Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PETAK, 24. 2. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.415

@ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH

NE PODR@AVAM POLITIKU MINISTRA ZUKANA HELEZA
5. strana

Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

REPUBLIKA SRPSKA PREPOLOVLJENA
2. strana

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

PARTIJAMA IZ FIRMI PO 50.000 KM
3. strana

Rje{enje za IPA 2012. za nekoliko dana
SJEDNICA VIJE]A MINISTARA BiH
Foto: D`enan KRIJE[TORAC

7. strana

Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala [TITIO
Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja

DANAS PRILOG

UBIJEN FOTOGRAF BUKVI]

12. strana

SAM SE OD ^AVKE I D@UVE
13. strana

U @I@I
Nije bilo posebne skup{tinske sjednice

2

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Zajedni~ka komisija za evropske integracije PSBiH

Aplikacija za EU u junu
Do kraja godine vlasti BiH bi mogle dobiti upitnik, nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi sticanje kandidacijskog statusa
Predaja aplikacije Bosne i Hercegovine za ~lanstvo u Evropskoj uniji mogla bi se desiti ve} u junu, a do kraja godine vlasti na{e zemlje bi mogle dobiti i upitnik nakon ~ijeg popunjavanja i pozitivnog stava Evropske komisije slijedi stjecanje kandidacijskog statusa. Rekao je ovo Halid Genjac, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije za evropske integracije Parlamentarne skup{tine BiH, na ju~era{njoj sjednici tog parlamentarnog tijela. Kao prioritete djelovanja ova komisija u narednom periodu postavila je stalnu raspravu, svaka tri mjeseca, o toku napretka BiH na evropskom, ali i evroatlantskom putu. Tu se prvenstveno misli na razmatranje napretka koji se odnosi na provedbu Privremenog/Sporazuma o stabilizaciji i pridru`ivanju (SSP), kao i dokumenta Evropsko partnerstvo. baviti Zajedni~ka komisija za evropske integracije, dr. Genjac naglasio je i stalni proces pra}enja programiranja Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) za 2012. i 2013, ali i realizaciju i provedbu dosada{njih programa IPA fondova. Tako|er je kao va`an segment istaknut i proces koji se odnosi na uspostavu nacionalnog (dr`avnog) programa integrisanja, kao dokumenta koji }e poslu`iti za provedbu u djelo (kroz zakonske i sve druge odluke) uvo|enja pravne ste~evine EU u doma}e zakonodavstvo. - Na prolje}e ili rano ljeto planiran je interparlamentarni susret predstavnika BiH i Evropskog parlamenta. S obzirom na to da u tom periodu o~ekujemo predaju aplikacije za ~lanstvo u EU, ovaj segment aktivnosti u narednom periodu }e se vjerovatno jo{ vi{e intenzivirati, naglasio je Genjac.

Zoran \eri}: Optu`be na ra~un Vlade RS-a

Igor Radoji~i}: Sjednica bi bila velika gre{ka

Republika Srpska prepolovljena
PDP je tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela
Zahtjev 31 opozicionog poslanika da se u Narodnoj skup{tini Republike Srpske otvori rasprava o zaklju~ku Vlade RS-a, kojim se objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte RS-a i distrikta Br~ko, nije dobio podr{ku vladaju}ih stranaka pa posebna sjednica zakazana za ju~er nije ni odr`ana. PDP je, podr`an poslanicima SDS-a i DP-a, tra`io odr`avanje posebne sjednice NSRS-a jer smatra da je odluka Vlade RS-a neprihvatljiva, uz obrazlo`enje da je time poni{ten raniji zaklju~ak Skup{tine iz 1999. godine i da je RS podijeljen na dva dijela tu RS-a, jer sada me|unarodna zajednica procjenjuje da li je lo{e {to nema sjednice ili bi bila lo{a diskusija na sjednici. “Oni koji ne `ele da zatvore superviziju u Br~kom, imaju sada fantasti~nu priliku da tra`e obrazlo`enje u ovom neodgovornom potezu PDP-a i onih koji su ih podr`ali” rekao je Radoji~i} i dodao , da je za danas planirana sjednica Vije}a za implementaciju mira u BiH te da se “~ekalo da RS napravi pogre{an korak” .

Priprema za ulazak Hrvatske u EU
Na prijedlog ~lana Komisije Ognjena Tadi}a (SDS) u programu aktivnosti kojem }e Komisija posvetiti posebnu pa`nju, bit }e i rasprava o adekvatnim pripremama za prevladavanje negativnih posljedica ulaska Republike Hrvatske u EU po bh. privredu. Ovo je od posebne va`nosti s obzirom na to da BiH u velikoj mjeri treba da bude spremna u nekim segmentima, kao {to je uspostava grani~nih prelaza po {engenskom sistemu, ~ak i {est mjeseci ranije od ulaska Hrvatske u EU, odnosno najkasnije do 1. januara 2013. Komisija za evropske integracije planirala je i organiziranje tematske sjednice koja }e biti posve}ena Halid Genjac: Nu`an borbi protiv korupcije u BiH.
A. TERZI]

^lanstvo u NATO-u
Dio koji se odnosi na ispunjavanje uslova za prijem u punopravno ~lanstvo NATO-a bit }e u domenu analize Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost PSBiH. Zaklju~ak o tromjese~nom razmatranju napretka BiH na evroatlantskom putu BiH prihvatili su naime Predstavni~ki i Dom naroda PSBiH, a na inicijativu zastupnika SDA [efika D`aferovi}a. Kao segmente kojim }e se u narednom periodu

Za koga radi PDP
- PDP je neodgovorna partija, koja se budi s vremena na vrijeme, od izbora do izbora i vrlo te{ko se snalazi u opoziciji, pa stoga pravi gre{ke koje nanose {tetu svima. Za koga radi PDP, ako ovo {to su danas uradili nije u interesu RS-a?, podvukao je Radoji~i} i zaklju~io da vlast u RS-u nema namjeru da provocira bilo koga i nada se da }e me|unarodna zajednica imati snage da zavr{i superviziju u Br~kom. [ef Kluba poslanika SDS-a Vukota Govedarica je rekao da su poslanici te stranke podr`ali inicijativu za odr`avanje posebne sjednice, jer su smatrali da se trebalo razgovarati o ovom pitanju, ali da je volja ve}ine odlu~ila druga~ije. Govedarica nije negirao da se od 1999. godine, unato~ rezoluciji NSRS-a kojom se ne priznaje arbitra`na odluka za Br~ko, do danas dosta toga uradilo da bi se ukinula supervizija u distriktu Br~ko. Potvrdio je da je PDP, koji je inicirao odr`avanje posebne sjednice, pripremio i odre|ene zaklju~ke, me|u kojima i taj da se otvori kancelarija RS-a u distriktu Br~ko, a koja je nekada postojala, a sada ne G. KATANA postoji.

Pogre{an korak
[ef Kluba poslanika PDP-a Zoran \eri} istakao je da je neodr`avanje posebne sjednice samo dokaz da skup{tinska ve}ina u RS-u nije imala hrabrosti da se uhvati uko{tac s raspravom o ovoj temi. “Ostali su du`ni gra|anima RS-a da objasne za{to je prekinut teritorijalni kontinuitet RS-a i za{to je RS podijeljen na dva dijela zaklju~kom Vlade RS-a i za{to oni nisu objavljeni u Slu`benom glasniku. Postavlja se pitanje zbog koga se sve to krije, da li od gra|ana RS-a” , kazao je \eri}. Vladaju}u ve}inu optu`io je da je prekr{ila raniji zaklju~ak u kojem se ka`e da NSRS ne prihvata arbitra`nu odluku. Odgovaraju}i na \eri}evu izjavu, predsjednik Narodne skup{tine RS-a Igor Radoji~i} iznio je niz te{kih kvalifikacija na ra~un PDPa, ustvrdiv{i da su mogli nanijeti veliku {tetu RS-u zahtjevom da se na posebnoj sjednici parlamenta RS-a raspravlja o karti RS-a i distrikta Br~ko. Radoji~i} je naglasio da je zahtjev za sazivanje posebne sjednice bio velika gre{ka na {te-

stalni proces pra}enja napretka na evropskom putu

V I J E S T I

PREMIJERI REGIONA

Zajedni~ki protiv poplava
Sastanak predsjednika vlada regiona posve}en zajedni~kim aktivnostima na predupre|ivanju eventualnih opasnosti od poplava i drugim pitanjima od regionalnog zna~aja bit }e odr`an danas u Banjoj Luci, javlja Fena. Doma}in sastanka bit }e predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar D`ombi}, a najavljen je do la zak pred sje dava ju }eg Vi je }a mi nis ta ra BiH Vjekoslava Bevande, predsjednika Vlade Federacije BiH Nermina Nik{i}a, predsjednika Vlade Srbije Mirka Cvetkovi}a, predsjednika Vlade Crne Gore Igora Luk{i}a, dok }e iz Hrvatske prisustvovati izaslanik premijera, odnosno ministar unutra{njih poslova Ranko Ostoji}. D`ombi} je 8. februara uputio pismo predsjednicima vlada Federacije BiH Nerminu Nik{i}u, Srbije Mirku Cvetkovi}u, Crne Gore Igoru Luk{i}u i Hrvatske Zoranu Milanovi}u u kojem je predlo`io osnivanje zajedni~kog koordinacionog tijela koje }e imati zadatak da unaprijed pripremi plan da bi na najbolji na~in spremili svoje kapacitete za za{titu stanovni{tva i sprije~ili poplave.

D`ombi} je pismo uputio u namjeri da se preduprijede sve posljedice mogu}ih poplava. Smatra da je ovo inicijativa koja na najbolji na~in mo`e na vrijeme omogu}iti neophodne pripreme da bi se zajedni~ki preventivno djelovalo na eventualne prirodne nepogode.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

U @I@I

3

Prijedlog novog zakona o finansiranju partija BiH

Partijama iz firmi po

50.000 KM
Predvi|eno da se iznos dobrovoljnih priloga pravnih osoba sa 12.000 (15 prosje~nih pla}a) pove}a na 50.000 KM, a fizi~kih osoba sa 6.400 (osam prosje~nih pla}a) na 10.000 KM godi{nje
Iznos dobrovoljnih priloga koje pravne osobe u toku jedne kalendarske godine mogu dozna~iti politi~koj stranci trebale bi se pove}ati za nevjerojatnih 38.000 KM ili ~ak 316,67 posto. Naime, novim prijedlogom zakona o finansiranju politi~kih stranaka, koje je Interresornoj radnoj grupi dostavio njen dopredsjedatelj i ministar pravde BiH Bari{a ^olak, pove}an je iznos dobrovoljnih priloga na godi{njem nivou za pravne osobe, sa dosada{njih 15 prosje~nih pla}a u BiH (oko 12.000 KM), na 50.000 KM. da{njih osam prosje~nih pla}a u BiH (oko 6.400 KM). Prvi put u prijedlogu zakona propisane su i dotacije koje ~lan politi~ke stranke mo`e uplatiti na ra~un svoje partije u toku jedne kalendarske godine. Prijedlog je da to bude iznos do 15.000 KM. Interesantno je kako ovaj iznos dotacije, uklju~uje i ~lanarine koje obi~no u svim strankama iznose svega 12 KM na godi{njem nivou (po jednu KM mjese~no), {to zna~i da bi se ~lanu omogu}ilo da podupre stranku sa jo{ 14. 988 KM u toku godine. O~ito je da se politi~ke stranke koje su prema ocjenama nevladinih organizacija u BiH i dalje segment u kojem je najvi{e prisutna korupcija u BiH na sve na~ine `ele domo}i dodatnih sredstva. U skladu s tim vjerojatno je i predlo`en na~in preraspodjele sredstava u okviru novog prijedloga zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH koji se odnosi na izdvajanja iz dr`avnog bud`eta. Tako je propisano da sredstva na godi{njem nivou koja se izdvajaju za rad politi~kih stranaka, koalicija i neovisnih kandidata, te parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata budu utvr|eni na nivou od 0,2 posto ukupnog iznosa bud`eta BiH {to zna~i da se za ove namjene mo`e izdvojiti ~ak oko 1,8 miliona KM (izvr{enje bud`eta u 2011. bilo na razini 905 miliona KM). Prema dosada{njim rje{enjima, sva sredstva iz bud`eta institucija, ina~e, bila su usmjeravana isklju~ivo za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata, {to je u novom prijedlogu promijenjeno.

Bud`etska preraspodjela
Naime, predlo`eno je da se od ukupnog iznosa na godi{njem nivou u bud`etu institucija BiH ~ak 75 posto sredstava upla}uje na ra~une politi~kih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata. Preostalih 25 posto bi se, u skladu sa novim prijedlogom, usmjeravao za rad parlamentarnih grupa i klubova zastupnika i delegata. Unutarnja raspodjela ovih sredstava definira se tako da se 30 posto sredstava dijeli jednako svim politi~kim strankama i koalicijama koje su osvojile mandate, dok se 60 posto iznosa raspodjeljuje na osnovu broja zastupni~kih, odnosno delegatskih mandata koje svaka politi~ka stranka, koalicija stranaka ili neovisni kandidat imaju u trenutku dodjele mandata. Preostalih 10 posto iz ukupnog iznosa raspore|uje se

Bari{a ^olak: Dostavio prijedlog zakona

Legalizacija donacija
Predlo`eno je i pove}anje dobrovoljnih priloga fizi~kih osoba u toku jedne godine, i to za 3.600 KM, odnosno 56,25 posto. Tako bi prema novom prijedlogu svaki gra|anin BiH, u toku kalendarske godine, politi~koj stranci mogao dozna~iti prilog u ukupnom iznosu od 10.000 KM. Umjesto dosa-

Zgrada stranaka: Politi~ke partije i dalje me|u najkorumpiranijim u BiH

Zabrana finansiranja iz inostranstva
Novim prijedlogom zakona pro{iruje se i dio koji se odnosi na zabranjene priloge. Tako je propisano da je politi~kim strankama u BiH zabranjeno da se ubudu}e finansiraju iz stranih dr`ava, kao i stranih politi~kih stranaka i pravnih osoba. Iznimno od ove zabrane izuzet je dio koji se odnosi na programe namijenjene za edukaciju, a s ciljem razvoja i promocije demokratskih na~ela. Zabrana finansiranja stranaka je pro{irena i na sindikate, udruge i druge neprofitne organizacije koje se finansiraju javnim sredstvima bez obzira na iznos sredstava.

parlamentarnim grupama srazmjerno broju zastupni~kih mjesta manje zastupljenog spola. Kako saznaje Oslobo|enje, prijedloge novog zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH Interresorna radna grupa za pripreme izmjena i dopuna ovog, ali i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH i Izbornog zakona BiH razmatrat }e na sjednici zakazanoj za ponedjeljak, 27. februara. Brojne preporuke koje se odnose na pobolj{anje zakona o finansiranju politi~kih stranaka BiH dali su Misija OSCE-a u BiH, odnosno njen Odjel za demokratizaciju i ljudska prava (ODIHR), te Grupa dr`ava Vije}a Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO), ali one u velikoj mjeri nisu uva`ene.
Almir TERZI]

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA

SLU^AJ SEJDI] - FINCI

Koridor 5c zajedni~ki interes
Ministar komunikacija i transpor ta BiH Damir Had`i} upoznao je ju~er ambasadora Hrvatske u BiH Ton~ija Stani~i}a sa nekoliko prioriteta na kojima BiH radi kako bi spremna do~ekala ulazak Hrvatske u EU, poput izgradnje grani~nih prelaza po evropskim standardima. U saop{tenju Ministarstva transporta i komunikacija BiH, prenosi Srna, navodi se da je tokom sastanka ministra Had`i}a i ambasadora Stani~i}a razgovarano o odnosima dvije zemlje u svjetlu skorog ulaska Hrvatske u EU. Ministar Had`i} rekao je da je kvalitetna priprema za obje zemlje klju~na za dalji razvoj ekonomija i intenziviranje robne razmjene. On je istakao potrebu intenziviranja kontakata na nivou resornih ministarstava kako bi se {to prije zajedni~ki rije{ilo pitanje spojne ta~ke na koridoru 5c, izgradnji Jadransko-jonskog autoputa i slobodnog pristupa BiH otvorenom moru. Had`i} je informisao ambasadora Stani~i}a da }e BiH vrlo brzo biti spremna da u|e u testnu fazu preuzimanja kontrole civilnih letova iznad BiH. Ambasador Stani~i} rekao je da je koridor 5c ne samo prioritet Hrvatske i BiH ve} i projekat za koji imaju interes

Sastanak sa trinaestoricom 6. marta
Sastanak predsjednika 13 parlamentarnih politi~kih par tija sa ~lanovima kolegija Zajedni~ke komisije oba doma Parlamentarne skup{tine BiH, za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu u slu~aju Sejdi} - Finci, odr`a}e se 6. mar ta. Cilj sastanka je posti}i politi~ku saglasnost za prijedloge amandmana na Ustav BiH kojima bi se provela presuda i omogu}ilo pripadnicima nekonstitutivnih naroda u BiH da budu birani za ~lanove Predsjedni{tva BiH i delegirani u Dom naroda PSBiH. - Shodno zaklju~cima sa posljednje sjednice komisije na sastanku kolegija odredili smo datum i poslali pozive predsjednicima parlamentarnih stranaka, kazao je [efik D`aferovi}, predsjedavaju}i Zajedni~ke komisije. Nakon sastanka sa 13 predsjednika stranaka, 12. mar ta, trebala bi biti odr`ana i posljednja sjednica zajedni~ke komisije. „Bosna i Hercegovina ima obavezu da implementira ovu presudu i nadam se da }e to uraditi. Ova komisija `eli da iscrpi sve mogu}nosti kako bi se do{lo do rje{enja“, kazao je D`aferovi}.

i druge zemlje centralne i isto~ne Evrope, te da }e i Hrvatska i EU pru`iti svu neophodnu pomo} kako bi se realizacija ovog projekta ubrzala. On je naglasio da je Hrvatska otvorena za saradnju i mo`e dosta pomo}i BiH na njenom evropskom putu.

Produ`eni mandat ovom tijelu isti~e upravo 12. marta, a dosada{nji rad komisije nije urodio konkretnim rezultatima, odnosno prijedlozima amandmana na Ustav BiH koje bi podr`ala ve}ina. Zajedni~ka komisija je u dosada{njem radu postigla visok stepen saglasnosti da se ustavne izmjene prave samo u onom obimu koji zahtijeva presuda iz Strasbourga, a donekle su se pribli`ili i stavovi oko izmjena vezanih za Dom naroda u smislu da to tijelo PSBiH bude pove}ano klubom pripadnika nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih gra|ana. Ipak, dijametralno su suprotni stavovi oko ustavnih izmjena vezanih za izbor ~lanova Predsjedni{tva BiH. Podsjetimo i to da je provedba presude u slu~aju Sejdi} - Finci jedan od uslova za M. \. R. evropski put BiH.

4

DOGA\AJI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Nema izmje{tanja tijela NN lica iz kosturnice u RS-u

GRANI^NA POLICIJA BiH OTKRILA 324 OSOBE

Foto: S. GUBELI]

Ilegalci na granici
Markolegijumarirektora Instituta za nestala lica BiH Ju di{i}, predsjednik Ko
Pove}anje broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto Identifikovano je 2.280 prelazaka dr`avne granice sigurnosno interesantnih i lica sa potjernica
U pro{loj godini nastavljen je trend smanjenja prometa osoba i vozila preko dr`avne granice, re~eno je na ju~er odr`anoj konferenciji za novinare povodom izvje{taja o radu Grani~ne policije BiH (GPBiH) za 2011. godinu. Prema rije~ima Vinka Duman~i}a, direktora GPBiH, identifikovano je 2.280 prelazaka dr`avne granice osoba za kojima su od mjerodavnih tijela bile raspisane potjernice, raspisi o traganju, zabrane prelaska dr`avne granice ili sigurnosno interesantnim osobama. Tokom 2011. godine u ilegalnom prelasku dr`avne granice otkrivena su 324 lica, {to je za 0,62 posto vi{e nego u 2010. U pro{loj godini evidentirano je 87 krivi~nih djela krivotvorenja isprava i podneseno 85 izvje{taja nadle`nim tu`ila{tvima protiv 108 lica, te je otkriven i privremeno oduzet 71 dokument. kg opojne droge skank koju je, u dva navrata, oduzeo GP Velika Kladu{a kao i 424 stabljike marihuane, rekao je Duman~i}.

DOBAR LO[

ZAO

JAVNI EMITERI
Podaci da su televizije susjednih zemalja izrazito gledanije od ovih na{ih, ponajprije (tzv.) javnih emitera - dovoljno govori. A za{to ih ne gledamo?! Odgovor je, neo~ekivano, stigao iz BHRT-a; umjesto da imenom i prezimenom ka`u tko prijeti pogromom novinarima i urednicima, izdali su priop}enje u kojem spominju - pojedince. Neimenovane!

Roba, `ivotinje i oru`je
U protekloj godini GPBiH privremeno je oduzeo 168.061 kutiju cigareta, 521 grlo stoke, 325 litara alkoholnih pi}a, tehni~ke robe u vrijednosti 79.300 KM, novaca u raznim apoenima ukupne vrijednosti 437.569 KM, te os ta le ro be u vri je dnos ti od 118.794 KM. Dio privremeno oduzete robe i `ivotinja predan je na daljnju nadle`nost carinskim i inspekcijskim organima, dok je dio deponiran u GPBiH. Ta ko |er, pri pa dni ci GPBiH su u 2011. godini privreme no odu ze li pet ko ma da automatskog oru`ja, 41 pu{ku, 19 pi{tolja, 75 komada hladnog oru`ja i 6.057 komada municije razli~itog kalibra. Duman~i} je izjavio da se broj izdatih viza na granici kontinuirano smanjuje, {to je i jedan od zahtjeva Evropske unije. - Izdato je 248 viza, {to je za 24,16 posto manje nego u 2010. godini, rekao je Duman~i}.
D. M.

VI[EGRAD
Iz na{e perspektive ve} i sama ~injenica da je Emir Kusturica u nekom projektu, dovoljna je da ospemo drvlje i kamenje. Da je Nemanja to dosad skupljao, ve} je mogao sagraditi Andri}grad. No, kako nije, pomo}i }e mu kako {ira, tako i lokalna zajednica. Tako }e Vi{egrad ulo`iti vi{e od milijun maraka. A nama je, dok nam se ru{e olimpijske dvorane i zatvaraju muzeji - bolje da {utimo.

Fal{ isprave i narkotici
- To je pove}anje za 496 osoba ili 27,8 posto u odnosu na 2010. godinu, rekao je Duman~i}. Registrovano je i 3.830 stranaca kojima nije dozvoljen ulazak u BiH jer nisu ispunjavali zakonom propisane uslove. To je dovelo do pove}anja broja odbijenih ulazaka u na{u zemlju za devet posto. Ulaz u BiH odbijen je dr`avljanima iz 84 zemlje. Smanjen je broj odbijenih ulazaka za dr`avljane Albanije, i to za 83,92 posto, ponajvi{e zbog ukidanja viznog re`ima.

OPOJNI REZULTATI U Vi{egradu oduzeto 10 kg marihuane, u Trebinju 31 kg opojne droge skank, u Velikoj Kladu{i 16 kg opojne droge skank, kao i 424 stabljike marihuane
Prema Duman~i}evim rije~ima, ostvareni su pozitivni pomaci na otkrivanju prometa opojnih droga preko dr`avne granice. - Treba posebno istaknuti pronalazak i oduzimanje 10 kg marihuane od GP-a Vi{egrad, 31 kg opojne droge skank oduzete u dva navrata od GP-a Trebinje, 16
Foto: D`. KRIJE[TORAC

LJUBI] - PULJI]
Po tko zna koji put kardinal je razgovarao s nekim od ~elnika stranka sa, {to bi kazali, hrvatskim predznakom; i ovoga su puta doma}in i njegov visoki gost, lider mla|ega HDZ-a, progovorili o napa}enim Hrvatima. Slijedom ~ega treba o~ekivati da uskoro pro~itamo podatke koliko se Hrvata u pro{loj godini iselilo iz Bosne, Sarajeva posebice.

VIJEST U OBJEKTIVU

BORIS TADI]
Srbijanski je predsjednik u Bruxellesu otkrio rupu u saksiji, konstatiraju}i da kandidatura ne ovisi samo od Beograda nego i od svake ~lanice europske obitelji. No, Tadi} pritom i dalje inzistira na formuli “i EU i Kosovo”. [to se ti~e ovoga drugoga - sve je, valjda, jasno. A, evo, sada se ~ini kako Srbiji (ni) u martu ne}e sti}i europsko prolje}e.

Prevencija nasilja
Asocijacija XY organizovala je ju~er u Sarajevu okrugli sto Multisektoralni pristup u prevenciji nasilja kao zavr{nu aktivnost projekta Prevencija vr{nja~kog nasilja i promocija zdravih stilova `ivota mladih u osnovnim {kolama KS-a. Projekt je realizovan od 2008, a uklju~ivao je sveobuhvatan program vr{nja~ke edukacije radi pobolj{anja zdravih `ivotnih stilova mladih. Specifi~nost projekta ogledala se u treningu za vr{nja~ke edukatore putem kojih su obu~ena 62 u~enika.

VIJEST U

BROJU

obitelji u na{oj zemlji pomogao je Crveni kri` BiH u posljednjih 15ak dana otkako su nas pogodile velike snje`ne padaline.

3.449

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

INTERVJU

5

@ivko Budimir, predsjednik Federacije BiH

Ne podr`avam politiku

ministra Heleza
Razgovarala: Mimi \UROVI] RUKAVINA

• Podnijeli ste apelaciju Ustavnom sudu FBiH o ocjeni ustavnosti Zakona o reviziji branitelja: o~ekujete li da }e Sud to razmatrati i ako da, kad o~ekujete izja{njenje? - Jasno da o~ekujem kako }e Ustavni sud Federacije BiH razmatrati zahtjev za ocjenu ustavnosti spomenutog zakona jer u protivnom, ne bih niti podnosio takav zahtjev. S obzirom na to da je i Vrhovni sud Federacije BiH podnio zahtjev Ustavnom sudu po istom zakonu, te da ve} ima razmi{ljanja o objedinjavanju rasprave pri Ustavnom sudu o ova dva zahtjeva, nadam se da odgovor Ustavnog suda ne}emo dugo ~ekati.

Negiranje logora
• [ta konkretno zamjerate dosada{njoj reviziji braniteljskih prava i na koji na~in biste Vi radili takvu reviziju? - Ponajprije `elim podsjetiti kako je Vlada Federacije BiH u petom mjesecu pro{le godine konstatirala da je Zakon o reviziji braniteljskih prava nekvalitetan i da bi ga trebalo mijenjati. Vlada je dala rok za njegove izmjene koji je odavno probijen. Smatram kako je provedba revizije po takvom zakonu upitna te da bi posljedice njezine provedbe mogle biti {tetne po Federaciju. U nekoliko navrata u proteklom periodu o~itovao sam se, kako na Vladi, tako i u javnosti, o procesu provedbe Zakona o reviziji braniteljskih prava te ukazivao kako se ona provodi ne po{tuju}i niti takav zakon koji je usvojen. Uvjeren sam u to da se podzakonskim aktima i samom provedbom revizije moglo eliminirati odre|ene nedostatke tog zakona da je za to bilo volje i korektnosti, no to nije bilo slu~aj, ve} je takav zakon kori{ten kako bi se revizija provodila selektivno i primjenom dvostrukih kriterija. • [ta zapravo najvi{e zamje-

Zada}a ovog ministarstva, a time i ministra, nije baviti se istra`ivanjem doga|aja u pro{losti i kreirati slike u javnosti o njima, ve} skrbiti o bora~koj, odnosno braniteljskoj populaciji

rate resornom ministru Zu- ja i ~eka se da ih Vi, uz suglasnost kanu Helezu? dopredsjednika, imenujete. - Na osobnoj razini nemam pro- VSTVBiH je zavr{io svoj posao i blema s ministrom Helezom, no poslao Vam imena kandidata. evidentno je da ne podr`avam Da li je uistinu jedini razlog politiku rada toga ministarstva te ovog ~ekanja povremeno odsmatram kako ministar, kao i nje- sustvo dopredsjednika Mirsagovi savjetnici i pomo}nici nema- da Kebe? ju isti odnos prema pripadnicima - Iz korektnosti prema svom kodvije komponente koje su ~inile legi dopredsjedniku Federacije Vojsku Federacije BiH - Armiji BiH BiH g. Mirsadu Kebi moram re}i i HVO-u. Zada}a ovog ministarstva, kako izo~nost g. Mirsada Kebe nia time i ministra, nije baviti se istra- je razlogom {to jo{ nisu predlo`e`ivanjem doga|aja u pro{losti i kre- ni kandidati Parlamentu FBiH za irati slike u javnosti o njima, ve} imenovanje sudaca Ustavnog suskrbiti o bora~koj, odnosno brani- da. Razlog je neslaganje i neprihvateljskoj populaciji. Po mom mi{lje- }anje stava Visokog sudskog i tunju, nedopustive su izja`ila~kog vije}a BiH o ve, pa ~ak i slu`beni ocjeni kandidata od akti, ministra HeSDP-a. Uvjeren [TA leza u kojima sam kako }e i to ^EKAJU SUDIJE on tvrdi kako nje us Razlog je neslaganje pitabiti rijekona prostoriro {e i neprihva}anje stava ma koje je no te da }e Visokog sudskog i u vrijeme usli je di ti rata u BiH pre dla ga tu`ila~kog vije}a BiH o kontroliranje kandiocjeni kandidata od la Armija data za suce SDP-a. Uvjeren sam BiH nije bilo Ustavnog kako }e i to pitanje logora, ve} su suda. uskoro biti to bili legalni • U HDZ-u zatvori u koje su BiH ne odustaju rije{eno zatvarani prekr{itelji od rekonstrukcije zakona, kojima ne samo federalne vlasti. Kako da poni{tava postoje}e pravovalja- gledate na to i da li ste spremni, ne sudske presude ve} i vrije|a ukoliko se desi neki dogovor, osje}aje svih onih koji su u ta- potpisati takvo {to? kvim logorima bili, a na koncu, po - Na rekonstrukciju Vlade FBiH mom dubokom uvjerenju, naru{a- kao posljedicu `elje dva HDZ-a da va i proces pomirenja naroda u postanu dijelom Vlade FBiH ne BiH. S obzirom na poseban senzi- gledam blagonaklono, te ako bi nebilitet ljudi i teme kojima se Minis- ~iji dogovor o toj rekonstrukciji tarstvo za pitanja branitelja bavi, bio posljedica isklju~ivo `elje dva smatram pogre{nim i kadrovsku HDZ-a da se vrate u poziciju upravpolitiku toga ministarstva, napose ljanja javnim poduze}ima, takav u izboru savjetnika. Ne samo da ni- dogovor ne bi bio podr`an od meti jedan savjetnik ministra nije iz ne kao predsjednika FBiH, {to podrugog naroda ve} imamo ozbiljne drazumijeva da ne bih bio spreprigovore kako su neki od savjetni- man to niti potpisati. Napose stoka, pa ~ak i pomo}nika u tom mi- ga {to smatram da to ne bi bilo uranistarstvu, od svjedoka osumnji~e- |eno s ciljem pobolj{anja polo`ani da su tijekom sukoba ARBiH i ja hrvatskog naroda u BiH, niti HVO-a sudjelovali u maltretiranji- kvalitetnijeg rada Vlade. Kada bi ma zato~enih. promjene u Vladi Federacije BiH • Vratimo se apelaciji: Usta- bile dogovor svih stranaka koje vnom sudu nedostaje troje sudi- sudjeluju u Vladi Federacije i stra-

naka koje ~ine vlast na drugim razinama (Vije}e ministara i `upanije), te kada bi taj dogovor podrazumijevao pobolj{anje rada Vlade, jam~io jednakopravnost naroda i bio proveden i na drugim razinama vlasti, tada ne bih dvojio oko toga treba li ga podr`ati ili ne.

Bez nametanja
• Koliko su u posljednje vrijeme realno dobri odnosi unutar stranaka potpisnica platforme, da li je HSPBiH sasvim zadovoljan tom koalicijom? - Odnosi unutar stranaka koalicije nisu nepromjenjiva kategorija i oni }e varirati u zavisnosti od stavova pojedinih stranaka u koaliciji o odre|enim pitanjima i realizaciji pitanja dogovorenih u platformi o formiranju vlasti. Logi~no je da stranke u vlasti nemaju identi~ne stavove o svim pitanjima te da }e biti odre|enih nezadovoljstava nekim rje{enjima, no to ne zna~i da to mora rezultirati raspadom koalicije. Razli~itost stavova, ako bude primijenjena u cilju dono{enja kvalitetnijih rje{enja, mo`e biti pozitivna strana ove koalicije, no ako rje{enja budu nametana i uskogrudna, mogu imati potpuno suprotan efekt. HSP }e ustrajati na provedbi platforme i kada ona bude primijenjena u potpunosti, bit }emo zadovoljni, a uvjeren sam i svi ostali, kao i ve}ina gra|ana Federacije BiH. • Jo{ prije usvajanja federalnog bud`eta za 2012. znalo se da je u njega ugra|en deficit: o~ekujete li da se minus pokrije obveznicama ili }e bud`et i}i u jo{ ve}u dubiozu? - Podrazumijeva se da kreator prora~una Vlada Federacije BiH namjerava deficit prora~una za 2012. godinu pokriti obveznicama kako je i planirala jer u suprotnom, to bi zna~ilo veliku financijsku krizu u FBiH ve} u drugoj polovici ove godine i ja se nadam kako }e to, sukladno planovima Vlade, biti realizirano.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

TAKORE]I... DIGITALNA
BiH, kao punopravna u~esnica me|una ro dnog pro je kta “Di gi tal na te levi zi ja u jugoisto~noj Evropi”, u~estvovala je na sas tan ku Upravnog odbo ra i te hni ~kom sas tan ku pro jek tnih par tne ra odr`a nom u Za gre bu, izjavi la je za Srnu Asja Ro k{a - Zu b~evi} iz Re gu la tor ne agen ci je za ko mu ni ka ci je. Ona ka `e da je ri je~ o redovnim sastancima na kojima je razgovarano o ura|enom i zadacima koji se u okvi ru pro je kta na la ze pred ze mljama u~esnica. “Na sastanku u Zagrebu do govo re no je da 19. i 20. apri la u Trstu bu de odr`a na me |u na ro dna kon ferencija o digitalizaciji”, rekla je Rok{a - Zu b~evi}.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Skoro cijeli dan Dom naroda FBiH utvr|ivao dnevni red

Srebrenici status kao Br~kom
Predsjednik Stranke demokratske akcije Sulejman Tihi} rekao je ju~er da bi Srebrenica trebalo da ima specijalni status kakav imaju Br~ko i Mostar. Tihi} je rekao Srni da bi na sastancima lidera {est vode}ih politi~kih par tija u BiH trebalo da se na|e i pitanje primjene Izbornog zakona BiH u Srebrenici. On je ponovio da pitanje izbora u Srebrenici mora biti druga~ije rije{eno u odnosu na ostale op{tine u BiH. Tihi}, koji je ju~er boravio u radnoj posjeti Vukosavlju, izra zio je zadovoljstvo dosada{njom realizacijom dogovora {estorke postignutog u decembru pro{le godine i istakao da je ostalo da na narednom sastanku, kojem }e predsjedavati predsjednik SNSD-a Milorad Dodik, na|u rje{enje za provo|enje presude Sejdi} - Finci i pitanje vojne imovine.

U martu odluka o novih 500 povla{tenih penzija
Otpu{teni vojnici uzalud ~ekali glasanje Treba li mi{ljenje Vlade za provo|enje odluke Ustavnog suda? Nakon tra`enja Kluba Hrvata da se o odluci o prostornom planu koridora 5c glasa po proceduri vitalnog interesa, njeno dono{enje odgo|eno za mjesec
Skoro cijeli dan je trajala rasprava i usagla{avanje o dnevnom redu ju~era{nje sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH, koja je kasno popodne prekinuta, a da Dom nije glasao ni o jednoj od ta~aka o kojima se raspravljalo. Osnovni razlog je bio to {to ni sedam proteklih dana nije bilo dovoljno da se parlamentarna ve}ina i Vlada usaglase o inicijativi za izmjene Zakona o sticanju prava na prijevremenu penziju po povoljnijim uvjetima koji se, ipak, na{ao na dnevnom redu sjednice. O sudbini ove izmjene delegati }e odlu~iti u nastavku sjednice u martu, {to najmanje odgovara grupi od nekoliko desetina ~lanova Udru`enja otpu{teni – razvoja~eni branitelji 31. 3. 2002. koji su pred zgradom Doma naroda skoro cijeli dan ~ekali ishod parlamentarne rasprave.

Prona|eno samo 28 Srba
Institut za nestala lica BiH identifikovao je u protekle ~etiri godine 3.946 tijela, od kojih samo 28 Srba i potro{io 18 miliona KM, saznaje Srna u izvorima bliskim Institutu, javlja Srna. Institut je 2008. i 2009. godine prona{ao posmrtne ostatke 13 Srba, 2010. godine {est, dok je pro{le godine identifikovao devet pripadnika srpskog naroda. U protekle ~etiri godine, od kada postoji, Institut je godi{nje otkopavao samo 176 tijela, iako se traga za jo{ desetak hiljada nestalih lica, a ovim tempom taj posao ne}e biti zavr{en u narednih 50 do 60 godina. U protekle ~etiri godine otkopani su posmrtni ostaci samo 704 nestala lica.

Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija

Foto: A. KAJMOVI]

Odluka Ustavnog suda
Izmjenom koju je predlo`io delegat Zijat Mu{i} provela bi se odluka Ustavnog suda FBiH i oko 500 biv{ih pripadnika Vojske FBiH otpu{tenih 2002. s otpremninama od 10 hiljada KM bi se zakonski izjedna~ili sa svojim komandantima i kolegama koji su, uz otpremnine, ostvarili i povoljnije penzije po Vladinim uredbama. Ovo korespondira i sa zaklju~kom Parlamenta FBiH donesenim uz Zakon iz juna 2011. Zakonom je omogu}en kontinuitet isplata oko 12 hiljada povoljnijih penzija, a zaklju~kom obe}ano ostvarenje tog prava grupi vojnika otpu{tenih iz VFBiH sa 40 godina starosti, 20 godina sta`a i najmanje tri, odnosno za `ene dvije godine provedene u kontinuitetu u jedinicama Armije BiH ili HVO-a. Iako je resorni ministar Vjekosalv ^amber tvrdio kako za ovo nema sredstava u bud`etu, Mu{i} je to de-

(NI)KAKVI SMO LJUDI Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca, jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako, onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima, kazao je delegat Mu{i}
mantirao pokazav{i Vladin prijedlog zakona kojim je oko tri miliona KM bilo planirano za povoljnije penzionisanje ove kategorije. - Mi smo amandmanom na Zakon ostavili izvan prava ovu grupu, a nismo smanjili iznos sredstava za implementaciju. Dakle, pare su tu, kazao je Mu{i}. Na ministrovu opasku kako razmatranje izmjene Zakona tra`i

zvani~no izja{njenje Vlade, Mu{i} je podsjetio na do da se o odluci Ustavnog suda ne tra`i mi{ljenje nego se ona mora provesti. - Ako smo zaboravili zaklju~ak iz {estog mjeseca, jesmo li zaboravili da smo prije sedam dana zaklju~ili da }emo ovo razmatrati danas? Ako je tako, onda stoji percepcija javnosti o nama kao nikakvim ljudima, kazao je delegat Mu{i}.

Jo{ mjesec za koridor 5c
Na prijedlog Kolegija, Dom naroda je na mjesec dana odgodio usvajanje odluke o dono{enju prostornog plana podru~ja posebnih obilje`ja od zna~aja za FBiH autocesta na koridoru 5c. Skidanje ove ta~ke s dnevnog reda ili, u protivnom, glasanje po proceduri za{tite vitalnog nacionalnog interesa o njenom ostanku u dnevnom redu sjednice, tra`io je Klub Hrvata izraziv{i negodovanje trasiranjem autoceste u podru~ju Po~itelja i Blagaja. Iz tog kluba ustvrdili su kako Ministarstvo prostornog ure|enja

FBiH nije uva`ilo zamjerke lokalne zajednice – op}ina ^apljina i Ljubu{ki, Zapadnohercegova~kog kantona i grada Mostara. Elvira Abdi} Jelenovi} je isto tra`ila u ime Odbora za prostorno ure|enje rekav{i da javne rasprave provedene u Sarajevu i Mostaru nisu bile dovoljne niti dobro organizirane. Demantirala ju je pomo}nica ministra prostornog ure|enja Hanka Mu{inbegovi} podastrijev{i podatke o svemu ura|enom uklju~uju}i javne rasprave s podacima koji dokazuju da su bili pozvani predstavnici federalnih i kantonalnih ministarstava sa zadu`enjem kantonalnim da obavijeste i osiguraju u~e{}e predstavnika lokalne zajednice. I Josip Peri} je podr`ao zahtjev Kluba Hrvata, u ~ijem radu, ina~e, ne u~estvuje, te podnio inicijativu za tematsku sjednicu o koridoru 5c uz u~e{}e stru~njaka koji bi dali obja{njenja za sve sporne ta~ke.
S. [EHER^EHAJI]

Strasbourg u prvom planu
Za unapre|enje dobre privredne saradnje izme|u Republike Srpske i Njema~ke ima prostora i ubudu}e na tome treba raditi, konstantovano je na sastanku predsjednika Srpske Milorada Dodika i ambasadora Njema~ke u BiH Ulrike Marije Knotz. Dodik i Knotzova su ra zmijenili mi{ljenja i o najaktu el ni jim pi ta nji ma u Re pu bli ci Srpskoj i BiH, s posebnim osvrtom na provo|enje odluke Suda u Strasbourgu u predmetu “Sejdi} i Finci”. Iz kabineta predsjednika Republike Srpske saop{teno je, prenosi Srna, da su sagovornici razgovarali i o pitanju okon~anja super vizije u Br~ko distriktu i rje{avanju pitanja imovine. Dodik i Knotzova razmijenili su mi{ljenja i o ostalim aktuelnim pitanjima u Srpskoj i BiH.

Optu`eni se brani iz Srbije

Potvr|ena optu`nica za ubistvo civila iz Sanice
Kantonalno tu`ila{tvo u Biha}u podiglo je optu`nicu za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv Milana [krbi}a, zvanog Kozar, koja je potvr|ena u srijedu pred kantonalnim sudijom za prethodno saslu{anje. [krbi}a optu`nica tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske, automatskom pu{kom i u vojni~koj uniformi, 26. 6. 1992. do{ao pred ku}u [ukrije Medi}a u Sanici, op}ina Klju~, a zatim ga usmrtio samo 35 metara dalje od ku}e. “Zatekao ga je na ulaznim vratima, naredio mu da krene ispred njega upiru}i mu pu{ku u le|a, pa kada su do{li u vo}njak, u namjeri da ga li{i `ivota, ispalio mu je dva metka u glavu. [krbi} je time po~inio krivi~no djelo ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva” navodi se u optu`nici. , [krbi} je iz Futoge, Republika Srbija, gdje se trenutno i nalazi i gdje je ispitan po na{em zahtjevu, kazao nam je kantonalni tu`ilac Jasmin Mesi}. Nakon pravne procedure i `albenog perioda tu`itelj o~ekuje njegovo ubrzo pojavljivanje pred pretresnim vije}em.
F. B.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Sjednica Vije}a ministara Bosne i Hercegovine

Milanovi} od ponedjeljka u BiH
Novi hrvatski premijer Zoran Milanovi} boravit }e u BiH 27. i 28. februara kada }e posjetiti Sarajevo, Mostar, Vitez i [iroki Brijeg. Po jo{ nepotvr|enom protokolu posjete ovaj visoki zvani~nik Republike Hrvatske }e se po dolasku u BiH prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH. - Doma}in posjete je Vije}e ministara BiH, odnosno, predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda, ali }e se, po jo{ nepotvr|enom protokolu, Milanovi} najvjerovatnije prvo sastati sa ~lanovima Predsjedni{tva BiH, potvr|eno je Feni iz ove institucije. Milanovi} }e nakon razgovora s najvi{im zvani~nicima BiH posjetiti i ustanove koje je finansirala Vlada Republike Hrvatske, akademije, samostan te neke kompanije.

Rje{enje za IPA 2012. za nekoliko dana
Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e, a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija, istakao je Zvonimir Kutle{a, generalni tajnik Vije}a ministara
Svi problemi koji su evidentirani u programiranju Instrumenata pretpristupne pomo}i (IPA) komponenta I (Pomo} u tranziciji i izgradnja institucija) za BiH za 2012. i 2013. bit }e rije{eni u narednih nekoliko dana. Ovo je saop}io Zvonimir Kutle{a, generalni tajnik Vije}a ministara BiH, na pres-konferenciji odr`anoj u pauzi zasjedanja dr`avne Vlade. to u~ini `urno. Tako da }e to biti rije{eno u narednih nekoliko dana, obe}ao je generalni tajnik Vije}a ministara BiH. Direkcija za evropske integracije (DEI) zadu`ena je da sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH koordinira kada su u pitanju IPA fondovi, odnosno da se iskoriste potencijali MVP-a u smislu komunikacija sa me|unarodnom zajednicom. Nagla{eno je kako plan sadr`i 29 klju~nih mjera koje je nu`no provesti do juna ove godine, a u njegovu implementaciju bit }e uklju~ena kako dr`avna razina (Vije}e ministara BiH i Parlamentarna skup{tina BiH), tako i entiteti. Ve} na narednoj sjednici Vije}e ministara BiH trebalo bi usvojiti i akcioni plan koji se odnosi na ubla`avanje negativnih efekata po BiH ulaska Republike Hrvatske u EU. - Odlu~eno je da se izja{njavanje o toj to~ki odgodi za sedam dana s obzirom na to da je pristigao odre|eni broj primjedbi na dostavljeni materijal, naveo je Kutle{a.

Cjelodnevno zasjedanje Vije}a ministara BiH Foto: D`. KRIJE[TORAC

Su|enje Mladi}u 14. maja
Na ju~era{njoj statusnoj konferenciji u Haagu potvr|eno je da }e su|enje biv{em komandantu Vojske RS-a Ratku Mladi}u po~eti 14. maja ove godine. Optu`eni Mladi} je rekao da sumnja da }e imati pravedno su|enje, nazivaju}i Tribunal pristrasnim i NATO sudom. Mladi} se optu`nicom Tu`ila{tva tereti, u 11 ta~aka, za genocid u Srebrenici i jo{ sedam bh. op{tina, progon Bo{njaka i Hrvata {irom BiH, teror nad civilima u Sarajevu dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem, te uzimanjem pripadnika me|unarodnih mirovnih snaga za taoce, od 1992. do 1995. Tu`ila{tvo je najavilo da }e pred sudije tokom su|enja izvesti 148 svjedoka, dok }e izjave jo{ 212 svjedoka biti uvedene u dokaze, ali se oni ne}e pojaviti u sudnici. Tu`ioci }e za izvo|enje dokaza imati 200 radnih sati.

Vize za Kosovo
Prolongirano je i dono{enje rje{enja o imenovanju predsjedavaju}eg i ~lanova Odbora za unutra{nju politiku i ekonomiju Vije}a ministara BiH. Naime, prije ovog ~ina, a s obzirom na to da se radi o veoma va`nim tijelima, Generalni sekretarijat Vije}a ministara BiH zadu`en je da izradi poslovnike o njihovom radu. MVPBiH zadu`en je da do naredne sjednice Vije}a ministara pripremi cjelovitu analizu i ponudi odgovaraju}e rje{enje koje se odnosi na izdavanje viza za gra|ane Kosova. Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac, biv{i na~elnik CJBa Trebinje, a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula.
A. TERZI]

Dodatni rokovi
- Evropska komisija iza{la nam je u susret i pomaknula rokove koji su istekli 17. sije~nja. Ve} je postignuta suglasnost za projekte IPA koji se odnose na pravosu|e, a veoma brzo bi trebali biti rije{eni i oni koji su u domenu Ministarstva prometa i komunikacija. Bilo je prijedloga na Vije}u ministara BiH da se da rok od 15 dana kako bi ta sporna pitanja bila rije{ena, ali mi jednostavno nemamo vremena za to. Nemamo pravo da odga|amo rje{enja jer je Europska komisija ionako dala dodatne rokove i stoga i jeste zaklju~eno da se

DIREKTORI Za direktora SIPA imenovan je Goran Zubac, biv{i na~elnik CJB-a Trebinje, a direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH dosada{nji vr{ilac du`nosti te dr`avne institucije Miro D`akula
Vije}e ministara BiH na ju~era{njoj, drugoj sjednici, prihvatilo je niz mjera i aktivnosti koje se odnose na ja~anje procesa evropskih integracija. S tim u vezi DEIBiH je zadu`en za provedbu akcionog plana za adresiranje mape puta BiH u oblasti evropskih integracija. Iako je bilo planirano, Vije}e ministara BiH nije ju~er utvrdilo ekonomski i fiskalni program BiH za period 2012 - 2014, radi obaveze dostavljanja istog Evropskoj komisiji. Ova obaveza, ina~e, trebala je biti realizirana zaklju~no sa 31. januarom, odnosno skoro prije mjesec.

Sastanak u Zenici

Uspje{an dogovor oko 21. decembra
Postignut je kona~an dogovor oko zbrinjavanja 40 radnika zeni~kog Ugostiteljsko-trgova~kog i turisti~kog dru{tva 21. decembar – u ste~aju. To je saop{teno ju~er poslijepodne nakon sastanka u sjedi{tu Zeni~ko-dobojskog kantona, kojem su prisustvovali federalni premijer Nermin Nik{i}, premijer ZDK-a Fikret Plevljak, na~elnik Op}ine Zenica Husejin Smajlovi}, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH Elvedin Grabovica, te nekoliko ministara kantonalne Vlade. - Cilj je bio da spasimo ljude i u tome smo uspjeli. Realizacija dogovora po~inje odmah, a njime je predvi|eno da dio radnika ostane da obavlja djelatnost u preduze}u, dio radnika }e biti uposlen u Studentskom centru Univerziteta u Zenici, dok }e {est radnika s dana{njim danom po~eti raditi u Rudniku mrkog uglja Zenica, kazao je premijer Nermin Nik{i}. Zijad Kova~, predsjednik Sindikata UTTDa 21. decembar, smatra da je sporazum zadovoljavaju}i, te da zna~i kraj agoniji radnika i preduze}a. Prema rije~ima ministra privrede ZDK-a Jusufa Durakovi}a, ve} od danas ~elni ~ovjek Op}ine Zenica Husejin Smajlovi} i ste~ajni upravnik UTTD-a 21. decembar Asim Sunulahpa{i} }e zapo~eti posao na prenosu vlasni{tva zgrade hotela Rudar u kojem radi 21. Mi. D. decembar, na op}inu Zenica.

Finska poma`e na evropskom putu
Savjetnica predsjedatelja Vije}a ministara BiH @eljana Zovko primila je, u ime predsjedatelja Vjekoslava Bevande, u nastupni posjet veleposlanika Republike Finske za BiH sa sjedi{tem u Ljubljani Pekku Metsoa, saop}eno je iz Slu`be za informiranje Vije}a ministara BiH. Veleposlanik Metso je istaknuo da je Finska zainteresirana za ja~anje veza s Bosnom i Hercegovinom, posebice intenziviranja gospodarske i kulturne suradnje. On je naglasio da Finska putem produbljivanja institucionalnih veza izme|u dviju prijateljskih zemalja mo`e pru`iti zna~ajnu potporu na ubrzanju europskog puta Bosne i Hercegovine. Zovko je Metsou zahvalila na posjetu i po`eljela mu uspjeh u njegovoj diplomatskoj misiji.

Nermin Nik{i}: Uspjeli smo spasiti ljude

8

DOGA\AJI
VIJESTI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

PREDMETI PROTIV NA[E ZEMLJE U STRASBOURGU

Promovirano 11 doktora nauka
U Rektoratu Univerziteta u Sarajevu ju~er je promovirano 11 doktora iz historije umjetnosti, tehni~kih, biolo{kih, medicinskih i ekonomskih nauka. Na ~ast doktora nauka promovirani su magistranti Asja Mandi}, Samir Omanovi}, Adis Balota, Nihad Babovi}, Jasmina ^akar, Maja Mitra{inovi} - Bruli}, Amila Kapetanovi}, Lejla Me{ali}, Velma Pijalovi}, Ensar [ehi} i Almira Arnaut - Berilo. Rektor Univerziteta u Sarajevu i promotor prof. dr. Faruk ^aklovica kazao je da je UNSA bila i bit }e oslonac mira i prosperiteta, uz nadu da }e nove generacije doktoranata dati poticaj razvoju, prosperitetu i daljem ja~anju bh. dru{tva, prenosi Fena. Do sada je na Univerzitetu u Sarajevu zavr{ilo 160.000 studenata, 5.232 magistranta, te 2.576 doktora nauka iz 44 nau~ne oblasti.

BiH treba prestati primati “udarce”
Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima, {to nam je bila du`nost od 2002. godine, podsje}a Zikreta Ibrahimovi}
Dr`avni poslanici na jednoj od narednih sjednica raspravlja}e o stanju predmeta koji se protiv BiH vode na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu, a od Vije}a ministara bit }e zatra`eno da napravi procjenu njihovih eventualnih implikacija na BiH. Ovakva inicijativa nai{la je na odobravanje u Uredu agenata za zastupanje pred Sudom u Strasbourgu. Ka`e da se svakih pola godine Vije}e ministara BiH izvje{tava o stanju predmeta protiv BiH pred Sudom. Ipak, smatra da najavljena rasprava treba biti {ire fokusirana.

Preduprijediti propuste
- Trebamo prestati biti pasivna zemlja koja }e na neki na~in primati “udarce” od Evropskog suda zbog svojih propusta i postati aktivna zemlja koja }e preduprijediti budu}e procese. Pomo} u tome nam mo`e biti stalna supervizija i koordinacija kako entitetskih, tako i dr`avnog Parlamenta, ka`e Ibrahimovi}eva. Ona podsje}a da je ve}e uklju~ivanje dr`ava, pa tako i parlamenata u provo|enju Konvencije o ljudskim pravima, shodno zaklju~cima sa nedavnih konferencija iz Interlakena i Izmira. Inicijator parlamentarne rasprave o slu~ajevima protiv BiH u Strasbourgu, poslanik Nermin Puri}, ka`e da ga je na ovakvu ideju podstakao veliki broj predmeta na Sudu u Strasbourgu koje su podnijeli gra|ani iz njegovog kraja, biv{i radnici i dioni~ari Agrokomerca. - Zanima me koliki je uop}e broj i kakva je struktura predmeta koji se pred Sudom u Strasbourgu vode protiv BiH. Zanima me koliko gra|ani tu`e dr`ave i izgleda da se radi o velikom broju tu`bi, ka`e Puri}. On ka`e da neki od predmeta iz Strasbourga imaju veliki zna~aj za BiH i kao primjer navodi slu~aj Sejdi} i Finci. - Zanima me {ta mo`emo o~ekivati od predmeta koji su sad u toku. Imamo slu~ajeve koji su ekonomske naravi i to mo`e donijeti nove probleme od kojih se mo`emo uhvatiti za glavu, ka`e Puri}.
M. \. R.

Presu|ivanje ratnih zlo~ina
U januaru ove godine na Evropskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu vodilo se 1.700 predmeta. Najve}i broj odnosi se na neizvr{enje presuda doma}ih sudova, na povrat stanova, nestale osobe, te staru deviznu {tednju u Ljubljanskoj banci i Investbanci Beograd. - Ovo je veoma pozitivna inicijativa, prvi put se neko ozbiljno zapitao {ta je sa na{im kompletnim nastupom pred Vije}em Evrope, pred kojom je ispunjavanje vladavine prava jedan od prvih koraka za zemlje koje te`e ka EU, ka`e Zikreta Ibrahimovi}, zamjenica agentice Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava. Ona isti~e da BiH ima sistemske probleme u smislu neprovedenih presuda, zatim problem nezakonitog pritvaranja, te nepostojanja u BiH ustanove za smje{taj neura~unljivih po~inilaca krivi~nih dijela, postoje predmeti vezani za Agrokomerc, a o~ekuju se odluke vezane za presu|ivanje ratnih zlo~ina. - Mi smo u fazi rje{avanja sistemskih problema. Jo{ nismo uskladili mnogo toga u doma}em sistemu sa Konvencijom o ljudskim pravima, {to nam je bila du`nost od 2002. godine, podsje}a Ibrahimovi}eva.

Potvr|ena optu`nica za zlo~in u Klju~u
Kantonalni sud u Biha}u potvrdio je optu`nicu protiv Milana [krbi}a za ratni zlo~in protiv civilnog stanovni{tva po~injen u Klju~u. [krbi}a, biv{eg pripadnika Vojske Republike Srpske, Tu`ila{tvo Unsko-sanskog kantona tereti za ubistvo [ukrije Medi}a po~injeno u junu 1992. godine. “Naoru`an automatskom pu{kom, u vojnoj uniformi, [krbi} je zajedno sa Vladom Un~aninom, koji je u me|uvremenu preminuo, do{ao do ku}e [ukrije Medi}a u Sanici. Ispred ulaznih vrata zatekli su Medi}a, nakon ~ega su ga pu{kom uperenom u le|a odveli do vo}njaka, gdje mu je [krbi} pucao u glavu, od ~ega je preminuo”, kazao je Jasmin Mesi}, tu`ilac Tu`ila{tva USK-a.

Zikreta Ibrahimovi}: Dugo smo pasivni

Tra`e se 1.023 stana
I dok je devizna {tednja kona~no sistemski rije{ena u BiH, novi problem za BiH predstavlja povrat stanova. - To je veliki predmet i ti~e se 1.023 stana u FBiH, ka`e Zikreta Ibrahimovi}. Radi se o stanovima iz vojno-stambenog fonda, ali ne otkupljenim stanovima, ve} nosiocima stanarskog prava.

Koordinacija bora~kih udru`enja Federacije BiH

O demonstracijama 28. februara
Na narednom sastanku }emo vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji, ka`e Ismet Harbinja

Prislu{kivali po zakonu
[ef policije distrikta Br~ko Goran Luji} ocijenio je ju~er veoma va`nom potvrdu br~anske Skup{tine da je policija pro{le godine vr{ila nadzor i tehni~ko snimanje telekomunikacija u skladu sa zakonskim propisima, javlja Srna. Luji} je rekao na konferenciji za novinare da je to posebno va`no za budu}i rad policije po{to je potvr|ena zakonitost, {to je dobra pretpostavka za nastavak daljih aktivnosti u provo|enju ovog vida istra`nih radnji. “Pretpostavka krivnje bila je na policiji, ali ovim izvje{tajem je konstatovano da je prislu{kivanje vr{eno u skladu sa zakonom i to isklju~ivo po naredbama suda”, rekao je Luji}.

Koordinacija 16 bora~kih udru- a, ~ovjek sa fotografije bojovni`enja ju~er je zaklju~ila kako }e ka HVO-a iz Bugojna {to su se odluku o mogu}im demonstraci- slikali ispod zastave sa kukastim jama, budu}i da su nezadovoljni ra- kri`om. On je, podsjetimo, bradnim tekstom zakona o povoljni- ne}i se, rekao kako se radi o fojem penzionisanju, donitomonta`i, {to nije blijeti 28. februara (utozu istine. rak), na okruglom - Ju~er nismo FOTOGRAFIJA stolu kojega }e raspravljali o toj Nismo raspravljali posvetiti spofotografiji na o toj fotografiji na menutom zakojoj se, ispod kojoj se, ispod konu. simbola fa{isimbola fa{izma i Sas tan ku zma i nacinacizma, vidi i je prisustvozma, vidi i predsjednik udruge vao i Ivan predsjednik koja je ~lanica Jur~evi}, preudruge koja je Koordinacije dsjednik Ud~lanica Koordibora~kih ruge umirovljenacije bora~kih udru`enja nih i demobiliziudru`enja. No, na ranih branitelja HVOnarednom sastanku

}emo porazgovarati o tome, vidjeti mo`e li Jur~evi} predstavljati svoju udrugu u Koordinaciji, ka`e Ismet Harbinja, predsjednik Udru`enja penzionera i vojnih osiguranika u FBiH. Podsjetimo, Jur~evi} je obe}ao, bude li demonstracija, s demonstrantima u}i u zgradu PIO/MIO FBiH i ne}e je napustiti sve dok se mirovina 253 satnika HVO-a ne izravna s penzijama kapetana Armije BiH. Ina~e, Koordinacija je u cijelosti odbacila ponu|eni tekst zakona. Njime je predvi|eno da }e najve}a mirovina, generalska, biti 1.500 KM (sada je oko 1.900, op. a), ali i da }e mirovina obi~nog vojnika biti manja nego je sada.
A. B.

Ivan Jur~evi}: Je li sporan

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Zijad Had`iomerovi}, direktor Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravlja

Veliki broj RVI-ja krivo je cijenjen
Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku, a vi je o~ito imate, ne vrijedi. Bilo je, eto, i takvih slu~ajeva. Nakon pregleda, ljudi sve priznaju gdje i od koga su kupili nalaz, koliko su ga platili
U sklopu kontrole korisnika bora~ko-invalidske za{tite Institut za medicinsko vje{ta~enje zdravlja prekontrolisao je procent invalidnosti za oko 2.500 osoba. No, od Zijada Had`iomerovi}a, direktora Instituta, ne mo`ete saznati koliko je njih ostalo bez invaliditeta, koliko je dobilo umanjen, odnosno pove}an procent invaliditeta. Takve podatke, ka`e on, mo`emo dobiti samo u Ministarstvu za pitanja boraca FBiH. Podsje}amo ga kako je njegov slu`benik (Jusuf [abi}) na sastanku s Predsjedni{tvom Saveza ratnih vojnih invalida rekao kako je “procent invalidnosti kod Bo{njaka prenapuhan” . [ta se dogodilo s ljudima koji su na Institut dolazili s takvim nalazima? - Ostali bez prava. Sve {to je la`no, lako otkrijemo. Nalaz na kojem pi{e da nemate ruku, a vi je o~ito imate, ne vrijedi. Bilo je, eto, i takvih slu~ajeva. Na tr`i{tu je bilo i takvih papira na prodaju. Recimo, u trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka, imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku. Ljudi su nam, nakon pregleda i u razgovoru, sve priznali. Ka`u gdje i od koga su kupili nalaz, koliko su ga platili. Cijene su se kretale od tri do pet hiljada KM, veli dr. Had`iomerovi}.
Had`iomerovi}: Neki drugi bi da upravljaju Institutom

Hrvati se najvi{e `alili
Kancelariji ombudsmena u Livnu pro{le godine gra|ani {est op}ina Livanjskog kantona naj~e{}e su se `alili na rad pravosu|a i javne uprave, uglavnom zbog sporosti rje{avanja njihovih predmeta i nezakazivanja rasprava. Terenska kancelarija Institucije za ljudska prava BiH u Livnu otvorila je pro{le godine 237 predmeta po `albama gra|ana zbog kr{enja ljudskih prava ili sloboda, {to je za devet `albi ili 2,1 posto manje u odnosu na prethodnu godinu, od kojih je rije{eno 188 ili oko 80 posto. Ombudsmenu su se naj~e{}e `alili pripadnici hrvatske nacionalnosti, koji su podnijeli 115 `albi, zatim Bo{njaci 66 i Srbi 40, dok se u 12 slu~ajeva podnosioci `albi nisu izjasnili o nacionalnoj pripadnosti.

Jevi} je ispitan kao osumnji~enik
Na su|enju ~etvorici optu`enih za genocid u Srebrenici, biv{i istra`ilac Ha{kog tribunala je rekao da je optu`ene Du{ka Jevi}a i Mendeljeva \uri}a ispitao kao osumnji~ene 2000. godine u Banjoj Luci. Jean Gagnon, koji je pozvan kao svjedok Suda BiH, kazao je da je, rade}i za tu`ila~ki ured Ha{kog tribunala, istra`ivao zlo~ine u Srebrenici po~injene u julu 1995. Jevi} i \uri}, kako je pojasnio svjedok, pozvani su u ured Ujedinjenih nacija u Banju Luku jer su ranije identifikovani na videosnimku da su u julu 1995. bili u Poto~arima. Odbrana Jevi}a je rekla da u transkriptu nije navedeno da je on upoznat o tome da je osumnji~en, kao i o pravima koja treba da ima. Svjedok je kazao da ih je upitao da li im je tokom saslu{anja potreban advokat, ali su Jevi} i \uri} odgovorili da nije.

O pritiscima na Institut
Hvali direktor rad Ministarstva za bora~ka pitanja FBiH, obja{njava kako se ne petljaju u rad Instituta niti su bilo ~ime nagovijestili kako bi htjeli da se ultimativno smanjuju procenti invalidnosti stradalnicima rata. - Do ~im, ne ki dru gi bi da upravljaju Institutom. Misle, ako su potpisali ugovor s nama, mogu i narediti {ta da radimo. Ne polazi im to za rukom, niti }e. Ako pritisci na Institut narastu do te mjere, upoznat }u javnost o tome i re}i ko vr{i pritisak na Institut, upozorava direktor Instituta. A. BE^IROVI]

Dijagnoza
- Svojevremeno su njihov invaliditet cijenile kantonalne ljekarske komisije i utjecaj lokalne zajednice na ljekare je bio veliki. Neki od ljekara bili su neprofesionalni, nekompetentni, a i dru{tvo je bilo naklonjeno bora~koj populaciji. Stoga su ti procenti invalidnosti bili, rekao bih, nategnuti, cijeni direktor Had`iomerovi}. Sada, ka`e on, lokalni ljekari nisu uklju~eni u procjenu invalidnosti ratnog vojnog invalida koji do|e na procjenu invalidnosti na institut. Kontroliraju ih

LATINSKI KOJEG NEMA U trinaest nalaza povla~i se ista gre{ka, imate napisanu na nalazu rije~ koja i ne postoji u latinskom jeziku
dva ljekara Instituta, jedan Bo{njak, jedan Hrvat, a niti jedan nije iz lokalne zajednice. - Radimo, dakle, profesionalno, objektivno! Na{e je zapa`anje kako je za veliki broj osoba donesen krivi stepen invaliditeta. Stoga smo ve}ini umanjili stepen invalidnosti, nekima i pove}ali. Sada nam je problem da ~ovjeka koji do|e na ocjenu invaliditeta natjeramo da se skine kako bismo ga pregledali. Naime, kada su svojevremeno i{li na ocjenu stepena invalidnosti, ljekari su im gledali samo medicinsku dokumentaciju. Nije bilo detaljnog pregleda, zna direktor Had`iomerovi}. Podsje}amo ga kako je, ne tako davno, Institut morao da se bavi i desetinama nalaza na kojima je ispisana ista dijagnoza i imali su pe~at istog ljekara!

Bego Guti}, ministar MUP-a Tuzlanskog kantona

Policajcima pet posto na platu
To su oni koje svakodnevno vi|amo na terenu. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka
Vlada Tuzlanskog kantona je na posljednjoj sjednici donijela odluku o izmjenama i dopunama uredbe o platama policijskih slu`benika, po kojoj }e 850 policajaca i starijih policajaca u narednom periodu primati platu uve}anu za pet posto. Kako je kazao Bego Guti}, ministar MUP-a TK-a, na ju~era{njoj pres-konferenciji u Tuzli, ova uredba }e se primjenjivati od 1. aprila 2012. godine, kada se usvoji bud`et Tuzlanskog kantona. - Preraspodjelom bud`eta MUPa za 2012. godinu obezbije|ena su sredstva za pove}anje plata, odnosno pove}anje koeficijenata toj kategoriji policijskih slu`benika. Radi se o najni`im ~inovima. To su policajci koje svakodnevno vi|amo na terenu. Njihova li~na primanja su najni`a i kre}u se izme|u 692 i 730 maraka, kazao je Guti}. No, Vlada je u nacrtu bud`eta za 2012. godinu predvidjela i smanjeAmortizujemo udar na plate

Policajci u {trajku ~ekaju pla}u
Policijski slu`benici Livanjskog kantona najavili su da }e danas stupiti u {trajk zbog neusvajanja kantonalnog bud`eta za 2012. godinu ~ime je ugro`ena njihova egzistencija jer su, kao bud`etski korisnici, ostali bez pla}a. Policajci }e se okupiti u 11 sati ispred sjedi{ta MUP-a u Livnu, odakle }e u organizovanoj koloni krenuti prema zgradi kantonalne Vlade u tehni~kom mandatu, najavljeno je iz Sindikata radnika MUP-a. [trajk policajaca bio je najavljen za 8. februar, ali je odgo|en zbog progla{enja stanja elementarne nepogode uzrokovane snje`nim nevremenom, podsje}a {trajka~ki odbor.

nje plata svim bud`etskim korisnicima za 6,5 posto, koje }e obuhvatiti i policijske slu`benike. - Mi ovim amortizujemo udar na plate. U tom slu~aju }e njihovo smanjenje iznositi 1,5 posto, kazao je Guti}. On se ju~er osvrnuo i na nedavno saop{tenje HDZ-a Soli Tuzla, kojeg je potpisao Mijo Kre{i}, a u kojem je navedeno da bi napadi na kape-

lu sv. Ante u Bukinju trebali biti poni`enje i uvreda za policiju. - To smatram jednom vrstom pritisaka na rad MUP-a. O~ito je da nekom smetaju rezultati koje ovo ministarstvo u posljednje vrijeme posti`e. Ja kao ministar ne}u dozvoliti bilo kakve pritiske na rad uprave policije, bez obzira sa koje strane oni dolazili, poru~io je Guti}. S. K.

10
TEOLOGIJA OSLOBO\ENJA

KOMENTARI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Religija i dr`ava
U
Pi{e: D`evad HOD@I]

Religija je odvojena od dr`ave. Ili, ako je to preciznije, religija i dr`ava treba da budu odvojene. Ali, kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama, s obzirom na njihove legitimne socijalne, karitativne, kulturne, obrazovne i druge sadr`aje, poslove i aktivnosti, imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave, zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije?

nas se svako malo neko sjeti da na nekom forumu, tribini, okruglom stolu, u nekoj televizijskoj emisiji postavi zabrinjavaju}e, upozoravaju}e, alarmantno pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica, (pre)dominantnog polo`aja religije u bh. dru{tvu, ugro`enosti sekularnog karaktera bh. dr`ave i dru{tva putem vjeronauke u {kolama i tome sli~no. I ta pitanja naj~e{}e bivaju postavljena ne samo povr{no, fragmentarno i sporadi~no nego i u negativnom kontekstu i s ovim ili onim politi~kim i, {to je jo{ gore, ideolo{kim „predumi{ljajem“. Tako je nedavno na Filozofskom fakultetu u Sarajevu odr`an jedan forum s naslovom – navodim, dodu{e po sje}anju – koji vi{e prili~i naslovnicama tabloida koje isklju~ivo zanima jeftino pove}anje tira`a: „BiH sekularna ili vjerska dr`ava“? Spomenutom skupu nisam mogao prisustvovati, ali sam izlaganja ve}ine sudionika imao priliku pre gle da ti u re pri zi ra nom snimku televizije HEMA, ko-

ja vam, {to je, da uzgred ka`em, vrlo po hval no, ~es to omogu}ava da mnoga javna predavanja, tribine, okrugle stolove i simpozije odr`ane u Sarajevu kojima ne mo`ete izravno prisustvovati popratite naknadno u svojim domovima i u terminima koji vam bolje odgovaraju. Tako sam imao priliku slu{ati i izlaganje uva `e nog ko le ge pro fe so ra ]urka ~ije kriti~ko mi{ljenje i dru{tvenu intelektualnu anga`iranost ina~e iznimno cijenim. Profesor Nerzuk ]urak na spo me nu tom okru glom stolu, pozivaju}i se i na politi~ki program neke stranke u Poljskoj, nastupa s uskli~nom re ~e ni com: Van s vje ro na ukom iz {kola! Da sam bio tamo, na tu re~enicu bih vjerovatno odgovorio: Van s takvom re~enicom s akademskog foruma. Da se razumijemo, ona je legitimna, ali na politi~koj areni, ba{ tamo gdje je takvu re~enicu, kao program, legitimirao politi~ar iz Poljske kojem se ne sje}am imena a na kojeg se u svom izlaganju vrlo temperamentno referira gospodin ]urak.

I

Ili, pri je ne ko li ko da na TVBiH u politi~kom magazinu „Crta“ pod alarmantnim naslovom, nekako u smislu „Koliko je ostalo sekularne BiH?“ postavlja pitanje odnosa dr`ave i vjerskih zajednica u na{oj zemlji i u na{em politi~kom `ivotu. Kao povod i, zapravo, kao pravo pitanje za spomenutu televizijsku emisiju poslu`io je nalaz do kojeg je do{la gospo|a Svetlana Ceni} o tome da je u pro{loj godini porastao iznos fi nan cij ske po mo }i ko ju je dr`ava izdvojila za potrebe vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini. u ovoj prilici bih htio podsjetiti, za svaku ozbiljnu i relevantnu raspravu o polo`aju religije u bosanskohercegova~kom dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica moralo bi se imati u vidu da se religija u vremenu komunisti~kog re`ima u Jugoslaviji nalazila na margini dru{tvenog `ivota. Mi smo gotovo pola stolje}a `ivjeli u sekularnom dru{tvenom poretku koji je bio utemeljen na ideolo{kim postulatima marksizma. Pri tome se ne smije zaboravi-

ti da sa slomom komunisti~ke ideologije nismo imali posla samo s promjenom re`ima nego i sa promjenom uloge religije u javnom prostoru. Jo{ zna~ajnije je pitanje promjene koncepta javne sfere. U vrijeme komunisti~kog re`ima pojam javnosti bio je usko povezan sa samom dr`avom. Dr`ava je u stanovitom smislu imala monopol nad sferom javnosti. U procesu demokratizacije na{eg dru{tva sada javnost sve vi{e valja razumijevati i konstituirati kao balansiraju}u snagu nasuprot dr`avi. Kod nas se i u raspravama o religiji u dru{tvu jo{ uvijek u velikoj mjeri doga|a sukob dvaju razli~itih koncepata javnosti: jednog prema kojem se javnost, svjesno ili nesvjesno, manje-vi{e povezuje i podudara s nadle`nostima dr`ave i drugog prema kojem se javnost pozicionira neovisno o dr`avnoj sferi, {tavi{e, kao kontrapunkt dr`avi. Nije sporno da su, u spletu poznatih povijesnih i dru{tvenih okolnosti, vjerske zajednice u BiH kao i u regionu u pro te klom raz do blju u ja vnom prostoru djelovale, i

@ene u regiji – gdje smo
ene ~ine vi{e od polovice svjetskog stanovni{tva, no `ene, naravno, nemaju polovicu politi~ke, ekonomske, dru{tvene ili bilo koje mo}i. To je naprosto ~injenica koju svi znamo, koja se na neki na~in podrazumijeva i sa kojom se bavimo ve} du`i niz godina – na nacionalnim, regionalnim i me|unarodnim razinama. U tom kontekstu i gledano unazad, primjerice od dono{enja Pekin{ke deklaracije UN-a iz 1995. godine, mo`emo re}i da su napravljeni zna~ajniji pomaci, posebno na deklarativnim i legislativnim razinama, me|utim, jo{ smo prili~no daleko od dostizanja stvarne rodne ravnopravnosti i dru{tva stvarne paritetne demokracije. Dapa~e, ~ini nam se svima da u posljednje vrijeme promatramo i odre|ene tendencije stagnacije, {to se mo`e promatrati sa vi{e aspekata i to prije svega u kontekstu globalne krize, kako prvenstveno u ekonomiji, tako i u restrukturiranju i rebalansiranju pozicija politi~ke mo}i na svjetskim razinama. Stvari se de{avaju ubrzano, gotovo munjevito u dana{njem „globalnom selu“ i ~ini se da mi, `ene, ponovno pomalo gubimo korak, gubimo dah. Poku{ajmo proanalizirati to pitanje sa primjera Hrvatske, gdje, mo`emo slobodno re}i, imamo prili~no razvijen, gotovo dojmljiv zakonsko-institucionalni okvir na planu rodne ravnopravnosti. Imamo ve}

@

drugi Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o suzbijanju diskriminacije, tako|er ve} drugi Zakon o za{titi od nasilja u obitelji, ve} ~etvrtu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova, Nacionalnu strategiju za za{titu od nasilja u obitelji, Nacionalni program za{tite i promicanja ljudskih prava te jo{ niz drugih zakonskih i podzakonskih

no se ne mo`emo po`aliti da u Hrvatskoj nije stvorena struktura, pa i prava rodna ma{inerija ~ija je prvenstvena funkcija provo|enje rodno osvije{tenih politika. Tako|er, i ne manje va`no, nakon posljednjih parlamentarnih izbora neki bitni aspekti rodnih politika uvr{teni su u program Vlade RH, {to predstavlja veliki uspjeh i, prije sve-

niteljstva, politike, zakoni, strategije – manje-vi{e funkcionira. Me|utim, {to se i dalje de{ava? Za{to i nadalje, u ~itavoj regiji, tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor, prije svega, le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament, skup{tine gradova i `upanija, na vode}im politi-

stanje je bilo zna~ajno lo{ije – samo 19,8 posto `ena izabranih direktno u Sabor, {to se danas ne{to popravilo, 24 posto `ena sjedi u Saboru, zahvaljuju}i opet zamjenama jer su mu{ke kolege oti{le na, uglavnom, ministarska ili druga mjesta u izvr{noj vlasti. Na hrvatskom primjeru, ali i regionalno gledaju}i, na djelu je stagna-

GOST OSLOBO\ENJA

Za{to i nadalje, u ~itavoj regiji, tu rodnu ravnopravnost jo{ ne `ivimo? Odgovor, prije svega, le`i u ~injenici da `ena i nadalje nema (dovoljno) u najva`nijim tijelima odlu~ivanja kao {to su parlament, skup{tine gradova i `upanija, na vode}im politi~kim funkcijama, u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no…
Pi{e: Gordana SOBOL

akata koji se mogu primijeniti na podru~je ravnopravnosti spolova. Osim toga, formiran je i sustav dr`avnih institucija ~ija je svrha uvo|enje i provo|enje zakonskih mehanizama rodne ravnopravnosti na svim razinama, kao i u svim komponentama dru{tva, a, naravno, du`ni smo i provoditi brojne me|unarodne konvencije i obveze kojih smo potpisnici. Ukratko, stvar-

ga, posljedicu intenzivnog djelovanja udru`enih `enskih frakcija stranaka koalicije, koje su napravile svoju vlastitu, `ensku koaliciju, sa ciljem zalaganja za integriranje rodnih politika u predizborne, a posljedi~no i postizborne programe. I uspjele smo. Na regionalnoj razini – situacija je sli~na kada su u pitanju zakonski i institucionalni okvir – uredi, pravobra-

~kim funkcijama, u direktorskim i upravlja~kim foteljama poduze}a i sli~no…i da se usprkos bitnim programskim pomacima i dalje de{ava da broj `ena, primjerice u Hrvatskom saboru – stagnira. U ranim devedesetima bilo je otprilike 5 posto `ena u Saboru, prije raspisivanja pro{logodi{njih parlamentarnih izbora ih je bilo 25 posto (zahvaljuju}i, uglavnom, zamjenama), a postizborno

cija broja `ena na pozicijama sa kojih se odlu~uje, radi se, u posljednjih 10-ak godina, o 1-2 posto razlike u broju izabranih `ena, dakle, nekih ve}ih, zna~ajnijih pomaka nema. Gledaju}i sve to, nije ni ~udno da `ene preplavljuje rezignacija i da postaju sve vi{e nezainteresirane baviti se politikom kada sve ono dobro {to je propisano i za {to smo se te{kom mukom ovih proteklih go-

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

KOMENTARI
POZNAVANJE PRIRODE I DRU[TVA

11

P

jo{ uvijek djeluju, neke manje, neke vi{e, u znaku ideolo{kog i nacionalisti~kog nastojanja na prisvajanju, manipuli ra nju i ko ri {te nju po zi ci je mo}i koja (mo}) je u temeljnom pogledu kompromitiraju}a za njihovu izvornu misiju. a, ipak, ~ini se kako u pogledu na polo`aj i ulogu vjerskih zajednica u na{oj dr`a vi i u na {em dru{tvu moramo odgovoriti na pitanje oko kojeg bi valjalo posti}i neku vrstu minimalnog dru{tvenog i politi~kog konsenzusa. Pitanje se ne odnosi na to kakav stav svako od nas ima prema religijskom bitku u njegovoj transcendentalnoj, moralnoj, eshatolo{koj perspektivi. Ovdje je rije~ o religijskom bitku kako se on javlja u njegovom dru{tvenom kontekstu u kojem se, sociolo{ki gledano, religija javlja kao relevantna, odnosno socijalno djelotvorna ~injenica. U takvoj perspektivi pitanje religije u ve}ini na{ih rasprava javlja se kao pitanje jo{ uvijek neostvarenog, nepostignutog osnovnog (dru{tvenog) priznanja religije. Religija je odvojena od dr`ave. Ili, ako je to precizni-

je, religija i dr`ava treba da budu odvojene. Ali, kako dr`ava treba da gleda na religijske zajednice? Treba li dr`ava u vjerskim zajednicama, s obzirom na njihove legitimne socijalne, karitativne, kulturne, obrazovne i druge sadr`aje, poslove i aktivnosti, imati partnere? Ako su vjerske zajednice odvojene od dr`ave, zna~i li to da na njih dr`ava treba gledati kao na nevladine organizacije? Ako se vjerske zajednice kao nevladine organizacije bave socijalnim, karitativnim, kulturnim, obrazovnim i drugim poslovima od dru{ tve nog zna ~a ja, imaju li pravo, ravnopravno s drugim nevladinim organizacijama, a proporcionalno obimu takvih svojih aktivnosti, na zakonsku, organizacijsku, materijalnu, financijsku i svaku drugu potporu dr`ave? To su, koja ovdje mogu postaviti samo u natuknicama, a koja su legitimna, va`na i, kona~no, prava pi ta nja za sva ku od go vor nu ras pra vu o re li gi ji u na {em dru{tvu i o odnosu dr`ave i vjerskih zajednica u ustavnopravnom poretku Bosne i Hercegovine.

Evo zore, evo dana, Asafa i Bobana

S

danas?
dina izborile (u {to su uklju~ene i zakonom propisane kvote), ostaje samo mrtvo slovo na papiru, posebno kada se do|e do onog klju~nog momenta – tj. kada se odre|uje tko }e biti na kandidacijskim listama i na kojim pozicijama?! Jedan od odgovora na taj problem le`i u ~injenici da unutarnji hijerarhijski ustroj politi~kih stranaka i nadalje le`i uglavnom u mu{kim rukama i ~esto predstavlja prepreku ve}em sudjelovanju `ena, {to se posebno reflektira i na njihovo pozicioniranje na izbornim listama. Osim toga, `ene se mo`da ne snalaze najbolje u unutarstrana~kim zamkama i nadmetanjima ili jednostavno nemaju snage da se i na tom planu bore i dokazuju u jednom vi{emanje tradicionalno mu{kom okru`enju. One su, stoga, ~esto sklonije baviti se neformalnim, nevladinim i gra|anskim aktivizmom, gdje se vi{e koriste njima bliskije tehnike kao {to su pregovaranje, zagovaranje, umre`avanje i sli~no. Problem je samo mo`emo li tako dalje? Jesmo li se umorile od stagnacije i tapkanja u mjestu? Moramo li ipak ne{to mijenjati u na{im pristupima? Mo`emo li potaknuti neke nove razgovore, dogovore, mijenjanje strategija kada su u pitanju i privla~enje i dovo|enje nekih novih `ena koje `elimo vidjeti kao dio procesa, a koje danas nisu u dovoljnoj mjeri zainteresirane? Kako posti}i da i njima pitanja rodne ravnopravnosti budu u sferi njihovih interesa? Osobno zagovaram nove dijaloge izme|u politi~arki, NGO-a, ali i predstavnika institucija, kao i unutar politi~kih stranaka. Moramo ne{to mijenjati jer mi se ~ini da smo pomalo uspavane silnim zakonima, politikama, uredima, strategijama, kao da smo sve zajedno povjerovale }e se njihovim dono{enjem stvari same po sebi po~eti kretati u smjeru kojim mi to `elimo. A danas vidimo da to nije tako. Stoga }e biti zanimljivo promatrati, upravo na primjeru Hrvatske, koliko }emo uspjeti ostvarivati svoje ciljeve, a koje smo uspjele ugraditi i u sam program novoizabrane, socijaldemokratske Vlade, i ho}e li njegovo ostvarivanje pomo}i ve}oj mo}i `ena, pogotovo kada su u pitanju i dobivanje i preuzimanje ve}e odgovornosti na svim razinama. Mislim da se to u budu}nosti mo`e pokazati presudnim, pogotovo u svjetlu ~injenice da sredinom slijede}e godine Hrvatska postaje integralni dio Europe, a tamo, kada su u pitanju `ene i njihovoj polo`aj, ba{ ne cvjetaju ru`e i kada }emo se itekako morati boriti za zadr`avanje razine prava koja imamo danas. A ishod te borbe bit }e, i u regionalnom smislu, izuzetno zna~ajan.
(Autorica je ~lanica Upravnog odbora Regionalnog `enskog lobija za jugoisto~nu Evropu i Parlamenta Hrvatske)

rijeda. After noon. Vratim se ku}i s posla. @ena me zagrli, poljubi. Veli: - Ma gdje si ti, usta{a moj, bojovni~e moj! Kontam, kakvi su ovo noviteti? Tim prije {to supruga zna da ja naizust izgovaram sastav posljednjeg Centralnog komiteta SKJ, da rastao sam i razvijao se u skladu sa Statutom SKBiH! Jebem li ga, i mobitel kad mi zazvoni, ~uje se skladba partizanske pjesme “Uz mar{ala Tita, juna~koga sina” . - A od kada sam to usta{a?, zbunjeno pitam suprugu. - Od jutros! Pi{e u Avazu! Strana osam, dolje desno!, rekne ona. Kad fakat! Zukan Helez, ministar za bora~ka pitanja FBiH, rekao, novinar jedva do~ekao, da sam „otvoreno stao na stranu Herceg-Bosne jer nikada“, iako me je on molio, „nisam objavio pri~u o stradanjima Bo{njaka u Vrbanji“! Plus „branim vojne odrede koji su nosili ku kas te krsto ve, odno sno oznake fa{ista!“ Malo mu, pa zaklju~uje da je „Be~irovi} stao na stranu razara~a BiH“! - Ovo mi drug ministar, izme|u redova, poru~uje da sam usta{a! Mogao je vala re}i i da sam {upak, al’ da sam terorista, te{ko!, reknem ja `eni. Po tom se pru `im na oto man. Uzmem si ~asopis Heklanje za po ~e tni ke, bi ram si mustru lahku, zanimljivu. Al’ me sve kopka to {to je najtira`nija i, na`alost, novina napisala. Skontam, ministar Zukan ni je ma la za je ban ci ja! Hem je ~lan i ministar, hem me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im, treba mu i javno odgovoriti. Evo, nerado, {iljim olovku. Najprije sam, ka`e ministar, “gnusno” slagao (eki, gnusno!) da je za ~etvrtog savjetnika anga`ovao Irfana Ljevakovi}a. Nije, veli, za savjetnika, no }e Irfan raditi na ugovoru o djelu i za 500 KM pomagati u sastavljanju spiska organizatora otpora! ^uj to! Sigurno je, ne}e Irfan pomagati tako {to }e drugu ministru i}i po }evape, no }e ga savjetovati. Dakle, nije {ija, nego vrat! A Irfanov je problem {to }e savjetovati za 500 KM mjese~no! Sad, fakat nerado i s osje}ajem ne lago de, tre balo bi da objasnim za{to sam, kako mi ministar izme|u redova poru~uje, usta{a. Dakle, ministre, ja jesam usta{a onoliko koliko to ~ovjek ~ijeg su zeta, pripadnika Armije BiH, ubili pripadnici HVO-a u trenutku kada je vozio kola Hi tne pomo-

Pi{e: Asaf BE^IROVI] asaf.becirovic@oslobodjenje.ba

^lan i ministar me javno optu`io za ne(u)sta{luke! Javna je li~nost i svaka mu se pika! Zaklju~im, treba mi javno odgovoriti. Evo, nerado, {iljim olovku

}i, mo `e bi ti! Je sam us ta {a onoliko koliko to osoba ~iju su pe tna es to go di{ nju ses tri ~nu pola godine dr`ali zato~enu u logoru HVO-a, mo`e biti! Dokaz da sam usta{a je i to {to sam radio intervju s pred sje dni kom FBiH (ge ne ra lom HV), ~lanom Tima za Koordina ci ju re vi zor skih ti mo va (Hrvat)... koji nisu ba{ zdu{no podr`avali reviziju boraca koju radite. Nejse! Mislio sam, i nji ma tre ba da ti pri li ku da ka`u koju! Budu}i sam prevejani usta{a, red je i da “branim vojne odrede koji su nosili kukaste krstove” I to tako {to na|em, . a Oslo bo |e nje obja vi, fo to gra fi ju bo jo vni ka HVO-a iz Bugojna koji su se slikali ispod kukastog kri`a. Napi{em da je Ivan Jur~evi}, predsjednik udruge koja je u Koordinaciji bora~kih udru`enja FBiH, fo to gra fi san ispod je be ne svastike koju i Vi i ja mrzimo! No, Vi se, dru`e ministre, rukujete s njim na sastancima kojima zajedni~ki prisustvujete. Ja ne! Kako god, proku`ili ste me! Razaram BiH! Najprije sam to ~i nio do bro vo ljno, od ma ja 1992. do aprila 1996, obukav{i uniformu ARBiH. I u njoj, sve s pu{kom o ramenu, skakutao po sarajevskom Stupu, Igmanu, Treskavici, A~kerovom gro bu, pla ni na ma oko Olova i Vare{a! I danas je, majku joj njenu, razaram. Pi{em i o zlo~inima nad Bo{njacima, Srbima, Hrvatima... A {to se teksta o nastradalim Bo{njacima u Vrbanji ti~e, premda ih je sijaset napisanih, svoj }u, ako ve} nisam, napisati kad ja budem htio, ne kad Vi po`elite. Pritom }u navratiti i do naselja Vesela i napraviti pri~u o tome kako su pripadnici Armije BiH u Veseloj ubili, metkom u potiljak, sedam civila Hrvata. Ne zbog toga {to Vi `ivite u Veseloj nego zato {to mi je svaki ubijeni civil, makar ga i “moji” ubili, jednako bitan. Tome me je u~io, me|u ostalima, i Status SKBiH! Uzgred, dru`e ministre, {ta su to vezirske ma hmudije!? Ono jelo koje ste, onomad i zajedno s kolegama (12. 12. 2011 - restoran Park prin~eva, Sarajevo) ku{ali, sve zalijevaju}i viljemovkom i pivom za 260 KM bud`etskih para! Ja, naime, poti~em iz siroma{ne radni~ke porodice, i makar znam kako izgledaju te vezirske mahmudije, nekako me je sramota i pomisliti na njih – vidim svaki dan ljude koji po kontejnerima tra`e koricu hljeba, a me|u njima i neke koji su se borili za ovaj grad i ovu BiH!

12

CRNA HRONIKA
Nepoznati napada~ u srijedu je usred dana u Bolni~koj ulici u Sarajevu presreo i oplja~kao maloljetnog P. K. Razbojnik je, kako je potvr|eno iz sa ra jev ske po li ci je, presreo maloljetnika, te prijete}i no`em, oteo mu mobitel i udaljio se. O doga|aju je obavije{ten de`urni tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, a policija radi na identifikaciji i pronalasku napada~a.

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Maloljetnik ostao bez mobitela

Rasvijetljena kra|a vozila u Srebreniku

Slu`benici krim-policije Grada~ac u saradnji sa kolegama iz PU Gra~anica identifikovali su kradljivce golfa koji je “nestao” 10. januara u Srebreniku, a radi se o M. D. (1989) i B. S. (1987), obojici nastanjenim u op}ini Gra~anica. Protiv njih }e biti podnesen izvje{taj Kantonalnom tu`ila{tvu Tuzla, dok je vozilo prona|eno i bi}e vra}eno vlasniku, potvr|eno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Stravi~an zlo~in u sarajevskom naselju Dobrinja

Ubijen fotograf

Mujo Bukvi}
Mujo Bukvi} prona|en je zaklan u podrumu svog Fotostudija, a ubica je prijateljima ubijenog ispred nosa pobjegao iz radnje
[ezdesetsedmogodi{nji Mujo Bukvi}, vlasnik Fotostudija u Ulici Omladinskih radnih brigada do broja sedam u sarajevskom naselju Dobrinja II ju~er popodne je brutalno ubijen u svojoj radnji. Prema rije~ima Irfana Nefi}a, potrparola MUP-a Kantona Sarajevo policija je pozvana u 15.10 sati i u fotografskoj radnji zatekla be`ivotno tijelo 67-godi{njaka ubijenog o{trim predmetom. ta. Jo{ vi{e iznena|uje ~injenica da je Bukvi} u svojoj radnji zaklan, i da se to desilo 20-ak metara od policijske stanice u ovom naselju. Za sada policija nema osumnji~enih, mada je, kako nezvani~no saznajemo pukim slu~ajem umalo mogao biti otkriven... Oko podneva Mujo je imao obi~aj piti kafu sa kom{ijom Vehidom G. Kom{ija Vehid G. je, kao i obi~no ju~er do{ao do Bukvi}eve radnje, povukao ulazna vrata, ali su ona, na njegovo ~u|enje bila zaklju~ana. Na vratima je pisalo da se vlasnik nalazi u blizini i da se vra}a u 15 sati. Vidjev{i to, Vehid se uputio u obli`nji ugostiteljski objekat Bistro i naru~io }evape, da ru~a dok se Bukvi} ne vrati. Nakon par minuta do Bukvi}eve radnje oti{ao je Elvir. B, uposlenik ovog ugostiteljskog objekta kako bi kucanjem na staklo dozvao Muju Bukvi}a za kojeg je mislio da se nalazi u podrumu. Me|utim, na njegovo iznena|enje, vidio je da su vrata radnje bila otklju~ana.
Tijelo ubijenog iznose iz fotografske radnje
Foto: [. SULTANOVI]

Mimoi{li se sa ubicom
Skupa sa Vehidom G. prema radnji se uputio i Elvir B. Vehid je prijatelja potra`io u radnji, a Elvir je si{ao u podrum gdje se nalazi spu`va na kojoj je Bukvi} znao da prilegne. Kako je kasnije ispri~ao, Elvir je fotografa na{ao pokrivenog.

[okirani gra|ani
Ubistvo Muje Bukvi}a {okiralo je stanovnike ovog sarajevskog naselja, koji su ubijenog znali kao po{tenog i dobronamjernog ~ovjeka koji se fotografijom bavio od prije ra-

“Ne znam kako je neko mogao tako ne{to uraditi. Oni koji su Muju vidjeli, rekli su da nisu nikad vidjeli takav stravi~an zlo~in, jer je on bio zaklan od uha do uha” ispri~ala , je vlasnica jednog ugostiteljskog objekta na Dobrinji. Vjerovatno su se Vehid G. i Elvir B. sa ubicom mimoi{li u svega nekoliko desetina sekundi. Pretpostavka je da je ubica zaklju~ao vrata radnje dok je bio unutra, i vidio

da je Vehid G. bio na vratima Bukvi}evog Fotostudija, te je pobjegao prije nego {to je Elvir B. do{ao da potra`i fotografa. Za sada nije poznato da li se radi o zlo~inu iz koristoljublja, no uvi|aj koji je ju~er obavljen trebao bi utvrditi da li i {ta nedostaje iz radnje. Nakon uvi|aja tijelo ubijenog je vozilom KJKP Pokop odvezeno u prosekturu na Barama radi D. P. obdukcije.

Priveden 21-godi{njak iz Ljubije

Uhva}en sa spidom
Adis Hasanba{i} (21) iz Ljubije kod Prijedora uhap{en je u srijedu nakon {to je policija kod njega prona{la dva kilograma spida, potvr|eno nam je iz CJBa Banja Luka. Hasanba{i} je, saznajemo, bio suvoza~ u opel astri, koju je vozio Denis Hasanagi} (20) iz Ljubije, a koju su slu`benici Odjela krim-policije SJB-a Prijedor i Sektora krim-policije CJB-a Banja Luka zaustavili na magistralnom putu Banja Luka - Prijedor u mjestu Omarska. Uz saglasnost banjalu~kog Okru`nog tu`ila{tva te po naredbi nadle`nog sudije, policajci su pretresli Hasanba{i}evu ku}u u Ljubiji, ali i astru te u njegovoj putnoj torbi prona{li dva paketa spida ukupne te`ine 2,053 kilograma spida i mobitel. Nakon saslu{anja, tu`ilac je Osnovnom sudu Prijedor uputio prijedlog za odre|ivanje jednomjese~nog pritvora Hasanba{i}u. L. S.

Udes u Bistarcu kod Lukavca

Poginuo Dino Ali}
Ali} je, preti~u}i audijem, pre{ao u lijevu traku, te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret
Trideset{estogodi{nji Dino Ali} iz @ivinica smrtno je stradao u saobra}ajnoj nesre}i koja se ju~er ujutro dogodila na magistralnom putu Tuzla - Doboj, u mjestu Bistarac kod Lukavca, kada je audijem 80 udario u kamion skania. Ljekari lokalnog Doma zdravlja smrt Ali}a su konstatovali na mjestu udesa, dok je voza~ kamiona pro{ao bez ve}ih povreda. Kako nam je potvr|eno u Tu`ila{tvu TK-a, Ali} je, preti~u}i kamion u vlasni{tvu firme Mepas iz [irokog Brijega, pre{ao u lijevu traku te se direktno sudario sa kamionom koji mu je dolazio ususret. Kamion, koji je Ali} poku{ao da pretekne, zavr{io je u kanalu pored puta. Naime, voza~ je, najvjerovatnije, skrenuo udesno, kako bi Ali} izbjegao sudar sa skanijom.

Ju~er u zeni~kom naselju Jalija

Kombijem usmrtio pje{akinju
Voza~ je priveden u slu`bene prostorije policije radi uzimanja uzoraka krvi, kako bi se utvrdilo da li je bio pod dejstvom alkohola. Zeki}eva je `ivjela u blizini mjesta nesre}e, a krenula je u prodavnicu u koju je nekoliko minuta ranije ZIM-ov kombi dostavio robu. Mi. D.

Aida Zeki} (66) poginula je ju~er ujutro u udesu koji se dogodio u Ulici Jalimamov put u zeni~kom naselju Jalija. Nju je kombijem Zeni~ke industrije mlijeka - ZIM udario [. S. iz Zenice. Kombi se kretao unazad, te oborio `enu, a potom i pregazio. Zeki}eva je preminula na mjestu.

Sa mjesta udesa

Uvi|aj je na mjestu nesre}e, sa slu`benicima Policijske uprave Lukavac, obavio de`urni kantonalni tu`ilac, koji je naredio da se izvr{i obdukcija tijela nastradalog,

ali i uzmu uzorci krvi i urina voza~a kamiona skania, kako bi se utvrdilo da li je eventualno bio pod dejstvom alkohola.
S. K.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

CRNA HRONIKA
Policija CJB-a Banja Luka u srijedu je privela tri osobe za kojima su raspisane potjernice. U Bosanskoj Gradi{ci uhap{en je Mihajlo Kalini} (26), kojem je banjalu~ki Osnovni sud odredio pritvor zbog kra|e. Zoran Ga{i} (40), kojem je pritvor odre|en zbog nano{enja te{kih povreda, prona|en je u Banjoj Luci, kao i Milan Marjanovi} (62), za kojim je na snazi bila centralna potjernica raspisana zbog kra|e. L. S.

13

Troje uhap{enih po potragama

Pozivi u pomo} otjerali napada~a

Maskirani razbojnik upao je u srijedu u trgovinu “Sanja” koja se nalazi u , banjalu~koj Ulici Starine Novaka, te prijete}i no`em, od radnice zatra`io da mu preda novac. Me|utim, uposlenica je po~ela dozivati pomo}, nakon ~ega je plja~ka{ istr~ao iz trgovine i pobjegao bez plijena u nepoznatom pravcu. Policija je izvr{ila uvi|aj, te traga za razbojnikom, potvr|eno je iz CJB-a Banja Luka.

Zijad Turkovi} o ure|ajima za ometanje signala

[titio sam se
od ^avke i D`uve
Uz obja{njenje da je pokretni ometa~ signala dobio uz audi koji je nekada koristilo Predsjedni{tvo BiH, a drugi kupio, optu`eni za vo|enje zlo~ina~ke organizacije kazao da bi takav ure|aj, ~ije posjedovanje gra|anima nije dozvoljeno, opet nabavio?!
- Pokretni ometa~ signala za mobitele dobio sam prilikom kupovine blindiranog audija, koji je nekada pripadao Predsjedni{tvu BiH, rekao je ju~er u Sudu BiH na nastavku su|enja za nekoliko monstruoznih ubistava i druga te{ka krivi~na djela prvooptu`eni Zijad Turkovi}. elektrotehnike Remzije Gu{i}a, kojeg je dr`avni tu`ilac ^avka ispi ti vao o ka ra kte ris ti ka ma ure|aja oduzetih od Turkovi}a. Gu{i} je rekao da se prenosni ometa~ signala mo`e puniti u automobilu, a nije isklju~io mogu}nost da je takvo ne{to mogu}e i sa fiksnim ometa~em. - Ovi ure|aji mogu ometati signale opsega 800, 1.800 i 1.900 megaherca. Ure|aji koje jo{ zovemo d`ameri (jammer), zapravo generi{u {um koji ometa signal mobitela u zatvorenoj prostoriji, ali i izvan nje. Drugim rije~ima, niti vas neko mo`e nazvati na mobitel niti vi ikoga mo`ete zvati. Njegovo posjedovanje obi~nim gra|anima nije dozvoljeno, pojasnio je Gu{i}. Vje{tak protivpo`arne za{tite Muris Dizdar, koji je vje{ta~io audi Q7, koji je, kako se navodi u optu`nici, zapaljen nakon {to je iskori{ten za plja~ku dva i po mi li ona KM iz Car go-cen tra
Turkovi} i advokat Fahrija Karkin na ju~era{njem pretresu

[ta je sa prijavom?
Turkovi} je ju~er Sudsko vije}e Suda BiH, kojim predsjedava sudija Izo Tanki}, upitao {ta je s njegovom krivi~nom prijavom koju je zbog navodnog uzimanja mita od 30.000 eura uputio protiv ^avke. Me|utim, upu}en je da se o tom konsultuje sa svojim advokatom Fahrijom Karkinom. centra Sarajevskog aerodroma. Njegov zadatak je bio da utvrdi da li jedan od plja~ka{a u desnoj ruci dr`i klju~. - Nisam uspio da dobijem odgovor da li spomenuti plja~ka{ u ruci dr`i ne{to, rekao je odgovaraju}i na pitanja tu`ioca ^avke. {ke struke i uposlenik MUP-a KS-a, izja vio je da je vje {ta~enjem potvr|eno da potpis na ugovorima o prometu vrijednosnih papira pripada Nijazu Zuli}u. U optu`nici se, podsje}amo, navodi da su optu`eni u predmetu Turkovi} Muamer Zahitovi}, Hilmija Ma{ovi}, te Turkovi} i Mithat Zahitovi} tra`ili od Zuli}a da na ime Muamera Zahitovi}a prepi{e 12,17 posto dionica fabrike Klju~. U optu`nici se navodi i da su to u~inili upu}uju}i mu verbalne prijetnje i pokazuju}i mu pi{tolje zataknute za pojas. Katana je kazao da je vje{ta~enjem utvr|eno da sva ~etiri potpisa pripadaju Zuli}u. Ju~er je dovr{eno ispitivanje D`emala Hod`i}a, voza~a na Me|unarodnom aerodromu Sarajevo i svjedoka plja~ke. Hod`i} je ponovio da su plja~ka{i u{li u Cargo-centar i zatra`ili {efa, nakon ~ega ih je do Nijaza Zubana, tada{njeg direktora Cargo-centra i sada{njeg optu`enika u ovom predmetu, odvela Emina Vuki~evi}. Hod`i} je dodao kako je shvatio da je rije~ o plja~ki tek kada je vidio da se vre}e s novcem ubacuju u d`ip.
Dk. O.

Vizit-kartice
- Taj drugi, fiksni ometa~ kupio sam kako me ne bi prislu{kivali vrsni haker tu`ilac Oleg ^avka i Almir D`uvo (direktor Obavje{tajno-sigurnosne agencije, op.a). I opet }u ga kupiti da me ne bi prislu{kivali, dodao je Turkovi} i objasnio da se fiksni ometa~i signala koriste i u pozori{tima ili drugim zatvorenim prostorima kako ljudima koji su zaboravili isklju~iti mobitele oni ne bi zvonili. Prvooptu`eni je ovo rekao tokom saslu{anja vje{taka elektrotehni~ke struke dipl. in`enjera

Svjedok Sabahudin Maka{

U zapaljenom audiju, kori{tenom u plja~ki, na|ene ~etiri automatske pu{ke

Me|unarodnog aerodroma Sarajevo 5. decembra 2007. godine, za {ta se terete Turkovi} i ostali, kazao je kako je to vozilo u potpunosti izgorjelo. - Audi se nalazio u biv{oj kasarni Ned`ari}i, a forenzi~ari su u njemu prona{li i ~etiri duge cijevi - automatske pu{ke. Jedna duga cijev je bila u gepeku, a tri u drugom dijelu vozila. U gepeku smo prona{li i vizit-kartice na ime Jasmin Bahto (od kojeg je auto otet, op.a). One nisu izgorjele jer vjerovatno nije bilo dovoljno kisika za plamen. Utvrdio sam da je vozilo posuto zapaljivom te~no{}u iznutra i izvana i onda zapaljeno upotrebom otvorenog plamena, kazao je Dizdar. Elmedin Kobiljak, svjedokstru~na osoba i uposlenik FUP-a na mjestu informati~ara, ju~er je kazao da je od Tu`ila{tva BiH dobio naredbu da analizira snimke videonadzora iz Cargo-

Prijetnje i pi{tolji
Sabahudin Maka{, koji je 2007. godine bio zaposlen u restoranu Trattoria Due, u sarajevskom naselju Saraj-Polje, rekao je da se Turkovi}a sje}a iz tog perioda jer je nekoliko puta sjedio u ovom restoranu sa jednom `enom, ali i sa dvo ji com mu {ka ra ca. U svom ranijem iskazu Maka{ je na fotografijama osoba koje su mogle sjediti s Turkovi}em prepoznao svjedoka pokajnika Isljama Kalendera i Suada Glavini}a (u ranijem postupku pravomo}no oslobo|enog optu`bi za u~e{}e u plja~ki, op.a). Me|utim, ju~er se nije mogao sjetiti jesu li to bili ba{ oni. - Turkovi}a sam upamtio jer je jednom zaboravio mobitel po koji se vratio i poslije toga sam vi|ao njegovu fotografiju u novinama, kazao je Maka{. Ismet Katana, vje{tak grafolo-

14

TUZLANSKA KAPIJA

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Skoro ~etvrtina op}ine le`i na klizi{tima

Ho}e li se

ponoviti
U tuzlanskom naselju Crvene Njive 5. decembra 2010. godine aktiviralo se klizi{te koje je u nezapam}enoj tragediji progutalo ku}u u kojoj se nalazila ~etvero~lana porodica Salki}. Samo jedna osoba je pre`ivjela. Tuzla danas le`i na 1.313 klizi{ta. Uz to, evidentirano je jo{ 589 lokacija na kojima bi se moglo pojaviti klizi{te, a stru~njaci ka`u da se na ~ak 23 posto povr{ine op}ine Tuzla nalaze klizi{ta.

Crvene Njive?
Najve}a prijetnja od pokretanja klizi{ta nalazi se na 16 lokacija, i to u mjesnim zajednicama ^aklovi}i, Centar, Gornja Tuzla…
“U slu~aju nekih ve}ih padavina, postoji mogu}nost reaktiviranja klizi{ta. Imamo iskustva u Tuzli da kada padne u intervalu od 30 do 50 litara po kvadratnom metru, imamo umjereno aktiviranje klizi{ta. Kada je u pitanju 50 do 70 litara, imamo intenzivnije aktiviranje i reaktiviranje klizi{ta, a preko 70 litara imamo jo{ intenzivnije aktiviranje, kao {to smo imali 2001. i 2010. godine” isti~e Mula}. , Dodaje da Civilna za{tita Tuzle ve} provodi odre|ene aktivnosti kako bi se sprije~ile eventualne poplave i klizi{ta. Ipak, prema rije~ima na{eg sagovornika, Zavod je odredio 16 prioritetnih lokacija koje predstavljaju najve}u prijetnju gra|anima. “Radi se o mjesnim zajednicama
Crvene Njive, 5. decembar 2010: Klizi{te progutalo ku}u porodice Salki}

kao {to su ^aklovi}i, Centar, Gornja Tuzla… Klizi{ta u ovim mjestima dr`imo pod budnim okom” , ka`e Mula}. On navodi da dosta faktora uti~e na pojavu klizi{ta. Naj~e{}i uzrok su padavine, ali i nelegalna gradnja. No, postoji li prijetnja da se ove godine ponovi slu~aj iz Crvenih Njiva?

Drugi faktori
„Na to je te{ko odgovoriti. Ali, prema dosada{njim iskustvima, ne bi trebalo biti pojava te vrste, jer je to bila specifi~na lokacija. Tu se ranije vr{ila eksploatacija pijeska, zatim nelegalno se gradilo… Dakle, mnogo drugih faktora je dovelo do aktiviranja klizi{ta. Tu padavine nisu bile uzrok“ obja, snio nam je Mula}.

Aktivnosti CZ-a
Poplave su jedan od naj~e{}ih uzroka klizi{ta, a ovih dana se snijeg ubrzano otapa. O tome trebaju li gra|ani strahovati od aktiviranja klizi{ta, razgovarali smo sa Miralemom Mula}em iz Zavoda za urbanizam Op}ine Tuzla.

Miralem Mula} ispred mape na kojoj su obilje`ena klizi{ta

OKOMKAMERE
U Me|ugorju ispra}ena dm zelena turneja dm zelena turneja uvod je u kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ koja }e biti provedena od 1. do 30.4.2012. godine u svim dm prodavnicama
dm zelena turneja ju~er se iz Me|ugorja otisnula put @eneve, a jedina energija koju }e elektri~ni automobil XD Concept kompanije DOK_ING XD koristiti na putu dugom 1.415 kilometara do jednog od najposje}enijih svjetskih sajmova automobila jeste ona iz obi~nog priklju~ka na struju kakav postoji u svim doma}instvima. dm zelena turneja uvod je u novu dm kampanju dru{tvene odgovornosti „Ja ~uvam okolinu“ kojom }e dm i gra|ani imati priliku zajedni~ki doprinijeti o~uvanju okoline tokom aprila 2012. godine. U sklopu zelene turneje elektri~nog automobila „na dm utika~“ ju~er su stanovnici Me|ugorja imali priliku saznati prednosti ovog ekolo{ki u potpunosti prihvatljivog i jeftinijeg na~ina prevoza. Voza~ki tim Mario Petrekovi} i Marko Lasi} Nered demonstrirali su na~in punjenja nesvakida{njeg automobila ispred dm prodavnice u Me|ugorju na adresi Sivri}a bb. dm zelena turneja na svom }e putu do @eneve poruke o ekolo{koj odgovornosti, kao zdravom na~inu `ivota, promovisati i u gradovima u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Njema~koj. dm zelena turneja povod je i za podsje}anje i motivisanje gra|ana na ekolo{ki prihvatljivo pona{anje prilikom kupovine, a u cilju smanjenja broja jednokratnih vre}ica odba~enih u okoli{. Tako su ju~er svi dm kupci u Me|ugorju za kupovinu iznad 20 KM dobili pamu~ni ceker na poklon. U skladu s izvornom idejom o~uvanja okoline i zdravijeg na~ina `ivota ju~er su kupci u Me|ugorju imali priliku prisustvovati i degustaciji Alnatura Bio proizvoda koji se mogu kupiti isklju~ivo u dm prodavnicama te su proizvedeni od poljoprivrednih sirovina na bazi ekolo{kog uzgoja. Sirovine tih proizvoda se pa`ljivo prera|uju s ciljem da se sa~uvaju vitalni sastojci i puno}a originalnog okusa. Organska hrana dobra je za ljude i okolinu jer je zasnovana na ekolo{kim principima proizvodnje koji izbjegavaju upotrebu vje{ta~kih hemijskih sredstava poput vje{ta~kih |ubriva, pesticida, aditiva i medicinskih proizvoda. dm green city project Green city project nastao je inicijativom grupe pojedinaca, entuzijasta, umjetnika i kreativaca ~ija je motivacija o~uvanje prirode i svih njenih ljepota, a predstavlja seriju doga|anja kojima je ideja vodilja senzibilizirati {iru javnost o ekolo{ki osvije{tenom djelovanju te u sklopu nekoliko doga|anja okupiti umjetnike, slikare, fotografe, muzi~are, kompanije i pojedince koji kroz svoj `ivot i rad nalaze inspiraciju u prirodi. U Me|unarodnoj godini energetske u~inkovitosti dm se pridru`io organizaciji dm green city projecta u sklopu kojeg }e provesti nekoliko inicijativa u svrhu okupljanja {to ve}eg broja gra|ana na dm green city doga|anjima, gdje }e im se na zanimljiv na~in prezentovati neki od aktuelnih ekolo{kih problema te zajedni~ka nastojanja u pronalasku alternativa i rje{enja. Tako dm green city project zapo~inje dm zelenom turnejom i nastavlja se kroz niz doga|anja na Dan planete Zemlje, Dan za{tite prirode i Dan o~uvanja okoli{a. Kruna projekta je dodjela dm green city nagrade kojom se odaju priznanja najistaknutijim pojedincima i kompanijama na polju ekolo{kog anga`mana. O dm drogerie marktu 43 dm prodavnice u BiH mali su, ali vrijedan dio vi{e od 2.400 dm prodavnica {irom Evrope u kojima ljubazno i stru~no osoblje, ugodna i moderna atmosfera prostora te izrazito povoljne cijene iznimno kvalitetnih proizvoda itekako opravdavaju slogan TU SAM ^OVJEK, TU KUPUJEM - kroz koji dm odra`ava svoju poslovnu filozofiju. I ponuda najpoznatijih kvalitetnih robnih marki iz podru~ja zdravlja, ljepote, doma}instva, ku}nih ljubimaca te foto i bebi programa neprekidno se pro{iruje i nadogra|uje inovativnim i ujedno ekolo{ki prihvatljivim proizvodima. dm je tako|e poznat i po posebnom asortimanu {iroke palete proizvoda koje odlikuje visok kvalitet i najpovoljnija cijena pod nazivom moja marka. Ovaj asortiman je jedinstven i mo`e se kupiti samo u dm prodavnicama. Tako na policama dma potra`ite robne marke Balea, babylove, Denk mit, alverde, Das gesunde Plus, Profissimo, Dontodent, Jessa i druge. M.O.

Uklanjanje snijega
Zaposlenici tuzlanskih komunalnih preduze}a su tokom snje`nih padavina uglavnom uklanjali snijeg sa glavnih saobra}ajnica u gradu i puteva u naseljima. Ovih dana je krenulo uklanjanje i odvo`enje snijega iz centralnih dijelova grada. U objektivu na{e kamere ju~er su se na{li radnici koji odvoze snijeg sa Trga `rtava genocida u Srebrenici.

Raport iz porodili{ta

DE@URNI TELEFONI
MUP VATROGASCI HITNA POMO] UKC TUZLA DOM ZDRAVLJA AUTOBUSKA STANICA 122, 250-011 123, 282-436 124,311-510 303-500 282-411 280-738

38 32

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

U proteklih sedam dana na poro|ajnom odjelu Ginekolo{ko-aku{erske klinike Univerzitetsko-klini~kog centra u Tuzli ro|eno je 70 beba.

Pripremio
Samir KARI]

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

OGLASI

15

16

REGION
VIJESTI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Izvo|a~i podnijeli tu`bu zbog zastoja gradnje pelje{kog mosta

Prijava protiv na~elnika General{taba
Tu`ila{tvu za ratne zlo~ine Srbije stigla je krivi~na prijava Fonda za humanitarno pravo protiv na~elnika General{taba Vojske Srbije Ljubi{e Dikovi}a, izjavio je zamjenik tu`ioca za ratne zlo~ine Bruno Vekari}. Grupa nevladinih organizacija pozvala je ranije ju~er Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine da ispita navode FHP-a u vezi sa mogu}om odgovorno{}u Dikovi}a za ratne zlo~ine na Kosovu i u BiH. Taj poziv uputilo je 14 nevladinih organizacija, iako je Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine 25. januara saop{tilo da ne postoji bilo kakav osnov za sumnju u krivi~nu odgovornost Dikovi}a za ratne zlo~ine. Ministar odbrane Dragan [utanovac je u potpunosti odbacio navode FHP-a.

Tra`e od{tetu od 119 milijuna kuna
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Vrijednost investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura, ali se ve} tada prognoziralo da }e cijena biti ve}a
projekt koji sigurno nije me|u prioritetima. Za vrijeme biv{e hadezeove Vlade iz dr`avnog prora~una u po~etku je izdvajana suma novca dovoljna samo za konzerviranje ve} izvedenih minimalnih radova, a prije dvije godine Hrvatskim cestama bilo je, navodno, neisplativo da pristanu na tzv. pla}eni zastoj radova, {to je bio zahtjev gra|evinara. Ekonomski stru~njaci savjetovali su tada da se svi radovi na gradnji mosta odmah stopiraju, prometni stru~njaci i danas tvrde kako je zamisao o izgradnji pelje{kog mosta ~isti besmisao.

Konzorcij hrvatskih gra|evinskih tvrtki Konstruktor-Hidroelektra-Viadukt, koji je izvo|a~ radova na pelje{kom mostu, tu`io je investitora gradnje Hrvatske ceste zbog {tete pretrpljene obustavljanjem gradnje ovog objekta. Postupak se vodi pred stalnim arbitra`nim sudi{tem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori u Zagrebu. Tvrdi se da spomenuti konzorcij tra`i od{tetu od dr`ave u iznosu 119 milijuna kuna.

Konzerviranje
Kao u svakom sporu, i ovdje medalja ima dvije strane. Tu`ba nesu|enih izvo|a~a radova temelji se na tvrdnjama da su zbog gradnje pelje{kog mosta anga`irali ljude i tehniku ali im je nemogu}e bilo izgraditi ugovoreno, jer nije bilo novca, pa su pretrpjeli materijalnu {tetu koja se mjeri, ka`u, milijunima kuna. No, i formalni investitor

Hrvatske ceste tvrde da ni Konzorcij nije ispunio svoje obaveze

Skupa prometnica
Vrijednost ove investicije procijenjena je u startu na 320 milijuna eura (oko 2 milijarde kuna), ali se ve} tada prognoziralo kako bi cijena gradnje mogla biti ~ak dvostruko vi{a zbog gradnje prometnica preko Pelje{ca. Po~etak radova ugovoren je za maj 2008, a most je trebao biti izgra|en u roku od ~etiri godine.
Jadranka DIZDAR

Izbori na Kosovu te{ko izvodljivi
Dr`avni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanovi} ka`e da se izbori na Kosovu ne mogu provesti bez pune saglasnosti me|unarodnih faktora na Kosovu. On je za B92 rekao da je odluka o odr`avanju lokalnih izbora na sjeveru Kosova, prije svega politi~ka, koja }e tra`iti pun konsenzus svih politi~kih aktera, Vlade, Skup{tine i predsjednika dr`ave. Ako ve} sa Albancima ne mo`emo da se dogovorimo o tom pitanju, a sigurno je da ne}emo, onda nam jedino ostaje da postignemo sporazum sa me|unarodnim misijama na Kosovu, kazao je on.

gradnje dr`avne Hrvatske ceste imaju svoje kontraargumente. Po njima, ni izvo|a~i radova na pelje{kom mostu nisu ispunili uvjete iz ugovora, jer za po~etak gradnje nisu ishodili ni gra|evinsku a niti lokacijsku dozvolu. Uz to, problemati~nim smatraju tvrdnju splitskog Konstruktora o pretrpljenoj {teti od 50 milijuna kuna jer je od cijele logis-

tike i mehanizacije na mjestu gradnje mosta, navodno, registrirano postavljanje samo jednog kontejnera. Pelje{ki most je vjerojatno dosad najsporniji infrastrukturni objekt u Hrvatskoj. Izvo|a~i radova su jo{ ranije najavili tu`be i naplatu penala zbog zastoja radova. Za Vladu premijera Zorana Milanovi}a (SDP) to je

Zukorli} kritikuje i Crnu Goru
Glavni muftija Islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorli} ocijenio je da se samo spominjanje Sand`aka u Crnoj Gori tretira kao antidr`avni ~in. On je u intervjuu za ju~era{nje podgori~ke Dnevne novine naveo da crnogorske vlasti ne ispunjavaju obavezu preuzetu pred referendum o nezavisnosti Crne Gore da se garantuje Sand`aku pravo na prekograni~nu regiju. Zukorli} je kazao da je u Crnoj Gori pritisak na Bo{njake daleko manji nego u Srbiji, ali da se i u njoj kroz takozvane tajne policijske strukture vr{i presing ili potkupljivanje ljudi koji su aktivisti bo{nja~kog nacionalnog pokreta. - Nije to toliko alarmantno, ali mislim da Crna Gora treba da ima dijalog sa autenti~nim Bo{njacima i da prestane da, po modelu Srbije, proizvodi poltrone, naveo je Zukorli}, dodav{i da u Crnoj Gori ne postoji politi~ka opcija koja ima jasno izra`ene stavove za koje se on zauzima.

1.000.000,00 KM
PRIVREMENI IZVJEŠTAJ 04. KOLA od 22.02.2012.godine
Dobitak sa 6 pogodaka - JACKPOT: DOBITNA KOMBINACIJA 4. KOLA SUPER LOTA

OČEKIVANI JACKPOT ZA NAREDNO KOLO JOKERA

131.000,00KM

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ JOKER-A UZ 04. KOLO SUPERLOTO-A OD 22.02.2012. GODINE
Dobitak sa 6 brojeva - JACKPOT: -

DOBITNA BOJA: CRVENA

05 13 24 27 35 43
Fond dobitaka za odaberi boju Fond za dobitak prve vrste ......................6.862,52 KM Akumulirano u fondu za jackpot ..........79.926,28 KM Jackpot ukupno:.......................................86.788,80 KM Fondovi dobitaka za Loto 6/45 Fond za dobitak prve vrste 30%:........ 4.848,80 KM Akumulirano u fondu za jackpot: ....51.689,70 KM Jackpot ukupno: ...............................56.538,50 KM Fond za dobitak druge vrste 15%: ....2.424,40 KM Fond za dobitak treće vrste 20%: .......3.232,50 KM Fond za dobitak četvrte vrste 35%: ...5.656,90 KM

BROJEVI PO REDOSLIJEDU IZVLAČENJA
Dobici Broj dobitaka 1. vrste (6 brojeva): Broj dobitaka 2. vrste (5 brojeva): Broj dobitaka 3. vrste (4 broja): Broj dobitaka 4. vrste (3 broja): Broj dobitaka 5. vrste (2 broja): Broj dobitaka 6. vrste (1 broj):
UKUPNA UPLATA: .................................5.293,00 KM Nagradni font 50%:..............................2.646,50 KM Fond za dobitak prve vrste: .................529,30 KM

35 27 43 24 13 05
5 7
Iznos: Iznos: Iznos: Iznos: Iznos:

Ukupna uplata Loto 6/45: ...................26.937,60 KM Fond dobitaka 60%: .................................16.162,56 KM Ukupna uplata za boju: ..........................9.803,60 KM Fond dobitaka 70%: ....................................6.862,52 KM

DOBITNI BROJ JOKERA JE
NEMA NEMA 2 8 57 456

3

4

3

5

JACK POT SE PRENOSI U NAREDNO KOLO

Dobici SuperJackpot 6 pogodaka 5 pogodaka 4 pogotka 3 pogotka

broj dobitaka Iznos NEMA J.P. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO NEMA J.P. SE PRENOSI U NAREDNO KOLO 1 2.424,40 KM 47 68,80 KM 811 7,00 KM

0,00 KM 207,60 KM 77,90 KM 10,90 KM 1,00 KM

O igrama na sreću Lutrije BiH možete saznati na www.lutrijabih.ba gdje, takođe, možete provjeriti i eventualne dobitke.

Preneseno u Jackpot iz prethodnog kola:..............129.832,10 KM Jackpot ukupno:...............................................................130.361,40 KM Fond za ostale dobitke: .........................................................2.117,20 KM

Lutrija BiH, Sarajevo 23.02.2012 godine

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

REGION
VIJESTI

17

Te{ko ide sastavljanje prora~unskog rebalansa

Slovenci
bez plata?
Janez Jan{a tvrdi da je njegova vlada zatekla veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu
Slovenski premijer Janez Jan{a izjavio je da je njegova vlada zatekla gore stanje na podru~ju javnih finansija od onoga koje je prikazivala prija{nja vlada, te veliku rupu od oko 550 miliona eura neplaniranih rashoda za ovu godinu, zbog ~ega bi mogla do}i u pitanje i isplata plata u javnom sektoru krajem godine. prora~una. U ovom trenutku Slovenija ne treba tako drasti~ne mjere {tednje kao Gr~ka, ali ako bismo tako nastavili, postali bismo u nekoliko godina socijalni i gospodarski bolesnik u centru Evrope, rekao je Jan{a u du`em razgovoru za privatnu televizijsku stanicu Info-TV u srijedu nave~er. - Odlu~ili smo pritisnuti ko~nicu i vi{e nijedna vlada ne}e mo}i tro{iti vi{e od onoga {to nam omogu}avaju prihodi, rekao je Jan{a, ali je dodao da je
Jan{a tra`i utvr|ivanje odgovornosti vode}ih ljudi u bankama

Ugovor s MOL-om bio u interesu Hrvatske
Su|enje biv{em premijeru i predsjedniku HDZ-a Ivi Sanaderu, kojega se u objedinjenom postupku tereti za ratno profiterstvo u aferi Hypo te za primanje 10 miliiona eura mita od ma|arskoga MOL-a, ju~er se nakon vi{esedmi~ne pauze nastavilo ispitivanjem novih svjedoka. U veliku sudnicu zagreba~koga @upanijskog suda kao svjedoci su pozvani Branko Hora~ek, biv{i ravnatelj Uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva, i odvjetnik Zoran Markovi}, koji je na optu`eni~koj klupi u slu~aju Spice zbog sumnje da je s biv{im menad`erima Podravke i njihovim poslovnim partnerima o{tetio koprivni~ku prehrambenu tvrtku. Suca je posebno zanimao honorar kojeg je Markovi}ev ured dobio od Vlade, jer je kao pravni savjetnik u sklopu pregovora s MOL-om to naplatio ~ak 2,7 miliona kuna. Markovi} je tvrdio da je promjena me|udioni~arskog ugovora bila u interesu Vlade s obzirom na promjenu vlasni~ke strukture od trenutka kada je MOL u hrvatsku naf tnu kompaniju prvi put u{ao kao strate{ki par tner.

{tednja samo 50 posto rje{enja za izlazak iz gospodarske krize i da drugu polovicu treba osigurati davanje inicijativa za otvaranje novih radnih mjesta i investicijske olak{ice.

Spisak du`nika
On je dodao da ranija vlada Boruta Pahora u prora~unu za ovu godinu, me|u ostalim, nije planirala oko 220 miliona eura za plate u javnom sektoru, a niti sredstva za kamate koje ove

Veliko zadu`enje
- U zadnje tri godine Slovenija se zadu`ila za iznos godi{njeg

godine dospijevaju u sklopu servisiranja vanjskog duga. Jan{a se zalo`io da se utvrdi odgovornost vode}ih ljudi u bankama i dr`avnim preduze}ima za slabe odluke u pro{losti, najavio je da }e njegova vlada insistirati na javnoj objavi poreskih du`nika te da }e sa [vicarskom nastojati posti}i bilateralni sporazum kako bi depoziti Slovenaca u toj zemlji bili oporezovani i upla}eni u korist slovenske poreske uprave.

Pregovori Beograda i Pri{tine u Bruxellesu

Ta~i: Srbija }e priznati Kosovo
Premijer Kosova Ha{im Ta~i ocijenio je ju~er da }e Srbija, novim dogovorom u Bruxellesu, priznati kosovsku nezavisnost. - Srbija prihvata Deklaraciju o nezavisnosti Kosova, dok je Rezolucija 1244 bila mrtva i ostaje mrtva, kazao je Ta~i u intervjuu za ju~era{nji Expres. Pri{tinski dnevnik je na svom portalu prenio samo izvode iz intervjua s Ta~ijem koji se ti~u pitanja regionalnog predstavljanja Pri{tine {to je na Kosovu izazvalo o{tre rasprave. Sve opozicione parlamentarne partije na Kosovu su se izjasnile protiv pominjanja Rezolucije 1244 VS-a UN-a u fusnoti prilikom predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima. Ta~i je poslije posjete zamjenika ameri~ke dr`avne sekretarke Williama Burnsa Pri{tini rekao da je postignut dogovor da se Kosovo na regionalnim skupovima predstavlja sa fusnotom u kojoj }e se navoditi Deklaracija o nezavisnosti Kosova od 17. februara 2008, mi{ljenje Me|unarodnog suda pravde o progla{enju nezavisnosti Kosova i Rezolucija 1244 SBUN-a iz 1999. godine. Predstavnici srbijanskih vlasti naveli su da pominjanje Deklaracije o nezavisnosti Kosova nije prihvatljivo, ali da mo`e biti postignut kompromis oko navo|enja Rezolucije 1244 i mi{ljenja Me|unarodnog suda pravde. Dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova jedan je od uslova da Srbija u martu dobije kandidaturu za ~lanstvo u EU.

Mljekari tra`e smjenu ministara
Ogor~eni privo|enjem 29 prosvjednika ju~er u no}i, predstavnici Hrvatskog saveza udruga proizvo|a~a mlijeka zatra`ili su od premijera Zorana Milanovi}a da smijeni ministra poljoprivrede Tihomira Jakovinu. Mljekari nagla{avaju kako Jakovini vi{e ne vjerujuju i s njime ne `ele pregovarati. Kako su najavili na konferenciji za novinare, nastavljaju prosvjede, a gra|ane pozivaju na bojkot Dukatovog mlijeka. Istovremeno, Zajednica udruga seljaka Slavonije i Baranje (ZUSSB) zatra`ila je ostavku ministra unutarnjih poslova Ranka Ostoji}a.

Opozicija protiv modela koji prihvata Ha{im Ta~i

18

OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

OGLASI

19

20

SVIJET
VIJESTI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Nastavljeni protesti zbog paljenja Kur’ana

Talibani pozvali na
Irak: Desetine mrtvih u bomba{kim napadima
Najmanje 50 ljudi je poginulo, a vi{e od 200 povrije|eno u seriji bomba{kih napada koji su ju~er ujutro izvedeni {irom Iraka, saop{tila je policija. Najve}i broj stradao je u prete`no {iitskim kvar tovima Bagdada, gdje je u eksplozijama autobombi, postavljenih pored puta i napadima naoru`anih osoba, ubijeno 22 ljudi, javio je AFP, prenosi RTS. U drugim dijelovima Iraka ubijeno je 10 ljudi, a najvi{e u podru~ju sjeverno od prijestonice. Napadi na prete`no {iitske mete u~estali su otkako se vlada {iitskog premijera Nurija al-Malikija okrenula protiv istaknutih pripadnika sunitskog politi~kog bloka Iraqiya, koji optu`uje Malikija da ho}e da marginalizuje sunitsku manjinu i u~vrsti svoju vlast.

ubijanje stranih vojnika
Afganistanski vojnik ubio dvojicu vojnika NATO-a • Demonstranti napali bazu norve{kog bataljona
Protesti zbog paljenja Kur’ana u ameri~koj vojnoj bazi Bagram u Afganistanu nastavljeni su i ju~er, tre}i dan zaredom. Dok je afganistanski predsjednik Hamid Karzai apelovao na Afganistance da ne pribjegavaju nasilju zbog paljenja Kur’ana, talibani su pozvali na ubijanje stranih vojnika u Afganistanu. Tako|er su pozvali i pripadnike snaga sigurnosti da krenu u borbu protiv stranih vojnika.

Za{tita svete knjige
“U cilju za{tite svete knjige treba da hrabro napadate vojne baze agresora i njihove konvoje, da ih ubijate, zarobite, tu~ete i o~itate im lekciju, tako da se nikada vi{e ne usude na uvrijede sveti Kur’an” navodi se u saop, {tenju talibana, prenosi RTS. Najmanje tri osobe su ubijene ju~er na protestima zbog paljenja Kur’ana, dok je jedan afganistanski vojnik, koji se pridru`io protestima, usmrtio dva vojnika NATO-a na istoku zemlje. Dva demonstranta su ubijena, a sedam je ranjeno kad je policija otvorila vatru u okrugu Deh Ravud u jugoisto~noj provinciji Uruzgan, saop{tio je portparol provincijske vlade Sajed Maruf Hamdarad. Na zapadu zemlje poginuo je jedan Afganistanac, a sedam osoba je ranjeno kad su u~esnici demonstracija napali ameri~ku bazu u okrugu Kogijani u provinciji Baglan. Oko 400 demonstranata bacalo je kamenje i zapalilo vi{e automobila u bazi norve{kog bataljona u sjevernom Afganistanu. Norve{ki ambasador u Kabulu Tore Hatrem rekao je za Reuters da niko nije povrije|en i da

Sudar helikoptera u Arizoni
Sedam ameri~kih marinaca poginulo je u sudaru dva helikoptera u Arizoni, saop}ili su ju~er zvani~nici, prenosi Fena. Nesre}a se desila u blizini grada Yume tokom vojne vje`be. Pokrenuta je istraga o nesre}i. Marinci, koji su bili u helikopterima Cobra i Huey, bili su pripadnici Tre}e zrakoplovne marinske brigade, sa sjedi{tem u Miramaru u ju`noj Kaliforniji. “Helikopteri su se sudarili u udaljenom dijelu kompleksa za vojnu obuku Yume”, saop}ili su marinci.

Od po~etka protesta ubijeno 12 Afganistanaca, a 17 ranjeno

Reuters

Izvinjenje Baracka Obame
Predsjednik SAD-a Barack Obama se u pismu upu}enom predsjedniku Hamidu Karzaiju izvinio afganistanskom narodu zbog paljenja primjeraka Kur’ana u jednoj ameri~koj bazi, saop}ilo je ju~er afganistansko predsjedni{tvo, prenosi Fena. “@elim izraziti najiskrenije `aljenje zbog incidenata o kojim sam izvije{ten” napisao je Obama i dodao da je gre{ka napravljena zbog , nepa`nje. U pismu ameri~kog {efa dr`ave se navodi da }e biti poduzete mjere kako bi se izbjeglo ponavljanje ovakvih incidenata, {to uklju~uje i to da }e odgovorni odgovarati. je pri~injena minimalna {teta. Me|unarodne snage NATO-a u Afganistanu (ISAF) saop{tile su da su dva njena pripadnika ubijena kad je na njih otvorio vatru afganistanski vojnik u isto~noj provinciji Nangarhar. Upitan da li su protesti, koji su po~eli u utorak zbog paljenja Kur’ana, povezani sa ubistvom vojnika NATO-a, portparol ISAF-a je samo odgovorio da demonstracije traju i u toj provinciji. Prema izjavama svjedoka i zapadnih vojnih izvora, afganistanski vojnik se pridru`io protestima i otvorio vatru na strane vojnike, od kojih je dvojicu usmrtio. Ukupno je 12 Afganistanaca ubijeno,

a 17 ranjeno od po~etka protesta. Afganistanski MUP za najmanje jedno ubistvo okrivio je strane ~uvare u kampu Phoenix, ameri~koj bazi isto~no od Kabula koju su u~esnici protesta napali.

Pregovori
Mada su pozvali na ubijanje stranih vojnika, talibani su u srijedu za AFP rekli da iako najo{trije osu|uju skrnavljenje Kur’ana, taj doga|aj ne}e uticati na pregovore u Kataru, gdje je otvoreno talibansko predstavni{tvo, ~iji je cilj da se zapo~nu mirovni pregovori sa SADom. Zapovjednik ameri~kih snaga u Afganistanu general John Allen je naredio da se provede istraga o ovom incidentu, isti~u}i da je vjerski materijal, uzet iz biblioteke pritvorske jedinice pored baze Bagram, zapaljen gre{kom.

UN: Te{ka kr{enja ljudskih prava u Siriji
Sirijska vlada o~ito nije uspjela za{tititi svoj narod, navodi se u novom izvje{taju o stanju ljudskih prava u Siriji koji je ju~er objavila me|unarodna istra`na komisija UN-a. “Od novembra 2011. njene snage su po~inile te{ka, velika i sistemati~na kr{enja ljudskih prava”, napisala je komisija koja je saslu{ala 136 novih `rtava od novembra pro{le godine, prenosi Fena. Kada je u augustu 2011. dobila mandat Vije}a za ljudska prava UN-a, komisija je u svom prvom izvje{taju zaklju~ila da su sirijske snage reda po~inile zlo~ine protiv ~ovje~nosti brutalno gu{e}i pobunu protiv postoje}eg re`ima. Vi{e od 500 djece je ubijeno od po~etka pobune u mar tu 2011, utvrdila je komisija. U decembru je ubijeno 80 djece, a u januaru 72. “Djecu i dalje samovoljno hapse i mu~e u zatvoru”, osudila je istra`na komisija. U izvje{taju je objavljena lista od 38 zatvorskih centara u 12 gradova u kojim je komisija dokumentirala slu~ajeve mu~enja.

Izraelski ministar vanjskih poslova o mogu}em napadu na Iran

Lieberman: Ne}emo PODLE]I PRITISKU
Izraelski ministar vanjskih poslova Avigdor Lieberman izjavio je da Izrael ne}e podle}i pritisku SADa i Rusije u odlu~ivanju da li da napadne Iran. Govore}i za drugi kanal izraelske televizije, Lieberman je odbacio sugestiju da }e ameri~ka i ruska upozorenja protiv udara na iranska nuklearna postrojenja uticati na odluku Izraela, odvrativ{i da to nisu njihova posla. On je naglasio da je sigurnost gra|ana Izraela, budu}nost dr`ave Izrael, odgovornost izraelske vlade, prenosi Fena. Izraelski mediji prenijeli su prekju~er upozorenje Rusije protiv napada na Iran jer bi to imalo katastrofalne posljedice. Na~elnik ameri~kog general{taba Martin Dampsey upozorio je ove sedmice da bi izraelski napad u ovom trenutku bio nesmotren, prenio je Tanjug. Izraelski mediji prenijeli su i izjavu zamjenika glasnogovornika State Departmenta Marka Tonera koji je rekao da se SAD blisko konsultiraju s Izraelom o politici te zemlje u odnosu na iranski nuklearni program. On je neuspjeh Me|unarodne atomske agencije u Teheranu ove sedmice ozna~io razo~arenjem, ali je rekao da to nije iznena|enje.

Ratne igre
Iran je optu`io Izrael da ubija njegove nuklearne stru~njake u okviru ratne igre, a negirao je da je sam odigrao ulogu u nedavnim napadima na izraelska diplomatska predstavni{tva u nekoliko zemalja, prenosi Fena. “Iran je pretrpio teroristi~ke napade u kojim je ubijeno nekoliko nuklearnih stru~njaka”izjavio , je iranski ambasador pri UNu Muhamed Haze. U pismu upu}enom Vije}u sigurnosti UN-a, ambasador je dodao da je Izraelu dozvoljeno da ~ini zlo~ine neka`njeno. “Ove operacije su, kao i optu`be da je Iran izveo nekoliko bomba{kih napada, dio op}e ratne igre koju taj re`im vodi protiv Irana” ocijenio je Haze. ,

Avigdor Lieberman

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

SVIJET
VIJESTI

21

Veliki miting u Moskvi

Putin: Pobjeda nam je u genima
Uhap{eno 70 ljudi
Na mitingu podr{ke ruskom premijeru i predsjedni~kom kandidatu Vladimiru Putinu u Moskvi ju~er je privedeno 70 dr`avljana Uzbekistana koji su poku{ali da ostave utisak da ljudi dolaze na miting za novac, prenosi Srna. Informativna slu`ba MUP-a navodi da su uhap{eni poku{ali da okupe na stadionu Lu`njiki emigrante iz zemalja Zajednice nezavisnih dr`ava za 600 rubalja i da poka`u da ima dosta u~esnika na mitingu. Privedeno je ukupno 70 ljudi. Jedan ~ovjek je nosio transparent na kojem je pisalo: “Satjerali su nas po nare|enju poslodavca” . ljudi, a na skup ultranacionalisti~kih Liberalnih demokrata do{lo je vi{e od 1.500 ljudi. Odr`ana su jo{ dva manja skupa.

Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari i da nam name}e svoju volju, poru~io je ruski premijer i predsjedni~ki kandidat
Na mos kov skom sta di onu Lu`njiki odr`an je veliki skup podr{ke kandidaturi ruskog premijera Vladimira Putina za predsjednika Rusije, na kojem se, prema procjenama ruske policije, okupilo oko 130.000 ljudi. “Ne}emo nikome dozvoliti da se mije{a u na{e unutra{nje stvari. Ne}emo nikome dozvoliti da nam name}e svoju volju. Imamo na{u volju i to nam je uvijek pomagalo da budemo pobjednici. Mi smo pobjedni~ka nacija. To je u na{im genima” rekao je Putin , u govoru okupljenima. On je pozvao na ujedinjenje sve one koji Rusiju smatraju svojom domovinom. “Simboli~no je {to smo se okupili 23. februara, na Dan branilaca otad`bine, jer smo mi za{titnici otad`bine. Do{li smo da ka`emo da volimo Rusiju” dodao , je Pu tin na mi tin gu ko ji je odr`an pod sloganom Odbranimo zemlju, prenosi B92. Miting su obezbje|ivale jake policijske snage, a oko samog stadiona bio je parkiran veliki broj autobusa, kojima su gra|ani Moskve

Njema~ka: Po~ast `rtvama neonacista
U Berlinu su ju~er predstavnici vlade, parlamenta i Saveznog ustavnog suda, zajedno sa oko 1.200 gostiju, odali po~ast neonacisti~kim `rtvama teroristi~ke grupe iz Zwickaua, a kancelarka Angela Merkel se jasno stavila na stranu `rtava i obe}ala razja{njenje zlo~ina, prenosi Tanjug. Merkelova se izvinila porodicama `rtava, jer ih je istraga pogre{no sumnji~ila u pojedinim slu~ajevima i obe}ala da }e sve u~initi na rasvjetljavanju ubistava izvr{enim od 2000. do 2007, a za koje se tereti, krajem pro{le godine otkrivena, neonacisti~ka }elija iz Zwickaua. Grupi se na du{u stavlja ubistvo osam Turaka, jednog Grka i jedne njema~ke policajke. “Deset zapaljenih svije}a i deset uga{enih `ivota. Uga{enih hladnokrvnim ubistvom. Ravnodu{nost ima razaraju}e dejstvo”, rekla je Merkelova, na ceremoniji kojoj su prisustvovali ~lanovi porodica `rtava, budu}i njema~ki predsjednik Joachim Gauck, predsjednik parlamenta koji obavlja i funkciju predsjednika Njema~ke Horst Seehofer, opozicioni prvaci, predstavnici vladaju}ih par tija, ali ugledni spor tisti, glumci, me|u kojima i oni turskog porekla, muzi~ari i drugi.

Na skupu podr{ke Putinu okupilo se oko 130.000 ljudi

Reuters

i okoline, ali i oni iz drugih gradova Rusije, organizovano dovezeni na predizborni skup podr{ke Putinu. Ispitivanja javnog mi{ljenja pokazuju da je Putin i dalje favorit na predsjedni~kim izborima koji }e se odr`ati 4.

marta. Ako pobijedi na izborima, Putinu }e to biti tre}i predsjedni~ki mandat. U Moskvi su se odr`ala jo{ ~etiri skupa u ~etvrtak. Komunisti~ka partija je organizovala skup koji je okupio vi{e od 2.000

22

SVIJET FINANSIJA

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

BiH
Privreda eurozone na putu je nove recesije, po drugi put u posljednje tri godine, dok }e privreda cijele Evropske unije stagnirati, stoji u prognozama Evropske komisije objavljenim ju~er. Ekonomija 17-~lane eurozone u ovoj }e se godini smanjiti za 0,3 posto, ~ime je osjetno sni`ena prethodna procjena EK-a iz novembra 2011, u sklopu koje je prognoziran rast u ovoj godini u visini 0,5 posto. Privredne aktivnosti u 27-~lanoj EU istovremeno }e stagnirati, objavila je Komisija u a`uriranim ekonomskim prognozama. “EU je na putu privredne stagnacije u ovoj godini, a

EU

Istra`ivanje Ericssona o mobilnoj telefoniji

EK: Eurozona tone u recesiju

[est milijardi korisnika
Broj pretplatnika svake godine raste u prosjeku za 13 procenata
U svijetu postoji {est milijardi pretplatnika mobilne telefonije, objavila je telekomunikacijska kompanija Ericsson, pri ~emu fakti~ki mobilnu telefoniju koristi ne{to vi{e od ~etiri milijarde ljudi. Polaze}i od ~injenice da ukupna svjetska populacija broji sedam milijardi ljudi, ispostavlja se da 60 posto stanovni{tva koristi mobilnu telefoniju. Broj pretplatnika se razlikuje od broja fakti~kih korisnika, po{to jedna osoba mo`e da ima vi{e brojeva mobilnih telefona, precizirala je {vedska kompanija. Prema prora~unima Ericssona, broj pretplatnika svake godi ne ras te u pro sje ku za 13 procenata, a po tempu rasta pre dnja ~e naj mno go lju dni je

eurozona }e zabilje`iti blagu recesiju” objavila je Komisija. , Ujedno je blago pove}ana ranija prognoza stope inflacije u eurozoni za ovu godinu na 2,1 posto, a pripisuje se ponajprije energetskim tro{kovima i pove}anju indirektnih poreza.

Najve}i rast broja korisnika u Indiji i Kini

zemlje na svijetu Indija i Kina. U tim zemljama `ivi 35 posto svih osoba koje su se pretplatile na mobilnu telefoniju u posljednjem

kvartalu 2011. Me|u pet zemalja sa najve}im rastom broja korisnika su, tako|er mnogoljudne dr`ave Brazil, Indonezija i Banglade{.

Raiffeisen Bank International AG

Pove}ali dobit za sedam posto
Preliminarni rezultati za finansijsku 2011. godinu, koji se zasnivaju na nerevidiranim podacima, daju pozitivnu sliku za Raiffeisen Bank International AG (RBI) u zahtjevnom okru`enju. Zahvaljuju}i pove}anju neto prihoda od kamata oko 2,5 posto i stabilnom prihodu od naknada i provizija, RBI je generisala dobit prije poreza od 1,37 milijardi eura u 2011, {to je oko sedam posto vi{e nego u 2010. godini. “Na{a sposobnost stalnog generisanja visokih prihoda zasniva se na {iroko diverzifikovanom poslovnom modelu, jasno fokusiranom na centralnu i isto~nu Evropu, koja }e i dalje biti evropski region rasta” izjavio je Herbert Stepic, , generalni direktor RBI-ja.

DT u gubitku 1,34 MILIJARDE EURA
Njema~ki telekomunikacijski div Deutsche Telekom zaklju~io je ~etvrto tromjese~je s neto gubitkom od 1,34 milijarde eura zbog otpisa u Sjedinjenim Dr`avama i Gr~koj. Time je njegov gubitak vi{e nego udvostru~en u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada je iznosio 514 miliona eura. “Na neprilago|enu neto dobit negativno je utjecao otpis goodwilla u Sjedinjenim Dr`avama, te otpisi goodwilla i imovine, tvornica i opreme u jugoisto~noj Evropi, posebno Gr~koj, u iznosu oko 3,3 milijarde eura” navodi DT u sao, p}enju. Go to vin ska na kna da ame ri ~kog AT&T-a u iznosu 2,3 milijarde eura za pro pa lu akvi zi ci ju DT-ovog ame ri ~kog ogranka u transakciji ~ija je vrijednost trebala iznositi 39 milijardi dolara nije uspjela nadoknaditi negati van utje caj tih tro {ko va, is ti ~u u DT-u.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

OGLASI

23

24

BIZNIS I EKONOMIJA
Stari ugovori jo{ vrijede

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

EuroproNET

EPBiH od subote izvozi struju
U EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca
Sa konferencije za medije u Sarajevu
Foto: A. KAJMOVI]

Korak ka liberalizaciji
Alternativni telekom-operater europroNET ju~er je u Sarajevu promovisao vlastiti iskorak ka liberalizaciji doma}eg tr`i{ta telekomunikacija {to bi krajnjim korisnicima trebalo da omogu}i kvalitetnije i jeftinije usluge. Ovo prvo raspetljavanje, odnosno pristup izdvojenoj lokalnoj petlji, u su{tini, najkompleksniji je projekt na tr`i{tu komunikacija i zbog toga je razumljivo zadovoljstvo koje je tim povodom na konferenciji za novinare iskazao Fahrudin Budnjo, direktor prodaje euproNET-a. Svi tipovi njihovih telekomunikacijskih usluga oslanjaju se na postoje}u infrastrukturu doma}eg operatora, konkretno BH Telecoma, ~ime se znatno pove}ava iskori{tenost postoje}e pristupne mre`e. Ovakav ulazak alternativnih operatora na doma}e tr`i{te podrazumijeva znatno ni`e tro{kove, a direktno doprinosi razvoju {irokomre`nih usluga. Zahvaljuju}i ovom, europroNET je prvi operator u BiH koji nudi ADSL usluge kroz mre`u dominantnih operatora, prvo u Sarajevu, a potom i u drugim dijelovima BiH. Neke od njihovih usluga su, osim ADSL-a, fiksna telefonija, IPTV, web hosting, za{tita djece od opasnih sadr`aja na internetu itd. - BH Telecom ne smatra da }e biti ugro`en aktivno{}u ovog operatera, kazao je Ahmed Divojevi}, iz sektora za odnose sa operaterima, jer je i njemu u interesu da se kapaciteti postoje}e infrastrukture koriste u kapacitetima tehni~kih mogu}nosti. A one su odista velike. Ovaj poslovno-tehnolo{ki potez europroNET-a usagla{en je i sa Regulatornom agencijom za telekomunikacije na ~emu je, prema rije~ima njihove predstavnice Stojanke Bo{njak, ostvarena dobra saradnja. Prvi korisnici usluga europroNET-a ve} su ju~er ostvarili veze na doma}em i me|unarodnom telekomunikacijskom saobra}aju. H. A.

Nadzorni odbor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u srijedu je konstatovao da su stvoreni uslovi za nastavak izvoza struje, a u Elektroprivredi BiH potvrdili su nam da ova kompanija struju izvozi jo{ od subote, 18. februara. U EPBiH nisu odgovorili kome izvoze struju, kazali su da "ispunjavaju obaveze po dugoro~nim ugovorima", me|utim, ve} odavno se zna da je kupac beogradska kompanija Rudnap. "Kako je u svim ugovorima predvi|en mogu}i utjecaj vi{e sile na nemogu}nost realizacije, ispunjavanje obaveza je nastavljeno s prestankom djelovanja vi{e sile, koja je onemogu}ila Elektroprivredu BiH da ispunjava ugovorne obaveze", kazali su nam u EPBiH.

O kupcu ne govore

Redukcije
S obzirom na to da je Rudnap najavio da }e tu`iti Elektroprivredu BiH zbog prekida isporuke, u EPBiH ka`u da ne o~ekuju tu`be od njihovih kupaca jer je mogu}nost prekida isporuke predvi|ena svim ugovorima. Mogu}nost tu`be najavio je i premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} i to protiv Rudnapa koji je obustavio isporuke struje Elektroprivredi HZHB zbog ~ega je ova kompanija za vrijeme vre-

menskih nepogoda morala kupovati struju po cijeni preko 100 eura po megavatsatu te uvoditi redukcije velikim potro{a~ima. U cijeloj pri~i oko prekida isporuka struje po ugovorima EPBiH Rudnap - EPHZHB, najgore su pro{li potro{a~i, posebno oni veliki koje strujom snabdijeva Elektroprivreda HZHB. Jedan od njih je mostarski Aluminij kojemu je EPHZHB uvela redukciju struje nakon {to joj je Rudnap obustavio isporuku 90 MWh struje.

U Aluminiju ka`u kako su uspjeli prevazi}i ovu te{ku situaciju kupuju}i struju na slobodnom tr`i{tu.

Korlea
"Na slobodnom tr`i{tu smo kupili 30 MWh struje od slova~ke kompanije Korlea po cijeni od 55,5 eura po MWh. Mi ipak nismo, kao kompanije kojima je proizvodnja, kupovina i prodaja struje osnovni posao, struju pla}ali po 100 eura za megavatsat", kazao je za Oslobo|enje generalni direktor Aluminija Ivo Bradvica. J. Sa.

Poslovno okru`enje u zemljama regije

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 037 - 24. 2. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Certifikati za op{tine
Predstavnici Srbije, Republike Srpske, Federacije BiH, Hrvatske i Makedonije potpisali ju~er u Beogradu Memorandum o razumijevanju u vezi sa projektom Certifikacija povoljnog poslovnog okru`enja - Me|unarodni pe~at kvaliteta za op{tine sa povoljnim okru`enjem za investitore. U ime Republike Srpske Memorandum je potpisao ministar finansija Zoran Tegeltija, a u ime Federacije BiH ministar za razvoj Sanjin Halimovi}. Cilj projekta jeste ja~anje ekonomske saradnje i promocija investicija u Srbiji, BiH, Hrvatskoj i Makedoniji. Ministar finansija RS-a Zoran Tegeltija rekao je da zemlje regiona jo{ nemaju jasno izra|en koncept kako treba da izgledaju lokalne zajednice i koje je njihovo mjesto u

EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V. Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.569541 1.471408 25.738001 0.077804 0.262315 0.673900 1.828092 0.565032 0.261136 0.221257 1.618634 0.831603 2.305804 1.466873 0.049567 1.787536

1.955830 1.573475 1.475096 25.802507 0.077999 0.262972 0.675589 1.832674 0.566448 0.261790 0.221812 1.622691 0.833687 2.311583 1.470549 0.049691 1.792016 USD BAM

1.955830 1.577409 1.478784 25.867013 0.078194 0.263629 0.677278 1.837256 0.567864 0.262444 0.222367 1.626748 0.835771 2.317362 1.474225 0.049815 1.796496 1.54421 2.282864

SDR (Special Drawing Rights) na dan 22. 02. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 22. 02. 2012 =

dr`avi. "Moramo i}i u pravcu da centralne vlasti daju ovla{}enja lokalnim zajednicama za privla~enje stranih investicija, da im obezbijede finansijske potencijale, a da to ne zavisi od izbora i ko }e do}i na vlast. Samo lokalne zajednice koje imaju stabilne izvore finansiranja mogu da razi{ljaju o svom ekonomskom

razvoju", rekao je Tegeltija. Ministar za razvoj, obrt i preduzetni{tvo Federacije BiH Sanjin Halimovi} rekao je da su najve}e prijetnje za ekonomski razvoj regiona politi~ke, jer nedostatak razgovora dovodi do posljedica za razvoj biznisa, zbog ~ega je potrebno otvaranje regiona za stvaranje boljeg poslovnog okru`enja.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

BIZNIS/BERZE
1.486,09 810.39
BIRS BIFX

25

Nagrade najuspje{nijim ~lanovima Sarajevske berze

786,67 1.815,82
FIRS

SASX-10

942,62 801,76
ERS10

SASX-30

Tokom ju~era{njeg trgovanja na Sarajevskoj berzi – burzi ostvaren je ukupan promet od 139.223,16 KM. Promet na kotaciji iznosio je 42.156,65 KM. Na kotaciji kompanija trgovalo se od 1.222,50 KM, promet je ostvaren dionicama Bosnalijeka

SASE: Za obveznice FBiH 16.710 KM

d.d. Sarajevo. Kurs ovog emitenta je iznosio 8,15 KM. Promet na kotaciji fondova iznosio je 24.223,70 KM, promet je ostvaren dionicama ZIF MI Group d.d. Sarajevo od 20.000,00 KM. Kurs ovog fonda iznosio je 4,00 KM. Na kotaciji obveznica ostvaren je promet u ukupnoj vrijednosti od 16.710,45 KM, u sklopu dvije transakcije prometovane su 21.644 obveznice.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 23. februar/velja~a 2012.
Dioni~ko dru{tvo

Raiffeisen Bank najuspje{nija

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%)

Max. cijena

Min. cijena

Koli~ina (dionice)

Vrijednost (KM)

Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA

^estitke svima
koji su pre`ivjeli
Nakon tri godine poslovanja u gubitku, SASE je 2011. zavr{io profitom
Sarajevska berza (SASE) dodijelila je priznanja najboljim brokerskim ku}ama za ostvarene rezultate u 2011. godini. U kategoriji Ukupni ostvareni promet u 2011. najuspje{nija je bila brokerska ku}a See Investment Solutions, dok je u kategorijama Ostvareni promet u trgovanju dionicama, zatim Ostvareni promet u trgovanju obveznicama i Ostvareni broj transakcija zlatne plakete dobila Raiffeisen Bank. Direktor Sarajevske berze Zlatan Dedi} kazao je da je ova berza u pro{loj godini ostvarila pozitivne pomake u poslovanju. Nakon tri godine poslovanja u gubitku, SASE je 2011. zavr{io profitom, istina skromnim, ali kako Dedi} ka`e, va`no je da je preokrenut negativni trend iz prethodnih godina. “SASE je u 2011. napravio zna~ajne pomake koji se ogledaju u slijede}em: rezultati trgovanja su zna~ajno pove}ani u odnosu na 2010. godinu, indeksi BIFX i SASX30 su u pozitivnoj zoni, poduzeto je niz mjera na unapre|enju i ure|enju tr`i{ta, berza je dobila nove dioni~are u procesu dokapitalizacije te ostvarila dobit od 72.429 KM” rekao je Dedi}. , Berza je u pro{loj godini ostvarila promet od 244,7 miliona KM, {to je pove}anje u odnosu na 2010. za 125 posto, prije svega zahvaljuju}i emisijama obveznica i trezorskih zapisa FBiH. Istovremeno, glavni indeks berze SASX-10 je u negativnoj zoni i smanjena je tr`i{na kapitalizacija za 39 posto zbog masovnog de lis tin ga kom pa ni ja u septembru 2011.

Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF MI Group dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH stara devizna {tednja serija L FBiH stara devizna {tednja serija O PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo IK Banka dd Zenica JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Rudnik @eljezne rude d.d. Vare{ Sarajevo osiguranje dd Sarajevo Tvornica cementa Kakanj dd Kakanj SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE Magros metal dd Sarajevo Pobjeda dd Te{anj Union banka d.d. Sarajevo

8,15

-1,81

8,15

8,15

150

1.222,50

1

3,61 4,00

0,28 -0,74

3,61 4,00

3,61 4,00

1.170 5.000

4.223,70 20.000,00

2 3

75,00 84,00

2,74 0,00

75,00 84,00

75,00 84,00

16.339 5.305

12.254,25 4.456,20

1 1

19,61 3,69 46,48 75,00 19,61 0,25 4,54 19,00

0,88 -3,21 -0,08 2,67 -0,05 -7,41 -0,39 -0,52

19,65 3,75 46,51 75,00 19,62 0,25 5,15 19,00

19,61 3,62 46,00 75,00 19,61 0,25 4,50 19,00

1.381 964 116 309 1.635 250 200 100

27.084,41 3.549,68 5.391,10 23.175,00 32.063,37 62,50 908,45 1.900,00

6 8 4 1 3 1 3 1

4,00 0,00 5,30 -3,64 12,00 -20,00

4,00 5,30 12,00

4,00 5,30 12,00

114 40 6

456,00 212,00 72,00

1 2 1

Banjalu~ka berza Kursna lista za 23. februar 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

Bi}e bolje
[to se ti~e 2012. godine, Dedi} ka`e da nije dobro krenula, ali se nada da }e se to popraviti, jer Vlada FBiH planira da emisijom trezorskih zapisa i obveznica putem SASE prikupi 290 miliona KM za potrebe bud`eta. J. Sa.

Pozitivan pomak
Tokom sve~anosti dodjele nagrada re~eno je da treba, prije svega, ~estitati svim ~lanovima berze {to su pre`ivjeli ove te{ke godine iza nas koje je obilje`ila svjetska finansijska kriza.

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Hemijska industrija destilacija a.d. Tesli} Elektrodistribucija a.d. Pale Hidroelektrane na Trebi{njici a.d. Trebinje RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr`nica a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova 0,475 0,42 0,461 0,228 1,44 0,5 1,06 -9,29 0 2,7 -0,69 0 0,48 0,42 0,461 0,228 1,45 0,5 0,47 0,42 0,461 0,228 1,44 0,5 1.752 1.401 2.000 5.000 4.796 500 832,20 588,42 922,00 1.140,00 6.909,54 250,00

NEPONOVLJIVA

PONUDA IZ RENAULTA
Renault je za ljubitelje svojih automobila u Bosni i Hercegovini pripremio novu, neponovljivu akcijsku ponudu, u kojoj je omogu}io ostvarenje nevjerovatne u{tede na odabranim Renault modelima. No, svi zainteresovani se moraju brzo odlu~iti i po`uriti do Renault prodajnih salona, s obzirom na to da akcija traje samo dvije sedmice. Isplati se po`uriti, jer je u navedenoj akciji, popularni Megane Generation sa opremom koja uklju~uje ABS + BAS, centralno daljinsko zaklju~avanje, klimaure|aj, alu-naplatke od 16 in~a, {est zra~nih jastuka, tempomat, elektri~no podesive i grijane retrovizore, elektri~ne podiza~e prednjih stakala, putni kompjuter, radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu dostupan po cijeni od samo 20.999 KM. To je ujedno i dosad najbolja cijena za najprodavaniji Renault model na na{em tr`i{tu. Elegantni Renault Fluence, dostupan je za nevjerovatnih 21.499 KM, a za tu cijenu nudi rasko{nu opremu, koja uklju~uje ABS + BAS, centralno daljinsko zaklju~avanje, klima-ure|aj, zra~ni jastuk za voza~a i suvoza~a s prilagodljivim volumenom, bo~ne zra~ne jastuke sprijeda, zra~ne zavjese, tempomat, elektri~no podesive retrovizore, putni kompjuter, radio CD MP3 4X15 W s komandama na upravlja~u i svjetla za maglu. Osim ova dva izuzetno popularna Renault modela u Bosni i Hercegovini, u okviru nove akcije su i svi ostali Renault modeli dostupni po izuzetno atraktivnim cijenama. Podsjetimo jo{ jednom - akcija traje samo dvije sedmice. Za vi{e informacija se obratite najbli`em ovla{tenom Renault koncesionaru ili posjetite www.renault.ba. M. O.

ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka

9,31 0,054 5,58 4,73 5,26

0 5,88 2,2 2,16 -0,19

9,31 0,055 5,6 4,76 5,28

9,31 0,052 5,47 4,63 5,22

91 21.630 1.482 130 243

847,21 1.178,36 8.270,21 614,90 1.279,20

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Bosna trgovina a.d. Banja Luka Palas a.d. Banja Luka 1. maj drvodjelska a.d. Banja Luka Posavina a.d. Srbac Potkozarje a.d. Gradi{ka Vodovod a.d. Doboj Vi{egrad promet a.d. Vi{egrad Veselin Masle{a a.d. Banja Luka Veterinarska stanica a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 3,8(A) 1 0,1 0,575 0,15(A) 0,25(A) 0,101 0,65(A) 0,6(A) 41,99 39,1 40,03 39,23 39,29 7,34 0 -0,99 0 0 0 1 0 0 0 -0,66 -0,17 0,59 0,74 3,8 1 0,1 0,575 0,15 0,25 0,101 0,65 0,6 41,99 39,5 40,1 39,45 39,35 3,8 1 0,1 0,575 0,15 0,25 0,101 0,65 0,6 41,99 39,03 40,01 39,03 39,21 14.353 114 359 1.413 1.083 9.644 17.073 953 334 5.266 3.409 29.000 19.862 34.050 54.541,40 114,00 35,90 812,48 162,45 2.411,00 1.724,37 619,45 200,40 2.211,19 1.332,88 11.609,20 7.792,77 13.376,79

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

124,27 2,67

$ 1,11 %

1.784,20 34,98

$ 0,73 %

700,25 642,00

$ 0,14 %

PLIN
$ 1,29 %

SREBRO
$ 1,90 %

KUKURUZ
$ 0,12 %

26

OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU

Obavijest korisnicima Ultra usluge BH Telecoma
Po{tovani korisnici, obavje{tavamo Vas da je u informativnom letku za uslugu Ultra fun koji je dostavljen pretplatnicima fiksne, BH Line mre`e BH Telecoma uz njihove januarske ra~une do{lo do tehni~ke gre{ke. Naime, u tom letku je pogre{no navedena cijena slanja SMS poruke prema Naj broju. Ta~na informacija je da je za Ultra fun tarifnu opciju cijena SMS-a prema Naj broju 0,043 KM bez uklju~enog PDV-a. Izvinjavamo se korisnicima usluga zbog ovog previda i zahvaljujemo na njihovom razumijevanju. BH Telecom

Broj: 65 0 Ps 154135 10 Ps Sarajevo, 10. 1. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija [aha Ov~ina, u pravnoj stvari tu`ioca SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO, protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS, Ul. Musala bb, Sarajevo, radi isplate autorske nagrade po ugovoru, v.s.p. 18.375,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine FBiH”, br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni ne stanuje na adresi posljednjeg poznatog boravi{ta, objavljuje

Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju na teritoriji FBiH i na oglasnoj tabli suda te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da je, na osnovu ~lana 70. stav 1. ZPP-a, du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravnog lica, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnosioca (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protutu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pisani odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu s prilozima predaje se sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Sudija [aha Ov~ina

OGLAS
Dana, 14. 7. 2010. godine, tu`ilac SINE QUA NON DOO AGENCIJA ZA ZASTUPANJE I ZA[TITU AUTORSKIH PRAVA SARAJEVO je podnio tu`bu protiv tu`enog UDRU@ENJE OTVORENA SRCA OPEN HEARTS radi isplate autorske naknade po ugovoru. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 18.375,00 KM na ime autorske naknade sa kamatom utvr|enom prema Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tu`be pa do isplate i naknaditi tro{kove ovog parni~nog postupka sa zakonskom zateznom kamatom obra~unatom od dana pravomo}nosti presude do isplate, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 118467 09 I Sarajevo, 25. 8. 2011. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija D`enana [kalji} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Op}ina Novo Sarajevo Ul. Zmaja od Bosne broj 32 zastupana po zakonskom zastupniku Pravobranila{tvu Op}ine, protiv izvr{enika Lop~alija Rusmir iz Sarajeva sa evidentiranim prebivali{tem u Ul. Ru|era Bo{kovi}a broj 148 Sarajevo, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, objavljuje

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija OSNOVNA [KOLA BARTOLA KA[I]A - MOSTAR IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 4227325220000 Urud`beni broj: 05-01- /12 Nadnevak: 23.2.2012. god. Odluka o raspisivanju

RJE[ENJE
O I Z VR[ E NJ U Dozvoljeno 3. 12. 2009. godine na osnovu izvr{ne isprave-presude Op}inskog suda u Sarajevu broj P-2660/02 od 19. 10. 2007. godine, radi naplate nov~anog potra`ivanja - zakonskih zateznih kamata na iznos glavnog duga od 4.071,37 KM od 3. 12. 2002. godine pa do 8. 7. 2003. godine i tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 90,00 KM. Izvr{enje }e se provesti zapljenskim popisom, procjenom i prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Sudija D`enana [kalji}, s.r. POUKA: Protiv rje{enja o izvr{enju stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 dana od dana prijema, u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

N AT J E ^ A J A
za radno mjesto 1. Vjerou~itelj pravoslavnog vjeronauka ......1 izvr{itelj - dva (2) sata tjedno na odre|eno vrijeme do 15.7.2012. god. Uvjeti natje~aja regulirani su Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HN@-a, ~l. 83., ~l. 85. (N. novine, broj 5/00; 4/04 i 5/04) i Zakonom o radu. Natje~aj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: Osnovna {kola Bartola Ka{i}a Mostar Rude Hrozni~eka 46 C 88000 Mostar Predsjednik [kolskog odbora Stanka Drma}

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012. Ambasador Patrick Moon posjetio op}inu Trnovo

SARAJEVSKA HRONIKA

27

Pomo} koja ulijeva nadu
@elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti, a mi }emo im svakako dati podr{ku. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a, najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}, istakao je ambasador Moon

Ambasador Moon uru~io pakete porodicama Torlak i Kova~evi}

Na podru~ju op}ine Trnovo u proteklom periodu u nekim selima izmjereno je i do pet metara snijega, a oko 70 posto naseljenih mjesta nalazi se iznad 1.300 kilometara nadmorske visine. Pojedine porodice potpuno su odsje~ene od centra Trnova, a sam pristup je u po~etku bio nemogu}. Proglasiv{i stanje prirodne nepogode, ambasador SAD-a u BiH Patrick Moon je putem USAID-a odlu~io osigurati humanitarnu pomo} za najugro`enije porodice, a SAD su obezbijedile 50 hiljada dolara pomo}i koja uklju~uje motorne sanke, pokriva~e i pakete sa higijenskim potrep{tinama.

Snje`ne padavine
Kako je ju~er istakao ambasador Moon prilikom posjete nekim od najugro`enijih sela Trnova, snje`ne padavine historijskih razmjera do-

nose i korist, odnosno vla`no tlo koje }e tokom godine zasigurno donijeti mnoge blagodati, ali ipak ogromne koli~ine snijega donose vi{e {tete, pa ~ak i ugro`avaju ljudske `ivote. - @elim da ovi hrabri ljudi osjete da se na nekoga mogu osloniti, a mi }emo im svakako dati podr{ku. U suradnji sa Crvenim krstom FBiH i RS-a, najugro`enijim porodicama smo obezbijedili skromnu pomo}, ali za njih sigurno veliku i zna~ajnu. Nastavit }emo suradnju sa Ministarstvom sigurnosti BiH i nevladinim organizacijama i u narednom periodu, tako da }emo se na vrijeme pripremiti i u slu~aju da do|e do novih problema koje mogu donijeti eventualne poplave, istakao je Moon te zahvalio i slu`benicima SIPA koji }e dobiti jedne motorne sanke na kori{tenje i time imati olak{an pristup zaba~enim selima.

Ina~e, Dejtonskim mirovnim sporazumom podru~je Trnova je podijeljeno na dvije op}ine, a na~elnik Op}ine Trnovo Ibro Berilo istakao je izvanrednu suradnju sa Op{tinom Trnovo iz RS-a i na~elnikom Goranom Vuji~i}em.

Za{tita stanovnika
- Ne moram podsje}ati da je ovo podru~je najvi{e stradalo u ratnom periodu. Stopostotne su {tete u~injene, no zahvaljuju}i USAID-u i dobroj me|uop}inskoj suradnji, ovaj teritorij se itekako obnovio i oporavio, naglasio je Berilo. I na~elnik Op{tine Trnovo iz RSa bio je uzbu|en i sretan zbog ove pomo}i te je srda~no zahvalio ambasadoru Moonu i predsjedniku USAID-a Allanu Reedu. - Svaka pomo} ovoj na{oj maloj lokalnoj zajednici je dobrodo{la. Sve ono {to je bilo u na{oj mogu}nos-

ti da za{titimo stanovnike na{e op{tine, mi smo izvr{ili. Sre}a je da nije bilo smrtnih slu~ajeva usljed ovih vremenskih neprilika, no ipak moram ista}i da je usljed te{kog i velikog snijega o{te}eno desetak krovova ku}a, a jedna ku}a se totalno uru{ila, istakao je Vuji~i}. Nakon upoznavanja sa svim pote{ko}ama sa kojima se bori Op}ina Trnovo u ovom snje`nom periodu, delegacije ameri~ke ambasade, zatim predstavnici USAID-a, te op}inski na~elnici uputili su se u posjetu porodicama Kova~evi} i Vla{ki, nastanjenima u RS-u.

Pokriva~i i paketi
Branko Kova~evi} `ivi sam sa sinom Draganom. Kako je kazao, ni sam ne zna kako do~eka sutra, jer je situacija te{ka, a `ivot se svodi na `ivotarenje. - Evo, dobili smo od ambasado-

ra pokriva~e i pakete. Ne mogu opisati rije~ima koliko sam sretan, kazao je Branko. Nedaleko od centra Trnovo, u selu Dujmovi}i `ivi ~etvero ~lanova porodice Torlak. Sestre Azemina, Zineta, Mejra i brat Uzeir `ive od pomo}i lokalnog Crvenog krsta, a posjeta ambasadora ulila im je nadu. - Pitate nas kako smo pre`ivljavali? Te{ko, te{ko... Deset metara drva je ovdje malo preko zime. Stoga nam svaka pomo} mnogo zna~i, a zahvalnost ambasadoru je golema..., istakao je Uzeir. Ina~e, ovoj porodici od samog po~etka neumorno poma`e ~lanica Crvenog krsta Ifeta Krupalija koja, iako nema obezbije|eno nikakvo vozilo kojim bi mogla do}i i obi}i ih, iznalazi sama na~ine kako bi ih posjetila i pru`ila im potrebnu pomo} u vidu lijekova, hrane i odje}e. E. GODINJAK

Op}ina Stari Grad poduzela mjere

Nov~ane nagrade za najbolje

Osigurani hastahana i susjedni objekat
Radnici firme Klico trans u dogovoru sa Op}inom Stari Grad iza{li su na teren te pristupili uklanjanju o{te}enih dijelova biv{e hastahane na Kova~ima. Postavljene su nove potporne konstrukcije s ciljem za{tite od daljnjeg uru{avanja te je time ku}a, koja se nalazi u neposrednoj blizini prve bolnice u Sarajevu, osigurana i koliko-toliko za{ti}ena. Stanari ku}e Senad Hafizovi} i njegova supruga Adela, koji su posljednjih dana `ivjeli u strahu, ka`u da je ovo rje{enje dobro, ali svakako privremeno te da ne}e u potpunosti rije{iti problem. Podsje}amo, zaklju~kom OV Stari Grad 2. jula. 2008. godine hastahana je ponovo data na raspolaganje Gazi Husrev-begovom vakufu, a sve u svrhu rekonstrukcije i stavljanja u funkciju za{ti}enog dobra ba{tine. E. G.

Uspjeh karatista op}ine Ilid`a
Na prvenstvu Evrope u karateu za kadete i juniore, nedavno odr`anom u Azerbejd`anu, reprezentativci BiH postigli su zapa`ene rezultate. ^lan Karate kluba Ilid`a Edin Sari} osvojio je srebrenu medalju u juniorskoj konkurenciji, a Anes ^ongo, ~lan Karate kluba Champion, u kadetskoj konkurenciji bronzu. Tim povodom na~elnik Op}ine Ilid`a Senaid Memi} priredio je prijem za ove mlade i uspje{ne sportiste i njihove trenere, na kojem im je ~estitao na postignutom uspjehu, za`elio puno uspjeha u narednim takmi~enjima i obe}ao da }e Op}ina i dalje podr`avati i pratiti njihov rad. Ovom prilikom na~elnik je osvaja~u srebrene medalje Edinu Sari}u uru~io nov~anu nagradu od hiljadu maraka i Anesu ^ongi 400 maraka na ime ostvarenog rezultata, a u skladu sa Pravilnikom o nagra|ivanju sportskog rezultata pojedinca i ekipe Op}ine M. P. Ilid`a.

Postavljene nove potporne konstrukcije

Foto: D. ]UMUROVI]

28

SARAJEVSKA HRONIKA

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Obilje`ena 16. godi{njica reintegracije Vogo{}e

Kraj „raspusta“ u Kantonu Sarajevo

[kola po~inje u ponedjeljak
^asovi }e biti skra}eni na 30 minuta U~enici }e ~asove nadokna|ivati pet subota Kraj {kole pomaknut sa osmog na 15. juni
Foto: D. TORCHE

Polo`eno cvije}e na Centralnom spomen-obilje`ju

Odata po~ast za 409 {ehida
U op}ini Vogo{}a ju~er je bio poseban dan. Slavila se 16. godi{njica reintegracije dijela Vogo{}e u sastav FBiH. Tim povodom predstavnici Op}ine, bora~kih udru`enja i porodica poginulih boraca su na Centralnom spomen-obilje`ju polo`ili cvije}e i odali po~ast {ehidima i poginulim borcima ove op}ine. Nusret Gond`i}, sekretar JOB Unije veterana op}ine Vogo{}a, prisjetio se dana kada je reintegrisan dio Vogo{}e. - Tog dana zatekli smo Vogo{}u zapaljenu i devastiranu. Jednom rije~ju, op}ina je bila u katastrofalnom stanju. Zahvaljuju}i velikim naporima, Vogo{}a je obnovljena i ure|ena tako da se danas ona ne mo`e prepoznati. Postala je sasvim drugo mjesto za `ivot. Za nju je svoje `ivote dalo 409 boraca, ~ija su imena ispisana na ovom spomenobilje`ju. Od njih, 28 su dobitnici najve}ih ratnih priznanja, kazao je Gond`i}. Iako je dio Vogo{}e reintegrisan prije 16 godina, na~elnik ove op}ine Edin Smaji} istakao je da ovaj proces jo{ nije do kraja zavr{en. - @elimo da budemo reintegrisani u Sarajevo, da budemo dio ovog kantona, naglasio je Smaji}.
E. A.

Biznis-plan za osobe sa invaliditetom

Predsjednici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja Saudin Sivro i Faruk Be{li} odr`ali su ju~er sastanak sa predstavnicima Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo na kojem je na~elno usagla{en po~etak nastave u osnovnim i srednjim {kolama KS-a. Tako }e nastava za u~enike u Kantonu Sarajevo po~eti u ponedjeljak, a ~asovi }e biti skra}eni na 30 minuta. Prema rije~ima Be{li}a, postignut je na~elni sporazum sa kojim se jo{ trebaju slo`iti i direktori {kola, te vije}e roditelja. - U ponedjeljak po~inje nastava koja }e biti skra}ena 15 minuta po ~asu. Instrukcije Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo oti}i }e u {kole, a u njima }e biti nazna~eno kako predstavnici {kola trebaju da se pona{aju u narednom periodu, istakao je Be{li}. Najve}i problem koji je prouzrokovao prekid nastave jeste nadoknada izgubljenih ~asova. - S ciljem realizacije nastavnog fonda dogovorili smo se da }emo raditi pet subota, ali }emo rasporediti nadoknadu vikendima kako ne bismo opteretili u~enike i roditelje. Pored toga, kraj {kole je pomaknut sa osmog na 15. juni, tako da }e djeca

Ukinuto stanje prirodne nesre}e
Vlada Kantona Sarajevo ju~er je donijela odluku o prestanku stanja prirodne nesre}e. U skladu sa ovom odlukom u op}inama }e se evidentirati nastala {teta, a verifikaciju }e dati Kantonalni {tab Civilne za{tite. imati dovoljno vremena za upis u druge {kolske ustanove, naglasio je Be{li}. Predstavnici sindikata i resornog ministarstva, kako su naglasili, izabrali su najbezbolnije rje{enje kako bi se nadoknadilo izgubljeno. - Svi smo `rtvovali svoje slobodno vrijeme kako bi se nastava privela kraju. Prioritet je bio da djeca ne budu o{te}ena. Bi}e te{ko, ali gledat }emo da u~enike ne opteretimo previ{e, pojasnio je Be{li}. Prema Be{li}evim rije~ima, zbog ovakvog dogovora niko nema pravo da se buni jer je on najbolje rje{enje u ovom trenutku. S. HUREMOVI]

Ekspertni tim }e utvrditi razloge o{te}enja

Na prolje}e sanacija
Omogu}iti br`e zaposlenje
Socijalno preduze}e Uspon osnovano je prije tri godine, a cilj je profesionalna rehabilitacija osposobljavanja i zapo{ljavanja osoba sa invaliditetom. Tako su ju~er Centar za mlade Grbavica, Uspon i Op}ina Novo Sarajevo potpisali sporazum o realizaciji projekta izrade biznis-plana za osobe sa invaliditetom. - Ovaj projekt smo pokrenuli kako bismo stimulisali osobe sa invaliditetom da sami sebe zaposle. Tokom obuke nastojat }emo njihove poslovne ideje pretvoriti u biznis-planove, kazala je Belma Karkelja - Omerovi}, direktorica socijalnog preduze}a Uspon. Obuka, odnosno izrada biznis-plana trajat }e tri mjeseca. Fond za profesionalnu rehabilitaciju za zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom izdvojio je sredstva, dok su Op}ina Novo Sarajevo i Centar za mlade Grbavica dodijelili prostor na tri mjeseca gdje }e se odr`avati obuka. Ovim projektom obuhva}eno je {est osoba, a obuka kre}e sredinom marta. Biznis-plan bi trebao egzistirati naredne dvije godine. - Radni anga`man osoba sa invaliditetom je najbolji na~in njihovog socijalnog uklju~ivanja u `ivotne tokove. Ovo im je najve}a pomo} koju mo`emo dati kako bismo izbjegli sve predrasude koje u dana{njem dru{tvu vladaju, kazao je na~elnik Op}ine Novo SaM. T. rajevo Ned`ad Kold`o.

[eher-}ehajine }uprije
Snijeg je sa sobom donio mnoge neprilike. Pored svakodnevnog uru{avanja objekata pod te`inom snijega, padanja leda sa krovova na prolaznike i automobile, i kulturno-historijski i nacionalni spomenici su pretrpjeli znatna o{te}enja. [eher-}ehajina }uprija kod Vije}nice, kako se {pekulira, zbog neprimjerenog ~i{}enja snijega o{te}ena je. Preciznije, ograda mosta je popucala i nakrivila se prema Miljacki. Direktor Zavoda za za{titu kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Kantona Sarajeva Munib Buljina ka`e da je strana mosta koja je okrenuta prema Alifakovcu pretrpjela ve}a o{te}enja te da su elementi ograde izletjeli iz svoje osovine. Most kao most ne predstavlja opasnost za prolaznike, poja{njava Buljina, ali je sanacija neophodna i prioritet je u narednom periodu. - Na~elnik Op}ine Stari Grad
Foto: D. TORCHE

Ibrahim Had`ibajri} javio mi se jo{ u nedjelju te kazao da je Op}ina ve} kontaktirala izvo|a~a radova koji }e izvr{iti procjenu i predra~un oko radova na mostu, isti~e Buljina. Iz Op}ine Stari Grad su nam saop}ili da bi radovi trebali po~eti ~im vremenske prilike to budu omogu}avale, a do tada }e `uta traka koja je postavljena na mostu upozoravati gra|ane na oprez.

Na upit koja }e svota novca biti izdvojena za obnovu ograde na [eher-}ehajinoj }upriji, direktor Buljina nam nije mogao kazati jer, kako sam isti~e, cifra }e zavisiti od metode rada. Buljina, tako|er, napominje da Zavod nema potreban novac, te da }e uz pomo} Grada Sarajeva i Zavoda za za{titu spomenika Federacije BiH ve}inu tro{kova snositi Op}ina Stari Grad.
E. GODINJAK

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

29

NEMA [TRAJKA UPOSLENIH U JU DJECA SARAJEVA

276-982

Plate na ra~unima do kraja sedmice
Uposlenici JU Djeca Sarajeva ne}e stupiti u generalni {trajk jer za to nemaju saglasnost Sindikata, a uz to iz kantonalne Vlade dobili su ~vrsta obe}anja da }e pla}e za januar biti ispla}ene do kraja ove sedmice. Ovo je u izjavi za Oslobo|enje istakao Saudin Si vro, pred sje dnik Sin di ka ta osnovnog obrazovanja i odgoja Kantona Sarajevo. Da podsjetimo, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo odbilo je isplatiti pla}e jer se na spisku radnika nalazi 20 uposlenika vi{e nego {to je to bio slu~aj sa spiskom koji je pro{le godine dostavljen iz Ministarstva nauke i obrazovanja Kantona Sarajevo. Iz tog razloga ministar finan si ja Mu ha med Ko za dra odbio je da isplati novac koji je prelazio ono {to je planirano bud`etom za ovu instituciju. Gre{ku je, kako Oslobo|enje saznaje, napravila v.d. direktor JU Djeca Sarajeva Vasva Jajetovi}, jer je pomije{ala stalno uposlene i radnike koji su anga`ovani na odre|eno vrijeme. Tako JU Djeca Sarajeva ima 298 stalno uposlenih koji se nalaze u sistemu centralizovanog obra~una pla}a i jo{ 20 radnika na odre|eni vremenski period. Kako smo saznali iz Vlade, resorno ministarstvo zatra`ilo je informacije o ugovorima za 20 uposlenih na odre|eno vrijeme, iz ~ega }e se vidjeti do kada su oni anga`ovani, te koliko je sredstava potrebno za njihove pla}e pored 4,4 miliona maraka planiranih za JU Djeca Sarajeva u 2012. godini. Prema nezvani~nim informacijama, oko 16 hiljada maraka potrebno je kako bi se izmirile pla}e za radnike anga`ovane na odre|eno vrijeme.
S. HUREMOVI]

VA@NIJI TELEFONI

Mali{ani ipak ne}e ostati kod ku}e

Snijeg ponovo pravi probleme

Ograda koja je {titila prolaznike od obru{avanja hotela Zagreb na Marindvoru ju~er se obru{ila na trotoar Ulice Valtera Peri}a. Prema rije~ima na{ih sugra|ana, postoji velika opasnost da neko ozbiljno bude povrije|en s obzirom na to da sada nema ni~ega {to bi ih za{titilo od cigli, betona i ostalog materijala koji visi sa uni{tenog objekta.

Sru{ila se za{titna ograda hotela Zagreb Videonadzori kod {kola
Tokom ju~era{njeg dana ni taksisti ~iji se {tand nalazi u neposrednoj blizini nisu bili na stajali{tu, a kako smo saznali, razlog tome je strah od obru{avanja. Uzrok uru{avanja za{titne ograde, prema svemu sude}i, velika je koli~ina snijega koji je u proteklom periodu ve} poru{io nekoliko objekata u na{em gradu, ali i napravio {tetu na vozilima. S. Hu.

Odr`ana sjednica Op}inskog vije}a Centar

Op}in sko vi je}e Centar odr`alo je ju~er sjednicu na kojoj se raspravljalo o javnim povr{inama, odnosno ~injenici da su ba{te ispred Parku{e i BKC-a jedine priznate lokacije na kojima mogu postojati ba{te, dok su sve ostale slobodnostoje}e vezane uz objekat nezakonske, te na koji bi se na~in ovaj problem mogao rije{iti. - U toku su izrade i nadopune odluke o navedenim pitanjima. Va`no je napomenuti da se korisnik javne povr{ine mo`e postati na osnovu rje{enja i uz odre|enu nov~anu nadoknadu, istakla je Alma Sadovi}, pomo}nica op}inskog na~elnika za prostorno ure|enje. Vije}e je jednoglasno usvojilo i prijedlog da se postavi videonadzor na lokacijama kod {kole “Alija Nametak” Kao va`an problem istaknuto je i okupljanje . prosjaka oko spomenika kao {to je Vje~na vatra.
D. I.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE

BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

7 6

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

Luka 14.30, Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15, Zagreb 15 i 22 Beograd 6.20 i 16.35, Banja Luka / Zürich 6.30, Zagreb 6.30, Be~ 7.25 i 14.55, Minhen 13.05, Istanbul 13.50, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Zagreb 15.30, Ankona 17.55, Istanbul 18 Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et-

Odlasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI

Istanbul 8.50 i 12.55, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.40, Minhen 12.30, Ljubljana 13.45, Be~ 14.05 i 21.40, Zürich / Banja

AVIONI Dolasci:

vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko sva-

kim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

30

OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

J AV N A R A S P R AVA
O temi: Nacrt Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2008. do 2028. godine Javni uvid traja}e 60 dana, zapo~eo je 15. 2. 2012. godine i traja}e sve do 15. 4. 2012. godine, gdje se od 9 do 15 h, svaki dan, mo`e izvr{iti neposredan uvid u analogni i digitalni oblik plana u prostorijama Urbanisti~kog zavoda u Sarajevu, u Ulici Zelenih beretki broj 14, na prvom spratu. Raspored odr`avanja javnih rasprava je: r. br. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. grad i kanton Zenica, Ze-do Travnik, SBK Domaljevac, Posavski Tuzla, Tuzlanski Gora`de, BPK Sarajevo, Sarajevski [iroki Brijeg, ZHK Mostar, HNK Livno, Kanton 10 Biha}, USK datum srijeda, 22. 2. 2012. petak, 24. 2. 2012. ponedjeljak, 27. 2. 2012. utorak, 28. 2. 2012. ponedjeljak, 5. 3. 2012. srijeda, 7. 3. 2012. ponedjeljak, 12. 3. 2012. utorak, 13. 3. 2012. srijeda, 14. 3. 2012. ~etvrtak, 15. 3. 2012. vrijeme 11 h 11 h 13 h 10 h 12 h 11 h 13 h 11 h 13 h 11 h mjesto Sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Privredne komore sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona sala Skup{tine Kantona

Na osnovu Odluke [kolskog odbora broj 02-138/12, od 23. 2. 2012. godine, raspisuje se

PO NO VNIjemJAslenika u radni odnos KURS VNI KON za pri zapo
1. stru~ni nastavnik kuharstva, puna norma ~asova ...................................................1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do 15. 8. 2012. godine Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove utvr|ene Zakonom o srednjem obrazovanju i Nastavnim planom i programom za Srednje tehni~ke i srodne i stru~ne {kole i normativnim aktima [kole, i to: - obavezan V stepen stru~ne spreme — VKV kuhar, V[S ili VSS ugostiteljskog smjera - polo`ena pedago{ko-psiholo{ka grupa predmeta - radno iskustvo u struci najmanje 5 godina Uz prijavu na javni konkurs kandidati su du`ni prilo`iti ovjerene fotokopije: - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu/{koli - Uvjerenje o polo`enoj pedago{ko-psiholo{koj grupi predmeta - Kra}u biografiju Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove navedene u javnom konkursu bit }e obavljeni razgovori. Izabrani kandidat du`an je prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti. Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog konkursa dostaviti na adresu: Srednja ugostiteljsko-turisti~ka {kola Sarajevo, Ulica Dugi sokak broj 9, Sarajevo, sa naznakom “Za javni konkurs”. Prilo`ena dokumenta se ne}e vra}ati. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.
71000 Sarajevo Dugi Sokak 9, Tel.: +387 33/534-633, 534-782, Fax.: 232828, e-mail: msuts@bih.net.ba, uts@bih.net.ba web: www.msuts-sa.t-ba.net

@ICA DD SARAJEVO D`emala Bijedi}a br. 160 Sarajevo

OBJAVLJUJE PRODAJU VOZILA I VILJU[KARA PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA
RB 1. 2. VOZILA Putni~ko vozilo [KODA FELICIA LX Putni~ko vozilo GOLF dizel Godina 1. registracije 1999. 1990. SNAGA MOTORA 43 KW 1.300 cm3 40 KW 1.600 cm3 REGISTRACIJA do 29.5.2012. do 26.8.2012. STANJE ispravno u voznom stanju ispravan u voznom stanju PO^ETNA CIJENA 2.000 KM 1.000 KM

Pravo kupovine imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije po~etka natjecanja uplate kauciju od 100 KM na blagajni @ICA d.d. Sarajevo ili uplatnicom na transakcijski ra~un kod Raiffeisen banke br. 1610000003430028 dan ranije. Vozila se mogu pogledati u krugu @ICE od 27.2. do 2.3. od 9 do 15 sati i na dan otvaranja ponuda. Vozila se prodaju po principu „vi|eno-kupljeno“. Sve tro{kove vezane za prenos vlasni{tva snose kupci. Otvaranje ponuda obavit }e se u sali na 2. spratu Poslovne zgrade @ICE 2.3.2012. u 13 sati. Dostavljanje pisanih ponuda: Ponude sa punim nazivom ili imenom, adresom i brojem telefona ponu|a~ dostavlja u zatvorenoj koverti na adresu: @ICA d.d. Sarajevo, D`emala Bijedi}a 160, 71000 Sarajevo sa naznakom „Ponuda za kupovinu (navesti opis vozila) — NE OTVARAJ“. U obzir }e se uzeti samo ponude koje prispiju u @ICA d.d. do 2.3.2012. do 12 sati ili budu li~no predate do tog roka na protokol @ICE. Poslije otvaranja svim u~esnicima izvr{i}e se povrat upla}ene kaucije. Ukoliko lice koje je pobijedilo na natjecanju odustane od kupovine, kaucija se ne}e vratiti. UPRAVA DRU[TVA „@ICA“ DD SARAJEVO

Za tehni~ku organizaciju i obezbje|enje prostorija za planirane aktivnosti zadu`ena su resorna kantonalna ministarstva prostornog ure|enja. MINISTAR mr. sci. Desnica Radivojevi} Sarajevo, M. Tita 9a, Tel +387 33 227 188; Fax: +387 33 226 420; Tel: +387 33 226 422 Web: http://www.fmpu.gov.ba E-mail: info@fmpu.gov.ba

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

OGLASI

31

32

KULTURA
VIJESTI
Zahia Ziouani, dirigentica koja spaja kulture

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

KULTURA
RADO ]E SE VRATITI U SARAJEVO “Kada se vratim u Francusku, odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici”, govori Zahia Ziouani i dodaje da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti
kom platnu. Uspjeti od nule u ne~emu {to stvarno `elite i u ~emu vas dru{tvo mo`da i ne}e prihvatiti, to mogu samo odlu~ni ljudi, sa karakterom kao planina. Ali, i pored uspjeha i li~nog zadovoljstva, Ziouani tu nije stala, ve} je vidjela priliku da spaja razli~ite kulture inspirisana li~nim iskustvom. Za to ve} morate biti veliki ~ovjek. “Kada se vratim u Francusku, odr`a}u niz konferencija za medije na kojima }e mi biti drago poru~iti da se u Sarajevu gaji velika ljubav prema muzici” govori i bez postavljenog , pitanja. Dodaje i da }e se vrlo rado vratiti u Sarajevo kada god je pozovemo. To je ve} prilika koja se ne bi smjela propustiti. Da biste lak{e prekratili vrijeme do tada, u`ivajte u djelima Haydna, Beethovena i Bizeta, u interpretaciji Sarajevske filharmonije pod njenim vodstvom, ve~eras u Narodnom pozori{tu. Koncert po~inje u 20 sati.
Nisad SELIMOVI]

33

@elimo svirati i
Ve~eras premijera u SARTR-u
Na sceni SARTR-a ve~eras }e u 20 sati biti premijerno izvedena predstava “99 posto”, koju je, prema tekstu “Strah i bijeda Tre}eg reicha” Ber tolda Brechta, uprizorio Nermin Hamzagi}, kojem je ova predstava diplomski rad. Nakon Orwellove “1984”, Sarajevski ratni teatar nastavlja reper toarski koncept anga`iranog i aktualnog teatra. Ovaj komad progovara o fa{izmu, kao opasnosti za ~ovje~anstvo koja nikada nije iskorijenjena u potpunosti i sve vi{e postaje globalni problem. Direktor Nihad Kre{evljakovi} smatra da je u godini u kojoj se obilje`ava 20 godina opsade Sarajeva i isto toliko od osnivanja SARTRa va`no baviti se temama koje su i dalje na{ i globalni problem. Uloge u predstavi koja }e nakon premijere biti reprizno izvedena 25, 26. i 27. februara igraju Sne`ana Ali~, Amar Selimovi}, Alban Ukaj, Amila Terzimehi}, Jasenko Pa{i} i Adnan Haskovi}. Kako isti~e Kre{evljakovi}, publika }e vidjeti da SARTR bez obzira na te{ke uvjete u kojima radi, raspola`e energijom i ljudima koji }e ga u narednih nekoliko godina u~initi na{im najzna~ajnijim teatrom.

Go{}a Safeta Zeca

bosanske kompozicije
Kao u filmskoj pri~i, rad Francuskinje al`irskog porijekla ujedinjuje `ivotni uspjeh sa jednom kozmopolitskom ambicijom
Sarajevo, odnosno Narodno pozori{te, ve~eras }e uprili~iti jo{ jedan vrhunski muzi~ki doga|aj. Nakon velikog uspjeha koji je polu~io koncert Sarajevske filharmonije sa Karlom Eichingerom, pijanistom iz Austrije, ovaj put }e na{ najve}i orkestar nastupiti sa gostima iz Francuske, dirigenticom Zahiom Ziouani, te violon~elistom Manfredom Stilzom. Ziouani je porijeklom iz Al`ira, ali je ro|ena u Parizu. Roditelji joj nisu {kolovani muzi~ari, ali su veliki poklonici klasi~ne muzike. Odrasla je u pari{kom predgra|u gdje uglavnom `ive doseljenici, u zatvorenoj sredini koja ne dozvoljava da budete mnogo druga~iji od onih koji vas poznaju. Kako u tom okru`enju jedna djevojka mo`e postati dirigent? malom sobi~ku na zadnjem spratu Narodnog pozori{ta. Nas dvoje i klavir. Situacija je pomalo nadrealna. “Kada mi je bilo {est godina, po~ela sam u~iti svirati klasi~nu gitaru. Ali ubrzo sam shvatila da sa njom ne}u mo}i svirati u velikom orkestru, te sam pre{la na violu. Bila sam tinejd`er kada sam shvatila ~ari dirigiranja i vo|enja orkestra, ali nisam mogla ni zamisliti da }u se jednog dana na}i u toj ulozi. Ali, moji roditelji su me ohrabrivali i ubrzo sam upoznala velikog maestra Sergiù Celibidache. To je sve promijenilo i nakon samo jednog razgovora odlu~ila sam da postanem dirigent.” Zahia ne ostavlja dojam velike, bitne osobe iz svijeta ozbiljne muzike, kao {to bi se dalo o~ekivati. [to ne zna~i da to nije. Iako potpuno jednostavna osoba, otvorena i bez onih nevidljivih zavjesa iza kojih se obi~no kriju uspje{ni, iza nje stoji rad sa velikim orkestrima, izme|u ostalih, njenim nativnim Divertimento, te sa al`irskim simfonijskim orkestrom, gdje je stalni gostuju}i dirigent. O njenoj neobi~noj `ivotnoj pri~i i velikom uspjehu koji je do`ivjela sa dvadeset i kusur godina snimljen je i dokumentarac koji je prikazan na nekoliko nacionalnih kanala, kao i na Arteu. “Film govori o mom radu sa dva orkestra, jednim iz Francuske i jednim iz Al`ira. Ovo je za mene vrlo bitno, jer ja dolazim iz kvarta gdje me svi znaju kao Zahiu i nisu svjesni mog profesionalnog anga`mana.” Dok ovo govori, pri~a zvu~i kao da dolazi iz nekog od sarajevskih naselja, gdje nije dopu{teno dizati se iznad “raje” “U . drugim zemljama sam poznata mo`da i vi{e nego u Francuskoj, ali ovaj film je pomogao da {iri krug ljudi sazna vi{e o mom umjetni~kom senzibilitetu, pored ~injenica koje me prate ~itav `ivot, da dolazim iz arapskog svijeta, iz si-

Susret sa Celibidacheom
“U na{oj ku}i se uvijek mnogo slu{ala klasi~na muzika i odrasla sam uz nju” obja{njava Ziouani, u ,

roma{ne porodice itd.” Ziouanijen rad dolazi ispred nje. Sarajevo je do{lo kao logi~an slijed u toj njenoj kozmopolitskoj `elji. “U Francuskoj i u Al`iru ja radim puno na promociji klasi~ne muzike prema ljudima koji obi~no nemaju afinitet ka toj vrsti muzike i uvijek te`im da na koncerte privu~em i novu publiku. Za mene je muzika sredstvo za spajanje ljudi i zaista mi je veliko zadovoljstvo da tu ideju mogu promovisati i u Sarajevu” iskrena je Ziouani. , Na pitanje o povla~enju paralele izme|u al`irske i francuske publike, pred kojom njeni orkestri naj~e{}e sviraju, ka`e da je shvatanje muzike u Al`iru donekle druga~ije nego u Francuskoj. “U Al`iru tradicionalna muzika ulazi i u pore klasi~ne muzike, tako da sada na nekim od na{ih koncerata uklju~ujemo i te kompozicije i elemente te muzike. Uostalom, moj orkestar ina~e poku{ava da promovi{e i druge kulture kroz

Martine Aubry
Liderica francuskih socijalista Martine Aubry, koja je i gradona~elnica Lilla, boravit }e ovih dana u Sarajevu. Odnosno, do}i }e u posjetu dugogodi{njem prijatelju, na{em slavnom slikaru Safetu Zecu. Doma}in }e, u ~ast go{}i, sutra u 12 sati, otvoriti prigodnu izlo`bu svojih djela u Ateljeu Zec. Priredit }e i dru`enje uz brojne prijatelje iz Francuske i BiH, a sve~anost }e biti upotpunjena promocijom Monografije Safet Zec, koju je izdala i dizajnirala umjetnikova k}erka Hana Zec. Prema rije~ima na{eg poznatog slikara, planirao je nakon sarajevskog dru`enja, francusku go{}u po ves ti u obi la zak Mos ta ra i Mr. S. Po~itelja.

u Sarajevu

Dirigentica Zahia Ziouani na ju~era{njoj probi sa Sarajevskom filharmonijom

Foto: D. TORCHE

muziku, tako da smo na jednom od zadnjih koncerata izvodili i neke tradicionalne kineske kompozicije.”

Prijateljstva me|u narodima
Jedan od budu}ih nastupa njenog orkestra }e se desiti i slijede}e godine u Marseilleu, koji }e biti kulturna prijestolnica Evrope. Ziouani ve} ima plan: “Poku{a}emo predstaviti {to vi{e razli~itih tradicionalnih pravaca u muzici na tom nastupu, a jedan od segmenata }e

biti i predstavljanje muzike Mediterana. Naravno, uslijedilo je sasvim ” logi~no pitanje o uklju~ivanje nekih od bosanskih djela u te koncerte. “Naravno, to je vrlo dobra ideja, bilo bi mi zaista drago uvrstiti neke od va{ih kompozicija u te koncerte.” I njen odgovor je nekako zazvu~ao sasvim logi~no. Ne iznena|uju}e Ziouani je jedna potpuno logi~na osoba koja `eli stvarati prijateljstva izme|u naroda. Njena pri~a je ona iz filmova, koju smo tako mnogo puta vidjeli i rekli da je to mogu}e samo na veli-

Safet Zec

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 65 0 Mals 183071 11 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Emina Burgi}, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1, protiv I-tu`enog “MATRIX” d.o.o. Sarajevo, ul. Terezije bb, II-tu`enog Brki} D`emala iz Sarajeva, ul. O~aktanum broj 60a i III-tu`ene Andri} Ljubice iz Sarajeva, ul. Ismeta Mujezinovi}a broj 36, radi isplate nov~anog potra`ivanja, vrijednost spora 1.891,61 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine FBiH” broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a)

O B J AV L J U J E
- dostavu tu`be I-tu`enom i II-tu`enom na odgovor Dana 21. 1. 2011. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enih, a radi isplate iznosa od 1.891,61 KM na ime duga po osnovu Ugovora o srednjero~nom kreditu broj 49084/1 zaklju~enog 3. 10. 2007. godine sa “MATRIX” d.o.o. Sarajevo i Ugovora o jemstvu zaklju~enih 3. 10. 2007. godine sa Brki} D`emalom i Andri} Ljubicom. Kako tu`eni nisu izvr{ili obavezu pla}anja duga, to je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`ene da tu`itelju solidarno isplate iznos od 1.108,24 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od podno{enja tu`be do isplate, iznos od

141,90 KM na ime obra~unate ugovorene redovne kamate na dan 12. 1. 2011. godine, iznos od 161,47 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 12. 1. 2011. godine, iznos od 480,00 KM na ime naknada za opomene, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka. Ovim putem I-tu`enom i II-tu`enom se dostavlja tu`ba od 21. 1. 2011. godine na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa su tu`eni du`ni da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPPa, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostave sudu pisani odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mogu ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaju ili osporavaju postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporavaju tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasnivaju svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enih. Tu`eni mogu u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostave pisani odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPPa. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dva primjerka, za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tavaju se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Emina Burgi}

Sedmica otvorenih vrata Historijskog muzeja BiH

Solidari{i se, ugrijmo muzej!
Putem ove akcije `eli se ukazati na kriti~no stanje sedam institucija kulture i apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa, tijekom njena trajanja bit }e otvorene muzejske zbirke, odr`avane tribine...
U Historijskom muzeju BiH otvorena je Sedmica otvorenih vrata pod nazivom “Solidari{i se, ugrijmo muzej!” koja }e tra, jati do 29. velja~e, a putem nje se `eli ukazati predstavnicima vlasti i {iroj javnosti na izuzetno te{ku situaciju u kojoj se godinama nalazi ova, ali i ostalih {est institucija kulture, te apelirati na hitno rje{avanje njihova statusa. Pored svih problema, sada se pojavio i novi i to s topljenjem snijega - ugro`en je veliki mozaik koji predstavlja Bosnu, kojega je 1966. godine uradio umjetnik Mladen Srbinovi}. Sada iznad njega kapa voda. Od kustosice Ha{imbegovi} se ~ulo da su, kao i obi~no kome god da su se obratili od nadle`nih, bili upu}ivani na drugu adresu, odnosno uvijek ih je do~ekalo prebacivanje odgovornosti s jedne na drugu instancu. U ovu akciju Muzej je ulo`io ukupno 100 KM, a sve ostalo je vrijeme, energija i trud uposlenika Muzeja, a svaki dolazak na Sedmicu zna~i podr{ku Muzeju i o~uvanju kulturno-historijskog naslije|a BiH.

Podr{ka dolaskom
Otvorenje Sedmice desilo se spu{tanjem transparenta s krova Muzeja na kojemu je ispisan naziv akcije, a u prehladnom muzejskom prostoru je odr`ana konferencija za novinare na kojoj je direktorica Muzeja Muhiba Kaljanac pojasnila da je ideja potekla od mladih muzejskih kustosa. Pri tome je podsjetila da od 4. sije~nja, od kada su vrata HMBiH zatvorena za javnost, niko s njih nije vra}en, a na njihovo zatvaranje su se odlu~ili zbog toga {to ve} godinama nemaju grijanje i {to je muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije, {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju.

PREMJE[TANJE Muzejska gra|a uslijed neadekvatnih uvjeta bila je ugro`ena te se morala premje{tati u druge muzejske prostorije, {to je i bio razlog da se odlu~e na ovu akciju
sva kog da na u 12 sa ti odvi jat }e se obra}anje javnosti transparentom sa zgrade Muzeja, od 12 do 17 sati otvaranje je zbirki, u 18 sati odvijat }e se program Umjetnici Muzeju, a bit }e odr`avane i tribine. U organizaciji doga|anja koja slijede uposlenicima HMBiH poma`u i Udru`enje Akcija gra|ana u suradnji s pojedincima i organizacijama civilnog sektora, u {to su se uklju~ili i poznati bh. umjetnici, a ovogodi{nja Sarajevska zima u svoju je `i`u stavila problem institucija kulture u BiH.
An. [.

Obra}anje javnosti
Ju~er je organizirana tribina “Historijski muzej BiH u savremenom bh. dru{tvu: [ta muzej mo`e u~initi za dru{tvo, a {ta dru{tvo mo`e u~initi za muzej?” a za ci, ljanu grupu (predstavnici univerziteta, studentske asocijacije, studenti i dr.) u fokusu se na{la Zbirka arhivske gra|e (svaki dan bit }e druga ciljana grupa). Tako|er,

Ugro`eno kulturno-historijsko naslije|e

Foto: D. TORCHE

34

OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 I 003872 08 I Kiseljak, 9. 2. 2012. godine Op}inski sud u Kiseljaku, stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi}, u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja Raiffeisen bank d.d. BiH, glavna Filijala Zenica, Ul. mar{ala Tita bb, zastupana po punomo}niku D`eniti Pipi}, protiv izvr{enika 1. Tomi} Nevenko iz Kre{eva, Ul. Rakova noga br. 18, 2. Tomi} Afrodita iz Kre{eva, Ul. Rakova noga br. 18, radi izvr{enja na nekretnini 9. 2. 2012. godine donio je

OGLASI

35

SAN U NOVOM RUHU

ZA K LJU ^ A K
O PRODAJINEKRETNINA 1. Odre|uje se tre}e ro~i{te za prodaju nekretnina izvr{enika i to: nekretnini upisanoj u k.k. izvadak Slu`be za geodetske poslove i katastar nekretnina op}ine Kre{evo, K.O. Alagi}i, br. k.k. ulo{ka 602, u A popisnom listu pod 1. k.~. br. 561/1, “Zalug”, u naravi stambena zgrada povr{ine 110 m2 i dvori{te povr{ine 294 m2, vlasni{tvo izvr{enika Tomi} Nevenka sa dijelom 1/1, procijenjenoj od stalnog sudskog vje{taka za gra|evinstvo Markovi} Zorana na iznos od 156.588,00 KM. Prodaja }e se obaviti usmenim javnim nadmetanjem 19. 3. 2012. godine u 11 sati. Ro~i{te za prodaju ovih nekretnina }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Kiseljak u sobi broj 6. 2. Na nekretninama iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka postoji teret, odnosno potra`ivanje vjerovnika Raiffeisen bank d.d. BiH, glavna Filijala Zenica, uknji`en na osnovu sudskog rje{enja br. I-110/05 od 24. 3. 2005. godine i teret u korist Hypo Alpe Adria Lising d.o.o. Sarajevo uknji`en na osnovu sudskog rje{enja broj: Ip-66/05. 3. Vrijednost nekretnine iz ta~ke 1 ovog zaklju~ka utvr|ena je na osnovu nalaza i procjene vrijednosti nekretnine stalnog sudskog vje{taka gra|evine Zorana Markovi} od 23. 1. 2005. godine. 4. Na prvom ro~i{tu za prodaju nekretnina, nekretnine iz to~ke 1. ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti, na drugom ro~i{tu ispod jedne tre}ine utvr|ene vrijednosti, dok na tre}em ro~i{tu iste se mogu prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost. 5. Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac. 6. Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica, osim lica navedenih u ~l. 88. ZIP-a, uz uvjet da prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja polo`e iznos od 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine, {to isti ne mo`e iznositi vi{e od 10.000 KM. Prije po~etka ro~i{ta, sudu treba prilo`iti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno. Osiguranje se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Kiseljaku broj: 3060470000028513 kod HYPO ALPE ADRIA BANK, sa naznakom predmeta broj: 49 0 I 003872 08 I. Od polaganja osiguranja oslobo|ene su osobe utvr|ene ~l. 86. Zakona o izvr{nom postupku. 7. Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i cijenu, sud }e rje{enjem prodaju tom ponu|a~u proglasiti neva`e}om i odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponu|a~u, koji treba u roku koji mu odredi sud, deponovati cijenu. Navedene odredbe primjenjivat }e se na tre}em ponu|a~u u slu~aju da drugi ne deponuje u utvr|enom roku prodajnu cijenu. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{im ponudama ne ispune svoje obveze, sud mo`e oglasiti da ro~i{te nije uspjelo i zakazati novu prodaju. Iz polo`enog osiguranja namirit }e se tro{kovi nove prodaje. 8. Sud }e obustaviti izvr{enje ako se nepokretnost ne mo`e prodati ni na tre}em ro~i{tu. Obustava izvr{enja ne spre~ava pokretanje novog izvr{nog postupka radi naplate tog potra`ivanja na istoj nepokretnosti. Zaklju~ak o prodaji objavit }e se na oglasnoj tabli suda, a stranka mo`e o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem prodaje nekretnina. Od dana objavljivanja ovog zaklju~ka na oglasnoj tabli suda do dana prodaje mora pro}i najmanje 30 dana. Zaklju~ak se dostavlja strankama i nadle`nom organu poreske uprave. Stru~ni saradnik Fatima Hajdarevi} PRAVNA POUKA: Protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek (~l. 12. stav 6. Zakona o izvr{nom postupku “Sl. novine Federacije BiH”, broj: 32/03).

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta, objavljujemo

SHOW Zvijezda mo`e{ biti ti

Najbolja je Anida Idrizovi}
Prijedor~anka koja je prikazala u ku}i film Angeline Jolie za SAN:

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA
za period 1. 1. 2011. godina - 31. 12. 2011. godina I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - puna adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaxa, e-mail i web stranica: - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora U KM

DD “PREVOZ RADNIKA KREKA” TUZLA TUZLA, 18. hrvatske brigade bb 035/282-469 Senada Smaji} - Ermacora, Lejla Suljagi}, Edhem Deli} - ~lanovi uprave Brki} in`. Anto, direktor II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira 226.879 dionica 13,90 KM i nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira - dionica ZIF “Prof-plus” Sarajevo, “Eurohaus” d.o.o. Sarajevo, emitenta s pravom glasa ^ajevac-mega AD Banja Luka, ZIF “Big-Invest” d.d. Sarajevo, [ehi} Jasmina; III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani, a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 775.351 c) Teku}a sredstva 845.884 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 1.621.235 PASIVA a) Kapital 1.482.483 b) Upisani osnovni kapital 3.153.618 c) Dugoro~ne obaveze d) Kratkoro~ne obaveze 138.752 e) Ukupno pasiva 1.621.235 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 57.539 b) Rashodi 112.488 c) Dobit/gubitak prije poreza 54.949 d) Porez na dobit e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 54.949 IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora d.o.o. “Revis” Tuzla, Titova 35/A lamela D7/28 - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora Revizijski izvje{taj u toku o finansijskim izvje{tajima Direktor DD Brki} in`. Anto

Tragaju za mojim identitetom kako bi me kolektivno osvijestili!
Da li je na{ oskarovac „skinuo“ @eljku Ogrestu?

Tanovi}: Pri~a je izmi{ljotina! Transseksualci
Mo`e li se u BiH promijeniti spol

Nema zakonske procedure, al' ko{ta desetine hiljada eura
ZLATAN IBRAHIMOVI]

Ponosan sam {to sam Bosanac

36

SCENA

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Art kino Kriterion

Klub Cinemas/Sloga

Nastupa Billain
U art kinu Kriterion sutra }e se odr`ati party na kojem su glavni akteri ~etiri umjetnika iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Adis Kutkut aka Billain je originalnim i melodi~nim zvukom na{ao svoje mjesto kako na doma}oj, tako i na svjetskoj drum ‘n’ base i neurofunk sceni. Knowledge magazin ga je 2012. godine stavio na svoju Top 10 producers to watch listu, a njegova produkcija za pjesmu “Panika” na}i }e se na novom albumu Ede Maajke. Za zagrijavanje potrudit }e se Boquee. U isto vrijeme, u prostoriji ispred velike sale, DUB armija, ta~nije Bass - Ul - Ulema se tako|er vra}a u Kriterion, ali ovog puta sa novom go{}om Reom Tas, koja se proteklih pet godina aktivno bavi organizacijom klupskih doga|anja i kulturnih eventa, predsjednica je udruge za promicanje audio-vizualne kulture FISTT, organizatorica i osniva~ica FISTT Art Festa, me|unarodnog festivala kreativnosti. Cijena ulaznice iznosi 5 KM, a mo}i se kupiti na dan partya, koJa. D. ji po~inje u 23 sata.

Ve~eras Partibrejkersi
U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci, a 3. marta u Beogradu
Beogradski bend Partibrejkersi velikim koncertom u klubu Cinemas/Sloga ve~eras }e sa sarajevskom publikom proslaviti 30. ro|endan. Organizator koncerta je Sarajevodisk u saradnji s klubom Cinemas, a kao predgrupa nastupit }e mladi sarajevski bend Deus Ex Carousel. U subotu }e Partibrejkersi ro|endan slaviti u Banjoj Luci, a 3. marta u Beogradu. Partibrejkersi }e za sarajevsku publiku prirediti svirku s repertoarom uglavnom popunjenim njihovim najve}im hitovima tokom 30 godina, a predstavit }e i nekoliko pjesama s posljednjeg albuma “Kr{ i lom” . Jedan od najuticajnijih i najdosljednijih muzi~kih bendova u Srbiji, ali i na prostoru biv{e Jugoslavije, osnovali su u augustu 1982. godine vokal Zoran Kosti} Cane, bubnjar Goran Bulatovi} Manza, gitarist Neboj{a Antonijevi} Anton i gitarist Ljubi{a Kostandinovi}. Prvi nastup imali su 4. oktobra 1982. u Dadovu kao predgrupa sastavu The Fifties. Prvi LP snimili su u beogradskom studiju O, a produkciju su uradili zajedno s Du{anom Koji}em Kojom iz Discipline Kitchme. Rhythm i blues u njihovom tuma~enju, poja~an punk energijom, donio im je po{tovanje publike. Cijena ulaznica je 15, dok se u pretprodaji mogu kupiti kompleti od ~etiri karte po cijeni od 50 KM. Ja. D.

Kraljica burleske Dita von Teese

Emina Jahovi} i Mustafa Sandal

Sina nazvali Yavuz

Pjeva~ica Emina Jahovi} oporavlja se u Ameri~koj bolnici u Istanbulu, gdje je prije nekoliko dana rodila drugog sina. Njen suprug, turska muzi~ka zvijezda Mustafa Sandal, odlu~io je da sinu da ime Yavuz. Kao {to je obe}ala, Emina je prepustila svom suprugu da odabere ime za njihovog novog ~lana porodice. ^im je vidio sina, Mustafa je odlu~io da mu da ime Yavuz, {to na turskom jeziku zna~i sna`an i nepokolebljiv. Svoju sre}u ponosni roditelji su podijelili s najbli`im ~lanovima porodice, koji su odmah do{li u posjetu popularnoj pjeva~ici.

Priznanje za Jennifer Aniston

Kolekcija donjeg rublja
Kraljica burleske Dita von Teese predstavila je novu kolekciju donjeg rublja nazvanu Von Follies, za koju je inspiraciju potra`ila u vlastitoj privatnoj kolekciji vintage rublja. Iako je dosad radila sa Vivienne Westwood, Jean-Paul Gaultierom i Wonderbra, Target Australia je modelu pru`io {ansu za samostalnu kolekciju. - Sretna sam {to sam uspjela napraviti kolekciju koja ~ini `ene da se osje}aju predivnima, seksi i glamuroznima, o~uvav{i uz to cijene pristupa~nima, izjavila je Dita von Teese. Trenutno se nalazi u Parizu, gdje radi na svom drugom parfemu.

Dobila zvijezdu na Stazi slavnih
Glumica Jennifer Aniston dobila je zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih. Aniston je prva zvijezda popularne serije “Prijatelji” koja je dobila uklesanu zvijezdu u Hollywoodu, a sve je opisala nestvarnim. - Ro|ena sam u Kaliforniji i prava sam kalifornijska djevojka, ali ne{to ovakvo je oduvijek bilo u mojim mislima. To je bio jedan od mojih najlu|ih snova. Nisam ~ak ni pomislila da bi se mogao ostvariti. Stoga sam veoma zahvalna {to stojim danas ovdje, kazala je Aniston. Glumica je zvijezdu primila u prisustvu oca Johna Anistona, de~ka Justina Therouxa i nekoliko prijatelja.

Jennifer Aniston: U dru{tvu prijatelja i porodice

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03 i 34/03), ~lana 15. Zakona o osnivanju Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, br. 6/11) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”, broj 01-02-05/12 od 17. 2. 2012. godine, Javna ustanova Za{ti}eni pejza` “Konjuh” objavljuje

OGLASI

37

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” I Direktor Javne ustanove vr{i slijede}e poslove: - predstavlja i zastupa Javnu ustanovu, - organizuje poslovanje i rukovodi radom Javne ustanove, - stara se o blagovremenom obezbje|ivanju finansijskih sredstava potrebnih za zadovoljavanje potreba iz domena djelatnosti Javne ustanove, - stara se o izvr{avanju ugovora i sporazuma koje Javna ustanova zaklju~i ili im pristupi, - predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti, unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova, i osnove plana rada i razvoja, te predla`e op}e akte, - donosi pojedina~ne akte Javne ustanove, - izvr{ava odluke Upravnog odbora, - podnosi Upravnom odboru prijedlog finansijskog plana i godi{nji obra~un, - podnosi Upravnom odboru godi{nji plan rada i izvje{taj o finansijskom poslovanju, - odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima iz radnog odnosa zaposlenika Javne ustanove, - obavlja i druge poslove utvr|ene zakonom i op}im aktima Javne ustanove. Direktora Javne ustanove imenuje Upravni odbor Javne ustanove uz saglasnost Vlade Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine, s tim da mo`e biti ponovno imenovan po isteku mandata, a najvi{e dva puta uzastopno. II Kandidat za imenovanje na poziciju direktora Javne ustanove iz ta~ke I ovog konkursa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“, broj 70/08). Pored ispunjavanja op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: - da ima zavr{enu visoku stru~nu spremu — VII stepen stru~ne spreme tehni~kog ili dru{tvenog smjera, - da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u struci, - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, - da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi, - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora reguliranog organa, a ukoliko jeste ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, - da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, - da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton. III Kandidat je du`an uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, i to: - uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte - ne starija od tri mjeseca, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte, - uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere - ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo - ne starija od tri mjeseca, - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX.I. Ustava Bosne i Hercegovine - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH - ne starija od tri mjeseca, - diploma ili uvjerenje o diplomiranju, - uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, a ukoliko jeste ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton - ne starija od tri mjeseca. - Program rada i razvoja Javne ustanove za mandatni period. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat je du`an dostaviti kada bude kona~no imenovan za direktora Javne ustanove. IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa. Konkurs }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i dnevnom listu „Oslobo|enje“. V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno na adresu: JAVNA USTANOVA ZA[TI]ENI PEJZA@ „KONJUH“ Grab potok bb 75 290 Banovi}i sa naznakom: „PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ “KONJUH” – NE OTVARATI“. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

K O NK URS

38

OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

POMO] U KU]I
Luk za ukus i imunitet

39

Ljekovita svojstva gljiva

NOVOSTI I PREPORUKE

[itake japanski
Sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi, holesterola, ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju
U Japanu su {itake prihva}ene u zvani~noj medicini jer su izuzetno ljekovite, a zovu ih eliksirom `ivota. [itake sadr`e polisaharide, proteine, masti i bjelan~evine, a bogate su i vitaminima A, B1, B2, B6 i C. Ljekovitost ovih gljiva poti~e prije svega od lentinana, visoko pre~i{}enog polisaharida, za koji je dokazano da poma`e kod tumora debelog crijeva, jetre i plu}a. Stru~njaci savjetuju da je {itake najbolje jesti svje`e. Me|utim, po{to imaju jak ukus koji se zadr`ava u ustima cijeli dan, ako ne mo`ete svje`e da ih jedete, uzimajte onda osu{ene. Ako primijetite crveni osip na ko`i nakon {to ih probate, to je prvi znak da ste alergi~ni i da ne smijete da ih jedete. Stru~njaci nagla{avaju da povi{eni holesterol i trigliceride uspje{no lije~e {itake. Svakodnevno 30 dana uzimajte do 50 grama ovih svje`ih gljiva, a nakon toga jednom ili dvaput sedmi~no su{ene {itake, ali najvi{e pet grama dnevno. Tako|er, mo`ete da kuhate i ~aj tako {to }ete potopiti jednu gljivu sat vremena, a nakon toga isijecite je na ~etvrtine. Potom dodajte dvije {olje vode i prstohvat morske soli te stavite na {poret da se kuha sve dok ne ostane jedna {olja ~aja. Ujutru i uve~er popijte po pola {olje ~aja. Za br`i metabolizam napravite napitak tako {to }ete u litar prirodnog soka od jabuka

lijek za sve
dodati jedan decilitar propasiranih svje`ih {itaka. Sastojke dobro izmije{ajte i dodajte malo meda ili zasla|iva~a, a eliksir morate popiti istog dana kada ste ga pripremili. Ove gljive poma`u i kod drugih bolesti: sni`avaju pritisak i smanjuju procenat lipida i {e}era u krvi, svakodnevnim konzumiranjem ovih gljiva za samo sedam dana mo`ete smanjiti nivo holesterola u organizmu za 15 posto, ja~aju imunitet i spre~avaju anemiju, ubrzavaju oporavak poslije operacije te smanjuju stres.

Luk je zdrav i ukusan za~in, pa ne ~udi {to se stavlja u svako slano jelo. Ipak, nutricionisti posebno preporu~uju da se konzumira zimi, jer efikasno podi`e imunitet. Crni luk ima pikantan ukus i idealan je za dinstanje. Potpuno bijele i crvene glavice imaju staklastu strukturu, zbog ~ega se preporu~uju za pripremu salata vi{e nego za kuhanje. Crni luk trebalo bi ~uvati do 10 dana na hla dnom mjes tu, ali ne u fri`ideru jer gubi hranljive sastojke. Ipak, neposredno prije sje~enja stavite ga u fri`ider na nekoliko minuta i ne}e biti suza. Bijeli luk ve}ina osoba ne jede u svje`em stanju jer se dugo vari i uzrokuje neprijatan dah. Kao za ~in je izu ze tno po pu la ran zbog jake arome. U hladnim danima trebalo bi ga jesti svje`eg jer {titi od boles ti, sni `a va krvni pri ti sak, poma`e da se izbace otrovi iz organizma i smanjuje nivo holesterola. Lak{e }ete ga svariti ako ga prije jela o~istite i potopite nekoliko minuta u hladno mlijeko.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Vo|ena idejom da je klasika uvijek neophodna, Victoria Beckham je na Nedjelji mode u New Yorku predstavila novu kolekciju za jesen - zimu 2012/13. Nova kolekcija obiluje haljinama koje su malo ispod koljena, sa rajsfer{lusom koji se nalazi na pole|ini i ide ~itavom du`inom haljine, dok su detalji na odjevnim kombinacijama {picaste kragne i ~etvrtasti d`epovi.

Klasi~no, ali privla~no

Idealan nakit za krupnije dame
Kao nakit za krupnije dame predla`emo masivan prsten sa krupnim kamenom omiljene boje, koji je savr{en modni detalj. Uz ovakav komad ne morate ni{ta vi{e od nakita da nosite i ima}ete odli~an stilski izraz. Lan~i}i bi trebalo da dose`u gotovo do struka. Izbjegavajte krupne privjeske. Krupnije min|u{e su pun pogodak. Nosite nakit od gline ili krupnih staklenih perli, a vi se }e min |u {e ne bi smjele da budu kra}e od osam centimetara.

Beckhamova je uz vunene dokoljenice kombinovala ~izme Christiana Louboutina koje pristaju uz ove modele. Boje koje dominiraju u kolekciji su zemljane i zagasitozelene, kao i neizbje`na crna, dok je tek poneki odjevni komad u jarkocrvenoj boji.

Salata od soje, mahuna i piletine
Potrebno:
7 ka{ika soje kao grahorica 10 mahuna piletina po `elji 2 male ili jedna velika mrkva kri{ka celerovog korijena dimljeni sir 10 komada mini paradajza pola svje`e paprike 15 kapari bobica kri{ka limete svje`i list per{una

Priprema:

U slanoj vodi stavimo da zakipi soja i zatim na smanjenoj vatri kuhamo oko sat, skidamo s vatre i ocijedimo kada probamo da je lijepo hrskava, a ne prekuhana. Isjeckamo sir i papriku na kockice i zajedno s kaparima i mini paradajzom umije{amo u posudu sa sojom. Sve po `elji pokapamo sokom limete. Nasjeckamo na kockice mrkvu, celer, a mahune na kratke {tapi}e. U vodi u kojoj se kuhala soja skuhamo oko pola sata mahune, piletinu, mrkvu i celer. Procijedimo i prebacimo u posudu sa sojom i ostalim. Pospemo per{unom te za~inimo maslinovim uljem i acetom balsamicom.

40

OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

KORAK NAPRIJED
GPU tehnolo{ka konferencija
NVIDIA je objavila da su registracije za tre}u GPU tehnolo{ku konferenciju (GTC) u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama, jednu od najbr`e rastu}ih svjetskih konferencija o temi ra~unarske nauke i vizuelizacije, upravo otvorene. GTC 2012. }e biti odr`ana u San Hozeu, Kalifornija, od 14. do 17. maja i predvodnica je globalne serije konferencija kompanije NVIDIA fokusiranih o temi transformacije nauke uz pomo} GPU. O~ekuje se dolazak najboljih umova na poljima nauke, in`enjerstva, istra`ivanja i razvoja iz vi{e od 40 zemalja. GTC 2012. }e uklju~iti predavanja, prezentacije, istra`iva~ke postere, tutorijale i stotine sesija sa instrukcijama vrhunskih eksperata.

41

Integracija mobilnih ~ipova
O~ekuje se da kompanija Intel objavi dodatne informacije o njihovim planovima koji se odnose na ugradnju be`i~nih mogu}nosti u ~ipove, {to bi moglo dovesti do sni`enja cijena mobilnih ure|aja i PC ra~unara, ali i do pove}anja njihove snage. Kompanija planira da nove detalje o dual-core Atom ~ipu kodnog naziva Rosepoint sa integrisanim Wi-Fi mogu}nostima objavi u toku International Solid-State Circuits konferencije, koja }e biti odr`ana u San Francisku narednih dana. ^ip je i dalje u fazi izrade, ali integracija be`i~nog risivera u silikon Atom CPU mogla bi obezbijediti du`i rad ultrabook ure|aja sa Wi-Fi.

Kompakt fle{-kartica
Transcend je najavio ekspanziju svog programa fle{-kartica predstavljaju}i kompakt fle{ 600X kartice (600X CompactFlash cards) velikog kapaciteta do 64 GB. Nova 64 GB 600X CF kartica tako|er omogu}uje ultrabrzi transfer podataka do 90 MB/s i podr`ava VPG-20 specifikacije, obezbje|uju}i profesionalnim fotografima i entuzijastima ~ari snimanja u full high rezolucijama sa savremenom digitalnom opremom. Snimanje slika koje se brzo smjenjuju sa izvanrednom detaljno{}u, ~esto tokom vrlo brzih naizmjeni~nih smjenjivanja ili du`ih full HD videosesija, zahtijeva ogromni prostor za skladi{tenje podataka.

Nova verzija {tampa~a
Kompanija Epson najavila je pobolj{anu verziju {tampa~a TM-C3400, koji na zahtjev {tampa etikete i narukvice u boji. Razvijen kao odgovor na informacije dobijene od potro{a~a, novi model nudi ekonomi~ni re`im {tampanja, mogu}nost kontrolisanja i programiranja {tampa~a u okviru aplikacija i po~etni softver za {tampanje etiketa. Pobolj{ani model TM-C3400 nastavlja da daje dugotrajne rezultate na velikom broju razli~itih medija {irine od 30 do 112 cm. Idealan je za primjenu koja iziskuje precizno obilje`avanje kao {to su {tampane narukvice i etikete za lijekove. Time {to {tampa u boji model TM-C3400, mo`e doprinijeti prepoznatljivosti etikete.

Veoma sli~an iOS-u

Apple otkrio Mac OS X

VLC Media Player 2.0.0

Mountain Lion
Kompanija Apple je otkrila posljednju verziju operativnog sistema Mac OS X nazvanog Mountain Lion. Posljednja verzija operativnog sistema Mac, koja }e u po~etku biti dostupna samo za ure|aje ovog proizvo|a~a, sadr`i mnoge mogu}nosti iPhonea i iPada, a integrisan je i Twitter. Popularne aplikacije poput Messages, Notes, Reminders i Game Centre }e biti dostupne korisnicima Maca koji preuzmu novi operativni sistem tokom ljeta putem Mac prodavnice aplikacija. "Mac je u porastu, a sa operativnim sistemom Mountain Lion }e stvari postati jo{ bolje", rekao je Philip Schiller, potpredsjednik Appleovog marketin{kog odjela. Ovom posljednjom nadogradnjom operativnog sistema Mac kompanija Apple se okre}e budu}nosti, kada }e svijetom vladati mobiteli, laptopi i desktop-ra~unari. "Ljudi su zaljubljeni u aplikacije i funkcionalnost", izjavio je Tim Cook, direktor kompanije Apple. Prethodna verzija operativnog sistema Mac OS X, nazvana Lion, sadr`i brojne mogu}nosti iOS-a poput napredne kontrole pokretom i ikonica poredanih kao kod iPhonea. Osim {to je vrlo blizak iOS-u, operativni sistem MounVLC Media Player je portabl multimedijalni plejer za veliki broj razli~itih audio i videoformata, DVD, VCD i veliki broj razli~itih streaming protokola bez potrebe za eksternim kodecima ili programima. Mo`e se koristiti kao server za streaming ili multicast u okviru IPv4 ili IPv6 putem mre`e velikog propusnog opsega. Nova verzija ozna ke VLC Me dia Player 2.0.0 donosi veliki broj unapre|enja, me|u kojima su podr{ka za DVB-S Scanning na Unixu, podr{ka za HTTP Live Streaming reprodukciju, veliki broj novih filtera, podr{ku za Vorbis i Theora u okviru RTP, unapre|enje za veliki broj prevoda na razne jezike itd.

tain Lion povezuje i Appleove proizvode. Dolazi sa iCloud kompatibilno{}u i mogu}nostima poput AirPlaya. To omogu}ava korisnicima Maca da video sa kompjutera prenose na TV

ekran koriste}i Apple TV. Aplikacija Messages radi sa iMessageom kako bi korisnici mogli prenositi razgovore sa ure|aja sa iOS-om na svoje kompjutere.

Novost na tr`i{tu

Jeftine a dobre slu{alice
Nema osobe koja nije izmijenila barem nekoliko pari slu{ali ca za mul ti medijalni player i uvijek se ponovo tra`e kvalitetne a jeftine slu{alice. Gembird nije mnogo poznato ime kada su audioperiferije u pitanju, ali kombinacija dobre cijene i solidnih performansi uvijek ima svoju publiku. Tako dva para slu{alica, popularnih bubica, namijenjena onima sa malo manjim d`epom su modeli MP3-EP03 i MP3-EP04B, jednostavne slu{alice koje odli~no zvu~e, a ko{taju malo u odnosu na po zna ti je mo de le. Je di ne ra zli ke izme|u ova dva modela su u dizajnu, tako da se ne}e mnogo pogrije{iti u izboru. Du`ina ka bla je 120 mm, a oba modela na kraju kabla ima ju pozla}ene konektore. I jedan i drugi model su dobrog kvaliteta izrade sa istim drajverima, tako da su i rezultati prakti~no identi~ni. Ono {to se dobiva jeste sasvim dobar bas, dobra dinamika i ja~ina zvuka, ali i kontrola zvuka, koja je uvijek prakti~an dodatak. Slu{alice stoje ~vrsto i kada se tr~i, {to je dobar pokazatelj kvaliteta.

Galaxy Ace 2 i Galaxy Mini 2
Kompanija Samsung je na ja vi la mo bi te le Ga laxy Ace 2 i Galaxy Mini 2. Odluka o proizvodnji novih ure|aja je donesena na kon pro {lo go di{ njeg us pje ha dva Sam sun go va mobitela, Ace i Mini. Nji ho vi na slje dnici }e biti dosta br`i u obradi podataka i surfanju internetom, a imat }e i izdr`ljiviju bateriju. Galaxy Ace 2 }e imati dual-core procesor od 800 MHz, 768 MB RAM-a, 3,8-in~ni WVGA (480x800) ekran te prednju i zadnju kameru. Zadnja kamera od pet megapiksela ima i blic. Galaxy Mini 2 nudi manji 3,27-in~ni HVGA (320x480) ekran i jednu kameru na zadnjem dijelu od tri megapiksela te 512 MB RAM-a. "Galaxy Ace i Galaxy Mini su do`ivjeli veliki uspjeh od po~etka prodaje pro{le godine, tako da smo veoma uzbu|eni zbog njihovih nasljednika koji }e do}i u ruke na{ih kupaca. Oba mobitela se pridru`uju ostatku porodice pametnih telefona Galaxy i nagla{avaju na{u posve}enost da ovakve mobitele ponudimo svima", rekao je Simon Stanfort iz Odjela za telekomunikacije i mre`e.

42

OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012. Ramiz Arslanagi} Inovacija u ekonomiji (5)

FELJTON
Dan u bi kod ga zili [ve ne i za bili njihovog kra berta, je 1389.kraljici roMarcigaretFolketapinlja AlporaDanposli|a~ega je danska ca pos la vladar ske i [vedske.

43

NA DANA[NJI DAN

Pozitivna kritika

kapitalizma
Pozivaju}i se na Kejnza, koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu, Minski je izvukao zaklju~ak da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti
Me|utim, u nedavnoj pro{losti bilo je ekonomista koji su svoje poglede usmjeravali druga~ije, o ~emu su mi bili dostupni vrlo skra}eni, ali relevantni prikazi, kakve mogu dati pisani mediji/{tampa. Sarajevsko Oslobo|enje je u svom prilogu Pogledi od 17. oktobra 2009. godine, pod naslovom: EKONOMIJA – „Za{to kapitalizam propada?“ prenijelo pristup ekonomiji kao nauci, kakav je imao Hajman Minski (Hyman Minsky), porijeklom iz Bjelorusije, doktorirao na Harvardu. On je, ka`u, predvidio slom o kojem smo u uvodu govorili. To neki sada nazivaju Minskijev trenutak. Vjerovao je u kapitalizam, ali je isticao da „kapitalizam ima jednu... genetsku slabost“ . „Savremene finansije... nisu faktor stabilizacije.“ Istra`ivao je siroma{tvo, finansije i krize. jo{ opasniji, tzv. piramidalni du`nici, koji ne mogu ni jedno ni drugo, koji mogu pla}ati dugove, samo ako se jo{ vi{e zadu`e. Tako se ~itav ekonomski sistem pomjera iz stanja zasnovanog na dobrom poslovanju, zasnovanog tastrofe vidio je uklju~ivanje federalnih rezervi (FED-a), da odigraju ulogu povjerioca ugro`enim firmama. Tako su federalne rezerve, pod vodstvom Bena Bernankea, postale povjerilac svima, od hed`

Ro |ar Mati nja znat kao Matija I Korvin. njo nja 1443.Erde|en mabranskizakraljljaSinjaJaHubio{ajedi,Huposlje-dija, vojvode iz lja, iza kra 1458. po dnji ugarski vladar koji je uspio da sredi unutra{nje prilike u zemlji i da uspostavi jaku kraljevsku vlast. Uspje{no je ratovao protiv Turaka i Habsburgovaca, 1486. zauzeo je Be~. Reformisao je dr`avu, a u Po`unu osnovao 1465. univerzitet i 1472. prvu {tampariju. Poslije njegove smrti 1490, Ma|ari su izgubili sve teritorije koje je osvojio.

1946.

Huan Peron

1848.

U Londonu na njema~kom jeziku objavljen “Manifest komunisti~ke partije”, koji su, prema odluci Kongresa tajnog radni~kog udru`enja Saveza komunista odr`anog u Londonu u novembru 1847, napisali Karl Marks i Fridrih Engels.

SAD-a po put u ameri~koj toriji, pos pak pi 1868.KongresveisEndrjuakretunuosoje,imprvi~menta za protiv predsjednika dr`a D`on na. Optu`en kr{enje Ustava, D`onson je bio primoran da se naredne godine povu~e sa predsjedni~kog polo`aja. lingtonu prav 1938.U ArproizvoduodNju D`ersi-ju~enanje zaljen prvi najlona ki ~et kicu za zube. ski premijer Ahmed Ma ubijen u parla tu, nakon je 1945.ciEgipatstupamenEgipneposrednoher-pa{a{to~ke objavio deklara ju o nju ta u rat protiv Njema i Japana.

Huan Peron izabran za predsjednika Argentine, zapo~ev{i prvi od tri mandata na ~elu te dr`ave.

Car Hirohito ri svjet tu oslo di Ma glavni lipina, 1945.Amebo~keletrupeniulu,Drugomgrad Fiskom rakoji 1989. je bio pod japanskom okupacijom. Sahranjen car Jauda u Gani s vlasti pana hito, predsje Kvame mah, 1966.VojnimdnikromsteklaNkruzbavi~enpodod~ijimlije regentHiro1921, od vo|stvom Gana 1957. godine neza snost Ve ke Britanije. Pu~ pod vo|stvom poru~nika D`erija Rolingsa izvr{en je tokom Nkrumahove posjete Kini.

1974. 1974.
Cijene neprestano rastu

Eufori~na ekonomija
Pozivaju}i se na Kejnza, koji je isticao da dr`ava treba u~estvovati i detaljno kontrolirati privredu, izvukao je zaklju~ak „da je kapitalizam po samoj svojoj prirodi nestabilan i sklon propasti“ . „Periodi ekonomske stabilnosti pokre}u krizu monumentalnih razmjera.“ A evo kako! 1. Kada povjerioci i du`nici pokre}u ekonomiju izbjegavaju}i rizi~ne poslove – sve ide kako treba: - dugovi se ispla}uju na vrijeme - preduze}a posluju uspje{no i svi prolaze dobro. 2. Ali, u `elji za ve}om zaradom, dobar uspjeh i jedne i druge usmjerava na ve}i rizik, {to ih navodi na ignorisanje mogu}eg neuspjeha. Ra|a se eufori~na ekonomija. Nastaje sve ve}i broj rizi~nih du`nika, koje naziva {pekulativnim du`nicima. Oni svojim prihodom mogu pokriti kamatu, ali ne i glavnicu. 3. U tom smjeru kretanja nastaju

na rezultatima svoga rada – u stanje opstanka, koje zavisi od pozajmljenog novca i dobivenih kredita. Tako se izdvajaju banke u svojstvu pokreta~a rasta, koji nije uskla|en sa sistemom. Ovo, ostvareno u vrlo velikom obimu - kao du`ni~ku krizu, poznajemo u Evropi, kao du`ni~ke zemlje ozna~ene engl. skra}enicom PIIGS, (Portugal, Ireland, Italy, Greece, Spain). Uz sve ove pojave se, u okviru finansijskih sistema (finansije kao industrija), koji rastu ogromnom brzinom – stvaraju instrumenti sekuritizacije i drugih finansijskih inovacija koji imaju za cilj pobolj{anje polo`aja i za{titu finansijskih sistema (leveridge, hedg fondovi, arbitrage, institutional investors, lender of last resort itd.). ^itav arsenal ovih mjera mo`e se na}i u knjizi G. Soro{a „Kriza globalnog kapitalizma“ . Minski, i niz drugih ekonomista, kao rje{enje za spre~avanje ka-

fondova do investicionih banaka. Ali, ako je to tako, ovim je pomo} pru`ena samo finansijskom sektoru, koji je i generator krize. Iz ovoga je vidljivo da ni Minski nije sagledao cjelinu. (O tome kako funkcioni{e FED vi{e u knjizi W. Greider: „Tajne hrama“) A vezano za opasku Minskog o genetskoj slabosti kapitalisti~kog sistema, tek u prirodnoj komponenti, tj. prirodno-ekonomskom sistemu je vidljivo da ekonomski sistem u cjelini, makroekonomski sistem, ima svoju genetiku.

1989.

1990. 1991.Kuvajtu. snage u Iraku i

kada je zamijenio bolesnog oca i car od 1926. PoPakistan saop{tio da je zvani~no priznao slije poraza JapaBanglade{ (biv{i Isto~ni Pakistan) kao nena u Drugom zavisnu dr`avu. svjetskom ratu Umro biolog Sini{a Stankovi}, osniva~ Inodrekao se 1946. stituta za ekologiju i biogeografiju SANU, “bo`anskog poridirektor Biolo{kog instituta Srbije. Njegovi najzna~ajniji rajekla” a ustavom , dovi nastali su na osnovu ispitivanja `ivota u Ohridskom 1947. ukinuta jezeru. Od 1944. do 1952. bio je predsjednik Prezidijuma mu je carska apNarodne skup{tine Srbije. solutisti~ka vlaAjatolah Ruholah Homeini ponudio tri mili- davina. Me|unaona ameri~kih dolara za glavu Salmana rodni sud osloRu`dija zbog njegovih “Satanskih stihova”. bodio ga je 1948. optu`bi za ratne Umro Jure Ka{telan, hrvatski pjesnik. zlo~ine koje su Japanci po~inili Ameri~ke i savezni~ke snage po~ele u Zatokom Drugog livskom ratu kopnenu ofanzivu na ira~ke svjetskog rata.

ti moubi ~ka napada u Izra 27 ni 77 1996.Palestinlaski islamski teroriseluubiliiuradvali saljudi. lament je jednoglasno kovao spora bra 1998.Francuski parzum o sveobuhvatnoj zaratifini atomskih proba. vjet bezbjednosti brio slanje 5.500 ka rovnih trupa 2000.SaprimirpripadnimomiUN-a odopublizacinadgledanje krhkog ja u De kratskoj Re Kongo. uzeo du predsje ka SAD-a, nakon izbo je 2001.D`ord` Bu{ pre{to je na `nostrima pobidnidio Ala Gora.

Genetski defekt
Nije to genetska slabost (kapitalizma) po Minskom, nego genetski defekt po energici, prirodnoj ekonomiji. To nije ne{to {to kapitalizmu nedostaje pa ga ~ini slabim, nego ne{to ~ega ima previ{e, {to se nagomilalo, {to sistem ~ini bolesnim. Novac, koji, uz to, {to stalno raste, neprestano gubi „vrijednost“ , neprestano se katastrofalno/nekontrolisano... gomila! Pa se onda izgubi! Ovdje se misli na gomilanje iz povrata kredita, masa stalno raste njegovim kori{tenjem u obliku kredita – njegovom recikla`om. Izvor je obezvrje|ivanja – inflacionog karaktera, cijene neprestano rastu kao dru{tveni tumor.
(Sutra: Razmjena sa prirodom)

2002.

Na Zimskim olimpijskim igrama u Solt Lejk Sitiju (SAD) najvi{e medalja osvojili sportisti iz Njema~ke: 12 zlatnih, 16 srebrnih i sedam bronzanih, odnosno, ukupno 35 medalja.

1990.

Alesandro Pertini

Ramiz Arslanagi} ro|en je 1930. Ma{insku srednju tehni~ku {kolu (prva dva razreda u Pragu – ^SR) zavr{io je u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, makroekonomski smjer. Radni vijek je ostvario u realnom sektoru privrednog sistema u vi{e radnih organizacija u BiH. Uz redovni rad, u slobodno vrijeme, izu~ava procese u proizvodnji. Nakon vi{egodi{njih istra`ivanja, 1974. je objavio traktat pod naslovom „Energija i vrijednost“ (~asopis Pregled, Sarajevo). Tu se prvi put isti~e energija kao rad prirode.

mljotresu oblasti Ksind`ijang, veroisto vrije 2003.U zeosoku Kineu poginulo je 268, a pona sje-|eno vi{e od 4.000 ba. dikalne stranke Voji [e {elj brovoljno predao tri 2003.LijederdoSrpskezarazlose~ine protivHa~o{komslavbui-nalu, pred kojim optu`en vje~nosti ratne zlo~ine u Slavoniji (Hrvatska), BiH i Vojvodini, tokom rata u biv{oj Jugoslaviji. sna`nom u vernom 2004.jihUdomova.nuzemljotresube, sje30.000 ljuMaje roku pogi le 572 oso a di ostalo bez svo

Umro italijanski dr`avnik Alesandro Pertini, predsjednik Italije 1978-85. U~esnik u pokretu otpora tokom Drugog svjetskog rata, bio je jedan od najpopularnijih politi~ara poslijeratne Italije.

44

SPORT

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Nekada{nji juniorski reprezentativac skrasio se u Rumuniji

Zajko Zeba vjeruje da @eljo mo`e do duple krune

Aganspahi} tri godine u Otelulu
Semir Aganspahi}, nekada{nji ju ni or sa ra jev skog Olim pi ca (ro|en 5. decembra 1992), potpisao je trogodi{nji ugovor sa rumunskim nogometnim prvoliga{em Otelulom. On je svojim upornim radom pokazao da posjeduje kvalitet te je nakon boravka vi{e od mjesec dana u ovom rumunskom klubu potpisao trogodi{nji ugovor. “Sretan sam {to sam uspio i potpisao ugovor sa ovim rumunskim velikanom. Nastojat }u svo jim ra dom do ka za ti i opravdati povjerenje rukovodstva kluba” ka`e nekada{nji ka, piten juniorskog pogona sarajevskog Olimpica za koji je pro{le sezone od mogu}ih 29 utakmica odigrao ~ak 23 i postigao {est pogodaka. Semir je bio i ~lan juniorske selekcije na{e zemlje koju je sa klupe vodio Zoran Bubalo. Ovaj mla di igra~ `e ljan je dokazivanja, a klub velikog renomea, ne samo u Rumuniji nego ve} nekoliko godina i u Evropi, Otelul najbolja je prilika za njega.
S. SPAHI]

Zeba je bio neuhvatljiv tokom jeseni

Favoriti smo, ali stojimo

~vrsto na zemlji
Dolazak Bekri}a i Kerle ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova, koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh i moramo biti oprezni, smatra Zeba
Iako je dolazak Samira Bekri}a posljednjih dana top-tema na Grbavici, ne treba zaboraviti ni one koji su @elju nosili tokom prolje}a i koji iza sebe imaju niz od gotovo 20 utakmica bez poraza. koji se tokom priprema pribli`io po~etnom sastavu, a ba{ kao i tokom jeseni, pokreta~ plave ma{ine }e i dalje biti Zajko Zeba, najbolji asistent Premijer lige. “Nadam se da }e nam Bekri}, Kerla i ]utuk pomo}i. Najvi{e zapravo o~ekujem od Kerle. Ukoliko bude u istoj formi u kojoj je bio kad je odlazio, onda }e nam biti od velike pomo}i. Bekri}? I prije njegovog povratka imali smo najja~i vezni red u ligi, a on }e nam dodatno olak{ati posao, jer je konkretan u zavr{nici” smatra , Zeba, koji je zadovoljan svojim igrama tokom priprema. “Spremio sam se dobro. S obzirom na to da je duga pauza, htio-ne htio, i kad normalno trenira{, mora{ se spremiti. Za mene je bitno da nema povreda i da me zdravlje poslu`i, a ostalo }e do}i na svoje.” Zeba nam je na kraju prokomentarisao o~ekivanja navija~a da se @eljo pro{eta Premijer ligom. “Tu se sla`em sa Osimom. Favoriti smo i li~no smatram da mo`emo do}i do duple krune, ali to ne zna~i da }emo se pro{etati ligom. Uz @elju ima jo{ nekoliko dosta jakih timova, koji su se tako|er poja~ali i pretenduju za vrh. [ta ako se desi da u 1. kolu kiksamo protiv [irokog?! Sva euforija i dobra atmosfera bi nestale. Dakle, dobro je da imamo podr{ku, ali moramo ostati ~vrsto na zemlji i za svaku utakmicu se pripremati kao da je finalna. Ne treba dizati unaprijed euforiju, a ako sve bude kako treba, bi}e vremena i za to” ka`e nam Ze, ba.

Semir Aganspahi}

Iako je igrao samo 20-ak minuta za City protiv Porta

Pokreta~ plave ma{ine
Gu{o, B. ^oli}, Bogi~evi}, Vasili}, Kvesi}, ponekad Stani}, Nyema, Svraka, Zeba, Be{lija, nekad Smaji} i Selimovi}, Adilovi}, te ponekad Rami}, nosili su plave tokom jeseni, donijev{i @elji naslov jesenjeg prvaka Premijer lige BiH. Igrali su, tek povremeno jo{ i Kari}, Markovi}, Stan~eski i Zoloti}, i bilo bi nepravedno sada re}i kako }e Samir Bekri}, Semir Kerla i Josip ]utuk donijeti prevagu u odnosu na ostale timove. Pomenuta trojka }e, svidjelo se to njima ili ne, tek poja~ati, ionako jaku konkurenciju u @elji, a sigurno je da menad`er Amar Osim ima nekoliko briga manje oko sastavljanja tima. Uz Bekri}a i Kerlu, konkurenciju }e poja~ati i Elvir ^oli},

Edin D`eko protiv Porta postigao evropski prvijenac ove sezone

D`eko najbolji u

izboru navija~a
Pogodak nakon samo sedam minuta igre, te pokretanje akcija kod preostala dva gola, Edinu donijelo epitet najboljeg igra~a me~a
Iako je na terenu proveo tek 20-ak minuta, bh. napada~ Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu protiv Porta, ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen. Edin je, podsjetimo, u igru protiv Porta u{ao u 69. minuti, kod rezultata 1:0 za City, a nakon svega sedam minuta igre, postigao je pogodak i to na asistenciju Aguera, s kojim u posljednje vrijeme izvrsno sara|uje, stoji na oficijelnoj veb-stranici na{eg reprezentativca edindzeko.ba. Edin je jedan od najzaslu`nijih i za preostala dva pogotka Citya, koji je na kraju sa 4:0 demolirao Porto i plasirao se u osminu finala Evropske lige. D`eko je najprije odigrao fantasti~an dupli pas sa Pizarrom, koji je asistirao Silvi za tre}i gol, a onda je napravio pometnju u odbrani portugalskog sastava, {to je iskoristio Pizarro i postigao ~etvrti gol za gra|ane. Zahvaljuju}i svojoj igri, Edin D`eko je, prema mi{ljenju posjeti te lja spor tskog po ra ta Go al.com, ujedno i najbolji igra~ utakmice protiv Porta. Pomenuti sportski portal, naime, u svojim izvje{tajima donosi ocjene novinara koji je pratio utakmicu, ali i ocjene navija~a, koji su ovaj put za najboljeg igra~a izabrali na{eg Edina, kojem je gol protiv Porta ujedno bio i prvijenac u evropskim takmi~enjima ove sezone.
J. Li.

Bez Markovi}a
Ina~e, ju~er su u Me|ugorje otputovali svi igra~i koji su bili i na pripremama u Rovinju, s tim {to }e se ekipi naknadno priklju~iti Goran Markovi}, kojem }e se uskoro poroditi supruga. Plavi }e u Hercegovini ostati do 4. marta, odigra}e nekoliko pripremnih utakmica, a protivnici }e biti Metkovi}, GO[K i Leotar.
J. LIGATA

Uprkos porazima

Wenger ostaje u Arsenalu
Menad`er Arsenala Arsene Wenger je i dalje siguran na svojoj poziciji u timu iz Londona, uprkos ubjedljivom porazu od Milana u Ligi prvaka i ispadanju iz FA Cupa od Sunderlanda. Izvr{ni direktor Arsenala Ivan Gazidis isti~e da nema rasprave o Wengerovoj budu}nosti u Arsenalu. No, uprava kluba zahtijeva da Wenger izbori nastup u Ligi prvaka i naredne sezone tako {to }e se plasirati me|u prve ~etiri ekipe u Premiershipu. Wenger, koji je preuzeo klub 1996. godine, Naredni ispit protiv napusti}e Arsenal samo pod svojim Tottenhama: Arsene Wenger uslovima. Ugovorom je vezan s klubom jo{ dvije godine i ne}e oti}i u toku sezone. “Ljudi uvijek postavljaju isto pitanje, ali prve ~etiri pozicije u Ligi su jo{ dosti`ne. Fokusira}emo se na to” rekao je , Wenger. Ipak, situacija }e postati jo{ ozbiljnija ako Arsenal izgubi u narednom kolu Premiershipa protiv Tottenhama. Arsenalovi navija~i su bijesni na Wengera zbog neuspjeha u dovo|enju igra~a tokom januarskog prelaznog roka, {to direktno povezuju s krizom rezultata.

NEOPRAVDANO ZAPOSTAVLJEN Edin D`eko odigrao je briljantnu utakmicu, ~ime je pokazao da je u posljednje dvije utakmice Citya bio neopravdano zapostavljen

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

SPORT

45

EUROPA LIGA Bez iznena|enja, favoriti opravdali o~ekivanja

Pirova pobjeda Ajaxa, kraj za Luli}a
Holandski sastav slavio sa 2:1 na gostovanju kod Manchester Uniteda • Lazio pora`en i u Madridu • Udinese protutnjao kroz Solun • Begovi} i Ibri~i} bez nastupa u porazima svojih klubova
Udinese je pre`ivio pakao stadiona Tumba u Solunu i eliminisao PAOK ubjedljivom pobjedom 3:0, nakon remija bez golova u prvom me~u na svom terenu. Italijanski sastav zavr{io je posao ve} poslije 15 minuta, a prvo je Danilo savladao Kre{i}a u {estoj minuti, da bi devet minuta kasnije prednost udvostu~io Floro Flores. Pogodak Domizzija iz penala u nastavku me~a samo je potvrdio trijumf gostiju. Valencija je i revan{-susretu na svom terenu savladala Stoke sa 1:0 i potvrdila prolaz dalje. Nakon sjajnog prodora Hernandeza, {i{mi{e je u 24. minuti u vodstvo doveo Jonas. Na{ reprezentativac Asmir Begovi} nije branio u ovom me~u. PSV je potvrdio pobjedu iz Turske u revan{u sa Trabzonsporom. Holan|ani su bili ubjedljivi i slavili rezultatom 4:1. Ve} poslije 38 minuta doma}i sastav je vodio sa 3:0, pa je rutinski priveo me~ kraju. Hannover je sa~uvao prednost iz Njema~ke (2:1) na gostovanju u nimalnu pobjedu nad Laziom i tako izborio prolaz dalje s obzirom na to da je slavio i u Rimu sa 3:1. Bh. reprezentativac Senad Luli} zaigrao je od prve minute, a igru je napustio destak minuta prije kraja, kada ga je zamijenio Rozzi. Manchester United je uprkos porazu na svom terenu od Ajaxa (1:2), izborio plasman u narednu fazu s obzirom na to da su crveni |avoli u Amsterdamu slavili sa 2:0. Doma}i su stigli do vodstva ve} u {estoj minuti golom Hernandeza, a preokret Athletic Bilbao izborio su kreirali Ozbiliz i Alderweireld. prolaz u Rezultati:Club Brugge - Hannoosminu ver 0:1, Ath. Bilbao - Lok. Moskva finala 1:0, PAOK - Udinese 0:3, PSV {ke golmana gostiju lopta se odbi- Trabzonspor 4:1, St. Liege - Wisla la do Chadlija, koji ju je pospremio 0:0, Twente - Steaua Bukure{t 1:0, u praznu mre`u. Valencia - Stoke 1:0, Anderlecht - AZ Tvrdi dvome~ Standarda i Wisle Alkmaar 0:1, Atl. Madrid - Lazio 1:0, pripao je Belgijancima. Nakon re- Besiktas - Braga 0:1, Manchester mija u Krakovu (1:1), Standard je Utd. - Ajax 1:2, Metalist Kharkiv pro{ao dalje zahvaljuju}i pogotku Salzburg 4:1, Olympiakos - Kazan u gostima (0:0). 1:0, Sporting - Legia 1:0. Atletico iz Madrida upisao je miA. MEHANOVI]
Reuters

Bruggeu i slavio sa 1:0. Jedini gol na utakmici postigao je Mame Biram Diouf u 21. minuti, pa je ekipa Mirka Slomke sasvim zaslu`eno izborila prolaz u osminu finala. Athletic Bilbao uspio je da nadoknadi minus jedan iz Moskve protiv Lokomotive i dobije revan{ sa 1:0. Gol vrijedan plasmana u narednu

rundu postigao je mladi napada~ Muniain u 62. minuti, a bh. reprezentativac Senijad Ibri~i} nije bio u konkurenciji za ovaj me~. Holandski Twente uspio je po drugi put savladati ekipu Steaue iz Bukure{ta i tako ovjeriti plasman u naredni krug. Jedini pogodak vi|en je u 29. minuti, a nakon velike gre-

U Baselu bez euforije nakon pobjede nad Bayernom

Kontrolna utakmica

Stocker: Na`alost, igra se i revan{
Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost, naglasio je trener Basela Heiko Vogel
Valentin Stocker posti`e gol za trijumf nad favorizovanim Bayernom
Reuters

Sarajevo sa 3:1 pobijedilo Muru
Poslije vodstva slovenskog prvoliga{a, tim sa Ko{eva preokrenuo rezultat golovima Krpi}a, Torlaka i Bajraktarevi}a
Fudbaleri Sarajeva savladali su slovenskog prvoliga{a Muru sa 3:1 (1:1) u kontrolnoj utakmici, u Opatiji. Strijelci za pobjedni~ku ekipu bili su Sulejman Krpi} u 45, te Sedin Torlak u 62. i Semir Bajraktarevi} u 79. minuti, a za pora`ene Dohar u 38. Pogodak Obu}e u 42. poni{ten je zbog navodnog ofsajda. taka u igri koje `elimo ispraviti do starta prvenstva. Zadovoljni smo tr~anjem i kondicionom spremom igra~a. Rezultati iz pripremnog perioda nisu mjerilo, no svaka utakmica koristi“ rekao , je trener Esad Selimovi}. Sarajevo je posjetilo Kemala Montena, koji se nalazi na lije~enju u Opatiji. Monteno je ra-

Nije bilo previ{e euforije u prvoj izjavi trenera Basela Heika Vogela nakon {to su njegovi igra~i savladali Bayern (1:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka. Strijelac za Basel bio je u fini{u Valentin Stocker na asistenciju Jacquesa Zoue, a zanimljivo je da su obojica igra~a po~etak utakmice do~ekala na klupi. No, Vogel je o~ito pogodio sa izmjenama u drugom poluvremenu. "Defanzivno je sve bilo uredu. Rekao sam igra~ima na poluvremenu da moramo bolje iskoristiti svoj posjed lopte i na kraju smo uspjeli u tome. Naravno, bilo je i sre}e sa zamjenama. Sada moramo iskoristiti dobru startnu poziciju u revan{u. Moja ekipa posjeduje ogromnu volju i zdravu samouvjerenost", nagla-

sio je Vogel, koji je vi{e godina bio trener u Bayernovom omladinskom pogonu. "Ovo je ve} sada veliki uspjeh. No, nije jo{ gotovo. Na`alost, igra se i revan{", uz osmijeh je dodao autor pobjedonosnog gola Valentin Stocker. "Do`ivjeli smo gorak poraz, ali ne mogu re}i da ga nismo zaslu`ili. Nismo postigli gol, a u drugom smo poluvremenu bili bez pravih prilika. Sada smo u vrlo te{koj poziciji, ali sami smo krivi. Mora}emo interno rije{iti stvari koje ne valjaju", izjavio je golman Bayerna Manuel Neuer. Kriza Intera se vi{e produbljuje. ^etvrti uzastopni i {esti poraz u posljednjih sedam utakmica u svim takmi~enjima nerazzurri su do`ivjeli od Marseillea sa 1:0 na Velodromeu golom Andrea Aye-

wa u tre}oj minuti sudijske nadoknade. Interov trener Claudio Ranieri nakon susreta je za Sky Sport Italia izjavio: "Znali smo da }e iza}i jaki i sna`no krenuti, ali nismo popustili i stvorili smo nekoliko prilika koje nismo iskoristili. Ova utakmica je odraz na{eg trenutnog stanja, da kada stvari idu lo{e, onda zaista idu lo{e. Me|utim, ovaj dvoboj ne zavr{ava prvim me~om nego se igra jo{ 90 minuta i pred punim San Sirom sve je mogu}e.“ "Imali smo nesre}e. Julio Cesar nije bio prisiljen na velike odbrane budu}i da je Marseille jedva zapucao prema golu. Ali to je fudbal. Mislim da smo bili dobri, stvorili smo vi{e prilika od njih i stoga poraz nismo zaslu`ili", konstatovao je Ranieri.

Strijelac u pobjedi bordo tima: Semir Bajraktarevi}

Foto: [. SULTANOVI]

Ko{evski premijerliga{ po~eo je susret u sastavu: Adilovi}, ^omor, Zrnanovi}, Dupovac, Belo{evi}, Husi}, Sesar, [}epanovi}, Obu}a, Krpi}, Matko. U drugom poluvremenu igrali su: Panti}, Tatomirovi}, Torlak, Dupovac, Trebinjac, K. Hand`i}, Bajraktarevi}, F. Hand`i}, Krpi}, Sulji}, Haski}. „Diatta je bio po{te|en zbog povrede. Ostvarili smo dobar rezultat, mada ima jo{ nedosta-

do do~ekao igra~e bordo sastava i pro{etao s njima rivom. U subotu }e aktuelni bh. viceprvak u Medulinu igrati protiv Triglava, a u utorak u 17 sati protiv Rijeke na Kantridi. Rezervni tim Sarajeva ima}e provjeru u subotu protiv Opatije. Doskora{nji fudbaler tima sa Ko{eva Haris Hand`i} nastavi}e karijeru u Drugoj ligi [vedske, dok je Nail [ehovi} posu|en Z. R. Travniku.

46

SPORT

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Predsjednik N/FSBiH i proslavljeni stru~njak odu{evio trenere

Osimu aplauz,
Gruboru licenca
Ivica Osim iznenadio sve dolaskom, a jo{ vi{e stru~nim opservacijama. Govorio o reprezentaciji i predstoje}im kvalifikacijama, a neizbje`na tema bili su novinari i zmajevi
Aplaudiralo se kao na kakvoj utakmici sa pregr{t lijepih poteza, golova, driblinga... Tako je to kada o nogometu govori Ivica Osim. Doktor nogometa. U subotu je predsjednik N/FSBiH nenajavljeno posjetio kandidate koji u Vogo{}i privode kraju “studije” za profi-licencu. Osim u “inspekciju” nije do{ao slu~ajno. Svjedo~io je odbrani rada za profi-licencu Slobodana Grubora, mladog trenera ~ije ime ne predstavlja ni{ta zna~ajno bh. sportskoj javnosti. sam stekao u N/FSBiH, a najsretniji sam {to je mojoj maturi prisustvovao, za mene najbolji stru~njak u svijetu, Ivica Osim” zahvalio je , Grubor i zaradio pljesak. I onda {e}er na kraju. Nakon uobi~ajenih ~estitki, pohvala za diplomski rad, za prezentaciju, elokventnost, ozbiljnost, koje je Grubor zaradio od kolega, u ta~ki “razno” rije~ je dobio Osim. Pljeskom je po~eo i zavr{io. I ~esto bivao prekidan u svom desetominutnom izlaganju. “U startu “gre{ka”! Ti si izabrao Bayern za svoju odbranu. I {ta sada? U Bayernu je skoro sve pa savr{eno. [ta }e{ ti, {ta }ete svi vi koji radite trenerski posao od svega ovoga primijeniti u klubovima koji su daleko ispod renomea Bayerna. [ta sa sedam pomo}nika, sa kuharom, psihologom, medicinskom slu`bom, sa desetak te dr`i rezultat. I tako iz nedjelje u nedjelju. Bez obzira na to da li si u Japanu, ili si na klupi Pofali}kog.” Proslavljeni stru~njak se dotakao i reprezentacije BiH. “Ovdje svi govore nikad lak{a grupa. Kao Gr~ka bi mogla biti problem, a ostali su “{a{a” Niko ne . spominje Slova~ku, a Lihten{tajn pola igra~a i ne zna gdje igra. Mene je strah Slova~ke. Zapamtite ovo! Pogotovo novinari moraju voditi ra~una. Grupa jeste naizgled lagana, ali zar i ostale reprezentacije ne `ele, kao i mi u Brazil. Pa i taj Lihten{tajn u kvalikacije ulazi da nekome pokvari }eif. Za njih su kvalifikacije uspje{ne kada nekog pobijede, kada favoritu otkinu bod... A, mi se ve} vidimo na putu za Brazil, a nisu ni po~ele kvalifikacije.” Dosta toga dobronamjerno zamjera novinarima. Za koje je Mi-

Ivica Osim: Treba se bojati Slova~ke i Lihten{tajna

[ta sa toliko terena i lopti
Ne{to poznatiji je u Hrvatskoj, a igra~ku karijeru je gradio u manjim klubovima, u austrijskim nogometnim provincijama. Osim je svojom gestom pokazao da je i istinska sportska i ljudska gromada. Do{ao je podr`ati, slu{ati, svjedo~iti najve}em ~inu mladog tre-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj 65 0 P 159362 10 P Sarajevo, 17. 2. 2012. godine Za Ajdina Kurti}a iz Mostara

OBAVI JEST
Dana, 17. 2. 2012. godine, ovaj sud je u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna fondacija “LOK” Sarajevo protiv Ajdina Kurti}a iz Mostara, posljednje poznate adrese Zelik broj 16, donio presudu zbog propu{tanja, koju tu`eni mo`e preuzeti u roku od 15 dana od dana objave ove obavijesti u zgradi suda u Sarajevu u Ul. [enoina br. 1, istekom kojeg roka se prema ~l. 348. ZPP-a smatra da je dostava uredno izvr{ena. Sutkinja Silvana Brkovi} - Mujagi}

U skladu sa ~lanom 6. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju (Sl. novine FBiH, br. 22/05 i 8/10), objavljujemo sljede}e

OBAVJE [TE NJE
o prestanku ugovora o zastupanju u osiguranju zaklju~enog sa sljede}im zastupnikom u osiguranju: - BUSOVA^A ZOIL d.o.o. Busova~a. UNIQA Osiguranje d.d. Sarajevo
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INA GRADA^AC JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA “HASAN KIKI]” Na osnovu Uputstva Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, broj 10/1-342514/12 od 13. 2. 2012. godine

PONI[TAVA U CIJELOSTI TEKST JAVNOG KONKURSA
za popunu upra`njenih radnih mjesta, objavljenog u dnevnoj novini “Oslobo|enje” 12. 1. 2012. godine.

nera. Mo`da se Osim “kroz maglu” sje}a Grubora, igra~a prefinjene tehnike, rijetke za defanzivca, ali je nagovijestio da se u Vogo{}i ra|a budu}a trenerska klasa. “Grubor je 77. trener sa profi-licencom N/FSBiH. Nama je posebno drago {to ste nas posjetili. To puno govori o Centru za edukaciju trenera, o na{em radu, ali najvi{e za ove mlade ljude, budu}e trenere. Oni vas ne}e i ne smiju iznevjeriti” kazao je odu{evljeno , profesor Munir Talovi}, direktor Centra za edukaciju trenera. Potom je Grubor govorio o svom sta`iranju u Bayernu. Precizno, temeljito, jednostavnim rje~nikom podijelio je sa kolegama svoje impresije sa specijalizacije koju je obavio u Njema~koj. “Svaki trener, ma gdje radio, te`i da sjedi na klupi velikog kluba kakav je Bayern. Svi mi te`imo modernim nogometnim sustavima, a malo nas ima sre}u voditi velike timove. Ja sam imao sre}u da sam upoznao Bayern iznutra, vidio sam kako funcioni{e jedan od najboljih klubova na svijetu. Ne{to od ovoga }u nastojati primijeniti u svom radu. Zadovoljstvo mi je {to }u raditi sa profi-licencom, koju

terena, sa dvadesetak lopti, sa ~unjevima, markerima, {tapovima... Iskren da budem, Grubor je sve ovo fino snimio, obrazlo`io, ali vas ne ~eka Bayern” pitao je Osim , i nudio odgovore. Dok je Osim govorio, ni muha se nije ~ula.

Strah me Slova~ke
“Pred vama je rudarski posao. Neki od vas ne}e imati ni lopti ni trenera, a treba razbijati glavu o sistemima, koje forsira Barcelona, Bayern, Manchester... Nama, Savezu, ovom Centru za edukaciju treba terena, treba da se sve demonstrira, da vi{e bude rada na terenu, vi{e prakti~ne nego teoretske obuke. Nije problem oti}i u veliki klub na specijalizaciju. Ko bude `elio, ja mu mogu pomo}i, recimo da ode kod Arsenea Wengera, ali kada vidite sve ~ime raspola`e jedan Arsenal i Wenger, a vratite se u svoje zemlje i lige, prosto vas muka uhvati. Odli~na je stvar {to imamo ovakav centar, {to se ovdje mladi ljudi u~e, obrazuju, usavr{avaju u sasvim novom poslu od onog kojeg su godinama radili. Ovdje se ne prolazi na slavu, na igra~ku popularnost. Ovdje

roslav Bla`evi} rekao da su “du{a” reprezentacije. “Nemojte veli~ati samo na{e zmajeve, a potcjenjivati druge. Ne razumijem za{to moram u naslov da je neki na{ igra~ asistirao, ili dodao iz auta, a onda pao gol. Ili drugi napi{e, kako }e Vedad Ibi{evi} sa upravlja~em Stuttgartovog mercedesa gaziti sve pred sobom u Bundesligi. Ne znam za{to je va`nije da li je neko pomogao saigra~u da navu~e ili svu~e majicu, ili koja kola vozi... I onda igra~i se u`ive u ulogu da su oni najva`niji, pa bi da mijenjaju selektore, predsjednike, na kraju i da sastavljaju tim. Kada izgubimo, svi drugi su krivi, samo ne mi. Sudija nam valja kada naginje za nas, a kada svira ne{to {to je o~ito, mi pravimo teorije zavjere. Tako je bilo i u pro{lim kvalifikacijama. Najlak{e je smijeniti selektora. Hvala Bogu, mi smo ih promijenili koliko ho}e{, a dalje od bara`a nismo oti{li. I novinari i igra~i moraju imati po{teniji, ozbiljniji pristup” zaklju~io je Ivi, ca Osim na seminaru u Vogo{}i, koji je, kao i uvijek, imao svoje “tre}e” poluvrijeme.
S. SINANOVI]

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.

SPORT

47

Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski

Hod`i}: Kritike urodile plodom
Opravdali smo ulogu favorita, iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama. Htjeli smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje, rekao je najefikasniji student u ovom me~u
Izgleda da su ko{arka{i Bosne dobro prihvatili kritike trenera upu}ene na njihov ra~un, pa su u okviru 20. kola Lige 13 na gostovanju demolirali ekipu Zrinjskog. Sarajlije su u Mostaru slavile rezultatom 102:83, ali je susret prelomljen tek u nastavku. Prvi period igre pripao je doma}im ko{arka{ima, da bi na poluvremenu studenti imali tri ko{a prednosti. U drugom dijelu Bosna je u potpunosti preuzela kontrolu i na kraju sasvim zaslu`eno stigla do pobjede. ‘’Prvo poluvrijeme je bilo izjedna~eno i igralo se ko{ za ko{. Zrinjski se dobro dr`ao i nije nam dopustio da se odlijepimo. Ipak, u nastavku pravimo veliku razliku i odlazimo na preko 20 ko{eva prednosti. Bili smo izuzetno raspolo`eni, a na kraju je pet igra~a imalo dvocifren u~inak. Opravdali smo ulogu favorita, iako smatram da je Zrinjskom ova utakmica bila va`nija nego nama, ali je na kraju presudio kvalitet igra~kog kadra’’ rekao je , mladi playmaker Bosne Dino Hod`i}, koji se bio najefikasniji u pobjedni~kom sa 18 poena. Prvi strijelac studenata u ovom susretu osvrnuo se i na kritike upu}ene njemu i njegovim saigra~ima u proteklom periodu. ‘’Ova pobjeda je plod napornog rada, a svi smo u me~ u{li anga`ovanije nego ina~e. Htjeli

Ostali rezultati 20. kola
Izuzetno va`nu pobjedu ostvario je Borac u derbiju za~elja nad Brotnjom (90:76). Igokea je zaustavila seriju Servitiuma od pet pobjeda u nizu, a gosti su slavili sa ~ak 30 poena razlike (60:90). Leotar je dobrom igrom u drugom periodu uspio savladati Vogo{}u rezultatom 90:82. Ko{arka{i Mladosti iz Mrkonji}-Grada dobru formu su potvrdili i protiv Hercegovca, a pred svojim navija~ima slavili su 79:71. Ko{arka{i Varde su na svom parketu odigrali odli~nu partiju i zaslu`eno nadigrali ^apljinu sa 81:68.

Dino Hod`i}: Pred nama je jo{ dosta posla

smo da poka`emo kako nisu bili u pravu svi oni koji su na nas sasuli drvlje i kamenje. Mislim da smo jednim dijelom uspjeli u namjeri da demantujemo kri-

ti~are, ali pred nama je jo{ dosta posla. Slijede nove utakmice i novi izazovi u kojima se moramo dokazivati’’ zaklju~io je Hod`i}. ,
A. MEHANOVI]

NBA Oklahoma bolja od Bostona

Bullsi o~itali lekciju Bucksima
Nakon neo~ekivanog poraza u pro{loj utakmici od New Jersey Netsa, Linsanity se vratio u New York. Knicksi su na svom parketu slavili s uvjerljivih 99:82 protiv oslabljenih Atlanta Hawksa. Jeremy Lin upisao je 17 ko{eva i devet asistencija, te je prakti~ki cijelu ~etvrtu ~etvrtinu prosjedio na klupi zbog velike razlike koju je njegova ekipa imala. U reprizi polufinala Zapadne konferencije iz pro{le sezone, Los Angeles Lakersi uzvratili su Dallas Mavericksima za te{ki 4:0 poraz u seriji i to na njihovom parketu. Chicago Bullsi su na svom parketu o~itali ko{arka{ku lekciju Milwaukee Bucksima koje su savladali sa 110:91. Carlos Boozer zabio je 20, Derrick Rose i Luol Deng po 16, a Joakim Noah upisao je prvi triple-double nekog od centara Bullsa nakon dugih 35 godina i Artisa Gilmorea koji je imao u~inak od 35

Regionalna liga za ko{arka{ice

Golden State Warriorsi upisali prvu pobjedu u Arizoni, na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. godine

^elik doma}in zavr{nog turnira
Uprava Ko{arka{kog `enskog kluba ^elik obznanila je da je Bord Regionalne ko{arka{ke `enske lige, u kojoj je ove sezone u~estvovalo deset ekipa iz BiH, Srbije i Crne Gore, odlu~io da se finalni turnir za prvaka lige igra 3. i 4. marta u Zenici. „Nema sumnje, bit }e to veliki sportski doga|aj u Zenici i BiH, koji }e biti organizovan na najbolji na~in. Ekipa ^elika ispunila je svoj ovosezonski cilj, da se plasiramo na zavr{ni turnir. U polufinalu }emo vjerovatno igrati protiv Hemofarma i vjerujemo da smo sposobni plasirati se u finale gdje bismo, prema svim prognozama, trebali igrati protiv Partizana“ izjavio je Se, nad Huseinagi}, predsjednik K@K-a ^elik i predsjednik Borda Regionalne ko{arka{ke `enske lige. Sigurni u~esnici zavr{nice su ekipe Partizan Galenika iz Beograda, ^elik iz Zenice i Hemofarm iz Vr{ca, dok za preostalo mjesto konkuri{u beogradski sastavi Vo`dovac i Radivoj Kora}. Predstoje}eg vikenda igra se posljednje, 18. kolo lige nakon kojeg }e biti poznati parovi polufinala koja su na rasporedu od 16, odnosno 18.30 sati. Finalna utakmica igra se 4. marta od 17 sati.

LA Lakersi slavili na gostovanju kod Dallasa Reuters

poena, 15 skokova i 11 blokada protiv Atlante. Noah je bio ne{to skromniji s 13 poena i skokova, te 10 asistencija. Oklahoma City Thunder je slavila

protiv Boston Celticsa na svom parketu s velikih 119:104. Russell Westbrook postigao je 31 ko{, Kevin Durant pridodao je 28 za 11. slavlje na doma}em parketu u nizu. Golden State Warriorsi upisali su prvu pobjedu u Arizoni, na parketu Phoenix Sunsa od marta 2005. godine. Slavili su gosti rezultatom 106:104, a odlu~uju}i ko{ postigao je Monta Ellis, svega sekundu prije kraja utakmice. Rezultati: Toronto - Detroit 103:93, Washington - Sacramento 107:115, Charlotte - Indiana 88:102, Cleveland - New Orleans 84:89, Oklahoma City Boston 119:104, New Jersey - Orlando 91:108, NY Knicks - Atlanta 99:82, Chicago - Milwaukee 110:91, Houston Philadelphia 93:87, Minnesota - Utah 100:98, Phoenix - Golden State 104:106, Dallas - LA Lakers 91:96, LA Clippers Denver 103:95.

INTERVJU Mirko Pejanovi}

I Moskva je znala da su Pale opijene ratom
Enver Dizdar o duelu Sidrana i Tadi}a

(T)ko je izdao Bosnu
Novi detalji afere Bosnalijek

Koliko ko{ta Edin Arslanagi}

48

SPORT

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Goran Tomi}, trener rukometa{a sarajevske Bosne

Kvalitetan tim ne
Uprkos porazu od rukometa{a favorizovanog Tatran Preshova rezultatom 28:38 u utakmici 17. kola SEHA lige, mladi i neiskusni sastav sarajevske Bosne u dvoboju sa slova~kim predstavnikom nije se obrukao ni razo~arao svoje pristalice na tribinama dvorane “Ramiz Sal~in” Borbenost . studenata u ovom me~u prevazi{la je o~ekivanja mnogih. Zato su izabranici novog trenera Bosne Gorana Tomi}a na kraju utakmice ispra}eni aplauzom publike, iako su izgubili sa deset golova razlike. “Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a, a to je da poka`emo agresivnost. Rezultatski, trenutno nismo mogli odgovoriti na{im `eljama, kao ni zadovoljiti sve ukuse publike. Jedno je sigurno, a to je da su ovi mladi igra~i dali svoj maksimum” rekao je novi trener , Bosne Goran Tomi}. On je kazao kako su igra~i bh. prvaka odigrali po`rtvovano cijeli me~, `estoko se bore}i za svaku loptu, ali da su u `aru borbe na~inili i dosta tehni~kih i taktiBOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{i uta pob ner por 15. kolo d:p-g bod

stvara se preko no}i
Igra~i su ispo{tovali ono {to smo se dogovorili u svla~ionici uo~i me~a, a to je da poka`emo agresivnost, izjavio je Tomi}
di igra~i se sada nalaze u fazi adaptacije, prije svega na to da moraju trenirati dva puta dnevno i igrati utakmice u ritmu srijedasubota. Oni trebaju akumulirati jo{ dosta treninga u svojim nogama i iz utakmice u utakmicu pokazivati napredak na fizi~kom, ali i tehni~ko-takti~kom planu. Igra~i u svakom trenutku moraju biti svjesni da nose dres jo{ uvijek zvani~nog prvaka dr`ave i to moraju da na terenu opravdaju zalaganjem” kazao je Tomi}, dodav, {i kako je Tatran zaslu`eno ostvario pobjedu: “Tatran Preshov je odli~na, evropska ekipa. S druge strane, mi smo u duelu sa takvim timom odigrali maksimalno anga`ovano. Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. Trajale su samo jedan mjesec, a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone. @elim re}i da vjerujem u budu}nost ovih momaka, ali }emo u narednom periodu morati vidjeti ko je sve dostojan da nosi dres kluba” zaklju~io je Tomi}. ,
G. V.

Ispraviti gre{ke u narednom periodu: Goran Tomi}

Foto: D`. KRIJE[TORAC

BEZ KLASI^NIH PRIPREMA Treba znati da mi nismo imali klasi~ne pripreme. Trajale su samo jedan mjesec, a nismo odigrali ni veliki broj prijateljskih utakmica u pripremama za nastavak sezone, rekao je Tomi}

~kih gre{aka, koje }e se morati u narednom periodu ispraviti. “Moramo gre{ke u na{oj igri svesti na minimum. Smatram da igra~i imaju ogroman prostor za napredak. Potencijala ima, ali stvaranje kvalitetnog tima, isto kao i igra~a, dugotrajan je proces. Ne ide to preko no}i. Svi ovi mla-

Kumiteova [kola samoodbrane

1. Sloga 2. ^elik 3. Zrinjski 4. Gora`de 5. Grada~ac 6. Krivaja 7. Bosna Prevent 8. Derventa 9. Konjuh 10. Gra~anica 11. Leotar 12. Maglaj 13. Prijedor 14. Vogo{}a

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

12 11 11 9 9 8 8 7 7 5 5 3 3 1

0 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 1 1 2

3 3 4 4 6 6 7 6 7 9 10 11 11 12

465:402 512:462 436:386 416:345 443:416 428:420 429:476 449:446 419:400 445:466 391:427 391:436 411:473 365:445

36 34 33 29 27 25 24 23 22 16 15 10 10 5

Vje{tina odbrane

za sigurniji `ivot
Karate klub Kumite iz Zenice starta sa [kolom za samoodbranu. Treninzi ove grupe sadr`e tehnike samoodbrane iz svih primjenjivih borila~kih vje{tina: aikido, jiu jitsu, krav maga, hapkido, karate, muai thai, a isti se odr`avaju u maloj sali vrti}a P~elica svakog utorka i ~etvrtka od 18.45 do 20 sati. Treninzi oboga}eni tehnikama samoodbrane su fokusirani na izgradnji automatizacije svakog pokreta s ciljem pravovremene reakcije osobe koja je ugro`ena. Tehnike ne zahtijevaju odre|enu fizi~ku spremu, jer se vi{e potencira na uvje`bavanju samopouzdanja i psihi~ke pripremljenosti, kako bi napadnuta osoba reagovala mirno u svakoj situaciji. “S obzirom na nepostojanje ulaznih performansi kandidata, samoodbrana je savr{eno prilago|ena i osobama nje`nijeg spola. Na treninzima kandidati }e, pored osnovnih tehnika samoodbrane, imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine ver-

Na treninzima kandidati }e imati mogu}nost nau~iti i uvje`bati vje{tine verbalne odbrane, odbranu od mnogo krupnijeg napada~a, d`eparo{a, razbojnika..., ka`e Elvir Huseinspahi}, dugogodi{nji trener i instruktor
bal ne od bra ne, od bra nu od mno go kru pni jeg na pa da ~a, d`eparo{a, razbojnika, osloba|anje od raznih hvatova, gu{enja, napada ru~nim i no`nim udarcima, raznim oru|ima i oru`jima, te primjenu raznih oru|a i oru`ja u samoodbrani koji se svakodnevno nalaze u na{oj blizini. Tako|e }emo raditi i na podizanju fizi~ke spreme kandidata, kontroli straha i panike, pravovremeno djelovanje u stresnim situacijama, upoznavanje sa vitalnim ta~kama i jo{ mnogo toga” ka`e Elvir Hu, seinspahi}, dugogodi{nji trener i instruktor, majstor karatea 2. Dan, koji vodi ove treninge. U zadnjih deset godina usavr{avao on je tehnike samoodbrane aikidoa, jiu jitsua, krav maga, hapkido, muai thai... te tradicionalnog karatea u kojem je osnovni cilj samoodbrana i savladavanje protivnika jednim udarcem, a u zadnje tri godine instruktor je borila~kih vje{tina i samoodbrane Sudske policije Zeni~ko-dobojskog kantona. Mi. D.

Parovi 16. kola, petak Prijedor - Gra~anica Bosna Prevent - Sloga Subota Gora`de - Zrinjski Maglaj - Derventa Vogo{}a - Krivaja Konjuh - ^elik Leotar - Grada~ac Zaostala utakmica 15. kola Grada~ac - Gora`de

(19 sati) (19) (19.30) (19) (19) (19) (19) 24:23

SEHA liga
Rukometa{i Izvi|a~a i Borca pora`eni su od Lov}ena, odnosno Metalurga u me~evima 17. kola SEHA lige. Skauti su izgubili na svom terenu od crnogorskog predstavnika rezultatom 26:30, a bh. premijerliga{ iz Banje Luke na gostovanju u Skoplju do`ivio je poraz sa 25:26. Pobjedni~ki gol za Metalurg postigao je Naum~e Mojskovski tri sekunde prije kraja me~a i tako donio svom timu nova tri boda. G. V.

Porazi Izvi|a~a i Borca

Treninzi su prilago|eni svim polovima i uzrastima

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012. ITF turnir u Milduri
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

SPORT
KANTON SARAJEVO Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a CANTON SARAJEVO Ministry of Pysical Planning and Enviromental Protection

49

Na osnovu Odluke o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a” sa uslovima, kriterijima i postupkom dodjele sredstava, broj 02-05-2181-8/12 od 9. 2. 2012. godine, ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a raspisuje:

JAVNI PO ZIV
za odabir korisnika sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu na poziciji Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a “Projekti-programi iz namjenskih sredstava Federalnog fonda za za{titu okoli{a“ I Predmet javnog poziva Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava prema Odluci o usvajanju Programa utro{ka sredstava utvr|enih u bud`etu Kantona Sarajevo za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 950.000,00 KM. 1. Sufinansiranje projekata i programa na za{titi zraka - sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Smanjenje emisija u zrak Programske aktivnosti: pobolj{anje energetske efikasnosti zamjenom goriva u kotlovnicama i prelazom na gorivo kojim se smanjuje emisija zaga|uju}ih materija u zrak; podr{ka za servisiranje i odr`avanje energetskih postrojenja — posebno opreme od koje zavise emisije u zrak; smanjenje {tetnih emisija iz saobra}aja (poticanje ~istih oblika prevoza, pobolj{anje kontrole i mjerenje izduvnih gasova na saobra}ajnicama); pobolj{anje energetske efikasnosti u javnim institucijama; pobolj{anje kvaliteta zraka obnavljanjem i sadnjom zelenila na mjestima na kojima su izmjerene visoke vrijednosti zaga|uju}ih supstanci. 2. Sufinansiranje projekata i programa upravljanja otpadom — sredstva u iznosu od 300.000,00 KM Cilj: Pobolj{anje usluga prikupljanja otpada i pove}anje stepena recikla`e Programske aktivnosti: priprema op{tinskih planova upravljanja komunalnim otpadom; pro{irenje podru~ja organizovanog prikupljanja komunalnog otpada; pove}anje stepena recikla`e otpada; pobolj{anje selektiranja otpada; saniranje povr{ina na kojima se nalaze divlje deponije; podr{ka stvaranju uslova za kvalitetno upravljanje medicinskim otpadom. 3. Sufinansiranje projekata i programa za{tite prirode - sredstva u iznosu od 350.000,00 KM 4) 5) Izjavu o vlastitom u~e{}u potpisanu od odgovornog lica; Dokaz o registraciji nadle`nog organa (rje{enje o upisu u sudski registar za pravna lica); 6) Uvjerenje o poreskoj registraciji (identifikacijski broj: ID broj i PDV broj) 7) Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama nadle`nih organa — poreske uprave i uprave za indirektno oporezivanje; 8) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema PIO/MIO; 9) Uvjerenje o izmirenim obavezama prema zdravstvenom osiguranju; 10) Uvjerenje da podnosilac prijave nije obveznik PDV (za one koji su oslobo|eni PDV). IV Vrednovanje projekata/programa Vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni poziv vr{i}e posebna komisija Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Komisija razmatra prijave i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje, te zapisnik sa obrazlo`enom ocjenom i prijedlogom dostavlja ministru, koji donosi kona~nu odluku o korisnicima sredstava. Odluka o izboru korisnika sredstava bi}e objavljena na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Prije dono{enja kona~ne odluke o odabiru, Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a zadr`ava pravo od podnosioca prijave zatra`iti dodatna obja{njenja, kao i pravo odbijanja pristiglih prijava bez posebnog obrazlo`enja. Sa odabranim korisnikom sredstava zaklju~it }e se ugovor o me|usobnim pravima i obavezama, te pra}enje namjenskog kori{tenja dobivenih sredstava. Za vrednovanje i rangiranje projekata/programa pristiglih na javni proziv, koristit }e se slijede}i kriteriji: uskla|enost sa ciljevima i aktivnostima kantonalnog plana za{tite okoli{a, jasni i mjerljivi o~ekivani rezultati, jasan i provodiv program i plan aktivnosti, zadovoljavaju}i odnos predvi|enih tro{kova i o~ekivanih rezultata, predvi|eni tro{kovi su neophodni za implementaciju projekta. V Op}e odredbe Prijava za u~estvovanje s obaveznom prate}om dokumentacijom, dostavlja se li~no ili putem po{te na adresu: Kanton Sarajevo Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okoli{a Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1 71 000 Sarajevo u zatvorenim neprovidnim kovertama sa naznakom „NE OTVARAJ — PRIJAVA NA JAVNI POZIV “ Javni poziv objavljuje se na web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba i u dnevnim listovima „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“. Rok za podno{enje prijava na javni poziv je 21 dan, ra~unaju}i od narednog dana od posljednjeg objavljivanja. Prijave s nepotpunom dokumentacijom, podnesene nakon roka i utvr|ene forme, ne}e se razmatrati. Podnosilac prijave mo`e konkurisati sa vi{e projekata/programa, s tim da za svaki projekat/program podnese posebnu prijavu, ali se mogu odobriti sredstva za samo jedan projekat/program u sklopu javnog poziva. Ukoliko jedna koverta sadr`i vi{e projekata/programa, prijava se odbacuje. Sredstva se odobravaju korisnicima za projekte/programe ~ija realizacija ne traje du`e od 12 mjeseci. Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta/programa, kao dokazi o ispunjavanju uslova iz javnog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca. Dokumenti koji se {alju na javni poziv ne vra}aju se podnosicu prijave. Ministarstvo ne snosi nikakve tro{kove podnosioca prijave, nastale sa~injavanjem i predajom prijave, a podnosilac prijave nema bilo kakva prava na naknadu bilo kakvih tro{kova po osnovu u~e{}a na javnom pozivu. Sve dodatne informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033 562-149 ili na E-mail: mira.grgic@mpz.ks.gov.ba. MINISTAR Abid Jusi}, dipl. pravnik

Mervana
Bosanskohercegova~ka teniserka Mervana Jugi} - Salki} plasirala se u finale dublova na 25.000 dolara vrijednom ITF turniru u Milduri (Australija). U paru s Ruskinjom Ksenijom Likinom, Jugi} - Salki} je u polufinalu pobijedila Australke Barty/Peers sa 6:4 6:4. U me~u za titulu rusko-bh. kombinacija }e igrati protiv jo{ jednog doma}eg para Bengson/Calderwood. U singlu Jugi} - Salki} okon~ala je nastup na turniru nakon {to je u 2. kolu pora`ena od Ruskinje Arine Rodionove (278. igra~ice) na WTA listi sa 6:3 4:6 4:6.

Jugi} - Salki} u finalu dublova

WTA turnir u Dubaiju

Cilj: Pobolj{anje upravljanja i za{tite prirodnih resursa Programske aktivnosti: inventarizacija i izrada baze podataka o biolo{koj raznovrsnosti u Kantonu Sarajevo; izgradnja sistema za prihvat i pre~i{}avanje oborinskih voda sa javnih parkirali{ta u slivu izvori{ta za vodosnabdijevanje Sarajevsko polje. II Pravo u~e{}a Pravo u~e{}a na javnom pozivu ostvaruju sva pravna lica koja imaju sjedi{te, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na podru~ju Kantona Sarajevo, pod kojima se podrazumijevaju i organi i tijela dr`avne uprave i jedinice lokalne samouprave. Uslovi koje moraju ispunjavati podnosioci prijava: da podnesu prijavu, u skladu sa objavljenim javnim pozivom, da imaju vlastito u~e{}e najmanje 20% u odnosu na visinu tra`enih sredstava (pod vlastitim u~e{}em podrazumijevaju se nov~ana sredstva, ulaganja u obezbje|ivanje projektne dokumentacije, ulog drugih pravnih i fizi~kih lica vezan za ulaganja, prethodna ulaganja u nabavku opreme, osposobljavanje kadrova, nabavku stru~nih usluga i sl, a o ~emu dostavljaju izjavu odgovornog lica), da jasno preciziraju vrstu projekta/programa, vrstu radova, roba, usluga, koje }e se finansirati predlo`enim projektom/programom, u obrascu za prijavu (ukoliko je uslov za realizaciju sredstava izra|en poseban projekat, isti dostaviti uz prijavne obrasce), da prije zaklju~ivanja ugovora obezbijede odgovaraju}u garanciju za odobrena sredstva (preko 50.000,00 KM), da zadovoljavaju i druge uslove utvr|ene javnim pozivom. III Neophodna dokumentacija Sredstva iz javnog poziva dodjeljuju se na osnovu prijave projekta/programa korisnika i obavezne dokumentacije, a u skladu sa Pravilnikom o utvr|ivanju bli`ih uslova za provo|enje javnog poziva, odlu~ivanje o izboru korisnika sredstava i pra}enje namjenskog kori{tenja sredstava, Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a. Obrasci za prijavu projekta/programa, finansijskog pregleda projekta/programa i obavezna dokumentacija trebaju biti dostavljeni prema redoslijedu iz prijavnog obrasca i poslani u A4 formatu koverte. Obrasci su dostupni na slu`benoj web strani Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okoli{a http://mpz.ks.gov.ba. Prijava u cijelosti mora biti dostavljena u printanoj formi i to u jednom originalu i jednoj kopiji, sa ozna~enim i ovjerenim stranicama od odgovornog lica. Obavezna dokumentacija mora sadr`avati: 1) 2) 3) Popunjen obrazac za prijavu projekta/programa; Popunjen obrazac finansijskog pregleda projekta/programa; Izjavu o namjenskom tro{enju sredstava, potpisanu od odgovornog lica;

Jelena Jankovi} je savladala Samanthu Stosur

Reuters

Jelena Jankovi} je prva izborila polufinale na WTA turnira u Dubaiju, koji se igra za nagradni fond od 2 miliona dolara. Ona je kao osma nositeljica lak{e od o~ekivanog savladala ~etvrtu nositeljicu Samanthu Stosur iz Australije sa 2:0 u setovima (6:4 i 6:2). Odmah nakon nje Poljakinja Agnieszka Radwanska se za ne{to vi{e od sat vremena lako obra~unala sa Njemicom Sabine Lisicki, tako|er sa 2:0 (6:2 i 6:1). U druga dva ~etvrtfinalna me~a sastaju se Caroline Wozniacki (Danska) i Ana Ivanovi} (Srbija) te Julia Goerges (Njema~ka) i Daniela Hantuchova (Slova~ka). Odmah nakon zavr{etka WTA turnira, od ponedjeljka u Dubaiju kre}e i ATP turnir, a titulu brani Novak \okovi}, koji je ovdje trijumfovao u posljednje tri godine.

Jankovi} i Radwanska prve polufinalistkinje

Lotus prekinuo testiranja

Mom~ad Lotusa }e zbog problema sa {asijom propustiti ostatak testiranja u Barceloni te }e se u [paniju vratiti idu}e sedmice na posljednja testiranja uo~i prve utrke u Australiji. Prvog dana testiranja u Barceloni, za volanom Lotusa na{ao se Romain Grosjean, ali nije se dugo zadr`ao u bolidu. Nakon sedam odvo`enih krugova, primije}en je kvar na {asiji novog bolida E20. Lotus je u pauzi izme|u testiranja napravio odre|ene preinake na {asiji, ali se pokazalo da noviteti ne funkcioniraju kako bi trebali. U mom~adi su prvo planirali u Barcelonu dopremiti stariju {asiju koju su koristili na testiranju u Jerezu, ali su ipak odustali od tog plana.

web: http://mpz.ks.gov.ba e-mail: prostorno@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-086,Fax: + 387 (0) 33 562-177 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

50

MALI OGLASI

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/03 i 34/03) i ta~ke III Odluke o utvr|ivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, br. 9/03, 12/03, 7/09, 4/10, 10/10, 14/10, 14/11 i broj: 02/1-38-30896/11 od 29.12.2011. godine), Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog kantona objavljuje

NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM 2 duluma zemlje, sa devastiranom ku}om u okolini Banja Luke, za sli~no u okolini Sarajeva. Tel: 061/835-110.sms MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na ^obaniji u privatnoj ku}i za stan u centru uz na{u doplatu. Tel. 063/693-280.k MIJENJAM stan od 52m2 u Sarajevu za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542-668.k

IZDAJEM ku}u kod Katedrale, 200m2, ul. Ferhadija. Mob. 061/214-899.k POSLOVNI prostor, zgrada Loris, 70m2, mejta{-Buka, 1 sprat, 80m2, 1.400 KM, Ilid`a 50m2, pos. prostor, sve namjene, 500 KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177-684.k IZDAJEM na Ilid`i-Lu`ani dvosoban stan 47m2 adaptiran luksuzno namje{ten 400KM. tel. 061/177-610.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Otoci, Ul. Grada~a~ka kod Merkatora 350KM. Tel. 061/902-146.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM gara`u u zgradi, Fetaha Be}irbegovi}a-Kvadrant. Mob. 062/326-484.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55m2 za jednu zaposlenu osobu, 5 minuta od Katedrale, cijena 400KM. Tel. 061/488-033.k IZDAJEM prostor 50m2 za biro, radionice, servise, prizemno, Odoba{ina. Tel. 061/357-786.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta, Ul. Kulovi}a. Tel. 061/275-666.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. Tel. 033/227756, 033/677-719.k IZDAJEM sobu sa centr. grijanjem, kablovska, zaposlenom mu{karcu kod Merkatora. Tel. 659-895, 063/762-092.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku kod bolnice Ko{evo. Tel. 061/270-026.k IZDAJEM jednosoban sta sa gara`om kod OHR-a strancu ili zaposlenoj osobi, 450KM. Tel. 061/323347.k IZDAJEM gara`u u Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, Marijin dvor. Mob. 062/878018.k IZDAJEM gara`u 15m2 na Marijin dvoru, ul. Te{anjska. Mob. 061/273-995.k IZDAJEM stan 50m2, posjeduje i parking prostor, u blizini Latinske }uprije. Mob. 061/506-368.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija kod picerije Galija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM jednosoban stan kod OHR-a i dvosoban u Centru. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM pos. prostor 36m2, preko puta Suda, [enoina 6. Mob. 062/326-886.k

J AV N I O G L A S
za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh”

I Objavljuje se javni oglas za imenovanje predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove Za{ti}eni pejza` “Konjuh” (u daljem tekstu: Javne ustanove) i to: - dva (2) ~lana se imenuju iz reda osniva~a (od kojih se jedan imenuje za predsjednika), - jedan ~lan se imenuje iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi. Ukoliko se jedan ~lan ne bude mogao imenovati iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Javnoj ustanovi, isti }e se imenovati kao predstavnik osniva~a. Upravni odbor Javne ustanove nadle`an je da: - donosi pravila Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - donosi pravilnik o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Javnoj ustanovi u skladu sa va`e}im propisima, - donosi cjenovnik o visini naknada za izvr{ene usluge, uz saglasnost Ministarstva prostornog ure|enja i za{tite okolice, - donosi druge op}e akte u skladu sa va`e}im propisima, - donosi godi{nji program rada Javne ustanove i nadzire njegovo izvr{enje, - imenuje i razrje{ava direktora Javne ustanove uz saglasnost Vlade Kantona, - usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, - utvr|uje plan rada, - odlu~uje o kori{tenju finansijskih sredstava, - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, - usvaja izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava pitanja odnosa sa osniva~em, - odgovara osniva~u za rezultate rada Javne ustanove, - podnosi osniva~u, najmanje jedanput godi{nje, izvje{taj o finansijskom poslovanju, - rje{ava u drugom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika Javne ustanove, - donosi pojedina~ne akte Javne ustanove u skladu sa va`e}im propisima, - obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i op}im aktima Javne ustanove. Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora imenuje Vlada Tuzlanskog kantona na period od ~etiri (4) godine s tim da mogu biti ponovno imenovani po isteku mandata, a najvi{e dva puta uzastopno. II Kandidat za imenovanje na poziciju predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora iz ta~ke I ovog oglasa mora ispunjavati slijede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njenje pozicije (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, - da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH („Slu`bene novine FBiH“, broj: 70/08). Pored ispunjavanja op}ih uslova, kandidat mora ispunjavati i slijede}e posebne uslove i kriterije: - da ima zavr{enu vi{u, odnosno visoku stru~nu spremu, - da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, - da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, - da nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi, - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa navedene pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, - da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u, - da nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton.

III Kandidat je du`an uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova, tra`enih ovim oglasom i to: - uvjerenje o dr`avljanstvu ili ovjerena kopija CIPS-ove li~ne karte - ne stariji od tri mjeseca, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena kopija CIPSove li~ne karte, - uvjerenje da nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao posljedica disciplinske mjere - ne starije od tri mjeseca (za kandidate koji rade ili su radili u organima dr`avne slu`be), - ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo - ne starija od tri mjeseca, - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH - ne starija od tri mjeseca, - diplomu ili uvjerenje o diplomiranju, - uvjerenje nadle`nog organa o radnom sta`u iz kojeg je vidljivo da kandidat ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva nakon sticanja vi{e, odnosno visoke stru~ne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Javnoj ustanovi - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, a ukoliko jeste ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora, ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja - ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor ili ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u ne starija od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije direktor javne ustanove koja se finansira iz kantonalnog bud`eta ili kantonalnog vanbud`etskog fonda, odnosno da nije predsjednik ili ~lan {kolskog odbora u {kolama ~iji je osniva~ Tuzlanski kanton - ne starija od tri mjeseca. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidati su du`ni dostaviti kada budu kona~no imenovani za predsjednika, odnosno ~lana Upravnog odbora Javne ustanove. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Kandidati zaposleni u organima dr`avne slu`be koji u|u u u`i izbor i budu pozvani na intervju, prilikom obavljanja intervjua du`ni su prilo`iti rje{enje kojim je kandidatu data pisana saglasnost od rukovodioca organa dr`avne slu`be za obavljanje dopunske djelatnosti. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Prigovor se podnosi odgovornom javnom slu`beniku a kopija se dostavlja ombudsmenu za ljudska prava Federacije BiH. IV Prijavu sa tra`enom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja oglasa. Oglas }e biti objavljen u Slu`benim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i dnevnom listu „Oslobo|enje“. V Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti putem po{te preporu~eno ili na pisarnici Ureda za zajedni~ke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na adresu: TUZLANSKI KANTON Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Slatina broj 2, 75000 Tuzla. Sa naznakom: „PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE UPRAVNOG ODBORA JU ZA[TI]ENI PEJZA@ KONJUH” - NE OTVARATI Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane.

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360-084.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan u zgradi, namje{ten na du`i period, agencija. Tel. 061/925-649. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada-Novo Sarajevo, cen. grijanje, izlog, prizemlje, pogodan za sve djelatnosti. Mob. 061/344365. 946

IZDAJEM dvoiposoban stan, eta`no centralno grijanje, kablovska, Novopazarska, kod policijske akademije Tel: 033 /238-408, 063/165119.sms IZDAJEM ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar kod Pivare, samcima. Mob: 061/320-843.k IZNAJMLJUJEM nenamje{ten stan 75m2 iza Parlamenta na Vilsonovom.Tel:061/431-757.k IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM dvosoban prazan stan, I sprat Dobrinja C5 kod Merkatora. Tel. 033/442-998, 061/525795.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033/533-123.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k DVOIPOSOBAN namje{tan, ^obanija, 500KM, dvosoban namje{ten, D`eneti}a ^ikma, Jezero i Grbavica, 500 KM. Mob. 061/142-704.k

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.
NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon. Tel: 061/809-319.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM extra sre|en i namje{ten apartman, u strogom centru, za jednu osobu, 500 KM (uklju~ene re`ije). Mob. 061/205-235.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno. Mob. 061/897-959.k PO^ETAK Bistrika, izdajem jednosoban namje{ten stan, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k TUZLA ku}a kod Jalske d`amije dvojna, dva ulaza, dva dvosobna stana, dvije garsonjere, ~etiri gara`e, 70m2 tarasa, 550m2 ba{te, cijena 500.000 KM.Tel. 070 232 507, mob.062/010-842, 033/410-632. sms PRODAJEM stan, Gornje Ciglane, 82m2, I sprat, adaptiran, namje{ten, povoljno. Mob. 061/203-640.k PRODAJEM ili izdajem pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640.k ^ETVOROSOBAN renoviran stan 109m2 u epicentru, prvi sprat, eta`no grijanje. Tel. 033/201-221 i 062/921-419.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STAN u centru, Bare, Juki~eva 53m2, VI sprat, lift, dvosoban, 2 balkona, centralno, sun~an, 106.000KM. Tel. 062/334-371.k TROIPOSOBAN stan Trg zavnobiha, II kat, 77m2 + balkon, cijena fiksno 105.000KM. Tel. 066/801-737.k A. POLJE, S. Fra{te 71m2, 4 sprat, nova stolarija, c. grijanje, 1480 KM/m2. Tel. 066/801-711.k S. GRAD, Logavina, jednosoban 29m2, I sprat, useljiv, 62.500KM. Tel. 061/702-881. STAN na Otesu, Ul. Trg ote{kog bataljona, VI sprat, adaptiran 77m2 + gara`a 17m2, 105.000KM i Dobrinja 5 ul. Sulejmena Filipovi}a VII sprat 77m2, 1500KM/m2. Tel. 065/819-136. STAN na Vracama, Ul. Avde Sanailovi}a, I sprat 88m2 + 2 balkona, potrebna kompletna adaptacija, 1500KM/m2. Tel. 062/907-831. ^ENGI] VILA Ul. D`emala Bijedi}a, 15 sprat, 73m2, 1700KM/m2, ^. Vila, F. Hauptmana, I sprat, 37m2, 43.000 eura. Tel. 061/177-556. BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA III, dvosoban 57m2, grijanje, lift, balkon. Mob. 061/146298.k MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan 34m2, Grada~a~ka, ^. Vila II, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-013.k
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 199835 11 P Sarajevo, 16. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Merdanovi} Vesna, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH d.d. Sarajevo, protiv tu`enih PE[I] ZDRAVKO, Ustipra~a, Centar I BB, MIOV^I] PREDRAG, Vi{egrad, Vojvode Stepe 9, PERENDIJA DRA@AN, Vi{egrad, Kralja Petra I i JAKOVLJEVI] SLOBODAN, Rogatica, Srpske sloge 26, radi isplate duga, objavljuje slijede}i

MALI OGLASI
POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649.k PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011.k PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom Trg Heroja, 60.000 KM. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom Azize [a}irbegovi}. Tel: 065/021-556.k PRODAJEM poslovni prostor, 80m2 na ^ar{iji Bravad`iluk.Tel:065/021-556.k. PRODAJEM stan 86m2 Marcela [najdera nova gradnja velika terasa, parking. Tel:061/188-846.k PRODAJEM stan u Centru Kemal Begova Ko{evo adaptiran troiposoban, ba{ta i dio tavana. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stanove na Marindvoru 111m2,117m2, 75m2, sa dva parking mjesta. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima 2 stana 100m2 i dva poslovna prostora oku}nica 400m2. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stan na Grbavici I 76m2 II kat, lift adaptiran luksuzno. Tel. 061/188-846.k. PRODAJEM stan na Otoci 90m2 troiposoban Fetaha Be}irbegovi}a VP. ispod prodavnice i gara`e 1500m2. Tel.061/188-846.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k NEUM, stan 55m2, pogled na more, ul. Dalmatinska 1/III, 45.000 eura. Mob. 061/205-235.k HRASNO, A. B. [imi}a, 58m2, I sprat, lift, cen. grij. 110.000 KM. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000KM/m2. Tel. 061/701-044.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505.k BRANILACAgrada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM gara`u na Marijin dvoru, ul. Kranj~avi}eva (za manje automobile, 11m2). Mob. 061/188-270.k BREZA-Mahala, ku}a u izgradnji iza Mahalskog doma, na parceli 500m2, sa gra|. dozvolom, vl. 1/1, 45.000 KM. Mob. 061/473-179.k PRODAJEM trosoban stan 79m2 Ul. @eljezni~ka-Ilid`a kod Pejtona. Tel. 061/101-950.k PRODAJEM stanove u centru 40m2 i 45m2, Marin Dvor 80m2, Grbavica, Ilid`a 52m2, Ned`ari}i 59m2. Tel. 061/865-001.k PRODAJEM trosoban stan 81m2 na I spratu u odli~nom stanju, Ul. Alipa{ina. Tel. 061/823-546.k PRODAJEM vikend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229 m2, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72m2, II sprat, dvostrano orjentisan ili mijenjam za manji. Tel.062/093-888.k STAN ^obanija, 84m2, I kat, Alipa{ina, 75m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Breka, 103m2, dvoeta`ni i 79m2, II kat. Mob. 061/299-911.k STAN Ciglane, 79m2, 73m2, Bolni~ka, 77m2. Mob. 061/299-911.k PRODAJEM ili mijenjam za dvosoban stan, dva poslovna prostora, ukupne povr{ine 170m2 u Dobrinji 3, vrlo povoljno. Mob. 061/135-356.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2 u Sarajevu, ul. Branilaca Sarajeva. tel. 445-371 poslije 15 sati.k DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505.k DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505.k RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u odli~nom stanju, lokacija izuzetna, 5 minuta od Katedrale, 200m2 i gara`a, cijena 2200KM/m2. Tel. 061/488033.k PRODAJEM manju ku}u nova oku~nica 150m2 bli`e centru. Tel. 061/358-772.k PRODAJEM stan 121m2, 2500 KM/m2, Dalmatinska-centar, vp, mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533.

51

ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796.k NOVOGRADNJAul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM stan 89m2, 1/1, centar, 1 sprat, M. Spahe 8. Mob. 061/229-086.k RESTORAN 157m2, Ko{evsko brdo, mo`e i za druge svrhe. Mob. 061/460-150.k KU]E: Pofali}i, Alifakovac, A. Jabu~ice, Kasindolska. Mob. 061/460-150.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/ 920-814.k SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966.k

PRODAJA
PRODAJEM prostor 30m2, prizemno, gornji dio Ciglana. Mob. 061/357-786. 1125

PRODAJEM stan 52+5 Aleja lipa br. 66, odli~no stanje, cijena 102.000 KM fiksno. Mob. 062/334-046.sms

OGLAS - PO ZIV
Pozivaju se I-IV-tu`eni kao stranke na pripremno ro~i{te - ro~i{te za glavnu raspravu za dan 16. 3. 2012. godine u 14 sati, pred ovaj sud u sobu broj: 325/III. NAPOMENA: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l.79, 80. ZPP-a). Tu`eni mo`e najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`itelj, a bio je uredno obavije{ten, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. stav 2. ZPP-a). DOSTAVA se smatra objavljenom protekom od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Merdanovi} Vesna

52

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
NEKRETNINE
PRODAJEM pe} za cen. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973-852.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“, fiksno 100 KM. Tel. 061/194-929.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.k PRODAJEM crnu dugu bundu, od zeca, iz Njema~ke. Mob. 061/159-507.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061/243-891. HITNO prodajem harmoniku „Guerini“ superior 2, 120 basova, dupla kabina, skoro nova. Mob. 061/135-356.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM prozore. Mob: 061/869-396.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM profi video Sony kasete Betacam SP od 20 i 30 minuta. Tel. 061/903-457.k PRODAJEM ukrasni `enski okovratnik prirodno krzno-lisica. Tel. 061/903-457.k PRODAJEM `ensku bundu, prirodno krzno, rakun vel. 42. Tel. 061/903-457. PRODAJEM pe} na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128.k SVJE@A i ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom.=8 KM, besplatna ku}na dostava. Mob. 066/823-749.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. Tel.061/304-714.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. Tel. 524-973.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel: 546-456.k KUPUJEM umjetni~ke slike, sablje, satove, ordenje, belenzuke, baklje i ostalo. Tel. 061/965-126.k KUPUJEM certifikate, dionice, obveznice, stare devizne {tednje i ratne od{tete, odmah pla}am. Tel. 0616/191-935. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, zubarsko zlato i zlatne satove, najvi{e pla}am. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice obveznice isplata odmah. Tel. 062/451-791.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE
SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na dragog brata i ujaka

voljenom amid`i}u i plemenitom ~ovjeku

PRODAJA
CENTAR, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84m2, VP, gara`a, 215.000 KM. Mob. 065/061-966.k VRACA, ku}a sa 3 stana, pl. grij. 600m2 oku}nice, 110.000 KM. Mob. 065/061-966.k STANOVI: 154m2, 117m2, 105m2, 100m2, 94m2, 90m2, 87m2, 80m2, 75m2, 70m2, 66m2, 65m2, 59m2, 40m2, 39m2, 30m2. Mob. 061/460-150.k

HIMZU (AVDIJE) ]ATOVI]U

TEUFIK RED@EPOVI]
1990 - 2012.

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.apple inphone.Mob. 062/695-695.k

Neka Ti dragi Allah d`. {. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Prof. dr. Sejdo ]atovi} sa porodicom
1180

S tugom `ivimo protekle godine i ~uvamo lijepe uspomene. Sestra Nad`a i sestri} Hajdar
471

ZAPOSLENJE
ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara, inf.na. Tel: 066/999-012.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. Mob. 061/497-138.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 063/036-955.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 062/940550.k

VOZILA
PRODAJEM Toyotu RAV, 4. 2008.god. benzin, 29.900 KM. 061/795-449.sms PRODAJEM karavan Mercedes 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5+2. Mob. 063/879-720.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518.k PRODAJEM Golf 3 automatik benzinac, 1,8, 1997. god strane tablice, euro 2, 2000 KM. Tel. 062/858-532.k RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101-899.k PRODAJEM kiju, god. 2000. limuzina 1/3, ispravna, povoljno. Mob. 061/897-959.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536765 i 061/134-544.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518.k

PROFESORICA matematike, fizike i hemije instruira sve {kole i fakultet. Mob: 061/188-451, 033/235-141.sms TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k TEPSER S.O.D. Profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kamene podove (za{tita). Mob. 061/524-461, 033/200-003.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo, 8 sati-24 sata, u N. Sarajevu, a mo`e i more. Mob. 062/316-973.k VODOINSTALATER sa 30. god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja, pro~epljenje odvoda. Tel. 535-659, 062/139-034.k KERAMI^ARSKE usluge. Tel. 061/460-606.k

MOLERSKE usluge nudimo: gletovanje, moleraj, stolarija, radijatori, tapete i sve ostalo po dogovoru. Mob. 061/219-768, 456-979.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~ese, vodokotli}e, sifone, ventile, umivaonike, itd. Mob. 061/205-803, 066/973-793. INSTRUKCIJE iz matematike, za sve {kole i fakultete, dolazak na adresu. Mob. 062/391-715.k Moler radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno.Tel: 062/073-760 i 033/630-331.k VR[IM korekcije odje}e, kod tramvajske stanice u Pofali}ima. Tel. 06/842-319.k DAJEM ~asove iz matematike i statike |acima i studentima uspje{no. Tel. 061/858-228, 033/526-945.k TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz garanciju. Tel. 061/156728, 061/926-560.k NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u njema~koj. Tel. 061/537-739.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, umivaonike, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803.k 066/973-793.k PROF. Francuskog ovla{teni sudski tuma~ — prevodi s ovjerom, instrukcije, maturski radovi itd. Tel. 061/480-069. KERAMI^ARSKE usluge moleraj postavljanje elktroinstalacija i laminata. Tel. 062/466-093.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k TREBA vam vrhunski i kreativni web ili grafi~ki dizajn. Tel. 061/313243.www.artdesingestudio.com PARKETAR, ugradnja svih vrsta parketa, obrada i lakiranja, povoljno. Mob. 061/827-492.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545888.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazim na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306.k

KOMBI prevoz putnika, manje selidbe. Mob. 061/500-622.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k DAJEM instrukcije iz matematike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136248 i Tel. 033/219-761.k BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779.k SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315.k VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677.k MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/571-361.k

USLUGE
„VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948. 001

SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882. 001

VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Tel. 065/733-400.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno.Tel.062/073-760 i 033/630-332.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater, radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika, sanitarije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, itd). Mob. 061/132-149.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k INSTRUKCIJE iz matematike, uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061/506-755.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600-514.k INSTRUKCIJE iz matematike, za sve |ake i studente, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. Mob. 062/569-444.k

„DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948. 001

OSTALO
PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704.k PRODAJEM cijepana bukova drva, ugalj.Tel:061/247-186, i 061/785-535.k PRODAJEM lova~ku pu{ku, povoljno. Mob. 0617897-959.k PRODAJEM stan 89m2, 171, centar, 1 sprat, M. Spahe. Mob. 061/229-086.k

MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604. 1136

KUPOVINA
KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel. 065/869- 608.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne i ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 456-505, 061/214-405.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, suhozlatice, }avrme. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k

MIKADO d.o.o. Al. `aluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC i AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033/655-600 i 061/551-515 www.mikadobh.com 398

NOVO U PONUDI!!! Izrada vizitki (100 komada=10 km),prodaja polovnih ra~unara, servisi ra~unara, instalacije sistema, antivirusi, web hosting, dolazak na adresu. Tel. 061/700-863.sms ^UV LAbih djecu u va{em stanu, na A podru~ju Dobrinje, imam iskustvo i preporuku. Mob. 062/682-399.sms AUTO-prevoz kombijem, namjestaj, selidbe, odvoz {ute i kabastog otpada, obezbije|ena radna snaga, jeftino. Mob. 061/378-166.sms

RAZNO
KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244417.k

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.
...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE

53

na na{e drage roditelje

had`i MENSUR (IBRE) ADILOVI]
preselio na ahiret u ~etvrtak, 23. februara 2012, u 45. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. februara 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Mersija, k}erke Nejra, Hanadi i Lamija, majka Vasvija, otac Ibro, sestra Memsuda, brat Elvedin, daid`a Ramo, tetke Habiba i Zlatija, amid`a had`i Ahmed i dajnica Kanija sa porodicama, punac had`i Ismo, svastike Mirsada i Mediha sa porodicama, te porodice Adilovi}, Majstori}, D`indo, Ku{e{, Bajraktarevi}, Homora{, Mulahmetovi}, Pecikoza, Ra`anica, Svraka, Suba{i}, D`uho, Pita, Jakubovi}, ]erani}, Borovac, Paldum, Sari}, Pilav, Spahi}, [abanija, ]ato, Biber, Kamenica, Had`iabdi}, Omeragi}, Sulejmanpa{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Ul. Muse ]azima ]ati}a 2/V. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa autobuskog stajali{ta Bare sa polaskom u 13 sati, sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima: Marindvor, Pofali}i, Malta, Otoka, Alipa{ino Polje i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

DRAGU (CVIJANA) ZARI], ro|. GLUHOVI]
15. 6. 1934 - 11. 3. 2011.

16. 12. 1927 - 27. 2. 1991.

MILOJE (DRAGA) ZARI]

Godi{nji parastos obavi}e se u crkvi Svetog preobra`enja na Pofali}ima, Novo Sarajevo, u nedjelju, 26. februara 2012. godine, u 11 sati. S ponosom i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na Vas. K}eri sa porodicama: Sanja Zari} - Telibe}irovi}, Radojka \ulabi}, Mirjana Be}irba{i}
469

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da nas je 23. februara 2012. u 82. godini napustio na{ dragi suprug, otac i djed

Dvadeset ~etvrtog februara 2012. godine navr{ava se godina otkako nije sa nama na{ dragi otac, punac i deda

BRANKO (VLADE) VUKOVI]

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Sahrana }e se obaviti 24. februara 2012. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare iz pravoslavne kapele. O`alo{}ena porodica
000

JOSIP KUHANEC
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. K}erka @ana, zet Enver i unu~ad Merima i Faris
470

MENSAD MEMSO (EMINA) HAND@I]
preselio na ahiret u petak, 17. februara 2012, u 62. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. februara 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Ferida, sin Armin, k}er Arijana, sestra Mediha, bra}a Enes, Fahrudin i Sead, zet Kenan, punica Mejra, {ura Vehbija sa porodicom, bad`o Suad, svastike Vahida i Zahida, brati}i, sestri}i, sestri~ne, teti}i, teti~ne, te porodice Hand`i}, [ljivo, [alja, Grci}, Pilica, Lizde, Konakovi}, Papi}, Huseinovi}, Potogija, Avdiba{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 14 sati, Ul. Azize [a}irbegovi} 128/V, Hrasno. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti sa polaskom u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kumu i plemenitom ^OVJEKU
SJE]ANJE

HIMZI ]ATOVI]U

EMINA (MUSTAFE) ZVIZDI], ro|. HASANBEGOVI]
24. 2. 1989 - 2012.

MALIK (HAMIDA) ZVIZDI]
9. 2. 1990 - 2012.

Neda i Milo{ Gajanovi}
Djeca
1179 1178

POSLJEDNJI POZDRAV
POSLJEDNJI POZDRAV

OSLOBO\ENJE

majci na{eg kolege

ro|aku

D@EMALU PLEHU
Zlatko Deli} sa porodicom
71120

[EFIKA MEHMEDAGI], ro|. VRANI]

AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING

D`emala Bijedi}a 185

Na~elnik i uposlenici Op}ine Novo Sarajevo
001

Tel/fax: 472-899 i 472-901

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
TU@NO SJE]ANJE

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI]
5. 1. 1954 — 22. 2. 1993.

KERIM (EDNANA) HAD@IALI]
12. 1. 1985 — 27. 2. 2009.

Neka Vam dragi Allah d`.{ podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Volim Vas neizmjerno! Supruga i majka Nermina Tevhid }e se prou~iti 24. februara 2012. godine u Sara~-Ismailovoj d`amiji iza jacija-namaza.
468

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

TU@NO SJE]ANJE

BAHRIJA SENDI], ro|. BLA@EVI]
preselila na ahiret u srijedu, 22. februara 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. februara 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Jasminka, unuka Ad`emina, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

EDNAN (SULEJMANA) HAD@IALI]
5. 1. 1954 — 22. 2. 1993.

KERIM (EDNANA) HAD@IALI]
12. 1. 1985 — 27. 2. 2009.

Nedostajete nam neizmjerno! Va{i: tetka Suvada, tetka Mina, tetka Zijada i tetak Ilijas, daid`a Asim, Aida, Harun i Lejla
468

POSLJEDNJI POZDRAV
U petak, 24. februara 2012. godine, navr{avaju se 52 dana od kada je preselila na ahiret na{a voljena

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je nakon duge i te{ke bolesti 22. februara 2012. u 83. godini preminuo

dragom tetku

had`i MUNIBA HIBA D@UVO, ro|. ZIMI]

VINKO (CVITANA) ZOVKO

Tevhid }e se prou~iti istog dana u petak, 24. februara 2012. godine, poslije d`uma-namaza u 13 sati u d`amiji ^obanija. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet, a tvojoj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Porodica
002

ALJI AVDI]U
Vesna, Vanesa i Sini{a
1175

Sahrana }e se obaviti 24. februara 2012. godine u 12.15 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: supruga Jelka, k}erka Davorka, sin Darko, brat Miljenko sa porodicom, snaha Snje`ana, zet Mirza, unu~ad Ines, Filip, Lukas i Damir, porodice Stojanovi}, Ba{karada i Softi}, Ligata Zumra, Trgo Muamer i ostala rodbina i prijatelji
000

POSLJEDNJI POZDRAV SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV na{em biv{em radnom kolegi

dr. NEDIMU [KALJI]U
izuzetnom studentu, asistentu, kolegi, a nadasve izuzetnom ~ovjeku. Porodici upu}ujem iskrenu su}ut i `elim da smognu snagu da prebole iznenadni gubitak. Prof. Rajman
1171

MARSELA [UNJI] - CERI]

BOGDAN BOLE STOJADINOVI]

S po{tovanjem,

S ljubavlju, Elbisa
88104

Razvojni program Ujedinjenih nacija United Nations Development Programme
001

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i susjede da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

JOSIP KROCKER

preminuo 22. februara 2012. godine. Sahrana }e se obaviti 25. februara 2012. godine u 11.30 ~asova na gradskom groblju Bare. Tuguju}i: sin Zlatan, obitelji Krocker, Mandi}, Tu{kan, Stani}, Boltek, Nem{i} i [a{ek.
1173

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{ dragi

ALJO (AVDE) AVDI]

preminuo 22. februara 2012. u 90. godini. Sahrana }e se obaviti u subotu, 25. februara 2012. godine, u 10.45 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni. supruga Minka, sin Neboj{a, snaha Vi{nja, unuci Sr|an i Mirjana, bra}a Hilmo, Nijazija i Fevzija, porodice Avdi}, ]emalovi}, Radon~i}, \ukanovi}, ^eki}, D`e{evi}, Petrovi}, Nuhbegovi} i Alajbegovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. 1175

POSLJEDNJI POZDRAV

... za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

na{em dragom zetu i tetku

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga mama, nana, punica i svekrva

HIMZI ]ATOVI]U

[EFIKA (ISLAM-AGE) MEHMEDAGI], ro|. VRANI]
preselila na ahiret u ~etvrtak, 23. februara 2012, u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. februara 2012. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare.

Porodice Had`ovi}, Ustamuji}, Kazazi}
ZV

O`alo{}eni: sin Amir, k}erka Arijana, snaha Amela, zet Sead, unuci Amar i Mak, brati~na sa porodicom, sestri}i i sestri~na sa porodicama, jetrve sa djecom, porodice Mehmedagi}, Vrani}, Aganovi}, Vodopi}, Mufti}, ^olakovi}, Ibri~evi}, Had`i}, D`and`anovi}, Daid`i}, Hused`inovi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Logavina br. 26. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u Bakijskoj d`amiji. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH.
002

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNI POZDRAV

na na{eg dragog i nikad pre`aljenog

na{em dragom i plemenitom

SJE]ANJE

na drage roditelje

SADIKU ([ERIFA) SADIKOVI]U
iz Ljubu{kog

HAMDIJU (MUSTAFE) BATINI]A
24. 2. 1999 — 24. 2. 2012.

Bio si oli~enje dobrote. Ostaju nam lijepa sje}anja. Tvoji: Kemo, Vesna sa porodicom i Diana sa porodicom
88400

ZORA LON^AR
24. 2. 1982 - 24. 2. 2012.

KRSTO LON^AR
28. 8. 1990 - 24. 2. 2012.

Vje~no }e{ ostati u na{im srcima. Porodica
1169

Va{i najmiliji
AX

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) ...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

TU@NO SJE]ANJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

D@EMAL (OMERA) PLEH
preselio na ahiret u srijedu, 22. februara 2012, u 52. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. februara 2012. godine, u 14 sati na mezarju Vlakovo (Aleja veterana). O`alo{}eni: supruga Jasna, sin Adel, otac Omer, majka Envera, brat Hajrudin, snaha Amira, brati~na Ajla, brati} Ajdin, amid`a Ramiz i amid`inice, tetka Avnija, daid`a Muharem, amid`i}i, amid`i~ne, daid`i}, daid`i~na, teti}i, teti~ne, {ura Darko sa porodicom, te porodice Pleh, Ali}, Sabo, Gubaljevi}, Had`imuratovi}, Muratovi}, Deli}, Kari}, Skenderovi}, Maletovi}, Ma{o, Omeragi}, Muhovi}, Mud`elet, Bajri}, Dedi}, Hercegli}, Ga{ovi}, Maksi}, Bahtanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u Istiklal d`amiji na Otoci. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred de`urnog marketa - Ko{evsko Brdo sa polaskom u 13 sati, sa zaustavljanjem na usputnim autobuskim stajali{tima. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

RU[ID (EMRE) RED@EPAGI]

SANJIN (DU[KA) BJELO[
25. 2. 2000 — 25. 2. 2012.

preselio na ahiret u srijedu, 22. februara 2012, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. februara 2012. godine, u 14.15 sati na mezarju Kova~i - Hrasnica. O`alo{}eni: supruga Hajrija, k}erke Dijana i Emira, unuk Din, zetovi Namik i Sead, brati}i Ragip, Omer, {ura Behmen, te porodice Red`epagi}, Had`imu{ovi}, Omeragi}, Had`i}, Gu{mirovi}, [abovi}, Had`ialijagi}, Bander, [arkinovi}, Olevi}, Ba{i}, Kulenovi}, Kuraja, \ukanovi}, Ra{i}, Radon~i}, Ferovi}, Zukanovi}, Bjelak, Alibabi}, Lagumd`ija, kumovi Leki}i i Fetahovi}i, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 14.15 sati, Ul. Maria Mikuli}a 91, Ko{evsko Brdo. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Zemaljskog muzeja, sa polaskom u 13.15 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Svima koje si ti volio i onima koji su tebe voljeli mnogo, mnogo nedostaje{. Porodica i prijatelji
1121

SJE]ANJE Dvadeset petog februara 2012. navr{ava se tu`na godina od kada sa nama nije na{ voljeni suprug, otac, brat, dedo, amid`a, daid`a, punac i zet

SALKO (VELIJE) TANOVI]
25. 2. 2011 — 25. 2. 2012.

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Ljubav prema tebi, tvoj dragi lik s vrlinama koje ~ovjeka krase i pregala{tvo za na{u sre}u s ponosom i zahvalno{}u nosimo u na{im srcima.

HIDAJETA (VEJSILA) PINTOL, ro|. DEDOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 22. februara 2012, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. februara 2012. godine, u 14 sati na mezarju Turovi - Trnovo. O`alo{}eni: suprug Izet, sin Suad, k}erka Suada, unuk Tarik, unuka Asja, zet Veli} Nermin, snaha Mirela, brat Murat, sestre \ula i Selma, brati}i i sestri}i, te porodice Pintol, Dedovi}, Veli}, Mehani}, Ku~uk, Mulaomerovi}, Mulaosmanovi}, Lokvan~i}, Hromo, Had`i}, Kadri}, Hod`i}, Leka, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u mesd`idu Turovi - Trnovo. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred Dru{tvenog doma Hrasnica sa polaskom u 13 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima: terminal Ilid`a i Ned`ari}i. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

DERVI[A CURA HAJDAREVI], ro|. POTURKOVI]
preselila na ahiret u srijedu, 22. februara 2012, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 24. februara 2012. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}erke Dervija Hana, Mejra Sada i Fatima, snaha Fadlija, zetovi Rasim, Ahmo i Avdo, unu~ad Mubera, Edin, [ejla, Belma, Bernisa, Enisa, Merima i Amela, praunu~ad Imran, Arslan, Daris i Faris, brati} Vahid, brati~ne Majda i Salema, djeveri}i Vahid, Ibro, Osman i Sakib, djeveri~ne Hanku{a, Vahida i Sakiba, te porodice Hajdarevi}, Poturkovi}, Bu~aj, Fako, [enderovi}, Hasanagi}, Bradari}, Madar, White, Alibegovi}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i merhume u ulici Hrastovi br. 22.
000

Neka ti je vje~ni rahmet. Supruga Safeta, k}eri Jasna i Indira sa porodicama Hatma-dova prou~i}e se 24. februara (petak) prije d`uma-namaza u d`amiji Provare, Hamzalina br. 2.
1099

Dvadeset ~etvrtog februara 2012. godine navr{ava se {est mjeseci od kada nas je napustio na{ dragi

MUJO MLIVI]
SJE]ANJE Dvadeset drugog februara navr{ilo se ~etrnaest godina otkako nije sa nama na{a draga
SJE]ANJE na na{u voljenu prijateljicu Uvijek u na{im mislima i srcima, s ljubavlju i po{tovanjem. Supruga Mina, k}erka Bisera, sin Nehru, zet Mladen, snaha Amela i unu~ad Lea, Lejla i Dado

HIDAJETA OBRVA[I], ro|. KAPETANOVI]
22. 2. 1998 - 22. 2. 2012.

BILJANU LU^I]

465

POGREBNE USLUGE MARTINOVI] SARAJEVO
Kompletne pogrebne usluge za sve konfesije. Usluge obavljamo na svim gradskim grobljima, kao i na grobljima {irom BiH. Dovozimo umrle iz cijele Europe u roku 24 sata. Obavljamo ekshumacije i kremiranje. Vr{imo preuzimanje 0-24 svakim danom, sa uslugama na{e mrtva~nice. Kada Vam je najte`e, mi smo tu da Vam pomognemo! Tel. 00 387 33 468-380
1159

Te{ko je na}i rije~i za na{u tugu i prazninu koja nas je ispunila.

Sa vje~nom ljubavlju ~uvamo je u na{im srcima. Njeni najmiliji
AX

Ostalo nam je samo sje}anje na tebe. Elica i Branko, Raba i Kruno

Mob. 00 387 61 191-010
464

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.
TU@NO SJE]ANJE na na{u ~lanicu Dvadeset osmog februara 2012. godine navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada je zauvijek oti{ao na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Dvadeset petog februara 2012. navr{ava se godina od smrti supruga, oca i djeda

ILIJA ILI]

Tvoja ljubav i pa`nja koju si nam pru`ao ~itav svoj `ivot trajno }e `ivjeti u na{im srcima.

FATIMU FATU SAKI]
Uvijek }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. S ljubavlju, Forum `ena SDP Novi Grad
1168

U subotu, 25. februara, u 11 sati posjetit }emo tvoju vje~nu ku}u na groblju Vlakovo. Voli te, tvoja porodica
1166

U nedjelju, 26. februara 2012, navr{i}e se godina otkako nije sa mnom moj dragi tata

HIMZO (NAZIFA) BRANKOVI]
Sa ogromnom ljubavlju i velikim po{tovanjem zauvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima kroz najljep{a sje}anja i uspomene. Hatma-dova prou~it }e se u Begovoj d`amiji 25. februara 2012. godine (subota) iza podne-namaza u 12.20 sati.

TU@NO SJE]ANJE

MATO TADI]

Uvije }u Te se sje}ati. K}erka Dragana
1096

Porodica
SJE]ANJE na
000

EDHEM LOMIGORA
24. 2. 1981 — 24. 2. 2012.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HIMZO (AVDIJE) ]ATOVI]
dipl. pravnik u penziji

O`alo{}ena porodica
1156

MEHMEDA (RE\EPA) TUFEK]I]A
24. 8. 2011 — 24. 2. 2012.

preselio na ahiret u ponedjeljak, 20. februara 2012, u 91. godini. D`enaza }e se klanjati u petak, 24. februara 2012. godine, poslije d`uma-namaza u haremu Begove d`amije, a ukop }e se obaviti u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz obezbije|en ispred Careve d`amije sa polaskom u 13 sati, do groblja i nazad. O`alo{}eni: supruga Bahrija, sinovi Velija i Vedad, sestra D`emila Faji}, snahe Aida i Amra, unu~ad Lejla, Ena, Adan i Nina, {ura Osman Karamehmedovi} sa porodicom, svastike Atija Had`ovi}, Advija Tafro i Fatima Jusufbegovi} sa porodicama, te porodice ]atovi}, Karamehmedovi}, Faji}, Had`ihasanovi}, Had`imahovi}, Had`ovi}, Tafro, Jusufbegovi}, Ustamuji}, Kazazi} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti, Hamze Orlovi}a br. 4/III, Nova Breka.
002

IN MEMORIAM

Uvijek }emo te se sje}ati i nikad zaboraviti. Brat Alija, snaha [ahza sa k}erkama Ni|arom i Sabinom
1127

IN MEMORIAM
IN MEMORIAM

IZET OV^INA
24. 2. 1998 — 24. 2. 2012.

PETRA GALI], ro|. JANJI]
24. 2. 1984 — 24. 2. 2012.

SANDRA JANKOVI]
12. 3. 1967 — 24. 2. 1990.

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438

S ljubavlju i po{tovanjem,

S ljubavlju i po{tovanjem,
sinovi Adnan i Senad sa porodicama
788

Bila si i ostaje{ na{a najljep{a istina u sje}anju sna`nom kao {to je i sam `ivot.
1080

suprug sa djecom

Ostajemo tu`ni: tvoji najbli`i i najdra`i
1152

58

PREDAH

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Premda }ete biti pretrpani obavezama, zbog `elje da svima pomognete preuzet }ete na sebe zadu`enja ostalih kolega. Ipak, nemojte se razo~arati ako vam ne poka`u zahvalnost koju o~ekujete. Voljena osoba ne}e imati razumijevanja za vas i va{e probleme. Prona|ite neki hobi ili opu{taju}u aktivnost koja }e vam pomo}i da se oslobodite negativne energije. Preuzet }ete inicijativu i obaviti poslovne razgovore koje ve} neko vrijeme odga|ate. Smirenim i samouvjerenim nastupom ostavljat }ete izvrstan dojam na sugovornike. Suprotni spol smatrat }e vas iznimno privla~nima, ali i nedostupnima. Va{ }e ih pomalo bahat stav prestra{iti, pa }e se tek najhrabriji usuditi pri}i vam. Ve}ina smetnji koje }ete osje}ati bit }e psihosomatske prirode. Zbog stiske s vremenom morat }ete se ~e{}e oslanjati na pomo} suradnika. Nemojte zapo~injati nove projekte ukoliko jo{ uvijek niste dovr{ili stare. Samci }e se olako upu{tati u nove veze. Premda bli`nji ne}e biti zadovoljni va{im izborom, vi }ete biti uvjereni da ste prona{li pravu osobu. Ukoliko osjetite nervozu i nemir, prona|ite za sebe neku relaksaciju. Najbolje }ete se snalaziti u poslovima koje mo`ete obavljati u osami. Iznimna mo} opa`anja osigurat }e vam uspjeh na podru~ju istra`iva~kog i novinarskog rada. Ako vam okolnosti dopu{taju, zaputite se negdje daleko od svih obaveza i ljudi koji vam idu na `ivce. Pronalazak vlastitog mira neka vam bude dana{nji prioritet. Zbog sklonosti prehladama, za{titite se od hladno}e. Nedostajat }e vam volje da privedete kraju zapo~ete poslove. Gubit }ete mnogo vremena na detalje, {to }e vas toliko iscrpiti da ne}ete imati energije za va`ne obaveze. Previ{e ste osjetljivi na kritike i zamjerke. Ukoliko vam bliska osoba ne{to prigovori, osjetit }ete se povrije|enima i poku{ati odbraniti se napadom. Umanjena otpornost na stres pogodovat }e razvoju glavobolje i probavnih smetnji. Pru`it }e vam se prilika da sudjelujete u projektu koji }e zahtijevati mnogo odricanja. Prije nego {to pristanete, razmislite ho}ete li imati dovoljno vremena za prekovremeni rad. Ne}ete imati ni trenutka predaha, zbog ~ega }ete morati otkazati zakazane dogovore s prijateljima Povoljno je vrijeme za zapo~injanje zdravijeg re`ima prehrane, uklju~uju}i vitaminske dodatke. Poduzetni ste i ambiciozni, stoga je pravo vrijeme da se izborite za sebe i svoje ciljeve. Podr{ka {efova i kolega pomo}i }e vam da uspje{no ostvarite svoje planove. Ako ste nedavno zapo~eli novu ljubavnu vezu, postat }e vam jasnije {ta od nje o~ekujete. Neki postupak ili izjava druge strane uvjerit }e vas da ova veza ima budu}nost. Vodit }ete aktivan `ivot, {to }e vam pomo}i da ostanete u sjajnoj kondiciji. Trebat }e vam mnogo strpljenja i tolerancije da se suzdr`ite od ulaska u sva|u s nesposobnim kolegom zbog ~ijih pogre{aka pati i va{ rad. Ako je va{a veza u krizi, poradite na pobolj{anju odnosa s partnerom. Napravite ne{to lijepo za voljenu osobu i poku{ajte iskrenim razgovorom vratiti izgubljenu bliskost. Ako ste nervozni ili uznemireni, oja~ajte `ivce uzimanjem namirnica bogatih B vitaminom. ^itavog }ete dana biti zatrpani telefonskim pozivima i e-mailovima poslovnih suradnika. Iskoristite svoje pregovara~ke sposobnosti za pridobivanje naklonosti neodlu~nih klijenata. Ljudi }e u`ivati u va{em dru{tvu jer }ete biti vedri i duhoviti. Rado }ete se odazivati na sve pozive za izlazak, {to }e vam donijeti i neka nova poznanstva. Klonite se opasnih tjelesnih aktivnosti. @elja za novim znanjima navest }e vas da se vi{e posvetite u~enju. Mnogi Jar~evi }e po~eti ozbiljnije razmi{ljati o do{kolovanju ili stru~noj prekvalifikaciji. Savjet prijatelja pomo}i }e vam u rje{avanju ljubavnog problema. Samci bi mogli upoznati osobu koja }e ih odu{eviti spontano{}u i smislom za humor. Dobro raspolo`enje i optimizam pomo}i }e vam da se oduprete svim zdravstvenim smetnjama. Po~nite vi{e razmi{ljati o napredovanju. Zauzmite se za sebe i po~nite ulagati vi{e truda u postizanje poslovnih ambicija i ciljeva. @eljni ste uzbu|enja i novih iskustava. Osobe suprotnog spola }e vam ~e{}e prilaziti, a i sami }ete biti dovoljno opu{teni da se bez srama upu{tate u razgovor s neznancima. Izbjegavat }ete tjelesnu aktivnost i prepustiti se neumjerenom u`ivanju u hrani i pi}u. Nemojte ulaziti u poslovne pregovore s ljudima koji vam ne ulijevaju povjerenje. Budite na oprezu i pripazite kome pri~ate o svojim ciljevima i planovima. @udit }ete za samo}om, no nikako ne}ete uspijevati prona}i nekoliko trenutaka za odmor. Bli`nji }e ~itavog dana od vas tra`iti usluge koje zbog mekog srca ne}ete mo}i odbiti. Skloni ste probavnim smetnjama i zadr`avanju teku}ine u organizmu.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: kazana, uslov, noare, a, tat, zak, i, lion, postotak, al, tp, zlati{te, ulov, vidari, jed, macola, savana, iba, st, ari, otud, mirza, svinje, r, antipasat, ~eta, pamet, ana, meso, iv.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Jutros obla~no, ponegdje sa slabom ki{om i susnje`icom, na planinama sa slabim snijegom. Prije podne razvedravanje u zapadnim, poslije podne i u ostalim predjelima. U Hercegovini prete`no sun~ano. Minimalna temperatura od -2 do 6, maksimalna dnevna od 7 do 15°C. Sutra prete`no sun~ano. Uve~er naobla~enje, u no}i sa slabom ki{om, na planinama sa snijegom. U nedjelju prete`no obla~no i vjetrovito, povremeno sa slabom ki{om, u brdsko-planinskim predjelima sa slabim snijegom. U ponedjeljak umjereno obla~no sa sun~anim periodima, a u Hercegovini sun~ano, prije podne uz umjerenu buru. U Sarajevu prije podne obla~no sa susnje`icom, popodne umjereno obla~no. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 1, maksimalna dnevna 8° C.

Danas }e obla~no sa ki{om biti u centralnoj i isto~noj Evropi, dok }e snijeg padati u evropskom dijelu Rusije i na sjeveru Skandinavije. Magla i niska obla~nost o~ekuju se u ve}em dijelu Francuske, dok }e na jugu kontinenta biti prete`no sun~ano. Jak zapadni vjetar puha}e u oblasti Sjevernog i Balti~kog mora. Maksimalna temperatura u ve}em dijelu Evrope kreta}e se od 6 do 16°C. Na Balkanskom poluostrvu danas prete`no sun~ano, a samo }e u centralnim predjelima biti umjereno obla~no, ponegdje sa slabom ki{om, na planinama sa slabim snijegom. Umjeren do jak sjeverozapadni vjetar puha}e na ju`nom Jadranu i Jonskom moru. Maksimalna temperatura kreta}e se od 3 u centralnim do 15°C u zapadnim predjelima.

60

KULTURNI VODI^
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Brad Payton, uloge: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Cain, Vanessa Hudgens... po~etak u 16 i 18.10 sati.

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija “Begleiter”, a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj, Italiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Autor ovih slika je Rudo Cavar. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. marta.

Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 20.45 sati.

BANJA LUKA

\AVO U TEBI
horor, re`ija: Viliama Brenta Bela, uloge: Suzan Krauli, Fernanda Andrade, Sajmon Kvoterman, Evan Helmut... po~etak u 15, 17 i 19 sati.

GHOST RIDER 2: PUT OSVETE

MUZEJI
HISTORIJSKI

U ZEMLJI KRVI I MEDA

KINA
MULTIPLEX PALAS
SIGURNA KU]A
akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick, Brendan Gleeson... po~etak u 20 i 22.15 sati.

KINA
CINEMA CITY
U ZEMLJI KRVI I MEDA
premijera, stripovski spektakl, re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor, uloge: Nicolas Cage, Ciaran Hinds, Idris Elba... po~etak u 20.20 i 22.25 sati.

Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

ZEMALJSKI

ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 16, 18.30, 20 i 21 sat. Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

^ELI^NA LEJDI

PREKR[ENO OBE]ANJE
re`ija: Jiri Chlumsky, po~etak u 17.30 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati. biografski, drama re`ija: Phyllida Lloyd uloge: Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard E. Grant... po~etak u 16 i 18 sati.

OKOVI
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 14.50, 17.25, 18.30, 20, 21 i 22.35 sat. re`ija: Radim [pa~ek, po~etak u 20 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

METTING POINT
U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 18 i 20.30 sati.

ZAVJET LJUBAVI
ljubavna drama, re`ija: Michael Sucsy, uloge: Chaninng Tatum, Rachel McAdams, Sam Neill, Jessica Lange... po~etak u 15.20, 21.20 i 22.30 sati.

OVO ZNA^I RAT
romanti~na komedija, akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg, uloge: Reese Whiterspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 18.30 i 20.30 sati.

POZORI[TA
MLADI
KOKO[KA
autor: Admir Glamo~ak, igraju: Mario Drma}, Alen Muratovi}, Sanin Milavi}, Mirza Tanovi}, Damir Kustura po~etak u 20 sati.

TUZLA

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

SIGURNA KU]A
akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 16.10, 20.40 i 23 sata.

JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK
porodi~ni, avantura re`ija: Brad Payton, uloge: Dwayne Joshon, Michael Cane, Josh Hutcherson, Vanessa Hudgens... po~etak u 15.45 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

SVE ZA LOVU
romanti~na komedija, re`ija: Julie Anne Robinson, igraju: Katherine Heigl, Jason O'Mara, John Leguizamo, Daniel Sunjata... po~etak u 14.15 sati.

NARODNO
KONCERT SARAJEVSKE FILHARMONIJE
violon~elo: Manfred Stilz, dirigent: Zahia Ziouani, po~etak u 20 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

KRONIKE
nau~na fantastika, re`ija: Josh Trank, uloge: Michael B. Jordan, Michael Kelly, Alex Russel, Ashley Hinshaw... po~etak u 16.45 i 22.15 sati.

PARADA

GHOST RIDER 2: PUT OSVETE
premijera, stripovski spektakl, re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor, uloge: Nicolas Cage, Ciaran Hinds, Idris Elba... po~etak u 17.45, 19.45 i 21.45 sati.

FESTIVALI
SARAJEVSKA ZIMA SARTR
99%
autor: Bertold Breht, re`ija: Nermin Hamzagi} igraju: Sne`ana Ali~, Amila Terzimehi}, Alban Ukaj, Adnan Haskovi}, Jasenko Pa{i}, Amar Selimovi} po~etak u 20 sati.

ZENICA

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

POZORI[TA
NARODNO RS
NARODNI POSLANIK
autor: Branislav Nu{i}, re`ija: Nikola Pejakovi}, igraju: @eljko Stjepanovi}, Nikolina \or|evi}, Boris [avija, Ljubi{a Savanovi}, Anja Stani}, @eljko Erki}, Aleksandar Stojkovi}, \ur|a Vuka{inovi}, Nata{a Ivan~evi}, Zlatan Vidovi} po~etak u 20 sati.

komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 13.30, 15.50 i 18.20 sati.

BIHA]

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, progla{enih najboljim studentima u 2011. godini. Radove }e izlo`iti Igor Zergol, Adna Bakija, Bojan Stoj~i}m, Amir ]ati}, Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK
premijera, avanturisti~ki spektakl, re`ija: Brad Payton, uloge: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Cain, Vanessa Hudgens... po~etak u 14.30 i 16.15 sati.

STAR WARS: EPIOSODE I FANTOMSKA PRIJETNJA

KINA
UNA
U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 17, 19 i 21 sat.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina, kao i postavka “Banjalook 3”. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9. marta, od 10 do 22 sata.

GHOST RIDER 2: PUT OSVETE
premijera, stripovski spektakl, re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor, uloge: Nicolas Cage, Ciaran Hinds, Idris Elba... po~etak u 18 i 22.15 sati.

ATELJE ZEC
SF spektakl, re`ija: George Lucas, uloge: Liam Neeson, Ewan McGregor, Nataline Portman... po~etak u 13.15 sati. Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}... po~etak u 19 i 21 sat.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec,

JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK
premijera,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012. Sjaj Pariza
17.00 BHT

TV PROGRAM
RI JE

61

SE

Lorene, Ethan i Julien, imaju dokaz o Phillipeovoj nevinosti. Valerie se pita s kim zaista `eli da provede `ivot. Alexia se vra}a u Pariz zbog uspomene na jednu ljubav...

Sve }e biti dobro
16.10 FTV

Matko istjera Macanovi}a iz gara`e. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega, daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla (Ecija Ojdani}). Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici. Inspektor Bla`evi} privodi Macanovi}a zbog sumnje u prouzro~enje nesre}e u kojoj je stradala Mila. Karta{i napadaju Karlu, optu`uju}i je da ih je prevarila u pokeru. Matko nalazi Sun~icinu opro{tajnu poruku. Nevenka odlu~i dati svoju krv na direktnu transfuziju, kako bi spasila `ivot trudne pacijentice. Bje`e}i od karta{a, Karla upada Mili u stan i tra`i od nje sestrinsku pomo}.

Ameri~ka pita
American pie, 1999.

21.50 HRT2

KOMEDIJA

Re`ija: Paul Weitz Uloge: Jason Biggs, Shannon Elizabeth, Alyson Hannigan, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas

Jim Levenstein je maturant i kao ve}ina njegovih vr{njaka opsjednut seksom. Kako nema djevojku, preostaju mu jedino porno-filmovi. Njegov otac voli mu davati zastarjele lekcije o seksu u trenucima kad je to za Jima najnezgodnije. Stoga se Jim sa svojim najboljim prijateljima Kevinom, Finchom i Ozom dogovori da do maturalnog plesa izgube nevinost.

Biv{i bubnjar
00.05 BHT KOMEDIJA
Re`ija: Koen Mortier Uloge: Dries Van Hegen, Norman Baert, Gunter Lamoot, Sam Louwyck Ex drummer, 2007,

FIL

M

Novi po~etak
22.40 MRE@A
Blank Slate, 2008.

FIL

M

Oluja

DRAMA
Re`ija: John Harrison, Dave O’Brien Uloge: Eric Stoltz, Clancy Brown, Lisa Brenner, Kari Hawker, Chris Gann

17.15 TV1 / MRE@A

Hasan i Fevzijeva operacija sa pitama se pokazala uspje{nom. @ene po~inju pristizati i donositi tepsije sa pitama. Iste, naravno, nisu promakle Hasanovom oku. U isto vrijeme i trguju i flertuju sa `enama, {to im donosi nove nevolje.

Trojica ~lanova benda osoba sa invaliditetom tra`e ~etvrtog ~lana, bubnjara. Cilj im je nastupiti samo jednom i to na muzi~kom takmi~enju. Savr{ena osoba za njihov bend bio bi ~uveni pisac, ~iji je jedini hendikep to {to ne zna svirati bubnjeve. Nakon {to ga uspiju ubijediti, ludilo po~inje. Kako je na svirku pristao zbog inspiracije za novi roman, pisac }e sve u~initi da ih natjera da rade ono {to on `eli...

Cimmer fraj
22.15 FTV

Postal
21.05 OBN
Postal, 2007.

FIL

@ena osu|ena na smrtnu kaznu za ubistvo kojeg se ne sje}a da je po~inila dobiva drugu priliku direktno od FBI-ja: regrutiraju je kao dio eksperimentalne tajne jedinice za nerije{ene slu~ajeve. Ona mora razrije{iti nerazrije{ena ubistva tako da “u|e“ u posljednja sje}anja `rtava. No, dok ona prebire po tu|im sje}anjima progone je udaljeni odbljesci njezina vlastita `ivota. @ivota kojeg se tek mora prisjetiti...

M

Lov na ~ovjeka
22.45 RTRS
La Traque, 2007.

FIL

M

Op}inar Gero dolazi provjeriti zadovoljava li hotel visoke turisti~ke standarde lokalne zajednice. Naravno da ne. Kako ga ne bi morao zatvoriti Gero tra`i mito. Jo{ko je spreman platiti, ali An|a ima bolji plan. Helena }e zavesti Geru i snimit }e kompromitiraju}e fotografije kojima ga mogu ucjenjivati. Po{tar ne `eli dozvoliti da se Helenin moral naru{i i uspije spojiti An|in i Jo{kov plan kako bi spasio Helenu od sramote. Usput spasi i hotel.

AKCIJA / KOMEDIJA
Re`ija: Uwe Boll Uloge: Dave Foley, Verne Troyer, Zack Ward, Chris Coppola

TRILER
Re`ija: Loran @aui Uloge: Ivan Atal, Franka Potente, Hanc Ci{ler

Postal je nakon neuspjelog intervju za posao izba~en iz ureda za nezaposlene, a kako bi stvar bila jo{ gora, otkrije kako ga supruga vara. O~ajan, `eli napustiti grad, ali ne mo`e skupiti dovoljno novca te se udru`i s Ujakom Daveom, vo|om jednog kulta. Zajedno sa desnom rukom Ujaka, Richijem Postal smisli plan kako se domo}i novca za bijeg iz svoje svakodnevnice...

Tajna Starog Mosta
17.305 FTV

Moji problemati~ni praznici
21.45 NOVA
RV, 2006.

FIL

M

Sergej i Beate Klarsfeld bili su lovci na naciste i njihovi `ivoti su se ~esto odvijali kao triler iz ranih 70-ih. Ovaj francusko-njema~ki par posvetio se radu u ~ast sje}anja na `rtve holokausta. Sam protiv svih, bez finansijskih sredstava, Klarsfeld privla~i pa`nju politi~ara, pravnih sistema i javnog mnijenja nekoliko zemalja. Povedeni svojim opredjeljenjem, uspjeli su da dovedu nekoliko glavnih nacisti~kih ratnih zlo~inaca pred lice pravde...

U dobrom dru{tvu
20.00 HRT2 KOMEDIJA
Re`ija: Paul Weitz Uloge: Dennis Quaid, Topher Grace, Scarlett Johansson, Marg Helgenberger, Selma Blair, In good company, 2004.

FIL

M

Sebastian odlazi posjetiti Tristana u zatvoru, koji mu otkriva pravu istinu o doga|ajima na Kubi. Ubio je kapetane, ali je spasio nevine seljane sigurne i brutalne smrti. Francisca nare|uje Mauriciju da prona|e nesretnika koji je prijavio njenog sina i da ga ubije. Don Anselmo shvata kako je do{lo do toga da ga Franciscin sin prepozna iako je izgubio sje}anje.

KOMEDIJA
Re`ija: Barry Sonnenfeld Uloge: Robin Williams, Cheryl Hines, Joanna ‘JoJo% Levesque, Josh Hutcherson, Jeff Daniels

Prezaposleni Bob Munro, njegova `ena Jamie, njihova 15-godi{nja k}i Cassie te 12-godi{nji sin Carl `ele provesti praznike kao obitelj. Iako im je obe}ao odmor na Havajima, Bob naglo mijenja planove i vodi ih na tjedan dana u tropski raj - odlaze u obilazak Kolorada u kampku}ici. Bobov plan zajedni{tva koji je ustvari izgovor da ne izgubi posao posve se izjalovi. Svaki Bobov poku{aj da oraspolo`i obitelj samo ih sve vi{e udaljava jedne od drugih...

Dan Foreman pomalo je staromodan 51godi{njak, sretno o`enjen atraktivnom Ann, s kojom ima 18-godi{nju k}er Alex. Radi kao {ef marketinga presti`nog sportskog magazina Sports America, kojem u posljednje vrijeme ne cvjetaju ru`e. Magazin je kupio glasoviti medijski magnat Teddy K, koji u list smjesta `eli uvesti promjene. Dan sazna da je smijenjen i dodijeljen za pomo}nika novom {efu marketinga, 26-godi{njem Carteru Duryeau. Dan padne u depresiju...

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, 91. epizoda Dje~iji program: 10.05 Pop Pixie 10.20 An|ela Anakonda 10.30 [kola za vampire 10.45 U zmajevom gnijezdu 11.10 Sve }e biti dobro, serija, 128. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.10 Larin izbor, serija, 90. epizoda 13.10 Villa Maria, serija 13.55 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija (r) 15.00 Vijesti 15.05 Dok. ~etvrtak: Prevrat 89. - Godine po~inju januarom, dok. serijal, 4. ep. (r)

petak, 24. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09.10 Moko, mladi istra`iva~, animirana serija, 39/39 09.15 Bruklinski most, serija, 20/35 09.40 Matematika, serija, 4/13 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, serija, 39/142 11.00 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 74/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Tre}a strana, info. program (r) 13.15 @ivot & ostalo: Bosanski brdski konj, 2/3 13.45 Putevi zdravlja, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu 14.35 Zaljubljeni pas, animirani film 14.45 U potrazi za ~udima, obrazovna serija 15.00 Bruklinski most, serija, 21/35 15.20 Mornar Popaj: Alibaba i 40 razbojnika, animirani film 15.40 Zlatno tele, igrana serija, 7/8 (r) 16.30 Hronika regija: Krajina 17.00 Sjaj Pariza, 75/80 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Prijatelji sa farme, 1/26 19.00 Dnevnik 1 Sport Vrijeme 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.10 Zlatno tele, 8/8 20.55 Dimenzija vi{e, program iz kulture 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 Maradona, dok. film 00.05 Biv{i bubnjar, film 01.45 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.10 10.25 10.35 11.00 12.00 12.15 13.15 13.40 14.10

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Pad leta 29, omladinska serija Podmladi mi tijelo, dok. program Dnevnik 1 Ko je glup?, dok. program (r) Pomorska tehnologija, dokumentarna serija Ah, ta planeta! (r) Mjesto zlo~ina, Majami 9, serija (r)

06.05 Doba ljubavi, serija, 24/24 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Prijateljice, serija, 1/12 08.00 Vijesti 08.05 Oluja, serija, 39. ep. (r) 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija, 179. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija, 61/124 11.00 Vijesti 11.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 12.00 Vijesti plus 12.30 Put u Saharu, dok. serijal, 3/13 (r) 13.00 Vijesti 13.05 Ikone, dok. serijal, 4/14

TV1

06.30 Kad li{}e pada, serija 07.30 Mali crveni traktor, crtani film, 22., 23. ep. 07.40 Speed racer, rtani film, 18. ep. 08.00 Felix bebe, crtani film 08.20 Mechanical animals, crtani film, 42. ep. 08.45 Top Shop 09.00 Bumba, crtani film 09.13 Fifi, crtani film 09.20 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.35 Garfield, crtani film 09.50 Lijeni grad, crtani film 10.15 Bakugan, crtani film 10.40 Sirene, crtani film 11.05 Winx, crtani film 11.30 Top Shop 11.43 Bestseller 11.45 Vijesti

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Kursad`ije, zabavni program 10.55 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, informativni program 12.20 Porodi~ni obra~un, kviz 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, turska serija (r) 14.40 Genijalci, humoristi~na serija 15.00 Sestre, meksi~ka, serija 15.50 Info top, informativni program

PINK

06.45 Hairy Scary, crtani film 06.55 Ma|ioni~ar, crtani film 07.10 Nebeski plesa~i, crtani film 07.35 Mixmaster, crtani film 08.00 Bunny Maloney, crtani film 08.25 Kornja~a Hero, crtani film 08.30 Dje~iji program 10.35 Studio Moderna 10.55 Ukleta Marijana, serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info 12.15 Studio Moderna 12.35 Na{a mala klinika, humoristi~na serija

OBN

Pop Pixie

10.05

Mjesto zlo~ina: Majami

14.10

Petkom sa Nikolinom Veljovi}

Winx

21.00

11.05

Udri mu{ki

07.00

Dejana talk show

18.00

15.35 Cimmer fraj, serija, 16. epizoda 16.10 Sve }e biti dobro, serija, 129. epizoda 17.00 Federacija danas 17.30 Tajna Starog Mosta, serija, 92. epizoda 18.25 Lud, zbunjen, normalan, serija 19.05 Tomica i prijatelji, crtana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show 21.10 Larin izbor, serija, 91. epizoda 22.15 Cimmer fraj, serija, 17. epizoda 22.50 Dnevnik 3 23.20 Crna krava, bijelo mlijeko, no}ni program 00.20 Turneja, serija, 3. ep. 01.10 Zvezde su o~i ratnika, jugoslavenski igrani film 02.10 Villa Maria, igrana serija, 40. epizoda 02.55 Dnevnik 3 (r)

15.00 Vijesti 15.10 U fokusu 15.55 Heroji i fenomeni (r) 16.30 Srpska danas 17.05 Danijel i na{e ma~ke, dokumentarni program 18.00 Banjalu~ka panorama 18.35 Tv bingo 19.30 Dnevnik 2 20.10 Ono kao ljubav, serija 21.05 Intervju 22.00 Iz iksa u iks, serija 22.30 Dnevnik 3 22.45 Lov na ~ovjeka, film 00.25 Nevidljivi protivnik, serija 02.30 Podmladi mi tijelo, dok. serijal (r) 03.20 Dnevnik 2 (r) 03.45 U fokusu (r) 04.30 Banjali~ka panorama (r)

14.00 Vijesti 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 39. ep. (r) 15.00 Vijesti 15.05 Zakon ljubavi, serija, 180. ep. 16.00 Junska no}, serija, 61/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 40. ep. 18.15 TV Jedna, magazin za `ene 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Monster High, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 40. ep. 21.00 Petkom sa Nikolinom Veljovi}, talk show 22.00 TV Jedna, magazin za `ene (r) 22.40 Novi po~etak, film 00.20 Pono}ne vijesti 00.35 Petkom sa Nikolinom Veljovi}, talk show (r) 01.30 TV Jedna, magazin za `ene (r) 02.10 No}ni program

11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 13.50 Muzi~ki program 14.02 Top Shop 14.32 Kad je Zachary Beaver do{ao u grad, film 16.09 Sport centar 16.10 Slijepa ljubav, serija 17.15 Dobar dan svima, zabavni program 19.00 Vijesti u 7 19.28 Sport 19.37 Horizonti 20.00 Kolo sre}e 20.05 Kad li{}e pada, serija 21.05 Zvijezda mo`e{ biti ti, specijal 23.00 Sport centar 23.31 Intervju sa serijskim ubicom, film 01.45 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program 03.00 Vijesti u 7 03.30 Zvijezda mo`e{ biti ti, specijal 05.30 Muzi~ki program

16.10 Mala nevjesta, indijska serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.20 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.50 Mala nevjesta, indijska serija 20.00 Debeli i mr{avi, film 21.00 Grand show, muzi~ki show 22.30 Paparazzo: Lov na poznate, zabavna emisija 23.30 Miris prolje}a, serija 00.10 United state of Tara, serija 00.40 Dr`avno vlasni{tvo 2, film 02.30 City Exclusive, zabavna showbiz emisija (r) 03.00 Grand show, muzi~ki show (r)

13.20 Odmori, zaslu`io si, serija 14.20 Meta, film 16.00 Ukleta Marijana, serija 16.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 17.30 Stol za 4, kulinarski show, {esta sezona 18.00 Dejana talk show, talk show 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport 20.00 Odmori se, zaslu`io si, serija 21.05 Postal, igrani film 23.05 Vox populi 23.10 Red Carpet, showbiz magazin 00.00 Shuga: love, sex, money, serija 00.30 Glasnici zla, film 02.20 Postal, film 04.00 Red Carpet, showbiz magazin 05.05 UEFA Euroliga, sportski program 06.20 ^uvari planeta, dok. program

Kad li{}e pada
20.05 HAYAT
207. Ve~er se nastavlja s Leventovim ru`nim iznena|enjima. Uzdrmana zadanim udarcima, Ferhunde }e se sutradan uputiti na pogre{nu adresu. Istu ve~er, Lejlu uhvati neizdr`iva bol u trbuhu te zajednos Oguzom odlazi u bolnicu. Saznav{i da mora hitno na operaciju, Lejla `eli samo jedno- da roditelji budu uz nju.

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.02 Bo u pokretu, program za djecu (r) 10.25 Medo Rupert (r) 10.35 Mala princeza (r) 10.50 @ivot, dok. program (r) 11.40 Pusti muziku, (r) 13.00 Vijesti 13.10 Doma}i dok. program (r) 14.00 Legenda o Bruce Lee-ju, serija (r) 14.50 Mo`emo li vjerovati nauci, dok. program 16.00 Vijesti 16.05 @ivot, dok. program 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Bo u pokretu 19.35 Mala princeza 20.00 Mu}ke, humoristi~ki program 20.50 Vijesti 21.00 Rebus, politi~ki magazin, u`ivo 23.00 Voice of America 23.30 Klavir {timer zemljotresa, film

TV TK

06.05 Iz dana u dan... 09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, telenovela 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, telenovela 18.15 Sport Klub, magazin 19.00 Dnevnik 2 20.05 Kako vrijeme prolazi, telenovela 22.30 Vijesti 22.40 Novi po~etak, film 00.10 Junska no}, serija 01.00 Dnevnik 2 (r) 01.30 Oluja, serija (r) 03.00 Izgubljeni idol, film

MRE@A

08.05 Oluja, serija, 39. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 179. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, 61/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 39. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 180. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 61/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 40. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 40. ep. 22.40 Novi po~etak, film

TV MOSTAR

08.05 Oluja, serija, 39. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 179. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, 61/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 39. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 180. ep. 16.00 Junska no}, serija, ep. 61/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 40. ep. 20.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 40. ep. 22.40 Novi po~etak, film

TV ZENICA

09.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.30 TV izlog 10.00 Zenica danas (r) 10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Frejzer (r) 12.05 Igrana serija (r) 13.00 Vijesti 13.05 Dokumentarni program 14.00 Iz dana u dan... 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e (r) 16.05 Oni dolaze (r) 16.35 Paso{ za Ju`nu Ameriju (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Frejzer 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki program 20.00 Mini sreija 21.00 Sfera, kulturni magazin 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Nade bh sporta 10.30 Auto shop magazin 11.00 Yusuf, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Reporta`e sa zemlje mira 13.30 Ugovor, film 15.00 Zanimljive pri~e 15.30 Karavan ponosa, mini serija 16.00 Prahistorijski park 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Yusuf, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Karavan ponosa, mini serija 21.00 Put istine 21.45 Hutba 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas amerike

TV VOGO[]A

07.00 Sportski program (r) 08.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Hronika sedmice TV Jablanica (r) 12.30 Sportski program 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Jo{ smo tu, emisija o bora~kim populacijama 20.30 Putopisi, dok. program 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Info IC 23.00 Glas Amerike 23.30 Ha{ki tribunal 00.00 Otvoreni program

TV USK

08.00 Tv jutro 09.30 Pu`evi sportisti, program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Junska no} (r) 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.15 Bez rizika, serija (r) 12.45 Skica za portret 13.05 U fokusu (r) 14.30 Vijesti 14.45 Kad {pijuni zaka`u 2/4 15.30 Istina (r) 16.00 Junska no} (r) 17.15 Crno, bijelo, mini serija 4/4 18.10 O nama 18.30 Pu`evi sportisti, program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.10 Iz bisaga vehida Guni}a: Bio sam u Kanberi 20.40 Bonaventura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Deset godina mla|i 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 SMS centrala. muzi~ki program 16.40 TV Liberty 17.15 Ko zna, zna. zabavno - obrazovni program (r) 18.00 Crno i bijelo, informativni program 18.20 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno sportsko, rekreativni program 19.00 Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Pitajte - tra`imo odgovore, info. program 21.05 Talenti, dok. program 22.05 Extra jukebox time, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.15 Serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Puls (r) 14.00 Novosti 14.05 Jos jedan krug 15.00 Bulevar 15.30 Objektivom kroz Semberiju 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija (r) 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Sport fles 18.30 Monitoring 18.45 Serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Bela la|a, serija 22.30 Dnevnik 3 23.00 Loto 23.10 Anali, serija 23.50 Udarna vijest, film 01.20 Zvjezdano nebo

TV ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba, crtani film 09.05 Fifi, crtani film 09.20 Moj d`epni ljubimac, crtani film 09.35 Garfild, crtani film 09.50 Lijeni grad, crtani film 10.15 Bakugan, crtani film 10.40 Sirene, crtani film 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Film 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 @ene, ljudi i ostalo, serija 18.00 Vizita 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Film 23.20 Film 01.00 Moje drage kom{ije, serija 02.30 Sex i grad, serija 03.00 No}ni program

OSLOBO\ENJE petak, 24. februar/velja~a 2012.
07.00 09.09 09.12 10.00 10.09 10.11 10.16 10.24

TV PROGRAM
06.45 I tako to..., serija (r) 07.35 Jumanji, crtana serija 08.00 Bumba, crtana serija 08.15 TV izlog 08.30 Nate Berkus Show 09.30 TV izlog 09.45 Kad li{}e pada, serija (r) 10.45 Izgubljena ~ast, serija (r) 11.40 Inspektor Rex, serija (r) 12.40 IN magazin (r) 13.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Oluja u raju, serija 15.25 Inspektor Rex, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.45 Moji problemati~ni praznici, igrani film 23.40 To nije jo{ jedan film za mlade, igrani film 01.20 Uvijek }u znati {to si radila pro{log ljeta, igrani film 02.55 Nad lipom 35, humoristi~no-glazbe ni show (r)

63

HRT1

11.12 12.00 12.11 12.13 12.17 12.34 13.17 14.00 14.09 14.10 14.41 15.10 16.02 16.50 17.00 17.10 18.02 18.06 18.33 18.49 19.17 19.30 19.54 19.58 20.00 20.03

21.01 22.55 23.15 23.18 23.23 23.30 00.29 01.15 03.03

Dobro jutro, Hrvatska ZABA - 90 sekundi (r) Lugarnica 18, serija (r) Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture (r) Skica za portret Overland 5 - Od Pekinga do Rima: Kambod`a/Tajland/ Butan, dok. serija Sve }e biti dobro, serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar (r) Kad zavolim, vrijeme stane - serija Dr. Oz, talk show Vijesti Vrijeme sutra Drugo mi{ljenje Korizmena sje}anja, emisija pu~ke i predajne kulture (r) Ponos Ratkajevih, serija (r) Alisa, slu{aj svoje srce - serija Hrvatska u`ivo, 1. dio Vijesti Hrvatska u`ivo, 2. dio HAK - Promet info Iza ekrana Putem europskih fondova Odmori se, zaslu`io si 4 - Serija (r) Odmori se, zaslu`io si 4 - Serija (r) Dnevnik Sport Vrijeme ZABA - 90 sekundi Odabrao \elo H.: Alain Robert Francuski Spiderman, dokumentarni film Ciklus hrvatskog filma: [to je mu{karac bez brkova Dnevnik 3 Sport Vrijeme sutra Vijesti iz kulture Peti dan, talk show Na rubu znanosti: Phyllis Krystal i kidanje veza Ni~ije dijete, film A{anti, film (r)

07.44 Mala TV: TV vrti}: Ru`e Gazoon: Toplinski val, crtani film Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 08.14 Amika, serija za djecu i mlade 08.28 Amika, serija 08.41 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi 2, serija (r) Puni krug 09.30 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.32 Jedna posebna djevoj~ica, film (r) 15.03 Ritam d`ungle: Ples na mjese~ini, crtani film 15.09 Degrassi Novi nara{taj 2, serija 15.31 Obi~na klinka, serija (r) 15.55 [kolski sat: Od sapuna do sapunice (r) Puni krug (r) 16.40 Mala TV: (r) TV vrti}: Ru`e (r) Gazoon: Toplinski val, crtani film (r) Tajni dnevnik patke Matilde: Sami u ku}i (r) 17.14 Briljanteen 17.57 Obrtnik 100% poduzetnik 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Glee 2, serija 19.15 Simpsoni 20, crtana serija 19.36 Ritam d`ungle: P~ela u oblacima, crtani film 19.43 Glazba, glazba...klape 20.00 U dobrom dru{tvu, ameri~ki film 21.50 Ameri~ka pita, ameri~ki film 23.31 Na~elnica 5, mini-serija 01.46 Retrovizor: Nove avanture stare Christine 4, humor. serija (r) 02.07 Retrovizor: Monk 7, serija (r) 02.48 No}ni glazbeni program: Glazbeni spotovi 06.06 No}ni glazbeni program: 70. godina tambura{kog orkestra HRT-a (r) 07.15 Glazba, glazba... klape (r)

HRT2

NOVA

07.30 Ju`njaci: Malezija, 2. dio, dok. program (r) 08.00 Druga strana Srbije, ep. 13, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Arapsko prolje}e - Apsolutna mo} II dio, dok. program (r) 17.00 Sljede}a muzi~ka stanica Egipat III dio, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti, program 19.05 Svijet umjetnika Kolumbija, dok. program 19.30 @ene ratnici - II dio, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Svijet umjetnika Kolumbija, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk-show (r) 01.30 @ene ratnici - II dio, dok. program (r)

AL-JAZEERA B.

12.00 12.15 12.25 12.30 13.05 13.15

RTS

15.15 16.00

17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 18.45 19.00 19.30 20.05 21.05 22.00 23.00 23.35 23.50 23.55 00.45

Dnevnik Sport plus Vrijeme Enciklopedija za radoznale Gastronomad (r) Gde cvjeta, film Limun `ut, film Ovo je Srbija Selo gori, a baba se ~e{lja, nevinost, 30/89 (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica, kviz Zebra, znak, semafor, 5/10 Srbija na vezi Dnevnik Selo gori, a baba se ~e{lja, 31/89 (r) Veliki izazov, kviz Bilo je to 1991. Oko, info Dnevnik Evronet, dok. program Sne`ana \uri{i}, muzi~ki program (r) Zavi~aj: Fa{anke -zagonetka ju`nobanatskih Poklada

12.00 12.05 12.35 13.00 13.05 13.35 14.00 14.05 15.15 15.10 15.30 15.45 16.15 16.45 17.00 17.30 18.00 18.05 18.55 19.20 19.30 20.00 21.15 21.30 22.00 22.20 23.00 23.30 00.00 01.00 01.30

RTCG

Vijesti TV arhiv Muzika Vijesti Likovna umjetnost Crne Gore Muzika Vijesti U centar (r) Aktuelno Fle{ sport (r) Dnevnik 1 Ekolo{ka radionica Muzika Lajmet Podgori~ka hronika Sat TV aktuelno Vijesti Cg - u`ivo Program za djecu Kalendar Dnevnik 2 Robin Hud, serija Spotovi Zapis Dnevnik 3 U centar Zabavni program Sat TV Crna Gora, u`ivo Muzika Dnevnik 2

Red Carpet
23.10 OBN

S MAHOW GA BI ZIN Z

Sve }e ERIJ biti dobro A
16.10 FTV
Matko istjera Macanovi}a iz gara`e. Vinko je bijesan jer je Aleksandra urgirala kod Kre{e za njegov posao. Ra`alo{}ena Sun~ica odlazi od ku}e. Lije~ni~ki tim izvodi rizi~nu operaciju. Zoran krivi sebe zbog Andrijaninog bijega, daje besku}nicima novce iz Kre{ine firme da odu par tjedana u toplice kako ih Roni ne bi prona{ao. Mihael i Sun~ica `ure na avion za Njema~ku. U gradu se pojavljuje karta{ica Karla. Nevenka se prisje}a davnog doga|aja koji je mogao prouzro~iti situacije s duhom u bolnici...

S

08.30 Sanke, SK Sigulda, Letonija 09.00 Ski-skokovi, S[ Vikersund, [vedska 10.00 Cross-country skijanje, SK Szklarska Poreba, Poljska 11.15 Alpsko skijanje, SK Moscow, Rusija 12.00 Ski-skokovi, S[ Vikersund, [vedska 13.00 Tenis, WTA Dubai, UAE, ~etvrtfinale

EUROSPORT

DISCOVERY

06.00 Peta brzina 06.25 Prljavi poslovi 07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Peta brzina, 2 epizode 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Razotkrivanje mitova 21.00 Mafija za petama, 2 epizode 21.55 Kenedijeva tajna slu`ba 23.45 Razotkrivanje Mitova

N. GEOGRAPHIC

Boks

09.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 10.00 U potrazi za Ngotoom 11.00 Japansko tajno oru`je 12.00 Nordijska divljina 13.00 Piton: Invazija u Everglejdsu 14.00 Najte`e popravke na svijetu 15.00 Misterija nacisti~kih blizanaca 16.00 Smrtonosno ljeto na obali rijeke Luangva 17.00 Unutar 11.septembra 18.00 Ko je potopio Bizmarka? 109.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta 20.00 ]orkirani u inostranstvu 21.00 [apta~ psima: Tempirana bomba 21.30 Udarac za ov~ara 22.00 Najstro`i ameri~ki zatvori 23.00 ]orkirani u inostranstvu

21.00

14.00 Tenis, WTA Dubai, UAE, u`ivo, polufinale 15.45 Ski-skokovi, S[ Vikersund, [vedska 16.30 Ski-skokovi, S[ Vikersund, [vedska, u`ivo 18.15 Tenis, WTA Dubai, UAE, polufinale 20.00 STIHL timbersports 21.00 Boks, u`ivo 23.00 Ski-skokovi, S[ Vikersund, [vedska 00.00 Reli, Portugal 00.30 Tenis, WTA Dubai, UAE, polufinale

03.30 Snowboard 05.30 Tenis, WTA Dubai, UAE, ~etvrtfinale 07.30 Fudbal, Bundesliga 09.00 Fudbal, Bundesliga, pregled 10.00 Fudbal, OI kvalifikacije, Malezija - Japan 11.30 Fudbal, Bundesliga 13.00 Freestyle skijanje 13.30 Ko{arka, The Euroleague, pregled 14.00 Ski skokovi, S[ Vikersund, [vedska 15.00 Fudbal, Bundesliga 16.00 Tenis, WTA Dubai, UAE, u`ivo, polufinale 17.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 18.30 Bilijar sa 3 odbitka 20.00 Fudbal, Bundesliga, u`ivo 22.30 Ski skokovi, S[ Vikersund, [vedska 23.00 Snowboard 00.30 Fudbal, Bundesliga 02.00 Tenis, WTA Dubai, UAE, polufinale

EUROSPORT 2

09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Euroleague: Fenerbache Unics 11.45 NBA Action 12.15 NBA Live 12.30 Euroleague: Cantu Barcelona 14.00 ATP Marseille, ~etvrtfinale, direktno 17.30 Pregled Euroelague 18.00 Vijesti 18.15 Premier League News 18.30 ATP Marseille, ~etvrtfinale, direktno 22.00 Premier League Magazin 22.30 NBA Action 23.00 Pregled Euroelague 23.30 Najava Premier League 00.00 Liga {ampiona: Napoli - Chelsea 01.30 Euroleague: Panathinaikos Armani Milan 03.00 NBA All Star Weekend: Rising Stars Challenge, direktno 05.30 ATP 500 Memphis, osminafinala

SPORT KLUB

09.00 Fudbal, Italijanska liga: Roma Parma 11.00 Fudbal, [panska liga: Levante - Rayo Vallecano 13.00 Fudbal, liga Sampiona: CSKA Real Madrid 15.00 Football Greatest: Garrincha

ARENASPORT 1

12.00 Ameri~ki fudbal Nfl: Championship 15.00 Box: KOTV Classics 16.00 Kosarka Copa Del Rey 18.00 Fina Aquatics 19.00 Ko{arka, Copa Del Rey 21.30 Ko{arka, Copa Del Rey 23.00 World Of Atletics 00.00 Ameri~ki fudbal NFL

ARENASPORT 2

Fudbal

11.00

15.30 Fudbal, Italijanska liga: Siena - Catania 18.30 Rukomet, EHF Liga {ampiona: Krim Budu}nost, prenos 20.30 Ko{arka, ABA liga: Crvena zvezda Zagreb, prenos 22.30 Fudbal, Liga {ampiona: Magazin 23.00 Fudbal, Italijanska liga: Preview Fudbal, Francuska liga: Highlights 01.00 Poker The Big Game 5

World Of Atletics

23.00

VIASAT HISTORY

07.00 Kolonija 08.00 Kako je umjetnost stvorila svijet 09.00 Zaboravljeni na~ini ishrane 10.00 Zvijezde srebrnog ekrana 11.00 Bliski susreti u Sibiru 12.30 Djeca Staljingrada 13.00 1066. 14.00 Vojini~ev kod najtajanstveniji rukopis na svijetu 15.00 Kolonija 16.00 Duhovna muzika 17.00 Najgori poslovi u istoriji 18.00 Sinatra - mra~na zvijezda 19.00 Crna smrt 20.00 Povratak korijenima 22.00 Svijet po Lenonu 23.00 Kolonija 00.00 Duhovna muzika 01.00 Najgori poslovi u istoriji

ANIMAL PLANET

11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 11.50 Rezervat divljih `ivotinja Afrika - 2 epizode 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 14.30 [amvari 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Odrastanje 16.25 Sve o psima 17.20 Sve {to va{ ljubimac po`eli i vi{e od toga 18.15 Ostrvo orangutana 18.40 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom sveta 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.35 Oti}i predaleko 20.05 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 21.00 Porodica ajkula 21.55 Mjesto zlo~ina nad `ivotinjama 22.50 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici

UNIVERSAL

05.10 Dijagnoza: Ubistvo, serija 06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Pomorska patrola, serija 13.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Pomorska patrola, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Havaji 5-0, serija 21.20 Misterije Hejvena, serija 22.20 Medijum, serija 23.20 Kraljevski bolesnici, serija

TV1000

04.00 Plavi somot, igrani film 06.00 Kad budan sanja{, igrani film 08.00 Eksplozivna misija, igrani film 09.40 Robin Hud, princ lopova, igrani film 12.00 Jedina prava stvar, igrani film 14.10 ^ist i trezan, igrani film 16.10 Bubamare, igrani film 18.00 Jentl, igrani film 20.20 Telma i Luiz, igrani film 22.30 Plavi somot, igrani film 00.30 Seks u gradu, igrani film 02.00 Seksi Azija, igrani film

FOX LIFE

11.05 Semafor, serija 11.30 Knji`arka, serija 12.00 Rokerka Rita, reality show 12.20 Privatna praksa, serija 13.20 Uvod u anatomiju, serija 14.10 Osveta, serija 15.00 Da, draga, serija 15.50 Knji`arka, serija 16.20 Rokerka Rita, reality show 16.45 Sudije za stil, reality show 17.40 Vill i Grejs, serija 18.10 Melisa i D`oi, serija 18.35 Semafor, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Privatna praksa, serija 20.55 Seks i grad, serija 22.00 Uvijek je sun~ano u Filadelfiji?, serija 22.55 Vill i Grejs, serija 23.25 @ivot U Predgra|u, serija 00.20 [apat duhova, serija

FOX CRIME

08.35 [ark, serija 09.20 Frikovi, serija 10.10 Policajci iz Detroita, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Ubistvo sa pogledom, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Bouns, serija 15.00 Bouns, serija 15.50 [ark, serija 16.40 Dojlova Republika, serija 17.30 D`ordan, serija 18.20 An|eline o~i, serija 19.10 Frikovi, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Monk, serija 21.45 ^ika{ki kodeks, serija 22.35 Policajci iz Detroita, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Dojlova Republika, serija 01.50 D`ordan, serija

HBO

06.00 Pod suncem Toskane 07.50 Dragocjenost `ivota, film 09.20 Maturalna, film 11.05 Hollywood: Na Snimanju IX, serija 8. ep. 11.35 Burne no}i, film 13.15 Pri~a o igra~kama 3 14.55 Superzgoditak na lutriji, film 16.35 Posebna veza, film 18.05 Filmovi i zvijezde IV, serija 8. ep. 18.35 Petorka iz snova 20.35 Protuudar, serija 8 ep. 21.20 Carstvo poroka II, serija 8. ep. 22.20 Phillip Morris, Volim te, film 23.55 Popis klijenata, film 01.25 13 03.00 Talhotblond: Ljubav i la`i na internetu, film 04.20 Debeljko, film

CINESTAR

09.00 ^ovjek bez lica, igrani film 11.15 Povratak gospodina Ripleya, igrani film 13.15 Po~etni~ka sre}a, igrani film 15.00 Kobna {estaigra, igrani film 17.00 Moj spoj s Drew, igrani film 19.00 Ajmo cure!, igrani film 21.00 Riddickove kronike, igrani film 23.15 Resident evil 2. Apokalipsa, igrani film 01.00 Ali, igrani film

Bosna na gostovanju demolirala Zrinjski

Hod`i}: Kritike urodile plodom

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
petak, 24. februar/velja~a 2012.

47. strana

^ovi}: U BiH se vra}a povjerenje

KLINI^KI CENTAR UNIVERZITETA I KRALJEVINA SAUDIJSKA ARABIJA
Sa ju~era{njeg potpisivanja u Klini~kom centru Sarajevo

U Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu, u Centralnom medicinskom bloku, u narednih {est mjeseci treba biti izgra|eno 10 najsavremenijih operacionih sala u regionu, sa 19 kreveta za intenzivnu njegu i isto toliko kreveta za postoperativni dio u lije~enju pacijenata. Ovaj zna~ajan projekat u vrijednosti od 9,5 miliona KM bi}e finansiran iz kreditnih sredstava Kraljevine Saudijske Arabije, odnosno Fonda za obnovu i razvoj. Za opremanje operacionog bloka sredstva su obezbije|ena putem Kantona Sarajevo, odnosno Ministarstva zdravstva i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Novih deset
Kreditnim sredstvima Fonda za obnovu i razvoj Kraljevine Saudijske Arabije u narednih {est mjeseci bi}e izgra|en i opremljen najsavremeniji operacioni blok u regionu
bije u Bosni i Hercegovini Eidom bin Mohammedom Althakafijem, premijerom KS-a Fikretom Musi}em, sa predstavnicima izvo|a~a gra|evinskih radova u CMB-u kompanijom GP Butmir. Direktor Gavrankapetanovi} je naglasio da se radi o projektu koji predstavlja najva`niji dio Centralnog medicinskog bloka KCUS-a, dok je ambasador Althakafi istakao da se putem kredita saudijskog fonda jo{ vi{e u~vr{}uju veze BiH i Saudijske Arabije. Premijer Musi} je, ovom prilikom, naglasio da }e ono {to je Vlada KS-a obe}ala na putu biti i zavr{eno.

operacionih sala
Sve na vrijeme
“Danas otvaramo jednu etapu sa kojom }e biti 75 do 80 posto izgra|enosti CMB-a KCUS-a i u periodu za koji sam dao garancije, a to je da Centralni medicinski blok KCUS-a bude izra|en u planiranom roku do kraja 2013. godine” kazao je premijer Musi}. , Kako je istakao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KSa Mahmut \apo, dio medicinske opreme za operacione sale je nabavljen u vrijednosti od 31 milion KM, te dodao da je sve nabavljeno na vrijeme te da ne}e biti ka{njenja u izgradnji operacionih sala. Zajedno sa drugom i tre}om fazom ukupna sredstva izgradnje Centralnog medicinskog bloka KCUS-a iznose oko 40 miliona KM.
Mr. BABI]

Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH i ~lan Stalne delegacije PSBiH u Parlamentarnoj skup{tini OSCE-a Dragan ^ovi} tokom susreta s predsjedavaju}im PS-a OSCE-a Petrosom Ef timiuem kazao je da se u BiH vra}a povjerenje, a {est politi~kih stranaka je stvorilo ambijent u kojem se mogu}e dogovarati i o te{kim pitanjima. Tokom sastanka, organiziranog na marginama Jedanaestog zimskog zasjedanja PS-a OSCE-a, koje se odr`ava u Be~u, ^ovi} je istakao da su nakon formiranja Vije}a ministara BiH postavljeni veoma visoki ciljevi, a jedan od njih je i da BiH aplicira za kandidatski status za EU do jula ove godine. - Probleme predstavljaju komplikovano dr`avno ure|enje koje je prepreka funkcionalnosti, kao i te{ke socijalne i ekonomske prilike. Velika sredstva se izdvajaju za administraciju i vi{e bi se trebalo baviti ekonomijom, a manje politikom, istakao je on.

Prona|en Ind`il star 1.500 godina?
U Ankari, u Centru za forenzi~ka istra`ivanja, prona|ena je sveta knjiga Ind`il za koju se tvrdi da je stara 1.500 godina. Ovaj primjerak bi mogao biti jedinstven, te je ve} privukao i pa`nju Vatikana. Prema pisanju turskih medija, Ind`il je zaplijenjen 2000, u operaciji protiv krijum~arenja. Vrijednost Ind`ila se procjenjuje na 40 miliona turskih lira (oko 40 miliona KM). Ind`il, koji je napisan na ko`i, u policijskoj pratnji predat je Etnografskom muzeju, gdje je pod za{titom. Prema pisanju turskih medija, Vatikan je podnio zahtjev za istra`ivanje prona|ene svete knjige, ali }e prvo ministarstvo kulture Turske istra`iti njenu autenA. [. ti~nost i stvarnu starost.
Foto: [. SULTANOVI]

Najva`niji dio
Tim povodom ju~er je u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu uprili~eno sve~ano potpisivanje ugovora generalnog direktora KCUS-a prof. dr. Farisa Gavrankapetanovi}a sa ambasadorom Kraljevine Saudijske Ara-

POSLJEDNJE VIJESTI
OPLJA^KANA PO[TA U SARA^IMA - Poslovnicu BH Po{te u ulici Sara~i u Sarajevu sino} u 18.50 sati je oplja~kala nepoznata osoba. Otu|en je, pretpostavlja se, dnevni pazar. Razbojnik je u poslovnicu BH Po{te u{ao ne{to prije kraja radnog vremena, uzeo novac i pobjegao. Niko od prisutnih nije povrije|en. AI UPOZORAVA NA “IZBRISANE” - U nedjelju se navr{ava 20 godina od kada je Slovenija iz registra stalnih stanovnika “izbrisala” nekoliko desetaka hiljada ljudi, neslovenaca iz drugih biv{ih jugoslavenskih republika, a taj problem ni do danas nije rije{en, upozorila je ju~er me|unarodna organizacija Amnesty International, prenosi Fena. “Slovenska vlada mora vratiti status hiljadama ljudi koje je odstranila iz registra stalnog stanovni{tva i odu`iti im se za sve te{ko}e kojima su bili podvrgnuti”, poru~io je AI. SMRTONOSNI NAPAD U PAKISTANU - U eksploziji bombe na jednoj autobuskoj stanici u Peshawaru ju~er je `ivot izgubilo najmanje 12 osoba, a oko 30 je ranjeno. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, ali je poznato da su pakistanski talibani i militanti povezani s Al-Kaidom naredili 2007. d`ihad u Islamabadu zbog njegovih veza sa SAD-om.

Hrvatska Vlada najavila objavu duga~kog spiska

Svaki tre}i Hrvat ne pla}a porez
Hrvatska javnost zapanjena je po dat kom da ~ak 1.778.000 tvrtki i pojedinaca za porez i doprinose duguje dr`avi gotovo 50 milijardi kuna. Hrvatska Vlada najavljuje objavu popisa svih neplati{a na internetskim stranicama Ministarstva finansija. Najavljuje se i promjena ~lanka 8. Op}eg poreznog zakona koja }e omogu}iti objavljivanje podataka o poreznim du`nicima. Prema sada{njim zakonskim propisima, ovi podaci su tajna. Nije tajna da je ta lista du`nika vrlo duga. Dr`avi porez duguje 131.000 tvrtki, tj. pravnih osoba, 261.000 osoba koje se bave samostalnom djelatno{}u, odnosno obrtnika i ~ak milijun i 385 tisu}a gra|ana, iz ~ega proizlazi da je ~ak svaka tre}a puno-

Obilje`en Dan dr`avnosti Kuvajta
U hotelu Bristol u Sarajevu sino} je odr`ana sve~anost povodom Dana dr`avnosti Kuvajta, koji se tradicionalno obilje`ava 25. februara. Iako je Kuvajt stekao neovisnost 19. juna 1961, i time zavr{io eru svoje historije u kojoj su bili protektorat Velike Britanije, praznik se obilje`ava u februaru, na dan dolaska na tron {eika Abdullaha Al-Salema Al-Sabaha, koji je najzaslu`niji za sticanje nezavisnosti. Sve~ani prijem priredila je Ambasada Kuvajta u BiH, na ~elu sa ambasadorom Mohammad Fadel Khalafom. Na sve~anosti, koja je bila organizovana na visokom nivou, bile su prisutne mnoge li~nosti iz politi~kog i dru{tvenog `ivota Bosne i Hercegovine. N. S.

Lini}: Dug dr`avi oko 50 milijardi kuna

ljetna osoba u Hrvatskoj me|u neplati{ama poreza. Registrirane su 42 milijarde ukupno nepla}enih poreznih obveza. Neki tvrde da se o ukupnom dugu na ime nepla}enog poreza zapravo mo`e samo naga|ati. Ministar financija Slavko Lini} izjavio je da }e se mo}i naplatiti vjero-

jatno samo polovica, oko 25 milijardi kuna. U ovom kontekstu aktualizira se pitanje najve}ih du`nika koji su zbog navodnih tajnih dogovora eskivirali prisilne naplate te tra`e odgovore na pitanja zbog ~ega se dosad pogodovalo, kako se tvrdi, nekim tvrtkama i pojedincima. J. D.