidne. 39m2. Mob.k MATEMATIKU instruira dipl.9. dolazak na adresu. 061/182-128. 1984. povoljno. Mob.k TREBA vam vrhunski i kreativni web ili grafi~ki dizajn.608. (ku}na dostava). Tel: 061/789-290. kovane ograde. 061/233-078. moljce. TOUR 1. soni. uspje{no i povoljno. Tel. Mob. Tel. za sve {kole i fakultete. Mob. 062/695-695. Mob. kvalitetno. mrave. PRODAJEM pe} na centralno grijanje.k petak. na A podru~ju Dobrinje. 30 kom. sa bojlerom za san. Tel. obveznice. 061/965-126.k PRODAJEM ukrasni `enski okovratnik prirodno krzno-lisica. benzinca registrovan u oktobru. Mob. Mob. depresija. stare devizne {tednje i ratne od{tete. 061/224 -104. indikatora.500KM. 110.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. odvoz {ute i kabastog otpada. 524-973. 032/244417.000 KM.k RADIM centralno-eta`no grijanje. Mob. za sve {kole i fakultete. obrada i lakiranja. umivaonike.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog. Mob. Mob.pacomoby. Mob. 59 ks.k PRODAJEM stan 89m2. inf. 105m2. 061/156728. sarajevske i pirotske.2012. 061/172-948. Sestra Nad`a i sestri} Hajdar 471 ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. nadogradnja. glavobolja. Mob. 061/809. rakun vel. Mob. 66m2. programi. sterilitet. veoma povoljno. na 061/199 328. Mob: 061/172-518. 70m2. 061/266-764 i 061/108-779. Mob. 117m2. 30m2. injekcije. Mob. 033/235-141. prirodno krzno. nije registrovana.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija.k PRODAJEM profi video Sony kasete Betacam SP od 20 i 30 minuta.com 398 NOVO U PONUDI!!! Izrada vizitki (100 komada=10 km). isplata odmah.k . tepihe (rese). vr{i opravku instalacija. Tel. `aluzine.k PRODAJEM cijepana bukova drva. kupanje. Mob. ing. 061/170-254. stjenice.k BRAVAR i varilac.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme. plinske instalacije i mijenjam konvektore. 062/723-575. 061/534-231. ordenje.k SERVIS zdravlja. 061/537-739.k VRACA. samsung. belenzuke. Mob. povoljno. 061/524-461. HITNO prodajem harmoniku „Guerini“ superior 2. 535-659. 65m2.k PRODAJEM lova~ku pu{ku. M.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Mob. 061/224-704. 061/903-457.k VKV BRAVAR. 2002.k KUPUJEM staru deviznu {tednju. Tel. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Cijena 12. 061/319-604. 40m2. nervoza. novih i kori{tenih. ispravna. pe}i. Tel. gara`a. hranjenje.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. Mob. ROLETNE. dupla kabina. i{ijas. 062/569-444.k Neka Ti dragi Allah d`.k VOZILA PRODAJEM Toyotu RAV. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw. 061/902-688. Globus. 061/214-405. Mob. baklje i ostalo. Tel. 061/571-361. Tel.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. imam iskustvo i preporuku. Mob.k Moler radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. za sve uzraste.o. 061/507-756. davanje injekcija. 0617897-959.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606. 80m2. Mob.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE NEKRETNINE PRODAJEM pe} za cen. za sve {kole i fakultete. pl. 061/135-356. 87m2. Tel. 061/182-128. 066/973-852. Tel. 062/907-356. d`epne i ru~ne.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. Mob. Mob. 1997. 061/188-410.sms ^UV LAbih djecu u va{em stanu.000 KM. 061/926-560. stolarija. Tel.k PROFESORICA matematike. popravka svih vrsta TV aparata.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. 29.ba. 062/326-072. {.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look.k TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. muhe. nacional. Mob.k KERAMI^ARSKE usluge.apple inphone. isplata odmah. sifone. 061/827-492. Tel. ig. Tel.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. Mob.k KUPUJEM umjetni~ke slike.k TEPSER S. 061/159-507. 001 OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. infuzije. 061/365-677.k INSTRUKCIJE iz matematike.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. dolazak na adresu.k USLUGE „VITALIS“.www. satove. 062/858-532. fizike i hemije instruira sve {kole i fakultet. 061/313243. obezbije|ena radna snaga. 061/506-755. 2000 godina.k OBAVLJAM poslove zidarske.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku.k PRODAJEM crnu dugu bundu. 061/221-668. Mob. 061/522-476.k PROF. inzulina. Francuskog ovla{teni sudski tuma~ — prevodi s ovjerom.k KUPUJEM certifikate. mijenjanje katetera. 061/141-659.763. kao i selidbe iz Europe i BiH. 061/903-457. 75m2. god. 033/536765 i 061/134-544. 062/909-306. Tel. Tel.mikadobh.k INSTRUKCIJE iz matematike. 001 VR[IM prevoz selidbe. INSTRUKCIJE iz matematike. ugradnja svih vrsta parketa. dolazak na ku}nu adresu. 061/243-891. web hosting. 06/842-319. najjeftinije cijene. laboratorij. 061/378-166. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. iz Njema~ke.Tel:524-973.k PRODAJEM uvezane revije Bosna. ku}a sa 3 stana. dolazim na adresu.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. Tel:061/247-186 i 061/785-535. 061/201-200.000 km.k DAJEM instrukcije iz matematike.Tel. 59m2.k MOLERSKE usluge nudimo: gletovanje. 062/136248 i Tel.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Mob.god. Tel.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“.O. 061/700-863. 510-228 i Mob. 061/563-292. 062/940550. 2000 KM. 066/092-978.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike.k PRODAJEM kiju. 061/533-326.061/304-714. Tel. antivirusi. Tel.com PARKETAR. 061/205-803. cijena po dogovoru.o. malterisanje i ostalo po potrebi. Tel. Tel.Tel:061/247-186. Hrasno. 062/316-973. fiksno 100 KM. Mob: 061/188-451. odmah pla}am. Tel. jeftino. filateliju.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. suhozlatice. TEHNIKA PRODAJA mobitela. Mob. Mob. Tel. veliki kombi.k 066/973-793. OSLOBO\ENJE SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM na dragog brata i ujaka voljenom amid`i}u i plemenitom ~ovjeku PRODAJA CENTAR. najvi{e pla}am. sifone. februar/velja~a 2012. Tel: 061/367-103. el. Porodice Ribar 65.k STANOVI: 154m2. stare vezove sa srmom. Mob. Tel: 546-456. 532-497.k KUPUJEM stan u Sarajevu.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. 061/480-069. cjena po dogovoru. kompjuterska obrada. servis bojlera. 062/466-093. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika. Tel. tel. dionice. cijena 5. Mob: 061/654-941. ordenje. 061/229-086. Mob. Mob. ugradnja i popravka brava.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. 063/036-955.k VR[IM korekcije odje}e. pro~epljenje odvoda. Tel.000 KM. 94m2.k PROFESOR engleskog daje instukcije.k MIKADO d. Profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj. Tel. 650-867. troiposoban 84m2.k SVJE@A i ljekovita jaja japanskih prepelica. 2008. 063/879-720. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica.sms RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH. Mob. i 061/785-535. 062/916-472.TD (90. KS 2009. Mob.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. 062/672-858.Tel:061/172-518.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. 066/823-749. 061/194-929.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. ventile. Tel.k SERVIS kompjutera sistemi. itd. reuma. Mob.k KUPUJEM umjetni~ke slike. 061/205-803. 063/864-775.k DAJEM ~asove iz matematike i statike |acima i studentima uspje{no.k RENAUL cady. 061/795-449. 065/869.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. Mob. Sarajevo. Tel: 066/999-012. Tel.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo.k KUPUJEM serd`ade i }ilime. Mob. 466-736.k PRODAJEM `ensku bundu. unutra{njost auta.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Tel:061/208-414. 215. prevodi. 061/219-768. vodokotli}e.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. KERAMI^ARSKE usluge moleraj postavljanje elktroinstalacija i laminata.

[abanija. Potogija.pripremajte se .Telibe}irovi}. u 62. Kamenica. 2. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Bare sa polaskom u 13 sati. Konakovi}. K}eri sa porodicama: Sanja Zari} . Majstori}. u 11 sati. sestri~ne. Biber.11.OSLOBO\ENJE petak. D`indo. godine navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi otac. ro|. 24..45 sati na gradskom groblju Bare iz pravoslavne kapele. punac i deda BRANKO (VLADE) VUKOVI] . teti~ne. Ku{e{. Pilav.2012. Avdiba{i}. februar/velja~a 2012. u 45. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 DRAGU (CVIJANA) ZARI]. sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Marindvor. MALIK (HAMIDA) ZVIZDI] 9. . 1991. Pilica. amid`a had`i Ahmed i dajnica Kanija sa porodicama. Hrasno. Paldum. brat Elvedin. svastike Mirsada i Mediha sa porodicama. [ljivo. Homora{. bad`o Suad. Bajraktarevi}.. bra}a Enes. Ul. D`enaza }e se obaviti u petak. 16. Ra`anica. u nedjelju. Hanadi i Lamija. februara 2012. punica Mejra. GLUHOVI] 15. godini. 1927 . K}erka @ana. otac i djed Dvadeset ~etvrtog februara 2012. Pofali}i. 12. 1934 . Azize [a}irbegovi} 128/V. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13 sati. Borovac. O`alo{}eni: supruga Ferida. februara 2012. {ura Vehbija sa porodicom.. ro|. daid`a Ramo. Huseinovi}. godine. Suba{i}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sahrana }e se obaviti 24. punac had`i Ismo. Ul. 2011. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati.2012. godine. 17. 23. februara 2012. k}erke Nejra. ro|. Malta. kom{ije i prijatelji. 1990 . k}er Arijana. sin Armin. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. zet Kenan. svastike Vahida i Zahida. Neda i Milo{ Gajanovi} Djeca 1179 1178 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV OSLOBO\ENJE majci na{eg kolege ro|aku D@EMALU PLEHU Zlatko Deli} sa porodicom 71120 [EFIKA MEHMEDAGI]. Mulahmetovi}. te porodice Adilovi}. februara 2012.27. Alipa{ino Polje i Stup. Pecikoza. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. 3. 6. te porodice Hand`i}. godine. Spahi}. 1989 . 2. godini. Grci}. 24.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. februara 2012. zet Enver i unu~ad Merima i Faris 470 MENSAD MEMSO (EMINA) HAND@I] preselio na ahiret u petak. kom{ije i prijatelji. Pita. februara 2012. Had`iabdi}. Lizde.. Radojka \ulabi}. HASANBEGOVI] 24. ]erani}. 26. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 POSLJEDNJI POZDRAV dragom kumu i plemenitom ^OVJEKU SJE]ANJE HIMZI ]ATOVI]U EMINA (MUSTAFE) ZVIZDI]. [alja. Muse ]azima ]ati}a 2/V. Svraka. Omeragi}. Jakubovi}. S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Vas.za ovaj trenutak . ]ato. sestra Mediha. sestra Memsuda. O`alo{}ena porodica 000 JOSIP KUHANEC Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. O`alo{}eni: supruga Mersija. u 82. Papi}. Sari}. Otoka. Fahrudin i Sead. otac Ibro. VRANI] AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING D`emala Bijedi}a 185 Na~elnik i uposlenici Op}ine Novo Sarajevo 001 Tel/fax: 472-899 i 472-901 .za ovaj trenutak . kao i ostala brojna rodbina. teti}i. brati}i. majka Vasvija. Novo Sarajevo. MILOJE (DRAGA) ZARI] Godi{nji parastos obavi}e se u crkvi Svetog preobra`enja na Pofali}ima. godine u 13. 2.pripremajte se . prijatelje i kom{ije da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE 53 na na{e drage roditelje had`i MENSUR (IBRE) ADILOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak. tetke Habiba i Zlatija. Sulejmanpa{i}. 24. kao i ostala brojna rodbina. sestri}i. D`enaza }e se obaviti u petak. D`uho. februara 2012. godini napustio na{ dragi suprug. Mirjana Be}irba{i} 469 Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da nas je 23.

1954 — 22. KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. snaha Snje`ana. februara 2012. Filip. prijatelji i kom{ije 000 EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5. porodice Stojanovi}. ZIMI] VINKO (CVITANA) ZOVKO Tevhid }e se prou~iti istog dana u petak. februar/velja~a 2012. Neka Vam dragi Allah d`. 2009. NEDIMU [KALJI]U izuzetnom studentu. Harun i Lejla 468 POSLJEDNJI POZDRAV U petak. 1.CERI] BOGDAN BOLE STOJADINOVI] S po{tovanjem.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE petak. ro|. Volim Vas neizmjerno! Supruga i majka Nermina Tevhid }e se prou~iti 24. Rajman 1171 MARSELA [UNJI] . 22. 2. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. 1. Aida. Nedostajete nam neizmjerno! Va{i: tetka Suvada. godine. te ostala mnogobrojna rodbina. prijatelje i kom{ije da je na{a draga TU@NO SJE]ANJE BAHRIJA SENDI]. Vanesa i Sini{a 1175 Sahrana }e se obaviti 24. k}erka Davorka. unuka Ad`emina. februara 2012. 1.{. O`alo{}eni: k}erka Jasminka. u 83. asistentu. kolegi. Elbisa 88104 Razvojni program Ujedinjenih nacija United Nations Development Programme 001 . 1993. godine. godini preminuo dragom tetku had`i MUNIBA HIBA D@UVO. 24. Trgo Muamer i ostala rodbina i prijatelji 000 POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV na{em biv{em radnom kolegi dr. Ligata Zumra. brat Miljenko sa porodicom. februara 2012. poslije d`uma-namaza u 13 sati u d`amiji ^obanija. KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. 24. godini. da ti podari lijepi d`ennet. februara 2012. daid`a Asim. S ljubavlju. OSLOBO\ENJE EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5. 2. navr{avaju se 52 dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je nakon duge i te{ke bolesti 22. sin Darko. februara 2012. tetka Mina. tetka Zijada i tetak Ilijas. Prof. godine. Porodici upu}ujem iskrenu su}ut i `elim da smognu snagu da prebole iznenadni gubitak.15 sati na gradskom groblju Bare. 24. 2. 1954 — 22. 468 Obavje{tavamo rodbinu. 1985 — 27. Molimo dragog Allaha d`. zet Mirza. O`alo{}eni: supruga Jelka. Porodica 002 ALJI AVDI]U Vesna. Lukas i Damir. 1. 1985 — 27. 2. februara 2012. ro|. 24. Ba{karada i Softi}. februara 2012. u 78. D`enaza }e se obaviti u petak.{ podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. BLA@EVI] preselila na ahiret u srijedu. 2009. unu~ad Ines. 1993. a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. godine u 12. a nadasve izuzetnom ~ovjeku. godine u Sara~-Ismailovoj d`amiji iza jacija-namaza.

1175 POSLJEDNJI POZDRAV . RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH.24. nana. sin Neboj{a. u 90.OSLOBO\ENJE petak. Vesna sa porodicom i Diana sa porodicom 88400 ZORA LON^AR 24. 2012. Ustamuji}. godini. u 13. 2. snaha Amela. Daid`i}. Ku}a `alosti: Ul. prijatelji i kom{ije. brati~na sa porodicom. porodice Mehmedagi}. sestri}i i sestri~na sa porodicama. Bio si oli~enje dobrote. 2. februar/velja~a 2012. zet Sead.30 sati na gradskom groblju Bare. februara 2012. u 10. jetrve sa djecom. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi ALJO (AVDE) AVDI] preminuo 22. februara 2012. u 85. Mandi}. bra}a Hilmo. ^olakovi}. unuci Amar i Mak. Vodopi}. Mufti}.24. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Sahrana }e se obaviti 25. februara 2012. 1982 . Porodica 1169 Va{i najmiliji AX . 2. D`and`anovi}. 23. Kazazi} ZV O`alo{}eni: sin Amir. Boltek. KRSTO LON^AR 28.45 sati na gradskom groblju Bare. 1990 . februara 2012. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. Nijazija i Fevzija. 2. snaha Vi{nja. Tvoji: Kemo. 25. Radon~i}. prijatelji i kom{ije. Sahrana }e se obaviti u subotu. februara 2012. 2. punica i svekrva HIMZI ]ATOVI]U [EFIKA (ISLAM-AGE) MEHMEDAGI]. 8. Petrovi}. 1999 — 24. prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama. godine. D`enaza }e se obaviti u petak. 24. Vrani}. ro|. Stani}. kao i ostala rodbina. 002 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNI POZDRAV na na{eg dragog i nikad pre`aljenog na{em dragom i plemenitom SJE]ANJE na drage roditelje SADIKU ([ERIFA) SADIKOVI]U iz Ljubu{kog HAMDIJU (MUSTAFE) BATINI]A 24. obitelji Krocker. godine. 26.. Hused`inovi} i ostala mnogobrojna rodbina. VRANI] preselila na ahiret u ~etvrtak. supruga Minka. Tu{kan.. \ukanovi}. Porodice Had`ovi}. Aganovi}. ^eki}. 2012. Ostaju nam lijepa sje}anja. 24. godine. D`e{evi}. Ibri~evi}. porodice Avdi}.30 ~asova na gradskom groblju Bare. za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) na{em dragom zetu i tetku Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. k}erka Arijana. Nuhbegovi} i Alajbegovi}. 2012. Had`i}. prijatelje i susjede da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 JOSIP KROCKER preminuo 22. ]emalovi}. O`alo{}eni. godini. Nem{i} i [a{ek. 1173 Tu`nim srcem javljamo rodbini. februara 2012. Tuguju}i: sin Zlatan. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Logavina br. unuci Sr|an i Mirjana. godine u 11.30 sati u Bakijskoj d`amiji.

22. februar/velja~a 2012. Sa vje~nom ljubavlju ~uvamo je u na{im srcima. Mud`elet. {ura Behmen. kao i ostala brojna rodbina.15 sati na mezarju Kova~i . Ibro. kom{ije i prijatelji. Bajri}. te porodice Hajdarevi}. 24. 22. Elica i Branko. februara 2012. godini. Hercegli}. Lagumd`ija. 2.. brati~ne Majda i Salema. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi petak. Bu~aj. prijatelji i kom{ije. unuk Tarik. Arslan.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE . Fako. Olevi}. 2012. snaha Amela i unu~ad Lea. Kada Vam je najte`e. zetovi Namik i Sead. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata.. u 67. sa uslugama na{e mrtva~nice. Merima i Amela. u 83. Njeni najmiliji AX Ostalo nam je samo sje}anje na tebe. Ahmo i Avdo. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred de`urnog marketa . te porodice Red`epagi}. Hasanagi}. O`alo{}eni: k}erke Dervija Hana. Bradari}. zet Mladen. BILJANU LU^I] 465 POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Ra{i}. D`enaza }e se obaviti u petak. Bernisa. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 RU[ID (EMRE) RED@EPAGI] SANJIN (DU[KA) BJELO[ 25. februara (petak) prije d`uma-namaza u d`amiji Provare. 24. 2. Ko{evsko Brdo. u 74. te porodice Pleh. sin Suad. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom. Had`ialijagi}. Supruga Mina. Muratovi}. s ljubavlju i po{tovanjem. ro|. Mehani}. brati}i Ragip. Dedi}. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Zemaljskog muzeja. Gu{mirovi}. Mulaosmanovi}. D`enaza }e se obaviti u petak. 24. majka Envera. februara 2012. Kuraja. sin Adel. kao i ostala brojna rodbina. Supruga Safeta. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Ljubav prema tebi. 2. Maletovi}. Alibegovi}. POTURKOVI] preselila na ahiret u srijedu. [arkinovi}. teti}i. tvoj dragi lik s vrlinama koje ~ovjeka krase i pregala{tvo za na{u sre}u s ponosom i zahvalno{}u nosimo u na{im srcima. 22. [enderovi}. 2. preselio na ahiret u srijedu. u 14 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). februara 2012. Dedovi}. k}erke Dijana i Emira. daid`a. Zukanovi}. 1998 .Trnovo.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 1099 Dvadeset ~etvrtog februara 2012. unuka Asja. djeveri~ne Hanku{a. godine. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i merhume u ulici Hrastovi br. Bander. brati}i i sestri}i. februara 2012. DEDOVI] preselila na ahiret u srijedu. Omeragi}. Had`i}. zet Veli} Nermin. navr{ava se tu`na godina od kada sa nama nije na{ voljeni suprug. 2. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. daid`a Muharem. godini. godine. tetka Avnija. februara 2012. brat Hajrudin. 2. sa polaskom u 13. snaha Mirela. djeveri}i Vahid. Ma{o. Mejra Sada i Fatima. godine. teti~ne. Daris i Faris. Deli}. brati} Vahid. brati~na Ajla. O`alo{}eni: supruga Hajrija. Had`i}.Hrasnica. Sabo. k}eri Jasna i Indira sa porodicama Hatma-dova prou~i}e se 24. Ferovi}. 2011 — 25. Madar. amid`a.. \ukanovi}. kom{ije i prijatelji. Poturkovi}. Bahtanovi}. 22. sin Nehru. D`enaza }e se obaviti u petak. 24. Lokvan~i}. Enisa. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi D@EMAL (OMERA) PLEH preselio na ahiret u srijedu. 2. Vahida i Sakiba. 2012. februara 2012. snaha Amira.. OSLOBO\ENJE TU@NO SJE]ANJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. februara 2012. kao i ostala rodbina. u 14 sati na mezarju Turovi . Veli}. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Muhovi}. daid`i~na. Ga{ovi}. Had`imu{ovi}. Bjelak. Skenderovi}. Mulaomerovi}. Kari}. . 22. O`alo{}eni: supruga Jasna. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima. kumovi Leki}i i Fetahovi}i. punac i zet SALKO (VELIJE) TANOVI] 25. Edin. Maria Mikuli}a 91. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mesd`idu Turovi . godine. u 52. O`alo{}eni: suprug Izet. [abovi}.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) .. Omeragi}. Alibabi}. dedo. KAPETANOVI] 22. Ku~uk. kom{ije i prijatelji. sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: terminal Ilid`a i Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Svima koje si ti volio i onima koji su tebe voljeli mnogo. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14. Omer. Ba{i}. Osman i Sakib. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nas je napustio na{ dragi MUJO MLIVI] SJE]ANJE Dvadeset drugog februara navr{ilo se ~etrnaest godina otkako nije sa nama na{a draga SJE]ANJE na na{u voljenu prijateljicu Uvijek u na{im mislima i srcima. k}erka Suada. praunu~ad Imran. ro|. k}erka Bisera. unuk Din. HIDAJETA (VEJSILA) PINTOL. Ali}. [ejla. Radon~i}. unu~ad Mubera.15 sati. Gubaljevi}. godini. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 DERVI[A CURA HAJDAREVI]. Hod`i}. White. Kulenovi}.22. amid`a Ramiz i amid`inice. kao i na grobljima {irom BiH. amid`i~ne. snaha Fadlija. brati} Ajdin. Kadri}. {ura Darko sa porodicom. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Dru{tvenog doma Hrasnica sa polaskom u 13 sati. D`enaza }e se obaviti u petak. brat Murat. u 14. Had`imuratovi}. Hromo.Trnovo. kao i ostala brojna rodbina. Lejla i Dado HIDAJETA OBRVA[I]. te porodice Pintol.30 sati u Istiklal d`amiji na Otoci.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu..15 sati. februara 2012. 24. 2012. Raba i Kruno Mob. mnogo nedostaje{. Leka. 2000 — 25. Ul. otac Omer. daid`i}. 00 387 61 191-010 464 . sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima. otac. brat. amid`i}i. zetovi Rasim.Ko{evsko Brdo sa polaskom u 13 sati. Porodica i prijatelji 1121 SJE]ANJE Dvadeset petog februara 2012. 000 Neka ti je vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. Hamzalina br. godini. Maksi}. ro|. 00 387 33 468-380 1159 Te{ko je na}i rije~i za na{u tugu i prazninu koja nas je ispunila. sestre \ula i Selma. Belma.

D`enaza }e se klanjati u petak. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13 sati. 2. Ku}a `alosti. 1080 suprug sa djecom Ostajemo tu`ni: tvoji najbli`i i najdra`i 1152 . februara 2012. Had`ovi}. 1984 — 24. tvoja porodica 1166 U nedjelju. godini. 24. Voli te. Had`imahovi}. 2. 8. O`alo{}eni: supruga Bahrija. 1967 — 24. 2012. februar/velja~a 2012. Ustamuji}. u 11 sati posjetit }emo tvoju vje~nu ku}u na groblju Vlakovo. Kazazi} i ostala mnogobrojna rodbina. 2012. 1990. navr{i}e se godina otkako nije sa mnom moj dragi tata HIMZO (NAZIFA) BRANKOVI] Sa ogromnom ljubavlju i velikim po{tovanjem zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima kroz najljep{a sje}anja i uspomene. 4/III. sinovi Velija i Vedad. Hatma-dova prou~it }e se u Begovoj d`amiji 25. oca i djeda ILIJA ILI] Tvoja ljubav i pa`nja koju si nam pru`ao ~itav svoj `ivot trajno }e `ivjeti u na{im srcima. 2011 — 24. Ena. Advija Tafro i Fatima Jusufbegovi} sa porodicama. 3. TU@NO SJE]ANJE MATO TADI] Uvije }u Te se sje}ati. Karamehmedovi}. 2. snaha [ahza sa k}erkama Ni|arom i Sabinom 1127 IN MEMORIAM IN MEMORIAM IZET OV^INA 24. poslije d`uma-namaza u haremu Begove d`amije. Faji}. a ukop }e se obaviti u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Adan i Nina. sinovi Adnan i Senad sa porodicama 788 Bila si i ostaje{ na{a najljep{a istina u sje}anju sna`nom kao {to je i sam `ivot. TU@NO SJE]ANJE na na{u ~lanicu Dvadeset osmog februara 2012. OGLASE. 2. godine. ro|. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je zauvijek oti{ao na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 Dvadeset petog februara 2012. 1981 — 24. 1998 — 24. {ura Osman Karamehmedovi} sa porodicom. 2.20 sati. Forum `ena SDP Novi Grad 1168 U subotu. S ljubavlju i po{tovanjem. Hamze Orlovi}a br. 25. 2012. PETRA GALI]. te porodice ]atovi}. unu~ad Lejla. K}erka Dragana 1096 Porodica SJE]ANJE na 000 EDHEM LOMIGORA 24. 002 IN MEMORIAM Uvijek }emo te se sje}ati i nikad zaboraviti. JANJI] 24. februara 2012. preselio na ahiret u ponedjeljak. Had`ihasanovi}. februara 2012.OSLOBO\ENJE petak. S ljubavlju. 2. februara 2012. FATIMU FATU SAKI] Uvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi HIMZO (AVDIJE) ]ATOVI] dipl. godine (subota) iza podne-namaza u 12. 2. 2012. Nova Breka. prijatelji i kom{ije. u 91. svastike Atija Had`ovi}. Brat Alija. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 S ljubavlju i po{tovanjem. 2. do groblja i nazad. sestra D`emila Faji}. pravnik u penziji O`alo{}ena porodica 1156 MEHMEDA (RE\EPA) TUFEK]I]A 24. Tafro. 24. 20. navr{ava se godina od smrti supruga. Jusufbegovi}. SANDRA JANKOVI] 12. snahe Aida i Amra. februara. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. OSMRTNICE. 26.

22. 6. 23. . filijala Sarajevo. tat. 9. 7. Jelena MILANOVI]. fax: 468-054. 276-968. Suprotni spol smatrat }e vas iznimno privla~nima. 8. otud. uklju~uju}i vitaminske dodatke. mirza. pamet. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. Napravite ne{to lijepo za voljenu osobu i poku{ajte iskrenim razgovorom vratiti izgubljenu bliskost. a i sami }ete biti dovoljno opu{teni da se bez srama upu{tate u razgovor s neznancima. "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. oja~ajte `ivce uzimanjem namirnica bogatih B vitaminom.20. Ljudi }e u`ivati u va{em dru{tvu jer }ete biti vedri i duhoviti. Smirenim i samouvjerenim nastupom ostavljat }ete izvrstan dojam na sugovornike. Izbjegavat }ete tjelesnu aktivnost i prepustiti se neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u. lion. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. Premda }ete biti pretrpani obavezama. Preuzet }ete inicijativu i obaviti poslovne razgovore koje ve} neko vrijeme odga|ate. Oslobo|enje je 1989. 5. Budite na oprezu i pripazite kome pri~ate o svojim ciljevima i planovima.oslobodjenje. 7. 3. 1. Oslobo|enje je 1963. savana. Zbog sklonosti prehladama. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). 2. Ukoliko vam bliska osoba ne{to prigovori. pa }e se tek najhrabriji usuditi pri}i vam. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. . @elja za novim znanjima navest }e vas da se vi{e posvetite u~enju. OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. Najbolje }ete se snalaziti u poslovima koje mo`ete obavljati u osami. ulov. ~eta. .22. BLIZANCI 23. vi }ete biti uvjereni da ste prona{li pravu osobu. stoga je pravo vrijeme da se izborite za sebe i svoje ciljeve. zbog ~ega }ete morati otkazati zakazane dogovore s prijateljima Povoljno je vrijeme za zapo~injanje zdravijeg re`ima prehrane. Branko MAJSTOROVI]. DJEVICA 23. r. Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www. iba.22. uslov. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko trenutaka za odmor.19. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. VAGA 23. svinje. STRIJELAC 23. Zauzmite se za sebe i po~nite ulagati vi{e truda u postizanje poslovnih ambicija i ciljeva. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. Sportska rubrika 276-908. Ako vam okolnosti dopu{taju. Va{ }e ih pomalo bahat stav prestra{iti. zbog `elje da svima pomognete preuzet }ete na sebe zadu`enja ostalih kolega. Prona|ite neki hobi ili opu{taju}u aktivnost koja }e vam pomo}i da se oslobodite negativne energije. ari. Uprava 234-718. . macola. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. Ipak. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. 2.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo. {to }e vas toliko iscrpiti da ne}ete imati energije za va`ne obaveze.20. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. vidari. .22. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora. 4. postat }e vam jasnije {ta od nje o~ekujete. Mirela SEKULI]. 1. meso. Gubit }ete mnogo vremena na detalje.22. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. VODOLIJA 22. . fax: 468-090. 4. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. Iznimna mo} opa`anja osigurat }e vam uspjeh na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. Umanjena otpornost na stres pogodovat }e razvoju glavobolje i probavnih smetnji. @eljni ste uzbu|enja i novih iskustava. 11. Samci }e se olako upu{tati u nove veze. Ako ste nedavno zapo~eli novu ljubavnu vezu. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. 9.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). postotak. antipasat. {to }e vam pomo}i da ostanete u sjajnoj kondiciji. 468-161. LAV 23. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. modem: 468-018. 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. 3. Po~nite vi{e razmi{ljati o napredovanju. avgusta 1943. razmislite ho}ete li imati dovoljno vremena za prekovremeni rad. Daniel OMERAGI].22. a. Ako ste nervozni ili uznemireni. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. Klonite se opasnih tjelesnih aktivnosti. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}. Jakub SALKI]. Voljena osoba ne}e imati razumijevanja za vas i va{e probleme. prona|ite za sebe neku relaksaciju. Podr{ka {efova i kolega pomo}i }e vam da uspje{no ostvarite svoje planove. .vzs. 8. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. Prije nego {to pristanete. noare. Iskoristite svoje pregovara~ke sposobnosti za pridobivanje naklonosti neodlu~nih klijenata. . Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727. SPARKASSE BANK DD Sarajevo. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. 12. Savjet prijatelja pomo}i }e vam u rje{avanju ljubavnog problema. 12. BIK 21. ^itavog }ete dana biti zatrpani telefonskim pozivima i e-mailovima poslovnih suradnika. 5. fax: 461-007. Previ{e ste osjetljivi na kritike i zamjerke. Trebat }e vam mnogo strpljenja i tolerancije da se suzdr`ite od ulaska u sva|u s nesposobnim kolegom zbog ~ijih pogre{aka pati i va{ rad. ana. Ne}ete imati ni trenutka predaha. Pru`it }e vam se prilika da sudjelujete u projektu koji }e zahtijevati mnogo odricanja. @udit }ete za samo}om. al. . 24. U ratnoj 1992. 6. Samci bi mogli upoznati osobu koja }e ih odu{eviti spontano{}u i smislom za humor. Nagradu Asocijacije IPRA. Vodit }ete aktivan `ivot. u Donjoj Trnovi. RIBE 20. zak. RAK 23. Oslobo|enje je od 1992.22. Kultura: 276-906. jed.22. tp. transakcijski ra~un broj: 1602000000317116. Nedostajat }e vam volje da privedete kraju zapo~ete poslove. st. Zbog stiske s vremenom morat }ete se ~e{}e oslanjati na pomo} suradnika. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). 10. 11. za{titite se od hladno}e. .21. UNICREDIT BANK DD. nemojte se razo~arati ako vam ne poka`u zahvalnost koju o~ekujete. Sarajevska hronika: 276-901. Ukoliko osjetite nervozu i nemir.58 PREDAH petak. Ako je va{a veza u krizi. RJE[ENJE: kazana.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. Nemojte zapo~injati nove projekte ukoliko jo{ uvijek niste dovr{ili stare.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI]. Pronalazak vlastitog mira neka vam bude dana{nji prioritet. Poduzetni ste i ambiciozni. osjetit }ete se povrije|enima i poku{ati odbraniti se napadom. Bli`nji }e ~itavog dana od vas tra`iti usluge koje zbog mekog srca ne}ete mo}i odbiti. iv.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899. Neki postupak ili izjava druge strane uvjerit }e vas da ova veza ima budu}nost. Premda bli`nji ne}e biti zadovoljni va{im izborom. Osobe suprotnog spola }e vam ~e{}e prilaziti. {to }e vam donijeti i neka nova poznanstva. Nemojte ulaziti u poslovne pregovore s ljudima koji vam ne ulijevaju povjerenje. Tel: 276-967. POSTBANK BH DD Sarajevo. zaputite se negdje daleko od svih obaveza i ljudi koji vam idu na `ivce.ba. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. JARAC 23. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. Dobro raspolo`enje i optimizam pomo}i }e vam da se oduprete svim zdravstvenim smetnjama. februar/velja~a 2012. poradite na pobolj{anju odnosa s partnerom. i. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. zlati{te. Skloni ste probavnim smetnjama i zadr`avanju teku}ine u organizmu. 10. Ve}ina smetnji koje }ete osje}ati bit }e psihosomatske prirode. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . . Mnogi Jar~evi }e po~eti ozbiljnije razmi{ljati o do{kolovanju ili stru~noj prekvalifikaciji. Rado }ete se odazivati na sve pozive za izlazak. ali i nedostupnima. .ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji). Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). a 1976.

Jak zapadni vjetar puha}e u oblasti Sjevernog i Balti~kog mora. . Danas }e obla~no sa ki{om biti u centralnoj i isto~noj Evropi. Maksimalna temperatura kreta}e se od 3 u centralnim do 15°C u zapadnim predjelima. na planinama sa slabim snijegom. Maksimalna temperatura u ve}em dijelu Evrope kreta}e se od 6 do 16°C. Magla i niska obla~nost o~ekuju se u ve}em dijelu Francuske. Minimalna temperatura od -2 do 6. maksimalna dnevna od 7 do 15°C. sjeverozapadni vjetar. ponegdje sa slabom ki{om i susnje`icom. ponegdje sa slabom ki{om. dok }e na jugu kontinenta biti prete`no sun~ano. poslije podne i u ostalim predjelima. povremeno sa slabom ki{om. Puha}e slab. dok }e snijeg padati u evropskom dijelu Rusije i na sjeveru Skandinavije. Prije podne razvedravanje u zapadnim. Uve~er naobla~enje. na planinama sa snijegom. popodne umjereno obla~no. prije podne uz umjerenu buru. maksimalna dnevna 8° C.Jutros obla~no. Minimalna temperatura 1. na planinama sa slabim snijegom. U Hercegovini prete`no sun~ano. U ponedjeljak umjereno obla~no sa sun~anim periodima. U Sarajevu prije podne obla~no sa susnje`icom. a u Hercegovini sun~ano. u brdsko-planinskim predjelima sa slabim snijegom. Sutra prete`no sun~ano. u no}i sa slabom ki{om. Umjeren do jak sjeverozapadni vjetar puha}e na ju`nom Jadranu i Jonskom moru. a samo }e u centralnim predjelima biti umjereno obla~no. U nedjelju prete`no obla~no i vjetrovito. Na Balkanskom poluostrvu danas prete`no sun~ano.

po~etak u 17.45 i 22. POZORI[TA NARODNO RS NARODNI POSLANIK autor: Branislav Nu{i}. Goran Kosi}. Vanessa Hudgens.30 sati. uloge: Chaninng Tatum. Vanessa Hudgens. 24. re`ija: Radim [pa~ek. februar/velja~a 2012.15 sati.. 20. po~etak u 14. GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a. ATELJE ZEC SF spektakl.45 sati. Idris Elba. marta. dirigent: Zahia Ziouani.30.. Ivica Zadro. po~etak u 16 i 18.. ^ELI^NA LEJDI PREKR[ENO OBE]ANJE re`ija: Jiri Chlumsky. a nedjeljom od 10 do 14 sati. Bojan Navojec.. petak. dok vikendom muzej ne radi.35 sat. stripovski spektakl. Goran Kosi}. Vanessa Hudgens. Italiji. Alban Ukaj. Zmaja od Bosne bb. po~etak u 13.30 sati. stripovski spektakl. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. imao atelje od 1987. 21. Ryan Reynolds. Ivica Zadro. Grant. po~etak u 15. Chris Pine. skica. 19. Alen Muratovi}. 15. re`ija: Nermin Hamzagi} igraju: Sne`ana Ali~. progla{enih najboljim studentima u 2011.. po~etak u 16. uloge: Nicolas Cage.30 sati. Amila Terzimehi}. uloge: Nikola Kojo.. do 1992. po~etak u 20 sati. Radove }e izlo`iti Igor Zergol. Brendan Gleeson.. Dwayne Johnson.15 sati. Amar Selimovi} po~etak u 20 sati. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. po~etak u 20. Jessica Lange. po~etak u 14. od 9 do 15 sati. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati. komedija. Nata{a Ivan~evi}.. uloge: Nicolas Cage. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18. re`ija: Angelina Jolie. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. avantura re`ija: Brad Payton. po~etak u 16. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati. Dejan A}imovi}. re`ija: Brad Payton. Amir ]ati}.. Richard E.20 i 22. ZENICA CENTAR ZA KULTURU Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe. subotom od deset do 15 sati.. Muzej 18781918. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. 21 i 22. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati.. a vikendom od 9 do 13 sati. @eljko Erki}.. od 10 do 22 sata. Goran Kosi}. 18. Jasenko Pa{i}. Branko \uri}. po~etak u 19 i 21 sat. igraju: Mario Drma}. Zlatan Vidovi} po~etak u 20 sati. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. BANJA LUKA \AVO U TEBI horor. Ryan Reynolds. Jason O'Mara. POZORI[TA MLADI KOKO[KA autor: Admir Glamo~ak. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera.50 i 18. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. po~etak u 16 i 18 sati. po~etak u 18 i 20. Sajmon Kvoterman. Sam Neill. FESTIVALI SARAJEVSKA ZIMA SARTR 99% autor: Bertold Breht.15 sati. od 9 do 17 sati. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. Ciaran Hinds.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. Rade [ebed`ija. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor.30 i 20. SVE ZA LOVU romanti~na komedija. Goran Navojec. \ur|a Vuka{inovi}.. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice. po~etak u 20. KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA premijera.45. Rade [ebed`ija. STAR WARS: EPIOSODE I FANTOMSKA PRIJETNJA KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama.30 i 16.25 sati. 18. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”.. Dejan A}imovi}.. Robert Patrick.. po~etak u 16. igraju: Katherine Heigl. uloge: Nicolas Cage.. po~etak u 20 sati. re`ija: Angelina Jolie. Nataline Portman. Mi{o Samolov.. JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni. SARAJEVO Brusa bezistan. stripovski spektakl. Michael Kelly. Daniel Sunjata. Bojan Stoj~i}m. Ismet Rizvi} i Mersad Berber. Michael Cain. re`ija: Daniel Espinosa. srijedom. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.. re`ija: Sr|an Dragojevi}. 19 i 21 sat. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. uloge: Dwayne Joshon. Evan Helmut. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. uloge: Milo{ Samolov. uloge: Josh Hutcherson.. uloge: Zana Marjanovi}. re`ija: Brad Payton. Robert Patrick. Josh Hutcherson. Tom Hardy. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni.25. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija. Branko \uri}.30. subotom ne radi.. uloge: Zana Marjanovi}. Adna Bakija. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}. po~etak u 15.15 sati.30 sati. uloge: Michael B. OKOVI ratna drama.ba. po~etak u 17. re`ija: Daniel Espinosa. PARADA komedija... re`ija: Angelina Jolie. godini.... Bojan Navojec. Aleksandar Stojkovi}.45 sati. re`ija: Sr|an Dragojevi}.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. Boris [avija. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama. Dwayne Johnson. Sanin Milavi}. uloge: Reese Whiterspoon. Idris Elba. uloge: Denzel Washington. po~etak u 18 i 22. Damir Kustura po~etak u 20 sati..50.. 17 i 19 sati. Goran Navojec.45 i 21.60 KULTURNI VODI^ avanturisti~ki spektakl. 17. uloge: Denzel Washington.. PARADA komedija. po~etak u 18. po~etak u 15.. Michael Cain. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu... stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. etnolo{ka.. re`ija: George Lucas. Michael Cane. Goran Kosi}.. Mi{o Samolov. re`ija: Sr|an Dragojevi}. Branko \uri}. marta. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. TUZLA OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.. Mirza Tanovi}. Anja Stani}. re`ija: Angelina Jolie. Jordan. drama re`ija: Phyllida Lloyd uloge: Meryl Streep. Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16. re`ija: Nikola Pejakovi}. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati.15 sati. . Autor ovih slika je Rudo Cavar. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. po~etak u 14. Svrzina ku}a. Fernanda Andrade. 20. arheolo{ka i historijska. Hristina Popovi}. re`ija: Julie Anne Robinson.40 i 23 sata. godine. Branko \uri}. po~etak u 17. re`ija: Josh Trank. uloge: Zana Marjanovi}.. Rade [ebed`ija. Ashley Hinshaw. Ljubi{a Savanovi}.. Dejan A}imovi}. kao i postavka “Banjalook 3”. Adnan Haskovi}.45 sati. uloge: Liam Neeson. Ewan McGregor. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera. Nikola Kojo. uloge: Zana Marjanovi}.20 i 22. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. biografski. Idris Elba. Nikolina \or|evi}. Goran Navojec. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE MUZEJI HISTORIJSKI U ZEMLJI KRVI I MEDA KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler.10. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9.10 sati. avanturisti~ki spektakl. BIHA] GALERIJE RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo.20 sati.15 sati. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. Rachel McAdams. Jim Broadbent. po~etak u 20 i 22. re`ija: Viliama Brenta Bela. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina. METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama.. Rade [ebed`ija. uloge: Suzan Krauli.. uloge: Nikola Kojo. Ciaran Hinds. Alex Russel.30. PARADA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. ZEMALJSKI ratna drama. 20 i 21 sat. a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut. uloge: Josh Hutcherson. SIGURNA KU]A akcioni triler.. KRONIKE nau~na fantastika.. NARODNO KONCERT SARAJEVSKE FILHARMONIJE violon~elo: Manfred Stilz. Ciaran Hinds.20.. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. John Leguizamo. po~etak u 13.milanovic@ oslobodjenje.. OSLOBO\ENJE SARAJEVO BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”.. kod Starog mosta. igraju: @eljko Stjepanovi}. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj. re`ija: Michael Sucsy.

Josh Hutcherson. otkrije kako ga supruga vara. `eli napustiti grad. bubnjara. Bje`e}i od karta{a.. 24.. Klarsfeld privla~i pa`nju politi~ara. Iste. Joanna ‘JoJo% Levesque. Zack Ward. bez finansijskih sredstava. njegova `ena Jamie. Jeff Daniels Prezaposleni Bob Munro. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega. Lisa Brenner. Sam Louwyck Ex drummer. . optu`uju}i je da ih je prevarila u pokeru.10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e. FIL @ena osu|ena na smrtnu kaznu za ubistvo kojeg se ne sje}a da je po~inila dobiva drugu priliku direktno od FBI-ja: regrutiraju je kao dio eksperimentalne tajne jedinice za nerije{ene slu~ajeve. Sam protiv svih. kojem u posljednje vrijeme ne cvjetaju ru`e.00 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Dennis Quaid. Shannon Elizabeth. Valerie se pita s kim zaista `eli da provede `ivot.. Biv{i bubnjar 00. 26-godi{njem Carteru Duryeau. KOMEDIJA Re`ija: Barry Sonnenfeld Uloge: Robin Williams. Povedeni svojim opredjeljenjem. 2007. 2007. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku.15 TV1 / MRE@A Hasan i Fevzijeva operacija sa pitama se pokazala uspje{nom.. Franka Potente.15 FTV Postal 21. {to im donosi nove nevolje. FIL M Op}inar Gero dolazi provjeriti zadovoljava li hotel visoke turisti~ke standarde lokalne zajednice. Selma Blair. uspjeli su da dovedu nekoliko glavnih nacisti~kih ratnih zlo~inaca pred lice pravde. AKCIJA / KOMEDIJA Re`ija: Uwe Boll Uloge: Dave Foley. 2007. Karla upada Mili u stan i tra`i od nje sestrinsku pomo}. koji mu otkriva pravu istinu o doga|ajima na Kubi. Topher Grace.. a kako bi stvar bila jo{ gora. ludilo po~inje. Karta{i napadaju Karlu. M Lov na ~ovjeka 22. Don Anselmo shvata kako je do{lo do toga da ga Franciscin sin prepozna iako je izgubio sje}anje.OSLOBO\ENJE petak. Kako nema djevojku. Sjaj Pariza 17.. koji u list smjesta `eli uvesti promjene. U dobrom dru{tvu 20.. 21. naravno. Nakon {to ga uspiju ubijediti.. Tajna Starog Mosta 17. Inspektor Bla`evi} privodi Macanovi}a zbog sumnje u prouzro~enje nesre}e u kojoj je stradala Mila. imaju dokaz o Phillipeovoj nevinosti. pravnih sistema i javnog mnijenja nekoliko zemalja. 2008. Sve }e biti dobro 16. ali je spasio nevine seljane sigurne i brutalne smrti..45 RTRS La Traque. ali An|a ima bolji plan. Naravno da ne. njihova 15-godi{nja k}i Cassie te 12-godi{nji sin Carl `ele provesti praznike kao obitelj. In good company. Chris Coppola TRILER Re`ija: Loran @aui Uloge: Ivan Atal. Alexia se vra}a u Pariz zbog uspomene na jednu ljubav. vo|om jednog kulta. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla (Ecija Ojdani}). @ivota kojeg se tek mora prisjetiti. @ene po~inju pristizati i donositi tepsije sa pitama. sretno o`enjen atraktivnom Ann. ali ne mo`e skupiti dovoljno novca te se udru`i s Ujakom Daveom. Bob naglo mijenja planove i vodi ih na tjedan dana u tropski raj . Po{tar ne `eli dozvoliti da se Helenin moral naru{i i uspije spojiti An|in i Jo{kov plan kako bi spasio Helenu od sramote. Svaki Bobov poku{aj da oraspolo`i obitelj samo ih sve vi{e udaljava jedne od drugih. Richijem Postal smisli plan kako se domo}i novca za bijeg iz svoje svakodnevnice. Marg Helgenberger. 2006. Cimmer fraj 22. U isto vrijeme i trguju i flertuju sa `enama. Nevenka odlu~i dati svoju krv na direktnu transfuziju. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao. Ovaj francusko-njema~ki par posvetio se radu u ~ast sje}anja na `rtve holokausta.. Savr{ena osoba za njihov bend bio bi ~uveni pisac. Jo{ko je spreman platiti. s kojom ima 18-godi{nju k}er Alex. Dan sazna da je smijenjen i dodijeljen za pomo}nika novom {efu marketinga. O~ajan. Thomas Ian Nicholas Jim Levenstein je maturant i kao ve}ina njegovih vr{njaka opsjednut seksom. 1999. Dan padne u depresiju. 2004. Norman Baert.40 MRE@A Blank Slate. Alyson Hannigan. Dan Foreman pomalo je staromodan 51godi{njak. Stoga se Jim sa svojim najboljim prijateljima Kevinom. februar/velja~a 2012. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e. Matko nalazi Sun~icinu opro{tajnu poruku..45 NOVA RV. Radi kao {ef marketinga presti`nog sportskog magazina Sports America. Zajedno sa desnom rukom Ujaka. Ubio je kapetane. No. Iako im je obe}ao odmor na Havajima. Njegov otac voli mu davati zastarjele lekcije o seksu u trenucima kad je to za Jima najnezgodnije. Ethan i Julien. Francisca nare|uje Mauriciju da prona|e nesretnika koji je prijavio njenog sina i da ga ubije. Ona mora razrije{iti nerazrije{ena ubistva tako da “u|e“ u posljednja sje}anja `rtava.50 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Jason Biggs. pisac }e sve u~initi da ih natjera da rade ono {to on `eli. Chris Klein. Hanc Ci{ler Postal je nakon neuspjelog intervju za posao izba~en iz ureda za nezaposlene. Kako ga ne bi morao zatvoriti Gero tra`i mito. Gunter Lamoot. Scarlett Johansson. daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao.05 OBN Postal. Chris Gann 17. FIL M Sebastian odlazi posjetiti Tristana u zatvoru. FIL M Sergej i Beate Klarsfeld bili su lovci na naciste i njihovi `ivoti su se ~esto odvijali kao triler iz ranih 70-ih. Helena }e zavesti Geru i snimit }e kompromitiraju}e fotografije kojima ga mogu ucjenjivati.305 FTV Moji problemati~ni praznici 21.. nisu promakle Hasanovom oku.odlaze u obilazak Kolorada u kampku}ici. Verne Troyer. dok ona prebire po tu|im sje}anjima progone je udaljeni odbljesci njezina vlastita `ivota. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici.00 BHT TV PROGRAM RI JE 61 SE Lorene. Clancy Brown. FIL M Oluja DRAMA Re`ija: John Harrison. Trojica ~lanova benda osoba sa invaliditetom tra`e ~etvrtog ~lana. ~iji je jedini hendikep to {to ne zna svirati bubnjeve. preostaju mu jedino porno-filmovi.05 BHT KOMEDIJA Re`ija: Koen Mortier Uloge: Dries Van Hegen. kako bi spasila `ivot trudne pacijentice. Kako je na svirku pristao zbog inspiracije za novi roman. Ameri~ka pita American pie. FIL M Novi po~etak 22. Cheryl Hines. Magazin je kupio glasoviti medijski magnat Teddy K. Bobov plan zajedni{tva koji je ustvari izgovor da ne izgubi posao posve se izjalovi... Usput spasi i hotel. Kari Hawker. Cilj im je nastupiti samo jednom i to na muzi~kom takmi~enju. Finchom i Ozom dogovori da do maturalnog plesa izgube nevinost. Dave O’Brien Uloge: Eric Stoltz.

05 Oluja. serija.40 Genijalci.30 Info IC 23. meksi~ka. film TV ZENICA 09.15 Sport Klub. crtani film 09.35 Studio Moderna 10. serija (r) 12.05 Kako vrijeme prolazi.00 Vijesti 15. 08.10 Sve }e biti dobro.10 Villa Maria.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12. serija.00 Vogo{}anska hronika (r) 22. jutarnji program 09. Lejla `eli samo jedno.37 Horizonti 20. serija.00 Federacija danas 17. crtani film 07. no}ni program 00. crtani film 11. ep. 12.30 Frejzer (r) 12. (r) 09. emisija o bora~kim populacijama 20.30 Auto shop magazin 11.05 HAYAT 207. . kulinarski show 18. serija. ta planeta! (r) Mjesto zlo~ina.35 Paso{ za Ju`nu Ameriju (r) 17.40 Novi po~etak.30 Sanjalica.05 Junska no} (r) 11.00 Junska no}. Lejlu uhvati neizdr`iva bol u trbuhu te zajednos Oguzom odlazi u bolnicu.30 Dje~iji program 10. 18. 15. zabavni program 10.00 Bulevar 15.00 Shuga: love. politi~ki magazin.00 Yusuf. muzi~ki program 20.10 Moko.00 Zenica danas 19.00 Vijesti 10. ep. u`ivo 10. serija 17. serijal.02 Bo u pokretu. crtani film 10. specijal 05. 40.30 Objektivom kroz Semberiju 16.30 City Exclusive. info. program 21.00 Program za djecu 11. u`ivo 17. crtani film 08. serija 02. crtani film 11.15 Dobar dan svima.10 Zvezde su o~i ratnika. ep. 42. (r) 09.15 Bakugan.30 Top Shop 11. humoristi~na serija OBN Pop Pixie 10. crtana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik TV1 20. film 16. normalan. film 00. dokumentarna serija Ah. talk show 22.01 06.00 Vijesti IC 20. 23. serija 14. serija.10 No}ni program 11.20 Zvjezdano nebo TV ATV 08.00 Otvoreni program.00 Glas amerike TV VOGO[]A 07. (r) 15.05 Fifi.00 Sestre.I.30 Dnevnik 2 20.30 Mali crveni traktor.00 09.05 Doba ljubavi. film 01. informativni program 18.15 Serija 10. crtani film 08. serija.00 12.00 Dobro jutro.50 OBN Info 19.50 Dnevnik 3 23.10 Iz bisaga vehida Guni}a: Bio sam u Kanberi 20.40 Pusti muziku.10 Vjerski program 09.30 [kola za vampire 10.00 Vijesti 15. dnevni magazin (r) FTV 06. dance.B.00 Glas Amerike 23. info. 91.05 UEFA Euroliga.55 OBN Info 12.00 Debeli i mr{avi.50 Info top.15 Oluja.35 11. 39/142 11.B. film 01. rtani film.30 TV Jedna.00 Junska no} (r) 17.15 Ko zna.00 Voice of America 23. serija 17. crtani film 08.30 Zvijezda mo`e{ biti ti. 61/124 14.05 Mjesto zlo~ina: Majami 14. dnevni magazin 18.30 Sponzoru{e. magazin za `ene (r) 22. serija. ep. 20.55 Ljubav i mr`nja. serija.00 Zenica danas (r) 23. talk show 18. serija 22. program (r) Pomorska tehnologija. ep.30 Slijepa ljubav. 40.00 Dnevnik 2 20. 179. serija 23.50 @ivot.35 Mala princeza 20.00 Kviz Extra 20.50 Mo`emo li vjerovati nauci.00 Vijesti u 7 19. 40. crtani film 07.05 Zakon ljubavi.00 Sportski program (r) 08. 90.00 Grand show.45 Sve u svemu. epizoda 22.05 Prijateljice.15 Oluja.30 Dje~iji program 17.00 Yusuf.00 Dnevnik 1 19.30 Tajna Starog Mosta. 129. serija (r) 14. 20.20 City Exclusive. Majami 9. zaslu`io si.00 Vijesti 12. crtani film 10. 39.45 U potrazi za ~udima. serija (r) 07.45 Serija 19. program 17. serija.30 Muzi~ki program 20. serija 18. program 16. serija.50 Na{a mala klinika.10 Junska no}.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09.30 Monitoring 18.05 Tajna Starog Mosta.00 Vijesti 11.00 Dnevnik 1 17.35 Business News 19.10 Larin izbor. zabavni program 19.30 Dnevnik 3 22. ep.10 Monster High.45 Skica za portret 13. 39. crtani film 09.20 Sport fles 18.05 Oluja.15 Bakugan. 39.55 Dnevnik 3 (r) 15.20 Porodi~ni obra~un.05 Ja biram goste. serija 12. omladinska serija Podmladi mi tijelo.05 Junska no}.00 Vijesti 13. serija. mini serija 16. 128. kviz 14. film TV MOSTAR 08.30 Pitajte . serija 00.00 TV Jedna. 39.20 Mechanical animals. serija. informativni program 12.55 Dimenzija vi{e.00 Sarajevsko jutro.00 Vijesti 09. serija 19.00 Vijesti plus 12.Godine po~inju januarom. 40.35 Cimmer fraj. talk show (r) 01.30 Podmladi mi tijelo.50 Muzi~ki program 14. serija 13. serija.55 Odgovorite ljudima.30 Muzi~ki program 20. serija 12.35 Petkom sa Nikolinom Veljovi}.05 Zakon ljubavi.10 Sponzoru{e (r) 16. serija.00 Nade bh sporta 10. 40. dok.20 ^uvari planeta. {esta sezona 18. program za djecu 19.50 Ze sport plus 18. humoristi~na serija 17.05 Kako vrijeme prolazi. showbiz magazin 00.00 Sestre. serija 21.00 Dnevnik 1 12. epizoda Dje~iji program: 10.25 Business News 22.50 Mala nevjesta.45 Astro Num Caffe.00 Vogo{}anska hronika 18.05 Zakon ljubavi.45 Hairy Scary.35 Arena 20.00 Legenda o Bruce Lee-ju.15 Oluja. (r) petak.05 Intervju 22.10 U fokusu 15. serija 11.00 Najava Dnevnika 19. SE RI JA TV SA 07.30 @ene. serija.05 Kad li{}e pada.00 Bruklinski most.45 U zmajevom gnijezdu 11. 2/3 13. 40. specijal 23.30 Banjali~ka panorama (r) 14.20 An|ela Anakonda 10. 20/35 09.45 Prijatelji sa farme. dok.00 Retrovizor.15 Bruklinski most.40 Sirene.00 Dnevnik 2 22. dok.00 Film 23.32 Kad je Zachary Beaver do{ao u grad. serija 00.05 Kako vrijeme prolazi. 39.00 Udri mu{ki.tra`imo odgovore. dijalo{ka emisija (r) 15. 22.15 Tarih. 21/35 15. 16. serija.10 RTRS Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor. turska serija (r) 14. mini serija 4/4 18.05 Zvijezda mo`e{ biti ti.35 Garfild.00 Bela la|a.00 Zanimljive pri~e 15.55 Ma|ioni~ar. serija 13.45 Hutba 22.30 Pu`evi sportisti.00 Telenovela 22. muzi~ki show (r) 13.50 Udarna vijest.00 Denis napast 09. program iz kulture 22. 61/124 (r) 17.05 Ikone. telenovela 22.25 Nevidljivi protivnik. serija 13.15 Crno. dok. 4. dok. serija.05 Selo gori.30 Srpska danas 17. animirani film 14.00 Jutarnji program 08. jugoslavenski igrani film 02.00 Put istine 21. ep.20 Moji d`epni ljubimci. 61/124 (r) 17.00 Dnevnik 2 (r) 01. 01. serija. crtani film 09.02 Vijesti 16.31 Intervju sa serijskim ubicom.00 Program za djecu i mlade 10.45 Kursad`ije. zna.35 Tv bingo 19.02 Bo u pokretu 19. telenovela 11. crtani film. crtani film 10.30 Dnevnik 3 23. serija. zabavna showbiz emisija (r) 03.05 Tomica i prijatelji. ep.30 07.20 Crna krava. serija 00.00 Zenica danas (r) 10.00 Rebus.00 07.30 Oluja.00 Vijesti 10.10 Sve }e biti dobro.30 Jutarnji program 08.30 Putopisi. serija. serija 13.20 Film 01. ep. 39.05 09. film 04.13 Fifi.30 Vje`bajmo zajedno sportsko.05 Biv{i bubnjar. serija.20 Meta. ep.15 13.05 Zakon ljubavi.45 Lov na ~ovjeka. film 21. centralne vijesti 18.30 Pu`evi sportisti. serija 16.00 Jo{ smo tu. serija (r) 03. ep. humoristi~na serija 15. (r) 15. ep.40 Retrovizor. epizoda 02.15 Oluja.45 Kad {pijuni zaka`u 2/4 15.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08. Ve~er se nastavlja s Leventovim ru`nim iznena|enjima. igrana serija.00 Red Carpet.40 Speed racer. epizoda 17.30 Majstori kuhinje 16.45 U fokusu (r) 04. zabavno . u`ivo 23. 1/12 08.30 Ugovor.30 Dnevnik FTV 20.50 Crtani film 18.da roditelji budu uz nju.10 United state of Tara.obrazovni program (r) 18.30 Put u Saharu.25 Lud.30 Muzi~ki program 16.00 Novosti u podne 12.00 Loto 23. serija 21.10 Tv Bingo show 21. kulinarski show. muzi~ki program 11. 18. magazin 19.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 No}ni program . serija. serija 16. 179. bijelo mlijeko. indijska serija 17.40 Dr`avno vlasni{tvo 2.00 Petkom sa Nikolinom Veljovi}.05 OBN Sport 20.00 Dobre vibracije..00 Ukleta Marijana. kviz 13.30 Glas Amerike (r) 11.00 I. muzi~ki show 22.00 Grand show.55 Heroji i fenomeni (r) 16.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.00 Moje drage kom{ije. crtani film 09.10 SMS centrala. igrana serija. 92.00 BHT vijesti 10.00 Otvoreni program TV USK 08. muzi~ka emisija za mlade 23.00 Vijesti 13..05 Iz dana u dan.05 Vox populi 23. 8/8 20.00 Izgubljeni idol.10 10. crtani film 06.00 Brze pare. serija.15 Cimmer fraj. 91.00 Iz iksa u iks.05 Kako vrijeme prolazi. crtana serija Tomica i prijatelji. dijalo{ka emisija (r) 12. 22. crtani film 19. 3.40 Igrani film TV SLON 16.10 Ezel. serija 23.00 Dokumentarni program 17.15 @ivot & ostalo: Bosanski brdski konj. 16.00 Tv jutro 09. program za djecu 20.30 Dnevnik 2 21. (r) 10.50 Info top.00 Kad li{}e pada.30 Dnevnik TVSA 19. Saznav{i da mora hitno na operaciju.45 Top Shop 09. program za djecu 10.00 Vijesti 09.30 Paparazzo: Lov na poznate.. 61/124 14. serija. serija 03.05 Talenti.50 Lijeni grad.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 08.00 Vijesti 08.35 Mala princeza (r) 10.00 Slijepa ljubav. crtani film 09. epizoda 16.05 Oluja. informativni program PINK 06.05 Kako vrijeme prolazi.05 Junska no}.30 Dnevnik 2 20. ep.10 O nama 18.30 Odli~an. mini serija 21.05 Igrana serija (r) 13.05 Zakon ljubavi.30 Sportski program 15.05 Film 12. indijska serija 20.40 Zlatno tele.40 TV Liberty 17.00 12.00 Dobro jutro 09.00 Bumba.00 Sve u svemu.20 Pono}ne vijesti 00.00 Vijesti u 7 03. (r) 10.00 Info top. serija (r) 06.09 Sport centar 16.20 Turneja.05 Pop Pixie 10.00 Flash vijesti 17. epizoda 12.20 Program TV Sahar 10. serija (r) 15. serija 09. ep.00 Dejana talk show 18. serija 13.35 Zaljubljeni pas. serijal (r) 03.05 Udri mu{ki 07. telenovela 18.30 SMS music 19. showbiz magazin 05.05 Dok. epizoda 13. 5+.00 Mu}ke. serija 22. 08. program 21.25 Medo Rupert (r) 10.40 Novi po~etak. crtani film 10.10 Nebeski plesa~i..00 BHT vijesti 12.10 Doma}i dok.00 Info blok 12.15 Oluja. edukativna serija Program za djecu 14. serija.05 Jos jedan krug 15. mladi istra`iva~. dok.05 Junska no}.20 Dnevnik 2 (r) 03. 17.45 Putevi zdravlja. program Kad li{}e pada 20.50 Crime Time. crtani film 11. serija (r) 17. magazin (r) 14.05 Junska no}.00 11. Ferhunde }e se sutradan uputiti na pogre{nu adresu.35 Garfield.05 Postal. dokumentarni program 18.10 Slijepa ljubav.05 @ivot.30 Serija 09. (r) 10. 24/24 (r) 07. 180. dok.00 Vijesti 13. ep.30 Sjaj Pariza.10 Larin izbor. serija.05 Winx.30 Vijesti 22.02 Top Shop 14.30 Vijesti 14.00 Bunny Maloney. dok.30 Hronika regija: Krajina 17.. rekreativni program 19.10 Red Carpet. dok.30 VOA (r) 11.30 Mali oglasi 19. ljudi i ostalo. serija.35 Na{a mala klinika. epizoda 22.00 Dejana talk show. program (r) 11.45 Vijesti 12.00 Felix bebe. Istu ve~er.00 Sfera. crtana serija Pad leta 29. 4/13 10. 61/124 (r) 17.05 Kako vrijeme prolazi. animirana serija.10 Anali. ep. program za djecu (r) 10. program Dnevnik 1 Ko je glup?. kulturni magazin 21.20 Anali. serija 15.25 Kornja~a Hero. 16. crtani film 08.30 Film 16. 4/14 TV1 06.40 14. crtani film 09.05 Zakon ljubavi. sex. 7/8 (r) 16.00 Denis napast 19.30 Istina (r) 16. (r) 09.20 Odmori. ~etvrtak: Prevrat 89.25 10. serija 07. serija 21.30 Frej`er.00 Najava programa 07.05 U fokusu (r) 14.30 Sex i grad. serija. serijal. serija. serija.55 Ukleta Marijana. dok. film 15. film 02. 180. dok.00 Sport centar 23.00 Vijesti 14.00 Crno i bijelo.00 Danas u Srpskoj 18.05 Oni dolaze (r) 16.10 Villa Maria. (r) 13.55 Vijesti 09.20 Mornar Popaj: Alibaba i 40 razbojnika.15 Necenzurisano 11.30 Obavje{tenja 23.43 Bestseller 11. ep. program (r) 14. ep. film 02.10 10. 40.15 Puls (r) 14. film 00.40 Matematika. serija.30 Miris prolje}a.00 Miris prolje}a. serijal 18. program (r) 13.15 TV Jedna.00 Kolo sre}e 20. (r) 10. 75/80 17. 20. u`ivo 18.40 Novi po~etak.10 Zakon ljubavi. serija.05 Zakon ljubavi. obrazovna serija 15. serijal. a baba se ~e{lja.30 Kad li{}e pada. serija (r) 10.00 Novosti 14.05 Danijel i na{e ma~ke.00 Odmori se.00 Sevdah i vrijeme 08. bijelo.00 Kad li{}e pada.05 Extra jukebox time. serija.00 Vijesti 13. (r) 15. film 00.30 I. 1/26 19.00 Mini sreija 21. OSLOBO\ENJE 07.30 Frej`er.R. 74/80 (r) 12. 39/39 09..00 15.01 Frejzer 18. money.00 Vizita 19. 07.20 Postal.00 Iz dana u dan. ep.00 Serija 18.15 13. 180. februar/velja~a 2012. film 16.30 BH gastro kutak.00 Kad li{}e pada. 09.00 Junska no}.05 Kako vrijeme prolazi. program 22. crtani film 11. serija 02.00 Vijesti TV Sahar 12. crtani film 09.15 Bez rizika. 22.10 Ono kao ljubav. 21.R.30 Glasnici zla.30 TV izlog 10.00 Vijesti plus 17.05 Amor latino.00 Slijepa ljubav. serija 21.10 Mala nevjesta.20 Karavan ponosa. film MRE@A 08. dok.30 Karavan ponosa. zabavna show biz emisija 18.62 BHT TV PROGRAM 07.00 Banjalu~ka panorama 18.30 Maradona. jutarnji program 09. film TV TK 06. dok. serija.30 Stol za 4. muzi~ki program 19.I.10 Dance.05 Dokumentarni program 14. Uzdrmana zadanim udarcima. ep. serija 01.00 Sjaj Pariza.00 Vijesti 16.00 Novosti 10. 179.15 BHT vijesti 14. epizoda 18. zbunjen.35 Mixmaster.00 Slon extra Info TV BN 06.28 Sport 19.30 Ha{ki tribunal 00. humoristi~ki program 20..50 Vijesti 21. ep.40 Sirene. ep. serija 12. zaslu`io si.45 Vijesti HAYAT 06. serija. serija. igrani film 23.00 Reporta`e sa zemlje mira 13. u`ivo Reprizni program 03. serija. ep.30 Dnevnik 2 20.00 Vijesti 19.10 Petkom sa Nikolinom Veljovi} Winx 21. serija 22. serija.15 Studio Moderna 12. sportski program 06. serija 21.40 Novi po~etak.20 Vremenska prognoza 18. 3/13 (r) 13. serija 19.00 Muzi~ki Salto.15 Tre}a strana.50 Lijeni grad. dok.00 Amor latino.00 Vijesti 15. crtani film.40 Bonaventura 21. 24. 61/124 11.00 Bumba.10 Zlatno tele. ep. magazin za `ene (r) 02. film 01. crtani film 09.30 Klavir {timer zemljotresa.00 Dnevnik 1 16. magazin za `ene 19.00 Prahistorijski park 17. serija (r) Mala TV Piplinzi.50 Deset godina mla|i 22. serija 14. muzi~ki program 16. ep. serija 18.00 Vijesti 15. film 00.55 Iz dana u dan. zabavna emisija 23.00 Junska no}. 16.20 Moj d`epni ljubimac. animirani film 15. igrana serija.

teksa{ki rend`er.15 RTS 15.25 12.20 Carstvo poroka II.24 18.35 Protuudar.40 Inspektor Rex..00 Kosarka Copa Del Rey 18.00 Euroleague: Fenerbache Unics 11. serija 15. dio Vijesti Hrvatska u`ivo.00 Regionalni dnevnik 18.00 21.30 Sanke.55 Superzgoditak na lutriji. ep. kviz Bilo je to 1991.00 Vijesti 23.25 @ivot U Predgra|u. a baba se ~e{lja.20 Dijagnoza: Ubistvo.00 Fudbal. pregled 10.03 21. serija (r) Alisa.40 Mala TV: (r) TV vrti}: Ru`e (r) Gazoon: Toplinski val. serija 13.10 18.20 Monk.00 14.15 Pri~a o igra~kama 3 14.30 13.mra~na zvijezda 19.00 Fudbal.50 D`ordan.Apsolutna mo} II dio.20 Voker. serija (r) Puni krug 09.20 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 11.00 12. serija 16.20 Uvijek }u znati {to si radila pro{log ljeta.18 23. talk-show 22.20 Ubistva u Midsommeru.30 Larin izbor..30 Ko{arka.00 Fudbal.00 Smrtonosno ljeto na obali rijeke Luangva 17.00 Vijesti. serija 20. serija 19. serija HBO 06.15 Premier League News 18.54 19. program (r) 00.septembra 18. igrani film FOX LIFE 11. igrani film 00. 31/89 (r) Veliki izazov.09 10.00 Kasl.00 Peta brzina 06.: Alain Robert Francuski Spiderman.00 Pregled Euroelague 23.00 U dobrom dru{tvu. [vedska 13. info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica. S[ Vikersund.41 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi 2.00 Talhotblond: Ljubav i la`i na internetu.55 Nad lipom 35. igrani film 18.55 [kolski sat: Od sapuna do sapunice (r) Puni krug (r) 16. serija 09. film Ovo je Srbija Selo gori. serija FOX CRIME 08.00 Kolonija 16. Rusija 12.20 Phillip Morris.30 Odrastanje 16. igrani film 15.16 10.Od Pekinga do Rima: Kambod`a/Tajland/ Butan. pregled 14.00 Vijesti Nove TV 17.00 AJE program 16.00 Reli.25 Razotkrivanje mitova 17. Italijanska liga: Preview Fudbal.30 Ski skokovi. talk show (r) 09. igrani film 22. serija (r) 15. igrani film 13.00 Plavi somot.50 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici UNIVERSAL 05.35 13.00 Fina Aquatics 19.15 Opasan lov 08.03 Ritam d`ungle: Ples na mjese~ini. u`ivo 23.41 15.00 13.00 1066. igrani film 12. zaslu`io si 4 . godina tambura{kog orkestra HRT-a (r) 07. u`ivo 18.00 Fudbal.00 Najgori poslovi u istoriji 18.II dio.05 15. dok.15 TV izlog 08. serija 19.00 23. ameri~ki film 23. film Limun `ut.15 21.00 ATP Marseille.00 AJE Vijesti 01. u`ivo.00 Seksi Azija.10 OBN S MAHOW GA BI ZIN Z Sve }e ERIJ biti dobro A 16.10 15.15 Ostrvo orangutana 18. program (r) AL-JAZEERA B.05 22.00 Ski-skokovi.serija Dr. UAE.05 12. igrani film .20 Pomorska patrola. dio HAK .15 03. serija 15. serija 15. Italijanska liga: Roma Parma 11. [panska liga: Levante . bre. film 04. 24. UAE.00 Poker The Big Game 5 World Of Atletics 23. 2 epizode 13.00 Premier League Magazin 22. [vedska 15.40 Vill i Grejs.00 Rokerka Rita.00 Ameri~ki fudbal NFL ARENASPORT 2 Fudbal 11.10 Bubamare.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09.10 14.Chelsea 01.00 Ajmo cure!. a baba se ~e{lja. igrani film 11.40 Kako to rade? 20.00 10.30 Snowboard 05.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?. UAE. UAE.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.05 Svijet umjetnika Kolumbija.Japan 11.20 Kraljevski bolesnici. serija 14.35 Petorka iz snova 20.05 Dojlova Republika.30 Tenis.20 Rokerka Rita. dokumentarni film Ciklus hrvatskog filma: [to je mu{karac bez brkova Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra Vijesti iz kulture Peti dan. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao.30 Ko{arka. serija 18.45 Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale Gastronomad (r) Gde cvjeta.28 Amika. Oko.30 Ubistvo sa pogledom. serija 13.30 18. program Sne`ana \uri{i}. WTA Dubai. WTA Dubai.00 12. Oz. 22. reality show 12.00 Kolonija 08.00 15.25 IN magazin 18.48 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06. film 11. serija TV1000 04. igrani film 02.30 Udarac za ov~ara 22... igrani film 06.32 Jedna posebna djevoj~ica.klape 20. glazba.49 19.55 Pre`ivljavanje 11. Poljska 11. u`ivo 22. Malezija .40 Red i zakon. serija 12.00 19.02 16. serija (r) 12.00 Ski-skokovi.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 10.20 19. pregled 18.00 Box: KOTV Classics 16.30 Fudbal. serija 01. serija 14. Bundesliga 16.00 Tenis. Bundesliga 13.20 An|eline o~i. info Dnevnik Evronet.00 Liga {ampiona: Napoli ..10 Policajci iz Detroita.25 Sve o psima 17. igrani film 14. EHF Liga {ampiona: Krim Budu}nost.. UAE.Rayo Vallecano 13.05 13.45 18. program (r) 17. 18.06 18.00 Da.23 23.45 Kad li{}e pada. dok.30 D`ordan.20 Pomorska patrola.30 Ko{arka. film 23. dok. dok. serija 11. OI kvalifikacije. serija 8.20 Ne{ Brid`is. serija 8 ep. serija 20.10 Osveta. Bundesliga. serija (r) 02.00 Bliski susreti u Sibiru 12.30 15. serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Kad zavolim. u`ivo Muzika Dnevnik 2 Red Carpet 23. serija (r) 11. serija 15.00 Fudbal.05 21. ABA liga: Crvena zvezda Zagreb.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 10. serija 08.55 Monk.30 20.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.20 Privatna praksa.00 14.44 Mala TV: TV vrti}: Ru`e Gazoon: Toplinski val.17 19. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju.00 Bumba.15 Alpsko skijanje. serija 19.35 Prljavi poslovi 15. serija Sve }e biti dobro.15 Glazba.55 Vill i Grejs. serija 20. Copa Del Rey 21.05 Hollywood: Na Snimanju IX. S[ Vikersund. polufinale EUROSPORT 2 09. serija (r) 02. serija 22. crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 08.20 Telma i Luiz. serija 23.10 Melisa i D`oi.00 22.25 18. serija 22.40 Dojlova Republika. znak. serija 23.00 17.00 Kako to rade? 10. film 18.05 Razotkrivanje mitova 21. film 01. SK Moscow. serija 00.00 Football Greatest: Garrincha ARENASPORT 1 12.00 Sinatra .40 Robin Hud.45 Ski-skokovi.00 Vijesti 18. serija 16.00 Ski-skokovi. daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao. WTA Dubai.00 Nordijska divljina 13. serija 20.45 Razotkrivanje Mitova N.45 Policija za `ivotinje 13. serija (r) 14.45 17.00 Misterija nacisti~kih blizanaca 16. humor.30 Rukomet.Catania 18.30 U djeli}u sekunde 10.00 Upoznajte divljinu 15.40 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 19. serija 20.00 Japansko tajno oru`je 12.30 Svijet umjetnika Kolumbija.00 20.Serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA .30 Seks u gradu.00 Najgori poslovi u istoriji ANIMAL PLANET 11. serija 14. 2. film (r) 07.00 18.00 Eksplozivna misija..20 Voker.10 16. 1.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.55 Kasl. film CINESTAR 09.90 sekundi Odabrao \elo H.30 Oluja u raju.2 epizode 12. WTA Dubai.45 Peta brzina. Portugal 00.05 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 21.05 18.10 Dijagnoza: Ubistvo.20 Monk.00 01. program (r) 17. serija 12.20 Misterije Hejvena.45 ^ika{ki kodeks.00 Fudbal.00 17.00 Boks.55 Seks i grad. serija 12.00 Tenis.20 23. S[ Vikersund.30 RTCG Vijesti TV arhiv Muzika Vijesti Likovna umjetnost Crne Gore Muzika Vijesti U centar (r) Aktuelno Fle{ sport (r) Dnevnik 1 Ekolo{ka radionica Muzika Lajmet Podgori~ka hronika Sat TV aktuelno Vijesti Cg .00 12. teksa{ki rend`er.55 Kenedijeva tajna slu`ba 23.43 Glazba. S[ Vikersund. igrani film 21. serija 11.00 Unutar 11.30 Opasan lov 16.00 17. crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 17. Copa Del Rey 23.35 23. serija 22.15 12. igrani film 19.00 Kad budan sanja{.25 Zauvijek susjedi.30 NBA Action 23. S[ Vikersund. serija (r) 07.02 18. Letonija 09.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 23.20 [apat duhova.Serija (r) Odmori se. serija 09.15 23.40 IN magazin (r) 13. program 19. mini-serija 01.35 Posebna veza. direktno 17. ~etvrtfinale EUROSPORT DISCOVERY 06. igrani film 23. serija 16. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e.35 14.30 Kontekst. serija 16.05 Semafor.30 Ski-skokovi.30 Knji`arka.45 19.00 09. dok.35 Burne no}i.20 McLeudove k}eri.11 12. ~etvrtfinale. serija 8.00 23. serija 15.00 23. dok.30 Fudbal.00 Duhovna muzika 17. vrijeme stane .00 Fudbal.Promet info Iza ekrana Putem europskih fondova Odmori se. u`ivo. talk-show (r) 01.30 @ene ratnici . dok. film 09.50 [ark.25 Dekster.00 Kobna {estaigra. igrani film 01. [vedska 00.50 Rezervat divljih `ivotinja Afrika . direktno 22.00 STIHL timbersports 21.30 Bilijar sa 3 odbitka 20. ~etvrtfinale 07.40 Ameri~ki ~operi 14.12 12.00 Duhovna muzika 01.33 18. WTA Dubai. talk-show (r) 23.10 Kako se pravi? 19. dok.57 Obrtnik 100% poduzetnik 18. zaslu`io si 4 . talk show Vijesti Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje Korizmena sje}anja. Liga {ampiona: Magazin 23. draga. serija Spotovi Zapis Dnevnik 3 U centar Zabavni program Sat TV Crna Gora.05 Izgubljena ~ast. dok. februar/velja~a 2012. igrani film 09. Bundesliga. igrani film 16. ameri~ki film 21.05 Da.20 Medijum.00 Kolonija 00. serija 8.00 VIASAT HISTORY 07.20 Uvod u anatomiju.10 Bouns.55 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama 22. 21.20 17.09 14. Bundesliga 02. igrani film 23. film A{anti.07 Retrovizor: Monk 7. serija (r) 10.15 Tenis.05 Filmovi i zvijezde IV.34 13.10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e.15 Po~etni~ka sre}a. serija 08. serija 00. S 08. SK Szklarska Poreba.15 Resident evil 2.15 Simpsoni 20. serija 22.40 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 14.15 Pre`ivljavanje 19.20 Voker.40 To nije jo{ jedan film za mlade.00 Ali.05 Kad li{}e pada.00 Cross-country skijanje.00 Povratak korijenima 22. serija 18. [vedska.00 Najte`e popravke na svijetu 15.u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Robin Hud.06 No}ni glazbeni program: 70. semafor.OSLOBO\ENJE petak.00 ]orkirani u inostranstvu 21.00 Sljede}a muzi~ka stanica Egipat III dio.03 Dobro jutro. glazba.serija Hrvatska u`ivo. Bundesliga 09.50 Generalka 12.35 Policajci iz Detroita.30 Nate Berkus Show 09.00 Ko je potopio Bizmarka? 109. Volim te. Francuska liga: Highlights 01.20 Havaji 5-0. talk show (r) 18.00 Ski skokovi. liga Sampiona: CSKA Real Madrid 15. film 13. crtani film 15.00 Crna smrt 20. serija 23.00 Privatna praksa. 2 epizode 21. 13.17 14. talk show Na rubu znanosti: Phyllis Krystal i kidanje veza Ni~ije dijete.10 Razotkrivanje mitova 09.30 Fudbal.55 Popis klijenata.00 Jentl. humoristi~no-glazbe ni show (r) 63 HRT1 11. serija 10..35 [ark.00 Moj spoj s Drew.00 Ko{arka.50 Dragocjenost `ivota. UAE. The Euroleague. serija 21.30 Vijesti 09.20 Pisac i detektiv.25 Inspektor Rex. film (r) 15. reality show 17.17 12. Hrvatska ZABA .00 Vijesti 21. nevinost.50 Ameri~ka pita.45 I tako to. polufinale 03.20 Sve {to va{ ljubimac po`eli i vi{e od toga 18.20 Ubistva u Midsommeru.30 Ju`njaci: Malezija. serija 17. kviz Zebra.00 01.45 Izgubljena ~ast.35 Jumanji.00 [apta~ psima: Tempirana bomba 21. serija 15. slu{aj svoje srce . ep. program (r) 08.00 Tenis.45 Moji problemati~ni praznici. Bundesliga.30 00.30 20.09 Degrassi Novi nara{taj 2. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega.50 17..36 Ritam d`ungle: P~ela u oblacima. polufinale 20. film 16. igrani film 08.00 Jedina prava stvar. klape (r) HRT2 NOVA 07.00 U potrazi za Ngotoom 11.25 Prljavi poslovi 07.15 Dnevnik Nove TV 20. serija 17.45 Sudije za stil.10 ^ist i trezan. program (r) 08.30 @ene ratnici .30 Kontekst.30 Kontekst. WTA Dubai. igrani film 01. crtana serija 08.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 14. serija 11.20 Frikovi.11 10.09 09. [vedska 10.45 NBA Action 12. 11.30 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13. program 20. direktno 05.00 Bouns.00 Svijet po Lenonu 23.05 Kontekst.58 20. serija 10.15 Red i zakon. ep. serija 06.31 Na~elnica 5.10 Frikovi.00 Druga strana Srbije.30 Pregled Euroelague 18.30 Tenis. 07. dio.55 00.14 Amika.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta 20. crtani film 19. crtana serija 19.14 Briljanteen 17. polufinale 15. [vedska 23.13 12. emisija pu~ke i predajne kulture (r) Ponos Ratkajevih. igrani film 17. Italijanska liga: Siena .50 Knji`arka.35 Oti}i predaleko 20.15 16. serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Skica za portret Overland 5 .55 23. prenos 20.30 19.00 NBA All Star Weekend: Rising Stars Challenge. 14. S[ Vikersund.50 23. princ lopova. muzi~ki program (r) Zavi~aj: Fa{anke -zagonetka ju`nobanatskih Poklada 12.30 Euroleague: Cantu Barcelona 14.30 Fudbal. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla.25 13 03.00 Snowboard 00. ep.00 Vijesti 21.45 16.30 ATP Marseille. dok.15 15. 12. serija za djecu i mlade 08.01 22.II dio.00 Tenis. serija 19. WTA Dubai. ~etvrtfinale. 30/89 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite.30 22.30 Glee 2.31 Obi~na klinka.30 Djeca Staljingrada 13. draga.30 Euroleague: Panathinaikos Armani Milan 03.30 00. serija 21.15 16.00 Pod suncem Toskane 07.30 [amvari 15.00 Vojini~ev kod najtajanstveniji rukopis na svijetu 15.12 10. serija 01.30 Najava Premier League 00. igrani film 02.24 TV PROGRAM 06.00 17.46 Retrovizor: Nove avanture stare Christine 4.20 @upanijska panorama 18.00 Porodica ajkula 21.00 Fudbal.00 Freestyle skijanje 13.35 Semafor. reality show 16. igrani film 20. serija 19. prenos 22. serija 21.15 NBA Live 12. GEOGRAPHIC Boks 09.00 World Of Atletics 00. serija 15.00 Mafija za petama.29 01.45 Premier League News 10.00 Ameri~ki fudbal Nfl: Championship 15. polufinale 17. 5/10 Srbija na vezi Dnevnik Selo gori.00 14. 2.20 Maturalna. program 19. serija 07.00 ^ovjek bez lica.30 Plavi somot.30 Fudbal.20 Debeljko. serija 18.55 19. UAE.30 Arapsko prolje}e . osminafinala SPORT KLUB 09. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici.30 ATP 500 Memphis. serija 18.00 Zvijezde srebrnog ekrana 11.00 ]orkirani u inostranstvu 21.05 13.00 Kontekst.30 TV izlog 09.30 Fudbal. serija 13. [vedska 16.90 sekundi (r) Lugarnica 18.15 Povratak gospodina Ripleya. Apokalipsa. teksa{ki rend`er.00 Riddickove kronike. crtana serija 08. SK Sigulda. S[ Vikersund.

778. Foto: [. u operaciji protiv krijum~arenja. kako se tvrdi. . Ovaj primjerak bi mogao biti jedinstven. a {est politi~kih stranaka je stvorilo ambijent u kojem se mogu}e dogovarati i o te{kim pitanjima. d`ihad u Islamabadu zbog njegovih veza sa SAD-om. 47. Registrirane su 42 milijarde ukupno nepla}enih poreznih obveza. pretpostavlja se. “Slovenska vlada mora vratiti status hiljadama ljudi koje je odstranila iz registra stalnog stanovni{tva i odu`iti im se za sve te{ko}e kojima su bili podvrgnuti”. koji se tradicionalno obilje`ava 25. bile su prisutne mnoge li~nosti iz politi~kog i dru{tvenog `ivota Bosne i Hercegovine. Prema pisanju turskih medija. Kako je istakao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KSa Mahmut \apo. Za opremanje operacionog bloka sredstva su obezbije|ena putem Kantona Sarajevo. upozorila je ju~er me|unarodna organizacija Amnesty International. poru~io je AI. Nije tajna da je ta lista du`nika vrlo duga. U ovom kontekstu aktualizira se pitanje najve}ih du`nika koji su zbog navodnih tajnih dogovora eskivirali prisilne naplate te tra`e odgovore na pitanja zbog ~ega se dosad pogodovalo.000 osoba koje se bave samostalnom djelatno{}u. Na sve~anosti. istakao je on. [.50 sati je oplja~kala nepoznata osoba. dok je ambasador Althakafi istakao da se putem kredita saudijskog fonda jo{ vi{e u~vr{}uju veze BiH i Saudijske Arabije. i time zavr{io eru svoje historije u kojoj su bili protektorat Velike Britanije. Op}eg poreznog zakona koja }e omogu}iti objavljivanje podataka o poreznim du`nicima. Ovaj zna~ajan projekat u vrijednosti od 9. Niko od prisutnih nije povrije|en. praznik se obilje`ava u februaru. tj. Razbojnik je u poslovnicu BH Po{te u{ao ne{to prije kraja radnog vremena. prenosi Fena. naglasio da }e ono {to je Vlada KS-a obe}ala na putu biti i zavr{eno. na dan dolaska na tron {eika Abdullaha Al-Salema Al-Sabaha. sa 19 kreveta za intenzivnu njegu i isto toliko kreveta za postoperativni dio u lije~enju pacijenata. juna 1961. a to je da Centralni medicinski blok KCUS-a bude izra|en u planiranom roku do kraja 2013. Prema pisanju turskih medija. a jedan od njih je i da BiH aplicira za kandidatski status za EU do jula ove godine.5 miliona KM bi}e finansiran iz kreditnih sredstava Kraljevine Saudijske Arabije. koja je bila organizovana na visokom nivou. uzeo novac i pobjegao. Prona|en Ind`il star 1. a taj problem ni do danas nije rije{en. odnosno obrtnika i ~ak milijun i 385 tisu}a gra|ana.000 tvrtki i pojedinaca za porez i doprinose duguje dr`avi gotovo 50 milijardi kuna. u policijskoj pratnji predat je Etnografskom muzeju.000 tvrtki. organiziranog na marginama Jedanaestog zimskog zasjedanja PS-a OSCE-a. Velika sredstva se izdvajaju za administraciju i vi{e bi se trebalo baviti ekonomijom. premijerom KS-a Fikretom Musi}em. BABI] Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH i ~lan Stalne delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a Dragan ^ovi} tokom susreta s predsjedavaju}im PS-a OSCE-a Petrosom Ef timiuem kazao je da se u BiH vra}a povjerenje. 261.Probleme predstavljaju komplikovano dr`avno ure|enje koje je prepreka funkcionalnosti. ali }e prvo ministarstvo kulture Turske istra`iti njenu autenA. Mr. N. Neki tvrde da se o ukupnom dugu na ime nepla}enog poreza zapravo mo`e samo naga|ati.500 godina? U Ankari. pravnih osoba. iz ~ega proizlazi da je ~ak svaka tre}a puno- Obilje`en Dan dr`avnosti Kuvajta U hotelu Bristol u Sarajevu sino} je odr`ana sve~anost povodom Dana dr`avnosti Kuvajta. gdje je pod za{titom. a oko 30 je ranjeno. koji je napisan na ko`i. . godine” kazao je premijer Musi}. Direktor Gavrankapetanovi} je naglasio da se radi o projektu koji predstavlja najva`niji dio Centralnog medicinskog bloka KCUS-a.Poslovnicu BH Po{te u ulici Sara~i u Sarajevu sino} u 18. odnosno Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Ministar financija Slavko Lini} izjavio je da }e se mo}i naplatiti vjero- jatno samo polovica. Hrvatska Vlada najavila objavu duga~kog spiska Svaki tre}i Hrvat ne pla}a porez Hrvatska javnost zapanjena je po dat kom da ~ak 1. u Centralnom medicinskom bloku. Vatikan je podnio zahtjev za istra`ivanje prona|ene svete knjige. Dr`avi porez duguje 131. februara. odnosno Fonda za obnovu i razvoj. S.U eksploziji bombe na jednoj autobuskoj stanici u Peshawaru ju~er je `ivot izgubilo najmanje 12 osoba. ovom prilikom.U nedjelju se navr{ava 20 godina od kada je Slovenija iz registra stalnih stanovnika “izbrisala” nekoliko desetaka hiljada ljudi. 24. te je ve} privukao i pa`nju Vatikana. dio medicinske opreme za operacione sale je nabavljen u vrijednosti od 31 milion KM. Lini}: Dug dr`avi oko 50 milijardi kuna ljetna osoba u Hrvatskoj me|u neplati{ama poreza. Prema sada{njim zakonskim propisima. nekim tvrtkama i pojedincima. Ind`il. u narednih {est mjeseci treba biti izgra|eno 10 najsavremenijih operacionih sala u regionu. Zajedno sa drugom i tre}om fazom ukupna sredstva izgradnje Centralnog medicinskog bloka KCUS-a iznose oko 40 miliona KM. J. ^ovi} je istakao da su nakon formiranja Vije}a ministara BiH postavljeni veoma visoki ciljevi. Tokom sastanka. ovi podaci su tajna. Farisa Gavrankapetanovi}a sa ambasadorom Kraljevine Saudijske Ara- POSLJEDNJE VIJESTI OPLJA^KANA PO[TA U SARA^IMA . Sve~ani prijem priredila je Ambasada Kuvajta u BiH. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. Vrijednost Ind`ila se procjenjuje na 40 miliona turskih lira (oko 40 miliona KM). Iako je Kuvajt stekao neovisnost 19. na ~elu sa ambasadorom Mohammad Fadel Khalafom. Novih deset Kreditnim sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Kraljevine Saudijske Arabije u narednih {est mjeseci bi}e izgra|en i opremljen najsavremeniji operacioni blok u regionu bije u Bosni i Hercegovini Eidom bin Mohammedom Althakafijem. kao i te{ke socijalne i ekonomske prilike. Najavljuje se i promjena ~lanka 8. dr. prona|ena je sveta knjiga Ind`il za koju se tvrdi da je stara 1. sa predstavnicima izvo|a~a gra|evinskih radova u CMB-u kompanijom GP Butmir.Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak. . koje se odr`ava u Be~u. SULTANOVI] Najva`niji dio Tim povodom ju~er je u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu uprili~eno sve~ano potpisivanje ugovora generalnog direktora KCUS-a prof. SMRTONOSNI NAPAD U PAKISTANU .500 godina. neslovenaca iz drugih biv{ih jugoslavenskih republika. februar/velja~a 2012. dnevni pazar. koji je najzaslu`niji za sticanje nezavisnosti. AI UPOZORAVA NA “IZBRISANE” . te dodao da je sve nabavljeno na vrijeme te da ne}e biti ka{njenja u izgradnji operacionih sala. ti~nost i stvarnu starost. Premijer Musi} je. u Centru za forenzi~ka istra`ivanja. strana ^ovi}: U BiH se vra}a povjerenje KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA I KRALJEVINA SAUDIJSKA ARABIJA Sa ju~era{njeg potpisivanja u Klini~kom centru Sarajevo U Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu. oko 25 milijardi kuna. operacionih sala Sve na vrijeme “Danas otvaramo jednu etapu sa kojom }e biti 75 do 80 posto izgra|enosti CMB-a KCUS-a i u periodu za koji sam dao garancije. Hrvatska Vlada najavljuje objavu popisa svih neplati{a na internetskim stranicama Ministarstva finansija. ali je poznato da su pakistanski talibani i militanti povezani s Al-Kaidom naredili 2007. Ind`il je zaplijenjen 2000. Otu|en je. D. a manje politikom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->