{

I
\

" :-,'
.'
,
ELEKTRANE I RAZVODNA
POSTROJENJA
V DOPUNJENO IZDANJE
ElEJ(TRflNE /
RfJZVODNR
POSTI10JEtJA
/4J9
NOVlNSKO-IZDAVACKO PREDUZECE
TEHNICKA KNJIGA
BEOGRAD, 1969.
'\
1/1
i I (I ;! !
;, I
/ /!
Nacrt za korice:
MIRKO STOJNIC
Stampa: Beogradski graficki zavod, B::ograd, Bulevar vojvode Misica 17
UVOD
U »Elektranama i razvodnim postrojenjima« obradeni su
proizvodnja i razvodenje elektriene energije od pogonske ener-
gije preko transformatorskih i razvodnih postrojenja do elek-
triene mreze, odnosno dalekovoda.
Prvu elektranu (elektricnu centralu) sagradio je Edison
u Nju Jorku 1882. godine. To je bila mala elektrana jedno-
smerne struje snage oko 120 KS (konjskih snaga) i napona 103 V.
Napajala je 7000 sijalica do daljine od nekoliko stotina metara.
Od interesa je pomenuti, da je deset godina docnije 1892. go dine
podignuta u Beogradu prva javna elektrana na Balkanu. I to
je bila elektrana za jednosmernu struju sa oko 600 KS. Posle
Teslinog
1
) otkriea obrtnog magnetnog polja 1882. godine, za-
tim patentiranja trofaznog asinhronog motora 1888. godine i
koriseenja trofazne struje pocinju se graditi velike elektrane
naizmenicne struje. Konstruisanjem asinhronog motora indu-
strija dobija jednostavan i ekonomiean motor, a time postaje
ekonomicno proizvodenje i prenosenje naizmenicne trofazne
struje. Tako se vee 1895. godine podiie na Nijagari elektrana
za naizmenienu struju snage 15000 KS. Elektriena energija pre-
nosena je u grad Bufalo udaljen 40 km od vodopada.
Sa razvitkom proizvodnje elektriCne energije razvijala se
i tehnika prenosa elektricne energije. Godine 18.91. sagraden
je prvi dalekovod za trofazni prenos ad hidroelektrane Laufen
do Frankfurta na Majni. Dalekovod je bio dug 175 km i na-
1) Nikola Tesla genijalni pronalazac, poreklom Srbin, roden u Sroi-
ljanu (Hrvatska) 1856. g. umro u Nju Jorku 1943. godine. Ostavio je eka
900 pronalazaka i patenata iz raznih oblasti elektrotehnike.
5
pona 15 do 25 KV (1 kV = 1 000 V). Godine 1908 ... 1910.
koriste se n Evropi i Americi dalekovodi napona 110 leV. Go-
dine 1913. u Kaliforniji je sagraden dalekovod za napon od
150 leV, leoji se 1923. god. prepravlja na napon od 220 kV.
Danas se nalaze u pogonu dalekovodi sa standardnim napo-
nima od 380 kV.
Prenos elektriene energije nu velike daljine omogucen je
jednostavnim povecanjem napana naiZDlenicne struje pomOCll
transformatora. Prvi transformator sa primarninl navojenl
preko sekundarnog leonstmisao je Pedz (Page) iz Vasingtona
1839. godine. Prvo su se primarni navoji transformatora ve-
zivali na red (Jabloekov 1878.), a zatim paralelno 1883. godine
1 _ Kenedi (Kennedy).
Preimucstvo elektricne energije prema energiji druge vrste
je u tome, sto se moze lako i sa malo gubitka preneti na veIike
daljine, i sto se isto tako lako na proizvoljnom mestu moze
pretvoriti u drugi oblik potrebne energije, na primer u mehanieleu,
toplotnu iIi hemijsku energiju.
6
l I ELEKTRANE f.x:::
Elektranonl nazivamo postrojenje u kome se preobrazava
raspoloziva energija (vode, goriva, vetra i slieno) u elektrienu
energiju. Elektrane mozemo podeliti prema vrsti struje, prema
vrsti pogona i prema velieini potrosaekog podrucja.
Prema vrsti stmje eleletrane delimo na elektrane za jedno-
smernu i za naizmenicnu struju. Danas se elektrane za jedno-
smernu struju vise ne grade. Jednosmerna struja kojn se ko-
risti za elektricnu VllCU, u hemijskoj industriji i za os tate po-
trebe dobija se pomOCll usmeraca 1Z naizmenicne eJektricne
mreze. Naizmeniena struja se posle Teslinih pronalazaka ko-
risti u vidu trofazne struje sa frekvencijom od 50 Hz u Evropi,
odnosno 60 Hz u Americi. Za elektriene zeleznice koristi se
jednofazni sistem sa frelevencijom: 16
2
13 Hz (Austrija, Nemacka,
Svedslea), 25 Hz (USA) i 50 Hz (Jugoslavija, Madarska, Francuska).
Prema velicini potrosackog podrucja elektrane mozemo
podeliti na lokalne, gradske i pokrajinske. Lokalne (blok)
elektrane snabdevaju jednu zgradu, fabriku, iIi jedan blok
zgrada. Napon elektricne mrete je isti kao i napon generatora,
obieno 3 x 220 (380 V. Gradske elektrane imaju generatore vi-
sokog napona koji se razvodi do centara opterecenja u kojima
se nalaze transformatorske stanice, koje smanjuju napon na
nizak napon za potrebe potrosaca. Pokrajinske elektrane snab-
devaju vece podrucje. Visoki napon njihovih generatora (6 iIi
10 kV) pomocu transformatora se podize na vrla visok napon (110
iIi 220 k V) sa kojim se elektricna energija prenosi na vece daljine.
U tablici 1 pokazana je sematski celokupna podela elek-
trana. 1z nje se vidi i podela elektrana prema vrsti pogonskih
rnasina.
7
Tab!. 1
1 .
prema vrsb
struje
1
1---1
ELEKTRANE
I
r----------I
prema vrsti prcma veliCini potro-
pagona sackog podrucja
I I
: I
i
zu jednosmernu zu naizmenic-
1
lakalne
(blok)
I pokrajinske
struju nu struju

za VllCll
2
16
3
Hz
1
elektrane
ou vetar
1
1
trofazne
II Evropi 50Hz
u Americi 60Hz
1
hidro-
elektrane
1
1
i
termo-
elektrane
I
protocne akumulacionc
I
sa turbinama: Peltonovim
Kapianoyim, Fransisovim
propelernim
'1---
1
sa evrstim
gorivom
1
Sa klipnim
parnirn masi-
nama, sa par-
riim turbinuma
sa tecnim
gorivom
1
-I Sa :
mot., sa Dize- !
lovim moL,
sa gasnim
turbinama
sa gaLim
gorivam
1
Sa gasom:
prirodnim
ix yisokih pe-
ei, iz gUJogc-
neratora
1 TERMOELEKTRANE ft
I
gradske
elektrane
1
kombinovane
elektrane
I
sa nuklearnim
gorivorn
(utomske)
Termoelektrane iIi toplotne elektrane koriste bemij,ku
energiju goriva, koja se u nizu procesa pretvara u elektricnu
energiju. Prema vrsti goriva termoelektrane delimo na elek-
trane sa cvrstim, tecnim i gasDvitim gorivom. Nuklearne elek-
trane uvrsticemo u termoelektrane, jef se u nuklearnim reak-
torima razvija toplotna energija, koja se na sliean naein kao
u pamim elektranarna preko pamih turbina i elektrienih genera-
tora preobrazava u elektricnu energiju.
8
1.1 Elektrane sa cvrstim gorivom
Kao gorivo u 0 bzir dolazi iskljuCiva ugalj. Drva je SUVIse
skupoeen materijal, da bi se upotrebila za ovu svrhu. Hemijska
energija uglja u pamim kotlovima prelazi u toplotnu energiju
pare, koja se u pamim turbinama preobrazava u mehanieku
i najzad u elektrienim generatorima u elektrienu energiju. Ove
elektrane mozemo nazvati i pamim elektranama.
1.2 Gorivo/,/
K valitet goriva se odreduje na osnovu srednje probe goriva,
koja se uzima na sledeci naCin. Iz gomile na slovaristu se uzima
10 do 20 kg na svakih 1000 kg. Tako izdvojeno gorivo se raza-
stife na eistu betonsku plocll, na kojoj se isitni, dobra izmesa
i razmesti u kvadratni sloj visine oko 10 em, koji se zatim dija-
gonalno podeli u eetiri trougla. Suprotni se trougli izbace, a
ostatak se ponova sitni, razastire u kvadrat i dijagonalno deli.
Ovaj se postupak ponavlja, dok u preostalim trouglovima ne
ostane 10 kg goriva. Ova preostala koliCina hermetieki zatvorena
u limenu kuliju predstavlja srednju probu goriva, koja se salje
u hemijsku laboratoriju na ispitivanje. U laboratoriji se vrsi
hemijska i tehnieka analiza goriva.
Hemijska analiza daje sastav goriva u kilogramima po 1 kg
iIi u proeentima. Glavni sastavni delovi goriva su: ugljenik (C),
vodonik (H), kiseonik (0), sumpar (S), azol (N), vlaga (W),
i pepeo (A).
Tehnieka analiza daje one podalke koji se ne mogu do-
biti hemijskom analizom goriva, kao sto su: kolieine isparljivih
delova, topljivost sljake, duzina plamena i toplotna moe gonva.
Gornja to lotna moe oriv (H.) oznaeuje onu koliCinu
toplo e u ea kg, koja se oslobodi pri potpunom sagorevanju
1 kg goriva pod uslovam da voda u produktima sagarevanja
ostunc -,u tecnom stanju.
"Donia toplotna moe goriva (Hd) oznaeuje onu kolieinu
toplote u keal/kg, koja se oslobodi pri potpunorn sagorevanju
I kg goriva pod uslovom da u produktirna sagorevanja voda
astanc u parnom stanju.
Podsetimo se, da je I keal (kilokalorija) kpm
4187 J (Dzula). Pri tome je kilopond (kp) N (Njutna),
gde je Njutn jediniea sile u Dordijevom memom. sistemu.
9
Za elektrane je merodavna donja toplotna moe gonva
(Hd), jer produkti sagorevanja (dimni gasovi) pri izlasku iz
kotlovskog postrojenja imaju temperaturu visu od 100 °C, tako
da se voda u njirna nalazi u parnom stanju odlazeCi sa dimnim
gasovima kroz dimnjak. U tablici 2 dato je nekoliko podataka
za donju toplotnu moe uglja nekih nasih rudnika.
Tabl.2
Lignit Hd (kcal/kg) Mrki ugalj Hd Kameni ugalj H d
Kosovo 1980 Breza 3000 Rtanj 4930
Kostolac 1990 Vrdnik 3230 Dobra Sreca 5230
Kolubara 2100 BanoviCi 3300 Srpski Balkan 5 720
I
Bukinje 2280 Kakanj 4250 Vrska Cuka 5940
Kreka 2660 Siveri6 4600 Rasa 6600
\ .... Sortiranje ug\ja - Osim po tOplotDOj moCi, ugalj klasi-
ficiramo 1 po asorhmanu, to jest po veliCini komada. Rovni
ugalj je ugalj, kakav se vadi iz jame (nesortiran) posle odvajanja
grube (uocljive) jalovine. Ugalj De sme sadrzati grube jalovine
Vise od 5%. U tabliei 3 dat je asortiman uglja prema privre-
menim propisima JUS-a
l
).
Tab!. 3
Kameni ugalj Mrki ugalj Lignit
"
Naziv
-'"
Donja Gornja Donja Gornja Donja Gornja
" c
N
gran. gran. gran. gran. gran. gran.
0
mm mm mm mm mm mm
Komad A 60 ... 80 neodred. 60 neodred. 80 ... 120 neodred.
Kocka B 30 60 ... 80 30 ... 40 60 ... 65 40 ... 65 80 ... 120
Orah C 12 ... 20 30 15 ... 20 30 .. .40 20 ... 35 40 ... 65
Grasak D 5 ... 10 10 ... 20 5 ... 10 15 ... 20 10 ... 20 20 ... 35
.
Griz E - - 3 ... 5 10 5 ... 10 10 ... 20
------
Prah F -
- - 3 .. .5 -
5 ... 10
---
Sitan ug. G - 5 ... 10 - 10 ... 20 - 10 ... 20
1) JUS - jugoslovenski standardi.
10
'e Skladista za "galj "",;- Skladiste treba da je sposobno da
primi zalihu uglja za I do 2 meseea rada elektrane u slucaju
zastoja u snabdevanju. Ugalj na vazduhu oksidise, tako da u
nepovoljnim slucajevima maze doci do samozapaljenja.. Visina
sloja llglja ne treba da prede izvesnll granicu sto zavisi od vrste
uglja i uredenja skladista i sto se odreduje iskustvom. Visina
sloja za Iignit i sirovi mrki ugalj ne treba da prede 2 m, a za
ugalj sa malom sklonoseu ka samozapaljenju i raspadanju 5 m.
Ugljena prasina se smesta sa narocitom opreznoscu i ne duze
od 4 nedelje. Ne smeju se na skladistu mesati razne vrste uglja,
niti se sme nabaeati sve' ugalj na gomilu odle:i'anog uglja. Radi
bezbednosti potrebno je da zgrade budu odvojene ad skladista
i da skladista imaju betonsku iii gvozdenu ogradu, a ne drvenu.
Ako se ugalj zapaJi treba ga izdvojiti od ostalog uglja i pokriti
vlaznom zemljom iii pepelom.
Zadatak 1 - Elektrana trosi 10 vagona mrkog uglja na
dan. Odrediti dimenzije skladista na otvorenom prostoru, tako
da moze da primi rezervu za 1 mesee.
Visinu sloja za mrki ugalj usvoji6emo h=4 m. Pretpo-
stavljamo da skladiste ima pravougaoni oblik povrSine S = a' X b'.
Povrsinu S izracunacemo iz zapremine i visine sloja S = V/h,
a zapreminu iz tezine G i specificne tezine V = G /y. Specificna
tezina uglja u nabaeanom stanju i ugao nagiba dati su u tablici 4.
Tabl.4
Vrsta ug1ja
I
Specificna teZina
I
Ugao nagiba
Mrki ugalj 0,65 ... 0,78 tim' 30 ... 33 stepeni
Kameni uga1j 0,72 ... 0,80 32 ... 45
U gljena praSina 0,4 ... 0,5 Rasipa se
Ukupna tdina uglja u (onama za mesee dana: G = 10 x
x IO x 3D = 3 000 t (vagon sadrZi 10 tonal.
G 3000
Ukupna zapremina za mesee dana u m 3: V = - = -- =
y 0,70
= 4 286 m
3
(y = 0,70 t/m3 iz tabl. 4).
Povrsina skladista ne uzimajuCi U obzir ugao nagiba:
S = ~ = 4286=1072m2
h 4
11
Ako usvojimo duzinu skladista a' = 50 m (vidi sliku I)
d b
·· V' • b' S 1 072 B k
o lcemo Slnnu = -=-- = 21,5 nl. 0 ovi ne Inogu
a' 50
stajati vertikaIllo, nego zauzimaju neki ugao nagiba. lz tab!. 4
usvajamo ugao nagiba ex = 30°. Strane a' i b' zbog ugIa nagiba
povecace se za 2 X-=-= c[m] (vidi sIiku 1). Povecanje c izracu-
2
h
nacemo iz odnosa - = tg 30° = 0,577.
c
r- - - - -- -,-
if!
I
I
I
I
b' b
I- -
- - - - - -
I --1j

a
h
81. 1 - Stovariste ugJja
h 4

0,577 0,577
Dimellzije skladista sa nagibima iznose:
a = a' + c = 50 + 7 = 57 m
b = b' + c = 21,5 + 7 = 28,5 ill
, Sagorevanje cvrstog goriva jJ Sagorevanje je hemijsk
i
proces u kame se sastavni delavi goriva jedine s kiseonikoDl
iz vazduha uz razvijanje topIote. Pri sagorevanju mozema pm-
titi sledece faze: .-
1. Susenje gasova od vlage pri zagrevanju do oko 100°C.
2. Suva destilacija, pri kojoj se iZdvajaju pojedine grupe
jedinjenja kaa sta su ugljovodonici, katrani i drugi isparIjivi
delovi. Obavlja se pri zagrevanju do oko 500°C.
12
3. Nepotpuno sagorevanje, koje nastaje pri nedostatku
kiseonika, odnosno vazduha u toku sagorevanja. U dimnim
gasovima nalazi se ugljen-monoksid (CO), kao i nesagoreli
ugljovodonici (H
2
, CH4 i drugi).
4. Potpuno sagorevanje. Ugljenik (C) prelazi u ugljen-
dioksid (C0
2
), a vodonik (H) u vodn (H
2
0). Pri potpunom
sagorevallju 1 kg goriva oslobada se 8 100 keaI, a pri llepotpu-
nom samo 2440 kea!. Iz ovoga se vidi da se pri nepotpunom
sagorevanju oslobada samo 30% od toplote koja bi se razvila
p"i potpunom sagorevanju. Nepotpuno sagorevallje karakterise
ern dim iz dimnjaka.
Gorivo se paJi na temperaturi od 300 do 500°C.
Najmanju koIiCinu vazduha potrebnog za potpuno S"go-
revanje 1 kg goriva oznacicemo sa Qrnin. Prakticno je potrebna
veca kolicina vazduha od minimalne zbog neizbeznih gUbitaka.
Potrebna (stvarna) koliCina vazduha iznosi Q = A • Qrnin, gde je
). koefieijent suviska vazduha, koji zavisi od vrste goriva i tipa
Iozista i koji je uvek veCi od 1. Koefieijent suviska vazduha ),
iznosi za:
- fuena Iozista 1,6 ... 2,0
- mehanicka Iozista 1,3 ... 1,6
- Iozista za uIje i ugljenu prasinu 1,2 ... 1,4
- ,gasna Iozista 1,05 ... 1,2
Pri sagorevanjll Iignita i mrkog ugIja u Iozistu se postizu
temperature od 1 000 do 1 200° C, a kamenog uglja do I 300
0
C.
Trajanje sagorevanja goriva je utoliko krace, ukoliko je
veea povrsina goriva u dodiru sa vazduhom pri istoj tezini. Zbog
toga se gorivo drobi i sitni kada je patrebno postiCi njegovo
bde sagarevanje. Mlevenjem uglja u prasinu trajanje sagore-
vanja u Iozistu se smanjllje ad nekoliko desetina minuta na
nekolika seklllldi.
1.3 KotIovsko 1l0strojeuje i. i
,
Kotlavska postrojenje sluzi za dobijanje pare pod pritis-
kam. Narmalno kotloysko postrojenje se sastoji iz: Iozista,
parnog kotIa, deloya kotlovskog agregata, kotloyske armature
i aparature.
13
, I
-- t Lozista V\t Gorivo sagoreva na resetki, a ispod nje je
propada pepeo i sljaka. Proizvodi sagorevanja
(dimni gasovi) izvode se iz lozisnog prostora dimnim kanalima
kroz dimnjak u atmosferu. Posebna vrsta lozista su za sagore-
vanje ngljene prasine. Lozista mogu biti sa rucnim i sa meha-
ruckim lozenjem. .'1
"'"-" Rucuo u obzir za male elektrane, na primer
za elektrane sa parnom lokomobilom. Resetka je nacinjena od
stapova od livenog gvozda iii celika. Izmedu stapova su proeepi
(otvori) Za prolaz vazduha. Resetka moze biti ravna i kosa.
Ugalj se na rdetku ubaeuje lopatama a rasprostire i razmesta
grabuljama. Na kosu resetku gorivo se dovodi kroz levak,
odakle ono usled sopstvene tdine klizi niz stepenastu resetku
koja ima nagib 30° do 40".
..,- . Mehanicko Iozenje primenjuje se za lozista sa velikom
potro'sIljom goriva. Za mrki i kameni ugalj koristi se lancana
resetk:y Na slici 5 prikazani kotao je sa lancanom resetkom.
Gorivo pada iz levka 2 na reselku I u obliku lanea (slicnom
gusenici kod traktora), na kojoj se pali i sagoreva. Resetka
Sl. 2 - Detalj kraja Iancane resetke
1 - zupeanik za pokretanje resetke;
2 - stapovi resetke; 3 - lanac; 4 -
metalni zid
nosi zapaljeno gorivo ka zad-
njem delu gde potpuno sagori.
Vazduh se dovodi ispod re-
setke. Na slici 2 dat je de-
talj kraja resetke i izbacivanja
sljake. t"Za losije vrste uglja
sa lepljivom sljakom (lignit
i mrki ugalj) primenjuju se
pomicne resetke, takozvani
rtokeri. Delovi resetke pomicu
se napred i nazad i
raju gorivo ne dozvoljava-
juti da se sljaka, lepi za
resetku. Ovakve resetke su
obicno koso postavljene. Po-
stoji i tip raYne takozvane
kaskadne resetke Ciji je prin-
elp pokazan na slici 3. Osci-
latornim kretanjem pokretnih elemenata I prebacuje se gorivo
od jednog do drugog nepokretnog elementa 2. Pri tom se go-
14
pot
i SogOf
I .
:1
I
!
(1"1 ... 1 , '
t
-
rivo krece po resetki prevrcuci se po putanji 4. Visina sloja
goriva se regulise pomeranjelTI zavrsnog elementa 5, preko
koga sljaka i pepeo padaju u pepeonik 6. Iz pepeonika se sljaka
izbaeuje obaranjem obrtnog dela 7.
.-, Promajp 'V4- Promajom nazivamo strujanje vazduha pot-
rebnog za sagorevanje goriva. Pramaja maze biti prirodna i
vestacka. Prirodna promaja se ostvaruje pomocu dimnjaka.
Ako prirodna promaja nije dovoljna pribega va se vestackoJ
promaji. Vazduh se moze ubacivati pod pritiskom ispod resetke
(donja promaja), iii isisavati iz lozisnog prostora (usisna pro-
Sl. 3 - Loziste sa kaskadnom resetkom
- pokretan element; 2 - nepokretan element; 3 - otvor za
4 - putanja goriva; 5 - zavrsni element; 6 - pepeonik; 7 - obrtni deo
maja). VeliCina promaje se moze izraziti sa razlikom pritiska
h = Pp- Pz, gde je pP pritisak u pepeonik u, a p, pritisak u 10-
zisnom prostoru. Pritisak se meri visinom vodenog stuba (mm
H
2
0, iii mm VS). Pritisku od 1 mm H
2
0 odgovara pritisak
od 1 kgjm2 pri temperaturi od 4°C. Za prirodnu promaju h
iznasi do 30 mm H
2
0, a za vestacku preko 30 mm H
2
0.
__ Priprema vode za napajanje kotiova ...:,L Sirova prirodna
voda 'nije pogadna za napajanje kotlova, jer saddi razne stetne
primese. Stetne nerastvorene i rastvorene primese moraju se
odstraniti iz vade, jer bi se inace mogle taloziti u cevima kotla.
NaroCito je opasno talozenje kotlovskog kamena po zidovima
kotla i cevi iz rastvorenih soli. Kotlovski kamen je vrlo stetan,
jer s jedne strane smanjuje stcpen iskoriscenja kotla zbog male
toplotne provodljivosti, a s druge strane dovodi do pregrevanja
kotlovskog materijala, sto moze dovesti do deformisanja i eks-
plozije kotla.
1 5
Mehanicko bistreuje sastoji se u talozenju pesh i mulja
u taloznicama, posto se prethodno ukloni gruba neCistoca
pomocu resetki i gustih mreia. Hemijsko bislrenje sastoji se u
dodavanju raznih hemijskih sredstava, na primer aluminijum-
skih soli, da bi se olaksalo talozenje fino razdeljenih materija
koje lebde u vodi (blato, glina, ulje). Filtriranje -vode naziva
se propustanje vode kmz sloj zrnastog materijala od sljunka,
peska, koksa i drugog. Kad se filter zaprlja mora se prati pro-
pustanjem vode u suprotnom smeru. Pri tome se saddaj filtra
duvanjem vazduha komesa, da bi se sto bolje oprao. VeliCina
taloznika je obicno tolika, da se voda radi bistrenja u njemu
zadrzava od 4 do 24 casa.
Izdvajanje gas ova iz yode - Rastvoreni gasovi u vodi,
a narocito kiseonik (0
2
) i ugljendioksid (C0
2
) izazivaju koro-
ziju (nagrizanje) kotlovskog materijala. IZdvajanje gasova iz
vode obicno se postize zagrevanjem vade pomocll pare na tem-
peraturi od 105 do 130 'c. U redim slucajevima se gasovi od-
<tranjuju i hemijskim sredstvima.
\.,../
Omeksavanje-¥<llk. - Voda se smatra utoliko tvrda uko-
liko saddi vise rastvorenih soli iz kojih se moze taloziti kot-
lovski kamen. Jedan nemacki stepen tvrdoce Cd) ima ona voda
u cijem se 1 lit. nalazi toliko rastvorenih soli, da bi se iz nje
dobiti 10 mg Cistog kalcijum oksida (CaO, negasen krec).
Cim tvrdoca vode prede dozvoljen stepen tvrdoce, sto zavisi od
vrste kotla, pritiska i temperature, mora se voda omeksavati.
Za kotlove sa dimnim cevima (lokomotivske) dozvoljava se
tvrdoca vode do l2°d, za kotlove sa nagnutim cevima do SOd
a za specijalne konstrukcije kotIova priblizno OOd.
U vodi rastvorene soli kalcijuma i magnezijuma se pri
zagrevanju raspadaju i izdvajaju iz vode u vidu netopljivog
kotlovskog kamena. Za vodu sa ovakvim rastvorima ,kazemo
da ima prolaznu (karbonatnu) tvrdocu. Rastvori kalcijumovih
i magnezijumovih sulfata i hlorida ne mogn se izdvojiti zagre-
vanjenl, pa kazemo da voda sa takvim rastvorima ima stalnu
(karbonatnu) tvrdocu. Neprekidnim isparavanjem vode u kotlu
povecava se stalna tvrdoca do granice rastvorljivosti, posle
-cega se iz vode izdvaja kotlovski kamen. Omeksavanje vode
moze se postiCi destilacijom, zagrevanjem i hemijskim putem.
16
+1
;:;t7dG r
°

. I d t'I" . . 0'" 1" . Ytfc
n
&
me savanJc voc e es I aCIJom JC naJsavrSC11JJ1, all naJ-
uplji po stupak kojim se moze dobiti najcistija voda. Voda a 'J'
se isparava u narocitinl isparivacinla (obicno oduzetom parom
--:;j:Z turbina), a zatim se isparena voda kondenzuje.
-; Olneksavanjc vode zagrevanjem se vrsi u narocitinl ure- )://
dc\jima izvan katla iz kojih se talog moze odstraniti. Zagreva- /'
njenl se moze delilnicno odstraniti prolaz11a tvrdoca. Pri tome .if11',
se rastvoreni hidrokarbonati raspadaju taka, da ugljen-diok-
sid (C0
2
) odlazi II atmosferu, a karbonati se taloie. Kao pri-
mer uzmimo hemijski proces: Ca(HC0
3
)2= CaCOrc.C02.+H20.
Zagrevanjem se pOlllaze gasova iz vode.
Hemijsko omeksavanje vode. Postoji vise postupaka od
kojih navodimo samo po stupak pomocll kreca i sode senlatski
prikazan na slici 4. £
eOS//?-:?c \ r3 0'-"62. +52-
SI. 4 - Serna urcdaja za
omeksavanje vade
A - dovod sveie vode; B-
odvod amcksane vade; C-
ubacivanje kreca (CaO) i
vade; P
J
i P2: - slavine za
probne analize; 1 - po-
mocna posuda; 2 veza sa
gJavnom posudom; 3 -
glavna posuda; 4 - ubaci-
5
7
_8
'16 vanje sode (Na2C03); 5 -
, 'V veza sa filtrom; 6 - filter;
3
8
! -; 7 i 8 - slavine za izbaci-
/- __ . vanje necistoce
M.
II d
,
,
Sveza voda se ubacuje kod A kroz kaskadni zagreJac
gde se voda zagreva pomocu pare na 60-90
0
C. Zagrejava-
njem se ubrzava proces Ollleksavanja vode. U sudu 1 se mesa
krecno 11lleko Ca(OH)2 sa vodom. Delimicno omeksana voda
iz suda 1 uvodi se kroz cev 2 u sud 3. Kod PI se uzima probna
analiza vode. U sudu 3 dodaje se kroz cev 4 soda Na2C03.
Omeksana voda se odvodi iz sud a 3 kroz cev -S u filter 6. Na
slavini P
2
uzima se jos jedna probna analiza. Iz filtra se kod
B odvodi omeksana voda. Ako je potrebno jos bolje omekSa-
savanje vode, moze se postupalc nastaviti dodavanjem fosfata
(Na3P04) u posebnoj posudi. .....
17
Po,(co/eoi" PTP
Iliktd#·f;orO/BYe>
Krecno mleko u posudi 1 j 3 razvija sledecu reakciju
smanjujuci prolaznu tvrdocu vode:
Ca(HC0
3
h+ Ca(OHh= 2CaC0
3
+ 2H
2
0
Mg(HC0
3
12+ Mg(OH)2+ 2CaCO
r
i 2H
2
0
Netopljivi kalcijumov karbonat (krecnjak CaCO,) i ma-
gnezijumov hidroksid Mg(OH)2 taloze se na dnu posllde i od-
stranjuju kroz slavine 7 i 8.
Sodom (Na2CO 3) se smanjuju stalne tvrdoce. Kao pri-
mer uzmimo postupak kalcijum sulfata CaS04 sa sodom Na2C03.
CaS04+ Na2C03= CaC03+ Na2S04
Krecnjak se talozi u slldu 3, a ostatak (Glauberova so
Na2S04) odlazi u kotao, gde se kad koncentracija prede gra-
nieu zasicenja talozi u vidu neopasnog mulja. Osim toga se,
cim koncentracija soli u kotlu prede dozvoljene granice, je-
dan dec vode u kotlu zanlenjuje svezom vodom cime se kon-
centracija soli smanjuje.
U savrenlenirn postrojenjirna cesto se koristi permutitni
po stupak u kome se voda ollleksava pomocll filtra ispunjenog
zmcima od prirodnog permlltita iIi vestackih smola. Ovaj ma-
terijal ima osobinu da svoje bazne metale izrnenjuje sa dru-
gim metalima iz tvrde vode. Taka natrijum permlltit menja
svoj natrijUTIl s ka1cijmnom i magnezijumom 1Z tvrde vade.
Pri tome se u vodi obrazuju jedinjenja sa natrijumonl koja
su manje opasna. Kad se natrijum u permutitu utrosi, moze
se materijal regenerisati ispiranjem sa rastvorom kuhinjske soli.
Parn; kotIovi - Pame kotlove delimo uglavnom na kot-
love s dimnim (gasnim) cevima i na kollove s vodostrujnim
ceviIna. U kotlovinla sa dimnim cevima dimni gasovi struje
kroz cevi, a voda se na]azi oko cevi. U ovu grupu se, ubrajaju:
lokomotivski, lokomobilski i brodski kollovi. Ovi kotlovi se
nazivaju i kollovi sa velikim saddajem vode. Takvi kotlovi su
malo osetIjivi na nagle promene opterecenja, njihovo Ciscenje
je relativno prosto pa ne zahtevaju veliku cistocn vode za napa-
janje. Za sasvim male elektrane od ovih kotlova dolazi II obzir
lokomobilski kotao. Lokomobila je klipna pama mallina, koja
Gini jednll celinu sa kotlom. U kotlovima sa vodostrujnim
18
cevima dimni gasovi struje oka cevi, a voda kroz cevi. U ovu
grupu spadaj u kotlovi sa nagnutirn cevima, kotlovi sa strmim
cevima i specijalni kotlovi. Ove kotlove nazivamo i kotlovima
sa malim sadrzajem vode. lzraduju se za veliku proizvodnju
pare i za velike pritiske, zauzilnaju malo prostora i brzo se
zagrevaju, ali su osetljivi na 6StOC11 vode za napaj2.nje i zahtevaju
dobre uredaje za regulisanje napajanja. ani normalno dolaze
u obzir za potrebe parnih elektrana. Kotlovi sa vodogrejnim
cevima sastoje se od jednog iIi vise cilindara (bojlera) izmedu
kojih se nalaze snopovi cevi. Cevi su tako razmestene, da se
ostvaruje prirodna cirkulacija vade kroz njih, ali postoje i kotlovi
sa vestackorn cirkulacijom Na slici 5 prikazan je kotao sa
nagnutim vodostru]nim
Specijalni kotlovi namenjeni S11 za proizvodnju pare llaj-
viseg pritiska (60 do 300 kg/em
2
). U specijalne konstrukcije
mozemo llbrojati i elektricne kotlove.
Kotlovska armatura obuhvata pribor i instrumente po-
trebne za siguran i pravilan rad kotlovskog postrojenja, kao
sto Sil: manometar, venti I sigurnosti, vodornerno staklo i ventil
za napajanje vodom. U kotlovsku aparatllru spadaju ostale
I
81. 5 - Skica kotlovskog agregata
1 - lancana resetka; 2 - levak za ugalj; 3 - nagnute vodostrujne cevi;:
4 - uzduzni dobos; 5 - skupljac pare; 6 - pregrejac pare; 7 - zagrejae
vade (eiconomajzer); 8 - zagrejac vazduha; 9 - dimni kanal; 10 - dim-
njak; 11 - vodomerno staklo; 12 - venti! sigurnoBti
19
sprave i pomocni uredaji potrebni za pravilan rad kotla, leao
sto su: slavine za vodu i paru, zasuni i ventili za regulisanje
promaje
J
aparati za ciscenje koHa, kao i aparati za kontrolu
pravilnog rada kotla.
.. Kotlovi za lozenje ugljenom praSi.ruwl -- Mlevenjem uglja
u prasinu II velikoj meri se povecava brzina sagorevanja. Dok
obieno sagorevanje uglja u slojevima traje oko 20 do 60 minuta.,
sagorevanje ugljene prasine u lozistu kotla traje samo nekoliko
sekundi. U avom slucaju se uslavi sagorevanja priblizuju
virna za tecno i gasno gorivo.
Na slici 6 pokazana je sema jednog za lozenje
ugljenom prasinom. U galj se u Inlinu 5 111clje, a zatim pomocu
ventilatora 7 izmcsan sa vazduhom ubacuje u kotIovski proslor
kroz plamenjake 10. Sagorevallje se reglilise P01110ClI sckllndar-
" /
'3
1_':':':J.-IHlijl'Oo J
8
SI. 6 - Serna postrojellja za loienje lIg1je-
nom prasinom
1 - bunker za ugalj; 2 - zasun; 3 - vaga;
4 - ubacivac uglja; 5 - mlin za ugalj;
6 ...- separator; 7 - ventilator; 8 -. sekun-
darni vazduh; 9 - otvori za vazduh; 10 --
plamenjak; 11 - ckranske cevi; 12 - izba-
civanje sljake; 13 - dimni kanaI
nag vazduha 8. Raspored plamenjaka i otvora za sekundarni
vazduh je· taka v, da se dobije sto vise vrtlozenja. Smesa ug-
ljene prasine i vazduha sagoreva u vidu plamenog miaza. Da
bi se izbegao direktan dodir sa plamenom
J
vodostrujne cevi
Stl rasporedene pored zidova u vidu takozvanih ekranskih cevi
20
11. Zrnca sljake propadaju kroz reselku koja se hladi vodom
(granulaciona reselka) u sud sa vodonL Postoje i razne druge
kOl1strukcije.
Preimucstvo ovakvih postrojenja: mogu se koristiti sve
vrste ugJja, brzo pustanje u pagan, veliki stepell iskod5cenja
(Ylk do u Iozistu TIema pokretnih delova izlozenih yiso-
kiln tenlperaturama, mala upotreba radne snage.
N-edostaci: Patrebno je postrojcnje za mleyenjc uglja,
velika cena izgradnje, potreban je 11areeiti uredaj za pustanje
katla urad, zauzimaju veliki prostor, zbog veee koliCine dima
i pepela potrebno je preciscavanjc dirnnih gasova.
Paroyodi - Para 1Z kotlova se odvccli rarovcdim8 u
parne TIlasine, • odnosno turbine. Parni kotlov] i turboagregati
mogu biti 111edusobno povezani parnim sabiITlim vodovima,
tako da se na iste parne sabirnice mogu prikljuciti razni kot10vi
i turbine (skupni pagan), a mogu svaki pojedini kolao i turbo-
agregat ciniti odvojenu cclinu (pogon u bloku). Da bi
gubitak toplote u okolinu paro-
vodi se oblazu toplotnim izo1a-
torima, na primer staklenom vu-
nom iIi vunOID od sljake, koja se
ablaze lvrdim od gipsa,
iIi se nabija u presvlaku od zieane
mreze sa zastitnim oklopom od
pocinkoval1og ili aluI11inijumskog S!. 7 - Elasticna
lima. OSi111 toga se za izolaciju upo- spojnica
trebljava kremena (diatomejska)
iIi plasticna masa u cbliku fazonskih komada ili ploca. Radi
mogucnosti prornene duzine parnih vodova pri tem-
perature u dugaekilll vcdovima pos1avJjaju se elasticne spojnice
(vidi sliku 7). Brzina pare II parnim vodovima iznosi za za-
sicenu paru 20 ... 40 mis, a za pregrejanu 30 ... 50 m/s.
Delovi kotlovskog agregata - U del ave kotJovskog agre-
gata pored samog koHa ubrnjamo: pregrejac rare, zagrejac
vade za napajallje kotla i,/zagrejac vazduha. Ovi luedLji po-
vecavaju ekol1omicl1ost l),6tIovskog postrojenja.
/
I U pregrejacu pare se povecava tempe-
ratura pare pri Stallo"m prilisku. Pregrejana para dozvoljava.
yeci pad pritiska ekspanziju) nego zaSiCCTI2. Zasicena
21
para se admah kondenzuje (izdvajaju se kapljiee vade) eun
.se pntisak smanji. Kapljiee vade kaje para pavlaci sa sabam
-ostecuju lopatice parne turbine, pa zato vlazTIost pare ne srne
preci dazvaljeue graniee (10 do 12%). Pregrejana para pocinje
,da se kondenzuje tek posto je pres!a u zasicenu, Pregrejavanjem
-pare povecava se i stepen iskoriscenja parnog postrojenja, koji
je narocito znatan prj visokim pritiscima. Zbcg svega toga Sll
kotlovska postrojenja za pame elektrane snttbdevena pregre-
jaci Ina parc. Pregrejac pare se sastoji od snopa cevi rnanjeg
precnika (20 do 40 mm), kroz koje se propusla zasicena para
iz kotlovskog parnog prostora, odnosno parnog cloma. Pre-
grejac pare se nalazi u prostoru u kame se nalaze i vodostrujne
'cevi, a zagreva se vTeEm gasovima Stl temperatuforn preko
500° C.
Zagre,jac vode (ekonomajzer) - Vreli gasovi koji se u
kotlu vise ne mogu ekonmnicno iskoristiti, mogu se iskoristiti
za zagrevanje vode koja napaja kotlove. Primena ekonomajzera
je ekonomicna, jer je grejana povrsina zagrejaca vade znatno
eftinija od grejne povrsine samog parnog kotla, Ekonomajzer
je obicno smesten u dimnom kanalu, a sastoji se iz cevi kroz
koje prolazi voda za napajanje kotla. Oko cevi strllje dirnni
;;asovi koji zagrevajll vodu. Temperatura dimnih gasova na
izlasku iz kotJovskog postrojenja bez ekonomajzera iznosi do
400" C, a sa ekonomajzerom 180 do 200
0
C. Prema tome eko-
nomajzer iskorisclije OVlI razliku u temperaturi. Temperatura
vade na izlazu iz ekonomajzera iznosi od 40 do 50° ispod
"1.ell1perature zasicene pare.
Zagrejac vazduha I zagrejac vazduha je vrsta ekono-
'majzera, koji naknadno koristi jedan deo toplote preostale u
vrelim gasovima, a koja se vise ne moze iskoristiti u samom
kotJu. Zagrevanjem vazdllha se poboljsava sagarevanje i lime
-povecava stepen iskoriscenja loii8ta. Povisenjenl temperature
vazduha za postize se usteda od 1% u kolicini utrosenog
.gorivu. Zagrejac vazdllha se ugraouje pozadi kotla, obieTIo iza
zagrejaca yode.
Za sagorevanje uglja na resetki vazduh se u zagrejacu
zagreya do 200° C, a za loiis(a sa ugljenom prasinom do 300°C
i vise. Da bi se omoguCila prircdna prolllaja, temperatura
gas ova na ulazu u dimnjak ne treha da hude ispod 180
0
C.
ZagrejaCi vazduha lnogu biti rekuperativni, kod kojih se izmena
toplote vrSi neposrcdno kroz zidove cevi iJi pJoca na vazduh
22
i regenerativni, kod kojih se topIota prenosi posredno na taj
nacin sto se jedan konstruktivni dec prethodno zagreje dim-
mm gasovima a zatim naizmence predaje akumulisana top-
Iota vazduhu.
Na slici 5 prikazani Sll delovi kotlovskog aparata: 6 -
pregrejac pare; 7 - zagrejac vode (ekonomajzer); 8 - zagrejac
vazduha.
Odstran,iivanje otpadaka iz kotlovskog postrojenja. Sljaka
i pepea lnogu se odstranjivati rucno, polumehanizovanim iIi
TIlehanizovanim nacinom.
Rucno uklanjanje sljake
ncta primcnjuje se u malirn elektranama. Ono se obavlja jedan
do dva puta u toku smene.
11 eJektra JJ (J rna
srednle 'veTicine. Iz ]oiista se sljaka izbacuje u vagonete, posto
se prethodno ugasi prskanjem VOdOlll. Vagoneti se guraju do
grotla (otvora u podu) i u njega sljaka izbaei. Iz grotla se sljaka
elevatorima izdize u bunker, a iz bunkera izbacuje u vagone
iIi slep,
SI. 8 - Uklan.ianje sIjake pomocll beskrajnc trake
1 - korito sa vodom; 2 - gumena traka; 3 - bunker; 4 - vagon; 5 - cev
za izbacivanje sljake iz. kotla; 6 -- korito; 7 -- voda; 8 - povratna strana trake
Mchanizovano uklanjanje. olpadaka primenjllje se II Ye-
od' koj(h - cen10 navesti
sarno neke. .
a) Sistcm sa beskrajnonl trakom prikazan na slici 8. Cevi
za izbaeivanje sljake potopljene su u vodu tako da se sljaka
ugasi pre nO sto padne TIa gumenu traku. Po potrebi sljaka se
prethodno izdrobi. Ovaj sistem dolazi U obzir za neprekidno
izbacivanje s!jake, Brzina kretanja trake sa Sljakom je oka
30 em/min. Traj2.nje trake je 3 do 5 godina.
23
b) Hidraulicki sistenl uklanjanja SJiake (pomocll ycde).
Sljaka se mOl,c spirati VOdOlll U otvorenim glatkim kanajima.
-P()sle talozenja s.!.iake u Ja111ama izvaIlkotJovlllce
J 5 ,l'l!N
,.:..--.-- -,
SI. 9 HidrauIicno ukJanjanje sljake
1 pepeonik; 2 _._- rezcrvoar za vodn; 3 -- cev za vodu sa sljakom; 4
ruCica za zasun; 5 bazen za sljaku
veca ad koliCine sljake i pcpc]n. koji se odnose. Sljttk(l. i pepeo
rnogll se odnosili j VOd0111 koja struji kroz cevi ped pritiskom.
Prema duzini cevi pritisak vade moze biti niz] i viSi do 30 kg/em2-.
Na slici 9 pokazan je hidrullllcki sistem niskog pritiska. Veda.
sa sljakonl protice u bazen gde se sljaka talo?;i i odatle speci-
jalnim erpkama Hi na neki drugi nacin izbaeuje.
c) Pncumatski sistcm uklanjanja sljake i pcpela (ponlccu
v!l.z:duha). __ sljaka moz.e s.e odnosllI 1
koji ostva,:uje
-se qdyaIQ:DJe -}Ujake
Cia-· - tak?zvaniIl1. izdv?_:-__
jiCiffia lislcd centrifugnlne sile,
Slsie-n1 nlo,ze_ da radi neprc:Ki!lno, ali prouzi:okuje dosta larme
'-l'f"sTlle, 'DoE!Z1 u obzif-ka(ja je oteiallo postavJjanje hidra-
ulicnog sistema. Pogo dan je zaloziste sa ugljeIlOTIl prasinom,
jer tada llema potrebe za drobilic0111.
____
Ako dirnni gasovi koji izlaze jz di11111jaka sadrze mnogo
necistoce (cadi, prasille, sumpora), isti mogu biti stetni po
ljude i poljoprivrednu kulturu u okolini. U izvesnim slucaje-
vuna a narocito kad 10zE;ta za ugljenu prasiuu, javlja se po-
24
treba za preciscavanjelll gas ova pre izlaska iz dimnjaka. Necis-
toea jz dimnih gasova maze se ukloniti na raznc nacinc.
pomacu snaznih tuseva moze se primenit]
tmuo gde ima na raspolaganju dovoljno vode j gde se zaga-
dena voda Inoze bez teskoca vratiti u reku. Po ovon} sistemu
dimni gasovi s1ruje nasuprot lnlazevima vode iz tuseva.
din1ni gasovi prolaze kr02 prsten
sa zavo.1ni111 kanalinla, tako da dobijaju kruzno kretanie. Usled
centrifugalne sile izdvajaju se cestiee' neClstGCe jz gas-2" 1aloze
uz zidove izdva.jaca i izbacuju kroz donji otvor. Kroz gorn.1i
olvor sc sisu preCisceni gasovi (vidi sliku 10).
Elcktrofiltcr je principijelno prikazan na slici 11. Dimni
gasovi'slr'Uj,,"T£nledu dye elektrcde, od kojib je jedna nn vi-
sokom negativnolll potencijalu izvora jcdnosmerne struic (40 ...
80 kV) U obIiku zategnute tanke .lice, a druga U oblik'u cilin-
dricne ploce. Dirnni gasovi struje oka zicne elektrode sa ne-
gativnim potencijalom i jonizuju sc u elektricnonl palju. Joni
, se odbijaju od negativnc ka pozitivnoj elek-
l<E,-- '" trodi noseCi sa so-bom cestice praS-ine, koje
se zbijaju oko jona primajuCi ncgativl10 op-
terecenje. Pri dodiru sa povrsinom pozitivne
<...cr.." :11lL_ 2
-i\l:
SI. 10 - Skica ciklon- SI. 11 - Serna uredaja elektrofiltra
skog izd\'ajaca
1 -- ulaz gasova; 2 pr-
sten sa kanalima; 3
izdvajanje necistoce; 4
izlaz gasova
- regulacioni transformator; 2 -- mc-
hanicka usmeraca visokog napona; 3 -- kc-
mora (celija) filtra; 4 - ncpreCiscen gas;
5 - preciScen gas; 6 -" negativna (emisiona)
elektroda sa tegom za zatezanje zice; 7 -
izbacivanje neCistocc; 8 - metalni segmenti;
9 kontaktne povrsine
25
elcktrode joni sa prasinom se neutralisu i na taj nacin izdvajaju
necistocu iz dimnih gasova.
Uredaj elektrofillra se sastoji iz jedno - iIi trofaznog
prikljucka na elektricnu mrezu iz regulacionog transforma-
tora ], koji podize priIllarni naizmenicni napan na potrebnu
visinu 40 do 80 kV, zatim naroCito konstruisane mehanieke
usmerace 2, koja usmerava naizmenicnu struju visokog napana
u istosillernu, i iz sarnog filtra 3. Mehanicka usmcraca se sas-
toji ad izolacione place sa dva metalna segmcnia 8, koju okrece
sinhrani motor, i ad cetiri nepokrctne kontaktne povrsine 9.
Pomocni uredaji za stresanje prasine sa elektroda i za ukJa-
l1janje radio smetnji nisu u semi oznaceni. Citav uredaj se u
stvari sastoji iz vise celija paralelno povezanih. Iz dimnih gas ova
se moze odstraniti 95 do 99% neCisto6e. Jacina struje ne treba
da bude veea od 300 rnA. Potrosnja elektriene energije iznosi
oko 1,0 kWh na 1 000 m 3 gasa.
1.5 Masinska dvorana
U masinskoj dvm"ani se nulaze pogonske masme i elek-
tricni generatori sa raznim pomoenim uredajima. Za pogonske
n1<lsine u parniln elektranan1a dolaze U obzir parne turbine.
Elektrane sa klipnim parnim masinama se danas retko grade.
jer je pagon sa parnim turbinama ekonomicniji vee za snagc
preko 500 kW. Za male snage bi mogla doCi U obzir eventu-
alno pama lokomobila. Medutim za male elektrane je uobi-
cajena upotreba motora sa unutrasnjim sagorevanjem. U od-
nosu na klipne parne masine parne turbine imaju veei stepen
iskoriScenja, mirniji hod, zatim zahtevaju lakse temelje i manju
povrsinu za smestaj.
~ Pame turbine - Prvu kOllstrukciju parne turb'ine dali
su Svedanin Laval i Englez Parsons 1884. godine. Para iz kot-
lova, koja raspolaze sa potencijalnom energijom (energijom
pntIska), dovod1 se kroz parovode do parnih turbina. U tur-
binama para prolazi Ieroz sprovodne kanale gde dobija veliku
brzinu (do I 200 m/s) i na taj nacin se Iljena potencijalna ener-
gija preobrazava u kinetieku. 1z nepoIeretnog dela para dalje
protice kroz pokretne (radne lopatiee), gde se kinetieka ene'r-
26
gija pare napokon preobrazava U lllehanitku energiju kretanja
lopatica. Po natinu iskoriscenja energije pare u turbini, turbine
delimo l1a akcione i reakcione.
BPIlOVOON/
.l!PA.-'tAT
81. 12 - Princip akcione turbine
Princip dejstva akcio-
ne turbine pokazan je l1a
sliei 12. Pokretnc lopatice
su tako konstruisane da para
pri proticanju iZDledu njih
De lnenja vcliCinu rclativne
brzinc) to jest brzinu pare u
odnosu na pokretne lopatice
(W1 ~ w2)' Medutim iako se
ne lllenja velicina relativnc
brzine, nlcnja se njen smer
(1)1 nije 1>2)' Usled skretanja mlaza pare javlja se centrifugalna
sila koja dcluje l1a lopatice poIeretnog kola.
Da bi se iskoristila sva kineticka energija pare, apso-
lutna brzina (brzina u odnosu na nepaIerctne delove turbine)
na izlasku iz pokretnog kola trebalo bi da bude nula (C2= 0).
Da bi se to ostvarilo, Inorala bi obimna brzina pokretnog
kola da iznosi polovinu apsalutne brzine na ulasku u kolo
2
, , ,
SI. 13 - Skica akcione turbine
1 ~ ulaz pare; 2 - izlaz pare; 3 - oklop
(u ~ ~ ' ) - BuduCi da je
apsolutna brzina cl vrlo
velika (do I 200 m/s), a
obimna brzina pokretnog
kola (u) ogranieena ot-
pornoscu rnaterijala (do
400 m/s), ne moze se ki-
neticka energija pare i5-
koristiti samo u jed nom
nizu poIeretnih lopatica. 1z
toga razloga se parne tur-
bine grade sa vise nizova
pokretnih lopatica na vise
radnih kola. Na taj nacin
turbina irna vise stupnjeva,
27
tako da se II svakom stupnju iskoristi sarno jedan dec energije, a
u svim stupnjevima Citava energija. Na slici 13 s{n-_utd:i je
prikazana skica akcioEc parne turbine sa vise stcpena. Sprovodni
ararati oznaceni su sa: S1, S2, S3, S4, a radna kola sa nizo-
vima lopatica: R}, R
2
) R
3
, R
4
. Na istoj slici pokazana je pro-
mena pritiska p i apso]utne brzine c pri proticanju pare duz
turbine,
.1]:illfip dejstva pokazan je 11a slici 14,
OVaj sistcm ima talGlV oblik pokretnih lopatica da se para pri
proticllllju izmedu 11jih ubrzava (l-V2>Wj). Nasuprot sili ubrzanja
F = m . a dc1uje sila reakcije R, cija jedna k0111ponenta R
t
deluje
tange11cijalno 11a rotor turbine. Ta s11a okrece turbinu. Aksi-
jalna komponenta Ra deluje aksijalno dui osovine turbine i
1nora sc 11a neki 11<1cin se pored reakcionog
koristi delimicno i akciono dejstvo, jer para pri proticanju menja
i smer. Obic110 takozvan<l reakciona tu1'bina koristi jednu po10-
vinu energije pare na rcakcioni, a drugu polovinu na akcioni nacin.
u
SI. 14 - Princip reakcione turbine
Velike pame turbine mogu
biti podeljene na vise del ova
(obicno 2), tako da ista para
prolazi kroz sve dclove. To su
takozvane viscoklopne turbine.
Samo jedan veliki okloI' bi se
izlagao velikilTI mehanickinl na-
prczanjima pri prmneni telnpe-
rature usled velikih dinlcnzija.
Obicno je prvi dec akcionog
tipa visokog pritiska, a drugi
reakcionog lipa niskog pritiska,
Prema smeru proticanja pare delimo turbine na aksijalne (para
protice u s]neru osovine) i radijal11e (para protice radijalno od
vratila ka periferiji), Aksijalne turbine se cesee koriste. Od
radijalnih turbina poznata je 8vedska konstrukcija ,tipa Ljun-
gostrom. Za razliku od aksijalnih turbina u radijalninl turbi-
nama se krece i sprovodno i radno ko]o u suprotnim slnerovilna.
Prema tome ove turbine ilnaju i dva generatora koji se krecu
U slJprotnim smerovima4 U aksijalnim turbinama reakcionog
sistema javlja se aksijalna komponenta sile (Ra) u smeru oso-
vine. Da bi se ovaj pritisak p011i8tio, jer negativno de1uje na
28
lezista, u velikim viseoklopnirn turbinmua para se clovedi u
sredinu del a niskog pritiska, a odatle propusta u dva suprotna
smera duz vratila. U veCini slucajeva turbine su ncposredllo
spojene sa generatorom pomocu krute iIi elasticne spojnice i
imaju 3000 obrta u luinutu. Ako iz konstruktivnih razloga
turbina 1110ra da ima veCi broj obrta od generatora, ouda je
prenos posredan preko zupcanika (reduktora), Leiista se pod-
mazuju sa uljem pod nadpritiskom od 0,3 do I kgicm
2
, leoje
hladj vodom 11 hladnjaku za ulje. Potrosnja ulja za
zlvanje i pogon pomoenih uredaja lZllosi 0,05 do 0,08 gr jkWh,
Regulisanje snage, odnosno broja obrta je obicno pro-
Inenom kolicine pare pomocu grupe TIl1aznika. Rede se pri-
menjuje reguhsanje guscnjem pare. AutOlnatsko regulisallje
brzinc obrtanja je principijelno slicno kao ked vodnih turbina,
pa ce biti obradeno u odeljku 0 vodnim tu1'binanlu.
81. 15 - Izglcd turboagregata
Na slici 15 dal je izgled jednog turboagregata firme
Simens, koji se sastoji, posmatrano sa prednje strane, od dela
turbine vlsokog pritiska, zatim deja niskog pritiska i na kraju
elektricnog generatora, takozvanog turboalternatora, Izmedu
dela turbine visokog i niskog pritiska vide se dYe spojne cevi
za paru.
29
1.6 Stepen iskoriScenja parnJ!lLPostrojenj'L
U tehnici se koristimo preobrazajem jednog oblika ener-
gije koji nam stoji na raspolozenju n drugi, koji nam je koristan.
Usled neizbeznih gubitaka uvek je iskoriscena energija manja
od utrosene. Odnos iskoriscene energije Q i utrosene Q' nazivamo
stepen iskoriscenja 1).
Q
'1=-.
Q'
Preobrazaj energije je obicno slozen iz vIse procesa. U
tom slucaju ukupan stepen iskoriscenja za ceo slozen proces
dobija se mnozenjenl stepena iskoriscenja za pojedine procese:
Aka pasmatramo stepen iskoriscenja citave elektrane
od hemijske energije goriva u lozistu kotla do elektricne ener·
gije na sabirnicama elektrane, mozerno izdvojiti sledeee pro-
cese sa svojim stepeninla iskoriseenja.
a) Kotlovskog postrojenja. Ako sa Qk (lznacimo iskori-
seenu energiju koja iz kotla odlazi u parovode, a ulozenu ener-
giju koju saddi gorivo sa B' Hd, onda je slepen iskoriscenja
kotlovskog poslrojenja:
Q.
'1.=---= 0,7 ... 0,9.
B·Hd
Gubitak energije odlazi sa dimnim gasovima kroz dim-
njak, zracenjem u okolillU i 11 izbacenOlTI nesagorelom gorivu.
b) Parovoda. Gubitak toplote zracenjem u okolinu sma-
njuje se toplotnom izolaeijom parovoda. Ako sa QI oznacimo
iskoriscenu energiju koja odlazi u turbillU, mozemo pisati:
'1p= Ql = 0,97 ... 0,99.
Qk
c) Turbinskog postrojenja. Efektivni stepen iskoriscenja
. pame turbine (1) ,,) je proizvod termickog ('1,), termodinamickog
('1"J i mehanickog (1)m) stepena iskoriscenja turbine:
Q,
'1,' = - = '1" '1th' '1m = 0, IS ... 0,45.
Ql
30
\
I
gde je Q e energija iskoriscenja na vratilu turbine. Veca turbina
inla veei stepen iskoriscenja. Termicki stepen iskoriscenja dat
je izrazom:
... 0,5
Ql
gde je: QI koliCina toplote koju sadrzi para na ulazu u tur-
binu, a Q2 koliCina toplote pare na izlazu iz turbine. Sto je
kolicina toplote pare na ulazu u turbinu veca a na izlazu i2
turbine manja, bice veCi termicki stepen iskoriscenja. KoliCina
loplote koju saddi 1 kg pare je utoliko veea ukoliko su veei
njen pritisak j temperatura. 1z tog razloga, para koja se dovodi
u turbil1u trcha da ima s10 vis! pritisak i temperatufu, a para
koja se odvodi iz turbine sto manji. Danas se postizu pritisci
pare do oko 300 kg/em
2
, a temperatura od oko 600
0
C, slo
je uslovljeno otpornOScli materijala. Smanjenje pritisku pare
na izlasku iz turbine postize se hladenjem pare pomocu vade
za hladenje u pamom kondenzatoru. Pri tome se para kon-
denzuje, 5kuplja na dna kondenzatora i pomocu crpke vraca
natrag u kotao. Termodinamicki stepen iskoriscenja uzima u
obzir gubitke usled trenja i vrtlozenja pare pri protieanju kroz
sprovodne i radne lopatiee turbine i iznosi = 0,67 ... 0,90.
Mehaniclci stepen iskoriscenja uzima u obzir mehanicke gubilke
zbog trenja u lezistima i u pomoenim pogonima i iZ1105i
1).,=,0,9 ... 0,99.
d) Elektricnog generatora 1).= O,SO ... 0,99.
e) Pomocnog uredaja (priprema i transport goriva, pogon
crpki, reduktora i drugo) 1)ur= 0,90 ... 0,94.
f) Elektricnog razvoda u elektrani (kablovi i sabimiee)
'r,r= 0,99S.
Stepen iskoriscenja eele elektrane:
'lJet='lJk' 'lJp' YJet' YJur' 'lJr.
Na primer 1),,= 0,86xO,9SXO,30xO,95xO,92xO,99S = 0,22.
Povecanjem temperature pregrejane pare do 650' C, pri-
tiska do 300 at, zatim upotrebom regenerativnog zagrevanja
vode za napajanje kotlova i visestrukinl medupregrevanjem
pare u savrenlenim termoelektranama se postize stepen isko-
riscenja elektrane ('1et) do 41 %.
31
.1.7 Potro'llja goriva za jlfoizvO(lnju 1 kWh
_.m ·'_".'.d·d_N_.,, __ ___ .• __ _
Stepen iskoriscenja elektrane je
Q"
J7c1 = -,
B·Hd
gde je Q('J korisno proizvedena clektricna energija lzrazclla u
toplotnim jcdinicama (lecal), a B· Hd utrosena energija goriva
opct u toplotnilll jedinicama, Da bi odredili potrosnju goriva
za proizvedcn ] kWh 111oramo 1 kWh izraziti u toplotninl
jcdinicama: ] kWh = 860 keal = Qcl' Sada l11ozemo pisati i
860
llel = ---, oJaklc dobijatno
B·Hd
860
'),z· Ha
gde je -r,eZ stepen iskoriscenja eele eleklrane, a H d [kc,,] (kg]
donja toplotna moe goriva.
Zadatak 2 _. Odrediti potrosnju uglja u kg za proizvodnju
1 kWh, aka jc donja toplotna moc uglja (Jignit) 2 500 kcal /kg,
a stepen iskoriscenja elelctrane "fie[ = 0,22.
Resenje: kg .
·Zlez· Hd 0,22 x 2500 kWh
Zadatak 2a - Odrediti kolicinu toplote Qcl u kcal za
proizvodnju 1 kWh uz podatke iz zadatlea 2.
" . 860 860 k cal
R esenle:
'7e! 0,22 kWh
1.8 E..1.'c()O.<'.ellzovanje _pare
gubitak energije u parn01n postrojenju je u top-
loti koju odnosi izlazna para napustajuci turbinu. Kondenzo-
vanjenl pare POll10CU vode za hladenje smanjuje se izlazni pri-
tisak i temperatura izlazne pare, a time se povecava termicki
(i opsti) stepen iskoriscenja parnog postrojenja. Kondenzo-
vana para (kondenzat) je deslilisana voda koja se erpkama
vraca u kotao. Postrojenje bez kondenzatora moral a bi pri-
prelnati svu vodu za llapajanje kotla, dok se u kondenzacionom
32
postrojenju to eiill sarno sa dopunskom vodom (voda sto
iseuri i ispari), koja iznosi sarno 3 do 10% od ukupne koliCine
vode i pare u kruzenju. Prema tome korist od parnog kon-
WK'7t'i07
81. 16 - Princip kondenzatora
-- ulaz pare; 2 - dovod vode za
hladenje; 3 - odvod vode za hla-
denje; 4 - vodena komora; 5 -
pregrada; 6 - sabiraca; 7 - izlaz
kondenzata (30 ... 40
6
C); 8 - cevi
za vodu; 9 - odvod vazduha; 10 -
poklopac
10
denzatora je dvostruka, u popravci stepena iskariscenja parnog
postrojenja i u mal1joj potrebi za preciseavanjem vode.
U pamim elektranama upotrebljavaju se povrsinski kon-
denzatori. Povrsinslei kondenzator se sastoji od eilindricnog
tela sa veCim brojem tankih mesinganih cevi kroz koje protice
voda. Na sliei 16 se vidi princip povrsinskog kondenzatora.
Vodena komora je tako pregradena, da voda teee vijugavo kroz
cevi, odnoseci toplotu pari koja struji odozgo naniie ako cevi
sa vodom. Para se hladi predajuci toplotu vodi za hladenje i
kondenzuje se smanjujuCi zapreminn. Para kondenzovana u vodi
- kondenzat, skuplja se na dnu kondenza(ora u sabiracu, odakle
se odvodi crpkama za kondenzat. Voda za hladenje (cirkulaeiona
voda) potiskuje se crpkama iz dovodnog kanala kroz konden-
zatorj
Potrebna kolieina vode za hladenje je 50 do 70 pnta veea
od kolieine pare koja se kondenzuje. Crpke za kondenzat i vodu
za hladenje su rotacione eentrifugalne erpke sa dvostrnkim
pogonom (elektricni motor i mala pama turbinal radi sto vece
sigurnosti pogona.
Kroz lose zaptivena mesta i sa izradenom parom u kon-
denzator prodirn vazduh i gasovi. Ovaj vazdnh kvari vakuum
l
)
u koudcnzatoru, jer se ne moze kondenzovati, pa se mora od-
1) Pritisak u parnom kondenzatoru iznosi 0,02 ... 0,08 kp/cm
2

3 Elektrane i razvodna postrojenja
33
straniti. Za odstranjivanje vazduha iz kondenzatora najcesCe
se koriste ejektori. Princip ejektora dat je na slici 17.
, I
J..!.
4 •
SI. 17 - Princip ejektora
I - vazduh; 2 - para (800 ...
I 200 m/s), iii voda (20 ... 30 m/s);
3 -sisak; 4 - difuzor; 5 - para
(voda) izmesana sa vazduhom
Mlaz pare iii vode slruji velikom brzinom kroz difuzor
provlaceCi sa sobom cestice vazduha. Kolicina vazduha koja
se mora odstraniti iz kondenzatora maze se racunati sa 1,0
do 0,5 kg na sat za svakih I 000 kg kondenzovane pare. Za
pogon parnog ejektora potrebno je 0,5 do 1% ukupne potro-
snje parne turbine. Pri tome se den toplotne energije pare iz
ejektora predaje vodi za napajanje kotla, sto povecava eko-
nomicnost uredaja parnog ejektora. Za ejektor sa vodom ko-
liCina pogonske vode iznosi oko 10% od vode za hladend
Kondenzator se postavlja neposredno ispod turbine, da
bi gubici isticanja bili sto ll1anji. Na slici 18 pokazano ie celo-
kupno kondenzaciono postrojenje.
_ Odreiliv'!IJilLllWtok!! - Protok vode za
hladenie u kondenzatoru ll1ozemo o"i!reaiti prema jednacini:
gde ie: m = W = 50 ... 70 odnos vode za hladenie i kondenzovane
G
pare, odnosno koliCina vode u kg potrebna da bi se konden-
zovao 1 kg pare
G kg
g = --= 3,5 ... 5,5 -- kolicina pare u kg potrebna za
P
ma
, kWh
proizvodnju 1 kWh.
34
Prnax [kW] maksimaino (naivece) opterecenie elektrane.
Zadatak 3 - Odrediti protok vade u m 3/s za potrebe
parne elektrane maksimalne snage Pmax = 30 MW.
,
6
19
14
-lIS
I,
Sl. 18 - Skica kondenzacionog postrojenja
1 - pama turbina; 2 - elektricni 3 - kondenzator; 4 - crpka
za vodu za hladenje; 5 - pogonski el. motor (rezervni parni pogon Dije
ucrtan); 6 - crpka za kondenzator; 7 - dovod vade za hladcnje; 8 - odvod
vade za hladcnje; 9-skupljac kondcnzata; 10 - odvod vazduha; 11 -
pami ejektor; 12 - hladnjak za kondenzavanje vade iz ejcktora; 13 -
odvod kondenzata iz hladnjaka; 14 - odvod pare u atmosferu (po potrebi);
15 - ventil sigurnosti za siucaj kvara u kondenzatoru; 16 - dovod pare
za ejektor; 17 - odvod kondenzata
Res e nj e: Glavni deo potrosnje vode je za potrebe
kondenzacije pare. Usvojicemo ill = 50 i g = 5 kg/kWh.
kg
W m· g. P roa' = 50 x 5 x 30000 = 7,5 x 10
6
-
h
m
3
m
3
W=7,5 x 10
3
-=2,08-.
h s
Ovoj vodi dodajell1o dopunsku vodu za napajanje kotla.
Usvojicemo da dopunska voda iznosi 5% od protoka konden-
zata, odnosno pare. Protok pare, odnosno kondenzata iznosi:

35
"
Pet procenata od toga iznosi:
_5_ x 150 x 103 ~ 7 , 5 X 103 kg ~ 2,08 kg .
100 h 5
Odavde vidimo da su ostale potrebe za vodom neznatne
u odnosu na potrebe vode za kondenzaciju pare.
Hlade!!,je upotrell.!leIl-"-Yod!, - Za kondenzovanje pare
potreban je veliki protok vode. Ukoliko se iz reke iIi bunara
ne moze dobiti dovoljno vode, mora se upotrebljena voda hladiti.
Ima vise postrojenja za hladenje upotrebljene vode kao sto
su: otvoreni bazeni, bazeni sa prskalicama i hladnjaci u vidu
tornja. Za vece elektrane najvise se upotrebljavaju hladnjaci
u vidu tomja (kule). To su tornjevi od drveta iii betona vi sine
15 do 95 m, cija je unutrasnjost isprepletena letvama na kojima
se topla voda odozgo razbija u kapljice i time pove6ava dodimu
SI. 19 - Serna postrojenja
sa tornjem za hladenje
1-kondenzator; 2 - tapla
voda; 3 - ulaz vazduha;
4 - kamin; 5 - izlaz top-
log vazdllha; 6- bazen; 7-
rashladena voda ~ 8 - crpka
povrsmu vode sa vazduhom. Tok kretanja vode i vazduha je
suprotan. Topla isparenja ostvaruju promaju kroz otvor tomja
navise. Rashladena voda pada n obliku kise u bazen, a odatle
se odvodi u kondenzator. Promaja je obicno prirodna, ali postoje
i hladnjaci sa vestackom promajom. Gubitak vode usled isparava-
nja i curenja iznosi 4 do 6%, od ukupne vode za hladenje i nju
treba nadoknadivati. Povrsina osnove toruja moze se opteretiti
sa protokom vode od 5,5 do 4 m 3 /h po m
2
osnove. Ukoliko
36
je vodu potrebno viSe ohladiti opterecenje osnove se uzima manje.
U tablici 5 dato je nekoliko podataka za izvedene drvene torujeve
za hladenje upotrebljene vode.
Tabl. 5
Velicina
Kapacitet Oblik strane
Povrsina Ukupna Visina
m'jh osnove osnove
osnove visina dovoda to-
m
m' m pIe vade rn
1000 sestougao 9,7 245 21 5,0
1500 osmougao 8,6 357 22,5 5,25
2000
"
10,4 523 22,5 5,5
----
2500
"
11,0 584 23 5,5
3 000
"
13,4 867 23 5,75
. - " - ~ " - -
4000
"
14,0 947 23 6,0
Na slici 19 pokazana je serna postrojenja sa tornjem za
hladenje upotrebljene vede.
Zadatak 4 - Protok vode za hladenje u parnim konden-
zatorima odreden u zadatku 3 mora se hladiti u tomjevima
za hladenje. Odrediti povrsinu osnova tornjeva za hladenje
upotrebljene vode. Dozvoljeno je opterecenje osnove protokom
5 m3/hm2.
Res e n j e: U zadatku 3 dobijen je protok vode za hla-
deuje 7500 m
3
/h. Ukupnu povrsinu tomjeva za hladenje dobice-
mo deljenjem protoka vode sa dozvoljenim opterecenj<m osnove.
m3 m
3
7 500-: 5 - ~ 1500m
2

h hm2
Ova je povdina prilicno velika, pa cemo je podeliti na tri
tomja za hladenje, svaki sa osnovom po 500 m
2

Zadatak 5·- Pored rudnika uglja me guoe je podiCi pamu
elektranu. Na raspolozenju je veda u poteku sa proto kern od
1001/5. Kolika je najvera snaga eIektrane koja se na tern mestu
maze izgraditi s obzirom na raspolozivu vodu za hladenje, ako
je za proizvodnju 1 kWh potrebno 4,2 kg pare.
37
Res e n j e: S obzirom da je protok vode na raspolozenju
mali, primenieemo hladenje upotrebljene vode. Pretpostavljamo
da se pri kruzenju pare i vode izgubi 5% vode i da tu kolicinu
treba dopuniti: Ako 100 I/s predstavlja dopunsku vodu, !coja
iznosi 5% od vode za hladenje, onda se ukupna !colicina vode
za hladenje x dobija iz odnosa
100
x 100
x
100 x 100 2 000
5 s
Ako usvojimo da je za !condenzovanje I kg pare po(rebno
50 I vode, biee 2000 I vode dovoljno za kondenzovanje 2000 : 50
= 40 kg pare u sekundi. Ova para moze proizvesti elektricne
8
SI. 20 - Serna kruienja pare i vode u elektrani
1 - parni kotao; 2 - vodostrujne cevi; 3 - pregrada; 4 - stepenasta
resetka; 5 - pregrejac 6 - parovod; 7 - parna turbina; 8.- spoj-
nica; 9 - sinhroni generat0r; 10 - parni kondenzator; 11 - crpka za
vodu za hladenje; 12 - izvor vode za hladenje; 13 - crpka za kondenzat;
14 - rezervoar za napajanje kotla; 15 - crpka za dopunsku \{}du; 16 -
uredaj za pripremu vode za napajanje kotlova; 17 - crpka za napajanje
kotla; 18 - zagrejac vode (ekonomajzer); 19 - ventilator za hladenje; 20-
zagrcjae vazduha; 21 .. - dovod vazduha pod resetku; - dimni kanaL
energije u sekundi 40 : 4,2 = 9,5 kWh, a za jedan sat 9,5 X
X 3 600 = 34200 kWh. Prema tome, najveea snaga za kojn se
elektrana na tom mestu moze izgraditi, a S obzirorn na raspo-
lozivn vodu za hladenje, iznosi priblizno 34200 kW.
38
1.9 Serna kruzenja pare i vode
..
Na sliei 20 pokazano je kruzno pro(ieanje pare i vode
izmedu kotla i parnih turbina, kao i kruzenje vode u sanl0m
kotlu i izmedu izvora vode za hladenje i kondenzatora.
1.10 Postrojenje sa turbinama sa protivpritiskom
.
Izlazna para iz turbine umesto da prelazi u kondenza(or
moze se koristiti za proizYodni preces u industriji) iIi za grejanje.
Na primer u industriji: secera, hartije, spiritusa, piva, konzervi
i slieno. Za ovakve potrebe para obicno ima pritisak od 1,2 do
8 at, sto odgovara temperaturi od 105 do 170"C. Pame turbine
Cija izlazna para ima pritisak veei od atmosferskog nazivaju
se turbine sa protivpritiskom. Maze se iz turbine oduzeti sarno
jedan dec pare odredenog pritiska za potrebe nekog grejanja,
SI. 21 - Energetski dijagram
turbine
Q\ - energija na ulazu. u turbinu;
Qkd - gubitak u kondenzatoru;
Q
un
- unutrasnji gubici u turbini;
Qm - mehanicki gubici;
Qe - iskoriscena energija
a ostatak odlazi u kondenzator. Elektrane cija se para, koj" je
iskoriscena 11 turbinama, koristi u druge svrhe na.zivamo topla-
nama. U elektrifikaciji Beograda koristi se toplana sa gasnim
turbinama. Izlazni gasovi iz turbina zagrevaju vodu, koja sluzi
za grejanje delova grada.
Parna turbina cija se izlazna. para koristi u industriji iIi
za grejanje radi sa vrlo visokim s(epenom iskoriseenja (fL= 0,7 ...
0,85). To mozemo objasniti posmatrajuei energetski dijagram
turbine (slika 21).
Za turbine sa kondenzacijom pare stepen iskoriscenja bi
iznosio prema dijagramu:
/let
Q)-Qkd-Q",,-Qm
Q,
100-64-8-2
-----
100
39
Za turbine sa protivpritiskom energija pare Q'd na izlasku
iz turbine ne moze se smatrati kao gubitak, jer je iskoriscena
za tehnoloski proces u industriji. Prema tome i utrosena ener-
gija neee vise biti Qb nego (QI- Qkd)' U ovom slucaju ce stepen
iskoriscenja iznositi:
(Q,-Qkdl-Qun- Qm
(Q,-Q'dl
Elektricna energija dobija se vrlo jeftino gotovo kao spo-
redan produkt. Medutim mora se voditi racuna da stepen is-
koriseenja naglo opada, ako se sva para koja prode kroz turbinu
ne iskoristi za industrijski proces. Stepen iskoriscenja u tom
3
2
I
6
7
c;:)--- ---
Sl. 22 - Serna postrojenja sa
oduzimanjem pare
1 - parni kotao; 2 - pregrejac
pare; 3 - parni vod visokog pri-
tiska; 4 - parni vod nizeg pri-
tiska; 5 - veza ventila sa parnim
vodom; 6 - potrosae pare; 7 -
crpka za kondenzat; R - regu-
lator pame turbine; Tl - turbina
viseg pritiska; Tz - turbina llizeg
pritiska; K - parni kondenzator;
VI i V
z
- redukcioni ventili;
G - generator
slucaju moze opasti ispod onog za obicno kondenzaciono po-
strojenje. Na slici 22 prikazana je toplotna serna jedne top-
lane to jest parnog postrojenja sa oduzimanjem pare. Toplotne
seme se crtaju sa simbolicnim oznakama slieninl kao i elektricne
seme, kao sto se vidi u crtezu.
Na semi je parni kotao oznacen sa I, a pregrejac pare sa 2.
Iz parnog voda 3, para odlazi u dec turbine visokog pritiska TI
preko centrifugalnog regulatora R koji oddava stalan broj
obrta. Iz turbine visokog pritiska TI para sa smanjenim pritiskom
prelazi u pami vod 4, a odatle u potrosaee pare 6. Ostatak pare
prolazi kroz redukcioni ventil pritiska VI u dec turbine niskog
pritiska T2 i kondenzator K. Kondenzat iz potrosaca pare 6-
j kondenzatora K odvodi se pomocu crpki 7 natrag u parni kotao.
Redukcioni venti! VI je u vezi sa pritiskom pare u parnom vodu 4
preko veze 5, koji pusta u dec turbine niskog pritiska toliko pare,
da pritisak u parnom vodu 4 ostane stalan. Ako turbina TI ne
40
bi mogla dati dovoljno pare za potrebe potrosaca pare (kod malih
opterecenja turbine), onda se nedostatak pare nadoknaduje iz
parnog voda 3 preko redukcionog ventila V 2, koji je opet u vezi
sa parnim vodom 4. Deo turbine viseg i nizeg pritiska mogu bili
u posebnim oklopima iii u zajednickom oklopu.
Regenerativno zagrevanje vode primenjuje se u vecim elek-
tranama (preko 10 MW). Na jednom iIi vise mesta oduzima seLt
jedan dec pare iz turbine i on zagreva kondenzat koji sluzi za I
napajanje kotlova. To je u stvari postrojenje sa oduzimanjem y

.3
SI. 23 - Serna postrojenja sa
regenerativnirn zagrevanjern vode + L-1",
. 1 - parni kotao; 2 - pregrejac
pare; 3 - parovod; 4 - regulator I'i \ .... { ry
5 - parna turbinaj 6 - genc- \J....I
rator; 7 - pami kondenzator;
8 - crpka za kandenzat; 9 - 7..a- \,-, )
grejac vade parom nizeg pritiska; (1""\
. . k I ,...., SV.
10 - crpka za napaJanJc at a; I 'tl
11 - zagrejac vade parom viSeg hk '
pritiska 12 - rashladivac dre- "
nalne vade iJ"
'--_--J <-_....... i r\,
- - ." I')) 'tf
"- If": c\
pare, sarno se (oplota oduzete pare ne koristi za tehnoloski proces '-V Nl
u industriji nego za zagrevanje k?ndenzata kojise vraca
Kondenzat se zagreva u zagreJacmla vode, kOJlh Ima OblCl10 od .i). "(
1 do 5. Uvodenjem regenerativnog zagrevanja vode moze se tl'
stepen iskoriseenja elektrane poboljsati za 4 do 12%. Na sliei 23 '-.
prikazano je pamo postrojenje sa dva zagrejaca vode.
Para koja zagreva kondenzat se kondenzuje u zagrejaCima
vode 9 i II i preko rashladivaca drenazne vode 12, u kome se
rashladi, vodi se natrag u kondenzator. Ovo je potrebno zbog
toga sto je temperatura kondenza1a iz zagrejaca vode sa parom
viseg pritiska veca od tenlperature kondenzata u kondenzatoru.
Ovaj bi se kondenzat sa visom temperaturom isparavao u kon-
denzatoru i time kvario vakuum u kondenzatoru, a time i slepen
iskoriscenja parnog postrojenja.
t
'\.;;'0>
(T"
r)
Radi objasnjenja koristi od regenerativnog zagrevanja vode
posmatracemo kolicinu pare koja prolazi kroz turbinsko po-
strojenje. Neka se turbini dovodi G kg pare 11a cas. Od toga
se iz dela viseg pritiska oduzima gj kg/h, a iz dela nizeg pri-
tiska g2 kg/h za zagrevanje kondenzata. Ostatak G-gj -g
2
odlazi kroz turbinu u kondenzator. Mozemo zamisliti da je
Btvarna turbina zamenjena sa tri turbine, ad kojih Sll dve tur-
bine sa protivpritiskom koje rade sa kolicinom pare g" odnosno
gz, a treca obicna. kondenzaciona turbina za. koliCinu pare G-Kl
-gz. Ranije sma videh da turbine sa protivpritiskom imaju vrlo
visok stepen isleoriscenja, jer je njihova izlazna para iskoriscena
{u ovom slucaju za zagrevanje kondenzata koji se vraca u leotao).
Na taj naCin ce sve tri zamisljene turbine, a time i stvarna· tUf-
bina imati veGi stepen iskoriscenja nego leada bi sva ,para odlazila
u kondenzator. ·.C
1.12 Serna radRog procesa parne eleletrane
Na slici 24 pokazan je citav radni proces parne elektrane ad
dovoza goriva do elektricne energije na sliean nacin kao SID
se prikazuje za proizvodnju artikala u industriji. Na semi su
pojedini uredaji oznaceni pravDngaonicima, a smer procesa
oznacen je strelicama..
1.13 Raspored turboagregata u masinskoj dvorani
Turboagregate (turbine sa generatorima) treba tako smestiti
da zauzimaju sto m:mje prostora, da olaksaju preglednost i
odrzavanje, leao i da omogllce sto manji raspon dizaliee. Agre-
gati se mogu postaviti na dva karakteristicna nacina. Po prvom
naCinu duze osovine agregata Sll paralelne sa pregradnim zidonl
izmedu nlasinsIce dvorane i kotlovnice, kao na slici 25. Po dru-
gom nacinu osovine agregata upravne Sil nll pregradni zid kao
na slici 26.
U drugoIU slucajn su parni vodovi i elektricni kablovi
u elektrani kraCi, ali je raspon dizaliee veci nego u prvom slucaju.
Otvori u podu omogucavaju pristup lea pomocnim prostorijama
(kondenzatorima, erpkama, zagrejacima vode) i rukovanje di-
zalieom iz masinske dvorane, leao i dnevno osvetljenje podruma.
Na sliei 24 i 25 turboagregati su oznaceni srafiranim povrsinama,
a otvori u podu dijagonalama. Koja ce so dispozieija usvojiti
42
zavisi od dispozicije kotlovnice i od lokaluih uslova s obzirom ua
zemljiste, transport i drugo. Kondenzatori se postavljaju nepo-
sredno ispod izlaznog otvora turbine, da bi otpor isticanja pare
GOvoz
SLJAKE
PArmA
TURBINA
ELlXTR/CNI
GEN£IiATOI?.
DO'{()Z
GORIY).
IZL.tZ
OJMNlJ.J liIIS0W4
NEC/S1VC;"
II fJlMNlI<I
GASOVA
svEt
VAZOUH
G('PKA lA
NAPAJANJE
KOT/.OVA
- - ~ = : : : . . - = = - - = - - : :
--- - REKA
SI. 24 - Serna radnog procesa termoelektrane sa parnim turbillama
bio sto manji. Razne erpke za napajanje kotlova mogu se postaviti
u posebnom prostoru izmedu kotlarniee i masinske dVOTal1e leao
43
sto je pokazano na slici 26. Turboagregatu je za vreme rada
potrebno malo nadzora, pa se isti Dloze postaviti na visi nivo
SI. 25 - Raspored agregata para
IcIno sa pregradnim zidom
opkoljen galerijama. Na ovaj 11aem u savremenim velikim elek-
tra11ama postoji 11epotreban pogonski sprat, a podrum postaje
"m
f920m.t;
I

SI. 26 - Raspored agrcgata

no na pregradni zid
J
1 - otvor u podu; 2 - turbow
00 DO
agregat; 3 - odeljenje sa crpkama;
4:.- kotlovski prostor
+
DO DO

110rmalan pogonski nivo u kome se nalaze pomoena postrojenja
koja zahtevaju vise paznje, u OVOlll slucaju .Ie nl0guce rukovanje
celim postrojenjem pomoeu dizalice iz masinske dvorane.
1.14 Opsta dispozicija parne elektrane {'It,
Opsta dispozicija daje medusobni raspored i adnos osnavnih
delova e1ektrane. Dispozicija moze biti razlicita sto zavisi ad:
nacina transporta goriva, vrste goriva, koliCine i tvrdoce vode,
oblika i cene zemlji;;ta, velicine potrosnag materijala i drugih
Cinioca. Zbog taga svaki slucaj predstavlja pascban problem. "
S obzirom na povezanost delova razlikujemo:
a) Pogon u bloku, kod koga svaki kotao i turboagregat
predstavlja jedllu celinu.
b) Zajednicki pagan), kad kaga su pove-
zani zajednickim parnim sabirnicama svi kotlovi, sve crpke za
napajanje katlova, svi turboagregati itd. U skupnam pogonu
pajedini delovi elektrane rade parale111o, sta teorijski daje veeu
44
sigurnost pogona. U slucaju obustave rada jednog dela kotla
rad parmh turbina se ne mora prekidati, jer ih mogu snabde-
vati ostali kotlovi preko zajednickih parnih sabirniea.
S druge strane povezanost elemenata preko zajednickih
sabirnica vodova za vodu, paru i vazduh daje nove mogu6nosti
za smetnje, tako da je u stvari time smanjena pogonska sigur-
nost. Zatim u slucaju prosirenja postrojenja sa pogonom u
bloku slobodni smo u izboru pritiska i temperature pare za
nove jediniee, dok smo u zajednickom pogonu vezam za vee
ranije postojeee uslove. 1z navedenih razloga se cesto za nove
velike eleklralle primenjuje pogon II bloku.
Q
20--{] @J
'1/' Ir:::B
" 15
6 r1
I' 't'
;: 2-4] , 13
...,,'
n: 6
II nu (7
,I "'!
:f (9
-I
10
2
SI. 27 - Situacija parne elektrane pored reke
1\1
l
1 - reka; 2 - kanal; 3 - crpno postrojenje; 4 - dovodni kanal hladne
vode; 5 - odvadni kanal tople vade; 6 -- kotlovnica; 7 - odeJjenje crpki;
8 - masinska dvorana; 9 - komandno odeljenje; 10 - skladiste ugJja;
11 - pokretni most; 12 - otvor za drobiJicu; 13 - elevator; 14 - dimnjak;
15 - izvlacenje sljakc; 16 - odvoz sljake; 17 - radionica; 18 -
torija; 19 - magacin; 20 - transformatorska stanica; 2i - zgrada uprave;
22 - portirnica; 23 - garaza; 24 - ograda
Na slici 27 data je skica situacionog plana parne elektrane
pored veee reke, slicne elektrani u Beogradu. Na slici 28 je
oznacen polozaj pastrojenja za transport i pripremu uglja ad
.Iepa, odnosno vagona preko dizalice, drobilice, transportera
45
sa beskrainom trakom i elevatora sa kofama do izdignutog
bunkera. Pre samog drobljenja moraju se iz uglja )zdvojiti svi
zelezni predmeti, jer bi oni mogli ostetiti drobilicu. Zelezni pred-
meti se odstranjuju iIi pomocu elektramagnetskih bubnjeva
pri transportu uglja trakom, iii posebno postavljenim elektro-
magnetima iznad transportne gumene trake. Dalje je pokazan
polozaj crpne stanice za vodu, dovod i odvod vode iz '."asinske
sale. Pored kotlovniee i masinske dvorane oznaceno Je mesto
pomocnih zgrada i odeljenja koji supotrebni za nes'."etan pogon.
Na slici 28 dala je skiea preseka kroz postroJel1ja za tran-
sport i pripremu uglja, a na slici 29 data je skiea masinske
dvorane u dve projekcije za parnu elektranu srednje velicine.
"
9
12.
SI. 28 - Skica postrojenja za transport i pripremu uglja
1 - step; 2 - vagoni; 3 - stovariste uglja; 4 - pokretni most; 5 - Ievak
na mostu; 6 - otvor za drobilicu; 7 - drobilica; 8 - transporter; 9 - ele-
vator; 10 - transporter; 11 - bunker; 12 - kotlovnica; 13 - dimni kanal;
14 - pepeonik
1.15 Gradevinski eIementi termoelektrane "V
U gradevinske elemente ubrajamo: temelje, zidove, tavaniee,
krovove, hodnike, dizalice, otvore za transport, stepcnista, vrata,
prazore i slieno. Na kraju treba pomenuti i sanitarne uredaje,
Pre gradenja mora se ispitati nosivost zemJjista, na primer
sondiranjem (probnim busenjem). Temelji imajn zadatak da dde
konstrukcije i masine CVfsto u uspravnom polozaju, da prenesu
mrtvi teret (koji deluje vertikalno na dole) na zemlji,te i da ga
raspodele tako da ne prekoraCi dozvoljen pritisak na zemljiste,
46
I
zatim da prenesu zivi teTet (pokretni teret) masina i konstrukcija,
na zelnljiste. Da bi se smanjilo prenosenje vibracija od masina
na zgradu i da bi se smanjilo sleganje zemlji,ta, temelji tezih
masina treba da su izolovani od oslalih lemelja zgrade. Vrsta.
temelja zavisi od donjeg slaja zemlji'ta. Aka je zemlji,le moevarno
ili peskovito nloze se ukazati potreba za pobijanjem sipova.
Temelji mogu biti izgradeni od opeke, zatim od nabijenog iii
armiranag betona. Beton se spravlja od cementa, sljunka iIi
tucanika i vode. Nekoliko sati posle spravljanja meSavina se
stvrdne a nakon 14 ... 28 dana cvrstoea je dovoljna za preuzi-
manje veCih opterecenjn. Armirani beton se pojacava gvozdenim
sipkama u pravcima gde se pojavljuju naprezanja na istezanje i
savijanje, jer sam beton slabo podnosi naprezanje na islezanje.1}
r'
'0
I
'-,
I
-11
R
"
k.1 LD
J
r
P'J

-
!:!'
, ,
_u
I La
• ...-J
PR£5E:K 8·6
SI. 29 -- Skim masinske dvorane
1 - turboagregat; 2 - otvor u podu; 3 - kondenzator; 4 - zagrejaci i,
destilatori; 5 - crpke; 6 - hladnjak za generator; 7 - preCistaCi vode;
8 - dizalica; 9 - komandno odeljenje; 10 - kotlovnica
NoseCi zidovi se grade od opcke, iii od armiranog betona.
Ako stubovi nose konstrukciju, onda zidovi izmedu stubova sa-
rno zasticllju radne prostorije od nevremena i hladnoce. U izvesnim
slucajevima zgrada moze imati kostur od celiene konstrukeije.
Okviri za prozore mogu bili od drveta, gvoZda iIi od ar-
miranog betona. Prozori treba da obezbede dovoljan osvetljaj
1) CVfstoca betona na pritisak 6 ... 10 puta je veea od cvrstoce na,
istezanje.
47
pri dnevnom osvetljenju. Mozemo radi orijentacije uzeti da
povrsina pro2Ora treba da iznosi priblizno 15 do 30% od po-
vrsine pada, pri cemu se veCi procenat odnosi na finiji fad.
Po nasim propisima utvrduje se kao minimalan odnos izmedn
povrsine prozora i poda 1/8, ili 12,5%. U prostorijama sa pro-
zorima sa strane bice radne mesta dovoljno osvetljeno, aka
je od prozora udaljeno II horizontalnom pravcu najvise za dvo-
struleu razlileu od gornje ivice pro2Ora do radne povrsine (na
primer stoia).
Krovna leonstrulecija moze biti od drveta, gvoZda, iIi od
armiranog betona. Oblik krova maze biti ravan j' nagnut. N-aj-
cesce se primenjuju krovovi pokriveni crepom, a nagib krovne
povrsine iznosi obicno 30° do 50°, Aka se POlTIOCll bocnih pro-
20ra ne moze postiCi dovoljan osvetJjaj ugraduju se u hoy
staklene povrsine. Takvi su na primer testerasti ili sed krovovi
(slika 30), koji daju indirektno osvetljenje. Staklo se obicno
postavJja sa severne strane radi boljeg indirektnog osvelljenja.
Stepeni;;ta treba da su od materijala otpornog na pozar.
Prilazi iz drugih prostorija zatvarajn se vratima otpornim od
pozara, koja se otvaraju u pravcn bezanja u sluca,iu panike.
.-------------- polje i ne smeju se zavrSavati u

Stepenista moraju uvek voditi na-
druginl prostorijama iIi uzanim
proJazima. U daJjenost svake tacke
zgrade od stepenista ne treba da
bude veea od 25 m. Na svakih 100
SI. 30 - Te,tera,ti (sed) krov Ijudi koji se sluze stepenistem po-
treban je 1 m sirine stepeniSta.
Pokretne dizalice se pomerajn duz dvorane po visoko
postavijenim vodicama. Poprecno na dvorann duz dizalice kreen
se kolica sa nlehanizmom za dizanje i kukom. Dizalice manjeg
raspona su od punog celicnog profila, a veeeg raspona od re-
setkaste konstrnkcije. ,.d"
Sanitarni uredaji i ostali propisi. Potrebno je predvideti
po jedan klozet na 20 zena, iii 30 muskaraca. U muskom odeljenju
predvidaju se i pisoari ciji je broj jednak broju kabina. U vezi
sa vrstom posla l110gu se predvideti umivaonici. Obicno se za
5 radnika predvida jedno mesto za umivanje. Za svakog radnika
i namestenika predvida se narociti orman za odelo. Visina radnih
prostorija treba da iznosi najmanje 3 m. Obicno je visina veea
i na nju utice pored ostalog pohetna dizalica. Na svako upo-
48
,
i
I
t

sleno lice predvida se najmanje 10 m
3
slobodnog prostora i
najmanje 2 m
2
slobodne povrsine poda radnih prostorija. Pod
slobodnim prostorom i slobodnom povrsinom poda razume se
onaj prostor i ona povrsina, koji nisu zauzeti 111asinama i mate-
njalonl. Navedene mere su Ininimalne pri normalnim uslovima.
Mreza puteva u krugu postrojenja. Sirina puta za kola u
pokrctu iZI10S1 3 m, a za kola U 111irovanju 2,5 m. Sirina kolo-
voza za jednosmerni saobracaj 3 za dV05111Crni saobracaj
6 m. Pesacka staza I do 2 m.
Zadatak 6 - Odrediti povrsinu prozora za masinsku pro-
storij II povrsine 20 x 10m.
Res en j e: Usvojicemo da povrsina prozora izn051 25%
od povrsine poda, koji iznosi 20 x 10 = 200 m
2
. Prema tome
povrsina prozora 1Z11osi priblizno
25
x 50m
2
100
Ako Sil prozori rasporedeni sa abe strane anda se naju-
daljenije mesto od prozora nalazi 11a J 0 : 2 = 5 m. Prema tome
visina prazora DI0ze da iznosi llajmanje h =.,; 5 : 2,5 TIl. BuduCi
da je sredina prostorije osvetljena sa obe strane, visina prozora
bi Inogla da bude i manja, ali mi celllo se zadrzati iz konstruk-
tivnih razloga na visini prozora od 2,5 m. Usvajamo ukupno JO
prozora povrsine 50: 10 = 5 m
2
i dilnenzija 2x2,5 m.
1.16 Izbor mesta termoelektrane
Izbor mesta elektrane zavisi od vise uslova. Elektricna
mreza bice najekonOlnicnija ako se elektrana postavi u teziste
opterecenja. Za odredivallje tezista opterecenja prvo se morvju
odrediti polozaji cenlra op-
terecenja sa il1stalisanom sna-
gam n njima. U centre op-
terecenja obicl1o se postav-
Ijajn transformatorske stani-
ceo Zatim se odrede rastoja-
nja od Y i X osovine, koje
se postave pod pravim uglom
Sl. 31 - Odredivanje tezista
opterecenja
4 Elektrane i razvodna postrojenja
1--- Ii
p. Y,
x. • y I
-+--_...1[--1.[_4 .L1_y'---_'-t -)(
49
u proizvoljnim pravcima (vidi sliku 31). U odnosu na ove oso-
vine izracunava se zbir momenata optereeenja. Deleei zbirove
momenata optereeenja sa ukupnim zbirom optereeenja dobija-
mo koordinate tezista opterecenja.
Rastojanje tezista optereeenja od OY osovine
p. x PIX
I
+P,x, +P
3
X
3
+P
4
X
4
X --
P
I
+P
2
+P
3
+P
4
Rastojanje teZista optereeenja 0 Y osovine
PIYJ+P2Y2+
P
3Y3+
P
4Y4
P
I
+P
2
+P
3
+P
4
Na izbor mesta elektrane nlicu i drugi nslovi, pa se elek-
trana mora postaviti tako da se zadovolji sto vise nslova, to
jest da se nade optimalno resenje. Medu ostalim lreba voditi
racuna i 0 sledeCim uslovima:
- Cena zemljista treba da bude sto niza. lz tog razloga
se elektrane podizu sto daJje od centra grada. Za podizanje
elektrane izvan nzeg gradskog podrucja predvida se 800 do
1 200 m
2
/MW, a na uzem gradskom podrucju 400 do 1 000·
m2/MW potrebne povrsine.
- U blizini elektrane treba da ima dovoljno vode za
pagon parnih kondenzatora.
- Prevoz goriva treba da je ekonomican. Ukoliko je
manja toplotna moe goriva utoliko je transport goriva na veea
rastojanja manje ekonomican. Zbog toga se elektrane za ugalj
sa manjom toplotnom moCi podizu u blizini rudnika uglja
(elektrana Kostolae, Kolubara).
- Gradevinski radovi za izgradnju elektrane treba da
budu sto manji. ZemIjiSte treba da je ravno i dobre nosivosti,.
da bi se izbegli duboki temelji, pobijanje sipova, iIi s druge
strane skupo miniranje zemljista.
- Okolina treba da raspolaie mogucnoscn za podizanje
industrije.
- Uzeti u obzir mogucnost eventualnog kasnijeg pro-
sirenja elektrane.
- Voditi racuna 0 faktoru rezerve i sigurnosti pogona
vaznih cenlara. 1z tog razloga potrebno je da u Beogradu po-
stoji eleklrana i pored prenosa elektricne energije dalekovodima
iz drugih elektrana sa jeftinijom proizvodnjom.
- lzbegavati utieaj dima i cadi na okolinu.
50
- Uzeti u obzir estetske razloge. Elektrana treba sa oko-
linom da daje lep i skladan utisak.
- Pri izgradnji velikih i vaznih elektrana mora se voditi
racuna i 0 zahtevima narodne odbrane.
lz izlozenog moiemo zakljuCiti, da na izbor mesta elek-
trane utiCll razni cinioci i da se mesto ne moze odrediti jedno-
stavno na osnovu neke formule. 1zbor mesta je od najvece
vainosti, jer je mnogo teie premestiti elektranu nego moderni-
zovati njenu proizYodnju.
1.17 Elektrane sa '.-LoC(
Kae pogonski motor za elektranc sa tecninl gorivom
dolazi u obzir Dizelov motor, a rede motor sIstema Oto.
1
)
Motor sistema 010 konstruisao je
U cilindcr se uvodi rnesavina
zina i vazduha, a pocetak sagore-
vanja ostvaruje se pomocll stranog
paljenja (elektricnog upaljaca), koje
se vremenski regulise. Dizelov motor
konstruisao je Dizel (Diesel) 1897.
SI. 32 - Princip rada Dizelovog motora
(a - fctvorohodog, b - dvohodog)
j"::::'brizgaljka (120-600 2 ":::ventil1;
3 - cilinder; 4 - klip
Oto (Otto) 1878. godine.

,-- JEI al
, r f I
! 3 •


go dine. U cilinder Dizelovog motora uvodi se gorivo nepo-
sredno, gde se pali zbog dodira sa vazduhcm, koji je zagrejan
na 500 do 700°C usled sabijanja na 30 do 60 kg/cm
2
. 1 jedan
i drugi sistem motora moze biti celvorohodi i dvohodi.
Na slici 32ft prikazana je principska skica cetvorohodog
DizcIovog motura. Hodovi su slede6i; prvi hod -. usisivanje
vazduha; drugih hod - kompresija (sabijanje) vazduha, treCi
hod ubrizgavanje goriva, sagorevanje i ekspanzija (radni hod);
cetvrti hod - izbacivanje produkata sagorevanja. Na slid 32b
data je principska skica dvohodog Dizelovog molora. Prvi
1) Prvi"'"motor sa (unutrasnjim sagorevanjem konstruisao je fran-
cuski mehanicar Lenoar (Lenoir) 1860. godine. RadIO je sa svetleCim
gasom j imao stepcn iskoriscenja 'l)c = 4%.
4'
51
nod - punjenje svezim vazduhom i sabijanje, drugi hod - ubriz-
gavanje goriva, sagorevanje, ekspunzija i ispiranje (radni hod).
Dvohodi molori su za 20 do 30% laksi ad cetvorohodih
i pri istim dimenzijama imaju aka dva puta vcell snagu. S druge
strane inlaju pri srednjim snagama 5 do veell potrosnju
goriva, dok pri VeCilTI snagama ta razlika iscezava. Dvohodi
motori ne mogu postie] ni taka veliki broj abrta kao cetvoro-
hodi zbog teskoca u ispiranju. Iz navcdenih razloga se dvohodi
molori primenjuju za velike snage u eleklmnama (preko 1 000 kW).
Stepen iskoriscenja InotaTa izn05i do pa prema
tmne to je toplotni 1110tor sa najboljirn stcpenom iskoriscenja.
Aka se uzmu U obzir i gubici gcncratora onda je stepen isko-
Tiscenju citave eleklrane oko 30%. Dizelov molor YJ'= 0,41.
Dizelov Inotor koristi za gorivo gasno i Dizelovo ulje
koji se dobijaju frakciollom destilacljom zemnog ulja iIi sirove
nafte na 200 do 300°C, kao i lesko uJje koje se dobija destila-
cijom kalmna kamenog uglja na 230 do 270°C. Motor sistema
010 koristi kao gorivo benzin, koji se dobija frakcionom dcsti-
locijom sirove nafte na 50 do 200 "C. Donja toplotna moe
tecnog goriva iznosi oko 10000 kcal/kg, a specificna tdina
0,7 do 0,9 kg/dm
3
. Za pogon Oto motora specijalne konstruk-
cije maze pos1uziti i gasno gorivD, koje se dobija iz gasogene-
faicra iIi visoke peci, kao i prirodan gas.
Motor sa unutrasnjim sagorevanjem se mora hladiti da
se ne hi pregrejao. Stabilni motori u eJektranama hlade se vo-
dom. Najmanji molori (do oko 10 KS) hlade se isparavanjem
vode, koja se naJazi oko cilindera u narocitoj posudi. Ako se
ima Da raspolozenju dovoljno sveze vade maze se primeniti
protocno hladenje svezom vodom sa potrosnjom vode IS do
20 l/kWh. U vecini slucajeva primenjuje se cirkulaciollo (po-
vratno) hladenje, gde se zagrejana voda po izlaskn iz motora
hladi u hladnjacima, a zatim ponovo upotrebljava za hladenje
motora. Dopunska voda usled gubitka iZllosi 1 do 2% od cirku-
lacione vode. Manji motori koriste hladnjake sa ventilatorima
(slieno kao u automobilu), a veCi imaju hladnjake n vidu bazena
iii tornjeva za hladenje.
IPustanje u pogon malih motora Je rueno iii elektricnim
pokretaeem, a vecih pomocu vazduha pod pritiskom (15 do
25 kg/cm
2
) iz celicnih boca koje se pune kompresorom.
52
'v •
pOJ/-roen;q
.fR- D;"1"o
r"?DI-
Preimucstva Dizelovog motora U odnosu na paTne masinc
1 turbine: visok stepcn iskorlscavanja, mala tezina i dimenzije,
gorivo velike toplotne mo6, brza spremnost za rad, ne trosi
gorivo za vreme privremenih prekida pogona. Nedos1aci: kompli-
kovana konstrukcija, lupa i potresi u pogonu, potreban je pokre-
tac za pustanje u pogon i sto je najvaznije koristi skupo gorivo.
Na izloienih osobina pogonskih motom mozemo
zakljuciti da su elektrane za tecno gorivo pogadne za upotrebu
na mestima sa otezanim dovozam uglja, iIi sa nedostatkom
prostora za sJagaliste ugJja, kotlovnicu i slicno, na primer u
primorju iii na ostrvima. Narocito su pogodne Dizelove e1ektranc
6 5
7
2
13
(1.I)-250t/
ff
Dlze/or
motor

81. 33 - Serna postrojenja sa Dizelm.'irn rnotorom
- Dizelov motor; 2 - zamajac; 3 - elektricni generator; 4 - vozil0
za prevoz nafte; 5 - crpka za punjenje rezervoara sa naftom; 6 - nafto-
mer; 7 - glavni rezervoar za naftu izvan zgrade; 8 - crpka za naftu;
9 - dnevni rezervoar za naftu u zgradi; .to - prigusivac zvuka; 11 - filter
za usisivac vazduha; 12 - kompresor za punjenje boca; 13 - boca sa zbi-
jenim vazduhom za pustanje u pagan; 14 - crpka za primarnu vadu za
hladenje; 15 - izmenjivac toplate; 16 - rezervoar za izjednacenje; 17
- toranj za hladenje sekundarne vode; 18 - hladnjak za ulje; 19 --- crpka
za sekundarnu (sirovu) vodu; 20 - preliv dnevnog rezervoara
za male snage potrosaca, gde pagan sa parnim turbinama ne bi
bio ekonomican. Za male prenosne agregate upotrebJjavaju se
i benzin ski molori jer su lakSi. Investicioni troskovi za podizanje
Dizelove elektrane sn manji od onih za pame, pa su zato elek-
trane sa Dizelovim motorima pogodne i za pokrice vrsnih
opterecenja koja traju kratko vreme i pored vece cene gonya,
53
Na slici 33 data je serna postrojenja veee elektrane sa
Dizelovim ll10torima.
Rezerva goriva za 1 do 2 meseca drzi se u posebnim rezer-
voarima 7 na na slid 33, leoji se iz razloga sigurnosti postavljaju
izvan zgrade u jamama. U samoj masinskoj dvorani izdignut

27:f/J
SI. 34 - Dizelov agregat snagc do 100 kVA
3S - Dizelov agregat snagc
12 J,VA
,tJon

f
I
BL
I
T
m ·AAr-lP

-I-
r--.l'850- T
r-------., 4 -
,
2
,
,
I
.. - _____ ,_..J
we
.1
54
"


rn--
81. 36 - Dizelov agregat
snage 4,5 kW
81. 37 - Skica situa-
cionog plana male
trane sa Dizclovim
torom - 231/400 V;
2",5 kW
1 - Dizelov agrcgat;
2 - rezervno mesta za
agregat; 3 - razvodno
postrojenje; 4 - fadi·
onica; 5 - prigusivac
zvuka
na zidu postoji manji rezervoar za jednodnevnu rezervu goriva.
Na sliei je pokazano indirektno hladenje sa izmenjivacem toplote
15 i dva kruga strujanje vode. Time se smanjuje talozenje ka-
menea i mulja u oblozi motora.
Nekoliko orijentacionih podataka za Dizelove motore:
potrosnja goriva oko 250 gr /kWh; potrosnia ulja za podmazi-
vanie oko 3 gr/kWh; brzina obrtania 125 do 3 000 obr/min; ldina
bez generatora 15 ... 70 kg/KS; snaga po I eilindru za cetvoro-
hode motore male snage 10 ... 30 KS, srednje snage 25 ... 150 KS,
snaga po I cilindru za dvohode motore velike snage I 000 ...
1700 KS, mogucnost preopterecenja (do 1 cas) 10 ... 20%.
Na slici 34, 35 i 36 dati su orijentaeioni podaei za sme-
staj nekih Dizelovih agrega!a (Dizelovog motora sa genera-
torom). Slika 34 pribliino odgovara agregatima do oko 100 kV A,
koje izraduje tvorniea »Rade Koncar«, a slike 35 i 36 odgo-
varaju agregatima od 12 leVA i 4,5 leW finne »Svjetiost«.
Na slici 37 data je sleica situaeionog plana male elektrane
sa Dizelovim motorima, snage 20,5 kW i napona 231/400 V.
1.18 Nuklearne (llliImske) eJektrau£...
Klasicni izvori energije, kao sto su vodne snage i goriva
organskog porekla (drvo, ugalj, nafta) ne mogu zadovoljiti
sve veeu potrosnju energije u buduenosti. Vodne snage koje
se mogu ekonomicno koristiti Sil ogranicene, pa ce u dogledno
vreme biti sve iskoriseene. Gorivo organskog porekla se ne obnavlja,
pa ce ga u buduee bili sve manje. Drvo se vee danas ne koristi za
pogon elektrana, jer je suvise skupoeeno. lz navedenih razloga
pojavila se potreba za pronalazenje drugih izvora energije.
Posle drugog svetskog rata radi se na iskoriscenju nuk-
learne (atomske) energije. Prva eksperimentalna nuklearna
elektrana sa snagom od 5 MW pU5tena je u pogan 27. juna
1954. godine u SSSR. Prva javna nuklearna elektrana sa snagom
od 42 MW u prvoj fazi izgradnje pustena je u pogon 17. oktobra
1956. godine u Kolder Halu (Colder Hall) u Engleskoj.
U elektranama sa klasicllim gorivom (na primer ugljem)
hemijska energija goriva prelazi u toplotnu u toku procesa
sagorevanja, to jest spajanja atoma ugljenika sa kiseonikom.
Toplotna energija se pojavljuje usled promene u vezama izme-
OU atoma. U nuklearnim elektranama energija se oslobada
55
usled promena u unutrasnjosti samih atoffia, to jest u jezgrinla
aloma. Nukleus je latinski naziv za jezgro, pa odatle potice
naziv _za nuklearne elektrane.
-1U sadasnjem stanju razvitka nuk1earne elektrane su u
stvari termoelektrane u kojima kotlovska lozista zamenjuju
nuklearni reaktori. U reaktorima se kao pogonski materijal
()Uuklearno gorivo«) obieTIo upotrebljava uran sa izvesninl
dodaeima. Uranova atomska jezgra se raspadaju (fisija)l uz
topJote i. zracn.e
energJJa prelazl u energlJu pare, kOJa se lskonscava u parmm
turbinama kao u . obicn2111 Naro.cita .se
paznja posvecuJe ogra111cenJlI zracenJu I uklanJanJu radlOaktIv-
nih otpadaka, jer su opasni po zdravlje osobJja.
Detaljnijc cemo opisati eksperimentalnu nuklearnu elek-
tranu Akademije nauka SSSR od 5 MW, cija je uproscena
sema na slici 38.
Izvor energije je nuklearni reaktor I, u kome se vrsi lan-
cana reakcija jezgra urana 235 pomocu usporcnih neutrona.
Kao usporivac za elektrane s]uzi grafit. Aktivna zona reaktora
naCinjena je od grafita 15 na s1. 38a u vidu vertikaJnog eiJindra
sa vecim brojenl vertikalnih cilindricnih otvora. U tilll otvorima

, 3
f8 7
et
6
'7
6
,.
15
QJ
'3
19
8). 38 - Toulotna serna nuklearne elektrane
1 nuklearni reaktori; 2 i 3 - kolektori; 4-i7.menjivac toplote; 5 - prvi
krug vode; 6 -- crpka za napajanje koOa; 7 - filter; 8 - pama turbina;
9 -- pami kondenzator; 10 - crpka za vodu za hladenje; 11 - crpka za
drugi krug vade; 12 - crpka za dopunsku vodu; 13 - rezervoar dopunske
vode; 14 - generator; 15 - grarit; 16 - celicne cevi; 17 - Caure od urana;
18 - cevi za vodu u reaktoru; 19 - pomocni kondenzator; 20 - crpka
pomocnog kondenzatora .
1) Nuklearnu fisiju su ostvarili 1939. godine O. Han i F. Strasman
56
na1aze se radni kanali. Radni kanali se sastoje od ce1icnih cevl
sa tankiffi zidovilua 16, u kojima su usadene caure od urana u
vidu speeijalne Jegure 17. U caurama su smestene eevi u obliku
slova U 18, kroz koje struji veda. Krajevi eevi svih radnih
kanala sjedinjeni su na kolektore 2 i 3. Toplota koja se razvija
pri nuklearnom proeesu u cauri 17 predaje se vodi koja struji
kroz cevi 18. Cirku1acija vode kroz reaktor odrZava se crp-
kom 6.
Intenzivnost reakcije, a tinl smllinl j kolicina energije koja
se oslo bad a u reaktoru, regulise se specijalninl sipkanla izrade-
nim od materijaJa koji aktivno apsorbuje neutrone. Regulisanje
se postize promenom polozaja sipki u narocjtim kanalima reak-
tora. Polozaj sipki se odreauje automatski prema veliCini impuJsa
koji se dobija iz jonizacionih k01110ra smestenih oko reaktora,
CirkuJacija vode i pare je izvedena sa dva kruga. U prvolll
krugu voda struji kroz cevi reaktora 18, gde se zagreva do 270°C
pri pritisku od 100 at, a zatim kroz izmenjivac top1ote 4, gde
predaje toplotu vodi i pari drugog kruga. 1z izmenjivaca toplote
voda se pomocu crpke 6 vruca 11 reaktor. Filter 7 sprecava pro-
diranje stranih cvrstih tela u reaktor. Zanlena i do puna vode u
prvom krugu vrsi se iz rezervoara 13 pomocu crpke 12.JL dru-
gom krugu para obrazovana u jzmenjivacu toplote 4 sa pritiskom
od 12,5 at i temperatur0111 od 260°C struji u parnu turbinu, 1Z.
nje II kondenzator 9 i preko crpke 11 natrag u izmenjivac toplote
(pami generator) 4. Voda prvog huga postaje radioaktivna
prolazeCi kroz reaktor. Voda drugog kruga nije Jadioaktivna,
pa se na taj nacin obezbeduje bezopasno rukovanje pamim
turbinan13 i pomocninl uredajima. Sva oprema pTVOg kruga
(izmenjivac toplote 4, crpka 6 i filler 7) smestena je U odvojene
zasticene kabine. Na parn0111 delu drugog kruga postoji ll1eha--
nizam, kojim se para moze uputiti urnesto u turbinu u pomocni
ispusni kondenzator 19. Ovaj omogucuje da reaktor razvije
pun kapaeitet i onda kad turbina iz bilo kog razloga ne radi ..
Da bi se osoblje zastitilo ad stetnog zracenja (neutroni j
y-zraci), reaktor je okruzen zastitolll koja se sastoji od sloja vode
debljine 1 ill, betona debljine 3 m i gvozda debljine 0,25 m.
Nuklearno gorivo u poredenju sa klasicinim sadrzj nesrav-·
njena vecu kancenlraciju energije. Jedan kg prirodnog urana pri
»sagorevanju({ u reaktorima daje oka 10000 pula vecu energiju
od 1 kg kamenog ugJja pri sagorevanju u lozis!u termoelektrane.
2 ELEKTRANE - VETRENJACE
Snaga vetra u prirodi je znatno veea od raspolozive snage
vodenih tokova, ali se nesravnjeno manje iskoriscuje, jer je brzina
vetra jako promenljiva. Kod nas do laze n obzir male elektrane
- vetrenjaee (do 3 kW) u krajevima bez vodenih tokova i
elektriene mreie, na primer na usamljenim poljoprivrednim
dobrima i na ostrvima. Medutim, u inostranstvu se grade j
ovakve elektrane veCih snaga (prelco 100 kW).
O:movni delovi elekrane - vetrenjace su: kola vetrenjace,
uredaj za regulisanje snage i brzine obrtanja i elektricni uredaj.
I
/
/'
/
\ . 0.:.
,

\ -/;?' .
, /
"' /' .... ....
- -
\
\
\
I
I
81. 39 - Brzohodo kolo vetrcnjace
trokrilo
SI.40 - Sporohodo kolo vctrenjacc
Kolo vetrenjace moze biti brzohodo i sporohodo sa prelaznim
tipovima. Brzohodo kolo oblik avionslcog propelera sa
dva do 4 krila. Stepen iskoriscenja koji je priblizno "l)k= 0,4, a
koeficijent brzohodosti Z = ulv do 8, gde je u [m/s] obimna
brzina vrhova krila a v [m/3] brzina vetra (vidi sEkn 39).
Sporohodo kolo 20 do 40 krilaca od povijenih lime-
nih iii drvenih ploeica. 0'10 ima manji stepen islcoriscenja od
brzohodog ("1)<= 0,3), ali veci polazni moment. Koefieijent
brzohodosti z = ulv = 1,5 (vidi sliku 40).
Snagu kojn moze dati generator, mozemo odrediti iz jed-
nacine
P = "l)k' "1).·0,5· D2. ,,3 [W].
Ako za malu elektranu usvojimo brzohodo kola vetre-
njace sa "l)k= 0,4; a stepen iskoriscenja elektrane od kola ve-
trenjaee do stezaljke na generatorima sa "l)v= 0,5 dobicemo:
P = 0,4 x 0,5 x 0,5 x D2 x ,,3 = 0,ID2 X 1'3 [w].
58
I

Iz ave jednaeine moze se odrediti preenik kola vetrenjaee D
[m], kada je poznata srednja brzina vetra v [m/s] 1 snaga P [W].
Brzina vetra se moze oceniti pomocu podataka iz tablice6.
. Kola vetrenjace treba postaviti na sto veeu visinu, jer
Je na vecoj visini vetar jaei i stalniji. Ne treba ga postavljati u
zaklonu visokih zgrada i drveca.
Na slici 41 pokazana je konstrukcija jednog tipa male
elektrane-vetrenjace. Kola vetrenjace se postavlja u pravcu vetra
SI. 41 - Skica male elektrane -
vetrcniace
1 - kolo vetrenjace dvokrilo;
2 - elektricni generator jedno-
smerne struje sa zupcastim pre-
nosom; 3 - krma za stavljanje u
pravac 4 - opruga za re-
gulisanje nagiba kola; 5 - krma
za iskretanje kola; 6 - vertikalno
leziste. 7 - izoloyani proyodnici;
8 - uzemijenje; 9 - dryeni stub
, 8
pomocu
osovine.
krme 3, obrtanjem eitavog uredaja oko vertikalne
Snaga odnosno brzina obrtanja regulisu se iskretanjem
Tab!. 6
Naziy Yetra
I
Spoljni znaci
I
Brzina yetra
mls
Povetarae Oseea sc na lieu; Iisee susti
I
1,6 ... 3,3
I
I
Lisee i grancice se pomicu; zastava se
Vetrie
I
3,4 ... 5,4
otkJanja; mali talasi na vodi
Umercni vetar
Prasina i hartija se podizu; njisu se tanke
5,5 ... 7,9
granCice; veCi taiasi na vodi bez pene
Umereno svezi
Grane se njisu; taIasi se pene 8,0 ... 10,7
vetar
Svezi vetar
Njisu se deblje grane; zuje telefonske
10,8 ... 13,8
zice; sa talasa se dize yodena praSina
Jak vetar
NjiSu se stabla; hodanje uz vetar
13,9 ... 17,1
otcZano; pena se otkida od taIasa
59
kola vetrenjace zajedno sa generatorom 2 oko horizontalne
osovine, eim brzina vctra prede odredel1u granicu. Sto je veti
ugao izmedu pravca vetra i osovine kola, to ce kroz povrsinu
kola proCi mal1ji protok vazduha, a tinle ce se smanjiti j snaga
kOjll kola prima ad vetra.
Proracl!n i konstrukcija hrzohodog kola s obzirom na
nove aerodinalllicke karakteristike je kOlllplikovan posao.
tim je relativno lako odrediti dimenzije kola vetrenjace zadane
snage, ako se koristimo pozna1in1 dinlenzijama postojeccg kola
vetrenjace druge SIlage ali istog tipa. U tom slueaju dimenzije
novog kola odredujemo mnozeci dimcnzije postojeceg kola
sa odnosom precnika novog i starog kola:
D
X=Xi'-'
D,
gde je x dilnenzija novog kola sa precnikoll1 D, a Xi dimenzije
(mera) izvedenog kola sa precnikol11 D,.
Male elektrane od 0,1 do 3 kW koriste generatore jedno-
smerne struje i akumuhltorske baterije. Akul11ulatorske bate-
rije treba da su dimenzionisane za najmanje trodl1cvnu upotrebu.
U obzir dolaze generatori sa slozen01ll ili otocnom pobudom,
jer se njihov napon najmanje menja sa opterecenjem. U kolu
. generatora i baterije treba predvideti automatski' prekidac sa
releorn povratne struje, koji sprecava da se struja iz baterije
vraca ka generatoru (koji hi u tom slucaju radio kao motor)
i dopusta punjenje baierije tek pri odredenom napOl1U, odnosl1o
brzini vetra. Elektrane preko 3 kW rede se grade za proizvodnju
jedl10smerne struje, a za Sl1age preko 10 kW dolazi u obzir
SI. 42 - Serna relea povratne struje
1 - otocni (naponski) navoj;
2 - kotva; 3 -_. jezgro; 4 -
opruga; 5 - kontakti; 6 - redni
navoj (strujni); 7 - osigurac;
8 - akumulator
3amo naizmenicna struja. U tom slucajl! u nedostatku vetra
elektricna mreza se snabdeva iz neke druge elektrane, ili iz
rezervnog agregata sa dizelovim motorima.
60
Na slici 42 data je principijelna serna relea povratne struje.
Kada je napon generatora dovoIjan, paralelan navoj I ukljuCi
kontakte 5 j time poveze generator sa akumuJatorom i mrezom.
Aka napon genera tara zbog sla bog vetra opadne ispod napona
akumulatorske baterije, povratna struja IcTOZ radni navoj 6 oslabi
VllCllU silu jezgra i kontakti 5 prekinu vezu sa akmllulatorom.
Elektranc male snage obicno se postavljaju na visokom
drvenom stubu, a elektrane vecih snuga 11a celicnoj cevi ili reset-
kastoj konstrukciji. Vece elektrane imaju motor i uredaj za regu-
lisanje smestene u zatvorenoj gondoli koja se postavlja u pravac
vetTa obrtanjem oko horizontalne osovine. Brzina obrtanja se
guIiSe automatskim obrtanjem svakog krila oko radijalne osovine.
Zadatak 7 - Za mall! vetrenjacu iskoriscen je automo-
bilski generator (dinamo) ad 12 V i 120 W. Prosecna brzina
vetra iznosi v = 8 m/s. IzraCllnati precnik kola vetrenjace D i
sirinu preseka krila b na odgovarajucem odstojanju r od 080-
vine. Ugledno izvedeno kolo precnika D,= 1m ima sirmu
preseka hi = 70,5 mm na rastojanju od osovine ri = 200 mm.
Res e n j e: Usvajamo dvokrako brzohodo kola. Precnik
kola izracunavamo po jednacil1i.
Dimenzije novog kola vetrenjace sa precnikom D = 1,53111
odredivacemo na osnovu odgovarajuCih dimenzija izvedenog
kola precnika D =, I 111 koristeei odnos
. D 1,53

Di 1
Sirina preseka b novog kola biee
h ,= bi" 1,53 = 70,5 x 1,53 108 mm
Rastojanje preseka od osovine
r = ,.,. 1,53 = 200 x 1,53 = 306 mm.
61
HIDROELEKTRANE
Hidroelektrane koriste promenu potencijalne energije vode
pri prelazu sa viseg na llizi niva. Investicioni troskovi Stl za
hidroelektrane veei nego za termoelektrane ali s druge strane
je pogonska energija skoro besplatna. Prema tome podizanje
hidroelektrana ima smisla sarno tamo gde terenski uslovi ne
zahtevaju suvise ve1ike investicione troskove.
Jugoslavija spada u zemlje sa bogatim, a jos nedovoljno
iskoriseenim vodnim snagama. Ceni se, da bi se u Jugoslaviji
moglo iskoristiti oko 50 000 miliona kWh iz vodnih snaga.
U 1968. godini proizvedeno je u hidroelektranama oko 11 768
miliona kWh. Prema tome iskorisceno je sarno 23,5% od ras-
polozive energije vodnih snaga. Buduenost elektrifikacije Jugo-
slavije se usmerava lea s10 vecem koriscenju vodnih snaga.
Termoelektrane ee se ograniciti na dopunu manjkova usled
promenljivosti protoka u rekama.
3.!_Odredivanje snage \)(/
Snaga hidropostrojenja potice od pada, to jest od Vlsm-
ske razlike duz recnog toka i od protoka vode. Pri proticanju
vade u prirodnim tokovima pojavljuju se otpori (unutrasnji
izmeau cestica vode, 0 zidove karita i drugi) na cije se savla-
aivanje utrosi skoro say raspolozivi pad. Da bi dobili visak
energije, koji se maze iskoristiti u vodnim turbinama, moramo
na rclativno malom rastojanju ostvariti potreban pad. To se
postize na vestacki .nacin podizanjem brana i skretanjem vode-
nag toka.
Bruto pad Hb [m] (geometrijski pad) je jednak razlici kota
nivoa od zahvata vode (ulaz u kanal iii cevovod) pa do usta-
Ijene vade iza turbina.
Neto pad H[m] dobijamo kad od bruto pada Hb oduzmemo
sumu hidroulicnih gubitaka u padu 2:.h (gubici u kanalima,
cevovodima, resetkama i s1.), osim gubitka pad a u samoj turbini.

Gubici Lh iznose oko 3 ... 4% od Hb pn padovima manjim
od 5 m i 2 ... 3% pri padovima ve6im od 5 m.
62
I
Tezina vode G [kp] na visini H[m] iznad donjeg ruvoa ima
potencijalnu energlJu
E = G . H = y' V' H [kp . m]
gde Je: y =- - spec Icna tezma vo e.
. G [k
P
] if'v v' d
V m'
Za vreme t proticanja vode kroz turbinu odgovaraee snaga
=y.
gde je: Q = [n;3] protok vade.
Ako uzmemo u obzir da je za vodu 'r = 1 000 kp/m
3
da je 1 KS = 75 kpm/s, bice snaga na vratilu turbine
odnosno
p = 1 000 Q . H· 'It [KS]
75
1 000 Q . H· 'It
p=--···----=9,8 Q.H·'1tlkWj
102
Za brz priblizan proracun mozemo usvojiti ">1t= 0,75,
pa se dobija jednostavniji izraz za snagu u konjskim snagama:
p = 10 Q . H [KS].
vrste vodnih \N
Postoji vise vrsta vodnih turbina, od kojih se najvise upo-
trebljavaju: Peltonova, Fransisova i Kaphmova. Za svaku od ovih
vrsta turbina postoje uslovi zavisni od snage, pad a i brzine obr-
tanja pri kojirna odredena turbina fadi najekonOlnicnije. Da bi
magli razne vrste (tipove) turbina uporedivati nloramo ih sve-
sti 11a iste uslove. Kada su poznati stvarna brzina obrtanja n,
raspolozivi pad H i potrebna snaga P, anda SVOdlI1l0 stvarni pad
nu zamisIjeni pad od 1 ill, a zatim potrebnu snagu na zamisljenu
snagu od 1 KS ne menjajuCi vise pad od 1 m. Pri smanjenju pada
smanjuje se brzina proticanja vode pa i brzina obrtanja turbine.
Pri smanjenju snage sa istim padom brzina obrtanja turbine raste,
jer smunjenje snage zahteva smanjenje dinlenzija turbine (pri
63
istoj brzini protieanja se manji tocak brze okreee). Zamisljena
brzina obrtanja, koja se dobija posle dvostrukog svodenja uslova
nazi va se specificni broj obrtaja i obelezava se sa 11
8
, Teorija
vodnih turbina za speeificni broj obrta daje izraz
11' Vi'
lls = -"'-4--"-
H·VH
gde je: n -- stvarni broj obrta u miullti; P snaga u KS;
H - neto pad u m.
Pojedine vrste vodnih turbina rade najekonomicnije u
sledecilTI granican1a specificne brzine obrtanja Ils:
Pelton ova turbina
Fransisova sporohoda
"
"
normalna
brzohoda
Kaplanova i propelerua
2 . .. 50 (obicno 10 ... 20)
50 ... ISO
150 ... 250
250 ... 500
500 ... 1.200 (obiono 600 ... 800)'
Prerna tome za velike padove upotrebicemo sporohode
vodnc turbine (sa malim 11
8
) i obrnuto, jer bi brzohoda turbina
na velikom padu imala preterano veliku brzinu obrtanja. Pelto-
nove turbine dolaze u obzir za velike padove \300 ... 2000 m),
sporobode Kaplanove i propel erne turbine za manje padove
(7 ... 30 m), Fransisove se primenjuju u sirokiln granicama
pad a (30 ... 300 111). Medutim za izbor vodne turbine je mero-
davna specificna brzilla obrtanja,
Zadatak 8 - Odrediti snagu i vrstu turbine, koja koristi
pad Ii = 16 m, protok Q ,= 1,6 m
3
/s i ima brzinu obrtanja
11 = 500 obr /min.
Res e nj e: Ako pretpostavimo da je 'fJt= 0,75 biee
snaga P = 10 Q. H = lOx 1,6x 16 = 256 KS.
Specificna brzina obrtanja biee
11, = !'JP = 500>< V 256 = 250 obr ,
4 4 mm
H· Vli 16 x V16
sto odgovara normalnoj Fransisovoj turbini.
64
I
I
!

I
3.3 Kratak
- Konstruisao je Pelton u Americi
1880. godine. Na sliei 43 pokazana je skiea Peltonove vodue
turbine.
81. 43 - Skica Peltonove turbine
1 - dovod vode; 2 - sprovodna cev; 3 - koplje; 4 - mlaznica; 5-
skretac mlaza; 6 - mlaz; 7 - lopatica; 8 - obrtno kolc; 9 _ oklop;
10 - donja voda; 11 - izdizanje obrtnog kola
Voda pritice kroz 1 do 4 mlazniee tangeneijalno na obim
kola sa lopaticama. Lopatiee se sastoje od dva izdubljena elipso-
ida spojena po ostroj iviei (vidi sliku 44). Mlaz vode se dovodi
na ostrieu gde se deli na dva dela. Mlaz skreee po unutrasnjoj
povrsini lopatiee; usled eega se javlja akeiona sila, koja deluje
tangeneijalno na kolo.
Presek dovodnih eevi (1 nu s1. 43) dobieemo iz S[m2] =
= Q[m
3
/s]: v [m/s], odnosno precnik iz D = 2VS/7t. Brzina
vode u cevima v [m/s] zavisi od nugiba L/H, gde je L [m] du-
zina eevi pri odgovarajueem padu H [1111, po sledecem pregledu.
Nagib cevi L/ Ii [5[2[1 [
Brzina vode v [m/s] I 3 5
Vratilo je obieno horizontalno sa jednim iii dva kola.
Kolo se izdize iznad donje vode, da ne bi u nju zagazilo pri
najvisem vodostaju, sto predstavlja gubitak u padu vode. Snaga
5 EJektrane i ruzvodna postrojenja
se regulise pomeranjern koplja u rnlaznici. Ako je potrebno
naglo rasteretiti turbinu, ne sme se suvise brza zatvoriti mlaz
w
nica, jer bi doslo do naglog poveeanja pritiska u dovodnim
cevirna, sto bi moglo ostetiti instalaciju. Za takve slucajeve
postoje skretaCi mlaza, koji skreeu mlaz sa lopatica, a koplje
zatim postepeno zatvara mlaznice (vidi sliku 45).
81. 44 - Lopatica i mlaznica
Peltonove turbine
Peltonove turbine se nazivaju i turbine sa slobodnirn mla-
zorn i sa delimicnim upustom vode. Mlaz vode slobodno prolazi
kroz vazduh bez viska pritiska, a dejstvuje delimicno samo na
pojedine lopatice. Stepen iskoriseenja Peltonove turbine iznosi
1) = 0,75 ... 0,93.
U nekim nasim elektranama, kao na primer u »Novom
Vinodolu« koriste se Peltonove turbine.
Fransisova turbina - Konstruisao je Fransis (Francis)
u AIiledci 1849: godine. Nasuprot Peltonovoj turbini koja radi
sa slobodnim mlazom, Fransisova turbina je potpnno ispunjena
SI. 45 - Skretanje mlaza Pelto-
nove turbine
1 -- koplje; 2 - mlaznica; 3 -
skretac mlaza; 4 - skrenut mlaz
vodom. Lopatice obrtnog kola su tako konstruisane, da pri
proticanju vode izmedu njih postoji pad pritiska, sto znaci da
ova turbina pored akcionog dejstva koristi i reakciono dejstvo
proticanja vode. Pored radnog (obrtnog) kola postoji i spro-
vodno kolo sa sprovodnim lopaticama. Dovod vode je radijalan
kroz sprovodno kola iz okna u kome je turbina potopljena, iii
iz spiralne cevi iii kanala koji sprovodno kolo obmotavaju.
Iz obrtnog kola voda se odvodi kroz sifon, koji je zagnjuren
u donju vodu. U najuzem delu sifona pritisak moze biti ispod
atrnosferskog, tako da sifon sise vodu. Na taj nacin je isko-
riscen ceo pad od nivoa gornje do nivoa donje vode.
66
Fransisove turbine se izvode iIi sa horizontalnim vratilom
(kao u elektrani »Fala«), iii sa vertikalnirn vratilom (kao u elek-
trani »Jablanica«). Za velike snage pogodnije su turbine sa ver-
tikalnim vratilom, jer zauzirnaju rnanje prostora. U tom slucaju
se generator postavlja iznad turbine, tako da obrtno kola turbine
visi na vratilu generatora. Na slici 46 data je skiea Fransisove
turbine postavljene u oknu (sahtu) sa vertikalnim vratilom.
Regulisanje snage se vrsi regulisanjern protoka vade, a to
se postize obrtanjem sprovodnih lopatica 7 oko svoje osovine
Frans 150110
I
SI. 46 - Skim vertikalne Fransisove turbine U oknu
1 - okno; 2 - sprovodni aparat; 3 - lopatica obrtnog kola (3a _ donji
venae; 3b - gornji venae); 4 - vratilo; 5 - sifon; 6 - donja voda; 7 _
lopatica sprovodnog aparata; 8 - gornji poklopae; 9 - Id:iste; 10 - prsten
za regulisanje; 11 - donji poklopae; 12 - nepokretan prstcn; 13 - veza
pokretnog prstena sa sprovodnom lopaticorn; 14 poluga za regulisanje;
15 - vratilo za regulisanje; 16 - gornja voda

67
pomocu prsteua za regulisanje 10. Prsten za regulisanje se· po-
krece pomocu poluge 14 i vralila za regulisanje 15. Kada se prsten
pokrene u smeru strelice sprovodne lopatice se tako okrenu da
se priklope smanjujuci protok vode izmedu njih. Pokretanje
prstena za regulisanje u suprotnom smeru lopatice se otvaraju
povecavajuci protok vode. Na polugu za regulisanje delnje se
preko Inehanizma, bilo rucno bilo mehanicki uz pomoc auto-
matskog regulatora i servomotora.
Brzohode Fransisove turbine se razlikuju od sporohodih
konstruktivno po obliku obrtnog kola. SIO je turbina brzo-
hodnija, to je izlazni precnik obrtnog kola veti od ulazllog, a
lopatice sve vise prelaze u horizontalan polozaj. Na slici 46
obrtno kolo odgovara normalnoj Fransisovoj turbini.
Na slici 46a prikazano je radno kolo brzohode Fransisove
turbine u toku abrade u preduzecu »Litostroj«. Primecuje se
prostorna krivina lopatica.
Sl. 46a - Radoo kolo Fransisove voduc turbine u tolm obrade (»Litostroj«)
68
. Kaplanova .j propelerna - Kaplanovu tur-
binu je konstruisa:o--R:aplan u Bmu 1912. godine. Sprovodni
aparat izraden je sIieno kao u Fransisovoj turbini. Obrtno kolo
ima oblik brodskog vijka bez spoljnjeg venca sa dYe do 7 lopatica
slienih perajima. Dovod vode je radijalan, a odvod aksijalan
kao kod Fransisove turbine. Ako su lopatice obrtnog kola
fiksirane, onda se takav tip turbine naziva propelerna turbina,
a ako se lopatice obrtnog kola mogu obrtati oko osovina
upravnih na vratilo turbine, onda se takva turbina naziva Ka-
planova turbina. Podesavanjem ugla koji sa('injava lopatica
obrtnog kola sa smerom proticanja vode moze se postici visok
stepen iskoriseenja za siroko podrucje optereeenja. U tom po-
gledu Kaplanova turbina nadmasuje Skica Kaplanove
turbine data je na slici 47.
Prema navedenom Kaplanova turbina ima dvostruko regu-
Iisanje: reguIisanje sprovodnog kola i regulisanje obrtnog kola.
Regulisanje protoka kroz sprovodni aparat obavlja se na isti
naein kao u Fransisovoj turbini. Sprovodne lopatice 8 (na sliei
47) pokrecu se pomoeu regulacionog prstena 9, poluge 10 i ser-
vomotora I l. Regulisanje obrtnog kola I obavlja se iz glavcine
obrtnog kola 2, pomoeu poluge za regulisanje 3, koja prolazi
kroz suplje vratilo turbine 4. Polugu pokrece klip serVOll1otora
5, koji je ugraden u vratilo turbine i koji se s njim zajedno obree.
Vlje pod pritiskol11 dovodi se servomotoru kroz dYe koncentricne
cevi 6 i 7, smestene u gomjell1 delu supljeg vratila. Vlje iz
unutrasnje cevi 6, koja je prievrseena za klip 5, prolazi kroz
kanale na klipu i podize klip 5 navise zajedno sa polugoll1 3 i
cevi 6. Pri tome se lopatice obrtnog kola zatvaraju. Kad je
potrebno da se lopatice otvaraju, onda ulje iz cevi 7 potiskuje
klip 5 i polugu 3 na dole. Razvodnik servomotora naJazi se na
vrhu vratila iznad generatora.
Propelerne turbine imaju nepoJeretne lopatice na obrtnom
kolu, pa se reguliSu sarno sprovodnim lopaticall1a (j,dnostruko
regnlisanje). Ove turbine su jeftinije od Kaplanovih, ali imaju
nepovoljan stepen iskoriscenja pri proll1enljivom opterecenju pa
se upotrebljavaju tamo gde nema vecih promena opterecenja,
na primer ponekad u hemijskoj indnstriji.
Ukupan stepen iskoriseenja za Kaplanovu turbinu kreee se
od 0,85 do 0,94 prema velieini turbine. Na slici 48 pokazan
69
"
! I r
!.53
je dijagram slepena iskoriscenja turbine u zavisnosti od ople-
recenja. Karakteristicna kriva stepena iskoriscenja za Fransisovu
turbinu nalazi se izrnedu krive za Kaplanovu i za propelernu
turbinu. Ukoliko je Fransisova turbina brzohodija utoliko se
vise pribljz.ava propelernoj turbini.
81. 47 Skica KapJanove turbine
1 - obrtno kola; 2 - glavCina obrtnog kola; 3 - poluga za regulisanje;
4 - supljc vratilo; 5 - klip servomotora; 6 - unmrasnja cev za dovod
ulja; 7 - koncentricna cev; 8 - sprovodna lopatica; 9 - prsten za regu-
lisanjc; 10 - poluga za rcgulisanje; 11 - servomotor za regulisanje spro-
vodnog kola; 12 - servomotor za regulisanje obrtnog kola; 13 - spiralni
dovod vade; 14 - sifon
Na sliei 47 je pokazan spiral an dovod vode u betonskoj
konstrukeiji 13. No dovod vode maze biti i sa spiralom od
celicnih eevi (za vece padove), zatim sprovadno kola moze biti
postavljeno i u oknu sliCna kao u Fransisavoj turbini.
Tezina i eena po KS su vece nego za Peltonovu i Fran-
SlSOVU turbinu. Vratilo se abieno postavlja vertikalno.
70

"'\...J

\,...\)

3.4 Automalsko
Ovde cerno obraditi samo princip regu1isanja pomocu
centrifugalnog regulatora i servomotora, koji je u sustini isti i za
vodne i za parne turbine.
U konstruktivnom pogle-
du postoji razlika, jer par-
ne turbine irnaju znatno
vecll brzinu obrtanja od
vodnih, a sem toga voda
i para irnaju razliCite
osobine.
%
100
80
7 60
t
40
20.
-
-
K
P
Brzina obrtanja tur-
bina 11 je obrnuto srazrner-
nn obrtnorn rnomentu M,
a upravno srazmerna pro-
toku vode iii pare Q.
a 0.2 0.4 0.6 0.8 to.
- OPTERECENJE
SI. 48 - Dijagram stepena iskoriscenja
za vodnu turbinu (K - Kaplanovu; P -
propelernu)
Ovu srazrnernost odredicclno IZ izraza za snagu
gde je:
M[kp . m] - abrtni momena!
OJ [lis] - ugaona brzina
n [obr./min] - broj obrta u minuti
Ako ovu snagu izjcdnaCimo sa izrazom za snagu, na primer
vodne turbine
P = I 000 Q . H· 'fJt [kp . m/s]
dobicema
27::11
M ·---1 OOOQ.H·1)t
60
1 OOOH· 1)t· 60. iL= k.
iL
27t M M
odakle je n
jer
. I 000 H 1)t· 60 ,
Je =K
27t
priblizno konstanta.
71
Obrtni moment M zavisi od elektricnog opterecenja gene-
ratora, koje je promenljivo u toku vremena. Brzina obrtanja
generatora mora ostati staIn a da se ne hi 11lenjali napon i frek-
vencija. Da bi brzina obrtanja osiala stalna moramo menjati
E!:,otok Q u istoj srazmeri u kojoj se menja obrtni moment M.
/"Prema izlozenom regulisanje brzine obrtanja turbine vrsi se
regulisanjem protoka vode iii pare. Sasvim grubo regulisanje
lllozenlO pastiCi veCinl iIi manjinl otvaranjenl zatvaraca dovodne
cevi iii kanala. Finije regulisanje posti,e se u samoj turbini po-
meranjenl koplja u mlaznici Peltonove turbine, obrtanjem spro-
vodnih lopatica Fransisove turbine, a u Kaplanovoj turbini
VODA IU
PARA
___ -'!IIL! ---
6
f.
SI. 49 - Princip astatickog regulisanja
8
1 - centrifugalni regulator; 2 - vratilo turbine; 3 - ogrlica; 4 - poluga;
5 - oslonac; 6 - poluga razvodnika; 7 - razvodnik ulja; 8 - dovod
ulja pod pritiskom; 9 - cev za dovod ulja u servomotor; 10 - klip
servomotora; 11 - zatvarac turbine; 12 - cilinder servomotora; 13 - cev
za odvod ulja iz servomotora; 14 - odvod ulja iz razvodnika.
i zaokretanjem peraja propelera. V parnim turbinama protok
pare regulise se pomocu grupe 1111aznica. Sva ova regulisanja
obavljaju se preko odgovarajuCih Inehanizama i to fueno i auto-
matski. Normalno je regulisanje automatsko pomocu servo-
motora. Automatsko regulisanje moze biti astaticko i staticko.
Na sliei 49 pokazan je princip astatickog regulisanja.
Centrifugalni regulator I je u vezi sa vratilom turbine 2 preko
72
puznog prenosnika. Pretpostavimo da se brzina obrtanja pove-
cala jer se opterecenje smanjilo. Tegovi regulatora ce se raz-
maknuti i preko ogrIice 3 pokrenuti polugu 4 eko oslonca 5.
Njen desni kraj ce preko poluge 6 pokrenuti klipove razvodnika
servomotora 7 na dole. Klipovi servomotora ce pustiti ulje
pod pritiskom (za vodne turbine !O ... 20 kg/cm
2
, za pame
turbine 1,5 ... 5 kg/cm
2
) iz cevi 8 kroz cev 9 ispod klipa 10
servomotora, koji ce se pOlneriti prema gore i pri tom pokre-
tati zatvarac 11 u smislu smanjenja protoka vode (pare). Vlje
u cilindru servomotora 12 iznad klipa !O otieace kroz sad otvo-
renu cev 13 i cev 14 u rezervoar za ulje. Posto se protok smanji,
smanjice se i brzina obrtanja turbina i regulator ce se vratiti
u srednji polozaj u kome razvodnik zatvara dovod ulja u cilinder
servomotora. Klip 10 i zatvarac 11 ce se zaustaviti u odgovarajucem
polozaju. Ako se brzina obrtanja smanji zbog povecanog opte-
recenja sve ce se desavati obrnutim redam. Ulje ce dotieati iznad
klipa !O i on ce dejstvovati u smislu povecanja protoka vode
iii pare.
Astaticko reguIisanje nije pogodno za paralelan rad tur-
bina, jer ima ravnu karakteristiku, to jest odrZava stalnu brzinu
obrtanja bez obzira na opterecenje, kao sto se vidi na slici
50 (p oznacuje opterecenje, a n nominalan broj obrta u minuti).
n
n., const.
p
81. 50 - Ravna karakte-
ristika regulisanja
n
p
81. 51 - Nagnuta karakte-
ristika regulisanja
Pri vecem braju turbina u paralelnom radu bice neodre-
dena opterecenje koje primaju po]edine turbine, tako se moze
des!ti da neke masine rade preopterecene, a druge neoptereeene.
Ovaj nedostatak je otklonjen kod statickog regulisanja,
koje ima nagnutu karakteristiku, kao sto se vidi na slici S I.
Kod statickog regulisanja sa povecanjem opterecenja
brzina obrtanja (odnosno frekvencija) malo opada, pa je na taj
73
naeJll opterecenje zavisno od brzine obrtanja. Od praznog hoda
do punog opterecenja broj obrta u minuti opada za t. "
0
' Poseb-
nim uredajem moie se nagnuta karakteristika izdiCi tako da se
nominalna brzina obrtanja ne promeni. Podesavanjem nagiba
karakteristike regulisanja moze se po volji raspodeliti i opte-
re6enje na pojedine masine. Buduei da svi generatori u
nom radu llloraju imati istu frekvenciju, to ce pri opterecenju
svi generatori, odnosno turbine dobiti i8tU smanjenu brzinu
obrtanja.
Na sliei 52 date su karakteristike za dye turbine. Aka je
zajednicka nOIninalna brzina turbina n ouda CC turbina 1 sa
ravnijol11 karakteristikonl primiti na sebe veee opterecenje PI
ad turbine 2 koja prima opterecenje P2' Pri pove6anju opterecenja
z3jednicka se brzina smanjuje od 11 na n'. Tnrbina I primice snagu
P'1 a turbina 2 snagu P' 2' Pri tome odnas raspodele snaga na
pajedine turbine asta"e isti.
Na sliei 53 prikazan je prineip mehanizma statiCkag re-
gulisanja. Nagnuta karakleristika postiie se takozvanom pa-
vratnom vezom klipa 10, preko
poluge 15 sa polugom 4. Pri
=-K::-=""----
I ..
J J I ."
i I! I --TURB.2
L ____ -----c----_
R P; Fr
SI. 52 - Karakteristika rc-
gulisanja za dve turbine
povecanju brzine obrtanja regulator
obrte polugu 4 oko zgloba 5. Pri
tome se klip 10 ne pokrece, jer
regnlator I ne raspolaze sa dovoJj-
nom silom da ga pokrene. Me-
dutim te se pokrenuti lako pok-
retljivi klipovi razvodnika 7 i pu-
still u1je pad pritiskom ispod klipa
10. Klip preko poluge 15 s jedne
strane deluje na zatvarac II sma-
njujuci protak vade sta ima za
posledieu smanjenje brzine abrtanja, a s druge strane abrte
palugu 4 pomo6u veze 15 aka zgloba 5, jer ogrliea reguJatara
daje otpor pomieanju. Pri tome ce desni kraj poJuge 4 delo-
vati na klipove razvodnika u smisJu ubrzavanja povratka u ra-
vnolezni poIozaj u kome su otvori za prolaz uija 9 i 13 zat-
voreni. KJip 10 ce se ranije zaustaviti, nego sio bi to uCinio
pri astatickom regulisanju, sto znaci da ce turbina zadrzati
vecu brzinu obrtanja od onog sto je imala pre rasterccenja.
Obrnuto, pri opterecenju turbine postiCi ce se nesto manja
74
brzina obrtanja od normalne. Na t3j naem postize se nagnuta
karalcteristika. Koliki ce biti nagib zavisi od odnosa krakova
a i b paluge 4.
Od praznog hoda do punag opterecenja brzina abrtanja
opada za t. no' medutim, potrebno je oddati stalnu brzinu
obrtanja. To se ll10ze postici paralelnim podizanjen1 karakte-
f
'4

rTT,--'L_ e
7
VOOA
ILl A4RA ----,-J '!r __
ff
__
SI. 53 - Princip statickog reguIisanja >.-L
1 - centrifugalni regulator; 2 - vratilo regulatora; 3 - ogrlica; 4 - po-
luga; 5 - osovina poluge; 6 - poluga razvodnika; 7 - razvodnik ulja;
8 - dovod ulja u razvodnik; 9 - dovod ulja u servomotor; 10 - klip
servomotora; 11 - zatvarac; 12 - cilinder servomotora; 13 - odvod ulja
iz servomotora; 14 - odvod ulja iz razvodnika; 15 - poluga za povratnu
vezu; 16 - matica za pomeranje poluge 4
ristike kad opterecenje raste i obrnuto. Brzina obrtanja moze
se povecati podizanjern zgloba 5 pom06u matice 16, cin1e se
deluje na razvodnik. Pomeranje matice 16 maze se obaviti·,po-
macu malag elektromotora sa daljine.
\ c.t/
3.5 V!ste hidroelektrana i njihovi delovi -.&
Prema rezervi vade koja je na raspaloienju hidroelektrane
delima 11a pratocne i alcumulacione. S obzirom 11a smestaj
pastrojenja razlikujemo hidroelektrane sa masinskom zgradom
u recnom koritu i izvan recnog korita. U odnosu na raspo-
75
lozivi pad govorimo 0 elektranama niskog pritiska sa pad om
do 15 m, srednjeg pritiska sa padom od 15 do 50 m i visokog
pritiska sa pad om preko 50 m.
Protoene hidroelektrane isk9riscuju prirodan protok vode.
RaspolozlVI protoK menja se u zavisnosti od visine oborina.
Kad je protok veci od predvldenog onda se visak vode nekorisno
preliva preko brane, a kada je protok manji od predvidenog
ondft se mora sDlanjiti proizvodnja elektricne energjje. Protok
vade za koji je elektrana gradena nazi va se normalni protok
(Qnorm.) Aka usvojimo za normalni protok sedmomesecllu vodu,
to znaCi da 7 meseci iii 210 dana godisnje mozemo racunati
na normalni iii veci protale. Ostatak od 155 dana u gcdini
postrojenje maze da ostvari sarno snagu manju od norma]ne.
Da bi se odredio normalan protole za neleu vodu nije dovoljno
meriti dnevne protoke u toku jedne godine, jer postoje Sllsne
i kisne godine. Obicno se uzimaju podaci za period od 10 do
20 godina, leao dovoljan za prosudivallje vodnog tolea. Na slici
54 pokazan je dijagram promene protolea (rezim reke) u toleu
godine za jednu ravnicarsku reku (a), i za jedllu releu alpsleog
tipa (b). Nase relee imaju Ilajvise vode u prolece i jesen. Izuzetale
cini reka Drava, leoja je alpskog tipa i koja ima najvise vode u
julu i avgustu kada se tope gleceri.
SI. 54 - Dijagram promcne protoka u reci
a - ravnicarskog tipa; b - alpskog tipa
AkuIDnlacigne hidroelektrane - NaroCito su povoljni
uslovi, aleo teren dozvoljava ek"illlomicnu izgradllju aleumula-
cionog bazena, ili vestackog jezera u kame se suvisna voda
moze akumulisati (sakupljati) u vreme velike vode i docnije
koristiti za vreme male vade. Na taj nacin se za istu reku pove-
cava broj dana normalnog protoka. Elektrana radi ravnomer-
76
nije i u man]o] meri zavisi od atmosferskih prilika. Osim toga
elektricna energija koju trose potrosaei menja se De sarno u
toku godine nego i u toku dana. Narocito su velika optcrece-
nja koja traju kratko vreme, takozvani vrhovi opterecenja.
Dnevna akumulacija moze dati dovoljno energije za pokrice
vrhova opterecenja. Na taj naCin" akumulaciona hidroelektrana
moze dati vecu snagu nego protocna.
- Elektranesa masinskom zgradOln U feenOm koritn - Elek-
sa zgraaoom u 'inogu'- se postaWt na do-
voljno sirokim rekama sa strmim obalama. Reka je pregra-
dena branom. a masinska zgrada se nalazi u produzenju brane.
Ako reka nije dovoljno siroka moze se na jednoj obali izra-
diti vestacki zaliv. Ispred brane se nivo vode povisava, koji sa
nivoom iza brane cini pad, koji se iskoriscava u turbinama
,2
SI. 55 - Presek kroz stub brane s ugradenim IDaSinama (HE »Vuhred«
oa Dravi)
1 - portalna dizalica; 2 - poklopac; 3 - masinski prostor; 4 -
nator; 5 - Kaplanova turbina; 6 -sifon; 7 - kota gornje vade; 8-
uzvodna turbinska ustava; 9 - resetka; 10 - dovod vade; 11 - betonska
spirala; 12 - kota donje vode
neposredno bez dovodnih <kanala. Ako je reka plovna mora
se predvideti jos i propust za brodove i splavove. Ovakav tip
elektrane je »Fala« na Dravi.
U novije vreme se u slicnim slucajevima masine i gene-
rat ri postavljaju u same stubove brane i lla taj nacin se izbe-
77
8 iJroe I efl/9/0'
gava podizanje posebne masinske zgrade. Iznad masma postoje
poklopci koji pokrivaju otvore u stubovima brane. Duz brane
krece se portalna dizalica, kojom se u slucaju potrebe moze
odici betonski poklopac i priCi masinama u stubu. Vidi slikn
55. Ovakav tip elektrane je »Mariborski otok« i »Dravograd«
na Dravi.
...EIektra,!.!!. .. sa zgradom .. izvau ....!!'.c.'!!!l\. .. !..O!i.t:U!!f,'riyllcil!J!a) -
Na slici 56 prikazana je situacija hidraelektrane sa masinskom
zgradam izvan recnog korila. Na pogodnom mestu podignula
je brana, a nesto uzvodno pocinje davodni kanal na Cijem se
kraju nalazi masinska zgrada. Na ulazu u kanal postavlja se
gruba resetka sa razmakom izmedu sipki od 100 do 300 mm.
Ona zadrZava vece komade materijala koji plove po vodi. Za
TALOiNIK
P£SKA
GRUS'"
RJIi£TKA
'o'OPT'
Sl. 56 - Dispozicija hidroelektrane sa zgradom izvan rel:nog korita
elektrane niskog pritiska obicno dolaze u obzir otvoreni ka-
nali. Iza grube resetke je taloznik za pesak i mulj, koji se sastoji
od udubljenja nad kojim se voda uspori.
Na kraju kanala a ispred turbina postavlja se razvodnik
vode, Ciji se detalj vidi na slici 57.
78
SJ. 57 - Detalj razvodnika vode
1 - dovodni kanal; 2 -- preliv
viska vode; 3 - ustava praznog
hoda; 4 -.donjikanal; 5 -rcsetke;
6 - turbmske ustave; 7 - fine
resetke; 8 - taloznik
Dovodni kanal treba da ima sto manji pad, da bi se u
turbinama iskoristio sto veCi pad izmedu nivoa gornje i donje
vode. Iz razvodnika viSak vode se preliva preko preliva 2.
Ispred svake turbine nalazi se turbinska ustava 6 i fina reset-
ka 7. Ustava praznog hoda 3 propusta svu vodu u donji kanal
kad turbine ne rade. Od razvodnika vode do ulaska u korito
reke vodi donji iIi odvodni kanal . .
I J
....p1itisk!!1!l_ - 'Dispo-
zicija jednog tipa bidroelektrane sa veCim padom (pritiskom)
pokazana je na slici 58. Recna dolina je pregradena visokom
branom 2 i na taj nacin fornllrano vestacko akumulaciono
jezero 1. Dovod vode do turbina vodi se delimicno kroz tuneI
u steni 4, a delimicno kroz cevi pod pritiskom 6. Za ublaza-
vanje inercijalnih sila u cevima pod pritiskom, predvida se pred
cevima pod pritiskom razvodnik vode sa rezervoarorn za izrav-
,
81. 58 - Dispozicija hidroelektrane s vecim padom i akumulacionim bazenom
1 - akumulacioni bazen (vestacko jezero); 2 - visoka brana; 3 - zahvat
vode; 4 - prokop kroz stenu; 5 - razvodnik vode; 6 - cevi pod pritiskom;
7 - zgrada elektrane; 8 - reka; 9 - odvod vode
nanje 5. U njemu se kineticka energija strujanja vode pretvara
u potencijalnu izdizuCi nivo vode u sIucaju naglog smanjenja
protoka vode kroz turbine. Na taj na6n se smanjujc opasnost
naglog povecanja pritiska u dovodnim cevima i njihovo opte-
recenje. Dispozicija hidroeIektrane zavisi od terenskih prilika,
taka da gotovo svaka elektrana predstavlja posebno resonje.
79
Najbolja i najjednostavnija je direktna veza pomocu spoj-
nice izmedu vodue' turbine i eJektricnog generatora. Gna je
moguca samo aka i turbina i generator lmaju lstu brzinu
taja. Ovakva veza se najceSce primenjuje u elektranama. Na
sIici 59 dat jc dispozicioni plan jedne elektrane (Simens) sa
direktn0111 vezom turbine i generatorom sa horizontalnom
osovinom.
U malim hidroelektranama (do 150 kW) dolazi 'u () bzir
i veza kaisem izmedu turbina i generatora. Klinastim kaisem
se mogu preneti snage do 220 kW, sto zavisi od brzine obrtanja
generatora. Klinasti (trapezni) kaisevi upotrebljavaju se mnogo
eesce od pljosnatih. Podaci 0 proracunu mogu se naci u tehnickim
prirncnicima.
Prenos sa turbine na generator llloze se postiCi i pomocu
konicnih zupcanika, kao sto je pokazano na slici 60.
Zadatak 9 - Za malu seosku hidroelektranu sa pad om
H = 10 m i protokom Q = 358 I/s na raspolaganju su Fransisova
vodna turbina sa brzinom obrtanja nt = 357 obr /min i sinhroni
generator sa ng= 750 obr/min. Resiti prenos snage sa turbine
na generator.
Res e n j e: prenosni broj brzine 0 brtanja
manji je od 5 pa mozemo usvojiti prenos kaisem. Prethodno
cenlo odrediti Sl1agu turbine i generatora. Buduci da nisil
poznati blizi podaci 0 hidraulickim gubicima, posluzieemo se
pribliznom jednacinom:
P
t
= 10 Q. H = IOxO,358 X 10 = 35,8 KS.
Aka usvojimo stepen iskoriscenja prenosa kaisem YJp= 0,95
stepen iskoriscenja generatora YJg= 0,88, dobicemo
80
Pg=P,' Y)
g
O,736 = 35,8xO,95xO,88xO,736 = 22 kW
Preenik generatorovog kaisnika je dat Dg = 360 mm.
J)I] 'dpO;M 'V'v 11 /'
fJd/uA /illdi[/'ld!Y
t1'v'-L·
1
i
J
I
\,
,
, .
81. 59 - Dispozicioni plan hidroelektrane
1 _""_ dovod vode kroz cev pod pritiskom; 2 - Fransisova turbina sa spir:cllJ?im
dovodom vode; 3 -- sifon; 4 - donja voda; 5 - zamajac; - spoJillca;
7 __ sinhroni generator od 150 kVA, 400 V, 50 Hz, 1 000 obr /illI,n; ,8 --: regu-
lator turbine; 9-kanal sa kablovima; a-celija za el. postroJenJe
napona; b - komandna tabla; c - transformatorska prostoIIJa
6 Elektrane i razvodna postrojenja
81
Precnik kaisnika turbine dobijamo iz odnosa
. ng D,
1=-=-
nt Dg
te je D,= i . Dg = 2,1 X 360 = 756 mm.
Brzina kai,a
7t·D·n 3,14xO,756x357 m.
60 60 s
Sila u leaisu
F
Px 75
75 190 kp,
14,1
gde je P snaga turbine u KS, a v brzina leaisa m/s.
81. 60 - Prenos turbine na generator pomocu konicnih zupeanika
1 - veliki zupcanik; 2 - mali zupeanik; 3 - zatvarac za prainjenje okna
Sila u lezistu usled zatezanja leai,a iznosi
Z = e' F = 3·190 = 570 kp
gde je: c = 3 za leai, bez zatezaca, e = 2 sa leoturom zatezacem,
e = 2,2 za lelinasti Imis.
82
I
I
,
f
Ako nemamo podatalea iz leataloga a precrrileu manjeg
kaisnika mozemo ga priblizna odrediti po Saverinu iz
3
.. .
gde je: P [leW]- prenosna snaga manjeg leaisnilea
n [obr./min]- brzina abrtanja manjeg kaisnilea
Standardni precnici leaisnilea D [mm] iznose: 20-22-25-
-28-32-36-40-45-50-56-63-71-80-90-100-112-
-125-140-160-180. VeCi precnici dobijajll se mnozenjem
ovih brojeva sa 10 iIi 100.
Standardne sirine !caisa b [mm] iznose: 30-40-50-60-
-70-85-100-120-140-170-200-230-260-300-350-
-400-450-550.
Debljina !cai,a h [mm] iznosi prosecno: za jednostruki leai,
3 ... 7 mm (obieno 4 ... 6 mm), za dvostruki 6 ... 10 mm, za
trostruki 12 mm i vise. Usvajamo jednostrulei kais debljine h=5 mm.
Iz dijagrama na slici 60a eitamo k = 2,8 kW Icm
2
iz hive
hiD = 5/360 = 1/72, a za brzinu kaisa v = 14,1 m/s.
kW/cm
2
8
7
n/n
6
4/400
k
5
1/200
I
4/400
4
1/70
3

2
1/40
1
0 5 10 15 20 25 30 35 40 m/s
'11
SI.60a
6'
83
Podatak za k se odnosi na najbolji kvalitet. Za trgovacki
kvalitet kaisa smanjicemo k za oko 20 %, pa cemo dobitii
k ' 2,8 = 224 kW lem
2

Presek kaisa racunamo iz
Sirinu kaisa dobijamo iz
S
b
h
9,83 em'
---'--- 19,7 em 197 mm
0,5 em
Usvajamo sirinu kaisa b =, 200 mm.
Razmak iZlnedu osovina llsvajanlo a = 2000 mm.
Razmak izmedu osovina kaisnika iZl10si 2 do 4 puta
precnik veceg kaisnika. Pribliznu duzinu kaisa dobicemo iz
. (Dt·,·Dy)'
1,57(Dt+Dy)+
4a
L 2 x 2000 + 1,57 (714 + 340) + ,5666 mm
4 x 2000
3.7 Merenje protoka vode
Merenjenl vecih protoka vode have se
lllctri koristeci pri tome specijalnu opremu i instrumente.
N-as ovde zanilna ll1erenje malih protoka. Protok vode se
izracllnava po obraseu Q S' v [m3 Is], gde je S [m2] povrSina
preseka profiJa korita, a v,,[m/s] srednja brzina vode U odgo-
varajuceln profilu.
Srednju brzinu vode mozemo priblizno odrediti pomocu
povrsinskog pJovlca (lopte iii boee) vidi sJiku 60b, iIi pomocll
dubinskog plovka (stap sa vidi sl. 60e mereci put i vreme
za koji ga prede. Povrsinu S [m
2
] odredimo priblizno prema
obliku profila.
Tacnije se lnali protoci mogu meriti pomocu preliva. Preliv
za merenje se pravi od dasaka sa ostricom od celicnog lima (vidi
84
sl. 60d). Pod strujom vode iza ostre iviee mora se omoguCiti pristup
vazduha.
Protok u prelivu se 1110ze dobiti iz obrasea
Q ]f2gh
20m
_:- __
Va
J
i
81. 60b - Povdinski plovak
gde je: Q [m 3 Is] - protok vode
b [m] - sirina preliva
h [m] - visina preliva
SI. 60c - Duhinski plovak
111 - koeficijent zavisan od h i h
g = 9,81 m/s
2
Ako za m usvojimo pribIizno 0,42 dobicemo priblizan
obrazac
Q 1,86 b .jih3 [m3/s]
SI. 60d Preliv za rnerenje protoku vode
Za merenje protoka na postojeCim brdskim vodenicatua
vidi sliku 60e.
85
Neto pad dobijamo iz H = H
b
- 1/50, gde je Hb izmeren
bruto pad, a I [m] duiina buke (dovodne cevi).
Protok dobijamo iz obrasea
mIv [lis]
10
gde je: f[em'] - presek eipuna, m - koeficijent kcntrakcije
(m = 0,95 za kruini cipun, a nz = 0,90 za pravougaoni eipun),
v = VigH = 4,43VH [m/s] - brzina istieanja vode.
/'.,
.JJ
Z
::r:
::::J
a.

u
81. 60e - Protok brdske vodenice
Zadatak 7a - Odrediti snagn brdske vaden ice ako je
brulo pad Hb= 6 m, duzina buke 1=8 m i precnik okruglog
cipuna d = 8 em.
86
H 5,84 m
d
2
7t 8
2
.1t

4 4
v H 4,43· 5,84 10,7 m/s
0,95. 50,2·10,7
10 10
10· Q. 10 ·0,061· 3,56 KS
4 ELEKTRIC:NI GENERA TORI U ELEKTRANI
U elektranama se koriste trofazni sinhroni generatori
iIi alternatori. Vkeliko je prijemnicil1l<:t potrebna jednosmerna
strllja ona se dobija iz naizmenicne pomocu usmeraca. U
natorima je induktor rotor, a indukt stator. Na rotoru se nalazi
pobudni namotaj, a pobudna se struja najcesce dovodi iz poseb
nag pobudnog generatora jednosmerne struje preko dva prstena
na vratilu i dirka. Struja opterecenja se uzima neposredno Sa
statora (indukta) bez pokretnih delova, cime se omogucava ko-
riScenje visokih napona. Nominalan napon alternatora uzima
se za 5% veti od napana mrezc, kako bi se delimicno kompen-
zirao pad napona u elektricnoj mrezi. Prema tome za mrezu
niskog napona 220/380 V generator ima napon 231/400 V. U
nasim elektranama za alternatore visokog napona doJaze u
obzir naponi: 3 150; 6300 i 10 500 V. U novim vecim elektra-
nama obicno se usvaja napon alternatora od 10,5 kY. Napon
alternatora obicno se moze regulisati u granicama izmedu 90 i
105% od nominalnog napona. Pod naponom alternatora misli se
na slozen (linijski) napon, to jest napon izmedu dYe faze. Snaga
alternatora se izraiava u kY A (prividna snaga). Aktivna snaga
alternatora u kW iznosi P = P, cos 'P, gde je cos'P laktor snage,
koji zavisi od vrste potrosaca i karakteristika elektricne mreze.
Ako nije drukCije naglaseno, pretpostavlja se da je cos'P = 0,8.
Normalna frekvencija alternatora 1I Evropi iznosi 50 Hz. Stepen
iskoriscenja alternatora iznosi 'f)g= 0,75 ... 0,98, pri cemu vee;
alternator ima veti stepen iskoriScenja. Stepen iskoriscenja
opada ako alternator radi neopterecen. Strujno preopterecenje
je dozvoljeno samo kratkotrajno (25% u trajanju od 1 min.).
Prema preporukama lEe genera tori moraju biti sposobni, da
za vreme od 15 s izdrze struju jacu ad nominalne. Alterna-
tori za pogon sa parnim turbinama i Dizelovim motorima imaju
horizontalno vratilo, a za pogon sa vodnim turbinama mogu
biti gradeni i sa horizontalnim i sa vertikalnim vratilom.
87
Tab1.7
2p I 2 4 6 8 10 I 12 I 16 i 20 I 24
II 13000 1 500 000 1_!50 250

Broj polova 2 p 1 standardne brzine obrtaja za sinhrone
elektriene generatore kod 50 Hz date su u tablici 7. Vrednosti
u zagradama treba po mogucnosti iZbegavati.
4.1 Brzohodi alternatori
Brzohodi alternatori imaju 3000, rede 1 500 obrta u mi-
nuti. Za njihov pogon se koristc pame turbine, pa taleve alter-
natare nazivanlo i turboalternatorima. Karakteristican izgled
brzohodog alternatora je u vrlo izduzenom rotoTu, cime se
sm,anjuje preenik rotora. Precnik 1'otora se mora smanjiti zbog
velikih centrifugalnih sila pri velikoj brzini obrtanja. Granica
obimne brzine za turboalternatore iznosi oko 150 m/s. Pobudni
nanlotaj je rasporeden u zlebovima po obimu rotora. Polavi
nisu istureni, nego su skrivcni, pa se takvi roiori nazivaju i
rotori sa skrivenim polovima.
Na slici 60f dat je izgled rotora brzohodog alternatora
(turboalternatora).
2 ;3
81. 60f - Rotor turboaltcrnatora
1-spojnica; 2 -- ventilator; 3 - valjak induktora; 4 - klizni prstenovi;
5 - pobudni generator
4.2 Sporohodi alternatori
Sporohodi alternatori ima,ju brzinu obrtanja zuatno mauju
od brzohodih, sto ima za posledicll povecanje broja pari polo-
va (p = 60 f In). Rotori Sll obienn kratki sa veCim preenikom
88
i isturenim (vidljivim) polovima. Sporohode alternatore pokreeu
vodene turbine iIi klipni motori. Na slici 61 dat je izgled spo-
rohodog hidroalternatora od 500 obr jmin sa horizontalnim
vratilom.
SJ. 61 - Izgled sporohodog alternatora (Siemens) od 960 kV A i 500 obr /min
4.3 Hladenje alternatora
Sporohodi alternatori imaju dovoljnc povrsJl1e za hla-
denje, taka da IllogU hiti otvorene konstrukcije, kao sto se vidi
na slici 61. Sami obrtni delovi deluju kao ventilatori. Radi
pojacanja ventilacije mogu se do dati i limena krllea na verrell
rotora.
Brzohodi alternatori imaju teskoea u hladenju zbog izdu-
zenog rotora, pa se mora pribeCi ve!itackom hlaael1ju. U ma-
njim aIternatorinla su ventilatori za hladenje ugradeni na kra-
jevima rotora i oni potiskuju vazduh kroz kanale za hladenje.
Za vece masine postoji uredaj za protacno i za opticajno hla-
denje. Za protoeno hladenje svet vazduh se usisava kroz narocite
kanale u samoj zgradi, prolazi kroz' alternator i s druge strane
opet kroz kanale u zgradi izbacuje napolje. Ovakvo hlaaenje je
mogllce gde je vazduh Cist, kao na primer u hidroelektranama.
Alternator za opticajno hladenje je potpuno zatvoren prema
89
.." ! ......,;:. c.">.. J '1 . ...>
' " ::?;,:-!.. '.j
;j"
. "':d _, ,> ",J 'J (,
spoljnjem vazd'uhu. vaiil;m koji prosao kroz alternator i taka
se zagrejao, hladi se u hladnjacima pomocu sveze vode, a zatim
SI. 62 - Opticajno hladenje alter-
natora
se panova vraca u,calternator.
Na taj naCin vazduh ostaje
cist iako je atmosfera za-
gadena. Ovaj postupak ima
i tu dobru stranu, da se
eventual an pozaT u aherna-
natoru ne maze prosiriti zbog
ogranicene kolicine kiseonika.
Sem toga u oplicajno kolo
maze se ubaciti CO
2
iz boca
pod pritiskom, cime se ubr-
zava gasenje pozara (vidi sliku
62). Za vrlo velike moderne
alternatore primenjuje se opticajno hladenje sa vodonikom
umesto sa vazduhom. Korist od vodonika je u tome, sto Sil gubici
u vodoniku manji nego u vazduhu, a osim toga Be i pozaT U
vodoniku brze gasi nego u vazduhu.
NajveCi alternatori, koriste danas direktno hladenje pro-
vodnika pomocu proticanja vodonika iii vode kroz kanale u
samim provodnicima rotora i statora. Na taj nacin se mogu
postiCi snage pojedinih jedinica i do 1 000 MW.
"
U
,

,
til
--
'-7 Yc
,/ /
I ELEKTRICNI APARATI
Elektrieno kolo se iskljlleuje i lIkljueuje pomocu preki-
daea. Prekidaei snage su oni prekidaei, koji su u stanju da
prekinu strujno kolo pod opterecenjem, pa i u slueaju kratkog
spoja, kada dolazi do najveceg opterecenja prekidaea.
1.1 Okidaci
Okidae je naprava koja stavlja prekidae u pogon. Oki-
dae "'; aktivira na njegov elektromagnet (elektromagnetski
okJdac), III na nJegovu bimetalnu traku (terrnicki okidac) de-
promena neke fizikalne merne velicine, na primer struje
III napona.
Primami okidaci su ani kojima se merna velicina dovodi
. . Primarni strujni okidaci se primenjuju u postro-
JenJlma manJe snage za napone do 35 kV, a primarni naponski
okidaei dolaze u obzir sarno za nizak napon.
b
c
81. 63 - Serna primarnog okidaea (a-princip. b i c - simboHcno oznacavanje)
l-elektromagnet; 3:-opruga kvacila; 4-kvacilo; 5-oslo-
nae; 6 - opruga prekldaca; 7 - kontakti prekidaca
91
/
)

)
Na sliei 63 pokazana je principska serna prirnarnog oki-
daea za maksirnalnu struju ugradenog u jednu lazu, rnedutirn,
okidaei se mogu ugraditi u dYe iIi sve tri laze.
Naein dejstva. Kad jaeina struje prede odredene granice,
elektromagnet I (na slici 63a) privuee kotvu 2, koja savlada
oprugu 3 i akrene polugu sa kvacilom 4 oko zgloba 5. Posta
je kvaCilo 4 oslobodeno, opruga 6 iskljuci kontakte prekida-
S.T ."....._
SI. 64 Serna sekundar-
DOg okidaca (ST - struj-
ni transforrnator)
ea 7. Prekidac se po novo ukljueuje rue-
no ili pomocu nekog matara, iIi elek-
tromagneta. Zatezanjem opruge 3 lnoze
se podesiti veliCina struje prj kojoj olci-
dae proradi. Obicno je rnoguee podesa-
vanje struje iskljueenja u veliCini od I
do 2 puta nominalna struja 1
1
=, (1. .. 2)ln'
Na slici 63b i c prikazan jo isti prekidae
simbolicno, kako se obicno crta u semama.
Sekundarni okidaci su oni na kojo
merna veliCina (struja iii napon) ne de-
luje neposredno, nego preko mernog
transfonnatora. Na taj nacin U okidacu
nece hiti sllvise jakih struja, ni visokih
napona, sto je povoljno i u pogledu konstrukcije i u pogledu
sigurnosti osoblja. Na sliei 64 prikazana je prineipijelna serna
veze sekundarnog okidaca za jednu fazu.
J- ..)'\0." \' ,"
Rele je uredaj na koji deluje promena mernih velieina,
a koji kad proradi elektrieki upravlja drugirn uredajima. Pri
tOlne se vrlo Inalim snagarna moze delovati 11a velike snage.
Prirnarno rele je ono na <:iji elektromagnet iii terrnicki
uredaj merna velicina de]uje neposredno. Na sekundarno rele
merna veliCina deluje preko mernih transformatora.
Na slici 65 prikazana je serna veze primarnog strujnog
relea sa okidacem. Kada jaCina struje prede odredene granice,
strujni rele ukUuCi kontakt Ie, koji ukljuei struju kroz okidae
iz posebnog izvora, na primer jednoslnernu struju iz akumu-
latorske baterije.
Radni kontakt Ie se zatvara, kad se rele pobudi (kao
na sl. 65). .
92
Mirni kontakt se otvara, kad se rele pobudi.
Na slici 66 pokazana je serna veze sekundarnog strujnog
relea sa okidaeem.
,
OKIOAC
-
+
STRUJNO
REtE.
SI. 65 - Okidac sa prirnarnim
releom
OKIDAt!

S.T.
SI. 66 -- Okidac sa sekundarnim
releom
I relei se mogu podesavati zatezanjern opruge iIi na neki
drugi nacin. Kada se rele pobudi, ono rnoze stupiti u dejstvo
(ukljueiti kontakt k) odrnah, iii posle nekog podesenog vrernena.
Rele koje stupa u dejstvo posle nekog vremena, posto je po-
budeno naziva se vrernensko rele'! Vremensko dejstvo se postize
obicno pomocu satnog luehanizma. Vatmetarsko rele ima strujni
i naponski navoj, pa se pobudi tek kad na njega deluju obe
velicine, i struja i napon.
Rcle moze ukljuCivati strujna kola sa jednosmernom stru-
jam (24, 60, 110 iii 220 V), i sa naizmenienom strujorn iz strujnih
transforn1aiora.
Distantl1.o' - To je zastitno rele u
kome vreme okidanja zavisi od lliraljenosti kratkog spoja od
distantnog reI ea. Sto je kvar bli"e releu vreme okidanja je kraee.
Distantno rele mora imati usmerni clan, koji ce mu omoguciti
delovanje sarno ako energija tece od sabirniea.
l_ll,lped.":'1!!:!2......l>ab!J.!i.!l!:L.r:£k rneri prividni otpor linije do
mesta kvara Z = U / Ii prikljucuje se preko strujnih i naponskih
transformatora (vidi sl. 66a). Obicno proradi kada se prividni
otpor smanji ispod odredene vrednosti (podirnpedantno rele).
1) Vreme iskljucenja moze biti nezavisno, iIi zavisno od veliCine
nastale struje.
93
Vucne sile elektromagneta a i b se uporeduju preko poluge
vage c. U normalnom pogonu je vucna sila elektromagneta b
veea od sile elektromagneta a usled cega je radni kontakt otvoren.
U slucaju kratkog spoja u mrezi na mestu K napon je jednak nuli
i raste ka izvoru energije (vidi sl. 6Gb).
81. 66a - Podimpedantno rele
a - strujni navoj; b - naponski navoj; c - poluga vage; d - radni kontakt;
e - granicnik
Uz konstantnu struju kratkog spoja Ik impedansa ee se
menjati proporcionalno naponu Z = U /1 [0]. Vremenska kara-
kteristika relea je takva da se radni kontakt d utoliko brie zatvara
ukoliko je impedansa manja. Zbog toga ee prvo okinuti rele na
mestu 2. jer je na tom mestu manja impedansa (2'2") od one na
reIeu 1 (1'1") koji je blize izvoru energije. Rele na mestu 3 neee
okinuti jer na tom mestu energija teee ka sabirnicarna.
I I
z
1"
94
3 Vremenska karakteristika
u
2"
SI.66b
1<'
pokazuje zavisnost vrelllcna oki-
danja relea od udaljenosti kvara,
odnosno velicine otpora voda.
U releu sa neprekidnom vreme-
nskom karakteristikom okidno
vreme raste neprekidno sa uda-
ljenoscu kvara, u releu sa stepe-
nastom karakteristikom je raspo-
redeno n nekoliko stepena, a
u releu sa mesovitom karakteristikom je sredina izmedu reIea
.l sa neprekidnom i stepenastom karakteristikom.
<> Stepenasta karakteristika je prikazana na sl. 66c. Ovi reIei
imajn najkrace vreme okidanja i najvise se naIaze u upotrebi.
)< U slucaju kratkog spoja kod B okida reIe 2 u vremenu t
b
,
,,:\ a aka ana zataji rele 1 okida posIe vremena t
u
1, a to je granicno
% vreme iskljucenja relea 1. Vrenlc prvog stepena obicno se krece
'\, u granicama t1 = 0,02 ... 0,ls, vreme okidanja drugog stepena
... Is Q.,
""

t '[5J
,
\"-.:::\[
SI. 66c - Stepenasta karakteristika distantnog relea
1,2,3--distantni relei; A,B,C-mesto kratkog spoja; Kl. K2, K)- karakteris-
tike relea 1,2,3; tgI - granicno vreme relea 1; t g2- granicno vreme relea 2
Impedantni relei se upotrebljavaju n mrel'ama STfdnjeg
napona, a reaktantni reIei dolaze u obzir u vodovima najvisih
napona. Distantni relei su narocito pogodni za zastitu u razgra-
natim zatvorenim mrezama.
o".\,rl ._
ivV"V ----I/:
\I /
Merrn instrumenti, relei i finjji aparati ne mogu se pri-
kljuCivati direktno na velike struje i visoke napone, jer bi to
izazvalo velike konstruktivne teskoee i jer bi sa njima bilo
opasno rukovanje. Merne transformatore izraduje Tvornica
»Rade Koncar« u Zagrebu i »Energoinvest« u Sarajevu.
Strujni transformatori su mali jednofazni transformatori,
na ciji se sekundarni navoj prikljucuju strujni navoji instrume-
nata i relea za visoki napon, a niski napon ako jacine struje
prelaze izvesnu granicu (obicno 100 A). Nominalna struja na
95
t
I /i;t
v
sekundaru strujnog transformatora iznosi 5 A. Izuzetno kad
Sll potrosaci mnago udaljeni od strujnog transformatora moze
biti sekundarna struja I A. Nominalna primarna struja ima
standardne vrednosti: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 80, 100,
ISO, 200, 300, 400, 600, 800 i 1000 A.
Strujna greska (6.1%) je proeentualno odstupanje stvarne
sekundarne struje pomnozene odnosom preobrazaja od priw
marne struje.
Ii 1% 1111 1
2
-1'.100.
II
UgaoDa greska (S) je u minutima izrazen fazni pomeraj
sekundarne struje obrnute za 180
0
prema primarnoj slruji. Ona
je pozitivna ako - 12 prethodi primarnoj struji 1
1
,
Klasa strujnog transformatora brojno odgovara strujnoj
gresci pri 100% opterecenja. Podaci 0 klasama strujnih trans-
formatora, koji se upolrebljavaju u elektricnim poslrojenjima,
sredeni su u tabliei 8.
Da hi strujni tranSfOfll1ator u svojoj klasi ostao u gra-
nieama greske, potrebno je da nominalna snaga prikljucenih po-
trosaca odgovara nominaJnoj snazi transformatora P u VA.
Standardne nominalne snage strujnih transformatora iznose:
5, 10, IS, 30, 45, 60, 90, 120 i 180 VA.
0.5 ±O,5%
Namena
Precizni merni transformatori - za
tacna merenja snage i cnergije velikih
elektr. potrosaca
- Pogonski m-e-rn-j-ll-'a-n-s-fo"r-m-a-'-o-r-i - za
..... ___. ,I' .... __ 1 merenje snage i energije, za distantnu
___ ____ i zemljospojnu zastitu
±3% Grubi merni transform-a-'o-,-' --za--pri-
blizna merenja i prikljucak instrume-
3
nata i relea u pogonu
I
10 - ... ± ___ ._._ __1-· StfU.jni transforrna-'-o-r-u-o-b'-j--jk-'u-,-'a-pa
_ _ _ _ za maksimalni okidac

96
Aka je strujni transfonnator u pogonu, sekundarno strujno
kolo ne sme biti otvoreno. Ono 1110ze biti 11i prikljuceno na se-
kundarno opterecenje, iii kratko spojeno. Ako se strujno kolo
otvori maze doCi do opasllog povisenja napona.
Kara1cteristike mernih transformatora za luerne instru-
mente i za releje su razliCite. Zato merni instfU111cnti i releji treba
da se napajaju iz posebnih mernih transformatora, kad god to
ekonomski obziri dozvoJjavuju. M en1} transfof1nator sa jednim
primarnim i sa dva sekundarna navoja moze imati za svaki
navoj posebnu karakteristiku.
Oznaka krajeva n !;emama - Na sliei 67 pokazane su
oznake strujnih transformatora u elektricnim visepolninl se-
mama. Prinlarni krajevi se oznacuju velikinl slovinla KL iduCi
od izvora energije, a sekundarni krnjevi malim slovilna kl.
w
I( A 1\
fJl\...
L
X/\/\/\L
o
2
V
b
0
D-j'vv:r
k l
Ik fl 21< 2/
k
12 i,
Q} bJ C)
SI. 67 "- Oznakc krajeva strujnog transformatora
a - sa jednim jezgrom; b _. sa dva jezgra; c - sa ograncima na sekun-
darnom navoju
Strujni transformator moze imati dva ili vise jezgra sa odgo-
varajuCim navojima. U tom se slucaju krajevi oznncuju 1 k 11,
2 k 2/. Aka sekundarni navaj Ima odvojke, onda se njegoYi
krajevi oznacuju sa k 12 1
1

Svi metalni delovi koji nisu pod naponom moraju se
uzemljiti. Osim toga se uzemUuje i jedna stezaljka sekul1darnog
navoja (obicno sa oznakom Ie). Ovim se obezbedujemo od 1'0-
sledica proboja iZTIleaU primarnog i sekundarnog navoja.
KonstrukciJe strujnih transformatora su razlicite: u obliku
lonca, zamke, stapa, 1<ao i u drugim oblicima. Na slid 68 data
je skica strujnog transformatora U obliku lonca, a na slid 69
u abliku stapa.
Naponski merni transformatori upotrebljavaju se u 1'0-
strojenjima visokog napona, to jest za napone preko 250 V
prema zenl1ji, a u specUalnim postrojenjima u rudarstvu i in-
7 E!cklrane razvodna postrojenja
97
dustriji preko 500, odnosno 660 V. Nominalnom primarnom
naponu odgovara sekundarni nominalni napon od 100 V (ranije
110 V). Na laj naCin se posliie bezopasno rukovanje sa in-
strumentima i aparatima.
,
81. 68 Strujni tnlDsformator II obliku IODca
1 primarne stezaljke; 2 - ulozak od drvcta;
3 -- provodni izolator; 4 - posuda transforma-
tora; 5 - primarni navoj; 6 - sekundarni na-
voj; 7 - izoJacija; 8 -- jezgro
Naponski transformatori su jednofazni iIi trofazni trans-
fonnatori male snage. Za niske napone i za visolce napone
do 35 kv izraduju se sllvi lransformatori bez ulja, zatim trans-
formatori U obliku lonca punjeni sa masom iIi sa uljem, a za
5 4 5
Sf. 69 - Stru.ini transformator u obliku· stapa
I-primarni navoj II obliku stapa; 2-izolacija od tvrde hartije; 3 i 4-
jezgra sekundarnog navoja; 5 i 6 - sekundarni navoji
uapone preko 35 kV dolaze U obzir san10 transformatori sa
uljem. Dvopolno izolovani napol1ski transformatori imaju pri-
marni navoj koji se prikIjucuje saba kraja na medufazni napon.
Jednopolno izoJovan naponski transformator irna san10 jedan
haj primarnog navoja izolovall na pun fazni napon i taj je
haj prikIjuccn na jedan fazni provadnik. Drugi kraj primarnog
98
i
-'
navoja je lIzemIjen. Na slici 71 dal je izgIed dvopolno izoIo-
vanog naponskog transformatora za 10 kV, a na slici 70 jedno-
polnog izolovanog za 30 kV, proizvodnje »Rade Konear«.
81. 70 - Naponski transformator
jednopoino izolovan za 30 trV
SI. 71 - Naponski transformator
dvopolno izolovan za 10 kV
Naponska greska (L\.V%) je procentllalno odstupanje sekun-
darnog napona U
2
pomnozenog sa odnosom preobrazaja me,
od primarnog napana VI' Ugaona greska (3) je u minutima
izrazen fazni pOlneraj sekundarnog napoua obruutog za 180
0
prema primarnom. Klasa transformatora odgovara brojno na-
ponskoj 'greSci. U tablici 9 date su klase i namene naponskih
transformatora.
Nominalni nupon primarni (V
n
): 3,6,10,20,30,35, 60, 110,
220 kV. Sekundarni napon iznosi 100 V (ranije 110 V), pa se
proizvode sa elva izvoda za oba napona. Za jednofazne napon-
ske transforrnatore koji Sll prikljuceni izmedu jeduc faze i zen11je,
leao i za trofazne transformatorc sa vise od 3 stuba smatraju se
se leao nOlllinalni naponi fazni naponi, a oznacuju se kao Inedu-
fazni naponi podeIjeni sa 113.
Nominalna snaga (P): 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 150,
180, 240, 300, 450, 600, 900, 1 200 VA. Snaga trofaznag trans- (d
r
formatora iri put je veca od jednofaznog i obclezava se 11a
primer sa 3x30 VA; 3x60 VA. _c
i' )
i J . 99
J{ .. . l'
,\!\J'..t ,.,.' , . ..,t' ¥ "r' ! . I
'h "
Tabl. 9
1 KI- sa I Naponskal Ugaona I Vaii za I N
! a grdka greska .._e_, ____ .
i·--
0
-
s
-T1--±-0-s-:--±--zo-,-c-
o
-,-S-, .. 1,2 Ii, Za tacna -en-e-r-·-I
____ '_ gijc u
Za merenje snage i energije u
± 1,0 ± 40' 0,8 ... 1,2 postrojcnjima za distantnu
zemljospojl1U zastitu
--3- .. I Za
Naponski transforrnator je prcdviden za prijemnike sa
velikim otporom i zato ne sme da radi u kratkom spoju. Zbog
toga treba posta viti osigurace na sva1d provodnik sa stranc
visokog napana, a sa strane niskog napona snmo na provodnike
koji nisll uzemljeni. Ponekad se strana visokog napona ne osi-
gurava, jer bi osiguraci bili i suvise mali.
Svi metalni dc1ov! koji nisll pod naponom moraju se llZem-
ljiti. Osim toga sc uzemljujc i jedan kraj sekullchLrnog navoja
lJ
I J
I
K
S
[]
,
Urn u v
'If
R'"
"fPi"l
u
w b)
. m Q
, ,
c)
81. 72 -- Visepoine scmc naponskih transformatora
a - monofaznih (za i frekvcl1cmetar); b - dva monofazna 11
V - vezi (za vatmetar i brojilo); c - trofaznih (uloga kao V veza)
(obicno kraj v), tako da n sIucaju probijanja izolacije izmedu
prilnarnog i sekundarnog navoja iskljuci najblizi osigurac. Kod
j"ednopolno izolovanih naponskih transformatora uzemljuje se
stezaljka X i primarna X.
Seme veze i oznake krajeval) za dvopolno izolovalle jedno·
fazne i trofazne naponske transformatore pokazane Stl na s1ici
1) Po novim internacionalnim oznakama se kwjevi transformatora
oznacavaju sa: A. B, C umesto U, V, Wi a, h, c umesto ll, v, W.
100
72, a na slici 73 pokazane 5U oznake naponskih i strujnih tra118-
fOfmatora 1I jednopolnim semama.
Aka je potrebno da zvezdiste na strani viseg napona bude
uzenlljeno ne ll10ze se upotrebiti obi can trofazni transformator
SI. 73 - Oznake mernih
I
II:

1
r
transformatora II jednopol-
h
nim scmama
t0iJ'
a - naponskih jcdnofaznih;
b - dva jedncf'-'zna napon-
-ili- =ElF ..
ska u V vezi; c - napon- -'!-
$.
,
skih trofaznih; d - strujnih
q::
c h c
"
sa 3 stuba, jer bi II slucaju spoja sa zemljom jednc faze U TIlrezi
visokog napona doslo do porcmecaja u radu transformatora.
Zbir fluksova 11 sva tri jezgra ne bi vise bio jednak nuli, sto bi
dovelo do velikog magnetskog rasipanja i op1erecenja trans-
formatora, Zbog toga se U ovakvim slucajcvima koristc napon-
sid tnmsformatori sa pet jezgra, tako da se visak fluksa moze
zatvoriti preko cetvrtog i petog stuba. Ako se na dva nova jezgra
(stuba) stave elva navoja vezana na red, moci ce se pomocu
njih meriti napon nulle lacke (zvezdista) prema zemlji. Sem
toga uzelnljcni primarni navaj cdvodi U zC1nlju i staticke tovare,
koji 1I mrez,i mogu postcjati usled atmcsferskih praznjenja. Za
istu svrhu se lTIOgU upotrebiti 1ri jcdnofazna jednopolno izolovana
transformatora sa krajeviIllO, X i x vczanim u zvezdu. Tri jedno-
fazna naponska transformatora ilnaju u stvari 6 stubova, tako
da nece cIoCi do rasipanja. Scm toga svaki jednopolno izolovan
naponski transformator ima pored glavnog j pomocni sekuncIarni
navajo Ako se sva tri pOlnocna navoja spoje u otvoren trougao,
moci ce signalisati poviseni potencijal zvezdista prema zemlji.
U tahlici 10 data je prosecna snaga instrumenata i aparata
za prikljucak za menle transformatore,
Ako je L duiilla Iinije od strujnih trallsformatora do in·
strumenata, onda se racllna sa ukupnonl duzinonl mernih vodova
Lu:
Ln = 2 L (slrnja u povratnom provodniku I = SA) za 1
slrujni transformator sa posebnim povratnim provodnikom,
Lu= 1,9 L (struja u povratnom provodnilcu I = SA) za
2 strujna transformatora sa zajednickill1 povratnim provodnikoms
101
Lu= 1,1 L (struja u povratnom provodniku 1 = 0) za
3 strujna transformatora sa zajednickim povratnim provodnikom.
Tabl.l0
Snaga po mernom
sistemu u VA
Instrumenti, relei i aparati
Strujno Naponsko Klasa
kolo kolo memog
transf.
Ampermetar 1 - 1
Ampermetar registrujuCi 1...5 - 1
Voltmetar - 3 ... 5 1
Voltmetar registrujuci - 5 ... 20 1
Frekvencmetar vibracioni - 1 ... 3 3
Frekvencmetar sa kazaljkom - 5 ... 7 3
Vatnlctar i varrnetar 2 .. .4 1...2 1
Vatmetar registrujuCi 2 ... 6 1,5 .. 10 1
Cos tp-metar 5 5 ... 10 1
Cos tp-metar registrujuci 10 ... 15 10 ... 15 1
Sinhronoskop - 15 1
El. brojilo aktivno i reaktivno 1 3 ... 5

I
0,5 ... 1
Memo strujno rele 1...2 - 3
Strujno rele vremensko 15 ... 25 -- 3
Memo naponsko rele - 1...4 3
Naponsko rele vremensko .- 25 ... 30 3
Difcrcncijalno rele 10 - 3
Distantno rele (pobudeno) 24 30 ... 50 3
Reg. napona BBC, manji 30 50 3
Reg. napona BEe, veCi 60 200 3
Reg. napona AEG - 70 3
Kompenzacija i kompaundacija 55 ... 135 - lO
Merni vodovi 2,5 mm, po rne1ru 0.18 -
pri op-
Merni vodovi 4 mm, po metru 0,11 --- terece-
Merni vodovi 6 mm, po metru 0,07 - nju 5A
Zadatak 10 - Odrediti snagu i odnos preo brazaja za
rujni transfornlator na koji su prikljuceni: ampermetar, vat-
metar, cos tp-metar i elektricno brojilo. Spojni provodnici pre-
seka 2,5 mm
2
imaju ukupnu duzinu Lu= 27,8 m. Strujni trans-
formator prikljucen je 113 liniju od 10 kV, koja prenosi snagn
od 400 leW pri cos tp = 0,8.
102
Res e n j e: Iz tablice 1 naJazimo:
1 kom. ampermetar .... ...
1 " vatmetar ...... .. :' .. .

1 " cos cp-metar ........... ',' .......... .
1 " elektricno brojilo /.#i;,._,>'_:.
27,8 ill provodnika od 2,5 mm
2
_, ' .
(27,8xO,l8 = 5,0 VA) '.'.'.'.': . .':'f'!.':1,' ...

., l!VA, }

5 VA
Ukupno' 15 VA
Usvajamo pribliino normaInu snagu P
n
= 15
Primarna struja
I _ , __ - ____ 400 000 28 9 A
I-V3.V.costp-j/3x 10000xO,8 ' .
Najbliza nomlirana vrednost 11 = 30 A.
Sekundarna struja strujnog transformatora
Odnos preobrazaja m' = 30/5 = 6.
Rastavljaci 1::-.'
Rastavljaci su prekidaCi, koji se ukljucuju i iskljucuju
bez napona, a primenjuju se na visokom naponu. Njihova je uloga
u zastiti osoblja na taj nacin sto sve provodnike strujnog kola
prekidaju pouzdano i vidJjivo, osim toga kod cJvostrukih sabir-
nien sluie za prebacivanje opterecenja sa jednog sistema sabir-
nica na drugi. Sanl0 izuzetno rastavlja.Ci mogu da se iskoriste
za prekidanje maJih struja, kao !ito su struje punjenja vodova,
iIi struje praznog hoda malih transformatora.
Najjednostavnija je jednopoJna konstrukcija (vidi sliku 74).
Tri rastavna noza mogu se pojedinacno za svaku fazu ukljuCiti
i iskljuciti izolovanom sipkorn.
81. 74 - Jednopolni rastvarac
1 - kontaktni nOl: 2 - potporni izolator;
3 - gvozdeni okvir; 4 - zavrtanj za
uzemljenje
10, (/
"1-r
Tropolni rastavljaci imaju mehanicki povezane nozeve, t'
da se jcdnim potCZ0111 sva tri !lolia ukJjllce iIi iskJjuce ,
vremeuo (vidi sliku 75). i O·
,u'
103
Ako je potrebno da se obave neki radovi na razvodnim
postrojenjima, onda se fadi sigurnosti, posle otvaranja rastav-
Ijaca njegovi nozevi moraju kratko vezati i uzernljiti. Da bi
se izbeglo zametno povezivanje j uzcmljenje nozeva rastavljaca,
postoje rastavljaCi sa nozevima za uzemljenje. Ovakav rastav-
Ijac je mehanicki blokiran, tako da se ne mogu ukljuciti glav-
ni nozevi rastavJjaca, dok su nozevi za uzenlljenje ukljuceni.
,
"
,
;
"
"
,
¥
SI. 75 - Tropolni rastavJjac
- kontaktni noi.; 2 - potporni izolator; 3 - gvozdcni okvir; zavr-
tanj za uzemljenje; 5 - poluga za ulJjucenje; 6 -- izolovana poluga
RastavIjaci za spoljnu Inontazu iskljucuju nozeve obrta-
jem srcdnjeg iii krajnjih jzolatora lla kojima Sll nozevi pricv[sceni.
1.5 !lrekidaci snage fir) -t\JD
"'-
Za prekidaee snage na visokom napanl! ne mogu se upo-
trebiti obieni prekidaCi sa kontaktima u mirnom vazduhu. Kao
sredstvo za gasenje luka koristi se uIje, voda ili vazduh, odnosno
gasovi pod pritisko111.
Elel<tricni luk - Rastavljanjc111 kontakata prekidaca naglo
se smanjuje dodirna povrsina a povecava gustina struje. To dovodi
do tolikog povisenja temperature da jedan dec kontakata ispari.
Usled visoke temperature dolazi do termojonizacije, to jest mole-
kuli gasova luedu kontaktima se raspudaju na pozitivne jone i
slobodne elektrone. Pod uticajem elektricnog polja kroz jonizo-
vane gasove prolazi elektricna struja medu kontaktima iako su
isti rastavljeni.
Otpor luka (r,) zavisi od termojonizacije gasova odnosno
ad struje luka (i,l. Zavisnost otpora luka moze se prikazati ka-
104
rakteristiko111 napon-struja (s1. 75a), jer je otpor odnos izmeau
napona i struje.
U

U
g
, '
i I
1 a
SI. 75a - Karakteristika
!
a, b - amplitude promenijive struje; ,.--_._-,,---- .----"- I
napon paljenja; U,--napon gasenja b
[Up
Ako razvijemo karakteristiku napon-struja po vremenu
dobice111o sedlastu krivu promene napona luka II vremenu (s1. 75b).
Do gasenja luku doeiee kada uapon mreze (U) bude veei od napona
paljenja luka (U
I
).
- U IK Ul '. ('
,/ C1
f

" / \
\ ,,! / " , J
\ "
'_1--
81. 75b - Promena napona juku
U - napon mreze, U
r
- napon luka, struja kratkog spoja
SniZavanjem temperature luka i odvodenjenl jonizovanih
gasova povecava se atpor Juka a tim i napon potreban za ponovo
paljenje 1uka. Uz to brzim razrnicanjem kontakata STIlanjuje se
jacina elektricnog polja (V jm), tako da ce pri nekoll1 prolasku
stmje kroz nulu doti do gasenja luka.
l'rekidaci u ulju se potiskuju savrsenijim prekidacima sa
malo ulja, ali se jos nalaze u pogonu za napone do 20 kV i
snage prekidanja do 200 MV A. Na slici 76 pokazana je prin-
105
cipska skiea trofaznog prekidaea u ulju (vidi se sarno jedno pre-
kidno mesto).
Kad se pokretni kontakti poenu spustati nastaje elek-
trieni luk, koji u ..u1ju razvija gasove. Gasovi potiskuju ulje
51. 76 -- Prekidac u ulju
I-pomicni kontakti; 2-posuda sa
uljem; 3 -- nepomicni kontakti; 4 - izo-
lovana poluga; 5 - sprovodni izolator;
6 - poklopac; 7 - vodica za izolovanu
polugu; 8 - obrtna poluga
istiskujuci vazdub iznad ulja kroz otvor u poklopeu. Pri tome
se povecava pritisak u posudi sa UJjcIll do nekoliko atnl0sfera,
dok se luk ne ugasi pri dovoljnom razmaku kontak:ta. Luk se
gasi usled hladenja, povecanja pritiska i razmicanja kontakta.
Za vrlo veJike napone (preko 60 kV) kontalcti za svaku fazu
srnestaju se u posebne posude.
PrekidaCi sa malo ulja - Prineip prekidanja luka u pre-
kidaeu sa maio ulja pokazan je na sliei 77. Pri prekidanju
prvo krene gornji kontakt 1 ua gore, a za njim pod dejstvom
.' opruge 5 i srednji kontakt 4. Elektricni luk izmedu srednjeg i
nepokretnog kontakta 8 razvija u ulju gasove pod pritislcom
koji potiskuju ulje kroz komoru pritiska 6 i odgovarajuce
kanale upravno na osovinu luka. Do gasenja luka dolazi kom-
binovanim dejstvom mlaza ulja, koje jcdnovremeno vrsi raz-
vlacel1je, hladel1je i dejoniziral1je ulja. Luk se prekida na vise
mesta 5tO olaksava gascnje.
Sadrzina ulja je mnogo lnanja, nego kod prekidaca u ulju.
Upotrebljava se za sve na1'one. Trofazni prekidac sa malo
ulja za 35 kV i 500 A, koji proizvodi »Elektrosrbija« (Fabrika
elektroopreme - Ri1'anj) sadrii 45 kg ulja. OdgovarajuCi pre-
kidac starije konstrukeije u ulju imao bi oko deset pula veeu
saddin u ulj a.
Svaka faza ima posebne uredaje za prekidanje 1'ovezane
mehal1icki medu sobom. Prekidac moie biti snabdeven sa pri
marnim vremenskim okidacem (vidi sl. 77c). Vremenski oki-
106
) "
dae je iii bez posebnog vremenskog regulisanja iii sa poseb-
nim podesavanjem iskljucenja
1
) (za navedeni prekidae od 35 kV
od 1,0 do 2xl
n
) i vremena (od 0,5 do 6 sekundi). Za daljinsku
komandu primenjuje se relejni sistem.
8 ----=I
QJ
81. 77 - Prekidac sa malo ulja (a - presek l{roz jcdan po!; b - prcsek kroz
kornoru za gasenje luka)
1 - gomji kontakt; 2 -- elektricni luk (glavni); 3 - k,maJi; 4 - srednji
kontakt; 5 - opruga; 6 - komora pritiska (sa uljem); 7 - elektricni luk
(pomocni); 8 -nepokretni. iP.- f--

. Ekspanzioui prekidaci Prineip ovih prekidaea pokazan
je na slici 78a. Za gasen]e "Iuka sIuzi voda sa izvesnim dodat-
kom koji treba da spreci isparavanje i smrzavanje. Kad se pri
iskljucenju razdvoje kontakti, nastaje elektricni luk, koji u
svojoj okolini ispari tecnost. Kad pritisak u komori za gasenje
5 dostigne 10 do 15 at, nadvlada prilisak gumenih prstenova
2 i odigne kOllloru za gasenje 5. Kroz nastali otvor para se naglo
sid (ekspandira). Za vreme ekspanzije ceslice pare i tecnosti
1) Okidace releje proizvodi »Tcleoptik« - Zcmun.
107
struje dut elektricnog luka 7 prodirnci u l1jegovu unutrasnjost.
Na taj naCin nastaje zapreminsko hladenje elektrienog luka i
on se gasi posle nekoliko poluperioda.
SI. 77c - Primarni vremenski
okidac
1 - pokretna kotva; 2 - pri-
marni navoj; 3 - bakelitna
posuda sa vazclinskim uljem
(usporivac); 4 - veza sa
kvaCilom
2 --
J _.
,
5_
8
9
SI. 78a - Ekspanzioni prekidac
1 - pomicni kontakt; 2 - cla-
sl icni prslen; 3 - kondenzacio-
na komora; 4 - posuda
cJaca; 5 - komora za gasenjc;
za gascnje; 7--elek-
tricni Iuk; 8 - prstenasti pro-
pust; 9 - nepomicni kontakt
Za nap one preko 10 kV voda se pri iskljucenju prekidaca
ubrizgava u komoru za gasenje P0l110CU narocitog klipa.
Ekspanzioni prekiclac se primcnjuje u manjim postroje-
njima bez k0111preSorskog uredaja. Razvila ga je firma Simens,
a kod nas ga prolzvodi Tvornica »Rade Koncar« pod nazivom
hidromatska sklopka.

Prekidac sa komprimovanim (zbijcnim) vazduhom - Kao
srcdstvo za gascnje Iuka pnmenJllJC se zbIJcI11 vazduh. Kad pre-
kidac treba iskljuciti, vazduh pod pritiskom (5 do 15 kg/cm
2
)
rastavi kon1akte i ujcdno produva. elektricni 1uk hladeci ga i
dejonizirajuci gao Luk se ugasi posta se kontakti rastave zu
nekoliko C111. P0111CCli vazduha pod pritiskom se prekida6 moze
j ukljuciti. Postoje razne konstrukcije za unutrusnju i za spoJjnu
montazu. Ked ovih prekidaca nema opasnosti od pozara I
eksplozije, jer nemaju zapaljivih del ova kao prekidaci sa uljem.
1z tog razloga se ne moraju stavljati u ceIije sa pojacanim zi-
108
dovima radi zastite osoblja od dodirnog napona. Nedostatak
im je buka koju diiu pri iskljueenju, kao i potreba za postro-
jel1jem koje proizvodi vazduh pod pritiskom.
_AutopneumatsJ>;i...Jlrekidacil l1emajl1 kompresorski uredaj i
rezervoar za zbijeni vazduh: Strujanje vazduha se ostvaruje
kretanjem samog pokretnog kOl1takta. Pokretl1i kOl1takt je na-
pravljel1 od suplje cevi koja se zavrsava klipom. Pri iskljucenju
zategnuta opruga pomera klip u cilindru i ua taj nacin produ-
va vazd uh kroz suplju kontaktnu sipku gase"i luk. Ovakve pre-
kidace koji istovrenleno vrSe ulogu i rasta vljaca proizvodi Tvor-
niea elektricnog pribora »Energoinvest« u Sarajevu. Grade
se za napone od 6 do 35 kV. Njihova je primena u tral1S-
formatorskim razvodnim stanicama sa Inanjinl prekidnim sna-
gama (do 30 MV A, odl1osno 1 150 A). Vidi s1. 78 b.
SI. 78b Autopneumatski prekidac
1 - Prikljucak dovoda; 2 priIdjucak odvoda
3 gornji prekidni kontakt; 4 - dooji pomi-
cni kon1akt od suplje ccvi; 5 -ldip sa supIji-
nom; 6-pokretni izoIator; 7 -primarni
okidac
5
2
Rastavliac snage - Rastavljac snage
prekida s(rujno leolo pri opterecenju, sto
nije Dl0guce izvesti obicnim rastavljacenl,
a primena prekidaca snage bi bila neeko-
flOlnicna.
snage (vidi s1. 78c) ima pored glavnih (2) i
pomocne kontaktlle nazeve 3. Prj otvaranju nozeva zateze se
opruga pomocnih noieva Icoji po tom
vrlo brzo prekidaju strujno kolo. Pri
otvaranju pomocnih nozeva elektricni Iuk
ispari mali dec pregradnih ploea od ves-
tackih niaSa 1, ciji razvijeni gasovi gase
luk. Ploce I se menjaju posle vise stotine
prekidanja.
81. 78e - Rastavljac snage RPO-104j4
(»Elektrosrbija«)
1 - pregradne ploce; 2 - glavni kontaktni
:levi; 3-pomocni kantaktni Dazevi; 4-pri-
mami okidac; 5 - poluga za ukljuCivanjc;
6 - topJjivi osiguraci v.n.; 7 - izolatori
-6
109.
Za zastitu od preopterecenja primenJuJe se termicki pri-
marni okidac sa bimetalima 4. Za zastitu od kratkog spoja
moraju se upotrebiti topljivi osiguraCi visokog napona 6.
Podaci za rastavljace snage: V,,= 10 kV, In= 400 A, doz-
voljena udarna struja kratkog spoja Iua= 90 kA, dozvoljena
trajna struja kratkog spoja za 1 sec Itd= 25 kA, dozvoljena
snaga iskljucenja bez topljivih osiguraca P
Id
= 3,5 MVA pri
coscp = 0,1, odnosno 7 MVA pri cos cp = 0,8 ... 1. Snaga isklju-
cenja uz topljuve osigurace prema osiguracima (vidi tab!. 47).
1.6 Topljivi osiguraCi visokog napona J;
TopJjivi osiguraci se priInenjuju za osiguranje inanjih trans-
formatora do 35 kV, leao i za osiguranje naponskih transfor-
matora. Topljivi osiguraci stite sarno od leratkih spojeva, a ne
od preopterecenja,
Topljivi osiguraci visokog napona imaju cev cd porcelana
iIi tvrde hartije ispunjenu peskom. U cev je izmedu metalnih
krajeva postavljena srebrna zica odredenog preseka i duzine.
Cev se moze umetnuti u driace (ce]justi), koji se nalaze na
potpornim izolatorima (vidi slilm 79).
2
81. 79 - Topljivi osigurac visokog napona
1 - cev od porcelana; 2 - kapa od bakarnog lima; 3 i 4 - razne vrste
celjusti; 5 - veze za prikljucivanje provodnika; 6 - potporni izolator;
7 - postolje od celicnog lima
Topljivi osiguraci svojim brzim iskljucenjem bolje stite
postrojenje od dejstva kratkog spoja nego prekidaCi druge vrste.
Medutim, njihova je primena ograrucena, jer se posle dejstva
mora zameniti umetak i jer se ne maze ostvariti istovremeno
topljenje osiguraca na sve tri faze.
Topljivi umeci se izraduju za sledece normirane struje:
2, 4, 6, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 60, 75, 100, 125, 150, 200 A.
110
- /"/, /'
(,;-;/-<.11/ -:ra""'-""-"I'"C'
h
Na strani visokog napona transfornlatora postavljaju se
topljivi osiguraCi za pribliino dvostruku llOll1inalnu struju.
Buduei da se transforrnator na strani niskog napana osigurava
prema svojoj nominalnoj struji, to ee se u slucaju kratkog spoja
na "strani sarno. osiguraCi na sekundarnoj
stram kOJe Je lakse zamemt!.! U tablic! 11 dati su podaci za izbor
topljivih osiguraca na strani visokog napona transformatora.
Navedena tablica vaz! uz uslav, da je transformalor na strani
niskog napona zasticen brzim topljivim osi!luracima iIi da
tromi osigufaci postaje Sflll10 na pojedininl oclbznim
taka da nisu dirnenzionirani za celu nominalnu struju trans-
forDlatora. Za osigurace kondenzatora nominalna struja osi-
guraca iZ1108i priblizno 1,3 X nominalna struja kondenzatora.
I za osigurace kondenzatora moze se upolrebiti tablica 11.
Tabl. 11
Nominalna
snaga
transform.
_._--"--- _.-
Napon mreZc v. n.
kYi 6 kV I 10 kV I
2 IZOLATORI U ELEKTRICNIM POSTROJENnMA
U elektricnim postrojenjima se primenjuju potporni
provodni izolatori.
. . 1). Stru{om vccom od nominalne osiguravamo se i od top-
l]cnJa oSlguraca usled struJnog udara pri ukljucenju transformatora.
III
Prema otpornosti na prelom, koji moze izazvati sila F
u kp pri vrhu izolatora, a upravno na njegovu osovil1u delimo
izolatore na grupe:
A sa dozvoljenom silom F do 375 kp
B sa dozvoljenom silom F do 750 kp
C sa dozvoljenom silom F do 1 250 kp

\...,,2,1 Potporni izolatori) CJ'-CFi/
v

Oni sluze za pricYdcivanje provodnika i aparata na po-
stolje iIi zid. Na sliei 80 data je skiea potpornog izolatora za
ullutrasnju montazu, a u tabllci 12 dati su merni podaci. Pot-
porni izolator ima izolatorsko telo od poreelana, keramike iIi
vestackih masa .. Na gornji deo izolatorskog tela pricYrScena je
pomocLI kita kapa, a na donji deo prjrubnica. Kapa i prirubnica
Sll od liven0g gvoida. JzoIatori za spoljnu montazu irnaju vise
izrazenih j podvijenih rcbara radi boije izolacije od kise j vlagc.
Oznake po DIN normama: S - potporni izolator; R-
okrllgla prirubniea; 0 - ovalna prirllbnica; Q - kvadratna pri-
rubniea; A,B,C - grupe prema prelomnoj sili. Na primer SAR
10 znaCi pa!rol'lli izolator sa prelomnom silom 375 kg I sa
okruglom prirubnieom, za napon 10 kY.
\"::2 Provodni hoJatorij
Oni se primenJuju tamo gde je potrebno proves!i delave
pod naponom iz jednog prostora u drugi bez propustanja vaz-
duha, iIi ulja. Takav je slucaj kod uvoda dalekovoda u zgradu,
F
SI. 81 - Provodni izolator
112
f
i:
j
I
I
II
u transformatorskim celijama, za transformatorske jzolatore
i sliena. Na slici 81 data je skica provodnog izolatora, a u tablici
13 dati su merni podaci.
Tabl. 12
I F i Mere u mm
kV I I Ii, I a ! bid i d, I" elf I diu ! p I q-
MM" 11
0
0 112
10
0 1113455' 9855
2 3751135 58' 261 M 12 ,11 90 32
10 375 190 62 27 M16 i 11 105 36 MIO 135 160 110
20 375 260 74 32 M16114 115 43 MI0 150 180 120
30 375, 345 74 321 M16 14 125 48 MlO 160 190 130
1 ' 750 i 110 751 34 M16 11 102 34 M16 140 170 110
10 ! 750 I 215 80 39
1
M20 ,14 130 48 MI6 175 215 140
20 'I 750 1
285
93 II 44 M20 I' 17 150 55 M16 205 250 160
.30 , 750 ,370 93 441 M22 ,17 165 160 MI6 225, 270 175
Tabl. 13 (de? e "j d&t(e//vef;.-(d r
F 'I Mere u mm
Oznaka kV kg "H.T J[,'I-al b I elf
DB I I I 750 1110 1145 751 30 34'-1-1102140
DB 10 10 750 1 215 240 80 35 48 14 130 175
DB 20 20 I 750 , 285 1 305 95 40 55 17 148 205
DB 30 30 i 750 i 370 ,390 100 I 40 60 14 160 190
Potporni provodni izolatori za 30 kV mogu se privre-
meno upotrebi!i i za napone od 35 kV.
Precnik sipke za provodne jzolatore: d
1
za l10minalnu
s!rujl! od 400 A iznosi M 16 (5/8"), a za 600 A iznosi M 20 d
(7/8"), a za 1 000 A iznosi M 30 X 2 (RI"). Q 0 -
3 SABIRN1CE J1 .2 G:
Sabinlice c]ektricnu alternatora )...
1 prenose je na elektricnu lllrCZU.
3.1 Proste sabirniee
Za elektrane malih snaga i sa malim brojem strujnih
krugova dolaze u obzir proste iii jednostruke sabirniee, jer su
jEftiniJe i preglednije.
8 Elektrane i razvodna postrojenja ] 13
Generatori, transformatori merne grupe i ogranci ne
prikJjucuju se na sabimice neposredno, nego preko prekidaca
snage i rastavljaca. Ako se ad sabimice odvajaju vodovi
onda je potrebno sa svake strane prekidaca posta viti po jedan
rastavljac. Drugi rastavljac obezbeduje rad na prekidacu i
iskljucuje opasnost od prenapona usled atmosferskih praznje-
nja. Aka je odvod izveden u vidu podzemnog kabla, onda
VAZOUSNI KABlOVSKI drugi rastavljac nije potreban, uko-
OOVOD ODVOD liko kabl nije veza iZlllCdu dye elek-
t f 1 trane. Na slici 82 pokazana je sema
prostih (jednostrukih) sabirniea.
I
£
ZA SOPSTVENE
POTREBE
6kV
SI. 82 - Sistem prostih sabirnica
w
1
U
SP
81. 83 - Sistem dvostrukih sabirnica
(SP - spojni prekidac)
3.2 Dvostruke sabirnice
U OVom slucaju svako polje (dovoda, odvoda, alterna-
tora, iIi transformatora) ima po jedan prekidac i po dva ras-
tavljaca, koji omogucuju prikljucak strujnih krugova na prvi
(I), iIi na drugi (II) sistem sabirnica (vidi sliku 83).
Ako na sistemu I treba obaviti neke radove onda se
izvrsi prebacivanje radova sa sabimice I na II. Najpre se stave
u paralelan pogon sabimice II ukljucenjem odgovarajuCih ras-
·tavljaca, (na sliei 81 - desnih), a zatim se iskljnee rastavljaci
povezani sa sabimicama I (levi).
114
Spoljni iIi sprezni prekidac olaksava po stupak prenos,;
snage sa jednog sistema sabimice na drugi. Postupak je sledeci:
prvo se ukljuci spojni prekidac (SP), a zatim svi otvoreni pre-
kidaei koji su veza za drugi sistem sabimica. Posle toga se svi
ranije zatvoreni prekidaCi otvorc. Na kraju se spojni prekidac
iskljuci. Ovde nema opasnosti da se otvori opterecen rastavljac
i time izazove tezak kratak spoj.
Preimucstvo dvostrukih sabiroica je sto se u slueaju smetnji
na jed,nom sistelilu sabirnica moze pogon prebaciti na drugi
sistem bez duzih prekida pagona. Ovaj sis/em se upotrebljava
u svim vaznijim postrojenjima koja ne dopustaju prekid pogona
za duze vreme, kao i kod velikih elektrana sa mnogo odvoda.
iii. . &- 7 ... 6,1o-'.2i'7..
3.3
Glavni materijal za elektriene sabirnice je bakar (ell),
ali dolazi u obzir i aluminijum (Al), za nzemljenje se mogu
upotrebiti i eelicni pocinkovani provodnici (Fe). U odnosu na
bakar, presek provodnika od aluminijllma pri is tom zagrevanju
strujOlll vee; je 1,4 puta, a teiina je manja 2 puta, pa aluminijum
moze ekonomicno zameniti bakar.
U elektricnim p-ostrojenjima visokog napona ugIavnom se
upotrebljavaju goli bakami provodnici i bakarni kablovi. Izo-
lovani provodnici se upotrebljavaju u pomocnim instalacijama
niskog napona.
Provodniei se izvode u obliku okruglih iIi pIjosnatih pravo-
uglih sipki. Okrugli provodniei upotrebljavaju se za precnike od
Tab!. 14
Tezina
Dozvoljeno opterecenje
Precnik Presek kg
ampera
mm mm
2
-
m GoIi provo Obojeni
6 28,3 0.252 120 125
8 50,3 0,447 150 160
10 78,5 0,699 210 250
13 132,7 1,183 300 345
16
I
201,2 1,789 410 480
I
20 314,2 2,796 540 640
25
I
490,6 4,369 680 810
I 30 706,9 6,291 900 1100
I
,.
115
..
6 do 30 mm, odnosno za nominalne struje do I 000 A. Podaci
za okrugJe bakarne provodnike i za naizmenicnu strujn dati su
u tablici 14. Rastojanje izmedu oslonaca (potpora) za okrugle
provodnike od 6 do 16 mm precnika iznosi od 1,5 do 2,5 111,
pri cemu je za vertikalno postavljene provodnilee dozvoljeno
vece odstojanje.
Za veca opterecenja i za veCi razmak oslonaca koriste se
provodnici n obliku okruglih cevi, iIi profilisani provodnici.
Pravongli pljosnati provodnici upotrebljavaju se za struje od oko
200 A pa navise, ali i za prikljucak ogranaka manjih struja na
sabirniee i aparate lead je lakSi prikljucak pljosnatim nego ok,
ruglim provodnicima. U tablici IS dati su podaci za pravougle
(pljosnate) provodnike.
Tab!. 15

Profil I Presek
mm I 111m2
Te
I
zina
\.g
_.
m
I ...... .L __
,40
.53
.
I
Dozvoljcno trajno optcrecenjc (A)
: 3
l .
go I gola !bojcna i gola I bojena
I
I
,
170
I
185 300 330
220 245 380 425
g
1
I
I
,67 270
I
300 460 510
I

30x5 150 1,34 400 450 700 780
40x5 200
50x5 250
60" 5 300
60xl0 600
80x5 400
1,78 520 600 900 1000
I
2,23 630 700 1100 1200 1550 1750
2,67 750 825 1300 1400 i 1800 1980
5,34 1100 1200 1860 2100 2500
I
2800
3,56 950
I
1060 1650 1800 2200 2450 ,
80xlO 800
100 x 10 1000
120 x 10 1200
7,12 1400 1540 2300
1
2600 3100 : 3450
I
8,90 1700 1880 2700 3100 3600
!
0,68 2000 22()() 3200 3500 4200
I
,
Navedena tab1ica opterecenja naizmemcnom strujOlll vazi
za uspravno postavljene sabirnice (duza strana preseka: je verti-
kalna) i za povisenjc temperature provodnilca do 30"c' Razmale
izml"'du paketa pojedinih provodnika u paketu jednak je debljini
prgv'ldnika. Paketi provodnika se postavljaju, cia bi se ob"",
bealld bolje hladenje. Bojadisu se samo spoljne povrsine paketa.'
Za provodnike u leieeem polozaju (duia strana preseka
h je horizontalna) treba optereeenja iz tablice IS smalljiti:
Broj provo u paleetu gola: 1 I 1 21 3 I bojena ill 2 I 3
faktor smanjenja 0,85 0,8 0,751 0,85 0,8
116
U dugacke sabirnice iIi za prikljucak aparata na provodnike
velikog preseka umecu se elasticne spojnice. One se sastoje od
limova debljine od 0,1 do 0,2 mm, koji se savijaju U omeu pa se
kad alurninijuma zavarc, a kad bakra stegnu zavrtnjima.
Boje za oznacavanje provodnika date su u tabliei 16.
Tab!. 16
Vrsfa
istosmerna trofazna
jednofazna
struje naizmenicna
Oznaka
P(+) N(-) R') s T R T
provodnika
Boja crvena playa zuta zelena
Ijubi-
zuta Ijubicasta
casta
Uzemljeni nulti vod i zemljovod: svetlosiva, bela ili erna
(koja se jaee istice od pozadine) sa zelenim poprecnim prugama.
Neuzenl1jeni nulti vod: svetlosiva bela iIi erna sa crvenim pru-
gama.
Pljosnati provodnici se spajaju zavrtnjima, a okrugli skup-
ljim koncentricnim stezaljkmna.
Dimenzionisanje sabirnica vrsi se u prVOl11 redu S obzi-
fmll na zagrevanje. Opterecenje provodnika zavisi ne samo ad
preseka, vee i od velicine spoljne povrsine. Tanki visoki pro-
vodnici irnaju pri istam preseku vecll spoljnu povrsinu od pro-
vodnika ciji se presek priblizava kvadratu, pa se mogu vise i
opteretiti. Jz tih se razloga veee jacine slruje dele na nekoliko
paralelnih preseka (pakcti provodnika). Pad napona uzima se II
obzir sarno kod dugackih provodnika i velikih jaCina struja;
on ne bi trebalo da prcde 2%. U visokom naponu pri pro-
racuninla oll1ovski pad napona se maze zanemariti, jer je induk-
tivni pad napOl1a z11at11o veCi.
4 REGULISANJE NAPONA ALTERNATORA
Napon 11a krajevima ahematora zavisi ad opterecenja.
Sa povecanjem opterecenja napon na krajevin1a alternatora
opada i to utoliko viSe, ukoliko je faktor snage cos (<p) manji.
1) Umesto R, S, T, 0 provodnici se oznacavaju i sa satnim uglo-
virna 0, 4, 8, N.
117
BuduCi da je potrebno da se napon alternatora ne menja,
mora se napon alternatora reguIisati u vezi sa promenonl o p t e ~
reeenja. Napon alternatora se regulise promenom pobudne
struje i to taka da sc sa povecanjem opterecenja povecava i
pobudna struja.
4.1 Alternatori sa stranom pobudom
Najcesee se struja pobude dobija iz posebnog pobudnog
generatora, koji se izraduje kao otocna masina jedllosmerne
struje. Obicno je pobudni generator 11lontiran na vratilu alter-
natora, tako da je vratilo zajednieko i za alternator i za pobudni
generator. M'edutim prenos sa vratila altcrnatora na vratilo
pobudnog generatora moze biti posredan preko kaisa iIi zupca-
SJ. 84 - Serna alternatora sa po·
budnim genemtorom
nika. Na taj naiSin svaki alterna-
tor ima svoj pobudni generator
koji nema veze sa drugim alter-
natorima, niti uredajima.
Regulisanjem pobudne stru-
je (J') alternatora vrsi se p01110-
eu otpora (R) u otoenom kolu
pobudnog generatora, a koje
maze biti [uena i automatsko.
Na slici 84 pokazana je serna
za rueno regulisanje.
Ponekad se primenjuju dvo-
struke pobudne rna sine, ako su
struje pobude vrlo velike, iIi ako postoji problem stabilnog
regulisanja napona. U tom slucaju glavna poblldna masina
iilla svoju pobudnu masinu (pomocila pobudna l11asina).
Snaga pobudnog generatora iznosi 0,3 do 3% i vise ad
snage alternatora. Manje vrednosti odgovarajll za veee alter-
natore. Napon pobude je od 65 do 115 V za manje masine i
115 do 400 V za vece masine.
Promena napona pri rastereeenju od n0111inalne struje
do praznog hoda, bez promene pobudne struje i broja obrta,
iznosi za normalue pagone za cos 'P = I oko 15%, a za cos
'P = 0,8 oko 35%. Ova razlika napona treba da se nadolcnadi
regulisanjem pobudne struje.
118
4.2 Mali sinhroni genera tori sa samopobndom
Mali jednofazni i trofazni sinhroni genera tori Inogu do-
hijati pobudnu struju iz svoje vlastite naizmcnicne struje pomocll
specijalnog transformatora i slIve usmerace, a bez posebnog
pobudnog generatora. Ovakvi genera tori nalaze siroku primenu
u malim seoskim hidroelektranama i u malim Dizelovim elek-
trananla. Oni imaju male dinlcnzije, jednostavni su za rukovanje
i joftini. Tvornica »Rade Konear« proizvodi samopobudne ge-
ueratore niskog napona 231/400 V za snage od 8 do 135 kVA.
Na slici 85 je pokazana elektricna serna samopoblldnog
generatora. 1z senlc se vidi da je u izvode generatora ugraden
primar k0111paundnog transfarmatora KT. Sekunclar je s jedne
SI. 85 - Sinhroni generator sa samopobudom (R. K.)
KT - kompaundni transformator; Cr - rezonantni kondcnzator; Si -
silicijumska usmeraca; Z - zaStita usmc race
sirane vezan za napon generatora, a s druge strane preko llsme-
race za pobudni nanl0taj generatora. U praznom hodu naiz-
menicni napon generatora daje struju praznog hoda, preko
119
sekundara kompaundnog transformatora (koji u tom slucaju
ima funkciju prigusnice) kroz silicijumsku suvu llsmeracu koja
je usmerava i dovodi pobudni namot8j generatora.
Pri opterecenju genera torn kroz primarni navoj kOlJ1-
paundnog transformatora prolazi struja generatora. Primarna
struja izaziva u sekul1daru transformatcra dopunsku struju,
koja je u svakoll1 trenutku proporcionalna optcrecenju. Ta
se struja sabira sa pobudnom strujom praznog hoda i daje
pobudnu struju za dotiCno opterecenje. Napon generatora Be
odriava u granicama ± 2% cd pcddcne vrednosti. Rucnim
regulisanjem maze se pcdesiti napan 11a stezaljkama generatora
u granicama od + 5 do - 5 ad nominalne vrednosti.
Generator se pobuduje cim se zavrti, a pun nominalni
11apon se postize kad pogonska masina dosti[!.11e nominalni
broj obrtaja. Napon generatora prakticno zavisi linearno od
frekvcncije. Generator se moze cptereti!i do 25% iznad nomi-
nalne vrednosti za vrcme 1 minute.
U pribor generatora spada: kompaundni transformator
KT, slog kondenzatora Cr, usmeraca Si i zastita
llsmerace Z. Pribor pobudncg kruga prigraden jc nasllprot
SI. 86 - Dimenzije sinhronog gcneratora sa samopohudom
pogonske strane i zasticen posebncm limenom kapom. U raz-
vodnu tablu ugradcni Sll gIavni pre:kidnc, kao i D1crni j signalni
uredaji.
Kondellzatori Cr odabranl su taka da budu u rezanansi
s indliktivitetOlll sekundarncg navoja kompnundnog tra11sfol'-
n1atora pribliino ked nominalnc frekvencije. Zbog toga se po-
buduje u vrla kralkom vremenu, a promena olpora prakticno
ne utice 11a veliCinu pobudne struje. Prema tome, ne dolazi do
pada napona zbog zagrevanja pobudnog navoja.
120
U labEci 17 u vezi sa slikom 86 dati su osnovni podaci
o samopobudnim trcfaznim sinhronim generatorima 231/400 V
frekvencije 50 Hz.
Tab!. 17
No'minalna I Primljena r ftczina--I Dimenzije za smestaj -I
snaga sna a I sa ---"1 I u I T i
cos 9=0,8: g ccr:.l:1, !pnborom: H, _ I L _ I i
kVA 1 kW i KS
•• - --". I
S
10
12.5
16
20
25
32
40
50
63
80
100
135
11 = 1 500 obr /roin !
i I
:g,si
l
ig,8 '\ I
16 24,7 88 260 225, 960 530 425
20 30,8 88,3 280 225 985 530 425
25,61 38,7 90 305 250 930 578 475
32 47,8 91 370 250 960 578 475
40 59,2 92 400 250 990 578 475
50,4 74 92,5 640 315 1295 755 660
64 93,7 93 : 700 315 1315 755 660
80 116,5 935' 780 315 1355 755 660
108 i 156,2

11 = 1 000 obr/min
10,7
10 8 I 13 4 ,
12,
16
20
25
32
40
50
63
80
100
5
I
10
12,8
16
20
25,6 I
32 ,

64
80
16,4
21
26
32,2
40,5
50
62
77
96
118
,
I
,
i
I
,
1
-
,
82,8
,
270
83,2
I
305
84,1 330 i
84,4 370
I
85,8 550
I 86,9 610
88 660
89,1 780
90,5 820
92 920
-
225 950
250 925
250 950
250 980
315 1265
315 1290
315 1325
355 1275
355 1305
355 1210
I
,
i
,
I
I
530
530
530
578
578
578
755
755
755
838
838
778
4.3 Automatsko regulisanje napona alternatora
I
I
I
425
4"5
-
425
475
475
475
660
660
660
675
675
675
Rueno regulisanje napona retko se primenjuje u malim
i beznacajnirn elektranama, jer se 0110 ne moze dovo1jno brzo
prilagcdili promeni opterecenja. Normalno se u elektranama
121
primenju]e automatsko brzo regulisanje napona. Postoje razni
tipovi automatskih regulatora napona, ad kojih cemo objasniti
sarno neke.
Regulator napona sa ugljenim plocicama razradila je firma
Simens. Upotrebljava se za male i srednje snage. Na slici 87
pokazan je princip dejstva.
Napon se regulise pomocu promenljivog atpora u obliku
stuba od ugljenih plocica 5, koji je smesten u pobudnom kolu
pobudnog generatora. Otpor stuba obrnuto zavisi ad pritislea
izmedu ugljenih plocica. Pritisak se ostvaruje P01110CU elektro-
magneta 2 i poluge 4. Na elektromagnet deluje napon aHernatora
preko naponsleog transformatora I (ako je vis ok napon). Kada
napon alternatora poraste, jezgro elektromotora Vllce naviSe
levi kraj polugc 4 tako, da se smanjuje pritisak izmeclu ugljenih
ploCica 5. Smanjenjem pritiska otpor stuba raste sto ima za
poslcdicu smanjenje pobudne struje, a time i napOll alternatora.
R S r
SI. 87 - Regulator napona sa uglje-
nim plocicama
1 - naponski transformator; 2-
elektromagnet; 3 - vazduhni amor-
tizer; 4 - poluga; 5 - stub od
ugljcnih plocica; 6 - opruga; 7 -
prebacac
Obrnuto, aka se napon alternatora smanji, vllena sila elektro-
magneta 2 popusti, opruga 6 sabije ugljene plocke, otpar stuba
se smal1ji a tjme se povecaju pobudna struja i napOli aIternatora.
Prebacaeem 7 se 1110ze iskljuciti u slucaju kvara automatski
regulator, a ukljuciti otpornik za rueno regulisanje.
Vibracioni regulator napona sistema Tirrill razradila je
firma AEG. U pobudllO kolo pobudnog generatora ukljucen je
na red omovski atpor, koji se maze premostiti sa dva kontakta.
Kada se kontakti uklj uee i otpor premosti, elektromotorna sila
Ep pobudnog generatora raste po krivoj 1 na slid 88. Kad se
kontakti iskljuce, ukljuCi se u pobudno kolo otpor i elektro-
motorna sila (EMS) opada po krivoj 2. EMS postepeno raste
122
i opada zbog indnktivnog otpora pobudnog navoja pobudnog
generatora. Ako se ukljuCivanje i iskljucivanje (vibriranje) kon-
takta vrSi dovoljno brzo EMS odrzace se u uskom pojasu (deo 3
na slici 88). Zbog induktivnosti pobudnog namotaja alternatora,
struja pobude alternatora, a time i napon U bice prakticno kon-
stantnL Aka treba napon alternatora smanjiti, ouda se kon-
takti drze nesto duze otvoreni, tako da EMS opadne po krivoj 4,
posle cega se opet nastavi
vibriranje kontakta. Ako treba foar-----,-:::::::;:;=--
napon alternatora povecati, Ep %
anda se kontakti drze duze 80
ukljnceni. 60
Na slici 89 prikazana
je uproscena seina veze vib-
racionog regulatora. Na semi
su kontakti 2 i 3 ulcljueeni.
Otpor 1 je prenlosten, pa 81. 88 - Karakteristika regulisanja vib-
napon pobudnog generatora raciollog regulatora
raste. EJektromagnet 4 obrce
polugu 5 i rastavlja kontakte 2 ad 3. Rastavljanjem kontakta
ukljueuje se otpor I u kola pobude i napon opada. Vucna sila
to
9
" S T
r------ -----+-,
: 5'
SI. 89 - Serna vezc vibracionog (Tirilovog) reguJatora
1 - otpor u kolu pobude; 2 i 3 - kontakti; 4 - elcktromagnct prikljucen
na napon pobude; 5 - poIuga; 6 - opruga poluge; 7 - elektromagnet
prildjucen na napon alternatora; 8 - poluga; 9 - otpor za podesavanje
napona; 10 - naponski transformator
123
elektromagneta opada i opruga 6 panovo ukljucuje kontakte
2 i 3, sto ima za posledicu ponovo premoscenje otpora 1. Na
taj nacin se kontakt 2 stulno ukljucuje i iskljueuje - vibrira.
Za to vreme kontakt 3 ostaje nepomican.
Ako se alternator optereti napon mu poraste, pa 6e elektro-
magnet 7 preko poluge 8 spustiti kontakt 3. U tom slucaju kon-
taktu 2 trebace vise vrcncena da se ukljuCi sa kontaktom 3.
Gtpor 1 ostaje duze ukljucen j napon opada. U novo.1 ravnotezi
kontakt 2 vibrirace nesto nize, to jest regulisani pobudni napon
biee manji i odgovaraee krivoj 5 na slici 88.
Ako iz ma kog razloga treba izmeniti napon koji se regu-
lise to se moze postiCi pomoeu otpora 9 u kolu elektromagneta 7.
Pri veCim pobudnim strujama kontakti 2 i 3 ne uklju-
cuju otpor 1 neposredno, nego preko naroCitog relea jer kon-
takti 2 i 3 ne mogu izdrZati jrece struje.
Regulatore napona sa sel<torima razradila je firma BBC.
Na slici 90 prikazana je uproscena serna veze. Pogonski dec
____ J
SI. 90 - Serna veze regulatora napona sa sektorima (BBC)
1 - valjak od aluminijwna; 2 - opruga; 3 - sektor od aluminijuma;
4 - kontaktne lamelc; 5 - savitljiva veza; 6 - reguJacioni otpor; 7-
navoji kretnog sislema; 8 - kondcnzator; 9 - aktivni otpor; 10 - na-
ponski transformator
124
regulatora je u stvari nlaIi jednofazni indukcioni motol', ciji
kratkospojeni rotor ima oblik aluminijumskog valjka 1. Na
statoru se 11alazi kretni sistem ciji Sil navoji 7 prikljuceni preko
naponskog transformatora 10 na nap on generatora. Rotor je
koeen oprngom 2, tako da je njegov ugao zaokretanja sraz-
meran naponu generatora. Kretni sistem je prikljucen jedno-
fazna, pa da bi u svim polozajima va1jka postojao kretni spreg
ugradena je pomoena faza sa dodalkom aktivnog otpora 9 i
kondenzatora 8. S osovinom valjka I je u vezi kontaktni sektor
od aluminijuma 3 preko opruge 2. Regulacioni otpor 6 sastoji
se ad otpornih spirala, koje su prikljucene na kontaktne lamele 4.
Pri obrtanju valjka 1 se kontaktni sektor 3 kotrlja po lamelama
4, tako da lcratko spaja vise iii manje otpornih spirala. Kako su
iste ukljucene u kolo pobude pobudnog generatora, to se time
regulise napon generatora. Manji generatori (do 350 kVA) imaju
jedan sektor, a veci dva do cetiri sektora sa odgovarajuCim regu-
lacionim otporima vezanim na red. Pri povecanju napona gene-
1'atora rotor se pokrece u smeru kazaljke 11a satu, a pri smanjenju
napona suprotno. Specijalnim uredajem koji u slici nije oznacen,
regulator u prvonl IDOJnentu povecanja napona ukljuci vise
otpora nego sto odgovara definitivnom regulisanju, a zatim vrati
otpore na odgovarajucu meru. Ovim se dobija u brzini regu-
lisanja s obzirom 11a uticaj samoindukcije po bud nag namolaja.
Regulisanje maze bili astatieko i statieko. Kod astatickog
regulisanja regulator reguliSe napon na konstantnu visinu, neza-
visno od opterecenja, to jest nezavisno od polozaja valjku l.
Staticko regulisanje iUla tako podesen sistem opruga, da napon
malo opada kad optereee11je raste i obrnuto. Za paralelan rad
alternatora neophodno je staticko regulisanje, jer bi se inace
moglo desili da neki genera tori iskljuce sve otpore a drugi
ukljuce. Problem je analogan kao kod regulisanja brzine obrta-
nj3 turbina.
Kod statickog regulisanja napon opada sa opterecenjem
(nagnuta karakteristika). Napon se moze podi6i, taka da i pri
optereeenju ostane stalan. Taj se postupak nazi va stabilizovanje
a postize se delovanjem struje opterecenja preko strujnog trans-
formatora 3 (vidi sliku 91) 11a kretni sistem regulatora preko
narocitih otpora.
125
Kompatfitdovanjem se pri regulisanju uzima u obzir i pad na-
pona pri opterecenju u spojnim vodovima za udaljene potrosaee.
Mllgnetni regulator napona je savremeni regulator napona.
Napon generatora transformisan i usmeren dovodi se u mag-
netni pojaeavac (transduktor), gde se uporeduje sa konstantnim
3
2
L _____ .... L _____ ...J
SI. 91 - Serna veze statickog regulisanja napona alternatora u paralelnom radu
1 - regulator napona (simbolicki); 2 - naponski transformator; 3 - strujni
transformator za stabilizaciju; 4 - prebacac; 5 - otpornik za podesavanje
napona; 6 - otpornik za ruene regulisanje
upravljackim naponom dobijenim iz specijalnog uredaja. Razlika
upravljackog napona i napona generatora pojacana u trans-
duktom daje struju koja preko pomocnih uredaja deluje na
pobudni generator, a preko njega oddava napon generatora.
126
1
I
!
*
I
I
,
5 ZASTITA ALTERNATORA (/::;
Alternatori su vazan i skupocen deo elektnine, pa moraju
biti zasticeni od mogucih ostecenja, narocito od poslediea
kratkih spojeva, Uz osetljivu zastitu alternatori mogu biti laksi
i manjih dimenzija. U slucaju spoljasnjih kratkih spojeva zastitni
uredaji iskljucuju alternator sa sabirnica. U sIucaju unutrasnjih
kratkill spojeva nije dovoljno sarno razdvojiti alternator od
sabirnica, jer ce struja kraz nlcsto kvara i dalje proticati do god
postoji pobuda i dogod se alternator obrce. Alternator se ne
maze dovoljno brzo zaustaviti zbog inercije rotirajucih masa.
Ostaje da se iZVfSi razlllagnecenje to jest da se Inagnetno polje
panisti. Polje se ne sme sllvise nagio ponistiti prekidanjem
strujnog kola, jer bi doslo do opasnih prenapona. Magnetsko
polje se mora postepeno ponistiti pretvaranjem magnetne ener-
glJe u pogodnim otporima u toplotu.
U zastitn alternatora spada i signalisanje kvarova.
Selektivnost zastite naziva se sposobnost zastite da iskljuci
samo osteceni deo postrojenja iIi mreze.
5.1 Razmagnecenje alternatora
Razmagnecenje se maze postiCi na vise nacina. Najcesci
slueaj je ukljuCivanjem omovskog otpora u pobudno kolo po-
budnog generatora, kao sto se vidi nn sliei 95 pod 6. Normalno
je otpor premosten jednim
prekidacem. U slueaju po-
trebe se prekidac otvara i
na taj naein otpor uk:1ju-
Ci u kolo pobude. Uklju-
cenom otPOfU se energija
magnetskog polja pretvara
u toplotn uz istovremeno
smanjenje pobudne struje.
Kad se pobudna stmja
dovoijno smanji maze se
prekiuuti bez posledica.
Razmagnecenje se maze
povezati sa zastitom od
pozara, na primer ubaciva-
n jem ugljendioksida u opti-
eajno hladenje alternatora.
A
KA ZASTITNOM
UREEJAJU
81. 92 - Uredaj za razmagnecen]c alter-
natora sa dva otpora
127
Kod veCih alternatora pri razmagnecenju se ukljucuju
dvostruki otpori, i u pobudno kolo pobudnog generatora (Rp)
i u pobudno kolo alternatora (Ra), kao sto je pokazano na
slici 92.
Oba olpora su nonnalno premoslena pomocu dvopolnog
automatskog prekidaca (P). Kad prekidac iskljuci aba kontakta,
istovremeno se ukljuce oba otpora. Smanjenje pobudne struje
bice brze nego u prvom slucaju sarno sa jednim otpofOln.
Napomenimo, da postaje uredaji za razmagnecenje pamocu
promene polariteta pobudnog generatora, kao i pomocu za-
letnog motora.
5.2 Zastita od kratkog spoja izvao aiternatora i od preopterecenja
Ako prekidac, odnosno osigurac najblizi alternatoru na
elektricnoj mreti zataji, iIi aka dode do kralkog spaja na sabir-
R
5
T
SI. 93 - Sema malog alternatora
niskog napona sa topJjivim osigu-
raCima
128
R
5
T
lIt
cJj I
81. 94 - Serna malog altematora
visokog napona sa primarnim
dacima
'j
I
.1
nieama, onda alternator stiti zastita od kratkog spoja, koja
iskljuci alternator sa sabirniea. Ova zastita moze bili kombi-
novana sa signalisanjem preopterecenja.
Mali alternatori niskog napona obiono su zasticeni samo
topljivim asiguracima kao na slici 93, iii automatskim zastitnim
prekidaCima kao na slici 85. Mali alternatori visokog napona
obiono su zasticeni prekidaCima sa primarnim okidacima (kao
na slici 94).
Veliki i
selektivna, to
vazniji alternatori imaju
jest imaju razne zastite
relejnu zastitu koja je
od kojih svaka deluje
SI. 9S - Zastita od kratkog spoja i preopterecenja izvan alternatora
1 - strujni 2-strujno maksimalno i termicko rele; 3 - VIe-
mensko rele; 4 - okldac alternatora; 5 - okidac za razmagnecenje; 6 _
otpornik za razmagnceenje; 7 signal za uzbunu' kl- kontakt za
malnu struju; k2- kontakt za preoptereeenje; k3- kontakt vremenskog relea
nezavisno. Na sliei 95 prikazan je tip relejne zastite veceg alter-
natora od kratkog spoja izvan alternatora i sa signalisanjem
preopterecenja.
Ova zastita ima tri maksimalna sekundarna strujna relea
2 sa dva kontakta i jedno vremensko rele. Ako dode do kratkog
spoja na elektricnoj mrezi iii na sabirnicama strujno rele 2 ukljuci
kontakt kj, koje uspostavi strujno kolo iz izvora jednosmerne
9 Eiektrane i razvodna postrojenja
129
struje kroz vremensko rele 3. Posle izvesnog vremena, ako se
uzrok kratkog spoja ne ukloni, vremensko rele ukIjuci kontakt
k, i preko njega oslobodi okidac 4 i time iskljuci prekidac.
Istovremeno se aktivira i okidac 5 uredaja za razmagnecenje.
Uredaj za razmagnecenje nije lleophodan, pod uslovom da brzi
regulatori dovoljno brzo snize povisenje napona. Strnjni trans-
formatori 1 postavljaju se iza alternatora, da bi ova zastita
mogla posluziti i kao rezervna zastita u slucaju kratkog spaja
u samom aIternatoru. Ako dade do dllzeg preopterecenja, ter-
micki uredaj (bimetalna traka) u reIeu 2 ukIjuci kontakt k2 koji
ukljuCi signal za upozorenje 7.
U postrojenjima trofazne struje bez uzemljenog zvezdi,ta,
dovoljno je da se relei, odnosno okidaci postave u dve faze.
Kod postrojenja s uzemljenim zvezdistem potrebni su releji
u sve tri faze. Sigurnosti fadi prepofucuje se, da se vaznija po-
strojenja zastite u sve tri faze.
Struja koja aktivira rele obicno je 1,2 do 2 put a veea od
nominalne struje, a vreme okidanja je oko 0,5 sek. duze ad vre-
mena okidanja sledeceg dela postrojenja. Signalisanje preoptere-
cenja deluje pri preopterecenju preko 20% od nominaille struje.
5 3 D
·, .. 1 "·t
. herenCIJa na zastI a
....
Ova za,tita deluje pri kratkom spoju izn((du faznih navoja
u alternatoru. Prineip je pokazan na sliei 96.
Difereneijalno rele 4 je svojim krajevima min vezano za
sredine spojnih provodnika, koji povezuju na red dva potpuno
jednaka strujna transformatora 1 i 2. Strujni transformatori
1 i 2 teze da zatvore strujna kola kroz diferencijalno rele 4 u
suprotnim smerovima. U pogonu bez smetnji su obe struje
jednake. Njihova diferencija je jednaka nuli, pa kroz rele nece
proticati struja. Vidi pune strelice na slici 96. U slucaju kratkog
spoja izmedu faza SiT ee kroz strujni transformator 1 teei
mnogo jaca struja, nego kroz transformator 2, jer se strujni
krug kroz primar transformatora 1 zatvara kroz mesto kratkog
spoja 3, dok se strujni krug kroz transformator 2 zatvara kroz
mnago veei otpor prijemnika i elektricne mreze. Osim (oga
iz paralelno vezanih generatora doticace s(ruja ka mestu kvara,
pa se u transformatoru 2 moze cak i promeniti smer struje. U
130
sekuudarirna strujnih transformatora 1 i 2 nece vise biti jednaka
struja a razlika (diferencija) ovih struja proticace kroz diferen-
cijalno rele (vidi isprekidane strelice). Rele ce UkljllCiti struju
iz izvora jednosmerne struje kroz okidac
prekidaca i kroz okidac uredaja za raz-
nlagnecenje.
Na slici 97 data je potpuna trofazna
serna diferencijalne zastite. Krajevi strlljnih
transfornlatora 1 j 2 su vezani s jedne
strane medusa buo neposredno, a s druge
strane preko veze u zvezdu. Maze se upot-
rebiti jedno trofazno rele (kao na slici 97)
iIi tri jednofazlla. Kontakti k3 i k4 sluie
du se po sic dejstva zastite prekine besko-
risno proticanje jednosmerne struje kroz
okiduce prekidaca i uredaja za razmag-
necenje.
" , T
t----+
\
, ..
81. 96 - Princip
diferencijalne zastitc
1 i 2 - strujni trans-
formatori; 3 -mesto
kratkog spoja; 4 -
diferencijalno rele
81. 97 -" Tropolna serna diCe--
5
rencijalne zaStite
1 i 2 - strujni transfonnatori;
3 - okidac prekidaca, 4 -
- okidaci uredaja za razma-
gnccenje; 5 - trofazno dife-
rencijalno rele
Diferencijalno rele stupa u dejstvo kad razlika struja
dostigne oko 30% od nominalne struje (proradna slruja), a sa
zakasnjenjem od 0,05 do 0, I sek.
9'
131
Diferencijalna zastita zasticuje onaj dec postrojenja, koji
se nalazi izmedu strujnih transformatora 1 i 2. Kratki spojevi
izvan zasticene zone ne deluju na diferencijalno rele, jer su u
tom slucaju U oha strujna transformatora iste promenc, pa nen1a
diferencijalne struje.
Alternator i transformator su u blok vezi, kad sacinjavaju
celinu koja se ne moze rastaviti rastavljaCima. Strujni transfor-
matori 1 i 2 su u ovom slucaju razliCitih karakteristika (razliciti
odnos preobrazaja, razlicite dimenzije), taka da maze doCi do
diferencijalnih struja (struje greske) i pri ispravnom pogonu.
Struje greske rastu sa opterecenjem, tako da moze doCi do pog-
resnog okidanja. Proradna struja se ne sme uzimati suvise visoko.
c/\/VVV\,;e
,WINV'
Sl. 98 - Princip
2 - vane difcrencijalne zastite
1 i 2 - strujni transforM
matori; 3 - okidni
4 - pridrzni sistem; 5 -
opruga za pode.savanje pro-
radne struje; 6 - kontakti
jer bi rele postalo neosetljivo. Zbog toga se u ovakvim sluca-
jevima primenjuje stabilizovano diferencijalno rele, Ciji je princip
pokazan na slici 98.
Stabilizovano rele ima okidni sis tern 3 vezan na strujne
linije kao obicno diferencijalno fele i pridrzni sistem 4 vezan
na red sa strujnim transformatorima. Struja greske koja raste
sa opterecenjem tezi da ukljuCi kontakt 6 relea, ali to sprecava
pridrzni sistem, cija vllcna sHa isto taka raste sa opterecenjem
i koja deluje nasuprot VUCllOj sili okidnog sistema. Rele ce
proraditi tek kad kroz okidlli sistem prode i diferencijalna struja
usled kratkog spoja izmedu zasticenih faza.
Na sliei 99 data je serna veze diferencijalne zastite alter-
natora i transformalora u blok vezi. Primenjeno je stabilizo-
vano diferencijalno rele 3, koje se danas primenjuje i za zastitu
samog alternatora. Pomoclli strujni transformator 4 potreban
je kod spoja transformatora Yd 5 radi dovodenja struja pri-
marne i sekundarne strane u jednakost po fazi, a ako strujni
132
..
;Ji ':.,. ...'.{,'
i; ''''1f1;
Ii ,.,,,-;> 41 .
transformatori 1 i 2 nemaju isti odnos preobrazaja, onda
dovodenje u jednakost po velicini.
za

tJ
SI. 99 - Stabilizovana
diferencijalna zaStita za
alternator i transformator
,,\1
u blok vezi
1 i 2 - strujni transfof*
matod; 3 - stabilizo-
vano diferencijalno rele;
4 - pomocni strujni
transforrnator sa td na-
motaja
3
'r
'Ii"'"'. .. '.'
'.If
"' ... '. ,,"
I}J "
t
,V

II }
v-'<ij
r:f"
,. ,
,
?\ Jc;;V ./ \
L. '.'. Jlv.\\ ,\
. hlJ ("
'I."; CY ,-u
\11"
5.4 Zastita od mcduzavojnog spoja I",.;;y'ff \':r ',(
To je zastita od lcratkog spoja izmedu zavojaka iste faze. ,:
Jedna od vrste zastita pokazana je na sliei 100. Primar tro- "
faznog naponskog trallsformatora 1 vezan je Sv jedne strane \\"",\\
za faze R, S, T, a s druge strane u zvezdu. Zvezdlste naponskog r'
transformatora je povezano sa zvezdiStem alternatora preko \
neuzemljenog provodnika. Sekundarni navoji naponskog trans- \
formatora 2 vezani su u otvoren trougao, Ciji Sll krajevi pri-
kljuceni na rele 5. U normalnom pogonu sva tri fazna napona
su jednaka i njihov geometrijski zbir je ravan nuli. Ako dode
do spoja izmedu zavojaka jedne faze (na primer faze T), onda " '"
ce se napon te faze smanjiti, jer je smanjen aktivan broj zavo- ''':
jaka. Fazni naponi prenose se sa primarnog na sekundarni
nal110taj naponskog transformalora. Posto sad a nije vise geo-
133
metrijski zbir napona ravan nuli, to cc se na otvorenom trouglu
sekundara, u kome se naponi sabiraju, pojaviti visak napona,
koji dovodi do aktiviranja relea 5. Primena iznad 3 MW.
5.5 Zastita od povisenja napona
Do poviSenja napona moze doci pri naglom rasterecenju
alternatora. Napon alternatora u hidroelektranama moie kratko-
trajno postici i dvostruke vrednosti od nominalnih, pa je po-
trebno predvideti zastitu. Za pogon sa parnim turbinama ova
RST
SI. 100 - Zastita od meouzavojnog kratkog
spoja j od povisenja napona
I-primar naponskog transformatora; 2-sekun-
dar vezan U otvoren trougao; 3 - drugi sekun.
dar :rCZ<l:ll U zvezdu; 4 - izvod za prikIjucak
mermh lllstrumenata; 5 - rele za zastitu od
mcduzavojnog spoja; 6-rele za zastitu od
povisenja napona
zastita nije neophodna, jer regulatori broja obrta i brzi regu-
laton napona mogu ova] porast ograniCiti. Za zastitu sluze
naponski relei koji, kod prekoraeenja neke podesive vrednosti
"napo:,a dduju na uredaj za razmagnecenje. Obieno je mognce
podesavan]e u opsegu 100 do 200% od nominalnog napona.
se prikljucnje" nezavisno od brzog regulatora napona,
obleno na naponske lZvode namenjene instrumentima za merenje.
Na sliei 100 je kombinovana zastita od meduzavojnog
kratkog spo]a sa zastltom .od povisenja napona. Naponski
transformator tn namota]a. Na izvode drugog sekundarnog
namot,ya 3. k?JI sluie za prikljueak instrumenata za merenje
pnkl]uce11o ]e I rele za zaslItu od povisenja napona 6.
5.6 Zastita namotaja stalora od kratkog spoja sa masom (zemIjom)
Obicno su tri fazna navoja alternatora vezana u zvezdu
a napon prema zemIji u ispravnom pogonu je nula:
Ako namota] statora dode u spoj sa zemIjom izmedu zvezdista
134
i kraja faznog navoja, zvezdiste ce dobiti napon prema zemlji
izmedu nule i punog faznog napona. Prema tome zastita od
spoja sa zemljonl moze se povezati sa promenom napona zvezdista
prema zemlji.
Na sliei 101 pokazana je sema veze zastite od spoja sa
zemljom alternatora i transformatora u blok vezi. Izmedu zvez-
dista i zemlje prikIjucen je naponski transformator 3 sa eijeg
Sl. 101 - ZaStita od spoja sa zcmljom
altcrnatora u blok vezi sa transformatorom
1 - mesto kratkog spoja; 2 -
mater; 3 - naponski transformator; I]
4 - otpornik; 5 - rele
se sekundara preko otpornika 4 odvodi jedan dec napona na
pros to zemljospojno rele. Ako je zvezdiste aIternatora nepri-
stupaeno, moze se alternator uzemljiti preko vestackog zvez-
dista pomocu specijalnog transformatora sa 5 jezgara, kao sto
se vidi na slici 102 pod 4. Zastita je selektivna, to jest spojevi sa
zenlljom izvan alternatora prakticno ne utiCll na rele 5, jer izmedu
primarnog i sekundarnog namotaja transformatora 2 ne postoji
provodna elektricna veza, nego samo nlagnetna.
Na sliei 102 pokazana je sema zaslite od spoja sa zom-
Ijom za alternatore koji rade neposredno 11a sabirnieama. Zbog
selektivnosti zalltite upotrebljeno je vatmetarsko rele 3 sa dva
navoja. Izmedu alternatora i sabirnica prikljucena su tri strujna
transformatora u takozvanoj zbirnoj sprezi 2. Oba zvezdista
vezana su za strujni navoj relea 3. Naponski navoj relea
kljucen je na krajeve otvorenog trougla, koji je u stvari sekun-
darni namotaj transformatora sa pet jezgra 4. Primarni namotaj
135
je uzemljen predstavlja vestacko zvezdiste prikljuceno na sa-
birnice.
-
-
Ih
r-::
2
t hI hI
F
~ I I
r.!
:!
D KA UR£OAJU
H ZA IlAZMAGN.
1'-'-'
, ,
t
-
4
+
3 uu
ouu
-.!-
t
SI. 102 - Zastita od
spoja sa zemljom alter-
natora, koji je ncposred-
no prikljuccn ua sabir-
nice
1 - spoj sa zemljom;
2 - strujni transforma-
tori u zbirnoj vezi; 3 -
vatmetarsko reJe; 4 -
naponski transformator
sa pet jczgra
tJ normalnom pogonu su oba navoja relea nepobudena.
Ako dode do kratkog spoja sa zemljom na mestu I, struje
zemljospoja ce teci kao sto pokazuje strelica na slici. Kroz
strujni navoj relea teCi ce zbirna struja. Istovremeno ce doti
i do napona na krajevima otvorenog trougla, odnosno napon-
skog navoja relea, tako da ce rele 3 reagovati. Rele nece reago-
vati na spojeve sa zemIjom izvan alternatora, jer u tom slucaju
zbir siruja u zbirnim strujnim transformatorima bice nula. Treba
napomenuti da su u slucaju spoja sa zemljom sve 3 struje u trans-
formatorima sa pet jezgra j u zbirnim sirujninl transformatorima
u fazi, jer se u stvari struja spoja za zemljom deli u tri grane.
Za alternatore u paralelnom radu postoji jedan naponski trans-
formator sa pet jezgra (4), a na otvoren trougao njegovog sekun-
dara vczani su paralelno svi naponski navoji relea 3.
Postoje i druge vrste sema za zasiitu od spoja sa zernljolll,
od kojih samo pominjemo kombinaciju zastite od spoja sa zem-
ljom namotaja siatora sa diferencijalnom zastitom.
5.7 Zastita namotaja rotora alternators od spoja sa zemljom
Spoj sa zemljom rotornog namotaja na jednom mestu
nema vecih posledica, ali dvosiruki spoj prelllostice jedan deo na-
motaja. To moie dovesti do razliCitog fiuksa pojedinih polova
136
i u vezi s tim do opasnih mehanickih oscilacija masme. 1z tih
razloga spoj sa maSOlll narnotaja rotora veCih alternatora (iz-
nad 2 MW) treba signalisati. Na slici 103 pokazana je jedna
takva zastita.
Pobudni namotaj JK stavlja se pod dejstvo naizmenicnog
napona preko pomocnog naponskog transformatora 2 i zastit-
nog kondenzatora 3. Kad nema spoja sa zemJjom kroz kon-
denzator prakticno ne teee struja, jer strujni krug nije zatvoren,
81. 103 - ZaStita namotaja
rotora od spoja sa zemljom
1 - maksimalno strujno
rele; 2 - pomocni transfcr-
mator; 3 - zastitni kon-
denzator; 4 - zvucni signal;
5 - kratki spoj
R s-'-7'-
tako da rele 1 ne reaguje. Ako dode do kratkog spoja na mestu
5, onda ce preko sckundara transformatora 2 i kondenzatora 3
poteci struja koja se zatvara preko lllesta kratkog spoja i uzem-
Ijenog kraja transformatora 2. Rele I ce proraditi i ukljuCiti
zvucni signal 4.
5.8 Kompietna zastita vecih alternatora
Pored opisanih postoje i druge za stite, kao na primer
zastita od nesimetricnog opterecenja, zastlta od promene frek-
vencije i druge. Na sliei 104 pokazana je sema zastite veCih
alternatora visokog napona u parnoj elektrani, koji rade par.a-
lelno i koji su prikljuceni neposredno na sabirnice. S ~ sablr-
nica visokog napona odlazi jedan vazdusni vod J, koji Je snab-
deven odvodnicima prenapona 8 radi zastite od atmosferskIh
praznjenja. Radi vece sigurnosti odvodnieima prenapona su
zasliceni i sarno alternatori, kao i njihova zvezdiSta. U blok
vezi ova dopunska zastita nije potrebna. Sa sabirnica odlazl
i jedan podzemni kablovski vod II, za koji nije potrebna za-
137
·-·------····'-·--1
~ : : : : 7 ' --
~ :
138
stita od atmosferskih praznJenja. Pri pogonu sa parnim tur-
binama nije potrebna specijalna zastita od povisenja napona,
a pri pogonu Sa vodnim turbinama se uzima u obzir.
U semi nije ucrtana signalizacija. Na semi je oznaceno
sa: 1 - rele Za zastitu statora ad kratkog spoja izvan alter-
natora; 2 - kombinovano rele za zastitu od kratkog spoja
izvan alternatora i od preopterecenja; 3 - odvojeno vremensko
rele; 4 - diferencijalno trofazno rele; 5 - rele za zastitu 1'0-
tornog namotaja (za alternatore iznad 2 MW); 6 - rele Za
zastitu statora od spoja sa zemljom (za alternatore iznad 1 MW);
7 - zVllcni signali; 8 - odvodnici prenapona; 9 - rastavljaci;
10 - prekidac za alternatore; 11 - prekidac za vazdusni
odvod; 12 - prekidac za kablovski odvod; 13 - naponski
transformator sa pet jezgra i tri namotaja; 14 - ureclaj za
razmagnecenje altematora R, S, T - sabirnice 10 kV; _ sabir-
nice za jednosmernu struju 110 V.
6 UKLJUCrVANJE ALTERNATORA U PARALELAN RAD 'i;'
(SINHRONOV ANJE) v
Pre ukljucenja alternatora u zajednicki rad sa drugim
izvorom naizmenicnc struje 1110raju se prethodno ispuniti sle-
dcCi uslovi za oba izvora:
a) naponi moraju biti jednaki po velicini (E = U);
b) naponi moraju biti u fazi (-1: E, U = 0);
e) frekvencije moraju biti jednake (/, = j,,);
d) redosled faza mora biti isti (U, V, W = R, S, T).
Proveravanje prva tri uslova vrsi se prilikom svakog uklju-
cenja alternatora u paralelni rad, a cetvrti uslov proverava Se
sarno pri 1110ntazi alternatora nu sabirnice.
Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni nastaju pri uldjucenju
alternatora elektrieni i mehanicki udari, koji u najgorem slu-
caju mogu dovesti do ispadanja svih izvora na elektricnoj mrezi,
to jest do potpunog sloma mreie.
Sinbronovanje moze biti rueno, poluautomatsko i pot-
puno automatsko.
6.1 Rueno sinhronovanje
Upotrebljava se za manje eiektrane. Doterivanje napona
po velicini i fazi kao i doterivanje frekveneije je rueno. Posle
sinhronovanja, ukljucivanje aHematora 11a sabirniee je opet
139
ruena. Na slid 105 pakazana je serna ruenog sinhronovanja
za alternatore visokog napona. Alternator G
1
je ukljucen 11a
sabirniee, a G
2
treba ukljuciti.
Po stupak je sledeci: cep za vezu sa pomacnim sabirni-
eama se premesti iz kontakta 1 i 2. Prekidac 3 za vezu gIavnih
i pomocnih sabirniea je iskIjucen, a isto taka i gIavni prekidae
4 za vezu aIternatora G
2
sa sabirnicama. VeliCina napona alter-
natora doteruje se regulisanjenl pobudc, sto se kontrolise na
voltmetru V2. Napon sabirniea pokazuje voItmetar VI' Ucestalost
se dotcruje regulisanjenl brzine obrtanja pogonske masine, a kon-
tralise se na duplam frekvenemetru If Kad se izjednaee pokazi-
vanja na VI i V
2
i na dvostrukcm frekvenemetru II ukljuci se
prekidae 3. Aka fazne sijaliee 10 svetle, a nulli voltmelar Vo

,
: =====::l======::l==::::::±::-_=_-= ___ ;
51. 105 - RueDo sinhronovanje
l-kontakt bez cepa; 2-kontakt sa ceporn; 3-prekidac za vezu glav-
nih i pomocnih sabirnica; 4 - prekidac alternatora; 5 - kontakt za da-
ljinsko ukljucivanje; 6 - kontakt rastavljaca; 7 - voltmetar giavnih sabir-
nica; 8 - voltmetar pomocnih sabirnica; 9 - dupJi frekvencmetar; 10 -
fazne sijalice; 11- nulti voltmetar
nije na nuli, znaCi da jos nije postignuta jednakost u fazi (veza
sijaliea na gasenje), to jest polovi alternatora nisu u islom polozaju.
Zaokretanje polova postize se kratkotrajnom promenom broja
obrta pogonske masine. U stvad fazne sijalice ce se naizmeni-
eno paliti i gasiti, a nulti voltmetar oscilovati oko uule, jer uvek
140
postoji i neka razlika u frekveneiji. Ukoliko je izvrseno tacnije
podesavanje, razmak izmedu paUenja i gasenja bice sve duzi.
Kada se fazne sijalice ugase, a nulti vaItmetar umid na nuli
svi su uslavi ispunjeni i alternator G
2
se maze ukljuciti na sabirnice.
Na sliei 105 prekidae 4 moze se daljinski ukljuCiti pomoeu
kontakta 5.
Kontakt 6 se otvori kad se iskljuce rastavljaCi odgovara-
juceg alternatora i 11a taj nacin onelllogucavaju da iskljucen
alternator sl11cajno dode pod napon preko pomocnih sabirnica
i naponskog transformatora. Uobicajeno je da se sinhrono-
vanje vrsi na fazama R i S.
Umesto dva voltmetra VI i V
2
moze se upotrebiti jedan
dvostruki voltmetar, a umesto nultog voltmetra sinhronoskop.
Za mala postrojenja niskog napona nisu potrebni naponski
transformatori, a umesto dva voltmetra moze se upotrebiti sarno
jedan sa prebaeaeem.
"" ,,/'
6.2 Poluautomatsko i automatsko sinlironovanje ,,'
/" Co
U poluautomatskom sinhronovanju se rucno doteruju svi
potrebni uslovi za paralelan rad (jednakost napona po velicini
i fazi i jednakost frekvencije), a kad su svi uslovi ostvareni
alternator se automatski ukljuci na sabirnice.
Uredaj za automatsko sinhronovanje ima aparaturu koja
deluje i na turbinski regulator, i na pobudu alternatora, tako
se automatski ostvare svi uslovi za paralelan rad. Isto tako se
automatski ukljuCi alternator na sabimiee u najpovoljnijem
trenutku.
Ovakvi se uredaji primenjuju u velikim elektranama, a
narocito su padesni kad je potrebno brzo paralelno sprezanje
masina, kao na primer kod rezervnih i pOluocnih masina.
7 JEDNOSMERNA STRUJA U ELEKTRANAMA
NAIZMENICNE STRUJE
Jednosmerna struja se koristi za pogon raznih signalnih,
zastitnih i komandnih uredlja, za rezervno osvetljenje i slicno.
Uz izvor struje mora se predvideti i akumula-
torska baterija, tako da u slucaju nekog kvara raspolazemo
sa nezavisnim izvorom energije. Jednosmerna struja se dobija iz
141
naizmenicne pomocu l11otor-generatora, preobrazajnika, iIi usme-
raca. UobiCajen napon jednosmerne slrnje je 110 V, a mogu
doci u obzir i naponi ad 24, 60 i 220 V.
Napon punjenja aknmulatorske baterije je veCi od napona
praznjenja, pa se zato napon izvora mora podiCi prilikom pu-
njenja. Na slici 106 je data sema uredaja za punjenje akumu-
latorskih baterija pomocu povccanja napona generatora i sa
prostim prekidacem. Prilikom punjenja akumulatorske baterije
mora se mreza jednOS111erne struje iskljuciti, jer je napon gene-
ratora veCi od napona mreze.
Po zavrsenom punjenju se celijskim prekidacem iskljuci
jedan deo celija baterije, a zatim ukljuci mreza. Prilikom pra-
znjenja akumulatorske baterije njen napon opada, pa se mora
odrZavati dodavanjem llovih celija pomocu celijskog prekidaca.
_.L-..... __________ ..... _'---"-_
81. 106 - Serna generatora sa akUDlulatorskom baterijom
i prostim prekidacern
1 - ampermetar generatora; 2 - ampermetar za pokazivanje u dva SlUcra
(za punjenje i praznjenje baterija); 3 -- voItmetar sa prebacacem; 4 -
- prost akumulatorski prckidae; 5 - maksimalno-minimalni prekidae (sa
releorn povratne struje); 6 i 7 - prekidaCi za vezu akumulatorske bate-
rije sa sabirnicama; 8 - prekidaCi odvoda u rnrciu; 9 - topljivi osigu-
raei; 10 - dopunske cclijc; 11 - osnovne cclije
Aka zelimo sistem, koji omogucuje davanje struje mrezl
i za vreme pUlljenja akumulatorske baterije, moramo upotre-
biti dvostruki celijski prekidac. Na slici 107 pokazana je sema
uredaja sa dvostrukim celijskim prekidacem.
Pri punjenju je prebacac I prebacen na desni kontakt
i taka akumulatorska baterija vezana na red sa generatorom
preko rueice 3 prekidaca. Rucicom 3 se reguli,e napon, od-
142
nosno struja punjenja, koja se preko tacke ill vraca u generator.
Istovremeno jedan deo struje preko ruCice 3, dopunskih celija
i rueice 4 dolazi u mrezu i preko tacke m se vraca u generator.
RuCicom 4 se regulise napon mreze.
Postoje i druge senIc uredaja izvora jednosmerl1c struje
sa akumuIatorskim baterijama, na primer uredaj sa glavnim i
dopunskim generatorolll, uredaj sa uSlllcracinla i odgovarajucom
aparaturom za regulisanje.
Napon akumulatorske baterije podiie se vezivanjem aku-
mulatorskih celija na red. Napon jedne svelOe napunjene (olovne)
celije iZllosi UI = 2,1 V, najveci napon pri kraju punjenja U2 =
= 2,75 V, a najmanji napon pri kraju prainjenja u = 1,83 V.
"-
L _________________ l t-

..J
81. 107 - Serna generatora sa akumulatorskom baterijom
i dvostruldm celijskim prekidacem
1 - prebacac: 2 - dvostruki celijski prekidac; 3 - rueica za regulisa11je
napona punjenja baterije; 4 - rucica za regulisanjc napona mreZe
Zadatak 11 - Odrediti ukupan, osnovni i dopunski broj akumuJatoT-
skih celija uredaja za punjcnje sa generatorom i dvostrukim celijskim pre-
kidacern. Napon mrcie U = 110 V.
Ukupan broj celija Z 1I0/1,83 60.
Broj osnovnih i:clija Zl = Uiuz= 110/2,75 = 40.
Broj dopunskih celija 60-40 = 20.
Zadatak 11a ......::.. Odrediti ukupan, osnovni i dopunski broj akum.
celija sa prostim cclijskim prekidacern. Napon mreze U = 110 V.
Ukupan brej celija Z 1I0/l,83 60.
Broj osnovnih eelija Z1= UjllI= 110/2,1 = 52.
Broj dopunskih celija Z2=Z-Z1= 60- 52 = 8.
143,411
/
III ELEKTRANE U RADU ,,!,.I rt'/C(
OV/,-,'II)( -I . .? 17:,-,
1 DlJAGRAMI OPTERECENJA 6f)'l· U
,
Elektricna energija se ne moze euvati u rezerv( nego se
mora proizvoditi u trenutku kada je potrosae trazi. Potrebe
potrosaca se menjaju u toku vremena, pa je potrebno pozna-
vati izvesne karakteristike u potrebama potrosaea, kako bi se
mogla ostvariti ekonomicna proizvodnja elektricne energije
Opterecenje elektrane (P) je trenutna vrednost snage kojom
potrosaeko podrueje optereeuje elektranu. Optereeenje se menja
u toku dana, a meri se u kW iIi MW pomocu instrumenata za
direktno citanje, iii registrujucih instrumenata koji belete pro-
111enU optereeenja na pokretnoj traci.
Proizvodnja elektricne energije (W) je mera pretvaranja
raspolozive energije u elektriel1u, radi zadovoljenja potrosaca.
Proizvedena elektricna energija se meri u kWh, iIi MWh
(I MWh = 1 000 kWh). Brojna vrednost se dobija iii citanjem
na elektricnhn brojilirna, iIi izracunavanjenl sa povrsina
varajucih dijagrama.
Maksimalno opterecenje (P
m

x
) je najve';e optereeenje u
toku jednog vremenskog perioda, na primer dana iii· godine.
1.1 Dnevni dijagram opterecenja
Dnevni dijagram optereeenja predstavlja grafieki promenu
optereeenja u toku 24 sata. On moze biti neposredno snimljen
porno ell registrujueeg vatInetra, a maze se i nacrtati prema polu-
casovnom i casovnorn citanju sa instrumenata i upisivanju u
odgovarajuce Oblik dijagrama zavisi od vrste potro-
saea, od velicine potrosaekog podrucja, kao i od dana u sedmici
iii godini. U sedmici su karakteristicni radni i praznicni dani,
144
U godini su karakteristieni dijagrami letnjeg, zatim zimskog
i prolecno-jesenjeg proseenog dana.
Na slici 108 prikazan je dnevni dijagram opterecenja
jednog karakteristienog zimskog dana (a) i jednog letnjeg dana
(b) za elektranu sa maksimalnim optereeenjem od 50 MW.
PotrosaCi su osvetljenje
industrija nekog grada. 1z PlMw]
dijagrama vidimo da postoje
dva vrha u kome je e1ektrana
kratkovremeno napregnuta,
dnevni vrh i vecernji vrh, a
u no6nim i popodnevnim
easovima je elektmna neop-
terecena. N"arocito je vecernji
vrh izrazen u elektranama
koje daju energiju pretezno
za osvetljenje, dok industrijski
potrosaci ublazuju razliku
, 10
o
1-
,
-
I I I I . I
i
I
'1--1-"
...-f-
! I
I
, i
If
i l' "1
!I
I
' " ,
,6
"
,

8 12 16 20 :U h
__ (fASOYI
izmedu maksimalnog i 81. 108 _ Dnevni dijagram optcrcccnja
malnog opterecenja. Dalje pri- a - zimski dan; b - letnji dan
mecujemo, da se iduci ka
letnjim danima. veeernji vrhovi pomeraju u kasnije sate. Na
slici 108 je maksimum optereeenja za zimski dan u 17 sati
(50 MW), a za karakteristican letnji dan u 20 sati (25 MW).
1.2 Godisnji dijagram opterecenja
Dnevni dijagram optereeenja daje sliku promene optere-
cenja u toku 24 h. Za analizu godisnjih promena nema svrhe
nizati svih 365 dnevnih dijagrama jedan za drugim, jer bi takav
dijagram bio nepregledan. Zbog toga se godisnji dijagram
konstruise tako, da pokaze koliko je koje optereeenje trajalo
casova u toku godine. Tacna konstrukcija bi se mogla dobiti
sabiranjem odgovarajuCih podataka iz dijagrama svih 365 dan'k,
Takva konstrukcija je suvise dugotrajna. Konstrukcija sa do-'
voljnom tacnoseu maze se dobiti na sledeei naein. Odabere se
jedan karakteristican dan za zimski i jedan za letnji period.
Zatim se pretpostavi da zimski period traje 210 dana, a letnji
155 dana u godini. 1z svakog karakteristienog dana odredi se
koliko je koje optereeenje trajalo casova dnevno, zatim podatke 0
10 Elektrane razyodna postrojenj(l
145

,',
"
dnevnom trajanju rnnozimo za zimski pericd sa 2]0, a za letnji
J" sa 155. Kada se podaci za aba perioda saberu, dobijamo ukupno
o trajanje pojedinih opterecenja u toku godine. Jos tacnije kon-
'\! strukcija godisnjeg dijagrama se maze dobiti, ako se godina
It podeli na tri perioda: zimski sa 60 prosecnih dana, letnji sa ISO
i prolecno-jesenji sa 155 dana.
J
Zadatak 12 - Prema podacima iz dijagrama dnevnog
opterecenja za jedan zimski i jedan letnji prosecan dan na slici
108, konstruisati godisnji dijagram oplerecenja.
Res e n j e: Iz dijagrama vidimo, da na primer
cenje od 5 MW. u zimskom dunu traje svih 24 casa, a u letnjem
20 casova. Opterecenje od 30 MW traje u zimskom 10 casova,
dok se u letnjem danu ova oplerecenje uopste ne postize. Po-
daci za fazna opterecenja svedeni su u tabeli 18.
Tabl 18
---
Dnevno optcre-
Godisnje trajanje opterecenja - casova
Opte- cenje - casova
recenje
I I I
MW Zimski Letnji Zima Leta
dan dan 210 dana 155 dana Ukupno
-_.
2,5 24
I
24 5040\#'. 3720 J'I 8760
5 24 20 5040
3 100 I
8140
10 19,4 16,4 4074 2542 6616
15 17.2 10.3 3 1597 5209
20 16.2 4,6 3402 713 4 lIS
25 14.8 - 3100 - 3 lOB
30 10,0
- 210O - 2100
35 5.1 - 1071 - 1 071
40 4.0 - 840 V' - 840
45 2,2 -
462 _
- 462
. (t Prema podacima iz tabliee 18 naertan je na slici 109 go-
__ disnji dijagram opterecenja u razmeri 1,5 MW = 1 mm, 300 ca-
1\ soya = 1 mm.
, 1 tJ
'-",
1.3 Srednje opterecenjc
Proizvedenn energiju predstavlja II odredenoj razmcri
povrsina izmedu dijagramske krive godisnjeg iIi dnevnog dija-
grama i koordinatnih osovina. Da se iz dijagrama optereccnja
£_,," 146
'.'7:'i/ @ ,€l
( !\, I\,. 1\;_
v.. ...'\J w,.
--:;;- /Jfe-drjtJopl-ereceyu
odrcdi energija, potrebno je prvo odrcditi dija-
gramsku povrsinu S u mm
2
, a zatim se odredi razmera za
energiju x [kWh/mm'] i naposletku se izracuna odgovarajuca
energija W = S' x [kWh].
Encrgija rv koju je elektra-
na proizvelu za vreme T trajanja
opterecenja (T=24 casu za dnev-
ni, a 8760 casova za godisnji
dijagram opterecenja) mogia bi
se proizvesii za isto vreme pri
nekom stalnam srednjem opte-
recenju P
sr
- Srednje opterecenje
cema dobiti aka povrsinu VV
pretvorimo u pravougaonik sa
osnovom T i visinom P
sr
-
SI. 109 - Godisnji dijagram tra-
janja opterccenja
Zadatak 13 - Iz godisnjeg dijagrama opterecenja na
slici 109 izracunati proizvedenu elektricnu energiju II MWh
i srednje opterecenje II MW.
Res e n j e: Mereci srafiranu dijagramsku povrsinu na
slici 109 dobijamo S = 389 mm
2
. Povrsina od 10 X 10 = 100 mm2
odgovara energiji od IS X 3000 = 45000 MWh, na osnovu
cega dobijamo razmel'll x = 45 000: 100 = 450 MWh/mm'. Pro-
izvedena energija iznosi
W = S· x = 389x450 = 175050 MWh
Srednje opterecenje iznosi
W 175050
P" --- ---- 19,98
T 8760
1.4 SaNnilac opterecenja
Sacinilae opterecenja (m) je odnos srcdnjeg
(PST) i maksimalnog opterecenja (Pm ax)
,-
Sacinilac opterecenja moze najYise iznositi 1. Za elektranu
je povoljnije da sacinilac opterecenja bude sto Yeti, jer ce u
tom slucaju troskovi proizyodnje energije biti 11lanji. Sacinilac
opterecenja zavisi od vrste potrosaca i od veliCine potrosackog
podrucja. U tablici 19 dati su orijentacioni padaci za sacinilac
opterecenja 111.
Tabl. 19
Vrsta potrosaca
Kancelarije
Aparati za
domaCinstvo
PotrosaCi
osvetljenja
Mali motori
Veliki motori
Tramvaji
m
0,07
0,10 ... 0,15
0,10 ... 0,20
0,30 ... 0,35
0,40 ... 0,45
0,40 ... 0,45
Potrosacko poctrucje
Selo
Mali grad
Vcliki grad
Vece industrijsko
m
0,07
0,14 ... 0,28
0,23 ... 0,40
podrucje 0,34 ... 0,45
Podrucjc koje daje viSak
energije elektrohem.
industriji i 51. 0,68 ... 0,91
BuduCi da u potrosackom podrucju ima raznih vrsta po-
trosaca, bice ukupni sacinilac opterecenja rezultantni saCinilac
pojedinih vrsta opterecenja.
Sacinilac opterecenja moze se poboljsati poyoljnim raspo-
redom rada pojedinih grupa petrosaea. Zbog toga se odredllju
tarife s povlasticama obzirom na cenu kWh u odredenim caso-
virna povoljnim po rad elektrane.
1.5 SaciniIac rezerve
Zbir 110lninalnih snaga svih alternatora u el.ektrani naziva
se instalisana snaga elektrane i obelezavamo je sa Pi- Sacinilac
rezerve (r) je odnos instalisane snage elektrane (Pi) i maksi-
malneg opterecenja e1ektrane (Pm ax)
Pi
r=--.
P
max
Sacinilac opterecenja je obiCno veti od 1 i iZ110si od 1,0
do 2,0. Instalisana snaga je veca od maksimalne, jer se mora
racunati na rezervnu masinu obzirom na moguCi kvar pojedinih
nlasina i na redovne revizije masina.
Obicno vece eJektrane imaju tri pogonska agregata, od
Icojih jedan pokriva vrsno opterecenje, i jednog rezervnog agre-
gata. Vrsno opterecenje se obicno smatra opterecenje vece od
148
dYe trecine maksimalnog opterecenja. Snaga rezervnog agre-
gata je po pravilu jednaka 8nazi najyeceg agregata. Vezivanjem
vise elektrana u zajednicki mogu se pojedine elektrane
koristiti kao rezervne clektrane. To su obiono zastareJe elek-
trane, koje se zbog ncekonomicnosti normalno ne koriste u
sistemu.
1.6 Sacinilac istoYremcnosti
Instalisana snaga prijemnika (P,,) u nekom podrucju je
zbir nominalnih snaga svih elektricnih prijemnika prikljucenih
na mrezu. Ona je veca od maksimalnog opterecenja elektrane,
jer svi prijemnici nisu istovremeno ukljuceni. Sacinilac isto-
vremenosti (g) je odnos maksimalnog opterecenja eJektrane
(Pm ax) i instalisane snage prijemnika (P,,).
P
max

Pp
Sacinilac istovremenosti je manji od 1 i krece se u gra-
nicama od 0,2 do 0,91). Po elektranu je povoljno da bude sto
manji, to jest da sto vise prijemnika bude ukljuceno u isto vreme.
Ukoliko je sacinilac istovreme-
nosti manji, elektrana moze da - l
snabdeva vece podrucje.
1.7 Trajanje iskoriscenja iii
upotrebno vreme elektrane
Uobicajeno je da se racuna
ne sarno sa saciniocenl optere-
cenja (m) nego i sa trajanjem
iskoriscenja elektrane (h) II ca-
sovima.
Trajanje iskoriscenja vrsnog
opterecenja (h
m
) je broj casova
u kome bi elektrana, radeCi
SI. 110 .' Trajanje iskoriscenja
elektrane h
m
i hi
stalna sa maksimalnim opterecenjem (Pmax), proizvela istu
energiju (W), koju je u toku godine stvarno proizvela. Vidi
1) Za gradska stambena naselja maze se sacinijac istavremenost
d
... 0,85 d .
o redlll IZ g =, 0,15+
V
-;;-' g e Je 11 broj stanova (po S. Rusk-u).
149
sliku llO. To znaCl povrSIl1U W na sliei 110 treba pretvoriti u
pravougaonik sa visinom (Pmox). 1z W = Pmax . hm dobijamo
I
W v
lm=--casova
P
max
Trajanje iskoriscenja h
m
ima istu ulogu kao
opterecenja i 111ozen10 posta viti vezu
sacinilac
W Psr-T
T.
P
max
P
max
Trajanje iskoriscenja inslalisane snage (hi) odnosi se na
instalisanu snagu (Pi), pa mozemo pisati
W P". T T

P£ P
max
' r r
Za nase nove elektrane moze se orjjentaciono prosecno
racunati sa h
m
= 5 000 ... 6000 casova.
Zadatak 14 - Prema podacima sa godisnjeg dijagrama
opterecenja na sliei 109 izvrsiti podelu snage elektrane na agre-
gate i odrediti podatke za: 111, r, 11m i hi.
Res e n j e: Prema dijagramu godisnjeg opterecenja vrsno
opterecenje je iznad.
2 2
50MW MW.
3 . 3
Osnovno opterecenje koje se skoro ne menja, iznosi oko
5 MW, a sa malim promenama oko 10 MW. Vrsno opterecenje
iznosi 50-33,3 = 16,7 MW, a ostatak od 23,3 MW je dija-
gramsko promenljivo opterecenje. Opredelicemo se za 4 alter-
natora: jedan od 10 MW za osnovno opterecenje, jedan od
20 MW za dijagramno opterecenje, jedan od 20 MW za vrsno
opterecenje i jedan rezervni od 20 MW. Alternator od 10 MW
za osnovno optere6enje je najvise iskoriscen (oko 90%), a od
20 MW za vrsno opterecenje najmanje (oko 10%).
150
Instalisana snaga elektrane: P,= 10+3 x20 = 70 MW.
Sacinilac opterecenja: m =P" :Pmax =20 :50 =0,4.
SaCinilae rezerve: r = Pi: Prnux= 70: 50 = 1,4.
Trajanje iskonscenja vrsnog optere6enja:
h
m
= Ill· T = 0,4x8 760 = 3 504 casova.
Trajanje iskoriscenja instalisane snage:
T 8760
h, 111· - 0,4 x ----. 2 503 cas ova
r 1,4
2 PRO[ZYODNI TROSKOY[ ZA 1 kWh
Godisnji troskovi za proizvodnju elektricne energije mogu
se podditi na stalne i promenIjive. Stalni troskovi ne zavise
od proizvodnje, nego od instalisane snage, a promenljivi tros-
kovi Stl srazmerni proizvodnji.
U stalne troskove spada na primer: anuitet i doprinosi,
an10rtizacija, investiciono odrzavanje, pogonska i llpravna re-
zija, licni dohoci radnika i drugo. .
Promenljivi troskovi se u termoelektranama sasto]e od
troskova za gorivo i ostalih pogonskih troskova (hemikalije
za pripremu vode, ulje za podmazivanje i drugo) koji sacinja-
vaJu aka 10% od troskova za gorivo.
Stalni godisnji troskovi iznose
A = Pi" a . p [Din],
gde je: Pi [kW] - instalisana snaga elektrane; a [Din/kW] -
investicioni troskovi po 1 kW instalisane snage; p - sacinilac
koji pokazuje, koji procenat od ukupnih investicionih troskova
otpada na stalne godisnje troskove.
Promenljivi godisnji troskovi iznose
B = Pi· hi" b [Din]. J!
gde je h, cas ova - trajanje is-
koriscenja instalisane snage Pi;
b [Din/kWh] - promenljivi tros-
kovi za proizvodnju 1 kWh.
Ukupni godisnji troskovi pro-
izvodnje iznose
K=A+B=h a· p+P,. h,· b [Din].
Troskove proizvodnje I kWh
do bioemo ako ukupne godisnje
troskove podelimo sa ukupnom go-
proizvodnjom Pi" h, [kWh]
K a·p [Din]
k= P,.h, kWh·
'0
9
8
7
,;
s

,
,
,
:,
I
I
I
i

,
-h6'"
!
I
'p .
EL.

I I [-
-
;U)OO 4000 6000 8000 A
81. 111 - Uporedcnje troSkova
proizvodnje 1 kWh termo i hidw
roc)cktranc U z3visnosti od tra-
janja iskoriScenja
151
1z ave jednacine mozemo zaldjuciti, da su proizvodni
troskovi po 1 kWh utoliko manji, ukoliko je trajanje iskoris-
cenja hi elektrane vece, jer Sll a, p i b za odredenu elektranu
stalne vrednosti.
Na slici III prikazana je graficki zavisnost proizvodne
cene I kWh od trajanja iskoriscenja hi za jednu terllloelektranu
i za jednu hidroelektranu. lz dijagrama se vidi da za tacku C
pama i hidroelektrana imaju istu proizvodnu cenn po I kWh.
Ova trajanje iskoriscenja zove se granicno trajanje iskoriscenja.
Za trajanje iskoriseenja veee od granicnog ekonomicnija je
hidroelektrana, a za manje termoelektrana.
Zadatak 15 - Odrediti granicno trajanje iskoriseenja ho
i odgovarajuce proizvodne troskove ko za termoelektranu i
hidroelektranu. Za termoelektrann je: a] = 120 000 Din/kW;
P! = 14%; b] = 3 Din/kWh (uglavnom za gorivo). Za hidroelek-
trann: a2= 210 000 Din/kW; P2=' 11%; b
2
= 0 (Din. starih).
Res e n j e: Za granicno trajanje iskoriseenja sn proiz-
vodni troskovi po kWh za obe eleletrane isti Ie! = k
2
, iii
odakle
111E.! + b, a,P2 + b,
ho ho
210000 x 0,11-120000 x 0,14
3-0
110 = 2 100 casova godisnje
Ie a2P, + b 210 000 x 0,11
o h ' 2100
o
.. 11
kWh
3 d,1, J.''",1.._.
{)(jJ
' Ck7I 'IV" ,.
3 1 Pansalna tarlfa . I·J I v if "
.. . G!
Ova tarifa se primenjuje u nedostatku elektricnih brojila.
PotrosaCi placaju mesecni iznos, koji se odreduje prema nomi-
nalnoj snazi prikljucenih prijemnika, iIi brojn i vrsti prosto-
rija. Malo se upotrebljava, jer daje lllogncnost zloupotreba i
jer ne daje vece prihode pri poveeanoj potrosnji.
3.2 Obicna kilovatcasovna tarifa "".
Obraeun se vrsi prema ntrosenoj energiji n kWh, a koju
pokaznje elektrieno brojilo. PotrosaCi koji npotrebljavajn e1ele-
tricnu energiju i za osvetljenje i za pogon obicno imaju dva
brojila, jedno za osvetljen,e i jedno za pogon, jer se razlikujn
tarife za osvetljenje i za pogon. Nedostatale ove tarife po elek-
trann je n tome, sto ne daje podstreka za veen potrosnju.
3.3 Dvojna tarifa L k\
Obraenn se vrSl prema pokazivanjn brojila, ali je razli-
cita cena po kWh u razliCito vreme. Za vreme veCih optere-
ccnja elektrane (danjn) cena po kWh je veca, a za vreme manjih
(nocu
l
) cena je manja. Ova tarifa povoljno ntiee na saeinilac
opterecenja elektrane. Potrebna sn narocita brojila, takozvana
dvotarifna brojila.
3.4 Tarifa maksimainog opterecenja .. ,
Predvida se placanje lllaksimalne snage s jedne strane,
a s druge strane placanje potrosene energije u kWh prema po-
kazivanju brojila. Aleo opterecenje prede odredenn granicn,
placa se veca cena po kWh za potrosenu energiju. p.,trebna
su naroCita elektricna brojila za pokazivanje maksimalnog opte-
recenja. Ova tarifa povoljno ntiee na elektranu, jer smanjuje
vrhove opter ecena .
3.5 Blok tarifa .-:
Po ovoj tarifi se elektricna energija iznad odredene potro-
snje pla<fa po nizoj ceni. Blok tarifa obnhvata osnovni doprinos,
koji se odreduje prellla instalisanoj snazi prijemnika, broju
soba n stann, iii povrsini obradivog zemljista. Ova tarifa utiCe
na placanje potrosnje eleletricne energije, jer se sa vecom po-
trosnjom energija dobija jeftinije.
1) Kao nocna smatra se potrosnja izmedu 21 i 6 Casova.
153
3.6 Tarifa za velike potrosaee,
r
Za pojedine velike potrosaee mogu se primenjivati i spe-
cijalne tarife. Tako na primer moie se primeniti stepenasta ta-
rifa, za koju se potrosnja u prvom stepenu obracunava po
visem stavu, a u svakom sIedecclu stepenu cena se smanjuje.
U industriji se primenjuju i klauzule 0 fakloru snage. tako
da potrosae mora platiti posebnu taksu po reaktivnom kWh,
ako je prosecan cos 'P pao ispod ugovorene vrednosti (obieno
0,85). Cilj ovih dopuIlskih laksa je da potrosae u svom delo-
krugu izvrSi popravak faktora snage, na primer pomocll kon-
denzatora. Za ovaj tarif11i oblik potrebna su jos i brojila reak-
tivne energije.
0&' /Ji"_.
Zadatak 16 - Potrosae moze da bira dve tarife:}-
obienu tarifu po brojilu sa 16 Din/kWh vise 30 dinara za titanje
brojila i takse i 2 - blok larifu sa 7 Din/kWh vise 300 dinara
doprinosa i taksa. Za koju meseenu potrosnju je povoljnija blok
tarifa.
Res e uj e: Ako mesecnu potrosnju u kWh oZIlaCimo
sa x, biee meseello platanje po obienoj tarifi 16 x+30, a po
blok tarin 7 x+300 u dinarima. Granienu potrosIlju pri kojoj
je placanje isto dobijamo iz 16 x+30 = 7 x-]-300, odakle se
dobija
300-30
30 kWh.
16-7
Prema lome za mesecnu potrosnju preko 30 kWh je po-
vo1jnija blok tarifa (cene su u starim dinarima).
4 CRPNO-AKUMULACIONO POSTROJENJE
U izvesnim slucajevima postoji mogucnost da se ener-
gija u elektraui u toku dana na neb naCin akumulise, i da po-
jedini delovi postrojenja budu dimenzionisani za srednje, a
ne za maksimalno opterecenje. Takav je slueaj sa crpno-aku-
mulacionim postrojenjem (s!ika 112), koje radi u sistemu sa
drugim elektranama.
154
Svaki agregat ovog postrojenja sastoji se od crpke 1,
vodne turbine 5, i sinhronog motora 3, koji maze da radi i kao
sinhroni generator. Turbine i crpke vezane su preko cevovoda
sa akumulacionim rezervoarom, koji moze biti i vestacki izgraden.
Srednje opterecenje prcLlzima neka na primer terrnoelek-
trana. Kada opterecenje opada ispod srednjeg (nocu), onda
visak elektricne energlje koristi crpno postrojenje, leoje crpe
vodu u akumlliacloni rezervoar 8. U tom slucaju njegove sin-
"', p_ hrone Inasme rade kao matorl, a turbine 5 Sll U prazllom hodu. -"
I(ada opterecenje u sistemu naraste iznad srednjeg, akul11ulisana
\ vada se iz bazena 8 pusti u turbine 5, spojnica 2 se iskljuci, a
\ \V sinhrona masina fadi leaa generator. Na taj nacin se dobija po-
vrhova opterecenja.
) \: )"
i ( SI. 1 2 - 4
)
\ \-.: \ postrojenje
,:) j 1 - crpka; 2 - spojnica; 3 - sin-
I /' hroni motor koji radi i leae
\;..\,....J \ rator; 4 - elektricni vod; 5 - vod-
,K!
.. 7 - zalvarac za vodnu turbinu;
\'<'\"( 8 - akumulacioni rezervoar;
Ovakvo opterecenje je ekonomieno kada su terenske pri-
like povoljne, tako da investiije Za hidraulicno postrojenje ne
budu suvise velike. Ukupan zbir snaga generatora U osnovnoj
elektrani i crpno-akumulacionom postrojenju pokdvaju vrsna
opterecenja, ali su u osnovnoj parnoj elektrani kotlovi i drugi
pomocni uredaji znatno manji, jer Sli predvidene za srednje, a
ne za maksimalno opterecenje. Sve masine u osnovnoj elektrani
rade ravnomerno, sto poboljsava stepen iskoriscenja, a kvarove
smanjuje.
U izvesnim slucajevima kada je izgradnja crpno-akumu-
lacionog postrojenja skupa, mogu se u nckilll parnim elektra-
nama lcoristiti toplotni parni akumulatori, na primer sistema
Ruths. To su kazani sa vodom u koju se dovodi visak pare pri
malim opterecenjima. Voda akumulise toplotnu energiju, a
155
vraea je proizvodeCi paru, cim prilisak pare pocne da opada
za vremc velikih opterecenja elektrane.
U sklopu vinodolskog hidroenergetskog sistema radi crpna
hidroelcktrana Fuiine od 4000 kW.
5 DISPECERSKI CENTRI I TELEKOMUNlKACIONA SREDSTVA -
U razvoju elektroprivrede doslo se do povezivanja vise
elektrana, transformatorskih i razvodnih stanica u zajednicki
energetski sistem. Pojedini elementi toga sistema rade u para-
lelnom radu i moraju medusobno biti u saradnji. Ako je ener-
getski sistem veliki, onda nije vise u stanju pogonsko osoblje
pojedinih elektrana i staniea da oclrzava Dlcdusobnu veZll j da
resava probleme pogona celokupne elektricne mreze.
U tom slucaju postoje dispecerski centri, koji rukovode
paralelnim radom citavog sistema. Rad dispecerske sluzbe sastoji
se u sakupljanju obavestenja 0 pogonskom stanju elektriene
mreze citavog sistema, u proucavanju prikupljenog materijala.
i u izdavanju uputstava za da1ji ispravun fad sistelna. Pri tom
se koriste podaci iz dnevnih dijagrama opterecenja, podaei 0
naponu, frekvenciji i slieno. Dispecerski centri izraduju pro-
gram za raspodelu opterecenja na pojedine elektrane i usme-
ravanja fada sistema u smislu smanjenja srednje cene kostanja
jednog kWh. Pri ovom se uzimaju u obzir razni pogonski zab-
tevi kao: kapacitet i stabilnost raspolozivih vodova i trans-
formatorskih staniea, vodnc rezerve, koriscenje pare u indus-
trijske svrhe, opravka i revizija postrojenja i slieno. Vuzan ·za-
datak dispeeerslce sluzbe je da u slucaju kvarova blagovre-
menim dejstvom lokalizuje nastale kvarove i smetnje u snab-
devanju elektricne energije i da sto je 1110guce brze uspostavi
nonnalno stanje u snabdevanju.
U malim rnrezama sa malim brojem elektrana koje rade
paralelno dovoljna je jednostepena dispeeerska organizacija.
Ovde je nadzorno oso blje svih povezanih elektrana i trans-
formatorskih stanica podredeno centralnom dispeceru. Za vece
mreze (na primer za energetski sistem Srbije) primenjuje se oblik
sa dva stepena. Centralni dispecer donosi odluke koje se odnose
na citavu mrezu. Regionalni dispecer se ogranicava na njemu
podredenu oblast.
156
"
Za ispravan rad dispecerske sluzbe potrebna su sredstva
za telekomunikaciju. Javna telefonska mreZa nije uvek dovoljno
brza i sigurna u hitnim slucajevima, pa zato pojedine elektrane
i postrojenja imaju sopstvene telefonske vodove i uredaje. U
novije vreme se eesee primenjuje visokofrekventna telefonija,
koja koristi dalekovode visokog napona. Neke elektrane su
povezane sa :centrima i pOlnoC:ll sopstvene radio veze.
U pojedinim dispecerskim centrima koriste se velike elek-
triene seme sistema sa svetlecom signalizacijom, tako da se po-
moeu njih moze pregledno pratiti rad sistema.
157
IV KOMANDNI UREDAJI I RAZVODNE TABLE
Pod elektricnim komandovanjem se misE na sYe pripreme
izvrsene elektricninl putenl koje su potrebne za iskljucenje i
ukljucenje pojedinih delova postrojenja.
Rucno komandoyanje dolazi U 0 bzir za male i nepovezane
elektrane, a ostvaruje se neposrednim mehanickim delovanjem
na prednjoj strani table. iIi prenosom preko poluge. lanea i
tockova. Ovakvo postrojenje obicno Cini sastavni deo lnasin-
ske dvorane sa prastin1 sabirnicaUla.
Sva znacajnija postrojenja opremljena su polualomatskim
komandovanjem ukljucenja i automatskim komandovanjem isklju-
cenja raznih elemenata. Postoje i autornatizQvana postrojcnja.
u kojima se potpuno automatski ukljucuju i iskljucuju pojedini
agregati. transformatori i prekidaci prema potrebi eleklricne
mreze. Veliko olaksanje izvrsenja potrebnih komandi je sislem
. signalisanja.
1 SIGNALNI UREDAJI
Signalni ureclaji pokazuju da Ii je pojedini prekidac uklju-
cen iIi iskljucen. Oni mogu biti mehanicki i elektricni. Meha-
nicki uredaj je vezan sa osovinom iIi Tucicom prekidaca, tako
da se njegovim pokretanjem pokaze znak ukljuceno (l) iIi isklju-
ceno (0). Owake su bel om bojom. Za veea postrojenja dolazi
U obzir elektricno signalisanje pomocll svetlosnih i zvucnih
signala. Svetlosno signalisanje se izvodi pomoeu sijalica. Obieno
crvena sijaliea pokazuje stanje ukljueenog. a zelena iskljueenog
prekidaea, odnosno rastavljaca. U vertikalnom polozaju je slg-
nalni znak za ukljucenje iznad znaka za iskljucenje a u horizon-
talnom polozaju desno. Umesto sijalica mogu se upotrebiti i
pokazivaei polozaja. Pokazivac polozaja je beo kotur sa emom
eftom, koja se pomoeu dva elektromagneta moze postaviti u
158
vertikalan polozaj - »ukljuceno({, iIi u horizontal an poloZaj
»iskljuceno«.
2 KOMANDOVANJE NA DALJINU
Komandovanje na daljinu se vrsi P0111CCLI raznih tastera
(pritisnih dugmeta) i komandnih kljueeva. NajccSce su koman-
dni kljucevi ugradeni u reljefne senlc postavljene na tablama
i komandnim stolovima. Pored rcljcfr,ih scm:l koriste se i svet-
losne seme sa signalisanjem u razli6itiI11 bojanla, iIi razlicitim
nacinom svetlucanja.
3 BLOKIRANJE PREKIDACA I RASTAVLJACA
Blokiranjem se obezbeclujemo od mogucnosti pogresnog
ukljucivanja. Na sliei 113 pokazan je prineip mehanickog blo-
Idranja. Pri ukljucenom prekidacu tocak sa bregom potiskuje
jedan sip u zljeb zaprecnog tocka na osovini rastavljaca i tako
sprecava ukljucivanje iIi iskljucivanje rastavljaea kad je prekidac
nkljucen. Primenjuje se za rueno pokretanje.
1
6---38
J ~ r
J ~ [
SI. 113 - Princip mehanickog blo-
kiranja rastavljaca
+-
SI. 114 - Princip clektricnog bIn-
kiranja rastavljaca
Na slici 114 pokazan je princlp elektricnog blokiranja,
koje se primenjuje kad uredaji za pokretanje prekidaca i rastav-
Ijaea nisu dovoljno blizu. Ostvaruje se pomoeu zaprccnog elek-
tromagneta, koji oslobodi zapreeni tocak lead je prekidae iskljueen.
4 RAZVODNE TABLE I KOMANDNI STOLOVI (PULTOVI)
Za smestaj instrumenata. aparata komandnih i signalnih
organa koriste se razvodne table u manjinl elektranama, a raz-
159
vodne table sa komandnim stolovima u vecim elektranama.
Kombinaeije razvodnih tabli i komandnih stolova pokazane
su na sliei 115.
Kada postoje sarno razvodne table (slika 115a), one se
obieno ugraduju u pregradni zid izmedu masinske dvorane i
prostorije za smeStaj razvodnog postrojenja pod generators kim
naponom.
o

o
o
, ,
SI. 115 - Kombinacije razvodne table i komandnog stoIa
a - sarna tabla; b - tabla sa stolom; c - komadni sto je odvojen od tabli
Kombinaeije table i stoIa (slika 115 b i e) naroeito su
korisne za veca postrojenja, jer se na taj nacin postize lakse
komandovanje i poveeava preglednost. Pogodnim postavljanjem
tabli i stolova po luku, ili pravougaoniku smanjuju se veliCine
prostorija i dobijaju se kraee nadgledniee.
5 MATERIJAL ZA RAZVODNE TABLE
Ranije su se razvodne i komandne table gradile od mer-
mera na gvozdenom skeletu. Savremeni aparati i instrumenti
su dovoljno izolovani i nije im vise potrebna izolaeiona podloga,
pa je mermer zamenjen eelienim limom debljine I do 3 mm.
Onje jeftiniji, izdrZljiviji i u slueaju potrebe se moze lako zameniti.
6 DIMENZIJE KOMANDNIH I RAZVODNIH TABU I STOLOVA
Pojedina preduzeea izraduju serijski komandne i razvodne
table i stolove normalnih dimenzija, tako da se mogu lako na-
baviti u trgovini.
Na slici 116 data je slika komandne table (tip K) razvodne
table (tip R), koje izraduje preduzeee »Rade Konear<<.
Komandna tabla (ploea) tipa K sluzi za ugradnju instru-
menata, aparata i releja za komandovanje u postrojenju visokog
160
napona. U straznjem delu se ne 1l10gU ugraditi aparati vecih
9imenzija. Normalna visina table je 2200 mm a dubina 690 mm.
Sirine polja su 2 X 300, 600, 700, 800 i I 000 mm.
Q r--- () .. 90 --,
'I
-
-
I


I
,
,

I- "oJ W-'"
81. 116 - Dimenzije
mandne i razvodne table
Razvodna tabla tipa Rima vise mesta pozadi table u
koje se moze smestiti oprema veCih dimenzija, a potrebno je
posluzivanje s prednje slra-
ne. Pogodna je za sme-
staj aparata i instrume-
nata za potrebe postrojenja
niskog napona na primer
u industrijskim pogonima
a u elektranama za potrebe
sopstvene potrosnje. U tab-
liei 20 date su dimen-
zije table tipa R.
Na sliei 117 data je
skiea zidne table, koja sIuzi
Tab!. 20

'"
0 0
\l
0
o ,
i----- K -
o
81. 117 - Dimenzije zidne table
, Slnna K mm 600 _600 700-
__ 420 920._
Slnna K rum 800 800 800 800 900 900 900 900
I_DubmaDmmTo600-I700t920420,6OiJ-
1
700- 920-
11 Elektrane i razvodna postrojcnja
161
kao manja komandna, re1ejna, razvodna, signalna i tabla za
brojila. Tabla je pozadi pristupacna sarno posle demontaze.
Spreda su pristupacne sarno prikljucnice ispod donjeg poklo-
pea. U tablici 21 date su dimenzije zidne table tipa Z.
Tab!. 21
800 800
600 1200
250 300
Sirina K mm I 400 ! 600 I 600 I
Visina-'v_mm =, 600 1-4001 800 I
Dubin. D mm I 150 150 I 250
.---'-----'----
1200
800
300
Na slici 118 data je skica komandnog stoIa (pulta) za
rukovanje II stoje6em stavu. Na gornju povrsinu mogu se sme·
stiti komalldni organi i Inerni instrumenti, a na prednju povr-
sinn regula tori i slieno. Sirina p"lja K iznosi: 600. 800, 1 000,
i 1200 mm.
Ostali orijentacioni podaci sredeni su u tablici 22.
Instrumenti za table proizvodnje »Iskra« kvadratni okvir
144x 144 mm, leuei;;te 136x 136 mm; okrugli spoljni okvir 63,
83, 86, 100 0 mm, kuciste 50, 65, 70, 80 0 mm.
Tabi. 22
Normalna Najma- Najveca
Komandne table i stolovi mera nja mera mera
mOl mm mm
Sredina mernih instrurnenata
144 x 144 mm 1900 2500
0100mm 1600 2100
Sredina pogonskih prekidaca 1000-1600
Sredine futica stremcnastog pagona 600 1900
Vertikalni razmak izmedu
2 rucice prck idaca 100
Sredine prekidaca za upravIjanje 800-1600 600 2000
- tockova za rucni pogon
prekidaca 800-1200 600 J 400
- rucnih tockova za regulatore 800 550 1400
- svetJosnih i pokaznih 1000-2000 600 3000
- re':;istrujucih instrum. i brojila 1600 1000 J 900
- brzih regulatora 1200 700 1800
Razmak izmedu komandne table
i stoIa
I
1000 800 2000
Razmak od prednjeg ruba stola
do upravljackog prekidaca 850
- -
162
Dimenzije trofaznog elektricnog brojila 320 x 160 X 135 mm.
DimenzijejednofaznogeIektricnog brojila204 X 125 X 1l4mm
(duzina X sirina X visina).
81. 118 - Dimenzije komandnog stoia (pulta)
7 IZBOR INSTRUMENATA
U tablici 23 dato je uputstvo za izbor instrumenata u
elektricnim postrojenjima.
Tab! 23
Predmet
-
Mali alternatori u sa-
mostal nom pagonu
Alternator u paralel-
nom pogonu
Mali transformator
u postrojenju
!vfiii transfo-rmator
jedini u stanici
i
Veliki transformator
OdlazeCi vod:
manjc suage
srednjc snage
od znacaja
Sabinlice:
1
manjih postrojenja
veCih postrojenja
--_.
11>
1
I
Potrebno
Amp
tar,
elek
ermetar. volt me-
frekvencmctar
tdeno brojilo
permctra, vatme-
ampermctar i volt-
ar za pobudu, urc-
za sinhronovanje,
3am
tar,
met
daj
elek
Pozeljno

Vatmetar, ampermetar
i voltmetar za pobudu
Vol tmetar, cos cp-me-
tar. frek vencmetar
registrujLlci vatmetar.
tricno ________ _
ermetar na strani
kog napona
I
Ar:1P
nIS
permetar, voltmetar
ijalica na strani iIi s
I Am
I nisI cog napona ____ _
1 vol tmetar na strani
okog i niskog na-
na, 3 ampermetra
strani sa koje se
paja
vis
po
na,
na
3 voltmetra iii voltme-
tar s prebacacem za
merenje u sve tri faze
Nem
I a
I vatmetar
3 a
__ ____ _
I pokazivac zemljospoja
1 voltmctar
1 voitmetar
I frekvencmetar, regi-
I
163
3
164
Lj
I

I
IBD'I
L
IR
-
15
IT
R 5 T 2

5
V' fJ ' I
6
9
-
t-:
tt
I-h
I
+
I
I

U
R
Us U
r
U
o
4J ,> 60"
51. U8a - Serne veza elektricnih brojila
8 SEME YEZA ELEKTRICNlH BROJILA I INSTRUMENATA
Elektricna brojiJa i instrumente mozemo prikJjuCiti direktno
bez mernih transfOfmatora na niski napon i manje struje (do
oko 100 A), poJuinctirektno sarno preko strujnih transformatora
na niski uapon j vece struje i indirektno preko strujnih i naponskih
transformatora 11a visoki napon.
Seme veza elektricnih brojiJa date Sll na shci lISa. Na slioi
brojevi oznacuju: I aktivno brojilo sa dva krelna sistema;
2 aktiv110 brojilo sa tri kretna sis1ema; 3 - rcaktivno brojilo
sa dva kretna sistema i pomerajem izmedu flukseva strujnih
i naponskih navoja '1" = 180°, za jednofazno reaktlvno brojilo
jediI10 ova veza dolazi U obzir; 4 - reaktivno brojilo sa dva
kretna sistema i '1-'" = 90°; 5 - reaktivllo brojilo sa dva kretna
sistclna i '-P' = 60°; 6 - veza cos (5 - lnetra; 7 - reaktivno brojilo
sa tri kretna sistema i '-F = 8 - reaktivno brojllo sa· tri
kretna sistema i '-¥' = 90
0
; 9 - reaktivno brojilo sa tri kreina
sistema i '-F = 60°.
Za reaktivna brojila radi jednostavnosti slike nisu crtani
TIlerni transformatori.
Za cetvorozieni sistem (R, S, T, 0) mora se upotrebiti
el. brojilo sa tri kretna sistema. Za trozicnu mrezu dolazc u obzir
brojila sa dva i sa tri kretna sistenla. Brojilo sa dva kretna sistelna
dovoljno je tacno za mrezu sa neposredno uzemljenom iIi izolo-
vanOilI nultoil1 tackom. U rnrezarna sa nultolll tackom uzemlje-
nom preko prigusnice treba upotrebiti brojilo sa tri kretna sistema.
Ampermetri se vezuju na red u strujnom kolu bez preba-
caea (vidi sl. 136). VoJtmetri se obicno vezuju preka prebacaca,
taka da se sa jednim voltmetrorn 1110gu kontrolisati svi fazui iIi
linijski naponi (vidi sl. 128a). Vatmetri aktivni i reaktivni se ve-
zu u slicno kao i elektrii'lHl brojila.
165
V TRANSFORMA TORSKA I RAZVODNA
POSTROJENJA
1 TRANSFORMATORI SNAGE U ELEKTRICNlM POSTROJENJIMA
1.1 Preopterecenje transformatora
Normalni trans forma tori prirodno hladeni, mogu se pre-
opteretiti prema tablici 24. Specijalni transformatori mogu se
trajno preopteretiti za 60%, a 100% u toku 12 casova, no ukupno
sarno 500 casova godisnje.
Tabl. 24
Preti.l0dno trajno
Dopusteno trajno preoptcrecenje
opterecenje u %
u % nominalne snage
nominalne snage
10%
I
20%
I
30%
I
40%
I
50%
50 3h I h 30 mini I h 30 min 15 min
75 2h I h 30 min 15 min 8 min
90 Ih 30 min I 15 min 8 min 4 min
I
Dopusteno trajanje kratkog spoja. Posle trajnog pogona
s nominalnim opterecenjem dozvoljene su sledece vrednosti
trajanja kratkog spoja, ako je transformator prikIjucen na jaku
mrezu (sa cvrstim naponoro):
Tabl. 24-1
I Napon kratkog spoja (e,)
I
Dozvoljeno trajanje kratkog
spoja u sek. (tk)
166
do 4
1,8
5 6
2,8 4,0 5,5
1.2 Podesavanje napona
Mrezni transformatori iInaju na namotaju vlseg napana
ogranke pomocll kojih se maze podesiti prenosni odnos, od-
nosno napon koji transformator caj;:: mrezi. Podesavanje se
vrsi pomoC:ll 111cnjaca napona sa fucicom lla poklopcu transw
formatora u granicama ±4%, odnosno i to sarno kad
je transformator iskljucen.
Ako je potrebno da se napon transformatora regulise
bez prekida pogona, primenjuju se regulacioni transrormatori
koji mogu regulisati napon u granicama ±20% od nominal-
nog napona. KOlnandovanje regulacionim
maze se vrSiti pomoC:ll dugmadi koja upravljaju pogonsklm mo-
torom regulatora. Vecinom sc, medutinl, primcnjuje automat-
sko komandovanje, pri cemu naponsko rele pokrece pogonski
motor. Pored toga treba da postoji uredaj za rucno pokretanje.
1.3 Hladenje transformatora
Suvi transformatori bez ulja se grade za snage do 1 000
kVA, ali se retIeo upotrebljavaju preko 10 kVA, jer transfor-
matori sa uljem imaju manje dimenzije.
S,[m'-]
8 0,8
7 O?
6 0,6
5 015
4 q4
3 0,3
2
---
/
1/

'/ '/ ;"7
9'// //
Vv
/-
V
;/ /V
V-
I
I I
i
I
8 _ '//1/ ------
__ I-
234
20 30 40
5 6 7 8 910
60 80100
GUBICI U TRANSF.
-
Sl. USb - Preseci vazduSnib lmnala za transformatorske
U transformatorima sa uljem toplota prelazi sa namotaja
na ulje, a cirkulacijom ulja preko posudc u okolinu. Posuda
za ulje je od glatkog lima za snage do 30 kV A, ad talasastog
lima do 400 kVA i sa covima i radijatorima do oko 20000 kV A.
Za velike tranformatore (preko 4000 kVA) primenjuje se i
vestacko hladenje ulja pomocu vode, iii vazduha.
Fabrika transfonnatora u Mladenovcu za potrcbe rudnika
proizvodi transformatore punjene nezapaljivom tecnoscu pira-
lenom. Dimenzije su iste kao kad odgavarajuCih t1'ansforma-
tora sa uljem, ali in1 je cena veca za oko 3 0 ~ ~ .
Aka je transformator smesten u kabini ili celiji mora se
voditi racuna 0 njenom ispnlvnonl provetravanju. Na slid llSb
dat je dijagram iz koga se mogu odabrati neophodni preseci
izlaznih vazdusnih kanala (S2) transformatorskih celija za razli-
cite visine celija (h), a pri cemu
je obezbedeno normalno pro vet-
ravanje i hladenje transforma-
tora. Presek ulaznog vazdusnog _,
kanala transfonnatorske celije
(S d izracunava se iz preseka
izlaznog vazdusnog kanala t1'an5-
formatorske cclije (S2), vidi
sl. 118c, a prema jednacini:
S,=O,92' S2
81. 118 c - Provetravanjc transfor-
matorskih cclija
I
h
I
I
1.4 Paralelan rad transformatora
Uslovi za paralelan rad:
1 - Isti sekundarni napon pri praznom hodu i isti od-
nos preobrazaja.
2 - Priblizno isti relativni napon kratkog spoJa (s,).
Naponi kratkog spoja ne smeju se mzlikovati vise od ± 10%.
Veci transformator treba da ima manji napon kratkog spoja.
168
3 ~ lednak pomeraj faza izmeau prirnarne i sckundarne
strane, to jest transformatori moraju imati iste satne uglove.
U nekim slucajevima se 1110ze postiCi jednakost faza ciklicnom
permutacijom krajeva jedne iii obeju straml, jednog od trans-
formatora, koji treba da rade pamlelno.
4 -- Odnos nominalnih snaga trunsfoIlnutora ne treba da
bude vee; od 3 : 1. Aka je adnos veCi, postoji opasnost da manji
transformator bude preoptcrecen.
1.5 Izbor grupe sprezanja transformatora
Uobicajene su u elektricnirn postrojenjima sledece grupe
sprezanja:
1 - Y y 0 (zvezda-zvezda). Upotrebljava se kad se u
transfonnatoru zeIi izbeCi pomeranje faza iZlllCdu obe napon-
ske strane. Dozvoljeno je opterecenje nnlle tacke do 10%. Ako
se zeli vece opterecenje nuIte tacke, potrebno je jos treci namotaj
A B [
"
YyD W
AA,
~ - ~
o,(c
n
"
81. 119 - Sprega transformatora
Y y 0
A B ::
W
'riff ~ ~ :
o abc '
81. 120 - Sprega transformatora
Y z 5
spojen n trougao (tercijalni namotaj). Ova se sprega upotrebljava
i u industriji za transformatore, koji napajaju mrezu niskog
napona bez potrosaca za osvetljenje (vidi sliku 119 n kojoj je
pokazana serna namotaja i vektorslci dijagram napona).
2 - Y z 5 (zvezda-dvostruka zvezda). Upotrebljava se za
manje mreine transformatore (do 250 kVA) sa nejednako opte-
recenim [azama i nultim vodom, aka je sekundarni napon nizak
napon. Namotaj z ima oko 15,5% vise bakra od namotaja spreg-
nutog u zvezdi (y) (vidi sliku 120).
169
) 9
I..,
3 - Dy 5 (trougao -- zvezda). Upotrebljava se kao i spre-
ga Yz 5 samo za vece snage. Jeftiniji je od sprege Yz 5 (vidi
sliku 121).
A 8 C
8
4 B C
,
W
A,Kc
[lLILJ
8,
'<jl
YciS I
Dy5
UUIJ
c<3J4
rm
cya
, 6
,
a 6 c
,
0 a b c b
'.
SI. 121 - Sprcga transformatora SI. 122 - Spregll transformatora
Dy 5
Yd 5
4 - Y d 5 (zvezda-trougao). Upotreba za transformatore
n elektranama (blole - veza) i za mrezne transformatore za
transformaeijll sa jednog na drugi visoki napon. Ova sprega
omogncuje prikljlleak Peterseno-
- a
81. 123 - Osnovne dimenzije za
srnestaj transformatora
vag kalema na yisokom naponu
(vidi sliku 122).
Sprega Dd se za trofazne
transformatore ne upotrebljava.
Izuzetno se 1110ze primeniti za
trofazne grupe od po tri jedno-l.:«.,J
fazna transfornlatora. \.J
1.6 Osnovni podaci i dimenzije
za transformatore
U tabliei 25 navedeni su
neki osnovni podaci za trans-
formatore proizvodnje »Rade Konear«. Normalni viSi nap on
10 kV, nizi napon 400/231 V. Visi napon moze se odabrati
izmedu 5 000 i 11 000 V, a nizi izmedu 200 i 600 V.
Skiea na sliei 123 i tabliea 26 daju osnovne dimenzije za
.
smestaj transformatora iz tabhee 25.
170


,
Tabl.25
I Napon I I ReI. na- Gubici
I
· __ -pan krat- I
I_ ViSi l Niti __ __

. " II 2 I !! 11m
" 2- '" I 4.3 I 3600
Q I II' I Hgg
____ ______ _____ 2600
2 I 5,5 I Hgg I dgg
-
630 ';, I 6 11000012100
1000 0 12500 2420
g "
630
1000
1600
2500 -I
4000
Tabl. 26
'"

6
9 lao
11 SOD
IR 000
I
24 000
34900
1800
2420
3250
4770
6930
---
I I
Snaga
I i I
- .. -.
,
kVA V
I
20
§I
30
'" '
-
50

100
.-
2-
160
0 0
0 .,.
0
;;;
Dimenzije za sn
lestaj __ I. ___ -,T_e,zi.n-'.a__
Duzina
I
Sirina
a
I
b
mm
830 580
905 600
955 545
1175 630
1335 730
._"-
ulja I ukupno
805
865
1270
1360
1475
I kg
68 261
92 338
151 511
177 728
243 960
171
"1-- --'1-"--
100 I 250 SOO 2 050
250 M ' J SOO 1 050 2 250
I 400 i t,4 I 2 000 1 200 2 350
I
630 ,I 1 780 I 150 2 060
_I _ I : ; :;;
1 600 0 I 2080 1 370 I 2670
__
1.7 Izbor snage transformatora
530
650
800
690
1290
1300
2300
2700
3000
4940
690 3000
1 290 4940
1 370 6130

Kad je poznata vrsta potrosaca i njegova instalisana snaga,
onda se snaga manjih transformatora odreduje uzimajuCi u
obzir saCini1ac istovremenosti, kao i gubitak snage u elektri-
cnoj Inrezi.
Zadalak 17 - Izabrati transformator ako su dati sledeCi
podaci: visi napon 10 000 V, niii napon 380/220 V; instalisana
snaga privatnog osvelljenja 40 stanova po 10 kW (400 kW),
insialisana snaga ulicnog osvetljenja 28 kW j instalisana snaga
motora 140 kW za cos 'PM = 0,7.
Sacinilac istovremenosti za privatno osvetljenje

za ulicno osvetljenje g = 1, a za motomi pogon g = 0,5.
Maksimalna snaga za privatno osvetljenje 400 X 0,28
= 112 kW, za ulicno osvetljenje 28 xl = 28 kW i za motomi
172
pogon 140 X 0,5 = 70 kW. Ukupna maksimalna snaga
Pmax= 112+28+70 = 210 kW.
Prividna snaga motornog pogona bice
100kVA
0,7
Reaktivna sllaga motornog pagona bice
V Vio6
i
-702 71,4kVAr
Ukupni faklor snage transfonnatora biee (vidi sl.
P
max
210
cos 'P V P2
m
::-+ P,2 V ,42 0,945
SI. 123.
iZ1108i
123a)
Gubitak snage u mreZl 380/220 V biee, ako usvojimo
maksimalni pad napona u% = 5%
r% u% ___ 5,6%
cos
2
'P 0,945
2
Snaga transformatora je veea za 5% od ukupne maksi-
maIne snage
(
I +L)Pmox
Pt 100 ___ (1 +
cos'P 0,945
Usvajamo transformator nonmrane snage 250 kVA,
10 /0,4/0,231 kV, ucestalosti 50 Hz. Transformator je u ulju za
unutrasnju montazu, sa tockovima za pokretanje, sa konzer-
vatofOlTI ulja i ugradenim termometrom.
Sprega transformatora Dy 5. Dimenzije za smestaj 1 420 X
X 770 X I 620 mm. Teiina sa nljem I 270 !cp_
173
1.8 Zastita transformatora
Za male transformatore do oko 250 k VA jedina zastita
su topljivj osiguracl iIi prekidaci sa okidacima. Sv
e1TI
toga transfonnatori prcko 50 kVA ImaJu na pcklopcu dzep
sa termometrom za kontrolu temperature .ulJa. Veel transfor-
lllatori imaju uredaj za signalisanje teTI1peratu:e.
Transformatori preko 250 kVA snabdevaju se Buho!coVIl1:
(Buchholz) releom za zastitu od unutrasnjih kvaro:,a. Vebki
transfonnatori su zasticeni releima za makslmalnu struJu a trans-
fonnatori prcko 2,5 MW i diferencijalnom zastitom.
Buholcov rele se prikljucuje na cev izmedu transformatora
i konzervatora (dilatacionog suda). Principje pokazan na shc1124.
/0
SJ. 124 - Princip Buhokove
zastite transformatora
1 - transformatorski sud;
2 spojna cev; 3 Ruhal-
caVa rele; 4 - gornji plo-
vak; 5 - donji plovak;
6 - veza za signal upozo-
renja; 7 - vcza za okidac;
8 - konzervator; 9 - po-
klopac U obliku plovka;
10 - ventil za vazduh
Rele je ispunjen uljem u kome se nalaze dva pl?vka.
Ako u transformatoru usled nckog kvara dade do
poceee se u uIja razvijati se -u 1
dospevaju u rele. U releu IslIskuju ulje usled cega plovak
4 spada i iskljucuje signal za upozorenJe . .u. slucaju kratkog
spoja se gasovi u lransformatoru naglo raZVljUJll, }ako da mlaz
ulja kroz rele obara donji plovak 5, kOjl uklJucl kontakt za
iskljucenje prekidaca i na strani viseg i nizeg napona.
Zastita ponloeu razvijanju gasova u ulju inla. tu predn<?st
prema elektricnim vrstama zastite, 5to ana reaguJc na saSVlffi
male kvarove u transforrnatoru, koji posle izvesnog vremena
nakupe dovoljno gasoya da rele reaguje.
174
,I
Jl
Ii
I:
il
'I
J
I
"
I

Buho1cov rele reagovaee lsto tako aka posuda transfor-
matora propusta lllje i to kad se povrsina ulja spusti ispod
odredene 11lere.
2_VRSTE TRANSFO MATORSKlH I RAZVODNIH POSTROJENJA
.UJransfmLUaJQrskjnl. i razvodnim poslrcijenjima.se
transformatora jcdan napon naizmenicne struje
lC_5{f-lig:C"T=f',1!',,'odr-eleK:fr-icil"a energ-iJa., "TnufsTo-rmatorshC-j:iosiro:'
jenja pri poolzu napon alternatora radi
ekonomicnijeg prenosa elcktricne energije.
postrojenja u, eIeJ;<trl_cnim ___ ' ..
visold __ __ Osim toga,
transTo-rmatorska postrojcnja u elcktricnirn mrcz3ma visokog
napona i dalekovodima mogu jedan visok nap on preobrazavati
u drugi.
bude J!rolaz!lQ,
s.tg znaCi vodovi-visOkog lla_Q.Op,a.l
YO-
oq __ __ , __
sacilfia. QaltLtransfonnruQTska I razvoCIiia"" fiostr-6Ie-11Ia 11lQliili.
biti u zgradama, ili na otvorenanl prostoru. Transformatorska
.. nadZemnilIeoi:liemna:-ManJ"
na pr'osToru ··-inogu
i na stubovima <t1]lllsfonnatorske
Podzemne transformatorske stanice dolaze u obzir u ve-
likim gradovima. One se grade, kad Za nadzemne stanke nema
dovoljno mesta, kad postoji smetnja saobracaju iIi kad nadzemna
stanica kvari estelski izgled okolil1e. Transformator se zajedno
sa celim svojim razvodom visokog i niskog napona postavlja
u podzemnu kabinn.
Postoje 1 razvodna postrojenja bez transformatora, ona
sluze sarno za razvod elektricne energije bez preobrazaja napona.
2.1 Transformatorska i razvodna posirojenja u zgradama .j
u <l __ ,?':,€!_ napone
do 35 kV. lzuzelno se 1 zit vise napone elektricna postraJenja
mogu postaYljatl u zgfadaiUa ako.se-iieraspolaic,Ji..:.<l'lv.iJJno
otvorenog prostora, III ako je okQlni y:gduh.3!:.rulliLJlr.aS.).iiY.
tako da bi zbog zi!Pilial1os.tUzolalgra nlOglo doci .\10 .. elektric-

r·'

175
ir:y
'" -...'
'V)
'",
lr:J

""'::-
-."..,

'/
7
Razvodna zgrada u sklopu elektrane obicno se podize
odvojen() Qd lll_asinske zgrade radi boljeg pristupa,
vodova i dnevnog osvetljenja. Transformaton se smestaju III
U inasinskoj zgradi (6lok veza); lliu ra2:vodnoj
Na slid 125 pokilzana' je skieaplanaJednog transfor-
matorskog i razvodnog postrojenja u'zgradrstarije'g tipa
Sl. 125 - Transformaforsko
razvodno postrojenje u
zgradi
1 - transformatorska ce-
lija; 2 - dovod svezeg yaz-
duha; 3 - otvor za lzlaz
zagrejanog vazduha; 4 -
cev za odvod uJja; 5 - ce-
lija za mali transformator;
6 celija za prekidace;
7 kanali za kablove;
8 provodni izolatori;
9 - sabirnice
Tri yec.a __ prirodnim hladenjepl smestena
su pregradnim zidovima od ostalih
.. prolazl kroz otv.£r
U __ .. __
-K(02 otvore 3 u gornjem defu eellje. lseurelo ulje se
ukahar ispodiransf orlnatora t eevin:a 4odvodl. U jamu za
. skupTjiiiije-ulja-sto-dalje. od zgrade-,-.. Izvedena
-,,,ma_2tyarillu up,0lje.
-Malrtraiisformatori za sopstvenu potrebu stamce 5, kao 1 na-
j)bns1Cirnerni- '.' U _ sklgpce.1ije razvodnog
-slieno kao i prekidae visokog napona 6.
1
t
1
f
I
"
I
I
I
I

-
(R'azvodna postrojenja visokog dele se na celije
U koje se, smest£Ull,'-j -S'ieduju _pojedini aparati visokog napona
za generatore;- transformatorc i ogranke. Celije ogranicavaju
sir-enj<c:pozafaLstetll-()d...eksplo:iij":":::' -.- --- - . ..-
Pregradnc celije u zidanom izvodenju sastoje se od celicnih
okvira popunjenih plocama od heraklita i malterisanih gipsanim
malterom, a u montazllom izvodenju sa umetnutinl plocama
od azbestnog cenlcnta ili sa lirnenim pregradarna. Pregradne
celije 35 kV izvode se samo u zidanom izvodenju pregrade.
Debljina pregrade iznosi: 1/2 iIi 1 opeke, 80 mm betona, iii 50
do 80 mm azbestnog cementa.
Za zastitu razvodnih celija od slueajnih dodira predvidaju
se prema otyorenoj strani pregradne pre cage, zatiIn zastitne
rnreze na gvozdenOln okviru vi sine do 2 In, koji se nl0ze
dati, kao i vrata od ziCane rnreze.
U slueaju pogresnog otvaranja rastavljaea pod
cenjem stvara se elektrieni luk, koji moze preci na ahimice
i kretati se duz sabimiea pod dejstvom elektromagnetskih sila
izazivajuCi teske kratke spojeve. Prenosenje elektricnog luka
moze se spreeiti umetanjem pregrada od heraklitllih ploea pre-
vucenih cementnim malterom sa provodnim izolatorima izmedu
rastavljaea i sabirnica (lukobran). Time se postize, da se u slucaju
kvara u nekoj celiji visokog napona u llajgorem slueaju uniste
aparati u toj celiji, ali se spree; steta u susednim celijama. Na sliei ,
125 pod 8 vidi se prolazak proVOdllOg izolatora kroz pregradu.
U tablici 27 navedeni su podaei 0 sirini hodnika u raz-
vodnim postrojenjima visokog napolla.
TabI.27
Hodnik za nadgle-:- Hodnik za
danje i transport posluzivanje
Sirina hadnika u mm
Smestaj ce1ija
sa jedne sa abe sa jedne sa abe
strane strane strane strane
Najrnanja dozy. 800 I 000 1000 1200
Prepofllcena za:
napon 10 kV 1200 1500 1800 2000
I
napou 20 kV 1500 1750 1800 2500
napen 30 kV 1750 2000 2200 3000
-_.-_.
12 Elektrane i razvodna pO!itrojcnja
177
'." .
Razmak iza razvodne table (niski napon): izrnedu delova
pod naponom i zida 1 000 mm, izmedu delova pod naponom
2000 mm.
U tablici 28 navedeni su podaci 0 najrnanjirn dozvoljenim
razmacinla u postrojenjima visokog napona u zgradama.
Tab!. 28
Napon
I
.. I VlSlna zastice- razmak preved. od:
Razmak de· d k .
d 11Ih plOVO III a I ". guste '
il!ova po na-I' nad podom u zastItne zastltne mreze
ponoro hodmcima I ogradc mreze iJi lima
_-,k"V'---,ii_ mm ' mm ! mm mm __ __
1 _40 2500 I
3
6
75 2500 I
100 2500
10 125 2500
20 180 2500
35 300 2550
68 400 2800
110 800 3300
500
500
500
500
500
500
580
980
108
124
148
180
260
380
580
980
58
74
98
130
210
530
530
930
___ ----'_._ ....
ZATEZIVI
IZOI.ATOR
VENT/iN!
ODVOoNIK
PROVO[)N/
IZOLATOR
SI. 126 - Detalj ""oda dalekovoda u zgradu
Y.'ldOvi .. .iz. .. transfQI:,
.. lUogu ull.L . .. l'l[l_sli.cL
126 je detaij uvoda p'.".ko
178
izoiatora. __ sliei vidi_ postavljanje odvodnika prenapona
-kao" i povezivanje llletall1ih cleloya
1-'! ___ Provo,dni. ___ i zatezni, iZQ,latorL zasticuju
se nadstresniearna od .. kise i sne!;a. Treba prcdvideti oluke nn
!edene svece koje dodiruju yoel
visokQgnapona.
Postoje razni tipovi transfornlatorskih stanica, cija kon-
strukcija zaviSl od napona, snage i namene.
Na sliei 126a ... 126e date su skiee tipiziranih celjja sa
kablovskim prikljuccima sistema Sirnens ...
[OJ]
L..--- B -+i
51. 126a - Cciija sa
jednim sistemom sabi-
mica, bez lukobrana i
sa kabloy. kanalom

.. '" I
0
> Tl
.'
.
---r' .
'-8---
81. 126b - C'clija sa jcd-
nim sistemom sabirnica,
sa lukobranom i Imblov-
skim kanalom
-- -8 -
81. 126c - Celija sa
dva sistema sabirnica,
sa lukobranom i kab-
Iovskim kana 10m
mernL_, __unatori "i,
Celije za 10 kY mogu biti prizemne sa kablovskim kanalom iIi
na sprat sa podrumom. U izvodenju sa podrumoffi kablovsk
rastavljaCi su smesteni u podruffiu, a prekidac je smesten na pod
12*
179
celije. Celije za 35 leV normalno se izvode sarno 11a sprat, odnosno
sa podrUmOl1l. Celije sa jedninl sistemom mogu biti
sa i bez lukobrana i postavlja se uza zid. Celije sa dva sistema
sabirnica izvode se uvek sa lukobranom kao slobodno stojece
celije. Celije sa jednim sistemom sabirniea imajll sa prednje
strane zastitnu 111rezu sa eventualno ugradenim instrumentirna
i
-'
SI. 126d - Celi.ia sa jed-
nim sistemom sabirnica,
sa lukobranom i pod-
rumom
. :
1
. i <11 '
SI. 126e - CeliJa sa dva
sistema sabirnica, sa luko-
branoDl i podrurnnoDl
i pogonskim uredajima na llskoj ploci iIi ormanu (vidi sliku 126f).
Celije sa dva sistema sabirnica imaju sa prednje strane poslumi
orman sa dvokrilnim vratima po celoj sirini ceIije.
I '

180
U tabl. 28a date su osnovne lllcre celija sa jednllTI sistemom
sabirnica, a u tabl. 28b sa dva sisienla sabirnica prcma podacima
preduzeca »Rade Koncan<. Djmenziju T (korak, duzina celije)
·vidi 11 sl. 126f. Celije za 10 leV predvidene su za ,nagu iskljucenja
F,=. 250 kVA i 1,,= 800 A, a <'elije za 35 kV za F,= 400 leVA
I,,= 600 A.
1
2 3 4
--"-_ ..,,_----1L_ _"iL __ ""....lL ___ "L JjlrlM(
.... r
I"p "
'1
iiPT II!'
1(111
! I ii
'IW' itWI
8
1
,I if III .,
'II' 'I
I,I .i
l
I ,I: Bl I
III 0:
" F:I
Ilir@111
AAL =Lrtllri
IL4Di
.... ll L- .1 ....................
IT'
. I

SJ. 126f Prednja strana ceJije sa jednim sistemom sabirnica
1 - samo vrata (mreza). 2 - sa malom plocom za instrumente, 3 _ sa
posluznom plotom, 4 - sa posluznim ormanom
Tabl. 28a
Na-
pon
kV
10
-----"---..
Sa jednim sistemom sabirnica
Vidi
sliku
Prednja 1
korak mm ,, __
SI.I-2-6a-----;- r: ngg II 400 II "1-- 500
___ I 400 3 600 3 000
I
10 I SJ. 126bl I mg 1
1400
1 :ggg I 1 500
10 .1
1
SJ.I26d 1 f; 11400 1 1 1 2300
I T, 1400 3600 3000

I
· 35 I SI. 126d I T 2 I 2 000 ! 2 300 I 5200 I 4 300 I 2700
, I .. ____ T, 2:....:1"'00o:........J..I__ ,,--'--""""""_--'--___ ........1-__ ,
181
Tab!. 28b
.-- 'Sa sistel:;;a sabirnica·· ..----··--
--- ··_------___ 1
I I 1 T I II !I !, I
leV Jjaca I mm
----I 1700'-1
__ i 1 200 -.
,I pneuma!. 'I 3 900 I' 3 200 I' 1
10 I Sl. 126e i , 2300
I
'I I motkom I I: 1
1 700 2200 5_7°_° __ 1_4_40_0_1_2
n
'IA r." 2.2 Primer male tipske zidane transformatorske stanice \ ':---'
.4;7_ .//,,) '-'
'01-' . ,.- 10000/400 - 231 V
..,-1'/ Ova se transformatorska staniea podize za elektrifikaciju
V c l'!la ?dg()-vara-maTiin"snliglimaifo -
A. ,u ¥ule
sa ullutrasl1JOm osnovom 2 X 2 aka -7,"5

TransCorm:atorskii"stailica do 250 kV A ima osnovu2,2 x 2,2 m,
aostaloje-isto-:-Podstanlce je izdignut 30 em'iziiriuok6TilOg
.1i':iDliiIT,,-;:d<j:-sespreciprodiranje vode. Sianiea jebez'-poiluge.
,]0 za-kontrolu i rukovanje
.. . VisoKb..&.
_nj.illJ.lJ}.umd,-',.$;.ml j e prj-
klJucena .!lU"Qgrana.k:yoda visokognapona,s tim da na prVOlll
stullJi=QgI.'!..n),(AJ)'!de liniislel Time je omogueeno da
se stanica iskljuC!- oez'prekida rada glavnog voda. Ventilacija
stanice vrsi se kroz dva otvora 0,8 x 0,4 m. Jedan je dole iza
transfonnatora "-'prema--uliizllim'"-vrafiiii-a-:-a-- drugi gore ispod
serklaze. Na unutrasnjoj strani olvora za ventilaciju smestene
su zastitne mreze. S obzirom na maIn kolicinn ulja u trans-
formatoru ne predvida se narociti uredaj za oticanje ulja, vee
se za to koristi cev, koja sluzi za izlaz zastitnog uzemljenja.
Ova cev ·vodi u drenaznu rupu sa sljunkom dubine oko 50 cm.
Na sliei 127 dat je detaljan crtez ove staniee. Brojevi na
sliei oznacuju sledeee: 1 - transformator 10 /0,4 kV: 2 - tro-
182

r;; D

I
±
r;;
.- ,,-
y;

f-- 2000
r;;
L

, y)?;
0'
!
J
I- 95f --l
-"-"'-,-----...,
PR£5£K 8-S'
Sl. 127 - Tipska zidanar transforrnatorska stanica za 10/04 kV
. "------../
do i60kVA
183
,
'J.-'
poini rastavljae; 3 - jcdnopo]na posto1ja za osigurace; 4 - cevni
oSlgurac 10 kV; 5 - uvodna ploea visokog napona; 6 - nosac
potpornih izolatora; 7 - potporni izolatori 10 kV; 8 _. kuke
za visoki napon; 9 - poluzni pogon 10 kV; 10 - nosac pogonske
rueice; 11 - pogonska rueiea; 12 - leziste za osovinu rastav-
Ijlca: 13 -- uvodno uie 25 mm2; 14 - bakarna sipka 8 mm 0;
15 - bakarnc papucice; 16 - koncentricne stcz<lljke za 08111111;
17 - nosac sina 08 nlm; 18 - nosae odvodnika pren2po11a;
19 - odvodnik prenapona 10 kV; 20 - zaslitna ograda; 21-
lestvc; 22 - razvodna tabla (elektricni deo); 23 - odvodnici
prenapona niskog napona; 24 - konzole za niski napon; 25 -
R 5 ,
£OOA FF
• __ A
r-
h
'II
6'70 \ 1'-
j..J

__ ....!!ANICA __ . __
PlOC4
,
"
,
"
81. 128 Elektricna serna tipske transformatorske stanice
184
zastitna n1reza; 26 - traka za uzemljenje 25 >( 2 mm; 27 - nosac
trake za uzemljenje; 28 -- spojniee za uzemljenje; 29 _. uzemlji-
vae 40x31111n; 30 --- zidni zavrtanj sa rnatieorn; 31 - zuvrtanj
sa mati com ; 32 - zavrtanj bez rna bee; 33 - spojni vcdovi
niskog l1apona i pribor; 34 - ccv za odvodenje ulja.
Primedba: nulti vod se uzemljuje na prvom stubu do stanice.
Na slici 128 je data tropolna elektricna sema za ovu trans-
formatorsku stanieu. Transformator ima spregu Yz 5 S obzirOll1
da se raeuna sa nesimetricnim opterecenjem faza. Transfor
w
mator je na primarnoj strani osiguran sa 3 jednopolna osiguraca
visokog napona, a na sekundarnoj strani sa tropolnin1 auto-
matskim prekidacem, iIi sa topljivin1 osiguracima.
Rastavljac je tropolni sa pogonon1 pomocll poluge i ruCice.
Dvod visokog napona u stanicu je predviden kroz olma od stakla.!)
Odvodnici prenapona postavljaju se ispad uvoda visokog napo-
na. Svaka stanica ima tri trofazna odvoda na 8trnni niskog
napona. Za ucvrsClvanje vodova niskog napona najpodesniji
su otponski (Schaeckel) izolatori. Mogu se upotrebili i izolatori
N 95 sa ravnim potporama na konzoli .
Vodovi niskog napona u stanici polazu se u armiranim
izolacionim cevima na zidu. Veza izmedu transfornlatora i
razvodne ploce niskog napona izvodi se bakarnim provodni-
cima preseka 70 mm', dok se presek provodnika za odvode
odreduje prema predvidenom opterecenju.
Zastitno uzemljenje izvedeno je poeinkovanim trakama,
25 X 2 mm. Na zastitno uzemljenje se prikljucuje i uzemljenje
odvodnika prenapona. Nulla tacka niskog napona uzemljuje se
na prvom stubu mreze niskog napona (pogonsko uzemljenje).
Predviden je povrsinski uzemljivac (gvozdena traka). Duzina
uzemljivaca odreduje se prema terenu, tako da se postigne otpor
od oko 10 oma. D povoljnom tlu zadovoljice duiina od 20 do
30 m. Dzemljivac se ukopava oko 70 cm duboko.
Crtez razvodne table dat je na slici 129. Brojevi oznacuJu
sledece: 1 - rastavni topljivi osiguraci; 2 - kontakti za ra-
slavne osigurace; 3 - tropolni poluini prekidac; 4 - jedno-
polni poluini prekidac; 5 - dvopolne prikljucnice; 6 - osiguraci
1) U savremenom izvodenjuje uvod visokog napona u transformatorsku
stanicu preko provodnih izolatora.
185
UZ 25; 7 - glave za osigurace k II; 8 - umeci za osigurace;
9 - osiguraci UZ; 10 _ .. gla va osiguraca K; 11 - umeci osi-
guraca; 12 - koso zidno grlo; 13 - sijalice; 14 - trofazno
elektricno brojilo 380/220 V; IS - brojilo za javno osvetljenje
220 V; 16 - strujni transformatori; 17 - bakarne sine; 18 -
izolovana zica G 2,5 mm'; 19 - redne stezaljke za 2,5 mm;
20 - kompletna limena tabla; 21 - pertinaks ploea; 22 - radne
stezaljke za 35 mm'.
Prvobitno se nap on kontrolisao pomocu probnih sijalica
preko prikljucnih kutija. U savremenim konstrukcijama je u
razvodnu tablu ugraden voltmetar sa prebacaeem (vidi sliku
136 i 137).
1)
R --r-----'----
2)


T --!--+--,--


R
/
I
\
,

R T
RT
RSB-ST
o
RO RS
V
TO ST
SI. 128a - Serna veze prikljucka voltmera s prebacacem
1 - merenje linijskih napona 2 - merenje linijskih i faznih napona
Na s1. 128a pod 1) prikazana je sema veze voltmetra sa
prebacaeem za merenje samo linijsleih napona, a pod b) volt-
metar sa prebacacem za merenje Iinijskih i faznih napona.
Razvodna tabla je smestena u otvoru 990 X 900 mm u
zidu, taleo da je pristupacna spolja. Na zadnjoj strani ploee
smestaju se potrebni strujni transformatori i stezaljke, leoje
treba da omoguce prikljucak instrumenata. Strujni transfor-
matori ce se upotrebiti ako je jacina stmje koju treba meriti
186
preko 100 A, iii ako su elektriena brojila za manju struju nego
sto je struja u vodovima. Raspored na tab Ii se odreduje prema
raspolozivim aparatima (vidi sl. 129).
SI. 129 Razvodna tubla tipske zidane transformatorske stanice
Zadatak 18 - Pretpostavimo da transformatorslea stanica
od 50 kV A ima tri odvada malesimalne snage: dva od po 23 kW
za privatno osvetljenje i motorni pogon i jedan od 4 leW za
ulicno osvetljenje. Odrediti velieine osiguraea, preleidaca i elek-
trienih brojila.
Topljive osigurace visokog napona izabracemo koristeci
tablicu II. Iz tablice dobijamo za 6 kV i 50 kVA osigurae vi-
sokog napona od 15 A.
Rastavljac 6 kV usvojicemo od 200 A privremeno leao
najmanji normiran.
Glavni osigurac na strani nisleog napona 380/220 V odre-
dicemo prema sllazi transformatora
P 50· I 000
[1
V3.V J!3.380 '
187
Usvajamo osiguracc velike snagc prekidanja eel 80 A (vidi
ta blicll 51).
Osigurace za elva odvoda po 23 kW odredi6cmo uz pret·
postavku da je cos « = 0,8 iz
Usvajamo osigurace UZ 60/50 A
Struja u odvodu ulicnog osvelljenja je
P 4000
18,2A
U 220
Usvajamo osigurace UZ 25/20 A.
Poluzne prckidace odredicemo prcma struji imajuCi u vidu
da sc izraduju za nominalne struje: 15,25,40,60, lOa, 2CO, 400,
600 i I 000' A. Za glavni preki'elac usvajamo tropolni polui'ni
prekidac ad 100 A, za prvi i drugi odvod odgovara prckidac
oel 60 A, a za odvod ulicnog osvelljenja dvopolni poluzni pre·
kidac od 25 A.
Buduci da imanlo na raspolaganju trofaZ11o elektricllO
brojilo 380/220 V, 3 X 5 A, moramo predvideti strujne trans·
formatore 75/10 A (vidi labl. 52). Za odvod ulicnog osvetljenja
usvajamo jednofazno elektricno brojilo 220 V, 10/30 A.
lednofazna brojila se proizvode za slruje: 5j10, 5/15 i
10/20 A za direktan prikljucak i n/5 A za prikljucak preko
strujnog transfOfmatora.
Trofazna brojila za 5/15, 10/30,20/60 A za direktan pri·
kljucak i n /5 A preko strujnih transformatora, gde brojilac
znaci nominalnu struju, a iIncnilac trajno dopustenu struJu
(Iskra). Za cetvorozicni sistem se moraju upolrebiti brojila sa
tfi kretna sistema, a za trofazni trozicni sistenl mogu docl U
obzir i brojila sa dva kretna sistema. )
2 3 1 1
, d t"'" / .. JeDa ran:o rO]eD]!!,.
lLiillYIeIUen.im ... ..
If,rui!3te ...se_.celije . .izradeue. od.gvozdene.konsl.r11kcijc.i. ljma One_ .._ ..
188
__ __ na lieu lllCStu brzo lllontiraju. Prednost
Dve k(:mstrukcije Je seritska Iaka i 'brza_ iii.ontaza,
jirpSJQf, mali investicioni __ _ __
zamena delova.
.. ,_.__ ____ ._m_ "
Na slici 13111 pokazana jc skica oklopljene 6cUje za unu.
trasnju montazu proizvodnje »Elektrosrbija«, a u tablici 29
njcllc osnOVllC dimenzije U lllm.
t=-o
c

81. 130 - Oklopljena celija za unutraSnjll montazu
I-pokretni deo za izvlacenje na tockovillla; 2-nepokretan deo; 3-
prekidac sa malo ulja; 4 - provodni izolatori koji imaju ulogu rastavljaca;
5 -strujni transformatori; 6-naponski transformatori; 7 -sabirnice;
8 - kablo'{ska glava dovodnog kabJa; 9 - tabla sa instrumentima
Celije su opremljene svim potrebnim aparalima j instru.
menlima, a konstruktivno su podeljene na dva dela. Prednji deo
1 je pokretan, tako da se njegovim izvlacenjem prekida struja
i time zamenjuje uloga rastavljaca. Postoje razl1i tipovi ovih
6elija: dovodne, transformatorske i merne, Dovodne celije mogu
biti za vazdusni iii kablovski prikljucak. U pogledu smestaja
celije se grade kao samostalne, hoene" za vrsne i srediSne, sto
189
'iI.;
Jt'J
\ , .;:;-, """,, "
"'" . ...
daje mogucnost kombinovane izgradnje u obliku jednorednih
iIi dvorednih ':elija sa jednim iii vise hodnika za posluzivanje,
Tab!. 29

___ i I 1 II
35 kV .,.1 2 I 2580.
D
830
1240
E F '1
802118201
1 340 2330
Na sliei 131 prikazana je skica oldopljene transformator,
spoljnu lllontazu 10/0,4 kV, 400 kVA, sa6 od-
vod0: nisk.og napona. Ukupna duzina u jednoln 111.
erQ,iivodnj'tpreduzeca »Energoinvest« u Sarajevu.
Limenioklop jeizraden od .celicnihlimova debljine 3mm,
zavarivanja sa prelelapanjem, talec> da
,semogu laleo demontirati. Stanica je podeljena Iimenim pre-
. na visoleo. naponslei deo, na. transfcirmatorski boles
2200 lum, a 1 800 mm.
__,P9Jed}njh celija zavisi od njihove nanlenc.
SI. 131 - Skica oklopljene transformatorske stanice za spoljnu montazu
10/0,4 kV, 400 kV A, sa 6 odvoda niskog napona
2.4 Razvodna postrojeD,ia Da otvoreDom prostl!!:!!..
190

.. .....,
j
j
I
!
!
I
I
I
;-----: "''I .ruJ6OlJNOM
:... ___ J
81. 132 - Oblici izgradnje transformatorskih stanica
a - smestaj u jednoj zgradi; b - na otvorenom prostoru smesteni su sarno
transformatod; c - na otvorenom prostoru imesteno je postrojenje viseg
napona; d - na otvorenom prostoru postavljeno je postrojenje viseg napona
i transformatori; e - celo postrojenje izvedeno je na otVOl"enom prostoru
Na slici 132a pokazano je resenje trans[ormatorske stanice
35/10 leV »Hidromontaze« _. Maribor. Postrojenja 35 kV i
10 kV smestena su u posebne oklopljene blokove dok su trans-
formatori smesteni napolju u otvorenom prostoru. Blokovi
35 leV i 10 kV prileljuceni sn na dalekovode preleo provodnih
izolatora, a veza transformatora sa bIoleom 10 leV je pomocu
leabla. Na sl. 132b data je jednopolna serna, a na sl. 132c crtez
osnove iste stanice.
Razvodna postrojenja se grade leaa nislea i visolea (vise-
spratna). Visoka postrojenja zauzimaju manje mesta. Niska
191
..
• ~
">
'"
S>
~
u
• ~
~ 0
~
~ !
~
M,
I
e
""
. - ~
lq
-('j ~
~
~
• '"
'"
0
u
0
0
>

0
~
"

~
..
"
192
,.WWOS
nJ
UlWOS OJ
,
. --I
i
9
(prizemna) imaju preimucstvo u pristupacnoj visini svih apa-
rata i pribora, sto olakSava pregled i opravku. Na slid 133
pokazan je primer razvodnog postrojenja na otvorenom pro-
storu u niskoj izgradnji.
Na slid 134 pokazan je deo razvodnog postrojenja sa
transformatorom na otvorenom prostoru u visokoj izgradnji.
Rastavljaci za oba sistema sabirnica postavljeni su visoko na
stubu.
.,
.,
51. 132b -Jedoopolna serna transformatorske stanice prema 81. 132a
13 Ele.ktrane i tazvodna postrojenja
193
___ ______ '_M_..:'1.5c:,.., ____ _____________ _
SI. 132c - Crtcz osnove
TS sa 51. 132a
SI. 133 - Razvodno postrojenje oa otvorenom prostoru u niskoj izgradnji
1 - lancani izolator; 2 - betonski stub; 3 - portaini stub; 4 - odvodnik
prenapona; 5 - tropoini rastavljac; 6 - naponski transformator; 7 - strujni
transformator; 8 - prekidac suage; 9 - komanda prekidaea
81. 134 - Deo transformaiorske stanice ua otvorcnom prostoru u visokoj
izgradnji
1 - stub; 2 - rastavIjac; 3 - prckidac; 4 - transformator; 5 - vagon
za transport delova
194
d
Ae An . ...
. OVV' Transformatorske stanke na stubu,}, \_
.lI<
i retko naseljenih podrucja pri-
stanice montirane----ria--"'arvenoni"-
.ilLlll1ozdel1oJIl .. res,tkastom .
Na slici 135 dat je crtez transformatorske stanice na stubu
proizvodnje preduzeca )}Elektrosrbija«.
81. 135 - Transformatorska stanica ua stubu
13"'
195
Elementi transformatorske stanice i stuba se fabrikuju,
'1_J,a'ierenuzit nekoliko sati sklapaju,Stanica se gradi za snage
transformatora od 10, 20, 30, 50 i 100 kVA i za primarne na-
J.lone-L1QII3kV.DQyo'i visokog napona je uzetoli13>;lOmm
2
iii 3 X 16 mm2 Cu. Za snagu 10 do 30 kVA moguca su tn odvoda
Iilski;iinapona sa maksimalnim presekom:"3 x16+10
'oj ><T6+ 10 mm2 i 2 X 10 mm2Cu. Za snagu od 50kVA moguca
"'Sa tri odvoda: 3X25+16mm
2
, 2x25+16mm
2
i 2xI6mm
1
Cu ...
100 kVA moguca su cetiri odvoda i to tri do
'3 x 50+35 mm2 i jedan 2 x 16 mm2Cu. Visina
"'yisol(Ognaponaje 8,18 m a niskog 6,50 m.
Transfonuatorska stanica izradena je kao krajnja i pro-
stubu}z.clvaodnosno
20
-DO- 21
1§'fN-
18
7

5
l
• • •
,;ttt

,'ZVOol
Izvool IZVOD
.12
Sl. 136 - EJektricna serna transformatorske stanice oa stubu od 100 kV A
196
tri d_ela povezana zavrtnjima. Omogucava snabde-
y,anje elektrifnom energijom podrucja u precniku od 2 km.
Od kratkog spoja na strani visokog napona ttailsformator
stiti topljivi osigurac visokog napona kOD1binovan sa rastav-
Ijacem. Pregoreli osigurac pada, pa je sa zemlje vidljiv kvar.
Strana niskog napona zastiCena je od kratkog spoja prekida-
eima i topljivim osiguracima.
Razvodna tabla niskog napona smestena je u razvodni
orman pri dnu stuba. Dimenzije razvodnog ormana iznose: za
snagu 10 ... 30 kV A - 280 X 570 X I 000 mm, za 50 kV A .... -
400 X 550 X I 000 mm i za 100 kV A 420 X 570 X 1000 mm.
Odvodi na tablama za 10 ... 50 kVA zasticeni su sa top-
Ijivim osiguracima, a za snagu 100 kV A glavni odvod i jos jedan
odvod zasticeni su automatskim prekidaCima, ostali odvodi imaju
polufue prekidace i topljive osigurace.
Na slici 136 data je elektricna serna transformatorske
,tanice od 100 kV A, a na slici 137 crtez razvodnog ormana.
Razvodna tabla izvedena je na konstrukciji od limenih profita
L20x20x3 mm.
Dimenzionisanje automatskog prekidaca sa elektro-mag-
netskom i bimetalnom zastitom vrSi se prema nominalnoj struji
transformatora. Za transformator od 100 kVA iznosi nomi-
nalna struja
I
100 000 152 A
V3 x 380
Biramo prekidac od 200 A sa mogucnos6u podesavanja
okidaca od 125 do 200 A, prema tablici 50 .
Kad se vrata ormara otvore, pon10cll prekidaca na pri-
tisak (21 na slici 136) automatski se up ali sijalica 20. Za ne-
smetan rad instrumenata u slucaju hladnoce iii vlage ugraden
je u tabeli elektricni grejac od 200 W proracunat za zagrevanje
ormara 20°C iznad okolne sredine. Za prikljucak grejaca postoji
na tabli utikacka kutija 19.
Paljenje i ulicnog osvetljenja je pomocu aulo-
mata, tako da je obezbeden rad stanice bez posluge.
Izvodi i uvodi provodnika su preko stezaljki od 60 A,
100 A i 200 A, koje su u ormaru rasporedene pred ulaz cevi
odvoda i dovoda u njega.
197
Na slici 136 i 137 brojevi oznacnjn sledeCi materijal:
1 - odvodnik prenapona Za spoljnu montazu za 12 kV, 3
komada.
2 - jednopolni rastavljac - osigurac za 10 kV i 15 A, 3 ko-
mada.
3 - trofazni transformator u ulju za nl0ntazu na stubu,
1O±4%/0,4/0,231 kV, 50 Hz, 100 kVA, sprega Yz 5,
sa konzervatorom za ulje, 1 komad.
St. 137 - Razvodni orman transformatorske stanice na stubu od 100 kVA
4 - tropolni automatski prekidac '" elektromagnetskom i
bimetalnom za,titom i mogucnoscu regulael]e 125 do
200 A, za montazu u razvodni ormar, I komad.
5 - strnjui transformator 200/5 A, I kV, IS VA, klase 1.
3 komada.
6 - tropolni poluzni prekidac s rucieom spreda od 60 A,
I komad.
7 - isto kao pod brojem 4, sarno sa mogu6noscu regulisa-
nja ad 80 do 125 A, 1 komad.
198
8 - isto kao pod 6.
9 - topljivi osiguraci sa podnozjima TZ 60, kapama K III
i odgovarajuCim umecima, 3 konmda.
10 - isto kao pod 9.
II - automat za paljenje i gasenje ulicnog osvetljenja, 1 komad.
12 - topljivi osigurac sa podnozjem TZ 25 A, kapom K II
i umetkom od 15 A, I komad.
13 _. voltmetar sa skalom od 0 do 250 V, kvadratnog oblika
144 x 144 mm, I komad.
14 - ampermetar sa skalom od 0 do 250 A, kvadratnog oblika
144x 144 mm, I komad.
IS - tl'Ofazno brojilo za prikljucak na strujni transformator
200/5 A, 3 x 380/220 V.
16 --- monofazno brojilo za ulicno osvetljenje ad IS A, 220 V,
I komad.
17 - voltmetarski prebacac P - 10 - I f »Iskra«, 1 komad.
18 - topljivi osigurac sa podnozjem TZ 25, kapom K II, i
umetkom 10 A, I komad.
19 - utikacka kntija za na zid ad 10 A, I komad.
20 - sijalica od 40 W, 220 V, Za osvetljenje ormara, I komad.
21 - prekidac na pritisak 6 A, 220 V, I komad.
2.6 Usmeracke stanice \;
Jednosmerna'strujajepLitrebna"zaefektrY8nu vucu, he-
mijsku industriju i drnge potrebe. Naizmenicna struja se maze
usmeravati u jednosmernu pomocll grupe motor-generator,
obrtne llslnerace, kontaktne llsmerace, usmerace sa ziyinirn
parama, usmerace sa razredenim gasovima, elektroliticke i SUVe
uSll1erace. Za potrebe industrije i elektricne vuce dolaze U obzir
usmerace sa zivinim parama.
Usmerace sa zivinim parama imaju posudu ad stakla za
manje struje (20 ... 500 A i nap one 60 ... I 500 V) iii od celi-
1m za jace struje (350 ... 8 000 A i napone 100 ... 5 000 V).
Iz posude je iscrpen vazduh, tako da u njoj ostaju sarno zivine
pare pod pritiskom ispod 0,001 mm zivinog stnba. Stakleni
sud je zavaren, a celicni sud je sastavljen od delova, tako da se
199
vakuum mora odrzavati pomocu crpki. U celicnoj posudi se
nalazi katoda od iive i anoda od grafita. Anoda je vezana za
krajeve sekundara transformatora, a katoda se preko potrosaca
vezuje sa zvezdiStem transformatora. U toku pogona jedan deo
katode je usijan i on emituje elektrone. To je takozvana katodna
mrlja sa temperaturom od oko 3000°e. Elektroni se krecu ad
Ii! IiI
--,
+ ====::1 ±::J === +
I
I
I
I
I
I
Sl. 138 ~ Serna usmeracke stanice sa celicnom iivinom usmeracom
1 - transformator; 2 - prigusnice; 3 - celicna pasuda; 4 - pomocni
transforrnator; 5 - uredaj za podesavanje napana glavnog transformatora;
6 - sabirnice niskog napana; 7 - motor i rotaciona crpka; 8 - v a k u ~
umski rezervoar; 9 - crpka sa zivinom parom; 10 - povratni ventn;
11 - anoda za paljenje (upaljac); 12 - pobudne anode; 13 - transformator
za pobudne anode i upaljac; 14 - prigucni navoji; 15 - automatski prekidac
200
katode ka anodi, koja nije usijana (oko 600
o
q. Usvojen smer
struje je onaj nasuprot kretanju elektrona. Anoda ne emituje
elektrone, jer nije usijana, prema tome struja maze teCi sarno
u jednom smeru - izvan usmerace, od katode (+), Ipreko
potrosaca ka anodi (-), a u posudi usmerace od anode ka
katodi.
Na slici 138 data je serna usmerackog postrojenja sa ZI-
vinim parama i celicnom posudom 3. Transformator 1 ima
primarni namotaj vezan u zvezdu, a sekundarni u dvostruku
zvezdu sa sest faza. Izmedu transformatora i sest anoda nalaze
se prigusni navoji 2, koji sluze za ogranicenje struje kratkog
spoja na strani jednosmerne struje.
Stvaranje zivine pare u pocetku Tada postize se pomoeu
anode za paljenje, odnosno upaljaca 11. Pre pocetka paljenja
prekidac 15 je ukljueen i struja prolazi kroz navoj anode za
paljenje, usled cega se kraj anode zagnjuri u zivu. Pri zagnju-
rivanju u zivu, napon upaljaca je prenl0sten, pa se anoda za
paljenje izdize iz zive pomoeu opruge. Pri tom nastaje elek-
trieni luk, koji omogueava uspostavljanje struje izmedu pobudnih
anoda 12 i pobudnog transformatora 13. Kada se dovoljno zive
ispari, moze se uspostaviti struja izmedu glavnih anoda i katode.
Pobudne anode 12 odriavaju izvesnu minimalnu struju ispod
koje bi se luk ugasio kad optereeenje opadne.
Za rad usmerace potreban je vis ok vakuum od 0,0001 do
0,003 1l11l1, koji se odrzava pomocu dYe crpke vezane na red.
Na sud usmerace prikljucena je crpka sa zivinim parama 9.
Ova crpka ne moze da radi neposredno sa atmosferom. Zbog
toga se ispred nje postavlja rotaciona crpka 7 koja smanjuje
pritisak do ispod 20 mm Hg. Izmedu ove dYe crpke nalazi se
rezervoar 8 i povratni venti! 10. Rotaciona crpka radi samo
povremeno, kada vakuulll U rezervoaru 8 opadne.
Podesavanje napona u izvesnim granicama moze se po-
stic; menjanjem broja navojaka po fazi transformatorskog pri-
mara. U sirim granicama napon se moze podesavati upotrebom
obrtnog transformatora.
Potpuno regulisanje napona od nule do
ll10ze se postiCi upotrebom anodnih re§etki,
gubilaka.
pune vrednosti
prakticno bez
U velikim usmeracama moraju se anode hladiti pomocu
prirodnog i prinudnog strujanja vode iii ulja.
201
Postoje vrste usmeraea specijalne konstrukcije sa uprav-
Ijaekim resetkama, koje preobrazavaju naizmenienn struju u
jednosmernn i jednosmernu u naizmenienu prema smeru pre-
nosenja energije. Ovi uredaji se nazivajn mutatori. Oni nalaze
primenu u elektrienoj vuei i industriji. Motori za pogon dobi-
jaju jednosmernu struju. Pri koccnju, na primer elektricne
zeleznice 11a padinama, motori rade kao generatori proizvo-
deci jednosmernu strujll. Jednosmerna struja se u mutatoru preo-
brazava u naizmenicnu i vraca u naiZlllenicl1u mrezu.
Atmosferska praznjenja izazivaju prenapone usled direk-
tnog udara groma u elektricne vodove, iii sto je cesce. lisled
elektrienog praznjenja u blizini eleklricnih vodova. Naelektrisani
oblak izaziva lokalno staticko punjenje u vodovima. Pri naglom
praznjenju oblaka u blizini vodova, punjenje se naglo oslobada
i rasprostire u vidu prenaponskih talasa na obe strane voda.
81. 139 - Varnicar sa rogovima
Ovi prenaponski talasi mogu
dospeti u elektricno postrojenje
i tamo naneti stetu. Opasnost se
smanjuje zastitom od atmosfer-
skih praznjenja.
Varnicari sa rogovima pred-
stavljaju zastareli naci11 zastite
od prenapona. Nalaze primenu
za zastitu izolatora visokog na-
pona za spoljnu montazu od
elektrienog preskoka kako bi
se toplotno dejstvo elektrienog
luka ispoljilo sto dalje od izo-
latora. Princip dejstva je pri-
kazan na slici 139.
Struja pri praznjenju kroz
varniear obrazuje omeu, sto je uzrok stvaranja magnetskog
polja. Magnetsko polje deluje na elektrieni luk, koji zamenjuje
provodnik sa strujom, razvlaceci ga, dok se ne ugasi. R a z v l a ~
cenje i gasenje luka pomaze i strujanje zagrejanog vazduha.
202
Cevni odvodnici se primenJuJu za male transformatorske
stanice od 6 do 35 k V i za zagtitu izolatora dalekovoda svih
napona. Skica cevnog odvodnika pokazana je na slici 140.
U cevi od izolacionog materijala 1 na-
lazi se elektroda 2, koja zatvara gornji deo
,cevi. Na donjem delu cevi nalazi se uVllcena *
suplja suprotna elektroda 3. Izmedu elektrode 2
i zasticenog dela 4 nalazi se jos i vazdusni 2
prostor L. Ako dode do prenapona, onda se
rastojanja A izmedu obe elektrode 2 i 3 pre-
mosti elektrienim lukom, koji ispari jedan deo
izolacione cevi 1. Gas pomesan sa vazduhom
izlazi pod pritiskom kroz supljinu suprotue
elektrode i pri tom gasi luk izmedu elektroda. J
81. 140 -- Cevni odvodnik prenapona
1 - cev od izolacionog materijala; 2 - elektroda;
3 - suplja elektroda; 4 - provodnik
Ventilni (katodni) odvodnici najvise se primenjuju za zastitu
od prenapona u elektrienim postrojenjima svih napona. Na
slid 141 dat je crtez ventilnog odvodnika prenapona proiz-
vodnje »Elektrosrbija«.
SI. 141 - VentURi odvodnik
prenapona
1 - veza sa vodom; 2 - metalna
kapa; 3 - opruga; 4 - porcu-
lansko telo; 5 - serijski varnicar;
6 - porculanski nosac varnicara;
7 - promcnljivi otpor; 8 - dno
porculanskog tela; 9 - veza sa
zemljom
203
Ventilni odvodnik se sastoji od serijskog varmcara 5 i
promenljivog otpora od silicijum karbida (karborunduma) uz
kV
)/APON OGRANICENJ4
20 ------- .
10
o 6"00
LIN£ARN! OTPOR
lj6RI
1000 {500 A
81. 142 - Dijagram promene
otpora sa naponom
dodatak vezivnog sredstva 7.
Promenljivi (nelinearni) atpor
ima osobinu da mu otpor naglo
opada kad napon raste. Dija-
gram promene otpora sa napo-
nom pokazan je na slici 142.
Serijski varniear ima zada-
tak da po prestanku prenapona
odvoji odvodnik prenapona od
provodnika.
3.2 Uzemljenje u elektricnim postrojenjima
Cilj uzemljenja je zastita osoblja od napona dodira i ko-
raka, zastita materijala i veca sigurnost pogona.
Zastitno uzemljenje Ono nije vezano za pogol1sko strujno
kolo, nego za izolovane delove postrojenja koji nisu pod na-
ponom, ali usled proboja izolacije mogu doCi pod opasan na-
pon. Uzemljuju se kueista generatora, transformatora i drugih
masina, zatim postolja izolatora, rastavljaea, prekidaea, metalne
konstrukcije eelija, razvodnih tabli i slieno.
Pogonsko (radno) uzemljenje - Ono moze povremeno iii
trajno ueestvovati u funkciji strujnog kola, kao na primer us-
led nesimetrije u elektricnoj mrczi iii usled atmosferskih praz-
njenja. Uzemljuju se zvezdista alternatora i transformatora,
odvodnici prenapona, Petersollovi kalemovi, navoji mernih trans-
formatora i slieno.
Spajanje i razdvajanje uzemljenja - Zastitna uzemljenja
iznad i ispod 1 kV treba medusobno povezati ako sn u istoj
pogonskoj prostoriji. U tom slueaju vaze propisi za postro-
jenja iznad 1 kV. Konstrukcije razvodnih tabli niskog napona
pristupaene sa spoljne strane llestruenom oso blju ne smeju se
prikljueiti na zajednicko zastitno uzemljenje, nego ih treba pri-
kljuciti na uzemljivae za oblikovanje potencijala. Vidi sliku 143.
Pogonska uzemljenja ispod 1 kV i zastitna uzemljenja
iznad 1 kV izvesti razdvojeno (najmanji razmak 20 m) ako je
mreza iznad 1 leV nadzemna. Medusobno se mogu povezati
204
"I
I
{
I
I
1
I
(ne moraju) aka je mreza visokog napona u celini kablovska,
iii ako pogonsko uzemljenje sluzi samo za vlastite potrebe po-
strojenja.
Pogonska nzemljenja mernih transformatora i odvodnika
prenapona iznad 1 kV vezuju se na zastitno uzemljenje iznad 1 leV.
Pogonska uzemljenja zvezdisnih otpornika i
kalemova iznad 1 kV ne treba spajati sa pogonskim uzemlje-
njima ispod 1 kV.
SI. 143 - Uzemljenje transformatorske
stanke
1 - spoljna razvodna tabla; 2 - resetka
za oblikovanje potencijala; 3 - zaStitni
uzemljivac visokog napona
,
,
,
,
,
;>- ---l'::==::J
>
--
L Napon dodira i koraka - U slueaju proboja izolacije
kroz uzelriIJ.vac tece siruJa zeinljospoja I
z
u zemlju. Kako pri
tome struja mora da savlada omovski otpor tla, to se u zemlji
javljaju padovi napona. Potencijal zemlje u okolini uzemlji-
vaca se smanjuje sa udaljenjem od uzemljivaea od 'I'z asimp-
totno ka nulL Praktieno se smatra da je potencijal zemlje na
oko 20 ill od uzemljivaca zanemarljiv (manji od 5% od 'I'z)'
Promena potencijala tla sa uda-
Ijenoscu od uzemljivaea poka-
zuje kriva na slici.
=: Covek koji na rastojanju
od 1 m Uednog koraka) dodirne
masu masine iii aparata sa 08-
1m .01 m tecenom izolacijom izmedu faza
i zemlje imace izmedu ruke i
-20m -20m stopala napon dodira
81. 144
Ako eovek prilazi uredaju sa osteeenom izolacijom biee
izlozen izmedu oba stopala naponu koraka
Uk= '1'.- '1'2
Duzina koraka usvaja se 1 m. Ako naponi dodira i ko-
mka prelaze dozvoljene vrednosti pristupa se oblikovanju po-
205
c?
tencijala, na primer povezivanjem uzemljivaca u kanture aka
zasticenog postrojenja, kao sto se vidi na slici 145. Na taj naCin
se U d i Uk smanjuju ua dozvoljenc vrednosti.

-CEVI
[
POSTROJEHJE
VISOKOG
NAPONA
r.
1'7:5' /;\

, I I I
I ' ,
51. 145
Tabl. 30
Vreme iskljueenja zemljospoja u s
..
Napon dodira pri
a) izvan ograde
uredajima s nepo-
sredno uzernlje-
Dozvoljeni naponi dodira i
koraka - Najvisi dozvoljeni
napon dodira i koraka u 1'0-
strojenjima do 1 k V iznosi 50 V
po JUS-u (po nemackim VDE
pro pi sima 65 V), a u postroje-
njima iznad 1 kV iznosi 125 V.
Medutim, dozvoljeni naponi do-
dira i koraka zavise i od vre-
mena iskljucenja zemljospoja.
U tablici 30 navedeni su 1'0-
daci prema "Tehnickim propi-
sima za izvodenje uredaja jake
struje za pogonski napon iz-
nad 1 000 V". Sluzbeni list
FNRJ br. 6/57 od 6. [ebru-
ara 1957.
0,8 0,6 0,4 0,2 0,1
50 58 78 133 159
------------
nim zvezdiS-
b) unutarograde 125 137 178 265 337
tern u V
.. _-
---
------

a) na vrIo prometnim
saobracajnim putevi- 55 62 100 137 160
ma izvan uredaja

;J
-----------
1j

b) na drugim mesti-
Napon rna izvan uredaja, a 125 139 177 268 337

koraka
unutar ograde
) ,
---
---
. .
c) unutar ograde pri
..,
upotrebi izolovane 245 300 373 546 660
. ..,
obuce

i.i
206
I
I
:
,
I
/
I
I
1
l
i
Uzemijivacki vodovi - Dozvoljeno opterecenje vodova
do uzemijivaca zavisi od struje zemljospoja i dato je u tablici 31.
Tabl. 31
Presek
mm
2
Trajno dopustena struja u A I tokom Is u kA
--I
cclik alumin, bakar I celik alumino bakar
16
25
35
50
70
100
200
150
200
280 3,5
150*) 250') 480') 3,0 5.0
180*) 320*) 590') 4,5 7,0
240*) 430*) 780*) 6,0 10,0
420*) 760*) 1 380*) 12,5 20,0
*) Vazi sarno za trakastc provodnike. . ."",i.
,·fI'\.... ,
2,5
4,0
5.5
8,0
11,5
16,0
32,5
;; J.f i.lcl ....
Najmanji dozvoIjen presek za neizolovane vodove pos-
tavljene u zemlji iznosi: za pocinkovan eelik 100 mm
2
, za bakar
50 mrn
2
• Polaganje aiuminijuma u zemlju se izbegava. Za neza-
sticene vodove van zemlje: za pocinkovan celik 50 mm
2
, za aIu-
minijum 35 mm
2
i za bakar 16 mm
2

Za razvodna postrojenja preporucuju se vodovi od 1'0-
cinkovane celiene trake preseka: za glavni vod do 200 A trajne
struje 1 X (30 X 4) mm, do 300 A trajne struje 2 X (30 X 4) mm,
za kratke prikljueke 1 X (20 X 2,5) mm.
Veza sa uzemijivackim vodom - Delove koje treba uzem-
Ijiti ne treba vezivati na red, nego ih treba povezati paralelnirn
spojnim provodnicima na sabirni uzemijivacki vod (slika 146).
Glavni sabirni vod postavlja se na , . I
syaki sprat kao prost provodnik, ili
u velikim postrojenjima u vidu prste- W
na, pa se pomocu spojnih proyodnika -i+·,,--..:!k----.ii""-
na njega prikIjnce delovi koje treba b f t f
uzemljiti. Ovaj sabirni zemljovod, pre-t -++-
ma velicini postrojenja, treba na jed- ,. . Q
nom iIi vise mesta povezati sa zemlJom
pomocu yertikalnih provodnika. Pri
eiektricnom preskoku za zastitno uZem-
IJenje mogu u zemljovodu nastati
opasni prenaponi. Iz tog razloga tre-
SI. 146 - Uzemljenje pot-
pornih izolatora .
a - pogresno vezivanje (saH
birni vod je prekinut) b-
pravilno (uzemljivacki vod
nije prekinut)
207
ba vodove za uzemljenje postaviti izvan domasaja ruku, ili ib
ograditi zastitom od slucajnog dodira. Na vodovima za uzem-
Ijenje nije dozvoljeno postavljanje prekidaca, ni osiguraca.
Uzemljivaci - Preko uzemljivaca struja prelazi u zemlju.
Mogu se upotrebiti pocinkovane celicne ploce debljine 3 mm
i jednostrane povrsine I m
2
iIi bakarne ploce debljine 2 mm
i jednostrane povrsine 0,5 mm
2
• Upotrebljavajn se i celicne
pocinkovane cevil) precnika 1" do 2", duZine I do 5 m. Isto
tako upotrebljavaju se pocinkovane celicne trake, koje se polazu
u dubinu zemlje 0,5 do I m.
Dimenzije uzemljivaca odreduju se prema specificnom
otporu tIa (tablica 32) i otporu rasprostiranju uzemljivaea
(tablica 33).
Tabl, 32 - Srednje vrednosti specificnog otpora tla (?)
lezerska voda IDm Suv sitan pesak 500Dm
Mocvara, treset 30Dm Suv pesak i sljunak l000Dm
Glina. oranica 100 Dm Stena, suv beton 3000Dm
Vlaian krupan pesak 200nm
Tab), 33 - Otpori rasprostiranja uzemljivaea Rl [0] za specificni otpor
tla
--;----,------.----------
I
Traka duzine I 8ipka iIi cev 1\ PloCa uspravna
m I duzine ill 1 m ispod zerol]'e
I Vrsta uzemlivaca
\
i 10 125 I 50 1100\1 I 2 I 3 I 5 0,5 x 1m I Ix 1 m
r.sprost.D 110 I 5 1 3 1701401301201 35 I 25
Tacnije se otpor rasprostiranja R [ L!] trakastog uzemlji-
vaca moze dobiti po Leblu iz
p /2

2 It! Hd
gde je: p [L! m] - specificni otpor tIa,
/ [m] - dllzina trakastog uzemljivaca,
H [m] - dllbina llkopavanja,
1) Po tehn. propisima najmanji precnik celicne pocinkovane cevi
iznosi 38 mID.
208
d [m] - precnik provodnika. Za pravougIi presek llVO-
dimo racunski precnik d = 1/2 sirine trake. Za traku sirine
30 mm bice d = 0,ol5 m.
In - prirodni logaritam (In = 2,3 Ig)
Otpor rasprostiranja za cevasti (stapasti) uzemIjivac iz-
nosi po Kohu
p 4/

27tl d'
gde je: / [m] - duZina ukopanog dela,
d [m] - spoljni precnik uzemljivaca.
Ako se postavi vise istib cevnih uzemljivaca u zemlju i
medu sobom povezu, onda se zbog medusobnog uticaja racuna
zajednicki (ekvivalentan) otpor iz obrasca
Ro

gde je:
Ro - otpor jedne cevi u tIu,
n - broj cevi,
1) - sacinioc koriscenja.
Obicno je poznato Ro i R na osnovu cega mozemo odrediti
n' 1) = RoIR. Iz dijagrama na s1. 146a za cevi postavljene u
pravoj liniji, odnosno na s1. 14Gb za cevi po krugu iii viseugaoniku,
biramo broj cevi n prema proizvodu n . '1). Podaci se odnose na
razmak izmedu cevi koji iznosi dvostruku duZinu cevi (a=21),
iIi trostruku duziuu cevi (a=31).
Ako se trakasti uzemljivac postavlja u kruznoj iIi pravo-
ugloj konturi onda je priblizno otpor rasprostiranja jednak
otporu rasprostiranja rastegnute trake (za D ;;;; 10 m).
Otpor uzemljivaca u vidu mreze (sa poprecnim vezama)
moze se izracunati po Olendorfu iz obrasca
p P

2D /
14 Elektrane i razvodna postrojenja
209
210
;/
nl'l
12
11
10
9
f-::-'
Z
::>
I
L
,
11 I'
l'l! D
9
'1
?
g
8
7
6
5
4
3
2
1

r::;'
':}
b (, (.
1
\' s
J'
'-1
&)
!b


-,

.L.
111 1
4 1'1
2'
I"
3 :7

i?
J
:r
(.
,

:fl&!1

q
7
10
-,
t

d
/4
"'
l<§
,
2
,0
"
..r;

-, 1'7
:;

0
§) P"
. i
"., J
4

Y
,-

V'
'5'"
>(
I
?r
,
,
.r
h
'"
"l'
A
n
..
i
!
')
--
,
t
7
f
i
i
i
,
.,
II I /1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 n
SI. 146a - Za cevi u pravoj liniji

Sl. 146b-- Za cevi po krugu iii pravougaoniku
r
;1,
/;' _ /:) _,. " C,'. .
r __ S jP ___ f' ;..' D
,'i .J <Jag /;?Cl., ,(,/ ," . pID ... "
J - ....... h - /" _ . '"J 'i a
gde je: :.:.. / J37Y ;<otv,r7-j r:U!;"-7 / .... ./ ;
J...' " ;'e Z:>l.!:.>7.J.
p - specifiCni otpor tIa, t-/ ( . c''-'_-<) /:::> /rS4'1 ..... ,'!>""l
I - ukupna duzina svih provodnika,
D = 1,13 VS - racunski precnik u m, gde je S [m
2
] obu-
hvacena povrsina tIa u m
2
.
Sirina mreze mora biti jednaka bar polovini njene duzine.
Otpor ukopanog uzemljivaca na dubini II bice stvarno manji
od izracunatog, jer se ova Inetoda odnosi na uzemljivace na
povrsini zemlje.
Uzemljivac slozen od traka i cevi daje teskoce za proracun.
Radi toga se racuna jedan put sarno za cevne, a drugi put sarno
za trakaste uzemljivace, pa se kao otpor uzemljivaca usvaja manja
vrednost. U stvari otpor ee biti manji od izracunatog zbog zajed-
nickog dejstva.
Zadatak 19 - Odrediti dispoziciju uzemljivaca za transfor-
matorsku stanicu ako je: specificrn otpor tla P = 120 0 m,
otpor zastitnog nzemljenja R
z
= 6 0, otpor pogonskog nzem-
Ijenja Rp = 3 O.
Zastitno uzemljenje izveseemo oko transformatorske stanice.
Ako upotrebimo eeliene pocinkovane cevi duzine 3 m iznosice
otpor jedne cevi u tlu spec. otpora od 100 0 m (tabl. 33) ROl =300.
U tlu spec. otpora od 120 0 m biee otpor rasprostiranja
jedne cevi Ro= ROl" P/PI= 30· 120/100 = 36 O. Za zajednicki
otpor Rz= 6 0 dobieemo n'f) = Ro/Rz= 36/6 = 6. Iz slike
!46b za n'f) = 6 i medusobni razmak pojedinih cevi a=3'! =3-3=9
m dobieemo broj cevi n = 8. Osam cevi mogu se rasporediti u
pravougaoniku oko transformatorske stanice. Uzemljivacke cevi
su medusobno povezane spojnim provodnicima ukupne duzine
8·9=72m.
Izracunaeemo sada duzinu trake ako hi uzemljivac izveli
sarno sa celicnom trakom. Traka sa otporom rasprostiranja od
6 Q u tlu sa spec. otporom od P = 120 0 m imala bi otpor
u tlu sa spec. otporom od PI = 1000 m
211
()
Taj otpor mozemo posti6i lrakom duzine 50 m (tab!. 33).
Usvojicemo kao ekonomicniji uzemljivac sa celicnom po-
cinkovanom trakom 30· 4 mm koja ee se postaviti oko trans-
formatorske stanice (vidi sliku 146c).
r
5
r-
IO
I
IP013 e
- 10
C\I
1- min20m
r--20m-
SI.146c
Pogonsko uzemljenje treba da je udaljeno od zastitnog
najmanje 20 m. Spojieemo ga se transformatorskom stanicom
pomoeu kabla IPO 13-1 kV. Pretpostavljamo da je prostor za
smestaj uzemljivaca ogranicen i da iznosi 25.' 20 m.
Upotrebieemo uzemljivac u obliku mreze sa konturom
25 . 20 m i poprecnim provodnicima sa razmacima od 5 m.
Ukupna duzina svih provodnika iznosi 1 = 245 m (vidi sl. 146c).
Koristieemo Olendorfov 0 brazac
120 + 120 =2,90
2 D 2·25,3 245
gde je raeunski precnik 1,13 Vs = 1,13 V25 ·20 = 25,3 ill
Stvarni otpor biee znatno manji zbog ukopavanja uzemlji-
vaea na dubinu od bar H 0,5 ill.
3.3 Proracun otpora uzemljenja
Postrojenje niskog napona - U ovom slucaju je u postro-
jenju zvezdiste transformatora neposredno (direktno) uzemljeno,
pa 6e u slucaju zemljospoja doCi do jednofaznog kratkog spoja.
212
Otpor uzemljenja treba da bude takve veliCine da dode do si-
gumog iskljucenja osiguraca ili okidaca i na taj naCin do pre-
kid a zemljospoja.
.. Otpor nzemljenja obzirom na zemljospoj u
pnJemmc!ma na mrez! mskog napona odreduje se prema struji
iskljucenja najveeeg prijemnika, a da pri tom napon pogon-
skog uzemljivaca ne prede 65 V.
U
d
65

lim k . lorn
gde je l,m= k· lorn
10m [AJ - struja osiguraca najveeeg prijemnika
k - koji iznosi: za brze topljive osigurace 3,5;
za trome os!gurace. do 50 A = 3,5, a preko 50 A = 5; za spoljne
vodove nadzemne ! kablovske i kuene prikJjucke 2 5' za motome
zastitne prekidace 1,25; za zastilne prekidace sa ohciacima regu-
hsamm na struJu kratkog spoja 2,5.
Ako usvojimo k = 3,5
otpor pogonskog uzemljenja bi iznosio
R _ 65
p-
3,5· lorn
Akc najveCi osigurac prijemnika iznosi 10
m
= 10 A, onda
Rp 65
3,5· 10
Ako je najveei osigurac uzemljenih prijemnika veGi od
10 A izvodenje pogonskog uzemljenja bi bilo neekonomicno
zbog malog otpora uzemljenja. U 10m slucaju se primenjuju
druge nlere, kao zastita izolovanjem, ogra-
divanjell1, zastitnim prekidacima i slicna.
Na slici 147 je pokazan princip zas-
titnog prekidaca na motoru u mrezi niskog
napona.
Krajevi okidaca zastitnog prekidaca
vezuju se izmedu mase molora i zemlje.
Struja reagovanja osiguraea iznosi 50 ...
150 mAo Potreban otpor pomoenog uzemlji-
50-150mA.
R =200.n
SI. 147
213
vaca iznosi 200 ... 800 C, obicno se racuna R = 200 Q. Pomocu
tastera T moze se proveriti ispravnost prekidaca.
Zastitni prekidaci moraju biti gradeni tako da iskljucuju
najdocnije posle 0,1 s.
Ako je u mrezi niskog napona primenjeno nnlovanje onda
uknpni otpor nzemljenja ne treba da bude veCi od 2 Q.
Otpor uzemljenja jednog iii vise uzemljivaca u blizini izvora
struje, iii transformatora kao i u podrucju poslednjih 200 m
moze da iznosi najvise 5 Q.
Zastitno uzemljenje postrojenja < 1 leV i postrojenja > 1 kV
u istoj transformatorskoj stanici su povezana i racunaju se
prema propisima za napon > 1 kV. Uzemljivace zastitnog i
pogonskog uzemljenja treba postaviti u mednsobnoj udaljenosti
od oko 20 m.
Zadatak 20 - Trallsformatorslea stanica 10/0,4 leV napaja
mrezu llisleog napona 380/220 V. Na mrezi je primenjeno zas-
titno uzemljenje. 03igllraci motora i aparata su od 15 A. Odre-
diti otpor pogonskog uzemljenja.
Otpor pogonskog uzemljenja cemo odrediti prema struji
iskljucenja najveceg osiguraca It = 3,5 . 15 = 52,5 A
Ud 65
Rp ~ --- = --- = 1,24 Q
Ii 52,5
Za otpor pogonskog uzemljenja usvajamo R = 1,33 Q.
Ako se ovaj otpor zbog nepogodnog zemljista tesko moze
postici, mozemo za sve prijemnike sa osiguraCima preko 10 A
primeniti zastitne prekidace, pa ce u tom slucaju otpor pogon-
skog uzemljenja iznositi
Rp= 3 , ~ 5 10 1,86 Q
Otpor uzcmljenja u postrojenjima iznad 1 IcV - Ako je
zvezdiste transfonnatora neuzemljeno, na primer na nlrezama
srednjeg napona 6 ... 35 kV, onda se struja zemljospoja za-
tvara preko kapacitetnog otpora mreze visokog napona. Otpor
zastitnog nzemljenja je odreden za
214
Ud 125
Rz=-=-[Q]
Iz Iz
Struja zemJjospoja I, u nekompenzovanoj mrezi sa neuzem-
Ijenim zvezdistem iznosi priblizllO
I,=V.L.C [A]
1000
gde je: V [kV] - Medufazni napon mreze visokog napona,
L [km] - ukupna duzina neposredno (galavanski) po-
vezanih vodova,
C - koeficijent koji iznosi:
2,5 za vodove bez zastitnog uzeta,
3 za vodove sa zastitnim uzetom.
Za struju zemljospoja I, za podzemne kablove vidi tablicu 34.
Tabl. 34
Na- Struja spoja sa zemljom A/km za kablove preseka mm
2
pon
kV 10
1
16 I 25 I 35 I 50 I 70 I 95 I 120 I 150 I 1851 240 1
300
6 0,33 0,39 0,45 0,63 0,68 0,76 0.84 0,9 0,98 1,0 11,1 1.2
--------------------- -
10 0,55 0,65 0,75 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,1
---- --------
----
--
--
7,017,8
--
35 - 4,0 4,4 5,0 15,5 6,1 6,5 8,4
Najveca dopnstena vrednost otpora uzemljenja n e1ek-
tricnim postrojenjima, prema podacima iz knjige P.A. Dolin:
»Spra vocnik po tehnike bezopasnosti«, data je n sledecem
pregledn:
Za postrojenje visokog napona
I - Zastitno uzemljenje u postrojenjima sa velikim stru-
jama spoja sa zemljom (500 A i vise) ................ 0,5 Q
2 - Zastitno uzemljenje u postrojenjima sa malim stru-
jama spoja sa zemljom (do 500 A) .................. 10 Q
Za postrojenje niskog napona
3 - Postrojenje sa uzemljenim zvezdistem:
a) uzemljeno zvezdiste generatora i transformatora snage
100 leVA i nize .................................... 10 Q
b) u ostalim slucajevima ...................... 4
4 - Zastitno uzemljenje u postrojenjima sa izolovanim
zvezdisLeln
215
a) pri snazi generatora i transformatora 100 kVA i
manje ............................................ 10 Q
b) u ostalim slucajevima ...................... 4 Q
Zadatak 21 - Transformatorska stanica se napaja na
nekompenzovanoj mreti 10 kV, ukupne duzine vodova 80 km.
Mreza 10 kV je nadzemna bez zastitnog uzeta. Odrediti otpor
zastitnog uzemljenja.
Struja zemljospoja iznosi
V· L· C 10.80·2,5
h·· -2A
1000 1000
Otpor zastitnog uzemljenja biee
Ud 125
R
z
-----62,5Q
I, 2
Za oklopljeno postrojenje bez ograde otpor uzemljenja
hi iznosio
65 65
R,-----32,50.
Iz 2
S obzirom na navedena ogranicenja USVOJlcemo maksi-
malni otpor zastitnog uzemljenja Rz= 10 O.
Postrojenja iznad 1 k V sa nzemljenim zvezdistem - Zvez-
diste moze biti uzemljeno preko induktivnog otpora (Peter-
senovog kalema). U tom slucaju se na mestima sa ugradenim
Petersenovim kalenlovima racuna sa zbirom struje Peterseno-
vih kalemova i preostale struje mreze ako je zastitno i pogol1sko
uzemljenje povezano, a sa preostalO1TI strujom mreze aka je
zaslitno uzemljenje odvojeno od pogonskog. Na mestima gde
nisu ugradeni Petersenovi kalemovi merodavna je preostala struja
u najnepovoljnijem slncaju.
Velicina preostale struje mreze data je n tablici 35
U nekim mrezama se primenjujn Petersenovi kablovi
na naponu 35 kV ako je struja zemljospoja veea od 10 A, a na
mrezama 6 ... 10 kV ako je struja zemljospoja veca od 30 A.
216
Tabl. 35
Napon mreze
I
Vrsta mreze
I
Preostala struja u % od
kV
I
struje spoja sa zemIjom
10
I I
20 ... 25
35 Nadzemni vodovi 12 ... 14
110 2 ... 5
6
I
I
8 ... 10
10 Kablovi 6 ... 8
35 4 ... 5
,
I
,
Na primer, u kompenzovanoj mrezi 35 kV uknpne du-
zme 400 km, nala2i se transformatorska stanica bez ugrade-
nih Petersenovih kalemova. Vodovi su sa zastitnim uzetom.
Otpor zastitnog uzemljenja racunaeemo sa preostalom stmjom
mreze Ip. Pomoeu tablice 35 nalazimo
14
Ip---I,
42 .
. V·L·C
gde Je I z -----
1000
35·400· 3
1000
42A
14
Ip---' 42 - 5,88 A,
42
125 125
oclatle Rz - - -- --- 21,2 Q
Ip 5,88
Bez kompenzacije bi otpor zastitnog uzemljenja iznosio
125
R
z
--- - 2,98, dakle znatno manji i skuplji.
42
Postrojenja iznad 1 kV mogu imati neposredno (direkt-
no) uzemljeno zvezdiste. To je slucaj u postrojenjima napona
110 kV i viSe. U tom slucaju se racuna sa strujom jednopol-
nog kratkog spoja, koja treba da iskljuci prekiclace u kratkom
vremenu.
U postrojenjima 10 kV i 35 kV primenjuje se, narocito
za kablovsku mrezu, indirektno uzemljeno zvezcliste. Izmedu
i}emlje postavljaju se rezistantni (omovski) otpori,
kOJl ogramcavaJu stmJu kratkog spoja sa zemljom, a time i
naprezanje postrojenja.
Na primer u beogradskoj mrezi se za indirektno uzem-
.ljenje koriste elektrolitski rezistantni otpori i to 6 0 za 10 kV
mrezu i 21 0 za 35 kV mrew. Time se ogranicavaju struje
zemlJospoJa na oko 1 000 A. To je dovoljno za iskljucenje osi-
i prekidaca, a sa druge strane snlanjuje naprezanje po-
slrojellja usled udarnog dejstva jednopolnog kratkog spoja.
217
3.4 Kompenzacija strnje spoja sa zemljom (Petersenovi kalemovi)
U sistemima sa uzemljenim zvezdistem dolazi do kratkog
spoja u slucaju spoja sa zemljom jedne faze. Ako zvezdiste nije
uzemljeno (sto je slucaj u Evropi sa sistemima visokog napana),
anda ee se pri spoju jedne faze sa zemljom pojaviti struje spoja
sa zemljom. koje se zatvaraju preko mesta kvara, kapacitetnog
otpora mreze i faznih navoja alternatora. odnosno transfor-
matora. Pri visokim naponima i veeim kapacitetima mreze (na
primer kablovske) struje spoja sa zemljom mogu postiCi vrednost
opasne po provodnike (preko 7 A).
U normalnom rezimu rada (slika 148) kroz provodnike
proticu jednake po ve1iCini kapacitetne struje
Vj
w C
Xc
gde je Vf - napon svakog provodnika prema zemlji, C - ka-
pacitet izmedu provodnika i zemlje, w - kruzna ucestanost.
Ico_

Ieo
leo
UTf
URI Ico
Ico _
leo_
a)
b)
SI. 148 - Trofazni sistem sa neuzemljenim zvezdistem u normalnom pogonu
a - elektricna serna; b - strujni i naponski vektorski dijagram
Kapacitet C zavisi ad duzine i vrste linije. Naponi faza prema
zemlji UrI' US!, Uti Sil simetricni i brojno jednaki faznom na-
ponu sistema.
U slncaju spoja sa zemljom jedne faze menjajn se i napo-
ni prema zemlji i kapacitetne struje pojedinih faza (slika 149).
Na primer, pri spoju sa zemljom faze T, njen napon prema
zemlji pada na nuln, a teziste naponskog dijagrama se pomeri
iz tacke A u B (zvezdi;;te dobija fazni napon). Ostale dYe zdrave
faze dobijaju prema zemlji V"3 puta veei napon, koji je sad
jednak medufaznom naponu: V3. V
rj
; V3. V,r'
218
Kapacitetne stmje u fazama R i S zajedno sa naponima
uvelicavaju se za V3 pnta, Ier V3 . Vrr w V3. leo' 108 V 3.
leo' Kapacitetna stmja faze T je nnla, jer je ta faza u spoju
sa zemljom, pa je i njen kapacitet C prema zemlji jednak nuli.
Suma kapacitetnih struja sve tri faze nije vise jednaka
nuli, zbog cega kroz mesto spoja sa zemljom tece stmja Ie'
koja je brojno V3 puta veea od struja lor i I" nepovredenih
__ Ies

a)
s
SI. 149 - Trofazni sistem sa neuzcmljenim zvezdistem u slucaju jednofaznog
spoja sa zemljom
faza, iii koja je 3 puta veea od stmja leo pri normalnom reZlmu
rada, kao sto se vidi u dijagramu napona i struja (slika 145 b)
V3. V3. V3. 3· 3· VjW C
Po Petersenu ova se stmja moze kompenzovati (ponistiti),
ako se u zvezdiste transformatora postavi induktivni otpor sa
samoindukcijom L. Da bi se kapacitetna stmja Ie ponistila sa
induktivllom strujom fL, treba da je Ie = fL, odnosno
Vj . 1

wL 3w'C
Na slici ISO pokazana je sema sa prikljucnim induktiv-
nim (Petersenovim) kalemom L.
Kroz mesto spoja sa zemljom proticu jednake a suprotne
struje koje se ponistavaju, tako da se linija ne mora odmah
. iskljuciti, nego se moze pricekati neko vreme dok se ne usta-
219
novi mesto kvara. Na slici 150 b dat je strujni dijagram pri kom-
penzaciji struje spoja sa zemljom.
U vodovima k01TIpenZovanirn sa Petersenoyirn kalemovi-
rna nece teci tacno struja Ie kroz mesta spoja sa zemljom, nego
ce postojati neka razlika oko 10% od I" jer se ne moze pos-
tici potpuna kompenzacija.
Ar ____ ______ •
IcS_
!---'VIIV'Ir-------=-==--------.----I- •

--Ie /I" I leo
St. 150 - Kompenzacija kapacitetne struje pomocu otpora sa samoindukcijom L
Snaga prigusnog Petersenovog kalema ravna je proiz-
vodu napona prema zemlji i struje koja kroz njega tece, koja
je jednaka struji sa zemljom Ie:
V
Ie. odnosno Ie gde je VI) medufazni
V3 .
napon. Odredivanje struje spoja sa zemljom I, vidi u odeljku
3.3 Proracun otpora uzemljenja (str. 192).
Iskustvo je pokaza]o, da kalem moze da odstupa ± 10% od
proracunske vrednosti. Ako se kapacitet mreze u pogonu menja
(iskljuCivanjem ogranka), mora se na kalemu predvideti vise izvoda.
3.5 Signalisanje spoja sa zemljom n elektricnoj mrezi
Ako elektricna mreza nije kompenzovana, ogranak u kome
se pojavio spoj sa zemljom treba odmah iskljuciti, a ako je kom-
penzovana prvo se izvrsi prebacivanje u mrezi kako hi sto manje
potrosaca ostalo bez energije, a potom se deo mreze u kojoj
1) Po internacionalnirn oznakama se oznacuje sa: E - elektromo ..
, torna sila, U - fazni oapon i V - medufazni napon.
220
se nalazi kratak spoj iskljuei. U svakom slueaju spoj sa zemljom
treba da bude signalisan.
Na slici lSI pokazan je nacin signalisanja spoja sa zem-
ljom kad je zvezdiste na jednom od transformatora pristu-
paeno. Izmedu zvezdista i zemlje postavljen je naponsld trans-
SI. 151 - Signalisanje spaja sa
zemJjom kad je zvezdi§te sistema
pristupacno
1 - naponski transformator; 2 -
naponsko rele
f
formator 1, a na njegovim krajevima prikljuceno je naponsko
rele 2; U normalrum uslovlma rada nema napona izmedu
zvezdlsta transformatora 1 zemlje. U slneaju spoja sa zemljom
jedne faze, potencijal zvez-
dista dobice fazni napon i
rele ce ukljuciti neld signal
(sirenu iii signalnu plocicu).
f
3
Ako zvezdiste nije pris-
tupacno, onda Se moze pri-
meniti naponski transforma-
tor sa pet jezgra uzemljen
na strani visokog napona.
Vidi sliku 152 pod 1. Na-
S!. 152 - Signalisanje spoja sa zem- voj eetvrtog i petog jezgra,
Ijom kad je zvezdiste sistema koji u stvari meri napon
nepristupaeno zvezdista prema zenl1ji. ve-
. - naponski transformator sa pet zan je za rele 2. U slucaju
Jezgra; 2 - rele; 3 - zVllcni signal spoja sa zemljoro rele 6e
. '. ukljueiti kontakte, koji us-
postavljaju strujno kolo izmedu sekundara naponskog trans-
fOrInatora 1 i signalne sirene 3. U OVom slucaju je pogon sig-
nalnog urcdaja naizmenienom strujom.
Na ovaj nacin nas signal sarno obavestava, da je doslo
do spoja sa zemljom. Ako je potrebno da se zna i na kojoj je
221
fazi doslo do spoja sa zemljom, moze se primeniti po stupak
pokazan na sliei 153.
Kad je pogon normalan sve svetiljke 2 ravnome.rno,
a voltmetri pokazuju iste napone. Ako dode do spoJa sa zemljorn,
2
81. 153 - Signalisanje spoja sa
zemJjom sa oZliakom faze u spoju
1 - naponski transformator sa
pet jezgra; 2 - sveti1jke; 3 - rele
onda se svetiljka faze u spoju sa zemljom ugasi, a ostale jace
svelle. Rele ukljuci signal, a voltmetri pokazll nesirnetriju napona.
222
I
:j
!
j
I
I
'1
VI POPRAVAK FAKTORA SNAGE POMOCu
KONDENZATORA
Sto je faktor snage (cos '1') rnanji, to Je prividna snaga
potrebna za jednu istu aktivnu snagu veca. To ima za posle-
dicu povecanje preseka provodnika dimenzija masina, zatim
znatno placanje reaktivne energije.
1
)
Iz navedenih razloga potreb-
no je popraviti faktor snage, sto
se maze posti6i pomocll sinhronih
motora ili pomo6u lcondenzatora.
Upotreba kondenzatora je savre-
men i ekonomican naCin popravka
faktcra snage, narocito za rnanja
postrojenja.
Kondenzator proizvodi kapa-
citetnu struju, koja je pornerena
za 90° ispred napona. Otocnirn ve-
zivanjem kondenzatora i potrosaca
sa induktivnim opterecenjem maze
se postiCi, potpuna ili deJimicna
kornpenzaeija reaktivne struje, od-
nosno snage (vidi sliku 154).
p
Sl. 154 - Dijagram popravka
faktora snage
Iz dijagrarna na slici 154 dobijamo p. tg '1'. Za pot-
punu kornpenzaeiju kondenzator treba da irna snagu PX'
BuduCi da potpuno kornpenzovanje zahteva velike kondenza-
tore, u praksi se cesto zadovoljavarno popravkorn eos'P do 0,85
1) Prema postojeCim tarifama dozvo1java se potrosacu da preuzme
bespJatno reaktivne energije u iznosu 62% od preuzete aktivne energije,
sto odgovara garantovanom faktoru snage cos = 0.85. Visak reaktivne
energije se piaCa.
223
iii 0,9, to jest od cos 'PI na cos 'P2' U tom slucaju snaga kon-
denzatora iznosi
P,= P (tg 'Pl- tg 'P2)
Snaga koudenzatora se izracunava u kV Ar, to jest u
kilovoltamperima reaktivnim.
Radi lakseg izracunavanja u tablici 36 dati su koeficijenti
s kojima treba pomnoziti aktivnu snagu postrojenja P[kW],
da bi se dobila snaga kondenzatora P,[kVAr] za popravak
faktora snage od cos 'PI na cos 'P2. Pri tome treba voditi racuna,
da se snaga P odnosi na snagu uzetu iz mreze, a ne na nomi-
nalnu snagu na vratilu matara. Aka nominalnu snagu motora
oznacimo sa P n. a stepen iskoriscenja motora sa 1jm, auda ce
snaga uzeta iz mrete biti P = P nl1Jm.
Tabl.36
\
'--
Prvobitni faktor
Popravljeni faktor snage - cos 412
snage - cos<p 1
0,80
I
0,85 I 0,90
I
0,95
I
1,00
I
0,40 1,54
I
1,67 I 1,81 1,96 2,29
I
0,42 1,41 1,54 1,68 1,83 2,26
I
0,44 1,29 1,42 1,56 1,71 2,04
I 0,46 1,18 1,31 1,45 1,60 1,93
I
0,48 1,08 1,21 1,34 1,50 1,83
0,50 0,98 1,11 1,25 1,40 1,73
I
0,52 0,89 1,03 1,16 1,31 1,64
I
0,54 0,81 0,94 1,08 1,23 1,56
0,56 0,73 0,86 1,00 1,15 1,48
I 0,58 0,66 0,78 0,92 1,08 1,41
I
0,60 0,58 0,71 0,85 1,01 1,33
0,62 0,52 0,65 0,78 0,91 1,27
0,64 0,45 0,58 0,72 0,87 1,20
0,66 0,39 0,52 0,66 0,81 1,14
0,68 0,33 0,46 0,59
I
0,75 1,08
0,70 0,27 0,40 0,54 0,69 1,02
0,72
I
0,21 0,34 0,48 0,64 0,96
0,74 0,16 0,29 0,43 0,58 0,91
0,76 0,11 0,23 0,37 0,53 0,86
, 0,78
I
0,05 0,18 0,32 0,47 0,80
I
0,80 - 0,13
I
0,27 0,42 0,75
0,82 - 0,08 0,21 0,37 0,70
0,84
I
- 0,03 0,16 0,32
I
0,65
I
0,86
I
-
-
I
0,11 0,26 0,59
0,88
- - 0,06 0,21 6,54
-
224
1 IZRACUNAVANJE COS 'P ZA NEKU INSTALACIJU
. Prakticno se maze izracunati cos cp za instalaciju trofazne
stru]e pomocu elektricnog brojila i ampermetra.
60'/1. C·] 000
cos
V3.V.!
gde je: 11 - broj obrtaja diska brojila za 1 minut· C - konstanta
brojila (C ! - elektricna struj; u amperima
lzmerena pomocu ampernletra, V - nap on lllreze u V.
Ako se" sa. aktivnim i reaktivnim brojilom, onda
se cos!p Inoze lzracunatl lZ:
Wa

Wa2+ Wr'
gde je: Wa- aktivna energija, a W
r
- reaktivna energija pro-
citana sa oba brojila za isti period vremena.
, Trenutna vrednost faktora snage Inoze se izmeriti
moeu cos cp - metra.
2 SEMA VEZIVANJA KONDENZATORA NISKOG NAPONA
. Na slici 155 prikazana je sema vezivanja kondenzatora
luskog napona U l11otornoj instalaciji.
Kondenzatori su postavljeni u trouglu izmedu svih faza.
Baterije S1l sllabdevene sa otpornicima zi{ rasterecenje. Oni su
nameu]em za otklanjanje opterecenja kondenzatora posle
iskljucenja. Kondenzatorska
instalacija je zasticena toplji-
viln osiguracinla iIi
skim prekidacem. Maksimalni
okidaci treba da budu po de-
seni Da 1,3 X In kondenzatora,
radi zastite od slucajnog po-
visenja napona iIi rezonanse.
Ako su ukljucivanja i isklju-
civanja cesta mogu se u svaku
fazn postaviti induktivni na-
voji radi ogranicenja struje
ukljucivanja.
15 Elektranei razvodlla postrojenja
81. 155 - Serna vezivanja konM
denzatora niskog napona u mo-
tornoj instalaciji
225
3 SEMA VEZIVANJA KONDENZATORA VISOKOG NAPONA
Na slici 156 pokazana je sema vezivanja kondenzatorskih
baterija visokog napona manje snage. Baterije manje snage
spregnute su u zvezdu, a vece snage u dvostruku zvezdu.
Prekidaei za zastitu kondenzatora 1 moraju biti snabdeveni
sa maksimalnim relejima u sve tri faze. Releji su podeseni na
1,3 X In. Otpori za praznjenje 2 treba da smanje napon posle
3
+
Sl. 156 - Serna vezivanja
kondenzatora visokog napana
1 - zastitni automatski pre-
kidac; 2 - otpori za praz-
njenjc iii naponski konden-
zator; 3-induktivni navoji;
4 - kondenzatori; 5 - rele
stabilnosti
iskljueenja na 660 V za vreme od 5
luin. lnduktivni navoji 3 sluze za sma-
njivanje strujnih udara pri ukljuCiva-
nju kondenzatora na mrezu. Njihova
snaga iznosi oko 0,5% od snage kOll-
denzatorske baterije. Kondenzatori su
zasticeni i releom stabilnosti 5. On se
vezuje izmedu neutralne tacke zvez-
dista i zemlje ili izmedu neutralnih
taeaka dYe zvezde. U slucaju probi-
janja elemenata nastaje pomeranje
neutralne tacke, taka da dolazi do na-
ponske razlike zvezdista i zemlje.
Rele deluje lUI okidac prekidaca, koji
odmah iskljucuje.
Kondenzatore za popravak fak-
tora snage proizvodi »Elektrosrbija«
- fabrika elektroopreme u Ripnju.
Zadatak 22 - Radionicki pogon
380 V sa ukupnim optere6enjem 200
kW radi sa cos 'P 0,64. Odrediti
snagu kondenzatora za popravak fak-
tora snage na cos'P = 0,85.
Res e n j e: 1z tablice 35 za
prvobitni faktor snage cos 'PI = 0,64 i
popravljeni faktor snage cos 'P2 = 0,85 dobijamo koeficijent 0,58
kojim treba pomlloziti aktivnu snagu P = 200 kW. Prema tome
je snaga kondenzatorske baterije Pc= 200XO,58 = 116 kVAT.
226
VII STRUJA KRATKOG SPOJA
Prema struji kratkog spoja dimenzionisu se delovi elek-
kao sto su: sabintice, izolatori, rastavljaci,
prekldacI 1 stru]m transformatori. Usled struje kratkog spoja
nasta]u U
v
elvektricnih poslrojenja toplotna (termicka)
1 mehamcka (dmamlcka) naprezanja. Mehanicka naprezanja
postaju narocito opasna, ako dode do rczonanse izmedu sop-
stvenih i uticaja elektricnih oscilacija.
1 aparati moraju izddati struju kratkog
spoJa, dok ne stUpl U deJstvo odgovarajuca zastita.
Struja kratkog spoja je prelazna pojava. Ako se alternator
na odvodima iznenada kratko spoji, enda se jacina struje naglo
povecava do udarne struje kratkog spoja, koja postepeno iako
brzo, opada do trajne struje kratkog spoja. Velieina amplitude
struJl10g udara zaVlSl od udarnog rasipanja (pacta napona) u
alternatorima. Da bi Se ograniCile struje kratkog spoja, u sa-
vremenim alternatorima usvajaju se veliki padovi napona (9 do
45:1?). Na nacin postiiemo, da se udarna struja, kratkog
spoJa ogral11el 11a pnbhino 15 puta ve6u vrednost od nominalne
struje. Vreme koje je potrebno da struja opadne od udame do
trajne vrednosti zavisi od uslova koji vladaju u alternatoru, od
mreie i. opterecenja. Ukupno vreme opadanja
Jacme struJe IznOSI 3 do 5 sekundi.
Na slici 157. pokazan je tok promene struje kratkog spoja
od udarne do traJne vrednosti u najnepovoljnijem slueaju.
Udarna struja. kratkog spoja Iv.. pod cijim se dejstvom
provodnici medu sobom privlaee i odbijajn, merodavna je Za
mehalllcka naprezanja sabimica i izolatora.
Prekidaci se ne mogu iskljuciti trenutno. Zbog toga struja
kratkog spoja opadne u izvesnoj meri do momenta iskljueenja.
Stn1]u u momentu Iskljucenja naziva se struja iskljueenja I;.
15"
227
Trajanje kratkog spoja do iskljueenja iznosi za: topljive osi-
guraee priblizno 0 sekundi, za prekidace s primarnim releom
0,1 s i za prekidace sa sekundarnim relejima 0,25 s, Snaga P,
koja odgovara struji iskljucenja, naziva se snaga iskljucenja.
Za izbor prekidaca je merodavna struja i snaga iskljueenja, a
ne nominallla struja.
\----G,1.,,0,25s ---I
SI. 157 - Struja kratkog spoja
a - nesimetricna struja kratkog spoja; b - simetricna komponenta; c
istosmerna komponenta; 111. - udarna struja kratkog spoja; Ilr-cfektivna
vrednost simetricne komponente udarne struje kratkog spoja: It-- struja
iskljuccnja; It - trajna struja kratkog spoja
Strujni transformatori moraju izdriati zagrevanje usled
trajne struje kratkog spoja It, kao i dinamicke sile usled udarne
struje I •.
Kablove treba kontrolisati na zagrevanje usled trajne
struje kratkog spoja It.
Za odredivanje struje kratkog spoja na odredenom mestu
mora se poci od izYora struje (alternatora) pa sve do mesta kvara
uzevsi U obzir i uticaj transformatora j vodova. Sto je mesto
kratkog spoja dalje od elektrane, bice struja kratkog spoja slabija.
U razvoju elektrifikacije doslo je do povezivanja vIse
elektrana, transformatorskih stanica i dalekovoda u elektro-
energetske sisteme. Odredivanje struje, odnosno snage kratkog
spoja na odredenim mestima takvog sistema je komplikovan
problem, kojim se bave odgovarajuci instituti upotrebljavajuCi
u izvesninl slucajevima i elektronske racunske masine,
228
Mi cemo se dalje bavili izborom elemenata pojedinih
elektrana kada su poznate karakteristike alternatora i trans-
formatora, kao i izborom elemenata (delova) transformator-
skih i razvodnih postrojenja kada su poznate (zadane) snage
kratkog spoja na ulazu u postrojenje.1)
Detaljniji podaci se mogu naCi u knjizi »Elementi raz-
vodnih postrojenja« od ing. Konstantina Popovica, kao i u
Tehnickom prirucniku »Rade Konear« i »Elektro-tehnickom
prirucniku« od ing. Dragutina Kaisera.
1 IZBOR ELEMENATA U POSTROJENJU VISOKOG NAPONA
Pri proracunu cemo se za postrojenja visokog napona
slutiti pribliznom metodom redukovallih relativnih rasipanja.
Pocecemo od prostog slueaja jednog alternatora i jednog
transformatora u elektrani prema sliei 158. Elektricne seme
su ertane jednopolno.
F,\= :; /II VA
1':=20%
Sf. 158
2
Potrebnb je odrediti struju kratkog spoja h na mestu
(I) i (2), to jest efektivnu vrednost naizmenicne komponente
udarne struje kratkog spoja (vidi s1. 157).
Struja h je osnovni podatak za izbor elemenata postro-
jenja. Struja kratkog spoja je prelazna pojava koja se menja
od udarne do trajne vrednosti. Buduci da nam je na mestu
kratkog spoja poznat nominalni napon V
n
, to cemo u odnosu
na njega posmatrati prelaznu pojavu struje, to jest smatracemo
kao da se pri stalnom nominalnom naponu menja u toku vre-
mena prividni otpor strujnog kola Z od izvora struje do mesta
kratkog spoja. Za odredivanje struje r. dolazi u obzir pocetna
impedansa (prividni otpor) Zp. U semi na s1. 158 dolazi u obzir
1) Na primer, U uZoj 10 kV mreZi beogradskog cvora uzima se snaga
kratkog spoja P k ~ 200 MV A.
229
sarno otpor alternatora i transformatora, jer se otpor spojnih
vodova u e1ektrani moze zanemariti. Pocetna impedansa Zp
alternatora prakticno je jednaka pocetnoj reaktansi (reaktivnom
otporu) Xp, pa mozemo staviti Xp nmesto Zp, jer omovski otpor
iznosi sarno oko 3% pocetne reaktanse. Isto tako za transfor-
Inatore u mrezi visokog napona Inozemo racunati sarno sa reak-
tans om (induktivnim otporom). U koliko izmedu izvora struje
i mesta kratkog spoja postoji dalekovod mora se uzeti n obzir
i njegova impedansa (prividan otpor). Ako je omovski otpor
R vada znatno manji ad induktivnog (R<X 12), onda se maze
zanemariti. U kablovskim mrezama i mrezama niskag napona
omovski otpor R se ne moze zanemariti, vee se u racun mora
uvesti prividni otpor Z =VR2+X2.
Na s1. 158 vidi se, da je na mestn (2) veei napon (35 kV),
nego na mestn (1) gde je napon 10 kV. Da bi odredili slruju
na nekom mestu, npr. na mestn (2), moramo sve otpore do
tog mesta redukovati (svesti) na jedan isti napon, obicno na
pogonski napon na mestu kratkog spoja.
Na primer ako je na mestu (2) napon 35 kV,ta izracunali
smo reaktansu alternatora X gl pri 10 kV i reaktadsu transfor-
matora X
t2
pri 35 kV, onda moramo reduktovati i reaktansu
alternatora X gI pri 10 kV na X
gZ
pri 35 kV. Redukovanje se
svodi na sledeci na6n. Snaga na mestu (1) i (2) je priblizno ista,
ako zanemarimo gubitke u transformatoru
V3 V.I. = V3 Vzl
2
,
zamenom II = Vt!XgI i 1
2
= V
z
IXg2 i sredivanjem dobijamo
X
g2
= X .. • ( ~ : r '
gde je VI pogonski napon lla mestu (1), a V
2
napOll na mestu (2).
Struju kratkog spoja h odredujemo iz nOlllinalnog napona
V" [kV] i pocetne illlpedanse Zp [D] na OSllOVU Omovog zakona
1,1 Vn [kA] ,
V3 ·Zp
gde je: 1,1 - sacinihic uveden radi sigurnosti.
Z[D]- llkupni otpori (impedanse) od izvora struje re-
dukovani na pogonski napon na mestu kratkog spoja.
230
Kada je poznata struja kratkog spoja h mozemo dobiti
ukupnu impedansu kola iz
1.1 Metoda redukovanib relativnib rasipanja
Deljenjem slruje Icratkog spoja Ik sa nominalnom strujom
In = Vnl V3 Z" dobijalllo
Ik = 1,1 Vn . V"
In V3.Zp·V3,Zn
Z" . 1 1
Z '
p
Oznacimo relativno udarno rasipanje (pad napona) sa
s u %, dobicemo
Zp·I Zp·I Z
z=--". 100= __ " .100=-2.100[%],
Vn Zno1n Zn
odatle
Z , , = ~ ~
Zp e
Zamenom u PkIP" dobijamo
naposletku
Ako stavimo
dobicemo
Pk = 100.
11
= 110
P
u
E: ' Z
110
P" p.
p. = V3. V" ·1. = V3 V"' 1,1 V"
jI3. Zp
e
Odavde . vidimo da je pri konstantnom naponu velicina
ziP" proporclOnalna impedansi Zp. Na 'primer za nominalan
231
o
napon od 10 kV veliCina E/PU biee jednaka velicini same im-
pedanse Zp.
Metoda redukovanih relativnih rasipanja sastoji se u tome,
da se za sve delove 11lreze odrede redukovana relativna
panja E/P
n
, pa se sa njima dalje postupa kao sa otporima.
Svodenjem svih otpora na jedan odredujemo snagu kratkog
spoja iz izraza

E/Pn
a iz nje struju kratkog spoja
Iz struje kratkog spoja h izracunavamo sve ostale po-
trebne podatke.
Preimucstvo ave metode je u tome, sio se cela rnreza
tretira nezavisno od razlicitih napona pojedinih njenih delova
i sto se za racull koriste prosta pravila za otpora.
Orijentacioni padaei za relativno udarno rasipanje alter-
natora navedeni su u sledeeem pregledu (po Kaiseru):
Turboalternatori .......... ,= 9 ... 15, prosecno 12
Alternatori sa istaknutim polovima
sa prigllsenim namotajem
za n>750o/min .......... 15 ... 25, prosecno 18
za n<750o/min .......... E = 18 ... 30, prosecno 22
bez prigusnog namotaja
za n>750o/min .......... E 20 ... 30, prosecno 25
za n<750o/min .......... ,=25 .. .45, prosecno 30
Za transformatore za racun dolazi u obriz relativni napon
kratkog spoja umesto relativnog rasipanja. Relativni napon
kratkog spoja Ec uglavnom zavisi od viseg napona transfor-
matora i prosecno iznosi:
Za visi na pon
..
..
232
6 i 10 kV,
30 i 35 kV,
110 kV
EC% = 3,7 .. .4,7
Ec% = 7
• % -11
co -
Transformatori veCih snaga imaju vece vrednosti napona
kratkog spoja.
Paralelno vezani aHernatori iIi transformatori razlicite
snage a istog rasipanja (odnosno napona kratkog spoja) mogu
se zameniti alternatorom Cija je snaga ravna zbiru pojedinih
snaga a istog rasipanja. Na primer

Ako alternatori imaju razlicite snage i razliCita rasipanja,
onda se snage svode na udarno rasipanje veee jedinice. Na
primer: P1=20MVA, El= 12% i P2= 10 MVA, '2= 15%.
Umesto sa 10 MV A racunamo sa
I E:l 12
P
2

E2 15
Ekvivalentan alternator imao bi
1.2 Udarna strnja kratkog spoja
Udarna struja kralkog spoja Iu predstavlja prvu ampli-
tudu (maksimalnu vrednost) nesimetricne struje kratkog spoja
(vidi sl. 157). Ona je merodavna za mehanicka naprezanja ele-
menata postrojenja, a dobija se iz efektivne vrednosti naizme-
nicne komponente udarne struje kratkog spoja h.
Iu=kV2IdkAl.
Koeficijent k uveden je zbog uticaja istosmerne kompo-
od odnosa aktivnog i reaktivnog 1'$
otpora R/X. Moze se odrediti iz
slike 159. .,fij
\
1,2
Za alternatore moze se uzeti
da je priblizno R/X = 0,07, sto od-
govara k 1,8. U najnepovoljnijem
slucaju za R = 0 je Ie = 2, odnosno
Iu= 2,8 I •.
'Po O;!. q4 0.6 op lP \Z
R/X--
Sl. 159
233
1,3 Trajna strnja kratkog spoja
Trajna struja kratkog spoja 1, koja nastaje po zavrset-
ku prelazne pojave iznosi
1,= fl,'h.
Ako mreza ima vise izvora energije, onda je
I, fl'1 ·1,,1 + fl', .1.2 + ...
Podaci za fl' dati su u tablici 37 u zavisnosti od 1./1,.,
ako je do kratkog spoja dosio pri optereeenom alternatorn i
cos cp = 0,8. Ako je do spoja dosio u praznom hodu biee 1,
znatno manje. U dvopolnom kratkom spojn na krajevima alter-
natora je 1, oko 50% veee nego u tropoinom, no na ve60j uda-
Ijenosti od aiternatora postoje manje nego u tropoinom.
Tab!. 37
Ik
Altern. sa izrazitim

Tn
polovima
fL, IL,
1
I
0,94
2 1,0 0,75
3 0,85 0,60
4 0,70 0,50
5 0,60 0,42
6 0,50 0,35
7 0,43 0,30
8 0,40 0,27
9 0,36 0,25
1.4 Strnja iskljncenja
PrekidaCi ne mogu iskljuciti struju trenutno. Zbog toga
struja kratkog spoja opada do momenta iskljucenja. Struja
i snaga iskljucenja iznose.
1, fl·I
k
[kA],
Pi fl' P
k
fl' j!3v
k
·Ik [MVA].
Koeficijent fl zavisi od odnosaI./I,. iii Pk/P" i od trajanja
kratkog spoja. Trajanje..c kratkog spoja iznosi priblifuo: za
234
topljive osigurace Os, za moderne prekidace sa okidacima 0,1 s,
za prekidace sa sekundarnim relejima 0,25 s.
U mrezi sa nekoliko izvora energije struja iskljucenja
bice jednaka zbiru struja iskljucenja pojedinih izvora.
Ii= fll
I
lk+ fl212k+ ...
Koeficijent fl bira se iz tablice 38.
Tab!. 38
hlI" I 1 I 2 I 3 I
los 1,0
IL I 0, I s 1,0
1,0
1,0 1,0
1,0 0,88
1,0 0,84
4 I
1,0
0,83
0,78
5 I
1,0
0,79
0,71
6 I
1,0
0,75
0,67
7 I
1,0
0,70
0,63
8 I
1,0
0,68
0,60
1 0 I
0:
65
1
0,56
Zadatak 23 - Odrediti struju 1" i snagu h kratkog spoja
na mestu (I) i (2) prema podacima na slici 158.
Na mestu (1):
z 20
-=-=4}
P" 5
110 110
MVA,
z/P
n
4
j!3. Vn
Na mestu (2):
27,5 1 59 kA
V3.10 '
z Z E 20 7

P" Pg p, 5 5
Relativna rastojanja smo sabrali kao otpore vezane na red.
110 110
MVA,
ziP" 5,4
20,4
V3 ·35
0,336KA
Zadatak 24 - Odrediti struju i snagu kratkog spoja na
mcgtu (1) i (2) prema podacima na s1. 160.
235
()
Na mestu (I): Posto je na ulazu u transformatorsku sta-
nieu data snaga kratkog spoja Pkl = 300 MVA, odredicemo
struju kratkog spoja iz odnosa

300

hI
y3. V
nl
y3.35
BMVA 7%
35 kV
10 kV
f2
750A
00 5MVA 7'l:
BOO 15/SA
Fk']OOMVA
t;S VA, 1-/., n< 10
A
B
60VA. '·I.,n>70
SI. 160
Na mestu (2): Paralelno vezane transformawre istog rasi-
panja (. = 7%) motemo zameniti transformatofom
P = 8 MVA+·5 MVA = 13 MVA; • = 7%
Redukovano relativno rasipanje na mestu (2) bice
110 110
P n P"l P nz Pkl P"2 300 13
Snaga kratkog spoja
110 110
121 MVA .
• IP
n
0,91
Struja kratkog spoja
121
y3.10
1.5 Izbor sabirnica i spojnib provodnika
Sabirniee se odabiraju prema normalnoj struji koja pro-
tice kroz njih
236
gde je:
:EPn[kVA] - zbir snage na sabirnieama.
Vn[kV] - nominalni slozeni napon sabirnica.
Subirnice se biraju prema nominulnoj struji iz odgovara-
juCih tabliea (vidi tabliee 14 i IS).
Sabirniee se proveravaju na dinamicku
cvrsto6u.
na termicku
Dinamicka evrstoca sabirnica - U sled prolaska struje
kroz sabirniee deluju sile
I
Fe 2.04 -. I u' [kp],
a
gde je: F, [kp]- sila izmedu sabirniea,
I [m] - razmak izmedu oslo11aea sabirnica,
a [cm]- razmak izmedu osovina provodnika,
Iu [kA}- amplituda udarne struje kratkog spoja.
Sila Fs izazvace naprezanje na savijanje, koje ce biti na-
rocito opasno ako frekvencija usled dejstva naizmenicne struje
dode u rezonansu sa sopstvenom frekvencijom sabirnica. Treba
izbegavati dimenzije sabirnica sa sopstvenOln frekvencijolll ako
50 Hz, a 11arocito oko 100 Hz.
Sopstvena frekveneija jednog (provodnika) moze
se izracunati po obrascima iz tablice 39.
Tabl. 39
PRESEK ZA BAKAR ZA ALUMINIJ.

f[HzJ=38 b[enD
"[m]
f[HzJ=52 j; [ern]
I'[m]

f =38,1- f =521.
F.
f =33.sL
I'
f =45 1.
Naprezanje na savijanje se po jednacini: za
pljos11ate provodnike uspravno postavljene
F,l
cr 25 kv - [kpjcm2],
hb
2
237
za pljosnate provodnike horizontalno postavljene
Fsi
kv [kp/cm
2
].
h
2
b
za pune okrugle provodnike
Fsi
kv [kp/cm
2
],
d
3
gde je:
kv - koefieijent rezonanse prema tablici 40
1
).
Fs [kp] - sila izmedu provodnika usled udame struje,
I [m] - razmak oslonaea (izolatora),
h[em], b[em], d[em] - dimenzije provodnika (vidi tab!. 39).
,,[kp /cm
2
] - dozvoljeno naprezanje sabimiea na savi-
veei
janje i to za bakar <1400 kp/em
2
, za
aluminijum <500 kp/em
2

Ukoliko je naprezanje vece od dozvoljellJOg treba usvojiti
presek iii manji razmak oslonaea. 'f
Tab!. 40
18[H,] k, kp I, [H,] k, kp
10 0,5 0,5 90 2,1 1,7
15 0,6 0,6 95 - 2
20 0,73 0,8 100 - -
25 0,85 0,6 105 - 2
30 1,0 0,75 110 - 1,65
35 1,1 0,9 115 2,0 1,5
40 1,3 1,1 120 1,7 1,4
45 1,6 1,3 125 1,5 1,3
50 2,05 1,5 130 1,4 1,25
55 1,85 1,3
60 1,7 1,2
135 1,3 ),2
140 1,25 1,2
i
65 1,6 1,15
I
70 1,6 1,2
75 1,6 1,25
80
I
1,65 1,35
85 1,8 1,5
145
I
1,21 1,18
150 1,2 1,16
155 1,2 1,14
160 1,18 1,12
200
I
1,1 ),1
Termicka cvrstoea sabirniea i provodnika - Za termicku
cvrstocu merodavna je efektivna vrednost srednje stmje kratkog
1) Za /s preko 200 Hz iznosi kv i kp= 1.
238
spoja I,[kA] u vremenu t [s] od pocetka do kraja kratkog spoja.

gde je:
h[kA] - struja kratkog spoja,
m - pan zavisan od k I
u
/V2h, vidi dijagram na s1. 161,
n - clan zaVlsan od (Jot = It/I., vidi s1. 161.
Najmanji dozvoljen presek provodnika Sd[mm2] s obzi-
rom na razvijenu toplotu iznosi
"
--t sec
SI. 161
gde je:
c - koefieijent koji iznosi
7,5 - za bakame sa birniee
12,0 - za aluminijumske sabimiee
8,8 - za bakarni kabl 6 i 10 kV
9,1 - za bakami kabl 30 i 35 kV
10 - za izolovane provodnike
t [s] - vreme iskljucenja
239
U svojen presek S treba da bude veei od najmanje doz-
voljenog Sd.
Ako je mesto kratkog spoja daleko od izvora el. energije
t > 2 s, mozemo umesto Is racunati sa It·
Zadatak 25 - Izabrati sabirnice B prema podaeima iz
zadatka 24 i prokontrolisati ib na dinamicka i termicka na-
prezanja.
1z zadatka 24 imamo Pk2= 121 MVA, h2= 7 kA.
Nominalna slruja I ~ . P
n
. 8 + 5 ~ 0,75 kA.
n V3.V
n
V3.10
Udarna slruja kratkog spoja lu= 2 V2' b, = 2,82' 7 =
= 19,74 kA.
Usvajamo balearne sabirniee bojene 60 X 5 mm (tabl. 15).
Za razlllak sabirnica obicno se uzima t
za 10 kVa = 20 ... 30 em
35 kV 40 ... 50 em
110 kV 200 ... 220 em
Usvajamo razmak sabirnica a = 25 em,
razmak oslonaea [ = 1m,
Dinamicka hrstoca - Sila izmedu provodnika
[ I
F , ~ 2,04-· I u 2 ~ 2,04-19,742 ~ 31,8 kp.
a 25
Sopstvena frekveneija
j, ~ 38 . ~ ~ 38 . 2 2 ~ , 19 Hz.
12 [2
Naprezanje na savijanje
G ~ 25 !c/"[ ~ 25·0,73· ~ , ~ ~ 387,6 kp/cm
2
,
I1h2 6.0,5
2
G ~ 387,6 < 1 400 kp/em
2

Termicka cvrs!oca - Predviden je presek bakaruih sa-
birniea S = 300 mm
2
i trajanje kratkog spoja do prekida t = 1 s.
240
Buduci da nisil poznate nOlllinalne snage struje izvora
el. energije (alternatora), to ne mozemo odrediti fL' i fLt. Ako
za najnepovoljniji slucaj uzmemo da su fL' i fL' jednaki I, bice
1, ~ It ~ I, ~ Ik ~ 7 leA.
Najmanji dozvoljen presek bakarnih sabirniea za t = 1 s
i C = 7,5 bice
Sa ~ 1.,. c· Vi ~ 7 . 7,5· 1 ~ 52,2 mm2.
Predviden presek zadovoljava, jer je
S = 300 mm2>Sd= 52,5 mm
2

1.6 Izbor izolatora
Potporni izolatori - Osnovni podae; su nominalni napon
prelomna sila (grupa)
Dinamicka sila, koja deluje usled udarne struje preko
provodnika l1a izolator iznosi F = k
p
' Fs. Korekcioni fakior k
p
uzima se iz tablice 40. Na glavu izolatora deluje nesto veea sila
FI ~ F. HI + n + h/2 .
HI
Podaei za visinu izolatora HI uzeti su iz tabl. 12 (vidi
sl. 162).
Podnozje nosaca sabirnica 11 iz-
nosi oko 15 ... 20 mm. Treba iza-
brati izolatore sa vecom prelO1111l0m
silom ad Fl' Izolator grupe A izdr-
zava silu od 375 kg, grupe B od F.
750 kg, a grupe C od 1 250 kg. •
Provodni izolatori - Osnovlli
podaei su nominalni napon, prelomna
sila i nominalna struja. Polovilla vi-
sine provOdllOg izolatora priblizno je SI. 162
jednaka visini odgovarajuceg podpor-
F
nog izolatora (sl. 163), pa se provera vrsi kao za potporne
izola!ore visine HI odgovarajuceg napona i grupe B i C.
16 Elektrane i razvodna postrojenja
241
Termicko naprezanje proverava se prema
I'd;;;;' I, )It
Najveea dozvoljena termicka struja I'd[kA] zavisnosti
od nominalne struje In [A] za t = 1 s data je u tabliei 41.
H
SI. 163
Tabl. 41
I
In [AI I 200 400 600 II 000 I i 500 12 000 I
I,,[kAIT-I I 81 I 120 I 185
1.7 Izbor rastavljaca
Za izbor rastavljaca su nlerodavni nominalni napOD i no-
minalna struja. Rastavljac mora izdriati udarnu struju kratkog
spoja. U tabliei 42 navedeni su podaei za dozvoljenu udarnu
struju rastavljaea Iud. Dozvoljena udarna struja kratkog spoja
Iud treba da je veea iii jednaka udarnoj struji In na tome mestu.
Tab!. 42
l
In I ZOO I
Iua I 25 I 35
I 600 1100012000 ... 6000 I A I
I 50 I 100 I ISO I kA
400
Dozvoljena trajna struja kratkog spoja za vreme od 1 s,
normalno je [tI, = 0,6 Iud. Za t [s] treba da je I'd> I, . vr:
U tabliei 43 dati su podaei za rastavljaee proizvodnje
»Elektrosrbija« za unutrasnju llloniazu.
242
Tabl. 43
TIP
RU-102 I RU-I04 I RU-352 I RU-354I
Nominalni napon kV I 10 10 35 35
NominaJna struja A 200 400 200 400
Udarna stfuja lad [kAJ I 25 35 25 35
Trajnastr.kr.spoja It ts [kA]! 12 18 12 18
______ :__ A A I _ A I A
Zadatak 26 - Izabrati potpome izolatore za sabimiee B
II zadatku 24.
Usvojieemo izolator SAR 10 sa visinom HI = 190 mm
(vidi tabl. 12.) Podnoije nosaca izolatora usvajamo n = 20 mm
Visina provodnika sabirniea h = 60 mm. Sila izmedu sabimiea
F8= 31,8 kg (iz zadatka 25). Sila koja se prenosi na izolator
iznosi F = Kp' F,= 0,8 . 31,8 = 25,4 kg, gde je korekeioni faktor
K" = 0,8 uzet iz tabliee 40 za sopstvenu frekvenciju od 19 Hz.
Sila na glavi izolatora
FI F. HI +n+}1/2 25,4. 190 + 20 + 60/2 32 kg
HI 190
Izabrani izolator SAR 10 odgovara, jer izolator grupe
A izdriava silu od Fj = 375 kg.
Zadatak 27 - 1zabrati rastavljac na odvodu sa sabirnica
B (vidi slilcu 160).
Iz zadatka 25 imamo nom. struju In = 0,75 kA, udarnu
strujn kratkog spoja 1,,= 19,74 kA, nom. napon 10 kA.
Odabiramo rastavljac za 10 kV i 1 000 A (na primer pro-
izvodnje »Rade Konear«). 1z tablice 42 nalazimo dozvoljenu
udamu struju I"d= 100 kA. Trajna struja kratkog spoja u toku
1 s biee 1'1, = 0,6 . I nd= 0,6 . 100 = 60 kA. Izabrani rastavljac
zadovoljava jcr je
Iud = 100 kA>Iu= 19,74 kA (vidi zadatak 25).- .,,"
['1'= 60 kA>I,= 7 kA (vidi zadatak 25).
. '.!. .. '1'
1.8 Izbor strujnog transformatora
Pri izboru strujnog transformatora treba odrediti odnos
preo brazaja, nominalnu snagu, klasu i saCinilac prekomerne
struje.
243
SaCinilac prekomerne struje 11 je odnos prekomerne i
nominalne primarne struje za koji strujna greska dostize 10%
pri nominalno111 opterecenju. Napomenimo da strujna greska
raste sa opterecenjem. Sacinilac prekomerne struje prcmu na-
meni dat je u tablici 44.
Tabl.44

iKlasai n, Namena
-----_.---- t-----i-- ----- ,
Precizni merni pogonski instrumenti i tacna I I I
0,5 I <5do<1O
pogonsko merenje snagc i encrgije

Normalni pogonski merni instrumenti
Nezavisni maksimalni relci
Zavisni maksimalni relei I, 3,0 >5 )'
Difcrencijalni i distantni relei c'"

Tcrmieka gralllcna struja I'd [kA] je gralllcna vrednost
trajne struje kratkog spoja koju transfOfmator maze izdrzati
u toku jedne sekunde. Vrednost za proizvode » Rude Koncar«
date su u tablici 45. Ako kratak spoj traje t sekunda onda je
dozvoljena tennicka CVfstoca;
Dinamicka cvrstoca za transformatore proizvodnje »R.
Konear« dobija se iz
Za stapne transformaiore Ind nije ograniceno.
03tale podatlce za merne transformatore vidi u glavi II 1.3.
In' je nominalna primarna struja tra11s[ormatora.
Izraduju se i transformatori pojacane izvedbe sa I
td
=
= (200 ... 1 000)' In'.
Naponski merni transformatori se nalaze u otoc,nom struj-
nom kolu, pa nisu izlozeni dejstvu struja i sila u slueaju kratkog
spoja. Stoga se 0 dinarniekim i termiekim naprezanjima za njih
ne vodi racuna.
244
Tab!. 45
Konstrukcija
I ----
Tip I pan k V I Klasa llll
I
I Malouljni sa jed nom jczgrom
I I ----
AKU-lO I 10 I 90 I,,'
..
i Otvoreni suvi sa 1,
, sa 2 jezgre
AOP-IO
AOP2-10
,--'-
10
I
100 III'
Stapn; sa I, I ASB-IO

1:- - I-----r-' -:- ..
, sa 2 jezgre AZP2H35 35 IIi 3 90 In'
I Potporn; u ulju _: __ 110
Zadatak 28 - Na izvodu sa sabimica B na 10 kV
(vidi sl. 160) ugraden je strujni transformator sa dva jezgra,
jedno jezgro za mernu grupu 45 VA, klase I, l1<!O: drugo jezgro
za zastilu 60 VA, klasu 1, 11> 10.
Odrediti odnos preobrazaja i proveriti termiCku i dinamicku
cvrstocu.
Usvaja se stapni strujni transformator sa dva jezgra pro-
izvodnje »Rade Koncar«. Nominalna struja odvoda In-::;:"c;:. 750 A.
Usvaja se strujni transformator odnosa preobraiaja 800/5/5 A
(sek. struja za svako jezgro po 5 A). Za slapni transformator
prema ta blici 46 je
1,(,= 90 1'n= 90'0,8 = 72 kA
I'd>1,= 7 kA (vidi zad. 25).
Dinamieka evrstoca
1ud= 2,5 . 2,5 . 72 = 180 kA;
[ud>Iu= 19,74 kA (vidi zadatak 25).
1.9 lzbor prekidaca snage
Za izbor prekidaca snage su merodavni: nominalni napoll,
struja i snaga iskljucenja.
Snaga iskljucenja racuna se iz Fi= V3"· V,/i, gde je Fi u
MVA, Vn u kV i Ii u leA, Fia :;-; Fi, Fid iz tablice 46.
245
o dinamickin1 napreznnjima se ne vodi racuna, jer su
prekidaci tako gradeni da izdde sve dinamicke sile u slucaju
kratkog spoja.
Za termicko naprezanje vazi I
ifZ
I,VI
Podaci 0 Ita za t = 1 s, odnosno 3 s, dati su u tablici 46.
Zadatak 29 - Izabrati prekidac snage ispred sabimiea
A (35 kA) prema podacima iz zadatka 24 i sl. 160.
Izzadatka 24imamo podatkeP"I= 300 MVA, hI = 4,95 kA.
Nominalna struja
P 8+5
In! V3. V KA
BuduCi da nije pozna!a Jlominalna struja izvora el. ener-
gije, to ne mozemo odrediti fL. Zbog toga uzecemo za najne-
Tabl.46

vodnja
Vrsta
Fabricka
Nomin.
I
N1"'m'-l Snaga I
, struja isklj. kratkog sp. napon
ozoaka II I 1 3S
i kV A MVA I kA
1--=.g:--;-------;"p
rr
u"_i04_150 -----w--400 I 150 10
:e." PU-I04-250 10 400 250
8,5
14,5
20,6
20,6
:;J sa malo PU-I06-350 10 630 I 350
e 0. ulja PU-108-350 10 800 I 350
,;;; 01 PU-355 35 I 500 350 8
til PU-356 35 600 800 20,5
--···,,------+'H ... ···(j a 400 ----6'--40·0 100 16
Hidro-
matske
H 10 a 400 10 400 100 16
H 6b400 6 400 200 20
H 6b600 6 600 200 20
H 10 b 400 10 400 200 20
H 10 b 600 10 600 200 20
6
13,7
H 30 c 600 35 600 , 400 I 30

-Pri-eu"-
matske
246

utomatski
prekidac-
rastavljac
RDN 3 I 6 200 12 5
RDN 4 10 200 20 5 za 5 s
RD 7 35 200 30 2 2 2,2kA
REN 3
RFN 4
RF 7
6
10
30
200 320 i
200 500 pro
200 osigur.
povoljniji slucaj [J. = 1, pa ce snaga iskljltcenja na me stu pre-
kidaca biti
Pi= [J.. 1·300 = 300 MVA
Iz tablice 46 biramo prekidac sa malo ulja proizvodnje
»Elektrosrbija« tipa PU-355 sa sledecim podacima: nom. na-
pon 35 k V, nom, struja 500 A, snaga iskljucenja 350 MV A.
BiralllO primarni okidai; OPP nominalne slmje 160 A
sa regulacijom straje okidanja (1,2 ... 2) X In.
Uz prekidace »Elektrosrbije« koris!e se slede6i primarni
okidaCi (relei) -
OPN bez posebne vremenske regulacije za slraje: 10, IS,
20,25,30,40,50,60,80,100,130,160,200,250, 300, 350,400}\.
OPP (Teleoptik) za struje: 5,7,10,15,20,25,30,40,50,60,
75,100, 125, 150,200 A. Podesavanje struje delovanja (1,0 . .. 2,0)[n
i vremena okidanja 0,5 ... 6 sec. Podesavanje trenutnog okidanja
pri (5, 10, 15 X In), kao i blokiranje ovog ureclaja.
U tablici 46 dati su orijentaeioni podaci za prekidace snage.
1.10 Izbor topljivih osiguraca
Na visokoTIl naponu primenjuju se topljivi osiguraci za
zastilu malih transformatora (obicno do 250 kVA i do 35 kV)
od struje kratkog spoja (vidi tabl. 11).
Za zastitu naponskih transforlllatora dolaze u obzir osi-
guraci od 2, 4 iii najvise 6 A; u lllreZama iznad 35 kV ne stavljaju
se osiguraci na primal'lle strane naponskih transformatora zbog
teskoce u izradi.
Topljivi osiguraCi prekidaju struju kratkog spoja pre no
sto ova postigne svoju maksinlalnu vrednost, tako da ne dolazi
do izrazaja udarna struja kratkog spoja. Zbog toga se dinamicka
naprezanja iza osiguraca racunaju prema maksimalnoj struji
koju osigurac propusta
1.0 =/' hlO
hlO zavisi od nominalne struje osiguraca In, prema:
6 I 10 I 15 I 25 I 40 I 60 I 100 I 150 I 200 I A I
I I kw I 1,07 I 1,8 I 2,2 I 3,7 I 5,9 I 7.7 I 12,2 I 16,0 I 18,5 I kA I
247
Faktor f zavisi od struje kratkog spoJa h, prema
\
, __ 1_"_-,1_1_-,-1 --'-2_-----'1_---'-5_--_--'-1_-1_0---'_12,0
2
5 II 1
5

75
1
1
--- 0,--2
0
5 -I
_--T-rO,47-1 0,58 I 0,79 I __ " --
Primer: Struja kratkog spoja ispred osiguraca iznoSJ
h'= 11,55 kA, nominalna struja osiguraca I,,= 40 A. Za In =
= 40 A dobijamo hlO= 5,9 kA, a za h= 11,55 kA dobijamo
f = 1,04 (interpolacijom).
Osigurac propusta maksimalno
BuduCi da topljivi osiguraci prekidaju struju kratkog
spoja u vrlo kratkom vremenu (I "" I'\?), to u elektricnim po-
strojenjilna iza osiguraca prakticno nema termickih naprezanja.
Dozvoljena snaga ukljucenja topljivih osiguraca Pill=
= V3 V,,, It [MVA] data je u tablici 47, ona treba da bude veea
od snage kratkog spoja Pk ispred osiguraca.
Tab!. 47
Osigurac
I
DozvoJjena snaga iskljucenja P
id
{MVA]
I
-
A I 3 kV I- 6kV 1
10
key
--
Tip 30kV
1
35 kV
6 do 25 I - 450
1500
----:w--- - 450 --I 800 I 1 000
Siemens
I
---_.-
HH
60 450 700 1000 -

400 700 1000 -
400 700 - - I
1 do 32 500 400
I
500 500 320 do 3001
1 Energo-
I
I
Invest 40 i 50 400 320
I
500 - -
I
FTR
63 do 125 400 320 1000
,
- -
,
I

Osiguraci Elektrosrbije imaju vrednosti slicne Siemensu.
248
Vreme topljenja osiguraca Elektrosrbije n zavisnosti od
jaCine struje pokazano je u dijagramu na slici 164.
I "
I
,
,
!
, i
! I
,
, I
, ,
I
I , i
I
I I
i
i
I
,
,
81. 164 - Vreme topljenja osiguraca visokog napona
2 IZBOR ELEMENATA U POSTROJENnMA NISKOG NAPONA
Za proracun struje kratkog spoja na niskom naponn mora
se uzeti u obzir i aktivni (omovsk:i) i reaktivni otpor strujnog
kola.
Postrojenje niskog napona obicno se napaja preko trans-
formatora. Otpori strujnog kola ispred transformatora ograni-
cavaju struju koju transfornlator moze primiti iz mreze u slu-
eaju kratkog spoja. Medutim, sa dovoljnom tacnoscu (uz gresku
od nekoliko procenata) mozemo pretpostaviti da je mreza viso-
kog napona neogranicene snage, tako da njen napon ostaje
nepromenjen u toku kratkog spoja. Prema tome uzimaju se u
obzir samo aktivni i induktivni otpori od transformatora do
mesta kratkog spoja.
Struja kratkog spoja helkAl se izracunava iz
V [kA),
V3. VR2+X
2
gde je V [V] - sekundarni napon transformatora.
249
R [m 0] - ukupan aktivan OtpOf po fazi od transfor-
matora do mesta kratkog spoja (u miliomima),
X [m 0] - ukupan induktivan otpor po fazi od transfor-
matora do mesta kratkog spoja.
Pojedini aktivni otpori transformatora navedeni su u
tablici 4S.
Ostali podaei se racunaju kao u postrojenju visokog
napona.
Za postrojenje niskog napona sopstveue P?trosnje u
elektrani napajano od glavne masine mogu se pnmemtJ ne-
promenjene formule za postrojenje visokog napona.
Tab!. 48
I
P [kVA] 20 30 50 100 160
R[O] 0,239 0,145 0,070 0,029 0,017
\30
l
P[kVA] 250
I I
1000 1250
R [0] 0,009 0,006 0,003 0,0022 0,0011
Induktivni otpor transformatora 3S0 V dobijamo iz
X[O/fazi] _Ed%]
10' Pn[kVA]
za V 380 V biee X [O/fazi] 1,44 Ex [%] ,
P,,[kVA]
gde je: _ Ex% V(Ee%)2--(E,%J2
Ec%-iz tabliee 25
Er % 00 P
eu
[k"}
o Pn[kVAj
P '" - iz tabliee 25
Pn - nominalna snaga transformatora
Aktivni otpori transformatora u tablici 48 mogu se izra-
cunati iz
"I" P
eu
[W]
R[., lazl]
3· In' [A]
250
Za vazdnsne vodove: R [O/km] - iz odgovarajuCih tab!.
" " "
X=0,30/km.
Za kablovske vodove: R [O/km] - iz odgovarajucih tab!.
" " "
X = 0,07 O/km.
. . t[m]
Za sablfmee: R [O/km] p ---- ,
S [mm2]
bakar p = O,OIS; aluminijum p = 0,03
X = 0,15 O/km.
Zadatak 30 - Prema podaeima sa slike 165 odrediti
struje: h, Iu , It i It na mestinla 1 i 2.
A
10kY
R=I,OOkVA
C·I,.2"I.
3,380/220 V
KABL 120 m VAZD VOD 150m
3x120+70mm1. Cu 3}(70+50mm
2
Cu
BCD
81. 165
2
Podaei za otpore su sredeni u sledecem pregledu:
Otpori
Aktivni otpori R Indukt. otpod X
[O/fazi] [O/fazil
Transformator
0,006
4,1

• 400 •
Kab! 0,12km x 0,153 0,12km x 0,07 O/km
eu 3 x 120+ 70 mm2 O,D1S
Vazdusni vod 0,15 km x 0,271 0,15 km x 0,3 O/km
eu 3x70+50mm
2

Ukupni otpori R i X
na mestu 1 : R = 0,0060 = 6 mO; X = 0,015 O=15mO
na mestu 2 : R = 0,006 + 0,018+0,041 = 0,0650=65mO
"" X = 0,015+0,008+0,045 = 0,068 O=6Sm 0
251
Struja kratkog spoJa h
na Inestu 1: kA
2,33 kA
Udarna struja Iu
R 6
na mcstu I: Iz slike 159 dobijamo 1,3
X 15
V2. 1,3· V2. 13,6 23,9 kA.
na mcstu
R 65
2: 1,06,
X 68
1,06· Vi. 2\3 3,48 kA.
Trajna struja kratkog spoja It se, usled male snage mreze
niskog naponu U odnosu na snage svih izvora energije sa strane
visokog napona, maze izjednaciti priblizno sa
h=1;= It
Prema tome bice na mestu I : It = 13,6 kA.
Na mestu 2: pretpostavljamo topljive osigurace t = O.
Ii = fJ.i' h= 1 ·2,33 = 2,33 kA,
P, V3. 0,38· 2,33 1,53 MVA.
2.1 Prekidaci niskog napona
Prekidace niskog napona proizvode vise preduzeca kao:
Elip, Rade Koncar, Tesla i drugi. Ovde navodimo nekoliko
potrebnih podataka za prekidace niskog napona proizvodnje
»Energoinvest« u Sarajevu. Proizvode se sledeCi tipovi: DU
(aparat na postolju) za nom. struje 200 ... 2 000 A, DUS (apa-
rat sa mogucnoscu izvlacenja) za nominalne struje 500 ...
2 000 A, eDU (aparat smesten u kucislu) za nom. struju od
200 ... 2000 A. Ovi prekidaci su snabdeveni okidacima: RI-l
252
(magnetno-tennickim) sa vremenskim delovanjem obrnuto pro-
porcionaillom struji preopterecenja i trenuinim delovanjem
pri kratkom spoju, RXE 3 (elektromagnetnim) sa trenutnim
delovanjem. U tablici 49 dati su podaci za ove prckidace.
Nominalni napon 500 V.
Tab!. 49
Nominalna
struja
A
200
Struja isklju-
cenja
A
10000
Podesavanje okidaca
RI-l RXE 3
A

125- 200
A
so--- 160
100- 200
-.-...-----.1--.--.----1---.-.---.1---.--
320 10000
150- 240
200- 350
150- 300
200- 400
\
! 500 15 000 , 200- 400
300- 500 '\ 250-- 400
I---
s
-
o
-
o
--+' --- 300:... 600
500- SOO 400-- SOO
1250 35000
500- SOO
800--1250
500-1000
800-1600
i------1-------··---I--cs"'0"'oc-T250 ----S-0-0--1-6-00--1
2000 40000 1000-J 600 1000-2000
1250-2000
2.2 Osiguraci niskog napona
Za manje snage (u instalacijama) upotrebljavaju se osi-
guraCi sa glavama na zavrtanj tipa UZ i TZ. U tabliei 50 su
date vrednosti dozvoljene struje kratkog spoja hd u zavisnosti
od nominalne struje za takve osigurace.
TabJ. 50
Nominalna struja I Dozy. struja kratkog spoja (Ikd)
A
Za brze osigurace Za tro111e osigurace
--:-2- .. -. -25-----T 4 000 ... 5 000 A do 10 000 A
1----::-::-----:-----+---
35 ... 200 I 5000 ... 6 000 A do 10000 A
253
U razvodnim postrojenjima niskog napona vecih snaga
upotrebljavaju se asiguraci velike snage prekidallja. U tablici 51
dati su podaci za prekidace velike snage prekidanja proizvodllje
»Energoinvest« - Sarajevo.
Tab!. 51
I
Tip
I Maks.

IPogon
10 11612
raca
napon
[VI
32140 5
_ st:.
ll
ja umetka [AJ I
\63180 111001112511601200112501320 \400 1500 '
1

I
i FR 100
00 \80 I 1M [kAJ
180 160 -40i kA
I-FR 160
440 100
250
iFRE200
440 10

250

,
440
------
_- 100--- I 80 I kA
o -180160j40-1 kA
--18o[
--soI60 40 I
kA
kA
I 250
'FR 250

--
440
100 __
100180160140 I
kA
kA
-----
FR 320
250
--
iFRE 320
440
1 - 100 1801
1100 80 60140
kA
kA
250
FR 500 --
440
1
100 ! 8
____ ---1_ 100 - I 80 I 60 I 40·
254
2.3 Strujni transformatori za niski napon
U tabI. 52 dati su podaci nominalne primarne struje In'
I tern1icki granicne struje ltd za strujne transformatore niskog
napona proizvodnje »Iskra« - Kranj. Najvisi pogonski napon
750 V, snage 15 VA, klasa 0,5 i 1, sekund. struja 5 A. Dozvoljeno
je strujno preopterecenje 20% od nominalnog opterecenja. Te-
zina aka 3,5 kg. Dozvoljena dinamicka cvrstaca I"a= 2,5 . Ita·
Tabl,52
\ In' I 50 1-75 1100 I 150 120013001400 I 500 I 600 1
800
II 000 I A 1
c..!,"..J3,5 15,2 1 7 110,5 1 14 I 21 1 28 1 35 1 42 1 56 1 70 1 kA
U tablici 53 dati su padaci za strujne trallsformatore za
1'" od 800 do 3000 A proizvodnje »Elektrotimok« - Zajecar.
Najvisi pogonski napon 600 V, sekulldarna struja 5A, sacinilac
prekomerne struje n < 10, IUd neogramceno.
Tab!. 53
_ :: II--:-c°:-'\ _1_:
0
-00-1
1
1
I \ __ __ A_
_
k ___lasa 0,5 \--1-5--1 __ 60 VA
- 30 '[----6-0--+-1---
1
----
1
klas. I 30 60 60 V A
Zadatak 31 - Izabrati prekidac na dovodnom vodu ka
razvodnoj tabliei B iz zadatka 30 i topljive osigurace velilee snage
prekidanja na dva odvodna voda sa razvodne table B.
Na slici 166 su oZllacene struje na dovodnom vodu i od-
vodnim vodama table B.
DU 800
400-1i40A
s
FR 500/320 A
FR 500/400 A
6!. 166
268 A
340 A
255
Za dovodni vod ad 608 A (sek. struja transfonnatora
od 400 kV A, 3 X 380/220 V) izabiramo iz tablice 49 prekidac
DU 800 i okidac sa mogucnoscu podesavanja struje od 400 do
640 A. Topljive osigurace Za ugradnjn u oklopljeno postrojenje
(norma blok) za dva odvoda biramo iz tablice 51 prema odgo-
varajucoj nominalnoj struji i to FR 500/320A i FR 500/400A,
kao sto je oznaceno na slici 166.
256
VIII ELEKTRIFIKACI.JA JlJGOSLAVIJE
Izmedn dva rata elektricna energija se u Jugoslaviji pro-
izvodila neplanski u maliin luedusobno nepovezanim e l e k t n ~ ­
nama. U 1939. godini proizvodnja je iznosila 1.173 X 10
6
kWh,
ad toga u hidroelektranama 566 X 10
6
kWh, a u termoelektra-
nama 607 X 10
6
kWh. Proizvodnja n hidroelektranama bila je
manja od proizvodnje u tennoelektrana111a. Proizvodnja po
stanovniku iznosila je 73 kWh. Napon prenosa je iznosio do
50 ... 80 kV.
Posle drugog svetskog rata pristupa se planskoj elektri-
fikaciji u vezi sa ubrzan0111 elektrifikacijom zemljfd Radi upo-
redenja navodi111o podatke iz 1968, go dine. Ukupno je pl'Oizve-
deno 20641 X 10
6
kWh, od toga u hidroelektranama 11768x106
kWh, a u termoe1ektrana111a 8873 X 10' kWh. Proizvodnja po
stanovniku iznosila je 1024 kWh. Meduti111, jos osetno zaostajemo
za industrijski razvijenim zemljama. Proizvodnja po stanovniku
iznosi u: Norveskoj 13950 kWh, SAD 6600 kWh i Francuskoj
2245 kWh (u 1967. god.)
Perspektivni razvoj proizvodnje elektricne energije u bu-
ducnosti zavisi od rezervi izvora energije sa kojim se raspolaze.
J ugoslavija je bogata sa vodnim snagama. Po proceni se moze
tehnicki iskoristiti iz vodnih snaga oko 66 X 10
9
kWh godisnje.
Ako pretpostavimo, da se od toga moze ekonomicno iskori-
stiti oko 50 X 10
9
kWh, onda je n 1968. godini iskorisceno sarno
oko 23,5%. Prema tome ce n buduce proizvodnja elektricne ener-
gije iei u sto vecem iskoriscenju vodnih snaga, kao sto se i iz
navedene dosadasnje statistike vidi. Medntim, i proizvodnja
iz termoelektrana ce zaddati punu vrednost s 0 bzirom na pro-
menljivost vodnih tokova, naroCito u susnom periodu, Ako
proizvodnji iz hidroelektrana dodamo 20%, to jest lOx 10
9
kWh.
17 Elektrane i razvodna postrojenja
257
kao dopunu iz termoelektrana, nlozemo sa sigurnoscu racunati
da elektroenergetski potencijal Jugoslavije iznosi 60 X 10
9
kWh
godisnje. Po gruboj proceni koja se osniva na udvajanju potro-
snje svakih deset godina, taj bi se potencijal iscrpeo tokom idu-
cih 20 godina zadovoljavajuCi sopstvene potrebe zemlje. Time
se dalji razvitak neee zaustaviti, jer ee po svim izgledima nukle-
arna energija zanleniti sadasnje (klasicne) izvore energije.
Prema izlozenom, Jugoslavija raspolaze sa jos nedovoljno
iskoriScenim izvorima energije, koji za dogledno vreme premasuju
njene potrebe. Postoji nlogucnost da se ovaj visak energije, U
koliko se ostvari, izvozi. Uslovi za izvoz elektricne energije su
dobri, jer je srednja Evropa energetski deficitarna. Tu pre svega
dolaze u obzir: Austrija, Italija, Madarska i Rumunija. Pove-
zivanjem energetskih izvora i njihovim paralelnim radom omo-
gueava se povoljno izravnanje optereeenja od zemlje do zemlje,
sto dovodi do ustede rezervne snage, izbegavanje iskljucenja,
pokrivanje vrhova na ekonomski naCin i najbolje iskoriseenje
prolaznih viskova. .......
Elektrane su medusobno povezane dalekovodima. Standardni
naponi prenosa za nove vodove visokog napona iznose: 10,
35, 110, 220 i 380 kV. Napon od 10 kV sluzi za lokalnu elek-
trifikaciju, a napon od 35 kV za manje daljine prenosa. Osnovna
mreza na koju se prikljucuju lokalne mrde visokog napona iznosi
110 kV, a glavne veze zemaljskog znacaja se ostvaruju daleko-
vodima od 220 kV. Veze sa 220 kV izvedene su, na primer, na
. trasama: Jajce-Zagreb, Split-Mostar, Bistrica-Beograd i dru-
gim. U pripremi je veza sa hidroelektranom Derdap daleko-
vodima nominalnog napona 380 kV (odnosno napona 400 kV).
Nasa najveea· hidroelektrana biee Derdap. Posle konacne
izgradnje imace instalisanu snagu od 2000 MW (peta po veli-
eini na svetu) sa godisnjom proizvodnjom od oko 10 X 1(j9 kWh!).
Nasa najveea termoelektrana je Kosovo. Po zavrsetkn
izgradnje treee faze TE Kosovo raspolagaee kapacitetom od
400 MW.
Instalisana snaga u elektranama Jugoslavije iznosila je
1945. godine 524 MW, od toga raspolozivo 436 MW. Na dan
20. XII 1968. u 18 cas ova iznosilo je maksimalno opterecenje
ukupne mreze 3 200 MW.
2) Polovina od navedenih vrednosti je na nasoj strani (6 agrcgata),
a polovina ha Rumunskoj.
258
LITERATURA
1. lng. Borivoje S. Curcic - Pami katIovi (Beograd 1955)
2. Ing. Boris Ccrnc - ParDe turbine (Zagreb 1950)
3. lng. J. Perie - Hidraulicki motori i postrojenja (Beograd 1952)
4. E. M. Fatejev - Vetrodvigateli (Moskva 1957)
5. Vladimir V. Petrovic, Miodrag R. Pen die -- Elektricne masine (Beo-
grad 1962)
6. lng. GaCic - Elektricne centrale (Beograd 1950)
7. Dr lng. T. H. Buchold - Elektricne centrale i mreze (Beograd 1949)
8. T. H. Caar - Elektrane (Beograd 1951)
9. L. N. Baptidanov i V. J. TaTsav - Elektriceskie stancii i podstancii
(Moskva 1958)
10. J. Mihajlov dipI. inl.. - Tcrmoelektranc projcktovanje i izgradnja (Za-
greb 1956)
11. Dipl. ing. Herbert Kyser - Die elektrische KraftUbertragung, Driter
Band (Berlin 1940)
12. Inz. Jovan Smiljani6 - Elektricna postrojenja (Beograd 1962)
13. Rajko Misita, dipl. ing. - Elektricna postrojcnja (Sarajevo 1967)
14. lng. Pajo Sulenti6 i ing. Dusan Kornicer - Male hidroelektrane (Beo-
grad 1949)
15. lng. Milorad Stajic - Mala elektricna centrala na vetar (Beograd 1950)
16. M. A. Babikov, N. S. Komarov i A.S. Sergejev - Tchnika visokih
napona (Beograd 1952)
17. Fddrih Vajkert - Razvodna postrojenja visokog napona (Beograd 1952)
18. Dr lng. Michael Walter - Relejna zaiHita (Zagreb 1954)
19. lng. Krunoslav Begovi6 - Rasklopni uredaji (Zagreb 1950)
20. Prof. ing. Boris Tomk - Primjenjena elektrotehnika II diD (Zagreb 1949)
21. lng. J. Jezopov - Elektrotehnika zanatlije VIII sveska. Transformatori
i transformatorske stanke (Beograd 1948)
22. Uputstvo za gradenje tipskih transformatorskih stanica za 10000 V,
160 kVA, TTS 10 A (Beograd 1950)
23. lng. Konslantin Popovic - Elementi razvodnih postrojenja (Beograd,
1962)
259
24. Dr ing. Hrvoje Pozar - Visokonaponska rasklopna postrojenja (Za-
greb 1967)
25. Dr lng. Oskar L()bI - Erdung, Nullung und Schutzschpltung (Berlin
1933)
26. Anton Bajec. France Mlakar - Uzemljenje elektricnih uredaja (Beo-
grad 1964)
27. Prof. dr ing. Ales Strojnik - (Ljubljana 1961)
28. V.V. Bolotov - Teorijski oSl1ovi izbora ekonomickog rada slozenog
elektroenergetskog sistema (Beograd 1951)
29. Dragutin Kaiser - Elektrotehnicki prirucniJ( (Zagreb 1964)
30. Tvomica »Radc Koncar« - Tchnicki prirucnik (Zagreb 1963)
31. lng. Dragutin Petrovic - Dzepni elektrotehnicki prirucnik (Beograd
1958)
32. A.E.G. Hilfsbueh (Berlin 1967)
33. H. Dubbel - Taschenbuch fUr der Maschinenbau (Berlin 1935)
34. HilUe - lnzenjerski prirucnik (Beograd 1952-1958)
35. Casopisi: Elektroprivreda (Beograd); Elektrosrbija (Beograd); Elektro-
tehnicki v,iesnik (Ljubljana)
36. Katalozi i prospekti: Elektrotchna, Elektrosrbija. Encrgoinvest. Rade
Konear, Iskra, ACEC, AEG, ASEA, BBC, GEC, SSW.
37. Zbirka tehnickih propisa iz oblasti industrije - Sluzbeni list SFRJ 1968.

cOt
tt
({
260
1"'1
I J / j
/1

SADRZAJ
UVOD
I ELEKTRANE
1 Termoelektrane
1.1 Elektrane sa cvrstim gorivom ............................. .
1.2 Gorivo ................................................. .
1.3 Kotlovsko postrojenjc ................................... .
1.4 PreCisCavanje dimnih gasova ..................... , ....... .
1.5 Masinska dvorana ....................................... .
1.6 Stepen iskoriscenja parnog postrojenja ..................... .
1.7 Potrosnja goriva za proizvodnjll 1 k\Vh ....... , ......... .
1.8 Postrojenje za kondenzovanje paTe ......................... .
1.9 Serna ktuzenja paTe i vode ............................... .
1.10 sa tmbinama sa protivpritiskom i oduzimanjem pare
loll zagrevanje vode ........................... .
1.11' .:')ema radnog procesa pame elektrane ..................... .
1.13 Raspored ...turboagregata u masinskoj dvorani ............... .
1.14 OPSJa dlspozicija pame elektrane ......................... .
;, 1.15 Gradevinski elementi termoeiektrane ....................... .
, -'1.16 Izbor mesta termoelektrane ............................... .
1.17 Elektrane sa tecnim gorivom ............................. .
1.18 Nuklearne (atomske) elektrane .......................... ,.
5
7
8
9
9
13
24
26
30
32
32
39
39
41
42
42
44
46
49
51
55
2 Elektrane - vetrenjace ................. _..................... 58
3 Hidroelektrane .............................................. 62
3.1 Odredivanje snage hidroelektrane .......................... 62
3.2 Izbor vrsta vodnih tmbina ................................ 63
3.3 Kratak opis tipova vodnih turbina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.4 Automatsko regulisanje vodnih i parnih turbina .............. 71
3.5 Vrste hidroelektrana i njihovi delovi ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.6 Veza vodne turbine i elektricnog generatora ................ 80
3.7 Merenje protoka vode .................................... 84,
261
4 Elektricni genera tori u elektrani
4.1 Brzohodi alternated ..................................... .
4.2 Sporohodi alternatori ..................................... .
4.3 Hladenje alternatora ..................................... .
n ELEKTRICNI UREDAJI U ELEKTRANI ................... .
1 Elektricni aparati ...................................... .
1.1 Okidaci ................................................. .
1.2 Relei .............................................. .
1.3 Merni transformatori ..................................... .
1.4 Rastavljaci ............................................. .
1.5 Prekidaci suage .................................... .
1.6 Topljivi osiguraci visokog napona ....................... .
2 Izolatori u elektricnim postrojenjima
2.1 Potporni izolatori
2.2 Provodni izolatori ..... ....... ..... ...... ....... . .........
3 Sabirnice
3.1 Proste sabirnice ......................................... .
3.2 Dvostruke sabirnice .............................. .
3.3 Materijal za sabirnice . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... .
4 Rcgulisanje napona alternatora
4.1 Alternatod sa stranom pobudom ....................... .
4.2 Mali sinhroni alternatori sa samopobudom ............ .
4.3 Automatsko regulisanje alternatora ..................... .
5 ZaStite alternatora ................. .
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
Razmagneeenje alternatora ............................... .
Zas:tita od kratkog spoja izvan alternatora ................. .
Diferencijalna zastita ..................................... .
Zastita od- meduzavojnog spoja ......................... .
Zastita od poviscnja napona ........ '.' ............. .
Zas:tita namotaja statora od kratkeg spoJa sa masoI? ..... .
Zastita namotaja rotora alternatora od spoJa sa zembom
Kompletna zastita veCih alternatora ..................... .
6 UkljuCivanje alternatora u paralelan rad (sinhronovanje) ....... .
6.1 Ruello sinhronovanje ....... : ......... ' .................. .
6.2 Poluautomatsko i automatsko smhronovanJe ..... , ....... .
7 Jednosmerna struja u elektrani naizmenicne struje .............. .
262
87
88
88
89
91
91
~
(.2J
i92
m-
5
.iZf
(.L10.
111
112
112
113
113
114
115
117
118
119
121
127
127
128
130
133
134
134
136
137
139
139
141
141
1
II
;.
I
ill ELEKTRANE U RADU .................................... 144
1 Dijagrami opterecenja .................. , .................... .
1.1 Dnevni dijagram opterecenja ... " ...................... .
1.2 Godisnji dijagram opterecenja ............................. .
1.3 Srednje opterecenje ....................................... .
1.4 SaCinilac opterecenja ..................................... .
1.5 Sacinilac rezerve ......................................... .
1.6 Sacinilac istovrernenosti ................................... .
1.7 Trajanje iskoriscenja iIi upotrebno vreme elektrane ......... .
2 Proizyodni troskovj za 1 kWh
...........................
3 Tarifikacija elektricne energije
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . .
3.1 Pausalna tarifa ....... " ................................ .
3.2 Obicna kilovatcasovna tarifa ............................. .
3.3 Dvojna tarifa ........................................... .
3.4 Tarifa maksimalnog opterecenja ........................... .
3.5 Blok tarifa ........ , .................................... .
3.6 Tarifa za velike potrosace ............................... .
4 Crpno akumulaciono postrojenje ............................... .
5 Dispecerski centri i telekomunikaciona sredstva ................. .
IV KOMANDNI UREDAJI I RAZVODNE TABLE
1 SignaIni uredaji ............................................. .
2 Komandovanje oa daljinu ................................... .
3 Blokiranje prekidarn i rastavljaca ............................. .
4 Razvodne table i komandni stolovi (puItovi) ................... .
5 MaterijaI za razvodne table ................................. .
6 Dimenzije komandnih i razvodnih tabli i stolova ............... .
7 lzbor instrumenata ......................................... .
8 Seme veza elektricnih brojUa i instrumenata ................... .
V TRANSFORMATORSKA I RAZVODNA POSTROJENJA ....
1 Transformatori snage u elektricnim postrojenjima ............... .
1.1 Preopterecenje transformatora ............................. .
1.2 Podesavanje napona ..................................... .
1.3 Hladenje transformatora ................................. .
1.4 Paralelan Tad transformatora ........................... .
1.5 Izbor grupe sprezanja transformatora ..................... .
1.6 Osnovni podaci i dimenzije transformatora ................. .
1.7 Izbor snage transformatora ............................. .
1.8 Zastita transformatora ............................... .
144
144
145
146
147
148
149
149
151
152
152
153
153
153
153
154
154
156
158
158
159
159
159
160
160
163
165
263·
2 Vrste transfonnatorskih i razvodnih postrojenja
2.1 Transformatorska i razvodna postrojenja u zgradama ....... .
2.2 Primer male tipske zidane transformatorske stanice
10000/400-231 V ....................................... .
2.3 OklopJjena razvodna postrojenja ......................... .
2.4 Razvodna postrojenja na otvorenom prostoru ............. .
2.5 Transforrnatorske stanke na stubu ....................... .
2.6 Usmeracke stanice ....................................... .
3 Zastita elektricnih postrojenja
3.1 Zastita od atmosferskih praznjenja ....................... .
3.2 Uzemljenje u elektricnim postrojenjirna ................... .
3.3 Proracun otpora uzernljenja ............................. .
3.4 Kompenzacija struje spoja sa zemljom (petersenovi kalemovi) ..
3.5 Signalisanje spoja sa zemljom u elektricnoj mrezi ........... .
VI POPRAVAK FAKTORA SNAGE POMOCU
KONDENZATORA
1 Izracunavanje cos cp za neku instalaciju ....................... .
2 Serna vezivanja kondenzatora niskog napona ................... .
3 Serna vezivanja kondenzatora visokog napona ................. .
VII STRUJA KRATKOG SPO.TA ............................. .
1 Izbor elernenata u postrojenju visokog napona
175
175
182
188
190
195
199
202
202
204
212
218
220
223
/ ~
'-22:5
226
227
229
1.1 Metoda redukovanih relativnih rasipanja . .. .. . . . . . . .. .... . 231
1.2 Udarna struja kratkog spoja .............................. 233
1.3 Trajna struja kratkog spoja ................................ 234
1.4 Struja iskljueenja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
1.5 lzbor sabirnica i spojnih provodnika .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
1.6 Izbor izolatora . .. .... . . .. .. . . .. .. .. .. ........ .. .... ... . . 241
1.7 Izbor rastavljaca .......................................... 242
1.8 Izbor strujnog transformatora .............................. 243
1.9 Izbor prekidaca snage .................................... 245
1.10 Izbor topljivih osiguraea .................................. 247
.2 Izbor elemenata u postrojenjima niskog napona 249
2.1 Prekidaci niskog napona .................................. 252
2.2 Osiguraci niskog napona ....... ,,'h. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 253
2.3 Strujni transformatori za niski napon ...................... 255
VIII ELEKTRTFTKACIJA JUGOSLA VIJE r: .. _ ................. .
LITERATURA
") r
257
259

'\

1/1
i ;!

;,

I I!

(I

/

/!

UVOD U »Elektranama i razvodnim postrojenjima« obradeni su proizvodnja i razvodenje elektriene energije od pogonske energije preko transformatorskih i razvodnih postrojenja do elektriene mreze, odnosno dalekovoda. Prvu elektranu (elektricnu centralu) sagradio je Edison u Nju Jorku 1882. godine. To je bila mala elektrana jednosmerne struje snage oko 120 KS (konjskih snaga) i napona 103 V. Napajala je 7000 sijalica do daljine od nekoliko stotina metara. Od interesa je pomenuti, da je deset godina docnije 1892. go dine podignuta u Beogradu prva javna elektrana na Balkanu. I to je bila elektrana za jednosmernu struju sa oko 600 KS. Posle Teslinog 1) otkriea obrtnog magnetnog polja 1882. godine, zatim patentiranja trofaznog asinhronog motora 1888. godine i koriseenja trofazne struje pocinju se graditi velike elektrane naizmenicne struje. Konstruisanjem asinhronog motora industrija dobija jednostavan i ekonomiean motor, a time postaje ekonomicno proizvodenje i prenosenje naizmenicne trofazne struje. Tako se vee 1895. godine podiie na Nijagari elektrana za naizmenienu struju snage 15000 KS. Elektriena energija prenosena je u grad Bufalo udaljen 40 km od vodopada. razvitkom proizvodnje elektriCne energije razvijala se i tehnika prenosa elektricne energije. Godine 18.91. sagraden je prvi dalekovod za trofazni prenos ad hidroelektrane Laufen do Frankfurta na Majni. Dalekovod je bio dug 175 km i na-

Nacrt za korice: MIRKO STOJNIC

Sa

Stampa: Beogradski graficki zavod, B::ograd, Bulevar vojvode Misica 17

1) Nikola Tesla genijalni pronalazac, poreklom Srbin, roden u Sroiljanu (Hrvatska) 1856. g. umro u Nju Jorku 1943. godine. Ostavio je eka 900 pronalazaka i patenata iz raznih oblasti elektrotehnike.

5

1

pona 15 do 25 KV (1 kV = 1 000 V). Godine 1908 ... 1910. koriste se n Evropi i Americi dalekovodi napona 110 leV. Godine 1913. u Kaliforniji je sagraden dalekovod za napon od 150 leV, leoji se 1923. god. prepravlja na napon od 220 kV. Danas se nalaze u pogonu dalekovodi sa standardnim naponima od 380 kV. Prenos elektriene energije nu velike daljine omogucen je jednostavnim povecanjem napana naiZDlenicne struje pomOCll transformatora. Prvi transformator sa primarninl navojenl preko sekundarnog leonstmisao je Pedz (Page) iz Vasingtona 1839. godine. Prvo su se primarni navoji transformatora vezivali na red (Jabloekov 1878.), a zatim paralelno 1883. godine _ Kenedi (Kennedy). Preimucstvo elektricne energije prema energiji druge vrste je u tome, sto se moze lako i sa malo gubitka preneti na veIike daljine, i sto se isto tako lako na proizvoljnom mestu moze pretvoriti u drugi oblik potrebne energije, na primer u mehanieleu, toplotnu iIi hemijsku energiju.

l I ELEKTRANE f.x:::
Elektranonl nazivamo postrojenje u kome se preobrazava raspoloziva energija (vode, goriva, vetra i slieno) u elektrienu energiju. Elektrane mozemo podeliti prema vrsti struje, prema vrsti pogona i prema velieini potrosaekog podrucja. Prema vrsti stmje eleletrane delimo na elektrane za jednosmernu i za naizmenicnu struju. Danas se elektrane za jednosmernu struju vise ne grade. Jednosmerna struja kojn se koristi za elektricnu VllCU, u hemijskoj industriji i za os tate potrebe dobija se pomOCll usmeraca 1Z naizmenicne eJektricne mreze. Naizmeniena struja se posle Teslinih pronalazaka koristi u vidu trofazne struje sa frekvencijom od 50 Hz u Evropi, odnosno 60 Hz u Americi. Za elektriene zeleznice koristi se jednofazni sistem sa frelevencijom: 16 2 13 Hz (Austrija, Nemacka, Svedslea), 25 Hz (USA) i 50 Hz (Jugoslavija, Madarska, Francuska). Prema velicini potrosackog podrucja elektrane mozemo podeliti na lokalne, gradske i pokrajinske. Lokalne (blok) elektrane snabdevaju jednu zgradu, fabriku, iIi jedan blok zgrada. Napon elektricne mrete je isti kao i napon generatora, obieno 3 x 220 (380 V. Gradske elektrane imaju generatore visokog napona koji se razvodi do centara opterecenja u kojima se nalaze transformatorske stanice, koje smanjuju napon na nizak napon za potrebe potrosaca. Pokrajinske elektrane snabdevaju vece podrucje. Visoki napon njihovih generatora (6 iIi 10 kV) pomocu transformatora se podize na vrla visok napon (110 iIi 220 k V) sa kojim se elektricna energija prenosi na vece daljine. U tablici 1 pokazana je sematski celokupna podela elektrana. 1z nje se vidi i podela elektrana prema vrsti pogonskih rnasina.
7

6

Ovaj se postupak ponavlja. Podsetimo se. gde je Njutn jediniea sile u Dordijevom memom.I-b~nzinskjm : Sa 1 sa gaLim gorivam 1 Sa klipnim parnirn masinama. iz gUJogc- neratora 1 TERMOELEKTRANE ft Termoelektrane iIi toplotne elektrane koriste bemij. vodonik (H). sistemu. Fransisovim propelernim 1 I sa nuklearnim gorivorn (utomske) I sa tecnim gorivom . sa Dizelovim moL. a ostatak se ponova sitni. Nuklearne elektrane uvrsticemo u termoelektrane. Pri tome je kilopond (kp) ~9. 1 1. sa gasnim turbinama ! Sa gasom: prirodnim ix yisokih peei. 9 . na kojoj se isitni. Drva je SUVIse skupoeen materijal. Ova preostala koliCina hermetieki zatvorena u limenu kuliju predstavlja srednju probu goriva. Glavni sastavni delovi goriva su: ugljenik (C). koja se salje u hemijsku laboratoriju na ispitivanje. koja se oslobodi pri potpunom sagorevanju 1 kg goriva pod uslovam da voda u produktima sagarevanja ostunc -.Tab!. Gornja to lotna moe oriv (H. da bi se upotrebila za ovu svrhu.1 Elektrane sa cvrstim gorivom ELEKTRANE 1 1 . r----------I I prema vrsb struje prema vrsti pagona prcma veliCini potrosackog podrucja 1---1 zu jednosmernu struju zu naizmenicnu struju : 1 I I lakalne (blok) I I pokrajinske i Kao gorivo u 0 bzir dolazi iskljuCiva ugalj.81 N (Njutna). koja se u nizu procesa pretvara u elektricnu energiju. "Donia toplotna moe goriva (Hd) oznaeuje onu kolieinu toplote u keal/kg. koja se na sliean naein kao u pamim elektranarna preko pamih turbina i elektrienih generatora preobrazava u elektricnu energiju. Tako izdvojeno gorivo se razastife na eistu betonsku plocll. dok u preostalim trouglovima ne ostane 10 kg goriva. koja se oslobodi pri potpunorn sagorevanju I kg goriva pod uslovom da u produktirna sagorevanja voda astanc u parnom stanju. Tehnieka analiza daje one podalke koji se ne mogu dobiti hemijskom analizom goriva.u tecnom stanju. tecnim i gasDvitim gorivom. Hemijska energija uglja u pamim kotlovima prelazi u toplotnu energiju pare. azol (N).) oznaeuje onu koliCinu toplo e u ea kg. Ove elektrane mozemo nazvati i pamim elektranama. dobra izmesa i razmesti u kvadratni sloj visine oko 10 em. Iz gomile na slovaristu se uzima 10 do 20 kg na svakih 1000 kg.. koja se u pamim turbinama preobrazava u mehanieku i najzad u elektrienim generatorima u elektrienu energiju.ku energiju goriva. kao sto su: kolieine isparljivih delova. 8 K valitet goriva se odreduje na osnovu srednje probe goriva. razastire u kvadrat i dijagonalno deli. vlaga (W). da je I keal (kilokalorija) ~427 kpm ~ 4187 J (Dzula). Prema vrsti goriva termoelektrane delimo na elektrane sa cvrstim. 1. i pepeo (A). duzina plamena i toplotna moe gonva.2 Gorivo/. Hemijska analiza daje sastav goriva u kilogramima po 1 kg iIi u proeentima. koji se zatim dijagonalno podeli u eetiri trougla./ 1 jednO~azne za VllCll 16 3 Hz 2 trofazne Evropi 50Hz u Americi 60Hz II 1 I gradske elektrane elektrane ou vetar 1 hidroelektrane 1 1 termoelektrane i kombinovane elektrane 1 I 1 '1--sa evrstim gorivom 1 protocne akumulacionc sa turbinama: Peltonovim Kapianoyim. topljivost sljake. koja se uzima na sledeci naCin. sa parriim turbinuma mot. sumpar (S). Suprotni se trougli izbace. kiseonik (0). jef se u nuklearnim reaktorima razvija toplotna energija. U laboratoriji se vrsi hemijska i tehnieka analiza goriva.

jer produkti sagorevanja (dimni gasovi) pri izlasku iz kotlovskog postrojenja imaju temperaturu visu od 100 °C.Osim po tOplotDOj moCi. Ne smeju se na skladistu mesati razne vrste uglja. a zapreminu iz tezine G i specificne tezine V = G /y. Zadatak 1 .... kakav se vadi iz jame (nesortiran) posle odvajanja grube (uocljive) jalovine. 20 40 .4 Vrsta ug1ja Mrki ugalj Kameni uga1j U gljena praSina I Kreka \ .... Ako se ugalj zapaJi treba ga izdvojiti od ostalog uglja i pokriti vlaznom zemljom iii pepelom. Specificna tezina uglja u nabaeanom stanju i ugao nagiba dati su u tablici 4.. mm Lignit Donja gran. tako da se voda u njirna nalazi u parnom stanju odlazeCi sa dimnim gasovima kroz dimnjak.. Tabl.70 t/m3 iz tabl. 45 Rasipa se Komad Kocka Orah Grasak Griz Prah Sitan ug. Rovni ugalj je ugalj. Visina sloja za Iignit i sirovi mrki ugalj ne treba da prede 2 m. U tabliei 3 dat je asortiman uglja prema privremenim propisima JUS-a l ).72 . mm I Specificna teZina 0.. Pretpostavljamo da skladiste ima pravougaoni oblik povrSine S = a' X b'..5 tim' I Ugao nagiba 30 .. a za ugalj sa malom sklonoseu ka samozapaljenju i raspadanju 5 m.. Povrsina skladista ne uzimajuCi U obzir ugao nagiba: - S=~= 4286=1072m2 h 4 11 jugoslovenski standardi. Ugalj na vazduhu oksidise. Sortiranje ug\ja . .... 3 Kameni ugalj Naziv Mrki ugalj Donja gran. Tabl. 80 ... 10 - Ukupna tdina uglja u (onama za mesee dana: G = 10 x x IO x 3D = 3 000 t (vagon sadrZi 10 tonal.65 . 65 20 .= . 30 12 ..... Povrsinu S izracunacemo iz zapremine i visine sloja S = V/h... 20 10 3. 120 neodred... 10 10. 10 - ------ 5 ... U tablici 2 dato je nekoliko podataka za donju toplotnu moe uglja nekih nasih rudnika.Skladiste treba da je sposobno da primi zalihu uglja za I do 2 meseea rada elektrane u slucaju zastoja u snabdevanju... a ne drvenu. 10 .....80 0. 80 30 ... G 3000 Ukupna zapremina za mesee dana u m 3: V = . 5 Gornja gran.. 60 . 10 60. Ugalj De sme sadrzati grube jalovine Vise od 5%.. 4). 20 5 . niti se sme nabaeati sve' ugalj na gomilu odle:i'anog uglja. 120 40 . 80 neodred.. 65 30 .. Visina sloja llglja ne treba da prede izvesnll granicu sto zavisi od vrste uglja i uredenja skladista i sto se odreduje iskustvom. neodred. 10 3 ..5 10..Za elektrane je merodavna donja toplotna moe gonva (Hd). mm Gornja gran... 20 5. Radi bezbednosti potrebno je da zgrade budu odvojene ad skladista i da skladista imaju betonsku iii gvozdenu ogradu.. tako da u nepovoljnim slucajevima maze doci do samozapaljenja.. Tab!... 35 10.. mm " -'" c N 0 " Donja gran..78 0.. 1) JUS - A B C 60 . ugalj klasificiramo 1 po asorhmanu.... Odrediti dimenzije skladista na otvorenom prostoru. mm 60 30 . 20 5 . to jest po veliCini komada.. 20 D E F 10. .. mm Gornja gran.0. 35 10 . 20 - - --G 5 .= y 0.70 = 4 286 m 3 (y = 0... tako da moze da primi rezervu za 1 mesee.4 .Elektrana trosi 10 vagona mrkog uglja na dan. 40 15 .40 15. 33 stepeni 32 ... Ugljena prasina se smesta sa narocitom opreznoscu i ne duze od 4 nedelje. Visinu sloja za mrki ugalj usvoji6emo h=4 m.0.. 65 20. 0....2 Lignit Hd (kcal/kg) Kosovo Kostolac Kolubara Bukinje 1980 1990 2100 2280 2660 Mrki ugalj Hd Breza Vrdnik BanoviCi Kakanj Siveri6 3000 3230 3300 4250 4600 Kameni ugalj H d Rtanj Dobra Sreca 4930 5230 Srpski Balkan 5 720 Vrska Cuka Rasa 5940 6600 'e Skladista za "galj "". 20 80 .....

2. pri kojoj se iZdvajaju pojedine grupe jedinjenja kaa sta su ugljovodonici.. gde je ).. Potrebna (stvarna) koliCina vazduha iznosi Q = A • Qrnin.. Potpuno sagorevanje. Iz ovoga se vidi da se pri nepotpunom sagorevanju oslobada samo 30% od toplote koja bi se razvila p"i potpunom sagorevanju..577 Dimellzije skladista sa nagibima iznose: a = a' b = b' +c= +c= 50 21. Pri sagorevanju mozema pmtiti sledece faze: .3 KotIovsko 1l0strojeuje i.2 . Prakticno je potrebna veca kolicina vazduha od minimalne zbog neizbeznih gUbitaka. r. koji zavisi od vrste goriva i tipa Iozista i koji je uvek veCi od 1. CH4 i drugi). Susenje gasova od vlage pri zagrevanju do oko 100°C. a vodonik (H) u vodn (H 2 0). 1. 2. Gorivo se paJi na temperaturi od 300 do 500°C. koefieijent suviska vazduha. Strane a' i b' zbog ugIa nagiba V' • povecace se za 2 X-=-= c[m] (vidi sIiku 2 h 1). a pri llepotpunom samo 2440 kea!. U dimnim gasovima nalazi se ugljen-monoksid (CO). Pri potpunom sagorevallju 1 kg goriva oslobada se 8 100 keaI.. Povecanje c izracu- nacemo iz odnosa - c = tg 30° = 0. 13 12 .fuena Iozista 1. kotloyske armature i aparature..--1j I ~'-_Ia' h 81. Mlevenjem uglja u prasinu trajanje sagorevanja u Iozistu se smanjllje ad nekoliko desetina minuta na nekolika seklllldi.= .6 .6 . Ugljenik (C) prelazi u ugljendioksid (C0 2 ).3 .5 ill . Trajanje sagorevanja goriva je utoliko krace. iznosi za: 1. a kamenog uglja do I 300 C. 4.577.5 +7= +7= 57 m 28. lz tab!.2 . 1.05 . Najmanju koIiCinu vazduha potrebnog za potpuno S"gorevanje 1 kg goriva oznacicemo sa Qrnin.gasna Iozista Pri sagorevanjll Iignita i mrkog ugIja u Iozistu se postizu temperature od 1 000 do 1 200° C. Nepotpuno sagorevallje karakterise ern dim iz dimnjaka.. i .Ako usvojimo duzinu skladista a' = 50 m (vidi sliku I) ·· S 1 072 do blcemo Slnnu b' = . odnosno vazduha u toku sagorevanja.4 .I if! b' b I I. koje nastaje pri nedostatku kiseonika.I I .. B 0k ovi ne Inogu a' 50 stajati vertikaIllo.. Zbog toga se gorivo drobi i sitni kada je patrebno postiCi njegovo bde sagarevanje.0 . 1. 0 -. deloya kotlovskog agregata.. parnog kotIa. Nepotpuno sagorevanje.577 0. Suva destilacija.5 nl. 1 - Stovariste ugJja c~--~---~7m h 4 0.Iozista za uIje i ugljenu prasinu 1. ukoliko je veea povrsina goriva u dodiru sa vazduhom pri istoj tezini.- - - . 1...mehanicka Iozista 1. kao i nesagoreli ugljovodonici (H 2 . Sagorevanje cvrstog goriva jJ Sagorevanje je hemijsk i proces u kame se sastavni delavi goriva jedine s kiseonikoDl iz vazduha uz razvijanje topIote. Kotlavska postrojenje sluzi za dobijanje pare pod pritiskam. Koefieijent suviska vazduha ). katrani i drugi isparIjivi delovi.= 21. Obavlja se pri zagrevanju do oko 500°C.-. 1. nego zauzimaju neki ugao nagiba.a 3. 4 usvajamo ugao nagiba ex = 30°. Narmalno kotloysko postrojenje se sastoji iz: Iozista.

lepi za resetku.. Gorivo pada iz levka 2 na reselku I u obliku lanea (slicnom gusenici kod traktora).nepokretan element. 3 .1 t . Pramaja maze biti prirodna i vestacka.stapovi resetke. Vazduh se dovodi ispod resetke. I rivo krece po resetki prevrcuci se po putanji 4. t"Za losije vrste uglja sa lepljivom sljakom (lignit i mrki ugalj) primenjuju se pomicne resetke. a za vestacku preko 30 mm H 2 0. Lozista mogu biti sa rucnim i sa meharuckim lozenjem.zupeanik za pokretanje resetke. __ Priprema vode za napajanje kotiova .Detalj kraja Iancane resetke obicno koso postavljene. jer s jedne strane smanjuje stcpen iskoriscenja kotla zbog male toplotne provodljivosti. 15 I ! (1"1. Ako prirodna promaja nije dovoljna pribega va se vestackoJ promaji. Resetka je nacinjena od stapova od livenog gvozda iii celika. Pritisku od 1 mm H 2 0 odgovara pritisak od 1 kgjm2 pri temperaturi od 4°C. Resetka moze biti ravna i kosa. VeliCina promaje se moze izraziti sa razlikom pritiska h = Pp. gde je pP pritisak u pepeonik u. .pepeonik. iii mm VS). Ugalj se na rdetku ubaeuje lopatama a rasprostire i razmesta grabuljama.. sto moze dovesti do deformisanja i eksplozije kotla. Oscilatornim kretanjem pokretnih elemenata I prebacuje se gorivo od jednog do drugog nepokretnog elementa 2. jer bi se inace mogle taloziti u cevima kotla.:. Za prirodnu promaju h iznasi do 30 mm H 2 0. Mehanicko Iozenje primenjuje se za lozista sa velikom potro'sIljom goriva. odakle ono usled sopstvene tdine klizi niz stepenastu resetku koja ima nagib 30° do 40". na kojoj se pali i sagoreva. Na slici 2 dat je detalj kraja resetke i izbacivanja sljake. Proizvodi sagorevanja (dimni gasovi) izvode se iz lozisnog prostora dimnim kanalima kroz dimnjak u atmosferu. Ovakve resetke su Sl.Promajom nazivamo strujanje vazduha potrebnog za sagorevanje goriva. Pri tom se go14 lozeui~~olazi pot I . a ispod nje je pe~ peon~ji propada pepeo i sljaka. 3 4 Loziste sa kaskadnom resetkom :1 pokretan element..-.Pz. 5 . jer saddi razne stetne primese.'1 t . iii isisavati iz lozisnog prostora (usisna pro- "'"-" Rucuo u obzir za male elektrane.. Posebna vrsta lozista su za sagorevanje ngljene prasine. 2 . Prirodna promaja se ostvaruje pomocu dimnjaka. 2 .obrtni deo maja).-- Lozista V\t Gorivo sagoreva na resetki. Delovi resetke pomicu se napred i nazad i pome~ raju gorivo ne dozvoljavajuti da se sljaka. . Promajp 'V4. . . Na kosu resetku gorivo se dovodi kroz levak. stoji i tip raYne takozvane 2 . na primer za elektrane sa parnom lokomobilom. Izmedu stapova su proeepi (otvori) Za prolaz vazduha.zavrsni element. Resetka nosi zapaljeno gorivo ka zadnjem delu gde potpuno sagori. 3 . a p. Po1 .. Iz pepeonika se sljaka izbaeuje obaranjem obrtnog dela 7. Stetne nerastvorene i rastvorene primese moraju se odstraniti iz vade. ' . 7 . Vazduh se moze ubacivati pod pritiskom ispod resetke (donja promaja).otvor za vazduh~ putanja goriva. 6 . a s druge strane dovodi do pregrevanja kotlovskog materijala.lanac.L Sirova prirodna voda 'nije pogadna za napajanje kotlova. Pritisak se meri visinom vodenog stuba (mm H 2 0. Kotlovski kamen je vrlo stetan. Visina sloja goriva se regulise pomeranjelTI zavrsnog elementa 5. takozvani rtokeri. Za mrki i kameni ugalj koristi se lancana resetk:y Na slici 5 prikazani kotao je sa lancanom resetkom. NaroCito je opasno talozenje kotlovskog kamena po zidovima kotla i cevi iz rastvorenih soli. preko koga sljaka i pepeo padaju u pepeonik 6. 4 metalni zid kaskadne resetke Ciji je prinelp pokazan na slici 3. pritisak u 10zisnom prostoru. i SogOf Sl.

da se voda radi bistrenja u njemu zadrzava od 4 do 24 casa. naJuplji kojim se moze dobiti najcistija voda. \.Mehanicko bistreuje sastoji se u talozenju pesh i mulja u taloznicama.. Jedan nemacki stepen tvrdoce Cd) ima ona voda u cijem se 1 lit. ! +1 '16 II . Iz filtra se kod B odvodi omeksana voda. VeliCina taloznika je obicno tolika. peska. Kao primer uzmimo hemijski proces: Ca(HC0 3)2= CaCOrc.Voda se smatra utoliko tvrda ukoliko saddi vise rastvorenih soli iz kojih se moze taloziti kotlovski kamen.+H20. pa kazemo da voda sa takvim rastvorima ima stalnu (karbonatnu) tvrdocu. Cubacivanje kreca (CaO) i vade. . negasen krec). 6 . 0'" ~ kstupak po on7els~ . . Omeksana voda se odvodi iz sud a 3 kroz cev . sto zavisi od vrste kotla. . U vodi rastvorene soli kalcijuma i magnezijuma se pri zagrevanju raspadaju i izdvajaju iz vode u vidu netopljivog kotlovskog kamena.UJ.. 16 5 . P J i P2: . pritiska i temperature. Rastvori kalcijumovih i magnezijumovih sulfata i hlorida ne mogn se izdvojiti zagrevanjenl. se rastvoreni hidrokarbonati raspadaju taka.slavine za izbaci/.~ GC. -.__.~C! eOS//?-:?c \ SI. ° .j:Z turbina).~ veza sa gJavnom posudom.C02. glina. +52- Omeksavanje-¥<llk... 0 17 . Olneksavanjc vode zagrevanjem se vrsi u narocitinl ure. da ugljen-dioksid (C0 2) odlazi II atmosferu. me savanJc vocIe des t'I" I aCIJom JC naJsavrSC11JJ1. Cim tvrdoca vode prede dozvoljen stepen tvrdoce. Za kotlove sa dimnim cevima (lokomotivske) dozvoljava se tvrdoca vode do l2°d. 2r. U sudu 3 dodaje se kroz cev 4 soda Na2C03.Ji'Q~I'k(mJ. Zagrevanjem se pOlllaze ~lvajanje gasova iz vode. Bodvod amcksane vade. U sudu 1 se mesa krecno 11lleko Ca(OH)2 sa vodom. da bi se iz nje ~oglo dobiti 10 mg Cistog kalcijum oksida (CaO. Filtriranje -vode naziva se propustanje vode kmz sloj zrnastog materijala od sljunka.. a karbonati se taloie. koksa i drugog. Delimicno omeksana voda iz suda 1 uvodi se kroz cev 2 u sud 3. .t7dG all Ytfc a r Hemijsko omeksavanje vode. vanje necistoce d £ r3 0'-"62. Neprekidnim isparavanjem vode u kotlu povecava se stalna tvrdoca do granice rastvorljivosti. Kad se filter zaprlja mora se prati propustanjem vode u suprotnom smeru.(co/eoi" P-L{}-k. -.m"Odn" Sveza voda se ubacuje kod A kroz kaskadni zagreJac gde se voda zagreva pomocu pare na 60-90 C.):// dc\jima izvan katla iz kojih se talog moze odstraniti.Rastvoreni gasovi u vodi. Zagreva/' njenl se moze delilnicno odstraniti prolaz11a tvrdoca. Omeksavanje vode moze se postiCi destilacijom. 7 i 8 . Pri tome se saddaj filtra duvanjem vazduha komesa. 2 .dovod sveie vode. U redim slucajevima se gasovi od<tranjuju i hemijskim sredstvima.S u filter 6..kazemo da ima prolaznu (karbonatnu) tvrdocu.:.filter. Kod PI se uzima probna analiza vode. posto se prethodno ukloni gruba neCistoca pomocu resetki i gustih mreia. a zatim se isparena voda kondenzuje. 5 'V veza sa filtrom. Pri tome . 1 pomocna posuda./ n& 1" . posle -cega se iz vode izdvaja kotlovski kamen. da bi se sto bolje oprao. 4 . .IHHU-j"~ M.orO/BYe> Po. 4 Serna urcdaja za omeksavanje vade A . Hemijsko bislrenje sastoji se u dodavanju raznih hemijskih sredstava. Za vodu sa ovakvim rastvorima . IZdvajanje gasova iz vode obicno se postize zagrevanjem vade pomocll pare na temperaturi od 105 do 130 'c. Na slavini P 2 uzima se jos jedna probna analiza. Postoji vise postupaka od kojih navodimo samo po stupak pomocll kreca i sode senlatski prikazan na slici 4. PTP q1i51JJ{:~-fA~J Iliktd#·f. a narocito kiseonik (0 2 ) i ugljendioksid (C0 2 ) izazivaju koroziju (nagrizanje) kotlovskog materijala. Zagrejavanjem se ubrzava proces Ollleksavanja vode...if11'. nalazi toliko rastvorenih soli.{lid"'tfl --:.ubacivanje sode (Na2C03).'. 7 _8 3 8 Q. ulje).slavine za probne analize. moze se postupalc nastaviti dodavanjem fosfata (Na3P04) u posebnoj posudi. 3 glavna posuda. da bi se olaksalo talozenje fino razdeljenih materija koje lebde u vodi (blato.. zagrevanjem i hemijskim putem. za kotlove sa nagnutim cevima do SOd a za specijalne konstrukcije kotIova priblizno OOd. Izdvajanje gas ova iz yode . mora se voda omeksavati. Ako je potrebno jos bolje omekSasavanje vode. na primer aluminijumskih soli. Voda 'J' se isparava u narocitinl isparivacinla (obicno oduzetom parom (!~(!(lc.

ali su osetljivi na 6StOC11 vode za napaj2. Cevi su tako razmestene.Skica kotlovskog agregata 1 . 8 .vodomerno staklo. cim koncentracija soli u kotlu prede dozvoljene granice. 3 . a voda se na]azi oko cevi. lokomobilski i brodski kollovi. ubrajaju: lokomotivski. 5 . lzraduju se za veliku proizvodnju pare i za velike pritiske.nje i zahtevaju dobre uredaje za regulisanje napajanja. Kad se natrijum u permutitu utrosi. Takvi kotlovi su malo osetIjivi na nagle promene opterecenja. Parn. venti I sigurnosti. koja Gini jednll celinu sa kotlom. 2 . ani normalno dolaze u obzir za potrebe parnih elektrana. kao sto Sil: manometar.venti! sigurnoBti 19 . 9 .levak za ugalj. Lokomobila je klipna pama mallina.pregrejac pare. Taka natrijum permlltit menja svoj natrijUTIl s ka1cijmnom i magnezijumom 1Z tvrde vade.Pame kotlove delimo uglavnom na kotlove s dimnim (gasnim) cevima i na kollove s vodostrujnim ceviIna. 7 . jedan dec vode u kotlu zanlenjuje svezom vodom cime se koncentracija soli smanjuje. 11 . Pri tome se u vodi obrazuju jedinjenja sa natrijumonl koja su manje opasna. gde se kad koncentracija prede granieu zasicenja talozi u vidu neopasnog mulja.Krecno mleko u posudi 1 j 3 razvija sledecu reakciju smanjujuci prolaznu tvrdocu vode: Ca(HC0 3h+ Ca(OHh= 2CaC0 3+ 2H 20 Mg(OH)2+ 2CaCO r i 2H 20 Netopljivi kalcijumov karbonat (krecnjak CaCO. Ovaj materijal ima osobinu da svoje bazne metale izrnenjuje sa drugim metalima iz tvrde vode. ali postoje i kotlovi sa vestackorn cirkulacijom vod~J Na slici 5 prikazan je kotao sa nagnutim vodostru]nim cevima~ Specijalni kotlovi namenjeni S11 za proizvodnju pare llajviseg pritiska (60 do 300 kg/em 2).zagrejae vade (eiconomajzer). Za sasvim male elektrane od ovih kotlova dolazi II obzir lokomobilski kotao. kotIovi . U kotlovsku aparatllru spadaju ostale I 81. CaS04+ Na2C03= CaC03+ Na2S04 Krecnjak se talozi u slldu 3.uzduzni dobos.zagrejac vazduha.) i magnezijumov hidroksid Mg(OH)2 taloze se na dnu posllde i odstranjuju kroz slavine 7 i 8. U kotlovinla sa dimnim cevima dimni gasovi struje kroz cevi. Kao primer uzmimo postupak kalcijum sulfata CaS04 sa sodom Na2C03. 10 .dimni kanal. Osim toga se.lancana resetka. 6 . Kotlovska armatura obuhvata pribor i instrumente potrebne za siguran i pravilan rad kotlovskog postrojenja.nagnute vodostrujne cevi.dimnjak. U savrenlenirn postrojenjirna cesto se koristi permutitni po stupak u kome se voda ollleksava pomocll filtra ispunjenog zmcima od prirodnog permlltita iIi vestackih smola. kotlovi sa strmim cevima i specijalni kotlovi. a voda kroz cevi. a ostatak (Glauberova so Na2S04) odlazi u kotao. U specijalne konstrukcije mozemo llbrojati i elektricne kotlove.: 4 . 5 . U ovu grupu se. Ovi kotlovi se nazivaju i kollovi sa velikim saddajem vode. 12 . njihovo Ciscenje je relativno prosto pa ne zahtevaju veliku cistocn vode za napajanje. Ove kotlove nazivamo i kotlovima sa malim sadrzajem vode. Kotlovi sa vodogrejnim cevima sastoje se od jednog iIi vise cilindara (bojlera) izmedu kojih se nalaze snopovi cevi. vodornerno staklo i ventil za napajanje vodom. U kotlovima sa vodostrujnim 18 2Ca(OHh~" cevima dimni gasovi struje oka cevi.skupljac pare. zauzilnaju malo prostora i brzo se zagrevaju. Mg(HC0 312+ Sodom (Na2CO 3) se smanjuju stalne tvrdoce. U ovu grupu spadaj u kotlovi sa nagnutirn cevima. da se ostvaruje prirodna cirkulacija vade kroz njih. moze se materijal regenerisati ispiranjem sa rastvorom kuhinjske soli.

leao sto su: slavine za vodu i paru. zagrejac vade za napajallje kotla i. zasuni i ventili za regulisanje promaje aparati za ciscenje koHa. 50 m/s.Mlevenjem uglja u prasinu II velikoj meri se povecava brzina sagorevanja. Brzina pare II parnim vodovima iznosi za zasicenu paru 20 . 8 -. koja se ablaze lvrdim pl~slom od gipsa.. 11 . 6 . 7 . brzo pustanje u pagan.6tIovskog postrojenja. Smesa ugljene prasine i vazduha sagoreva u vidu plamenog miaza.. na primer staklenom vunom iIi vunOID od sljake. Zrnca sljake propadaju kroz reselku koja se hladi vodom (granulaciona reselka) u sud sa vodonL Postoje i razne druge kOl1strukcije. a za pregrejanu 30 . Na slici 6 pokazana je sema jednog ured[~ja za lozenje ugljenom prasinom. • odnosno turbine. tako da se na iste parne sabirnice mogu prikljuciti razni kot10vi i turbine (skupni pagan).dimni kanaI SI. ~<tiaj(_l!are I U pregrejacu pare se povecava temperatura pare pri Stallo"m prilisku.bunker za ugalj. Parni kotlov] i turboagregati mogu biti 111edusobno povezani parnim sabiITlim vodovima. veliki stepell iskod5cenja (Ylk do 90j~). OSi111 toga se za izolaciju upospojnica trebljava kremena (diatomejska) iIi plasticna masa u cbliku fazonskih komada ili ploca.ckranske cevi.vaga. u Iozistu TIema pokretnih delova izlozenih yisokiln tenlperaturama.. 9 . Radi mogucnosti prornene duzine parnih vodova pri PJcrr~eI1i temperature u dugaekilll vcdovima pos1avJjaju se elasticne spojnice (vidi sliku 7). iIi se nabija u presvlaku od zieane mreze sa zastitnim oklopom od pocinkoval1og ili aluI11inijumskog S!. Raspored plamenjaka i otvora za sekundarni vazduh je· taka v. 10 -plamenjak..ruwl -.U del ave kotJovskog agregata pored samog koHa ubrnjamo: pregrejac rare../zagrejac vazduha. potreban je 11areeiti uredaj za pustanje katla urad. Kotlovi za lozenje ugljenom praSi. 6 - nag vazduha 8. Sagorevallje se reglilise P01110ClI sckllndarJ 11. a zatim pomocu ventilatora 7 izmcsan sa vazduhom ubacuje u kotIovski proslor kroz plamenjake 10..otvori za vazduh. da se dobije sto vise vrtlozenja. .. velika cena izgradnje. U galj se u Inlinu 5 111clje.sprave i pomocni uredaji potrebni za pravilan rad kotla. yeci pad pritiska (v-~tu ekspanziju) nego zaSiCCTI2. Paroyodi Para 1Z kotlova se odvccli rarovcdim8 u parne TIlasine. zauzimaju veliki prostor. a mogu svaki pojedini kolao i turboagregat ciniti odvojenu cclinu (pogon u bloku). 5 . 7 . sekundarni vazduh.. U avom slucaju se uslavi sagorevanja priblizuju llslo~ virna za tecno i gasno gorivo. mala upotreba radne snage. 13 . Ovi luedLji povecavaju ekol1omicl1ost l). Preimucstvo ovakvih postrojenja: mogu se koristiti sve vrste ugJja.zasun. Dok obieno sagorevanje uglja u slojevima traje oko 20 do 60 minuta.Elasticna lima. zbog veee koliCine dima i pepela potrebno je preciscavanjc dirnnih gasova.separator..ubacivac uglja. Pregrejana para dozvoljava. 40 mis. 12 .mlin za ugalj. " / '3 1_':':':J.ventilator. 4 . kao i aparati za kontrolu pravilnog rada kotla. Zasicena / 20 21 .izbacivanje sljake.-IHlijl'Oo 8 J Serna postrojellja za loienje lIg1jenom prasinom 1 . 2 . N-edostaci: Patrebno je postrojcnje za mleyenjc uglja. Da bi ~e ~manjio gubitak toplote u okolinu parovodi se oblazu toplotnim izo1atorima. sagorevanje ugljene prasine u lozistu kotla traje samo nekoliko sekundi. 3 . Da bi se izbegao direktan dodir sa plamenom vodostrujne cevi Stl rasporedene pored zidova u vidu takozvanih ekranskih cevi J Delovi kotlovskog agregata .

voda. 3 .. odnosno parnog cloma.gumena traka.gorivu. ZagrejaCi vazduha lnogu biti rekuperativni. Iz ]oiista se sljaka izbacuje u vagonete. Cevi za izbaeivanje sljake potopljene su u vodu tako da se sljaka ugasi pre nO sto padne TIa gumenu traku.Vreli gasovi koji se u kotlu vise ne mogu ekonmnicno iskoristiti.povratna strana trake Mchanizovano uklanjanje..zagrejac vode (ekonomajzer). Zagrejac vazduha ~ I zagrejac vazduha je vrsta ekono'majzera. Zagrevanjem vazdllha se poboljsava sagarevanje i lime -povecava stepen iskoriscenja loii8ta. 6 -. 2 .cev za izbacivanje sljake iz. a) Sistcm sa beskrajnonl trakom prikazan na slici 8. posto se prethodno ugasi prskanjem VOdOlll. kod kojih se topIota prenosi posredno na taj nacin sto se jedan konstruktivni dec prethodno zagreje dimmm gasovima a zatim naizmence predaje akumulisana topIota vazduhu. Brzina kretanja trake sa Sljakom je oka 30 em/min. a koja se vise ne moze iskoristiti u samom kotJu. Ovaj sistem dolazi U obzir za neprekidno izbacivanje s!jake. Sljaka i pepea lnogu se odstranjivati rucno.se 11 eJektra JJ (J rna srednle 'veTicine._.da se kondenzuje tek posto je pres!a u zasicenu.asovi koji zagrevajll vodu. kroz koje se propusla zasicena para iz kotlovskog parnog prostora. Temperatura dimnih gasova na izlasku iz kotJovskog postrojenja bez ekonomajzera iznosi do 400" C.zagrejac vazduha.iivanje otpadaka iz kotlovskog postrojenja. obieTIo iza zagrejaca yode.YIili. Pregrejac pare se sastoji od snopa cevi rnanjeg precnika (20 do 40 mm). Vagoneti se guraju do grotla (otvora u podu) i u njega sljaka izbaei. a iz bunkera izbacuje u vagone iIi slep. 5 . Pregrejavanjem -pare povecava se i stepen iskoriscenja parnog postrojenja.e_j.. Pregrejac pare se nalazi u prostoru u kame se nalaze i vodostrujne 'cevi. jer je grejana povrsina zagrejaca vade znatno eftinija od grejne povrsine samog parnog kotla. 4 . Za sagorevanje uglja na resetki vazduh se u zagrejacu zagreya do 200° C.ianje sIjake pomocll beskrajnc trake 1 . 7 .nje trake je 3 do 5 godina. Po potrebi sljaka se prethodno izdrobi. Pregrejana para pocinje . 8 . Zagre. Ekonomajzer je obicno smesten u dimnom kanalu.jac vode (ekonomajzer) . Prema tome ekonomajzer iskorisclije OVlI razliku u temperaturi. a sa ekonomajzerom 180 do 200 C. koji naknadno koristi jedan deo toplote preostale u vrelim gasovima. polumehanizovanim iIi TIlehanizovanim nacinom. . Iz grotla se sljaka elevatorima izdize u bunker.ljake. Na slici 5 prikazani Sll delovi kotlovskog aparata: 6 pregrejac pare. a zagreva se vTeEm gasovima Stl temperatuforn preko 500° C._. Traj2. mogu se iskoristiti za zagrevanje vode koja napaja kotlove.se pntisak smanji. Temperatura vade na izlazu iz ekonomajzera iznosi od 40 do 50° ispod "1. SI. 7 -.para se admah kondenzuje (izdvajaju se kapljiee vade) eun . likimt~le'ktranan1a:'"~Po"stoJ-r-~l'is'e--sisierna cen10 22 23 .korito. Rucno uklanjanje sljake i-Jru1~I". a za loiis(a sa ugljenom prasinom do 300°C i vise. kod kojih se izmena toplote vrSi neposrcdno kroz zidove cevi iJi pJoca na vazduh 0 0 i regenerativni. kotla. olpadaka primenjllje se II Yeod' koj(h navesti sarno neke.. Oko cevi strllje dirnni . koji je narocito znatan prj visokim pritiscima. 8 - Uklan. Da bi se omoguCila prircdna prolllaja. Povisenjenl temperature vazduha za 20~~ postize se usteda od 1% u kolicini utrosenog . 8 . Zagrejac vazdllha se ugraouje pozadi kotla.bunker. Ono se obavlja jedan do dva puta u toku smene. a sastoji se iz cevi kroz koje prolazi voda za napajanje kotla.ell1perature zasicene pare. Primena ekonomajzera je ekonomicna. Kapljiee vade kaje para pavlaci sa sabam -ostecuju lopatice parne turbine. Odstran. Zbcg svega toga Sll kotlovska postrojenja za pame elektrane snttbdevena pregrejaci Ina parc. temperatura gas ova na ulazu u dimnjak ne treha da hude ispod 180 C.l2omQ~kolicailLv_a_g~ ncta primcnjuje se u malirn elektranama..vagon. pa zato vlazTIost pare ne srne preci dazvaljeue graniee (10 do 12%).korito sa vodom. Polume4"~JM~9Y~1!9_"JJklanjanj.

lice.~. Ovaj~ Slsie-n1 nlo.--. 4 ~ izlaz gasova SI.rezcrvoar za vodn. Dirnni gasovi struje oka zicne elektrode sa negativnim potencijalom i jonizuju sc u elektricnonl palju. Elcktrofiltcr je principijelno prikazan na slici 11. Veda. jer tada llema potrebe za drobilic0111. _1L~lI':l'!!I_~_~im.i i odatle specijalnim erpkama Hi na neki drugi nacin izbaeuje. tako da dobijaju kruzno kretanie.~]j_~t1Gl -se .."T£nledu dye elektrcde.il<Jon~kjlTl izdv?_:-__ jiCiffia uJ(oJimase51jaKaiiav~aja lislcd centrifugnlne sile.e s. 4 .preciScen gas.ze_ da radi neprc:Ki!lno. _c. Sljaka se mOl. 'DoE!Z1 u obzif-ka(ja je oteiallo postavJjanje hidraulicnog sistema. od kojib je jedna nn visokom negativnolll potencijalu izvora jcdnosmerne struic (40 .~~~~ ponov"-!1potr". 9 1 ~ ~ HidrauIicno ukJanjanje sljake ~ pepeonik. 1J§_iJnJ~!!~! _ sljaka moz.c spirati VOdOlll U otvorenim glatkim kanajima.. pomacu snaznih tuseva moze se primenit] tmuo gde ima na raspolaganju dovoljno vode j gde se zagadena voda Inoze bez teskoca vratiti u reku. Dimni gasovi'slr'Uj. Sljttk(l.cr. Pogo dan je zaloziste sa ugljeIlOTIl prasinom. prsten Usled 1aloze gorn. Joni .~ b) Hidraulicki sistenl uklanjanja SJiake (pomocll ycde). Na slici 9 pokazan je hidrullllcki sistem niskog pritiska. Necistoea jz dimnih gasova maze se ukloniti na raznc nacinc. 7 izbacivanje neCistocc.!." :11lL_ 2 Cia-· - "_!-.~)(tyojiti o~_!:~~:0duha.1ni111 kanalinla.z:duha).. treba za preciscavanjelll gas ova pre izlaska iz dimnjaka. 2 ~ prsten sa kanalima.l'l!N .mchanicka usmeraca visokog napona.Qi!LJ~o~na kolicin:~ vodeTe'~Tcr:'do J 5 . isti mogu biti stetni po ljude i poljoprivrednu kulturu u okolini. a druga U oblik'u cilindricne ploce.Serna uredaja elektrofiltra . 10 .j~!lvaj~Cima din1ni gasovi prolaze kr02 sa zavo. 3 ~ izdvajanje necistoce. 5 ~ bazen za sljaku veca ad koliCine sljake i pcpc]n. c) Pncumatski sistcm uklanjanja sljake i pcpela (ponlccu v!l.e odnosllI 1 str~yaz-(rlaUl koji ostva. sa sljakonl protice u bazen gde se sljaka talo?. Pri dodiru sa povrsinom pozitivne <.jaca i izbacuju kroz donji otvor. 4 ruCica za zasun. 11 .ta za ugljenu prasiuu. i pepeo rnogll se odnosili j VOd0111 koja struji kroz cevi ped pritiskom. qdyaIQ:DJe -}Ujake v~lzcrllha ·-~?rcno_~se o1). se odbijaju od negativnc ka pozitivnoj elekl<E. koje se zbijaju oko jona primajuCi ncgativl10 opterecenje. Kroz olvor sc sisu preCisceni gasovi (vidi sliku 10). centrifugalne sile izdvajaju se cestiee' neClstGCe jz gas-2" uz zidove izdva.regulacioni transformator. 80 kV) U obIiku zategnute tanke . 3 -. U izvesnim slucajevuna a narocito kad 10zE.. ali prouzi:okuje dosta larme '-l'f"sTlle.~J~ _ _ ~~_!!!_l.:uje usisa~(ej(shaustC.ec~!~_~~. 2 -.'" trodi noseCi sa so-bom cestice praS-ine.Pre~izla~ska iz~p<)~ s.ncpreCiscen gas. javlja se po24 SI.. 9 ~ kontaktne povrsine -i\l: 25 .kcmora (celija) filtra.il1(ii:~-..--._. 6 -" negativna (emisiona) elektroda sa tegom za zatezanje zice.1i SI."~E.metalni segmenti.krozcevi.. 3 -.cev za vodu sa sljakom.~~!t_ gas~'y~ Ako dirnni gasovi koji izlaze jz di11111jaka sadrze mnogo necistoce (cadi. 8 .. 2 _. 5 .ulaz gasova.. -P()sle talozenja s. Prema duzini cevi pritisak vade moze biti niz] i viSi do 30 kg/em2-.. koji se odnose.-.rf()j~fiJa~. Po ovon} sistemu dimni gasovi s1ruje nasuprot lnlazevima vode iz tuseva.. _-R£~nje ~~Q!!.:±.iake u Ja111ama izvaIlkotJovlllce vod~~J.Skica ciklonskog izd\'ajaca 1 -.~lvl~~a--·ii· tak?zvaniIl1.i) .:. sumpora). prasille.

Da bi se to ostvarilo.0 kWh na 1 000 m 3 gasa. Inorala bi obimna brzina pokretnog kola da iznosi polovinu apsalutne brzine na ulasku u kolo (u ~ ~')- BuduCi da je 2 . 27 26 . ~ Pame turbine Prvu kOllstrukciju parne turb'ine dali su Svedanin Laval i Englez Parsons 1884. 1z nepoIeretnog dela para dalje protice kroz pokretne (radne lopatiee). gde se kinetieka ene'r- gija pare napokon preobrazava U lllehanitku energiju kretanja lopatica. Potrosnja elektriene energije iznosi oko 1. SI.elcktrode joni sa prasinom se neutralisu i na taj nacin izdvajaju necistocu iz dimnih gasova.iIi trofaznog prikljucka na elektricnu mrezu iz regulacionog transformatora ]. U odnosu na klipne parne masine parne turbine imaju veei stepen iskoriScenja. apsolutna brzina (brzina u odnosu na nepaIerctne delove turbine) na izlasku iz pokretnog kola trebalo bi da bude nula (C2= 0). Medutim za male elektrane je uobicajena upotreba motora sa unutrasnjim sagorevanjem.Skica akcione turbine 1 ~ ulaz pare. U turbinama para prolazi Ieroz sprovodne kanale gde dobija veliku brzinu (do I 200 m/s) i na taj nacin se Iljena potencijalna energija preobrazava u kinetieku. Na taj nacin turbina irna vise stupnjeva. . zatim naroCito konstruisane mehanieke usmerace 2. 13 . 1z toga razloga se parne turbine grade sa vise nizova pokretnih lopatica na vise radnih kola. koja raspolaze sa potencijalnom energijom (energijom pntIska). i iz sarnog filtra 3. Para iz kotlova.l!PA. zatim zahtevaju lakse temelje i manju povrsinu za smestaj.Princip akcione turbine ne lllenja velicina relativnc brzine. jer je pagon sa parnim turbinama ekonomicniji vee za snagc preko 500 kW. 3 . i ad cetiri nepokrctne kontaktne povrsine 9. . Za male snage bi mogla doCi U obzir eventualno pama lokomobila. nlcnja se njen smer (1)1 nije 1>2)' Usled skretanja mlaza pare javlja se centrifugalna sila koja dcluje l1a lopatice poIeretnog kola. koja usmerava naizmenicnu struju visokog napana u istosillernu. Jacina struje ne treba da bude veea od 300 rnA.-'tAT sliei 12. Pokretnc lopatice su tako konstruisane da para pri proticanju iZDledu njih De lnenja vcliCinu rclativne brzinc) to jest brzinu pare u odnosu na pokretne lopatice (W1 ~ w2)' Medutim iako se 81. Da bi se iskoristila sva kineticka energija pare. koji podize priIllarni naizmenicni napan na potrebnu visinu 40 do 80 kV. Mehanicka usmcraca se sastoji ad izolacione place sa dva metalna segmcnia 8. koju okrece sinhrani motor. ne moze se kineticka energija pare i5koristiti samo u jed nom nizu poIeretnih lopatica. Iz dimnih gas ova se moze odstraniti 95 do 99% neCisto6e. mirniji hod. Za pogonske n1<lsine u parniln elektranan1a dolaze U obzir parne turbine. Elektrane sa klipnim parnim masinama se danas retko grade. Princip dejstva akcioBPIlOVOON/ ne turbine pokazan je l1a . 12 . Citav uredaj se u stvari sastoji iz vise celija paralelno povezanih. godine. Po natinu iskoriscenja energije pare u turbini. turbine delimo l1a akcione i reakcione.5 Masinska dvorana U masinskoj dvm"ani se nulaze pogonske masme i elektricni generatori sa raznim pomoenim uredajima. 1. a obimna brzina pokretnog kola (u) ogranieena otpornoscu rnaterijala (do 400 m/s). dovod1 se kroz parovode do parnih turbina. 2 .izlaz pare. Uredaj elektrofillra se sastoji iz jedno .oklop apsolutna brzina cl vrlo velika (do I 200 m/s). Pomocni uredaji za stresanje prasine sa elektroda i za ukJal1janje radio smetnji nisu u semi oznaceni.

a drugu polovinu na akcioni nacin. U veCini slucajeva turbine su ncposredllo spojene sa generatorom pomocu krute iIi elasticne spojnice i imaju 3000 obrta u luinutu. Velike pame turbine mogu biti podeljene na vise del ova (obicno 2). a radna kola sa nizovima lopatica: R}. 14 . Ako iz konstruktivnih razloga turbina 1110ra da ima veCi broj obrta od generatora. a drugi reakcionog lipa niskog pritiska. tako da ista para prolazi kroz sve dclove. 15 - Izglcd turboagregata Na slici 15 dal je izgled jednog turboagregata firme Simens. koji se sastoji. 81. jer negativno de1uje na 28 lezista. Leiista se podmazuju sa uljem pod nadpritiskom od 0.tipa Ljungostrom. Prema tome ove turbine ilnaju i dva generatora koji se krecu U slJprotnim smerovima4 U aksijalnim turbinama reakcionog sistema javlja se aksijalna komponenta sile (Ra) u smeru osovine. Prema smeru proticanja pare delimo turbine na aksijalne (para protice u s]neru osovine) i radijal11e (para protice radijalno od vratila ka periferiji).3 do I kgicm 2 . OVaj sistcm ima talGlV oblik pokretnih lopatica da se para pri proticllllju izmedu 11jih ubrzava (l-V2>Wj). a odatle propusta u dva suprotna smera duz vratila. Obic110 takozvan<l reakciona tu1'bina koristi jednu po10vinu energije pare na rcakcioni.Princip reakcione turbine tipa visokog pritiska."ak~0_cle_tllIbine pokazan je 11a slici 14. od dela turbine vlsokog pritiska. S4. jer para pri proticanju menja i smer. ~. Nasuprot sili ubrzanja F = m . Aksijalna komponenta Ra deluje aksijalno dui osovine turbine i 1nora sc 11a neki 11<1cin ponistiti. u velikim viseoklopnirn turbinmua para se clovedi u sredinu del a niskog pritiska. Regulisanje snage. Ta s11a okrece turbinu. Potrosnja ulja za podm~­ zlvanje i pogon pomoenih uredaja lZllosi 0. Za razliku od aksijalnih turbina u radijalninl turbinama se krece i sprovodno i radno ko]o u suprotnim slnerovilna. u Obicno je prvi dec akcionog SI. Na istoj slici pokazana je promena pritiska p i apso]utne brzine c pri proticanju pare duz turbine.tako da se II svakom stupnju iskoristi sarno jedan dec energije. Aksijalne turbine se cesee koriste. Od radijalnih turbina poznata je 8vedska konstrukcija . R 4 . Izmedu dela turbine visokog i niskog pritiska vide se dYe spojne cevi za paru. a dc1uje sila reakcije R. ouda je prenos posredan preko zupcanika (reduktora).05 do 0.~Prakticno se pored reakcionog koristi delimicno i akciono dejstvo.1]:illfip dejstva r. Rede se primenjuje reguhsanje guscnjem pare. AutOlnatsko regulisallje brzinc obrtanja je principijelno slicno kao ked vodnih turbina. Samo jedan veliki okloI' bi se izlagao velikilTI mehanickinl naprczanjima pri prmneni telnperature usled velikih dinlcnzija. cija jedna k0111ponenta R t deluje tange11cijalno 11a rotor turbine. 29 . leoje s~ hladj vodom 11 hladnjaku za ulje. Na slici 13 s{n-_utd:i je prikazana skica akcioEc parne turbine sa vise stcpena. To su takozvane viscoklopne turbine.08 gr jkWh. R 2 ) R 3. takozvanog turboalternatora. Sprovodni ararati oznaceni su sa: S1. pa ce biti obradeno u odeljku 0 vodnim tu1'binanlu. posmatrano sa prednje strane. zatim deja niskog pritiska i na kraju elektricnog generatora. a u svim stupnjevima Citava energija. Da bi se ovaj pritisak p011i8tio. odnosno broja obrta je obicno proInenom kolicine pare pomocu grupe TIl1aznika. S3. S2.

slo je uslovljeno otpornOScli materijala.SO .90. Usled neizbeznih gubitaka uvek je iskoriscena energija manja od utrosene. Stepen iskoriscenja eele elektrane: 0 '1p= Ql Qk = 0.99. 0. onda je slepen iskoriscenja kotlovskog poslrojenja: '1.. para koja se dovodi u turbil1u trcha da ima s10 vis! pritisak i temperatufu.95xO. Povecanjem temperature pregrejane pare do 650' C. mozerno izdvojiti sledeee procese sa svojim stepeninla iskoriseenja.). bice veCi termicki stepen iskoriscenja. Gubitak toplote zracenjem u okolinu smanjuje se toplotnom izolaeijom parovoda...9.97 . zracenjem u okolillU i 11 izbacenOlTI nesagorelom gorivu..' = . 0. U tom slucaju ukupan stepen iskoriscenja za ceo slozen proces dobija se mnozenjenl stepena iskoriscenja za pojedine procese: Aka pasmatramo stepen iskoriscenja citave elektrane od hemijske energije goriva u lozistu kotla do elektricne ener· gije na sabirnicama elektrane. IS . 0.= O.. pame turbine (1) . c) Turbinskog postrojenja.99S. gde je Q e energija iskoriscenja na vratilu turbine. gde je: QI koliCina toplote koju sadrzi para na ulazu u turbinu. pritiska do 300 at.0. 0. I \ 31 . koji nam je koristan. Veca turbina inla veei stepen iskoriscenja.92xO.30xO.. zatim upotrebom regenerativnog zagrevanja vode za napajanje kotlova i visestrukinl medupregrevanjem pare u savrenlenim termoelektranama se postize stepen iskoriscenja elektrane ('1et) do 41 %..9SXO. a para koja se odvodi iz turbine sto manji. a temperatura od oko 600 C.. Mehaniclci stepen iskoriscenja uzima u obzir mehanicke gubilke zbog trenja u lezistima i u pomoenim pogonima i iZ1105i 1). KoliCina loplote koju saddi 1 kg pare je utoliko veea ukoliko su veei njen pritisak j temperatura. B·Hd Gubitak energije odlazi sa dimnim gasovima kroz dimnjak. Smanjenje pritisku pare na izlasku iz turbine postize se hladenjem pare pomocu vade za hladenje u pamom kondenzatoru. reduktora i drugo) 1)ur= 0..7 . 1z tog razloga.=~I-Q2=0. a Q2 koliCina toplote pare na izlazu iz turbine. Odnos iskoriscene energije Q i utrosene Q' nazivamo stepen iskoriscenja 1).. Termodinamicki stepen iskoriscenja uzima u obzir gubitke usled trenja i vrtlozenja pare pri protieanju kroz sprovodne i radne lopatiee turbine i iznosi '~'h = 0.22. e) Pomocnog uredaja (priprema i transport goriva... 0. Ako sa Qk (lznacimo iskoriseenu energiju koja iz kotla odlazi u parovode..99S = 0.1.99.= 0.. 'lJet='lJk' 'lJp' YJet' YJur' 'lJr.. Ako sa QI oznacimo iskoriscenu energiju koja odlazi u turbillU.6 Stepen iskoriScenja parnJ!lLPostrojenj'L U tehnici se koristimo preobrazajem jednog oblika energije koji nam stoji na raspolozenju n drugi. d) Elektricnog generatora 1).94.99.90 .45. a ulozenu energiju koju saddi gorivo sa B' Hd. Sto je kolicina toplote pare na ulazu u turbinu veca a na izlazu i2 turbine manja.5 Q' Preobrazaj energije je obicno slozen iz vIse procesa..3 . pogon crpki..=. Na primer 1).= '1" '1th' '1m = 0. a) Kotlovskog postrojenja. 0.. Ql 0.9 . Efektivni stepen iskoriscenja . Pri tome se para kondenzuje.) je proizvod termickog ('1. mozemo pisati: Q.r= 0. f) Elektricnog razvoda u elektrani (kablovi i sabimiee) 'r. Termicki stepen iskoriscenja dat je izrazom: '1.67 . Danas se postizu pritisci pare do oko 300 kg/em2 . 5kuplja na dna kondenzatora i pomocu crpke vraca natrag u kotao. Q '1=-. termodinamickog ('1"J i mehanickog (1)m) stepena iskoriscenja turbine: '1..86xO. Ql 30 Q.=---= 0. 0. b) Parovoda.

02 . odnoseci toplotu pari koja struji odozgo naniie ako cevi sa vodom.22 kWh 1. a H d [kc.860 ').ellzovanje_pare N~~lveCi gubitak energije u parn01n postrojenju je u toploti koju odnosi izlazna para napustajuci turbinu.56 kg .1...d·d_N_. u popravci stepena iskariscenja parnog postrojenja i u mal1joj potrebi za preciseavanjem vode.odvod vazduha..sabiraca.dovod vode za hladenje. " . dok se u kondenzacionom Pritisak u parnom kondenzatoru iznosi 0. Kondenzovana para (kondenzat) je deslilisana voda koja se erpkama vraca u kotao. Crpke za kondenzat i vodu za hladenje su rotacione eentrifugalne erpke sa dvostrnkim pogonom (elektricni motor i mala pama turbinal radi sto vece sigurnosti pogona.1..enie E..eZ stepen iskoriscenja eele eleklrane.kondenzat. a stepen iskoriscenja elelctrane "fie[ = 0. a B· Hd utrosena energija goriva opct u toplotnilll jedinicama. Zadatak 2 _. Prema tome korist od parnog konWK'7t'i07 81. ·Zlez· Hd 0. 16 . Para se hladi predajuci toplotu vodi za hladenje i kondenzuje se smanjujuCi zapreminn. 3 . koja iznosi sarno 3 do 10% od ukupne koliCine vode i pare u kruzenju. pa se mora od1) 0.m '-""'~"~~'~'O"~" ·'_". 10 860 oJaklc dobijatno denzatora je dvostruka. 4 .vodena komora.08 kp/cm2 • 32 3 Elektrane i razvodna postrojenja 33 . odakle se odvodi crpkama za kondenzat... aka jc donja toplotna moc uglja (Jignit) H(l~ 2 500 kcal /kg. Postrojenje bez kondenzatora moral a bi priprelnati svu vodu za llapajanje kotla.Odrediti kolicinu toplote Qcl u kcal za proizvodnju 1 kWh uz podatke iz zadatlea 2. 0. Para kondenzovana u vodi . __ d"~' .ulaz pare.7 Potro'llja goriva za jlfoizvO(lnju 1 kWh _.~B· Hd~·~~-. 9 . Ovaj vazdnh kvari vakuuml ) u koudcnzatoru.. 6 .~3909 --~- 860 '7e! 860 k cal U pamim elektranama upotrebljavaju se povrsinski kondenzatori.cevi za vodu. 40 6 C). Voda za hladenje (cirkulaeiona voda) potiskuje se crpkama iz dovodnog kanala kroz kondenzatorj Potrebna kolieina vode za hladenje je 50 do 70 pnta veea od kolieine pare koja se kondenzuje. Na sliei 16 se vidi princip povrsinskog kondenzatora.8 ~!!:2i.z· Ha gde je -r..~~8_~~_~~_~1. 8 . Resenje: B. skuplja se na dnu kondenza(ora u sabiracu. R esenle: Q.izlaz kondenzata (30 . da voda teee vijugavo kroz cevi. a time se povecava termicki (i opsti) stepen iskoriscenja parnog postrojenja. B·Hd B~.22 x 2500 kWh Zadatak 2a .'c()O. Kondenzovanjenl pare POll10CU vode za hladenje smanjuje se izlazni pritisak i temperatura izlazne pare. Da bi odredili potrosnju goriva za proizvedcn ] kWh 111oramo 1 kWh izraziti u toplotninl jcdinicama: ] kWh = 860 keal = Qcl' Sada l11ozemo pisati i llel = . 7 ...] (kg] donja toplotna moe goriva.22.odvod vode za hladenje. 2 .'.• _ _ _ Stepen iskoriscenja elektrane je J7c1 = postrojenju to eiill sarno sa dopunskom vodom (voda sto iseuri i ispari).. Vodena komora je tako pregradena. B·Hd gde je Q('J korisno proizvedena clektricna energija lzrazclla u toplotnim jcdinicama (lecal). Povrsinslei kondenzator se sastoji od eilindricnog tela sa veCim brojem tankih mesinganih cevi kroz koje protice voda. Odrediti potrosnju uglja u kg za proizvodnju 1 kWh.. 10 poklopac Q" . 5 pregrada. jer se ne moze kondenzovati. Kroz lose zaptivena mesta i sa izradenom parom u kondenzator prodirn vazduh i gasovi._~ ___ ..<'.Princip kondenzatora -.

!. 2 .para (voda) izmesana sa vazduhom . _ Odreiliv'!IJilLllWtok!! vO<!L~denje . odnosno koliCina vode u kg potrebna da bi se kondenzovao 1 kg pare m3 m3 W=7...dovod vade za hladcnje. 4 . kWh proizvodnju 1 kWh.5 x 106 kg - h pare. Protok pare.5 kg na sat za svakih I 000 kg kondenzovane pare.odvod vade za hladcnje. 2 . Na slici 18 pokazano ie celokupno kondenzaciono postrojenje.crpka za kondenzator. 30 m/s).kondenzator.crpka za vodu za hladenje.difuzor.. 15 . Princip ejektora dat je na slici 17. 11 pami ejektor.. . I 200 m/s). h s Ovoj vodi dodajell1o dopunsku vodu za napajanje kotla. da bi gubici isticanja bili sto ll1anji. gde ie: m = W G = 50.Protok vode za hladenie u kondenzatoru ll1ozemo o"i!reaiti prema jednacini: -lIS I.hladnjak za kondenzavanje vade iz ejcktora. " Mlaz pare iii vode slruji velikom brzinom kroz difuzor provlaceCi sa sobom cestice vazduha..pogonski el. 4 .. Usvojicemo da dopunska voda iznosi 5% od protoka kondenzata. 5 .ventil sigurnosti za siucaj kvara u kondenzatoru. Za pogon parnog ejektora potrebno je 0.I SI.kolicina pare u kg potrebna za Pma .5 . 17 - Princip ejektora 7~'J~j 4 • J.08-.5 x 103 -=2.odvod vazduha. 16 . 6 19 14 Sl. odnosno pare. 7 . 14 . 5 . P roa' = 50 x 5 x 30000 = 7. I .5 . 12 . 17 . odnosno kondenzata iznosi: 3· G kg g = .odvod pare u atmosferu (po potrebi).pama turbina. 34 35 .. Za ejektor sa vodom koliCina pogonske vode iznosi oko 10% od vode za hladend Kondenzator se postavlja neposredno ispod turbine. 5. Zadatak 3 Odrediti protok vade u m 3/s za potrebe parne elektrane maksimalne snage Pmax = 30 MW.= 3.odvod kondenzata Res e nj e: Glavni deo potrosnje vode je za potrebe kondenzacije pare. 3 -sisak. 10 . motor (rezervni parni pogon Dije ucrtan).elektricni generator~ 3 .dovod pare za ejektor. P rnax [kW] maksimaino (naivece) opterecenie elektrane. Pri tome se den toplotne energije pare iz ejektora predaje vodi za napajanje kotla. Za odstranjivanje vazduha iz kondenzatora najcesCe se koriste ejektori..para (800 . sto povecava ekonomicnost uredaja parnog ejektora.. 13 odvod kondenzata iz hladnjaka. Kolicina vazduha koja se mora odstraniti iz kondenzatora maze se racunati sa 1.straniti. 18 - Skica kondenzacionog postrojenja 1 .vazduh. 6 . 8 ..0 do 0. Usvojicemo ill = 50 i g = 5 kg/kWh.5 do 1% ukupne potrosnje parne turbine.. 70 odnos vode za hladenie i kondenzovane W ~ m· g. iii voda (20 . 9-skupljac kondcnzata.

kamin. Ukoliko se iz reke iIi bunara ne moze dobiti dovoljno vode.Protok vode za hladenje u parnim kondenzatorima odreden u zadatku 3 mora se hladiti u tomjevima za hladenje.5 do 4 m 3 /h po m 2 osnove.izlaz toplog vazdllha.0 Na slici 19 pokazana je serna postrojenja sa tornjem za hladenje upotrebljene vede. 3 . 4 . Pet procenata od toga iznosi: _5_ x 150 x 103 ~7. To su tornjevi od drveta iii betona vi sine 15 do 95 m.je upotrell.je vodu potrebno viSe ohladiti opterecenje osnove se uzima manje. bazeni sa prskalicama i hladnjaci u vidu tornja.6 10.5 5. mora se upotrebljena voda hladiti.!leIl-"-Yod!.4 14. cija je unutrasnjost isprepletena letvama na kojima se topla voda odozgo razbija u kapljice i time pove6ava dodimu 1000 1500 2000 2500 3 000 4000 9.ulaz vazduha. ali postoje i hladnjaci sa vestackom promajom.75 . Ukoliko 36 37 . Odrediti povrsinu osnova tornjeva za hladenje upotrebljene vode.0 13.crpka povrsmu vode sa vazduhom. Ukupnu povrsinu tomjeva za hladenje dobicemo deljenjem protoka vode sa dozvoljenim opterecenj<m osnove.0 23 23 23 " " 6.4 245 357 523 584 867 947 21 22.2 kg pare. Hlade!!. 2 . Dozvoljeno je opterecenje osnove protokom 5 m3/hm2.7 8.5 22. Za kondenzovanje pare potreban je veliki protok vode.kondenzator. Zadatak 4 . a odatle se odvodi u kondenzator. Tok kretanja vode i vazduha je suprotan. 5 . 19 . Rashladena voda pada n obliku kise u bazen. svaki sa osnovom po 500 m 2 • Zadatak 5·.Pored rudnika uglja me guoe je podiCi pamu elektranu.25 5. ako je za proizvodnju 1 kWh potrebno 4. U tablici 5 dato je nekoliko podataka za izvedene drvene torujeve za hladenje upotrebljene vode. Promaja je obicno prirodna. 5 103 kg ~ 2.5 5. Gubitak vode usled isparavanja i curenja iznosi 4 do 6%.-"-~"-- Odavde vidimo da su ostale potrebe za vodom neznatne u odnosu na potrebe vode za kondenzaciju pare. Ima vise postrojenja za hladenje upotrebljene vode kao sto su: otvoreni bazeni. 7rashladena voda ~ 8 . m3 m3 7 500-: 5-~ 1500m2 • h hm2 Ova je povdina prilicno velika.Serna postrojenja sa tornjem za hladenje 1 . Na raspolozenju je veda u poteku sa proto kern od 1001/5. Za vece elektrane najvise se upotrebljavaju hladnjaci u vidu tomja (kule). Kolika je najvera snaga eIektrane koja se na tern mestu maze izgraditi s obzirom na raspolozivu vodu za hladenje.bazen. pa cemo je podeliti na tri tomja za hladenje. Topla isparenja ostvaruju promaju kroz otvor tomja navise. Povrsina osnove toruja moze se opteretiti sa protokom vode od 5.tapla voda.5 100 X Tabl.08 kg . od ukupne vode za hladenje i nju treba nadoknadivati.5 " " ---- 11. Res e n j e: U zadatku 3 dobijen je protok vode za hladeuje 7500 m 3/h.0 5. 6 . SI. h 5 Kapacitet m'jh Oblik osnove sestougao osmougao Velicina strane osnove m Povrsina osnove m' Ukupna visina m Visina dovoda to- pIe vade rn 5.

!coja iznosi 5% od vode za hladenje.85). Izlazni gasovi iz turbina zagrevaju vodu.-". 5 s Ako usvojimo da je za !condenzovanje I kg pare po(rebno 50 I vode.7 . U elektrifikaciji Beograda koristi se toplana sa gasnim turbinama. Parna turbina cija se izlazna..crpka za vodu za hladenje. 21 . hartije. Za turbine sa kondenzacijom pare stepen iskoriscenja bi iznosio prema dijagramu: /let ~ Q)-Qkd-Q".5 X X 3 600 = 34200 kWh.ventilator za hladenje. 2 . To mozemo objasniti posmatrajuei energetski dijagram turbine (slika 21). koristi u druge svrhe na.mehanicki gubici.unutrasnji gubici u turbini..2 = 9. 10 .parovod.-- Na sliei 20 pokazano je kruzno pro(ieanje pare i vode izmedu kotla i parnih turbina. Ova para moze proizvesti elektricne 8 Q\ Qkd energija na ulazu. 12 .spojnica. Za ovakve potrebe para obicno ima pritisak od 1..iskoriscena energija - SI. 19 . 1.~0. Qe . piva. Qun .parna turbina. Pretpostavljamo da se pri kruzenju pare i vode izgubi 5% vode i da tu kolicinu treba dopuniti: Ako 100 I/s predstavlja dopunsku vodu. 0. gubitak u kondenzatoru.Res e n j e: S obzirom da je protok vode na raspolozenju mali. iznosi priblizno 34200 kW. x 100 1. 8. '--~. SI.parni kotao. 20 - Serna kruienja pare i vode u elektrani 1 .dimni kanaL energije u sekundi 40 : 4.. 21 Energetski turbine dijagram x 100 x 100 ~ 2 000 ~. spiritusa. Elektrane cija se para..zivamo toplanama.pregrejac pare~ 6 . najveea snaga za kojn se elektrana na tom mestu moze izgraditi. 2~ . biee 2000 I vode dovoljno za kondenzovanje 2000 : 50 = 40 kg pare u sekundi...crpka za kondenzat..sinhroni generat0r. konzervi i slieno. onda se ukupna !colicina vode za hladenje x dobija iz odnosa 100 ~5% ~~~.26. 11 . koja sluzi za grejanje delova grada.9 Serna kruzenja pare i vode .~. 100-64-8-2 .---. i_. 20zagrcjae vazduha.pregrada. primenieemo hladenje upotrebljene vode.10 Postrojenje sa turbinama sa protivpritiskom . 16 uredaj za pripremu vode za napajanje kotlova. 18 . a za jedan sat 9.. 13 .dovod vazduha pod resetku. 9 . 100 39 ..izvor vode za hladenje. 38 a ostatak odlazi u kondenzator.rezervoar za napajanje kotla. Qm ."--~-~>-~~--~---~'~...-Qm Q. koj" je iskoriscena 11 turbinama. u turbinu. Pame turbine Cija izlazna para ima pritisak veei od atmosferskog nazivaju se turbine sa protivpritiskom. 3 .5 kWh.zagrejac vode (ekonomajzer). 7 ..parni kondenzator. a S obzirorn na raspolozivn vodu za hladenje. sto odgovara temperaturi od 105 do 170"C.stepenasta resetka.2 do 8 at. Na primer u industriji: secera.crpka za dopunsku \{}du. kao i kruzenje vode u sanl0m kotlu i izmedu izvora vode za hladenje i kondenzatora. Prema tome. 4 .crpka za napajanje kotla. 15 . 14 . 5 ._s~ oduzini-aiij~rii _~~:r~ ~--Izlazna para iz turbine umesto da prelazi u kondenza(or moze se koristiti za proizYodni preces u industriji) iIi za grejanje. Maze se iz turbine oduzeti sarno jedan dec pare odredenog pritiska za potrebe nekog grejanja. 17 . para koristi u industriji iIi za grejanje radi sa vrlo visokim s(epenom iskoriseenja (fL= 0.vodostrujne cevi.

Iz turbine visokog pritiska TI para sa smanjenim pritiskom prelazi u pami vod 4. ) hk ' " \~. koji je opet u vezi sa parnim vodom 4. kOJlh Ima OblCl10 od 1 do 5. {ry \J. 2 ..parni kondenzator. Na semi je parni kotao oznacen sa I. a pregrejac pare sa 2.... I slucaju moze opasti ispod onog za obicno kondenzaciono postrojenje.gencrator.. 2 . 7 crpka za kondenzat. 4 .. .generator SI. Na sliei 23 prikazano je pamo postrojenje sa dva zagrejaca vode. jer je iskoriscena za tehnoloski proces u industriji. 22 Serna postrojenja sa oduzimanjem pare 6 c.. Na slici 22 prikazana je toplotna serna jedne toplane to jest parnog postrojenja sa oduzimanjem pare. Tl . Toplotne seme se crtaju sa simbolicnim oznakama slieninl kao i elektricne seme.regulator ~ 5 . .. 5 . kao sto se vidi u crtezu. - iJ" i ~"'I· ~ ~~.parni vod nizeg pritiska.I i~\ \. 1 . Ovo je potrebno zbog toga sto je temperatura kondenza1a iz zagrejaca vode sa parom viseg pritiska veca od tenlperature kondenzata u kondenzatoru.. Kondenzat se zagreva u zagreJacmla vode. Stepen iskoriscenja u tom 3 2 I Regenerativno zagrevanje vode primenjuje se u vecim elektranama (preko 10 MW).. 9 .pregrejac pare. (T" ..~ - 'tf r\. (Q. 11 .~>-~ '0> ~~ r) .crpka za kandenzat.-. 8 . Medutim mora se voditi racuna da stepen iskoriseenja naglo opada. . Iz parnog voda 3. Kondenzat iz potrosaca pare 6j kondenzatora K odvodi se pomocu crpki 7 natrag u parni kotao.. sarno se (oplota oduzete pare ne koristi za tehnoloski proces '-V ~'j...i). ako se sva para koja prode kroz turbinu ne iskoristi za industrijski proces.7.. Ovaj bi se kondenzat sa visom temperaturom isparavao u kondenzatoru i time kvario vakuum u kondenzatoru. I'i \ . To je u stvari postrojenje sa oduzimanjem y ~I'V Sl.3 + L-1". . R . "-~. 6 .Qkd)' U ovom slucaju ce stepen iskoriscenja iznositi: (Q. a time i slepen iskoriscenja parnog postrojenja. Para koja zagreva kondenzat se kondenzuje u zagrejaCima vode 9 i II i preko rashladivaca drenazne vode 12./~.-Qkdl-Qun.. T z ..J~ 'tl SV. koji pusta u dec turbine niskog pritiska toliko pare. Ostatak pare prolazi kroz redukcioni ventil pritiska VI u dec turbine niskog pritiska T2 i kondenzator K.:)--. '\. "( tl' '-.'4.parna turbinaj 6 . onda se nedostatak pare nadoknaduje iz parnog voda 3 preko redukcionog ventila V 2. '--_--J (1""\ . Redukcioni venti! VI je u vezi sa pritiskom pare u parnom vodu 4 preko veze 5..turbina llizeg pritiska. da pritisak u parnom vodu 4 ostane stalan. Deo turbine viseg i nizeg pritiska mogu bili u posebnim oklopima iii u zajednickom oklopu.Za turbine sa protivpritiskom energija pare Q'd na izlasku iz turbine ne moze se smatrati kao gubitak... t '\." I')) "..turbina viseg pritiska. Uvodenjem regenerativnog zagrevanja vode moze se stepen iskoriseenja elektrane poboljsati za 4 do 12%.. 10 crpka za napaJanJc k at Ia. 3 . para odlazi u dec turbine visokog pritiska TI preko centrifugalnog regulatora R koji oddava stalan broj obrta.agrejac vade parom nizeg pritiska. 4 . vodi se natrag u kondenzator.veza ventila sa parnim vodom. Prema tome i utrosena energija neee vise biti Qb nego (QI.zagrejac vade parom viSeg pritiska ~ 12 rashladivac drenalne vade . 7 pami kondenzator. Na jednom iIi vise mesta oduzima s e L t jedan dec pare iz turbine i on zagreva kondenzat koji sluzi za I napajanje kotlova. VI i Vz redukcioni ventili.Qm bi mogla dati dovoljno pare za potrebe potrosaca pare (kod malih opterecenja turbine).pregrejac pare. K .potrosae pare.- 7 1 . G . Ako turbina TI ne 40 <-_.parni kotao. '~ \~ ~.parovod.regulator pame turbine. u kome se rashladi.parni vod visokog pritiska. Nl u industriji nego za zagrevanje k?ndenzata kojise vraca ~jcotao.. 23 Serna postrojenja sa regenerativnirn zagrevanjern vode . a odatle u potrosaee pare 6.If": c\ pare..parni kotao.-Q'dl Elektricna energija dobija se vrlo jeftino gotovo kao sporedan produkt. 3 .

OVA Turboagregate (turbine sa generatorima) treba tako smestiti da zauzimaju sto m:mje prostora. a iz dela nizeg pritiska g2 kg/h za zagrevanje kondenzata. a treca obicna. kondenzaciona turbina za.. ad kojih Sll dve tur- zavisi od dispozicije kotlovnice i od lokaluih uslova s obzirom ua zemljiste.13 Raspored turboagregata u masinskoj dvorani G('PKA lA NAPAJANJE KOT/. Na sliei 24 i 25 turboagregati su oznaceni srafiranim povrsinama. da bi otpor isticanja pare DO'{()Z GORIY).tZ OJMNlJ. Mozemo zamisliti da je Btvarna turbina zamenjena sa tri turbine. a time i stvarna· tUfbina imati veGi stepen iskoriscenja nego leada bi sva . Neka se turbini dovodi G kg pare 11a cas.- --~=:::.12 Serna radRog procesa parne eleletrane Na slici 24 pokazan je citav radni proces parne elektrane ad dovoza goriva do elektricne energije na sliean nacin kao SID se prikazuje za proizvodnju artikala u industriji.para odlazila u kondenzator. Na semi su pojedini uredaji oznaceni pravDngaonicima. Ostatak G-g j -g 2 odlazi kroz turbinu u kondenzator. a otvori u podu dijagonalama. transport i drugo. erpkama. Koja ce so dispozieija usvojiti 42 --. jer je njihova izlazna para iskoriscena {u ovom slucaju za zagrevanje kondenzata koji se vraca u leotao).J liIIS0W4 bine sa protivpritiskom koje rade sa kolicinom pare g" odnosno gz. 1. Agregati se mogu postaviti na dva karakteristicna nacina. Po prvom naCinu duze osovine agregata Sll paralelne sa pregradnim zidonl PArmA TURBINA ELlXTR/CNI GEN£IiATOI?..-==--=--:: REKA SI. U drugoIU slucajn su parni vodovi i elektricni kablovi u elektrani kraCi. Na taj naCin ce sve tri zamisljene turbine." II fJlMNlI<I GOvoz visok stepen isleoriscenja. Ranije sma videh da turbine sa protivpritiskom imaju vrlo SLJAKE NEC/S1VC. izmedu nlasinsIce dvorane i kotlovnice. koliCinu pare G-Kl -gz.C svEt VAZOUH 1. Otvori u podu omogucavaju pristup lea pomocnim prostorijama (kondenzatorima. Od toga se iz dela viseg pritiska oduzima gj kg/h. leao i da omogllce sto manji raspon dizaliee. a smer procesa oznacen je strelicama. GASOVA ·. Po drugom nacinu osovine agregata upravne Sil nll pregradni zid kao na slici 26. Razne erpke za napajanje kotlova mogu se postaviti u posebnom prostoru izmedu kotlarniee i masinske dVOTal1e leao 43 . da olaksaju preglednost i odrzavanje. zagrejacima vode) i rukovanje dizalieom iz masinske dvorane. ali je raspon dizaliee veci nego u prvom slucaju. leao i dnevno osvetljenje podruma. Kondenzatori se postavljaju neposredno ispod izlaznog otvora turbine. IZL. kao na slici 25.Radi objasnjenja koristi od regenerativnog zagrevanja vode posmatracemo kolicinu pare koja prolazi kroz turbinsko postrojenje. 24 - Serna radnog procesa termoelektrane sa parnim turbillama bio sto manji.

odeljenje sa crpkama.: 2-4] Ir:::B 20--{] 15 " Q @J 2~o 6 r1 . 16 . dok smo u zajednickom pogonu vezam za vee ranije postojeee uslove. 19 . pagan). Na slici 28 je oznacen polozaj pastrojenja za transport i pripremu uglja ad . f920m. 4:.skladiste ugJja.I 6 (7 :f 1\1 (9 -I Opsta dispozicija daje medusobni raspored i adnos osnavnih delova e1ektrane.. S druge strane povezanost elemenata preko zajednickih sabirnica vodova za vodu. Zatim u slucaju prosirenja postrojenja sa pogonom u bloku slobodni smo u izboru pritiska i temperature pare za nove jediniee. U skupnam pogonu pajedini delovi elektrane rade parale111o. 1.turbow agregat. 25 .portirnica.komandno odeljenje. jer ih mogu snabdevati ostali kotlovi preko zajednickih parnih sabirniea.radionica.dovodni kanal hladne vode.kotlovnica..transformatorska stanica. 20 .. 7 . pa se isti Dloze postaviti na visi nivo SI. 9 . 2i . • J ~~~J~ 00 DO SI. 27 . 24 .Raspored agregata para ~ IcIno sa pregradnim zidom opkoljen galerijama. kod koga svaki kotao i turboagregat predstavlja jedllu celinu. " S obzirom na povezanost delova razlikujemo: a) Pogon u bloku.ograda PogOlI'~~kupni Na slici 27 data je skica situacionog plana parne elektrane pored veee reke.odvoz sljake. 3 . 13 . sta teorijski daje veeu l SI. slicne elektrani u Beogradu. I' .Situacija parne elektrane pored reke 1 . Zbog taga svaki slucaj predstavlja pascban problem. 2 .t. drobilice. 14 .otvor za drobiJicu. 10 . 15 . a podrum postaje "m I sigurnost pogona.odvadni kanal tople vade. 22 .. 18 . koliCine i tvrdoce vode. 11 . u OVOlll slucaju .dimnjak.magacin. paru i vazduh daje nove mogu6nosti za smetnje.otvor u podu..reka. odnosno vagona preko dizalice.kanal. oblika i cene zemlji. 2 .Iepa.ta.Ie nl0guce rukovanje celim postrojenjem pomoeu dizalice iz masinske dvorane. 12 . velicine potrosnag materijala i drugih Cinioca. tako da je u stvari time smanjena pogonska sigurnost. 4 . vrste goriva.garaza. 23 .kotlovski prostor '1/' DO DO A-~==~ 110rmalan pogonski nivo u kome se nalaze pomoena postrojenja koja zahtevaju vise paznje. 5 . 17 .zgrada uprave.izvlacenje sljakc.pokretni most.masinska dvorana.' II n: nu ~/8 "'! .. U slucaju obustave rada jednog dela kotla rad parmh turbina se ne mora prekidati. transportera 44 45 . 6 -. svi turboagregati itd.labora~ torija. kad kaga su poveb) Zajednicki zani zajednickim parnim sabirnicama svi kotlovi.odeJjenje crpki. sve crpke za napajanje katlova. Na ovaj 11aem u savremenim velikim elektra11ama postoji 11epotreban pogonski sprat. 26 - + Raspored agrcgata uprav~ no na pregradni zid 1 .sto je pokazano na slici 26. Turboagregatu je za vreme rada potrebno malo nadzora. 8 .elevator.crpno postrojenje. Dispozicija moze biti razlicita sto zavisi ad: nacina transporta goriva.14 Opsta dispozicija parne elektrane {'It. 1z navedenih razloga se cesto za nove velike eleklralle primenjuje pogon II bloku. ~ 13 ~ f~ 't' 10 2 . 3 .

2 . Pre gradenja mora se ispitati nosivost zemJjista. dizalice.dimni kanal. 5 . a na slici 29 data je skiea masinske dvorane u dve projekcije za parnu elektranu srednje velicine.. Nekoliko sati posle spravljanja meSavina se stvrdne a nakon 14.bunker. 11 .1} r' '0 I " 12. Vrsta. tavaniee. I 9 k. 3 . 4 . Temelji mogu biti izgradeni od opeke. jer bi oni mogli ostetiti drobilicu. istezanje. Dalje je pokazan polozaj crpne stanice za vodu.otvor za drobilicu. da prenesu mrtvi teret (koji deluje vertikalno na dole) na zemlji.kotlovnica.te i da ga raspodele tako da ne prekoraCi dozvoljen pritisak na zemljiste. zidove. na zelnljiste. 10 .pokretni most. 12 . 4 .hladnjak za generator. !:!' _u SI. zatim od nabijenog iii armiranag betona. destilatori. Na slici 28 dala je skiea preseka kroz postroJel1ja za transport i pripremu uglja.. 6 .elevator. 29 -. Da bi se smanjilo prenosenje vibracija od masina na zgradu i da bi se smanjilo sleganje zemlji.I sa beskrainom trakom i elevatora sa kofama do izdignutog bunkera. gvoZda iIi od armiranog betona. stepcnista. 47 .turboagregat.transporter."etan pogon. hodnike..ta.. 5 . 8 . Okviri za prozore mogu bili od drveta. 46 SI.kotlovnica NoseCi zidovi se grade od opcke."asinske sale. temelji tezih masina treba da su izolovani od oslalih lemelja zgrade. Temelji imajn zadatak da dde konstrukcije i masine CVfsto u uspravnom polozaju.1 LD -11R " r .step.preCistaCi vode. jer sam beton slabo podnosi naprezanje na islezanje.Ievak na mostu.vagoni. sljunka iIi tucanika i vode. '-. 14 . 7 . Armirani beton se pojacava gvozdenim sipkama u pravcima gde se pojavljuju naprezanja na istezanje i savijanje. 28 - Skica postrojenja za transport i pripremu uglja 1 . 13 . krovove.zagrejaci i. dovod i odvod vode iz '.Skim masinske dvorane 1 .komandno odeljenje. Pored kotlovniee i masinske dvorane oznaceno Je mesto pomocnih zgrada i odeljenja koji supotrebni za nes'.le moevarno ili peskovito nloze se ukazati potreba za pobijanjem sipova. vrata. na primer sondiranjem (probnim busenjem).transporter. 8 . 9 . prazore i slieno. 7 .crpke. 10 . 2 . J P'J I La • • .-J . 10 puta je veea od cvrstoce na.. otvore za transport.stovariste uglja.. Zelezni predmeti se odstranjuju iIi pomocu elektramagnetskih bubnjeva pri transportu uglja trakom.otvor u podu. Beton se spravlja od cementa. 9 . zatim da prenesu zivi teTet (pokretni teret) masina i konstrukcija.dizalica. 6 . Aka je zemlji. temelja zavisi od donjeg slaja zemlji'ta. Prozori treba da obezbede dovoljan osvetljaj 1) CVfstoca betona na pritisak 6 . U izvesnim slucajevima zgrada moze imati kostur od celiene konstrukeije.15 Gradevinski eIementi termoelektrane "V U gradevinske elemente ubrajamo: temelje. iii od armiranog betona. Ako stubovi nose konstrukciju.drobilica.kondenzator. Na kraju treba pomenuti i sanitarne uredaje. onda zidovi izmedu stubova sa- rno zasticllju radne prostorije od nevremena i hladnoce. iii posebno postavljenim elektromagnetima iznad transportne gumene trake. 28 dana cvrstoea je dovoljna za preuzimanje veCih opterecenjn. Pre samog drobljenja moraju se iz uglja )zdvojiti svi zelezni predmeti. 3 .pepeonik PR£5E:K 8·6 1.

iu panike. U prostorijama sa prozorima sa strane bice radne mesta dovoljno osvetljeno.ti (sed) krov Ijudi koji se sluze stepenistem potreban je 1 m sirine stepeniSta. Prilazi iz drugih prostorija zatvarajn se vratima otpornim od pozara. 30 . U centre opterecenja obicl1o se postavIjajn transformatorske staniceo Zatim se odrede rastojanja od Y i X osovine. 31 - Odredivanje tezista opterecenja -+--_. iii 30 muskaraca.Te.5 m. visina prozora bi Inogla da bude i manja. Navedene mere su Ininimalne pri normalnim uslovima. Obicno se za 5 radnika predvida jedno mesto za umivanje. Stepenista moraju uvek voditi na. aka je od prozora udaljeno II horizontalnom pravcu najvise za dvostruleu razlileu od gornje ivice pro2Ora do radne povrsine (na primer stoia). i I t ~ ~ sleno lice predvida se najmanje 10 m 3 slobodnog prostora i najmanje 2 m 2 slobodne povrsine poda radnih prostorija.5 m. Zadatak 6 .. 1. koja se otvaraju u pravcn bezanja u sluca. gvoZda. Mozemo radi orijentacije uzeti da povrsina pro2Ora treba da iznosi priblizno 15 do 30% od povrsine pada. Staklo se obicno postavJja sa severne strane radi boljeg indirektnog osvelljenja.5 m. a nagib krovne povrsine iznosi obicno 30° do 50°..1[--1. U vezi sa vrstom posla l110gu se predvideti umivaonici.. koji nisu zauzeti 111asinama i matenjalonl. /~/. Na svakih 100 SI.tera. Za odredivallje tezista opterecenja prvo se morvju odrediti polozaji cenlra opIi terecenja sa il1stalisanom snagam n njima. Krovna leonstrulecija moze biti od drveta.ta treba da su od materijala otpornog na pozar.16 Izbor mesta termoelektrane Izbor mesta elektrane zavisi od vise uslova. pri cemu se veCi procenat odnosi na finiji fad. U muskom odeljenju predvidaju se i pisoari ciji je broj jednak broju kabina. N-ajcesce se primenjuju krovovi pokriveni crepom.L1_y'---_'-t-)( 49 4 Elektrane i razvodna postrojenja 48 .5%. Pokretne dizalice se pomerajn duz dvorane po visoko postavijenim vodicama. koji daju indirektno osvetljenje. Poprecno na dvorann duz dizalice kreen se kolica sa nlehanizmom za dizanje i kukom. a za kola U 111irovanju 2. ali mi celllo se zadrzati iz konstruktivnih razloga na visini prozora od 2. 5 : 2~"" 2.pri dnevnom osvetljenju. Visina radnih prostorija treba da iznosi najmanje 3 m.. • y I Sl. Elektricna mreza bice najekonOlnicnija ako se elektrana postavi u teziste opterecenja. Potrebno je predvideti po jedan klozet na 20 zena.5 TIl. Res en j e: Usvojicemo da povrsina prozora izn051 25% od povrsine poda. Po nasim propisima utvrduje se kao minimalan odnos izmedn povrsine prozora i poda 1/8. Pesacka staza I do 2 m.Odrediti povrsinu prozora za masinsku prostorij II povrsine 20 x 10m.d" Sanitarni uredaji i ostali propisi..[_4. . Prema tome visina prazora DI0ze da iznosi llajmanje h =. Usvajamo ukupno JO prozora povrsine 50: 10 = 5 m 2 i dilnenzija 2x2. ili 12. Y. Prema tome povrsina prozora 1Z11osi priblizno 25 S~200 x --~ 50m2 100 Ako Sil prozori rasporedeni sa abe strane anda se najudaljenije mesto od prozora nalazi 11a J 0 : 2 = 5 m. koji iznosi 20 x 10 = 200 m 2 . Na svako upo- . BuduCi da je sredina prostorije osvetljena sa obe strane. Sirina kolovoza za jednosmerni saobracaj 3 m~ za dV05111Crni saobracaj 6 m. Aka se POlTIOCll bocnih pro20ra ne moze postiCi dovoljan osvetJjaj ugraduju se u hoy staklene povrsine. Takvi su na primer testerasti ili sed krovovi (slika 30). iIi od armiranog betona. a veeeg raspona od resetkaste konstrnkcije. Obicno je visina veea i na nju utice pored ostalog pohetna dizalica. Za svakog radnika i namestenika predvida se narociti orman za odelo. se postave pod pravim uglom 1--- x. Oblik krova maze biti ravan j' nagnut. Dizalice manjeg raspona su od punog celicnog profila. Pod slobodnim prostorom i slobodnom povrsinom poda razume se onaj prostor i ona povrsina. U daJjenost svake tacke zgrade od stepenista ne treba da bude veea od 25 m. Mreza puteva u krugu postrojenja. Sirina puta za kola u pokrctu iZI10S1 3 m.-------------. koje p.~ polje i ne smeju se zavrSavati u druginl prostorijama iIi uzanim proJazima.. Stepeni.

RadIO je sa svetleCim gasom j imao stepcn iskoriscenja 'l)c = 4%. usisivanje vazduha. a na uzem gradskom podrucju 400 do 1 000· m2/MW potrebne povrsine.x.Voditi racuna 0 faktoru rezerve i sigurnosti pogona vaznih cenlara. Deleei zbirove momenata optereeenja sa ukupnim zbirom optereeenja dobijamo koordinate tezista opterecenja. a pocetak sagorevanja ostvaruje se pomocll stranog al paljenja (elektricnog upaljaca). 3 . gde se pali zbog dodira sa vazduhcm.Pri izgradnji velikih i vaznih elektrana mora se voditi racuna i 0 zahtevima narodne odbrane. Ukoliko je manja toplotna moe goriva utoliko je transport goriva na veea rastojanja manje ekonomican.-.Uzeti u obzir estetske razloge. ~~ Na slici 32ft prikazana je principska skica cetvorohodog DizcIovog motura. koje f I se vremenski regulise.u proizvoljnim pravcima (vidi sliku 31). godine. 32 . to jest da se nade optimalno resenje.~ -'--'----'--=---"-"-'--~ ~P P I +P2 +P 3+P4 Rastojanje teZista optereeenja 0 Y osovine Y~ ~P2 P IYJ+P2Y2+ P 3Y3+ P 4Y4 .Gradevinski radovi za izgradnju elektrane treba da budu sto manji. . +P3X3+P4X4 X ~ .Okolina treba da raspolaie mogucnoscn za podizanje industrije. r . Rastojanje tezista optereeenja od OY osovine ~ p. Hodovi su slede6i. sagorevanje i ekspanzija (radni hod)..17 Elektrane sa tecnilngori:t~. 1z tog razloga potrebno je da u Beogradu postoji eleklrana i pored prenosa elektricne energije dalekovodima iz drugih elektrana sa jeftinijom proizvodnjom. U odnosu na ove osovine izracunava se zbir momenata optereeenja. jer je mnogo teie premestiti elektranu nego modernizovati njenu proizYodnju. . Elektrana treba sa okolinom da daje lep i skladan utisak. ZemIjiSte treba da je ravno i dobre nosivosti.Prevoz goriva treba da je ekonomican. 1 jedan i drugi sistem motora moze biti celvorohodi i dvohodi. lz izlozenog moiemo zakljuCiti. Prvi 1) Prvi"'"motor sa (unutrasnjim sagorevanjem konstruisao je francuski mehanicar Lenoar (Lenoir) 1860. iIi s druge strane skupo miniranje zemljista.lzbegavati utieaj dima i cadi na okolinu.U blizini elektrane treba da ima dovoljno vode za pagon parnih kondenzatora. treCi hod ~ ubrizgavanje goriva.JEI ~ SI. Kolubara). .. Na slid 32b data je principska skica dvohodog Dizelovog molora. 4 . 2 ":::ventil1. Zbog toga se elektrane za ugalj sa manjom toplotnom moCi podizu u blizini rudnika uglja (elektrana Kostolae.dvohodog) j"::::'brizgaljka (120-600 ~at).izbacivanje produkata sagorevanja.-LoC( Kae pogonski motor za elektranc sa tecninl gorivom dolazi u obzir Dizelov motor. 1zbor mesta je od najvece vainosti. da bi se izbegli duboki temelji.Princip rada Dizelovog motora (a . . . drugih hod . da na izbor mesta elektrane utiCll razni cinioci i da se mesto ne moze odrediti jednostavno na osnovu neke formule. . godine. 50 ~P 1. '. Za podizanje elektrane izvan nzeg gradskog podrucja predvida se 800 do 1 200 m 2 /MW.cilinder. . U cilindcr se uvodi rnesavina ben~ tl. zina i vazduha. pobijanje sipova. prvi hod -. 4' 51 . U cilinder Dizelovog motora uvodi se gorivo neposredno. 1) Motor sistema 010 konstruisao je Oto (Otto) 1878. . koji je zagrejan na 500 do 700°C usled sabijanja na 30 do 60 kg/cm2 . lz tog razloga se elektrane podizu sto daJje od centra grada.klip ~B_6) ~~ go dine. pa se elektrana mora postaviti tako da se zadovolji sto vise nslova.fctvorohodog. cetvrti hod . a rede motor sIstema Oto. P I +P2 +P3 +P4 Na izbor mesta elektrane nlicu i drugi nslovi.kompresija (sabijanje) vazduha. Dizelov motor ! 3 • konstruisao je Dizel (Diesel) 1897.Cena zemljista treba da bude sto niza. b . x PIX I +P. Medu ostalim lreba voditi racuna i 0 sledeCim uslovima: . .Uzeti u obzir mogucnost eventualnog kasnijeg prosirenja elektrane.d.

lupa i potresi u pogonu. Stabilni motori u eJektranama hlade se vodom. a vecih pomocu vazduha pod pritiskom (15 do 25 kg/cm2) iz celicnih boca koje se pune kompresorom.'irn rnotorom Dizelov motor. Najmanji molori (do oko 10 KS) hlade se isparavanjem vode. 52 ff Dlze/or -r'.7 do 0.. kao i prirodan gas. Nedos1aci: komplikovana konstrukcija. Za male prenosne agregate upotrebJjavaju se i benzin ski molori jer su lakSi.9 kg/dm 3 .q .naftomer. 3 .Serna postrojenja sa Dizelm. Dopunska voda usled gubitka iZllosi 1 do 2% od cirkulacione vode.glavni rezervoar za naftu izvan zgrade.fR. 14 .41.hladnjak za ulje. koje se dobija iz gasogenefaicra iIi visoke peci.crpka za naftu. Dvohodi molori su za 20 do 30% laksi ad cetvorohodih i pri istim dimenzijama imaju aka dva puta vcell snagu. f. Na o~novn izloienih osobina pogonskih motom mozemo zakljuciti da su elektrane za tecno gorivo pogadne za upotrebu na mestima sa otezanim dovozam uglja. a zatim ponovo upotrebljava za hladenje motora. Za pogon Oto motora specijalne konstrukcije maze pos1uziti i gasno gorivD. 7 . gde se zagrejana voda po izlaskn iz motora hladi u hladnjacima.zamajac.crpka za punjenje rezervoara sa naftom. 11 .ubrizgavanje goriva. sagorevanje.D. iIi sa nedostatkom prostora za sJagaliste ugJja. 53 . Dizelov Inotor koristi za gorivo gasno i Dizelovo ulje koji se dobijaju frakciollom destilacljom zemnog ulja iIi sirove nafte na 200 do 300°C. 13 . kotlovnicu i slicno. a specificna tdina 0. Manji motori koriste hladnjake sa ventilatorima (slieno kao u automobilu). 16 . ne trosi gorivo za vreme privremenih prekida pogona. Investicioni troskovi za podizanje Dizelove elektrane sn manji od onih za pame.punjenje svezim vazduhom i sabijanje. gorivo velike toplotne mo6. na primer u primorju iii na ostrvima. 8 .filter za usisivac vazduha.dnevni rezervoar za naftu u zgradi. U vecini slucajeva primenjuje se cirkulaciollo (povratno) hladenje. koja se naJazi oko cilindera u narocitoj posudi. 12 .toranj za hladenje sekundarne vode. Donja toplotna moe tecnog goriva iznosi oko 10000 kcal/kg. 33 . S druge strane inlaju pri srednjim snagama 5 do lO~~ veell potrosnju goriva. 15 . Ako se ima Da raspolozenju dovoljno sveze vade maze se primeniti protocno hladenje svezom vodom sa potrosnjom vode IS do 20 l/kWh. drugi hod . Aka se uzmu U obzir i gubici gcncratora onda je stepen isko- Preimucstva Dizelovog motora U odnosu na paTne masinc turbine: visok stepcn iskorlscavanja. Motor sistema 010 koristi kao gorivo benzin.prigusivac zvuka.vozil0 za prevoz nafte. 2 .elektricni generator.kompresor za punjenje boca. mala tezina i dimenzije. a veCi imaju hladnjake n vidu bazena iii tornjeva za hladenje.em~ pOJ/-roen.preliv dnevnog rezervoara - za male snage potrosaca.boca sa zbijenim vazduhom za pustanje u pagan. dok pri VeCilTI snagama ta razlika iscezava. Motor sa unutrasnjim sagorevanjem se mora hladiti da se ne hi pregrejao. 4 .crpka za sekundarnu (sirovu) vodu. 5 . 19 --. koji se dobija frakcionom dcstilocijom sirove nafte na 50 do 200 "C.to .I)-250t/ 81. 6 . 9 . IPustanje u pogon malih motora Je rueno iii elektricnim pokretaeem."1"o r"?DI1 'v • pa prema tmne to je toplotni 1110tor sa najboljirn stcpenom iskoriscenja. 18 . .:\-Ll~ 6 7 5 2 13 lel~ motor (1. Narocito su pogodne Dizelove e1ektranc Tiscenju citave eleklrane oko 30%.crpka za primarnu vadu za hladenje. 17 .rezervoar za izjednacenje. Dvohodi motori ne mogu postie] ni taka veliki broj abrta kao cetvorohodi zbog teskoca u ispiranju. kao i lesko uJje koje se dobija destilacijom kalmna kamenog uglja na 230 do 270°C. brza spremnost za rad. 20 . Dizelov molor YJ'= 0.izmenjivac toplate. Stepen iskoriscenja InotaTa izn05i do 36/~. potreban je pokretac za pustanje u pogon i sto je najvaznije koristi skupo gorivo. Iz navcdenih razloga se dvohodi molori primenjuju za velike snage u eleklmnama (preko 1 000 kW). gde pagan sa parnim turbinama ne bi bio ekonomican.nod . ekspunzija i ispiranje (radni hod). pa su zato elektrane sa Dizelovim motorima pogodne i za pokrice vrsnih opterecenja koja traju kratko vreme i pored vece cene gonya.

snaga po I cilindru za dvohode motore velike snage I 000 . .5 kW 81.5 kW i napona 231/400 V. potrosnia ulja za podmazivanie oko 3 gr/kWh.... leoji se iz razloga sigurnosti postavljaju izvan zgrade u jamama._ _ _ _ _ . godine u SSSR. 35 i 36 dati su orijentaeioni podaei za smestaj nekih Dizelovih agrega!a (Dizelovog motora sa generatorom).. Prva javna nuklearna elektrana sa snagom od 42 MW u prvoj fazi izgradnje pustena je u pogon 17.18 Nuklearne (llliImske) eJektrau£. Nekoliko orijentacionih podataka za Dizelove motore: potrosnja goriva oko 250 gr /kWh. Posle drugog svetskog rata radi se na iskoriscenju nuklearne (atomske) energije. Prva eksperimentalna nuklearna elektrana sa snagom od 5 MW pU5tena je u pogan 27. Slika 34 pribliino odgovara agregatima do oko 100 kV A.. Vodne snage koje se mogu ekonomicno koristiti Sil ogranicene.J . brzina obrtania 125 do 3 000 obr/min. pa ce ga u buduee bili sve manje. oktobra 1956. Na slici 34.. 20%.fadi· onica.rezervno mesta za agregat. lz navedenih razloga pojavila se potreba za pronalazenje drugih izvora energije. U elektranama sa klasicllim gorivom (na primer ugljem) hemijska energija goriva prelazi u toplotnu u toku procesa sagorevanja._. 4 .. Na sliei je pokazano indirektno hladenje sa izmenjivacem toplote 15 i dva kruga strujanje vode. Klasicni izvori energije. snaga po I eilindru za cetvorohode motore male snage 10 .tJon ~ f T m ·AAr-lP ~ r--.prigusivac zvuka 54 . Gorivo organskog porekla se ne obnavlja. 36 . ldina bez generatora 15 . 3 .~~~O~..1 I I BL 4 we - 81. 70 kg/KS. ~ 1 .5 kW ~ -I- " r-------. 5 . 2 . a slike 35 i 36 odgovaraju agregatima od 12 leVA i 4. to jest spajanja atoma ugljenika sa kiseonikom.. 1700 KS.5 leW finne »Svjetiost«. Drvo se vee danas ne koristi za pogon elektrana. 34 - Dizelov agregat snagc do 100 kVA rn-- na zidu postoji manji rezervoar za jednodnevnu rezervu goriva. Toplotna energija se pojavljuje usled promene u vezama izmeOU atoma. Rezerva goriva za 1 do 2 meseca drzi se u posebnim rezervoarima 7 na na slid 33. 150 KS. jer je suvise skupoeeno..Dizelov agregat snage 4.. Na slici 37 data je sleica situaeionog plana male elektrane sa Dizelovim motorima. kao sto su vodne snage i goriva organskog porekla (drvo.. 37 . 2 .. godine u Kolder Halu (Colder Hall) u Engleskoj. .T I . U samoj masinskoj dvorani izdignut 1~~======J25.== 27:f/J 6~ SI.Dizelov agrcgat.l'850. 1. U nuklearnim elektranama energija se oslobada 55 Sl~ 3S - Dizelov agregat snagc 12 J. . koje izraduje tvorniea »Rade Koncar«. snage 20.razvodno postrojenje. juna 1954.Na slici 33 data je serna postrojenja veee elektrane sa Dizelovim ll10torima. Time se smanjuje talozenje kamenea i mulja u oblozi motora. 2".Skica situacionog plana male elek~ trane sa Dizclovim mo~ torom 231/400 V. mogucnost preopterecenja (do 1 cas) 10 . 30 KS. pa ce u dogledno vreme biti sve iskoriseene. ugalj. nafta) ne mogu zadovoljiti sve veeu potrosnju energije u buduenosti.. srednje snage 25 .VA ..

crpka za dopunsku vodu. gde predaje toplotu vodi i pari drugog kruga. 1Z. 17 . Izvor energije je nuklearni reaktor I.pomocni kondenzator. 14 . CirkuJacija vode i pare je izvedena sa dva kruga. a zatim kroz izmenjivac top1ote 4. 10 . 19 . Ovaj omogucuje da reaktor razvije pun kapaeitet i onda kad turbina iz bilo kog razloga ne radi . Jedan kg prirodnog urana pri »sagorevanju({ u reaktorima daje oka 10000 pula vecu energiju od 1 kg kamenog ugJja pri sagorevanju u lozis!u termoelektrane. Detaljnijc cemo opisati eksperimentalnu nuklearnu elektranu Akademije nauka SSSR od 5 MW. betona debljine 3 m i gvozda debljine 0. -1U sadasnjem stanju razvitka nuk1earne elektrane su u stvari termoelektrane u kojima kotlovska lozista zamenjuju nuklearni reaktori.Toulotna serna nuklearne elektrane 1 ~ nuklearni reaktori. Polozaj sipki se odreauje automatski prema veliCini impuJsa koji se dobija iz jonizacionih k01110ra smestenih oko reaktora. gde se zagreva do 270°C pri pritisku od 100 at. Radni kanali se sastoje od ce1icnih cevl sa tankiffi zidovilua 16. 12 .usled promena u unutrasnjosti samih atoffia. 7 . regulise se specijalninl sipkanla izradenim od materijaJa koji aktivno apsorbuje neutrone. 56 . Nukleus je latinski naziv za jezgro.generator. QJ f8 7 6 '7 15 6 '3 19 8).pami kondenzator. U caurama su smestene eevi u obliku slova U 18. 9 -.JL drugom krugu para obrazovana u jzmenjivacu toplote 4 sa pritiskom od 12. 1z izmenjivaca toplote voda se pomocu crpke 6 vruca 11 reaktor. U prvolll krugu voda struji kroz cevi reaktora 18.a energJJa prelazl u energlJu pare.filter. • 3 et . 20 . jer su opasni po zdravlje osobJja.crpka pomocnog kondenzatora .cevi za vodu u reaktoru. Krajevi eevi svih radnih kanala sjedinjeni su na kolektore 2 i 3.~ topJote i. Kao usporivac za elektrane s]uzi grafit. cija je uproscena sema na slici 38. zracn. U reaktorima se kao pogonski materijal ()Uuklearno gorivo«) obieTIo upotrebljava uran sa izvesninl dodaeima. kroz koje struji veda.se paznja posvecuJe ogra111cenJlI zracenJu I uklanJanJu radlOaktIvnih otpadaka. Sva oprema pTVOg kruga (izmenjivac toplote 4. Strasman na1aze se radni kanali. Han i F. Filter 7 sprecava prodiranje stranih cvrstih tela u reaktor. 38a u vidu vertikaJnog eiJindra sa vecim brojenl vertikalnih cilindricnih otvora. U tilll otvorima .grarit.kolektori. Aktivna zona reaktora naCinjena je od grafita 15 na s1. godine O. 8 . 11 .crpka za napajanje koOa. Toplot~. 4-i7.crpka za vodu za hladenje.~r.e en. Da bi se osoblje zastitilo ad stetnog zracenja (neutroni j y-zraci). 15 . Na parn0111 delu drugog kruga postoji ll1eha-nizam. 38 .5 at i temperatur0111 od 260°C struji u parnu turbinu. obicn2111 . reaktor je okruzen zastitolll koja se sastoji od sloja vode debljine 1 ill. pa se na taj nacin obezbeduje bezopasno rukovanje pamim turbinan13 i pomocninl uredajima. Voda drugog kruga nije Jadioaktivna. 5 .crpka za drugi krug vade. Nuklearno gorivo u poredenju sa klasicinim sadrzj nesrav-· njena vecu kancenlraciju energije. 1) Nuklearnu fisiju su ostvarili 1939.gjje.celicne cevi. 16 . 6 -. pa odatle potice naziv _za nuklearne elektrane. crpka 6 i filler 7) smestena je U odvojene zasticene kabine. u kojima su usadene caure od urana u vidu speeijalne Jegure 17.cita . Zanlena i do puna vode u prvom krugu vrsi se iz rezervoara 13 pomocu crpke 12. Regulisanje se postize promenom polozaja sipki u narocjtim kanalima reaktora. 18 . Intenzivnost reakcije.pama turbina.. kOJa se lskonscava u parmm turbinama S1i.menjivac toplote. to jest u jezgrinla aloma. Toplota koja se razvija pri nuklearnom proeesu u cauri 17 predaje se vodi koja struji kroz cevi 18. 13 .el~ktranaI?£j Naro.rezervoar dopunske vode.Cl~O kao ~v u . kojim se para moze uputiti urnesto u turbinu u pomocni ispusni kondenzator 19. nje II kondenzator 9 i preko crpke 11 natrag u izmenjivac toplote (pami generator) 4. u kome se vrsi lancana reakcija jezgra urana 235 pomocu usporcnih neutrona. a tinl smllinl j kolicina energije koja se oslo bad a u reaktoru. Cirku1acija vode kroz reaktor odrZava se crpkom 6.Caure od urana.prvi krug vode. 2 i 3 .. Uranova atomska jezgra se raspadaju (fisija)l uz razvij~nje veli~e koljcin.25 m. Voda prvog huga postaje radioaktivna prolazeCi kroz reaktor.

O:movni delovi elekrane . Iisee susti Lisee i grancice se pomicu..dryeni stub -/. sa talasa se dize yodena praSina NjiSu se stabla. uredaj za regulisanje snage i brzine obrtanja i elektricni uredaj. 3. taIasi se pene Njisu se deblje grane.5 .. kada je poznata srednja brzina vetra v [m/s] 1 snaga P [W]. Brzina vetra se moze oceniti pomocu podataka iz tablice6. Ne treba ga postavljati u zaklonu visokih zgrada i drveca. Kola vetrenjace treba postaviti na sto veeu visinu. Ako za malu elektranu usvojimo brzohodo kola vetrenjace sa "l)k= 0...1 P = 0..0 . a koeficijent brzohodosti Z = ulv do 8. 8 . hodanje uz vetar otcZano. 6 Naziy Yetra Povetarae Vetrie Umercni vetar Umereno svezi vetar Svezi vetar I Spoljni znaci Oseea sc na lieu.. 6 . • Jak vetar 58 59 . zastava se otkJanja.9 8. Medutim. njisu se tanke granCice.ID2 X 1'3 [w].. Kod nas do laze n obzir male elektrane . .. Brzohodo kolo im~ oblik avionslcog propelera sa dva do 4 krila.5 dobicemo: I pomocu krme 3.4 .40 .8 . 0.7 10.8 13.4.?' . \ / I \ \ 81. Snagu kojn moze dati generator. veCi taiasi na vodi bez pene Grane se njisu. Stepen iskoriscenja koji je priblizno "l)k= 0. zuje telefonske zice.6 .. 41 Skica male elektrane vetrcniace / ..uzemijenje. obrtanjem eitavog uredaja oko vertikalne osovine. 5.4 x 0. /' SI.5 (vidi sliku 40). Na slici 41 pokazana je konstrukcija jednog tipa male elektrane-vetrenjace. Sporohodo kolo im~ 20 do 40 krilaca od povijenih limenih iii drvenih ploeica. 9 . . gde je u [m/s] obimna brzina vrhova krila a v [m/3] brzina vetra (vidi sEkn 39). jer Je na vecoj visini vetar jaei i stalniji.krma za stavljanje u pravac vetra~ 4 opruga za regulisanje nagiba kola.. 5 .5· D2..·0.:.vetrenjaee (do 3 kW) u krajevima bez vodenih tokova i elektriene mreie.vertikalno leziste.vetrenjace su: kola vetrenjace.3 = 0. 7. 7 . 0'10 ima manji stepen islcoriscenja od brzohodog ("1)<= 0.. /' Iz ave jednaeine moze se odrediti preenik kola vetrenjaee D [m]. .. 2 elektricni generator jednosmerne struje sa zupcastim prenosom.5 x 0.4 5. ali se nesravnjeno manje iskoriscuje.5 x D2 x .Sporohodo kolo vctrenjacc . 39 - ~\ D 1 kolo vetrenjace dvokrilo.3 [W]... Snaga odnosno brzina obrtanja regulisu se iskretanjem Tab!. I "' . 10. pena se otkida od taIasa Brzina yetra I I mls I 1. 3 .krma za iskretanje kola.izoloyani proyodnici.3).2 ELEKTRANE - VETRENJACE Snaga vetra u prirodi je znatno veea od raspolozive snage vodenih tokova. mozemo odrediti iz jednacine P = "l)k' "1).. a stepen iskoriscenja elektrane od kola vetrenjaee do stezaljke na generatorima sa "l)v= 0.4. .9 . Kola vetrenjace se postavlja u pravcu vetra SI. Koefieijent brzohodosti z = ulv = 1. na primer na usamljenim poljoprivrednim dobrima i na ostrvima. / I \ . 8 Brzohodo kolo vetrcnjace trokrilo Kolo vetrenjace moze biti brzohodo i sporohodo sa prelaznim tipovima. ali veci polazni moment..3 I I 3. mali talasi na vodi Prasina i hartija se podizu. u inostranstvu se grade j ovakve elektrane veCih snaga (prelco 100 kW).. jer je brzina vetra jako promenljiva. 13.. 17.

= bi" 1. Kada je napon generatora dovoIjan.~ navoj (strujni).53 = 70. jezgro. eim brzina vctra prede odredel1u granicu. a za Sl1age preko 10 kW dolazi u obzir SI. 6 .53 = 306 mm. 8 . ili iz rezervnog agregata sa dizelovim motorima.5 x 1.53 Di 1 Sirina preseka b novog kola biee h . paralelan navoj I ukljuCi kontakte 5 j time poveze generator sa akumuJatorom i mrezom. Medu~ tim je relativno lako odrediti dimenzije kola vetrenjace zadane snage.kola vetrenjace zajedno sa generatorom 2 oko horizontalne osovine. jer se njihov napon najmanje menja sa opterecenjem. a (mera) izvedenog kola sa precnikol11 D. 7 osigurac. Res e n j e: Usvajamo dvokrako brzohodo kola. U obzir dolaze generatori sa slozen01ll ili otocnom pobudom.. a tinle ce se smanjiti j snaga kOjll kola prima ad vetra. D. gde je x dilnenzija novog kola sa precnikoll1 D.. 5 . U tom slucajl! u nedostatku vetra elektricna mreza se snabdeva iz neke druge elektrane. 2 kotva.53 . to ce kroz povrsinu kola proCi mal1ji protok vazduha. Elektranc male snage obicno se postavljaju na visokom drvenom stubu.Serna relea povratne struje 1 otocni (naponski) navoj. generatora i baterije treba predvideti automatski' prekidac sa releorn povratne struje. . Sto je veti ugao izmedu pravca vetra i osovine kola. 42 . Vece elektrane imaju motor i uredaj za regulisanje smestene u zatvorenoj gondoli koja se postavlja u pravac vetTa obrtanjem oko horizontalne osovine. Proracl!n i konstrukcija hrzohodog kola s obzirom na nove aerodinalllicke karakteristike je kOlllplikovan posao. Elektrane preko 3 kW rede se grade za proizvodnju jedl10smerne struje. Ugledno izvedeno kolo precnika D. 3 -_.akumulator 108 mm 3amo naizmenicna struja. ako se koristimo pozna1in1 dinlenzijama postojeccg kola vetrenjace druge SIlage ali istog tipa. 4 opruga. Akul11ulatorske baterije treba da su dimenzionisane za najmanje trodl1cvnu upotrebu. Xi dimenzije Male elektrane od 0. Precnik kola izracunavamo po jednacil1i.= 1m ima sirmu preseka hi = 70.53 = 200 x 1.redni Dimenzije novog kola vetrenjace sa precnikom D = 1. 60 Rastojanje preseka od osovine r = . povratna struja IcTOZ radni navoj 6 oslabi VllCllU silu jezgra i kontakti 5 prekinu vezu sa akmllulatorom.1 do 3 kW koriste generatore jednosmerne struje i akumuhltorske baterije.53.Za mall! vetrenjacu iskoriscen je automobilski generator (dinamo) ad 12 V i 120 W. 1. IzraCllnati precnik kola vetrenjace D i sirinu preseka krila b na odgovarajucem odstojanju r od 080vine.kontakti.53111 odredivacemo na osnovu odgovarajuCih dimenzija izvedenog kola precnika D =.5 mm na rastojanju od osovine ri = 200 mm. D 1. 61 . Aka napon genera tara zbog sla bog vetra opadne ispod napona akumulatorske baterije. a elektrane vecih snuga 11a celicnoj cevi ili resetkastoj konstrukciji.. U kolu . U tom slueaju dimenzije novog kola odredujemo mnozeci dimcnzije postojeceg kola sa odnosom precnika novog i starog kola: D X=Xi'-' Na slici 42 data je principijelna serna relea povratne struje. I 111 koristeei odnos x=xi··~="xi·--=xi·l.. Brzina obrtanja se re~ guIiSe automatskim obrtanjem svakog krila oko radijalne osovine. Prosecna brzina vetra iznosi v = 8 m/s. koji sprecava da se struja iz baterije vraca ka generatoru (koji hi u tom slucaju radio kao motor) i dopusta punjenje baierije tek pri odredenom napOl1U. odnosl1o brzini vetra. Zadatak 7 .

). V m' Za vreme t proticanja vode kroz turbinu odgovaraee snaga p~: =y.5% od raspolozive energije vodnih snaga. cevovodima. Jugoslavija spada u zemlje sa bogatim. Fransisova i Kaphmova. da bi se u Jugoslaviji moglo iskoristiti oko 50 000 miliona kWh iz vodnih snaga. Za svaku od ovih vrsta turbina postoje uslovi zavisni od snage. H· 'It p=--···----=9.?!:. moramo na rclativno malom rastojanju ostvariti potreban pad. vrste vodnih to~hina \N = 1 000 Q . a zatim potrebnu snagu na zamisljenu snagu od 1 KS ne menjajuCi vise pad od 1 m. U 1968. H [KS]. H· 'It [KS] 75 Snaga hidropostrojenja potice od pada. koji se maze iskoristiti u vodnim turbinama. pad a i brzine obrtanja pri kojirna odredena turbina fadi najekonOlnicnije. godini proizvedeno je u hidroelektranama oko 11 768 miliona kWh. Ako uzmemo u obzir da je za vodu 'r = 1 000 kp/m 3 da je 1 KS = 75 kpm/s.nacin podizanjem brana i skretanjem vodenag toka.. a jos nedovoljno iskoriseenim vodnim snagama.75.. 0 zidove karita i drugi) na cije se savlaaivanje utrosi skoro say raspolozivi pad. To se postize na vestacki .8 Q.. Neto pad H[m] dobijamo kad od bruto pada Hb oduzmemo sumu hidroulicnih gubitaka u padu 2:. v' gde Je: y =G [kP] specif'v .Icna tezma vod e. Pri smanjenju snage sa istim padom brzina obrtanja turbine raste. Termoelektrane ee se ograniciti na dopunu manjkova usled promenljivosti protoka u rekama.H·'1tlkWj 102 Za brz priblizan proracun mozemo usvojiti ">1t= 0.3] protok vade. Da bi dobili visak energije. to jest od Vlsmske razlike duz recnog toka i od protoka vode. 3% pri padovima ve6im od 5 m. Ceni se. ~'H=Y'Q'H[kP~m] gde je: Q = ~ [n. Bruto pad Hb [m] (geometrijski pad) je jednak razlici kota nivoa od zahvata vode (ulaz u kanal iii cevovod) pa do ustaIjene vade iza turbina. ~~. 62 Postoji vise vrsta vodnih turbina. H~Hb-2:.h Gubici Lh iznose oko 3 . bice snaga na vratilu turbine p odnosno 1 000 Q . 4% od Hb pn padovima manjim od 5 m i 2 . anda SVOdlI1l0 stvarni pad nu zamisIjeni pad od 1 ill.!_Odredivanje snage hidroele~ \)(/ Tezina vode G [kp] na visini H[m] iznad donjeg ruvoa ima potencijalnu energlJu E = G.~ HIDROELEKTRANE Hidroelektrane koriste promenu potencijalne energije vode pri prelazu sa viseg na llizi niva.h (gubici u kanalima. 3. osim gubitka pad a u samoj turbini. m] . raspolozivi pad H i potrebna snaga P. Pri smanjenju pada smanjuje se brzina proticanja vode pa i brzina obrtanja turbine. Prema tome podizanje hidroelektrana ima smisla sarno tamo gde terenski uslovi ne zahtevaju suvise ve1ike investicione troskove. pa se dobija jednostavniji izraz za snagu u konjskim snagama: p = 10 Q . Investicioni troskovi Stl za hidroelektrane veei nego za termoelektrane ali s druge strane je pogonska energija skoro besplatna. H = y' V' H [kp . Kada su poznati stvarna brzina obrtanja n. Pri proticanju vade u prirodnim tokovima pojavljuju se otpori (unutrasnji izmeau cestica vode. jer smunjenje snage zahteva smanjenje dinlenzija turbine (pri 63 I . resetkama i s1. Prema tome iskorisceno je sarno 23. Buduenost elektrifikacije Jugoslavije se usmerava lea s10 vecem koriscenju vodnih snaga.. od kojih se najvise upotrebljavaju: Peltonova. Da bi magli razne vrste (tipove) turbina uporedivati nloramo ih svesti 11a iste uslove.

43 Skica Peltonove turbine Kaplanova i propelerua " " normalna brzohoda Prerna tome za velike padove upotrebicemo sporohode vodnc turbine (sa malim 11 8) i obrnuto. 20) 50 . 500 500 . 9 _ oklop. Presek dovodnih eevi (1 nu s1. protok Q . 64 . koja deluje tangeneijalno na kolo.istoj brzini protieanja se manji tocak brze okreee). P ~ snaga u KS. 43) dobieemo iz S[m2] = Q[m 3 /s]: v [m/s]. Fransisova sporohoda 2 .mlaz. I ~l 1 . Zamisljena brzina obrtanja.Y!'<lII!It.neto pad u m.obrtno kolc. 300 111).dovod vode. 3 . 8 . po sledecem pregledu. Specificna brzina obrtanja biee 11. sporobode Kaplanove i propel erne turbine za manje padove (7 . 5 skretac mlaza. Lopatiee se sastoje od dva izdubljena elipsoida spojena po ostroj iviei (vidi sliku 44).sprovodna cev. koja se dobija posle dvostrukog svodenja uslova nazi va se specificni broj obrtaja i obelezava se sa 118 .200 (obiono 600 .. koja koristi pad Ii = 16 m. usled eega se javlja akeiona sila. 250 250 .. Na sliei 43 pokazana je skiea Peltonove vodue turbine. Fransisove se primenjuju u sirokiln granicama pad a (30 .lopatica. Brzina vode u cevima v [m/s] zavisi od nugiba L/H.. Zadatak 8 .....mlaznica. Medutim za izbor vodne turbine je merodavna specificna brzilla obrtanja. sto predstavlja gubitak u padu vode.. H . Kolo se izdize iznad donje vode. Teorija vodnih turbina za speeificni broj obrta daje izraz lls = -"'-4--"- 11' Vi' H·VH gde je: n -. jer bi brzohoda turbina na velikom padu imala preterano veliku brzinu obrtanja.6 m 3 /s i ima brzinu obrtanja 11 = 500 obr /min.= 1.. ISO 150 .!lva tl!rbin~ Konstruisao je Pelton u Americi 1880. 6 . Mlaz vode se dovodi na ostrieu gde se deli na dva dela. odnosno precnik iz D = 2VS/7t. Snaga 5 EJektrane i ruzvodna postrojenja sto odgovara normalnoj Fransisovoj turbini.. 4 .koplje. 50 (obicno 10 . gde je L [m] duzina eevi pri odgovarajueem padu H [1111...6x 16 = 256 KS.a f~ltQ!I..i~t!R"Y".Odrediti snagu i vrstu turbine.75 biee = !'JP = H· Vli 4 500>< V256 = 250 obr ... . 11 .. = Res e nj e: Ako pretpostavimo da je snaga P = 10 Q.3 Kratak o!. Pojedine vrste vodnih turbina rade najekonomicnije u sledecilTI granican1a specificne brzine obrtanja Ils: Pelton ova turbina I I ! 3. da ne bi u nju zagazilo pri najvisem vodostaju.izdizanje obrtnog kola Voda pritice kroz 1 do 4 mlazniee tangeneijalno na obim kola sa lopaticama.stvarni broj obrta u miullti. godine. Peltonove turbine dolaze u obzir za velike padove \300 . H = lOx 1... 1. 'fJt= 0. 10 .._turlJ!!!. 2 . 800)' 81. 4 mm 16 x V16 Nagib cevi L/Ii [5[2[1 [ Brzina vode v [m/s] I 3 5 Vratilo je obieno horizontalno sa jednim iii dva kola. 7 . Mlaz skreee po unutrasnjoj povrsini lopatiee.. 2000 m)..donja voda.. 30 m).

sto znaci da ova turbina pored akcionog dejstva koristi i reakciono dejstvo proticanja vode. iii iz spiralne cevi iii kanala koji sprovodno kolo obmotavaju.gornji venae).nepokretan prstcn. iii sa vertikalnirn vratilom (kao u elektrani »Jablanica«).Lopatica i mlaznica Peltonove turbine Regulisanje snage se vrsi regulisanjern protoka vade. 46 . koji je zagnjuren u donju vodu.. 8 . 15 .Skim vertikalne Fransisove turbine U oknu 1 .gornja voda s· 67 . Lopatice obrtnog kola su tako konstruisane.lopatica obrtnog kola (3a _ donji venae. tako da sifon sise vodu. Nasuprot Peltonovoj turbini koja radi sa slobodnim mlazom.75 . 4 .sifon. 3 skretac mlaza.skrenut mlaz SI.donja voda. Pored radnog (obrtnog) kola postoji i sprovodno kolo sa sprovodnim lopaticama.koplje. U nekim nasim elektranama.se regulise pomeranjern koplja u rnlaznici. Fransisova turbina Konstruisao je Fransis (Francis) u AIiledci 1849: godine. 2 . Ako je potrebno naglo rasteretiti turbinu. Dovod vode je radijalan kroz sprovodno kola iz okna u kome je turbina potopljena. 12 . 16 .prsten za regulisanje. jer zauzirnaju rnanje prostora.Id:iste. Iz obrtnog kola voda se odvodi kroz sifon. Mlaz vode slobodno prolazi kroz vazduh bez viska pritiska. 11 . ne sme se suvise brza zatvoriti mlaz nica. Za velike snage pogodnije su turbine sa vertikalnim vratilom.donji poklopae.gornji poklopae. 44 . 3b . 0. Za takve slucajeve postoje skretaCi mlaza.. U najuzem delu sifona pritisak moze biti ispod atrnosferskog.sprovodni aparat. 4 . 3 . da pri proticanju vode izmedu njih postoji pad pritiska. 9 . w Fransisove turbine se izvode iIi sa horizontalnim vratilom (kao u elektrani »Fala«). kao na primer u »Novom Vinodolu« koriste se Peltonove turbine. 7 _ lopatica sprovodnog aparata. Fransisova turbina je potpnno ispunjena Skretanje mlaza Peltonove turbine 1 -. 2 . 81. jer bi doslo do naglog poveeanja pritiska u dovodnim cevirna. 13 .veza pokretnog prstena sa sprovodnom lopaticorn. 66 SI. U tom slucaju se generator postavlja iznad turbine.vratilo. 14 poluga za regulisanje. 45 - Frans 150110I vodom.vratilo za regulisanje. Na slici 46 data je skiea Fransisove turbine postavljene u oknu (sahtu) sa vertikalnim vratilom. tako da obrtno kola turbine visi na vratilu generatora. a dejstvuje delimicno samo na pojedine lopatice. 6 . a to se postize obrtanjem sprovodnih lopatica 7 oko svoje osovine Peltonove turbine se nazivaju i turbine sa slobodnirn mlazorn i sa delimicnim upustom vode. sto bi moglo ostetiti instalaciju. Stepen iskoriseenja Peltonove turbine iznosi 1) = 0. a koplje zatim postepeno zatvara mlaznice (vidi sliku 45).93. 5 . Na taj nacin je iskoriscen ceo pad od nivoa gornje do nivoa donje vode.okno.mlaznica. koji skreeu mlaz sa lopatica. 10 .

prolazi kroz kanale na klipu i podize klip 5 navise zajedno sa polugoll1 3 i cevi 6. Podesavanjem ugla koji sa('injava lopatica obrtnog kola sa smerom proticanja vode moze se postici visok stepen iskoriseenja za siroko podrucje optereeenja.dnostruko regnlisanje). koji je ugraden u vratilo turbine i koji se s njim zajedno obree. Brzohode Fransisove turbine se razlikuju od sporohodih konstruktivno po obliku obrtnog kola. ali imaju nepovoljan stepen iskoriscenja pri proll1enljivom opterecenju pa se upotrebljavaju tamo gde nema vecih promena opterecenja. onda se takva turbina naziva Kaplanova turbina. Na slici 46 obrtno kolo odgovara normalnoj Fransisovoj turbini.pomocu prsteua za regulisanje 10. Regulisanje obrtnog kola I obavlja se iz glavcine obrtnog kola 2.rbina . Propelerne turbine imaju nepoJeretne lopatice na obrtnom kolu. SIO je turbina brzohodnija. koja prolazi kroz suplje vratilo turbine 4. 46a - Radoo kolo Fransisove voduc turbine u tolm obrade (»Litostroj«) 68 . Na slici 46a prikazano je radno kolo brzohode Fransisove turbine u toku abrade u preduzecu »Litostroj«.J!l. Ukupan stepen iskoriseenja za Kaplanovu turbinu kreee se od 0. smestene u gomjell1 delu supljeg vratila. U tom pogledu Kaplanova turbina nadmasuje Fransiso~ Skica Kaplanove turbine data je na slici 47.53 Prema navedenom Kaplanova turbina ima dvostruko reguIisanje: reguIisanje sprovodnog kola i regulisanje obrtnog kola.85 do 0. Obrtno kolo ! I ima oblik brodskog vijka bez spoljnjeg venca sa dYe do 7 lopatica slienih perajima. pa se reguliSu sarno sprovodnim lopaticall1a (j. na primer ponekad u hemijskoj indnstriji. Ako su lopatice obrtnog kola fiksirane. Kad je potrebno da se lopatice otvaraju. godine. poluge 10 i servomotora I l.Kaplanova . a lopatice sve vise prelaze u horizontalan polozaj. Prsten za regulisanje se· pokrece pomocu poluge 14 i vralila za regulisanje 15. Sprovodni aparat izraden je sIieno kao u Fransisovoj turbini. bilo rucno bilo mehanicki uz pomoc automatskog regulatora i servomotora. koja je prievrseena za klip 5. Primecuje se prostorna krivina lopatica. Polugu pokrece klip serVOll1otora 5. Vlje pod pritiskol11 dovodi se servomotoru kroz dYe koncentricne cevi 6 i 7. Sprovodne lopatice 8 (na sliei 47) pokrecu se pomoeu regulacionog prstena 9. pomoeu poluge za regulisanje 3. .Kaplanovu turbinu je konstruisa:o--R:aplan u Bmu 1912. Pri tome se lopatice obrtnog kola zatvaraju. Ove turbine su jeftinije od Kaplanovih. Razvodnik servomotora naJazi se na vrhu vratila iznad generatora. onda se takav tip turbine naziva propelerna turbina. Dovod vode je radijalan. Kada se prsten pokrene u smeru strelice sprovodne lopatice se tako okrenu da se priklope smanjujuci protok vode izmedu njih. r !.94 prema velieini turbine. a ako se lopatice obrtnog kola mogu obrtati oko osovina upravnih na vratilo turbine. Na polugu za regulisanje delnje se preko Inehanizma. Pokretanje prstena za regulisanje u suprotnom smeru lopatice se otvaraju povecavajuci protok vode. a odvod aksijalan kao kod Fransisove turbine. Regulisanje protoka kroz sprovodni aparat obavlja se na isti naein kao u Fransisovoj turbini. to je izlazni precnik obrtnog kola veti od ulazllog.j propelerna vod"-~. onda ulje iz cevi 7 potiskuje klip 5 i polugu 3 na dole. Na slici 48 pokazan 69 " Sl. Vlje iz unutrasnje cevi 6.

2 0.. iL= k.8 to.. a sem toga voda P t 40 i para irnaju razliCite 20.obrtno kola. Tezina i eena po KS su vece nego za Peltonovu i FranSlSOVU turbinu.. m] OJ abrtni momena! ugaona brzina broj obrta u minuti [lis] - n [obr. H· 'fJt [kp . koji je u sustini isti i za vodne i za parne turbine.4 0. 10 . I 000 H 1)t· 60 jer Je 27t .servomotor za regulisanje sprovodnog kola. zatim sprovadno kola moze biti postavljeno i u oknu sliCna kao u Fransisavoj turbini. Brzina obrtanja turOPTERECENJE bina 11 je obrnuto srazrnerSI. 48 .prsten za regulisanjc.. Karakteristicna kriva stepena iskoriscenja za Fransisovu turbinu nalazi se izrnedu krive za Kaplanovu i za propelernu turbinu. m/s] dobicema M · . a upravno srazmerna pro.glavCina obrtnog kola.Dijagram stepena iskoriscenja nn obrtnorn rnomentu M.ava propelernoj turbini. 2 .sprovodna lopatica. 13 .1 OOOQ. 27t M =K 27::11 Na sliei 47 je pokazan spiral an dovod vode u betonskoj konstrukeiji 13..Kaplanovu. No dovod vode maze biti i sa spiralom od celicnih eevi (za vece padove).je dijagram slepena iskoriscenja turbine u zavisnosti od oplerecenja.:r~lJ~ Ovde cerno obraditi samo princip regu1isanja pomocu centrifugalnog regulatora i servomotora. 4 .poluga za regulisanje. P propelernu) toku vode iii pare Q. 3.. Ovu srazrnernost odredicclno IZ izraza za snagu '~ "'\.6 0. 11 ..koncentricna cev.\) O~ gde je: M[kp ..spiralni dovod vade. iL M . 14 . % U konstruktivnom pogle100 du postoji razlika. priblizno konstanta. jer parK 80 ne turbine irnaju znatno vecll brzinu obrtanja od 7 60 vodnih. 8 . osobine.sifon ~~ \.H·1)t 60 odakle je n 1 OOOH· 1)t· 60.unmrasnja cev za dovod ulja. 47 ~ Skica KapJanove turbine 1 . a 0. 71 70 . 9 . 5 .za vodnu turbinu (K . 12 .4 Automalsko regulisanie./min] - Ako ovu snagu izjcdnaCimo sa izrazom za snagu. 6 .J 81.klip servomotora. na primer vodne turbine P = I 000 Q .supljc vratilo.poluga za rcgulisanje. 7 . Vratilo se abieno postavlja vertikalno. 3 . Ukoliko je Fransisova turbina brzohodija utoliko se vise pribljz.servomotor za regulisanje obrtnog kola.

3 . n VODA IU PARA ___-'!IIL!.Nagnuta karakteristika regulisanja 81. Ovaj nedostatak je otklonjen kod statickog regulisanja.cev za odvod ulja iz servomotora.centrifugalni regulator.5 . Kod statickog regulisanja sa povecanjem opterecenja brzina obrtanja (odnosno frekvencija) malo opada. a n nominalan broj obrta u minuti)..e se u samoj turbini pomeranjenl koplja u mlaznici Peltonove turbine. koje ima nagnutu karakteristiku.ogrlica.cilinder servomotora. 8 puznog prenosnika. smanjice se i brzina obrtanja turbina i regulator ce se vratiti u srednji polozaj u kome razvodnik zatvara dovod ulja u cilinder servomotora. Astaticko reguIisanje nije pogodno za paralelan rad turbina.Ravna karakteristika regulisanja i zaokretanjem peraja propelera.. koji ce se pOlneriti prema gore i pri tom pokretati zatvarac 11 u smislu smanjenja protoka vode (pare). pa je na taj 73 72 . jer ima ravnu karakteristiku. koje je promenljivo u toku vremena.zatvarac turbine.poluga. Klipovi servomotora ce pustiti ulje pod pritiskom (za vodne turbine !O .dovod ulja pod pritiskom. Da bi brzina obrtanja osiala stalna moramo menjati E!:. p 81. to jest odrZava stalnu brzinu obrtanja bez obzira na opterecenje. Njen desni kraj ce preko poluge 6 pokrenuti klipove razvodnika servomotora 7 na dole. V parnim turbinama protok pare regulise se pomocu grupe 1111aznica. Vlje u cilindru servomotora 12 iznad klipa !O otieace kroz sad otvorenu cev 13 i cev 14 u rezervoar za ulje. Centrifugalni regulator I je u vezi sa vratilom turbine 2 preko Pri vecem braju turbina u paralelnom radu bice neodredena opterecenje koje primaju po]edine turbine. Sva ova regulisanja obavljaju se preko odgovarajuCih Inehanizama i to fueno i automatski.razvodnik ulja.cev za dovod ulja u servomotor. Sasvim grubo regulisanje lllozenlO pastiCi veCinl iIi manjinl otvaranjenl zatvaraca dovodne cevi iii kanala. 14 . 49 - Princip astatickog regulisanja p 1 .otok Q u istoj srazmeri u kojoj se menja obrtni moment M. 5 kg/cm2 ) iz cevi 8 kroz cev 9 ispod klipa 10 servomotora. a u Kaplanovoj turbini 6 f.oslonac. za pame turbine 1. 2 .vratilo turbine.klip servomotora. 4 . Posto se protok smanji. 12 . 10 . kao sto se vidi na slici SI.- n n. 51 . 5 . Pretpostavimo da se brzina obrtanja povecala jer se opterecenje smanjilo.Obrtni moment M zavisi od elektricnog opterecenja generatora.poluga razvodnika. /"Prema izlozenom regulisanje brzine obrtanja turbine vrsi se regulisanjem protoka vode iii pare. 7 .. 11 . 50 .. Na sliei 49 pokazan je princip astatickog regulisanja. SI. const. Brzina obrtanja generatora mora ostati staIn a da se ne hi 11lenjali napon i frekvencija. obrtanjem sprovodnih lopatica Fransisove turbine. Automatsko regulisanje moze biti astaticko i staticko. a druge neoptereeene.. 8 . Klip 10 i zatvarac 11 ce se zaustaviti u odgovarajucem polozaju. 6 . tako se moze des!ti da neke masine rade preopterecene. Normalno je regulisanje automatsko pomocu servomotora. Ako se brzina obrtanja smanji zbog povecanog opterecenja sve ce se desavati obrnutim redam. 20 kg/cm2 .odvod ulja iz razvodnika.. 9 . Finije regulisanje posti. kao sto se vidi na slici 50 (p oznacuje opterecenje. Ulje ce dotieati iznad klipa !O i on ce dejstvovati u smislu povecanja protoka vode iii pare. 13 . Tegovi regulatora ce se razmaknuti i preko ogrIice 3 pokrenuti polugu 4 eko oslonca 5.

14 . odnosno turbine dobiti i8tU smanjenu brzinu obrtanja. Podesavanjem nagiba karakteristike regulisanja moze se po volji raspodeliti i optere6enje na pojedine masine. Na sliei 52 date su karakteristike za dye turbine. pri opterecenju turbine postiCi ce se nesto manja =-K::-=""---I . Nagnuta karakleristika postiie se takozvanom pavratnom vezom klipa 10. Pri 0 ' brzina obrtanja od normalne. 53 - Princip statickog reguIisanja >. 5 . To se ll10ze postici paralelnim podizanjen1 karaktef '4 ~ rTT.pomacu malag elektromotora sa daljine. 9 .odvod ulja iz servomotora. Fr still u1je pad pritiskom ispod klipa SI. jer ogrliea reguJatara daje otpor pomieanju. 2 . SI.naeJll opterecenje zavisno od brzine obrtanja. " Posebnim uredajem moie se nagnuta karakteristika izdiCi tako da se nominalna brzina obrtanja ne promeni. Pri tome ce desni kraj poJuge 4 delovati na klipove razvodnika u smisJu ubrzavanja povratka u ravnolezni poIozaj u kome su otvori za prolaz uija 9 i 13 zatvoreni._~_:. Klip preko poluge 15 s jedne gulisanja za dve turbine strane deluje na zatvarac II smanjujuci protak vade sta ima za posledieu smanjenje brzine abrtanja.t/ Prema rezervi vade koja je na raspaloienju hidroelektrane delima 11a pratocne i alcumulacione.cilinder servomotora. 6 .zatvarac.5 V!ste hidroelektrana i njihovi delovi \ -. Aka je zajednicka nOIninalna brzina turbina n ouda CC turbina 1 sa ravnijol11 karakteristikonl primiti na sebe veee opterecenje PI ad turbine 2 koja prima opterecenje P2' Pri pove6anju opterecenja z3jednicka se brzina smanjuje od 11 na n'. no' medutim.poluga za povratnu vezu. 11 .odvod ulja iz razvodnika. 16 . nego sio bi to uCinio pri astatickom regulisanju.---'-'_:-T~~B. Na sliei 53 prikazan je prineip mehanizma statiCkag regulisanja. Od praznog hoda do punag opterecenja brzina abrtanja opada za t. jer n'r-~'------. 7 . to ce pri opterecenju svi generatori. cin1e se deluje na razvodnik.--'L_ e 7 VOOA ILl A4RA povecanju brzine obrtanja regulator ff ----. Na t3j naem postize se nagnuta karalcteristika.matica za pomeranje poluge 4 ristike kad opterecenje raste i obrnuto.1 regnlator I ne raspolaze sa dovoJjJ J I . preko poluge 15 sa polugom 4.dovod ulja u razvodnik.poluga.dovod ulja u servomotor.osovina poluge. MeL ____. KJip 10 ce se ranije zaustaviti. Brzina obrtanja moze se povecati podizanjern zgloba 5 pom06u matice 16.centrifugalni regulator. 3 .Karakteristika rc10. Buduei da svi generatori u paralel~ nom radu llloraju imati istu frekvenciju. 13 . 10 . sto znaci da ce turbina zadrzati vecu brzinu obrtanja od onog sto je imala pre rasterccenja. potrebno je oddati stalnu brzinu obrtanja. 4 .poluga razvodnika.vratilo regulatora. Koliki ce biti nagib zavisi od odnosa krakova a i b paluge 4.2 nom silom da ga pokrene.ogrlica.. a s druge strane abrte palugu 4 pomo6u veze 15 aka zgloba 5. U odnosu na raspo75 74 .klip servomotora.-L 1 .-J '!r___ _ obrte polugu 4 oko zgloba 5. 3. S obzirom 11a smestaj pastrojenja razlikujemo hidroelektrane sa masinskom zgradom u recnom koritu i izvan recnog korita. Od praznog hoda do punog opterecenja broj obrta u minuti opada za t. 52 ." i I! I --TURB.razvodnik ulja. 15 . Pri tome se klip 10 ne pokrece.-___+_~ -----c----_ dutim te se pokrenuti lako pokretljivi klipovi razvodnika 7 i pu~ R P. Obrnuto.. 12 . 8 . Tnrbina I primice snagu P'1 a turbina 2 snagu P' 2' Pri tome odnas raspodele snaga na pajedine turbine asta"e isti.&c. Pomeranje matice 16 maze se obaviti·.

srednjeg pritiska sa padom od 15 do 50 m i visokog pritiska sa pad om preko 50 m. Narocito su velika optcrecenja koja traju kratko vreme.a1ter~ nator.'O~CCfle 77 8 iJroe I efl/9/0' . Ostatak od 155 dana u gcdini postrojenje maze da ostvari sarno snagu manju od norma]ne. 8 uzvodna turbinska ustava. Na slici 54 pokazan je dijagram promene protolea (rezim reke) u toleu godine za jednu ravnicarsku reku (a). a kada je protok manji od predvidenog ondft se mora sDlanjiti proizvodnja elektricne energjje. aleo teren dozvoljava ek"illlomicnu izgradllju aleumulacionog bazena. Reka je pregradena branom. 10 . Ispred brane se nivo vode povisava. Da bi se odredio normalan protole za neleu vodu nije dovoljno meriti dnevne protoke u toku jedne godine.betonska spirala.Kaplanova turbina. Elektrana radi ravnomer- neposredno bez dovodnih <kanala. Ovakav tip elektrane je »Fala« na Dravi. Izuzetale cini reka Drava. Na taj naCin" akumulaciona hidroelektrana moze dati vecu snagu nego protocna. 5 . 4 .portalna dizalica. 7 . . b . takozvani vrhovi opterecenja. a masinska zgrada se nalazi u produzenju brane. U novije vreme se u slicnim slucajevima masine i generat ri postavljaju u same stubove brane i lla taj nacin se izbe- 76 'P.resetka. Protok vade za koji je elektrana gradena nazi va se normalni protok (Qnorm. 11 .Elektranesa masinskom zgradOln U feenOm koritn .alpskog tipa Presek kroz stub brane s ugradenim IDaSinama (HE »Vuhred« oa Dravi) 1 . Obicno se uzimaju podaci za period od 10 do 20 godina. ~ Protoene hidroelektrane isk9riscuju prirodan protok vode. RaspolozlVI protoK menja se u zavisnosti od visine oborina. koji sa nivoom iza brane cini pad. Osim toga elektricna energija koju trose potrosaei menja se De sarno u toku godine nego i u toku dana. 55 SI. nije i u man]o] meri zavisi od atmosferskih prilika. Kad je protok veci od predvldenog onda se visak vode nekorisno preliva preko brane.kota gornje vade. 6 -sifon.kota donje vode AkuIDnlacigne hidroelektrane NaroCito su povoljni uslovi. Na taj nacin se za istu reku povecava broj dana normalnog protoka.) Aka usvojimo za normalni protok sedmomesecllu vodu. i za jedllu releu alpsleog tipa (b).dovod vade.lozivi pad govorimo 0 elektranama niskog pritiska sa pad om do 15 m. 2 . koji se iskoriscava u turbinama . leao dovoljan za prosudivallje vodnog tolea. 3 . 12 . leoja je alpskog tipa i koja ima najvise vode u julu i avgustu kada se tope gleceri. Ako reka nije dovoljno siroka moze se na jednoj obali izraditi vestacki zaliv. to znaCi da 7 meseci iii 210 dana godisnje mozemo racunati na normalni iii veci protale.Elektran~ sa zgraaoom u r~nom~~Dnt~ 'inogu'.se postaWt na dovoljno sirokim rekama sa strmim obalama.masinski prostor. 9 .ravnicarskog tipa.2 SI.poklopac. Nase relee imaju Ilajvise vode u prolece i jesen. ili vestackog jezera u kame se suvisna voda moze akumulisati (sakupljati) u vreme velike vode i docnije koristiti za vreme male vade. Ako je reka plovna mora se predvideti jos i propust za brodove i splavove. 54 Dijagram promcne protoka u reci a . Dnevna akumulacija moze dati dovoljno energije za pokrice vrhova opterecenja. jer postoje Sllsne i kisne godine.

3 .. kojom se u slucaju potrebe moze odici betonski poklopac i priCi masinama u stubu.cevi pod pritiskom. 4 -.slL-SI:ednjim_LY. Na kraju kanala a ispred turbina postavlja se razvodnik vode.razvodnik vode.reka.lL.. taka da gotovo svaka elektrana predstavlja posebno resonje.. 56 - Dispozicija hidroelektrane sa zgradom izvan rel:nog korita elektrane niskog pritiska obicno dolaze u obzir otvoreni kanali..'riyllcil!J!a) Na slici 56 prikazana je situacija hidraelektrane sa masinskom zgradam izvan recnog korila.!.'!!!l\. 4 .t:U!!f. !!'. Iznad masma postoje poklopci koji pokrivaju otvore u stubovima brane..zahvat vode. Duz brane krece se portalna dizalica. Za ublazavanje inercijalnih sila u cevima pod pritiskom.!!. a nesto uzvodno pocinje davodni kanal na Cijem se kraju nalazi masinska zgrada. Na ulazu u kanal postavlja se gruba resetka sa razmakom izmedu sipki od 100 do 300 mm. 81.c.gava podizanje posebne masinske zgrade. Za Dovodni kanal treba da ima sto manji pad. a delimicno kroz cevi pod pritiskom 6.. Na pogodnom mestu podignula je brana. 6 .Dispozicija hidroelektrane s vecim padom i akumulacionim bazenom 1 . Dovod vode do turbina vodi se delimicno kroz tuneI u steni 4. 6 - turbmske ustave. .!. 2 . Iz razvodnika viSak vode se preliva preko preliva 2.. 79 78 . 7 .. 2 -. Ispred svake turbine nalazi se turbinska ustava 6 i fina resetka 7. Recna dolina je pregradena visokom branom 2 i na taj nacin fornllrano vestacko akumulaciono jezero 1. 5 .O!i.visoka brana. Sl. 57 . 3 . 5 -rcsetke.dovodni kanal. 'Dispozicija jednog tipa bidroelektrane sa veCim padom (pritiskom) pokazana je na slici 58.sa zgradom. da bi se u turbinama iskoristio sto veCi pad izmedu nivoa gornje i donje vode.zgrada elektrane.odvod vode SJ.akumulacioni bazen (vestacko jezero). 8 . predvida se pred cevima pod pritiskom razvodnik vode sa rezervoarorn za izrav!li<ir()eI~l<tr~~. Vidi slikn 55. Ona zadrZava vece komade materijala koji plove po vodi.donjikanal. .taloznik fine nanje 5.eliki. Ustava praznog hoda 3 propusta svu vodu u donji kanal kad turbine ne rade. Ovakav tip elektrane je »Mariborski otok« i »Dravograd« na Dravi. 9 .ustava praznog hoda. .prokop kroz stenu.Detalj razvodnika vode 1 .m . 7 resetke. izvau. U njemu se kineticka energija strujanja vode pretvara u potencijalnu izdizuCi nivo vode u sIucaju naglog smanjenja protoka vode kroz turbine. 8 .EIektra. Ciji se detalj vidi na slici 57..p1itisk!!1!l_ I J TALOiNIK P£SKA 'o'OPT' GRUS'" RJIi£TKA . Na taj na6n se smanjujc opasnost naglog povecanja pritiska u dovodnim cevima i njihovo opterecenje. Iza grube resetke je taloznik za pesak i mulj.preliv viska vode. Od razvodnika vode do ulaska u korito reke vodi donji iIi odvodni kanal . koji se sastoji od udubljenja nad kojim se voda uspori. Dispozicija hidroeIektrane zavisi od terenskih prilika. 58 . .

88xO. posluzieemo se pribliznom jednacinom: .8 --: regulator turbine.Dispozicioni plan hidroelektrane 1 _""_ dovod vode kroz cev pod pritiskom.spoJillca. 3 -. Zadatak 9 . . Podaci 0 proracunu mogu se naci u tehnickim prirncnicima. b . 9-kanal sa kablovima. Na sIici 59 dat jc dispozicioni plan jedne elektrane (Simens) sa direktn0111 vezom turbine i generatorom sa horizontalnom osovinom. 2 .95 stepen iskoriscenja generatora YJg= 0.zamajac. 50 Hz. .:~sokog napona. Prenos sa turbine na generator llloze se postiCi i pomocu konicnih zupcanika. Klinastim kaisem se mogu preneti snage do 220 kW. Buduci da nisil poznati blizi podaci 0 hidraulickim gubicima. 7 __ sinhroni generator od 150 kVA. a-celija za el.sifon.komandna tabla. dobicemo Pg=P.8xO. kao sto je pokazano na slici 60. Klinasti (trapezni) kaisevi upotrebljavaju se mnogo eesce od pljosnatih.. ~ .736 = 22 kW Preenik generatorovog kaisnika je dat D g = 360 mm.donja voda.M 'V'v 11 /' fJd/uA /illdi[/'ld!Y t1'v'-L· 1 i J I\. postroJenJe . 81. 400 V.95xO. Gna je moguca samo aka i turbina i generator lmaju lstu brzinu obr~ taja.88.Za malu seosku hidroelektranu sa pad om H = 10 m i protokom Q = 358 I/s na raspolaganju su Fransisova vodna turbina sa brzinom obrtanja nt = 357 obr /min i sinhroni generator sa ng= 750 obr/min. sto zavisi od brzine obrtanja generatora.8 KS. J)I] 'dpO. Resiti prenos snage sa turbine na generator. 80 81 .Fransisova turbina sa spir:cllJ?im dovodom vode.n.736 = 35. c . 5 . Prethodno cenlo odrediti Sl1agu turbine i generatora. Ovakva veza se najceSce primenjuje u elektranama. P t = 10 Q. Res e n j e: prenosni broj brzine 0 brtanja manji je od 5 pa mozemo usvojiti prenos kaisem.Najbolja i najjednostavnija je direktna veza pomocu spojnice izmedu vodue' turbine i eJektricnog generatora.' '~p' Y) g O. 59 . 1 000 obr /illI.transformatorska prostoIIJa 6 Elektrane i razvodna postrojenja Aka usvojimo stepen iskoriscenja prenosa kaisem YJp= 0. U malim hidroelektranama (do 150 kW) dolazi 'u () bzir i veza kaisem izmedu turbina i generatora. H = IOxO. 4 .358 X 10 = 35.

60 .Prenos turbine na generator pomocu konicnih zupeanika 1 . kW/cm 2 8 7 n/n 4/400 1/200 k 81.veliki zupcanik. ng D.mali zupeanik. Standardne sirine !caisa b [mm] iznose: 30-40-50-60-70-85-100-120-140-170-200-230-260-300-350-400-450-550.a h [mm] iznosi prosecno: za jednostruki leai. a v brzina leaisa m/s. 6 mm). 3 .1 m/s. VeCi precnici dobijajll se mnozenjem ovih brojeva sa 10 iIi 100. 82 5 10 15 20 25 30 35 40 m/s '11 SI. Sila u leaisu F Px 75 2"~x 75 ~ 190 kp..60a 6' 83 I . 1400)~: gde je: P [leW]. 60 s D[mm]~(1150 . Debljina !cai.brzina abrtanja manjeg kaisnilea Standardni precnici leaisnilea D [mm] iznose: 20-22-25-28-32-36-40-45-50-56-63-71-80-90-100-112-125-140-160-180. D g = 2.2 za lelinasti Imis.prenosna snaga manjeg leaisnilea n [obr. za dvostruki 6 . gde je: c = 3 za leai..756x357 ~14./min].1 m. Ako nemamo podatalea iz leataloga a precrrileu manjeg kaisnika mozemo ga priblizna odrediti po Saverinu iz 3 nt Dg te je D. za trostruki 12 mm i vise.Precnik kaisnika turbine dobijamo iz odnosa 1=-=- . f I . 3 .a iznosi Z = e' F = 1/40 1 0 3·190 = = 570 kp 2 sa leoturom zatezacem. 14...8 kW Icm 2 iz hive hiD = 5/360 = 1/72.1 Brzina kai.= i . Iz dijagrama na slici 60a eitamo k = 2. . 2 . bez zatezaca.. e e = 2.14xO.zatvarac za prainjenje okna 6 I 5 4 3 4/400 1/70 ~/50 2 Sila u lezistu usled zatezanja leai. a za brzinu kaisa v = 14.. 10 mm..1 gde je P snaga turbine u KS.a 7t·D·n 60 X 360 = 756 mm. 7 mm (obieno 4 . Usvajamo jednostrulei kais debljine h=5 mm. 3.

Razmak iZlnedu osovina llsvajanlo a = 2000 mm. a v.. 60c Duhinski plovak Usvajamo sirinu kaisa b =. Pribliznu duzinu kaisa dobicemo iz L~2a·~ gde je: Q [m 3Is] b [m] h [m] 111 protok vode sirina preliva visina preliva koeficijent zavisan od h i h - .83 em' ---'--0.57 (714 + 340) + i2.Podatak za k se odnosi na najbolji kvalitet.57(Dt+D y)+ (Dt·. Protok u prelivu se 1110ze dobiti iz obrasea Q ~m·b·h ]f2gh 20m Sirinu kaisa dobijamo iz b [em]~­ _:-__ O=--~o ~ J i S h 9. gde je S [m2] povrSina preseka profiJa korita.0. Preliv za merenje se pravi od dasaka sa ostricom od celicnog lima (vidi SI. Za trgovacki kvalitet kaisa smanjicemo k za oko 20 %. Razmak izmedu osovina kaisnika iZl10si 2 do 4 puta precnik veceg kaisnika.42 dobicemo priblizan obrazac Q ~ 1. Protok vode se izracllnava po obraseu Q ~ S' v [m3 Is]. Pod strujom vode iza ostre iviee mora se omoguCiti pristup vazduha. 60e mereci put i vreme za koji ga prede.7 em ~ 197 mm Ysr~ ~ Va 81. 60b Povdinski plovak SI.[m/s] srednja brzina vode U odgovarajuceln profilu. pa cemo dobitii k ~. N-as ovde zanilna ll1erenje malih protoka.·D y )' 4a . iIi pomocll dubinskog plovka (stap sa leg~m) vidi sl.8 ' 2. 200 mm.8 = 224 kW lem 2 • Presek kaisa racunamo iz sl. 1. 60d ~ Preliv za rnerenje protoku vode Za merenje protoka na postojeCim brdskim vodenicatua vidi sliku 60e.86 b .7 Merenje protoka vode Ako za m usvojimo pribIizno 0.jih3 [m3/s] Merenjenl vecih protoka vode have se strucnjaci~hidro­ lllctri koristeci pri tome specijalnu opremu i instrumente.l~--:-340)2 4 x 2000 3. Srednju brzinu vode mozemo priblizno odrediti pomocu povrsinskog pJovlca (lopte iii boee) vidi sJiku 60b.5666 mm g = 9. 85 84 . Povrsinu S [m 2] odredimo priblizno prema obliku profila. Tacnije se lnali protoci mogu meriti pomocu preliva. 60d).5 em 19.81 m/s 2 L ~ 2 x 2000 + 1.

cime se omogucava koriScenje visokih napona. 0. U novim vecim elektranama obicno se usvaja napon alternatora od 10... 87 86 . Napon alternatora obicno se moze regulisati u granicama izmedu 90 i 105% od nominalnog napona.98. v = VigH = 4.. pretpostavlja se da je cos'P = 0.).8.84~ 3. Stepen iskoriscenja alternatora iznosi 'f)g= 0. 60e - Protok brdske vodenice Zadatak 7a Odrediti snagn brdske vaden ice ako je brulo pad Hb= 6 m. Snaga alternatora se izraiava u kY A (prividna snaga).84 ~ 10.2·10.43VH [m/s] . Na rotoru se nalazi pobudni namotaj. Prema preporukama lEe genera tori moraju biti sposobni. H ~Hb-1150~ 6-8/50~ 5. a za pogon sa vodnim turbinama mogu biti gradeni i sa horizontalnim i sa vertikalnim vratilom. a pobudna se struja najcesce dovodi iz poseb nag pobudnog generatora jednosmerne struje preko dva prstena na vratilu i dirka. pri cemu vee.2em2 4 4 v ~4.5 kY. Stepen iskoriscenja opada ako alternator radi neopterecen.~ 0..Neto pad dobijamo iz H = H b. Aktivna snaga alternatora u kW iznosi P = P. 50. U nasim elektranama za alternatore visokog napona doJaze u obzir naponi: 3 150. Nominalan napon alternatora uzima se za 5% veti od napana mrezc.43 H ~ 4. kako bi se delimicno kompenzirao pad napona u elektricnoj mrezi.1/50.061· 5. koji zavisi od vrste potrosaca i karakteristika elektricne mreze. Protok dobijamo iz obrasea Q~ mf:!. cos 'P.7 ~0.7 m/s statora (indukta) bez pokretnih delova. m . 10· Q. alternator ima veti stepen iskoriScenja. H~ 10 ·0.95 za kruini cipun. a indukt stator. gde je Hb izmeren bruto pad.brzina istieanja vode. /'. duzina buke 1=8 m i precnik okruglog cipuna d = 8 em. u ::::J 81.1t f~--~--~50. Pod naponom alternatora misli se na slozen (linijski) napon. Strujno preopterecenje je dozvoljeno samo kratkotrajno (25% u trajanju od 1 min. Alternatori za pogon sa parnim turbinama i Dizelovim motorima imaju horizontalno vratilo.84 m d 2 7t 82 . 6300 i 10 500 V.95.06Il/s 10 10 p~ Q~ mIv [lis] 10 gde je: f[em'] .JJ Z ~: a. to jest napon izmedu dYe faze. Ako nije drukCije naglaseno. da za vreme od 15 s izdrze struju 50~~ jacu ad nominalne. Normalna frekvencija alternatora 1I Evropi iznosi 50 Hz. Struja opterecenja se uzima neposredno Sa ::r: . a nz = 0.. gde je cos'P laktor snage.presek eipuna.75 . U alter~ natorima je induktor rotor. Prema tome za mrezu niskog napona 220/380 V generator ima napon 231/400 V.43· 5.koeficijent kcntrakcije (m = 0.90 za pravougaoni eipun). Vkeliko je prijemnicil1l<:t potrebna jednosmerna strllja ona se dobija iz naizmenicne pomocu usmeraca.56 KS 4 ELEKTRIC:NI GENERA TORI U ELEKTRANI U elektranama se koriste trofazni sinhroni generatori iIi alternatori. a I [m] duiina buke (dovodne cevi).

taka da IllogU hiti otvorene konstrukcije. Radi pojacanja ventilacije mogu se do dati i limena krllea na verrell rotora.klizni prstenovi.7 2p I 2 4 1 500 6 8 10 I 12 I 16 i 20 I 24 250 ~ II 13000 ~1 000 1_!50 I~I~ ~~ i isturenim (vidljivim) polovima. Za vece masine postoji uredaj za protacno i za opticajno hladenje. 60f . Polavi nisu istureni. pa se takvi roiori nazivaju i rotori sa skrivenim polovima.3 81. pa se mora pribeCi ve!itackom hlaael1ju.Tab1. 2 -.ju brzinu obrtanja zuatno mauju od brzohodih. Na slici 60f dat je izgled rotora brzohodog alternatora (turboalternatora). kao na primer u hidroelektranama. 61 - Izgled sporohodog alternatora (Siemens) od 960 kV A i 500 obr /min 4.spojnica. nego su skrivcni. rede 1 500 obrta u minuti. sto ima za posledicll povecanje broja pari polova (p = 60 f In). Na slici 61 dat je izgled sporohodog hidroalternatora od 500 obr jmin sa horizontalnim vratilom. Vrednosti u zagradama treba po mogucnosti iZbegavati. kao sto se vidi na slici 61. Alternator za opticajno hladenje je potpuno zatvoren prema 2 . SJ.2 Sporohodi alternatori Sporohodi alternatori ima.ventilator. Granica obimne brzine za turboalternatore iznosi oko 150 m/s.3 Hladenje alternatora Sporohodi alternatori imaju dovoljnc povrsJl1e za hladenje. Brzohodi alternatori imaju teskoea u hladenju zbog izduzenog rotora. 4 . Ovakvo hlaaenje je mogllce gde je vazduh Cist. 4. cime se sm. 5 . Sami obrtni delovi deluju kao ventilatori.anjuje preenik rotora.1 Brzohodi alternatori Brzohodi alternatori imaju 3000. Sporohode alternatore pokreeu vodene turbine iIi klipni motori.pobudni generator 4. Pobudni nanlotaj je rasporeden u zlebovima po obimu rotora. Za protoeno hladenje svet vazduh se usisava kroz narocite kanale u samoj zgradi.valjak induktora. Precnik 1'otora se mora smanjiti zbog velikih centrifugalnih sila pri velikoj brzini obrtanja. Rotori Sll obienn kratki sa veCim preenikom 88 89 . Za njihov pogon se koristc pame turbine. prolazi kroz' alternator i s druge strane opet kroz kanale u zgradi izbacuje napolje. ~I~~~~I~I~-I~-~:-~--+Sl Broj polova 2 p 1 standardne brzine obrtaja za sinhrone elektriene generatore kod 50 Hz date su u tablici 7. U manjim aIternatorinla su ventilatori za hladenje ugradeni na krajevima rotora i oni potiskuju vazduh kroz kanale za hladenje. 3 . pa taleve alternatare nazivanlo i turboalternatorima. Karakteristican izgled brzohodog alternatora je u vrlo izduzenom rotoTu.Rotor turboaltcrnatora 1 .

1 Okidaci Okidae je naprava koja stavlja prekidae u pogon. 6 . 4-kvacilo. Ovaj postupak ima i tu dobru stranu.. Primami okidaci su ani kojima se merna velicina dovodi . \t\A\~~ ". Prekidaei snage su oni prekidaei. a primarni naponski okidaei dolaze u obzir sarno za nizak napon.r ". aktivira k~d na njegov elektromagnet (elektromagnetski okJdac). hladi se u hladnjacima pomocu sveze vode.">.·~ . . III na nJegovu bimetalnu traku (terrnicki okidac) de~~Je promena neke fizikalne merne velicine. ! .J '. na primer struje III napona. koriste danas direktno hladenje provodnika pomocu proticanja vodonika iii vode kroz kanale u samim provodnicima rotora i statora.~4'_. ~. vaiil.. .opruga prekldaca.Serna primarnog okidaea (a-princip.:-:~ . sto Sil gubici u vodoniku manji nego u vazduhu. 5-oslonae.~~y ' "::?.. Sem toga u oplicajno kolo maze se ubaciti CO 2 iz boca pod pritiskom. kada dolazi do najveceg opterecenja prekidaea. cime se ubrSI.. a osim toga Be i pozaT U vodoniku brze gasi nego u vazduhu. 63 .:.... J ~_~~ .Opticajno hladenje alterzava gasenje pozara (vidi sliku natora 62).. c. Na taj nacin se mogu postiCi snage pojedinih jedinica i do 1 000 MW. ~e~?sredno .. pa i u slueaju kratkog spoja. "':d ~'::.> '..:-!.m koji j~' prosao kroz alternator i taka se zagrejao. NajveCi alternatori. _~_. 62 . Na taj naCin vazduh ostaje cist iako je atmosfera zagadena." '~<..kontakti prekidaca U . Za vrlo velike moderne alternatore primenjuje se opticajno hladenje sa vodonikom umesto sa vazduhom. 2-kotva~ 3:-opruga kvacila.. b c 81.calternator. 91 . Primarni strujni okidaci se primenjuju u postroJenJlma manJe snage za napone do 35 kV. a zatim se panova vraca u.simboHcno oznacavanje) l-elektromagnet. koji su u stanju da prekinu strujno kolo pod opterecenjem. da se eventual an pozaT u ahernanatoru ne maze prosiriti zbog ogranicene kolicine kiseonika. spoljnjem vazd'uhu. Korist od vodonika je u tome.> _.j ' J (.~ '1 ./ '-7 r-:~C / I ELEKTRICNI APARATI Elektrieno kolo se iskljlleuje i lIkljueuje pomocu prekidaea. 1.. Okidae "'..~ . 7 . .j" --Yc til . b i c . .

. Na slici 66 pokazana je serna veze sekundarnog strujnog relea sa okidaeem. Okidac sa prirnarnim releom SI. Sekundarni okidaci su oni na kojo merna veliCina (struja iii napon) ne deSI.luje neposredno. Na slici 65 prikazana je serna veze primarnog strujnog relea sa okidacem.. Radni kontakt Ie se zatvara.~ Serna sekundar.lped.!!la... i struja i napon. na primer jednoslnernu struju iz akumulatorske baterije. koji ukljuei struju kroz okidae iz posebnog izvora. 65). iii posle nekog podesenog vrernena. rnedutirn._Z-'!~tita) . elektromagnet I (na slici 63a) privuee kotvu 2. S.. 66a). Sto je kvar bli"e releu vreme okidanja je kraee. Vatmetarsko rele ima strujni i naponski navoj.T . Obicno je rnoguee podesavanje struje iskljueenja u veliCini od I do 2 puta nominalna struja 1 1 =. Na sliei 64 prikazana je prineipijelna serna veze sekundarnog okidaca za jednu fazu." \' .(gjsta!1. .":'1!!:!2. Obicno proradi kada se prividni otpor smanji ispod odredene vrednosti (podirnpedantno rele). posto je pobudeno naziva se vrernensko rele'! Vremensko dejstvo se postize obicno pomocu satnog luehanizma. Na sekundarno rele merna veliCina deluje preko mernih transformatora. Distantl1. 1) Vreme iskljucenja moze biti nezavisno... 92 93 .!l!:L.)'\0. opruga 6 iskljuci kontakte prekidaea 7. 64 -.. iIi elektromagneta. 65 - + ~~---+ STRUJNO REtE.. iIi zavisno od veliCine nastale struje.~ J. l_ll.T. 66 -.To je zastitno rele u kome vreme okidanja zavisi od lliraljenosti kratkog spoja od distantnog reI ea. 110 iii 220 V). 60. Kada jaCina struje prede odredene granice. Posta je kvaCilo 4 oslobodeno. a koji kad proradi elektrieki upravlja drugirn uredajima. kako se obicno crta u semama. (1. . Distantno rele mora imati usmerni clan. Prirnarno rele je ono na <:iji elektromagnet iii terrnicki uredaj merna velicina de]uje neposredno. koja savlada oprugu 3 i akrene polugu sa kvacilom 4 oko zgloba 5. Rcle moze ukljuCivati strujna kola sa jednosmernom strujam (24. koji ce mu omoguciti delovanje sarno ako energija tece od sabirniea. Mirni kontakt se otvara.!i. OKIOAC OKIDAt! SI. Zatezanjem opruge 3 lnoze se podesiti veliCina struje prj kojoj olcidae proradi._ simbolicno. Rele koje stupa u dejstvo posle nekog vremena. Pri tOlne se vrlo Inalim snagarna moze delovati 11a velike snage./ ) • Na sliei 63 pokazana je principska serna prirnarnog okidaea za maksirnalnu struju ugradenog u jednu lazu.o' rele.. sto je povoljno i u pogledu konstrukcije i u pogledu sigurnosti osoblja.. kad se rele pobudi.Okidac sa sekundarnim releom ) -~~:~B.l>ab!J. 2)ln' Na slici 63b i c prikazan jo isti prekidae S. strujni rele ukUuCi kontakt Ie." Rele je uredaj na koji deluje promena mernih velieina. nego preko mernog DOg okidaca (ST strujtransfonnatora. Naein dejstva. I relei se mogu podesavati zatezanjern opruge iIi na neki drugi nacin. Prekidac se po novo ukljueuje rueno ili pomocu nekog matara. kad se rele pobudi (kao na sl. i sa naizmenienom strujorn iz strujnih transforn1aiora. Na taj nacin U okidacu ni transforrnator) nece hiti sllvise jakih struja.r:£k rneri prividni otpor linije do mesta kvara Z = U / Ii prikljucuje se preko strujnih i naponskih transformatora (vidi sl.". pa se pobudi tek kad na njega deluju obe velicine. ono rnoze stupiti u dejstvo (ukljueiti kontakt k) odrnah. Kada se rele pobudi.. ni visokih napona. okidaei se mogu ugraditi u dYe iIi sve tri laze. . Kad jaeina struje prede odredene granice.

~"C'.3--distantni relei.:\ ~ ~ ~ <::'~ '\. na ciji se sekundarni navoj prikljucuju strujni navoji instrumenata i relea za visoki napon. ----I/:_ l:3-M<.. K2.02 .ls..rl z u 1" SI. Vremenska karakteristika relea je takva da se radni kontakt d utoliko brie zatvara ukoliko je impedansa manja.granicnik '~ ~.strujni navoj.Podimpedantno rele a .m~: \I / ~l ivV"V o". '~V. % u releu sa mesovitom karakteristikom je sredina izmedu reIea sa neprekidnom i stepenastom karakteristikom. A. a niski napon ako jacine struje prelaze izvesnu granicu (obicno 100 A). 6Gb). Rele na mestu 3 neee okinuti jer na tom mestu energija teee ka sabirnicarna.granicno vreme relea 1. 3 I I Impedantni relei se upotrebljavaju n mrel'ama STfdnjeg napona.mi~ransfo. .karakteristike relea 1. a aka ana zataji rele 1 okida posIe vremena t u1. Merne transformatore izraduje Tvornica »Rade Koncar« u Zagrebu i »Energoinvest« u Sarajevu. Strujni transformatori su mali jednofazni transformatori. jer je na tom mestu manja impedansa (2'2") od one na reIeu 1 (1'1") koji je blize izvoru energije.. Kl.~~. 66a . . Distantni relei su narocito pogodni za zastitu u razgranatim zatvorenim mrezama.Stepenasta karakteristika distantnog relea 1.:::\ 1td~~''V t '[5J [ Q. .. U slucaju kratkog spoja kod B okida reIe 2 u vremenu t b ..:1:>\.t t .B.radni kontakt. relei i finjji aparati ne mogu se prikljuCivati direktno na velike struje i visoke napone.· \.3. t g2 .2. \"-. odnosno velicine otpora voda. U normalnom pogonu je vucna sila elektromagneta b veea od sile elektromagneta a usled cega je radni kontakt otvoren. tgI . Zbog toga ee prvo okinuti rele na mestu 2. K). jer bi to izazvalo velike konstruktivne teskoee i jer bi sa njima bilo opasno rukovanje. "" ~~ ~ .2. U releu sa neprekidnom vremenskom karakteristikom okidno vreme raste neprekidno sa udaljenoscu kvara. Ovi reIei imajn najkrace vreme okidanja i najvise se naIaze u upotrebi.. b . e . d . .~~ ~\O'4 .\. 66c .~0~ ~~. 0.naponski navoj. a to je granicno vreme iskljucenja relea 1. U slucaju kratkog spoja u mrezi na mestu K napon je jednak nuli i raste ka izvoru energije (vidi sl. u releu sa stepenastom karakteristikom je rasporedeno n nekoliko stepena. a Merrn instrumenti.Vucne sile elektromagneta a i b se uporeduju preko poluge vage c.. 66c. vreme okidanja drugog stepena Is . a reaktantni reIei dolaze u obzir u vodovima najvisih napona.~ SI.\.poluga vage.C-mesto kratkog spoja. Vrenlc prvog stepena obicno se krece u granicama t1 = 0.66b 1<' 2" Vremenska karakteristika pokazuje zavisnost vrelllcna okidanja relea od udaljenosti kvara.l <> )< .granicno vreme relea 2 Uz konstantnu struju kratkog spoja Ik impedansa ee se menjati proporcionalno naponu Z = U /1 [0]. Stepenasta karakteristika je prikazana na sl. 81. c . Nominalna struja na 94 I 95 v /i.

. 50. I 96 10 - . potrebno je da nominalna snaga prikljucenih potrosaca odgovara nominaJnoj snazi transformatora P u VA. onda se njegoYi krajevi oznacuju sa k 12 11 • Svi metalni delovi koji nisu pod naponom moraju se uzemljiti. 800 i 1000 A._.Oznakc krajeva strujnog transformatora a . stapa. Ako se strujno kolo otvori maze doCi do opasllog povisenja napona. Da hi strujni tranSfOfll1ator u svojoj klasi ostao u granieama greske. koji se upolrebljavaju u elektricnim poslrojenjima. kad god to ekonomski obziri dozvoJjavuju. sa dva jezgra. Aka sekundarni navaj Ima odvojke. Ovim se obezbedujemo od 1'0sledica proboja iZTIleaU primarnog i sekundarnog navoja. . 10. sredeni su u tabliei 8. 200.-~- ±3% I--~-II.5 ±O. 2 k 2/. Nominalna primarna struja ima standardne vrednosti: 5. Osim toga se uzemUuje i jedna stezaljka sekul1darnog navoja (obicno sa oznakom Ie). 10. 80. KonstrukciJe strujnih transformatora su razlicite: u obliku lonca. a na slid 69 u abliku stapa..1%) je proeentualno odstupanje stvarne sekundarne struje pomnozene odnosom preobrazaja od priw marne struje.. __ merenje snage i energije. sekundarno strujno kolo ne sme biti otvoreno.sekundaru strujnog transformatora iznosi 5 A. to jest za napone preko 250 V prema zenl1ji.. Podaci 0 klasama strujnih transformatora.. Na slid 68 data je skica strujnog transformatora U obliku lonca.-'--za--priblizna merenja i prikljucak instrumenata i relea u pogonu StfU. 100.5% - Precizni merni transformatori . Strujna greska (6. ISO. IS. 45.. M en1} transfof1nator sa jednim primarnim i sa dva sekundarna navoja moze imati za svaki navoj posebnu karakteristiku. 120 i 180 VA. II UgaoDa greska (S) je u minutima izrazen fazni pomeraj Aka je strujni transfonnator u pogonu.sa jednim jezgrom.. 1<ao i u drugim oblicima. Ii 1% ~ 1111 12 -1'. Naponski merni transformatori upotrebljavaju se u 1'0strojenjima visokog napona. 30. potrosaca Pogonski m-e-rn-j-ll-'a-n-s-fo"r-m-a-'-o-r-i1 -l--I-~-L-l·% ___ 3 za . b _..emama ._ __1-· _ __ Strujni transformator moze imati dva ili vise jezgra sa odgovarajuCim navojima. 40. zamke. 60. Ona je pozitivna ako .-'a-pa za maksimalni okidac . SI. Klasa strujnog transformatora brojno odgovara strujnoj gresci pri 100% opterecenja. 75.. 600. U tom se slucaju krajevi oznncuju 1 k 11. Zato merni instfU111cnti i releji treba da se napajaju iz posebnih mernih transformatora.jni transforrna-'-o-r-u-o-b'-j--jk-'u-. za distantnu i zemljospojnu zastitu Grubi merni transform-a-'o-. Standardne nominalne snage strujnih transformatora iznose: 5. V L 0 D-j'vv:r k X/\/\/\L 12 C) i. 67 ".___. sekundarne struje obrnute za 180 prema primarnoj slruji.I' ____ .za tacna merenja snage i cnergije velikih elektr. Kara1cteristike mernih transformatora za luerne instrumente i za releje su razliCite. 20. 90. iii kratko spojeno.12 prethodi primarnoj struji 11 . c . Prinlarni krajevi se oznacuju velikinl slovinla KL iduCi od izvora energije. a sekundarni krnjevi malim slovilna kl.. 15. a u specUalnim postrojenjima u rudarstvu i in7 E!cklrane razvodna postrojenja 97 .Na sliei 67 pokazane su oznake strujnih transformatora u elektricnim visepolninl semama. Izuzetno kad Sll potrosaci mnago udaljeni od strujnog transformatora moze biti sekundarna struja I A. Ono 1110ze biti 11i prikljuceno na sekundarno opterecenje.. 30. 0 w k l Q} I( o JY~ fl A1\ Ik 21< 2/ bJ 2b fJl\.100. ± _ 1O~{.sa ograncima na sekundarnom navoju Namena 0. 400. Oznaka krajeva n !. 300. 60. ___.

. ¥ . navoja je lIzemIjen. 60. 7 . 450.. Nominalni nupon primarni (V n): 3.. 3x60 VA.ulozak od drvcta.ini transformator u obliku· stapa I-primarni navoj II obliku stapa. Nominalnom primarnom naponu odgovara sekundarni nominalni napon od 100 V (ranije 110 V). leao i za trofazne transformatorc sa vise od 3 stuba smatraju se se leao nOlllinalni naponi fazni naponi. 180.posuda transformatora. Jednopolno izoJovan naponski transformator irna san10 jedan haj primarnog navoja izolovall na pun fazni napon i taj je haj prikIjuccn na jedan fazni provadnik.\!\J'. 30. pa se proizvode sa elva izvoda za oba napona.~_" -~J L~ . 220 kV. 3 i 4 jezgra sekundarnog navoja. 60. 3 -. 68 ~ Strujni tnlDsformator II obliku IODca 1 ~ primarne stezaljke. 900.6.20. 71 .30. 240. Na slici 71 dal je izgIed dvopolno izoIovanog naponskog transformatora za 10 kV. a za 81.t' -' . a oznacuju se kao Inedufazni naponi podeIjeni sa 113.izoJacija.dustriji preko 500. Drugi kraj primarnog 98 Naponska greska (L\. proizvodnje »Rade Konear«.. 110.Stru. 90. 15. 0 _c (d r i' ) J{ . 45. a na slici 70 jednopolnog izolovanog za 30 kV.l·~/~\ . Za jednofazne naponske transforrnatore koji Sll prikljuceni izmedu jeduc faze i zen11je. Sekundarni napon iznosi 100 V (ranije 110 V).~ ~.primarni navoj. 70 - Naponski transformator jednopoino izolovan za 30 trV SI..sekundarni navoji uapone preko 35 kV dolaze U obzir san10 transformatori sa uljem. 6 . 2-izolacija od tvrde hartije. 4 .t. odnosno 660 V.10. 5 i 6 . Dvopolno izolovani napol1ski transformatori imaju primarni navoj koji se prikIjucuje saba kraja na medufazni napon. 150. 1 200 VA. 5 . 99 " . . Snaga trofaznag transformatora iri put je veca od jednofaznog i obclezava se 11a primer sa 3x30 VA. Za niske napone i za visolce napone do 35 kv izraduju se sllvi lransformatori bez ulja. 600. zatim transformatori U obliku lonca punjeni sa masom iIi sa uljem.Naponski transformator dvopolno izolovan za 10 kV 5 4 5 Sf.' .\ 'h i J i .jezgro Naponski transformatori su jednofazni iIi trofazni transfonnatori male snage.provodni izolator.V%) je procentllalno odstupanje sekundarnog napona U 2 pomnozenog sa odnosom preobrazaja me.. od primarnog napana VI' Ugaona greska (3) je u minutima izrazen fazni pOlneraj sekundarnog napoua obruutog za 180 prema primarnom. U tablici 9 date su klase i namene naponskih transformatora. 81.l'I "r' ! . Nominalna snaga (P): 5. Klasa transformatora odgovara brojno naponskoj 'greSci. 69 . Na laj naCin se posliie bezopasno rukovanje sa instrumentima i aparatima. 300.. 2 . 120. .sekundarni navoj. 8 -. 10.35..

trofaznih (uloga kao V ~ veza) (obicno kraj v). Seme veze i oznake krajeval) za dvopolno izolovalle jedno· fazne i trofazne naponske transformatore pokazane Stl na s1ici 1) Po novim internacionalnim oznakama se kwjevi transformatora oznacavaju sa: A. Wi a. _ _ _ _ _ ' gijc u ± 1. Sem toga uzelnljcni primarni navaj cdvodi U zC1nlju i staticke tovare. C umesto U... a sa strane niskog napona snmo na provodnike koji nisll uzemljeni.dva monofazna 11 V . 1.naponskih trofaznih. Ako je L duiilla Iinije od strujnih trallsformatora do in· strumenata. sto bi dovelo do velikog magnetskog rasipanja i op1erecenja transformatora.-±-3~. Aka je potrebno da zvezdiste na strani viseg napona bude uzenlljeno ne ll10ze se upotrebiti obi can trofazni transformator SI. c . Svi metalni dc1ov! koji nisll pod naponom moraju se llZemljiti. d strujnih c Naponski transforrnator je prcdviden za prijemnike sa velikim otporom i zato ne sme da radi u kratkom spoju.n~-ge-i-en-e-r-·-I veliki~~_Po_s_tl_·o_je_n_jl_·m_~_. c umesto ll. onda se racllna sa ukupnonl duzinonl mernih vodova Lu: Ln = 2 L (slrnja u povratnom provodniku I = SA) za 1 slrujni transformator sa posebnim povratnim provodnikom.monofaznih (za volim~tar i frekvcl1cmetar). . b . W.-S-. ._~. tako da n sIucaju probijanja izolacije izmedu prilnarnog i sekundarnog navoja iskljuci najblizi osigurac..8 .vezi.____. jer bi II slucaju spoja sa zemljom jednc faze U TIlrezi visokog napona doslo do porcmecaja u radu transformatora. I Za merenje snage i energije u postrojcnjima za distantnu zemljospojl1U zastitu Za Pl!~Jj~lcak ~aponS~!h~~1 a .~. Osim toga sc uzemljujc i jedan kraj sekullchLrnog navoja K •1 r ..-. Lu= 1. Zbog toga treba posta viti osigurace na sva1d provodnik sa stranc visokog napana. Zbog toga se U ovakvim slucajcvima koristc naponsid tnmsformatori sa pet jezgra. moci ce se pomocu njih meriti napon nulle lacke (zvezdista) prema zemlji. U tahlici 10 data je prosecna snaga instrumenata i aparata za prikljucak za menle transformatore. 9 1 KI- ! i·--0 s-T--±-0-s-:--±--zo-. Kod j"ednopolno izolovanih naponskih transformatora uzemljuje se sekul1~arna stezaljka X i primarna X. 73 Oznake mernih transformatora II jednopolnim scmama . 1. v. h. b . 1 sa Naponskal Ugaona a grdka greska I I Vaii za I nap~_~_e_. tako da nece cIoCi do rasipanja.Tabl.dva jedncf'-'zna napon- h -ili-'!- I II: t0iJ' =ElF $. Ako se na dva nova jezgra (stuba) stave elva navoja vezana na red. a na slici 73 pokazane 5U oznake naponskih i strujnih tra118fOfmatora 1I jednopolnim semama.-c-o . Zbir fluksova 11 sva tri jezgra ne bi vise bio jednak nuli.2 Ii._1 72.naponskih jcdnofaznih. tako da se visak fluksa moze zatvoriti preko cetvrtog i petog stuba. Za N '~-n-.i mogu postcjati usled atmcsferskih praznjenja. h ska u V ~.-e-n-a-'----' tacna m-e-r-en-j-a-. V. " R'" w lJ u I J Urn v b) ~v "fPi"l 'If u ~ I [] ~ .9 L (struja u povratnom provodnilcu I = SA) za 2 strujna transformatora sa zajednickill1 povratnim provodnikoms 100 101 .Visepoine scmc naponskih transformatora a . 72 -. moci ce signalisati poviseni potencijal zvezdista prema zemlji. jer bi osiguraci bili i suvise mali. Scm toga svaki jednopolno izolovan naponski transformator ima pored glavnog j pomocni sekuncIarni navajo Ako se sva tri pOlnocna navoja spoje u otvoren trougao.vezi (za vatmetar i brojilo). JJ~ Q c) 81. -. Tri jednofazna naponska transformatora ilnaju u stvari 6 stubova. Ponekad se strana visokog napona ne osigurava. X i x vczanim u zvezdu. m . S . sa 3 stuba. q:: c .O'~ ± 40' 0. B. koji 1I mrez.2 --~~_---. c .0 --3.. Za istu svrhu se lTIOgU upotrebiti 1ri jcdnofazna jednopolno izolovana transformatora sa krajeviIllO.

>'_:....... ..~"!..0 VA) '. 10 10 .-..Lu= 1..____ 400 000 I-V3. 3 5 .07 3 3 3 lO - Rastavljaci su prekidaCi.2 1... 50 50 200 70 3 3 3 3 3 55 . vatmetar.costp-j/3x 10000xO.4 2 .: 27.... koji se ukljucuju i iskljucuju bez napona.gvozdeni okvir.. ... 7 1. pt. :' ...Odrediti snagu i odnos preo brazaja za rujni transfornlator na koji su prikljuceni: ampermetar....--:-:~--:-:-:-.':1. "". Najjednostavnija je jednopoJna konstrukcija (vidi sliku 74)... Ukupno' 15 VA Usvajamo pribliino normaInu snagu P n = 15 ~ Primarna struja ~lli~ Ampermetar Ampermetar registrujuCi Voltmetar Voltmetar registrujuci Frekvencmetar vibracioni Frekvencmetar sa kazaljkom Vatnlctar i varrnetar Vatmetar registrujuCi Cos tp-metar Cos tp-metar registrujuci Sinhronoskop El. koja prenosi snagn od 400 leW pri cos tp = 0.l0 Snaga po mernom sistemu u VA Instrumenti.. 20 1 .lfi:P'~ ~' 1 " cos cp-metar .. relei i aparati Strujno kolo 1 1.. 1 " vatmetar . 25 Memo naponsko rele Naponsko rele vremensko Difcrcncijalno rele Distantno rele (pobudeno) Reg. 135 0. 6 5 10 .."...1 L (struja u povratnom provodniku 1 = 0) za 3 strujna transformatora sa zajednickim povratnim provodnikom..4 25 ..5 mm2 imaju ukupnu duzinu Lu= 27. 1 " elektricno brojilo /. t' da se jcdnim potCZ0111 sva tri !lolia ukJjllce iIi iskJjuce isto-~' ... - --- pri opterecenju 5A Zadatak 10 .!~4 Rastavljaci 1::-... ' .' ..8 m. 15 15 3 ..18 0.. 5 5 . L). osim toga kod cJvostrukih sabirnien sluie za prebacivanje opterecenja sa jednog sistema sabirnica na drugi. 10 5 .8 28 9 A ' .. Spojni provodnici preseka 2...... Najbliza nomlirana vrednost 11 = 30 A.. 74 .#i. 15 1 I ----.5 mm2 _ . Strujni transformator prikljucen je 113 liniju od 10 kV. napona AEG Kompenzacija i kompaundacija Merni vodovi 2. ..u' 103 .. manji Reg.. po metru -.. kao !ito su struje punjenja vodova. 5 VA (27.. a primenjuju se na visokom naponu. .5 ..... Tabl.} 1 kom. po rne1ru Merni vodovi 4 mm. 5 - 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 0. Sekundarna struja strujnog transformatora Odnos preobrazaja m' = 30/5 = 6.. 30 10 24 30 60 30 ...l8 = 5.".:. '. Tri rastavna noza mogu se pojedinacno za svaku fazu ukljuCiti i iskljuciti izolovanom sipkorn.j ...2 15 . 102 81..' 1.. i O· 5~\. l!VA.. ..__ ~_ .'..~'~~". iIi struje praznog hoda malih transformatora.. vremeuo (vidi sliku 75).::>~t:-!-.' . 1 3 I _ .5 ..11 0. ampermetar .. . po metru Merni vodovi 6 mm.5 Naponsko Klasa kolo memog transf. (/ "1-r fP. 3 ... napona BEe. Njihova je uloga u zastiti osoblja na taj nacin sto sve provodnike strujnog kola prekidaju pouzdano i vidJjivo.Jednopolni rastvarac 1 .'.potporni izolator......8 ill provodnika od 2. -1. Res e n j e: Iz tablice 1 naJazimo: r:-"-"'-~\ . Sanl0 izuzetno rastavlja.V.f3~ k~ko Tropolni rastavljaci imaju mehanicki povezane nozeve.._.. cos tp-metar i elektricno brojilo..':'f'!.Ci mogu da se iskoriste za prekidanje maJih struja.5 mm. brojilo aktivno i reaktivno Memo strujno rele Strujno rele vremensko - - 2 .8.8xO. napona BBC.kontaktni nOl: ~ 2 .'. veCi Reg. 4 zavrtanj za uzemljenje 10.-~--- 3 . ~E1.J:.': .T(-:.

~. b .-~/ '_1-- 81..--_. l'rekidaci u ulju se potiskuju savrsenijim prekidacima sa malo ulja.napon luka.---. 4~" zavrtanj za uzemljenje. struja kratkog spoja Elel<tricni luk .Tropolni rastavJjac . 75b). 3 .. dok su nozevi za uzenlljenje ukljuceni. 1.5 !lrekidaci snage fir) "'Za prekidaee snage na visokom napanl! ne mogu se upotrebiti obieni prekidaCi sa kontaktima u mirnom vazduhu. 6 -. rakteristiko111 napon-struja (s1. U Ug SI. Zavisnost otpora luka moze se prikazati ka104 SniZavanjem temperature luka i odvodenjenl jonizovanih gasova povecava se atpor Juka a tim i napon potreban za ponovo paljenje 1uka. " " a. Ovakav rastavIjac je mehanicki blokiran. jer je otpor odnos izmeau napona i struje. onda se fadi sigurnosti. to jest molekuli gasova luedu kontaktima se raspudaju na pozitivne jone i slobodne elektrone. To dovodi do tolikog povisenja temperature da jedan dec kontakata ispari. ! ._-. Usled visoke temperature dolazi do termojonizacije. -t\JD . Do gasenja luku doeiee kada uapon mreze (U) bude veei od napona paljenja luka (U I ). ¥ " .Rastavljanjc111 kontakata prekidaca naglo se smanjuje dodirna povrsina a povecava gustina struje. odnosno gasovi pod pritisko111.. Ako razvijemo karakteristiku napon-struja po vremenu dobice111o sedlastu krivu promene napona luka II vremenu (s1. postoje rastavljaCi sa nozevima za uzemljenje. Uz to brzim razrnicanjem kontakata STIlanjuje se jacina elektricnog polja (V jm).. ali se jos nalaze u pogonu za napone do 20 kV i snage prekidanja do 200 MV A. . U.potporni izolator.) zavisi od termojonizacije gasova odnosno ad struje luka (i. Da bi se izbeglo zametno povezivanje j uzcmljenje nozeva rastavljaca. Kao sredstvo za gasenje luka koristi se uIje./ C1 "j~-f>~~1'~~:'-~--t J \ f .amplitude promenijive struje. Otpor luka (r. (' / \ " .--napon gasenja b ~Ug [Up SI. a .. Na slici 76 pokazana je prin105 .c~ napon mreze. tako da se ne mogu ukljuciti glavni nozevi rastavJjaca. Ur .l. 75b U- Promena napona juku J. voda ili vazduh. ' i 1 I .Ako je potrebno da se obave neki radovi na razvodnim postrojenjima. 5 . posle otvaranja rastavIjaca njegovi nozevi moraju kratko vezati i uzernljiti. " \'. 2 .! / \ -"'--~/ - U IK Ul '.gvozdcni okvir.izolovana poluga RastavIjaci za spoljnu Inontazu iskljucuju nozeve obrtajem srcdnjeg iii krajnjih jzolatora lla kojima Sll nozevi pricv[sceni.kontaktni noi.poluga za ulJjucenje. tako da ce pri nekoll1 prolasku stmje kroz nulu doti do gasenja luka.----". 75a Karakteristika napon~struja Up~ ~~ UP~: .I napon paljenja. Pod uticajem elektricnog polja kroz jonizovane gasove prolazi elektricna struja medu kontaktima iako su isti rastavljeni. 75a). 75 .

Do gasenja luka dolazi kombinovanim dejstvom mlaza ulja. Prekidac moie biti snabdeven sa pri marnim vremenskim okidacem (vidi sl. hladel1je i dejoniziral1je ulja. povecanja pritiska i razmicanja kontakta. nego kod prekidaca u ulju. Luk se gasi usled hladenja. koje jcdnovremeno vrsi razvlacel1je. Trofazni prekidac sa malo ulja za 35 kV i 500 A. Za vrlo veJike napone (preko 60 kV) kontalcti za svaku fazu srnestaju se u posebne posude.elektricni luk (glavni). Vremenski oki106 8 ----=I QJ 81.elektricni luk (pomocni).gomji kontakt.Prekidac u ulju I-pomicni kontakti.5 do 6 sekundi).u1ju razvija gasove. Ekspanzioui prekidaci Prineip ovih prekidaea pokazan je na slici 78a.vodica za izolovanu polugu.obrtna poluga istiskujuci vazdub iznad ulja kroz otvor u poklopeu. Svaka faza ima posebne uredaje za prekidanje 1'ovezane mehal1icki medu sobom. 51. 107 . OdgovarajuCi prekidac starije konstrukeije u ulju imao bi oko deset pula veeu saddin u ulj a. koji proizvodi »Elektrosrbija« (Fabrika elektroopreme . Za vreme ekspanzije ceslice pare i tecnosti 1) Okidace releje proizvodi »Tcleoptik« - Zcmun.sprovodni izolator.~.Prineip prekidanja luka u prekidaeu sa maio ulja pokazan je na sliei 77. Luk se prekida na vise mesta 5tO olaksava gascnje. Gasovi potiskuju ulje dae je iii bez posebnog vremenskog regulisanja iii sa posebnim podesavanjem iskljucenja 1) (za navedeni prekidae od 35 kV od 1. Pri prekidanju prvo krene gornji kontakt 1 ua gore. koji u . b kornoru za gasenje luka) prcsek kroz 1 . 4 . 8 . Kroz nastali otvor para se naglo sid (ekspandira). 7 . Pri tome se povecava pritisak u posudi sa UJjcIll do nekoliko atnl0sfera. dok se luk ne ugasi pri dovoljnom razmaku kontak:ta. Kad se pri iskljucenju razdvoje kontakti. 2-posuda sa uljem.. 6 . 2 -. 76 -. nastaje elektricni luk..poklopac.P~I/Ur. a za njim pod dejstvom ..0 do 2xln ) i vremena (od 0. 8 -nepokretni. 77c).srednji kontakt.f . PrekidaCi sa malo ulja . nadvlada prilisak gumenih prstenova 2 i odigne kOllloru za gasenje 5.nepomicni kontakti.maJi. Kad pritisak u komori za gasenje 5 dostigne 10 do 15 at.) " cipska skiea trofaznog prekidaea u ulju (vidi se sarno jedno prekidno mesto).izolovana poluga. koji u svojoj okolini ispari tecnost. 3 -. ~ontakt iP. Upotrebljava se za sve na1'one. 5 . 7 .presek l{roz jcdan po!. Za daljinsku komandu primenjuje se relejni sistem.e . 77 - Prekidac sa malo ulja (a . Sadrzina ulja je mnogo lnanja.opruga. 6 . 5 . Za gasen]e "Iuka sIuzi voda sa izvesnim dodatkom koji treba da spreci isparavanje i smrzavanje./-t/_~ . 4 . Kad se pokretni kontakti poenu spustati nastaje elektrieni luk. 3 .Ri1'anj) sadrii 45 kg ulja.komora pritiska (sa uljem).k. Elektricni luk izmedu srednjeg i nepokretnog kontakta 8 razvija u ulju gasove pod pritislcom koji potiskuju ulje kroz komoru pritiska 6 i odgovarajuce kanale upravno na osovinu luka.' opruge 5 i srednji kontakt 4.

Ekspanzioni prekiclac se primcnjuje u manjim postrojenjima bez k0111preSorskog uredaja. a kod nas ga prolzvodi Tvornica »Rade Koncar« pod nazivom hidromatska sklopka. 6~.primarni navoj. Ovakve prekidace koji istovrenleno vrSe ulogu i rasta vljaca proizvodi Tvorniea elektricnog pribora »Energoinvest« u Sarajevu.posuda prcki~ cJaca.clasl icni prslen. 3-pomocni kantaktni Dazevi. Ked ovih prekidaca nema opasnosti od pozara I eksplozije.veza sa kvaCilom SI. Kad prekidac treba iskljuciti. Pri otvaranju pomocnih nozeva elektricni Iuk ispari mali dec pregradnih ploea od vestackih niaSa 1. 78a .prstenasti propust. 78c) ima pored glavnih (2) i pomocne kontaktlle nazeve 3.. ~astavljac snage (vidi s1. vazduh pod pritiskom (5 do 15 kg/cm 2 ) rastavi kon1akte i ujcdno produva. odl1osno 1 150 A). 78e -6 108 109. Razvila ga je firma Simens. dovima radi zastite osoblja od dodirnog napona. 4 . Ploce I se menjaju posle vise stotine prekidanja. 1z tog razloga se ne moraju stavljati u ceIije sa pojacanim zi- • Prekidac Rastavliac snage . elektricni 1uk hladeci ga i dejonizirajuci gao Luk se ugasi posta se kontakti rastave zu nekoliko C111. SI... P0111CCli vazduha pod pritiskom se prekida6 moze j ukljuciti. 2 5 a primena prekidaca snage bi bila neekoflOlnicna. 5 . 2 . Grade se za napone od 6 do 35 kV. 4 . 9 . 8 .topJjivi osiguraci v. 5 -ldip sa supIjinom. Rastavljac snage RPO-104j4 (»Elektrosrbija«) 1 .nepomicni kontakt Za nap one preko 10 kV voda se pri iskljucenju prekidaca ubrizgava u komoru za gasenje P0l110CU narocitog klipa. Nedostatak im je buka koju diiu pri iskljueenju. 78b ~ Autopneumatski prekidac 1 .poluga za ukljuCivanjc. 77c - Primarni vremenski okidac 1 . 2 priIdjucak odvoda 3 ~ gornji prekidni kontakt. .glavni kontaktni no~ :levi. Na taj naCin nastaje zapreminsko hladenje elektrienog luka i on se gasi posle nekoliko poluperioda.tecnost za gascnje.i. 5_ 8 9 SI.kondenzaciona komora.Kao srcdstvo za gascnje Iuka pnmenJllJC se zbIJcI11 vazduh. Pokretl1i kOl1takt je napravljel1 od suplje cevi koja se zavrsava klipom. J _. sto nije Dl0guce izvesti obicnim rastavljacenl. 5 .Jlrekidacil l1emajl1 kompresorski uredaj i rezervoar za zbijeni vazduh: Strujanje vazduha se ostvaruje kretanjem samog pokretnog kOl1takta.dooji pomicni kon1akt od suplje ccvi. sa komprimovanim (zbijcnim) vazduhom . 7 -primarni okidac 2 -- .komora za gasenjc. 6 . 7--elektricni Iuk.n. Pri iskljucenju zategnuta opruga pomera klip u cilindru i ua taj nacin produva vazd uh kroz suplju kontaktnu sipku gase"i luk.izolatori 81.struje dut elektricnog luka 7 prodirnci u l1jegovu unutrasnjost. kao i potreba za postrojel1jem koje proizvodi vazduh pod pritiskom.pomicni kontakt. Njihova je primena u tral1Sformatorskim razvodnim stanicama sa Inanjinl prekidnim snagama (do 30 MVA. 4-primami okidac. 7 . Postoje razne konstrukcije za unutrusnju i za spoJjnu montazu. Prj otvaranju nozeva zateze se opruga pomocnih noieva Icoji po tom vrlo brzo prekidaju strujno kolo. _AutopneumatsJ>.pokretna kotva. ciji razvijeni gasovi gase luk. Vidi s1.Ekspanzioni prekidac 1 .Rastavljac snage prekida s(rujno leolo pri opterecenju. 3 . 2 . jer nemaju zapaljivih del ova kao prekidaci sa uljem.Prikljucak dovoda. 4 . 2 . 78 b. 6-pokretni izoIator.pregradne ploce. 3 bakelitna posuda sa vazclinskim uljem (usporivac).

110 2 IZOLATORI U ELEKTRICNIM POSTROJENnMA U elektricnim postrojenjima se primenjuju potporni provodni izolatori. 40. 125.5 MVA pri coscp = 0. koji se nalaze na potpornim izolatorima (vidi slilm 79).cev od porcelana. U cev je izmedu metalnih krajeva postavljena srebrna zica odredenog preseka i duzine. Napon mreZc v._ . to ee se u slucaju kratkog spoja na S:kUl?d~rnaj "strani is. 15. Buduei da se transforrnator na strani niskog napana osigurava prema svojoj nominalnoj struji. odnosno 7 MVA pri cos cp = 0. 2 . 25. 1.potporni izolator.kapa od bakarnog lima. dozvoljena udarna struja kratkog spoja Iua= 90 kA. 2 Na strani visokog napona transfornlatora postavljaju se topljivi osiguraCi za pribliino dvostruku llOll1inalnu struju. 10. n. /~ -:ra""'-""-"I'"C' h J.6 Topljivi osiguraCi visokog napona (. Topljivi osiguraci stite sarno od leratkih spojeva. 4.Topljivi osigurac visokog napona 1 . 75.l~piti sarno.!:?&~/D. 79 . 7 . In= 400 A. III . 5 . 1. 3 i 4 .. 20... _. Za osigurace kondenzatora nominalna struja osiguraca iZ1108i priblizno 1.8 . Cev se moze umetnuti u driace (ce]justi). Snaga iskljucenja uz topljuve osigurace prema osiguracima (vidi tab!. dozvoljena snaga iskljucenja bez topljivih osiguraca P Id = 3. Za zastitu od kratkog spoja moraju se upotrebiti topljivi osiguraCi visokog napona 6. TopJjivi osiguraci se priInenjuju za osiguranje inanjih transformatora do 35 kV. /' "~~. njihova je primena ograrucena. Topljivi umeci se izraduju za sledece normirane struje: 2.= 10 kV. 100. da je transformalor na strani niskog napona zasticen brzim topljivim osi!luracima iIi da tromi osigufaci postaje Sflll10 na pojedininl oclbznim ~odovima taka da nisu dirnenzionirani za celu nominalnu struju transforDlatora. Za zastitu od preopterecenja primenJuJe se termicki primarni okidac sa bimetalima 4. osiguraCi na sekundarnoj stram kOJe Je lakse zamemt!. . 60. Tabl.postolje od celicnog lima Topljivi osiguraci svojim brzim iskljucenjem bolje stite postrojenje od dejstva kratkog spoja nego prekidaCi druge vrste.-.3 X nominalna struja kondenzatora. 47). Podaci za rastavljace snage: V. 1).. Navedena tablica vaz! uz uslav. ·~3 kYi 6 kV I 10 kV I ·-15~kV- 81. 11 Nominalna snaga transform.1. Medutim._--"--. 6 .! U tablic! 11 dati su podaci za izbor topljivih osiguraca na strani visokog napona transformatora. I za osigurace kondenzatora moze se upolrebiti tablica 11. 150.veze za prikljucivanje provodnika. leao i za osiguranje naponskih transformatora. 200 A. 30.razne vrste celjusti. Stru{om osigurac~ vccom od nominalne osiguravamo se i od topl]cnJa oSlguraca usled struJnog udara pri ukljucenju transformatora. . dozvoljena trajna struja kratkog spoja za 1 sec Itd= 25 kA. Topljivi osiguraci visokog napona imaju cev cd porcelana iIi tvrde hartije ispunjenu peskom../-<. 6. jer se posle dejstva mora zameniti umetak i jer se ne maze ostvariti istovremeno topljenje osiguraca na sve tri faze.11/ /"/. a ne od preopterecenja.

grupe prema prelomnoj sili.30 . 81 . 750 . Precnik sipke za provodne jzolatore: d 1 za l10minalnu s!rujl! od 400 A iznosi M 16 (5/8").Provodni izolator 112 II II Za elektrane malih snaga i sa malim brojem strujnih krugova dolaze u obzir proste iii jednostruke sabirniee.370 Tabl. 160 180 190 170 215 250 270 8 95 110 120 130 110 140 160 175 (de? e kV d&t(e//vef. za transformatorske jzolatore i sliena. Na slici 81 data je skica provodnog izolatora.. Na primer SAR 10 znaCi -~ pa!rol'lli izolator sa prelomnom silom 375 kg I sa okruglom prirubnieom.17 MIO MI0 MlO M16 MI6 M16 MI6 "j 10 1120 1113455' 135 150 160 140 175 205 225.potporni izolator.ovalna prirllbnica.Prema otpornosti na prelom. F Potporni provodni izolatori za 30 kV mogu se privremeno upotrebi!i i za napone od 35 kV. a u tablici 13 dati su merni podaci. Q . iIi ulja.T J[..14 M20 I' 17 M22 . ~? Q 1 Sabinlice prenose je na elektricnu preuzim~.. a na donji deo prjrubnica.c]ektricnu ener~~ alternatora lllrCZU.C .-(d r F kg I u mm "H. a u tabllci 12 dati su merni podaci. Takav je slucaj kod uvoda dalekovoda u zgradu.390 i 751 80 95 100 I 30 35 40 40 34'-1-1102140 48 14 130 175 55 17 148 205 60 14 160 190 Oni se primenJuju tamo gde je potrebno proves!i delave pod naponom iz jednog prostora u drugi bez propustanja vazduha. Rokrllgla prirubniea.1 Proste sabirniee f i: j SI.'I-alMere I ~c-'l~dC-. 0 . 12 ~.·~T ).. 3 SABIRN1CE J1 . Oznake po DIN normama: S ../-x4::. I" elf I 90 32 105 36 115 43 125 48 102 34 130 48 150 55 165 160 Mere u mm diu ! p I q- 2 3751135 10 375 190 20 375 260 30 375. kV I ~~ I Ii.B.. 13 Oznaka -~37~~1 26rMi~1·1--80·~1271MM" 11 0 M 12 .'1 elf b 'I \"::2 Provodni hoJatorij DB I DB 10 DB 20 DB 30 I 10 20 30 I i 750 1110 1145 750 1 215 240 750 . I a ! b i d 58' 62 74 74 751 80 93 I 93 261 27 32 321 34 39 44 441 1 I F i i d. 8 Elektrane i razvodna postrojenja ] 13 . a upravno izolatore na grupe: A sa dozvoljenom silom F B sa dozvoljenom silom F C sa dozvoljenom silom F koji moze izazvati sila F na njegovu osovil1u delimo do 375 kp do 750 kp do 1 250 kp u transformatorskim celijama. za napon 10 kY.1 Potporni izolatori) CJ'-CFi/ gt"~ Oni sluze za pricYdcivanje provodnika i aparata na postolje iIi zid.. jer su jEftiniJe i preglednije.kvadratna prirubniea.--.11 M16 i 11 M16114 M16 14 M16 11 M20 .. A. Tabl. keramike iIi vestackih masa . 285 1 305 750 370 . a za 600 A iznosi M 20 (7/8"). Na gornji deo izolatorskog tela pricYrScena je pomocLI kita kapa. Na sliei 80 data je skiea potpornog izolatora za ullutrasnju montazu. Kapa i prirubnica Sll od liven0g gvoida.2.. Potporni izolator ima izolatorsko telo od poreelana. v \. 345 1 ' 750 i 110 10 ! 750 I 215 20 'I 750 1 285 .t!. u kp pri vrhu izolatora.2 G: !CZ. a za 1 000 A iznosi M 30 X 2 (RI"). JzoIatori za spoljnu montazu irnaju vise izrazenih j podvijenih rcbara radi boije izolacije od kise j vlagc. 0 d - 3.

onda VAZOUSNI KABlOVSKI drugi rastavljac nije potreban. Aka je odvod izveden u vidu podzemnog kabla..2 490.3 M~~!1. Provodniei se izvode u obliku okruglih iIi pIjosnatih pravouglih sipki. Okrugli provodniei upotrebljavaju se za precnike od Tab!.. iIi na drugi (II) sistem sabirnica (vidi sliku 83). t f 1 Spoljni iIi sprezni prekidac olaksava po stupak prenos.3 78. snage sa jednog sistema sabimice na drugi. ukoOOVOD ODVOD liko kabl nije veza iZlllCdu dye elektrane. ~ m I I I 16 20 25 30 I I 28.447 0.Sistem dvostrukih sabirnica (SP . odvoda. Na slici 82 pokazana je sema ~ ~ ~ prostih (jednostrukih) sabirniea..699 1.796 4. kao i kod velikih elektrana sa mnogo odvoda.. a zatim se iskljnee rastavljaci povezani sa sabimicama I (levi)..sabirDjce ~!!OZ\~-. transformatori merne grupe i ogranci ne prikJjucuju se na sabimice neposredno. 3.252 0. Ako se ad sabimice odvajaju vazdu~ni vodovi onda je potrebno sa svake strane prekidaca posta viti po jedan rastavljac. &.6 706. Na kraju se spojni prekidac iskljuci.-~~:. 83 .Generatori.nom sistelilu sabirnica moze pogon prebaciti na drugi sistem bez duzih prekida pagona.183 1. Drugi rastavljac obezbeduje rad na prekidacu i iskljucuje opasnost od prenapona usled atmosferskih praznjenja. U elektricnim p-ostrojenjima visokog napona ugIavnom se upotrebljavaju goli bakami provodnici i bakarni kablovi.3 50. ali dolazi u obzir i aluminijum (Al). a teiina je manja 2 puta. U odnosu na bakar. je 1. pa aluminijum moze ekonomicno zameniti bakar.desnih). Ako na sistemu I treba obaviti neke radove onda se izvrsi prebacivanje radova sa sabimice I na II.2 314..7. 82 - Sistem prostih sabirnica 81. alternatora.5 132. nego preko prekidaca snage i rastavljaca. iIi transformatora) ima po jedan prekidac i po dva rastavljaca. Ovaj sis/em se upotrebljava u svim vaznijim postrojenjima koja ne dopustaju prekid pogona za duze vreme. . Ovde nema opasnosti da se otvori opterecen rastavljac i time izazove tezak kratak spoj. Najpre se stave u paralelan pogon sabimice II ukljucenjem odgovarajuCih ras·tavljaca. 14 Precnik Presek mm2 6kV I £ ZA SOPSTVENE POTREBE w SP 1 U SI.291 1100 .-Glavni materijal za elektriene sabirnice je bakar (ell). Izolovani provodnici se upotrebljavaju u pomocnim instalacijama niskog napona. a zatim svi otvoreni prekidaei koji su veza za drugi sistem sabimica. (na sliei 81 .2i'7.1o-'. presek provodnika od aluminijllma pri is tom zagrevanju strujOlll vee.spojni prekidac) 3. 6. koji omogucuju prikljucak strujnih krugova na prvi (I).4 puta. 115 .2 Dvostruke sabirnice U OVom slucaju svako polje (dovoda.9 0.W_~g_.369 6. za nzemljenje se mogu upotrebiti i eelicni pocinkovani provodnici (Fe). 114 Tezina kg mm 6 8 10 13 - Dozvoljeno opterecenje ampera GoIi provo 120 150 210 300 410 540 680 900 Obojeni 125 160 250 345 480 640 810 . Postupak je sledeci: prvo se ukljuci spojni prekidac (SP). Posle toga se svi ranije zatvoreni prekidaCi otvorc. Preimucstvo dvostrukih sabiroica je sto se u slueaju smetnji na jed.7 201.789 2. iii.

Dimenzionisanje sabirnica vrsi se u prVOl11 redu S obzifmll na zagrevanje.' Za provodnike u leieeem polozaju (duia strana preseka h je horizontalna) treba optereeenja iz tablice IS smalljiti: Broj provo u paleetu gola: faktor smanjenja 116 Uzemljeni nulti vod i zemljovod: svetlosiva.ika 3 prov~d~ill~- . iIi profilisani provodnici. Pad napona uzima se II obzir sarno kod dugackih provodnika i velikih jaCina struja.. N. Pljosnati provodnici se spajaju zavrtnjima. Pravongli pljosnati provodnici upotrebljavaju se za struje od oko 200 A pa navise.68 I 170 .. 16 Vrsfa struje Oznaka istosmerna trofazna jednofazna naizmenicna T Ijubicasta provodnika P(+) crvena N(-) playa R') zuta s zelena R zuta T Ijubicasta =-~I- Boja Te zina I\. 1) Umesto R. jer je induktivni pad napOl1a z11at11o veCi.. T. Za veca opterecenja i za veCi razmak oslonaca koriste se provodnici n obliku okruglih cevi. 15 U dugacke sabirnice iIi za prikljucak aparata na provodnike velikog preseka umecu se elasticne spojnice. koji se savijaju U omeu pa se kad alurninijuma zavarc. pa se mogu vise i opteretiti. bela ili erna (koja se jaee istice od pozadine) sa zelenim poprecnim prugama. Tanki visoki provodnici irnaju pri istam preseku vecll spoljnu povrsinu od provodnika ciji se presek priblizava kvadratu. Profil mm IPresek I ~~·~·~II·~~~ 30x5 40x5 50x5 60" 5 60xl0 80x5 80xlO 100 x 10 120 x 10 111m2 m I ..34 1.8 0.53 . a kad bakra stegnu zavrtnjima.85 0. : I-----~· g 150 200 250 300 600 400 800 1000 1200 . 117 . Paketi provodnika se postavljaju. 8. go I I b(lje~J gola !bojcna i gola l .67 5.5 111.8 I Napon 11a krajevima ahematora zavisi ad opterecenja. Tab!. cia bi se ob"".g _.1 do 0.~~~d-. Neuzenl1jeni nulti vod: svetlosiva bela iIi erna sa crvenim prugama. Bojadisu se samo spoljne povrsine paketa. vee i od velicine spoljne povrsine. 4 REGULISANJE NAPONA ALTERNATORA 1 I 1 21 3 I bojena i l l 2 3 0. odnosno za nominalne struje do I 000 A.~d~i'i~T2P. Boje za oznacavanje provodnika date su u tabliei 16.40 ..':~. Jz tih se razloga veee jacine slruje dele na nekoliko paralelnih preseka (pakcti provodnika). U tablici IS dati su podaci za pravougle (pljosnate) provodnike. 0 provodnici se oznacavaju i sa satnim uglovirna 0. 4. ukoliko je faktor snage cos (<p) manji.78 2. Sa povecanjem opterecenja napon na krajevin1a alternatora opada i to utoliko viSe.2 mm. S. Podaci za okrugJe bakarne provodnike i za naizmenicnu strujn dati su u tablici 14.56 7. ali i za prikljucak ogranaka manjih struja na sabirniee i aparate lead je lakSi prikljucak pljosnatim nego ok.23 2.5 do 2. I I Navedena tab1ica opterecenja naizmemcnom strujOlll vazi za uspravno postavljene sabirnice (duza strana preseka: je vertikalna) i za povisenjc temperature provodnilca do 30"c' Razmale izml"'du paketa pojedinih provodnika u paketu jednak je debljini prgv'ldnika.90 0.67 1.34 3. 1 I I I • .751 I'o~' 0. Tab!. Rastojanje izmedu oslonaca (potpora) za okrugle provodnike od 6 do 16 mm precnika iznosi od 1.6 do 30 mm. One se sastoje od limova debljine od 0. ruglim provodnicima.85 0. on ne bi trebalo da prcde 2%.12 8. bealld bolje hladenje. I bojena 185 I 300 220 I 245 380 270 300 460 400 450 700 520 600 900 700 1100 630 825 1300 750 1100 1200 1860 950 I 1060 1650 1400 1540 2300 1700 1880 2700 2000 22()() 3200 I I 1 330 425 510 780 1000 1200 1550 1750 1400 i 1800 1980 2100 2500 I 2800 1800 2200 2450 2600 3100 : 3450 3100 3600 3500 4200 ! :~gg . U visokom naponu pri proracuninla oll1ovski pad napona se maze zanemariti. Opterecenje provodnika zavisi ne samo ad preseka.L __ Dozvoljcno trajno optcrecenjc (A) --i-p.. a okrugli skupljim koncentricnim stezaljkmna.. pri cemu je za vertikalno postavljene provodnilee dozvoljeno vece odstojanje.

rezonantni kondcnzator.1 Alternatori sa stranom pobudom Najcesee se struja pobude dobija iz posebnog pobudnog generatora. koji se izraduje kao otocna masina jedllosmerne struje. iIi ako postoji problem stabilnog regulisanja napona. Na taj naiSin svaki alternator ima svoj pobudni generator koji nema veze sa drugim alternatorima. niti uredajima.2 Mali sinhroni genera tori sa samopobndom Mali jednofazni i trofazni sinhroni genera tori Inogu dohijati pobudnu struju iz svoje vlastite naizmcnicne struje pomocll specijalnog transformatora i slIve usmerace. 4. Napon alternatora se regulise promenom pobudne struje i to taka da sc sa povecanjem opterecenja povecava i pobudna struja.BuduCi da je potrebno da se napon alternatora ne menja. Na slici 84 pokazana je serna za rueno regulisanje. Napon pobude je od 65 do 115 V za manje masine i 115 do 400 V za vece masine. ako su struje pobude vrlo velike. K. Oni imaju male dinlcnzije. Snaga pobudnog generatora iznosi 0.) kompaundni transformator. a bez posebnog pobudnog generatora. SJ. U tom slucaju glavna poblldna masina iilla svoju pobudnu masinu (pomocila pobudna l11asina). Tvornica »Rade Konear« proizvodi samopobudne geueratore niskog napona 231/400 V za snage od 8 do 135 kVA. Ova razlika napona treba da se nadolcnadi regulisanjem pobudne struje.8 oko 35%.Sinhroni generator sa samopobudom (R. Sekunclar je s jedne KT - SI. 85 . Na slici 85 je pokazana elektricna serna samopoblldnog generatora. Si silicijumska usmeraca. Obicno je pobudni generator 11lontiran na vratilu alternatora. Ovakvi genera tori nalaze siroku primenu u malim seoskim hidroelektranama i u malim Dizelovim elektrananla. a koje maze biti [uena i automatsko. preko 119 . mora se napon alternatora reguIisati u vezi sa promenonl opte~ reeenja. Cr . iznosi za normalue pagone za cos 'P = I oko 15%. jednostavni su za rukovanje i joftini. a za cos 'P = 0. bez promene pobudne struje i broja obrta. Z . 1z senlc se vidi da je u izvode generatora ugraden primar k0111paundnog transfarmatora KT. 118 4. 84 .3 do 3% i vise ad snage alternatora.zaStita usmc race sirane vezan za napon generatora. a s druge strane preko llsmerace za pobudni nanl0taj generatora. Regulisanjem pobudne struje (J') alternatora vrsi se p01110eu otpora (R) u otoenom kolu pobudnog generatora. Manje vrednosti odgovarajll za veee alternatore. M'edutim prenos sa vratila altcrnatora na vratilo pobudnog generatora moze biti posredan preko kaisa iIi zupcanika. U praznom hodu naizmenicni napon generatora daje struju praznog hoda. Promena napona pri rastereeenju od n0111inalne struje do praznog hoda. tako da je vratilo zajednieko i za alternator i za pobudni generator.Serna alternatora sa po· budnim genemtorom Ponekad se primenjuju dvostruke pobudne rna sine.

8 16 20 25.~. a pun nominalni 11apon se postize kad pogonska masina dosti[!.6 I 32 .2 40.5 ad nominalne vrednosti. i I .7 13 .~-----I I r i ! I ~-~~---- ".--~"C"C"'C~- 156.5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 135 11 ~. Normalno se u elektranama 121 120 . pogonske strane i zasticen posebncm limenom kapom.5 93 : 935' . !pnborom: H. ~~~ 530 425 16 24. Rucnim regulisanjem maze se pcdesiti napan 11a stezaljkama generatora u granicama od 5 do . Ta se struja sabira sa pobudnom strujom praznog hoda i daje pobudnu struju za dotiCno opterecenje.. jer se 0110 ne moze dovo1jno brzo prilagcdili promeni opterecenja.sekundara kompaundnog transformatora (koji u tom slucaju ima funkciju prigusnice) kroz silicijumsku suvu llsmeracu koja je usmerava i dovodi pobudni namot8j generatora.-.4 I i 94'.8: g ccr:. slog kondenzatora Cr.L. Napon generatora prakticno zavisi linearno od frekvcncije.8 59.2 74 93. U pribor generatora spada: kompaundni transformator KT. 5 16 20 25 32 40 50 63 80 100 8 SI. Napon generatora Be odriava u granicama ± 2% cd pcddcne vrednosti.8 38._r:~ .4 21 26 32. ~. Primarna struja izaziva u sekul1daru transformatcra dopunsku struju.7 I 20 25. I I 530 530 530 578 578 578 755 755 755 838 838 778 I I 425 4"5 425 475 475 475 660 660 - 660 675 675 675 I 4.------- •• - --". a promena olpora prakticno ne utice 11a veliCinu pobudne struje.5 88. 11 = 1 500 obr /roin + S 10 12.2 1 000 obr/min 10.1 90.8 88 260 '\ g~ I 960 1j~ !i~ ~~ ~~g 225.~~_~I~_7~:_.3 90 91 92 92.4 85. Tab!. Kondellzatori Cr odabranl su taka da budu u rezanansi s indliktivitetOlll sekundarncg navoja kompnundnog tra11sfol'n1atora pribliino ked nominalnc frekvencije. Pri opterecenju genera torn kroz primarni navoj kOlJ1paundnog transformatora prolazi struja generatora. I . koja je u svakoll1 trenutku proporcionalna optcrecenju. 86 - Dimenzije sinhronog gcneratora sa samopohudom I 10 12.si ig.L~~~_.4 i :~:~~~~.11e nominalni broj obrtaja.8 86.8 . i .ko~)s~ I g~n. ne dolazi do pada napona zbog zagrevanja pobudnog navoja.7 47.9 88 89. _I L _I i kVA 1 kW i KS I-c. 1 83.3 Automatsko regulisanje napona alternatora Rueno regulisanje napona retko se primenjuje u malim i beznacajnirn elektranama.7 116. siljcijum~ka usmeraca Si i zastita llsmerace Z.2 84.5 50 62 77 96 118 225 I 250 i 250 I 250 315 315 315 355 355 355 .--~-.41 64 80 16.5 92 I 950 925 950 980 1265 1290 1325 1275 1305 1210 I . Generator se pobuduje cim se zavrti.1 84.-I-~i-'-"---n-. Prema tome. Zbog toga se pobuduje u vrla kralkom vremenu. Generator se moze cptereti!i do 25% iznad nominalne vrednosti za vrcme 1 minute. 270 305 330 370 550 610 660 780 820 920 280 305 370 400 640 700 780 225 250 250 250 315 315 315 985 930 960 990 1295 1315 1355 530 578 578 578 755 755 755 425 475 475 475 660 660 660 1--8"""i-~AT 10 12. 82. Pribor pobudncg kruga prigraden jc nasllprot U labEci 17 u vezi sa slikom 86 dati su osnovni podaci o samopobudnim trcfaznim sinhronim generatorima 231/400 V frekvencije 50 Hz.61 32 40 50. U razvodnu tablu ugradcni Sll gIavni pre:kidnc. 17 No'minalna Primljena ~tep~~ ftczina--I Dimenzije za smestaj -I snaga sna a 11IS.g~l :~g ~g~ "':1~ ~!~ :g. kao i D1crni j signalni uredaji. sa ---"1 I u I T cos 9=0.l:1.4 64 80 108 = l 30.

elektromotorna sila Ep pobudnog generatora raste po krivoj 1 na slid 88.otpor za podesavanje napona.Karakteristika regulisanja vibnapon pobudnog generatora raciollog regulatora raste. opruga 6 sabije ugljene plocke. Vucna sila to 9 " S T r-----: 5' -----+-.naponski transformator 123 . EMS postepeno raste 122 SI. Na slici 87 pokazan je princip dejstva.otpor u kolu pobude. koji se maze premostiti sa dva kontakta. Ako treba foar-----. koji je smesten u pobudnom kolu pobudnog generatora. Na elektromagnet deluje napon aHernatora preko naponsleog transformatora I (ako je vis ok napon). a time i napOll alternatora.vazduhni amortizer.naponski transformator. posle cega se opet nastavi vibriranje kontakta. Prebacaeem 7 se 1110ze iskljuciti u slucaju kvara automatski regulator.opruga.:.poIuga.elcktromagnct prikljucen na napon pobude.Regulator napona sa ugljenim plocicama 1 . 87 . ukljuCi se u pobudno kolo otpor i elektromotorna sila (EMS) opada po krivoj 2. tako da EMS opadne po krivoj 4. 88 . Kad se kontakti iskljuce. EJektromagnet 4 obrce polugu 5 i rastavlja kontakte 2 ad 3. 60 Na slici 89 prikazana je uproscena seina veze vibracionog regulatora. Napon se regulise pomocu promenljivog atpora u obliku stuba od ugljenih plocica 5.elektromagnet prildjucen na napon alternatora. 5 . Otpor 1 je prenlosten. Kada napon alternatora poraste.primenju]e automatsko brzo regulisanje napona. aka se napon alternatora smanji.poluga. 3 . 2 elektromagnet. 4 . 6 . R S r SI. Postoje razni tipovi automatskih regulatora napona.kontakti. struja pobude alternatora. 8 .stub od ugljcnih plocica. 6 . U pobudllO kolo pobudnog generatora ukljucen je na red omovski atpor. a time i napon U bice prakticno konstantnL Aka treba napon alternatora smanjiti. jezgro elektromotora Vllce naviSe levi kraj polugc 4 tako. Regulator napona sa ugljenim plocicama razradila je firma Simens. 89 . vllena sila elektromagneta 2 popusti. Ep % anda se kontakti drze duze 80 ukljnceni. Zbog induktivnosti pobudnog namotaja alternatora.Serna vezc vibracionog (Tirilovog) reguJatora 1 . Upotrebljava se za male i srednje snage. a ukljuciti otpornik za rueno regulisanje. Obrnuto. Kada se kontakti uklj uee i otpor premosti. otpar stuba se smal1ji a tjme se povecaju pobudna struja i napOli aIternatora. 5 .opruga poluge. 7 . Ako se ukljuCivanje i iskljucivanje (vibriranje) kontakta vrSi dovoljno brzo EMS odrzace se u uskom pojasu (deo 3 na slici 88). 2 i 3 . ad kojih cemo objasniti sarno neke. 10 . pa 81. Rastavljanjem kontakta ukljueuje se otpor I u kola pobude i napon opada. Pritisak se ostvaruje P01110CU elektromagneta 2 i poluge 4.-:::::::. Smanjenjem pritiska otpor stuba raste sto ima za poslcdicu smanjenje pobudne struje. ouda se kontakti drze nesto duze otvoreni.=-napon alternatora povecati. Otpor stuba obrnuto zavisi ad pritislea izmedu ugljenih plocica. Vibracioni regulator napona sistema Tirrill razradila je firma AEG. 9 . 4 .poluga. Na semi su kontakti 2 i 3 ulcljueeni. da se smanjuje pritisak izmeclu ugljenih ploCica 5. 7 prebacac i opada zbog indnktivnog otpora pobudnog navoja pobudnog generatora.

elektromagneta opada i opruga 6 panovo ukljucuje kontakte 2 i 3, sto ima za posledicu ponovo premoscenje otpora 1. Na taj nacin se kontakt 2 stulno ukljucuje i iskljueuje - vibrira. Za to vreme kontakt 3 ostaje nepomican. Ako se alternator optereti napon mu poraste, pa 6e elektromagnet 7 preko poluge 8 spustiti kontakt 3. U tom slucaju kontaktu 2 trebace vise vrcncena da se ukljuCi sa kontaktom 3. Gtpor 1 ostaje duze ukljucen j napon opada. U novo.1 ravnotezi kontakt 2 vibrirace nesto nize, to jest regulisani pobudni napon biee manji i odgovaraee krivoj 5 na slici 88. Ako iz ma kog razloga treba izmeniti napon koji se regulise to se moze postiCi pomoeu otpora 9 u kolu elektromagneta 7. Pri veCim pobudnim strujama kontakti 2 i 3 ne ukljucuju otpor 1 neposredno, nego preko naroCitog relea jer kontakti 2 i 3 ne mogu izdrZati jrece struje. Regulatore napona sa sel<torima razradila je firma BBC. Na slici 90 prikazana je uproscena serna veze. Pogonski dec

regulatora je u stvari nlaIi jednofazni indukcioni motol', ciji kratkospojeni rotor ima oblik aluminijumskog valjka 1. Na statoru se 11alazi kretni sistem ciji Sil navoji 7 prikljuceni preko naponskog transformatora 10 na nap on generatora. Rotor je koeen oprngom 2, tako da je njegov ugao zaokretanja srazmeran naponu generatora. Kretni sistem je prikljucen jednofazna, pa da bi u svim polozajima va1jka postojao kretni spreg ugradena je pomoena faza sa dodalkom aktivnog otpora 9 i kondenzatora 8. S osovinom valjka I je u vezi kontaktni sektor od aluminijuma 3 preko opruge 2. Regulacioni otpor 6 sastoji se ad otpornih spirala, koje su prikljucene na kontaktne lamele 4. Pri obrtanju valjka 1 se kontaktni sektor 3 kotrlja po lamelama 4, tako da lcratko spaja vise iii manje otpornih spirala. Kako su iste ukljucene u kolo pobude pobudnog generatora, to se time regulise napon generatora. Manji generatori (do 350 kVA) imaju jedan sektor, a veci dva do cetiri sektora sa odgovarajuCim regulacionim otporima vezanim na red. Pri povecanju napona gene1'atora rotor se pokrece u smeru kazaljke 11a satu, a pri smanjenju napona suprotno. Specijalnim uredajem koji u slici nije oznacen, regulator u prvonl IDOJnentu povecanja napona ukljuci vise otpora nego sto odgovara definitivnom regulisanju, a zatim vrati otpore na odgovarajucu meru. Ovim se dobija u brzini regulisanja s obzirom 11a uticaj samoindukcije po bud nag namolaja.

Regulisanje maze bili astatieko i statieko. Kod astatickog regulisanja regulator reguliSe napon na konstantnu visinu, nezavisno od opterecenja, to jest nezavisno od polozaja valjku l. Staticko regulisanje iUla tako podesen sistem opruga, da napon malo opada kad optereee11je raste i obrnuto. Za paralelan rad alternatora neophodno je staticko regulisanje, jer bi se inace moglo desili da neki genera tori iskljuce sve otpore a drugi ukljuce. Problem je analogan kao kod regulisanja brzine obrtanj3 turbina.

____J
SI. 90 Serna veze regulatora napona sa sektorima (BBC)

1 - valjak od aluminijwna; 2 - opruga;

3 - sektor od aluminijuma;

4 - kontaktne lamelc; 5 - savitljiva veza; 6 - reguJacioni otpor; 7 navoji kretnog sislema; 8 - kondcnzator; 9 - aktivni otpor; 10 - na-

ponski transformator

Kod statickog regulisanja napon opada sa opterecenjem (nagnuta karakteristika). Napon se moze podi6i, taka da i pri optereeenju ostane stalan. Taj se postupak nazi va stabilizovanje a postize se delovanjem struje opterecenja preko strujnog transformatora 3 (vidi sliku 91) 11a kretni sistem regulatora preko narocitih otpora.
125

124

Kompatfitdovanjem se pri regulisanju uzima u obzir i pad na-

5 ZASTITA ALTERNATORA ( / : : ;

pona pri opterecenju u spojnim vodovima za udaljene potrosaee.
Mllgnetni regulator napona je savremeni regulator napona. Napon generatora transformisan i usmeren dovodi se u magnetni pojaeavac (transduktor), gde se uporeduje sa konstantnim

3

2

Alternatori su vazan i skupocen deo elektnine, pa moraju biti zasticeni od mogucih ostecenja, narocito od poslediea kratkih spojeva, Uz osetljivu zastitu alternatori mogu biti laksi i manjih dimenzija. U slucaju spoljasnjih kratkih spojeva zastitni uredaji iskljucuju alternator sa sabirnica. U sIucaju unutrasnjih kratkill spojeva nije dovoljno sarno razdvojiti alternator od sabirnica, jer ce struja kraz nlcsto kvara i dalje proticati do god postoji pobuda i dogod se alternator obrce. Alternator se ne maze dovoljno brzo zaustaviti zbog inercije rotirajucih masa. Ostaje da se iZVfSi razlllagnecenje to jest da se Inagnetno polje panisti. Polje se ne sme sllvise nagio ponistiti prekidanjem strujnog kola, jer bi doslo do opasnih prenapona. Magnetsko polje se mora postepeno ponistiti pretvaranjem magnetne energlJe u pogodnim otporima u toplotu. U zastitn alternatora spada i signalisanje kvarova. Selektivnost zastite naziva se sposobnost zastite da iskljuci samo osteceni deo postrojenja iIi mreze.
5.1 Razmagnecenje alternatora

1

L _ _ _ _ _ ....

L _ _ _ _ _ ...J

SI. 91 -

Serna veze statickog regulisanja napona alternatora u paralelnom radu

I
*

1 - regulator napona (simbolicki); 2 - naponski transformator; 3 - strujni transformator za stabilizaciju; 4 - prebacac; 5 - otpornik za podesavanje napona; 6 - otpornik za ruene regulisanje

!

I
,

upravljackim naponom dobijenim iz specijalnog uredaja. Razlika upravljackog napona i napona generatora pojacana u transduktom daje struju koja preko pomocnih uredaja deluje na pobudni generator, a preko njega oddava napon generatora. 126

I

Razmagnecenje se maze postiCi na vise nacina. Najcesci slueaj je ukljuCivanjem omovskog otpora u pobudno kolo pobudnog generatora, kao sto se vidi nn sliei 95 pod 6. Normalno je otpor premosten jednim prekidacem. U slueaju potrebe se prekidac otvara i na taj naein otpor uk:1juCi u kolo pobude. Ukljucenom otPOfU se energija KA ZASTITNOM magnetskog polja pretvara UREEJAJU u toplotn uz istovremeno smanjenje pobudne struje. Kad se pobudna stmja dovoijno smanji maze se prekiuuti bez posledica. Razmagnecenje se maze A povezati sa zastitom od
pozara, na primer ubaciva-

njem ugljendioksida u optieajno hladenje alternatora.

81. 92 -

Uredaj za razmagnecen]c alternatora sa dva otpora

127

Kod veCih alternatora pri razmagnecenju se ukljucuju dvostruki otpori, i u pobudno kolo pobudnog generatora (Rp) i u pobudno kolo alternatora (Ra), kao sto je pokazano na slici 92. Oba olpora su nonnalno premoslena pomocu dvopolnog automatskog prekidaca (P). Kad prekidac iskljuci aba kontakta, istovremeno se ukljuce oba otpora. Smanjenje pobudne struje bice brze nego u prvom slucaju sarno sa jednim otpofOln. Napomenimo, da postaje uredaji za razmagnecenje pamocu promene polariteta pobudnog generatora, kao i pomocu zaletnog motora.
5.2 Zastita od kratkog spoja izvao aiternatora i od preopterecenja

nieama, onda alternator stiti zastita od kratkog spoja, koja iskljuci alternator sa sabirniea. Ova zastita moze bili kombinovana sa signalisanjem preopterecenja. Mali alternatori niskog napona obiono su zasticeni samo topljivim asiguracima kao na slici 93, iii automatskim zastitnim prekidaCima kao na slici 85. Mali alternatori visokog napona obiono su zasticeni prekidaCima sa primarnim okidacima (kao na slici 94). Veliki i vazniji alternatori imaju relejnu zastitu koja je selektivna, to jest imaju razne zastite od kojih svaka deluje

Ako prekidac, odnosno osigurac najblizi alternatoru na elektricnoj mreti zataji, iIi aka dode do kralkog spaja na sabirR 5 T

R
5 T

cJj I
SI. 9S Zastita od kratkog spoja i preopterecenja izvan alternatora

lIt

1 - strujni transform~tori; 2-strujno maksimalno i termicko rele; 3 - VIemensko rele; 4 - okldac alternatora; 5 - okidac za razmagnecenje; 6 _ otpornik za razmagnceenje; 7 signal za uzbunu' kl- kontakt za maksi~ malnu struju; k2 - kontakt za preoptereeenje; k3- kontakt vremenskog relea

SI. 93 - Sema malog alternatora niskog napona sa topJjivim osiguraCima

81. 94 - Serna malog altematora
visokog napona sa primarnim dacima
oki~

'j

I
.1

nezavisno. Na sliei 95 prikazan je tip relejne zastite veceg alternatora od kratkog spoja izvan alternatora i sa signalisanjem preopterecenja. Ova zastita ima tri maksimalna sekundarna strujna relea 2 sa dva kontakta i jedno vremensko rele. Ako dode do kratkog spoja na elektricnoj mrezi iii na sabirnicama strujno rele 2 ukljuci kontakt kj, koje uspostavi strujno kolo iz izvora jednosmerne
9 Eiektrane i razvodna postrojenja

128

129

Njihova diferencija je jednaka nuli. . Kod postrojenja s uzemljenim zvezdistem potrebni su releji u sve tri faze.okidaci uredaja za razmagnccenje. 96 . Maze se upotrebiti jedno trofazno rele (kao na slici 97) iIi tri jednofazlla. Ako dade do dllzeg preopterecenja.2 do 2 put a veea od nominalne struje. 4 - . a sa zakasnjenjem od 0. Strnjni transformatori 1 postavljaju se iza alternatora. jer se strujni krug kroz primar transformatora 1 zatvara kroz mesto kratkog spoja 3.strujni transfonnatori. Prineip je pokazan na sliei 96.. pa kroz rele nece proticati struja.05 do 0.. Osim (oga iz paralelno vezanih generatora doticace s(ruja ka mestu kvara. 3 okidac prekidaca.3 D herenCIJa1na zastI a L_/~"/~---::> sekuudarirna strujnih transformatora 1 i 2 nece vise biti jednaka struja a razlika (diferencija) ovih struja proticace kroz diferencijalno rele (vidi isprekidane strelice). Na slici 97 data je potpuna trofazna serna diferencijalne zastite... termicki uredaj (bimetalna traka) u reIeu 2 ukIjuci kontakt k2 koji ukljuCi signal za upozorenje 7. U 130 t----+ 5 81. Istovremeno se aktivira i okidac 5 uredaja za razmagnecenje. a vreme okidanja je oko 0. 5 . "·t 5 . Strujni transformatori 1 i 2 teze da zatvore strujna kola kroz diferencijalno rele 4 u suprotnim smerovima. Struja koja aktivira rele obicno je 1.struje kroz vremensko rele 3. Uredaj za razmagnecenje nije lleophodan. Ova za.trofazno diferencijalno rele Diferencijalno rele stupa u dejstvo kad razlika struja dostigne oko 30% od nominalne struje (proradna slruja). Posle izvesnog vremena. dovoljno je da se relei. 3 -mesto kratkog spoja. Signalisanje preopterecenja deluje pri preopterecenju preko 20% od nominaille struje. odnosno okidaci postave u dve faze. Krajevi strlljnih transfornlatora 1 j 2 su vezani s jedne strane medusa buo neposredno. pa se u transformatoru 2 moze cak i promeniti smer struje. Difereneijalno rele 4 je svojim krajevima min vezano za sredine spojnih provodnika. T \ . 4 diferencijalno rele ~0 ~/ .ta. pod uslovom da brzi regulatori dovoljno brzo snize povisenje napona. vremensko rele ukIjuci kontakt k. 81. ·. U postrojenjima trofazne struje bez uzemljenog zvezdi. i preko njega oslobodi okidac 4 i time iskljuci prekidac... 9' 131 . U pogonu bez smetnji su obe struje jednake. dok se strujni krug kroz transformator 2 zatvara kroz mnago veei otpor prijemnika i elektricne mreze.strujni transformatori. nego kroz transformator 2. duze ad vremena okidanja sledeceg dela postrojenja. . Rele ce UkljllCiti struju iz izvora jednosmerne struje kroz okidac prekidaca i kroz okidac uredaja za raznlagnecenje. " . ~/.tita deluje pri kratkom spoju izn((du faznih navoja u alternatoru. da bi ova zastita mogla posluziti i kao rezervna zastita u slucaju kratkog spaja u samom aIternatoru. Sigurnosti fadi prepofucuje se. da se vaznija postrojenja zastite u sve tri faze.Princip diferencijalne zastitc 1 i 2 . a s druge strane preko veze u zvezdu. koji povezuju na red dva potpuno jednaka strujna transformatora 1 i 2. ako se uzrok kratkog spoja ne ukloni. Vidi pune strelice na slici 96.. 97 -" Tropolna serna diCe-rencijalne zaStite 1 i 2 . U slucaju kratkog spoja izmedu faza SiT ee kroz strujni transformator 1 teei mnogo jaca struja.5 sek. Kontakti k3 i k4 sluie du se po sic dejstva zastite prekine beskorisno proticanje jednosmerne struje kroz okiduce prekidaca i uredaja za razmagnecenje. I sek.

U normalnom pogonu sva tri fazna napona ~».e transformatori 1 i 2 nemaju isti odnos preobrazaja.-.> .pomocni strujni transforrnator sa td namotaja 3 ~.:... Primenjeno je stabilizovano diferencijalno rele 3. Posto sad a nije vise geo- r' 133 . 99 Stabilizovana . 'I.. 4 .' ''''1f1. kad sacinjavaju celinu koja se ne moze rastaviti rastavljaCima.If ...~ kljuceni na rele 5. .kontakti u blok vezi 1 i 2 . . " faznog naponskog trallsformatora 1 vezan je Sv jedne strane ~ \\"".okidni sistem~ 4 . a ako strujni 132 ?\ . 6 . . Struja greske koja raste sa opterecenjem tezi da ukljuCi kontakt 6 relea.Ii '<. razlicite dimenzije).' i.pridrzni sistem.strujni transforM matori. Zvezdlste naponskog ~' transformatora je povezano sa zvezdiStem alternatora preko \ \~. if:~ . 98 .\ '\~\" formatora 2 vezani su u otvoren trougao. c/\/VVV\.. Ciji je princip pokazan na slici 98. ~ } Jc.\\ . Struje greske rastu sa opterecenjem. T. Ako dode '~" do spoja izmedu zavojaka jedne faze (na primer faze T).savanje proradne struje.y'ff \':r '.\\ za faze R.strujni transfof* matod... Rele ce proraditi tek kad kroz okidlli sistem prode i diferencijalna struja usled kratkog spoja izmedu zasticenih faza. S. ~... Primar tro~.-u I". CY ~~\.V ~v t i~~ ~~ ~ ~ II I}J "~ "''. koji se nalazi izmedu strujnih transformatora 1 i 2. 'Ii"'"'.~ . Pomoclli strujni transformator 4 potreban je kod spoja transformatora Yd 5 radi dovodenja struja primarne i sekundarne strane u jednakost po fazi.. neuzemljenog provodnika.\ . onda " '" ce se napon te faze smanjiti.Ji '... Alternator i transformator su u blok vezi. Stabilizovano rele ima okidni sis tern 3 vezan na strujne linije kao obicno diferencijalno fele i pridrzni sistem 4 vezan na red sa strujnim transformatorima. Ciji Sll krajevi pri. Fazni naponi prenose se sa primarnog na sekundarni nal110taj naponskog transformalora. jer je smanjen aktivan broj zavo''': jaka. pa nen1a diferencijalne struje. . onda dovodenje u jednakost po velicini. Jlv. ~. a s druge strane u zvezdu. cija vllcna sHa isto taka raste sa opterecenjem i koja deluje nasuprot VUCllOj sili okidnog sistema. koje se danas primenjuje i za zastitu samog alternatora.~~". 41 . Strujni transformatori 1 i 2 su u ovom slucaju razliCitih karakteristika (razliciti odnos preobrazaja.. za ~ SI. '..4 Zastita od mcduzavojnog spoja v-'<ij ~Ii r:f" .' t{~'{{"1 .. .. ~X'Y 'hlJ (" .~\J L . ali to sprecava pridrzni sistem. 3 . Kratki spojevi izvan zasticene zone ne deluju na diferencijalno rele.\1 tJ diferencijalna zaStita za alternator i transformator . 5 opruga za pode.." " jer bi rele postalo neosetljivo. Sekundarni navoji naponskog trans.:r su jednaka i njihov geometrijski zbir je ravan nuli. '. taka da maze doCi do diferencijalnih struja (struje greske) i pri ispravnom pogonu.. ./ \ .{. Diferencijalna zastita zasticuje onaj dec postrojenja. 'r .WINV' 2 - Sl. Proradna struja se ne sme uzimati suvise visoko.( \11" t~J_ To je zastita od lcratkog spoja izmedu zavojaka iste faze..'.~' ~..V (~. jer su u tom slucaju U oha strujna transformatora iste promenc..stabilizovano diferencijalno rele.Princip stabilizo~ vane difcrencijalne zastite 1 i 2 .: Jedna od vrste zastita pokazana je na sliei 100.".' . 5. 3 . tako da moze doCi do pogresnog okidanja. Na sliei 99 data je serna veze diferencijalne zastite alternatora i transformalora u blok vezi. Zbog toga se u ovakvim slucajevima primenjuje stabilizovano diferencijalno rele.

Oba zvezdista vezana su za strujni navoj relea 3. 5 . pojaviti visak napona.drugi sekun. Ako je zvezdiste aIternatora nepristupaeno. Rel~ se prikljucnje" nezavisno od brzog regulatora napona. I] 4 . Za zastitu sluze naponski relei koji. Primarni namotaj 135 .transfor~ mater. dar :rCZ<l:ll U zvezdu.6 Zastita namotaja stalora od kratkog spoja sa masom (zemIjom) Obicno su tri fazna navoja alternatora vezana u zvezdu a napon zve~dista prema zemIji u ispravnom pogonu je nula: Ako namota] statora dode u spoj sa zemIjom izmedu zvezdista 134 se sekundara preko otpornika 4 odvodi jedan dec napona na pros to zemljospojno rele. Primena iznad 3 MW. Izmedu alternatora i sabirnica prikljucena su tri strujna transformatora u takozvanoj zbirnoj sprezi 2. obleno na naponske lZvode namenjene instrumentima za merenje. Napon alternatora u hidroelektranama moie kratkotrajno postici i dvostruke vrednosti od nominalnih.naponski transformator. Naponski navoj relea pri~ kljucen je na krajeve otvorenog trougla. jer izmedu primarnog i sekundarnog namotaja transformatora 2 ne postoji provodna elektricna veza.od povisenja napona.rele zastita nije neophodna. 101 . 3 . Zbog selektivnosti zalltite upotrebljeno je vatmetarsko rele 3 sa dva navoja. to cc se na otvorenom trouglu sekundara. Zastita je selektivna.otpornik. 5. moze se alternator uzemljiti preko vestackog zvezdista pomocu specijalnog transformatora sa 5 jezgara. Na sliei 101 pokazana je sema veze zastite od spoja sa zemljom alternatora i transformatora u blok vezi.izvod za prikIjucak mermh lllstrumenata. 4 . Prema tome zastita od spoja sa zemljonl moze se povezati sa promenom napona zvezdista prema zemlji. kod prekoraeenja neke podesive vrednosti "napo:. Obieno je mognce podesavan]e u opsegu 100 do 200% od nominalnog napona. 2 . 100 . 5 . 3 .mesto kratkog spoja.ZaStita od spoja sa zcmljom altcrnatora u blok vezi sa transformatorom 1 . to jest spojevi sa zenlljom izvan alternatora prakticno ne utiCll na rele 5. pa je potrebno predvideti zastitu.ya 3. 5. Za pogon sa parnim turbinama ova RST i kraja faznog navoja. 2-sekundar vezan U otvoren trougao. zvezdiste ce dobiti napon prema zemlji izmedu nule i punog faznog napona. koji je u stvari sekundarni namotaj transformatora sa pet jezgra 4. Na sliei 102 pokazana je sema zaslite od spoja sa zomIjom za alternatore koji rade neposredno 11a sabirnieama.5 Zastita od povisenja napona /~~" Do poviSenja napona moze doci pri naglom rasterecenju alternatora. Izmedu zvezdista i zemlje prikIjucen je naponski transformator 3 sa eijeg SI. koji dovodi do aktiviranja relea 5. 6-rele za zastitu od povisenja napona Sl.Zastita od meouzavojnog kratkog spoja j od povisenja napona I-primar naponskog transformatora.a dduju na uredaj za razmagnecenje. Naponski transformator I~a tn namota]a. Na sliei 100 je kombinovana zastita od meduzavojnog kratkog spo]a sa zastltom . k?JI sluie za prikljueak instrumenata za merenje pnkl]uce11o ]e I rele za zaslItu od povisenja napona 6. kao sto se vidi na slici 102 pod 4.metrijski zbir napona ravan nuli. nego samo nlagnetna. Na izvode drugog sekundarnog namot.rele za zastitu od mcduzavojnog spoja. jer regulatori broja obrta i brzi regulaton napona mogu ova] porast ograniCiti. u kome se naponi sabiraju.

t 4 t hI hI F 3 uu ouu -.8 Kompietna zastita vecih alternatora Pored opisanih postoje i druge za stite. U blok vezi ova dopunska zastita nije potrebna. Ako dode do kratkog spoja sa zemljom na mestu I. 5.je uzemljen birnice. jer se u stvari struja spoja za zemljom deli u tri grane. ali dvosiruki spoj prelllostice jedan deo namotaja. 81. onda ce preko sckundara transformatora 2 i kondenzatora 3 poteci struja koja se zatvara preko lllesta kratkog spoja i uzemIjenog kraja transformatora 2. za koji nije potrebna za137 5.ZaStita namotaja rotora od spoja sa zemljom maksimalno strujno 1 rele. Za alternatore u paralelnom radu postoji jedan naponski transformator sa pet jezgra (4). Istovremeno ce doti i do napona na krajevima otvorenog trougla. zastlta od promene frekvencije i druge. 5 . 1z tih razloga spoj sa maSOlll narnotaja rotora veCih alternatora (iznad 2 MW) treba signalisati. 3 vatmetarsko reJe. jer strujni krug nije zatvoren. Rele I ce proraditi i ukljuCiti zvucni signal 4. Na sliei 104 pokazana je sema zastite veCih alternatora visokog napona u parnoj elektrani. koji rade par. kao i njihova zvezdiSta. predstavlja vestacko zvezdiste prikljuceno na sa- Ih 2 r-:: + . Rele nece reagovati na spojeve sa zemIjom izvan alternatora.'-' ~ I I t r. 2 . tako da ce rele 3 reagovati. koji Je snabdeven odvodnicima prenapona 8 radi zastite od atmosferskIh praznjenja. 3 . a na otvoren trougao njegovog sekundara vczani su paralelno svi naponski navoji relea 3.!- SI.zvucni signal. Kad nema spoja sa zemJjom kroz kondenzator prakticno ne teee struja. koji je ncposredno prikljuccn ua sabirnice i u vezi s tim do opasnih mehanickih oscilacija masme. Na slici 103 pokazana je jedna takva zastita. Sa sabirnica odlazl i jedan podzemni kablovski vod II. S~ sablrnica visokog napona odlazi jedan vazdusni vod J.kratki spoj tako da rele 1 ne reaguje. Radi vece sigurnosti odvodnieima prenapona su zasliceni i sarno alternatori..! spoj sa zemljom. 103 . jer u tom slucaju zbir siruja u zbirnim strujnim transformatorima bice nula. R s-'-7'- :! D H 1'. Treba napomenuti da su u slucaju spoja sa zemljom sve 3 struje u transformatorima sa pet jezgra j u zbirnim sirujninl transformatorima u fazi. struje zemljospoja ce teci kao sto pokazuje strelica na slici. Kroz strujni navoj relea teCi ce zbirna struja. kao na primer zastita od nesimetricnog opterecenja. Pobudni namotaj JK stavlja se pod dejstvo naizmenicnog napona preko pomocnog naponskog transformatora 2 i zastitnog kondenzatora 3. odnosno naponskog navoja relea.zastitni kondenzator.7 Zastita namotaja rotora alternators od spoja sa zemljom Spoj sa zemljom rotornog namotaja na jednom mestu nema vecih posledica. Ako dode do kratkog spoja na mestu 5. tJ normalnom pogonu su oba navoja relea nepobudena. 4 naponski transformator sa pet jczgra 1 - KA UR£OAJU ZA IlAZMAGN.strujni transformatori u zbirnoj vezi. Postoje i druge vrste sema za zasiitu od spoja sa zernljolll.pomocni transfcrmator. od kojih samo pominjemo kombinaciju zastite od spoja sa zemljom namotaja siatora sa diferencijalnom zastitom.alelno i koji su prikljuceni neposredno na sabirnice. 4 . To moie dovesti do razliCitog fiuksa pojedinih polova 136 . 102 Zastita od spoja sa zemljom alternatora. 2 .

5 . Proveravanje prva tri uslova vrsi se prilikom svakog ukljucenja alternatora u paralelni rad. S.diferencijalno trofazno rele. T . ukljucivanje aHematora 11a sabirniee je opet 138 139 . Sinbronovanje moze biti rueno. 7 .). e) frekvencije moraju biti jednake (/.·-·------····'-·--1 ~: ~::::7' -- stita od atmosferskih praznJenja. poluautomatsko i potpuno automatsko. b) naponi moraju biti u fazi (-1: E..prekidac za alternatore. d) redosled faza mora biti isti (U. koji u najgorem slucaju mogu dovesti do ispadanja svih izvora na elektricnoj mrezi.odvojeno vremensko rele.1 Rueno sinhronovanje Upotrebljava se za manje eiektrane. 14 ureclaj za razmagnecenje altematora R.naponski transformator sa pet jezgra i tri namotaja. 8 .rele Za zastitu statora ad kratkog spoja izvan alternatora. S. 2 . 6 UKLJUCrVANJE ALTERNATORA U PARALELAN RAD (SINHRONOVANJE) 'i. 13 . Na semi je oznaceno sa: 1 . 9 . W = R.odvodnici prenapona. = j.rele za zastitu 1'0tornog namotaja (za alternatore iznad 2 MW). 4 . a pri pogonu Sa vodnim turbinama se uzima u obzir. a cetvrti uslov proverava Se sarno pri 1110ntazi alternatora nu sabirnice. 10 . 3 . 12 . Ukoliko ovi uslovi nisu ispunjeni nastaju pri uldjucenju alternatora elektrieni i mehanicki udari. U = 0). 11 prekidac za vazdusni odvod. 6.rele Za zastitu statora od spoja sa zemljom (za alternatore iznad 1 MW). V.zVllcni signali. Posle sinhronovanja. Doterivanje napona po velicini i fazi kao i doterivanje frekveneije je rueno.rastavljaci. 6 . T). to jest do potpunog sloma mreie. U semi nije ucrtana signalizacija.' v Pre ukljucenja alternatora u zajednicki rad sa drugim izvorom naizmenicnc struje 1110raju se prethodno ispuniti sledcCi uslovi za oba izvora: a) naponi moraju biti jednaki po velicini (E = U).prekidac za kablovski odvod. Pri pogonu sa parnim turbinama nije potrebna specijalna zastita od povisenja napona.sabirnice 10 kV.kombinovano rele za zastitu od kratkog spoja izvan alternatora i od preopterecenja. _ sabirnice za jednosmernu struju 110 V.

Alternator G 1 je ukljucen 11a sabirniee. Prekidac 3 za vezu gIavnih i pomocnih sabirniea je iskIjucen. /" Co U poluautomatskom sinhronovanju se rucno doteruju svi potrebni uslovi za paralelan rad (jednakost napona po velicini i fazi i jednakost frekvencije). 5 . to jest polovi alternatora nisu u islom polozaju. Umesto dva voltmetra VI i V 2 moze se upotrebiti jedan dvostruki voltmetar. sto se kontrolise na voltmetru V2. Ukoliko je izvrseno tacnije podesavanje. 2-kontakt sa ceporn.' nije na nuli. i na pobudu alternatora. a isto taka i gIavni prekidae 4 za vezu aIternatora G 2 sa sabirnicama. a nulli voltmelar Vo postoji i neka razlika u frekveneiji. • "" . VeliCina napona alternatora doteruje se regulisanjenl pobudc. Zaokretanje polova postize se kratkotrajnom promenom broja obrta pogonske masine. Na sliei 105 prekidae 4 moze se daljinski ukljuCiti pomoeu kontakta 5.dupJi frekvencmetar. Po stupak je sledeci: cep za vezu sa pomacnim sabirnieama se premesti iz kontakta 1 i 2./' :=====::l======::l==::::::±::-_=_-= . Kontakt 6 se otvori kad se iskljuce rastavljaCi odgovarajuceg alternatora i 11a taj nacin onelllogucavaju da iskljucen alternator sl11cajno dode pod napon preko pomocnih sabirnica i naponskog transformatora. 105 . a umesto dva voltmetra moze se upotrebiti sarno jedan sa prebaeaeem. a kontralise se na duplam frekvenemetru If Kad se izjednaee pokazivanja na VI i V 2 i na dvostrukcm frekvenemetru II ukljuci se prekidae 3. a G 2 treba ukljuciti. 3-prekidac za vezu glavnih i pomocnih sabirnica. 7 JEDNOSMERNA STRUJA U ELEKTRANAMA NAIZMENICNE STRUJE 6.voltmetar giavnih sabirnica..prekidac alternatora. znaCi da jos nije postignuta jednakost u fazi (veza sijaliea na gasenje). a narocito su padesni kad je potrebno brzo paralelno sprezanje masina. Napon sabirniea pokazuje voItmetar VI' Ucestalost se dotcruje regulisanjenl brzine obrtanja pogonske masine.ruena. Aka fazne sijaliee 10 svetle. tako da u slucaju nekog kvara raspolazemo sa nezavisnim izvorom energije. Za mala postrojenja niskog napona nisu potrebni naponski transformatori. Uobicajeno je da se sinhronovanje vrsi na fazama R i S. 11. Uredaj za automatsko sinhronovanje ima aparaturu koja deluje i na turbinski regulator. 4 . kao na primer kod rezervnih i pOluocnih masina. 7 . 10 fazne sijalice. Na slid 105 pakazana je serna ruenog sinhronovanja za alternatore visokog napona. razmak izmedu paUenja i gasenja bice sve duzi. Kada se fazne sijalice ugase. za rezervno osvetljenje i slicno.. zastitnih i komandnih uredlja.2 Poluautomatsko i automatsko sinlironovanje .kontakt rastavljaca. U stvad fazne sijalice ce se naizmenieno paliti i gasiti. jer uvek 140 Jednosmerna struja se koristi za pogon raznih signalnih.kontakt za daljinsko ukljucivanje. 6 .nulti voltmetar . tako se automatski ostvare svi uslovi za paralelan rad. a nulti voltmetar oscilovati oko uule. 9 .RueDo sinhronovanje l-kontakt bez cepa. Isto tako se automatski ukljuCi alternator na sabimiee u najpovoljnijem trenutku. 8 . ___ 51.voltmetar pomocnih sabirnica. a nulti vaItmetar umid na nuli svi su uslavi ispunjeni i alternator G2 se maze ukljuciti na sabirnice. a umesto nultog voltmetra sinhronoskop. Ovakvi se uredaji primenjuju u velikim elektranama. a kad su svi uslovi ostvareni alternator se automatski ukljuci na sabirnice. Jednosmerna struja se dobija iz 141 . Uz izvor jednosm~rne struje mora se predvideti i akumulatorska baterija.

koji omogucuje davanje struje mrezl i za vreme pUlljenja akumulatorske baterije. nosno struja punjenja.Serna generatora sa akumulatorskom baterijom i dvostruldm celijskim prekidacem Aka zelimo sistem.Serna generatora sa akUDlulatorskom baterijom i prostim prekidacern 1 . 4 ..dopunske cclijc. Napon mrcie U = 110 V. 10 .75 = 40.topljivi osiguraei. Broj dopunskih celija Z2=Z-ZI""·~ 60-40 = 20. Zadatak 11a .prekidaCi odvoda u rnrciu. Pri punjenju je prebacac I prebacen na desni kontakt i taka akumulatorska baterija vezana na red sa generatorom preko rueice 3 prekidaca.rucica za regulisanjc napona mreZe Zadatak 11 .1 V. Broj osnovnih i:clija Zl = Uiuz= 110/2. jer je napon generatora veCi od napona mreze. 107 ..maksimalno-minimalni prekidae (sa releorn povratne struje).83 V.._ ' . Postoje i druge senIc uredaja izvora jednosmerl1c struje sa akumuIatorskim baterijama. 106 . 9 .voItmetar sa prebacacem. Istovremeno jedan deo struje preko ruCice 3.prebacac: 2 . Odrediti ukupan.. koja se preko tacke ill vraca u generator.::.. osnovni i dopunski broj akumuJatoTskih celija uredaja za punjcnje sa generatorom i dvostrukim celijskim prekidacern. na primer uredaj sa glavnim i dopunskim generatorolll. UobiCajen napon jednosmerne slrnje je 110 V..ampermetar za pokazivanje u dva SlUcra (za punjenje i praznjenje baterija). 11 . celija sa prostim cclijskim prekidacern. Rucicom 3 se reguli...rueica za regulisa11je napona punjenja baterije.J 81. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. Prilikom punjenja akumulatorske baterije mora se mreza jednOS111erne struje iskljuciti.. 8 . uredaj sa uSlllcracinla i odgovarajucom aparaturom za regulisanje.. Napon jedne svelOe napunjene (olovne) celije iZllosi UI = 2. Na slici 106 je data sema uredaja za punjenje akumulatorskih baterija pomocu povccanja napona generatora i sa prostim prekidacem. moramo upotrebiti dvostruki celijski prekidac. Ukupan brej celija Z ~ U/uo~ 1I0/l. 3 . osnovni i dopunski broj akum. Prilikom praznjenja akumulatorske baterije njen napon opada. od142 1 .. Na slici 107 pokazana je sema uredaja sa dvostrukim celijskim prekidacem. Broj osnovnih eelija Z1= UjllI= 110/2. 2 . a zatim ukljuci mreza.prekidaCi za vezu akumulatorske baterije sa sabirnicama.. RuCicom 4 se regulise napon mreze. pa se mora odrZavati dodavanjem llovih celija pomocu celijskog prekidaca. a najmanji napon pri kraju prainjenja u = 1. a mogu doci u obzir i naponi ad 24. najveci napon pri kraju punjenja U2 = = 2.83 ~ 60. "L _________________ l '~ t- _. 60 i 220 V. 3 -.. dopunskih celija i rueice 4 dolazi u mrezu i preko tacke m se vraca u generator. 143.L-.dvostruki celijski prekidac.. Napon punjenja aknmulatorske baterije je veCi od napona praznjenja. 6 i 7 . pa se zato napon izvora mora podiCi prilikom punjenja. Broj dopunskih celija Z2=Z-Z1= 60. Napon akumulatorske baterije podiie se vezivanjem akumulatorskih celija na red." .prost akumulatorski prckidae.. Ukupan broj celija Z ~ U/llG~ 1I0/1. Po zavrsenom punjenju se celijskim prekidacem iskljuci jedan deo celija baterije.ampermetar generatora.e napon.83 ~ 60..Odrediti ukupan.75 V. preobrazajnika.411 / ..52 = 8.osnovne cclije 81.1 = 52.--~~-----------------+------------~~~+-<­ ._ . Napon mreze U = 110 V. iIi usmeraca. 4 .naizmenicne pomocu l11otor-generatora. 5 .

kao i od dana u sedmici iii godini. Proizvodnja elektricne energije (W) je mera pretvaranja raspolozive energije u elektriel1u. . Na slici 108 je maksimum optereeenja za zimski dan u 17 sati (50 MW). 6f)'l· U Elektricna energija se ne moze euvati u rezerv( nego se mora proizvoditi u trenutku kada je potrosae trazi. veeernji vrhovi pomeraju u kasnije sate. Maksimalno opterecenje (Pm • x ) je najve'. Brojna vrednost se dobija iii citanjem na elektricnhn brojilirna. a maze se i nacrtati prema polucasovnom i casovnorn citanju sa instrumenata i upisivanju u odgovarajuce formular~. On moze biti neposredno snimljen porno ell registrujueeg vatInetra. 1z svakog karakteristienog dana odredi se koliko je koje optereeenje trajalo casova dnevno.-f- vrh izrazen u elektranama " .zimski dan. dok industrijski 8 12 16 20 :U h o _ _ (fASOYI potrosaci ublazuju razliku izmedu maksimalnog i mini~ 81. 17:. '1--1-" ! I I ~ dnevni vrh i vecernji vrh. Proizvedena elektricna energija se meri u kWh.-.-. Konstrukcija sa do-' voljnom tacnoseu maze se dobiti na sledeei naein. 1z PlMw] dijagrama vidimo da postoje . .6 ' terecena. iii registrujucih instrumenata koji belete pro111enU optereeenja na pokretnoj traci. Zbog toga se godisnji dijagram konstruise tako. koje daju energiju pretezno za osvetljenje. PotrosaCi su osvetljenje industrija nekog grada. radi zadovoljenja potrosaca. I. Za analizu godisnjih promena nema svrhe nizati svih 365 dnevnih dijagrama jedan za drugim. 108 _ Dnevni dijagram optcrcccnja malnog opterecenja.e optereeenje u toku jednog vremenskog perioda.. a meri se u kW iIi MW pomocu instrumenata za direktno citanje. a za karakteristican letnji dan u 20 sati (25 MW). I ~<. da pokaze koliko je koje optereeenje trajalo casova u toku godine. -I .letnji dan mecujemo.I rt'/C( . N"arocito je vecernji .'II)( .. 1. zatim podatke 0 10 Elektrane razyodna postrojenj(l 145 . jer bi takav dijagram bio nepregledan.III ELEKTRANE U RADU 1 DlJAGRAMI OPTERECENJA OV/. ~. Optereeenje se menja u toku dana. 144 U godini su karakteristieni dijagrami letnjeg. " 1.! Oblik dijagrama zavisi od vrste potrosaea. a .? . iIi MWh (I MWh = 1 000 kWh). Potrebe potrosaca se menjaju u toku vremena. Takva konstrukcija je suvise dugotrajna. Zatim se pretpostavi da zimski period traje 210 dana. kako bi se mogla ostvariti ekonomicna proizvodnja elektricne energije Opterecenje elektrane (P) je trenutna vrednost snage kojom potrosaeko podrueje optereeuje elektranu. 10 .1 Dnevni dijagram opterecenja Dnevni dijagram optereeenja predstavlja grafieki promenu optereeenja u toku 24 sata. i u no6nim i popodnevnim i l' "1 If !I easovima je elektmna neop1. U sedmici su karakteristicni radni i praznicni dani. od velicine potrosaekog podrucja. na primer dana iii· godine.2 Godisnji dijagram opterecenja Dnevni dijagram optereeenja daje sliku promene opterecenja u toku 24 h.!. pa je potrebno poznavati izvesne karakteristike u potrebama potrosaea. I I I I I dva vrha u kome je e1ektrana i kratkovremeno napregnuta. da se iduci ka letnjim danima. b . a letnji 155 dana u godini. zatim zimskog i prolecno-jesenjeg proseenog dana. Dalje pria . Odabere se jedan karakteristican dan za zimski i jedan za letnji period. iIi izracunavanjenl sa povrsina adgo~ varajucih dijagrama. Na slici 108 prikazan je dnevni dijagram opterecenja jednog karakteristienog zimskog dana (a) i jednog letnjeg dana (b) za elektranu sa maksimalnim optereeenjem od 50 MW. Tacna konstrukcija bi se mogla dobiti sabiranjem odgovarajuCih podataka iz dijagrama svih 365 dan'k.

..'7:'i/ 146 I\. a zatim se odredi razmera za energiju x [kWh/mm'] i naposletku se izracuna odgovarajuca energija W = S' x [kWh]. 'w~ v.'.Godisnji dijagram trajanja opterccenja Cdg~jUCa ~-I&-J /Jfe-drjtJopl-ereceyu Opterecenje Dnevno optcrecenje . Encrgija rv koju je elektrana proizvelu za vreme T trajanja opterecenja (T=24 casu za dnevni. Kada se podaci za aba perioda saberu. 1\. a 8760 casova za godisnji dijagram opterecenja) mogia bi se proizvesii za isto vreme pri nekom stalnam srednjem opterecenju P sr .1 4.." '. a za letnji sa 155. Jos tacnije konstrukcija godisnjeg dijagrama se maze dobiti.- '\! It /~i:.5 MW = 1 mm. a u letnjem 20 casova. u zimskom dunu traje svih 24 casa. Opterecenje od 30 MW traje u zimskom 10 casova. da na primer optere~ cenje od 5 MW.Iz godisnjeg dijagrama opterecenja na slici 109 izracunati proizvedenu elektricnu energiju II MWh i srednje opterecenje II MW. dok se u letnjem danu ova oplerecenje uopste ne postize.- .Srednje opterecenje cema dobiti aka povrsinu VV pretvorimo u pravougaonik sa osnovom T i visinom P sr SI.6 I Leta 155 dana 3720 3 100 2542 1597 713 15 20 25 30 35 40 45 I - 5040\#'. na osnovu cega dobijamo razmel'll x = 45 000: 100 = 450 MWh/mm'.. dobijamo ukupno trajanje pojedinih opterecenja u toku godine.0 5. " dnevnom trajanju rnnozimo za zimski pericd sa 2]0.3 Srednje opterecenjc Proizvedenn energiju predstavlja II odredenoj razmcri povrsina izmedu dijagramske krive godisnjeg iIi dnevnog dijagrama i koordinatnih osovina. tJ 1.4 17.2 16. Povrsina od 10 X 10 = 100 mm2 odgovara energiji od IS X 3000 = 45000 MWh.._ @ . konstruisati godisnji dijagram oplerecenja. Res e n j e: Iz dijagrama vidimo. Da se iz dijagrama optereccnja £_.Prema podacima iz dijagrama dnevnog opterecenja za jedan zimski i jedan letnji prosecan dan na slici 108. 300 ca1\ soya = 1 mm.0 2.8 10.4 SaNnilac opterecenja Sacinilae opterecenja (m) je odnos srcdnjeg (PST) i maksimalnog opterecenja (Pm ax) W 175050 '-".casova Zimski dan 24 24 19.. --Tabl 18 --:. 1 P" ~ --. potrebno je prvo odrcditi dijagramsku povrsinu S u mm 2 .~ 19..4 10..3 4. 109 . ..'\J w. . ako se godina podeli na tri perioda: zimski sa 60 prosecnih dana.5 5 10 I Letnji dan 24 20 16.98 T 8760 1. 5040 4074 3 61~ 3402 3100 210O 1071 840 462 _ J'I I I Ukupno 8760 8140 6616 5209 4 lIS 3 lOB 2100 1 071 840 462 Zadatak 13 ..2 Godisnje trajanje opterecenja Zima 210 dana -_..€l ( !\. Podaci za fazna opterecenja svedeni su u tabeli 18. . casova MW 2. Res e n j e: Mereci srafiranu dijagramsku povrsinu na slici 109 dobijamo S = 389 mm2 . Zadatak 12 . letnji sa ISO i prolecno-jesenji sa 155 dana. Proizvedena energija iznosi W = S· x = 389x450 = 175050 MWh Srednje opterecenje iznosi V' - /~ Prema podacima iz tabliee 18 naertan je na slici 109 go__ 1'jr~ disnji dijagram opterecenja u razmeri 1.~ . (t . o J" J odrcdi energija.2 14.

to jest da sto vise prijemnika bude ukljuceno u isto vreme. !(~-- P max Pp BuduCi da u potrosackom podrucju ima raznih vrsta potrosaca. P max Sacinilac opterecenja je obiCno veti od 1 i iZ110si od 1. 0.. 0.l nosti manji. jer ce u tom slucaju troskovi proizyodnje energije biti 11lanji. 110 .0..6 Sacinilac istoYremcnosti Vrsta potrosaca Kancelarije Aparati za domaCinstvo PotrosaCi osvetljenja Mali motori Veliki motori Tramvaji m Potrosacko poctrucje m 0.34 .40 .. Snaga rezervnog agregata je po pravilu jednaka 8nazi najyeceg agregata.07 Selo 0.. Ona je veca od maksimalnog opterecenja elektrane.. U tablici 19 dati su orijentacioni padaci za sacinilac opterecenja 111.2 do 0. Sacinilac opterecenja zavisi od vrste potrosaca i od veliCine potrosackog podrucja.). 0.10 .28 Mali grad 0.91 Instalisana snaga prijemnika (P... i jednog rezervnog agregata.. Tabl.. 1. Po elektranu je povoljno da bude sto manji. od Icojih jedan pokriva vrsno opterecenje. 0. Trajanje iskoriscenja vrsnog SI.. jer svi prijemnici nisu istovremeno ukljuceni.91)..85 d .. Vezivanjem vise elektrana u zajednicki sistem~ mogu se pojedine elektrane koristiti kao rezervne clektrane.10 . 0. Sacinilac opterecenja moze se poboljsati poyoljnim rasporedom rada pojedinih grupa petrosaea. bice ukupni sacinilac opterecenja rezultantni saCinilac pojedinih vrsta opterecenja. Vrsno opterecenje se obicno smatra opterecenje vece od 148 Sacinilac istovremenosti je manji od 1 i krece se u granicama od 0.45 Podrucjc koje daje viSak energije elektrohem. V-. 0. 0. 0.40 Vcliki grad Vece industrijsko podrucje 0.' Trajanje iskoriscenja opterecenja (h m ) je broj casova elektrane h m i hi u kome bi elektrana. 1.Sacinilac rezerve (r) je odnos instalisane snage elektrane (Pi) i maksimalneg opterecenja e1ektrane (Pm ax) Pi r=--. 19 dYe trecine maksimalnog opterecenja. elektrana moze da snabdeva vece podrucje. To su obiono zastareJe elektrane.40 ..ektrani naziva se instalisana snaga elektrane i obelezavamo je sa Pi.-' 149 .0 do 2.14 ... Vidi 1) Za gradska stambena naselja maze se sacinijac istavremenost . koju je u toku godine stvarno proizvela.) u nekom podrucju je zbir nominalnih snaga svih elektricnih prijemnika prikljucenih na mrezu.35 0.45 0.. Obicno vece eJektrane imaju tri pogonska agregata.. Zbog toga se odredllju tarife s povlasticama obzirom na cenu kWh u odredenim casovirna povoljnim po rad elektrane..30 ..20 0. Rusk-u). jer se mora racunati na rezervnu masinu obzirom na moguCi kvar pojedinih nlasina i na redovne revizije masina.68 .Sacinilac opterecenja moze najYise iznositi 1...15+ g e Je 11 broj stanova (po S.15 0.5 SaciniIac rezerve Zbir 110lninalnih snaga svih alternatora u el. koje se zbog ncekonomicnosti normalno ne koriste u sistemu. 0. proizvela istu energiju (W). Ukoliko je sacinilac istovreme. industriji i 51.45 0.7 Trajanje iskoriscenja iii upotrebno vreme elektrane Uobicajeno je da se racuna ne sarno sa saciniocenl opterecenja (m) nego i sa trajanjem iskoriscenja elektrane (h) II casovima. radeCi stalna sa maksimalnim opterecenjem (Pmax ).07 0. 0.. Instalisana snaga je veca od maksimalne.. Za elektranu je povoljnije da sacinilac opterecenja bude sto Yeti. o dredlll IZ g =. 1. 0.23 . Sacinilac istovremenosti (g) je odnos maksimalnog opterecenja eJektrane (Pm ax) i instalisane snage prijemnika (P. 0.

Vrsno opterecenje iznosi 50-33. pogonska i llpravna rezija.. 6000 casova. p .4. a od 20 MW za vrsno opterecenje najmanje (oko 10%).4 2 PRO[ZYODNI TROSKOY[ ZA 1 kWh hm~·--~---~l11· P max P max W Psr-T T.-.instalisana snaga elektrane.U)OO 4000 -h6'" !~ f'~~d I I [.. Promenljivi godisnji troskovi iznose 2 3 . 11m i hi..~.Uporedcnje troSkova proizvodnje 1 kWh termo i hidw roc)cktranc U z3visnosti od trajanja iskoriScenja . Trajanje iskonscenja vrsnog optere6enja: hm = Ill· T = 0.4 x ----. 2 3 50MW ~33. an10rtizacija. [kWh] K k= P.+b a·p [Din] kWh· 6000 8000 A 81. To znaCl povrSIl1U W na sliei 110 treba pretvoriti u pravougaonik sa visinom (Pmox). .Prema podacima sa godisnjeg dijagrama opterecenja na sliei 109 izvrsiti podelu snage elektrane na agregate i odrediti podatke za: 111.. a ostatak od 23.~--~~l11. ~ 111· r ~ 8760 0. h. J! '0 9 8 7 Osnovno opterecenje koje se skoro ne menja. Promenljivi troskovi se u termoelektranama sasto]e od troskova za gorivo i ostalih pogonskih troskova (hemikalije za pripremu vode. a sa malim promenama oko 10 MW. P£ P max ' r r W P". investiciono odrzavanje. 1z W = P max . T T Za nase nove elektrane moze se orjjentaciono prosecno racunati sa h m = 5 000 . Ukupni godisnji troskovi proizvodnje iznose K=A+B=h a· p+P. . koji procenat od ukupnih investicionih troskova otpada na stalne godisnje troskove. Stalni godisnji troskovi iznose A = Pi" a . I I i I I . ~h.4. Res e n j e: Prema dijagramu godisnjeg opterecenja vrsno opterecenje je iznad. cas ova .. 150 :. Instalisana snaga elektrane: P.- 151 .3 MW je dijagramsko promenljivo opterecenje. EL. gde je: Pi [kW] . ulje za podmazivanje i drugo) koji sacinjavaJu aka 10% od troskova za gorivo. SaCinilae rezerve: r = Pi: Prnux= 70: 50 = 1. iznosi oko 5 MW. Zadatak 14 . Troskove proizvodnje I kWh do bioemo ako ukupne godisnje troskove podelimo sa ukupnom godisl~iom proizvodnjom Pi" h. a promenljivi troskovi Stl srazmerni proizvodnji.7 MW.~RNA . s • .= 10+3 x20 = 70 MW. . jedan od 20 MW za dijagramno opterecenje.. Sacinilac opterecenja: m =P" :Pmax =20 :50 =0.3 MW. U stalne troskove spada na primer: anuitet i doprinosi. 111 . ~ 2 503 cas ova 1. nego od instalisane snage. hm dobijamo W Ilm=--casova P max sacinilac Trajanje iskoriscenja hm ima istu ulogu kao opterecenja i 111ozen10 posta viti vezu v Trajanje iskoriscenja instalisane snage: T h.sacinilac koji pokazuje.h. Trajanje iskoriscenja inslalisane snage (hi) odnosi se na instalisanu snagu (Pi).4x8 760 = 3 504 casova. r. ~' p .· b [Din]. jedan od 20 MW za vrsno opterecenje i jedan rezervni od 20 MW. B = Pi· hi" b [Din]. b [Din/kWh] promenljivi troskovi za proizvodnju 1 kWh.sliku llO. a [Din/kW] investicioni troskovi po 1 kW instalisane snage. -Pmox~-x Godisnji troskovi za proizvodnju elektricne energije mogu se podditi na stalne i promenIjive. Alternator od 10 MW za osnovno optere6enje je najvise iskoriscen (oko 90%). . p [Din].3 = 16.trajanje iskoriscenja instalisane snage Pi. Stalni troskovi ne zavise od proizvodnje. pa mozemo pisati h. Opredelicemo se za 4 alternatora: jedan od 10 MW za osnovno opterecenje. gde je h. licni dohoci radnika i drugo.

.. P2=' 11%. 11 Di~.[l<I5:t'. Za hidroelektrann: a2= 210 000 Din/kW.trebna su naroCita elektricna brojila za pokazivanje maksimalnog opterecenja.. Ova tarifa povoljno ntiee na saeinilac opterecenja elektrane. Ova tarifa utiCe na placanje potrosnje eleletricne energije.11-120000 x 0.''". jer se sa vecom potrosnjom energija dobija jeftinije. 3. b] = 3 Din/kWh (uglavnom za gorivo). koji se odreduje prema nominalnoj snazi prikljucenih prijemnika. P! = 14%. da su proizvodni troskovi po 1 kWh utoliko manji. iii povrsini obradivog zemljista. {)(jJ I v G!~(j{/ if " . Nedostatale ove tarife po elektrann je n tome. Malo se upotrebljava.. Obraeun se vrsi prema ntrosenoj energiji n kWh. ~ a. tarlfa d. + b ~ 210 000 x 0. Na slici III prikazana je graficki zavisnost proizvodne cene I kWh od trajanja iskoriscenja hi za jednu terllloelektranu i za jednu hidroelektranu. PotrosaCi placaju mesecni iznos.JUlNERGIJEiI·J ' Ck7I 'IV" .e i jedno za pogon._.3 Dvojna tarifa L k\ ~ Obraenn se vrSl prema pokazivanjn brojila.Odrediti granicno trajanje iskoriseenja ho i odgovarajuce proizvodne troskove ko za termoelektranu i hidroelektranu. b 2 = 0 (Din.1z ave jednacine mozemo zaldjuciti. takozvana dvotarifna brojila. Potrebna sn narocita brojila. iii 3.4 Tarifa maksimainog opterecenja . Ova trajanje iskoriscenja zove se granicno trajanje iskoriscenja. J. p i b za odredenu elektranu stalne vrednosti.P2 + b. jer daje lllogncnost zloupotreba i jer ne daje vece prihode pri poveeanoj potrosnji.! + b. koji se odreduje prellla instalisanoj snazi prijemnika.\_~§_LEK. placa se veca cena po kWh za potrosenu energiju. Po ovoj tarifi se elektricna energija iznad odredene potrosnje pla<fa po nizoj ceni. Zadatak 15 . Res e n j e: Za granicno trajanje iskoriseenja sn proizvodni troskovi po kWh za obe eleletrane isti Ie! = k 2 . ho odakle 210000 x 0. ali je razlicita cena po kWh u razliCito vreme. a za manje termoelektrana. o ho ' 2100 kWh 3 ~:~lUFIKA CD. iIi brojn i vrsti prostorija.14 3-0 ho 110 = 2 100 casova godisnje Ie ~ a2 P. PotrosaCi koji npotrebljavajn e1eletricnu energiju i za osvetljenje i za pogon obicno imaju dva brojila. Aleo opterecenje prede odredenn granicn. Ova tarifa se primenjuje u nedostatku elektricnih brojila. Za termoelektrann je: a] = 120 000 Din/kW. p.. jer Sll a.-: 111E. 153 . 3.11 . Predvida se placanje lllaksimalne snage s jedne strane.1. broju soba n stann. i!~11m 3 1 Pansalna. Za vreme veCih optereccnja elektrane (danjn) cena po kWh je veca. jer se razlikujn tarife za osvetljenje i za pogon. Za trajanje iskoriseenja veee od granicnog ekonomicnija je hidroelektrana. a s druge strane placanje potrosene energije u kWh prema pokazivanju brojila. jer smanjuje vrhove opter ecena .5 Blok tarifa . 1) Kao nocna smatra se potrosnja izmedu 21 i 6 Casova.2 Obicna kilovatcasovna tarifa "". a koju pokaznje elektrieno brojilo. a za vreme manjih (nocu l ) cena je manja.1. Ova tarifa povoljno ntiee na elektranu. sto ne daje podstreka za veen potrosnju. lz dijagrama se vidi da za tacku C pama i hidroelektrana imaju istu proizvodnu cenn po I kWh. Blok tarifa obnhvata osnovni doprinos. 3. starih). .. ukoliko je trajanje iskoriscenja hi elektrane vece. jedno za osvetljen..

sto poboljsava stepen iskoriscenja... odakle se dobija x~ \: \. 4 . " ' . 154 Ovakvo opterecenje je ekonomieno kada su terenske prilike povoljne. (~\) treb~na ene~ :a~krice vrhova opterecenja. 4 CRPNO-AKUMULACIONO POSTROJENJE U izvesnim slucajevima postoji mogucnost da se energija u elektraui u toku dana na neb naCin akumulise. na primer sistema Ruths. \~ 7 . biee meseello platanje po obienoj tarifi 16 x+30. i sinhronog motora 3... ) " SI. Na taj nacin se dobija pop_ U industriji se primenjuju i klauzule 0 fakloru snage. a 155 . koji moze biti i vestacki izgraden. Tako na primer moie se primeniti stepenasta tarifa. -" ~" ~.sinhroni motor koji radi i leae gene~ rator. r Za pojedine velike potrosaee mogu se primenjivati i specijalne tarife. \ vada se iz bazena 8 pusti u turbine 5. 8 .\. tako da investiije Za hidraulicno postrojenje ne budu suvise velike. a sinhrona masina fadi leaa generator. vodne turbine 5. koji maze da radi i kao sinhroni generator. U tom slucaju njegove sinhrone Inasme rade kao matorl. Res e uj e: Ako mesecnu potrosnju u kWh oZIlaCimo sa x. i da pojedini delovi postrojenja budu dimenzionisani za srednje.:) j I ~ /' \'<'\"( Crpno~akumulaciono postrojenje 1 . U izvesnim slucajevima kada je izgradnja crpno-akumulacionog postrojenja skupa. Sve masine u osnovnoj elektrani rade ravnomerno. Kada opterecenje opada ispod srednjeg (nocu). Srednje opterecenje prcLlzima neka na primer terrnoelektrana. ali su u osnovnoj parnoj elektrani kotlovi i drugi pomocni uredaji znatno manji..~ \ \-.zalvarac za vodnu turbinu. onda visak elektricne energlje koristi crpno postrojenje. Prema lome za mesecnu potrosnju preko 30 kWh je povo1jnija blok tarifa (cene su u starim dinarima). ~:. na primer pomocll kondenzatora.K! . mogu se u nckilll parnim elektranama lcoristiti toplotni parni akumulatori. a po blok tarin 7 x+300 u dinarima. Za koju meseenu potrosnju je povoljnija blok tarifa. a turbine 5 Sll U prazllom hodu.Potrosae moze da bira dve tarife:}obienu tarifu po brojilu sa 16 Din/kWh vise 30 dinara za titanje brojila i takse i 2 .3. leoje crpe ~ vodu u akumlliacloni rezervoar 8. za koju se potrosnja u prvom stepenu obracunava po naj~ visem stavu. Ukupan zbir snaga generatora U osnovnoj elektrani i crpno-akumulacionom postrojenju pokdvaju vrsna opterecenja. ) \ \V i ~( Zadatak 16 . Granienu potrosIlju pri kojoj je placanje isto dobijamo iz 16 x+30 = 7 x-]-300. a kvarove smanjuje. ako je prosecan cos 'P pao ispod ugovorene vrednosti (obieno 0. 3 . 1 2 - 4 300-30 16-7 30 kWh. To su kazani sa vodom u koju se dovodi visak pare pri malim opterecenjima..crpka. 0&' /Ji"_. tako da potrosae mora platiti posebnu taksu po reaktivnom kWh. 5 . spojnica 2 se iskljuci. koje radi u sistemu sa drugim elektranama.J \'~. Svaki agregat ovog postrojenja sastoji se od crpke 1. a ne za maksimalno opterecenje. Takav je slueaj sa crpno-akumulacionim postrojenjem (s!ika 112). Za ovaj tarif11i oblik potrebna su jos i brojila reaktivne energije. a u svakom sIedecclu stepenu cena se smanjuje.: \ ) . akul11ulisana ~!.85).spojnica..J \ .vodnaturbina~6-zatvaraczacrkpku. jer Sli predvidene za srednje. Cilj ovih dopuIlskih laksa je da potrosae u svom delokrugu izvrSi popravak faktora snage. 2 . Turbine i crpke vezane su preko cevovoda sa akumulacionim rezervoarom. a ne za maksimalno opterecenje.6 Tarifa za velike potrosaee.akumulacioni rezervoar.blok larifu sa 7 Din/kWh vise 300 dinara doprinosa i taksa. Voda akumulise toplotnu energiju. I(ada opterecenje u sistemu naraste iznad srednjeg.elektricni vod.

koriscenje pare u industrijske svrhe. koja koristi dalekovode visokog napona. 156 157 . podredenu oblast. 5 DISPECERSKI CENTRI I TELEKOMUNlKACIONA SREDSTVA - U razvoju elektroprivrede doslo se do povezivanja vise elektrana. frekvenciji i slieno. Vuzan ·zadatak dispeeerslce sluzbe je da u slucaju kvarova blagovremenim dejstvom lokalizuje nastale kvarove i smetnje u snabdevanju elektricne energije i da sto je 1110guce brze uspostavi nonnalno stanje u snabdevanju. pa zato pojedine elektrane i postrojenja imaju sopstvene telefonske vodove i uredaje. Neke elektrane su povezane sa :centrima i pOlnoC:ll sopstvene radio veze. opravka i revizija postrojenja i slieno. Regionalni dispecer se ogranicava na njemu " Za ispravan rad dispecerske sluzbe potrebna su sredstva za telekomunikaciju. Pojedini elementi toga sistema rade u paralelnom radu i moraju medusobno biti u saradnji. onda nije vise u stanju pogonsko osoblje pojedinih elektrana i staniea da oclrzava Dlcdusobnu veZll j da resava probleme pogona celokupne elektricne mreze. Ovde je nadzorno oso blje svih povezanih elektrana i transformatorskih stanica podredeno centralnom dispeceru. Rad dispecerske sluzbe sastoji se u sakupljanju obavestenja 0 pogonskom stanju elektriene mreze citavog sistema. koji rukovode paralelnim radom citavog sistema. Javna telefonska mreZa nije uvek dovoljno brza i sigurna u hitnim slucajevima. U novije vreme se eesee primenjuje visokofrekventna telefonija. Dispecerski centri izraduju program za raspodelu opterecenja na pojedine elektrane i usmeravanja fada sistema u smislu smanjenja srednje cene kostanja jednog kWh. i u izdavanju uputstava za da1ji ispravun fad sistelna. tako da se pomoeu njih moze pregledno pratiti rad sistema. U malim rnrezama sa malim brojem elektrana koje rade paralelno dovoljna je jednostepena dispeeerska organizacija. vodnc rezerve. u proucavanju prikupljenog materijala. U tom slucaju postoje dispecerski centri. Centralni dispecer donosi odluke koje se odnose na citavu mrezu. Ako je energetski sistem veliki. U pojedinim dispecerskim centrima koriste se velike elektriene seme sistema sa svetlecom signalizacijom. podaei 0 naponu. Pri ovom se uzimaju u obzir razni pogonski zabtevi kao: kapacitet i stabilnost raspolozivih vodova i transformatorskih staniea. transformatorskih i razvodnih stanica u zajednicki energetski sistem. U sklopu vinodolskog hidroenergetskog sistema radi crpna hidroelcktrana Fuiine od 4000 kW.vraea je proizvodeCi paru. cim prilisak pare pocne da opada za vremc velikih opterecenja elektrane. Za vece mreze (na primer za energetski sistem Srbije) primenjuje se oblik sa dva stepena. Pri tom se koriste podaci iz dnevnih dijagrama opterecenja.

Pored rcljcfr. 113 . Pokazivac polozaja je beo kotur sa emom eftom. lanea i tockova. Primenjuje se za rueno pokretanje. iIi prenosom preko poluge. Na sliei 113 pokazan je prineip mehanickog bloIdranja. a ostvaruje se neposrednim mehanickim delovanjem na prednjoj strani table. transformatori i prekidaci prema potrebi eleklricne mreze. odnosno rastavljaca.Princip mehanickog blokiranja rastavljaca SI. U vertikalnom polozaju je slgnalni znak za ukljucenje iznad znaka za iskljucenje a u horizontalnom polozaju desno.Princip clektricnog bInkiranja rastavljaca Signalni ureclaji pokazuju da Ii je pojedini prekidac ukljucen iIi iskljucen.vertikalan polozaj »iskljuceno«. tako da se njegovim pokretanjem pokaze znak ukljuceno (l) iIi iskljuceno (0). a raz159 . aparata komandnih i signalnih organa koriste se razvodne table u manjinl elektranama. »ukljuceno({. Ovakvo postrojenje obicno Cini sastavni deo lnasinske dvorane sa prastin1 sabirnicaUla. Svetlosno signalisanje se izvodi pomoeu sijalica. 1 6---38 J~r J~[ +SI. Obieno crvena sijaliea pokazuje stanje ukljueenog. Za veea postrojenja dolazi U obzir elektricno signalisanje pomocll svetlosnih i zvucnih signala. Rucno komandoyanje dolazi U 0 bzir za male i nepovezane elektrane. signalisanja.ih scm:l koriste se i svetlosne seme sa signalisanjem u razli6itiI11 bojanla. Mehanicki uredaj je vezan sa osovinom iIi Tucicom prekidaca. iIi razlicitim nacinom svetlucanja. Postoje i autornatizQvana postrojcnja. 1 SIGNALNI UREDAJI Komandovanje na daljinu se vrsi P0111CCLI raznih tastera (pritisnih dugmeta) i komandnih kljueeva. Owake su bel om bojom. Pri ukljucenom prekidacu tocak sa bregom potiskuje jedan sip u zljeb zaprecnog tocka na osovini rastavljaca i tako sprecava ukljucivanje iIi iskljucivanje rastavljaea kad je prekidac nkljucen. Veliko olaksanje izvrsenja potrebnih komandi je sislem . 3 BLOKIRANJE PREKIDACA I RASTAVLJACA Blokiranjem se obezbeclujemo od mogucnosti pogresnog ukljucivanja. Oni mogu biti mehanicki i elektricni. Sva znacajnija postrojenja opremljena su polualomatskim komandovanjem ukljucenja i automatskim komandovanjem iskljucenja raznih elemenata. koja se pomoeu dva elektromagneta moze postaviti u 158 Na slici 114 pokazan je princlp elektricnog blokiranja. 4 RAZVODNE TABLE I KOMANDNI STOLOVI (PULTOVI) Za smestaj instrumenata. koji oslobodi zapreeni tocak lead je prekidae iskljueen. 114 . iIi u horizontal an poloZaj 2 KOMANDOVANJE NA DALJINU IV KOMANDNI UREDAJI I RAZVODNE TABLE Pod elektricnim komandovanjem se misE na sYe pripreme izvrsene elektricninl putenl koje su potrebne za iskljucenje i ukljucenje pojedinih delova postrojenja. Ostvaruje se pomoeu zaprccnog elektromagneta. u kojima se potpuno automatski ukljucuju i iskljucuju pojedini agregati. koje se primenjuje kad uredaji za pokretanje prekidaca i rastavIjaea nisu dovoljno blizu. Umesto sijalica mogu se upotrebiti i pokazivaei polozaja. a zelena iskljueenog prekidaea. NajccSce su komandni kljucevi ugradeni u reljefne senlc postavljene na tablama i komandnim stolovima.

koja sIuzi 81.Kombinacije razvodne table i komandnog stoIa sarna tabla. 5 MATERIJAL ZA RAZVODNE TABLE Ranije su se razvodne i komandne table gradile od mermera na gvozdenom skeletu. 800 i I 000 mm. 700. aparata i releja za komandovanje u postrojenju visokog 160 Tab!.. 117 .Dimenzije zidne table ~ '" Pojedina preduzeea izraduju serijski komandne i razvodne table i stolove normalnih dimenzija. jer se na taj nacin postize lakse komandovanje i poveeava preglednost.() . U straznjem delu se ne 1l10gU ugraditi aparati vecih 9imenzija.vodne table sa komandnim stolovima u vecim elektranama. tako da se mogu lako nabaviti u trgovini. Onje jeftiniji."oJ W-'" Razvodna tabla tipa Rima vise mesta pozadi table u koje se moze smestiti oprema veCih dimenzija. c .K Na sliei 117 data je skiea zidne table. ~ Kombinaeije table i stoIa (slika 115 b i e) naroeito su korisne za veca postrojenja. U tab0 0 \l liei 20 date su dimeno .6OiJ-1 700. a potrebno je posluzivanje s prednje slrane. Q r--. b . pa je mermer zamenjen eelienim limom debljine I do 3 mm.komadni sto je odvojen od tabli - . 20 . napona._ 420 _~_7_~ 161 . Kombinaeije razvodnih tabli i komandnih stolova pokazane su na sliei 115. 'I - I ~ o ~ ~ 81. Sirine polja su 2 X 300. 6 DIMENZIJE KOMANDNIH I RAZVODNIH TABU I STOLOVA I.tabla sa stolom. 116 . 115 .920Slnna K 11 Elektrane i razvodna postrojcnja ~"bmaDmm ~~1~1920 __ 700920. Normalna visina table je 2200 mm a dubina 690 mm. SI.Dimenzije ko~ mandne i razvodne table o o I . Na slici 116 data je slika komandne table (tip K) razvodne table (tip R). 600. ili pravougaoniku smanjuju se veliCine prostorija i dobijaju se kraee nadgledniee. Pogodnim postavljanjem tabli i stolova po luku. Savremeni aparati i instrumenti su dovoljno izolovani i nije im vise potrebna izolaeiona podloga. 90 --. Kada postoje sarno razvodne table (slika 115a). izdrZljiviji i u slueaju potrebe se moze lako zameniti. . 0 zije table tipa R. one se obieno ugraduju u pregradni zid izmedu masinske dvorane i prostorije za smeStaj razvodnog postrojenja pod generators kim naponom. koje izraduje preduzeee »Rade Konear<<. Pogodna je za smestaj aparata i instrumenata za potrebe postrojenja niskog napona na primer u industrijskim pogonima a u elektranama za potrebe sopstvene potrosnje. o i----. Slnna K mm 600 _600 1~1_6()O_I~ ~I~t rum 800 800 800 800 900 900 900 900 I_DubmaDmmTo600-I700t920420. a- . Komandna tabla (ploea) tipa K sluzi za ugradnju instrumenata.

1 Sabinlice: manjih postrojenja veCih postrojenja 11> I pokazivac zemljospoja frekvencmetar. 70. volt me- Pozeljno ~-- Mali alternatori u samostal nom pagonu I Komandne table i stolovi Normalna mera mOl Najmanja mera Najveca mera mm mm 2500 2100 Alternator u paralelnom pogonu Sredina mernih instrurnenata 144 x 144 mm 0100mm Sredina pogonskih prekidaca Sredine futica stremcnastog pagona Vertikalni razmak izmedu 2 rucice prck idaca Sredine prekidaca za upravIjanje . Tabla je pozadi pristupacna sarno posle demontaze. 22 81. I 400 ! 600 I 150 150 I 600 I 800 800 1200 300 1200 600 1-4001 800 I 600 250 800 300 I 250 . 118 - Dimenzije komandnog stoia (pulta) 7 IZBOR INSTRUMENATA U tablici 23 dato je uputstvo za izbor instrumenata u elektricnim postrojenjima.. vatmetar. razvodna. a na prednju povrsinn regula tori i slieno. daj za sinhronovanje.te 136x 136 mm. DimenzijejednofaznogeIektricnog brojila204 X 125 X 1l4mm (duzina X sirina X visina).brzih regulatora Razmak izmedu komandne table i stoIa Razmak od prednjeg ruba stola do upravljackog prekidaca 1900 1600 1000-1600 600 800-1600 800-1200 800 1000-2000 1600 1200 1000 100 600 600 550 600 1000 700 800 - 1900 2000 Mali transformator u postrojenju !vfiii transfo-rmator jedini u stanici i I I I tar. Sirina p"lja K iznosi: 600. Spreda su pristupacne sarno prikljucnice ispod donjeg poklopea.svetJosnih i pokaznih ~ignala .-~_J. cos cp-metar. i brojila .---'-----'---- Na slici 118 data je skica komandnog stoIa (pulta) za rukovanje II stoje6em stavu.Vol tmetar. 800.e"r:-:m._ _ _ _ _ _ _ __ Ar:1P ermetar na strani nIS kog Vatmetar. 65.istrujucih instrum. 83. okrugli spoljni okvir 63. kuciste 50.~~:~~:::~nata I I I - --_. Tab!. elek tricno br. re1ejna. Ostali orijentacioni podaci sredeni su u tablici 22. 100 0 mm.::e"t:-:ra=-_ _~LI_~~~ _____ 1 voltmctar 1 voitmetar I ::. urcregistrujLlci vatmetar. Tab! 23 Predmet - 1 Potrebno Amp ermetar. Na gornju povrsinu mogu se sme· stiti komalldni organi i Inerni instrumenti. 3 ampermetra merenje u sve tri faze na. voltmetar Ams ijalica na strani iIi nisIcog napona _~_ _ _ __ 1 vol tmetar na strani 3 voltmetra iii voltmevisokog i niskog natar s prebacacem za po na.tockova za rucni pogon prekidaca . D mm =. 80 0 mm.rucnih tockova za regulatore .ji:-:lo=. ampermctar i volt. frek vencmetar met ar za pobudu.kao manja komandna. signalna i tabla za brojila. 21 Dimenzije trofaznog elektricnog brojila 320 x 160 X 135 mm.m. 86. registrujuc0~~~:~ 162 163 . ampermetar i voltmetar za pobudu napona Veliki transformator J 400 1400 3000 J 900 1800 2000 850 permetar.strani sa koje se na paja OdlazeCi vod: manjc suage srednjc snage Nem od znacaja vatmetar I a 3 a::. leuei. Tabi.o:". 1 000. U tablici 21 date su dimenzije zidne table tipa Z. Sirina K mm Visina-'v_mm Dubin. frekvencmctar elek tdeno brojilo 3ampermctra.~p::. Instrumenti za table proizvodnje »Iskra« kvadratni okvir 144x 144 mm. i 1200 mm.re':.

Na slioi brojevi oznacuju: I ~ aktivno brojilo sa dva krelna sistema. Za trozicnu mrezu dolazc u obzir brojila sa dva i sa tri kretna sistenla. Seme veza elektricnih brojiJa date Sll na shci lISa.rcaktivno brojilo sa dva kretna sistema i pomerajem izmedu flukseva strujnih i naponskih navoja '1" = 180°. Za reaktivna brojila radi jednostavnosti slike nisu crtani TIlerni transformatori. 7 . Brojilo sa dva kretna sistelna dovoljno je tacno za mrezu sa neposredno uzemljenom iIi izolovanOilI nultoil1 tackom.veza cos (5 .reaktivno brojllo sa· tri kretna sistema i '-¥' = 90 0 . 4 . 128a). VoJtmetri se obicno vezuju preka prebacaca.reaktivno brojilo sa dva kretna sistema i '1-'" = 90°. Vatmetri aktivni i reaktivni se vezu u slicno kao i elektrii'lHl brojila.lnetra.R5T 11~"~. T. za jednofazno reaktlvno brojilo jediI10 ova veza dolazi U obzir. Ampermetri se vezuju na red u strujnom kolu bez prebacaea (vidi sl. 3 .> 60" ~ 164 165 . 9 . 6 . 5 . 136). I I I UR Us Ur U o 4J . S.reaktivno brojilo sa tri kretna sistema i '-F = 180~'.reaktivno brojilo sa tri kreina sistema i '-F = 60°. 8 . U rnrezarna sa nultolll tackom uzemljenom preko prigusnice treba upotrebiti brojilo sa tri kretna sistema. U8a Serne veza elektricnih brojila I-h t-: + Elektricna brojiJa i instrumente mozemo prikJjuCiti direktno bez mernih transfOfmatora na niski napon i manje struje (do oko 100 A).reaktivllo brojilo sa dva kretna sistclna i '-P' = 60°.~~-11 V' fJ 'I 2 8 SEME YEZA ELEKTRICNlH BROJILA I INSTRUMENATA 3 I I Lj 5 6 IBD'I IR 15 IT ~ L 9 - tt 51. brojilo sa tri kretna sistema. Za cetvorozieni sistem (R. 2 ~ aktiv110 brojilo sa tri kretna sis1ema. poJuinctirektno sarno preko strujnih transformatora na niski uapon j vece struje i indirektno preko strujnih i naponskih transformatora 11a visoki napon. taka da se sa jednim voltmetrorn 1110gu kontrolisati svi fazui iIi linijski naponi (vidi sl. 0) mora se upotrebiti el.

8 O? 7 V TRANSFORMA TORSKA I RAZVODNA POSTROJENJA 1 TRANSFORMATORI SNAGE U ELEKTRICNlM POSTROJENJIMA 1.[m'-] 8 0.3 o~ --- 4 3 Dopusteno trajanje kratkog spoja. Ako je potrebno da se napon transformatora regulise bez prekida pogona."7 9'// / / 8 _ '//1/ -----_ _ I- iI I I Napon kratkog spoja (e. no ukupno sarno 500 casova godisnje.I ~ ~ !~ 1/ / /.Preseci vazduSnib lmnala za transformatorske 166 . Podesavanje se vrsi pomoC:ll 111cnjaca napona sa fucicom lla poklopcu transw formatora u granicama ±4%.3 Hladenje transformatora Suvi transformatori bez ulja se grade za snage do 1 000 kVA. Pored toga treba da postoji uredaj za rucno pokretanje. mogu se preopteretiti prema tablici 24. Specijalni transformatori mogu se trajno preopteretiti za 60%. Vecinom sc. KOlnandovanje regulacionim transform~torima maze se vrSiti pomoC:ll dugmadi koja upravljaju pogonsklm motorom regulatora.2 Podesavanje napona Mrezni transformatori iInaju na namotaju vlseg napana ogranke pomocll kojih se maze podesiti prenosni odnos./ /V Vv I I k1(1~~V '/ '/ . ~[kWJ Sl. (tk) 2 3 4 5 6 7 8 910 20 30 40 60 80100 GUBICI U TRANSF.V . ali se retIeo upotrebljavaju preko 10 kVA. 24 Preti.8 5 2. primcnjuje automatsko komandovanje.5 Dozvoljeno trajanje kratkog spoja u sek. pri cemu naponsko rele pokrece pogonski motor. a 100% u toku 12 casova.) do 4 1. 24-1 2 //7~Vf ~~ ~ ~ V. primenjuju se regulacioni transrormatori koji mogu regulisati napon u granicama ±20% od nominalnog napona.1. S. 1. odnosno ±5~~ i to sarno kad je transformator iskljucen. medutinl.1 Preopterecenje transformatora Normalni trans forma tori prirodno hladeni. USb . ako je transformator prikIjucen na jaku mrezu (sa cvrstim naponoro): Tabl.:: mrezi.l0dno trajno opterecenje u % nominalne snage 50 75 90 Dopusteno trajno preoptcrecenje u % nominalne snage 10% 3h 2h Ih I 20% I I 30% I 40% 30 min 15 min 8 min I 50% 15 min 8 min 4 min I h I h 30 I h 30 min 30 min I 15 min mini 6 5 0.6 015 q4 0.8 6 4.0 5. jer transformatori sa uljem imaju manje dimenzije. Tabl. odnosno napon koji transformator caj. Posle trajnog pogona s nominalnim opterecenjem dozvoljene su sledece vrednosti trajanja kratkog spoja.

U transformatorima sa uljem toplota prelazi sa namotaja na ulje. 120 - Sprega transformatora Y z 5 1. postoji opasnost da manji transformator bude preoptcrecen. 2 . Ova se sprega upotrebljava i u industriji za transformatore. 4 -. Fabrika transfonnatora u Mladenovcu za potrcbe rudnika proizvodi transformatore punjene nezapaljivom tecnoscu piralenom. 2 . 169 . Dimenzije su iste kao kad odgavarajuCih t1'ansformatora sa uljem. kanala transfonnatorske celije (S d izracunava se iz preseka izlaznog vazdusnog kanala t1'an5h formatorske cclije (S2). Aka je adnos veCi.Odnos nominalnih snaga trunsfoIlnutora ne treba da bude vee. " 'riff ~~: o abc ' W 81.(c Sprega transformatora Y y 0 W AA. ali in1 je cena veca za oko 30~~. iii vazduha. U nekim slucajevima se 1110ze postiCi jednakost faza ciklicnom permutacijom krajeva jedne iii obeju straml. 118 c - Provetravanjc transformatorskih cclija 81.=O.5 Izbor grupe sprezanja transformatora Uobicajene su u elektricnirn postrojenjima sledece grupe sprezanja: 1 . to jest transformatori moraju imati iste satne uglove. Aka je transformator smesten u kabini ili celiji mora se voditi racuna 0 njenom ispnlvnonl provetravanju.92' S2 I 3 ~ lednak pomeraj faza izmeau prirnarne i sckundarne strane. 1. a pri cemu je obezbedeno normalno pro vetravanje i hladenje transformatora.Priblizno isti relativni napon kratkog spoJa (s. Upotrebljava se za manje mreine transformatore (do 250 kVA) sa nejednako opte- recenim [azama i nultim vodom.Y z 5 (zvezda-dvostruka zvezda).Y y 0 (zvezda-zvezda). potrebno je jos treci namotaj A B :: I A B [ YyD 81. Upotrebljava se kad se u transfonnatoru zeIi izbeCi pomeranje faza iZlllCdu obe naponske strane. 118c. Dozvoljeno je opterecenje nnlle tacke do 10%. Naponi kratkog spoja ne smeju se mzlikovati vise od ± 10%. koji napajaju mrezu niskog napona bez potrosaca za osvetljenje (vidi sliku 119 n kojoj je pokazana serna namotaja i vektorslci dijagram napona). 168 spojen n trougao (tercijalni namotaj). Ako se zeli vece opterecenje nuIte tacke.).5% vise bakra od namotaja spregnutog u zvezdi (y) (vidi sliku 120). a prema jednacini: S. Presek ulaznog vazdusnog _. Za velike tranformatore (preko 4000 kVA) primenjuje se i vestacko hladenje ulja pomocu vode. od 3 : 1.4 Paralelan rad transformatora Uslovi za paralelan rad: 1 . a cirkulacijom ulja preko posudc u okolinu. ad talasastog lima do 400 kVA i sa covima i radijatorima do oko 20000 kV A. aka je sekundarni napon nizak napon.Isti sekundarni napon pri praznom hodu i isti odnos preobrazaja. Posuda za ulje je od glatkog lima za snage do 30 kV A. jednog od transformatora. koji treba da rade pamlelno. " 119 - n ~-~ o. Veci transformator treba da ima manji napon kratkog spoja. Namotaj z ima oko 15. Na slid llSb dat je dijagram iz koga se mogu odabrati neophodni preseci izlaznih vazdusnih kanala (S2) transformatorskih celija za razlicite visine celija (h). vidi I sl.

3 - Dy 5 (trougao -- zvezda). Upotrebljava se kao i sprega Yz 5 samo za vece snage. Jeftiniji je od sprege Yz 5 (vidi sliku 121).

Tabl.25

4

B

C

Dy5

0

rm
b

[lLILJ '<jl cya a
c
b

8,

,
YciS

A

8

C

W
a
6

8

A,Kc
I

:~:a
.

I__~"'--:c=---_~I Napon ·
I
I_

ViSi

UUIJ
c

c<3J46 ,
,,
'.

,~-"-':i~5: ~oC~..lI--~·_-~ "
j~~ ~
~gg
g
0
~

l

Niti

I_Ul_~_I_-\__k=oO_"_.c:;~c.0_~_al_u (~_:_~_)r_uc:'wc u_7;_,~_j_0_U. 1
__

I pan kratReI. na-

Gubici

I

II

2I
'"
I

!! 11m
4.3

~!

"

SI. 121 -

Sprcga transformatora Dy 5

SI. 122 -

Spregll transformatora Yd 5

4 - Y d 5 (zvezda-trougao). Upotreba za transformatore n elektranama (blole - veza) i za mrezne transformatore za transformaeijll sa jednog na drugi visoki napon. Ova sprega omogncuje prikljlleak Petersenovag kalema na yisokom naponu - a (vidi sliku 122). Sprega Dd se za trofazne transformatore ne upotrebljava. Izuzetno se 1110ze primeniti za ~3r.. trofazne grupe od po tri jedno-l.:«.,J fazna transfornlatora. \.J

_=I_~6~00;'~____~______~ _____-T~5~,0~-+~17800

~
~

2-

Q I

~j :f~~~ I Hgg
3600
II'

I

~~g

2600

~-

---'-----'~ ~--+-"..c::.:__+-'_:..:.:.._

2I
';,

5,5

I Hgg I dgg
9 lao 11 SOD IR 000 24 000 34900
1800 2420 3250 4770 6930

630 1000 630 1000 1600 2500 4000

"

~

I

6

11000012100 12500 2420

'"
6
-I

I

Tabl. 26
----~------~~~~-

) 9
I..,

U tabliei 25 navedeni su neki osnovni podaci za transformatore proizvodnje »Rade Konear«. Normalni viSi nap on 10 kV, nizi napon 400/231 V. Visi napon moze se odabrati izmedu 5 000 i 11 000 V, a nizi izmedu 200 i 600 V. Skiea na sliei 123 i tabliea 26 daju osnovne dimenzije za . smestaj transformatora iz tabhee 25. 170
'~

81. 123 - Osnovne dimenzije za srnestaj transformatora

1.6 Osnovni podaci i dimenzije za transformatore

Snaga

I

-

..

kVA

-.

20 30 50 100 160
,

.- 2.,.
;;;
0 0 0 0

~ Ii §I '"
V
'

Nap~~ I

I ,
I

Dimenzije za snlestaj Duzina I Sirina a b

__ I.

___-,T_e,zi.n-'.a__
ulja

I

vi~n"--I
I
805 865 1270 1360 1475

I
kg

ukupno

mm

~

830 905 955 1175 1335

580 600 545 630 730
._"-

68
92

151 177 243

261 338 511 728 960

,--~
~,<

171

pogon 140 X 0,5 = 70 kW. Ukupna maksimalna snaga Pmax= 112+28+70 = 210 kW. Prividna snaga motornog pogona bice

iZ1108i

2Cl..~ 100kVA
0,7 Reaktivna sllaga motornog pagona bice
P,~ VP;M-P~f~ Vio6 i -702 ~ 71,4kVAr

Ukupni faklor snage transfonnatora biee (vidi sl. 123a)
--'1-"-"1--

I

I

_~_~_1~_~ _I ~ _~ I :~;~ ;:;; ~ ;;~
,I

100 250 400 630

I 250
M '

J SOO
2 000 1 780

i

t,4

~

I

SOO 1 050 1 200 I 150

2 050 2 250 2 350 2 060

530 650 800 690 1290 690

1300 2300 2700 3000 4940 3000

cos 'P ~ V P2

P max
m

::-+

P,2

~ V210~+~71 ,42 ~ 0,945

210

,---~_gg_g_-,--_,---~_,---S_-_~~_~__L~_~~ 1~ ~~~J ~ ~~g_L~ ~~g_
1.7 Izbor snage transformatora

1 600

0

I

1 290
1 370

4940
6130

2080

1 370

_ _

I 2670

SI. 123.

Gubitak snage u mreZl 380/220 V biee, ako usvojimo maksimalni pad napona u% = 5%

Kad je poznata vrsta potrosaca i njegova instalisana snaga, onda se snaga manjih transformatora odreduje uzimajuCi u obzir saCini1ac istovremenosti, kao i gubitak snage u elektricnoj Inrezi. Zadalak 17 - Izabrati transformator ako su dati sledeCi podaci: visi napon 10 000 V, niii napon 380/220 V; instalisana snaga privatnog osvelljenja 40 stanova po 10 kW (400 kW), insialisana snaga ulicnog osvetljenja 28 kW j instalisana snaga motora 140 kW za cos 'PM = 0,7. Sacinilac istovremenosti za privatno osvetljenje

~ 5,6% cos 2 'P 0,945 2 Snaga transformatora je veea za 5% od ukupne maksimaIne snage
Pt
( I +L)Pmox 100___ ~ (1 + 0~56). 2~~~234kVA. cos'P 0,945

r% ~ u% ~_s..

___

g~0,15+~!~'-_.0,15+ ~:~ ~0,28;
za ulicno osvetljenje g = 1, a za motomi pogon g = 0,5. Maksimalna snaga za privatno osvetljenje 400 X 0,28 = 112 kW, za ulicno osvetljenje 28 xl = 28 kW i za motomi
172

Usvajamo transformator nonmrane snage 250 kVA, 10 /0,4/0,231 kV, ucestalosti 50 Hz. Transformator je u ulju za unutrasnju montazu, sa tockovima za pokretanje, sa konzervatofOlTI ulja i ugradenim termometrom. Sprega transformatora Dy 5. Dimenzije za smestaj 1 420 X X 770 X I 620 mm. Teiina sa nljem I 270 !cp_ 173

1.8 Zastita transformatora Za male transformatore do oko 250 k VA jedina zastita su topljivj osiguracl iIi prekidaci sa p.rim~rnim okidacima. Sve1TI toga transfonnatori prcko 50 kVA ImaJu na pcklopcu dzep sa termometrom za kontrolu temperature .ulJa. Veel transforlllatori imaju uredaj za signalisanje maksI~rmlne teTI1peratu:e. Transformatori preko 250 kVA snabdevaju se Buho!coVIl1: (Buchholz) releom za zastitu od unutrasnjih kvaro:,a. Vebki transfonnatori su zasticeni releima za makslmalnu struJu a transfonnatori prcko 2,5 MW i diferencijalnom zastitom. Buholcov rele se prikljucuje na cev izmedu transformatora i konzervatora (dilatacionog suda). Principje pokazan na shc1124.

Buho1cov rele reagovaee lsto tako aka posuda transformatora propusta lllje i to kad se povrsina ulja spusti ispod odredene 11lere.
2_VRSTE TRANSFO MATORSKlH I RAZVODNIH POSTROJENJA

,I
/0

SJ. 124 - Princip Buhokove zastite transformatora

1 - transformatorski sud; 2 ~ spojna cev; 3 ~ RuhalcaVa rele; 4 - gornji plovak; 5 donji plovak; 6 - veza za signal upozorenja; 7 - vcza za okidac; 8 - konzervator; 9 - poklopac U obliku plovka; 10 ventil za vazduh

Jl
Ii

I:

J
I

il 'I

Rele je ispunjen uljem u kome se nalaze dva pl?vka. Ako u transformatoru usled nckog kvara dade do v.arlllce~Ja~ poceee se u uIja razvijati .g~sni .meh~riCi koj~ se penJ~. -u VJ~ 1 dospevaju u rele. U releu IslIskuju ulje usled cega ~ornJI plovak 4 spada i iskljucuje signal za upozorenJe . slucaju kratkog spoja se gasovi u lransformatoru naglo raZVljUJll, }ako da mlaz ulja kroz rele obara donji plovak 5, kOjl uklJucl kontakt za iskljucenje prekidaca i na strani viseg i nizeg napona. Zastita ponloeu razvijanju gasova u ulju inla. tu predn<?st prema elektricnim vrstama zastite, 5to ana reaguJc na saSVlffi male kvarove u transforrnatoru, koji posle izvesnog vremena nakupe dovoljno gasoya da rele reaguje.

.UJransfmLUaJQrskjnl. i razvodnim poslrcijenjima.se P"2l"0C!}~i. transformatora jcdan napon naizmenicne struje prcobrazava'-.{.~ lC_5{f-lig:C"T=f',1!',,'odr-eleK:fr-icil"a energ-iJa., "TnufsTo-rmatorshC-j:iosiro:' jenja pri elek{r-aii;im~i'-'-oorcllO~ poolzu napon alternatora radi ekonomicnijeg prenosa elcktricne energije. Transfo,~matorska postrojenja u, ,rClZ\lo{:l~li:rn eIeJ;<trl_cnim___ ' _l11.re_ZnIl1~ . ,_.obi~nQ:_··inizuju visold ~~Eon ·1~Teii _ -~~_~!'.--}~aji_~~_~j)~l.~:,~_~~g _ p~"{!:·~·~~.~j!l~a. Osim toga, transTo-rmatorska postrojcnja u elcktricnirn mrcz3ma visokog napona i dalekovodima mogu jedan visok nap on preobrazavati u drugi. I.~nsfo!!'.~~or~.2.--p'()slI'gjeI11e.~oz,,~cift,. bude J!rolaz!lQ, s.tg znaCi .da_tLnjeg,tl!!4.?J~!jjz nj~..gQ.jz!~ze vodovi-visOkog lla_Q.Op,a.l iICfu:''$!!~.Jkrajnje), tQj~~k"o _da~sa""o_a9~a::a.ola~e.- YO~~OVI vi.~9J<o&-!!-,-!Q~D_~?-_., oq__~l~,['~~:::_E~l~~odi ,~lizi __ , n_~fJ()~~ _ p~~ro-_ sacilfia. QaltLtransfonnruQTska I razvoCIiia"" fiostr-6Ie-11Ia 11lQliili. biti u zgradama, ili na otvorenanl prostoru. Transformatorska ~iLu_!:Jlra<h1Illa._deliIQ(). ~' nadZemnilIeoi:liemna:-ManJ" t~.stl1§fQ!:.matorska p~<?jenia na _~,~yorenom pr'osToru ··-inogu qi.!L~~stena i na stubovima <t1]lllsfonnatorske stal1lce~"ira·-sfll~E"Y; Podzemne transformatorske stanice dolaze u obzir u velikim gradovima. One se grade, kad Za nadzemne stanke nema dovoljno mesta, kad postoji smetnja saobracaju iIi kad nadzemna stanica kvari estelski izgled okolil1e. Transformator se zajedno sa celim svojim razvodom visokog i niskog napona postavlja u podzemnu kabinn. Postoje 1 razvodna postrojenja bez transformatora, ona sluze sarno za razvod elektricne energije bez preobrazaja napona.

.u.

"

2.1 Transformatorska i razvodna posirojenja u zgradama
<l

.j

Eh;kt'icn~2s_trol~nja u zgrada!!1~L'!.£L~_",~~, __ ,?':,€!_ napone do 35 kV. lzuzelno se 1 zit vise napone elektricna postraJenja mogu postaYljatl u zgfadaiUa ako.se-iieraspolaic,Ji..:.<l'lv.iJJno otvorenog prostora, III ako je okQlni y:gduh.3!:.rulliLJlr.aS.).iiY. tako da bi zbog zi!Pilial1os.tUzolalgra nlOglo doci .\10.. elektricnog-presK6J(a-::::~-_

174

r·' ~/
I •

175

' U _ sklgpce."Qjene pregradnim zidovima od ostalih j)rosf6i'ijii::. koji moze preci na ahimice i kretati se duz sabimiea pod dejstvom elektromagnetskih sila izazivajuCi teske kratke spojeve.-':"fral1sform~tora -.Transformaforsko razvodno postrojenje u zgradi ir:y '" -.eksplo:iij":":::' . ali se spree.. a u montazllom izvodenju sa umetnutinl plocama od azbestnog cenlcnta ili sa lirnenim pregradarna.. 4 cev za odvod uJja.~~<I~h.transformatorska celija.. 6 celija za prekidace.~_r_~__~ lz1a~1 I I Hodnik za posluzivanje Smestaj ce1ija sa abe strane I 000 sa jedne strane 1000 sa abe strane 1200 I-_.dovod svezeg yazduha. 80 mm betona."la_zikroz.... Na sliei . U slueaju pogresnog otvaranja rastavljaea pod cenjem stvara se elektrieni luk.sabirnice 1 f " I '. Celije ogranicavaju sir-enj<c:pozafaLstetll-()d. lseurelo ulje se skuplj~ ukahar ispodiransforlnatora t eevin:a 4odvodl.. 8 provodni izolatori._~._~O_. smest£Ull.. TabI.1ije razvodnog )o~fr6jelija. Za zastitu razvodnih celija od slueajnih dodira predvidaju se prema otyorenoj strani pregradne pre cage. skupTjiiiije-ulja-sto-dalje.Pregradnc celije u zidanom izvodenju sastoje se od celicnih okvira popunjenih plocama od heraklita i malterisanih gipsanim malterom. ~ lr:J -. kao i vrata od ziCane rnreze.. kao 1 naj)bns1Cirnerni.a tr~llsXoxmatpra"sa _ prirodnim hladenjepl smestena su up~seb~~k~\. Prenosenje elektricnog luka moze se spreeiti umetanjem pregrada od heraklitllih ploea prevucenih cementnim malterom sa provodnim izolatorima izmedu rastavljaea i sabirnica (lukobran). da se u slucaju kvara u nekoj celiji visokog napona u llajgorem slueaju uniste aparati u toj celiji.~'"_tak? Izvedena ~a --sFn-"lucajl.transf()rin~t()ri_uraz~ '.~vez .-_. U I?O~_1!_. U tablici 27 navedeni su podaei 0 sirini hodnika u razvodnim postrojenjima visokog napolla. Transformaton se smestaju III U inasinskoj zgradi (6lok veza). . Time se postize.~ona dele se na celije U koje se.".-. .celija za mali transformator.0lje. 1 .a~voda vodova i dnevnog osvetljenja. :Vr"la.. 125 pod 8 vidi se prolazak proVOdllOg izolatora kroz pregradu. 1200 1500 1750 1500 1750 2000 1800 1800 2000 2500 2200 3000 12 Elektrane i razvodna pO!itrojcnja 177 ..2' prolazl kroz otv..ra" _ ~~T. koji se nl0ze dati. 5 .transformatorc i ogranke..ine. zatiIn zastitne rnreze na gvozdenOln okviru vi sine do 2 In. lliu ra2:vodnoj ~gra~ Na slid 125 pokilzana' je skieaplanaJednog transformatorskog i razvodnog postrojenja u'zgradrstarije'g tipa ~ 1 ~-v------::~ (R'azvodna postrojenja visokog n.:?~f?r~~15.otvor za lzlaz zagrejanog vazduha. -slieno kao i prekidae visokog napona 6. 9 .~_£2rt[~~~f2II?'!t~.LQQ. --.~l~. Prepofllcena za: napon 10 kV napou 20 kV napen 30 kV 800 ~_E--' - Sl. od zgrade-. ~ ""'::- Tri yec.27 Hodnik za nadgle-:danje i transport Sirina hadnika u mm sa jedne strane Najrnanja dozy. 7 kanali za kablove.l~an~le...£r I I '/ 7 -K(02 otvore 3 u gornjem defu eellje.. Debljina pregrade iznosi: 1/2 iIi 1 opeke.ma_2tyarillu up. 2 .lel(§pToj1j~.t Razvodna zgrada u sklopu elektrane obicno se podize odvojen() Qd lll_asinske zgrade radi boljeg pristupa.. 3 . tr. 125 . Pregradne celije 35 kV izvode se samo u zidanom izvodenju pregrade. -Malrtraiisformatori za sopstvenu potrebu stamce 5. U jamu za . iii 50 do 80 mm azbestnog cementa...' 'V) '"." ..'-j -S'ieduju _pojedini aparati visokog napona za generatore. steta u susednim celijama.

dni.___ i zatezni.a"s"taylj{lcj.ebiH()biazovale !edene svece koje dodiruju yoel visokQgnapona.. U izvodenju sa podrumoffi kablovsk rastavljaCi su smesteni u podruffiu. I VlSlna zastice. izmedu delova pod naponom 2000 mm. cija konstrukcija zaviSl od napona. _ _ _. X:aQ1Q._.Detalj ""oda dalekovoda u zgradu llLc_kiQ..lp_L'l~.~i' . iZQ.'..ii_ mm mm __l_n....Y?k~"".' _ . kanalom C'clija sa jcdnim sistemom sabirnica. sa lukobranom i Imblovskim kanalom 81.. 126c - Celija sa dva sistema sabirnica.' . .cL 126 da~ je detaij uvoda daleko~oda_!I.ni._.~.ATOR I I 500 500 500 500 500 500 580 980 108 124 148 180 260 58 74 98 130 210 380 580 980 530 530 930 '~_-'.".~-?... lUogu ull.. .~ __ 1 3 6 10 _40 75 100 125 20 35 68 110 180 300 400 800 2500 2500 2500 2500 2500 2550 2800 3300 ZATEZIVI IZOI.-8 - 51. 126b - 81."~oJ~I1J. 126e date su skiee tipiziranih celjja sa kablovskim prikljuccima sistema Sirnens . Provo. _~iS!'.a~L_I.~_~n~st!. Tab!.. 28 izoiatora. 126a . transfQI:.'.!. snage i namene. od: ~I k I Razmakd de· 11Ih plOVO d IIIu a . Tl L.L. sa lukobranom i kabIovskim kana 10m SI.'~_--L""_H_"_'~_ PROVO[)N/ IZOLATOR VENT/iN! ODVOoNIK [OJ] ~ 0 > ---r' .k"V'---. kise i sne!.". rn. ~.'I().'ldOvi. mernL_. a prekidac je smesten na pod 12* 179 ..--..l'...'. Na sliei 126a .vazdJ!S!lLLk. _-.?~kojL!I!£~"'~. Treba prcdvideti oluke nn krovu~:. 126 . guste il!ova po na-I' nad podom ponoro hodmcima I ogradc mreze iJi lima mm ' mm ! se nadstresniearna od . Postoje razni tipovi transfornlatorskih stanica.I_~~!manjl razmak preved... bez lukobrana i sa kabloy.cra:sel1._~IlJljenje.Lizl~ze .. __ ~a sliei s~ vidi_ postavljanje odvodnika prenapona E~~. l'l[l_sli.B -+i '-8--- -.lL¢_~JH~qn[L_fi_~_. _.a.~poJjnJ~:if1:~_-a¢1_~l~:_-zgr-ade~ -kao" i povezivanje llletall1ih cleloya 1-'! uzg_@~~'}___ ~~.Razmak iza razvodne table (niski napon): izrnedu delova pod naponom i zida 1 000 mm.---C'" I ...glav_e~ Y. U tablici 28 navedeni su podaci 0 najrnanjirn dozvoljenim razmacinla u postrojenjima visokog napona u zgradama..latorL zasticuju Napon .I zastItne zastltne mreze ' ".ko £rovoc1l11h~ 178 Celije za 10 kY mogu biti prizemne sa kablovskim kanalom iIi na sprat sa podrumom. tra_n~fQ _unatori "i..~.zgradi p'.."t'lrskog.iz.Cciija sa jednim sistemom sabimica.

r: ~tr~1 ~ 1'-"-1~-1-1-'I-:~ mm .. duzina celije) ·vidi 11 sl. 126e ..-.sa posluznim ormanom <11 ' Tabl.1-_ _ . 28a -~- .. 28b sa dva sisienla sabirnica prcma podacima preduzeca »Rade Koncan<.-.samo vrata (mreza). 126bl 1 .. 126f. 4 .-g-+I"~--~"'ggA "1-.: .:.I . 181 I I I ..Celi._----1L_ 1 "r~r iiPT II!' III . I_ _ ..nagu iskljucenja F.____ T. _ _~ II 1!i~ 1 500 1 2300 ngg I 400 II 400 ~.1 i pogonskim uredajima na llskoj ploci iIi ormanu (vidi sliku 126f)..-. ... 28a date su osnovne lllcre celija sa jednllTI sistemom sabirnica.I if ..1.. --"-_ . . T..J.±I =!I!mw""l~llr _ _ _"L 3 Jj 4 .g:. Celije sa dva sistema sabirnica imaju sa prednje strane poslumi orman sa dvokrilnim vratima po celoj sirini ceIije._ _ _+~Tc'--.500 3 000 3 600 SI. sa lukobranom i podrumom 10 I SJ.ia sa jednim sistemom sabirnica... 2 .-. I SI..--~ SJ. a u tabl.I-2-6a-----.ll L-~i I"p " ! ~. Djmenziju T (korak.sa malom plocom za instrumente..I26d 1 1----~~--1-706"·.. 126f ~ Prednja strana ceJije sa jednim sistemom sabirnica 1 ..= 400 leVA I. 250 kVA i 1. I mg 1 1400 1 11400 1 :ggg j~gg 3600 I 1 ~:gg 3000 Il~gg 1400 ~ggg · I ... .q _"iL _ _ "".CeliJa sa dva sistema sabirnica. lL 2 ~L l IIL~!L ~~ .=. Celije sa jedninl sistemom ~sabirnica mogu biti sa i bez lukobrana i postavlja se uza zid. 3 _ sa posluznom plotom...i " F:I Ilir@111 ~-::. 126d . odnosno sa podrUmOl1l. Celije sa jednim sistemom sabirniea imajll sa prednje strane zastitnu 111rezu sa eventualno ugradenim instrumentirna U tabl. I I 10 35 SJ.i 1 lrlM( 11~~I:Dr 8 1 . I..." . ....celije..= 600 A.= 800 A.:1"'00o:.. I T 'I ........--'--""""""_--'--___. Celije za 10 leV predvidene su za . ~-.. sa lukobranoDl i podrurnnoDl Vidi sliku Prednja korak -'-B~··~ SI.I: "~I 1(111 'II' 'I I 'IW' itWI IL4Di AAL =Lrtllri .... . . I 2 000 ! 2 300 5200 4 300 2700 2:.~ .. Celije za 35 leV normalno se izvode sarno 11a sprat.J·-~ ~~ f. a <'elije za 35 kV za F. ~ r '1 i I Bl III 0: ~_T<~ ~.. "-~~---~~"""'" i I ~ ' 180 Sa jednim sistemom sabirnica Napon kV 10 SI.~.. Celije sa dva sistema sabirnica izvode se uvek sa lukobranom kao slobodno stojece celije. 126d I I T2 ..

I 'I I motkom I 1 700 2200 5_7°_° 1_4_40_0_1_2 75~i __ I: 1 .e.tro- n/ '~ .c V Ova se transformatorska staniea podize za elektrifikaciju l'!la l~re:rl<:_o.umd.~aJe"'_c_dvOn?ug~lone_ ¥ule sa ullutrasl1JOm osnovom 2 X 2 -m..'!.u _~lJh~.a sabirnica··.2 Primer male tipske zidane transformatorske stanice \'-' ':---' 10000/400 .El"k0!L~~RO.-~a:' aka -7.-----. vee se za to koristi cev.-I ~~I'_?·-5530~-OoO·'''.i.-'.. r.~. _nj.-1' 'IA r. ~·I~· y)?.ri~60. Ova cev ·vodi u drenaznu rupu sa sljunkom dubine oko 50 cm. Ra~.1.:d<j:-sespreciprodiranje vode./ 182 .J!.na§eliei.a!.VisoKb..Ilj~:vis{)Kc.~_l:~~_... Na sliei 127 dat je detaljan crtez ove staniee.. 126e __ ~I_~26e I 1700'-1 ~".:...I pneuma!.o~troj.ml iom. Jedan je dole iza transfonnatora drugi gore ispod serklaze.transformator 10 /0. koja sluzi za izlaz zastitnog uzemljenja.-:visina'Voaova . S!. r. aostaloje-isto-:-Podstanlce je izdignut 30 em'iziiriuok6TilOg . TransCorm:atorskii"stailica do 250 kV A ima osnovu2...'!.Tipska zidanar transforrnatorska stanica za 10/04 kV do i60kVA ..-pona.2 x 2. r... I._1_2~Jpne~~. Ventilacija stanice vrsi se kroz dva otvora 0.$.1i':iDliiIT.2 m..]0 za-kontrolu i rukovanje .s tim da na prVOlll stullJi=QgI.) '01-' .7_ .." 2. .. 28b .~lj~C: Time je omogueeno da se stanica iskljuC!.-.n).9c_pisko!>.95f --l ~AI PR£5£K 8-S' Sl..- ~ L 2000 ..1?~~a"dL . 3 900 I' 'I 3 200 I' .lJ}.. Sianiea jebez'-poiluge.u .._126c i._g"p(}lla ~ristupacap .~s~~~Jjaca 1 I T mm I m~ --- II n~~ · · _ . 0' J ! -"-"'-.Tab!.-_ _ _ 1 !I ~~ !.~4.si~f-kr·ovo~11i'a"·>avevoCIe _sa'~crepom.&..:. 2300 1 _35_I_s~.s"a .j..hll'ls"l]a:=i' ?dg()-vara-maTiin"snliglimaifo . 'J. Na unutrasnjoj strani olvora za ventilaciju smestene su zastitne mreze. y.//.m. 10 Sl..----··-..- "o~~ .4 m.l!!il.4.illJ. -. S obzirom na maIn kolicinn ulja u transformatoru ne predvida se narociti uredaj za oticanje ulja. uJ).231 V ~ D I "-'prema--uliizllim'"-vrafiiii-a-:-a-- ± f-..Qe. l~~ I _'_IO_I_'-S_lc_12_6_C_T1110~-ko-m-l-----I i 1 200 _~!_~I.. ._~~ A._~~_ ."5 -rii~-vislrie -s~C'faviiinf--­ betoliski1nkr6vom~_~ qrsa-1(o.....!lU"Qgrana.8 x 0..'Sa d~~ sistel:...)ilO1iC'~~~lici j e prjklJucena .~-"-----I ~o~ leV I ~:~~ I . 127 . Brojevi na sliei oznacuju sledeee: 1 ..oez'prekida rada glavnog voda.4 kV: 2 ..(AJ)'!de liniislel rajt".rii.k:yoda visokognapona. "------...-' 183 .

spojniee za uzemljenje. 10 .~ \ 1'- j. 6 . 16 . 32 .potporni izolatori 10 kV. __ ~ R4Z~OON. Transfor mator je na primarnoj strani osiguran sa 3 jednopolna osiguraca visokog napona.odvodnici prenapona niskog napona.bakarnc papucice. Dzemljivac se ukopava oko 70 cm duboko. 128 ~ Elektricna serna tipske transformatorske stanice 1) U savremenom izvodenjuje uvod visokog napona u transformatorsku stanicu preko provodnih izolatora. 12 .uvodna ploea visokog napona.razvodna tabla (elektricni deo). 7 . uzemljivae 40x31111n. 15 . Brojevi oznacuJu sledece: 1 .konzole za niski napon. 14 . 24 .nosac pogonske rueice. a na sekundarnoj strani sa tropolnin1 automatskim prekidacem. 30 --.pogonska rueiea.traka za uzemljenje 25 >( 2 mm.uvodno uie 25 mm2. 33 .jcdnopo]na posto1ja za osigurace..osiguraci rh 'II 6'70 . 22 . tako da se postigne otpor od oko 10 oma. 9 . Duzina uzemljivaca odreduje se prema terenu. 3 .odvodnik prenapona 10 kV.spojni vcdovi niskog l1apona i pribor. • 81.!!ANICA__ .!) Odvodnici prenapona postavljaju se ispad uvoda visokog napona.zavrtanj bez rna bee. 27 . Predviden je povrsinski uzemljivac (gvozdena traka). 23 .kontakti za raslavne osigurace. 26 .bakarna sipka 8 mm 0..koncentricne stcz<lljke za 08111111. 2 . D povoljnom tlu zadovoljice duiina od 20 do 30 m. Dvod visokog napona u stanicu je predviden kroz olma od stakla. 5 .zuvrtanj sa mati com . Mogu se upotrebili i izolatori N 95 sa ravnim potporama na konzoli .cevni oSlgurac 10 kV. 25 X 2 mm. 20 . 34 . 31 .. 4 .zaslitna ograda. Na slici 128 je data tropolna elektricna sema za ovu transformatorsku stanieu. 3 . Crtez razvodne table dat je na slici 129. 8 _. 21lestvc.. Transformator ima spregu Yz 5 S obzirOll1 da se raeuna sa nesimetricnim opterecenjem faza. dok se presek provodnika za odvode odreduje prema predvidenom opterecenju. 6 .nosac sina 08 nlm. 28 -. Svaka stanica ima tri trofazna odvoda na 8trnni niskog napona..ccv za odvodenje ulja.poluzni pogon 10 kV. Na zastitno uzemljenje se prikljucuje i uzemljenje odvodnika prenapona.dvopolne prikljucnice. 25 R 5 .jednopolni poluini prekidac.tropolni poluini prekidac.J __ .nosac trake za uzemljenje. 18 . 29 _. 184 185 . 19 .rastavni topljivi osiguraci.leziste za osovinu rastavIjlca: 13 -. w £OOA FF • __ A Rastavljac je tropolni sa pogonon1 pomocll poluge i ruCice.nosae odvodnika pren2po11a.poini rastavljae. Nulla tacka niskog napona uzemljuje se na prvom stubu mreze niskog napona (pogonsko uzemljenje). Zastitno uzemljenje izvedeno je poeinkovanim trakama. Primedba: nulti vod se uzemljuje na prvom stubu do stanice. 5 .zidni zavrtanj sa rnatieorn. Vodovi niskog napona u stanici polazu se u armiranim izolacionim cevima na zidu... Veza izmedu transfornlatora i razvodne ploce niskog napona izvodi se bakarnim provodnicima preseka 70 mm'. kuke za visoki napon.4 PlOC4 . 17 . 4 .nosac potpornih izolatora. iIi sa topljivin1 osiguracima. Za ucvrsClvanje vodova niskog napona najpodesniji su otponski (Schaeckel) izolatori. " " . zastitna n1reza. 11 .

iii ako su elektriena brojila za manju struju nego sto je struja u vodovima..-.sijalice. Topljive osigurace visokog napona izabracemo koristeci tablicu II. taleo da je pristupacna spolja. RT RSB-ST V SO~f)RT TO ST RO RS o 1- Zadatak 18 . Na zadnjoj strani ploee smestaju se potrebni strujni transformatori i stezaljke. 7 . 20 . U savremenim konstrukcijama je u razvodnu tablu ugraden voltmetar sa prebacaeem (vidi sliku 136 i 137). 11 . 8 . Prvobitno se nap on kontrolisao pomocu probnih sijalica preko prikljucnih kutija. Iz tablice dobijamo za 6 kV i 50 kVA osigurae visokog napona od 15 A. Glavni osigurac na strani nisleog napona 380/220 V odredicemo prema sllazi transformatora [1 ~~-. 22 .umeci osiguraca. leoje treba da omoguce prikljucak instrumenata. 9 .5 mm'.T~~------ 011$=~. 128a .5 mm.glave za osigurace k II. IS . Odrediti velieine osiguraea.umeci za osigurace.Pretpostavimo da transformatorslea stanica od 50 kV A ima tri odvada malesimalne snage: dva od po 23 kW za privatno osvetljenje i motorni pogon i jedan od 4 leW za ulicno osvetljenje. 12 . 10 _ . 14 . 129 ~ Razvodna tubla tipske zidane transformatorske stanice I R \ .bakarne sine. 17 .V 50· I 000 J!3. 19 . 21 .brojilo za javno osvetljenje 220 V. preleidaca i elektrienih brojila.strujni transformatori. a pod b) voltmetar sa prebacacem za merenje Iinijskih i faznih napona. gla va osiguraca K. Strujni transformatori ce se upotrebiti ako je jacina stmje koju treba meriti 186 Rastavljac 6 kV usvojicemo od 200 A privremeno leao najmanji normiran. Raspored na tab Ii se odreduje prema raspolozivim aparatima (vidi sl.radne stezaljke za 35 mm'.UZ 25. 128a pod 1) prikazana je sema veze voltmetra sa prebacaeem za merenje samo linijsleih napona.koso zidno grlo.-~--_~--~50·1 52~76A. 13 . P V3.Serna veze prikljucka voltmera s prebacacem merenje linijskih napona 2 .=j R / T SI. 129). Razvodna tabla je smestena u otvoru 990 X 900 mm u zidu.380 ' 187 . SI. R --r-----'---s-+--~--­ preko 100 A.trofazno elektricno brojilo 380/220 V. 1) R----~----~------- 2) S--~-------­ T --!--+--. 18 izolovana zica G 2.kompletna limena tabla.osiguraci UZ. 16 .redne stezaljke za 2.pertinaks ploea.merenje linijskih i faznih napona Na s1.

2CO. Za glavni preki'elac usvajamo tropolni polui'ni prekidac ad 100 A. 130 - Oklopljena celija za unutraSnjll montazu I-pokretni deo za izvlacenje na tockovillla.kablo'{ska glava dovodnog kabJa. ) 3 1 . Usvajamo osigurace UZ 60/50 A Struja u odvodu ulicnog osvelljenja je J4~-~--'-~ t=-o c t· P 4000 220 U 18._. tako da se njegovim izvlacenjem prekida struja i time zamenjuje uloga rastavljaca. lednofazna brojila se proizvode za slruje: 5j10. a za trofazni trozicni sistenl mogu docl U obzir i brojila sa dva kretna sistema.. ljma One_.rui!3te . 400. Buduci da imanlo na raspolaganju trofaZ11o elektricllO brojilo 380/220 V. 5/15 i 10/20 A za direktan prikljucak i n/5 A za prikljucak preko strujnog transfOfmatora..ontaza.__ ____ . ~ _ " " ~ Osigurace za elva odvoda po 23 kW odredi6cmo uz pret· « = 0. Prednji deo 1 je pokretan. Prednost Dve k(:mstrukcije Je seritska p~oizvodl1ja. .sokoglla. . 3 prekidac sa malo ulja.25.2A Usvajamo osigurace UZ 25/20 A. a u tablici 29 njcllc osnOVllC dimenzije U lllm. . vi. 2-. a za odvod ulicnog osvelljenja dvopolni poluzni pre· kidac od 25 A. . . sto 189 .tr()~J. Poluzne prckidace odredicemo prcma struji imajuCi u vidu da sc izraduju za nominalne struje: 15. lOa.. 8 .:~~~. od._ . gde brojilac znaci nominalnu struju. Iaka i 'brza_ iii. 7 -sabirnice. moramo predvideti strujne trans· formatore 75/10 A (vidi labl.Qyi _ Jj_~Shl<:)_S~~_~l}_~ __ zamena . Postoje razl1i tipovi ovih 6elija: dovodne. 188 Celije su opremljene svim potrebnim aparalima j instru.e1JeDa 81.gvozdene. 10/30 A..provodni izolatori koji imaju ulogu rastavljaca.20/60 A za direktan pri· kljucak i n /5 A preko strujnih transformatora.i.lla_~.t~~__ u_. U pogledu smestaja celije se grade kao samostalne.tabla sa instrumentima ran:o dD~POS t"'" rO]eD]!!.p.60. za prvi i drugi odvod odgovara prckidac oel 60 A.~.se_..im. . 4 .izradeue. Trofazna brojila za 5/15.40.celije.Usvajamo osiguracc velike snagc prekidanja eel 80 A (vidi ta blicll 51).~~brikama_i na lieu lllCStu brzo lllontiraju.p_(). Za cetvorozicni sistem se moraju upolrebiti brojila sa tfi kretna sistema.konsl. transformatorske i merne. hoene" za vrsne i srediSne. .8 iz l!i~JLp9J[~. 52).kt[iCllilllpo~trojenjilU~. _ . . 6-naponski transformatori. 600 i I 000' A. mali investicioni __ . 3 X 5 A. ~ ~ / lLiillYIeIUen.. 2-nepokretan deo. menlima._m_ " delova. Dovodne celije mogu biti za vazdusni iii kablovski prikljucak. Za odvod ulicnog osvetljenja usvajamo jednofazno elektricno brojilo 220 V. postavku da je cos ~_ ~~~~_~l. Na slici 13111 pokazana jc skica oklopljene 6cUje za unu. .a)1 jirpSJQf. 9 . a iIncnilac trajno dopustenu struJu (Iskra). trasnju montazu proizvodnje »Elektrosrbija«. el. _ .r11kcijc. a konstruktivno su podeljene na dva dela. 10/30. If. 5 -strujni transformatori.

131 - Skica oklopljene transformatorske stanice za spoljnu montazu 10/0.. Niska 191 190 ~ . Razvodna postrojenja se grade leaa nislea i visolea (visespratna).!!~iI:Ia__. . 400 kVA. e .. j I I I . Maribor.~.~_·_'n___ 2-~-0-11-1~oo I 1~50 i D II E F '1 35 kV . 1240 802118201 1 340 2330 Na sliei 131 prikazana je skica oldopljene transformator. .4 Razvodna postrojeD..celo postrojenje izvedeno je na otVOl"enom prostoru SI. ___ J 81.smestaj u jednoj zgradi.4 kV.. sa6 odvod0: nisk. Blokovi 35 leV i 10 kV prileljuceni sn na dalekovode preleo provodnih izolatora.Visi£la-c~lijaje 2200 lum.700 I 830 2580.ruJ6OlJNOM :..na otvorenom prostoru postavljeno je postrojenje viseg napona i transformatori. transfcirmatorski boles !lilS~. a veza transformatora sa bIoleom 10 leV je pomocu leabla. 132c crtez osnove iste stanice.-. .-----: ~ . . Limenioklop jeizraden od .semogu laleo demontirati. talec> da . erQ. ~'adama na visoleo.itiC..~.. 'iI. Tab!. daje mogucnost kombinovane izgradnje u obliku jednorednih iIi dvorednih ':elija sa jednim iii vise hodnika za posluzivanje.celicnihlimova debljine 3mm.iivodnj'tpreduzeca »Energoinvest« u Sarajevu.4 kV.P9Jed}njh celija zavisi od njihove nanlenc. Visoka postrojenja zauzimaju manje mesta.. 29 I I-'-=~ Nl:_:_. 1. b . 132 - Oblici izgradnje transformatorskih stanica a . naponslei deo. Na sl. a na sl.. c . 400 kV A..na otvorenom prostoru imesteno je postrojenje viseg napona..(m_9J~9n_sJ(i-_deo.na otvorenom prostoru smesteni su sarno transformatod. """.. 132b data je jednopolna serna.ia Da otvoreDom prostl!!:!!.og napona. ~ ~j"~:> \ ... ! Na slici 132a pokazano je resenje trans[ormatorske stanice 35/10 leV »Hidromontaze« _. Ukupna duzina u jednoln redli--7~5 111..osT~o~r"'H "''I I>"ru~" . a siri~la 1 800 mm. sa 6 odvoda niskog napona j I ! Jt'J 2. na.. " "'" .:.s~st~vljeni 'lJe~ zavarivanja sa prelelapanjem.1 2 640.. d . skejr~ill"eza spoljnu lllontazu 10/0. D. Stanica je podeljena Iimenim pre. Postrojenja 35 kV i 10 kV smestena su u posebne oklopljene blokove dok su transformatori smesteni napolju u otvorenom prostoru.

WWOS nJ e "" .• " ~ > 0 0 9 51.. M.. .--I .-~ lq -('j • 0 '" 0 ~ ~ ~ '" u . I ~! ~ ~ 0 ~ . Na slid 133 pokazan je primer razvodnog postrojenja na otvorenom prostoru u niskoj izgradnji.• ~ S> ~ • u (prizemna) imaju preimucstvo u pristupacnoj visini svih aparata i pribora.. . 132b -Jedoopolna serna transformatorske stanice prema 81.ktrane i tazvodna postrojenja 193 . 132a i 192 13 Ele.§ " ~ .~ '" "> .UlWOS OJ . Rastavljaci za oba sistema sabirnica postavljeni su visoko na stubu. sto olakSava pregled i opravku. Na slid 134 pokazan je deo razvodnog postrojenja sa transformatorom na otvorenom prostoru u visokoj izgradnji..

}.tropoini rastavljac.stub.tkastom .5 Transformatorske stanke na stubu.._.matorske stanice .el~k:trifikacijusela i retko naseljenih podrucja _menj~J':l. 3 .:'1.odvodnik prenapona. 4 .rastavIjac.___ ~~~ ______'_M_.4'.!~~!:?-sJ~. 132c ..prckidac._.5c:. Ae dOVV' SI. ____ _____________ _ .prekidac suage.betonski stub. 4 .Deo transformaiorske stanice ua otvorcnom prostoru u visokoj izgradnji 1 .lancani izolator. 8 . \_ .. 5 . 134 .naponski transformator. 2 . s~... ~ .. 2 . 5 . res. 9 . 135 13"' Transformatorska stanica ua stubu 194 195 . 6 .Razvodno postrojenje oa otvorenom prostoru u niskoj izgradnji 1 . SI.stubu~.Crtcz osnove TS sa 51. 133 . 132a An ~. pri- . 7 .komanda prekidaea 81.strujni transformator.vagon za transport delova 81.ilLlll1ozdel1oJIl .._.transformator.······-··--·· montirane----ria--"'arvenoni"- Na slici 135 dat je crtez transformatorske stanice na stubu proizvodnje preduzeca )}Elektrosrbija«..lI< .r. 3 .portaini stub.

Dimenzionisanje automatskog prekidaca sa elektro-magnetskom i bimetalnom zastitom vrSi se prema nominalnoj struji transformatora.n. za 50 kV A . Kad se vrata ormara otvore. Za prikljucak grejaca postoji na tabli utikacka kutija 19.12 IZVOD ~ Sl. 197 196 .Stanica se gradi za snage transformatora od 10. pon10cll prekidaca na pritisak (21 na slici 136) automatski se up ali sijalica 20. 100 A i 200 A. Za snagu od 50kVA moguca "'Sa tri odvoda: 3X25+16mm2. Odvodi na tablama za 10 .280 X 570 X I 000 mm.iinapona sa maksimalnim presekom:"3 x16+10 m~.lone-L1QII3kV..'ZVOol Izvool .400 X 550 X I 000 mm i za 100 kV A 420 X 570 X 1000 mm..tanice od 100 kV A.. 2x25+16mm 2 i 2xI6mm1Cu .m . a na slici 137 crtez razvodnog ormana. Dimenzije razvodnog ormana iznose: za snagu 10 . 30 kV A .. prema tablici 50 . Razvodna tabla izvedena je na konstrukciji od limenih profita L20x20x3 mm.ttt .a'ierenuzit nekoliko sati sklapaju. koje su u ormaru rasporedene pred ulaz cevi odvoda i dovoda u njega.Elementi transformatorske stanice i stuba se fabrikuju. Z~snaguod 100 kVA moguca su cetiri odvoda i to tri do '3 x 50+35 mm2 i jedan 2 x 16 mm2Cu.. Strana niskog napona zastiCena je od kratkog spoja prekidaeima i topljivim osiguracima.clvaodnosno tri d_ela n1t~dllsobno povezana zavrtnjima.50 m. 136 - EJektricna serna transformatorske stanice oa stubu od 100 kV A Biramo prekidac od 200 A sa mogucnos6u podesavanja okidaca od 125 do 200 A.18 m a niskog 6.:-Jzra4e~~j~ naIesetkastomcelicno~ stubu}z.. Paljenje i ga~enje ulicnog osvetljenja je pomocu aulomata. ostali odvodi imaju polufue prekidace i topljive osigurace. Razvodna tabla niskog napona smestena je u razvodni orman pri dnu stuba. pa je sa zemlje vidljiv kvar.anje elektrifnom energijom podrucja u precniku od 2 km. Na slici 136 data je elektricna serna transformatorske . '1_J.DQyo'i visokog napona je uzetoli13>. Za transformator od 100 kVA iznosi nominalna struja I V3 x 380 100 000 ~ 152 A 5 •••• l 7 ~. 30.. Za snagu 10 do 30 kVA moguca su tn odvoda Iilski. tako da je obezbeden rad stanice bez posluge. 50 kVA zasticeni su sa topIjivim osiguracima. Od kratkog spoja na strani visokog napona ttailsformator stiti topljivi osigurac visokog napona kOD1binovan sa rastavIjacem. Transfonuatorska stanica izradena je kao krajnja i prola].. 20.lOmm2 iii 3 X 16 mm 2 Cu.... Za nesmetan rad instrumenata u slucaju hladnoce iii vlage ugraden je u tabeli elektricni grejac od 200 W proracunat za zagrevanje ormara 20°C iznad okolne sredine.21 20 1§'fN18 y. Pregoreli osigurac pada. 'oj ><T6+ 10 mm2 i 2 X 10 mm2Cu. a za snagu 100 kV A glavni odvod i jos jedan odvod zasticeni su automatskim prekidaCima. Izvodi i uvodi provodnika su preko stezaljki od 60 A. 50 i 100 kVA i za primarne naJ. Visina ve~anjaprovodmka "'y isol(Ognaponaje 8. Omogucava snabde- -DO.

Iz posude je iscrpen vazduh. 500 A i nap one 60 . 1 komad. tako da se 199 198 . 3 konmda. prekidac na pritisak 6 A. monofazno brojilo za ulicno osvetljenje ad IS A.. I kV. Za potrebe industrije i elektricne vuce dolaze U obzir usmerace sa zivinim parama. sa konzervatorom za ulje. 137 - Razvodni orman transformatorske stanice na stubu od 100 kVA 4 - 5 - 6 7 - tropolni automatski prekidac '" elektromagnetskom i bimetalnom za. ampermetar sa skalom od 0 do 250 A. kapama K III i odgovarajuCim umecima. 1 komad. topljivi osiguraci sa podnozjima TZ 60. 220 V. kapom K II. strnjui transformator 200/5 A. obrtne llslnerace.titom i mogucnoscu regulael]e 125 do 200 A. isto kao pod 9. tako da u njoj ostaju sarno zivine pare pod pritiskom ispod 0. usmerace sa razredenim gasovima.. automat za paljenje i gasenje ulicnog osvetljenja. I komad. I komad. sijalica od 40 W. I komad.. 2. 1O±4%/0. voltmetarski prebacac P . kontaktne llsmerace. voltmetar sa skalom od 0 do 250 V. topljivi osigurac sa podnozjem TZ 25 A. elektroliticke i SUVe uSll1erace. 3 komada. 1 komad..jednopolni rastavljac . isto kao pod brojem 4. Stakleni sud je zavaren. St.Na slici 136 i 137 brojevi oznacnjn sledeCi materijal: odvodnik prenapona Za spoljnu montazu za 12 kV. topljivi osigurac sa podnozjem TZ 25.. 100 kVA. 3 . I komad. sprega Yz 5. utikacka kntija za na zid ad 10 A. 220 V.. I komad. 2 .10 . i umetkom 10 A. Jednosmerna'strujajepLitrebna"zaefektrY8nu vucu. kvadratnog oblika 144 x 144 mm. 3 komada.trofazni transformator u ulju za nl0ntazu na stubu.osigurac za 10 kV i 15 A. 14 - IS 16 --17 18 19 20 21 - isto kao pod 6. Usmerace sa zivinim parama imaju posudu ad stakla za manje struje (20 . hemijsku industriju i drnge potrebe. kapom K II i umetkom od 15 A. I komad. 220 V. I komad.231 kV. I komad. I komad. klase 1.. IS VA.001 mm zivinog stnba.6 Usmeracke stanice \. tropolni poluzni prekidac s rucieom spreda od 60 A. 1 komad. Naizmenicna struja se maze usmeravati u jednosmernu pomocll grupe motor-generator. kvadratnog oblika 144x 144 mm. I 500 V) iii od celi1m za jace struje (350 . 50 Hz. 8 000 A i napone 100 . 1 - 8 9 10 II 12 13 _.4/0. 3 x 380/220 V. za montazu u razvodni ormar.. Za osvetljenje ormara.I f »Iskra«. usmerace sa ziyinirn parama. a celicni sud je sastavljen od delova. 3 komada. tl'Ofazno brojilo za prikljucak na strujni transformator 200/5 A. sarno sa mogu6noscu regulisanja ad 80 do 125 A. I komad. 5 000 V).

a sekundarni u dvostruku zvezdu sa sest faza. jer nije usijana. odnosno upaljaca 11. Stvaranje zivine pare u pocetku Tada postize se pomoeu anode za paljenje.povratni ventn.uredaj za podesavanje napana glavnog transformatora. Pri zagnjurivanju u zivu.celicna pasuda.automatski prekidac katode ka anodi. Pobudne anode 12 odriavaju izvesnu minimalnu struju ispod koje bi se luk ugasio kad optereeenje opadne. usled cega se kraj anode zagnjuri u zivu. 9 . Potpuno regulisanje napona od nule do pune vrednosti ll10ze se postiCi upotrebom anodnih re§etki. a u posudi usmerace od anode ka katodi. Pre pocetka paljenja prekidac 15 je ukljueen i struja prolazi kroz navoj anode za paljenje. 11 . moze se uspostaviti struja izmedu glavnih anoda i katode. 3 . 15 . Na sud usmerace prikljucena je crpka sa zivinim parama 9. 138 ~ Serna usmeracke stanice sa celicnom iivinom usmeracom 1 . Podesavanje napona u izvesnim granicama moze se postic.I I I I I I + ====::1 === ±::J + Sl. Ova crpka ne moze da radi neposredno sa atmosferom. U velikim usmeracama moraju se anode hladiti pomocu prirodnog i prinudnog strujanja vode iii ulja. 201 200 . koji se odrzava pomocu dYe crpke vezane na red. Anoda je vezana za krajeve sekundara transformatora.anoda za paljenje (upaljac). koji omogueava uspostavljanje struje izmedu pobudnih anoda 12 i pobudnog transformatora 13. koji sluze za ogranicenje struje kratkog spoja na strani jednosmerne struje. Pri tom nastaje elektrieni luk.transformator.izvan usmerace. U sirim granicama napon se moze podesavati upotrebom obrtnog transformatora. Izmedu ove dYe crpke nalazi se rezervoar 8 i povratni venti! 10. U celicnoj posudi se nalazi katoda od iive i anoda od grafita. Transformator 1 ima primarni namotaj vezan u zvezdu.motor i rotaciona crpka.crpka sa zivinom parom.0001 do 0. 14 . To je takozvana katodna mrlja sa temperaturom od oko 3000°e. 10 . 5 .prigusnice. napon upaljaca je prenl0sten. U toku pogona jedan deo katode je usijan i on emituje elektrone. 7 . kada vakuulll U rezervoaru 8 opadne. koja nije usijana (oko 600 o q.transformator za pobudne anode i upaljac. Usvojen smer struje je onaj nasuprot kretanju elektrona. 13 . a katoda se preko potrosaca vezuje sa zvezdiStem transformatora. Elektroni se krecu ad Ii! IiI --. 2 . pa se anoda za paljenje izdize iz zive pomoeu opruge. 6 . Kada se dovoljno zive ispari. menjanjem broja navojaka po fazi transformatorskog primara.vakuum mora odrzavati pomocu crpki.prigucni navoji. od katode (+). Ipreko potrosaca ka anodi (-). Za rad usmerace potreban je vis ok vakuum od 0.sabirnice niskog napana.003 1l11l1. prema tome struja maze teCi sarno u jednom smeru .vaku~ umski rezervoar. prakticno bez gubilaka.pobudne anode. Anoda ne emituje elektrone.pomocni transforrnator. 12 . Izmedu transformatora i sest anoda nalaze se prigusni navoji 2. Rotaciona crpka radi samo povremeno. 4 . Na slici 138 data je serna usmerackog postrojenja sa ZIvinim parama i celicnom posudom 3. Zbog toga se ispred nje postavlja rotaciona crpka 7 koja smanjuje pritisak do ispod 20 mm Hg. 8 .

Postoje vrste usmeraea specijalne konstrukcije sa upravIjaekim resetkama, koje preobrazavaju naizmenienn struju u jednosmernn i jednosmernu u naizmenienu prema smeru prenosenja energije. Ovi uredaji se nazivajn mutatori. Oni nalaze primenu u elektrienoj vuei i industriji. Motori za pogon dobijaju jednosmernu struju. Pri koccnju, na primer elektricne zeleznice 11a padinama, motori rade kao generatori proizvodeci jednosmernu strujll. Jednosmerna struja se u mutatoru preobrazava u naizmenicnu i vraca u naiZlllenicl1u mrezu.

Atmosferska praznjenja izazivaju prenapone usled direktnog udara groma u elektricne vodove, iii sto je cesce. lisled elektrienog praznjenja u blizini eleklricnih vodova. Naelektrisani oblak izaziva lokalno staticko punjenje u vodovima. Pri naglom praznjenju oblaka u blizini vodova, punjenje se naglo oslobada i rasprostire u vidu prenaponskih talasa na obe strane voda. Ovi prenaponski talasi mogu dospeti u elektricno postrojenje i tamo naneti stetu. Opasnost se smanjuje zastitom od atmosferskih praznjenja.
Varnicari sa rogovima predstavljaju zastareli naci11 zastite od prenapona. Nalaze primenu za zastitu izolatora visokog napona za spoljnu montazu od elektrienog preskoka kako bi se toplotno dejstvo elektrienog luka ispoljilo sto dalje od izolatora. Princip dejstva je pri81. 139 - Varnicar sa rogovima kazan na slici 139. Struja pri praznjenju kroz varniear obrazuje omeu, sto je uzrok stvaranja magnetskog polja. Magnetsko polje deluje na elektrieni luk, koji zamenjuje provodnik sa strujom, razvlaceci ga, dok se ne ugasi. Razvla~ cenje i gasenje luka pomaze i strujanje zagrejanog vazduha.

Cevni odvodnici se primenJuJu za male transformatorske stanice od 6 do 35 k V i za zagtitu izolatora dalekovoda svih napona. Skica cevnog odvodnika pokazana je na slici 140. U cevi od izolacionog materijala 1 nalazi se elektroda 2, koja zatvara gornji deo ,cevi. Na donjem delu cevi nalazi se uVllcena * suplja suprotna elektroda 3. Izmedu elektrode 2 i zasticenog dela 4 nalazi se jos i vazdusni 2 prostor L. Ako dode do prenapona, onda se rastojanja A izmedu obe elektrode 2 i 3 premosti elektrienim lukom, koji ispari jedan deo izolacione cevi 1. Gas pomesan sa vazduhom izlazi pod pritiskom kroz supljinu suprotue J elektrode i pri tom gasi luk izmedu elektroda.
1 81. 140 -- Cevni odvodnik prenapona cev od izolacionog materijala; 2 - elektroda; 3 - suplja elektroda; 4 - provodnik

Ventilni (katodni) odvodnici najvise se primenjuju za zastitu od prenapona u elektrienim postrojenjima svih napona. Na slid 141 dat je crtez ventilnog odvodnika prenapona proizvodnje »Elektrosrbija«.

SI. 141 -

VentURi odvodnik prenapona

1 - veza sa vodom; 2 - metalna kapa; 3 - opruga; 4 - porculansko telo; 5 - serijski varnicar; 6 - porculanski nosac varnicara; 7 - promcnljivi otpor; 8 - dno porculanskog tela; 9 - veza sa zemljom

202

203

Ventilni odvodnik se sastoji od serijskog varmcara 5 i promenljivog otpora od silicijum karbida (karborunduma) uz dodatak vezivnog sredstva 7. kV Promenljivi (nelinearni) atpor )/APON OGRANICENJ4 20 - - - - - - . ima osobinu da mu otpor naglo opada kad napon raste. Dijagram promene otpora sa napo10 nom pokazan je na slici 142.
LIN£ARN! OTPOR lj6RI

(ne moraju) aka je mreza visokog napona u celini kablovska, iii ako pogonsko uzemljenje sluzi samo za vlastite potrebe po-

strojenja. Pogonska nzemljenja mernih transformatora i odvodnika prenapona iznad 1 kV vezuju se na zastitno uzemljenje iznad 1 leV. Pogonska uzemljenja zvezdisnih otpornika i Peterson~;;;ili kalemova iznad 1 kV ne treba spajati sa pogonskim uzemljenjima ispod 1 kV.
SI. 143 Uzemljenje transformatorske stanke

o

6"00

1000

{500 A

81. 142 Dijagram promene otpora sa naponom

Serijski varniear ima zadatak da po prestanku prenapona odvoji odvodnik prenapona od provodnika.

3.2 Uzemljenje u elektricnim postrojenjima

~L-/

1 - spoljna razvodna tabla; 2 - resetka za oblikovanje potencijala; 3 - zaStitni uzemljivac visokog napona

-, ;>----l'::==::J ,
>

,,

,

Cilj uzemljenja je zastita osoblja od napona dodira i koraka, zastita materijala i veca sigurnost pogona. Zastitno uzemljenje ~ Ono nije vezano za pogol1sko strujno kolo, nego za izolovane delove postrojenja koji nisu pod naponom, ali usled proboja izolacije mogu doCi pod opasan napon. Uzemljuju se kueista generatora, transformatora i drugih masina, zatim postolja izolatora, rastavljaea, prekidaea, metalne konstrukcije eelija, razvodnih tabli i slieno. Pogonsko (radno) uzemljenje - Ono moze povremeno iii trajno ueestvovati u funkciji strujnog kola, kao na primer usled nesimetrije u elektricnoj mrczi iii usled atmosferskih praznjenja. Uzemljuju se zvezdista alternatora i transformatora, odvodnici prenapona, Petersollovi kalemovi, navoji mernih transformatora i slieno. Spajanje i razdvajanje uzemljenja - Zastitna uzemljenja iznad i ispod 1 kV treba medusobno povezati ako sn u istoj pogonskoj prostoriji. U tom slueaju vaze propisi za postrojenja iznad 1 kV. Konstrukcije razvodnih tabli niskog napona pristupaene sa spoljne strane llestruenom oso blju ne smeju se prikljueiti na zajednicko zastitno uzemljenje, nego ih treba prikljuciti na uzemljivae za oblikovanje potencijala. Vidi sliku 143. Pogonska uzemljenja ispod 1 kV i zastitna uzemljenja iznad 1 kV izvesti razdvojeno (najmanji razmak 20 m) ako je mreza iznad 1 leV nadzemna. Medusobno se mogu povezati 204

"I

I
{

LNapon dodira i koraka - U slueaju proboja izolacije kroz uzelriIJ.vac tece siruJa zeinljospoja I z u zemlju. Kako pri tome struja mora da savlada omovski otpor tla, to se u zemlji javljaju padovi napona. Potencijal zemlje u okolini uzemljivaca se smanjuje sa udaljenjem od uzemljivaea od 'I'z asimptotno ka nulL Praktieno se smatra da je potencijal zemlje na oko 20 ill od uzemljivaca zanemarljiv (manji od 5% od 'I'z)' Promena potencijala tla sa udaIjenoscu od uzemljivaea pokazuje kriva na slici. =: Covek koji na rastojanju od 1 m Uednog koraka) dodirne masu masine iii aparata sa 081m .01 m tecenom izolacijom izmedu faza i zemlje imace izmedu ruke i -20m -20m stopala napon dodira
81. 144

I

I

Ako eovek prilazi uredaju sa osteeenom izolacijom biee izlozen izmedu oba stopala naponu koraka Uk= '1'.- '1'2 Duzina koraka usvaja se 1 m. Ako naponi dodira i komka prelaze dozvoljene vrednosti pristupa se oblikovanju po205

1

I

c?

tencijala, na primer povezivanjem uzemljivaca u kanture aka zasticenog postrojenja, kao sto se vidi na slici 145. Na taj naCin se U d i Uk smanjuju ua dozvoljenc vrednosti.

Uzemijivacki vodovi Dozvoljeno opterecenje vodova do uzemijivaca zavisi od struje zemljospoja i dato je u tablici 31.
Tabl. 31 Presek mm 2 16 25 35 50 70 100 200 Trajno dopustena struja u A cclik alumin, bakar

1~:a=~=T:R:':K'~
[
POSTROJEHJE VISOKOG
NAPONA

-CEVI

r.
I

/:~;"
, I

1'7:5' /;\
I

I

' ,

51. 145 Tabl. 30 Vreme iskljueenja zemljospoja u s
..

Dozvoljeni naponi dodira i koraka Najvisi dozvoljeni napon dodira i koraka u 1'0strojenjima do 1 k V iznosi 50 V po JUS-u (po nemackim VDE pro pi sima 65 V), a u postrojenjima iznad 1 kV iznosi 125 V. Medutim, dozvoljeni naponi dodira i koraka zavise i od vremena iskljucenja zemljospoja. U tablici 30 navedeni su 1'0daci prema "Tehnickim propisima za izvodenje uredaja jake struje za pogonski napon iznad 1 000 V". Sluzbeni list FNRJ br. 6/57 od 6. [ebruara 1957.
0,8 50 125
..

--I

I Dopus~enastruja tokom Is u kA I celik alumino bakar
3,0 4,5 6,0 12,5 3,5 5.0 7,0 10,0
20,0

150*) 180*) 240*) 420*)

250') 320*) 430*) 760*)

150 200 280 480') 590') 780*) 1 380*)

2,5 4,0 5.5 8,0
11,5

16,0
32,5

I
I :

*) Vazi sarno za trakastc provodnike. ,·fI'\....."",i. , . ~Q:.i ;; J.f i.lcl ~\ ....

0,6 58 137

0,4 78 178

0,2 133 265

0,1 159 337

Napon dodira pri uredajima s neposredno uzernljenim zvezdiStern u V

a) izvan ograde b) unutarograde

--- --- --- - - -

~
~ ;J

_- --- - - - --62 100 137 160

a) na vrIo prometnim saobracajnim putevima izvan uredaja b) na drugim mestirna izvan uredaja, a unutar ograde c) unutar ograde pri upotrebi izolovane obuce

55

--

--- - - - - - 177 268 337

..
i.i

,,~

1j

~ ) ,
..,

,
I

~

Napon koraka

125

139

--- - - 245 300 373 546 660

/

~j .., .

I 1

I

,..,~

206

li

Najmanji dozvoIjen presek za neizolovane vodove postavljene u zemlji iznosi: za pocinkovan eelik 100 mm 2 , za bakar 50 mrn 2 • Polaganje aiuminijuma u zemlju se izbegava. Za nezasticene vodove van zemlje: za pocinkovan celik 50 mm2 , za aIuminijum 35 mm2 i za bakar 16 mm 2 • Za razvodna postrojenja preporucuju se vodovi od 1'0cinkovane celiene trake preseka: za glavni vod do 200 A trajne struje 1 X (30 X 4) mm, do 300 A trajne struje 2 X (30 X 4) mm, za kratke prikljueke 1 X (20 X 2,5) mm. Veza sa uzemijivackim vodom - Delove koje treba uzemIjiti ne treba vezivati na red, nego ih treba povezati paralelnirn spojnim provodnicima na sabirni uzemijivacki vod (slika 146). , . I Glavni sabirni vod postavlja se na syaki sprat kao prost provodnik, ili ~ u velikim postrojenjima u vidu prstena, pa se pomocu spojnih proyodnika na njega prikIjnce delovi koje treba b f f uzemljiti. Ovaj sabirni zemljovod, p r e - t ma velicini postrojenja, treba na jed,. . nom iIi vise mesta povezati sa zemlJom SI. 146 - Uzemljenje potpornih izolatora . pomocu yertikalnih provodnika. Pri eiektricnom preskoku za zastitno uZem- a - pogresno vezivanje (sa birni vod je prekinut) b IJenje mogu u zemljovodu nastati pravilno (uzemljivacki vod opasni prenaponi. Iz tog razloga trenije prekinut)

-i+·,,--..:!k----.ii""W

-++Q

t

H

207

Isto tako upotrebljavaju se pocinkovane celicne trake. iIi trostruku duziuu cevi (a=31). Iz dijagrama na s1.5 x 1m i 35 \-OtP~~ r. '1). Tabl. suv beton 500Dm l000Dm 3000Dm Ro gde je: Tab). p /2 2 It! Hd gde je: p [L! m] . 33 . oranica Vlaian krupan pesak IDm 30Dm 100 Dm 200nm Suv sitan pesak Suv pesak i sljunak Stena. odnosno na s1.specificni otpor tIa. Otpor uzemljivaca u vidu mreze (sa poprecnim vezama) moze se izracunati po Olendorfu iz obrasca R~-+- p 2D P / 208 14 Elektrane i razvodna postrojenja 209 .---------Traka duzine m Ro - I Vrsta uzemlivaca I I I 8ipka iIi cev duzine ill 1\ PloCa uspravna 1 m ispod zerol]'e n 1) - otpor jedne cevi u tIu. 10 125 I 50 1100\1 I 2 I 3 I 5 0.spoljni precnik uzemljivaca.sprost. d [m] .ol5 m. 1) Po tehn. koje se polazu u dubinu zemlje 0.. propisima najmanji precnik celicne pocinkovane cevi iznosi 38 mID.. Podaci se odnose na razmak izmedu cevi koji iznosi dvostruku duZinu cevi (a=21).Preko uzemljivaca struja prelazi u zemlju. sacinioc koriscenja. 14Gb za cevi po krugu iii viseugaoniku.3 Ig) Otpor rasprostiranja za cevasti (stapasti) uzemIjivac iznosi po Kohu R~-·In- p 27tl 4/ d' gde je: / [m] .5 mm 2 • Upotrebljavajn se i celicne pocinkovane cevil) precnika 1" do 2". Za traku sirine 30 mm bice d = 0. Ako se trakasti uzemljivac postavlja u kruznoj iIi pravougloj konturi onda je priblizno otpor rasprostiranja jednak otporu rasprostiranja rastegnute trake (za D .D I~o 110 I 5 1 3 1701401301201 I I Ix 1 m Obicno je poznato Ro i R na osnovu cega mozemo odrediti 25 n' 1) = RoIR.------.Otpori rasprostiranja uzemljivaea Rl [0] za tla pl~100Dm specificni otpor --.duZina ukopanog dela.precnik provodnika. onda se zbog medusobnog uticaja racuna zajednicki (ekvivalentan) otpor iz obrasca R~-- lezerska voda Mocvara. biramo broj cevi n prema proizvodu n . Dimenzije uzemljivaca odreduju se prema specificnom otporu tIa (tablica 32) i otporu rasprostiranju uzemljivaea (tablica 33). Ako se postavi vise istib cevnih uzemljivaca u zemlju i medu sobom povezu. Mogu se upotrebiti pocinkovane celicne ploce debljine 3 mm i jednostrane povrsine I m 2 iIi bakarne ploce debljine 2 mm i jednostrane povrsine 0. Uzemljivaci . Na vodovima za uzemIjenje nije dozvoljeno postavljanje prekidaca. / [m] .5 do I m. broj cevi.----. In .dllzina trakastog uzemljivaca. Za pravougIi presek llVOdimo racunski precnik d = 1/2 sirine trake.prirodni logaritam (In = 2. ni osiguraca. H [m] . duZine I do 5 m. pravoj liniji. treset Glina.. 146a za cevi postavljene u Tacnije se otpor rasprostiranja R [ L!] trakastog uzemljivaca moze dobiti po Leblu iz R~--·In--. 32 Srednje vrednosti specificnog otpora tla (?) d [m] .ba vodove za uzemljenje postaviti izvan domasaja ruku. 10 m).dllbina llkopavanja. ili ib ograditi zastitom od slucajnog dodira.

otpor pogonskog nzemIjenja Rp = 3 O.(. U stvari otpor ee biti manji od izracunatog zbog zajednickog dejstva.. ::> 9 '1 3 :7 ? g ~ i? ':} . pa se kao otpor uzemljivaca usvaja manja vrednost.i . II 1 h .~i 3 -.Odrediti dispoziciju uzemljivaca za transformatorsku stanicu ako je: specificrn otpor tla P = 120 0 m.. U tlu spec. / J37Y ...0 Z l'l! D 2' "' . (. 1'7 " :. h _ /:) _.J.13 racunski precnik u m.<otv.Za cevi u pravoj liniji r Zastitno uzemljenje izveseemo oko transformatorske stanice. ~ 2 ~ .r 5 1 J' '-1 &) ~~ A '" "l' 4 n !b ~ q 7 ') -." .1. otpora od 120 0 m biee otpor rasprostiranja jedne cevi Ro= ROl" P/PI= 30· 120/100 = 36 O. gde je S [m 2 ] obuhvacena povrsina tIa u m 2 . 146a . t 7 f ~:--: .r. pID " . Osam cevi mogu se rasporediti u pravougaoniku oko transformatorske stanice. otpor zastitnog nzemljenja R z = 6 0. .:. . otporom od PI = 1000 m ~n Sl. :r J -~ ~ >( ~ '5'" ~./ " J ~_ <Jag al~A. ___ f' . 4 J b (.r7-j i{~/I/t>(~iu.. c''-'_-<) /:::> /rS4'1 . l<§ J.. Zadatak 19 . Otpor ukopanog uzemljivaca na dubini II bice stvarno manji od izracunatog... .. Za zajednicki otpor Rz= 6 0 dobieemo n'f) = Ro/Rz= 36/6 = 6. - /" '"J a I~ f'~ .'i . 8 5'1~ 7 r::. " . 10 t-.- -. .' 6 IL. ukupna duzina svih provodnika.'!>""l ~ D = 1.~\.. Radi toga se racuna jedan put sarno za cevne.Za cevi po krugu iii pravougaoniku 210 211 () ./~ r/..: /..>7."-7 /.. 146b-.?Cl. otporom od P = 120 0 m imala bi otpor u tlu sa spec.' :. ~ ~ 0 §) P" p - I - specifiCni otpor tIa.( r:U!.!:. ! i . 33) ROl =300. .. 111 1 ~ ~1111 /1 ... Sirina mreze mora biti jednaka bar polovini njene duzine.J ~>7/ ~ C . i I i i Uzemljivac slozen od traka i cevi daje teskoce za proracun.L. a drugi put sarno za trakaste uzemljivace.. otpora od 100 0 m (tabl. ~ V' ~ ~Y I . jer se ova Inetoda odnosi na uzemljivace na povrsini zemlje. (.. . Iz slike !46b za n'f) = 6 i medusobni razmak pojedinih cevi a=3'! =3-3=9 m dobieemo broj cevi n = 8.'e Z:>l.. Traka sa otporom rasprostiranja od 6 Q u tlu sa spec.. Uzemljivacke cevi su medusobno povezane spojnim provodnicima ukupne duzine 8·9=72m. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 n SI./ . . Izracunaeemo sada duzinu trake ako hi uzemljivac izveli sarno sa celicnom trakom.:..'__ - S jP ..... _ .. . nl'l 12 . VS - \' s :fl&!1 ?r . Ako upotrebimo eeliene pocinkovane cevi duzine 3 m iznosice otpor jedne cevi u tlu spec.' D OifA~/ 'i ./ 11 I' 4 11 f-::-' 10 9 gde je: 1'1 I" d /4 . 2 ". . t-/ ( . c-DIA'~ . ' .

.3 ill Stvarni otpor biee znatno manji zbog ukopavanja uzemljivaea na dubinu od bar H ~= 0.3 245 gde je raeunski precnik D~ 1.850 3.13 V25 ·20 = 25. Otpor pogons~?g. zastitnim prekidacima i slicna. lorn gde je l. za zastilne prekidace sa ohciacima reguhsamm na struJu kratkog spoja 2. kao zastita izolovanjem.5.' 20 m. r IO 5 r- Otpor uzemljenja treba da bude takve veliCine da dode do sigumog iskljucenja osiguraca ili okidaca i na taj naCin do prekid a zemljospoja. 212 Ako je najveei osigurac uzemljenih prijemnika veGi od 10 A izvodenje pogonskog uzemljenja bi bilo neekonomicno zbog malog otpora uzemljenja. a preko 50 A = 5. Pretpostavljamo da je prostor za smestaj uzemljivaca ogranicen i da iznosi 25.5.Taj otpor mozemo posti6i lrakom duzine 50 m (tab!. do 50 A = 3.n SI. 146c). Ukupna duzina svih provodnika iznosi 1 = 245 m (vidi sl. za trome os!gurace.5 ill. 3. . za spoljne vodove nadzemne ! kablovske i kuene prikJjucke 2 5' za motome zastitne prekidace 1. Usvojicemo kao ekonomicniji uzemljivac sa celicnom pocinkovanom trakom 30· 4 mm koja ee se postaviti oko transformatorske stanice (vidi sliku 146c). Upotrebieemo uzemljivac u obliku mreze sa konturom 25 . 20 m i poprecnim provodnicima sa razmacima od 5 m.~ 120 + 120 =2. Ud 65 Rp~-~-- IP013 I r--20m- min20m 1 10 C\I e SI. Na slici 147 je pokazan princip zastitnog prekidaca na motoru u mrezi niskog napona. Struja reagovanja osiguraea iznosi 50 .13 Vs = 1.25. Ako usvojimo k = 3. 150 mAo Potreban otpor pomoenog uzemlji- R =200.5 otpor pogonskog uzemljenja bi iznosio R _ p- 65 3. nzemljenja obzirom na zemljospoj u pnJemmc!ma na mrez! mskog napona odreduje se prema struji iskljucenja najveeeg prijemnika. onda Rp 65 ~1.5· 10 R~-P-+!'.. a da pri tom napon pogonskog uzemljivaca ne prede 65 V.5· lorn Akc najveCi osigurac prijemnika iznosi 10m = 10 A.5. U 10m slucaju se primenjuju druge nlere.3 Proracun otpora uzemljenja Postrojenje niskog napona . Krajevi okidaca zastitnog prekidaca vezuju se izmedu mase molora i zemlje.m= k· lorn 10m [AJ . 33). pa 6e u slucaju zemljospoja doCi do jednofaznog kratkog spoja. Koristieemo Olendorfov 0 brazac lim k .. ogradivanjell1.U ovom slucaju je u postrojenju zvezdiste transformatora neposredno (direktno) uzemljeno. 50-150mA.146c Pogonsko uzemljenje treba da je udaljeno od zastitnog najmanje 20 m.fakt01~ koji iznosi: za brze topljive osigurace 3. 147 213 . Spojieemo ga se transformatorskom stanicom pomoeu kabla IPO 13-1 kV.90 2D 2·25.struja osiguraca najveeeg prijemnika k .

1 8.7 1...Zastitno uzemljenje u postrojenjima sa velikim strujama spoja sa zemljom (500 A i vise) .84 1..Zastitno uzemljenje u postrojenjima sa izolovanim zvezdisLeln Rp= 3. Tabl..4 1... 0...A.... Ako je u mrezi niskog napona primenjeno nnlovanje onda uknpni otpor nzemljenja ne treba da bude veCi od 2 Q..... iii transformatora kao i u podrucju poslednjih 200 m moze da iznosi najvise 5 Q.6 1...5 Za otpor pogonskog uzemljenja usvajamo R = 1..8 2..Ako je zvezdiste transfonnatora neuzemljeno...017. obicno se racuna R = 200 Q.1 ----. na primer na nlrezama srednjeg napona 6 .. Zadatak 20 .24 Q Ii 52..1 1.... Otpor pogonskog uzemljenja cemo odrediti prema struji iskljucenja najveceg osiguraca It = 3.5 0....L.98 1851 240 1300 1.. Ako se ovaj otpor zbog nepogodnog zemljista tesko moze postici..55 0....68 0.1 7.76 0. 03igllraci motora i aparata su od 15 A....5 za vodove bez zastitnog uzeta. Otpor zastitnog nzemljenja je odreden za Ud 125 Rz=-=-[Q] Iz Iz 214 215 .. data je n sledecem pregledn: Za postrojenje visokog napona I . prema podacima iz knjige P. 4 4 . onda se struja zemljospoja zatvara preko kapacitetnog otpora mreze visokog napona.......33 0.... mozemo za sve prijemnike sa osiguraCima preko 10 A primeniti zastitne prekidace. 35 kV..35 4.= 1..Trallsformatorslea stanica 10/0.39 0.86 Q Otpor uzcmljenja u postrojenjima iznad 1 IcV ... C koeficijent koji iznosi: 2...=V. Odrediti otpor pogonskog uzemljenja.. 10 Q Za postrojenje niskog napona 3 ...33 Q..5 6..Postrojenje sa uzemljenim zvezdistem: a) uzemljeno zvezdiste generatora i transformatora snage 100 leVA i nize .. Na mrezi je primenjeno zastitno uzemljenje...5 .~5 10 1....... pa ce u tom slucaju otpor pogonskog uzemljenja iznositi --------------------10 0.Zastitno uzemljenje u postrojenjima sa malim strujama spoja sa zemljom (do 500 A) .65 0.... 15 = 52...0 4. 800 C...4 6..0 11...5 1. u nekompenzovanoj mrezi sa neuzemIjenim zvezdistem iznosi priblizllO I.... Otpor uzemljenja jednog iii vise uzemljivaca u blizini izvora struje..4 leV napaja mrezu llisleog napona 380/220 V.. Uzemljivace zastitnog i pogonskog uzemljenja treba postaviti u mednsobnoj udaljenosti od oko 20 m.. L [km] .45 0.vaca iznosi 200 ........1 s.ukupna duzina neposredno (galavanski) povezanih vodova..... Pomocu tastera T moze se proveriti ispravnost prekidaca.. Zastitni prekidaci moraju biti gradeni tako da iskljucuju najdocnije posle 0..C [A] 1000 gde je: V [kV] ..8 Najveca dopnstena vrednost otpora uzemljenja n e1ektricnim postrojenjima. 34 Napon Struja spoja sa zemljom A/km za kablove preseka mm 2 10 kV 6 1 16 I 25 I 35 I 50 I 70 I 95 I 120 I 150 I 0.75 1..3 1...4 5...0 15. Za struju zemljospoja I. Zastitno uzemljenje postrojenja < 1 leV i postrojenja > 1 kV u istoj transformatorskoj stanici su povezana i racunaju se prema propisima za napon > 1 kV..9 0.2 - Ud 65 Rp ~ --. 3 za vodove sa zastitnim uzetom.... 10 Q b) u ostalim slucajevima .Medufazni napon mreze visokog napona.5 Q 2 .= --. za podzemne kablove vidi tablicu 34.63 0. Dolin: »Spra vocnik po tehnike bezopasnosti«.0 1..5 A Struja zemJjospoja I.

. oclatle Rz ...-. kOJl ogramcavaJu stmJu kratkog spoja sa zemljom.2 Q 42 Ip 5..Zvezdiste moze biti uzemljeno preko induktivnog otpora (Petersenovog kalema)...... koja treba da iskljuci prekiclace u kratkom vremenu.. narocito za kablovsku mrezu. u kompenzovanoj mrezi 35 kV uknpne duzme 400 km. 5 8 ...2...... 8 4 . 10 Q b) u ostalim slucajevima .. U postrojenjima 10 kV i 35 kV primenjuje se. 14 2 .... ..... 1000 35·400· 3 1000 Ud 125 R z -----62. Time se ogranicavaju struje zemlJospoJa na oko 1 000 A..88 Bez kompenzacije bi otpor zastitnog uzemljenja iznosio 125 R z ...-----32. U tom slucaju se racuna sa strujom jednopolnog kratkog spoja. dakle znatno manji i skuplji.5. Odrediti otpor zastitnog uzemljenja.. Vodovi su sa zastitnim uzetom.... a na mrezama 6 .. Na primer u beogradskoj mrezi se za indirektno uzem.. 35 Napon mreze I kV 10 35 110 6 I I I Vrsta mreze Nadzemni vodovi Kablovi I I I I Preostala struja u % od struje spoja sa zemIjom Zadatak 21 . Iz 2 S obzirom na navedena ogranicenja USVOJlcemo maksimalni otpor zastitnog uzemljenja Rz= 10 O. gde Je I z .5Q I.21... Struja zemljospoja iznosi 20 .. 65 65 R..... To je dovoljno za iskljucenje osigur~ca. Mreza 10 kV je nadzemna bez zastitnog uzeta... 4 Q Tabl.. 2 Za oklopljeno postrojenje bez ograde otpor uzemljenja hi iznosio 42A 14 125 125 Ip---' 42 ... Postrojenja iznad 1 k V sa nzemljenim zvezdistem .. h·· V· L· C 1000 10..ljenje koriste elektrolitski rezistantni otpori i to 6 0 za 10 kV mrezu i 21 0 za 35 kV mrew.. Na mestima gde nisu ugradeni Petersenovi kalemovi merodavna je preostala struja u najnepovoljnijem slncaju.50.. 216 42 Postrojenja iznad 1 kV mogu imati neposredno (direktno) uzemljeno zvezdiste.... a sa preostalO1TI strujom mreze aka je zaslitno uzemljenje odvojeno od pogonskog.......80·2.... Pomoeu tablice 35 nalazimo 14 . i prekidaca. Velicina preostale struje mreze data je n tablici 35 U nekim mrezama se primenjujn Petersenovi kablovi na naponu 35 kV ako je struja zemljospoja veea od 10 A.. a sa druge strane snlanjuje naprezanje poslrojellja usled udarnog dejstva jednopolnog kratkog spoja.....Transformatorska stanica se napaja na nekompenzovanoj mreti 10 kV... 217 ..88 A... ukupne duzine vodova 80 km.42 .5 1000 -2A Otpor zastitnog uzemljenja biee Na primer.a) pri snazi generatora i transformatora 100 kVA i manje . V·L·C Ip---I. a time i naprezanje postrojenja. 10 6 .. Otpor zastitnog uzemljenja racunaeemo sa preostalom stmjom mreze Ip. 25 12 .... U tom slucaju se na mestima sa ugradenim Petersenovim kalenlovima racuna sa zbirom struje Petersenovih kalemova i preostale struje mreze ako je zastitno i pogol1sko uzemljenje povezano.. indirektno uzemljeno zvezcliste. Izmedu zv~zdiSta i}emlje postavljaju se rezistantni (omovski) otpori... 10 kV ako je struja zemljospoja veca od 30 A. nala2i se transformatorska stanica bez ugradenih Petersenovih kalemova.98... To je slucaj u postrojenjima napona 110 kV i viSe..... 5 10 35 ...

odnosno Vj . tako da se linija ne mora odmah . Vrr w C~ V3. Na primer.~ V. kao sto se vidi u dijagramu napona i struja (slika 145 b) SI. Ako zvezdiste nije uzemljeno (sto je slucaj u Evropi sa sistemima visokog napana). pa je i njen kapacitet C prema zemlji jednak nuli.kruzna ucestanost.4 Kompenzacija strnje spoja sa zemljom (Petersenovi kalemovi) U sistemima sa uzemljenim zvezdistem dolazi do kratkog spoja u slucaju spoja sa zemljom jedne faze. Uti Sil simetricni i brojno jednaki faznom naponu sistema. U slncaju spoja sa zemljom jedne faze menjajn se i naponi prema zemlji i kapacitetne struje pojedinih faza (slika 149).. V. leo' 108 ~ V 3. 148 - a) b) Trofazni sistem sa neuzemljenim zvezdistem u normalnom pogonu -Ie~ V3. Naponi faza prema zemlji UrI' US!. zbog cega kroz mesto spoja sa zemljom tece stmja Ie' koja je brojno V3 puta veea od struja lor i I" nepovredenih s __ Ies VVv-------~------~t-s Vj Xc wC gde je Vf . Ostale dYe zdrave faze dobijaju prema zemlji V"3 puta veei napon. Ier~V3.~Vj' Kapacitetne stmje u fazama R i S zajedno sa naponima uvelicavaju se za V3 pnta.3. kapacitetnog otpora mreze i faznih navoja alternatora. 149 Trofazni sistem sa neuzcmljenim zvezdistem u slucaju jednofaznog spoja sa zemljom UTf faza. 1 3· VjwC~-.kapacitet izmedu provodnika i zemlje. Kroz mesto spoja sa zemljom proticu jednake a suprotne struje koje se ponistavaju. koji je sad jednak medufaznom naponu: Vr~ V3. nego se moze pricekati neko vreme dok se ne usta219 218 . V3. a teziste naponskog dijagrama se pomeri iz tacke A u B (zvezdi. Suma kapacitetnih struja sve tri faze nije vise jednaka nuli. iii koja je 3 puta veea od stmja leo pri normalnom reZlmu rada. odnosno transformatora. ako se u zvezdiste transformatora postavi induktivni otpor sa samoindukcijom L.te dobija fazni napon).napon svakog provodnika prema zemlji. jer je ta faza u spoju sa zemljom. Pri visokim naponima i veeim kapacitetima mreze (na primer kablovske) struje spoja sa zemljom mogu postiCi vrednost opasne po provodnike (preko 7 A). L~--wL 3w'C Na slici ISO pokazana je sema sa prikljucnim induktivnim (Petersenovim) kalemom L. C . b - strujni i naponski vektorski dijagram Kapacitet C zavisi ad duzine i vrste linije. V rj . njen napon prema zemlji pada na nuln. U normalnom rezimu rada (slika 148) kroz provodnike proticu jednake po ve1iCini kapacitetne struje Ieo~-.r' V3. pri spoju sa zemljom faze T. anda ee se pri spoju jedne faze sa zemljom pojaviti struje spoja sa zemljom. leo' Kapacitetna stmja faze T je nnla. Ico_ Ico _ leo_ leo URI ~ v~sr Ieo Ico a) SI. treba da je Ie = fL. Po Petersenu ova se stmja moze kompenzovati (ponistiti). Da bi se kapacitetna stmja Ie ponistila sa induktivllom strujom fL. w . koje se zatvaraju preko mesta kvara. Ieo~ 3· Ieo~ 3· VjW C a - elektricna serna. iskljuciti. Ier ~ V3 . IC8~ V3.

. ukljueiti kontakte. odnosno Pc~~' V3 Ie . onda Se moze prif meniti naponski transforma3 tor sa pet jezgra uzemljen na strani visokog napona. U svakom slueaju spoj sa zemljom treba da bude signalisan.naponski transformator sa pet zan je za rele 2. . 3 . Ako je potrebno da se zna i na kojoj je 221 elektromo. U slneaju spoja sa zemljom jedne faze. koja je jednaka struji sa zemljom Ie: Pc~Uf' Ie. Ako se kapacitet mreze u pogonu menja (iskljuCivanjem ogranka). Izmedu zvezdista i zemlje postavljen je naponsld trans- Ar____~IO'~==~______~ IcS_ • !---'VIIV'Ir-------=-==--------. Vidi sliku 152 pod 1.rele. nego ce postojati neka razlika oko 10% od I" jer se ne moze postici potpuna kompenzacija. Na ovaj nacin nas signal sarno obavestava. vidi u odeljku 3. U OVom slucaju je pogon signalnog urcdaja naizmenienom strujom. da kalem moze da odstupa ± 10% od proracunske vrednosti. 3. U vodovima k01TIpenZovanirn sa Petersenoyirn kalemovirna nece teci tacno struja Ie kroz mesta spoja sa zemljom. Odredivanje struje spoja sa zemljom I. 2 naponsko rele f St.voj eetvrtog i petog jezgra. Ako zvezdiste nije pristupacno.Kompenzacija kapacitetne struje pomocu otpora sa samoindukcijom L Snaga prigusnog Petersenovog kalema ravna je proizvodu napona prema zemlji i struje koja kroz njega tece.Signalisanje spaja sa zemJjom kad je zvezdi§te sistema pristupacno 1 .Ie /I" I leo SI. ogranak u kome se pojavio spoj sa zemljom treba odmah iskljuciti.. a ako je kompenzovana prvo se izvrsi prebacivanje u mrezi kako hi sto manje potrosaca ostalo bez energije.----I. 220 . V gde je VI) medufazni napon.Signalisanje spoja sa zem. 150 . mora se na kalemu predvideti vise izvoda. U slucaju Jezgra.5 Signalisanje spoja sa zemljom n elektricnoj mrezi Ako elektricna mreza nije kompenzovana. a potom se deo mreze u kojoj 1) Po internacionalnirn oznakama se oznacuje sa: E - formator 1. koji uspostavljaju strujno kolo izmedu sekundara naponskog transfOrInatora 1 i signalne sirene 3. 151 .• V\Ar~I='=-~---~----~--t--+-T -.naponski transformator. 2 . ve. NaS!. 152 .novi mesto kvara. torna sila. 192).3 Proracun otpora uzemljenja (str. U normalrum uslovlma rada nema napona izmedu zvezdlsta transformatora 1 zemlje. '. a na njegovim krajevima prikljuceno je naponsko rele 2. U - fazni oapon i V - medufazni napon. da je doslo do spoja sa zemljom. Na slici 150 b dat je strujni dijagram pri kompenzaciji struje spoja sa zemljom. Na slici lSI pokazan je nacin signalisanja spoja sa zemljom kad je zvezdiste na jednom od transformatora pristupaeno.zVllcni signal spoja sa zemljoro rele 6e . Ijom kad je zvezdiste sistema koji u stvari meri napon nepristupaeno zvezdista prema zenl1ji. potencijal zvezdista dobice fazni napon i rele ce ukljuciti neld signal (sirenu iii signalnu plocicu). Iskustvo je pokaza]o. se nalazi kratak spoj iskljuei.

Otocnirn vezivanjem kondenzatora i potrosaca sa induktivnim opterecenjem maze se postiCi. a voltmetri pokazll nesirnetriju napona. Rele ukljuci signal. To ima za posledicu povecanje preseka provodnika dimenzija masina. 154 . zatim znatno placanje reaktivne energije.rno. 81. 223 . Kondenzator proizvodi kapacitetnu struju. Iz dijagrarna na slici 154 dobijamo Px~ p.Dijagram popravka faktora snage kornpenzaeija reaktivne struje. a voltmetri pokazuju iste napone. odnosno snage (vidi sliku 154). potpuna ili deJimicna Sl.fazi doslo do spoja sa zemljom. Ako dode do spoJa sa zemljorn.85. Sto je faktor snage (cos '1') rnanji. Kad je pogon normalan sve svetiljke 2 svell~ ravnome.Signalisanje spoja sa zemJjom sa oZliakom faze u spoju VI POPRAVAK FAKTORA SNAGE POMOCu KONDENZATORA 1 . 2 . moze se primeniti po stupak pokazan na sliei 153. sto se maze posti6i pomocll sinhronih motora ili pomo6u lcondenzatora. Za potpunu kornpenzaeiju kondenzator treba da irna snagu Pc~ PX' BuduCi da potpuno kornpenzovanje zahteva velike kondenzatore. tg '1'. 153 . Visak reaktivne energije se piaCa. to Je prividna snaga potrebna za jednu istu aktivnu snagu veca. 3 . a ostale jace svelle. koja je pornerena za 90° ispred napona. narocito za rnanja postrojenja. u praksi se cesto zadovoljavarno popravkorn eos'P do 0.sveti1jke.rele 2 onda se svetiljka faze u spoju sa zemljom ugasi.85 :j j ! 222 I '1 I I 1) Prema postojeCim tarifama dozvo1java se potrosacu da preuzme bespJatno reaktivne energije u iznosu 62% od preuzete aktivne energije. Upotreba kondenzatora je savremen i ekonomican naCin popravka p faktcra snage.naponski transformator sa pet jezgra. sto odgovara garantovanom faktoru snage cos ~ = 0. 1) Iz navedenih razloga potrebno je popraviti faktor snage.

86 0.85 0.11 0.15 1.65 0.81 I 0.50 0.52 0. Ako su ukljucivanja i iskljucivanja cesta mogu se u svaku fazn postaviti induktivni na81.cos<p 1 0.72 0.56 0. a W r.75 0.40 0. Trenutna vrednost faktora snage Inoze se izmeriti po~ moeu cos cp .02 0.V. Aka nominalnu snagu motora oznacimo sa Pn. radi zastite od slucajnog povisenja napona iIi rezonanse.66 0.78 0.00 0.21 0.95 I '-- . V . Radi lakseg izracunavanja u tablici 36 dati su koeficijenti s kojima treba pomnoziti aktivnu snagu postrojenja P[kW].cos 412 0.94 0. to jest od cos 'PI na cos 'P2' U tom slucaju snaga kondenzatora iznosi 1 IZRACUNAVANJE COS 'P ZA NEKU INSTALACIJU P.26 0.23 0.03 1.08 0.44 0.78 I I I 1.konstanta brojila (C [kW~/obr.16 0.54 aktivna energija.08 1. cos 'P~ 60'/1.54 1.64 1.32 0.45 I 1. auda ce snaga uzeta iz mrete biti P = P nl1Jm. onda se cos!p Inoze lzracunatl lZ: cos'P~ !_~ Wa ~ Wa 2+ W r' snage . 2 SEMA VEZIVANJA KONDENZATORA NISKOG NAPONA gde je: Wa- .21 1.81 0.80 0.85 0.90 0. a ne na nominalnu snagu na vratilu matara.metra.27 0.20 1.58 0.68 0.21 I . Maksimalni okidaci treba da budu po deseni Da 1. aktivnim i reaktivnim brojilom. Oni su nameu]em za otklanjanje opterecenja kondenzatora posle iskljucenja.25 1.11 1.40 1.29 0.00 2.23 1.18 0.53 0.46 0.33 1.73 0.29 I I I 1.= P (tg 'Pl.72 1.69 0.86 0.52 0.47 0. u amperima lzmerena pomocu ampernletra.62 0.83 1. tornoj instalaciji 15 Elektranei razvodlla postrojenja 225 . .14 1.50 1.11 0. to jest u kilovoltamperima reaktivnim. 155 .31 1.73 1.81 1. Kondenzatorska instalacija je zasticena topljiviln osiguracinla iIi automat~ skim prekidacem.05 I I 224 - 0.48 0.03 0.34 1.96 1. Tabl. C·] 000 V3. Na slici 155 prikazana je sema vezivanja kondenzatora luskog napona U l11otornoj instalaciji.70 0.08 0.48 1.76 0. Prakticno se maze izracunati cos cp za instalaciju trofazne stru]e pomocu elektricnog brojila i ampermetra.91 0.56 1.58 0.71 0.27 1. Pri tome treba voditi racuna.42 1.64 0.65 0.36 Prvobitni faktor Popravljeni faktor snage .54 0.34 0.9.87 0.83 - - I I 0.18 1.tg 'P2) Snaga koudenzatora se izracunava u kV Ar.33 0.! gde je: 11 .80 I 0.58 0.37 0.21 0. I I I I 0.46 0.01 0. Baterije S1l sllabdevene sa otpornicima zi{ rasterecenje.75 0.74 0. Kondenzatori su postavljeni u trouglu izmedu svih faza.68 1.89 0.54 0.96 0.42 0.08 1.80 0. da bi se dobila snaga kondenzatora P.84 0.29 2.48 0.42 0.elektricna struj.91 0.iii 0. ! .Serna vezivanja konM voji radi ogranicenja struje denzatora niskog napona u moukljucivanja.16 0.66 0.98 0.60 1.93 1.04 1.nap on lllreze u V.32 0.59 6.13 0.37 0.86 0.88 - 0.45 1.64 0.43 0.52 0.78 0.92 0. a stepen iskoriscenja motora sa 1jm.66 0.27 0.39 0.26 2.67 1.56 1.31 1.06 1.40 0.reaktivna energija procitana sa oba brojila za isti period vremena.70 0.08 1.82 \ I I I I I I 1.71 1. Ako se" raspo~aze sa.broj obrtaja diska brojila za 1 minut· C .58 0.54 1.]). da se snaga P odnosi na snagu uzetu iz mreze.41 1.60 0.3 X In kondenzatora.41 1.16 1.[kVAr] za popravak faktora snage od cos 'PI na cos 'P2.59 0.

Kondenzatori su zasticeni i releom stabilnosti 5. Na t~j nacin postiiemo. koji odmah iskljucuje. 15" 226 227 . ~scilacija i uticaja elektricnih oscilacija. Usled struje kratkog spoja nasta]u U v delovl~a elvektricnih poslrojenja toplotna (termicka) 1 mehamcka (dmamlcka) naprezanja. Vreme koje je potrebno da struja opadne od udame do trajne vrednosti zavisi od uslova koji vladaju u alternatoru. 3-induktivni navoji. kratkog spoja Iv. taka da dolazi do naponske razlike zvezdista i zemlje. Prema tome je snaga kondenzatorske baterije Pc= 200XO. Prekidaci se ne mogu iskljuciti trenutno. Ukupno vreme opadanja Jacme struJe IznOSI 3 do 5 sekundi.fabrika elektroopreme u Ripnju. Kondenzatore za popravak faktora snage proizvodi »Elektrosrbija« . Pro~odnlcl.85 dobijamo koeficijent 0. Velieina amplitude struJl10g udara zaVlSl od udarnog rasipanja (pacta napona) u alternatorima. enda se jacina struje naglo povecava do udarne struje kratkog spoja. Prekidaei za zastitu kondenzatora 1 moraju biti snabdeveni sa maksimalnim relejima u sve tri faze..otpori za prazkW radi sa cos 'P ~~ 0. lnduktivni navoji 3 sluze za smanjivanje strujnih udara pri ukljuCivanju kondenzatora na mrezu. 2 . da se udarna struja.zastitni automatski prekidac. Zbog toga struja kratkog spoja opadne u izvesnoj meri do momenta iskljueenja.3 SEMA VEZIVANJA KONDENZATORA VISOKOG NAPONA Na slici 156 pokazana je sema vezivanja kondenzatorskih baterija visokog napona manje snage. Rele deluje lUI okidac prekidaca..kondenzatori. prekldacI 1 stru]m transformatori. kratkog spoJa ogral11el 11a pnbhino 15 puta ve6u vrednost od nominalne struje. koja postepeno iako brzo. pokazan je tok promene struje kratkog spoja od udarne do traJne vrednosti u najnepovoljnijem slueaju. rastavljaci. Sl. Mehanicka naprezanja postaju narocito opasna. a vece snage u dvostruku zvezdu. stabilnosti Res e n j e: 1z tablice 35 za prvobitni faktor snage cos 'PI = 0. Njihova snaga iznosi oko 0.Radionicki pogon 380 V sa ukupnim optere6enjem 200 1 . Ako se alternator na odvodima iznenada kratko spoji. 4 . opada do trajne struje kratkog spoja. 156 . Baterije manje snage spregnute su u zvezdu. ako dode do rczonanse izmedu sopstvenih n:~ehanickih.85. Struja kratkog spoja je prelazna pojava. Releji su podeseni na 1. dok ne stUpl U deJstvo odgovarajuca zastita. Stn1]u u momentu Iskljucenja naziva se struja iskljueenja I. pod cijim se dejstvom provodnici medu sobom privlaee i odbijajn.58 = 116 kVAT. lzolato~'l 1 aparati moraju izddati struju kratkog spoJa. merodavna je Za mehalllcka naprezanja sabimica i izolatora. Odrediti njenjc iii naponski kondensnagu kondenzatora za popravak fakzator.64. u savremenim alternatorima usvajaju se veliki padovi napona (9 do 45:1?). njeg~)Vog opterecenja.64 i popravljeni faktor snage cos 'P2 = 0.rele tora snage na cos'P = 0. On se vezuje izmedu neutralne tacke zvezdista i zemlje ili izmedu neutralnih taeaka dYe zvezde. Udarna struja. izolatori.58 kojim treba pomlloziti aktivnu snagu P = 200 kW. Da bi Se ograniCile struje kratkog spoja.3 X In. od vr~te mreie i.Serna vezivanja kondenzatora visokog napana Zadatak 22 . VII STRUJA KRATKOG SPOJA Prema struji kratkog spoja dimenzionisu se delovi elektricn~h p'o~trojCl~jD: kao sto su: sabintice. 5 . Otpori za praznjenje 2 treba da smanje napon posle iskljueenja na 660 V za vreme od 5 luin. U slucaju probi+ janja elemenata nastaje pomeranje 3 neutralne tacke.5% od snage kOlldenzatorske baterije. Na slici 157.

U semi na s1.0. c istosmerna komponenta. It . koja odgovara struji iskljucenja. Konstantina Popovica. Kablove treba kontrolisati na zagrevanje usled trajne struje kratkog spoja It. bice struja kratkog spoja slabija. 228 Potrebnb je odrediti struju kratkog spoja h na mestu (I) i (2). za prekidace s primarnim releom 0.simetricna komponenta. Ilr-cfektivna vrednost simetricne komponente udarne struje kratkog spoja: It-. dolazi u obzir pocetna impedansa (prividni otpor) Zp. b . kojim se bave odgovarajuci instituti upotrebljavajuCi u izvesninl slucajevima i elektronske racunske masine.. Dragutina Kaisera. kao i izborom elemenata (delova) transformatorskih i razvodnih postrojenja kada su poznate (zadane) snage kratkog spoja na ulazu u postrojenje.25 s. Za odredivanje struje r. Sto je mesto kratkog spoja dalje od elektrane.struja iskljuccnja.. kao i u Tehnickom prirucniku »Rade Konear« i »Elektro-tehnickom prirucniku« od ing. Snaga P. a ne nominallla struja. /II VA 1':=20% Sf. Pocecemo od prostog slueaja jednog alternatora i jednog transformatora u elektrani prema sliei 158.1 s i za prekidace sa sekundarnim relejima 0. Mi cemo se dalje bavili izborom elemenata pojedinih elektrana kada su poznate karakteristike alternatora i transformatora. Za izbor prekidaca je merodavna struja i snaga iskljueenja. naziva se snaga iskljucenja. odnosno snage kratkog spoja na odredenim mestima takvog sistema je komplikovan problem. 111.\= :. U uZoj 10 kV mreZi beogradskog cvora uzima se snaga kratkog spoja P k ~ 200 MVA. Elektricne seme su ertane jednopolno.I 2 SI. Buduci da nam je na mestu kratkog spoja poznat nominalni napon Vn . . 1 IZBOR ELEMENATA U POSTROJENJU VISOKOG NAPONA Pri proracunu cemo se za postrojenja visokog napona slutiti pribliznom metodom redukovallih relativnih rasipanja.25s . 158 Strujni transformatori moraju izdriati zagrevanje usled trajne struje kratkog spoja It.udarna struja kratkog spoja. 158 dolazi u obzir 1) Na primer. to jest efektivnu vrednost naizmenicne komponente udarne struje kratkog spoja (vidi s1. Struja kratkog spoja je prelazna pojava koja se menja od udarne do trajne vrednosti..trajna struja kratkog spoja F.1. 157 . 229 . U razvoju elektrifikacije doslo je do povezivanja vIse elektrana. to jest smatracemo kao da se pri stalnom nominalnom naponu menja u toku vremena prividni otpor strujnog kola Z od izvora struje do mesta kratkog spoja.Trajanje kratkog spoja do iskljueenja iznosi za: topljive osiguraee priblizno 0 sekundi.Struja kratkog spoja a - nesimetricna struja kratkog spoja. Odredivanje struje. \----G. 157). Za odredivanje struje kratkog spoja na odredenom mestu mora se poci od izYora struje (alternatora) pa sve do mesta kvara uzevsi U obzir i uticaj transformatora j vodova. kao i dinamicke sile usled udarne struje I •. to cemo u odnosu na njega posmatrati prelaznu pojavu struje.1) Detaljniji podaci se mogu naCi u knjizi »Elementi razvodnih postrojenja« od ing. Struja h je osnovni podatak za izbor elemenata postrojenja.. transformatorskih stanica i dalekovoda u elektroenergetske sisteme.

Ako je omovski otpor R vada znatno manji ad induktivnog (R<X 12). onda moramo reduktovati i reaktansu alternatora X gI pri 10 kV na X gZ pri 35 kV. = V3 Vzl X g2 = X . npr. gde je: 1. • 2. na mestn (2). vidimo da je pri konstantnom naponu velicina ziP" proporclOnalna impedansi Zp. Snaga na mestu (1) i (2) je priblizno ista.1 . da je na mestn (2) veei napon (35 kV). Da bi odredili slruju na nekom mestu.1 Metoda redukovanib relativnib rasipanja Deljenjem slruje Icratkog spoja Ik sa nominalnom strujom In = Vnl Z" dobijalllo V3 Ik In s u = 1. V" ·1. V3. Struju kratkog spoja h odredujemo iz nOlllinalnog napona V" [kV] i pocetne illlpedanse Zp [D] na OSllOVU Omovog zakona P" Ako stavimo p. pa mozemo staviti Xp nmesto Zp.1 V n . Redukovanje se svodi na sledeci na6n..sacinihic uveden radi sigurnosti. Na 'primer za nominalan 231 230 o . V" V3. Odavde .ta izracunali smo reaktansu alternatora X gl pri 10 kV i reaktadsu transformatora X t2 pri 35 kV. nego na mestn (1) gde je napon 10 kV. 158 vidi se.Zn Zp Z" . Pocetna impedansa Zp alternatora prakticno je jednaka pocetnoj reaktansi (reaktivnom otporu) Xp. obicno na pogonski napon na mestu kratkog spoja. Na s1.llkupni otpori (impedanse) od izvora struje redukovani na pogonski napon na mestu kratkog spoja. Z[D]. zamenom II = Vt!XgI i 12 = V z IXg2 i sredivanjem dobijamo (~:r ' naposletku 110 gde je VI pogonski napon lla mestu (1). = dobicemo e p.1 V" V3 ·Zp 1. 1 1 ' %.100=-2. 100= _ _ .=~~ Zp e Zamenom u PkIP" dobijamo P k = 100. ako zanemarimo gubitke u transformatoru Kada je poznata struja kratkog spoja h mozemo dobiti ukupnu impedansu kola iz 1. Oznacimo relativno udarno rasipanje (pad napona) sa dobicemo z=--". a V 2 napOll na mestu (2). 11 = 110 Pu E: ' Z V3 V. jer omovski otpor iznosi sarno oko 3% pocetne reaktanse.sarno otpor alternatora i transformatora. Zp 1.100[%].. U kablovskim mrezama i mrezama niskag napona omovski otpor R se ne moze zanemariti. Na primer ako je na mestu (2) napon 35 kV.1 Vn [kA] . " Vn Zno1n Zn Zp·I Zp·I Z odatle Z. Isto tako za transforInatore u mrezi visokog napona Inozemo racunati sarno sa reaktans om (induktivnim otporom).Zp·V3.I. U koliko izmedu izvora struje i mesta kratkog spoja postoji dalekovod mora se uzeti n obzir i njegova impedansa (prividan otpor). moramo sve otpore do tog mesta redukovati (svesti) na jedan isti napon. onda se maze zanemariti. jer se otpor spojnih vodova u e1ektrani moze zanemariti. vee se u racun mora uvesti prividni otpor Z =VR2+X2. = V3 V"' jI3.

6 i 10 kV. Za alternatore moze se uzeti da je priblizno R/X = 0. . pa se sa njima dalje postupa kao sa otporima..!...7 . Relativni napon kratkog spoja Ec uglavnom zavisi od viseg napona transformatora i prosecno iznosi: Za visi na pon . Na primer P~Pl+P2.. Moze se odrediti iz slike 159.. E ~ 20 . Turboalternatori .... Preimucstvo ave metode je u tome. Na primer: P 1 =20MVA.~ 15 .4... .. E~El=E2' Pk~~[MVA1... 30 i 35 kV...fij \ 1. El= 12% i P2= 10 MVA..8 I•. 30. 110 kV Ec% = 7 •co -11 %- EC% = 3. Koeficijent k uveden je zbog uticaja istosmerne kompood odnosa aktivnog i reaktivnog otpora R/X.... q4 0..= prosecno 12 prosecno 18 prosecno 22 prosecno 25 prosecno 30 Udarna struja kralkog spoja Iu predstavlja prvu amplitudu (maksimalnu vrednost) nesimetricne struje kratkog spoja (vidi sl.7 'Po O... 25...napon od 10 kV veliCina E/PU biee jednaka velicini same impedanse Zp.. 15. za n<750o/min .. Paralelno vezani aHernatori iIi transformatori razlicite snage a istog rasipanja (odnosno napona kratkog spoja) mogu se zameniti alternatorom Cija je snaga ravna zbiru pojedinih snaga a istog rasipanja... E/P n a iz nje struju kratkog spoja Ako alternatori imaju razlicite snage i razliCita rasipanja. 1'$ . 157). Umesto sa 10 MVA racunamo sa P2 I ~P2·-~10·-~8MVA.07.. odnosno Iu= 2. .=25 . a dobija se iz efektivne vrednosti naizmenicne komponente udarne struje kratkog spoja h.. Orijentacioni padaei za relativno udarno rasipanje alternatora navedeni su u sledeeem pregledu (po Kaiseru): 9 .2 Udarna strnja kratkog spoja .8. .. 159 232 233 .45. Iu=kV2IdkAl.. sio se cela rnreza tretira nezavisno od razlicitih napona pojedinih njenih delova i sto se za racull koriste prosta pravila za spr~nje otpora...... za n<750o/min ..... Alternatori sa istaknutim polovima sa prigllsenim namotajem za n>750o/min . Metoda redukovanih relativnih rasipanja sastoji se u tome.. Svodenjem svih otpora na jedan odredujemo snagu kratkog spoja iz izraza Transformatori veCih snaga imaju vece vrednosti napona kratkog spoja. bez prigusnog namotaja za n>750o/min ...... E = 18 .. Ona je merodavna za mehanicka naprezanja elemenata postrojenja. '2= 15%. da se za sve delove 11lreze odrede redukovana relativna rasi~ panja E/Pn .. sto odgovara k ~ 1.6 op R/X-- lP \Z Sl. 15 Ekvivalentan alternator imao bi 1. U najnepovoljnijem slucaju za R = 0 je Ie = 2.. onda se snage svode na udarno rasipanje veee jedinice. E2 E:l 12 Iz struje kratkog spoja h izracunavamo sve ostale potrebne podatke.. 30..2 Za transformatore za racun dolazi u obriz relativni napon kratkog spoja umesto relativnog rasipanja... ....

j!3. Struja i snaga iskljucenja iznose. Vn Na mestu (2): 27. ako je do kratkog spoja dosio pri optereeenom alternatorn i cos cp = 0.. topljive osigurace Os.1.25 s.30 0.60 65 0: 0.0 1.67 1. U dvopolnom kratkom spojn na krajevima alternatora je 1.0 1.60 0.70 0. Trajanje. Tab!. znatno manje.60 0. Ii= fll I lk+ fl212k+ .0 I 3 1.0 0.= fl.70 0.56 Ik Tn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Altern.8. 235 () .0 1.50 0.0 0. 1.84 I 4 1.4 Strnja iskljncenja -~-+-~--+-~5. Tab!.0 0.68 0.42 0.'h..79 0.1. 38 hlI" I 1 I 2 1...1 s...78 I 5 I 6 I 7 I 8 I 10 I 1 los IL I~O. Pk=--~-~20.0 0.83 0.Odrediti struju i snagu kratkog spoja na mcgtu (1) i (2) prema podacima na s1.0 1.4 j!3vk ·Ik [MVA]../I. I s 1.36 I IL.5 110 110 P" 5 z/Pn 4 MVA.4 V3 ·35 0.0 0.10 ' 1.94 0. 160.ckratkog spoja iznosi priblifuo: za 234 Zadatak 24 .0 0. 5 5 Relativna rastojanja smo sabrali kao otpore vezane na red. iii Pk/P" i od trajanja kratkog spoja.43 0. Podaci za fl' dati su u tablici 37 u zavisnosti od 1.4 z Z E 20 7 PrekidaCi ne mogu iskljuciti struju trenutno.88 0.27 0. ~ fl'1 ·1. ~ fl·Ik [kA]. U mrezi sa nekoliko izvora energije struja iskljucenja bice jednaka zbiru struja iskljucenja pojedinih izvora. 37 Koeficijent fl bira se iz tablice 38.2 + . Na mestu (1): z 20 -=-=4} Pk~--~-~27.1 + fl'.0 0. koja nastaje po zavrsetku prelazne pojave iznosi 1.3 Trajna strnja kratkog spoja Trajna struja kratkog spoja 1. no na ve60j udaIjenosti od aiternatora postoje manje nego u tropoinom./1. oko 50% veee nego u tropoinom. sa izrazitim polovima Turboalter~ri fL. Ako mreza ima vise izvora energije.0 1.71 1.50 0. Pi ~ fl' P k ~ fl' P" Pg p. 0.85 0.40 0.336KA Koeficijent fl zavisi od odnosaI.5 ~ 1 59 kA V3. Zbog toga struja kratkog spoja opada do momenta iskljucenja. . Ako je do spoja dosio u praznom hodu biee 1. 1.Odrediti struju 1" i snagu h kratkog spoja na mestu (I) i (2) prema podacima na slici 158.75 0. za prekidace sa sekundarnim relejima 0.4 110 110 MVA.35 0. za moderne prekidace sa okidacima 0.75 0. ziP" 5.63 1..25s 0..25 Zadatak 23 . onda je I. 20.

04 . 1-/. 1. 7% 10 kV Subirnice se biraju prema nominulnoj struji iz odgovarajuCih tabliea (vidi tabliee 14 i IS). prolaska struje a B 60VA.5 Izbor sabirnica i spojnib provodnika Sabirniee se odabiraju prema normalnoj struji koja protice kroz njih Naprezanje na savijanje kontroli~e se po jednacini: za pljos11ate provodnike uspravno postavljene F.razmak izmedu osovina provodnika. hI y3. [ern] I'[m] f =38. f =45 f =33.95kA.. V y3..l cr ~ 25 kv . I [m] .. Tabl.35 nl BMVA 35 kV P'~l 300 ~4. [kp].sL 1.U sled kroz sabirniee deluju sile I Fe ~ 2. Vn[kV] . PRESEK ZA BAKAR "[m] ZA ALUMINIJ.S VA. n< 10 Dinamicka evrstoca sabirnica . 750A f2 5MVA Fk']OOMVA A 7'l: 00 BOO 15/SA t. a 11arocito oko 100 Hz.nominalni slozeni napon sabirnica. koje ce biti narocito opasno ako frekvencija usled dejstva naizmenicne struje dode u rezonansu sa sopstvenom frekvencijom sabirnica. Iu [kA}.[kpjcm2]. ~F: ~tr ~ F. Sopstvena frekveneija jednog ~tapa (provodnika) moze se izracunati po obrascima iz tablice 39.91 121 MVA . 39 Snaga kratkog spoja 110 Struja kratkog spoja Pk2~---~--~ • IPn 0.Na mestu (I): Posto je na ulazu u transformatorsku stanieu data snaga kratkog spoja Pkl = 300 MVA. odredicemo struju kratkog spoja iz odnosa gde je: :EPn[kVA] zbir snage na sabirnieama. • = 7% -"-~~+~~ 110 +~~ 110 +-~~0. na termicku Sabirniee se proveravaju na dinamicku cvrsto6u.n>70 SI.amplituda udarne struje kratkog spoja. Treba izbegavati dimenzije sabirnica sa sopstvenOln frekvencijolll ako 50 Hz. '·I. hb 2 237 236 . a [cm].91 Pn P"l P nz P kl P"2 110 300 13 Redukovano relativno rasipanje na mestu (2) bice gde je: F.1I' f =521.sila izmedu sabirniea. Sila Fs izazvace naprezanje na savijanje. I u' [kp]. = 7%) motemo zameniti transformatofom P = 8 MVA+·5 MVA = 13 MVA. f[HzJ=38 b[enD f[HzJ=52 j. y3.razmak izmedu oslo11aea sabirnica.10 121 ~7kA. 160 Na mestu (2): Paralelno vezane transformawre istog rasipanja (.

5 1.8 0.[kp /cm 2] .5 I I 2. vidi dijagram na s1.6 0. 39).3 1. b[em].2 1.~25 spoja I. [H. 161.8 .struja kratkog spoja..3 1.73 0.pan zavisan od k ~~ I u /V2h.5 1. vidi s1.1 .2 1.5 0.0 .~oIkVm+n kv ~ [kp/cm 2].7 1. ..3 1.5 1.6 1.14 1.2 1. za aluminijum <500 kp/em2 • Ukoliko je naprezanje vece od dozvoljellJOg treba usvojiti 'f veei presek iii manji razmak oslonaea.za bakame sa birniee 12. h 2b Fsi za pune okrugle provodnike .75 0.za bakarni kabl 6 i 10 kV 9.t sec i SI.0 1.sila izmedu provodnika usled udame struje.za aluminijumske sabimiee 8.za pljosnate provodnike horizontalno postavljene . I [m] .85 1.25 1.16 1.0 1.12 ). 0. I.4 1. Tab!.4 1.Za termicku cvrstocu merodavna je efektivna vrednost srednje stmje kratkog 1) Za /s preko 200 Hz iznosi kv i kp= 1.vreme iskljucenja 238 239 . Fs [kp] .~35 kv Fsi d3 [kp/cm 2].1 kp 1.05 1.18 1.15 I.6 1.za bakami kabl 30 i 35 kV 10 .1 1..6 2.6 0.18 1.2 1.65 1.6 0.85 1. 40 18[H.3 1.7 2 2 1.dozvoljeno naprezanje sabimiea na savijanje i to za bakar <1400 kp/em 2 .9 1.clan zaVlsan od (Jot = It/I.21 1.65 1.1 1.[kA] u vremenu t [s] od pocetka do kraja kratkog spoja.5 0.3 1.koefieijent rezonanse prema tablici 40 1).1 I 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 - I 1. gde je: kv .2 1. koefieijent koji iznosi 7. n .razmak oslonaea (izolatora). Najmanji dozvoljen presek provodnika Sd[mm2] s obzirom na razvijenu toplotu iznosi k. 161 gde je: c- Termicka cvrstoea sabirniea i provodnika .za izolovane provodnike t [s] .] 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 200 k.2 1.1 - - " .25 1.. 2. 161.] gde je: h[kA] . h[em]..7 1.dimenzije provodnika (vidi tab!.8 kp 0. d[em] .35 1.25 ).6 1.5 . m .

Treba izabrati izolatore sa vecom prelO1111l0m silom ad Fl' Izolator grupe A izdrF zava silu od 375 kg. su nominalni napon prelomna sila (grupa) Dinamicka sila. ~ 38 . bice 1.Izabrati sabirnice B prema podaeima iz zadatka 24 i prokontrolisati ib na dinamicka i termicka naprezanja. energije (alternatora).. Najmanji dozvoljen presek bakarnih sabirniea za t i C = 7. Podnozje nosaca sabirnica 11 iznosi oko 15 . Predviden presek zadovoljava. I~.. 15).~ ~ 387. Na glavu izolatora deluje nesto veea sila FI ~ F. 19 Hz.5· 1 ~ 52. koja deluje usled udarne struje preko provodnika l1a izolator iznosi F = k p ' Fs. 12 [2 Sopstvena frekveneija Naprezanje na savijanje G Podaei za visinu izolatora HI uzeti su iz tabl. 20 mm.6 Izbor izolatora t Potporni izolatori .6 < 1 400 kp/em2 • Termicka cvrs!oca . 750 kg. 162 sine provOdllOg izolatora priblizno je jednaka visini odgovarajuceg podpornog izolatora (sl.Osnovni podae.5 2 G ~ 387. 240 241 . 220 em Usvajamo razmak sabirnica a = 25 em.74 kA. pa se provera vrsi kao za potporne izola!ore visine HI odgovarajuceg napona i grupe B i C. 162). ~ It ~ I. S = 300 mm2>Sd= 52. 12 (vidi sl.10 ~ 0. h2= 7 kA.. Ako je mesto kratkog spoja daleko od izvora el.Predviden je presek bakaruih sabirniea S = 300 mm2 i trajanje kratkog spoja do prekida t = 1 s. = 2... 8+5 V3.04-19. Za razlllak sabirnica obicno se uzima za 10 kVa = 20 .22~. to ne mozemo odrediti fL' i fLt.8 kp. energije t > 2 s. 50 em 110 kV 200 . ~ Ik ~ 7 leA.. • Provodni izolatori Osnovlli podaei su nominalni napon. mozemo umesto Is racunati sa It· Zadatak 25 . n V3.0. Nominalna slruja Buduci da nisil poznate nOlllinalne snage struje izvora el. 163).V n Pn . grupe B od F. Usvajamo balearne sabirniee bojene 60 X 5 mm (tabl. 30 em 35 kV 40 .04-· Iu2~ 2.75 kA. Korekcioni fakior k p uzima se iz tablice 40.2 mm2. I1h2 6.73· ~. 1z zadatka 24 imamo Pk2= 121 MVA.742 ~ 31. prelomna sila i nominalna struja. jer je = Udarna slruja kratkog spoja lu= 2 V2' b.82' 7 = 19. HI Dinamicka hrstoca F. a grupe C od 1 250 kg..6 kp/cm2 . HI + n + h/2 .~~ 38 . Ako za najnepovoljniji slucaj uzmemo da su fL' i fL' jednaki I.5 mm 2 • 1. Polovilla viSI. c· = 1s Vi ~ 7 . razmak oslonaea [ = 1m.5 bice Sa ~ 1. 16 Elektrane i razvodna postrojenja ~ 25 !c/"[ ~ 25·0..~ Sila izmedu provodnika [ I 2. 7... a 25 j.U svojen presek S treba da bude veei od najmanje dozvoljenog Sd.

43 TIP Nominalni napon kV NominaJna struja A Udarna stfuja lad [kAJ I Trajnastr. Trajna struja kratkog spoja u toku 1 s biee 1'1.. Usvojieemo izolator SAR 10 sa visinom HI = 190 mm (vidi tabl..8 kg (iz zadatka 25). nominalnu snagu..= 19. Odabiramo rastavljac za 10 kV i 1 000 A (na primer proizvodnje »Rade Konear«). udarnu strujn kratkog spoja 1. '." ['1'= 60 kA>I.kr.8 . 1z tablice 42 nalazimo dozvoljenu udamu struju I"d= 100 kA. . Sila izmedu sabimiea F8= 31. 6000 I A I I 25 I 35 I 50 I 100 I ISO I kA Zadatak 27 .4 kg. gde je korekeioni faktor K" = 0. I nd = 0. U tabliei 43 dati su podaei za rastavljaee proizvodnje »Elektrosrbija« za unutrasnju llloniazu. = 0. struju In = 0. 163 Tabl. . Sila na glavi izolatora II II.6 Iud. 42 In l Iua I ZOO I 400 I 600 1100012000 ..= 7 kA (vidi zadatak 25)...!. Dozvoljena udarna struja kratkog spoja Iud treba da je veea iii jednaka udarnoj struji In na tome mestu.spoja It ts [kA]! RU-102 I RU-I04 I RU-352 10 I RU-354I 35 400 35 18 I Najveea dozvoljena termicka struja I'd[kA] zavisnosti od nominalne struje In [A] za t = 1 s data je u tabliei 41.74 kA (vidi zadatak 25). napon 10 kA. HI +n+}1/2 ~ 25.74 kA.6 .8 uzet iz tabliee 40 za sopstvenu frekvenciju od 19 Hz.. 1.4. klasu i saCinilac prekomerne struje. . 190 + 20 + 60/2 HI 190 A izdriava silu od F j 32 kg Izabrani izolator SAR 10 odgovara. Za t [s] treba da je I'd> I. Rastavljac mora izdriati udarnu struju kratkog spoja.. )It Tabl.8 = 25. 12.7 Izbor rastavljaca Za izbor rastavljaca su nlerodavni nominalni napOD i nominalna struja..) Podnoije nosaca izolatora usvajamo n = 20 mm Visina provodnika sabirniea h = 60 mm. nom. 100 = 60 kA. 31. Tab!.1zabrati rastavljac na odvodu sa sabirnica B (vidi slilcu 160)..8 Izbor strujnog transformatora Dozvoljena trajna struja kratkog spoja za vreme od 1 s. I ..75 kA. 243 242 . vr: Pri izboru strujnog transformatora treba odrediti odnos preo brazaja.[kAIT-I-9-+-16~-4-1 In [AI I 200 400 600 II 000 I i 500 12 000 I I 81 I 120 I 185 FI ~ F. = 0. Iz zadatka 25 imamo nom.' I.. jer izolator grupe = 375 kg. 41 Zadatak 26 .6 .Termicko naprezanje proverava se prema I'd.= 0. '1' 1.Izabrati potpome izolatore za sabimiee B zadatku 24. Izabrani rastavljac zadovoljava jcr je Iud = 100 kA>Iu= 19. Sila koja se prenosi na izolator iznosi F = Kp' F. U tabliei 42 navedeni su podaei za dozvoljenu udarnu struju rastavljaea Iud. normalno je [tI._G_ru_p~_iz_O_la_t~_ra ______ :__ 10 200 25 12 A 400 35 18 A 35 200 25 12 I _A A H SI.

. 03tale podatlce za merne transformatore vidi u glavi II 1. Vn u kV i Ii u leA. 1 000)' In'."....5 I <5do<1O I I I. Fid iz tablice 46. Otvoreni suvi sa 1.--'10 Precizni merni pogonski instrumenti i tacna pogonsko merenje snagc i encrgije Normalni pogonski merni instrumenti Nezavisni maksimalni relci I 0.' AKU-lO AOP-IO AOP2-10 I ASB-IO I I . l1<!O: drugo jezgro za zastilu 60 VA./i. In' je nominalna primarna struja tra11s[ormatora. Nominalna struja odvoda In-::.= 90 1'n= 90'0.3. Fi. 11> 10. Vrednost za proizvode »Rude Koncar« date su u tablici 45.5 .----'Tcrmieka gralllcna struja I'd [kA] je gralllcna vrednost trajne struje kratkog spoja koju transfOfmator maze izdrzati u toku jedne sekunde.. sa 2 jezgre i I .. pa nisu izlozeni dejstvu struja i sila u slueaju kratkog spoja.~~~- Tab!.----- Namena -----_..:.. [ud>Iu = 19.IIi 3 90 In' I 100 III' 110 I--I-I~. jedno jezgro za mernu grupu 45 VA. 245 = (200 .:"c.. ---~T--~I 3.8 = 72 kA I'd>1. 72 = 180 kA. Odrediti odnos preobrazaja i proveriti termiCku i dinamicku cvrstocu. Snaga iskljucenja racuna se iz Fi= V3"· V. 160) ugraden je strujni transformator sa dva jezgra.--~~-. Konear« dobija se iz Za stapne transformaiore Ind nije ograniceno. Napomenimo da strujna greska raste sa opterecenjem. 750 A.~E:g:: 1:sa 2 jezgre Stapn. Dinamieka evrstoca 1ud= 2.. klasu 1. Stoga se 0 dinarniekim i termiekim naprezanjima za njih ne vodi racuna. 45 Konstrukcija Tip IN~.5 . Za slapni transformator prema ta blici 46 je 1. gde je Fi u MVA. AZP2H35 35 ~I~-II~'~'-.74 kA (vidi zadatak 25). I td = Naponski merni transformatori se nalaze u otoc. 1.9 lzbor prekidaca snage Za izbor prekidaca snage su merodavni: nominalni napoll. I'F~ 2. na-I~-I---I pan k V IKlasa llll I I Malouljni sa jed nom jczgrom "~-~ I 10 ---90 I..= 7 kA (vidi zad. -JI-::-::~::O I-----r-'-:.t-----i-.(. F ia :. klase I. Usvaja se strujni transformator odnosa preobraiaja 800/5/5 A (sek.Na izvodu sa sabimica B na 10 kV (vidi sl. Sacinilac prekomerne struje prcmu nameni dat je u tablici 44. ~~.0 >5 . 25). sa I.. struja i snaga iskljucenja. 244 . Dinamicka cvrstoca za transformatore proizvodnje »R. struja za svako jezgro po 5 A).-. Zavisni maksimalni relei Difcrencijalni i distantni relei ~OI0>10 c'" )' I Potporn. . Ako kratak spoj traje t sekunda onda je dozvoljena tennicka CVfstoca. iKlasai n.44 ----~------------~~~~~~----.nom strujnom kolu.---. Izraduju se i transformatori pojacane izvedbe sa Zadatak 28 .-:-I ----------~. Tabl.~----..-.SaCinilac prekomerne struje 11 je odnos prekomerne i nominalne primarne struje za koji strujna greska dostize 10% pri nominalno111 opterecenju. u ju _:__2~ez~~:-J APU-~~! ul I -:~.. Usvaja se stapni strujni transformator sa dva jezgra proizvodnje »Rade Koncar«.

Za termicko naprezanje vazi IifZ ~ I.2 I 100 150 I 16.7. 15 X In). U tablici 46 dati su orijentaeioni podaci za prekidace snage.100. 400 I I I I 8 20.Izabrati prekidac snage ispred sabimiea A (35 kA) prema podacima iz zadatka 24 i sl. Uz prekidace »Elektrosrbije« koris!e se slede6i primarni okidaCi (relei) OPN bez posebne vremenske regulacije za slraje: 10.50.. struja 500 A.400}\.200 A. 125.. dati su u tablici 46.07 I~.30. 5 5 22 za 5 s 2.5 20.20.25. 2) X In.6 6 13. 300. Proiz~ vodnja Vrsta Fabricka ozoaka napon I .o dinamickin1 napreznnjima se ne vodi racuna. Podesavanje struje delovanja (1. V ~73 . I~ozvo1j..J :e.5 .50.VI Podaci 0 Ita za t = 1 s. = 1. 75. I I kw I I I 10 1.8 I I 15 2. jer su prekidaci tako gradeni da izdde sve dinamicke sile u slucaju kratkog spoja. 0 =/' hlO hlO I utomatski prekidacrastavljac 6 10 35 6 10 30 200 200 200 200 200 200 12 20 30 320 i 500 pro osigur. BiralllO primarni okidai..35~0. tako da ne dolazi do izrazaja udarna struja kratkog spoja.-------. Izzadatka 24imamo podatkeP"I= 300 MVA.60.30. Topljivi osiguraCi prekidaju struju kratkog spoja pre no sto ova postigne svoju maksinlalnu vrednost. Za zastitu naponskih transforlllatora dolaze u obzir osiguraci od 2.60.100.7 I I I 12." e til sa malo -Pri-eu"- matske Autopne~ l~vigodg5~goJg~~grl']fl J~~= RDN 3 RDN 4 RD 7 REN 3 RFN 4 RF 7 150 10 400 250 10 630 I 350 10 800 350 35 500 350 35 600 800 ----6'--40·0 100 10 400 100 6 400 200 6 600 200 10 400 200 10 600 200 35 600 . snaga iskljucenja 350 MV A.7 I 40 5. 11)..40.5 IA I kA I I 246 247 .9 I I 60 7. odnosno 3 s. 350. Pk~ 1·300 = 300 MVA Iz tablice 46 biramo prekidac sa malo ulja proizvodnje »Elektrosrbija« tipa PU-355 sa sledecim podacima: nom."pu"_i04_150 -----w--400 PU-I04-250 PU-I06-350 0.200. kao i blokiranje ovog ureclaja. u lllreZama iznad 35 kV ne stavljaju se osiguraci na primal'lle strane naponskih transformatora zbog teskoce u izradi..160.46 povoljniji slucaj [J..25. kratkog 3S I I ~l 1 kA 10 8. prema: 6 1.. nom. ulja PU-108-350 . OPP nominalne slmje 160 A sa regulacijom straje okidanja (1. 4 iii najvise 6 A.214 KA BuduCi da nije pozna!a Jlominalna struja izvora el. pa ce snaga iskljltcenja na me stu prekidaca biti Pi= [J.. napon 35 k V. to ne mozemo odrediti fL.. hI = 4..95 kA. 2. Nominalna struja P 8+5 In! ~ V3.7 i kV II MVA rr 1--=.15. Zbog toga uzecemo za najneTabl.2kA zavisi od nominalne struje osiguraca In.g:--. 160.2 .------+'H ···(j a 400 . 10. Zadatak 29 . Zbog toga se dinamicka naprezanja iza osiguraca racunaju prema maksimalnoj struji koju osigurac propusta 1.0)[n i vremena okidanja 0. IS.80. sp.10 Izbor topljivih osiguraca Nomin. struja A N1"'m'-l Snaga isklj. . s~r.130.. 6 sec.0 .5 16 16 20 20 20 20 30 Na visokoTIl naponu primenjuju se topljivi osiguraci za zastilu malih transformatora (obicno do 250 kVA i do 35 kV) od struje kratkog spoja (vidi tabl. 01 PU-355 PU-356 --···. 150. OPP (Teleoptik) za struje: 5.250.2 I 25 I I 3.6 20. 20.5 14. energije.0 I 200 18. H 10 a 400 HidroH 6b400 H 6b600 matske H 10 b 400 H 10 b 600 H 30 c 600 ~ :. Podesavanje trenutnog okidanja pri (5. 1.40.10.

1_1_-. . I I .6kV Tip A 6 do ----:w--.1000 1000 HH 60 :~~--I 1 do 32 40 i 50 63 do 125 I - 500 I - 1 EnergoInvest FTR I I 500 500 1000 320 do 3001 - ----~ I I .--2ll-_--_k~_-----~ 05 -1 --1 I" . Osigurac propusta maksimalno ! i ! I I . Struja kratkog spoja helkAl se izracunava iz V3.-1--'-2_-----'1_---'-5_--_--'-1_-1_0---'_12. prema Vreme topljenja osiguraca Elektrosrbije n zavisnosti od jaCine struje pokazano je u dijagramu na slici 164. VR2+X 2 gde je V [V] - V [kA).55 kA. Osiguraci Elektrosrbije imaju vrednosti slicne Siemensu.79 2 \ _--T-r I I _ I 5 1 .°75 "0. ~ 81. I Za proracun struje kratkog spoja na niskom naponn mora se uzeti u obzir i aktivni (omovsk:i) i reaktivni otpor strujnog kola. -I . 248 249 . 164 - . Medutim. Prema tome uzimaju se u obzir samo aktivni i induktivni otpori od transformatora do mesta kratkog spoja.Faktor f zavisi od struje kratkog spoJa h.= 40 A. tako da njen napon ostaje nepromenjen u toku kratkog spoja. Za In = = 40 A dobijamo hlO= 5.9 kA. .-- 35 kV 1 --I I 1 000 ---_. Otpori strujnog kola ispred transformatora ogranicavaju struju koju transfornlator moze primiti iz mreze u slueaju kratkog spoja.58 0. Primer: Struja kratkog spoja ispred osiguraca iznoSJ h'= 11. Postrojenje niskog napona obicno se napaja preko transformatora. nominalna struja osiguraca I. sekundarni napon transformatora. I .. ona treba da bude veea od snage kratkog spoja Pk ispred osiguraca. I I .55 kA dobijamo f = 1..Siemens 25 I I - --8-00-~800 700 700 700 400 320 320 I 1 10 key -- 30kV 1500 ~--". . Tab!. It [MVA] data je u tablici 47. sa dovoljnom tacnoscu (uz gresku od nekoliko procenata) mozemo pretpostaviti da je mreza visokog napona neogranicene snage. Vreme topljenja osiguraca visokog napona Dozvoljena snaga ukljucenja topljivih osiguraca Pill= = V3 V.04 (interpolacijom).0 5 O . I i i i BuduCi da topljivi osiguraci prekidaju struju kratkog spoja u vrlo kratkom vremenu (I "" to u elektricnim postrojenjilna iza osiguraca prakticno nema termickih naprezanja. __1_"_-. I'\?).47-1 0. .. I . 47 2 IZBOR ELEMENATA U POSTROJENnMA NISKOG NAPONA - Osigurac I I DozvoJjena snaga iskljucenja P id {MVA] 3 kV 450 450 450 400 400 500 400 400 I. a za h= 11.

OIS.006 0.0060 = 6 mO. I u . It i It na mestinla 1 i 2. Zadatak 30 .[kVA] gde je: _ Ex% ~ V(Ee%)2--(E.0022 160 0.045 = 0.3% za V ~ 380 V biee X [O/fazi] ~ 1.1 Ec%-iz tabliee 25 Er • 400 • %~! 00 P eu [k"} o Kab! eu 3 x 120+ 70 mm2 0.0011 l P[kVA] R [0] I 0. 165 Podaei za otpore su sredeni u sledecem pregledu: Otpori Transformator P~400 kVA.07 O/km..041 0.145 50 0.006 40~~1 I KABL 120 m R=I..3 O/km ~ ~0.239 250 0.070 \30 0.15 km x 0.015+0..12km x 0.068 O=6Sm 0 251 . Za sablfmee: R [O/km] bakar p = O.ec~4.045 "I" R[.0650=65mO "" X = 0. P.44 Ex [%] . X = 0. otpod X [O/fazi] 0. 3x120+70mm1.018+0. Za postrojenje niskog napona sopstveue P?trosnje u elektrani napajano od glavne masine mogu se pnmemtJ nepromenjene formule za postrojenje visokog napona.D1S O/km~ iz tabliee 25 P n .008+0. Pojedini aktivni otpori transformatora navedeni su u tablici 4S.2"I.%J2 Aktivni otpori R Indukt. 48 P [kVA] R[O] Za vazdnsne vodove: R [O/km] - iz odgovarajuCih tab!. 10kY 3. X ~ = 0.153 O/km~ ~ [O/fazil X~I44·-~0015 4.15 km x 0.003 100 0.017 1250 0. " " Za kablovske vodove: R [O/km] - " " " " X=0. .380/220 V 165 odrediti I 20 0.R [m 0] .nominalna snaga transformatora Aktivni otpori transformatora u tablici 48 mogu se izracunati iz P '" - Vazdusni vod eu 3x70+50mm2 0.30/km.271 ~0.041 = 0.OOkVA A VAZD VOD 150m 2 2 Induktivni otpor transformatora 3S0 V dobijamo iz X[O/fazi] ~!'2 [~.006 + 0. X [m 0] . S [mm2] .Prema podaeima sa slike struje: h. aluminijum p = 0. iz odgovarajucih tab!. Cu 3}(70+50mm Cu B C D 81. t[m] p---. lazl] 250 P [W] ~-'--- eu 3· In' [A] Ukupni otpori R i X na mestu 1 : R = 0.008 Pn[kVAj O.015 O=15mO na mestu 2 : R = 0.009 30 0.15 O/km. Tab!.029 1000 0.ukupan induktivan otpor po fazi od transformatora do mesta kratkog spoja.ukupan aktivan OtpOf po fazi od transformatora do mesta kratkog spoja (u miliomima). _Ed%] 10' Pn[kVA] C·I. Ostali podaei se racunaju kao u postrojenju visokog napona.03 X = 0..12km x 0.07 O/km ~ ~0.

2 Osiguraci niskog napona Za manje snage (u instalacijama) upotrebljavaju se osiguraCi sa glavama na zavrtanj tipa UZ i TZ.. 600 300... . Proizvode se sledeCi tipovi: DU (aparat na postolju) za nom. Tab!. 2 000 A... U tablici 49 dati su podaci za ove prckidace. 1 . I1C~ 1.400 '\ 250-.. Nominalni napon 500 V.3 A X 15 Iu~k· na mcstu 2: V2.SOO 800--1250 i------1-------··---I--cs"'0"'oc-T250 1250 2000 40000 = O. .Struja kratkog spoJa h na Inestu 1: kA 2..--. Ovi prekidaci su snabdeveni okidacima: RI-l 252 A I I Dozy. 2.. .300 320 10000 200. 1000-J 600 1250-2000 Ii = fJ. 6 000 A Za tro111e osigurace do 10 000 A I~=-c~--~~--~~----~--c-- --:-2--.--+' .240 150...38· 2. Rade Koncar.1 Prekidaci niskog napona Prekidace niskog napona proizvode vise preduzeca kao: Elip. 2000 A.3· V2.. U tabliei 50 su date vrednosti dozvoljene struje kratkog spoja hd u zavisnosti od nominalne struje za takve osigurace.1 1000-2000 ~~g..53 MVA.. DUS (aparat sa mogucnoscu izvlacenja) za nominalne struje 500 ..200 .. 200 T do 10000 A 253 .33 P. 13... 1 . usled male snage mreze niskog naponu U odnosu na snage svih izvora energije sa strane visokog napona..4 Podesavanje okidaca cenja A RI-l A RXE 3 A 6 Iz slike 159 dobijamo k~ 1. .1 . 1----::-::-----:-----+--35 . struja kratkog spoja (Ikd) Za brze osigurace 4 000 .... -. eDU (aparat smesten u kucislu) za nom.. 0.-25----. 200. 49 Nominalna struja Struja isklju- Udarna struja Iu na mcstu I: R -~-~0. TabJ. 50 Nominalna struja V3.. struju od 200 .6 ~ 23...400 200 10000 ! \ 1~~-= :~g X 68 500 s oo 15 000 Iu~ 1. Tesla i drugi..06· Vi.6 kA. 2..33 kA..300:..SOO 500-1000 800-1600 ----S-0-0--1-6-00-. RXE 3 (elektromagnetnim) sa trenutnim delovanjem..-. 2\3 ~ 3. R -~--~0.i' h= 1 ·2. 5 000 A 5000 .150.200 125. Na mestu 2: pretpostavljamo topljive osigurace t 500..160 100.956. 2 000 A..48 kA.33 kA (magnetno-tennickim) sa vremenskim delovanjem obrnuto proporcionaillom struji preopterecenja i trenuinim delovanjem pri kratkom spoju. Trajna struja kratkog spoja It se. .. .. struje 200 ...~~g h=1..SOO 35000 400-.9 kA. ~ = 2.500 500.06.33 ~ 1..= It Prema tome bice na mestu I : It = 13. maze izjednaciti priblizno sa I .350 200.. k~ 65 1.. Ovde navodimo nekoliko potrebnih podataka za prekidace niskog napona proizvodnje »Energoinvest« u Sarajevu.400 --2-0-0-0-0---1--4~3g·~~L~~g-.. so--.

-~-- -1 100180160140 100 80 ~:: I:~O \ 21~~~1_31_~_~0_1 ~A_ -440 -440 250 250 kA kA 1100 ! 8 _ _ _ _---1_ 100 . klasa 0. sekulldarna struja 5A. Ita· Tabl. s 268 A FR 500/320 A DU 800 400-1i40A 340 A FR 500/400 A 6!. 52 dati su podaci nominalne primarne struje In' tern1icki granicne struje ltd za strujne transformatore niskog napona proizvodnje »Iskra« ..5 15.Sarajevo. 166 254 255 . Najvisi pogonski napon 600 V. Dozvoljena dinamicka cvrstaca I"a= 2. Tezina aka 3.52 \ In' I 1 raca IMaks.". U tablici 51 dati su podaci za prekidace velike snage prekidanja proizvodllje »Energoinvest« .J3.100----~- I kA kA kA kA kA kA -180160j40-1 40 100 -~oo --soI60 --18o[ I _ _ I~I I 1801 60140 100 U tablici 53 dati su padaci za strujne trallsformatore za 1'" od 800 do 3000 A proizvodnje »Elektrotimok« . I 30 60 60 VA 1 -~--- .1.Zajecar.I 80 I 60 1 I 40· Zadatak 31 ..U razvodnim postrojenjima niskog napona vecih snaga upotrebljavaju se asiguraci velike snage prekidallja.5 kg. struja 5 A.2 1 7 110. 53 _ II--:-c°:-'\ _1_:-00-1 __ __ 0 1 k 60 VA ____lasa 0.Kranj. Dozvoljeno je strujno preopterecenje 20% od nominalnog opterecenja. Na slici 166 su oZllacene struje na dovodnom vodu i odvodnim vodama table B.5 i 1. Tab!. 2..5 . snage 15 VA. sacinilac prekomerne struje n < 10.5 1 14 I 21 1 28 1 35 1 42 1 56 1 70 kA _..I 'FR 250 -250 -~ 440 ----FR 320 iFRE 320 FR 500 440 .3 Strujni transformatori za niski napon I Tab!.!.-1 klas.5 \--1-5--1 __3_o_+-_-_~6_-_0~~~"-~60 30 '[----6-0--+-1--. 51 Tip osigu~ U tabI. IPogon napon [VI 10 11612 32140 5 \63180 111001112511601200112501320 \400 1500 ' ~ NO~:linalna _st:...Izabrati prekidac na dovodnom vodu ka razvodnoj tabliei B iz zadatka 30 i topljive osigurace velilee snage prekidanja na dva odvodna voda sa razvodne table B. IUd neogramceno. Najvisi pogonski napon 750 V. sekund..llja umetka [AJ I 1M [kAJ I 50 1-75 1100 I 150 120013001400 I 500 I 600 1 800 II 000 IA 1 1 kA 25~J i FR 100 440 I-FR 160 250 440 250 iFRE200 I 00 \80 180 160 100 10 o -40i I I 80 c.

to jest lOx 109 kWh. godini iskorisceno sarno oko 23. da se od toga moze ekonomicno iskoristiti oko 50 X 109 kWh.5%. go dine. Ako pretpostavimo. kao sto se i iz navedene dosadasnje statistike vidi. onda je n 1968.) Perspektivni razvoj proizvodnje elektricne energije u buducnosti zavisi od rezervi izvora energije sa kojim se raspolaze. kao sto je oznaceno na slici 166.173 X 106 kWh. Napon prenosa je iznosio do 50 . Medntim. SAD 6600 kWh i Francuskoj 2245 kWh (u 1967. Proizvodnja po stanovniku iznosila je 73 kWh. Proizvodnja n hidroelektranama bila je manja od proizvodnje u tennoelektrana111a.Za dovodni vod ad 608 A (sek.. 256 17 Elektrane i razvodna postrojenja 257 . 80 kV. od toga u hidroelektranama 11768x106 kWh. god. Posle drugog svetskog rata pristupa se planskoj elektrifikaciji u vezi sa ubrzan0111 elektrifikacijom zemljfd Radi uporedenja navodi111o podatke iz 1968. U 1939. ad toga u hidroelektranama 566 X 106 kWh.JA JlJGOSLAVIJE Izmedn dva rata elektricna energija se u Jugoslaviji proizvodila neplanski u maliin luedusobno nepovezanim elektn~­ nama. i proizvodnja iz termoelektrana ce zaddati punu vrednost s 0 bzirom na promenljivost vodnih tokova. a u termoelektranama 607 X 106 kWh. Meduti111. 3 X 380/220 V) izabiramo iz tablice 49 prekidac DU 800 i okidac sa mogucnoscu podesavanja struje od 400 do 640 A. godini proizvodnja je iznosila 1. naroCito u susnom periodu. Ukupno je pl'Oizvedeno 20641 X 106 kWh. VIII ELEKTRIFIKACI. Ako proizvodnji iz hidroelektrana dodamo 20%. a u termoe1ektrana111a 8873 X 10' kWh. Po proceni se moze tehnicki iskoristiti iz vodnih snaga oko 66 X 109 kWh godisnje. Prema tome ce n buduce proizvodnja elektricne energije iei u sto vecem iskoriscenju vodnih snaga. Topljive osigurace Za ugradnjn u oklopljeno postrojenje (norma blok) za dva odvoda biramo iz tablice 51 prema odgovarajucoj nominalnoj struji i to FR 500/320A i FR 500/400A. J ugoslavija je bogata sa vodnim snagama. struja transfonnatora od 400 kV A. Proizvodnja po stanovniku iznosila je 1024 kWh. jos osetno zaostajemo za industrijski razvijenim zemljama.. Proizvodnja po stanovniku iznosi u: Norveskoj 13950 kWh.

Povezivanjem energetskih izvora i njihovim paralelnim radom omogueava se povoljno izravnanje optereeenja od zemlje do zemlje. Fatejev . Herbert Kyser .Tcrmoelektranc projcktovanje i izgradnja (Zagreb 1956) 11. inl. Petrovic. Madarska i Rumunija. lng.Elektrane (Beograd 1951) 9. jer ee po svim izgledima nuklearna energija zanleniti sadasnje (klasicne) izvore energije. 2) Polovina od navedenih vrednosti je na nasoj strani (6 agrcgata). H. Babikov.kao dopunu iz termoelektrana. Vladimir V. Baptidanov i V. u 18 cas ova iznosilo je maksimalno opterecenje ukupne mreze 3 200 MW. M. sto dovodi do ustede rezervne snage. Curcic .Mala elektricna centrala na vetar (Beograd 1950) 16. koji za dogledno vreme premasuju njene potrebe. Komarov i A. N.. Tu pre svega dolaze u obzir: Austrija. 3. Uslovi za izvoz elektricne energije su dobri. ing. ing. nlozemo sa sigurnoscu racunati da elektroenergetski potencijal Jugoslavije iznosi 60 X 109 kWh godisnje. J. na primer. 258 259 .Male hidroelektrane (Beograd 1949) 15. Fddrih Vajkert . TaTsav . Buchold .. Time se dalji razvitak neee zaustaviti. lng.. a napon od 35 kV za manje daljine prenosa. Michael Walter .Primjenjena elektrotehnika II diD (Zagreb 1949) 21. Jezopov . ing. Po zavrsetkn izgradnje treee faze TE Kosovo raspolagaee kapacitetom od 400 MW.Die elektrische KraftUbertragung.Elektricne centrale (Beograd 1950) 7. GaCic . pokrivanje vrhova na ekonomski naCin i najbolje iskoriseenje prolaznih viskova. a polovina ha Rumunskoj. Italija.Relejna zaiHita (Zagreb 1954) 19. Inz. .Vetrodvigateli (Moskva 1957) 5. Bistrica-Beograd i drugim. a glavne veze zemaljskog znacaja se ostvaruju dalekovodima od 220 kV. lng. J.Elektricna postrojcnja (Sarajevo 1967) 14. Mihajlov dipI. Na dan 20. dipl.. Boris Tomk . Rajko Misita. S. Standardni naponi prenosa za nove vodove visokog napona iznose: 10. izbegavanje iskljucenja. Dipl.. 110. izvozi. Elektrane su medusobno povezane dalekovodima. 2. Krunoslav Begovi6 . Prema izlozenom. Prof. Posle konacne izgradnje imace instalisanu snagu od 2000 MW (peta po velieini na svetu) sa godisnjom proizvodnjom od oko 10 X 1(j9 kWh!). Jovan Smiljani6 . L. 220 i 380 kV. Dusan Kornicer . LITERATURA lng.Rasklopni uredaji (Zagreb 1950) 20..Hidraulicki motori i postrojenja (Beograd 1952) E.. TTS 10 A (Beograd 1950) 23.Razvodna postrojenja visokog napona (Beograd 1952) 18. 1962) 1. godine 524 MW. Uputstvo za gradenje tipskih transformatorskih stanica za 10000 V. 160 kVA. Sergejev . trasama: Jajce-Zagreb.Elementi razvodnih postrojenja (Beograd. Miodrag R. A. Boris Ccrnc . na . Driter Band (Berlin 1940) 12. Transformatori i transformatorske stanke (Beograd 1948) 22.Pami katIovi (Beograd 1955) Ing. . lng. XII 1968. Perie . Postoji nlogucnost da se ovaj visak energije.Tchnika visokih napona (Beograd 1952) 17. Veze sa 220 kV izvedene su. Nasa najveea termoelektrana je Kosovo. Borivoje S. U pripremi je veza sa hidroelektranom Derdap dalekovodima nominalnog napona 380 kV (odnosno napona 400 kV). Pen die -.Elektricna postrojenja (Beograd 1962) 13.Elektriceskie stancii i podstancii (Moskva 1958) 10.ParDe turbine (Zagreb 1950) lng. Dr lng. Instalisana snaga u elektranama Jugoslavije iznosila je 1945. od toga raspolozivo 436 MW. H. T. N. Caar . .Elektricne masine (Beograd 1962) 6.Elektricne centrale i mreze (Beograd 1949) 8. J. T. M. Dr lng. taj bi se potencijal iscrpeo tokom iducih 20 godina zadovoljavajuCi sopstvene potrebe zemlje.Elektrotehnika zanatlije VIII sveska. Split-Mostar. 4. Pajo Sulenti6 i ing. Napon od 10 kV sluzi za lokalnu elektrifikaciju. Osnovna mreza na koju se prikljucuju lokalne mrde visokog napona iznosi 110 kV. Nasa najveea· hidroelektrana biee Derdap. Konslantin Popovic . Jugoslavija raspolaze sa jos nedovoljno iskoriScenim izvorima energije. 35.S. lng. Po gruboj proceni koja se osniva na udvajanju potrosnje svakih deset godina. Milorad Stajic . jer je srednja Evropa energetski deficitarna. J. lng. U koliko se ostvari.

. .. .. 1.... 260 261 ...... ......... Elektrotehnicki v.24.. 1.............G. ....Uzemljenje elektricnih uredaja (Beograd 1964) 27........3 1.. Dragutin Kaiser . HilUe .... . .8 1.. .......... ..V............... Tvomica »Radc Koncar« ............. Ales Strojnik . ...... Post... Hilfsbueh (Berlin 1967) 33....16 Izbor mesta termoelektrane ....... dr ing... Dubbel ....18 Nuklearne (atomske) elektrane . .. ... 1.2 3.. Merenje protoka vode ...... ...... Gorivo ................ 1.2 1.......................7 Odredivanje snage hidroelektrane .... 1.. ... Veza vodne turbine i elektricnog generatora ......... . ............. Kratak opis tipova vodnih turbina .... 3 Hidroelektrane .1 1.. .... ..7 1......4 1......... Elektrosrbija..:')ema radnog procesa pame elektrane .... A...... ......Dzepni elektrotehnicki prirucnik (Beograd 1958) 32... Casopisi: Elektroprivreda (Beograd)................lnzenjerski prirucnik (Beograd 1952-1958) 35..Teorijski oSl1ovi izbora ekonomickog rada slozenog elektroenergetskog sistema (Beograd 1951) 29.. ASEA..Tchnicki prirucnik (Zagreb 1963) 31......... ......iesnik (Ljubljana) 36..3 3............. Elektrosrbija (Beograd)... 2 Elektrane vetrenjace ........ ...Sluzbeni list SFRJ 1968. ._.ro~nje sa tmbinama sa protivpritiskom i oduzimanjem pare loll ~ege.. V.... .17 Elektrane sa tecnim gorivom ... .Elektrotehnicki prirucniJ( (Zagreb 1964) 30.... ................... Rade Konear... .... H.. ....... Vrste hidroelektrana i njihovi delovi . Automatsko regulisanje vodnih i parnih turbina ...1 3... ... Kotlovsko postrojenjc ... BBC....5 1... .. Hrvoje Pozar .5 3... ...10 5 7 8 9 9 13 24 26 30 32 32 39 39 1"'1 v~ cOttt({ I J/ j 41 42 42 /1 ~~"~ 44 46 49 51 55 58 62 62 63 65 71 75 80 84....... ...Taschenbuch fUr der Maschinenbau (Berlin 1935) 34..11' .... Nullung und Schutzschpltung (Berlin 1933) 26......... Iskra............. Anton Bajec.. France Mlakar ......... . Potrosnja goriva za proizvodnjll 1 k\Vh ..........Visokonaponska rasklopna postrojenja (Zagreb 1967) 25........... 37.............. Dr ing....... .... 3...................... AEG...Erdung........ Dragutin Petrovic . SADRZAJ UVOD I ELEKTRANE 1 Termoelektrane Elektrane sa cvrstim gorivom . ... .... Stepen iskoriscenja parnog postrojenja .....14 OPSJa dlspozicija pame elektrane ...... .. ..E... Bolotov .... Encrgoinvest... PreCisCavanje dimnih gasova .........turboagregata u masinskoj dvorani ....... Masinska dvorana ... ................... Katalozi i prospekti: Elektrotchna. ...... .. ........ Postrojenje za kondenzovanje paTe ....... .Isp~jaci (Ljubljana 1961) 28...... lng... ACEC. ...6 3.... .13 Raspored ............... ....... .. 1..... .. . ... . GEC.... Serna ktuzenja paTe i vode .. ... SSW... ..... -'1...netativno zagrevanje vode . .......9 1........ Dr lng.. ..... ....15 Gradevinski elementi termoeiektrane . .............. .. 1. ... Prof... Zbirka tehnickih propisa iz oblasti industrije ..... Oskar L()bI ..6 1....... ..... ........... Izbor vrsta vodnih tmbina . ... .......... ...4 3...........

..... .4 3....... .......... 87 1 ill ELEKTRANE U RADU .......... ..6 Zas:tita namotaja statora od kratkeg spoJa sa masoI? ...4 1.............. 145 146 147 144 1 Elektricni aparati ................... ........ ..... .....2 Provodni izolatori 3 Sabirnice 3.............. Zastita transformatora .. . ............... Komandovanje oa daljinu .1 1................ Tarifa maksimalnog opterecenja ........ .. Prekidaci suage ... MaterijaI za razvodne table ......4 Zastita od. 6...... ............................. . .................. 1........ SaCinilac opterecenja ............................. lzbor instrumenata .......... . : ... ....... .. ....2 Sporohodi alternatori .... ..1 1..... 5.... Osnovni podaci i dimenzije transformatora ............5 1...... .. .... ..............1 Ruello sinhronovanje ... ........ ......... . ... i92 Relei ......3 Hladenje alternatora ............ ..' ... . Izbor snage transformatora .... ..7 Zastita namotaja rotora alternatora od spoJa sa zembom 5... .... '.......... ....... .................. ............ ... Srednje opterecenje ......3 1............. ................... 127 128 130 160 160 163 165 133 134 134 136 V TRANSFORMATORSKA I RAZVODNA POSTROJENJA ..... ...................2J Okidaci ... ...... ...................................... ....... . ..... .. ................... Seme veza elektricnih brojUa i instrumenata . .. 137 139 139 141 141 262 263· . 111 112 112 148 149 149 I ...... (..... 1..... . Dimenzije komandnih i razvodnih tabli i stolova ......... ...........4 1....................1 3........................... '.. Godisnji dijagram opterecenja ........ 5.............. .......3 1. ................ .....7 1. 1 Dijagrami opterecenja ...................1 Razmagneeenje alternatora ................2 Dvostruke sabirnice ...... 5........... .. .................. Dvojna tarifa ... 5 Merni transformatori ............. .................... ....... ........ .......2 1.................... .......... ... ............ Sacinilac rezerve ................. 5 Dispecerski centri i telekomunikaciona sredstva ................................................ IV KOMANDNI UREDAJI I RAZVODNE TABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 SignaIni uredaji ....... .. 3........2 1....... 151 152 152 153 153 153 153 154 2 Izolatori u elektricnim postrojenjima 2...... .............3 Diferencijalna zastita ........................... ..........7 Trajanje iskoriscenja iIi upotrebno vreme elektrane ....... ............1 Proste sabirnice .. 4 Rcgulisanje napona alternatora 4.............2 3......... ...... 5...... 6 UkljuCivanje alternatora u paralelan rad (sinhronovanje) ........... Hladenje transformatora .....8 Preopterecenje transformatora ........... 6.........................5 1.L10.1 Potporni izolatori 2.. 1................ ........ ......6 1......1 Alternatod sa stranom pobudom ....2 Poluautomatsko i automatsko smhronovanJe 7 Jednosmerna struja u elektrani naizmenicne struje ..... .. .................... ............ . ...6 Sacinilac istovrernenosti ........ .................. .... Rastavljaci .................4 1.. ..1 1............... .6 91 ~ (. ...5 3... .... 5... ............. . 5.. ........... Pausalna tarifa ......... . Razvodne table i komandni stolovi (puItovi) .iZf 2 Proizyodni troskovj za 1 kWh 3 Tarifikacija elektricne energije .... ................... m... .................. ........... .......... 4...........1 Brzohodi alternated .... ......................3 1........... ... ................ 4.... ........ ..6 ... ................... Obicna kilovatcasovna tarifa .... ......... 1......... .......5 Zastita od poviscnja napona ......... 154 156 117 118 119 158 158 159 121 127 159 159 5.. 4. Izbor grupe sprezanja transformatora ... 144 144 88 88 89 91 n ELEKTRICNI UREDAJI U ELEKTRANI . ... Blok tarifa . ......................II 4 Elektricni genera tori u elektrani 4................ . " . .......... : ...... 113 113 114 115 4 Crpno akumulaciono postrojenje ....... . ... ............... .... 1............ ..... ............. ............ .. ...... ......................3 3. Blokiranje prekidarn i rastavljaca ............. Paralelan Tad transformatora .... 4... Tarifa za velike potrosace ........3 Materijal za sabirnice ... ............................................. 3... Podesavanje napona ...........8 Kompletna zastita veCih alternatora .... Topljivi osiguraci visokog napona ..... .2 Mali sinhroni alternatori sa samopobudom ..................... " ...... .............................. ... ............. .... ..... 3.. .... ...... ......3 Automatsko regulisanje alternatora 5 ZaStite alternatora .............. .... ..meduzavojnog spoja .2 1..... ........... ...... .................. .... 1 Transformatori snage u elektricnim postrojenjima ...........2 Zas:tita od kratkog spoja izvan alternatora .....5 Dnevni dijagram opterecenja ........ .............. ............

. ... ..2 Osiguraci niskog napona .. ....2 Izbor elemenata u postrojenjima niskog napona 249 252 253 255 2....5 VI POPRAVAK FAKTORA SNAGE POMOCU KONDENZATORA 1 Izracunavanje cos cp za neku instalaciju .. ................2 Primer male tipske zidane transformatorske stanice .. .3 Strujni transformatori za niski napon .......... ............. Proracun otpora uzernljenja ........... Zastita od atmosferskih praznjenja ... ......1 1... .. . . 223 '-22:5 /~ 226 227 229 231 233 234 234 236 241 242 243 245 247 VII STRUJA KRATKOG SPO... ....... ... ... ..........2 3. ................. ........ .. 2.... .... OklopJjena razvodna postrojenja .... Izbor izolatora ... ... Izbor rastavljaca ... ............... . .... Usmeracke stanice .........3 3.. ...........5 1..... . .......1 Prekidaci niskog napona .. Transforrnatorske stanke na stubu .. 3 Zastita elektricnih postrojenja 3. ............... 3 Serna vezivanja kondenzatora visokog napona . .. ............ .. ..... VIII ELEKTRTFTKACIJA JUGOSLAVIJE LITERATURA r: ... ... ..................... ... .. ....... ...... Izbor prekidaca snage . ..... . 257 259 ") r .. .... . .10 Metoda redukovanih relativnih rasipanja ...... ......3 2....7 1.4 1. Signalisanje spoja sa zemljom u elektricnoj mrezi . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2..... Udarna struja kratkog spoja . ............. 175 175 182 188 190 195 199 202 202 204 212 218 220 10000/400-231 V 2.. Izbor strujnog transformatora ....... ...... . .......... ......... .. .......... . ..4 3............5 2.. .... ..... ... .... ................ .............TA ......... Kompenzacija struje spoja sa zemljom (petersenovi kalemovi) .. ... . ...6 ... ..... .... . ......4 2. ...... lzbor sabirnica i spojnih provodnika .. .. .... .. ..... . ....... . Izbor topljivih osiguraea .... ......... ........ ........ ....1 3........ ... ...... .... ... Struja iskljueenja . ..... Uzemljenje u elektricnim postrojenjirna ....... .......... .... ....... . ..._ .6 1.... .. .......8 1...... 2 Serna vezivanja kondenzatora niskog napona ... . ...... . ' h ... Razvodna postrojenja na otvorenom prostoru . ....... ....9 1...... .. ... .... . .....1 Transformatorska i razvodna postrojenja u zgradama 2.. ..... 1 Izbor elernenata u postrojenju visokog napona 1......... ...................... Trajna struja kratkog spoja .........2 1.... .... .. ...... . .. ..3 1...2 Vrste transfonnatorskih i razvodnih postrojenja 2....