P. 1
Oslobodjenje 24.02.2012.

Oslobodjenje 24.02.2012.

|Views: 233|Likes:
Published by Munib Ohranovic

More info:

Published by: Munib Ohranovic on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2014

pdf

text

original

Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 24. 2. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.415

@ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH

NE PODR@AVAM POLITIKU MINISTRA ZUKANA HELEZA
5. strana

Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

REPUBLIKA SRPSKA PREPOLOVLJENA
2. strana

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

PARTIJAMA IZ FIRMI PO 50.000 KM
3. strana

Rje{enje za IPA 2012. za nekoliko dana
SJEDNICA VIJE]A MINISTARA BiH
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

7. strana

Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [TITIO
Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja

DANAS PRILOG

UBIJEN FOTOGRAF BUKVI]

12. strana

SAM SE OD ^AVKE I D@UVE
13. strana

U @I@I
Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

2

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Zajedni~ka komisija za evropske integracije PSBiH

Aplikacija za EU u junu
Do kraja godine vlasti BiH bi mogle dobiti upitnik, nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi sticanje kandidacijskog statusa
Predaja aplikacije Bosne i Hercegovine za ~lanstvo u Evropskoj uniji mogla bi se desiti ve} u junu, a do kraja godine vlasti na{e zemlje bi mogle dobiti i upitnik nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi stjecanje kandidacijskog statusa. Rekao je ovo Halid Genjac, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za evropske integracije Parlamentarne skup{tine BiH, na ju~era{njoj sjednici tog parlamentarnog tijela. Kao prioritete djelovanja ova komisija u narednom periodu postavila je stalnu raspravu, svaka tri mjeseca, o toku napretka BiH na evropskom, ali i evroatlantskom putu. Tu se prvenstveno misli na razmatranje napretka koji se odnosi na provedbu Privremenog/Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SSP), kao i dokumenta Evropsko partnerstvo. baviti Zajedni~ka komisija za evropske integracije, dr. Genjac naglasio je i stalni proces pra}enja programiranja Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) za 2012. i 2013, ali i realizaciju i provedbu dosada{njih programa IPA fondova. Tako|er je kao va`an segment istaknut i proces koji se odnosi na uspostavu nacionalnog (dr`avnog) programa integrisanja, kao dokumenta koji }e poslu`iti za provedbu u djelo (kroz zakonske i sve druge odluke) uvo|enja pravne ste~evine EU u doma}e zakonodavstvo. - Na prolje}e ili rano ljeto planiran je interparlamentarni susret predstavnika BiH i Evropskog parlamenta. S obzirom na to da u tom periodu o~ekujemo predaju aplikacije za ~lanstvo u EU, ovaj segment aktivnosti u narednom periodu }e se vjerovatno jo{ vi{e intenzivirati, naglasio je Genjac.

Zoran \eri}: Optu`be na ra~un Vlade RS-a

Igor Radoji~i}: Sjednica bi bila velika gre{ka

Republika Srpska prepolovljena
PDP je tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela
Zahtjev 31 opozicionog poslanika da se u Narodnoj skup{tini Republike Srpske otvori rasprava o zaklju~ku Vlade RS-a, kojim se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte RS-a i distrikta Br~ko, nije dobio podr{ku vladaju}ih stranaka pa posebna sjednica zakazana za ju~er nije ni odr`ana. PDP je, podr`an poslanicima SDS-a i DP-a, tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela tu RS-a, jer sada me|unarodna zajednica procjenjuje da li je lo{e {to nema sjednice ili bi bila lo{a diskusija na sjednici. “Oni koji ne `ele da zatvore superviziju u Br~kom, imaju sada fantasti~nu priliku da tra`e obrazlo`enje u ovom neodgovornom potezu PDP-a i onih koji su ih podr`ali” rekao je Radoji~i} i dodao , da je za danas planirana sjednica Vije}a za implementaciju mira u BiH te da se “~ekalo da RS napravi pogre{an korak” .

Priprema za ulazak Hrvatske u EU
Na prijedlog ~lana Komisije Ognjena Tadi}a (SDS) u programu aktivnosti kojem }e Komisija posvetiti posebnu pa`nju, bit }e i rasprava o adekvatnim pripremama za prevladavanje negativnih posljedica ulaska Republike Hrvatske u EU po bh. privredu. Ovo je od posebne va`nosti s obzirom na to da BiH u velikoj mjeri treba da bude spremna u nekim segmentima, kao {to je uspostava grani~nih prelaza po {engenskom sistemu, ~ak i {est mjeseci ranije od ulaska Hrvatske u EU, odnosno najkasnije do 1. januara 2013. Komisija za evropske integracije planirala je i organiziranje tematske sjednice koja }e biti posve}ena Halid Genjac: Nu`an borbi protiv korupcije u BiH.
A. TERZI]

^lanstvo u NATO-u
Dio koji se odnosi na ispunjavanje uslova za prijem u punopravno ~lanstvo NATO-a bit }e u domenu analize Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost PSBiH. Zaklju~ak o tromjese~nom razmatranju napretka BiH na evroatlantskom putu BiH prihvatili su naime Predstavni~ki i Dom naroda PSBiH, a na inicijativu zastupnika SDA [efika D`aferovi}a. Kao segmente kojim }e se u narednom periodu

Za koga radi PDP
- PDP je neodgovorna partija, koja se budi s vremena na vrijeme, od izbora do izbora i vrlo te{ko se snalazi u opoziciji, pa stoga pravi gre{ke koje nanose {tetu svima. Za koga radi PDP, ako ovo {to su danas uradili nije u interesu RS-a?, podvukao je Radoji~i} i zaklju~io da vlast u RS-u nema namjeru da provocira bilo koga i nada se da }e me|unarodna zajednica imati snage da zavr{i superviziju u Br~kom. [ef Kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica je rekao da su poslanici te stranke podr`ali inicijativu za odr`avanje posebne sjednice, jer su smatrali da se trebalo razgovarati o ovom pitanju, ali da je volja ve}ine odlu~ila druga~ije. Govedarica nije negirao da se od 1999. godine, unato~ rezoluciji NSRS-a kojom se ne priznaje arbitra`na odluka za Br~ko, do danas dosta toga uradilo da bi se ukinula supervizija u distriktu Br~ko. Potvrdio je da je PDP, koji je inicirao odr`avanje posebne sjednice, pripremio i odre|ene zaklju~ke, me|u kojima i taj da se otvori kancelarija RS-a u distriktu Br~ko, a koja je nekada postojala, a sada ne G. KATANA postoji.

Pogre{an korak
[ef Kluba poslanika PDP-a Zoran \eri} istakao je da je neodr`avanje posebne sjednice samo dokaz da skup{tinska ve}ina u RS-u nije imala hrabrosti da se uhvati uko{tac s raspravom o ovoj temi. “Ostali su du`ni gra|anima RS-a da objasne za{to je prekinut teritorijalni kontinuitet RS-a i za{to je RS podijeljen na dva dijela zaklju~kom Vlade RS-a i za{to oni nisu objavljeni u Slu`benom glasniku. Postavlja se pitanje zbog koga se sve to krije, da li od gra|ana RS-a” , kazao je \eri}. Vladaju}u ve}inu optu`io je da je prekr{ila raniji zaklju~ak u kojem se ka`e da NSRS ne prihvata arbitra`nu odluku. Odgovaraju}i na \eri}evu izjavu, predsjednik Narodne skup{tine RS-a Igor Radoji~i} iznio je niz te{kih kvalifikacija na ra~un PDPa, ustvrdiv{i da su mogli nanijeti veliku {tetu RS-u zahtjevom da se na posebnoj sjednici parlamenta RS-a raspravlja o karti RS-a i distrikta Br~ko. Radoji~i} je naglasio da je zahtjev za sazivanje posebne sjednice bio velika gre{ka na {te-

stalni proces pra}enja napretka na evropskom putu

V I J E S T I

PREMIJERI REGIONA

Zajedni~ki protiv poplava
Sastanak predsjednika vlada regiona posve}en zajedni~kim aktivnostima na predupre|ivanju eventualnih opasnosti od poplava i drugim pitanjima od regionalnog zna~aja bit }e odr`an danas u Banjoj Luci, javlja Fena. Doma}in sastanka bit }e predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar D`ombi}, a najavljen je do la zak pred sje dava ju }eg Vi je }a mi nis ta ra BiH Vjekoslava Bevande, predsjednika Vlade Federacije BiH Nermina Nik{i}a, predsjednika Vlade Srbije Mirka Cvetkovi}a, predsjednika Vlade Crne Gore Igora Luk{i}a, dok }e iz Hrvatske prisustvovati izaslanik premijera, odnosno ministar unutra{njih poslova Ranko Ostoji}. D`ombi} je 8. februara uputio pismo predsjednicima vlada Federacije BiH Nerminu Nik{i}u, Srbije Mirku Cvetkovi}u, Crne Gore Igoru Luk{i}u i Hrvatske Zoranu Milanovi}u u kojem je predlo`io osnivanje zajedni~kog koordinacionog tijela koje }e imati zadatak da unaprijed pripremi plan da bi na najbolji na~in spremili svoje kapacitete za za{titu stanovni{tva i sprije~ili poplave.

D`ombi} je pismo uputio u namjeri da se preduprijede sve posljedice mogu}ih poplava. Smatra da je ovo inicijativa koja na najbolji na~in mo`e na vrijeme omogu}iti neophodne pripreme da bi se zajedni~ki preventivno djelovalo na eventualne prirodne nepogode.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

U @I@I

3

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

Partijama iz firmi po

50.000 KM
Predvi|eno da se iznos dobrovoljnih priloga pravnih osoba sa 12.000 (15 prosje~nih pla}a) pove}a na 50.000 KM, a fizi~kih osoba sa 6.400 (osam prosje~nih pla}a) na 10.000 KM godi{nje
Iznos dobrovoljnih priloga koje pravne osobe u toku jedne kalendarske godine mogu dozna~iti politi~koj stranci trebale bi se pove}ati za nevjerojatnih 38.000 KM ili ~ak 316,67 posto. Naime, novim prijedlogom zakona o finansiranju politi~kih stranaka, koje je Interresornoj radnoj grupi dostavio njen dopredsjedatelj i ministar pravde BiH Bari{a ^olak, pove}an je iznos dobrovoljnih priloga na godi{njem nivou za pravne osobe, sa dosada{njih 15 prosje~nih pla}a u BiH (oko 12.000 KM), na 50.000 KM. da{njih osam prosje~nih pla}a u BiH (oko 6.400 KM). Prvi put u prijedlogu zakona propisane su i dotacije koje ~lan politi~ke stranke mo`e uplatiti na ra~un svoje partije u toku jedne kalendarske godine. Prijedlog je da to bude iznos do 15.000 KM. Interesantno je kako ovaj iznos dotacije, uklju~uje i ~lanarine koje obi~no u svim strankama iznose svega 12 KM na godi{njem nivou (po jednu KM mjese~no), {to zna~i da bi se ~lanu omogu}ilo da podupre stranku sa jo{ 14. 988 KM u toku godine. O~ito je da se politi~ke stranke koje su prema ocjenama nevladinih organizacija u BiH i dalje segment u kojem je najvi{e prisutna korupcija u BiH na sve na~ine `ele domo}i dodatnih sredstva. U skladu s tim vjerojatno je i predlo`en na~in preraspodjele sredstava u okviru novog prijedloga zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH koji se odnosi na izdvajanja iz dr`avnog bud`eta. Tako je propisano da sredstva na godi{njem nivou koja se izdvajaju za rad politi~kih stranaka, koalicija i neovisnih kandidata, te parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata budu utvr|eni na nivou od 0,2 posto ukupnog iznosa bud`eta BiH {to zna~i da se za ove namjene mo`e izdvojiti ~ak oko 1,8 miliona KM (izvr{enje bud`eta u 2011. bilo na razini 905 miliona KM). Prema dosada{njim rje{enjima, sva sredstva iz bud`eta institucija, ina~e, bila su usmjeravana isklju~ivo za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata, {to je u novom prijedlogu promijenjeno.

Bud`etska preraspodjela
Naime, predlo`eno je da se od ukupnog iznosa na godi{njem nivou u bud`etu institucija BiH ~ak 75 posto sredstava upla}uje na ra~une politi~kih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. Preostalih 25 posto bi se, u skladu sa novim prijedlogom, usmjeravao za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata. Unutarnja raspodjela ovih sredstava definira se tako da se 30 posto sredstava dijeli jednako svim politi~kim strankama i koalicijama koje su osvojile mandate, dok se 60 posto iznosa raspodjeljuje na osnovu broja zastupni~kih, odnosno delegatskih mandata koje svaka politi~ka stranka, koalicija stranaka ili neovisni kandidat imaju u trenutku dodjele mandata. Preostalih 10 posto iz ukupnog iznosa raspore|uje se

Bari{a ^olak: Dostavio prijedlog zakona

Legalizacija donacija
Predlo`eno je i pove}anje dobrovoljnih priloga fizi~kih osoba u toku jedne godine, i to za 3.600 KM, odnosno 56,25 posto. Tako bi prema novom prijedlogu svaki gra|anin BiH, u toku kalendarske godine, politi~koj stranci mogao dozna~iti prilog u ukupnom iznosu od 10.000 KM. Umjesto dosa-

Zgrada stranaka: Politi~ke partije i dalje me|u najkorumpiranijim u BiH

Zabrana finansiranja iz inostranstva
Novim prijedlogom zakona pro{iruje se i dio koji se odnosi na zabranjene priloge. Tako je propisano da je politi~kim strankama u BiH zabranjeno da se ubudu}e finansiraju iz stranih dr`ava, kao i stranih politi~kih stranaka i pravnih osoba. Iznimno od ove zabrane izuzet je dio koji se odnosi na programe namijenjene za edukaciju, a s ciljem razvoja i promocije demokratskih na~ela. Zabrana finansiranja stranaka je pro{irena i na sindikate, udruge i druge neprofitne organizacije koje se finansiraju javnim sredstvima bez obzira na iznos sredstava.

parlamentarnim grupama srazmjerno broju zastupni~kih mjesta manje zastupljenog spola. Kako saznaje Oslobo|enje, prijedloge novog zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH Interresorna radna grupa za pripreme izmjena i dopuna ovog, ali i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Izbornog zakona BiH razmatrat }e na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, 27. februara. Brojne preporuke koje se odnose na pobolj{anje zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH dali su Misija OSCE-a u BiH, odnosno njen Odjel za demokratizaciju i ljudska prava (ODIHR), te Grupa dr`ava Vije}a Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), ali one u velikoj mjeri nisu uva`ene.
Almir TERZI]

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA

SLU^AJ SEJDI] - FINCI

Koridor 5c zajedni~ki interes
Ministar komunikacija i transpor ta BiH Damir Had`i} upoznao je ju~er ambasadora Hrvatske u BiH Ton~ija Stani~i}a sa nekoliko prioriteta na kojima BiH radi kako bi spremna do~ekala ulazak Hrvatske u EU, poput izgradnje grani~nih prelaza po evropskim standardima. U saop{tenju Ministarstva transporta i komunikacija BiH, prenosi Srna, navodi se da je tokom sastanka ministra Had`i}a i ambasadora Stani~i}a razgovarano o odnosima dvije zemlje u svjetlu skorog ulaska Hrvatske u EU. Ministar Had`i} rekao je da je kvalitetna priprema za obje zemlje klju~na za dalji razvoj ekonomija i intenziviranje robne razmjene. On je istakao potrebu intenziviranja kontakata na nivou resornih ministarstava kako bi se {to prije zajedni~ki rije{ilo pitanje spojne ta~ke na koridoru 5c, izgradnji Jadransko-jonskog autoputa i slobodnog pristupa BiH otvorenom moru. Had`i} je informisao ambasadora Stani~i}a da }e BiH vrlo brzo biti spremna da u|e u testnu fazu preuzimanja kontrole civilnih letova iznad BiH. Ambasador Stani~i} rekao je da je koridor 5c ne samo prioritet Hrvatske i BiH ve} i projekat za koji imaju interes

Sastanak sa trinaestoricom 6. marta
Sastanak predsjednika 13 parlamentarnih politi~kih par tija sa ~lanovima kolegija Zajedni~ke komisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH, za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci, odr`a}e se 6. mar ta. Cilj sastanka je posti}i politi~ku saglasnost za prijedloge amandmana na Ustav BiH kojima bi se provela presuda i omogu}ilo pripadnicima nekonstitutivnih naroda u BiH da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. - Shodno zaklju~cima sa posljednje sjednice komisije na sastanku kolegija odredili smo datum i poslali pozive predsjednicima parlamentarnih stranaka, kazao je [efik D`aferovi}, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije. Nakon sastanka sa 13 predsjednika stranaka, 12. mar ta, trebala bi biti odr`ana i posljednja sjednica zajedni~ke komisije. „Bosna i Hercegovina ima obavezu da implementira ovu presudu i nadam se da }e to uraditi. Ova komisija `eli da iscrpi sve mogu}nosti kako bi se do{lo do rje{enja“, kazao je D`aferovi}.

i druge zemlje centralne i isto~ne Evrope, te da }e i Hrvatska i EU pru`iti svu neophodnu pomo} kako bi se realizacija ovog projekta ubrzala. On je naglasio da je Hrvatska otvorena za saradnju i mo`e dosta pomo}i BiH na njenom evropskom putu.

Produ`eni mandat ovom tijelu isti~e upravo 12. marta, a dosada{nji rad komisije nije urodio konkretnim rezultatima, odnosno prijedlozima amandmana na Ustav BiH koje bi podr`ala ve}ina. Zajedni~ka komisija je u dosada{njem radu postigla visok stepen saglasnosti da se ustavne izmjene prave samo u onom obimu koji zahtijeva presuda iz Strasbourga, a donekle su se pribli`ili i stavovi oko izmjena vezanih za Dom naroda u smislu da to tijelo PSBiH bude pove}ano klubom pripadnika nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih gra|ana. Ipak, dijametralno su suprotni stavovi oko ustavnih izmjena vezanih za izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH. Podsjetimo i to da je provedba presude u slu~aju Sejdi} - Finci jedan od uslova za M. \. R. evropski put BiH.

) javnih emitera . godini privreme no odu ze li pet ko ma da automatskog oru`ja. Tako }e Vi{egrad ulo`iti vi{e od milijun maraka. DOBAR LO[ ZAO JAVNI EMITERI Podaci da su televizije susjednih zemalja izrazito gledanije od ovih na{ih. tehni~ke robe u vrijednosti 79. i ovoga su puta doma}in i njegov visoki gost. rekao je Duman~i}. zabrane prelaska dr`avne granice ili sigurnosno interesantnim osobama. rekao je Duman~i}. jasno. neo~ekivano. lider mla|ega HDZ-a. novaca u raznim apoenima ukupne vrijednosti 437. Sarajeva posebice. kg opojne droge skank koju je. februar/velja~a 2012. valjda. ponajvi{e zbog ukidanja viznog re`ima. 31 kg opojne droge skank oduzete u dva navrata od GP-a Trebinje. U pro{loj godini evidentirano je 87 krivi~nih djela krivotvorenja isprava i podneseno 85 izvje{taja nadle`nim tu`ila{tvima protiv 108 lica. godine u ilegalnom prelasku dr`avne granice otkrivena su 324 lica. Specifi~nost projekta ogledala se u treningu za vr{nja~ke edukatore putem kojih su obu~ena 62 u~enika. predsjednik Ko Pove}anje broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto Identifikovano je 2. {to bi kazali. Tokom 2011. VI[EGRAD Iz na{e perspektive ve} i sama ~injenica da je Emir Kusturica u nekom projektu. kao i 424 stabljike marihuane Prema Duman~i}evim rije~ima. u Velikoj Kladu{i 16 kg opojne droge skank.bolje da {utimo.061 kutiju cigareta. Prevencija nasilja Asocijacija XY organizovala je ju~er u Sarajevu okrugli sto Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja kao zavr{nu aktivnost projekta Prevencija vr{nja~kog nasilja i promocija zdravih stilova `ivota mladih u osnovnim {kolama KS-a.794 KM.569 KM. . Projekt je realizovan od 2008. .PULJI] Po tko zna koji put kardinal je razgovarao s nekim od ~elnika stranka sa. sada se ~ini kako Srbiji (ni) u martu ne}e sti}i europsko prolje}e. No. godinu. rekao je Duman~i}. pri pa dni ci GPBiH su u 2011. 521 grlo stoke. Da je Nemanja to dosad skupljao.62 posto vi{e nego u 2010. dok nam se ru{e olimpijske dvorane i zatvaraju muzeji . Duman~i} je izjavio da se broj izdatih viza na granici kontinuirano smanjuje. 16 Foto: D`.Treba posebno istaknuti pronalazak i oduzimanje 10 kg marihuane od GP-a Vi{egrad. u dva navrata. u Trebinju 31 kg opojne droge skank. te os ta le ro be u vri je dnos ti od 118. kako nije. 75 komada hladnog oru`ja i 6. No. dok je dio deponiran u GPBiH.pojedince.300 KM. D. hrvatskim predznakom.830 stranaca kojima nije dozvoljen ulazak u BiH jer nisu ispunjavali zakonom propisane uslove. progovorili o napa}enim Hrvatima. evo. {to je za 24. a uklju~ivao je sveobuhvatan program vr{nja~ke edukacije radi pobolj{anja zdravih `ivotnih stilova mladih. umjesto da imenom i prezimenom ka`u tko prijeti pogromom novinarima i urednicima. izdali su priop}enje u kojem spominju .4 DOGA\AJI petak. A za{to ih ne gledamo?! Odgovor je. Dio privremeno oduzete robe i `ivotinja predan je na daljnju nadle`nost carinskim i inspekcijskim organima. 325 litara alkoholnih pi}a.16 posto manje nego u 2010. konstatiraju}i da kandidatura ne ovisi samo od Beograda nego i od svake ~lanice europske obitelji. pomo}i }e mu kako {ira. te je otkriven i privremeno oduzet 71 dokument. Ulaz u BiH odbijen je dr`avljanima iz 84 zemlje. direktora GPBiH. tako i lokalna zajednica. A.280 prelazaka dr`avne granice sigurnosno interesantnih i lica sa potjernica U pro{loj godini nastavljen je trend smanjenja prometa osoba i vozila preko dr`avne granice. 3.92 posto.sve je. Registrovano je i 3. Tadi} pritom i dalje inzistira na formuli “i EU i Kosovo”. godini. Prema rije~ima Vinka Duman~i}a. Smanjen je broj odbijenih ulazaka za dr`avljane Albanije. Slijedom ~ega treba o~ekivati da uskoro pro~itamo podatke koliko se Hrvata u pro{loj godini iselilo iz Bosne. ostvareni su pozitivni pomaci na otkrivanju prometa opojnih droga preko dr`avne granice. i to za 83. To je dovelo do pove}anja broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto. dovoljna je da ospemo drvlje i kamenje. identifikovano je 2.To je pove}anje za 496 osoba ili 27.dovoljno govori. Neimenovane! Roba. 19 pi{tolja.280 prelazaka dr`avne granice osoba za kojima su od mjerodavnih tijela bile raspisane potjernice. [to se ti~e ovoga drugoga . OSLOBO\ENJE IZJAVA DANA Nema izmje{tanja tijela NN lica iz kosturnice u RS-u GRANI^NA POLICIJA BiH OTKRILA 324 OSOBE Foto: S. OPOJNI REZULTATI U Vi{egradu oduzeto 10 kg marihuane. {to je i jedan od zahtjeva Evropske unije. Fal{ isprave i narkotici .8 posto u odnosu na 2010. {to je za 0. godinu. re~eno je na ju~er odr`anoj konferenciji za novinare povodom izvje{taja o radu Grani~ne policije BiH (GPBiH) za 2011. 41 pu{ku.057 komada municije razli~itog kalibra. 24. raspisi o traganju. M. ponajprije (tzv. GUBELI] Ilegalci na granici Markolegijumarirektora Instituta za nestala lica BiH Ju di{i}. oduzeo GP Velika Kladu{a kao i 424 stabljike marihuane. A nama je. ve} je mogao sagraditi Andri}grad. VIJEST U OBJEKTIVU BORIS TADI] Srbijanski je predsjednik u Bruxellesu otkrio rupu u saksiji. stigao iz BHRT-a. VIJEST U BROJU obitelji u na{oj zemlji pomogao je Crveni kri` BiH u posljednjih 15ak dana otkako su nas pogodile velike snje`ne padaline.Izdato je 248 viza. `ivotinje i oru`je U protekloj godini GPBiH privremeno je oduzeo 168. Ta ko |er. KRIJE[TORAC LJUBI] .449 .

uskoro biti to bili legalni • U HDZ-u zatvori u koje su BiH ne odustaju rije{eno zatvarani prekr{itelji od rekonstrukcije zakona.gledam blagonaklono.Jasno da o~ekujem kako }e Ustavni sud Federacije BiH razmatrati zahtjev za ocjenu ustavnosti spomenutog zakona jer u protivnom.Na osobnoj razini nemam pro. {to podrugog naroda ve} imamo ozbiljne drazumijeva da ne bih bio spreprigovore kako su neki od savjetni. takav u izboru savjetnika. to bi zna~ilo veliku financijsku krizu u FBiH ve} u drugoj polovici ove godine i ja se nadam kako }e to. Zada}a ovog ministarstva. rekla je Rok{a . od svjedoka osumnji~e. Ona ka `e da je ri je~ o redovnim sastancima na kojima je razgovarano o ura|enom i zadacima koji se u okvi ru pro je kta na la ze pred ze mljama u~esnica. kako na Vladi. te ako bi nebilitet ljudi i teme kojima se Minis.je razlogom {to jo{ nisu predlo`e`ivanjem doga|aja u pro{losti i kre. ve} skrbiti o bora~koj. pa ~ak i slu`beni ocjeni kandidata od akti. te da ve} ima razmi{ljanja o objedinjavanju rasprave pri Ustavnom sudu o ova dva zahtjeva.da. izjavi la je za Srnu Asja Ro k{a . kojima ne samo federalne vlasti. da li je HSPBiH sasvim zadovoljan tom koalicijom? . a na koncu. u~estvovala je na sas tan ku Upravnog odbo ra i te hni ~kom sas tan ku pro jek tnih par tne ra odr`a nom u Za gre bu. pa ~ak i pomo}nika u tom mi. osje}aje svih onih koji su u ta. nije baviti se istra`ivanjem doga|aja u pro{losti i kreirati slike u javnosti o njima. Kada bi ma zato~enih. sukladno planovima Vlade. kao i ve}ina gra|ana Federacije BiH. . Kako da poni{tava postoje}e pravovalja.|eno s ciljem pobolj{anja polo`ani da su tijekom sukoba ARBiH i ja hrvatskog naroda u BiH. odnosno brani. imenujete. no to nije bilo slu~aj. biti realizirano.Na rekonstrukciju Vlade FBiH mom dubokom uvjerenju.Zu b~evi}. bit }emo zadovoljni. U nekoliko navrata u proteklom periodu o~itovao sam se. jam~io jednakopravnost naroda i bio proveden i na drugim razinama vlasti. nije baviti se istra. po . i 20. odnosno braniteljskoj populaciji rate resornom ministru Zu. no poslao Vam imena kandidata. no ako rje{enja budu nametana i uskogrudna. Vlada je dala rok za njegove izmjene koji je odavno probijen. 24. Po mom mi{lje. INTERVJU 5 @ivko Budimir. ako bude primijenjena u cilju dono{enja kvalitetnijih rje{enja. ministra HeSDP-a. Napose stoka. apri la u Trstu bu de odr`a na me |u na ro dna kon ferencija o digitalizaciji”. o procesu provedbe Zakona o reviziji braniteljskih prava te ukazivao kako se ona provodi ne po{tuju}i niti takav zakon koji je usvojen. promjene u Vladi Federacije BiH • Vratimo se apelaciji: Usta.sustvo dopredsjednika Mirsagovi savjetnici i pomo}nici nema. te kada bi taj dogovor podrazumijevao pobolj{anje rada Vlade. Ne samo da ni. znalo se da je u njega ugra|en deficit: o~ekujete li da se minus pokrije obveznicama ili }e bud`et i}i u jo{ ve}u dubiozu? . kad o~ekujete izja{njenje? .sudjeluju u Vladi Federacije i stra- naka koje ~ine vlast na drugim razinama (Vije}e ministara i `upanije). Uvjeren [TA leza u kojima sam kako }e i to ^EKAJU SUDIJE on tvrdi kako nje us Razlog je neslaganje pitabiti rijekona prostoriro {e i neprihva}anje stava ma koje je no te da }e Visokog sudskog i u vrijeme usli je di ti rata u BiH pre dla ga tu`ila~kog vije}a BiH o kontroliranje kandiocjeni kandidata od la Armija data za suce SDP-a.Armiji BiH BiH g.Odnosi unutar stranaka koalicije nisu nepromjenjiva kategorija i oni }e varirati u zavisnosti od stavova pojedinih stranaka u koaliciji o odre|enim pitanjima i realizaciji pitanja dogovorenih u platformi o formiranju vlasti. ve} su suda. ne sudske presude ve} i vrije|a ukoliko se desi neki dogovor.Iz korektnosti prema svom kodvije komponente koje su ~inile legi dopredsjedniku Federacije Vojsku Federacije BiH . nedopustive su izja`ila~kog vije}a BiH o ve. bio posljedica isklju~ivo `elje dva smatram pogre{nim i kadrovsku HDZ-a da se vrate u poziciju upravpolitiku toga ministarstva. KRIJE[TORAC TAKORE]I. • [ta zapravo najvi{e zamje- Zada}a ovog ministarstva.potpisati takvo {to? kvim logorima bili. HSP }e ustrajati na provedbi platforme i kada ona bude primijenjena u potpunosti. evidentno je da ne podr`avam Da li je uistinu jedini razlog politiku rada toga ministarstva te ovog ~ekanja povremeno odsmatram kako ministar. kako izo~nost g. S obzirom na to da je i Vrhovni sud Federacije BiH podnio zahtjev Ustavnom sudu po istom zakonu.da Kebe? ju isti odnos prema pripadnicima . Uvjeren sam BiH nije bilo Ustavnog kako }e i to pitanje logora. Smatram kako je provedba revizije po takvom zakonu upitna te da bi posljedice njezine provedbe mogle biti {tetne po Federaciju. ve} je takav zakon kori{ten kako bi se revizija provodila selektivno i primjenom dvostrukih kriterija.man to niti potpisati. DIGITALNA BiH.kvalitetnijeg rada Vlade. Uvjeren sam u to da se podzakonskim aktima i samom provedbom revizije moglo eliminirati odre|ene nedostatke tog zakona da je za to bilo volje i korektnosti. no to ne zna~i da to mora rezultirati raspadom koalicije.Ponajprije `elim podsjetiti kako je Vlada Federacije BiH u petom mjesecu pro{le godine konstatirala da je Zakon o reviziji braniteljskih prava nekvalitetan i da bi ga trebalo mijenjati.~iji dogovor o toj rekonstrukciji tarstvo za pitanja branitelja bavi.ni kandidati Parlamentu FBiH za irati slike u javnosti o njima. Bez nametanja • Koliko su u posljednje vrijeme realno dobri odnosi unutar stranaka potpisnica platforme. predsjednik Federacije BiH Ne podr`avam politiku ministra Heleza Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA • Podnijeli ste apelaciju Ustavnom sudu FBiH o ocjeni ustavnosti Zakona o reviziji branitelja: o~ekujete li da }e Sud to razmatrati i ako da. naru{a.OSLOBO\ENJE petak. nadam se da odgovor Ustavnog suda ne}emo dugo ~ekati. napose ljanja javnim poduze}ima. mogu imati potpuno suprotan efekt. kao punopravna u~esnica me|una ro dnog pro je kta “Di gi tal na te levi zi ja u jugoisto~noj Evropi”.ga {to smatram da to ne bi bilo uranistarstvu. Razlog je neslaganje i neprihvateljskoj populaciji.dogovor ne bi bio podr`an od meti jedan savjetnik ministra nije iz ne kao predsjednika FBiH. tako i u javnosti.gledate na to i da li ste spremni. Negiranje logora • [ta konkretno zamjerate dosada{njoj reviziji braniteljskih prava i na koji na~in biste Vi radili takvu reviziju? .kao posljedicu `elje dva HDZ-a da va i proces pomirenja naroda u postanu dijelom Vlade FBiH ne BiH. mo`e biti pozitivna strana ove koalicije. tada ne bih dvojio oko toga treba li ga podr`ati ili ne. “Na sastanku u Zagrebu do govo re no je da 19. Logi~no je da stranke u vlasti nemaju identi~ne stavove o svim pitanjima te da }e biti odre|enih nezadovoljstava nekim rje{enjima.}anje stava Visokog sudskog i tunju. uz suglasnost kanu Helezu? dopredsjednika. Mirsada Kebe nia time i ministra.. februar/velja~a 2012..Podrazumijeva se da kreator prora~una Vlada Federacije BiH namjerava deficit prora~una za 2012. niti HVO-a sudjelovali u maltretiranji. Razli~itost stavova. ve} imenovanje sudaca Ustavnog suskrbiti o bora~koj. kao i nje.VSTVBiH je zavr{io svoj posao i blema s ministrom Helezom. • Jo{ prije usvajanja federalnog bud`eta za 2012. .Zu b~evi} iz Re gu la tor ne agen ci je za ko mu ni ka ci je. ne bih niti podnosio takav zahtjev. a uvjeren sam i svi ostali. Mirsadu Kebi moram re}i i HVO-u. a time i ministra. S obzirom na poseban senzi. Foto: D`.bile dogovor svih stranaka koje vnom sudu nedostaje troje sudi. godinu pokriti obveznicama kako je i planirala jer u suprotnom.ja i ~eka se da ih Vi.

Institut je 2008. na{ao na dnevnom redu sjednice. glasanje po proceduri za{tite vitalnog nacionalnog interesa o njenom ostanku u dnevnom redu sjednice. On je ponovio da pitanje izbora u Srebrenici mora biti druga~ije rije{eno u odnosu na ostale op{tine u BiH. Osnovni razlog je bio to {to ni sedam proteklih dana nije bilo dovoljno da se parlamentarna ve}ina i Vlada usaglase o inicijativi za izmjene Zakona o sticanju prava na prijevremenu penziju po povoljnijim uvjetima koji se. [krbi}a optu`nica tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske. Demantirala ju je pomo}nica ministra prostornog ure|enja Hanka Mu{inbegovi} podastrijev{i podatke o svemu ura|enom uklju~uju}i javne rasprave s podacima koji dokazuju da su bili pozvani predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava sa zadu`enjem kantonalnim da obavijeste i osiguraju u~e{}e predstavnika lokalne zajednice. u protivnom. U martu odluka o novih 500 povla{tenih penzija Otpu{teni vojnici uzalud ~ekali glasanje Treba li mi{ljenje Vlade za provo|enje odluke Ustavnog suda? Nakon tra`enja Kluba Hrvata da se o odluci o prostornom planu koridora 5c glasa po proceduri vitalnog interesa. konstantovano je na sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika i ambasadora Njema~ke u BiH Ulrike Marije Knotz. Mu{i} je podsjetio na do da se o odluci Ustavnog suda ne tra`i mi{ljenje nego se ona mora provesti. {to najmanje odgovara grupi od nekoliko desetina ~lanova Udru`enja otpu{teni – razvoja~eni branitelji 31. [krbi} je time po~inio krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva” navodi se u optu`nici. gdje se trenutno i nalazi i gdje je ispitan po na{em zahtjevu.6 DOGA\AJI VIJESTI petak. 20 godina sta`a i najmanje tri. a da Dom nije glasao ni o jednoj od ta~aka o kojima se raspravljalo. Na ministrovu opasku kako razmatranje izmjene Zakona tra`i zvani~no izja{njenje Vlade. KAJMOVI] Odluka Ustavnog suda Izmjenom koju je predlo`io delegat Zijat Mu{i} provela bi se odluka Ustavnog suda FBiH i oko 500 biv{ih pripadnika Vojske FBiH otpu{tenih 2002. Tihi}. Ovo korespondira i sa zaklju~kom Parlamenta FBiH donesenim uz Zakon iz juna 2011. njeno dono{enje odgo|eno za mjesec Skoro cijeli dan je trajala rasprava i usagla{avanje o dnevnom redu ju~era{nje sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH. od kojih samo 28 Srba i potro{io 18 miliona KM. 3. iako se traga za jo{ desetak hiljada nestalih lica.Mi smo amandmanom na Zakon ostavili izvan prava ovu grupu. “Zatekao ga je na ulaznim vratima. Elvira Abdi} Jelenovi} je isto tra`ila u ime Odbora za prostorno ure|enje rekav{i da javne rasprave provedene u Sarajevu i Mostaru nisu bile dovoljne niti dobro organizirane. Prona|eno samo 28 Srba Institut za nestala lica BiH identifikovao je u protekle ~etiri godine 3. tra`io je Klub Hrvata izraziv{i negodovanje trasiranjem autoceste u podru~ju Po~itelja i Blagaja. u namjeri da ga li{i `ivota. godine {est. javlja Srna. Nakon pravne procedure i `albenog perioda tu`itelj o~ekuje njegovo ubrzo pojavljivanje pred pretresnim vije}em. ina~e. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija Foto: A. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija.Finci i pitanje vojne imovine. Dodik i Knotzova su ra zmijenili mi{ljenja i o najaktu el ni jim pi ta nji ma u Re pu bli ci Srpskoj i BiH. . godine prona{ao posmrtne ostatke 13 Srba. dok je pro{le godine identifikovao devet pripadnika srpskog naroda. pa kada su do{li u vo}njak. koja je kasno popodne prekinuta. ispalio mu je dva metka u glavu. U protekle ~etiri godine. do{ao pred ku}u [ukrije Medi}a u Sanici. prenosi Srna. te podnio inicijativu za tematsku sjednicu o koridoru 5c uz u~e{}e stru~njaka koji bi dali obja{njenja za sve sporne ta~ke. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako. Zapadnohercegova~kog kantona i grada Mostara. 2010. [krbi} je iz Futoge. . OSLOBO\ENJE Skoro cijeli dan Dom naroda FBiH utvr|ivao dnevni red Srebrenici status kao Br~kom Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi} rekao je ju~er da bi Srebrenica trebalo da ima specijalni status kakav imaju Br~ko i Mostar. 26. ipak. naredio mu da krene ispred njega upiru}i mu pu{ku u le|a. zvanog Kozar. odnosno za `ene dvije godine provedene u kontinuitetu u jedinicama Armije BiH ili HVO-a. izra zio je zadovoljstvo dosada{njom realizacijom dogovora {estorke postignutog u decembru pro{le godine i istakao da je ostalo da na narednom sastanku. ne u~estvuje. onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. 2002. kojem }e predsjedavati predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. februar/velja~a 2012. Iako je resorni ministar Vjekosalv ^amber tvrdio kako za ovo nema sredstava u bud`etu. Dom naroda je na mjesec dana odgodio usvajanje odluke o dono{enju prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za FBiH autocesta na koridoru 5c. kazao nam je kantonalni tu`ilac Jasmin Mesi}. i 2009. 24. Dakle.946 tijela. 6. O sudbini ove izmjene delegati }e odlu~iti u nastavku sjednice u martu. da su sagovornici razgovarali i o pitanju okon~anja super vizije u Br~ko distriktu i rje{avanju pitanja imovine. Jo{ mjesec za koridor 5c Na prijedlog Kolegija. onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima. kazao je delegat Mu{i} mantirao pokazav{i Vladin prijedlog zakona kojim je oko tri miliona KM bilo planirano za povoljnije penzionisanje ove kategorije. U protekle ~etiri godine otkopani su posmrtni ostaci samo 704 nestala lica. ostvarili i povoljnije penzije po Vladinim uredbama. na|u rje{enje za provo|enje presude Sejdi} . u ~ijem radu. a zaklju~kom obe}ano ostvarenje tog prava grupi vojnika otpu{tenih iz VFBiH sa 40 godina starosti. od kada postoji. F. a nismo smanjili iznos sredstava za implementaciju. op}ina Klju~. Tihi} je rekao Srni da bi na sastancima lidera {est vode}ih politi~kih par tija u BiH trebalo da se na|e i pitanje primjene Izbornog zakona BiH u Srebrenici. koja je potvr|ena u srijedu pred kantonalnim sudijom za prethodno saslu{anje. kazao je Mu{i}. jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako.Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. s otpremninama od 10 hiljada KM bi se zakonski izjedna~ili sa svojim komandantima i kolegama koji su. a zatim ga usmrtio samo 35 metara dalje od ku}e. Iz tog kluba ustvrdili su kako Ministarstvo prostornog ure|enja FBiH nije uva`ilo zamjerke lokalne zajednice – op}ina ^apljina i Ljubu{ki. . Institut je godi{nje otkopavao samo 176 tijela. . koji su pred zgradom Doma naroda skoro cijeli dan ~ekali ishod parlamentarne rasprave. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske saop{teno je. [EHER^EHAJI] Strasbourg u prvom planu Za unapre|enje dobre privredne saradnje izme|u Republike Srpske i Njema~ke ima prostora i ubudu}e na tome treba raditi. 1992. I Josip Peri} je podr`ao zahtjev Kluba Hrvata. S. B. kazao je delegat Mu{i}. Optu`eni se brani iz Srbije Potvr|ena optu`nica za ubistvo civila iz Sanice Kantonalno tu`ila{tvo u Biha}u podiglo je optu`nicu za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv Milana [krbi}a. uz otpremnine. pare su tu. saznaje Srna u izvorima bliskim Institutu. automatskom pu{kom i u vojni~koj uniformi. Skidanje ove ta~ke s dnevnog reda ili. a ovim tempom taj posao ne}e biti zavr{en u narednih 50 do 60 godina. Dodik i Knotzova razmijenili su mi{ljenja i o ostalim aktuelnim pitanjima u Srpskoj i BiH. Mu{i} je to de- (NI)KAKVI SMO LJUDI Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca. koji je ju~er boravio u radnoj posjeti Vukosavlju. Republika Srbija. s posebnim osvrtom na provo|enje odluke Suda u Strasbourgu u predmetu “Sejdi} i Finci”.

januarom. radi obaveze dostavljanja istog Evropskoj komisiji. To je saop{teno ju~er poslijepodne nakon sastanka u sjedi{tu Zeni~ko-dobojskog kantona. obe}ao je generalni tajnik Vije}a ministara BiH. Ve} na narednoj sjednici Vije}e ministara BiH trebalo bi usvojiti i akcioni plan koji se odnosi na ubla`avanje negativnih efekata po BiH ulaska Republike Hrvatske u EU. Mladi} se optu`nicom Tu`ila{tva tereti. Finska poma`e na evropskom putu Savjetnica predsjedatelja Vije}a ministara BiH @eljana Zovko primila je. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj. a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. februar/velja~a 2012. drugoj sjednici. te nekoliko ministara kantonalne Vlade. Prema rije~ima ministra privrede ZDK-a Jusufa Durakovi}a. Tu`ioci }e za izvo|enje dokaza imati 200 radnih sati. akademije. DOGA\AJI VIJESTI 7 Sjednica Vije}a ministara Bosne i Hercegovine Milanovi} od ponedjeljka u BiH Novi hrvatski premijer Zoran Milanovi} boravit }e u BiH 27. decembra Postignut je kona~an dogovor oko zbrinjavanja 40 radnika zeni~kog Ugostiteljsko-trgova~kog i turisti~kog dru{tva 21. samostan te neke kompanije.2014. te da zna~i kraj agoniji radnika i preduze}a. sije~nja. maja ove godine. ali se oni ne}e pojaviti u sudnici. tako i entiteti. Milanovi} }e nakon razgovora s najvi{im zvani~nicima BiH posjetiti i ustanove koje je finansirala Vlada Republike Hrvatske. Realizacija dogovora po~inje odmah. premijer ZDK-a Fikret Plevljak. posebice intenziviranja gospodarske i kulturne suradnje. a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula. istakao je Zvonimir Kutle{a. Direkcija za evropske integracije (DEI) zadu`ena je da sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH koordinira kada su u pitanju IPA fondovi. a njime je predvi|eno da dio radnika ostane da obavlja djelatnost u preduze}u. prihvatilo je niz mjera i aktivnosti koje se odnose na ja~anje procesa evropskih integracija.Odlu~eno je da se izja{njavanje o toj to~ki odgodi za sedam dana s obzirom na to da je pristigao odre|eni broj primjedbi na dostavljeni materijal. MVPBiH zadu`en je da do naredne sjednice Vije}a ministara pripremi cjelovitu analizu i ponudi odgovaraju}e rje{enje koje se odnosi na izdavanje viza za gra|ane Kosova. Naime. biv{i na~elnik CJB-a Trebinje. KRIJE[TORAC Su|enje Mladi}u 14. ali }e se. do 1995. nazivaju}i Tribunal pristrasnim i NATO sudom. dok }e {est radnika s dana{njim danom po~eti raditi u Rudniku mrkog uglja Zenica. smatra da je sporazum zadovoljavaju}i. na pres-konferenciji odr`anoj u pauzi zasjedanja dr`avne Vlade. A. i 28. Tako da }e to biti rije{eno u narednih nekoliko dana. bit }e rije{eni u narednih nekoliko dana. Po jo{ nepotvr|enom protokolu posjete ovaj visoki zvani~nik Republike Hrvatske }e se po dolasku u BiH prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. 24. potvr|eno je Feni iz ove institucije. Vije}e ministara BiH nije ju~er utvrdilo ekonomski i fiskalni program BiH za period 2012 . u nastupni posjet veleposlanika Republike Finske za BiH sa sjedi{tem u Ljubljani Pekku Metsoa.OSLOBO\ENJE petak. S tim u vezi DEIBiH je zadu`en za provedbu akcionog plana za adresiranje mape puta BiH u oblasti evropskih integracija.Doma}in posjete je Vije}e ministara BiH. od 1992. februara kada }e posjetiti Sarajevo. decembar – u ste~aju. u 11 ta~aka. Optu`eni Mladi} je rekao da sumnja da }e imati pravedno su|enje. naveo je Kutle{a. Zijad Kova~. Nagla{eno je kako plan sadr`i 29 klju~nih mjera koje je nu`no provesti do juna ove godine. Ovo je saop}io Zvonimir Kutle{a. Mi. Generalni sekretarijat Vije}a ministara BiH zadu`en je da izradi poslovnike o njihovom radu. Rje{enje za IPA 2012. maja Na ju~era{njoj statusnoj konferenciji u Haagu potvr|eno je da }e su|enje biv{em komandantu Vojske RS-a Ratku Mladi}u po~eti 14. a u njegovu implementaciju bit }e uklju~ena kako dr`avna razina (Vije}e ministara BiH i Parlamentarna skup{tina BiH). a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. Mostar. te uzimanjem pripadnika me|unarodnih mirovnih snaga za taoce. Nemamo pravo da odga|amo rje{enja jer je Europska komisija ionako dala dodatne rokove i stoga i jeste zaklju~eno da se DIREKTORI Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. za genocid u Srebrenici i jo{ sedam bh. u ime predsjedatelja Vjekoslava Bevande. Vitez i [iroki Brijeg. za nekoliko dana Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e. a s obzirom na to da se radi o veoma va`nim tijelima. D.Cilj je bio da spasimo ljude i u tome smo uspjeli. i 2013. On je naglasio da Finska putem produbljivanja institucionalnih veza izme|u dviju prijateljskih zemalja mo`e pru`iti zna~ajnu potporu na ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda. Milanovi} najvjerovatnije prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. po jo{ nepotvr|enom protokolu. ali mi jednostavno nemamo vremena za to. TERZI] Dodatni rokovi . decembar. Bilo je prijedloga na Vije}u ministara BiH da se da rok od 15 dana kako bi ta sporna pitanja bila rije{ena. predsjednik Sindikata UTTDa 21. Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac. teror nad civilima u Sarajevu dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem. Nermin Nik{i}: Uspjeli smo spasiti ljude . odnosno. to u~ini `urno. ina~e. Veleposlanik Metso je istaknuo da je Finska zainteresirana za ja~anje veza s Bosnom i Hercegovinom. . na op}inu Zenica. . prije ovog ~ina. odnosno da se iskoriste potencijali MVP-a u smislu komunikacija sa me|unarodnom zajednicom. decembar. Vize za Kosovo Prolongirano je i dono{enje rje{enja o imenovanju predsjedavaju}eg i ~lanova Odbora za unutra{nju politiku i ekonomiju Vije}a ministara BiH. decembar Asim Sunulahpa{i} }e zapo~eti posao na prenosu vlasni{tva zgrade hotela Rudar u kojem radi 21. biv{i na~elnik CJBa Trebinje. . dio radnika }e biti uposlen u Studentskom centru Univerziteta u Zenici. Cjelodnevno zasjedanje Vije}a ministara BiH Foto: D`. generalni tajnik Vije}a ministara Svi problemi koji su evidentirani u programiranju Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) komponenta I (Pomo} u tranziciji i izgradnja institucija) za BiH za 2012. kazao je premijer Nermin Nik{i}. Iako je bilo planirano. na~elnik Op}ine Zenica Husejin Smajlovi}. Zovko je Metsou zahvalila na posjetu i po`eljela mu uspjeh u njegovoj diplomatskoj misiji. odnosno skoro prije mjesec. op{tina. progon Bo{njaka i Hrvata {irom BiH. saop}eno je iz Slu`be za informiranje Vije}a ministara BiH. Ova obaveza. ve} od danas ~elni ~ovjek Op}ine Zenica Husejin Smajlovi} i ste~ajni upravnik UTTD-a 21.Evropska komisija iza{la nam je u susret i pomaknula rokove koji su istekli 17. dok }e izjave jo{ 212 svjedoka biti uvedene u dokaze. trebala je biti realizirana zaklju~no sa 31. Tu`ila{tvo je najavilo da }e pred sudije tokom su|enja izvesti 148 svjedoka. generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Elvedin Grabovica. Sastanak u Zenici Uspje{an dogovor oko 21. kojem su prisustvovali federalni premijer Nermin Nik{i}. generalni tajnik Vije}a ministara BiH.

u vojnoj uniformi. Ovakva inicijativa nai{la je na odobravanje u Uredu agenata za zastupanje pred Sudom u Strasbourgu. pa tako i parlamenata u provo|enju Konvencije o ljudskim pravima. podsje}a Zikreta Ibrahimovi} Dr`avni poslanici na jednoj od narednih sjednica raspravlja}e o stanju predmeta koji se protiv BiH vode na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu. Ona podsje}a da je ve}e uklju~ivanje dr`ava. godine. On ka`e da neki od predmeta iz Strasbourga imaju veliki zna~aj za BiH i kao primjer navodi slu~aj Sejdi} i Finci. februara (utozu istine. vidi i predsjednik udruge vao i Ivan predsjednik koja je ~lanica Jur~evi}. Jur~evi} je obe}ao. te staru deviznu {tednju u Ljubljanskoj banci i Investbanci Beograd.slikali ispod zastave sa kukastim jama. tehni~kih. Jasmina ^akar.023 stana u FBiH. Potvr|ena optu`nica za zlo~in u Klju~u Kantonalni sud u Biha}u potvrdio je optu`nicu protiv Milana [krbi}a za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva po~injen u Klju~u. godine. ka`e Puri}. te 2. Tu`ila{tvo Unsko-sanskog kantona tereti za ubistvo [ukrije Medi}a po~injeno u junu 1992.To je veliki predmet i ti~e se 1. M.8 DOGA\AJI VIJESTI petak. Ka`e da se svakih pola godine Vije}e ministara BiH izvje{tava o stanju predmeta protiv BiH pred Sudom. medicinskih i ekonomskih nauka. ali i da }e mirovina obi~nog vojnika biti manja nego je sada. {to je dobra pretpostavka za nastavak daljih aktivnosti u provo|enju ovog vida istra`nih radnji. bude li demonstracija. A. kazao je Jasmin Mesi}. od ~ega je preminuo”. pred kojom je ispunjavanje vladavine prava jedan od prvih koraka za zemlje koje te`e ka EU. prenosi Fena. Amila Kapetanovi}. donitomonta`i. Ensar [ehi} i Almira Arnaut . februara Na narednom sastanku }emo vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji. Imamo slu~ajeve koji su ekonomske naravi i to mo`e donijeti nove probleme od kojih se mo`emo uhvatiti za glavu. ispod konu. prosperitetu i daljem ja~anju bh. .000 studenata. bradnim tekstom zakona o povoljni. Rektor Univerziteta u Sarajevu i promotor prof. Koordinacija 16 bora~kih udru. tu`ilac Tu`ila{tva USK-a. Koordinacija je u cijelosti odbacila ponu|eni tekst zakona. . prvi put se neko ozbiljno zapitao {ta je sa na{im kompletnim nastupom pred Vije}em Evrope. {to nam je bila du`nost od 2002. preudruge koja je Koordinacije dsjednik Ud~lanica Koordibora~kih ruge umirovljenacije bora~kih udru`enja nih i demobiliziudru`enja. op. biv{i radnici i dioni~ari Agrokomerca. rekao kako se radi o fojem penzionisanju. Velma Pijalovi}. Luji} je rekao na konferenciji za novinare da je to posebno va`no za budu}i rad policije po{to je potvr|ena zakonitost. Maja Mitra{inovi} .023 stana I dok je devizna {tednja kona~no sistemski rije{ena u BiH. Koordinacija bora~kih udru`enja Federacije BiH O demonstracijama 28. zamjenica agentice Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava. Ispred ulaznih vrata zatekli su Medi}a. [krbi} je zajedno sa Vladom Un~aninom. ka`e Puri}. podsjetimo. na povrat stanova. gdje mu je [krbi} pucao u glavu. nestale osobe. poslanik Nermin Puri}. februar/velja~a 2012. novi problem za BiH predstavlja povrat stanova. ispod kojoj se. te nepostojanja u BiH ustanove za smje{taj neura~unljivih po~inilaca krivi~nih dijela. koji je u me|uvremenu preminuo. do{ao do ku}e [ukrije Medi}a u Sanici. Ina~e. biolo{kih.Zanima me {ta mo`emo o~ekivati od predmeta koji su sad u toku. OSLOBO\ENJE PREDMETI PROTIV NA[E ZEMLJE U STRASBOURGU Promovirano 11 doktora nauka U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu ju~er je promovirano 11 doktora iz historije umjetnosti. na okruglom . a o~ekuju se odluke vezane za presu|ivanje ratnih zlo~ina. Samir Omanovi}. Zanima me koliko gra|ani tu`e dr`ave i izgleda da se radi o velikom broju tu`bi. Lejla Me{ali}. Faruk ^aklovica kazao je da je UNSA bila i bit }e oslonac mira i prosperiteta. Najve}i broj odnosi se na neizvr{enje presuda doma}ih sudova.Berilo. ka`e da ga je na ovakvu ideju podstakao veliki broj predmeta na Sudu u Strasbourgu koje su podnijeli gra|ani iz njegovog kraja. ka`e Ibrahimovi}eva. Pomo} u tome nam mo`e biti stalna supervizija i koordinacija kako entitetskih. vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji. smatra da najavljena rasprava treba biti {ire fokusirana.a. zatim problem nezakonitog pritvaranja. podsje}a Ibrahimovi}eva. uz nadu da }e nove generacije doktoranata dati poticaj razvoju. . ka`e Ismet Harbinja.232 magistranta.Bruli}.576 doktora nauka iz 44 nau~ne oblasti. shodno zaklju~cima sa nedavnih konferencija iz Interlakena i Izmira. Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima. BiH treba prestati primati “udarce” Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima.kri`om. Podsjetimo. . ali ovim izvje{tajem je konstatovano da je prislu{kivanje vr{eno u skladu sa zakonom i to isklju~ivo po naredbama suda”.700 predmeta.ne}i se. vidi i je prisustvozma. Njime je predvi|eno da }e najve}a mirovina. Presu|ivanje ratnih zlo~ina U januaru ove godine na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu vodilo se 1. Zikreta Ibrahimovi}: Dugo smo pasivni Tra`e se 1. {to nam je bila du`nost od 2002. “Pretpostavka krivnje bila je na policiji.Mi smo u fazi rje{avanja sistemskih problema. Ivan Jur~evi}: Je li sporan . 24. a). ~ovjek sa fotografije bojovni`enja ju~er je zaklju~ila kako }e ka HVO-a iz Bugojna {to su se odluku o mogu}im demonstraci. rekao je Luji}. “Naoru`an automatskom pu{kom. {to nije blijeti 28. nakon ~ega su ga pu{kom uperenom u le|a odveli do vo}njaka. javlja Srna. biti 1. ka`e Zikreta Ibrahimovi}. Ipak. [krbi}a. ka`e Ismet Harbinja Prislu{kivali po zakonu [ef policije distrikta Br~ko Goran Luji} ocijenio je ju~er veoma va`nom potvrdu br~anske Skup{tine da je policija pro{le godine vr{ila nadzor i tehni~ko snimanje telekomunikacija u skladu sa zakonskim propisima. \. simbola fa{isimbola fa{izma i Sas tan ku zma i nacinacizma. Preduprijediti propuste . ve} nosiocima stanarskog prava. Do sada je na Univerzitetu u Sarajevu zavr{ilo 160. tako i dr`avnog Parlamenta.900.Ovo je veoma pozitivna inicijativa. Inicijator parlamentarne rasprave o slu~ajevima protiv BiH u Strasbourgu. generalska. ali ne otkupljenim stanovima. rak). Na ~ast doktora nauka promovirani su magistranti Asja Mandi}. postoje predmeti vezani za Agrokomerc. Adis Balota. Radi se o stanovima iz vojno-stambenog fonda. . s demonstrantima u}i u zgradu PIO/MIO FBiH i ne}e je napustiti sve dok se mirovina 253 satnika HVO-a ne izravna s penzijama kapetana Armije BiH. dr. No.Trebamo prestati biti pasivna zemlja koja }e na neki na~in primati “udarce” od Evropskog suda zbog svojih propusta i postati aktivna zemlja koja }e preduprijediti budu}e procese. budu}i da su nezadovoljni ra. On je. B. na ranih branitelja HVOnarednom sastanku }emo porazgovarati o tome.Ju~er nismo FOTOGRAFIJA stolu kojega }e raspravljali o toj Nismo raspravljali posvetiti spofotografiji na o toj fotografiji na menutom zakojoj se. godine. dru{tva. biv{eg pripadnika Vojske Republike Srpske. R.Zanima me koliki je uop}e broj i kakva je struktura predmeta koji se pred Sudom u Strasbourgu vode protiv BiH.500 KM (sada je oko 1. 5. ka`e Zikreta Ibrahimovi}. predsjednik Udru`enja penzionera i vojnih osiguranika u FBiH. Ona isti~e da BiH ima sistemske probleme u smislu neprovedenih presuda. a od Vije}a ministara bit }e zatra`eno da napravi procjenu njihovih eventualnih implikacija na BiH. Nihad Babovi}.

nakon pregleda i u razgovoru. direktor Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravlja Veliki broj RVI-ja krivo je cijenjen Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku. kada se usvoji bud`et Tuzlanskog kantona. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku dva ljekara Instituta. Had`iomerovi}: Neki drugi bi da upravljaju Institutom Hrvati se najvi{e `alili Kancelariji ombudsmena u Livnu pro{le godine gra|ani {est op}ina Livanjskog kantona naj~e{}e su se `alili na rad pravosu|a i javne uprave. ministar MUP-a Tuzlanskog kantona Policajcima pet posto na platu To su oni koje svakodnevno vi|amo na terenu. eto. lokalni ljekari nisu uklju~eni u procjenu invalidnosti ratnog vojnog invalida koji do|e na procjenu invalidnosti na institut. . ne vrijedi. ne tako davno.5 posto.Radimo. u trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka. Neki od ljekara bili su neprofesionalni. Sve {to je la`no. Svjedok je kazao da ih je upitao da li im je tokom saslu{anja potreban advokat. Stoga smo ve}ini umanjili stepen invalidnosti. O~ito je da nekom smetaju rezultati koje ovo ministarstvo u posljednje vrijeme posti`e. Nakon pregleda. februar. Nije bilo detaljnog pregleda. . po kojoj }e 850 policajaca i starijih policajaca u narednom periodu primati platu uve}anu za pet posto. biv{i istra`ilac Ha{kog tribunala je rekao da je optu`ene Du{ka Jevi}a i Mendeljeva \uri}a ispitao kao osumnji~ene 2000. No. Policajci }e se okupiti u 11 sati ispred sjedi{ta MUP-a u Livnu. . obja{njava kako se ne petljaju u rad Instituta niti su bilo ~ime nagovijestili kako bi htjeli da se ultimativno smanjuju procenti invalidnosti stradalnicima rata. kada su svojevremeno i{li na ocjenu stepena invalidnosti. mo`emo dobiti samo u Ministarstvu za pitanja boraca FBiH. sve priznali. . DOGA\AJI VIJESTI 9 Zijad Had`iomerovi}. kojeg je potpisao Mijo Kre{i}.Svojevremeno su njihov invaliditet cijenile kantonalne ljekarske komisije i utjecaj lokalne zajednice na ljekare je bio veliki. Stoga su ti procenti invalidnosti bili. Radi se o najni`im ~inovima. niti }e. Jevi} je ispitan kao osumnji~enik Na su|enju ~etvorici optu`enih za genocid u Srebrenici. godinu predvidjela i smanjeAmortizujemo udar na plate Policajci u {trajku ~ekaju pla}u Policijski slu`benici Livanjskog kantona najavili su da }e danas stupiti u {trajk zbog neusvajanja kantonalnog bud`eta za 2012. godine. kazao je Guti}. ova uredba }e se primjenjivati od 1.OSLOBO\ENJE petak. eto. [ta se dogodilo s ljudima koji su na Institut dolazili s takvim nalazima? . . mogu i narediti {ta da radimo. od kojih je rije{eno 188 ili oko 80 posto. Odbrana Jevi}a je rekla da u transkriptu nije navedeno da je on upoznat o tome da je osumnji~en. ne ki dru gi bi da upravljaju Institutom.Ostali bez prava.Mi ovim amortizujemo udar na plate. To su policajci koje svakodnevno vi|amo na terenu. imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku. rekao bih. Cijene su se kretale od tri do pet hiljada KM. . direktora Instituta. K. objektivno! Na{e je zapa`anje kako je za veliki broj osoba donesen krivi stepen invaliditeta. nje plata svim bud`etskim korisnicima za 6. a u kojem je navedeno da bi napadi na kape- lu sv. bili u Poto~arima.Do ~im. kazao je Guti}. Kontroliraju ih LATINSKI KOJEG NEMA U trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka. ka`e on. Ombudsmenu su se naj~e{}e `alili pripadnici hrvatske nacionalnosti. kazao je da je. ali su Jevi} i \uri} odgovorili da nije. nekima i pove}ali. {to je za devet `albi ili 2. koliko su ga platili U sklopu kontrole korisnika bora~ko-invalidske za{tite Institut za medicinsko vje{ta~enje zdravlja prekontrolisao je procent invalidnosti za oko 2. podsje}a {trajka~ki odbor. Na tr`i{tu je bilo i takvih papira na prodaju. [trajk policajaca bio je najavljen za 8. nekompetentni. S. odakle }e u organizovanoj koloni krenuti prema zgradi kantonalne Vlade u tehni~kom mandatu. koje }e obuhvatiti i policijske slu`benike. profesionalno. Takve podatke. Bilo je. Jevi} i \uri}. koji su podnijeli 115 `albi. veli dr. Sada nam je problem da ~ovjeka koji do|e na ocjenu invaliditeta natjeramo da se skine kako bismo ga pregledali.5 posto. ne mo`ete saznati koliko je njih ostalo bez invaliditeta. Recimo. Ja kao ministar ne}u dozvoliti bilo kakve pritiske na rad uprave policije. februar/velja~a 2012. O pritiscima na Institut Hvali direktor rad Ministarstva za bora~ka pitanja FBiH. kao bud`etski korisnici. godinu ~ime je ugro`ena njihova egzistencija jer su. istra`ivao zlo~ine u Srebrenici po~injene u julu 1995. od Zijada Had`iomerovi}a. Ako pritisci na Institut narastu do te mjere. ljekari su im gledali samo medicinsku dokumentaciju. No.500 osoba. Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku. Institut morao da se bavi i desetinama nalaza na kojima je ispisana ista dijagnoza i imali su pe~at istog ljekara! Bego Guti}. poru~io je Guti}. jedan Hrvat. Had`iomerovi}. Terenska kancelarija Institucije za ljudska prava BiH u Livnu otvorila je pro{le godine 237 predmeta po `albama gra|ana zbog kr{enja ljudskih prava ili sloboda. On se ju~er osvrnuo i na nedavno saop{tenje HDZ-a Soli Tuzla. pozvani su u ured Ujedinjenih nacija u Banju Luku jer su ranije identifikovani na videosnimku da su u julu 1995. Sada. 24. upoznat }u javnost o tome i re}i ko vr{i pritisak na Institut. na ju~era{njoj pres-konferenciji u Tuzli. nategnuti. Kako je kazao Bego Guti}. godine u Banjoj Luci. ka`e on. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka. ostali bez pla}a. upozorava direktor Instituta.To smatram jednom vrstom pritisaka na rad MUP-a. Naime. godinu obezbije|ena su sredstva za pove}anje plata. zatim Bo{njaci 66 i Srbi 40. najavljeno je iz Sindikata radnika MUP-a.Preraspodjelom bud`eta MUPa za 2012. lako otkrijemo. ne vrijedi. bez obzira sa koje strane oni dolazili. i takvih slu~ajeva. cijeni direktor Had`iomerovi}. Ante u Bukinju trebali biti poni`enje i uvreda za policiju. a vi je o~ito imate. koliko su ga platili. aprila 2012. koji je pozvan kao svjedok Suda BiH. odnosno pove}anje koeficijenata toj kategoriji policijskih slu`benika. Vlada je u nacrtu bud`eta za 2012. Bilo je. Ne polazi im to za rukom. a niti jedan nije iz lokalne zajednice. Misle. Jean Gagnon. Podsje}amo ga kako je njegov slu`benik (Jusuf [abi}) na sastanku s Predsjedni{tvom Saveza ratnih vojnih invalida rekao kako je “procent invalidnosti kod Bo{njaka prenapuhan” . i takvih slu~ajeva. Ljudi su nam. a i dru{tvo je bilo naklonjeno bora~koj populaciji. Ka`u gdje i od koga su kupili nalaz. U tom slu~aju }e njihovo smanjenje iznositi 1. koliko je dobilo umanjen. kao i o pravima koja treba da ima. rade}i za tu`ila~ki ured Ha{kog tribunala. Podsje}amo ga kako je. ali je odgo|en zbog progla{enja stanja elementarne nepogode uzrokovane snje`nim nevremenom. kako je pojasnio svjedok. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici donijela odluku o izmjenama i dopunama uredbe o platama policijskih slu`benika. dok se u 12 slu~ajeva podnosioci `albi nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti. jedan Bo{njak. ministar MUP-a TK-a. a vi je o~ito imate. BE^IROVI] Dijagnoza . uglavnom zbog sporosti rje{avanja njihovih predmeta i nezakazivanja rasprava. odnosno pove}an procent invaliditeta. ljudi sve priznaju gdje i od koga su kupili nalaz. dakle.1 posto manje u odnosu na prethodnu godinu. ako su potpisali ugovor s nama. zna direktor Had`iomerovi}. A.

Poku{ajmo proanalizirati to pitanje sa primjera Hrvatske. Tako je nedavno na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odr`an jedan forum s naslovom – navodim. na tu re~enicu bih vjerovatno odgovorio: Van s takvom re~enicom s akademskog foruma. strategije – manje-vi{e funkcionira. I ta pitanja naj~e{}e bivaju postavljena ne samo povr{no. za svaku ozbiljnu i relevantnu raspravu o polo`aju religije u bosanskohercegova~kom dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica moralo bi se imati u vidu da se religija u vremenu komunisti~kog re`ima u Jugoslaviji nalazila na margini dru{tvenog `ivota. Na hrvatskom primjeru. tribini. nekih ve}ih. politike. jo{ smo prili~no daleko od dostizanja stvarne rodne ravnopravnosti i dru{tva stvarne paritetne demokracije. {to predstavlja veliki uspjeh i. primjerice u Hrvatskom saboru – stagnira. U tom kontekstu i gledano unazad. ministarska ili druga mjesta u izvr{noj vlasti. {to se danas ne{to popravilo. {to se i dalje de{ava? Za{to i nadalje. kao pravo pitanje za spomenutu televizijsku emisiju poslu`io je nalaz do kojeg je do{la gospo|a Svetlana Ceni} o tome da je u pro{loj godini porastao iznos fi nan cij ske po mo }i ko ju je dr`ava izdvojila za potrebe vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. sa ciljem zalaganja za integriranje rodnih politika u predizborne. 24. uglavnom. U procesu demokratizacije na{eg dru{tva sada javnost sve vi{e valja razumijevati i konstituirati kao balansiraju}u snagu nasuprot dr`avi. kulturne. ugro`enosti sekularnog karaktera bh. ona je legitimna. dru{tvu. ekonomske. okrugle stolove i simpozije odr`ane u Sarajevu kojima ne mo`ete izravno prisustvovati popratite naknadno u svojim domovima i u terminima koji vam bolje odgovaraju. prije svega. OSLOBO\ENJE Religija i dr`ava U Pi{e: D`evad HOD@I] Religija je odvojena od dr`ave.10 TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA KOMENTARI petak. Profesor Nerzuk ]urak na spo me nu tom okru glom stolu. u spletu poznatih povijesnih i dru{tvenih okolnosti. kao kontrapunkt dr`avi. dodu{e po sje}anju – koji vi{e prili~i naslovnicama tabloida koje isklju~ivo zanima jeftino pove}anje tira`a: „BiH sekularna ili vjerska dr`ava“? Spomenutom skupu nisam mogao prisustvovati. Tako sam imao priliku slu{ati i izlaganje uva `e nog ko le ge pro fe so ra ]urka ~ije kriti~ko mi{ljenje i dru{tvenu intelektualnu anga`iranost ina~e iznimno cijenim. u posljednjih 10-ak godina. Jo{ zna~ajnije je pitanje promjene koncepta javne sfere. mo`emo re}i da su napravljeni zna~ajniji pomaci. U ranim devedesetima bilo je otprilike 5 posto `ena u Saboru. regionalnim i me|unarodnim razinama. ponovno pomalo gubimo korak. o 1-2 posto razlike u broju izabranih `ena. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. kao program. no `ene. {to je. a posljedi~no i postizborne programe. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. koja se na neki na~in podrazumijeva i sa kojom se bavimo ve} du`i niz godina – na nacionalnim. uglavnom. nastupa s uskli~nom re ~e ni com: Van s vje ro na ukom iz {kola! Da sam bio tamo. prije svega. Ali. U vrijeme komunisti~kog re`ima pojam javnosti bio je usko povezan sa samom dr`avom. u nekoj televizijskoj emisiji postavi zabrinjavaju}e. da uzgred ka`em. ali i regionalno gledaju}i. Ukratko. le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. ali sam izlaganja ve}ine sudionika imao priliku pre gle da ti u re pri zi ra nom snimku televizije HEMA. tako|er ve} drugi Zakon o za{titi od nasilja u obitelji. kako prvenstveno u ekonomiji. Nacionalni program za{tite i promicanja ljudskih prava te jo{ niz drugih zakonskih i podzakonskih no se ne mo`emo po`aliti da u Hrvatskoj nije stvorena struktura. na vode}im politi- stanje je bilo zna~ajno lo{ije – samo 19. pa i prava rodna ma{inerija ~ija je prvenstvena funkcija provo|enje rodno osvije{tenih politika. nemaju polovicu politi~ke. i ne manje va`no. ako je to preciznije. u ~itavoj regiji. nakon posljednjih parlamentarnih izbora neki bitni aspekti rodnih politika uvr{teni su u program Vlade RH. Kod nas se i u raspravama o religiji u dru{tvu jo{ uvijek u velikoj mjeri doga|a sukob dvaju razli~itih koncepata javnosti: jednog prema kojem se javnost. Zakon o suzbijanju diskriminacije. posljedicu intenzivnog djelovanja udru`enih `enskih frakcija stranaka koalicije. {to se mo`e promatrati sa vi{e aspekata i to prije svega u kontekstu globalne krize. To je naprosto ~injenica koju svi znamo. le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament. gdje. i @ene u regiji – gdje smo ene ~ine vi{e od polovice svjetskog stanovni{tva. vjerske zajednice u BiH kao i u regionu u pro te klom raz do blju u ja vnom prostoru djelovale. dru{tvene ili bilo koje mo}i. obrazovne i druge sadr`aje. fragmentarno i sporadi~no nego i u negativnom kontekstu i s ovim ili onim politi~kim i. posebno na deklarativnim i legislativnim razinama. `ensku koaliciju. pravobra- ~kim funkcijama. dr`ave i dru{tva putem vjeronauke u {kolama i tome sli~no. ideolo{kim „predumi{ljajem“. mo`emo slobodno re}i. Na regionalnoj razini – situacija je sli~na kada su u pitanju zakonski i institucionalni okvir – uredi. zapravo. naravno. ve} ~etvrtu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova. ba{ tamo gdje je takvu re~enicu. Dapa~e. Pri tome se ne smije zaboravi- ti da sa slomom komunisti~ke ideologije nismo imali posla samo s promjenom re`ima nego i sa promjenom uloge religije u javnom prostoru. (pre)dominantnog polo`aja religije u bh. svjesno ili nesvjesno. imamo prili~no razvijen. {tavi{e. koje su napravile svoju vlastitu. u ~itavoj regiji. skup{tine gradova i `upanija. kao i u svim komponentama dru{tva. stvar- ga. Ili. s obzirom na njihove legitimne socijalne. ko- ja vam. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? nas se svako malo neko sjeti da na nekom forumu. skup{tine gradova i `upanija. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no…i da se usprkos bitnim programskim pomacima i dalje de{ava da broj `ena. `ene. I Ili. Imamo ve} @ drugi Zakon o ravnopravnosti spolova. Stvari se de{avaju ubrzano. pozivaju}i se i na politi~ki program neke stranke u Poljskoj. Tako|er. upozoravaju}e. ~es to omogu}ava da mnoga javna predavanja. dakle. prije raspisivanja pro{logodi{njih parlamentarnih izbora ih je bilo 25 posto (zahvaljuju}i. radi se. tribine. Gledaju}i sve to. karitativne. alarmantno pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica. u ovoj prilici bih htio podsjetiti. u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no… Pi{e: Gordana SOBOL akata koji se mogu primijeniti na podru~je ravnopravnosti spolova. me|utim. okruglom stolu. zamjenama). zakoni. du`ni smo i provoditi brojne me|unarodne konvencije i obveze kojih smo potpisnici. Da se razumijemo. a. I uspjele smo. pri je ne ko li ko da na TVBiH u politi~kom magazinu „Crta“ pod alarmantnim naslovom. gotovo munjevito u dana{njem „globalnom selu“ i ~ini se da mi. prije sve- niteljstva. godine. naravno. {to je jo{ gore. ~ini nam se svima da u posljednje vrijeme promatramo i odre|ene tendencije stagnacije. Me|utim. gubimo dah. Nacionalnu strategiju za za{titu od nasilja u obitelji. poslove i aktivnosti. a postizborno cija broja `ena na pozicijama sa kojih se odlu~uje. Mi smo gotovo pola stolje}a `ivjeli u sekularnom dru{tvenom poretku koji je bio utemeljen na ideolo{kim postulatima marksizma. na vode}im politi~kim funkcijama. manje-vi{e povezuje i podudara s nadle`nostima dr`ave i drugog prema kojem se javnost pozicionira neovisno o dr`avnoj sferi.8 posto `ena izabranih direktno u Sabor. Dr`ava je u stanovitom smislu imala monopol nad sferom javnosti. legitimirao politi~ar iz Poljske kojem se ne sje}am imena a na kojeg se u svom izlaganju vrlo temperamentno referira gospodin ]urak. zna~ajnijih pomaka nema. nekako u smislu „Koliko je ostalo sekularne BiH?“ postavlja pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica u na{oj zemlji i u na{em politi~kom `ivotu. ali na politi~koj areni. na djelu je stagna- GOST OSLOBO\ENJA Za{to i nadalje. vrlo po hval no. Osim toga. primjerice od dono{enja Pekin{ke deklaracije UN-a iz 1995. tako i u restrukturiranju i rebalansiranju pozicija politi~ke mo}i na svjetskim razinama. religija i dr`ava treba da budu odvojene. 24 posto `ena sjedi u Saboru. Nije sporno da su. tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor. februar/velja~a 2012. Kao povod i. nije ni ~udno da `ene preplavljuje rezignacija i da postaju sve vi{e nezainteresirane baviti se politikom kada sve ono dobro {to je propisano i za {to smo se te{kom mukom ovih proteklih go- . formiran je i sustav dr`avnih institucija ~ija je svrha uvo|enje i provo|enje zakonskih mehanizama rodne ravnopravnosti na svim razinama. zahvaljuju}i opet zamjenama jer su mu{ke kolege oti{le na. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave. gotovo dojmljiv zakonsko-institucionalni okvir na planu rodne ravnopravnosti.

izuzetno zna~ajan. no }e Irfan raditi na ugovoru o djelu i za 500 KM pomagati u sastavljanju spiska organizatora otpora! ^uj to! Sigurno je. februar/velja~a 2012. ako je to precizni- je. ~uje se skladba partizanske pjesme “Uz mar{ala Tita. da sam „otvoreno stao na stranu Herceg-Bosne jer nikada“. politikama. gnusno!) da je za ~etvrtog savjetnika anga`ovao Irfana Ljevakovi}a. Stoga }e biti zanimljivo promatrati. Ovdje je rije~ o religijskom bitku kako se on javlja u njegovom dru{tvenom kontekstu u kojem se. pripadnika Armije BiH. Ili. zbunjeno pitam suprugu. a koje danas nisu u dovoljnoj mjeri zainteresirane? Kako posti}i da i njima pitanja rodne ravnopravnosti budu u sferi njihovih interesa? Osobno zagovaram nove dijaloge izme|u politi~arki. no }e ga savjetovati. Tome me je u~io. . ~lanom Tima za Koordina ci ju re vi zor skih ti mo va (Hrvat). . A ishod te borbe bit }e. moralnoj. (Autorica je ~lanica Upravnog odbora Regionalnog `enskog lobija za jugoisto~nu Evropu i Parlamenta Hrvatske) rijeda. kao i unutar politi~kih stranaka. skakutao po sarajevskom Stupu. dogovore. i Status SKBiH! Uzgred. neke vi{e. Al’ me sve kopka to {to je najtira`nija i. Ali. odno sno oznake fa{ista!“ Malo mu. a me|u njima i neke koji su se borili za ovaj grad i ovu BiH! . s obzirom na njihove legitimne socijalne. veli. rukujete s njim na sastancima kojima zajedni~ki prisustvujete. mijenjanje strategija kada su u pitanju i privla~enje i dovo|enje nekih novih `ena koje `elimo vidjeti kao dio procesa. Evo. u znaku ideolo{kog i nacionalisti~kog nastojanja na prisvajanju. izme|u redova. ubili pripadnici HVO-a u trenutku kada je vozio kola Hi tne pomo- Pi{e: Asaf BE^IROVI] asaf. predsjednik udruge koja je u Koordinaciji bora~kih udru`enja FBiH. pa zaklju~uje da je „Be~irovi} stao na stranu razara~a BiH“! .Ma gdje si ti. kakvi su ovo noviteti? Tim prije {to supruga zna da ja naizust izgovaram sastav posljednjeg Centralnog komiteta SKJ. a koje smo uspjele ugraditi i u sam program novoizabrane. @ena me zagrli. Po tom se pru `im na oto man. ali i predstavnika institucija. {to se posebno reflektira i na njihovo pozicioniranje na izbornim listama. posebno kada se do|e do onog klju~nog momenta – tj. upravo na primjeru Hrvatske. koliko }emo uspjeti ostvarivati svoje ciljeve. pogotovo u svjetlu ~injenice da sredinom slijede}e godine Hrvatska postaje integralni dio Europe. i mobitel kad mi zazvoni. {iljim olovku. te{ko!. usta{a. socijaldemokratske Vlade. karitativne. imaju li pravo. Nije. kulturne. evo dana. Uzmem si ~asopis Heklanje za po ~e tni ke. Hrvatima. zanimljivu. Najprije sam. novinar jedva do~ekao. a tamo.. ravnopravno s drugim nevladinim organizacijama. Ne zbog toga {to Vi `ivite u Veseloj nego zato {to mi je svaki ubijeni civil. sociolo{ki gledano. eshatolo{koj perspektivi. poru~uje da sam usta{a! Mogao je vala re}i i da sam {upak. premda ih je sijaset napisanih. nije {ija. hem me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. gdje se vi{e koriste njima bliskije tehnike kao {to su pregovaranje.OSLOBO\ENJE petak. juna~koga sina” . do aprila 1996. sve s pu{kom o ramenu. treba mi javno odgovoriti. me|u ostalima. Osim toga. kao da smo sve zajedno povjerovale }e se njihovim dono{enjem stvari same po sebi po~eti kretati u smjeru kojim mi to `elimo. odnosno socijalno djelotvorna ~injenica. kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama. fo to gra fi ju bo jo vni ka HVO-a iz Bugojna koji su se slikali ispod kukastog kri`a. razaram. zagovaranje. naime. ne}e Irfan pomagati tako {to }e drugu ministru i}i po }evape. A~kerovom gro bu. reknem ja `eni. Igmanu. umre`avanje i sli~no. na zakonsku. ostaje samo mrtvo slovo na papiru. I u njoj. religija i dr`ava treba da budu odvojene. na`alost. financijsku i svaku drugu potporu dr`ave? To su.Od jutros! Pi{e u Avazu! Strana osam. kako mi ministar izme|u redova poru~uje. materijalnu. koja ovdje mogu postaviti samo u natuknicama. religija javlja kao relevantna. mo `e bi ti! Je sam us ta {a onoliko koliko to osoba ~iju su pe tna es to go di{ nju ses tri ~nu pola godine dr`ali zato~enu u logoru HVO-a. novina napisala. Vratim se ku}i s posla. Moramo ne{to mijenjati jer mi se ~ini da smo pomalo uspavane silnim zakonima. bi ram si mustru lahku.becirovic@oslobodjenje. nepostignutog osnovnog (dru{tvenog) priznanja religije. . i makar znam kako izgledaju te vezirske mahmudije. Religija je odvojena od dr`ave. {ta su to vezirske ma hmudije!? Ono jelo koje ste. ba{ ne cvjetaju ru`e i kada }emo se itekako morati boriti za zadr`avanje razine prava koja imamo danas. 12. kulturnim. makar ga i “moji” ubili. „nisam objavio pri~u o stradanjima Bo{njaka u Vrbanji“! Plus „branim vojne odrede koji su nosili ku kas te krsto ve. majku joj njenu. U takvoj perspektivi pitanje religije u ve}ini na{ih rasprava javlja se kao pitanje jo{ uvijek neostvarenog. rekne ona. ja jesam usta{a onoliko koliko to ~ovjek ~ijeg su zeta. al’ da sam terorista. sve zalijevaju}i viljemovkom i pivom za 260 KM bud`etskih para! Ja. nekako me je sramota i pomisliti na njih – vidim svaki dan ljude koji po kontejnerima tra`e koricu hljeba. rekao. imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave. `ene se mo`da ne snalaze najbolje u unutarstrana~kim zamkama i nadmetanjima ili jednostavno nemaju snage da se i na tom planu bore i dokazuju u jednom vi{emanje tradicionalno mu{kom okru`enju. red je i da “branim vojne odrede koji su nosili kukaste krstove” I to tako {to na|em. manipuli ra nju i ko ri {te nju po zi ci je mo}i koja (mo}) je u temeljnom pogledu kompromitiraju}a za njihovu izvornu misiju. Pi{em i o zlo~inima nad Bo{njacima. organizacijsku. ne kad Vi po`elite. Dakle. ministar za bora~ka pitanja FBiH. metkom u potiljak. da rastao sam i razvijao se u skladu sa Statutom SKBiH! Jebem li ga. Evo. Treskavici. od ma ja 1992. koji nisu ba{ zdu{no podr`avali reviziju boraca koju radite. Ja ne! Kako god. dolje desno!. obukav{i uniformu ARBiH. a. treba mu i javno odgovoriti. ~esto sklonije baviti se neformalnim. Evo zore. ~ini se kako u pogledu na polo`aj i ulogu vjerskih zajednica u na{oj dr`a vi i u na {em dru{tvu moramo odgovoriti na pitanje oko kojeg bi valjalo posti}i neku vrstu minimalnog dru{tvenog i politi~kog konsenzusa. i nji ma tre ba da ti pri li ku da ka`u koju! Budu}i sam prevejani usta{a. svoj }u. kada se odre|uje tko }e biti na kandidacijskim listama i na kojim pozicijama?! Jedan od odgovora na taj problem le`i u ~injenici da unutarnji hijerarhijski ustroj politi~kih stranaka i nadalje le`i uglavnom u mu{kim rukama i ~esto predstavlja prepreku ve}em sudjelovanju `ena. kona~no. ipak. sedam civila Hrvata. pla ni na ma oko Olova i Vare{a! I danas je. onomad i zajedno s kolegama (12. Kad fakat! Zukan Helez. Sarajevo) ku{ali. napisati kad ja budem htio. ako ve} nisam. i ho}e li njegovo ostvarivanje pomo}i ve}oj mo}i `ena. obrazovnim i drugim poslovima od dru{ tve nog zna ~a ja. NGO-a. ministar Zukan ni je ma la za je ban ci ja! Hem je ~lan i ministar. Srbima. mo`e biti! Dokaz da sam usta{a je i to {to sam radio intervju s pred sje dni kom FBiH (ge ne ra lom HV).. Mislim da se to u budu}nosti mo`e pokazati presudnim. usta{a moj.Ovo mi drug ministar. Asafa i Bobana S danas? dina izborile (u {to su uklju~ene i zakonom propisane kvote). obrazovne i druge sadr`aje. va`na i.ba ^lan i ministar me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im. poslove i aktivnosti. Nejse! Mislio sam. Problem je samo mo`emo li tako dalje? Jesmo li se umorile od stagnacije i tapkanja u mjestu? Moramo li ipak ne{to mijenjati u na{im pristupima? Mo`emo li potaknuti neke nove razgovore. i u regionalnom smislu. Napi{em da je Ivan Jur~evi}. nego vrat! A Irfanov je problem {to }e savjetovati za 500 KM mjese~no! Sad. prava pi ta nja za sva ku od go vor nu ras pra vu o re li gi ji u na {em dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine. zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? Ako se vjerske zajednice kao nevladine organizacije bave socijalnim. After noon. KOMENTARI POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA 11 P jo{ uvijek djeluju.. proku`ili ste me! Razaram BiH! Najprije sam to ~i nio do bro vo ljno. a proporcionalno obimu takvih svojih aktivnosti. uredima. A danas vidimo da to nije tako. poljubi. stoga. Pritom }u navratiti i do naselja Vesela i napraviti pri~u o tome kako su pripadnici Armije BiH u Veseloj ubili. bojovni~e moj! Kontam. Pitanje se ne odnosi na to kakav stav svako od nas ima prema religijskom bitku u njegovoj transcendentalnoj. dru`e ministre. nerado. Dakle. One su. {iljim olovku }i. “gnusno” slagao (eki. Skontam. iako me je on molio.restoran Park prin~eva.A od kada sam to usta{a?. ministre. a koja su legitimna. dru`e ministre. tre balo bi da objasnim za{to sam. Veli: . fakat nerado i s osje}ajem ne lago de. pogotovo kada su u pitanju i dobivanje i preuzimanje ve}e odgovornosti na svim razinama. nerado. ka`e ministar. poti~em iz siroma{ne radni~ke porodice. neke manje. Vi se. nevladinim i gra|anskim aktivizmom. karitativnim. a Oslo bo |e nje obja vi. jednako bitan. 24. A {to se teksta o nastradalim Bo{njacima u Vrbanji ti~e. 2011 . strategijama. fo to gra fi san ispod je be ne svastike koju i Vi i ja mrzimo! No.. kada su u pitanju `ene i njihovoj polo`aj. za savjetnika.

preti~u}i kamion u vlasni{tvu firme Mepas iz [irokog Brijega. potvr|eno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona. Protiv njih }e biti podnesen izvje{taj Kantonalnom tu`ila{tvu Tuzla. kao i obi~no ju~er do{ao do Bukvi}eve radnje.ZIM udario [. O doga|aju je obavije{ten de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu. obdukcije. no uvi|aj koji je ju~er obavljen trebao bi utvrditi da li i {ta nedostaje iz radnje. koji su ubijenog znali kao po{tenog i dobronamjernog ~ovjeka koji se fotografijom bavio od prije ra- “Ne znam kako je neko mogao tako ne{to uraditi. preti~u}i audijem. Prema rije~ima Irfana Nefi}a. Pretpostavka je da je ubica zaklju~ao vrata radnje dok je bio unutra. na njegovo ~u|enje bila zaklju~ana. u mjestu Bistarac kod Lukavca.. 24. a potom i pregazio. Na vratima je pisalo da se vlasnik nalazi u blizini i da se vra}a u 15 sati. policajci su pretresli Hasanba{i}evu ku}u u Ljubiji. bio na vratima Bukvi}evog Fotostudija.10 sati i u fotografskoj radnji zatekla be`ivotno tijelo 67-godi{njaka ubijenog o{trim predmetom. iz Zenice. K. a Elvir je si{ao u podrum gdje se nalazi spu`va na kojoj je Bukvi} znao da prilegne. obavio de`urni kantonalni tu`ilac. Kombi se kretao unazad. februar/velja~a 2012. petak. Mi. Kamion. i Elvir B. Hasanba{i} je. . koji je naredio da se izvr{i obdukcija tijela nastradalog. a radi se o M. te prijete}i no`em. kako bi Ali} izbjegao sudar sa skanijom. Za sada policija nema osumnji~enih. B. D. najvjerovatnije.Doboj. P. saznajemo. ali i astru te u njegovoj putnoj torbi prona{li dva paketa spida ukupne te`ine 2. Kako nam je potvr|eno u Tu`ila{tvu TK-a. jer je on bio zaklan od uha do uha” ispri~ala .12 CRNA HRONIKA Nepoznati napada~ u srijedu je usred dana u Bolni~koj ulici u Sarajevu presreo i oplja~kao maloljetnog P. kada je audijem 80 udario u kamion skania. i vidio da je Vehid G. S. Sa mjesta udesa Uvi|aj je na mjestu nesre}e. Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja Ubijen fotograf Mujo Bukvi} Mujo Bukvi} prona|en je zaklan u podrumu svog Fotostudija. mada je. koji je Ali} poku{ao da pretekne. prema radnji se uputio i Elvir B. vidio je da su vrata radnje bila otklju~ana. K. ali su ona. Naime. Ju~er u zeni~kom naselju Jalija Kombijem usmrtio pje{akinju Voza~ je priveden u slu`bene prostorije policije radi uzimanja uzoraka krvi. Elvir je fotografa na{ao pokrivenog. oteo mu mobitel i udaljio se. voza~ je. SULTANOVI] Mimoi{li se sa ubicom Skupa sa Vehidom G. kako nezvani~no saznajemo pukim slu~ajem umalo mogao biti otkriven. tu`ilac je Osnovnom sudu Prijedor uputio prijedlog za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora Hasanba{i}u. potvr|eno nam je iz CJBa Banja Luka. (1987). Ali} je. Ljekari lokalnog Doma zdravlja smrt Ali}a su konstatovali na mjestu udesa. Aida Zeki} (66) poginula je ju~er ujutro u udesu koji se dogodio u Ulici Jalimamov put u zeni~kom naselju Jalija. Vehid se uputio u obli`nji ugostiteljski objekat Bistro i naru~io }evape. sa slu`benicima Policijske uprave Lukavac. a koju su slu`benici Odjela krim-policije SJB-a Prijedor i Sektora krim-policije CJB-a Banja Luka zaustavili na magistralnom putu Banja Luka . pre{ao u lijevu traku te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret. zavr{io je u kanalu pored puta. presreo maloljetnika. je vlasnica jednog ugostiteljskog objekta na Dobrinji. Jo{ vi{e iznena|uje ~injenica da je Bukvi} u svojoj radnji zaklan. bio suvoza~ u opel astri. Nakon par minuta do Bukvi}eve radnje oti{ao je Elvir.053 kilograma spida i mobitel. S. Nju je kombijem Zeni~ke industrije mlijeka . a policija radi na identifikaciji i pronalasku napada~a. je. Nakon uvi|aja tijelo ubijenog je vozilom KJKP Pokop odvezeno u prosekturu na Barama radi D. do{ao da potra`i fotografa. Vehid je prijatelja potra`io u radnji. na njegovo iznena|enje. Tijelo ubijenog iznose iz fotografske radnje Foto: [. a krenula je u prodavnicu u koju je nekoliko minuta ranije ZIM-ov kombi dostavio robu. i da se to desilo 20-ak metara od policijske stanice u ovom naselju. dok je vozilo prona|eno i bi}e vra}eno vlasniku. rekli su da nisu nikad vidjeli takav stravi~an zlo~in. D. kako je potvr|eno iz sa ra jev ske po li ci je.. Oko podneva Mujo je imao obi~aj piti kafu sa kom{ijom Vehidom G. ali i uzmu uzorci krvi i urina voza~a kamiona skania.Prijedor u mjestu Omarska. uposlenik ovog ugostiteljskog objekta kako bi kucanjem na staklo dozvao Muju Bukvi}a za kojeg je mislio da se nalazi u podrumu. Zeki}eva je preminula na mjestu. (1989) i B. vlasnik Fotostudija u Ulici Omladinskih radnih brigada do broja sedam u sarajevskom naselju Dobrinja II ju~er popodne je brutalno ubijen u svojoj radnji. januara u Srebreniku. L. te je pobjegao prije nego {to je Elvir B. koju je vozio Denis Hasanagi} (20) iz Ljubije. Razbojnik je. ta. obojici nastanjenim u op}ini Gra~anica. Vidjev{i to. Kom{ija Vehid G. Nakon saslu{anja. S. kako bi se utvrdilo da li je bio pod dejstvom alkohola. potrparola MUP-a Kantona Sarajevo policija je pozvana u 15. Uz saglasnost banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva te po naredbi nadle`nog sudije. te oborio `enu. Zeki}eva je `ivjela u blizini mjesta nesre}e. OSLOBO\ENJE Maloljetnik ostao bez mobitela Rasvijetljena kra|a vozila u Srebreniku Slu`benici krim-policije Grada~ac u saradnji sa kolegama iz PU Gra~anica identifikovali su kradljivce golfa koji je “nestao” 10. Za sada nije poznato da li se radi o zlo~inu iz koristoljublja. a ubica je prijateljima ubijenog ispred nosa pobjegao iz radnje [ezdesetsedmogodi{nji Mujo Bukvi}. [okirani gra|ani Ubistvo Muje Bukvi}a {okiralo je stanovnike ovog sarajevskog naselja. Udes u Bistarcu kod Lukavca Poginuo Dino Ali} Ali} je. te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret Trideset{estogodi{nji Dino Ali} iz @ivinica smrtno je stradao u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er ujutro dogodila na magistralnom putu Tuzla . povukao ulazna vrata. Priveden 21-godi{njak iz Ljubije Uhva}en sa spidom Adis Hasanba{i} (21) iz Ljubije kod Prijedora uhap{en je u srijedu nakon {to je policija kod njega prona{la dva kilograma spida. dok je voza~ kamiona pro{ao bez ve}ih povreda. Me|utim. pre{ao u lijevu traku. kako bi se utvrdilo da li je eventualno bio pod dejstvom alkohola. da ru~a dok se Bukvi} ne vrati. Kako je kasnije ispri~ao. S. Oni koji su Muju vidjeli. skrenuo udesno. Vjerovatno su se Vehid G. sa ubicom mimoi{li u svega nekoliko desetina sekundi.

Pokretni ometa~ signala za mobitele dobio sam prilikom kupovine blindiranog audija. te Turkovi} i Mithat Zahitovi} tra`ili od Zuli}a da na ime Muamera Zahitovi}a prepi{e 12. svjedokstru~na osoba i uposlenik FUP-a na mjestu informati~ara. koji je. prona|en je u Banjoj Luci. U gepeku smo prona{li i vizit-kartice na ime Jasmin Bahto (od kojeg je auto otet. I opet }u ga kupiti da me ne bi prislu{kivali. Me|utim. Zoran Ga{i} (40). Elmedin Kobiljak. fiksni ometa~ kupio sam kako me ne bi prislu{kivali vrsni haker tu`ilac Oleg ^avka i Almir D`uvo (direktor Obavje{tajno-sigurnosne agencije. Ismet Katana. a forenzi~ari su u njemu prona{li i ~etiri duge cijevi . op. banjalu~koj Ulici Starine Novaka. One nisu izgorjele jer vjerovatno nije bilo dovoljno kisika za plamen.automatske pu{ke. kojem je banjalu~ki Osnovni sud odredio pritvor zbog kra|e. U svom ranijem iskazu Maka{ je na fotografijama osoba koje su mogle sjediti s Turkovi}em prepoznao svjedoka pokajnika Isljama Kalendera i Suada Glavini}a (u ranijem postupku pravomo}no oslobo|enog optu`bi za u~e{}e u plja~ki. CRNA HRONIKA Policija CJB-a Banja Luka u srijedu je privela tri osobe za kojima su raspisane potjernice. voza~a na Me|unarodnom aerodromu Sarajevo i svjedoka plja~ke. centra Sarajevskog aerodroma. kori{tenom u plja~ki. {ke struke i uposlenik MUP-a KS-a. Hod`i} je dodao kako je shvatio da je rije~ o plja~ki tek kada je vidio da se vre}e s novcem ubacuju u d`ip. upu}en je da se o tom konsultuje sa svojim advokatom Fahrijom Karkinom. zapravo generi{u {um koji ometa signal mobitela u zatvorenoj prostoriji.000 eura uputio protiv ^avke. Me|utim. a drugi kupio. 13 Troje uhap{enih po potragama Pozivi u pomo} otjerali napada~a Maskirani razbojnik upao je u srijedu u trgovinu “Sanja” koja se nalazi u . dodao je Turkovi} i objasnio da se fiksni ometa~i signala koriste i u pozori{tima ili drugim zatvorenim prostorima kako ljudima koji su zaboravili isklju~iti mobitele oni ne bi zvonili. Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [titio sam se od ^avke i D`uve Uz obja{njenje da je pokretni ometa~ signala dobio uz audi koji je nekada koristilo Predsjedni{tvo BiH. godine bio zaposlen u restoranu Trattoria Due.Ovi ure|aji mogu ometati signale opsega 800. Gu{i} je rekao da se prenosni ometa~ signala mo`e puniti u automobilu. koji je nekada pripadao Predsjedni{tvu BiH. Policija je izvr{ila uvi|aj. nakon ~ega ih je do Nijaza Zubana. potvr|eno je iz CJB-a Banja Luka. podsje}amo. godine. Prvooptu`eni je ovo rekao tokom saslu{anja vje{taka elektrotehni~ke struke dipl. Njegovo posjedovanje obi~nim gra|anima nije dozvoljeno. na|ene ~etiri automatske pu{ke Me|unarodnog aerodroma Sarajevo 5. nakon ~ega je plja~ka{ istr~ao iz trgovine i pobjegao bez plijena u nepoznatom pravcu. rekao je ju~er u Sudu BiH na nastavku su|enja za nekoliko monstruoznih ubistava i druga te{ka krivi~na djela prvooptu`eni Zijad Turkovi}.a).Taj drugi.800 i 1. Ure|aji koje jo{ zovemo d`ameri (jammer). uposlenica je po~ela dozivati pomo}. kazao je Dizdar. kazao je Maka{. 24. L. U optu`nici se navodi i da su to u~inili upu}uju}i mu verbalne prijetnje i pokazuju}i mu pi{tolje zataknute za pojas. a tri u drugom dijelu vozila.a). kojim predsjedava sudija Izo Tanki}.900 megaherca. ju~er je kazao da je od Tu`ila{tva BiH dobio naredbu da analizira snimke videonadzora iz Cargo- Prijetnje i pi{tolji Sabahudin Maka{. koji je 2007. od radnice zatra`io da mu preda novac. Jedna duga cijev je bila u gepeku. u sarajevskom naselju Saraj-Polje. ali i sa dvo ji com mu {ka ra ca. kazao je kako je to vozilo u potpunosti izgorjelo. koji je vje{ta~io audi Q7. februar/velja~a 2012. . U optu`nici se. vje{tak grafolo- . zapaljen nakon {to je iskori{ten za plja~ku dva i po mi li ona KM iz Car go-cen tra Turkovi} i advokat Fahrija Karkin na ju~era{njem pretresu [ta je sa prijavom? Turkovi} je ju~er Sudsko vije}e Suda BiH. Utvrdio sam da je vozilo posuto zapaljivom te~no{}u iznutra i izvana i onda zapaljeno upotrebom otvorenog plamena. Drugim rije~ima. tada{njeg direktora Cargo-centra i sada{njeg optu`enika u ovom predmetu. a nije isklju~io mogu}nost da je takvo ne{to mogu}e i sa fiksnim ometa~em. Njegov zadatak je bio da utvrdi da li jedan od plja~ka{a u desnoj ruci dr`i klju~. te traga za razbojnikom. izja vio je da je vje {ta~enjem potvr|eno da potpis na ugovorima o prometu vrijednosnih papira pripada Nijazu Zuli}u. in`enjera Svjedok Sabahudin Maka{ U zapaljenom audiju. Vje{tak protivpo`arne za{tite Muris Dizdar.17 posto dionica fabrike Klju~.OSLOBO\ENJE petak. kojeg je dr`avni tu`ilac ^avka ispi ti vao o ka ra kte ris ti ka ma ure|aja oduzetih od Turkovi}a.Nisam uspio da dobijem odgovor da li spomenuti plja~ka{ u ruci dr`i ne{to. . upitao {ta je s njegovom krivi~nom prijavom koju je zbog navodnog uzimanja mita od 30. Dk. elektrotehnike Remzije Gu{i}a. kako se navodi u optu`nici. S. Hod`i} je ponovio da su plja~ka{i u{li u Cargo-centar i zatra`ili {efa. ju~er se nije mogao sjetiti jesu li to bili ba{ oni. kao i Milan Marjanovi} (62). Ju~er je dovr{eno ispitivanje D`emala Hod`i}a. Me|utim. Katana je kazao da je vje{ta~enjem utvr|eno da sva ~etiri potpisa pripadaju Zuli}u. Hilmija Ma{ovi}. op. optu`eni za vo|enje zlo~ina~ke organizacije kazao da bi takav ure|aj.Audi se nalazio u biv{oj kasarni Ned`ari}i. 1. niti vas neko mo`e nazvati na mobitel niti vi ikoga mo`ete zvati. ali i izvan nje. O. op. te prijete}i no`em. U Bosanskoj Gradi{ci uhap{en je Mihajlo Kalini} (26). opet nabavio?! .a). Vizit-kartice .Turkovi}a sam upamtio jer je jednom zaboravio mobitel po koji se vratio i poslije toga sam vi|ao njegovu fotografiju u novinama. decembra 2007. pojasnio je Gu{i}. za kojim je na snazi bila centralna potjernica raspisana zbog kra|e. ~ije posjedovanje gra|anima nije dozvoljeno. navodi da su optu`eni u predmetu Turkovi} Muamer Zahitovi}. . kojem je pritvor odre|en zbog nano{enja te{kih povreda. za {ta se terete Turkovi} i ostali. rekao je da se Turkovi}a sje}a iz tog perioda jer je nekoliko puta sjedio u ovom restoranu sa jednom `enom. odvela Emina Vuki~evi}. rekao je odgovaraju}i na pitanja tu`ioca ^avke. .

pesticida. imamo intenzivnije aktiviranje i reaktiviranje klizi{ta. kao zdravom na~inu `ivota. ku}nih ljubimaca te foto i bebi programa neprekidno se pro{iruje i nadogra|uje inovativnim i ujedno ekolo{ki prihvatljivim proizvodima. kompanije i pojedince koji kroz svoj `ivot i rad nalaze inspiraciju u prirodi. jer je to bila specifi~na lokacija. 24. a ovih dana se snijeg ubrzano otapa. ali vrijedan dio vi{e od 2. ljepote. Austriji i Njema~koj. decembra 2010. babylove. I ponuda najpoznatijih kvalitetnih robnih marki iz podru~ja zdravlja. Dan za{tite prirode i Dan o~uvanja okoli{a. Ovaj asortiman je jedinstven i mo`e se kupiti samo u dm prodavnicama.400 dm prodavnica {irom Evrope u kojima ljubazno i stru~no osoblje. dm zelena turneja na svom }e putu do @eneve poruke o ekolo{koj odgovornosti. Aktivnosti CZ-a Poplave su jedan od naj~e{}ih uzroka klizi{ta. Gornja Tuzla… Klizi{ta u ovim mjestima dr`imo pod budnim okom” . 250-011 123. . Pripremio Samir KARI] . Das gesunde Plus. Voza~ki tim Mario Petrekovi} i Marko Lasi} Nered demonstrirali su na~in punjenja nesvakida{njeg automobila ispred dm prodavnice u Me|ugorju na adresi Sivri}a bb. Sloveniji. M. Naj~e{}i uzrok su padavine. Tako dm green city project zapo~inje dm zelenom turnejom i nastavlja se kroz niz doga|anja na Dan planete Zemlje. prema rije~ima na{eg sagovornika. evidentirano je jo{ 589 lokacija na kojima bi se moglo pojaviti klizi{te. a jedina energija koju }e elektri~ni automobil XD Concept kompanije DOK_ING XD koristiti na putu dugom 1. “Radi se o mjesnim zajednicama Crvene Njive. No. Crvene Njive? Najve}a prijetnja od pokretanja klizi{ta nalazi se na 16 lokacija. ka`e Mula}. ne bi trebalo biti pojava te vrste. 282-436 124. Kruna projekta je dodjela dm green city nagrade kojom se odaju priznanja najistaknutijim pojedincima i kompanijama na polju ekolo{kog anga`mana. kao {to smo imali 2001. snio nam je Mula}. i 2010. Dodaje da Civilna za{tita Tuzle ve} provodi odre|ene aktivnosti kako bi se sprije~ile eventualne poplave i klizi{ta. promovisati i u gradovima u Hrvatskoj. Tako na policama dma potra`ite robne marke Balea. postoji mogu}nost reaktiviranja klizi{ta. razgovarali smo sa Miralemom Mula}em iz Zavoda za urbanizam Op}ine Tuzla. Uklanjanje snijega Zaposlenici tuzlanskih komunalnih preduze}a su tokom snje`nih padavina uglavnom uklanjali snijeg sa glavnih saobra}ajnica u gradu i puteva u naseljima. godine. Miralem Mula} ispred mape na kojoj su obilje`ena klizi{ta OKOMKAMERE U Me|ugorju ispra}ena dm zelena turneja dm zelena turneja uvod je u kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ koja }e biti provedena od 1. do 30. U Me|unarodnoj godini energetske u~inkovitosti dm se pridru`io organizaciji dm green city projecta u sklopu kojeg }e provesti nekoliko inicijativa u svrhu okupljanja {to ve}eg broja gra|ana na dm green city doga|anjima. TU KUPUJEM . dm green city project Green city project nastao je inicijativom grupe pojedinaca. muzi~are. U skladu s izvornom idejom o~uvanja okoline i zdravijeg na~ina `ivota ju~er su kupci u Me|ugorju imali priliku prisustvovati i degustaciji Alnatura Bio proizvoda koji se mogu kupiti isklju~ivo u dm prodavnicama te su proizvedeni od poljoprivrednih sirovina na bazi ekolo{kog uzgoja. Kada je u pitanju 50 do 70 litara. Samo jedna osoba je pre`ivjela. O tome trebaju li gra|ani strahovati od aktiviranja klizi{ta. doma}instva. alverde.kroz koji dm odra`ava svoju poslovnu filozofiju. Jessa i druge. ali i nelegalna gradnja. dm je tako|e poznat i po posebnom asortimanu {iroke palete proizvoda koje odlikuje visok kvalitet i najpovoljnija cijena pod nazivom moja marka.415 kilometara do jednog od najposje}enijih svjetskih sajmova automobila jeste ona iz obi~nog priklju~ka na struju kakav postoji u svim doma}instvima. Dontodent. godine u svim dm prodavnicama dm zelena turneja ju~er se iz Me|ugorja otisnula put @eneve.313 klizi{ta. Gornja Tuzla… “U slu~aju nekih ve}ih padavina. Profissimo. februar/velja~a 2012. prema dosada{njim iskustvima. a predstavlja seriju doga|anja kojima je ideja vodilja senzibilizirati {iru javnost o ekolo{ki osvije{tenom djelovanju te u sklopu nekoliko doga|anja okupiti umjetnike. Tu padavine nisu bile uzrok“ obja.14 TUZLANSKA KAPIJA petak. gdje }e im se na zanimljiv na~in prezentovati neki od aktuelnih ekolo{kih problema te zajedni~ka nastojanja u pronalasku alternativa i rje{enja. Ali. Raport iz porodili{ta DE@URNI TELEFONI MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122. Zavod je odredio 16 prioritetnih lokacija koje predstavljaju najve}u prijetnju gra|anima. U sklopu zelene turneje elektri~nog automobila „na dm utika~“ ju~er su stanovnici Me|ugorja imali priliku saznati prednosti ovog ekolo{ki u potpunosti prihvatljivog i jeftinijeg na~ina prevoza. slikare. godine aktiviralo se klizi{te koje je u nezapam}enoj tragediji progutalo ku}u u kojoj se nalazila ~etvero~lana porodica Salki}. 5. Tu se ranije vr{ila eksploatacija pijeska. godine” isti~e Mula}. dm zelena turneja uvod je u novu dm kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ kojom }e dm i gra|ani imati priliku zajedni~ki doprinijeti o~uvanju okoline tokom aprila 2012. Ovih dana je krenulo uklanjanje i odvo`enje snijega iz centralnih dijelova grada. i to u mjesnim zajednicama ^aklovi}i. On navodi da dosta faktora uti~e na pojavu klizi{ta. a preko 70 litara imamo jo{ intenzivnije aktiviranje. OSLOBO\ENJE Skoro ~etvrtina op}ine le`i na klizi{tima Ho}e li se ponoviti U tuzlanskom naselju Crvene Njive 5. zatim nelegalno se gradilo… Dakle. Uz to. Ipak. O dm drogerie marktu 43 dm prodavnice u BiH mali su. a stru~njaci ka`u da se na ~ak 23 posto povr{ine op}ine Tuzla nalaze klizi{ta. postoji li prijetnja da se ove godine ponovi slu~aj iz Crvenih Njiva? Drugi faktori „Na to je te{ko odgovoriti. Centar. a u cilju smanjenja broja jednokratnih vre}ica odba~enih u okoli{. ugodna i moderna atmosfera prostora te izrazito povoljne cijene iznimno kvalitetnih proizvoda itekako opravdavaju slogan TU SAM ^OVJEK. entuzijasta.311-510 303-500 282-411 280-738 38 32 DJEVOJ^ICA DJE^AKA U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 70 beba. mnogo drugih faktora je dovelo do aktiviranja klizi{ta. Tako su ju~er svi dm kupci u Me|ugorju za kupovinu iznad 20 KM dobili pamu~ni ceker na poklon. Tuzla danas le`i na 1.4.O. Imamo iskustva u Tuzli da kada padne u intervalu od 30 do 50 litara po kvadratnom metru. Sirovine tih proizvoda se pa`ljivo prera|uju s ciljem da se sa~uvaju vitalni sastojci i puno}a originalnog okusa. fotografe. Centar. dm zelena turneja povod je i za podsje}anje i motivisanje gra|ana na ekolo{ki prihvatljivo pona{anje prilikom kupovine. decembar 2010: Klizi{te progutalo ku}u porodice Salki} kao {to su ^aklovi}i. aditiva i medicinskih proizvoda. imamo umjereno aktiviranje klizi{ta. Organska hrana dobra je za ljude i okolinu jer je zasnovana na ekolo{kim principima proizvodnje koji izbjegavaju upotrebu vje{ta~kih hemijskih sredstava poput vje{ta~kih |ubriva. U objektivu na{e kamere ju~er su se na{li radnici koji odvoze snijeg sa Trga `rtava genocida u Srebrenici. umjetnika i kreativaca ~ija je motivacija o~uvanje prirode i svih njenih ljepota.2012. Denk mit.

24. OGLASI 15 .OSLOBO\ENJE petak. februar/velja~a 2012.

16 REGION VIJESTI petak.60 KM Fond dobitaka 60%: ......424..40 KM Fond za ostale dobitke: .862. On je u intervjuu za ju~era{nje podgori~ke Dnevne novine naveo da crnogorske vlasti ne ispunjavaju obavezu preuzetu pred referendum o nezavisnosti Crne Gore da se garantuje Sand`aku pravo na prekograni~nu regiju.... koji je izvo|a~ radova na pelje{kom mostu... KOLO SUPERLOTO-A OD 22...926.30 KM 35 27 43 24 13 05 5 7 Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Ukupna uplata Loto 6/45: ......6............ vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3.... OSLOBO\ENJE Izvo|a~i podnijeli tu`bu zbog zastoja gradnje pelje{kog mosta Prijava protiv na~elnika General{taba Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije stigla je krivi~na prijava Fonda za humanitarno pravo protiv na~elnika General{taba Vojske Srbije Ljubi{e Dikovi}a.. Izvo|a~i radova su jo{ ranije najavili tu`be i naplatu penala zbog zastoja radova. januara saop{tilo da ne postoji bilo kakav osnov za sumnju u krivi~nu odgovornost Dikovi}a za ratne zlo~ine.162..........129..... ali da se i u njoj kroz takozvane tajne policijske strukture vr{i presing ili potkupljivanje ljudi koji su aktivisti bo{nja~kog nacionalnog pokreta....90 KM 1...80 KM Akumulirano u fondu za jackpot: ..lutrijabih.... navodno.... ali se ve} tada prognoziralo da }e cijena biti ve}a projekt koji sigurno nije me|u prioritetima.862.. onda nam jedino ostaje da postignemo sporazum sa me|unarodnim misijama na Kosovu..20 KM Lutrija BiH......50 KM Fond za dobitak druge vrste 15%: . pla}eni zastoj radova.......godine Dobitak sa 6 pogodaka . takođe..................26. Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:.............52 KM DOBITNI BROJ JOKERA JE NEMA NEMA 2 8 57 456 3 4 3 5 JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka broj dobitaka Iznos NEMA J....ba gdje. Za Vladu premijera Zorana Milanovi}a (SDP) to je Zukorli} kritikuje i Crnu Goru Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli} ocijenio je da se samo spominjanje Sand`aka u Crnoj Gori tretira kao antidr`avni ~in....... ...10 KM Jackpot ukupno:. a prije dvije godine Hrvatskim cestama bilo je........ ni izvo|a~i radova na pelje{kom mostu nisu ispunili uvjete iz ugovora..70 KM Jackpot ukupno: . Pelje{ki most je vjerojatno dosad najsporniji infrastrukturni objekt u Hrvatskoj.... Ministar odbrane Dragan [utanovac je u potpunosti odbacio navode FHP-a..2012... Po~etak radova ugovoren je za maj 2008. ali se ve} tada prognoziralo kako bi cijena gradnje mogla biti ~ak dvostruko vi{a zbog gradnje prometnica preko Pelje{ca....60 KM Fond dobitaka 70%: .. ka`u......... ali mislim da Crna Gora treba da ima dijalog sa autenti~nim Bo{njacima i da prestane da..361....... dodav{i da u Crnoj Gori ne postoji politi~ka opcija koja ima jasno izra`ene stavove za koje se on zauzima.. Taj poziv uputilo je 14 nevladinih organizacija. 1..5....00 KM 207..2..79. Vlade.JACKPOT: - DOBITNA BOJA: CRVENA 05 13 24 27 35 43 Fond dobitaka za odaberi boju Fond za dobitak prve vrste ..3................ Ako ve} sa Albancima ne mo`emo da se dogovorimo o tom pitanju.16.. tu`io je investitora gradnje Hrvatske ceste zbog {tete pretrpljene obustavljanjem gradnje ovog objekta.. po modelu Srbije. Tvrdi se da spomenuti konzorcij tra`i od{tetu od dr`ave u iznosu 119 milijuna kuna. navodno...51..6. No.... proizvodi poltrone.. prometni stru~njaci i danas tvrde kako je zamisao o izgradnji pelje{kog mosta ~isti besmisao.. gradnje dr`avne Hrvatske ceste imaju svoje kontraargumente...937. kazao je on........ KOLA SUPER LOTA OČEKIVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKERA 131. pa su pretrpjeli materijalnu {tetu koja se mjeri.00 KM Nagradni font 50%:.....02..130.50 KM Fond za dobitak prve vrste: ...... Postupak se vodi pred stalnim arbitra`nim sudi{tem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu... Za vrijeme biv{e hadezeove Vlade iz dr`avnog prora~una u po~etku je izdvajana suma novca dovoljna samo za konzerviranje ve} izvedenih minimalnih radova...JACKPOT: DOBITNA KOMBINACIJA 4. i ovdje medalja ima dvije strane.. i formalni investitor Hrvatske ceste tvrde da ni Konzorcij nije ispunio svoje obaveze Skupa prometnica Vrijednost ove investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura (oko 2 milijarde kuna).232..P..... naveo je Zukorli}..293...... jer nije bilo novca... koja }e tra`iti pun konsenzus svih politi~kih aktera..689...00KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-A UZ 04...........9.. Jadranka DIZDAR Izbori na Kosovu te{ko izvodljivi Dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanovi} ka`e da se izbori na Kosovu ne mogu provesti bez pune saglasnosti me|unarodnih faktora na Kosovu... a most je trebao biti izgra|en u roku od ~etiri godine.P. iako je Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine 25......80 KM Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30%:.... KOLA od 22................. Tu`ba nesu|enih izvo|a~a radova temelji se na tvrdnjama da su zbog gradnje pelje{kog mosta anga`irali ljude i tehniku ali im je nemogu}e bilo izgraditi ugovoreno.... a sigurno je da ne}emo. Konzerviranje Kao u svakom sporu.. jer za po~etak gradnje nisu ishodili ni gra|evinsku a niti lokacijsku dozvolu. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5..646..... možete provjeriti i eventualne dobitke.40 KM Fond za dobitak treće vrste 20%: ...............00 KM PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 04........90 KM BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA Dobici Broj dobitaka 1... vrste (2 broja): Broj dobitaka 6.. GODINE Dobitak sa 6 brojeva ... neisplativo da pristanu na tzv...848............. Grupa nevladinih organizacija pozvala je ranije ju~er Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine da ispita navode FHP-a u vezi sa mogu}om odgovorno{}u Dikovi}a za ratne zlo~ine na Kosovu i u BiH.02..424... vrste (4 broja): Broj dobitaka 4... SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA J.000.80 KM 811 7..... izjavio je zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari}....90 KM 10.2..... 24..86..02....... 4..28 KM Jackpot ukupno:.. vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2.......2012..... Ekonomski stru~njaci savjetovali su tada da se svi radovi na gradnji mosta odmah stopiraju.......2..... On je za B92 rekao da je odluka o odr`avanju lokalnih izbora na sjeveru Kosova... problemati~nim smatraju tvrdnju splitskog Konstruktora o pretrpljenoj {teti od 50 milijuna kuna jer je od cijele logis- tike i mehanizacije na mjestu gradnje mosta.... registrirano postavljanje samo jednog kontejnera.000.000... Skup{tine i predsjednika dr`ave..2012 godine . Sarajevo 23..538..56 KM Ukupna uplata za boju: .00 KM O igrama na sreću Lutrije BiH možete saznati na www.... februar/velja~a 2012..... vrste (1 broj): UKUPNA UPLATA: ........788.50 KM Fond za dobitak četvrte vrste 35%: ......529.....803....60 KM 77...5.. {to je bio zahtjev gra|evinara...... SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1 2... Zukorli} je kazao da je u Crnoj Gori pritisak na Bo{njake daleko manji nego u Srbiji.. Uz to......656.56.. Tra`e od{tetu od 119 milijuna kuna (Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba) Vrijednost investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura.... Po njima..Nije to toliko alarmantno...832.. milijunima kuna.00 KM 0....40 KM 47 68... prije svega politi~ka.....117....52 KM Akumulirano u fondu za jackpot ...... Konzorcij hrvatskih gra|evinskih tvrtki Konstruktor-Hidroelektra-Viadukt............

Odlu~ili smo pritisnuti ko~nicu i vi{e nijedna vlada ne}e mo}i tro{iti vi{e od onoga {to nam omogu}avaju prihodi. ali ako bismo tako nastavili. REGION VIJESTI 17 Te{ko ide sastavljanje prora~unskog rebalansa Slovenci bez plata? Janez Jan{a tvrdi da je njegova vlada zatekla veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu Slovenski premijer Janez Jan{a izjavio je da je njegova vlada zatekla gore stanje na podru~ju javnih finansija od onoga koje je prikazivala prija{nja vlada. Spisak du`nika On je dodao da ranija vlada Boruta Pahora u prora~unu za ovu godinu. dok je Rezolucija 1244 bila mrtva i ostaje mrtva. a niti sredstva za kamate koje ove Veliko zadu`enje . februar/velja~a 2012. a gra|ane pozivaju na bojkot Dukatovog mlijeka. Suca je posebno zanimao honorar kojeg je Markovi}ev ured dobio od Vlade. Pregovori Beograda i Pri{tine u Bruxellesu Ta~i: Srbija }e priznati Kosovo Premijer Kosova Ha{im Ta~i ocijenio je ju~er da }e Srbija. rekao je Jan{a u du`em razgovoru za privatnu televizijsku stanicu Info-TV u srijedu nave~er.OSLOBO\ENJE petak. rekao je Jan{a. prora~una. . Kako su najavili na konferenciji za novinare. ju~er se nakon vi{esedmi~ne pauze nastavilo ispitivanjem novih svjedoka. Opozicija protiv modela koji prihvata Ha{im Ta~i . najavio je da }e njegova vlada insistirati na javnoj objavi poreskih du`nika te da }e sa [vicarskom nastojati posti}i bilateralni sporazum kako bi depoziti Slovenaca u toj zemlji bili oporezovani i upla}eni u korist slovenske poreske uprave.7 miliona kuna. Pri{tinski dnevnik je na svom portalu prenio samo izvode iz intervjua s Ta~ijem koji se ti~u pitanja regionalnog predstavljanja Pri{tine {to je na Kosovu izazvalo o{tre rasprave. Mljekari tra`e smjenu ministara Ogor~eni privo|enjem 29 prosvjednika ju~er u no}i. Predstavnici srbijanskih vlasti naveli su da pominjanje Deklaracije o nezavisnosti Kosova nije prihvatljivo.U zadnje tri godine Slovenija se zadu`ila za iznos godi{njeg godine dospijevaju u sklopu servisiranja vanjskog duga. Sve opozicione parlamentarne partije na Kosovu su se izjasnile protiv pominjanja Rezolucije 1244 VS-a UN-a u fusnoti prilikom predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima. ali je dodao da je Jan{a tra`i utvr|ivanje odgovornosti vode}ih ljudi u bankama Ugovor s MOL-om bio u interesu Hrvatske Su|enje biv{em premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu. mi{ljenje Me|unarodnog suda pravde o progla{enju nezavisnosti Kosova i Rezolucija 1244 SBUN-a iz 1999. novim dogovorom u Bruxellesu. 24. Jan{a se zalo`io da se utvrdi odgovornost vode}ih ljudi u bankama i dr`avnim preduze}ima za slabe odluke u pro{losti. . nastavljaju prosvjede. U veliku sudnicu zagreba~koga @upanijskog suda kao svjedoci su pozvani Branko Hora~ek. koji je na optu`eni~koj klupi u slu~aju Spice zbog sumnje da je s biv{im menad`erima Podravke i njihovim poslovnim partnerima o{tetio koprivni~ku prehrambenu tvrtku. nije planirala oko 220 miliona eura za plate u javnom sektoru. Markovi} je tvrdio da je promjena me|udioni~arskog ugovora bila u interesu Vlade s obzirom na promjenu vlasni~ke strukture od trenutka kada je MOL u hrvatsku naf tnu kompaniju prvi put u{ao kao strate{ki par tner. godine. Mljekari nagla{avaju kako Jakovini vi{e ne vjerujuju i s njime ne `ele pregovarati. Ta~i je poslije posjete zamjenika ameri~ke dr`avne sekretarke Williama Burnsa Pri{tini rekao da je postignut dogovor da se Kosovo na regionalnim skupovima predstavlja sa fusnotom u kojoj }e se navoditi Deklaracija o nezavisnosti Kosova od 17. jer je kao pravni savjetnik u sklopu pregovora s MOL-om to naplatio ~ak 2. Zajednica udruga seljaka Slavonije i Baranje (ZUSSB) zatra`ila je ostavku ministra unutarnjih poslova Ranka Ostoji}a. U ovom trenutku Slovenija ne treba tako drasti~ne mjere {tednje kao Gr~ka. priznati kosovsku nezavisnost. {tednja samo 50 posto rje{enja za izlazak iz gospodarske krize i da drugu polovicu treba osigurati davanje inicijativa za otvaranje novih radnih mjesta i investicijske olak{ice. te veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu. biv{i ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva. Dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova jedan je od uslova da Srbija u martu dobije kandidaturu za ~lanstvo u EU. februara 2008. postali bismo u nekoliko godina socijalni i gospodarski bolesnik u centru Evrope.Srbija prihvata Deklaraciju o nezavisnosti Kosova. predstavnici Hrvatskog saveza udruga proizvo|a~a mlijeka zatra`ili su od premijera Zorana Milanovi}a da smijeni ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu. zbog ~ega bi mogla do}i u pitanje i isplata plata u javnom sektoru krajem godine. me|u ostalim. kazao je Ta~i u intervjuu za ju~era{nji Expres. ali da mo`e biti postignut kompromis oko navo|enja Rezolucije 1244 i mi{ljenja Me|unarodnog suda pravde. Istovremeno. kojega se u objedinjenom postupku tereti za ratno profiterstvo u aferi Hypo te za primanje 10 miliiona eura mita od ma|arskoga MOL-a. i odvjetnik Zoran Markovi}.

18 OGLASI petak. OSLOBO\ENJE . 24. februar/velja~a 2012.

OGLASI 19 . 24.OSLOBO\ENJE petak. februar/velja~a 2012.

Ratne igre Iran je optu`io Izrael da ubija njegove nuklearne stru~njake u okviru ratne igre. Na~elnik ameri~kog general{taba Martin Dampsey upozorio je ove sedmice da bi izraelski napad u ovom trenutku bio nesmotren. Govore}i za drugi kanal izraelske televizije. prenosi RTS. bili su pripadnici Tre}e zrakoplovne marinske brigade. prenio je Tanjug. ubijanje stranih vojnika Afganistanski vojnik ubio dvojicu vojnika NATO-a • Demonstranti napali bazu norve{kog bataljona Protesti zbog paljenja Kur’ana u ameri~koj vojnoj bazi Bagram u Afganistanu nastavljeni su i ju~er. “@elim izraziti najiskrenije `aljenje zbog incidenata o kojim sam izvije{ten” napisao je Obama i dodao da je gre{ka napravljena zbog . a vi{e od 200 povrije|eno u seriji bomba{kih napada koji su ju~er ujutro izvedeni {irom Iraka. “Djecu i dalje samovoljno hapse i mu~e u zatvoru”. dio op}e ratne igre koju taj re`im vodi protiv Irana” ocijenio je Haze. ~iji je cilj da se zapo~nu mirovni pregovori sa SADom. tu~ete i o~itate im lekciju. zapaljen gre{kom. Od po~etka protesta ubijeno 12 Afganistanaca. Napadi na prete`no {iitske mete u~estali su otkako se vlada {iitskog premijera Nurija al-Malikija okrenula protiv istaknutih pripadnika sunitskog politi~kog bloka Iraqiya. “Iran je pretrpio teroristi~ke napade u kojim je ubijeno nekoliko nuklearnih stru~njaka”izjavio . Prema izjavama svjedoka i zapadnih vojnih izvora. 24. njene snage su po~inile te{ka. ubijeno 22 ljudi. saop{tila je policija. talibani su pozvali na ubijanje stranih vojnika u Afganistanu. Afganistanski MUP za najmanje jedno ubistvo okrivio je strane ~uvare u kampu Phoenix. Najmanje tri osobe su ubijene ju~er na protestima zbog paljenja Kur’ana. Izraelski mediji prenijeli su prekju~er upozorenje Rusije protiv napada na Iran jer bi to imalo katastrofalne posljedice. Me|unarodne snage NATO-a u Afganistanu (ISAF) saop{tile su da su dva njena pripadnika ubijena kad je na njih otvorio vatru afganistanski vojnik u isto~noj provinciji Nangarhar. kao i optu`be da je Iran izveo nekoliko bomba{kih napada. saop{tio je portparol provincijske vlade Sajed Maruf Hamdarad. U pismu upu}enom Vije}u sigurnosti UN-a. prenosi Fena. februar/velja~a 2012. odgovornost izraelske vlade. “Helikopteri su se sudarili u udaljenom dijelu kompleksa za vojnu obuku Yume”. U pismu ameri~kog {efa dr`ave se navodi da }e biti poduzete mjere kako bi se izbjeglo ponavljanje ovakvih incidenata. a 17 ranjeno Reuters Izvinjenje Baracka Obame Predsjednik SAD-a Barack Obama se u pismu upu}enom predsjedniku Hamidu Karzaiju izvinio afganistanskom narodu zbog paljenja primjeraka Kur’ana u jednoj ameri~koj bazi. Izraelski mediji prenijeli su i izjavu zamjenika glasnogovornika State Departmenta Marka Tonera koji je rekao da se SAD blisko konsultiraju s Izraelom o politici te zemlje u odnosu na iranski nuklearni program. koji optu`uje Malikija da ho}e da marginalizuje sunitsku manjinu i u~vrsti svoju vlast. tako da se nikada vi{e ne usude na uvrijede sveti Kur’an” navodi se u saop. Na zapadu zemlje poginuo je jedan Afganistanac. osudila je istra`na komisija. Lieberman je odbacio sugestiju da }e ameri~ka i ruska upozorenja protiv udara na iranska nuklearna postrojenja uticati na odluku Izraela. Marinci. ali je rekao da to nije iznena|enje. od kojih je dvojicu usmrtio. {tenju talibana. ameri~koj bazi isto~no od Kabula koju su u~esnici protesta napali. saop}ili su marinci. postavljenih pored puta i napadima naoru`anih osoba. Ukupno je 12 Afganistanaca ubijeno. taj doga|aj ne}e uticati na pregovore u Kataru. Norve{ki ambasador u Kabulu Tore Hatrem rekao je za Reuters da niko nije povrije|en i da Sudar helikoptera u Arizoni Sedam ameri~kih marinaca poginulo je u sudaru dva helikoptera u Arizoni. je pri~injena minimalna {teta. utvrdila je komisija. Oko 400 demonstranata bacalo je kamenje i zapalilo vi{e automobila u bazi norve{kog bataljona u sjevernom Afganistanu. saop}ilo je ju~er afganistansko predsjedni{tvo. talibani su u srijedu za AFP rekli da iako najo{trije osu|uju skrnavljenje Kur’ana. odvrativ{i da to nisu njihova posla. OSLOBO\ENJE Nastavljeni protesti zbog paljenja Kur’ana Talibani pozvali na Irak: Desetine mrtvih u bomba{kim napadima Najmanje 50 ljudi je poginulo. Pokrenuta je istraga o nesre}i. “Od novembra 2011. On je naglasio da je sigurnost gra|ana Izraela. navodi se u novom izvje{taju o stanju ljudskih prava u Siriji koji je ju~er objavila me|unarodna istra`na komisija UN-a. velika i sistemati~na kr{enja ljudskih prava”. prenosi Fena. ambasador je dodao da je Izraelu dozvoljeno da ~ini zlo~ine neka`njeno. Za{tita svete knjige “U cilju za{tite svete knjige treba da hrabro napadate vojne baze agresora i njihove konvoje. prenosi Fena. . Izraelski ministar vanjskih poslova o mogu}em napadu na Iran Lieberman: Ne}emo PODLE]I PRITISKU Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman izjavio je da Izrael ne}e podle}i pritisku SADa i Rusije u odlu~ivanju da li da napadne Iran. saop}ili su ju~er zvani~nici. Vi{e od 500 djece je ubijeno od po~etka pobune u mar tu 2011. Upitan da li su protesti. dok je jedan afganistanski vojnik. isti~u}i da je vjerski materijal. dobila mandat Vije}a za ljudska prava UN-a. da ih ubijate. napisala je komisija koja je saslu{ala 136 novih `rtava od novembra pro{le godine. Pregovori Mada su pozvali na ubijanje stranih vojnika. afganistanski vojnik se pridru`io protestima i otvorio vatru na strane vojnike. Dva demonstranta su ubijena. koji su bili u helikopterima Cobra i Huey. “Ove operacije su. uzet iz biblioteke pritvorske jedinice pored baze Bagram. prenosi Fena. prenosi Fena. komisija je u svom prvom izvje{taju zaklju~ila da su sirijske snage reda po~inile zlo~ine protiv ~ovje~nosti brutalno gu{e}i pobunu protiv postoje}eg re`ima. Kada je u augustu 2011. a najvi{e u podru~ju sjeverno od prijestonice. a u januaru 72. koji se pridru`io protestima. a sedam osoba je ranjeno kad su u~esnici demonstracija napali ameri~ku bazu u okrugu Kogijani u provinciji Baglan. Najve}i broj stradao je u prete`no {iitskim kvar tovima Bagdada. UN: Te{ka kr{enja ljudskih prava u Siriji Sirijska vlada o~ito nije uspjela za{tititi svoj narod. usmrtio dva vojnika NATO-a na istoku zemlje. U drugim dijelovima Iraka ubijeno je 10 ljudi. U izvje{taju je objavljena lista od 38 zatvorskih centara u 12 gradova u kojim je komisija dokumentirala slu~ajeve mu~enja. budu}nost dr`ave Izrael. On je neuspjeh Me|unarodne atomske agencije u Teheranu ove sedmice ozna~io razo~arenjem. a 17 ranjeno od po~etka protesta. Nesre}a se desila u blizini grada Yume tokom vojne vje`be. prenosi RTS. a negirao je da je sam odigrao ulogu u nedavnim napadima na izraelska diplomatska predstavni{tva u nekoliko zemalja. zarobite. gdje je otvoreno talibansko predstavni{tvo. U decembru je ubijeno 80 djece.20 SVIJET VIJESTI petak. Zapovjednik ameri~kih snaga u Afganistanu general John Allen je naredio da se provede istraga o ovom incidentu. javio je AFP. sa sjedi{tem u Miramaru u ju`noj Kaliforniji. a sedam je ranjeno kad je policija otvorila vatru u okrugu Deh Ravud u jugoisto~noj provinciji Uruzgan. nepa`nje. Tako|er su pozvali i pripadnike snaga sigurnosti da krenu u borbu protiv stranih vojnika. Dok je afganistanski predsjednik Hamid Karzai apelovao na Afganistance da ne pribjegavaju nasilju zbog paljenja Kur’ana. gdje je u eksplozijama autobombi. koji su po~eli u utorak zbog paljenja Kur’ana. je iranski ambasador pri UNu Muhamed Haze. tre}i dan zaredom. Avigdor Lieberman . povezani sa ubistvom vojnika NATO-a. {to uklju~uje i to da }e odgovorni odgovarati. portparol ISAF-a je samo odgovorio da demonstracije traju i u toj provinciji.

februara.000 . Do{li smo da ka`emo da volimo Rusiju” dodao . rekla je Merkelova. Privedeno je ukupno 70 ljudi. Ravnodu{nost ima razaraju}e dejstvo”. muzi~ari i drugi.OSLOBO\ENJE petak. Grupi se na du{u stavlja ubistvo osam Turaka. prenosi Srna. Na skupu podr{ke Putinu okupilo se oko 130. a kancelarka Angela Merkel se jasno stavila na stranu `rtava i obe}ala razja{njenje zlo~ina. Ako pobijedi na izborima. predstavnici vladaju}ih par tija. prema procjenama ruske policije. Ne}emo nikome dozvoliti da nam name}e svoju volju. “Deset zapaljenih svije}a i deset uga{enih `ivota. Informativna slu`ba MUP-a navodi da su uhap{eni poku{ali da okupe na stadionu Lu`njiki emigrante iz zemalja Zajednice nezavisnih dr`ava za 600 rubalja i da poka`u da ima dosta u~esnika na mitingu. Ispitivanja javnog mi{ljenja pokazuju da je Putin i dalje favorit na predsjedni~kim izborima koji }e se odr`ati 4. marta. jer smo mi za{titnici otad`bine. ali i oni iz drugih gradova Rusije. parlamenta i Saveznog ustavnog suda. opozicioni prvaci. Putinu }e to biti tre}i predsjedni~ki mandat. ljudi. na kojem se. Imamo na{u volju i to nam je uvijek pomagalo da budemo pobjednici. prenosi Tanjug. glumci. Jedan ~ovjek je nosio transparent na kojem je pisalo: “Satjerali su nas po nare|enju poslodavca” . kojima su gra|ani Moskve Njema~ka: Po~ast `rtvama neonacista U Berlinu su ju~er predstavnici vlade.500 ljudi. “Simboli~no je {to smo se okupili 23. u govoru okupljenima. jednog Grka i jedne njema~ke policajke. organizovano dovezeni na predizborni skup podr{ke Putinu. me|u kojima i oni turskog porekla. na Dan branilaca otad`bine. februar/velja~a 2012. poru~io je ruski premijer i predsjedni~ki kandidat Na mos kov skom sta di onu Lu`njiki odr`an je veliki skup podr{ke kandidaturi ruskog premijera Vladimira Putina za predsjednika Rusije. SVIJET VIJESTI 21 Veliki miting u Moskvi Putin: Pobjeda nam je u genima Uhap{eno 70 ljudi Na mitingu podr{ke ruskom premijeru i predsjedni~kom kandidatu Vladimiru Putinu u Moskvi ju~er je privedeno 70 dr`avljana Uzbekistana koji su poku{ali da ostave utisak da ljudi dolaze na miting za novac. prenosi B92. budu}i njema~ki predsjednik Joachim Gauck. Odr`ana su jo{ dva manja skupa. Uga{enih hladnokrvnim ubistvom.000 ljudi Reuters i okoline. na ceremoniji kojoj su prisustvovali ~lanovi porodica `rtava. do 2007. ali ugledni spor tisti. Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari i da nam name}e svoju volju. a na skup ultranacionalisti~kih Liberalnih demokrata do{lo je vi{e od 1. To je u na{im genima” rekao je Putin . On je pozvao na ujedinjenje sve one koji Rusiju smatraju svojom domovinom. 24. Mi smo pobjedni~ka nacija. neonacisti~ka }elija iz Zwickaua. Miting su obezbje|ivale jake policijske snage. odali po~ast neonacisti~kim `rtvama teroristi~ke grupe iz Zwickaua. a za koje se tereti. krajem pro{le godine otkrivena. U Moskvi su se odr`ala jo{ ~etiri skupa u ~etvrtak. Komunisti~ka partija je organizovala skup koji je okupio vi{e od 2. “Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari. predsjednik parlamenta koji obavlja i funkciju predsjednika Njema~ke Horst Seehofer. jer ih je istraga pogre{no sumnji~ila u pojedinim slu~ajevima i obe}ala da }e sve u~initi na rasvjetljavanju ubistava izvr{enim od 2000. Merkelova se izvinila porodicama `rtava. a oko samog stadiona bio je parkiran veliki broj autobusa. je Pu tin na mi tin gu ko ji je odr`an pod sloganom Odbranimo zemlju.000 ljudi. zajedno sa oko 1. okupilo oko 130.200 gostiju.

Prema prora~unima Ericssona. {to je oko sedam posto vi{e nego u 2010. jasno fokusiranom na centralnu i isto~nu Evropu. OSLOBO\ENJE BiH Privreda eurozone na putu je nove recesije. daju pozitivnu sliku za Raiffeisen Bank International AG (RBI) u zahtjevnom okru`enju.5 posto i stabilnom prihodu od naknada i provizija. tvornica i opreme u jugoisto~noj Evropi.34 MILIJARDE EURA Njema~ki telekomunikacijski div Deutsche Telekom zaklju~io je ~etvrto tromjese~je s neto gubitkom od 1. RBI je generisala dobit prije poreza od 1.34 milijarde eura zbog otpisa u Sjedinjenim Dr`avama i Gr~koj. Me|u pet zemalja sa najve}im rastom broja korisnika su. broj pretplatnika svake godi ne ras te u pro sje ku za 13 procenata. . Time je njegov gubitak vi{e nego udvostru~en u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je iznosio 514 miliona eura. Najve}i rast broja korisnika u Indiji i Kini zemlje na svijetu Indija i Kina. u sklopu koje je prognoziran rast u ovoj godini u visini 0.3 posto. pri ~emu fakti~ki mobilnu telefoniju koristi ne{to vi{e od ~etiri milijarde ljudi. is ti ~u u DT-u. u iznosu oko 3. koja }e i dalje biti evropski region rasta” izjavio je Herbert Stepic. p}enju. ~ime je osjetno sni`ena prethodna procjena EK-a iz novembra 2011. Ekonomija 17-~lane eurozone u ovoj }e se godini smanjiti za 0. generalni direktor RBI-ja. U tim zemljama `ivi 35 posto svih osoba koje su se pretplatile na mobilnu telefoniju u posljednjem kvartalu 2011. objavila je Komisija u a`uriranim ekonomskim prognozama. “EU je na putu privredne stagnacije u ovoj godini. Go to vin ska na kna da ame ri ~kog AT&T-a u iznosu 2. godinu. dok }e privreda cijele Evropske unije stagnirati. DT u gubitku 1. 24. po drugi put u posljednje tri godine. tako|er mnogoljudne dr`ave Brazil. koji se zasnivaju na nerevidiranim podacima. Privredne aktivnosti u 27-~lanoj EU istovremeno }e stagnirati. Indonezija i Banglade{. godini.3 milijarde eura” navodi DT u sao. a EU Istra`ivanje Ericssona o mobilnoj telefoniji EK: Eurozona tone u recesiju [est milijardi korisnika Broj pretplatnika svake godine raste u prosjeku za 13 procenata U svijetu postoji {est milijardi pretplatnika mobilne telefonije. Zahvaljuju}i pove}anju neto prihoda od kamata oko 2. a po tempu rasta pre dnja ~e naj mno go lju dni je eurozona }e zabilje`iti blagu recesiju” objavila je Komisija. te otpisi goodwilla i imovine.5 posto. . februar/velja~a 2012.1 posto. Polaze}i od ~injenice da ukupna svjetska populacija broji sedam milijardi ljudi. precizirala je {vedska kompanija. stoji u prognozama Evropske komisije objavljenim ju~er. posebno Gr~koj. Broj pretplatnika se razlikuje od broja fakti~kih korisnika. “Na{a sposobnost stalnog generisanja visokih prihoda zasniva se na {iroko diverzifikovanom poslovnom modelu. ispostavlja se da 60 posto stanovni{tva koristi mobilnu telefoniju.37 milijardi eura u 2011.22 SVIJET FINANSIJA petak. “Na neprilago|enu neto dobit negativno je utjecao otpis goodwilla u Sjedinjenim Dr`avama. . po{to jedna osoba mo`e da ima vi{e brojeva mobilnih telefona. Raiffeisen Bank International AG Pove}ali dobit za sedam posto Preliminarni rezultati za finansijsku 2011.3 milijarde eura za pro pa lu akvi zi ci ju DT-ovog ame ri ~kog ogranka u transakciji ~ija je vrijednost trebala iznositi 39 milijardi dolara nije uspjela nadoknaditi negati van utje caj tih tro {ko va. a pripisuje se ponajprije energetskim tro{kovima i pove}anju indirektnih poreza. Ujedno je blago pove}ana ranija prognoza stope inflacije u eurozoni za ovu godinu na 2. objavila je telekomunikacijska kompanija Ericsson.

24. OGLASI 23 .OSLOBO\ENJE petak. februar/velja~a 2012.

955830 1.221257 1.24 BIZNIS I EKONOMIJA Stari ugovori jo{ vrijede petak. Ministar za razvoj. me|utim. 18. a u ime Federacije BiH ministar za razvoj Sanjin Halimovi}. .261790 0. direktor prodaje euproNET-a.54421 2.471408 25.787536 1. Nadzorni odbor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u srijedu je konstatovao da su stvoreni uslovi za nastavak izvoza struje.049691 1. Ovakav ulazak alternativnih operatora na doma}e tr`i{te podrazumijeva znatno ni`e tro{kove.261136 0. IPTV. Mogu}nost tu`be najavio je i premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} i to protiv Rudnapa koji je obustavio isporuke struje Elektroprivredi HZHB zbog ~ega je ova kompanija za vrijeme vre- menskih nepogoda morala kupovati struju po cijeni preko 100 eura po megavatsatu te uvoditi redukcije velikim potro{a~ima.282864 SDR (Special Drawing Rights) na dan 22. KAJMOVI] Korak ka liberalizaciji Alternativni telekom-operater europroNET ju~er je u Sarajevu promovisao vlastiti iskorak ka liberalizaciji doma}eg tr`i{ta telekomunikacija {to bi krajnjim korisnicima trebalo da omogu}i kvalitetnije i jeftinije usluge.802507 0. Cilj projekta jeste ja~anje ekonomske saradnje i promocija investicija u Srbiji. Sa. Svi tipovi njihovih telekomunikacijskih usluga oslanjaju se na postoje}u infrastrukturu doma}eg operatora.078194 0.566448 0. kao kompanije kojima je proizvodnja. a u Elektroprivredi BiH potvrdili su nam da ova kompanija struju izvozi jo{ od subote. prvo u Sarajevu.478784 25. Poslovno okru`enje u zemljama regije CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE Kursna .835771 2. Ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija rekao je da zemlje regiona jo{ nemaju jasno izra|en koncept kako treba da izgledaju lokalne zajednice i koje je njihovo mjesto u EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.567864 0.te~ajna lista .832674 0. Neke od njihovih usluga su.475096 25.626748 0.311583 1. "Moramo i}i u pravcu da centralne vlasti daju ovla{}enja lokalnim zajednicama za privla~enje stranih investicija. jer je i njemu u interesu da se kapaciteti postoje}e infrastrukture koriste u kapacitetima tehni~kih mogu}nosti. najgore su pro{li potro{a~i. za{tita djece od opasnih sadr`aja na internetu itd. J.049567 1.Me|unarodni pe~at kvaliteta za op{tine sa povoljnim okru`enjem za investitore. Samo lokalne zajednice koje imaju stabilne izvore finansiranja mogu da razi{ljaju o svom ekonomskom razvoju".622691 0. ostvarena dobra saradnja.675589 1.305804 1.262972 0.466873 0.broj 037 . 02. jer nedostatak razgovora dovodi do posljedica za razvoj biznisa. a da to ne zavisi od izbora i ko }e do}i na vlast. 2012.831603 2. rekao je Tegeltija.222367 1. Federacije BiH.738001 0. kazao je za Oslobo|enje generalni direktor Aluminija Ivo Bradvica. Ovo prvo raspetljavanje. godine.077804 0.565032 0.24. A. web hosting.EPHZHB.262315 0.833687 2. februara.955830 1.796496 1.474225 0. U cijeloj pri~i oko prekida isporuka struje po ugovorima EPBiH Rudnap . ~ime se znatno pove}ava iskori{tenost postoje}e pristupne mre`e. kupovina i prodaja struje osnovni posao. februar/velja~a 2012. Prvi korisnici usluga europroNET-a ve} su ju~er ostvarili veze na doma}em i me|unarodnom telekomunikacijskom saobra}aju.867013 0. kazali su nam u EPBiH. a direktno doprinosi razvoju {irokomre`nih usluga. Zahvaljuju}i ovom. a potom i u drugim dijelovima BiH. Hrvatske i Makedonije potpisali ju~er u Beogradu Memorandum o razumijevanju u vezi sa projektom Certifikacija povoljnog poslovnog okru`enja .955830 1. 24. U EPBiH nisu odgovorili kome izvoze struju. kazao je Ahmed Divojevi}.828092 0.577409 1.317362 1. fiksna telefonija. posebno oni veliki koje strujom snabdijeva Elektroprivreda HZHB. Mi ipak nismo. obrt i preduzetni{tvo Federacije BiH Sanjin Halimovi} rekao je da su najve}e prijetnje za ekonomski razvoj regiona politi~ke. BiH. koja je onemogu}ila Elektroprivredu BiH da ispunjava ugovorne obaveze". odnosno pristup izdvojenoj lokalnoj petlji. 2. Ovaj poslovno-tehnolo{ki potez europroNET-a usagla{en je i sa Regulatornom agencijom za telekomunikacije na ~emu je. OSLOBO\ENJE EuroproNET EPBiH od subote izvozi struju U EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca Sa konferencije za medije u Sarajevu Foto: A. Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/ Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek. ispunjavanje obaveza je nastavljeno s prestankom djelovanja vi{e sile. Britanija SAD Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1. O kupcu ne govore Redukcije S obzirom na to da je Rudnap najavio da }e tu`iti Elektroprivredu BiH zbog prekida isporuke.262444 0.618634 0. u EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca jer je mogu}nost prekida isporuke predvi|ena svim ugovorima. H.221812 1.valutu Srednji za devize Prodajni za devize Certifikati za op{tine Predstavnici Srbije. struju pla}ali po 100 eura za megavatsat".077999 0. Korlea "Na slobodnom tr`i{tu smo kupili 30 MWh struje od slova~ke kompanije Korlea po cijeni od 55. . europroNET je prvi operator u BiH koji nudi ADSL usluge kroz mre`u dominantnih operatora. kazali su da "ispunjavaju obaveze po dugoro~nim ugovorima". prema rije~ima njihove predstavnice Stojanke Bo{njak. zbog ~ega je potrebno otvaranje regiona za stvaranje boljeg poslovnog okru`enja. da im obezbijede finansijske potencijale. "Kako je u svim ugovorima predvi|en mogu}i utjecaj vi{e sile na nemogu}nost realizacije.792016 USD BAM 1. U ime Republike Srpske Memorandum je potpisao ministar finansija Zoran Tegeltija. 2012 = dr`avi. osim ADSL-a.569541 1.470549 0. U Aluminiju ka`u kako su uspjeli prevazi}i ovu te{ku situaciju kupuju}i struju na slobodnom tr`i{tu.5 eura po MWh. u su{tini. Jedan od njih je mostarski Aluminij kojemu je EPHZHB uvela redukciju struje nakon {to joj je Rudnap obustavio isporuku 90 MWh struje.673900 1. Hrvatskoj i Makedoniji.263629 0. ve} odavno se zna da je kupac beogradska kompanija Rudnap. A one su odista velike.BH Telecom ne smatra da }e biti ugro`en aktivno{}u ovog operatera.837256 0.677278 1.573475 1. najkompleksniji je projekt na tr`i{tu komunikacija i zbog toga je razumljivo zadovoljstvo koje je tim povodom na konferenciji za novinare iskazao Fahrudin Budnjo. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 22. konkretno BH Telecoma. Republike Srpske. 02. iz sektora za odnose sa operaterima.049815 1.

BERZANSKA KOTACIJA .28 9. koja uklju~uje ABS + BAS.40 2.00 3. Promet na kotaciji fondova iznosio je 24.00 4. va`no je da je preokrenut negativni trend iz prethodnih godina.101 0.d.37 62. cijena Min.d.211.izmirenje ratne {tete 5 3.00 75. SASE je 2011.7 -0.d.25 4. {est zra~nih jastuka. svi zainteresovani se moraju brzo odlu~iti i po`uriti do Renault prodajnih salona.00 75. M.15 8. kursa (%) Max.izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska . u kojoj je omogu}io ostvarenje nevjerovatne u{tede na odabranim Renault modelima. SASE je 2011.710. To je ujedno i dosad najbolja cijena za najprodavaniji Renault model na na{em tr`i{tu.66 -0. U kategoriji Ukupni ostvareni promet u 2011. prije svega.20 SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE .renault.00 72.74 0.88 2. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Bi}e bolje [to se ti~e 2012.KOTACIJA PIF-ova 0.175.12 % . najuspje{nija je bila brokerska ku}a See Investment Solutions. Kurs ovog emitenta je iznosio 8.353 114 359 1. Isplati se po`uriti. putni kompjuter.73 5. dostupan je za nevjerovatnih 21.00 19. poduzeto je niz mjera na unapre|enju i ure|enju tr`i{ta. promet je ostvaren dionicama ZIF MI Group d.339 5.d. Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj.541.d. Za vi{e informacija se obratite najbli`em ovla{tenom Renault koncesionaru ili posjetite www.42 0. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Rudnik @eljezne rude d. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.15 0.izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska .223.45 39. centralno daljinsko zaklju~avanje. godine.22 91 21.381 964 116 309 1.98 $ 0. godinu.25 5.5 1.37 619.332.31 0.09 810.15(A) 0.61 4. elektri~no podesive retrovizore.8 1 0. bo~ne zra~ne jastuke sprijeda.25 4. napravio zna~ajne pomake koji se ogledaju u slijede}em: rezultati trgovanja su zna~ajno pove}ani u odnosu na 2010.222. ZIF Euroinvestment fond a. indeksi BIFX i SASX30 su u pozitivnoj zoni. Trebinje RiTE Gacko a.376.51 75.19 9.61 0.156.17 0. Tesli} Elektrodistribucija a. elektri~no podesive i grijane retrovizore.d.170 5.08 2. klimaure|aj.796 500 832.05 -7.d. popularni Megane Generation sa opremom koja uklju~uje ABS + BAS. Sarajevo 8.25 642. maj drvodjelska a.609.27 2.644 obveznice.d.15 150 1.d.74 3.izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska . {to je pove}anje u odnosu na 2010. Sa.054 5.50 1 3.00 5.00 6 8 4 1 3 1 3 1 4.KOTACIJA Hemijska industrija destilacija a. zavr{io profitom. jer Vlada FBiH planira da emisijom trezorskih zapisa i obveznica putem SASE prikupi 290 miliona KM za potrebe bud`eta.61 3.052 5.475 0.20 34. Banja Luka ZIF Polara invest fond a. a za tu cijenu nudi rasko{nu opremu.d.000 4.635 250 200 100 27.461 0. Bosnalijek d.36 8. neponovljivu akcijsku ponudu.391.25(A) 0. Doboj Vi{egrad promet a.03 40.62 46.724.42 0.00 84. zavr{io profitom Sarajevska berza (SASE) dodijelila je priznanja najboljim brokerskim ku}ama za ostvarene rezultate u 2011.41 3. zra~ne zavjese.228 1. dok je u kategorijama Ostvareni promet u trgovanju dionicama.03 39.67 -0.d.6 41.411.862 34.62 0.15 0.61 4.254.47 0.d.76 5.223.461 0.45 2.5 1.00 KM.d.413 1.65 KM.073 953 334 5. Direktor Sarajevske berze Zlatan Dedi} kazao je da je ova berza u pro{loj godini ostvarila pozitivne pomake u poslovanju.815.305 12.000. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija KOTACIJA KOMPANIJA ^estitke svima koji su pre`ivjeli Nakon tri godine poslovanja u gubitku.50 KM.00 0. Nakon tri godine poslovanja u gubitku.429 KM” rekao je Dedi}.45 200. Vare{ Sarajevo osiguranje dd Sarajevo Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Magros metal dd Sarajevo Pobjeda dd Te{anj Union banka d.69 0 0.41 -0.00 84.76 ERS10 SASX-30 Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 139.1 0.083 9.d. Banja Luka 1.575 0.549. putni kompjuter.d. za 125 posto.14 % PLIN $ 1.izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska .7 miliona KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 16.1 40.d.00 6.00 $ 0.d. Gradi{ka Vodovod a.06 -9.5 0.482 130 243 847. februar/velja~a 2012.67 $ 1.15 KM. Gacko Telekom Srpske a.228 1.29 0 2.00 2.00 5. Sarajevo od 20.00 4.23 39. Elegantni Renault Fluence.79 NAFTA ZLATO P[ENICA 124. promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka SASE: Za obveznice FBiH 16. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu.644 17.67 1. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA .16 KM. Berza je u pro{loj godini ostvarila promet od 244.65 0.063.00 19. prije svega zahvaljuju}i emisijama obveznica i trezorskih zapisa FBiH. Sarajevo.45 1. J. istina skromnim. cijena Min. Banja Luka Tr`nica a. Banja Luka Veterinarska stanica a. Banja Luka Palas a.1 0. tempomat.ba.40 114. No.99 39.45 KM.59 0. Pozitivan pomak Tokom sve~anosti dodjele nagrada re~eno je da treba.30 -3.000 5.50 908. BIZNIS/BERZE 1.1 0.42 922.73 % 700. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija O PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d.409 29.15 19.90 812.54 250. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.178.140. Vi{egrad Veselin Masle{a a. Dedi} ka`e da nije dobro krenula.25 0.65 3.88 11.d.15 -1.101 0.8(A) 1 0.70 20.61 0.77 13.88 -3.000.00 75.00 0.39 -0.630 1. Osim ova dva izuzetno popularna Renault modela u Bosni i Hercegovini.d.99 0 0 0 1 0 0 0 -0. februar/velja~a 2012.050 54. godini.d.69 46.752 1.5 40.82 FIRS SASX-10 942.00 1. alu-naplatke od 16 in~a.31 0.63 5.575 0. 24.90 % KUKURUZ $ 0. Banja Luka Republika Srpska .00 19. ali kako Dedi} ka`e. Pale Hidroelektrane na Trebi{njici a.03 39.101 0.19 1. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max.10 23.99 39.999 KM.48 0.00 35. elektri~ne podiza~e prednjih stakala.00 -20. Dioni~ko dru{tvo Raiffeisen Bank najuspje{nija Foto: D`.OSLOBO\ENJE petak.900.25 0.00 2 3 75.00 KM. Banja Luka 9. ~estitati svim ~lanovima berze {to su pre`ivjeli ove te{ke godine iza nas koje je obilje`ila svjetska finansijska kriza.39 BIRS BIFX 25 Nagrade najuspje{nijim ~lanovima Sarajevske berze 786.28 -0.000 4.48 75.47 4.00 1.d.21 -0.54 19.16 -0.00 NEPONOVLJIVA PONUDA IZ RENAULTA Renault je za ljubitelje svojih automobila u Bosni i Hercegovini pripremio novu.64 12.00 114 40 6 456.222.90 1. Sarajevska berza/burza Kursna lista za 23.228 1.30 12.499 KM.26 0 5.909. februar 2012.29 % SREBRO $ 1. O.31 0. .74 3.35 3.75 46.401 2.279. radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu dostupan po cijeni od samo 20.48 162.270.d.784. Banja Luka ZIF Zepter fond a.00 5.44 0.42 0.1 39.20 7.45 0. Kurs ovog fonda iznosio je 4.266 3. Istovremeno.65(A) 0.00 0.TR@I[TE AKCIJA Bosna trgovina a. jer je u navedenoj akciji. tempomat.25 4.000 19.486.81 8.6(A) 41. Podsjetimo jo{ jednom .21 1.62 801. Srbac Potkozarje a.00 16. ali se nada da }e se to popraviti.00 32.11 % 1.52 19.20 1 1 19.710 KM d. s obzirom na to da akcija traje samo dvije sedmice. u sklopu dvije transakcije prometovane su 21.65 0. KRIJE[TORAC Zvani~ni Promj.68 5.792.6 4.20 588.30 12.456.575 0.50 19.d.d.2 2.00 212. “SASE je u 2011. zra~ni jastuk za voza~a i suvoza~a s prilagodljivim volumenom. Sarajevo Energoinvest d.00 84.d.00 1 2 1 Banjalu~ka berza Kursna lista za 23. Promet na kotaciji iznosio je 42. u okviru nove akcije su i svi ostali Renault modeli dostupni po izuzetno atraktivnim cijenama. berza je dobila nove dioni~are u procesu dokapitalizacije te ostvarila dobit od 72.461 0. zatim Ostvareni promet u trgovanju obveznicama i Ostvareni broj transakcija zlatne plakete dobila Raiffeisen Bank.58 4.21 14. Na kotaciji kompanija trgovalo se od 1.6 41. centralno daljinsko zaklju~avanje.70 KM. glavni indeks berze SASX-10 je u negativnoj zoni i smanjena je tr`i{na kapitalizacija za 39 posto zbog masovnog de lis tin ga kom pa ni ja u septembru 2011.44 0.61 3.34 0 -0.055 5.00 1.223. Banja Luka Posavina a.00 19.8 1 0.21 614.99 39.akcija traje samo dvije sedmice.d. klima-ure|aj.084.01 39.61 4.29 7.00 1.

zakonskih zateznih kamata na iznos glavnog duga od 4. 83. radi naplate nov~anog potra`ivanja . prebivali{te ili boravi{te.. ZPP-a). godine. ZPP-a). u tom letku je pogre{no navedena cijena slanja SMS poruke prema Naj broju. pozivom na broj predmeta.MOSTAR IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 4227325220000 Urud`beni broj: 05-01. Ta~na informacija je da je za Ultra fun tarifnu opciju cijena SMS-a prema Naj broju 0. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`enana [kalji} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Op}ina Novo Sarajevo Ul.. 85. ~l.. stav 1.r. Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu. god. stav 3. predmet spora. Zakona o parni~nom postupku. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika. (N. ZPP-a. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu.00 KM. broj 5/00. ZPP-a). Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 18. du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. protiv izvr{enika Lop~alija Rusmir iz Sarajeva sa evidentiranim prebivali{tem u Ul. BH Telecom Broj: 65 0 Ps 154135 10 Ps Sarajevo. sudija [aha Ov~ina. 4/04 i 5/04) i Zakonom o radu. 12. ZPP-a). Ul. 2010. odnosno sjedi{te stranaka. u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku. radi izvr{enja. stav 1.043 KM bez uklju~enog PDV-a. sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). objavljuje Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. godine na osnovu izvr{ne isprave-presude Op}inskog suda u Sarajevu broj P-2660/02 od 19. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Ru|era Bo{kovi}a broj 148 Sarajevo.2012. 2009. objavljuje Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija OSNOVNA [KOLA BARTOLA KA[I]A . Odluka o raspisivanju RJE[ENJE O I Z VR[ E NJ U Dozvoljeno 3. na osnovu ~lana 348. N AT J E ^ A J A za radno mjesto 1.26 OGLASI petak. 2011. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu. odnosno naziv pravnog lica. Zmaja od Bosne broj 32 zastupana po zakonskom zastupniku Pravobranila{tvu Op}ine.071.375. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev. tu`ilac SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO je podnio tu`bu protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS radi isplate autorske naknade po ugovoru. Sarajevo. stav 1. Natje~aj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. podnijeti protutu`bu (~lan 74. 7. 53/03. Uvjeti natje~aja regulirani su Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HN@-a. kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. 2003. Ukoliko tu`eni. procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Sudija [aha Ov~ina OGLAS Dana. Izvr{enje }e se provesti zapljenskim popisom. 73/05 i 19/06. obavje{tavamo Vas da je u informativnom letku za uslugu Ultra fun koji je dostavljen pretplatnicima fiksne. stav 3. ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku. budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta. godine i tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 90. Musala bb. ako ih imaju.dva (2) sata tjedno na odre|eno vrijeme do 15. 10. 2002. na osnovu ~lana 70. Izvinjavamo se korisnicima usluga zbog ovog previda i zahvaljujemo na njihovom razumijevanju.375.1 izvr{itelj . sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 118467 09 I Sarajevo. u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. 14. godine. stav 2. 7./12 Nadnevak: 23. sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. 24. 2012. god. 2007.. br. s.00 KM na ime autorske naknade sa kamatom utvr|enom prema Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate i naknaditi tro{kove ovog parni~nog postupka sa zakonskom zateznom kamatom obra~unatom od dana pravomo}nosti presude do isplate. novine FBiH”. godine pa do 8. ime i prezime. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava.. Naime. februar/velja~a 2012. v.p. ZPP-a). ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode. BH Line mre`e BH Telecoma uz njihove januarske ra~une do{lo do tehni~ke gre{ke. 10.7. 25.. Prijave slati na adresu: Osnovna {kola Bartola Ka{i}a Mostar Rude Hrozni~eka 46 C 88000 Mostar Predsjednik [kolskog odbora Stanka Drma} . Vjerou~itelj pravoslavnog vjeronauka . POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema. na osnovu ~lana 348. ~l. 12. u daljnjem tekstu: ZPP). stav 1. Obavje{tava se tu`eni da je. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda. u pravnoj stvari tu`ioca SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU.2012. Sudija D`enana [kalji}.37 KM od 3. OSLOBO\ENJE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Obavijest korisnicima Ultra usluge BH Telecoma Po{tovani korisnici.00 KM. novine. protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS. radi isplate autorske nagrade po ugovoru.s. 18. 8.2. 1.

. hrane i odje}e. Dejtonskim mirovnim sporazumom podru~je Trnova je podijeljeno na dvije op}ine. Ina~e. jer je situacija te{ka. mi smo izvr{ili.Ne moram podsje}ati da je ovo podru~je najvi{e stradalo u ratnom periodu. E. a jedna ku}a se totalno uru{ila. istakao je Uzeir. koja se nalazi u neposrednoj blizini prve bolnice u Sarajevu. a u skladu sa Pravilnikom o nagra|ivanju sportskog rezultata pojedinca i ekipe Op}ine M. a sve u svrhu rekonstrukcije i stavljanja u funkciju za{ti}enog dobra ba{tine. iznalazi sama na~ine kako bi ih posjetila i pru`ila im potrebnu pomo} u vidu lijekova. ni sam ne zna kako do~eka sutra. no zahvaljuju}i USAID-u i dobroj me|uop}inskoj suradnji. Sve ono {to je bilo u na{oj mogu}nos- ti da za{titimo stanovnike na{e op{tine. Proglasiv{i stanje prirodne nepogode. a oko 70 posto naseljenih mjesta nalazi se iznad 1. godine hastahana je ponovo data na raspolaganje Gazi Husrev-begovom vakufu. ovoj porodici od samog po~etka neumorno poma`e ~lanica Crvenog krsta Ifeta Krupalija koja. a zahvalnost ambasadoru je golema. februar/velja~a 2012. . I na~elnik Op{tine Trnovo iz RSa bio je uzbu|en i sretan zbog ove pomo}i te je srda~no zahvalio ambasadoru Moonu i predsjedniku USAID-a Allanu Reedu. Tim povodom na~elnik Op}ine Ilid`a Senaid Memi} priredio je prijem za ove mlade i uspje{ne sportiste i njihove trenere. istakao je ambasador Moon Ambasador Moon uru~io pakete porodicama Torlak i Kova~evi} Na podru~ju op}ine Trnovo u proteklom periodu u nekim selima izmjereno je i do pet metara snijega. . nastanjenima u RS-u. odnosno vla`no tlo koje }e tokom godine zasigurno donijeti mnoge blagodati. Ovom prilikom na~elnik je osvaja~u srebrene medalje Edinu Sari}u uru~io nov~anu nagradu od hiljadu maraka i Anesu ^ongi 400 maraka na ime ostvarenog rezultata. ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon je putem USAID-a odlu~io osigurati humanitarnu pomo} za najugro`enije porodice.Pitate nas kako smo pre`ivljavali? Te{ko. kazao je Branko. Ilid`a.. ali za njih sigurno veliku i zna~ajnu. u kadetskoj konkurenciji bronzu. najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}. 24. dobili smo od ambasado- ra pokriva~e i pakete. no ipak moram ista}i da je usljed te{kog i velikog snijega o{te}eno desetak krovova ku}a. Stanari ku}e Senad Hafizovi} i njegova supruga Adela. Snje`ne padavine Kako je ju~er istakao ambasador Moon prilikom posjete nekim od najugro`enijih sela Trnova. Uspjeh karatista op}ine Ilid`a Na prvenstvu Evrope u karateu za kadete i juniore. E. Nakon upoznavanja sa svim pote{ko}ama sa kojima se bori Op}ina Trnovo u ovom snje`nom periodu. Kako je kazao. pokriva~e i pakete sa higijenskim potrep{tinama. a Anes ^ongo. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. te op}inski na~elnici uputili su se u posjetu porodicama Kova~evi} i Vla{ki. Podsje}amo. ali ipak ogromne koli~ine snijega donose vi{e {tete. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a. Pokriva~i i paketi Branko Kova~evi} `ivi sam sa sinom Draganom. nedavno odr`anom u Azerbejd`anu. snje`ne padavine historijskih razmjera do- nose i korist. .300 kilometara nadmorske visine. a SAD su obezbijedile 50 hiljada dolara pomo}i koja uklju~uje motorne sanke. u selu Dujmovi}i `ivi ~etvero ~lanova porodice Torlak. ^lan Karate kluba Ilid`a Edin Sari} osvojio je srebrenu medalju u juniorskoj konkurenciji. ]UMUROVI] . Ina~e. najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}. a sam pristup je u po~etku bio nemogu}. istakao je Moon te zahvalio i slu`benicima SIPA koji }e dobiti jedne motorne sanke na kori{tenje i time imati olak{an pristup zaba~enim selima.OSLOBO\ENJE petak. Zineta.. a mi }emo im svakako dati podr{ku. ~lan Karate kluba Champion. Za{tita stanovnika . 2008. P. a posjeta ambasadora ulila im je nadu. Nedaleko od centra Trnovo. Nastavit }emo suradnju sa Ministarstvom sigurnosti BiH i nevladinim organizacijama i u narednom periodu. Sestre Azemina. Stopostotne su {tete u~injene. osigurana i koliko-toliko za{ti}ena. G. ali svakako privremeno te da ne}e u potpunosti rije{iti problem.. pa ~ak i ugro`avaju ljudske `ivote. Sre}a je da nije bilo smrtnih slu~ajeva usljed ovih vremenskih neprilika. Ne mogu opisati rije~ima koliko sam sretan. reprezentativci BiH postigli su zapa`ene rezultate.Svaka pomo} ovoj na{oj maloj lokalnoj zajednici je dobrodo{la. GODINJAK Op}ina Stari Grad poduzela mjere Nov~ane nagrade za najbolje Osigurani hastahana i susjedni objekat Radnici firme Klico trans u dogovoru sa Op}inom Stari Grad iza{li su na teren te pristupili uklanjanju o{te}enih dijelova biv{e hastahane na Kova~ima. jula. Postavljene su nove potporne konstrukcije s ciljem za{tite od daljnjeg uru{avanja te je time ku}a. a mi }emo im svakako dati podr{ku.@elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti. Stoga nam svaka pomo} mnogo zna~i. na kojem im je ~estitao na postignutom uspjehu. iako nema obezbije|eno nikakvo vozilo kojim bi mogla do}i i obi}i ih. Postavljene nove potporne konstrukcije Foto: D. tako da }emo se na vrijeme pripremiti i u slu~aju da do|e do novih problema koje mogu donijeti eventualne poplave. Mejra i brat Uzeir `ive od pomo}i lokalnog Crvenog krsta. te{ko.Evo. a `ivot se svodi na `ivotarenje. naglasio je Berilo.. Pojedine porodice potpuno su odsje~ene od centra Trnova. Deset metara drva je ovdje malo preko zime. ka`u da je ovo rje{enje dobro. koji su posljednjih dana `ivjeli u strahu. Ambasador Patrick Moon posjetio op}inu Trnovo SARAJEVSKA HRONIKA 27 Pomo} koja ulijeva nadu @elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti. za`elio puno uspjeha u narednim takmi~enjima i obe}ao da }e Op}ina i dalje podr`avati i pratiti njihov rad. . a na~elnik Op}ine Trnovo Ibro Berilo istakao je izvanrednu suradnju sa Op{tinom Trnovo iz RS-a i na~elnikom Goranom Vuji~i}em. istakao je Vuji~i}. zaklju~kom OV Stari Grad 2. ovaj teritorij se itekako obnovio i oporavio. delegacije ameri~ke ambasade. zatim predstavnici USAID-a.

E.Ovaj projekt smo pokrenuli kako bismo stimulisali osobe sa invaliditetom da sami sebe zaposle. sekretar JOB Unije veterana op}ine Vogo{}a. Biznis-plan za osobe sa invaliditetom Predsjednici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Saudin Sivro i Faruk Be{li} odr`ali su ju~er sastanak sa predstavnicima Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo na kojem je na~elno usagla{en po~etak nastave u osnovnim i srednjim {kolama KS-a. februar/velja~a 2012. Tako }e nastava za u~enike u Kantonu Sarajevo po~eti u ponedjeljak. Iako je dio Vogo{}e reintegrisan prije 16 godina. Bi}e te{ko. a obuka kre}e sredinom marta. istakao je Be{li}. Postala je sasvim drugo mjesto za `ivot. pojasnio je Be{li}. godi{njica reintegracije dijela Vogo{}e u sastav FBiH. Pored toga. . OSLOBO\ENJE Obilje`ena 16. [eher-}ehajina }uprija kod Vije}nice. Predstavnici sindikata i resornog ministarstva. poja{njava Buljina. odnosno izrada biznis-plana trajat }e tri mjeseca. Ovim projektom obuhva}eno je {est osoba. Uspon i Op}ina Novo Sarajevo potpisali sporazum o realizaciji projekta izrade biznis-plana za osobe sa invaliditetom. cifra }e zavisiti od metode rada. . GODINJAK . ali }emo rasporediti nadoknadu vikendima kako ne bismo opteretili u~enike i roditelje. a cilj je profesionalna rehabilitacija osposobljavanja i zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom. a ~asovi }e biti skra}eni na 30 minuta. tako|er. kraj {kole je pomaknut sa osmog na 15.28 SARAJEVSKA HRONIKA petak. Iz Op}ine Stari Grad su nam saop}ili da bi radovi trebali po~eti ~im vremenske prilike to budu omogu}avale. . direktor Buljina nam nije mogao kazati jer. prisjetio se dana kada je reintegrisan dio Vogo{}e. Najve}i problem koji je prouzrokovao prekid nastave jeste nadoknada izgubljenih ~asova. naglasio je Smaji}. a verifikaciju }e dati Kantonalni {tab Civilne za{tite. direktorica socijalnog preduze}a Uspon. Pored svakodnevnog uru{avanja objekata pod te`inom snijega. zbog neprimjerenog ~i{}enja snijega o{te}ena je. HUREMOVI] Ekspertni tim }e utvrditi razloge o{te}enja Na prolje}e sanacija Omogu}iti br`e zaposlenje Socijalno preduze}e Uspon osnovano je prije tri godine. padanja leda sa krovova na prolaznike i automobile. kako sam isti~e. kazao je na~elnik Op}ine Novo SaM. [eher-}ehajine }uprije Snijeg je sa sobom donio mnoge neprilike. T. A. Preciznije. Za nju je svoje `ivote dalo 409 boraca. Od njih. ali gledat }emo da u~enike ne opteretimo previ{e. Na upit koja }e svota novca biti izdvojena za obnovu ograde na [eher-}ehajinoj }upriji.Tog dana zatekli smo Vogo{}u zapaljenu i devastiranu. izabrali su najbezbolnije rje{enje kako bi se nadoknadilo izgubljeno. bora~kih udru`enja i porodica poginulih boraca su na Centralnom spomen-obilje`ju polo`ili cvije}e i odali po~ast {ehidima i poginulim borcima ove op}ine. U skladu sa ovom odlukom u op}inama }e se evidentirati nastala {teta. kako su naglasili. Most kao most ne predstavlja opasnost za prolaznike. Slavila se 16. . rajevo Ned`ad Kold`o. ~ija su imena ispisana na ovom spomenobilje`ju. ali je sanacija neophodna i prioritet je u narednom periodu. Vogo{}a je obnovljena i ure|ena tako da se danas ona ne mo`e prepoznati. Prema Be{li}evim rije~ima. Zahvaljuju}i velikim naporima. . Biznis-plan bi trebao egzistirati naredne dvije godine. Obuka. dok su Op}ina Novo Sarajevo i Centar za mlade Grbavica dodijelili prostor na tri mjeseca gdje }e se odr`avati obuka.Svi smo `rtvovali svoje slobodno vrijeme kako bi se nastava privela kraju. Prema rije~ima Be{li}a. isti~e Buljina.Na~elnik Op}ine Stari Grad Foto: D. godi{njica reintegracije Vogo{}e Kraj „raspusta“ u Kantonu Sarajevo [kola po~inje u ponedjeljak ^asovi }e biti skra}eni na 30 minuta U~enici }e ~asove nadokna|ivati pet subota Kraj {kole pomaknut sa osmog na 15. Nusret Gond`i}. Tokom obuke nastojat }emo njihove poslovne ideje pretvoriti u biznis-planove. te vije}e roditelja.U ponedjeljak po~inje nastava koja }e biti skra}ena 15 minuta po ~asu. juni Foto: D. a do tada }e `uta traka koja je postavljena na mostu upozoravati gra|ane na oprez. kazala je Belma Karkelja . . op}ina je bila u katastrofalnom stanju. tako da }e djeca Ukinuto stanje prirodne nesre}e Vlada Kantona Sarajevo ju~er je donijela odluku o prestanku stanja prirodne nesre}e. ograda mosta je popucala i nakrivila se prema Miljacki. Fond za profesionalnu rehabilitaciju za zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom izdvojio je sredstva. te da }e uz pomo} Grada Sarajeva i Zavoda za za{titu spomenika Federacije BiH ve}inu tro{kova snositi Op}ina Stari Grad. 28 su dobitnici najve}ih ratnih priznanja.Radni anga`man osoba sa invaliditetom je najbolji na~in njihovog socijalnog uklju~ivanja u `ivotne tokove. .Omerovi}. 24. Tako su ju~er Centar za mlade Grbavica.S ciljem realizacije nastavnog fonda dogovorili smo se da }emo raditi pet subota. . kazao je Gond`i}. postignut je na~elni sporazum sa kojim se jo{ trebaju slo`iti i direktori {kola. Tim povodom predstavnici Op}ine. imati dovoljno vremena za upis u druge {kolske ustanove. juni. i kulturno-historijski i nacionalni spomenici su pretrpjeli znatna o{te}enja. TORCHE Ibrahim Had`ibajri} javio mi se jo{ u nedjelju te kazao da je Op}ina ve} kontaktirala izvo|a~a radova koji }e izvr{iti procjenu i predra~un oko radova na mostu. TORCHE Polo`eno cvije}e na Centralnom spomen-obilje`ju Odata po~ast za 409 {ehida U op}ini Vogo{}a ju~er je bio poseban dan. a u njima }e biti nazna~eno kako predstavnici {kola trebaju da se pona{aju u narednom periodu. Jednom rije~ju. kako se {pekulira. na~elnik ove op}ine Edin Smaji} istakao je da ovaj proces jo{ nije do kraja zavr{en. Instrukcije Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo oti}i }e u {kole. E. naglasio je Be{li}. Direktor Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajeva Munib Buljina ka`e da je strana mosta koja je okrenuta prema Alifakovcu pretrpjela ve}a o{te}enja te da su elementi ograde izletjeli iz svoje osovine. S. zbog ovakvog dogovora niko nema pravo da se buni jer je on najbolje rje{enje u ovom trenutku. napominje da Zavod nema potreban novac. Buljina. Prioritet je bio da djeca ne budu o{te}ena. da budemo dio ovog kantona.@elimo da budemo reintegrisani u Sarajevo. Ovo im je najve}a pomo} koju mo`emo dati kako bismo izbjegli sve predrasude koje u dana{njem dru{tvu vladaju.

650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636. pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100 DE@URNE APOTEKE BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399 PORODILI[TA 7 6 DJEVOJ^ICA DJE^AKA VOZOVI Polasci iz Sarajeva: Zagreb 10. Kako smo saznali iz Vlade. 12.30 sati. Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. 12.samo radnim danima i 19. napravila v. 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156.37. 14. Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15. MUP 122. 8. Zenica 6. 592-096. 13. 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095. srijedom. 206-666. 12.30. Bruxselles.30 i 18.30.30.15 sati.30. Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati. 13. Br~ko sva- kim danom u 6. Zürich / Banja AVIONI Dolasci: vrtkom u 8 i subotom u 17 sati. Plo~e 10.52.30 i 15.30 sati. te koliko je sredstava potrebno za njihove pla}e pored 4. Frankfurt. 13. 664-115 Hitna pomo} 124. 14.35. 24.45. 6. Prema rije~ima na{ih sugra|ana.30.05 i 21. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo odbilo je isplatiti pla}e jer se na spisku radnika nalazi 20 uposlenika vi{e nego {to je to bio slu~aj sa spiskom koji je pro{le godine dostavljen iz Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo.22 i 20. 7.30 sati. 12. Hrenovica svaki dan u 6. Beograd 11. 14 i 19 sati. subotom i nedjeljom u 6 sati. Herceg-Novi svaki dan u 11 sati. Konjic 6. pred sje dnik Sin di ka ta osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo.15. subotom i nedjeljom u 8 sati.30. Sanski Most svaki dan u 15. 15. 14.30.15 i 15. 061/252-252. Zagreb 15.30. 7. Dubrovnik svaki dan u 7.49. Budimpe{ta 21. srijedom. utorkom.15 i 16. petkom i subotom u 11 sati. HUREMOVI] VA@NIJI TELEFONI Mali{ani ipak ne}e ostati kod ku}e Snijeg ponovo pravi probleme Ograda koja je {titila prolaznike od obru{avanja hotela Zagreb na Marindvoru ju~er se obru{ila na trotoar Ulice Valtera Peri}a. prema svemu sude}i. AUTOBUSI Istanbul 8. Da podsjetimo. Odr`ana sjednica Op}inskog vije}a Centar Op}in sko vi je}e Centar odr`alo je ju~er sjednicu na kojoj se raspravljalo o javnim povr{inama. 15.15. 18 i 20 sati. Utrecht subotom u 8 sati. Banja Luka svaki dan u 9. iz ~ega }e se vidjeti do kada su oni anga`ovani.preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati.05.30.10. od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK. 13.30 i 17 sati.30 sati. Novi Travnik svaki dan u 13 sati.000 033/ 223-366. Visoko svaki dan osim subote u 8.OSLOBO\ENJE petak.45. Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati.05 i 18. Bugojno svaki dan u 10. Beograd 17. Tuzla radnim danima u 9.30. Istanbul 13.15. srijedom.30 sati. prosjaka oko spomenika kao {to je Vje~na vatra.668-259 Toplane 650-979. Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707.18. 15. Olovo svaki dan u 5. utorkom. nedjeljom i praznikom u 5. 17 i 18 sati. 15.30.15 sati. 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222.45.34. Hanover i Kassel subotom u 17 sati.45. odnosno ~injenici da su ba{te ispred Parku{e i BKC-a jedine priznate lokacije na kojima mogu postojati ba{te. Den Hag utorkom u 8 sati. 18 i 20 sati. Ljubljana utorkom.30 i 19. Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati. 10.54. Essen i Dusseldorf ponedjeljkom.35. 12. Berlin ~et- Odlasci: Dolasci u Sarajevo iz: Zagreb 6. 10. Prema nezvani~nim informacijama. 16.25.45. 13. Beograd 11. ~etvrtkom i nedjeljom u 20. ~etvrtkom. 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6. Kakanj 15.30. jer je pomije{ala stalno uposlene i radnike koji su anga`ovani na odre|eno vrijeme. 12.06 i 19.30.30 sati.45. 592-097. od 8 do 14 sati.45 i 22. 16. I. Zenica svakim danom u 6. 13. Minhen 13. S. 19 i 22 sata. Amsterdam . Liege.30. 8.30.30. 9. Ljubljana 13.47.30. Tuzla svaki dan u 5. Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati.30. Zenica ponedjeljkom.30.30. Ljubljana 14. Pariz petkom u 9 sati. februar/velja~a 2012. 220-435 Kanalizacija 203-059. 18 i 20 sati. Ovo je u izjavi za Oslobo|enje istakao Saudin Si vro.30 sati. te na koji bi se na~in ovaj problem mogao rije{iti. 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. Be~ i Graz svaki dan u 8 sati. velika je koli~ina snijega koji je u proteklom periodu ve} poru{io nekoliko objekata u na{em gradu.30.30.55. Vela Luka utorkom. Budimpe{ta 14.28.30. 9. Bosanska Dubica svaki dan u 14. Minhen 12.30. Banja Luka / Zürich 6. Biha} svaki dan u 7. 17. Sru{ila se za{titna ograda hotela Zagreb Videonadzori kod {kola Tokom ju~era{njeg dana ni taksisti ~iji se {tand nalazi u neposrednoj blizini nisu bili na stajali{tu.30.45 i 16. 16. 10. Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati.20 i 16.30. SARAJEVSKA HRONIKA DE@URNI TELEFON 29 NEMA [TRAJKA UPOSLENIH U JU DJECA SARAJEVA 276-982 Plate na ra~unima do kraja sedmice Uposlenici JU Djeca Sarajeva ne}e stupiti u generalni {trajk jer za to nemaju saglasnost Sindikata. direktor JU Djeca Sarajeva Vasva Jajetovi}. Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati.30. Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati. 10.30 sati (preko Tuzle). 15.40 . 15. 207-777 Vatrogasci 123. Zagreb 6. ~etvrtkom i petkom u 7.40 sati.30. oko 16 hiljada maraka potrebno je kako bi se izmirile pla}e za radnike anga`ovane na odre|eno vrijeme. 11.15. . D.30. Gora`de svaki dan u 8. Travnik svaki dan u 7. 17. nedjelje i praznika u 13. 14. 8. Hu. Istanbul 18 Antwerpen.54 i 21. 16. Be~ 7. Budimpe{ta 15. Pale svaki dan u 6. istakla je Alma Sadovi}. Ulcinj svaki dan u 19 sati. Iz tog razloga ministar finan si ja Mu ha med Ko za dra odbio je da isplati novac koji je prelazio ono {to je planirano bud`etom za ovu instituciju. srijedom.50. Budimpe{ta 6. Bosanski Brod svaki dan u 12.30. 12.50 i 18.10. 14.d. postoji velika opasnost da neko ozbiljno bude povrije|en s obzirom na to da sada nema ni~ega {to bi ih za{titilo od cigli.30. Va`no je napomenuti da se korisnik javne povr{ine mo`e postati na osnovu rje{enja i uz odre|enu nov~anu nadoknadu. dok su sve ostale slobodnostoje}e vezane uz objekat nezakonske. Vije}e je jednoglasno usvojilo i prijedlog da se postavi videonadzor na lokacijama kod {kole “Alija Nametak” Kao va`an problem istaknuto je i okupljanje .30. kako Oslobo|enje saznaje. Makarska svaki dan u 7.30 sati. Be~ 14. Zagreb 15 i 22 Beograd 6. Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj. Te{anj svaki dan u 7 i 13.U toku su izrade i nadopune odluke o navedenim pitanjima.05.30.30 sati.35.40. Split svaki dan u 7. Gre{ku je. 10. Uzrok uru{avanja za{titne ograde. Zvornik svaki dan u 15. Beograd svaki dan u 6 sati.27. 13.15.55. 15.55. 14. a kako smo saznali.35.15 sati.30.30.50 i 12.10 sati.30. kao i svaki dan osim nedjelje u 16. 16. betona i ostalog materijala koji visi sa uni{tenog objekta. Zenica svaki dan osim subotom. S.30. Hamburg.40. 22. 14. a petkom i subotom u 18 sati. 10.35. Zagreb 15. Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati.30. Pula ponedjeljkom.25 i 21. 11.25 i 14. Tako JU Djeca Sarajeva ima 298 stalno uposlenih koji se nalaze u sistemu centralizovanog obra~una pla}a i jo{ 20 radnika na odre|eni vremenski period. 17. resorno ministarstvo zatra`ilo je informacije o ugovorima za 20 uposlenih na odre|eno vrijeme. 9. 10.10.27. Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati. Grada~ac svaki dan u 8. Dortmund. 15. ~etvrtkom. a uz to iz kantonalne Vlade dobili su ~vrsta obe}anja da }e pla}e za januar biti ispla}ene do kraja ove sedmice. 8. 14 i 15. Konjic 7. utorkom.30 sati autoputem. Ankona 17.40. Zenica 4.15. Srebrenica svaki dan u 7. Ankona 10. 7.30. Zagreb svakim danom u 6. ali i napravio {tetu na vozilima. Kakanj 18.59.30.30.30. 12. 15. razlog tome je strah od obru{avanja. 8.33 i 20.4 miliona maraka planiranih za JU Djeca Sarajeva u 2012. 6. Luka 14. 14. pomo}nica op}inskog na~elnika za prostorno ure|enje. .45.30.55. Kakanj svaki dan osim subote.30.30.35 sati.30 sati.10 i 21 sat. godini.30 i 22 sata.30 i 22 sata. 13. 10. 11. Plo~e 7. 12.30. Ora{je svaki dan u 6.30.

Diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu/{koli .. vrijeme 11 h 11 h 13 h 10 h 12 h 11 h 13 h 11 h 13 h 11 h mjesto Sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Privredne komore sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj 02-138/12. utorak.. ponedjeljak. puna norma ~asova . Otvaranje ponuda obavit }e se u sali na 2.. zapo~eo je 15.ba E-mail: info@fmpu. Sarajevo. 2.net. 2. 4. Vozila se mogu pogledati u krugu @ICE od 27.ba. VOZILA Putni~ko vozilo [KODA FELICIA LX Putni~ko vozilo GOLF dizel Godina 1. sci. do 2... 2012... 3.600 cm3 REGISTRACIJA do 29.gov. Prilo`ena dokumenta se ne}e vra}ati. SNAGA MOTORA 43 KW 1. 2. Ulica Dugi sokak broj 9. kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za Srednje tehni~ke i srodne i stru~ne {kole i normativnim aktima [kole.. Ukoliko lice koje je pobijedilo na natjecanju odustane od kupovine.net @ICA DD SARAJEVO D`emala Bijedi}a br. Poslije otvaranja svim u~esnicima izvr{i}e se povrat upla}ene kaucije. 534-782.3.000 KM Pravo kupovine imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije po~etka natjecanja uplate kauciju od 100 KM na blagajni @ICA d. br.msuts-sa. adresom i brojem telefona ponu|a~ dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: @ICA d. Dostavljanje pisanih ponuda: Ponude sa punim nazivom ili imenom.. OSLOBO\ENJE J AV N A R A S P R AVA O temi: Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008.t-ba. do 2028. kaucija se ne}e vratiti. registracije 1999. Fax: +387 33 226 420.2012..net. 3. Sarajevo.Uvjerenje o polo`enoj pedago{ko-psiholo{koj grupi predmeta .3. grad i kanton Zenica. Fax.polo`ena pedago{ko-psiholo{ka grupa predmeta .. 13. U obzir }e se uzeti samo ponude koje prispiju u @ICA d.2012. 160 Sarajevo OBJAVLJUJE PRODAJU VOZILA I VILJU[KARA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA RB 1. ponedjeljak. raspisuje se PO NO VNIjemJAslenika u radni odnos KURS VNI KON za pri zapo 1. godine Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa. Desnica Radivojevi} Sarajevo. petak.. do 26. ~etvrtak. godine. 2012.Kra}u biografiju Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u javnom konkursu bit }e obavljeni razgovori. 2. 3. 2012. 2012.: +387 33/534-633. 14.. 5. Tita 9a. 7.d. UPRAVA DRU[TVA „@ICA“ DD SARAJEVO Za tehni~ku organizaciju i obezbje|enje prostorija za planirane aktivnosti zadu`ena su resorna kantonalna ministarstva prostornog ure|enja.3. M.. Raspored odr`avanja javnih rasprava je: r.1 izvr{ilac... uts@bih. i to: .. SBK Domaljevac.. 2012. 7 8. 2012... mo`e izvr{iti neposredan uvid u analogni i digitalni oblik plana u prostorijama Urbanisti~kog zavoda u Sarajevu. godine. srijeda.ba . stru~ni nastavnik kuharstva... spratu Poslovne zgrade @ICE 2. do 2. 3.. godine i traja}e sve do 15. od 23. 2012.Izvod iz mati~ne knjige ro|enih . 24. 3. godine Javni uvid traja}e 60 dana. utorak.. 2. 3.. 4. 2012.. e-mail: msuts@bih.... u 13 sati. Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. sa naznakom “Za javni konkurs”. 10.2. na prvom spratu.000 KM 1. Izabrani kandidat du`an je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti. 6. Tel: +387 33 226 422 Web: http://www.5. 1610000003430028 dan ranije.. do 12 sati ili budu li~no predate do tog roka na protokol @ICE. Tel... Tel +387 33 227 188. 71000 Sarajevo Dugi Sokak 9... 9. Sarajevo ili uplatnicom na transakcijski ra~un kod Raiffeisen banke br.8. 1990.2012.... u Ulici Zelenih beretki broj 14. 2012. USK datum srijeda. 28. 27.: 232828. Sve tro{kove vezane za prenos vlasni{tva snose kupci. STANJE ispravno u voznom stanju ispravan u voznom stanju PO^ETNA CIJENA 2.fmpu. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. 2012. Posavski Tuzla. HNK Livno. Vozila se prodaju po principu „vi|eno-kupljeno“. svaki dan..d. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa dostaviti na adresu: Srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo. od 9 do 15 sati i na dan otvaranja ponuda.300 cm3 40 KW 1. 12. ponedjeljak. 8. gdje se od 9 do 15 h. 22. MINISTAR mr.d.. Ze-do Travnik. 2. Sarajevski [iroki Brijeg. V[S ili VSS ugostiteljskog smjera . BPK Sarajevo.. 2012. 1. 2012... na odre|eno vrijeme do 15. srijeda. 5.gov. 71000 Sarajevo sa naznakom „Ponuda za kupovinu (navesti opis vozila) — NE OTVARAJ“. 2012.radno iskustvo u struci najmanje 5 godina Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene fotokopije: . 2. Tuzlanski Gora`de... D`emala Bijedi}a 160. 2012.obavezan V stepen stru~ne spreme — VKV kuhar.. 2. 15. 3.ba web: www. 24.....30 OGLASI petak. ZHK Mostar. februar/velja~a 2012. Kanton 10 Biha}.Uvjerenje o dr`avljanstvu ..2012.

OSLOBO\ENJE petak. OGLASI 31 . februar/velja~a 2012. 24.

te apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa. velja~e. Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mogu ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaju ili osporavaju postavljeni tu`beni zahtjev. podnijeti protivtu`bu. godine. a {ta dru{tvo mo`e u~initi za muzej?” a za ci.” I njen odgovor je nekako zazvu~ao sasvim logi~no. 1. “Naravno. sa karakterom kao planina. umjetnici. Amila Terzimehi}. “U Al`iru tradicionalna muzika ulazi i u pore klasi~ne muzike. u Sarajevu Dirigentica Zahia Ziouani na ju~era{njoj probi sa Sarajevskom filharmonijom Foto: D. koju je. 1. sutra u 12 sati.108. Za mene je muzika sredstvo za spajanje ljudi i zaista mi je veliko zadovoljstvo da tu ideju mogu promovisati i u Sarajevu” iskrena je Ziouani. Sarajevo. to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave. Direktor Nihad Kre{evljakovi} smatra da je u godini u kojoj se obilje`ava 20 godina opsade Sarajeva i isto toliko od osnivanja SARTRa va`no baviti se temama koje su i dalje na{ i globalni problem. iznos od 480. odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava. jednim iz Francuske i jednim iz Al`ira. Beethovena i Bizeta. ZPPa.61 KM na ime duga po osnovu Ugovora o srednjero~nom kreditu broj 49084/1 zaklju~enog 3. Ziouani tu nije stala. Kako u tom okru`enju jedna djevojka mo`e postati dirigent? malom sobi~ku na zadnjem spratu Narodnog pozori{ta. tako da smo na jednom od zadnjih koncerata izvodili i neke tradicionalne kineske kompozicije. te pravni osnov za navode tu`enih. ili u toku pripremanja glavne rasprave. koji }e biti kulturna prijestolnica Evrope. najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. studentske asocijacije. [. sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. godine sa Brki} D`emalom i Andri} Ljubicom. 10. koju smo tako mnogo puta vidjeli i rekli da je to mogu}e samo na veli- Safet Zec BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 65 0 Mals 183071 11 Mals Op}inski sud u Sarajevu. PREMJE[TANJE Muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila je ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije. U Historijskom muzeju BiH otvorena je Sedmica otvorenih vrata pod nazivom “Solidari{i se. odnosno uvijek ih je do~ekalo prebacivanje odgovornosti s jedne na drugu instancu. “Kada se vratim u Francusku. bilo bi mi zaista drago uvrstiti neke od va{ih kompozicija u te koncerte. Ugro`eno kulturno-historijsko naslije|e Foto: D. Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1. te sa al`irskim simfonijskim orkestrom. U organizaciji doga|anja koja slijede uposlenicima HMBiH poma`u i Udru`enje Akcija gra|ana u suradnji s pojedincima i organizacijama civilnog sektora. ugrijmo muzej!” koja }e tra. Nas dvoje i klavir. drugim zemljama sam poznata mo`da i vi{e nego u Francuskoj. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju. pijanistom iz Austrije.. TORCHE . rad Francuskinje al`irskog porijekla ujedinjuje `ivotni uspjeh sa jednom kozmopolitskom ambicijom Sarajevo. pred kojom njeni orkestri naj~e{}e sviraju. Za to ve} morate biti veliki ~ovjek. U ovu akciju Muzej je ulo`io ukupno 100 KM. Ali ubrzo sam shvatila da sa njom ne}u mo}i svirati u velikom orkestru. ZPP-a. niko s njih nije vra}en. jati do 29. u {to su se uklju~ili i poznati bh. Alban Ukaj. studenti i dr.” Ziouanijen rad dolazi ispred nje. a svaki dolazak na Sedmicu zna~i podr{ku Muzeju i o~uvanju kulturno-historijskog naslije|a BiH. od 12 do 17 sati otvaranje je zbirki. protiv I-tu`enog “MATRIX” d. TORCHE muziku. [to ne zna~i da to nije. Go{}a Safeta Zeca bosanske kompozicije Kao u filmskoj pri~i. u interpretaciji Sarajevske filharmonije pod njenim vodstvom.90 KM na ime obra~unate ugovorene redovne kamate na dan 12. ve~eras }e uprili~iti jo{ jedan vrhunski muzi~ki doga|aj. sada se pojavio i novi i to s topljenjem snijega . Stru~ni saradnik Emina Burgi} Sedmica otvorenih vrata Historijskog muzeja BiH Solidari{i se. gdje nije dopu{teno dizati se iznad “raje” “U . Sarajevo je do{lo kao logi~an slijed u toj njenoj kozmopolitskoj `elji. Uostalom. 2011. ul. od kada su vrata HMBiH zatvorena za javnost. Doma}in }e. 1. 2011. to mogu samo odlu~ni ljudi. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostave pisani odgovor na tu`bu. Iako potpuno jednostavna osoba. februar/velja~a 2012. ovaj put }e na{ najve}i orkestar nastupiti sa gostima iz Francuske. Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev. uprizorio Nermin Hamzagi}.o.) u fokusu se na{la Zbirka arhivske gra|e (svaki dan bit }e druga ciljana grupa). vrijednost spora 1. iznos od 161. “Kada mi je bilo {est godina. kao i na Arteu. Ziouani ve} ima plan: “Poku{a}emo predstaviti {to vi{e razli~itih tradicionalnih pravaca u muzici na tom nastupu.d. godine uradio umjetnik Mladen Srbinovi}. Kako tu`eni nisu izvr{ili obavezu pla}anja duga. Ovo je za mene vrlo bitno. godine sa “MATRIX” d. Ne iznena|uju}e Ziouani je jedna potpuno logi~na osoba koja `eli stvarati prijateljstva izme|u naroda. dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice.891. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti kom platnu. Dodaje i da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. pozivom na broj predmeta. II-tu`enog Brki} D`emala iz Sarajeva. kojega je 1966. dostave sudu pisani odgovor na tu`bu. stav 2. na{em slavnom slikaru Safetu Zecu. a sve ostalo je vrijeme.o. Situacija je pomalo nadrealna.” Zahia ne ostavlja dojam velike. a na njihovo zatvaranje su se odlu~ili zbog toga {to ve} godinama nemaju grijanje i {to je muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije. Uloge u predstavi koja }e nakon premijere biti reprizno izvedena 25. planirao je nakon sarajevskog dru`enja. Ovim putem I-tu`enom i II-tu`enom se dostavlja tu`ba od 21. Ismeta Mujezinovi}a broj 36. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. njenim nativnim Divertimento. O~aktanum broj 60a i III-tu`ene Andri} Ljubice iz Sarajeva. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka. ZPPa. ali nisam mogla ni zamisliti da }u se jednog dana na}i u toj ulozi. tako da sada na nekim od na{ih koncerata uklju~ujemo i te kompozicije i elemente te muzike. Sarajevo i Ugovora o jemstvu zaklju~enih 3. Nakon velikog uspjeha koji je polu~io koncert Sarajevske filharmonije sa Karlom Eichingerom. bili upu}ivani na drugu adresu. Terezije bb. Roditelji joj nisu {kolovani muzi~ari. prema tekstu “Strah i bijeda Tre}eg reicha” Ber tolda Brechta. pa su tu`eni du`ni da u skladu sa odredbama ~lana 70.61 KM. Pri tome je podsjetila da od 4. a ovogodi{nja Sarajevska zima u svoju je `i`u stavila problem institucija kulture u BiH. ul. ljanu grupu (predstavnici univerziteta. sije~nja.” Prijateljstva me|u narodima Jedan od budu}ih nastupa njenog orkestra }e se desiti i slijede}e godine u Marseilleu. iz si- Susret sa Celibidacheom “U na{oj ku}i se uvijek mnogo slu{ala klasi~na muzika i odrasla sam uz nju” obja{njava Ziouani. a jedan od segmenata }e biti i predstavljanje muzike Mediterana. Sarajevo. Tako|er. Sarajevski ratni teatar nastavlja reper toarski koncept anga`iranog i aktualnog teatra. Od kustosice Ha{imbegovi} se ~ulo da su. 10. ZPP-a mora imati svaki podnesak. An.32 KULTURA VIJESTI Zahia Ziouani. kao i obi~no kome god da su se obratili od nadle`nih. “Film govori o mom radu sa dva orkestra. radi isplate nov~anog potra`ivanja. ve~eras u Narodnom pozori{tu. Njena pri~a je ona iz filmova. S. koju je izdala i dizajnirala umjetnikova k}erka Hana Zec. u zatvorenoj sredini koja ne dozvoljava da budete mnogo druga~iji od onih koji vas poznaju. O njenoj neobi~noj `ivotnoj pri~i i velikom uspjehu koji je do`ivjela sa dvadeset i kusur godina snimljen je i dokumentarac koji je prikazan na nekoliko nacionalnih kanala. za sud i protivnu stranku. Ali. Ovaj komad progovara o fa{izmu. ka`e da je shvatanje muzike u Al`iru donekle druga~ije nego u Francuskoj. a putem nje se `eli ukazati predstavnicima vlasti i {iroj javnosti na izuzetno te{ku situaciju u kojoj se godinama nalazi ova. to je vrlo dobra ideja. raspola`e energijom i ljudima koji }e ga u narednih nekoliko godina u~initi na{im najzna~ajnijim teatrom. Ali.00 KM na ime naknada za opomene. Podr{ka dolaskom Otvorenje Sedmice desilo se spu{tanjem transparenta s krova Muzeja na kojemu je ispisan naziv akcije.dostavu tu`be I-tu`enom i II-tu`enom na odgovor Dana 21. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti. Priredit }e i dru`enje uz brojne prijatelje iz Francuske i BiH. 2011. Nisad SELIMOVI] 33 @elimo svirati i Ve~eras premijera u SARTR-u Na sceni SARTR-a ve~eras }e u 20 sati biti premijerno izvedena predstava “99 posto”. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. 24. ul. a radi isplate iznosa od 1. ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode.” Dok ovo govori. Odnosno. do}i }e u posjetu dugogodi{njem prijatelju. tijekom njena trajanja bit }e otvorene muzejske zbirke. ali su veliki poklonici klasi~ne muzike. Nakon Orwellove “1984”. iznos od 141. Na pitanje o povla~enju paralele izme|u al`irske i francuske publike. te violon~elistom Manfredom Stilzom. gdje je stalni gostuju}i dirigent. uslijedilo je sasvim ” logi~no pitanje o uklju~ivanje nekih od bosanskih djela u te koncerte. OSLOBO\ENJE KULTURA RADO ]E SE VRATITI U SARAJEVO “Kada se vratim u Francusku. Sada iznad njega kapa voda. ve} je vidjela priliku da spaja razli~ite kulture inspirisana li~nim iskustvom. dru{tvu: [ta muzej mo`e u~initi za dru{tvo. na osnovu ~lana 348. u 18 sati odvijat }e se program Umjetnici Muzeju. . Bila sam tinejd`er kada sam shvatila ~ari dirigiranja i vo|enja orkestra. 2011. moji roditelji su me ohrabrivali i ubrzo sam upoznala velikog maestra Sergiù Celibidache. kojem je ova predstava diplomski rad. Po~itelja. 2007. Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. te sam pre{la na violu. i pored uspjeha i li~nog zadovoljstva. kao opasnosti za ~ovje~anstvo koja nikada nije iskorijenjena u potpunosti i sve vi{e postaje globalni problem. februara igraju Sne`ana Ali~. 2007. da dolazim iz arapskog svijeta. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih. pri~a zvu~i kao da dolazi iz nekog od sarajevskih naselja. izme|u ostalih. ali i ostalih {est institucija kulture. jer ja dolazim iz kvarta gdje me svi znaju kao Zahiu i nisu svjesni mog profesionalnog anga`mana. Odrasla je u pari{kom predgra|u gdje uglavnom `ive doseljenici. 26. a najkasnije na pripremnom ro~i{tu.891. Kako isti~e Kre{evljakovi}. Jasenko Pa{i} i Adnan Haskovi}. dirigentica koja spaja kulture petak.47 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 12. donese odluku kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju solidarno isplate iznos od 1. otvorena i bez onih nevidljivih zavjesa iza kojih se obi~no kriju uspje{ni. otvoriti prigodnu izlo`bu svojih djela u Ateljeu Zec. Amar Selimovi}. {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju sva kog da na u 12 sa ti odvi jat }e se obra}anje javnosti transparentom sa zgrade Muzeja. ali je ro|ena u Parizu. ul. u ~ast go{}i. u`ivajte u djelima Haydna. novine FBiH” broj 53/03 . ugrijmo muzej! Putem ove akcije `eli se ukazati na kriti~no stanje sedam institucija kulture i apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa. godine. odnosno Narodno pozori{te. 1. pored ~injenica koje me prate ~itav `ivot. odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici”.ugro`en je veliki mozaik koji predstavlja Bosnu. francusku go{}u po ves ti u obi la zak Mos ta ra i Mr. a u prehladnom muzejskom prostoru je odr`ana konferencija za novinare na kojoj je direktorica Muzeja Muhiba Kaljanac pojasnila da je ideja potekla od mladih muzejskih kustosa. iza nje stoji rad sa velikim orkestrima. kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ziouani je porijeklom iz Al`ira. stru~ni saradnik Emina Burgi}.. te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. u . Pored svih problema.24 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od podno{enja tu`be do isplate. moj orkestar ina~e poku{ava da promovi{e i druge kulture kroz Martine Aubry Liderica francuskih socijalista Martine Aubry. pitanja. bitne osobe iz svijeta ozbiljne muzike. stav 3. Koncert po~inje u 20 sati. po~ela sam u~iti svirati klasi~nu gitaru. Naravno. boravit }e ovih dana u Sarajevu.o. u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d. a bit }e odr`avane i tribine. roma{ne porodice itd.o. To je sve promijenilo i nakon samo jednog razgovora odlu~ila sam da postanem dirigent. i ~lana 71. kao {to bi se dalo o~ekivati. Uspjeti od nule u ne~emu {to stvarno `elite i u ~emu vas dru{tvo mo`da i ne}e prihvatiti. a sve~anost }e biti upotpunjena promocijom Monografije Safet Zec.u daljem tekstu ZPP-a) O B J AV L J U J E . “U Francuskoj i u Al`iru ja radim puno na promociji klasi~ne muzike prema ljudima koji obi~no nemaju afinitet ka toj vrsti muzike i uvijek te`im da na koncerte privu~em i novu publiku. energija i trud uposlenika Muzeja. publika }e vidjeti da SARTR bez obzira na te{ke uvjete u kojima radi. odr`avane tribine. odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici” govori i bez postavljenog . Da biste lak{e prekratili vrijeme do tada. i 27. ali ovaj film je pomogao da {iri krug ljudi sazna vi{e o mom umjetni~kom senzibilitetu. govori Zahia Ziouani i dodaje da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. Obra}anje javnosti Ju~er je organizirana tribina “Historijski muzej BiH u savremenom bh. koja je i gradona~elnica Lilla. dirigenticom Zahiom Ziouani. Prema rije~ima na{eg poznatog slikara.

februar/velja~a 2012. OSLOBO\ENJE . 24.34 OGLASI petak.

glavna Filijala Zenica. Stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi} PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~l. Sarajevo uknji`en na osnovu sudskog rje{enja broj: Ip-66/05. Na prvom ro~i{tu za prodaju nekretnina. e-mail i web stranica: . br. Rakova noga br. emitenta s pravom glasa ^ajevac-mega AD Banja Luka. u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja Raiffeisen bank d.o. osim lica navedenih u ~l.d. Ul. godine Op}inski sud u Kiseljaku. 2011. Prodaja }e se obaviti usmenim javnim nadmetanjem 19.OP]I PODACI O EMITENTU . 2005. 12.Ermacora. Anto Tragaju za mojim identitetom kako bi me kolektivno osvijestili! Da li je na{ oskarovac „skinuo“ @eljku Ogrestu? Tanovi}: Pri~a je izmi{ljotina! Transseksualci Mo`e li se u BiH promijeniti spol Nema zakonske procedure. I-110/05 od 24.949 IV . stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi}. Zaklju~ak se dostavlja strankama i nadle`nom organu poreske uprave.153.539 b) Rashodi 112. uz uvjet da prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja polo`e iznos od 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine. Na nekretninama iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka postoji teret. Sud }e obustaviti izvr{enje ako se nepokretnost ne mo`e prodati ni na tre}em ro~i{tu.31. Obustava izvr{enja ne spre~ava pokretanje novog izvr{nog postupka radi naplate tog potra`ivanja na istoj nepokretnosti. koji treba u roku koji mu odredi sud. na drugom ro~i{tu ispod jedne tre}ine utvr|ene vrijednosti.zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora Revizijski izvje{taj u toku o finansijskim izvje{tajima Direktor DD Brki} in`. stav 1.235 PASIVA a) Kapital 1. Prije po~etka ro~i{ta.broj emitovanih vrijednosnih papira 226. vlasni{tvo izvr{enika Tomi} Nevenka sa dijelom 1/1. Iz polo`enog osiguranja namirit }e se tro{kovi nove prodaje.PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani. broj: 32/03). Edhem Deli} . glavna Filijala Zenica. 1. 2012. sud mo`e oglasiti da ro~i{te nije uspjelo i zakazati novu prodaju.PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: .~. stav 6.483 b) Upisani osnovni kapital 3.vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira . 3.predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora U KM DD “PREVOZ RADNIKA KREKA” TUZLA TUZLA. godine donio je OGLASI 35 SAN U NOVOM RUHU ZA K LJU ^ A K O PRODAJINEKRETNINA 1. godine i teret u korist Hypo Alpe Adria Lising d. al' ko{ta desetine hiljada eura ZLATAN IBRAHIMOVI] Ponosan sam {to sam Bosanac . Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac.618 c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze 138.dionica ZIF “Prof-plus” Sarajevo. 7.949 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 54.o. “Zalug”. 12. uknji`en na osnovu sudskog rje{enja br.d.752 e) Ukupno pasiva 1. sa naznakom predmeta broj: 49 0 I 003872 08 I. odnosno potra`ivanje vjerovnika Raiffeisen bank d. objavljujemo SHOW Zvijezda mo`e{ biti ti Najbolja je Anida Idrizovi} Prijedor~anka koja je prikazala u ku}i film Angeline Jolie za SAN: GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za period 1. odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem prodaje nekretnina.588. Lejla Suljagi}. Zakona o izvr{nom postupku “Sl. a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 775. Pravilnika o sadr`aju. izvadak Slu`be za geodetske poslove i katastar nekretnina op}ine Kre{evo. novine Federacije BiH”.k. sudu treba prilo`iti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno. 18. Sarajevo. Ul. Tomi} Nevenko iz Kre{eva. Osiguranje se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Kiseljaku broj: 3060470000028513 kod HYPO ALPE ADRIA BANK. Zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli suda. k. 2.884 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 1. direktor II . rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta. ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti.621. Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. 24. 18. Anto. mar{ala Tita bb. {to isti ne mo`e iznositi vi{e od 10.PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA .000 KM. 86. 561/1. u A popisnom listu pod 1. nekretnine iz to~ke 1. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i cijenu.879 dionica 13. ZIP-a. U skladu sa ~lanom 4. ulo{ka 602. BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 I 003872 08 I Kiseljak.k.firma i sjedi{te vanjskog revizora d.351 c) Teku}a sredstva 845. [ehi} Jasmina.o. u naravi stambena zgrada povr{ine 110 m2 i dvori{te povr{ine 294 m2.482. Tomi} Afrodita iz Kre{eva. ta~ka b. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{im ponudama ne ispune svoje obveze.235 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 57. i 2.puna i skra}ena firma . 2. februar/velja~a 2012. Ul.621. zastupana po punomo}niku D`eniti Pipi}.00 KM. procijenjenoj od stalnog sudskog vje{taka za gra|evinstvo Markovi} Zorana na iznos od 156. III . k. Zakona o izvr{nom postupku.OSLOBO\ENJE petak. godine u 11 sati. 5. Vrijednost nekretnine iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka utvr|ena je na osnovu nalaza i procjene vrijednosti nekretnine stalnog sudskog vje{taka gra|evine Zorana Markovi} od 23. protiv izvr{enika 1.puna adresa sjedi{ta . dok na tre}em ro~i{tu iste se mogu prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost.broj telefona i telefaxa. 6. Sarajevo. 2. 2.o. Alagi}i. hrvatske brigade bb 035/282-469 Senada Smaji} . 2005. radi izvr{enja na nekretnini 9. 9. Od dana objavljivanja ovog zaklju~ka na oglasnoj tabli suda do dana prodaje mora pro}i najmanje 30 dana. 2011. 2012. Od polaganja osiguranja oslobo|ene su osobe utvr|ene ~l.90 KM i nominalna cijena . 2012.O. 8. 4. BiH.d.488 c) Dobit/gubitak prije poreza 54. “Eurohaus” d. ZIF “Big-Invest” d.~lanovi uprave Brki} in`. godina I . godine. BiH. Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica. Navedene odredbe primjenjivat }e se na tre}em ponu|a~u u slu~aju da drugi ne deponuje u utvr|enom roku prodajnu cijenu. 18. Ro~i{te za prodaju ovih nekretnina }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Kiseljak u sobi broj 6.o. a stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja. sud }e rje{enjem prodaju tom ponu|a~u proglasiti neva`e}om i odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponu|a~u. 1. Odre|uje se tre}e ro~i{te za prodaju nekretnina izvr{enika i to: nekretnini upisanoj u k. deponovati cijenu. Titova 35/A lamela D7/28 . K. Rakova noga br. 88.o. “Revis” Tuzla. godina . br. 3. 3.

a kao predgrupa nastupit }e mladi sarajevski bend Deus Ex Carousel. Jedan od najuticajnijih i najdosljednijih muzi~kih bendova u Srbiji. gdje je prije nekoliko dana rodila drugog sina. a njegova produkcija za pjesmu “Panika” na}i }e se na novom albumu Ede Maajke. Adis Kutkut aka Billain je originalnim i melodi~nim zvukom na{ao svoje mjesto kako na doma}oj. Emina je prepustila svom suprugu da odabere ime za njihovog novog ~lana porodice. oktobra 1982. a produkciju su uradili zajedno s Du{anom Koji}em Kojom iz Discipline Kitchme. de~ka Justina Therouxa i nekoliko prijatelja. Svoju sre}u ponosni roditelji su podijelili s najbli`im ~lanovima porodice. ^im je vidio sina. Mustafa je odlu~io da mu da ime Yavuz. donio im je po{tovanje publike. ta~nije Bass . koji su odmah do{li u posjetu popularnoj pjeva~ici. dok se u pretprodaji mogu kupiti kompleti od ~etiri karte po cijeni od 50 KM. Kao {to je obe}ala. Iako je dosad radila sa Vivienne Westwood.Ulema se tako|er vra}a u Kriterion. poja~an punk energijom. gdje radi na svom drugom parfemu. godine stavio na svoju Top 10 producers to watch listu. OSLOBO\ENJE Art kino Kriterion Klub Cinemas/Sloga Nastupa Billain U art kinu Kriterion sutra }e se odr`ati party na kojem su glavni akteri ~etiri umjetnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Za zagrijavanje potrudit }e se Boquee. 24. a 3. ro|endan. odlu~io je da sinu da ime Yavuz. osnovali su u augustu 1982. u prostoriji ispred velike sale. Rhythm i blues u njihovom tuma~enju. a mo}i se kupiti na dan partya. ali ne{to ovakvo je oduvijek bilo u mojim mislima. ali i na prostoru biv{e Jugoslavije. a sve je opisala nestvarnim. o~uvav{i uz to cijene pristupa~nima. D. Nisam ~ak ni pomislila da bi se mogao ostvariti. kazala je Aniston. gitarist Neboj{a Antonijevi} Anton i gitarist Ljubi{a Kostandinovi}. Jean-Paul Gaultierom i Wonderbra. a 3. Ja. Jennifer Aniston: U dru{tvu prijatelja i porodice . D. Ve~eras Partibrejkersi U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci. . izjavila je Dita von Teese. Kraljica burleske Dita von Teese Emina Jahovi} i Mustafa Sandal Sina nazvali Yavuz Pjeva~ica Emina Jahovi} oporavlja se u Ameri~koj bolnici u Istanbulu. februar/velja~a 2012. marta u Beogradu Beogradski bend Partibrejkersi velikim koncertom u klubu Cinemas/Sloga ve~eras }e sa sarajevskom publikom proslaviti 30. DUB armija. Prvi nastup imali su 4. ali ovog puta sa novom go{}om Reom Tas.Ul . Njen suprug. turska muzi~ka zvijezda Mustafa Sandal. marta u Beogradu. seksi i glamuroznima. Glumica je zvijezdu primila u prisustvu oca Johna Anistona. tako i na svjetskoj drum ‘n’ base i neurofunk sceni.36 SCENA petak. organizatorica i osniva~ica FISTT Art Festa. koJa. Cijena ulaznice iznosi 5 KM.Sretna sam {to sam uspjela napraviti kolekciju koja ~ini `ene da se osje}aju predivnima. Target Australia je modelu pru`io {ansu za samostalnu kolekciju. u Dadovu kao predgrupa sastavu The Fifties. Knowledge magazin ga je 2012. {to na turskom jeziku zna~i sna`an i nepokolebljiv. bubnjar Goran Bulatovi} Manza. To je bio jedan od mojih najlu|ih snova. Priznanje za Jennifer Aniston Kolekcija donjeg rublja Kraljica burleske Dita von Teese predstavila je novu kolekciju donjeg rublja nazvanu Von Follies. Aniston je prva zvijezda popularne serije “Prijatelji” koja je dobila uklesanu zvijezdu u Hollywoodu. Cijena ulaznica je 15. za koju je inspiraciju potra`ila u vlastitoj privatnoj kolekciji vintage rublja. Trenutno se nalazi u Parizu. Dobila zvijezdu na Stazi slavnih Glumica Jennifer Aniston dobila je zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih. Prvi LP snimili su u beogradskom studiju O. ji po~inje u 23 sata. U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci.Ro|ena sam u Kaliforniji i prava sam kalifornijska djevojka. . U isto vrijeme. me|unarodnog festivala kreativnosti. godine vokal Zoran Kosti} Cane. koja se proteklih pet godina aktivno bavi organizacijom klupskih doga|anja i kulturnih eventa. a predstavit }e i nekoliko pjesama s posljednjeg albuma “Kr{ i lom” . predsjednica je udruge za promicanje audio-vizualne kulture FISTT. Partibrejkersi }e za sarajevsku publiku prirediti svirku s repertoarom uglavnom popunjenim njihovim najve}im hitovima tokom 30 godina. Organizator koncerta je Sarajevodisk u saradnji s klubom Cinemas. Stoga sam veoma zahvalna {to stojim danas ovdje.

predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti. . broj 70/08). br.ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo . 2. . .da nije ~lan upravnog. s tim da mo`e biti ponovno imenovan po isteku mandata. . Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. . . kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva. . .ne starije od tri mjeseca.ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica. . .ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda. III Kandidat je du`an uz prijavu.ne starija od tri mjeseca. .da je stariji od 18 godina. .podnosi Upravnom odboru godi{nji plan rada i izvje{taj o finansijskom poslovanju. 6/11) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”. a ukoliko jeste ~lan upravnog.da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda.ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog. kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva.ne starija od tri mjeseca.ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog. . odnosno nadzornog odbora. . . broj 01-02-05/12 od 17. a najvi{e dva puta uzastopno. .organizuje poslovanje i rukovodi radom Javne ustanove.stara se o blagovremenom obezbje|ivanju finansijskih sredstava potrebnih za zadovoljavanje potreba iz domena djelatnosti Javne ustanove. godine.da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine. Konkurs }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Oslobo|enje“. nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“. .uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva. unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova. . koja sadr`i kra}u biografiju.donosi pojedina~ne akte Javne ustanove. 24. te predla`e op}e akte. Ustava Bosne i Hercegovine . februar/velja~a 2012.predstavlja i zastupa Javnu ustanovu. nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH .izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte. II Kandidat za imenovanje na poziciju direktora Javne ustanove iz ta~ke I ovog konkursa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: .obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i op}im aktima Javne ustanove.da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje.ne starija od tri mjeseca.ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik.da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be). Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. . . Direktora Javne ustanove imenuje Upravni odbor Javne ustanove uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine. . ~lana 15. Zakona o ministarskim. adresu i kontakt-telefon.odlu~uje o pravima. vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“. .da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi.stara se o izvr{avanju ugovora i sporazuma koje Javna ustanova zaklju~i ili im pristupi.izvr{ava odluke Upravnog odbora.da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu — VII stepen stru~ne spreme tehni~kog ili dru{tvenog smjera.ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be). Na osnovu ~lana 8. a ukoliko jeste ~lan upravnog.ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX.da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora reguliranog organa. V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno na adresu: JAVNA USTANOVA ZA[TI]ENI PEJZA@ „KONJUH“ Grab potok bb 75 290 Banovi}i sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ “KONJUH” – NE OTVARATI“. Pored ispunjavanja op}ih uslova.da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica. i osnove plana rada i razvoja. .Program rada i razvoja Javne ustanove za mandatni period. . odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton. odnosno nadzornog odbora.da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci. djelatnosti ili du`nosti . kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja. .ne starija od tri mjeseca. Zakona o osnivanju Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“. K O NK URS .ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi . djelatnosti ili du`nosti. . direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva.da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva. obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenika Javne ustanove. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u . .uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte . . a ne stariji od 65 godina. kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: . ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja . . . . . i to: . IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa.uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci .da nije osu|ivan za krivi~no djelo. . br. Ustava Bosne i Hercegovine. izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke.ne starija od tri mjeseca. 2012.podnosi Upravnom odboru prijedlog finansijskog plana i godi{nji obra~un. prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova.da nije izabrani zvani~nik. . direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva. direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u.ne starija od tri mjeseca. .ne starija od tri mjeseca.I.ne starije od tri mjeseca. .diploma ili uvjerenje o diplomiranju.OSLOBO\ENJE petak. odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton .ne starija od tri mjeseca. odnosno nadzornog odbora. izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke . Javna ustanova Za{ti}eni pejza` “Konjuh” objavljuje OGLASI 37 za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” I Direktor Javne ustanove vr{i slijede}e poslove: .ne starija od tri mjeseca.da se na njega ne odnosi ~lan IX. 12/03 i 34/03). .uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere . 1. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat je du`an dostaviti kada bude kona~no imenovan za direktora Javne ustanove.

OSLOBO\ENJE . 24. februar/velja~a 2012.38 OGLASI petak.

U hladnim danima trebalo bi ga jesti svje`eg jer {titi od boles ti. Boje koje dominiraju u kolekciji su zemljane i zagasitozelene. skidamo s vatre i ocijedimo kada probamo da je lijepo hrskava. Izbjegavajte krupne privjeske. po{to imaju jak ukus koji se zadr`ava u ustima cijeli dan. Nova kolekcija obiluje haljinama koje su malo ispod koljena. svakodnevnim konzumiranjem ovih gljiva za samo sedam dana mo`ete smanjiti nivo holesterola u organizmu za 15 posto. B6 i C. a mahune na kratke {tapi}e. to je prvi znak da ste alergi~ni i da ne smijete da ih jedete. proteine. Luk je zdrav i ukusan za~in. Bijeli luk ve}ina osoba ne jede u svje`em stanju jer se dugo vari i uzrokuje neprijatan dah. kao i neizbje`na crna. Ujutru i uve~er popijte po pola {olje ~aja. Pospemo per{unom te za~inimo maslinovim uljem i acetom balsamicom. dok je tek poneki odjevni komad u jarkocrvenoj boji. STIL. a zovu ih eliksirom `ivota. za koji je dokazano da poma`e kod tumora debelog crijeva. holesterola. Isjeckamo sir i papriku na kockice i zajedno s kaparima i mini paradajzom umije{amo u posudu sa sojom. Klasi~no. uzimajte onda osu{ene. ali privla~no Idealan nakit za krupnije dame Kao nakit za krupnije dame predla`emo masivan prsten sa krupnim kamenom omiljene boje. mahuna i piletine Potrebno: 7 ka{ika soje kao grahorica 10 mahuna piletina po `elji 2 male ili jedna velika mrkva kri{ka celerovog korijena dimljeni sir 10 komada mini paradajza pola svje`e paprike 15 kapari bobica kri{ka limete svje`i list per{una Priprema: U slanoj vodi stavimo da zakipi soja i zatim na smanjenoj vatri kuhamo oko sat. jetre i plu}a. dok su detalji na odjevnim kombinacijama {picaste kragne i ~etvrtasti d`epovi. LJEPOTA. Stru~njaci nagla{avaju da povi{eni holesterol i trigliceride uspje{no lije~e {itake. visoko pre~i{}enog polisaharida. Salata od soje. a bogate su i vitaminima A.zimu 2012/13. ako ne mo`ete svje`e da ih jedete. a nakon toga isijecite je na ~etvrtine. Kao za ~in je izu ze tno po pu la ran zbog jake arome. KOZMETIKA MODA. ubrzavaju oporavak poslije operacije te smanjuju stres. a nakon toga jednom ili dvaput sedmi~no su{ene {itake. Ove gljive poma`u i kod drugih bolesti: sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. B1. [itake sadr`e polisaharide. neposredno prije sje~enja stavite ga u fri`ider na nekoliko minuta i ne}e biti suza. Potom dodajte dvije {olje vode i prstohvat morske soli te stavite na {poret da se kuha sve dok ne ostane jedna {olja ~aja. a vi se }e min |u {e ne bi smjele da budu kra}e od osam centimetara. Za br`i metabolizam napravite napitak tako {to }ete u litar prirodnog soka od jabuka lijek za sve dodati jedan decilitar propasiranih svje`ih {itaka. Me|utim. Ipak. 24. Ipak. Lak{e }ete ga svariti ako ga prije jela o~istite i potopite nekoliko minuta u hladno mlijeko. Ako primijetite crveni osip na ko`i nakon {to ih probate. mo`ete da kuhate i ~aj tako {to }ete potopiti jednu gljivu sat vremena. ali najvi{e pet grama dnevno. Nasjeckamo na kockice mrkvu. U vodi u kojoj se kuhala soja skuhamo oko pola sata mahune. zbog ~ega se preporu~uju za pripremu salata vi{e nego za kuhanje. poma`e da se izbace otrovi iz organizma i smanjuje nivo holesterola. Krupnije min|u{e su pun pogodak. koji je savr{en modni detalj. Crni luk trebalo bi ~uvati do 10 dana na hla dnom mjes tu. mrkvu i celer. jer efikasno podi`e imunitet. Uz ovakav komad ne morate ni{ta vi{e od nakita da nosite i ima}ete odli~an stilski izraz. Potpuno bijele i crvene glavice imaju staklastu strukturu. pa ne ~udi {to se stavlja u svako slano jelo. masti i bjelan~evine. TRENDOVI Vo|ena idejom da je klasika uvijek neophodna. piletinu. a ne prekuhana. Ljekovitost ovih gljiva poti~e prije svega od lentinana. nutricionisti posebno preporu~uju da se konzumira zimi. celer. februar/velja~a 2012. Sve po `elji pokapamo sokom limete.OSLOBO\ENJE petak. Sastojke dobro izmije{ajte i dodajte malo meda ili zasla|iva~a. sni `a va krvni pri ti sak. Stru~njaci savjetuju da je {itake najbolje jesti svje`e. ali ne u fri`ideru jer gubi hranljive sastojke. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju U Japanu su {itake prihva}ene u zvani~noj medicini jer su izuzetno ljekovite. . Victoria Beckham je na Nedjelji mode u New Yorku predstavila novu kolekciju za jesen . a eliksir morate popiti istog dana kada ste ga pripremili. Procijedimo i prebacimo u posudu sa sojom i ostalim. ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju. Tako|er. Beckhamova je uz vunene dokoljenice kombinovala ~izme Christiana Louboutina koje pristaju uz ove modele. B2. POMO] U KU]I Luk za ukus i imunitet 39 Ljekovita svojstva gljiva NOVOSTI I PREPORUKE [itake japanski Sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi. sa rajsfer{lusom koji se nalazi na pole|ini i ide ~itavom du`inom haljine. Crni luk ima pikantan ukus i idealan je za dinstanje. Lan~i}i bi trebalo da dose`u gotovo do struka. Svakodnevno 30 dana uzimajte do 50 grama ovih svje`ih gljiva. Nosite nakit od gline ili krupnih staklenih perli.

40 OGLASI petak. februar/velja~a 2012. 24. OSLOBO\ENJE .

laptopi i desktop-ra~unari. 768 MB RAM-a. maja i predvodnica je globalne serije konferencija kompanije NVIDIA fokusiranih o temi transformacije nauke uz pomo} GPU. tutorijale i stotine sesija sa instrukcijama vrhunskih eksperata. in`enjerstva. Popularne aplikacije poput Messages. do 17. rekao je Philip Schiller. ali i kontrola zvuka. podr{ku za Vorbis i Theora u okviru RTP. Je di ne ra zli ke izme|u ova dva modela su u dizajnu. Nova verzija {tampa~a Kompanija Epson najavila je pobolj{anu verziju {tampa~a TM-C3400. istra`ivanja i razvoja iz vi{e od 40 zemalja. . Mo`e se koristiti kao server za streaming ili multicast u okviru IPv4 ili IPv6 putem mre`e velikog propusnog opsega. KORAK NAPRIJED GPU tehnolo{ka konferencija NVIDIA je objavila da su registracije za tre}u GPU tehnolo{ku konferenciju (GTC) u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama. }e uklju~iti predavanja. DVD. Nova 64 GB 600X CF kartica tako|er omogu}uje ultrabrzi transfer podataka do 90 MB/s i podr`ava VPG-20 specifikacije. koja je uvijek prakti~an dodatak. ali integracija be`i~nog risivera u silikon Atom CPU mogla bi obezbijediti du`i rad ultrabook ure|aja sa Wi-Fi. Notes. Du`ina ka bla je 120 mm. direktor kompanije Apple. "Ljudi su zaljubljeni u aplikacije i funkcionalnost". Snimanje slika koje se brzo smjenjuju sa izvanrednom detaljno{}u. Gembird nije mnogo poznato ime kada su audioperiferije u pitanju. ali i do pove}anja njihove snage. veliki broj novih filtera. Osim {to je vrlo blizak iOS-u. Ace i Mini. Ovom posljednjom nadogradnjom operativnog sistema Mac kompanija Apple se okre}e budu}nosti. prezentacije. 3. Pobolj{ani model TM-C3400 nastavlja da daje dugotrajne rezultate na velikom broju razli~itih medija {irine od 30 do 112 cm.0. od 14. mo`e doprinijeti prepoznatljivosti etikete. Razvijen kao odgovor na informacije dobijene od potro{a~a. upravo otvorene. {to bi moglo dovesti do sni`enja cijena mobilnih ure|aja i PC ra~unara.OSLOBO\ENJE petak. Galaxy Ace 2 }e imati dual-core procesor od 800 MHz. potpredsjednik Appleovog marketin{kog odjela. To omogu}ava korisnicima Maca da video sa kompjutera prenose na TV ekran koriste}i Apple TV.27-in~ni HVGA (320x480) ekran i jednu kameru na zadnjem dijelu od tri megapiksela te 512 MB RAM-a. nazvana Lion. Galaxy Mini 2 nudi manji 3. tako da smo veoma uzbu|eni zbog njihovih nasljednika koji }e do}i u ruke na{ih kupaca. koja }e biti odr`ana u San Francisku narednih dana. GTC 2012. Kalifornija. sadr`i mnoge mogu}nosti iPhonea i iPada. Kompakt fle{-kartica Transcend je najavio ekspanziju svog programa fle{-kartica predstavljaju}i kompakt fle{ 600X kartice (600X CompactFlash cards) velikog kapaciteta do 64 GB. koja }e u po~etku biti dostupna samo za ure|aje ovog proizvo|a~a. Veoma sli~an iOS-u Apple otkrio Mac OS X VLC Media Player 2. istra`iva~ke postere. Galaxy Ace 2 i Galaxy Mini 2 Kompanija Samsung je na ja vi la mo bi te le Ga laxy Ace 2 i Galaxy Mini 2. kada }e svijetom vladati mobiteli. Ono {to se dobiva jeste sasvim dobar bas. a sa operativnim sistemom Mountain Lion }e stvari postati jo{ bolje". jednostavne slu{alice koje odli~no zvu~e. novi model nudi ekonomi~ni re`im {tampanja. me|u kojima su podr{ka za DVB-S Scanning na Unixu. ali kombinacija dobre cijene i solidnih performansi uvijek ima svoju publiku. operativni sistem MounVLC Media Player je portabl multimedijalni plejer za veliki broj razli~itih audio i videoformata. a ko{taju malo u odnosu na po zna ti je mo de le. O~ekuje se dolazak najboljih umova na poljima nauke. podr{ka za HTTP Live Streaming reprodukciju.0 donosi veliki broj unapre|enja. zahtijeva ogromni prostor za skladi{tenje podataka. Posljednja verzija operativnog sistema Mac. Zadnja kamera od pet megapiksela ima i blic. Prethodna verzija operativnog sistema Mac OS X. koji na zahtjev {tampa etikete i narukvice u boji. februar/velja~a 2012.0 Mountain Lion Kompanija Apple je otkrila posljednju verziju operativnog sistema Mac OS X nazvanog Mountain Lion. tako da su i rezultati prakti~no identi~ni. Slu{alice stoje ~vrsto i kada se tr~i. dobra dinamika i ja~ina zvuka. Kompanija planira da nove detalje o dual-core Atom ~ipu kodnog naziva Rosepoint sa integrisanim Wi-Fi mogu}nostima objavi u toku International Solid-State Circuits konferencije. a oba modela na kraju kabla ima ju pozla}ene konektore. obezbje|uju}i profesionalnim fotografima i entuzijastima ~ari snimanja u full high rezolucijama sa savremenom digitalnom opremom. tain Lion povezuje i Appleove proizvode. izjavio je Tim Cook.0. unapre|enje za veliki broj prevoda na razne jezike itd. {to je dobar pokazatelj kvaliteta. mogu}nost kontrolisanja i programiranja {tampa~a u okviru aplikacija i po~etni softver za {tampanje etiketa. 24. a imat }e i izdr`ljiviju bateriju. Odluka o proizvodnji novih ure|aja je donesena na kon pro {lo go di{ njeg us pje ha dva Sam sun go va mobitela. Idealan je za primjenu koja iziskuje precizno obilje`avanje kao {to su {tampane narukvice i etikete za lijekove.8-in~ni WVGA (480x800) ekran te prednju i zadnju kameru. Aplikacija Messages radi sa iMessageom kako bi korisnici mogli prenositi razgovore sa ure|aja sa iOS-om na svoje kompjutere. "Galaxy Ace i Galaxy Mini su do`ivjeli veliki uspjeh od po~etka prodaje pro{le godine. a integrisan je i Twitter. Nova verzija ozna ke VLC Me dia Player 2. ^ip je i dalje u fazi izrade. sadr`i brojne mogu}nosti iOS-a poput napredne kontrole pokretom i ikonica poredanih kao kod iPhonea. Nji ho vi na slje dnici }e biti dosta br`i u obradi podataka i surfanju internetom. Oba mobitela se pridru`uju ostatku porodice pametnih telefona Galaxy i nagla{avaju na{u posve}enost da ovakve mobitele ponudimo svima". ~esto tokom vrlo brzih naizmjeni~nih smjenjivanja ili du`ih full HD videosesija. Novost na tr`i{tu Jeftine a dobre slu{alice Nema osobe koja nije izmijenila barem nekoliko pari slu{ali ca za mul ti medijalni player i uvijek se ponovo tra`e kvalitetne a jeftine slu{alice. rekao je Simon Stanfort iz Odjela za telekomunikacije i mre`e. tako da se ne}e mnogo pogrije{iti u izboru. VCD i veliki broj razli~itih streaming protokola bez potrebe za eksternim kodecima ili programima. popularnih bubica. I jedan i drugi model su dobrog kvaliteta izrade sa istim drajverima. 41 Integracija mobilnih ~ipova O~ekuje se da kompanija Intel objavi dodatne informacije o njihovim planovima koji se odnose na ugradnju be`i~nih mogu}nosti u ~ipove. }e biti odr`ana u San Hozeu. Tako dva para slu{alica. namijenjena onima sa malo manjim d`epom su modeli MP3-EP03 i MP3-EP04B. Time {to {tampa u boji model TM-C3400. jednu od najbr`e rastu}ih svjetskih konferencija o temi ra~unarske nauke i vizuelizacije. Reminders i Game Centre }e biti dostupne korisnicima Maca koji preuzmu novi operativni sistem tokom ljeta putem Mac prodavnice aplikacija. GTC 2012. Dolazi sa iCloud kompatibilno{}u i mogu}nostima poput AirPlaya. "Mac je u porastu.

30 09-19 08-16. 14. SJE]ANJA I SMRTOVNICE za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA .30-15. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H.30-15. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Vehbi ef.VA[E OSLOBO\ENJE Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. [emsekadi}a Kulina bana bb H.30-15.30 07-19 07. subota nedjelja 07-19 07. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88 . Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet.30-15. 24. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M.30 07-19 07. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. OSLOBO\ENJE POSLJEDNJI POZDRAVI.30 07-19 07. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. februar/velja~a 2012.42 OGLASI petak.30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul.30 07-16 07-14 07-19 07. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 - Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj.30-15.

koji rastu ogromnom brzinom – stvaraju instrumenti sekuritizacije i drugih finansijskih inovacija koji imaju za cilj pobolj{anje polo`aja i za{titu finansijskih sistema (leveridge.. makroekonomski smjer.VojnimdnikromsteklaNkruzbavi~enpodod~ijimlije regentHiro1921. Sarajevo). februar/velja~a 2012. cijene neprestano rastu kao dru{tveni tumor. hedg fondovi. Soro{a „Kriza globalnog kapitalizma“ .Drugomgrad Fiskom rakoji 1989. optu`bi za ratne Umro Jure Ka{telan. izvukao je zaklju~ak „da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti“ . i niz drugih ekonomista. U tom smjeru kretanja nastaju na rezultatima svoga rada – u stanje opstanka. Ali. Oni svojim prihodom mogu pokriti kamatu. Vjerovao je u kapitalizam. hrvatski pjesnik. Ali. Tako se ~itav ekonomski sistem pomjera iz stanja zasnovanog na dobrom poslovanju. 1974. je objavio traktat pod naslovom „Energija i vrijednost“ (~asopis Pregled. prvu {tampariju. zlo~ine koje su Japanci po~inili Ameri~ke i savezni~ke snage po~ele u Zatokom Drugog livskom ratu kopnenu ofanzivu na ira~ke svjetskog rata.SaprimirpripadnimomiUN-a odopublizacinadgledanje krhkog ja u De kratskoj Re Kongo.Huposlje-dija. ostvareno u vrlo velikom obimu . Ma{insku srednju tehni~ku {kolu (prva dva razreda u Pragu – ^SR) zavr{io je u Sarajevu. U~esnik u pokretu otpora tokom Drugog svjetskog rata. Sahranjen car Jauda u Gani s vlasti pana hito. snage u Iraku i kada je zamijenio bolesnog oca i car od 1926. Ireland.preduze}a posluju uspje{no i svi prolaze dobro. univerzitet i 1472.Palestinlaski islamski teroriseluubiliiuradvali saljudi. Nakon vi{egodi{njih istra`ivanja. nego genetski defekt po energici. koji nije uskla|en sa sistemom.KongresveisEndrjuakretunuosoje. da odigraju ulogu povjerioca ugro`enim firmama. {to stalno raste. D`onson je bio primoran da se naredne godine povu~e sa predsjedni~kog polo`aja. neprestano se katastrofalno/nekontrolisano. BiH i Vojvodini. Novac. 1991. piramidalni du`nici. tokom rata u biv{oj Jugoslaviji. bio je jedan od najpopularnijih politi~ara poslijeratne Italije. Pu~ pod vo|stvom poru~nika D`erija Rolingsa izvr{en je tokom Nkrumahove posjete Kini. Ma|ari su izgubili sve teritorije koje je osvojio. To nije ne{to {to kapitalizmu nedostaje pa ga ~ini slabim. prirodnoj ekonomiji. Na Zimskim olimpijskim igrama u Solt Lejk Sitiju (SAD) najvi{e medalja osvojili sportisti iz Njema~ke: 12 zlatnih. ukinuta jezeru. genetsku slabost“ . ti moubi ~ka napada u Izra 27 ni 77 1996. masa stalno raste njegovim kori{tenjem u obliku kredita – njegovom recikla`om.D`ord` Bu{ pre{to je na `nostrima pobidnidio Ala Gora. lament je jednoglasno kovao spora bra 1998. Spain). njo nja 1443.LijederdoSrpskezarazlose~ine protivHa~o{komslavbui-nalu. Radni vijek je ostvario u realnom sektoru privrednog sistema u vi{e radnih organizacija u BiH. po dnji ugarski vladar koji je uspio da sredi unutra{nje prilike u zemlji i da uspostavi jaku kraljevsku vlast. predsje Kvame mah. napisali Karl Marks i Fridrih Engels. 1946. zasnovanog tastrofe vidio je uklju~ivanje federalnih rezervi (FED-a). pos pak pi 1868. PoPakistan saop{tio da je zvani~no priznao slije poraza JapaBanglade{ (biv{i Isto~ni Pakistan) kao nena u Drugom zavisnu dr`avu.Francuski parzum o sveobuhvatnoj zaratifini atomskih proba. Ra|a se eufori~na ekonomija. nakon izbo je 2001. godine neza snost Ve ke Britanije. Sarajevsko Oslobo|enje je u svom prilogu Pogledi od 17. do 1952. 16 srebrnih i sedam bronzanih. lingtonu prav 1938. 1945. 3. uz to. predvidio slom o kojem smo u uvodu govorili. Ovo. je 1389. prema odluci Kongresa tajnog radni~kog udru`enja Saveza komunista odr`anog u Londonu u novembru 1847. bodio ga je 1948. zapo~ev{i prvi od tri mandata na ~elu te dr`ave. Tu se prvi put isti~e energija kao rad prirode. dobar uspjeh i jedne i druge usmjerava na ve}i rizik. Alesandro Pertini Ramiz Arslanagi} ro|en je 1930.OSLOBO\ENJE petak. Tako se izdvajaju banke u svojstvu pokreta~a rasta..kao du`ni~ku krizu. Genetski defekt Nije to genetska slabost (kapitalizma) po Minskom. lender of last resort itd. Uspje{no je ratovao protiv Turaka i Habsburgovaca.jihUdomova. tek u prirodnoj komponenti. On je.dugovi se ispla}uju na vrijeme . osniva~ Inodrekao se 1946. poznajemo u Evropi. koji mogu pla}ati dugove. Uz redovni rad. Me|unaona ameri~kih dolara za glavu Salmana rodni sud osloRu`dija zbog njegovih “Satanskih stihova”. arbitrage. 1966. od hed` Ro |ar Mati nja znat kao Matija I Korvin. iza kra 1458.nuzemljotresube. Nastaje sve ve}i broj rizi~nih du`nika. Minski je izvukao zaklju~ak da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti Me|utim. a pona sje-|eno vi{e od 4. 43 NA DANA[NJI DAN Pozitivna kritika kapitalizma Pozivaju}i se na Kejnza. ali ne i glavnicu. sna`nom u vernom 2004. Cijene neprestano rastu Eufori~na ekonomija Pozivaju}i se na Kejnza. Optu`en kr{enje Ustava. makroekonomski sistem.U ArproizvoduodNju D`ersi-ju~enanje zaljen prvi najlona ki ~et kicu za zube.U zeosoku Kineu poginulo je 268. 2. Car Hirohito ri svjet tu oslo di Ma glavni lipina. postale povjerilac svima. mljotresu oblasti Ksind`ijang. uzeo du predsje ka SAD-a.. odnosno. To neki sada nazivaju Minskijev trenutak. nego ne{to ~ega ima previ{e. u `elji za ve}om zaradom. Huan Peron 1848. {to sistem ~ini bolesnim. ali je isticao da „kapitalizam ima jednu. Huan Peron izabran za predsjednika Argentine. {to ih navodi na ignorisanje mogu}eg neuspjeha. ali relevantni prikazi.000 ba.Amebo~keletrupeniulu. Tako su federalne rezerve. “bo`anskog poridirektor Biolo{kog instituta Srbije. Reformisao je dr`avu. o ~emu su mi bili dostupni vrlo skra}eni.“ Istra`ivao je siroma{tvo.). 1974. bio je predsjednik Prezidijuma mu je carska apNarodne skup{tine Srbije. koje zavisi od pozajmljenog novca i dobivenih kredita. Iz ovoga je vidljivo da ni Minski nije sagledao cjelinu. ako je to tako. {to se nagomilalo. 1989. (O tome kako funkcioni{e FED vi{e u knjizi W. Kada povjerioci i du`nici pokre}u ekonomiju izbjegavaju}i rizi~ne poslove – sve ide kako treba: . Greider: „Tajne hrama“) A vezano za opasku Minskog o genetskoj slabosti kapitalisti~kog sistema. samo ako se jo{ vi{e zadu`e. Od 1944. ovim je pomo} pru`ena samo finansijskom sektoru. 1486. U Londonu na njema~kom jeziku objavljen “Manifest komunisti~ke partije”. Njegovi najzna~ajniji rajekla” a ustavom . Poslije njegove smrti 1490. nakon je 1945. 1990. ^itav arsenal ovih mjera mo`e se na}i u knjizi G.. zauzeo je Be~.500 ka rovnih trupa 2000. vjet bezbjednosti brio slanje 5. dikalne stranke Voji [e {elj brovoljno predao tri 2003. 24. porijeklom iz Bjelorusije. Greece. Izvor je obezvrje|ivanja – inflacionog karaktera. u nedavnoj pro{losti bilo je ekonomista koji su svoje poglede usmjeravali druga~ije.ciEgipatstupamenEgipneposrednoher-pa{a{to~ke objavio deklara ju o nju ta u rat protiv Njema i Japana. pred kojim optu`en vje~nosti ratne zlo~ine u Slavoniji (Hrvatska). tj. gomila! Pa se onda izgubi! Ovdje se misli na gomilanje iz povrata kredita. Minski. je bio pod japanskom okupacijom. (Portugal. u okviru finansijskih sistema (finansije kao industrija).Erde|en mabranskizakraljljaSinjaJaHubio{ajedi.imprvi~menta za protiv predsjednika dr`a D`on na. koji je i generator krize. 1974. solutisti~ka vlaAjatolah Ruholah Homeini ponudio tri mili. kao du`ni~ke zemlje ozna~ene engl. godine.. doktorirao na Harvardu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. ski premijer Ahmed Ma ubijen u parla tu.davina. koji ne mogu ni jedno ni drugo. pod naslovom: EKONOMIJA – „Za{to kapitalizam propada?“ prenijelo pristup ekonomiji kao nauci. svjetskom ratu Umro biolog Sini{a Stankovi}. jo{ opasniji. izu~ava procese u proizvodnji.kraljici roMarcigaretFolketapinlja AlporaDanposli|a~ega je danska ca pos la vladar ske i [vedske. stituta za ekologiju i biogeografiju SANU. 1990. vojvode iz lja. institutional investors. finansije i krize. prirodno-ekonomskom sistemu je vidljivo da ekonomski sistem u cjelini. kao rje{enje za spre~avanje ka- fondova do investicionih banaka. predsjednik Italije 1978-85. pod vodstvom Bena Bernankea. veroisto vrije 2003.000 ljuMaje roku pogi le 572 oso a di ostalo bez svo Umro italijanski dr`avnik Alesandro Pertini. ka`u. ukupno 35 medalja. koje naziva {pekulativnim du`nicima. neprestano gubi „vrijednost“ . kakve mogu dati pisani mediji/{tampa. a u Po`unu osnovao 1465.. SAD-a po put u ameri~koj toriji.Kuvajtu. dovi nastali su na osnovu ispitivanja `ivota u Ohridskom 1947. oktobra 2009. koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu. (Sutra: Razmjena sa prirodom) 2002. nisu faktor stabilizacije. . koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu. „Periodi ekonomske stabilnosti pokre}u krizu monumentalnih razmjera. od vo|stvom Gana 1957. tzv.“ A evo kako! 1. ima svoju genetiku. koji. kakav je imao Hajman Minski (Hyman Minsky). Italy. u slobodno vrijeme. sje30. koji su. Ramiz Arslanagi} Inovacija u ekonomiji (5) FELJTON Dan u bi kod ga zili [ve ne i za bili njihovog kra berta. „Savremene finansije. skra}enicom PIIGS. Uz sve ove pojave se.

GO[K i Leotar. donijev{i @elji naslov jesenjeg prvaka Premijer lige BiH. te pokretanje akcija kod preostala dva gola. odigra}e nekoliko pripremnih utakmica. uprkos ubjedljivom porazu od Milana u Ligi prvaka i ispadanju iz FA Cupa od Sunderlanda. Ipak.44 SPORT petak. {to direktno povezuju s krizom rezultata. konkurenciju }e poja~ati i Elvir ^oli}. u svojim izvje{tajima donosi ocjene novinara koji je pratio utakmicu. ionako jaku konkurenciju u @elji. “Tu se sla`em sa Osimom. bi}e vremena i za to” ka`e nam Ze. a protivnici }e biti Metkovi}. J. 24. napada~ Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu protiv Porta. Zeba. Wenger. Zeba. J. Ugovorom je vezan s klubom jo{ dvije godine i ne}e oti}i u toku sezone. mora{ se spremiti. jer je konkretan u zavr{nici” smatra . Najvi{e zapravo o~ekujem od Kerle. kod rezultata 1:0 za City. a sigurno je da menad`er Amar Osim ima nekoliko briga manje oko sastavljanja tima. Arsenalovi navija~i su bijesni na Wengera zbog neuspjeha u dovo|enju igra~a tokom januarskog prelaznog roka. tek povremeno jo{ i Kari}. naime. koji su ovaj put za najboljeg igra~a izabrali na{eg Edina. “Sretan sam {to sam uspio i potpisao ugovor sa ovim rumunskim velikanom. kolu kiksamo protiv [irokog?! Sva euforija i dobra atmosfera bi nestale. LIGATA Uprkos porazima Wenger ostaje u Arsenalu Menad`er Arsenala Arsene Wenger je i dalje siguran na svojoj poziciji u timu iz Londona. ali prve ~etiri pozicije u Ligi su jo{ dosti`ne. dobro je da imamo podr{ku. ali stojimo ~vrsto na zemlji Dolazak Bekri}a i Kerle ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. On je svojim upornim radom pokazao da posjeduje kvalitet te je nakon boravka vi{e od mjesec dana u ovom rumunskom klubu potpisao trogodi{nji ugovor. Dakle. koji je zadovoljan svojim igrama tokom priprema. Nastojat }u svo jim ra dom do ka za ti i opravdati povjerenje rukovodstva kluba” ka`e nekada{nji ka. i bilo bi nepravedno sada re}i kako }e Samir Bekri}. postigao je pogodak i to na asistenciju Aguera. a onda je napravio pometnju u odbrani portugalskog sastava. SPAHI] Zeba je bio neuhvatljiv tokom jeseni Favoriti smo. Semir je bio i ~lan juniorske selekcije na{e zemlje koju je sa klupe vodio Zoran Bubalo. ponekad Stani}. ne samo u Rumuniji nego ve} nekoliko godina i u Evropi. koji je asistirao Silvi za tre}i gol. nekada{nji ju ni or sa ra jev skog Olim pi ca (ro|en 5. nekad Smaji} i Selimovi}. Igrali su. Pomenuta trojka }e. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen . svidjelo se to njima ili ne. OSLOBO\ENJE Nekada{nji juniorski reprezentativac skrasio se u Rumuniji Zajko Zeba vjeruje da @eljo mo`e do duple krune Aganspahi} tri godine u Otelulu Semir Aganspahi}. Izvr{ni direktor Arsenala Ivan Gazidis isti~e da nema rasprave o Wengerovoj budu}nosti u Arsenalu. Semir Aganspahi} Iako je igrao samo 20-ak minuta za City protiv Porta Pokreta~ plave ma{ine Gu{o. ne treba zaboraviti ni one koji su @elju nosili tokom prolje}a i koji iza sebe imaju niz od gotovo 20 utakmica bez poraza. ju~er su u Me|ugorje otputovali svi igra~i koji su bili i na pripremama u Rovinju. marta. koji se tokom priprema pribli`io po~etnom sastavu. minuti. ujedno i najbolji igra~ utakmice protiv Porta. Bez Markovi}a Ina~e. Wenger. Favoriti smo i li~no smatram da mo`emo do}i do duple krune. htio-ne htio. pokreta~ plave ma{ine }e i dalje biti Zajko Zeba. a ostalo }e do}i na svoje. tek poja~ati. [ta ako se desi da u 1. Fokusira}emo se na to” rekao je . ali moramo ostati ~vrsto na zemlji i za svaku utakmicu se pripremati kao da je finalna. No. u igru protiv Porta u{ao u 69. “Ljudi uvijek postavljaju isto pitanje. “Nadam se da }e nam Bekri}. Edin D`eko protiv Porta postigao evropski prvijenac ove sezone D`eko najbolji u izboru navija~a Pogodak nakon samo sedam minuta igre. {to je iskoristio Pizarro i postigao ~etvrti gol za gra|ane. Naredni ispit protiv napusti}e Arsenal samo pod svojim Tottenhama: Arsene Wenger uslovima. Edin je jedan od najzaslu`nijih i za preostala dva pogotka Citya. onda }e nam biti od velike pomo}i.” Zeba nam je na kraju prokomentarisao o~ekivanja navija~a da se @eljo pro{eta Premijer ligom. Plavi }e u Hercegovini ostati do 4. situacija }e postati jo{ ozbiljnija ako Arsenal izgubi u narednom kolu Premiershipa protiv Tottenhama. Otelul najbolja je prilika za njega. Edin D`eko je. s kojim u posljednje vrijeme izvrsno sara|uje.ba. smatra Zeba Iako je dolazak Samira Bekri}a posljednjih dana top-tema na Grbavici. Markovi}. te ponekad Rami}. Zahvaljuju}i svojoj igri. kojem je gol protiv Porta ujedno bio i prvijenac u evropskim takmi~enjima ove sezone. Stan~eski i Zoloti}. najbolji asistent Premijer lige. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. godine. Ne treba dizati unaprijed euforiju. a ba{ kao i tokom jeseni. februar/velja~a 2012. kojem }e se uskoro poroditi supruga. “Spremio sam se dobro. Nyema. piten juniorskog pogona sarajevskog Olimpica za koji je pro{le sezone od mogu}ih 29 utakmica odigrao ~ak 23 i postigao {est pogodaka. a on }e nam dodatno olak{ati posao. Uz Bekri}a i Kerlu. i kad normalno trenira{. decembra 1992). Bekri}? I prije njegovog povratka imali smo najja~i vezni red u ligi. Edinu donijelo epitet najboljeg igra~a me~a Iako je na terenu proveo tek 20-ak minuta. Svraka. stoji na oficijelnoj veb-stranici na{eg reprezentativca edindzeko. potpisao je trogodi{nji ugovor sa rumunskim nogometnim prvoliga{em Otelulom. ^oli}. a klub velikog renomea. Li. ali i ocjene navija~a. S. s tim {to }e se ekipi naknadno priklju~iti Goran Markovi}. Vasili}. Edin je. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh. Ukoliko bude u istoj formi u kojoj je bio kad je odlazio. ali to ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. a nakon svega sedam minuta igre. NEOPRAVDANO ZAPOSTAVLJEN Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu. Pomenuti sportski portal. Kvesi}. prema mi{ljenju posjeti te lja spor tskog po ra ta Go al.com. Za mene je bitno da nema povreda i da me zdravlje poslu`i. Bogi~evi}. B. S obzirom na to da je duga pauza. Be{lija. koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh i moramo biti oprezni. nosili su plave tokom jeseni. uprava kluba zahtijeva da Wenger izbori nastup u Ligi prvaka i naredne sezone tako {to }e se plasirati me|u prve ~etiri ekipe u Premiershipu. koji je na kraju sa 4:0 demolirao Porto i plasirao se u osminu finala Evropske lige. ba. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova. bh. Adilovi}. podsjetimo. a ako sve bude kako treba. Semir Kerla i Josip ]utuk donijeti prevagu u odnosu na ostale timove. Ovaj mla di igra~ `e ljan je dokazivanja. ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen. Kerla i ]utuk pomo}i. D`eko je najprije odigrao fantasti~an dupli pas sa Pizarrom. koji je preuzeo klub 1996.

Me|utim. SPORT 45 EUROPA LIGA Bez iznena|enja. Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. Zadovoljni smo tr~anjem i kondicionom spremom igra~a. prolaz u Rezultati:Club Brugge . mada ima jo{ nedosta- do do~ekao igra~e bordo sastava i pro{etao s njima rivom. Torlak.AZ Tvrdi dvome~ Standarda i Wisle Alkmaar 0:1. "Do`ivjeli smo gorak poraz. No. U subotu }e aktuelni bh. {i{mi{e je u 24. Holandski Twente uspio je po drugi put savladati ekipu Steaue iz Bukure{ta i tako ovjeriti plasman u naredni krug. da kada stvari idu lo{e. ovaj dvoboj ne zavr{ava prvim me~om nego se igra jo{ 90 minuta i pred punim San Sirom sve je mogu}e. SULTANOVI] Ko{evski premijerliga{ po~eo je susret u sastavu: Adilovi}. nagla- sio je Vogel. u Opatiji.“ "Imali smo nesre}e. Ve} poslije 38 minuta doma}i sastav je vodio sa 3:0. te Sedin Torlak u 62. uz osmijeh je dodao autor pobjedonosnog gola Valentin Stocker. a zanimljivo je da su obojica igra~a po~etak utakmice do~ekala na klupi. Husi}. bilo je i sre}e sa zamjenama. F. Jedini gol na utakmici postigao je Mame Biram Diouf u 21.Kazan u gostima (0:0). Na{ reprezentativac Asmir Begovi} nije branio u ovom me~u. Manchester mija u Krakovu (1:1). februar/velja~a 2012. Atl. Liege . stvorili smo vi{e prilika od njih i stoga poraz nismo zaslu`ili". koji se nalazi na lije~enju u Opatiji. Hand`i}. Haski}. naglasio je trener Basela Heiko Vogel Valentin Stocker posti`e gol za trijumf nad favorizovanim Bayernom Reuters Sarajevo sa 3:1 pobijedilo Muru Poslije vodstva slovenskog prvoliga{a. onda zaista idu lo{e. Sada smo u vrlo te{koj poziciji. Doskora{nji fudbaler tima sa Ko{eva Haris Hand`i} nastavi}e karijeru u Drugoj ligi [vedske. Obu}a. ali nismo popustili i stvorili smo nekoliko prilika koje nismo iskoristili. Doma}i su stigli do vodstva ve} u {estoj minuti golom Hernandeza. „Diatta je bio po{te|en zbog povrede.Lazio 1:0. Mora}emo interno rije{iti stvari koje ne valjaju". Zrnanovi}. Hannover je sa~uvao prednost iz Njema~ke (2:1) na gostovanju u nimalnu pobjedu nad Laziom i tako izborio prolaz dalje s obzirom na to da je slavio i u Rimu sa 3:1. . minuti. Trebinjac. da bi devet minuta kasnije prednost udvostu~io Floro Flores. izjavio je golman Bayerna Manuel Neuer. i Semir Bajraktarevi} u 79. igra se i revan{". Interov trener Claudio Ranieri nakon susreta je za Sky Sport Italia izjavio: "Znali smo da }e iza}i jaki i sna`no krenuti.Stoke 1:0. Anderlecht . Julio Cesar nije bio prisiljen na velike odbrane budu}i da je Marseille jedva zapucao prema golu.Braga 0:1. Matko. Valencija je i revan{-susretu na svom terenu savladala Stoke sa 1:0 i potvrdila prolaz dalje. pa je ekipa Mirka Slomke sasvim zaslu`eno izborila prolaz u osminu finala. tim sa Ko{eva preokrenuo rezultat golovima Krpi}a. poni{ten je zbog navodnog ofsajda. pripao je Belgijancima. "Ovo je ve} sada veliki uspjeh. Manchester United je uprkos porazu na svom terenu od Ajaxa (1:2). Madrid . a u drugom smo poluvremenu bili bez pravih prilika. nakon remija bez golova u prvom me~u na svom terenu. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost".Wisla la do Chadlija. a igru je napustio destak minuta prije kraja. Ath. Rezervni tim Sarajeva ima}e provjeru u subotu protiv Opatije. Metalist Kharkiv pro{ao dalje zahvaljuju}i pogotku Salzburg 4:1. Gol vrijedan plasmana u narednu rundu postigao je mladi napada~ Muniain u 62. Tatomirovi}. Kriza Intera se vi{e produbljuje. 24.OSLOBO\ENJE petak. koji ju je pospremio 0:0. Travniku. reprezentativac Senad Luli} zaigrao je od prve minute. Twente . a preokret Athletic Bilbao izborio su kreirali Ozbiliz i Alderweireld. je trener Esad Selimovi}. favoriti opravdali o~ekivanja Pirova pobjeda Ajaxa. Sesar.Legia 1:0. Strijelac u pobjedi bordo tima: Semir Bajraktarevi} Foto: [. ali sami smo krivi. Sulji}. Ova utakmica je odraz na{eg trenutnog stanja. u praznu mre`u. U drugom poluvremenu igrali su: Panti}. izborio plasman u narednu fazu s obzirom na to da su crveni |avoli u Amsterdamu slavili sa 2:0. kraj za Luli}a Holandski sastav slavio sa 2:1 na gostovanju kod Manchester Uniteda • Lazio pora`en i u Madridu • Udinese protutnjao kroz Solun • Begovi} i Ibri~i} bez nastupa u porazima svojih klubova Udinese je pre`ivio pakao stadiona Tumba u Solunu i eliminisao PAOK ubjedljivom pobjedom 3:0. R. PSV je potvrdio pobjedu iz Turske u revan{u sa Trabzonsporom.Ajax 1:2. kada ga je zamijenio Rozzi. Bh. Dupovac. 1:0. igra se i revan{ Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. Ostvarili smo dobar rezultat. .Lok. St. Olympiakos . Vogel je o~ito pogodio sa izmjenama u drugom poluvremenu. a nakon velike gre- U Baselu bez euforije nakon pobjede nad Bayernom Kontrolna utakmica Stocker: Na`alost. Torlaka i Bajraktarevi}a Fudbaleri Sarajeva savladali su slovenskog prvoliga{a Muru sa 3:1 (1:1) u kontrolnoj utakmici. konstatovao je Ranieri. Naravno. Sarajevo je posjetilo Kemala Montena. minuti. Krpi}.Udinese 0:3. Moskva finala 1:0. Bilbao . Bajraktarevi}.Trabzonspor 4:1. Pogodak Domizzija iz penala u nastavku me~a samo je potvrdio trijumf gostiju. K. Atletico iz Madrida upisao je miA. minuti.Besiktas . Ali to je fudbal. nije jo{ gotovo. Strijelci za pobjedni~ku ekipu bili su Sulejman Krpi} u 45. dok je Nail [ehovi} posu|en Z. Rekao sam igra~ima na poluvremenu da moramo bolje iskoristiti svoj posjed lopte i na kraju smo uspjeli u tome. reprezentativac Senijad Ibri~i} nije bio u konkurenciji za ovaj me~. minuti u vodstvo doveo Jonas. Nakon sjajnog prodora Hernandeza. pa je rutinski priveo me~ kraju. Na`alost.Steaua Bukure{t 1:0. "Defanzivno je sve bilo uredu. Mislim da smo bili dobri. ^omor. Hand`i}. Nismo postigli gol. No. Rezultati iz pripremnog perioda nisu mjerilo. Standard je Utd. a prvo je Danilo savladao Kre{i}a u {estoj minuti. Athletic Bilbao uspio je da nadoknadi minus jedan iz Moskve protiv Lokomotive i dobije revan{ sa 1:0. [}epanovi}. Krpi}. Monteno je ra- Nije bilo previ{e euforije u prvoj izjavi trenera Basela Heika Vogela nakon {to su njegovi igra~i savladali Bayern (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Strijelac za Basel bio je u fini{u Valentin Stocker na asistenciju Jacquesa Zoue. minuti. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost.Hannoosminu ver 0:1. Holan|ani su bili ubjedljivi i slavili rezultatom 4:1. no svaka utakmica koristi“ rekao . Sporting . PAOK . Nakon re. Valencia . MEHANOVI] Reuters Bruggeu i slavio sa 1:0. taka u igri koje `elimo ispraviti do starta prvenstva. koji je vi{e godina bio trener u Bayernovom omladinskom pogonu. ^etvrti uzastopni i {esti poraz u posljednjih sedam utakmica u svim takmi~enjima nerazzurri su do`ivjeli od Marseillea sa 1:0 na Velodromeu golom Andrea Aye- wa u tre}oj minuti sudijske nadoknade. Belo{evi}. Italijanski sastav zavr{io je posao ve} poslije 15 minuta. a za pora`ene Dohar u 38. Dupovac. a u utorak u 17 sati protiv Rijeke na Kantridi. a bh. PSV {ke golmana gostiju lopta se odbi. ali ne mogu re}i da ga nismo zaslu`ili. Jedini pogodak vi|en je u 29. viceprvak u Medulinu igrati protiv Triglava. Pogodak Obu}e u 42.

Ovdje roslav Bla`evi} rekao da su “du{a” reprezentacije. mi smo ih promijenili koliko ho}e{. trener sa profi-licencom N/FSBiH. istekom kojeg roka se prema ~l. 2012. Dok je Osim govorio. ni muha se nije ~ula. {ta }ete svi vi koji radite trenerski posao od svega ovoga primijeniti u klubovima koji su daleko ispod renomea Bayerna. prosto vas muka uhvati. a onda pao gol. ca Osim na seminaru u Vogo{}i. 348. golova. sa kuharom. treba da se sve demonstrira..46 SPORT petak. posljednje poznate adrese Zelik broj 16. ali kada vidite sve ~ime raspola`e jedan Arsenal i Wenger. pa bi da mijenjaju selektore. a nisu ni po~ele kvalifikacije. koje forsira Barcelona. Ovdje se ne prolazi na slavu. Sutkinja Silvana Brkovi} . Pa i taj Lihten{tajn u kvalikacije ulazi da nekome pokvari }eif. rijetke za defanzivca. Sarajevo BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA GRADA^AC JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA “HASAN KIKI]” Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja. budu}e trenere. Iskren da budem. a neizbje`na tema bili su novinari i zmajevi Aplaudiralo se kao na kakvoj utakmici sa pregr{t lijepih poteza. u austrijskim nogometnim provincijama. Sudija nam valja kada naginje za nas. OSLOBO\ENJE Predsjednik N/FSBiH i proslavljeni stru~njak odu{evio trenere Osimu aplauz.. ili koja kola vozi. Ko bude `elio. Grupa jeste naizgled lagana. “Svaki trener. Busova~a. sportskoj javnosti. koje je Grubor zaradio od kolega. Precizno. I tako iz nedjelje u nedjelju. [ta }e{ ti. Odli~na je stvar {to imamo ovakav centar. “Nemojte veli~ati samo na{e zmajeve. obrazuju. ovom Centru za edukaciju treba terena. na kraju i da sastavljaju tim. I onda igra~i se u`ive u ulogu da su oni najva`niji. kao i mi u Brazil. obrazlo`io. 2. sa dvadesetak lopti. temeljito. br. a jo{ vi{e stru~nim opservacijama. Nama je posebno drago {to ste nas posjetili. {tapovima. Doktor nogometa. ozbiljnost. donio presudu zbog propu{tanja. a igra~ku karijeru je gradio u manjim klubovima. imao svoje “tre}e” poluvrijeme. [ta sa sedam pomo}nika. sam stekao u N/FSBiH. Nama. godine. samo ne mi. Svjedo~io je odbrani rada za profi-licencu Slobodana Grubora. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (Sl. o na{em radu. ma gdje radio.. ili si na klupi Pofali}kog. te`i da sjedi na klupi velikog kluba kakav je Bayern. I onda {e}er na kraju. ozbiljniji pristup” zaklju~io je Ivi. A. da vi{e bude rada na terenu.o. Osim je svojom gestom pokazao da je i istinska sportska i ljudska gromada. 2012. usavr{avaju u sasvim novom poslu od onog kojeg su godinama radili. u ta~ki “razno” rije~ je dobio Osim. Ili drugi napi{e. a Lihten{tajn pola igra~a i ne zna gdje igra. ali vas ne ~eka Bayern” pitao je Osim . Svi mi te`imo modernim nogometnim sustavima. profesor Munir Talovi}. {to se ovdje mladi ljudi u~e. Ne razumijem za{to moram u naslov da je neki na{ igra~ asistirao. nera. 2. Zadovoljstvo mi je {to }u raditi sa profi-licencom. Govorio o reprezentaciji i predstoje}im kvalifikacijama. kulture i sporta Tuzlanskog kantona. godine Za Ajdina Kurti}a iz Mostara OBAVI JEST Dana. novine FBiH. I novinari i igra~i moraju imati po{teniji. Nakon uobi~ajenih ~estitki. kada favoritu otkinu bod. ja mu mogu pomo}i. Manchester.. ili dodao iz auta. I {ta sada? U Bayernu je skoro sve pa savr{eno. Mene je strah Slova~ke. kao i uvijek.. mi se ve} vidimo na putu za Brazil. Kao Gr~ka bi mogla biti problem. broj 10/1-342514/12 od 13. 1. a ostali su “{a{a” Niko ne . Grubor je sve ovo fino snimio. a treba razbijati glavu o sistemima. “Grubor je 77. UNIQA Osiguranje d. nauke. Ne{to od ovoga }u nastojati primijeniti u svom radu. “U startu “gre{ka”! Ti si izabrao Bayern za svoju odbranu. svjedo~iti najve}em ~inu mladog tre- BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 159362 10 P Sarajevo.. na igra~ku popularnost. Bez obzira na to da li si u Japanu. spominje Slova~ku. vidio sam kako funcioni{e jedan od najboljih klubova na svijetu. 2012.d. sa ~unjevima. SINANOVI] . sa desetak te dr`i rezultat. za prezentaciju. 24. To puno govori o Centru za edukaciju trenera. Nije problem oti}i u veliki klub na specijalizaciju. koju tu`eni mo`e preuzeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u zgradi suda u Sarajevu u Ul. godine PONI[TAVA U CIJELOSTI TEKST JAVNOG KONKURSA za popunu upra`njenih radnih mjesta. Ja sam imao sre}u da sam upoznao Bayern iznutra. 17. Bayern.. predsjednike. Pljeskom je po~eo i zavr{io. Najlak{e je smijeniti selektora. Strah me Slova~ke “Pred vama je rudarski posao. februar/velja~a 2012. a potcjenjivati druge. za mene najbolji stru~njak u svijetu. ali zar i ostale reprezentacije ne `ele. slu{ati. markerima. Za njih su kvalifikacije uspje{ne kada nekog pobijede.” Proslavljeni stru~njak se dotakao i reprezentacije BiH. Do{ao je podr`ati. ovaj sud je u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija “LOK” Sarajevo protiv Ajdina Kurti}a iz Mostara. Oni vas ne}e i ne smiju iznevjeriti” kazao je odu{evljeno . 2012. Tako je to kada o nogometu govori Ivica Osim. 2.Mujagi} U skladu sa ~lanom 6. igra~a prefinjene tehnike. 22/05 i 8/10). pohvala za diplomski rad. Hvala Bogu. ali je nagovijestio da se u Vogo{}i ra|a budu}a trenerska klasa. Gruboru licenca Ivica Osim iznenadio sve dolaskom. Ivica Osim” zahvalio je . koju terena. medicinskom slu`bom. recimo da ode kod Arsenea Wengera. driblinga. Mo`da se Osim “kroz maglu” sje}a Grubora.. Osim u “inspekciju” nije do{ao slu~ajno. a kada svira ne{to {to je o~ito. Neki od vas ne}e imati ni lopti ni trenera. a najsretniji sam {to je mojoj maturi prisustvovao. svi drugi su krivi. I ~esto bivao prekidan u svom desetominutnom izlaganju. Potom je Grubor govorio o svom sta`iranju u Bayernu. i nudio odgovore. ali najvi{e za ove mlade ljude. a dalje od bara`a nismo oti{li. jednostavnim rje~nikom podijelio je sa kolegama svoje impresije sa specijalizacije koju je obavio u Njema~koj. mladog trenera ~ije ime ne predstavlja ni{ta zna~ajno bh. elokventnost. a malo nas ima sre}u voditi velike timove.BUSOVA^A ZOIL d. a vratite se u svoje zemlje i lige. Zapamtite ovo! Pogotovo novinari moraju voditi ra~una.. S. direktor Centra za edukaciju trenera. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena.. “Ovdje svi govore nikad lak{a grupa.o. [enoina br. Kada izgubimo. Savezu. vi{e prakti~ne nego teoretske obuke. 17. Grubor i zaradio pljesak. Za koje je Mi- Ivica Osim: Treba se bojati Slova~ke i Lihten{tajna [ta sa toliko terena i lopti Ne{to poznatiji je u Hrvatskoj.” Dosta toga dobronamjerno zamjera novinarima. objavljenog u dnevnoj novini “Oslobo|enje” 12. kako }e Vedad Ibi{evi} sa upravlja~em Stuttgartovog mercedesa gaziti sve pred sobom u Bundesligi. Tako je bilo i u pro{lim kvalifikacijama. U subotu je predsjednik N/FSBiH nenajavljeno posjetio kandidate koji u Vogo{}i privode kraju “studije” za profi-licencu. godine. objavljujemo sljede}e OBAVJE [TE NJE o prestanku ugovora o zastupanju u osiguranju zaklju~enog sa sljede}im zastupnikom u osiguranju: . psihologom. 1. koji je. Ne znam za{to je va`nije da li je neko pomogao saigra~u da navu~e ili svu~e majicu. mi pravimo teorije zavjere.

godine. ali pred nama je jo{ dosta posla. Chicago Bullsi su na svom parketu o~itali ko{arka{ku lekciju Milwaukee Bucksima koje su savladali sa 110:91. Rezultati: Toronto . Minnesota . trebali igrati protiv Partizana“ izjavio je Se. ‘’Prvo poluvrijeme je bilo izjedna~eno i igralo se ko{ za ko{. Predstoje}eg vikenda igra se posljednje. Phoenix . LA Lakersi slavili na gostovanju kod Dallasa Reuters poena. U reprizi polufinala Zapadne konferencije iz pro{le sezone. 15 skokova i 11 blokada protiv Atlante. Los Angeles Lakersi uzvratili su Dallas Mavericksima za te{ki 4:0 poraz u seriji i to na njihovom parketu.New Orleans 84:89. u kojoj je ove sezone u~estvovalo deset ekipa iz BiH. Opravdali smo ulogu favorita. odnosno 18. Kevin Durant pridodao je 28 za 11. Noah je bio ne{to skromniji s 13 poena i skokova. Houston Philadelphia 93:87. Prvi strijelac studenata u ovom susretu osvrnuo se i na kritike upu}ene njemu i njegovim saigra~ima u proteklom periodu. ali je na kraju presudio kvalitet igra~kog kadra’’ rekao je . Russell Westbrook postigao je 31 ko{. 18. te je prakti~ki cijelu ~etvrtu ~etvrtinu prosjedio na klupi zbog velike razlike koju je njegova ekipa imala. Leotar je dobrom igrom u drugom periodu uspio savladati Vogo{}u rezultatom 90:82. Cleveland . a na kraju je pet igra~a imalo dvocifren u~inak. Chicago . nad Huseinagi}. SPORT 47 Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom Opravdali smo ulogu favorita. ^elik iz Zenice i Hemofarm iz Vr{ca. svega sekundu prije kraja utakmice. INTERVJU Mirko Pejanovi} I Moskva je znala da su Pale opijene ratom Enver Dizdar o duelu Sidrana i Tadi}a (T)ko je izdao Bosnu Novi detalji afere Bosnalijek Koliko ko{ta Edin Arslanagi} . Zrinjski se dobro dr`ao i nije nam dopustio da se odlijepimo. Charlotte . 24. kola Lige 13 na gostovanju demolirali ekipu Zrinjskog.LA Lakers 91:96. „Nema sumnje. Finalna utakmica igra se 4. a pred svojim navija~ima slavili su 79:71. na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. New Jersey . Sigurni u~esnici zavr{nice su ekipe Partizan Galenika iz Beograda. Jeremy Lin upisao je 17 ko{eva i devet asistencija. rekao je najefikasniji student u ovom me~u Izgleda da su ko{arka{i Bosne dobro prihvatili kritike trenera upu}ene na njihov ra~un. u nastavku pravimo veliku razliku i odlazimo na preko 20 ko{eva prednosti. Srbije i Crne Gore. Igokea je zaustavila seriju Servitiuma od pet pobjeda u nizu.Detroit 103:93. na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. LA Clippers Denver 103:95. ‘’Ova pobjeda je plod napornog rada.Indiana 88:102. Mislim da smo jednim dijelom uspjeli u namjeri da demantujemo kri- ti~are. Washington .OSLOBO\ENJE petak.Sacramento 107:115. Linsanity se vratio u New York. A. Ko{arka{i Mladosti iz Mrkonji}-Grada dobru formu su potvrdili i protiv Hercegovca.30 sati. a Joakim Noah upisao je prvi triple-double nekog od centara Bullsa nakon dugih 35 godina i Artisa Gilmorea koji je imao u~inak od 35 Regionalna liga za ko{arka{ice Golden State Warriorsi upisali prvu pobjedu u Arizoni. slavlje na doma}em parketu u nizu. prema svim prognozama. Oklahoma City Boston 119:104. koji se bio najefikasniji u pobjedni~kom sa 18 poena. Htjeli Ostali rezultati 20. predsjednik K@K-a ^elik i predsjednik Borda Regionalne ko{arka{ke `enske lige. Ekipa ^elika ispunila je svoj ovosezonski cilj. te 10 asistencija. U drugom dijelu Bosna je u potpunosti preuzela kontrolu i na kraju sasvim zaslu`eno stigla do pobjede. Ko{arka{i Varde su na svom parketu odigrali odli~nu partiju i zaslu`eno nadigrali ^apljinu sa 81:68. a gosti su slavili sa ~ak 30 poena razlike (60:90). NY Knicks . .Orlando 91:108. Htjeli smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje. februar/velja~a 2012. ali je susret prelomljen tek u nastavku. marta u Zenici.Utah 100:98. a svi smo u me~ u{li anga`ovanije nego ina~e. Dallas . mladi playmaker Bosne Dino Hod`i}. a odlu~uju}i ko{ postigao je Monta Ellis. Slavili su gosti rezultatom 106:104. Sarajlije su u Mostaru slavile rezultatom 102:83.Milwaukee 110:91. koji }e biti organizovan na najbolji na~in. dok za preostalo mjesto konkuri{u beogradski sastavi Vo`dovac i Radivoj Kora}.Golden State 104:106. Derrick Rose i Luol Deng po 16. MEHANOVI] NBA Oklahoma bolja od Bostona Bullsi o~itali lekciju Bucksima Nakon neo~ekivanog poraza u pro{loj utakmici od New Jersey Netsa. i 4. pa su u okviru 20. kolo lige nakon kojeg }e biti poznati parovi polufinala koja su na rasporedu od 16. da bi na poluvremenu studenti imali tri ko{a prednosti. godine ^elik doma}in zavr{nog turnira Uprava Ko{arka{kog `enskog kluba ^elik obznanila je da je Bord Regionalne ko{arka{ke `enske lige. Slijede nove utakmice i novi izazovi u kojima se moramo dokazivati’’ zaklju~io je Hod`i}. Ipak. iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. marta od 17 sati. odlu~io da se finalni turnir za prvaka lige igra 3. U polufinalu }emo vjerovatno igrati protiv Hemofarma i vjerujemo da smo sposobni plasirati se u finale gdje bismo. Carlos Boozer zabio je 20.Atlanta 99:82. Dino Hod`i}: Pred nama je jo{ dosta posla smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje. bit }e to veliki sportski doga|aj u Zenici i BiH. kola Izuzetno va`nu pobjedu ostvario je Borac u derbiju za~elja nad Brotnjom (90:76). Knicksi su na svom parketu slavili s uvjerljivih 99:82 protiv oslabljenih Atlanta Hawksa. Prvi period igre pripao je doma}im ko{arka{ima. Bili smo izuzetno raspolo`eni. iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. Golden State Warriorsi upisali su prvu pobjedu u Arizoni. da se plasiramo na zavr{ni turnir. Oklahoma City Thunder je slavila protiv Boston Celticsa na svom parketu s velikih 119:104.

Pobjedni~ki gol za Metalurg postigao je Naum~e Mojskovski tri sekunde prije kraja me~a i tako donio svom timu nova tri boda. S druge strane. 24. a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. Gora`de 5. Maglaj 13. pravovremeno djelovanje u stresnim situacijama. “Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a. Oni trebaju akumulirati jo{ dosta treninga u svojim nogama i iz utakmice u utakmicu pokazivati napredak na fizi~kom. Svi ovi mla- Kumiteova [kola samoodbrane 1. Mi. raznim oru|ima i oru`jima. rekao je Tomi} ~kih gre{aka. te primjenu raznih oru|a i oru`ja u samoodbrani koji se svakodnevno nalaze u na{oj blizini. kola Grada~ac . Vogo{}a 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 11 11 9 9 8 8 7 7 5 5 3 3 1 0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2 3 3 4 4 6 6 7 6 7 9 10 11 11 12 465:402 512:462 436:386 416:345 443:416 428:420 429:476 449:446 419:400 445:466 391:427 391:436 411:473 365:445 36 34 33 29 27 25 24 23 22 16 15 10 10 5 Vje{tina odbrane za sigurniji `ivot Karate klub Kumite iz Zenice starta sa [kolom za samoodbranu. odnosno Metalurga u me~evima 17. karate. gu{enja. dugogodi{nji trener i instruktor.^elik Leotar . Konjuh 10. V. Parovi 16. mi smo u duelu sa takvim timom odigrali maksimalno anga`ovano. od bra nu od mno go kru pni jeg na pa da ~a. kola. Porazi Izvi|a~a i Borca Treninzi su prilago|eni svim polovima i uzrastima . kola SEHA lige. mladi i neiskusni sastav sarajevske Bosne u dvoboju sa slova~kim predstavnikom nije se obrukao ni razo~arao svoje pristalice na tribinama dvorane “Ramiz Sal~in” Borbenost . Tehnike ne zahtijevaju odre|enu fizi~ku spremu.Derventa Vogo{}a .. a u zadnje tri godine instruktor je borila~kih vje{tina i samoodbrane Sudske policije Zeni~ko-dobojskog kantona. Tako|e }emo raditi i na podizanju fizi~ke spreme kandidata. muai thai. Dan. Derventa 9. studenata u ovom me~u prevazi{la je o~ekivanja mnogih. kola SEHA lige. osloba|anje od raznih hvatova. prvaka odigrali po`rtvovano cijeli me~. izjavio je Tomi} di igra~i se sada nalaze u fazi adaptacije. d`eparo{a. evropska ekipa. premijerliga{ iz Banje Luke na gostovanju u Skoplju do`ivio je poraz sa 25:26. petak Prijedor . ali da su u `aru borbe na~inili i dosta tehni~kih i taktiBOSNA I HERCEGOVINA Rukometa{i uta pob ner por 15. napada ru~nim i no`nim udarcima. Zrinjski 4. a bh. d`eparo{a. D. majstor karatea 2. trener rukometa{a sarajevske Bosne Kvalitetan tim ne Uprkos porazu od rukometa{a favorizovanog Tatran Preshova rezultatom 28:38 u utakmici 17. Rezultatski. .Grada~ac Zaostala utakmica 15. Trajale su samo jedan mjesec. krav maga. pored osnovnih tehnika samoodbrane. Sloga 2. a to je da poka`emo agresivnost. dodav.Zrinjski Maglaj . Igra~i u svakom trenutku moraju biti svjesni da nose dres jo{ uvijek zvani~nog prvaka dr`ave i to moraju da na terenu opravdaju zalaganjem” kazao je Tomi}.Gra~anica Bosna Prevent . jiu jitsu. samoodbrana je savr{eno prilago|ena i osobama nje`nijeg spola. razbojnika. kako bi napadnuta osoba reagovala mirno u svakoj situaciji.Krivaja Konjuh . V. jer se vi{e potencira na uvje`bavanju samopouzdanja i psihi~ke pripremljenosti. Jedno je sigurno. On je kazao kako su igra~i bh..Sloga Subota Gora`de .45 do 20 sati. odbranu od mnogo krupnijeg napada~a. februar/velja~a 2012. ali }emo u narednom periodu morati vidjeti ko je sve dostojan da nosi dres kluba” zaklju~io je Tomi}. {i kako je Tatran zaslu`eno ostvario pobjedu: “Tatran Preshov je odli~na. ali i tehni~ko-takti~kom planu. Treninzi ove grupe sadr`e tehnike samoodbrane iz svih primjenjivih borila~kih vje{tina: aikido. OSLOBO\ENJE Goran Tomi}. Grada~ac 6. Potencijala ima.. prije svega na to da moraju trenirati dva puta dnevno i igrati utakmice u ritmu srijedasubota. Ispraviti gre{ke u narednom periodu: Goran Tomi} Foto: D`. KRIJE[TORAC BEZ KLASI^NIH PRIPREMA Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. “S obzirom na nepostojanje ulaznih performansi kandidata. Prijedor 14.48 SPORT petak. hapkido. isto kao i igra~a. upoznavanje sa vitalnim ta~kama i jo{ mnogo toga” ka`e Elvir Hu. G. @elim re}i da vjerujem u budu}nost ovih momaka.. Leotar 12. Bosne Goran Tomi}. Gra~anica 11. muai thai. Na treninzima kandidati }e. kao ni zadovoljiti sve ukuse publike. jiu jitsua. krav maga. Ne ide to preko no}i. dugogodi{nji trener i instruktor bal ne od bra ne. U zadnjih deset godina usavr{avao on je tehnike samoodbrane aikidoa. razbojnika. a to je da poka`emo agresivnost. ^elik 3. te tradicionalnog karatea u kojem je osnovni cilj samoodbrana i savladavanje protivnika jednim udarcem. a isti se odr`avaju u maloj sali vrti}a P~elica svakog utorka i ~etvrtka od 18. ka`e Elvir Huseinspahi}. hapkido. G. kolo d:p-g bod stvara se preko no}i Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a. Bosna Prevent 8. a to je da su ovi mladi igra~i dali svoj maksimum” rekao je novi trener . “Moramo gre{ke u na{oj igri svesti na minimum. koje }e se morati u narednom periodu ispraviti.. `estoko se bore}i za svaku loptu. ali stvaranje kvalitetnog tima. koji vodi ove treninge. Trajale su samo jedan mjesec. seinspahi}. Skauti su izgubili na svom terenu od crnogorskog predstavnika rezultatom 26:30. iako su izgubili sa deset golova razlike. kontroli straha i panike. a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. Zato su izabranici novog trenera Bosne Gorana Tomi}a na kraju utakmice ispra}eni aplauzom publike. Smatram da igra~i imaju ogroman prostor za napredak. Treninzi oboga}eni tehnikama samoodbrane su fokusirani na izgradnji automatizacije svakog pokreta s ciljem pravovremene reakcije osobe koja je ugro`ena.30) (19) (19) (19) (19) 24:23 SEHA liga Rukometa{i Izvi|a~a i Borca pora`eni su od Lov}ena. Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. trenutno nismo mogli odgovoriti na{im `eljama.Gora`de (19 sati) (19) (19. imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine ver- Na treninzima kandidati }e imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine verbalne odbrane. dugotrajan je proces. Krivaja 7.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012. ITF turnir u Milduri
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

SPORT
KANTON SARAJEVO Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a CANTON SARAJEVO Ministry of Pysical Planning and Enviromental Protection

49

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a” sa uslovima, kriterijima i postupkom dodjele sredstava, broj 02-05-2181-8/12 od 9. 2. 2012. godine, ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a raspisuje:

JAVNI PO ZIV
za odabir korisnika sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a“ I Predmet javnog poziva Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava prema Odluci o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 950.000,00 KM. 1. Sufinansiranje projekata i programa na za{titi zraka - sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Smanjenje emisija u zrak Programske aktivnosti: pobolj{anje energetske efikasnosti zamjenom goriva u kotlovnicama i prelazom na gorivo kojim se smanjuje emisija zaga|uju}ih materija u zrak; podr{ka za servisiranje i odr`avanje energetskih postrojenja — posebno opreme od koje zavise emisije u zrak; smanjenje {tetnih emisija iz saobra}aja (poticanje ~istih oblika prevoza, pobolj{anje kontrole i mjerenje izduvnih gasova na saobra}ajnicama); pobolj{anje energetske efikasnosti u javnim institucijama; pobolj{anje kvaliteta zraka obnavljanjem i sadnjom zelenila na mjestima na kojima su izmjerene visoke vrijednosti zaga|uju}ih supstanci. 2. Sufinansiranje projekata i programa upravljanja otpadom — sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Pobolj{anje usluga prikupljanja otpada i pove}anje stepena recikla`e Programske aktivnosti: priprema op{tinskih planova upravljanja komunalnim otpadom; pro{irenje podru~ja organizovanog prikupljanja komunalnog otpada; pove}anje stepena recikla`e otpada; pobolj{anje selektiranja otpada; saniranje povr{ina na kojima se nalaze divlje deponije; podr{ka stvaranju uslova za kvalitetno upravljanje medicinskim otpadom. 3. Sufinansiranje projekata i programa za{tite prirode - sredstva u iznosu od 350.000,00 KM 4) 5) Izjavu o vlastitom u~e{}u potpisanu od odgovornog lica; Dokaz o registraciji nadle`nog organa (rje{enje o upisu u sudski registar za pravna lica); 6) Uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj) 7) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadle`nih organa — poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje; 8) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO; 9) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema zdravstvenom osiguranju; 10) Uvjerenje da podnosilac prijave nije obveznik PDV (za one koji su oslobo|eni PDV). IV Vrednovanje projekata/programa Vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni poziv vr{i}e posebna komisija Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Komisija razmatra prijave i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje, te zapisnik sa obrazlo`enom ocjenom i prijedlogom dostavlja ministru, koji donosi kona~nu odluku o korisnicima sredstava. Odluka o izboru korisnika sredstava bi}e objavljena na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Prije dono{enja kona~ne odluke o odabiru, Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a zadr`ava pravo od podnosioca prijave zatra`iti dodatna obja{njenja, kao i pravo odbijanja pristiglih prijava bez posebnog obrazlo`enja. Sa odabranim korisnikom sredstava zaklju~it }e se ugovor o me|usobnim pravima i obavezama, te pra}enje namjenskog kori{tenja dobivenih sredstava. Za vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni proziv, koristit }e se slijede}i kriteriji: uskla|enost sa ciljevima i aktivnostima kantonalnog plana za{tite okoli{a, jasni i mjerljivi o~ekivani rezultati, jasan i provodiv program i plan aktivnosti, zadovoljavaju}i odnos predvi|enih tro{kova i o~ekivanih rezultata, predvi|eni tro{kovi su neophodni za implementaciju projekta. V Op}e odredbe Prijava za u~estvovanje s obaveznom prate}om dokumentacijom, dostavlja se li~no ili putem po{te na adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 71 000 Sarajevo u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom „NE OTVARAJ — PRIJAVA NA JAVNI POZIV “ Javni poziv objavljuje se na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Rok za podno{enje prijava na javni poziv je 21 dan, ra~unaju}i od narednog dana od posljednjeg objavljivanja. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, podnesene nakon roka i utvr|ene forme, ne}e se razmatrati. Podnosilac prijave mo`e konkurisati sa vi{e projekata/programa, s tim da za svaki projekat/program podnese posebnu prijavu, ali se mogu odobriti sredstva za samo jedan projekat/program u sklopu javnog poziva. Ukoliko jedna koverta sadr`i vi{e projekata/programa, prijava se odbacuje. Sredstva se odobravaju korisnicima za projekte/programe ~ija realizacija ne traje du`e od 12 mjeseci. Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta/programa, kao dokazi o ispunjavanju uslova iz javnog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca. Dokumenti koji se {alju na javni poziv ne vra}aju se podnosicu prijave. Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove podnosioca prijave, nastale sa~injavanjem i predajom prijave, a podnosilac prijave nema bilo kakva prava na naknadu bilo kakvih tro{kova po osnovu u~e{}a na javnom pozivu. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033 562-149 ili na E-mail: mira.grgic@mpz.ks.gov.ba. MINISTAR Abid Jusi}, dipl. pravnik

Mervana
Bosanskohercegova~ka teniserka Mervana Jugi} - Salki} plasirala se u finale dublova na 25.000 dolara vrijednom ITF turniru u Milduri (Australija). U paru s Ruskinjom Ksenijom Likinom, Jugi} - Salki} je u polufinalu pobijedila Australke Barty/Peers sa 6:4 6:4. U me~u za titulu rusko-bh. kombinacija }e igrati protiv jo{ jednog doma}eg para Bengson/Calderwood. U singlu Jugi} - Salki} okon~ala je nastup na turniru nakon {to je u 2. kolu pora`ena od Ruskinje Arine Rodionove (278. igra~ice) na WTA listi sa 6:3 4:6 4:6.

Jugi} - Salki} u finalu dublova

WTA turnir u Dubaiju

Cilj: Pobolj{anje upravljanja i za{tite prirodnih resursa Programske aktivnosti: inventarizacija i izrada baze podataka o biolo{koj raznovrsnosti u Kantonu Sarajevo; izgradnja sistema za prihvat i pre~i{}avanje oborinskih voda sa javnih parkirali{ta u slivu izvori{ta za vodosnabdijevanje Sarajevsko polje. II Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a na javnom pozivu ostvaruju sva pravna lica koja imaju sjedi{te, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na podru~ju Kantona Sarajevo, pod kojima se podrazumijevaju i organi i tijela dr`avne uprave i jedinice lokalne samouprave. Uslovi koje moraju ispunjavati podnosioci prijava: da podnesu prijavu, u skladu sa objavljenim javnim pozivom, da imaju vlastito u~e{}e najmanje 20% u odnosu na visinu tra`enih sredstava (pod vlastitim u~e{}em podrazumijevaju se nov~ana sredstva, ulaganja u obezbje|ivanje projektne dokumentacije, ulog drugih pravnih i fizi~kih lica vezan za ulaganja, prethodna ulaganja u nabavku opreme, osposobljavanje kadrova, nabavku stru~nih usluga i sl, a o ~emu dostavljaju izjavu odgovornog lica), da jasno preciziraju vrstu projekta/programa, vrstu radova, roba, usluga, koje }e se finansirati predlo`enim projektom/programom, u obrascu za prijavu (ukoliko je uslov za realizaciju sredstava izra|en poseban projekat, isti dostaviti uz prijavne obrasce), da prije zaklju~ivanja ugovora obezbijede odgovaraju}u garanciju za odobrena sredstva (preko 50.000,00 KM), da zadovoljavaju i druge uslove utvr|ene javnim pozivom. III Neophodna dokumentacija Sredstva iz javnog poziva dodjeljuju se na osnovu prijave projekta/programa korisnika i obavezne dokumentacije, a u skladu sa Pravilnikom o utvr|ivanju bli`ih uslova za provo|enje javnog poziva, odlu~ivanje o izboru korisnika sredstava i pra}enje namjenskog kori{tenja sredstava, Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Obrasci za prijavu projekta/programa, finansijskog pregleda projekta/programa i obavezna dokumentacija trebaju biti dostavljeni prema redoslijedu iz prijavnog obrasca i poslani u A4 formatu koverte. Obrasci su dostupni na slu`benoj web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba. Prijava u cijelosti mora biti dostavljena u printanoj formi i to u jednom originalu i jednoj kopiji, sa ozna~enim i ovjerenim stranicama od odgovornog lica. Obavezna dokumentacija mora sadr`avati: 1) 2) 3) Popunjen obrazac za prijavu projekta/programa; Popunjen obrazac finansijskog pregleda projekta/programa; Izjavu o namjenskom tro{enju sredstava, potpisanu od odgovornog lica;

Jelena Jankovi} je savladala Samanthu Stosur

Reuters

Jelena Jankovi} je prva izborila polufinale na WTA turnira u Dubaiju, koji se igra za nagradni fond od 2 miliona dolara. Ona je kao osma nositeljica lak{e od o~ekivanog savladala ~etvrtu nositeljicu Samanthu Stosur iz Australije sa 2:0 u setovima (6:4 i 6:2). Odmah nakon nje Poljakinja Agnieszka Radwanska se za ne{to vi{e od sat vremena lako obra~unala sa Njemicom Sabine Lisicki, tako|er sa 2:0 (6:2 i 6:1). U druga dva ~etvrtfinalna me~a sastaju se Caroline Wozniacki (Danska) i Ana Ivanovi} (Srbija) te Julia Goerges (Njema~ka) i Daniela Hantuchova (Slova~ka). Odmah nakon zavr{etka WTA turnira, od ponedjeljka u Dubaiju kre}e i ATP turnir, a titulu brani Novak \okovi}, koji je ovdje trijumfovao u posljednje tri godine.

Jankovi} i Radwanska prve polufinalistkinje

Lotus prekinuo testiranja

Mom~ad Lotusa }e zbog problema sa {asijom propustiti ostatak testiranja u Barceloni te }e se u [paniju vratiti idu}e sedmice na posljednja testiranja uo~i prve utrke u Australiji. Prvog dana testiranja u Barceloni, za volanom Lotusa na{ao se Romain Grosjean, ali nije se dugo zadr`ao u bolidu. Nakon sedam odvo`enih krugova, primije}en je kvar na {asiji novog bolida E20. Lotus je u pauzi izme|u testiranja napravio odre|ene preinake na {asiji, ali se pokazalo da noviteti ne funkcioniraju kako bi trebali. U mom~adi su prvo planirali u Barcelonu dopremiti stariju {asiju koju su koristili na testiranju u Jerezu, ali su ipak odustali od tog plana.

web: http://mpz.ks.gov.ba e-mail: prostorno@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

50

MALI OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03 i 34/03) i ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, br. 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/10, 14/11 i broj: 02/1-38-30896/11 od 29.12.2011. godine), Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona objavljuje

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM 2 duluma zemlje, sa devastiranom ku}om u okolini Banja Luke, za sli~no u okolini Sarajeva. Tel: 061/835-110.sms MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na ^obaniji u privatnoj ku}i za stan u centru uz na{u doplatu. Tel. 063/693-280.k MIJENJAM stan od 52m2 u Sarajevu za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542-668.k

IZDAJEM ku}u kod Katedrale, 200m2, ul. Ferhadija. Mob. 061/214-899.k POSLOVNI prostor, zgrada Loris, 70m2, mejta{-Buka, 1 sprat, 80m2, 1.400 KM, Ilid`a 50m2, pos. prostor, sve namjene, 500 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177-684.k IZDAJEM na Ilid`i-Lu`ani dvosoban stan 47m2 adaptiran luksuzno namje{ten 400KM. tel. 061/177-610.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Otoci, Ul. Grada~a~ka kod Merkatora 350KM. Tel. 061/902-146.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM gara`u u zgradi, Fetaha Be}irbegovi}a-Kvadrant. Mob. 062/326-484.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55m2 za jednu zaposlenu osobu, 5 minuta od Katedrale, cijena 400KM. Tel. 061/488-033.k IZDAJEM prostor 50m2 za biro, radionice, servise, prizemno, Odoba{ina. Tel. 061/357-786.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta, Ul. Kulovi}a. Tel. 061/275-666.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. Tel. 033/227756, 033/677-719.k IZDAJEM sobu sa centr. grijanjem, kablovska, zaposlenom mu{karcu kod Merkatora. Tel. 659-895, 063/762-092.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku kod bolnice Ko{evo. Tel. 061/270-026.k IZDAJEM jednosoban sta sa gara`om kod OHR-a strancu ili zaposlenoj osobi, 450KM. Tel. 061/323347.k IZDAJEM gara`u u Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, Marijin dvor. Mob. 062/878018.k IZDAJEM gara`u 15m2 na Marijin dvoru, ul. Te{anjska. Mob. 061/273-995.k IZDAJEM stan 50m2, posjeduje i parking prostor, u blizini Latinske }uprije. Mob. 061/506-368.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija kod picerije Galija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM jednosoban stan kod OHR-a i dvosoban u Centru. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM pos. prostor 36m2, preko puta Suda, [enoina 6. Mob. 062/326-886.k

J AV N I O G L A S
za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”

I Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” (u daljem tekstu: Javne ustanove) i to: - dva (2) ~lana se imenuju iz reda osniva~a (od kojih se jedan imenuje za predsjednika), - jedan ~lan se imenuje iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi. Ukoliko se jedan ~lan ne bude mogao imenovati iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi, isti }e se imenovati kao predstavnik osniva~a. Upravni odbor Javne ustanove nadle`an je da: - donosi pravila Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - donosi pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi u skladu sa va`e}im propisima, - donosi cjenovnik o visini naknada za izvr{ene usluge, uz saglasnost Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okolice, - donosi druge op}e akte u skladu sa va`e}im propisima, - donosi godi{nji program rada Javne ustanove i nadzire njegovo izvr{enje, - imenuje i razrje{ava direktora Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, - utvr|uje plan rada, - odlu~uje o kori{tenju finansijskih sredstava, - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, - usvaja izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava pitanja odnosa sa osniva~em, - odgovara osniva~u za rezultate rada Javne ustanove, - podnosi osniva~u, najmanje jedanput godi{nje, izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava u drugom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika Javne ustanove, - donosi pojedina~ne akte Javne ustanove u skladu sa va`e}im propisima, - obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i op}im aktima Javne ustanove. Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora imenuje Vlada Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine s tim da mogu biti ponovno imenovani po isteku mandata, a najvi{e dva puta uzastopno. II Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora iz ta~ke I ovog oglasa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 70/08). Pored ispunjavanja op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: - da ima zavr{enu vi{u, odnosno visoku stru~nu spremu, - da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, - da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi, - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, - da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, - da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton.

III Kandidat je du`an uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, tra`enih ovim oglasom i to: - uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte - ne stariji od tri mjeseca, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPSove li~ne karte, - uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere - ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo - ne starija od tri mjeseca, - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH - ne starija od tri mjeseca, - diplomu ili uvjerenje o diplomiranju, - uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, a ukoliko jeste ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton - ne starija od tri mjeseca. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su du`ni dostaviti kada budu kona~no imenovani za predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora Javne ustanove. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Kandidati zaposleni u organima dr`avne slu`be koji u|u u u`i izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua du`ni su prilo`iti rje{enje kojim je kandidatu data pisana saglasnost od rukovodioca organa dr`avne slu`be za obavljanje dopunske djelatnosti. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi odgovornom javnom slu`beniku a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH. IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Oglas }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i dnevnom listu „Oslobo|enje“. V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno ili na pisarnici Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu: TUZLANSKI KANTON Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Slatina broj 2, 75000 Tuzla. Sa naznakom: „PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ KONJUH” - NE OTVARATI Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360-084.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan u zgradi, namje{ten na du`i period, agencija. Tel. 061/925-649. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada-Novo Sarajevo, cen. grijanje, izlog, prizemlje, pogodan za sve djelatnosti. Mob. 061/344365. 946

IZDAJEM dvoiposoban stan, eta`no centralno grijanje, kablovska, Novopazarska, kod policijske akademije Tel: 033 /238-408, 063/165119.sms IZDAJEM ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar kod Pivare, samcima. Mob: 061/320-843.k IZNAJMLJUJEM nenamje{ten stan 75m2 iza Parlamenta na Vilsonovom.Tel:061/431-757.k IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM dvosoban prazan stan, I sprat Dobrinja C5 kod Merkatora. Tel. 033/442-998, 061/525795.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033/533-123.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k DVOIPOSOBAN namje{tan, ^obanija, 500KM, dvosoban namje{ten, D`eneti}a ^ikma, Jezero i Grbavica, 500 KM. Mob. 061/142-704.k

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.
NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon. Tel: 061/809-319.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM extra sre|en i namje{ten apartman, u strogom centru, za jednu osobu, 500 KM (uklju~ene re`ije). Mob. 061/205-235.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno. Mob. 061/897-959.k PO^ETAK Bistrika, izdajem jednosoban namje{ten stan, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k TUZLA ku}a kod Jalske d`amije dvojna, dva ulaza, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, ~etiri gara`e, 70m2 tarasa, 550m2 ba{te, cijena 500.000 KM.Tel. 070 232 507, mob.062/010-842, 033/410-632. sms PRODAJEM stan, Gornje Ciglane, 82m2, I sprat, adaptiran, namje{ten, povoljno. Mob. 061/203-640.k PRODAJEM ili izdajem pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640.k ^ETVOROSOBAN renoviran stan 109m2 u epicentru, prvi sprat, eta`no grijanje. Tel. 033/201-221 i 062/921-419.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STAN u centru, Bare, Juki~eva 53m2, VI sprat, lift, dvosoban, 2 balkona, centralno, sun~an, 106.000KM. Tel. 062/334-371.k TROIPOSOBAN stan Trg zavnobiha, II kat, 77m2 + balkon, cijena fiksno 105.000KM. Tel. 066/801-737.k A. POLJE, S. Fra{te 71m2, 4 sprat, nova stolarija, c. grijanje, 1480 KM/m2. Tel. 066/801-711.k S. GRAD, Logavina, jednosoban 29m2, I sprat, useljiv, 62.500KM. Tel. 061/702-881. STAN na Otesu, Ul. Trg ote{kog bataljona, VI sprat, adaptiran 77m2 + gara`a 17m2, 105.000KM i Dobrinja 5 ul. Sulejmena Filipovi}a VII sprat 77m2, 1500KM/m2. Tel. 065/819-136. STAN na Vracama, Ul. Avde Sanailovi}a, I sprat 88m2 + 2 balkona, potrebna kompletna adaptacija, 1500KM/m2. Tel. 062/907-831. ^ENGI] VILA Ul. D`emala Bijedi}a, 15 sprat, 73m2, 1700KM/m2, ^. Vila, F. Hauptmana, I sprat, 37m2, 43.000 eura. Tel. 061/177-556. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA III, dvosoban 57m2, grijanje, lift, balkon. Mob. 061/146298.k MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 34m2, Grada~a~ka, ^. Vila II, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-013.k
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 199835 11 P Sarajevo, 16. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Merdanovi} Vesna, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, protiv tu`enih PE[I] ZDRAVKO, Ustipra~a, Centar I BB, MIOV^I] PREDRAG, Vi{egrad, Vojvode Stepe 9, PERENDIJA DRA@AN, Vi{egrad, Kralja Petra I i JAKOVLJEVI] SLOBODAN, Rogatica, Srpske sloge 26, radi isplate duga, objavljuje slijede}i

MALI OGLASI
POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649.k PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011.k PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom Trg Heroja, 60.000 KM. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom Azize [a}irbegovi}. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM poslovni prostor, 80m2 na ^ar{iji Bravad`iluk.Tel:065/021-556.k. PRODAJEM stan 86m2 Marcela [najdera nova gradnja velika terasa, parking. Tel:061/188-846.k PRODAJEM stan u Centru Kemal Begova Ko{evo adaptiran troiposoban, ba{ta i dio tavana. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stanove na Marindvoru 111m2,117m2, 75m2, sa dva parking mjesta. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima 2 stana 100m2 i dva poslovna prostora oku}nica 400m2. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stan na Grbavici I 76m2 II kat, lift adaptiran luksuzno. Tel. 061/188-846.k. PRODAJEM stan na Otoci 90m2 troiposoban Fetaha Be}irbegovi}a VP. ispod prodavnice i gara`e 1500m2. Tel.061/188-846.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k NEUM, stan 55m2, pogled na more, ul. Dalmatinska 1/III, 45.000 eura. Mob. 061/205-235.k HRASNO, A. B. [imi}a, 58m2, I sprat, lift, cen. grij. 110.000 KM. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000KM/m2. Tel. 061/701-044.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505.k BRANILACAgrada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM gara`u na Marijin dvoru, ul. Kranj~avi}eva (za manje automobile, 11m2). Mob. 061/188-270.k BREZA-Mahala, ku}a u izgradnji iza Mahalskog doma, na parceli 500m2, sa gra|. dozvolom, vl. 1/1, 45.000 KM. Mob. 061/473-179.k PRODAJEM trosoban stan 79m2 Ul. @eljezni~ka-Ilid`a kod Pejtona. Tel. 061/101-950.k PRODAJEM stanove u centru 40m2 i 45m2, Marin Dvor 80m2, Grbavica, Ilid`a 52m2, Ned`ari}i 59m2. Tel. 061/865-001.k PRODAJEM trosoban stan 81m2 na I spratu u odli~nom stanju, Ul. Alipa{ina. Tel. 061/823-546.k PRODAJEM vikend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229 m2, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72m2, II sprat, dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. Tel.062/093-888.k STAN ^obanija, 84m2, I kat, Alipa{ina, 75m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Breka, 103m2, dvoeta`ni i 79m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Ciglane, 79m2, 73m2, Bolni~ka, 77m2. Mob. 061/299-911.k PRODAJEM ili mijenjam za dvosoban stan, dva poslovna prostora, ukupne povr{ine 170m2 u Dobrinji 3, vrlo povoljno. Mob. 061/135-356.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva. tel. 445-371 poslije 15 sati.k DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505.k DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505.k RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju, lokacija izuzetna, 5 minuta od Katedrale, 200m2 i gara`a, cijena 2200KM/m2. Tel. 061/488033.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150m2 bli`e centru. Tel. 061/358-772.k PRODAJEM stan 121m2, 2500 KM/m2, Dalmatinska-centar, vp, mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533.

51

ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796.k NOVOGRADNJAul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM stan 89m2, 1/1, centar, 1 sprat, M. Spahe 8. Mob. 061/229-086.k RESTORAN 157m2, Ko{evsko brdo, mo`e i za druge svrhe. Mob. 061/460-150.k KU]E: Pofali}i, Alifakovac, A. Jabu~ice, Kasindolska. Mob. 061/460-150.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/ 920-814.k SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966.k

PRODAJA
PRODAJEM prostor 30m2, prizemno, gornji dio Ciglana. Mob. 061/357-786. 1125

PRODAJEM stan 52+5 Aleja lipa br. 66, odli~no stanje, cijena 102.000 KM fiksno. Mob. 062/334-046.sms

OGLAS - PO ZIV
Pozivaju se I-IV-tu`eni kao stranke na pripremno ro~i{te - ro~i{te za glavnu raspravu za dan 16. 3. 2012. godine u 14 sati, pred ovaj sud u sobu broj: 325/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l.79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a). DOSTAVA se smatra objavljenom protekom od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Merdanovi} Vesna

466-736. nacional.k PRODAJEM Golf 3 automatik benzinac. Tel: 061/552-556. 061/365-677. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw. iz Njema~ke. KERAMI^ARSKE usluge moleraj postavljanje elktroinstalacija i laminata. 8 sati-24 sata. zubarsko zlato i zlatne satove. ugradnja i popravka brava. novih i kori{tenih. Mob.k PRODAJA drva i uglja. Tel. 215. 065/572-966.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater.8. god.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. itd). za sve {kole i fakultete. 061/319-604. obrada i lakiranja. 033/536765 i 061/134-544. 061/519-089.000 km.13 sati.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku. VP. radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika. 1136 KUPOVINA KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. benzinca registrovan u oktobru. 065/869. struna. Mob. grij. limuzina 1/3. 061/563-292. pravim gelendere i kovane ograde. ugalj. Mob. original daljinski za sve TV aparate. mijenjanje katetera. 061/534-231.k BRU[ENJE.k HIMZU (AVDIJE) ]ATOVI]U TEUFIK RED@EPOVI] 1990 . 061/156728. 061/159-507. 033/219-761. Tel.k USLUGE „VITALIS“. 033/235-141.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke.k SERVIS zdravlja. 061/182-128. god strane tablice. Mob. trakaste.Tel:524-973. Mob.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika. 061/858-228.k MAXIVITA. god. 061/930-315.k KUPUJEM staru deviznu {tednju. Prof.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god. 65m2. pl.k PRODAJEM ukrasni `enski okovratnik prirodno krzno-lisica. 061/903-457. sa bojlerom za san. Tel. blizu Austrijske ambasade. Tel. kre~enje. 061/214-405. mrave. euro 2. Mob. tepihe (rese).Tel:061/247-186. Mob. ventile. isplata odmah. panelne i DUAL zavjese. ordenje. za sve {kole i fakultete. ordenje. Mob. 062/316-973. 061/243-891. 061/182-128.763.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. Tel. benzin. a mo`e i more.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Tel.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra. 061/141-659.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Tel.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. na Ilid`i.Tel: 062/073-760 i 033/630-331. instalacije sistema. lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Mob.sms RAZNO KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH.500KM.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010. platnene roletne i harmonika vrata. malterisanje i ostalo po potrebi. ventile. i{ijas. tel. Francuskog ovla{teni sudski tuma~ — prevodi s ovjerom. Globus. unutra{njost auta.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. stare devizne {tednje i ratne od{tete. ku}a sa 3 stana. 061/571-361. stolarija. 033/200-003. Tel: 061/789-290.k PROFESORICA matematike.apple inphone. nadogradnja. Mob. laboratorij. Mob.5KM. dolazak na adresu. 061/224 -104. kod tramvajske stanice u Pofali}ima.k VOZILA PRODAJEM Toyotu RAV. veoma uspje{no. Mob. ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica. el. Mob.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606. za sve {kole i fakultete. a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu. Mob. februar/velja~a 2012.k DAJEM instrukcije iz matematike.k RENAUL cady.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba. Tel.k TEPSER S.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine.k PRODAJEM `ensku bundu. isplata odmah. dionice. Tel.god. obveznice. povoljno. itd. od zeca. 061/497-138. 061/506-755. Mob. 062/682-399. 75m2. Sarajevo. ing. 061/172-948.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. pro~epljenje odvoda.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~ese.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. 061/500-622. Mob. Mob. troiposoban 84m2. 621-976. sifone. 061/827-492.prodaja polovnih ra~unara. Sejdo ]atovi} sa porodicom 1180 S tugom `ivimo protekle godine i ~uvamo lijepe uspomene.k NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u njema~koj. 2002.god. za sve uzraste.k PROFESOR engleskog daje instukcije. 061/132-149. dolazim na adresu. 062/569-444.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. itd. 061/460-150. 061/201-200.k BRAVAR i varilac. moljce.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike. www. 117m2.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene.Tel.k PREKUCAVAM sve vrste materijala. Mob. 066/723-731.062/073-760 i 033/630-332. servis bojlera. 061/795-449. 061/159-507.k PRODAJEM profi video Sony kasete Betacam SP od 20 i 30 minuta. TOUR 1. ericsson. Spahe. 062/723-575.k .Tel:061/172-518.k Neka Ti dragi Allah d`. VANJSKE PVC i AL. 066/973-793. soni. 001 SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba. 4. Mob. programi. ispravna. 061/903-457.k MIKADO d.www.k PRODAJEM Alfu 146. radim prevode. veoma povoljno. mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama.k PRODAJEM [kodu Oktaviju. injekcije.k VRACA. jeftino. 654-793. 87m2. 600m2 oku}nice. 0617897-959. 063/036-955. 2008. vodu.k PRODAJEM kiju. Tel. 062/916-472. god. 1984. selidbe. zna~ke i ostalo. Tel. 066/092-978. Mob. baklje i ostalo. glavobolja.pacomoby. Mob.artdesingestudio. ugradnja svih vrsta parketa. uz pratnju. Mob.k PRODAJEM prozore. nije registrovana. 061/224-704. 061/553-640. Mob. 535-659.TD (90. 100m2. stari nakit.Mob. Mob. Mob. Mob. umivaonike.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi. sarajevske i pirotske.htc. Mob. 39m2. dolazak na adresu. KUPUJEM lomljeno zlato. 061/902-688. sifone. najvi{e pla}am. Mob.k ZIDNO ogledalo 200x75. Tel. 062/466-093.com 398 NOVO U PONUDI!!! Izrada vizitki (100 komada=10 km). cijena do 20kom — 1.061/304-714. maturski radovi itd.pogon 4x4. 061/507-756. servisi ra~unara.k BRAVARSKI radovi. 061/249-631.k MATEMATIKU instruira dipl. sterilitet. 062/907-356.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. 062/326-072. inf. 1997. u odli~nom stanju. davanje injekcija. Mob. 061/219-768. 061/897-959. Tel.000 KM. manje selidbe. Tel. PRODAJEM pe} na centralno grijanje. 061/926-560. 061/266-764 i 061/108-779. ROLETNE. Mob: 061/188-451. Tel.k MOLERSKE usluge nudimo: gletovanje. 062/858-532. 061/205-803. 2000 KM. 70m2. kvalitetno. antivirusi. odvoz {ute i kabastog otpada. plinske instalacije i mijenjam konvektore. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija.k PRODAJEM XI BMW . Tel: 066/999-012.2012. infuzija.k RADIM centralno-eta`no grijanje.mikadobh. kompjuterska obrada.Tel. 240-895. 061/480-069.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog. nervoza. Mob. satove zidne. 032/244417. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Tel:061/382-219. 456-505. 0616/191-935. ratnu od{tetu. kovane ograde. imam iskustvo i preporuku. god. d`epne i ru~ne. ig.k KUPUJEM umjetni~ke slike. monta`u sanitarnih ure|aja. Tel.com PARKETAR. 061/313243.900 KM. Tel. `aluzine.k KERAMI^ARSKE usluge. Mob. Tel. 062/391-715. 90m2. dupla kabina. 061/378-166.na. 2000 godina. hranjenje. 1. {.sms ^UV LAbih djecu u va{em stanu.k INSTRUKCIJE iz matematike. cijena 1 ~as/10 KM. Tel. komarce i mi{eve. 456-979. 061/545888. 30 kom. Sestra Nad`a i sestri} Hajdar 471 ZAPOSLENJE ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara. Zvati svakim danom 8 do .k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. }avrme. Mob: 061/869-396. Tel. Tel. Tel.=8 KM. povoljno. 033/232-162.k PRODAJEM nova invalidska kolica. umivaonike. Mob.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. 061/522-476. 94m2. 061/809. moleraj.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“. 29.k 066/973-793.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. cijena po dogovoru. god. Tel. 001 VR[IM prevoz selidbe. kao i selidbe iz Europe i BiH. web hosting.52 SJE]ANJA I SMRTOVNICE NEKRETNINE PRODAJEM pe} za cen. infuzije. 033/655-600 i 061/551-515 www. indikatora. Tel. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel: 061/275-440. 524-973.9. besplatna ku}na dostava. 061/101-899. Mob. OSLOBO\ENJE SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM na dragog brata i ujaka voljenom amid`i}u i plemenitom ~ovjeku PRODAJA CENTAR. 062/451-791. stare vezove sa srmom. za sve |ake i studente. 42.000 KM. 061/170-254. 061/233-078.sms AUTO-prevoz kombijem. 110.608. 062/909-306.O. suhozlatice. 24. Tel.k KUPUJEM stan u Sarajevu. Mob. ispravan. centar. 062/940550. Mob. samsung. Cijena 12. dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061/482-882.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike. reuma. ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba. veliki kombi.sms TV VIDEO servis.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel. 105m2.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. Tel. ~as 6 KM. u N. M. Tel.k OBAVLJAM poslove zidarske. 062/226-665. obezbije|ena radna snaga. Tel. 062/136248 i Tel.k KUPUJEM umjetni~ke slike. Mob: 061/654-941. 061/965-126.k DAJEM ~asove iz matematike i statike |acima i studentima uspje{no. 061/524-461. Tel. Tel. Al. 061/460-606. povoljno.k PRODAJEM crnu dugu bundu. registrovan 5+2. smje{taj za starije i nemo}ne osobe.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. Tel. 062/139-034.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme. Mob. Tel. INSTRUKCIJE iz matematike. sablje. TEHNIKA PRODAJA mobitela. dukate.k STANOVI: 154m2. 061/700-863. 532-497. Mob. Profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj. 061/205-803. Tel. tapete i sve ostalo po dogovoru. muhe. 061/221-668. 065/733-400. Tel. gara`a.k PROF. KS 2009. 061/229-086. 80m2.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007.k Moler radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. pregled ljekara (internist). 40m2. popravka svih vrsta TV aparata. HITNO prodajem harmoniku „Guerini“ superior 2. na 061/199 328. 061/533-326. 061/135-356. Tel: 061/382-219.k petak.k VR[IM korekcije odje}e.000 KM. 061/188-410. dr. 30m2. Mob: 061/172-518. Sarajevu. Mob. Mob. (ku}na dostava). Hrasno.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. 001 OSTALO PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. kupanje. 510-228 i Mob.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. 066/973-852. namjestaj.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. fiksno 100 KM. 650-867. Tel. Tel. Mob.. gara`nih vrata i blindiranih.k KUPUJEM serd`ade i }ilime. 2000. Tel: 061/367-103. inzulina. 2003. filateliju.k SERVIS kompjutera sistemi.k KUPUJEM certifikate.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo.D. povoljno. vodokotli}e. i 061/785-535. Mob. Mob. nokia. 66m2. Tel. Mob.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel. itisone i kamene podove (za{tita). prevodi. Mob. Porodice Ribar 65. Mob. 033/526-945. gitere itd.k KOMBI prevoz putnika.k VKV BRAVAR. najjeftinije cijene. cijena 5. profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. prirodno krzno. 061/903-457. uspje{no i povoljno. Tel. Tel. 063/864-775. skoro nova.ba. satove. odmah pla}am. Tel. Tel. iskustva. depresija. 120 basova. popravljam brave. belenzuke. 061/537-739. dionice obveznice isplata odmah.k VODOINSTALATER sa 30. fizike i hemije instruira sve {kole i fakultet.k SVJE@A i ljekovita jaja japanskih prepelica. rakun vel. 06/842-319. vr{i opravku instalacija.k PRODAJEM cijepana bukova drva.k PRODAJEM lova~ku pu{ku. 062/672-858. 061/359-500. 59m2. 063/879-720. 061/194-929. Mob. 600-514. 59 ks.k „DOM VITALIS“. za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. vodokotli}e. Mob. stjenice. sanitarije.k INSTRUKCIJE iz matematike. 065/061-966. pre{ao 119.k PRODAJEM uvezane revije Bosna. Mob. 062/695-695. penzionerima jeftinije. 065/061-966. 061/172-948. 066/823-749. Tvin Spurk. 1 sprat. radijatori. pe}i. cjena po dogovoru. na A podru~ju Dobrinje. Tel: 546-456. Mob.k TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju.o.k PRODAJEM stan 89m2.o. instrukcije.k TREBA vam vrhunski i kreativni web ili grafi~ki dizajn. Tel. 171. Tel:061/208-414. Mob. uni{tavamo `ohare. dolazak na adresu. 1:25. Mob. elektrotehnike.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D. brzo. dolazim na adresu besplatno.

Ku{e{. 2011. teti~ne. K}erka @ana. februara 2012. [abanija. Pita. ]erani}. otac Ibro. kao i ostala brojna rodbina. Borovac. sin Armin. punac i deda BRANKO (VLADE) VUKOVI] . godine. [alja. Pilav. HASANBEGOVI] 24. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Vas. februara 2012.za ovaj trenutak . 2. Pofali}i. daid`a Ramo. te porodice Adilovi}. 2.11. 1989 .2012. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Bare sa polaskom u 13 sati. O`alo{}eni: supruga Mersija.za ovaj trenutak . februara 2012. Spahi}. ]ato.pripremajte se . Azize [a}irbegovi} 128/V. 17. amid`a had`i Ahmed i dajnica Kanija sa porodicama. 16. Fahrudin i Sead. godine. Neda i Milo{ Gajanovi} Djeca 1179 1178 POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV OSLOBO\ENJE majci na{eg kolege ro|aku D@EMALU PLEHU Zlatko Deli} sa porodicom 71120 [EFIKA MEHMEDAGI]. [ljivo. Majstori}.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 1927 . Svraka. sestri~ne. brati}i. K}eri sa porodicama: Sanja Zari} . Malta.. u 45. u 82. Grci}.. sestra Mediha. otac i djed Dvadeset ~etvrtog februara 2012. Biber. godini napustio na{ dragi suprug. D`enaza }e se obaviti u petak. Sulejmanpa{i}. 3.45 sati na gradskom groblju Bare iz pravoslavne kapele. godine navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi otac. Otoka. Had`iabdi}. Sari}. D`uho. Pecikoza. Suba{i}. 1990 . 2. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sahrana }e se obaviti 24. februara 2012. Pilica. 24. 24. VRANI] AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING D`emala Bijedi}a 185 Na~elnik i uposlenici Op}ine Novo Sarajevo 001 Tel/fax: 472-899 i 472-901 . 12. te porodice Hand`i}.pripremajte se . Mulahmetovi}. Omeragi}. Lizde.. k}erke Nejra. Muse ]azima ]ati}a 2/V. Ul. Paldum. 6. u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. MILOJE (DRAGA) ZARI] Godi{nji parastos obavi}e se u crkvi Svetog preobra`enja na Pofali}ima. Novo Sarajevo. 23. ro|. godini. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13 sati. svastike Mirsada i Mediha sa porodicama. Hrasno. Radojka \ulabi}. Konakovi}. kom{ije i prijatelji. Jakubovi}. februara 2012. kao i ostala brojna rodbina. 24. u nedjelju. u 62. zet Kenan. godine u 13.OSLOBO\ENJE petak.2012. O`alo{}ena porodica 000 JOSIP KUHANEC Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. majka Vasvija. godine.(hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. teti}i. ro|. bad`o Suad. sestra Memsuda. Homora{. u 11 sati.Telibe}irovi}. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 POSLJEDNJI POZDRAV dragom kumu i plemenitom ^OVJEKU SJE]ANJE HIMZI ]ATOVI]U EMINA (MUSTAFE) ZVIZDI]. D`indo. godini.. Alipa{ino Polje i Stup. MALIK (HAMIDA) ZVIZDI] 9. GLUHOVI] 15. Kamenica. kom{ije i prijatelji. Avdiba{i}. februara 2012. svastike Vahida i Zahida. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati. Ra`anica. 1934 . prijatelje i kom{ije da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE 53 na na{e drage roditelje had`i MENSUR (IBRE) ADILOVI] preselio na ahiret u ~etvrtak. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 DRAGU (CVIJANA) ZARI]. k}er Arijana. Mirjana Be}irba{i} 469 Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da nas je 23. februar/velja~a 2012. punica Mejra. Ul. O`alo{}eni: supruga Ferida. Huseinovi}. sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Marindvor. punac had`i Ismo. Bajraktarevi}. Potogija.27. {ura Vehbija sa porodicom. Hanadi i Lamija. brat Elvedin. zet Enver i unu~ad Merima i Faris 470 MENSAD MEMSO (EMINA) HAND@I] preselio na ahiret u petak. 1991. sestri}i. tetke Habiba i Zlatija. ro|. bra}a Enes. februara 2012. 26. D`enaza }e se obaviti u petak. . Papi}.

Volim Vas neizmjerno! Supruga i majka Nermina Tevhid }e se prou~iti 24. 1. 24. 24. porodice Stojanovi}.{. februar/velja~a 2012.15 sati na gradskom groblju Bare. 1. Elbisa 88104 Razvojni program Ujedinjenih nacija United Nations Development Programme 001 . D`enaza }e se obaviti u petak. Filip. februara 2012. 1954 — 22. 2. 2. da ti podari lijepi d`ennet. snaha Snje`ana. 1993. u 78. unuka Ad`emina. februara 2012. 1. brat Miljenko sa porodicom. Ba{karada i Softi}. godini preminuo dragom tetku had`i MUNIBA HIBA D@UVO. godine. Vanesa i Sini{a 1175 Sahrana }e se obaviti 24. u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. te ostala mnogobrojna rodbina. a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. 22.{ podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. poslije d`uma-namaza u 13 sati u d`amiji ^obanija. 24. O`alo{}eni: k}erka Jasminka. Rajman 1171 MARSELA [UNJI] . OSLOBO\ENJE EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5. tetka Mina. Neka Vam dragi Allah d`. BLA@EVI] preselila na ahiret u srijedu. k}erka Davorka. ZIMI] VINKO (CVITANA) ZOVKO Tevhid }e se prou~iti istog dana u petak. godine. prijatelje i kom{ije da je na{a draga TU@NO SJE]ANJE BAHRIJA SENDI]. KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. februara 2012. 2. 468 Obavje{tavamo rodbinu. KERIM (EDNANA) HAD@IALI] 12. 2009.54 SJE]ANJA I SMRTOVNICE TU@NO SJE]ANJE petak. Ligata Zumra. ro|. NEDIMU [KALJI]U izuzetnom studentu. ro|. februara 2012. Aida. Trgo Muamer i ostala rodbina i prijatelji 000 POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV na{em biv{em radnom kolegi dr. 1. godine u Sara~-Ismailovoj d`amiji iza jacija-namaza. godine u 12. Molimo dragog Allaha d`. 2. tetka Zijada i tetak Ilijas. 1954 — 22. S ljubavlju. februara 2012. navr{avaju se 52 dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je nakon duge i te{ke bolesti 22. prijatelji i kom{ije 000 EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI] 5. Harun i Lejla 468 POSLJEDNJI POZDRAV U petak. unu~ad Ines. zet Mirza. Porodici upu}ujem iskrenu su}ut i `elim da smognu snagu da prebole iznenadni gubitak. 1985 — 27. Prof. Nedostajete nam neizmjerno! Va{i: tetka Suvada. godine. daid`a Asim. u 83. Porodica 002 ALJI AVDI]U Vesna. godini. asistentu. kolegi. O`alo{}eni: supruga Jelka. februara 2012. Lukas i Damir. 1985 — 27.CERI] BOGDAN BOLE STOJADINOVI] S po{tovanjem. sin Darko. a nadasve izuzetnom ~ovjeku. februara 2012. 24. 1993. 2009.

O`alo{}eni. Petrovi}. prijatelji i kom{ije. sin Neboj{a.OSLOBO\ENJE petak. prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama. Ustamuji}. Kazazi} ZV O`alo{}eni: sin Amir. Sahrana }e se obaviti 25. Nuhbegovi} i Alajbegovi}. porodice Avdi}. \ukanovi}. u 10. Porodica 1169 Va{i najmiliji AX . Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. unuci Sr|an i Mirjana.24. prijatelji i kom{ije. u 13. 2012. godini. porodice Mehmedagi}. Bio si oli~enje dobrote. 2. Nem{i} i [a{ek. ]emalovi}. ro|. prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi ALJO (AVDE) AVDI] preminuo 22. Ibri~evi}. godini. 002 TU@NO SJE]ANJE POSLJEDNI POZDRAV na na{eg dragog i nikad pre`aljenog na{em dragom i plemenitom SJE]ANJE na drage roditelje SADIKU ([ERIFA) SADIKOVI]U iz Ljubu{kog HAMDIJU (MUSTAFE) BATINI]A 24. februara 2012. 24. Vrani}. ^olakovi}. godine. 2.45 sati na gradskom groblju Bare. Hused`inovi} i ostala mnogobrojna rodbina. kao i ostala rodbina. Vodopi}. 1175 POSLJEDNJI POZDRAV . februara 2012. 1999 — 24. bra}a Hilmo. 8. 2012. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u Bakijskoj d`amiji. 1982 . VRANI] preselila na ahiret u ~etvrtak. 2. snaha Vi{nja. zet Sead. 26. obitelji Krocker. Tvoji: Kemo. Nijazija i Fevzija. Stani}. 1173 Tu`nim srcem javljamo rodbini.30 sati na gradskom groblju Bare. u 85. 25. k}erka Arijana. 24. godine u 11. D`e{evi}. Ostaju nam lijepa sje}anja. 23. Vesna sa porodicom i Diana sa porodicom 88400 ZORA LON^AR 24. ^eki}. Tu{kan. u 90. Sahrana }e se obaviti u subotu. punica i svekrva HIMZI ]ATOVI]U [EFIKA (ISLAM-AGE) MEHMEDAGI]. Boltek. D`and`anovi}. februara 2012. za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) na{em dragom zetu i tetku Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.. sestri}i i sestri~na sa porodicama. unuci Amar i Mak. Mandi}. Tuguju}i: sin Zlatan. 2012. nana. 1990 . Ku}a `alosti: Ul. Logavina br. februara 2012. godine. februara 2012. Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Mufti}. 2.. KRSTO LON^AR 28. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. Daid`i}. snaha Amela. februar/velja~a 2012. Aganovi}.30 ~asova na gradskom groblju Bare. jetrve sa djecom.24. februara 2012. prijatelje i susjede da je na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 55 JOSIP KROCKER preminuo 22. brati~na sa porodicom. Radon~i}. supruga Minka. 2. Porodice Had`ovi}. D`enaza }e se obaviti u petak. Had`i}. godine.

Leka. amid`i~ne. O`alo{}eni: supruga Jasna. praunu~ad Imran. februara 2012. brat Murat. sin Adel. D`enaza }e se obaviti u petak. 22. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i merhume u ulici Hrastovi br. Supruga Mina. februara (petak) prije d`uma-namaza u d`amiji Provare. Maletovi}. \ukanovi}. DEDOVI] preselila na ahiret u srijedu. brati}i Ragip. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 000 DERVI[A CURA HAJDAREVI].. k}erka Bisera. daid`i}. dedo. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Zemaljskog muzeja. februara 2012. Maksi}. djeveri}i Vahid. kao i ostala brojna rodbina. navr{ava se tu`na godina od kada sa nama nije na{ voljeni suprug. 2012. daid`i~na. [arkinovi}.Trnovo. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi petak. k}erka Suada. Omeragi}. Mulaomerovi}. O`alo{}eni: supruga Hajrija. Madar. HIDAJETA (VEJSILA) PINTOL. Belma. teti~ne. Alibegovi}.15 sati na mezarju Kova~i . Had`imuratovi}. Bjelak. kumovi Leki}i i Fetahovi}i. 00 387 33 468-380 1159 Te{ko je na}i rije~i za na{u tugu i prazninu koja nas je ispunila. ro|. u 14 sati na mezarju Turovi . {ura Behmen. 2. Ul. Osman i Sakib. punac i zet SALKO (VELIJE) TANOVI] 25. Ku~uk. Njeni najmiliji AX Ostalo nam je samo sje}anje na tebe. Mud`elet. O`alo{}eni: k}erke Dervija Hana. brati}i i sestri}i. Fako. 2012. Bu~aj. sa polaskom u 13. te porodice Pleh. BILJANU LU^I] 465 POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. mnogo nedostaje{. Mejra Sada i Fatima. zetovi Rasim. sa uslugama na{e mrtva~nice. OSLOBO\ENJE TU@NO SJE]ANJE Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. .22. 1998 .Hrasnica. snaha Mirela. POTURKOVI] preselila na ahiret u srijedu. 2. Skenderovi}. Hercegli}. Kadri}. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Ljubav prema tebi. Elica i Branko. daid`a.Ko{evsko Brdo sa polaskom u 13 sati. zet Mladen.30 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. Sa vje~nom ljubavlju ~uvamo je u na{im srcima. februara 2012. godine. te porodice Hajdarevi}. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi D@EMAL (OMERA) PLEH preselio na ahiret u srijedu. O`alo{}eni: suprug Izet. kom{ije i prijatelji. Supruga Safeta. D`enaza }e se obaviti u petak. 2011 — 25. Ko{evsko Brdo. Hasanagi}. februara 2012. White. teti}i. snaha Amira. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. s ljubavlju i po{tovanjem. u 52. u 14.. Lokvan~i}. Kada Vam je najte`e. 24. Lejla i Dado HIDAJETA OBRVA[I]. sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: terminal Ilid`a i Ned`ari}i. brati} Ajdin. k}eri Jasna i Indira sa porodicama Hatma-dova prou~i}e se 24. 22. sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima. unuka Asja. godini. 22. Lagumd`ija. Dedi}. Gubaljevi}.. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima. kao i ostala rodbina. Had`imu{ovi}. Bajri}. D`enaza }e se obaviti u petak. unu~ad Mubera. kom{ije i prijatelji. 24. amid`a. sin Suad. Ahmo i Avdo. Porodica i prijatelji 1121 SJE]ANJE Dvadeset petog februara 2012.15 sati. godini. zet Veli} Nermin. Gu{mirovi}.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) . 1099 Dvadeset ~etvrtog februara 2012. zetovi Namik i Sead. Vahida i Sakiba. godine. u 67. otac. brati~ne Majda i Salema. 24. Edin. 2. Ma{o. februar/velja~a 2012. te porodice Red`epagi}. amid`a Ramiz i amid`inice. kao i na grobljima {irom BiH. februara 2012. tvoj dragi lik s vrlinama koje ~ovjeka krase i pregala{tvo za na{u sre}u s ponosom i zahvalno{}u nosimo u na{im srcima.56 SJE]ANJA I SMRTOVNICE . snaha Amela i unu~ad Lea. Muhovi}. Daris i Faris. Arslan.. 000 Neka ti je vje~ni rahmet. prijatelje i kom{ije da je na{a draga Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu.. 2000 — 25. kao i ostala brojna rodbina. Kulenovi}. godini. amid`i}i. Ra{i}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14. 2. brati} Vahid. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 Svima koje si ti volio i onima koji su tebe voljeli mnogo. godine. Veli}. [abovi}. Ba{i}. Muratovi}. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom. te porodice Pintol. Ibro. Had`i}. u 83. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Dru{tvenog doma Hrasnica sa polaskom u 13 sati. Sabo. unuk Din. k}erke Dijana i Emira. Ga{ovi}. Bradari}. daid`a Muharem. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mesd`idu Turovi . snaha Fadlija. [ejla. Bahtanovi}. Mehani}. Deli}. Olevi}. februara 2012. u 14 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). ro|.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Bernisa. godine. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13. 2012. 2. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred de`urnog marketa . Hod`i}. tetka Avnija. [enderovi}.Trnovo. Hamzalina br. 22. Merima i Amela. brat. Mulaosmanovi}. februara 2012. kao i ostala brojna rodbina. Raba i Kruno Mob. djeveri~ne Hanku{a. Dedovi}. brat Hajrudin. kom{ije i prijatelji.. godini. 00 387 61 191-010 464 . Kuraja. Had`ialijagi}. brati~na Ajla. 22. unuk Tarik. Omer. Poturkovi}.15 sati. sin Nehru. Kari}. Zukanovi}. 24. otac Omer. Bander. Ali}. majka Envera. Maria Mikuli}a 91. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nas je napustio na{ dragi MUJO MLIVI] SJE]ANJE Dvadeset drugog februara navr{ilo se ~etrnaest godina otkako nije sa nama na{a draga SJE]ANJE na na{u voljenu prijateljicu Uvijek u na{im mislima i srcima. 24. Radon~i}. prijatelji i kom{ije. preselio na ahiret u srijedu. ro|. Had`i}. 2. Ferovi}. u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 000 RU[ID (EMRE) RED@EPAGI] SANJIN (DU[KA) BJELO[ 25. 2. D`enaza }e se obaviti u petak.za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. Enisa. Alibabi}. Hromo. mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. KAPETANOVI] 22. februara 2012. sestre \ula i Selma. Omeragi}. {ura Darko sa porodicom. u 74.

snahe Aida i Amra. godine. Hamze Orlovi}a br. NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU OSLOBO\ENJE DOO NOVOTEKS KISELJAK Tel: 387/30/879-438 S ljubavlju i po{tovanjem. Voli te. Tafro. te porodice ]atovi}.20 sati. navr{i}e se godina otkako nije sa mnom moj dragi tata HIMZO (NAZIFA) BRANKOVI] Sa ogromnom ljubavlju i velikim po{tovanjem zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima kroz najljep{a sje}anja i uspomene. 1080 suprug sa djecom Ostajemo tu`ni: tvoji najbli`i i najdra`i 1152 . Adan i Nina. februara. TU@NO SJE]ANJE MATO TADI] Uvije }u Te se sje}ati. Karamehmedovi}. preselio na ahiret u ponedjeljak. 2. februara 2012. 2. O`alo{}eni: supruga Bahrija. unu~ad Lejla. 2012. Jusufbegovi}. Ustamuji}. TU@NO SJE]ANJE na na{u ~lanicu Dvadeset osmog februara 2012. 1990. februara 2012. poslije d`uma-namaza u haremu Begove d`amije. svastike Atija Had`ovi}. K}erka Dragana 1096 Porodica SJE]ANJE na 000 EDHEM LOMIGORA 24. u 91. Ku}a `alosti. 1981 — 24. prijatelje i kom{ije da je na{ dragi HIMZO (AVDIJE) ]ATOVI] dipl. februara 2012. 8. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13 sati. prijatelji i kom{ije. 25. 2. Had`ihasanovi}. 20. OGLASE. Advija Tafro i Fatima Jusufbegovi} sa porodicama. S ljubavlju. pravnik u penziji O`alo{}ena porodica 1156 MEHMEDA (RE\EPA) TUFEK]I]A 24. Had`ovi}. Kazazi} i ostala mnogobrojna rodbina. 2. FATIMU FATU SAKI] Uvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik.OSLOBO\ENJE petak. Faji}. OSMRTNICE. februar/velja~a 2012. godini. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je zauvijek oti{ao na{ dragi SJE]ANJA I SMRTOVNICE 57 Dvadeset petog februara 2012. D`enaza }e se klanjati u petak. sinovi Adnan i Senad sa porodicama 788 Bila si i ostaje{ na{a najljep{a istina u sje}anju sna`nom kao {to je i sam `ivot. 2012. 2011 — 24. 1998 — 24. navr{ava se godina od smrti supruga. sinovi Velija i Vedad. Forum `ena SDP Novi Grad 1168 U subotu. JANJI] 24. Hatma-dova prou~it }e se u Begovoj d`amiji 25. S ljubavlju i po{tovanjem. 1984 — 24. SANDRA JANKOVI] 12. Brat Alija. Had`imahovi}. Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu. 26. {ura Osman Karamehmedovi} sa porodicom. 2. 2. 2. PETRA GALI]. oca i djeda ILIJA ILI] Tvoja ljubav i pa`nja koju si nam pru`ao ~itav svoj `ivot trajno }e `ivjeti u na{im srcima. februara 2012. 24. 1967 — 24. 2012. 2012. 4/III. sestra D`emila Faji}. tvoja porodica 1166 U nedjelju. 2. u 11 sati posjetit }emo tvoju vje~nu ku}u na groblju Vlakovo. 24. snaha [ahza sa k}erkama Ni|arom i Sabinom 1127 IN MEMORIAM IN MEMORIAM IZET OV^INA 24. 3. a ukop }e se obaviti u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. 002 IN MEMORIAM Uvijek }emo te se sje}ati i nikad zaboraviti. do groblja i nazad. Nova Breka. Ena. ro|. godine (subota) iza podne-namaza u 12.

.22. 6. 10. Klonite se opasnih tjelesnih aktivnosti. 8. Zbog stiske s vremenom morat }ete se ~e{}e oslanjati na pomo} suradnika.22.22. Ukoliko vam bliska osoba ne{to prigovori. Ne}ete imati ni trenutka predaha. Skloni ste probavnim smetnjama i zadr`avanju teku}ine u organizmu. godini Oslobo|enje je u Velikoj Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Nemojte ulaziti u poslovne pregovore s ljudima koji vam ne ulijevaju povjerenje. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem. februar/velja~a 2012. Zauzmite se za sebe i po~nite ulagati vi{e truda u postizanje poslovnih ambicija i ciljeva. prona|ite za sebe neku relaksaciju.20. Nemojte zapo~injati nove projekte ukoliko jo{ uvijek niste dovr{ili stare. JARAC 23. "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ). 3. Jelena MILANOVI]. {to }e vam donijeti i neka nova poznanstva. 5. 8. Smirenim i samouvjerenim nastupom ostavljat }ete izvrstan dojam na sugovornike. Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www. Poduzetni ste i ambiciozni. Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900. 4. Mnogi Jar~evi }e po~eti ozbiljnije razmi{ljati o do{kolovanju ili stru~noj prekvalifikaciji. 1. transakcijski ra~un broj: 3383202250044019. BLIZANCI 23. Pronalazak vlastitog mira neka vam bude dana{nji prioritet. KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka. zak. RIBE 20.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista. Voljena osoba ne}e imati razumijevanja za vas i va{e probleme. Branko MAJSTOROVI]. meso. Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje. . Dobro raspolo`enje i optimizam pomo}i }e vam da se oduprete svim zdravstvenim smetnjama. Iznimna mo} opa`anja osigurat }e vam uspjeh na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. Napravite ne{to lijepo za voljenu osobu i poku{ajte iskrenim razgovorom vratiti izgubljenu bliskost. fax: 468-090. Iskoristite svoje pregovara~ke sposobnosti za pridobivanje naklonosti neodlu~nih klijenata. 10.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185. . Mirela SEKULI]. UNICREDIT BANK DD. objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service. Nagradu Asocijacije IPRA. no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko trenutaka za odmor. Sportska rubrika 276-908. . a i sami }ete biti dovoljno opu{teni da se bez srama upu{tate u razgovor s neznancima. razmislite ho}ete li imati dovoljno vremena za prekovremeni rad. 468-161. "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara. 12. Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). DJEVICA 23. 7. Jakub SALKI]. oja~ajte `ivce uzimanjem namirnica bogatih B vitaminom. Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903. Kultura: 276-906. tat. . tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271 . st. iba. . Uprava 234-718. 1. OSLOBO\ENJE HOROSKOP DANAS OVAN 21. ^itavog }ete dana biti zatrpani telefonskim pozivima i e-mailovima poslovnih suradnika. Ako ste nervozni ili uznemireni. . VAGA 23. Bli`nji }e ~itavog dana od vas tra`iti usluge koje zbog mekog srca ne}ete mo}i odbiti. SPARKASSE BANK DD Sarajevo. zaputite se negdje daleko od svih obaveza i ljudi koji vam idu na `ivce. ali i nedostupnima. za{titite se od hladno}e. ~eta. zlati{te. Ukoliko osjetite nervozu i nemir.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899.ba. Preuzet }ete inicijativu i obaviti poslovne razgovore koje ve} neko vrijeme odga|ate. . Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937. 9. 23. Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727. Premda }ete biti pretrpani obavezama. Vodit }ete aktivan `ivot. Ljudi }e u`ivati u va{em dru{tvu jer }ete biti vedri i duhoviti. a. Budite na oprezu i pripazite kome pri~ate o svojim ciljevima i planovima. transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}.58 PREDAH petak. [KORPIJA OSLOBO\ENJE Nezavisni BH dnevnik Web site: www.20. stoga je pravo vrijeme da se izborite za sebe i svoje ciljeve. Ve}ina smetnji koje }ete osje}ati bit }e psihosomatske prirode. Samci }e se olako upu{tati u nove veze. modem: 468-018. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji). Daniel OMERAGI]. Ako vam okolnosti dopu{taju. pamet. mirza. u Donjoj Trnovi. @elja za novim znanjima navest }e vas da se vi{e posvetite u~enju.19. . Premda bli`nji ne}e biti zadovoljni va{im izborom. Rado }ete se odazivati na sve pozive za izlazak. . Podr{ka {efova i kolega pomo}i }e vam da uspje{no ostvarite svoje planove. iv.21. Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD). Savjet prijatelja pomo}i }e vam u rje{avanju ljubavnog problema.22.22. al. tp. Gubit }ete mnogo vremena na detalje. postotak. 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje. vi }ete biti uvjereni da ste prona{li pravu osobu. uklju~uju}i vitaminske dodatke. vidari. Oslobo|enje je od 1992. Po~nite vi{e razmi{ljati o napredovanju.ba e-mail: redaction@oslobodjenje. 7. Umanjena otpornost na stres pogodovat }e razvoju glavobolje i probavnih smetnji. STRIJELAC 23. zbog ~ega }ete morati otkazati zakazane dogovore s prijateljima Povoljno je vrijeme za zapo~injanje zdravijeg re`ima prehrane.22. RAK 23. nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta. obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs. 9. fax: 468-054. noare. Prije nego {to pristanete. Ako ste nedavno zapo~eli novu ljubavnu vezu. Ipak. zbog `elje da svima pomognete preuzet }ete na sebe zadu`enja ostalih kolega. osjetit }ete se povrije|enima i poku{ati odbraniti se napadom.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo. 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje. VODOLIJA 22. postat }e vam jasnije {ta od nje o~ekujete. Nedostajat }e vam volje da privedete kraju zapo~ete poslove. . i. avgusta 1943. Sarajevska hronika: 276-901. pa }e se tek najhrabriji usuditi pri}i vam. {to }e vam pomo}i da ostanete u sjajnoj kondiciji. Samci bi mogli upoznati osobu koja }e ih odu{eviti spontano{}u i smislom za humor. nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas). nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti. nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora. LAV 23. 5. 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902. Oslobo|enje je 1989. RJE[ENJE: kazana. transakcijski ra~un broj: 1602000000317116. Suprotni spol smatrat }e vas iznimno privla~nima. a 1976. lion. Izbjegavat }ete tjelesnu aktivnost i prepustiti se neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u. Tel: 276-967. svinje. Pru`it }e vam se prilika da sudjelujete u projektu koji }e zahtijevati mnogo odricanja. otud. Trebat }e vam mnogo strpljenja i tolerancije da se suzdr`ite od ulaska u sva|u s nesposobnim kolegom zbog ~ijih pogre{aka pati i va{ rad. r. jed. 2. transakcijski ra~un broj: 1872000000045887. Prona|ite neki hobi ili opu{taju}u aktivnost koja }e vam pomo}i da se oslobodite negativne energije. ulov. 6. Oslobo|enje je 1963. 3. 276-968. poradite na pobolj{anju odnosa s partnerom. nemojte se razo~arati ako vam ne poka`u zahvalnost koju o~ekujete. 11.22. transakcijski ra~un broj: 1990490005630121. {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd. nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona). @eljni ste uzbu|enja i novih iskustava. 24. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. macola. 4. 12.22. Zbog sklonosti prehladama. BIK 21. POSTBANK BH DD Sarajevo. uslov. U ratnoj 1992. filijala Sarajevo. @udit }ete za samo}om. ari. Najbolje }ete se snalaziti u poslovima koje mo`ete obavljati u osami.oslobodjenje. {to }e vas toliko iscrpiti da ne}ete imati energije za va`ne obaveze. antipasat. ana. . Va{ }e ih pomalo bahat stav prestra{iti.vzs.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI]. savana. fax: 461-007. Neki postupak ili izjava druge strane uvjerit }e vas da ova veza ima budu}nost. 11. Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. 2. Osobe suprotnog spola }e vam ~e{}e prilaziti. Previ{e ste osjetljivi na kritike i zamjerke. Ako je va{a veza u krizi.

u brdsko-planinskim predjelima sa slabim snijegom. na planinama sa slabim snijegom. Magla i niska obla~nost o~ekuju se u ve}em dijelu Francuske. popodne umjereno obla~no. Minimalna temperatura 1. sjeverozapadni vjetar. Puha}e slab. Minimalna temperatura od -2 do 6. Na Balkanskom poluostrvu danas prete`no sun~ano. maksimalna dnevna od 7 do 15°C.Jutros obla~no. U ponedjeljak umjereno obla~no sa sun~anim periodima. U nedjelju prete`no obla~no i vjetrovito. dok }e na jugu kontinenta biti prete`no sun~ano. na planinama sa slabim snijegom. U Hercegovini prete`no sun~ano. u no}i sa slabom ki{om. Prije podne razvedravanje u zapadnim. a u Hercegovini sun~ano. Maksimalna temperatura kreta}e se od 3 u centralnim do 15°C u zapadnim predjelima. maksimalna dnevna 8° C. Uve~er naobla~enje. Jak zapadni vjetar puha}e u oblasti Sjevernog i Balti~kog mora. dok }e snijeg padati u evropskom dijelu Rusije i na sjeveru Skandinavije. U Sarajevu prije podne obla~no sa susnje`icom. . povremeno sa slabom ki{om. prije podne uz umjerenu buru. na planinama sa snijegom. a samo }e u centralnim predjelima biti umjereno obla~no. Danas }e obla~no sa ki{om biti u centralnoj i isto~noj Evropi. ponegdje sa slabom ki{om. poslije podne i u ostalim predjelima. Sutra prete`no sun~ano. ponegdje sa slabom ki{om i susnje`icom. Umjeren do jak sjeverozapadni vjetar puha}e na ju`nom Jadranu i Jonskom moru. Maksimalna temperatura u ve}em dijelu Evrope kreta}e se od 6 do 16°C.

21. Jim Broadbent.. Ciaran Hinds. Jessica Lange... 19 i 21 sat. Idris Elba. Branko \uri}. Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16. komedija. Zlatan Vidovi} po~etak u 20 sati. stripovski spektakl. Josh Hutcherson. 19. KINA CINEMA CITY U ZEMLJI KRVI I MEDA premijera. po~etak u 18 i 22. Sajmon Kvoterman. Alen Muratovi}. Ivica Zadro. uloge: Chaninng Tatum. OKOVI ratna drama. a subotom po dogovoru (tokom ljeta). 20. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18. Amila Terzimehi}. Zmaja od Bosne bb. po~etak u 13. re`ija: Sr|an Dragojevi}. od 10 do 22 sata.30 sati.30 i 20.20. igraju: Mario Drma}. Bojan Navojec.10.. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca.. Branko \uri}. Goran Kosi}. skica. Ismet Rizvi} i Mersad Berber. 17 i 19 sati.. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati. re`ija: Daniel Espinosa.. SVE ZA LOVU romanti~na komedija. po~etak u 16. FESTIVALI SARAJEVSKA ZIMA SARTR 99% autor: Bertold Breht.20 i 22.. John Leguizamo. Italiji.. Ryan Reynolds. Evan Helmut... godini. MUZEJI SAVREMENE UMJETNOSTI RS Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina.30 i 16... marta. PARADA komedija. po~etak u 18 i 20.. dirigent: Zahia Ziouani. MUZEJI GRADA ZENICE Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke. petak. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.30. Aleksandar Stojkovi}. 18. METTING POINT U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. Michael Cain.50.15 sati. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. drama re`ija: Phyllida Lloyd uloge: Meryl Streep. BANJA LUKA \AVO U TEBI horor. Hristina Popovi}. Ewan McGregor. po~etak u 20 sati. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. Mi{o Samolov... godine. Alex Russel. re`ija: Brad Payton. dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. ^ELI^NA LEJDI PREKR[ENO OBE]ANJE re`ija: Jiri Chlumsky. Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati. Michael Cain. Ivica Zadro. Ljubi{a Savanovi}. akvarela Ismeta Mujezinovi}a. Autor ovih slika je Rudo Cavar. subotom ne radi. uloge: Zana Marjanovi}.40 i 23 sata. po~etak u 20. Robert Patrick. \ur|a Vuka{inovi}. Michael Kelly. Vanessa Hudgens. re`ija: Sr|an Dragojevi}.. po~etak u 17. Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena. avanturisti~ki spektakl.. Ciaran Hinds. Branko \uri}. subotom od deset do 15 sati. po~etak u 15. a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj. po~etak u 16. re`ija: Daniel Espinosa. Rade [ebed`ija. Dejan A}imovi}. po~etak u 16. Bojan Navojec.. Idris Elba.. kao i postavka “Banjalook 3”. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut..25 sati.milanovic@ oslobodjenje... re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor. Daniel Sunjata. Nata{a Ivan~evi}. JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera. po~etak u 20 sati. Svrzina ku}a.. ART-KU]A SEVDAHA Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati. 20 i 21 sat. Alban Ukaj. avantura re`ija: Brad Payton. po~etak u 14. uloge: Nicolas Cage. Goran Kosi}. Brendan Gleeson. re`ija: Angelina Jolie. etnolo{ka. Goran Kosi}. uloge: Zana Marjanovi}.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka. Sanin Milavi}. Damir Kustura po~etak u 20 sati.10 sati. a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9. uloge: Denzel Washington. Ciaran Hinds. stripovski spektakl. po~etak u 14. dok vikendom muzej ne radi. Boris [avija.. Rade [ebed`ija. SIGURNA KU]A akcioni triler.15 sati.ba. Dwayne Johnson. re`ija: Julie Anne Robinson. februar/velja~a 2012. uloge: Liam Neeson.20 i 22.30 sati.. Ashley Hinshaw.. Goran Kosi}. umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu. uloge: Reese Whiterspoon.. uloge: Josh Hutcherson. @eljko Erki}. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. uloge: Suzan Krauli.. Michael Cane.15 sati. po~etak u 18. do 1992. Richard E. biografski. re`ija: Sr|an Dragojevi}. po~etak u 17. 21 i 22. re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor.60 KULTURNI VODI^ avanturisti~ki spektakl. Nataline Portman. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom. a vikendom od 9 do 13 sati. uloge: Milo{ Samolov.. Amir ]ati}. re`ija: Josh Trank. uloge: Denzel Washington. ZAVJET LJUBAVI ljubavna drama.. po~etak u 20 i 22. PARADA komedija.. po~etak u 16 i 18. re`ija: Angelina Jolie. po~etak u 16 i 18 sati. ZENICA CENTAR ZA KULTURU Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe. Amar Selimovi} po~etak u 20 sati. Bojan Stoj~i}m.20 sati.. Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}. Adna Bakija.35 sat. ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati. re`ija: Angelina Jolie. OSLOBO\ENJE SARAJEVO BLACKBOX Izlo`ba fotografija “Begleiter”. uloge: Josh Hutcherson. BIHA] GALERIJE RAIFFEISEN GALERIJA Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo. uloge: Zana Marjanovi}. po~etak u 13. subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186. re`ija: Nikola Pejakovi}. Rachel McAdams. stalna postavka Legata “Haim James Pinto“.. Nikola Kojo.45 i 21. marta. po~etak u 15. Rade [ebed`ija. po~etak u 17. dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati. igraju: @eljko Stjepanovi}. Vanessa Hudgens. po~etak u 19 i 21 sat. KRONIKE nau~na fantastika. Goran Navojec.45 i 22. a nedjeljom od 10 do 14 sati. u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova. svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK porodi~ni. . 15. KINA MULTIPLEX EKRAN JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK premijera. Nikolina \or|evi}. re`ija: Radim [pa~ek. OVO ZNA^I RAT romanti~na komedija. stripovski spektakl. 18. re`ija: Viliama Brenta Bela. uloge: Michael B.30 sati. Rade [ebed`ija. re`ija: Nermin Hamzagi} igraju: Sne`ana Ali~.ba ili na broj faxa 033/ 468-054. Idris Elba.50 i 18. re`ija: Angelina Jolie. Radove }e izlo`iti Igor Zergol...45. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati. od 9 do 17 sati. uloge: Dwayne Joshon. Mirza Tanovi}. Robert Patrick. uloge: Nikola Kojo. imao atelje od 1987. POZORI[TA NARODNO RS NARODNI POSLANIK autor: Branislav Nu{i}. Dejan A}imovi}. Adnan Haskovi}. Tom Hardy. POZORI[TA MLADI KOKO[KA autor: Admir Glamo~ak. GALERIJE ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA Stalna postavka crte`a. Sam Neill.30 sati.. STAR WARS: EPIOSODE I FANTOMSKA PRIJETNJA KINA UNA U ZEMLJI KRVI I MEDA ratna drama. od 9 do 15 sati. ATELJE ZEC SF spektakl. Vanessa Hudgens. arheolo{ka i historijska.. Goran Navojec. Fernanda Andrade.30. 17.. Anja Stani}. Ryan Reynolds. re`ija: Brad Payton.. po~etak u 20. TUZLA OLIMPIJSKI Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“. po~etak u 15. kod Starog mosta. Grant. NARODNO KONCERT SARAJEVSKE FILHARMONIJE violon~elo: Manfred Stilz.. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera.15 sati. Dwayne Johnson. uloge: Nicolas Cage.. Jason O'Mara. Chris Pine.15 sati.45 sati.30.25. Jasenko Pa{i}. Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice. GHOST RIDER 2: PUT OSVETE MUZEJI HISTORIJSKI U ZEMLJI KRVI I MEDA KINA MULTIPLEX PALAS SIGURNA KU]A akcioni triler. PARADA GHOST RIDER 2: PUT OSVETE premijera.. akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg. Jordan. SARAJEVO Brusa bezistan. re`ija: George Lucas. Goran Navojec. Mi{o Samolov.45 sati. GABRIJEL Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”.. po~etak u 14. 24.45 sati. Branko \uri}. BO[NJA^KI Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”. uloge: Zana Marjanovi}. progla{enih najboljim studentima u 2011.15 sati. uloge: Nicolas Cage. igraju: Katherine Heigl. uloge: Nikola Kojo. srijedom. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. re`ija: Michael Sucsy. Muzej 18781918. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati. ZEMALJSKI ratna drama. Dejan A}imovi}. 20.

. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici. U isto vrijeme i trguju i flertuju sa `enama. M Lov na ~ovjeka 22. ali An|a ima bolji plan. Bob naglo mijenja planove i vodi ih na tjedan dana u tropski raj . daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao. Zack Ward. KOMEDIJA Re`ija: Barry Sonnenfeld Uloge: Robin Williams. njegova `ena Jamie. Bobov plan zajedni{tva koji je ustvari izgovor da ne izgubi posao posve se izjalovi. Chris Coppola TRILER Re`ija: Loran @aui Uloge: Ivan Atal. Tajna Starog Mosta 17. Franka Potente. 1999. Ubio je kapetane. februar/velja~a 2012. Topher Grace. naravno. Dan sazna da je smijenjen i dodijeljen za pomo}nika novom {efu marketinga. optu`uju}i je da ih je prevarila u pokeru. Sam Louwyck Ex drummer. FIL M Oluja DRAMA Re`ija: John Harrison. In good company. Klarsfeld privla~i pa`nju politi~ara. 2007. Francisca nare|uje Mauriciju da prona|e nesretnika koji je prijavio njenog sina i da ga ubije.05 OBN Postal. Jeff Daniels Prezaposleni Bob Munro.. Sjaj Pariza 17. O~ajan. `eli napustiti grad. Verne Troyer.odlaze u obilazak Kolorada u kampku}ici. Trojica ~lanova benda osoba sa invaliditetom tra`e ~etvrtog ~lana.. Ameri~ka pita American pie.00 BHT TV PROGRAM RI JE 61 SE Lorene. Chris Klein. ~iji je jedini hendikep to {to ne zna svirati bubnjeve. FIL M Novi po~etak 22. Scarlett Johansson. koji mu otkriva pravu istinu o doga|ajima na Kubi. dok ona prebire po tu|im sje}anjima progone je udaljeni odbljesci njezina vlastita `ivota. 2007. FIL @ena osu|ena na smrtnu kaznu za ubistvo kojeg se ne sje}a da je po~inila dobiva drugu priliku direktno od FBI-ja: regrutiraju je kao dio eksperimentalne tajne jedinice za nerije{ene slu~ajeve. {to im donosi nove nevolje. bez finansijskih sredstava. sretno o`enjen atraktivnom Ann. bubnjara.50 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Jason Biggs. Thomas Ian Nicholas Jim Levenstein je maturant i kao ve}ina njegovih vr{njaka opsjednut seksom. Valerie se pita s kim zaista `eli da provede `ivot. Bje`e}i od karta{a.00 HRT2 KOMEDIJA Re`ija: Paul Weitz Uloge: Dennis Quaid. Magazin je kupio glasoviti medijski magnat Teddy K. Njegov otac voli mu davati zastarjele lekcije o seksu u trenucima kad je to za Jima najnezgodnije. Naravno da ne.10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e. otkrije kako ga supruga vara. Stoga se Jim sa svojim najboljim prijateljima Kevinom. uspjeli su da dovedu nekoliko glavnih nacisti~kih ratnih zlo~inaca pred lice pravde. kako bi spasila `ivot trudne pacijentice. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e. Dan Foreman pomalo je staromodan 51godi{njak. nisu promakle Hasanovom oku. Gunter Lamoot. preostaju mu jedino porno-filmovi. Iako im je obe}ao odmor na Havajima. Radi kao {ef marketinga presti`nog sportskog magazina Sports America. Finchom i Ozom dogovori da do maturalnog plesa izgube nevinost. Karta{i napadaju Karlu..15 TV1 / MRE@A Hasan i Fevzijeva operacija sa pitama se pokazala uspje{nom.305 FTV Moji problemati~ni praznici 21.40 MRE@A Blank Slate. Alexia se vra}a u Pariz zbog uspomene na jednu ljubav.. Kako ga ne bi morao zatvoriti Gero tra`i mito.45 NOVA RV. Selma Blair.. Iste. Povedeni svojim opredjeljenjem. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku. Richijem Postal smisli plan kako se domo}i novca za bijeg iz svoje svakodnevnice. Nakon {to ga uspiju ubijediti..OSLOBO\ENJE petak. ali ne mo`e skupiti dovoljno novca te se udru`i s Ujakom Daveom. Nevenka odlu~i dati svoju krv na direktnu transfuziju. Dan padne u depresiju. Chris Gann 17. kojem u posljednje vrijeme ne cvjetaju ru`e. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao. vo|om jednog kulta. 2006.. Savr{ena osoba za njihov bend bio bi ~uveni pisac. Karla upada Mili u stan i tra`i od nje sestrinsku pomo}. Kako nema djevojku. 2008. Dave O’Brien Uloge: Eric Stoltz. Shannon Elizabeth. U dobrom dru{tvu 20. Lisa Brenner. ludilo po~inje. Usput spasi i hotel. Matko nalazi Sun~icinu opro{tajnu poruku. Hanc Ci{ler Postal je nakon neuspjelog intervju za posao izba~en iz ureda za nezaposlene. a kako bi stvar bila jo{ gora.. Ovaj francusko-njema~ki par posvetio se radu u ~ast sje}anja na `rtve holokausta. Zajedno sa desnom rukom Ujaka. AKCIJA / KOMEDIJA Re`ija: Uwe Boll Uloge: Dave Foley. No. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju.. Jo{ko je spreman platiti. FIL M Op}inar Gero dolazi provjeriti zadovoljava li hotel visoke turisti~ke standarde lokalne zajednice. Cheryl Hines. 26-godi{njem Carteru Duryeau. Ethan i Julien. Sam protiv svih. pisac }e sve u~initi da ih natjera da rade ono {to on `eli. Kako je na svirku pristao zbog inspiracije za novi roman. imaju dokaz o Phillipeovoj nevinosti. @ivota kojeg se tek mora prisjetiti. Helena }e zavesti Geru i snimit }e kompromitiraju}e fotografije kojima ga mogu ucjenjivati. 21. 24. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla (Ecija Ojdani})..45 RTRS La Traque. @ene po~inju pristizati i donositi tepsije sa pitama. pravnih sistema i javnog mnijenja nekoliko zemalja.. Marg Helgenberger.05 BHT KOMEDIJA Re`ija: Koen Mortier Uloge: Dries Van Hegen. Po{tar ne `eli dozvoliti da se Helenin moral naru{i i uspije spojiti An|in i Jo{kov plan kako bi spasio Helenu od sramote. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega. Biv{i bubnjar 00. njihova 15-godi{nja k}i Cassie te 12-godi{nji sin Carl `ele provesti praznike kao obitelj. Cilj im je nastupiti samo jednom i to na muzi~kom takmi~enju. Inspektor Bla`evi} privodi Macanovi}a zbog sumnje u prouzro~enje nesre}e u kojoj je stradala Mila. Alyson Hannigan. FIL M Sebastian odlazi posjetiti Tristana u zatvoru. Kari Hawker. Don Anselmo shvata kako je do{lo do toga da ga Franciscin sin prepozna iako je izgubio sje}anje. koji u list smjesta `eli uvesti promjene. Svaki Bobov poku{aj da oraspolo`i obitelj samo ih sve vi{e udaljava jedne od drugih. Joanna ‘JoJo% Levesque. Josh Hutcherson. FIL M Sergej i Beate Klarsfeld bili su lovci na naciste i njihovi `ivoti su se ~esto odvijali kao triler iz ranih 70-ih.. .15 FTV Postal 21. Sve }e biti dobro 16. Cimmer fraj 22. Ona mora razrije{iti nerazrije{ena ubistva tako da “u|e“ u posljednja sje}anja `rtava. 2004. Norman Baert. Clancy Brown. ali je spasio nevine seljane sigurne i brutalne smrti.. s kojom ima 18-godi{nju k}er Alex. 2007.

dnevni magazin 18. (r) 13. 16. ljudi i ostalo.30 Frejzer (r) 12.15 Tre}a strana. 24.50 Crtani film 18. zaslu`io si.05 Oluja. 21.00 Izgubljeni idol.30 Monitoring 18. 20.00 Novosti 10.00 07. serija 01. film 15.00 Odmori se.05 Dok. bijelo. epizoda 22. 40.45 U fokusu (r) 04.15 @ivot & ostalo: Bosanski brdski konj.50 Lijeni grad. serija 11.25 Kornja~a Hero.10 Iz bisaga vehida Guni}a: Bio sam u Kanberi 20.35 Studio Moderna 10.50 Vijesti 21. 5+.20 An|ela Anakonda 10.30 City Exclusive. serija (r) 14.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 08. animirana serija. film 00. rekreativni program 19.00 Otvoreni program TV USK 08.02 Bo u pokretu.30 Sponzoru{e. .10 Tv Bingo show 21. crtani film 11. serija (r) 17.20 ^uvari planeta. serija (r) 10.00 Retrovizor. crtani film 08. program za djecu 20.30 Muzi~ki program 16. zbunjen.obrazovni program (r) 18. serija.25 10.25 Medo Rupert (r) 10.30 Sportski program 15. 42.30 Odli~an. serija. program za djecu 19. crtani film 10.00 Vijesti 15. (r) 15.30 Pu`evi sportisti. crtani film 08. film 04. 08. serija (r) 03. epizoda 12. muzi~ka emisija za mlade 23.00 Vizita 19. program 17.50 OBN Info 19.00 Dejana talk show 18. serija 19. film 00.00 Tv jutro 09. (r) 10.05 Biv{i bubnjar. ep. crtani film 09. serija (r) 06.00 Info top.30 Ha{ki tribunal 00.00 Otvoreni program.00 Iz iksa u iks.30 Vijesti 14. serija 16. epizoda Dje~iji program: 10.30 Obavje{tenja 23.05 Junska no}.00 Vijesti 15. serija.45 Serija 19. 39.00 Dnevnik 2 (r) 01.40 Novi po~etak.00 Dobro jutro. informativni program PINK 06.30 Podmladi mi tijelo.30 Film 16. serija 00. serija (r) 07.00 Felix bebe. dok.15 Serija 10.10 Larin izbor. dok. serija.05 Kako vrijeme prolazi.05 Winx.05 Junska no}. 23. info.30 Banjali~ka panorama (r) 14. 07.20 Anali.10 Zlatno tele.15 13. mladi istra`iva~.15 Crno.35 Mixmaster. serija 13. serija.00 Danas u Srpskoj 18.40 TV Liberty 17.00 Junska no} (r) 17. 20.00 Debeli i mr{avi. serija. Ferhunde }e se sutradan uputiti na pogre{nu adresu. specijal 23. film TV TK 06.32 Kad je Zachary Beaver do{ao u grad.00 Reporta`e sa zemlje mira 13.05 UEFA Euroliga. serija.00 Junska no}. serija 22. igrani film 23.35 Na{a mala klinika. 16. serija. ep.00 Dnevnik 1 17.00 Sestre.40 Bonaventura 21..00 Novosti u podne 12.00 12.62 BHT TV PROGRAM 07. serijal. dijalo{ka emisija (r) 12.15 Tarih.05 Jos jedan krug 15. Uzdrmana zadanim udarcima.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12. no}ni program 00. 39.00 Vijesti 15. igrana serija. serija 21. ep. film 16. talk show 22. 40.05 Kako vrijeme prolazi.40 Novi po~etak. 40.00 Crno i bijelo.10 Doma}i dok. serija 13. 128.05 U fokusu (r) 14.35 Garfield. film 16.20 Vremenska prognoza 18. animirani film 14.05 Kako vrijeme prolazi. program (r) 11.30 Miris prolje}a. 17. muzi~ki program 16.05 Oluja. crtana serija Pad leta 29. ep. 90. dokumentarna serija Ah. 40.00 No}ni program . serija 18. program Dnevnik 1 Ko je glup?.30 Dje~iji program 10. serija. serijal. 61/124 (r) 17. 179.30 Frej`er.35 Business News 19.05 Zakon ljubavi.00 BHT vijesti 12. 3.30 BH gastro kutak. crtani film. 180. mini serija 4/4 18. Lejlu uhvati neizdr`iva bol u trbuhu te zajednos Oguzom odlazi u bolnicu.30 VOA (r) 11. ep.05 OBN Sport 20. normalan.00 Prahistorijski park 17.05 Intervju 22. serija 02.. dok.28 Sport 19.35 11. serija 12. muzi~ki program 11. crtani film 09.30 SMS music 19.10 Nebeski plesa~i.05 Junska no}.00 Kad li{}e pada.15 Cimmer fraj. serija.00 Glas amerike TV VOGO[]A 07. Majami 9.15 Bez rizika. (r) 15. humoristi~na serija 17. serija 21.00 Mini sreija 21. 18.15 BHT vijesti 14. ep.10 Petkom sa Nikolinom Veljovi} Winx 21.00 Vijesti plus 17.05 Zakon ljubavi. 179. 92.00 Udri mu{ki.00 Brze pare.10 SMS centrala. crtana serija Finansijske novosti 19.00 Dnevnik 2 20. serijal (r) 03. animirani film 15. serija.I.10 Vjerski program 09.05 Fifi.30 Dnevnik 2 20.20 Zvjezdano nebo TV ATV 08.40 Matematika. zna.00 Sarajevsko jutro.30 Srpska danas 17. 1/12 08. crtani film 08.15 Sport Klub. ep. (r) 10.35 Mala princeza (r) 10.50 Ze sport plus 18.45 Hairy Scary.00 Program za djecu 11. program za djecu 10. ep.20 Crna krava.30 @ene.00 Najava Dnevnika 19.00 Iz dana u dan.20 Meta.05 Kako vrijeme prolazi. 91.05 HAYAT 207.30 Tajna Starog Mosta. 20/35 09. film 01.15 Oluja.00 Vijesti 13. serija 09. 22.30 Put u Saharu.40 Sirene. crtana serija Tomica i prijatelji. serija.tra`imo odgovore.10 Anali.30 07. sex. muzi~ki program 20.00 Info blok 12. 40. serija 19. kviz 13.00 Sjaj Pariza.37 Horizonti 20. 180.30 Mali crveni traktor. zabavna showbiz emisija (r) 03.45 Skica za portret 13. Lejla `eli samo jedno.10 Monster High.00 Miris prolje}a. zabavni program 10.00 Vijesti u 7 03. showbiz magazin 00. showbiz magazin 05. humoristi~na serija OBN Pop Pixie 10. OSLOBO\ENJE 07. 61/124 11.05 Danijel i na{e ma~ke. (r) 09.30 Sa sevdahom u srcu 09. kulturni magazin 21. serija.15 Bruklinski most.30 Zvijezda mo`e{ biti ti. zabavno . talk show 18. program (r) Pomorska tehnologija.55 Iz dana u dan.00 Jo{ smo tu.. crtani film 09.10 Larin izbor.02 Top Shop 14.00 Najava programa 07.05 Kako vrijeme prolazi. jutarnji program 09.00 Zenica danas (r) 23. crtani film 09. film 00. serija.50 Mala nevjesta.45 Putevi zdravlja.30 Muzi~ki program 20.B. film 01. 1/26 19.00 Red Carpet.45 Hutba 22.00 Zanimljive pri~e 15. program 21. serija. serijal. muzi~ki show 22.00 Muzi~ki Salto.20 Mornar Popaj: Alibaba i 40 razbojnika. humoristi~ki program 20.00 Vijesti IC 20. 12.00 Dobro jutro 09.00 Zenica danas 19.00 Legenda o Bruce Lee-ju. epizoda 16. program za djecu (r) 10. serija 14.00 Zenica danas (r) 10. serija.50 Dnevnik 3 23. 180.00 Vijesti 13. epizoda 02.20 Karavan ponosa. dok. kulinarski show..30 Dnevnik FTV 20.10 Red Carpet.30 Karavan ponosa.30 Oluja. film TV ZENICA 09.30 Frej`er.00 Dokumentarni program 17. film 00. ep.00 TV Jedna.00 Vijesti 10. dokumentarni program 18. jugoslavenski igrani film 02.20 Sport fles 18.00 Moje drage kom{ije.00 Sport centar 23. ep.05 @ivot.45 Sve u svemu. ep.20 Turneja.45 Kad {pijuni zaka`u 2/4 15. ep.45 Prijatelji sa farme.00 Dnevnik 1 19. dance. zabavni program 19.05 Zakon ljubavi. serija.00 Dejana talk show. film MRE@A 08.30 Hronika regija: Krajina 17.40 Sirene.30 Dnevnik 2 21.15 Ko zna.30 Serija 09.50 Mo`emo li vjerovati nauci. (r) 10. (r) 15. serija 13.00 Vijesti 09.55 Ljubav i mr`nja.20 Program TV Sahar 10.05 Junska no} (r) 11. bijelo mlijeko.55 Ma|ioni~ar.50 Muzi~ki program 14.30 Klavir {timer zemljotresa. serija 13.00 Bunny Maloney.20 Pono}ne vijesti 00. zabavna show biz emisija 18. zaslu`io si.00 Junska no}.00 Glas Amerike 23.30 Pu`evi sportisti.00 Vijesti 08.40 Speed racer. serija 22. Saznav{i da mora hitno na operaciju.30 Dje~iji program 17.30 Putopisi.10 Junska no}. informativni program 18.05 Talenti. indijska serija 20. 39/142 11.00 Vijesti 09.00 Bruklinski most.02 Bo u pokretu 19. epizoda 22.00 Yusuf. ~etvrtak: Prevrat 89. 39.00 Dnevnik 2 22.B. ep.10 10.01 06. ep.30 Sanjalica.00 Dnevnik 1 16. 16. edukativna serija Program za djecu 14. muzi~ki show (r) 13. emisija o bora~kim populacijama 20.05 Junska no}. (r) 10.59 Biometeorolo{ka prognoza 12. serija 22. serija.10 No}ni program 11. mini serija 21.30 Glas Amerike TV KAKANJ 08. magazin za `ene (r) 02.45 Vijesti HAYAT 06.05 Ja biram goste. dok. magazin (r) 14.10 RTRS Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor. serija.05 Zakon ljubavi.30 Majstori kuhinje 16. serijal 18.09 Sport centar 16.30 Auto shop magazin 11.05 Prijateljice. serija 03.10 Ono kao ljubav. 129.R.05 Zakon ljubavi. februar/velja~a 2012.00 Slijepa ljubav.da roditelji budu uz nju. program (r) 13.00 Film 23.15 Oluja. crtani film 08.05 Tomica i prijatelji. 08.25 Lud.30 Jutarnji program 08. dok. dnevni magazin (r) FTV 06.30 Glas Amerike (r) 11.05 Selo gori.05 Postal. serija 16.20 Moj d`epni ljubimac.30 Sex i grad.00 Vijesti 11. serija 12. indijska serija 17.45 Astro Num Caffe.05 Doba ljubavi. 24/24 (r) 07.00 Bulevar 15.00 Junska no}. program 16. 2/3 13. crtani film 10.00 Bumba. talk show (r) 01.15 TV Jedna.20 City Exclusive. serija 13.05 Dokumentarni program 14.00 Bumba. serija.30 [kola za vampire 10. serija.40 Novi po~etak. crtani film 09.00 Slijepa ljubav. serija 23.00 Vogo{}anska hronika (r) 22. serija 07. serija 02.00 Kviz Extra 20. serija. 39. ep.30 TV izlog 10.35 Cimmer fraj.30 Ugovor. serija. 4/13 10.00 BHT vijesti 10.55 Ukleta Marijana.35 Mala princeza 20. 61/124 14. turska serija (r) 14. telenovela 11. serija.35 Tv bingo 19. igrana serija. magazin 19.00 Vijesti 13.10 Mala nevjesta.15 Oluja. program Kad li{}e pada 20. ep. muzi~ki program 19.50 Info top. serija. 22. crtani film 09. ep. 39/39 09.00 Vijesti 16.40 Retrovizor.00 Vijesti plus 12. serija 00. dok.45 U potrazi za ~udima.40 Zlatno tele. epizoda 18.15 Bakugan. crtani film 09. 3/13 (r) 13.10 Moko.15 Dobar dan svima.10 Sve }e biti dobro.40 Pusti muziku.35 Paso{ za Ju`nu Ameriju (r) 17.00 Serija 18. 74/80 (r) 12. serija.05 Oni dolaze (r) 16. serija.30 Muzi~ki program 20.01 Frejzer 18.40 Genijalci.43 Bestseller 11.00 Dnevnik 1 12. epizoda 17. 75/80 17.00 Sevdah i vrijeme 08. film 01. magazin za `ene 19. serija 15.00 15. 40.30 Glasnici zla. film TV MOSTAR 08. serija 21.30 Maradona.10 Zvezde su o~i ratnika.50 Crime Time.00 Vijesti u 7 19. 61/124 14. info. serija (r) 12.00 Rebus. zabavna emisija 23.35 Arena 20.05 Zvijezda mo`e{ biti ti.00 Bela la|a.55 Dnevnik 3 (r) 15. telenovela 22. u`ivo 10.30 Paparazzo: Lov na poznate.20 Dnevnik 2 (r) 03.50 Deset godina mla|i 22. dok. kviz 14.13 Fifi. (r) 09.00 Ukleta Marijana.10 Ezel.40 Dr`avno vlasni{tvo 2. ep.55 Heroji i fenomeni (r) 16.45 Top Shop 09.15 Necenzurisano 11.02 Vijesti 16.30 Dnevnik TV1 20.05 Oluja. money. ep. film 21. 22. serija. telenovela 18. SE RI JA TV SA 07. program iz kulture 22.25 Nevidljivi protivnik.55 OBN Info 12.00 Sestre.00 09. a baba se ~e{lja.30 Dnevnik 3 22.00 Federacija danas 17. informativni program 12. ep. 18. Istu ve~er.00 Nade bh sporta 10.05 Ikone.05 Zakon ljubavi.05 09.30 Slijepa ljubav. dok.05 Igrana serija (r) 13.00 Slon extra Info TV BN 06.15 Oluja.10 Sponzoru{e (r) 16. serija 18. ep.00 Yusuf.20 Moji d`epni ljubimci. program 22.20 Porodi~ni obra~un. serija 21. 39. humoristi~na serija 15.00 Vijesti 19.00 Vijesti 12. {esta sezona 18. u`ivo 23. 01. obrazovna serija 15.30 Mali oglasi 19.00 Novosti 14.00 I.00 Kolo sre}e 20.30 Pitajte .00 Put istine 21.00 Kad li{}e pada.00 11.15 Studio Moderna 12.45 U zmajevom gnijezdu 11.10 United state of Tara.. serija. ep.05 Amor latino.40 Igrani film TV SLON 16. serija.05 Extra jukebox time..00 12. serija.05 Film 12. rtani film. serija (r) 15. 61/124 (r) 17.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.00 Denis napast 09.00 Banjalu~ka panorama 18.45 Vijesti 12.00 Grand show.00 Vijesti TV Sahar 12.I.00 Sportski program (r) 08.00 Jutarnji program 08.31 Intervju sa serijskim ubicom.30 Istina (r) 16. program 21.15 13. 20.30 Kad li{}e pada. u`ivo 17. ep. omladinska serija Podmladi mi tijelo.15 Oluja. 39. 21/35 15. serija 00. serija (r) Mala TV Piplinzi.00 Vijesti 13.00 Mu}ke.00 Flash vijesti 17.35 Petkom sa Nikolinom Veljovi}.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09. crtani film 11. ta planeta! (r) Mjesto zlo~ina. crtani film 09.35 Garfild. serija 12.00 Sfera.45 Lov na ~ovjeka.35 Zaljubljeni pas.55 Vijesti 09.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Denis napast 19.00 Loto 23. film 02.00 Shuga: love. dok. crtani film 10. mini serija 16.30 Sjaj Pariza.30 Info IC 23.50 @ivot.10 10.10 O nama 18. politi~ki magazin. dok. (r) 09.00 Vogo{}anska hronika 18. film 02. serija 17. serija.00 Voice of America 23. crtani film 11. crtani film 19. crtani film.05 Kako vrijeme prolazi.30 Dnevnik 2 20.05 Udri mu{ki 07.10 Villa Maria. (r) petak.15 Puls (r) 14. dok. igrana serija.R.00 Program za djecu i mlade 10.15 Bakugan. 61/124 (r) 17. sportski program 06. ep. program (r) 14. serija 17.Godine po~inju januarom. dok.00 Amor latino. serija 14.10 Sve }e biti dobro.40 14.10 U fokusu 15.10 Villa Maria. 4/14 TV1 06.00 Sve u svemu.00 Vijesti 14.30 TV Jedna. serija.55 Odgovorite ljudima.30 Vijesti 22. ep. specijal 05. dijalo{ka emisija (r) 15.05 Zakon ljubavi.05 Iz dana u dan.00 Petkom sa Nikolinom Veljovi}. 16.30 Top Shop 11. crtani film 10.00 Vijesti 10..00 Grand show.05 Mjesto zlo~ina: Majami 14.30 Dnevnik 2 20.50 Udarna vijest.30 I.05 Vox populi 23.30 Dnevnik 3 23. meksi~ka.10 Slijepa ljubav. 15. serija 23. crtani film 07. jutarnji program 09.55 Dimenzija vi{e.10 Dance.00 Telenovela 22. serija. centralne vijesti 18. 09. u`ivo Reprizni program 03.40 Novi po~etak. crtani film 06.30 Stol za 4.50 Info top.50 Na{a mala klinika. Ve~er se nastavlja s Leventovim ru`nim iznena|enjima.20 Mechanical animals.10 Zakon ljubavi. epizoda 13.20 Film 01. magazin za `ene (r) 22.05 Tajna Starog Mosta. 4.00 Vijesti 15. u`ivo 18.30 Vje`bajmo zajedno sportsko. 179. kulinarski show 18. crtani film 07.00 Dobre vibracije.00 Kad li{}e pada.45 Kursad`ije. 91. 40. dok.05 Kako vrijeme prolazi. serija.25 Business News 22. 7/8 (r) 16. serija. crtani film 11.20 Postal. serija 21. serija.05 Pop Pixie 10.05 Kad li{}e pada. serija.30 Dnevnik TVSA 19.50 Lijeni grad. 8/8 20.20 Odmori.

45 16.30 RTCG Vijesti TV arhiv Muzika Vijesti Likovna umjetnost Crne Gore Muzika Vijesti U centar (r) Aktuelno Fle{ sport (r) Dnevnik 1 Ekolo{ka radionica Muzika Lajmet Podgori~ka hronika Sat TV aktuelno Vijesti Cg . program (r) 17.30 Ski-skokovi. 24. serija 18. SK Sigulda.20 Kraljevski bolesnici.18 23.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.30 Plavi somot. serija 00.00 AJE program 16.58 20. 2. Bundesliga 09.25 @ivot U Predgra|u. serija (r) 12.15 Premier League News 18.15 Tenis.40 Ameri~ki ~operi 14. serija 22.00 Najgori poslovi u istoriji ANIMAL PLANET 11.u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Robin Hud.00 Kosarka Copa Del Rey 18.45 Kad li{}e pada.Rayo Vallecano 13.30 @ene ratnici . program (r) 17.00 Pregled Euroelague 23.00 Fudbal..30 Larin izbor.20 17. Bundesliga.35 Policajci iz Detroita. serija 10.45 Policija za `ivotinje 13.30 Ko{arka.30 Djeca Staljingrada 13. S[ Vikersund. februar/velja~a 2012.00 Ski-skokovi.05 Hollywood: Na Snimanju IX.00 Vijesti 23. Portugal 00.30 00.10 14. Apokalipsa.serija Hrvatska u`ivo.05 21.30 20.00 Euroleague: Fenerbache Unics 11.03 21.34 13.45 NBA Action 12.03 Dobro jutro. 30/89 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite.00 ATP Marseille. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici.35 14.09 Degrassi Novi nara{taj 2.00 Fudbal. pregled 14. WTA Dubai.00 Fudbal. UAE. semafor.06 18.50 Ameri~ka pita.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 10. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega.30 18.50 [ark.00 Ajmo cure!. igrani film 06.30 Ubistvo sa pogledom.10 FTV Matko istjera Macanovi}a iz gara`e.20 Misterije Hejvena.15 Red i zakon. program 20.15 Opasan lov 08. znak.30 Fudbal. muzi~ki program (r) Zavi~aj: Fa{anke -zagonetka ju`nobanatskih Poklada 12.00 Kasl. serija 19.30 Euroleague: Cantu Barcelona 14. film 23.00 19.00 Boks. zaslu`io si 4 .45 Moji problemati~ni praznici. program (r) 08.00 18. program 19.30 NBA Action 23. Liga {ampiona: Magazin 23. glazba. serija 15. daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao. film 04.30 Arapsko prolje}e .30 ATP Marseille. zaslu`io si 4 .32 Jedna posebna djevoj~ica. dok.30 Pregled Euroelague 18. talk show Vijesti Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje Korizmena sje}anja.05 13.12 12. igrani film 20. Bundesliga 02.20 Monk.00 Jedina prava stvar.46 Retrovizor: Nove avanture stare Christine 4. serija 08. Hrvatska ZABA . dok. film (r) 15. S[ Vikersund. crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 08.00 Peta brzina 06. serija 8 ep. polufinale 20.55 Pre`ivljavanje 11. serija 21.09 10. [vedska. 22.35 13. serija (r) Puni krug 09.00 U potrazi za Ngotoom 11. glazba.30 Udarac za ov~ara 22.55 [kolski sat: Od sapuna do sapunice (r) Puni krug (r) 16.00 Vojini~ev kod najtajanstveniji rukopis na svijetu 15.25 IN magazin 18.05 18. serija 16.Japan 11.00 21.00 Pod suncem Toskane 07.05 Semafor.35 Protuudar. reality show 17. 2 epizode 21. UAE. 12.20 Voker.13 12. dio.00 Japansko tajno oru`je 12. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju. teksa{ki rend`er. serija 16. 21.20 Dijagnoza: Ubistvo.00 17.30 Seks u gradu. 18.01 22.30 Fudbal.30 22..40 Robin Hud. serija 21.10 Osveta.00 Ski skokovi. ep.00 Sljede}a muzi~ka stanica Egipat III dio.30 Kontekst. prenos 22.31 Na~elnica 5. talk show (r) 18. serija 09.00 World Of Atletics 00.36 Ritam d`ungle: P~ela u oblacima. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e.10 18. serija 08. serija 20.40 Red i zakon.40 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 14.II dio. direktno 17.00 Jentl.00 Kolonija 08.20 Ubistva u Midsommeru.45 I tako to.55 23.00 Rokerka Rita.00 Fudbal. igrani film 01. Italijanska liga: Preview Fudbal.30 @ene ratnici . serija 01.30 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.20 23. film CINESTAR 09.00 Tenis.OSLOBO\ENJE petak.45 Razotkrivanje Mitova N.05 13.45 Izgubljena ~ast. serija 06.20 Privatna praksa. igrani film 19. u`ivo Muzika Dnevnik 2 Red Carpet 23.10 Frikovi. serija 12. kviz Zebra. S[ Vikersund. igrani film FOX LIFE 11. serija (r) 14.00 Vijesti.90 sekundi Odabrao \elo H.00 01. serija 20. SK Moscow. dok. mini-serija 01.00 Misterija nacisti~kih blizanaca 16. dokumentarni film Ciklus hrvatskog filma: [to je mu{karac bez brkova Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra Vijesti iz kulture Peti dan..40 Inspektor Rex. igrani film 13.30 Ju`njaci: Malezija.00 09.00 Ameri~ki fudbal NFL ARENASPORT 2 Fudbal 11.11 12.10 Dijagnoza: Ubistvo.05 15. ~etvrtfinale.00 ]orkirani u inostranstvu 21.15 RTS 15.20 Voker.00 Druga strana Srbije. serija 20.Apsolutna mo} II dio. serija (r) 02. ep.: Alain Robert Francuski Spiderman.00 Duhovna muzika 01. serija 15.30 19.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?. film 11. film Limun `ut. vrijeme stane .00 Poker The Big Game 5 World Of Atletics 23. S[ Vikersund.mra~na zvijezda 19. program (r) 00.00 Ko je potopio Bizmarka? 109. serija Spotovi Zapis Dnevnik 3 U centar Zabavni program Sat TV Crna Gora. teksa{ki rend`er.30 Kontekst.20 Uvijek }u znati {to si radila pro{log ljeta. nevinost. igrani film 23. serija 18. ABA liga: Crvena zvezda Zagreb.10 Bouns. polufinale 15.15 Dnevnik Nove TV 20. serija 09.00 10. a baba se ~e{lja.30 Ko{arka. Bundesliga. emisija pu~ke i predajne kulture (r) Ponos Ratkajevih. serija 13.20 McLeudove k}eri. crtana serija 08. film 13.55 00. serija 8. Francuska liga: Highlights 01. Copa Del Rey 21.Catania 18. WTA Dubai.35 Prljavi poslovi 15.15 Pre`ivljavanje 19.30 20.40 Dojlova Republika.00 Cross-country skijanje. dok.45 17.00 01..Od Pekinga do Rima: Kambod`a/Tajland/ Butan. program (r) 08.30 15.00 Bumba. WTA Dubai.00 Upoznajte divljinu 15. program (r) AL-JAZEERA B. UAE.55 Superzgoditak na lutriji. serija 16.45 Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale Gastronomad (r) Gde cvjeta. Poljska 11.15 NBA Live 12.09 14. osminafinala SPORT KLUB 09.24 TV PROGRAM 06. [vedska 16. talk-show (r) 01.20 Debeljko. serija 8.00 Tenis. draga.00 Premier League Magazin 22. 14.17 14. film 01. igrani film 12.05 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 21.20 Pomorska patrola.00 Unutar 11.55 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama 22. UAE.30 Euroleague: Panathinaikos Armani Milan 03.10 Razotkrivanje mitova 09.20 Medijum. dok.20 Havaji 5-0. serija 13. serija 22.57 Obrtnik 100% poduzetnik 18. Malezija . igrani film 02. igrani film 08.20 Pomorska patrola.15 Glazba. 2 epizode 13.00 23.55 Vill i Grejs. serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Kad zavolim. serija 07.00 22.00 Porodica ajkula 21. talk-show 22.00 Reli. serija 18. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla.20 Pisac i detektiv. SK Szklarska Poreba.00 Fudbal.00 AJE Vijesti 01.20 19.00 13. ep.20 @upanijska panorama 18. dio HAK .00 Vijesti Nove TV 17.30 Opasan lov 16. dok. serija 23.50 D`ordan. serija TV1000 04.50 Knji`arka.16 10. reality show 12. direktno 05.14 Briljanteen 17.17 12.00 Fudbal.20 Monk. serija (r) 15. godina tambura{kog orkestra HRT-a (r) 07.55 Kasl.48 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06. OI kvalifikacije. serija 15.00 Bouns. ameri~ki film 23.Serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA .45 Premier League News 10.33 18.10 Policajci iz Detroita.15 Simpsoni 20.35 [ark. S[ Vikersund. serija 18..02 18.12 10.17 19. serija 21.00 Nordijska divljina 13.40 Mala TV: (r) TV vrti}: Ru`e (r) Gazoon: Toplinski val. WTA Dubai.10 15.15 Povratak gospodina Ripleya. kviz Bilo je to 1991.35 Petorka iz snova 20.29 01.30 Rukomet. S[ Vikersund.. u`ivo 22.15 Po~etni~ka sre}a. info Dnevnik Evronet.05 Da.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09.klape 20.05 22.00 1066. princ lopova.30 Svijet umjetnika Kolumbija. serija (r) 10.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 10.00 Eksplozivna misija.25 Dekster. dok. film 09.30 Ko{arka.00 Seksi Azija.20 Maturalna. serija 11.10 ^ist i trezan.00 Box: KOTV Classics 16.15 16.35 Oti}i predaleko 20.28 Amika.30 U djeli}u sekunde 10.05 Dojlova Republika.20 Phillip Morris. serija 17.00 Mafija za petama.30 Oluja u raju.15 Alpsko skijanje. reality show 16.00 12. prenos 20.00 Kako to rade? 10.00 VIASAT HISTORY 07.septembra 18.30 Odrastanje 16. igrani film 01. serija (r) 11. film 16.15 Resident evil 2. igrani film 23. serija 20.45 Sudije za stil. [vedska 13.00 U dobrom dru{tvu.00 Ski-skokovi. serija (r) 02.30 [amvari 15. 11. WTA Dubai. Copa Del Rey 23.II dio. serija Sve }e biti dobro.20 Frikovi.00 Plavi somot.20 [apat duhova. serija 17. ~etvrtfinale 07. Bundesliga 16. dok.2 epizode 12. dok. serija 15.20 Ne{ Brid`is. crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 17. serija 15.15 Ostrvo orangutana 18.30 13.30 D`ordan.00 Fudbal. serija 14. film 18.00 14. Rusija 12. serija (r) Alisa.06 No}ni glazbeni program: 70.25 13 03.45 19. 2.30 Fudbal. ep. serija 12.25 18. serija 13. program 19.00 Fudbal. serija 10. polufinale EUROSPORT 2 09. film A{anti.20 Telma i Luiz.23 23.15 03. serija 19. igrani film 18. serija 19. [vedska 23. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao. talk show (r) 09.Chelsea 01.10 Kako se pravi? 19.45 Ski-skokovi.31 Obi~na klinka.02 16.20 Uvod u anatomiju. S 08. serija (r) 07.05 Kontekst. EHF Liga {ampiona: Krim Budu}nost.10 Bubamare.30 Snowboard 05.10 OBN S MAHOW GA BI ZIN Z Sve }e ERIJ biti dobro A 16.20 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 11.20 Voker. film (r) 07. crtani film 15. igrani film 21. [vedska 10.40 Kako to rade? 20. UAE. UAE.00 Fina Aquatics 19.00 Povratak korijenima 22. polufinale 17.00 Svijet po Lenonu 23.00 Freestyle skijanje 13.40 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 19. igrani film 16. serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Skica za portret Overland 5 .00 Kobna {estaigra.40 IN magazin (r) 13. igrani film 11.03 Ritam d`ungle: Ples na mjese~ini. igrani film 02.00 Tenis.00 Sinatra .00 Ali. slu{aj svoje srce . klape (r) HRT2 NOVA 07.00 Snowboard 00.00 NBA All Star Weekend: Rising Stars Challenge.00 Najgori poslovi u istoriji 18. talk show Na rubu znanosti: Phyllis Krystal i kidanje veza Ni~ije dijete. teksa{ki rend`er.20 Sve {to va{ ljubimac po`eli i vi{e od toga 18.00 Privatna praksa. 1.00 Kad budan sanja{. Volim te.30 Ski skokovi.00 12. serija za djecu i mlade 08. serija 12.30 Kontekst. pregled 10. serija 15. talk-show (r) 23. serija 01.41 15.05 Filmovi i zvijezde IV. u`ivo. GEOGRAPHIC Boks 09.30 Fudbal.15 16.35 Semafor.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 14. WTA Dubai. Bundesliga 13. humoristi~no-glazbe ni show (r) 63 HRT1 11.45 Peta brzina. serija 00.10 16.00 Ameri~ki fudbal Nfl: Championship 15.00 Moj spoj s Drew.55 19. serija 14. igrani film 22.50 17..50 Rezervat divljih `ivotinja Afrika .25 Prljavi poslovi 07.30 Fudbal.20 Rokerka Rita.00 ]orkirani u inostranstvu 21.00 Liga {ampiona: Napoli . Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku. program Sne`ana \uri{i}. Italijanska liga: Siena .00 Bliski susreti u Sibiru 12. Bundesliga.35 Jumanji.35 Posebna veza.15 15.05 Kad li{}e pada. serija 22. igrani film 00.50 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici UNIVERSAL 05.00 Ko{arka. serija 20.20 Ubistva u Midsommeru. a baba se ~e{lja.00 14. dok. liga Sampiona: CSKA Real Madrid 15.14 Amika.00 23. crtana serija 19. dio Vijesti Hrvatska u`ivo. serija 15.serija Dr.30 Nate Berkus Show 09.55 Nad lipom 35.00 17.00 Najte`e popravke na svijetu 15.00 Smrtonosno ljeto na obali rijeke Luangva 17.05 Razotkrivanje mitova 21.00 Vijesti 21. serija 19.50 Generalka 12..25 12. Oko.55 Kenedijeva tajna slu`ba 23. igrani film 15.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 23. 07. S[ Vikersund.00 Duhovna muzika 17.15 12.00 14. igrani film 17.00 Vijesti 18.00 Kolonija 16. [vedska 00.55 Popis klijenata. ~etvrtfinale.15 23.00 15. [vedska 15.05 Izgubljena ~ast. crtana serija 08. serija FOX CRIME 08.00 Regionalni dnevnik 18. [panska liga: Levante .10 Melisa i D`oi.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.00 12.00 Ski-skokovi. serija 16. serija 14. polufinale 03.00 Tenis.00 23. The Euroleague. igrani film 14. 5/10 Srbija na vezi Dnevnik Selo gori.00 Vijesti 21.00 STIHL timbersports 21.24 18.05 Svijet umjetnika Kolumbija.30 Tenis..30 ATP 500 Memphis. draga.00 17. u`ivo 18. 13.15 TV izlog 08. humor. pregled 18. Italijanska liga: Roma Parma 11. serija 23.30 Najava Premier League 00.43 Glazba. ameri~ki film 21. serija 23.30 00.20 Carstvo poroka II.Promet info Iza ekrana Putem europskih fondova Odmori se.40 Vill i Grejs. info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica. crtani film 19.30 Fudbal. ~etvrtfinale EUROSPORT DISCOVERY 06.00 Crna smrt 20.55 Monk.20 An|eline o~i. WTA Dubai.30 Sanke.50 Dragocjenost `ivota.90 sekundi (r) Lugarnica 18. u`ivo.00 Da. serija 19.30 TV izlog 09. igrani film 09.00 Kontekst. UAE.00 [apta~ psima: Tempirana bomba 21.25 Zauvijek susjedi.09 09.55 Seks i grad.30 Tenis.15 21.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta 20.41 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi 2.05 12.11 10. direktno 22.00 Riddickove kronike. serija 8.00 20.30 Bilijar sa 3 odbitka 20.49 19.00 Talhotblond: Ljubav i la`i na internetu.44 Mala TV: TV vrti}: Ru`e Gazoon: Toplinski val.07 Retrovizor: Monk 7. 31/89 (r) Veliki izazov. film Ovo je Srbija Selo gori.00 Football Greatest: Garrincha ARENASPORT 1 12.Serija (r) Odmori se.30 Vijesti 09. Letonija 09.30 Glee 2.50 23. Oz.40 To nije jo{ jedan film za mlade.25 Razotkrivanje mitova 17.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.00 17.00 Kolonija 00.00 Zvijezde srebrnog ekrana 11.30 Knji`arka.15 Pri~a o igra~kama 3 14.45 ^ika{ki kodeks.25 Sve o psima 17. serija 22.00 ^ovjek bez lica.54 19. serija 11.35 Burne no}i. bre.45 18.25 Inspektor Rex.35 23. serija HBO 06. serija 11. igrani film . u`ivo 23.

a taj problem ni do danas nije rije{en. D.500 godina? U Ankari. poru~io je AI. organiziranog na marginama Jedanaestog zimskog zasjedanja PS-a OSCE-a. Niko nije preuzeo odgovornost za napad. Nije tajna da je ta lista du`nika vrlo duga. dr. koji je napisan na ko`i. neslovenaca iz drugih biv{ih jugoslavenskih republika. N. AI UPOZORAVA NA “IZBRISANE” . Hrvatska Vlada najavila objavu duga~kog spiska Svaki tre}i Hrvat ne pla}a porez Hrvatska javnost zapanjena je po dat kom da ~ak 1. Otu|en je. Kako je istakao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KSa Mahmut \apo. Iako je Kuvajt stekao neovisnost 19. na ~elu sa ambasadorom Mohammad Fadel Khalafom. bile su prisutne mnoge li~nosti iz politi~kog i dru{tvenog `ivota Bosne i Hercegovine. odnosno Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.5 miliona KM bi}e finansiran iz kreditnih sredstava Kraljevine Saudijske Arabije.Probleme predstavljaju komplikovano dr`avno ure|enje koje je prepreka funkcionalnosti. Razbojnik je u poslovnicu BH Po{te u{ao ne{to prije kraja radnog vremena. Ind`il je zaplijenjen 2000. i time zavr{io eru svoje historije u kojoj su bili protektorat Velike Britanije. pretpostavlja se.000 tvrtki. a manje politikom. strana ^ovi}: U BiH se vra}a povjerenje KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA I KRALJEVINA SAUDIJSKA ARABIJA Sa ju~era{njeg potpisivanja u Klini~kom centru Sarajevo U Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu. ali je poznato da su pakistanski talibani i militanti povezani s Al-Kaidom naredili 2007. pravnih osoba. Prema pisanju turskih medija. gdje je pod za{titom. Na sve~anosti. Registrirane su 42 milijarde ukupno nepla}enih poreznih obveza. [. Zajedno sa drugom i tre}om fazom ukupna sredstva izgradnje Centralnog medicinskog bloka KCUS-a iznose oko 40 miliona KM.50 sati je oplja~kala nepoznata osoba. premijerom KS-a Fikretom Musi}em. u policijskoj pratnji predat je Etnografskom muzeju. S. u operaciji protiv krijum~arenja. U ovom kontekstu aktualizira se pitanje najve}ih du`nika koji su zbog navodnih tajnih dogovora eskivirali prisilne naplate te tra`e odgovore na pitanja zbog ~ega se dosad pogodovalo. Sve~ani prijem priredila je Ambasada Kuvajta u BiH.U eksploziji bombe na jednoj autobuskoj stanici u Peshawaru ju~er je `ivot izgubilo najmanje 12 osoba. Prema pisanju turskih medija. Prema sada{njim zakonskim propisima. a jedan od njih je i da BiH aplicira za kandidatski status za EU do jula ove godine. SULTANOVI] Najva`niji dio Tim povodom ju~er je u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu uprili~eno sve~ano potpisivanje ugovora generalnog direktora KCUS-a prof. Farisa Gavrankapetanovi}a sa ambasadorom Kraljevine Saudijske Ara- POSLJEDNJE VIJESTI OPLJA^KANA PO[TA U SARA^IMA . Direktor Gavrankapetanovi} je naglasio da se radi o projektu koji predstavlja najva`niji dio Centralnog medicinskog bloka KCUS-a.Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski Hod`i}: Kritike urodile plodom OSLOBO\ENJE SARAJEVSKO IZDANJE petak. uzeo novac i pobjegao. iz ~ega proizlazi da je ~ak svaka tre}a puno- Obilje`en Dan dr`avnosti Kuvajta U hotelu Bristol u Sarajevu sino} je odr`ana sve~anost povodom Dana dr`avnosti Kuvajta. Lini}: Dug dr`avi oko 50 milijardi kuna ljetna osoba u Hrvatskoj me|u neplati{ama poreza. operacionih sala Sve na vrijeme “Danas otvaramo jednu etapu sa kojom }e biti 75 do 80 posto izgra|enosti CMB-a KCUS-a i u periodu za koji sam dao garancije. 24. juna 1961. . koje se odr`ava u Be~u. ovom prilikom.000 osoba koje se bave samostalnom djelatno{}u. Dr`avi porez duguje 131. Hrvatska Vlada najavljuje objavu popisa svih neplati{a na internetskim stranicama Ministarstva finansija. dnevni pazar. SMRTONOSNI NAPAD U PAKISTANU . u narednih {est mjeseci treba biti izgra|eno 10 najsavremenijih operacionih sala u regionu. ovi podaci su tajna. Neki tvrde da se o ukupnom dugu na ime nepla}enog poreza zapravo mo`e samo naga|ati. Ovaj zna~ajan projekat u vrijednosti od 9. koji je najzaslu`niji za sticanje nezavisnosti. Najavljuje se i promjena ~lanka 8. Premijer Musi} je. Ministar financija Slavko Lini} izjavio je da }e se mo}i naplatiti vjero- jatno samo polovica. oko 25 milijardi kuna. Ind`il. istakao je on. godine” kazao je premijer Musi}. odnosno Fonda za obnovu i razvoj. nekim tvrtkama i pojedincima. Niko od prisutnih nije povrije|en. u Centru za forenzi~ka istra`ivanja. 261. 47. kao i te{ke socijalne i ekonomske prilike. . Vatikan je podnio zahtjev za istra`ivanje prona|ene svete knjige.U nedjelju se navr{ava 20 godina od kada je Slovenija iz registra stalnih stanovnika “izbrisala” nekoliko desetaka hiljada ljudi. sa predstavnicima izvo|a~a gra|evinskih radova u CMB-u kompanijom GP Butmir. tj. koji se tradicionalno obilje`ava 25.500 godina. upozorila je ju~er me|unarodna organizacija Amnesty International. ti~nost i stvarnu starost. koja je bila organizovana na visokom nivou.778. februar/velja~a 2012. . Novih deset Kreditnim sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Kraljevine Saudijske Arabije u narednih {est mjeseci bi}e izgra|en i opremljen najsavremeniji operacioni blok u regionu bije u Bosni i Hercegovini Eidom bin Mohammedom Althakafijem. februara. d`ihad u Islamabadu zbog njegovih veza sa SAD-om. Foto: [. naglasio da }e ono {to je Vlada KS-a obe}ala na putu biti i zavr{eno. Velika sredstva se izdvajaju za administraciju i vi{e bi se trebalo baviti ekonomijom.Poslovnicu BH Po{te u ulici Sara~i u Sarajevu sino} u 18. sa 19 kreveta za intenzivnu njegu i isto toliko kreveta za postoperativni dio u lije~enju pacijenata. dok je ambasador Althakafi istakao da se putem kredita saudijskog fonda jo{ vi{e u~vr{}uju veze BiH i Saudijske Arabije. Mr. praznik se obilje`ava u februaru. te je ve} privukao i pa`nju Vatikana. a to je da Centralni medicinski blok KCUS-a bude izra|en u planiranom roku do kraja 2013. prenosi Fena. ali }e prvo ministarstvo kulture Turske istra`iti njenu autenA. Ovaj primjerak bi mogao biti jedinstven. kako se tvrdi. u Centralnom medicinskom bloku. Za opremanje operacionog bloka sredstva su obezbije|ena putem Kantona Sarajevo. BABI] Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH i ~lan Stalne delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a Dragan ^ovi} tokom susreta s predsjedavaju}im PS-a OSCE-a Petrosom Ef timiuem kazao je da se u BiH vra}a povjerenje. “Slovenska vlada mora vratiti status hiljadama ljudi koje je odstranila iz registra stalnog stanovni{tva i odu`iti im se za sve te{ko}e kojima su bili podvrgnuti”. te dodao da je sve nabavljeno na vrijeme te da ne}e biti ka{njenja u izgradnji operacionih sala. a oko 30 je ranjeno.000 tvrtki i pojedinaca za porez i doprinose duguje dr`avi gotovo 50 milijardi kuna. odnosno obrtnika i ~ak milijun i 385 tisu}a gra|ana. Op}eg poreznog zakona koja }e omogu}iti objavljivanje podataka o poreznim du`nicima. na dan dolaska na tron {eika Abdullaha Al-Salema Al-Sabaha. Tokom sastanka. J. prona|ena je sveta knjiga Ind`il za koju se tvrdi da je stara 1. a {est politi~kih stranaka je stvorilo ambijent u kojem se mogu}e dogovarati i o te{kim pitanjima. dio medicinske opreme za operacione sale je nabavljen u vrijednosti od 31 milion KM. Vrijednost Ind`ila se procjenjuje na 40 miliona turskih lira (oko 40 miliona KM). Prona|en Ind`il star 1. ^ovi} je istakao da su nakon formiranja Vije}a ministara BiH postavljeni veoma visoki ciljevi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->