Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 24. 2. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.415

@ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH

NE PODR@AVAM POLITIKU MINISTRA ZUKANA HELEZA
5. strana

Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

REPUBLIKA SRPSKA PREPOLOVLJENA
2. strana

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

PARTIJAMA IZ FIRMI PO 50.000 KM
3. strana

Rje{enje za IPA 2012. za nekoliko dana
SJEDNICA VIJE]A MINISTARA BiH
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

7. strana

Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [TITIO
Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja

DANAS PRILOG

UBIJEN FOTOGRAF BUKVI]

12. strana

SAM SE OD ^AVKE I D@UVE
13. strana

U @I@I
Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

2

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Zajedni~ka komisija za evropske integracije PSBiH

Aplikacija za EU u junu
Do kraja godine vlasti BiH bi mogle dobiti upitnik, nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi sticanje kandidacijskog statusa
Predaja aplikacije Bosne i Hercegovine za ~lanstvo u Evropskoj uniji mogla bi se desiti ve} u junu, a do kraja godine vlasti na{e zemlje bi mogle dobiti i upitnik nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi stjecanje kandidacijskog statusa. Rekao je ovo Halid Genjac, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za evropske integracije Parlamentarne skup{tine BiH, na ju~era{njoj sjednici tog parlamentarnog tijela. Kao prioritete djelovanja ova komisija u narednom periodu postavila je stalnu raspravu, svaka tri mjeseca, o toku napretka BiH na evropskom, ali i evroatlantskom putu. Tu se prvenstveno misli na razmatranje napretka koji se odnosi na provedbu Privremenog/Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SSP), kao i dokumenta Evropsko partnerstvo. baviti Zajedni~ka komisija za evropske integracije, dr. Genjac naglasio je i stalni proces pra}enja programiranja Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) za 2012. i 2013, ali i realizaciju i provedbu dosada{njih programa IPA fondova. Tako|er je kao va`an segment istaknut i proces koji se odnosi na uspostavu nacionalnog (dr`avnog) programa integrisanja, kao dokumenta koji }e poslu`iti za provedbu u djelo (kroz zakonske i sve druge odluke) uvo|enja pravne ste~evine EU u doma}e zakonodavstvo. - Na prolje}e ili rano ljeto planiran je interparlamentarni susret predstavnika BiH i Evropskog parlamenta. S obzirom na to da u tom periodu o~ekujemo predaju aplikacije za ~lanstvo u EU, ovaj segment aktivnosti u narednom periodu }e se vjerovatno jo{ vi{e intenzivirati, naglasio je Genjac.

Zoran \eri}: Optu`be na ra~un Vlade RS-a

Igor Radoji~i}: Sjednica bi bila velika gre{ka

Republika Srpska prepolovljena
PDP je tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela
Zahtjev 31 opozicionog poslanika da se u Narodnoj skup{tini Republike Srpske otvori rasprava o zaklju~ku Vlade RS-a, kojim se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte RS-a i distrikta Br~ko, nije dobio podr{ku vladaju}ih stranaka pa posebna sjednica zakazana za ju~er nije ni odr`ana. PDP je, podr`an poslanicima SDS-a i DP-a, tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela tu RS-a, jer sada me|unarodna zajednica procjenjuje da li je lo{e {to nema sjednice ili bi bila lo{a diskusija na sjednici. “Oni koji ne `ele da zatvore superviziju u Br~kom, imaju sada fantasti~nu priliku da tra`e obrazlo`enje u ovom neodgovornom potezu PDP-a i onih koji su ih podr`ali” rekao je Radoji~i} i dodao , da je za danas planirana sjednica Vije}a za implementaciju mira u BiH te da se “~ekalo da RS napravi pogre{an korak” .

Priprema za ulazak Hrvatske u EU
Na prijedlog ~lana Komisije Ognjena Tadi}a (SDS) u programu aktivnosti kojem }e Komisija posvetiti posebnu pa`nju, bit }e i rasprava o adekvatnim pripremama za prevladavanje negativnih posljedica ulaska Republike Hrvatske u EU po bh. privredu. Ovo je od posebne va`nosti s obzirom na to da BiH u velikoj mjeri treba da bude spremna u nekim segmentima, kao {to je uspostava grani~nih prelaza po {engenskom sistemu, ~ak i {est mjeseci ranije od ulaska Hrvatske u EU, odnosno najkasnije do 1. januara 2013. Komisija za evropske integracije planirala je i organiziranje tematske sjednice koja }e biti posve}ena Halid Genjac: Nu`an borbi protiv korupcije u BiH.
A. TERZI]

^lanstvo u NATO-u
Dio koji se odnosi na ispunjavanje uslova za prijem u punopravno ~lanstvo NATO-a bit }e u domenu analize Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost PSBiH. Zaklju~ak o tromjese~nom razmatranju napretka BiH na evroatlantskom putu BiH prihvatili su naime Predstavni~ki i Dom naroda PSBiH, a na inicijativu zastupnika SDA [efika D`aferovi}a. Kao segmente kojim }e se u narednom periodu

Za koga radi PDP
- PDP je neodgovorna partija, koja se budi s vremena na vrijeme, od izbora do izbora i vrlo te{ko se snalazi u opoziciji, pa stoga pravi gre{ke koje nanose {tetu svima. Za koga radi PDP, ako ovo {to su danas uradili nije u interesu RS-a?, podvukao je Radoji~i} i zaklju~io da vlast u RS-u nema namjeru da provocira bilo koga i nada se da }e me|unarodna zajednica imati snage da zavr{i superviziju u Br~kom. [ef Kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica je rekao da su poslanici te stranke podr`ali inicijativu za odr`avanje posebne sjednice, jer su smatrali da se trebalo razgovarati o ovom pitanju, ali da je volja ve}ine odlu~ila druga~ije. Govedarica nije negirao da se od 1999. godine, unato~ rezoluciji NSRS-a kojom se ne priznaje arbitra`na odluka za Br~ko, do danas dosta toga uradilo da bi se ukinula supervizija u distriktu Br~ko. Potvrdio je da je PDP, koji je inicirao odr`avanje posebne sjednice, pripremio i odre|ene zaklju~ke, me|u kojima i taj da se otvori kancelarija RS-a u distriktu Br~ko, a koja je nekada postojala, a sada ne G. KATANA postoji.

Pogre{an korak
[ef Kluba poslanika PDP-a Zoran \eri} istakao je da je neodr`avanje posebne sjednice samo dokaz da skup{tinska ve}ina u RS-u nije imala hrabrosti da se uhvati uko{tac s raspravom o ovoj temi. “Ostali su du`ni gra|anima RS-a da objasne za{to je prekinut teritorijalni kontinuitet RS-a i za{to je RS podijeljen na dva dijela zaklju~kom Vlade RS-a i za{to oni nisu objavljeni u Slu`benom glasniku. Postavlja se pitanje zbog koga se sve to krije, da li od gra|ana RS-a” , kazao je \eri}. Vladaju}u ve}inu optu`io je da je prekr{ila raniji zaklju~ak u kojem se ka`e da NSRS ne prihvata arbitra`nu odluku. Odgovaraju}i na \eri}evu izjavu, predsjednik Narodne skup{tine RS-a Igor Radoji~i} iznio je niz te{kih kvalifikacija na ra~un PDPa, ustvrdiv{i da su mogli nanijeti veliku {tetu RS-u zahtjevom da se na posebnoj sjednici parlamenta RS-a raspravlja o karti RS-a i distrikta Br~ko. Radoji~i} je naglasio da je zahtjev za sazivanje posebne sjednice bio velika gre{ka na {te-

stalni proces pra}enja napretka na evropskom putu

V I J E S T I

PREMIJERI REGIONA

Zajedni~ki protiv poplava
Sastanak predsjednika vlada regiona posve}en zajedni~kim aktivnostima na predupre|ivanju eventualnih opasnosti od poplava i drugim pitanjima od regionalnog zna~aja bit }e odr`an danas u Banjoj Luci, javlja Fena. Doma}in sastanka bit }e predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar D`ombi}, a najavljen je do la zak pred sje dava ju }eg Vi je }a mi nis ta ra BiH Vjekoslava Bevande, predsjednika Vlade Federacije BiH Nermina Nik{i}a, predsjednika Vlade Srbije Mirka Cvetkovi}a, predsjednika Vlade Crne Gore Igora Luk{i}a, dok }e iz Hrvatske prisustvovati izaslanik premijera, odnosno ministar unutra{njih poslova Ranko Ostoji}. D`ombi} je 8. februara uputio pismo predsjednicima vlada Federacije BiH Nerminu Nik{i}u, Srbije Mirku Cvetkovi}u, Crne Gore Igoru Luk{i}u i Hrvatske Zoranu Milanovi}u u kojem je predlo`io osnivanje zajedni~kog koordinacionog tijela koje }e imati zadatak da unaprijed pripremi plan da bi na najbolji na~in spremili svoje kapacitete za za{titu stanovni{tva i sprije~ili poplave.

D`ombi} je pismo uputio u namjeri da se preduprijede sve posljedice mogu}ih poplava. Smatra da je ovo inicijativa koja na najbolji na~in mo`e na vrijeme omogu}iti neophodne pripreme da bi se zajedni~ki preventivno djelovalo na eventualne prirodne nepogode.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

U @I@I

3

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

Partijama iz firmi po

50.000 KM
Predvi|eno da se iznos dobrovoljnih priloga pravnih osoba sa 12.000 (15 prosje~nih pla}a) pove}a na 50.000 KM, a fizi~kih osoba sa 6.400 (osam prosje~nih pla}a) na 10.000 KM godi{nje
Iznos dobrovoljnih priloga koje pravne osobe u toku jedne kalendarske godine mogu dozna~iti politi~koj stranci trebale bi se pove}ati za nevjerojatnih 38.000 KM ili ~ak 316,67 posto. Naime, novim prijedlogom zakona o finansiranju politi~kih stranaka, koje je Interresornoj radnoj grupi dostavio njen dopredsjedatelj i ministar pravde BiH Bari{a ^olak, pove}an je iznos dobrovoljnih priloga na godi{njem nivou za pravne osobe, sa dosada{njih 15 prosje~nih pla}a u BiH (oko 12.000 KM), na 50.000 KM. da{njih osam prosje~nih pla}a u BiH (oko 6.400 KM). Prvi put u prijedlogu zakona propisane su i dotacije koje ~lan politi~ke stranke mo`e uplatiti na ra~un svoje partije u toku jedne kalendarske godine. Prijedlog je da to bude iznos do 15.000 KM. Interesantno je kako ovaj iznos dotacije, uklju~uje i ~lanarine koje obi~no u svim strankama iznose svega 12 KM na godi{njem nivou (po jednu KM mjese~no), {to zna~i da bi se ~lanu omogu}ilo da podupre stranku sa jo{ 14. 988 KM u toku godine. O~ito je da se politi~ke stranke koje su prema ocjenama nevladinih organizacija u BiH i dalje segment u kojem je najvi{e prisutna korupcija u BiH na sve na~ine `ele domo}i dodatnih sredstva. U skladu s tim vjerojatno je i predlo`en na~in preraspodjele sredstava u okviru novog prijedloga zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH koji se odnosi na izdvajanja iz dr`avnog bud`eta. Tako je propisano da sredstva na godi{njem nivou koja se izdvajaju za rad politi~kih stranaka, koalicija i neovisnih kandidata, te parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata budu utvr|eni na nivou od 0,2 posto ukupnog iznosa bud`eta BiH {to zna~i da se za ove namjene mo`e izdvojiti ~ak oko 1,8 miliona KM (izvr{enje bud`eta u 2011. bilo na razini 905 miliona KM). Prema dosada{njim rje{enjima, sva sredstva iz bud`eta institucija, ina~e, bila su usmjeravana isklju~ivo za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata, {to je u novom prijedlogu promijenjeno.

Bud`etska preraspodjela
Naime, predlo`eno je da se od ukupnog iznosa na godi{njem nivou u bud`etu institucija BiH ~ak 75 posto sredstava upla}uje na ra~une politi~kih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. Preostalih 25 posto bi se, u skladu sa novim prijedlogom, usmjeravao za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata. Unutarnja raspodjela ovih sredstava definira se tako da se 30 posto sredstava dijeli jednako svim politi~kim strankama i koalicijama koje su osvojile mandate, dok se 60 posto iznosa raspodjeljuje na osnovu broja zastupni~kih, odnosno delegatskih mandata koje svaka politi~ka stranka, koalicija stranaka ili neovisni kandidat imaju u trenutku dodjele mandata. Preostalih 10 posto iz ukupnog iznosa raspore|uje se

Bari{a ^olak: Dostavio prijedlog zakona

Legalizacija donacija
Predlo`eno je i pove}anje dobrovoljnih priloga fizi~kih osoba u toku jedne godine, i to za 3.600 KM, odnosno 56,25 posto. Tako bi prema novom prijedlogu svaki gra|anin BiH, u toku kalendarske godine, politi~koj stranci mogao dozna~iti prilog u ukupnom iznosu od 10.000 KM. Umjesto dosa-

Zgrada stranaka: Politi~ke partije i dalje me|u najkorumpiranijim u BiH

Zabrana finansiranja iz inostranstva
Novim prijedlogom zakona pro{iruje se i dio koji se odnosi na zabranjene priloge. Tako je propisano da je politi~kim strankama u BiH zabranjeno da se ubudu}e finansiraju iz stranih dr`ava, kao i stranih politi~kih stranaka i pravnih osoba. Iznimno od ove zabrane izuzet je dio koji se odnosi na programe namijenjene za edukaciju, a s ciljem razvoja i promocije demokratskih na~ela. Zabrana finansiranja stranaka je pro{irena i na sindikate, udruge i druge neprofitne organizacije koje se finansiraju javnim sredstvima bez obzira na iznos sredstava.

parlamentarnim grupama srazmjerno broju zastupni~kih mjesta manje zastupljenog spola. Kako saznaje Oslobo|enje, prijedloge novog zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH Interresorna radna grupa za pripreme izmjena i dopuna ovog, ali i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Izbornog zakona BiH razmatrat }e na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, 27. februara. Brojne preporuke koje se odnose na pobolj{anje zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH dali su Misija OSCE-a u BiH, odnosno njen Odjel za demokratizaciju i ljudska prava (ODIHR), te Grupa dr`ava Vije}a Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), ali one u velikoj mjeri nisu uva`ene.
Almir TERZI]

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA

SLU^AJ SEJDI] - FINCI

Koridor 5c zajedni~ki interes
Ministar komunikacija i transpor ta BiH Damir Had`i} upoznao je ju~er ambasadora Hrvatske u BiH Ton~ija Stani~i}a sa nekoliko prioriteta na kojima BiH radi kako bi spremna do~ekala ulazak Hrvatske u EU, poput izgradnje grani~nih prelaza po evropskim standardima. U saop{tenju Ministarstva transporta i komunikacija BiH, prenosi Srna, navodi se da je tokom sastanka ministra Had`i}a i ambasadora Stani~i}a razgovarano o odnosima dvije zemlje u svjetlu skorog ulaska Hrvatske u EU. Ministar Had`i} rekao je da je kvalitetna priprema za obje zemlje klju~na za dalji razvoj ekonomija i intenziviranje robne razmjene. On je istakao potrebu intenziviranja kontakata na nivou resornih ministarstava kako bi se {to prije zajedni~ki rije{ilo pitanje spojne ta~ke na koridoru 5c, izgradnji Jadransko-jonskog autoputa i slobodnog pristupa BiH otvorenom moru. Had`i} je informisao ambasadora Stani~i}a da }e BiH vrlo brzo biti spremna da u|e u testnu fazu preuzimanja kontrole civilnih letova iznad BiH. Ambasador Stani~i} rekao je da je koridor 5c ne samo prioritet Hrvatske i BiH ve} i projekat za koji imaju interes

Sastanak sa trinaestoricom 6. marta
Sastanak predsjednika 13 parlamentarnih politi~kih par tija sa ~lanovima kolegija Zajedni~ke komisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH, za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci, odr`a}e se 6. mar ta. Cilj sastanka je posti}i politi~ku saglasnost za prijedloge amandmana na Ustav BiH kojima bi se provela presuda i omogu}ilo pripadnicima nekonstitutivnih naroda u BiH da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. - Shodno zaklju~cima sa posljednje sjednice komisije na sastanku kolegija odredili smo datum i poslali pozive predsjednicima parlamentarnih stranaka, kazao je [efik D`aferovi}, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije. Nakon sastanka sa 13 predsjednika stranaka, 12. mar ta, trebala bi biti odr`ana i posljednja sjednica zajedni~ke komisije. „Bosna i Hercegovina ima obavezu da implementira ovu presudu i nadam se da }e to uraditi. Ova komisija `eli da iscrpi sve mogu}nosti kako bi se do{lo do rje{enja“, kazao je D`aferovi}.

i druge zemlje centralne i isto~ne Evrope, te da }e i Hrvatska i EU pru`iti svu neophodnu pomo} kako bi se realizacija ovog projekta ubrzala. On je naglasio da je Hrvatska otvorena za saradnju i mo`e dosta pomo}i BiH na njenom evropskom putu.

Produ`eni mandat ovom tijelu isti~e upravo 12. marta, a dosada{nji rad komisije nije urodio konkretnim rezultatima, odnosno prijedlozima amandmana na Ustav BiH koje bi podr`ala ve}ina. Zajedni~ka komisija je u dosada{njem radu postigla visok stepen saglasnosti da se ustavne izmjene prave samo u onom obimu koji zahtijeva presuda iz Strasbourga, a donekle su se pribli`ili i stavovi oko izmjena vezanih za Dom naroda u smislu da to tijelo PSBiH bude pove}ano klubom pripadnika nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih gra|ana. Ipak, dijametralno su suprotni stavovi oko ustavnih izmjena vezanih za izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH. Podsjetimo i to da je provedba presude u slu~aju Sejdi} - Finci jedan od uslova za M. \. R. evropski put BiH.

62 posto vi{e nego u 2010. 16 Foto: D`.PULJI] Po tko zna koji put kardinal je razgovarao s nekim od ~elnika stranka sa. Prevencija nasilja Asocijacija XY organizovala je ju~er u Sarajevu okrugli sto Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja kao zavr{nu aktivnost projekta Prevencija vr{nja~kog nasilja i promocija zdravih stilova `ivota mladih u osnovnim {kolama KS-a. februar/velja~a 2012. izdali su priop}enje u kojem spominju . 41 pu{ku. OPOJNI REZULTATI U Vi{egradu oduzeto 10 kg marihuane. hrvatskim predznakom. te os ta le ro be u vri je dnos ti od 118. Registrovano je i 3. tako i lokalna zajednica. To je dovelo do pove}anja broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto. Tadi} pritom i dalje inzistira na formuli “i EU i Kosovo”. dok je dio deponiran u GPBiH. u Trebinju 31 kg opojne droge skank.449 . 75 komada hladnog oru`ja i 6. U pro{loj godini evidentirano je 87 krivi~nih djela krivotvorenja isprava i podneseno 85 izvje{taja nadle`nim tu`ila{tvima protiv 108 lica. ve} je mogao sagraditi Andri}grad. evo. `ivotinje i oru`je U protekloj godini GPBiH privremeno je oduzeo 168. GUBELI] Ilegalci na granici Markolegijumarirektora Instituta za nestala lica BiH Ju di{i}. Ulaz u BiH odbijen je dr`avljanima iz 84 zemlje. A. 521 grlo stoke.300 KM. neo~ekivano. raspisi o traganju.057 komada municije razli~itog kalibra. {to je i jedan od zahtjeva Evropske unije. kao i 424 stabljike marihuane Prema Duman~i}evim rije~ima. progovorili o napa}enim Hrvatima. [to se ti~e ovoga drugoga . tehni~ke robe u vrijednosti 79. godini. konstatiraju}i da kandidatura ne ovisi samo od Beograda nego i od svake ~lanice europske obitelji.794 KM. valjda. OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Nema izmje{tanja tijela NN lica iz kosturnice u RS-u GRANI^NA POLICIJA BiH OTKRILA 324 OSOBE Foto: S. Slijedom ~ega treba o~ekivati da uskoro pro~itamo podatke koliko se Hrvata u pro{loj godini iselilo iz Bosne. direktora GPBiH. te je otkriven i privremeno oduzet 71 dokument. ostvareni su pozitivni pomaci na otkrivanju prometa opojnih droga preko dr`avne granice.To je pove}anje za 496 osoba ili 27.16 posto manje nego u 2010. No. novaca u raznim apoenima ukupne vrijednosti 437. u dva navrata. Ta ko |er. dok nam se ru{e olimpijske dvorane i zatvaraju muzeji . dovoljna je da ospemo drvlje i kamenje. Da je Nemanja to dosad skupljao. A za{to ih ne gledamo?! Odgovor je. i to za 83. Prema rije~ima Vinka Duman~i}a. DOBAR LO[ ZAO JAVNI EMITERI Podaci da su televizije susjednih zemalja izrazito gledanije od ovih na{ih. VI[EGRAD Iz na{e perspektive ve} i sama ~injenica da je Emir Kusturica u nekom projektu. godine u ilegalnom prelasku dr`avne granice otkrivena su 324 lica. Tokom 2011. Sarajeva posebice.92 posto. 325 litara alkoholnih pi}a. 19 pi{tolja. Specifi~nost projekta ogledala se u treningu za vr{nja~ke edukatore putem kojih su obu~ena 62 u~enika. kg opojne droge skank koju je. godinu. {to je za 24. stigao iz BHRT-a. Fal{ isprave i narkotici . lider mla|ega HDZ-a.4 DOGA\AJI petak. {to bi kazali. umjesto da imenom i prezimenom ka`u tko prijeti pogromom novinarima i urednicima. . Smanjen je broj odbijenih ulazaka za dr`avljane Albanije. sada se ~ini kako Srbiji (ni) u martu ne}e sti}i europsko prolje}e. {to je za 0. 3.280 prelazaka dr`avne granice sigurnosno interesantnih i lica sa potjernica U pro{loj godini nastavljen je trend smanjenja prometa osoba i vozila preko dr`avne granice.569 KM.061 kutiju cigareta. . rekao je Duman~i}.) javnih emitera . ponajprije (tzv. identifikovano je 2. rekao je Duman~i}. zabrane prelaska dr`avne granice ili sigurnosno interesantnim osobama. ponajvi{e zbog ukidanja viznog re`ima.280 prelazaka dr`avne granice osoba za kojima su od mjerodavnih tijela bile raspisane potjernice. kako nije. 31 kg opojne droge skank oduzete u dva navrata od GP-a Trebinje.Treba posebno istaknuti pronalazak i oduzimanje 10 kg marihuane od GP-a Vi{egrad.830 stranaca kojima nije dozvoljen ulazak u BiH jer nisu ispunjavali zakonom propisane uslove. predsjednik Ko Pove}anje broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto Identifikovano je 2.sve je.8 posto u odnosu na 2010. u Velikoj Kladu{i 16 kg opojne droge skank. pri pa dni ci GPBiH su u 2011. godinu.bolje da {utimo. re~eno je na ju~er odr`anoj konferenciji za novinare povodom izvje{taja o radu Grani~ne policije BiH (GPBiH) za 2011. Neimenovane! Roba. a uklju~ivao je sveobuhvatan program vr{nja~ke edukacije radi pobolj{anja zdravih `ivotnih stilova mladih. rekao je Duman~i}. 24. D. Dio privremeno oduzete robe i `ivotinja predan je na daljnju nadle`nost carinskim i inspekcijskim organima. Tako }e Vi{egrad ulo`iti vi{e od milijun maraka. godini privreme no odu ze li pet ko ma da automatskog oru`ja. pomo}i }e mu kako {ira. A nama je. VIJEST U OBJEKTIVU BORIS TADI] Srbijanski je predsjednik u Bruxellesu otkrio rupu u saksiji. KRIJE[TORAC LJUBI] .dovoljno govori. jasno. Projekt je realizovan od 2008. VIJEST U BROJU obitelji u na{oj zemlji pomogao je Crveni kri` BiH u posljednjih 15ak dana otkako su nas pogodile velike snje`ne padaline.Izdato je 248 viza. M. i ovoga su puta doma}in i njegov visoki gost.pojedince. No. oduzeo GP Velika Kladu{a kao i 424 stabljike marihuane. Duman~i} je izjavio da se broj izdatih viza na granici kontinuirano smanjuje.

znalo se da je u njega ugra|en deficit: o~ekujete li da se minus pokrije obveznicama ili }e bud`et i}i u jo{ ve}u dubiozu? . jam~io jednakopravnost naroda i bio proveden i na drugim razinama vlasti. te kada bi taj dogovor podrazumijevao pobolj{anje rada Vlade. no ako rje{enja budu nametana i uskogrudna.ja i ~eka se da ih Vi. po . imenujete.gledam blagonaklono. kojima ne samo federalne vlasti. Kako da poni{tava postoje}e pravovalja. mo`e biti pozitivna strana ove koalicije. izjavi la je za Srnu Asja Ro k{a . kao i ve}ina gra|ana Federacije BiH.sudjeluju u Vladi Federacije i stra- naka koje ~ine vlast na drugim razinama (Vije}e ministara i `upanije). ministra HeSDP-a. biti realizirano. ne sudske presude ve} i vrije|a ukoliko se desi neki dogovor. no poslao Vam imena kandidata. Kada bi ma zato~enih.OSLOBO\ENJE petak. napose ljanja javnim poduze}ima. ako bude primijenjena u cilju dono{enja kvalitetnijih rje{enja.Na rekonstrukciju Vlade FBiH mom dubokom uvjerenju. Zada}a ovog ministarstva. a uvjeren sam i svi ostali. Vlada je dala rok za njegove izmjene koji je odavno probijen. Razli~itost stavova.da Kebe? ju isti odnos prema pripadnicima . nije baviti se istra`ivanjem doga|aja u pro{losti i kreirati slike u javnosti o njima. uskoro biti to bili legalni • U HDZ-u zatvori u koje su BiH ne odustaju rije{eno zatvarani prekr{itelji od rekonstrukcije zakona. a na koncu. pa ~ak i slu`beni ocjeni kandidata od akti. kako na Vladi. ve} imenovanje sudaca Ustavnog suskrbiti o bora~koj.Podrazumijeva se da kreator prora~una Vlada Federacije BiH namjerava deficit prora~una za 2012. Negiranje logora • [ta konkretno zamjerate dosada{njoj reviziji braniteljskih prava i na koji na~in biste Vi radili takvu reviziju? . INTERVJU 5 @ivko Budimir. {to podrugog naroda ve} imamo ozbiljne drazumijeva da ne bih bio spreprigovore kako su neki od savjetni.Na osobnoj razini nemam pro. bio posljedica isklju~ivo `elje dva smatram pogre{nim i kadrovsku HDZ-a da se vrate u poziciju upravpolitiku toga ministarstva. Ona ka `e da je ri je~ o redovnim sastancima na kojima je razgovarano o ura|enom i zadacima koji se u okvi ru pro je kta na la ze pred ze mljama u~esnica. nije baviti se istra. S obzirom na to da je i Vrhovni sud Federacije BiH podnio zahtjev Ustavnom sudu po istom zakonu. Mirsadu Kebi moram re}i i HVO-u. “Na sastanku u Zagrebu do govo re no je da 19.Iz korektnosti prema svom kodvije komponente koje su ~inile legi dopredsjedniku Federacije Vojsku Federacije BiH . no to ne zna~i da to mora rezultirati raspadom koalicije. tako i u javnosti. kako izo~nost g.}anje stava Visokog sudskog i tunju.potpisati takvo {to? kvim logorima bili. predsjednik Federacije BiH Ne podr`avam politiku ministra Heleza Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA • Podnijeli ste apelaciju Ustavnom sudu FBiH o ocjeni ustavnosti Zakona o reviziji branitelja: o~ekujete li da }e Sud to razmatrati i ako da. apri la u Trstu bu de odr`a na me |u na ro dna kon ferencija o digitalizaciji”. Napose stoka.bile dogovor svih stranaka koje vnom sudu nedostaje troje sudi.ga {to smatram da to ne bi bilo uranistarstvu. ve} je takav zakon kori{ten kako bi se revizija provodila selektivno i primjenom dvostrukih kriterija. Uvjeren sam u to da se podzakonskim aktima i samom provedbom revizije moglo eliminirati odre|ene nedostatke tog zakona da je za to bilo volje i korektnosti. Foto: D`..Odnosi unutar stranaka koalicije nisu nepromjenjiva kategorija i oni }e varirati u zavisnosti od stavova pojedinih stranaka u koaliciji o odre|enim pitanjima i realizaciji pitanja dogovorenih u platformi o formiranju vlasti. Mirsada Kebe nia time i ministra. te da ve} ima razmi{ljanja o objedinjavanju rasprave pri Ustavnom sudu o ova dva zahtjeva. ve} skrbiti o bora~koj. kao punopravna u~esnica me|una ro dnog pro je kta “Di gi tal na te levi zi ja u jugoisto~noj Evropi”. U nekoliko navrata u proteklom periodu o~itovao sam se. no to nije bilo slu~aj.Ponajprije `elim podsjetiti kako je Vlada Federacije BiH u petom mjesecu pro{le godine konstatirala da je Zakon o reviziji braniteljskih prava nekvalitetan i da bi ga trebalo mijenjati. kao i nje. Ne samo da ni.kvalitetnijeg rada Vlade. u~estvovala je na sas tan ku Upravnog odbo ra i te hni ~kom sas tan ku pro jek tnih par tne ra odr`a nom u Za gre bu. bit }emo zadovoljni. mogu imati potpuno suprotan efekt. nedopustive su izja`ila~kog vije}a BiH o ve. niti HVO-a sudjelovali u maltretiranji.kao posljedicu `elje dva HDZ-a da va i proces pomirenja naroda u postanu dijelom Vlade FBiH ne BiH. HSP }e ustrajati na provedbi platforme i kada ona bude primijenjena u potpunosti. • [ta zapravo najvi{e zamje- Zada}a ovog ministarstva.je razlogom {to jo{ nisu predlo`e`ivanjem doga|aja u pro{losti i kre.VSTVBiH je zavr{io svoj posao i blema s ministrom Helezom. osje}aje svih onih koji su u ta. Smatram kako je provedba revizije po takvom zakonu upitna te da bi posljedice njezine provedbe mogle biti {tetne po Federaciju. godinu pokriti obveznicama kako je i planirala jer u suprotnom..gledate na to i da li ste spremni. kad o~ekujete izja{njenje? . odnosno braniteljskoj populaciji rate resornom ministru Zu. DIGITALNA BiH. promjene u Vladi Federacije BiH • Vratimo se apelaciji: Usta. ne bih niti podnosio takav zahtjev.dogovor ne bi bio podr`an od meti jedan savjetnik ministra nije iz ne kao predsjednika FBiH.man to niti potpisati. odnosno brani. 24.~iji dogovor o toj rekonstrukciji tarstvo za pitanja branitelja bavi. pa ~ak i pomo}nika u tom mi. naru{a. a time i ministra.Jasno da o~ekujem kako }e Ustavni sud Federacije BiH razmatrati zahtjev za ocjenu ustavnosti spomenutog zakona jer u protivnom. februar/velja~a 2012. to bi zna~ilo veliku financijsku krizu u FBiH ve} u drugoj polovici ove godine i ja se nadam kako }e to. od svjedoka osumnji~e. KRIJE[TORAC TAKORE]I. Uvjeren [TA leza u kojima sam kako }e i to ^EKAJU SUDIJE on tvrdi kako nje us Razlog je neslaganje pitabiti rijekona prostoriro {e i neprihva}anje stava ma koje je no te da }e Visokog sudskog i u vrijeme usli je di ti rata u BiH pre dla ga tu`ila~kog vije}a BiH o kontroliranje kandiocjeni kandidata od la Armija data za suce SDP-a. • Jo{ prije usvajanja federalnog bud`eta za 2012.Zu b~evi} iz Re gu la tor ne agen ci je za ko mu ni ka ci je. ve} su suda. Uvjeren sam BiH nije bilo Ustavnog kako }e i to pitanje logora.|eno s ciljem pobolj{anja polo`ani da su tijekom sukoba ARBiH i ja hrvatskog naroda u BiH.sustvo dopredsjednika Mirsagovi savjetnici i pomo}nici nema. da li je HSPBiH sasvim zadovoljan tom koalicijom? . Logi~no je da stranke u vlasti nemaju identi~ne stavove o svim pitanjima te da }e biti odre|enih nezadovoljstava nekim rje{enjima. sukladno planovima Vlade. Po mom mi{lje.Zu b~evi}. rekla je Rok{a . . i 20. te ako bi nebilitet ljudi i teme kojima se Minis. evidentno je da ne podr`avam Da li je uistinu jedini razlog politiku rada toga ministarstva te ovog ~ekanja povremeno odsmatram kako ministar. Razlog je neslaganje i neprihvateljskoj populaciji. takav u izboru savjetnika.da. uz suglasnost kanu Helezu? dopredsjednika. nadam se da odgovor Ustavnog suda ne}emo dugo ~ekati. S obzirom na poseban senzi. . tada ne bih dvojio oko toga treba li ga podr`ati ili ne. o procesu provedbe Zakona o reviziji braniteljskih prava te ukazivao kako se ona provodi ne po{tuju}i niti takav zakon koji je usvojen. Bez nametanja • Koliko su u posljednje vrijeme realno dobri odnosi unutar stranaka potpisnica platforme.Armiji BiH BiH g.ni kandidati Parlamentu FBiH za irati slike u javnosti o njima.

Finci i pitanje vojne imovine. a zatim ga usmrtio samo 35 metara dalje od ku}e. [krbi} je time po~inio krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva” navodi se u optu`nici. februar/velja~a 2012. s otpremninama od 10 hiljada KM bi se zakonski izjedna~ili sa svojim komandantima i kolegama koji su. S. na|u rje{enje za provo|enje presude Sejdi} . Nakon pravne procedure i `albenog perioda tu`itelj o~ekuje njegovo ubrzo pojavljivanje pred pretresnim vije}em. kazao nam je kantonalni tu`ilac Jasmin Mesi}. a zaklju~kom obe}ano ostvarenje tog prava grupi vojnika otpu{tenih iz VFBiH sa 40 godina starosti. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako. . Mu{i} je to de- (NI)KAKVI SMO LJUDI Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. Dodik i Knotzova razmijenili su mi{ljenja i o ostalim aktuelnim pitanjima u Srpskoj i BiH. On je ponovio da pitanje izbora u Srebrenici mora biti druga~ije rije{eno u odnosu na ostale op{tine u BiH. Skidanje ove ta~ke s dnevnog reda ili. KAJMOVI] Odluka Ustavnog suda Izmjenom koju je predlo`io delegat Zijat Mu{i} provela bi se odluka Ustavnog suda FBiH i oko 500 biv{ih pripadnika Vojske FBiH otpu{tenih 2002. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija Foto: A. U protekle ~etiri godine otkopani su posmrtni ostaci samo 704 nestala lica. prenosi Srna. Republika Srbija. Tihi} je rekao Srni da bi na sastancima lidera {est vode}ih politi~kih par tija u BiH trebalo da se na|e i pitanje primjene Izbornog zakona BiH u Srebrenici. a da Dom nije glasao ni o jednoj od ta~aka o kojima se raspravljalo. Elvira Abdi} Jelenovi} je isto tra`ila u ime Odbora za prostorno ure|enje rekav{i da javne rasprave provedene u Sarajevu i Mostaru nisu bile dovoljne niti dobro organizirane. . ostvarili i povoljnije penzije po Vladinim uredbama. gdje se trenutno i nalazi i gdje je ispitan po na{em zahtjevu. 24. njeno dono{enje odgo|eno za mjesec Skoro cijeli dan je trajala rasprava i usagla{avanje o dnevnom redu ju~era{nje sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH. uz otpremnine. a ovim tempom taj posao ne}e biti zavr{en u narednih 50 do 60 godina. . na{ao na dnevnom redu sjednice. automatskom pu{kom i u vojni~koj uniformi. Mu{i} je podsjetio na do da se o odluci Ustavnog suda ne tra`i mi{ljenje nego se ona mora provesti. [krbi}a optu`nica tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske. dok je pro{le godine identifikovao devet pripadnika srpskog naroda. s posebnim osvrtom na provo|enje odluke Suda u Strasbourgu u predmetu “Sejdi} i Finci”. pa kada su do{li u vo}njak. glasanje po proceduri za{tite vitalnog nacionalnog interesa o njenom ostanku u dnevnom redu sjednice. koji su pred zgradom Doma naroda skoro cijeli dan ~ekali ishod parlamentarne rasprave. zvanog Kozar. Na ministrovu opasku kako razmatranje izmjene Zakona tra`i zvani~no izja{njenje Vlade. saznaje Srna u izvorima bliskim Institutu. naredio mu da krene ispred njega upiru}i mu pu{ku u le|a. Prona|eno samo 28 Srba Institut za nestala lica BiH identifikovao je u protekle ~etiri godine 3. Institut je godi{nje otkopavao samo 176 tijela. ina~e. Zapadnohercegova~kog kantona i grada Mostara.946 tijela. pare su tu. ipak. koja je kasno popodne prekinuta. od kojih samo 28 Srba i potro{io 18 miliona KM. Iz tog kluba ustvrdili su kako Ministarstvo prostornog ure|enja FBiH nije uva`ilo zamjerke lokalne zajednice – op}ina ^apljina i Ljubu{ki. Dakle. Tihi}. 26. [krbi} je iz Futoge. 1992.Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. kazao je Mu{i}. 2010. Jo{ mjesec za koridor 5c Na prijedlog Kolegija. do{ao pred ku}u [ukrije Medi}a u Sanici. da su sagovornici razgovarali i o pitanju okon~anja super vizije u Br~ko distriktu i rje{avanju pitanja imovine. te podnio inicijativu za tematsku sjednicu o koridoru 5c uz u~e{}e stru~njaka koji bi dali obja{njenja za sve sporne ta~ke. B. kazao je delegat Mu{i} mantirao pokazav{i Vladin prijedlog zakona kojim je oko tri miliona KM bilo planirano za povoljnije penzionisanje ove kategorije. godine prona{ao posmrtne ostatke 13 Srba. ne u~estvuje. a nismo smanjili iznos sredstava za implementaciju. u ~ijem radu. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako. . op}ina Klju~. u protivnom. ispalio mu je dva metka u glavu. Optu`eni se brani iz Srbije Potvr|ena optu`nica za ubistvo civila iz Sanice Kantonalno tu`ila{tvo u Biha}u podiglo je optu`nicu za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv Milana [krbi}a. godine {est. 20 godina sta`a i najmanje tri. 2002. “Zatekao ga je na ulaznim vratima. [EHER^EHAJI] Strasbourg u prvom planu Za unapre|enje dobre privredne saradnje izme|u Republike Srpske i Njema~ke ima prostora i ubudu}e na tome treba raditi. Dodik i Knotzova su ra zmijenili mi{ljenja i o najaktu el ni jim pi ta nji ma u Re pu bli ci Srpskoj i BiH. koji je ju~er boravio u radnoj posjeti Vukosavlju. 6. koja je potvr|ena u srijedu pred kantonalnim sudijom za prethodno saslu{anje. Dom naroda je na mjesec dana odgodio usvajanje odluke o dono{enju prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za FBiH autocesta na koridoru 5c.6 DOGA\AJI VIJESTI petak. javlja Srna. kojem }e predsjedavati predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. od kada postoji. OSLOBO\ENJE Skoro cijeli dan Dom naroda FBiH utvr|ivao dnevni red Srebrenici status kao Br~kom Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi} rekao je ju~er da bi Srebrenica trebalo da ima specijalni status kakav imaju Br~ko i Mostar. konstantovano je na sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika i ambasadora Njema~ke u BiH Ulrike Marije Knotz. I Josip Peri} je podr`ao zahtjev Kluba Hrvata. tra`io je Klub Hrvata izraziv{i negodovanje trasiranjem autoceste u podru~ju Po~itelja i Blagaja. 3.Mi smo amandmanom na Zakon ostavili izvan prava ovu grupu. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija. Ovo korespondira i sa zaklju~kom Parlamenta FBiH donesenim uz Zakon iz juna 2011. u namjeri da ga li{i `ivota. onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. O sudbini ove izmjene delegati }e odlu~iti u nastavku sjednice u martu. izra zio je zadovoljstvo dosada{njom realizacijom dogovora {estorke postignutog u decembru pro{le godine i istakao da je ostalo da na narednom sastanku. Iako je resorni ministar Vjekosalv ^amber tvrdio kako za ovo nema sredstava u bud`etu. i 2009. onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. Demantirala ju je pomo}nica ministra prostornog ure|enja Hanka Mu{inbegovi} podastrijev{i podatke o svemu ura|enom uklju~uju}i javne rasprave s podacima koji dokazuju da su bili pozvani predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava sa zadu`enjem kantonalnim da obavijeste i osiguraju u~e{}e predstavnika lokalne zajednice. U protekle ~etiri godine. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske saop{teno je. Institut je 2008. {to najmanje odgovara grupi od nekoliko desetina ~lanova Udru`enja otpu{teni – razvoja~eni branitelji 31. U martu odluka o novih 500 povla{tenih penzija Otpu{teni vojnici uzalud ~ekali glasanje Treba li mi{ljenje Vlade za provo|enje odluke Ustavnog suda? Nakon tra`enja Kluba Hrvata da se o odluci o prostornom planu koridora 5c glasa po proceduri vitalnog interesa. Osnovni razlog je bio to {to ni sedam proteklih dana nije bilo dovoljno da se parlamentarna ve}ina i Vlada usaglase o inicijativi za izmjene Zakona o sticanju prava na prijevremenu penziju po povoljnijim uvjetima koji se. iako se traga za jo{ desetak hiljada nestalih lica. F. kazao je delegat Mu{i}. odnosno za `ene dvije godine provedene u kontinuitetu u jedinicama Armije BiH ili HVO-a.

decembar Asim Sunulahpa{i} }e zapo~eti posao na prenosu vlasni{tva zgrade hotela Rudar u kojem radi 21. Sastanak u Zenici Uspje{an dogovor oko 21. i 28.Doma}in posjete je Vije}e ministara BiH. februar/velja~a 2012. u nastupni posjet veleposlanika Republike Finske za BiH sa sjedi{tem u Ljubljani Pekku Metsoa. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula. Veleposlanik Metso je istaknuo da je Finska zainteresirana za ja~anje veza s Bosnom i Hercegovinom. ali se oni ne}e pojaviti u sudnici. Direkcija za evropske integracije (DEI) zadu`ena je da sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH koordinira kada su u pitanju IPA fondovi. KRIJE[TORAC Su|enje Mladi}u 14. Vije}e ministara BiH nije ju~er utvrdilo ekonomski i fiskalni program BiH za period 2012 . Finska poma`e na evropskom putu Savjetnica predsjedatelja Vije}a ministara BiH @eljana Zovko primila je. istakao je Zvonimir Kutle{a. trebala je biti realizirana zaklju~no sa 31. predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda. te uzimanjem pripadnika me|unarodnih mirovnih snaga za taoce. na~elnik Op}ine Zenica Husejin Smajlovi}. te nekoliko ministara kantonalne Vlade. MVPBiH zadu`en je da do naredne sjednice Vije}a ministara pripremi cjelovitu analizu i ponudi odgovaraju}e rje{enje koje se odnosi na izdavanje viza za gra|ane Kosova. Ve} na narednoj sjednici Vije}e ministara BiH trebalo bi usvojiti i akcioni plan koji se odnosi na ubla`avanje negativnih efekata po BiH ulaska Republike Hrvatske u EU. Nemamo pravo da odga|amo rje{enja jer je Europska komisija ionako dala dodatne rokove i stoga i jeste zaklju~eno da se DIREKTORI Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. predsjednik Sindikata UTTDa 21. Milanovi} najvjerovatnije prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. maja Na ju~era{njoj statusnoj konferenciji u Haagu potvr|eno je da }e su|enje biv{em komandantu Vojske RS-a Ratku Mladi}u po~eti 14. tako i entiteti. Tu`ioci }e za izvo|enje dokaza imati 200 radnih sati. a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. decembar. Mladi} se optu`nicom Tu`ila{tva tereti. decembra Postignut je kona~an dogovor oko zbrinjavanja 40 radnika zeni~kog Ugostiteljsko-trgova~kog i turisti~kog dru{tva 21. saop}eno je iz Slu`be za informiranje Vije}a ministara BiH. nazivaju}i Tribunal pristrasnim i NATO sudom. a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. radi obaveze dostavljanja istog Evropskoj komisiji. Generalni sekretarijat Vije}a ministara BiH zadu`en je da izradi poslovnike o njihovom radu. a njime je predvi|eno da dio radnika ostane da obavlja djelatnost u preduze}u. februara kada }e posjetiti Sarajevo. A. kazao je premijer Nermin Nik{i}. maja ove godine. Nermin Nik{i}: Uspjeli smo spasiti ljude . drugoj sjednici. Po jo{ nepotvr|enom protokolu posjete ovaj visoki zvani~nik Republike Hrvatske }e se po dolasku u BiH prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. DOGA\AJI VIJESTI 7 Sjednica Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Milanovi} od ponedjeljka u BiH Novi hrvatski premijer Zoran Milanovi} boravit }e u BiH 27.Odlu~eno je da se izja{njavanje o toj to~ki odgodi za sedam dana s obzirom na to da je pristigao odre|eni broj primjedbi na dostavljeni materijal. ve} od danas ~elni ~ovjek Op}ine Zenica Husejin Smajlovi} i ste~ajni upravnik UTTD-a 21. decembar – u ste~aju. sije~nja. na op}inu Zenica. Zijad Kova~. 24. premijer ZDK-a Fikret Plevljak. posebice intenziviranja gospodarske i kulturne suradnje. odnosno da se iskoriste potencijali MVP-a u smislu komunikacija sa me|unarodnom zajednicom. januarom. TERZI] Dodatni rokovi . Vize za Kosovo Prolongirano je i dono{enje rje{enja o imenovanju predsjedavaju}eg i ~lanova Odbora za unutra{nju politiku i ekonomiju Vije}a ministara BiH. Mostar. potvr|eno je Feni iz ove institucije. Rje{enje za IPA 2012. biv{i na~elnik CJBa Trebinje. generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Elvedin Grabovica. . Tu`ila{tvo je najavilo da }e pred sudije tokom su|enja izvesti 148 svjedoka. biv{i na~elnik CJB-a Trebinje. Nagla{eno je kako plan sadr`i 29 klju~nih mjera koje je nu`no provesti do juna ove godine.2014. S tim u vezi DEIBiH je zadu`en za provedbu akcionog plana za adresiranje mape puta BiH u oblasti evropskih integracija. dok }e {est radnika s dana{njim danom po~eti raditi u Rudniku mrkog uglja Zenica. to u~ini `urno. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj.OSLOBO\ENJE petak. ali }e se. To je saop{teno ju~er poslijepodne nakon sastanka u sjedi{tu Zeni~ko-dobojskog kantona. a s obzirom na to da se radi o veoma va`nim tijelima. po jo{ nepotvr|enom protokolu. prihvatilo je niz mjera i aktivnosti koje se odnose na ja~anje procesa evropskih integracija. a u njegovu implementaciju bit }e uklju~ena kako dr`avna razina (Vije}e ministara BiH i Parlamentarna skup{tina BiH). smatra da je sporazum zadovoljavaju}i. do 1995. bit }e rije{eni u narednih nekoliko dana. Ova obaveza. Ovo je saop}io Zvonimir Kutle{a. kojem su prisustvovali federalni premijer Nermin Nik{i}. za genocid u Srebrenici i jo{ sedam bh. Tako da }e to biti rije{eno u narednih nekoliko dana. ina~e. u 11 ta~aka. od 1992.Evropska komisija iza{la nam je u susret i pomaknula rokove koji su istekli 17. samostan te neke kompanije. Zovko je Metsou zahvalila na posjetu i po`eljela mu uspjeh u njegovoj diplomatskoj misiji. . obe}ao je generalni tajnik Vije}a ministara BiH. prije ovog ~ina. ali mi jednostavno nemamo vremena za to. Prema rije~ima ministra privrede ZDK-a Jusufa Durakovi}a. progon Bo{njaka i Hrvata {irom BiH. dok }e izjave jo{ 212 svjedoka biti uvedene u dokaze. za nekoliko dana Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. Realizacija dogovora po~inje odmah. Milanovi} }e nakon razgovora s najvi{im zvani~nicima BiH posjetiti i ustanove koje je finansirala Vlada Republike Hrvatske.Cilj je bio da spasimo ljude i u tome smo uspjeli. Vitez i [iroki Brijeg. . Bilo je prijedloga na Vije}u ministara BiH da se da rok od 15 dana kako bi ta sporna pitanja bila rije{ena. naveo je Kutle{a. odnosno skoro prije mjesec. decembar. odnosno. generalni tajnik Vije}a ministara BiH. Mi. Iako je bilo planirano. Naime. op{tina. akademije. i 2013. generalni tajnik Vije}a ministara Svi problemi koji su evidentirani u programiranju Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) komponenta I (Pomo} u tranziciji i izgradnja institucija) za BiH za 2012. Cjelodnevno zasjedanje Vije}a ministara BiH Foto: D`. dio radnika }e biti uposlen u Studentskom centru Univerziteta u Zenici. te da zna~i kraj agoniji radnika i preduze}a. D. na pres-konferenciji odr`anoj u pauzi zasjedanja dr`avne Vlade. On je naglasio da Finska putem produbljivanja institucionalnih veza izme|u dviju prijateljskih zemalja mo`e pru`iti zna~ajnu potporu na ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. teror nad civilima u Sarajevu dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem. Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. u ime predsjedatelja Vjekoslava Bevande. Optu`eni Mladi} je rekao da sumnja da }e imati pravedno su|enje.

Na ~ast doktora nauka promovirani su magistranti Asja Mandi}. On je. B. Rektor Univerziteta u Sarajevu i promotor prof. rekao kako se radi o fojem penzionisanju. u vojnoj uniformi. vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji. Nihad Babovi}. {to je dobra pretpostavka za nastavak daljih aktivnosti u provo|enju ovog vida istra`nih radnji. Tu`ila{tvo Unsko-sanskog kantona tereti za ubistvo [ukrije Medi}a po~injeno u junu 1992. koji je u me|uvremenu preminuo.Ovo je veoma pozitivna inicijativa. ispod konu. a). “Pretpostavka krivnje bila je na policiji. javlja Srna. Zikreta Ibrahimovi}: Dugo smo pasivni Tra`e se 1. tehni~kih. postoje predmeti vezani za Agrokomerc. Ivan Jur~evi}: Je li sporan . biti 1. simbola fa{isimbola fa{izma i Sas tan ku zma i nacinacizma. Jasmina ^akar. bradnim tekstom zakona o povoljni. prenosi Fena. Podsjetimo. zamjenica agentice Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava.kri`om. Najve}i broj odnosi se na neizvr{enje presuda doma}ih sudova. predsjednik Udru`enja penzionera i vojnih osiguranika u FBiH. 24. ka`e Zikreta Ibrahimovi}. a od Vije}a ministara bit }e zatra`eno da napravi procjenu njihovih eventualnih implikacija na BiH. novi problem za BiH predstavlja povrat stanova. . Imamo slu~ajeve koji su ekonomske naravi i to mo`e donijeti nove probleme od kojih se mo`emo uhvatiti za glavu. godine.To je veliki predmet i ti~e se 1. Velma Pijalovi}. ka`e Zikreta Ibrahimovi}.ne}i se. pred kojom je ispunjavanje vladavine prava jedan od prvih koraka za zemlje koje te`e ka EU. Zanima me koliko gra|ani tu`e dr`ave i izgleda da se radi o velikom broju tu`bi. . prvi put se neko ozbiljno zapitao {ta je sa na{im kompletnim nastupom pred Vije}em Evrope. ali ovim izvje{tajem je konstatovano da je prislu{kivanje vr{eno u skladu sa zakonom i to isklju~ivo po naredbama suda”. Jur~evi} je obe}ao.Mi smo u fazi rje{avanja sistemskih problema. Lejla Me{ali}. Ina~e. vidi i predsjednik udruge vao i Ivan predsjednik koja je ~lanica Jur~evi}.8 DOGA\AJI VIJESTI petak. No. s demonstrantima u}i u zgradu PIO/MIO FBiH i ne}e je napustiti sve dok se mirovina 253 satnika HVO-a ne izravna s penzijama kapetana Armije BiH.576 doktora nauka iz 44 nau~ne oblasti. uz nadu da }e nove generacije doktoranata dati poticaj razvoju.Berilo. biv{eg pripadnika Vojske Republike Srpske.500 KM (sada je oko 1. Luji} je rekao na konferenciji za novinare da je to posebno va`no za budu}i rad policije po{to je potvr|ena zakonitost. nakon ~ega su ga pu{kom uperenom u le|a odveli do vo}njaka. te staru deviznu {tednju u Ljubljanskoj banci i Investbanci Beograd. Potvr|ena optu`nica za zlo~in u Klju~u Kantonalni sud u Biha}u potvrdio je optu`nicu protiv Milana [krbi}a za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva po~injen u Klju~u. na okruglom . dr. Ipak. Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima.023 stana I dok je devizna {tednja kona~no sistemski rije{ena u BiH. tako i dr`avnog Parlamenta. prosperitetu i daljem ja~anju bh.slikali ispod zastave sa kukastim jama. godine. budu}i da su nezadovoljni ra. ka`e Puri}.000 studenata. Do sada je na Univerzitetu u Sarajevu zavr{ilo 160. Maja Mitra{inovi} . \. smatra da najavljena rasprava treba biti {ire fokusirana.Trebamo prestati biti pasivna zemlja koja }e na neki na~in primati “udarce” od Evropskog suda zbog svojih propusta i postati aktivna zemlja koja }e preduprijediti budu}e procese. {to nam je bila du`nost od 2002. {to nam je bila du`nost od 2002. te 2. . R. ka`e Ismet Harbinja. M. na povrat stanova. tu`ilac Tu`ila{tva USK-a.232 magistranta. Njime je predvi|eno da }e najve}a mirovina. gdje mu je [krbi} pucao u glavu. rekao je Luji}. ka`e da ga je na ovakvu ideju podstakao veliki broj predmeta na Sudu u Strasbourgu koje su podnijeli gra|ani iz njegovog kraja.Ju~er nismo FOTOGRAFIJA stolu kojega }e raspravljali o toj Nismo raspravljali posvetiti spofotografiji na o toj fotografiji na menutom zakojoj se. . ka`e Puri}. 5.023 stana u FBiH. ali i da }e mirovina obi~nog vojnika biti manja nego je sada. pa tako i parlamenata u provo|enju Konvencije o ljudskim pravima. biolo{kih. a o~ekuju se odluke vezane za presu|ivanje ratnih zlo~ina. Samir Omanovi}. Koordinacija bora~kih udru`enja Federacije BiH O demonstracijama 28. [krbi} je zajedno sa Vladom Un~aninom. medicinskih i ekonomskih nauka. ve} nosiocima stanarskog prava. donitomonta`i. poslanik Nermin Puri}. Adis Balota. kazao je Jasmin Mesi}. ali ne otkupljenim stanovima. op. Pomo} u tome nam mo`e biti stalna supervizija i koordinacija kako entitetskih. On ka`e da neki od predmeta iz Strasbourga imaju veliki zna~aj za BiH i kao primjer navodi slu~aj Sejdi} i Finci.a. preudruge koja je Koordinacije dsjednik Ud~lanica Koordibora~kih ruge umirovljenacije bora~kih udru`enja nih i demobiliziudru`enja. Ensar [ehi} i Almira Arnaut . podsje}a Zikreta Ibrahimovi} Dr`avni poslanici na jednoj od narednih sjednica raspravlja}e o stanju predmeta koji se protiv BiH vode na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Ka`e da se svakih pola godine Vije}e ministara BiH izvje{tava o stanju predmeta protiv BiH pred Sudom. rak). A. ispod kojoj se. februar/velja~a 2012. podsjetimo. . biv{i radnici i dioni~ari Agrokomerca. “Naoru`an automatskom pu{kom. februara (utozu istine. Faruk ^aklovica kazao je da je UNSA bila i bit }e oslonac mira i prosperiteta. Ona podsje}a da je ve}e uklju~ivanje dr`ava. vidi i je prisustvozma. BiH treba prestati primati “udarce” Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima. Presu|ivanje ratnih zlo~ina U januaru ove godine na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu vodilo se 1. od ~ega je preminuo”. te nepostojanja u BiH ustanove za smje{taj neura~unljivih po~inilaca krivi~nih dijela.900. Ona isti~e da BiH ima sistemske probleme u smislu neprovedenih presuda. Preduprijediti propuste . februara Na narednom sastanku }emo vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji. Ispred ulaznih vrata zatekli su Medi}a. Koordinacija 16 bora~kih udru.Zanima me koliki je uop}e broj i kakva je struktura predmeta koji se pred Sudom u Strasbourgu vode protiv BiH. ka`e Ismet Harbinja Prislu{kivali po zakonu [ef policije distrikta Br~ko Goran Luji} ocijenio je ju~er veoma va`nom potvrdu br~anske Skup{tine da je policija pro{le godine vr{ila nadzor i tehni~ko snimanje telekomunikacija u skladu sa zakonskim propisima. zatim problem nezakonitog pritvaranja. ka`e Ibrahimovi}eva. Amila Kapetanovi}. Inicijator parlamentarne rasprave o slu~ajevima protiv BiH u Strasbourgu. shodno zaklju~cima sa nedavnih konferencija iz Interlakena i Izmira. {to nije blijeti 28.Bruli}. Radi se o stanovima iz vojno-stambenog fonda.700 predmeta. nestale osobe. na ranih branitelja HVOnarednom sastanku }emo porazgovarati o tome. Ovakva inicijativa nai{la je na odobravanje u Uredu agenata za zastupanje pred Sudom u Strasbourgu. do{ao do ku}e [ukrije Medi}a u Sanici. ~ovjek sa fotografije bojovni`enja ju~er je zaklju~ila kako }e ka HVO-a iz Bugojna {to su se odluku o mogu}im demonstraci.Zanima me {ta mo`emo o~ekivati od predmeta koji su sad u toku. OSLOBO\ENJE PREDMETI PROTIV NA[E ZEMLJE U STRASBOURGU Promovirano 11 doktora nauka U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu ju~er je promovirano 11 doktora iz historije umjetnosti. Koordinacija je u cijelosti odbacila ponu|eni tekst zakona. [krbi}a. godine. podsje}a Ibrahimovi}eva. generalska. bude li demonstracija. dru{tva.

5 posto. A. zatim Bo{njaci 66 i Srbi 40. Podsje}amo ga kako je. ne vrijedi. godinu obezbije|ena su sredstva za pove}anje plata. objektivno! Na{e je zapa`anje kako je za veliki broj osoba donesen krivi stepen invaliditeta. Ja kao ministar ne}u dozvoliti bilo kakve pritiske na rad uprave policije. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka. ljudi sve priznaju gdje i od koga su kupili nalaz. Kako je kazao Bego Guti}. upoznat }u javnost o tome i re}i ko vr{i pritisak na Institut. S. Jevi} je ispitan kao osumnji~enik Na su|enju ~etvorici optu`enih za genocid u Srebrenici. a niti jedan nije iz lokalne zajednice. godine u Banjoj Luci. godine. ali su Jevi} i \uri} odgovorili da nije. ali je odgo|en zbog progla{enja stanja elementarne nepogode uzrokovane snje`nim nevremenom. K.Do ~im. upozorava direktor Instituta. nekompetentni. Ka`u gdje i od koga su kupili nalaz.Radimo. odnosno pove}an procent invaliditeta. . nekima i pove}ali. DOGA\AJI VIJESTI 9 Zijad Had`iomerovi}. Misle. mogu i narediti {ta da radimo. profesionalno. Kontroliraju ih LATINSKI KOJEG NEMA U trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka. Ljudi su nam. On se ju~er osvrnuo i na nedavno saop{tenje HDZ-a Soli Tuzla. koliko su ga platili U sklopu kontrole korisnika bora~ko-invalidske za{tite Institut za medicinsko vje{ta~enje zdravlja prekontrolisao je procent invalidnosti za oko 2. niti }e. ka`e on. Bilo je.Ostali bez prava.OSLOBO\ENJE petak. ne mo`ete saznati koliko je njih ostalo bez invaliditeta. Had`iomerovi}. To su policajci koje svakodnevno vi|amo na terenu.Preraspodjelom bud`eta MUPa za 2012. Cijene su se kretale od tri do pet hiljada KM. Jevi} i \uri}. kako je pojasnio svjedok. aprila 2012. rekao bih. kada se usvoji bud`et Tuzlanskog kantona. Svjedok je kazao da ih je upitao da li im je tokom saslu{anja potreban advokat. bez obzira sa koje strane oni dolazili. a u kojem je navedeno da bi napadi na kape- lu sv. veli dr. od kojih je rije{eno 188 ili oko 80 posto. kojeg je potpisao Mijo Kre{i}.Mi ovim amortizujemo udar na plate. i takvih slu~ajeva. lako otkrijemo. eto. lokalni ljekari nisu uklju~eni u procjenu invalidnosti ratnog vojnog invalida koji do|e na procjenu invalidnosti na institut. po kojoj }e 850 policajaca i starijih policajaca u narednom periodu primati platu uve}anu za pet posto. a i dru{tvo je bilo naklonjeno bora~koj populaciji. Stoga su ti procenti invalidnosti bili. rade}i za tu`ila~ki ured Ha{kog tribunala. No. . kada su svojevremeno i{li na ocjenu stepena invalidnosti. jedan Bo{njak. Stoga smo ve}ini umanjili stepen invalidnosti.Svojevremeno su njihov invaliditet cijenile kantonalne ljekarske komisije i utjecaj lokalne zajednice na ljekare je bio veliki. BE^IROVI] Dijagnoza . odnosno pove}anje koeficijenata toj kategoriji policijskih slu`benika. sve priznali. ne ki dru gi bi da upravljaju Institutom. ne vrijedi. Recimo. uglavnom zbog sporosti rje{avanja njihovih predmeta i nezakazivanja rasprava. 24. Institut morao da se bavi i desetinama nalaza na kojima je ispisana ista dijagnoza i imali su pe~at istog ljekara! Bego Guti}. Ne polazi im to za rukom. Bilo je. na ju~era{njoj pres-konferenciji u Tuzli. O~ito je da nekom smetaju rezultati koje ovo ministarstvo u posljednje vrijeme posti`e. ljekari su im gledali samo medicinsku dokumentaciju. i takvih slu~ajeva. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici donijela odluku o izmjenama i dopunama uredbe o platama policijskih slu`benika. koliko su ga platili. ostali bez pla}a. istra`ivao zlo~ine u Srebrenici po~injene u julu 1995. dok se u 12 slu~ajeva podnosioci `albi nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti. kao bud`etski korisnici. kazao je Guti}. Had`iomerovi}: Neki drugi bi da upravljaju Institutom Hrvati se najvi{e `alili Kancelariji ombudsmena u Livnu pro{le godine gra|ani {est op}ina Livanjskog kantona naj~e{}e su se `alili na rad pravosu|a i javne uprave. Ombudsmenu su se naj~e{}e `alili pripadnici hrvatske nacionalnosti. Neki od ljekara bili su neprofesionalni. Sve {to je la`no. ova uredba }e se primjenjivati od 1.1 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. ne tako davno. eto. koje }e obuhvatiti i policijske slu`benike. No. poru~io je Guti}. . Policajci }e se okupiti u 11 sati ispred sjedi{ta MUP-a u Livnu. Terenska kancelarija Institucije za ljudska prava BiH u Livnu otvorila je pro{le godine 237 predmeta po `albama gra|ana zbog kr{enja ljudskih prava ili sloboda. Nije bilo detaljnog pregleda. a vi je o~ito imate. februar. odakle }e u organizovanoj koloni krenuti prema zgradi kantonalne Vlade u tehni~kom mandatu. [trajk policajaca bio je najavljen za 8. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku dva ljekara Instituta. u trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka. Na tr`i{tu je bilo i takvih papira na prodaju. Nakon pregleda. direktora Instituta. Vlada je u nacrtu bud`eta za 2012. pozvani su u ured Ujedinjenih nacija u Banju Luku jer su ranije identifikovani na videosnimku da su u julu 1995. zna direktor Had`iomerovi}. bili u Poto~arima. nategnuti. biv{i istra`ilac Ha{kog tribunala je rekao da je optu`ene Du{ka Jevi}a i Mendeljeva \uri}a ispitao kao osumnji~ene 2000. [ta se dogodilo s ljudima koji su na Institut dolazili s takvim nalazima? . ministar MUP-a TK-a. kazao je Guti}.5 posto. U tom slu~aju }e njihovo smanjenje iznositi 1. obja{njava kako se ne petljaju u rad Instituta niti su bilo ~ime nagovijestili kako bi htjeli da se ultimativno smanjuju procenti invalidnosti stradalnicima rata. mo`emo dobiti samo u Ministarstvu za pitanja boraca FBiH. Sada nam je problem da ~ovjeka koji do|e na ocjenu invaliditeta natjeramo da se skine kako bismo ga pregledali. Ante u Bukinju trebali biti poni`enje i uvreda za policiju. februar/velja~a 2012. jedan Hrvat. podsje}a {trajka~ki odbor. koliko je dobilo umanjen. {to je za devet `albi ili 2. ka`e on. cijeni direktor Had`iomerovi}. Podsje}amo ga kako je njegov slu`benik (Jusuf [abi}) na sastanku s Predsjedni{tvom Saveza ratnih vojnih invalida rekao kako je “procent invalidnosti kod Bo{njaka prenapuhan” . Odbrana Jevi}a je rekla da u transkriptu nije navedeno da je on upoznat o tome da je osumnji~en. a vi je o~ito imate. Takve podatke. Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku.500 osoba. Naime. kazao je da je. Sada. ako su potpisali ugovor s nama. .To smatram jednom vrstom pritisaka na rad MUP-a. najavljeno je iz Sindikata radnika MUP-a. direktor Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravlja Veliki broj RVI-ja krivo je cijenjen Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku. dakle. nje plata svim bud`etskim korisnicima za 6. kao i o pravima koja treba da ima. Ako pritisci na Institut narastu do te mjere. Radi se o najni`im ~inovima. ministar MUP-a Tuzlanskog kantona Policajcima pet posto na platu To su oni koje svakodnevno vi|amo na terenu. . . nakon pregleda i u razgovoru. koji su podnijeli 115 `albi. od Zijada Had`iomerovi}a. Jean Gagnon. koji je pozvan kao svjedok Suda BiH. O pritiscima na Institut Hvali direktor rad Ministarstva za bora~ka pitanja FBiH. godinu predvidjela i smanjeAmortizujemo udar na plate Policajci u {trajku ~ekaju pla}u Policijski slu`benici Livanjskog kantona najavili su da }e danas stupiti u {trajk zbog neusvajanja kantonalnog bud`eta za 2012. godinu ~ime je ugro`ena njihova egzistencija jer su.

le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. u spletu poznatih povijesnih i dru{tvenih okolnosti. naravno. pozivaju}i se i na politi~ki program neke stranke u Poljskoj. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. ali i regionalno gledaju}i. ~es to omogu}ava da mnoga javna predavanja. i @ene u regiji – gdje smo ene ~ine vi{e od polovice svjetskog stanovni{tva. kulturne. koje su napravile svoju vlastitu. Da se razumijemo. regionalnim i me|unarodnim razinama. gotovo dojmljiv zakonsko-institucionalni okvir na planu rodne ravnopravnosti. nakon posljednjih parlamentarnih izbora neki bitni aspekti rodnih politika uvr{teni su u program Vlade RH. U procesu demokratizacije na{eg dru{tva sada javnost sve vi{e valja razumijevati i konstituirati kao balansiraju}u snagu nasuprot dr`avi. no `ene. s obzirom na njihove legitimne socijalne. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. kao pravo pitanje za spomenutu televizijsku emisiju poslu`io je nalaz do kojeg je do{la gospo|a Svetlana Ceni} o tome da je u pro{loj godini porastao iznos fi nan cij ske po mo }i ko ju je dr`ava izdvojila za potrebe vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. Ali. {to predstavlja veliki uspjeh i. politike. `ensku koaliciju. stvar- ga. U vrijeme komunisti~kog re`ima pojam javnosti bio je usko povezan sa samom dr`avom. Ukratko. i ne manje va`no. mo`emo slobodno re}i.8 posto `ena izabranih direktno u Sabor. vjerske zajednice u BiH kao i u regionu u pro te klom raz do blju u ja vnom prostoru djelovale. Tako je nedavno na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odr`an jedan forum s naslovom – navodim. Profesor Nerzuk ]urak na spo me nu tom okru glom stolu. kao program. zapravo. okrugle stolove i simpozije odr`ane u Sarajevu kojima ne mo`ete izravno prisustvovati popratite naknadno u svojim domovima i u terminima koji vam bolje odgovaraju. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? nas se svako malo neko sjeti da na nekom forumu. Gledaju}i sve to. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no…i da se usprkos bitnim programskim pomacima i dalje de{ava da broj `ena. dr`ave i dru{tva putem vjeronauke u {kolama i tome sli~no. zahvaljuju}i opet zamjenama jer su mu{ke kolege oti{le na. {tavi{e. sa ciljem zalaganja za integriranje rodnih politika u predizborne. zna~ajnijih pomaka nema. februar/velja~a 2012. nemaju polovicu politi~ke. pa i prava rodna ma{inerija ~ija je prvenstvena funkcija provo|enje rodno osvije{tenih politika. me|utim. ona je legitimna. ugro`enosti sekularnog karaktera bh. U ranim devedesetima bilo je otprilike 5 posto `ena u Saboru. nije ni ~udno da `ene preplavljuje rezignacija i da postaju sve vi{e nezainteresirane baviti se politikom kada sve ono dobro {to je propisano i za {to smo se te{kom mukom ovih proteklih go- . o 1-2 posto razlike u broju izabranih `ena. ~ini nam se svima da u posljednje vrijeme promatramo i odre|ene tendencije stagnacije. ali sam izlaganja ve}ine sudionika imao priliku pre gle da ti u re pri zi ra nom snimku televizije HEMA. Tako|er. fragmentarno i sporadi~no nego i u negativnom kontekstu i s ovim ili onim politi~kim i. ve} ~etvrtu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova. Pri tome se ne smije zaboravi- ti da sa slomom komunisti~ke ideologije nismo imali posla samo s promjenom re`ima nego i sa promjenom uloge religije u javnom prostoru. {to je. u ~itavoj regiji. I ta pitanja naj~e{}e bivaju postavljena ne samo povr{no. gotovo munjevito u dana{njem „globalnom selu“ i ~ini se da mi. dakle. uglavnom. tribine. manje-vi{e povezuje i podudara s nadle`nostima dr`ave i drugog prema kojem se javnost pozicionira neovisno o dr`avnoj sferi. ako je to preciznije. mo`emo re}i da su napravljeni zna~ajniji pomaci. pri je ne ko li ko da na TVBiH u politi~kom magazinu „Crta“ pod alarmantnim naslovom. {to je jo{ gore. Kod nas se i u raspravama o religiji u dru{tvu jo{ uvijek u velikoj mjeri doga|a sukob dvaju razli~itih koncepata javnosti: jednog prema kojem se javnost. poslove i aktivnosti. gdje. koja se na neki na~in podrazumijeva i sa kojom se bavimo ve} du`i niz godina – na nacionalnim. legitimirao politi~ar iz Poljske kojem se ne sje}am imena a na kojeg se u svom izlaganju vrlo temperamentno referira gospodin ]urak. upozoravaju}e. u posljednjih 10-ak godina. U tom kontekstu i gledano unazad. prije svega. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. nekako u smislu „Koliko je ostalo sekularne BiH?“ postavlja pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica u na{oj zemlji i u na{em politi~kom `ivotu. skup{tine gradova i `upanija. radi se. jo{ smo prili~no daleko od dostizanja stvarne rodne ravnopravnosti i dru{tva stvarne paritetne demokracije. nekih ve}ih. Kao povod i. Imamo ve} @ drugi Zakon o ravnopravnosti spolova. {to se i dalje de{ava? Za{to i nadalje. ponovno pomalo gubimo korak. dodu{e po sje}anju – koji vi{e prili~i naslovnicama tabloida koje isklju~ivo zanima jeftino pove}anje tira`a: „BiH sekularna ili vjerska dr`ava“? Spomenutom skupu nisam mogao prisustvovati. le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. na tu re~enicu bih vjerovatno odgovorio: Van s takvom re~enicom s akademskog foruma. Zakon o suzbijanju diskriminacije. ko- ja vam. tako i u restrukturiranju i rebalansiranju pozicija politi~ke mo}i na svjetskim razinama. Poku{ajmo proanalizirati to pitanje sa primjera Hrvatske. formiran je i sustav dr`avnih institucija ~ija je svrha uvo|enje i provo|enje zakonskih mehanizama rodne ravnopravnosti na svim razinama. u ~itavoj regiji. Mi smo gotovo pola stolje}a `ivjeli u sekularnom dru{tvenom poretku koji je bio utemeljen na ideolo{kim postulatima marksizma. Nije sporno da su. da uzgred ka`em. Osim toga. Dr`ava je u stanovitom smislu imala monopol nad sferom javnosti. a posljedi~no i postizborne programe. religija i dr`ava treba da budu odvojene. prije sve- niteljstva. zamjenama). Jo{ zna~ajnije je pitanje promjene koncepta javne sfere. u nekoj televizijskoj emisiji postavi zabrinjavaju}e. du`ni smo i provoditi brojne me|unarodne konvencije i obveze kojih smo potpisnici. I uspjele smo. primjerice od dono{enja Pekin{ke deklaracije UN-a iz 1995. Na regionalnoj razini – situacija je sli~na kada su u pitanju zakonski i institucionalni okvir – uredi. Me|utim. I Ili. gubimo dah. ministarska ili druga mjesta u izvr{noj vlasti. tako|er ve} drugi Zakon o za{titi od nasilja u obitelji. uglavnom. primjerice u Hrvatskom saboru – stagnira. karitativne. 24. Dapa~e. nastupa s uskli~nom re ~e ni com: Van s vje ro na ukom iz {kola! Da sam bio tamo. tribini. kao i u svim komponentama dru{tva. To je naprosto ~injenica koju svi znamo. na djelu je stagna- GOST OSLOBO\ENJA Za{to i nadalje. 24 posto `ena sjedi u Saboru. `ene. za svaku ozbiljnu i relevantnu raspravu o polo`aju religije u bosanskohercegova~kom dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica moralo bi se imati u vidu da se religija u vremenu komunisti~kog re`ima u Jugoslaviji nalazila na margini dru{tvenog `ivota. imamo prili~no razvijen. ekonomske. (pre)dominantnog polo`aja religije u bh. kao kontrapunkt dr`avi. u ovoj prilici bih htio podsjetiti.10 TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA KOMENTARI petak. a postizborno cija broja `ena na pozicijama sa kojih se odlu~uje. dru{tvu. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no… Pi{e: Gordana SOBOL akata koji se mogu primijeniti na podru~je ravnopravnosti spolova. prije raspisivanja pro{logodi{njih parlamentarnih izbora ih je bilo 25 posto (zahvaljuju}i. Nacionalni program za{tite i promicanja ljudskih prava te jo{ niz drugih zakonskih i podzakonskih no se ne mo`emo po`aliti da u Hrvatskoj nije stvorena struktura. na vode}im politi~kim funkcijama. kako prvenstveno u ekonomiji. {to se mo`e promatrati sa vi{e aspekata i to prije svega u kontekstu globalne krize. ali na politi~koj areni. vrlo po hval no. prije svega. posebno na deklarativnim i legislativnim razinama. okruglom stolu. naravno. strategije – manje-vi{e funkcionira. skup{tine gradova i `upanija. Na hrvatskom primjeru. posljedicu intenzivnog djelovanja udru`enih `enskih frakcija stranaka koalicije. pravobra- ~kim funkcijama. dru{tvene ili bilo koje mo}i. Stvari se de{avaju ubrzano. Tako sam imao priliku slu{ati i izlaganje uva `e nog ko le ge pro fe so ra ]urka ~ije kriti~ko mi{ljenje i dru{tvenu intelektualnu anga`iranost ina~e iznimno cijenim. alarmantno pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica. obrazovne i druge sadr`aje. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave. svjesno ili nesvjesno. Ili. zakoni. a. OSLOBO\ENJE Religija i dr`ava U Pi{e: D`evad HOD@I] Religija je odvojena od dr`ave. {to se danas ne{to popravilo. godine. Nacionalnu strategiju za za{titu od nasilja u obitelji. ideolo{kim „predumi{ljajem“. ba{ tamo gdje je takvu re~enicu. na vode}im politi- stanje je bilo zna~ajno lo{ije – samo 19.

A danas vidimo da to nije tako. kako mi ministar izme|u redova poru~uje. Ovdje je rije~ o religijskom bitku kako se on javlja u njegovom dru{tvenom kontekstu u kojem se.OSLOBO\ENJE petak. 12. umre`avanje i sli~no. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave. odno sno oznake fa{ista!“ Malo mu. svoj }u. Uzmem si ~asopis Heklanje za po ~e tni ke. religija javlja kao relevantna. treba mi javno odgovoriti. upravo na primjeru Hrvatske. Nejse! Mislio sam. Igmanu. @ena me zagrli. a Oslo bo |e nje obja vi. kao i unutar politi~kih stranaka. te{ko!. ~uje se skladba partizanske pjesme “Uz mar{ala Tita. Hrvatima. poru~uje da sam usta{a! Mogao je vala re}i i da sam {upak. pogotovo kada su u pitanju i dobivanje i preuzimanje ve}e odgovornosti na svim razinama.Od jutros! Pi{e u Avazu! Strana osam. nerado. kada se odre|uje tko }e biti na kandidacijskim listama i na kojim pozicijama?! Jedan od odgovora na taj problem le`i u ~injenici da unutarnji hijerarhijski ustroj politi~kih stranaka i nadalje le`i uglavnom u mu{kim rukama i ~esto predstavlja prepreku ve}em sudjelovanju `ena. One su. al’ da sam terorista. dolje desno!. Skontam. rekne ona. “gnusno” slagao (eki. ne kad Vi po`elite. nekako me je sramota i pomisliti na njih – vidim svaki dan ljude koji po kontejnerima tra`e koricu hljeba. Ili. juna~koga sina” . . karitativnim. ~ini se kako u pogledu na polo`aj i ulogu vjerskih zajednica u na{oj dr`a vi i u na {em dru{tvu moramo odgovoriti na pitanje oko kojeg bi valjalo posti}i neku vrstu minimalnog dru{tvenog i politi~kog konsenzusa. poslove i aktivnosti. . reknem ja `eni. na`alost..Ovo mi drug ministar. a koje smo uspjele ugraditi i u sam program novoizabrane. do aprila 1996. februar/velja~a 2012. od ma ja 1992. odnosno socijalno djelotvorna ~injenica. kakvi su ovo noviteti? Tim prije {to supruga zna da ja naizust izgovaram sastav posljednjeg Centralnog komiteta SKJ. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. bi ram si mustru lahku. skakutao po sarajevskom Stupu. gnusno!) da je za ~etvrtog savjetnika anga`ovao Irfana Ljevakovi}a. ja jesam usta{a onoliko koliko to ~ovjek ~ijeg su zeta. I u njoj. da rastao sam i razvijao se u skladu sa Statutom SKBiH! Jebem li ga. va`na i. Srbima. organizacijsku. i mobitel kad mi zazvoni. 24. veli. nije {ija. Osim toga. Najprije sam. metkom u potiljak. nepostignutog osnovnog (dru{tvenog) priznanja religije. poljubi. a tamo. majku joj njenu. da sam „otvoreno stao na stranu Herceg-Bosne jer nikada“. Po tom se pru `im na oto man. {iljim olovku. i makar znam kako izgledaju te vezirske mahmudije. usta{a moj. sve s pu{kom o ramenu. za savjetnika.. novina napisala. politikama. obrazovne i druge sadr`aje.ba ^lan i ministar me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. ~lanom Tima za Koordina ci ju re vi zor skih ti mo va (Hrvat). 2011 . Vi se. ostaje samo mrtvo slovo na papiru. ka`e ministar. religija i dr`ava treba da budu odvojene. zagovaranje.becirovic@oslobodjenje. „nisam objavio pri~u o stradanjima Bo{njaka u Vrbanji“! Plus „branim vojne odrede koji su nosili ku kas te krsto ve. neke manje. i Status SKBiH! Uzgred. usta{a. bojovni~e moj! Kontam. karitativne. Treskavici. kada su u pitanju `ene i njihovoj polo`aj. {ta su to vezirske ma hmudije!? Ono jelo koje ste. pla ni na ma oko Olova i Vare{a! I danas je. materijalnu.. Stoga }e biti zanimljivo promatrati. prava pi ta nja za sva ku od go vor nu ras pra vu o re li gi ji u na {em dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine. kona~no. Mislim da se to u budu}nosti mo`e pokazati presudnim. i ho}e li njegovo ostvarivanje pomo}i ve}oj mo}i `ena. sociolo{ki gledano. Ne zbog toga {to Vi `ivite u Veseloj nego zato {to mi je svaki ubijeni civil. koja ovdje mogu postaviti samo u natuknicama. Napi{em da je Ivan Jur~evi}. eshatolo{koj perspektivi. {iljim olovku }i. i u regionalnom smislu. izuzetno zna~ajan. Sarajevo) ku{ali. dru`e ministre. U takvoj perspektivi pitanje religije u ve}ini na{ih rasprava javlja se kao pitanje jo{ uvijek neostvarenog. novinar jedva do~ekao. ubili pripadnici HVO-a u trenutku kada je vozio kola Hi tne pomo- Pi{e: Asaf BE^IROVI] asaf. Religija je odvojena od dr`ave. ~esto sklonije baviti se neformalnim. ali i predstavnika institucija. Veli: . socijaldemokratske Vlade. izme|u redova. rukujete s njim na sastancima kojima zajedni~ki prisustvujete. poti~em iz siroma{ne radni~ke porodice. me|u ostalima.A od kada sam to usta{a?. premda ih je sijaset napisanih. onomad i zajedno s kolegama (12. uredima. nego vrat! A Irfanov je problem {to }e savjetovati za 500 KM mjese~no! Sad. fo to gra fi san ispod je be ne svastike koju i Vi i ja mrzimo! No. posebno kada se do|e do onog klju~nog momenta – tj. `ene se mo`da ne snalaze najbolje u unutarstrana~kim zamkama i nadmetanjima ili jednostavno nemaju snage da se i na tom planu bore i dokazuju u jednom vi{emanje tradicionalno mu{kom okru`enju. Dakle. {to se posebno reflektira i na njihovo pozicioniranje na izbornim listama. i nji ma tre ba da ti pri li ku da ka`u koju! Budu}i sam prevejani usta{a. ipak. s obzirom na njihove legitimne socijalne. nevladinim i gra|anskim aktivizmom. stoga. gdje se vi{e koriste njima bliskije tehnike kao {to su pregovaranje. obrazovnim i drugim poslovima od dru{ tve nog zna ~a ja. kao da smo sve zajedno povjerovale }e se njihovim dono{enjem stvari same po sebi po~eti kretati u smjeru kojim mi to `elimo. A {to se teksta o nastradalim Bo{njacima u Vrbanji ti~e. sve zalijevaju}i viljemovkom i pivom za 260 KM bud`etskih para! Ja. ministar za bora~ka pitanja FBiH. NGO-a. moralnoj. koliko }emo uspjeti ostvarivati svoje ciljeve. Evo zore. na zakonsku. mo`e biti! Dokaz da sam usta{a je i to {to sam radio intervju s pred sje dni kom FBiH (ge ne ra lom HV). napisati kad ja budem htio. a koja su legitimna. manipuli ra nju i ko ri {te nju po zi ci je mo}i koja (mo}) je u temeljnom pogledu kompromitiraju}a za njihovu izvornu misiju. obukav{i uniformu ARBiH.Ma gdje si ti. jednako bitan. red je i da “branim vojne odrede koji su nosili kukaste krstove” I to tako {to na|em. mo `e bi ti! Je sam us ta {a onoliko koliko to osoba ~iju su pe tna es to go di{ nju ses tri ~nu pola godine dr`ali zato~enu u logoru HVO-a. treba mu i javno odgovoriti. Problem je samo mo`emo li tako dalje? Jesmo li se umorile od stagnacije i tapkanja u mjestu? Moramo li ipak ne{to mijenjati u na{im pristupima? Mo`emo li potaknuti neke nove razgovore. zanimljivu. hem me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. evo dana. tre balo bi da objasnim za{to sam. mijenjanje strategija kada su u pitanju i privla~enje i dovo|enje nekih novih `ena koje `elimo vidjeti kao dio procesa. After noon. nerado. strategijama. ravnopravno s drugim nevladinim organizacijama. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? Ako se vjerske zajednice kao nevladine organizacije bave socijalnim. Nije. A ishod te borbe bit }e.. dogovore. zbunjeno pitam suprugu. fo to gra fi ju bo jo vni ka HVO-a iz Bugojna koji su se slikali ispod kukastog kri`a. financijsku i svaku drugu potporu dr`ave? To su. rekao. Moramo ne{to mijenjati jer mi se ~ini da smo pomalo uspavane silnim zakonima. Vratim se ku}i s posla. naime. Asafa i Bobana S danas? dina izborile (u {to su uklju~ene i zakonom propisane kvote). Dakle. u znaku ideolo{kog i nacionalisti~kog nastojanja na prisvajanju. KOMENTARI POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA 11 P jo{ uvijek djeluju. dru`e ministre. iako me je on molio. ministar Zukan ni je ma la za je ban ci ja! Hem je ~lan i ministar. makar ga i “moji” ubili. a. no }e Irfan raditi na ugovoru o djelu i za 500 KM pomagati u sastavljanju spiska organizatora otpora! ^uj to! Sigurno je. kulturnim. Evo. ako ve} nisam. a me|u njima i neke koji su se borili za ovaj grad i ovu BiH! . ba{ ne cvjetaju ru`e i kada }emo se itekako morati boriti za zadr`avanje razine prava koja imamo danas. Pritom }u navratiti i do naselja Vesela i napraviti pri~u o tome kako su pripadnici Armije BiH u Veseloj ubili. ministre. ako je to precizni- je. razaram. Pitanje se ne odnosi na to kakav stav svako od nas ima prema religijskom bitku u njegovoj transcendentalnoj. . pogotovo u svjetlu ~injenice da sredinom slijede}e godine Hrvatska postaje integralni dio Europe. fakat nerado i s osje}ajem ne lago de.restoran Park prin~eva. neke vi{e. a proporcionalno obimu takvih svojih aktivnosti. a koje danas nisu u dovoljnoj mjeri zainteresirane? Kako posti}i da i njima pitanja rodne ravnopravnosti budu u sferi njihovih interesa? Osobno zagovaram nove dijaloge izme|u politi~arki. A~kerovom gro bu. Evo. Kad fakat! Zukan Helez. no }e ga savjetovati. Pi{em i o zlo~inima nad Bo{njacima. Tome me je u~io. Ja ne! Kako god. sedam civila Hrvata. kulturne. predsjednik udruge koja je u Koordinaciji bora~kih udru`enja FBiH. proku`ili ste me! Razaram BiH! Najprije sam to ~i nio do bro vo ljno. ne}e Irfan pomagati tako {to }e drugu ministru i}i po }evape. pripadnika Armije BiH. pa zaklju~uje da je „Be~irovi} stao na stranu razara~a BiH“! . imaju li pravo. (Autorica je ~lanica Upravnog odbora Regionalnog `enskog lobija za jugoisto~nu Evropu i Parlamenta Hrvatske) rijeda. Ali. koji nisu ba{ zdu{no podr`avali reviziju boraca koju radite. Al’ me sve kopka to {to je najtira`nija i.

na njegovo ~u|enje bila zaklju~ana. presreo maloljetnika. Ljekari lokalnog Doma zdravlja smrt Ali}a su konstatovali na mjestu udesa. Vjerovatno su se Vehid G. (1989) i B. OSLOBO\ENJE Maloljetnik ostao bez mobitela Rasvijetljena kra|a vozila u Srebreniku Slu`benici krim-policije Grada~ac u saradnji sa kolegama iz PU Gra~anica identifikovali su kradljivce golfa koji je “nestao” 10. Kom{ija Vehid G. Razbojnik je. koju je vozio Denis Hasanagi} (20) iz Ljubije. iz Zenice. Kamion. . koji je naredio da se izvr{i obdukcija tijela nastradalog.053 kilograma spida i mobitel. potvr|eno nam je iz CJBa Banja Luka. januara u Srebreniku. te oborio `enu. Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja Ubijen fotograf Mujo Bukvi} Mujo Bukvi} prona|en je zaklan u podrumu svog Fotostudija. kako bi se utvrdilo da li je bio pod dejstvom alkohola. i da se to desilo 20-ak metara od policijske stanice u ovom naselju. Na vratima je pisalo da se vlasnik nalazi u blizini i da se vra}a u 15 sati. 24. dok je vozilo prona|eno i bi}e vra}eno vlasniku. jer je on bio zaklan od uha do uha” ispri~ala . povukao ulazna vrata. ali i uzmu uzorci krvi i urina voza~a kamiona skania. skrenuo udesno. Nakon uvi|aja tijelo ubijenog je vozilom KJKP Pokop odvezeno u prosekturu na Barama radi D. na njegovo iznena|enje. je. bio na vratima Bukvi}evog Fotostudija. Kako nam je potvr|eno u Tu`ila{tvu TK-a. sa slu`benicima Policijske uprave Lukavac. Kombi se kretao unazad. a radi se o M. Zeki}eva je preminula na mjestu. Vehid se uputio u obli`nji ugostiteljski objekat Bistro i naru~io }evape. potvr|eno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Pretpostavka je da je ubica zaklju~ao vrata radnje dok je bio unutra. vlasnik Fotostudija u Ulici Omladinskih radnih brigada do broja sedam u sarajevskom naselju Dobrinja II ju~er popodne je brutalno ubijen u svojoj radnji. Nakon saslu{anja. Me|utim. pre{ao u lijevu traku. oteo mu mobitel i udaljio se. obdukcije. mada je.12 CRNA HRONIKA Nepoznati napada~ u srijedu je usred dana u Bolni~koj ulici u Sarajevu presreo i oplja~kao maloljetnog P. koji je Ali} poku{ao da pretekne. kako nezvani~no saznajemo pukim slu~ajem umalo mogao biti otkriven. tu`ilac je Osnovnom sudu Prijedor uputio prijedlog za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora Hasanba{i}u. bio suvoza~ u opel astri. Elvir je fotografa na{ao pokrivenog. Jo{ vi{e iznena|uje ~injenica da je Bukvi} u svojoj radnji zaklan. policajci su pretresli Hasanba{i}evu ku}u u Ljubiji. Aida Zeki} (66) poginula je ju~er ujutro u udesu koji se dogodio u Ulici Jalimamov put u zeni~kom naselju Jalija. te je pobjegao prije nego {to je Elvir B. Ju~er u zeni~kom naselju Jalija Kombijem usmrtio pje{akinju Voza~ je priveden u slu`bene prostorije policije radi uzimanja uzoraka krvi. do{ao da potra`i fotografa. S. no uvi|aj koji je ju~er obavljen trebao bi utvrditi da li i {ta nedostaje iz radnje. ta. Vidjev{i to. potrparola MUP-a Kantona Sarajevo policija je pozvana u 15. D. Nju je kombijem Zeni~ke industrije mlijeka . u mjestu Bistarac kod Lukavca. kao i obi~no ju~er do{ao do Bukvi}eve radnje. uposlenik ovog ugostiteljskog objekta kako bi kucanjem na staklo dozvao Muju Bukvi}a za kojeg je mislio da se nalazi u podrumu. da ru~a dok se Bukvi} ne vrati. i Elvir B. voza~ je. a policija radi na identifikaciji i pronalasku napada~a. Kako je kasnije ispri~ao. te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret Trideset{estogodi{nji Dino Ali} iz @ivinica smrtno je stradao u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er ujutro dogodila na magistralnom putu Tuzla . prema radnji se uputio i Elvir B. a Elvir je si{ao u podrum gdje se nalazi spu`va na kojoj je Bukvi} znao da prilegne. Naime. Prema rije~ima Irfana Nefi}a. Sa mjesta udesa Uvi|aj je na mjestu nesre}e. L. Hasanba{i} je. S. Za sada policija nema osumnji~enih. Ali} je.. obavio de`urni kantonalni tu`ilac. Za sada nije poznato da li se radi o zlo~inu iz koristoljublja. rekli su da nisu nikad vidjeli takav stravi~an zlo~in. obojici nastanjenim u op}ini Gra~anica. [okirani gra|ani Ubistvo Muje Bukvi}a {okiralo je stanovnike ovog sarajevskog naselja.Doboj. Vehid je prijatelja potra`io u radnji. zavr{io je u kanalu pored puta. koji su ubijenog znali kao po{tenog i dobronamjernog ~ovjeka koji se fotografijom bavio od prije ra- “Ne znam kako je neko mogao tako ne{to uraditi. kako je potvr|eno iz sa ra jev ske po li ci je. Mi. K. te prijete}i no`em. a potom i pregazio. vidio je da su vrata radnje bila otklju~ana. februar/velja~a 2012. B.Prijedor u mjestu Omarska. S. kako bi Ali} izbjegao sudar sa skanijom. i vidio da je Vehid G. Oni koji su Muju vidjeli. Oko podneva Mujo je imao obi~aj piti kafu sa kom{ijom Vehidom G. Protiv njih }e biti podnesen izvje{taj Kantonalnom tu`ila{tvu Tuzla. Nakon par minuta do Bukvi}eve radnje oti{ao je Elvir. D. saznajemo. ali i astru te u njegovoj putnoj torbi prona{li dva paketa spida ukupne te`ine 2. SULTANOVI] Mimoi{li se sa ubicom Skupa sa Vehidom G. preti~u}i kamion u vlasni{tvu firme Mepas iz [irokog Brijega. kako bi se utvrdilo da li je eventualno bio pod dejstvom alkohola. ali su ona. Priveden 21-godi{njak iz Ljubije Uhva}en sa spidom Adis Hasanba{i} (21) iz Ljubije kod Prijedora uhap{en je u srijedu nakon {to je policija kod njega prona{la dva kilograma spida. sa ubicom mimoi{li u svega nekoliko desetina sekundi. preti~u}i audijem..10 sati i u fotografskoj radnji zatekla be`ivotno tijelo 67-godi{njaka ubijenog o{trim predmetom. Zeki}eva je `ivjela u blizini mjesta nesre}e. petak. dok je voza~ kamiona pro{ao bez ve}ih povreda.ZIM udario [. Uz saglasnost banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva te po naredbi nadle`nog sudije. O doga|aju je obavije{ten de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. Udes u Bistarcu kod Lukavca Poginuo Dino Ali} Ali} je. a koju su slu`benici Odjela krim-policije SJB-a Prijedor i Sektora krim-policije CJB-a Banja Luka zaustavili na magistralnom putu Banja Luka . a ubica je prijateljima ubijenog ispred nosa pobjegao iz radnje [ezdesetsedmogodi{nji Mujo Bukvi}. a krenula je u prodavnicu u koju je nekoliko minuta ranije ZIM-ov kombi dostavio robu. pre{ao u lijevu traku te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret. S. najvjerovatnije. je vlasnica jednog ugostiteljskog objekta na Dobrinji. kada je audijem 80 udario u kamion skania. P. Tijelo ubijenog iznose iz fotografske radnje Foto: [. (1987). K.

godine bio zaposlen u restoranu Trattoria Due.Nisam uspio da dobijem odgovor da li spomenuti plja~ka{ u ruci dr`i ne{to. I opet }u ga kupiti da me ne bi prislu{kivali. Hod`i} je dodao kako je shvatio da je rije~ o plja~ki tek kada je vidio da se vre}e s novcem ubacuju u d`ip. svjedokstru~na osoba i uposlenik FUP-a na mjestu informati~ara. . CRNA HRONIKA Policija CJB-a Banja Luka u srijedu je privela tri osobe za kojima su raspisane potjernice. u sarajevskom naselju Saraj-Polje. Njegov zadatak je bio da utvrdi da li jedan od plja~ka{a u desnoj ruci dr`i klju~. Gu{i} je rekao da se prenosni ometa~ signala mo`e puniti u automobilu.Audi se nalazio u biv{oj kasarni Ned`ari}i. a nije isklju~io mogu}nost da je takvo ne{to mogu}e i sa fiksnim ometa~em. U optu`nici se. ali i izvan nje. optu`eni za vo|enje zlo~ina~ke organizacije kazao da bi takav ure|aj. op. upu}en je da se o tom konsultuje sa svojim advokatom Fahrijom Karkinom. Drugim rije~ima. potvr|eno je iz CJB-a Banja Luka. te prijete}i no`em. pojasnio je Gu{i}.17 posto dionica fabrike Klju~. godine. vje{tak grafolo- . odvela Emina Vuki~evi}. Ju~er je dovr{eno ispitivanje D`emala Hod`i}a. februar/velja~a 2012. izja vio je da je vje {ta~enjem potvr|eno da potpis na ugovorima o prometu vrijednosnih papira pripada Nijazu Zuli}u. za kojim je na snazi bila centralna potjernica raspisana zbog kra|e. zapravo generi{u {um koji ometa signal mobitela u zatvorenoj prostoriji. opet nabavio?! . . koji je. kazao je Dizdar.Ovi ure|aji mogu ometati signale opsega 800.000 eura uputio protiv ^avke. rekao je da se Turkovi}a sje}a iz tog perioda jer je nekoliko puta sjedio u ovom restoranu sa jednom `enom. Dk. ~ije posjedovanje gra|anima nije dozvoljeno. kori{tenom u plja~ki. koji je nekada pripadao Predsjedni{tvu BiH. zapaljen nakon {to je iskori{ten za plja~ku dva i po mi li ona KM iz Car go-cen tra Turkovi} i advokat Fahrija Karkin na ju~era{njem pretresu [ta je sa prijavom? Turkovi} je ju~er Sudsko vije}e Suda BiH. koji je 2007. L. te traga za razbojnikom. . a tri u drugom dijelu vozila. nakon ~ega ih je do Nijaza Zubana. od radnice zatra`io da mu preda novac. nakon ~ega je plja~ka{ istr~ao iz trgovine i pobjegao bez plijena u nepoznatom pravcu. 24. elektrotehnike Remzije Gu{i}a. decembra 2007. prona|en je u Banjoj Luci. U svom ranijem iskazu Maka{ je na fotografijama osoba koje su mogle sjediti s Turkovi}em prepoznao svjedoka pokajnika Isljama Kalendera i Suada Glavini}a (u ranijem postupku pravomo}no oslobo|enog optu`bi za u~e{}e u plja~ki. kazao je kako je to vozilo u potpunosti izgorjelo.automatske pu{ke. voza~a na Me|unarodnom aerodromu Sarajevo i svjedoka plja~ke. te Turkovi} i Mithat Zahitovi} tra`ili od Zuli}a da na ime Muamera Zahitovi}a prepi{e 12.Taj drugi. kojeg je dr`avni tu`ilac ^avka ispi ti vao o ka ra kte ris ti ka ma ure|aja oduzetih od Turkovi}a. Utvrdio sam da je vozilo posuto zapaljivom te~no{}u iznutra i izvana i onda zapaljeno upotrebom otvorenog plamena. kojim predsjedava sudija Izo Tanki}. ju~er se nije mogao sjetiti jesu li to bili ba{ oni. op. ju~er je kazao da je od Tu`ila{tva BiH dobio naredbu da analizira snimke videonadzora iz Cargo- Prijetnje i pi{tolji Sabahudin Maka{. 1. Hod`i} je ponovio da su plja~ka{i u{li u Cargo-centar i zatra`ili {efa. Njegovo posjedovanje obi~nim gra|anima nije dozvoljeno. uposlenica je po~ela dozivati pomo}. podsje}amo. za {ta se terete Turkovi} i ostali. {ke struke i uposlenik MUP-a KS-a. kojem je banjalu~ki Osnovni sud odredio pritvor zbog kra|e. niti vas neko mo`e nazvati na mobitel niti vi ikoga mo`ete zvati. U gepeku smo prona{li i vizit-kartice na ime Jasmin Bahto (od kojeg je auto otet. tada{njeg direktora Cargo-centra i sada{njeg optu`enika u ovom predmetu. na|ene ~etiri automatske pu{ke Me|unarodnog aerodroma Sarajevo 5. upitao {ta je s njegovom krivi~nom prijavom koju je zbog navodnog uzimanja mita od 30. centra Sarajevskog aerodroma. U optu`nici se navodi i da su to u~inili upu}uju}i mu verbalne prijetnje i pokazuju}i mu pi{tolje zataknute za pojas. ali i sa dvo ji com mu {ka ra ca.OSLOBO\ENJE petak. in`enjera Svjedok Sabahudin Maka{ U zapaljenom audiju. Ismet Katana. Policija je izvr{ila uvi|aj. 13 Troje uhap{enih po potragama Pozivi u pomo} otjerali napada~a Maskirani razbojnik upao je u srijedu u trgovinu “Sanja” koja se nalazi u .a). koji je vje{ta~io audi Q7.900 megaherca. Hilmija Ma{ovi}. dodao je Turkovi} i objasnio da se fiksni ometa~i signala koriste i u pozori{tima ili drugim zatvorenim prostorima kako ljudima koji su zaboravili isklju~iti mobitele oni ne bi zvonili. Ure|aji koje jo{ zovemo d`ameri (jammer). Me|utim. Vje{tak protivpo`arne za{tite Muris Dizdar. rekao je ju~er u Sudu BiH na nastavku su|enja za nekoliko monstruoznih ubistava i druga te{ka krivi~na djela prvooptu`eni Zijad Turkovi}.Pokretni ometa~ signala za mobitele dobio sam prilikom kupovine blindiranog audija.Turkovi}a sam upamtio jer je jednom zaboravio mobitel po koji se vratio i poslije toga sam vi|ao njegovu fotografiju u novinama. Prvooptu`eni je ovo rekao tokom saslu{anja vje{taka elektrotehni~ke struke dipl. O. kako se navodi u optu`nici. Me|utim. rekao je odgovaraju}i na pitanja tu`ioca ^avke. Vizit-kartice . One nisu izgorjele jer vjerovatno nije bilo dovoljno kisika za plamen. banjalu~koj Ulici Starine Novaka.a). U Bosanskoj Gradi{ci uhap{en je Mihajlo Kalini} (26).a). op. Elmedin Kobiljak. . kazao je Maka{.800 i 1. kojem je pritvor odre|en zbog nano{enja te{kih povreda. Jedna duga cijev je bila u gepeku. navodi da su optu`eni u predmetu Turkovi} Muamer Zahitovi}. Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [titio sam se od ^avke i D`uve Uz obja{njenje da je pokretni ometa~ signala dobio uz audi koji je nekada koristilo Predsjedni{tvo BiH. a drugi kupio. a forenzi~ari su u njemu prona{li i ~etiri duge cijevi . fiksni ometa~ kupio sam kako me ne bi prislu{kivali vrsni haker tu`ilac Oleg ^avka i Almir D`uvo (direktor Obavje{tajno-sigurnosne agencije. Me|utim. kao i Milan Marjanovi} (62). S. Zoran Ga{i} (40). Katana je kazao da je vje{ta~enjem utvr|eno da sva ~etiri potpisa pripadaju Zuli}u.

februar/velja~a 2012.313 klizi{ta. Dodaje da Civilna za{tita Tuzle ve} provodi odre|ene aktivnosti kako bi se sprije~ile eventualne poplave i klizi{ta. godine” isti~e Mula}. ka`e Mula}. Pripremio Samir KARI] . dm zelena turneja uvod je u novu dm kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ kojom }e dm i gra|ani imati priliku zajedni~ki doprinijeti o~uvanju okoline tokom aprila 2012. “Radi se o mjesnim zajednicama Crvene Njive.2012. gdje }e im se na zanimljiv na~in prezentovati neki od aktuelnih ekolo{kih problema te zajedni~ka nastojanja u pronalasku alternativa i rje{enja. godine aktiviralo se klizi{te koje je u nezapam}enoj tragediji progutalo ku}u u kojoj se nalazila ~etvero~lana porodica Salki}. do 30. a u cilju smanjenja broja jednokratnih vre}ica odba~enih u okoli{. ali i nelegalna gradnja. mnogo drugih faktora je dovelo do aktiviranja klizi{ta. Kada je u pitanju 50 do 70 litara. U skladu s izvornom idejom o~uvanja okoline i zdravijeg na~ina `ivota ju~er su kupci u Me|ugorju imali priliku prisustvovati i degustaciji Alnatura Bio proizvoda koji se mogu kupiti isklju~ivo u dm prodavnicama te su proizvedeni od poljoprivrednih sirovina na bazi ekolo{kog uzgoja. dm je tako|e poznat i po posebnom asortimanu {iroke palete proizvoda koje odlikuje visok kvalitet i najpovoljnija cijena pod nazivom moja marka. Sirovine tih proizvoda se pa`ljivo prera|uju s ciljem da se sa~uvaju vitalni sastojci i puno}a originalnog okusa. dm zelena turneja na svom }e putu do @eneve poruke o ekolo{koj odgovornosti. fotografe. No. 5. Gornja Tuzla… “U slu~aju nekih ve}ih padavina. postoji li prijetnja da se ove godine ponovi slu~aj iz Crvenih Njiva? Drugi faktori „Na to je te{ko odgovoriti.311-510 303-500 282-411 280-738 38 32 DJEVOJ^ICA DJE^AKA U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 70 beba.14 TUZLANSKA KAPIJA petak. Ovih dana je krenulo uklanjanje i odvo`enje snijega iz centralnih dijelova grada. OSLOBO\ENJE Skoro ~etvrtina op}ine le`i na klizi{tima Ho}e li se ponoviti U tuzlanskom naselju Crvene Njive 5. zatim nelegalno se gradilo… Dakle. Uklanjanje snijega Zaposlenici tuzlanskih komunalnih preduze}a su tokom snje`nih padavina uglavnom uklanjali snijeg sa glavnih saobra}ajnica u gradu i puteva u naseljima. Crvene Njive? Najve}a prijetnja od pokretanja klizi{ta nalazi se na 16 lokacija. decembra 2010. a stru~njaci ka`u da se na ~ak 23 posto povr{ine op}ine Tuzla nalaze klizi{ta. razgovarali smo sa Miralemom Mula}em iz Zavoda za urbanizam Op}ine Tuzla.400 dm prodavnica {irom Evrope u kojima ljubazno i stru~no osoblje. U sklopu zelene turneje elektri~nog automobila „na dm utika~“ ju~er su stanovnici Me|ugorja imali priliku saznati prednosti ovog ekolo{ki u potpunosti prihvatljivog i jeftinijeg na~ina prevoza. alverde. a ovih dana se snijeg ubrzano otapa. muzi~are. Organska hrana dobra je za ljude i okolinu jer je zasnovana na ekolo{kim principima proizvodnje koji izbjegavaju upotrebu vje{ta~kih hemijskih sredstava poput vje{ta~kih |ubriva. Zavod je odredio 16 prioritetnih lokacija koje predstavljaju najve}u prijetnju gra|anima. dm green city project Green city project nastao je inicijativom grupe pojedinaca. Jessa i druge. postoji mogu}nost reaktiviranja klizi{ta. umjetnika i kreativaca ~ija je motivacija o~uvanje prirode i svih njenih ljepota. snio nam je Mula}. kao {to smo imali 2001. U Me|unarodnoj godini energetske u~inkovitosti dm se pridru`io organizaciji dm green city projecta u sklopu kojeg }e provesti nekoliko inicijativa u svrhu okupljanja {to ve}eg broja gra|ana na dm green city doga|anjima. ugodna i moderna atmosfera prostora te izrazito povoljne cijene iznimno kvalitetnih proizvoda itekako opravdavaju slogan TU SAM ^OVJEK. aditiva i medicinskih proizvoda. 24. kompanije i pojedince koji kroz svoj `ivot i rad nalaze inspiraciju u prirodi. Samo jedna osoba je pre`ivjela. promovisati i u gradovima u Hrvatskoj. doma}instva. imamo umjereno aktiviranje klizi{ta. Uz to. kao zdravom na~inu `ivota. Naj~e{}i uzrok su padavine. Raport iz porodili{ta DE@URNI TELEFONI MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122. Ali.4. O tome trebaju li gra|ani strahovati od aktiviranja klizi{ta. prema rije~ima na{eg sagovornika. Tako dm green city project zapo~inje dm zelenom turnejom i nastavlja se kroz niz doga|anja na Dan planete Zemlje. . Centar. a predstavlja seriju doga|anja kojima je ideja vodilja senzibilizirati {iru javnost o ekolo{ki osvije{tenom djelovanju te u sklopu nekoliko doga|anja okupiti umjetnike. U objektivu na{e kamere ju~er su se na{li radnici koji odvoze snijeg sa Trga `rtava genocida u Srebrenici. Miralem Mula} ispred mape na kojoj su obilje`ena klizi{ta OKOMKAMERE U Me|ugorju ispra}ena dm zelena turneja dm zelena turneja uvod je u kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ koja }e biti provedena od 1. ljepote. On navodi da dosta faktora uti~e na pojavu klizi{ta. Tu se ranije vr{ila eksploatacija pijeska. ne bi trebalo biti pojava te vrste. Voza~ki tim Mario Petrekovi} i Marko Lasi} Nered demonstrirali su na~in punjenja nesvakida{njeg automobila ispred dm prodavnice u Me|ugorju na adresi Sivri}a bb. dm zelena turneja povod je i za podsje}anje i motivisanje gra|ana na ekolo{ki prihvatljivo pona{anje prilikom kupovine. Sloveniji.O.415 kilometara do jednog od najposje}enijih svjetskih sajmova automobila jeste ona iz obi~nog priklju~ka na struju kakav postoji u svim doma}instvima. 250-011 123. O dm drogerie marktu 43 dm prodavnice u BiH mali su. Gornja Tuzla… Klizi{ta u ovim mjestima dr`imo pod budnim okom” . a jedina energija koju }e elektri~ni automobil XD Concept kompanije DOK_ING XD koristiti na putu dugom 1. Austriji i Njema~koj.kroz koji dm odra`ava svoju poslovnu filozofiju. Tako su ju~er svi dm kupci u Me|ugorju za kupovinu iznad 20 KM dobili pamu~ni ceker na poklon. imamo intenzivnije aktiviranje i reaktiviranje klizi{ta. Dontodent. Kruna projekta je dodjela dm green city nagrade kojom se odaju priznanja najistaknutijim pojedincima i kompanijama na polju ekolo{kog anga`mana. I ponuda najpoznatijih kvalitetnih robnih marki iz podru~ja zdravlja. Tu padavine nisu bile uzrok“ obja. jer je to bila specifi~na lokacija. prema dosada{njim iskustvima. i to u mjesnim zajednicama ^aklovi}i. decembar 2010: Klizi{te progutalo ku}u porodice Salki} kao {to su ^aklovi}i. Dan za{tite prirode i Dan o~uvanja okoli{a. Aktivnosti CZ-a Poplave su jedan od naj~e{}ih uzroka klizi{ta. ali vrijedan dio vi{e od 2. evidentirano je jo{ 589 lokacija na kojima bi se moglo pojaviti klizi{te. Tako na policama dma potra`ite robne marke Balea. ku}nih ljubimaca te foto i bebi programa neprekidno se pro{iruje i nadogra|uje inovativnim i ujedno ekolo{ki prihvatljivim proizvodima. Ovaj asortiman je jedinstven i mo`e se kupiti samo u dm prodavnicama. babylove. Denk mit. a preko 70 litara imamo jo{ intenzivnije aktiviranje. entuzijasta. 282-436 124. i 2010. TU KUPUJEM . Centar. godine. slikare. Profissimo. pesticida. godine u svim dm prodavnicama dm zelena turneja ju~er se iz Me|ugorja otisnula put @eneve. M. Tuzla danas le`i na 1. Imamo iskustva u Tuzli da kada padne u intervalu od 30 do 50 litara po kvadratnom metru. Das gesunde Plus. Ipak.

februar/velja~a 2012. 24. OGLASI 15 .OSLOBO\ENJE petak.

..02........40 KM Fond za ostale dobitke: .. . takođe....... milijunima kuna.......... Za vrijeme biv{e hadezeove Vlade iz dr`avnog prora~una u po~etku je izdvajana suma novca dovoljna samo za konzerviranje ve} izvedenih minimalnih radova.. gradnje dr`avne Hrvatske ceste imaju svoje kontraargumente. vrste (2 broja): Broj dobitaka 6...00 KM 0.....80 KM Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30%:... Sarajevo 23....40 KM Fond za dobitak treće vrste 20%: ..00 KM 207.. Jadranka DIZDAR Izbori na Kosovu te{ko izvodljivi Dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanovi} ka`e da se izbori na Kosovu ne mogu provesti bez pune saglasnosti me|unarodnih faktora na Kosovu..56.117.. Ekonomski stru~njaci savjetovali su tada da se svi radovi na gradnji mosta odmah stopiraju......2.646.....000..00 KM Nagradni font 50%:.. GODINE Dobitak sa 6 brojeva ... kazao je on.3.52 KM DOBITNI BROJ JOKERA JE NEMA NEMA 2 8 57 456 3 4 3 5 JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka broj dobitaka Iznos NEMA J...80 KM 811 7....70 KM Jackpot ukupno: ............ registrirano postavljanje samo jednog kontejnera..52 KM Akumulirano u fondu za jackpot ....424.862.862. problemati~nim smatraju tvrdnju splitskog Konstruktora o pretrpljenoj {teti od 50 milijuna kuna jer je od cijele logis- tike i mehanizacije na mjestu gradnje mosta...godine Dobitak sa 6 pogodaka .. 4... i ovdje medalja ima dvije strane..80 KM Akumulirano u fondu za jackpot: ... onda nam jedino ostaje da postignemo sporazum sa me|unarodnim misijama na Kosovu.. Grupa nevladinih organizacija pozvala je ranije ju~er Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine da ispita navode FHP-a u vezi sa mogu}om odgovorno{}u Dikovi}a za ratne zlo~ine na Kosovu i u BiH..848.lutrijabih..P....... iako je Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine 25....... ali da se i u njoj kroz takozvane tajne policijske strukture vr{i presing ili potkupljivanje ljudi koji su aktivisti bo{nja~kog nacionalnog pokreta.28 KM Jackpot ukupno:.....538... Pelje{ki most je vjerojatno dosad najsporniji infrastrukturni objekt u Hrvatskoj... pa su pretrpjeli materijalnu {tetu koja se mjeri....... navodno...656. februar/velja~a 2012.361.....2012 godine ....86....5. 1.......56 KM Ukupna uplata za boju: ... SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1 2.832.... pla}eni zastoj radova............ On je u intervjuu za ju~era{nje podgori~ke Dnevne novine naveo da crnogorske vlasti ne ispunjavaju obavezu preuzetu pred referendum o nezavisnosti Crne Gore da se garantuje Sand`aku pravo na prekograni~nu regiju.. Skup{tine i predsjednika dr`ave....000.... naveo je Zukorli}... jer nije bilo novca.. a most je trebao biti izgra|en u roku od ~etiri godine.293.....90 KM 10........2.....90 KM BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA Dobici Broj dobitaka 1.. OSLOBO\ENJE Izvo|a~i podnijeli tu`bu zbog zastoja gradnje pelje{kog mosta Prijava protiv na~elnika General{taba Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije stigla je krivi~na prijava Fonda za humanitarno pravo protiv na~elnika General{taba Vojske Srbije Ljubi{e Dikovi}a. {to je bio zahtjev gra|evinara. Po njima.... tu`io je investitora gradnje Hrvatske ceste zbog {tete pretrpljene obustavljanjem gradnje ovog objekta. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA J......926.00 KM O igrama na sreću Lutrije BiH možete saznati na www..803.JACKPOT: DOBITNA KOMBINACIJA 4. prometni stru~njaci i danas tvrde kako je zamisao o izgradnji pelje{kog mosta ~isti besmisao.. neisplativo da pristanu na tzv.....51. a prije dvije godine Hrvatskim cestama bilo je....P....2... Vlade.2012..689.....937..50 KM Fond za dobitak druge vrste 15%: ...... navodno.. izjavio je zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari}..232.... jer za po~etak gradnje nisu ishodili ni gra|evinsku a niti lokacijsku dozvolu...50 KM Fond za dobitak četvrte vrste 35%: ..JACKPOT: - DOBITNA BOJA: CRVENA 05 13 24 27 35 43 Fond dobitaka za odaberi boju Fond za dobitak prve vrste .... Izvo|a~i radova su jo{ ranije najavili tu`be i naplatu penala zbog zastoja radova. 24.....162..... vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3. vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2.......... Tu`ba nesu|enih izvo|a~a radova temelji se na tvrdnjama da su zbog gradnje pelje{kog mosta anga`irali ljude i tehniku ali im je nemogu}e bilo izgraditi ugovoreno.. Ako ve} sa Albancima ne mo`emo da se dogovorimo o tom pitanju......130.. Uz to. po modelu Srbije.. Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:.16.......... a sigurno je da ne}emo........... Tra`e od{tetu od 119 milijuna kuna (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Vrijednost investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura. dodav{i da u Crnoj Gori ne postoji politi~ka opcija koja ima jasno izra`ene stavove za koje se on zauzima...... Ministar odbrane Dragan [utanovac je u potpunosti odbacio navode FHP-a..60 KM 77......6.02.....5..... proizvodi poltrone.....00 KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 04.. i formalni investitor Hrvatske ceste tvrde da ni Konzorcij nije ispunio svoje obaveze Skupa prometnica Vrijednost ove investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura (oko 2 milijarde kuna)..... prije svega politi~ka.......... Za Vladu premijera Zorana Milanovi}a (SDP) to je Zukorli} kritikuje i Crnu Goru Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli} ocijenio je da se samo spominjanje Sand`aka u Crnoj Gori tretira kao antidr`avni ~in.. vrste (4 broja): Broj dobitaka 4...40 KM 47 68..Nije to toliko alarmantno. ali mislim da Crna Gora treba da ima dijalog sa autenti~nim Bo{njacima i da prestane da...9... ali se ve} tada prognoziralo kako bi cijena gradnje mogla biti ~ak dvostruko vi{a zbog gradnje prometnica preko Pelje{ca........00KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-A UZ 04.. Po~etak radova ugovoren je za maj 2008............. možete provjeriti i eventualne dobitke...... Tvrdi se da spomenuti konzorcij tra`i od{tetu od dr`ave u iznosu 119 milijuna kuna. KOLA od 22...90 KM 1..424.....26.. ka`u..16 REGION VIJESTI petak.....2012.000. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5.20 KM Lutrija BiH......10 KM Jackpot ukupno:.... ali se ve} tada prognoziralo da }e cijena biti ve}a projekt koji sigurno nije me|u prioritetima. KOLA SUPER LOTA OČEKIVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKERA 131.......... koji je izvo|a~ radova na pelje{kom mostu. januara saop{tilo da ne postoji bilo kakav osnov za sumnju u krivi~nu odgovornost Dikovi}a za ratne zlo~ine.................... Konzorcij hrvatskih gra|evinskih tvrtki Konstruktor-Hidroelektra-Viadukt..... Postupak se vodi pred stalnim arbitra`nim sudi{tem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu........... vrste (1 broj): UKUPNA UPLATA: . koja }e tra`iti pun konsenzus svih politi~kih aktera.79..... ni izvo|a~i radova na pelje{kom mostu nisu ispunili uvjete iz ugovora..6.........30 KM 35 27 43 24 13 05 5 7 Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Ukupna uplata Loto 6/45: .. No....529. On je za B92 rekao da je odluka o odr`avanju lokalnih izbora na sjeveru Kosova......60 KM Fond dobitaka 70%: .... Konzerviranje Kao u svakom sporu. Taj poziv uputilo je 14 nevladinih organizacija.129...02..788...60 KM Fond dobitaka 60%: .. Zukorli} je kazao da je u Crnoj Gori pritisak na Bo{njake daleko manji nego u Srbiji..........ba gdje. KOLO SUPERLOTO-A OD 22..50 KM Fond za dobitak prve vrste: .....

ju~er se nakon vi{esedmi~ne pauze nastavilo ispitivanjem novih svjedoka. ali je dodao da je Jan{a tra`i utvr|ivanje odgovornosti vode}ih ljudi u bankama Ugovor s MOL-om bio u interesu Hrvatske Su|enje biv{em premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu. rekao je Jan{a u du`em razgovoru za privatnu televizijsku stanicu Info-TV u srijedu nave~er. a gra|ane pozivaju na bojkot Dukatovog mlijeka. koji je na optu`eni~koj klupi u slu~aju Spice zbog sumnje da je s biv{im menad`erima Podravke i njihovim poslovnim partnerima o{tetio koprivni~ku prehrambenu tvrtku. Suca je posebno zanimao honorar kojeg je Markovi}ev ured dobio od Vlade.7 miliona kuna. nije planirala oko 220 miliona eura za plate u javnom sektoru.OSLOBO\ENJE petak. predstavnici Hrvatskog saveza udruga proizvo|a~a mlijeka zatra`ili su od premijera Zorana Milanovi}a da smijeni ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu.Odlu~ili smo pritisnuti ko~nicu i vi{e nijedna vlada ne}e mo}i tro{iti vi{e od onoga {to nam omogu}avaju prihodi. a niti sredstva za kamate koje ove Veliko zadu`enje . Markovi} je tvrdio da je promjena me|udioni~arskog ugovora bila u interesu Vlade s obzirom na promjenu vlasni~ke strukture od trenutka kada je MOL u hrvatsku naf tnu kompaniju prvi put u{ao kao strate{ki par tner. Kako su najavili na konferenciji za novinare. {tednja samo 50 posto rje{enja za izlazak iz gospodarske krize i da drugu polovicu treba osigurati davanje inicijativa za otvaranje novih radnih mjesta i investicijske olak{ice. Sve opozicione parlamentarne partije na Kosovu su se izjasnile protiv pominjanja Rezolucije 1244 VS-a UN-a u fusnoti prilikom predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima. Jan{a se zalo`io da se utvrdi odgovornost vode}ih ljudi u bankama i dr`avnim preduze}ima za slabe odluke u pro{losti. priznati kosovsku nezavisnost. Ta~i je poslije posjete zamjenika ameri~ke dr`avne sekretarke Williama Burnsa Pri{tini rekao da je postignut dogovor da se Kosovo na regionalnim skupovima predstavlja sa fusnotom u kojoj }e se navoditi Deklaracija o nezavisnosti Kosova od 17. Pri{tinski dnevnik je na svom portalu prenio samo izvode iz intervjua s Ta~ijem koji se ti~u pitanja regionalnog predstavljanja Pri{tine {to je na Kosovu izazvalo o{tre rasprave. najavio je da }e njegova vlada insistirati na javnoj objavi poreskih du`nika te da }e sa [vicarskom nastojati posti}i bilateralni sporazum kako bi depoziti Slovenaca u toj zemlji bili oporezovani i upla}eni u korist slovenske poreske uprave. REGION VIJESTI 17 Te{ko ide sastavljanje prora~unskog rebalansa Slovenci bez plata? Janez Jan{a tvrdi da je njegova vlada zatekla veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu Slovenski premijer Janez Jan{a izjavio je da je njegova vlada zatekla gore stanje na podru~ju javnih finansija od onoga koje je prikazivala prija{nja vlada. Opozicija protiv modela koji prihvata Ha{im Ta~i . Mljekari tra`e smjenu ministara Ogor~eni privo|enjem 29 prosvjednika ju~er u no}i. Predstavnici srbijanskih vlasti naveli su da pominjanje Deklaracije o nezavisnosti Kosova nije prihvatljivo. nastavljaju prosvjede. novim dogovorom u Bruxellesu. biv{i ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva. postali bismo u nekoliko godina socijalni i gospodarski bolesnik u centru Evrope. rekao je Jan{a. Dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova jedan je od uslova da Srbija u martu dobije kandidaturu za ~lanstvo u EU. jer je kao pravni savjetnik u sklopu pregovora s MOL-om to naplatio ~ak 2.Srbija prihvata Deklaraciju o nezavisnosti Kosova. te veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu. Pregovori Beograda i Pri{tine u Bruxellesu Ta~i: Srbija }e priznati Kosovo Premijer Kosova Ha{im Ta~i ocijenio je ju~er da }e Srbija.U zadnje tri godine Slovenija se zadu`ila za iznos godi{njeg godine dospijevaju u sklopu servisiranja vanjskog duga. U veliku sudnicu zagreba~koga @upanijskog suda kao svjedoci su pozvani Branko Hora~ek. godine. februara 2008. dok je Rezolucija 1244 bila mrtva i ostaje mrtva. kazao je Ta~i u intervjuu za ju~era{nji Expres. zbog ~ega bi mogla do}i u pitanje i isplata plata u javnom sektoru krajem godine. i odvjetnik Zoran Markovi}. 24. . prora~una. . Spisak du`nika On je dodao da ranija vlada Boruta Pahora u prora~unu za ovu godinu. Zajednica udruga seljaka Slavonije i Baranje (ZUSSB) zatra`ila je ostavku ministra unutarnjih poslova Ranka Ostoji}a. Istovremeno. kojega se u objedinjenom postupku tereti za ratno profiterstvo u aferi Hypo te za primanje 10 miliiona eura mita od ma|arskoga MOL-a. februar/velja~a 2012. ali ako bismo tako nastavili. me|u ostalim. U ovom trenutku Slovenija ne treba tako drasti~ne mjere {tednje kao Gr~ka. Mljekari nagla{avaju kako Jakovini vi{e ne vjerujuju i s njime ne `ele pregovarati. mi{ljenje Me|unarodnog suda pravde o progla{enju nezavisnosti Kosova i Rezolucija 1244 SBUN-a iz 1999. ali da mo`e biti postignut kompromis oko navo|enja Rezolucije 1244 i mi{ljenja Me|unarodnog suda pravde.

18 OGLASI petak. 24. OSLOBO\ENJE . februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE petak. februar/velja~a 2012. 24. OGLASI 19 .

a sedam je ranjeno kad je policija otvorila vatru u okrugu Deh Ravud u jugoisto~noj provinciji Uruzgan. zapaljen gre{kom. saop}ili su ju~er zvani~nici. Lieberman je odbacio sugestiju da }e ameri~ka i ruska upozorenja protiv udara na iranska nuklearna postrojenja uticati na odluku Izraela. Napadi na prete`no {iitske mete u~estali su otkako se vlada {iitskog premijera Nurija al-Malikija okrenula protiv istaknutih pripadnika sunitskog politi~kog bloka Iraqiya. OSLOBO\ENJE Nastavljeni protesti zbog paljenja Kur’ana Talibani pozvali na Irak: Desetine mrtvih u bomba{kim napadima Najmanje 50 ljudi je poginulo. Afganistanski MUP za najmanje jedno ubistvo okrivio je strane ~uvare u kampu Phoenix. je pri~injena minimalna {teta. Oko 400 demonstranata bacalo je kamenje i zapalilo vi{e automobila u bazi norve{kog bataljona u sjevernom Afganistanu. prenosi Fena. prenosi Fena. napisala je komisija koja je saslu{ala 136 novih `rtava od novembra pro{le godine. Dva demonstranta su ubijena. “Iran je pretrpio teroristi~ke napade u kojim je ubijeno nekoliko nuklearnih stru~njaka”izjavio . a 17 ranjeno od po~etka protesta. Ukupno je 12 Afganistanaca ubijeno. Upitan da li su protesti. Od po~etka protesta ubijeno 12 Afganistanaca. sa sjedi{tem u Miramaru u ju`noj Kaliforniji. je iranski ambasador pri UNu Muhamed Haze. da ih ubijate. povezani sa ubistvom vojnika NATO-a. gdje je otvoreno talibansko predstavni{tvo. Ratne igre Iran je optu`io Izrael da ubija njegove nuklearne stru~njake u okviru ratne igre. budu}nost dr`ave Izrael. navodi se u novom izvje{taju o stanju ljudskih prava u Siriji koji je ju~er objavila me|unarodna istra`na komisija UN-a. a sedam osoba je ranjeno kad su u~esnici demonstracija napali ameri~ku bazu u okrugu Kogijani u provinciji Baglan. tako da se nikada vi{e ne usude na uvrijede sveti Kur’an” navodi se u saop. saop}ilo je ju~er afganistansko predsjedni{tvo. nepa`nje. Tako|er su pozvali i pripadnike snaga sigurnosti da krenu u borbu protiv stranih vojnika. ambasador je dodao da je Izraelu dozvoljeno da ~ini zlo~ine neka`njeno. {to uklju~uje i to da }e odgovorni odgovarati. komisija je u svom prvom izvje{taju zaklju~ila da su sirijske snage reda po~inile zlo~ine protiv ~ovje~nosti brutalno gu{e}i pobunu protiv postoje}eg re`ima. februar/velja~a 2012. U pismu upu}enom Vije}u sigurnosti UN-a. Najve}i broj stradao je u prete`no {iitskim kvar tovima Bagdada. taj doga|aj ne}e uticati na pregovore u Kataru. talibani su pozvali na ubijanje stranih vojnika u Afganistanu. Vi{e od 500 djece je ubijeno od po~etka pobune u mar tu 2011. koji optu`uje Malikija da ho}e da marginalizuje sunitsku manjinu i u~vrsti svoju vlast. U drugim dijelovima Iraka ubijeno je 10 ljudi. a negirao je da je sam odigrao ulogu u nedavnim napadima na izraelska diplomatska predstavni{tva u nekoliko zemalja. “Helikopteri su se sudarili u udaljenom dijelu kompleksa za vojnu obuku Yume”. 24. On je neuspjeh Me|unarodne atomske agencije u Teheranu ove sedmice ozna~io razo~arenjem. “Ove operacije su. koji su po~eli u utorak zbog paljenja Kur’ana. koji se pridru`io protestima. saop{tila je policija. prenosi Fena. Najmanje tri osobe su ubijene ju~er na protestima zbog paljenja Kur’ana. odvrativ{i da to nisu njihova posla. osudila je istra`na komisija. Me|unarodne snage NATO-a u Afganistanu (ISAF) saop{tile su da su dva njena pripadnika ubijena kad je na njih otvorio vatru afganistanski vojnik u isto~noj provinciji Nangarhar. Marinci. ubijanje stranih vojnika Afganistanski vojnik ubio dvojicu vojnika NATO-a • Demonstranti napali bazu norve{kog bataljona Protesti zbog paljenja Kur’ana u ameri~koj vojnoj bazi Bagram u Afganistanu nastavljeni su i ju~er. . Pregovori Mada su pozvali na ubijanje stranih vojnika. ubijeno 22 ljudi. Pokrenuta je istraga o nesre}i. saop{tio je portparol provincijske vlade Sajed Maruf Hamdarad.20 SVIJET VIJESTI petak. talibani su u srijedu za AFP rekli da iako najo{trije osu|uju skrnavljenje Kur’ana. tu~ete i o~itate im lekciju. Izraelski mediji prenijeli su i izjavu zamjenika glasnogovornika State Departmenta Marka Tonera koji je rekao da se SAD blisko konsultiraju s Izraelom o politici te zemlje u odnosu na iranski nuklearni program. utvrdila je komisija. dok je jedan afganistanski vojnik. od kojih je dvojicu usmrtio. saop}ili su marinci. Nesre}a se desila u blizini grada Yume tokom vojne vje`be. prenosi RTS. U decembru je ubijeno 80 djece. zarobite. prenosi RTS. Zapovjednik ameri~kih snaga u Afganistanu general John Allen je naredio da se provede istraga o ovom incidentu. prenosi Fena. “Djecu i dalje samovoljno hapse i mu~e u zatvoru”. U pismu ameri~kog {efa dr`ave se navodi da }e biti poduzete mjere kako bi se izbjeglo ponavljanje ovakvih incidenata. Izraelski ministar vanjskih poslova o mogu}em napadu na Iran Lieberman: Ne}emo PODLE]I PRITISKU Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman izjavio je da Izrael ne}e podle}i pritisku SADa i Rusije u odlu~ivanju da li da napadne Iran. kao i optu`be da je Iran izveo nekoliko bomba{kih napada. a 17 ranjeno Reuters Izvinjenje Baracka Obame Predsjednik SAD-a Barack Obama se u pismu upu}enom predsjedniku Hamidu Karzaiju izvinio afganistanskom narodu zbog paljenja primjeraka Kur’ana u jednoj ameri~koj bazi. a vi{e od 200 povrije|eno u seriji bomba{kih napada koji su ju~er ujutro izvedeni {irom Iraka. ~iji je cilj da se zapo~nu mirovni pregovori sa SADom. njene snage su po~inile te{ka. prenosi Fena. U izvje{taju je objavljena lista od 38 zatvorskih centara u 12 gradova u kojim je komisija dokumentirala slu~ajeve mu~enja. Dok je afganistanski predsjednik Hamid Karzai apelovao na Afganistance da ne pribjegavaju nasilju zbog paljenja Kur’ana. Prema izjavama svjedoka i zapadnih vojnih izvora. javio je AFP. usmrtio dva vojnika NATO-a na istoku zemlje. Govore}i za drugi kanal izraelske televizije. portparol ISAF-a je samo odgovorio da demonstracije traju i u toj provinciji. uzet iz biblioteke pritvorske jedinice pored baze Bagram. Za{tita svete knjige “U cilju za{tite svete knjige treba da hrabro napadate vojne baze agresora i njihove konvoje. dobila mandat Vije}a za ljudska prava UN-a. postavljenih pored puta i napadima naoru`anih osoba. On je naglasio da je sigurnost gra|ana Izraela. UN: Te{ka kr{enja ljudskih prava u Siriji Sirijska vlada o~ito nije uspjela za{tititi svoj narod. prenio je Tanjug. Na zapadu zemlje poginuo je jedan Afganistanac. “Od novembra 2011. koji su bili u helikopterima Cobra i Huey. ali je rekao da to nije iznena|enje. velika i sistemati~na kr{enja ljudskih prava”. tre}i dan zaredom. ameri~koj bazi isto~no od Kabula koju su u~esnici protesta napali. a u januaru 72. isti~u}i da je vjerski materijal. “@elim izraziti najiskrenije `aljenje zbog incidenata o kojim sam izvije{ten” napisao je Obama i dodao da je gre{ka napravljena zbog . {tenju talibana. afganistanski vojnik se pridru`io protestima i otvorio vatru na strane vojnike. Kada je u augustu 2011. dio op}e ratne igre koju taj re`im vodi protiv Irana” ocijenio je Haze. odgovornost izraelske vlade. Avigdor Lieberman . Norve{ki ambasador u Kabulu Tore Hatrem rekao je za Reuters da niko nije povrije|en i da Sudar helikoptera u Arizoni Sedam ameri~kih marinaca poginulo je u sudaru dva helikoptera u Arizoni. Izraelski mediji prenijeli su prekju~er upozorenje Rusije protiv napada na Iran jer bi to imalo katastrofalne posljedice. bili su pripadnici Tre}e zrakoplovne marinske brigade. a najvi{e u podru~ju sjeverno od prijestonice. gdje je u eksplozijama autobombi. Na~elnik ameri~kog general{taba Martin Dampsey upozorio je ove sedmice da bi izraelski napad u ovom trenutku bio nesmotren.

odali po~ast neonacisti~kim `rtvama teroristi~ke grupe iz Zwickaua. a na skup ultranacionalisti~kih Liberalnih demokrata do{lo je vi{e od 1. na kojem se. parlamenta i Saveznog ustavnog suda. Ako pobijedi na izborima. a oko samog stadiona bio je parkiran veliki broj autobusa. prenosi B92. Uga{enih hladnokrvnim ubistvom. prenosi Srna. marta. ljudi.200 gostiju. na Dan branilaca otad`bine. Ne}emo nikome dozvoliti da nam name}e svoju volju. opozicioni prvaci. jednog Grka i jedne njema~ke policajke. ali ugledni spor tisti.OSLOBO\ENJE petak. budu}i njema~ki predsjednik Joachim Gauck. SVIJET VIJESTI 21 Veliki miting u Moskvi Putin: Pobjeda nam je u genima Uhap{eno 70 ljudi Na mitingu podr{ke ruskom premijeru i predsjedni~kom kandidatu Vladimiru Putinu u Moskvi ju~er je privedeno 70 dr`avljana Uzbekistana koji su poku{ali da ostave utisak da ljudi dolaze na miting za novac. okupilo oko 130. organizovano dovezeni na predizborni skup podr{ke Putinu. Privedeno je ukupno 70 ljudi. Komunisti~ka partija je organizovala skup koji je okupio vi{e od 2. 24. Na skupu podr{ke Putinu okupilo se oko 130. na ceremoniji kojoj su prisustvovali ~lanovi porodica `rtava. Merkelova se izvinila porodicama `rtava. februar/velja~a 2012. Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari i da nam name}e svoju volju. Do{li smo da ka`emo da volimo Rusiju” dodao . Ispitivanja javnog mi{ljenja pokazuju da je Putin i dalje favorit na predsjedni~kim izborima koji }e se odr`ati 4. muzi~ari i drugi. rekla je Merkelova. Ravnodu{nost ima razaraju}e dejstvo”. neonacisti~ka }elija iz Zwickaua. predstavnici vladaju}ih par tija. me|u kojima i oni turskog porekla. ali i oni iz drugih gradova Rusije. Putinu }e to biti tre}i predsjedni~ki mandat. “Deset zapaljenih svije}a i deset uga{enih `ivota. Imamo na{u volju i to nam je uvijek pomagalo da budemo pobjednici. Odr`ana su jo{ dva manja skupa.500 ljudi. Informativna slu`ba MUP-a navodi da su uhap{eni poku{ali da okupe na stadionu Lu`njiki emigrante iz zemalja Zajednice nezavisnih dr`ava za 600 rubalja i da poka`u da ima dosta u~esnika na mitingu. Mi smo pobjedni~ka nacija. predsjednik parlamenta koji obavlja i funkciju predsjednika Njema~ke Horst Seehofer. prenosi Tanjug.000 . kojima su gra|ani Moskve Njema~ka: Po~ast `rtvama neonacista U Berlinu su ju~er predstavnici vlade. “Simboli~no je {to smo se okupili 23. glumci. u govoru okupljenima. do 2007. a kancelarka Angela Merkel se jasno stavila na stranu `rtava i obe}ala razja{njenje zlo~ina. U Moskvi su se odr`ala jo{ ~etiri skupa u ~etvrtak. To je u na{im genima” rekao je Putin . “Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari. Jedan ~ovjek je nosio transparent na kojem je pisalo: “Satjerali su nas po nare|enju poslodavca” . jer ih je istraga pogre{no sumnji~ila u pojedinim slu~ajevima i obe}ala da }e sve u~initi na rasvjetljavanju ubistava izvr{enim od 2000. a za koje se tereti. krajem pro{le godine otkrivena. Grupi se na du{u stavlja ubistvo osam Turaka. jer smo mi za{titnici otad`bine. je Pu tin na mi tin gu ko ji je odr`an pod sloganom Odbranimo zemlju. poru~io je ruski premijer i predsjedni~ki kandidat Na mos kov skom sta di onu Lu`njiki odr`an je veliki skup podr{ke kandidaturi ruskog premijera Vladimira Putina za predsjednika Rusije.000 ljudi Reuters i okoline.000 ljudi. Miting su obezbje|ivale jake policijske snage. prema procjenama ruske policije. On je pozvao na ujedinjenje sve one koji Rusiju smatraju svojom domovinom. zajedno sa oko 1. februara.

“EU je na putu privredne stagnacije u ovoj godini. objavila je telekomunikacijska kompanija Ericsson. objavila je Komisija u a`uriranim ekonomskim prognozama. koji se zasnivaju na nerevidiranim podacima. tvornica i opreme u jugoisto~noj Evropi. “Na{a sposobnost stalnog generisanja visokih prihoda zasniva se na {iroko diverzifikovanom poslovnom modelu. Najve}i rast broja korisnika u Indiji i Kini zemlje na svijetu Indija i Kina. jasno fokusiranom na centralnu i isto~nu Evropu. Zahvaljuju}i pove}anju neto prihoda od kamata oko 2.3 milijarde eura za pro pa lu akvi zi ci ju DT-ovog ame ri ~kog ogranka u transakciji ~ija je vrijednost trebala iznositi 39 milijardi dolara nije uspjela nadoknaditi negati van utje caj tih tro {ko va.3 milijarde eura” navodi DT u sao. p}enju. Time je njegov gubitak vi{e nego udvostru~en u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je iznosio 514 miliona eura. Me|u pet zemalja sa najve}im rastom broja korisnika su. is ti ~u u DT-u. februar/velja~a 2012. Broj pretplatnika se razlikuje od broja fakti~kih korisnika. u iznosu oko 3.37 milijardi eura u 2011. DT u gubitku 1.1 posto.5 posto. daju pozitivnu sliku za Raiffeisen Bank International AG (RBI) u zahtjevnom okru`enju.3 posto. po drugi put u posljednje tri godine.5 posto i stabilnom prihodu od naknada i provizija.22 SVIJET FINANSIJA petak. te otpisi goodwilla i imovine. a po tempu rasta pre dnja ~e naj mno go lju dni je eurozona }e zabilje`iti blagu recesiju” objavila je Komisija. generalni direktor RBI-ja. Ekonomija 17-~lane eurozone u ovoj }e se godini smanjiti za 0. tako|er mnogoljudne dr`ave Brazil. stoji u prognozama Evropske komisije objavljenim ju~er. pri ~emu fakti~ki mobilnu telefoniju koristi ne{to vi{e od ~etiri milijarde ljudi. ~ime je osjetno sni`ena prethodna procjena EK-a iz novembra 2011. Indonezija i Banglade{.34 MILIJARDE EURA Njema~ki telekomunikacijski div Deutsche Telekom zaklju~io je ~etvrto tromjese~je s neto gubitkom od 1. U tim zemljama `ivi 35 posto svih osoba koje su se pretplatile na mobilnu telefoniju u posljednjem kvartalu 2011. Prema prora~unima Ericssona. po{to jedna osoba mo`e da ima vi{e brojeva mobilnih telefona. “Na neprilago|enu neto dobit negativno je utjecao otpis goodwilla u Sjedinjenim Dr`avama. koja }e i dalje biti evropski region rasta” izjavio je Herbert Stepic. {to je oko sedam posto vi{e nego u 2010. godini. posebno Gr~koj. . . ispostavlja se da 60 posto stanovni{tva koristi mobilnu telefoniju. RBI je generisala dobit prije poreza od 1. u sklopu koje je prognoziran rast u ovoj godini u visini 0. Polaze}i od ~injenice da ukupna svjetska populacija broji sedam milijardi ljudi. . a pripisuje se ponajprije energetskim tro{kovima i pove}anju indirektnih poreza. a EU Istra`ivanje Ericssona o mobilnoj telefoniji EK: Eurozona tone u recesiju [est milijardi korisnika Broj pretplatnika svake godine raste u prosjeku za 13 procenata U svijetu postoji {est milijardi pretplatnika mobilne telefonije. precizirala je {vedska kompanija. Privredne aktivnosti u 27-~lanoj EU istovremeno }e stagnirati. 24. broj pretplatnika svake godi ne ras te u pro sje ku za 13 procenata. dok }e privreda cijele Evropske unije stagnirati. Go to vin ska na kna da ame ri ~kog AT&T-a u iznosu 2. Ujedno je blago pove}ana ranija prognoza stope inflacije u eurozoni za ovu godinu na 2.34 milijarde eura zbog otpisa u Sjedinjenim Dr`avama i Gr~koj. godinu. OSLOBO\ENJE BiH Privreda eurozone na putu je nove recesije. Raiffeisen Bank International AG Pove}ali dobit za sedam posto Preliminarni rezultati za finansijsku 2011.

24.OSLOBO\ENJE petak. februar/velja~a 2012. OGLASI 23 .

832674 0.077804 0.626748 0.261136 0.466873 0.955830 1. Mi ipak nismo. kupovina i prodaja struje osnovni posao.478784 25. U Aluminiju ka`u kako su uspjeli prevazi}i ovu te{ku situaciju kupuju}i struju na slobodnom tr`i{tu. u su{tini. februara. BiH. Cilj projekta jeste ja~anje ekonomske saradnje i promocija investicija u Srbiji.471408 25.569541 1.955830 1.673900 1. osim ADSL-a. kazao je Ahmed Divojevi}.221812 1.077999 0. najgore su pro{li potro{a~i.078194 0.valutu Srednji za devize Prodajni za devize Certifikati za op{tine Predstavnici Srbije.474225 0.EPHZHB. jer je i njemu u interesu da se kapaciteti postoje}e infrastrukture koriste u kapacitetima tehni~kih mogu}nosti. .311583 1. Nadzorni odbor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u srijedu je konstatovao da su stvoreni uslovi za nastavak izvoza struje. Korlea "Na slobodnom tr`i{tu smo kupili 30 MWh struje od slova~ke kompanije Korlea po cijeni od 55. za{tita djece od opasnih sadr`aja na internetu itd. "Kako je u svim ugovorima predvi|en mogu}i utjecaj vi{e sile na nemogu}nost realizacije. kao kompanije kojima je proizvodnja. Ovakav ulazak alternativnih operatora na doma}e tr`i{te podrazumijeva znatno ni`e tro{kove. 2.broj 037 . Ovaj poslovno-tehnolo{ki potez europroNET-a usagla{en je i sa Regulatornom agencijom za telekomunikacije na ~emu je. 02.677278 1.54421 2.262972 0. J. A. najkompleksniji je projekt na tr`i{tu komunikacija i zbog toga je razumljivo zadovoljstvo koje je tim povodom na konferenciji za novinare iskazao Fahrudin Budnjo.24. konkretno BH Telecoma.573475 1. ostvarena dobra saradnja. U cijeloj pri~i oko prekida isporuka struje po ugovorima EPBiH Rudnap . Hrvatskoj i Makedoniji. ve} odavno se zna da je kupac beogradska kompanija Rudnap. Ministar za razvoj. struju pla}ali po 100 eura za megavatsat". Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1.738001 0. 24. Federacije BiH.305804 1.221257 1.577409 1.262315 0.282864 SDR (Special Drawing Rights) na dan 22. Poslovno okru`enje u zemljama regije CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna .567864 0.049691 1. 2012.049567 1. Republike Srpske. Jedan od njih je mostarski Aluminij kojemu je EPHZHB uvela redukciju struje nakon {to joj je Rudnap obustavio isporuku 90 MWh struje. O kupcu ne govore Redukcije S obzirom na to da je Rudnap najavio da }e tu`iti Elektroprivredu BiH zbog prekida isporuke. A one su odista velike. kazali su nam u EPBiH. ispunjavanje obaveza je nastavljeno s prestankom djelovanja vi{e sile.BH Telecom ne smatra da }e biti ugro`en aktivno{}u ovog operatera. godine. U ime Republike Srpske Memorandum je potpisao ministar finansija Zoran Tegeltija.796496 1. IPTV. Sa. a direktno doprinosi razvoju {irokomre`nih usluga. europroNET je prvi operator u BiH koji nudi ADSL usluge kroz mre`u dominantnih operatora. obrt i preduzetni{tvo Federacije BiH Sanjin Halimovi} rekao je da su najve}e prijetnje za ekonomski razvoj regiona politi~ke. Ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija rekao je da zemlje regiona jo{ nemaju jasno izra|en koncept kako treba da izgledaju lokalne zajednice i koje je njihovo mjesto u EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V. 2012 = dr`avi. me|utim. koja je onemogu}ila Elektroprivredu BiH da ispunjava ugovorne obaveze".565032 0.831603 2.261790 0. "Moramo i}i u pravcu da centralne vlasti daju ovla{}enja lokalnim zajednicama za privla~enje stranih investicija.263629 0. fiksna telefonija.802507 0. KAJMOVI] Korak ka liberalizaciji Alternativni telekom-operater europroNET ju~er je u Sarajevu promovisao vlastiti iskorak ka liberalizaciji doma}eg tr`i{ta telekomunikacija {to bi krajnjim korisnicima trebalo da omogu}i kvalitetnije i jeftinije usluge. iz sektora za odnose sa operaterima. a da to ne zavisi od izbora i ko }e do}i na vlast. kazali su da "ispunjavaju obaveze po dugoro~nim ugovorima". direktor prodaje euproNET-a. Svi tipovi njihovih telekomunikacijskih usluga oslanjaju se na postoje}u infrastrukturu doma}eg operatora. OSLOBO\ENJE EuroproNET EPBiH od subote izvozi struju U EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca Sa konferencije za medije u Sarajevu Foto: A. Hrvatske i Makedonije potpisali ju~er u Beogradu Memorandum o razumijevanju u vezi sa projektom Certifikacija povoljnog poslovnog okru`enja . H.049815 1. U EPBiH nisu odgovorili kome izvoze struju. a potom i u drugim dijelovima BiH.317362 1.835771 2. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. a u ime Federacije BiH ministar za razvoj Sanjin Halimovi}. da im obezbijede finansijske potencijale. Prvi korisnici usluga europroNET-a ve} su ju~er ostvarili veze na doma}em i me|unarodnom telekomunikacijskom saobra}aju.955830 1.470549 0. februar/velja~a 2012.475096 25. ~ime se znatno pove}ava iskori{tenost postoje}e pristupne mre`e. Zahvaljuju}i ovom.566448 0.828092 0.618634 0. zbog ~ega je potrebno otvaranje regiona za stvaranje boljeg poslovnog okru`enja. 18.622691 0. Neke od njihovih usluga su. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 22.24 BIZNIS I EKONOMIJA Stari ugovori jo{ vrijede petak. odnosno pristup izdvojenoj lokalnoj petlji. Mogu}nost tu`be najavio je i premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} i to protiv Rudnapa koji je obustavio isporuke struje Elektroprivredi HZHB zbog ~ega je ova kompanija za vrijeme vre- menskih nepogoda morala kupovati struju po cijeni preko 100 eura po megavatsatu te uvoditi redukcije velikim potro{a~ima. rekao je Tegeltija.262444 0. prema rije~ima njihove predstavnice Stojanke Bo{njak. u EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca jer je mogu}nost prekida isporuke predvi|ena svim ugovorima.5 eura po MWh. 02.675589 1.833687 2.te~ajna lista . prvo u Sarajevu. kazao je za Oslobo|enje generalni direktor Aluminija Ivo Bradvica. Ovo prvo raspetljavanje. posebno oni veliki koje strujom snabdijeva Elektroprivreda HZHB.222367 1. jer nedostatak razgovora dovodi do posljedica za razvoj biznisa.Me|unarodni pe~at kvaliteta za op{tine sa povoljnim okru`enjem za investitore. web hosting.792016 USD BAM 1. a u Elektroprivredi BiH potvrdili su nam da ova kompanija struju izvozi jo{ od subote.837256 0. .787536 1.867013 0. Samo lokalne zajednice koje imaju stabilne izvore finansiranja mogu da razi{ljaju o svom ekonomskom razvoju".

61 0.055 5. Doboj Vi{egrad promet a. poduzeto je niz mjera na unapre|enju i ure|enju tr`i{ta. {est zra~nih jastuka.16 KM.74 0.228 1.575 0.223. SASE je 2011.23 39.d.27 2. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu dostupan po cijeni od samo 20.6 41.90 % KUKURUZ $ 0.909. prije svega.79 NAFTA ZLATO P[ENICA 124.03 39. Gacko Telekom Srpske a.61 4.19 1. Pozitivan pomak Tokom sve~anosti dodjele nagrada re~eno je da treba.999 KM. za 125 posto. Pale Hidroelektrane na Trebi{njici a.00 NEPONOVLJIVA PONUDA IZ RENAULTA Renault je za ljubitelje svojih automobila u Bosni i Hercegovini pripremio novu.19 9.222.45 2.15(A) 0. Sarajevo.1 0. 24.000 4. O.65 KM. Banja Luka 9.d. ~estitati svim ~lanovima berze {to su pre`ivjeli ove te{ke godine iza nas koje je obilje`ila svjetska finansijska kriza.6 4.74 3.8 1 0.25 5.62 46.792.00 19.00 2.482 130 243 847.42 922.00 1. godini.50 KM.15 0.270.101 0. kursa (%) Max.211.499 KM.20 588. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.90 1.09 810.752 1.00 KM.101 0.25 4.82 FIRS SASX-10 942.8(A) 1 0.39 BIRS BIFX 25 Nagrade najuspje{nijim ~lanovima Sarajevske berze 786.d. va`no je da je preokrenut negativni trend iz prethodnih godina.39 -0.69 0 0. Srbac Potkozarje a.15 KM.45 39. klimaure|aj.1 0.15 0.266 3. koja uklju~uje ABS + BAS.7 -0.00 0. Nakon tri godine poslovanja u gubitku.222.00 75.00 84.644 obveznice.8 1 0.254.00 84. centralno daljinsko zaklju~avanje. Za vi{e informacija se obratite najbli`em ovla{tenom Renault koncesionaru ili posjetite www. a za tu cijenu nudi rasko{nu opremu.88 2.862 34.65 3. “SASE je u 2011.305 12.00 19.15 -1. Na kotaciji kompanija trgovalo se od 1.00 72.00 0.724. glavni indeks berze SASX-10 je u negativnoj zoni i smanjena je tr`i{na kapitalizacija za 39 posto zbog masovnog de lis tin ga kom pa ni ja u septembru 2011.413 1.41 3.7 miliona KM. No.d.73 % 700.00 3. ZIF Euroinvestment fond a.76 ERS10 SASX-30 Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 139. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.48 0. Kurs ovog emitenta je iznosio 8. godine.00 35.47 0.21 14. alu-naplatke od 16 in~a. februar/velja~a 2012. elektri~no podesive i grijane retrovizore.228 1.2 2.063.391.609. SASE je 2011.5 1. dok je u kategorijama Ostvareni promet u trgovanju dionicama. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu.00 4.58 4. Sarajevo od 20. u sklopu dvije transakcije prometovane su 21. zavr{io profitom Sarajevska berza (SASE) dodijelila je priznanja najboljim brokerskim ku}ama za ostvarene rezultate u 2011.15 150 1.06 -9.12 % .332. zra~ni jastuk za voza~a i suvoza~a s prilagodljivim volumenom.25 0.815.65(A) 0.68 5.00 -20.00 4.644 17.99 39.99 0 0 0 1 0 0 0 -0. KRIJE[TORAC Zvani~ni Promj.00 212. Dioni~ko dru{tvo Raiffeisen Bank najuspje{nija Foto: D`. BIZNIS/BERZE 1.00 2 3 75.d. zavr{io profitom.d.izmirenje ratne {tete 5 3.000 19.00 5. Isplati se po`uriti. jer Vlada FBiH planira da emisijom trezorskih zapisa i obveznica putem SASE prikupi 290 miliona KM za potrebe bud`eta.renault.000.52 19.00 $ 0.42 0. Trebinje RiTE Gacko a. Gradi{ka Vodovod a.67 -0. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Rudnik @eljezne rude d.35 3.34 0 -0.05 -7.d.67 1. elektri~ne podiza~e prednjih stakala.339 5.44 0.11 % 1.140.635 250 200 100 27.900.d. svi zainteresovani se moraju brzo odlu~iti i po`uriti do Renault prodajnih salona.26 0 5.42 0. Banja Luka 1. Sarajevska berza/burza Kursna lista za 23. godinu.65 0.17 0.d. Osim ova dva izuzetno popularna Renault modela u Bosni i Hercegovini.475 0.61 0.KOTACIJA Hemijska industrija destilacija a.000.37 619. Berza je u pro{loj godini ostvarila promet od 244.630 1. {to je pove}anje u odnosu na 2010. indeksi BIFX i SASX30 su u pozitivnoj zoni. ali se nada da }e se to popraviti.15 8.d. Vi{egrad Veselin Masle{a a.00 114 40 6 456.d.03 39.d.88 -3.d. klima-ure|aj.50 19.70 20. zra~ne zavjese.54 19. Tesli} Elektrodistribucija a.401 2.29 0 2.25 0.36 8.411.d.d. Banja Luka Veterinarska stanica a.44 0.073 953 334 5. neponovljivu akcijsku ponudu.00 0.00 1 2 1 Banjalu~ka berza Kursna lista za 23.541. Sa. februar 2012.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska . jer je u navedenoj akciji.575 0.d. Banja Luka Republika Srpska .461 0.00 32.000 4. popularni Megane Generation sa opremom koja uklju~uje ABS + BAS.156.akcija traje samo dvije sedmice.6 41.65 0.30 -3.61 4.88 11. ali kako Dedi} ka`e.21 -0. zatim Ostvareni promet u trgovanju obveznicama i Ostvareni broj transakcija zlatne plakete dobila Raiffeisen Bank.31 0.20 7.050 54. Direktor Sarajevske berze Zlatan Dedi} kazao je da je ova berza u pro{loj godini ostvarila pozitivne pomake u poslovanju. tempomat. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija O PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d. u okviru nove akcije su i svi ostali Renault modeli dostupni po izuzetno atraktivnim cijenama. Podsjetimo jo{ jednom .28 -0. februar/velja~a 2012.98 $ 0.575 0.51 75.00 1.76 5.223.45 200.d.TR@I[TE AKCIJA Bosna trgovina a.353 114 359 1.00 KM.OSLOBO\ENJE petak.084.00 19.054 5.48 75.21 614.279.1 0.170 5.08 2.d. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.67 $ 1. Banja Luka Tr`nica a.784.376. elektri~no podesive retrovizore. promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka SASE: Za obveznice FBiH 16.66 -0.052 5.31 0.42 0. centralno daljinsko zaklju~avanje. To je ujedno i dosad najbolja cijena za najprodavaniji Renault model na na{em tr`i{tu.29 7. prije svega zahvaljuju}i emisijama obveznica i trezorskih zapisa FBiH.69 46.00 5.14 % PLIN $ 1.381 964 116 309 1.03 40.61 3.429 KM” rekao je Dedi}.37 62.77 13.62 0.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .710 KM d.25 4. maj drvodjelska a. dostupan je za nevjerovatnih 21.40 114.5 40.25 642.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .30 12. . Banja Luka Palas a.00 5. Istovremeno.30 12.00 6.15 19.00 1.45 KM.178.796 500 832. berza je dobila nove dioni~are u procesu dokapitalizacije te ostvarila dobit od 72.54 250. BERZANSKA KOTACIJA .409 29. promet je ostvaren dionicama ZIF MI Group d. Dedi} ka`e da nije dobro krenula.62 801.90 812. cijena Min.d. M.00 75.99 39. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Bi}e bolje [to se ti~e 2012. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA ^estitke svima koji su pre`ivjeli Nakon tri godine poslovanja u gubitku.d.74 3. bo~ne zra~ne jastuke sprijeda. cijena Min.ba.00 75.59 0.20 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE . Bosnalijek d.25(A) 0.41 -0. putni kompjuter.45 0. tempomat.223.5 0.61 3. Promet na kotaciji fondova iznosio je 24. Kurs ovog fonda iznosio je 4.50 1 3.64 12.083 9.101 0.00 19. Sarajevo Energoinvest d.20 1 1 19.29 % SREBRO $ 1.20 34. Vare{ Sarajevo osiguranje dd Sarajevo Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Magros metal dd Sarajevo Pobjeda dd Te{anj Union banka d.31 0.228 1.d.d.70 KM.81 8.22 91 21. putni kompjuter. s obzirom na to da akcija traje samo dvije sedmice.izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska .00 84.486.63 5. Sarajevo 8. u kojoj je omogu}io ostvarenje nevjerovatne u{tede na odabranim Renault modelima.1 40.710. U kategoriji Ukupni ostvareni promet u 2011. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 16.61 4.00 16.d. napravio zna~ajne pomake koji se ogledaju u slijede}em: rezultati trgovanja su zna~ajno pove}ani u odnosu na 2010.d.40 2.izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska .16 -0.175. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a. istina skromnim.99 39.50 908.d.28 9.25 4.456.00 6 8 4 1 3 1 3 1 4.549.KOTACIJA PIF-ova 0. Banja Luka ZIF Zepter fond a.1 39.47 4.6(A) 41.d.5 1. J.01 39. Elegantni Renault Fluence.21 1.00 1.45 1. najuspje{nija je bila brokerska ku}a See Investment Solutions.461 0.000 5.48 162.75 46. Promet na kotaciji iznosio je 42.461 0.10 23. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.73 5. Banja Luka Posavina a.

dva (2) sata tjedno na odre|eno vrijeme do 15. 25. u tom letku je pogre{no navedena cijena slanja SMS poruke prema Naj broju.s. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. BH Telecom Broj: 65 0 Ps 154135 10 Ps Sarajevo. ZPP-a). 53/03. Musala bb.p. ~l.00 KM. stav 1. budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu.7. novine. sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.zakonskih zateznih kamata na iznos glavnog duga od 4. BH Line mre`e BH Telecoma uz njihove januarske ra~une do{lo do tehni~ke gre{ke.2012. god. 2011. god. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. objavljuje Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. odnosno sjedi{te stranaka.26 OGLASI petak.. 7. godine pa do 8. stav 3. v. Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu. u pravnoj stvari tu`ioca SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO. ~l. odnosno naziv pravnog lica. br.. 7. Zmaja od Bosne broj 32 zastupana po zakonskom zastupniku Pravobranila{tvu Op}ine. 2003. ZPP-a).. 83. pozivom na broj predmeta. Odluka o raspisivanju RJE[ENJE O I Z VR[ E NJ U Dozvoljeno 3. ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku. protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS. Zakona o parni~nom postupku (“Sl.043 KM bez uklju~enog PDV-a. podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. N AT J E ^ A J A za radno mjesto 1. 85. Ul.00 KM na ime autorske naknade sa kamatom utvr|enom prema Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate i naknaditi tro{kove ovog parni~nog postupka sa zakonskom zateznom kamatom obra~unatom od dana pravomo}nosti presude do isplate. 14. 18. Uvjeti natje~aja regulirani su Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HN@-a. novine FBiH”. 8. stav 1. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. Sarajevo. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. ime i prezime.375. Sudija [aha Ov~ina OGLAS Dana. radi isplate autorske nagrade po ugovoru. stav 1.MOSTAR IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 4227325220000 Urud`beni broj: 05-01. 2002. Vjerou~itelj pravoslavnog vjeronauka . s. objavljuje Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija OSNOVNA [KOLA BARTOLA KA[I]A . POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Obavijest korisnicima Ultra usluge BH Telecoma Po{tovani korisnici. 12. predmet spora. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 18. ZPP-a). osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. 2007. februar/velja~a 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU. procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. (N. na osnovu ~lana 348. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. radi naplate nov~anog potra`ivanja . na osnovu ~lana 70. Natje~aj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke./12 Nadnevak: 23. ZPP-a. godine i tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 90. 10. Prijave slati na adresu: Osnovna {kola Bartola Ka{i}a Mostar Rude Hrozni~eka 46 C 88000 Mostar Predsjednik [kolskog odbora Stanka Drma} . radi izvr{enja. 1.. ZPP-a). Naime. Izvr{enje }e se provesti zapljenskim popisom. stav 3. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. Zakona o parni~nom postupku. sudija [aha Ov~ina.2012. 2012. godine. Ru|era Bo{kovi}a broj 148 Sarajevo.1 izvr{itelj . 12. broj 5/00. 4/04 i 5/04) i Zakonom o radu. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. stav 2. prebivali{te ili boravi{te. Ta~na informacija je da je za Ultra fun tarifnu opciju cijena SMS-a prema Naj broju 0.. Izvinjavamo se korisnicima usluga zbog ovog previda i zahvaljujemo na njihovom razumijevanju.. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 118467 09 I Sarajevo. 2009. Obavje{tava se tu`eni da je. u daljnjem tekstu: ZPP). 73/05 i 19/06. sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja).071.37 KM od 3. 2010. u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku.00 KM. godine na osnovu izvr{ne isprave-presude Op}inskog suda u Sarajevu broj P-2660/02 od 19. tu`ilac SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO je podnio tu`bu protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS radi isplate autorske naknade po ugovoru.375. 10. sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. obavje{tavamo Vas da je u informativnom letku za uslugu Ultra fun koji je dostavljen pretplatnicima fiksne. Sudija D`enana [kalji}. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. godine. ZPP-a). godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`enana [kalji} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Op}ina Novo Sarajevo Ul.r. Ukoliko tu`eni.2. 24. na osnovu ~lana 348. protiv izvr{enika Lop~alija Rusmir iz Sarajeva sa evidentiranim prebivali{tem u Ul. ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. ako ih imaju.

Nastavit }emo suradnju sa Ministarstvom sigurnosti BiH i nevladinim organizacijama i u narednom periodu. ~lan Karate kluba Champion. Dejtonskim mirovnim sporazumom podru~je Trnova je podijeljeno na dvije op}ine. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. nedavno odr`anom u Azerbejd`anu. Stoga nam svaka pomo} mnogo zna~i. a oko 70 posto naseljenih mjesta nalazi se iznad 1. najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}. dobili smo od ambasado- ra pokriva~e i pakete. zaklju~kom OV Stari Grad 2. na kojem im je ~estitao na postignutom uspjehu.. zatim predstavnici USAID-a.OSLOBO\ENJE petak. Postavljene su nove potporne konstrukcije s ciljem za{tite od daljnjeg uru{avanja te je time ku}a. Sestre Azemina. naglasio je Berilo. no zahvaljuju}i USAID-u i dobroj me|uop}inskoj suradnji. ^lan Karate kluba Ilid`a Edin Sari} osvojio je srebrenu medalju u juniorskoj konkurenciji. 2008. a sam pristup je u po~etku bio nemogu}. Zineta. E. istakao je Uzeir..@elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti. Proglasiv{i stanje prirodne nepogode. ali ipak ogromne koli~ine snijega donose vi{e {tete. Ambasador Patrick Moon posjetio op}inu Trnovo SARAJEVSKA HRONIKA 27 Pomo} koja ulijeva nadu @elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti. Nedaleko od centra Trnovo. ka`u da je ovo rje{enje dobro. odnosno vla`no tlo koje }e tokom godine zasigurno donijeti mnoge blagodati. Stanari ku}e Senad Hafizovi} i njegova supruga Adela. istakao je Vuji~i}. snje`ne padavine historijskih razmjera do- nose i korist. . . a mi }emo im svakako dati podr{ku. E.. a SAD su obezbijedile 50 hiljada dolara pomo}i koja uklju~uje motorne sanke. mi smo izvr{ili. . a Anes ^ongo. G.300 kilometara nadmorske visine. a sve u svrhu rekonstrukcije i stavljanja u funkciju za{ti}enog dobra ba{tine. pokriva~e i pakete sa higijenskim potrep{tinama. ovaj teritorij se itekako obnovio i oporavio. nastanjenima u RS-u. reprezentativci BiH postigli su zapa`ene rezultate. Ilid`a. februar/velja~a 2012. no ipak moram ista}i da je usljed te{kog i velikog snijega o{te}eno desetak krovova ku}a. osigurana i koliko-toliko za{ti}ena. koji su posljednjih dana `ivjeli u strahu. u selu Dujmovi}i `ivi ~etvero ~lanova porodice Torlak. Ovom prilikom na~elnik je osvaja~u srebrene medalje Edinu Sari}u uru~io nov~anu nagradu od hiljadu maraka i Anesu ^ongi 400 maraka na ime ostvarenog rezultata.Pitate nas kako smo pre`ivljavali? Te{ko. Ne mogu opisati rije~ima koliko sam sretan.Evo. a mi }emo im svakako dati podr{ku. Postavljene nove potporne konstrukcije Foto: D. P. I na~elnik Op{tine Trnovo iz RSa bio je uzbu|en i sretan zbog ove pomo}i te je srda~no zahvalio ambasadoru Moonu i predsjedniku USAID-a Allanu Reedu. ni sam ne zna kako do~eka sutra. a na~elnik Op}ine Trnovo Ibro Berilo istakao je izvanrednu suradnju sa Op{tinom Trnovo iz RS-a i na~elnikom Goranom Vuji~i}em.. Mejra i brat Uzeir `ive od pomo}i lokalnog Crvenog krsta. delegacije ameri~ke ambasade. ali za njih sigurno veliku i zna~ajnu. a jedna ku}a se totalno uru{ila. a zahvalnost ambasadoru je golema. Sve ono {to je bilo u na{oj mogu}nos- ti da za{titimo stanovnike na{e op{tine. ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon je putem USAID-a odlu~io osigurati humanitarnu pomo} za najugro`enije porodice. Ina~e. . Stopostotne su {tete u~injene. a `ivot se svodi na `ivotarenje. kazao je Branko. jer je situacija te{ka. Tim povodom na~elnik Op}ine Ilid`a Senaid Memi} priredio je prijem za ove mlade i uspje{ne sportiste i njihove trenere. Ina~e. tako da }emo se na vrijeme pripremiti i u slu~aju da do|e do novih problema koje mogu donijeti eventualne poplave. a u skladu sa Pravilnikom o nagra|ivanju sportskog rezultata pojedinca i ekipe Op}ine M. koja se nalazi u neposrednoj blizini prve bolnice u Sarajevu. ovoj porodici od samog po~etka neumorno poma`e ~lanica Crvenog krsta Ifeta Krupalija koja. ali svakako privremeno te da ne}e u potpunosti rije{iti problem. Pokriva~i i paketi Branko Kova~evi} `ivi sam sa sinom Draganom. Pojedine porodice potpuno su odsje~ene od centra Trnova. Za{tita stanovnika . Podsje}amo. a posjeta ambasadora ulila im je nadu. te{ko. za`elio puno uspjeha u narednim takmi~enjima i obe}ao da }e Op}ina i dalje podr`avati i pratiti njihov rad. godine hastahana je ponovo data na raspolaganje Gazi Husrev-begovom vakufu. istakao je Moon te zahvalio i slu`benicima SIPA koji }e dobiti jedne motorne sanke na kori{tenje i time imati olak{an pristup zaba~enim selima. Kako je kazao. ]UMUROVI] . istakao je ambasador Moon Ambasador Moon uru~io pakete porodicama Torlak i Kova~evi} Na podru~ju op}ine Trnovo u proteklom periodu u nekim selima izmjereno je i do pet metara snijega. iako nema obezbije|eno nikakvo vozilo kojim bi mogla do}i i obi}i ih. hrane i odje}e. te op}inski na~elnici uputili su se u posjetu porodicama Kova~evi} i Vla{ki.Svaka pomo} ovoj na{oj maloj lokalnoj zajednici je dobrodo{la. Nakon upoznavanja sa svim pote{ko}ama sa kojima se bori Op}ina Trnovo u ovom snje`nom periodu. pa ~ak i ugro`avaju ljudske `ivote.. najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}. u kadetskoj konkurenciji bronzu. iznalazi sama na~ine kako bi ih posjetila i pru`ila im potrebnu pomo} u vidu lijekova.Ne moram podsje}ati da je ovo podru~je najvi{e stradalo u ratnom periodu. Snje`ne padavine Kako je ju~er istakao ambasador Moon prilikom posjete nekim od najugro`enijih sela Trnova. GODINJAK Op}ina Stari Grad poduzela mjere Nov~ane nagrade za najbolje Osigurani hastahana i susjedni objekat Radnici firme Klico trans u dogovoru sa Op}inom Stari Grad iza{li su na teren te pristupili uklanjanju o{te}enih dijelova biv{e hastahane na Kova~ima. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. jula. Sre}a je da nije bilo smrtnih slu~ajeva usljed ovih vremenskih neprilika. Uspjeh karatista op}ine Ilid`a Na prvenstvu Evrope u karateu za kadete i juniore. Deset metara drva je ovdje malo preko zime. 24.

februar/velja~a 2012. Nusret Gond`i}. Vogo{}a je obnovljena i ure|ena tako da se danas ona ne mo`e prepoznati. a ~asovi }e biti skra}eni na 30 minuta.Omerovi}. . Most kao most ne predstavlja opasnost za prolaznike. a verifikaciju }e dati Kantonalni {tab Civilne za{tite. E. Direktor Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajeva Munib Buljina ka`e da je strana mosta koja je okrenuta prema Alifakovcu pretrpjela ve}a o{te}enja te da su elementi ograde izletjeli iz svoje osovine.Radni anga`man osoba sa invaliditetom je najbolji na~in njihovog socijalnog uklju~ivanja u `ivotne tokove. direktor Buljina nam nije mogao kazati jer. Obuka. . Preciznije. da budemo dio ovog kantona. a do tada }e `uta traka koja je postavljena na mostu upozoravati gra|ane na oprez. Prema Be{li}evim rije~ima. T. istakao je Be{li}. TORCHE Polo`eno cvije}e na Centralnom spomen-obilje`ju Odata po~ast za 409 {ehida U op}ini Vogo{}a ju~er je bio poseban dan. bora~kih udru`enja i porodica poginulih boraca su na Centralnom spomen-obilje`ju polo`ili cvije}e i odali po~ast {ehidima i poginulim borcima ove op}ine. TORCHE Ibrahim Had`ibajri} javio mi se jo{ u nedjelju te kazao da je Op}ina ve} kontaktirala izvo|a~a radova koji }e izvr{iti procjenu i predra~un oko radova na mostu. ali je sanacija neophodna i prioritet je u narednom periodu. [eher-}ehajina }uprija kod Vije}nice. te vije}e roditelja.S ciljem realizacije nastavnog fonda dogovorili smo se da }emo raditi pet subota. . op}ina je bila u katastrofalnom stanju. Ovo im je najve}a pomo} koju mo`emo dati kako bismo izbjegli sve predrasude koje u dana{njem dru{tvu vladaju. prisjetio se dana kada je reintegrisan dio Vogo{}e. dok su Op}ina Novo Sarajevo i Centar za mlade Grbavica dodijelili prostor na tri mjeseca gdje }e se odr`avati obuka. kazao je na~elnik Op}ine Novo SaM.Tog dana zatekli smo Vogo{}u zapaljenu i devastiranu. ali gledat }emo da u~enike ne opteretimo previ{e. Zahvaljuju}i velikim naporima. naglasio je Smaji}. Buljina. A. Biznis-plan bi trebao egzistirati naredne dvije godine. odnosno izrada biznis-plana trajat }e tri mjeseca. izabrali su najbezbolnije rje{enje kako bi se nadoknadilo izgubljeno. Pored svakodnevnog uru{avanja objekata pod te`inom snijega. Prioritet je bio da djeca ne budu o{te}ena. godi{njica reintegracije dijela Vogo{}e u sastav FBiH. poja{njava Buljina. imati dovoljno vremena za upis u druge {kolske ustanove. . zbog ovakvog dogovora niko nema pravo da se buni jer je on najbolje rje{enje u ovom trenutku. i kulturno-historijski i nacionalni spomenici su pretrpjeli znatna o{te}enja. isti~e Buljina.U ponedjeljak po~inje nastava koja }e biti skra}ena 15 minuta po ~asu. Predstavnici sindikata i resornog ministarstva.Na~elnik Op}ine Stari Grad Foto: D. sekretar JOB Unije veterana op}ine Vogo{}a. Uspon i Op}ina Novo Sarajevo potpisali sporazum o realizaciji projekta izrade biznis-plana za osobe sa invaliditetom. Iz Op}ine Stari Grad su nam saop}ili da bi radovi trebali po~eti ~im vremenske prilike to budu omogu}avale. Biznis-plan za osobe sa invaliditetom Predsjednici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Saudin Sivro i Faruk Be{li} odr`ali su ju~er sastanak sa predstavnicima Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo na kojem je na~elno usagla{en po~etak nastave u osnovnim i srednjim {kolama KS-a. Iako je dio Vogo{}e reintegrisan prije 16 godina.@elimo da budemo reintegrisani u Sarajevo. kazala je Belma Karkelja . a obuka kre}e sredinom marta. Prema rije~ima Be{li}a. Tako }e nastava za u~enike u Kantonu Sarajevo po~eti u ponedjeljak. . tako|er. napominje da Zavod nema potreban novac. juni. direktorica socijalnog preduze}a Uspon. a cilj je profesionalna rehabilitacija osposobljavanja i zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom. kazao je Gond`i}. Najve}i problem koji je prouzrokovao prekid nastave jeste nadoknada izgubljenih ~asova.Svi smo `rtvovali svoje slobodno vrijeme kako bi se nastava privela kraju. 28 su dobitnici najve}ih ratnih priznanja. ograda mosta je popucala i nakrivila se prema Miljacki. juni Foto: D. Pored toga. kako sam isti~e.28 SARAJEVSKA HRONIKA petak. Za nju je svoje `ivote dalo 409 boraca. Ovim projektom obuhva}eno je {est osoba. Jednom rije~ju. Postala je sasvim drugo mjesto za `ivot.Ovaj projekt smo pokrenuli kako bismo stimulisali osobe sa invaliditetom da sami sebe zaposle. rajevo Ned`ad Kold`o. cifra }e zavisiti od metode rada. zbog neprimjerenog ~i{}enja snijega o{te}ena je. na~elnik ove op}ine Edin Smaji} istakao je da ovaj proces jo{ nije do kraja zavr{en. GODINJAK . padanja leda sa krovova na prolaznike i automobile. Tim povodom predstavnici Op}ine. 24. naglasio je Be{li}. Od njih. kako su naglasili. ~ija su imena ispisana na ovom spomenobilje`ju. . S. . Fond za profesionalnu rehabilitaciju za zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom izdvojio je sredstva. Slavila se 16. Tako su ju~er Centar za mlade Grbavica. pojasnio je Be{li}. kraj {kole je pomaknut sa osmog na 15. E. godi{njica reintegracije Vogo{}e Kraj „raspusta“ u Kantonu Sarajevo [kola po~inje u ponedjeljak ^asovi }e biti skra}eni na 30 minuta U~enici }e ~asove nadokna|ivati pet subota Kraj {kole pomaknut sa osmog na 15. Bi}e te{ko. [eher-}ehajine }uprije Snijeg je sa sobom donio mnoge neprilike. OSLOBO\ENJE Obilje`ena 16. ali }emo rasporediti nadoknadu vikendima kako ne bismo opteretili u~enike i roditelje. Instrukcije Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo oti}i }e u {kole. . HUREMOVI] Ekspertni tim }e utvrditi razloge o{te}enja Na prolje}e sanacija Omogu}iti br`e zaposlenje Socijalno preduze}e Uspon osnovano je prije tri godine. U skladu sa ovom odlukom u op}inama }e se evidentirati nastala {teta. Na upit koja }e svota novca biti izdvojena za obnovu ograde na [eher-}ehajinoj }upriji. Tokom obuke nastojat }emo njihove poslovne ideje pretvoriti u biznis-planove. kako se {pekulira. a u njima }e biti nazna~eno kako predstavnici {kola trebaju da se pona{aju u narednom periodu. tako da }e djeca Ukinuto stanje prirodne nesre}e Vlada Kantona Sarajevo ju~er je donijela odluku o prestanku stanja prirodne nesre}e. te da }e uz pomo} Grada Sarajeva i Zavoda za za{titu spomenika Federacije BiH ve}inu tro{kova snositi Op}ina Stari Grad. postignut je na~elni sporazum sa kojim se jo{ trebaju slo`iti i direktori {kola.

Ankona 10. 7. Frankfurt.30 i 19. utorkom. 18 i 20 sati. dok su sve ostale slobodnostoje}e vezane uz objekat nezakonske.30. Budimpe{ta 6. 14 i 19 sati.668-259 Toplane 650-979. Zenica ponedjeljkom.59. 10. Zagreb 15. Hrenovica svaki dan u 6. Gre{ku je.30. Zenica 6. subotom i nedjeljom u 6 sati. 13. srijedom. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati.55. Ovo je u izjavi za Oslobo|enje istakao Saudin Si vro. pred sje dnik Sin di ka ta osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo. direktor JU Djeca Sarajeva Vasva Jajetovi}. srijedom.28.30. godini.30 sati. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. 8.25 i 21. od 8 do 14 sati.30. 16. Zagreb 6. Zürich / Banja AVIONI Dolasci: vrtkom u 8 i subotom u 17 sati.preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati. Prema nezvani~nim informacijama. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo odbilo je isplatiti pla}e jer se na spisku radnika nalazi 20 uposlenika vi{e nego {to je to bio slu~aj sa spiskom koji je pro{le godine dostavljen iz Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo. Banja Luka svaki dan u 9. utorkom.10. Travnik svaki dan u 7. Konjic 6. a uz to iz kantonalne Vlade dobili su ~vrsta obe}anja da }e pla}e za januar biti ispla}ene do kraja ove sedmice. Be~ 14.30. razlog tome je strah od obru{avanja. 13. srijedom. Be~ 7. 13.30.U toku su izrade i nadopune odluke o navedenim pitanjima. jer je pomije{ala stalno uposlene i radnike koji su anga`ovani na odre|eno vrijeme.30.30. Budimpe{ta 14. 12. Ljubljana utorkom. S.15.30 i 18. 6.30.25 i 14.55. a petkom i subotom u 18 sati. 12. Olovo svaki dan u 5.49.34. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15. Berlin ~et- Odlasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6. Sanski Most svaki dan u 15. Beograd 11.45.4 miliona maraka planiranih za JU Djeca Sarajeva u 2012. Zagreb 15.15 sati. Kakanj 18. 14.27. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. 15. 10. srijedom.30 sati.30. Dortmund. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095.30 sati.30.45.50 i 12. 14. 8. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati. Da podsjetimo.20 i 16. 14. 15. 13. utorkom. Tako JU Djeca Sarajeva ima 298 stalno uposlenih koji se nalaze u sistemu centralizovanog obra~una pla}a i jo{ 20 radnika na odre|eni vremenski period. Zvornik svaki dan u 15.30 sati (preko Tuzle). 7. I. Zenica svaki dan osim subotom. 206-666. 8. 13. 11.30. ~etvrtkom. Ulcinj svaki dan u 19 sati. Zagreb 15 i 22 Beograd 6.50 i 18. 12. Odr`ana sjednica Op}inskog vije}a Centar Op}in sko vi je}e Centar odr`alo je ju~er sjednicu na kojoj se raspravljalo o javnim povr{inama.30. kako Oslobo|enje saznaje. 24.35. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 PORODILI[TA 7 6 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10.22 i 20.OSLOBO\ENJE petak. odnosno ~injenici da su ba{te ispred Parku{e i BKC-a jedine priznate lokacije na kojima mogu postojati ba{te. 18 i 20 sati. 14. S. 664-115 Hitna pomo} 124.52. 12. Kakanj 15. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.35.30. Liege.35.30. 14. 10.30. ~etvrtkom. Beograd 11. Sru{ila se za{titna ograda hotela Zagreb Videonadzori kod {kola Tokom ju~era{njeg dana ni taksisti ~iji se {tand nalazi u neposrednoj blizini nisu bili na stajali{tu. 12. Novi Travnik svaki dan u 13 sati. 13. te na koji bi se na~in ovaj problem mogao rije{iti. MUP 122. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 NEMA [TRAJKA UPOSLENIH U JU DJECA SARAJEVA 276-982 Plate na ra~unima do kraja sedmice Uposlenici JU Djeca Sarajeva ne}e stupiti u generalni {trajk jer za to nemaju saglasnost Sindikata.30. Iz tog razloga ministar finan si ja Mu ha med Ko za dra odbio je da isplati novac koji je prelazio ono {to je planirano bud`etom za ovu instituciju. Minhen 13. nedjeljom i praznikom u 5.30.55.15.30 sati.10. 15.15 sati.30. ~etvrtkom i nedjeljom u 20. oko 16 hiljada maraka potrebno je kako bi se izmirile pla}e za radnike anga`ovane na odre|eno vrijeme. a kako smo saznali.30.45. Budimpe{ta 21. prema svemu sude}i.30. 8. 16. 17.50.30.30.30.15 i 16. Pale svaki dan u 6.10 sati. ~etvrtkom i petkom u 7. februar/velja~a 2012.30 sati autoputem. 10. . 10.27.30. Beograd svaki dan u 6 sati. 9. Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati. Biha} svaki dan u 7.30. 18 i 20 sati. subotom i nedjeljom u 8 sati.55.30. 15. 12. Zenica svakim danom u 6. 17. 16. Ora{je svaki dan u 6. 14. 16. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.30. 19 i 22 sata.15.05 i 21. velika je koli~ina snijega koji je u proteklom periodu ve} poru{io nekoliko objekata u na{em gradu. Ljubljana 13.45. 061/252-252. Visoko svaki dan osim subote u 8.30. Den Hag utorkom u 8 sati.15 i 15.18.30 sati.30. 17 i 18 sati. Utrecht subotom u 8 sati. Dubrovnik svaki dan u 7. Plo~e 7. petkom i subotom u 11 sati. Plo~e 10. . Banja Luka / Zürich 6. 207-777 Vatrogasci 123. Ankona 17. Pula ponedjeljkom. Bugojno svaki dan u 10.30.30.40 . Prema rije~ima na{ih sugra|ana. 9.30 sati. Budimpe{ta 15. Amsterdam . 15.30. 16.30 sati.15 sati.30. Br~ko sva- kim danom u 6.30.40. Hamburg.30 sati. Srebrenica svaki dan u 7. 12. 13. 14 i 15.30.54. Essen i Dusseldorf ponedjeljkom.30.47.30 i 22 sata. Hu. ali i napravio {tetu na vozilima. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati. Uzrok uru{avanja za{titne ograde. 15. napravila v.10. Tuzla svaki dan u 5. 15. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj. Kako smo saznali iz Vlade. resorno ministarstvo zatra`ilo je informacije o ugovorima za 20 uposlenih na odre|eno vrijeme. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati. Tuzla radnim danima u 9. Hanover i Kassel subotom u 17 sati. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK. pomo}nica op}inskog na~elnika za prostorno ure|enje.30 i 17 sati. kao i svaki dan osim nedjelje u 16. 7. Kakanj svaki dan osim subote.30 i 22 sata. 8.30.35. Makarska svaki dan u 7.30. AUTOBUSI Istanbul 8.30.45.d. 12. 6. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707. Vije}e je jednoglasno usvojilo i prijedlog da se postavi videonadzor na lokacijama kod {kole “Alija Nametak” Kao va`an problem istaknuto je i okupljanje .30. Istanbul 18 Antwerpen. Luka 14. 220-435 Kanalizacija 203-059. 14. 15.30. Gora`de svaki dan u 8. 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati. 9.30.45.25. HUREMOVI] VA@NIJI TELEFONI Mali{ani ipak ne}e ostati kod ku}e Snijeg ponovo pravi probleme Ograda koja je {titila prolaznike od obru{avanja hotela Zagreb na Marindvoru ju~er se obru{ila na trotoar Ulice Valtera Peri}a. D. Bruxselles.000 033/ 223-366. Beograd 17.15. 17. Zagreb svakim danom u 6. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati.30. 15.40 sati. istakla je Alma Sadovi}. Istanbul 13. 11.40. Minhen 12.30. nedjelje i praznika u 13. Zenica 4. Ljubljana 14. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. 592-097. Va`no je napomenuti da se korisnik javne povr{ine mo`e postati na osnovu rje{enja i uz odre|enu nov~anu nadoknadu.10 i 21 sat.40.35 sati. Bosanska Dubica svaki dan u 14. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156.37. 11. 14. Grada~ac svaki dan u 8. Pariz petkom u 9 sati.samo radnim danima i 19.45 i 16. 592-096. betona i ostalog materijala koji visi sa uni{tenog objekta.33 i 20. postoji velika opasnost da neko ozbiljno bude povrije|en s obzirom na to da sada nema ni~ega {to bi ih za{titilo od cigli. Split svaki dan u 7.05. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati.35.15. te koliko je sredstava potrebno za njihove pla}e pored 4. 10.06 i 19.30 i 15.30 sati.54 i 21. 22.45 i 22. Vela Luka utorkom. iz ~ega }e se vidjeti do kada su oni anga`ovani.05. 10. 13. Bosanski Brod svaki dan u 12. Konjic 7.30. Te{anj svaki dan u 7 i 13. prosjaka oko spomenika kao {to je Vje~na vatra.15. 12.30.05 i 18.30 sati.45. 10.

2. Fax: +387 33 226 420. e-mail: msuts@bih. 2012.. 2.ba. sa naznakom “Za javni konkurs”..2012. UPRAVA DRU[TVA „@ICA“ DD SARAJEVO Za tehni~ku organizaciju i obezbje|enje prostorija za planirane aktivnosti zadu`ena su resorna kantonalna ministarstva prostornog ure|enja..msuts-sa. Sarajevo ili uplatnicom na transakcijski ra~un kod Raiffeisen banke br....d. 24. 2012. 3. 2. godine i traja}e sve do 15. Tel. ponedjeljak. mo`e izvr{iti neposredan uvid u analogni i digitalni oblik plana u prostorijama Urbanisti~kog zavoda u Sarajevu.. Dostavljanje pisanih ponuda: Ponude sa punim nazivom ili imenom. 7. HNK Livno. MINISTAR mr.. februar/velja~a 2012. 2012. do 12 sati ili budu li~no predate do tog roka na protokol @ICE.2012. 71000 Sarajevo sa naznakom „Ponuda za kupovinu (navesti opis vozila) — NE OTVARAJ“. od 9 do 15 sati i na dan otvaranja ponuda. 3.. 71000 Sarajevo Dugi Sokak 9. vrijeme 11 h 11 h 13 h 10 h 12 h 11 h 13 h 11 h 13 h 11 h mjesto Sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Privredne komore sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj 02-138/12.obavezan V stepen stru~ne spreme — VKV kuhar... Desnica Radivojevi} Sarajevo. 5.. SBK Domaljevac.. 12. Sarajevo.. Posavski Tuzla. Tel: +387 33 226 422 Web: http://www.. 4. Sarajevski [iroki Brijeg. ZHK Mostar.30 OGLASI petak. zapo~eo je 15. u Ulici Zelenih beretki broj 14. 22... utorak.Izvod iz mati~ne knjige ro|enih .2012.. 2. 2.d. stru~ni nastavnik kuharstva. na odre|eno vrijeme do 15.000 KM Pravo kupovine imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije po~etka natjecanja uplate kauciju od 100 KM na blagajni @ICA d. Ukoliko lice koje je pobijedilo na natjecanju odustane od kupovine.300 cm3 40 KW 1. BPK Sarajevo. 3. Izabrani kandidat du`an je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti.. srijeda.. 7 8. Tuzlanski Gora`de. SNAGA MOTORA 43 KW 1. godine. svaki dan. Raspored odr`avanja javnih rasprava je: r.. V[S ili VSS ugostiteljskog smjera .. U obzir }e se uzeti samo ponude koje prispiju u @ICA d. Poslije otvaranja svim u~esnicima izvr{i}e se povrat upla}ene kaucije. Vozila se prodaju po principu „vi|eno-kupljeno“. 10... 2012.5.Uvjerenje o dr`avljanstvu . registracije 1999.ba web: www. 2. 2012. D`emala Bijedi}a 160. STANJE ispravno u voznom stanju ispravan u voznom stanju PO^ETNA CIJENA 2.2012. 2012.. 9. adresom i brojem telefona ponu|a~ dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: @ICA d. 5.ba .Kra}u biografiju Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u javnom konkursu bit }e obavljeni razgovori. petak. do 2.3.. 2012. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa dostaviti na adresu: Srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo.ba E-mail: info@fmpu. 2012. 1. 160 Sarajevo OBJAVLJUJE PRODAJU VOZILA I VILJU[KARA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA RB 1. Tita 9a. do 2. do 2028. raspisuje se PO NO VNIjemJAslenika u radni odnos KURS VNI KON za pri zapo 1. 3. puna norma ~asova .. Ze-do Travnik..Diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu/{koli . 1610000003430028 dan ranije.. kaucija se ne}e vratiti. 534-782..3....Uvjerenje o polo`enoj pedago{ko-psiholo{koj grupi predmeta . ponedjeljak. 13. br. 2012. 2012.t-ba. 28.. 6.gov. M. USK datum srijeda. grad i kanton Zenica. Prilo`ena dokumenta se ne}e vra}ati.fmpu. gdje se od 9 do 15 h. od 23. Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. 4.: +387 33/534-633.. i to: .. Otvaranje ponuda obavit }e se u sali na 2. godine Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa.. 3.. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.. Sve tro{kove vezane za prenos vlasni{tva snose kupci..net. utorak. 2012. 3.polo`ena pedago{ko-psiholo{ka grupa predmeta . Tel +387 33 227 188. Sarajevo.: 232828.. 1990.. na prvom spratu. 2. 2.. 24. Kanton 10 Biha}. 27.net.radno iskustvo u struci najmanje 5 godina Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene fotokopije: . 3.1 izvr{ilac.gov. 14. do 26..600 cm3 REGISTRACIJA do 29. sci. 8. kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za Srednje tehni~ke i srodne i stru~ne {kole i normativnim aktima [kole.3. godine. ~etvrtak.. Fax. ponedjeljak. Vozila se mogu pogledati u krugu @ICE od 27. srijeda. 15.. uts@bih. spratu Poslovne zgrade @ICE 2. VOZILA Putni~ko vozilo [KODA FELICIA LX Putni~ko vozilo GOLF dizel Godina 1.. 2012.2. u 13 sati... Ulica Dugi sokak broj 9.d. godine Javni uvid traja}e 60 dana. 2012. OSLOBO\ENJE J AV N A R A S P R AVA O temi: Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. 2012..000 KM 1.net @ICA DD SARAJEVO D`emala Bijedi}a br.8.

24. februar/velja~a 2012. OGLASI 31 .OSLOBO\ENJE petak.

Kako tu`eni nisu izvr{ili obavezu pla}anja duga. februar/velja~a 2012. jati do 29. dirigenticom Zahiom Ziouani. ve~eras u Narodnom pozori{tu. Beethovena i Bizeta. stav 3. bilo bi mi zaista drago uvrstiti neke od va{ih kompozicija u te koncerte. Sada iznad njega kapa voda. Uostalom. radi isplate nov~anog potra`ivanja. koju smo tako mnogo puta vidjeli i rekli da je to mogu}e samo na veli- Safet Zec BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 65 0 Mals 183071 11 Mals Op}inski sud u Sarajevu. Uloge u predstavi koja }e nakon premijere biti reprizno izvedena 25. Ugro`eno kulturno-historijsko naslije|e Foto: D. To je sve promijenilo i nakon samo jednog razgovora odlu~ila sam da postanem dirigent. Odrasla je u pari{kom predgra|u gdje uglavnom `ive doseljenici. to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave. . Njena pri~a je ona iz filmova. ZPPa. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti kom platnu. ovaj put }e na{ najve}i orkestar nastupiti sa gostima iz Francuske. Terezije bb. Ziouani je porijeklom iz Al`ira.o. 10. kao i obi~no kome god da su se obratili od nadle`nih. Nisad SELIMOVI] 33 @elimo svirati i Ve~eras premijera u SARTR-u Na sceni SARTR-a ve~eras }e u 20 sati biti premijerno izvedena predstava “99 posto”. i ~lana 71. vrijednost spora 1. dru{tvu: [ta muzej mo`e u~initi za dru{tvo. na{em slavnom slikaru Safetu Zecu. ul. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostave pisani odgovor na tu`bu. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju sva kog da na u 12 sa ti odvi jat }e se obra}anje javnosti transparentom sa zgrade Muzeja. francusku go{}u po ves ti u obi la zak Mos ta ra i Mr.” Zahia ne ostavlja dojam velike. jednim iz Francuske i jednim iz Al`ira. Nakon Orwellove “1984”. Pored svih problema. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka. a ovogodi{nja Sarajevska zima u svoju je `i`u stavila problem institucija kulture u BiH. iznos od 480.o. novine FBiH” broj 53/03 . Sarajevo. 26.dostavu tu`be I-tu`enom i II-tu`enom na odgovor Dana 21. tijekom njena trajanja bit }e otvorene muzejske zbirke. Ali. ul. TORCHE muziku.ugro`en je veliki mozaik koji predstavlja Bosnu. kao opasnosti za ~ovje~anstvo koja nikada nije iskorijenjena u potpunosti i sve vi{e postaje globalni problem. a sve ostalo je vrijeme. Na pitanje o povla~enju paralele izme|u al`irske i francuske publike. uslijedilo je sasvim ” logi~no pitanje o uklju~ivanje nekih od bosanskih djela u te koncerte.61 KM. godine.891. 2007. pored ~injenica koje me prate ~itav `ivot. prema tekstu “Strah i bijeda Tre}eg reicha” Ber tolda Brechta. u zatvorenoj sredini koja ne dozvoljava da budete mnogo druga~iji od onih koji vas poznaju. ve~eras }e uprili~iti jo{ jedan vrhunski muzi~ki doga|aj. te sam pre{la na violu. najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be.d. a u prehladnom muzejskom prostoru je odr`ana konferencija za novinare na kojoj je direktorica Muzeja Muhiba Kaljanac pojasnila da je ideja potekla od mladih muzejskih kustosa. ili u toku pripremanja glavne rasprave. Sarajevo je do{lo kao logi~an slijed u toj njenoj kozmopolitskoj `elji. bitne osobe iz svijeta ozbiljne muzike. Doma}in }e. ugrijmo muzej!” koja }e tra. Ziouani tu nije stala.. da dolazim iz arapskog svijeta. pred kojom njeni orkestri naj~e{}e sviraju. stav 2. godine sa Brki} D`emalom i Andri} Ljubicom. u {to su se uklju~ili i poznati bh.u daljem tekstu ZPP-a) O B J AV L J U J E .32 KULTURA VIJESTI Zahia Ziouani. Situacija je pomalo nadrealna. odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici”. Ali ubrzo sam shvatila da sa njom ne}u mo}i svirati u velikom orkestru. Odnosno. Naravno. godine sa “MATRIX” d. Roditelji joj nisu {kolovani muzi~ari. protiv I-tu`enog “MATRIX” d. Direktor Nihad Kre{evljakovi} smatra da je u godini u kojoj se obilje`ava 20 godina opsade Sarajeva i isto toliko od osnivanja SARTRa va`no baviti se temama koje su i dalje na{ i globalni problem. Po~itelja. Dodaje i da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. izme|u ostalih.” Prijateljstva me|u narodima Jedan od budu}ih nastupa njenog orkestra }e se desiti i slijede}e godine u Marseilleu. [to ne zna~i da to nije. Uspjeti od nule u ne~emu {to stvarno `elite i u ~emu vas dru{tvo mo`da i ne}e prihvatiti. S. U odgovoru na tu`bu tu`eni mogu ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaju ili osporavaju postavljeni tu`beni zahtjev. sa karakterom kao planina. “U Francuskoj i u Al`iru ja radim puno na promociji klasi~ne muzike prema ljudima koji obi~no nemaju afinitet ka toj vrsti muzike i uvijek te`im da na koncerte privu~em i novu publiku.90 KM na ime obra~unate ugovorene redovne kamate na dan 12. kojem je ova predstava diplomski rad. njenim nativnim Divertimento. 2007. U Historijskom muzeju BiH otvorena je Sedmica otvorenih vrata pod nazivom “Solidari{i se. odnosno uvijek ih je do~ekalo prebacivanje odgovornosti s jedne na drugu instancu. donese odluku kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju solidarno isplate iznos od 1. za sud i protivnu stranku. Ovim putem I-tu`enom i II-tu`enom se dostavlja tu`ba od 21. iznos od 161. ka`e da je shvatanje muzike u Al`iru donekle druga~ije nego u Francuskoj. kao {to bi se dalo o~ekivati. ugrijmo muzej! Putem ove akcije `eli se ukazati na kriti~no stanje sedam institucija kulture i apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa. odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici” govori i bez postavljenog . govori Zahia Ziouani i dodaje da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. studentske asocijacije. od kada su vrata HMBiH zatvorena za javnost. PREMJE[TANJE Muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila je ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije. Podr{ka dolaskom Otvorenje Sedmice desilo se spu{tanjem transparenta s krova Muzeja na kojemu je ispisan naziv akcije. Ismeta Mujezinovi}a broj 36. to je vrlo dobra ideja. iza nje stoji rad sa velikim orkestrima. pijanistom iz Austrije. i pored uspjeha i li~nog zadovoljstva. pozivom na broj predmeta. koja je i gradona~elnica Lilla. Sarajevski ratni teatar nastavlja reper toarski koncept anga`iranog i aktualnog teatra. ZPP-a. Da biste lak{e prekratili vrijeme do tada. tako da smo na jednom od zadnjih koncerata izvodili i neke tradicionalne kineske kompozicije. Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu. “Kada mi je bilo {est godina. ali je ro|ena u Parizu. od 12 do 17 sati otvaranje je zbirki. jer ja dolazim iz kvarta gdje me svi znaju kao Zahiu i nisu svjesni mog profesionalnog anga`mana. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. iz si- Susret sa Celibidacheom “U na{oj ku}i se uvijek mnogo slu{ala klasi~na muzika i odrasla sam uz nju” obja{njava Ziouani. 2011. Bila sam tinejd`er kada sam shvatila ~ari dirigiranja i vo|enja orkestra. boravit }e ovih dana u Sarajevu. Ali. Ne iznena|uju}e Ziouani je jedna potpuno logi~na osoba koja `eli stvarati prijateljstva izme|u naroda. rad Francuskinje al`irskog porijekla ujedinjuje `ivotni uspjeh sa jednom kozmopolitskom ambicijom Sarajevo.24 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od podno{enja tu`be do isplate. a radi isplate iznosa od 1. otvorena i bez onih nevidljivih zavjesa iza kojih se obi~no kriju uspje{ni. U organizaciji doga|anja koja slijede uposlenicima HMBiH poma`u i Udru`enje Akcija gra|ana u suradnji s pojedincima i organizacijama civilnog sektora. u Sarajevu Dirigentica Zahia Ziouani na ju~era{njoj probi sa Sarajevskom filharmonijom Foto: D. koju je izdala i dizajnirala umjetnikova k}erka Hana Zec. u`ivajte u djelima Haydna. a putem nje se `eli ukazati predstavnicima vlasti i {iroj javnosti na izuzetno te{ku situaciju u kojoj se godinama nalazi ova. 2011. Ziouani ve} ima plan: “Poku{a}emo predstaviti {to vi{e razli~itih tradicionalnih pravaca u muzici na tom nastupu. pa su tu`eni du`ni da u skladu sa odredbama ~lana 70. a bit }e odr`avane i tribine. “Kada se vratim u Francusku. Jasenko Pa{i} i Adnan Haskovi}. Amar Selimovi}. sije~nja. a sve~anost }e biti upotpunjena promocijom Monografije Safet Zec. Za mene je muzika sredstvo za spajanje ljudi i zaista mi je veliko zadovoljstvo da tu ideju mogu promovisati i u Sarajevu” iskrena je Ziouani. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu. gdje nije dopu{teno dizati se iznad “raje” “U . Sarajevo. “U Al`iru tradicionalna muzika ulazi i u pore klasi~ne muzike. Go{}a Safeta Zeca bosanske kompozicije Kao u filmskoj pri~i. sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. pri~a zvu~i kao da dolazi iz nekog od sarajevskih naselja. a jedan od segmenata }e biti i predstavljanje muzike Mediterana. Kako u tom okru`enju jedna djevojka mo`e postati dirigent? malom sobi~ku na zadnjem spratu Narodnog pozori{ta. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti. O njenoj neobi~noj `ivotnoj pri~i i velikom uspjehu koji je do`ivjela sa dvadeset i kusur godina snimljen je i dokumentarac koji je prikazan na nekoliko nacionalnih kanala. otvoriti prigodnu izlo`bu svojih djela u Ateljeu Zec. u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d. TORCHE . Koncert po~inje u 20 sati. to mogu samo odlu~ni ljudi. 2011. te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. Obra}anje javnosti Ju~er je organizirana tribina “Historijski muzej BiH u savremenom bh. moji roditelji su me ohrabrivali i ubrzo sam upoznala velikog maestra Sergiù Celibidache. u interpretaciji Sarajevske filharmonije pod njenim vodstvom. 10. ali nisam mogla ni zamisliti da }u se jednog dana na}i u toj ulozi.) u fokusu se na{la Zbirka arhivske gra|e (svaki dan bit }e druga ciljana grupa). 1. gdje je stalni gostuju}i dirigent. te apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa.” Ziouanijen rad dolazi ispred nje. moj orkestar ina~e poku{ava da promovi{e i druge kulture kroz Martine Aubry Liderica francuskih socijalista Martine Aubry. ali su veliki poklonici klasi~ne muzike. 2011. 1. 1. do}i }e u posjetu dugogodi{njem prijatelju. a {ta dru{tvo mo`e u~initi za muzej?” a za ci. kojega je 1966. ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode. umjetnici. u 18 sati odvijat }e se program Umjetnici Muzeju. dostave sudu pisani odgovor na tu`bu. “Naravno.61 KM na ime duga po osnovu Ugovora o srednjero~nom kreditu broj 49084/1 zaklju~enog 3. Kako isti~e Kre{evljakovi}. Iako potpuno jednostavna osoba. planirao je nakon sarajevskog dru`enja. Nakon velikog uspjeha koji je polu~io koncert Sarajevske filharmonije sa Karlom Eichingerom. Ovaj komad progovara o fa{izmu.. drugim zemljama sam poznata mo`da i vi{e nego u Francuskoj.” Dok ovo govori. II-tu`enog Brki} D`emala iz Sarajeva. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. ul. publika }e vidjeti da SARTR bez obzira na te{ke uvjete u kojima radi. Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev. ve} je vidjela priliku da spaja razli~ite kulture inspirisana li~nim iskustvom. u ~ast go{}i. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju. U ovu akciju Muzej je ulo`io ukupno 100 KM. koju je. kao i na Arteu.o. energija i trud uposlenika Muzeja. godine. uprizorio Nermin Hamzagi}. Nas dvoje i klavir. O~aktanum broj 60a i III-tu`ene Andri} Ljubice iz Sarajeva. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. iznos od 141. studenti i dr. godine uradio umjetnik Mladen Srbinovi}. bili upu}ivani na drugu adresu. i 27. Alban Ukaj. podnijeti protivtu`bu. 24. Sarajevo i Ugovora o jemstvu zaklju~enih 3. Stru~ni saradnik Emina Burgi} Sedmica otvorenih vrata Historijskog muzeja BiH Solidari{i se. te sa al`irskim simfonijskim orkestrom.47 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 12.” I njen odgovor je nekako zazvu~ao sasvim logi~no. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. ali ovaj film je pomogao da {iri krug ljudi sazna vi{e o mom umjetni~kom senzibilitetu. te pravni osnov za navode tu`enih. velja~e. kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. a svaki dolazak na Sedmicu zna~i podr{ku Muzeju i o~uvanju kulturno-historijskog naslije|a BiH. odnosno Narodno pozori{te. dirigentica koja spaja kulture petak. Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. koji }e biti kulturna prijestolnica Evrope. Priredit }e i dru`enje uz brojne prijatelje iz Francuske i BiH. Pri tome je podsjetila da od 4. te violon~elistom Manfredom Stilzom. tako da sada na nekim od na{ih koncerata uklju~ujemo i te kompozicije i elemente te muzike. Amila Terzimehi}. roma{ne porodice itd. Ovo je za mene vrlo bitno. ul. sutra u 12 sati. Prema rije~ima na{eg poznatog slikara. stru~ni saradnik Emina Burgi}. Za to ve} morate biti veliki ~ovjek. An.891. a na njihovo zatvaranje su se odlu~ili zbog toga {to ve} godinama nemaju grijanje i {to je muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije.o. februara igraju Sne`ana Ali~.108. OSLOBO\ENJE KULTURA RADO ]E SE VRATITI U SARAJEVO “Kada se vratim u Francusku. sada se pojavio i novi i to s topljenjem snijega . ZPPa. 1. u . Tako|er. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih. raspola`e energijom i ljudima koji }e ga u narednih nekoliko godina u~initi na{im najzna~ajnijim teatrom. odr`avane tribine.00 KM na ime naknada za opomene. [. po~ela sam u~iti svirati klasi~nu gitaru. ljanu grupu (predstavnici univerziteta. Od kustosice Ha{imbegovi} se ~ulo da su. niko s njih nije vra}en. na osnovu ~lana 348. pitanja. Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1. ZPP-a mora imati svaki podnesak. ali i ostalih {est institucija kulture. “Film govori o mom radu sa dva orkestra.

februar/velja~a 2012. 24. OSLOBO\ENJE .34 OGLASI petak.

Zakona o izvr{nom postupku “Sl. {to isti ne mo`e iznositi vi{e od 10. 2005. Alagi}i. 18. Tomi} Nevenko iz Kre{eva. 8. 1.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: . u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja Raiffeisen bank d. ZIF “Big-Invest” d. al' ko{ta desetine hiljada eura ZLATAN IBRAHIMOVI] Ponosan sam {to sam Bosanac . Sarajevo uknji`en na osnovu sudskog rje{enja broj: Ip-66/05. Tomi} Afrodita iz Kre{eva.puna i skra}ena firma . 86.dionica ZIF “Prof-plus” Sarajevo. Stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi} PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~l.d. Zakona o izvr{nom postupku. 18.firma i sjedi{te vanjskog revizora d. Ro~i{te za prodaju ovih nekretnina }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Kiseljak u sobi broj 6. odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem prodaje nekretnina. 2. sa naznakom predmeta broj: 49 0 I 003872 08 I.621. U skladu sa ~lanom 4. 2. ta~ka b. godine i teret u korist Hypo Alpe Adria Lising d.broj emitovanih vrijednosnih papira 226. stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi}. BiH.d. Zaklju~ak se dostavlja strankama i nadle`nom organu poreske uprave. deponovati cijenu. a stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja. 2012. procijenjenoj od stalnog sudskog vje{taka za gra|evinstvo Markovi} Zorana na iznos od 156.k.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira . Pravilnika o sadr`aju.o.~. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i cijenu.153. hrvatske brigade bb 035/282-469 Senada Smaji} . ZIP-a.o. ulo{ka 602. Obustava izvr{enja ne spre~ava pokretanje novog izvr{nog postupka radi naplate tog potra`ivanja na istoj nepokretnosti.90 KM i nominalna cijena .OP]I PODACI O EMITENTU . Edhem Deli} . uknji`en na osnovu sudskog rje{enja br.949 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 54. Sarajevo. Rakova noga br. ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti. Od dana objavljivanja ovog zaklju~ka na oglasnoj tabli suda do dana prodaje mora pro}i najmanje 30 dana. emitenta s pravom glasa ^ajevac-mega AD Banja Luka.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora Revizijski izvje{taj u toku o finansijskim izvje{tajima Direktor DD Brki} in`. K. nekretnine iz to~ke 1. Anto. direktor II .puna adresa sjedi{ta . sudu treba prilo`iti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno. odnosno potra`ivanje vjerovnika Raiffeisen bank d. Odre|uje se tre}e ro~i{te za prodaju nekretnina izvr{enika i to: nekretnini upisanoj u k. radi izvr{enja na nekretnini 9. mar{ala Tita bb. Ul. na drugom ro~i{tu ispod jedne tre}ine utvr|ene vrijednosti.488 c) Dobit/gubitak prije poreza 54. br. rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta. br. osim lica navedenih u ~l. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 I 003872 08 I Kiseljak. glavna Filijala Zenica. objavljujemo SHOW Zvijezda mo`e{ biti ti Najbolja je Anida Idrizovi} Prijedor~anka koja je prikazala u ku}i film Angeline Jolie za SAN: GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za period 1. 7.949 IV .00 KM. 3.OSLOBO\ENJE petak. 88.351 c) Teku}a sredstva 845. 2. izvadak Slu`be za geodetske poslove i katastar nekretnina op}ine Kre{evo.~lanovi uprave Brki} in`. 12. Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA . 2005. 2. protiv izvr{enika 1. 12. broj: 32/03). godina .879 dionica 13. 2011. uz uvjet da prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja polo`e iznos od 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine. 1. Ul. Prodaja }e se obaviti usmenim javnim nadmetanjem 19.483 b) Upisani osnovni kapital 3. 3. Sud }e obustaviti izvr{enje ako se nepokretnost ne mo`e prodati ni na tre}em ro~i{tu. 4.621. 2012. k. godine donio je OGLASI 35 SAN U NOVOM RUHU ZA K LJU ^ A K O PRODAJINEKRETNINA 1. Lejla Suljagi}. 3. Rakova noga br. Navedene odredbe primjenjivat }e se na tre}em ponu|a~u u slu~aju da drugi ne deponuje u utvr|enom roku prodajnu cijenu.O. 2012. godine Op}inski sud u Kiseljaku. 2011. Od polaganja osiguranja oslobo|ene su osobe utvr|ene ~l. k. sud mo`e oglasiti da ro~i{te nije uspjelo i zakazati novu prodaju. Na nekretninama iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka postoji teret.482.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani. Iz polo`enog osiguranja namirit }e se tro{kovi nove prodaje.Ermacora. 6. vlasni{tvo izvr{enika Tomi} Nevenka sa dijelom 1/1. zastupana po punomo}niku D`eniti Pipi}.d. Vrijednost nekretnine iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka utvr|ena je na osnovu nalaza i procjene vrijednosti nekretnine stalnog sudskog vje{taka gra|evine Zorana Markovi} od 23. februar/velja~a 2012. dok na tre}em ro~i{tu iste se mogu prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost. Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u.k. godine u 11 sati.o. godina I . “Eurohaus” d. Sarajevo. i 2. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{im ponudama ne ispune svoje obveze. “Revis” Tuzla.31.broj telefona i telefaxa.235 PASIVA a) Kapital 1. Prije po~etka ro~i{ta. glavna Filijala Zenica. stav 6.539 b) Rashodi 112. 18.618 c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze 138.884 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 1. 561/1. novine Federacije BiH”. 9. Titova 35/A lamela D7/28 . Anto Tragaju za mojim identitetom kako bi me kolektivno osvijestili! Da li je na{ oskarovac „skinuo“ @eljku Ogrestu? Tanovi}: Pri~a je izmi{ljotina! Transseksualci Mo`e li se u BiH promijeniti spol Nema zakonske procedure. Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica. stav 1. [ehi} Jasmina. BiH. u A popisnom listu pod 1.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora U KM DD “PREVOZ RADNIKA KREKA” TUZLA TUZLA.o. III .o.o.235 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 57.588. Zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli suda. “Zalug”. sud }e rje{enjem prodaju tom ponu|a~u proglasiti neva`e}om i odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponu|a~u. a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 775. Ul.000 KM. e-mail i web stranica: . Osiguranje se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Kiseljaku broj: 3060470000028513 kod HYPO ALPE ADRIA BANK. I-110/05 od 24. 24. 5. godine. koji treba u roku koji mu odredi sud.752 e) Ukupno pasiva 1. u naravi stambena zgrada povr{ine 110 m2 i dvori{te povr{ine 294 m2. Na prvom ro~i{tu za prodaju nekretnina.

marta u Beogradu Beogradski bend Partibrejkersi velikim koncertom u klubu Cinemas/Sloga ve~eras }e sa sarajevskom publikom proslaviti 30. seksi i glamuroznima. bubnjar Goran Bulatovi} Manza. Nisam ~ak ni pomislila da bi se mogao ostvariti.Ul . donio im je po{tovanje publike. gitarist Neboj{a Antonijevi} Anton i gitarist Ljubi{a Kostandinovi}. Kao {to je obe}ala. Jean-Paul Gaultierom i Wonderbra. poja~an punk energijom. dok se u pretprodaji mogu kupiti kompleti od ~etiri karte po cijeni od 50 KM. gdje radi na svom drugom parfemu. a kao predgrupa nastupit }e mladi sarajevski bend Deus Ex Carousel. februar/velja~a 2012. 24. Dobila zvijezdu na Stazi slavnih Glumica Jennifer Aniston dobila je zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih. Organizator koncerta je Sarajevodisk u saradnji s klubom Cinemas. ali ovog puta sa novom go{}om Reom Tas. . ali i na prostoru biv{e Jugoslavije. osnovali su u augustu 1982. tako i na svjetskoj drum ‘n’ base i neurofunk sceni. Aniston je prva zvijezda popularne serije “Prijatelji” koja je dobila uklesanu zvijezdu u Hollywoodu. oktobra 1982. U isto vrijeme. Prvi LP snimili su u beogradskom studiju O. Ve~eras Partibrejkersi U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci. odlu~io je da sinu da ime Yavuz. predsjednica je udruge za promicanje audio-vizualne kulture FISTT. ji po~inje u 23 sata. D. koji su odmah do{li u posjetu popularnoj pjeva~ici. marta u Beogradu. Jedan od najuticajnijih i najdosljednijih muzi~kih bendova u Srbiji. Prvi nastup imali su 4. Njen suprug. godine stavio na svoju Top 10 producers to watch listu. ro|endan. Partibrejkersi }e za sarajevsku publiku prirediti svirku s repertoarom uglavnom popunjenim njihovim najve}im hitovima tokom 30 godina. gdje je prije nekoliko dana rodila drugog sina.Ulema se tako|er vra}a u Kriterion. Kraljica burleske Dita von Teese Emina Jahovi} i Mustafa Sandal Sina nazvali Yavuz Pjeva~ica Emina Jahovi} oporavlja se u Ameri~koj bolnici u Istanbulu. a 3. koja se proteklih pet godina aktivno bavi organizacijom klupskih doga|anja i kulturnih eventa. Emina je prepustila svom suprugu da odabere ime za njihovog novog ~lana porodice. Ja. godine vokal Zoran Kosti} Cane. Svoju sre}u ponosni roditelji su podijelili s najbli`im ~lanovima porodice. Adis Kutkut aka Billain je originalnim i melodi~nim zvukom na{ao svoje mjesto kako na doma}oj. izjavila je Dita von Teese. a predstavit }e i nekoliko pjesama s posljednjeg albuma “Kr{ i lom” . Trenutno se nalazi u Parizu. a njegova produkcija za pjesmu “Panika” na}i }e se na novom albumu Ede Maajke. de~ka Justina Therouxa i nekoliko prijatelja.Sretna sam {to sam uspjela napraviti kolekciju koja ~ini `ene da se osje}aju predivnima. Knowledge magazin ga je 2012. Target Australia je modelu pru`io {ansu za samostalnu kolekciju. turska muzi~ka zvijezda Mustafa Sandal.Ro|ena sam u Kaliforniji i prava sam kalifornijska djevojka. Priznanje za Jennifer Aniston Kolekcija donjeg rublja Kraljica burleske Dita von Teese predstavila je novu kolekciju donjeg rublja nazvanu Von Follies. Rhythm i blues u njihovom tuma~enju. D. a produkciju su uradili zajedno s Du{anom Koji}em Kojom iz Discipline Kitchme. Stoga sam veoma zahvalna {to stojim danas ovdje. u Dadovu kao predgrupa sastavu The Fifties. kazala je Aniston. organizatorica i osniva~ica FISTT Art Festa. {to na turskom jeziku zna~i sna`an i nepokolebljiv. Cijena ulaznica je 15. ta~nije Bass . Za zagrijavanje potrudit }e se Boquee. OSLOBO\ENJE Art kino Kriterion Klub Cinemas/Sloga Nastupa Billain U art kinu Kriterion sutra }e se odr`ati party na kojem su glavni akteri ~etiri umjetnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Mustafa je odlu~io da mu da ime Yavuz. DUB armija. Glumica je zvijezdu primila u prisustvu oca Johna Anistona. u prostoriji ispred velike sale. Cijena ulaznice iznosi 5 KM. U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci.36 SCENA petak. To je bio jedan od mojih najlu|ih snova. a mo}i se kupiti na dan partya. koJa. a 3. ali ne{to ovakvo je oduvijek bilo u mojim mislima. Iako je dosad radila sa Vivienne Westwood. a sve je opisala nestvarnim. ^im je vidio sina. o~uvav{i uz to cijene pristupa~nima. . me|unarodnog festivala kreativnosti. Jennifer Aniston: U dru{tvu prijatelja i porodice . za koju je inspiraciju potra`ila u vlastitoj privatnoj kolekciji vintage rublja.

februar/velja~a 2012. III Kandidat je du`an uz prijavu.da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje. .da je stariji od 18 godina. kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: .I. .da nije osu|ivan za krivi~no djelo. .da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. i to: .Program rada i razvoja Javne ustanove za mandatni period. br. te predla`e op}e akte. .da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci.ne starija od tri mjeseca. djelatnosti ili du`nosti.da nije ~lan upravnog. djelatnosti ili du`nosti . nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“. izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke . direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva. .ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog.ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog.uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere . a ukoliko jeste ~lan upravnog. II Kandidat za imenovanje na poziciju direktora Javne ustanove iz ta~ke I ovog konkursa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: . nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH . .stara se o izvr{avanju ugovora i sporazuma koje Javna ustanova zaklju~i ili im pristupi.da se na njega ne odnosi ~lan IX. broj 70/08). . .stara se o blagovremenom obezbje|ivanju finansijskih sredstava potrebnih za zadovoljavanje potreba iz domena djelatnosti Javne ustanove. Pored ispunjavanja op}ih uslova.ne starija od tri mjeseca. izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke. . a ukoliko jeste ~lan upravnog. ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja .OSLOBO\ENJE petak.ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik. koja sadr`i kra}u biografiju. kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“.da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica.ne starije od tri mjeseca. . K O NK URS . broj 01-02-05/12 od 17. kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva. godine. prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova. Javna ustanova Za{ti}eni pejza` “Konjuh” objavljuje OGLASI 37 za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” I Direktor Javne ustanove vr{i slijede}e poslove: . . a najvi{e dva puta uzastopno. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u . Direktora Javne ustanove imenuje Upravni odbor Javne ustanove uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine.podnosi Upravnom odboru prijedlog finansijskog plana i godi{nji obra~un.da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora reguliranog organa. Ustava Bosne i Hercegovine. . direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u. . .ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be). .da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva. . . V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno na adresu: JAVNA USTANOVA ZA[TI]ENI PEJZA@ „KONJUH“ Grab potok bb 75 290 Banovi}i sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ “KONJUH” – NE OTVARATI“. 12/03 i 34/03). . 2012. . IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa. a ne stariji od 65 godina.da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi. kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva. obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenika Javne ustanove.predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti.donosi pojedina~ne akte Javne ustanove.ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi .da nije izabrani zvani~nik. i osnove plana rada i razvoja.da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be). .uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci . . br. Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim. .organizuje poslovanje i rukovodi radom Javne ustanove.ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica. . Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat je du`an dostaviti kada bude kona~no imenovan za direktora Javne ustanove. .ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda.diploma ili uvjerenje o diplomiranju. 1. odnosno nadzornog odbora. Ustava Bosne i Hercegovine . direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. .ne starija od tri mjeseca. . . . odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton . .podnosi Upravnom odboru godi{nji plan rada i izvje{taj o finansijskom poslovanju. unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova. 2. adresu i kontakt-telefon.ne starija od tri mjeseca.obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i op}im aktima Javne ustanove. . .da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu — VII stepen stru~ne spreme tehni~kog ili dru{tvenog smjera.odlu~uje o pravima.ne starija od tri mjeseca. odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton. . s tim da mo`e biti ponovno imenovan po isteku mandata. Zakona o osnivanju Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“. Konkurs }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Oslobo|enje“. odnosno nadzornog odbora. ~lana 15.ne starija od tri mjeseca.ne starija od tri mjeseca.izvr{ava odluke Upravnog odbora. 6/11) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”. odnosno nadzornog odbora.uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte .izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte. .predstavlja i zastupa Javnu ustanovu. .ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo . Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. 24.ne starije od tri mjeseca. .ne starija od tri mjeseca.da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda.uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva. .ne starija od tri mjeseca. .

OSLOBO\ENJE . 24.38 OGLASI petak. februar/velja~a 2012.

[itake sadr`e polisaharide. Pospemo per{unom te za~inimo maslinovim uljem i acetom balsamicom. a vi se }e min |u {e ne bi smjele da budu kra}e od osam centimetara. svakodnevnim konzumiranjem ovih gljiva za samo sedam dana mo`ete smanjiti nivo holesterola u organizmu za 15 posto. masti i bjelan~evine. Uz ovakav komad ne morate ni{ta vi{e od nakita da nosite i ima}ete odli~an stilski izraz. piletinu. Lan~i}i bi trebalo da dose`u gotovo do struka. Lak{e }ete ga svariti ako ga prije jela o~istite i potopite nekoliko minuta u hladno mlijeko. nutricionisti posebno preporu~uju da se konzumira zimi. Za br`i metabolizam napravite napitak tako {to }ete u litar prirodnog soka od jabuka lijek za sve dodati jedan decilitar propasiranih svje`ih {itaka. ali privla~no Idealan nakit za krupnije dame Kao nakit za krupnije dame predla`emo masivan prsten sa krupnim kamenom omiljene boje. U vodi u kojoj se kuhala soja skuhamo oko pola sata mahune. B1. Klasi~no. poma`e da se izbace otrovi iz organizma i smanjuje nivo holesterola. Stru~njaci nagla{avaju da povi{eni holesterol i trigliceride uspje{no lije~e {itake. LJEPOTA. zbog ~ega se preporu~uju za pripremu salata vi{e nego za kuhanje. jetre i plu}a. neposredno prije sje~enja stavite ga u fri`ider na nekoliko minuta i ne}e biti suza. Ljekovitost ovih gljiva poti~e prije svega od lentinana. proteine. Krupnije min|u{e su pun pogodak. skidamo s vatre i ocijedimo kada probamo da je lijepo hrskava. Ipak. a eliksir morate popiti istog dana kada ste ga pripremili. holesterola.OSLOBO\ENJE petak. Crni luk ima pikantan ukus i idealan je za dinstanje. ubrzavaju oporavak poslije operacije te smanjuju stres. mrkvu i celer. a bogate su i vitaminima A. Isjeckamo sir i papriku na kockice i zajedno s kaparima i mini paradajzom umije{amo u posudu sa sojom.zimu 2012/13. Potpuno bijele i crvene glavice imaju staklastu strukturu. Luk je zdrav i ukusan za~in. Sastojke dobro izmije{ajte i dodajte malo meda ili zasla|iva~a. TRENDOVI Vo|ena idejom da je klasika uvijek neophodna. STIL. celer. a mahune na kratke {tapi}e. mo`ete da kuhate i ~aj tako {to }ete potopiti jednu gljivu sat vremena. sni `a va krvni pri ti sak. to je prvi znak da ste alergi~ni i da ne smijete da ih jedete. Ipak. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju. Ako primijetite crveni osip na ko`i nakon {to ih probate. po{to imaju jak ukus koji se zadr`ava u ustima cijeli dan. Salata od soje. uzimajte onda osu{ene. Stru~njaci savjetuju da je {itake najbolje jesti svje`e. . Nosite nakit od gline ili krupnih staklenih perli. sa rajsfer{lusom koji se nalazi na pole|ini i ide ~itavom du`inom haljine. Izbjegavajte krupne privjeske. Ujutru i uve~er popijte po pola {olje ~aja. Kao za ~in je izu ze tno po pu la ran zbog jake arome. Procijedimo i prebacimo u posudu sa sojom i ostalim. ali najvi{e pet grama dnevno. a zovu ih eliksirom `ivota. a nakon toga jednom ili dvaput sedmi~no su{ene {itake. 24. KOZMETIKA MODA. Sve po `elji pokapamo sokom limete. a nakon toga isijecite je na ~etvrtine. mahuna i piletine Potrebno: 7 ka{ika soje kao grahorica 10 mahuna piletina po `elji 2 male ili jedna velika mrkva kri{ka celerovog korijena dimljeni sir 10 komada mini paradajza pola svje`e paprike 15 kapari bobica kri{ka limete svje`i list per{una Priprema: U slanoj vodi stavimo da zakipi soja i zatim na smanjenoj vatri kuhamo oko sat. a ne prekuhana. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju U Japanu su {itake prihva}ene u zvani~noj medicini jer su izuzetno ljekovite. dok je tek poneki odjevni komad u jarkocrvenoj boji. kao i neizbje`na crna. Beckhamova je uz vunene dokoljenice kombinovala ~izme Christiana Louboutina koje pristaju uz ove modele. Nova kolekcija obiluje haljinama koje su malo ispod koljena. visoko pre~i{}enog polisaharida. Bijeli luk ve}ina osoba ne jede u svje`em stanju jer se dugo vari i uzrokuje neprijatan dah. Potom dodajte dvije {olje vode i prstohvat morske soli te stavite na {poret da se kuha sve dok ne ostane jedna {olja ~aja. ali ne u fri`ideru jer gubi hranljive sastojke. POMO] U KU]I Luk za ukus i imunitet 39 Ljekovita svojstva gljiva NOVOSTI I PREPORUKE [itake japanski Sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. februar/velja~a 2012. Ove gljive poma`u i kod drugih bolesti: sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. B6 i C. Nasjeckamo na kockice mrkvu. Me|utim. Tako|er. Boje koje dominiraju u kolekciji su zemljane i zagasitozelene. dok su detalji na odjevnim kombinacijama {picaste kragne i ~etvrtasti d`epovi. za koji je dokazano da poma`e kod tumora debelog crijeva. koji je savr{en modni detalj. Victoria Beckham je na Nedjelji mode u New Yorku predstavila novu kolekciju za jesen . pa ne ~udi {to se stavlja u svako slano jelo. Crni luk trebalo bi ~uvati do 10 dana na hla dnom mjes tu. U hladnim danima trebalo bi ga jesti svje`eg jer {titi od boles ti. jer efikasno podi`e imunitet. ako ne mo`ete svje`e da ih jedete. Svakodnevno 30 dana uzimajte do 50 grama ovih svje`ih gljiva. B2.

OSLOBO\ENJE . 24. februar/velja~a 2012.40 OGLASI petak.

Je di ne ra zli ke izme|u ova dva modela su u dizajnu. ali integracija be`i~nog risivera u silikon Atom CPU mogla bi obezbijediti du`i rad ultrabook ure|aja sa Wi-Fi. tain Lion povezuje i Appleove proizvode. {to je dobar pokazatelj kvaliteta. VCD i veliki broj razli~itih streaming protokola bez potrebe za eksternim kodecima ili programima. }e uklju~iti predavanja. kada }e svijetom vladati mobiteli. GTC 2012. I jedan i drugi model su dobrog kvaliteta izrade sa istim drajverima. nazvana Lion. Galaxy Mini 2 nudi manji 3. 41 Integracija mobilnih ~ipova O~ekuje se da kompanija Intel objavi dodatne informacije o njihovim planovima koji se odnose na ugradnju be`i~nih mogu}nosti u ~ipove. Kalifornija. namijenjena onima sa malo manjim d`epom su modeli MP3-EP03 i MP3-EP04B. do 17. obezbje|uju}i profesionalnim fotografima i entuzijastima ~ari snimanja u full high rezolucijama sa savremenom digitalnom opremom. a sa operativnim sistemom Mountain Lion }e stvari postati jo{ bolje". Pobolj{ani model TM-C3400 nastavlja da daje dugotrajne rezultate na velikom broju razli~itih medija {irine od 30 do 112 cm. koja je uvijek prakti~an dodatak. podr{ka za HTTP Live Streaming reprodukciju. Notes. Nova verzija ozna ke VLC Me dia Player 2. Ono {to se dobiva jeste sasvim dobar bas. Posljednja verzija operativnog sistema Mac. izjavio je Tim Cook. koja }e biti odr`ana u San Francisku narednih dana. upravo otvorene.0.0 Mountain Lion Kompanija Apple je otkrila posljednju verziju operativnog sistema Mac OS X nazvanog Mountain Lion. potpredsjednik Appleovog marketin{kog odjela. .0. Nova verzija {tampa~a Kompanija Epson najavila je pobolj{anu verziju {tampa~a TM-C3400. a oba modela na kraju kabla ima ju pozla}ene konektore. KORAK NAPRIJED GPU tehnolo{ka konferencija NVIDIA je objavila da su registracije za tre}u GPU tehnolo{ku konferenciju (GTC) u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. Ovom posljednjom nadogradnjom operativnog sistema Mac kompanija Apple se okre}e budu}nosti. sadr`i mnoge mogu}nosti iPhonea i iPada. Kompanija planira da nove detalje o dual-core Atom ~ipu kodnog naziva Rosepoint sa integrisanim Wi-Fi mogu}nostima objavi u toku International Solid-State Circuits konferencije. popularnih bubica. Osim {to je vrlo blizak iOS-u. februar/velja~a 2012. Reminders i Game Centre }e biti dostupne korisnicima Maca koji preuzmu novi operativni sistem tokom ljeta putem Mac prodavnice aplikacija. ~esto tokom vrlo brzih naizmjeni~nih smjenjivanja ili du`ih full HD videosesija. Galaxy Ace 2 }e imati dual-core procesor od 800 MHz. Idealan je za primjenu koja iziskuje precizno obilje`avanje kao {to su {tampane narukvice i etikete za lijekove. ^ip je i dalje u fazi izrade. a ko{taju malo u odnosu na po zna ti je mo de le. 24. tako da se ne}e mnogo pogrije{iti u izboru. direktor kompanije Apple. To omogu}ava korisnicima Maca da video sa kompjutera prenose na TV ekran koriste}i Apple TV. tutorijale i stotine sesija sa instrukcijama vrhunskih eksperata. in`enjerstva. sadr`i brojne mogu}nosti iOS-a poput napredne kontrole pokretom i ikonica poredanih kao kod iPhonea. prezentacije. koji na zahtjev {tampa etikete i narukvice u boji. Razvijen kao odgovor na informacije dobijene od potro{a~a. Oba mobitela se pridru`uju ostatku porodice pametnih telefona Galaxy i nagla{avaju na{u posve}enost da ovakve mobitele ponudimo svima". "Galaxy Ace i Galaxy Mini su do`ivjeli veliki uspjeh od po~etka prodaje pro{le godine. 3. O~ekuje se dolazak najboljih umova na poljima nauke. rekao je Philip Schiller. 768 MB RAM-a. Tako dva para slu{alica. Mo`e se koristiti kao server za streaming ili multicast u okviru IPv4 ili IPv6 putem mre`e velikog propusnog opsega. zahtijeva ogromni prostor za skladi{tenje podataka. me|u kojima su podr{ka za DVB-S Scanning na Unixu. Time {to {tampa u boji model TM-C3400. veliki broj novih filtera. Nji ho vi na slje dnici }e biti dosta br`i u obradi podataka i surfanju internetom. ali i do pove}anja njihove snage. a integrisan je i Twitter. dobra dinamika i ja~ina zvuka. novi model nudi ekonomi~ni re`im {tampanja. Prethodna verzija operativnog sistema Mac OS X. tako da smo veoma uzbu|eni zbog njihovih nasljednika koji }e do}i u ruke na{ih kupaca. istra`iva~ke postere. Dolazi sa iCloud kompatibilno{}u i mogu}nostima poput AirPlaya. {to bi moglo dovesti do sni`enja cijena mobilnih ure|aja i PC ra~unara.8-in~ni WVGA (480x800) ekran te prednju i zadnju kameru. Du`ina ka bla je 120 mm. Galaxy Ace 2 i Galaxy Mini 2 Kompanija Samsung je na ja vi la mo bi te le Ga laxy Ace 2 i Galaxy Mini 2. mo`e doprinijeti prepoznatljivosti etikete. "Mac je u porastu.27-in~ni HVGA (320x480) ekran i jednu kameru na zadnjem dijelu od tri megapiksela te 512 MB RAM-a. Veoma sli~an iOS-u Apple otkrio Mac OS X VLC Media Player 2. GTC 2012. maja i predvodnica je globalne serije konferencija kompanije NVIDIA fokusiranih o temi transformacije nauke uz pomo} GPU. Popularne aplikacije poput Messages. podr{ku za Vorbis i Theora u okviru RTP. jednostavne slu{alice koje odli~no zvu~e. Aplikacija Messages radi sa iMessageom kako bi korisnici mogli prenositi razgovore sa ure|aja sa iOS-om na svoje kompjutere. mogu}nost kontrolisanja i programiranja {tampa~a u okviru aplikacija i po~etni softver za {tampanje etiketa.OSLOBO\ENJE petak. Kompakt fle{-kartica Transcend je najavio ekspanziju svog programa fle{-kartica predstavljaju}i kompakt fle{ 600X kartice (600X CompactFlash cards) velikog kapaciteta do 64 GB. unapre|enje za veliki broj prevoda na razne jezike itd. operativni sistem MounVLC Media Player je portabl multimedijalni plejer za veliki broj razli~itih audio i videoformata. Gembird nije mnogo poznato ime kada su audioperiferije u pitanju. Snimanje slika koje se brzo smjenjuju sa izvanrednom detaljno{}u. "Ljudi su zaljubljeni u aplikacije i funkcionalnost". Zadnja kamera od pet megapiksela ima i blic. DVD. koja }e u po~etku biti dostupna samo za ure|aje ovog proizvo|a~a. Slu{alice stoje ~vrsto i kada se tr~i. jednu od najbr`e rastu}ih svjetskih konferencija o temi ra~unarske nauke i vizuelizacije. Ace i Mini. }e biti odr`ana u San Hozeu. ali kombinacija dobre cijene i solidnih performansi uvijek ima svoju publiku. ali i kontrola zvuka. Nova 64 GB 600X CF kartica tako|er omogu}uje ultrabrzi transfer podataka do 90 MB/s i podr`ava VPG-20 specifikacije. rekao je Simon Stanfort iz Odjela za telekomunikacije i mre`e.0 donosi veliki broj unapre|enja. od 14. Novost na tr`i{tu Jeftine a dobre slu{alice Nema osobe koja nije izmijenila barem nekoliko pari slu{ali ca za mul ti medijalni player i uvijek se ponovo tra`e kvalitetne a jeftine slu{alice. istra`ivanja i razvoja iz vi{e od 40 zemalja. tako da su i rezultati prakti~no identi~ni. a imat }e i izdr`ljiviju bateriju. laptopi i desktop-ra~unari. Odluka o proizvodnji novih ure|aja je donesena na kon pro {lo go di{ njeg us pje ha dva Sam sun go va mobitela.

subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S.30-15.30 07-19 07. SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA . subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br.30 07-19 07.42 OGLASI petak. 24. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29.30 09-19 08-16.30 07-19 07.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. [emsekadi}a Kulina bana bb H. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H.30-15.30-15.30 07-16 07-14 07-19 07. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAVI. februar/velja~a 2012.30-15.30-15. subota nedjelja 07-19 07. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 .

Ovo. kao du`ni~ke zemlje ozna~ene engl. Ma|ari su izgubili sve teritorije koje je osvojio. 16 srebrnih i sedam bronzanih. gomila! Pa se onda izgubi! Ovdje se misli na gomilanje iz povrata kredita. od hed` Ro |ar Mati nja znat kao Matija I Korvin. Minski je izvukao zaklju~ak da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti Me|utim. napisali Karl Marks i Fridrih Engels. Car Hirohito ri svjet tu oslo di Ma glavni lipina. godine. bio je predsjednik Prezidijuma mu je carska apNarodne skup{tine Srbije. „Savremene finansije.“ A evo kako! 1. skra}enicom PIIGS. Uz redovni rad. SAD-a po put u ameri~koj toriji. do 1952. prvu {tampariju. nego genetski defekt po energici. koji su. {to se nagomilalo. Minski. . ali relevantni prikazi.000 ba. zapo~ev{i prvi od tri mandata na ~elu te dr`ave. arbitrage. optu`bi za ratne Umro Jure Ka{telan. bodio ga je 1948. Sarajevsko Oslobo|enje je u svom prilogu Pogledi od 17. izvukao je zaklju~ak „da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti“ . {to stalno raste. pod naslovom: EKONOMIJA – „Za{to kapitalizam propada?“ prenijelo pristup ekonomiji kao nauci.KongresveisEndrjuakretunuosoje.dugovi se ispla}uju na vrijeme .U ArproizvoduodNju D`ersi-ju~enanje zaljen prvi najlona ki ~et kicu za zube. Sahranjen car Jauda u Gani s vlasti pana hito. nakon izbo je 2001. njo nja 1443.davina. bio je jedan od najpopularnijih politi~ara poslijeratne Italije.Palestinlaski islamski teroriseluubiliiuradvali saljudi. pod vodstvom Bena Bernankea. genetsku slabost“ .SaprimirpripadnimomiUN-a odopublizacinadgledanje krhkog ja u De kratskoj Re Kongo. Ma{insku srednju tehni~ku {kolu (prva dva razreda u Pragu – ^SR) zavr{io je u Sarajevu. vojvode iz lja. D`onson je bio primoran da se naredne godine povu~e sa predsjedni~kog polo`aja. Oni svojim prihodom mogu pokriti kamatu. i niz drugih ekonomista. Tako se ~itav ekonomski sistem pomjera iz stanja zasnovanog na dobrom poslovanju. sna`nom u vernom 2004. ali ne i glavnicu. institutional investors. koji mogu pla}ati dugove. a u Po`unu osnovao 1465.kraljici roMarcigaretFolketapinlja AlporaDanposli|a~ega je danska ca pos la vladar ske i [vedske. Uspje{no je ratovao protiv Turaka i Habsburgovaca. 1974. koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu. snage u Iraku i kada je zamijenio bolesnog oca i car od 1926.000 ljuMaje roku pogi le 572 oso a di ostalo bez svo Umro italijanski dr`avnik Alesandro Pertini. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. ^itav arsenal ovih mjera mo`e se na}i u knjizi G. koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu. Optu`en kr{enje Ustava.OSLOBO\ENJE petak. mljotresu oblasti Ksind`ijang.nuzemljotresube. Me|unaona ameri~kih dolara za glavu Salmana rodni sud osloRu`dija zbog njegovih “Satanskih stihova”. solutisti~ka vlaAjatolah Ruholah Homeini ponudio tri mili.LijederdoSrpskezarazlose~ine protivHa~o{komslavbui-nalu. kakav je imao Hajman Minski (Hyman Minsky). februar/velja~a 2012. Izvor je obezvrje|ivanja – inflacionog karaktera. koje naziva {pekulativnim du`nicima. ima svoju genetiku. kakve mogu dati pisani mediji/{tampa. lingtonu prav 1938. Nakon vi{egodi{njih istra`ivanja. PoPakistan saop{tio da je zvani~no priznao slije poraza JapaBanglade{ (biv{i Isto~ni Pakistan) kao nena u Drugom zavisnu dr`avu.500 ka rovnih trupa 2000. {to sistem ~ini bolesnim...Francuski parzum o sveobuhvatnoj zaratifini atomskih proba. 1974. pred kojim optu`en vje~nosti ratne zlo~ine u Slavoniji (Hrvatska).Erde|en mabranskizakraljljaSinjaJaHubio{ajedi. ukinuta jezeru. je objavio traktat pod naslovom „Energija i vrijednost“ (~asopis Pregled.VojnimdnikromsteklaNkruzbavi~enpodod~ijimlije regentHiro1921. U Londonu na njema~kom jeziku objavljen “Manifest komunisti~ke partije”. masa stalno raste njegovim kori{tenjem u obliku kredita – njegovom recikla`om. predsje Kvame mah.preduze}a posluju uspje{no i svi prolaze dobro. stituta za ekologiju i biogeografiju SANU. univerzitet i 1472. “bo`anskog poridirektor Biolo{kog instituta Srbije. hedg fondovi. prema odluci Kongresa tajnog radni~kog udru`enja Saveza komunista odr`anog u Londonu u novembru 1847. 1486. Italy. Ra|a se eufori~na ekonomija. ali je isticao da „kapitalizam ima jednu. ostvareno u vrlo velikom obimu . ski premijer Ahmed Ma ubijen u parla tu. ka`u.. ako je to tako. neprestano se katastrofalno/nekontrolisano. Iz ovoga je vidljivo da ni Minski nije sagledao cjelinu. Spain). prirodnoj ekonomiji. To neki sada nazivaju Minskijev trenutak. neprestano gubi „vrijednost“ . Tu se prvi put isti~e energija kao rad prirode. „Periodi ekonomske stabilnosti pokre}u krizu monumentalnih razmjera. uzeo du predsje ka SAD-a. makroekonomski smjer. 1946. cijene neprestano rastu kao dru{tveni tumor. Kada povjerioci i du`nici pokre}u ekonomiju izbjegavaju}i rizi~ne poslove – sve ide kako treba: . 1945. Ireland. Vjerovao je u kapitalizam. Genetski defekt Nije to genetska slabost (kapitalizma) po Minskom.Kuvajtu. jo{ opasniji. Tako su federalne rezerve. (Sutra: Razmjena sa prirodom) 2002. iza kra 1458. kao rje{enje za spre~avanje ka- fondova do investicionih banaka. dovi nastali su na osnovu ispitivanja `ivota u Ohridskom 1947. oktobra 2009. sje30. U~esnik u pokretu otpora tokom Drugog svjetskog rata. Huan Peron 1848. koji rastu ogromnom brzinom – stvaraju instrumenti sekuritizacije i drugih finansijskih inovacija koji imaju za cilj pobolj{anje polo`aja i za{titu finansijskih sistema (leveridge. u okviru finansijskih sistema (finansije kao industrija). 43 NA DANA[NJI DAN Pozitivna kritika kapitalizma Pozivaju}i se na Kejnza. lender of last resort itd.. o ~emu su mi bili dostupni vrlo skra}eni. a pona sje-|eno vi{e od 4. od vo|stvom Gana 1957. Reformisao je dr`avu. svjetskom ratu Umro biolog Sini{a Stankovi}. 1991. 1974.U zeosoku Kineu poginulo je 268. tzv. samo ako se jo{ vi{e zadu`e. izu~ava procese u proizvodnji.Amebo~keletrupeniulu. Greider: „Tajne hrama“) A vezano za opasku Minskog o genetskoj slabosti kapitalisti~kog sistema. BiH i Vojvodini. da odigraju ulogu povjerioca ugro`enim firmama. Ramiz Arslanagi} Inovacija u ekonomiji (5) FELJTON Dan u bi kod ga zili [ve ne i za bili njihovog kra berta. Greece.).imprvi~menta za protiv predsjednika dr`a D`on na. hrvatski pjesnik. koje zavisi od pozajmljenog novca i dobivenih kredita. Od 1944. makroekonomski sistem. vjet bezbjednosti brio slanje 5. porijeklom iz Bjelorusije. prirodno-ekonomskom sistemu je vidljivo da ekonomski sistem u cjelini. finansije i krize. koji ne mogu ni jedno ni drugo. je bio pod japanskom okupacijom. Poslije njegove smrti 1490. ukupno 35 medalja. Huan Peron izabran za predsjednika Argentine. u nedavnoj pro{losti bilo je ekonomista koji su svoje poglede usmjeravali druga~ije. pos pak pi 1868. koji. dikalne stranke Voji [e {elj brovoljno predao tri 2003. 2. Alesandro Pertini Ramiz Arslanagi} ro|en je 1930. poznajemo u Evropi. predvidio slom o kojem smo u uvodu govorili. Sarajevo). 1989. To nije ne{to {to kapitalizmu nedostaje pa ga ~ini slabim. nisu faktor stabilizacije. po dnji ugarski vladar koji je uspio da sredi unutra{nje prilike u zemlji i da uspostavi jaku kraljevsku vlast. koji nije uskla|en sa sistemom.jihUdomova. {to ih navodi na ignorisanje mogu}eg neuspjeha. tj. 1990. u `elji za ve}om zaradom.Huposlje-dija. u slobodno vrijeme. 3. (O tome kako funkcioni{e FED vi{e u knjizi W. je 1389. nego ne{to ~ega ima previ{e. postale povjerilac svima. 24.. tek u prirodnoj komponenti. Cijene neprestano rastu Eufori~na ekonomija Pozivaju}i se na Kejnza. Pu~ pod vo|stvom poru~nika D`erija Rolingsa izvr{en je tokom Nkrumahove posjete Kini. U tom smjeru kretanja nastaju na rezultatima svoga rada – u stanje opstanka. ovim je pomo} pru`ena samo finansijskom sektoru. Novac. zasnovanog tastrofe vidio je uklju~ivanje federalnih rezervi (FED-a). On je. Ali. Ali. piramidalni du`nici. osniva~ Inodrekao se 1946. Nastaje sve ve}i broj rizi~nih du`nika. Soro{a „Kriza globalnog kapitalizma“ . tokom rata u biv{oj Jugoslaviji. veroisto vrije 2003.“ Istra`ivao je siroma{tvo. lament je jednoglasno kovao spora bra 1998. doktorirao na Harvardu. zauzeo je Be~.kao du`ni~ku krizu. Tako se izdvajaju banke u svojstvu pokreta~a rasta. Uz sve ove pojave se. (Portugal. dobar uspjeh i jedne i druge usmjerava na ve}i rizik. 1990. 1966. Njegovi najzna~ajniji rajekla” a ustavom . odnosno. uz to. nakon je 1945. predsjednik Italije 1978-85. Radni vijek je ostvario u realnom sektoru privrednog sistema u vi{e radnih organizacija u BiH. zlo~ine koje su Japanci po~inili Ameri~ke i savezni~ke snage po~ele u Zatokom Drugog livskom ratu kopnenu ofanzivu na ira~ke svjetskog rata..ciEgipatstupamenEgipneposrednoher-pa{a{to~ke objavio deklara ju o nju ta u rat protiv Njema i Japana. koji je i generator krize.Drugomgrad Fiskom rakoji 1989. godine neza snost Ve ke Britanije. ti moubi ~ka napada u Izra 27 ni 77 1996. Na Zimskim olimpijskim igrama u Solt Lejk Sitiju (SAD) najvi{e medalja osvojili sportisti iz Njema~ke: 12 zlatnih.D`ord` Bu{ pre{to je na `nostrima pobidnidio Ala Gora.

Li. ne samo u Rumuniji nego ve} nekoliko godina i u Evropi. Igrali su. Semir Aganspahi} Iako je igrao samo 20-ak minuta za City protiv Porta Pokreta~ plave ma{ine Gu{o. Bekri}? I prije njegovog povratka imali smo najja~i vezni red u ligi. te pokretanje akcija kod preostala dva gola. konkurenciju }e poja~ati i Elvir ^oli}.ba. 24. Plavi }e u Hercegovini ostati do 4. “Spremio sam se dobro. Zeba. u svojim izvje{tajima donosi ocjene novinara koji je pratio utakmicu. Stan~eski i Zoloti}. ionako jaku konkurenciju u @elji. Izvr{ni direktor Arsenala Ivan Gazidis isti~e da nema rasprave o Wengerovoj budu}nosti u Arsenalu. Be{lija. Dakle. B. donijev{i @elji naslov jesenjeg prvaka Premijer lige BiH. ali moramo ostati ~vrsto na zemlji i za svaku utakmicu se pripremati kao da je finalna. nosili su plave tokom jeseni. a onda je napravio pometnju u odbrani portugalskog sastava. a ba{ kao i tokom jeseni. nekad Smaji} i Selimovi}. Svraka. koji je asistirao Silvi za tre}i gol. S. J. Ovaj mla di igra~ `e ljan je dokazivanja. stoji na oficijelnoj veb-stranici na{eg reprezentativca edindzeko. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh i moramo biti oprezni. Edin je jedan od najzaslu`nijih i za preostala dva pogotka Citya. uprkos ubjedljivom porazu od Milana u Ligi prvaka i ispadanju iz FA Cupa od Sunderlanda. Pomenuta trojka }e.” Zeba nam je na kraju prokomentarisao o~ekivanja navija~a da se @eljo pro{eta Premijer ligom. Semir Kerla i Josip ]utuk donijeti prevagu u odnosu na ostale timove. Uz Bekri}a i Kerlu. NEOPRAVDANO ZAPOSTAVLJEN Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu. a sigurno je da menad`er Amar Osim ima nekoliko briga manje oko sastavljanja tima. “Tu se sla`em sa Osimom. a protivnici }e biti Metkovi}. ali i ocjene navija~a. Ugovorom je vezan s klubom jo{ dvije godine i ne}e oti}i u toku sezone. piten juniorskog pogona sarajevskog Olimpica za koji je pro{le sezone od mogu}ih 29 utakmica odigrao ~ak 23 i postigao {est pogodaka. Kvesi}. koji je preuzeo klub 1996. s tim {to }e se ekipi naknadno priklju~iti Goran Markovi}. “Sretan sam {to sam uspio i potpisao ugovor sa ovim rumunskim velikanom. GO[K i Leotar. odigra}e nekoliko pripremnih utakmica. koji su ovaj put za najboljeg igra~a izabrali na{eg Edina. On je svojim upornim radom pokazao da posjeduje kvalitet te je nakon boravka vi{e od mjesec dana u ovom rumunskom klubu potpisao trogodi{nji ugovor. ba. godine. kojem }e se uskoro poroditi supruga. ne treba zaboraviti ni one koji su @elju nosili tokom prolje}a i koji iza sebe imaju niz od gotovo 20 utakmica bez poraza. S obzirom na to da je duga pauza. a nakon svega sedam minuta igre. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen. Ipak. SPAHI] Zeba je bio neuhvatljiv tokom jeseni Favoriti smo. J. Naredni ispit protiv napusti}e Arsenal samo pod svojim Tottenhama: Arsene Wenger uslovima. koji se tokom priprema pribli`io po~etnom sastavu. ali stojimo ~vrsto na zemlji Dolazak Bekri}a i Kerle ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. OSLOBO\ENJE Nekada{nji juniorski reprezentativac skrasio se u Rumuniji Zajko Zeba vjeruje da @eljo mo`e do duple krune Aganspahi} tri godine u Otelulu Semir Aganspahi}. Bogi~evi}. i kad normalno trenira{. ponekad Stani}. Kerla i ]utuk pomo}i. podsjetimo. kolu kiksamo protiv [irokog?! Sva euforija i dobra atmosfera bi nestale. minuti. Fokusira}emo se na to” rekao je .44 SPORT petak. u igru protiv Porta u{ao u 69. Nastojat }u svo jim ra dom do ka za ti i opravdati povjerenje rukovodstva kluba” ka`e nekada{nji ka. {to direktno povezuju s krizom rezultata. Ukoliko bude u istoj formi u kojoj je bio kad je odlazio. tek poja~ati. dobro je da imamo podr{ku. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. ^oli}. “Nadam se da }e nam Bekri}. Arsenalovi navija~i su bijesni na Wengera zbog neuspjeha u dovo|enju igra~a tokom januarskog prelaznog roka.com. bh. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen . Markovi}. napada~ Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu protiv Porta. ali prve ~etiri pozicije u Ligi su jo{ dosti`ne. koji je zadovoljan svojim igrama tokom priprema. Ne treba dizati unaprijed euforiju. pokreta~ plave ma{ine }e i dalje biti Zajko Zeba. LIGATA Uprkos porazima Wenger ostaje u Arsenalu Menad`er Arsenala Arsene Wenger je i dalje siguran na svojoj poziciji u timu iz Londona. decembra 1992). a on }e nam dodatno olak{ati posao. a ako sve bude kako treba. {to je iskoristio Pizarro i postigao ~etvrti gol za gra|ane. ujedno i najbolji igra~ utakmice protiv Porta. bi}e vremena i za to” ka`e nam Ze. situacija }e postati jo{ ozbiljnija ako Arsenal izgubi u narednom kolu Premiershipa protiv Tottenhama. Vasili}. Edin je. uprava kluba zahtijeva da Wenger izbori nastup u Ligi prvaka i naredne sezone tako {to }e se plasirati me|u prve ~etiri ekipe u Premiershipu. Wenger. i bilo bi nepravedno sada re}i kako }e Samir Bekri}. prema mi{ljenju posjeti te lja spor tskog po ra ta Go al. postigao je pogodak i to na asistenciju Aguera. te ponekad Rami}. Zahvaljuju}i svojoj igri. Edinu donijelo epitet najboljeg igra~a me~a Iako je na terenu proveo tek 20-ak minuta. Bez Markovi}a Ina~e. Favoriti smo i li~no smatram da mo`emo do}i do duple krune. Za mene je bitno da nema povreda i da me zdravlje poslu`i. koji je na kraju sa 4:0 demolirao Porto i plasirao se u osminu finala Evropske lige. Najvi{e zapravo o~ekujem od Kerle. “Ljudi uvijek postavljaju isto pitanje. Semir je bio i ~lan juniorske selekcije na{e zemlje koju je sa klupe vodio Zoran Bubalo. mora{ se spremiti. svidjelo se to njima ili ne. Wenger. onda }e nam biti od velike pomo}i. a klub velikog renomea. nekada{nji ju ni or sa ra jev skog Olim pi ca (ro|en 5. potpisao je trogodi{nji ugovor sa rumunskim nogometnim prvoliga{em Otelulom. kod rezultata 1:0 za City. No. Pomenuti sportski portal. naime. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. ju~er su u Me|ugorje otputovali svi igra~i koji su bili i na pripremama u Rovinju. tek povremeno jo{ i Kari}. D`eko je najprije odigrao fantasti~an dupli pas sa Pizarrom. Nyema. smatra Zeba Iako je dolazak Samira Bekri}a posljednjih dana top-tema na Grbavici. kojem je gol protiv Porta ujedno bio i prvijenac u evropskim takmi~enjima ove sezone. Zeba. najbolji asistent Premijer lige. jer je konkretan u zavr{nici” smatra . februar/velja~a 2012. Edin D`eko protiv Porta postigao evropski prvijenac ove sezone D`eko najbolji u izboru navija~a Pogodak nakon samo sedam minuta igre. Adilovi}. s kojim u posljednje vrijeme izvrsno sara|uje. ali to ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. Otelul najbolja je prilika za njega. Edin D`eko je. a ostalo }e do}i na svoje. marta. [ta ako se desi da u 1. htio-ne htio.

Ali to je fudbal.Hannoosminu ver 0:1. K. "Ovo je ve} sada veliki uspjeh. Torlaka i Bajraktarevi}a Fudbaleri Sarajeva savladali su slovenskog prvoliga{a Muru sa 3:1 (1:1) u kontrolnoj utakmici. ^omor. Atletico iz Madrida upisao je miA. ali sami smo krivi.Ajax 1:2. minuti u vodstvo doveo Jonas. Obu}a. Naravno. mada ima jo{ nedosta- do do~ekao igra~e bordo sastava i pro{etao s njima rivom. Na{ reprezentativac Asmir Begovi} nije branio u ovom me~u. Sulji}. Krpi}. Rezervni tim Sarajeva ima}e provjeru u subotu protiv Opatije. Haski}. Sada smo u vrlo te{koj poziciji. Nakon sjajnog prodora Hernandeza. Madrid . PSV {ke golmana gostiju lopta se odbi. Valencia . Doma}i su stigli do vodstva ve} u {estoj minuti golom Hernandeza.Lok. 24. . „Diatta je bio po{te|en zbog povrede. a u utorak u 17 sati protiv Rijeke na Kantridi. i Semir Bajraktarevi} u 79. igra se i revan{ Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. nagla- sio je Vogel. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost". uz osmijeh je dodao autor pobjedonosnog gola Valentin Stocker. Sesar. Anderlecht .“ "Imali smo nesre}e.Braga 0:1. a bh. Jedini gol na utakmici postigao je Mame Biram Diouf u 21. Dupovac. Bilbao .Besiktas . tim sa Ko{eva preokrenuo rezultat golovima Krpi}a. Rezultati iz pripremnog perioda nisu mjerilo. a igru je napustio destak minuta prije kraja. reprezentativac Senad Luli} zaigrao je od prve minute. 1:0. No. u praznu mre`u. Jedini pogodak vi|en je u 29. izborio plasman u narednu fazu s obzirom na to da su crveni |avoli u Amsterdamu slavili sa 2:0. viceprvak u Medulinu igrati protiv Triglava. Liege . februar/velja~a 2012. Athletic Bilbao uspio je da nadoknadi minus jedan iz Moskve protiv Lokomotive i dobije revan{ sa 1:0. Valencija je i revan{-susretu na svom terenu savladala Stoke sa 1:0 i potvrdila prolaz dalje. Ve} poslije 38 minuta doma}i sastav je vodio sa 3:0. Mora}emo interno rije{iti stvari koje ne valjaju". bilo je i sre}e sa zamjenama. Strijelci za pobjedni~ku ekipu bili su Sulejman Krpi} u 45. pa je rutinski priveo me~ kraju. koji ju je pospremio 0:0. naglasio je trener Basela Heiko Vogel Valentin Stocker posti`e gol za trijumf nad favorizovanim Bayernom Reuters Sarajevo sa 3:1 pobijedilo Muru Poslije vodstva slovenskog prvoliga{a. Bajraktarevi}. Hannover je sa~uvao prednost iz Njema~ke (2:1) na gostovanju u nimalnu pobjedu nad Laziom i tako izborio prolaz dalje s obzirom na to da je slavio i u Rimu sa 3:1. minuti. Julio Cesar nije bio prisiljen na velike odbrane budu}i da je Marseille jedva zapucao prema golu. u Opatiji. Travniku. PAOK . minuti. Pogodak Domizzija iz penala u nastavku me~a samo je potvrdio trijumf gostiju. R. da bi devet minuta kasnije prednost udvostu~io Floro Flores. ali nismo popustili i stvorili smo nekoliko prilika koje nismo iskoristili. . Moskva finala 1:0. te Sedin Torlak u 62. Interov trener Claudio Ranieri nakon susreta je za Sky Sport Italia izjavio: "Znali smo da }e iza}i jaki i sna`no krenuti. dok je Nail [ehovi} posu|en Z. Manchester mija u Krakovu (1:1). Krpi}. taka u igri koje `elimo ispraviti do starta prvenstva. je trener Esad Selimovi}. minuti.Wisla la do Chadlija. Twente . Sporting . Sarajevo je posjetilo Kemala Montena. Ostvarili smo dobar rezultat. Matko. Pogodak Obu}e u 42. reprezentativac Senijad Ibri~i} nije bio u konkurenciji za ovaj me~. U subotu }e aktuelni bh. "Defanzivno je sve bilo uredu. nakon remija bez golova u prvom me~u na svom terenu. Vogel je o~ito pogodio sa izmjenama u drugom poluvremenu. nije jo{ gotovo. Atl. Holandski Twente uspio je po drugi put savladati ekipu Steaue iz Bukure{ta i tako ovjeriti plasman u naredni krug. Nakon re. Nismo postigli gol. Holan|ani su bili ubjedljivi i slavili rezultatom 4:1. U drugom poluvremenu igrali su: Panti}. stvorili smo vi{e prilika od njih i stoga poraz nismo zaslu`ili". Trebinjac. Manchester United je uprkos porazu na svom terenu od Ajaxa (1:2). igra se i revan{". Ova utakmica je odraz na{eg trenutnog stanja. Standard je Utd. F. Torlak. Hand`i}.Kazan u gostima (0:0).Legia 1:0. Belo{evi}. St. ovaj dvoboj ne zavr{ava prvim me~om nego se igra jo{ 90 minuta i pred punim San Sirom sve je mogu}e. No. a prvo je Danilo savladao Kre{i}a u {estoj minuti. favoriti opravdali o~ekivanja Pirova pobjeda Ajaxa. Tatomirovi}. Kriza Intera se vi{e produbljuje. Zadovoljni smo tr~anjem i kondicionom spremom igra~a. Gol vrijedan plasmana u narednu rundu postigao je mladi napada~ Muniain u 62. Husi}. prolaz u Rezultati:Club Brugge . Hand`i}. Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u.Trabzonspor 4:1. SULTANOVI] Ko{evski premijerliga{ po~eo je susret u sastavu: Adilovi}. pripao je Belgijancima. da kada stvari idu lo{e. pa je ekipa Mirka Slomke sasvim zaslu`eno izborila prolaz u osminu finala. Zrnanovi}. koji se nalazi na lije~enju u Opatiji. Ath. a preokret Athletic Bilbao izborio su kreirali Ozbiliz i Alderweireld. koji je vi{e godina bio trener u Bayernovom omladinskom pogonu. Olympiakos . a u drugom smo poluvremenu bili bez pravih prilika. ali ne mogu re}i da ga nismo zaslu`ili. Doskora{nji fudbaler tima sa Ko{eva Haris Hand`i} nastavi}e karijeru u Drugoj ligi [vedske.Lazio 1:0. a nakon velike gre- U Baselu bez euforije nakon pobjede nad Bayernom Kontrolna utakmica Stocker: Na`alost.OSLOBO\ENJE petak. onda zaista idu lo{e.Stoke 1:0. kraj za Luli}a Holandski sastav slavio sa 2:1 na gostovanju kod Manchester Uniteda • Lazio pora`en i u Madridu • Udinese protutnjao kroz Solun • Begovi} i Ibri~i} bez nastupa u porazima svojih klubova Udinese je pre`ivio pakao stadiona Tumba u Solunu i eliminisao PAOK ubjedljivom pobjedom 3:0. konstatovao je Ranieri. no svaka utakmica koristi“ rekao . poni{ten je zbog navodnog ofsajda. Italijanski sastav zavr{io je posao ve} poslije 15 minuta. Strijelac za Basel bio je u fini{u Valentin Stocker na asistenciju Jacquesa Zoue. Dupovac. {i{mi{e je u 24. Me|utim. kada ga je zamijenio Rozzi.Steaua Bukure{t 1:0. ^etvrti uzastopni i {esti poraz u posljednjih sedam utakmica u svim takmi~enjima nerazzurri su do`ivjeli od Marseillea sa 1:0 na Velodromeu golom Andrea Aye- wa u tre}oj minuti sudijske nadoknade. a za pora`ene Dohar u 38. Mislim da smo bili dobri. Monteno je ra- Nije bilo previ{e euforije u prvoj izjavi trenera Basela Heika Vogela nakon {to su njegovi igra~i savladali Bayern (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Rekao sam igra~ima na poluvremenu da moramo bolje iskoristiti svoj posjed lopte i na kraju smo uspjeli u tome. a zanimljivo je da su obojica igra~a po~etak utakmice do~ekala na klupi. izjavio je golman Bayerna Manuel Neuer. MEHANOVI] Reuters Bruggeu i slavio sa 1:0.AZ Tvrdi dvome~ Standarda i Wisle Alkmaar 0:1. Metalist Kharkiv pro{ao dalje zahvaljuju}i pogotku Salzburg 4:1. Na`alost. "Do`ivjeli smo gorak poraz. [}epanovi}. PSV je potvrdio pobjedu iz Turske u revan{u sa Trabzonsporom. minuti. Strijelac u pobjedi bordo tima: Semir Bajraktarevi} Foto: [.Udinese 0:3. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost. SPORT 45 EUROPA LIGA Bez iznena|enja. Bh.

svi drugi su krivi. Oni vas ne}e i ne smiju iznevjeriti” kazao je odu{evljeno . te`i da sjedi na klupi velikog kluba kakav je Bayern. OSLOBO\ENJE Predsjednik N/FSBiH i proslavljeni stru~njak odu{evio trenere Osimu aplauz. ja mu mogu pomo}i. Govorio o reprezentaciji i predstoje}im kvalifikacijama. UNIQA Osiguranje d. [enoina br. Iskren da budem. I onda {e}er na kraju. februar/velja~a 2012. a potcjenjivati druge.BUSOVA^A ZOIL d. SINANOVI] . sa kuharom. godine. medicinskom slu`bom. 2012. prosto vas muka uhvati. Sarajevo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA GRADA^AC JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA “HASAN KIKI]” Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. kada favoritu otkinu bod. markerima. posljednje poznate adrese Zelik broj 16. donio presudu zbog propu{tanja. 24. {ta }ete svi vi koji radite trenerski posao od svega ovoga primijeniti u klubovima koji su daleko ispod renomea Bayerna. ili koja kola vozi. a jo{ vi{e stru~nim opservacijama. ali vas ne ~eka Bayern” pitao je Osim .o. kulture i sporta Tuzlanskog kantona. a kada svira ne{to {to je o~ito. vidio sam kako funcioni{e jedan od najboljih klubova na svijetu. predsjednike. Ja sam imao sre}u da sam upoznao Bayern iznutra. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (Sl. a neizbje`na tema bili su novinari i zmajevi Aplaudiralo se kao na kakvoj utakmici sa pregr{t lijepih poteza. Osim je svojom gestom pokazao da je i istinska sportska i ljudska gromada. Svi mi te`imo modernim nogometnim sustavima. 1.. ma gdje radio. Ivica Osim” zahvalio je . Doktor nogometa. Za koje je Mi- Ivica Osim: Treba se bojati Slova~ke i Lihten{tajna [ta sa toliko terena i lopti Ne{to poznatiji je u Hrvatskoj. Tako je to kada o nogometu govori Ivica Osim. mi smo ih promijenili koliko ho}e{. “Svaki trener. a treba razbijati glavu o sistemima. I tako iz nedjelje u nedjelju. Ovdje roslav Bla`evi} rekao da su “du{a” reprezentacije. 2012. Pljeskom je po~eo i zavr{io. a vratite se u svoje zemlje i lige. a najsretniji sam {to je mojoj maturi prisustvovao. Ne razumijem za{to moram u naslov da je neki na{ igra~ asistirao. Ne znam za{to je va`nije da li je neko pomogao saigra~u da navu~e ili svu~e majicu. A. 1. ozbiljnost. Sutkinja Silvana Brkovi} . a malo nas ima sre}u voditi velike timove. Bayern. Zapamtite ovo! Pogotovo novinari moraju voditi ra~una. elokventnost. sam stekao u N/FSBiH. U subotu je predsjednik N/FSBiH nenajavljeno posjetio kandidate koji u Vogo{}i privode kraju “studije” za profi-licencu. a Lihten{tajn pola igra~a i ne zna gdje igra. kako }e Vedad Ibi{evi} sa upravlja~em Stuttgartovog mercedesa gaziti sve pred sobom u Bundesligi. godine Za Ajdina Kurti}a iz Mostara OBAVI JEST Dana. [ta sa sedam pomo}nika. ali zar i ostale reprezentacije ne `ele. vi{e prakti~ne nego teoretske obuke. treba da se sve demonstrira.d. obrazuju. ca Osim na seminaru u Vogo{}i. u ta~ki “razno” rije~ je dobio Osim. sa ~unjevima. kao i mi u Brazil.. To puno govori o Centru za edukaciju trenera. a dalje od bara`a nismo oti{li. slu{ati. recimo da ode kod Arsenea Wengera. I onda igra~i se u`ive u ulogu da su oni najva`niji. godine. 2. a ostali su “{a{a” Niko ne . 2. Do{ao je podr`ati. Tako je bilo i u pro{lim kvalifikacijama. “Grubor je 77. Ne{to od ovoga }u nastojati primijeniti u svom radu. {to se ovdje mladi ljudi u~e. koji je. Mo`da se Osim “kroz maglu” sje}a Grubora. koju terena. na kraju i da sastavljaju tim. Zadovoljstvo mi je {to }u raditi sa profi-licencom. Najlak{e je smijeniti selektora.. Ili drugi napi{e. Ovdje se ne prolazi na slavu. Nije problem oti}i u veliki klub na specijalizaciju. sa desetak te dr`i rezultat. ni muha se nije ~ula..o. profesor Munir Talovi}. Osim u “inspekciju” nije do{ao slu~ajno. za mene najbolji stru~njak u svijetu. Gruboru licenca Ivica Osim iznenadio sve dolaskom. [ta }e{ ti. Neki od vas ne}e imati ni lopti ni trenera.. kao i uvijek. pa bi da mijenjaju selektore. br. 2012. 2. Strah me Slova~ke “Pred vama je rudarski posao. I {ta sada? U Bayernu je skoro sve pa savr{eno. o na{em radu. objavljujemo sljede}e OBAVJE [TE NJE o prestanku ugovora o zastupanju u osiguranju zaklju~enog sa sljede}im zastupnikom u osiguranju: . ovaj sud je u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija “LOK” Sarajevo protiv Ajdina Kurti}a iz Mostara. usavr{avaju u sasvim novom poslu od onog kojeg su godinama radili. budu}e trenere. I novinari i igra~i moraju imati po{teniji.. da vi{e bude rada na terenu. Za njih su kvalifikacije uspje{ne kada nekog pobijede. mladog trenera ~ije ime ne predstavlja ni{ta zna~ajno bh. spominje Slova~ku. godine PONI[TAVA U CIJELOSTI TEKST JAVNOG KONKURSA za popunu upra`njenih radnih mjesta. Sudija nam valja kada naginje za nas.” Dosta toga dobronamjerno zamjera novinarima. mi pravimo teorije zavjere.” Proslavljeni stru~njak se dotakao i reprezentacije BiH. Manchester. imao svoje “tre}e” poluvrijeme. koje je Grubor zaradio od kolega. Nakon uobi~ajenih ~estitki. mi se ve} vidimo na putu za Brazil. Grubor i zaradio pljesak. broj 10/1-342514/12 od 13. ozbiljniji pristup” zaklju~io je Ivi. Grupa jeste naizgled lagana. igra~a prefinjene tehnike. ili si na klupi Pofali}kog. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena. a igra~ku karijeru je gradio u manjim klubovima. svjedo~iti najve}em ~inu mladog tre- BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 159362 10 P Sarajevo. Bez obzira na to da li si u Japanu. u austrijskim nogometnim provincijama. Svjedo~io je odbrani rada za profi-licencu Slobodana Grubora. “Ovdje svi govore nikad lak{a grupa. ili dodao iz auta. Potom je Grubor govorio o svom sta`iranju u Bayernu. 17. za prezentaciju. golova. 17. 2012. samo ne mi. ovom Centru za edukaciju treba terena. Precizno. koje forsira Barcelona. driblinga. sa dvadesetak lopti. 348. “Nemojte veli~ati samo na{e zmajeve. Pa i taj Lihten{tajn u kvalikacije ulazi da nekome pokvari }eif. Kao Gr~ka bi mogla biti problem. a nisu ni po~ele kvalifikacije. Kada izgubimo. Odli~na je stvar {to imamo ovakav centar. sportskoj javnosti. trener sa profi-licencom N/FSBiH. I ~esto bivao prekidan u svom desetominutnom izlaganju. Grubor je sve ovo fino snimio. ali kada vidite sve ~ime raspola`e jedan Arsenal i Wenger. Nama. temeljito.. Ko bude `elio.. ali je nagovijestio da se u Vogo{}i ra|a budu}a trenerska klasa. Nama je posebno drago {to ste nas posjetili.Mujagi} U skladu sa ~lanom 6. {tapovima. psihologom. i nudio odgovore. obrazlo`io. na igra~ku popularnost. direktor Centra za edukaciju trenera. novine FBiH. 22/05 i 8/10).46 SPORT petak. pohvala za diplomski rad. S. Busova~a. Dok je Osim govorio. a onda pao gol. ali najvi{e za ove mlade ljude. koju tu`eni mo`e preuzeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u zgradi suda u Sarajevu u Ul. Savezu.. “U startu “gre{ka”! Ti si izabrao Bayern za svoju odbranu. nauke.. rijetke za defanzivca. objavljenog u dnevnoj novini “Oslobo|enje” 12. istekom kojeg roka se prema ~l. nera. jednostavnim rje~nikom podijelio je sa kolegama svoje impresije sa specijalizacije koju je obavio u Njema~koj. Mene je strah Slova~ke. Hvala Bogu.

i 4. koji se bio najefikasniji u pobjedni~kom sa 18 poena. Noah je bio ne{to skromniji s 13 poena i skokova. Srbije i Crne Gore. na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. Phoenix . Sarajlije su u Mostaru slavile rezultatom 102:83. kolo lige nakon kojeg }e biti poznati parovi polufinala koja su na rasporedu od 16. Sigurni u~esnici zavr{nice su ekipe Partizan Galenika iz Beograda. marta u Zenici. te 10 asistencija. 18. iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. prema svim prognozama. a odlu~uju}i ko{ postigao je Monta Ellis.OSLOBO\ENJE petak. svega sekundu prije kraja utakmice. LA Lakersi slavili na gostovanju kod Dallasa Reuters poena. te je prakti~ki cijelu ~etvrtu ~etvrtinu prosjedio na klupi zbog velike razlike koju je njegova ekipa imala. godine. A.LA Lakers 91:96. U polufinalu }emo vjerovatno igrati protiv Hemofarma i vjerujemo da smo sposobni plasirati se u finale gdje bismo. Chicago Bullsi su na svom parketu o~itali ko{arka{ku lekciju Milwaukee Bucksima koje su savladali sa 110:91. Slijede nove utakmice i novi izazovi u kojima se moramo dokazivati’’ zaklju~io je Hod`i}. Cleveland . ali je na kraju presudio kvalitet igra~kog kadra’’ rekao je . Dino Hod`i}: Pred nama je jo{ dosta posla smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje. Igokea je zaustavila seriju Servitiuma od pet pobjeda u nizu. kola Izuzetno va`nu pobjedu ostvario je Borac u derbiju za~elja nad Brotnjom (90:76). iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. odnosno 18.Orlando 91:108. trebali igrati protiv Partizana“ izjavio je Se. a pred svojim navija~ima slavili su 79:71. Linsanity se vratio u New York. Chicago . New Jersey . Washington .30 sati. Golden State Warriorsi upisali su prvu pobjedu u Arizoni. ali je susret prelomljen tek u nastavku. Predstoje}eg vikenda igra se posljednje. Oklahoma City Thunder je slavila protiv Boston Celticsa na svom parketu s velikih 119:104. „Nema sumnje. Kevin Durant pridodao je 28 za 11. Mislim da smo jednim dijelom uspjeli u namjeri da demantujemo kri- ti~are. rekao je najefikasniji student u ovom me~u Izgleda da su ko{arka{i Bosne dobro prihvatili kritike trenera upu}ene na njihov ra~un. Russell Westbrook postigao je 31 ko{. Rezultati: Toronto . Htjeli Ostali rezultati 20. Knicksi su na svom parketu slavili s uvjerljivih 99:82 protiv oslabljenih Atlanta Hawksa. na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. Htjeli smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje.Atlanta 99:82. Houston Philadelphia 93:87. a Joakim Noah upisao je prvi triple-double nekog od centara Bullsa nakon dugih 35 godina i Artisa Gilmorea koji je imao u~inak od 35 Regionalna liga za ko{arka{ice Golden State Warriorsi upisali prvu pobjedu u Arizoni. mladi playmaker Bosne Dino Hod`i}. a svi smo u me~ u{li anga`ovanije nego ina~e. pa su u okviru 20. Minnesota . Finalna utakmica igra se 4. Zrinjski se dobro dr`ao i nije nam dopustio da se odlijepimo. odlu~io da se finalni turnir za prvaka lige igra 3. Ko{arka{i Varde su na svom parketu odigrali odli~nu partiju i zaslu`eno nadigrali ^apljinu sa 81:68.Indiana 88:102. Los Angeles Lakersi uzvratili su Dallas Mavericksima za te{ki 4:0 poraz u seriji i to na njihovom parketu. Oklahoma City Boston 119:104. Carlos Boozer zabio je 20. Charlotte . Ekipa ^elika ispunila je svoj ovosezonski cilj. ‘’Ova pobjeda je plod napornog rada. godine ^elik doma}in zavr{nog turnira Uprava Ko{arka{kog `enskog kluba ^elik obznanila je da je Bord Regionalne ko{arka{ke `enske lige. Jeremy Lin upisao je 17 ko{eva i devet asistencija. februar/velja~a 2012. INTERVJU Mirko Pejanovi} I Moskva je znala da su Pale opijene ratom Enver Dizdar o duelu Sidrana i Tadi}a (T)ko je izdao Bosnu Novi detalji afere Bosnalijek Koliko ko{ta Edin Arslanagi} . da se plasiramo na zavr{ni turnir. nad Huseinagi}. 15 skokova i 11 blokada protiv Atlante. Ko{arka{i Mladosti iz Mrkonji}-Grada dobru formu su potvrdili i protiv Hercegovca. 24. Bili smo izuzetno raspolo`eni. Opravdali smo ulogu favorita. Dallas . dok za preostalo mjesto konkuri{u beogradski sastavi Vo`dovac i Radivoj Kora}.Sacramento 107:115. predsjednik K@K-a ^elik i predsjednik Borda Regionalne ko{arka{ke `enske lige. Derrick Rose i Luol Deng po 16.New Orleans 84:89.Golden State 104:106. bit }e to veliki sportski doga|aj u Zenici i BiH. u nastavku pravimo veliku razliku i odlazimo na preko 20 ko{eva prednosti. SPORT 47 Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom Opravdali smo ulogu favorita. a gosti su slavili sa ~ak 30 poena razlike (60:90). Prvi strijelac studenata u ovom susretu osvrnuo se i na kritike upu}ene njemu i njegovim saigra~ima u proteklom periodu. marta od 17 sati. koji }e biti organizovan na najbolji na~in. .Detroit 103:93. slavlje na doma}em parketu u nizu. ^elik iz Zenice i Hemofarm iz Vr{ca. da bi na poluvremenu studenti imali tri ko{a prednosti. MEHANOVI] NBA Oklahoma bolja od Bostona Bullsi o~itali lekciju Bucksima Nakon neo~ekivanog poraza u pro{loj utakmici od New Jersey Netsa. Leotar je dobrom igrom u drugom periodu uspio savladati Vogo{}u rezultatom 90:82. u kojoj je ove sezone u~estvovalo deset ekipa iz BiH. NY Knicks . kola Lige 13 na gostovanju demolirali ekipu Zrinjskog. LA Clippers Denver 103:95. U reprizi polufinala Zapadne konferencije iz pro{le sezone. Slavili su gosti rezultatom 106:104. ‘’Prvo poluvrijeme je bilo izjedna~eno i igralo se ko{ za ko{.Utah 100:98. Ipak. Prvi period igre pripao je doma}im ko{arka{ima. ali pred nama je jo{ dosta posla. a na kraju je pet igra~a imalo dvocifren u~inak.Milwaukee 110:91. U drugom dijelu Bosna je u potpunosti preuzela kontrolu i na kraju sasvim zaslu`eno stigla do pobjede.

a u zadnje tri godine instruktor je borila~kih vje{tina i samoodbrane Sudske policije Zeni~ko-dobojskog kantona. OSLOBO\ENJE Goran Tomi}. `estoko se bore}i za svaku loptu. osloba|anje od raznih hvatova. ^elik 3. pravovremeno djelovanje u stresnim situacijama. Gra~anica 11. kontroli straha i panike. kola SEHA lige.^elik Leotar .. mladi i neiskusni sastav sarajevske Bosne u dvoboju sa slova~kim predstavnikom nije se obrukao ni razo~arao svoje pristalice na tribinama dvorane “Ramiz Sal~in” Borbenost .Sloga Subota Gora`de . ali i tehni~ko-takti~kom planu. Gora`de 5. trener rukometa{a sarajevske Bosne Kvalitetan tim ne Uprkos porazu od rukometa{a favorizovanog Tatran Preshova rezultatom 28:38 u utakmici 17. U zadnjih deset godina usavr{avao on je tehnike samoodbrane aikidoa. razbojnika. prije svega na to da moraju trenirati dva puta dnevno i igrati utakmice u ritmu srijedasubota. . upoznavanje sa vitalnim ta~kama i jo{ mnogo toga” ka`e Elvir Hu. odnosno Metalurga u me~evima 17. KRIJE[TORAC BEZ KLASI^NIH PRIPREMA Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. krav maga.. seinspahi}. raznim oru|ima i oru`jima. muai thai. iako su izgubili sa deset golova razlike.Krivaja Konjuh . Treninzi oboga}eni tehnikama samoodbrane su fokusirani na izgradnji automatizacije svakog pokreta s ciljem pravovremene reakcije osobe koja je ugro`ena. G. Smatram da igra~i imaju ogroman prostor za napredak. rekao je Tomi} ~kih gre{aka. Bosna Prevent 8. ka`e Elvir Huseinspahi}. pored osnovnih tehnika samoodbrane. Zrinjski 4. Igra~i u svakom trenutku moraju biti svjesni da nose dres jo{ uvijek zvani~nog prvaka dr`ave i to moraju da na terenu opravdaju zalaganjem” kazao je Tomi}. kako bi napadnuta osoba reagovala mirno u svakoj situaciji. Derventa 9. ali }emo u narednom periodu morati vidjeti ko je sve dostojan da nosi dres kluba” zaklju~io je Tomi}. Na treninzima kandidati }e. Bosne Goran Tomi}. Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. jiu jitsua. S druge strane. Zato su izabranici novog trenera Bosne Gorana Tomi}a na kraju utakmice ispra}eni aplauzom publike. Rezultatski.30) (19) (19) (19) (19) 24:23 SEHA liga Rukometa{i Izvi|a~a i Borca pora`eni su od Lov}ena. muai thai. Skauti su izgubili na svom terenu od crnogorskog predstavnika rezultatom 26:30. a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. dugotrajan je proces. Pobjedni~ki gol za Metalurg postigao je Naum~e Mojskovski tri sekunde prije kraja me~a i tako donio svom timu nova tri boda. Oni trebaju akumulirati jo{ dosta treninga u svojim nogama i iz utakmice u utakmicu pokazivati napredak na fizi~kom. Ne ide to preko no}i. Tehnike ne zahtijevaju odre|enu fizi~ku spremu. a to je da su ovi mladi igra~i dali svoj maksimum” rekao je novi trener . napada ru~nim i no`nim udarcima. te tradicionalnog karatea u kojem je osnovni cilj samoodbrana i savladavanje protivnika jednim udarcem. koje }e se morati u narednom periodu ispraviti. a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. Konjuh 10. d`eparo{a. dugogodi{nji trener i instruktor bal ne od bra ne. Maglaj 13.Zrinjski Maglaj . evropska ekipa. Trajale su samo jedan mjesec. februar/velja~a 2012. kola. 24. Vogo{}a 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 11 11 9 9 8 8 7 7 5 5 3 3 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2 3 3 4 4 6 6 7 6 7 9 10 11 11 12 465:402 512:462 436:386 416:345 443:416 428:420 429:476 449:446 419:400 445:466 391:427 391:436 411:473 365:445 36 34 33 29 27 25 24 23 22 16 15 10 10 5 Vje{tina odbrane za sigurniji `ivot Karate klub Kumite iz Zenice starta sa [kolom za samoodbranu. kola Grada~ac . jiu jitsu.. Leotar 12. te primjenu raznih oru|a i oru`ja u samoodbrani koji se svakodnevno nalaze u na{oj blizini. studenata u ovom me~u prevazi{la je o~ekivanja mnogih.Derventa Vogo{}a . a to je da poka`emo agresivnost. majstor karatea 2.. karate. premijerliga{ iz Banje Luke na gostovanju u Skoplju do`ivio je poraz sa 25:26. dugogodi{nji trener i instruktor. Grada~ac 6. ali da su u `aru borbe na~inili i dosta tehni~kih i taktiBOSNA I HERCEGOVINA Rukometa{i uta pob ner por 15. mi smo u duelu sa takvim timom odigrali maksimalno anga`ovano. @elim re}i da vjerujem u budu}nost ovih momaka. razbojnika. V. od bra nu od mno go kru pni jeg na pa da ~a. “Moramo gre{ke u na{oj igri svesti na minimum. hapkido. a bh. kolo d:p-g bod stvara se preko no}i Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a. Ispraviti gre{ke u narednom periodu: Goran Tomi} Foto: D`. {i kako je Tatran zaslu`eno ostvario pobjedu: “Tatran Preshov je odli~na.. On je kazao kako su igra~i bh. “Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a. “S obzirom na nepostojanje ulaznih performansi kandidata. Mi. a to je da poka`emo agresivnost. ali stvaranje kvalitetnog tima.Gra~anica Bosna Prevent . Prijedor 14. gu{enja. izjavio je Tomi} di igra~i se sada nalaze u fazi adaptacije. isto kao i igra~a. hapkido. koji vodi ove treninge. Jedno je sigurno. petak Prijedor . dodav.Grada~ac Zaostala utakmica 15. imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine ver- Na treninzima kandidati }e imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine verbalne odbrane. G. V. Tako|e }emo raditi i na podizanju fizi~ke spreme kandidata. Parovi 16. Treninzi ove grupe sadr`e tehnike samoodbrane iz svih primjenjivih borila~kih vje{tina: aikido. Svi ovi mla- Kumiteova [kola samoodbrane 1.Gora`de (19 sati) (19) (19.45 do 20 sati. samoodbrana je savr{eno prilago|ena i osobama nje`nijeg spola. Trajale su samo jedan mjesec. odbranu od mnogo krupnijeg napada~a. jer se vi{e potencira na uvje`bavanju samopouzdanja i psihi~ke pripremljenosti. Dan. Porazi Izvi|a~a i Borca Treninzi su prilago|eni svim polovima i uzrastima . Krivaja 7. d`eparo{a. krav maga. Sloga 2. kao ni zadovoljiti sve ukuse publike. prvaka odigrali po`rtvovano cijeli me~. Potencijala ima. a isti se odr`avaju u maloj sali vrti}a P~elica svakog utorka i ~etvrtka od 18. D.48 SPORT petak. kola SEHA lige. trenutno nismo mogli odgovoriti na{im `eljama.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012. ITF turnir u Milduri
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

SPORT
KANTON SARAJEVO Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a CANTON SARAJEVO Ministry of Pysical Planning and Enviromental Protection

49

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a” sa uslovima, kriterijima i postupkom dodjele sredstava, broj 02-05-2181-8/12 od 9. 2. 2012. godine, ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a raspisuje:

JAVNI PO ZIV
za odabir korisnika sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a“ I Predmet javnog poziva Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava prema Odluci o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 950.000,00 KM. 1. Sufinansiranje projekata i programa na za{titi zraka - sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Smanjenje emisija u zrak Programske aktivnosti: pobolj{anje energetske efikasnosti zamjenom goriva u kotlovnicama i prelazom na gorivo kojim se smanjuje emisija zaga|uju}ih materija u zrak; podr{ka za servisiranje i odr`avanje energetskih postrojenja — posebno opreme od koje zavise emisije u zrak; smanjenje {tetnih emisija iz saobra}aja (poticanje ~istih oblika prevoza, pobolj{anje kontrole i mjerenje izduvnih gasova na saobra}ajnicama); pobolj{anje energetske efikasnosti u javnim institucijama; pobolj{anje kvaliteta zraka obnavljanjem i sadnjom zelenila na mjestima na kojima su izmjerene visoke vrijednosti zaga|uju}ih supstanci. 2. Sufinansiranje projekata i programa upravljanja otpadom — sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Pobolj{anje usluga prikupljanja otpada i pove}anje stepena recikla`e Programske aktivnosti: priprema op{tinskih planova upravljanja komunalnim otpadom; pro{irenje podru~ja organizovanog prikupljanja komunalnog otpada; pove}anje stepena recikla`e otpada; pobolj{anje selektiranja otpada; saniranje povr{ina na kojima se nalaze divlje deponije; podr{ka stvaranju uslova za kvalitetno upravljanje medicinskim otpadom. 3. Sufinansiranje projekata i programa za{tite prirode - sredstva u iznosu od 350.000,00 KM 4) 5) Izjavu o vlastitom u~e{}u potpisanu od odgovornog lica; Dokaz o registraciji nadle`nog organa (rje{enje o upisu u sudski registar za pravna lica); 6) Uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj) 7) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadle`nih organa — poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje; 8) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO; 9) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema zdravstvenom osiguranju; 10) Uvjerenje da podnosilac prijave nije obveznik PDV (za one koji su oslobo|eni PDV). IV Vrednovanje projekata/programa Vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni poziv vr{i}e posebna komisija Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Komisija razmatra prijave i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje, te zapisnik sa obrazlo`enom ocjenom i prijedlogom dostavlja ministru, koji donosi kona~nu odluku o korisnicima sredstava. Odluka o izboru korisnika sredstava bi}e objavljena na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Prije dono{enja kona~ne odluke o odabiru, Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a zadr`ava pravo od podnosioca prijave zatra`iti dodatna obja{njenja, kao i pravo odbijanja pristiglih prijava bez posebnog obrazlo`enja. Sa odabranim korisnikom sredstava zaklju~it }e se ugovor o me|usobnim pravima i obavezama, te pra}enje namjenskog kori{tenja dobivenih sredstava. Za vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni proziv, koristit }e se slijede}i kriteriji: uskla|enost sa ciljevima i aktivnostima kantonalnog plana za{tite okoli{a, jasni i mjerljivi o~ekivani rezultati, jasan i provodiv program i plan aktivnosti, zadovoljavaju}i odnos predvi|enih tro{kova i o~ekivanih rezultata, predvi|eni tro{kovi su neophodni za implementaciju projekta. V Op}e odredbe Prijava za u~estvovanje s obaveznom prate}om dokumentacijom, dostavlja se li~no ili putem po{te na adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 71 000 Sarajevo u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom „NE OTVARAJ — PRIJAVA NA JAVNI POZIV “ Javni poziv objavljuje se na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Rok za podno{enje prijava na javni poziv je 21 dan, ra~unaju}i od narednog dana od posljednjeg objavljivanja. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, podnesene nakon roka i utvr|ene forme, ne}e se razmatrati. Podnosilac prijave mo`e konkurisati sa vi{e projekata/programa, s tim da za svaki projekat/program podnese posebnu prijavu, ali se mogu odobriti sredstva za samo jedan projekat/program u sklopu javnog poziva. Ukoliko jedna koverta sadr`i vi{e projekata/programa, prijava se odbacuje. Sredstva se odobravaju korisnicima za projekte/programe ~ija realizacija ne traje du`e od 12 mjeseci. Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta/programa, kao dokazi o ispunjavanju uslova iz javnog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca. Dokumenti koji se {alju na javni poziv ne vra}aju se podnosicu prijave. Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove podnosioca prijave, nastale sa~injavanjem i predajom prijave, a podnosilac prijave nema bilo kakva prava na naknadu bilo kakvih tro{kova po osnovu u~e{}a na javnom pozivu. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033 562-149 ili na E-mail: mira.grgic@mpz.ks.gov.ba. MINISTAR Abid Jusi}, dipl. pravnik

Mervana
Bosanskohercegova~ka teniserka Mervana Jugi} - Salki} plasirala se u finale dublova na 25.000 dolara vrijednom ITF turniru u Milduri (Australija). U paru s Ruskinjom Ksenijom Likinom, Jugi} - Salki} je u polufinalu pobijedila Australke Barty/Peers sa 6:4 6:4. U me~u za titulu rusko-bh. kombinacija }e igrati protiv jo{ jednog doma}eg para Bengson/Calderwood. U singlu Jugi} - Salki} okon~ala je nastup na turniru nakon {to je u 2. kolu pora`ena od Ruskinje Arine Rodionove (278. igra~ice) na WTA listi sa 6:3 4:6 4:6.

Jugi} - Salki} u finalu dublova

WTA turnir u Dubaiju

Cilj: Pobolj{anje upravljanja i za{tite prirodnih resursa Programske aktivnosti: inventarizacija i izrada baze podataka o biolo{koj raznovrsnosti u Kantonu Sarajevo; izgradnja sistema za prihvat i pre~i{}avanje oborinskih voda sa javnih parkirali{ta u slivu izvori{ta za vodosnabdijevanje Sarajevsko polje. II Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a na javnom pozivu ostvaruju sva pravna lica koja imaju sjedi{te, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na podru~ju Kantona Sarajevo, pod kojima se podrazumijevaju i organi i tijela dr`avne uprave i jedinice lokalne samouprave. Uslovi koje moraju ispunjavati podnosioci prijava: da podnesu prijavu, u skladu sa objavljenim javnim pozivom, da imaju vlastito u~e{}e najmanje 20% u odnosu na visinu tra`enih sredstava (pod vlastitim u~e{}em podrazumijevaju se nov~ana sredstva, ulaganja u obezbje|ivanje projektne dokumentacije, ulog drugih pravnih i fizi~kih lica vezan za ulaganja, prethodna ulaganja u nabavku opreme, osposobljavanje kadrova, nabavku stru~nih usluga i sl, a o ~emu dostavljaju izjavu odgovornog lica), da jasno preciziraju vrstu projekta/programa, vrstu radova, roba, usluga, koje }e se finansirati predlo`enim projektom/programom, u obrascu za prijavu (ukoliko je uslov za realizaciju sredstava izra|en poseban projekat, isti dostaviti uz prijavne obrasce), da prije zaklju~ivanja ugovora obezbijede odgovaraju}u garanciju za odobrena sredstva (preko 50.000,00 KM), da zadovoljavaju i druge uslove utvr|ene javnim pozivom. III Neophodna dokumentacija Sredstva iz javnog poziva dodjeljuju se na osnovu prijave projekta/programa korisnika i obavezne dokumentacije, a u skladu sa Pravilnikom o utvr|ivanju bli`ih uslova za provo|enje javnog poziva, odlu~ivanje o izboru korisnika sredstava i pra}enje namjenskog kori{tenja sredstava, Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Obrasci za prijavu projekta/programa, finansijskog pregleda projekta/programa i obavezna dokumentacija trebaju biti dostavljeni prema redoslijedu iz prijavnog obrasca i poslani u A4 formatu koverte. Obrasci su dostupni na slu`benoj web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba. Prijava u cijelosti mora biti dostavljena u printanoj formi i to u jednom originalu i jednoj kopiji, sa ozna~enim i ovjerenim stranicama od odgovornog lica. Obavezna dokumentacija mora sadr`avati: 1) 2) 3) Popunjen obrazac za prijavu projekta/programa; Popunjen obrazac finansijskog pregleda projekta/programa; Izjavu o namjenskom tro{enju sredstava, potpisanu od odgovornog lica;

Jelena Jankovi} je savladala Samanthu Stosur

Reuters

Jelena Jankovi} je prva izborila polufinale na WTA turnira u Dubaiju, koji se igra za nagradni fond od 2 miliona dolara. Ona je kao osma nositeljica lak{e od o~ekivanog savladala ~etvrtu nositeljicu Samanthu Stosur iz Australije sa 2:0 u setovima (6:4 i 6:2). Odmah nakon nje Poljakinja Agnieszka Radwanska se za ne{to vi{e od sat vremena lako obra~unala sa Njemicom Sabine Lisicki, tako|er sa 2:0 (6:2 i 6:1). U druga dva ~etvrtfinalna me~a sastaju se Caroline Wozniacki (Danska) i Ana Ivanovi} (Srbija) te Julia Goerges (Njema~ka) i Daniela Hantuchova (Slova~ka). Odmah nakon zavr{etka WTA turnira, od ponedjeljka u Dubaiju kre}e i ATP turnir, a titulu brani Novak \okovi}, koji je ovdje trijumfovao u posljednje tri godine.

Jankovi} i Radwanska prve polufinalistkinje

Lotus prekinuo testiranja

Mom~ad Lotusa }e zbog problema sa {asijom propustiti ostatak testiranja u Barceloni te }e se u [paniju vratiti idu}e sedmice na posljednja testiranja uo~i prve utrke u Australiji. Prvog dana testiranja u Barceloni, za volanom Lotusa na{ao se Romain Grosjean, ali nije se dugo zadr`ao u bolidu. Nakon sedam odvo`enih krugova, primije}en je kvar na {asiji novog bolida E20. Lotus je u pauzi izme|u testiranja napravio odre|ene preinake na {asiji, ali se pokazalo da noviteti ne funkcioniraju kako bi trebali. U mom~adi su prvo planirali u Barcelonu dopremiti stariju {asiju koju su koristili na testiranju u Jerezu, ali su ipak odustali od tog plana.

web: http://mpz.ks.gov.ba e-mail: prostorno@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

50

MALI OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03 i 34/03) i ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, br. 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/10, 14/11 i broj: 02/1-38-30896/11 od 29.12.2011. godine), Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona objavljuje

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM 2 duluma zemlje, sa devastiranom ku}om u okolini Banja Luke, za sli~no u okolini Sarajeva. Tel: 061/835-110.sms MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na ^obaniji u privatnoj ku}i za stan u centru uz na{u doplatu. Tel. 063/693-280.k MIJENJAM stan od 52m2 u Sarajevu za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542-668.k

IZDAJEM ku}u kod Katedrale, 200m2, ul. Ferhadija. Mob. 061/214-899.k POSLOVNI prostor, zgrada Loris, 70m2, mejta{-Buka, 1 sprat, 80m2, 1.400 KM, Ilid`a 50m2, pos. prostor, sve namjene, 500 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177-684.k IZDAJEM na Ilid`i-Lu`ani dvosoban stan 47m2 adaptiran luksuzno namje{ten 400KM. tel. 061/177-610.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Otoci, Ul. Grada~a~ka kod Merkatora 350KM. Tel. 061/902-146.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM gara`u u zgradi, Fetaha Be}irbegovi}a-Kvadrant. Mob. 062/326-484.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55m2 za jednu zaposlenu osobu, 5 minuta od Katedrale, cijena 400KM. Tel. 061/488-033.k IZDAJEM prostor 50m2 za biro, radionice, servise, prizemno, Odoba{ina. Tel. 061/357-786.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta, Ul. Kulovi}a. Tel. 061/275-666.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. Tel. 033/227756, 033/677-719.k IZDAJEM sobu sa centr. grijanjem, kablovska, zaposlenom mu{karcu kod Merkatora. Tel. 659-895, 063/762-092.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku kod bolnice Ko{evo. Tel. 061/270-026.k IZDAJEM jednosoban sta sa gara`om kod OHR-a strancu ili zaposlenoj osobi, 450KM. Tel. 061/323347.k IZDAJEM gara`u u Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, Marijin dvor. Mob. 062/878018.k IZDAJEM gara`u 15m2 na Marijin dvoru, ul. Te{anjska. Mob. 061/273-995.k IZDAJEM stan 50m2, posjeduje i parking prostor, u blizini Latinske }uprije. Mob. 061/506-368.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija kod picerije Galija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM jednosoban stan kod OHR-a i dvosoban u Centru. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM pos. prostor 36m2, preko puta Suda, [enoina 6. Mob. 062/326-886.k

J AV N I O G L A S
za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”

I Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” (u daljem tekstu: Javne ustanove) i to: - dva (2) ~lana se imenuju iz reda osniva~a (od kojih se jedan imenuje za predsjednika), - jedan ~lan se imenuje iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi. Ukoliko se jedan ~lan ne bude mogao imenovati iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi, isti }e se imenovati kao predstavnik osniva~a. Upravni odbor Javne ustanove nadle`an je da: - donosi pravila Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - donosi pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi u skladu sa va`e}im propisima, - donosi cjenovnik o visini naknada za izvr{ene usluge, uz saglasnost Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okolice, - donosi druge op}e akte u skladu sa va`e}im propisima, - donosi godi{nji program rada Javne ustanove i nadzire njegovo izvr{enje, - imenuje i razrje{ava direktora Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, - utvr|uje plan rada, - odlu~uje o kori{tenju finansijskih sredstava, - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, - usvaja izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava pitanja odnosa sa osniva~em, - odgovara osniva~u za rezultate rada Javne ustanove, - podnosi osniva~u, najmanje jedanput godi{nje, izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava u drugom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika Javne ustanove, - donosi pojedina~ne akte Javne ustanove u skladu sa va`e}im propisima, - obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i op}im aktima Javne ustanove. Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora imenuje Vlada Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine s tim da mogu biti ponovno imenovani po isteku mandata, a najvi{e dva puta uzastopno. II Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora iz ta~ke I ovog oglasa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 70/08). Pored ispunjavanja op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: - da ima zavr{enu vi{u, odnosno visoku stru~nu spremu, - da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, - da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi, - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, - da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, - da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton.

III Kandidat je du`an uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, tra`enih ovim oglasom i to: - uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte - ne stariji od tri mjeseca, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPSove li~ne karte, - uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere - ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo - ne starija od tri mjeseca, - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH - ne starija od tri mjeseca, - diplomu ili uvjerenje o diplomiranju, - uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, a ukoliko jeste ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton - ne starija od tri mjeseca. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su du`ni dostaviti kada budu kona~no imenovani za predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora Javne ustanove. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Kandidati zaposleni u organima dr`avne slu`be koji u|u u u`i izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua du`ni su prilo`iti rje{enje kojim je kandidatu data pisana saglasnost od rukovodioca organa dr`avne slu`be za obavljanje dopunske djelatnosti. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi odgovornom javnom slu`beniku a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH. IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Oglas }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i dnevnom listu „Oslobo|enje“. V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno ili na pisarnici Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu: TUZLANSKI KANTON Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Slatina broj 2, 75000 Tuzla. Sa naznakom: „PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ KONJUH” - NE OTVARATI Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360-084.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan u zgradi, namje{ten na du`i period, agencija. Tel. 061/925-649. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada-Novo Sarajevo, cen. grijanje, izlog, prizemlje, pogodan za sve djelatnosti. Mob. 061/344365. 946

IZDAJEM dvoiposoban stan, eta`no centralno grijanje, kablovska, Novopazarska, kod policijske akademije Tel: 033 /238-408, 063/165119.sms IZDAJEM ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar kod Pivare, samcima. Mob: 061/320-843.k IZNAJMLJUJEM nenamje{ten stan 75m2 iza Parlamenta na Vilsonovom.Tel:061/431-757.k IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM dvosoban prazan stan, I sprat Dobrinja C5 kod Merkatora. Tel. 033/442-998, 061/525795.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033/533-123.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k DVOIPOSOBAN namje{tan, ^obanija, 500KM, dvosoban namje{ten, D`eneti}a ^ikma, Jezero i Grbavica, 500 KM. Mob. 061/142-704.k

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.
NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon. Tel: 061/809-319.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM extra sre|en i namje{ten apartman, u strogom centru, za jednu osobu, 500 KM (uklju~ene re`ije). Mob. 061/205-235.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno. Mob. 061/897-959.k PO^ETAK Bistrika, izdajem jednosoban namje{ten stan, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k TUZLA ku}a kod Jalske d`amije dvojna, dva ulaza, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, ~etiri gara`e, 70m2 tarasa, 550m2 ba{te, cijena 500.000 KM.Tel. 070 232 507, mob.062/010-842, 033/410-632. sms PRODAJEM stan, Gornje Ciglane, 82m2, I sprat, adaptiran, namje{ten, povoljno. Mob. 061/203-640.k PRODAJEM ili izdajem pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640.k ^ETVOROSOBAN renoviran stan 109m2 u epicentru, prvi sprat, eta`no grijanje. Tel. 033/201-221 i 062/921-419.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STAN u centru, Bare, Juki~eva 53m2, VI sprat, lift, dvosoban, 2 balkona, centralno, sun~an, 106.000KM. Tel. 062/334-371.k TROIPOSOBAN stan Trg zavnobiha, II kat, 77m2 + balkon, cijena fiksno 105.000KM. Tel. 066/801-737.k A. POLJE, S. Fra{te 71m2, 4 sprat, nova stolarija, c. grijanje, 1480 KM/m2. Tel. 066/801-711.k S. GRAD, Logavina, jednosoban 29m2, I sprat, useljiv, 62.500KM. Tel. 061/702-881. STAN na Otesu, Ul. Trg ote{kog bataljona, VI sprat, adaptiran 77m2 + gara`a 17m2, 105.000KM i Dobrinja 5 ul. Sulejmena Filipovi}a VII sprat 77m2, 1500KM/m2. Tel. 065/819-136. STAN na Vracama, Ul. Avde Sanailovi}a, I sprat 88m2 + 2 balkona, potrebna kompletna adaptacija, 1500KM/m2. Tel. 062/907-831. ^ENGI] VILA Ul. D`emala Bijedi}a, 15 sprat, 73m2, 1700KM/m2, ^. Vila, F. Hauptmana, I sprat, 37m2, 43.000 eura. Tel. 061/177-556. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA III, dvosoban 57m2, grijanje, lift, balkon. Mob. 061/146298.k MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 34m2, Grada~a~ka, ^. Vila II, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-013.k
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 199835 11 P Sarajevo, 16. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Merdanovi} Vesna, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, protiv tu`enih PE[I] ZDRAVKO, Ustipra~a, Centar I BB, MIOV^I] PREDRAG, Vi{egrad, Vojvode Stepe 9, PERENDIJA DRA@AN, Vi{egrad, Kralja Petra I i JAKOVLJEVI] SLOBODAN, Rogatica, Srpske sloge 26, radi isplate duga, objavljuje slijede}i

MALI OGLASI
POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649.k PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011.k PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom Trg Heroja, 60.000 KM. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom Azize [a}irbegovi}. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM poslovni prostor, 80m2 na ^ar{iji Bravad`iluk.Tel:065/021-556.k. PRODAJEM stan 86m2 Marcela [najdera nova gradnja velika terasa, parking. Tel:061/188-846.k PRODAJEM stan u Centru Kemal Begova Ko{evo adaptiran troiposoban, ba{ta i dio tavana. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stanove na Marindvoru 111m2,117m2, 75m2, sa dva parking mjesta. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima 2 stana 100m2 i dva poslovna prostora oku}nica 400m2. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stan na Grbavici I 76m2 II kat, lift adaptiran luksuzno. Tel. 061/188-846.k. PRODAJEM stan na Otoci 90m2 troiposoban Fetaha Be}irbegovi}a VP. ispod prodavnice i gara`e 1500m2. Tel.061/188-846.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k NEUM, stan 55m2, pogled na more, ul. Dalmatinska 1/III, 45.000 eura. Mob. 061/205-235.k HRASNO, A. B. [imi}a, 58m2, I sprat, lift, cen. grij. 110.000 KM. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000KM/m2. Tel. 061/701-044.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505.k BRANILACAgrada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM gara`u na Marijin dvoru, ul. Kranj~avi}eva (za manje automobile, 11m2). Mob. 061/188-270.k BREZA-Mahala, ku}a u izgradnji iza Mahalskog doma, na parceli 500m2, sa gra|. dozvolom, vl. 1/1, 45.000 KM. Mob. 061/473-179.k PRODAJEM trosoban stan 79m2 Ul. @eljezni~ka-Ilid`a kod Pejtona. Tel. 061/101-950.k PRODAJEM stanove u centru 40m2 i 45m2, Marin Dvor 80m2, Grbavica, Ilid`a 52m2, Ned`ari}i 59m2. Tel. 061/865-001.k PRODAJEM trosoban stan 81m2 na I spratu u odli~nom stanju, Ul. Alipa{ina. Tel. 061/823-546.k PRODAJEM vikend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229 m2, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72m2, II sprat, dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. Tel.062/093-888.k STAN ^obanija, 84m2, I kat, Alipa{ina, 75m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Breka, 103m2, dvoeta`ni i 79m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Ciglane, 79m2, 73m2, Bolni~ka, 77m2. Mob. 061/299-911.k PRODAJEM ili mijenjam za dvosoban stan, dva poslovna prostora, ukupne povr{ine 170m2 u Dobrinji 3, vrlo povoljno. Mob. 061/135-356.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva. tel. 445-371 poslije 15 sati.k DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505.k DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505.k RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju, lokacija izuzetna, 5 minuta od Katedrale, 200m2 i gara`a, cijena 2200KM/m2. Tel. 061/488033.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150m2 bli`e centru. Tel. 061/358-772.k PRODAJEM stan 121m2, 2500 KM/m2, Dalmatinska-centar, vp, mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533.

51

ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796.k NOVOGRADNJAul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM stan 89m2, 1/1, centar, 1 sprat, M. Spahe 8. Mob. 061/229-086.k RESTORAN 157m2, Ko{evsko brdo, mo`e i za druge svrhe. Mob. 061/460-150.k KU]E: Pofali}i, Alifakovac, A. Jabu~ice, Kasindolska. Mob. 061/460-150.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/ 920-814.k SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966.k

PRODAJA
PRODAJEM prostor 30m2, prizemno, gornji dio Ciglana. Mob. 061/357-786. 1125

PRODAJEM stan 52+5 Aleja lipa br. 66, odli~no stanje, cijena 102.000 KM fiksno. Mob. 062/334-046.sms

OGLAS - PO ZIV
Pozivaju se I-IV-tu`eni kao stranke na pripremno ro~i{te - ro~i{te za glavnu raspravu za dan 16. 3. 2012. godine u 14 sati, pred ovaj sud u sobu broj: 325/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l.79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a). DOSTAVA se smatra objavljenom protekom od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Merdanovi} Vesna

odmah pla}am. Mob. fizike i hemije instruira sve {kole i fakultet. 621-976.prodaja polovnih ra~unara.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM.k SERVIS zdravlja. na A podru~ju Dobrinje. OSLOBO\ENJE SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM na dragog brata i ujaka voljenom amid`i}u i plemenitom ~ovjeku PRODAJA CENTAR. maturski radovi itd. fiksno 100 KM. god. Mob. 061/506-755. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. 062/326-072. i 061/785-535. uni{tavamo `ohare. 062/136248 i Tel. `aluzine. Tel. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. uz pratnju. 061/101-899. 061/524-461. 062/909-306. Tel: 066/999-012. 061/902-688.k PRODAJEM crnu dugu bundu. Tel. muhe. 06/842-319.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. gara`nih vrata i blindiranih. Tel. plinske instalacije i mijenjam konvektore.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. 2000. 065/061-966.2012. penzionerima jeftinije. Mob. Mob.k PRODAJEM Golf 3 automatik benzinac. 24. veliki kombi. zna~ke i ostalo.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. ventile. pl. 061/182-128. itd). 117m2. ispravna. Sarajevo.Tel. vodu. moljce. Mob. filateliju. Tel.D. 061/233-078.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru.k KOMBI prevoz putnika.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo. radim prevode. 061/194-929. Mob. 061/243-891. Tel. Mob. 2003. M. Tel: 061/382-219. Mob.k „DOM VITALIS“. 062/907-356. 1:25. veoma povoljno.k KUPUJEM staru deviznu {tednju. Tel.k petak. skoro nova. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. 600m2 oku}nice. 062/723-575. Spahe.k KUPUJEM stan u Sarajevu. Zvati svakim danom 8 do . kvalitetno. gara`a. 065/572-966.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Tel. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. 456-979. panelne i DUAL zavjese.000 km. Tel. Tel. pre{ao 119. malterisanje i ostalo po potrebi. popravka svih vrsta TV aparata. 061/159-507.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater.k PRODAJEM prozore.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 061/266-764 i 061/108-779. Mob.o. kovane ograde. 061/497-138. od zeca. Tel.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. 063/879-720. ordenje. Tel.na. Mob. itisone i kamene podove (za{tita). najjeftinije cijene. Mob. antivirusi. dolazak na adresu.mikadobh.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. 062/316-973. }avrme. suhozlatice. Mob. 062/940550. 061/522-476. vodokotli}e.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. programi. ispravan. cijena po dogovoru. monta`u sanitarnih ure|aja.sms AUTO-prevoz kombijem. Mob. pro~epljenje odvoda. TEHNIKA PRODAJA mobitela. Sestra Nad`a i sestri} Hajdar 471 ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. 215.artdesingestudio. 535-659.k . povoljno. na 061/199 328. Tel. Tel. nervoza. najvi{e pla}am.k PRODAJEM ukrasni `enski okovratnik prirodno krzno-lisica.god. blizu Austrijske ambasade. 30 kom. Francuskog ovla{teni sudski tuma~ — prevodi s ovjerom. mrave. 061/537-739.k SVJE@A i ljekovita jaja japanskih prepelica. 2002. Tel. 171. 061/534-231. ku}a sa 3 stana. god. 062/139-034. Tel. instrukcije.900 KM. 2000 KM. benzin. cijena 5.com 398 NOVO U PONUDI!!! Izrada vizitki (100 komada=10 km). TOUR 1. 061/170-254.k SERVIS kompjutera sistemi. 061/545888. iz Njema~ke.k TEPSER S.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606.k KUPUJEM umjetni~ke slike. 061/553-640.k KUPUJEM serd`ade i }ilime. 061/460-606.Tel. web hosting. inf. Mob. sablje. obveznice.k RENAUL cady. cijena do 20kom — 1. Mob. Mob. cijena 1 ~as/10 KM. vr{i opravku instalacija. ~as 6 KM. 032/244417. kre~enje. 061/858-228. Mob.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.k BRAVARSKI radovi. 033/200-003. 120 basova. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. radijatori. Tel. 061/500-622.k VOZILA PRODAJEM Toyotu RAV. 062/695-695.k PRODAJEM cijepana bukova drva. 066/823-749. davanje injekcija. 70m2. HITNO prodajem harmoniku „Guerini“ superior 2. ROLETNE. Mob. uspje{no i povoljno. prirodno krzno. Tel: 546-456. 061/172-948.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. Tel. Hrasno. zubarsko zlato i zlatne satove.Tel: 062/073-760 i 033/630-331.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju.k INSTRUKCIJE iz matematike.k RADIM centralno-eta`no grijanje. 061/965-126. 062/391-715. 063/864-775. hranjenje. 066/723-731. original daljinski za sve TV aparate. Mob. Tel. 80m2. 033/655-600 i 061/551-515 www. 062/858-532.k BRAVAR i varilac. 90m2.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Mob. 061/224-704.k MAXIVITA. stolarija. reuma. Tel. Tel. dolazim na adresu besplatno. Mob. Porodice Ribar 65. Tel. 033/235-141. elektrotehnike. tel. registrovan 5+2.k VKV BRAVAR. za sve {kole i fakultete. Tel: 061/552-556. 39m2. el. Tel. 1 sprat.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme. mijenjanje katetera. Tel: 061/367-103. 061/214-405. ig. 061/903-457.k PROF. 061/229-086.k VODOINSTALATER sa 30.000 KM. 94m2. 062/226-665. dionice obveznice isplata odmah. soni. 061/201-200. smje{taj za starije i nemo}ne osobe.Tel:524-973. rakun vel. sifone. ordenje.k INSTRUKCIJE iz matematike.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. 66m2.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. Tel. nadogradnja. cjena po dogovoru. selidbe. Mob. Mob. sarajevske i pirotske.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke. 532-497. umivaonike. 061/507-756. 061/182-128.8. benzinca registrovan u oktobru. za sve {kole i fakultete.com PARKETAR. infuzija.k PRODAJEM Alfu 146. Tel:061/247-186 i 061/785-535. Tel. 42. centar. 061/159-507. Mob.500KM. 061/930-315. Mob.Tel:061/172-518. Globus.k PRODAJEM stan 89m2. VANJSKE PVC i AL. PRODAJEM pe} na centralno grijanje.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. 061/172-948. umivaonike. 1. prevodi. tapete i sve ostalo po dogovoru. Al. servisi ra~unara. platnene roletne i harmonika vrata. ventile. Mob: 061/188-451.k TREBA vam vrhunski i kreativni web ili grafi~ki dizajn. (ku}na dostava). INSTRUKCIJE iz matematike.sms TV VIDEO servis.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. Tel. Mob. dupla kabina. vodokotli}e. ing. kupanje.763.. Tel. 40m2. 066/092-978. tepihe (rese). besplatna ku}na dostava. Mob. itd. Tel.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE NEKRETNINE PRODAJEM pe} za cen. 59m2.k PRODAJEM `ensku bundu. 061/700-863. iskustva.ba. Mob. dr. 061/365-677. 75m2. 033/232-162.apple inphone. veoma uspje{no. 2008. Tel.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~ese. 061/903-457. 87m2. Tel. 061/249-631.5KM. dolazak na ku}nu adresu. u N.pacomoby. troiposoban 84m2.k NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u njema~koj.sms ^UV LAbih djecu u va{em stanu. 061/533-326.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. Mob. 061/480-069.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. imam iskustvo i preporuku.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. 061/205-803. obezbije|ena radna snaga. kod tramvajske stanice u Pofali}ima. Sarajevu. baklje i ostalo. a mo`e i more. Mob. povoljno. dolazak na adresu.k PRODAJEM nova invalidska kolica. grij. 062/672-858. 061/132-149. god. popravljam brave. moleraj. februar/velja~a 2012. povoljno. Mob. za sve {kole i fakultete.TD (90.13 sati. KERAMI^ARSKE usluge moleraj postavljanje elktroinstalacija i laminata.k MATEMATIKU instruira dipl. odvoz {ute i kabastog otpada.k KUPUJEM umjetni~ke slike. Mob. Tel:061/382-219. 001 VR[IM prevoz selidbe. 066/973-852.k USLUGE „VITALIS“. laboratorij. Mob. KUPUJEM lomljeno zlato. jeftino. 061/141-659. 065/061-966. 600-514. na Ilid`i. samsung. 062/569-444. Tel. Tel. 001 OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tvin Spurk. Tel. 2000 godina.=8 KM. 30m2. depresija.Mob. 063/036-955.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene. 061/482-882. 061/221-668. 061/827-492.k PRODAJEM profi video Sony kasete Betacam SP od 20 i 30 minuta. 8 sati-24 sata. 061/519-089. manje selidbe. 240-895. Tel.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. dolazim na adresu. indikatora. 001 SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke.608.sms RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. limuzina 1/3.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. 456-505.Tel:061/247-186. novih i kori{tenih. infuzije. god strane tablice.000 KM. ugalj.k HIMZU (AVDIJE) ]ATOVI]U TEUFIK RED@EPOVI] 1990 .k KUPUJEM mjenja~ konbija T2.k PRODAJEM XI BMW . kompjuterska obrada. ugradnja svih vrsta parketa. 062/916-472.k PRODAJEM kiju. god.k PRODAJA drva i uglja.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. Prof. Sejdo ]atovi} sa porodicom 1180 S tugom `ivimo protekle godine i ~uvamo lijepe uspomene. 061/795-449.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. 061/378-166. Tel. 061/135-356. 59 ks. belenzuke. Tel. pregled ljekara (internist). a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu.k KUPUJEM certifikate. povoljno.k Neka Ti dragi Allah d`. Cijena 12. Mob. ericsson. Mob. Tel: 061/789-290.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog. sa bojlerom za san. Tel.k BRU[ENJE.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku.www. nokia.k Moler radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. KS 2009. 466-736. Mob: 061/654-941. stari nakit.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica. Tel. 062/451-791. 061/359-500. obrada i lakiranja. Mob. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. 100m2.k VRACA. Mob. za sve uzraste. 061/188-410.k KERAMI^ARSKE usluge. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika. 062/466-093. 29. komarce i mi{eve.O. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet.k VR[IM korekcije odje}e. 061/903-457. 061/224 -104.k 066/973-793. 061/156728. Mob. Tel. d`epne i ru~ne. stare vezove sa srmom. 1997. sifone. 061/571-361. Mob. namjestaj. Mob.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“.k ZIDNO ogledalo 200x75. i{ijas. Tel. 0616/191-935.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007. Tel. 061/319-604. Mob. 062/682-399.k PRODAJEM uvezane revije Bosna. instalacije sistema. servis bojlera. struna. pe}i. god.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. inzulina. 061/219-768. Mob.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw. Tel. 033/536765 i 061/134-544. satove. 510-228 i Mob. 1984.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. 0617897-959.k PROFESORICA matematike. Tel.9. injekcije.k PROFESOR engleskog daje instukcije. Mob. 524-973.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010. 4.pogon 4x4. {.k STANOVI: 154m2. stare devizne {tednje i ratne od{tete.k DAJEM instrukcije iz matematike. ratnu od{tetu. Mob: 061/172-518. euro 2. Mob. ugradnja i popravka brava. dolazak na adresu. Mob.god. gitere itd. nacional.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. glavobolja. unutra{njost auta. 061/897-959. isplata odmah. 033/526-945. 061/926-560.htc. Mob.061/304-714. Tel:061/208-414.k OBAVLJAM poslove zidarske.k TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Mob. za sve |ake i studente. Mob. Mob.k DAJEM ~asove iz matematike i statike |acima i studentima uspje{no.k MOLERSKE usluge nudimo: gletovanje.k MIKADO d. stjenice. pravim gelendere i kovane ograde. VP. 650-867. satove zidne. itd.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. kao i selidbe iz Europe i BiH. u odli~nom stanju. 061/809.000 KM. trakaste. 65m2. Profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj. brzo. 061/313243. 1136 KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni.o. www. Tel. 110. 066/973-793. Mob: 061/869-396. Tel. 033/219-761. isplata odmah. nije registrovana. 105m2. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. Mob. sterilitet. 061/563-292. Mob. 065/733-400. 065/869. dukate.k PRODAJEM lova~ku pu{ku. Tel. 061/205-803.062/073-760 i 033/630-332. 654-793. dionice. 061/460-150. Tel. sanitarije. Tel: 061/275-440.

Radojka \ulabi}. Borovac.pripremajte se . D`enaza }e se obaviti u petak. GLUHOVI] 15.. daid`a Ramo. O`alo{}eni: supruga Ferida. Fahrudin i Sead.za ovaj trenutak . februara 2012.pripremajte se . u 45. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati. u 11 sati. punac had`i Ismo. kao i ostala brojna rodbina. Ul. 24. otac i djed Dvadeset ~etvrtog februara 2012. sestra Memsuda. Ra`anica. kom{ije i prijatelji. 2..za ovaj trenutak . punica Mejra. Malta. februar/velja~a 2012. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Bare sa polaskom u 13 sati. Pita. k}er Arijana. zet Kenan. Kamenica. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE 53 na na{e drage roditelje had`i MENSUR (IBRE) ADILOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak. 23. 17. godini. Neda i Milo{ Gajanovi} Djeca 1179 1178 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV OSLOBO\ENJE majci na{eg kolege ro|aku D@EMALU PLEHU Zlatko Deli} sa porodicom 71120 [EFIKA MEHMEDAGI]. Avdiba{i}. majka Vasvija. Pilav. sestri~ne. Potogija. Jakubovi}. Pecikoza. u 62. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. u 82. O`alo{}ena porodica 000 JOSIP KUHANEC Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. 2. Sulejmanpa{i}. brati}i. Majstori}. u nedjelju. D`indo. zet Enver i unu~ad Merima i Faris 470 MENSAD MEMSO (EMINA) HAND@I] preselio na ahiret u petak. svastike Mirsada i Mediha sa porodicama. 1989 . godine. brat Elvedin. Muse ]azima ]ati}a 2/V. februara 2012. ]ato. godine u 13. tetke Habiba i Zlatija. [alja. punac i deda BRANKO (VLADE) VUKOVI] . . Suba{i}. februara 2012. Biber. VRANI] AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING D`emala Bijedi}a 185 Na~elnik i uposlenici Op}ine Novo Sarajevo 001 Tel/fax: 472-899 i 472-901 . 24. sestri}i.. {ura Vehbija sa porodicom. svastike Vahida i Zahida. O`alo{}eni: supruga Mersija. februara 2012. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati. Spahi}. godine. otac Ibro. te porodice Adilovi}. D`uho. Bajraktarevi}. MILOJE (DRAGA) ZARI] Godi{nji parastos obavi}e se u crkvi Svetog preobra`enja na Pofali}ima. 12. [abanija. k}erke Nejra. Had`iabdi}. Hanadi i Lamija. kao i ostala brojna rodbina. 3. 2011. ro|.. Mirjana Be}irba{i} 469 Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da nas je 23. Ul. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 DRAGU (CVIJANA) ZARI]. Mulahmetovi}. 2.OSLOBO\ENJE petak. Papi}. Omeragi}. kom{ije i prijatelji. ]erani}. Lizde. teti~ne. 26. Pilica.Telibe}irovi}. bad`o Suad.2012. sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Marindvor. 1991. sestra Mediha. 1934 . Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13 sati. februara 2012. Alipa{ino Polje i Stup. K}eri sa porodicama: Sanja Zari} . godine navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi otac. Novo Sarajevo.2012.11.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Otoka. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sahrana }e se obaviti 24. bra}a Enes.45 sati na gradskom groblju Bare iz pravoslavne kapele. Hrasno. godini. Grci}. amid`a had`i Ahmed i dajnica Kanija sa porodicama. MALIK (HAMIDA) ZVIZDI] 9. Huseinovi}.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 16. Ku{e{. teti}i. 1990 . februara 2012. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 POSLJEDNJI POZDRAV dragom kumu i plemenitom ^OVJEKU SJE]ANJE HIMZI ]ATOVI]U EMINA (MUSTAFE) ZVIZDI]. [ljivo.27. Sari}. Pofali}i. Svraka. sin Armin. Konakovi}. godini napustio na{ dragi suprug. K}erka @ana. ro|. 1927 . Homora{. 24. te porodice Hand`i}. Paldum. godine. februara 2012. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. Azize [a}irbegovi} 128/V. ro|. D`enaza }e se obaviti u petak. 6. S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Vas. HASANBEGOVI] 24.

KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. Rajman 1171 MARSELA [UNJI] . godine. 1. asistentu. Neka Vam dragi Allah d`. godini. navr{avaju se 52 dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je nakon duge i te{ke bolesti 22. u 78. ro|. 2. 1954 — 22. KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. februara 2012. 24. tetka Mina. 1. godine u Sara~-Ismailovoj d`amiji iza jacija-namaza. Ba{karada i Softi}.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE petak. S ljubavlju. Porodica 002 ALJI AVDI]U Vesna. BLA@EVI] preselila na ahiret u srijedu. februara 2012. 1985 — 27. Trgo Muamer i ostala rodbina i prijatelji 000 POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV na{em biv{em radnom kolegi dr. Filip. Porodici upu}ujem iskrenu su}ut i `elim da smognu snagu da prebole iznenadni gubitak. godini preminuo dragom tetku had`i MUNIBA HIBA D@UVO. sin Darko.{ podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. kolegi. O`alo{}eni: supruga Jelka. godine u 12. a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Nedostajete nam neizmjerno! Va{i: tetka Suvada. 1993. Vanesa i Sini{a 1175 Sahrana }e se obaviti 24. zet Mirza. 1985 — 27. godine. 2. unu~ad Ines. prijatelje i kom{ije da je na{a draga TU@NO SJE]ANJE BAHRIJA SENDI]. Harun i Lejla 468 POSLJEDNJI POZDRAV U petak. snaha Snje`ana. 2009. februara 2012. k}erka Davorka. 1. porodice Stojanovi}.15 sati na gradskom groblju Bare. 2009. D`enaza }e se obaviti u petak. Volim Vas neizmjerno! Supruga i majka Nermina Tevhid }e se prou~iti 24. godine. februara 2012. brat Miljenko sa porodicom. 24. tetka Zijada i tetak Ilijas. unuka Ad`emina. 22. 1954 — 22. 1993. Elbisa 88104 Razvojni program Ujedinjenih nacija United Nations Development Programme 001 . Lukas i Damir. Aida. Ligata Zumra.{. 24. O`alo{}eni: k}erka Jasminka. Prof. prijatelji i kom{ije 000 EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5. Molimo dragog Allaha d`. 1. daid`a Asim. te ostala mnogobrojna rodbina. NEDIMU [KALJI]U izuzetnom studentu. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. ro|. 24. ZIMI] VINKO (CVITANA) ZOVKO Tevhid }e se prou~iti istog dana u petak. 468 Obavje{tavamo rodbinu. u 83. da ti podari lijepi d`ennet. OSLOBO\ENJE EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5. februara 2012. februara 2012. a nadasve izuzetnom ~ovjeku. poslije d`uma-namaza u 13 sati u d`amiji ^obanija. 2. 2. februar/velja~a 2012.CERI] BOGDAN BOLE STOJADINOVI] S po{tovanjem. februara 2012.

ro|. prijatelje i susjede da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 JOSIP KROCKER preminuo 22. Boltek. Radon~i}. prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama.24. Ku}a `alosti: Ul. u 10. unuci Amar i Mak. unuci Sr|an i Mirjana. godine.45 sati na gradskom groblju Bare.30 sati u Bakijskoj d`amiji. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi ALJO (AVDE) AVDI] preminuo 22. Tuguju}i: sin Zlatan.OSLOBO\ENJE petak. prijatelji i kom{ije. sin Neboj{a. Stani}. 26. 2012. 2. KRSTO LON^AR 28. 002 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNI POZDRAV na na{eg dragog i nikad pre`aljenog na{em dragom i plemenitom SJE]ANJE na drage roditelje SADIKU ([ERIFA) SADIKOVI]U iz Ljubu{kog HAMDIJU (MUSTAFE) BATINI]A 24. \ukanovi}. Porodica 1169 Va{i najmiliji AX . k}erka Arijana. godine u 11. 2012. 1175 POSLJEDNJI POZDRAV . Petrovi}. kao i ostala rodbina. Nijazija i Fevzija. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. O`alo{}eni. D`enaza }e se obaviti u petak. 23.. 2. ^eki}. Kazazi} ZV O`alo{}eni: sin Amir. Daid`i}. februara 2012. februara 2012. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) na{em dragom zetu i tetku Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 2. Mufti}. VRANI] preselila na ahiret u ~etvrtak. 1982 . Nem{i} i [a{ek. brati~na sa porodicom. ^olakovi}. Nuhbegovi} i Alajbegovi}. 24. Ibri~evi}. 2. jetrve sa djecom. 8. Sahrana }e se obaviti u subotu. Ustamuji}. Ostaju nam lijepa sje}anja. februara 2012. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Vrani}. februara 2012. februara 2012. ]emalovi}. Aganovi}. Vesna sa porodicom i Diana sa porodicom 88400 ZORA LON^AR 24. Tvoji: Kemo. zet Sead. godini. 1173 Tu`nim srcem javljamo rodbini. 25. Mandi}. punica i svekrva HIMZI ]ATOVI]U [EFIKA (ISLAM-AGE) MEHMEDAGI]. D`e{evi}. godini. Had`i}. u 85. bra}a Hilmo. prijatelji i kom{ije. Vodopi}. D`and`anovi}. 2012.30 sati na gradskom groblju Bare. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. porodice Avdi}. Sahrana }e se obaviti 25.30 ~asova na gradskom groblju Bare. supruga Minka. Tu{kan. februar/velja~a 2012. 1990 . Porodice Had`ovi}. sestri}i i sestri~na sa porodicama. porodice Mehmedagi}. obitelji Krocker. u 13. 1999 — 24. snaha Vi{nja. Logavina br. februara 2012. godine. godine. Hused`inovi} i ostala mnogobrojna rodbina.. Bio si oli~enje dobrote. snaha Amela. 24.24. u 90. nana. 2.

za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. prijatelji i kom{ije.22. kom{ije i prijatelji. februara (petak) prije d`uma-namaza u d`amiji Provare. kom{ije i prijatelji. Omer. O`alo{}eni: supruga Jasna. daid`a Muharem. Kuraja. unu~ad Mubera. februara 2012. Dedi}. majka Envera. teti}i. preselio na ahiret u srijedu. 22. Ma{o.. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. Gubaljevi}. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 24. te porodice Red`epagi}. godine. Skenderovi}. ro|.15 sati na mezarju Kova~i . 2. Kari}. Ahmo i Avdo. Bernisa. O`alo{}eni: suprug Izet. daid`i~na. DEDOVI] preselila na ahiret u srijedu. 2012. Omeragi}. februara 2012. sin Adel. Hromo. POTURKOVI] preselila na ahiret u srijedu. Had`ialijagi}. 000 Neka ti je vje~ni rahmet. k}erka Suada.Trnovo. godini.15 sati. Zukanovi}. 24. Had`i}. 1998 . Vahida i Sakiba. u 14 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). Ibro. kumovi Leki}i i Fetahovi}i.. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Zemaljskog muzeja. sin Suad. u 83. zet Veli} Nermin. brati}i Ragip. Kadri}. Had`imu{ovi}. djeveri}i Vahid. Elica i Branko. u 14. 2. 2012. D`enaza }e se obaviti u petak. Ra{i}.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) . 22. k}eri Jasna i Indira sa porodicama Hatma-dova prou~i}e se 24. tetka Avnija. Mulaosmanovi}. KAPETANOVI] 22. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Ljubav prema tebi. 24. Madar. brat Murat. {ura Darko sa porodicom. Radon~i}. zetovi Namik i Sead. Mulaomerovi}. godini. godine. otac. Alibabi}. Osman i Sakib. O`alo{}eni: supruga Hajrija. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 RU[ID (EMRE) RED@EPAGI] SANJIN (DU[KA) BJELO[ 25. Veli}. s ljubavlju i po{tovanjem. Daris i Faris. praunu~ad Imran.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE . daid`a. Leka. 2. sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: terminal Ilid`a i Ned`ari}i. Gu{mirovi}. kao i ostala rodbina. 1099 Dvadeset ~etvrtog februara 2012. Deli}. Sa vje~nom ljubavlju ~uvamo je u na{im srcima. februara 2012. sa uslugama na{e mrtva~nice. godine. [abovi}. kom{ije i prijatelji. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Ba{i}. {ura Behmen. kao i ostala brojna rodbina. Had`imuratovi}. Poturkovi}. sestre \ula i Selma. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 DERVI[A CURA HAJDAREVI]. [enderovi}. snaha Mirela.30 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. amid`a. O`alo{}eni: k}erke Dervija Hana. daid`i}. D`enaza }e se obaviti u petak.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Bradari}. unuka Asja. BILJANU LU^I] 465 POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. u 74. sa polaskom u 13. Ul. Ali}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi petak. snaha Fadlija.. mnogo nedostaje{. te porodice Hajdarevi}. tvoj dragi lik s vrlinama koje ~ovjeka krase i pregala{tvo za na{u sre}u s ponosom i zahvalno{}u nosimo u na{im srcima. 2000 — 25.Trnovo. februara 2012. ro|. HIDAJETA (VEJSILA) PINTOL. zet Mladen. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mesd`idu Turovi . te porodice Pintol. Kada Vam je najte`e. unuk Tarik. Olevi}. Omeragi}. . otac Omer. 00 387 61 191-010 464 . Njeni najmiliji AX Ostalo nam je samo sje}anje na tebe. Hercegli}. 24. Mehani}. godini. brati} Vahid. brati}i i sestri}i. 2. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima. k}erke Dijana i Emira. Edin. Muhovi}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i merhume u ulici Hrastovi br. Maria Mikuli}a 91. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. [ejla. Muratovi}. brati} Ajdin. Fako. Had`i}. brat Hajrudin. u 67. Bander. Hod`i}. 2011 — 25. ro|. dedo. 22. Hasanagi}.. Alibegovi}.15 sati. amid`i}i.. Mejra Sada i Fatima. k}erka Bisera. navr{ava se tu`na godina od kada sa nama nije na{ voljeni suprug. sin Nehru. Lokvan~i}. 00 387 33 468-380 1159 Te{ko je na}i rije~i za na{u tugu i prazninu koja nas je ispunila. brati~ne Majda i Salema. 2. OSLOBO\ENJE TU@NO SJE]ANJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. kao i ostala brojna rodbina. Enisa. Bjelak. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Dru{tvenog doma Hrasnica sa polaskom u 13 sati. 22. punac i zet SALKO (VELIJE) TANOVI] 25. 2. amid`i~ne. snaha Amela i unu~ad Lea. Hamzalina br. Arslan. Bu~aj. kao i ostala brojna rodbina. Dedovi}.Ko{evsko Brdo sa polaskom u 13 sati. Raba i Kruno Mob. Maksi}. djeveri~ne Hanku{a. Porodica i prijatelji 1121 SJE]ANJE Dvadeset petog februara 2012. zetovi Rasim. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred de`urnog marketa . u 52. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Svima koje si ti volio i onima koji su tebe voljeli mnogo. februara 2012. kao i na grobljima {irom BiH. februara 2012. Ga{ovi}. amid`a Ramiz i amid`inice. Kulenovi}. Sabo. Ko{evsko Brdo. Bahtanovi}. Supruga Mina. Mud`elet. Belma. unuk Din. Supruga Safeta. Ku~uk. 24. [arkinovi}. snaha Amira. 22. White. 2012. Lejla i Dado HIDAJETA OBRVA[I]. februara 2012. D`enaza }e se obaviti u petak. 2. Maletovi}. u 14 sati na mezarju Turovi . sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima. \ukanovi}. Lagumd`ija. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi D@EMAL (OMERA) PLEH preselio na ahiret u srijedu. Ferovi}. brat. brati~na Ajla. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14. februara 2012. teti~ne. te porodice Pleh..Hrasnica. godini. februar/velja~a 2012. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. D`enaza }e se obaviti u petak. Bajri}. godine. Merima i Amela. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nas je napustio na{ dragi MUJO MLIVI] SJE]ANJE Dvadeset drugog februara navr{ilo se ~etrnaest godina otkako nije sa nama na{a draga SJE]ANJE na na{u voljenu prijateljicu Uvijek u na{im mislima i srcima. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom.

20 sati. snahe Aida i Amra. 2012. februara 2012. poslije d`uma-namaza u haremu Begove d`amije. PETRA GALI]. 1984 — 24. Hamze Orlovi}a br. Nova Breka. navr{ava se godina od smrti supruga. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je zauvijek oti{ao na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 Dvadeset petog februara 2012. 1080 suprug sa djecom Ostajemo tu`ni: tvoji najbli`i i najdra`i 1152 . FATIMU FATU SAKI] Uvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. svastike Atija Had`ovi}. 2. S ljubavlju. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 S ljubavlju i po{tovanjem. Brat Alija. a ukop }e se obaviti u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Forum `ena SDP Novi Grad 1168 U subotu. Kazazi} i ostala mnogobrojna rodbina. Jusufbegovi}. te porodice ]atovi}. Faji}. tvoja porodica 1166 U nedjelju. preselio na ahiret u ponedjeljak. TU@NO SJE]ANJE na na{u ~lanicu Dvadeset osmog februara 2012. 2. u 11 sati posjetit }emo tvoju vje~nu ku}u na groblju Vlakovo. 24. sinovi Adnan i Senad sa porodicama 788 Bila si i ostaje{ na{a najljep{a istina u sje}anju sna`nom kao {to je i sam `ivot. do groblja i nazad. februara. Had`ihasanovi}. godine. K}erka Dragana 1096 Porodica SJE]ANJE na 000 EDHEM LOMIGORA 24. navr{i}e se godina otkako nije sa mnom moj dragi tata HIMZO (NAZIFA) BRANKOVI] Sa ogromnom ljubavlju i velikim po{tovanjem zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima kroz najljep{a sje}anja i uspomene. ro|. sinovi Velija i Vedad. 2. 2011 — 24. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi HIMZO (AVDIJE) ]ATOVI] dipl. 2. Adan i Nina. OGLASE. 25. sestra D`emila Faji}. 2. Had`ovi}. 8. Advija Tafro i Fatima Jusufbegovi} sa porodicama. D`enaza }e se klanjati u petak. Had`imahovi}. TU@NO SJE]ANJE MATO TADI] Uvije }u Te se sje}ati. 24. prijatelji i kom{ije. JANJI] 24. 2. 002 IN MEMORIAM Uvijek }emo te se sje}ati i nikad zaboraviti. 2012. 1990. Ena.OSLOBO\ENJE petak. SANDRA JANKOVI] 12. 2. 1998 — 24. 2. 1981 — 24. 4/III. 2012. {ura Osman Karamehmedovi} sa porodicom. Voli te. 26. Tafro. unu~ad Lejla. Ku}a `alosti. 1967 — 24. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13 sati. februara 2012. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. S ljubavlju i po{tovanjem. februar/velja~a 2012. Ustamuji}. Hatma-dova prou~it }e se u Begovoj d`amiji 25. OSMRTNICE. 20. 3. u 91. februara 2012. oca i djeda ILIJA ILI] Tvoja ljubav i pa`nja koju si nam pru`ao ~itav svoj `ivot trajno }e `ivjeti u na{im srcima. Karamehmedovi}. snaha [ahza sa k}erkama Ni|arom i Sabinom 1127 IN MEMORIAM IN MEMORIAM IZET OV^INA 24. pravnik u penziji O`alo{}ena porodica 1156 MEHMEDA (RE\EPA) TUFEK]I]A 24. 2012. godine (subota) iza podne-namaza u 12. O`alo{}eni: supruga Bahrija. februara 2012. godini.

poradite na pobolj{anju odnosa s partnerom. mirza.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. RAK 23. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. Jakub SALKI]. 6. Zauzmite se za sebe i po~nite ulagati vi{e truda u postizanje poslovnih ambicija i ciljeva. fax: 461-007. Nedostajat }e vam volje da privedete kraju zapo~ete poslove. RJE[ENJE: kazana. a. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD).19. "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. 10. a i sami }ete biti dovoljno opu{teni da se bez srama upu{tate u razgovor s neznancima.vzs. Poduzetni ste i ambiciozni. osjetit }ete se povrije|enima i poku{ati odbraniti se napadom. 1.22. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora.58 PREDAH petak. postotak. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. Preuzet }ete inicijativu i obaviti poslovne razgovore koje ve} neko vrijeme odga|ate. Oslobo|enje je 1989. Gubit }ete mnogo vremena na detalje. Ipak. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. . Tel: 276-967. modem: 468-018. 8. {to }e vam donijeti i neka nova poznanstva. Iznimna mo} opa`anja osigurat }e vam uspjeh na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. BLIZANCI 23. tp. uslov.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. iba. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). otud. 10. ^itavog }ete dana biti zatrpani telefonskim pozivima i e-mailovima poslovnih suradnika. 7. i. vi }ete biti uvjereni da ste prona{li pravu osobu. Premda }ete biti pretrpani obavezama. {to }e vam pomo}i da ostanete u sjajnoj kondiciji. Ne}ete imati ni trenutka predaha. Pru`it }e vam se prilika da sudjelujete u projektu koji }e zahtijevati mnogo odricanja. 5. . meso. Uprava 234-718. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Savjet prijatelja pomo}i }e vam u rje{avanju ljubavnog problema. pa }e se tek najhrabriji usuditi pri}i vam. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko trenutaka za odmor. Samci }e se olako upu{tati u nove veze.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI].20. POSTBANK BH DD Sarajevo. 2.oslobodjenje. . Neki postupak ili izjava druge strane uvjerit }e vas da ova veza ima budu}nost. antipasat. Oslobo|enje je od 1992. Kultura: 276-906. 4. 2.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.21. 24. Osobe suprotnog spola }e vam ~e{}e prilaziti.ba. postat }e vam jasnije {ta od nje o~ekujete. . fax: 468-090. Napravite ne{to lijepo za voljenu osobu i poku{ajte iskrenim razgovorom vratiti izgubljenu bliskost. noare. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. BIK 21.22. U ratnoj 1992. ari. lion. ~eta.22. 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. . 8.22. Klonite se opasnih tjelesnih aktivnosti. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. Nemojte zapo~injati nove projekte ukoliko jo{ uvijek niste dovr{ili stare. Trebat }e vam mnogo strpljenja i tolerancije da se suzdr`ite od ulaska u sva|u s nesposobnim kolegom zbog ~ijih pogre{aka pati i va{ rad. VAGA 23. zlati{te. @udit }ete za samo}om. UNICREDIT BANK DD. 11. Bli`nji }e ~itavog dana od vas tra`iti usluge koje zbog mekog srca ne}ete mo}i odbiti. Zbog sklonosti prehladama. a 1976.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo. Daniel OMERAGI]. Branko MAJSTOROVI]. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). Va{ }e ih pomalo bahat stav prestra{iti.22. Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Ukoliko osjetite nervozu i nemir. Oslobo|enje je 1963. 12. . jed. razmislite ho}ete li imati dovoljno vremena za prekovremeni rad.22. 12. svinje. Umanjena otpornost na stres pogodovat }e razvoju glavobolje i probavnih smetnji. . transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. 276-968. 4. za{titite se od hladno}e. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www. Ljudi }e u`ivati u va{em dru{tvu jer }ete biti vedri i duhoviti. prona|ite za sebe neku relaksaciju. Ako ste nervozni ili uznemireni. @eljni ste uzbu|enja i novih iskustava. Mnogi Jar~evi }e po~eti ozbiljnije razmi{ljati o do{kolovanju ili stru~noj prekvalifikaciji. ali i nedostupnima. tat. nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. Ako je va{a veza u krizi. RIBE 20. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. Zbog stiske s vremenom morat }ete se ~e{}e oslanjati na pomo} suradnika. Ve}ina smetnji koje }ete osje}ati bit }e psihosomatske prirode. macola. savana. Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727. Vodit }ete aktivan `ivot. Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www. Previ{e ste osjetljivi na kritike i zamjerke. @elja za novim znanjima navest }e vas da se vi{e posvetite u~enju.22. ana. 6. OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. {to }e vas toliko iscrpiti da ne}ete imati energije za va`ne obaveze. Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. 468-161. 3. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. Skloni ste probavnim smetnjama i zadr`avanju teku}ine u organizmu. SPARKASSE BANK DD Sarajevo. JARAC 23.20. filijala Sarajevo. stoga je pravo vrijeme da se izborite za sebe i svoje ciljeve. VODOLIJA 22. 1. fax: 468-054. oja~ajte `ivce uzimanjem namirnica bogatih B vitaminom. Budite na oprezu i pripazite kome pri~ate o svojim ciljevima i planovima. . Ako vam okolnosti dopu{taju. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). 11. Prona|ite neki hobi ili opu{taju}u aktivnost koja }e vam pomo}i da se oslobodite negativne energije. . 9. 23. zbog ~ega }ete morati otkazati zakazane dogovore s prijateljima Povoljno je vrijeme za zapo~injanje zdravijeg re`ima prehrane. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji). Pronalazak vlastitog mira neka vam bude dana{nji prioritet. Sportska rubrika 276-908. nemojte se razo~arati ako vam ne poka`u zahvalnost koju o~ekujete. zaputite se negdje daleko od svih obaveza i ljudi koji vam idu na `ivce. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi. STRIJELAC 23. 5. Nemojte ulaziti u poslovne pregovore s ljudima koji vam ne ulijevaju povjerenje. al. 7. Podr{ka {efova i kolega pomo}i }e vam da uspje{no ostvarite svoje planove. ulov. 3. Rado }ete se odazivati na sve pozive za izlazak. st. vidari. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899. Sarajevska hronika: 276-901. Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. zak. uklju~uju}i vitaminske dodatke. Smirenim i samouvjerenim nastupom ostavljat }ete izvrstan dojam na sugovornike. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. Voljena osoba ne}e imati razumijevanja za vas i va{e probleme. Mirela SEKULI]. Premda bli`nji ne}e biti zadovoljni va{im izborom. DJEVICA 23. Najbolje }ete se snalaziti u poslovima koje mo`ete obavljati u osami.22. Iskoristite svoje pregovara~ke sposobnosti za pridobivanje naklonosti neodlu~nih klijenata. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. Izbjegavat }ete tjelesnu aktivnost i prepustiti se neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u. Suprotni spol smatrat }e vas iznimno privla~nima. iv. zbog `elje da svima pomognete preuzet }ete na sebe zadu`enja ostalih kolega. 9. . . . februar/velja~a 2012. Samci bi mogli upoznati osobu koja }e ih odu{eviti spontano{}u i smislom za humor. Nagradu Asocijacije IPRA. r. Jelena MILANOVI]. Prije nego {to pristanete. Po~nite vi{e razmi{ljati o napredovanju. tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . Ako ste nedavno zapo~eli novu ljubavnu vezu. Dobro raspolo`enje i optimizam pomo}i }e vam da se oduprete svim zdravstvenim smetnjama. Ukoliko vam bliska osoba ne{to prigovori. LAV 23. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. pamet. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. transakcijski ra~un broj: 1602000000317116.

u no}i sa slabom ki{om. Umjeren do jak sjeverozapadni vjetar puha}e na ju`nom Jadranu i Jonskom moru. Maksimalna temperatura u ve}em dijelu Evrope kreta}e se od 6 do 16°C. maksimalna dnevna od 7 do 15°C. maksimalna dnevna 8° C. popodne umjereno obla~no. sjeverozapadni vjetar. a u Hercegovini sun~ano. na planinama sa slabim snijegom. poslije podne i u ostalim predjelima. na planinama sa slabim snijegom. Magla i niska obla~nost o~ekuju se u ve}em dijelu Francuske. U nedjelju prete`no obla~no i vjetrovito. Prije podne razvedravanje u zapadnim. Maksimalna temperatura kreta}e se od 3 u centralnim do 15°C u zapadnim predjelima. Sutra prete`no sun~ano. Puha}e slab. Na Balkanskom poluostrvu danas prete`no sun~ano. Minimalna temperatura od -2 do 6. povremeno sa slabom ki{om. a samo }e u centralnim predjelima biti umjereno obla~no. ponegdje sa slabom ki{om i susnje`icom. prije podne uz umjerenu buru. U ponedjeljak umjereno obla~no sa sun~anim periodima. na planinama sa snijegom. Uve~er naobla~enje. dok }e snijeg padati u evropskom dijelu Rusije i na sjeveru Skandinavije. Jak zapadni vjetar puha}e u oblasti Sjevernog i Balti~kog mora. Danas }e obla~no sa ki{om biti u centralnoj i isto~noj Evropi. ponegdje sa slabom ki{om. . Minimalna temperatura 1.Jutros obla~no. u brdsko-planinskim predjelima sa slabim snijegom. U Sarajevu prije podne obla~no sa susnje`icom. dok }e na jugu kontinenta biti prete`no sun~ano. U Hercegovini prete`no sun~ano.

. Evan Helmut. po~etak u 17. Aleksandar Stojkovi}.. ZEMALJSKI ratna drama. Branko \uri}. Mi{o Samolov. Fernanda Andrade. Vanessa Hudgens. marta. BANJA LUKA \AVO U TEBI horor. Rade [ebed`ija. po~etak u 15. re`ija: Angelina Jolie. stripovski spektakl.15 sati. re`ija: Daniel Espinosa. po~etak u 14...30. Robert Patrick. Dejan A}imovi}. Amila Terzimehi}.50 i 18. Michael Cain.30. Zlatan Vidovi} po~etak u 20 sati.. re`ija: Nikola Pejakovi}. re`ija: Sr|an Dragojevi}. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. Damir Kustura po~etak u 20 sati. uloge: Denzel Washington. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati. Idris Elba. marta. po~etak u 15. PARADA komedija.. Nataline Portman.. Adna Bakija. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera. SVE ZA LOVU romanti~na komedija. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3.. uloge: Michael B. Chris Pine. uloge: Zana Marjanovi}.15 sati. Michael Kelly. uloge: Josh Hutcherson. 20 i 21 sat. Ciaran Hinds... po~etak u 16. dirigent: Zahia Ziouani. Jessica Lange. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati. skica. Dwayne Johnson. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. avanturisti~ki spektakl. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina.. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. progla{enih najboljim studentima u 2011. igraju: @eljko Stjepanovi}.30 i 20. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. po~etak u 14. po~etak u 16. Rachel McAdams. uloge: Liam Neeson.. Jim Broadbent. igraju: Katherine Heigl. Ivica Zadro. 15.. imao atelje od 1987. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. 19.10. re`ija: Brad Payton. Branko \uri}. . po~etak u 18. po~etak u 15. SIGURNA KU]A akcioni triler. SARAJEVO Brusa bezistan. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg.. uloge: Josh Hutcherson. Ashley Hinshaw. uloge: Denzel Washington. Ewan McGregor.45 i 21. Jason O'Mara. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.. Adnan Haskovi}. Ryan Reynolds.20 i 22. 18. Autor ovih slika je Rudo Cavar. BIHA] GALERIJE RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.25. ZENICA CENTAR ZA KULTURU Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe. od 9 do 17 sati. re`ija: Angelina Jolie. re`ija: Radim [pa~ek. Michael Cain. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. po~etak u 13...30 sati.50. po~etak u 14. uloge: Nicolas Cage.. po~etak u 16 i 18. Ivica Zadro. a vikendom od 9 do 13 sati. ATELJE ZEC SF spektakl.45 i 22.. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18. Mi{o Samolov. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom. Idris Elba. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut. Josh Hutcherson.. Goran Kosi}. 21. Branko \uri}. do 1992. subotom ne radi. TUZLA OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. Bojan Stoj~i}m. Branko \uri}. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Rade [ebed`ija. re`ija: Sr|an Dragojevi}. GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a. po~etak u 16 i 18 sati. re`ija: Josh Trank. re`ija: Viliama Brenta Bela. kao i postavka “Banjalook 3”.. uloge: Zana Marjanovi}. Hristina Popovi}. re`ija: Brad Payton.15 sati. Goran Navojec.15 sati. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. re`ija: Michael Sucsy. STAR WARS: EPIOSODE I FANTOMSKA PRIJETNJA KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. subotom od deset do 15 sati. Goran Kosi}. 20. Richard E. stripovski spektakl. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati. arheolo{ka i historijska. Dejan A}imovi}. Svrzina ku}a.. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE MUZEJI HISTORIJSKI U ZEMLJI KRVI I MEDA KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler. re`ija: George Lucas. komedija. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. Ismet Rizvi} i Mersad Berber.15 sati. uloge: Dwayne Joshon. Amir ]ati}. Goran Navojec. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”. Sanin Milavi}. uloge: Milo{ Samolov. Jordan.30 sati. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. a subotom po dogovoru (tokom ljeta).. Nikola Kojo. uloge: Reese Whiterspoon.20 sati..25 sati. Sajmon Kvoterman. 21 i 22. Nikolina \or|evi}. FESTIVALI SARAJEVSKA ZIMA SARTR 99% autor: Bertold Breht. Goran Navojec.. OKOVI ratna drama.45 sati. februar/velja~a 2012. uloge: Nikola Kojo. 19 i 21 sat.. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9.30 sati. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati. Ciaran Hinds. po~etak u 13. 24. re`ija: Nermin Hamzagi} igraju: Sne`ana Ali~. godine. od 10 do 22 sata. Bojan Navojec. METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. re`ija: Sr|an Dragojevi}. petak. re`ija: Angelina Jolie. re`ija: Angelina Jolie.45 sati. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. Nata{a Ivan~evi}. Rade [ebed`ija. Mirza Tanovi}. PARADA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera. etnolo{ka. Zmaja od Bosne bb. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. po~etak u 17. re`ija: Daniel Espinosa.. \ur|a Vuka{inovi}.15 sati.. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu. re`ija: Julie Anne Robinson.. Dejan A}imovi}.60 KULTURNI VODI^ avanturisti~ki spektakl. 20. Anja Stani}. uloge: Suzan Krauli. srijedom..45. Vanessa Hudgens.. Boris [avija. Tom Hardy.35 sat. uloge: Zana Marjanovi}.45 sati. PARADA komedija. NARODNO KONCERT SARAJEVSKE FILHARMONIJE violon~elo: Manfred Stilz. dok vikendom muzej ne radi. avantura re`ija: Brad Payton.. uloge: Zana Marjanovi}.. Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16.. Amar Selimovi} po~etak u 20 sati.. stripovski spektakl..40 i 23 sata.. Sam Neill. Alen Muratovi}. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. Robert Patrick. Grant. 17. Ljubi{a Savanovi}. Dwayne Johnson. Rade [ebed`ija. Muzej 18781918. po~etak u 17. Daniel Sunjata. po~etak u 20 sati. 18. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija.. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Vanessa Hudgens. JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni. uloge: Chaninng Tatum. Goran Kosi}.30 i 16.. 17 i 19 sati. po~etak u 19 i 21 sat. POZORI[TA NARODNO RS NARODNI POSLANIK autor: Branislav Nu{i}. uloge: Nicolas Cage. Jasenko Pa{i}. Michael Cane.. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. Bojan Navojec. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. uloge: Nikola Kojo. po~etak u 20. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice.milanovic@ oslobodjenje.20. Ciaran Hinds. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj. kod Starog mosta.. po~etak u 20 sati. Goran Kosi}. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama.20 i 22. Ryan Reynolds. Italiji.30. Brendan Gleeson. Alban Ukaj. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. ^ELI^NA LEJDI PREKR[ENO OBE]ANJE re`ija: Jiri Chlumsky.ba. godini. POZORI[TA MLADI KOKO[KA autor: Admir Glamo~ak. po~etak u 20. biografski.. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. po~etak u 20 i 22. uloge: Nicolas Cage. igraju: Mario Drma}. OSLOBO\ENJE SARAJEVO BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”. po~etak u 18 i 20. Idris Elba. KRONIKE nau~na fantastika. John Leguizamo. po~etak u 16. Radove }e izlo`iti Igor Zergol. od 9 do 15 sati.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka.10 sati. po~etak u 18 i 22. KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA premijera. Alex Russel. @eljko Erki}.. drama re`ija: Phyllida Lloyd uloge: Meryl Streep. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}.30 sati.. a nedjeljom od 10 do 14 sati.

Povedeni svojim opredjeljenjem. O~ajan. Jeff Daniels Prezaposleni Bob Munro. Sam Louwyck Ex drummer. Alyson Hannigan. kojem u posljednje vrijeme ne cvjetaju ru`e. 2004. kako bi spasila `ivot trudne pacijentice. 1999. Bob naglo mijenja planove i vodi ih na tjedan dana u tropski raj . Richijem Postal smisli plan kako se domo}i novca za bijeg iz svoje svakodnevnice. Ovaj francusko-njema~ki par posvetio se radu u ~ast sje}anja na `rtve holokausta. Karta{i napadaju Karlu. otkrije kako ga supruga vara. Lisa Brenner. ali An|a ima bolji plan. 2006. `eli napustiti grad. Sve }e biti dobro 16. Naravno da ne. Kako ga ne bi morao zatvoriti Gero tra`i mito. Shannon Elizabeth. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju. @ivota kojeg se tek mora prisjetiti.05 OBN Postal. Nevenka odlu~i dati svoju krv na direktnu transfuziju.15 FTV Postal 21. 21.00 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Dennis Quaid. naravno. Cheryl Hines. februar/velja~a 2012.. Ona mora razrije{iti nerazrije{ena ubistva tako da “u|e“ u posljednja sje}anja `rtava. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku. Topher Grace. AKCIJA / KOMEDIJA Re`ija: Uwe Boll Uloge: Dave Foley.00 BHT TV PROGRAM RI JE 61 SE Lorene. sretno o`enjen atraktivnom Ann. Valerie se pita s kim zaista `eli da provede `ivot. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao. 2007. Zajedno sa desnom rukom Ujaka. Don Anselmo shvata kako je do{lo do toga da ga Franciscin sin prepozna iako je izgubio sje}anje. Kari Hawker. 26-godi{njem Carteru Duryeau. Stoga se Jim sa svojim najboljim prijateljima Kevinom.305 FTV Moji problemati~ni praznici 21. FIL @ena osu|ena na smrtnu kaznu za ubistvo kojeg se ne sje}a da je po~inila dobiva drugu priliku direktno od FBI-ja: regrutiraju je kao dio eksperimentalne tajne jedinice za nerije{ene slu~ajeve. ali ne mo`e skupiti dovoljno novca te se udru`i s Ujakom Daveom. Nakon {to ga uspiju ubijediti.10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e..odlaze u obilazak Kolorada u kampku}ici.. Iste. njihova 15-godi{nja k}i Cassie te 12-godi{nji sin Carl `ele provesti praznike kao obitelj.40 MRE@A Blank Slate. Gunter Lamoot. Klarsfeld privla~i pa`nju politi~ara. 2007. Dan padne u depresiju... Kako je na svirku pristao zbog inspiracije za novi roman. 24. Ameri~ka pita American pie. U dobrom dru{tvu 20. Iako im je obe}ao odmor na Havajima. Svaki Bobov poku{aj da oraspolo`i obitelj samo ih sve vi{e udaljava jedne od drugih. Helena }e zavesti Geru i snimit }e kompromitiraju}e fotografije kojima ga mogu ucjenjivati. FIL M Sebastian odlazi posjetiti Tristana u zatvoru..50 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Jason Biggs. Ethan i Julien. Sjaj Pariza 17. a kako bi stvar bila jo{ gora. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e. Bobov plan zajedni{tva koji je ustvari izgovor da ne izgubi posao posve se izjalovi. pisac }e sve u~initi da ih natjera da rade ono {to on `eli. Dave O’Brien Uloge: Eric Stoltz.. ludilo po~inje. Scarlett Johansson. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla (Ecija Ojdani}).. Clancy Brown. uspjeli su da dovedu nekoliko glavnih nacisti~kih ratnih zlo~inaca pred lice pravde. Inspektor Bla`evi} privodi Macanovi}a zbog sumnje u prouzro~enje nesre}e u kojoj je stradala Mila. Trojica ~lanova benda osoba sa invaliditetom tra`e ~etvrtog ~lana. Thomas Ian Nicholas Jim Levenstein je maturant i kao ve}ina njegovih vr{njaka opsjednut seksom. FIL M Sergej i Beate Klarsfeld bili su lovci na naciste i njihovi `ivoti su se ~esto odvijali kao triler iz ranih 70-ih. Tajna Starog Mosta 17. Kako nema djevojku. ali je spasio nevine seljane sigurne i brutalne smrti. Njegov otac voli mu davati zastarjele lekcije o seksu u trenucima kad je to za Jima najnezgodnije. optu`uju}i je da ih je prevarila u pokeru. Radi kao {ef marketinga presti`nog sportskog magazina Sports America. In good company. Ubio je kapetane. Magazin je kupio glasoviti medijski magnat Teddy K. Po{tar ne `eli dozvoliti da se Helenin moral naru{i i uspije spojiti An|in i Jo{kov plan kako bi spasio Helenu od sramote. ~iji je jedini hendikep to {to ne zna svirati bubnjeve.. Usput spasi i hotel.. Chris Gann 17. {to im donosi nove nevolje. Dan sazna da je smijenjen i dodijeljen za pomo}nika novom {efu marketinga. Finchom i Ozom dogovori da do maturalnog plesa izgube nevinost.45 RTRS La Traque. Franka Potente. Chris Klein. @ene po~inju pristizati i donositi tepsije sa pitama. dok ona prebire po tu|im sje}anjima progone je udaljeni odbljesci njezina vlastita `ivota. Chris Coppola TRILER Re`ija: Loran @aui Uloge: Ivan Atal.. . bubnjara.. KOMEDIJA Re`ija: Barry Sonnenfeld Uloge: Robin Williams. s kojom ima 18-godi{nju k}er Alex. koji u list smjesta `eli uvesti promjene.OSLOBO\ENJE petak. njegova `ena Jamie. vo|om jednog kulta. nisu promakle Hasanovom oku. Hanc Ci{ler Postal je nakon neuspjelog intervju za posao izba~en iz ureda za nezaposlene. U isto vrijeme i trguju i flertuju sa `enama. imaju dokaz o Phillipeovoj nevinosti.. Bje`e}i od karta{a. preostaju mu jedino porno-filmovi. FIL M Oluja DRAMA Re`ija: John Harrison. Savr{ena osoba za njihov bend bio bi ~uveni pisac. 2008. Selma Blair. 2007. Norman Baert. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega. Matko nalazi Sun~icinu opro{tajnu poruku.15 TV1 / MRE@A Hasan i Fevzijeva operacija sa pitama se pokazala uspje{nom. Cimmer fraj 22.45 NOVA RV. pravnih sistema i javnog mnijenja nekoliko zemalja.. Verne Troyer. daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao. Karla upada Mili u stan i tra`i od nje sestrinsku pomo}. koji mu otkriva pravu istinu o doga|ajima na Kubi. Francisca nare|uje Mauriciju da prona|e nesretnika koji je prijavio njenog sina i da ga ubije. bez finansijskih sredstava. Biv{i bubnjar 00. Joanna ‘JoJo% Levesque. Dan Foreman pomalo je staromodan 51godi{njak. Jo{ko je spreman platiti. Josh Hutcherson. Sam protiv svih. FIL M Novi po~etak 22. Cilj im je nastupiti samo jednom i to na muzi~kom takmi~enju. No. Marg Helgenberger. Alexia se vra}a u Pariz zbog uspomene na jednu ljubav. Zack Ward. M Lov na ~ovjeka 22. FIL M Op}inar Gero dolazi provjeriti zadovoljava li hotel visoke turisti~ke standarde lokalne zajednice. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici.05 BHT KOMEDIJA Re`ija: Koen Mortier Uloge: Dries Van Hegen.

crtani film 10. serija. serija 21.00 Udri mu{ki. crtani film 10. 23. film 00.00 Sfera.50 Crtani film 18. 91. film 01.05 Postal. crtana serija Pad leta 29. dnevni magazin 18. crtani film 09.00 Vijesti 15.00 Miris prolje}a. dok.00 Glas Amerike 23. serija. edukativna serija Program za djecu 14. dok. program 21.05 Selo gori. serija (r) Mala TV Piplinzi.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19. serija 21. serija 13.50 Dnevnik 3 23. rekreativni program 19.05 Junska no}.50 Lijeni grad. dok. crtani film 11.10 Vjerski program 09.05 Mjesto zlo~ina: Majami 14.30 Odli~an.00 Vijesti 13.00 Bruklinski most.30 Frejzer (r) 12. crtani film 07. serija. magazin za `ene 19. serija.00 Vijesti 10.00 Sport centar 23.35 Petkom sa Nikolinom Veljovi}.45 Kad {pijuni zaka`u 2/4 15.30 Zvijezda mo`e{ biti ti.30 Oluja. showbiz magazin 00.10 O nama 18.15 Oluja.00 Sestre.15 Puls (r) 14. serija. 18.00 Zenica danas (r) 10. dok.30 Dnevnik 3 22. crtani film 06.55 Heroji i fenomeni (r) 16.30 Srpska danas 17.20 Meta. serija (r) 12.55 Ljubav i mr`nja.50 Vijesti 21.30 Glasnici zla.00 Ukleta Marijana. dok.01 06. ep. kviz 14. informativni program 12.00 Bulevar 15. 92. film 00. omladinska serija Podmladi mi tijelo. serija.00 Film 23..20 Mechanical animals.50 Mala nevjesta.35 Garfild.02 Bo u pokretu 19.00 Junska no}.15 Sport Klub. ep.R.00 Junska no}. ep.00 Kad li{}e pada.10 U fokusu 15.30 Dnevnik 2 20.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 08. Saznav{i da mora hitno na operaciju. epizoda 02.20 Crna krava.55 Vijesti 09.15 BHT vijesti 14.00 Vijesti 15.00 Vijesti 13. rtani film. film 00.10 10.00 Moje drage kom{ije. humoristi~ki program 20.obrazovni program (r) 18.30 Stol za 4.30 Vijesti 22.05 HAYAT 207.00 Vijesti 16. 20/35 09. jugoslavenski igrani film 02.00 Dobro jutro.05 Tajna Starog Mosta. epizoda 18. ep.00 Iz iksa u iks. (r) petak.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12.05 09. program 21. serija.30 Frej`er. 20. serijal.05 Kako vrijeme prolazi.30 Mali oglasi 19. (r) 15. Lejla `eli samo jedno.05 Winx. 20.00 Nade bh sporta 10.40 Retrovizor.25 Business News 22. jutarnji program 09.00 Novosti 10.40 Zlatno tele.30 [kola za vampire 10.59 Biometeorolo{ka prognoza 12. kulinarski show 18.10 No}ni program 11. magazin 19.30 Klavir {timer zemljotresa.05 Oluja.00 Vogo{}anska hronika (r) 22. crtani film 09. serija 12.35 Business News 19.35 Zaljubljeni pas.00 Info top.30 Sportski program 15.25 Kornja~a Hero.30 Vje`bajmo zajedno sportsko.05 Kako vrijeme prolazi.45 Skica za portret 13.30 Tajna Starog Mosta.00 Info blok 12. igrani film 23. serija.10 Zlatno tele. 179. ep.00 Sjaj Pariza. 1/12 08. 39. 179. serija 23. serija 19.20 Dnevnik 2 (r) 03.15 @ivot & ostalo: Bosanski brdski konj. no}ni program 00. film TV MOSTAR 08. turska serija (r) 14. dok. muzi~ki program 20. 12.00 Dnevnik 1 16. 16. serija 00.28 Sport 19. 16. animirana serija.10 Sve }e biti dobro.00 Grand show.05 OBN Sport 20.50 Lijeni grad. serija 00.30 Majstori kuhinje 16. 40. film 01. serija 17. serijal.50 Info top. 3.45 Top Shop 09.00 Mu}ke. epizoda 16. talk show 18.15 Oluja. serija. ep.00 Junska no} (r) 17.05 Film 12.00 Vijesti plus 12. dijalo{ka emisija (r) 12.30 @ene. epizoda 13.05 Ja biram goste. ep. ep.30 Put u Saharu. film TV ZENICA 09.30 City Exclusive. crtana serija Tomica i prijatelji.00 09.10 Sponzoru{e (r) 16.00 Program za djecu 11.30 Dje~iji program 17. dokumentarna serija Ah.50 Muzi~ki program 14. 22.00 Vogo{}anska hronika 18. 3/13 (r) 13. crtani film 08.20 Moji d`epni ljubimci. zaslu`io si. ~etvrtak: Prevrat 89. program (r) 13. serija 18.10 Tv Bingo show 21.35 Mala princeza (r) 10.30 Dnevnik TV1 20.35 Na{a mala klinika. serija 12. SE RI JA TV SA 07.50 Deset godina mla|i 22. serija 23. ep.00 Debeli i mr{avi.35 Studio Moderna 10. {esta sezona 18. epizoda Dje~iji program: 10.30 Glas Amerike (r) 11.02 Bo u pokretu.Godine po~inju januarom. 2/3 13. epizoda 22.30 Monitoring 18. program Dnevnik 1 Ko je glup?. film 01..30 Podmladi mi tijelo. serija 11. 16.00 Amor latino. bijelo mlijeko. humoristi~na serija 15.00 BHT vijesti 10.00 Iz dana u dan.B. money. animirani film 15.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09.15 Bakugan.00 Federacija danas 17. ep.I. 40. igrana serija.55 Iz dana u dan.00 Sportski program (r) 08. zabavni program 19. a baba se ~e{lja. film 16. serija 00.00 Danas u Srpskoj 18.40 Pusti muziku. ep. magazin (r) 14.00 Retrovizor. . 61/124 (r) 17.05 Vox populi 23.tra`imo odgovore. serija. dok.43 Bestseller 11. epizoda 12.00 Vijesti 09.00 Vijesti u 7 03.35 Paso{ za Ju`nu Ameriju (r) 17.30 VOA (r) 11.00 12.30 Dje~iji program 10.da roditelji budu uz nju.10 Ezel. ep. crtani film 07. dijalo{ka emisija (r) 15. 40. serija 02.30 Karavan ponosa. telenovela 11. crtani film 09. serija 13.00 Zenica danas 19.10 Moko. 4/13 10.35 Garfield. film 21.20 Sport fles 18.00 Sve u svemu.05 Zakon ljubavi.10 Mala nevjesta. crtani film 10.20 ^uvari planeta.45 Astro Num Caffe.00 Dejana talk show.30 Ha{ki tribunal 00.30 Sanjalica. serija 01.05 Prijateljice.45 Prijatelji sa farme. serija 16.55 Ma|ioni~ar.10 Petkom sa Nikolinom Veljovi} Winx 21.00 07. 75/80 17.20 Porodi~ni obra~un.45 Sve u svemu.30 Sex i grad.40 Dr`avno vlasni{tvo 2. emisija o bora~kim populacijama 20.50 OBN Info 19.00 Junska no}. crtani film. serija (r) 15. mini serija 4/4 18. 18. (r) 15.50 Info top.55 Odgovorite ljudima. kulinarski show. 40. film 00. u`ivo 18.10 Villa Maria. serija.25 10. serija 02. crtani film 09.00 Flash vijesti 17.00 Mini sreija 21. serija (r) 14. sex. mini serija 16.10 Sve }e biti dobro.55 Ukleta Marijana. crtani film 11. sportski program 06. serija 13. zabavno .00 Bumba. program za djecu 19. 1/26 19.15 Crno. 90.10 Red Carpet.00 Banjalu~ka panorama 18.62 BHT TV PROGRAM 07. 39.00 Zenica danas (r) 23.30 Kad li{}e pada. 17. dok.20 Odmori. 39.05 Extra jukebox time.45 Lov na ~ovjeka. film 04. serija. serija. crtana serija Finansijske novosti 19. program (r) Pomorska tehnologija. talk show 22. 07. ep. serija 21. zbunjen.00 11. 09. (r) 13.00 Muzi~ki Salto.00 Vijesti u 7 19.10 Larin izbor.00 Shuga: love. 7/8 (r) 16.. serija. zabavna showbiz emisija (r) 03. 39. serijal.00 Vijesti plus 17.30 Banjali~ka panorama (r) 14. crtani film. serija. igrana serija.10 SMS centrala. serija. (r) 09. serija. ep.00 Dokumentarni program 17. crtani film 19.50 Crime Time.30 Ugovor. 180. serija 07. dok.00 Slon extra Info TV BN 06. info. serija 14.40 Matematika. serija.40 Igrani film TV SLON 16.30 Mali crveni traktor.00 Kolo sre}e 20.30 Jutarnji program 08.05 Danijel i na{e ma~ke.10 Zakon ljubavi.00 Voice of America 23.15 Oluja.00 TV Jedna. 08. serija 14.05 Dok. ep.02 Vijesti 16.40 Novi po~etak. dnevni magazin (r) FTV 06.00 Bunny Maloney.35 Cimmer fraj. Istu ve~er. crtani film 09.R.05 Udri mu{ki 07. dok. telenovela 18.40 Novi po~etak.30 Pu`evi sportisti. informativni program 18.05 U fokusu (r) 14. serija.05 Zakon ljubavi.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08.30 Dnevnik TVSA 19.00 Put istine 21.01 Frejzer 18.30 Serija 09.10 Zvezde su o~i ratnika. 61/124 (r) 17.30 Dnevnik 2 21.32 Kad je Zachary Beaver do{ao u grad.20 Turneja. (r) 10.30 BH gastro kutak.00 Odmori se. serija. (r) 10. serija.00 Tv jutro 09. 22.30 Auto shop magazin 11.35 Arena 20.37 Horizonti 20.15 Studio Moderna 12. ljudi i ostalo.00 Slijepa ljubav.00 Bumba.00 Grand show. serija 22. 128.09 Sport centar 16.00 Serija 18. centralne vijesti 18.30 Pu`evi sportisti.15 Bez rizika. crtani film 10. 179.30 I.00 Sevdah i vrijeme 08.00 Dnevnik 1 12.40 TV Liberty 17.15 Tre}a strana.45 Putevi zdravlja. 61/124 11.00 Kviz Extra 20.10 Anali.05 Junska no} (r) 11.55 OBN Info 12. informativni program PINK 06.50 Na{a mala klinika. muzi~ki program 11.00 Dobre vibracije.05 Tomica i prijatelji. 20.50 Ze sport plus 18. u`ivo 17.05 @ivot. film 02. bijelo.20 Mornar Popaj: Alibaba i 40 razbojnika. 40.30 Dnevnik 2 20.00 Novosti u podne 12. serija 22. 40.30 Film 16. film 16.40 Sirene.20 Vremenska prognoza 18.00 Telenovela 22.50 @ivot.30 Objektivom kroz Semberiju 16.15 13. crtani film 11.20 Moj d`epni ljubimac.02 Top Shop 14. normalan. serija (r) 03. zabavna show biz emisija 18. epizoda 17. serija 17. serija (r) 06.. serija. ep. muzi~ki show 22. crtani film 08.31 Intervju sa serijskim ubicom. ep. kulturni magazin 21. (r) 15. 21/35 15. telenovela 22.15 Bakugan.00 Rebus. 8/8 20. 4/14 TV1 06.00 Dnevnik 2 (r) 01. crtani film 09.45 U potrazi za ~udima.30 Muzi~ki program 20.05 Jos jedan krug 15..30 Top Shop 11. u`ivo 10.05 Kako vrijeme prolazi. humoristi~na serija 17.00 Zanimljive pri~e 15. ep. serija 13.15 Serija 10.15 Ko zna. ta planeta! (r) Mjesto zlo~ina.05 Kad li{}e pada. OSLOBO\ENJE 07. jutarnji program 09. serija 03.20 City Exclusive.05 Zakon ljubavi.20 Postal.00 Slijepa ljubav. mini serija 21.35 Mala princeza 20.20 Film 01. crtani film 09. 24/24 (r) 07.30 Frej`er. serija. film 15.25 Lud. mladi istra`iva~.10 United state of Tara.00 Vijesti 13.05 Dokumentarni program 14.30 Hronika regija: Krajina 17. film 02. Ve~er se nastavlja s Leventovim ru`nim iznena|enjima.00 Dobro jutro 09.00 Otvoreni program. specijal 05. epizoda 22. ep. dok.15 Cimmer fraj.05 Junska no}.40 Novi po~etak. program Kad li{}e pada 20. program za djecu (r) 10.00 Red Carpet. talk show (r) 01. u`ivo Reprizni program 03. 21.05 Talenti. serija 21.40 14. serijal 18. muzi~ki program 16. 42. program (r) 11. muzi~ka emisija za mlade 23. showbiz magazin 05. ep.20 Zvjezdano nebo TV ATV 08. info.20 Anali. serija.30 Slijepa ljubav. 15.. ep. dok.05 Intervju 22. program 16. 01. serija. serija 18. (r) 10. serija (r) 07. magazin za `ene (r) 22.00 Jo{ smo tu. 22.00 Vijesti 08. kviz 13.05 Oni dolaze (r) 16.20 Pono}ne vijesti 00.05 Junska no}. serija 21.00 Loto 23. program 17.30 Sponzoru{e. zna. 39.40 Speed racer.10 Slijepa ljubav. program 22.10 10. 39. 74/80 (r) 12.00 Reporta`e sa zemlje mira 13. 129. zabavni program 10.00 Vijesti 12.05 Biv{i bubnjar.30 Info IC 23. 91.05 Kako vrijeme prolazi.00 Otvoreni program TV USK 08.45 Hairy Scary.15 Oluja. dokumentarni program 18. serija (r) 17.05 Amor latino.00 Vijesti 10.00 BHT vijesti 12.00 15.25 Medo Rupert (r) 10.25 Nevidljivi protivnik.45 Serija 19.00 Kad li{}e pada. ep. crtani film 09.00 Najava programa 07.15 TV Jedna.05 UEFA Euroliga.05 Pop Pixie 10. serija 09. Lejlu uhvati neizdr`iva bol u trbuhu te zajednos Oguzom odlazi u bolnicu. serija.00 Brze pare. 180.35 11.10 Junska no}.10 Larin izbor.50 Udarna vijest. specijal 23.00 12.00 Yusuf.00 Dnevnik 1 19. u`ivo 23.00 Denis napast 19. serija (r) 10.00 I.00 Vijesti 09.00 Legenda o Bruce Lee-ju. serija 12. serija. film TV TK 06.40 Bonaventura 21.45 Hutba 22.05 Kako vrijeme prolazi. crtani film 11. 61/124 14.00 Vijesti 11.30 07. 39/39 09. dance.35 Tv bingo 19.00 Novosti 14.00 Vijesti 13. program (r) 14. animirani film 14. program za djecu 20.05 Fifi.15 13.05 Iz dana u dan.30 Dnevnik 3 23.40 Novi po~etak.05 Oluja.30 Dnevnik 2 20.20 Karavan ponosa. humoristi~na serija OBN Pop Pixie 10.I.00 Crno i bijelo.20 Program TV Sahar 10.15 Tarih. (r) 10.00 Felix bebe. meksi~ka.00 Program za djecu i mlade 10.30 Pitajte .45 Kursad`ije.00 Denis napast 09.05 Junska no}.45 Vijesti HAYAT 06. Ferhunde }e se sutradan uputiti na pogre{nu adresu.00 Vizita 19.00 Vijesti 19.10 Villa Maria. program za djecu 10. (r) 09.10 Dance.10 Iz bisaga vehida Guni}a: Bio sam u Kanberi 20. 08.10 Nebeski plesa~i. serija. 61/124 14. ep. Uzdrmana zadanim udarcima.00 Dnevnik 2 22. zabavna emisija 23. serija.30 TV izlog 10. serija.05 Kako vrijeme prolazi.00 Bela la|a.00 No}ni program . 40.05 Doba ljubavi.55 Dimenzija vi{e.05 Ikone.15 Necenzurisano 11.13 Fifi. indijska serija 20. ep.B.00 Prahistorijski park 17.30 TV Jedna.00 Dnevnik 2 20.00 Dejana talk show 18.05 Oluja. 5+. serija. 24.40 Genijalci. 4. politi~ki magazin.50 Mo`emo li vjerovati nauci.40 Sirene.00 Jutarnji program 08.30 Vijesti 14. serijal (r) 03. igrana serija.30 Maradona.05 Zakon ljubavi. serija 13.45 U zmajevom gnijezdu 11.30 Muzi~ki program 16. serija.05 Zvijezda mo`e{ biti ti.30 Paparazzo: Lov na poznate. program iz kulture 22. (r) 09.10 Ono kao ljubav.00 Vijesti IC 20.15 Dobar dan svima. indijska serija 17.10 Doma}i dok. magazin za `ene (r) 02. film MRE@A 08.30 SMS music 19.00 Petkom sa Nikolinom Veljovi}.35 Mixmaster. serija 19.00 Vijesti 15.00 Vijesti 15.05 Zakon ljubavi.00 Vijesti TV Sahar 12.00 Dnevnik 1 17. serija 16. serija. serija.30 Dnevnik FTV 20. crtani film 08. serija 15.30 Miris prolje}a. dok.00 Sarajevsko jutro. obrazovna serija 15.00 Glas amerike TV VOGO[]A 07.30 Obavje{tenja 23. crtani film 08.30 Sjaj Pariza.30 Istina (r) 16. serija.30 Putopisi.. serija.05 Kako vrijeme prolazi.10 Monster High. 39/142 11.00 Kad li{}e pada.15 Oluja.55 Dnevnik 3 (r) 15. zaslu`io si.30 Sa sevdahom u srcu 09. Majami 9. muzi~ki program 19.20 An|ela Anakonda 10.05 Zakon ljubavi.00 Izgubljeni idol. februar/velja~a 2012.15 Bruklinski most.00 Sestre. dok.05 Igrana serija (r) 13.00 Najava Dnevnika 19.45 U fokusu (r) 04. ep.45 Vijesti 12. 16.05 Zakon ljubavi. 61/124 (r) 17. serija. serija 22. serija.30 Muzi~ki program 20.00 Vijesti 14. 180.00 Yusuf. muzi~ki show (r) 13.10 RTRS Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor.

07.Chelsea 01. igrani film 12.00 Ameri~ki fudbal Nfl: Championship 15.15 Alpsko skijanje.II dio.00 Nordijska divljina 13. serija 14.00 Riddickove kronike. serija 14.mra~na zvijezda 19.00 Fudbal.15 16. igrani film 11.05 Kad li{}e pada. serija 14.30 Knji`arka.15 03.55 Kasl. S[ Vikersund. vrijeme stane .45 Peta brzina.30 TV izlog 09. [vedska 16. serija 13. ep.17 14. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e. igrani film 15.45 Premier League News 10. teksa{ki rend`er.Serija (r) Odmori se. direktno 05.00 Kobna {estaigra.20 Ubistva u Midsommeru. serija 19.00 Plavi somot.00 Snowboard 00.: Alain Robert Francuski Spiderman. Poljska 11.55 Superzgoditak na lutriji. S[ Vikersund..45 I tako to. film 18. serija 15.55 Kenedijeva tajna slu`ba 23.20 Pomorska patrola.Od Pekinga do Rima: Kambod`a/Tajland/ Butan. igrani film 02.55 Seks i grad. WTA Dubai.20 Havaji 5-0. WTA Dubai. ~etvrtfinale.30 Fudbal.50 Rezervat divljih `ivotinja Afrika .00 Fudbal. znak.05 13.00 Upoznajte divljinu 15.01 22.10 18.00 Povratak korijenima 22.00 Pregled Euroelague 23.30 Glee 2.00 14. serija (r) 12. teksa{ki rend`er.15 RTS 15.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 10. Copa Del Rey 23.15 Premier League News 18. dok.00 ]orkirani u inostranstvu 21.00 World Of Atletics 00.50 Knji`arka.00 Ko je potopio Bizmarka? 109.00 Duhovna muzika 01.25 Razotkrivanje mitova 17.02 18.06 No}ni glazbeni program: 70. serija 22. The Euroleague.35 [ark. pregled 18.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?.20 Dijagnoza: Ubistvo. serija 21.00 10. crtani film 19. 21.20 Monk. serija 16. serija 09.44 Mala TV: TV vrti}: Ru`e Gazoon: Toplinski val. prenos 22.17 12.00 Bouns.20 Telma i Luiz.55 19.00 Da. slu{aj svoje srce . serija (r) 15. 18.serija Hrvatska u`ivo.00 Liga {ampiona: Napoli . UAE.00 17. polufinale 20. 31/89 (r) Veliki izazov. talk-show 22. Francuska liga: Highlights 01.35 Prljavi poslovi 15. 22. dio Vijesti Hrvatska u`ivo. serija 8 ep.30 Seks u gradu. serija 19. igrani film 16.90 sekundi Odabrao \elo H.25 Zauvijek susjedi. film Ovo je Srbija Selo gori. serija 23. serija FOX CRIME 08. serija 12.00 Tenis.30 Pregled Euroelague 18.00 Zvijezde srebrnog ekrana 11. daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao. serija 01. talk-show (r) 01.10 Dijagnoza: Ubistvo. SK Szklarska Poreba.05 Semafor.05 Izgubljena ~ast.20 Uvijek }u znati {to si radila pro{log ljeta.50 Generalka 12. serija 18.10 Bouns.00 Japansko tajno oru`je 12. igrani film 13. serija (r) 02.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09. Copa Del Rey 21.00 Kad budan sanja{.00 Unutar 11.10 Policajci iz Detroita. reality show 16. program (r) 17.15 Povratak gospodina Ripleya. ~etvrtfinale. dokumentarni film Ciklus hrvatskog filma: [to je mu{karac bez brkova Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra Vijesti iz kulture Peti dan. program Sne`ana \uri{i}.03 Dobro jutro.00 Pod suncem Toskane 07.05 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 21.05 Svijet umjetnika Kolumbija.20 An|eline o~i.45 ^ika{ki kodeks. dok.00 Tenis.00 Misterija nacisti~kih blizanaca 16. igrani film 09. ameri~ki film 21. Malezija . semafor. [vedska 00.50 Ameri~ka pita.34 13.Apsolutna mo} II dio.31 Obi~na klinka. serija 22.15 Pri~a o igra~kama 3 14.30 Larin izbor. igrani film 23. draga. emisija pu~ke i predajne kulture (r) Ponos Ratkajevih. serija 23. serija 00.30 15. program (r) AL-JAZEERA B. serija 09.30 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.40 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 14. SK Moscow. liga Sampiona: CSKA Real Madrid 15. u`ivo. serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Skica za portret Overland 5 . talk-show (r) 23. film A{anti. talk show Vijesti Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje Korizmena sje}anja.00 Jedina prava stvar.15 Opasan lov 08.00 Mafija za petama.00 Ski skokovi..25 IN magazin 18.30 Fudbal.40 Inspektor Rex. igrani film 18.45 Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale Gastronomad (r) Gde cvjeta.00 20.00 AJE program 16. serija 19. Portugal 00. serija 22.20 Rokerka Rita. serija Spotovi Zapis Dnevnik 3 U centar Zabavni program Sat TV Crna Gora. [vedska 15.00 Najte`e popravke na svijetu 15.00 15.50 Dragocjenost `ivota.35 Semafor. serija (r) 11. serija (r) 14. u`ivo 18. dio HAK . program 19.00 21. polufinale 15.20 Carstvo poroka II. serija 10.00 Vijesti 21.14 Amika.00 Boks.15 Red i zakon. igrani film 23.55 Popis klijenata.00 14. dok.30 Euroleague: Panathinaikos Armani Milan 03.10 ^ist i trezan. mini-serija 01.30 Rukomet.35 Petorka iz snova 20.30 Najava Premier League 00.00 Smrtonosno ljeto na obali rijeke Luangva 17.40 IN magazin (r) 13. serija 19.45 16. igrani film 19. SK Sigulda.00 13.10 Razotkrivanje mitova 09. Bundesliga 13.00 Duhovna muzika 17. prenos 20.Japan 11.05 15.00 Peta brzina 06.00 Kolonija 00.00 Regionalni dnevnik 18. UAE. serija HBO 06. 14.30 Snowboard 05.20 23.00 Poker The Big Game 5 World Of Atletics 23.00 Football Greatest: Garrincha ARENASPORT 1 12.10 14.05 22. film 04. serija 00. S[ Vikersund.30 Ski skokovi. serija 15. S[ Vikersund.30 ATP Marseille.30 Svijet umjetnika Kolumbija. crtani film 15.35 Policajci iz Detroita.00 Najgori poslovi u istoriji 18.00 23.30 Udarac za ov~ara 22.58 20. igrani film 02.00 22.00 19.45 19.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 23.00 Vojini~ev kod najtajanstveniji rukopis na svijetu 15. osminafinala SPORT KLUB 09.00 Fudbal.00 23.15 TV izlog 08. zaslu`io si 4 .00 23.57 Obrtnik 100% poduzetnik 18.00 14. GEOGRAPHIC Boks 09. zaslu`io si 4 .20 Pomorska patrola.00 Fudbal. glazba.36 Ritam d`ungle: P~ela u oblacima. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega.06 18. igrani film 01.35 Burne no}i.00 17.15 Dnevnik Nove TV 20. Oz.17 19.10 Melisa i D`oi. serija 18.serija Dr. serija 11.11 12.20 Ne{ Brid`is.OSLOBO\ENJE petak. ep. serija 20.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta 20.00 Kolonija 08. crtana serija 08.00 Svijet po Lenonu 23. dok.45 Izgubljena ~ast.20 [apat duhova.00 17.30 [amvari 15.03 21. dok. program (r) 08.30 U djeli}u sekunde 10.Promet info Iza ekrana Putem europskih fondova Odmori se. ep. film 09.05 Dojlova Republika.00 09.14 Briljanteen 17.00 1066. kviz Zebra.25 12.20 Frikovi. S 08. serija TV1000 04. igrani film . Liga {ampiona: Magazin 23.10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e.20 Medijum. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao.00 Bumba. bre. UAE. program (r) 08.30 Ski-skokovi.Catania 18..00 Kako to rade? 10. crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 17.00 Fudbal. UAE.40 Vill i Grejs.u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Robin Hud.55 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama 22. a baba se ~e{lja.13 12. serija 18.00 Fudbal.20 Ubistva u Midsommeru.30 Opasan lov 16. igrani film FOX LIFE 11.30 ATP 500 Memphis..55 23.00 Reli.45 NBA Action 12.50 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici UNIVERSAL 05. serija (r) 10. program 20.00 ^ovjek bez lica. serija 13. WTA Dubai.15 Ostrvo orangutana 18.45 Ski-skokovi. EHF Liga {ampiona: Krim Budu}nost. Bundesliga. serija 16.30 18. februar/velja~a 2012. serija 15.30 @ene ratnici . program (r) 00.10 Frikovi.20 Maturalna.. Bundesliga. Italijanska liga: Roma Parma 11. Bundesliga.29 01.55 00. 11.00 ]orkirani u inostranstvu 21.40 Robin Hud.54 19.00 Vijesti. serija 08. igrani film 20. [vedska 10. WTA Dubai.41 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi 2.30 20. serija 01.20 Voker. nevinost.05 21.33 18.35 Posebna veza.15 21.45 Razotkrivanje Mitova N. Apokalipsa.15 Po~etni~ka sre}a. ameri~ki film 23.30 Kontekst.20 @upanijska panorama 18.30 @ene ratnici .30 Fudbal.18 23.00 Euroleague: Fenerbache Unics 11. draga. pregled 10. u`ivo Muzika Dnevnik 2 Red Carpet 23. igrani film 22.30 00.50 D`ordan.30 Plavi somot. film 11. Bundesliga 09. glazba.00 Ko{arka.00 AJE Vijesti 01. humor.10 OBN S MAHOW GA BI ZIN Z Sve }e ERIJ biti dobro A 16.20 Uvod u anatomiju.00 Kosarka Copa Del Rey 18.20 Privatna praksa.20 Monk.30 13. serija 16. film 23. serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Kad zavolim.45 Policija za `ivotinje 13.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 10. film CINESTAR 09. dio.25 @ivot U Predgra|u. 2.00 Jentl.35 Oti}i predaleko 20. serija 8. u`ivo 22.00 Ali. klape (r) HRT2 NOVA 07. serija 13. 2 epizode 21. 24.00 Bliski susreti u Sibiru 12.00 Kontekst.02 16.25 Sve o psima 17.00 Fudbal.05 Filmovi i zvijezde IV.30 Tenis. serija 07.31 Na~elnica 5. 12.15 Resident evil 2.12 10.05 Kontekst.00 Vijesti 23. dok. ~etvrtfinale 07.00 Ski-skokovi. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla. serija (r) 02.55 Pre`ivljavanje 11.15 Pre`ivljavanje 19.00 Najgori poslovi u istoriji ANIMAL PLANET 11. talk show Na rubu znanosti: Phyllis Krystal i kidanje veza Ni~ije dijete.05 13. serija 8.00 Sinatra .00 Sljede}a muzi~ka stanica Egipat III dio. u`ivo. info Dnevnik Evronet.00 VIASAT HISTORY 07. serija 08. serija 19.15 Glazba. serija 21.30 Ko{arka. serija 12.00 Vijesti Nove TV 17. Rusija 12.15 15.20 Debeljko.09 10.20 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 11.00 12. reality show 17. film 01.28 Amika. direktno 17.30 Vijesti 09. [panska liga: Levante .55 Vill i Grejs. teksa{ki rend`er. talk show (r) 18. serija 20.30 Euroleague: Cantu Barcelona 14.00 Vijesti 18. serija 15. godina tambura{kog orkestra HRT-a (r) 07.45 17. igrani film 14.30 Fudbal. Bundesliga 16.55 Nad lipom 35. 2. Italijanska liga: Preview Fudbal. polufinale 17.40 Red i zakon.30 Tenis. film Limun `ut.32 Jedna posebna djevoj~ica. igrani film 21.05 18.45 18.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.00 Box: KOTV Classics 16. serija 15.49 19.20 Pisac i detektiv.00 Druga strana Srbije.30 Nate Berkus Show 09.00 17.05 Da. kviz Bilo je to 1991.35 14.30 19. humoristi~no-glazbe ni show (r) 63 HRT1 11.10 Bubamare. serija 11.00 Kolonija 16.30 Sanke.00 Moj spoj s Drew. talk show (r) 09.30 22. 2 epizode 13. serija 17.05 Hollywood: Na Snimanju IX.05 Razotkrivanje mitova 21. princ lopova. serija 11. WTA Dubai.00 Ameri~ki fudbal NFL ARENASPORT 2 Fudbal 11. muzi~ki program (r) Zavi~aj: Fa{anke -zagonetka ju`nobanatskih Poklada 12.30 RTCG Vijesti TV arhiv Muzika Vijesti Likovna umjetnost Crne Gore Muzika Vijesti U centar (r) Aktuelno Fle{ sport (r) Dnevnik 1 Ekolo{ka radionica Muzika Lajmet Podgori~ka hronika Sat TV aktuelno Vijesti Cg . UAE. polufinale 03.40 Mala TV: (r) TV vrti}: Ru`e (r) Gazoon: Toplinski val.20 Voker.24 TV PROGRAM 06.00 Rokerka Rita.07 Retrovizor: Monk 7. serija 20.23 23.35 13. Oko.Serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA .00 U dobrom dru{tvu.Rayo Vallecano 13.00 Ajmo cure!. igrani film 17. serija 15.00 STIHL timbersports 21. pregled 14.septembra 18.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 14.09 09. serija 18. polufinale EUROSPORT 2 09.40 To nije jo{ jedan film za mlade.00 Tenis.09 Degrassi Novi nara{taj 2. serija 16.00 Seksi Azija. UAE. 5/10 Srbija na vezi Dnevnik Selo gori.50 23. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku.klape 20. igrani film 00. [vedska.00 Cross-country skijanje.15 12.20 Voker.00 U potrazi za Ngotoom 11. film (r) 07.55 Monk.20 Misterije Hejvena.12 12. info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica. serija 23.30 Djeca Staljingrada 13. serija (r) 07. serija 06.90 sekundi (r) Lugarnica 18.00 Crna smrt 20.25 13 03.20 Kraljevski bolesnici.50 17.2 epizode 12.11 10.35 23. serija 20. dok.15 Simpsoni 20.35 Protuudar.00 Fudbal.30 Kontekst. reality show 12.00 Vijesti 21. serija za djecu i mlade 08.00 Ski-skokovi.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.00 12.30 Ko{arka. serija 10. crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 08. [vedska 13.30 Ju`njaci: Malezija.30 00.00 NBA All Star Weekend: Rising Stars Challenge.40 Kako to rade? 20.30 Fudbal.30 Oluja u raju.20 McLeudove k}eri. crtana serija 08.. u`ivo 23. S[ Vikersund.40 Ameri~ki ~operi 14. ~etvrtfinale EUROSPORT DISCOVERY 06.40 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 19. serija 15.25 18. 30/89 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite. crtana serija 19.15 23. [vedska 23. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju. a baba se ~e{lja.05 Vrhunsko graditeljstvo 10. Italijanska liga: Siena .00 Privatna praksa. serija (r) Puni krug 09. serija 12.00 Fina Aquatics 19. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici. UAE. igrani film 01.30 Ko{arka.30 Bilijar sa 3 odbitka 20.24 18.00 ATP Marseille.30 Kontekst.55 [kolski sat: Od sapuna do sapunice (r) Puni krug (r) 16.45 Sudije za stil. OI kvalifikacije.00 01.45 Moji problemati~ni praznici.30 Fudbal. ep.. Bundesliga 02. film 16.40 Dojlova Republika. program 19. S[ Vikersund. Hrvatska ZABA . direktno 22. serija 21.20 Phillip Morris.35 Jumanji.00 Kasl. Volim te. dok. serija 8.00 Freestyle skijanje 13.45 Kad li{}e pada.50 [ark.30 NBA Action 23. dok.00 01. S[ Vikersund.25 Dekster.00 12. serija Sve }e biti dobro.15 Tenis.00 Premier League Magazin 22..00 Talhotblond: Ljubav i la`i na internetu.30 Odrastanje 16. igrani film 08.10 16..30 Ubistvo sa pogledom. igrani film 06. Letonija 09.05 12. serija (r) Alisa.20 19.10 15. dok.00 Eksplozivna misija.03 Ritam d`ungle: Ples na mjese~ini.20 Sve {to va{ ljubimac po`eli i vi{e od toga 18. serija 22.09 14.25 Prljavi poslovi 07. 1.II dio. film 13. program (r) 17.48 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06.30 Arapsko prolje}e .00 [apta~ psima: Tempirana bomba 21.30 D`ordan.46 Retrovizor: Nove avanture stare Christine 4.43 Glazba.10 Kako se pravi? 19.41 15. WTA Dubai.15 16. serija 20.00 Porodica ajkula 21.00 Tenis.00 Ski-skokovi. ABA liga: Crvena zvezda Zagreb.20 17. serija 17.10 Osveta.00 18. film (r) 15.30 20. 13.25 Inspektor Rex. WTA Dubai.15 NBA Live 12.16 10.

Direktor Gavrankapetanovi} je naglasio da se radi o projektu koji predstavlja najva`niji dio Centralnog medicinskog bloka KCUS-a. “Slovenska vlada mora vratiti status hiljadama ljudi koje je odstranila iz registra stalnog stanovni{tva i odu`iti im se za sve te{ko}e kojima su bili podvrgnuti”. BABI] Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH i ~lan Stalne delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a Dragan ^ovi} tokom susreta s predsjedavaju}im PS-a OSCE-a Petrosom Ef timiuem kazao je da se u BiH vra}a povjerenje. Lini}: Dug dr`avi oko 50 milijardi kuna ljetna osoba u Hrvatskoj me|u neplati{ama poreza. u Centru za forenzi~ka istra`ivanja. u Centralnom medicinskom bloku. Otu|en je. Prema pisanju turskih medija. Ovaj primjerak bi mogao biti jedinstven. Za opremanje operacionog bloka sredstva su obezbije|ena putem Kantona Sarajevo. ovom prilikom. SMRTONOSNI NAPAD U PAKISTANU . Niko od prisutnih nije povrije|en. Vatikan je podnio zahtjev za istra`ivanje prona|ene svete knjige. naglasio da }e ono {to je Vlada KS-a obe}ala na putu biti i zavr{eno. odnosno Fonda za obnovu i razvoj. a jedan od njih je i da BiH aplicira za kandidatski status za EU do jula ove godine. Nije tajna da je ta lista du`nika vrlo duga. pravnih osoba. dr. Najavljuje se i promjena ~lanka 8. ^ovi} je istakao da su nakon formiranja Vije}a ministara BiH postavljeni veoma visoki ciljevi. odnosno obrtnika i ~ak milijun i 385 tisu}a gra|ana. te je ve} privukao i pa`nju Vatikana.Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak. D. na ~elu sa ambasadorom Mohammad Fadel Khalafom. strana ^ovi}: U BiH se vra}a povjerenje KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA I KRALJEVINA SAUDIJSKA ARABIJA Sa ju~era{njeg potpisivanja u Klini~kom centru Sarajevo U Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu. bile su prisutne mnoge li~nosti iz politi~kog i dru{tvenog `ivota Bosne i Hercegovine.Probleme predstavljaju komplikovano dr`avno ure|enje koje je prepreka funkcionalnosti. SULTANOVI] Najva`niji dio Tim povodom ju~er je u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu uprili~eno sve~ano potpisivanje ugovora generalnog direktora KCUS-a prof. ali je poznato da su pakistanski talibani i militanti povezani s Al-Kaidom naredili 2007. Tokom sastanka. . tj. 261. prenosi Fena. Ministar financija Slavko Lini} izjavio je da }e se mo}i naplatiti vjero- jatno samo polovica. koji se tradicionalno obilje`ava 25. istakao je on. Kako je istakao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KSa Mahmut \apo. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. d`ihad u Islamabadu zbog njegovih veza sa SAD-om.500 godina? U Ankari. koji je napisan na ko`i. AI UPOZORAVA NA “IZBRISANE” . Zajedno sa drugom i tre}om fazom ukupna sredstva izgradnje Centralnog medicinskog bloka KCUS-a iznose oko 40 miliona KM. nekim tvrtkama i pojedincima. Neki tvrde da se o ukupnom dugu na ime nepla}enog poreza zapravo mo`e samo naga|ati. u narednih {est mjeseci treba biti izgra|eno 10 najsavremenijih operacionih sala u regionu. Na sve~anosti. Prema pisanju turskih medija. a oko 30 je ranjeno. juna 1961. koje se odr`ava u Be~u. Prema sada{njim zakonskim propisima. . ti~nost i stvarnu starost. Registrirane su 42 milijarde ukupno nepla}enih poreznih obveza.000 tvrtki i pojedinaca za porez i doprinose duguje dr`avi gotovo 50 milijardi kuna. Sve~ani prijem priredila je Ambasada Kuvajta u BiH. poru~io je AI. Premijer Musi} je. uzeo novac i pobjegao.U nedjelju se navr{ava 20 godina od kada je Slovenija iz registra stalnih stanovnika “izbrisala” nekoliko desetaka hiljada ljudi. prona|ena je sveta knjiga Ind`il za koju se tvrdi da je stara 1.000 osoba koje se bave samostalnom djelatno{}u. Farisa Gavrankapetanovi}a sa ambasadorom Kraljevine Saudijske Ara- POSLJEDNJE VIJESTI OPLJA^KANA PO[TA U SARA^IMA . upozorila je ju~er me|unarodna organizacija Amnesty International. Dr`avi porez duguje 131. Hrvatska Vlada najavljuje objavu popisa svih neplati{a na internetskim stranicama Ministarstva finansija. dok je ambasador Althakafi istakao da se putem kredita saudijskog fonda jo{ vi{e u~vr{}uju veze BiH i Saudijske Arabije. Op}eg poreznog zakona koja }e omogu}iti objavljivanje podataka o poreznim du`nicima. kako se tvrdi. [. Mr.U eksploziji bombe na jednoj autobuskoj stanici u Peshawaru ju~er je `ivot izgubilo najmanje 12 osoba.500 godina. gdje je pod za{titom. 24. a {est politi~kih stranaka je stvorilo ambijent u kojem se mogu}e dogovarati i o te{kim pitanjima. a to je da Centralni medicinski blok KCUS-a bude izra|en u planiranom roku do kraja 2013. iz ~ega proizlazi da je ~ak svaka tre}a puno- Obilje`en Dan dr`avnosti Kuvajta U hotelu Bristol u Sarajevu sino} je odr`ana sve~anost povodom Dana dr`avnosti Kuvajta. Ovaj zna~ajan projekat u vrijednosti od 9. dio medicinske opreme za operacione sale je nabavljen u vrijednosti od 31 milion KM. ovi podaci su tajna. premijerom KS-a Fikretom Musi}em. J.000 tvrtki. pretpostavlja se. Ind`il je zaplijenjen 2000. Razbojnik je u poslovnicu BH Po{te u{ao ne{to prije kraja radnog vremena. dnevni pazar. koja je bila organizovana na visokom nivou. te dodao da je sve nabavljeno na vrijeme te da ne}e biti ka{njenja u izgradnji operacionih sala. Foto: [. a manje politikom. N. Iako je Kuvajt stekao neovisnost 19. a taj problem ni do danas nije rije{en. . U ovom kontekstu aktualizira se pitanje najve}ih du`nika koji su zbog navodnih tajnih dogovora eskivirali prisilne naplate te tra`e odgovore na pitanja zbog ~ega se dosad pogodovalo. Vrijednost Ind`ila se procjenjuje na 40 miliona turskih lira (oko 40 miliona KM). neslovenaca iz drugih biv{ih jugoslavenskih republika. na dan dolaska na tron {eika Abdullaha Al-Salema Al-Sabaha. Novih deset Kreditnim sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Kraljevine Saudijske Arabije u narednih {est mjeseci bi}e izgra|en i opremljen najsavremeniji operacioni blok u regionu bije u Bosni i Hercegovini Eidom bin Mohammedom Althakafijem. godine” kazao je premijer Musi}.50 sati je oplja~kala nepoznata osoba. Hrvatska Vlada najavila objavu duga~kog spiska Svaki tre}i Hrvat ne pla}a porez Hrvatska javnost zapanjena je po dat kom da ~ak 1. praznik se obilje`ava u februaru. sa 19 kreveta za intenzivnu njegu i isto toliko kreveta za postoperativni dio u lije~enju pacijenata. S. organiziranog na marginama Jedanaestog zimskog zasjedanja PS-a OSCE-a. februar/velja~a 2012. februara. u policijskoj pratnji predat je Etnografskom muzeju. 47. odnosno Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. ali }e prvo ministarstvo kulture Turske istra`iti njenu autenA.778. kao i te{ke socijalne i ekonomske prilike. u operaciji protiv krijum~arenja. operacionih sala Sve na vrijeme “Danas otvaramo jednu etapu sa kojom }e biti 75 do 80 posto izgra|enosti CMB-a KCUS-a i u periodu za koji sam dao garancije.Poslovnicu BH Po{te u ulici Sara~i u Sarajevu sino} u 18. Velika sredstva se izdvajaju za administraciju i vi{e bi se trebalo baviti ekonomijom. i time zavr{io eru svoje historije u kojoj su bili protektorat Velike Britanije. Prona|en Ind`il star 1. koji je najzaslu`niji za sticanje nezavisnosti. oko 25 milijardi kuna. Ind`il. sa predstavnicima izvo|a~a gra|evinskih radova u CMB-u kompanijom GP Butmir.5 miliona KM bi}e finansiran iz kreditnih sredstava Kraljevine Saudijske Arabije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful