P. 1
Distribuirani_disperzni_izvori

Distribuirani_disperzni_izvori

|Views: 231|Likes:

More info:

Published by: Bojan Trifunovic ↯ on Feb 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2014

pdf

text

original

1.

UVOD Elektroenergetski sistem BiH, kao i elektroenergetski sistemi (EES) u ostalim državama Evrope i Svijeta, prije uvođenja slobodnog tržišta električnom energijom, sastojali su se iz: proizvodnog sistema, prenosnog sistema, distributivnog sistema i potrošnje i bili su uređeni i upravljani „vertikalno“. U takvom EES, tok energije u distributivnom sistemu tekao je samo u jednom smijeru, tj. od mjesta preuzimanja energije (transformatorske stanice između prenosnog i ditributivnog sistema) preko uglavnom radijalnih vodova i transformatorskih stanica do potrošača. Nakon uvođenja slobodnog tržišta električne energije, osnovne komponente EES su ostale iste, ali je sada uređenje i upravljanje EES iz „vertikalnog“ prešlo u „horizontalno“ (slika 1). Proizvodni sistem Prenosni sistem Distributivni sistem Potrošnja

Slika 1. Osnovne komponente EES

Pored uvođenja slobodnog tržišta električne energije došlo je i do pojave distribuiranih generatora. Pojavom distribuiranih generatora, koji se priključuju direktno na distributivnu mrežu, dolazi do promjene smijera tokova snaga u distributivnom sistemu. Pored promjene tokova snaga u samoj distributivnoj mreži, dolazi i do pojave da distributivni sistem predaje aktivnu snagu u prenosni sistem. Sada distributivna mreža nije više samo „pasivan“ član, nego postaje „aktivan“ elemenat EES. 1.1. Šta su to distribuirani generatori? Postoji više definicija i objašnjenja šta su to distribuirani ili disperzni generatori, zavisno od države do države i njihovih zakonskih uređenja EES i različitih tehnoloških standarda. Uglavnom pod distribuiranim generatorima se podrazumjevaju generatori manjih snaga, koji se priključuju direktno na distributivnu mrežu i koji za pogon koriste obnovljive izvore energije ili viškove energije iz nekog drugog tehnološkog (proizvodnog) procesa, npr. višak tehnološke pare iz gradskih toplana. Samo ime „distribuirani“ generator ili „disperzni“ generator nastalo je zbog toga što su izvori energije koje oni koriste „raštrkani“ po cijelom teritoriju EES, tako da imamo pojavu velikog broja malih elektrana koje nisu centralizovane nego su naširoko raspoređene po cijelom EES, zavisno od izvora energije koji koriste [1]. Snaga distribuiranih generatora je u praksi definisana naponskim nivoom na koji se oni priključuju (tabela 1). Takvu definiciju snage treba uzeti kao neki okvirni nivo, a ne kao neko strogo definisano pravilo.
Tabela 1 Naponski nivoi i granica snage distribuiranih generatora [7]

1

„Tehnička preporuka za priključenje malih elektrana na elektroenergetski sistem JP EP BiH“ definiše pojam distribuiranih generatora na slijedeći način [13]: • mE su postrojenja koja u elektrodistributivnu mrežu isporučuju svu proizvedenu električnu energiju ili višak proizvedene električne energije po podmirenju vlastitih potreba, najveće pojedinačne ili ukupne snage 5 MW. • mE su : • Mali termoenergetski objekti u kojima se istovremeno proizvodi električna i toplotna energija, kao rezultat visoke energetske produktivnosti ( mTE ), • Male hidroelektrane ( mHE) i • Male elektrane na vjetar ( mVE). Gdje su: mE (male elektrane) = distribuirani generatori (distribuirane elektrane) 1.2. Razlozi koji su doveli do pojave distribuiranih generatora Ne postoji samo jedan razlog zbog kojeg je došlo do pojave distribuiranih generatora, nego je to uglavnom splet većeg broja razloga i okolnosti, a to su [1]: - energetska kriza u svijetu, nastala zbog veoma malih preostalih rezervi fosilnih goriva, izazvala je aktuelizaciju korištenja obnovljivih izvora energije, - povećanje ekološke svijesti na globalnom nivou i pokušaj da se smanji emisija CO2, - pokušaj da se dostigne što veća energetska efikasnost i iskoristivost energije uopšte, - uvođenjem slobodnog tržišta i slobodnog pristupa distributivnoj mreži otvorile su se mogućnosti manjim investitorima da svoj kapital ulože u male elektrane, - manja cijena izgradnje malih elektrana i brže vrijeme njihovog puštanja u rad, - lakše je pronaći prihvatljivu lokaciju za malu elektranu nego za veliku konvencionalnu elektranu, - proizvodnja se može približiti potrošačima tako da se znatno smanjuju troškovi prenosa i dr. 1.3. Obnovljivi izvori energije U novom izvještaju organizacije United Nations Environment Programme (UNEP) navodi se slijedeće [14]: - Obnovljivi izvori energije sve se više koriste kao glavna alternativa fosilnim gorivima koja su odgovorna za velike emisije stakleničkih plinova. - Na kraju 2005 godine instalirana snaga obnovljivih izvora energije bila je oko 182 GW. Novi izvještaj (Renewables Global Status Report 2007) [14] udruženja REN21, kaže da je trenutno u svijetu instalirano oko 4.300 GW snage ukupno, a od toga oko 240 GW dolazi iz čistih obnovljivih izvora energije (bez velikih hidroelektrana), i time se izbjegava emisija od oko pet gigatona ugljika u atmosferu. To je oko 32-postotni rast obnovljivih izvora energija u manje od dvije godine što je vrlo ohrabrujuće za tržište obnovljivih izvora energije. U obnovljive izvore energije spadaju: - energija vjetra, - energija vode (hidropotenicijali na kojima su izgrađene male hidroelektrane do 5 MW), - energija sunca, - geotermalna energija, - biomasa, - energija mora (plima i oseka) i dr.

2

1.4. Vrste distribuiranih generatora Distribuirani generatori se razlikuju po vrsti energenta koji koriste. Ovdje su navedene neke vrste distribuiranih generatora koji su trenutno najčešće u upotrebi u svijetu: - kombinovane toplane-elektrane (kogeneracija) - male hidroelektrane - vjetroelektrane na kopnu - vjetroelektrane na moru - solarne elektrane - gasne elektrane (na prirodni zemni gas) - elektrane koje koriste biomasu (biomasa – drvo, slama i ostale materije organskog porjekla) - elektrane koje koriste biomasu - biogas (biogas se dobija raspadanjem organskih materija) - geotermalne elektrane 1.5. Postojeći (instalirani) kapaciteti u svijetu i BiH U tabeli 2. prikazani su postojeći instalirani kapaciteti u svijetu (dati u MW), tabela 3 pokazuje vrste i snage instaliranih distribuiranih generatora, dok je u tabeli 4. prikazan instalirani kapacitet vjetroelektrana do januara 2000. Na slici 2. prikazan je odnos instaliranih distribuiranih generatora u odnosu na ukupan instalirani proizvodni kapacitet za nekoliko zamalja Evrope i Australiju.
Tabela 2. Postojeći instalirani kapaciteti distribuiranih generatora dati u MW do 2000.godine [1]
Država Ukupan instalirani kapacitet distribuiranih generatora Ukupan instalirani kapacitet sistema Maksimalno opterećenje (potrošnja) u sistemu Odnos distribuirane proizvodnje u odnosu na ukupan instalirani kapacitet sistema u %

Australija Belgija Danska Francuska Grčka Italija Nizozemska Poljska Španija UK

5 224 1 938 3 450 1 753 43 3 708 5 280 5 008 4 000 5 977

42 437 14 693 12 150 114 500 9 859 70 641 18 981 33 400 50 311 68 340

29 841 11 972 6 400 68 900 6 705 43 774 12 000 23 500 27 251 56 965

12,3 13,2 28 2,5 0,4 5,2 28 15 8 8,7

3

Instalirani kapaciteti vjetroelektrana u MW do januara 2000 [1] Njemačka Danska Španija UK Ukupno Evropa Sjeverna Amerika Indija Ostali Ukupno u svijetu 3 899 1 761 1 131 351 8 349 2 617 1 062 427 12 455 4 .godine [1] Tabela 3.godine [1] Država Dizel i gas Kogeneracija Vjetar Para Hidro Solarne Ostale (npr.Slika 2.3 5 1450 8 1545 40 970 34 427 330 2754 616 97 450 3333 155 2159 37 2008 1500 1494 0. otpad) Australija Austrija * Belgija Češka Danska Francuska ** Njemačka Grčka Indija Italija Norveška Poljska Španija UK 718 214 977 610 1747 70 1174 2000 435 2800 3 766 4736 3000 2500 3732 5 13.7 1938 250 904 252 80 421 17 32 5 492 * Samo elektrane do 10MW ** Samo elektrane priključene na mrežu naponskog nivoa do 20kV Tabela 4. Snage instaliranih distribuiranih generatora u svijetu zavisno od vrste energije (MW) do 2000. Odnos instaliranih kapaciteta distribuiranih generatora u odnosu na cjelokupnu instaliranu proizvodnu snagu EES zemalja Evrope i Australije do 2000.

• U zadnjih deset godina svake se godine snaga instaliranih vjetroelektrana povećavala za u prosjeku 32% na području cijele Europske unije. Italija 1717 MW. godine raspolagati sa šest vjetroelektrana ukupne snage 171. a podaci o njima dati su u tabelama 5 i 6. U BiH stanje već instaliranih ditribuiranih generatora prikazano je u tabeli 7.82 MW 14. radilo bi se o 4.95 MW 14 MW Broj radnih sati 1600 2200 Investitor Valalta Valalta Enersys Končar Tabela 6.]. • Nakon 2005 godine dvije zemlje unutar Europske unije imaju instalirano više od 10 GW vjetroelektrana (Njemačka sa 18428 MW i Španjolska sa 10027 MW). Tabela 5. U Hrvatskoj u rad su puštene dvije vjetroelektrane i planirana je izgradnja još nekih kapaciteta. Tabela 7. a kako ukupna instalirana snaga elektrana iznosi 3745 MW. Italija (452 MW) i Ujedinjeno kraljevstvo (446 MW).08 MW 12 MW 16. • Ukupno instaliranih 40504 MW vjetroelektrana daje godišnje u prosjeku oko 83 TWh električne energije. Ćićarija 34 80 MW 2008.Podaci za instalirane kapacitete vjetroelektrana iz 2005. a pet ih ima više od jednog gigawata (Danska 3122 MW. Planirane i u raznim fazama izgradnje vjetroelektrane u Hrvatskoj [17] Predviđen Lokacija Broj Ukupna početak gradnje vjetrogeneratora instalirana snaga Vrataruša – Senj 22 66 MW 2007.5 MW 5 . a time je pet godina prije roka postignut cilj unije da se do 2010 godine instalira barem 40 GW vjetroelektrana. 11. Španjolska (1764 MW). 24.8% potrošnje električne energije u Europskoj uniji 2004 godine. Ponikve .65 MW. Nizozemska 1219 MW i Portugal 1022 MW).godine.Krtolin Broj vjetrogeneratora 7 14 Snaga vjetrogeneratora 850 kW 1000 kW Ukupna instalirana snaga 5. Pometeno brdo . a to je 2. [6.Klis 16 16 MW 2006. Hrvatska će već 2010. Instalirani kapaciteti distribuiranih gneratora u BiH Vrsta i vlasništvo EP BiH male hidroelektrane EP RS male hidroelektrane Privatne male hidroelektrane „Global Ispat“ industrijska elektrana Broj elektrana 8 5 11 1 Instalisana snaga 19. Portugal (500 MW). • Pet najvećih tržišta energije vjetra u Europskoj uniji u 2005 godini su Njemačka (1808 MW). Ostvare li se svi najavljeni projekti.Ston 17 34 MW 2007. 10. govore slijedeće [14]: • U Europskoj uniji je 2005 instalirano 6183 MW novih vjetroelektrana. Instalirani i u rad pušteni kapaciteti vjetroelektrana u Hrvatskoj [17] Lokacija Ravna – Pag Trtar . Ujedinjeno kraljevstvo 1353 MW.5% instalirane snage iz vjetroelektrana [17].

395 GWh/god • od toga ukupni procijenjeni tehnički potencijal malih hidroelektrana (mHE) je oko 2. procjenjuje se na oko 600 MW. prema nekim istraživanjima. male hidroelektrane sa hidrogeneratorom i bilans snaga proizvodnje i potrošnje u JP EP BiH.599 GWh/god U BiH za sada nema niti jedne vjetroelektrane. 6 .Hidroenergetski potencijali BiH [8]: • ukupni procijenjeni tehnički hidropotencijal u BiH je oko 23. gdje bi trebalo biti instalirano nekoliko vjetroelektrana ukupne snage 60 MW. ali su najavljeni neki projekti u okolini Mostara (Podveležje) [26]. Energija vjetra u BiH. prikazan je izgled vjetroelektrane. Na slici 3. Vjetroelektrana [17] Protočna mala hidroelektrana i hidrogenerator [11] Bilans proizvodnje i potrošnje električne energije u JP EP BiH [10] Slika 3.

priključenje distribuiranih generatora na distributivnu mrežu izaziva i razne probleme tehničke prirode. distributivne mreže koja je slabo opterećena (najčešći slučaj u praksi). dok će neki od njih biti posebno i detaljno obrađen u glavnom dijelu ovog diplomskog rada (poglavlje 4. nakon priključenja distribuiranih generatora. Nakon priključenja distribuiranih generatora na distributivnu mrežu. Tokovi snaga u distributivnoj mreži sa i bez distributivnih generatora prikazani su na slikama 4. koji će ovdje biti samo nabrojani i ukratko opisani. [1] Slika 4.b. bez distribuiranih generatora. Uticaj na tokove snaga Distributivna mreža je u većini slučajeva radijalna i izgrađena mnogo godina ranije. tako da dolazi do pojave da distributivna mreža predaje aktivnu snagu u prenosni sistem (što nije uobičajeni tok snaga).a. pogotovo ako te uticaje posmatramo sa strane uticaja na okolinu. Tokovi snaga u distributivnim mrežama. Tokovi snaga u distributivnom sistemu bez distribuiranih generatora [1] 7 . pa do potrošača. od mjesta preuzimanja energije (transformatorske stanice između prenosne i distributivne mreže).1. A pošto je distribuiranu proizvodnju teško kontrolisati i njome upravljati na konvencionalan način. tada je moguće da distribuirani generator proizvede više energije. Lako se može desiti da u mrežama koje nisu imale problema sa preopteretivošću.2. tada taj problem itekako dobija na značaju. Ali ako je distribuirani generator ili grupa njih priključen na kraju radijalnog voda. 2. te mreže rade blizu svojih gornijh prenosnih opterećenja.). i 4. onda će sva aktivna snaga koju generator proizvede biti odmah potrošena i praktično će se smanjiti potreban put koji energija treba preći do potrošača. [1] dolazi do promjene smjerova u tokovima snaga i može se reći da distributivni vodovi postaju dvostrano napajani vodovi. tj. TEHNIČKI UTICAJ DISTRIBUIRANIH GENERATORA NA DISTRIBUTIVNU MREŽU Pored neospornih pozitivnih uticaja distribuirane proizvodnje. tako da prilikom njezine gradnje nije bilo planirano priključenje distribuiranih generatora na nju.a. a time se smanjuju i gubici u distributivnoj mreži. Ako je distribuirani generator priključen blizu mjesta velike potrošnje. nego što je potrošači mogu potrošiti. teku u jednom smjeru.

± 5 %). Svaka država ima standarde koji propisuju naponske nivoe u distributivnom sistemu. Tokovi snaga u distributivnom sistemu sa distribuiranim generatorima [1] 2. napon može da varira u standardom propisanim granicama ( npr. Vodovi u distributivnim mrežama su radijalni i naponske prilike duž jednog takvog voda prikazane su na slici 5. pv – fotonaponske ćelije. Slika 5. Jedan od načina održanja napona u određenim granicama. Jedan od zahtjeva. kako prilikom maksimalnog opterećenja (maksimalne potrošnje). doći će do promjene naponskih prilika na vodu. zavisno od opterećenja (potrošnje) Ako sada na distributivnu mrežu priključimo distribuirani generator na kraju voda.b. koje svaka distribucija mora da ispuni. je da se naponski nivo kod svakog potrošača održava konstantnim tj. 8 . A – asinhroni generator.Oznake: CHP – kombinovana toplana-elektrana (kogeneracija). kao na slici 6. S – sinhroni generator. tako i prilikom minimalnog opterećenja (minimalne potrošnje) je pomjeranjem „štufe“ regulacionih transformatora. Q – reaktivna snaga Slika 4. 10(20)kV i 0. u BiH to su: 35kV. Uticaj na naponske prilike u distributivnoj mreži Svaki distributivni sistem ima obavezu da svoje potrošače snabdijeva električnom energijom određenog kvaliteta.4kV. P – aktivna snaga. Pad napona duž distributivnog radijalnog voda.2.

ako sinhroni generator radi u poduzbuđenom sistemu ili ako je na mrežu priključen nekompenzirani asinhroni generator (kome je reaktivna energija potrebna da bi uopšte mogao raditi). u obzir moramo uzeti i induktivnost ali zato možemo zanemariti kapacitivnost distributivnih vodova. Do promjene naponskih prilika dolazi i zbog toka reaktivne snage u ditributivnoj mreži. jer kod distributivnih mreža ne možemo zanemariti aktivnu otpornost kao kod prenosnih mreža. [1] Ono što se mora uzeti u obzir prilikom proračuna distributivnih [5] mreža je odnos X/R.Oznake: A A-B B-C C-D D-E napon se održava konstantnim pomoću regulacionog transfornatora pad napona.1) ΔV = 2 V2 9 .) Slika 7. duž srednjenaponskog (SN) voda porast napona zbog pomjeranja „štufe“ na SN/NN transformatoru pad napona u SN/NN transformatoru pad napona na niskonaponskom (NN) vodu Slika 6. Distributivni vod sa distribuiranim generatorom i naponske prilike duž voda [1] Najveće promjene u mreži se osjećaju kada je distributivna mreža veoma malo opterećena. Distributivni vod modelovan impedansom Z Vidimo da na vodu dolazi do pada napona zbog postojanja impedanse voda ( Z ) i taj pad moguće je računati prema formuli: P R + Q2 X (2. tako da distributivne vodove možemo modelovati impedansom Z = R + jX. (Slika 7. zbog potrošnje. nego snaga teče prema prenosnom sistemu. tako da snaga koju proizvodi distribuirani generator ne može biti potrošena u samoj distributivnoj mreži. npr.

relej koji je satavni dio šeme upravljanja distribuiranog generatora poslaće signal i doći će do ponovnog automatskog uključenja generatora na mrežu. Zaštita od pojave ostrvskog rada 4. Povećanje snage kratkog spoja Distribuirani generator priključenjem na distributivnu mrežu povećava snagu kratkog spoja mreže. Zaštita od kvarova u distributivnoj mreži od struja kratkog spoja koje su značajno povećane zbog priključenja distribuiranog generatora 3. 10 . [1] Ali ako je generator priključen na slabu mrežu (mali konzum) tada on ima itekako veliki uticaj na tranzijentnu ugaonu stabilnost distributivne mreže. tada će doći do ubrzanja rotora distribuiranog generatora (koji nastoji da nadoknadi pad napona) sve dok ne proradi zaštita generatora i dođe do njegovog ispadanja sa mreže. Stabilnost sistema Distribuirani generator kada se priključi na distributivnu mrežu postaje aktivan dio cjelokupnog sistema i ima manji ili veći uticaj na stabilnost tog sistema.2.3. Zavisno od tačke priključenja distribuiranog generatora i njegove snage distribuirani generator ima manji ili veći uticaj i na cjelokupan EES. kao i režim njegovog rada. Tj. jačine konzuma u njegovoj blizini i sl. Kvalitet električne energije Postoje dva aspekta sa kojih se može posmatrati kvalitet električne energije. onda je njegov uticaj na tranzijentnu stabilnost zanemariv. tako da se moraju ponovo razmotriti i najvjerovatnije izmjeniti zaštitne mjere koje su već postojale u distributivnoj mreži. ako dođe do poremećaja (kvara) u distributivnoj mreži koji za posljedicu ima pad napona u mreži. Ako pojavu povećanja snage kratkog spoja posmatramo sa aspekta kvaliteta električne energije. nakon priključenja distribuiranih generatora. Uticaj distribuiranog generatora na već postojeću zaštitnu opremu u distributivnom sistemu Svi ovi aspekti izazivaju dodatna ulaganja u adaptaciju sistema zaštite. zavisno od njihove snage i važnosti u toj mreži. [1] 2. Distribuirani generatori mogu i poboljšati i pogoršati kvalitet električne energije u distributivnoj mreži. Kada se prilike u mreži vrate u normalu.. harmonijska distorzija napona u distributivnoj mreži. mjesta gde je priključen. zavisno od same njegove snage. Promjene u takvoj mreži može izazvati i samo uključenje ili isključenje generatora na mrežu. varijacije napona zbog tranzijentnih pojava u sistemu i 2.4. Sama zaštita distribuiranog generatora i cijele male elektrane 2. Jer veća snaga kratkog spoja distributivne mreže znači i da je bolji kvalitet električne energije u toj mreži. Najveća „šteta“ u tom slučaju je period (vrijeme) u kojem nema proizvodnje električne energije od strane distribuiranog generatora. Ako je distribuirani generator priključen na jaku mrežu (veliki konzum) i ako je njegov uticaj takav da se može posmatrati samo kao objekat koji proizvodi kWh iz obnovljivih izvora energije. a to su [3]: 1. onda je to pozitivna pojava. Zaštita Potrebno je uočiti nekoliko različitih aspekata kada se posmatra zaštita [1]: 1.

Takođe taj uticaj može biti i negativan. mada bi se to moglo urediti određenim mrežnim pravilima tako da tokom velikih (vršnih) opterećenja (potrošnje) generator u mrežu injektira reaktivnu snagu (Q). [1] 11 . Trenutno. Nesigurnost koju izazivaju distribuirani generatori u EES može se opisati na način da je teško predvidjeti njihovu mogućnost proizvodnje u svakom trenutku. dok u periodu slabog opterećenja (male potrošnje) generatori rade sa jediničnim faktorom snage ili ako je to potrebno u poduzbuđenom režimu (vuku reaktivnu snagu iz mreže). tako da se predviđanja proizvodnje vrše na osnovu meteroloških izvještaja koji ne moraju biti tačni. tako da će se i na prenosnim vodovima (zbog manje potražnje) smanjiti prenos snage. [1] Uticaj distribuiranih generatora na proizvodni sistem Ovdje pod proizvodnim sistemom podrazumjevamo velike konvencionalne elektrane koje su centralizovane oko velikih izvora energije (rudnici ili velike akumulacije). Tako da sistem operator koji upravlja EES zbog nemogućnosti upravljanja distirbuiranim generatorima na način kojim upravlja velikim elektranama mora u sistemu uvijek imati dodatne rezerve u odnosu na sistem bez distribuiranih generatora kako bi održao cjelovitost i integritet EES. a tokom minimalnog opterećenja mogao bi reaktivnu snagu da vuče iz mreže. tada naglo poraste snaga koja se povlači iz prenosnog sistema koji je u tom periodu već ionako opterećen i radi na granici svoga kapaciteta. smanjiće se put potreban da energija dođe do potrošača i samim time će se smanjiti i troškovi koje izazivaju gubici u mreži. Dakle ako su distribuirani generatori priključeni na distributivnu mrežu koja ima veliki konzum.). distribuirani generatori mogu povećati ili smanjiti gubitke u distributivnoj mreži tako da mogu uticati i negativno i pozitivno na ekonomske rezultate distributivnih kompanija. Distribuirani generatori mogu umanjiti potražnju za izlaznom snagom velikih elektrana. ali sistem upravljanja postaje nesigurniji.Ekonomski uticaj distribuiranog generatora na distributivni sistem Sa ekonomskog stajališta. Taj uticaj može biti veoma značajan ako imamo prenosne vodove koji rade na gornjoj granici svoga kapaciteta. ako se problem postavi na taj način da će tokom „vrha“ potrošnje (vršnog opterećenja) zbog rada distribuiranog generatora biti potrebno manje snage preuzeti iz prenosnog sistema. ako tokom „vrha“ potrošnje iz nekog razloga distribuirani generator prekine proizvodnju (ispadne sa mreže).[1] Zaštitna tehnika i ostala oprema u distributivnim mrežama priključenjem generatora više nije adekvatna ni po snazi niti po parametrima na koje je podešena zaštita. jer je sada teže procijeniti stanje i potrebe u EES. Takav pokušaj uređenja rada distribuiranih generatora uveden je u Danskoj za generatore koji su instalirani u kombinovanim toplanamaelektranama (kogeneraciji). distribuirani generatori nemaju ulogu regulatora napona u mreži. tada se gubici u distributivnoj mreži povećavaju na značajan nivo i praktično su distributivne kompanije na gubitku. dok je sasvim suprotna slika ako je distribuirani generator priključen na mrežu malog konzuma. prvenstveno zbog izvora energije koje oni koriste (vjetar. Tokom perioda vršnog opterećenja generatori u mrežu injektiraju reaktivnu snagu. npr. U stvari urađeno je slijedeće: distribuirani generatori rade u tri režima (tri različita faktora snage) zavisno od doba dana. Uticaj distribuiranih generatora na prenosni sistem Uticaj na prenosni sistem takođe može biti pozitivan. sunce itd. te su zbog toga potrebna dodatna finansijska ulaganja.

na modelu testne mreže.Načini i metode analize Analiza stabilnosti i uticaj distribuiranih generatora na distributivne mreže. U ovom radu. statička i tranzijentna stabilnost). pomoću kojeg će se. proračun kvarova (proračun kratkih spojeva). ilustrovati uticaj disatribuiranih generatora na distributivni sistem. a to su: proračun tokova snaga. studije stabilnosti ( proračun stabilnosti malih i velikih poremećaja. biće korišten progranski paket PSAT. 12 . vrši se pomoću do sada poznatih načina i metoda. za analizu stacionarnog stanja.

mogu se uočiti velike razlike u načinu rada. su u stvari konvencionalne rotacione mašine. sinhroni ili asinhroni generator ili u nekim slučajevima to su strujni sklopovi sačinjeni od energetske elektronike. ali koriste se i kao pretvarači koji služe za upravljanje rotacionim mašinama. Ako proračun vršimo u per unit sistemu. Na slici 8. tada je moduo ove impedance jednak recipročnoj vrijednosti snage kratkog spoja mreže na mjestu priključenja generatora. gorivih ćelija i sl. koji su danas u upotrebi. kontrole i načinu priključenja tih generatora. Ako uporedimo sinhroni generator koji se koristi u velikoj konvencionalnoj elektrani i sinhroni generator koji se koristi u distribuiranoj proizvodnji. prikazan je distribuirani generator priključen na radijalni distributivni vod . koji je preko regulacionih transformatora priključen na prenosni sistem. Distribuirani generator priključen na radijalni distributivni vod [1] Kada imamo distributivne mreže koje su komplikovanije od ove. Zbog toga. tj. OSNOVNE KARAKTERISTIKE RADA GENERATORA Distribuirani generatori. 13 . Slika 8. Energetska elektronika koristi se za konverziju energije koja se dobija iz fotonaponskih ćelija. radi lakšeg proračuna cijeli distributivni vod može se zamijeniti ekvivalentnom impedansom (slika 8) koja je vezana na krutu mrežu (V=const i f=const)..3. Podrazumjeva se da odnos X/R mora biti poznat. različit je i njihov uticaj na EES. ali se uglavnom koriste kao motori a veoma rijetko kao generatori. Sa druge strane asinhrone mašine veoma su česte i naširoko su raspoređene po cijelom EES. kada na nju nije priključen distribuirani generator. Potrošači su vezani na distributivni vod na različitim mjestima.

[2] Elekromehaničke pojave modelujemo preko jednačina obrtnih masa [2]: d 2θ m dθ J + DD m = M t − M e (3. električne i magnetne komponente koje treba uzeti u obzir prilikom proračuna.1) p gdje je: n . koja se obrće sinhronom brzinom [rad] J . a gdje su: mD 2 -aksijalni moment inercije svih H = 1. Dinamika sinhronog generatora uključuje različite mehaničke. N n . koja se u praktičnim primjenama računa kao 2 (mD 2 ) N n ⋅ 10 −9 [MWs/MVA].3) ϖ s dt S Gnω S dt gdje je: H – vremenska konstanta inercije.frekvencija EES (50 ili 60Hz) p.prigušni koeficijent generatora [kgm2/s] M t . zavisno od brzine obrtanja za koju su predviđeni.2) 2 dt dt gdje su: θ m .brzina obrtanja rotora (sinhrona brzina). onda dobijamo formulu: DD dδ 2 H d 2δ ⋅ 2 + ⋅ − ( Pt − Pe ) = 0 (3. f .aksijalni moment svih obrtnih masa sveden na osovinu generatora [kgm2] DD . mjeren u odnosu na referentnu osu.mehanički moment turbine [Nm] M e .broj pari polova Postoje razlike u konstrukciji rotora. a ω s sinhrona kružna učestalost u [rad/s]. Dodatno.nazivna brzina obrtanja rotora 14 . tako da razlikujemo rotore sa istaknutim i rotore sa neistaknutim polovima.mehanički fazni ugao rotora. [1] Dinamiku sinhronih generatora možemo razdvojiti na segmente elektromehaničkih i elektromagnetnih prelaznih pojava.1. Veliki generatori koji rade na paru (turbogeneratori) vrte se brzinama od 3000 ob/min i izrađuju se kao rotori sa neistaknutim polovima (cilindrični rotor) i jednim parom polova namotaja.električni moment generatora [Nm] Ako gornju jednačinu podjelimo sa S Gnω s gdje je S Gn nazivna snaga generatora u [VA]. zbog manjih brzina vrtnje.3. Sinhroni generator Sinhroni generator sa stanovišta izbora modela za proračun stabilnosti i energetskih prilika u mrežama je jedan od najkomplikovanijih elemenata mreže. Brzina obrtanja rotora (sinhrona brzina) može se računati prema formuli 60 f n= (3. na dinamiku sinhronih generatora utiče i sprega između sistema i generatora. dok se generatori koji se koriste u hidroelektranama (hidrogeneratori) izrađuju sa rotorima se istaknutim polovima i više pari polova namotaja. koje takođe unose dodatne probleme pri preciznim proračunima. kao i sprega sa pogonskim sistemom koji imaju svoje (sopstvene) dinamičke karaktristike.37 S Gn obrtnih masa sveden na osovinu generatora [kgm2]. koje međusobno djeluju jedna na drugu ali se mogu aproksimirati odvojeno.

Elektrodinamičke pojave modeluju se zavisno od svrhe korišćenja. predpostavlja se da su napon i reaktanse mašine konstantni i neosjetljivi na promjene brzine. dok izraz za električnu snagu Pe ima poseban zančaj pri analizi stabilnosti. a za subtranzijentna stanja ' uvodi se subtranzijentna reaktansa X d' . hidraulička turbina i sl. 4. 3.navedena na natpisnoj pločici generatora [ob/min]. tokovi fluksa u mašini su konstantni (zanemaruje se djelovanje sistema za regulaciju pobude). Slika 9. 2.električni ugao između napona na krajevima generatora i indukovane elektromotorne sile na q-osi Pt . [2] U praksi najčešće korišten model sinhrone mašine koji se koristi za analizu tranzijentne stabilnosti je jednostavan naponski izvor iza konstantne reaktanse (slika 9 ) Taj model se zasniva na slijedećim pretpostavkama [2]: 1.).] Pe . mehanički ugao rotora korespondira sa uglom fazora unutrašnje elektromotorne sile u q-osi.u. gasna. zanemaruju se efekti prigušnih namotaja rotora.] Izraz za mehaničku snagu Pt zavisi od tipa pogonske mašine (parna. preciznosti modela i uproštenja koja su uvedena pri modelovanju sinhronog generatora.mehanička snaga pogonske turbine [p. Vrijednosti svih ovih reaktansi daje proizvođač generatora.sinhrona ugaona brzina [rad/s] dt δ . momenat na osovini mašine ostaje konstantan tokom cijelog perioda analize.u.električna snaga na krajevima generatora [p. SGn -prividna snaga generatora [MVA] dδ ωS = . Model sinhronog generatora za proračun u stacionarnom stanju [1] ' Za analizu tranzijentnog stanja uvodi se tranzijentna reaktansa X d . U literaturi moguće je naći četri (ili više) nivoa preciznosti i modelovanja elekrodinamičkih prelaznih pojava. 5. [2] 15 .

Fazorski dijagram sinhronog generatora sa neistaknutim polovima priključen na konstantan napon V (kao da je generator priključen na krutu mrežu) [1] Fazorski dijagram prikazuje rad sinhronog generatora u uslovima kada se napon V održava konstantnim (posmatra se problem na način kao da je generator priključen na krutu mrežu). ugao između E f i V ). tako da fazorski dijagram izgleda kao na slici 10. Na dijagramu je prikazan faktor snage cos φ ( ugao između fazora V i I ) kao i ugao rotora δ (ugao za koji rotor prednjači u odnosu na polje statora tj.4) gdje je V napon na stezaljkama (izlaznim terminalima) generatora. Možemo pisati formulu: V = E f − jX s I (3.1. obično se održava konstantnim od strane mreže.3.aktivna otpornost statora je zanemarivo mala. . 16 . Za male distribuirane generatore napon V na izlaznim stezaljakma generatora.1.magnetni tok je konstantan.fluks u zračnom zazoru je sinusiodalan. . Model sinhronog generatora za proračun stacionarnog stanja Da bi smo mogli razmatrati kako se sinhroni generator ponaša u statički stabilnom režimu rada. E f elektromotorna sila generatora (unutrašnji napon generatora) i X s sinhrona reaktansa (sadrži i armaturnu reaktansu i reaktansu koja predstavlja reakciju armature). Dakle koristimo model pri kojem smo predpostavili da važi slijedeće [1]: .zračni zazor je konstantan. možemo koristiti veoma jednostavan model sinhronog generatora prikazan na slici 9. . Slika 10.

tako da imamo: a) Rad generatora u podpobuđenom režimu za koji vrijedi da je E f p V . . povećavamo i ugao δ. U pogonsku kartu generatora ucrtavaju se razna ograničenja koja nam omogućavaju da vidimo koja su dozvoljena područja rada generatora.5) EfV V2 cos δ − Q= Xs Xs U praksi. možemo povećati intenzitet fazora E f i samim time povećavamo reaktivnu snagu koja se injektira u sistem.Za ovakav primjer (koji je u stvari sistem sa dvije sabirnice) mogu se pisati formule za aktivnu i reaktivnu snagu koju generator daje u sistem: EfV sin δ P= Xs (3. tj. Ova ograničenja predstavljaju granice područja normalnog rada generatora. imamo slučaj da fazor struje prednjači fazoru napona i generator iz mreže povlači (troši) reaktivnu snagu. 17 . Podatak za vrijednost Xs daje sam proizvođač generatora. pod tim uslovima. prilično konstantna. . Na fazorskom dijagramu (slika 9) vidimo da pri istom uglu rotora δ . ugao rotora δ je manji od 30o tako da se iz jednačine za Q vidi da je reaktivna snaga. imamo slučaj da fazor struje kasni za fazorom napona. bolje je posmatrati slučajeve na taj način u kojima generator daje u mrežu ili povlači iz mreže bilo aktivnu ili reaktivnu snagu. tj. Može se izvuči zaključak da ako struja promjeni smijer. za režim normalnog rada. Tako dobijamo pogonsku kartu generatora kao na slici 11. pri jednakoj aktivnoj snazi koja se predaje u sistem. Povećavajući magnetni tok. a samim time i aktivnu snagu koju generator daje u mrežu. Pogonska karta generatora dobija se kada fazorski dijagam skaliramo množeći ga odnosom V/ Xs (koji je konstantan). imamo dva različita slučaja vezana za različitu pobudu. tj. i u tom slučaju generator u mežu injektira reaktivnu snagu. tada generator radi u motorskom režimu i opet možemo posmatrati oba slučaja ( naduzbuđeni ili poduzbuđeni motor). Takođe vidimo da ako povećamo mehanički momenat koji djeluje na osovinu rotora. Još se na pogonsku kartu mogu dodati: minimalna izlazna snaga (koja se određuje iz zahtjeva tehnološkog procesa) i uticaj reaktanse transformatora koji je vezan za generator. Ta ograničenja su: .maksimalna pobuda. b) Rad generatora u naduzbuđenom režimu rada za koji vrijedi da je E f f V .maksimalna struja statora. . Zbog toga umjesto da posmatramo slučajeve da li struja prednjači ili kasni za naponom.maksimalna snaga koju je moguće dobiti iz sitema koji pokreće rotor ( maksimalna pogonska snaga).minimalna pobuda.

Pogonska karta sinhronog generatora [1] Sa pogonske karte generatora se vidi da sinhroni generator koji je vezan na krutu mrežu konstantnog napona i frekvencije.Slika 11. Na slici 12. mjenjamo i magnetnopobudni tok tako da time mjenjamo i intenzitet E f i samim time mijenjamo tok i intenzitet reaktivne snage. Na primjeru pogonske karte na slici 11.y i z. tako da se u sistem predaje samo aktivna snaga a reaktivna snaga je jednaka nuli. Slika 12. Sa druge stane ako mijenjamo struju uzbude. označene su karakteristične tačke x. prikazana je šema upravljanja sinhronog distribuiranog generatora nominalne snage 5 MW. može promjenom određenih parametara nezavisno upravljati iznosom aktivne te iznosom i smijerom toka reaktivne snage. dok u tački z aktivna snaga se predaje u sistem dok se reaktivna snaga uzima iz sistema. u tački y je cos φ = 1. mijenjamo i ugao δ i na taj način vršimo željene promjene aktivne snage. Ako mjenjamo obrtni momenat na osovini rotora. Šema upravljanja distribuiranog sinhronog generatora [1] 18 . U tački x i aktivna i reaktivna snaga se predaju u mrežu.

sve dok frekvencija sistema raste.[1] Referentnu vrijednost napona zadaje (podešava) korisnik. proizvodna jedinica će proizvoditi aktivnu snagu P1.6) Sa realnom vrijednosti Xs od 1. za baznu snagu 100 MVA dobijamo X s = j30 (3. Regulacija napona i frekvencije Uloga automatskog regulatora napona je da na izlazu generatora zadrži i održi željenu vrijednost napona. Naime zanemaren je uticaj ostalih opterećenja (potrošača) koji su priključeni na mrežu a koji nisu prikazani eksplicitno i koji u realnosti imaju značajan uticaj na promjenu napona na mjestu konekcije generatora. [1] 3. Kako mali generator ne može uticati na frekvenciju velikog interkonektovanog EES. [1] 19 . Taj signal može služiti za povećanje ili smanjenje pogonske mehaničke snage generatora (šalje se signal da se otvore ili zatvore ventili za paru koja pokreće turbinu). Konvencionalni način upravljanja izlaznom snagom proizvodne jedinice je taj da se kontroler podesi prema upravljačkoj opadajućoj karakteristici. tako u ovom slučaju možemo posmatrati generator kao da je direktno konektovan na krutu mrežu. To znači da ako podesimo frekvenciju na 1 per unit (50 Hz).5 p. . • regulator reaktivne snage / faktora snage. U praksi se sada koriste digitalni regulatori napona. tada ekvivalentna impedansa voda preračunata na 100 MVA baznu snagu iznosi Z = 0.0 (3. na osnovu kojeg se formira signal koji djeluje na povećanje ili smanjenje uzbude generatora. Opcije rada digitalnih AVR: • stabilizator elektroenergetskog sistema. • upravljanje procesom električkog kočenja.u. pored funkcije upravljanja.Za dati primjer ako je snaga kratkog spoja na mjestu konekcije (C) 100 MVA. Slika 9. mora osiguravati minimalno slijedeće regulacijske funkcije[23]: • Regulaciju napona .automatsko praćenje.7) Odmah se može uočiti da je X s ff Z . Poređenjem referentne i stvarne vrijednosti (koja se dobija mjerenjem na izlazu generatora) formira se signal greške. tako da taj napon u realnosti ne možemo smatrati konstantnim.2. Ako frekvencija padne za 1%. Naravno ovakav precizan način upravljanja se zahtijeva od generatora koji imaju uticaja na frekvenciju EES. izazivaju značajne promjene frekvencije EES. Regulator napona.kompenzaciju po frekvenciji i struji generatora. gdje linija (a-b) predstavlja varijaciju frekvencije (uobičajeno 4%) koja zahtijeva promjene izlaznih snaga pogonskih turbina od nivoa bez opterećenja do nivoa punog opterećenja. Ta karakteristika prikazana je na slici 13.1. izlazna snaga će se povećati na P3. regulatori napona se za veće generatore rade u dvokanalnoj konfiguraciji. Ovakva pojednostavljena simulacija pokazuje da će ovaj sinhroni generator imati veoma malo efekta na napon mreže.ograničenje struje uzbude i struje statora. zaštite i signalizacije u sustavu uzbude. Kada je rast frekvencije dostigao 1% izlazna aktivna snaga se smanjuje na P2. U EES promjene u ukupnom opterećenu EES ili promjene u izlaznim snagama glavnih generatora.1 + j1. Radi povećanja raspoloživosti i pouzdanosti sustava uzbude. s dva identična međusobno neovisna hardware-a. • Regulaciju struje uzbude . ima neka prevelika zanemarenja. a ako je odnos X/R jednak 10.

ako se ugradi regulator brzine (prenosnik). Na sličan način može se prikazati način regulisanja napona (slika 14.Slika 13. Opadajuća upravljačka karakteristika uzbude sinhronog generatora [1] 20 . Slika 14. a ako frekvencija sistema raste potrebno je smanjiti proizvodnju aktivne snage. tako da i pri porastu frekvencije prebacivanjem na karakteristiku (a' – b') može se postići proizvodnja aktivne snage P1 ili prebacivanjem na karakteristiku (a'' – b'') ako frekvencija sistema opada. Konvencionalna opadajuća upravljačka karakteristika sinhronog generatora [1] Dakle osnovni zaključak je da. ako frekvencija opada potrebno je povećati proizvodnju aktivne snage. samo se na ose sada nanosi reaktivna snaga i napon. Željene pozicije na opadajućoj karakteristici mogu se postići.).

zbog izbjegavanja plaćanja troškova reaktivne snage. pri naponu od 1 per unit između proizvodnje i sistema nema nikakve razmjene reaktivne snage (radna tačka Q1). Glavne upravljačke varijable su MW. odnosno mijenjali bi se i P i Q zavisno od promjena napona i frekvencije u distributivnoj mreži. energije može da ima potrebu da radi sa fiksnom izlaznom snagom ili fiksnom razmjenom energije sa mrežom. Aktivna snaga koja se proizvodi vezana je za upravljanje u odnosu na zadatu referentnu vrijednost. koji ima za cilj održati stabilnost i kvalitet EES. dok u suprotnom slučaju ako napon sistema padne tada će generator u sistem injektirati reaktivnu snagu (radna tačka Q3). bez obzira na promjene frekvencije mreže. odnosno proizvodnja reaktivne snage nema nikakve veze sa naponskim prilikama u sistemu. i ta kontrola nije vezana za promjene napona i frekvencije u EES kao što je slučaj kod velikih konvencionalnih elektrana. i MVAr ili cos φ za reaktivnu snagu. može se zahtijevati rad u režimu kada je razmjena reaktivne snage sa mrežom jednaka nuli. Jedan od načina da se pomire sukobljeni ineresi vlasnika. [1] Ipak princip upravljanja je isti: za upravljanje aktivnom snagom je taj da se izmjerena vrijednost u MW poredi sa referentnom vrijednosti i tada se signal greške vodi na kontroler koji daje signal za otvaranje ventila koji dovode paru na turbinu i obratno. Ovaj konvencionalni način kontrole i upravljanja uglavnom nije pogodan za male distribuirane sinhrone generatore. a signal mjerenja brzine/frekvencije vodi se i na AVR i na kontroler. Problem kod ovakvih distribuiranih generatora.) ne uzima u obzir stanja promjene varijabli u EES. generator će preći u radnu tačku Q2 i iz sistema vući (uzimati) reaktivnu snagu. koja se daje ili vuče iz mreže. To je i prikazano na primjeru upravljanja distribuiranog generatora (slika 12. za realnu snagu. ako posmatramo opadajuću pravu (a – b). ali u ovom modelu to su dopunski signali.). 21 . Upravljanje malih distribuiranih generatora vezano je za kontrolu proizvodnje aktivne i reaktivne snage. je kako pomiriti zahtjeve i interese vlasnika male elektrane i EES. Npr. bez obzira na frekvenciju u sistemu. Signal izmjerenog napona se vodi na automatski regulator napona (AVR). industrijski kombinovani generator pare i el. Nagib karakteristika ( frekventne i naponske) može se podešavati zavisno od potreba. za što većim profitom. Može se primjetiti da šema za upravljanje distribuiranim generatorom (slika 12. nego se ti generatori moraju upravljati na konvencionalan način. Ako poraste napon sistema za 1%. i operatora sistema. Ako bi distribuirani generator radio prema prikazanim opadajućim karakteristikama (prikazane na slikama 13.) tada bi izlazna snaga generatora (aktivna i reaktivna) stalno varirala. Jasno je da ako imamo distribuirani generator koji značajno može uticati na prilike u mreži tada ovakav način upravljanja nije zadovoljavajući.Dakle. ali to zavisi u velikoj mjeri od unutarnje strukture AVR i kontrolera. koji značajno mogu uticati na stanje u mreži. gdje se signal napona i struje mjeri na izlazu generatora i vodi u transdjuser. Može izgledati kao veoma pogodno rješenje upravljanja distribuiranim generatorom. i 14. Sličan način je i za kontrolu MVAr i cos φ. Izmjerene varijable se upoređuju sa referentnim vrijednostima i onda se signal greške vodi na upravljač uzbude. Slično. tako da bi se mogle iskoristiti prednosti opadajućih karakteristika barem u slučajevima poremećaja u mreži. je da se uspostave komercionalno/administrativna mrežna pravila koja će negativne efekte rada distribuiranih elektrana svesti na minimum. koji mjeri proizvedenu aktivnu i reaktivnu snagu generatora. koji će povećati/smanjiti proizvodnju reaktivne snage. Taj problem se još povećava kako se povećava broj distribuiranih generatora na mreži. a poboljšati njihov pozitivan uticaj na stanja u mreži. takvo da se koriste signali greške MW i MVAr/cos φ indirektno.

zamijenjen modernim AVR (automatskim regulatorom napona). To je pogotovo važno za male distribuirane generatore. Moderni uzbudni sistemi dijele se na dva tipa [1]: sistem uzbude bez četkica i statički uzbudni sistem. kada se prevedu na per unite u odnosu na distribuiranu mrežu. potrebe da distribuirani generatori održe (izdrže) trajnu struju kratkog spoja i režime kvara u distribuiranoj mreži jedan duži vremenski period. [1] Zbog svega gore navedenog.3 Sistem pobude (uzbude) sinhronog generatora Rad i ponašanje sinhronog generatora zavisi od njegove pobude. Punovalni diodni most je pričvršćen na rotacionu (obrtnu) osovinu i njegova uloga je da izvrši ispravljanje trofaznog izlaznog signala sa rotora uzbude u istosmjerni. Za distributivne mreže važi da je njihova prekostrujna zaštita podešena na određeno vrijeme kašnjenja (vremenski stepenovana). obzirom da su priključeni na distributivnu mrežu koja ima relativno dugo vrijeme prekidanja struje kratkog spoja. potrebno je sa posebnom pažnjom uvažiti ove činjenice kada se dizajnira i konstruiše kompletan sistem generatora. Za distribuirane generatore. veoma je važna njihova sposobnost da izdrže (snabdjevaju) trajnu struju kratkog spoja u mreži. koje se odnose na to da je jednostavni regulator napona i uzbudne struje. tako da je jačina struje kvara u mreži koja izaziva trenutnu proradu releja znatno viša od maksimalne dozvoljene struje u mreži. Stariji tipovi distribuiranih generatora za uzbudu koriste sistem sastavljen od istosmijernog generatora i komutatora koji proizvode potrebnu uzbudnu struju. Uzbudnim poljem upravlja AVR.3. naravno uz uvažavanje uslova tranzijentne i dinamičke stabilnosti generatora. sa stacionarnim poljem i obrtnom (rotacionom) armaturom. Ovakav način uzbude još se može pronaći u praksi sa izmjenama. Šema uzbudnog sistema bez četkica prikazana je na slici 15. mnogo manji od glavnog generatora. jednak odnosu velikih sistemskih generatora u odnosu na EES. tj. Za distribuirane generatore čiji je značaj. koji se koristi kao uzbuda glavnog generatora. Slika 15. Uzbudni sistem sinhronog generatora bez četkica [1] Uzbuda je u stvari alternator. a koja izaziva nastanak glavnog uzbudnog polja preko klizećih prstenova na rotoru. važi da će takav generator održavati trajnu struju kratkog spoja u granicama svojih karakteristika. 22 .1.

Napajanje tiristorskog ispravljača vrši se direktno sa izlaznih terminala generatora. u kojoj je istosmijerni kontroler napajan iz upravljačkog tiristorskog ispravljača i on napaja polje generatora preko klizećih prstenova. Šema statičkog uzbudnog sistema sinhronog generatora [1] I u ovom slučaju moguće je da se za napajanje uzbude koriste i napon i struja sa transformatora vezanog na izlazne terminale generatora. Moguće je da se koristi i takvo rješenje da se struja transformatora ili napon transformatora koriste direktno da snabdijevaju uzbudni sistem. prikaza na je šema statičkog sistema uzbude [1]. Mnogo pouzdaniji metod je da se koristi upravljačka uzbuda sa permanentnim magnetom. padne ispod određenog nivoa. onda uzbuda može biti potpuno izgubljena. 23 . Generator sa permanentnim magnetom je montiran (pričvršćen) na osovinu glavnog generatora i kontinuirano obezbjeđuje snagu za uzbudni sistem dok god se rotor generatora obrće. Osnovni nedostatak statičke uzbude je taj što ako napon na izlaznim terminalima generatora. ili tu snagu možemo dobiti od generatora sa permanentnim magnetom i tada imamo nezavisnu uzbudu. tada imamo samouzbuđivanje.koji vrši upravljanje na osnovu signala. kako bi se omogućilo održanje ili konstantnog faktora snage ili definisane željene izlazne reaktivne snage distribuiranog generatora. Treba razmotriti problem: da li je bolje ponašanje statičke uzbude u odnosu na šemu uzbude bez četkica sa permanentnim magnetom i kako se svaka od ovih šema može prilagoditi radu malih distribuiranih generatora. koji dobija od kontrolera faktora snage (cos φ). sa kojih se napaja tiristorski ispravljač. Nasuprot tome. ali takvo rješenje je mnogo skuplje. Ovo je jednim dijelom problematično za distribuirane generatore priključene direktno na distributivnu mrežu. tj. Energija (snaga) potrebna za rad uzbude može se uzimati sa terminala (izlaza) generatora. šema sistema samouzbude može da radi nepravilno zato što kvar u distributivnoj mreži izaziva pad napona na izlaznim terminalima generatora i samim time samouzbudni krug ne može (zbog smanjenog napona) da obezbjedi dovoljnu uzbudu generatoru. kako bi izdržao struju kvara u mreži i to baš u momentu kada je to najpotrebnije. uzbudni sistem će prestati sa radom. Na slici 16. jer će impedansa genetarorskog transformatora težiti da održi konstantan napon na izlaznim terminalima generatora i na taj nančin težiti da pomogne generatoru u slučajevima kvara u distributivnoj mreži. Slika 16.

tada je za takav generator moguće koristiti sporiji AVR ili sporiju uzbudu.Ovdje su opisani samo glavni tipovi uzbude. Tranzijentna reaktanca je određena samom konstrukcijom generatora. zakonskih i tržišnih pravila. To je vrlo rijedak slučaj kada imamo generator priključen na jaku mrežu (veliki konzum). a tokom proteklih godina razvijeni su novi sistemi uzbude i u razvoju su mnogi inovativni dizajni koji rješavaju ovaj problem. da se njihovi uzbudni sistemi mogu modelovati prema IEEE modelu. [1] 3.1. koji je uključen u većinu programa za analizu i sistemske studije energetskih sistema. Podešavanje AVR da radi kao stabilizator prilika u mreži je moguće ali izaziva potrebu posebnog uređenja mrežnih. nažalost ima za rezultat usporavanje rotora tj. Za veće generatore i njihove uzbudne sisteme većina proizvođača koristi takozvane IEEE šeme (modele) uzbude.) može biti prilagođena za proračun u tranzijentnim uslovima rada i ilustruje potencijalne prednosti brzoreagujuće uzbude [1]: E 'f V P= sin δ (3. a X' je njegova tranzijentna reaktanca. ali su i veoma problematični za modelovanje u sistemskim studijama uticaja distribuiranih genratora. a koji su namjenjeni distribuiranim generatorima. Ti modeli zasnivaju se na takvim šemama i dizajnu. što u nekim uslovima može dovesti do oscilatorne nestabilnosti generatora. prigušenje generatora. Korištenje brzoodzivnog upravljačkog sistema u odnosu na napon na izlaznim terminalima generatora.5. Rad tokom poremećaja u mreži Uzbudni i upravljački sistem generatora ima značajan uticaj na rad i ponašanje distribuiranog generatora tokom poremećaja koji se javljaju u distributivnoj mreži. Sposobnost sinhronog generatora da ostane stabilan tokom kvarova u mreži (tranzijentna stabilnost) može biti simulirana u programskim paketima koji omogućavaju analizu tranzijentne stabilnosti i podaci potrebni za tu analizu u glavnom su dostupni. 24 . ali zato E 'f može se povećati brzoodzivnim (brzoreagujućim) sistemom uzbude.8) X' gdje je E 'f tranzijentan elektromotorna sila generatora (tranzijentni unutarnji napon generatora). ali se to veoma često dešava kada je generator velike snage priključen na slabo opterećenu distributivnu mrežu[1]. Znači. korištenjem brzoodzivnog uzbudnog sistema može se održati prelazni kapacitet generatora.4. Dakle takvi sistemi mogu raditi samostalno i robusni su. Jednačina (3. Ako je generator sposoban da ostane stabilan tokom dužeg vremena isključenja struje kvara u mreži ili tokom većih opterećenja (potrošnje) u mreži. Ova rješenja uključuju upotrebu magnetnih krugova kao uzbudu u režimu praznog hoda i strujnih transformatora koji mogu obezbjediti dodatnu struju uzbude kada je to potrebno. tako da generator ostaje stabilan čak i kada je napon mreže V znatno smanjen zbog kvara u mreži.

Vremenske konstante kratkog spoja ( Td' i Td'' ) i vremenska (istosmjerna) konstanta armature Ta nisu fiksne vrijednosti nego zavise od lokacije kvara.Doprinos sinhronog turbogeneratora struji trofaznog kratkog spoja može se opisati jednačinom [1]: t t t ⎡ 1 ⎛ 1 ⎛ 1 ⎞ − Ta 1 ⎞ − Td' ⎛ 1 1 ⎞ − Td'' ⎤ ⎟e + ⎜ '' − ' ⎟e ⎥ cos(ωt + λ ) − E f ⎜ '' ⎟e cos λ (3. Vremenska (istosmijerna) armaturna konstanta koristi se kako bi se prikazao doprinos istosmijernoj komponenti struje kratkog spoja. Ta = 25 . dok ostatak jednačine pokazuje osnovnu frekvenciju naizmjenične komponente. dok je Ra otpornost armaturnog kruga. Posljednja komponenta gornje jednačine opisuje istosmjernu komponentu struje koja zavisi od tačke u kojoj kvar počinje (tačke na valnom obliku). Ako se radi o generatoru sa neistaknutim polovima direktna osa ima istu vrijednost reaktanse kao kvadratna osa.9) I = Ef ⎢ +⎜ ' − ⎜X ⎟ ⎟ ⎜X ⎜ Xd ⎟ ⎥ ⎢Xd ⎝ Xd Xd ⎠ ⎝ d⎠ ⎠ ⎝ d ⎦ ⎣ gdje su X d .tranzijentna vremenska konstanta kratkog spoja (direktne ose) Td'' .11) ω ( Ra + Re ) gdje je X e (vanjska) reaktanca do mjesta kvara.sinhrona reaktanca (direktne ose) ' X d .vremenska (istosmjerna) konstanta armature λ . Konstante Td' i Td'' računaju se na slijedeći način [4]: Td' = Td' 0 T =T '' d '' d0 ' X d + Ze X d + Ze ' X d' + Z e ' X d + Ze (3.tranzijentna reaktanca (direktne ose) ' X d' .subrtanzijentna reaktanca (direktne ose) E f .fazni ugao za vrijeme t = 0 ω . Re je otpornost do mjesta kvara (vanjska). Dok se konstanta Ta računa kao [4]: ' ( X d' + X e ) (3. tranzijentna i sinhrona reaktansa se koriste kako bi se opisalo ponašanje mašine za različita vremena nakon kvara koja su definisana i odgovarajućim vremenskim konstantama. Subtranzijentna.sistemska ugaona brzina Napomena: gornja jednačina je napisana u konvencionalnom obliku zadnovanom na dvoosnoj teoriji električnih mašina.unutarnje EMS generatora prije kvara Td' .10) gdje su: Td' 0 i Td''0 vremenske konstante generatora u praznom hodu.subtranzijentna vremenska konstanta kratkog spoja (direktne ose) Ta . a Z e je impedansa od mjesta priključenja generatora do mjesta kvara.

tako da IEC 909 standard propisuje dvije vrste proračuna za dva različita slučaja „kvar blizu generatora“ i „kvar udaljen od generatora“. „Udaljeniji“ kvar ima veoma brzo isčezavanje istosmjerne komponente i neznatno smanjenje amplitude naizmjenične komponente tokom vremena. napajaju se iz visokonaponske prenosne mreže preko niza transformatora i može se smatrati da istosmijerna komponenta struje kratkog spoja brzo opada. Tradicionalni distributivni sistemi. Zbog toga struja kvara bliže sinhronom generatoru ima veću Ta konstantu. Nasuprot tome istosmijerna komponenta će biti veoma značajna i veoma sporo izčezava kod struja kratkog spoja koji se dešavaju u blizini generatora ili velikih motora. „Bliži“ kvar ima sporo isčezavanje istosmjerne komponente struje kvara i veliki pad amplitute naizmjenične komponente. tj. Inženjerske preporuke G74 takođe predlažu dva različita modela koja se koriste prilikom kompjuterskih simulacija i proračuna kvar blizu i udaljenog od mjesta priključenja generatora. prikazuje reagovanje (odziv) sinhronog generatora na kvar u mreži blizu i na kvar udaljen od mjesta priključenja generatora. [1] To je veoma važna činjenica koju treba uzeti u obzir prilikom konstrukcije i dizajniranja šeme distribuiranih generatora. te zbog toga i veću istosmjernu komponentu struje kratkog spoja u odnosu na kvarove koji su udaljeniji od generatora. [1] Slika 17. Kvar blizu generatora Kvar udaljen od generatora Slika 17. veoma brzo izčezava. Struja kvara u mreži koji se desio blizu i dalje od mjesta na kojem je priključen sinhroni generator [1] 26 .Sinhrone mašine imaju vlastiti odnos X/R mnogo veći od istog tog odnosa distributivne mreže. Očigledno je da je struja kratkog spoja mnogo veća za „bliži“ kvar od struje u slučaju „udaljenog“ kvara.

sa logaritamskom skalom na apcisi. Slika 18. prikazana je kriva koju uobičajeno dostavljaju proizvođači malih distribuiranih sinhronih generatora.Na slici 18. se zahtijeva forsiranje uzbude i povećanje unutrašnje elektromotorne sile E f osam do deset puta veće u odnosu na rad neopterećenog generatora (u praznom hodu). Mogućnost da generator poveća struju kvara ( poveća E f ) zavisi prvenstveno od vrste uzbudnog sistema koji generator koristi. 27 . a onda uzbudni sistem reaguje tako da poveća pobudu i struja kratkog spoja raste do vrijednosti koja odgovara struji pri trostrukoj maksimalnoj opterećenosti sistema. jer je zaštita u distributivnoj mreži vremenski stepenovana i potrebno je da generatorska prekostrujna zaštita bude podešena tako da generator jedno određeno vrijeme bude u stanju da izdrži i održi trajnu struju kvara u mreži. Ovo je neophodno. koja pokazuje ponašanje sinhgonog generatora i njegove mogućnosti u slučaju trofaznog kratkog spoja na izlaznim terminalima generatora. [1] Zavisno od dizajna generatora (definisanog tako da održi 3 per unit struju kratkog spoja) u uslovima trofaznog kratkog spoja na izlaznim terminalima generatora. Struja trofaznog kratkog spoja na stezaljkama distribuiranog sinhronog generatora [1] Može se vidjeti da očekivani pad struje traje oko 20 ms. U ovom slučaju struja je izražena u realnim mjernim jedinicama.

Asinhroni generator Asinhroni generator je u stvari isto što i asinhroni motor kome vanjski obrtni momenat (sila) djeluje na osu rotora tako da izaziva njegovo obrtanje. Potrebne su još neke manje prepravke dizajna. [1] Asinhroni generatori su najčešće u upotrebi u vjertoelektranama sa fiksnom brzinom obrtanja. Ako se proračun radi u jediničnim vrijednostima.1. Ekvivalentana zamjenska šema asinhronog generatora za stacionarno stanje [1] Klizanje asinhronog motora dato je formulom [1]: ω − ωr s= s ωs (3. ali se mogu naći i u nekim rješenjima hidroelektrana. nema potreba za sinhronizmom. Postoje dvije vrste asinhronih mašina koje se koriste kao generatori. a ω r je ugaona brzina obrtanja rotora. kako bi asinhroni motor optimalno radio kao generator. to su: kliznokolutni i kavezni generator (motor).2. onda je mehanička snaga rotora data formulom [1]: I 2 R (1 − s) (3.14) 28 . cijene. tako da je ponašanje u tranzijentnom stanju velikih asinhronih generatora veoma slično ponašanju sinhronih generatora u tranzijentnom stanju. vezanim direktno na distributivnu mrežu.13) Pmeh = 2 2 s dok je snaga gubitaka u bakru rotora: 2 Pgub = I 2 R2 (3.12) gdje je ωs ugaona brzina obrtanja polja statora (sinhrona brzina). koja ima negativan predznak kada mašina radi u generatorskom režimu. Rad u ustaljenom stanju (stacionarno stanje) Ponašanje i rad asinhronog motora u stacionarnom stanju može se posmatrati pomoću ekvivalentne šeme (slika 19.2. zbog svoje jednostavnosti. Kliznokolutni generator se rijeđe koristi i to uglavnom u nekim specijalizovanim generatorskim postrojenjima. 3. robusnosti. Radna karakteristika je rezultat razlike brzine obrtanja statorskog i rotorskog polja. ali kako se povećavaju gabariti asinhronih generatora (njihova veličina) tako se njihovo prirodno (nominalno) klizanje smanjuje.) Slika 19. a mogu se prilagoditi raznim tipovima distribuiranih elektrana.3. Mnogo češće su u upotrebi kavezni generatori.

690 V.).) To je. tj. Momentna karakteristika asinhrone mašine u odnosu na klizanje [1] Područje u kojem generator radi normalno može se prikazati i grafikom koji je nacrtan za odnos reaktivne i aktivne snage (slika 21. [1]: ⎛ ⎞ ⎜ ⎟ V ⎜ ⎟ R2 2 R2 =⎜ (3. [1] Normalno područje rada generatora je do momenta vrijednosti -1 per unit.16) Protor = I 2 ⎟ s R2 s + j( X 1 + X 2 ) ⎟ ⎜ R1 + ⎜ ⎟ s ⎝ ⎠ Ta formula nam omogućava da nacrtamo familiju krivih momenta asinhronog rotora u zavisnosti od klizanja (slika 20. dobro poznati. sada ukupna snaga rotora je zbir razvijene mehaničke snage na rotoru i gubitaka u bakru rotora. kao: V (3. četveropolnu. Kružni dijagram asinhronog generatora [1] 29 . za koji je odgovarajuće klizanje -0. 2 Slika 20.U pojednostavljenoj analizi zanemaruje se poprečna grana (grana sa X m ) i tada dobijamo izraz za struju rotora. Na ovom primjeru prikazana je kriva za asinhronu mašinu 1MW.7%. Slika 21. kružni dijagram asinhronog generatora. i vidi se da je moment na izlazu u oba režima i motornom i generatorskom veoma sličan za vrijednost 2 per unita (2 MW).15) I2 = R2 R1 + + j( X 1 + X 2 ) s Tako.

u tački B generator predaje aktivnu snagu u mrežu. Ako je jedan asinhroni generator velike snage ili grupa asinhronih generatora priključena na mrežu koja ima malu struju kratkog spoja. tada impedansa izvora. kompenzira u potpunosti ili većim dijelom. koji kada nema opterećenja (u praznom hodu) iz mreže vuče 250 kVAr.). Faktor snage se može popraviti ako se na izlaznim terminalima asinhronoh generatora priključi uređaj za popravak faktora snage (kompenzator. razlika je ta da asinhroni generator može samo raditi u cirkularnom području i uvijek je tačno definisan odnos između reaktivne i aktivne snage. Zbog toga ekvivalentna zamjenska šema mora biti proširena kao na slici 23. dok se sa povećanjem proizvodnje aktivne snage povećava reaktivna snaga koja se vuče iz mreža na 500 kVAr. uključujući efekat generatorskih transformatora ima veliki značaj u proračunima. koju asinhroni generator vuče iz mreže u praznom hodu. Na slici 22. Zamjenska ekvivalentna šema asinhronog motora za stacionarno stanje koja uvažava reaktansu priključenih kondenzatorskih baterija (PFC) [1] 30 . Dio kružnog dijagrama za 1 MW asinhroni motor [1] Gubici reaktivne snage nisu u potpunosti prikazani kada se za analizu koristi ekvivalentna zamjenska šema asinhronog generatora. prikazan je dio kružnog dijagrama ( za primjer je uzet 1MW asinhroni generator). povećava se proizvodnja aktivne snage. [1] Povećanjem opterećenja. Sa dijagrama se vidi da to ima za efekat pomjeranje kružnog dijagrama prema dole u odnosu na y-osu (slika 21. a time i potreba za reaktivnom snagom. Slika 23. kondenzatorske baterije). Uobičajena je praksa da se sva reaktivna snaga. Može se vidjeti da se faktor snage smanjuje sa smanjenjem opterećenja. dok u tački A ne predaje se aktivna snaga u mrežu ali generator iz mreže vuče reaktivnu snagu potrebnu za rad u praznom hodu (nema operećenja). Npr. Slika 22. . a iz mreže vuče (uzima) reaktivnu snagu.U odnosu na sinhroni generator. tj u statorski krug priključuje se impedansa izvora. Znači da nije moguće postići nezavisno kontrolisan faktor snage za jednostavan asinhroni motor.

koji čine farmu vjetroekektrana. koja je predstavljena impedansom izvora vezanom na krutu mrežu. Ovo ima efekat povećanja impedanse koja se veže na krutu mrežu zbog većeg broja generatora (tj. Slika 24. U per unit sistemu ova transformacija se može veoma pouzdano izvršiti uvažavajući sve per unit impedanse svih generatora. Grupa od deset generatora zamjenjena je jednim generatorom ekvivalentne snage od 10 MW (slika 24. sve kapacitivnosti i transformatorske konstante ali se značajno mjenja bazna snaga u MVA koja se uzima za proračun. ali je pad momenta asimetričan. prikazuje momenat-klizanje krivu 10 MW koherentnog generatora. Slika 25. Momentna karakteristika zamjenskog 10 MW asinhronog generatora [1] 31 . Može se primjetiti da izlazni momenat generatora je značajno opao na malo preko 1 per unit ( 1 MW po turbini) zbog uticaja dodatne impedanse izvora. čija je reaktansa 6% i vezan na sabirnicu male snage kratkog spoja od 100 MVA. sa iznosom magnitude izlaznog momenta nešto višeg nivoa nego u motorskom režimu rada. Prikaz 10 x 1 MW koherentnih generatora pomoću jednog 10 MW generatora [1] Slika 25.Za primjer je uzeta grupa [1] od deset 1 MW generatora.). deset). Svaki generator je kompenziran sa 200 kVAr kondenzatorskom baterijom i vezan na 1MVA generatorski transformator. Klizanje se nije promjenilo.

Na slici 26. koja se vuče iz mreže. Ovo će svakako izazvati pad napona u ostatku mreže i doći će do isključivanja generatora sa mreže ili zbog preubrzavanja rotora ili zbog releja koji reaguje na prenizak napon mreže.a. prikazana je promjena reaktivne snage u odnosu na klizanje koja se preuzima sa krute mreže.b.Povećanje broja turbina u farmi vjetroelektrana ima efekat povećanja uticaja impedanse izvora i vodi ka nestabilnosti kada generator više nije sposoban da preda izlazni momenat (snagu) koju proizvodi turbina. sve dok ne proradi zaštita zbog prevelike brzine rotora. Dodatno kondenzatorske baterije. zbog povećanja izlaznog momenta ubrza. ali se može vidjedi da je došlo do povećanja zahtjeva za reaktivnom snagom za više od 1 per unit.a. ali i njen veliki porast za više od 1. kada se povećava proizvodnja aktivne snage. Promjena reaktivne snage. Slika 26. povećava se reaktivna snaga koju on vuče iz mreže. [1] Naime ako asinhroni generator. Može se povući analogija sa stabilnošću rada sinhronog generatora u stacionarnom stanju. u odnosu na klizanje za 10 x 1 MW asinhrone generatore [1] 32 .b.2 per unita za povećanje aktivne snage od 1 per unit) [1] Slika 26. Zbog pada napona u mreži dolazi do ubrzavanja rotora (generator nastoji da povećanjem proizvodnje aktivne snage poveća napon u mreži). Dio kružnog dijagrama za kompenzirani 10 x 1 MW asinhroni generator (Treba primjetiti smanjenje porebne reaktivne snage u praznom hodu. što izaziva pad napona u mreži. Može se vidjeti da za svih 10 x 1 MW turbina kada ubrzaju do maksimuma svoga izlaznog momenta i ostanu priključeni na krutu mrežu. vuku potrebnu reaktivnu snagu od 250 MVAr –a. pomjeraju izvorni dijagram kako je prikazano na slici 26.

U većini slučajeva važno je da se uoči problem. Za velike distribuirane asinhrone generatore startanje direktno na mreži.2. nakon toga slijedi transfer reaktivne i aktivne snage kako bi generator ubrzao do svoje nominalne (radne) brzine. zatvara se prekidač na bajpasu (obilaznici) i tako se eliminiraju gubici koji bi nastali daljnjim korištenjem tiristora. 3. postepeno se podešava napon uzbude i veoma pažljivo se prati izlazna amplituda i faza na izlazu generatora i pokušava da se uskladi sa amplitudom i fazom napona mreže. nije veoma precizan. mora posebno analizirati i razmotriti. To znači da je potrebno imati konsekventno paljenje jednog za drugim tiristorskog para u svakoj fazi generatorskih izlaznih terminala. obično nakon nekoliko sekundi.).17) V Veoma često se dešava da je odnos X/R ekvivalentan odnosu P/Q asinhronog motora pri punom (maksimalnom) opterećenju. tj. Meki start radi na taj način što se kontroliše (upravlja) ugao paljenja tiristora i na taj način se postepeno povećava fluks u generatoru i ograničava se struja koja je potrebna da bi došlo do željenog ubrzanja. generator je priključen na mrežu i kaže se da je generator „uskočio u sinhronizam“. U momentu kada su napon generatora i mreže blizu podudarnosti zatvara se prekidač. Zbog toga. zbog male promjene napona nije moguće prepoznati nestabilan rad generatora. [1] Program proračuna tokova snaga sa dobrim modelom asinhrone mašine u stacionarnom stanju može prepoznati ovaj problem potencijalne naponske nestabilnosti i neće konvergirati ako je impedanca izvora prevelika za određeni generator. pad napona se može aproksimirati slijedećom formulom [1]: PR − XQ ΔV = (3. Ovaj 33 . kao i za generatore koji se nalaze na moru a vezani su za slabu potrošnju na obali ova vrsta nestabilnosti postaje veoma značajna. a gubici u mreži značajno će da narastu. Izolovani asinhroni generator [1] ne može proizvesti napon na izlaznim terminalima ako nema izvora reaktivne snage koja će indukovati nastanak magnetnog polja. [1] Veliki asinhroni generatori ili grupa asinhronih generatora koji rade na granici svoje statičke stabilnosti će biti mnogo osjetljiviji na tranzijentne nestabilnosti izazvane kvarom u mreži i propadom (padom) napona. kada se asinhroni generator priključi na mrežu. Zbog kontrole i upravljanja i procesa magnetiziranja i posljedičnih tranzijentnih tokova snaga da bi se ubrzao ili zaustavio generator i njegova turbina. slično procesu energiziranja transformatora. „mekanog starta“ ili zaleta (slika 27. tj.Za velike farme vjetroelektrana. Jer u radijalnim vodovima sa aktivnom snagom koju generatori predaju u mrežu i reaktivnom snagom koju vuku iz mreže. potreban je jedan tranzijentni period magnetiziranja. tao da se svako stanje i rad koji se razlikuje od nominalnog. To ima za posljedicu da amplituda napona na izlaznim terminalima generatora će se veoma malo mijenjati sa opterećenjem (ali će se za isto vrijeme povećati relativan ugao i gubitci u mreži) i tako da potencijalna nestabilnost neće biti indicirana abnormalnom promjenom napona u stacionarnom režimu. Način povezivanja (konekcije) asinhronih generatora Sinhroni generator se priključuje na mrežu na taj način da se generator prvo ubrza do sinhrone brzine. da upravljački sistem za neke od distribuiranih generatora koji upravlja turbinom. Jednom kada se postigne puni napon.2. zbog velikih naponskih tranzijenata koje on izaziva. je zapravo neprihatljivo zbog naponske stabilnosti mreže. u praksi se često koristi šema tzv. Ovaj fenomen može se preciznije istražiti ako se koriste programi za elektromagnetno tranzijentno stanje ili programi tranzijentne stabilnosti sa potpunim tranzijentnim modelom asinhrone mašine ili u poslijednje vrijeme mogu se koristiti nedavno razvijeni programi za kontinuirani proračun tokova snaga da bi se pronašla (izračunala) tačna početna tačka za proračun i početak naponske nestabilnosti. koje su vezane na slabu mrežu.

Jednofazna šema uređaja koji se koristi za mekani start asinhronog generatora [1] 3.mekani start može biti korišten za priključenje generatora iz stanja mirovanja ili generatora koji se već rotira.). koji ima opremu za popravak faktora snage. Ako dođe do prekida konekcije sa mrežom [1]. Slika 28. koje se povećavaju kako generator ubrzava. tako da ekvivalentna šema sa slike 23. [1] To je jedan od najnepovoljnijih režima rada. a sa dobrim upravljačkim krugovima moguće je ograničiti iznos struje konekcije na vrijednost sasvim malo veću od struje pri punom opterećenju. ako se gleda sa strane asinhronog generatora. Prikaz efekta samopobude asinhronog generatora [1] 34 . Obično su to kondenzatorske baterije (slika 22. klizanje je malo. Ako je dodano dovoljno kapacitivnosti onda se snabdijevanje reaktivnom snagom može obezbjediti lokalno. Slika 27. Samopobuda Upravljanje faktorom snage na izlazu iz asinhronog generatora je moguće ugradnjom i dodavanjem određenih uređaja. asinhroni generator proizvodi velike distorzije napona. pa čak i ako se generator otpoji sa mreže on nastavlja da proizvodi aktivnu snagu. Fenomen samouzbude je zabilježen kao uzročnik oštećenja opreme potrošača koji su ostali priključeni na izolovani dio mreže koju je nastavio da snabdijeva asinhroni generator. tako da je reaktansa statora zajedno sa reaktansom rotora mnogo manja od reaktanse magnetiziranja.3. Naravno da se slični uređaji veoma često koriste za start asinhronih motora. Zavisno od karakteristike zasićenja generatora u ovom slučaju. može se reducirati na šemu prikazanu na slici 28.2.

[1] To se može vidjeti sa slike 29. Slika 28. [1] Preveliko ubrzanje generatora može se ograničiti brzoreagujućom prekonapoanskom zaštitom. stanje samouzbude i rad u ostrvskom režimu su neželjeni događaji u mreži koji se izbjegavaju. koja prikazuje ekvivalentnu zamjensku šemu asinhronog generatora sa indirektnom komponentom napona. Ekvivalentna zamjenska šema asinhronog generatora u stacionarnom stanju ako dođe do pojave nesimetričnosti napona u mreži [1] U normalnom radu klizanje teži nuli tako da možemo smatrati da je efektivna vrijednost otpora rotora jednaka R2/2. [1] To ima za posljedicu nepotrebna iskakanja (iskapčanja) generatora sa mreže.2. Samouzbuda se može izbjeći ograničenjem kapaciteta kondenzatorskih baterija. tako da njihova posebna analiza za većinu distribuiranih generatora nije niti potrebna. Slika 29. Većina dostupnih programa za analizu sistema nema mogućnost modeliranja zasičenih asinhronih mašina. Fazni naponi u ruralnim distributivnim mrežama su uglavnom nesimetrični.Reaktansa magnetiziranja je prikazana kao varijabla. jer je proradila njihova zaštita koja reaguje kada su fazni naponi van balansa (nesimetrija napona) i to se uglavnom događa noću. prikazuje paralelni rezonantni krug čija je radna tačka određena tačkom presjecanja reaktivne karakteristike kondanzatora (prava linija) sa karakteristikom magnetizirajuće reaktance koja je u zasićenju pri velikim strujama. U detaljnim modelima za elekromagnetnu analizu. tako da se oni ne mogu koristiti u analizi ovih efekata. zbog velikog broja jednofaznih potrošača i u praksi se pokazalo da asinhroni generatori koji su priključeni na ruralne mreže (koje su uz to još i slabe) imaju problema u radu zbog pojave nesimetričnih struja u fazama. Efekat nesimetričnih struja u fazama generatora izaziva dodatno zagrijavanje namotaja i na generator djeluje kao parazitski moment (kao da smo dodali dodatni teret). tj narasti će do tačke „b“. Generalno.4. kada se uključe termoakumulacioni uređaji koji imaju automatske regulatore za uključenje i isključenje. na nivo koji je manji od granične vrijednosti potrebne za nastanak rezonancije. To znači da će frekvencija f1 (frekvencija sistema) veoma brzo dostići frekvenciju f2 rotora (narasti će) i rast napona je ograničen samo krivom zasićenja. Jedino rješenje za ovaj problem je to da distributivno preduzeće pokuša da izbalansira opterećenja (potrošnju) po fazama. 3. može se uključiti i slučaj zasićenja generatora ako su nam poznati i dostupni potrebni podaci. jer se njena vrijednost mijenja sa strujom tokom magnetskog zasićenja. Rad tokom poremećaja u mreži Asinhroni generator ima malu impedansu pri nesimetričnom naponu (nebalansiranom) i zbog toga će vući veliku struju ako fazni naponi u mreži nisu simetrični. koje vrše popravku faktora snage. Seosko 11 kV distributivno područje u Engleskoj i Velsu 35 .

što za posljedicu ima prestanak proizvodnje (rada) asinhronog generatora. onda se ona dodaje u statorski strujni krug na šemi. ali se zbog nedostupnosti podataka potrebnih za tu jednačinu. 36 . Naime trofazni kratak spoj u mreži za posljedicu ima prestanak napajanja asinhronog generatora reaktivnom snagom. to znači da je rotor zakočen – miruje).3 kV.18) gdje je : T ''= Ta = X '' ωR 2 X '' ωR1 X 2s X m X 2s + X m (3. Na slici 30. koja je potrebna da bi se u asinhronom generatoru indukovalo elekromagnetno polje ( tj. može se reći. 3. Kao i za sinhroni generator i ovdje ako postoji bilo kakva vanjska impedansa koja ima uticaja. da pri trofaznom kratkom spoju u distributivnoj mreži asinhroni generator nema nikakvog udjela u jačini struje kratkog spoja. Može se vidjeti da nakon 100 – 200 ms struja u potpunosti isčezava (pada na nulu). Ponašanje asinhronih generatora tokom kvarova i poremećaja u mreži se veoma razlikuje od ponašanja sinhronih generatora.9). Primjer za ovu simulaciju je rađen za asinhroni generator slijedećih karakteristika: 1 MW. koristi jednačina [1]: − − E I= (cos(ωt + λ )e T '' + cos(λ )e Ta X '' t t (3. [1] Tako. Es.koristi jednofazne transformatore i na taj način uspjeli su da djelimično eliminišu ovaj problem [1]. bez reaktivne snage asinhroni generator ne može da radi). Struja trofaznog kratkog spoja koji se desio na izlaznim terminalima asinhronog generatora [1] Doprinos asinhronog generatora struji trofaznog kratkog spoja na izlaznim terminalima generatora može se računati prema jednačini koja je slična izrazu (3.19) X ''= X1 + E je napon mreže za nominalne parametre ekvivalentne zamjenske šeme (a ako se u indeksu navede „s“ tj. Slika 30. prikazana je struja jedne faze asinhronog generatora u slučaju trofaznog kratkog spoja u mreži.

prilikom nesimetričnih kvarova u mreži. frekventna ili zaštita od prevelikog broja obrtaja. sa fiksnom brzinom. Zbog toga je portebno za ovakve načine kompenzacije obezbjediti njihovo povremeno i diskretno uključivanje. Sekvencijalna prorada zaštite generatora i to naponska. tada prilikom kvara u mreži može doći do neželjene samopobude. Zbog toga ako dođe do kvara u distributivnoj mreži na koju je vezan asinhroni generator.Nesimeričan kvar u mreži može izazvati stanje u kojem asinhroni generator daje stalni doprinos struji kvara i u nekin slučajevima može doći do povećanja struje u fazama u kojima se nije desio kvar („zdravim fazama“). Na slici 31. tako da se vlastita (generatorska) zaštita od prenapona. struja kvara iz mreže koristi se za proradu (okidanje) zaštitnih prekostrujnih releja. Struja kvara koja dolazi od strane asinhronog generatora. nije pouzdana da bi se mogla koristiti kao indikacija za proradu zaštitnih releja. Ranije je navedeno da ako je kompenzacija približno jednaka reaktivnoj snazi u praznom hodu.2. [1] Ova ideja je istraživana na projektu koji je proveo CEU priključenjem 8 MVAr STATCOM kompenzatorskog uređaja na farmi vjetroelektrana snage 24 MW u Danskoj. konektovanih na 15 kV sabirnicu. je prikazana šema farme koja sadrži 40 x 600 kW vjetrogeneratora. 3. Ti problemi se prevazilaze korištenjem kompenzatora reaktivne snage koji rade na bazi energetske elektronike. Šema farme vjetroelektrana u Danskoj [1] 37 . Na taj način se izolira generator. je neophodna u slučajevima kada generator nije sposoban da održi (izdrži) struju kratkog spoja u mreži. [1] Potrebna je odgovarajuća kompjuterska simulacija. da bi se moglo razmatrati ponašanje i uticaj asinhronog generatora. prevelike frakvencije ili neka druga koristi da bi se prekinuo rad generatora tj. zaustavila pogonska turbina. Slika 31. Farma vjetroelektrana je zatim konektovana na 60 kV ruralnu distributivnu mrežu (snage kratkog spoja 745 MVA) preko 3-namotajnog transformatora kako bi se ograničila snaga kratkog spoja sa 15 kV sabirnice. Napredni načini kompenzacije za asinhrone generatore Korištenje stalno priključenih klasičnih kondenzatorskih baterija.5. koje se koriste za popravak faktora snage izaziva mnoge poteškoće u radu.

tako da se iz postojećeg izvora energije dobija najveća moguća efikasnost i iskoristivost u proizvodnji električne energije. . prikazan je tipičan sistem sa konvertorom [1] koji se koristi kao regulator brzine u vjetroelektrani.3. . Za sada je njihova upotreba ograničena na nekolicinu istražnih/demonstracionih projekata. Eksperimentalna instalacija za sada radi dobro. a da je pri tome izbjegnuta mogućnost pojave efekta samopodude. . Na slici 32. Konvertori na bazi energetske elektronike Konvertori na bazi energetske elektronike služe za povezivanje nekih vrsta obnovljivih izvora električne energije i uređaja koji se koriste za skladištenje energije (razne vrste baterija.značajna kapitalna ulaganja. fotonaponske ćelije) u energiju naizmjeničnog napona željene voltaže i sistemske frekvencije 50Hz ili 60Hz.STATCOM je naponski konvertor koji radi kao kompenzator reaktivne snage i na taj način se može u svakom trenutku kompenzirati reaktivna snaga.[1] Razvoju konvertora treba zahvaliti velikom napretku u razvoju poluprovodničke tehnologije a najveći napredak je učinjen u dizajnu upravljačkih sklopova za regulaciju brzine vrtnje velikih motora. [1] 3. Još jedana od prednosti rada sa promjenjivom brzinom je ta što se može reducirati mehanički momenat korištenjem efekata zamašnjaka tokom tranzijentnih perioda. zamašnjaci i sl. naravno da to ima za posljedicu povećanje amplituda nekih od viših harmonika.električni gubici. Ograničavač harmonika SHEM (selective harmonic elimination) je takođe korišten kako bi se selektivno otklonili određeni harmonici nižeg reda. Slika 32. Na taj način omogućen je rad vjetrogeneratora pri različitim brzinama vrtnje. STATCOM (ili ASVC) sastoji se od dva troslojna GTO (gate turn-of thyristor) konvertora spojenih na 12-pulsnu konfiguraciju kako bi se ograničili harmonici. Energija koju on proizvodi pretvara se u istosmjernu a ona se putem invertora pretvara u naizmjeničnu. tako da farma vjetroelektrana radi sa jediničnim faktorima snage (cos φ = 1). Konvertor koji radi kao regulator brzine [1] 38 . Konvertori se mogu koristiti kao i uređaji za upravljanje brzine vrtnje generatora. ali još nije došlo do masovne proizvodnje i upotrebe kompenzatora zasnovanih na energetskoj elektronici.velika složenost (kompliciranost) takvih uređaja.) sa distributivnom mrežom. Ali veliki elektroenegetski konvertori imaju i mnoge nedostake kao što su [1]: . [1] Ovo je jedan od argumenata koji je povećao njihovu upotrebu u vjetroelektranama sa promjenjivom brzinom vrtnje a u posljednje vrijeme počinju da se koriste i u nekim tipovima malih hidroelektrana.„prljanje mreže“ (upotreba energetske elektronike stvara pojavu harmonika i distorziju napona u mreži). Jedna od svima poznatih uloga konvertora na bazi energetske elektronike je da vrše invertovanje istosmjerne energije iz nekog od obnovljivih izvora (npr. željenog napona i frekvencije.

Tipični gubici snage svakog pojedinačnog konvertora su oko 2-3 %, tako da ukupna snaga koju generator proizvodi je na račun gubitaka umanjena za 4-5 %. Ovi gubici mogu se značajno umanjiti, ako samo jedan dio energije prolazi kroz konvertore. (slika 33.) Na šemi se vidi da je na ovaj način varijacija dozvoljenih brzina obrtanja ograničena. Za ovakva rješenja koristi se kliznokolutni motor na čiji je rotor priključen konvertor koji upravlja frekvencijom struje rotora, a samim time i njegovom brzinom obrtanja.

Slika 33. Konvertor regolacije brzine vrtnje kliznokokutne asinhrone mašine [1]

Sa konvertorom koji radi u sva četiri kvadranta omogućen je rad i ispod i iznad sinhrone brzine. Različiti oblici i vrste sistema koji vrše upravljanje na bazi kontrole klizanja testirani su u multi-megavatnom prototipu vjetroturbine, koja je korištena i konstruisana kao dio nacionalnog istraživačkog programa ( u Engleskoj) tokom ranih 80-setih. [1] Ustanovljeno je da ove turbine ne daju dobre rezultate rada, zbog mnogobrojnih problema koji nisu bili vezani za rad elektroenergetskih konvertora i taj koncept je na kraju napušten i odbačen. Bez obzira na taj neuspjeh, nedavno je na tržištu ponuđena komercijalna vjetroturbina 1,5MW i dijametra 60m, opremljena sa IGBT (insulated gate bipolar transistor) i PWM (pulse width modulated) konvertorima u rotorskom strujnom krugu. Vektorsko upravljanje brzinom [1] je moguće korištenjem kliznokolutne mašine kojoj je u rotorski krug vezan upravljački (kontrolabilni) otpornik (resistor), ali u ovom slučaju energiju gubitaka rotora nije moguće vratiti u mrežu nego se ona nepovratno gubi.
3.3.1. Konvertori naponskih izvora

Postoji veoma veliki broj rješenja i načina koji koriste koncept elektoenergetskih konvertora na bazi energetske elektronike, a koji služe da bi se mali distribuirani generatori povezali na mrežu. Ovi uređaji koriste prednosti koje pružaju radne karakteristike različitih poluvodičkih uređaja, koji su dostupni na tržištu i koji se svakim danom unapređuju i razvijaju. Prije nekoliko godina u upotrebi je bio tiristorski invertor koji koristi prirodnu komutaciju i koji se još i danas može naći u upotrebi sa fotonaponskim ćelijama. Ovaj tip opreme ima prednost u tom smislu što su gubici energije veoma mali, ali nedostatak je taj što je faktor snage određen naponom istosmjernog linka i pored toga izaziva pojavu nepoželjnih harmonika u mreži. Teorija kaže da će 6-pulsni invertor koji radi na osnovnoj frekvenciji proizvesti 5-ti harmonik struje amplitude 1/5 (20%) njegove izlazne struje i 7-mi harmonik struje amplitude 1/7 (14%) njegove izlazne struje. Zbog toga, pri upotrebi ove jednostavne tehnologije, javljaju se dodatni troškovi zbog potrebe ugradnje dodatnih filtera i potrebno je određeno vrijeme utrošiti u studije i ispitivanja da bi se utvrdilo da će „zaprljanje „ mreže zbog pojave harmonika biti prihvatljivo za mrežu na koju se ova oprema priključuje. Ove vrste invertora se sve manje koriste u novijim šemama dirtribuirane proizvodnje. [1] Većina modernih konvertora koristi neki od oblika naponskih konvertora, koji sinezuju naponski valni oblik iz naponskih izvora. Na slici 34. prikazan je tipični naponski konvertor. 39

Snaga iz izvora energije napaja jednosmjernu sabirnicu, koja se u najjednostavnijim rješenjima održava na konstantnom naponu radom sistema za upravljanje rada enegretskog izvora. Zatim invertor sinetizira naponski valni oblik koji se koristi da bi se injektirala struja u mrežu preko reaktora Xc i reaktance lokalnog transformatora. Može se zaključiti da je osnovni princip rada naponskog konvertora veoma sličan radu sinhronog generatora. [1] Naime aktivna snaga P koja se injektira u mrežu se kontroliše uglavnom faznim uglom između sinusnog naponskog oblika na izlazu iz konvertora i naponskog oblika u mreži. Dok se reaktivna snaga Q kontroliše relativnim odnosom amplituda dva naponska oblika. Ako je napon na istosmjernoj sabirnici konstantan, konvertor mora vršiti i upravljanje (kontrolu) amplitude sinusnog oblika napona i faznog ugla, da bi mogao upravljati tokovima reaktivne i aktivne snage. Da ne bi došlo do injektiranja harmonika u mrežu, konvertor mora sintetizovati skoro idealan sinusni oblik napona na svom izlazu. Zahtjevi koji se moraju ispuniti da bi se mogao sintetizirati približno sinusan valni oblik izlaznog napona iz istosmjernog izvora su opisani u teoriji i praksi energetske elektronike. Postoje mnoge strategije za modulovanje sinusnog oblika napona, a neke od njih su [1]: - Inverzija koja daje kvadratni oblik napona, je najjednostavnija i zahtijeva najjednostavniju šemu upravljanja, ali i proizvodi najviše harmonika. - Metoda koja koristi tehniku modulacije praćenja referentmog ulaznog signala, tj. poredi referenti signal sa signalom okidanja, je takođe veoma dobro poznata. Najčešće korištena od tih tehnika je sinusoidalna širokopulsna modulacija (PWM) i ona se veoma lako implementira kao hardversko rješenje. - Upravljanje histerezom je način u kojem se izlaznim signalom upravlja unutar referentnih graničnih vrijednosti sa svih strana željenog naponskog oblika. - Programirana PWM (poznata i kao selektivni eliminator harminika, SHEM) u kojoj se koriste sofisticirane optimizacione metode, da bi se odredio potreban ugao okidanja i da bi se eliminisali određeni harmonici. Za jednostavni dvoslojni krug (slika 34.) sinusni oblik struje može se dobiti jedino ako se IGBT uključuju veoma brzo. [1] To izaziva elektične gubitke, koji možda nemaju neki komercijalni značaj u šemi sa velikim generatorima, ali su itekako značajni u šemama malih distribuiranih generatora. Znači da za velike generatore mogu se koristiti rješenja koja koriste višeslojne (višestepene) invertore koji spajaju više naponskih izvora ili se može koristiti kombinacija više invertora zajedno koji vrše transformaciju po fazama i zajedno čine višefazni invertor. Bilo koja tehnika da se izabere uticaće na visinu kapitalne investicije, a ne treba zaboraviti da je ovo jedna od tehničkih grana koja se najbrže razvija, tako da se već sutra može pojaviti invertor koji ima bolju iskoristivost, bolje radne osobine i manju cijenu. Razvoj konvertora ide u tom smijeru da se razvijaju konvertori sa „mekim“ okidanjem, tako da se sve više smanjuju gubitci. Neke vrste rezonantnih konvertora su već u upotrebi u malim fotonaponskim generatorima, i moguće je razviti takvu topologiju koja eliminiše postojanje istosmjernog linka.

Slika 34. Šest pulsni dvoslojni IGBT naponski konvertor [1]

40

Šeme upravljačkih konvertora koje se koriste za upravljanje malim distribuiranim generatorima su veoma slične šemama koje se koriste za upravljanje veliki mašinama. Uglavnom se zasnivaju na teoriji vektora u prostoru i koriste se u dvokordinatnom sistemu. Ovaj način omogućava brzo i nezavisno upravljanje aktivnom i reaktivnom snagom, koja se injektira u mrežu. IEC 909 zahtijeva [1] da se izvrši proračun upravljačkih uređaja koji rade na bazi energetske elektronike i njihov doprinos početnoj struji kratkog spoja (i simetričnoj i početnoj maksimalnoj struji kratkog spoja), ali nije potreban proračun doprinosa stalnoj struji kratkog spoja. U ovim proračunima oni se posmatraju kao ekvivalentni motori sa zakočenim rotorom i strujom 3 puta većom od nominalne struje. Ovo se može smatrati sasvim odgovarajućom aporoksimacijom uređaja energetske elektronike, pri određivanju značaja i uticaja distibuiranih elektrana ove vrste. CIGRE izvještaj o distribuiranoj proizvodnji navodi da je očekivana struja kratkog spoja jednaka nominalnoj struji, a ponašanje invertora u određenoj situaciji će zavisiti i od njegovih izvora napajanje i njegovog upravljačkog uređaja. Kao i kod asinhronih motora i kola sa energetskom elektronikom nisu sposobna da održe (izdrže) trajnu struju kratkog spoja (osim ako nije neko specijalno rješenje ovog slučaja ugrađeno u sam konvertor). Zbog toga rad njihovih zaštitnih uređaja imaju veliki uticaj na rad zaštitnih uređaja u distributivnoj mreži.

41

čiji pravilan rad direktno zavisi od kvaliteta napona kojim su napajani.1. flikeri. strujni harmonici i dr. Određeni poremećaji u kvalitetu električne energije su opisani i definisani raznim tehničkim standardima. valni oblik i simetričnost. Kvalitet električne energije propisan je zakonskim i tehničkim pravilima i standardima. UTICAJ DISTRIBUIRANIH GENERATORA NA KVALITET ELEKTRIČNE ENERGIJE I GUBITKE U DISTRIBUTIVNOJ MREŽI U STACIONARNOM STANJU 4. a to su: prekidi u napajanju. Na slici 35. prikazan je efekat koji na kvalitet električne energije u mreži ima međusobni uticaj generatora/potrošača sa mrežom na koju su vezani. Kvalitet električne energije Distibutivne kompanije imaju obavezu da svojim potrošačina obezbjede neprekinuto napajanje električnom energijom određenog kvaliteta. naponska distorzija.4. Pitanje kvaliteta električne energije kojim se snabdjevaju potrošači. Kvalitet električne energije određuju slijedeći parametri [3]: frekvencija. propadi napona. Slika 35. posebno je dobio na značaju pojavom soficticiranih elektronskih uređaja i računarske tehnike. Izvori poremećaja u kvalitetu električne energije [1] 42 . naponski harmonici. Svaki potrošač koji je priključen na distributivnu mrežu zahtijeva određeni kvalitet napona napajanja i pri tome ga ne interesuje da li je na tu mrežu priključen ili nije distribuirani generator. porasti napona. strujna distorzija. amplituda.

Propadi napona uglavnom su izazvani kvarovima u distributivnoj mreži i imaju negativan uticaj i na distribuirane generatore i na ostale potrošače u mreži. čija je dužina trajanja od polovine periode do jedne minute. Harmonijska distorzija napona [1] je takođe sve češća pojava u mnogim energetskim sistemima. a u niskonaponskoj mreži od +5% do -10% nazivnog napona [6]. treba razmotriti sa posebnom pažnjom.2. Priključivanje ili isključivanje generatora na mrežu može izazvati propade ili poraste napona u mreži. U praksi se dešava [6] da nakon priključenja distribuiranih generatora na ruralnu mrežu (koja je prije priključenja generatora imala normalne i zadovoljavajuće naponske prilike. što u mreži izaziva pojave kratkotrajnog povećanja napona znatno većeg od dozvoljenih vrijednosti za tu mrežu. onda njegovo čak i kratkotrajno povećanje može izazvati neželjena ispadanja pojedinih potrošača sa mreže. jednofazni kratak spoj sa zemljom) ili prilikom procesa isključivanja ili uključivanja velikih potrošača u mreži. te da nema nikakve rezerve za povećanje snage prenosa. I oni obično nastaju zbog kvara u mreži (npr. pri nazivnoj frekvenciji. Na uređaje energetske elektronike ovi poremećaji djeluju tako da oni nepravilno rade. prilikom njihovog puštanja u rad ili zaustavljanja. Prema Tehničkim preporukama za priključenje malih elektrana na EES JP EP BiH [13]. što ima velikih posljedica kada se zna da je riječ o upravljačkim sklopovima. Ovi poremećaji su nešto rjeđi od propada napona. Kvalitet napona u mreži Po važećim Opštim uslovima za isporuku električne energije u BiH napon u distributivnoj mreži srednjeg napona može varirati od +5% do -5% nazivnog napona. Pod propadom napona [27] smatra se smanjenje efektivne vrijednosti napona na vrijednost između 10% i 90% nazivne vrijednosti. Prilikom propada napona lako može doći do isključenja prekidača i osjetljivi regulatori napona će početi da rade neispravno. dok će za isto vrijeme distribuirani generatori (i sinhroni i asinhroni) ubrzavati. 43 . to za posljedicu ima nastanak tranzijentne nestabilnosti. sa mogućnošću proširenja konzuma) distributivna mreža radi sa trajno povišenim naponom i na granici termičke opteretivosti. Dakle došlo je do pogoršanja naponskih prilika u mreži.4. jer ako se desi da je napon u mreži već blizu dozvoljene gornje granice. Da bi se to izbjeglo potrebno je izvršiti dodatna ulaganja u distributivnu mrežu (promjeniti promjer vodiča) i podestiti automatski regulator napona na generatorima tako da ne dolazi do naponskih preopterećenja mreže (takva podešenja ne izaivaju promjenu aktivne snage koju generator proizvodi nego samo promjene u reaktivnoj snazi). Priključenjem distribuiranih generatora na mrežu (zbog sposobnosti generatora da proizvode i troše reaktivnu energiju) u distributivnim mrežama može doći do trajno povišenih ili sniženih napona koji ugrožavaju rad ostalih potrošača na mreži. napon generatora se ne smije razlikovati od napona na mjestu priključenja za više od 10%. ali mogu izazvati i proradu postojeće zaštitne opreme na mreži. kojih prije priključenja distribuiranih generatora nije bilo. pri nazivnoj frekvenciji i koji ima dužinu trajanja do pola periode do jedne minute. Takođe. Tokom ozbiljnih propada napona u mreži potrošači (motori) će usporavati. Porast napona predstavlja [27] povećanje efektivne vrijednosti napona na vrijednosti između 110% i 180% nazivne vrijednosti. [1] povećanje ili pad napona koji izazivaju distribuirane elektrane u distributivnoj mreži. Zbog toga se u rotacionim mašinama (i generatorima i motorima) javljaju dodatni gubici grijanja namota. što za posljedicu ima prekide u napajanju potrošača. kao i parazitski momenti koji djeluju kao dodatno opterećenje na mašinu.

[1] a najčešće ih izazivaju generatori ali mogu nastati i zbog rada potrošača ( najveći uzročnici flikera su vjetrogeneratori). u mreži u stacionarnom stanju mogu izazvati dodatne poremećaje napona (ili trajno povišen ili trajno snižen napon mreže). [1] Oni zbog svoje reaktance koja ima kapacitivni karakter predstavljaju veoma malu otpornost kada su u pitanju viši harmonici struje. Kao što je već ranije navedeno distibuirani generatori povećavaju snagu kratkog spoja distributivne mreže (poboljšanje kvaliteta električne energije). Z s (h) . Nesimetrija napona u mreži može dovesti i do toga da uređaji energetske elektronike injektiraju nazad u mrežu harmonike struje koji se inače ne očekuju (osim ako uređaji nisu tako dizajnirani da prepozanju nesimetrično napajanje iz mreže). Zbog toga veoma lako može doći do pojave rezonancije između kompenzatora (kapacitet) i ostalih induktivnih reaktansi (induktivitet) koji postoje u samom postrojenju ili u mreži. koji koriste uređaje energetske elektronike (bez obzira na vrstu generatora) u mrežu injektiraju harmonike struje. ali zbog injektiranja aktivne snage u mrežu mogu dovesti do stalno povišenog napona u mreži (negativan uticaj).a. tako da se na njih mogu primjeniti isti standardi. koja je priključena na krutu mrežu. impedanca mreže. Može se reći da distribuirani generatori imaju sličan uticaj na kvalitet elekrične energije kao i veliki potrošači. Razlika je u tome što veliki industrijski potrošači teže da su priključeni na jaku mrežu ( sa velikom snagom kratkog spoja). zbog injektiranja indirektne komponente (sistem simetričnih komponenti). Nesimetrija napona u mreži izaziva povećanje gubitaka u rotacionim mašinama (pojava parazitskih momenata) i njihovo pretjerano zagrijavanje. zavisi od frekvencije.1) Na slici 36. dok distribuirani generatori ako se priključe na slabu mrežu. [1] Na slici 35.U praksi se često sa asinhronim mašinama ( generatori i motori) koriste kompenzatori za popravak faktora snage. Efekat koji izazivaju je treperenje svjetla (zbog toga su i dobili ime) vidljivo ljudskom oku kod sijalica sa žarnom niti. Ako generator iz bilo kog razloga radi i proizvodi nesimetričan napon. prikazan je potrošač koji injektira poremećaje u distributivnu mrežu. do prekoračenja dozvoljene visine napona za koju je mreža dimenzionisana. prikazani su poremećaji koje distribuirani generator unosi (izaziva) u mreži. Ponašanje distribuiranih generatora kada se dese poremećaji u mreži veoma je slično ponašanju velikih potrošača. Distributivna mreža predstavljena je ekvivalentnom impedancom distributivne mreže Z s (h) . [1] Uticaj „idealnog“ distribuiranog generatora priključenog na distributivnu mrežu prikazan je na slici 36. Svi distribuirani generatori. Potrošač je predstavljen kao izvor distorzije struje I d (h) . Flikeri napona su dinamičke promjene napona mreže.b. on u distributivnoj mreži. Zbog sposobnosti distribuiranih generatora da injektiraju i da proizvode reaktivnu snagu. povećavaju ukupnu snagu kratkog spoja mreže. na mrežu je priključen idealan distribuirani genertator. tako da je predstavljena kao funkcija broja harmonika (h). Na slici 36. koji je predstavljen pomoću idealnog naponskog izvora i generatorske impedance Z g (h) . pa se sa te strane gledano može reći da imaju pozitivan uticaj na kvalitet napona. tj. jer to obično za sobom povlači i dobar kvalitet električne energije. izaziva nesimetriju napona u mreži. a uticaj ostalih potrošača je zanemaren. [1] Za „idealan“ generator smatra se da proizvodi idealnu sinusoidalnu struju. Primjenom Ohm-ovog zakona dobijamo formulu za izračunavanje distorzije napona u mreži koju izaziva potrošač: Vd ( h) = I d ( h) Z s ( h) (4. Primjenom principa 44 .

dok impedanca generatora Z g može biti ili tranzijentna ili sinhrona reaktanca generatora.2) Vd' = Vd (h) Z s ( h) + Z g ( h) Dakle idealani distribuirani generator povećava snagu kratkog spoja u distributivnoj mreži. 45 . Distorzija napona se sada računa kao: (4. kao i relativni fazni pomaci. zavisno od frekvencije promjene struje I d . Priroda potrošača koji injektira distorziju struje u mrežu. Za osnovni strujni harmonik Z s je osnovna impedansa mreže. za određivanje vrijednosti distorzije struje u obzir se moraju uzeti njihove frekvencije. Uticaj „idealnog“ distribuiranog generatora na kvalitet napona mreže [1] Na sličan način se može proračunati i harmonik napona.superpozicije. Za proračun nesimetrije napona mora se koristiti indirektna impedansa (sistem simetričnih komponenti). [1] Slučaj je pojedostavljen do te mjere da se zanemaruju reaktanse potrošača i distribuiranog generatora. iz istu injektiranu struju distorzije I d (h) . za frekvenciju f = 50Hz. samo je u tom slučaju potrebno poznavati harmonijske impedance. određuje vrijednosti impedansi.3) Vd'' = Z s ( I d + I g ) Prilikom izračunavanja distorzije napona. dobijamo novu vrijednost distorzije napona: Z g ( h) (4. Ako fazni pomak između strujnih harmonika nije poznat. Slika 36. onda se oni računaju kao korjen zbira kvadrata vrijednosti svakog harmonika. Naravno da u praksi ne postoji „idealan“ distirbuirani generator. te da i on proizvodi i injektira u mrežu određenu distorziju struje (slika 37).

Takođe njima treba dodati sporije promjene koje su izazvane meteorološkim promjenama u brzini vjetra.Slika 37. mjerenja. Za sve navedene analize potrebno je posjedovati specijalizirane računarske programe i biti obučen za rad na njima. zbog same dinamike turbine. Uticaj distribuiranog generatora na distorziju napona u distributivnoj mreži [1] Iz predhodnih jednačina može se vidjeti kakav uticaj distribuirani generator ima na kvalitet energije u mreži. Davidson [1] je proveo sveobuhvatna. [1] Za posmatranje uticaja distribuiranih generatora na kavlitet električne energije u mreži. dok za asinhroni motor (fiksne brzine) mora se pronaći način da se izbjegnu tranzijentne promjene napona u mreži. Mogu se pojaviti i brže promjene snage (frakvencije nekoliko Hz). Rad sa fiksnom brzinom. Od nedavno se razvijaju i programi koji omogućavaju proučavanje uticaja distribuiranih generatora na flikere u mreži. za dati slučaj. Dobro modelovanje potrošača je od posebne važnosti. Svaka turbina u farmi je imala 46 . Te varijacije su izazvane turbulencijom vjetra i efektom „sjene tornja“ (smanjenje brzine vjetra blizu tornja). moguće je izvršiti i elektromagnetnu analizu. a samim time i naponu mreže. jer se neke od brzih promjena snage ne prenose u mrežu zbog njihovog prigušenja na zamašnjaku rotora. mreže i potrošača. da bi istražio utjecaj farmi vjetrogeneratora na kvalitet električne energije u 33 kV distributivnoj mreži. Takođe za proračun harmonika postoje softveri koji mogu veoma dobro simulirati i prikazati distorziju napona u mreži koju uzrokuju injektirane harmonične komponente struje. asinhronog generatora sa malim klizanjem će izazivati ciklične promjene u izlaznoj snazi. jer su oni u stanju da priguše veliki broj harmoničnih komponenti i značajno utiču na amplitudu harmonika napona u mreži. dvogodišnja. Ovdje problem predstavlja određivnje harmoničnih impedanci generatora i opterećenja. Jedan vjetrogenerator može biti snage i do 1. čija je frekvencija jednaka prolasku lopatice pored tornja ( oko 1 Hz za velike turbine).5 MW . u vremenskom domenu. najbolje je uzeti primjer vjetrogeneratora. Za dizajn sa elektroenergetskom elektronikom (konvertorima) veoma pažljivo se mora ispitati harmonička distorzija napona mreže. jer kvalitet električne energije ima veliki značaj za njega. stanja u mreži kada je na nju priključen distribuirani generator. Rad sa promjenjivom brzinom okretanja ima prednosti. Mjerenja su vršena na farmi vjetroelektrana od 7. Ako je potrebno. Za sada ti programi se ograničavaju na specificirane generatorske tehnologije. Ovi efekti izazivaju periodične pulzacije snage. Za preciznije proračune uticaja distribuiranih generatora na kvalitet električne energije u praksi postoje dobro razvijeni softveri. u praksi se često dešava da je priključen na mrežu velike impedance . [1] Na turbinu će biti prilkjučen ili asinhroni generator (fiksne brzine vrtnje rotora) ili će biti dodata i energetska elektronika (za promjenjivu brzinu rotora). Tokom normalnog rada vjetroturbina kontinuirano proizvodi promjenjivu izlaznu snagu.2 MW koja se sastoji iz 24 x 300 KW asinhronih generatora sa fiksnom brzinom obrtanja rotora. koja je priključena na 33 kV slabu (nadzemnu) mrežu sa snagom kratkog spoja od 78 MVA. koji za analizu koriste mnogo kompleksnije i preciznije modele generatora.

• Kada je farma vjetroelektrana u pogonu. izazvalo je dramatično smanjenje indirektne komponente napona u mreži sa 1. mašine za mljevenje i lomljenje kamena. Flikeri napona Dakle. proizvodnja injektiranje aktivne snage i realna otpornost mreže otprilike su jednaki apsorbovanoj reaktivnoj snazi i induktivnoj otpornosti 33 kV mreže. u ovom slučaju. Ovaj porast je najvjerovatnije uzrokovan paralelnom rezonancijom između induktiviteta namotaja generatora i kapaciteta kondenzatorskih baterija. sa velikim brojem malih asinhronih generatora. ali je smanjio standardnu devijaciju napona. Priključenje generatora na distributivnu mrežu povećalo je snagu kratkog spoja. Ali ipak treba znati da će uticaj distribuiranih generatora na distributivnu mrežu varirati od slučaja do slučaja.5 % na manje od 0. koji su aproksimirani samo jednim velikim generatorom. tako da su na udaru velikih turbulencija vjetra. na kopovima uglja i dr. pa su i različiti nacionalni i tehnički standardi koji definišu pojavu flikera u mreži uglavnom zasnovani na promjenama napona tog tipa. Dobijeni rezultati su veoma interesantni i pokazuju kompleksan odnos između efekta povećanja snage kratkog spoja distributivne mreže zbog priključenja farme vjetroelektrana (popravak kvaliteta električne energije) i malog pojačanja naponskih harmonika zbog pojave rezonancije između generatorskih namotaja i kondenzatorskih baterija. zahtijeva veliku pažnju i opreznost. Takođe. 47 . Dakle u praksi uticaj distribuiranih generatora se mora ispitati za svaki pojedini slučaj posebno. koji imaju efekat treperenja svjetla (sijalica sa žarnom niti) i koje uglavnom izazivaju generatori ili potrošači. [1] filkeri napona su dinamičke promjene napona mreže. proučavanje uticaja grupe velikog broja malih generatora. Ljudsko oko je najosjetljivije na varijacije svjetlosti koje izaziva frekvencija promjene napona od oko 10Hz. U mnogobrojnim istraživanjima pokazan je povoljan uticaj na kvalitet električne energije (efekat povećanja snage kratkog spoja u mreži). Osim distibuiranih generatora (ugl. ali je efekat veoma mali na napon mreže u stacionarnom stanju. na slabu ruralnu mrežu. dolazi do malog povećanja ukupne distorzije naponskih harmonika. time se povećala stabilnost mreže. što znači da se asinhroni generatori povukli i apsorbovali indirektnu komponentu struje.4 %. Kako je i očekivano. Mjerenja su vršena na mjestu konekcije na distributivnu mrežu i na dva vjetrogeneratora. Ovo je kompleksan spoj efekta povećanja snage kratkog spoja mreže i izazivanja fluktuacije struje. prespajanjem (preklapanjem) namota generatora. • Farma vjetroelektrana lagano smanjuje napon flikera koji su mjereni na mjestu priključenja na distributivnu mrežu. • Povezivanje većeg broja generatora na mrežu. Uglavnom je izazvano povećanje 5-og i 7-og harmonika pri maloj brzini obrtanja i velikoj impedansi namotaja svakog generatora koji je u pogonu.mogućnost rada u dvije brzine. zavisno od specifičnih okolnosti. velike mašine u pilanama. Ovi rezultati su tipični za slučaj priključenja farme vjetroelektrana. Detaljni zaključci su slijedeći: • Rad farme vjetroelektrana lagano je povećao napon u 33 kV mreži. Vjetroturbine su smještene na visini od 400m na složenom brdovitom terenu. Na njih su spojene kondenzatorske baterije za popravak faktora snage. koje bi se uključivale svaki puta kada bi se generator počeo obrtati. na račun povećanja svojih gubitaka i povećanog zagrijavanja namota generatora. asinhronih) izvori pojave flikera mogu biti i potrošači koji izazivaju velike fluktuacije napona i to: elektrolučne peći.

Uticaj distribuiranih generatora na pojavu flikera u distributivnoj mreži je itekako značajan. zbog toga što[1]: • Često se koriste relativo veliki generatori u poređenju sa ostalim potrošačima na mreži. • Često startaju i često se zaustavljaju. • rad fotonaponskih (solarnih) generatora. jer zavisi od izvora energije (obnovljivi izvori). kod krajnjih potrošača. Tako za vjetrogeneratore (jedna od mogućih procedura mjerenja). [1] Nakon toga tako dobijene promjene napona ubacuju se u algoritam za proračun 48 . Slika 38. Možemo zaključiti da se vrijednost Pst mijenja linearno u odnosu na amplitudu promjene napona uključujući i frekvenciju promjena napona. • rad vjetroturbine (vjetrogeneratora). uz poznavanje podataka o snazi kratkog spoja i odnosa X/R distributivne mreže. Zavisnost promjene ΔV / V ( %) u odnosu na broj promjena napona u minuti prikazana je na slici 38. posebnu pažnju treba obratiti na [1]: • proces konekcije i diskonekcije generatora na mrežu. Pst vrijednost se dobija određenim algoritmom koji je zasnovan na mjerenju napona mreže i stepena neugodnosti koju treperenje svjetlosti izaziva ljudskom oku za vrijeme od 10 minuta. mjeri se promjena struje i promjena napona na izlazu iz generatora i onda se ti podaci koriste za proračun promjene napona u mreži. [1] Određivanje flikera napona uzrokovanog fluktuacijama u izlaznoj aktivnoj snazi distribuiranog generatora je dosta složeno. karakteristika generatora i impedance mreže. Procentualna promjena amplitude sinusnog oblika napona u zavisnosti od broja promjena u minuti [1] Faktor dugotrajnog kolebanja napona .flikera (Plt) za vremenski period od 2 h dobije se kada se nađe korijen iz zbira kvadrata dvanaest uzastopnih Pst. jer kako je već spomenuto i odnos X/R distributivne mreže itekako ima uticaja na pojavu i nivo flikera. Jednostavna mjeranja promjene napona na izlazu (izlaznim terminalima) generatora nisu dovoljna da bi se odredio nivo flikera u mreži tj. Da bi se izbjegao nastanag flikera. Flikeri se uglavnom mjere [1] tokom 10 minutnog perioda i na taj način dobijamo faktor kratkotrajnog kolebanja vrijednosti napona – flikera (Pst). • U mrežu mogu injektirati kontinuirano promjenjivu snagu (koriste izvor energije promjenjive snage).

Ako je veći broj distribuiranih generatora priključen na distibutivnu mrežu i ako je njihova promjena aktivne snage neusklađena onda se njihov ukupni doprinos na pojavu flikera u mreži smanjuje i može se računati prema formuli [1]: ΔP 1 Δp = P n p (4. Razlika između invertora i ispravljača je ta. biće značajan. zasnovani na tiristorskoj tehnologiji. Δp promjena izlazne aktivne snage jednog generatora. Ovo je dobro poznata i široko rasprostranjena tehnologija koja je korištena u industrijskim postrojenjima kao osnova za visokonaponski ispravljač struje. Harmonici Distibuirani generatori izazivaju pojavu harmonika u distributivnoj mreži na više načina. prikazan je jednostavan strujni konvertor [1] (6-pulsni tiristorski most) koji je namjenjen za upotrebu sa fotonaponskim ćelijama ili vjetrogeneratorima.flikera i tek tada se dobija doprinos vjertogeneratora nastanku pojave flikera u distributivnoj mreži. Uređaji energetske elektronike koji se koriste kao oprema koja omogućava pravilan rad generatora i koja služi da bi se generatori mogli povezati na distibutivnu mrežu. Dozvoljeni nivoi flikera razlikuju se u zavisnosti od propisanih nacionalnih i tehničkih standarda. 49 .6. obično se vrijednosti Pst za apsolutnu vrijednost flikera u mreži kreće do 1 . a kod invertora je taj ugao paljenja veći od 90o. U praksi je pokazano da je sinhroni rad moguć. Konvertori na bazi energetske elektronike koji služe za povezivanje distribuiranih generatora veće snage (>1 MW) na mrežu.flikera (A1) mora biti ≤ 0. Prema dostupnim podacima. njihov uticaj na pojavu harmonika u mreži. ali da traje vrlo kratko. mogu doći u rezonanciju sa ostalim reaktansama induktivnog karaktera. Pored toga. Sinhroni i asinhroni distributivni generatori povećavaju harmonijsku impedansu mreže i na taj način omogućavaju pojavu harmonika i iz drugih harmonijskih izvora u distributivnoj mreži. još uvijek nisu u širokoj upotrebi. Kada se to desi. U BiH prema Tehničkim preporukama Elektroprivrede BiH za priključenje malih elektrana na EES [13] .1“ . [1] U zadnjih 5 – 10 godina. tako da se uticaj na flikere u mreži povećava linearno. kapacitivnosti kompenzatora. ali treba ih očekivati veoma brzo. što je ugao paljenja tiristora kod ispravljača od 0o do 90o. jer u prirodi vrlo brzo dođe do promjene u brzini vjetra. na pragu elektrane : „Faktor dugotrajnog kolebanja napona . ali prije njih u upotrebi su bili (i danas se koriste) konvertori.4) gde je n broj generatora. uobičajeno je da se koriste naponski konvertori na bazi energetske elektronike. koji se koriste za popravak faktora snage asinhronih generatora. obzirom da je napredak u toj vrsti tehnologije svakodnevan. a za Plt do 0. ΔP promjena izlazne aktivne farme vjetroelektrana. uzrokuju (zbog svojih radnih karakteristika) pojavu harmonika napona i struje u distributivnoj mreži. sinhronizam i u tom slučaju promjene izlazne aktivne snage se sabiraju. p aktivna snaga jednog vjetrogeneratora. Može se desiti da u nekim slučajevima veći broj vjetrogeneratora upadne u tzv. Moguće je uvesti i korektivni faktor koji je određen godišnjom promjenom brzine vjetra. P aktivna snaga farme vjetroelektrana. Na slici 39.

robustan i jeftin. je već ranije spomenuti i opisani IGBT uređaj sa slike 34.. Još jedan od nedostataka ovakve vrste rješenja je nemogućnost rada u ostrvskom režimu ako se za izvor upravljačkog signala koristi napon mreže.3 5-7 5-7 17 0 4-5 0-1 19 0.125 3-5 0-1 50 .5 7-11 1 11 0.visoka harmonijska karakteristika (uzročnik nastanka harmonika). kako bi se spriječio nastanak harmonika određene frekvencije. kako bi se izbjegla interakcija sa konvertorom. koji se mora održavati na „sigurnom“ nivou da bi se spriječila pogreška prilikom komutacije. Harmonici koji preostanu nakon filtriranja mogu se ukloniti korištenjem EMC regulatora.16 8-9 8-9 13 0. Moderni ekvivalent opremi tipa prikazanog na slici 39. Bez obzira na to. Tabela 8. Ovo ima efekat potpunog ukidanja harmonika nižeg reda.Slika 39. Harmonijska karakteristika za ovaj uređaj prikazana je u tabeli 8 i može se izvršiti poređenje sa do sada korištenim upravljačkim uređajima velikih mašina koji rade na bazi komutatora sa prirodnom komutacijom.9 5 2. Postoji potreba i mogućnost spajanja filtera na određenu generatorsku opremu. Ali opet treba uzeti u obzir svu kompleksnost transformatorske opreme i generatora. tako da se i danas zadržao u upotrebi. Uređaji za popravak faktora snage i filteri su obično podešeni (prilagođeni) visokonaponskoj strani transformatora. što je u svakom slučaju prednost nad rješenjem gdje se energija harmonika pomjera na viši nivo bržim okidanjem i preklapanjem kao kod konvertora sa prisilnom komutacijom. . Jednostavni 6-pulsni tiristorski konvertor [1] Ova tehnologija ima slijedeće nedostatke [1]: . [1] mogu se popraviti korištenjem višestepenih mostova spojenih preko transformatora sa dva sekundarna namotaja sa različitom grupom spoja. Faktor snage [1] je određen istosmjernim naponskim linkom. uređaj ovakve vrste je vrlo jednostavan. Loše harmonijske performanse.8 21-26 2-4 7 0. Tipične harmonijske struje za uređaj koji sintetizuje sinusnu izlaznu struju (IGBT) i njihovo poređenje sa strujama 6-pulsnog i 12-pulsnog industrijskog upravljačkog uređaja [1] Harmonijske struje u mreži % Broj harmonika IGBT 6-pulsni upravljač 12-pulsni upravljač 1 100 100 100 3 1. IGBT uređaj (sintetizuje sinusni oblik struje na izlazu) koristi prekidanje (okidanje) pri frekvenciji od nekoliko kHz da bi se na izlazu dobio sinusni oblik i na taj način su eliminisani harmonici nižeg reda.veoma loš faktor snage.

je zbog veće frekvencije okidanja uređaja (2-6 kHz). Način rada generatora sa stalno uključenim uređajem za mekani start.6) R se dobije iz proračuna gubitaka u transformatoru. Transformator se modeluje na isti način [1]: Z th = Rh1 / 2 + jX t h (4. Primjer jednostavnog modela asinhronog generatora sa priključenim kompenzatorom.Može se vidjeti da je na ovaj način smanjen uticaj struja nižih harmonika. lakše filtrirati. Za ovaj način rada vezane su komplikacije u smislu da ako se pokuša promjeniti ugao paljenja tiristora kako bi se smanjilo injektiranje harmonika u mrežu. tada automatski dolazi do varijacije napona koji se dovodi generatoru. a vrijednosti amplitude harmonijskih struja u praksi značajno se razlikuju od teorijskih vrijednosti. a to ima za posljedicu izazivajne dinamičke nestabilnosti rada samog generatora. Mogu se koristiti i kompleksniji modeli asinhronih mašina. ali zbog jednostavnije aproksimacije korištena je ekvivalentna impedanca indirektne komponente (sistem simetričnih komponenti) i smatra se da se odnos X/R održava konstantnim sa uvažavanjem broja harmonika. Slika 40.5) ' gdje je. Dodatno. Tiristorski uređaji. Sinhroni generator može se modelovati serijskom vezom reaktance i impedance [1]: ' Z gh = Rh1 / 2 + jX d' h (4. a X t je reaktansa transformatora u kratkom spoju. harmonijska impedansa mreže povećava se kada se na nju spoji distribuirani generator. prikazani su tipični podaci harmonijske impedance za grupu asinhroni generator – transformator. Na slici 41. X d' je subtranzijentna reaktansa generatora i h je broj harmonika. zavisno od ugla paljenja tiristora. koristi se kada se nastoje smanjiti gubici u asinhronom generatoru koji radi sa niskom izlaznom snagom. R otpornost generatora (dobije se iz proračuna gubitaka u generatoru). Model grupe asinhroni generator – transformator sa priključenim kompenzatorom (za popravak faktora snage) za analizu harmonika [1] 51 . Kako je već ranije spomenuto. Za primjer je uzet 600 kW asinhroni generator. izlaznu struju iz uređaja koji sintetizuje sinusni oblik (IGBT). [1] gledano sa strane transformatora (vrijednost impedance na terminalima transformatora). koji se koriste za meki start distribuiranih generatora (asinhronih). U slučaju da se iz nekog razloga. Ali pošto se uređaji za meki start generatora koriste relativno kratko vrijeme (nekoliko sekundi) onda se i njihov uticaj na stvaranje harmonika u mreži može zanemariti. danas se veoma često koriste u praksi. predstavljen je na slici 40. [1] Rad tih uređaja takođe izaziva pojavu harmonika različitog reda. ovaj uređaj ne premosti nego on ostane u funkciji onda je njegov doprinos harmonijskoj distorziji itekako značajan.

vrijednost struje višeg harmonika svedena na snagu kratkog spoja na mjestu priključenja na mrežu. 0. Promjena (vrijednosti) impedance u zavisnosti od broja harmonika za grupu asinhroni generator-transformator [1] Može se vidjeti da impedansa bez uređaja za popravak faktora snage raste gotovo linerano sa povećanjem broja harmonika (niži broj harmonika. Dozvoljene struje viših harmonika prema Tehničkim preporukama JP EP BiH [13] se provjerava izrazom I nhdoz = I nhs ⋅ S ks (4. [1] Za područje koje pokriva Elektroprivreda BiH važe propisane vrijednosti harmonika koje ne smiju biti prekoračene. manja impedansa).3 0. 7. Možemo izvući zaključak.2 25.5 0. Tabela 9.7 0. I nhs (A/MVA).dozvoljena vrijednost struje višeg harmonika na naponskom nivou generatora.3 0. Serijska rezonancija će izazvati povećanje struje koja teče u kompenzator. 19.3 0. će imati veliki uticaj na pojavu harmonika u distributivnoj mreži. Kada se priključi kompenzator dolazi do drastičnih promjena u ponašanju harmonijske impedance. između 4-og i 5-og harmonika. Sadržaj viših harmonika koji ne smije biti prekoračen [6] I nhs (A/MVA) Redni broj višeg harmonika (n) 3.3 0. 5. 1. 23. i paralelne rezonancije između induktivitene generatora i kapaciteta kompenzatora. [6] Te vrijednosti navedene su u tabeli 9. 11. 13. 17. Lako se primjećuje da dolazi do serijske rezonancije između kapacitivnosti kompenzatora i induktivnosti transformatora.0 0.7) gdje je I nhdoz (A). oko 9-og harmonika. da svaki izvor harmonika reda manjeg od 11 (bez obzira da li je to distribuirani generator ili neki veliki industrijski potrošač ili veliki kompenzator).2 52 . dok će paralelna rezonancija izazvati harmonijsku distorziju napona u mreži.Slika 41. tako da je potrebno izvršiti ozbiljnu harmonijsku analizu.

loš kvalitat elektirične energije u mreži ima negativan uticaj na rad distribuiranih generatora (posebno onih koji koriste obnovljive izvore energije). Sinhrone mašine se u slučaju nesimetrije ponašaju slično kao kavezna asinhrona mašina. nego i sinhrone. 13]: • Zbog proizvodnje ili potrošnje reaktivne energije od strane distribuiranih generatora. Ako ne dođe do nekih posebnih rješenja. • Distribuirani generatori u distributivnoj mreži izazivaju pojavu flikera – dugotrajnih fluktuacija napona. • Ako se na mrežu spoji više jednofaznih generatora koji nisu izbalansirani po fazama. Do njih dolazi prilikom starta ili naglog isključenja distribuiranog generatora. te zbog toga izazivaju nepoželjnu proradu zaštitnih uređaja. Naime ako se desi da veliki broj kućnih (jednofaznih) generatora bude priključen na mrežu i ako oni budu neravnomjerno raspoređeni po fazama. 53 . Nesimetrija napona Trofazne asinhrone mašine [1] imaju malu impedansu za indirektnu komponentu napona. tako da oni nemaju negativan uticaj na pojavu nesimetrije u mreži. Uređaji energetske elektronike u slučaju nesimetrije povećavaju broj nekarakterističnih harmoničnih komponenti koje injektiraju u mrežu. naravno uz odgovarajuću prekostrujnu zaštitu. Pored navedenih uticaja distribuiranih generatora na mrežu. što pozitivno utiće na kvalitet električne energije. tako da može doći do neželjenih ispadanja generatora sa mreže. distribuirani generatori bi trebali biti dimenzionisani tako da podnesu nesimetriju u mreži od 1%. • Distribuirani generatori i njihova prateća oprema u distributivnoj mreži izaziva harmonijsku distorziju napona. Uticaj distribuiranih generatora na kvalitet električne energije Uticaj distribuiranih generatora na kvalitet električne energije u distributivnoj mreži je [1. može se povećati ako se poveća broj kućnih generatora (kombinovani grijanje-proizvodnja električne energije). jer su ti generatori uglavnom jednofazni. dolazi do pojave nesimetrije u mreži. Na nesimetriju u mreži nisu samo osjetljive asinhrone mašine.Ako struja za neki red n višeg harmonika prelazi dozvoljenu vrijednost.2%Un i za harmonike višeg reda: <0. Dopuštene vrijednosti su za treći i peti harmonik [13]: <0. tada ponovno dimenzionisanje i zamjena neodgovarajuće zaštitne opreme izaziva dodatne troškove. Kod distribuiranih malih hidroelektrana sa frekventnim pretvaračima neophodno je provjeriti i uticaj na MTK uređaje. • Priključenjem distribuiranih generatora povećava se snaga kratkog spoja distributivne mreže. Trenutno većina distribuiranih generatora su trofazni. u distributivnoj mreži može doći do značajnih trajnih smanjenja ili povećanja naponskog nivoa. [1] što se distribuirane proizvodnje tiče. • Uticaj na propade ili poraste napona je takođe značajan. problem pojave nesimetrije u distributivnim mrežama će postati itekako značajan. Problem. U praksi je zabilježeno neželjeno ispadanje distribuiranih generatora sa distributivne mreže zbog pojave nesimetričnog napona u mreži. koji takođe imaju negativan uticaj na rad opreme (posebno elektroničkih uređaja). 6.1%Un. koja ima itekako negativan uticaj na potrošače. tada se za taj red provjerava i napon višeg harmonika. ali ako je ta nova snaga kratkog spoja veća od one na koju je dimenzionisana zaštitna oprema. tako da ako se na njihovim stezaljkama pojavi nesimetrija u naponu oni će povući velike struje koje će dovesti do dodatnog zagrijavanja i pojave parazitskih momenata (dodatni teret).

pojave flikera napona. To se odnosi na analizu naponske harmonijske distorzije. pojave nesimetrije u mreži i svih ostalih relavantnih parametara.Dakle prije priključivanja distribuiranog generatora na distributivnu mrežu.godine usvojila Tehničke preporuke koje su obavezujuće za sve ubuduće planirane distribuirane elektrane. kako bi se problemi koji su se do sada pojavljivali u praksi sveli na minimum. Način priključivanja asinhronog i sinhronog generatora na niskonaponsku mrežu [13] 54 . kao i na već postojeću situaciju u mreži. treba obratiti posebnu pažnju na analizu uticaja distibuiranih generatora na kvalitet električne energije u mreži. Zbog svih tih problema Elektroprivreda BiH je 2001. Na slijedećim slikama (Slika 42. i 43. Slika 42.) prikazan je način priključenja distribuiranih generatora na disributivnu nisko naponsku mrežu prema Tehničkim preporukama JP EP BiH [13].

Način priključivanja grupe asinhronih i sinhronih generatora na niskonaponsku mrežu [13] 55 .Slika 43.

daleko od potrošača koji mogu potrošiti proizvedenu energiju. Uticaj distribuiranih generatora na gubitke u distributivnom sistemu Uticaj distribuiranih generatora na gubitke u distributivnim mrežama. Prije puštanja u rad malih hidro elektrana distributivni gubici su kod opterećenja konzuma 2861 kW/ 541 kVAr iznosili 2. dok su se gubici nakon priključenja elektrana. Primjer priključenja tri male hidroelektrane na distributivnu mrežu poslovnice Gornji Vakuf [6] 56 .) Slika 44.4.61% u odnosu na opterećenje konzuma.76 %. Ako se distribuirani generator priključi na jaku distributivnu mrežu. Za primjer povećanja gubitaka u praksi [6] uzeto je distributivno područje poslovnice Gornji Vakuf na koju su priključene 3 male hidroelektrane ukupne instalirane snage 2978 kW.3. onda se energija koju distribuirani generator injektira u mrežu odmah troši. tako da se gubici u takvim distributivnim mrežama značajno povećavaju. blizu centra velike potrošnje (veliki gradovi. skraćuje se put koji energija treba da pređe do potrošača i samim time se smanjuju i gubici prenosa u distributivnoj mreži. pri istom konzumu i proizvodnji elektrana 2600kW/781KVAr popeli na čak 30. industrijske zone i sl. Ti gubici nastaju jednim djelom zbog neadekvatnog tehničkog rješenja priključenja elektrana na mrežu. može biti pozitivan ali i negativan. U praksi je zabilježen veliki porast distributivnih gubitaka. Primjer je veoma ilustrativan jer su sve tri elektrane priključene na kraju radijalnih distributivnih vodova gdje ne postoje tehnički uslovi za normalan rad (slika 44. Ali najčešće su distribuirani generatori priključeni na slabe. dok maksimalno vršno opterećenje dostiže oko 3 MW. dok drugim dijelom ti su gubici izazvani nedozvoljenim režimom rada elektrane.). ruralne mreže. Isto distributivno područje ima na sebe priključen konzum koji u trenutku minimalnih opterećenja preuzima 1 MW. nakon priključenja distribuiranih generatora na slabu mrežu.

Slika 45. a gubici u distributivnoj mreži su bili za 45. 57 .948 kapacitivno. Za analizirani slučaj. režim rada generatora koji je u skladu sa prilikama u distributivnoj mreži. ukupna prividna snaga je iznosila S=675kVA. a u mrežu injektira aktivnu snagu. U tabeli 10.Skoro sve elektrane koje se danas grade ili su planirane za izgradnju u BiH nalaze se na mjestima jako udaljenim od izvornih 110/x kV ili 35/x kV. Zavisnost gubitaka u mreži u odnosu na faktor snage ( cos φ) i aktivne snage koju generator injektira u distributivnu mrežu prikazana je na slici 46. Taj problem (neadekvatnog tehničkog rješenja priključenja) nastoji se rješiti „Tehničkim preporukama za priključenje malih elektrana na elektroenergetski sistem JP EP BiH“ usvojenim 2001. sa distributivnim vodovima koji nisu planirani i prilagođeni za priključenje distribuiranih generatora. [13] Na istom primjeru [6] (slika 44. jer je u tom području generator poduzbuđen i on iz mreže vuče reaktivnu snagu. U tom slučaju značajno rastu gubici u distributivnoj mreži. u mrežu je injektirana snaga P=640 kW. prikazan je za konkretan slučaj [6] (mala hidroelektrana Jelići) uticaj faktora snage generatora na gubitke u distributivnoj mreži (Pg). Slika 45. Pogonska karta distribuiranog generatora male hidroelektrane Jelići Ako distribuirani generator radi u kapacitivnom režimu rada (crveno područje) onda on iz mreže vuče reaktivnu snagu. koje su obavezujuće za sve novoplanirane distribuirane elektrane. kada je mala hidroelektrana Jelići radila sa cos φ = 0.) obrađen je i slučaj povećanja distributivnih gubitaka zbog nedozvoljenog (neadekvatnog) režima rada distribuiranog generatora. Zelenom bojom je označeno dozvoljeno područje rada prema Tehnološkim preporukama JP EP BiH. dok je reaktivna snaga koju je elektrana vukla iz distributivne mreže iznosila Q=214 kVAr. a to znači da generator treba da proizvodi i u mrežu injektira reaktivnu snagu. što se tiče distributivne mreže. prikazuje pogonsku kartu rada generatora male hidoroelektrane Jelići. godine.7% veći nego da je elektrana radila u induktivnom režimu. tj. Crvenom bojom je prikazano nepoželjno područje rada.

00 0. 5] Da bi se izbjegao negativan uticaj distribuiranih generatora na gubitke u distributivnoj mreži potrebno je primjeniti odgovarajuća tehnička rješenja za priključenje distribuiranih generatora na mrežu. 94 8 1. 99 p 1 ca p 0. [6] U BiH zbog karakteristika distributivnih mreža (radijalni nadzemni vodovi – induktivni karakter) poželjno je da distribuirani generatori proizvode i u mrežu injektiraju određene iznose reaktivne snage. d 94 8 in 0.). d 88 6 in d kW Pgub Slika 46.991 cap 1. [1.000 0.984 cap 0.948 cap 0. 6] 58 .948 ind 0. Uticaj faktora snage distribuiranog generatora na gubitke u distributivnoj mreži (Pg) [6] Pored negativnog uticaja na gubitke u distributivnoj mreži rad sinhronih distribuiranih generatora u kapacitivnom režimu je nepovoljan i za sam generator.985 ind 0.886 ind Pgub S (kVA) 675 650 646 640 649 675 722 Pg (kW) 127 105 101 94 89 87 91 140 120 100 80 60 40 20 0 ca 0. [1.Tabela 10. generatori koji rade u poduzbuđenom (kapacitivnom) režimu rade veoma blizu granice svoje statičke stabilnosti i dolazi do dodatnih nepotrebnih zagrijavanja namotaja (termička granica). Uticaj faktora snage distribuiranog generatora na gubitke u distributivnoj mreži (Pg) [6] P (kW) 640 640 640 640 640 640 640 Q (kVAr) -214 -115 -86 -16 110 213 334 cosfi 0. a što se može vidjeti sa pogonske karte generatora (slika 45. 98 p 4 ca 0. kao i urediti određena mrežna i tržna pravila kojima bi se distribuirane elektrane stimulisale da rade u režimu koji doprinosi smanjenju a ne povećanju gubitaka u distributivnoj mreži. za njih je povoljno kada generatori troše (iz mreže vuku) reaktivnu snagu. tako da i pri najmanjim poremećajima u mreži dolazi do ispadanja generatora sa mreže. 0 98 5 in 0. Za distributivne mreže koje su kablovske (zbog njihove kapacitivnosti) injektiranje dodatne reaktivne snage u mrežu je negativna pojava. Naime.

dobijeni rezultati mogu prikazati grafički korištenjem 59 . analizu stabilnosti za male poremećaje u sistemu (small signal stability) i simulacije u vremenskom domenu. PSAT je besplatan i svako ko to želi može ga besplatno „skinuti“ sa interneta i instalirati na svom računaru. Šta PSAT u stvari može da radi? Pošto je PSAT namjenjen za statičku i dinamičku analizu EES i upravljanje EES. za koji je potrebno imati (kupiti) licencu.0. Za razliku od MATLAB-a. tj. Dakle. da se smatra da svako ko se bavi bilo kakvim ozbiljnijim proračunima ima i koristi MATLAB. 5. koji nije besplatan. February 14. moguće je izvršiti i analizu stabilnosti po „N-1“ kriteriju. nastoji da u skorije vrijeme najnovija verzija PSAT-a bude kompatibilana sa programskim paketom OCTAVE. Federico Milano (tvorac PSAT-a). namjenjen za statičku i dinamičku analizu EES i upravljanje EES. Pored svega toga. Takođe. U ovom diplomskom radu korištena je verzija 2. PSAT logo Napomena: PSAT je „free“ i „open source“ program i zamišljen je tako da korisnici programa mogu sami dodatno poboljšavati i unaprijeđivati softver.1.5.0. 2008) PSAT je programski paket.0. koja je važna za upravljanje EES. PSAT logo prikazan je na slici 47. on u sebi sadrži: proračun tokova snaga. tako da kada se jednom instalira PSAT postaje jedan od alata koji su sastavni dio MATLAB toolbox-a. februara i sve navedeno o PSAT-u je vezano samo za tu verziju preograma. zajedno sa pratećim uputstvom za upotrebu. kontinuirani proračun tokova snaga. Slika 47. ali je toliko raširen. Ipak da bi svoj program približio svim zainteresiranim korisnicima. PSAT koristi MATLAB. od 14. proračun optimalnih tokova snaga. ako želimo koristiti PSAT. koji je besplatan i sličan MATLAB-u. PSAT je dizajniran tako. moramo imati instaliran MATLAB.Power System Analysis Toolbox [15] (PSAT version 2. Trenutno je PSAT u ranoj fazi razvoja pa su česte izmjene verzija. Kao bazu za izračunavanja.0. da se sve navedene operacije i proračuni. PROGRAMSKI PAKET PSAT – ZA ANALIZU STACIONARNOG STANJA PSAT .

pomoću ugrađene. mogu se vršiti i ostali proračuni bilo statički bilo dinamički. Sama struktura programa data je na slijedećoj slici (Slika 48.) [15] Slika 48. Pored toga PSAT posjeduje „mostove“ za povezivanje sa GAMS i UWPFLOW programima koji u mnogočemu poboljšavaju sposobnost PSAT-a za analize optimalnih i kontinuiranih tokova snaga. Dizajniranje elektroenergetske mreže vrši se takođe grafički. 60 . PSAT je kreiran tako da može konvertovati podatke iz drugih programa za analizu EES. : Struktura PSAT-a [15] Osnova rada PSAT-a je proračun tokova snaga. [15] Jednom kada PSAT riješi tokove snaga sistema koji analiziramo.GUI-a (graphical user interfaces). Simulink bazirane biblioteke. tako da on sam automatski vrši inicijalizaciju varijabli stanja. koja sadrži veliki broj različitih elemenata mreže sa mogućnošću dizajniranja i „vlastitih“ elemenata. ali se problem može javiti zbog toga što u profesionalnim programima za analizu EES modeli elemenata sadrže više podataka nego modeli u PSAT-u.

konstantna struja i konstantna snaga). prenosne linije i transformatori. ZIP potrošači (impedansa. PSAT podržava različite statičke i dinamičke modele elemenata.Raphson metod (sa varijantama XB i BX) i . Ostali modeli: sinhrona mašina sa dinamičkim modelom osovine. vjetrotroturbina konstantne vrtnje sa kaveznim asinhronim generatorom. ograničenja generatora. visokonaponski prenosni DC (istosmjerni) sistemi. 2008. Tokovi snaga u PSAT-u računaju se pomoću slijedećih iterativnih metoda [15]: . statički serijski sinhroni kompenzator. frekventno zavisni potrošači. [15] Na PSAT forumu može se naći podatak da su neki od korisnika testirali mrežu od 25. Vjetroturbine (vjetrogeneratori): model vjetra. unificirani upravljač toka snage. rezerve snage generatora. automatski regulator napona. reaktivne snage i faznog pomaka. sekundarni naponski regulator. Jimma's potrošači i mješoviti potrošači.0. vjetroturbina promjenjive brzine vrtnje sa dvostruko napajanim asinhronim generatorom. Potrošači: naponski zavisni potrošači.Brzi raspregnuti Newtom . - - PSAT version 2. vjetroturbina promjenjive brzine vrtnje koja direktno pogoni sinhroni generator.Newton – Raphson metoda . potrošači konstantne snage. PV generatore (naponski čvorovi). temperaturno kontrolisani (upravljani) potrošači. stabilizator sistema. prvo što moramo izvršiti je proračun tokova snaga.modifikovana Newton – Raphson metoda za model sa distribuiranimm balansnim sabirnicama. a to su [15]: Modeli elemenata koji se koriste za proračun tokova snaga: sabirnice. Tako da kada učitamo model koji želimo analizirati. Uređaji za upravljanje: regulator turbine (regulator broja obrtaja). Operacije prekidanja u mreži: kvarovi na prenosnim linijama i prekidači prenosnih linija.Da bi se mogla izvršiti što preciznija i vjerodostojnija (realnija) analiza EES. prvo što moramo uraditi je pokrenuti proračun tokova snaga. Mjerenja: jedinice za mjerenja frekvencije i fazora na sabirnicama (PMU). February 14. Regulacioni transformatori: regulacija opterećenog transformatora sa mogućnošću regulacije napona. nadomjesni (zamjenski) upravljački krug. Za proračune kontinuiranih tokova snaga i optimalnih tokova snaga: ponude i ograničenja proizvođača (snabdjevača) električne energije. balansne sabirnice (balansni čvorovi). Proračun tokova snaga je i osnova svih proračuna i analiza u PSAT-u. je testirana na testnoj mreži od 15000 sabirnica.0. PSAT za analizu u stacinarnom stanju Kada vršimo analizu stacionarnog stanja u elektroenergetskoj mreži. Mašine: sinhrone mašine (dinamički model od 2 do 8) i asinhroni motori (dinamički model od 1 do 5).000 čvorova u PSAT-u i jedini problem im je bio vrijeme poterebno da program izvrši proračun. eksponencijalno zavisni potrošači. ograničavač uzbude.2. šentirane admitanse. sub-sinhroni rezonantni model i goriva ćelija na bazi čvrstog oksida. 61 . zahtjevi i ograničenja potrošača. 5. FACTS uređaji: statički kompenzator reaktivne snage. tiristorski upravljana serijska kapacitivnost.

kolona sa izvodima po naponu generatora postavlja se na nulu . Potrebno je naglasiti da je standardna Jakobijeva matrica (J) za proračun tokova snaga u PSAT-u u stvari submatrica G y ( J ≡ G y ). Takođe postupak će se zaustaviti ako je prekoračen dati limit za broj iteracija imax . jer PSAT prilikom proračuna tokova stanja mora izvršiti inicijalizaciju varijabli stanja i za neke dinamičke komponente. oblika [15]: & x = 0 = f ( x. kao što su asinhroni motori ili regulacioni transformatori koji mogu mjenjati prenosni odnos pod opterećenjem i slično.vrsta sa izvodima reaktivne snage balansnog generatora se postavlja na nulu . G y = ∇ y g . x ( x ∈ ℜ n ) su varijable stanja g ( g ∈ ℜ m ) su algebarske jednačine f ( f ∈ ℜ n ) su diferencijalne jednačine Treba primjetiti da algebarskih varijabli i jednačina ima najmanje dva puta više od broja sabirnica koje su definisane u mreži. G x = ∇ x g . 62 . Diferencijalne jednačine su uključene u gore navedeni sistem jednačina.kolona sa izvodima po referentnom uglu postavlja se na nulu . Pri svakoj iteraciji vrši se ponovno izračunavanje Jakobijeve matrice. referentni napon na koji je podešen AVR (automatski regulator napona) itd.1) 0 = g ( x.dijagonalni elementi koji se dobijaju presjecanjem gore navedenih vrsta i kolona se postavljaju na jedan . y ) gdje su : y ( y ∈ ℜ m ) algebarske varijable. je u stvari rješavanje jednačine slijedećeg oblika: ⎡ Fxi ⎡ Δx i ⎤ ⎢ i ⎥ = −⎢ i ⎢G x ⎣Δy ⎦ ⎣ − Fyi ⎤ ⎡ f i ⎤ ⎥ i ⎥ ⎢ Gy ⎥ ⎣g i ⎦ ⎦ −1 ⎡ x i +1 ⎤ ⎡ x i ⎤ ⎡ Δx i ⎤ ⎢ i +1 ⎥ = ⎢ i ⎥ + ⎢ i ⎥ ⎣ y ⎦ ⎣ y ⎦ ⎣Δy ⎦ gdje su: Fx = ∇ x f . tj.2) Ako su vrijednosti Δx i Δy manje od zadate tačnosti (tolerancije) ε. Prilikom ovog proračuna važe slijedeća pravila [15]: . Rješavanje problema (5.elementi vektora g koji se odnose na reaktivne snage generatora i aktivnu snagu balansne sabirnice se postavljaju na nulu. [15] Newton-Raphson metoda (NR) Newton-Raphson metoda je dobro poznata numerička metoda za rješavanje sistema nelinearnih algebarskih jednačina.1) u i-toj iteraciji. postupak se zaustavlja. Fy = ∇ y f . [15] (5. Ostale varijable stanja i parametri upravljanja inicijaliziraju se nakon izvršenog proračuna tokova snaga. y ) (5.vrsta sa izvodima aktivne snage balansne sabirnice se postavlja na nulu . mogu biti amplitude napona V i uglovi θ sabirnica u mreži i sve ostale algebarske varijable kao što su napon polja generatora.Sam proračun tokova snaga svodi se na problem rješavanja sistema nelinearnih jednačina.

BRNR metod zasnovan je na NR metodu uz uvažavanje poznate zavisnosti „P-θ“ i „Q-V“.5) J QV = B ' ' gdje su B' i B'' matrice admitansi sa slijedećim pojednostavljenjima [15]: .BX: zanemaruje se otpornost voda kada se formira matrica B'' To dalje znači da se u svakoj iteraciji BRNR metoda rješavaju dva sistema jednačina. Tada u ovom proračunu imamo samo poznatu standardnu Jakobijevu matricu za proračun tokova snaga J. tako da se one mogu i zanemariti. m).2) postoji samo matrica G y ( J ≡ G y ).6) Δ∂ i '' Q / V i '' = B' ' Δθ i '' gdje su Δ∂P i Δ∂Q odstupanja tokova aktivne i reaktivne snage. [15] Ovaj metod možemo koristiti ako su algebarske varijable samo amplitude napona i fazni uglovi. oblika: Δ∂ i ' P / V i ' = B' Δθ i ' (5.XB: zanemaruje se otpornost voda kada se formira matrica B' . Rješenje jednačine sa aktivnom snagom koristi se kao ulazna vrijednost za rješavanje jednačine sa reaktivnom snagom. ali to ne usporava proračun jer se on vrši pomoću MATLAB-ovog proračuna na bazi sparsnih matrica. kako slijedi: . J QV = ∇ V Q. Matricu Jakobija možemo predstaviti pomoću četiri submatrice: ⎡ J Pθ J PV ⎤ J =⎢ ⎥ ⎣ J Qθ J QV ⎦ (5. a injektiranje vodova i šentovi se udvostručuju kada se formira matrica B''. 63 .Zanemaruju se uređaji za pomjeranje faze. Brzi raspregnuti Newton-Raphson metod (BRNR) θ balansno = θ balansno _ 0 Kod ovog metoda (BRNR) u literaturi poznato je nekoliko varijanti. PSAT za proračun koristi varijantu XB i BX. u sistemu (5.: J PV = 0 J Qθ = 0 J Pθ = B' (5. Razlike između XB i BX varijantama metoda su u dodatnim zanemarenjima.4) gdje su: J Pθ = ∇ θ P. . Na ovaj način postiže se da dimenzije G y budu uvijek maksimalne (tj. PQ potrošači (PQ čvorovi) i samo jedna balansna sabirnica (balansni čvor). J Qθ = ∇ θ Q. što smanjuje broj iteracija. J PV = ∇ V P.3) VG = VG 0 gdje je θ balansno fazni ugao napona referentne sabirnice. tj. šentovi i prenosni odnos transformatora se zanemaruju kada se formira matrica B'.Injektiranje vodova.Ova pravila odgovaraju slijedećoj jednačini: (5. PSAT dozvoljava korištenje BRNR metoda kada u mreži postoje samo PV generatori (PV čvorovi). a VG vektor napona generatora. te su zbog toga vrijednosti u submatricama J PV i J Qθ (ako se radi o prenosnoj mreži) veoma male. tj.

dodaje vrsta izvoda aktivne snage balansne sabirnice i kolona izvoda diferencijalnih i algebarskih jednačina po k G . Parametar γ je dodat u jednačinu i on predstavlja značaj (težinu) doprinosa svakog pojedinog generatora gubicima. 64 . Objašnjenja za svaku od gore navedenih komponenti mogu se naći u Dokumentaciji (priručniku) za PSAT . [15] Modifikovana Newton – Raphson metoda za model sa distribuiranim balansnim sabirnicama Ova metoda zasnovana je na konceptu konvencionalnih centralizovanih proizvodnih jedinica. tako da jednačina za proračun aktivne snage sada izgleda ovako [15]: ∑ (1 + k G γ i ) PGi − ∑ PLi − Pgubitaka = 0 i i nG nP (5. To se postiže tako što se u jednačinu (5. odnosno matricu G y .2) je modifikovana tako što se u Jakobijevu matricu. BRNR metod je automatski onemogućen. [15] Inicijalizacija varijabli stanja Dinamičke komponente i nekonvencionalni modeli potrošača mogu se uključiti u inicijalizaciju varijabli stanja nakon izvršenog proračuna tokova snaga. na raspodjeli gubitaka u sistemu na sve generatore u sistemu i njihovog doprinosa tim gubicima.1) za proračun tokova snaga pomoću NR metoda uvodi korekciona varijabla k G . Slijedeće komponente su uključene u sistem jednačina za rješavanje tokova snaga: dok se slijedeće komponente inicijaliziraju nakon rješavanja tokova snaga: Naponski zavisni i ZIP potrošači (Mn i P1) pojavljuju se u obje liste. tj.Za mreže koje sadrže i neke druge vrste elemenata koristi se standardni NR metod. ( U modelu sa jednom balansnom sabirnicom γ = 0 za sve generatore osim jednog.) Kada je oznaka za distributivnu balansnu sabirnicu aktivna.7) Jednačina (5. dok je korištenje BRNR metoda onemogućeno. [15] koja se može besplatno skinuti sa interneta. zato što je omogućeno kao opcija njihovo uključivanje u proračun tokova snaga.

Rad u PSAT-u Rad u PSAT-u je poprilično jednostavan i potrebno je vrlo malo vremena da se savladaju osnove programa. Slika 49. PSAT prozor Prvo što sada treba uraditi. Otvara nam se slijedeći prozor (slika 50): Slika 50. Nakon toga otvara nam se glavni prozor kao na slici 49.5. Prozor „Load Data File“ u kojem jednostavno odaberemo naš model i kliknemo na „Load“. jeste učitati podatke modela koji analiziramo. tako što u komandnu liniju ukucamo naredbu: psat. To se jednostavno radi klikom na File/Open/Data File ili klikom na ikonu „Open“ ili dvostrukim klikom u prozorčiću Data File. 65 . PSAT se pokreće iz MATLAB-a. i možemo početi sa radom.3.

Klikom na ikonu „Simulink“.Nakon što smo učitali podatke u glavnom prozoru podesimo osnovne postavke. otvara nam se prozor Simulink biblioteke. Slika 51. toleranciju (grešku) za tokove snaga. tolerancija (greška) dinamičkih proračuna. maksimalan broj iteracija za dinamički proračun. Ako želimo kreirati vlastiti model mreže to se može uraditi korištenjem Simulink-a. a podatke možemo prikazati i grafički i u pisanoj formi. 66 . Nakon izvršenog proračuna tokova snaga možemo vršiti analizu koju želimo. vrijeme početka i kraja simulacije. General Settings Nakon toga u glavnom prozoru PSAT-a pokrenemo proračun tokova snaga jednostavnim klikom na Power Flow. kao i koje varijable želimo da predstavimo grafički (Slika 51. bazna snaga. samo što u PSAT-u imamo veći izbor elemenata koji su prilagođeni potrebama za analizu EES. kao što su: frekvencija sistema. kao i izabrati koju iterativnu metodu želimo prilikom proračuna. a rad sa Simulink-om je sličan radu u MATLAB Simulinku. maksimalan broj iteracija za tokove snaga.). Pritiskom na „Settings“ možemo podesiti i ostale opcije.

što bliži realom sistemu. a pomoću kojeg se mogu prikazati uticaji distribuiranih generatora. kako u stacionarnom stanju tako i u dinamičkim uslovima (razni poremećaji u mreži). Opis mreže Test mreža [9] je zamišljena tako da prestavlja jedan distributivni sistem.1. EKV Bus6 T2 Bus8 BusC4 Bus1 Bus10 BusC3 Bus2 BusC1 BusA Bus7 Bus11 Bus9 BusC5 Bus3 BusC6 BusC2 Bus4 BusC7 BusA2 Bus5 BusC8 Slika 52. SIMULACIJE U PSAT-U NA TEST MREŽI 6.6. Test mreža [9] 67 . Simulink model testne mreže prikazan je na slici 52.

EKV Bus6 T2 Slika 53. Prenosni sistem (jaka mreža) na koji je vezana distributivna mreža Distributivna mreža sastoji se od četiri 10kV kabla i šest 10kV vodova. modelovanih pimodelom. Distribuirani generatori predstavljeni su pomoću modela sinhronog generatora sa automatskim regulatorom napona (AVR). 110 kV. dvije sabirnice 110 kV između kojih su vezana dva paralelna trofazna prenosna voda modelovana pi-modelom (slika 53). koja je sa prenosnim sistemom vezana preko transformatora 110/10 kV/kV. Ovaj prenosni sistem za distributivni sistem predstavlja jaku mrežu i ima ulogu balansnog čvora. Prenosni sistem modelovan je pomoću sinhronog generatora (1000 MVA. Na mrežu je vezano šest potrošača i četiri distribuirana generatora. Potrošači su predstavljeni modelom konstantne sanage (PQ model) sa omogućenom konverzijom u model konstantne impedanse ako se prekorače limiti napona Vmin ili Vmax.4 kV naponskom nivou. 50 Hz). 68 . Model asinhronih generatora nije korišten. jer za sada u BiH ne postoje vjetroelektrane vezane na distributivne mreže.4 kV/kV sa konstantnim pomakom (štufom). Na sabirnicu na koju su vezani generatori vezan je i PV elemenat. Svaki potrošač i distribuirani generator su na 0.Test mreža (slika 52) je ustvari jedna distributivna mreža. a sa distributivnom mrežom su vezani preko regulacionih transformatora 10/0. koji definiše da su te sabirnice ustvari PV čvorovi u mreži.

(napon) i 0. U slučaju da iz nekog ranijeg proračuna znamo vrijednosti napona i ugla. PV sabirnice na koje su priključeni generatori (osim balansnog generatora). Balansna sabirnica na sebi mora imati priključen SW elemenat. Simbol sabirnice Za definisanje sabirnice potrebno je da unesemo slijedeće podatke: broj ulaza i izlaza sabirnice (zavisi koliko nam je ulaza i izlaza za tu sabirnicu potrebno). koje predstavljaju čvorove u mreži. Maska sabirnice Slika 55.u. Svaka mreža mora imati najmanje jednu balansnu sabirnicu (referentnu sabirnicu). Modeli elemenata u test mreži Sabirnice Topologiju svake mreže definišu sabirnice. moraju imati priključen dodatni PV elemenat koji definiše sabirnicu kao PV čvor. Dakle mreža se sastoji od balansne sabirnice. Početne vrijednosti napona i faznog ugla koriste se za proračun tokova snaga i obično se postavljaju na vrijednost 1..6. početne vrijednosti napona i faznog ugla i broj (oznaka) područja i regiona kojem sabirnica pripada. naponski nivo (u kV). ako su na njih priključeni potrošači konstantne snage (kao što je slučaj u test mreži) ne moraju na sebi imati priključene dodatne elemente. a njegova maska (sa podešenjima) na slici 57. Maska modela sabirnice u PSAT-u izgleda kao na slici 54. PQ sabirnice. a simbol sabirnice dat je na slici 55. te vrijednosti možemo koristiti kao početne. PQ i PV sabirnice. Simbol i maska PV elementa dati su na slici 58 i 59. Slika 54.2. 69 .00 rad (ugao). koja je u test mreži označena kao EKV sabirnica. čiji je simbol u mreži prikazan na slici 56.00 p.

Maska PV elementa 70 .Slika 56. Simbol SW elementa Slika 57. Simbol PV elementa Slika 59. Maska SW elementa Slika 58.

Maska i simbol trofaznog voda 71 . Slika 60.Vodovi i kablovi Vodovi i kablovi modelovani su pi-modelom (slika 60). π-model prenosne linije [15] Maske i simboli vodova i kablova prikazane su na slikama 61. Slika 61. i 62.

Pmax i Smax (p. dužinu prenosne linije (km). podužnu reaktansu (p. Maska i simbol trofaznog kabla Vidimo da od podataka.u. frekvenciju (50Hz). Zamjenska π-šema transformatora [15] U test mreži (slika 52.Slika 62. podužnu sukceptansu (p. Oba ova tipa mogu mjenjati prenosni odnos pod opterećenjem. podužnu otpornost (p.u. koji za mrežu predstavljaju čvorove PV i PQ tip. Slika 63. Za transformatore na koje su priključeni distribuirani generatori i potrošači. Dok je LTC model korišten kao transformator vezan na balansnu sabirnicu. ili H/km). ili F/km) i vrijednosti za ograničenja Imax. koji su potrebni za definisanje vodova i kablova kao elemenata trebamo: snagu (MVA).) korištena su dva tipa regulacionih transformatora : transformator sa konstantnim pomakom (štufom) i transformator sa kontinuiranim pomakom prenosnog odnosa (LTC). 72 .u. naponski nivo (kV).). ili Ω/km). Transformatori Transformatori se modeluju pomoću pi-zamjenske šeme koja je prikazana na slici 63.u. dozvoljeno je korištenje samo modela sa konstantnim pomjerajem.

Slika 64. Maska i simbol LTC transformatora 73 .Maske i simboli za oba korištena modela transformatora date su na slikama 64. i 65. i na njima se mogu vidjeti podaci potrebni za podešenja transformatora. Maska i simbol transformatora sa konstantnim pomjerajem prenosnog odnosa (štufe) Slika 65.

Maska balansnog generatora Slika 67. a maska i podešenja za distribuirane generatore data su na slici 67.Generatori Svi generatori u mreži su sinhroni. Slika 66. Maska distribuiranog generatora Slika 68. Svaka mreža mora da ima najmanje jedan balansni generator. Simbol sinhronog generatora 74 .Simbol sinhronog generatora dat je na slici 68. Maska i podešenja za balansni generator data su na slici 66.

Maska i simbol automatskog regulatora napona (AVR) Potrošači PSAT podržava veliki broj modela potrošača. Slika 70. koji je modelovan maskom prikazanoj na slici 69. Maska i simbol PQ potrošača konstantne snage 75 . Simbol i maska sa podešenjima za PQ potrošače dati su na slici 70. Simbol AVR dat je na slici 69. a koji u slučaju prekoračenja limita za Vmax i Vmin mogu biti konvertovani u potrošače konstantne impedanse.Svaki distribuirani generator ima i automatski regulator napona AVR. Slika 69. U test mreži korišteni su potrošači modelovani PQ modelom konstantne snage.

složeni su po brojevima sabirnica koji ne odgovaraju oznakama u test mreži. prikazani grafički po sabirnicama (naponski profil. Proizvodnja distribuiranih generatora je manja od potrošnje u distributivnoj mreži (Pg <Pp) Za ovaj slučaj svaki distribuirani generator podešen je tako da proizvodi 1 MW. prikazani nazivi sabirnica kao u test mreži i njima odgovarajući brojevi koje je generisao PSAT. Tabela 11. (c) 2002-2007 e-mail: fmilano@thunderbox.3.0 Author: Federico Milano.uwaterloo. U tabeli 11.0.6. profil faznog ugla. Nakon izvršenog proračuna tokova snaga dobijeni su slijedeći rezultati (dati u formi statičkog izvještaja): POWER FLOW REPORT P S A T 2.ca/~fmilano File: C:\MATLAB7\work\pg_manjeod_pp2.mdl Date: 23-Apr-2008 16:35:01 76 . Rezultati proračuna i simulacija za različite slučajeve Rezultati.3. Te brojeve sabirnica PSAT generiše automatski. proizvodnja i potrošnja aktivne i reaktivne snage). Oznake sabirnica za grafički prikaz rezultata Naziv sabirnice u Odgovarajući broj sabirnice test mreži koji je generisao PSAT 1 Bus1 2 Bus10 3 Bus11 4 Bus2 5 Bus3 6 Bus4 7 Bus5 8 Bus6 9 Bus7 10 Bus8 11 Bus9 12 BusA 13 BusA2 14 BusC1 15 BusC2 16 BusC3 17 BusC4 18 BusC5 19 BusC6 20 BusC7 21 BusC8 22 EKV 23 T2 6.ca website: http://thunderbox.uwaterloo. a svaki potrošač tako da troši po 1 MW. Dakle ukupna distribuirana proizvodnja iznosi 4 MW. a ukupna potrošnja u mreži je 6 MW.1.

66662 1 0.05288 BusC2 0.049987 -5.96E-11 4.05 0 T2 1.] Maximum Q mismatch [p.06273 BusC6 1 0.997933 -0.8E-15 -0.63E-14 5.06257 BusC3 0.7E-15 -3.26E-14 -5.06 0 0.013025 Bus4 1.023422 1 1.06 0.2E-15 1 1 -8.018737 0.734811 3E-13 P load [p.00327 -0.06 0 0 0 1.06173 BusC4 0.065324 EKV 1.53E-11 4.06 0.065414 BusC1 0.075431 BusC7 1.00197 Bus10 0.u.u.207101 1.44E-15 1.00167 STATE VARIABLES m_Ltc_1 delta_Syn_1 omega_Syn_1 delta_Syn_2 omega_Syn_2 e1q_Syn_2 e1d_Syn_2 e2q_Syn_2 e2d_Syn_2 delta_Syn_3 omega_Syn_3 23 11 11 5 6 4 2.7E-16 2.] 1.037464 0.1E-13 2.06 0.33E-16 1 0 1 2.] -1.9E-17 2.4E-14 -7.04457 BusC8 1.938975 0.007391 -0.61E-14 -4.06 0.003678 BusA 1 0.24764 -0.018431 0.012329 0.6E-17 -0.9E-15 -3.98897 -0.008395 0.77E-16 3.4E-15 -2.85E-14 -2.4E-15 -2.44747 1 77 .405122 0.059153 BusA2 1 0.976012 -0.9E-16 -6.NETWORK STATISTICS Buses: Lines: Transformers: Generators: Loads: SOLUTION STATISTICS Number of Iterations: Maximum P mismatch [p.4E-15 -2.7E-14 1.008403 1.u.012674 Bus6 1.u.993044 -0.u.00212 Bus11 0.7E-06 Bus7 1.22E-16 7.7E-14 -2.198303 1.004398 -0.7E-15 -2.00649 -0.45E-14 -1.99202 -0.982377 -0.] Power rate [MVA] POWER FLOW RESULTS Bus V phase [p.0027 Bus9 1.175168 1.4E-14 3.00235 Bus2 1.] [rad] Bus1 1.06118 BusC5 0.05 0.u.6E-14 3.030267 0.u.11E-14 -7.991691 -0.012613 Bus5 1.65E-14 -1.82E-14 Q gen [p.3E-15 1.45346 1.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 Q load [p.010375 -0.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.005474 Bus3 1.00375 Bus8 1.11E-16 0.53E-11 0 1 P gen [p.34577 -6.

934287 0.03742 1.238794 -4.989822 1.974211 1.e1q_Syn_3 e1d_Syn_3 e2q_Syn_3 e2d_Syn_3 delta_Syn_4 omega_Syn_4 e1q_Syn_4 e1d_Syn_4 e2q_Syn_4 e2d_Syn_4 delta_Syn_5 omega_Syn_5 e1q_Syn_5 e1d_Syn_5 e2q_Syn_5 e2d_Syn_5 vm_Exc_1 vr1_Exc_1 vr2_Exc_1 vf_Exc_1 vm_Exc_2 vr1_Exc_2 vr2_Exc_2 vf_Exc_2 vm_Exc_3 vr1_Exc_3 vr2_Exc_3 vf_Exc_3 vm_Exc_4 vr1_Exc_4 vr2_Exc_4 vf_Exc_4 OTHER ALGEBRAIC VARIABLES vf_Syn_1 pm_Syn_1 p_Syn_1 q_Syn_1 vf_Syn_2 pm_Syn_2 p_Syn_2 q_Syn_2 vf_Syn_3 pm_Syn_3 p_Syn_3 q_Syn_3 vf_Syn_4 pm_Syn_4 p_Syn_4 q_Syn_4 vf_Syn_5 pm_Syn_5 p_Syn_5 q_Syn_5 0.494501 0.230174 1 1.997308 1.175168 2.036891 1 78 .07484 2.578087 0.99462 1.05 2.814356 0.87457 1 2.46035 2.04702 1 -0.921673 0.385734 0.980028 -3.971373 0.035512 1 0.296418 1.043846 -4.070285 2.175168 1.94842 1.787482 0.549769 1 0.003369 1.24764 1.997308 1.34577 2.734811 1.043663 1 -0.45346 2.010375 1.230174 1.041392 1 -0.003342 -3.03742 1.974211 1 2.

204385 1.030822 1.010261 1 1.066054 0.431952 -0.121356 0.49393 0.08758 -1.002125 0.61682 0.013436 0.087584 -1.198003 1.010399 1.002125 0.u.002488 0.46E-06 -0.010261 0.00027 0.273879 1.01137 0.118827 0.01137 0.6161 -0.] -0.841226 P Loss [p.990541 0.004539 0.98469 -0.058827 0.24764 0.151291 0.248496 0.05321 -0.00034 0.060169 0.554187 0.19E-05 8.060045 0.06 0.00398 0.37E-06 8.120541 -0.0308 -1.006332 0.43222 0.010613 Q Loss [p.010177 0.062159 0.120169 -0.120045 0.060045 0.200334 LINE FLOWS From Bus To Bus Bus2 Bus10 Bus11 Bus5 Bus8 Bus3 T2 Bus4 Bus6 Bus6 Bus1 T2 Bus2 Bus8 BusA Bus4 Bus7 BusA2 Bus10 Bus11 BusC6 BusC8 Bus6 T2 T2 Bus10 Bus4 Bus1 Bus2 Bus9 Bus3 EKV EKV Bus7 Bus8 BusC1 BusC4 Bus1 BusC7 BusC2 Bus9 BusC3 BusC5 Bus3 Bus5 T2 Line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P Flow [p.] -0.000718 0.061356 0.34577 0.46E-06 -0.010198 0.] 0.006332 0.496058 -0.001001 0.071132 0.002066 0.05581 0.92061 -0.08758 1.u.122159 -0.003193 3.] 0.02727 -1.12316 -0.u.u.05321 0.867406 0.002066 0.001888 0.010198 0.02276 -0.207101 1.000589 Q Loss [p.010177 0.vref_Exc_1 vref_Exc_2 vref_Exc_3 vref_Exc_4 0.010399 0.000718 0.41183 -0.060541 0.03066 0.94369 0.121959 0.023102 0.92061 0.035788 1.97917 -0.867406 -0.37E-06 0.] 0.988804 0.14949 -0.001798 -0.001001 0.025163 0.u.009459 0.062618 79 .009971 0.98939 Q Flow [p.016867 -0.00027 0.] 0.u.087584 1.003193 3.010198 1 1.004539 0.] 0.01026 -1.010613 0.002488 0.01054 0.] 0.u.001418 0.009971 1.004118 2.207101 1.060169 0.07103 2.55212 -0.957122 -0.001888 0.006704 LINE FLOWS From Bus To Bus T2 T2 Bus10 Bus4 Bus1 Bus2 Bus9 Bus3 EKV EKV Bus7 Bus8 BusC1 BusC4 Bus1 Bus2 Bus10 Bus11 Bus5 Bus8 Bus3 T2 Bus4 Bus6 Bus6 Bus1 T2 Bus2 Bus8 BusA Line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 P Flow [p.004118 2.001798 -0.05321 0.012149 1.06649 -2.310261 P Loss [p.u.025163 0.0333 -1 -1 -0.05243 1.062618 0.013436 0.012056 0.011196 0.00034 0.37E-06 8.175151 Q Flow [p.37E-06 0.24452 -0.010535 1 1 2.41502 0.45346 0.05321 -0.06 -0.12054 -0.00398 0.19E-05 8.001418 0.010177 1.12216 0.010535 0.030665 -0.

009459 0.2 0 0 5 10 Bus # 15 20 25 Slika 71.895034 6 0.175168 0.175168 0.006704 GLOBAL SUMMARY REPORT TOTAL GENERATION REAL POWER [p.06 -0.9888 -1 -1 -0.u.535034 Naponski profil u mreži po sabirnicama.4 0.06 -0. 72.] REACTIVE POWER [p.012056 0.] TOTAL LOSSES REAL POWER [p.009971 0.] TOTAL LOAD REAL POWER [p.] REACTIVE POWER [p.] REACTIVE POWER [p.BusC7 BusC2 Bus9 BusC3 BusC5 Bus3 Bus5 T2 Bus4 Bus7 BusA2 Bus10 Bus11 BusC6 BusC8 Bus6 16 17 18 19 20 21 22 23 -1 -1 -0.15129 -1.98794 -0.05581 0.058827 0.524595 -0.062159 0.83452 0.4 1.99054 -2.010261 0.06 0.8 0. Voltage Magnitude Profile 1.011196 0.6 0.060541 0.06 0. uglovi.u.17456 -0.u.] 0.u. Naponski profil po sabirnicama 80 .010535 0.066054 0.2 1 V [p. proizvodnja i potrošnja aktivne i reaktivne snage dati su na slikama 71.u.061356 0.071132 0. 73 i 74.u.000589 0.010399 0.] 6.u.411826 -0.36 0.

04 0.Voltage Phase Profile 0.06 -0. Profil faznog ugla napona po sabirnicama Real Power Profile 2.06 0.08 0 5 10 Bus # 15 20 25 Slika 72.02 -0.02 θ [rad] 0 -0.] 0 5 10 Bus # 15 20 25 Slika 73.5 0 -0.5 -1 -1.08 0.04 -0. Proizvodnja i potrošnja aktivne snage po sabirnicama 81 .5 2 1.u.5 P G .PL [p.5 1 0.

Naponi ostaju u dozvoljenim granicama. za aktivnu snagu i 0.05 p.Sva aktivna snaga proizvedena od strane distribuiranih generatora.Generator na sabirnici Bus C8 (21) proizvodi 0. . .„Manjak“ reaktivne snage injektira se u distributivnu mrežu iz prenosne mreže.u. Proizvodnja i potrošnja reaktivne snage po sabirnicama Iz dobijenih rezultata možemo zaključiti slijedeće: .Manjak snage nadoknađuje se iz prenosnog sistema.Reactive Power Profile 2 1.] 1 0.Razlog zbog kojeg generatori rade u poduzbuđenom režimu je taj što je njihov izlazni napon podešen na 1 p.5 QG . potroši se u distributivnoj mreži.207101 MVAr.175168 p.QL [p. .Ukupni gubici iznose 0.u. dok svi ostali distribuirani generatori rade u poduzbuđenom režimu (troše reaktivnu snagu).Izlazni napon generatora na sabirnici Bus C8 (21) podešen je na 1.u. .5 0 5 10 Bus # 15 20 25 Slika 74. za reaktivnu snagu. (0. (0. .5 0 -0.u.u.535034 p. . 82 .42 kV).4 kV). .

u.06 0.22E-15 3.8E-14 5.00027 Bus10 1.058775 Bus5 1.067104 BusC1 1.u.0.023313 Bus3 1.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Proizvodnja distribuiranih generatora jednaka je potrošnji u distributivnoj mreži (Pg = Pp) Distribuirani generatori podešeni su tako da proizvode po 1 MW.u.0 Author: Federico Milano.05949 23 11 11 5 6 4 1.uwaterloo.060842 BusA2 1 0.9E-15 1.5E-13 1.00111 -5.016905 0.5 1 Q load [p.ca/~fmilano File: C:\MATLAB7\work\pg_jednako_pp2_mdl Date: 06-Apr-2008 15:29:15 NETWORK STATISTICS Buses: Lines: Transformers: Generators: Loads: SOLUTION STATISTICS Number of Iterations: Maximum P mismatch [p.66E-16 5.] Power rate [MVA] POWER FLOW RESULTS Bus V phase [p.00439 -0.55E-17 -4.] Maximum Q mismatch [p.06088 BusC3 0.24751 -0. Ukupna distribuirana potrošnja u sistemu iznosi 4MW i jednaka je ukupnoj potrošnji od 4MW.] [rad] Bus1 1.u.042907 0.071239 Bus6 1.988962 -0.06 0.uwaterloo.5E-15 2.004199 -3E-05 Bus11 1.6E-15 7.28E-14 -1. dok su preostala četiri potrošača podešena tako da troše po 0.62E-14 -0.7E-14 5.6.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.75E-14 6.6E-11 -1.38E-15 P load [p. (c) 2002-2007 e-mail: fmilano@thunderbox.5 1 0.00101 Bus9 1.3E-15 -1.007383 -0.u.992012 -0.] 8. dva potrošača podešena su tako da troše po 1 MW.58E-15 2.55E-11 0 1 P gen [p.005369 BusA 1 0.61E-16 -7.2.22E-14 7.02895 BusC4 0. Nakon izvršenog proračuna tokova snaga dobijen je slijedeći statički izvještaj: POWER FLOW REPORT P S A T 2.5 MW.13E-15 -3.00206 Bus8 1.006482 -0.4E-16 6.34564 -1.3.1E-14 2.030067 0.] 5.7E-14 1 1 -4.049986 5.86E-15 -1.67E-15 -1.26E-14 -1.06 83 .13E-06 Bus7 1.00488 BusC2 0.033416 0.008029 -0.012321 0.06 0.1E-14 1.u.29E-13 8.046214 Bus4 1.995198 -0.u.2E-16 6.6E-05 Bus2 1.4E-16 Q gen [p.84E-12 -2.ca website: http://thunderbox.

449033 1 0.494612 0.997349 OTHER ALGEBRAIC VARIABLES vf_Syn_1 1.989798 1.034369 0.578199 0.036631 0.010366 -0.16E-14 -0.BusC5 BusC6 BusC7 BusC8 EKV T2 0.941964 1 2.094874 -4.07497 2.64384 1.5 0 0.024696 1 1.02916 0.877111 -0.043912 -4.136215 0.5E-13 3.5 0 0 0 0.886364 1 0.010366 84 .992078 1 1.93E-15 -0.10517 1 0.003356 2.12104 0.921651 0.08E-05 6.66E-16 1 3.05 1.991969 1.85955 2.136099 0 2.087924 1 1.261977 0.002594 1 1.03148 0.2E-13 0.296538 1.988777 1 2.003384 -3.17585 2.55133 1 0.109785 0.97755 1.243877 -2.06 0 0 0 STATE VARIABLES m_Ltc_1 delta_Syn_1 omega_Syn_1 delta_Syn_2 omega_Syn_2 e1q_Syn_2 e1d_Syn_2 e2q_Syn_2 e2d_Syn_2 delta_Syn_3 omega_Syn_3 e1q_Syn_3 e1d_Syn_3 e2q_Syn_3 e2d_Syn_3 delta_Syn_4 omega_Syn_4 e1q_Syn_4 e1d_Syn_4 e2q_Syn_4 e2d_Syn_4 delta_Syn_5 omega_Syn_5 e1q_Syn_5 e1d_Syn_5 e2q_Syn_5 e2d_Syn_5 vm_Exc_1 vr1_Exc_1 vr2_Exc_1 vf_Exc_1 vm_Exc_2 vr1_Exc_2 vr2_Exc_2 vf_Exc_2 vm_Exc_3 vr1_Exc_3 vr2_Exc_3 vf_Exc_3 vm_Exc_4 vr1_Exc_4 vr2_Exc_4 vf_Exc_4 1.923673 0.037485 1 2.06 0 0.385853 0.9947 1.89E-16 1 0.99473 -3.882479 -4.934276 0.

010261 1 0.002496 0.pm_Syn_1 p_Syn_1 q_Syn_1 vf_Syn_2 pm_Syn_2 p_Syn_2 q_Syn_2 vf_Syn_3 pm_Syn_3 p_Syn_3 q_Syn_3 vf_Syn_4 pm_Syn_4 p_Syn_4 q_Syn_4 vf_Syn_5 pm_Syn_5 p_Syn_5 q_Syn_5 vref_Exc_1 vref_Exc_2 vref_Exc_3 vref_Exc_4 1.010198 1 0.083221 0.002577 0.058648 0.200338 LINE FLOWS From Bus To Bus Bus2 Bus10 Bus11 Bus5 Bus8 Bus3 T2 Bus4 Bus6 Bus6 Bus1 T2 Bus2 Bus8 BusA Bus4 Bus7 BusA2 Bus10 Bus11 BusC6 BusC8 Bus6 T2 T2 Bus10 Bus4 Bus1 Bus2 Bus9 Bus3 EKV EKV Bus7 Bus8 BusC1 BusC4 Bus1 BusC7 BusC2 Bus9 BusC3 BusC5 Bus3 Bus5 T2 Line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P Flow [p.u.988777 1.048711 0.055167 1 -0.997349 1.u.120542 -0.015202 0.414883 -1.50258 0.007423 85 .023101 1.64384 -0.05321 0.102591 0.u.16E-06 0.882479 1.49444 0.002066 0.002488 0.12196 0.243877 0.34564 2.011195 0.459296 -0.00034 0.060542 0.067815 1 -0.502415 1.96215 0.062614 0.98889 P Loss [p.430609 -0.001888 0.00669 -0.010198 0.009275 0.u.075107 0.075202 -0.000245 0.] -1.007704 0.34564 0.12017 -0.035787 0.12193 -0.502561 0.000653 Q Loss [p.06017 0.502496 1.502577 1 1 0.001549 0.001418 0.043659 1 -0.002561 0.066049 0.05321 -0.869465 -1.] 0.209487 1.98469 0.15055 -0.24751 0.0023 -0.010261 0.017388 0.07425 0.041389 1 -0.074725 0.199473 1.16E-06 9.85955 1.083457 0.014725 0.64384 2.554053 0.087924 1.49444 -1.002415 0.0752 -0.015107 0.85955 2.003305 -0.243859 Q Flow [p.010613 0.01425 0.014541 9.] 0.020901 0.431817 -1.243877 2.] 0.014145 0.982612 0.012149 1.12193 1.204391 1.00027 0.8533 -0.003193 0.0397 -1.000977 0.24751 1.037485 1.004118 0.7693 0.006175 0.

] -0.] 0.962146 -2.98881 -0.05321 -0.001418 0.u.441239 -0.u.102591 0.310125 -0.243877 0.014145 0.020901 0.06 -0.066049 0.06 0.u. proizvodnja i potrošnja aktivne i reaktivne snage dati su na slikama 75.015202 0.009275 0.u.24321 Q Flow [p.048711 0.075447 0.778571 -0.u.37196 0.243877 0.861 0.41169 1.12054 -0.007423 GLOBAL SUMMARY REPORT TOTAL GENERATION REAL POWER [p.5 -0. faznog ugla.000977 0.] 1.007704 0.LINE FLOWS From Bus To Bus T2 T2 Bus10 Bus4 Bus1 Bus2 Bus9 Bus3 EKV EKV Bus7 Bus8 BusC1 BusC4 Bus1 BusC7 BusC2 Bus9 BusC3 BusC5 Bus3 Bus5 T2 Bus2 Bus10 Bus11 Bus5 Bus8 Bus3 T2 Bus4 Bus6 Bus6 Bus1 T2 Bus2 Bus8 BusA Bus4 Bus7 BusA2 Bus10 Bus11 BusC6 BusC8 Bus6 Line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P Flow [p.060542 0.44475 0.121939 0.5 -1 -0.058648 0.02276 -1.011195 0. 77 i 78.16E-06 0.441239 1.43209 1.96171 -0.0333 -0.05321 0.] TOTAL LOAD REAL POWER [p. 76.01026 -1.000245 0.] 4.06 0.965451 -0.002561 0. 86 .98261 -0.98939 -0.36 0.015107 0.u.083457 0.504125 -0.002577 0.06 -0.] REACTIVE POWER [p.5 -1 -0.06 0.55199 -0.0023 -0.012861 0.004118 0.06 -0.u.5 -0.785933 4 0.988805 -0.017388 0.01425 0.u.010613 0.121939 -1.411691 -0.002066 0.u.002415 0.00027 0.014541 9.98585 -0.16E-06 9.003305 -0.014725 0.042001 1.010261 0.727295 0.003193 0.151531 0.001888 0.82075 1.002488 0.06017 0.] 0.010198 0.000653 Q Loss [p.006175 0.00034 0.425933 Profili napona.001549 0.u.] REACTIVE POWER [p.] REACTIVE POWER [p.062614 0.98147 P Loss [p.002496 0.] TOTAL LOSSES REAL POWER [p.

] 0.05 θ [rad] 0 -0.15 0.05 -0.1 0.2 0 0 5 10 Bus # 15 20 25 Slika 75.1 0 5 10 Bus # 15 20 25 Slika 76.4 0.6 0. Naponski profil po sabirnicama Voltage Phase Profile 0.2 1 V [p.8 0.4 1. Profil faznog ugla napona po sabirnicama 87 .Voltage Magnitude Profile 1.u.

5 -1 -1.5 0 5 10 Bus # 15 20 25 Slika 77.5 1 0.PL [p.5 P G .u.5 1 0.5 -1 QG .u. Proizvodnja i potrošnja aktivne snage po sabirnicama Reactive Power Profile 3 2.QL [p.5 2 1.Real Power Profile 1.] 0 5 10 Bus # 15 20 25 Slika 78. Proizvodnja i potrošnja reaktivne snage po sabirnicama 88 .5 0 -0.] 0 -0.

Za ovaj slučaj važi slijedeće: . „vuče“ se iz prenosnog sistema. 6.ca website: http://thunderbox.uwaterloo.Svi generatori i svi potrošači u mreži troše reaktivnu snagu (poduzbuđeni režim rada generatora).Aktivna snaga koja se vuče iz prenosnog sistema pokriva gubitke u distributivnoj mreži.u. tako da je ukupna proizvodnja jednaka 4 MW.] Maximum Q mismatch [p. .ca/~fmilano File: C:\MATLAB7\work\radni41_mdl Date: 06-Apr-2008 15:32:40 NETWORK STATISTICS Buses: Lines: Transformers: Generators: Loads: SOLUTION STATISTICS Number of Iterations: Maximum P mismatch [p.Došlo je do malog povećanja napona po sabirnicama (u odnosu na predhodni slučaj).425933 p. Distribuirani generatori proizvode svaki po 1 MW aktivne snage.0 Author: Federico Milano.u. za reaktivnu snagu (u odnosu na predhodni slučaj došlo je do smanjenja gubitaka reaktivne snage i neznatnog povećanja gubitaka aktivne snage u mreži).] Power rate [MVA] 23 11 11 5 6 4 2.3.uwaterloo.243877 p. (c) 2002-2007 e-mail: fmilano@thunderbox. Proizvodnja distribuiranih generatora je veća od potrošnje u distributivnoj mreži (Pg > Pp) Svi potrošači su podešeni tako da troše po 0.9E-11 0 1 89 .Da bi se održale zadovoljavajuće naponske prilike.Sva distribuirana proizvodnja aktivne snage troši se u distributivnoj mreži.3. . sva reaktivna snaga potrebna distributivnoj mreži. za aktivnu snagu i 0.u. . . tako da ukupna potrošnja iznosi 1.3 MW. .Ukupni gubici u ovom slučaju iznose 0.8 MW. Nakon izvršenog proračuna tokova snaga dobijen je slijedeći izvještaj: POWER FLOW REPORT P S A T 2. ali naponski nivoi ostaju u zadovoljavajućim granicama (zbog uticaja jake mreže i podešenja AVR generatora).u.0.

26E-12 -4.002063 Bus11 1.5E-05 Bus7 1.99996 -0.012322 0.05 0 T2 1.007199 BusA 1 0.u.8E-15 -3.040971 0.494608 0.3 0 0 0 Q load [p.052206 BusC8 1 0.067211 BusA2 1 0.8E-14 -0.3 0.34565 -7.296533 1.8E-16 -3.u.16E-15 -0.8E-15 2.931027 0.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.2E-14 -5E-14 1.06 0.78E-16 2.3 0.06 0.973576 1.003397 -0.085548 90 .068935 BusC1 1.00217 Bus2 1.5E-14 1 1 3.06 0 0 0 1.u.9E-13 7.036661 -0.] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4E-15 -4.06 0.02062 1 1.77E-14 6.005675 Bus10 1.981018 1 0.52157 0.4E-14 1.3 0.005202 Bus8 1.94215 8.010367 0.5E-16 -5.553165 1 0.009753 0.006646 0.1E-16 2.78E-16 7.3 0 0.01335 BusC5 0.9E-11 6.001851 STATE VARIABLES m_Ltc_1 delta_Syn_1 omega_Syn_1 delta_Syn_2 omega_Syn_2 e1q_Syn_2 e1d_Syn_2 e2q_Syn_2 e2d_Syn_2 delta_Syn_3 omega_Syn_3 e1q_Syn_3 e1d_Syn_3 e2q_Syn_3 e2d_Syn_3 delta_Syn_4 omega_Syn_4 e1q_Syn_4 e1d_Syn_4 e2q_Syn_4 e2d_Syn_4 delta_Syn_5 omega_Syn_5 e1q_Syn_5 P gen [p.003357 2.053937 Bus4 1.] -2.034518 0.004784 0.934276 0.93E-15 -2.11807 BusC7 1.6E-16 1 -1.7E-14 -7.POWER FLOW RESULTS Bus V phase [p.45E-15 -2.89E-16 -1.068085 Bus5 1.2E-13 P load [p.6E-15 -1.020818 0.01168 BusC3 0.003527 Bus9 1.05011 0.73728 5.010058 0.212614 1 0.03772 0.011801 BusC2 1.028318 Bus3 1.035628 0.u.045788 2.325592 0.003089 -0.77E-16 1 -5.999867 1.3 0.010431 0.520113 1 0.2E-14 7.18E-14 -1.202089 0.2E-15 2.01493 BusC4 1.081845 Bus6 1.57E-14 Q gen [p.6E-15 -6.u.3E-15 -3.02E-15 -0.01488 BusC6 1 0.] 1.998085 -0.147414 EKV 1.06 0.43E-14 -3.906546 -0.9E-15 4.98056 3.31387 -0.014231 0.06 0 0.04999 1.1E-14 -3.] [rad] Bus1 1.

13116 -0.0602 1 -0.185872 -4.24564 -0.177901 1.20277 1.003382 -3.997348 1.] 0.177901 1 2.0084 1 2.98056 1.07376 -0.905135 1 2.31387 1.021435 1 2.0084 1.u.3558 2.000565 Q Loss [p.94215 -1.u.] -2.73728 2.06554 P Loss [p.014541 -4.201454 1.u.] 0.94215 3.] 1.0168 2.e1d_Syn_5 e2q_Syn_5 e2d_Syn_5 vm_Exc_1 vr1_Exc_1 vr2_Exc_1 vf_Exc_1 vm_Exc_2 vr1_Exc_2 vr2_Exc_2 vf_Exc_2 vm_Exc_3 vr1_Exc_3 vr2_Exc_3 vf_Exc_3 vm_Exc_4 vr1_Exc_4 vr2_Exc_4 vf_Exc_4 OTHER ALGEBRAIC VARIABLES vf_Syn_1 pm_Syn_1 p_Syn_1 q_Syn_1 vf_Syn_2 pm_Syn_2 p_Syn_2 q_Syn_2 vf_Syn_3 pm_Syn_3 p_Syn_3 q_Syn_3 vf_Syn_4 pm_Syn_4 p_Syn_4 q_Syn_4 vf_Syn_5 pm_Syn_5 p_Syn_5 q_Syn_5 vref_Exc_1 vref_Exc_2 vref_Exc_3 vref_Exc_4 0.218587 1.076499 1 -0.93E-05 91 .04287 2.045788 2.027703 -4.010675 0.u.60244 -0.842817 -0.002255 0.200338 LINE FLOWS From Bus To Bus Bus2 Bus10 Bus11 T2 T2 Bus10 Line 1 2 3 P Flow [p.9947 1.021435 1.34565 2.067502 0.19024 0.010367 1.08533 -1.000357 8.043659 1 -0.30094 Q Flow [p.042842 1 -0.997348 1.

444387 -1.010985 0.019832 1.000875 0.06 0.00046 0.010675 0.000737 0.005488 0.98881 -0.u.06549 -0.00016 0.30093 1 0.004118 0.522894 1.30094 1 1 -1.385777 -0.011315 LINE FLOWS From Bus To Bus T2 T2 Bus10 Bus4 Bus1 Bus2 Bus9 Bus3 EKV EKV Bus7 Bus8 BusC1 BusC4 Bus1 BusC7 BusC2 Bus9 BusC3 BusC5 Bus3 Bus5 T2 Bus2 Bus10 Bus11 Bus5 Bus8 Bus3 T2 Bus4 Bus6 Bus6 Bus1 T2 Bus2 Bus8 BusA Bus4 Bus7 BusA2 Bus10 Bus11 BusC6 BusC8 Bus6 Line 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 P Flow [p.000995 Q Loss [p.57609 0.980385 -0.300936 0.301101 -0.09629 0.38504 0.00093 0.065033 0.023577 0.0532 -0.30093 0.003136 -0.005544 0.41E-05 0.828349 1.68671 1.000936 0.30093 1 0.100021 -0.06516 0.019615 0.005369 0.99667 0.301504 -0.3 -0.41E-05 0.131512 0.096292 -3.011721 0.065369 0.54655 0.005544 0.000565 0.94317 Q Flow [p.06 -0.000936 0.300875 0.50987 -0.011195 0.687914 -1.988805 -0.16518 -1.u.95681 0.000672 0.152179 0.000737 0.115729 0.011195 0.655933 0.004118 0.73728 -0.4117 1.00094 0.001207 0.019832 1.93E-05 0.015436 0.3 -0.000672 0.023577 0.115729 0.3 -0.6361 -0.066049 0.3 -0.00516 0.41E-05 1.065485 -0.00093 0.003729 0.084432 0.011721 0.065488 -0.091071 0.414888 -1.005485 0.31387 0.41E-05 1.005485 0.003136 -0.94218 -1.510032 0.074116 0.002255 0.604695 0.34565 0.14086 P Loss [p.00093 0.] -1.u.003193 0.066049 0.00093 0.97107 -0.17814 0.168318 1.3 -0.30091 0.] 0.98469 0.98901 -0.065523 0.57609 -1.97107 -0.0532 -0.06 -0.98056 3.008388 -0.00046 0.411696 -0.00091 0.00516 0.067502 0.003729 0.000875 0.065633 1.971088 0.000357 8.98456 -0.005488 0.06 0.Bus5 Bus8 Bus3 T2 Bus4 Bus6 Bus6 Bus1 T2 Bus2 Bus8 BusA Bus4 Bus7 BusA2 Bus10 Bus11 BusC6 BusC8 Bus6 Bus4 Bus1 Bus2 Bus9 Bus3 EKV EKV Bus7 Bus8 BusC1 BusC4 Bus1 BusC7 BusC2 Bus9 BusC3 BusC5 Bus3 Bus5 T2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 0.001207 0.000995 0.065544 -0.0532 -0.005369 0.064812 0.005523 0.064812 0.44371 2.378682 -0.010985 0.971088 0.00091 0.003193 0.] 0.00094 0.015436 0.06 -0.] 2.074116 0.011315 92 .00016 0.0532 -0.019615 0.3 -0.000171 0.u.620665 -0.98038 1.06 0.005523 0.000171 0.522894 -0.091071 0.

257853 0.2 1 V [p. Voltage Magnitude Profile 1.u.668431 1.] TOTAL LOAD REAL POWER [p.6 0.] 2.4 1.u.057853 0. po sabirnicama dati su na slikama 79.2 0 0 5 10 Bus # 15 20 25 Slika 79.36 0.] 0.308431 Profili napona i faznog ugla.8 0. 80.u. 81 i 82. Profil napona po sabirnicama 93 .] REACTIVE POWER [p.8 0.u.GLOBAL SUMMARY REPORT TOTAL GENERATION REAL POWER [p.] REACTIVE POWER [p.u.u.u.4 0.] TOTAL LOSSES REAL POWER [p. kao i proizvodnja i potrošnja aktivne i reaktivne snage.] REACTIVE POWER [p.

Voltage Phase Profile 0.16 0.14 0.12 0.1 0.08 0.06 0.04 0.02 0 -0.02

θ [rad]

0

5

10 Bus #

15

20

25

Slika 80. Profil faznog ugla napona po sabirnicama
Real Power Profile 1.5

1

0.5 P G - PL [p.u.]

0

-0.5

-1

-1.5

-2

0

5

10 Bus #

15

20

25

Slika. 81. Proizvodnja i potrošnja aktivne snage

94

Reactive Power Profile 3.5 3 2.5 2 QG - QL [p.u.] 1.5 1 0.5 0 -0.5 -1

0

5

10 Bus #

15

20

25

Slika 82. Proizvodnja i potrošnja reaktivne snage

Zaključci: - „Višak“ aktivne snage proizvedene od strane distribuiranih generatora, apsorbuje prenosni sistem. - Došlo je do porasta napona na svim sabirnicama, ali se naponske prilike održavaju u dozvoljenim granicama zbog uticaja jake mreže i podešenja AVR distribuiranih generatora (generatori rade u poduzbuđenom režimu – iz mreže vuku reaktivnu snagu). - Sva reaktivna snaga vuče se iz prenosnog sistema. - Generatori troše reaktivnu snagu, što znači da rade u poduzbuđenom režimu. - Gubici u mreži su 0,257853 p.u. aktivne snage i 0,308431 p.u. reaktivne snage. - Vidimo da su se gubici reaktivne snage smanjili u odnosu na predhodna dva slučaja, ali su se gubici aktivne snage povećali.

95

7. ZAKLJUČAK

Distribuirani generatori su generatori manjih snaga, koji se priključuju direktno na distributivnu mrežu i koji za pogon koriste obnovljive izvore energije ili viškove energije iz nekog drugog tehnološkog (proizvodnog) procesa, npr. višak tehnološke pare iz gradskih toplana. Energetska kriza nastala zbog ograničenih rezervi fosilnih goriva, kao i povećanje ekološke svijesti i pokušaj smanjenja štetnih uticaja na životnu okolinu aktuelizirali su upotrebu obnovljivih izvora energije u proizvodnji električne energije. Zbog toga za očekivati je da se distribuirani generatori sve više počnu koristiti u praksi. Povećanjem broja distribuiranih generatora, veoma je značajno proučiti i istražiti njihov uticaj na distributivne mreže i cjelokupan EES. Distribuirani generatori utiču na: • tokove snaga, • kvalitet električne energije, • naponske prilike u distributivnoj mreži, • snagu kratkog spoja distributivne mreže, • zaštitu, • stabilnost sistema, • gubitke u distributivnoj mreži, • prenosni sistem, • proizvodni sistem itd. Uticaj distribuiranih generatora, posebno kada je u pitanju kvalitet električne energije u distributivnoj mreži, kao i njihov u ticaj na gubitke u distributivnoj mreži, može biti i pozitivan i negativan, zavisno od njihovog značaja, snage, mjesta i načina priključenja, kao i režima rada. Distribuirane generatore ne treba posmatrati kao isključivo „pozitivnu“ ili „negativnu“ pojavu u distributivnom sistemu, nego je potrebno izvršiti ozbiljne studije njihovog uticaja te u skladu sa time donjeti i u praksi usvojiti određena tehnološka, mrežna, administrativna, tržišna i ekonomska pravila i standarde, kako bi se njihov negativan uticaj sveo na minimum, a pozitivan uticaj doveo na maksimum.

96

tehnički izvještaj“ Energetski institut „Hrvoje Požar“ Zagreb 17.Jenkins. N.Kirschen. školska 2006/2007 27.Skok „Besprekidni izvori napajanja“. Web stranica JP EP HZHB (www. Split 1977. L. S. Fakultet elektrotehnike Tuzla.ba) 13. Web stranica E-škola geografija „Iskorištavanje energije vjetra u Hrvatskoj“ (www. Web stranica „Naša energija“ (www. N.koncar-inem.Sarić „Osnovi analize elektroenergetskih mreža i sistema“. 7. JP EP BiH „Tehnička preporuka za priključenje malih elektrana na elektroenergetski sistem JP EP BIH“ . A. A. BH K CIGRE – Okrugli sto. Sveučilište u Splitu.Dizdarević. Federico Milano „Documentation for PSAT version 2. Fakultet elektrotehnike Tuzla.Kerford. M.Kušljugić .zeleni-neretva. Energetski institut „Hrvoje Požar“ Zagreb 19. Zagreb 20.gikil.Zabilješke sa predavanja iz predmeta „Sistemi za besprekidno napajanje“. „Sustavi uzbuda – Digitalni regulator napona“ (www.Crossley. BH K CIGRE – Okrugli sto. 4.Zabilješke sa predavanja iz predmeta „Analiza elektroenergetskih sistema I“.ers. M. Tuzla 2007. Web stranica udruženja „Zeleni-Neretva“ Konjic (www. Tuzla 2007.ba) 25. E. Kigen. V.Sabo „Distribuirana (decentralizirana) proizvodnja električne energije“.Majstorović. N.Ožegović.Kušljugić.our-energy. JD. London 2000. M. 5. K. Tuzla 2007. 14.Bošnjak „Distribuirana proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini“Prezentacija. Y. N.Avdaković „Uticaj malih hidroelektrana na rad distributivnog sistema“ – Referat. 2001.com) 15. Web stranica Končar-INEM d. H.Konjić „Integracija distribuiranih generatora u distributivnu mrežu“ – Prezentacija.Report.User´s manual and Technical description 23.Tokić . Web stranica JP EP RS (www.Ožegović „Električne mreže I“.Požar „Visokonaponska rasklopna postrojenja“.0. Beograd 2004. Zagreb 2007. G.Ćalović.ba) 26. Akademska misao.Majstorović.Dickson. D.ba) 12.Carbtree. R.Bajs. S. A. M.pmf. D. M. Tehnička knjiga.hr) 18. 9. Sarajevo 2001.Bećirević – Radna verzija magistarskog rada na temu: „Dinamički režimi rada distribuiranih generatora“.elektroprivreda. školska 2005/2006 97 . T. 2008 16. A.Majstorović „Mrežna pravila za vjetroelektrane“-Prijedlog.hr) 24. G.ephzhb.d. M. Sarajevo 2008. Rudarsko – geološki . 21. Zagreb 1978. 10. The Institution of Electrical Engineers .naftni fakultet.Wright „Methods to Accommodate Embedded Generation Without Degrading Netvork Voltage Regulation“. E.Seminarski rad.LITERATURA 1.geog.Allan. K. ABB „SPCU 1D50 Automatic voltage regulating module“. P. 8. 2.0“. S.Nuhanović. BH K CIGRE – Okrugli sto.ba) 11. Zagreb 2002.Strbac „Embedded Generation“. 22.Žutobradić „Distribuirana proizvodnja električne energije“. 3.Jamak.Dizdarević.Članak. Web stranica JP EP BiH (www. February 14. Dizdarević „Stabilnost vjetroelektrane . Web stranica firme „Global Ispat – Koksna industrija“ Lukavac (www. 6.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->