Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 27. 2. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.418

Po~eli strana~ki pregovori uo~i lokalnih izbora

Bitka za prvu fotelju Banje Luke
Kao potencijalni kandidati SDS-a u javnosti se naj~e{}e spominju \or|e Umi~evi} i Nenad Stevandi}, a PDP-a Branislav Borenovi}
Kontrola boraca u USK-u
3. strana

PROTEST OPOZICIJE U MOSKVI

OBUSTAVITI REVIZIJU NA 120 DANA PRIJAVA PROTIV OLEGA ^AVKE?

2. strana

Zavjet {utnje u VSTV-u i Tu`ila{tvu BiH

2. strana

Demonstranti u koloni dugoj 16 kilometara
14. strana

Reuters

DANAS PRILOG

Pritvorena osumnji~ena za ubistvo fotografa na Dobrinji

[KRBA SE U TU@ILA[TVU BRANILA [UTNJOM
9. strana

KONTROLA BORACA: U USK-u bez prava ostalo 630 korisnika

U @I@I

2

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Zavjet {utnje u VSTV-u i Tu`ila{tvu BiH

Prijava protiv Olega ^avke?
„U skladu sa izri~itim odredbama o povjerljivosti Zakona o VSTV-u BiH, Ured disciplinskog tu`ioca ne mo`e pru`iti bilo kakve informacije o pritu`bama, postupanju po eventualno primljenoj pritu`bi ili otvaranju postupka istrage po slu`benoj du`nosti protiv bilo kojeg sudije ili tu`ioca, a samim tim i protiv tu`ioca Olega ^avke, sve do eventualnog pokretanja disciplinskog postupka.“ Nezavisne novine su po~etkom febru ara obja vi le informaciju da je ^avka pro{le godine hakovao email svog tada{njeg {efa glavnog tu `i oca Mi lo ra da Bara{ina i sa njega tu`iocima Tu`ila{tva BiH i medijima u FBiH poslao la`no „op{te uputstvo“ koje je, navodno, sastavio Bara{in. „Op{te uputstvo“ je na adrese tu`ilaca i pojedinih medija u Sarajevu stiglo 29. juna 2011, a dan kasnije Bara{in je suspendovan sa mjesta glavnog tu`ioca zbog dovo|enja u vezu sa trgovcem oru`ja Slobodanom Te{i}em.

Dr`avni tu`ilac Oleg ^avka koji je, navodno, zloupotrijebio mail nekada{njeg glavnog tu`ioca - prijavljen VSTV-u
Nezvani~nu informaciju da je vr{iteljica du`nosti glavne tu`iteljice Tu`ila{tva BiH Jadranka Lokmi} - Misira~a uputila prijavu VSTV-u protiv dr`avnog tu`ioca Olega ^avke zbog navodnog hakovanja e-maila suspendovanog glavnog dr`avnog tu`ioca Milorada Bara{ina, nisu nam htjeli potvrditi, ali ni demantovati ni u Tu`ila{tvu BiH ni u Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u BiH.

Almir Tuti}

Ibrahim Nadarevi}

Obustaviti reviziju

La`no uputstvo
Glasnogovornik dr`avnog Tu`ila{tva Boris Grube{i} nam je rekao da se obratimo VSTV-u, a kada smo to u~inili, iz ove institucije nam je stigao odgovor:

Prijava Milorada Bara{ina
U „op {tem uput stvu“ ko je je, kako su pisale Nezavisne, poslao ^avka, stoji kako se zabranjuje ~itanje dnevnih i sedmi~nih listova, gledanje televizije... „Tu`ioci koji misle da }e po~eti da se odr`avaju redovni kolegiji jednom mjese~no su: BUDALE“, pi{e u „op{tem uputstvu“. Bara{in je, nakon {to je saznao za e-mail, Federalnoj upravi policiOleg ^avka: Te{ke optu`be

na 120 dana
U Klju~u 30 porodica nije primilo naknade za januar. Me|u njima je i porodica heroja Paje Gromili}a, ~ovjeka koji je bio klju~ akcije u kojoj je zarobljeno 80 neprijateljskih vojnika
Nakon sastanka koordinacije 14 bora~kih organizacija (op}ina Klju~, Sanski Most, Prijedor) sa predstavnicima oba doma Parlamenta FBiH koji dolaze s podru~ja Unskosanskog kantona, od federalnog Ministarstva za bora~ka pitanja zatra`eno je da se u narednih 120 dana obustavi revizija rje{enja korisnika bora~ko-invalidske za{tite u dolini Sane. Naime, u posljednja dva mjeseca u ovom kantonu bez prava je ostalo 630 osoba, mahom {ehidskih porodica, koje su pripadnost svojih poginulih Armiji BiH dokazivale s dva svjedoka. pusu ARBiH te 5.100 civila. Ka`e i kako su potpisani obrasci FMB2 (kojim se izvodi iz prava) za 600 korisnika BIZ-a iz USK-a, te da 30 porodica u Klju~u nije primilo naknade za januar. Me|u njima je, ka`e Domazet, i porodica heroja Paje Gromili}a, ~ovjeka koji je bio klju~ akcije u kojoj je zarobljeno 80, a ubijeno 30 neprijateljskih vojnika. - Ministar za bora~ka pitanja je obe}ao da }e sve stopirati dok se ne na|u novi materijalni dokazi, ka`e Domazet. Veli i kako je, naknadnim provjerama spiskova, utvr|eno da barem 50 porodica koje su do sada koristile prava po osnovu BIZ-a ne treba i dalje da ih ostvaruje. Opet, Ibrahim Nadarevi}, biv{i ministar za bora~ka pitanja i sada{nji poslanik u federalnom Parlamentu, ka`e kako podaci spomenute koordinacije barataju brojkom od 80 takvih porodica.

Korak do slobode
- Tra`ili smo i da podru~ja koja je neprijatelj okupirao po~etkom rata do daljnjeg budu izuzeta iz revizije. Kada je neprijatelj u{ao u dolinu Sane, Srebrenicu, Bratunac..., malo je kome padalo na pamet da iznese relevantnu dokumentaciju kojom mo`e dokazati pripadnost Armiji RBiH, misli Almir Tuti}, predsjednik Saveza demobilisanih boraca FBiH i jedan od u~esnika tog sastanka. Edin Domazet, predsjednik koordinacije 14 bora~kih organizacija, ka`e kako je neupitno postojanje Teritorijalne odbrane BiH u dolini Sane, te da je 600 pripadnika tada{nje TO poginulo ili ubijeno. - Ve}inom su poginuli u poku{aju da pre|u na slobodnu teritoriju. Stotinjak ih je poginulo korak do slobode, na liniji razgrani~enja. Kako smo 96, 97... dokazivali da su oni bili pripadnici TOBiH, komandanti TO tih triju op}ina (Klju~, Sanski Most i Prijedor) su napravili spiskove svojih pripadnika, a postojali su i svjedoci, sve je pro{lo potrebnu proceduru za njihovo uvo|enje u bora~ka prava, veli Domazet i podsje}a kako je poginulo 550 boraca 17. vite{ke i Prve bosanske oslobodila~ke brigade, koja je bila u 5. kor-

DAN PRIJE „Op{te uputstvo“ je na adrese tu`ilaca i pojedinih medija u Sarajevu stiglo 29. juna 2011, a dan kasnije Bara{in je suspendovan sa mjesta glavnog tu`ioca zbog dovo|enja u vezu sa trgovcem oru`ja Slobodanom Te{i}em

je podnio prijavu protiv NN lica, a FUP je o ovom predmetu otvorio istragu. Nakon toga je direktor FUP-a Dragan Luka~ Nezavisnim novinama potvrdio da je vo|ena istraga i da je ra|eno po Bara{inovoj prijavi, te da je informacija o ovom slu~aju dostavljena nadle`nom tu`ila{tvu.
Dk. O.

Kad mo`e SBK, mo`e i USK
- Mislim da bi Ministarstvo za bora~ka pitanja, kada je u pitanju revizija, trebalo da postupi po modelu iz Bosanskopodrinjskog kantona. Koliko znam, tamo je revizija zaustavljena zbog toga {to je, u odnosu na ostale kantone, prili~no odmakla. Tako bismo dobili na vremenu da vidimo kako usmjeriti reviziju u USK-u. Napokon, ne ostaje se bez prava konstatacijom da je neko ostvario pravo na osnovu dva svjedoka. Radi se o privremenoj obustavi primanja dok se ne utvrdi ~injeni~no stanje, obja{njava Nadarevi}. U me|uvremenu je Koordinacija bora~kih udru`enja USK-a anga`ovala advokatski tim koji }e zastupati o{te}ene, a iz Udru`enja porodica {ehida pozvali su ~lanove koji su ostali bez prava da potpi{u punomo} sa pravnim zastupnicima u slu~aju pokretanja tu`bi.
A. BE^IROVI]

V I J E S T I

PETER SORENSEN

BiH treba unutra{nji dogovor
Svih 27 zemalja ~lanica Evropske unije u perspektivi vide Bosnu i Hercegovinu u ovoj zajednici, kazao je ju~er na redovnoj sesiji Asocijacije Krug 99 {ef Delegacije EU u BiH i specijalni izaslanik EU za BiH Peter Sorensen kao odgovor na sumnje da je EU umorna od pro{irenja, posebno kada je u pitanju zapadni Balkan, javlja Fena. Sorensen je, govore}i o temi Kako u~initi da 2012. bude EU godina za BiH?, istakao da je u potpunosti saglasan s konstatacijom predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH Vjekoslava Bevande da je mogu}e 2012. u~initi godinom evropskih integracija za Bosnu i Hercegovinu. - Mi u EU vjerujemo da je Bosna i Hercegovina evropska zemlja. Vjerujete li vi u to? Pred bosanskohercegova~kim politi~arima je mnogo posla koji mo`e biti obavljen. BiH nije jedina zemlja s kompliciranim ustavnim ure|enjem. Ono {to je bitno jeste unutra{nji dogovor, a vjerujem da je BiH na dobrom putu da ga i postigne, rekao je Sorensen. Sorensen je kazao da je uvjeren kako su se gra|ani BiH odavno opredijelili za ~lanstvo u EU. Iznio je re-

zultate pojedinih anketa koji ukazuju na to da vi{e od 70 posto gra|ana ulazak u EU smatra dobrim za dr`avu i sebe. - Ovo bi trebao biti motiviraju}i podatak za politi~are ove zemlje. S druge strane, EU zemljama ~lanicama osigurava mir, stabilnost, pravdu, prosperitet i sigurnost, kazao je Sorensen. Ponovio je stav EU da je par tner u pregovorima za ~lanstvo u EU uvijek dr`ava Bosna i Hercegovina.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

U @I@I

3

Po~eli strana~ki pregovori uo~i lokalnih izbora u Banjoj Luci

Bitka za gradona~elnika
Kao potencijalni kandidati SDS-a u javnosti se naj~e{}e spominju \or|e Umi~evi} i Nenad Stevandi}, a PDP-a Branislav Borenovi}
Dok se polovinom ovog mjeseca javnost bavila pitanjem kako se nositi sa snje`nim nepogodama, opozicija u Banjoj Luci razgovarala je o modalitetima zajedni~kog nastupa na predstoje}im lokalnim izborima. U organizaciji Gradskog odbora Srpske demokratske stranke tim povodom je odr`an sastanak, kojem su prisustvovali predstavnici Partije demokratskog progresa, Srpske radikalne stranke RS-a, Srpske napredne stranke, Narodne demokratske stranke, Nove socijalisti~ke partije i Demokratske partije.

Davidovi} kandidat SNSD-a?
U SNSD-u ka`u da su pripreme za lokalne izbore u toku, te da bi se kao kandidati za na~elnike op{tina mogli, u 90 slu~ajeva, na}i ljudi koji i sada vr{e tu funkciju. Izvr{ni sekretar SNSD-a Rajko Vasi} smatra da je me|u njima i aktuelni gradona~elnik Banje Luke Dragoljub Davidovi}, kome bi to bio tre}i mandat. Izvori Oslobo|enja isti~u da je Davidovi} toliko siguran u svoj uspjeh na izborima da je spreman, ako ne dobije podr{ku stranke, u utrku za gradona~elnika krenuti kao nezavisni kandidat. svjetonazorima promijenilo. Da je i dalje na matrici partije koju je svojevremeno osnovao Predrag Lazarevi}, Umi~evi} je potvrdio i javnim istupima kojima je od lokalnih vlasti tra`io da se Katoli~koj crkvi zabrani podizanje spomenika papi Ivanu Pavlu Drugom u krugu samostana na Petri}evcu koji je bio dio njegove pastoralne posjete Banjoj Luci. Uz Marinka Umi~evi}a, kao kandidat PDP-a spominje se i predsjednik Gradskog odbora PDP-a Branislav Borenovi}, kojeg pojedini krugovi vide kao idealnog kandidata udru`ene opozicije. Ni Borenovi} nije `elio da govori o imenima potencijalnih kandidata, ali je itekako logi~no da PDP ponudi zajedni~kog kandidata, jer je najja~a opoziciona partija u gradu, pa ima i najve}u odgovornost.
G. KATANA

Zna~ajna funkcija
Opozicija je odlu~ila da sastanak zadr`i {to dalje od o~iju javnosti, pa se tako ni danima nakon njega ne uspijevaju dobiti podrobnije informacije u vezi s izbornom strategijom. Predsjednik Gradskog odbora SDS-a \or|e Umi~evi} je kazao kako je to bio inicijalni sastanak, pa se, stoga, nema ni{ta konkretno ni saop{titi. Pou~ena izrazito lo{im rezultatima u prethodna dva ciklusa lokalnih izbora, opozicija poku{ava posti}i sporazum oko zajedni~kog kandidata za gradona~elnika Banje Luke i time preuzeti vlast u najve}em gradu u RS-u. Funkcija gradona~elnika, koji se bira na direktnim izborima, od posebnog je zna~aja, jer bez obzira na broj osvojenih odborni~kih mjesta, klju~ne odluke, a time i upravljanje bud`etom ve}im od 200 miliona KM, shodno ovlastima koje ima, donosi sam gradona~elnik. Prema dostupnim informacijama, u SDS-u smatraju da kao naj-

Branislav Borenovi}

\or|e Umi~evi}

Nenad Stevandi}

ja~a opoziciona partija u RS-u trebaju dati svog kandidata, ali na tu funkciju pretenduje i PDP, koji je posljednjih godina ostvarivao znatno bolje izborne rezultate u Banjoj Luci od SDS-a. Borba za gradona~elnika Banje Luke, procjenjuju analiti~ari, bi}e jedna od naj`e{}ih do sada i, ukoliko se opozicija uspije udru`iti, SNSD, vladaju}a stranka u RS-u, imat }e itekako jaku konkurenciju. Izvori bliski SDS-u ka`u da su predstavnici sedam stranaka ve} razgovarali i o personalnim rje{enjima, te da su i SDS i PDP iskazali spremnost da zajedni~ki procijene koji bi kandidat bio u mogu}nosti dobiti najve}e povjerenje glasa~a. Tanja Topi}, analiti~arka Fondacije “Friedrich Ebert” smatra da je , opozicija potpuno svjesna da jedino ujedinjena ima {ansu da u izbornu utrku u|e na ravnopravnoj

NADLE@NOSTI GRADONA^ELNIKA Funkcija gradona~elnika od posebnog je zna~aja, jer klju~ne odluke, a time i upravljanje bud`etom ve}im od 200 miliona KM, donosi sam gradona~elnik
osnovi, i da ve} u startu ne bude jasno da }e pobijediti kandidat SNSD-a. Kao potencijalni kandidat SDSa u javnosti se ovih dana naj~e{}e, uz Umi~evi}a, spominje i Nenad Stevandi}, poslanik te stranke u Narodnoj skup{tini RS-a. Obojica va`e za tvrdo nacionalisti~ko krilo

SDS-a. Stevandi}eva ratna pro{lost ve`e se za u~e{}e u SOS-u, a zbog ekstremnog nacionalisti~kog djelovanja, Umi~evi} je gotovo punu deceniju imao zabranu politi~kog djelovanja. Nakon {to se nije ogradio od nemira koji su se desili prilikom poku{aja polaganja kamena temeljca za izgradnju d`amije Ferhadije, ~ijoj se obnovi javno, `estoko protivio, Umi~evi}a je, kao ~lana Srpske stranke RS-a 1999. sa funkcije gradona~elnika Banje Luke smijenio visoki predstavnik Wolfgang Petritsch.

Zajedni~ki kandidat
Iako je u me|uvremenu SSRS pristupio SDS-u, a Umi~evi} odlukom predsjednika stranke bez provedenih unutarstrana~kih izbora imenovan za predsjednika Gradskog odbora SDS-a Banja Luka, malo toga se u njegovim politi~kim

DENIS BE]IROVI] PISAO SCHULZU I PACK

GODI[NJICA POGIBIJE BORISA TRAJKOVSKOG

Markovi}: To je za{tita vehabizma
Zamjenik predsjedavaju}eg Predstavni~kog doma PSBiH Denis Be}irovi} pozvao je predsjednika Evropskog parlamenta Mar tina Schulza i izvjestiteljicu EP-a za BiH Doris Pack da u tekstu rezolucije o BiH markiraju klju~ne probleme i ko~ni~are euroatlantskog puta BiH, kao i da potaknu i ohrabre borbu protiv neofa{izma, {ovinizma i ekstremizma bez obzira na to od koje nacije ili vjere dolazili, javlja Fena. Be}irovi} je napisao kako “`eli vjerovati da }e tekst nove rezolucije EP-a o BiH biti argumentiran i optimisti~an”. Istakao je da bi rezolucija morala sadr`avati ocjene i pozive utemeljene na ~injenicama, a {to bi na odre|eni na~in bio poticaj pozitivnim procesima u BiH. Prema dostupnim informacijama, preporu~eno je da se u nacrt rezolucije EP o BiH uvrsti i poziv Islamskoj zajednici BiH za “jasno i negativno izja{njavanje o rastu vehabizma”, {to, smatra Be}irovi}, izaziva kontroverze i razli~ita tuma~enja. Pismo je izazvalo o{tre reakcije u RS-u.

Vijenci na spomeniku na Mati}a brdu
Na Mati}a brdu u mjestu Rotimlja kod Stoca ju~er je obilje`eno osam godina od pogibije Trajkovskog i njegovih osmoro saradnika i ~lanova posade u avionskoj nesre}i koja se dogodila prilikom dolaska makedonske delegacije u Mostar na investicionu konferenciju. Vijence ispred spomen-obilje`ja polo`ile su delegacije Makedonije, Ministarstva odbrane BiH, grada Mostara, diplomatskog kora u BiH, udru`enja Makedonaca iz Mostara i Trebinja, te brat pokojnog makedonskog predsjednika. Mostarski gradona~elnik Ljubo Be{li} rekao je da je Trajkovski u Mostar dolazio u misiju dobre volje i pomirenja. - To je bila velika tragedija ne samo za makedonski narod nego i grad Mostar. Vjerujem da je ta smrt koja je nastupila na takav na~in svakako bila most

- Uputiv{i pismo EP-u, parlamentarac Denis Be}irovi} stao je u za{titu vehabijskog pokreta BiH i o~igledno je da ovakvim potezom `eli da prote`ira teroristi~ku organizaciju koja predstavlja veliku opasnost ne samo za BiH ve} i za cijeli region, rekla je poslanica u Predstavni~kom domu PSBiH Milica Markovi}, prenosi Srna. Poslanica u Predstavni~kom domu PSBiH Du{anka Majki} izjavila je da Be}irovi} pismom EP-u istupa u ime svih Bo{njaka sa namjerom da, umjesto o vehabizmu, govori o paralelnim vezama Srbije i RS-a, s ciljem da se poku{a osujetiti kandidatski status Srbije za ulazak u EU.

koji }e spajati makedonski narod sa narodima BiH, a posebno gradom Mostarom, rekao je Be{li}. Mirko Krstevski, brat jednog od ~lanova makedonske delegacije koja je zajedno sa predsjednikom Trajkovskim stradala u blizini Mostara, na mjestu pogibije ponovio je sumnje u zvani~ne rezultate istrage nakon nesre}e, prema kojima su za pad aviona krivi piloti, javlja Srna. Krstevski je naveo da u istrazi ima mnogo nedore~enosti.

4

INTERVJU

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
Od nove vlade RH o~ekujemo sna`niju potporu Hrvatima, jer nema hipoteka pro{losti

Hajro Po{kovi}, pravni savjetnik

Nepotra`ivan raznih manip
Razgovarala: Senita [EHER^EHAJI]

Bo`o HDZ-a 1990 Ljubi}, predsjednik

DOBAR LO[
VLADA KS-a

ZAO

Zaklju~kom kojim od MUP-a Kantona Sarajevo o~ekuje izmjene i dopune Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, tj. objedinjavanje kadrovskih odjela MUP-a i Uprave policije, kantonalna Vlada kr{i va`e}i zakon o unutra{njim poslovima i mije{a se u kadrovsku neovisnost Uprave policije, upozorio je policijski komesar KS-a Vahid ]osi}.

VESELIN GATALO
Mostarski knji`evnik i publicista javno je progovorio o statusu Mostara o kojem se, kako je naglasio, mora razgovarati jer Mostar je mo`da jedini preostali multinacionalni i multikonfesionalni grad u BiH. On je upozorio i na ni{ta manje va`nu ~injenicu da u tom dijalogu „niko ne smije pobijediti niti iko smije biti poni`en“.

UKC TUZLA
Finansijsko stanje Univerzitetsko-klini~kog centra Tuzla je alarmantno, a trend negativnog poslovanja se nastavlja. U 2011. gubitak je gotovo devet miliona KM. Izvje{taj o poslovanju bit }e dostavljen Kantonalnoj skup{tini, koja }e, nadati se, smo}i snage da pokrene postupak utvr|ivanja odgovornosti zbog lo{ih poslovnih rezultata jedne od najve}ih zdravstvenih ustanova u BiH.

• Kakvi su dosada{nji rezultati do kojih je OSCE do{ao nadgledaju}i primjenu Zakona o vra}anju, dodjeli i prodaji stanova u FBiH? - Ovaj zakon doti~e niz aktualnih dru{tvenih problema i imaju}i u vidu njihovu va`nost, posebna pa`nja je posve}ena pitanjima raseljenih osoba, socijalnog/neprofitnog stanovanja, te denacionalizacije. Ovome treba dodati i pitanje transparentnosti koje prati implementaciju ovog zakona. Gledano iz ugla raseljenih lica, ovaj zakon je bitan, zato {to su u nepotra`ivanim stanovima smje{tene raseljene osobe, koje }e se iznova morati delo`irati. Stoga je bitno naglasiti da su nadle`ni organi du`ni obezbijediti drugi adekvatan smje{taj ovim kategorijama stanovni{tva koje nepotra`ivane stanove koriste kao alternativni smje{taj. Ukoliko se ovo ne dogodi, ta }e se kategorija, koja se nije u mogu}nosti vratiti u svoje prijeratne domove, ponovno na}i u neizvjesnoj situaciji. Vrlo bitan segment Zakona odnosi se na dodjelu stanova socijalno ugro`enim kategorijama, bez rije{enog stambenog pitanja. U ve}ini op{tina, u kojima su donesene odluke o dodjeli nepotra`ivanih stanova, navedene su i socijalno ugro`ene osobe kao

kategorija koja ima pravo na dodjelu stana. Analizom ostalih kriterija po kojim se vr{i bodovanje, o~igledno je da su stvarne mogu}nosti za dodjelu nepotra`ivanih stanova ovoj kategoriji svedene na minimum. Ovaj, zajedno sa Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, predstavlja po~etak u procesu restitucije, ta~nije obe{te}enja vlasnika nacionaliziranih i konfiskovanih stanova, kao i rje{avanja problema nosilaca stanarskog prava na stanovima u vlasni{tvu gra|ana. Me|utim, postoje odre|ene zabrinutosti u ovom pogledu: upitno je ho}e li op{tine imati dovoljno nepotra`ivanih stanova privatiziranih preduze}a da obe{tete vlasnike nacionaliziranih stanova, te nosioce stanarskih prava na stanovima u vlasni{tvu gra|ana. Ovaj problem posebno je nagla{en u op{tinama koje raspola`u ograni~enim brojem nepotra`ivanih stanova, a koje snose najve}i teret rje{avanja problema restitucije. Prate}i zakonska rje{enja, mo`e se zaklju~iti da }e rje{avanje ovog problema dodatno opteretiti bud`et FBiH. Ukoliko op{tine ne budu raspolagale odgovaraju}im nepotra`ivanim stanovima, onda }e, iz bud`eta FBiH, biti izdvojena sredstva za gradnju zamjenskih stanova, kojima bi bili obe{te}eni vlasnici nacionaliziranih stanova, te nosioci stanarskih prava

HELSIN[KI KOMITET U BiH
Predstavljaju}i godi{nji izvje{taj o stanju ljudskih prava, Helsin{ki komitet u BiH upozorio je da gotovo polovina gra|ana na{e zemlje `ivi na ivici siroma{tva. Tako|er, dr`ava gra|anima nije omogu}ila jednak pristup sudstvu, informiranost o za{titi ljudskih prava, a pravosu|u uvjete za rad kroz stabilno finansiranje.

Prvenstvo KS-a u plivanju

VIJEST U OBJEKTIVU

Foto: Senad GUBELI]

VIJEST U

BROJU

posto }e biti kamata na kredite za poduzetnike u op}ini Tuzla.

4,5

Na drugom zimskom prvenstvu KSa u plivanju na Olimpijskom bazenu Otoka, nastupilo je 9 klubova ~lanova Pliva~kog saveza KS-a, sa 289 takmi~ara. Najuspje{niji klubovi su: GKVS Sarajevo, Bosna i Stari Grad. Oboreno je i nekoliko rekorda BiH: 50 metara le|no za mu{karce - Zlatko Ali} (Bosna), kao i 200 metara le|no za mu{karce, 4x50 metara slobodno za djevojke - GKVS Sarajevo (Suljevi}, Brodovi}, Ahmetspahi} i Em{o) i 4x50 metara mje{ovito za djevojke - GKVS Sarajevo (Brodovi}, Rov~anin, Ahmetspahi} i Em{o).
G. V.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

INTERVJU

5

u misiji OSCE-a u Bosni i Hercegovini

ni stanovi su predmet pulacija
Stvarne mogu}nosti za dodjelu nepotra`ivanih stanova socijalno ugro`enim kategorijama svedene su na minimum Rje{avanje problema vlasnika nacionaliziranih stanova i nosilaca stanarskog prava na stanovima u vlasni{tvu gra|ana dodatno }e opteretiti bud`et FBiH
• [ta bi se, po mi{ljenju misije OSCE-a, trebalo mijenjati kako bi ova oblast bila adekvatno zakonski regulirana? - Potrebno je da op{tine utvrde ta~an broj nepotra`ivanih stanova, kako bi se osigurao transparentan proces u kojem bi se dala prednost najugro`enijim kategorijama stanovni{tva. nom propisane uvjete za to. Op{tne, koje to do sada nisu uradile, trebaju donijeti podzakonske akte, kojima }e jasno biti propisani na~ini i kriteriji za dodjelu nepotra`ivanih stanova. Nepotra`ivani stanovi koji su nacionalizirani, bez obzira na to da li su davaoci stana privatizovani ili ne, trebaju biti vra}eni biv{im vlasnicima. na stanovima u privatnom vlasni{tvu. Cijene}i ~injenicu da su zahtjevi prema ve} poljuljanom bud`etu FBiH u stalnom porastu, ~ini se da ovakvo zakonsko rje{enje ne}e doprinijeti brzom rje{avanju problema restitucije. Upitna je pravi~nost i svrsishodnost zakonskog rje{enja po kojem se, samo iz fonda nepotra`ivanih stanova privatiziranih preduze}a, rje{ava problem restitucije i stambenog zbrinjavanja socijalno ugro`enih kategorija. Sti~e se utisak da se ovakvim zakonskim rje{enjima, zaposleni u dr`avnim organima, javnim preduze}ima, te jednom broju neprivatiziranih preduze}a sa ve}inskim dr`avnim kapitalom, stavljaju u povoljniji polo`aj, jer Zakon ne predvi|a dodjelu stanova osobama na koje je utjecao proces nacionalizacije (kao i socijalno ugro`enim kategorijama) iz fonda nepotra`ivanih stanova dr`avnih organa, javnih preduze}a, te jednog broja neprivatiziranih preduze}a sa ve}inskim dr`avnim kapitalom. Kada je u pitanju transparentnost, o~igledno je da nadle`ni organi kantona i op{tina nisu reagovali na vrijeme, tj. nisu donijeli akte kojim se defini{u prioriteti i na~in dodjele nepotra`ivanih stanova. Danas jo{ imamo neke op{tine koje nisu donijele odluke kojima se reguli{u precizniji uslovi za dodjelu stanova. Op{tina Glamo~ je donijela ovu odluku 2009. da bi je stavila van snage 2011, te na taj na~in ostavila, 7 godina nakon dono{enja Zakona, neregulisano ovo pitanje.

Preporuke UN-a
• S kakvim problemima se susre}u socijalno ugro`ene kategorije bez rije{enog stambenog pitanja? - Komitet UN-a za ekonomska, socijalna i kulturna prava u svojim preporukama iz 2005. upu}enim BiH, u ta~ki 46, preporu~uje da se BiH dodijeli dovoljno sredstava za osiguranje socijalnih stanova, posebno osobama sa ni`im primanjima, siroma{nim i marginaliziranim grupama. Po me|unarodnim standardima o ljudskim pravima, socijalno ugro`ene grupe, koje `ive u nepovoljnim uslovima bi trebale imati prioritet u pogledu realizacije prava, a zakoni ne bi trebali i}i u korist grupama koje su ve} u prednosti nau{trb drugih. Obaveze iz Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima se i dalje primjenjuju i mo`da su ~ak i relevantnije tokom perioda ekonomske krize. Da bi dr`ava ispunila obaveze prema Paktu, mora pokaza-

ti, inter alia, da je poduzela sve nu`ne korake, sama ili uz me|unarodnu saradnju, kako bi ispitala stepen besku}nosti i neadekvatnog smje{taja. U ovom smislu nagla{ena je potreba “da se pru`e detaljne informacije o grupama u dru{tvu koje su ugro`ene i u nepovoljnom polo`aju kad se govori o smje{taju” Tu su . naro~ito uklju~eni besku}nici i porodice bez smje{taja, oni koji se nalaze u neadekvatnom smje{taju i bez pristupa osnovnim pogodnostima, oni koji `ive u “bespravno izgra|enim” naseljima, koji su predmetom prisilnih delo`acija i grupe sa niskim prihodima. U BiH nekih jasnih statisti~kih pokazatelja o stanju stambenih potreba socijalno ugro`enih kategorija nema. Zakon o vra}anju, dodjeli i prodaji stanova stavlja u obavezu op{tinama da nepotra`ivane stanove privatizovanih davalaca stanova na kori{tenje dodjeljuju i socijalno ugro`enim kategorijama. Me|utim, postavlja se pitanje da li }e, i koliko, stambenog fonda biti dodijeljeno ovoj kategoriji, jer ne postoji pravna definicija kategorije socijalno ugro`ene osobe/porodice.

Privatni stanovi
• Da li su se OSCE-u obra}ali vlasnici nacionaliziranih stanova ili nosioci stanarskog prava u privatnim stanovima? - OSCE-u su se obra}ali nosioci stanarskih prava na stanovima u privatnom vlasni{tvu. Njihov polo`aj iziskuje da im se posveti posebna pa`nja. Tu se ~esto radi o ljudima koji su ~itav `ivot proveli u tim stanovima, a prije toga i njihovi roditelji. Ovo je jedina kategorija nosilaca stanarskog prava kojoj Zakonom o prodaji stanova nije dopu{teno da otkupi stanove. Ove porodice zaslu`uju posebnu pa`nju i vlasti moraju na}i modus kojim }e hitno i na najadekvatniji na~in rije{iti problem. Ovim ne `elimo da umanjimo va`nost problema s kojim se susre}u vlasnici stanova.

UPITNO OBE[TE]ENJE Upitno je ho}e li op}ine imati dovoljno nepotra`ivanih stanova privatiziranih preduze}a da obe{tete vlasnike nacionaliziranih stanova, te nosioce stanarskih prava na stanovima u vlasni{tvu gra|ana

Zna~aj pitanja socijalno ugro`enih kategorija nala`e da ve}i broj nepotra`ivanih stanova treba dodijeliti ovoj kategoriji, nego {to to trenutno propisuju zakonski i podzakonski akti. Donijeti zakonski okvir, kojim bi bila adekvatno definirana kategorija socijalno ugro`enog stanovni{tva, ali i jasnije regulirano pitanje zakupa tzv. socijalnih stanova. Nadle`ni organi du`ni su da, prije iseljenja, osiguraju smje{taj onim korisnicima koji nepotra`ivane stanove koriste kao alternativni smje{taj, ukoliko korisnici ispunjavaju zako-

• [ta je uzrokovalo trend opadanja broja nepotra`ivanih stano va od do no {e nja Zakona 2005. do danas?

Dugotrajan proces
- Mnogo je bilo faktora koji su uticali na ~injenicu da je broj nepotra`ivanih stanova bio ve}i neposredno nakon proteka rokova za podno{enje zahtjeva, odnosno 2000. i sada 12 godina nakon toga. Klju~ni uzroci su u tome da regulativa nije bila jasna po pitanju prava raspolaganja ovim stanovima u ratnom i poratnom periodu. Na-

kon toga je do{ao tzv. postupak revalidacije regulisan odlukom OHR-a iz 2002, koji je imao za svrhu da provjeri valjanost ugovora zaklju~enih od 1992. do 1998, ali i nakon 1998. ako su zaklju~eni u suprotnosti sa ~lanom 16. Zakona o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima. Ovaj postupak je u odre|enoj mjeri bio nadgledan od me|unarodne zajednice, upravo da bi se sprije~ile zloupotrebe u raspolaganju nepotra`ivanim stanovima. Uprkos nastojanju da se postupak provede u skladu sa odlukom OHR-a, u to vrijeme je vladao op{ti dojam, da sam postupak kontrole zaklju~enih ugovora nije ispunio o~ekivanja. Tako je odre|eni broj stanova, ipak, ostao kod onih kojima je dodijeljen u ratnom i poratnom periodu, umjesto da bude svrstan u fond nepotra`ivanih stanova. Dodatni razlog za osipanje stambenog fonda nepotra`ivanih stanova vjerovatno je i u tome {to ~itav proces traje predugo a da su pri tome nepotra`ivani stanovi izlo`eni razli~itim manipulacijama. Re~eno ima svoju te`inu ako se uzme u obzir, da su stanovi ostavljeni na raspolaganje op{tinama, ~ime se broj uklju~enih aktera u proces kori{tenja stanova penje na zna~ajnu brojku a da istovremeno nije utvr|en adekvatan sistem kontrole.

TAKORE]I... MRE@E
Politi~ke stranke u RS-u ne koriste internet i dru{tvene mre`e kao {to su Facebook i Twiter za politi~ki marketing i veoma malo pa`nje poklanjaju sopstvenoj web prezentaciji. Analiza sajtova politi~kih par tija iz RS-a, koju je uradila grupa studenata banjalu~kog Fakulteta politi~kih nauka, pokazala je da je ve}ina sajtova nekvalitetna i da stranke u svojim redovima nemaju osobe ~iji je osnovni zadatak da posredstvom interneta privla~e bira~e, pi{e Pres. Ipak, dvije najve}e stranke SNSD i SDS najozbiljnije su shvatile prednost ovog na~ina komunikacije sa bira~ima i ulogu interneta u savremenom dru{tvu, te imaju i najure|enije sajtove, navedeno je u analizi.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

SLU^AJ POVRATNIKA HUSI]A

Osigurati skladi{te Jahorinski potok
Postoje odre|ene indicije da je vrlo lo{e osiguranje u vojnom skladi{tu Jahorinski potok na Palama, gdje se nalaze zna~ajne koli~ine oru`ja, municije i vojne opreme, tvrdi {ef Kluba poslanika PDP-a Zoran \eri} i tra`i da se utvrdi {ta je od toga ta~no zbog sveukupne sigurnosti u BiH, javlja Fena. Zatra`io je provjeru informacija da su ~esti upadi u taj objekt te da se odatle krade `eljezo. Pozvao je institucije RSa da to pitanje pokrenu kod nadle`nih organa na dr`avnom nivou. - Potrebno je da se ta situacija istra`i kako bi se utvrdilo da li je ona takva kako se predstavlja u pojedinim medijima, rekao je \eri}. Tra`io je odgovor i na sjednici Narodne skup{tine RS-a tokom protekle sedmice, a entitetski ministar unutra{njih poslova Stanislav ^a|o najavio je da }e policija provjeriti te tvrdnje.

@ivot daje - od ku}e ne odustaje
Agonija Ismeta Husi}a zapo~eta prije gotovo dvije decenije, kada je kao i hiljade Banjalu~ana, nesrba, morao da napusti svoj grad i dom, traje i danas
Iako odavno gazi sedmu deceniju `ivota, Ismet Husi} je umjesto mirnih penzionerskih dana u svojoj ku}i, i ovu zimu proveo u polusru{enoj {upi, uzalud se nadaju}i da }e pravo i pravda biti zadovoljeni. Vlastima u Republici Srpskoj puna su usta kada se hvale da je dio Aneksa VII Dejtonskog sporazuma, koji se odnosi na vra}anje imovine, proveden vi{e od devedeset posto. O ljudima koji nisu dio te statistike se ne govori iako su oni najmu~niji primjer kako je i petnaest godina nakon rata Bo{njacima i Hrvatima u ovom bh. entitetu te{ko ostvariti svoja prava.

Bolestan i prevaren
Husi} se u Banju Luku vratio sa sinom Mensurom neposredno po okon~anju rata. I pokrenuo mukotrpan postupak vra}anja imovine. Kada je 2000. u{ao u svoj dom, nada da je njegovim mukama kraj bila je kratkog daha. Nakon {to je nekoliko godina uzalud tra`io posao, sin mu je napustio Banju Luku i sre}u, kako ka`e Husi}, potra`io u [vedskoj. - Po Mensurovom odlasku nije bilo dana da mi nisu prijetili, razbijali prozore, no}u nasilu poku{avali u}i u ku}u. Uzalud je bilo {to sam o tome obavje{tavao policiju. Niko nije reagovao. A ja sam svaki dan od tog straha, od pritiska i neizvjesnosti bio sve lo{ije, dok na koncu s pretrpljenim i sr~anim i mo`danim udarom nisam zavr{io u bolnici, pri~a vidno potresen Husi}. I to te{ko zdravstveno stanje, kako su potvrdili ljekarski nalazi i medicinski vje{taci, Jovan Joji} u

Ismet Husi}: Samo tra`i da sud sudi po pravdi

RS ratarima duguje 30 miliona
Poljoprivrednicima u RS-u duguje se oko 30 miliona sredstava za subvencije za 2011, a iz resornog ministarstva obe}avaju da }e novac dozna~iti u narednih 60 dana, i to iz podsticajnih sredstava za ovu godinu, javlja Fena. To je izazvalo o{tre kritike opozicije, pa i zahtjeve za smjenu ministra poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva RS-a Miroslava Milovanovi}a, koji je priznao da je Vlada utvrdila odluku o planu podsticajnih sredstava za ovu godinu te da }e u naredna dva mjeseca sukcesivno uplatiti ratarima sva dugovanja iz 2011. Kritikuju}i takvu praksu prema ratarima, koji su pro{le godine pretrpjeli i gubitke zbog dugotrajne su{e, poslanik SDS-a Miladin Stani} smatra da Milovanovi} treba da podnese ostavku jer svoj posao ne radi dobro.

septembru 2001. je iskoristio tako {to je ovog nesretnog ~ovjeka prinudio da s njim sklopi ugovor o uzajamnom kori{tenju nekretnina na neodre|eno vrijeme. I Husi} se tako obreo u Sanskom Mostu - I to je tu|ina kao i svaka druga. ^im mi je zdravlje to dozvoljavalo, uz saglasnost sinova, vratio sam op{tini klju~eve Joji}eve ku}e i pokrenuo spor za raskid ugovora o kori{tenju imovine. Spor koji traje punih deset godina. Mijenjaju se sudije, mijenjaju se i advokati, svaki uzima pare, a ja i dalje, eto, vidite, sa svojim macama muku mu~im u ovoj {upi. Bez vode, struje, toaleta. Ono stvari {to sam sku}io zbog vlage je odavno propalo. Zvali su mene sinovi da do|em u [vedsku ili Ka-

nadu, ali nije to za mene. Prestar sam ja za novi po~etak, a uostalom ovo je moj dom, moj grad i u njemu `elim ostarjeti, govori, gotovo na rubu pla~a, Husi}.

Nebriga za ~ovjeka
Dodaje da samo tra`i da sud sudi po pravdi i pita se {ta je toliko sporno u njegovom slu~aju. „Joji}eva je ku}a prazna, on u Banjoj Luci ima i stan, a moju ku}u izdaje. Te{ko je to gledati. Ali ne}u odustati. I po cijenu da umrem ovdje u ovoj {upi, ne}u“ dodaje Husi}. , Pri~a nam da ga gane topla ljudska rije~. I pomo} kom{ija, nagla{ava - uglavnom Srba, zahvaljuju}i kojima kako-tako pre`ivljava. Husi}ev slu~aj jo{ je jedna mrlja na savjesti vlasti i pravosu|a u RS-

u. Pri~a u kojoj se mali ljudi, bez novca, iscrpljuju do granica kada moraju odustati. Jer njegova ku}a nalazi se na atraktivnoj lokaciji. Dobroj za prodaju kakvom gra|evinskom tajkunu. Joji} je toga svjestan i zato i dalje na sve mogu}e na~ine vr{i pritisak na Husi}a ne bi li sklopio ugovor o zamjeni nekretnina i sebi otvorio prostor za dobru zaradu. Za jedan ljudski `ivot nije ga briga. Ni njega ni pravosu|e, koje je evidentno dio te igre. Ali to nikoga vi{e ne ~udi. Pravda odavno ne stanuje u RS-u. Barem ne za one koji nemaju mo} i novac i koji su prema politi~kim uzusima ovda{njih vlasti prekobrojni i ne`eljeni.
G. KATANA

Tu`ila{tvol ZDK-al
Legalizacija bespravnih objekata
Ministar za prostorno ure|enje, gra|evinarstvo i ekologiju RS-a Srebrenka Goli} rekla je da bi izmjenama i dopunama Zakona o ure|enju prostora i gra|enju, koje bi trebalo da budu usvojene do kraja godine, definitivno bilo rije{eno pitanje legalizacije bespravno sagra|enih objekata, javlja Srna. Naglasila da sada{nja odredba Zakona, koja je obavezala sve jedinice lokalne samouprave da donesu odluke o legalizaciji bespravno izgra|enih objekata, nije dala o~ekivane rezultate u legalizaciji vi{e od 80.000 bespravno sagra|enih objekata u RS-u. - Gleda}emo kako to da rije{imo, sve zavisi i od javne rasprave i od prijedloga Saveza op{tina i gradova, ali je sigurno da }emo sa novim zakonom rije{iti taj problem, rekla je Goli}.

Sud BiH dostavio ~etiri predmeta ratnih zlo~ina
Te{anj, na podru~ju Te{nja, mu~io civile srpske nacionalnosti V. N, B. R. i M. R, nanose}i im fizi~ke i psihi~ke boli). Pored ovih, Tu`ila{tvo je imalo i predmete koje zavode kao ratni zlo~in - KTA i KTN upisnike. Pro{le godine imali su u 104 KTA predmeta, rije{eno je 29 predmeta, a ostalo je nerije{eno 75 predmeta, koji se, uglavnom, odnose na predmete ekshumacija i identifikacija. U pro{loj godini u radu je bio i 51 KTN predmet (po nepoznatim izvr{iocima). Kako su nam potvrdili glavna tu`iteljka Vesna Kaknjo i njen zamjenik Red`o Deli}, u narednom periodu o~ekuje se znatan priliv predmeta iz oblasti ratnog zlo~ina, koje }e im u nadle`nost prenijeti Sud BiH.
Mi. D.

Sud Bosne i Hercegovine dostavio je Tu`ila{tvu Zeni~ko-dobojskog kantona ~etiri predmeta ratnog zlo~ina protiv 19 osoba sa podru~ja Zenice, Visokog i Breze. S obzirom na to da se predmeti nalaze u fazi istrage, prema rije~ima Red`e Deli}a, zamjenika glavnog tu`itelja i {efa Odsjeka za ratne zlo~ine Tu`ila{tva ZDK-a, ne mogu se otkrivati detalji, ali je poznato da se odnose na granatiranje naseljenih mjesta u op}ini Visoko, na silovanje po~injeno na teritoriji Visokog, na de{avanja u Muzi~koj {koli u Zenici, te protivpravno zatvaranje i mu~enje osoba u Brezi. Tu`ila{tvo ZDK-a pro{le godine je imalo 16 predmeta ratnog zlo~ina protiv 199 osoba, od ~ega je bila samo jedna prijava protiv jedne osobe, a osta-

Kaknjo i Deli}: O~ekuju zna~ajan priliv predmeta sa Suda BiH

Foto: M. TUNOVI]

tak je iz 2010, 15 predmeta protiv 198 osoba. U pro{loj godini rije{eno je 12 istraga po prijavama za ratne zlo~ine protiv 117 osoba, tri predmeta su dostavljena po zahtjevu Suda BiH na ocjenu protiv 81 osobe zbog

zlo~ina po~injenih na podru~ju Zenice, Visokog i Breze, a podignuta je jedna optu`nica (protiv Atifa Krkali}a, 59-godi{njeg Te{njaka, koji se tereti da je za vrijeme oru`anog sukoba u BiH, kao policajac Policijske stanice

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

Predlo`ene izmjene i dopune Zakona o sukobu interesa BiH

Razrje{enje sa funkcije umjesto

nepodobnosti kandidiranja
Nova sankcija propisuje da se sa pozicije zbog utvr|enog sukoba interesa ubudu}e smjenjuju i ministri i savjetnici, a ne samo zastupnici i vije}nici kao {to je to do sada bio slu~aj, navodi Halid Genjac
Ako se utvrdi da izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik kr{i zakonske odredbe, on se razrje{ava javne funkcije. Istovremeno, du`an je odmah vratiti stvari, prava i/ili imovinsku korist koju je stekao kr{enjem zakona, a ako to ne u~ini, Centralna izborna komisija BiH }e mu izre}i sankciju njihovog oduzimanja. Ovo je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH koje je sa~inio predsjedavaju}i Interresorne radne grupe Halid Genjac, a koje }e biti razmatrane na sjednici tog tijela u ponedjeljak.

Livno: Apotekama 3,8 miliona KM
Zavod za zdravstveno osiguranje Livanjskog kantona u pro{loj godini uplatio je 3,8 miliona KM javnim i privatnim apotekama u ovom kantonu za lijekove sa esencijalne liste, koje pacijenti dobijaju besplatno na ljekarski recept, potvr|eno je iz ove ustanove. Direktor Zavoda Ivan Krstanovi} rekao je da je vi{e od polovine iznosa upla}eno na ra~une dvije privatne apoteke, u Livnu i Tomislav-Gradu, dok je ostalo upla}eno gradskim apotekama koje imaju status javne ustanove. Ukupna finansijska sredstva izdvojena za lijekove sa esencijalne liste u pro{loj godini bila su ve}a za milion KM.

Parlamentarna skup{tina BiH: Do sada smjenjivani samo zastupnici, ali ne i ministri

koba interesa, nisu bili smjenjivani sa pozicija. Za njih je va`ilo samo da gube pravo kandidiranja na izborima u naredne ~etiri godine od po~injenog prekr{aja. S druge strane, CIKBiH ima mogu}nost da oduzme mandat zastupnicima i vije}nicima u parlamentima, skup{tinama i vije}ima (osim u RS-u koji u oblasti sukoba interesa djeluje kao poseban pravni subjekt, op. a.) ako im se izrekne sankcija nepodobnosti kandi-

teresa, treba da provodi organ koji je takvu osobu imenovao. To prakti~no zna~i da bi ministre ili njihove zamjenike u Vije}u ministara BiH sa pozicija smjenjivao Predstavni~ki dom Parlamentarne skup{tine BiH koji ih i imenuje. Ina~e, iako se za dosada{nju sankciju nepodobnosti kandidiranja poku{ava kao obrazlo`enje ukidanja navesti da je protivna Evropskoj konvenciji za za{titu ljudskih prava i te-

Obaveza prijave poklona iznad 200 KM
Izmjenama Zakona predlo`eno je da su izabrani zvani~nici, nosioci izvr{ne funkcije i savjetnici obavezni prijaviti i predati instituciji vlasti u kojoj obavljaju povjerenu javnu funkciju sve poklone vrijednosti iznad 200 KM. - Izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije i savjetnik ne smije primati novac, ~ek ili druge vrijednosne papire bez obzira na iznos, navedeno je aktu. Institucije vlasti se obavezuju da posebnim aktom propi{u postupak, na~in evidentiranja, predaje i ~uvanja primljenih poklona, kao i da dva puta godi{nje dostavljaju informacije o predatim poklonima CIK-u BiH. dovanja. Tu pri~u treba otvoriti i sve izabrane zvani~nike i savjetnike izjedna~iti u primjeni sankcija, odnosno da svi podjednako odgovaraju za u~injeni prekr{aj, naglasio je za Oslobo|enje dr. Genjac. On je istakao kako provedbu sankcije razrje{enja sa javne funkcije, u slu~ajevima kada se utvrdi sukob inmeljnih sloboda, ti stavovi nisu ta~ni.

Smjenjuju oni koji imenuju
Uvo|enje sankcije razrje{enja sa javne funkcije zapravo je zamjena dosada{nje kazne nepodobnosti kandidiranja na period od ~etiri godine koju je zbog sukoba interesa izabranim zvani~nicima, nosiocima izvr{ne funkcije ili savjetnicima izricao CIKBiH. Kada je u pitanju nov~ani dio kazne koji iznosi od 1.000 do 10.000 KM, on je ostao nepromijenjen, a izricao bi se uz sankciju razrje{enja sa funkcije. - Ministri, njihovi zamjenici i savjetnici na svim razinama, bez obzira na izre~enu sankciju zbog su-

Podaci o imovinskom stanju
Naime, u predmetu broj U 14/09 Ustavni sud BiH odbio je kao neutemeljen zahtjev @eljka Kom{i}a, predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH, u vrijeme podno{enja zahtjeva, za

ocjenu ustavnosti ~l. 16. st. 1. Zakona o sukobu interesa u organima vlasti FBiH (rje{enja prepisana iz dr`avnog zakona), te ga proglasio sukladnim ~l. II/2. Ustava BiH u vezi sa ~l. 3. Protokola broj 1 Evropske konvencije za za{titu ljudskih prava i temeljnih sloboda i ~l. IX/1. Ustava BiH. A, Zakon o sukobu interesa u organima vlasti FBiH, u dijelu koji se odnosi na sankcije, ~lan 16. stav 1. jasno nagla{ava da „ako se utvrdi da neki izabrani du`nosnik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik kr{i odredbe ~l. 5, 6, 8. i 9. Zakona, on se smatra nepodobnim da se kandiduje za bilo koju funkciju izabranog du`nosnika, nosioca izvr{ne funkcije ili savjetnika u periodu od ~etiri godine nakon po~injenog prekr{aja“ . Novim zakonskim izmjenama propisuje se i da su izabrani zvani~nici, ali i nosioci izvr{nih funkcija i savjetnici obavezni dostaviti potpisane izjave o svom ukupnom imovinskom stanju CIK-u BiH. Propisano je da se izabranom zvani~niku ne}e dodijeliti mandat sve dok ne ispuni ove zakonske odredbe, a isto se odnosi i na imenovane nosioce izvr{ne funkcije ili savjetnike koji dok to ne u~ine, ne}e mo}i preuzeti du`nost.
Almir TERZI]

Tesli}: Za puteve 1.077.000 KM
Iz bud`eta Op{tine Tesli} za 2012. planirano je izdvojiti 1.077.000 KM za izgradnju i odr`avanje lokalnih i nekategorisanih puteva i mostova na podru~ju op{tine, prema programu koji je usvojio i lokalni parlament, javlja Srna. Programom je predvi|eno da se najve}i dio planiranih sredstava utro{i na rekonstrukciju i modernizaciju lokalnih puteva. Najvi{e novca planirano je za nastavak radova na lokalnom putu Blatnica - O~au{ - Mihajlovac, za {ta je predvi|eno 160.000 KM, za modernizaciju puta @arkovina - Vitkovci 130.000 KM, Milan-Polje - Dom Mladikovine 100.000 KM, Tesli} - Gomjenica - Vlaji}i 60.000 KM, Ko{}uk - Liplje 50.000 KM, te za lokalni put Tesli} - Ukrinica - ^e~ava - Rastu{a - Kremenja{ planirano je izdvojiti 20.000 KM. Programom su planirana i zna~ajna sredstva za nekategorisane puteve, a najvi{e - 100.000 KM - planirano je za radove na putu Jasenica - Gornja Jasenica, te po 50.000 KM za dionice Be`lja - Milojevi}i i Rudnik - Ze~evo Brdo.

Dijalog u organizaciji “Konrad Adenauer” fondacije

Obi~ni ljudi bolje sura|uju od Me|ureligijskog vije}a
gradnju crkve svojim kom{ijama katolicima. To je u mjestu Kralje. Sve se to odvija sasvim normalno i prirodno, dok, recimo, mi imamo i Me|ureligijsko vije}e u Bosni i Hercegovini, koje postoji jer je to moderno i jer to strancima imponuje, a daleko kasne za obi~nim narodom, kazao je mr. sci. Miroslav Jure{i}, biv{i vjerski slu`benik, teolog i aktualni savjetnik u federalnom Ministarstvu rada i socijalne skrbi. Tako su i na biha}kom seminaru o kulturi dijaloga u~esnici, ali i predava~i, u~ili o razli~itostima jednih od drugih. Na kraju seminara, Fondacija “Konrad Adenauer” je polaznicima uru~ila certifikate. Oni imaju zna~enje odre|enog broja bodova prilikom razmatranja biografija kandidata za odre|ene pozicije na kojima se zahtijevaju vje{tine kulture dijaloga.
F. BENDER

Prohodne ceste
Svi lokalni putevi do naseljenih sela u op{tini Srebrenica o~i{}eni su i prohodni za saobra}aj, situacija je normalizovana i o~ekuje se da }e danas biti ukinuto vanredno stanje odbrane od elementarnih nepogoda koje je na snazi ve} mjesec, saop{teno je iz op{tinskog [taba Civilne za{tite. Mehanizacija anga`ovanih firmi za zimsko odr`avanje i ju~er je radila na razbijanju naslaga i uklanjanju leda sa pojedinih putnih dionica, te ~i{}enju raskva{enog snijega i pro{irivanju kolovoznih traka. U [tabu CZ-a ka`u da prate situaciju na terenu, posebno vodostaje rijeka Drine, Zelenog Jadra i Kri`evice koje proti~u kroz op{tinu Srebrenica.

Proteklog vikenda u Katoli~kom {kolskom centru u Biha}u okon~an je seminar o kulturi dijaloga, pod pokroviteljstvom njema~ke “Konrad Adenauer” fondacije. Ciljna grupa seminara bili su nastavnici sa podru~ja Unsko-sanskog kantona, uglavnom vjerou~itelji. Predava~i na seminaru bili su teolozi i profesori Suad Mahmutovi}, Miroslav Jure{i}, Nikolina Mustapi}, Mario Klepi}, Genc Trnavci, Ifet Mustafi}, Miodrag @ivanovi} i Elvira Islamovi}. Kultura dijaloga dana{njem dru{tvu je prijeko potrebna. Dijalog izme|u religija mnogo ~e{}e je uspje{no implementiran i prisutan van doma{aja medijskih kamera, dok na formalnim mjestima i u institucijama taj dijalog ~esto ne uspijeva. - Najbolji primjer sam vidio ovdje, u okolini Biha}a, gdje okolni muslimani Bo{njaci poma`u

Miroslav Jure{i}: Me|u obi~nim ljudima nema problema

8

CRNA HRONIKA
Slu`benici ^etvrte sarajevske PU preksino} su priveli O. S. (1979) sa Ilid`e, koji se sumnji~i za napad na slu`benu osobu u vr{enju poslova sigurnosti. Naime, njemu se stavlja na teret da je napao policajca prilikom intervencije slu`benika MUP-a u Ulici Mratnjeva~a bb na Ilid`i. O. S. je predat u prostorije Odsjeka za zadr`avanje osoba li{enih slobode MUP-a Kantona Sarajevo, a o doga|aju je obavije{teno tu`ila{tvo.

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Policajac napadnut tokom intervencije

Povrije|ene putnice iz golfa

U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu na lokalnom putu Te{anj - Te{anjka u mjestu Medakovo, op}ina Te{anj, povrije|ene su dvije osobe. Prema nezvani~nim informacijama, do nesre}e je do{lo kada je golf A3 (TA 180 703), kojim je upravljao C. A, sletio sa ceste, pri ~emu su lak{e povrije|ene putnice C. F. (1991) i H. A. (1992), obje iz Te{nja. Uvi|aj je izvr{ila policija, a povrije|enim je pomo} ukazana u bolnici Te{anj.

Na ro~i{tu odr`anom u Sudu BiH

Trojica Bi{}ana negirala
krivnju za krijum~arenje ljudi
Sejad Su{i}, jedan od optu`enih, pro{le godine je nepravomo}no osu|en na dvije i po godine zbog krijum~arenja Albanaca sa Kosova, pri ~emu je jedna osoba smrtno stradala
Arben D`aferi (1986), Elvir Su{i} (1980) i Sejad Su{i} (1980) iz Biha}a pro{le sedmice su pred sudijom za prethodno saslu{anje Suda BiH negirali krivnju za pripadnost organizovanoj kriminalnoj grupi koja je 2008, zbog koristoljublja, krijum~arila turske dr`avljane. Na teret im se stavlja da su u novembru 2008. sa njima poznatim osobama koje su ve} presu|ene u Srbiji i Hrvatskoj organizovali ilegalno prebacivanje ~etiri turska dr`avljanina iz BiH u Hrvatsku. U optu`nici stoji da je D`aferi od Turaka uzeo 1.015, a Sejad Su{i} 250 eura, te su podijelili novac sa Elvirom Su{i}em, koji je migrante autom dovezao do Iza~i}a, u blizini granice izme|u BiH i Hrvatske. Turski dr`avljani su trebali pje{ice pre}i granicu i u}i u Hrvatsku, gdje su ih trebale dalje preuzeti druge osobe, ali do toga nije do{lo. Grani~na policija je otkrila i uhvatila migrante, te ih predala Slu`bi za poslove sa strancima, nakon ~ega su smje{teni u Imigracioni centar u Sarajevu. Sejad Su{i} je, podsje}amo, pro{le godine nepravomo}no osu|en na dvije i po godine zatvora zbog krijum~arenja Albanaca sa Kosova, pri ~emu je jedna osoba smrtno stradala. Progla{en je krivim jer je sa Zoranom i Aminom Dereta u januaru 2011. iz BiH u Hrvatsku pro{vercovao Elvisa Binakaja, nakon ~ega su poku{ali prokrijum~ariti Elvisovu sestru Enisu [ahinovi} iz Pe}i i njenog dvogodi{njeg sina. Me|utim, [ahinovi}eva je preminula usljed smrzavanja i iscrpljenosti na podru~ju Plitvi~kih jezera, dok je njeno dijete spa{eno. Preminulu i dijete je upravo Su{i}, prema presudi, prokrijum~ario

Sejad Su{i}

Arben D`aferi

Elvir Su{i}

PODIJELILI NOVAC D`aferi od Turaka uzeo 1.015, a Sejad Su{i} 250 eura, te su podijelili novac sa Elvirom Su{i}em, koji je migrante autom dovezao do Iza~i}a, u blizini granice izme|u BiH i Hrvatske

preko granice sa Hrvatskom. S obzirom na to da su Su{i}i i Arbeni negirali krivicu za {verc Turaka, predmet }e biti dostavljen Vije}u Suda BiH pred kojim }e se voL. S. diti sudski proces.

Sud u Ljubu{kom prihvatio nagodbu
Damir Marki} (42), iz Gorice, presudom Op}inskog suda u Ljubu{kom, osu|en je na {est mjeseci zatvora zbog saobra}ajne nesre}e u kojoj je u junu 2010. po gi nuo mo to ci klis ta Stanko [imi} (27). Presuda je, kako je objavljeno na web stranici Op}inskog suda, izre~ena nakon {to je MarOP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-12-000 036 U Gora`du 24. 2. 2012. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje upisanih u P.L. 639/06 K.O. Gora`de II je Vrana Muhidin, sin Kasima, sa 3/8 dijela, Vrana Hajrudin, sin Kasima, sa 1/2 dijela i Vrana, ro|. Kadi} Bejda sa 1/8 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

Pola godine zatvora za smrt motocikliste
ki} sklopio nagodbu sa Tu`ila{tvom ZHK-a. Do nesre}e je do{lo u Sovi}ima kod Gruda prilikom sudara forda mondea, kojim je upravljao Marki}, i motocikla jamaha, ~iji je voza~ bio [imi}. Sklopljenom nagodbom, Marki} je priznao da je, izlaze}i s parkinga ispred lokalne crkve na magistralnu cestu, oduzeo pravo prvenstva motociklisti, koji je udario u njegovo vozilo. [imi} je pao i stradao na mjestu, a Marki} je osu|en jer se, prilikom uklju~ivanja na cestu, nije uvjerio da to mo`e u~initi bez opasnosti po druge u~esnike u saobra}aju.
L. S.

MUP Livanjskog kantona

Krivi~ne prijave protiv 26 maloljetnika
MUP Livanjskog kantona pro{le godine je podnio Tu`ila{tvu krivi~ne prijave protiv 26 maloljetnika i 225 osoba koje su ve} prijavljivane kao po~inioci krivi~nih djela. Portparol Uprave policije kantonalnog MUP-a Ivica Vrdoljak izjavio je za Srnu da je u {est op}ina kantona tokom pro{le godine zabilje`eno ukupno 581 krivi~no djelo, {to je za 5,8 posto vi{e u odnosu na godinu ranije, a najvi{e krivi~nih djela evidentirano je u op}ini Livno - 234 ili 40,1 posto od ukupnog broja. Vrdoljak je potvrdio da je policija kao po~inioce krivi~nih djela Tu`ila{tvu prijavila 678 osoba, {to je za 22 posto vi{e u odnosu na 2010. godinu, te da je me|u po~iniocima sve vi{e maloljetnika i osoba koje su ve} prijavljivane i ka`njavane zbog krivi~nih djela.

USPOS TAV LJA NJE
ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN12-000 036, po zahtjevu STR “JELA” ^ajni~e po punomo}niku Radovi} Milenku Voju, advokatu iz Fo~e, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 639/06 K.O. Gora`de II, ozna~ene kao k.~. 857/2 zv. Vranska mahala, ku}a i zgrada 99 m2, dvori{te 228 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik nekretnina

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

CRNA HRONIKA
Banjalu~ka policija traga za nepoznatim razbojnikom koji je preksino}, uz prijetnju pi{toljem, koji je uperio u glavu radnice trgovine u Ulici Desanke Maksimovi}, oteo 220 KM, a potom isto oru`je uperio u policajca u civilu. Naime, dvojca policajaca su u{la u trgovinu vidjev{i da je u toku plja~ka, sa namjerom da uhapse napada~a. Me|utim, on je pi{tolj uperio u glavu jednog od njih, te pobjegao iz trgovine.

9

Uperio pi{tolj u prodava~icu i policajca

Iz saobra}aja isklju~eno 28 voza~a

Prilikom redovne kontrole saobra}aja tokom subote policija MUP-a KSa je uru~ila 349 prekr{ajnih naloga te za lak{e prekr{aje upozorila 65 voza~a. Iz saobra}aja je isklju~e no 28 voza ~a zbog upravljanja vozilom pod dej stvom al koho la, tri osobe bez polo`enog voza~kog ispita, ali i sedam automobila zbog isteka va`nosti saobra}ajne dozvole, kao i vozilo koje nije bilo registrovano.

Pritvorena osumnji~ena za ubistvo fotografa na Dobrinji

[krba se u Tu`ila{tvu

BRANILA [UTNJOM
Dana [krba se tereti za ubistvo po~injeno na podmukao na~in, a u policijskom izvje{taju ne spominje se nijedna druga osoba, pa tako ni Elvir Kora}
Dani [krbi (30), osumnji~enoj za ubistvo fotografa Mustafe Muje Bukvi}a, koji je u ~etvrtak prona|en mrtav u svojoj fotografskoj radnji u Ulici Omladinskih radnih brigada na Dobrinji, sudija za prethodni postupak Kantonalnog suda u Sarajevu ju~er je odredio pritvor. la, te klipova koje je postavljala na videoservise, a u kojima je recitovala, pretpostavljamo, svoju mra~nu i morbidnu poeziju, te izvodila performanse. Samu sebe je nazivala konceptualnim umjetnikom... Kako god, [krba se tereti za ubistvo po~injeno na podmukao na~in, a u policijskom izvje{taju za taj zlo~in, {to nam je potvr|eno iz Tu`ila{tva, ne spominje se nijedna druga osoba pa tako ni Elvir Kora}, koji je svojevremeno, po~etkom devedesetih godina, ubio svog oca, a potom majku i sestru. Po izlasku iz zeni~kog zatvora, on je, {to nam je potvr|eno iz vi{e izvora, nastavio lije~enje.
Dana [krba
Facebook.com

Fotografije i klipovi
Tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu je, kako nam je potvr|eno, nakon saslu{anja predlo`io da se [krbi odredi jednomjese~ni pritvor, a sudija za prethodni postupak je to i prihvatila. [krba je, naime, osumnji~ena da je doslovno zaklala Bukvi}a u podrumu njegove fotografske radnje. Prema nekim, nepotvr|enim informacijama, nakon hap{enja, u policiji je priznala ubistvo. Ipak, u Tu`ila{tvu se ju~er, saznajemo, branila {utnjom.

Dr. Abdulah Ku~ukali}

Prilikom privo|enja, [krba sakrivala lice

[ta je motiv zlo~ina, za sada nije poznato pa tako ni potvr|ene {pekulacije da je u pitanju neki dug, ili eventualno poslovni ili intimni odnos. Naime, ju~er su se na dru{tvenim mre`ama mogle na }i [krbi ne umje tni ~ko/erotske fotografije, preciznije foto session, ~iji je autor, navodno, bio ubijeni Bukvi}. O njoj se pone{to moglo saznati i sa njenog Facebook profi-

Suicidalne misli
[ef Klinike za psihijatriju dr. Abdulah Ku~ukali} u telefonskom razgovoru nam je potvrdio da je Kora} i ju~er bio u toj zdravstvenoj ustanovi, u koju je samoini-

cijativo do{ao u petak poslijepodne `ale}i se na psihi~ke tegobe. Govore}i o njemu, dr. Ku~ukali} je u vi{e navrata ponovio da Kora}, za razliku od nekih pacijenata, nikada nije pravio probleme na Klinici te dodao: “Po prijemu nije bilo nikakvih znakova niti saznanja da je on uradio takvo ne{to” isti~e , na{ sagovornik, te poja{njava da je Kora} de`urnom ljekaru re-

kao da se osje}a lo{e. Naveo je da ima odre|ene suicidalne misli, te je, kao i puno puta prije, a {to su mu ljekari i savjetovali, do{ao u Kliniku. Me|utim, kada su na Klinici u subotu ~uli da policija navodno traga za Kora}em, obavijestili su ih. Nakon {to su od njega uzeli izjavu, policajci su, {to nam je potvrdio dr. Ku~ukali}, oti{li, a Kora} je ostao na lije~enju. L. S. nja u ubistvu, iako je znao da }e Muhovi}, koji je ponio no`, ubiti Poharu, to je i u~inio. Dok ih je [ehi} ~ekao u golfu, Muhovi} i jo{ dvije nepoznate osobe su u{li u Poharinu ku}u te ga napali udaraju}i ga po tijelu i glavi stisnutim pesnicama i nogama, a potom su ga izboli no`em.

K

emal Muhovi} (26) iz Sjenice (Srbija), koji je optu`en za ubistvo Suvada Pohare (25), po~injeno 14. maja 2009. godine u sarajevskom naselju Boljakov Potok, ne ispoljava znakove du{evnog poreme}aja, rekao je pro{le sedmice u Kantonalnom sudu Sarajevo vje{tak neuropsihijatar dr. Omer ]emalovi}.

Neuropsihijatar na su|enju za ubistvo Suvada Pohare

Optu`eni bio pod
dejstvom alkohola
januara pro{le godine. U optu`nici se navodi da je Poharu usmrtio u Ulici Mahmuta Bu{atlije, gdje je ubijeni `ivio. Zlo~in se desio dan nakon {to je Muhovi} imao sukob sa Poharom i S. D. Na dan ubistva Muhovi} je zatra`io od Nihada [ehi}a, koji je znao gdje njegova `rtva `ivi, da ga odveze golfom do Poharine ku}e sa jo{ dvije nepoznate osobe, te da ih sa~eka i odveze nazad. [ehi}, kojeg je Kantonalni sud Sarajevo u septembru 2010. pravomo}no osudio na tri godine i deset mjeseci zatvora zbog pomaga-

Bacio no`
U optu`nici se navodi da je napad na Poharu trajao i u ku}i i ispred nje, na stepenicama, nedaleko od golfa u kojem je bio [ehi}. Nakon {to su Poharu usmrtili sa ~etiri ubodne rane u grudi i desnu natkoljenicu, Muhovi} je s krvavim no`em u rukama i sau~esnicima do{ao do golfa, a [ehi} ih je odvezao sa mjesta ubistva. Muhovi} je no` kojim je po~injeno ubistvo tokom bijega bacio u grmlje, a njega i jo{ dvije osobe [ehi} je odvezao do @eljezni~ke stanice u Sarajevu kako bi mogli pobje}i. Dk. O.

Izru~enje iz Hrvatske
]emalovi} je, prilikom prezentacije svog nalaza i mi{ljenja, kazao da je tokom intervjua koji je obavio sa Muhovi}em utvrdio da je optu`eni u vrijeme po~injenja krivi~nog djela bio pod dejstvom alkohola, ali da stepen opijenosti nije prelazio srednji nivo. ]emalovi} je dodao i to da je nalaz sa~inio samo na osnovu razgovora sa optu`enim, te da nije koristio njegovu medicinsku dokumentaciju. Muhovi} je, podsje}amo, nakon ubistva pobjegao, a na{oj zemlji ga je izru~ila Hrvatska 28.

Sa uvi|aja u Boljakovom Potoku

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

B
FOKUS
Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Iako je obe}avao da }e se ove 2012. godine dostojanstveno povu}i s du`nosti, ambicija mu o~ito stoji na putu: vi{e no ikada prije, efendija Ceri} svojim politi~kim anga`manom Bo{njacima otima pravo da su narod, izjedna~avaju}i sve Bo{njake sa muslimanima u ~ije ime onda vodi ratove sa Srbima u Banjoj Luci i Beogradu; s kardinalom Pulji}em obra~unava se u Sarajevu, ali zato sa ideologijom Mevlida Ja{arevi}a samo u neformalnim razgovorima s predstavnicima Ambasade SAD-a

o{njaci su jedini narod na Balkanu koji nema svoju dr`avu; Bo{njaci su stalno pod razli~itim vrstama optu`bi zbog manipulacija sa terminom vehabizam; Bo{njaci optu`eni za ratni zlo~in nisu optu`eni ve} samo osumnji~eni; Bo{njaci ne vr{e pritisak na pravosu|e kada i prije provedenog sudskog postupka brane optu`ene za ratne zlo~ine, Bo{njaci... Puna usta Bo{njaka i ovih nekoliko prethodnih re~enica zapravo su najva`nije tvrdnje iz intervjua Mustafe ef. Ceri}a, reisa Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, izre~ene u intervjuu za Radio Slobodna Evropa. Umjesto bilo kakve polemike sa tezama ambicioznog politi~ara Mustafe Ceri}a, koji vi{e ni javno ne krije `elju da Bo{njaci, umjesto Bosne i Hercegovine, imaju svoj fild`an-bo{njakistan, valjda vjeruju}i da }e mu upravo on biti na ~elu, dajem sebi za pravo da podsjetim na njegovu biografiju (zlu ne trebalo). Mustafa Ceri}, dakle, ro|en je 1952. u Velikom ^ajnu kod Visokog, gdje je zavr{io osnovnu {kolu. U Sarajevu je zavr{io (1972) Gazi Husrev-begovu medresu, a {est godina kasnije, diplomirao je na Univerzitetu Al-Azhar u Kairu. Bio je potom tri godine imam u Gra~anici da bi 1981. oti{ao u Chicago: po{to se reis-efendija u istom intervjuu obru{ava na komunisti~ko mi{ljenje koje jo{ `ivi u glavama Bo{njaka, tek podsje}anja radi – komunizam je te 1981. u biv{oj Jugoslaviji bio dovoljno `ivahan da su komunisti oda{iljali imame na truli zapad tek po{to bi se uvjerili u njihovu odanost SDB-u (slu`bi dr`avne bezbjednosti). Elem, uporedo s du`no{}u imama u Islamskom kulturnom centru u Chicagu, Ceri} zavr{ava postdiplomski studij iz islamske teologije i doktorira 1986. godine. Potom se vra}a u biv{u Jugosla-

Dr`ava za reisa
viju na mjesto imama Zagreba~ke d`amije, gdje ostaje narednih pet godina i odakle 1991. odlazi u Maleziju. Ro|eni Sarajlija postao je ratne 1993. godine, kada po prvi put biva izabran za reisa Islamske zajednice BiH. U njegovoj slu`benoj biografiji stoji da je naredni izbor za reisa bio 1998. - u me|uvremenu je primio men{uru - a tre}i reisovski mandat je dobio 2005. godine. Iako je obe}avao da }e se ove 2012. godine dostojanstveno povu}i s du`nosti, ambicija mu o~ito stoji na putu: vi{e no ikada prije, efendija Ceri} svojim politi~kim anga`manom Bo{njacima otima pravo da su narod, izjedna~avaju}i sve Bo{njake sa muslimanima u ~ije ime onda vodi ratove sa Srbima u Banjoj Luci i Beogradu; s kardinalom Pulji}em obra~unava se u Sarajevu, ali zato sa ideologijom Mevlida Ja{arevi}a samo u neformalnim razgovorima s predstavnicima Ambasade SAD-a. ratimo se biografiji: efendija Ceri} je o`enjen, ima dvije k}erke i sina, zavidan broj u~e{}a na razli~itim me|unarodnim simpozijima (redovan je sudionik Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu), dobitnik je jednog doma}eg priznanja i nekoliko me|unarodnih, od kojih je samo jedno za {irenje islama (1997) a ostala za politi~ki anga`man. Autor je jedne knjige na engleskom jeziku (Roots of Synthetic Theology in Islam, 1995, u Kuala Lumpuru) i jedne na bosanskom jeziku (Vjera, narod, domovina, 2002, u Sarajevu). Izuzetno je aktivan u politi~kom `ivotu (“Definitivno, najmo}nija politi~ka faca u bo{nja~kom narodu” Milorad Dodik , o efendiji Ceri}u) i sklon prodikama o moralu. Koliko god okolo morali{e, u prakti~nom `ivotu i na sebi to ne primjenjuje: pla}a reisa je po pravilniku Rijaseta strogo ~uvana tajna, skoro onoliko koliko je tajna menad`erski ugovor Edina Arslanagi}a, direktora Bosnalijeka, kompanije u ~ijem vlasni{tvu Vlada FBiH i dalje ima zna~ajan udio. No, pravilnik jasno odre|uje da sve putne tro{kove efendije Ceri}a (a nije ih malo) snosi Rijaset, ba{ kao {to Rijaset snosi tro{kove reprezentacije i slu`benog mercedesa. Posebna stavka pravilnika su “pojedina~ne isplate” koje reis do 2.000 KM jednostavno potpisuje, a du`an je da o onima do 10.000 KM “zatra`i odgovaraju}i zaklju~ak na prvoj narednoj sjednici Rijaseta” kako , pi{e u pravilniku. [to se penzije ti~e, Ceri} se na vrijeme obezbijedio: ima da bude u rangu najvi{e u dr`avi, a Rijaset je taj koji }e do kraja reisovog `ivota namirivati razliku u odnosu na penziju koja bude odre|ena rje{enjem Fonda PIO/MIOFBiH. Rijaset }e se o Ceri}u brinuti i nakon njegove smrti: u pravilniku pi{e da snosi tro{kove d`enaze, ukopa i podizanja odgovaraju}ih ni{ana. a ovozemaljske pogodnosti Ceri} se pobrinuo sam. Odmah po preuzimanju du`nosti reisululeme, smjestio se u stan od “6 + vi{e soba, kuhinje i pomo}ne prostorije” (31. 8. 1993.), da bi {est godina kasnije, zajedno sa suprugom Azrom, postao vlasnik ovog fudbalskog terena od 213 kvadratnih metara i gara`e od 23 kvadratna metra. Rije~ je o ku}i u kojoj je do svoje smrti `ivio Rato Dugonji}, dugogodi{nji visoki partijski i funkcioner RBiH i SFRJ (komunizam je ostao u glavama ljudi, {to bi rekao efendija). Stan je renoviran, u njemu su o tro{ku neimenovanog investitora izvedeni zidarski, betonski, tesarski, limarski, stolarski, staklarski, kerami~arski, bravarski, molerskofarbarski, te radovi na instalaciji vodovoda i sanitarija i elektroin-

R

V

Z

stalaciji. Otkupljen je 11. juna 1999. po cijeni od 25.901 KM, {to zna~i da je Ceri} kvadratni metar stana platio 121 KM. I to u rekordnom roku, u kome je stanarsko pravo ste~eno za pet godina, a sva potrebna rje{enja o privatizaciji stana okon~ana za tri mjeseca! eis je obezbijedio i k}erku i zeta - smjestio ih je u bora~ki stan na [ipu, a zaposlio u dr`avnim slu`bama. Dr`ava i politika stare su Ceri}eve slabosti. U najnovijem izdanju, ovom sa Slobodne Evrope, Ceri} sebe upore|uje sa Martinom Lutherom Kingom, Desmondom Tutuom i Mahatmom Gandhijem. Svi su, veli Ceri}, bili vjerski lideri koliko i politi~ki. „A koliko sam ja mogao da pratim, ovih dana }e i na ~elu demokratske dr`ave Njema~ke biti ~ovjek koji je sve}enik“ ka`e efendija , odgovaraju}i koleginici na pitanje koliko se mije{a u politiku. „Ja se samo mije{am u ono {to moram da radim“ poja{njava. Mora, da, kle, ef. Ceri} da se, umjesto Islamskom zajednicom, bavi dr`avom, umjesto vjerom, politikom. Samo tako, naime, i Bo{njaci dobijaju svog Dodika, svoj zahtjev za secesijom, svoje pravo da vr{e pritisak na pravosu|e... Mustafa ef. Spahi}, dugogodi{nji najozbiljniji kriti~ar Ceri}evog reisovanja, bezbroj je puta dokazao da je najve}i problem Islamske zajednice upravo Ceri}evo nemije{anje u svoj posao. Da je druga~ije, danas i ne bi bilo manipulacija vehabizmom. Jer upravo je Ceri}, jo{ u ratu, bo{nja~kim `enama ~estitao sinove {ehide, upravo je on od vehabija napravio nove muslimane i najve}i je krivac {to su, kako bi rekao Re{id Hafizovi}, vehabije prvo do{le po na{u djecu, a danas po tapiju na Bosnu i Hercegovinu. Koju im Ceri}, eto, nudi na Slobodnoj Evropi, skupa sa sobom na ~elu.

REAGIRANJE

Tekst obiluje li~nim impresijama
“VD-ovi kontra BHRT-a”; Oslobo|enje, 20. februar/velja~a 2012.
Po{tovani, U svojstvu prvog ~ovjeka Poslovodstva BHRT-a, prozvanom u tekstu Oslobo|enje, izdanje od 20.2.2012. godine, osvrt Borka Rudi}, pod naslovom VD-ovi kontra BHRT-a, {aljem ovo otvoreno pismo Uredni{tvu pomenutih dnevnih novina. Dozvoljavam da svaki pojedinac ima pravo na vlastiti sud, no nedopustivo je da odgovorna osoba li~no mi{ljenje, u ozbiljnoj novinarskoj formi - osvrtu, napi{e kao presudu utemeljenu na {pekulacijama, rekla kazala pri~ama i to na vrlo uvredljiv na~in. Tekst obiluje li~nim impresijama, a nije napisan jezikom ~injenica. Sudi se BHRT-u, poslovodstvu, meni kao aktuelnom v.d. generalnog direktora, iz Udruge BH novinara u kojem je Borka Rudi} generalni sekretar {alje se poziv inspekcijskim organima da istra`e rad BHRT-a. Kada inspekcija utvrdi da nema prekr{aja Zakona i zlupotreba u BHRT-u onda nikom ni{ta. Ni obavezuje}eg demantija, isprike u tom istom mediju, od te iste Borke Rudi} da nije imala pravo i da je samo zloupotrijebila medijski prostor u poku{aju da vlastiti stav “proda” kao dru{tvenu kritiku. Cijenjeno uredni{tvo, BHRT je javni servis, otvoren za konstruktivan dijalog i argumentiranu kritiku u cilju unaprije|enja njenog rada i kvaliteta programa. Neutemeljeni napadi na ovu Ku}u, jalovi poku{aji da se kroz diskreditiranje mene ili bilo kojeg pojedinca BHRT-a nanese {teta Ku}i ili doprinese njenoj destrukciji, uvjeravam vas osta}e samo to, jalovi poku{aji. [to se ti~e istupa u javnosti Borke Rudi}, u kojima tobo`e brani novinarsku profesiju, mi{ljenja sam da bi se novinari trebali prije svega braniti i za{tititi u samom Udru`enju BH novinari, u kojemu je Borka Rudi} generalni sekretar, na na~in da sredstva za penzijsko i zdravstveno osiguranje koja su po{teno uplatili biv{oj prvoj saradnici g|e. Rudi} ne potra`uju u sudskom procesu koji je u toku. S po{tovanjem,
Muhamed BAKAREVI], v.d. generalni direktnor BHRT-a

Izvinjenje ~itateljima
Otvoreno pismo, kako v.d. generalnog direktora BHRT-a zove svoje reagiranje, Oslobo|enje objavljuje na isti na~in kao i sva

druga manje-vi{e zatvorena pisma upu}ena na adresu redakcije. To, naravno, nije sporno. Kao {to nije sporno ni pravo „prvog ~ovjeka Poslovodstva BHRT-a“ kako sebe ti, tulira Bakarevi}, da druga~ije razmi{lja. Sporan je na~in na koji „prvi ~ovjek“ poima novinarstvo, a koji se zorno i{~itava iz njegovog pisma koje Oslobo|enje prenosi bez lektorskih intervencija, zbog ~ega se izvinjavamo na{im ~itateljima. Prvi ~ovjek, bio v.d. ili ne, sam se predstavio (i) svojom pismeno{}u, koja o~ito nije rangirana kada je biran na funkciju. Umjesto bilo kakvog pou~ka o zna~enju rije~i komentar/osvrt/stav, valja re}i da i bez li~nih impresija, vi{e je no jasno kako se biraju reprezenti dr`avnog javnog emitera.
Vildana SELIMBEGOVI], glavna i odgovorna urednica

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

KOMENTARI

11

IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

Ratko protiv rata
K
Pi{e: Pavle PAVLOVI]

Za dlaku sam izbjegao siloviti ”poljubac” sa ogromnim d`ipom. U posljednji ~as stisnuo sam ko~nicu. Kontrolu nad volanom izgubio sam nasred prometnog raskr{}a ne vjeruju}i svojim u{ima. Radio laganini javljao je da se Ratko Mladi} u sudnici Ha{kog tribunala vatreno zalagao za prekid svih ratova!? Posebno onog mogu}eg sa Iranom. Genocide nije spominjao!

ad vozim, uvijek slu{am neku laganini radi os ta ni cu. Ta ko se spa{avam od stresova {to ih do`ivljavam na benzinskim pumpama. Uz dobru glazbu iz zlatnog doba rocka zabo rav ljam da li tar su pe ra ubrzano ide ka cijeni od dva eura. Na laganiniju obavezno imaju {tos dana i vrte ga svako malo. Protekle srijede bio je to uspje{ni pjeva~ki debi Obame, na koji su ga nagovorili ~uveni B.B. King i Mick Jagger. Mora se priznati da ameri~ki predsjednik ima talenta za ritam. U ~etvrtak su vrtjeli posebno uzbudljivo zezanje dana zbog kojeg umalo nisam zavr{io u bolnici. Za dlaku sam izbjegao siloviti ”poljubac” sa ogromnim d`ipom. U posljednji ~as stisnuo sam ko~nicu. Kontrolu nad volanom izgubio sam nasred prometnog raskr{}a ne vjeruju}i svojim u{ima. Radio laganini javljao je da se Ratko Mladi} u sudnici Ha{kog tribunala vatreno zalagao za prekid svih ratova!? Posebno onog mogu}eg sa Iranom. Genocide nije spominjao! Simfonija nervoznih sirena povratila me u stvarnost i polagano sam krenuo do prvog slobodnog parkirali{ta. Zaustavio sam se ispred blje{tavog izloga sa velikom reklamnom porukom - 100 kilometara za 40 centi! Kontam, pored u{iju, sada su me izdale i o~i. Ipak, ve} osjetno zara`en holandskom {tedljivo{}u, br`e-bolje izra~unam da od Amsterdama do Rajvosa ima oko 2.000 kilometara. Dakle, 20 puta po 40 centi. Za 800 centi}a ili osam euri}a eto me }iku. Ma, gdje to ima? Ni u najljep{im snovima, ali, eto, na izlogu pi{e. Izo{trim zjenice i vidim da sam pred prodavnicom elektri~nih vozila... Kilovati umjesto paprenih oktana vrati{e me nekoliko mjeseci unatrag. Tada sam pozorno gledao lijevo, pa onda desno. Super i ~udno, na uvijek frekventnom raskri`ju nigdje vozila. Istina, odmah je tu opasna krivi-

na, ali ni{ta zato ako ne vidi{, bar ~uje{. Zakora~im smjelo i ve} sam u mislima na drugoj strani ulice, kad ne{to za{kripi unose}i mi strah do kostiju. Unezvjereno se okrenem, a ono metardva od mene blje{tavi odbojnik automobil~i}a {to je podsje}ao na dje~iju igra~ku. Iz kabine `ustro mahanje voza~a, a sigurno i rafal psovki. I ja sam poludio, vi~em koliko me grlo nosi. - [to ne pali{ motor kad vozi{, da te svi ~uju! - Dragi gospodine, motor je bio u punoj turi kada ste vi neoprezno i nepropisno prelazili. - Koga vi pravite ludim? - nastavljam sa balkanskom galamom. - Samo malo spustite ton, sve }u vam objasniti - smiruje me hladni zapadnjak. Kakvi su to ljudi, kakve to `ivce imaju? Da sam ja na njegovom mjestu, sve bih mu ispsovao. I nanu i dedu i sve po redu. - Do|ite da vidite, ali moram vas prije toga upozoriti da je evo elektromobil! - Zato vas nisam ~uo! Sre}a da vas jo{ nema puno na cestama, eh, koliko }e samo ljudi stradati {to ste tako ne~ujni. [to niste k’o tramvaji? Oni lijepo kloparaju to~kovima i upozoravaju na dolaze}u opasnost. Kada sam se malo smirio, pru`im ruku ljubaznom Amsterdamcu i ispri~am se. - Ni{ta, ni{ta, gospodine, navikao sam ve} na ovakve reakcije. Niste vi prvi. Onda mi re~e da je jedan od test-voza~a elektri~nog gradskog automobila koji bi trebalo da uskoro zavlada zapadnoevropskim metropolama. - Ako vas zanima, mogu i vas staviti na listu pa sami isku{ajte {ta pioniri tehnolo{kog napretka do`ivljavaju. - Kakvi elektri~ni automobili?! Ma, dajte, molim vas, pa oni imaju jo{ isti radijus kretanja kao i prije stotinu godina kada su izmi{ljeni. Ne mogu dobaciti sa jednim punjenjem baterija ni 150 km… - Za sada ste u pravu, ali eno

Japanci i Korejci su ve} izumili bateriju koja }e ovo vozilo “gurati” i do 1.500 km. Uskoro }ete vidjeti {to je pravi elektromobil. Benzince i nafta{e niko ne}e vi{e ni pogledati. Predomislim se za nekoliko dana u stilu na{ih bajnih politi~ara. Dobijam klju~i} auta-klikera. Sjetim se i one anegdote {to je kru`ila o uspjehu ”yuga” u Americi. Ka`u, dobivao si ga kao privjesak za klju~eve automobila ako kupi{ oldsmobil, shevrolet, ford... Sa strahom kro~im u kabinu sa svojih 185 centimetara, kad ono opti~ka varka. Unutra je ugodno, prostrano i nema puno onih raznih dugmadi {to te dovode do ludila u najsavremenijim vozilima. Mora{ prvo i}i na kurs da bi skontao ~emu sve slu`e i kako se sti{}u. U ovom klikeru lijepo okrene{ kontakt-puljku, stisne{ gas-pedalu i ne~ujno zaplovi{ u prostor i vrijeme. Ali, kao vje~iti peh, baksuz, da nisam takav, ne bih se rodio u Bosni i to u Sarajevu, dobijem elektromobil koji je ve} ranije imao problema sa mo}nim akumulatorima {to napajaju strujom mali, sna`ni elektromotor. Upravo sam uletio u pravu gradsku prometnu gu`vu kada je kliker stao i ni makac. Hvataj se mobilnog, javljaj firmi da je sve kapot. S te{kom mukom guraj ustranu ~udo tehnike uz pomo} jedne ljudske poluumorne snage. Oni pametniji {to vi{e vjeruju oktanima nego kilovatima trube, protestiraju, ~ude se tipu koji se usudio provozati u takvom auti}u. Ubrzo sti`u tehni~ari. - Sorry, baterije mu nisu bile dobro napunjene… Obja{njavaju da to uskoro ne}e biti problem u glavnom gradu Kraljevine Nederland. Kao, ve} sada je postavljeno gotovo 1.000 specijalnih uti~nica gdje }e korisnici elektromobila kilovatima puniti svoje minijaturne ~etvoroto~ka{e. U instaliranju novih izvora elektri~ne energije posebno su aktivni vlasnici brojnih ugostiteljskih obje-

kata. Neki ve} reklamiraju da uz krigle piva gratis dobijate i jedno punjenje. Ahilova peta novih prometala je, naravno, radijus kretanja. Ograni~en je izme|u 140 i 190 km. Najve}e pomake u pravljenju akumulatora ve}eg kapaciteta i, dakako, du`eg kretanja vozila posti`u Ju`nokorejci, ~ija su preduze}a vode}a u svjetskoj izradi elektromobila. Ve} ih je desetak u Amsterdamu otvorilo svoja evropska predstavni{tva. Stru~njaci kosih o~iju planiraju ove godine u najve}im prijestonicama Starog kontinenta plasirati oko 65.000 prokleto ne~ujnih automobil~i}a i autobusa. U 2013. broj takvih vozila trebao bi se udvostru~iti. Predvi|a se da cijene ne}e biti ve}e od 15.000 eura. Masovnija pojava “klikera” po ulicama Pariza, Londona, Berlina, Madrida, Rima, Amsterdama donije}e i poja~anu diskriminaciju me|u voza~ima. Recimo, u glavnom gradu Nizozemske vlasti su odlu~ile da pored subsidiranja nabavke takvih vozila, uvedu i besplatno parkiranje. Kada se zna da je sat ostavljanja auta u sredi{tu grada {est eura, onda nije te{ko skontati koliko je to privla~no. Potom, na ovakva vozila ne}e se pla}ati porez na puteve. Velegradovi }e tako postajati ~i{}i, ti{i i kudikamo opasniji za nas neoprezne pje{ake koji volimo preskakati prometne propise. Razmi{ljam da lijepo zamolim vje{te Korejce da uz razvoj elektri~nih automobila razviju i mini slu{ne aparate koji }e pomo}i da se ~uju vozila bez zvuka. Druge im nema, ako `ele zdrave i `ive budu}e mu{terije. [to se mene ti~e, jo{ }u porazmisliti. Kakvo ti je zadovoljstvo kupiti novi automobil ako ne mo`e{ dodavanjem gasa i brundanjem motora izazvati pozornost kom{ija. Do tada }u se od megacijena na pumpama braniti laganini radiostanicama s nadom da im zezalica dana vi{e ne}e biti novope~eni ha{ki mirotvorac Ratko Mladi}.

Sarkozy i Strauss-Kahn na karnevalu
Karnevalski brod pronio je likove francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozya i biv{eg {efa Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF) Dominiquea Strauss-Kahna. Njihovi likovi sudjelovali su u dijelu karnevala nazvanom Povorka pro{losti tokom karnevalskih sve~anosti u jugozapadnom gr~kom gradu Patrasu.

12

OGLASI

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

REGION
VIJESTI

13

Nastavljen protest mljekara u Hrvatskoj

Srbija: Prijava poklona do 1. marta
Zakonska obaveza svih dr`avnih organa u Srbiji je da do 1. mar ta obavijeste Agenciju za borbu protiv korupcije o poklonima koje su funkcioneri primili za 2011. godinu, prenosi B-92. To je izjavio na~elnik Odjeljenja za registre Agencije Dejan Damnjanovi} i podsjetio na to da se od 1. januara pokloni prijavljuju na novim obrascima. Navode}i da je obaveza Agencije da katalog poklona objavi do 1. juna ove godine, on je istakao da je tom tijelu ve} stigao odre|en broj obrazaca koji su pravilno popunjeni, ali da ima i onih koji nisu i apelovao na organe da pro~itaju uputstvo na sajtu Agencije. Od 1. januara na snagu su stupile izmjene i dopune Pravilnika o poklonima, a te izmjene se odnose, prije svega, na elektronsko popunjavanje i podno{enje obrazaca.

Dijele mlijeko gra|anima
Mljekari ne odustaju od zahtjeva, blokada cesta ostaje do pregovora • HSS tra`i ostavku ministra
Protesti hrvatskih mljekara nastavljeni su i ju~er. Proizvo|a~i mlijeka koji protestuju zbog sni`ene otkupne cijene namjeravaju da blokiraju puteve sve dok ih na razgovor ne prime predsjednik hrvatske Vlade Zoran Milanovi} i ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina. va da izmanipuli{e proizvo|a~e mlijeka.

Nesnala`ljivi ministar
Glavni odbor HSS-a zatra`io je ju~er ostavku Jakovine, tvrde}i da se ministar ne snalazi dobro u novonastaloj situaciji. Predsjednik HSS-a Branko Hrg rekao je da ova stranka `eli da Jakovina {to prije podnese ostavku. - HSS tra`i smjenu ministra Jakovine, s obzirom na to da se ne snalazi u novonastaloj situaciji. U pripremi bud`eta za poljoprivredu nije bilo konsultacija sa hrvatskom Poljoprivrednom komorom, a o~igledno je da (Ja ko vi na) in si nu aci ja ma poku{ava da izmanipuli{e poljoprivredne proizvo|a~e i na taj na~in uni{ti 5.000 seoskih doma}instava koja `ive od tog posla” objasnio je Hrg, navodi , se na slu`benoj stranici HSS-a. Hrvatski proizvo|a~i mlijeka protestuju od 14. februara, a vi{e od 85 posto proizvo|a~a mlijeka ne sla`e se sa otkupnom cijenom od 2,44 kune, koja je odre|ena njima neprihvatljivim sporazumom.

Jakovina ne popu{ta
Nakon {to su u subotu na dva sata blokirali puteve u Dragani}u, ^akovcu, Bjelovaru i ostalim gradovima, te u Istri i Slavoniji, najavili su da }e ju~era{nje blokade trajati sve do po~etka novih pregovora. Potpredsjednik Saveza udru`enja proizvo|a~a mlijeka Mladen [ol~i} rekao je da mljekari ne odustaju od zahtjeva, a danas }e prekinuti isporuku mlijeka Dukatu i dijeliti ga gra|anima, javljaju hrvatski mediji. Ministar Jakovina je poru~io da ne}e popustiti ucjenama, te da se “metodom ulice ne}e do}i do kona~nog rje{enja” On je . odbacio optu`be proizvo|a~a mlijeka da se stavio na bilo ~iju stranu i ponovio da Ministarstvo

Kod Primo{tena izgorjelo 35 hektara trave
Po`ar na podru~ju Kru{eva i Vinkovaca kod Primo{tena, u kojem je izgorjelo oko 35 hektara trave, niskog raslinja i ne{to zapu{tenih maslinika, uga{en je kasno uve~er u subotu, javila je Dr`avna uprava za za{titu i spa{avanje (DUSZ), a prenio HRT. Po`ar je bio dojavljen iza 19 sati, a gasili su ga pripadnici JVP-a [ibenik te DVD-a Primo{ten, Greba{tica i Marina. Drugi po`ar na otvorenom, u selu Kru{evu kod Primo{tena u kojem je izgorjelo oko dva i po hektara trave i niskoga raslinja, uga{en je tako|er ju~er. Taj po`ar su gasili pripadnici DVD-a Primo{ten i DVD-a Rogoznica. Uga{en je i po`ar u selu Zavr{je Bele~ko u Krapinsko-zagorskoj `upaniji. U tom po`aru je izgorjelo oko {est hektara trave i niskog raslinja, a gasili su ga vatrogasci DVD-a Belec.

ne mo`e pregovarati u ime proizvo|a~a, ve} da sve strane treba okupiti za istim stolom, da bi se prona{lo odgovaraju}e rje{enje.

Hrvat ska se lja ~ka stran ka (HSS) zatra`ila je ostavku ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine zbog toga {to poku{a-

Samoopredjeljenje najavilo

Danas blokada
Ta~ijevog kabineta
Vo|e opozicionog pokreta Samoopredjeljenje najavile su da }e danas, tokom ~etiri sata, blokirati sve prilaze zgradi kosovske vlade u Pri{tini, u znak protesta zbog izostavljanja naziva republika i pozivanja na Rezoluciju 1244 u fusnoti sporazuma o regionalnom predstavljanju Kosova, prenosi RTS. Potpredsjednik pokreta [pend Ahmeti je, obrazla`u}i povod za protest, rekao da je pristajanjem na sporazum sa Beogra dom, aktu el na ko sov ska vlast poni{tila dr`avnost Kosova i da bi trebalo da podnese ostavku. Tako|er, dodao je Ahmeti, skup{tina bi trebalo od vlade da tra`i obrazlo`enje sporazuma postignutog u petak u Bruxellesu, i zbog ~ega su u~injeni pravni i politi~ki ustupci. Najavljuju}i dana{nje proteste, vo|e Pokreta su pozvale `itelje Kosova da im se pridru`e u 12 sati kod zgrade vlade, istovremeno pozivaju}i policiju da ne provocira u~esnike protesta koji }e ~etiri sata paralisati aktivnosti kabineta Ha{ima Ta~ija. ^etiri sata blokade vlade simbolizova}e da se protest organizuje ~etiri godine poslije progla{enja nezavisnosti Kosova. Vo|e Samoopredjeljenja su,

Ukinuto vanredno stanje u Srbiji
Na prijedlog Republi~kog {taba za vanredne situacije, Vlada Srbije je ju~er na telefonskoj sjednici ukinula vanrednu situaciju u preostale 23 op{tine u Srbiji. Kako javlja RTS, najte`e je i dalje u Sjenici, Priboju, Novoj Varo{i i Ivanjici. Tokom ledenih dana od posljedica smrzavanja `ivot su izgubile 22 osobe, jedna se smatra nestalom, 308 je spa{eno, a 1.500 ljudi je na ugro`enim podru~jima jo{ izolovano. Ministar unutra{njih poslova Ivica Da~i} je rekao da je Republi~ki {tab predlo`io i formiranje stru~no-operativnih timova za klizi{ta. Prema Da~i}evim rije~ima, zadatak timova je da prate stanje i sagledavaju ugro`enost ljudi, materijalnih dobara i `ivotne sredine, kao i preduzimanje mjera za{tite da bi se smanjio rizik od posljedica klizi{ta.

zbog nemogu}nosti da sakupe 40 potpisa poslanika, pokrenule potpisivanje peticije gra|ana za sazivanje vanredne sjednice parlamenta i raspravu o postignutom sporazumu.

Saop{tili su da su za 12 sati od pokretanja peticije sakupili preko 7.500 od potrebnih 10.000 potpisa gra|ana za sazivanje vanredne sjednice kosovske skup{tine.

14

SVIJET
VIJESTI
OPOZICIJA OPASALAI CENTAR MOSKVEI

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Referendum u Siriji
U Siriji je ju~er odr`an referendum o novom ustavu usljed neprestanih nasilnih nemira i bojkota opozicije. U novom ustavu poziva se na odr`avanje vi{estrana~kih parlamentarnih izbora u roku od tri mjeseca. Opozicija je odbacila referendum, ocijeniv{i ga kao farsu i zahtijeva da predsjednik Ba{ar al-Asad ode sa vlasti. Glasanje se odr`ava usljed neprestanog nasilja i sirijski aktivisti navode da je u subotu {irom Sirije ubijeno 89 ljudi. Sirijska organizacija Obzer vatorija za ljudska prava, ~ije je sjedi{te u Londonu, saop{tila je da su najmanje dva lica ubijena u ju~era{njim sukobima.Vlada je nastavila sa organizacijom referenduma uprkos nemirima i uspostavljeno je vi{e od 13.000 glasa~kih mjesta za 14,6 miliona registrovanih glasa~a. Glasanje je po~elo u 7 sati po lokalnom vremenu.

Novi napadi u Afganistanu
Sedam pripadnika specijalnih vojnih snaga SAD-a i {est Afganistanaca ranjeno je u napadu na bazu me|unarodnih snaga ISAF u sjevernoj provinciji Kunduz u nedjelju poslije podne, javljaju agencije, a prenosi Al-Jazeera. Napad se desio nakon {to je afganistanska vlada saop}ila da je policija pokrenula potjeru za pripadnikom policijske obavje{tajne slu`be koji je osumnji~en za ubistvo dva ameri~ka vojna savjetnika u zgradi ministarstva vanjskih poslova u subotu. ^lan lokalne milicije u Kunduzu bacio je ru~nu bombu na ameri~ku bazu tokom {estog dana demonstracija protiv paljenja Kur’ana u ameri~koj vojnoj bazi Bagram na kojima je sudjelovalo na hiljade ljudi. Afganistanska vlada saop}ila je u nedjelju da je policija pokrenula potjeru za pripadnikom policijske obavje{tajne slu`be Ahmedom Saboorom (25) koji je osumnji~enim za ubistvo dva ~lana ISAF-a.

Kolona Rusa duga

16 kilometara
Hiljade Rusa su se dr`ale za ruke i napravile prsten oko centra Moskve u sklopu demonstracija protiv mogu}eg povratka Vladimira Putina na mjesto predsjednika Rusije nakon izbora naredne sedmice.

Demonstranti su u nedjelju napravili kolonu dugu 16 kilometara, nose}i bijele trake u sklopu najve}ih protesta opozicije od dolaska Putina na vlast prije 12 godina
spolo`eni kada su napravili prsten, mnogi od njih su nosili bijele {alove i mahali automobilima koji su prolazili. Mnogi voza~i su im sirenom odgovorili na pozdrave, dok su demonstranti uzvikivali „Rusija bez Putina!“.

Bijele trake
Demonstranti su u nedjelju napravili kolonu dugu 16 kilometara, nose}i bijele trake u sklopu najve}ih protesta opozicije od dolaska Putina na vlast prije 12 godina. Veoma je vjerovatno da }e Putin slaviti na predsjedni~kim izborima ~etvrtog marta, no rastu}e demonstracije su istakle potrebu za ve}im stepenom demokratije, prenosi Al-Jazeera. Ve}inom na njima u~estvuju glasa~i iz gradova kojima je dosta ra{irene korupcije i vlasti je-

34.000 demonstranata
Aktivisti opozicije su ranije procijenili kako im treba 34.000 osoba na nedjeljnim protestima da bi napravili lanac, a ~ini se kako im je to po{lo za rukom. Demonstracije su po~ele nakon optu`bi da je Putinova stranka varala na parlamentarnim izborima ~etvrtog decembra pro{le godine. Kremlj je ponudio reforme izbornog sistema, ali to nije ispunilo glavne zahtjeve demonstranata, me|u kojima su i ponovljeni izbori.

dnog ~ovjeka. - Ne znam da li }e protesti imati kakvih rezultata, ali sam do{ao pokazati vladi kako nas ima mnogo i da smo svi zajedno. Vo-

lio bih vi{e transparentnosti, po{tene sudove i bolje uvjete za razvoj ekonomije, rekao je Nikolaj ^ekalin, 66-godi{nji nau~nik. Demonstranti su bili dobro ra-

Dvoje djece poginulo na Filipinima
U sukobima na istoku Filipina poginulo je dvoje djece i dva komunisti~ka pobunjenika, rekao je vojni zapovjednik u nedjelju, a prenijela Fena. Sukobi su izbili u selu u blizini grada Labe u subotu, kada su vojne trupe obavije{tene da gerile iznu|uju novac od lokalnog stanovni{tva. Potpukovnik Epimaco Macalisang rekao je da je dvoje djece, uzrasta od sedam i deset godina, prona|eno mrtvo nakon sukoba. Dva pobunjenika su tako|er ubijena, javio je u nedjelju DPA. Vjeruje se da su djeca sinovi jednog od ubijenih pobunjenika, a njegova 14-godi{nja k}erka je povrije|ena i odvezena u bolnicu, rekao je Macalisang. Komunisti~ki pobunjenici se bore protiv filipinske vlade od kasnih 1960-ih, {to je jedan od najdu`ih ljevi~arskih ustanaka u Aziji.

Jemen: [est poginulih
Je men ski bez bje dno sni zvani~nik rekao je ju~er da je u gra na ti ra nju po lo `a ja militanata povezanih sa Al-Kaidom u gra du Zin d`i bar, na jugu te zemlje, poginulo pet pri pa dni ka oru `a ne gru pe dok je jedan vojnik poginuo od eksplozije nagazne mine. Is ti zva ni ~nik re kao je da je gra na ti ra nje Zin d`i ba ra po ~e lo si no} i da je nas tav lje no u ra nim ju tar njim ~a so vi ma. On je istakao da je jemenski voj nik po gi nuo ka da je na ga zio na mi nu is to ~no od Zin d`i ba ra. Zva ni ~nik ni je `e lio da bu de ime no van, jer ni je ovla {ten za raz go vor sa medi ji ma. To kom ne mi ra u Je me nu militanti iz Al-Kaide preuzeli su kon tro lu nad ne kim oblastima na jugu, me|u koji ma je i Zin d`i bar. Vla di ne ope ra ci je za nji ho vo svrgava nje sa vlas ti do sa da ni su bi le us pje {ne. U ek splo zi ji auto mo bi la bom be na ju gu Je me na u subotu poginulo je najmanje 25 oso ba.

Bomba{ki napad u Nigeriji
Najmanje troje ljudi je poginulo u napadu bomba{a samoubice na crkvu u centralnoj Nigeriji, saop}ili su crkveni zvani~nici. Bomba{ je u nedjelju zabio automobil pun eksploziva u zgradu Crkve Krista u gradu Josu, prijestolnici dr`ave Plateau, kazali su zvani~nici. Vjeruje se da je napada~ poginuo u eksploziji, prenosi Al-Jazeera. Crkveni zvani~nik Mark Lipdo, koji je tako|er aktivist u kr{}anskoj organizaciji za ljudska prava Fondacija “Stefanos” kazao je da je , troje ljudi poginulo, a desetero ranjeno. Ranije je zvani~nik dr`ave Plateau Pam Ayuba kazao da se napad desio tokom jutarnje molitve u prepunoj crkvi. Nije naveo koliko je ljudi ranjeno. U Josuu su u proteklih nekoliko godina poginule na stotine ljudi u etni~kim sukobima. Oru`ana skupina Boko Haram tako|er se tereti za neke napade u ovom gradu. Eksplozija u nedjelju dogodila se nekoliko dana nakon {to je najmanje 19 ljudi ubijeno u gradovima Gombe i Kano u napadima koje su izveli osumnji~eni pripadnici Boko Harama, tvrde lokalne vlasti.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OGLASI

15

16

SVIJET FINANSIJA

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

BiH

EU

Predsjednik ECB-a Mario Draghi

Nema ~arobnog rje{enja za krizu
Predsjednik Evropske centralne banke Mario Draghi u jednom intervjuu branio je mjere {tednje u eurozoni, pozivaju}i zemlje da ubrzaju reforme uprkos sumornim ekonomskim prognozama. [tednja popra}ena strukturnim promjenama jedina je opcija za obnovu privrede, upozorio je predsjednik ECB-a u intervjuu za Wall Street Journal. Kresanje javne potro{nje kratkoro~no {kodi privrednim aktivnostima, ali negativne posljedice mogu se amortizirati strukturnim reformama, dodao je Draghi.

Cijena mlijeka u EU
od 0,32 do 0,541 euro
Prosje~na otkupna cijena mlijeka u zemljama EU model je i za odre|ivanje otkupne cijene za hrvatske proizvo|a~e mlijeka, a prema sporazumu izme|u dijela proizvo|a~a mlijeka i mljekarske industrije, cijena svje`eg sirovog mlijeka odre|ivat }e se na osnovu prosjeka pet zemalja - Njema~ke, Francuske, Ma|arske, Slovenije i Rumunije. Sporazum koji su sa mljekarskom industrijom potpisala tri udru`enja mljekara, ali ne i predstavnici Hrvatskog saveza udru`enja proizvo|a~a mlijeka, vrijedi za idu}a tri mjeseca, do kraja maja, i za taj period je otkupna cijena svje`eg sirovog mlijeka 2,43 kune. posto u odnosu na 2010. godinu. Me|utim, cijene za 2011. jo{ nisu kona~ne jer neki otkupljiva~i na kraju godine dodatno pla}aju tako da }e kona~ne cijene za 2011. biti poznate do kraja juna ove godine. Prema podacima 17 velikih prera|iva~a mlijeka u devet zemalja EU najve}ih proizvo|a~a mlijeka, otkupna cijena u decembru pro{le godine kretala se od 0,32 eura, koliko je pla}ao First Milk u Velikoj Britaniji, do 0,41 euro, koliko je pla}ao finski Hameenlinnan Osuusmeijeri. Lactalis u Francuskoj je pla}ao 0,33, a Danone 0,32 eura. Od 2001. do kraja 2011. godine prosje~na otkupna cijena siro-

Slabljenje privreda, posebno onih na ju`nim rubovima eurozone, potaknulo je zahtjeve da se fokus preusmjeri sa {tednje na poticanje ekonomskog rasta

na ju`nim rubovima eurozone, potaknulo je zahtjeve da se fokus preusmjeri sa {tednje na poticanje ekonomskog rasta. Draghi, biv{i guverner italijanske centralne banke, stao je na stranu sjevernoevropskih zemalja poput Finske, Njema~ke i Nizozemske, koje bilje`e prili~no dobre makroekonomske rezultate i pozivaju ostale da ustraju u {tednji dok ne srede stanje u javnim finansijama.

Socijalna dr`ava pro{lost
Upozorio je tako|er da je model evropske socijalne dr`ave, s naglaskom na sigurnosti radnog mjesta i velikodu{nim socijalnim pravima, danas povijest, ukazuju}i na visoku nezaposlenost me|u mladima, posebno u [paniji, gdje je prema{ila 50 posto. Stoga je zatra`io reforme kako bi se potaknulo otvaranje novih radnih mjesta za mlade. Naglasio je tako|er da ne postoji ~arobno rje{enje za du`ni~ku krizu u eurozoni, prigu{uju}i ujedno nade da }e Kina prite}i u pomo} svojim ogromnim deviznim rezervama i trgovinskim vi{kom. “Puno se razgovaralo. ^uo sam {ta se govorilo, ali nisam vidio traga (kineskim) slu`benim ulaganjima na evropskim finansijskim tr`i{tima” izjavio je Draghi. , Procjenjuje da }e sada{nja situacija gurnuti vlade u smjeru tje{nje fiskalne unije i potaknuti ih da provedu reforme na tr`i{tu rada i strukturne promjene u privredi kako bi osigurale prosperitet u dugoro~noj perspektivi. “Te{ko je re}i da je kriza zavr{ila” zaklju~uje predsjednik ECB-a, , napominju}i da je Gr~ka i dalje veliki rizik.

Posljedice snose mladi
Naglasio je pritom da strukturne reforme ne mogu zamijeniti bud`etsku {tednju u zemljama poput Portugala i [panije. Odustajanje od ciljeva u segmentu bud`eta izazvalo bi trenutnu reakciju na tr`i{tu i podiglo kamatne stope, pojasnio je predsjednik ECB-a. Me|u najva`nijim strukturnim reformama za Evropu izdvojio je reformu nepravednih i nedovoljno fleksibilnih tr`i{ta rada, upozoravaju}i da u pojedinim zemljama teret fleksibilnih uvjeta rada snosi isklju~ivo mladi dio populacije. Draghi je intervju za Wall Street Journal dao nakon {to su ministri finansija eurozone Gr~koj odobrili zajmove od 130 milijardi eura, a Atina je ujedno s privatnim sektorom dogovorila otpis 107 milijardi eura duga. U me|uvremenu je Evropska komisija objavila da u ovoj godini o~ekuje pad aktivnosti u privrede eurozone za 0,3 posto, izmijeniv{i jesenju prognozu u kojoj je predvidjela rast po stopi od 0,5 posto. Slabljenje privreda, posebno onih

Draghi: Gr~ka je i dalje veliki rizik

@eljezara Smederevo:
Proizvodnja po~inje u martu
Zanimljivo je, stoga, vidjeti kako se kre}u otkupne cijene mlijeka u zemljama Evropske unije. Tako je prosje~na otkupna cijena sirovog mlijeka u zemljama ~lanicama EU u decembru pro{le godine iznosila ne{to vi{e od 0,34 eura po kilogramu, pokazuju podaci Evropske komisije. Mjesec ranije, u novembru 2011, cijena je bila za 0,01 euro vi{a. Cijena iz pro{logodi{njeg decembra ve}a je za 6,2 posto od cijene iz decembra 2010. Na godi{njem nivou otkupna cijena mlijeka u 2011. vi{a je za 12 vog mlijeka u ~lanicama EU iznosila je 0,32 eura. Najvi{a cijena zabilje`ena je sredinom 2008, gotovo 0,40 eura po litru mlijeka, najni`a je bila 2009, kada se cijena spustila na 0,22 eura. Zemlje ~lanice EU u novembru 2008. godine odlu~ile su postupno pove}avati kvote za proizvodnju mlijeka, koje bi trebale biti definitivno ukinute u aprilu 2015. Proizvo|a~i mlijeka bili su protiv te mjere tvrde}i da }e tr`i{te biti preplavljeno mlijekom, {to }e sniziti cijene te su umjesto toga tra`ili smanjenje proizvodnih kvota. @eljezara Smederevo planira pokretanje proizvodnje u prvoj polovini marta, nakon dopreme dovoljne koli~ine sirovina, prenosi Tanjug. Pokretanje proizvodnje umnogome }e zavisiti od stabilnosti transportnog sistema zemlje, koji je klju~ni faktor dopreme, istakli su u `eljezari. Zbog nevremena i nemogu}nosti snabdijevanja sirovinama, 10. februara privremeno je obustavljena proizvodnja u @eljezari Smederevo stavljanjem druge visoke pe}i na “tihi hod” . Zalihe koksa i rude nisu dozvoljavale nesmetan proces proizvodnje zbog ~ega je odlu~eno

da se ona privremeno obustavi. Vlada Srbije je 31. januara postala vlasnik @eljezare Smederevo kada je za dolar otkupila od

prethodnog vlasnika ameri~ke kompanije US Steel, koja je zbog lo{ih poslovnih rezultata odlu~ila da se povu~e iz Srbije.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

BIZNIS I EKONOMIJA

17

EPHZHB: Nema vi{e redukcija

Od EPBiH ve} kupuju struju,

pregovaraju sa Rudnapom
U slu~aju neuspjeha pregovora, poduzet }emo sve zakonom dopu{tene mjere, poru~uju iz EPHZHB-a
Elektroprivreda HZHB Mostar obavijestila je kvalificirane kupce da je od 24. februara prestala potreba za reduciranjem potro{nje elektri~ne energije kvalificiranim kupcima, saop}eno je iz ove elektroprivrede. Prema planu poslovanja za 2012. godinu, Elektroprivreda HZHB je planirala proizvodnju iz vlastitih kapaciteta u koli~ini od 1.376 GWh, te nabavku od 1.555,7 GWh kako bi zadovoljila potrebe za elektri~nom energijom svih kupaca na svom opskrbnom podru~ju. Za nabavku energije EPHZHB ima godi{nji ugovor s Rudnapom a.d. Banja Luka i ugovor s Elektroprivredom BiH d.d. Sarajevo za prvih 5 mjeseci 2012. godine. nastavila isporuku elektri~ne energije, ali, iako je Federalni {tab Civilne za{tite naredio Elektroprivredi BiH da vi{kove struje tokom elementarne nepogode mora prodavati EPHZHB-u, mostarska elektroprivreda nije kupovala struju od EPBiH jer nije imala informacije da li postoje raspolo`ivi vi{kovi u EPBiH.

Tu`ba
U Elektroprivredi HZHB-a kazali su nam da su u toku intenzivni razgovori s predstavnicima preduze}a Rudnap u vezi s nastavkom isporuke ugovorenih koli~ina elektri~ne energije, kao i nadoknadom neisporu~enih koli~ina. “U slu~aju neuspjeha tih razgovora poduzet }emo sve zakonom dopu{tene mjere i aktivnosti radi za{tite interesa EPHZHBa” ka`u u ovoj kompaniji. , Podsje}amo, Rudnap je za vrijeme elementarne nepogode u FBiH obustavio isporuku struje EPHZB-u zbog ~ega je ova elektroprivreda bila prinu|ena kupovati struju na slobodnom tr`i{tu i uvoditi redukcije velikim potro{a~ima te je najavljena i tu`ba J. Sa. protiv Rudnapa.

Lo{a godina
“Zbog izrazito lo{e hidrologije krajem 2011. koja se, na`alost, nastavila i tijekom 2012. godine, kao i progla{enoga stanja elementarne nepogode, kad su nam dobavlja~i s kojima smo imali potpisane ugovore otkazali isporuku zajam~ene elektri~ne energije, bili smo prisiljeni kupovati i dodatne koli~ine elektri~ne energije mimo planiranih naba-

Vi{e kupuju nego proizvode

va, {to je dodatno ote`alo rad ovoga poduze}a. Nakon velikih napora ulo`enih u odr`avanje stabilnosti sustava pri nabavi

elektri~ne energije po ekstremno visokim cijenama, stanje se kona~no stabiliziralo i nastavljena je isporuka elektri~ne

energije prema ugovorima” kaza, li su nam u EPHZHB-u. Tako|er, navode kako im je Elektroprivreda BiH 18. februara

Privredna saradnja BiH - Njema~ka

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 038 - 25. 2. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Alat za otvaranje
Podr`avaju}i sveop{te napore bh. privrednika za izlazak na evropsko i svjetsko tr`i{te, Njema~ka putem brojnih institucija i poslovnih organizacija u tome ne posustaje ni na po~etku ove godine. Predstavni{tvo njema~ke privredne komore u BiH izdalo je novu bro{uru pod nazivom Izvozni potencijal BiH zna~ajne firme iz agrarnog i prehrambenog sektora. Namijenjena je njema~kom tr`i{tu sa ciljem da podr`i saradnju izme|u bh. i njema~kih firmi iz ove oblasti. Sadr`aj bro{ure obuhvata informacije o 27 bosanskohercegova~kih firmi koje su zainteresovane za izvoz proizvoda i usluga. Ona ujedno pru`a kratak pregled agrarnog i prehrambenog sektora, koji sve vi{e dobivaju na zna~aju u BiH i otvaraju mnoge mogu}nosti za saradnju sa stranim firmama. Za razliku od brojnih publikacija ove vrste koje se nude poslovnim partnerima uz finansijsku nadoknadu ili naplatu u njima objavljenih marketin{kih poruka, ova je besplatna. Iz Njema~ke uskoro sti`e i oprema za laboratoriju za ispitivanje kvaliteta i certificiranje proizvoda od drveta.

izvoznih vrata
Projekti od obostranog interesa

Projekt u vrijednosti milion KM ve}im dijelom finansira Evropska komisija, dok su za realizaciju zadu`ene Agencija za lokalni ekonomski razvoj ZEDA i Regionalna razvojna agencija za regiju centralna Bosna (REZ). Amela Mali}begovi}, direktorica REZ-a, najavila je da je po~etak rada laboratorije i testiranja proizvoda od drveta planiran najesen. H. A.

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.558757 1.456686 25.730193 0.077935 0.262357 0.675744 1.806593 0.565032 0.260873 0.221133 1.619307 0.825306 2.300230 1.454623 0.049788 1.784301

1.955830 1.562664 1.460337 25.794680 0.078130 0.263015 0.677438 1.811121 0.566448 0.261527 0.221687 1.623365 0.827374 2.305995 1.458269 0.049913 1.788773 USD BAM

1.955830 1.566571 1.463988 25.859167 0.078325 0.263673 0.679132 1.815649 0.567864 0.262181 0.222241 1.627423 0.829442 2.311760 1.461915 0.050038 1.793245 1.54766 2.275902

SDR (Special Drawing Rights) na dan 23. 02. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 23. 02. 2012 =

18

OGLASI

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA

19

GRDONJ Obilje`ena 19. godi{njica 105. motorizovane brigade

Za Bosnu
Uprkos vremenskim neprilikama, okupio se veliki broj biv{ih pripadnika Armije RBiH, ali i omladine • Uz 312 palih boraca, ranjeno vi{e od dvije hiljade ~lanova brigade

su dali sve

Foto: S. GUBELI]

Stotinu peta motorizovana brigada, sa sjedi{tem u op}ini Centar, formirana je 18. februara 1993. Nastala je spajanjem III brdske i devete brigade, koja je odigrala klju~nu ulogu u odbrani Sarajeva, ali i Jablanice, Konjica i drugih gradova BiH. Palih boraca je oko 312, a vi{e od 2.000 je ranjeno. Obilje`avanjem devetnaeste godi{njice na Grdonju, bez obzira na vremenske (ne)prilike, odata je po~ast svakoj od ovih `rtava, ali i njihovim porodicama.

i u Oazi mira - Pionirska dolina. Prisutnim porodicama i pre`ivjelim borcima Armije RBiH su se obratili Slaven Kova~evi}, predsjedavaju}i Op}inskog vije}a Centar, Enver Krli}, u ime Organizacije ratnih i poginulih boraca, i Osman Smajlovi} iz Ministarstva za bora~ka pitanja KS-a. Minutom {utnje i u~enjem Fatihe odata je po~ast poginulim.

Do{li i Vogo{}ani
- Ova brigada je odigrala klju~nu ulogu, ne samo u odbrani grada ve} i cijele BiH. Mi ih nikada ne}emo zaboraviti i sve dok jedan ~ovjek dolazi da obilje`i ovaj dan, i mi }emo biti tu. Na taj na~in odr`avamo najve}u vrijednost koju sada imamo, a to je sloboda, naglasio je Smajlovi}. Grdonj su i ove godine posjetili

Sloboda
- Imala sam sedam godina kada mi je otac poginuo. Drago mi je {to Op}ina ne zaboravlja na njega i sve ostale borce. Samo smatram da omladina danas zaboravlja na sve {to je bilo, pa ~ak i oni koji su imali gubitaka u porodici. Dolazim ovdje svake godine i uvijek }u, jer ovo ne smije da se zaboravi koliko god godina da pro|e, rekla je Anela Muharemovi}, k}erka jednog od poginulih. U okviru obilje`avanja godi{njice, pored polaganja cvije}a na spomenobilje`ju Mala kula na Grdonju, polo`eno je i cvije}e na mezar Alije Izetbegovi}a, prvog predsjednika BiH,

mladi iz organizacije Zelene beretke op}ine Vogo{}a, gdje su se odr`ale neke od najte`ih borbi tokom rata. Obilje`avanjem godi{njice {alje se opomena da se poginuli, ali i {ehidske porodice, ne smiju zaboraviti, ne samo iz Sarajeva ve} i cijele BiH, jer su nam oni u naslije|e ostavili domovinu. - Vrijeme ne igra nikakvu ulogu, mi moramo pobijediti dana{nje politi~are, jer se na{i borci nisu borili za ove principe i nikako ne treba dozvoliti da se gazi dostojanstvo na{e Bosne jer tako zanemarujemo svih izgubljenih 312 `ivota, istakao je Hajrudin Grabovica, u ime generala Armije RBiH. Nek’ smo uvijek puni Bosne, i nek’ je Bosna uvijek puna nas.
D. IBRAHIMBEGOVI]

Iz [taba Civilne za{tite KS-a

Most Radi}eva - ALU

Poplave jo{ ne prijete
Prema procjenama Kantonalnog {taba Civilne za{tite, u narednih nekoliko dana ne treba o~ekivati ve}i vodostaj rijeka, pa samim tim ni poplave. Ipak, svi nadle`ni, od Agencije za slivove rijeke Save, op}ina, civilnih za{tita, vatrogasaca, policije i drugih, nastoje {to bolje se pripremiti za takvu situaciju. Ura|eni su planovi evakuacije stanovni{tva za podru~ja koja bi mogla biti zahva}ena poplavama, a to su, kao i svake godine, u op}inama Ilid`a i Novi Grad, Otes, Osjek, Dobro{evi}i, Bojnik, Reljevo i u Vogo{}i - naselje Svrake. Jedino dugoro~no rje{enje za poplave je regulacija korita rijeke Bosne, smatraju u Civilnoj za{titi, ~iji projekat je ura|en, ali sve ote`avaju nerije{eni imovinski odnosi. Regulacija je po~ela na podru~ju Otesa i Osjeka na Ilid`i, ali i u op}ini Novi Grad, gdje je i dalje sporno imovinsko rje{avanje. Ta-

Foto: S. GUBELI]

Posljednja evakuacija sa poplavljenih podru~ja

ko, za sada, niko sa sigurno{}u ne mo`e re}i kada }e se rije{iti ovaj goru}i problem. - Najva`nije je, ako do|e do poplava, da spasimo ljudske `ivote i materijalna dobra od izuzetne vrijednosti, dok ni{ta ne mo`emo u~initi za ku}e koje se nalaze na tom plavnom podru~ju. Zato obavljamo pripreme da mo`emo te ljude, ako zatreba, prebaciti na sigurno mjes-

to i obezbijediti im smje{taj, hranu i medicinsku pomo}, kontrolisati kvalitet vode za pi}e i isklju~iti struju. Za evakuaciju je obezbije|en dovoljan broj ~amaca, a gra|ani su upozoreni da, tako|er, obave sve pripreme, nabave dovoljne koli~ine hrane, gumenu obu}u, lopate i sve ostalo, kazao je Mustafa Kova~, direktor kantonalne Civilne za{tite. Z. T.

Radovi u koritu
Dok se konstrukcija mosta, koji }e spojiti Radi}evu ulicu sa Akademijom likovnih umjetnosti, spaja u Zenici, radnici @GP-a nastavili su radove u samom koritu Miljacke. Na~elnik Centra D`evad Be}irevi} rekao nam je kako }e most biti zavr{en do 6. aprila ove godine, ali da u Op}ini ne `ele njegovo otvaranje vezati ni za jedno drugo obilje`avanje. Sama izgradnja mosta ko{ta}e vi{e od dva miliona maraka, a po njegovom otvaranju uslijedi}e procedure zatvaranja Radi}eve za motorna vozila. J. M.

20

SARAJEVSKA HRONIKA

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Izbor porodi~nog i doktora stomatologije

Ministarstvo za bora~ka pitanja priprema novi akt

Herojske op}ine
zakonom zabranjene
Na posljednjoj sjednici Skup{tine Kantona Sarajevo poslanik SBBBiH Adnan Solakovi} podnio je inicijativu da se op}ina Stari Grad proglasi herojskom iz razloga {to je ova lokalna zajednica prva u dr`avi organizovala otpor na ~elu sa Zelenim beretkama, policijom Stari Grad, teritorijalnom odbranom i stanovni{tvom, koji su dali svoj doprinos u organizaciji otpora agresoru 1991-1995. godine. Iz Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo istakli su da podr`avaju pokrenutu inicijativu, ali da, s obzirom na to da ne postoji pravni okvir na osnovu kojeg bi se neka op}ina u Kantonu proglasila herojskom, nisu u stanju pokrenuti realizaciju te aktivnosti.

Kako bismo podr`ali inicijativu da se Stari Grad proglasi herojskom op}inom, spremni smo kroz kreiranje novog prijedloga zakona otvoriti tu mogu}nost, isti~e Belma Adilovi}

Gra|ani gube anketne listove, pa dolaze po nove

Svakom ljekaru
1.800 pacijenata
Iz Zavoda za javno zdravstvo apeluju na sve gra|ane da {to prije izaberu svog doktora kako bi i usluge lije~enja bile bolje
Anketiranje za izbor doktora porodi~ne medicine i doktora stomatologije, koje je pokrenulo Ministarstvo zdravstva KS-a, jo{ traje. Obrasci koji su svim korisnicima usluga javnog zdravstva poslati na ku}nu adresu jo{ se prikupljaju. Iz Zavoda za javno zdravstvo isti~u kako se de{ava da ljudi izgube obrasce pa se ponovo javljaju i tra`e nove, ali to je dobro jer pokazuje da se interesuju za akciju, te da `ele da se opredijele i odaberu svog doktora. ranja do{ao na pola puta. Iz Zavoda poru~uju da nisu zadovoljni brojem primljenih odgovorenih anketa, te su poru~ili gra|anima da ozbiljno shvate izbor doktora jer se radi o njihovom dobru za omogu}avanje boljeg lije~enja.

Stari Grad: O po~asnim nazivima odluku donosi kantonalna Skup{tina

na koji }e omogu}iti da se neka op}ina proglasi herojskom.

Rasprava
- Da bismo podr`ali ovu inicijativu, spremni smo kroz kreiranje novog prijedloga zakona otvoriti mogu}nost progla{enja neke op}ine herojskom. Materijal je u pripremi i nalazi se u predjavnoj raspravi. Tako|er, dat je na uvid i bora~kim organizacijama, od kojih o~ekujemo prijedloge, mi{ljenja i sugestije, pojasnila je Adilovi}. Prema rije~ima Adilovi}, u prijedlogu zakona bit }e preciziran na~in podno{enja inicijativa za progla{enje op}ina herojskim, kao i kriteriji koje op}ina treba da zadovolji da bi se tako proglasila. - Na~in predlaganja utvrdit }e se zakonom. Vjerovatno }e se regulisati na na~in koji je uobi~ajen za priznanja kolektivima, dodala je Adilovi}.
S. HUREMOVI]

Skup{tina odlu~uje
Kako su nam kazali iz Ministarstva za bora~ka pitanja, informacije, odnosno konstatacije iznesene u Dnevnom avazu da ovo ministarstvo sa Ned`adom Ajnad`i}em na ~elu ne `eli da prihvati ovu inicijativu, nisu ta~ne. - Ovaj prijedlog je ne{to novo i ni{ta sli~no do sada u Kantonu Sarajevo nije se pojavljivalo. Mi, kao ministarstvo, ne mo`emo sami davati po~asne nazive jer o tome odlu~uje Skup{tina KS-a, istakla je Belma Adilovi}, sekretar Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo. U resornom ministarstvu spremni su podr`ati ovu i sli~ne inicijative, bez obzira na to iz ~ije stranke zastupnici dolaze, pa su pokrenute i aktivnosti oko izrade zako-

Alternative
[to se ti~e doktora, svaki od njih }e imati oko 1.800 osiguranika. Broj osiguranika za jednog doktora mo`e prelaziti ovu granicu, ali ukoliko taj broj bude mnogo ve}i od dozvoljenog, osiguranicima }e biti ponu|eni alternativni doktori. Do sada nije bilo ovakvih slu~ajeva, a u Zavodu za javno zdravstvo su poru~ili gra|anima da {to prije odlu~e i odaberu doktora kojeg `ele, jer ukoliko ne izaberu na vrijeme, mo`e se desiti da budu prinu|eni da izaberu nekog drugog doktora. Podsje}anja radi, ankete su se po~ele dijeliti u maju 2011. godine, do kraja septembra su sve distribuirane, a tek na polovinu njih je odgovoreno.
M. PAMUK

Belma Adilovi}

Na pola puta
- Ovo je proces koji traje, koji se nikada ne zavr{ava jer uvijek }e se vr{iti registracija novih i brisanje umrlih korisnika zdravstvenih usluga. Sada je ovo jo{ vanredan posao, a kada se svi budu registrovali, to }e biti redovan posao, kazao je Abdul Kerim Fazli}, zamjenik direktora Zavoda za javno zdravstvo KS-a. Do sada se za doktora porodi~ne medicine opredijelilo oko 168, a za doktora stomatologije oko 110 hiljada ljudi, i time je posao anketi-

KRITERIJI U prijedlogu zakona bit }e preciziran na~in podno{enja inicijativa za progla{enje op}ina herojskim, kao i kriteriji koje op}ina treba da zadovolji

OKOM KAMERE

Glavni odbor Sindikata obrazovanja

Smjene su legalne
Glavni odbor Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja BiH je na sjednici odr`anoj u Ora{ju donio zaklju~ak prema kojem su pojedini ~lanovi podru`nice u Sarajevu smijenjeni legalno. Podsje}amo, na vanrednoj sjednici Skup{tine Sindikata osnovnog obrazovanja KS-a smijenjeni su ~lanovi KO Fahreta Sijer~i}, Enver Omeragi} i Sabiha Kadri}, a u obrazlo`enju SSOOIO KS-a je re~eno da je razlog tome naru{avanje ugleda, neprovo|enje zaklju~aka i odluka Sindikata, {irenje dezinformacija o samom radu organa te zbog nagla{enih li~nih, materijalnih interesa. Prijedlog da se na sjednici Glavnog odbora razmatra situacija u sarajevskoj podru`nici nije dobio ve}inu. J. M.

Isklju~enja struje
Odr`avanje postrojenja moglo bi dovesti do prekida u napajanju strujom trafopodru~ja: od 13.30 do 15 sati Teolo{ki fakultet, od 9 do 10.30 Ned`ari}i naselje 8, od 12 do 13.30 sati Ned`ari}i naselje 2, od 10.30 do 12 Ned`ari}i naselje 1, od 8.30 do 14.30 Hotonj 4 i od 9.30 do 14 sati Bojnik 1.

Tone snijega u Miljacki
Sa prestankom snje`nih padavina javio se novi problem. Kuda sa snijegom? Velike koli~ine ba~ene su u korito Miljacke, {to se najbolje vidi kod Mosta Suade Dilberovi}, gdje je u toku i veliko ~i{}enje.

D. I.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

21

Jo{ nepoznat uzrok uru{avanja krova na Skenderiji
^ekamo da Kantonalno tu`ila{tvo otkrije uzroke i procijeni {tetu, ka`e Be}irovi}

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Uskoro uklanjanje otpada
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Uzroci uru{avanja krova Ledene dvorane Kulturnosportskog centra Skenderija jo{ nisu poznati. Ovo je u izjavi za Oslobo|enje kazao Hajriz Be}irovi}, direktor ove institucije. Prema Be}iro vi }e vim rije ~i ma, Kantonalno tu`ila{tvo u Sarajevu jo{ radi na ovom slu~aju i nije poznato kada bi istraga mogla biti zavr{ena. - Dok ne dobijemo informaci-

je od Kantonalnog tu`ila{tva {ta je uzrok uru{avanja, kao i procjenu nastale {tete, ne mo`emo ni{ta {pekulisati. Kada }e sudski vje{tak zavr{iti svoj posao, zaista ne znam, jer od njih nemam nikakvih povratnih informacija, kazao je Be}irovi}. Me na d`ment KSC Skenderija pokrenuo je proceduru za uklanjanje ostataka uru{enog krova. Poslan je i dopis Ministarstvu pri-

vrede KS-a od kojeg su zatra`ene smjernice za uklanjanje ovog otpada. - Kako bismo ovaj dio posla obavili na zakonski na~in, zatra`ili smo iz Ministarstva da nam ka`u kako da to uradimo, da li da idemo sa javnim pozivom i biramo firmu koja }e ukloniti taj otpad ili }emo i}i na druga~iji na~in. Tako|er smo uputili i dopis Gra|evinskom institutu da nam naprave projekat uklanjanja otpada i nadamo se da }e taj posao biti zavr{en za nekoliko dana, istakao je Be}irovi}, dodaju}i da je kompletan plato Skenderije o~i{}en od snijega, te da su sve dvorane, izuzev Ledene, kao i Privredni grad u funkciji. E. A.

JP Olimpijski bazen Otoka poslao zahtjev Op}ini

Manjak parking-mjesta za posjetioce
U JP Olimpijski bazen Otoka ve} izvjesno vrijeme suo~avaju se sa problemom nedostatka parking-mjesta za posjetioce. Naime, sve ~e{}i su slu~ajevi da na parking koji se nalazi ispred bazena, a koji je predvi|en za posjetioce, automobile parkiraju ljudi koji rade negdje u blizini. Ostavljaju}i automobile cijeli dan na parkingu, zauzimaju mjesto nekom od posjetilaca, koji onda nemaju gdje da ostave svoja vozila. Naj~e{}e svoje automobile na ovom parkingu ostavljaju radnici Grasa. - Ve} du`e vrijeme imamo ovaj problem sa parkingom. @elim da apelujem na sve koji nisu na{i posjetioci da ne ostavljaju automobile na na{em parkingu, jer time zauzimaju mjesto onima koji su korisnici bazena. Poslali smo zahtjev Op}ini Novi Grad za pro{irenje parking-prostora na slobodne povr{ine oko parkinga, te sada ~ekamo da vidimo {ta }e od toga biti, kazao je Nurko ^au{evi}, por tpa rol JP Olim pij ski bazen Otoka.
Nikad dovoljno mjesta za korisnike bazena 14.35, Zagreb 15 i 22, Kopenhagen / Banja Luka 16
Foto: D`. KRIJE[TORAC

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

M. P. sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30,

11 9

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Banja Luka / Kopenhagen 6.30, Zagreb 6.30 i 15.30, Be~ 7.25 i 14.55, Minhen 13.05, Istanbul 13.50 i 18, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55.

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI

AVIONI Dolasci:
Ankona 7.40, Istanbul 8.50 i 12.55, Beograd 11.00 i 21.40, Minhen 12.30, Ljubljana 13.45, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta

Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~et-

vrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19

10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

22

KULTURA

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Dvije kolekcije tuzlanske galerije

Festival MESS pokrenuo projekat

Za umjetn

i umjetni
Umjetni~ko blago koje se ~uva u Tuzli

Prijavljene za
nacionalnu za{titu
Kolekcija od 2.085 djela Ismeta Mujezinovi}a i 85 djela iz kolekcije “Tito u djelima likovnih umjetnika”, koje su u vlasni{tvu Me|unarodne galerije portreta, prijavljene su za uvr{tavanje na nacionalnu listu pokretnih kulturnih dobara
Kako prona}i put da se umjetni~ko blago u Me|unarodnoj galeriji portreta u Tuzli za{titi od propadanja, osmislili su zajedni~kim snagama uposleni u Galeriji i Zavodu za za{titu i kori{tenje kulturno-historijskog i prirodnog naslije|a Tuzlanskog kantona. Kolekciju od 2.085 djela Ismeta Mujezinovi}a i 85 djela iz kolekcije “Tito u djelima likovnih umjetnika” koje su u vlasni{tvu Me|unarodne , galerije portreta, prijavili su za uvr{tavanje na nacionalnu listu pokretnih kulturnih dobara. Pri|a TK-a, koji je pripremao dokumentaciju za prijavu kolekcija. Koristio je sve literature za apliciranje na nacionalnu listu i, kako je istakao, o~ekuje da }e veliki broj djela iz fundusa tuzlanske Galerije dobiti takav status. Tako }e biti otvorene brojne mogu}nosti za dobivanje financijskih sredstava za za{titu i o~uvanje ovog kulturnog blaga. - Apliciranjem }emo mo}i pristupiti razli~itim fondovima koji bi pru`ili financijsku podr{ku za restauriranje pomenutih zbirki da ne

bez dlake
Novim javnim diskursom `eli se unaprijediti komunikacija i otvoriti dijalog o svemu onome {to nas kao pojedince i dru{tvo ograni~ava i sputava, a prvi od tri programa bit }e odr`an narednog mjeseca u Sarajevu i Banjoj Luci
Internacionalni teatarski festival MESS, uz podr{ku Fonda otvoreno dru{tvo BiH, pokrenuo je projekat “Undiplomatic Art” sa osnovnim ciljem da kroz umjetnost istakne zna~aj prela`enja i prevazila`enja svih nametnutih granica, ograni~enja i barijera. Zami{ljen da se odvija tokom cijele godine, pod imenom “Undiplomatic Art” organizirali bi se i , odr`avali multimedijalni kulturni programi umjetnika/ica iz na{e zemlje i regiona, osobito onih koji/e djeluju vaninstitucionalno, a koji/e su socijalno i

Dino Mustafi}: U protekle dvije decenije etablirani tabui i mitovi koji se moraju

dru{tveno anga`ovani, obra|uju teme kojima }e projekat “Undiplomatic Art” otvoriti potpuno novi javni diskurs.

Ostvariti kontakt
- U protekle dvije decenije razvijeni su razli~iti stereotipi, predrasude, etablirani tabui i mitovi koji se moraju demistifikovati, razotkrivati kroz razli~ite umjetni~ke forme i iskaze, objasnio je Dino Mustafi}, direktor Festivala i inicijator ove ideje, te naglasio da su za prvi program ovog projekta odabrani Banja

Ovogodi{nja izlo`ba ima humanitaran karakter
preme su trajale godinu i po, a o~ekuje se da }e Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH svoj dio posla zavr{iti u ovoj godini. - Poznato je da je Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika BiH jo{ 2006. proglasila nacionalnim spomenikom ~etiri platna Ismeta Mujezinovi}a koja se nalaze u zgradi Doma Oru`anih snaga BiH u Sarajevu, a radi se o slikama “Ustanak 1941” “Prelaz preko Ne, retve” “U slavu borca Sutjeske” i “Oslobo|enje , Jajca” istakao je Senad Begovi}, saradnik Za, voda za za{titu i kori{tenje kulturnog naslijepropadaju, a nisu nam dovoljna sredstva od Op}ine i Kantona da bi se zbirke mogle sa~uvati. Smatramo da bi se i dr`ava trebala uklju~iti da nam pomogne. Ove kolekcije su jo{ davno trebale biti pod za{titom dr`ave, ka`e direktor Galerije D`enan Jusufovi}. Danom podno{enja aplikacije, Komisija za o~uvanje nacionalnih spomenika iza}i }e na lice mjesta i pregledati kompletnu zbirku, kako bi donijela odgovor. To }e vjerovatno potrajati godinu, smatraju u Me|unarodnoj galeD. REBI] riji portreta Tuzla.

“Po~iteljska pri~a” za Nisveta D`anku
Povodom obilje`avanja Dana nezavisnosti BiH, ULUBiH }e predstaviti javnosti izlo`bu umjetni~kih djela nastalih u toku pro{logodi{njeg radnog saziva Internacionalne kolonije Po~itelj. Izlo`ba nosi simboli~an naziv “Po~iteljska pri~a” a satkana je od indivi, dualnih pri~a umjetnika, koji svaki na svoj na~in prezentiraju po~iteljsku stvarnost, njegovu duhovnost, beskrajnu ljepotu i prozra~je optimizma, nade i vjerovanja koje nosi sa sobom. Po~iteljska pri~a je dio bogate riznice fundusa umjetni~kih djela Interna ci onal ne ko lo ni je Po ~i telj, ko ja postoji ve} 47 godina. Ove godine ULUBiH proslavlja i 65 godina postojanja, te }e “Po~iteljska pri~a” biti po vod za do dje lu pla ke te za hval nosti federalnom Ministarstvu kulture i sporta (ministru Salmiru Kaplanu) i Op}ini ^apljina (na~elniku dr. Smiljanu Vidi}u) za dosada{nju saradnju i podr{ku koju su im pru`ali u proteklom periodu. Izlo`ba “Po~iteljska pri~a” bit }e otvorena 29. februara u 19 sati, u Galeriji “Roman Petrovi}” a trajat }e do 12. , marta. Ovogodi{nja izlo`ba imat }e i humanitarni karakter, te se pozivaju svi zainteresovani da kupovinom jednog umjetni~kog djela koje donira ULUBiH iz ciklusa “Po~iteljska pri~a” pomognu u lije~enju poznatog bosanskohercegova~kog novinara i voditelja TV serijala “Pozitivna geografija” Nisveta D`anke.
Mr. S.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

KULTURA

23

Sedmica otvorenih vrata Historijskog muzeja BiH

ike

ce
na jeziku
DEMISTIFIKACIJA U protekle dvije decenije razvijeni su razli~iti stereotipi, predrasude, etablirani tabui i mitovi koji se moraju demistifikovati, razotkrivati kroz razli~ite umjetni~ke forme i iskaze
Sarajevu, te od 15. do 17. marta u Banjoj Luci. Vezivanjem programa me|unarodnog i regionalnog karaktera kojim bi se namjenski ciljala ovakva vrsta umjetni~kog djelovanja, uz etablirani program Internacionalnog teatarskog festivala MESS, omogu}it }e se organizirano okupljanje i predstavljanje umjetni~kih ideja sa sna`nom porukom socijalnog anga`mana i iskoraka ka mijenjanju sopstvenog okru`enja - tranziciji ka dru{tvu otvorenog duha i razvijanju demokratskih vrijednosti.
Stalna muzejska postavka i konzumiranje jela po ratnim receptima

Opasnost od ru{enja
U suradnji s Internacionalnim festivalom Sarajevska zima, koji je u `i`u ove godine stavio problem institucija kulture u BiH, ju~er se u sklopu programa Sedmice otvorenih vrata Historijskog muzeja BiH, koja se de{ava pod nazivom “Solidari{i se, ugrijmo muzej!” u fokusu na{ao program “Umjetnost , pre`ivljavanja - sje}anja na opsadu Sarajeva uz grah” Za ciljanu grupu - gra|anstvo ot. vorena je Zbirka u nastajanju Sarajevo/BiH 1992-1995, stalna muzejska postavka “Opkoljeno Sarajevo” Odnosno, cijeli ju~era{. nji dan protekao je u znaku sje}anja na na~ine pre`ivljavanja tijekom opsade Sarajeva, a svi oni koji su posjetili Muzej i time iskazali svoju podr{ku ovoj instituciji, imali su mogu}nost podsjetiti se na ta vremena uz konzumiranje jela skuhanih po ratnim receptima. Naravno, prvo mjesto na meniju pripalo je grahu, zatim... Kako se svakog dana s krova Historijskog muzeja spu{ataju odre|ene poruke ta~no u 12 sati, ona ju~era{nja bila je: “Opasnost od ru{enja” . Sedmica otvorenih vrata muzeja ima za cilj ukazati na te{ku situaciju u kojoj se ova institucija nalazi. Danas }e se u fokusu na}i muzejska biblioteka za ciljanu grupu - civilno dru{tvo, a bit }e odr`ana i tribina “Kultura, aktivizam i mir” u organizaciji Udru`enja Akcija gra|ana (po~inje u 15 sati). Program koji po~inje svakog dana u 18 sati pod nazivom “Umjetnici muzeju” donosi: iznena|enje. An. [.

razvijeni su razli~iti stereotipi, predrasude, demistifikovati

Luka i Sarajevo jer je velika ve}ina ovih predrasuda, stereotipa i tabua vezana za blisku ratnu pro{lost i odvija se na relaciji izme|u ova dva grada. - Kroz organiziranje izlo`bi, koncerata, filmskih projekcija, promocija knjiga, radionica, konferencija `elimo ostvariti kontakt, unaprijediti komunikaciju i otvoriti dijalog o svemu onome {to nas kao pojedince i kao dru{tvo ograni~ava i sputava, zaklju~io je Mustafi}, i najavio da }e se prvi od tri ovogodi{nja programa odr`ati od 12. do 14. marta u

Nova era
- Vjerujem da }e publika, kako u Sarajevu tako i u Banjoj Luci, podr`ati po~etak ovog projekta i zajedno sa nama u~estvovati u razvijanju dijaloga, razbijanju stereotipa gra|enih dvije decenije i otvoriti novu eru u odnosima dva najve}a bh. grada, dva centra politi~ke i etno-nacionalne mo}i, poru~io je Mustafi}.

Galerija IPC

Wariki u Banjoj Luci
Ambasada Japana u Bosni i Hercegovini organizira koncert japanske grupe Wariki, koji }e se odr`ati ve~eras u Banjoj Luci, u prostorijama kulturnog centra Banski dvor u 20 sati. Wariki su 2001. osnovali Akira Katogi i Shunsuke Kimura. Etsuro Ono pridru`uje im se 2005, a go{}a na ovoj isto~noevropskoj turneji je Kuniko Obina. Repertoar grupe inspirisan je uli~nim nastupima, kao {to su shishimai (ples lavova), kagura (narodna muzika i plesovi posve}eni {intoisti~kim i budisti~kim bo`anstvima), muzikom i plesovima za proslave. Muzi~ari sviraju tradicionalne japanske instrumente, kao {to su taiko (bubanj), yokobue (japanska flauta), koto (japanska harfa), shamisen (`i~ani instrument sa tri `ice) i kokyu (`i~ani instrument koji se svira gudalom). Ulaz na koncert je slobodan i besplatan za sve gra|ane. Ja. D.

“d.etalj” Dra`ena Gruji}a
U Galeriji IPC u Sarajevu ve~eras }e u sklopu programa Festivala Sarajevska zima biti otvorena izlo`ba fotografija Dra`ena Gruji}a iz ciklusa “d.etalj” . U najavi za izlo`bu organizator navodi da fotografije iz spomenutog ciklusa nude slobodu interpretacije. “Bez optere}enosti konceptom ili dodatnim zna~enjima Gruji} na jedan osebujan i potpuniji na~in do`ivljava svakodnevicu i u toj kreativnoj dimenziji ni{ta mu ne ograni~ava slobodu. Motive zabilje`ene u svom okru`enju ili na putovanjima, potpuno li{ava sadr`aja, a formu isti~e koriste}i se kompozicijom. Mijenjaju}i ugao gledanja na stvari oko sebe, izdvaja samo detalj posmatranih predmeta, zaustavljaju}i u vremenu ono {to ‘obi~nom’ pogledu promakne. Fokusirani objekat postaje glavni kompozicijski i tematski nositelj slike. Izdvojeni detalji su postali zanimljivi svojom formom oslobo|enom od sadr`aja, te je njihova struktura, tekstura i kompozicija fotografiji dala druga~iji smisao. Posmatra~ je pozvan da do`ivi stvarnost iznova, na drugi na~in.” Otvorenje izlo`be je u 19 sati, a za posjetitelje je otvorena do tre}eg o`ujka.

24

SCENA

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

MTV premijera

Joey Negro &
Gramophonedzie
Nakon vrtoglavog uspjeha koji je postigao sa numerom “Why Don’t You” i osvajanja presti`ne MTV Best Adria Act nagrade, Marko Mili}evi} Gramophonedzie obradova}e sve fanove novim spotom za pjesmu “No Sugar” Naravno, . MTV }e prvi da emituje novi Markov video ve~eras u 20 sati. Pjesma “No Sugar” nastala je u saradnji legendarnog britanskog producenta i DJ-a Dave Lee-a (Joey Negro) i Gramophonedzie, a uz vokale mlade i talentovane d`ez-pjeva~ice Sheae Soul. Zavodljivi vokal Sheae Soul, energi~na i bogata duva~ka sekcija big benda i kompletan swing stil 50-ih godina, ~ine ovu numeru dopadljivom i zgodnom za dens-podijum. Zanimljivo je da nisu kori{}eni semplovi i da sve je originalno svirano i snimano djelo. Uz podr{ku regionalnog MTV kanala, MTV Dance UK, BBC radija 1, BBC extra, Kiss FM i drugih eminentnih radiostanica i televizija, “No Sugar” ima veliku {ansu da postane jo{ jedan klasik, kakav smo navikli da dobijamo od Marka. Spot za autenti~nu retro jazz swing pjesmu u originalnom Gramophonedzie fazonu premijerno }e se emitirati na MTV kanalu ve~eras u 20 sati. Ja. D.

Nekretnine u vrijednosti 20 miliona

Nova pjesma Sandija Cenova

“Za nas ljude izgubljene”

Sandi Cenov je novu pjesmu “Za nas ljude izgubljene” posvetio izgubljenima u ljubavi. Tekst za pjesmu napisao je sam Sandi, dok muziku i aran`man potpisuje Ante Pecoti}. Pjesmu “Za nas ljude izgubljene” prati i videospot, sniman u Zagrebu i Rijeci, a radnja se odvija u vagonu putni~kog voza. Sve vrijeme snimanja padao je snijeg koji je ote`avao cijeli posao. Sa Sandijem se u spotu pojavljuje i rije~ka manekenka Tea Frlan.
Ja. D. Whitney Houston s k}erkom Bobbi Kristinom

Dio bogatstva naslijedit }e i Nick Gordon
Iza poznate ameri~ke pjeva~ke dive Whitney Houston ostala je 18-godi{nja k}erka Bobbi Kristina, kao i 22-godi{nji Nick Gordon o kojemu se godinama brinula i kojega je smatrala svojim sinom, iako ga nikad nije usvojila. U svoju ga je obitelj dovela kao malenog dje~aka kako bi ga udaljila iz problemati~ne sredine u kojoj je odrastao. Mediji u svijetu pi{u da su iza nje ostale nekretnine ~ija se vrijednost procjenjuje na 20 miliona dolara, koje bi uz njezinu k}erku dio trebao naslijediti i Nick Gordon. Izvor blizak obitelji navodi da ukoliko se u njezinoj oporuci ne na|e Nickovo ime, razlog treba tra`iti u tome {to ju je napisala prije no {ta ga je uzela k sebi, a njezina k}erka Bobbi Kristina je bila jako bliska s njim. Whitney Houston je prona|ena mrtva, podsjetimo, u kupaonici sobe hotela na Beverly Hillsu 11. februara, a u trenutku pronalaska njezino je lice bilo pod vodom. I pored hitne medicinske intervencije i poku{aja o`ivljavanja, nisu je uspjeli spasiti.

Salma Hayek ukazuje na va`nost zdravog doru~ka
Salma Hayek osvanula je na plakatima s bijelim brkovima u dru{tvu svoje ~etvorogodi{nje k}eri Valentine, koja zdjelom prekriva svoje lice. Poznata 45-godi{nja meksi~ka diva nakon mnogih holivudskih glumica, pridru`ila se dugogodi{njoj ameri~koj kampanji promoviranja mlijeka “Got Milk” te ukazuje na va`nost zdravog do, ru~ka {to ga ona ve} godinama prakticira.

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Selektor najavljuje me~ sa kariokama

Su{i}: Cijeli `ivot sam
~ekao me~ sa Brazilom
Fudbal Pripreme premijerliga{a Ko{arka Frljak: Mo`emo i moramo bolje

26

OSLOBO\ENJE

FUDBAL

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

Selektor fudbalske reprezentacije BiH najavljuje me~ sa kariokama

Su{i}: Cijelu karijeru sam

~ekao me~ sa Brazilom
Iako je imao dug, uspje{an igra~ki vijek, nikad niti sa jednim klubom O~ekuje [koru, niti sa reprezentacijom nije igrao protiv brazilske reprezentacije Tucea, Smaji}a... Premda je imao uspje{nu, dugu, impresivnu igra~ku karijeru, koju je gradio kroz jugoslovensku reprezentaciju, te kao glavna vedeta Sarajeva i PSG-a, Safet Su {i} ni kad ni je igrao pro tiv Brazila. Koliko god bio ~vrsto na zemlji, i selektor se raduje megdanu sa Brazilcima. “Naravno da se radujem ovoj utakmici, jer sam godinama kao igra~ pri`eljkivao i ~ekao utakmicu sa Brazilom. Na`alost, nisam je do~ekao. Vidi{, kako dana{nji igra~i imaju sre}u. I danas mnoge reprezentacije sanjaju me~ sa Brazilom” s pravom rezonuje , Su{i}. Su{i} je, kao i svuda gdje je reprezentacija igrala, uz D`eku bio najtra`eniji. I u St. Galenu Papeta }e potra`iti njegovi dugogodi{nji prijatelji, saigra~i iz reprezentacije i rivali iz klubova; Haris [koro, Admir Smaji}, Mirsad Balji}, Semir Tuce, koji godinama `ive u [vicarskoj, gdje su ostvarili zapa`ene karijere. “I meni je drago vidjeti svoje prijatelje. Neke godinama nisam vidio, sa nekim se ~ujem, povremeno i vidim” , ka`e Su{i}. uvi jek. Imam ~ak osmo ri cu ofanzivaca. Krenut }emo sa Ibi{evi}em i D`ekom u napadu, ali se trebamo osigurati u vezi, gdje }e biti Rahimi}, ali nisam siguran da li }e startati i Zahirovi}. Ne}u puno eksperimentirati, mo`da napravim najvi{e tri izmjene. Utakmicom sa Brazilom za nas po~inju kvalifikacije. Svaka utakmica je va`na da uigramo tim” najavio je Safet Su{i} u raz, govoru za Oslobo|enje, prije polaska za Cirih. Premda u dva desetlje}a igra~ke karijere nikad nije igrao protiv Brazila, kao selektor je do~ekao i taj me~. Mo`da za dvije godine ponovo karioke budu na kontra strani. Nadamo se da }e tako biti 2014. godine na Mundijalu u Brazilu.
Sinan SINANOVI]

Prvi put u [vicarskoj
Ima jo{ jedna zanimljivost vezana za bh. selektora i me~ sa kariokama u St. Galenu. “Zanimljivo je i da nikad nisam igrao u [vicarskoj. Ustvari, igrao sam na jednom turniru, ali nikad ozbiljnu utakmicu.” Respektuje snagu renomiranog suparnika, ali ne strahuje. Naprotiv, optimista je... “Nije me strah. Nikad se nisam pla{io protivnika, ali Brazil kao i svaku drugu reprezentaciju respe ktu jem. I nji ho vi do ma}i igra~i su superjaki, a pogotovo ovi koji su pozvani. Meni je stalo da se ne obrukamo. Ova utakmica ima i ve}u te`inu od prijateljske utakmice, ovo je i promocija dr`ave. Vjerujem da }e mnoge zemlje prenositi ovu uta-

Safet Su{i}: Promocija i dr`ave

Povreda Luli}a
Senad Luli} povrije|en je u sino}njoj utakmici Lazija protiv Fiorentine u prvenstvu Italije, nakon ~ega je iza{ao iz igre. Povrijedio je mi{i} i gotovo sigurno ne}e igrati u prijateljskom me~u sa Brazilom, {to je oneraspolo`ilo selektora Safeta Su{i}a. kmicu. Ide nam na ruku {to igramo u utorak, dok }e se ve}ina ostalih utakmica u FIFA terminu igrati u srijedu.” Makar sve zna o kariokama, selektor }e nekoliko sati analizirati igru brazilske reprezentacije. “U St. Galenu }u sa svojim saradnicima pogledati kasetu sa posljednje utakmice Brazila. Igrali su sa Meksikom, sa kojim }emo i mi uskoro igrati. Dobra je prilika da snimim i Meksikance, mada sada mislim samo na

Brazilce.” U St. Galenu }e odraditi jedini trening. Ne `ali se... “Tako je kako je. Neki moji igra~i }e do}i poslije svojih utakmica. Ne}emo ih opteretiti, `elim da budu spremni za Brazil. Na{i navija~i koji }e do}i iz cijelog svijeta, te renome suparnika najve}i su motiv za na{e igra~e.”

Sa D`ekom i Ibi{evi}em
Iako je prijateljska utakmica, selektor ima neke takti~ke zamisli. Otkriva karte... “Igrat }emo ofanzivno kao i

Karioke i zmajevi po drugi put

Ronaldov dres
zavr{io u Gora`du
Boli}u poni{ten gol • Koktel doma}ih i inozemnih igra~a • Glava{ predvodio bh. asove
Nakon petnaest godina, dva mjeseca i deset dana zmajevi ponovno protiv karioka. Tih devedesetih godina, odmah nakon rata, do~ekali smo svjetske prvake Italijane, pobijedili ih, a potom oti{li u goste, tako|er osvaja~ima Mundijala, Brazilcima. Tada{nji selektor Muzurovi} na megdan u daleki Manaus je poveo koktel igra~a iz inozemstva i doma}e lige. Na drugoj strani bili su Ronaldo i dru{tvo koje su do te prijateljske utakmice na{i igra~i mogli vidjeti samo putem tv-ekrana. No, na brazilskom travnjaku sve je bilo druk~ije. ^ak smo i prvi zatresli mre`u, ali Boli}ev pogodak je bio poni{ten. Gol odluke je postigao Ronaldo, a njegov dres je na kraju zavr{io u Gora`du. Nud`ein Geca je bio najbr`i u konkurenciji Edina Ram~i}a i Sanina Pintula, mada je Sanin posljednji kome bi Ronaldo dao dres zbog batina koje je dobio od ovog kr{nog Hercegovca. Tada{nje ljiljane predvodio je Vlatko Glava{, stru~ni {tab uz Muzurovi}a sa~injavali su rahmetli Mustafa Huki} i dr. Ismet Cico Arslanagi}. U vodstvu puta su jo{ bili direktor reprezentacije D`emaludin Mu{ovi}, te Mehmed Spaho, Fahrudin Avdi~evi} i pokojni Ivica Mio~. Tada{njeg predsjednika NSBiH Jusufa Pu{ine, koji je dogovorio ovaj me~, nije bilo u Brazilu, ali je bilo predstavnika sedme sile: Senad Had`ifejzovi} sa snimateljem Emirom Ha}imi}em, te kolege koje su i dan-danas uz reprezentaciju, Fuad Krvavac i Sinan Sinanovi}, koji }e imati priliku po drugi put gledati susret karioka i zmajeva. M. BIKI]
Reprezentacija BiH na stadionu u Manausu u Brazilu

Brazil - BiH 1:0

Prijateljska utakmica, 18. decembra 1996. Manaus. Sudija: Sidrack Marinho dos Santos (Brazil). Strijelac: 1:0 - Ronaldo (75). BRAZIL: Zetti, Cafu, Goncalves, Andre Cruz, Ze Roberto (od 73. Junior), Favio Concei’o (od 46. Ricardinho), Leandro (od 73. Rodrigo), Denilson, Djalminha, Giovanni (od 77. Oseas), Ronaldo. Selektor: Mario Jorge Lobo Zagallo. BiH: Dedi}, Kapetanovi}, Be{irevi}, Pintul, Geca, Ram~i}, Glava{ (od 78. Dadi}), Begi} (od 70. Turkovi}), Boli}, Salihamid`i} (od 78. Osmi}), [abi} (od 62. Musi}). Selektor: Fuad Muzurovi}.

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

FUDBAL

27

Ivan Sesar nastupio u porazu protiv Opatije

Utjeha je da se

ovo desilo na
Sarajevo je zabilje`ilo polovi~an u~inak u dvije subotnje prijateljske utakmice na pripremama u Opatiji, gdje je savladalo slovenskog prvoliga{a Triglav iz Kranja sa 2:1 i pora`eno od ~lana Prve `upanijske HNL Opatije 1:3. Me|u fudbalerima koji su igrali u porazu od Opatije bio je veznjak Ivan Sesar, koji smatra da ne postoji opravdanje za izgubljeni me~ protiv hrvatskog ni`eliga{a. ti. Trebamo ga {to prije zaboraviti i utjeha je da se desio u pripremnom periodu. Razo~arali smo trenera Dragana Jovi}a i na nama je da popravimo utisak. Nastupili smo sa kombinovanim timom za koji su igrali Matko, Dupovac, Zrnanovi}, ja“, izjavio je Sesar. Ko{evski premijerliga{ popravio je dojam pobjedom nad Triglavom. Sesar je posmatrao ovaj me~. „Igra~i koji su odigrali susret sa Slovencima, bili su bolji, dominirali su i zaslu`eno pobijedili. U prvom poluvremenu [}epanovi} je proma{io penal kod vodstva od 1:0. Pobjeda je mogla biti ubjedljivija.“ Pre ma Se sa ro vim ri je ~i ma, igra~i su odradili ju~e lak{i trening, a slobodno vrijeme popunjavali su bazenom, igranjem karata i odlaskom do obli`nje Rijeke.

pripremama
Mo`emo tra`iti alibi u umoru, sudiji koji nije bio na nivou, terenu, ali nam se ovakvi porazi ne smiju de{avati, smatra veznjak Sarajeva
„Sutra }emo odmjeriti snage sa Rijekom. Povratak u Sarajevo je u srijedu. Posljednju kontrolnu utakmicu igra}emo protiv Olimpica u subotu. Prvenstvena pauza se odu`ila. Vjerujem da smo tempirali formu za start proljetnog dijela prvenstva.“

Idealno u Opatiji
Sesar je naglasio da bordo sastav ima odli~ne uvjete na pripremama u Opatiji. „Me|u igra~ima vlada veliko zadovoljstvo. Imamo dobar smje{taj, terene i hranu. Poslu`ilo nas je lijepo vrijeme i pohvalio bih klupsko rukovodstvo {to je izabralo idealnu destinaciju za pripremni period.“ Viceprvaka BiH ~eka veoma te{ko gostovanje kod Slobode u 16. kolu Premijer lige. Tuzlanskom timu, koji se u pauzi poja~ao i sa biv{im fudbalerima Sarajeva Damirom Had`i}em, Almi-

Samokriti~nost
„Sramota je {to smo pora`eni u provjeri sa Opatijom jer se ne mo`e porediti kvalitet ove dvije ekipe. Definitivno je da smo podbacili i moramo biti samokriti~ni. Tragi~no je izgubiti od Opatije, koja se takmi~i u petom rangu susjedne Hrvatske. Mo`emo tra`iti alibi u umoru, sudiji koji nije bio na nivou, terenu, ali nam se ovakvi porazi ne smiju de{ava-

Tempiramo formu za me~ sa Slobodom: Ivan Sesar

rom [migalovi}em, Mirzom Rizvanovi}em..., potrebni su bodovi u borbi za opstanak. „Sloboda }e sigurno biti motivirana, pogotovo Had`i}, [migalovi}, koji su sada na suprotnoj

strani. Nadam se da }emo pokazati da smo kvalitetnija ekipa. Da}emo sve od sebe da pobijedimo i krenemo maksimalno u drugi dio prvenstva“ optimista je , Sesar. Z. RA[IDOVI]

Nedim Jusufbegovi} o cilju Olimpica na prolje}e

Travnik se priprema u Makarskoj

Ostvariti {to bolji plasman
Bi}e te{ko jer je konkurencija za vrh tabele ja~a nego pro{le sezone, rekao je strateg tima sa Otoke Naziru se konture ekipe
[ef stru~nog {taba Olimpica Nedim Jusufbegovi} vi{e je zadovoljan igrama nego rezultatima u pripremnim utakmicama. Smatra da najmla|i sarajevski premijerliga{ nije trebao izgubiti me~eve protiv Borca i [irokog Brijega prema prikazanoj igri. “Reakcije kod primljenih golova u ove dvije provjere nisu bile na potrebnom nivou. Borac i [iroki Brijeg }e se boriti za vrh tabele, a mi smo pokazali da se mo`emo nositi sa ovim rivalima. Zadovoljan sam trka~kim segmentom igre, borbeno{}u u duelima. Stvorili smo tri-~etiri dobre prilike, a smanjili broj {ansi protivnika. Zadr`ali smo dobru transformaciju prilikom predaje lopte, dok odre|ene stvari moramo unaprijediti” rekao je Jusufbegovi}. , Dodao je da su vukovi u jednom dijelu priprema bili 20 dana, bez terena za rad sa loptom i bili su prinu|eni vje`bati na parketu zbog vremenskih neprilika koje su zadesile BiH, {to se odrazilo na formu. “Zabilje`ili smo tri pobjede nad Famos SA[K-om, Vele`om i Brotnjom u po~etne tri provjere, a remizirali smo protiv @eljezni~ara. Igra}emo jo{ u utorak sa Brotnjom u ^itluku i generalku protiv Sarajeva, sedam dana prije nastavka prvenstva. Nadam se dobrim rezultatima na prolje}e. Mislim da }emo biti u pravoj formi za prvu prvenstvenu utakmicu protiv Rudara iz Prijedora.” Strateg tima sa Otoke naglasio je da su se Asim [kalji} i Bojan Regoje uklju~ili u puni trena`ni proces prije sedam-osam dana. “Van stroja je Almir Pliska, a uskoro }e po~eti vje`bati punim intenzitetom. Zadovoljan sam zalaganjem novih igra~a. Neki od njih br`e usvajaju zahtjeve, a drugi sporije. U ^itluku imamo sve neophodne uslove da se kvalitetno pripremimo. Hvala upravi i `elimo rezultatski opravdati o~ekivanja.” [ef struke Olimpica naglasio je da je klub ranije istakao ambicije, a to je postizanje {to boljeg plasmana u Premijer ligi, u ~iji drugi dio ulazi sa {estog mjesta. “Bi}e te{ko jer je konkurencija za visok plasman ja~a nego pro{le sezone. Mo`emo odgovoriti cilju po{to bi forma trebala rasti kako prvenstvo bude ulazilo u odlu~uju}u fazu. Konture tima se naziru i ubrzo }e biti poznata standardna ekipa” , izjavio je Jusufbegovi}. Z. R.

Efikasna igra u duelu sa mladim snagama Sarajeva

Veziri ni`u pobjede
Nogometa{i Travnika od srijede borave u Makarskoj, gdje }e trenirati do 1. marta. Smje{teni su u hotelu Palma i, kako ka`u, imaju odli~ne uvjete za boravak. Travni~ka ekspedicija }e na Jadranu odigrati nekoliko pripremnih me~eva, a do sada je ve} odigrala dva. U prvom kontrolnom susretu nogometa{i Travnika su savladali juniore FK Sarajevo sa 5:0. Golove su postigli: Red`epi 2, E. Varupa, Oru~ i Mi{i}. Za vezire su igrali: Fejzi}, Ribi}, Terzi}, E. Varupa, Kova~evi}, N. Varupa, [ari}, Red`epi, Mi{i}, Cassio, Popovi}. Tokom igre u{li su i Zatagi}, La{tro, Simeunovi}, Huseinspahi} i Oru~. Ju~er su Travni~ani odigrali me~ i sa Rudarom iz Kaknja i slavili golom Nermina Varupe. Naredni me~ kombinovani tim Travnika odigra}e sa Jadranom iz Tu~epa. Dogovoren je i me~ sa Troglavom iz Livna, a nakon povratka u Travnik veziri }e naredne subote na Jakli}u odigrati generalku sa bugojanskom Iskrom. Trener Husnija Arapovi} odrekao se usluga golmana Kaltaka, koji se vratio u BiH i ve} napustio redove vezira.
ENI news

Olimpic igra bolje u test-me~evima nego {to rezultati pokazuju

28

OSLOBO\ENJE

ME\UNARODNI SPORT

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

LE CHAMPIONNAT Montpellier savladao Bordeaux

FRANCUSKA

PSG osvojio bod
Lyon i Paris St. Germain pru`ili su spektakularnu igru u derbiju 25. kola francuskog Le Championnata na Gerlandu, koji je zavr{io nerije{eno uz ~ak osam pogodaka (4:4). Kako je utakmica bila kvalitetna i sadr`ajna, ne bi bilo nikakvo ~udo da je zavr{ila rezultatom 10:10. Doslovno u svakoj minuti, pogotovo u prvom dijelu, dogodila se {ansa u jednom od dva {esnaesterca. Igralo se brzo i konkretno. Nije bilo grubih gre{aka odbrana dva tima po{to su napada~ki obje ekipe bile sjajne i sve je rezultiralo odli~nom utakmicom, kao i fantasti~nim odbranama dva golmana Llorisa i Sirige. PSG je poveo preko Hoaraua u 21, da bi Lyon od 34. do 40. minute preokrenuo rezultat na 3:1. Na kraju se Guillaume Hoarau pokazao kobnim za doma}ina. Osim vode}eg gola, u ~etvrtoj minuti sudijske nadoknade dao je izvanredan pogodak glavom za kona~nih 4:4. PSG je izgubio vode}u poziciju na tabeli, ali nije razo~aran osvojenim bodom u Lyonu, {to je uvijek uspjeh. Golom Utake u 80. minuti Montpellier je savladao Bordeaux rezul-

La Championnat

25. kolo
BOD

UTA POB NER POR D:P-G

u spektaklu protiv Lyona
Derbi 25. kola na Gerlandu zavr{en remijem 4:4 nakon {to je Hoarau u ~etvrtoj minuti sudijske nadoknade postavio kona~an rezultat

Lyon i PSG remizirali u izvanrednom derbiju

Reuters

1. Montpellier 25 16 5 4 48:25 53 2. PSG 25 15 7 3 44:25 52 3. Lille 24 12 9 3 42:26 45 4. Saint Etienne 25 12 7 6 33:26 43 5. Lyon 25 12 4 9 41:32 40 6. Toulouse 25 11 7 7 27:23 40 7. Marseille 24 10 9 5 34:23 39 8. Rennes 24 11 6 7 33:29 39 9. Bordeaux 25 9 9 7 30:28 36 10. Valenciennes25 8 6 11 26:27 30 11. Brest 25 5 14 6 22:22 29 12. Evian 24 6 9 9 33:37 27 13. Caen 25 7 6 12 30:37 27 14. Lorient 25 6 9 10 24:32 27 15. Dijon 25 7 5 13 30:44 26 16. Ajaccio 25 6 8 11 27:43 26 17. Nice 25 5 8 12 23:29 23 18. Nancy 25 5 8 12 22:35 23 19. Auxerre 25 4 10 11 30:38 22 20. Sochaux 25 4 8 13 22:40 20 Rezultati Lyon - PSG 4:4 (Gomis 34, Lopez 36, Bastos 40, Briand 58 Hoarau 21, Nene 45+3, 90+4, Ceara 73) Ajaccio - Dijon 2:1 (Eduardo 54, Cavalli 55 - Kumordzi 66) Auxerre - St. Etienne 0:0 Evian - Nancy 2:0 (Berigaud 30, 32) Montpellier - Bordeaux 1:0 (Utaka 80) Nica - Caen 1:0 (Mounier 50) Valenciennes - Lorient 2:0 (Samassa 78, Cohade 81) Brest - Marseille 1:0 (Baysse 17) Toulouse - Sochaux 2:0 (Abdennour 9, Riviere 55) Rennes - Lille (sino})

tatom 1:0 i preuzeo prvo mjesto na tabeli. Nancy je nakon dva te{ka poraza stigao u goste Evianu od kojeg je izgubio. Berigaud je sa dva gola u rasponu od dvije minute, 30. i 32.

donio veliku pobjedu Evianu, poslav{i Nancy u zonu ispadanja. Auxerre je remizirao bez golova sa Saint Etienneom na doma}em terenu, a Valenciennes je pobijedio

Lorient 2:0 pogocima Samasse u 78. i Cohadea u 81. minuti. Nica je ostvarila prvu prvenstvenu pobjedu nakon decembra pro{le godine, minimalno nadigrav{i

Caen sa 1:0. Pogodak vrijedan tri boda dao je Mounier u 50. minuti. Gosti su zavr{ili me~ sa deset fudbalera, po{to je Montaroup zaradio crveni karton u 58. minuti. jeka je upisala tri boda bez borbe po{to Vara`din nije igrao zbog finansijskih problema. Rezultati: Karlovac - Dinamo 0:3 (Tonel 47, Beqiraj 73, Krstanovi} 83), Hajduk - Istra 1:1 (Vuku{i} 89 - Kri`man 53), Lu~ko Zagreb 0:1 (Dedi} 12), Slaven Belupo - Cibalia 0:1 (Kresinger 28), [ibenik - Inter 2:0 (M. Slavica 26, Spahija 41), Lokomotiva - Zadar 3:0 (Situm 2, Kramari} 72, 85), Vara`din - Rijeka 0:3 bez borbe, Osijek - Split 3:2 (Maglica 14, 17, Jugovi} 24 - ]eli} 58, Jeli} 69). Poredak: 1. Dinamo 45 bodova, 2. Hajduk 37, 3 Split 31, 4. Slaven Belupo 31, 5. Osijek 29, 6. Lokomotiva 28, 7. Rijeka 27, 8. Cibalia 26, 9. Zagreb 25, 10. Inter 24, 11. Zadar 22, 12. Istra 18, 13. [ibenik 17, 14. Lu~ko 15, 15. Karlovac 14, 16. Vara`din 8.
Z. R.

HNL Hajduk remizirao protiv Istre

Dinamo

pove}ao
prednost
Ekipa sa Maksimira savladala Karlovac sa 3:0 u debiju trenera Ante ^a~i}a u zvani~nim utakmicama modrih

U posljednjoj utakmici subotnjeg izdanja 19. kola MAXtv Prve lige Hrvatske Dinamo je bez pote{ko}a savladao kao gost Karlovac sa 3:0 i tako nastavio pohod na naslov prvaka. Svoj premijerni susret trener Dinama Ante ^a~i} obilje`io je pobjedom kojom su modri jo{ vi{e odmakli najbli`em pratiocu Hajduku. Od po~etka modri su dominirali, no u prvom poluvremenu nisu uspjeli namjestiti ni{anske sprave i na odmor se oti{lo bez golova. Ve} u 47. minuti favorizovana ekipa sa Maksimira otklju~ala je bravu odbrane Karlovca kada je Tonel glavom pogodio za vodstvo Dinama. Fatos Beqiraj je u 73. minuti iskoristio nesmotrenost u odbrani doma}ina i s nekoliko metara lako ubacio loptu u mre`u, da bi Ivan Krstanovi} u 83. minuti postavio kona~an rezultat.

Strijelac u pobjedi nad Karlovcem: Ivan Krstanovi}

Nakon {to je u Puli u okviru Kupa remizirala s Dinamom, ekipa Istre, ~iji je trener Igor Pami}, sedam dana kasnije na~inila je veliko iznena|enje odigrav{i protiv Hajduka 1:1 na gostovanju. U 53. minuti Belle je izvrsno uposlio Sandija Kri`mana, koji je

savladao Bla`evi}a i donio prednost gostima. Bod Hajduku spasio je Vuku{i} u 89. minuti kada je glavom nakon uba~aja Lime anulirao vodstvo Istre. Preostale minute doma}in je i{ao na sve ili ni{ta, ali bilo je prekasno da postigne ne{to vi{e od remija. Ri-

Izazovni sportista Sinonim za ekonomi~nost Porodi~ni posao ~etiri generacije
Test - Peugeot 308 1.6 Hdi Active Vremeplov - 100 godina Chevroleta

Snovi - Porsche Boxter

OSLOBO\ENJE

ME\UNARODNI SPORT PREMIERSHIP Giggs donio pobjedu Unitedu protiv Norwicha

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

29
ENGLESKA
Premiership 26. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

Arsenal deklasirao Tottenham
Arsenal je deklasirao Tottenham rezultatom 5:2 u londonskom derbiju 26. kola Premiershipa na Emiratesu. Nakon vodstva spursa od 2:0 u 34. minuti, topnici su postigli ~ak pet golova u fenomenalnoj igri, zabilje`iv{i 14. prvenstveni trijumf i probiv{i se na ~etvrto mjesto. Pogocima Luisa Sahe u ~etvrtoj i Emanuela Adebayor u 34. minuti iz penala, gosti su bolje otvorili me~, no kasnije je uslijedio veliki preokret doma}ina. Bacary Sagna je glavom u 40. pogodio cilj, da bi tri minute kasnije Robin van Persie fenomenalnim golom poravnao rezultat. Izabranici Arsena Wengera bili su superiorni u nastavku me~a kada su Tomas Rosicky u 51. i Theo Walcott u 65. i 68. pogodili za pobjedu nad gradskim rivalom. U 87. minuti fudbaler Tottenhama Scott Parker isklju~en je zbog drugog `utog kartona. Manchester United je te{ko slomio otpor Norwicha sa 2:1

Topnici pregazili spurse, u londonskom derbiju u kojem su 0:2 preokrenuli u kona~nih 5:2

1. Manch. City 26 2. Manch. United 26 3. Tot tenham 26 4. Arsenal 26 5. Chelsea 26 6. Newcastle 26 7. Liverpool 25 8. Norwich 26 9. Sunderland 26 10. Ever ton 25 11. Fulham 26 12. Stoke 26 13. WBA 26 14. Swansea 26 15. Aston Villa 26 16. Wolverham. 26 17. QPR 26 18. Blackburn 26 19. Bolton 26 20. Wigan 26

20 19 16 14 13 12 10 9 9 9 8 9 9 7 6 5 5 5 6 4

3 4 5 4 7 7 9 8 6 6 9 6 5 9 11 7 6 6 2 8

3 3 5 8 6 7 6 9 11 10 9 11 12 10 9 14 15 15 18 14

67:19 63:26 51:30 53:37 47:31 38:38 29:23 38:43 34:30 26:27 32:36 26:38 33:35 28:34 29:34 30:51 27:45 37:59 29:54 23:50

63 61 53 46 46 43 39 35 33 33 33 33 32 30 29 22 21 21 20 20

Rezultati Arsenal - Tot tenham 5:2 (Sagna 40, Van Persie 43, Rosicky 51, Walcott 65, 68 - Saha 4, Adebayor 34pen) Norwich - Manchester United 1:2 (Holt 84 - Scholes 7, Giggs 90) Stoke - Swansea 2:0 (Upson 25, Crouch 39) Chelsea - Bolton 3:0 (Luiz 48, Drogba 61, Lampard 79) Newcastle - Wolverhampton 2:2 (Cisse 6, Gutierrez 18 - Jar vis 50, Doyle 66) QPR - Fulham 0:1 (Pogrebnyak 7) West Bromwich Albion - Sunderland 4:0 (Odemwingie 3, 48 Morrison 41, Andrews 90) Wigan - Aston Villa 0:0 Manchester City - Blackburn 3:0 (Balotelli 30, Agüero 52, D`eko 81) Liverpool - Ever ton (odgo|eno)

Ryan Giggs posti`e pobjedonosni gol u me~u sa Norwichom

Reuters

na gostovanju na kojem je legenda tima sa Old Trafforda Ryan Giggs u 90. minuti donio pobjedu s kojom je ostao u trci za titulu sa vo de }im Man ches ter Cityem, za kojim zaostaje dva

boda. Ina~e, United je poveo golom Paula Scholesa u sedmoj, dok je strijelac za Norwich bio Holt u 84. Golman bh. selekcije Asmir Begovi} branio je svih 90 minu-

ta u pobjedi Stokea nad Swanseom 2:0. Tako je na{ reprezentativni ~uvar mre`e uspje{no obilje`io povratak na gol svog tima u utakmicama engleskog prvenstva. Z. R.

PRIMERA Villareal i Athletic odigrali 2:2

Ronaldo za trijumf Reala
Kraljevski klub savladao Rayo Vallecano sa 1:0 i nastavio pohod prema tituli prvaka [panije
[PANIJA
Primera 25. kolo
BOD UTA POB NER POR D:P-G

BUNDESLIGA Borussia (D) porazila Hannover

1. Real 2. Barcelona 3. Valencia 4. Levante 5. Athletic 6. Malaga 7. Osasuna 8. Espanyol 9. Atletico 10. Sevilla 11. Rayo V. 12. Betis 13. Sociedad 14. Getafe 15. Mallorca 16. Granada 17. Villarreal 18. Racing 19. Spor ting 20. Zaragoza

24 23 24 24 24 24 24 24 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

21 15 11 10 8 10 8 9 8 8 9 9 8 7 7 8 6 4 5 3

1 6 7 5 10 4 10 6 8 8 4 3 6 8 7 4 9 12 6 6

2 2 6 9 6 10 6 9 7 8 11 12 10 9 10 12 9 8 13 15

80:21 68:17 37:29 34:35 39:32 33:36 28:38 27:29 32:28 26:27 32:36 28:32 27:34 24:31 23:29 22:34 25:36 19:31 22:45 19:45

64 51 40 35 34 34 34 33 32 32 31 30 30 29 28 28 27 24 21 15

Rezultati Racing - Spor ting 1:1 (Stuani 74pen - Barral 43) Betis - Getafe 1:1 (Molina 51 - Dorado 55ag) Malaga - Zaragoza 5:1 (Fernandez 45, Silva 67ag, Demichelis 77, Isco 79, Rondon 88 - Aranda 23) Espanyol - Levante 1:2 (Uche 75 - Valdo 25, Suarez 89) Villarreal - Athletic 2:2 (Senna 10, Nilmar 68 - Llorente 62, Laskurain 66) Rayo Vallecano - Real 0:1 (Ronaldo 54) Osasuna - Granada 2:1 (Nekounam 25, Leki} 29 - Rico 30) Sociedad - Mallorca 1:0 (Agirretxe 79) Valencia - Sevilla 1:2 (Costa 25 - Medel 36, Navas 70) Atletico - Barcelona (sino})

Villareal i Athletic podijelili su bodove 2:2 u me~u 25. kola Primere, u kojem su uputili 30 udaraca na protivni~ki gol na stadionu El Madrigal. Doma}i su poveli preko iskusnog Marcosa Senne iz slobodnog udarca u 10. minuti kada je sa 22-23 metra po sredini prebacio `ivi zid i pogodio mre`u Iraizoza. Pravi vatromet prilika i pogodaka vi|en je u drugom dijelu. U 61. minuti najbolji strijelac Athletica Llorente sa~ekao je centar{ut Toquera sa desne strane i na drugoj stativi glavom pogodio za svoj 13. liga{ki gol sezone. Gosti su poveli nakon brze kontre koju je zavr{io Susaet savladav{i doma}eg golmana Lopeza. Slavlje gostuju}ih igra~a i navija~a jo{ je trajalo kada je Nilmar poravnao za kona~nih 2:2. Golom Cristijana Ronalda petom u 54. minuti Real je pobijedio Rayo Vallecano sa 1:0 i nastavio pohod prema tituli prvaka.

Ribery donio
Cristiano Ronaldo u duelu sa Titom
Reuters

Levante je osvojio tri va`na boda u borbi za visok plasman pobijediv{i Espanyol 2:1 na subotnjem gostovanju. Levante je poveo golom Valda u 25. minuti, a izjedna~io je Uche u 75. lijepim udarcem glavom. Do punog plijena gosti su do{li golom u 90. minuti i to na

fantasti~an na~in. Sa skoro 35 metara udaljenosti, potpuno iskosa, Ruben Suarez je iz slobodnjaka prizemnim udarcem pogodio suprotni ugao mre`e doma}eg tima. U gostuju}oj pobjedi Seville nad Valencijom sa 2:1, kapiten BiH Emir Spahi} odigrao je svih 90 minuta.

pobjedu Bayernu
Fudbaleri Bayerna slavili su trijumf nad Schalkeom na Allianz Areni rezultatom 2:0 u nedjeljnom derbiju 23. kola Bundeslige. Oba pogotka za doma}ina postigao je francuski internacionalac Franck Ribery u 36. i 55. minuti. Ovom pobjedom Bayern je stigao do va`nih bodova i na~inio iskorak u trci za liderskom pozicijom na kojoj se sada nala zi vo de }a Bo rus sia Dor tmund. U drugoj ju~era{njoj utakmici Borussia Dortmund je pobijedila Hannover sa 3:1. Dvostruki strijelac za Borussiu Dortmund bio je Lewandowski u 27. i 54. minuti, te Peri{i} u 90. minuti, a po~asni pogodak za goste zabio je D. K. Ya u 60. minuti.

Carling kup

LiverpoolujilinaslovFudbaleri Liverpoola osvo su naslov pobje
dnika Carling kupa po{to su u nedjelju na Wembleyu pred 90.000 gledalaca pobijedili u finalu ekipu Cardiffa nakon boljeg izvo|enja penala ukupnim rezultatom 5:4. Nakon 120 minuta igre rezultat je bio izjedna~en, 2:2. Mada je Cardiff poveo preko Masona u 19. minuti, redsi su preokrenuli rezultat pogocima slova~kog reprezentativca Martina Skrtela u 60. i igra~a holandske selekcije Dirka Kuyta u 108. Turner je izjedna~io na 2:2 u 118. minuti produ`etka, a u izvo|enju penala Liverool je bio uspje{niji sa 3:2.

30 OGLASI

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

Na osnovu ~lana 40. Statuta “JP BH PO[TA” d.o.o. Sarajevo, odredaba Uputstva o postupku javnog nadmetanja — licitaciji za prodaju sredstava “JP BH PO[TA” Sarajevo, “JP BH PO[TA” d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Tuzla, objavljuje

J AV N U L I C I TA C I J U
PUTEM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA za prodaju stalnih sredstava- motornih vozila I PODACI O PREDMETU PRODAJE: 1. VW CADDY Vrsta vozila: teretno Registarske oznake: 283-M-309 Marka vozila: Volkswagen Broj {asije: WV1ZZZ9KZ2R529884 Broj motora: 1Y898157 Godina proizvodnje: 2002. Trenutno pre|eno kilometara: 217.000 Op{te stanje vozila: ispravno, registracija va`i do 19.06.2012. godine Po~etna cijena vozila je: 3.000,00 KM 3. VW CADDY Vrsta vozila: teretno Registarske oznake: 401-T-029 Marka vozila: Volkswagen Broj {asije: WV1ZZZ9KZ2R529773 Broj motora: 1Y898135 Godina proizvodnje: 2002. Trenutno pre|eno kilometara: 85.000 Op{te stanje vozila: ispravno, registracija va`i do 05.02.2013. godine Po~etna cijena vozila je: 3.000,00 KM 2. VW CADDY Vrsta vozila: teretno Registarske oznake: 665-E-314 Marka vozila: Volkswagen Broj {asije: VW1ZZZ9KZ1R509928 Broj motora: 1Y889642 Godina proizvodnje: 2000. Trenutno pre|eno kilometara: 105.000 Op{te stanje vozila: ispravno, registracija va`i do 23.11.2012. godine Po~etna cijena vozila je: 3.000,00 KM 4. VW T4 - kombi Vrsta vozila: teretno Registarske oznake: 648-T-340 Marka vozila: Volkswagen Broj {asije: VW1ZZZ70Z1H032640 Broj motora: AJA064662 Godina proizvodnje: 2000. Trenutno pre|eno kilometara: 329.000 Op{te stanje vozila: ispravno, registracija va`i do 12.10.2012. godine Po~etna cijena vozila je: 5.000,00 KM

5. VW T4 — kombi Vrsta vozila: teretno Registarske oznake: 075-A-368 Marka vozila: Volkswagen Broj {asije: WV1ZZZ70ZYH139278 Broj motora: AJA060616 Godina proizvodnje: 2000. Trenutno pre|eno kilometara: 342.000 Op{te stanje vozila: ispravno, registracija va`i do 05.05.2012. godine Po~etna cijena vozila je: 5.000,00 KM

II NA^IN PRODAJE Prodaja se vr{i postupkom javne licitacije putem pribavljanja pisanih ponuda. Svi zainteresovani potencijalni ponu|a~i mogu pogledati predmet prodaje u krugu Po{tanskog centra — Centra po{ta Tuzla, Ul. XVIII hrvatske brigade bb — iza bolnice Kreka, svakim radnim danom od dana objavljivanja oglasa o licitaciji u dnevnim novinama do 08.03.2012. godine u period od 10.00 do 12.00 sati. Kontakt-osoba za sve informacije je Ned`ad Moranjki}, telefon 035 316-962. Sredstva se prodaju u vi|enom stanju i naknadne reklamacije se ne uva`avaju. III USLOVI PRODAJE Pravo u~e{}a u postupku javne licitacije imaju pravna i fizi~ka lica koja, prije roka utvr|enog za u~e{}e u licitaciji, polo`e kauciju koja iznosi 10% od po~etne prodajne vrijednosti na blagajni Centra po{ta Tuzla, ili da izvr{e uplatu na `iro ra~un CP Tuzla broj: 1321000188010161 kod NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla, sa naznakom “Za licitaciju stalnih sredstava - MOTORNIH VOZILA”, u korist “JP BH PO[TA” d.o.o. Sarajevo, Centra po{ta Tuzla. Ponu|a~u koji kupi predmet prodaje, kaucija }e biti vra}ena nakon uplate kupoprodajnog iznosa. U slu~aju da kupac odustane od kupovine nakon {to je njegova ponuda prihva}ena, upla}eni depozit od 10% mu se ne}e vratiti. U po~etne cijene nije ura~unat PDV. Ponu|a~i }e u svojoj ponudi navesti cijene bez PDV-a, tako da }e se na ponu|enu cijenu najboljeg ponu|a~a sa kojim }e se zaklju~iti kupoprodajni ugovor, obra~unati PDV. Kriterij za vrednovanje ponuda je najvi{e ponu|ena cijena, a u slu~aju kada su ponude istovjetne, komisija }e od ponu|a~a zatra`iti da se izjasne ko daje vi{e za predmetno sredstvo ili }e dati primjereni rok ponu|a~ima u kojem treba da se izjasne o novoj ponudi za predmetno sredstvo. IV ROK ZA PRIJAVU U^E[]A U LICITACIJI Ponude u zatvorenoj koverti, sa naznakom “Ponuda za licitaciju stalnih sredstava, MOTORNIH VOZILA — NE OTVARAJ”, sa dokazom o izvr{enoj uplati depozita 10% od po~etne vrijednosti, primaju se svaki radni dan na protokolu “JP BH PO[TA” d.o.o. Sarajevo, Centra po{ta Tuzla, od dana objavljivanja oglasa o licitaciji u dnevnim novinama do 09.03.2012. godine do 11.00 sati. Pravna lica trebaju dostaviti ponudu na memorandum firme sa pe~atom i potpisom ovla{tene osobe, a fizi~ka lica uz ponudu i kopiju li~ne karte. Sve ponude koje pristignu poslije nazna~enog roka ne}e se razmatrati. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizi~kih lica i ovla{tenih predstavnika pravnih lica koja dostave ponude odr`at }e se 09.03.2012. godine u 11.30 sati u prostorijama Upravne zgrade Centra po{ta Tuzla, Aleja Alije Izetbegovi}a br. 29, III sprat, br. 316. Fizi~ka lica mogu u~estvovati na javnoj licitaciji li~no ili biti predstavljena po punomo}niku uz kopiju li~ne karte ili punomo}i. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) uz kopiju li~ne karte ili punomo}niku uz predo~enje punomo}i. V OBAVEZE KUPCA Kupac je du`an za kupljeno vozilo uplatiti puni iznos uklju~uju}i i PDV u korist “JP BH PO[TA” d.o.o. Sarajevo, Centra po{ta Tuzla na ra~un broj: 1321000188010161 kod NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla, u roku sedam dana od dana od izdavanja fakture. Ako kupac ne uplati puni iznos sa PDV-om u nazna~enom roku, smatrat }e se da je odustao od kupovine, te }e se prodaja izvr{iti slijede}em najboljem ponu|a~u. Tro{kove poreza i prevoda, kao i ostale tro{kove snosi kupac. Vozila se preuzimaju u vi|enom stanju, u roku od tri dana od dana uplate postignute cijene. VI DODATNE INFORMACIJE U~esnicima u licitaciji, ~ije ponude ne budu prihva}ene, kaucija od 10% }e biti vra}ena na blagajni ili na `iro ra~un ponu|a~a (u zavisnosti od toga na koji na~in je izvr{ena uplata kaucije), nakon obavijesti o odabiru kupca. Tekst ove licitacije mo`ete pogledati i na na{oj web stranici: www.bhp.ba

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 Ps 028471 07 Ps Sarajevo, 16. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Stani{i} Radivoje, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HVB CENTRAL PROFIT BANKA DD Sarajevo, ul. Zelenih beretki br. 24, Sarajevo, protiv tu`enih: 1. SZTR “EDIN” Sarajevo, vlasnik Efendi} Narcis iz Sarajeva, ul. Grdonj br. 34, 2. Efendi} (Hasan) Haso iz Sarajeva, ul. Grdonj br. 34, Sarajevo, radi duga v.s.p. 37.673,65 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Sl. novine FBiH”, br. 53/03, 73/05 i 19/06), objavljuje Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Stani{i} Radivoje, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja HVB CENTRAL PROFIT BANKA DD Sarajevo, ul. Zelenih beretki br. 24, Sarajevo, protiv tu`enih: 1. SZTR “EDIN”, Sarajevo, vlasnik Efendi} Narcis iz Sarajeva, ul. Grdonj br. 34, 2. Efendi} (Hasan) Haso iz Sarajeva, ul. Grdonj br. 34, Sarajevo, radi duga v.s.p. 37.673,65 KM, van ro~i{ta 18. 3. 2008. godine donio je slijede}u

OGLAS
PRE SU DU

- zbog propu{tanja Tu`eni su du`ni solidarno isplatiti tu`itelju iznos od 37.673,65 KM sa ugovorenom zateznom kamatom od 6% godi{nje, po~ev od dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate, te platiti tro{kove sudskog postupka u iznosu od 1.695,00 KM, sve u roku od 30 dana od dana dostavljanja presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Sudija Radivoje Stani{i} Pouka o pravnom lijeku: Obavje{tava se tu`eni da se dostava ovog pismena smatra obavljenom u roku od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama FBiH i na oglasnoj tabli suda.

BOSNA HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: Mal-9826/05 Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Vildana Faji}, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank” d.d. Mostar, ul. Kardinala Stepinca bb, Mostar, podru`nica Sarajevo, ul. Zelenih beretki broj 24, Sarajevo, protiv tu`enog Samira Gibanice, ul. Ibrahima Ljubovi}a broj 7, Ilid`a, radi isplate nov~anog potra`ivanja, vrijednost spora od 2.221,02 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a) objavljuje

PRE SU DU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 2.221,02 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 1. 4. 2005. godine, pa do isplate, te tu`itelju naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 133,20 KM, a sve u roku od 15 dana. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni Samir Gibanica da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. STRU^NI SARADNIK Vildana Faji}

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

FUDBAL

31

Eldin Bakovi}, generalni sekretar NSFBiH

Klubovi ne mogu
kontaktirati sudije

Usvojen je kodeks pona{anja svih ~lanova Federalnog saveza, kojim se zabranjuje sudijama, kontrolorima i delegatima da ostvaruju bilo kakav kontakt sa predstavnicima ekipa, izjavio je Bakovi}
Razgovarao: Zlatan RA[IDOVI]

U

sklopu priprema za nastavak prvo li ga {kog ta kmi~enja FBiH, Nogometni savez ovog entiteta odr`ao je sastanak sa klubovima Prve lige, {to je bio tre}i u posljednjih pola godine. Usvojeni su stavovi i prijedlozi ~lanova lige. Generalni sekretar NSFBiH Eldin Bakovi} izjavio je da je IO donio odluke koje }e unaprijediti kvalitet proljetnog dijela prvenstva.

Snimanje utakmica
“Savez je smanjio tro{kove klubova i slu`benih lica u koje spadaju sudije, kontrolori su|enja i delegati. Klubovima dostavljamo obra~un tro{kova iz kancelarije Saveza. Nema nesporazuma klubova i slu`benih lica o visini tro{kova. Donesena je odluka o snimanju svih utakmica od neovisne tv-agencije, a u pro{lom periodu klubovi su dostavljali snimke me~eva. Bilo je puno problema po{to su snimci bili ~esto nekvalitetni, pa se nije moglo utvrditi pravo stanje s obzirom na to da nisu bili uba~eni ili su brisani sporni momenti” rekao , je Bakovi}. Prvi administrativac Federalnog saveza smatra da }e ove odluke doprinijeti regularnosti prvenstva. Klubovi ne}e biti izlo`eni velikim tro{kovima jer se recimo u Premijer ligi BiH utakmice snimaju sa tri kamere. Jednom kamerom }e se utvrditi sve {to je sporno u duelu. “Usvojen je kodeks pona{anja svih ~lanova NSFBiH, po kojem }e biti regulisani odnosi izme|u struktura nogometne organizacije - klubova, sudija, drugih slu`benih lica, komisija, Izvr{nog odbora. Bitno je da se ovim kodeksom zabranjuje sudijama, kontrolorima i delegatima da ostvaruju bilo kakav kontakt sa klubovima, {to se odnosi na zajedni~ke

KAZNE ZA SUDIJE PREMA PRAVILNIKU Generalni sekretar NSFBiH naglasio je da su sankcionisane sve sudije koje su povrijedile pravila igre i naru{ile dignitet ove nogometne organizacije. Kazao je da su klubovi uvijek nezadovoljni visinom kazne za arbitre, ali one su u okvirima koje predvi|a Pravilnik o su|enju

Niko ne}e biti favorizovan: Eldin Bakovi}

ru~kove i no}enja. Slu`bena lica mogu kontaktirati sa klubovima 90 minuta prije po~etka utakmice na slu`benom brifingu. Klubovi nemaju pravo kontakta sa sudijama i komisijama koje ih predla`u, niti zahtijevati privilegije, odnosno delegiranje pojedinih arbitara radi favorizovanja.” Ekipe se obavezuju da u svakom duelu igraju na pobjedu, u skladu sa fer-plejom. Na taj na~in zabranjuju se razgovori predstavnika klubova koji bi mogli dovesti u pitanje regularnost jer je ranije bila praksa da se utakmice dogovaraju po principu tri za tri {to je najve}i problem bh. fudbala. Zbog toga su susreti slabo posje}eni i tribine su ugla-

vnom prazne po{to se unaprijed zna ishod.

Talentovane sudije
“Klubovi trebaju uraditi najva`niji korak u ozdravljenju nogometa u FBiH. Kodeks predvi|a iste obaveze za ~lanove komisija i sve du`nosnike Saveza, koji nemaju pravo favorizovati nijedan klub, niti slu`beno lice. Za prekr{aj kodeksa pona{anja predvi|ene su sankcije za svaki klub ili pojedinca prema Disciplinskom pravilniku.” Eldin Bakovi} je naglasio da se Federalni savez uklju~io u implementaciju sudijske konvencije UEFA, tako {to su sva stru~na pitanja vezana za arbitre u ingerenciji sudijske komisije. “Isklju~en je uticaj Izvr{nog odbora prilikom formiranja listi sudija, kontrolora i delegata. Pokrenuta je aktivnost na formiranju talent-grupe od sudija iz drugih liga FBiH od komesara za su|enje svake grupe druge lige. U talentovanu grupu predlo`i}e se po trojica sudija koji trebaju ispuniti odre|ene kriterije i bi}e pozvani na sudijski seminar Prve lige. Oni }e na pojedinim prvoliga{kim i utakmicama omladinskih liga biti u ulozi ~etvrtog arbitra. Sve to je u cilju da kvalitetne sudije iz ni`eg ranga budu osposobljene za dijeljenje prav-

de u Prvoj ligi, sa mogu}no{}u daljeg napredovanja.” Generalni sekretar NSFBiH naglasio je da su sankcionisane sve sudije koje su povrijedile pravila igre i naru{ile dignitet ove nogometne organizacije. “Klubovi su uvijek nezadovoljni visinom kazne za arbitre, ali one su u okvirima koje predvi|a Pravilnik o su|enju.” IO NSFBiH odr`ao je sastanak sa ~lanovima Komiteta za normalizaciju N/FSBiH, kako bi se pobolj{ao kvalitet prvoliga{kog takmi~enja i su|enja. Zaklju~eno je da se izvr{i odre|ena reforma u radu Takmi~arske i Sudijske komisije.

Reforma takmi~enja
“Mogu}e je da bude smanjen broj ~lanova komisije, kao i da se uvede komesar ili povjerenik za takmi~enje. Veliki problem je {to se de{ava da puno ekipa ispada iz Prve lige, {to zavisi i od timova koji napu{taju Premijer ligu. Nekada ispadne pet klubova, {to ~ini prvenstvo napetim i nervoznim, te onemogu}ava napredovanje mladih igra~a. IO je prihvatio pokretanje inicijative klubova za promjenu sistema takmi~enja i zatra`io stavove svih deset kantonalnih/`upanijskih saveza u vezi sa postoje}im ili prijedlogom novog sistema.”

Stvoreni uslovi za izbore
U proteklom periodu NSFBiH ispo{tovao je sve odluke FIFA, UEFA i Komiteta za normalizaciju u vezi s procesom usagla{avanja statuta. Federalni savez donio je novi statut, verifikovan od dr`avnog Saveza. “Izvr{ene su opse`ne pripreme za usagla{avanje statuta kantonalnih saveza. Komisija za propise federalnog odr`ala je {est sjednica i u saradnji sa istom komisijom krovnog saveza dala upute i sugestije po kojima je do{lo do uskla|ivanja statuta skoro svih kantonalnih saveza. Preostalo je da manji dio posla obave jo{ NSTK i FSKS, ~ime je u~injen ogroman napor i zaokru`en proces uspostavljanja pravne legislative u NSFBiH. To je otvorilo mogu}nost za provo|enje novog izbornog procesa” rekao je Eldin , Bakovi}.

Prema rije~ima na{eg sagovornika, NSFBiH je u protekle tri godine na odr`ane dvije skup{tine namjeravao izmijeniti sistem takmi~enja, ali najve}e zakonodavno tijelo to nije prihvatilo jer nije postojala potrebna tro~etvrtinska ve}ina (od 40 delegata za odluku je neophodno 30 glasova ~lanova skup{tine). “Posljednji prijedlog bio je da Prva liga broji 16 i da budu formirane dvije grupe Druge lige do 14 klubova.” Zimska pauza iskori{tena je, uz ostalo, i za redizajn veb-stranice na kojoj su a`urirani podaci o Federalnom savezu, klubovima i takmi~enju. “Ona }e se koristiti od starta drugog dijela prvenstva, 10. marta. Nabavljena je najsavremenija kompjuterska i tehni~ka oprema za gledanje i analiziranje utakmica putem videokaseta.” U toku je Malonogometna liga koja je ove sezone najkvalitetnija dosad i u njoj sudjeluju 22 ekipe. “Takmi~enje se odvija u Prvoj i dvije druge lige malog nogometa {to pove}ava popularnost ove atraktivne igre. Istovremeno su u toku pripreme za nastavak prvenstva omladinskih i `enske lige, a uklju~eni smo u organizaciju turnira `enskih klubova” izjavio , je Bakovi}.

32 SPORT NON-STOP SERIE A Siena deklasirala Palermo

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

SPORT NON-STOP

33

Linsanity groznica trese NBA ligu i svjetski sport uop}e

Od anonimusa s Harvarda do usporedbi s velikim Jordanom
Igra~i Juventusa slave izjedna~uju}i gol protiv Milana
Reuters

Atalanta u Bergamu
Vu~ica zavr{ila utakmicu na stadionu Atleti Azzurri d'Italia bez dvojice igra~a, Pjani} odigrao cijeli me~ • Cagliari izgubio od Leccea
Fudbaleri Atalante pobijedili su Romu na{eg Miralema Pjani}a sa uvjerljivih 4:1 u nedjeljnoj utakmici 25. kola Serie A. U ovom susretu briljantnu igru pru`io je Denis, koji je za doma}u ekipu postigao hat-trick i uz to zabilje`io jednu asistenciju. Pjani} je odigrao cijelu utakmicu i bio je jedan od boljih igra~a u dresu vu~ice, ali to ipak nije pomoglo njegovoj ekipi da izbjegne ubjedljiv poraz na stadionu Atleti Azzurri d'Italia u Bergamu. Atalanta je stigla do vodstva u desetoj minuti, kada je za 1:0 glavom pogodio Guida Marilunga, na asistenciju Denisa. Upravo je Denis, samo devet minuta kasnije,uspio da pove}a prednost doma}ih, pogodiv{i preciznim udarcem za 2:0. Nakon toga Roma je poku{ala da konsoliduje svoje redove i preuzme inicijativu, a u tim poku{ajima isticao na{ reprezentativac Miralem Pjani}, koji je sredinom prvog poluvremena poku{ao da se i sam upi{e u listu strijelaca, ali je njegov udarac izblokirala odbrana doma}ih. Ipak, napori Rome su se isplatili u 36. minuti kada je Borini pogodio za smanjenje vodstva Atalante na 2:1, {to je bio i kona~an ishod prvog poluvremena. Samo dva minuta igre u nastavku bilo je dovoljno da Atalanta ponovo zagor~a `ivot navija~ima Rome. Denis je bio strijelac novog gola za doma}e u 47. minuti za velikih 3:1. Nakon {to je igra~ Rome Osvaldo dobio crveni karton, doma}i su dobili dodatno sampouzdanje i novim pogotkom sjajnog Denisa u 66. minuti postavili kona~an rezultat od 4:1. U fini{u me~a gostuju}i tim je ostao bez jo{ jednog igra~a nakon {to je i Marco Cassetti zaradio crveni karton. Cagliari je na svom terenu izgubio od Leccea sa 1:2, dok je Catania o~ekivano bila bolja od autsajdera Novare, upisav{i pobjedu od 3:1. Chievo je je uz dosta muke savladao Cesenu sa 1:0, dok je Siena iznena|uju}e lako deklasirala Palermo rezultatom 4:1. U subotnjem derbiju odigranom na San Siru, Milan i Juventus podijelili su bodove, odigrav{i 1:1.
G. V.

nadigrala Romu
ITALIJA
Serie A
UTA POB NER POR D:P-G

Da New York Knicksi nisu otpisali Chaunceya Billupsa, da Baron Davis nije povrije|en, da klub nije imao u`asan omjer pobjeda i poraza (8-15), da ekipa nije ostala bez dvije glavne zvijezde Carme la An thonya (po vre da) i Amar’ea Stoudemirea (smrt brata), da trener Mike D’Antoni nije po~eo pani~ariti i povla~iti poteze o~ajnika... Da nije, da nije... Ali sve gore navedeno poklopilo se i ko{arka{ki svijet upoznao je fenomenalnog igra~a - Jeremya Lina. Ameri~ki ko{arka{ tajvanskog porijekla, koji se pojavio “niotkud” , podigao je New York i cijelu NBA ligu na noge.

Preko trnja do zvijezda - tako bi se mogao nazvati razvojni put Jeremya Lina, prvog ko{arka{a tajvanskog porijekla u najja~oj svjetskoj ko{arka{koj ligi
ko interneta! Da, da... Lin je ispred LeBrona Jamesa, Kobea Bryanta, Dwighta Howarda. A do prije desetak dana Lin je bio besku}nik, nije htio uzeti stan u New Yorku jer se bojao da }e opet u neki drugi klub pa je spavao kod brata i njegove `ene, a kad kod njih nije bilo mjesta, kod saigra~a Landrya Fieldsa.

Sa Harvarda me|u NBA zvijezde: Jeremy Lin

"Nikad ovo nisam vidio! To se doga|a jednom u `ivotu! Ne vi|ate svaki dan igra~a koji je odigrao nekoliko utakmica zaredom na nivou najve}ih zvijezda, a niko

Lin donio bogatstvo kolekcionaru

ne zna ko je", istaknuo je i sam iznena|en trener Knicksa D’Antoni, a pohvale su po~ele stizati i iz usta iz kojih je to malo ko o~ekivao. "^ovje~e, kakvu je euforiju izazvao u Madison Square Gardenu! Nisam to vidio ve} dugo", ispalio je veliki Magic Johnson.

Razbijen stereotip
Apsolutna senzacija u razgovoru za Reuters otkrio je sve probleme i borbe sa stereotipovima na putu do uspjeha. "@elim ostati ista osoba kakav sam bio prije ovih velikih rezultata. Definitivno postoji stereotip da Azijati nisu dovoljno dobri za NBA. Znam to jer sam se osobno s tim problemom susretao. U bliskoj budu}nosti o~ekujem sna`an porast broja Azijata u ligi jer mislim da smo kona~no probili neke barijere. Moj proboj u NBA je uglavnom bio druga~iji i ne{to te`i, ali ipak sam uspio", ocijenio je playmaker Knicksa. Pro{lo ljeto je boravio u ljetnom kampu u domovini svojih roditelja Tajvanu za koji je dosta vezan. "Planiram to u~initi i narednog ljeta jer sam emotivno vezan za Tajvan. Moram vam re}i da su klinci tamo sjajni i zbog njih }u sigurno opet do}i", poru~io je Lin, koji je definitivno postao sportska pri~a godine.
Alen MEHANOVI]

Diplomirani ekonomista
Ovaj skromni 23-godi{nji mladi} ima vrlo kratku, ali vrlo neobi~nu ko{arka{ku karijeru. Zapravo, kod njega je najdojmljivije to {to se za sve morao sam izboriti. Nakon {to je igrao ko{arku u srednjoj {koli nijedan univerzitet mu nije ponudio sportsku stipendiju, pa je upisao Harvard - vrlo ugledan univerzitet, ali bez uspje{nijeg ko{arka{kog programa. Osim {to je igraju}i za Harvard oborio sve rekorde IVY konferencije, Lin je u ~etiri godine diplomirao ekonomiju s prosjekom 3.1 (kod nas bi to bila jaka devetka). Po zavr{etku studija nije ni izabran na NBA draftu, ali su mu krajem ljeta 2010. ugovor ipak ponudili Golden State Warriorsi. Tamo je igrao uglavnom epizodne uloge, a sli~no bi bilo i u Knicksima da nije eksplodirao po~etkom mjeseca. Legenda se po~ela stvarati 4. februara. Knicksi su u zadnjih {est utakmica imali jednu pobjedu, u

25. kolo
BOD

1. Milan 2. Juventus 3. Udinese 4. Lazio 5. Roma 6. Napoli 7. Inter 8. Palermo 9. Catania 10. Chievo 11. Atalanta 12. Cagliari 13. Genoa 14. Parma 15. Fiorentina 16. Bologna 17.Siena 18. Lecce 19. Novara 20. Cesena

25 24 24 24 25 24 24 25 24 25 25 25 25 24 23 23 25 25 25 24

15 6 4 13 11 0 12 6 6 12 6 6 11 5 9 9 10 5 11 3 10 10 4 11 8 9 7 9 6 10 9 10 6 7 10 8 9 4 12 7 8 9 7 7 9 7 7 9 6 8 11 6 6 13 3 8 14 4 4 16 Rezultati

49:22 37:15 34:22 38:29 38:31 41:24 34:33 39:39 32:33 21:30 30:28 23:26 33:46 29:37 23:24 23:26 27:28 28:40 21:45 16:38

51 50 42 42 38 37 36 34 33 33 31 31 31 29 28 28 26 24 17 16

Lin je postao ~est gost naslovnica ameri~kih listova

Karta sa likom Lina vrijedna 20 hiljada dolara

Atalanta - Roma 3:1 (Marilungo 10, Denis 19, 47,66 - Borini 36) Cagliari - Lecce 1:2 (Larrivey 50 - Muriel 44, Ber tolacci 61) Catania - Novara 3:1 (Bergessio 30, Marchese 47, Gomez 55 - Rubino 84) Chievo - Cesena 1:0 (Moscardelli 78) Siena - Palermo 4:1 (Terzi 23pen, Bogdani 34, Rosset tini 46, Brienza 58 - Budan 12) Genoa - Parma 2:2 (Palacio 78, 90 - Gobbi 6, Floccari 53) Milan - Juventus 1:1 (Nocerino 15 - Matri 83) Bologna - Udinese (sino}) Lazio - Fiorentina (sino}) Napoli - Inter (sino})

goste su im dolazili o~ajni New Jersey Netsi koji su pobjedom mogli presko~iti u poretku svoje puno razvikanije susjede. D’Antoni je bio bez Anthonya i Stoudemirea, trenerska klupa sve se vi{e tresla i on je svoju sudbinu dao u ruke nepoznatom Jeremyu Linu. Jeremy, ko? - pitali su se navija~i, a prvi ameri~ki ko{arka{ u istoriji NBA lige porijeklom s Tajvana, odgovorio je na to pitanje sa 25 ko{eva i sedam asistencija. Knicksi su slavili, a nakon ove jo{ u deset utakmica zaredom Lin je ubacivao

deset poena i vi{e. Od toga je devet puta postizao 20 i vi{e.

Bo`ije ~udo
"Prije nekoliko sedmica molio sam se da zadr`im posao u Knicksima do kraja sezone. Sada mogu samo biti zahvalan na svemu {to mi se od tad dogodilo. Svi se sada ~ude onom {to sam napravio, ali ljudi ne razumiju koliko se stvari mimo moje kontrole moralo dogoditi da bih do{ao do ove ta~ke na kojoj sam danas", rekao je Lin zaklju~iv{i:

"Trenutak u kojem se sve poklopilo doista je nevjerojatan. Mislim da je rije~ o ~udu Bo`ijem. Nemam nikakav drugi na~in da bih ovo objasnio." Euforija se osjeti i na blagajnama {irom NBA lige. Otkako je Lin dospio na naslovnice, ulaznice za doma}e utakmice Knicksa porasle su u prosjeku 27 posto! Trgovine opremom Knicksa ne stignu isporu~iti sve narud`be za dresove, majice, suvenire s motivom Jeremya Lina. Trenutno je njegov dres najprodavaniji dres lige pre-

Trenutno najslavniji stanovnik New Yorka, igra~ Knicksa Jeremy Lin, koji do prije tri sedmice nije niti imao mjesta u rotaciji ovoga slavnog tima, ne prestaje puniti novinske stupce i uveseljavati sve one koji po{tuju njegov lik i djelo. Takav je zasigurno i kupac pod brojem 36, koji se nadmetao u kupovini rookie karte Nacionalnog trezora Jeremy Lina i to sa slikom ovoga igra~a u dresu Warriorsa. Upravo taj kupac, o~ito pasionirani kolekcionar, kupio je takvu kartu za nevjerovatnih 21.580 dolara. Prija{nji vlasnik ove karte bio je Yair Rozmaryn, koju je istu kupio prije dvije sedmice od drugog kolekcionara za "samo" 1.000 dolara. "Vidio sam mnogo potencijala u njemu", rekao je Rozmaryn. Odli~no predvi|anje kvalitete jednog igra~a, predvi|anje vrijedno vi{e od 20.000 dolara.

SVJETSKI KUP Superveleslalom skija{ica u Banskom

SVJETSKI KUP Veleslalom skija{a u Crans-Montani

Vonn blizu ukupne pobjede
Ameri~ka skija{ica Lindsey Vonn pobjedom u superveleslalomu u Banskom u~inila je veliki korak prema ukupnoj pobjedi u Svjetskom kupu, te preuzela vodstvo u poretku ove discipline. Vonn je slavila s 5 stotinki boljim vremenom od Tine Weirather iz Lihten{tajna, dok je najni`u stepenicu pobjedni~kog postolja zauzela Italijanka Daniela Merigheti sa samo 7 stotinki slabijim vremenom od Amerikanke. Glavne konkurentice u borbi za Veliki kristalni globus, Slovenka Tina Maze i braniteljica naslova Njemica Maria Hölfl-Riesch zauzele su 4. odnosno 6. mjesto, pa je Vonn dodatno pove}ala prednost u ukupnom poretku. Sada ima 528 bodova vi{e od Maze, te 556 od Hölfl-Riesch, a do kraja je uklju~uju}i i zavr{nicu u Schladmingu

Blardone ispred Hirschera
Iako je bio vode}i u prvoj vo`nji, austrijski skija{ je ispustio prednost i omogu}io Italijanu da slavi • Skija{ki karavan seli u norve{ki Kvitfjell
Italijanski skija{ Massimiliano Blardone osvojio je Crans-Montanu, sedmi od ukupno devet veleslaloma sezone u Svjetskom kupu. Drugi je bio Marcel Hirscher, vode}i u prvoj vo`nji, dok se na tre}e mjesto plasirao Austrijanac Hannes Reichelt. Najbr`om drugom vo`njom, Francuz Jean-Baptiste Grange probio se do ~etvrtog mjesta, zaostav{i za pobjednikom 96 stotinki. Zaostatak unutar jedne sekunde, odnosno za 99 stotinki, imao je i petoplasirani [vicarac Didier Defago. Amerikanac Ted Ligety, trostruki i aktualni osvaja~ Malog kristalnog globusa u veleslalomu, osvojio je tek deveto mjesto (+1.29) i sada je pove}ao zaostatak za vode}im Hirscherom u poretku veleslaloma. Karavana Svjetskog kupa nastavlja se od 2. do 4. marta u norve{kom Kvitfjellu. Na rasporedu su dva superveleslaloma i spust, a onda slijedi veleslalom i slalom 10. i 11. marta u Kranjskoj Gori. Nakon Kranjske Gore, na rasporedu je jo{ zavr{nica u Schladmingu od 14. do 18. o`ujka, gdje }e se voziti po jedan spust, superveleslalom, veleslalom i slalom. Veleslalom u Crans-Montani, rezultati: 1. Blardone (Ita) 2:33.77, 2. Hirscher (Aut) +0.16, 3. Reichelt (Aut) +0.82, 4. Grange (Fra) +0.96,

Remi [irokog Brijega i Kozare
Prijateljska utakmica: [iroki Brijeg - Kozara 1:1 (1:0). Kamp Musa - Kara~i}, igrali{te s umjetnom travom. Gledalaca 100. Strijelci: 1:0 - Brekalo (30), 1:1 - [kori} (83). [IROKI BRIJEG: Mari}, Ljubi}, Markovi}, Brekalo, Berto{a, Ko`ulj, Ko`ul, Ivankovi}, Mi{i}, Bari{i}, Zakari}. Jo{ su igrali: Bilobrk, Serdaru{i}, Varea, Marciano, Jur~evi}, ]ori}, [ili}. [iroki Brijeg je remizirao protiv Kozare 1:1 u pripremnom susretu. Nakon pet pobjeda i jednog poraza prvi nerije{eni rezultat puleni trenera Branka Kara~i}a

zabilje`ili su u svojoj sedmoj provjeri protiv izabranika Vlade Jagodi}a. Kara~i} je dosta ispremje{ao sastav, {to su gosti iskoristili i u zavr{nici uspjeli do}i do poravnanja

preko [kori}a nakon {to je Brekalo udarcem glavom u 30. minuti doveo ekipu sa Pecare u vodstvo, navodi se na oficijelnoj stranici [irokog Brijega.

Lindsey Vonn slavi pobjedu u Banskom

Reuters

Pobjedni~ki trojac: Marcel Hirscher Massimiliano Blardone i Hannes Reichelt

preostalo jo{ osam utrka. Vonn je u Banskom ostvarila 51. pobjedu u karijeri ~ime je do{la na samo ~etiri pobjede manje

od le gen dar ne [vi car ke Vre ni Schneider (55), a u superveleslalomu je ovo bilo 18. slavlje za 27godi{nju Amerikanku.

5. Defago ([vi) +0.99... Ukupni poredak Svjetskog kupa: 1. Hirscher (Aut) 1.135, 2.

Kosteli} (Hrv) 1.043, 3. Feuz ([vi) 1.040, 4. Cuche ([vi) 837, 5. Svindal (Nor) 814...

Reuters

34 OGLASI

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

Na osnovu ~lana 29. Zakona o za{titi okoli{a („Slu`bene novine HNK“, broj: 7/04) Ministarstvo trgovine, turizma i za{tite okoli{a Hercegova~ko-neretvanskog kantona u saradnji sa Op}inom Konjic poziva sve zainteresovane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike naselja koji gravitiraju podru~ju gdje se namjerava izgraditi centar za upravljanje otpadom da sudjeluju u

o dokumentaciji za izdavanje okolinske dozvole u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju centra za upravljanje otpadom na lokalitetu Repova~ki potok, op}ina Konjic. Javna rasprava }e se odr`ati u sali Op}inskog vije}a Konjic 15. 3. 2012. godine sa po~etkom u 11 sati. Dnevni red: 1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole (predstavnik Ministarstva trgovine, turizma i za{tite okoli{a HNK). 2. Prezentacija dokumentacije za izdavanje okolinske dozvole (predstavnik konsultanta i investitora). 3. Pitanja, diskusija, odgovori i obja{njenja. Dokumentacija za izdavanje okolinske dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Kantonalnog ministarstva trgovine, turizma i za{tite okoli{a — Sektor za{tite prirode i okoli{a, Ul. bra}e Feji}a bb, Mostar. Pri mje dbe i su ges ti je u pi sa noj for mi dos ta vi ti ovom mi nis tar stvu u ro ku od 15 da na od da na ja vnog objav lji va nja.

JAVNOJ RAS P RAVI

OSLOBO\ENJE

KO[ARKA Hamdo Frljak, trener Bosne ASA BHT, nakon pobjede nad Borcem

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

35
BOSNA I HERCEGOVINA
Liga 13 21. kolo

Mo`emo i moramo jo{ bolje
Za nas je va`no da smo prikazali napredak igre jer smo se jedno vrijeme nalazili u krizi, {to je bilo prouzrokovano i povredama igra~a, rekao je trener studenata Hamdo Frljak
Ko{arka{i Bosne ASA BHT prikazali su borbenu i dobru igru u utakmici 21. kola Lige 13 i upisali pobjedu nad Borcem rezultatom 88:77 (20:24 19:10, 22:21, 27:22). Najzaslu`niji za pobjedu studenata u ovom me~u bio je Rahimi}, koji je uknji`io 23 poena i 12 skokova, kao i Hod`i}, koji je zabilje`io 22 poena, sedam skokova i 10 asistencija. studenata u fazi napada: “Smatram da je, ustvari, na{ kvalitetan napad odlu~io pobjednika. Dobro smo razvili igru u tom segmentu. Zato ne mogu izostati ni pobjede sa postignutih 80 i vi{e poena. Me|utim, moramo raditi na pobolj{anju igre u odbrani. Nedopustivo je za ekipu koja `eli ne{to vi{e da olako pravi gre{ke u odbrani, koju, naravno, trebamo poja~ati. I kolektivno, a i individualno” .

1. Igokea 2. ^apljina 3. Bosna 4. Mladost 5. Leotar

20 19 1 1744:1319 39 20 15 5 1574:1408 35 19 15 4 1594:1443 34 19 11 8 1539:1468 30 19 11 8 1438:1400 30

6. Varda HE 18 11 7 1379:1332 29 7. Hercegovac 19 8 11 1319:1366 27 8. Ser vitium 19 8 11 1345:1399 27 9. Zrinjski 10. Borac 11. Brotnjo 12. ^elik 20 6 14 1518:1603 26 19 6 13 1409:1465 25 19 5 14 1362:1519 24 19 5 14 1417:1607 24

13. Vogo{}a 18 4 14 1348:1626 22 REZULTATI Bosna ASA BHT - Borac ^apljina - Ser vitium Hercegovac- Zrinjski Igokea - ^elik Brotnjo - Varda HE Vogo{}a - Mladost 88:77 81:74 73:81 112:71 (sino}) (sino})

Frljak zadovoljan
Trener studenata Hamdo Frljak izrazio je zadovoljstvo igrom svojih izabranika. “Svaka pobjeda je vrijedna i bitna. Ova pogotovo, zbog toga {to se Liga 13 primi~e kraju i potrebno je ovjeriti drugo ili tre}e mjesto. Za nas je va`no da smo prikazali napredak igre jer smo se jedno vrijeme nalazili u krizi, {to je bilo prouzrokovano i povredama igra~a. Zato smo imali pad, koji je ‘zaka~io’ i polufinale Kupa BiH, kao i kolo prije toga, ali sada izlazimo iz te kriti~ne situacije i vra}amo se na onaj nivo kvaliteta igre koji smo ranije imali” kazao je Frljak i dodao: , “Me|utim, uvjeren sam da mo`emo i moramo jo{ mnogo bolje igrati, nego {to je bilo dosad. Kada je rije~ o utakmici protiv Borca, ne

Naredni rival
Ko{arka{i Bosne ASA BH Telecom u narednom kolu }e gostovati kod Varde HE u Vi{egradu. “Ekipa Varde ima kvalitet. To je tim koji nema velikih zvijezda. Ipak, Varda je ekipa koja kao kolektiv, timski, zaista zna odigrati dosta dobro, a imaju i kvalitetnog trenera. Njihovi ko{arka{i ne padaju lako u nervozu i u trenucima kada im ide ba{ lo{e. Vjerujem da }e to biti odli~na utakmica, pravi derbi. Spremni smo da se borimo na vru}em terenu i da damo svoj maksimum. Da li }e to biti dovoljno i da trijumfujemo, ne znam. Nadam se da ho}e” zaklju~io je Frljak. G. V. ,

Studenti ostvarili va`nu pobjedu

Foto: D`. KRIJE[TORAC

ABA
Regionalna liga 21. kolo

HOD@I]EVA POVREDA SANIRANA Bitno je da je povreda Dine Hod`i}a sanirana i da se on “vratio u `ivot” te da igra onako kako on to mo`e, a {to je na kraju i pokazao, istakao je trener Bosne BHT Hamdo Frljak
bih volio da izdvajam bilo kojeg pojedinca kao posebno zaslu`nog za trijumf. Bitno je da je povreda Dine Hod`i}a sanirana i da se on ‘vratio u `ivot’ te da igra onako kako on to mo`e, a {to je na kraju i pokazao” . Frljak je naglasio kako je klju~ pobjede bilo vrlo dobro izdanje

1. Maccabi 2. Par tizan 3. Cedevita

19 18 1 1620:1317 37 21 15 6 1673:1480 36 19 15 4 1618:1395 34

4. Budu}nost 20 14 6 1514:1434 34 5. [iroki WWin21 12 9 1611:1563 33 6. Cibona 8. Olimpija 21 11 10 1698:1664 32 21 11 10 1595:1656 32 7. Zagreb CO 21 11 10 1662:1708 32 9. Crvena z. 21 9 12 1711:1685 30

All-Star vikend u Orlandu

10. Radni~ki 20 10 10 1661:1655 30 11. Krka-Tel. 21 5 16 1499:1633 26 12. Hemofarm 20 5 15 1473:1611 25 13. Helios D. 20 5 15 1433:1647 25 14. Zlatorog L.21 2 19 1383:1703 23 REZULTATI [iroki WWin - Zlatorog La{ko Crvena zvezda - Zagreb CO Cibona - Par tizan Krka - Budu}nost Radni~ki - Union Cedevita- Helios Dom`ale PONEDJELJAK Maccabi Electra - Hemofarm (20 sati) 72:64 87:74 77:83 62:69 88:76 (sino})

Evans pobjednik

u zakucavanju
Na tje ca nje u za ku ca va nju na All-Star vikendu u Orlandu nije ponudilo puno toga spektakularnog. No, bio je dovoljan jedan takav potez Jeremya Evansa, koji je svojim zakucavanjima dobio dobar dio glasova, a u natjecanje je upao kao rezerva. Dvadeset~etvorogod{nji Jeremy Evans, igra~ Utah Jaz za, u na tje ca nje je u{ao kao zamjena, a iz njega iza{ao kao pobjednik. U konkurenciji s Paulom Georgeom, Chaseom Budingerom i Derrickom Williamsom, nakon tri runde zakucavanja Evans je dobio najve}i broj glasova navija~a iz cijelog svijeta. Srca navija~a osvojio je nakon {to je u prvoj rundi skakao

s malom kamerom na glavi, u drugom krugu je zakucao dvije lopte, a u tre}em je odao po~ast Karlu Maloneu. “Sjajan je osje}aj nastupiti ovdje i pru`iti navija~ima ono {to `ele” rekao je nakon trijum, fa Evans. Ne{to ranije, u natjecanju trica{a, slavio je Kevin Love iz Min ne so te is pred ime nja ka Du ran ta, ~la na Okla ho ma Citya, dok je Fran cuz Tony Parker bio najbolji u testiranju vje{tina driblinga, dodavanja i {utiranja u vremenski ograni~e nom pe ri odu. Ra zi gra va~ San Antonija za nijansu je bio bolji od kolege Rajona Ronda iz Bostona, te Derona Williamsa iz New Jerseya.

BOSNA I HERCEGOVINA
LIGA 7
UTA POB POR Reuters D:P-G

14. kolo
BOD

1. @eljezni~ar 12 11 1 924:723 23 2. Jedinstvo 12 7 5 3. Rudar 4. Banovi}i 888:741 19 11 7 4 749:708 18 12 6 6 788:803 18 11 6 5 755:683 17 12 3 9 715:845 15 12 0 12 669:982 12 REZULTATI RMU Banovi}i - @eljezni~ar Jedinstvo - Igokea Borac - Rudar Slobodna ekipa: Mladost. Tri prvoplasirane ekipe idu u Ligu 6 za prvaka BiH, gdje }e im se pridru`iti ^elik, Mladi Kraji{nik i Sloboda. Ligu }e napustiti ekipe koje zauzmu 5, 6. i 7. mjesto. 57:60 105:60 (sino})

Jeremy Evans u akciji

5. Borac 6. Mladost 7. Igokea

Pinar Karsiyake nadigrao Turk Telekom

Ikoni} pru`io odli~nu igru
Ko{arka{ki reprezentativac BiH Goran Ikoni} pru`io je odli~nu igru u utakmici 19. kola turske TBL lige. Ikoni}eva ekipa Pinar Karsiyake uvjerljivo je trijumfovala u gostuju}em susretu kod Turk Telekoma sa 88:67. Bh. ko{arka{ ukupno je postigao 21 poen tokom 30 minuta provedenih na parketu. Njegov Pinar Karsiyake je prvo poluvrijeme priveo kraju sa predno{}u od ~etiri poena (42:38), da bi u drugom dijelu prebacio u brzinu vi{e i deklasirao rivala sa 46:28. Ikoni}ev Pinar zauzima {esto mjesto na tabeli sa skorom od 11 pobjeda i osam poraza.

Pobjeda Barkleyove ekipe
U tradicionalnoj utakmici novaka prve i druge godine, koja prethodi All Star utakmici u Orlandu, mom~ad koju je vodio Charles Barkley pobijedila je ekipu Shaquillea O’Neala s 146:133. Apsolutna zvijezda dvoboja bio je igra~ Clevelanda Kyrie Irving, prvi izbor zadnjega drafta, koji je postigao 34 poena, pogodio svih osam ga|anih trica, te podijelio 9 asistencija. Kod Teama Shaq najvi{e pozornosti plijenili su Blake Griffin (Clippers) i Ricky Rubio (Timberwolves). Od obojice se o~ekivalo mnogo i nisu zakazali. Griffin je u deset minuta zabio deset poena nanizav{i `estoka zakucavanja, uklju~uju}i i nekoliko alley oop zavr{nica i zakucavanje nakon {to je samom sebi dodao od table. Igrao je i trenutno najve}i fenomen NBA lige Jeremy Lin, ali tek devet minuta, koje je iskoristio za dva uba~ena ko{a.

36

OSLOBO\ENJE

MIX

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012. BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{i uta pob ner por 16. kolo d:p-g bod

Premijer liga BiH za rukometa{e: Konjuh - ^elik 21:21 (9:12)

Stolari ispustili
Konjuh je u posljednjim sekundama imao napad za pobjedu, ali na sre}u gostuju}eg tima nije ga uspio iskoristiti
Gradska dvorana @ivinice. Gledalaca: 500. Sudije: Ante Knezovi} i Robert Zovko (oba Mostar). Delegat: Milan Tubin (Doboj). Sedmerci: Konjuh 5(2), ^elik 2(1). Isklju~enja: Konjuh - 4 minute, ^elik - 8 minuta. KONJUH: Kamberovi} (8 odbrana), Had`iomerov} 2, Husi} 2, Muhi}, Memi} 2, Hajdarevi} 6, Hamzi}, Zild`i} 1, Smaji} 3, Begi} 3, Tufek~i} 1, Suhonj} 1, Pekari}, Suljanovi} (4 odbrane). Trener: Emir Junuzovi}. ^ELIK: [abanovi} (17 odbrana), Derven~i}, Begagi}, Ekinovi}, ^osi}, Dominikovi} 2, Kadi} 7, Begovi}, Ivan~ev 2, A. Begagi} 3, Lu~i} 1, Star~evi}, Be~i}, Skopljak, [arenac 4, Duvnjak 2. Trener: Ljubomir Filipovi}. Derbi susret Konjuha sa ^elikom na parketu gradske dvorane u @ivinicama okon~an je nerije{enim rezultatom, 21:21. Gosti iz Zenice su od samog starta utakmice krenuli `estoko te stvarali rezultatsku prednost ~ak i do 5 golova razlike. Stolari su u ovom dijelu susreta bili nemo}ni, da bi se probudili pred kraj prvog dijela utakmice i smanjili prednost ^elika na tri gola razlike. Na poluvrijeme se oti{lo rezultatom od 9:12 u korist gostuju}eg sastava. Nastavak drugog dijela susreta nije donio pobolj{anje igre kod

me~-loptu u fini{u
stolara, koji u tom periodu nikako nisu mogli da se organizuju i pariraju rivalu. Ovakvu smu{enu i neefikasnu igru doma}ih navija~i su posmatrali sve do 46. minute. Nakon toga, bodreni burnim navijanjem svojih pristalica, rukometa{i Konjuha poja~avaju tempo, u poku{aju da ostvare {to je mogu}e povoljniji rezultat. Njihova se nakana i ostvarila kada je u fini{u iz kontranapada Semir Memi} poravnao rezultat na 21:21. Bilo je to prvo izjedna~enje stolara u ovom me~u. Nakon poravnanja, tempo susreta je opao. Konjuh je u posljednjim sekundama imao napad za pobjedu, ali na sre}u gostuju}eg tima nije ga

1. Sloga 2. ^elik 3. Zrinjski 4. Gora`de 5. Grada~ac 6. Krivaja 7. Derventa 8. Bosna Prevent 9. Konjuh 10. Gra~anica 11. Leotar 12.Maglaj 13. Prijedor 14. Vogo{}a

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

13 11 11 10 10 8 7 8 7 6 5 3 3 2

0 2 0 2 0 1 3 0 2 1 0 2 1 2

3 3 5 4 6 7 6 8 7 9 11 11 12 12

498:430 533:483 459:417 447:368 464:436 454:457 475:472 457:509 440:421 472:490 411:448 417:462 435:500 402:471

39 35 33 32 30 25 24 24 23 19 15 11 10 8 31:23 26:26 24:27 20:21 21:21 28:33 37:26

Rezultati Gora`de - Zrinjski Maglaj - Derventa Prijedor - Gra~anica Leotar - Grada~ac Konjuh - ^elik Bosna Prevent - Sloga Vogo{}a - Krivaja

Eldin Hajdarevi} postigao {est golova Foto: Tom JAKTRO

uspio iskoristiti. Derbi je opravdao o~ekivanja, a gledaoci se nau`ivali lijepog rukometa. Kod stolara Eldin Hajdarevi} bio je najefikasniji sa 6 postignutih golova. Ostali su bili prosje~ni. Na vratima stolara nije bio ni prvi golman Selman Be{irevi} iz nepoznatih razloga, {to je bio jedan od hendikepa. Gostuju}i vratar Adnan [abanovi} imao je 17 odbrana. Tom JAKTRO

Izbor sportiste Zeni~ko-dobojskog kantona za 2011.

Jasmina Merdi} i Hamza Ali} najbolji
Me|u deset najboljih izabrani su i odbojka{ Armin Mustedanovi}, {ahista Goran Trkulja, reprezentativka u taekwandou Emina Ja{arevi}, ragbija{ Nermin Selimbegovi}, d`udista Ramiz Burdali}, rukometa{ica Melisa Ba{i}, skija{ Igor Lajkert i karatista Osman Gra|an
Jasmina Merdi}, ~lanica Kickboxing centra Te{anj, i baca~ kugle Hamza Ali}, ~lan Atletskog kluba Zenica, progla{eni su najboljim sportistima Zeni~ko-dobojskog kantona za 2011. godinu, na manifestaciji koja je odr`ana u Bosanskom narodnom pozori{tu Zenica. Organizatori manifestacije, tradicionalno i ovaj put bili su NIPD Na{a rije~ iz Zenice i Sportski savez ZDK-a. Osim Merdi}eve i Ali}a, prema odluci `irija kojim je predsjedavao novinar Armin Mujki}, me|u deset najboljih seniora izabrani su: Armin Mustedanovi}, odbojka{ iz Kaknja, Goran Trkulja, {ahista iz Zenice, Emina Ja{arevi}, taekwando reprezentativka BiH iz Kaknja, Nermin Selimbegovi}, ragbija{ iz Zenice, Ramiz Burdali}, d`udista iz Zenice, Melisa Ba{i}, rukometa{ica iz Zavidovi}a, Igor Lajkert, skija{ iz Zenice, i Osman Gra|an, karatista iz Visokog. Najbolji juniori su Mesud Pezer, atleti~ar iz Zenice, i Tea Matijevi}, karatistkinja iz @ep~a, a ravnopravne nagrade su u ovoj konkurenciji dobili jo{ i Lejla Ahmetspahi}, pliva~ica iz Zenice, Nerma ^aluk, teniserka iz Kaknja, Zlatan Hasuki}, taekwandoista iz Olova, i Belmin Begi}, strijelac iz Zenice. Sportske nade su: Muharem Kele{tura, karatista iz Zenice, Iman Karavdi}, ritmi~ka gimnastika iz Visokog, Eldar Star~evi}, rukometa{ iz Zavidovi}a, Zejfa Burdali}, d`udistkinja iz Zenice, Adna Sejkanovi},d`udistkinja iz @ep~a, Muris Krivokapa, odbojka{ iz Kaknja, i Amar Kosi}, biciklista iz Zenice. Priznanje za najbolje trenere dobili su Mehmed Skender (Atletski klub Zenica), Ivan [upukovi} (Kajak kanu 550 @ep~e) i Ljubomir Filipovi} (Rukometni klub ^elik Zenica). Nagra|eni sportski radnici su

Najbolji u invalidskom sportu
Sanela Red`i} (atletika) iz Zenice i Fikret Smajlovi} (strelja{tvo) iz Maglaja, izabrani su za najbolje sportiste ZDK-a u 2011. godini u invalidskoj konkurenciji. Za najbolji klub izabran je Invalidski odbojka{ki klub Zavidovi}i, dok je najbolji trener Abid ^i{ija (sjede}a odbojka iz Kaknja), a sportski radnik Zikret Mahmutovi} (sjede}a odbojka iz Breze). Nagradu za `ivotno djelo dobio je Ibrahim Dizdarevi}, aktuelni predsjednik Kluba sjede}e odbojke ^elik ‘07 iz Zenice, a posebno priznanje posthumno je dodijeljeno Viso~anki Sedini Kubura, najboljoj seniorki u sportu invalida u BiH koja je preminula u 28. godini. grada za Sportski doga|aj 2011. godine u ZDK-u, a to je utakmica bara`a za Euro 2012. koju su nogometne reprezentacije BiH i Portugala odigrale 11. novembra na stadionu Bilino polje. M. DAJI]

Najbolji sportisti Zeni~ko-dobojskog kantona u 2011. godini

Foto: M. TUNOVI]

Pane [krbi}, predsjednik RK ^elik, Mirsad Ja{arspahi}, predsjednik NK Rudar iz Kaknja, i Ajdin [ehovi}, ~lan Uprave RK Bosna Prevent iz Visokog. Najbolji sportski kolektivi u 2011. godini su Odbojka{ki klub Kakanj, Rukometni klub ^elik i @enski rukometni klub Krivaja Zavidovi}i, a u kategoriji juniora Atletski klub Zenica. Priznanja za `ivotno djelo uru~ena su Ivi Jelovi}u, Mladenu Si~anici i Fa-

hrudinu Grani}u iz Zenice, te Kemalu Ibetu Vra`i}u iz Visokog. Za najboljeg sportskog novinara u 2011. godini u ZDK-a progla{en je Dino Kurbegovi} iz Zenice, novinar sedmi~nika i portala Sport centar. Specijalni gost na manifestaciji bio je Ivica Osim, legendarni nogometa{ i trener, predsjednik Komiteta za normalizaciju N/FS BiH, kojem je uru~eno najvi{e priznanje “Grb kralja” kao i posebna na,

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

MIX

37

SPORTSKI VREMEPLOV Sead Kajtaz, nekada{nji fudbaler Vele`a

Nezaboravno desno krilo

iz mostarske mahale
Mostarski tandem: Sead i Semir unose vam nemir • Utakmica u finalu Kupa protiv Dinama jedna od najboljih u karijeri • Selektori zaobilazili mostarske igra~e • ^lan Komiteta za normalizaciju NSBiH
Pi{e: Muhamed Biki}

N

ekada{nji desnokrilni napada~ Vele`a ubraja se u red onih fudbalera Vele`a koji su obilje`ili osamdesete godine pro{log stolje}a, u kojima su postignuti najve}i uspjesi u historiji kluba. Svi se rado sje}amo tandema Sead Kajtaz - Semir Tuce, te parole iz mostarske mahale: Sead i Semir unose vam nemir. Ro|eni su tu nezaboravnu deceniju nosili taj transparent od Vardara do Triglava, a ~uveni dvojac bio nerje{iva enigma za protivni~ke bekove.

Sead Kajtaz u najdra`em dresu

Mostarska familija
^uvena Vele`ova “sedmica” Sead Kajtaz ro|en je 14. februara 1963. godine u Mostaru, ta~nije u ^elebi}a ulici. Potje~e iz poznate mostarske familije Kajtaz. Fudbalsku abecedu je nau~io u Vele `u, niz go di na no sio dres ro|enih, a potom oti{ao u Njema~ku, gdje je i relativno rano okon~ao karijeru. Zanimljivo je za ovog igra~a da je u prvi tim usko~io u onoj ~uvenoj generaciji Vele`a koju su tada ~inili Bajevi}, Mari}, Vukoje, Vladi}... “Tada sam bio osamnaestogodi{njak. ^ini mi se da je bila sezona 1981/82. Debitovao sam u Titogradu protiv Budu}nosti. Vodio nas je Milo{ Milutinovi} sa kojim smo te godine osvojili i kup biv{e dr`ave, Kup mar{ala Tita.

“Prvi treneri su mi bili Zeka Selimoti}, Salem Halihod`i} i Omer Oru~evi}, a kada sam pre{ao u prvi tim Milo{ Milutinovi}, zatim Muhamed Muji}, Du{ko Bajevi}, Enver Mari}, @arko Barbari} i Franjo D`idi}” rado se sje}a svo, jih trenera Sead Kajtaz.
Porodica Kajtaz: Sead, Delila, Amina i Maja

Sejini treneri

Sportska porodica Kajtaz

Porodica Kajtaz u doslovnom smislu je sportska. Sejina supruga Maja nekada{nja je dr`avna prvakinja u plivanju. K}erke, dvadesetjednogodi{nja Delila i petnaestogodi{nja Amina, nastavile su maj~inim stazama. Kao ~lanice Pliva~kog kluba Vele` ostvaruju odli~ne rezultate i nekoliko puta su obarale dr`avne rekorde. racije nije se puno osjetio, jer su Kajtaz, Tuce, Juri}i, Had`iabdi}, Sko~aji}, Bijedi}, [i{i}, Prskalo, Karabeg, Gudelj, Petranovi} napravili sjajne rezultate koji niti jednoj generaciji do tada nisu po{li za rukom. U sezoni 1985/86. Vele` je bio jesenji prvak tada{nje dr`ave, a osvojili su drugi put tada{nji Kup mar{ala Tita. Upravo, ove uspjehe Kajtaz uvijek isti~e. “Vele` je poslije Kupa 1981. osvojio taj trofej i 1986. godine. U finalnom susretu u Beogradu savladali smo zagreba~ki Dinamo s 3:1. U tom utakmici pru`io sam jednu od najboljih partija u mojoj karijeri. U Beogradu je bilo 10.000 navija~a Vele`a, a po po-

vratku u Mostar prire|en nam je nezapam}en do~ek na stadionu pod Bijelim brijegom. Te 1986. godine osvojili smo tre}e mjesto u prvenstvu, a naredne sezone smo bili drugi. Nezaboravna vremena za sve simpatizere Vele`a.”

Od starijih igrali su Bajevi}, Mari} i Vladi}, a od mla|ih Tuce, Goran Juri}, Karabeg, Bijedi}” , prisje}a se Sead Kajtaz. Odlazak sjajne Vele`ove gene-

Reprezentacija, inostranstvo
Za reprezentaciju biv{e dr`ave Kajtaz je standardno nastupao gotovo u svim selekcijama, najmanje za A. Nekako su u to vrijeme selektori zaobilazili mostarske igra~e, za razliku od sarajevskih, beogradskih... “Mi, Mostarci, nikada nismo bili neki miljenici selektora. Odigrao sam samo ~etiri utakmice u A selekciji. Debitovao sam za najbolju selekciju 1986. godine protiv Belgije u Bruxellesu, kada smo slavili pobjedu od 3:0. Zabilje`io sam i oko 40 nastupa za mladu i olimpijsku selekciju. Sje}am se da sam sa mladom selekcijom 1982. godine u Francuskoj, ta~nije Toulonu osvojio jedan turnir. U to vrijeme za mladi tim se igrali Smaji}, Tuce, Stojkovi}, Pan~ev, Balji}, ^aplji}... Bili smo sjajna generacija, samo {to su drugi imali vi{e sre}e od mene kada su bili nastupi u A timu. Istina i povrede su me spre~avale da ostvarim vi{e nastupa.” Upravo te povrede su kumovale brzom Kajtazovom prestanku dru`enja sa bubamarom na zelenom terenu. Prije te te{ke povrede Kajtaz je nakon Vele`a karijeru nastavio u inostranstvu. “U jednom trenutku `elio sam neku promjenu, tako da sam se odlu~io na odlazak u Njema~ku. To je, ustvari, bilo nakon odslu`e-

nja vojnog roka. U svakom slu~aju, to je bila pozitivna promjena, jer sam u Njema~koj upoznao drugi sistem igre. Uslovi su bili idealni. U to vrijeme u Nurnbergu su igrali Andreas Kepke, Martin Vanger... Trener nam je bio Holan|anin Ari Han. Potpisao sam dvogodi{nji ugovor, ali sam zbog povrede odradio godinu i po. Tada sam te{ko povrijedio sko~ni zglob i to je okon~alo moju karijeru. Nakon toga sam bio trener u ni`im njema~kim ligama.”

Povratak u Mostar
Po povratku u rodni Mostar, nekada{nji as Vele`a odmah se stavio na raspolaganje klubu, jedno vrijeme je bio trener, pa direktor. “Poslije svega {to se desilo Vele`u u posljednje dvije decenije, dobro da je uop{te opstao. Ove godine obilje`avamo 90. godi{njicu postojanja, svi mi vele`ovci, ma gdje bili, trebamo pomo}i klubu kako bismo mu otvorili put na evropsku scenu, a imamo {ansi preko Kupa” . Pro{le godine Kajtaz je izabran za ~lana Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH, koji jo{ ~ine Ivica Osim, Darko Ljubojevi}, Dragan Kulina, Elvedin Begi} i Ivan Beus. “[to se ti~e Komiteta za normalizaciju Nogometnog saveza BiH, mislim da je na dobrom putu da vrati na{ fudbal na stare staze uspjehe. Mislim da ve} ima velikih pomaka, a bit }e ih jo{. Reprezentacija nam je najbolja vodilja. Drugi put zaredom smo se plasirali u bara`. Nadam se tre}oj sre}i i odlasku u Brazil” optimis, ti~an je Sead Kajtaz, legendarno desno krilo Vele`a.

Reprezentativci s Neretve

U Vele`u je stasao veliki broj dr`avnih reprezentativaca, ~lanova svih selekcija. Reprezentativni dres su nosili: Muhamed Muji}, Enver Mari}, Boro Primorac, Du{ko Bajevi}, Franjo Vladi}, Vahid Halilhod`i}, D`emal Had`iabdi}, Bla` Sli{kovi}, Vladimir Matijevi}, Ivica Barbari}, Sead Kajtaz, Predrag Juri}, Semir Tuce i Meho Kodro.
Sjajna generacija ro|enih sa Kajtazom napravila je odli~ne rezultate

38

OSLOBO\ENJE

MIX

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

Evropski karate {ampionat za juniore i kadete u karateu, te U-21

Uspjeh mladih karatista
Iako zbog nedostatka sredstava u Karate savezu BiH put Bakua nisu mogli oti}i selektori dr. Suad ]upina i Ramiz Potur, osvojene su dvije medalje: junior Edin Sari} srebrenu i kadet Anes ^ongo bronzanu
Trideset deveti {ampionat Evrope za juniore i kadete te u kategoriji U-21 u karateu odr`an je od 10. do 12. februara u glavnom gradu Azerbejd`ana Bakuu. Na prvenstvu je u~estvovalo 39 zemalja sa gotovo 700 takmi~ara, od ~ega oko 400 u mu{koj i 300 u `enskoj konkurenciji. Takmi~enje se odvijalo po te`inskim kategorijama u borbama i katama. Bosnu i Hercegovinu predstavljalo je 19 takmi~ara u borbama. Na ovoj smotri najboljih evropskih karatista ovog uzrasta, na{i takmi~ari su osvojili dvije medalje u borbama: Edin Sari} u juniorskoj konkurenciji -61 kg srebrenu i Anes ^ongo u konkurenciji kadeta -70 kg bronzanu. Zapa`ene rezultate ostvarili su i Iva Klepi} u konkurenciji juniorki u kategoriji -53 kg, osvojiv{i sedmo mjesto, te Vedad ^apin u konkurenciji kadeta kategorija - 57 kg, koji je tako|er izborio plasman na sedmo mjesto.

i bez pomo}i selektora
kluba i njegov glavni trener Denis Muhovi}, prvi karatista iz BiH koji je osvojio zlatnu seniorsku medalju na Evropskom prvenstvu, odmah se mo`e stvoriti predstava o kvalitetu ovog kluba i njegovih takmi~ara. Ve} osnovni podaci kazuju da se radi o sredini u kojoj su stvoreni ~vrsti temelji za dugoro~an i na visoke domete opredijeljen nastup i na doma}oj i me|unarodnoj karate sceni. Ovaj klub, predvo|en mladim, ali ve} iskusnim i stru~nim ljudima, smatra se jednim od najbolje organizovanih klubova u BiH sa vi{e od 350 ~lanova, od toga 128 takmi~ara i devet trenera, koji pored Denisa Muhovi}a, predvodi i Dino Tabakovi}, nosilac medalje sa Evropskog prvenstva. Za ilustraciju kvaliteta rada u ovoj sredini mo`e se navesti ~injenica da su takmi~ari KK [ampion ~lanovi svih reprezentativnih selekcija, od dje~ije, do U-21, te nosioci brojnih medalja sa zvani~nih me|unarodnih prvenstava. Za Anesa ^ongu trener Muhovi} ka`e da je jo{ kao ~lan karate {kole ovog kluba pokazivao uo~ljiv talenat i veliku `elju za radom i napredovanjem, te da je i pro{le godine bio dr`avni prvak u svojoj kategoriji, ali da nije bio uvr{ten u reprezentaciju, te je i pored toga nastavio sa marljivim radom ~iji se rezultat o~itovao i na ovom prvenstvu. Sigurno je jedno, ovaj mladi takmi~ar je ve} trasirao put ka novim uspjesima. Op{ta je ocjena da je KK [ampion postao primjer kako mladi ljudi, misle}i i na trenere i takmi~are, mogu preuzeti najodgovornije zadatke u smislu projekcije rezultata i njihovih ostvarenja i da budu}nost sporta uop{te, ustvari, po~iva na mladima, inventivnima i ve} osposobljenima da i kvalitetom prevazilaze rezultate prethodnih generacija, neoptere}eni bilo kakvim predrasudama i isklju~ivo orijentisani na pobolj{anje ukupnog stanja u sportu. Selektor U-21 i seniorske karate reprezentacije BiH Suad ]upina, koji zbog nemogu}nosti obezbje|enja sredstava ni UO KSBiH, ni mati~nog kluba, nije vodio svoje izabranike u Baku (kao ni Ramiz Potur iz istih razloga kadetsku reprezentaciju), smatra da bi ovi rezultati bili znatno bolji da je na takmi~enju mogao konkretno da uti~e na tok borbi svojih takmi~ara. Ovaj najnoviji uspjeh na{ih mladih karatista pokazuje da karate u na{oj zemlji ima svijetlu perspektivu, a to stvara i obavezu kod svih sudionika u procesu razvoja sporta da se pridru`e sportistima u njihovim naporima na ostvarenju takve perspektive.
Ibrahim U[TOVI]

Bh. predstavnici na postolju: Edin Sari} na 2. i Anes ^ongo na 3. mjestu

Koncentracija kvaliteta
Pogledom na tabelu osvojenih medalja i zemalja u~esnica, mo`e se konstatovati da je u gotovo svim zemljama do{lo do pove}anja kvaliteta karatea, o ~emu govori podatak da je od 39 zemalja u~esnica, ~ak 31 zemlja u~estvovala u raspodjeli medalja. Ipak se mora naglasiti da su najve}i kvalitet pokazali reprezentativci zemalja koje su ve} tradicionalno osvaja~i najve}eg broja medalja – to se najbolje o~ituje u pregledu ostvarenja zlatnih medalja. Francuska je osvojila 6 zlatnih medalja, [panija 5, a Italija i Turska po 3, tj. ove ~etiri zemlje su osvojile 17 zlatnih medalja, {to predstavlja vi{e od 50 procenata ukupno podijeljenih zlatnih medalja, jer ostalih 14 zlatnih medalja osvojilo je 12 zemalja.

33 i Italija 20. Ovaj kratak pogled na broj u~esnika i osvojenih medalja ukazuje da, i pored {iroke rasprostranjenosti karatea u Evropi, vrhunski kvalitet se jo{ nalazi u onim zemljama koje su ve} dugo vremena u samom vrhu evropskog i svjetskog karatea te, {to nimalo nije zanemarljivo, zemljama dugoro~no stabilnog ekonomskog nivoa. Prema tabeli osvojenih medalja, Bosna i Hercegovina se plasirala na 21. mjesto sa, kako je ve} nazna~eno, dvije medalje i ovo je malo lo{iji plasman od rezultata ostvarenog na prethodnom {ampionatu ovog karaktera. Ocjenjuju}i nastup na{ih reprezentativaca na ovom {ampionatu, predsjednik Karate saveza Dragan Viki} je istakao da je ostvareni rezultat pokazao da su na{i mladi karatisti opravdali ukazano povjerenje, izme|u ostalog, i time da je nastavljen kontinuitet osvajanja medalja na smotrama najboljih karatista Evrope, ~ime je potvr|en visok nivo karatea koji se vje`ba u na{oj zemlji. Pri ovome, mora se uzeti u obzir sva slo-

]upina: Stvoriti uslove za rad
- Mora se prevazi}i praksa da selektori i klubovi brinu o obezbje|enju sredstava za pripreme i nastupe reprezentativnih selekcija, te da ~lanovi Upravnog odbora moraju preuzeti odgovornost za ono za {to su birani, a to je u prvom redu stvaranje uslova za rad i nastup na{ih reprezentativnih selekcija na me|unarodnim natjecanjima. Ovo pitanje se mora postaviti kao osnovni zadatak UO KSBiH, u protivnom, do}i }e u pitanje mogu}nost potvr|ivanja dosada{njeg ugleda na{eg karatea na evropskom i svjetskom nivou. Odgovorni zaista moraju i fakti~ki postati odgovorni, zaklju~uje dr. Suad ]upina, a ovaj zaklju~ak nagla{avaju i svi treneri i selektori ostalih selekcija. ktor, va`no je znati da je i u ovom te{kom vremenu Karate savez uspio odgovoriti obavezama bez neizmirenih dugovanja. Kao vrlo zna~ajnu ~injenicu Viki} isti~e da i pored zavidnog kvaliteta karatea koji se iskazuje na velikim takmi~enjima, nimalo manji rezultat nije ostvaren u organizacionom {irenju i povezivanju karatista u BiH, o ~emu govori podatak da je trenutno u KSBiH u~lanjeno 105 klubova sa svih prostora na{e zemlje. Uz ovo organizaciono ja~anje, sasvim je sigurno da }e postepeno do}i i do materijalne konsolidacije, te da }e i dalje karate biti ponos i na{eg sporta i na{e zajednice. Da je kvalitet rada u klubovima osnov i reprezentativnih rezultata potvr|uje stanje u sredinama iz kojih dolaze na{i osvaja~i medalja. Edin Sari} je ~lan Karate kluba Ilid`a, ~iji je trener Ramiz Potur, ina~e selektor kadetske reprezentacije BiH, koji, ne bez razloga, sa ponosom govori o svom klubu i o svojim takmi~arima. Za dvanaest godina od osnivanja, ovaj klub je izrastao u jedan od najkvalitetnijih karate centara kod nas. Klub broji vi{e od 180 aktivnih ~lanova o ~ijem kvalitetu najbolje govori podatak da vitrine ovog kluba krasi {est svjetskih, 15 evropskih i mediteranskih i devetnaest balkanskih medalja. Kvalitetan, stru~an i uporan rad omogu}ava ~lanovima ovog kluba, od {kole karatea prema ostvarenim rezultatima, da napreduju do prvih ekipa u svim kategorijama, te je put uspjeha dugoro~no trasiran u ovom klubu i vi{estruko potvr|en, evo, ovaj put i rezultatom Edina Sari}a. Trener i selektor Ramiz Potur isti~e Sari}ev veliki potencijal, koji je na najboljem putu da uz jo{ predaniji i, mora se kazati, naporniji rad, ostvari veliki rezultat i u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji. Realno je o~ekivati da }e sada{nji uspjeh Sari}u biti podstrek da sportsku karijeru upotpuni jo{ sjajnijim medaljama na velikim me|unarodnim takmi~enjima, koja su, ustvari, tek pred njim. Pored sportskih uspjeha, vrijedno je kazati da je Edin Sari} i odli~an u~enik tre}eg razreda srednje {kole, {to govori o ozbiljnosti i predanosti ovog mladog takmi~ara svojim obavezama, a {to je u svakom slu~aju zalog budu}im uspjesima koji su njegova perspektiva. Aktivnosti KK Ilid`a i trenera Ramiza Potura najbolji su pokazatelj kako se uz veliki entuzijazam, stru~nost i rad ostvaruju zamisli o dostizanju vrhunskih rezultata, jer u ovoj sredini stasavaju i drugi takmi~ari koji su i do sada ostvarivali uspjehe vrijedne svakog po{tovanja i uva`avanja, pa je o~ekivati da }e se o ovoj sredini jo{ dugo pisati i slu{ati kao uzoru sporta kod nas – u svakom pogledu.

VIKI]: OPRAVDANO POVJERENJE Ocjenjuju}i nastup na{ih reprezentativaca na ovom {ampionatu, predsjednik Karate saveza Dragan Viki} je istakao da je ostvareni rezultat pokazao da su na{i mladi karatisti opravdali ukazano povjerenje, izme|u ostalog, i time da je nastavljen kontinuitet osvajanja medalja na smotrama najboljih karatista Evrope ~ime je potvr|en visok nivo karatea koji se vje`ba u na{oj zemlji
Prema tabeli osvojenih medalja, na prvom mjestu je Francuska sa ukupno osvojenih 14 (6 zlatnih, 4 srebrene i 4 bronzane), zatim [panija sa 11 (5 zlatnih, 4 srebrene i 2 bronzane), na tre}em mjestu je Turska sa ukupno 17 (3 zlatne, 1 srebrena i 13 bronzanih), a na ~etvrtom mjestu je Italija sa 8 medalja (3 zlatne, 1 srebrena i 4 bronzane). Ina~e su vode}e zemlje ovog {ampionata bile i zastupljene u gotovo svim disciplinama i sa najbrojnijim sastavima. Tako je Francuska imala 26 predstavnika, [panija 22, Turska `enost i te`ina na{e materijalne i finansijske situacije, koja ne dozvoljava razvoj svih potencijala kojima raspola`u na{i sportisti, a koji su neophodni za potpuniji i cjelovitiji nastup na takmi~enjima kakvo je zvani~no prvenstvo Evrope.

Organizaciono ja~anje
I ovaj rezultat, nagla{ava predsjednik Viki}, predstavljat }e poticaj za sve karatiste u BiH i dokaz mogu}nosti ravnopravnog sportskog nadmetanja sa vr{njacima iz Evrope, pa kad je u pitanju i materijalni fa-

Dugoro~an rad
Anes ^ongo, osvaja~ bronzane medalje u kadetskoj konkurenciji, u reprezentaciju dolazi iz Karate kluba [ampion Ilid`a, a kada se ka`e da je pokreta~ ideje o formiranju ovog

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

[AH
UKRATKO

39

Jo{ tri sedmice do po~etka 13. pojedina~nog EP-a u Plovdivu

Potkin brani naslov
Dok su na{i zapadni i isto~ni susjedi odredili veoma jake predstavnike, tri sedmice prije starta {ampionata jo{ se ne zna ho}e li iko od bh. predstavnika nastupiti
Pripremio: @elimir MARKOVI]

Druga polovica marta bi}e u znaku 13. pojedina~nog EP-a za mu{karce, koji }e se igrati u Plov di vu (Bu gar ska). Bi }e to vrhunski {ahovski summit najboljih evropskih igra~a koji }e se ogledati na turniru od 11 kola. Prvog dana aprila sazna}e mo no vog prva ka Evro pe. Naslov s prethodnog prvenstva iz Aix les Bainsa (Francuska) brani ruski velemajstor Vladimir Potkin. Tamo je sakupio isti broj bodova (8,5/11) kao i Poljak Vladimir Vojta{ek i Ma|arica Judit Polgar, ali dodatni kri te rij oti {ao je na nje go vu stranu. Od bh. {ahista uspje{an nastup imali su GM Predrag Nikoli}, koji je u kona~nici zavr{io na 47. mjestu sa 7/11 i mladi IM Denis Kadri} kao 240. sa 5/11. Na{i zapadni i isto~ni susjedi, kao i obi~no, vrlo ozbiljno shvatili su zna~aj ovog natjecanja. Na svojim sjednicama UO mati~nih saveza odredili su svoje predstavnike. [S Hrvatske, na

Velemajstor Vladimir Potkin, aktualni evropski prvak

VRIJEME JE ZA BU\ENJE Krajnje je vrijeme da se de`urni neradnici i spava~i u UO [UBiH kona~no trgnu i saop{te javnosti da su cijelu zimu ugodno prespavali u svojim brlozima, da ne znaju ni{ta o FIDE suspenziji, 13. EP-u u Plovdivu i 40. ulimpijadi u Istanbulu...
prijedlog selektora Ervina Sindika u Plovdiv {alje Ivana [ari}a, Zdenka Ko`ula, Antu Brki}a, Marina Bosio~i}a i Davorina Kulja{evi}a. Svi tro{kovi }e im biti pokriveni, njima ostaje samo da se dobro pripreme i opravdaju ukazano povjerenje.

[S Srbije oti{ao je jo{ korak dalje. Naime, jo{ krajem januara selektor reprezentacije, GM Bo{ko Abramovi}, objavio je {iri spisak kandidata za Plovdiv i olimpijadu u Istanbulu koja je na rasporedu od 26. avgusta do 7. septembra. Od predlo`enih Ivani{evi}a, Vu~kovi}a, Marku{a, Damljanovi}a, Sedlaka, Perunovi}a, Kova~evi}a, Popovi}a, In|i}a i Nenezi}a, preostaje mu jo{ samo da odabere petoricu najboljih za ovogodi{nje dvije najja~e manifestacije. Lak{i dio posla! Kod nas, u bh. {ahu ni{ta novoga. Tri sedmice pred po~etak EP-a ne zna se ho}e li iko od na{ih igra~a nastupiti u Plovdivu. Informacije iz mati~ne ku}e ne cure ni na kapaljku, tako da ne}emo prejudicirati oko mogu}eg odlaska nekog od na{ih {ahista. Krajnje je vrijeme da se de`urni neradnici i spava~i u UO [UBiH kona~no trgnu i saop{te javnosti da su cijelu zimu ugodno prespavali u svojim brlozima, da ne znaju ni{ta o FIDE suspenziji, 13. EP-u u Plovdivu i 40. olimpijadi u Istanbulu...

Aleksandar Morozevi~

Super Morozevi~
Ruski velemajstor i deveti igra~ svijeta Aleksander Morozevi~ pobjednik je Memorijalnog turnira “Vladimir Petrov” koji se igrao od , 15. do 20. februara u Gradskom muzeju u Jurmali (Letonija). Veliki Moroz je na finalnom turniru, na kojem je nastupilo osam igra~a, ~etiri puta poentirao, dva puta remizirao (Ivan~uk i Krasenkov) i jednom izgubio ([irov). Sasvim dovoljno za prvo mjesto i nagradu od 1.250 eura. Prosje~an rejting {ahista na finalnom turniru iznosio je 2685. Ovaj memorijal odigrao se u spomen na jednog od najboljih letonskih {ahista svih vremena Vladimira Petrova. On je tragi~no nastradao u 35. godini za vrijeme Drugog svjetskog rata. Uspomenu na njegov lik i djelo svake godine o`ivljavaju svjetski {ahisti, ovaj puta predvo|eni povratnikom iz [panije, slavnim letonskim velemajstorom Aleksejem [irovom. Kona~ni poredak: Morozevi~ (RUS, 2.673) 5, [irov (LET, 2.710) i Kovalenko (RUS, 2.587) 4,5, Hajrulin (RUS, 2.683) 3,5, Fridman (GER, 2.660) i Ivan~uk (UKR, 2.766) 3, Mamedjarov (AZE, 2.747) 2,5 i Krasenkov (POL, 2.607) 2.

U Tbilisiju (Gruzija) zavr{en Rapid kup za `ene

Doma}i trijumf
Nane Dzagnidze
Tbilisi, glavni gruzijski grad, bio je ~etverodnevni (od 17. do 21. februara) vi{e nego dobar doma}in iznimno zanimljivog Rapid kupa za `ene. Asocijacija {ahovskih profesionalaca, uz pomo} [ahovske federacije Gruzije i sponzorstva multinacionalne kompanije Socar Energy, pozvala je u goste 12 svjetski poznatih {ahistica, od toga 10 GM, te po jedne WGM i IM. Na turniru od 11 kola po ubrzanom tempu (20 minuta uz dodatak od pet sekundi po potezu) glavne zvijezde su bile tri eks svjetske prvakinje: legendarna doma}a ljubimica, GM Maja ^iburnadidze, te Bugarka Antoaneta Stefanova i Ruskinja Aleksandra Kostenjuk. Najve}e {anse za kona~nu pobjedu davane su naturalizovanoj Slovenki, GM Ani Muzi~uk, koja je me|u svima imala najve}i rejting i u posljednje vrijeme odli~ne rezultate. I ba{ je prva polovica nadmetanja protekla u njenoj dominaciji i blistavoj igri s ubilje`enih 4,5/5. Za petama su joj s pola boda manje bile sjajna Ukrajinka Lahno i vreme{na 49-godi{nja [ve|anka Pia Cramling. Me|utim, uslijedio je ubita~an fini{ gruzijske olimpijke i prve plo~e nacionalne selekcije, GM Nane Dzagnidze, s pet uzasVelemajstorica Nana Dzagnidze s pobjedni~kim trofejima

topnih pobjeda i poravnanje na vrhu poretka s Cramlingovom. Na red je do{ao tie-break u kojem je trijumfovala Dzagnidze i time osvojila vrijedan trofej i pobjedni~ki ~ek od 10 hiljada US dolara. Slavljenica je odigrala vrlo o{tar turnir s ~ak sedam pobjeda, dva remija (Lahno i N. Kosinceva) i dva poraza (Cramling i Anna Muzi~uk).

Kona~an poredak: Dzagnidze (GEO, 2.535) i Cramling (SWE, 2.491) 8, Lahno (UKR, 2.557) 7,5, Muzi~uk (SLO, 2.580) 7, ^iburdanidze (GEO, 2.500) 6, T. Kosinceva (RUS, 2.513) i Kostenjuk (RUS, 2.448) 5,5, Stefanova (BUL, 2.523) 5, N. Kosintseva (RUS, 2.537) i Zatonskih (USA, 2.506) 4, Cmilite (LTU, 2.503) 3.5 i Mamedjarova (AZE, 2.318) 1.

Tajfun Karjakin
Nedavno okon~ani 11. Aeroflot Open u Moskvi, na kojem je u tri skupine nastupilo 327 {ahista iz cijelog svijeta, nije zna~io kraj {ahovskih uzbu|enja u hladnoj ruskoj prijestonici. Netom poslije uru~enja nagrada i ceremonije zatvaranja, uslijedio je novi spektakl Aeroflot Blitz, uz sudjelovanje 208 fantasti~nih “cugera{a” od toga 111 velemajstora. , Igrao se {vicarac od 18 kola (devet dvokru`no) uz strahovito brzi tempo od tri minuta po igra~u, plus dvije sekunde bonifikacije. U tom paklu od cugera, kao riba u vodi plivao je osmi igra~ svijeta, beskompromisni i kao Usein Bolt brzi ruski velemajstor Sergej Karjakin. Zadivio je cijeli auditorij s ubilje`enih 15 bodova iz 18 odigranih partija. Kona~an poredak: Karjakin 15, Gri{ ~uk 14,5, Yu i Po pov 13,5, [imanov i Jumabajev 13, Drejev, Andrejkin, Toma{evski i Caruana 12,5, Mamedjarov, Jobava, Bosio~i}, Dlugi, @igalko, Gupta, Sjugirov, Gopal, Korobov, Mamedov, Bukav{in, Wen i Papin 12 itd.

IZABRANE PARTIJE IZ TOPUSKOG, TBILISIJA I GIBRALTARA
Mirjana Medi} - Zrinka Deur [ari}
1. d4 Sf6, 2. c4 c5, 3. d5 e5, 4. Sc3 d6, 5. e4 Le7, 6. g3 0-0, 7. Lg2 Se8, 8. Sge2 Sc7, 9. a3 Sba6, 10. 0-0 Ld7, 11. f4 Lf6, 12. a4 Sb4, 13. Kh1 b6, 14. Sg1 a6, 15. Sf3 Se8, 16. Le3 Dc7, 17. Dd2 Tb8, 18. Tad1 Le7, 19. fxe5 dxe5, 20. Sxe5 Dxe5, 21. Lf4 Dh5, 22. Lxb8 Lg4, 23. Lf4 Lxd1, 24. Txd1 Sd6, 25. b3 f6, 26. Te1 Sf7, 27. Lc7 Ld8, 28. Lf4 Se5, 29. Tf1 Sbd3, 30. Lxe5 Sxe5, 31. d6 Dg4, 32. Sd5 Dd7, 33. Sf4 g5, 34. Dd5+ Tf7, 35. Se6 Sg4, 36. Tf3 Se5, 37. Tf2 Sg4, 38. Te2 Se5, 39. Sxg5 fxg5, 40. Dxe5 Lf6, 41. Dd5 - 1:0. f4 Sb7, 19. e5 Dc8, 20. De2 a5, 21. a4 Tb8, 22. Sb5 De8, 23. d6 e6, 24. Sa7 Sd8, 25. Lc1 f6, 26. Lb2 Tf7, 27. Sb5 Sf8, 28. exf6 Lxf6, 29. Tfe1 Dd7, 30. Le5 Sc6, 31. Db2 Lxe5, 32. fxe5 Tf5, 33. g4 Tf7, 34. Tf1 Sd8, 35. De2 Tc8, 36. Sc7 Kg7, 37. Da6 Txf1+, 38. Txf1 Sf7, 39. Dxb6 c4, 40. Lc6 Dd8, 41. Df2 Txc7, 42. dxc7 Dxc7, 43. Le8 - 1:0. 32. Txf5+ Ke7, 33. Th5 Sc6+, 34. Kxd5 Tc5+, 35. Ke4 Tc4+, 36. Kf3 Tc3+, 37. Kg4 Tc2, 38. Txh7+ Ke6, 39. h4 Txg2, 40. h5 Sd4, 41. Kh3 Txa2, 42. h6 Ta3, 43. Kg4 Ta2, 44. Th8 Th2, 45. h7 Kf7, 46. Sh5 Se6, 47. Ta8 Sxf4, 48. Kxf4 Txh5, 49. h8=D - 1:0.

Hou Yifan - Liem Le Quang
1. e4 c5, 2. Sf3 d6, 3. d4 cxd4, 4. Sxd4 Sf6, 5. Sc3 a6, 6. f4 e6, 7. Le2 Dc7, 8. 0-0 Le7, 9. Kh1 0-0, 10. a4 Sc6, 11. Le3 Te8, 12. Lf3 Sa5, 13. Lf2 Sd7, 14. De1 b6, 15. e5 Lb7, 16. Lg3 dxe5, 17. fxe5 Tac8, 18. Td1 Lb4, 19. Df2 Tf8, 20. Se4 Sxe5, 21. Lf4 Lxe4, 22. Lxe4 Ld6, 23. Sf3 f5, 24. Lxe5 Lxe5, 25. Ld3 Lxb2, 26. Tb1 Lc3, 27. Sg5 De7, 28. De3 Sc4, 29. Lxc4 Txc4, 30. Txb6 Ld4, 31. Dd3 Txa4, 32. Txe6 Da3, 33. De2 h6, 34. Txh6 gxh6, 35. De6+ Kg7, 36. Dd7+ Kg6, 37. Se6 Lc5, 38. Dg7+ Kh5, 39. Sxf8 Lxf8, 40. Df7+ - 1:0.

Ekatarina Lahno - Aleksandra Kostenjuk
1. d4 Sf6, 2. c4 e6, 3. Sf3 d5, 4. Sc3 c5, 5. cxd5 Sxd5, 6. e4 Sxc3, 7. bxc3 cxd4, 8. cxd4 Lb4+, 9. Ld2 Lxd2+, 10. Dxd2 0-0, 11. Ld3 Sc6, 12. e5 Da5, 13. Dxa5 Sxa5, 14. Kd2 Td8, 15. Ke3 Ld7, 16. Sg5 f5, 17. exf6 gxf6, 18. Se4 Kf7, 19. Thc1 Lc6, 20. Tc5 b6, 21. Th5 Kg7, 22. Tc1 Tac8, 23. La6 Lb7, 24. Txc8 Lxc8, 25. Lxc8 Txc8, 26. d5 f5, 27. Sg3 Tc3+, 28. Kf4 Tc4+, 29. Ke5 Kg6, 30. f4 exd5, 31. Tg5+ Kf7,

Borka Fran~i{kovi} - Ana Berke
1. Sf3 Sf6, 2. c4 d5, 3. cxd5 Sxd5, 4. g3 g6, 5. Lg2 Lg7, 6. 0-0 0-0, 7. d4 Sc6, 8. e4 Sb6, 9. d5 Sa5, 10. De1 Sac4, 11. Sc3 c6, 12. b3 Sa5, 13. Le3 Lg4, 14. Td1 Sd7, 15. h3 Lxf3, 16. Lxf3 c5, 17. Lg2 b6, 18.

40

OSLOBO\ENJE

DRUGA STRANA SPORTA

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

U OBJEKTIVU

Ivana [panovi}, srbijanska atleti~arka

Idem u London da budem vi|ena
U`ivala sam posmatraju}i rad najboljih i najspremnijih u Pekingu, ali sada ih ve} druga~ije do`ivljavam, jer oni postaju grupa ljudi sa kojima }u voditi bitku u Londonu. Tamo ne idem da vidim, ve} da budem vi|ena, kazala je najbolja srbijanska skaka~ica
Jedna od najboljih mladih evropskih atleti~arki je skaka~ica udalj Ivana [panovi}. Ro|ena je 10. maja 1990. godine u Zrenjaninu. Sa sedam godina je po~ela da se bavi atletikom kao i njena majka koja se bavila skokom udalj. Prva je juniorka iz susjedne nam zemlje koja je osvojila zlatnu medalju na Svjetskom juniorskom prvenstvu. Ve} 2008. je, navr{iv{i tek 18 godina, nastupala na Olimpijskim igrama, ali nije uspjela da se plasira u finale. U ukupnom plasmanu zauzela je trideseto mjesto. Smatra se jednom od najljep{ih sportistkinja u Srbiji, a izabrana je u jednoj od anketa i za najljep{u u~esnicu Olimpijskih igara 2008. godine u Pekingu. Na Evropskom prvenstvu za juniore 2009. odr`anom u Novom Sadu popravila je svoj li~ni rekord na 6,71 m ali joj ni to nije bilo dovoljno za zlato. Bila je druga iza Ruskinje Darje Kli{ine koja je postavila novi evropski juniorski rekord od 6,80 m. U junu 2010. godine je ostvarila li~ni rekord skokom od 6,78 m tokom Evropskog prvenstva u Beogradu. Takmi~i se jo{ i u disciplinama 60 i 100 metara, ali joj je skok udalj najdra`a disciplina. U~estvovala je i na Univerzijadi 2009. u Beogradu. Na njoj je pobijedila skokom od 6,64, {to je bio za 17 cm bolji rezultat od drugoplasirane Ruskinje Irine Krja~ikove. Ivana je svoj najbolji skok izvela u petoj seriji. To je bila prva zlatna medalja za Srbiju osvojena na Univerzijadi u Beogradu. Ivana mami uzdahe na atletskim mitinzima, prvenstvima i takmi~enjim. Kako zbog rezultata, ta-

ko i zbog svog lijepog izgleda, pi{e Sportal.rs. Vrijeme je njen veliki saveznik. Sada je sazrela, sretna i raspolo`ena i vrijedno radi kako bi ponovo na nekom takmi~enju osvjetlala obraz Srbije. Ipak, misli Ivane najvi{e su okrenute ka Londonu i Olimpijskim igrama. - Peking je predstavljao najljep{u zavr{nicu jedne od najkvalitetnijih dosada{njih sezona sa svjetskom titulom, li~nim i dr`avnim rekordom, pa se emotivna ispra`njenost nije osjetila na prvom nastupu najzna~ajnijeg takmi~enja, iako nisam bila spremna za taj dio sezone. U`ivala sam posmatraju}i rad najboljih i najspremnijih, u`ivaju}i u njihovim nastupima i pobjedama. Mogu re}i da sam u to vrijeme gledala ljude sa divljenjem i po{tovanjem, ali sada ih ve} druga~ije do`ivljavam, jer oni postaju moje svakodnevno okru`enje i grupa ljudi sa kojima }u voditi bitku u Londonu. Tamo ne idem da vidim, ve} da budem vi|ena. Ipak, u okru`enju gdje odlu~uje trenutna forma, sre}a, vremenski uslovi ili ~ak trenutna inspiracija, biti prorok je krajnje nezahvalan posao, rekla je Ivana [panovi}, mlada atleti~arka za koju }e se sigurno jo{ ~uti.

Zanimljivosti

NAJBOLJE SPORTSKE FOTOGRAFIJE

Nije lako igrati na Old Traffordu

^ekaju}i autobus
Kada je neko radan, onda svaku priliku mo`e iskoristiti. Tako ova mlada gimnasti~arka, ~ekaju}i autobus, koristi priliku da se razgiba. Nije njena briga {to je ta poza ~udna prolaznicima, oni ionako nemaju pojma kao napraviti {pagu. Pogledajte kako aktivno engleski navija~i sudjeluju u igri. Kako su od terena udaljeni samo metar, dva, ba{ kao ovi na stadionu Manchester Uniteda, Old Traffordu, svaki potez protivnika proprate primjedbama i gestikulacijama. [ta su sve dobacivali, najbolje zna napada~ Chelseaja Fernando Torres, a prema potezima ruku, mo`e se protuma~iti - sva{ta.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OGLASI

41

42

OGLASI

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavijest korisnicima Ultra usluge BH Telecoma
Po{tovani korisnici, obavje{tavamo Vas da je u informativnom letku za uslugu Ultra fun koji je dostavljen pretplatnicima fiksne, BH Line mre`e BH Telecoma uz njihove januarske ra~une do{lo do tehni~ke gre{ke. Naime, u tom letku je pogre{no navedena cijena slanja SMS poruke prema Naj broju. Ta~na informacija je da je za Ultra fun tarifnu opciju cijena SMS-a prema Naj broju 0,043 KM bez uklju~enog PDV-a. Izvinjavamo se korisnicima usluga zbog ovog previda i zahvaljujemo na njihovom razumijevanju. BH Telecom

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO Broj: 65 0 P 198841 11 P SARAJEVO, 16. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Aida Bahtovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, Sarajevo, protiv tu`enih, i to prvotu`enog Kreki} Hrustem iz Sarajeva, ul. Akifa [eremeta br. 4, drugotu`enog Rizvanovi} Ejub iz Sarajeva, Trg djece Dobrinje 19 i tre}etu`enog Demir D`enan iz Sarajeva, ul. Gata~ka br. 53, radi isplata duga, van ro~i{ta 15. 2. 2012. godine, donio je na osnovu ~lana 348. ZPP-a sljede}i

( Poziv za pripremno ro~i{te) ZA tre}etu`enog Demir D`enan iz Sarajeva, ul. Gata~ka br. 53 Pozivate se kao stranka na PRIPREMNO RO^I[TE za 14. 3. 2012. GODINE U 12.30 SATI pred ovaj sud, u sobu broj 315/III. SUDIJA Aida Bahtovi} Napomena: Stranke su du`ne najkasnije na pripremnom ro~i{tu iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`i-

OGLAS

ti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP). Na pripremnom ro~i{tu }e se raspravljati o pitanjima koja se odnose na smetnje za dalji tok postupka, o prijedlozima stranaka i ~injeni~nim navodima kojima stranke obrazla`u svoje prijedloge (~l. 79, 80 ZPP-a). Tu `e ni mo `e naj ka sni je na pri pre mnom ro ~i {tu po dni je ti pro tiv tu `bu (~l. 74. st. 1. ZPP-a). Ako na pri pre mno ro ~i {te ne do |e tu `i telj, a bio je ure dno oba vi je {ten, sma trat }e se da je tu `ba po vu ~e na, osim ako tu `e ni ne za hti je va da se ro ~i {te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPPa). Ako na pri pre mno ro ~i {te ne do |e ure dno oba vi je {ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a). Ako stranka ili njen zastupnik u toku postupka ili prije isteka roka od {est mjeseci nakon pravomo}nog okon~anja postupka promijene adresu na koju se dostava obavlja, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud, u suprotnom, sud }e odrediti da se dalje dostave u parnici obavljaju objav lji vanjem pi smena na oglasnoj plo ~i su da, sve dok stranka ili njen zastupnik ne obavijeste sud o svojoj novoj adresi (~l. 352. ZPP-a). Dostava se smatra obavljenom nakon proteka 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA PRIVREDU/GOSPODARSTVO Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina ZENICA-DOBOJ CANTON MINISTRY OF ECONOMY

OGLASI

43

Na osnovu ~lana 5, 6 i 7 Zakona o koncesijama (Pre~i{}eni tekst) (“Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona”, broj: 5/03) i Odluke Vlade Kantona o davanju saglasnosti i uslovima za provo|enje postupka dodjele koncesije na istra`ivanje i eksploataciju mineralnog resursa- ceruzita na lokalitetima O~ekalj i Prgo{evo, u op}ini Olovo, broj: 02-18-2841/12 od 01.02.2012. godine, Ministarstvo za privredu, raspisuje

J AV N I P O Z I V
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A — KONCESIONARA ZA DODJELU KONCESIJE ZA ISTRA@IVANJE I EKSPLOATACIJU METALI^NOG MINERALNOG RESURSA-CERUZITA NA LOKALITETIMA “O^EKALJ” I “PRGO[EVO” U OP]INI OLOVO 1. PREDMET KONCESIJE Predmet koncesije je istra`ivanje i eksploatacija metali~nog mineralnog resursa-rude ceruzita, na lokalitetima O~ekalj i Prgo{evo u op}ini Olovo. Istra`no-eksploatacioni prostor le`i{ta je ograni~en grani~nim linijama sa prijelomnim ta~kama kako slijedi: TA^KA I II III IV V I X 4 883 571,00 4 884 745,69 4 884 000,00 4 882 440,00 4 883 264,00 4 883 571,00 Y 6 547 383,00 6 549 653,74 6 550 095,00 6 549 217,00 6 547 304,00 6 547 383,00

POSEBNI USLOVI Ponu|a~i su du`ni ponuditi nedvosmislene iznose prema slijede}im elementima: (a) Kontinuirana koncesiona naknada: Kontinuirana koncesiona naknada koja }e se usagla{avati na kvartalnom nivou prema kretanju cijene metala olova na Londonskoj berzi. Ponuda sa najvi{im iznosom boduje se sa 45 bodova. Minimalni iznos koncesione naknade je 2,00 KM po toni rovne rude. (b) Jednokratna koncesiona naknada: Jednokratna (fiksna godi{nja naknada za period od 25 godina) koncesiona naknada po metru kvadratnom istra`no-eksplotacionog prostora uz godi{nju korekciju na osnovu zvani~ne inflacije u BiH. Ponuda sa najvi{im iznosom boduje se sa 10 bodova. Minimalni iznos ove naknade je 0,60 KM po m2 istra`no-eksploatacionog prostora na koji se daje koncesija; (c) Minimalna godi{nja obavezuju}a realizacija predmeta koncesije: Ponuda sa najvi{im iznosom realizacije jedinice mjere predmeta koncesije u toku kalen darskegodine boduje se sa 20 bodova. Minimalna godi{nja realizacija predmeta koncesije je 100.000 tona rovne rude; (d) Posjedovanje dozvola za eksploataciju prema Zakonu o rudarstvu, boduje se sa 15 bodova; (e) Poslovni rezultat iz predhodnog perioda, boduje se sa 10 bodova; Napomena: Minimalni zbir bodova najpovoljnijeg ponu|a~a ne mo`e biti manji od 70% maksimalnog broja bodova u skladu sa ~lanom 2. Pravila o postupku dodjele koncesija (“Slu`bene novine Federacije BiH “,broj:68/06). Distribucija bodova vr{it }e se prema proporcionalnom principu. 6. POSTUPAK IZBORA NAJPOVOLJNIJE PONUDE Izbor najpovoljnijeg ponu|a~a obavit }e Komisija u skladu sa Zakonom i Pravilnikom za ocjenu najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije (“Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona”, broj: 3/03). 7. SPISAK POTREBNIH DOZVOLA I DRUGIH AKATA Najpovoljniji ponu|a~ je du`an obezbjediti dokaz o rje{enim imovinsko pravnim odnosima, kao i: - urbanisti~ku/gra|evinsku saglasnost za realizaciju projekta zasnovanog na kori{tenju predmeta koncesije, izdatu od ovla{tenog organa, - vodoprivrednu saglasnost, izdatu od ovla{tenog organa, - {umsku saglasnost, izdatu od ovla{tenog organa, - okolinsku dozvolu, - saglasnost Zavoda za za{tita spomenika. Najpovoljniji ponu|a~ du`an je prije po~etka realizacije projekta obezbjediti bankovnu garanciju na iznos minimalne dvogodi{nje realizacije predmeta koncesije. 8. NA^IN DODJELE KONCESIJE Koncesija }e se dodijeliti prema kriteriju najpovoljnijeg ponu|a~a tj. po principu najve}eg zbira bodova tenderskih kriterija, koji uklju~uju visinu kontinuirane i jednokratne koncesione naknade, minimalnu godi{nju realizaciju predmeta koncesije, poslovni rezultat, kao i na osnovu op}ih kriterija dodjele koncesije za istra`ivanje i eksploataciju ceruzita na lokalitetima “O~ekalj” i “Prgo{evo”, op}ina Olovo. 9. PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE Dio tenderske dokumentacije se mo`e preuzeti svakim danom od 9 do 15 sati u Ministarstvu za privredu Zeni~ko-dobojskog kantona, a preostala dokumentacija je dostupna na uvid u op}ini Olovo - uz predhodno odobrenje Ministarstva. Preuzimanje dokumentacije vr{i se uz prezentiranje dokaza o uplati naknade za u~e{}e u Javnom pozivu u iznosu od 500,00 KM, bez povrata, koju je ponu|a~ du`an uplatiti na ra~un Zeni~ko-dobojskog kantona, broj: 1340100000001672, vrsta prihoda 722631, bud`etska organizacija 1801001, kod IKB- Zenica. 10. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA Krajnji rok za dostavljanje ponuda, do kada ponude trebaju biti zaprimljene na Protokolu Vlade Kantona, je 28.03. 2012. godine do 16 sati, po centralnoevropskom vremenu. Ponude podnesene poslije ovog roka ne}e biti razmotrane i vratit }e se ponu|a~u neotpakovane. Strani ponu|a~i du`ni su ponudu dostaviti na jednom od slu`benih jezika u Bosni i Hercegovini. Zape~a}ene ponude dostavljaju se na adresu: ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO ZA PRIVREDU Komisija za koncesije NE OTVARATI! ul. Ku~ukovi}i br. 2 Zenica 11. OTVARANJE PONUDA Otvaranje ponuda odr`at }e se dana 30.03. 2012. godine, sa po~etkom u 10 sati, u prostorijama Vlade Kantona, broj: 109, ul. Ku~ukovi}i br. 2. Zenica. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Ministarstvu za privredu, telefoni: 404-506, 405703, 406-159; fax: 404-861, E-mail: min.privrede@zdk.ba; veb stranici: www.zdk.ba.

Povr{ina unutar eksploatacionog polja je 3.358.251,00 m2. Spisak katastarskih ~estica (katastarskih ~estice je 374 u K.O. Dolovi i 5 u K.O. Dugand`i}i {to je ukupno 379 katastarskih ~estica) se nalazi u dokumentu dostavljenom i ovjerenom od strane op}ine Olovo. 2. OPIS PROJEKTA Koncesionar }e imati mogu}nost realizirati projekat, zasnovan na predmetu koncesije, a to je istra`ivanje i eksploatacija mineralnog resursa-rude ceruzita na navedenim lokalitetima, te na taj na~in realizirati proizvodnju koncentrata, odnosno metala olova kao vrlo zna~ajnog metala u ekonomskom i privrednom razvoju Bosne i Hercegovine. Procjenjuje se da bi ovim projektom bio uposlen ve}i broj domicilnog stanovni{tva (300 radnika u prvoj fazi). Proizvodnja, kada se rudnik aktivira u punoj snazi, bi bila preko 100.000 t rude ceruzita. Prema terenskoj prospekciji, te prema rezultatima istra`nih radova terena je ustanovljeno da su rezerve le`i{ta Prgo{evo 324.565,00 t A-kategorije, B-kategorije 466.809,00 i C1-kategorije 540.680,00 rude ceruzita, a le`i{ta O~ekalj A-kategorije 470.757,00, B-kategorije 728.921,00 i C1-kategorije 1.070.366,00 {to ukupno ~ini 3.502.098,00 t ceruzita. Sa proizvodnjom od 100.000 t godi{nje, vijek trajanja rudnika je minimalno 25 godine, s tim da }e koncesionar dopunskim istra`ivanjima ovaj vijek zna~ajno produ`iti prevo|enjem vanbilansnih u bilansne rezerve, te dopunskim istra`ivanjem okolnih lokaliteta koji nesumnjivo postoje. 3. PRAVO U^E[]A Pravo u~e{}a na ovom javnom pozivu imaju doma}a i strana pravna lica koja su registrirala firmu u Bosni i Hercegovini i imaju registrovanu djelatnost iz podru~ja rudarstva. 4. VRIJEME TRAJANJA KONCESIJE Vrijeme trajanja koncesije na istra`ivanje je 3 godine (deminiranje, prikupljanje i izrada projektne dokumentacije, bu{enje, sanacija pristupnog puta, izgradnja postrojenja za separaciju i td.), a na eksploataciju je 25 godina, ra~unaju}i od dana potpisivanja koncesionog ugovora, s tim da Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona vrijeme eksploatacije mo`e produ`iti jo{ za polovinu vremena na koje je data koncesija, bez objavljivanja novog javnog poziva. 5. KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONU\A^A OP]I ELIMINATORNI USLOVI Op}i eliminatorni ulovi za izbor najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije za eksploataciju ceruzita na predmetnim lokalitetima su: (a) Dokaz o uspje{nom poslovanju ponu|a~a u posljednje tri poslovne godine (Bilans stanja i Bilans uspjeha) sa prosje~nim minimalnim prihodom ve}im od vrijednosti trogodi{nje minimalne realizacije predmeta koncesije; (b) Dokaz o uredno izmirenim porezima ne stariji od 60 dana, ra~unaju}i od dana prijave na Javni poziv; (c) Rje{enje o registraciji privrednog subjekta u Sudu, sa registrovanom rudarskom djelatno{}u; (d) Dokaz o UREDNO IZMIRENIM doprinosima za PIO/MIO, ne stariji od 60 dana, ra~unaju}i od dana prijave na Javni poziv; (e) Dokaz o UREDNO IZMIRENIM doprinosima za zdravstveno osiguranje, ne stariji od 60 dana, ra~unaju}i od dana prijave na Javni poziv; (f) Garanciju banke na iznos vrijednosti minimalne dvogodi{nje eksploatacije ceruzita prema ponu|enoj cijeni koncesine naknade; (g) Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije na istra`ivanje i eksploataciju ceruzita nalokalitetima O~ekalj i Prgo{evo kod Olova, ura|ena prema Na~elnom sadr`aju studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije; (h) Ovjerena izjava ponu|a~a da pod krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u nesporno prihvata obavezu deminiranja istra`no-eksploatcionog polja, prije po~etka istra`nih radova, o li~nom tro{ku u roku od 3 godine, ra~unaju}i od dana potpisivanja koncesionog ugovora; (i) Ovjerena izjava ponu|a~a da pod krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u nesporno prihvatasve uslove iz Saglasnosti Op}inskog vije}a Olovo, broj:01-18-2238-2/11 od 10.08.2011.god.; (j) Ovjerena izjava ponu|a~a da se pod krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u obavezuje omogu}iti realizaciju projekata od op}eg interesa za koje Op}insko vije}e Olovo iska`e interes; (k) Ovjerena izjava ponu|a~a da pod krivi~nom i materijalnom odgovorno{}u nesporno prihvata obavezu da u toku eksploatacije, u slu~aju nailaska na resurse plemenitih metala, obavijestiti Koncesora i iste deponuje u podru~ju istra`no-eksploatacionog lokaliteta, te ih preda Koncesoru; Izjave pod (h), (i), (j), (k) mogu biti date u integralnoj formi (objedinjene).

44

POMO] U KU]I

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Moderne dnevne sobe

Spoj crvene i be`
Dnevni boravak obojen ovakvim tonovima }e ambijentu dati dozu elegancije i prefinjenosti

Kako sa~uvati namirnice?
Stru~njaci napominju kako je jaja najbolje ~uvati u kutijama u kojima su i kupljena. Kartonske kutije slu`e kao za{tita da jaja ne bi upijala mirise. Suhi proizvodi poput tjestenine, bra{na ili ri`e mogu dugo stajati u ostavi. Kako biste sprije~ili pojavu `i`aka, u namirnice stavite lovorov list. Miris lovorova lista pomo}i }e da ih se rije{ite i u drugim proizvodima poput `itarica. Svje`i za~ini, meso ili riba potopljeni u maslinovo ulje mogu stajati u fri`ideru i do nekoliko dana. Odrezak ribe ili mesa na taj se na~in stabilizira, okus je bolji, kao i nutritivna vrijednost, obja{njavaju nutricionisti. Su{eni paradajz je jako skup, a vrlo ga je jednostavno osu{iti ku}i na suncu te pohraniti u maslinovo ulje. Povr}a se ~esto kupuje previ{e, a kvari se jer gubi vodu. Namakanjem povr}a u hladnu vodu po la sa ta vra tit }e te mu hrskavost.

U dnevnoj sobi provodimo najve}i dio dana, sa porodicom ili prijateljima, stoga mo`ete da je modernizujete i sebi uljep{ate boravak u njoj. Moderan stil karakteri{u jednostavne i pravilne linije, neutralna paleta boja i geometrijski oblici asimetri~no raspore|eni u prostoru. Pomalo neobi~an trend ove sezone predstavljaju tapecirani stolovi, koji su u isto vrijeme funkcionalni i predstavljaju lijep ukras. Arhitekte i dizajneri enterijera su ovog ljeta za bijelu boju na zidovima. Nekolicina istih isti~e i ciglu u enterijeru kao odraz tradicionalnosti u kombinaciji sa modernim linijama namje{taja, na zidovima ili oko kamina. Spoj crvene i be` se pokazao kao veoma popularan. Dnevni boravak obojen ovakvim tonovima }e ambijentu dati dozu elegancije i prefinjenosti. Ukoliko va{ dom u jednom prostoru obuhvata i kuhinju i dnevni boravak, zidove okre~ite u bilo koju svjetliju nijansu. Neka se namje{taj u kuhinji i dnevnoj sobi sla`e u tonovima, ali ne i u materijalima. Ne zaboravite detalje: zavjese, lampe i jastu~i}e. Hit ove sezone su zavje-

se na pruge ili pak one providne. Neobi~ni lusteri i lampe su uvijek pravo osvje`enje za va{ kutak. Danas se proizvode u najrazli~itijim oblicima i bojama. Na jednobojne sofe nasla`ite jastuke sa cvjetnim ili leopard-printom. Inspirativne fotografije vam mogu pomo}i pri organizaciji prostora kojim raspola`ete u va{em dnevnom boravku. Ako je soba dovoljno velika, jednostavnim drvenim policama i lampicama mo`ete posti}i ne{to jedinstveno i elegantno. Ukoliko je soba mala, odli~an izbor su komode, koje }e vam dati vi{e prostora. Savjet plus: Bez obzira na dizajn, trudite se da odaberete garnituru, kau~ ili fotelje koje su udobne. Uz dobar raspored i odabir namje{taja mo`ete postignuti vizualno atraktivan i funkcionalan prostor.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Nova kolekcija No limit

Nova mu{ka kolekcija obu}e Christian Louboutin So Flat kreirana je za prolje}e - ljeto 2012. godine. Christian Louboutin predstavlja kolekciju obu}e za prolje}e - ljeto namijenjenu mu{karcima. Kolekcija je nazvana No limit i nudi ravne modele obu}e kombinovane od razli~itih materijala i stilova. Nekonvencionalna i veoma atraktivna kolekcija ubraja modele u crnoj, drap, braon i tirkiz boji, kao i one sa le-

Grejp u~vr{}uje ko`u

Ameri~ka torta
Potrebno:
6 jaja 14 ka{ika {e}era 6 ka{ika ulja 6 ka{ika mlijeka 6 ka{ika bra{na 6 ka{ika kakaa 1/4 pra{ka za pecivo 250 ml slatkog vrhnja 3 ~okolade za kuhanje 75 grama {e}era u prahu pola putera tegla d`ema od marelice Kora Prvo dobro umutiti {est jaja, te dodati 14 ka{ika {e}era, 6 ka{ika ulja, 6 ka{ika mlijeka, 6 ka{ika bra{na i 6 ka{ika kakaa. Na to sve dodati mjeru pra{ka za pecivo. Kora se pe~e u ~etvrtastom plehu i re`e na tri jednaka dijela. Fil Umutiti 250 ml vrhnja, zajedno sa ~okoladom za kuhanje i {e}erom u prahu. U to sve dodati pola putera. Teglu marelice razmutiti sa pola fild`ana vode i mazati po korama, a zatim redati fil. I tako tri puta.

Priprema:

opard-detaljima, {ljokicama, metalnim nitnama i razli~itim svjetlucavim materijalima u boji zlata. Kolekcija }e sigurno biti inspiracija mnogim drugim dizajnerima koji }e se u toku sljede}e sezone vje{to poigravati stilovima i svjetlucavim materijalima.

Grejp poma`e da va{a ko`e ostane u top-formi. Zbog visokog sadr`aja vitamina C, koji je neophodan za proizvodnju zdravog kolagena, proteina koji ~uva va{ ten lijepim i glatkim, nastojte jesti po grejp na dan. Grejp je kao i svi citrusi odli~an izvor vitamina C, koji ima vrlo va`nu ulogu u ja~anju imunolo{kog sistema. Hladni jesenski i zimski dani ~ine nas osjetljivim na prehladu i sezonske bolesti, stoga se preporu~uje redovita konzumacija hrane bogate vitaminom C kako bismo za{titili organizam. Tome u prilog idu i rezultati vi{e od 20 nau~nih studija. Vitamin C je sna`an antioksidant koji poma`e u ubla`avanju ili spre~avanju raznih upala poput astme, reumatoidnog i osteoartritisa. Konzumiranjem grejpa {titimo zdravlje kardiovaskularnog sistema jer vitamin C smanjuje rizik od sr~anog i mo`danog udara ili raka.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OGLASI

45

46

OGLASI

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: Mal-9833/05 Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Vildana Faji}, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d. Mostar, ul. Kardinala Stepinca bb, Mostar, podru`nica Sarajevo, ul. Zelenih beretki broj 24, Sarajevo, protiv tu`enog Fahrudina Had`ihasanovi}a, ul. Zagreba~ka broj 55, Sarajevo, radi isplate nov~anog potra`ivanja, vrijednost spora od 1.677,51 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a) objavljuje

PRESUDU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 1.677,51 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 1. 5. 2005. godine, pa do isplate, te tu`itelju naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 100,65 KM, a sve u roku od 15 dana. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni Fahrudin Had`ihasanovi} da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. STRU^NI SARADNIK Vildana Faji}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: Mal-9831/05 Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Vildana Faji}, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d. Mostar, ul. Kardinala Stepinca bb, Mostar, podru`nica Sarajevo, ul. Zelenih beretki broj 24, Sarajevo, protiv tu`enog Fehima Ga{a, ul. Antuna Hangija broj 77, Sarajevo, radi isplate nov~anog potra`ivanja, vrijednost spora od 1.892,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 53/03 - u daljem tekstu ZPP-a) objavljuje

PRE SU DU
- zbog propu{tanja Tu`eni je du`an tu`itelju isplatiti iznos od 1.892,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od 1. 4. 2005. godine, pa do isplate, te tu`itelju naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 113,40 KM, a sve u roku od 15 dana. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat parnice u prija{nje stanje. Obavje{tava se tu`eni Fehim Ga{ da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. STRU^NI SARADNIK Vildana Faji}

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

KORAK NAPRIJED
Kindle for PC 1.9.0 Build 38364
Kindle for PC je besplatna aplikacija koja korisnicima omogu}ava da ~itaju Kindle knjige na ra~unaru. Kindle for PC softver obezbje|uje mogu}nost ~itanja bez potrebe posjedovanja Kindle ure|aja, omogu}uje konstantan pristup Kindle knjigama, vr{i automatsku sinhronizaciju posljednje pro~itane strane i obja{njenja tekstova izme|u ure|aja uz Whispersync. Mogu}e je i kreiranje bookmarkova i pregled komentara i obja{njenja koji su zabilje`eni preko Kindle ure|aja. Najnovija verzija nosi oznaku Kindle for PC 1.9.0 Build 38364 i donosi minorne izmjene i unapre|enja u odnosu na prethodnu.

47

Mre`a ili sajt za upoznavanje
Kada se ka`e dru{tvena mre`a, onda su prva asocijacija Facebook, Twitter, Google+. Me|utim, postoje odre|ene dru{ tve ne mre `e za ko je ni je ~u lo mnogo ljudi. Jedna takva je Badoo, {to je neobi~no jer je rije~ o mre`i koja ima oko 130 miliona korisnika u svijetu, odnosno oko {est u SAD-u. To sa druge strane nije ~udno jer je rije~, prije svega o dru{tvenoj mre`i i sajtu koji slu`i za upoznavanje, odnosno dating-sajtu. Uprkos tome {to tvorci ove mre`e ne `ele da to priznaju i navode da je rije~ o dru{tvenoj mre`i, ne mo`emo re}i da je to mre`a poput Facebooka, ve} vi{e ona na kojoj su ljudi koji se jo{ nisu sreli u`ivo.

PowerColor LCS HD7970
PowerColor je najavio proizvod za koji tvrdi da je prva i jedina na svijetu Radeon HD 7970 grafi~ka kartica sa povezanim vodenim rashladnim rje{enjem. Kompanijin novi LCS HD7970 proizvod karakteri{e prethodno instalirani vodeni blok obezbije|en od EK Waterblocks, koji posjeduje niklom presvu~enu bakarnu osnovu koja se pro{iruje preko klju~nih komponenti. Prema navodima proizvo|a~a, ovaj vodeni blok ima mogu}nost da odr`i grafi~ki procesor ohla|enim ispod 50 stepeni Celzijusa ~ak i pri punom optere}enju. PowerColor je usljed ovog vodenog bloka imao slobodu da overclockuje grafi~ki procesor na 1.050 MHz dok 3 GB GDDR5 memorije radi na 1.425 MHz.

Android 4 Thrive tablet iz Toshibe
Toshiba USA je najavila planove da updateuje svoje Thrive 10.1“ tablete na Android 4.0 operativni sistem pred kraj prolje}a. To zna~i da bi krajnji rok za pojavljivanje Android 4.0 verzije ovog tableta bio sredinom juna. Trhrive je dostupan u tri modela sa 8 GB, 16 GB i 32 GB kapacitetima. Sva tri modela karakteri{e dual core 1GHz nVIDIA Tegra 2 procesor kao i 1.280x800 piksela rezolucija ekrana. Ovi modeli se razlikuju od drugih Androida po tome {to omogu}avaju zamjenu zadnje strane kao i uklanjanje baterije od korisnika. Tableti se trenutno isporu~uju sa Android 3.1 operativnim sistemom.

Project X

Google razvija nao~ale za pro{irenu stvarnost
Googleove nao~ale za pro{irenu stvarnost imat }e kameru, a informacije }e primati sa Mape i Latitude
Nick Bilton je za New York Times otkrio neke nove informacije o ovim nao~alama o kojima je prvi pisao blog 9to5Google. Ljudi }e nositi nao~ale Project X kako bi mogli gledati kompjuterizirani svijet oko sebe, ba{ poput Arnolda Schwarzeneggera u “Terminatoru” . Sun~ane nao~ale nalikuju nao~alama Oakley Thumps i imat }e prednju kameru koja mo`e snimati fotografije i koristiti aplikacije za pro{irenu stvarnost. Korisnici }e mo}i komunicirati s nao~alama preko glasovnih naredbi i pokretima glave, a mo}i }e ih koristiti i kao mobilni telefon. Cijena ovih nao~ala bit }e otprilike ista kao i cijena prosje~nog smartphonea. Ugra|ena kamera niske razlu~ivosti }e sve objekte koje korisnik gleda, poput obli`njih zgrada ili prijatelja, prekriti slojem informacija. Goo gleu je stalo da korisnici budu svjesni svega onoga {to sa sobom donosi upotreba ovih nao~ala. Cijeli projekt vodi Steve Lee, koji je tvorac Google Latitudea, servisa koji Googleovim korisnicima omogu}uje “~ekiranje” na razli~itim lokacijama te pra}enje drugih korisnika Latitudea na karti, uz njihovo dopu{tenje. Ta usluga nikada nije zaista za`ivjela, a na pro{logodi{njoj Googleovoj konferenciji I/O u prvi plan guran je Foursquare. I Sergey Brin je jedan od voditelja ovog projekta. Prema pisanju New York Timesa, za sada je ovaj projekt samo eksperiment i Google ne razmi{lja o zaradi. Sve u svemu, Project X zvu~i kao ne{to {to bi Google Labs zaista trebao i biti – mjesto za razvoj neobi~nih i ambicioznih projekata koji }e jednoga dana mo`da postati stvarni, komercijalni proizvodi.

Ne vole svi tagovanje

Canonicala daje novo iskustvo
Unutar svakog dvojezgarnog telefona nalazi se PC, koji poku{ava da izbije na povr{inu, ka`u iz Canonicala. Kako bi mu pomogli da ugleda svjetlost dana, iz ove kompanije, koja stoji iza Ubuntu distribucije GNU/Linux operativnog sistema, omogu}ili su puno iskustvo Ubuntu na Androidu. Sve {to je potrebno, jeste povezati telefon sa tastaturom i ekranom i ima}ete priliku da radite na Ubuntuu. Ono {to vam je potrebno da biste to u~inili je najmanje telefon sa dvojezgarnim procesorom na 1 GHz i 512 MB RAM-a, 2 GB storid`a, USB i HDMI port. Na telefonu imate ~isti Android, ka`u iz Canonicala. “Kada je ure|aj povezan sa ekranom, pokre}e puni desktop Ubuntu. To je isti onaj desktop koji koriste milioni poslovnih i ku}nih korisnika na svojim Ubuntu PC ra~unarima koji sa sobom donosi stotine certifikovanih aplikacija” na, vodi se u zvani~nom saop{tenju. Svi podaci i servisi dijele se izme|u Ubuntu i Android-okru`enja, {to zna~i da su vam konta-

90 posto korisnika Ubuntu za Android Facebooka osje}a se ugro`eno
Kada je pro{log augusta Facebook izmijenio pode{avanja privatnosti ponudiv{i, izme|u ostalog, korisnicima mogu}nost da pregledaju objave i fotografije na kojima su ozna~eni prije nego {to odobre njihovo pojavljivanje na svom profilu, mnogi su stekli utisak da su time dobili bolju kontrolu nad sadr`ajem koji objavljuju drugi, a koji je povezan sa njima. Na`alost, to ba{ nije ta~na interpretacija. ^ak 83 posto u~esnika tokom istra`ivanja smatra da treba tra`iti dozvolu prije objavljivanja fotografija ili videosnimaka na internetu. Jo{ komplikovanije je ukoliko niste korisnik Facebooka. ^ak i u tom slu~aju mo`ete biti ozna~eni na fotografiji na Facebooku, a tag mo`e uklju~iti i va{u e-mail adre-

su, {to zna~i da }ete biti obavije{teni e-mailom. Ipak, postoji na~in da sa Facebooka uklonite fotografiju na kojoj se nalazite. U tom slu~aju dovoljno je da aktivirate Facebookov sistem prijavljivanja klikom na dugme report i da u prozoru koji se potom pojavljuje odaberete neki od ponu|enih razloga.

kti, poruke i drugi podaci dostupni i na Ubuntu interfejsu. Mark Shuttleworth, osniva~ Canonicala, ka`e da je desktop zapravo klju~na aplikacija za ~e-

tvorojezgarne telefone u 2012. godini. “Ubuntu za Android transformi{e va{ produktivni desktop kad god vam to zatreba” rekao je on. ,

48

OGLASI

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu Odluke direktora JU Dje~ije obdani{te Velika Kladu{a br. 27/12, ~l. 42. Pravila JU Dje~ije obdani{te(br. 94/99 i 22/12), Pravilnika o radu JU Dje~ije obdani{te Velika Kladu{a (br. 139/02; 57-2/11 i 23/12), Pravilnika o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova (br. 98/99) i saglasnosti nadle`nog ministarstva obrazovanja br. 10-34-14347-2/2011, raspisuje se

o potrebi zasnivanja radnog odnosa na odre|eno vrijeme kuhar……1 izvr{ilac Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa predvi|enih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove: - SSS, III-IV stepen kuharski smjer; - Godina radnog iskustva na poslovima kuhara; - Prioritet pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos imaju osobe u skladu sa Zakonom o dopunskim pravima branilaca i ~lanova njihovih porodica („Sl. glasnik USK-a“, br. 3/05 i 1/09), kao i svim odgovaraju}im podzakonskim aktima i dr. provedbenim propisima koji bli`e ure|uju ova pitanja; - Prioritet pod jednakim uvjetima prilikom prijema u radni odnos imaju osobe u skladu sa Zakonom o socijalnoj za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom (Sl. novine FBiH, br. 36/99) i Zakonom o socijalnoj za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK-a (Sl. glasnik USK-a, br. 5/00); - Prioritet kod izbora prije bodovanja imaju osobe progla{ene tehnolo{kim vi{kom u skladu s Pravilnikom s kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelomi~no ili u potpunosti ostali bez radnih mjesta i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u pred{kolskim ustanovama, osnovnim i srednjim {kolama USK-a (Sl. glasnik USK-a, br. 19/10). Kao dokaz o ispunjavanju uslova koji se tra`e, kandidati uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, moraju prilo`iti sljede}u dokumentaciju: 1. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih; 2. Uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 3. Diplomu o zavr{enoj {koli; 4. Potvrdu o radnom iskustvu na poslovima kuhara; 5. Uvjerenje o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja odgovaraju}e stru~ne spreme; 6. Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih u srednjo{kolskoj ustanovi; 7. Za osobe na koje se odnosi Zakon o dopunskim pravima branilaca i ~l. njihovih porodica slijede}e dokumente: - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida; - Rje{enje nadle`ne op}inske slu`be o priznavanju svojstva ~lana porodice {ehida, poginulog, umrlog, nestalog branioca; - Uvjerenje Slu`be za zapo{ljavanje USK-a da se nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe; 8. Za osobe koje dokazuju pripadnost OSRBiH kandidata i ~lanova njihovih porodica, du`ne su prilo`iti posljednje rje{enje o prestanku radnog odnosa (ukoliko je isti postojao), kao dokaz da njihov raniji radni odnos nije prestao njihovom krivicom; 9. Za osobe na koje se odnosi Zakon o soc. za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom i Zakonom o soc. za{titi, za{titi civilnih `rtava rata i za{titi porodice sa djecom USK-a odgovaraju}i dokaz o pripadnosti navedenim kategorijama; 10. Za osobe progla{ene tehnolo{kim vi{kom u skladu s Pravilnikom s kriterijima za iskazivanje prestanka potrebe za zaposlenicima koji su djelimi~no ili u potpunosti ostali bez radnih mjesta i postupak popune upra`njenih radnih mjesta u pred{kolskim ustanovama, osnovnim i srednjim {kolama USK-a (Sl. glasnik USK-a, br. 19/10), odgovaraju}i pisani dokaz od nadle`ne kantonalne komisije za zbrinjavanje tehnolo{kog vi{ka u {kolama na podru~ju USK-a. Sva prilo`ena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj kopiji, a prijava mora obavezno sadr`avati kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Krajnji rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objave konkursa. Po izboru kandidat koji bude izabran du`an je dostaviti: uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (izdato od nadle`nog MUP-a, ne starije od 6 mjeseci), ljekarsko uvjerenje i ostalu dokumentaciju propisanu Zakonom. Prijave se podnose preporu~eno po{tom na adresu: JU Dje~ije obdani{te Velika Kladu{a, Muhameda Talaki}a br. 3

KONKURS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 201427 11 P Sarajevo, 17. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Nermina Sijer~i}, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, Ul. fra An|ela Zvizdovi}a broj 1, protiv tu`enih JOVOVI] STOJA iz Fo~e Ul. Poljice bb, BO@OVI] JELENA iz Pala, Ul. Mladena Todorovi}a 4, [UTALO MIRA iz Ilid`e, Ul. ote{ka 99, radi duga, v.s.p. 13.506,20 KM, objavljuje sljede}i

OGLAS
Poziva se tu`ena JOVOVI] STOJA iz Fo~e, Ul. Poljice bb, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 28. 6. 2011. godine, a koja glasi: “Tu`eni JOVOVI] STOJA, BO@OVI] JELENA, [UTALO MIRA du`ni su solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 9.632,60 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be pa do dana isplate, iznos od 1.096,64 KM na ime obra~unate kamate na dan, 20. 6. 2011. godine, iznos od 2.586,96 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan, 20. 6. 2011. godine, iznos od 190,00 KM na ime naknade za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 405,19 KM, takse na presudu u iznosu od 405,19 KM, kao i eventualnih drugih tro{kova, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja”. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku s pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Nermina Sijer~i}

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012. Ramiz Arslanagi} Inovacija u ekonomiji (8)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
U selu Stolbovo sklopljen mirovni ugovor izme|u [vedske i Rusije. [ve|ani su vratili Rusiji podru~je Novgoroda i priznali dinastiju Romanovih, ali su zadr`ali ju`nu obalu Finskog zaliva i Karelijsku prevlaku i time odsjekli Rusiju od Baltika, {to je trajalo sve do Sjevernog rata (1700 - 21).

49

Energija nije

1617. 1844. 1881. 1887.

samo roba
U tradicionalnoj (dru{tvenoj) ekonomiji, dakle u postoje}em, a preovladavaju}em ekonomskom modelu/sistemu u svijetu, svi se proizvodi i usluge, kao i svi faktori proizvodnje, tretiraju kao robe. Roba je zemlja, roba je radna snaga, roba su sredstva za rad i predmeti rada (sredstva za proizvodnju), pa i novac (?) i kapital imaju status robe. Tako i energija (energenti i korisni oblici energije) imaju status robe. Zato energija nije roba – kao ostale! Njenu ulogu smo istakli na vi{e mjesta. Kao mjera vrijednosti ona je u prirodnom sistemu vrijednosti (PSV) – osnova svih vrijednosti, pa i „vrijednosti“ prirodnog novca. Kao brojni izraz za vrijednost, ali po prirodi stvari sam prirodni novac kao odraz nema vrijednost. Ovo je najistaknutija/najkriti~nija zabluda tradicionalne (dru{tvene, jo{ bolje je re}i raspodjelne) ekonomije. Time je ignorisan prirodni zna~aj i uloga prirodnog pokreta~kog faktora, koji je svemu, pa i novcu, osnova i mjera prirodne vrijednosti proizvoda i usluga, ali i nominalne brojne veli~ine prirodnog novca, na nivou cjeline sistema. Energija se u tradicionalnoj ekonomiji tretira kao materijalni tro{ak (M. T.). Njenom niskom tr`i{nom (robnom) cijenom je zata{kan/obezvrije|en njen zna~aj za ljudsko dru{tvo, kako efektivno, tako i pojmovno. sve je utro{io odre|enu koli~inu svoga rada (hrane), radne `ivotinje (ishrana) i radne ma{ine (energija koja pokre}e), utro{io je i 20 kg sjemena po hektaru. To {to se ~ovjek u tom radu umorio, ima i svoju prirodnu mjeru, koja se mo`e iskazati u kilogramkalorijama (kcal), pa onda prera~unati u kWh, kao realno utro{eni rad mi{i}a. Od sjetve do `etve proteklo je odre|eno vrijeme. U tom vremenu proces vegetacije, kao rad prirode se odvijao proces fotosinteze, koji je djelovao kao endotermni prirodni proces, u kome se `ivot, odnosno biljke „hrane negentropijom“ preko lista biljke koja je

Dominikanska Republika postala nezavisna od Haitija. Car Konstantin

Iako se rad ~ovjeka ogleda istovremeno u kombinaciji fizi~ki i umni, u fiziologiji rada ~ovjeka se najvi{e pa`nje posve}uje fizikalnim/fiziolo{kim funkcijama ljudskog organizma
ga|a u A – oblasti aktivne faze. Tako je mogu}e da u visoko razvijenim zemljama ova oblast zapo{ljava samo 2-3% aktivnog stanovni{tva. Zato se ka`e da jedan farmer hrani 40, 50 i vi{e stanovnika. U razlici izme|u dobivenog energijskog potencijala na „baznom pragu“ i ukupno ulo`ene vrijednosti u njihovo dobivanje u aktivnoj fazi proizvodnje se nalazi, za `ivot ~ovjeka/dru{tva presudni osnov egzistencije i podmirenja svih potreba reprodukcije procesa proizvodnje i razvoja u smislu pro{irene reprodukcije. Ta razlika ima karakter esencijalnog apsolutnog vi{ka vrijednosti.

Buri pobijedili Britance u bici kod Majuba Hila u ju`noj Africi. Na isti dan 1900. britanske trupe pod komandom lorda Ki~inera odnijele su presudnu pobjedu nad Burima u bici kod Pardenberga. Umro ruski kompozitor i nau~nik Aleksandar Borodin, pripadnik muzi~ke grupe “Velika petorica”, ~ije je djelo zna~ajno doprinijelo razvoju ruske simfonije i kamerne muzike. Na svom `ivotnom djelu, operi “Knez Igor” radio je 18 godina, a dovr{ili su je Rimski-Korsakov i Glazunov, stvoriv{i remekdjelo ruske romanti~ne opere. Autor je i zna~ajnih radova iz hemije i biohemije.

280.
Ro|en rimski imperator Konstantin I (Konstantin Veliki), koji je po~eo hristijanizaciju Rimskog carstva (prema nekim izvorima ro|en je u Naisusu, dana{njem Ni{u). Godine 313. izdao je Milanski edikt o toleranciji kojim je hri{}anstvo izjedna~io sa ostalim vjerama, a 325. je sazvao Prvi vaseljenski sabor u Nikeji na kojem je stvoren temelj dogmatskog i kanonskog sistema hri{}anske crkve.

rom.

1900. 1902. 1905. 1933. 1936. 1939. 1963. 1976. 1993.

Osnovana britanska Laburisti~ka partija, s Remzijem Mekdonaldom kao sekreta-

Ro|en ameri~ki pisac D`on [tajnbek, dobitnik Nobelove nagrade za knji`evnost 1962. Knji`evni uspjeh postigao je romanom “Kvart Tortilja” 1935, a potom su uslijedila ~uvena djela “O mi{evima i ljudima”, “Plodovi gnjeva”, “Zima na{eg nezadovoljstva”, “Isto~no od raja”. Reorganizacijom Velike {kole osnovan Beogradski univerzitet, prva univerzitetska ustanova u Srbiji. U po`aru, koji su podmetnuli nacisti, izgorjela zgrada njema~kog parlamenta Rajhstag, u Berlinu. Optu`iv{i komuniste, nacisti su taj doga|aj iskoristili za obra~un s politi~kim oponentima i zavode}i teror uni{tili posljednje ostatke parlamentarnodemokratskog sistema u zemlji. Umro ruski ljekar i nau~nik Ivan Petrovi~ Pavlov, osniva~ Instituta za eksperimentalnu medicinu, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1907. Njegova teorija o uslovnim refleksima sna`no je uticala na mnoge nau~ne discipline, posebno na psihologiju, psihijatriju i medicinu. Velika Britanija i Francuska priznale vladu generala Fransiska Franka u [paniji.

Palata UN-a

1952.
Odr`ana prva sjednica UN-a u novom stalnom sjedi{tu svjetske organizacije u Njujorku.

^ovjek u poljoprivrednoj proizvodnji priprema zemlji{te

Multiplikacija
Ne{to, {to je u prirodnoj ekonomiji od ogromnog zna~aja, kao da je njena najve}a tajna. A u osnovi, prati ~ovjeka od nastanka poljoprivredne djelatnosti. Na prirodnoj osnovi mjereno, uraditi malo, a proizvesti mnogo! Kako? ^ovjek u poljoprivrednoj proizvodnji priprema zemlji{te okopavanjem, oranjem, |ubrenjem i svim radovima – za sjetvu. Za to koristi oru|e i sve {to je potrebno za obradu. Na kraju... posije. Na sve to je utro{io svoj rad, animalni rad radne `ivotinje ili u savremenim uslovima – radne ma{ine koje pogoni derivat nafte. Za

„primala“ sun~evu energiju, pa je ~ovjek u dodatnom radu na `etvi, ustanovio (mjerenjem je utvrdio) da je sa jednog hektara dobio 8.000 kg `itarice. Samo iz sjemena od 20 kg, u dobivenom prinosu – 8.000 kg ostvarena je multiplikacija = 400! A `itarica ima svoju hranljivu vrijednost. Svaki kilogram nosi u sebi hranljivost, naprimjer 3.600 kcal, a to prera~unato u mjernu jedinicu kWh iznosi 3.600: 860 = 4,19 kWh. Ako je u svim oblicima utro{enog rada i svih sredstava u pripremi proizvodnje i obavljanju `etve ulo`io 900 kcal/kg `itarice, on je ostvario multiplikaciju ulo`enog od „m“ = 3.600: 900 = 4,00 To zna~i da su se sva ulaganja multiplicirala zahvaljuju}i genetskom svojstvu `itarice da se umno`ava i zahvaljuju}i djelovanju – E rada prirode u procesu fotosinteze u toku vegetacionog perioda, {to je sadr`ano u hranljivoj vrijednosti `itarice. Ovo je slika procesa koji se do-

U tome je sadr`ana i renta i profit, pa mo`e se re}i i kamata, {to zna~i da je ta razlika osnova za podmirenje svih potreba i o~ekivanja, ali je ona istovremeno prirodni limit – preko koga se ne mo`e, radi o~uvanja egzaktne prirodne mjere bogatstva, bez uticaja inflacije i sl.

Dolaskom na vlast izabranog predsjednika Huana Bo{a Gavinja, u Dominikanskoj Republici je poslije 33 godine okon~an period diktature. Osniva~ i vo|a Revolucionarne dominikanske partije, Gavinjo je od 1930. `ivio u izbjegli{tvu. U Zapadnoj Sahari, koju je dan ranije [panija predala na upravljanje Maroku i Mauritaniji, oslobodila~ki front Polisario proklamovao je Saharsku Arapsku Demokratsku Republiku. Na pruzi Beograd - Bar u stanici [trpci naoru`ani otmi~ari izveli iz voza 20 putnika, jugoslovenskih dr`avljana muslimanske nacionalnosti i odveli ih u nepoznatom pravcu. Neboj{a Ranisavljevi}, jedan od u~esnika, osu|en je 9. septembra 2002. na 15 godina zatvora zbog ratnog zlo~ina protiv civilnog stanovni{tva. U eksploziji bombe u maronitskoj katoli~koj crkvi u Libanu poginulo je deset i ranjeno 60 vjernika koji su pred oltarom ~ekali da budu pri~e{}eni.

Inverzija kao opis pojma
Prirodna vrijednosti rada ~ovjeka je vrlo mala. Iako se rad ~ovjeka ogleda istovremeno u kombinaciji fizi~ki i umni, u fiziologiji rada ~ovjeka se najvi{e pa`nje posve}uje fizikalnim/fiziolo{kim funkcijama ljudskog organizma. Pri tome se najve}a pa`nja poklanja prometu energije u organizmu. Za 1 sat intelektualnog rada se tro{i vrlo malo energije (4,5 kcal), dok se za vrijeme tr~anja brzinom od 8 km/h potro{i 600 kcal. Ukupni metabolizam se sastoji od bazalnog i radnog metabolizma. U aktivnom `ivotu ~ovjeka zna~enje ima ukupni metabolizam, koji po~iva na svakodnevnoj ishrani. Sam bazalni metabolizam, u uslovima potpunog mirovanja ovisi o te`ini i povr{ini tijela, ali u prosjeku se kre}e oko 1.700 kcal/dan za mu{karce i oko 1.450 kcal/dan za `ene. Ukupni metabolizam zavisi od napora u radu, a kre}e se od npr. 2.500 kcal/dan za knjigovo|u, do 5.200 kcal/dan za `eteoca.
(Sutra: Rad ~ovjeka)

Biljana Plav{i}

2003.
Tribunal u Hagu osudio biv{u predsjednicu RS-a Biljanu Plav{i} na 11 godina zatvora i ona je upu}ena na izdr`avanje kazne u {vedski zatvor Hinseberj. Plav{i}eva je krajem 2002. godine priznala krivicu za progon nesrpskog stanovni{tva tokom rata u BiH. Iz zatvora je prijevremeno pu{tena 27. oktobra 2009. nakon {to je odslu`ila dvije tre}ine kazne.

1994. 1999.

Me|unarodne organizacije za borbu protiv kori{}enja nagaznih mina procijenile da je u 64 zemlje {irom planete rasuto preko 100 miliona nagaznih mina, od ~ega se sedam miliona nalazi na prostoru biv{e Jugoslavije. Prema ovim podacima, eksplozije nagaznih mina svakog mjeseca ubiju ili osakate 2.000 ljudi, od kojih su 90 posto civili, me|u kojima je najve}i broj djece.

Ramiz Arslanagi} ro|en je 1930. Ma{insku srednju tehni~ku {kolu (prva dva razreda u Pragu – ^SR) zavr{io je u Sarajevu. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, makroekonomski smjer. Radni vijek je ostvario u realnom sektoru privrednog sistema u vi{e radnih organizacija u BiH. Uz redovni rad, u slobodno vrijeme, izu~ava procese u proizvodnji. Nakon vi{egodi{njih istra`ivanja, 1974. je objavio traktat pod naslovom „Energija i vrijednost“ (~asopis Pregled, Sarajevo). Tu se prvi put isti~e energija kao rad prirode.

Umro ameri~ki glumac Denis Viver, koji se proslavio ulogom {erifa Meklauda u istoimenoj televizijskoj seriji. U Beogradu umrla pjesnikinja Mira Ale~kovi}. Objavila je dvadesetak knjiga za djecu i pribli`no toliko djela poezije i proze za odrasle. Dobitnica je Ordena legije ~asti za unapre|enje kulturne saradnje sa Francuskom.

2002. 2006. 2008.

Umro Spajk Miligan, osniva~ britanske komedije 20. vijeka.

50

OGLASI

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“ br.12/03) i Zaklju~ka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-1187/2012 od 08.02.2012. godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona

P O N I [ TAVA
Javni oglas za nominiranje kandidata za ~lanove upravnih odbora zdravstvenih ustanova Dom zdravlja Klju~ i Op}a bolnica Sanski Most, objavljeni u dnevnim novinama „Oslobo|enje“ od 25. i 26.11.2011. godine i „Slu`benim novinama Federacije BiH“, broj: 80/2011 od 30.11.2011. godine. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA] Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine Federacije BiH“ br. 12/03), ~lana 64. Zakona o zdravstvenoj za{titi („Sl. novine Federacije BiH“ br. 46/10), Odluke o kriterijima za imenovanje u upravnim odborima zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Unsko-sanskog kantona, br. 03-017-257/2011 od 14.04.2011. godine, te Zaklju~ka Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-1187/2012 od 08.02.2012. godine i Rje{enja broj: 03-017-805/2011 od 12.10.2011. godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona vr{i objavljivanje

Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 12/03 i 34/03) a u vezi sa ~lanom 23. Odluke o osnivanju JU Slu`ba za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona Biha} („Slu`beni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br. 7/01 i 9/09), ministar Ministarstva zdravstva i socijalne politike u Vladi Unsko-sanskog kantona, raspisuje

PO NO VNI JAVNI OGLAS
ZA IMENOVANJE/NOMINIRANJE KANDIDATA ZA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVE NADZORNOG ODBORA JU SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA] Nadzorni odbor JU Slu`ba za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona Biha} je organ kontrole poslovanja i ~ine ga 3 ~lana ~iji sastav je utvr|en Odlukom o osnivanju JU Slu`ba za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona („Slu`beni glasnik USK-a“, br. 7/01 i 9/09). Najmanje jedan ~lan Nadzornog odbora imenuje se iz reda stru~nih radnika zaposlenih u ustanovi. Nadle`nost Nadzornog odbora utvr|ena je Statutom ustanove, te je izme|u ostalog, utvr|eno da Nadzorni odbor obavlja slijede}e poslove: analizira izvje{taje o poslovanju Slu`be; obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad; pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un; pregleda i povjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga; izvje{tava osniva~a, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora; donosi svoj poslovnik o radu, na koji saglasnost daje Upravni odbor.

JAVNOG OGLA SA
za nominiranje kandidata za ~lanove upravnih odbora zdravstvenih ustanova: JZU Op}a bolnica Sanski Most, ZU Dom zdravlja Klju~ i ZU Gradska apoteka Klju~ Upravne odbore zdravstvenih ustanova: JZU Op}a bolnica Sanski Most, ZU Dom zdravlja Klju~ i ZU Gradska apoteka Klju~, u skladu sa ~lanom 64. Zakona o zdravstvenoj za{titi („Sl. novine Federacije BiH“ br. 46/10), ~ini pet (5) ~lanova i to predstavnici: • osniva~a — tri (3) ~lana, od kojih jedan (1) mora biti ispred Kantonalnog ministarstva zdravstva, • stru~nih radnika zdravstvenih ustanova — dva (2) ~lana od kojih jedan (1) mora biti iz reda zdravstvenih radnika. Upravne odbore imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona na period od (4) ~etiri godine. Nadle`nosti upravnih odbora zdravstvenih ustanova propisane su Zakonom o zdravstvenoj za{titi, Zakonom o ustanovama, podzakonskim aktima i statutom ustanove. Svaki kandidat za ~lana upravnog odbora zdravstvene ustanove mora ispunjavati slijede}e op}e uvjete: • da je stariji od 18 godina; • da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; • da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Pored ispunjavanja naprijed navedenih op}ih uvjeta kandidat treba da ispunjava i sljede}e uvjete: • da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; • da nema privatni ili finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u ~iji se upravni odbor kandidira; • da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u upravnom odboru zdravstvene ustanove i da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti ~lana upravnog odbora; • da nije direktor zdravstvene ustanove; • da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Slu`beni glasnik BiH“, 16/03); • da nije na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH; • da nije ~lan upravnog i nadzornog odbora u vi{e od jedne zdravstvene ustanove, preduze}a; • da posjeduje zavr{en VII stepen stru~ne spreme pravnog, ekonomskog ili zdravstvenog usmjerenja; • da nije stariji od 70 godina; • da ima organizacijske i upravlja~ke sposobnosti, te da je upu}en u sadr`aj i na~in rada zdravstvene ustanove; Dokazi: Kandidati za ~lanove upravnih odbora zdravstvenih ustanova, du`ni su u prijavi na ovaj oglas, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, nazna~iti u koji upravni odbor se kandiduju i ispred kojeg reda predstavnika se kandiduju, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata i ovjerene izjave, kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim oglasom i to: - fotokopiju li~ne karte i potvrdu prebivali{ta, odnosno boravi{ta (CIPS); - izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa ili uvjerenje od poslodavca ukoliko kod istog radi najmanje tri godine; - izjava kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH; - izjava kandidata da nema privatno finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u ~iji se upravni odbor kandiduju; - uvjerenje od nadle`nog suda (ne stariji od {est mjeseci) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u upravnom odboru zdravstvene ustanove i da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti ~lana upravnog odbora; - rje{enje o rasporedu na poslove i radne zadatke; - izjava kandidata da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Slu`beni glasnik BiH“, 16/03); - izjava kandidata da nije na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH; - izjava kandidata da nije ~lan upravnog i nadzornog odbora u vi{e od jedne zdravstvene ustanove, preduze}a; - diplomu VII stepena stru~ne spreme, pravnog, ekonomskog ili zdravstvenog usmjerenja; Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom na koverti u koji upravni odbor (odbore) se kandiduju: „Prijava na javni oglas za ~lana upravnog odbora ZU___________ - ne otvaraj“ na slijede}u adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona - Komisiji za izbor, Ul. Alije \erzeleza br. 6, Biha}. Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa, kao i prijave podnesene istekom roka utvr|enog u ovom oglasu, odbacit }e se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve ne}e uzeti u razmatranje. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija }e obaviti intervju. Prije intervjua kandidati }e biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu zatra`iti preporuke i informacije o kandidatima. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti }e biti objavljen u „Slu`benim novinama FBiH“ i u dnevnim novinama Oslobo|enje.

Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora imenuju se na vrijeme od ~etiri godine i mogu biti ponovo imenovani. Svaki kandidat za predsjednika ili ~lana Nadzornog odbora mora ispunjavati slijede}e op}e uvjete: • da je stariji od 18 godina, • da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, • da nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine. Pored ispunjavanja op}ih uslova, kandidat koji se prijavljuje na javni oglas za imenovanje/nominiranje kandidata za pozicije predsjednika i ~lana Nadzornog odbora, mora ispunjavati slijede}e posebne uslove, i to: • da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, • da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u ~iji se nadzorni odbor kandidira, • da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u reguliranom organu, pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, • da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandidirao, • da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Slu`beni glasnik BiH“ br. 16/03) • da nije na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, • da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa, • da ima univerzitetsku diplomu, VII stepen obrazovanja, • da imaju stru~no znanje i radno iskustvo u oblasti prava ili ekonomije. • da nije stariji od 70 godina, Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva uzet }e se u obzir i slijede}i kriteriji: a) sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima; b) sklonost timskom radu; c) komunikacijske i organizacijske sposobnosti. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt-telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije slijede}ih dokumenata: - fotokopiju li~ne karte i potvrdu prebivali{ta, odnosno boravi{ta (CIPS ); - izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa ili uvjerenje od poslodavca ukoliko kod istog radi vi{e od tri godine; - izjava kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH; - izjava kandidata da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u ~iji se nadzorni odbor kandidira; - uvjerenje od nadle`nog suda (ne starije od 6 mjeseci) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u nadzornom odboru Javne ustanove i da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti ~lana nadzornog odbora; - uvjerenje o podacima iz kaznene evidencije (ne starije od 6 mjeseci); - izjava kandidata da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Slu`beni glasnik BiH“, 16/03 ); - izjava kandidata da nije na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH; - izjava kandidata da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora u vi{e od jednog reguliranog organa; - univerzitetska diploma, VII stepen obrazovanja; - dokaz o radnom sta`u i poslovima koje kandidat obavlja; - dokaz da je iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Ustanovi (za kandidate koji se kandidiraju iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Ustanovi). Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno, na adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisiji za izbor, Ulica Alije \erzeleza 6, Biha} (pisarnica) sa naznakom „PRIJAVA NA OGLAS — NADZORNI ODBOR JU Slu`ba za zapo{ljavanje Unsko-sanskog kantona, Biha} — ne otvaraj“. Na pole|ini koverte navesti ime i prezime i punu adresu. Oglas }e biti objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“ i dnevnim novinama Oslobo|enje i ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima. Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa, kao i prijave podnesene istekom roka utvr|enog u ovom oglasu, odbacit }e se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve ne}e razmatrati.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OGLASI

51

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
BRANILACA [ipa, 1 spr. dvosoban 54m2, sve novo, 500 KM. poslovni pr. Hrasno. D`amijska 260m2, luksuzno opremljeno, novo 5 sprat 5,000KM. Tel:066/995-944.k IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada-Novo Sarajevo, cen. grijanje, izlog, prizemlje, pogodan za sve djelatnosti. Mob. 061/344-365.k IZDAJEM ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar kod Pivare, samcima. Mob: 061/320-843.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. grijanje blindirana vrata studentu i samcima.Tel: 062/737-506.k IZDAJE se smje{tej za studente i zaposlene u jednokrevetnoj sobi.Tel. 062/878-502.k IZNAJMLJUJEM nenamje{ten stan 75m2 iza Parlamenta na Vilsonovom.Tel:061/431-757.k IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, cen tar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM dvosoban prazan stan, I sprat Dobrinja C5 kod Merkatora. Tel. 033/442-998, 061/525-795.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM dvosoban stan na Alipa{inom polju, B-faza, namje{ten. Tel: 061/842-989.k IZDAJEM sobu zaposlenom mu{karcu c.grijanje, kablovska tv kod Hitne pomo}i.Tel: 063/762-092 ili 659-895.k FERHADIJA izdaje se kancelarija 40m2 povoljno.Tel:061/350-448.k IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji nove Daire opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033/533-123.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k IZDAJEM potpuno namje{ten trosoban stan centralno grijanje u Centru grada. Tel. 033/205-426 i 065/473-311.k IZDAJEM povoljno namje{tenu garsonjeru u centru grada, Mejta{, parking, vrt. Tel. 061/869-396.k DVOIPOSOBAN namje{tan, ^obanija, 500KM, dvosoban namje{ten, D`eneti}a ^ikma, Jezero i Grbavica, 500 KM. Mob. 061/142-704.k IZDAJEM ku}u kod Katedrale, 200m2, ul. Ferhadija. Mob. 061/214-899.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papa gaj ci po vr{i ne 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Alipa{ino polje, B faza. Tel. 065/177-684.k IZDAJEM na Ilid`i-Lu`ani dvosoban stan 47m2 adaptiran luksuzno namje{ten 400KM. tel. 061/177-610.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na Otoci, Ul. Grada~a~ka kod Merkatora 350KM. Tel. 061/902-146.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM gara`u u zgradi, Fetaha Be}ir be go vi}a-Kva drant. Mob. 062/326-484.k IZDAJEM luksuzno namje{ten stan 55m2 za jednu zaposlenu osobu, 5 minuta od Katedrale, cijena 400KM. Tel. 061/488-033.k IZDAJEM prostor 50m2 za biro, radionice, servise, prizemno, Odoba{ina. Tel. 061/357-786.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan kod Narodnog Pozori{ta, Ul. Kulovi}a. Tel. 061/275-666.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan na ^engi} Vili. Tel. 033/227-756, 033/677-719.k IZDAJEM sobu sa centr. grijanjem, kablovska, zaposlenom mu{karcu kod Merkatora. Tel. 659-895, 063/762-092.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku kod bolnice Ko{evo. Tel. 061/270-026.k IZDAJEM jednosoban sta sa gara`om kod OHR-a strancu ili zaposlenoj osobi, 450KM. Tel. 061/323-347.k IZDAJEM gara`u u Pofali}ima, preko puta tramvajske stanice. Mob. 061/497-592.k IZDAJEM prazan jednosoban stan, Marijin dvor. Mob. 062/878-018.k IZDAJEM gara`u 15m2 na Marijin dvoru, ul. Te{anjska. Mob. 061/273-995.k IZDAJEM stan 50m2, posjeduje i parking prostor, u blizini Latinske }uprije. Mob. 061/506-368.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija kod picerije Galija. Tel. 203-497, 062/326-484.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM jednosoban stan kod OHR-a i dvosoban u Centru. Mob. 061/812-046.k IZDAJEM pos. prostor 36m2, preko puta Suda, [enoina 6. Mob. 062/326-886.k IZDAJEM ili prodajem jednosoban stan 39m2 potpunu namje{ten, veliki balkon 6m2, III sprat, lift, Dobrinja II, Ul. Emila Zole 4. Tel. 033/811-273.k IZDAJEM prostor za nadogradnju no kti ju, ko zme ti~ki sa lon. Tel: 061/809-319.k IZDAJEM dvosoban stan zaposlenim namje{tenim na Marin dvoru u blizi ni Uni ti ka.Tel:033/651-423 i 061/524-845.k TROSOBAN namje{ten stan na Ilid`i kod termal rivijere eta`no parking sat, in ter net. Tel: 629-932 i 061/319-589.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakulteta studentici.Tel: 062/724-761.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.
IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM extra sre|en i namje{ten apartman, u strogom centru, za jednu osobu, 500 KM (uklju~ene re`ije). Mob. 061/205-235.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM gara`u 13 Aerod. naselje povoljno Akifa [eremeta.Tel:061/897-959.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{njiku. Tel. 061/270-026.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno. Mob. 061/897-959.k PO^ETAK Bistrika, izdajem jednosoban namje{ten stan, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k

OSLOBO\ENJE

PRODAJEM stan, Gornje Ciglane, 82m2, I sprat, adaptiran, namje{ten, povoljno. Mob. 061/203-640.k PRODAJEM ili izdajem pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM trosoban stan u Centru Ili d`e ci je na po do go vo ru.Tel. 066/847-298.k PRODAJEM gara`u „[oping“ — Grbavica papiri 1/1.Tel:061/548-875.k ^ETVOROSOBAN renoviran stan 109m2 u epicentru, prvi sprat, eta`no grijanje. Tel. 033/201-221 i 062/921-419.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k KU]A u Podgori Makarska 19.000 papiri uredni.Tel. 38599596-0425.k PRODAJEM ili izdajem na du`i period posl. kancelariju prostor 115m2 u Centru.Tel:061/223-119. PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad, 25m2, fotokopirnica. Mob. 061/252-663.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 062/383-064.k DOBRINJA III, dvosoban 57m2, grijanje, lift, balkon. Mob. 061/146-298.k MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRO DA JEM stan 34m2, Grada~a~ka, ^. Vila II, cijena po dogovoru. Mob. 061/869-013.k POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243329 i 061/437-719.k PRODAJEM stan Marin dvor 85m2 VIS prizemlje pogodan i za biznis 2.500/m2. Tel. 061/925-649.k PRODAJEM stan, Ilid`a dvosoban stamb.zgrada, drugi sprat, eta`no grijanje.Tel: 061/865-011.k PRODAJEM stan 36m2 u Hrasnom Trg Heroja, 60.000KM.Tel:065/021556.k PRODAJEM stan 71m2 u Hrasnom Azize [a}irbegovi}.Tel:065/021-556.k PRODAJEM poslovni prostor, 80m2 na ^ar{iji Bravad`iluk.Tel:065/021556.k. STARI Grad, [iroka~a, Lipe porodi~na ku}a, ba{ta, pomo}ni objekti.Tel:061/870-083.k PRODAJEM stan 86m2 Marcela [najdera nova gradnja velika terasa, parking. Tel:061/188-846.k PRODAJEM stan u Centru Kemal Begova Ko{evo adaptiran troiposoban, ba{ta i dio tavana. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stanove na Marindvoru 111m2,117m2, 75m2, sa dva parking mjesta. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima 2 stana 100m2 i dva poslovna prostora oku}nica 400m2. Tel. 061/188-846.k PRODAJEM stan na Grbavici I 76m2 II kat, lift adaptiran luksuzno. Tel. 061/188-846.k. PRODAJEM stan na Otoci 90m2 troiposoban Fetaha Be}irbegovi}a VP. ispod pro da vni ce i ga ra `e 1500m2. Tel.061/188-846.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k

ZAMJENA
MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na ^obaniji u privatnoj ku}i za stan u centru uz na{u doplatu. Tel. 063/693-280.k MIJENJAM stan od 52m2 u Sarajevu za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542-668.k ALIPA[INO POLJE C faza dvoiposoban stan 72m2, II sprat orijentacija istok-zapad, mijenjam za manji uz doplatu ili prodajem. Tel:062/093888.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360-084.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan u zgradi, namje{ten na du`i period, agencija. Tel. 061/925-649. AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgra di za iznaj mlji va nje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PRODAJA
PRODAJEM stan 52+5 Aleja lipa 66 odli~no stanje cijena 100.000 KM fiksno. Tel: 062/334-046.sm SOKOLOVI] kolonija ku}a u nizu na 3 eta`e i ba{ta+gara`a= 120.000 KM. Tel. 061/177-556.k STAN na Alip.Polju ul. Trg Solidarnosti 1 spr. 59m2/1500KM i Malta ul. Aloj za Ben ca vis.priz. 54m2 /1800KM. Tel:065/819-136.k STAN na ^engi} Vili kod Vile park, 60m2 manji trosoban 1. spr.centralno 105.000KM+gara`a 15 m2 12.000 KM.Tel. 062/334-371.k POS.objekat u Rajlovcu 8 kancelarija 800m2 hala+1500m2 oku}nice, pos.pro.Ciglane ul. H. Kulenovi}a 33,23m2+ 18m2 ma ga cin. Tel: 062/959-129.k STAN na Grbavici ul. Grbavi~ka 4 spr. nema lift jednoiposoban c.grijanje, balkon, 82.000KM.Tel:062/907-831.k GARSONJERA na Ko{evskom br. Begi} 2 kat 20m2+balkon potrebna komplet adaptacija cijena 40.000KM. Tel:066/801-737.k PRODAJEM stan 52+5, Aleja lipa 66, odli~no stanje, cijena 100.000 KM fiksno. Mob. 062/334-046.sms

PONUDA
IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Vi{niku, cijena 350 KM Mob. 061/241-110.sms

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.
NEKRETNINE PRODAJA
NEUM, stan 55m2, pogled na more, ul. Dalmatinska 1/III, 45.000 eura. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan u Pofali}ima, Ul. Zahida PAnjete 7D, novogradnja 57m2, II sprat. Tel. 063/971-797. HRASNO, A. B. [imi}a, 58m2, I sprat, lift, cen. grij. 110.000 KM. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRO DA JEM stan Je ze ro 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k D.MALTA trosoban stan 72m2 ul. Fojni~ko IV sprat 1.8000KM/m2. Tel. 061/701-044.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM na Grbavici dvosoban stan 53m2, I sprat, ~etverokatnica, plin. Tel. 065/645-552.k PRODAJEM dvosoban stan, III sprat, ^. Vila kod Merkatora. Tel. 063/595-406.k PRODAJEM na Grbavici troiposoban stan 85m2 renoviran sa gara`om. Tel. 061/964-797, 033/617-742.k PRODAJEM u Kiseljaku, Pale{ka ]uprija vikendica sa 2200m2 oku}nice pod vo}em. Tel. 033/647-851, 061/555-949.k PRODAJEM gara`u u centru grada u novogradnji ispod Konzuma, preko puta Doma pisaca BiH 12,5m2, odli~an prilaz, vl. 1/1. Tel. 061/869-396.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484505.k

MALI OGLASI
PRODAJEM cijepana bukova drva, ugalj.Tel:061/247-186, i 061/785-535.k PRODAJEM lova~ku pu{ku, povoljno. Mob. 0617897-959.k PRODAJEM stan 89m2, 171, centar, 1 sprat, M. Spahe. Mob. 061/229-086.k PRODAJEM bundu crnu od sjeverne lisice br. 44. Tel. 033/651-007.k PRODAJEM pe} za cen. grijanje sa bojlerom za sanitarnu vodu 31kw. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k ZI DNO ogle da lo 200x75. Mob. 066/973-852.k PRODAJEM braunove mre`ice za brjanje i el. aprate.Tel:061/323-906.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“, fiksno 100KM.Tel.061/194929.k PRODAJEM preparirano mladun~e ti gra, ci je na po do go vo ru. Tel: 061/275-440.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune, pranje i su{enje vune, liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. sve novo i sa garanciom. Mob. 062/829206 i 033/295-290.k PRODAJEM crnu dugu bundu, od zeca, iz Njema~ke. Mob. 061/159-507.k PRODAJEM 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava u va{em stambenom ili poslovnom prostoru. Tel. 061/243-891. HITNO prodajem harmoniku „Guerini“ superior 2, 120 basova, dupla kabina, skoro nova. Mob. 061/135356.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247186 i 061/785-535.k PRODAJEM prozore. Mob: 061/869396.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM profi video Sony kasete Betacam SP od 20 i 30 minuta. Tel. 061/903-457.k PRODAJEM ukrasni `enski okovratnik prirodno krzno-lisica. Tel. 061/903-457.k PRODAJEM `ensku bundu, prirodno krzno, ra kun vel. 42. Tel. 061/903-457. PRODAJEM pe} na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128.k SVJE@A i ljekovita jaja japanskih prepelica, 30 kom.=8 KM, besplatna ku}na dostava. Mob. 066/823-749.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869608.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne i ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 456-505, 061/214-405.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, suhozlatice, }avrme. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge.Tel. 061/323-906.k KUPUJEM umjetni~ke slike, sablje, satove, ordenje, belenzuke, baklje i ostalo. Tel. 061/965-126.k KUPUJEM certifikate, dionice, obveznice, stare devizne {tednje i ratne od{tete, odmah pla}am. Tel. 0616/191-935. KUPUJEM lomljeno zlato, dukate, zubarsko zlato i zlatne satove, najvi{e pla}am. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033/456-505, 061/214-405. KUPUJEM staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice obveznice isplata odmah. Tel. 062/451-791.k KUPUJEM dionice, obaveznice, staru de vi znu {te dnju ra tnu o{te tu.Tel:066/969-370.k KUPUJEM dionice, obaveznice, akcije ratnu o{tetu, staru deviznu {tednju. Tel. 063/190-610.k. KUPUJTEM dionice, obaveznice ratnu o{tetu staru deviznu {tednju. Tel. 061/279-971.k. KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. Tel.061/304-714.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. Tel. 524-973.k PRODAJEM lova~ku pu{ku Monte Karlu 16.Tel. 061/897-959.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel: 546-456.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 063/036-955.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 062/940-550.k

53

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.ap ple in pho ne.Mob. 062/695-695.k PRODAJEM {iva}u ma{inu Singer raritet, povoljno. Tel. 061/909-320.k

MOLER radi molersko farbarske rado ve ~is to kva li te tno i po vo ljno.Tel.062/073-760 i 033/630-332.k ELEKTRI^AR — vodoinstalater, radi nove i popravlja stare instalacije (Eko plastika, sanitarije, servis bojlera, el. pe}i, indikatora, itd). Mob. 061/132-149.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k INSTRUKCIJE iz matematike, uspje {no i po vo ljno. Tel. 466-736, 061/506-755.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvekto re, ve oma po vo ljno. Mob. 061/522-476, 600-514.k INSTRUKCIJE iz matematike, za sve |ake i studente, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472.k TV POPRAVLJAM svih modela profesionalno na va{oj adresi.Tel. 062/199-199 i 033/653-311.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog, za sve uzraste, prevodi. Mob. 065/572-966.k ^UVALA bih i opslu`ivala bolesno lice. Mob. 062/569-444.k MOLERSKE usluge nudimo: gletovanje, moleraj, stolarija, radijatori, tapete i sve ostalo po dogovoru. Mob. 061/219-768, 456-979.k VO DO IN STA LATER oprav lja i ugra|uje ~ese, vodokotli}e, sifone, ven ti le, umi va oni ke, itd. Mob. 061/205-803, 066/973-793. INSTRUKCIJE iz matematike, za sve {kole i fakultete, dolazak na adresu. Mob. 062/391-715.k Moler radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno.Tel: 062/073-760 i 033/630-331.k VR[IM korekcije odje}e, kod tramvajske stanice u Pofali}ima. Tel. 06/842-319.k DAJEM ~asove iz matematike i statike |acima i studentima uspje{no. Tel. 061/858-228, 033/526-945.k TAPETAR-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas uz ga ran ci ju. Tel. 061/156-728, 061/926-560.k NJEMA^KI advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u njema~koj. Tel. 061/537-739.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, umivaonike, penzionerima jeftinije. Tel. 061/205-803.k 066/973-793.k PROF. Francuskog ovla{teni sudski tuma~ — prevodi s ovjerom, instrukci je, ma tur ski ra do vi itd. Tel. 061/480-069. KERAMI^ARSKE usluge moleraj postavljanje elktroinstalacija i laminata. Tel. 062/466-093.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319604. 1136 MIKADO d.o.o. Al. `aluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC i AL. ROLETNE, platnene roletne i har mo ni ka vra ta. Tel. 033/655-600 i 061/551-515 www.mikadobh.com 398 NOVO u ponudi!!! Izrada vizitki (100 komada-10 KM), prodaja polovnih ra~unara, servisi ra~unara, instalacije sistema, antivirusi, web hosting, dolazak na adresu. Mob. 061/700-863.sms TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k TEPSER S.O.D. Profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i ka me ne po do ve (za {ti ta). Mob. 061/524-461, 033/200-003.k PROFESORICA francuskog i latinskog jezika daje instrukcije.Tel. 033/645-307.k MOLERSKE usluge uredno kvalitetno.Tel. 062/127-525.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k ^UVALA bih i njegovala staricu i vodila doma}instvo, 8 sati-24 sata, u N. Sa ra je vu, a mo `e i mo re. Mob. 062/316-973.k VODOINSTALATER sa 30. god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja, pro~epljenje odvoda. Tel. 535-659, 062/139-034.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k

VOZILA
FI AT Se icen to, di je lo vi. Mob. 062/534-343.sms JETTA 2td reg.do kraja godine 4vrata crvena u dobrom stanju i vrlo povoljno cijena po vi|enju i probi. Tel: 061/517-709.sms PRO DA JEM ka ra van Merce des 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5+2. Mob. 063/879-720.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518.k RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k MER CE DES B kla se 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101-899.k PRODAJEM Golfa 2,3,4 alnaser, alternator i za ostala vozila. Tel. 033/531-996, 062/693-470.k PRODAJEM kiju, god. 2000. limuzina 1/3, ispravna, povoljno. Mob. 061/897-959.k PRODAJEM Mercedes C-180 automatik 1997.g. solidno o~uvan i registrovan. Tel. 061/130-348.k. PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765 i 061/134-544.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518.k

KUPOVINA

OSTALO
PRODAJEM ljekovita jaja Japanske prepelice, ku}na dostava, 30 kom 8 KM. Mob. 061/874-333. sms PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM izra|ene drvene bebestubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704.k

ZAPOSLENJE
ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara, inf.na. Tel: 066/999-012.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. Mob. 061/497-138.k

MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k VODOINSTALATERSKA radnja radi adaptacije kupatila i opravke. Tel. 065/733-400.k

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

mojoj dragoj tetki

ENISA (ALIRIZAHA) TURKOVI] ro|. HAR^EVI]
preselila na ahiret u petak, 24. februara 2012, u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en ispred Musale (Fis) u 11.45 sati sa stajali{tem na Socijalnom. O`alo{}eni: suprug Goran, sin Adi, k}i Aida, sestre Dika, Timka, Sada, Zineta i Safija sa porodicama, djever Zoran, jetrva Mirha, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u Novoj d`amiji na Dobrinji III.
000

NAFI ME[INOVI]

SEVDA (MUJE) [EJTO ro|. ZULI]
preselila na ahiret u nedjelju, 26. februara 2012, u 72. godini.
2119

Hamo sa porodicom

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. februara 2012. godine, poslije ikindija-namaza (15 sati) na mezarju Ugorsko - Vogo{}a. O`alo{}eni: suprug Hamid, sinovi Zejnil, Zaim i Safet, sestra Nura, snahe Aida, Zakira i Elma, unu~ad Eldin, Sumeja, Mujo, Belmin, Kerim i Jusuf, sestri}i, sestri~ne, teti}i, teti~ne, te porodice [ejto, Zuli}, Muj~inovi}, Osmanovi}, Bogdani}, Hasagi}, Sjenar, Halilovi}, Gradi{i}, Bradi}, Ko`ljak, Hala~, Kokolari, ^angalovi}, Kr{o, Hasanovi}, Softi}, Pa{ali}, ^omaga, Bleki}, Kadri}, Katana, Sokoljanin, Kadija, Hod`i}, Pand`i}, Tabak, Merd`anovi}, Beglerovi}, Strika, Mehi}, Mujki}, Piknja~, Ajdinovi}, Heri}, Rajki}, Matoruga, Dedi}, Brkani}, Novalija, Kobiljak, Efendi}, Goro, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 15 sati Ul. Muje [ejte 125, Ugorsko. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom prijatelju

prof. dr. BESIMU ]ULAHOVI]U

Dvadeset {estog februara navr{ilo se 7 tu`nih dana od kad nije sa nama na{a draga
S neizmjernom tugom i ponosom na dugogodi{nje divno prijateljstvo, Maglajli}i: Seka, Selma, Dina, Mirza, Damir i Goran
1218

AZEMINA ZEKI], ro|. ABDAGI]

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a supruga i mama

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Brat Ned`mudin sa porodicom, Drita, Amela, Admir, Alma i Alen i sestra Muamera
1220

DRAGICA LIPA, ro|. PETROVI]

HAJRA (ALIJE) JA[AREVI], ro|. KUJOVI] (NENA)
preselila na ahiret u nedjelju, 26. februara 2012. u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Hajrudin i Fuad, k}erka Ismeta, sestra Had`ira, bra}a Velaga i Kasim, zet Hako, snahe Alma i Azra, unu~ad Alem i Tarik, praunuk Emir, zaove Fatima i Fehma, te porodice Ja{arevi}, Kujovi}, ]atovi}, Kahved`i}, Bajraktarevi}, D`elep~i}, Pekmez i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u ku}i `alosti u ulici Bosanskih gazija br. 32/III - st. 13 - Ilid`a.
000

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV

preminula 26. februara 2012. godine, nakon te{ke bolesti. Sahrana }e se obaviti 27. februara 2012. godine u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: suprug Muhamed, djeca Aida i Nermin, zet Adis, snaha Amina, unuci Mak i Ajna, brat Tvrtko, snaha Anka, brati~ne Inga i Anamarija, Miro sa porodicom Juki}, porodice Lipa, Petrovi}, Sijer~i}, Bejtula, Jureti}, Kalu|erovi}, Stapi} i Karlovi}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Skenderija br. 26.
000

dragom prijatelju

ANKA SKALI] – PILJEVI]
Dvadeset sedmog februara 2012. navr{ava se godina od smrti na{e drage mame i bake. Sa ljubavlju i po{tovanjem, sje}aju je se njene Melita i Jelena
1149

TARIKU BI^AK^I]U

Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a voljena sestra, baka, prabaka, tetka i punica

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri, tetki i svastici

od Sa{e i Vesne Berberijan, Neboj{e i Brane Kara} i Vladanke i Zorana Popovi}a
1221

VERA (VELIBORA) MILOVANOVI], ro|. NENIN
preminula 24. februara 2012. u 75. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 27. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erka Slavica Kitu{a sa porodicom, k}erka Zorica Gaco sa porodicom, sestra Marija Janji} sa porodicom, te ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti: Ul. Pod`ephana br. 3
000

OSLOBO\ENJE
OGLASNA SLU@BA
Zelenih beretki 14, tel. 205-938

NEDRETI (IBRAHIM-BEGA) REPOVAC
Ponosni smo {to smo te imali, uvijek }e{ biti u na{im mislima i srcima. Njeni: Ferida, Una, Ada i Zlatan Mesi}
002

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

Sa neizmjernim bolom i tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

na na{e roditelje

prof. dr. BESIM (HAMDIJE) ]ULAHOVI]

preselio na ahiret u petak, 24. februara 2012, u 68. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Komemorativna sjednica }e se odr`ati na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu u 10.30 sati. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 11.30 sati sa stanice ispred Doma Armije, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: supruga Vildana, sin Edin, k}erka Maida, unuk Mirza, snaha Dina, zet Irfan, sestre Mersija i Fadlija, sestri}i Adnan i Re{ad, sestri~ne Lejla i Danina, brati~ne Amra i Bisera, snaha Hana, svastike Mad`ida i Lemana sa porodicama, te porodice ]ulahovi}, [e}eragi}, Pijalovi}, Rov~anin, ^i~i}, Dobard`i}, Dervovi}, Kansu, Masnik, Bajramovi}, Vrani}, Red`ovi}, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u ku}i `alosti u Ulici Antuna Branka [imi}a br. 5/I.
1177 002

RADMILU UNKOVI]
27. 2. 2006 — 27. 2. 2012.

ALEKSU UNKOVI]A
2. 1. 1993 — 27. 2. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Sin Zoran i k}erka Mirjana sa porodicama

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HALIL (ASIMA) HUKARA
preselio na ahiret u nedjelju, 26. februara 2012, u 56. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Minela, zet Nihad, unuka Merjem, bra}a Murat, Sulejman, Habib, Aziz i [evko, snahe Magbula, Jasna, Mensura, Zlatka i Mubera, amid`a Rasim, brati}i Amir i Emir sa porodicama, Faris, Asmir, Ajdin, Benjamin i Adi, brati~ne Merima, Aida, Ajla, Emina, Zerina, Emela i Hana, amid`i}i [evkija, Ragib i amid`i~na Samka sa porodicama, {ure Mujo, Suljo i Sulejman, svastike Munira i Jasmina, prije Zejna, Mirsada i Nihada Had`i} sa porodicom, prijateljica Jasmina Zimi} sa porodicom, te porodice Hukara, Begovi}, Meki}, Hanjali}, Spahi}, Ba{i}, Rahman, Ramovi}, Baru~ija, Sarajli}, [ehovi}, D`ankovi}, Zagorac, Hindija, Klino, Pecikoza, Zec, Klapija, Podrug, Serdarevi}, Agovi}, Be~kovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Vitkovac brdo. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

IBRO (SULEJMANA) HOD@I]
preselio na ahiret u subotu, 25. februara 2012, u 64. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 12 sati sa okretaljke Otoka. O`alo{}eni: supruga Hasija, sinovi Faris i Edin, bra}a Ismet i Izet, sestra Samija, brati}i Haris, Adis i Amar, zet [emso, sestri}i Selma i Reuf, snahe Jasminka i Lejla, {ura Mehmedalija, svastika Muniba, teti}i i teti~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, te porodice Hod`i}, Selmanovi}, Ajanovi}, Mirvi}, Hajdarevi}, Had`i}, Hod`i}, Brko, Kukavica, Kesi}, Bajri}, Musa, @uni}, Hastor, Stovrag, Bukva, ^ongo, Ploski}, Sendo, Muhi}, Ja{arevi}, [etki} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u d`amiji Istiklal - Otoka. Ku}a `alosti je u Ulici br~anska br. 3/pr.
000

SALEM (SALKE I MEL]E) ^ORBO
iz Bijeljine

iznenada preselio na ahiret u subotu, 25. februara 2012, u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sestre Sadeta i Fahra, sestri}i Asmir, Osmo i Dino, sestri~na Amila, zet Edhem, o~uh Fehmo Kurtovi}, amid`a Avdo ^orbo, tetke [erifa i Hiba, te porodice ^orbo, Bektovi}, Kurtovi}, ^ivi}, Zvizdi}, Nurdinovi}, ^ano, Sara~, [abanovi}, Suljevi}, [ito, Bajrovi}, Savi}, Imamovi}, Durguti i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u ku}i `alosti, Trg ZAVNOBiH-a br. 27/I, stan Zvizdi} - Sarajevo.
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

ZAGORKA GROZDANI], ro|. [ONTA

NEDRETA (IBRAHIM-BEGA) REPOVAC
preselila na ahiret u petak, 24. februara 2012, u 82. godini.

TARIK BI^AK^I]
1950 - 2012.

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. februara 2012. godine, u 13 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 1. O`alo{}eni: bra}a Mansur, Nihad i Faruk, sestre Muvahida, Melaheta, Nevzeta i Ferida, zetovi Fevzija, Munib i Zlatan, snahe Fahire i Halida, brati~ne Naslihan, Belma i Sanela, sestri} Mensur, sestri~ne Aida, Almedina, Una i Ada, njeni najmla|i Mirza, Sinan, D`em, Lamija, Ibrahim, Amar, Tarik i Lajla, te njeni Gena, Ned`ad, Alma, Selma, Pakiza, Safet, Em{ija, Mirsada i Jasmin, te porodice Repovac, ^engi}, Guven, Terzi}, Bekti}, Mesi}, Gluhi}, Izetbegovi}, Ak{amija, Berberovi}, Kurtovi}, Mahmutagi}, Jusufbegovi}, Hasanbegovi}, Nuhbegovi}, Omerbegovi}, Sijer~i}, Filipovi}, Avdagi}, ^ajdri}, Tukulija, Huseinbegovi}, Bi~ak~i}, D`umhur i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u bakijskoj d`amiji.
AX 002

preminula 26. februara 2012. u 84. godini. Sahrana }e se obaviti 27. februara 2012. godine u 13.15 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: suprug Bo`idar, Milka, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

Umro je dobar ~ovjek i veliki Bosanac u ^ikagu. Raja sa “Mu{ke kafe”

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJE

na na{u dragu

NAFA (SMAJE) ME[INOVI], ro|. BABAJI]
preselila na ahiret u petak, 24. februara 2012, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. februara 2012. godine, u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sestra Emira, sestri}i, brati}i, brati~ne, te porodice Me{inovi}, Babaji}, ^amd`i}, Burek, Huremovi}, Ahmetovi} i ostala rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13.30 sati u d`amiji ^obanija.
000

had`i MAHMUT (HASANA) D@IHANI]
preselio na ahiret u subotu, 25. februara 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Nezira, sinovi Muhamed, Husein i Ibrahim, snahe Mirsada, Azra i Sabina, unu~ad Fahir, Benjamin, Amer, Emir, Vedad, Edim, Arnela i Amila, praunu~ad Amina i Afan, brat had`i Hamed i snaha Vezima, sestre Fatima, Emina i Hajra, zetovi Sabit, Ned`ib, Hamed i Ramiz, {ure Ismet i Sabit sa porodicama, bad`o Hamed sa porodicom, teti}i, teti~ne, brati}i, amid`i}i, amid`i~ne, daid`e, daid`i~ne, te porodice D`ihani}, Peljto, Pecikoza, Gad`o, Huri}, Kla~ar, D`anko, Alomerovi}, Lepenica, Arapovi}, Skenderagi}, Hastor, Paldum, Sadikovi}, [ehi}, Cviko, Suba{i}, Gazibara, ]atovi}, D`aferovi}, Ali{ehovi}, Raoni}, Fazlagi}, Gagula, Bu{atli}, Ogle~evac, Majstori}, Svraka, Obu}a, Pribi{i}, Nogo, Husomanovi}, Oru~, Memi{evi}, Biber, Osmanovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Kenana Demirovi}a 72, [vrakino Selo III. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred kapije dr`avnog Suda, sa polaskom u 12 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

prim. dr. EDINU [ADI] ^IZMED@I]
S velikim po{tovanjem, Slu`ba OPZZ Dom zdravlja “Omer Masli}”
DP

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

NIJAZ (NAZIFA) D@ANKO
preselio na ahiret u subotu, 25. februara 2012, u 54. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 28. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Raza, k}erke Mirela i Naida, majka Mina, bra}a Smail i Juso, sestra Hasija, snahe Nezira, Samija i Azemina, punac Nuhan, punica Hatid`a, svastika Salkuna, {urak Ismet, zet Husnija, bad`enog D`email, amid`a had`i Muradif i amid`i}i, brati}i Nihad i Nermin, brati~ne Smaila i Nejra, sestri}i Armin i Anel, te porodice D`anko, Begovi}, Lemezan, Haskovi}, Ja{arevi}, ^erkez, Palo, Rami}, Kapetanovi}, Fazlagi}, Konakovi}, Delija, Re{i}, [etki}, ^ubara, Muharemovi}, Zuko, Me{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Asima ^amd`i}a 13, Bu~a Potok. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred fabrike „Zrak“ - Bu~a Potok, sa polaskom u 12 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

GRADIMIR KRAJI[NIK
27. 2. 2011 — 27. 2. 2012.

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Zauvijek si u na{im srcima. Amir i Anisa
479

POSLJEDNJI POZDRAV

[EVKA (RASIMA) BULBUL, ro|. AVDIBEGOVI]
preselila na ahiret u subotu, 25. februara 2012, u 72. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 27. februara 2012. godine, u 14 sati u haremu d`amije Faleti}i, a ukop }e se obaviti na starom mezarju Faleti}i.

na{em po{tovanom kom{iji

prof. dr. BESIMU ]ULAHOVI]U

Kom{ije iz Ul. Antuna B. [imi}a br. 5
1215

O`alo{}eni: sin Sakid [ela, k}erke [efika i Zerda, snaha Bakira, zet Ibrahim, unuci Admir, Aldin, Almir, Armin i unuke Mersiha, Vildana, Aida i Lejla, brat Muhamed sa porodicom, sestre Fatima i Mel}a sa porodicama, djeveri \ulaga, Fehim i Meho sa porodicama, jetrva Alija sa djecom, zaove Remza i Fatima sa porodicama, te porodice Bulbul, Avdibegovi}, Hrnji}, Pand`i}, ^omaga, Selimovi}, Kulo, Pita, Mujanovi}, [adinlija, Gulgor, Kahriman, Be}ar, Kari{ik, Memi}, Hajdarevi}, Avdiba{i}, D`afi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i merhume u 14 sati, Brusulje 29 A, Had`ijska Ravan. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Dvadeset sedmog februara 2012. navr{avaju se ~etiri godine od kada nije sa nama na{

MUJO (RAME) BUKVI]
iz Br~kog

IN MEMORIAM

MIRALEM MIRO PA[I]
27. 2. 2008 — 27. 2. 2012.

preselio na ahiret u ~etvrtak, 23. februara 2012, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. februara 2012. godine, u 14.45 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Muniba, k}erka Sanela, unuke Lejla i Selma, praunuk Benjamin, zetovi Fuad i Jasmin, brat Muhamed, sestre Muniba i Medhija sa porodicama, te porodice Bukvi}, [iljak, Kestenovi}, Osmanovi}, Popit, Be}irovi}, Mehi~evi}, [uvalija, [adi}, Pu{ka, ^engi}, Rahman, Arnautovi}, \ili}, Pa{ali}, Deovi}, Ri|anovi}, Korman, Muminovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana iza ikindije-namaza u d`amiji Mahala - Dobrinja.
000

VITOMIR MILI^EVI]
27. 2. 1999 — 27. 2. 2012.

Vrijeme nije ubla`ilo bol. Puno, puno nam nedostaje{... K}erke Sanja i Nela, unuke Tajra i Lajla, zetovi Senad i Saud
477

Sa ljubavlju i po{tovanjem u srcu te ~uva, porodica
71166

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.
SJE]ANJE

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

57

Dvadeset sedmog februara 2012. navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

MIROSLAV MIRKO SLOKAR
2007 — 2012.

TARIK DIZDAREVI]

S ljubavlju, Vlatko, Slavica, Dejan i Darija
1198

Hatma-dova }e se prou~iti i pokloniti kraj mezara 27. februara 2012. godine, na Ravnim Bakijama u 11 sati. Sin i k}erka sa porodicama
1214

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak - pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJE

na na{eg milog i dragog

ISMET (NAZIFA) MILI]

RAMIZ (SALKE) ZUKI]
iz Vi{egrada

GRADIMIRA KRAJI[NIKA GRA[U
27. 2. 2011 — 27. 2. 2012.

preselio na ahiret u subotu, 25. februara 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. februara 2012. godine, u 13 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: k}erka Mediha, sin Fuad, brat Izet, zet [ero, snaha Mediha, unu~ad Belma, Edin i Emir, brati} Nermin sa porodicom, brati~ne Minka sa porodicom i Armina sa porodicom, sestri}i Adem, Asim i Fahrudin sa porodicom, zaova Ramiza, svastike Emina, Devla i Mulija sa porodicama, bad`e D`uderija Jakup i Hasanagi} Nusret, te porodice Mili}, Kari}, [ehovi}, Konakovi}, ^alija, Adilovi}, Pleh, Had`ovi}, Kanli}, Du~i}, ^engi}, D`uderija, Por~i}, Su{i}, Demirovi}, Hod`i}, \uliman, Juhi}, Zagorica i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 13 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Bakije sokak br. 63.
000

Mili na{ Gra{o. preselio na ahiret u subotu, 25. februara 2012, u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Fikreta, sin Senad, k}erka Aldijana, brat Ibrahim, sestre Mera, Ramiza i Fazila, unu~ad Lejla, Vedad, Nasiha i Amir, zetovi Emir, Tahir, [aban i Mirsad, snahe Zehra i Mehdija, sestri}i, sestri~ne, brati}i, brati~ne, amid`i}i, amid`i~ne, tetka Nizija, teti}i, teti~ne, {urak Hajrudin sa porodicom, svastika Hajrija sa porodicom, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 13 sati, Ul. Avde Hod`i}a 28, [vrakino Selo. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Kada bismo mogli ponovo `ivjeti na{e `ivote, opet bi bio Ti. Na{ Gra{ko Uvijek i svugdje si sa nama i u nama Volimo te oduvijek i zauvijek. Beskrajno S ljubavlju i tugom, ponosni i sre}ni {to si dio nas. Tvoja porodica. Danas u 13 sati polo`i}emo cvije}e na mjesto tvog vje~nog boravka.
1206

SJE]ANJE

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

GRADIMIR GRA[O KRAJI[NIK
27. 2. 2011 — 27. 2. 2012.

RASIM (AHME) ]ATO
preselio na ahiret u subotu, 25. februara 2012, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo O`alo{}eni: sinovi Asim, Mujo i Bekir, k}erke Munevera i Amira, bra}a Nezir, Mahmut i Osman, sestra Pemba, snahe Sajma, Almedina, Alma, Mirela, Razija, Munevera i Hasiba, unu~ad i praunu~ad, brati}i i sestri}i, te porodice ]ato, Hajdarevi}, Kadri}, Mehanovi}, Mutap~i}, Fejzi}, D`anko, Kurti}, Kla~ar, Mulaosmanovi}, Tabakovi}, Pu{ka, Hurem, Durakovi}, Klinac, Spirjan, Opari}, Zul~i}, Grabovica, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Bojnik. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

NUSRET (HUSNIJE) KAPID@I]

Uspomene i sje}anje na tvoj dragi lik ne poznaju zaborav. Tetka Mira, Erna, Enaida i Goran D`ini}
473

preselio na ahiret u subotu, 25. februara 2012, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 27. februara 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga D`evahira, k}erka Zinaida, unuk Hanan, zet Adis, sestra Hazera sa porodicom, brat Ned`ad, snahe Menka i Sabaheta sa porodicama, svastike Zineta, Delva i Suada sa porodicama, {ura Suad, te porodice Kapid`i}, ^ustovi}, [akovi}, Tanovi}, Kreso, Had`imahovi}, Sari}, Avdi}, Hondo, [unj, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 13 sati, Ul. Ferde Hauptmana 26/VI, ^engi}-Vila. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE

na na{e roditelje

RISTO RADOVI]
3. 1. 1929 — 1. 3. 1967.

PETRA RADOVI], ro|. BARI^ANIN
20. 6. 1933 — 28. 2. 2002.

Sin Dragan i k}erka Mirjana
1147

58

PREDAH

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
Postoje stvari koje ~inite u tajnosti ili mimo ne~ijeg znanja, {to dodatno ote`ava dogovor o zajedni~kim interesima. Dobro odmjerite svoje mogu}nosti i nivo ne~ije tolerancije. Susret sa jednom bliskom osobom ima vi{e nego sjajan odjek i pozitivan uticaj na va{e raspolo`enje. Svijet oko sebe mo`ete da vidite u vedrijim tonovima. Izbjegavajte situacije koje vas psihi~ki uznemiravaju. Potrudite se da ostavite ozbiljan utisak na poslovne partnere. Ponekad odre|eni detalji mnogo govore o ne~ijoj profesionalnosti, va`no je da pravilno isti~ete svoje pozitivne osobne. Raduju vas odre|ene promjene koje vas prate u privatnom `ivotu, djelujete snala`ljivo i umijete vje{to da privolite voljenu osobu na svoje planove. Nalazite se u sjajnoj psihofizi~koj formi. Prihvatite korisne ideje koje mogu da unaprijede poslovno-finansijsku saradnju. Poka`ite pred okolinom spremnost na zajedni~ki dogovor. Nemojte dozvoliti da vam nedostaje ma{tovitost ili emotivna inspiracija kada se nalazite u dru{tvu voljene osobe. Ako je ne{to te{ko u prvom poku{aju, ne zna~i da je nemogu}e. Poti~ite kod sebe vedar duh i pozitivno raspolo`enje. Okolina kao da nema dovoljno razumijevanja za va{e kreativne ideje. Ipak, nemojte rasu|ivati na osnovu prvog utiska. Imate utisak da izme|u vas i partnera provijava zajedni~ko nepovjerenje, ali iznena|enja su mogu}a u oba pravca. Ne pri~ajte previ{e o stvarima koje ne poznajete dovoljno. Posvetite pa`nju stvarima koje pozitivno uti~u na va{e raspolo`enje. Nema potrebe da optu`ujete druge za svoj poslovno-finansijski neuspjeh, ne budite nepravedni prema nekoj osobi ~ije namjere ne poznajete dovoljno. Imate utisak da partner vje{to prikriva odre|ene detalje u svojoj pri~i, {to dodatno uti~e na va{e mrzovoljno raspolo`enje. Mo`da grije{ite u svojim pretpostavkama. Izbjegavajte suvi{e naporne ili stresne situacije. Potrebno je da jasno defini{ete svoje poslovne ciljeve i da se usaglasite sa saradnicima oko nekih zajedni~kih interesa. Te{ko pristajete na kompromis, ali trenutni uslovi ne dozvoljavaju odstupanje i provo|enje li~ne volje. Osmijeh zadovoljstva na ne~ijem licu, predstavlja najljep{u potvrdu o zajedni~koj sre}i i osje}anjima koja vas ispunjavaju. Prijat }e vam psihofizi~ka relaksacija. Postoje ote`avaju}e okolnosti koje komplikuju zajedni~ki poslovni dogovor. Nove doga|aje prihvatite u optimisti~kom stilu i preuzmite odgovornost. Planirajte romanti~an susret ili neku omiljenu zabavu koja }e djelovati poticajno. Va`no je da preuzmete inicijativu u odgovaraju}em momentu i da imate dobru ideju vodilju. Obratite pa`nju na pravilniji na~in ishrane. Interesuju vas konkretni rezultati, ali u susretu sa saradnicima svako zagovara stil ili taktiku koju najbolje poznaje. Ukoliko vam je stalo da ostvarite prioritetne ciljeve, preuzmite inicijativu u odlu~uju}em momentu. Kada vas ispune nemiri, potrebno je da slijedite ritam svoga srca ili unutra{nji glas koji vas vodi ka emotivnom zbli`avanju. Prijat }e vam zabavni sadr`aji kao recept za dobro raspolo`enje. Imate lo{ predosje}aj u i{~ekivanju na ne~iji odgovor o poslovnoj saradnji. Izbjegavajte nove poslovne izazove ili situacije koje prevazilaze va{e iskustvo. Posvetite pa`nju vi{e nekim porodi~nim temama, kao i osobi koja umije da djeluje pozitivno na va{e raspolo`enje. Posebno }e vam prijati ne~ije prisustvo i blizina. Nemojte dozvoliti da vas neko optere}uje napornim obavezama. Poku{avate da osmislite nova i korisna rje{enja, ali va{a okolina nema dovoljno sluha ili volje da vam se pridru`i. Zbog razli~itih pravila koja name}u odre|eni saradnici, morate da prihvatite neki kompromis ili utje{nu varijantu. Izbjegavajte novu porodi~nu ili ljubavnu raspravu kojom i dalje ni{ta bitno ne rje{avate. Obratite pa`nju na pravilniju zdravstvenu njegu. Na vama je da opravdate svoj ugled pred saradnicima. Ponekad razli~ite obaveze predstavljaju veliki teret, ali ne i izgovor za neispunjena obe}anja. Imate razli~ite prohtjeve i u naletu strasti nepotrebno kritikujute voljenu osobu. Ipak, nije sve onako kao {to pri~ate. Poku{avate sebi da olak{ate stanje u kojem se nalazite. Potrudite se da pobolj{ate svoju koncentraciju. Neko remeti va{e poslovno-finansijske planove. Nema razloga da stvari do`ivljavate suvi{e dramati~no, postoji na~in da ostvarite svoje namjere. Prijat }e vam susret sa osobom za koju vas vezuju prijatne uspomene. Potrebna vam je ne~ija podr{ka. Nema razloga da se osamljujete. Va`no je da sa~uvate samopouzdanje i pozitivno raspolo`enje.
21. 3. - 20. 4.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: ahari, notar, anisi, monat, ala, i, ru, or, ilika, ibrahim jukan, za, rebra, amo, m, ~ekrk, amis, aresti, agent, sas, okomita, inter, diti, v, raif, lula, or, a, tenirati se, trakija, okan, iv, trenirati.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas hladno i vjetrovito, puha}e umjeren sjeverni vjetar, u Hercegovini umjerena do jaka bura, poslije podne u slabljenju. Tokom dana prete`no sun~ano, u centralnim i isto~nim predjelima obla~no, prije podne sa slabim snijegom. Minimalna temperatura od -4 do 0, na jugu do 5, maksimalna dnevna od 0 do 7°C. U no}i naobla~enje sa sjevera. U utorak obla~no, ujutro sa susnje`icom i snijegom, a tokom dana sa ki{om, na planinama sa snijegom. Samo na jugu umjereno obla~no. U srijedu obla~no, povremeno sa ki{om, na planinama sa snijegom. Poslije podne u sjevernim, a uve~er u svim predjelima prestanak padavina. U ~etvrtak prete`no obla~no. U petak umjereno obla~no, u Hercegovini sun~ano.

Danas }e prete`no sun~ano biti na Pirinejskom, Apeninskom i zapadu Balkanskog poluostrva. U ostalim predjelima Evrope obla~no. Ki{a }e padati u [kotskoj, sjevernoj Engleskoj, Danskoj i na jugu Skandinavije, dok se snijeg o~ekuje na istoku kontinenta. Najve}a koli~ina padavina bi}e na jugu Gr~ke i u oblasti Egejskog mora. Jak sjeverni vjetar puha}e na Jonskom i Egejskom moru. Najhladniji evropski glavni grad Helsinki sa -6, a najtopliji Lisabon sa 19°C. Na ve}em dijelu Balkana obla~no. U centralnim predjelima obla~no sa snijegom uz umjeren sjeverozapadni vjetar, a na istoku i jugu ki{a, u brdsko-planinskim predjelima snijeg. Najve}e koli~ina padavina o~ekuje se na jugu Gr~ke. Na Jadranu }e puhati umjerena bura, a vjetrovito }e biti i u oblasti Jonskog i Egejskog mora. Samo }e na zapadu i sjeveru Balkana biti prete`no sun~ano. Maksimalna temperatura od 2 do 12°C.

60

KULTURNI VODI^
JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK
premijera, avanturisti~ki spektakl, re`ija: Brad Payton, uloge: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Cain, Vanessa Hudgens... po~etak u 16 i 18.10 sati.

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

\AVO U TEBI
horor, re`ija: Viliama Brenta Bela, uloge: Suzan Krauli, Fernanda Andrade, Sajmon Kvoterman, Evan Helmut... po~etak u 15, 17 i 19 sati.

PARADA

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija “Begleiter”, a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj, Italiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Autor ovih slika je Rudo Cavar. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. marta.

GHOST RIDER 2: PUT OSVETE

U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 16, 18.30, 20 i 21 sat.

KINA
KINOTEKA
POBJE[NJELI MAX 1 – DRUMSKI RATNIK 1
re`ija: George Miller, uloge: Mel Gibson, Joanne Samuel, Roger Ward... po~etak u 19 sati.

MUZEJI
HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}... po~etak u 19 i 21 sat.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

BANJA LUKA

CINEMA CITY
U ZEMLJI KRVI I MEDA
premijera, stripovski spektakl, re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor, uloge: Nicolas Cage, Ciaran Hinds, Idris Elba... po~etak u 20.20 i 22.25 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

TUZLA KINA
MULTIPLEX PALAS
SIGURNA KU]A
akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick, Brendan Gleeson... po~etak u 20 i 22.15 sati.

OKOVI
re`ija: Radim [pa~ek, po~etak u 20 sati.

METTING POINT
U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 14.50, 17.25, 18.30 i 20, 21 sat. ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 18 i 20.30 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

POZORI[TA
NARODNO
ODMOR ZA UMORNE JAHA^E ILI DON JUANOV OSMJEH
autor: Ivica Ivanec, re`ija: Nina Kleflin igraju: Elvira Aljuki}, Ivana Perkuni}, Armin ]ati}, Slaven Vidakovi}, Milenko Iliktarevi}, Midhat Ku{ljugi} po~etak u 19.30 sati.

^ELI^NA LEJDI
biografski, drama re`ija: Phyllida Lloyd uloge: Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard E. Grant... po~etak u 16 i 18 sati.

ZAVJET LJUBAVI
ljubavna drama, re`ija: Michael Sucsy, uloge: Chaninng Tatum, Rachel McAdams, Sam Neill, Jessica Lange... po~etak u 15.40, 17.50 i 20.10 sati.

POZORI[TA
NARODNO
O@ALO[]ENA PORODICA
komedija, autor: Branislav Nu{i}, re`ija: Ahmed Imamovi}, igraju: Aleksandar Seksan, Mir vad Kuri}, Sead Pandur, Ermin Sijamija, Alen Muratovi}, Aldin Omerovi}, Sanela Pepeljak, Mediha Musliovi}, Maja Salki}, Vedrana Seksan, Alma Terzi}, Nisveta Omerba{i} po~etak u 19.30 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

OVO ZNA^I RAT
romanti~na komedija, akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg, uloge: Reese Whiterspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 18.30 i 20.30 sati.

SIGURNA KU]A
akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 16.10 i 20.40 sati.

ZENICA

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK
porodi~ni, avantura re`ija: Brad Payton, uloge: Dwayne Joshon, Michael Cane, Josh Hutcherson, Vanessa Hudgens... po~etak u 15.45 sati.

SVE ZA LOVU
romanti~na komedija, re`ija: Julie Anne Robinson, igraju: Katherine Heigl, Jason O'Mara, John Leguizamo, Daniel Sunjata... po~etak u 14.15 sati.

FESTIVALI
SARAJEVSKA ZIMA SARTR
99%
autor: Bertold Breht, re`ija: Nermin Hamzagi} igraju: Sne`ana Ali~, Amila Terzimehi}, Alban Ukaj, Adnan Haskovi}, Jasenko Pa{i}, Amar Selimovi} po~etak u 20 sati.

KRONIKE
nau~na fantastika, re`ija: Josh Trank, uloge: Michael B. Jordan, Michael Kelly, Alex Russel, Ashley Hinshaw... po~etak u 16.45 i 22.15 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 13.30, 15.50 i 18.20 sati.

CENTAR ZA KULTURU

KINA
MULTIPLEX EKRAN
JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK
premijera, avanturisti~ki spektakl, re`ija: Brad Payton, uloge: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Cain, Vanessa Hudgens... po~etak u 12.15, 14.30 i 16.15 sati.

Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

GHOST RIDER 2: PUT OSVETE
premijera, stripovski spektakl, re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor, uloge: Nicolas Cage, Ciaran Hinds, Idris Elba... po~etak u 17.45, 19.45 i 21.45 sati.

STAR WARS: EPIOSODE I FANTOMSKA PRIJETNJA

BIHA]

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, progla{enih najboljim studentima u 2011. godini. Radove }e izlo`iti Igor Zergol, Adna Bakija, Bojan Stoj~i}m, Amir ]ati}, Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina, kao i postavka “Banjalook 3”. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9. marta, od 10 do 22 sata.

GHOST RIDER 2: PUT OSVETE
premijera, stripovski spektakl, re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor, uloge: Nicolas Cage, Ciaran Hinds, Idris Elba... po~etak u 18 sati.

KINA
UNA
U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 17, 19 i 21 sat.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 20.45 sati.

SF spektakl, re`ija: George Lucas, uloge: Liam Neeson, Ewan McGregor, Nataline Portman... po~etak u 13.15 sati.

ATELJE ZEC
Stalna postavka djela slikara Safeta Zeca. Galerija je otvorena od ponedjeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE ponejdeljak, 27. februar/velja~a 2012. Sjaj Pariza
17.00 BHT

TV PROGRAM

61

SE

RI

JE

78. Amaury bje`i i odnosi dokaz o Phillipeovoj nevinosti. Antoine se ponovo nalazi na ulici. Jade optu`uje Lilly da krade novac iz kase.

Larin izbor
21.10 FTV

92. Vuksan je pod stresom nakon sva|e s Larom te inzistira da on i Mija odu na izlet. Me |u tim, nje go va bolest napokon pokazuje svoje ru`no lice te Vuksan, u naletu bijesa i nemo}i, tjera o~ajnu Miju od sebe. Mija je u strahu za Vuksanov `ivot, no on inzistira da je dobro. Leila prislu{kuje Dinkov razgovor s Nik{om. ^uje informaciju da se Lara dvoumi oko odlaska u Australiju. Leila se odlu~uje na dramati~an potez, odlazi k Lari u kr~mu i izgovori joj la`. Ka`e joj da ju je Jakov prevario s njom nakon samo mjesec njihovog braka, ~im se ona pojavila na brodu. Jakov dolazi k Lari u namjeri da je sprije~i da ode. Lara mu saspe u lice sve {to je ~ula od Leile. Jakov je ljutit na Laru {to je povjerovala u tu Leilinu la`. Krenu optu`ivati jedno drugo. Lara pjeva posljednju pjesmu rastanka za svog Jakova, nakon toga objavi Nik{i da `eli oti}i iz Splita ve} danas. Nik{a i Lara emotivno se opra{taju od Karmen i Alena. Jakov dolazi u kr~mu i shva}a da je Lara oti{la. Vuksan pi{e opro{tajno pismo Miji u odlu~noj namjeri da po~ini samoubojstvo. U tom ~inu ni ne znaju}i sprije~i ga Nela. Vuksan i Nela odlaze zajedno u {etnju pazarom. Nela koristi sve taktike kako bi pridobila Vuksana. Na kraju joj to i uspije te ga dovodi u Cvitkin stan.

Crveno svjetlo
Feux Rouges, 2004.

23.10 OBN

DRAMA
Re`ija: Cédric Kahn Uloge: Jean-Pierre Darroussin, Carole Bouquet, Vincent Deniard, Alain Dion

Antoine i Hélene u braku su dvanaest godina, imaju dvoje djece i `ive u Parizu. Antoine je po~eo piti i brak im je u krizi. U ljeto krenu na jug Francuske po djecu koja su u ljetnom kampu. Zbog gu`ve na autocesti Antoine odlu~i krenuti po staroj cesti. Odlu~e odmoriti u obli`njoj pivnici gdje se Antoine napije, a Hélene nestane ne ostaviv{i poruku. Tijekom no}i oboje }e do`ivjeti stvari o kojima nisu ni mogli sanjati...

7. dan
22.25 BHT
El séptimo día, 2004.

FIL

M

Otporan na metke
22.25 NOVA
Hard to Kill, 1990.

FIL

M

DRAMA
Re`ija: Carlos Saura Uloge: Juan Diego, José Luis Gómez, José Garcia, Victoria Abril

AKCIJA
Re`ija: Bruce Malmuth Uloge: Steven Seagal, Kelly LeBrock, Bill Sadler, Frederick Coffin, Bonnie Burroughs

Oluja
17.15 TV1/MRE@A

Da ne bi izgubila Alija, Zeynep u tajnosti prihvata jednu poslovnu ponudu. S druge strane, Ziya je i dalje ludo zaljubljen u Gamze, dok Dursun pra vi ma lu gre {ku zbog koje Melahat pobjesni. Zeynep se pla{i da ne izgubi Alija, te je spremna na sve kako se to ne bi desilo. Me|utim, Zeynep }e primiti telefonski poziv koji }e ponovo sve iskomplicirati.

Bog je {est dana stvarao svijet, a sedmi je uzeo da se odmori. Zato se nedjeljom, kada Bog odmara, de{avaju stra{ne stvari, pri~a `ena koja je pre`ivjela ritualno ubistvo svojih sestara. Mu~na poema o mr`nji i njenim posljedicama. O tridesetogodi{njoj borbi na `ivot i smrt Fuentesovih i Himenezovih, u nekoj planinskoj nedo|iji u [paniji...

Predani policajac Los Angelesa, detektiv Masona Storma razotkriva mre`u visokopozicioniranih korumpiranih politi~ara i ubojstava. Kada ga nastrijeli kolega, Storm }e provesti sedam godina u komi prije nego {to se probudi i sazna da mu je obitelj ubijena. Sada, mnogo godina nakon ubojstva i ne znaju}i tko stoji iza toga, Storm `eli pravdu i ni{ta ga u tome ne}e sprije~iti.

Kad je Zachary Beaver stigao u grad
13.30 HRT2
When Zachary Beaver came to town, 2004.

FIL

M

Kuga
00.40 PINK
Plague, 2006.

FIL

M

KOMEDIJA

HOROR
Re`ija: Hal Masonberg Uloge: James van der Beek, Ivana Milicevic, Brad Hunt, Joshua Close, John P. Connolly

CSI: New York
20.10 BHT

Re`ija: John Schultz Uloge: Jonathan Lipnicki, Codey Linley, Sasha Neulinger, Eric Stoltz, Jane Krakowski, Lou Perryman

1. Na Brooklynskom mostu prona|en je mrtav mu{karac sa zaru~ni~kim prstenom, ali se ispostavlja da su dvije `ene mogu}e zaru~nice. Koja od njih je potencijalni krivac? Jedna djevojka je prona{la svoju prijateljicu na smrt pretu~enu u njenom stanu, ali i sa tragovima LSD-a i krvi druge osobe…

Toby Wilson ima dvanaest godina, kao i njegov najbolji prijatelj Cal. Najvi{e voli biti u dru{tvu s Wayneom, Calovim starijim bratom, kojemu se divi kao svom junaku i koji ga {titi u nevoljama. Toby nema brata, `ivi s ocem i majkom, no majka odlazi u Nashville, na nacionalno natjecanje u pjevanju. Iako nije pro{la u finale, ne vra}a se ku}i, jer joj je netko obe}ao da }e snimiti plo~u. Malo-pomalo, Toby po~inje shva}ati da se majka ne}e vratiti. Wayne odlazi u rat, a za Tobya je to podjednak gubitak. No, u mjesto sti`e neobi~na cirkuska skupina...

Sva djeca diljem svijeta mla|a od devet godina pala je u duboku komu u isto vrijeme. Deset godina iza toga djeca su se napokon probudila te krenuli u rat protiv odraslih. Tom Russel pu{ten je iz zatvora u kojem je bio radi ubojstva, vra}a se u rodni grad, to~nije u ku}u svoga brata koji ima sina u komi. Ispostavlja se da su sva djeca mla|a od devet godina pala u komu, {to se odnosi na cijeli planet. Tom ima namjeru promijeniti svoj `ivot i krenuti ispo~etka, no njegova biv{a supruga Jean je povrije|ena i ne `eli ga vidjeti...

Cimmer Fraj
23.10 FTV

SE

RI

Krik smrti
JA
00.00 FTV
Far cry, 2008.

FIL

M

Tajna Starog Mosta
17.30 FTV

93. Alberto ponovo prigovara svojoj supruzi njena osje}anja prema Tristanu. Ona vi{e ne mo`e podnijeti tu situaciju i predla`e mu da se razvedu, vjeruju}i da je njen brak katastrofalna `ivotna gre{ka. Alberto tra`i vrijeme za razmi{ljanje, ali joj kasnije govori da ne`e pristati na razvod. Francisca se sre}e sa Soledad u kuhinji, ona joj govori kako je do{la po novosti o Tristanu, ali `eli da vidi Martina.

18. Na otoku se pojavi zvijezda sapunica Boris Kranjac. Vinka ga prva spazi u svom salonu i nastoji ga zadr`ati {to du`e kod sebe. Kad Helena prenese An|i doga|aj dana, An|a po~inje pripreme za do~ek va`nog gosta koji im otvara {ansu da postanu hotel gdje se odmaraju slavni. Jo{ku je danas ro|endan i nije odu{evljen pa`njom koju dobiva neki kvazi glumac..

AKCIJA
Re`ija: Uwe Boll Uloge: Till Schweiger, Emmanuelle Vaugier, Natalia Avelon, Udo Kier, Chris Coppola, Ralf Moeller

Biv{eg marinca Jacka Carvera unajmljuje lijepa i mlada novinarka Valerie da je odveze njenim brodi}em na ostrvo. Ona je na~ula kako tamo vojska, sa ozlogla{enim dr. Kriegerom na ~elu vr{i neke medicinske eksperimente. Dolaskom na ostrvo nju uhvate, a Jacku uni{te brod. Jack je prinu|en da krene u oslobodila~ku misiju.

62
BHT

TV PROGRAM
FTV
07.00 Dobro jutro 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, serija, 92. ep. Program za djecu 10.00 Pop Pixie 10.15 Graditelj Bob 10.25 [kola za vampire 10.40 Hot Wheels 11.05 Sve }e biti dobro, serija, 129. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija, 91. ep. 13.15 Villa Maria, serija, 41. ep. 14.05 Ekovizija, dok. program (r) 14.30 Sedmica, magazin (r) 14.55 Magazin LP u nogometu 15.25 Vijesti

ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu (r) 09.10 Bruklinski most, igrana serija, 21/35 09.30 Sandokan, animirana serija, 34/45 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija, 40/142 11.00 Gurmanski izleti, dok. serija 23/26 (r) 11.30 Sjaj Pariza, igrana serija, 75/80 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Stvaranje Titove Jugoslavije, dok. serija 13.45 EURO panorama (r) 14.15 BHT vijesti 14.25 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.30 Nema problema 14.50 Bajke o `ivotinjama, obrazovna serija, 17/52 15.00 Bruklinski most, igrana serija, 22/35 15.25 Hanina opklada, drama 15.40 Zlatno tele, igrana serija, 8/8 (r) 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Sjaj Pariza, igrana serija, 76/80 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Prijatelji sa farme, animirana serija, 2/26 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.10 CSI: New York, igrana serija, 1/24 20.50 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.20 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 21.55 Dnevnik 2 22.20 Business News 22.25 Sedmi dan, {panski igrani film 00.05 CSI: New York, igrana serija, 1/24 (r) 00.45 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

RTRS
06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10 Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Buda, p~ele i kraljica str{ljenova, dok. program (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija (r) Tomica i prijatelji, crtana serija Pad leta 29, serija Podmladi mi tijelo, dokumentarni serijal Dnevnik 1 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom Danijel i na{e ma~ke, dok. program (r) Ognji{ta, dok. program (r)

TV1
06.05 Prijateljice, serija, 1/12 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Prijateljice, serija, 2/12 08.00 Vijesti 08.05 Oluja, serija, 40. ep.(r) 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija, 180. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija, 62/124 11.00 Vijesti 11.10 Dobar, lo{, zao, talk show (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Hrane svijeta, serija, dok. program, 5/13 13.00 Vijesti 13.05 Otok smrti, serija, 3/13 (r)

HAYAT
07.30 Mali crveni traktor, crtani film, 24. i 25. ep. 07.40 Felix bebe, crtani film 08.05 Kenny morski pas, crtani film, 1. ep. 08.20 Mechanical animals, crtani film, 43. ep. 09.00 Bumba, crtani film 09.12 Nodi, crtani film 6. ep. 09.25 Moji d`epni ljubimci, crtani film 11. ep. 09.40 Garfield, crtani film 09.53 Lijeni grad, crtani film 10.18 Bakugan, crtani film 10.43 Sirene, crtani film 11.06 Winx, crtani film 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.00 Muzi~ki program 14.52 Za ljubav jednog psa, igrani film

PINK
06.00 Sestre, meksi~ka, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Kursad`ije, zabavni program 10.55 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 City exclusive, show biz emisija (r) 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, serija (r) 14.40 Genijalci, humoristi~na serija 15.00 Sestre, serija

OBN
06.40 Hairy Scary, crtani film 07.00 Ma|ioni~ar, crtani film 07.20 Nebeski plesa~i, crtani film 07.40 Mixmaster, crtani film 08.00 Bunny Maloney, crtani film 08.15 Kornja~a Hero, crtani film 08.30 Dje~iji program 10.00 Studio Moderna 10.20 Odred za ~isto}u, reality show 10.55 Ukleta Marijana, serija 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info 12.05 Vox Populi 12.15 Studio Moderna 12.35 Na{a Mala Klinika, humoristi~na serija

10.05 10.30 10.40 11.05 12.00 12.15 12.35 13.35

Graditelj Bob
10.15
15.35 Cimmer fraj, serija, 17. ep. 16.10 Sve }e biti dobro, serija, 130. ep. 17.00 Federacija danas 17.30 Tajna Starog Mosta, serija, 93. ep. 18.25 Lud, zbunjen, normalan, serija /12/ 19.10 Tomica i prijatelji, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, specijal Goran Bregovi}, 2. dio 21.10 Larin izbor, serija, 92. ep. 22.10 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 22.40 Dnevnik 3 23.10 Cimmer fraj, serija, 18. ep. 23.45 Danas u Parlamentu 00.00 Krik smrti, film 01.35 Hayd u park, program za mlade 01.50 Love karavan 02.10 Villa Maria, 41. ep. 03.00 Dnevnik 3 (r) 03.10 Pregled programa za utorak

Presing
21.00
14.00 Saga o Forsajtima, serija 15.00 Vijesti 15.10 U fokusu 15.50 Tribunal Izvje{taj sa berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Ranjeni orao, serija 18.55 Graditelj Bob, crtana serija 19.05 Malac znalac, kviz Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 Sport 20.10 Nepobedivo srce, serija 21.00 Presing, talk show 22.30 Dnevnik 3 Sport Finansijske novosti 22.45 U prolazu 23.10 Art ma{ina, emisija iz kulture (r) 23.55 Bez suza, mini serija 01.25 Saga o Forsajtima, serija 02.15 Podmladi mi tijelo, dok. serijal (r) 03.05 Dnevnik 2 (r)

Dobar, lo{, zao
11.10
14.00 Vijesti 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 40. ep. (r) 15.00 Vijesti 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, serija, 62/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 41. ep. 18.15 Sport ekskluziv 18.45 Primera liga, pregled kola 19.00 Najava Dnevnika 19.10 Monster High, crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Strasti i intrige, serija, 1. ep. 21.05 Tek ro|eni, serija, 4/26 22.00 Igra, serija, 50/64 22.25 Igra, serija, 51/64 22.40 Prokletstvo krizantema, film 00.50 Pono}ne vijesti 01.05 Sport ekskluziv (r) 01.35 Primera liga, pregled kola (r) 02.00 No}ni program

Bumba
09.00
16.29 Sport centar 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Dobar dan svima, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.28 Vremenska prognoza 19.30 Sport 19.32 Stanje na putevima 19.37 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Slu~ajevi, dok. program 21.55 TKO: MMA borbe, borila~ki sportovi 22.20 Sport centar 22.25 Farscape 1. dio, film 00.30 Seks i grad, serijski program, 25. ep. 01.00 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program 03.00 Vijesti u 7, vrijeme, sport, informativna emisija 03.40 Slu~ajevi, dok. program 04.25 TKO: MMA borbe, borila~ki sportovi 04.50 Muzi~ki program

Udri mu{ki
07.00
15.50 Info top, informativni program 16.10 Mala nevjesta, serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.20 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.50 Mala nevjesta, serija 20.00 Filmski program: Doma}i film 21.00 Grand narod pita, muzi~ko zabavna emisija 22.30 AmiG show, talk show 23.30 Miris prolje}a, serija 00.10 United states of Tara, ameri~ka, serija 00.40 Kuga, film 02.20 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 02. 50 Show time, zabavna emisija

Na{a Mala Klinika
16.50
13.20 Odmori, zaslu`io si, doma}a serija 14.20 U smiraj dana, film 16.00 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.50 Na{a Mala Klinika, humoristi~na serija 17.30 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 18.00 Dejana talk show, talk show 18.50 OBN Info 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Finale, sportski pregled 20.00 Odmori zaslu`io si, doma}a serija 21.00 Dolina vukova, serija 22.05 Vox populi 22.10 Telering, talk show 23.10 Crveno svjetlo, film 00.55 Dolina vukova, serija 01.55 OBN Info 02.00 OBN Sport 02.05 Vox populi 02.10 Crveno svjetlo, film 04.10 UEFA Euro liga, sportski program

Dolina vukova
21.00 OBN
188. Iskender i Feler ste`u obru~ oko Polata. Gnjevni su zbog toga {to je Polat ubio Turana i sada mu se `ele osvetiti. Istovremeno ih interesuje ko je Polatu rekao mjesto gdje }e se odr`ati sastanak. Ni Polat ne sjedi skr{tenih ruku. I on kuje plan kako da ubije Iskendera i Felera, dva svoja najve}a neprijatelja. Kako i preko koga namjerava Polat do}i do Felera i Iskendera?

SE

RI

JA

TV SA

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 11.02 Bo u pokretu, (r) 10.25 Medo Rupert, program za djecu (r) 10.50 Mu}ke, serija (r) 11.40 Sally Lockhart: sjenka na sjeveru (r) 13.15 Vijesti 13.25 Sarajevo art (r) 14.15 Art ku}a: Ve~e sevdaha, snimak 16.10 Vijesti 16.15 Liberty TV 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.02 Bo u pokretu, program za djecu 19.35 Mala princeza, program za djecu 20.00 Sport magazin, u`ivo 20.50 Tarih, dok. serijal 21.00 Vijesti 21.05 Legenda o Bruce Lee-ju, serija 22.00 Midlmar~, serija23.00 Voice of America 23.30 Moj mali ubica, film

TV TK

06.10 Iz dana u dan... 09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, turska telenovela 11.55 Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 13.45 Bestseller tv 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, turska telenovela 19.00 Dnevnik 2 19.45 Bestseller tv 20.05 Kako vrijeme prolazi, turska telenovela 21.00 Tek ro|eni, serija 22.30 Vijesti 22.40 Prokletstvo krizantema, film 00.10 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2, repriza 01.30 Oluja, turska serija (r) 04.15 Tek ro|eni, talijanska serija

MRE@A

08.05 Oluja, serija, 40. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 180. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, 62/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 40. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 181. ep. 16.00 Junska no}, serija, 62/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 41. ep. 20.05 Strasti i intrige, serija, 1. ep. 21.05 Tek ro|eni, serija, 4/26 22.40 Prokletstvo krizantema, film

TV MOSTAR

08.05 Oluja, serija, 40. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 180. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, 62/124 14.05 Kako vrijeme prolazi, serija, 40. ep. (r) 15.05 Zakon ljubavi, serija, 181. ep. 16.00 Junska no}, serija, 62/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 41. ep. 20.05 Strasti i intrige, serija, 1. ep. 21.05 Tek ro|eni, serija, 4/26 22.40 Prokletstvo krizantema, film

TV ZENICA

12.00 Iz dana u dan 12.05 Serija 13.00 Vijesti 13.05 Mini serija (r) 14.05 Mr. Bean (r) 14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e, serija (r) 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Dok.program 17.25 Program za djecu 17.55 TV izlog 18.00 Najava Zenice danas 18.01 ZE sport magazin 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Bonaventura 21.00 TV izlog 21.05 Svijet uspje{nih Ze sport plus 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) Ze sport plus 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.00 Sevdah i vrijeme 08.30 Frej`er, serija 09.20 Program TV Sahar 10.00 Radost `ivota 10.30 Info IC 11.00 Yusuf, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Islam i nauka 14.00 Stvoreni za ubijanje 15.00 Zanimljive pri~e 15.30 Pozitivni formati 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 Amor latino, serija 18.00 Yusuf, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 Everest, serija 21.00 IC sport 21.30 TV Liberty 22.00 Amor latino, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC

TV VOGO[]A

08.00 Zavidovi}ka hronika (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Ha{ki tribunal (r) 11.00 Info blok TV Vogo{}a 12.00 Zavidovi}ka hronika (r) 12.30 Bonaventura (r) 13.15 Auto Shop Magazin (r) 13.40 Program za djecu i mlade 14.35 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Hronika op}ine Novi Grad 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Te{anjska hronika 23.00 Glas Amerike

TV USK

10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Tehnolo{ko znanje, dok. program 12.40 Duhovni svijet (r) 13.10 Bosansko narodno pozori{te Zenica 14.30 Vijesti 14.45 Auto shop magazin 15.30 Vrata tajne, serija (r) 16.00 Junska no} (r) 17.15 Sje}anje i opro{taj (r) 18.10 Duhovni svijet, vjerski program (r) 18.30 Pu`evi sportisti 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Time out 21.00 [panska primera liga, prijenos, 1. poluvrijeme 21.45 Dnevnik 2 22.00 [panska primera liga, prijenos, 2. poluvrijeme 22.50 Sport 22.50 Igrana serija

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Heroji ulice, dokumentarni program (r) 16.40 @ivot sa stilom, zabavni program 17.20 SMS centrala 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.20 Vremenska prognoza 18.30 „Vje`bajmo zajedno“, sportsko rekreativni program 19.00 SMS Muzi~ki salto 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.22 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.15 Serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Kao kod svoje ku}e (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 BN sport 18.30 Monitoring 18.45 Serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Mediteranci, film 01.20 Zvjezdano nebo

TV ATV

09.05 Nodi, crtani film 09.20 Moj d`epni ljubimac, crtani film 09.35 Garfild, crtani film 09.50 Lijeni grad, crtani film 10.15 Bakugan, crtani film 10.40 Sirene, crtani film 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Za ljubav jednog psa, film 16.30 Slijepa ljubav, serija 18.00 Vizita 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Tito I Dra`a, serija 21.30 Dosije 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.21 Farscape I dio, film 00.20 Moje drage kom{ije, serija 01.50 Sex i grad, serija 02.20 No}ni program

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.
HRT1
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.14 Lugarnica 18, serija 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Vijesti iz kulture (r) 10.20 Overland 5 - Od Pekinga do Rima: Tajland/Malezija, dokumentarna serija 11.05 Sve }e biti dobro, serija 12.00 Dnevnik 12.16 TV kalendar (r) 12.32 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.18 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 14.40 Glas domovine 15.13 Ponos Ratkajevih, serija 16.02 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 Hrvatska u`ivo, 1. dio 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo, 2. dio 17.58 8. kat: Rat s kilogramima, talk-show 18.47 Odmori se, zaslu`io si 4, serija 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.02 TV Bingo 20.25 Tito - posljednji svjedoci testamenta: Osvajanje, dok. serija 21.25 Puls Hrvatske 22.27 Rekonstrukcija 23.00 Dnevnik 3 23.30 Vijesti iz kulture 23.35 Svijet profita 00.05 Leonard Cohen: I'm Your Man, glazbeno-dok. film 01.45 In medias res (r) 02.30 Tra~erica 3, serija (r) 03.10 Zlo~ina~ki umovi 5, serija (r)

TV PROGRAM
AL-JAZEERA B.
07.00 Zaboravljeni borci za slobodu I dio, dok. program (r) 07.30 Svijet umjetnika Kolumbija (r) 08.00 @ene ratnici II dio, dok. program 08.30 Arapsko Prolje}e Apsolutna mo} II dio (r) 09.00 AJE program 16.30 Sljede}a muzi~ka stanica Egipat III dio, dok. program (r) 17.00 Ju`njaci Malezija III dio, dok. program (r) 17.30 @ene ratnici II dio (r) 18.00 Vijesti, program 19.05 Sljede}a muzi~ka stanica - Egipat III dio, dok. program 19.30 Druga strana Srbije (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Zaboravljeni borci za slobodu I dio, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 Ju`njaci Uganda II dio, dok. program (r)

63
SE RI JA

HRT2
06.40 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 07.20 Teletubbies, animirana serija 07.45 Mala TV 08.15 Amika, serija za djecu i mlade 08.40 Neuhvatljivi pra{~i} Rudi 2, serija za mlade (r) 09.10 [kolski sat 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 10.43 Degrassi Novi nara{taj 2, serija za mlade (r) 11.05 Hotel Zombi, crtana serija 11.30 Ru`iona (r) 12.10 Tu|inci u Americi, serija 12.30 KS Automagazin (r) 13.00 4 zida (r) 13.30 Kad je Zachary Beaver stigao u grad, film 14.52 Degrassi Novi nara{taj 2, serija za mlade 15.15 Obi~na klinka, serija za mlade 15.40 [kolski sat 16.25 Mala TV (r) 16.55 Doktor Who 2, serija specijal 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Downton Abbey, serija 19.16 Simpsoni 20, crtana serija 19.37 Ritam d`ungle, crtani film 20.00 In medias res: Oscar 20.48 Snimka dodjele filmske nagrade Oscar 22.22 Tra~erica 3, serija 23.05 Zlo~ina~ki umovi 5, serija 23.48 Kalifornikacija 3, serija 00.15 Retrovizor: Nove avanture stare Christine 4, serija (r) 00.36 Mercy 1, serija 01.18 Monk 7, serija 01.59 No}ni glazbeni program

NOVA
06.50 I tako to..., serija 07.20 Beba felix, crtana serija 07.45 Jumanji, crtana serija 08.10 TV izlog 08.25 Nate Berkus Show 09.25 TV izlog 09.40 Kad li{}e pada, serija (r) 10.40 Izgubljena ~ast, serija (r) 12.40 Inspektor Rex, serija (r) 13.40 IN magazin (r) 14.30 Oluja u raju, serija 15.25 Inspektor Rex, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Otporan na metke, igrani film 00.10 Ku}na ze~ica, film (r) 01.55 Zvijer, serija 02.40 Seinfeld, serija 03.05 CSI Prag, serija 04.00 Ezo TV, tarot show 05.00 Dnevnik Nove TV (r) 05.50 Seinfeld, serija (r)

RTS
09.00 09.04 09.46 10.05 10.09 10.40 11.10 11.30 12.00 12.15 12.25 13.50 13.20 14.15 15.10 16.00 17.00 17.20 17.45 18.24 18.25 18.45 19.00 19.30 20.05 21.00 22.00 22.05 23.00 23.30 23.55 00.10 Vijesti Ono kao ljubav, (r) Gastronomad (r) Vijesti Lov i ribolov Eko karavan Slagalica, kviz (r) Srbija na vezi (r) Dnevnik Sport plus Kad zazvoni, de~iji program Bez vize (r) Velikani komedije: Gordan Mihi}: Kante Ili kese, tv film Novi tabloid (r) Ovo je Srbija Montevideo, bog te video, serija (r) Dnevnik RT Vojvodina [ta radite, bre, info Beogradska hronika Najava dnevnika 2 Slagalica, kviz Zebra, znak, semafor Srbija na vezi Stanje na putevima Dnevnik Montevideo bog te video, serija Pjesma bez granica Vijesti Upitnik, dok. program Oko, info Metropolis Dnevnik Evronet

RTCG
06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Progarm za djecu 10.00 Dnevnik u 10.00 10.25 Nau~no obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Pe~at (r) 11.35 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Poetika montenegrina 12.35 Dokumentarni program 13.05 Sat TV 13 30 Izvorna muzika 14.05 Okvir (r) 15.10 Lajmet, vijesti na albanskom 15.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 15.50 Nedjeljom popodne (r) 17.20 Obrazovna emisija 18 10 Crna Gora, u`ivo 19.30 Dnevnik 2 20.00 Let ka zvijezdama 22.00 Dnevnik 3 22.20 U centar 23.00 Cg Sport 23.30 Muzika 00.00 Vijesti u pono}

Kad li{}e pada
20.00 HAYAT

280. Oguz tra`i na~in kako da udovolji Lejlinoj `elji. Gospo|a Hajrije ne da gospodinu Aliju Rizi da sav svoj novac da [evketu, te }e tra`iti od Ned`le pomo} kako ne bi pali u jo{ ve}e neprilike. Gospodin Ali Riza, saznav{i da gospo|a Hajrije odlazi potajno k Lejli, ostaje rastrgan izme|u svoje savjesti i principa.

Sve }e biti dobro
16.10 FTV

SE

RI

JA

130. Mila {titi sestru Karlu pred karta{ima, dok se Karla sakriva. Bla`evi} u pritvoru ispituje Macanovi}a o nesre}i i Andrijani. Zoran i Karla se upoznaju. Macanovi} je pu{ten i priop}ava Zoranu da }e pored Palisada osvanuti spalionica otpada. Lije~nici su zadovoljni jer su uspje{no izveli rizi~nu operaciju. Nevenka zaklju~uje da je pri~a sa bolni~kim duhom zauvijek zavr{ena. Isto tako, saznaje da je Sun~ica pobjegla...

EUROSPORT
08.00 Snuker, Hainan, Kina, u`ivo 11.00 Ski-skokovi, S[ Vikersund, [vedska 12.00 Snuker, Hainan, Kina, u`ivo 15.00 Tenis, WTA Dubai, UAE, finale

EUROSPORT 2
03.30 Superbike, S[ Phillip Island, Australija 04.15 Superbike, S[ Phillip Island, Australija 05.30 Ski skokovi, S[ Vikersund, [vedska 07.30 Fudbal, Bundesliga 10.00 Freestyle skijanje

SPORT KLUB
06.30 07.00 09.30 11.00 14.30 15.00 15.15 16.00 19.15 19.30 19.45 Euroelague Magazin Trans World Sport NBA All Star Game ATP Dubai, direktno Tenis STUDIO, direktno NBA Live Real NBA ATP Dubai, direktno Tenis STUDIO, direktno SK vijesti Premier League News

ARENASPORT 1
09.00 Fudbal Brazilska Paulista: Corinthians Botafogo 11.00 Fudbal Italijanska liga: Napoli - Inter 13.00 Fudbal [panska liga: Atletico Madrid Barcelona 15.00 Arsenal Tv 17.00 Espn Winter X Games 18.00 Automotosport: Nascar Daytona 19.00 Fudbal [panska liga: Highlights 20.00 Ko{arka Aba liga: Maccabi Hemfoarm, prenos 22.00 Italijanska liga: Highlights 23.00 Fudbal Francuska liga: Highlights 00.00 Poker The Big Game 5 01.30 Hokej Nhl: New Jersey Ny Rangers, prenos

ARENASPORT 2
12.00 Ameri~ki fudbal NFL: San Diego Green Bay 15.00 Automotosport: Nascar Daytona 16.00 Cev Magazin 16.30 Rukomet Asobal liga: Encantada San Antonio

DISCOVERY

07.15 Opasan lov 08.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Automobil budu}nosti 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Sam u divljini 21.00 Jedini pre`iveli 21.55 Vodi~ iz bezizlaznih situacija, 2 epizode 22.50 @eljeli ste da znate 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

09.00 Projekat Sebastijan Junger 11.00 Najte`e popravke na svijetu 12.00 Lovci na bombe: Avganistan 13.00 Istra`ivanje planete Zemlje: Viski 14.00 Najte`e popravke na svijetu 15.00 Kopneno ratovanje 16.00 Majmun genije 17.00 Najstro`i Ameri~ki zatvori 18.00 Biblijske misterije: Rekonstrukcija 19.00 Ulovljeni: Pecanje ~udovi{ta: Ma~ka-riba 20.00 Premijera Narko biznis: Dizajnerske droge 21.00 Stra`arke u kaznenim zavodima: Dalas 22.00 Iza Re{etaka: Ratovi Bandi 23.00 Narko biznis: Dizajnerske droge

Ke~eri
21.00
16.15 Ski-skokovi, S[ Vikersund, [vedska 17.30 Eurogoals 18.30 Snuker, Hainan, Kina 19.45 Najja~i ~ovjek 20.45 Watts 21.00 Ke~eri 22.30 Snuker, Hainan, Kina 00.15 Eurogoals 01.15 Watts

Bundesliga
11.30
11.30 Fudbal, Bundesliga 13.00 Bowls 16.00 Snuker, Hainan, Kina 17.00 Fudbal, Bundesliga 18.30 Fudbal, Ekstraklasa, Poljska, u`ivo 20.15 Fudbal, Bundesliga 2, u`ivo 22.15 Bilijar sa 3 odbitka 23.15 Fudbal, Bundesliga, pregled 00.30 Bowls 01.30 Fudbal, Bundesliga 2

NBA Live

15.00
20.00 Pregled Premier League 21.15 Portugalska liga: Braga Guimaraes, direktno 23.15 Pregled holandske lige 00.15 SK vijesti 00.30 Premier League News 00.45 NBA Live 01.00 Pregled ATP Memphis 02.00 ATP Dubai

Automotosport
15.00
18.00 Kosarka Aba Liga: Crvena Zvezda Zagreb 20.00 Ragbi Six Nations: [kotska Francuska 22.00 Box: KOTV Classics 23.00 UFC: Ultimate Fighter, Team Rampage Vs Team Forrest 00.00 Ameri~ki fudbal NFL: Ny Giants - Buffalo

VIASAT HISTORY

07.00 Kolonija 08.00 Pravi Hamlet 09.00 Apsolutna nula 10.00 Hitlerovi istra`iva~i 11.00 Krakatau poslijednji dani 12.00 Bo Brumel - taj divni ~ovjek 13.30 @ivotinje koje su u{le u istoriju 14.00 Dan poslije duge no}i 15.00 Kolonija 16.00 Misterije istorije 17.00 @ivo oru`je 18.00 Pet ameri~kih giganata 19.00 42 na~ina da se ubije Hitler 20.00 Gerouov zakon 21.00 Zaboravljena ubistva 22.00 Rutka - Dnevnik Holokausta 23.00 Kolonija 00.00 Misterije istorije 01.00 @ivo oru`je

ANIMAL PLANET

10.00 Veterinari novog kova sa Stivom Irvinom 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom svijeta 11.50 Policija za `ivotinje 13.40 @ivotinjski vodi~ za pre`ivljavanje 14.30 [amvari 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.00 @ivotinje i mi 16.25 Sve o psima 17.20 Paklene ma~ke 18.15 Ostrvo orangutana 18.40 Spa{avanje divljih `ivotinja {irom svijeta 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.35 Oti}i predaleko 20.05 Nosorog u ku}i! 21.00 Ned Bruha: [apta~ tvorovima 21.55 Karina - 2 epizode 22.50 Policija za `ivotinje

UNIVERSAL

04.00 Ubistva u Midsommeru, serija 06.20 McLeudove k}eri, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsommeru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Pomorska patrola, serija 13.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsommeru, serija 18.20 Pomorska patrola, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Havaji 5-0, serija 21.20 Zakon i red: Zlo~ina~ke namjere, serija 23.20 Medijum, serija

TV1000

04.00 Akcija u centru grada, igrani film 06.00 Svjetla velegrada, igrani film 08.00 Kupe de Vil, igrani film 10.00 Muza, igrani film 12.00 Riba zvana Vanda, igrani film 14.00 Povratak u raj, igrani film 16.00 Momak ostaje na filmu, igrani film 18.00 D`uvana Man, igrani film 20.00 Inkognito, igrani film 22.00 Akcija u centru grada, igrani film 00.00 Samo u dupe, molim 2., igrani film 02.00 Da sve pr{ti 3., igrani film

FOX LIFE

10.40 Melisa i D`oi, serija 11.05 Semafor, serija 11.30 Knji`arka, serija 12.00 Rokerka Rita, reality show 12.20 Privatna praksa, serija 13.20 Serija 14.10 Serija 15.00 Da, draga, serija 15.50 Knji`arka, serija 16.20 Rokerka Rita, reality show 16.45 Sudije za stil, reality show 17.40 Vill i Grejs, serija 18.10 Melisa i D`oi, serija 18.35 Semafor, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Privatna praksa, serija 20.55 Ni na karti, serija 22.00 Terra Nova, serija 22.55 Vill i Grejs, serija 23.25 Serija 00.20 [apat duhova, serija 01.10 Serija

FOX CRIME

08.35 [ark, serija 09.20 Frikovi, serija 10.10 Policajci iz Detroita, serija 10.55 Kasl, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Ubistvo sa pogledom, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Monk, serija 15.00 ^ika{ki kodeks, serija 15.50 [ark, serija 16.40 Dojlova Republika, serija 17.30 D`ordan, serija 18.20 An|eline o~i, serija 19.10 Frikovi, serija 20.00 Kasl, serija 20.55 Zlo~ina~ki umovi, serija 21.45 Okru`en mrtvima, serija 22.35 Policajci iz Detroita, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Dojlova Republika, serija

HBO

06.00 ^ovjek dd papira, film 07.55 Zavjet {utnje, film 09.25 Brak na turski na~in, film 11.00 Odgoj za po~etnike II, serija 8.ep. 11.25 Male tajne, film 13.00 O ma~kama i psima: Osveta Kitty Galore 14.25 Gangsterska petorka, film 16.10 Gospoda Bronco 17.40 Po~etak, film 20.05 Carstvo poroka II, serija 9. ep. 20.55 Sre}a, serija 5.ep. 22.00 Posljednja ku}a nalijevo, film 23.55 Izgubljeni dje~aci 3: @e| 01.20 Strava u ulici brijestova, film 02.55 Seks i grad 2 05.20 Prudenceina glazba

CINESTAR

09.00 Ugovor iz snova, igrani film 11.00 Lijepi Joe, igrani film 13.00 Dani nogometa, igrani film 15.15 Dobrodo{li u [vicarsku, igrani film 17.15 Asterix i Obelix protiv Cezara, igrani film 19.15 Nestali u Americi, igrani film 21.15 Taxi 3, igrani film 23.00 Sve ostalo, igrani film 01.00 Svadbena torta, igrani film

Ivan Sesar nastupio u porazu protiv Opatije

Utjeha je da se ovo desilo na pripremama
Komemoracija Borisu Sadovskom

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
ponedjeljak, 27. februar/velja~a 2012.

27. strana

Opro{taj od dobrog Bora, Gora`danina
Boris Boro Sadovski bio je istaknuti ~lan Saveza omladine u biv{oj Jugoslaviji, a nakon rata jedan od osniva~a Srpskog gra|anskog vije}a BiH
U prisustvu porodice i prijatelja, te brojnih gra|ana Gora`da u maloj sali Centra za kulturu odr`ana je komemoracija preminulom Borisu Boru Sadovskom, predsjedniku SGV-a Pokreta za ravnopravnost Gora`de, koji je preminuo 23. februara u Sarajevu, nakon kra}e bolesti. - Vijest o njegovoj smrti rastu`ila je i iznenadila sve njegove prijatelje. Bio je omiljen jer je uprkos svemu {to se de{avalo, ostao raja. Dobra, draga, gora`danska raja. Bio je sve vrijeme vi{e za druge nego za sebe, a njegova veli~ina bila je njegova skromnost. Rastaju}i se od njega, mi se rastajemo od jo{ jedne uspomene na ono vrijeme u kome je i on, sa nevjerovatnom voljom, vjerovao u ideale humanosti, bratstva me|u ljudima, dobrote kao na~ina i modela `ivljenja, u koje nikada nije prestao vjerovati i po kojima je `ivio. Rastaju}i se od Bora, mi se rastajemo

Mandela iza{ao iz bolnice
Biv{i predsjednik Ju`noafri~ke Republike Nelson Mandela iza{ao je iz bolnice ju~er poslije podne nakon lije~enja zbog bolova u stomaku, saop}eno je iz ureda predsjednika Jacoba Zume, a prenosi Al-Jazeera. Testovi su pokazali da Mandela (93), koji je primljen u bolnicu u subotu, ne pati od ozbiljnih problema, navodi se u saop}enju. Mandela je podvrgnut zahvatu dijagnosti~ke laparoskopije i osje}a se dobro, izjavio je ranije u nedjelju ministar odbrane Ju`noafri~ke Republike Lindiwe Sisulu. - Nije to velika operacija. Nije invazivna, ali je dijagnosti~ka, kazao je Sisulu, a prenosi ju`noafri~ka agencija SAPA.

Izboli svjetskog prvaka
od jo{ jednog graditelja mostova me|u ljudima kojima }emo mi nastaviti da hodimo, uvijek i svuda nose}i sa sobom sje}anje na dobrog, dragog Bora, Gora`danina. Hvala mu za drugarstvo kojim nas je obogatio, za dobrotu koja nam je donosila osmijehe i radost susreta sa njim, kazao je novinar Slavko Klisura, uputiv{i rije~i sau~e{}a porodici i prijateljima preminulog. O Sadovskom su govorili i Muhamed Ramovi}, na~elnik Op}ine Gora`de, i Veljko Droca u ime SGV-a BiH. - Boro Sadovski je bio izuzetan ~ovjek, dobar saradnik i njegova porodica mo`e biti ponosna na sve {to je uradio grade}i su`ivot, mir i njeguju}i plemenitost i dobrotu me|u ljudima. Sa Borom ovaj je grad izgubio mnogo, kazao je Ramovi}. Duboko sau~e{}e porodici i `al za gubitkom prijatelja i saradnika izrazio je i Veljko Droca, koji je govorio o Boru, njegovoj ~ovjekoljubivosti, gradu kojem je pripadao i koji nikada nije ostavio te neizmjernom doprinosu na izgradnji su`ivota i misiji prijateljstva. Potom je duga~ka povorka sa posmrtnim ostacima Borisa Sadovskog krenula ka ateisti~kom groblju u Kolijevkama. Boris Boro Sadovski ro|en je 1947. u Gora`du. Bio je jedan od istaknutih ~lanova Saveza omladine u biv{oj Jugoslaviji, a nakon rata jedan od osniva~a SGV-a. Posljednje godine `ivota proveo je rade}i intenzivno na izgradnji mira i su`ivota u BiH, te bezuslovnoj podr{ci povratnicima i gra|anima.
A. H.

Biv{i svjetski {ampion u borila~koj vje{tini sambo u te{koj kategoriji Blagoj Ivanov Bagata (25) izboden je u subotu uve~er no`em u Sofiji, saop{teno je iz bugarske policije. U klini~ko-bolni~kom centru Pirogov re~eno je da je Ivanov operisan i da je u te{koj situaciji. Njegova rana je veoma duboka i dose`e do srca. Do incidenta je do{lo u jednom ugostiteljskom objektu u centru Sofije, gdje je osmero~lana grupa napala dru{tvo u kome je bio {ampion u borila~kim vje{tinama. U tu~i su povrije|ena i dvojica tridesetogodi{njaka sa kriminalnim dosjeima, navela je policija. Prije tu~e oni su konzumirali veliku koli~inu alkohola, a policija je identifikovala sve koji su bili u ugostiteljskom objektu. Ivanov je postao svjetski {ampion u ovoj borila~koj vje{tini 2008. godine u Sankt Peterburgu. Sambo, ili za{tita bez oru`ja, ruska je borila~ka vje{tina nastala spajanjem tradicionalnih, narodnih i borila~kih vje{tina sa d`udoom i d`ijud`icom.

POSLJEDNJE VIJESTI
ODRON NA PUTU KOD LAPI[NICE - Na magistralnom putu Sarajevo-Pale u mjestu Lapi{nica ju~e je do{lo do odrona zemlje, {to je uzrokovalo obustavu saobra}aja. Sino} kasno mehanizacija je uspjela da ukloni dio kamenog odrona. Saobra}aj se na mjestu izvo|enja radova odvija uz povremene obustave saobra}aja. BIJELJINA: UHAP[ENO 15 MIGRANATA - Bijeljinska policija uhapsila je sino} 15 stranaca — Afganistanaca u kombiju na kru`nom toku kod Trgova~kog centra FIS. Vozilo je u BiH u{lo iz Srbije i kretalo se prema Br~kom. Voza~ nije stao na znak policije, ve} je poku{ao da pobjegne. Zaustavljen je poslije stotinjak metara a potom je napustio vozilo a policija za njim traga. U kombiju je zate~eno 14 mu{karaca i jedna `enska osoba. PARIZ POVLA^I NEVOJNO OSOBLJE IZ AFGANISTANA - Francuska se priprema da povu~e nevojno osoblje iz Afganistana gdje je u protestima zbog paljenja primjeraka Kurana u vojnoj bazi NATO `ivot izgubilo 30 ljudi, uklju~uju}i dva oficira SAD-a. Francuska je osudila ubistvo dvojice Amerikanaca i saop{tila da njen ambasador u Kabulu priprema povla~enje francuskih dr`avljana koji rade kao savjetnici, odnosno na izgradnji javnih institucija. Francuski vojnici, njih 3.600 ne podlije`u ovoj odluci.

Uspjeh bh. medarske firme u Italiji

P~elici Medini zlatna plaketa
Firma P~elica Medina, vlasnika Muharema [epera iz Zenice, dobila je zna~ajno priznanje za kvalitet meda. Na najve}em svjetskom natjecanju ekolo{kih medova BIOMIEL 2011. u Vibo Valensiji u Italiji, za svoj med od vrijeska nagra|ena je priznanjem Visoki kvalitet Zlatna medalja, uz visoku organolepti~ku ocjenu od 91,9. Dobijanjem ovog priznanja P~elica Medina je stekla pravo da na etiketu ovog meda stavi BIOMIEL 2011. zlatnu oznaku. P~elica Medina je osnovana 2004. sa ciljem okupljanja i udru`ivanja ljudi koji se bave profesionalnim p~elarenjem, a radi lak{eg plasmana i smanjenja tro{kova te pove}anja

Za~e}e samo u braku
Papa Benedikt XVI pozvao je bra~ne parove koji ne mogu da imaju djecu da izbjegavaju vje{ta~ku oplodnju, opisuju}i taj metod “kao oblik arogancije”. Govore}i na kraju trodnevne konferencije u Vatikanu o lije~enju neplodnosti, papa je rekao da crkva podu~ava parove da je brak jedino dozvoljeno mjesto za za~e}e djeteta. - Brak predstavlja jedino mjesto vrijedno za nastanak novog ljudskog bi}a, rekao je Benedikt XVI. Papa je istakao da je Rimokatoli~ka crkva protiv vje{ta~ke oplodnje, smatraju}i da neplodni parovi ne treba tome da pribjegavaju, ve} da dijete treba da nastane prirodnim seksulanim putem izme|u supruga i supruge. - Ljudsko i kr{}ansko dojstojanstvo stvaranja, ustvari se ne sastoji u proizvodnji, ve} u vezi izme|u supru`nika, u izrazu ljubavi izme|u njih, ne samo na biolo{kom ve} i na duhovnom nivou, ocijenio je papa.

kvaliteta p~elinjih proizvoda. Najzna~ajnija je proizvodnja meda, livadskog, od vrijeska, bagremovog te {umskog i meda od lipe u manjim koli~inama. Pored meda, firma se bavi i proizvodnjom i prodajom polena, propolisa i mati~ne mlije~i, a razvijeno je i nekoli-

ko proizvoda koji su karakteristi~ni za njih: medni koktel (12 razli~itih vrsta sjemenki i ko{tunjavog vo}a u medu), medela (mljeveno ko{tunjavo vo}e i `itarice u medu) i bronhy sirup (preparat na bazi meda i ljekovitog bilja za bronhijalne puteve). Mi. D.