1.

Pojam krivičnog prava

-Osnovni cilj i svrha postojanja krivičnog prava kao grane pozitivnog prava jeste obavljanje zaštitne funkcije. Ta zaštita se ostvaruje popisivanjem određenih ponašanja kao krivičnih dela i propisivanjem krivičnih sankcija za ta dela, kao i uslova za nihovu primenu prema učiniocama krivičnih dela. -Cilj je suzbijanje kriminaliteta, odnosno pružanje zaštite najznačajnijim dobrima i vrednostima od ponašanja koja ih povređuju ili ugrožavaju. -Krivično pravo je neophodno za obezbeđenje osnovnih uslova za uspešan zajednički život. -Krivično pravo je zakonsko pravo- pravo zasnovano na zakonu. Za razliku od ostalih grana prava u kojima i drugi pravni akti sadrze pravne norme, jedini pravni akt kojim se može propisati krivičnopravna norma jeste zakon. Međutim, mora postojati i visok stepen verovatnoće da će se te norme zaista primenjivati, da će se prema učincima krivičnih dela primeniti kazna ili druga krivična sankcija. -Primarni cilj krivičnog prava nije primena kazne i krivičnih sankcija, već se on zasniva na pretpostavci da većina građana neće vršiti krivična dela. Samo u slučaju kada pojedinci iznevere očekivanja u tom smislu, na njih se primenjuju krivične sankcije. Krivično pravo može da funkcioniše samo ako primena krivičnih sankcija u jednom društvu predstavlja izuzetak, ako se one primenjuju samo u odnosu na jedan manji broj članova tog društva. Ako se kazna suviše često primenjuje ona gubi svoj izuzetni karakter, a time i efikasnost, a suviše selektivna i retka primena krivičnog prava slabi njegovu zaštitnu funkciju. -Krivično pravo shvaćeno kao sistem zakonskih normi i kao deo pozitivnog prava predstavlja krivično pravo u objektivnom smislu. Sistem zakonskih normi koje čine krivično zakonodavstvo regulišu dve celine na koje se krivično pravo može podeliti, a to su njegov opšti i posebni deo. - Opšti deo sadrži odredbe relevantne za sve ili većinu krivičnih dela - Posebni deo sadrži zakonske norme kojima se određena ponašanja proglašavaju krivičnim delima. -Krivično pravo u subjektivnom smislu jeste pravo na kažnjavanje – ius puniendi. Ono pripada samo državi, ali nije neograničeno. Zasniva se na državnoj prinudi, pa je i krivično pravo kao grana prava i kao deo javnog prava izrazito državno pravo. -Što se tiče naziva ove grane prava, u većini zemalja koristi se naziv „kazneno pravo“ -Naziv „krivično pravo“ koji se kod nas koristi od kraja XIX veka, prihvatljiviji je ne samo zato što danas kazna nije jedina krivična sankcija, već i zato sto se on vezuje za centralni pojam krivičnog prava – za krivicu. Kod nas „kazneno pravo“ ima jedan širi smisao. -Što se tiče sredstava za zaštitu od društveno opasnih ponašanja i njihovo suzbijanje, uobičajena je njihova podela na represivna i preventivna. - Represivna sredstva imaju za cilj primenu sankcije u odnosu na već učinjeno krivično delo ; okrenuta su prošlosti. - Preventivnim sredstvima se nadstoji sprečiti društveno opasno ponašanje pre nego što je učinjeno; okrenuta su ka budućnosti. - U represivna sredstva se ubraja krivično pravo, a u preventivna razne mere i aktivnosti u oblasti socijalne politike ( npr. na planu obrazovanja i vaspitanja, poboljšanja životnog standarda, suzbijanje alkoholizma, narkomanije, itd.). - Krivično pravo, i pored svoje izražene represivne komponente, za krajnji cilj ima prevenciju. Represija je u funkciji prevencije. Specijalna prevencija postoji kada se kaznom utiče na nekog ko je već učinio krivično delo, da ga više ne čini. Generalna prevencija postoji kada se kaznom utiče na buduće, potencijalne učinioce. - Krivično pravo reguliše heterogene društvene odnose, ali to čini parcijalno i fragmentarno, pa se govori o fragmentarnom karakteru krivičnog prava. - Krivično pravo treba da pruža zaštitu samo najznačajnijim, a ne svim dobrima - Ta dobra se ne štite potpuno, već samo od najopasnijih oblika napada na njih, tj. u onim segmentima gde je zaštita koju pruzaju druge grane prava nedovoljna. 2. Pojam krivičnog zakona i krivičnog zakonodavstva

-Krivični zakon je zakonska norma kojom se reguliše neko pitanje iz oblasti krivičnog prava (opšteg ili posebnog dela). - Krivični zakon može biti shvaćen kao jedna zakonska norma ili kao sistemski zakon koji reguliše materiju krivičnog prava, ali ne u potpunosti, jer bi to onda bila kodifikacija, tj. kodeks – krivični zakonik. - Krivično zakonodavstvo je skup ili sistem krivičnih zakona koji važe u jednoj zemlji, pod čime se podrazumevaju svi zakoni koji regulišu krivičnopravnu materiju.

1

- Krivično zakonodavstvo u Srbiji čine „ Krivični zakonik“ (KZ), kao i „Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica „ , a u Crnoj Gori „Krivični zakonik RCG“ , kao i sporedno krivično zakonodavstvo, tj. krivičnopravne odredbe koje sadrže pojedini zakoni obe republike, odnosno države članice. - Posle formiranja državne zajednice SCG određeno vreme se primenjivalo postojeće krivično zakonodavstvo. U Srbiji je to značilo primenu dva krivična zakona: ranijeg KZSRJ, koji je preimenovan u Osnovni krivični zakon, i Krivičnog zakona Srbije donetog 1977. Do kodifikacije krivičnog zakonodavstva u Srbiji došlo je donošenjem novog Krivičnog zakonika u septembru 2005., dok je u Crnoj Gori to učinjeno u decembru 2003., kada je donet Krivični zakonik Crne Gore. - Krivično zakonodavstvo ima svoj opšti i posebni deo. U Srbiji je materija opšteg dela regulisana u KZ, dok posebni deo obuhvata sva krivična dela propisana u KZ, kao i u sporednom krivičnom zakonodavstvu. - Krivični zakonik se sastoji od opšteg i posebnog dela. Opšti deo sadrži pravila i institute koji su zajednički za sva pojedina krivična dela. Posebni deo kao katalog krivičnih dela, podeljen je dalje u grupe krivičnih dela prema objektu krivinopravne zaštite. - Osim razlikovanja na materijalno i procesno krivično zakonodavstvo u okviru materijalnog krivičnog zakonodavstva pravi se razlika između osnovnog i posebnog (sporednog) krivičnog zakonodavstva. - U Srbiji se osnovno krivično zakonodavstvo nalazi u Krivičnom zakoniku RS i ZOMUKD, a u Crnoj Gori u Krivičnom zakoniku RCG. - Posebno ili sporedno krivično zakonodavstvo nalazi se u zakonima koji regulišu vrlo različite oblasti. Postoje određeni razlozi da neka krivična dela ostanu propisana onim zakonima koji inače regulišu neku drugu, a ne krivičnopravnu materiju. (npr. Zakon o proizvodnji i prometu lekova, Zakon o deviznim poslovima, Zakon o sistemima veza, itd.). - Sporedno krivično zakonodavstvo karakteriše izuzetno naglašena heterogenost. Pojednim zakonima se regulišu specifične oblasti društvenog života (npr. neke oblasti privrede, porezi, devizno poslovanje, itd.). Njime se predviđaju samo pojedina krivična dela, ali ne i opšte odredbe. Jedna od osnovnih slabosti sporednog KZ jeste to što je ono regulisano u brojnim zakonima koji su nedovoljno međusobno usklađeni. I zakonodavna tehnika koja se u njemu koristi značajno se razlikuje od one u posebnom delu krivičnog zakonika. -Opšti deo KZ primenjuje se u odnosu na sva krivična dela, bilo da su ona propisana u KZ, bilo u sporednom krivičnom zakonodavstvu. 3. Izvori krivičnog prava

-Izvori krivičnog prava se mogu deliti na osnovu različitih kriterijuma. Najvažnije su podela na međunarodne i nacionalne i na neposredne i posredne, a može se govoriti i o glavnim ili osnovnim i sporednim ili dopunskim izvorima. MEĐUNARODNI IZVORI -Međunarodni ugovori su posredni izvor krivičnog prava. Ustav SRJ je predviđao da međunarodni ugovori koji su ratifikovani i objavljeni predstavljaju deo unutrašnjeg pravnog poretka. - Ustavna povelja drž. zajednice SCG ide i dalje u tom pogledu i predviđa da ratifikovani međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava imaju primat nad pravom SCG i pravom država članica. - I pored toga, neposredna primena međunarodnih ugovora u oblasti krivičnopravne materije samo izuzetno dolazi u obzir. Međunarodna akta nisu u dovoljnoj meri precizna, niti sadrže propisanu sankciju da bi se mogla neposredno primenjivati. - Jugoslavija je ratifikovala veći broj međunarodnih konvencija ( npr. Ženevske konvencije iz 1949. i dopunski protokoli iz te konvencije iz 1977.) na osnovu kojih je u svoje zakonovodstvo unela veći broj krivičnih dela. -Postoji i veći broj bilateralnih ugovora, pre svega u oblasti međunarodne pomoći u krivičnim stvarima. NACIONALNI IZVORI 1. USTAV

-Ustav Srbije i Crne Gore sadrži dve vrste odredaba od značaja za krivično pravo. Prve su one koje određuju krivičnopravne principe podižu i na ran ustavnih principa (npr. načelo zakonitosti). Druge su one koje predstavljaju osnov propisivanja određenih inkriminacija (npr. predviđeno je da je nezakonito lišenje slobode kažnjivo). -Pošto su realizovane kroz krivično zakonodavstvo, ove odredbe predstavljaju posredan izvor krivičnog prava. 2. ZAKON

-Zakon je jedini glavni i neposredni izvor našeg krivičnog prava. To je posledica dosledno sprovedenog načela zakonitosti u krivičnom pravu. To ne znači da je on isključivi izvor krivičnog prava, jer se kao posredni i dopunski izvori javljaju i drugi pisani pravni propisi. -Zakonske izvore krivičnog prava u Srbiji predstavljaju KZ i krivičnopravne norme iz sporednog zakonodavstva. U CG zakonske izvore čine KZ CG i sporedno krivično zakonodavstvo.

2

3.

PODZAKONSKI PROPISI

-Propisima koji imaju niži rang od zakona ne mogu se propisivati krivična dela, niti instituti opšteg dela krivičnog prava. Međutim, oni mogu biti dopunski izvori krivičnog prava onda kada krivični zakon upućuje na njih. To je slučaj kod tzv. blanketnih krivičnih dela (npr. „nezadovoljna trgovina“, „nezakonit lov“, nedozvoljen prekid trudnoće“, itd.). 4. SUDSKA PRAKSA

-Kao i u ostalim zemljama koje pripadaju evropskom kontinentalnom pravnom sistemu u SCG sudska praksa, formalno, ne predstavlja izvor krivičnog prava. Ali, ona ima veliki značaj i izvesnu kreativnu ulogu. -Mada prilikom stvaranja krivičnopravnih normi treba težiti maksimalnoj preciznosti, krivični zakon ne može u toj meri biti savršen da sudkoj praksi ne ostavlja određeni prostor „faktički ako ne pravno“ sudska praksa može biti izvor prava. -Naročit značaj imaju odluke viših sudova i pravna shvatanja zauzeta u njima. Iako nisu obavezne, one vrše veliki uticaj na shvatanje nižih sudova. Pravni stav zauzet u nekom slučaju formalno važi samo za taj slučaj, ali po pravilu kada se rešava isto pravno pitanje sudovi vode računa o stavovima viših sudova. 5. TEORIJA KRIVIČNOG PRAVA

-Nauka krivičnog prava ne predstavlja izvor krivičnog prava. Stavovi doktrine ne predstavljaju osnov za primenu krivičnog prava iako sudovi u rešavanju pojedinih pitanja i obrazloženju svojih odluka u manjoj ili većoj meri imaju u vidu shvatanja koja se zastupaju u teoriji krivičnog prava. -Uticaj nauke kp na kp je poželjan, i to kako na nivou stvaranja krivičnog zakona, tako i prilikom njegove primene. Na našu sudsku praksu stavovi teorije kp nedovoljno utiču. 6. OBIČAJ

-Običaj i običajno pravo ne predstavljaju izvor krivičnog prava. U jednom ranijem periodu, običajno pravo je predstavljalo izvor kp. Usvajanjem načela zakonitosti, običajno pravo prestaje da bude izvor krivičnog prava. Propisivanje krivičnih dela i krivičnih sankcija običajnim pravom u direktnoj je suprotnosti sa načelom zakonitosti. - Ipak, ne može se negirati svaki značaj običaja sa krivičnim pravom. Sadržina nekih pojmova koji se koriste prilikom propisivanja izvesnih krivičnih dela može se bliže odrediti samo ako se uzme u obzir i vladajući običaji u određenoj sredini. - Npr. kod ubistva na mah. jedan od uslova je da je izvršilac bez svoje krivice doveden u stanje jake razdraženosti napadom ili teškim vređanjem od strane ubijenog. -Šta predstavlja „teško vređanje“ u velikoj meri zavisi i od postojećih običaja, jer nešto što je u jednoj sredini uvredljivo u drugoj to ne mora biti. 4. Vremensko važenje krivičnog zakona

-Kao i drugi zakoni, i krivični zakon stupa na snagu onog dana kada je to njime izričito propisano. To može biti duže ili kraće vreme od dana donošenja zakona, ali je, po pravilu, duže nego kod drugih zakona. -Razlog je, pre svega, potreba da se građani upoznaju sa novim krivičnim zakonom, a kod složenih rešenja i samim tim pravosudnim organima je potrebno izvesno vreme za upoznavanje tih rešenja. Moguće je i da se propiše da to vreme traje i duže od godinu dana. - Ukoliko nije izričito propisan dan stupanja na snagu krivičnog zakona, važi opšte pravilo, tj. zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasilu. - Kod krivičnog zakona, zbog prirode materije koju reguliše, ne bi bilo opravdano predvideti kraće vreme od 8 dana. - U k.p. postoje određene specifičnosti vezane za vremensko važanje krivičnog zakona, to je regulisano KZ. -Pravilo je da se na učinioca krivičnog dela primenjuje zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela. To je nužna posledica važenja načela zakonitosti. - Međutim, predviđen je jedan važan izuzetak od tog opšteg pravila, a to je obavezna retroaktivna primena zakona koji je blazi za učinioca. Ako je novi zakon stroži za učinioca, on se ni u kom slučaju ne može retroaktivno primeniti. - Moguće je da se zakon posle izvršenja krivičnog dela izmeni više puta, pa će se u tom slučaju primeniti onaj zakon koji je najblaži za učinioca. -Kada se procenjuje da li je jedan zakon blaži može doći do više situacija: 1. Za učinioca je najpovoljnija ona situacija kada novi zakon učinjeno delo uopšteno predviđa kao krivično delo, kada je došlo do dekriminalizacije. 2. situacija: kada novi zakon dozvoljava isključenje krivičnih dela 3. kada predviđa nove osnove za oslobođenje od kazne 4. kada propisuje blažu kaznu po meri 5. kada se zakoni razlikuju u pogledu mogućnosti za izricanje kazne, odnosno dr. kriv. sankcije.

3

a ne samo ona u odnosu na koja se primenjuje primarni (bezuslovni) realni princip. Prostorno važenje krivičnog zakonodavstva -Pravila o prostornom važenju krivičnog zakonodavstva rešavaju pitanje čije će krivično zakonodavstvo u konkretnom slučaju biti primenjeno. bez obzira na to gde se brod nalazi u vreme izvršenja dela. odnosno. . krivičnopravna odredba se mora posmatrati u celini.Naše krivično pravo predviđa mogućnost da se krivično gonjenje stranca koji je učinio krivično delo na teritoriji Srbije. . za dela učinjena u inostranstvu) 1. tj. Razlikuju se: primarni realni princip i supsidijarni realni princip. realni (zaštitni) i univerzalni princip. rasne i verske mržnje. ako se o stvari ponovo meritorno odlučuje.Pitanje je do kada se može primeniti blaži zakon – da li samo do pravosnažne presude ili i u postupku vanrednih pravnih lekova. pod uslovom uzajamnosti. U slučaju kada je delo učinjeno prema našoj zemlji reč je o primeni realnog principa. Ono važi i za stranca koji učini bilo koje krivično delo protiv državljanina Srbije. kao i za svakog ko učini krivično delo u domaćem civilnom vazduhoplovstvu dok je u letu i bez obzira gde se nalazi. a) PRIMARNI REALNI PRINCIP – naše k. onda kada za to ima interesa. važi za svakog (i našeg državljanina i stranca) ko u inostranstvu učini neko krivično delo protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije (izuzimajući krivična dela izazivanja nacionalne.-Prilikom upoređivanja. U oba slučaja potrebno je da se stranac zatekne na teritoriji naše zemlje ili da joj bude ekstradiran. koji takođe spada u realni princip. . REALNI PRINCIP -Primena realnog ili zaštitnog principa dovodi do toga da se krivično pravo jedne države primenjuje na sva krivična dela učinjena na štetu te države ili njenih građana.Izuzetak od primene teritorijalnog principa predviđa međunarodno javno pravo. . kao i vazdušni prostor nad njima.Ako stranac ima prebivalište u stranoj državi. -U slučaju spora . . -Teritorijalni princip je proširen principom zastave broda i principom registracije aviona. jer je svaka država zainteresovana da na svojoj teritoriji osigura primenu svog prava. ustupi stranoj državi. važi za svakog ko učini krivično delo na domaćem brodu. presude. Oba su supsidijarnog (uslovnog) karaktera. ako je u postupku po nekom pravnom leku ponovo došlo do glavne rasprave.z. Isto važi i za Crnu Goru. REALNI. vodene površine unutar njenih granica.Što se tiče zakona sa ograničenim vremenskim trajanjem. -Pod pojmom teritorije Srbije podrazumevaju se suvozemna teritorija. . krivično gonjenje u Srbiji preduzeće se samo po odobrenju republičkog javnog tužioca. a odnosi se na lica koja uživaju potpuni diplomatski imunitet za koja važi njihovo nacionalno zakonodavstvo. Prihvata se mišljenje da je primena blažeg zakona moguća i posle donošenja prav. ti zakoni prestaju da važe). razdora i netrpeljivosti) ili učini krivično delo falsifikovanja domaćeg novca. treba ostati pri osnovnom pravilu i primeniti zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela. a ostali principi primenjuju se samo u slučajevima kada se ne može primeniti teritorijalni princip.kada se ne može utvrditi koji je zakon blaži za učinioca.z. koji su stroži i donose se za određene prolazne situacije (posle prolaska tih vanrednih okolnosti. PERSONALNI PRINCIP 4 . Srbije važi i za stranca koji u inostranstvu učini prema našoj zemlji neko drugo krivično delo. Ovde nema potrebe za primenom našeg krivičnog prava u slučaju da je došlo do primene stranog krivičnog prava. b) SUPSIDIJARNI REALNI PRINCIP – k. U ovim slučajevima važi princip apsolutne primene našeg prava. kada je krivično delo učinio njen državljanin i kada je krivično delo učinjeno protiv njenih interesa ili protiv njenog državljanina.z. osim ako tim zakonom nije drugačije određeno. 5. kada je krivično delo učinjeno u inostranstvu. -U slučaju kada je delo učinjeno na teritoriji Srbije. a u stranoj državi je pokrenut ili dobršen krivični postupak.U krivičnom pravu se primenjuju 4 principa: teritorijalni. za dela učinjena u zemlji) -Teritorijalni princip je osnovni princip važenja našeg krivičnog zakonodavstva. To znači da naše k. PERSONALNI I UNIVERZALNI PRINCIP ( važenje našeg k.z. TERITORIJALNI PRINCIP ( važenje našeg k.z.Prema teritorijalnom principu krivično zakonovodstvo Srbije primenjuje se na sva krivična dela koja su učinjena na teritoriji Srbije nezavisno od državljanstva učinioca. Taj interes postoji kada je krivično delo izvršeno na teritoriji određene zemlje. 2. Strana sudska presuda ima značaja samo utoliko što će se kazna koja je izdržana u inostranstvu uračunati u kaznu koju izrekne domaći sud. Svaka država teži tome da primeni sopstveno k. čak i onda kada je učinilac u inostranstvu osuđen i kaznu izdržao. . personalni. novi KZ rešava ovo pitanje tako što se na učinioca krivičnog dela koje je predviđeno zakonom sa određenim vremenskim trajanjem primenjuje taj zakon bez obzira kad mu se sudi. uslov je da je učinjeno krivično delo za koje je propisana kazna zatvora do 10 godina ili krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja. a kada je učinjeno na štetu našeg državaljanina o pasivnom personalnom principu.z. On se u praksi najčešće i primenjuje.

.U našoj teoriji se kao centralni element tog pojma javlja društvena opasnost nekog ponašanja koja mu daje karakter krivičnog dela. .Formalni ili pravni pojam krivičnog dela ima veći značaj za nauku krivičnog prava U okviru njega u starijoj nemačkoj krivičnopravnoj literaturi postojao je sukob sa 2 shvatanja: realističkog i normativnog. kao i da je delo kažnjivo i po zakonu zemlje u kojoj je učinjeno.Kod sups. protivpravnost 3. principa uračunavanje kazne izdržane u inostranstvu dolazi u obzir samo ako je učinilac delimično izdržao kaznu. dok materijalni pojam teži da odredi njegovu suštinu. njegovo određivanje se svodi na nastojanje da se postave materijalni kriterijumi za određivanje koje ljudsko ponašanje prema nekim svojim osobinama zaslužuje da bude proglašeno krivičnim delom.Formalni pojam krivičnog dela ograničava se na njegove pravne elemente. ono je negacija prava.U našoj teoriji. Prednost se daje realističkom pojmu.ako je prema neuračunljivom učiniocu u inostranstvu izvršena odgovarajuća mera bezbednosti 4. važi i za stranca koji prema stranoj državi ili prema strancu učini u inostranstvu krivično delo za koje se prema zakonodavstvu zemlje u kojoj je učinjeno može izbeći zatvor u trajanju od 5 godina ili teža kazna. real. i univ. uobičajeno je da se opšti pojam krivičnog dela određuje kao delo učinjeno sa vinošću koje je društveno opasno. . kod svakog pojedinog krivičnog dela javljaju se posebna. . .U našoj teoriji. per. Postoji i saglasnost da kao obavezni element u formalni pojam treba uneti i jedan subjektivni element. se primenjuje na naše državljane koji u inostranstvu učine krivično delo i onda kada se radi o bilo kojem krivičnom delu.U našoj teoriji je i dalje prisutan klasičan pojam krivičnog dela koji potiče iz nemačke doktrine. a ne bude ekstradiran stranoj državi. . . delo čoveka koje prouzrokuje povredu prava.Postoji opšta saglasnost da u pojam krivičnog dela ulaze najmanje tri elementa: 1. pre svega. koja se u našoj teoriji uprošćeno shvata kao psihički odnos učionica prema delu. ako je učinilac potpuno izdržao kaznu na koju je u inostranstvu osuđen 2.z. I ovaj princip je supsidijarnog karaktera. .Pritvor. radnja čoveka 2.-Prema ovom principu. kao i kazna koju je učinilac izdržao na osnovu presude inostranog suda. 6.Što se tiče materijalnog pojma krivično delo. UNIVERZALNI PRINCIP -Prema ovom principu. krivično delo jeste ljudsko delo kao fizički. 3. konkretizovana obeležja. Opšti pojam krivičnog dela – shvatanja u našoj teoriji -Određivanje opšteg pojma krivičnog dela predstavlja jedno od najvažnijih.krivica. -Za primenu sups. krivično delo je isključivo pravni pojam. Osim tih obaveznih opštih obeležja. Sud ne može izreći težu kaznu od kazne koju predviđa krivično zakonodavstvo zemlje u kojoj je delo učinjeno. koja čine posebne pojmove tih krivičnih dela. principa potrebno je da se za krivično delo kažnjava i po zakonu zemlje u kojoj je delo učinjeno. realni fenomen. ako je za krivično delo po stranom zakonu za krivično gonjenje potreban zahtev oštećenog. On je relativno jednostavan i praktičan za primenu.k.Pojam krivičnog dela se određuje u formalnom i materijalnom smislu.Opšti deo krivičnog prava bavi se samo određivanjem opšteg pojma krivičnog dela – utvrđivanjem opštih obeležja koja mora posedovati bilo koje ponašanje da bi se moglo smatrati krivičnim delom. . . . i univ. . realnog. to je. odnosno sadržinu krivičnih dela.z. a to je vinost. naše k. per. a takav zahtev nije podnet. Srbije primeniće se i na onog učinioca koji je postao državljanin Srbije pošto je učinio krivično delo. personalni i univerzalni princip neće biti primenjeni u 4 slučaja: 1. . a ne samo o onima koja su obuhvaćena primarnim realnim principom. javljaju se protivpravnost i određenost u zakonu. naše k. lišenje slobode u ekstradicionom postupku.Uslovi su da se stranac zatekne na našoj teritoriji. U suprotnom. ako je u inostranstvu pravosnažnom presudom oslobođen ili mu je kazna oproštena 3. ali i najsloženijih pitanja u nauci krivičnog prava. -Razlog za primenu ovog principa jeste da naši državljani dolaskom u Srbiju ne bi izbegli odgovornost za krivična dela učinjena u inostranstvu. što predstavlja materiju posebnog dela krivičnog prava. Kao dalji formalni elementi krivičnog dela koji su nesporni. . . . gonjenje se može preduzeti samo po odobrenju republičkog javnog tužioca. protivpravno i u zakonu određeno kao krivično delo.z. vinost -Većina u pojam krivičnog dela unosi i : 5 . jer ako je izdržao u celini do krivičnog gonjenja neće ni doći. -Supsidijarni realni. uračunava se u kaznu koju izrekne domaći sud za isto krivično delo. ali to nije dovoljan razlog da se potpuno zanemare neka novija shvatanja i da se neka od njih bar delimično ne prihvate.Prema normativnom ili jurističkom shvatanju.Prema realističkom shvatanju.

Prema njoj se krivičnim delom smatralo: društveno opasno delo koje je zakonom određeno kao krivično delo i čija su obeležja praćena zakonom (OKZ. tako i u prostornom smislu.određenost (predviđenost) dela u zakonu 5. To su objekt i subjekt krivičnog dela. ona predstavlja jedini element materijalnog karaktera. ona ulazi u taj opis i pojavljuje se u okviru tog elementa. Ovako određen opšti pojam krivičnog dela ima 4 elementa: radnju. obavezan element opšteg pojma krivičnog dela. pa se može reći da je društvena opasnost relativna kako u vremenskom. Određivanje opšteg pojma krivičnog dela i međusobni odnos elemenata u tom pojmu Određivanje opšteg pojma krivičnog dela -Preuzimanje klasičnog pojma krivičnog dela iz nemačke dogmatike ima neke prednosti. . naročito jednostavnost. protivpravnost. a ni vinost. Imajući u vidu stanje u teoriji.Krivično delo je društveno opasno za jedno određeno društvo i to u određenom vremenskom periodu. KZSRJ) . Unošenje materijalnog elementa u pojam krivičnog dela omogućava prodor arbitrernosti u primeni krivičnog prava. 7.Postoje i elementi koji se ne unose u opšti pojam. tj.Društvena opasnost je sporna kao samostalan. u ratu. . Ovaj element je u tesnoj vezi sa načelom zakonitosti u krivičnom pravu.delo ubistva-ono koje je izvršeno u nužnoj odbrani. -Protivpravnost se obično shvata kao protivnost nekoj pravnoj normi. ali ipak postoji potreba da se opšti pojam krivičnog dela drugačije odredi i to u pogledu 3 ključne stvari: 1.kršenje nekog pravnog propisa ljudskom radnjom. -Elementi krivičnog dela su tesno međusobno povezani i čine jednu celinu. . Prvo. 6 . Tako radnja ipak ima veze sa ovim ostalim elementima. bez obzira što su svi elementi istog zanačaja i ranga. odnosno formalne elemente putem kojih se taj pojam određuje. Vinost čini subjektivnu stranu krivičnog dela. -Prema ranijem shvatanju u našoj teoriji. predviđenost krivičnog dela u zakonu. pojam krivičnog dela su još uvek skromni. tj.Protivpravnost se nije spominjala kao obavezan element krivičnog dela. tj. ali su u tesnoj vezi sa nekim od obaveznih elemenata tog pojma. pa tako ulazi u onu sferu koju obuhvata krivica.Određenost u zakonu ograničava širok krug protivpravnih ponašanja na ona protivpravna ponašanja koja su proglašena krivičnim delom. Zato se ne može prihvatiti njihovo oštro suprotstavljanje u smislu podela na formalne i materijalne. danas napušten. -Elementi opšteg pojma krivičnog dela se međusobno prožimaju i ne mogu se u potpunosti jedan od drugog odvojiti. npr. Ovakvom određivanju moglo se zameriti i to što se na prvo mesto stavljao. -Postoje određeni osnovi koji isključuju protivpravnost i kod onih ponašanja koji su u zakonu predviđena kao krivična dela. kod izvršavanja smrtne kazne. -Opšti pojam krivičnog dela treba odrediti na način koji će ne samo dati zadovoljavajuće rešenje na teorijskom planu. društvenu opasnost -Naše ranije krivično zakonodavstvo sadržalo je nepotpunu materijalno-fomalnu definiciju opšteg pojma krivičnog dela. krivicu. nije opravdano unositi i materijalni element u taj pojam 2. jer od toga zavisi i primena krivičnog prava 3.4. koja je protivpravna i koja je skrivljena. Zakonskim opisom de predviđa radnja izvršenja. element društvene opasnosti. Smatra se da delo čoveka ima 3 elementa: radnju. pre svega zbog poštovanja načela pravne sigurnosti i načela zakonitosti. a ne element koje svako krivično delo zaista poseduje. Sam sadržaj pojedinih elemenata potrebno je odrediti na drugačiji način imajući u vidu neka savremena shvatanja o njima -Pojam krivičnog dela u formalnom smislu mora da sadrži samo pravne. Radnja krivičnog dela je noseći element. dok su svi ostali elementi atributi – određuju kakva radnja mora biti da bi predstavljala krivično delo. posledicu i uzrpčni vezu izemđu njih. Ono što je u zakonu predviđeno kao krivično delo po pravilu je i protivpravno. nije svako lišavanje života kriv. Ona predstavlja uslov koji bi svako ponašanje trebalo da ispunjava da bi bilo krivično delo. Veoma je važno odrediti redosled pojedinih elemenata u opštem pojmu krivičnog dela i postaviti ih kao stepene. -Opšti pojam krivičnog dela se može odrediti na sledeći način: krivično delo je radnja koja je u zakonu predviđena kao krivično delo. omogućava da se prednost da materijalnom nad formalnim elementima. -Pojedini elementi opšteg pojma se dalje raščlanjavaju. Radnja u krivičnopravnom smislu mora imati i subjektivni sadržaj. jer ukoliko nedostaje bilo koji od 4 elementa nema ni krivičnog dela. Te podele su relativne. normativne i realne. subjektivne i objektivne elemente. Međusobni odnos pojedinih elemenata opšteg pojma krivičnog dela -Odnos radnje i ostala tri elementa ogleda se u tome što je samo ona substantiv. rezultati nastojanja da se odredi mat. jasnost i preglednost.itd. . već tako da predstavlja i polazni opšti osnov za rešavanje konkretnih slučajeva u primeni krivičnog prava. -Vinost (krivica) se u našoj teoriji uglavnom shvatala kao određeni psihički odnos učinioca prema svom delu.

SOCIJALNA TEORIJA je novija teorija . a na planu krivice se može postaviti pitanje da li i kako to utiče na njeno postojanje. ali se ne dolazi baš uvek do zadovoljavajućeg rezultata. Prema njoj radnja je voljni telesni pokret ili voljno prepuštanje da se preuzme telesni pokret.tj.dela ono mora imati određeni društveni značaj.Povezujućeg elementa. a time i krivično delo. 3. Socijalnom pojmu radnje se može prigovoriti da ne postoji radnja koja nema određeni društveni značaj. FINALNA TEORIJA RADNJE smatra da nije dovoljno da je voljnom radnjom pokrenut spoljni uzročni proces. pošto kod njih nije sasvim isključena volja radnja krivičnih dela postoji.-I krivica je na neki način već delimično sadržana u zakonskom opisu krivičnog dela.Tako bi se postiglo da radnja krivičnog dela ne obuhvata ni suviše malo ni suviše mnogo.dela). stav ili držanje pojedinca predstavlja nihovo ispoljavanje ličnosti. Postepenost u utvrđivanju ostvarenosti navedena 4 elementa je veoma važna. već se zahteva usmerenost radnje na ostvarenje nekog cilja. a da ne dođe do posledica.radnja je vršenje neke ciljne delatnosti. Ali ne sme se ići u drugu krajnost.uslovi koje radnja mora da ispuni da bi predtavljala kriv.dela javljaju kao atributi radnje. U pogledu određivanja pojma radnje kriv. ona sadržinski ne sme biti prazna jer onda ostali elemeti kao njeni atributi ne bi mogli biti uspešno za nju vezani.dela javlja se više teorija: 1. 2. .ona predstavlja noseći stubjer se ostali elementi u pojmu kriv.prava i krivičnog dela.Kod nas je skoro opšteusvojena OBJEKTIVNO-SUBJEKTIVNA ili KAUZALNA TEORIJA (naturalistički pojam radnje) koji potiče iz starije nemačke doktrine. radnji kriv.d tj. -Kompulzivna sila (vis compulsiva) i pretnja utiču na donošenje odluke koja se javlja kao iznuđena. čime se isključuje voljna radnja. prema kojem bi radnja bila društveno relevantno ispoljavanje ličnosti. Osnovna njena salbost je to što radnju vidi samo kao fiziooški fenomen posmatran sa aspekta prirodnih nauka.ona je element koji treba sa isključi sve događaje koji ne mogu predstavljati radnju k.čitanje romana ili slušanje muzike prestavlja ispoljavanje ličnosti ali teško može biti radnja kriv. 4. irelevantna je za postojanja rdnje prema ovoj teoriji. Da bi se neko ponašanje moglo smatrati radnjom kriv. -Prema opšteusvojenom shvatanju.delo . Prilikom rešavanja konkretnih slučajeva i primene krivičnog prava uvek se počinje sa radnjom. delimično i ono što je sadržina drugih elemenata opšteg pojma. Na nivou predviđenosti u zakonu vrši se podela na umišljajna i nehatna krivična dela kao 2 različita tipa krivičnih dela.NEGATIVNI POJAM RADNJE prema njemu radnju krivična dela čini neizbegavanje onoga što se moglo izbeći. jer joj se ni na koji način nije mogao suprotstaviti. funkciju. za koju je važna normativna ocena i vrednovanje odnosa ljudske radnje prema spoljnom svetu u društvenoj stvarnosti. nema u stanjima gubitka svesti.Razgraničavajućeg elementa. mora da izvrši razganičenje u odnosu na ono što je krivičnopravno irelevantno. 7 . .Do prihvatljivog pojma radnje krivičnog dela se može doći spajanjem određenih teorija. Radnja krivičnog dela postoji.ono što je učinilac hteo preduzimajem radnje.dela se pridaje izuzetan značaj jer se ističe da je ono jezgro kriv.dela određuje kao ispoljavanje loičnosti ali i ona kao i prethodna suviše proširuje krug radnji koje bi se mogle smatrati radnjom krivičnog dela (npr.PERSONALNA TEORIJA je takođe novija teorija. 2. 5. 8. a završava sa krivicom.ona je viši pojam(genus proximum) koji obuhvata sve oblike ispoljavanja kažnjivog ponašanja. nema redne krivičnog dela onda kada je ona preduzeta pod uticajem apsolutne sile (vis absoluta) – neodoljive sile koja potpuno isključuje donošenje ili realizovanje odluke od strane onoga prema kome je primenjena. Sadržina volje tj. . Ostvarivanje volje se može ispoljiti i vrlo različitim oblicima počev od jednog prostog telesnog pokreta pa do vrlo složenih događaja i procesa. a personalnom da svaki postupak.Četiri obavezna elementa u pojmu krivičnog dela istovremeno predstavljaju i 4 stepena ili nivoa kroz koje se mora proći da bi se na kraju moglo konstatovati da li je učinjeno krivično delo. dovršenu i nedobvšenu radnju. Radnja krivičnih dela ima sl. Prihvata se mešoviti socijalnopersonalni pojam radnje. ni u slučaju refleksnih pokreta koji su organska posledica spoljnih nadražaja. Ona ima ulogu: 1. automatizovanih radnji. ono mora biti neutralno u odnosu na predviđnost zakonom. Tom se shvatanju može prigovoriti da obuhvata suviše mnoho. Slabost ove teorije jeste u njenoj neodređenoti i neprocenjivosti. Pojam i funkcije radnje krivičnog dela U našoj kao i stručnoj krivičnoj literaturi. Spajanjem ove dve teorije može se dobiti upotrebljiv pojam radnje koji ima izvesne prednosti u odnosu na postojeće. Radnja ne sme da sadrži ono što je sadržano u drugim elementima u pojmu k. Ona obuhvata činjenje i nečinjenje. -Sporno je pitanje tzv.dela.Redosled pojedinih elemenata nije dat proizvoljno i on se ne može menjati. ona utiče na volju učinioca ali je ne isključuje čime ne isključuje ni postojanje radnje.d.Osnovnog elementa. . umišljajnu i nehatu radnju. -Radnje k. 3. koja radnju kriv. Preovlađujuće shvatanje da.

dela nečinjenja se dele na: prava i neprava k.zakonskog propisa 2. 9. Polazeći od kruzalnog odnosno naturalističkog pojma radnje naša teorija k. postoji podela svih krivičnih dela na krivična dela činjenja. Propuštanjeda se preduzme određeno činjenje predviđa kao krivično delo (npr. Uglavnom se uzima da ta dužnost postoji na osnovu: 1.Posledica Posledica k.prethodnog činjenja garanta kojim je stvorio opasno stanje Ukoliko određeno licepropusti da preuzme određenu radnju zbog čega nastupa posledica k. potrebno je da kumulativno budu ostvarene 2 radnje: da izvršilac prouzrokuje povredu nekog lica o da ga ostavi bez pomoći. -S obzirom na to da se radnja može ispoljiti u činjenju ili nečinjenju. neprijavljivanje k.nekog pravnog posla 3. Npr. S druge strane ne može se tražiti ni to da je volja u potpunosti ostvarena.dela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva dovoljno je da je izvršeno ubistvo prema civilnom stanovništvu. biološki i dr.je se ostvarianje volje koje je društveno relevantno može vršiti na vrlo različite načine.d su ona k. to lice će se smatrati izvšiocem k.) -Neprava k. podstrekač. davanjem na korišćenje nekom licu koje ima vozačku dozvolu potpuno ispravnog automobila u nadi da će to lice poginuti u saobraćajnoj nesreći. što se zaista i dogodi. Kod kumulativno propisane radnje izvršenja potrebno je za postojanje radnje izvršenja da udu ostvarene sve radnje izvršenja (npr. stavove ma kakvi oni bili. -Zato. za postojanje k.dela. nije presudno da i je to telesni pokret ili nije. Od radnje izvršenja treba razlikovati pripremne radnje koje ne ulaze u biće krivičnih dela. Zato se može govoriti o posledici k. Posledica u užem smislu je shvaćena kao obavezno obeležje bića k.dela.dela odnosno činjenica da ona pripada predviđenosti u zakonu kao element opšteg pojma k. -Samo ispoljavanje bolje ne bi bilo dovoljno za određivanje pojma radnje. dela čija je radnja u zakonu postavljena kao radnja činjenja ali se izuzetno i pod određenim uslovima mogu izvršiti i nečinjenja ako je učinilac propuštanjem dužnog činjenja ostvario obeležja tog kriv. Vrste radnje krivičnog dela -Moguće je razlikovati više vrsta radnje krivičnih dela. Radnja k.komisivne delikte definiše kao voljno preuzimanje telesnoh pokreta a kriv.dela. radnju krivičnog dela treba odrediti kao društveno relevantno ostvarivanje volje. I naš zakonodavac posebno propisuje izvršenje krivičnog dela i nečinjenjem. odnosno nju procenjuje 8 .dela uvek prourokuje neku vrstu posledica. Aktivno i pasivno ponašanje se ponekad prepliću a neku radnju ćemo označiti kao radnju činjenja ili kao radnju propuštanja prema principu prednosti. pomagač). jer bi se time obuhvatile i radnje koje znače samo izražavanje svojih namera. -Socijalno personalni pojam pruža bolje re4šenj.dela. jer se tako sužava krug mogućih radnji.delikti. -Kriv. Postoje kada zakon. -Prava k.dela činjenja. Razlikuje se :alternativno i kumulativno propisana radnja izvršenja. tako što se eliminišu one radnje koje ne bi bilo opravdano smatrati radnjom krivičnog dela – niko ne može biti kažnjen za svoje misli. dok je posledica u širem smislu ili posledica koja pogađazaštitni objekat ima značaj priloikom procene društvene opasnosti nekog ponašanja. ne može biti smatrano radnjom krivičnog dela.dela nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. -Opšte je prihvaćena i podela na radnju činjenja i radnju nečinjenja (propuštanja).komisivni delikti i kriv. -Umesto „ispoljavanje ličnosti“ u definiciju pojma radnje treba uneti „ostvarivanje volje“ .dela činjenja mogu se izvršiti samo nečinjenjem i njihova radnja izvršenja je tako u zakonu i postavljena. Lice kod kojeg ta dužnost postoji se u teoriji obično naziva garantom.dela se u našoj teorji shvata kao proizvedena promena ili stanje u spoljnom svetu.dela u užem pravom smislu i u širem smislu.ela činjenja. Alernativno propisivanje radnje izvršenja znači da je za postojanje radnje izvršenja kao bitnog elementa k.dela nečinjena ili propuštanja.eksperimenti. neprijavljivanje pripremanja k. na neki način započelo sa ostvarivanjem svoje volje.) 10. dovoljno je da se. Pri tom se sasvim zanemaruje normativni aspekt posledica k.dela dovoljno da je izvršena bilo koja od alternativno propisanih radnji(npr.dela već samo kada zakon izričito zahteva nastupanje određene posledice.-Fuš smatra da nije ostvareno spoljno ( objektivno) biće krivičnog dela u slučaju da preduzetoj radnji nedostaje socijalno neadekvatna opasnost.dela nečinjenja kao voljno propuštanje telesnog pokreta. raseljavanje ili useljavanje…). mučenje.dela i učinioca. kod kriv.dela.dela. Međutim ta posledica nije u svim slučajevima neophodna za postojanje k. Osim radnje izvršenja koju preduzima izvršilac postoji i radnja saučesništva koju preduzima sučesnik (saizvršilac.

kao i za rešavanje nekih drugih pitanja. Ali. kada se uzima u obzir intezitet povrede ili ugrožavanja zaštićeno dobra. Njena slabost je u tome što suviše proširuje pojam uzroka. tj. . Kod mnogih krivičnih dela pasivni subjekt je istovremeno i objekt radnje. postojaće neko drugo krivično delo (npr. krivično delo ugrožavanja saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom). uzroci su svi. (npr. Ta teorija eliminiše atipične uslove iako oni u određenoj konstelaciji mogu biti uzrok nastupanja posledice. Po njemu radnja je voljno prouzrokovanje posledice u spoljnom svetu. Teorija adekvatne uzročnosti može poslužiti kao dupunski kriterijum da se suzi krug usloa koji se prema teoriji ekvivalencije mogu smatrati uzrokom. krivično delo silovanja.Uzročni odnos -Pitanje uzročnosti se ne postavlja kod svih krivičnih dela. svako k. doprineli nastupanju poledice. oštećenja ili uklanjanja znakova kojima se upozorava na opasnost). lice na kome se preduzima radnja izvršenja. tj. koji je tipičan u tom smislu da redovno prouzrokuje određenu posledicu. Ima značaj i prilikom odmeravanja kazne. krivično delo ubistva i krivično delo teške telesne povrede). -Kod konkretne opasnosti mora se u svakom konkretnom slučaju utvrditi njeno nastupanje. tj.Posledica krivičnog dela povrede jeste uništenje ili oštećenje objekta radnje. -Apstraktna opasnost jeste mogućnost za nastupanje konkretne opasnosti (npr. oni bez kojih ne bi nastupila posledica. -Lice koje pogađa posledica naziva se pasivnim subjektom. Krivična dela sa apstraktnom posledicom smatraju se jednom podvrstom delatnosnih krivičnih dela. Ona izjednačava sve uslove koji su. to nije slučaj. a u nekim slučajevima i društvo.Kod onih krivičnih dela koja se smatraju dovršenim tek nastupanjem određene posledice. relevantni uslovi. krivično delo uništenja. Krivičnopravno je relevantan samo onaj uslov koji predstavlja ljudsku radnju. -Kod drugih dela njihov zakonski opis sadrži i određenu posledicu koja se u svakom konkretnom slučaju mora i utvrđivati. odnosno njihovog bića. jer ona predstavlja bitno obeležje u biću krivičnog dela. radnja lica A se prema teoriji adekvatne uzročnosti ne bi mogla smatrati uzrokom smrti lica B. za utvrđivanje mesta i vremena izvršenja krivicnog dela. tj. Izražava se kroz formulu „condicio sine qua non“ – prema kojoj je uzrok onaj uslov bez kojeg posledica ne bi nastupila. fizičku promenu na objektu radnje prouzrokovanu radnjom krivičnog dela (npr. krivično delo davanja ličnog iskaza. . -U nauci krivičnog prava postoji više teorija koje nastoje da reše ovaj problem. . To znači da se ove dve vrste opasnosti razlikuju prema većem ili manjem stepenu verovatnoće da će doći do povrede kao posledice. To su materijalna ili podledična krivična dela.delo ili ne. Slabost ove teorije je utvrđivanje uzročnosti u stipičnim slučajevima.Kod krivičnih dela ugrožavanja posledica se sastoji u apstraktnoj – mogućoj ili konkretnoj opasnosti – opasnost koja je nastupila.zakonodavac kada odslučuje o tome da li će neko predvideti kao k. . Najvažnije su: Teorija adekvatne uzročnosti i teorija ekvivalencije – teorija jednakosti uslova 1. TEORIJA EKVIVALENCIJE – TEORIJA JEDNAKOSTI USLOVA – prema njoj. krivično je delo sa apstraktnom opasnošću. TEORIJA ADEKVATNE UZROČNOSTI – prema ovoj teoriji.delo ima svoju posledicu što potiče os listovog shvatanja pojma radnje k. To su formalna ili čista delatnosna krivična dela (npr. osnovni problem uzročnosti sastoji se u diferenciranju i izdvajanju jednog od mnoštva uslova koji doprinose nastupanju posledice i njegovom označavanju kao uzroka posledice. To može biti i pravno lice. a u 2 situacije teorija ekvivalencije uopšte ne može da reši slučaj: 2. -Uzročnost je.S obzirom na vrstu posledice uobičajena je podela na: krivična dela povrede i krivična dela ugrožavanja. odnosno dovršenje radnje izvršenja znači i dovršenje krivičnog dela. -Ovo shvatanje bi se moglo prihvataiti samo ukoliko se posledica shvati u širem smislu. -Povreda podrazumeva negativnu. za postojanje dovršenog krivičnog dela ne zahteva se nastupanje nikakve posledice. 9 . podoban da prema životnom iskustvu proizvede posledicu. -Prema vladajućem shvatanju u našoj literaturi. jer takva radnja po pravilu ne može prouzrokovati smrt). odnosno država. Mnoga od njih se iscrpljuju u samoj radnji. kao i posledica mogući element određenih krivičnih dela ukoliko to proizilazi iz njihovog zakonskog opisa. ako lice A gurne lice B koje usled nezgodnog pada dobije potres mozga i umre. na bili koji način. dok kod drugih krivičnih dela. . uzrok je onaj uslov koji je adekvatan. ali ipak imaju opasnost koju čini neka apstraktna. itd.dela. ukoliko je nastupila konkretna opasnost.Razlikovanje na posledična i delatnosna krivična dela značajno je za razgraničenje dovršenog krivičnog dela od dela sa pokušajem. pa je za postojanje krivičnog dela u konkretnom slučaju ne treba ni utvrđivati. ima krivičnih dela koja nemaju posledicu kao konstitutivni element bića krivičnog dela. tj.). Ukoliko je do opasnosti za život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima zaista i došlo. generalna opasnost. 11.

Sporno je koji stepen verovatnoće mora postojati da bi se neko krivično delo propuštanja objektivno moglo pripisati garantu. čime. mora biti ostvareno biće krivičnog dela. To je njegova formalna strana. U prvoj fazi. dovoljno da preduzeta radnja dovodi do umanjenja rizika u odnosu na opasnost koja preti zaštićenom dobru. Osim konkretizacije radnje krivičnih dela. predmet radnje. ali i mišljenje da je moguć HIPOTETIČKI KAUZALITETE. Predviđenost u zakonu obuhvata i uslove kažnjivosti. posledica. po kome je uzrok – propuštanje dužnog činjenja koje bi otklonilo posledicu. 10 . kada itd. itd.1. biće krivičnog dela može sadržati i neka posebna obeležja koja se javljaju samo kod pojedinih krivičnih dela. Predviđenost u zakonu neke radnje znači ostvarenje bitnih elemenata zakonoskog opisa nekog krivičnog dela. onda bez obzira na želje i namere nekog lica. govore o tome ko preduzima radnju. lični odnos ili lični status izvršenja. kod njega se stvari prepuštaju svom toku. -Biće krivičnog dela obuhvata skup obaveznih obeležja koja čine posebne pojmove pojedinih krivičnih dela (umesto bića moglo bi se govoriti o pojmu krađe. Osnovno pitanje je da li je učinilac mogao da upravlja događajem. lice A pošalje u toku nevremena lice B u šumu nadajući se da će ga pogoditi grom što se i dogodi. -Biće krivičnih dela i uslovi kažnjivosti čine zakonski opis nekog krivičnog dela. Pri tome se uglavnom polazi od teorije ekvivalencije – od formule condicio sine qua non. Potrebno je utvrditi povezanost između propuštanja određene radnje i nastupanja posledice krivičnog dela. dvostruke uzročnosti – npr. da bi mu se posledica pripisala kao njegovo delo. Ako je verovatnoća veoma mala i ako je reč o inače uobičajenim postupcima. 1. materijalnu stranu kod koje je centralno pitanje zašto je određeno ponašanje predviđeno u zakonu kao krivično delo – koje je to njegovo svojstvo zbog kojeg ono zaslućuje da bude predviđenost kao krivično delo. -Obeležja bića krivičnih dela mogu biti: objektivna ili spoljna i subjektivna ili unutrašnja. dok je prema drugom. mesto izvršenja. -Predvišenost u zakonu ima i svoju suštinsku. pa se element predviđenosti u zakonu pre svega vezuje za pojam bića krivičnog dela. Treba postaviti pitanje da li bi posledica izostala da je garant preduzeo radnju koju je bio dužan da preduzme. Može se reći da biće krivičnog dela predstavlja „most“ između opšteg i posebnog dela krivičnog prava -Biće krivičnog dela proizilazi iz zakonskog opisa nekog krivičnog dela. da bi se suzio krug brojnih uslova koji bi mogli biti uzrok. U drugoj fazi. vreme izvršenja krivičnog dela. na čemu ili prema kome. tj. Slučaj tzv. Time se ostvaruje predviđenost radnje u zakonu. Rašireno je mišljenje da kauzalitet uopšte nije moguć u ovom slučaju „ex nihilo hihil fit“ – „iz ničega ne nastaje ništa“. gde. U nekim slučajevima je otklanjanje posledice i pored preduzete radnje neizvesno. uzročnost ne bi postojala. način izvršenja. Biće i elementi bića krivičnih dela -Da bi postojalo bilo koje krivično delo činjenično stanje mora odgovarati zakonskom opisu. ona mora biti u zakonu predviđena kao krivično delo. 2. prema kojoj je uzročnost samo neophodna pretpostavka da bi se neko delo određenom učiniocu moglo objektivno pripisati. Problem je u tome što propuštanje samo po sebi ne može prouzrokovati nikakvu posledicu. 12. da li se ceo događaj može svesti na jednu ličnost kao subjekta događaja. Orijentacioni dopunski kriterijum koji bi eliminisao uzročnost u ovakvim slučajevima mogao bi biti stepen verovatnoće nastupanja posledice. Zato se može razlikovati radnja izvršenja kao obavezni element i svi ostali elementi bića koji su fakultativnog karaktera i bliže određuju radnju. -U objektivna obeležja spadaju: radnja izvršenja. klevete.što se svodi na uobičajeno razmatranje pitanja uzročnosti. Prema jednom shvatanju. kada 2 učinioca potpuno nezavisno jedan od drugog istovremeno pucaju 2. potreban je visok stepen verovatnoće koji se graniči sa sigurnošću. tj. potrebno je ustanoviti postojanje faktičke veze između radnje i posledice. pristupa se utvrđivanju NORMATIVNE VEZE IZMEĐU RADNJE I POSLEDICE. pa je prihvatljivije prvo shvatanje. kako.). sredstvo. -Danas se u savremenoj stranoj literaturi pitanje uzročnosti razmatra u okviru TEORIJE O OBJEKTIVNOM URAČUNAVANJU. To je njegova duštvena opasnost. Dovoljno je da je jedno lice svojom radnjom stvorilo ili povećalo opasnost iz koje je proistekla posledica. na žrtvu. ubistva. Biće i elementi bića krivičnog dela Predviđenost u krivičnom zakonu -Da bi neka radnja bila krivično delo. -Rešavanje problema uzročnosti je još teže kod krivičnih dela nečinjenja (popuštanja) naročito kod nepravih krivičnih dela nečinjenja s obzirom na to da ona u svom biću uvek sadrže posledicu. Propisivanje nekog krivičnog dela vrši se tako što se u zakonu određuju njihova obavezna konstitutivna obeležja. lično svojstvo. To je uslov zbog kojeg posledica ne bi mogla da nastupi. a oba hica su smrtonosna Slučaj potpuno nepredvidljive uzročnosti – npr.

Oni su. kao i sama kažnjivost. a „pokretna stvar“ deskriptivno obeležje.Dopunska obeležja daju k. 1. ali u zavisnosti od subjektivne usmerenosti može biti i davanje mita. jer su obuhvaćene njegovim zakonskim opisom. -Veza između njih se ogleda u tome što je zakonodavac od velikog broja mogućih. neophodna je namera ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbednosti Srbije. obeležja bića krivičnog dela. Ostvarenjem objektivnog uslova inkriminacije biće k.dela na: osnovna i dopunska. samu kažnjivost u smislu predviđenosti kazne za k.lični osnovi isključenja kazne -Postoji shvatanje koje određene uslove kažnjivosti postavlja kao samostalan element u opštem pojmu k. -Objektivna obeležja mogu biti: 1.dela i za njega propisuju strožu kaznu (npr. moglo razlikovati ubistvo od nesrećnog slučaja isto na nivou bića krivičnog dela.delo. -Postoji shvatanje o dvostrukoj funkciji umišljaja i nehata jednom kao bitnih elemenata u biću krivičnih dela . k . pošto se javljaju samo kod jednog manjeg br.Npr. bez obzira na to ko ga preduzima. npr.k.objektivni uslovi kažnjivosti (inkriminacije) 2. deskriptivna – kada se odnose na činjenice koje se mogu opaziti čulima 2. 13. 11 . samo u suprotnom smeru vazi i za odnos privilegujućih i olakšavajućih okolnosti. Postojanje namere nezamislivo je bez umišljaja.dela u užem smislu.delo. -U subjektivna obeležja spadaju: umišljaj. forma ponašanja. Irelevantno je da li je ona zaista ostvarena.delo smatra samostalnim elementom.delu karakter težeg ili lakšeg oblika. obuhvaćeni elementom predviđenosti krivičnih dela u zakonu. dok otežavajuće okolnosti stoje van bića k. ako kod k.dela kod kojih je predviđen. dok jedan manji broj ima privilegovane oblike. nehat.dela i zapretio strožom kaznom u odnosu na osnovni oblik. Skup osnovnih obeležja čini osnovni oblik nekog k. Međutim.dela koja imaju i jedan ili više i kvalifikacionih i privilegovanih oblika(npr. To su određeni dopunski uslovi koji su neophodni da bi k.dela i služe sudu kao jedan od osnovnih kriterijuma za odmeravanje kazne.To nije prihvatljivo. -Subjektivna obeležja su i namera i pobuda.dela prevare umseto pribavljanja protivpravne imovinske koristi kod učinioca postoji samo namera da drugog ošteti).ubistvo koje je izvršeno na podmukao način predtavlja teži oblik ubistva). Davanje novca nekom može biti vraćanje duga.delo postojalo i da bi njegov izvršilac mogao biti kažnjen. Namera pretpostavlja postojanje umišljaja usmeravajući ga na ostvarenje određenog cilja. -U onim lučajevima gde je u zakonski opis unet objektivni uslov inkriminacije. pa je na osnovu njih propisao teže oblike k. značajno se razlikuje u zavisnosti od toga da li se preduzima sa umišljajem ili iz nehata.dela predstavlja samo latentno k. normativna – kada njihov pojam zavisi od određenih pravnih normi npr. -Kod privilegujućih okolnosti zakon propisuje lakše (privilegovane) obloike i predviđa lakšu kaznu u odnosu na osnovni oblik. 14.dela u širem smislu. Ljudsko ponašanje je nužno subjektivni čin.dela ubistva). Jeno ponašanje koje ima ista objektivna obeležja.dela ima svoje kvalifikovane oblike. a s druge strane forma krivice.OBJEKTIVNI USLOVI INKRIMINACIJE -Objektivni uslov inkriminacije je uslov koji se nlazi van bića k. -Da nema subjektivnog sadržaja nekog ponašanja. Umišljaj i nehat javljaju se u jednom apstraktnom obliku i bitno utiču na zakonsko određivanje pojma pojedinih krivičnih dela. ali je ipak u zakonskom opisu i predtavlja dodatni uslov za postojanje onih onih k. drugi put kao oblika krivice. predstavlja daleko teži i opasniji oblik napada na zaštićeno dobro od nehatnog ubistva. Umišljajno ubistvo. eksploziv je sredstvo.dela mogu predvideti određeni uslovi kažnjivosti koji ne spadaju u biće k. Kod više krivičnih dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije. Oni su deo zakonskog opisa dela ili bića k. -Kada je reč o umišljaju i nehatu kao oblicima krivice.dela. ne mogu biti konstitutivni element u pojmu krivičnog dela. Kvalifikovani i privilegovani oblici bića krivičnog dela Uobičajena je i podela obeležja(elemenata) bića k.dela. ne mogu sadržati nameru ili pobudu. Ulovi kažnjivosti -Zakonom se kod pojedinih k.dela. -Suštinska trazlika između kvalifikatornih i otežavajućih okolnosti jeste u tome što kvalifikatorne okolnosti predstavljaju bitna obeležja.Dopunska obeležja su kvalifikatorne i privilegujuće okolnosti. biće k. namera i pobuda.dela uvek zaslužuju strože kažnjavanje u odnosu na slučajeve kada takve okolnosti nisu prisutne. po prirodi stvari.dela. -Nehat na krivična dela.dela se oslobađa tog latentnoh stanja i postaje stvarno k. jer su uslovi kažnjivosti. kod konkretnog učinioca krivičnog dela od čega zavisi postojanje njegove krivice.(npr. ne bi se npr. „tuđa pokretna stvar“ kao objekt radnje izvršenja krivičnog dela krađe sadrži i jedno i drugo obeležje: „tuđa“ je normativno. . -Propisujući kvlifikatorne okolnosti zakonodavac daje teže (kvalifikovane) oblik nekog k. u pitanju je njihov konkretan sadržaj. Postoje 2 vrste uslova kažnjivosti: 1. -Isto to. -Veliki broj k. otežavajućih okolnosti izabrao neke tipične okolnosti u konkretnom slučaju kod nekog k. davanje lažnog iskaza je radnja izvršenja. s jedne strane. Ima i k. službeno lice je lično svojstvo izvršioca.

Opšti zaštitni objekti predstavljaju ona dobra kojima se pruža zaštita kroz sva propisana krivična dela. ima kriminalno političkog smisla takvo neprijavljivanje predvideti kao k. jer pored krivca obuhvata i lica koja bez krivice preduzimaju radnju k.-Taj uslov ne mora biti obuhvaćen krivicom počinioca.pravu došlo je od strane zakonodavaca do neopravdano široke upotrebe ovog instituta.) . dok nepravi objektivni uslovi inkriminacije predstavljaju povredu načela subjektivne odgovornosti. koje ostvaruje elemente bića k.dela i ono lice okoje se za izvršenje k.dela u posebnom delu. Zaštitni objekat može biti: opšti i grupni. Objekt krivičnog dela -Postoje dve vrste objekta krivičnog dela: zaštitni objekt i objekt radnje. Samo pravi objektivni uslovi inkriminacije imaju funkciju ograničavanja i preciziranja kriminalne zone.delo izvršilo pod uticajem apsolutne sile itd. često se nešto što predstavlja posledicu krivičnog dela.delo. Opšti zaštitni objekt treba videti u osnovni dobrima čoveka (njegovim osnovnim pravima) kao i onim društvenim dobrima koja su u funkciji postojanja i ostvarivanja osnovnih dobara čoveka. za razliku od obeležja bića k. srodnih po krvi. Danas preovlađuje dualističko shvatanje – i jedan i drugi subjekt se označava nosiocem zaštitnog objekta.dela. ovd je kao objektivni uslov inkriminacije predviđeni uslov da pripremano delo bude izvršeno ili pokušano. brat ili sestra i druga lica koja su u određenom odnosu sa licem koje priprema k.dela. sporno je da li je subjekt k. Npr. Subjekt je samo ukoliko su ispunjeni uslovi za postojanje posrednog izvršilaštva (pre svega ako to drugo lice ne preduzimavoljnu radnju jer je k. -Subjektom se smatra i ono lice koje se prilikom izvršenja k. mehaničkom ili prirodnom silom. -U našem kriv. 1. Ipak bi trebalo dati prednost dobrima čoveka.dela poslužilo drugim licem. i u zakonodavstvo pojedinih evropskih zemanja u najnovije vreme uvodi se krivičnopravna odgovornost pravnih lica (npr. a) opšti zaštitni objekt se shvata kao dobro. ali su obuhvaćeni zakonskim opisom k. Korišćenje ovih uslova je opravdano samo ako im je cilj sužavanje kriminalne zone kod pojedinih krivičnih dela. Subjekt ili učinilac je najširi pojam. Npr. Kod svakog k. -Njihova osnovna karakteristika da. fizičko lice koje preduzima radnju izvršenja (izvršilac) ili radnju saučesništva (saučesnik).dela. Osim anglosaksonskog prava. tako da u teoriji postoji podela na pravne i nepravne objektivne uslove inkriminacije.dela jeste čovek. ne moraju biti obuhvaćeni umišljajem ili nehatom učinioca. Izvršilac je ono lice koje preduzima radnju izvršenja.Što se tiče pitanja da li pravno lice može biti subjekt krivičnog dela. Zadržano je srednje rešenje prema kome pravno lice predstavlja subjekt privrednog prestupa kao posebne kategorije delikta u našem kaznenom pravu. 2. Postavlja se pitanje ko je nosilac (titular) zaštitnog objekta: pojedinac ili država. ZAŠTITNI OBJEKTI – predstavljaju određena dobra kojima se krivičnim pravom pruža zaštita. samo ako pripremanje nije prijavljeno u vreme kada je još bilo moguće sprečiti izvršenje k.delo. predviđa kao objektivni uslov inkriminacije.LIČNI OSNOVI ISKLJUČENJA KAŽNJIVOSTI -Kod nekih k. 15. -Međutim. KZ Francuske iz 1994.dela.dela propisuje se da određena lica neće biti kažnjena iako su ostvarena sva bitna obeležja bića krivičnih dela.dela. vrednost ili društveni odnos protiv kojeg je krivično delo upravljano. dok je saučesnik lice koje preduzima radnju saučesnišva i ispunjava i ostale uslove predviđene odredbama opšted dela. širi i od pojma krivca. Irelevantno je i to da li je učinilac bio u stvarnoj zabludi u pogledu objektivnog uslova inkriminacije. odnosno. 12 . u pravoj liniji. danas je sve prisutnije mišljenje da može i da je opravdano uvođenje krivičnopravne odgovornosti pravnih lica. koje se štiti krivičnim pravom.dela sadržane u zakonskom opisu. 16. tj.ukoliko nije prijavljeno pripremanje k. Ni lični osnovi isključenja kažnjivosti ne spadaju u lice k. kod neprijavljivanja pripremanja krivičnih dela neće se kazniti bračni drug učinioca.dela poslužilo životinjom.političkih razloga ne bibilo opravdano da postoji k.Subjekt krivičnog dela -Subjekt (učinilac) k. tako i opšta dobra bez kojih se ni dobra pojedinaca ne bi mogla ostvarivati. To znači da se krivičnim pravom štite kako dobra pojedinaca. odnosno društvo.deloukoliko nije ispunjen objektivni uslov inkriminacije. interes.dela. Iz kriminalno. -Zaštitni objekt je značajniji za krivično pravo u celini. a objekt radnje je od posebnog značaja za pojedina krivična dela. dovodi u sumnju njihovu opravdanost. U krivičnom pravu Srbije pravno lice ne može biti subjekt krivičnog dela. Podrazumeva se da deluju samo u odnosu na one učinioce kog kojih postoje.). jer je vezan za zaštitnu funkciju kao osnovnu funkciju krivičnog prava. lice sa kojim on živi u trjnoj vanbračnoj zajednici.

za šta nema dovoljno argumenata. Ako se radi o inkriminacijama u političkoj i ekonomskoj sferi zakonodavac će težiti tome da društvenu opasnost procenjuje pre svega sa aspekta društvene grupe koja poseduje političku moć i uticaj. pravo na slobodu obuhvata veći broj posebnih prava : pravo na slobodu kretanja. Konačan sud o društvenoj opasnosti nekog ponašanja treba doneti posle svestranog razmatranja njegovih krarakteristika i njegovog značaja i efekata za pojedinca i društvo. 2. a tuđa pokretna stvar objekt radnje određenih krivičnih dela protiv imovine (krađa. b) Grupni zaštitni objekt predstavlja ona dobra koja su zajednička za određenu grupu krivičnih dela. dela. itd. 17. Sva krivična dela imaju zaštitni objekt dok objekt radnje imaju samo neka krivična dela kod kojih je to izričito zakonski predviđeno kao njihov bitan element. Kada je reč o opštim dobrima koja služe ostvarivanju osnovnih ljudskih prava. Društvena opasnost je spoj između stvarnosti i vrednosti. može se reći da je društveno opasno ono ponašanje koje povređuje ili ozbiljno ugrožava neko pravo čoveka ili neko društveno dobro neophodno za ostvarivanje tog prava. a u kriminologiji pojam žrtve. već obuhvata i lice. -Pojam društvene opasnosti može biti različito shvaćen zato društvena opasnost često služi i tome da se pukim povezivanjem na nju nastoji legitimisati inkriminisanje bilo kog ponašanja. Ali. eutanazija – ubistvo iz milosrdja. silovanje žene sa kojom učinilac živi u bračnoj zajednici. 13 . To je ustvari ono lice koje je nosilac dobra. niti za to postoje neki egzaktni metodi. Samo opšti zaštitni objekt koji u prvi plan stavlja osnovna prava čoveka. I pored toga. već se shvata šire. čast i ugled. mora se primeniti princip ultima ratio. kao što su npr. život i telo. jer ona u određenoj meri predstavlja rezultat procene i vrednovanja. izražavanja.OBJEKT RADNJE – za razliku od zaštitnog objekta. imovina kao skup prava jeste zaštitni objekt. kod nekih ocena društvene opasnosti nekog ponašanja je teško postići saglasnost (npr. To može biti i pravno lice. a u pogledu fizičkog lica kao pasivnog subjekta ne postavljaju se nikakvi uslovi – to može biti i dete. Ona je i jedno i drugo: i ontološka i aksiološka kategorija. Npr. pravo na nepovredivost privatne sfere.Iako su danas osnovna prava čoveka brojna. U krivično procesnom pravu pojmu pasivnog subjekta odgovara pojam oštećenog.). koje je zaštićeno krivičnim delom. Savremena teorija krivičnog prava materijalni pojam krivičnog dela najčešće vezuje za društvenu opasnost. Ona je osnov i opravdanje za propisivanje nekog ponašanja kao krivičnog dela. -Sam naziv „društvena“ opasnost ukazuje na to da je društveno opasno ponašanje ono koje je opasno za celo društvo. može biti legitimni osnov kazne kao sredstva krivičnopravne zaštite. jeste njihov odnos prema zaštitnom objektu. većina njih se može svesti na mali broj genusnih pojmova. U teoriji su poznate i neke druge vrste objekata krivičnih dela. duševno bolesno lice. U našoj literaturi (OKZ) dominiralo je shvatanje da je društvena opasnost obavezan i samostalan element opšteg pojma krivičnog dela. -Polazeći od pojma opšteg zaštitnog objekta. koje po mnogo čemu mogu biti heterogene. izvršiti njihovu selekciju. Taj predmet nije samo predmet u svakodnevnom smislu reči. fizički predmet na kome se ostvaruje radnja krivičnog dela. čime bi se došlo do koncepcije koja prednost daje opštim dobrima. itd. privreda. objekt radnje je materijalan. To su napadni i gramatički objekt. prekid trudnoće. incest između punoletnih srodnika. čije je dobro povređeno ili ugroženo. što znači da nema drugih mogućnosti i sredstava da se ta prava zaštite. Krug opštih dobara se ne sme postaviti suviše široko jer bi se onda težište krivičnopravne zaštite sa osnovnih ljudskih prava prebacilo na njih. odnosno opštih osnovnih prava (npr.). ne može se uvek sa izvesnošću utvrditi. imovina. utaja.). Utvrđivanju društvene opasnosti nekog ponašanja prethodi utvrđivanje zaštitnog objekta – onoga što se želi zaštititi. itd. U tom slučaju objekt radnje naziva se pasivnim subjektom. postavlja se pitanje da li je zakonodavac spreman da deluje u interesu društva ili će granice krivičnopravne zaštite određivati pretežno u skladu sa interesima vladajuće klase ili užih grupa koje imaju političku vlast? Odgovor na ovo pitanje zavisi od prirode i vrste dobra kojima se nastoji pružiti krivično delo zaštita.Napadni objekt ima svoje opravdanje samo ako se shvati kao ona vrsta objekta radnje koja je predmet neposrednog napada preko kojeg dolazi do povrede ili ugrožavanja zaštitnog objekta. Ono što povezuje određene grupe krivičnih dela. Tu se vidi relativni karakter društvene opasnosti. dela samo onih ponašanja koja su štetna za sve ili većinu u društvu. Taj pojam se ne svodi samo na lice na kome je preduzeta radnja izvršena. Ako je reč o inkriminacijama iz neke druge oblasti društvenih odnosa. Da bi se utvrdilo koja osnovna ljudska prava i od kojih oblika napada treba štititi krivičnim pravom. nema razloga da se ne teži predviđanju kao k. potrebnoje i pre primene načela ultima ratio. slobodu mišljenja. koji uvek predstavlja određene apstraktne vrednosti. Da li je nešto korisno ili štetno i za koga. ali je nesporno da je društvena opasnost dela jedini razumni razlog njegove nedopuštenosti i razlog kažnjavanja učinioca. a opšta dobra obuhvata samo ukoliko su u funkciji njihovog ostvarivanja. idr. On predstavlja važan suštinski kriterijum za određivanje koja ponašanja treba propisati kao krivično delo i osnovni kriterijum za klasifikaciju krivičnih dela i njihovo svrstavanje u okviru pojedinih prava u posebnom delu. Društvena opasnost -Društvena opasnost je materijalna strana predviđenosti u zakonu. prilikom predviđanja nekog ponašanja u zakonu kao kriv. gde ne dolazi do sukoba klasnih interesa. -Jedan od glavnih zadataka. je što potpunije i tačnije upoznavanje društvene stvarnosti kako bi se doneo zaključak o objektu koji treba štititi i o društvenoj opasnosti nekog ponašanja. itd. nije ni često objektivna. ni često subjektivna vrednosna kategorija. kockanje.

da se krim. ali ona ipak ne postoji jer mu nedostaje protivpravnost. -U drugu se mogu svrstati osnovi do kojih se došlo u teoriji ili ih poznaju neka strana k. -Za ponašanje se vezuju neki principi koji predstavljaju prepreku čistom utilitarizmu i zaštiti po svaku cenu. -Opšti osnovi isključenja protivpravnosti se mogu podeliti u 2 kategorije prema tome da li su propisani k.jer se dozvoljava da sud da prevagu materijalnom kriterijumu i onda kada su ispunjeni svi elementi k. dozvoljeni rizik. mali značaj konkretnog dela ukazuje na nedostatak krivične protivpravnosti u materijalnom smislu. po pravilu. Ali obrnuto nije moguće: nema protivpravnosti u krivičnom pravu bez ostvarenosti bitnih elemenata bića nekog krivičnog dela. 18. ali nije protivpravno za k. nužna odbrana i krajnja nužda. dela. protivpravnost može biti isključena. Ovo drugo shvatanje zastupa teorija o tzv.. Ono jeste protivpravno uopšte.d. ili ne predstavlja dovoljan intenzitet napada na njega. već nekim drugim pravnim normama.: izvršenje službene dužnosti.iako je u zakonu određeno kao krivično delo. a u drugom in pozitivni ni negativni elementi. Time se izbegavaju problemi sa kojima se suočavaju nastojanja da ova 2 elementa spoje u jedan.d. u zakonu znači uvek i protivpravnost. zakonom ili nisu. U novom KZ on je zamenjen institutom „delo malog značaja“. pa u opšti pojam k. -Drugo shvatanje ide obrnutim putem. a to je da u određenim slučajevima osnovi isključenja protivpravnosti nisu predviđeni krivičnopravnim.d. negativnim obeležjima bića krivičnog dea. odnosno da ne postoji neki od osnova koji isključuje protivpravnost. Oni su eksplicitno propisani krivičnim zakonikom. tj. a još menje protivpravnost podrazumeva predviđenost nekog ponašanja u zakonu kao k. zbog čega bi delo. a negativna odsutna. .d. već na nivou elemenata predviđenosti u zakonu jasno je da k. Zona odredi na način koji omogućava garantivnu funkciju krivičnog zakona. jer polazi od toga da protivpravnost u sebi obuhvata i predvišenost u zakonu. tj. samim tim je to ponašanje i protivpravno. ne može biti društveno opasno ponašanje.p.Ponašanje koje za predmet napada nema dovoljno vredno dobro. zahtev da se kao krivično delo predvide samo ponašanja koja su podobna da budu osnov za subj.d. U ovom institutu se donekle krije i opasnost slabljanja načela zakonitosti i prodora arbitrernosti.dela. ali koja nemaju nikakav značaj za k. pa zbog toga ostaje delikt na koji se mogu primeniti neke druge pravne sankcije. pristanak povređenog..d. izvrši selekciju u odnosu na ponašanja koja ne povređuju ili ugrožavaju zaštitni objekt u meri koja opravdava k. Ako se protivpravnost svede na krivičnu protivpravnost – tj. 14 . on se mora utvrđivati. Ovde je problem kako eliminisati ona brojna ponašanja koja su protivpravna. svodi na negativnu konstataciju da ne postoje osnovi koji isključuju potivpravnost. OSNOVI ISKLJUČENJA PROTIVPRAVNOSTI -Postoje situacije kada su ispunjena sva zakonom propisana obeležja nekog k. posmatrajući to nisu identične situacije. javlja se problem druge vrste.d. osim pozitivnih elemenata. pr. potpuno izjednačena situacija kada neko ubije čoveka u nužnoj odbrani sa situacijom kada ubije muvu ili komarca. -Protivpravnost i predviđenost u zakonu ipak predstavljaju 2 odvojena elementa u opštem pojmu k. U prvom slučaju ne bi bili ostvareni samo negativni elementi bića k. pravo. -Potreba za ovakvim institutom može se pravdati time što zakonodavac ne može uvek da na nivou bića k. Posto nisu predviđeni zakonom njihovo dejstvo je sporno. a drugi da predviđenost u zakonu obuhvata i protivpravnost. U prvom slučaju mora doći do primene k.d. onih koji su sadržani u zakonskom opisu svakog k. da bi neko ponašanje bilo k. pre svega. pravno irelevantan. Izuzetno. treba uneti samo predviđenost u zakonu. To se pretpostavlja.d. Prema njoj. Ukoliko neko ponašanje sadrži sve elemente propisane u zakonskom opisu bića k. Iako u obe situacije nema k. znači i njegovu protivpravnost. privatnu sferu i da se u što manjoj meri ograničava prostor za slobodno delovanje pojedinaca. -Postoje i mišljenja da nije potrebno unositi i predviđenost u zakonu u protivpravnost kao samostalne elemente u opšti pojam krivičnog dela. itd.U prvu kategoriju u našem krivičnom pravu spadaju: delo malog značaja. Tako je prema ovoj teoriji k. Pojam protivpravnosti i odnos sa predviđenošću u zakonu -Određenost ljudskog ponašanja u krivičnom zakonu kao krivičnog dela. kriv. nema. u slučaju kada su ispunjeni svi elementi bića nekog krivičnog dela predviđenog u posebnom delu. odgovornost.d ne postoji zbog nekog osnova isključenja protivpravnosti i ona ponašanja koja su krivičnopravno irelevantna jer uopšte ne ispunjavaju elemente bića k. -Prilikom rešavanja slučajeva u praksi pitanje protivpravnosti se. itd. dela. prava i time reši problem. a samo ukoliko okolnosti ukazuju na neki osnov isključenja protivpravnosti. postoji neki od osnova isključenja protivpravnosti. pravnu reakciju. Delo malog značaja -Naše krivično zakonodavstvo predviđalo je institut „neznatne društvene opasnosti“ kao opšti osnov koji isključuje postojanje krivičnog dela.d. Jedni smatraju da je dovoljno uneti samo protivpravnost. niti predviđenost k. Reč je o osnovu koji isključuje protivpravnost u materijalnom smislu.z. jer nema ni tog elementa. izguvio karakter krivičnog dela. ne postoji. 19. pozitivna obeležja treba da budu prisutna.d. potrebno je i to da nije isključena protivpravnost. prava da bi se došlo do zaključka da k. To shvatanje potpuno izjednačava ona ponašanja koja imaju sva obeležja bića nekog krivičnog dela ako k. zahtev da se ne zadire u ličnu. To je.d. I pored toga što se delimično podudaraju. narešenje pretpostavljenog. na protivnost normama k. dok je drugi slučaj kr. pravo. Znači. Iako u konkretnom slučaju neko činjenično stanje može u potpunosti biti podvedeno pod zakonski opis nekog k..d.

sankcije -Delo mora biti bagatelno kako u objektivnom. 2. ubije se napadač da bi se otklonio napad od imovine male vrednosti) to bi bilo preterano individualističko. STVARAN – napad mora stvarno postojati. kao i onda kada napad neposredno predstoji. Nije dozvoljena nužna odbrana na nužnu odbranu ili na radnje preduzete u krajnjoj nuždi. a ne sa aspekta napadača. vraćanjem unazad ili skretanjem u drugu ulicu kada se primeti napadač). ali ne o nužnoj odbrani. osim navedenih uslova. već i svođenje primene ovog instituta samo u onoj oblasti gde mu ima mesta. Ona je opšteprihvaćena kako u teoriji tako i u praksi.d. -KZ zahteba kumulativno ostvarenje 3 uslova za isključenje postojanja k.d. a samo izuzetno u nečinjenju.d. 20. tako i u subjektivnom smislu. Još je u rimskom dobu bio poznat princip da se „sudija ne brine o malim stvarima“. koji se sastoji u svesti i volji napadnutog da odbije napad (npr. Nužna odbrana -Nužna odbrana. da je stepen krivice učinioca nizak. morao efikasno odbiti napad uz najmanju povredu napadačevog dobra.d. predstavlja jedan od najstarijih instituta opšteg dela k. Napadnuti nije dužan da se bekstvom spasava od napada. PONAŠANJE ČOVEKA – napad preduzima čovek i on se sastoji u činjenju.ISTOVREMEN – istovremenost postoji sve dok napad traje. a to znači sve dok ne prestane.). PROTIVPRAVAN – da je protivan normama pravnog sistema. moglo bi se raditi o krajnjoj nuždi. -Sporno je da li kod odbrane. u suprotnom je reč o putativnoj nužnoj odbrani. -Cilj instituta dela malog značaja jeste da isključi primenu k.d. Oduvek se raspravljalo o pitanju granica nužne odbrane. B) Uslovi ODBRANE su da je: 1. neophodna potrebna za odbijanje napada -Neophodno potrebna je ona odbrana kojom bi se. kao i na k.Ali.d.. Ako bi se n. za koja je propisana kazna zatvora do 3 godine ili novčana kazna. odnosno da ne ostvari elemente bića nekog k.d.o. ali se radi o tako beznačajnom delu da primena krivičnih sankcija očigledno nema svrhe. -Osnovna pretpostavka za primenu instituta dela malog značaja jeste da su ostvarena sva bitna obeležja bića k. To ne znači samo jačanje načela zakonitosti. nužna odbrana je ona odbrana koja je neophodna potrebna da učinilac od svog dobra ili dobra drugog odbije istovremeni protivpravni napad. A) Uslovi NAPADA su da je napad: 1. dela – delo učinjeno u nužnoj odbrani nije kriv.Međutim. prava. upravljena prema nekom napadačevom dobru -Ukoliko bi se napad odbijao povredom dobra trećeg lica. procenjujući to objektivno. da li postoji n. onda nema ni svrhe primenjivati institut nužne odbrane.o. mora postojati i subjektivni element. a da pri tom uopšte nije bio 15 . Zapadnoevropska zakonod. koja je prvobitno nastala u vezi sa k. da su štetne posledice odsutne ili da su neznatne. Nužna odbrana se ne sme dozvoliti po svaku cenu. a da pri tom ne povredi nikakvo napadačevo dobro. pa i egoističko shvatanje nužne odbrane. -Ovo je najsporniji uslov kod nužne odbrane. ugrožavanja jer u tim slučajevima nema štetne posledice. Posebno je značajno pitanje srazmere između vrednosti napadačevog dobra i dobra koje se brani.Nužna odbrana je osnov koji isključuje postojanje kriv. ovaj problem pretežno rešavaju na planu krivičnog procesnog prava kroz predviđanje instituta „oportunitete krivičnog gonjenja“. u odnosu na slučajeve u kojima su ispunjena sva obeležja nekog k. 3. kroz radnju odbrane ostvareno biće nekog krivičnog dela -Ukoliko bi napadnuti uspeo da odbije napad.d. ako se napad može izbeći (npr.p. je isključena onda kada je napad namerno isprovociran da bi se zloupotrebilo pravo na n. ta opasnost. . u situaciji kada napadnuti odbija napad. 4. 2. Prema zakonskoj definiciji.o. Napad je protivpravan i onda kada ga je napadnuti izazvao (npr.d. s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja. ubistva. 5. da opšta svrha krivičnih sankcija ne zahteva izricanje kr. treba razlikovati bekstvo i izbegavanje koje ne znači povredu dostojanstva napadnutog. 3. za razliku od ranijeg rešenja. Ima mišljenja da. 2. na pokušaj k. po ovom osnovu: 1.o. ljubavnik udate žene ima pravo da se brani od prevarenog muža koji hoće da ga ubije  ). delo. Mogućnost da se napad izbegne bekstvom ne isključuje uslov da je odbrana bila neophodno potrebna. UPEREN PROTIV NEKOG PRAVOM ZAŠTIĆENOG DOBA – ne postoji ograničenje u pogledu vrste i značaja dobra. ali n. -Opšte je prihvaćeno da nužna odbrana ima 2 elementa: NAPAD i ODBRANU. dozvolila i u slučaju grube nesrazmere (npr.. ali je dozvoljena nužna odbrana u odnosu na one radnje koje predstavljaju prekoračenje nužne odbrane. svodi se samo na oblast lakših k. 3. bez posledice (delatnosna k.Drugi uslov se odnosi na k. . nužna odbrana ne bi bila dozvoljena. u konkretnom slučaju.d. Ono što je danas sporno jesu njene granice. što bi često vodilo zloupotrebi nužne odbrane..

jer u suprotnom postoji putativna krajnja nužda. 2. a ne ekstenzivni eksces krajnje nužde) postoji onda kada je opasnost otklonjena povredom dobra veće vrednosti od vrednosti dobra od koga se otklanjala opasnost.o. 22. vatrogasci. Postoji nekompletno k. isključuje postojanje protivpravnosti. kao i onda kada ona neposredno predstoji. Za razliku od n. 3. ali zakon predviđa fakultativni osnov za ublažavanje kazne.o. a ne da se odbije napad.d. kao što je život. DA SE NJOME UGROŽAVA BILO JOJE PRAVOM ZAŠTIĆENO DOBRO -Zakon nije ograničio dobra koja se mogu štititi. DA JE ISTOVREMENA -Istovremenost postoji dok traje opasnost. Prekoračenje će postojati i onda kada se sa ciljem otklanjanja opasnosti moglo provrediti dobro manje vrednosti ili je povreda određenog dobra mogla biti manjeg intenziteta. koji naša sudska praksa ne prihvata. DELA -Kod otklanjanja opasnosti treba učiniti sve što je moguće da ne dođe do povrede tuđeg dobra. U tom slučaju k. delo postoji. kao i nužna odbrana. sporno je da li treba da bude ostvaren i subjektivni element. -KZ sadrži odredbu prema kojoj nema kranje nužde ako je učinilac bio dužan da se izlaže opasnosti koja je pretila. To bi trebalo prihvatiti i za naše pravo jer odbrana podrazumeva svest o napadu i volju da se taj napad odbija. delo. može doći do oslobođenja od krazne.o. DA JE STVARNA -Opasnost mora stvarno postojati. DA SE ONA NA DRUGI NAČIN NIJE MOGLA OTKLONITI OSIM VRŠENJA RADNJE KOJOM SU OSTVARENI SVI ELEMENTI NEKOG K. Izvršeno usled jakog straha u razdraženosti izazvane napadom. za razliku od napada kod nužne odbrane.svestan da postoji napad). telesni integritet. intenzivno prekoračenje. delo.To je tzv. ima sa njom određene sličnosti ali i razlike. piloti. predstavlja opšti osnov za isključenje postojanja krivičnog dela. Učinjeno pod osobito olakšavajućim okolnostima učinilac se može osloboditi od kazne. postoje kriv. U slučaju prekoračenja n. imovina. Krajnja nužda -Krajnja nužda. Ovde se radi o sukobu prava sa pravom. Prvobitni napadač ima pravo na nužnu odbranu u odnosu na k. Ako je već nužno da do povrede tuđeg dobra dođe. iako su to po prirodi stvari najvažnija dobra. što vodi i strožim zakonskim uslovima za postojanje krajnje nužde (npr.). Svi uslovi vezani za jedan ili drugi element moraju biti kumulativno ispunjeni. a najviše što zakon prihvata jeste da je ono isto. DA JE NESKRIVLJENA -Na krajnju nuždu se ne može pozivati neko ko je bilo sa umišljajem bilo iz nehata izazvao opasnost. nego i na bilo koji drugi način.d. Prekoračenje koje je zakonski relevantno (intenzivni. kada je prekor. biti izazvana ne samo ljudskom radnjom. postoji onda kada napad prestane. a ukoliko je prekor. ono se mora u najvećoj meri štedeti. itd. delo koje se vrši u prekoračenju n. na koje bi trebalo primeniti odredbe o kažnjavanju za pokušaj k. 2. odbrambene volje. Osnovi isključenja protivpravnosti koji nisu predviđeni krivičnim zakonom 16 . U tom slučaju kr. osim onoga koji zahteba da je odbrana bila neophodno potrebna. -Prema zakonskoj definiciji. DA UČINJENO ZLO NIJE VEĆE OD ONOG KOJE JE PRETILO . a pri tom učinjeni zlo nije veće od zla koje je pretilo. -Opasnost je stanje u kome je neko dobro ugroženo i prema okolnostima konkretnog slučaja postoji neposredna mogućnost da ono bude povređeno. Uslovi OTKLANJANJA OPASNOSTI su: 1. tj. napada životinja. itd. Prekoračenje granica n. Uslovi OPASNOSTI su: 1. postoji. -Elementi krajnje nužde su: opasnost i otklanjanje opasnosti. tj. -Prekoračenje (eksces) granica nužne odbrane postoji onda kada su ostvareni svi uslovi odbrane i napada. da je lice svesno opasnosti i da je voljno otklanja. 2. 21. Nastala je znatno kasnije od n.o. zahteva se stroga ekvivalencija između dobra koje se spasava i onog koje se žrtvuje). tj. Ona može. predstavlja protivpravnu radnju. kao što je npr. Radi se o vršenje određenih profesija koje su povezane sa određenim rizicima (policajci. krajna nužda postoji kada je delo učinjeno radi toga da učinilac otkloni od svog dobra ili dobra drugog istovemenu neskrivenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti. rudari. Mogu se štititi kako svoja tako i tuđa dobra. a akstenzivni eksces. moraju se primeniti ona sredstva i načini otklanjanja opasnosti koji u najmanjoj mogućoj meri u konkretnoj situaciji pogađaju to dobro.d. 4. Pod dodatnim uslovima. 1.Učinjeno zlo mora biti manje od onoga koje je pretilo. Kao i kod nužne odbrane. predstavlja fakultativni osnov za ublažavanje kazne. lice koje je u opasnosti od nje se mora spasavati i bekstvom. pa tako nisu dužna da se izlažu opasnosti onda kada je prema okolnostima konkretnog slučaja sasvim izvesno da će doći do njihove smrti. Ova dužnost nije apsolutne prirode. Radnja koja preduzima u cilju da se izrši neko k. -Prekoračenje (eksces) granica krajnje nužde rešeno je u osnovi na isti način kao i kod nužne odbrane. delovanje prirodnih nezgoda. Oni su dužni da žrtvuju svoja dobra ako se nađu u opasnosti dok obavljaju svoju profesiju.o. U nekim zemljama preovlađuje stav da je taj subjektivni element neophodan i to u obliku tzv.

delnpr ukoliko roditelj svom maloletnom detetu ne dozvoljava da izađe iz stna dok ne nauči lekciju za školu. industrija…) danas sa sobom nose određene rizike koji se mogu pretvoriti u povredu tela. ostvaruje bitna obeležja k. NAREĐENJE PRETPOSTAVLJENOG -Od strane dela teorije.dela prinude.dela predviđa krivično gonjenje po privatoj tužbi. Međutim. Tu su moguće 2 situacije: ili je povreda sama po sebi dozvoljena (npr. Deo naše teorije zauzima stav da je osnov isključenja k. lišavanje slobode sa ciljem izdržavanja kazne zatvora. tj. Oblast primene pristanka povređenog kao osnova i. jer učesnici prihvataju mogućnost eventualnih povreda. samo onda kada je učinilac učinio sve što je potrebno i uobičajeno da opasnost minimaliziuje. 3 PRISTANAK POVREĐENOG -Kod nekih k. ako su nanete u okviru pravila tog sportskog takmičenja. samo u vršenju službene dužnosti u Vojsci SCG i to pod određenim uslovima. ili je povreda uobičajna i kažnjava se u okviru pravila igre (npr. života. postoji i veći broj drugih osnova isključenja protivpravnosti predviđenih drugim propisima ili koji proizilaze iz stavova doktrine i sudske prakse. pa nema protivpravnosti. narušavanje nepovredivosti stana sa ciljem hvatanja učinioca k. -Pristanak povređenog ima značaj i kod povreda nanetih prilikom sportskih takmičenja. itd. izuzev kada dolazi do prekoračenja tog ovlašćenja. a u nekim slučajevima i protivpravnog lišenja slobode. tako što kod određenih k.). faul u fudbalu). 2. izvršava službeno ovlašćenje. ni kr. -Ali. mali. lake telesne povrede. koji proizilaze iz vršenja određene službene dužnosti zasnovane na zakonu.delo biti isključeno.DOZVOLJENI RIZIK -Zasniva se na principu pretežnog interesa. kao i kod nekih k.dela povrede. oštećenja tuđe stvari. na osnovu zakona i drugih propisa.korisna i prihvatljiva pa se zato i neke njene negativne propratne promene moraju tolerisati. protivpravnosti.prava. k. kao i u nekim stranim zakonodavstvima. Nophodan uslov je da pristanak bude dat prethodno. zakonodavac je učinio ovaj osnov nepotrebnim (npr.p. pak. -Posredno. ti slučajevi ostaju izvan krim.p. naređenje pretpostavljenog smatra se opštim osnovom isklj. imovine. prot. lišavanje života kod izvršenja smrtne kazne. Centralni problem je gde povući granicu između krivičnih dela za koje je društvo apsolutno zainteresovano i onih gde bi s eeventualno moglo dozvoliti pasivnom subjektu da svojim pristankom isključi njihovu protivpravnost (npr. 17 . tajnosti pisama ili neovlašćeno otkrivanje tajne od strane advokata ili lekara). Kod drugih.dela protiv imovine.d. 5. Potčinjeni nije dužan da izvrši naređenje pretpostavljenog ako bi izvršenje naređenja predstavljalo krivično delo. Naređenje pretpostavljenog ne može isključiti postojanje takvog k. zakonodavac priznaje značaj pristanka povređenog. primena prinude od strane policije u skladu sa zakonom i propisima. propisivanjem da se ono goni po privatnoj tžbi. pristanak povređenog 4. dozvoljeni rizik 5. Npr.-Osim 3 osnova isključenja protivpravnosti koje predviđa KZ.p. jeste kod nekih strogo ličnih prava i sloboda.zone.d. u većini tih slučajeva unošenjem u biće k. Zbog toga je praktični značaj pristnka povređenog kao osnova i.VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA -U vršenju roditeljskog prava je da doće do ostvarenja bića nekih k. ili obezbeđivanje dokaza. određenog elementa koji se isključije pristankom ne dolazi do ostvarenja predviđenosti u zakonu tj.p.itd. U našem k.delo će postojati.dela. pa se zato može tolerisati. u boksu). obavljanje lekarske dužnosti maloletne dece od strane roditelja 1. odnosno zaštite određenih dobara za čiju je zaštitu zainteresovano društvo u celini. dela za koje se može izreći 5 godina zatvora ili teža kazna. Mogu se svrstati u nekoliko grupa: 1. Dozvoljeni rizik se možđe prihvatiti kao osnov za i. pravo na disciplinsko kažnjavanje 6.p. naređenje pretpostavljenog se javlja kao osnov n. k.dela u tome što je neka delatnost druš. ako je do nje došlo umišljajno ili ako je naneta ne u okvirima pravila sporta već iz nekih drugih razloga i motiva. naređenje pretpostavljenog 3. Potrebno je da se nadređenje tiče službene dužnosti i da se ne odnosi na izvršenje nekog k. dela u slučaju da je potčinjeni znao da izvršenje naređenja predstavlja krivično delo. Do toga dolazi u malom procentu. ne može se dati pravo pojedinsu da odlučuje o tome da li će k. 4. kod k. U ovim slučajevima se. gde postoji delo predviđeno u zakonu.dela uvrede. Ponašanja u određenim oblastima zbog tehničkih dostignuća (saobraćaj. VRŠENJE SLUŽBENE DUŽNOSTI -Poatoje osnovi isk. vršenje službene dužnosti 2. od volje povređenog zavisi da li će doći do primene k. dela.

Kod nekih čak postoji i suprotan osećaj da su ispravno postupili (npr. nužna je pretpostavka za postojanje krivice.dela. a akriv. dela kod kojih je ta svest odsutna. pre svega kazne.odgov.delo. kao i pitanje da li je neophodan osećaj krivice kod učinioca.d.sankcija.. Ona je posledica vršenja kriv.zahvata. Međutim.odg.kr. Po njima.dela koristi termin krivica. tako da ova 2 pojma postaju sininimi.dela.je osnov za primenu kriv. uračunjivost je sposobnost učinioca za krivicu koja podrazumeva ispravnost njegovog prihičkog aparata. prava u celini. -Koncept krivice polazi od relativne slobode čovekove volje.odgovornosti u sistemu opšteg dela nije bilo janso. pravu.je potvrđivanje da neko ispunjava uslove za kriv. suvišno je u krivično pravnoj dogmatici i dovodi do konfuzije u sistemu opšteg dela. Prema tome strukturu krivice čine 3 komponente: 1. Objektivno-subjektivno shvatanje polazi od toga da kriv.odgovornosti.da postoji pristanak pacijenta. svest o protivpravnosti.dela u potpunom smislu.odgovornosti.dela. Posoje 2 shvatanj k. Sporno je pravo na fizičko kažnjavanje. odg. odgovara se ne zbog samog dela već zato što je učinilac. sankcija. .se svodi na krivicu. psihološko-normativnih teorija krivice. Pretpostavka krivice nije dozvoljena u kr. -Krivično je odgovoran onaj učinilac koji je izvršio radnju koja je u zakonu predviđena kao k. Postojanje određenog prostora koji dozvoljava čoveku izvestan izbor. tako i krivicu (vinost) kao subjektivni element. Kriv. Međutim. koji predstavljaju dva osnovna elementa vinosti. pa i prouzrokovanja smrti. Zato novi KZ za subjektivni elemenat k. a one se preduzimaju sa ciljem vaspitanja. a neki u okviru dozvoljenog rizika. -Krivica je element u opštem pojmu k. To ukazuje na opravdanost mešovitih. delikata).o. Stvarnost pokazuje da nisu retki oni učinioci kriv.. odgovornosti. Kriv. što istovremeno znači to da je bio indikovan. ODNOS KRIVICE I KRIVIČNE ODGOVORNOSTI -S obzirom na to da je za postojanje krivične odgovornosti neophodno ostvarenje svih konstitutivnih elemenata k. pojam k. jer nedostaje k rivica pa se može govoriti samo o kriv.odgovornosti. On je prihvatljiv pod određenim uslovima: da se lekarski zahvat vrši po prailima lekarske profesije. 18 . umišljaj i nehat. umišljaj ili nehat 3.Pojam i teorije krivice -Krivica predstavlja jedan od 4 obavezna elementa u opštem pojmu krivičnog dela. Za utvrđivanje krivice od značaja su i moralna vrednovanja. Prema KZ.dela. NORMATIVNA I PSIHOLOŠKA TEORIJA KRIVICE -U našoj teoriji preovlađuje shvatanje da se krivica (vinost) najkraće određuje kao skup psihičkih odnosa učinioca prema svome delu. Krivična odg. 2. Ima pretežno deklarativni a ne i suštinki karakter. koja je protivpravna i koja mu se može pripisati u krivicu. kriv za ono štoje učinio ili propustio da učini. Drugodubjektivno shvatanje izjednačava ovaj pojam sa krivicom.Prema noramtivnim teorijama.dela kako objektivnih tako i krivica kao subjektivnog elementa. -Postojanje krivice je neophodna pretpostavka za izricanje odr. Ima više opravdanja da se ovo razmatra kao samostalan osnov i.odgovornost obuhvata kako objektivne elemente k. treba uzeti da je protivpravnost dela isključena. -Krivica ne može postajati bez uračunjivosti.Ukoliko se merama disciplinskog kažnjavanja ne ostvare elementi nekog težeg k. krivica se svodi samo na specijalno-etički prekor koji se zbog učinjenog dela upućuje učiniocu k. prekor se mora zasnivati i na psihološkim elementima kao što su uračunljivost.p. Neki autori to pitanje raznatraju u vezi sa pristankom povređenog. -Naše ranije zakonodavstvo nije koristilo termin krivica. svest o tome da je kriv za učinjeno delo. Ovakvo shvatanje je prihvaćeno i u novom KZ. odgov. Neke kriv.) 23. Uračunjivost podrazumeva postojanja sposobnosti odlučivanja i sposobnosti rasuđivanja. Mesto kriv. uračunljivost.delu u objektivnom smislu. krivica postoji ako je učinilac bio uračunjiv i p’ostupao sa umišljajem a bio je svestan ili je bio dužai i mogao biti svestan da je njegovo delo zabranjeno. da je zahvat izvšen u nameri lečenja (a ne npr. sudokrivici. -I terminološki i suštinski krivica je centralni pojam. Protivpravnost ne bi bila isključena ako bi na taj način detetu bila naneta telesna povreda. Takav način određivanja pojma krivice polazi od psiholoških teorija krivice koje su nastale u nemačkoj teoriji krajem XIX veka. Psihički odnos ne može svesti na svest i volju. kod učinioca pol.odgov.odgovornosti ako se shvati isključivo subjektivno. mora se uvek dokazivati. pre svega kazne. već je poznavalo pojam kriv. pa i kr.OBAVLJANJE LEKARSKE DUŽNOSTI -Sporno je pitanje povreda. Je konstatacija. postavlja se pitanje odnosa krivine i kriv. u nameri vršenja eksperimenta. ona je osnov i uslov kriv. da se učinilac posmatra kao ličnost koj normalno funkcioniše. 6. Odgovara se za postupak koji je negativno vrednovan. Krivica može postojati i kada je počinilac postupao iz nehata ako zakon to izričito predviđa. Dok je krivica dvostruki odnos: psihički odnos učinioca prema delu i odnos društva pema njemu zbog učinjeg dela.sankcije se mogu primeniti i onda kada nema kriv. krivica je psihički odnos učinioca prema delu zbog kojeg mu se može uputiti prekor. Učinilac koji je neuračunljiv ne može biti kriv za učinjeno delo. a ne kriv. u okviru preduzimanja medic. ali tada nema ni kriv. mogućnost svesti o protivpravnosti dela.

učinilac nije siguran da je isprava koju upotrebljava lažna. Ukoliko bi se uzdržao od preticanja da je znao da mu drugo vozilo dolazi u susret postojao bi svesni nehat. ali se određeni njihovi segmenti pojavljuju već na nivou predviđenosti dela u zakonu. Razlikuje se 2 slučaja: 1. ubistvo majke koja se nalazila na nekom usamljenom mestu sa svojim malim detetom zbog čega kasnije dođe do smrti i njenog deteta koje nije imao ko da hrani). OSTVARIVANJE BIĆA KRIV. To znači da umišljaj i nehat čine sadržinu krivice. teško je utvrditi šta bi učinilac uradio da je znao da će posledica sigurno nastupiti. Učinilac zna da svojom radnjom ostvaruje sve bitne elemente bića kriv. Frankova formula. a kod saučesnika u momentu preduzimanja radnje saučesništva. U pogledu određivanja pojma postojanja i danas je aktuelna tzv. On postoji onda kada učinilac predviđa mogućnost nastupanja 2 ili više konkretno određenih posledica koje se međusobno isključuju.. U prvoj situaciji. bez obzira koliko mu verovatno izgledalo ostvarenje svih bitnih obeležja bića tog dela. Danas se polazi od toga da su oba elementa neophodna i međusobno uslovljena.d. tj. -Od značaja je i ALTERNATIVNI UMIŠLJAJ. -U starijoj doktrini postojao je spor oko toga na čemu se zasniva umišljaj: da li na elementu volje (teorija volje) ili na elementu svesti (teorija predstave). Npr. Npr. iako ga naše pravo izričito ne predviđa. Umišljaja proizilaze dve vrste umišljaja: direktni i eventualni. to neće biti ubistvo izvršeno sa eventualnim. Umišljaj -Umišljaj je teži stepen krivice i on se uvek zahteba za postojanje kr. Kada posledica nastupa istovremeno sa posledicom dela koje se htelo (npr. PRAVI CILJ PREDUZIMANJA RADNJE. učinilac računa da će najverovatnije morati da ubile ili teško telesno povredi lice koje obezbeđuje banku u koju hoće da provali da bi obio sef. pa se i pored toga odlučio na preticanje. što je od značaja kod odmeravanja kazne. obuhvaćeni su bićem k. dela. a jedan manji broj k. ali se saglašava i sa tom mogućnošću.d. Učinilac je svestan da postoji mogućnost da učini k. dela. ima k. jer je bio svestan toga da njegovo delo kao realnu mogućnost uključuje i ubistvo čuvara i to je hteo da bi postigao cilj.d. postavlja se pitanje da li bi učinilac preduzeo radnju u slučaju kada bi znao da će posledica nastupiti. koje se htelo (npr. je samo prethodni ili polazni stadijum u ostvarivanju glavnog cilja. dela. pa je na to pristao. Može se govoriti o tri osnovne situacije u kojima postoji direktan umišljaj: 1. kod nekih k. Prethodni i naknadni umišljaj su irelevantni. kao nužna posledica vršenja k. postojaće direktni umišljaj. Kada posledica nastupa kasnije.d.d. A) DIREKTNI UMIŠLJAJ postoji onda kada je učinilac bio svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje. zakonodavac se opredelio za teoriju pristajanja. B) EVENTUALNI UMIŠLJAJ postoji onda kada je učinilac svestan da može učiniti kriv. Ali. a razlika postoji u pogledu elemenata volje: kod eventualnog umišljaja učinilac pristaje da učini k. ne pristaje da učini k. znači da se saglasio sa posledicom. se može izvršiti samo sa eventualnim umišljajem. direktni umišljaj po pravilu znači viši stepen krivice u odnosu na eventualni umišljaj. iako nije siguran da će uspeti da savlada otpor tog lica. 2. već sa direktnim umišljajem. dela.24. Npr. Stepen intenziteta elemenata u svesti i volje kod direktnog umišljaja je visok. Element svest je isti. aktiviranje eksplozivne naprave u toku leta putničkog aviona da bi se jedno lice lišilo života zbog čega stradaju svi koji su se nalazili u avionu) i 2. ALI UZ TO DELO SASVIM IZVESNO DOLAZI DO IZVRŠENJA I DRUGOG DELA – moguće je da učinilas uopšte ne želi to drugo delo.d. dela želi da postigne određeni cilj. kod k.KADA UČINILAC HOĆE JEDNO DELO. 2. Ako učinilac vršenjem k. direktni umišljaj postoji kod onoga ko hoće da izvrši silovanje određenog lica. Iako mu ubistvo čuvara nije cilj. ali nije siguran da će do toga doći. Po toj formuli. ugrožavanja javnog saobraćaja postavlja se pitanje da li je izvršilac preticanjem u nepreglednoj krivini doveo u konkretnu opasnost život vozača i putnika u tom drugom vozilu koje mu je naišlo u susret sa umišljajem ili iz nehata. 3. -Iz zakonske def. -Razlikovanje između direktnog i eventualnog umišljaja značajno je iz 2 razloga: 1. uključujući i posledicu čije nastupanje shvata kao realnu mogućnost. a njegova volja je u 19 . DELA JE JEDINI. Ukoliko je znao da će svojom nepropisnom vožnjom dovesti u opasnost druge učesnike u saobraćaj. Znači.d. predviđen je i nehat kao blaži oblik krivice.DELA SLUŽI SAMO ZA POSTIZANJE NEKOG DRUGOG CILJA – ostvarenje bića k.d. -Umišljaj mora postojati u momentu izvršenja k.d.d. -Veći problem je razgraničenje eventualnog umišljaja i svesnog nehata. a naročito volje. slabije je izražen nego kod direktnog umišljaja. pod uslovom da to smatra mogućim. delo. Intenzitet elemenata svesti. ali izvesnost njegovog ostvarivanja daje osnova za stva da se i ovde radi o direktnom umišljaju. Izuzetno. koja se mogu izvršiti samo sa direktnim umišljajem. kod svesnog nehata on neće nastupanje posledice. Npr.KADA UČINIOVU OSTVARENJE BIĆA K. Umišljaj znači i znanje i htenje zakonskih obeležja bića k. On hoće izvršenje dela i nastupanje posledice.

Npr. Međutim. Objektivni uslov jeste da je učinilac bio dužan da predvidi posledicu.delo u činio u stanju neuračunjivosti ne može biti smtran krivim. Međutim. 2. odnosno stepen krivice kod kojeg postoji kr. Nehatno k. smatra se da je za nesvesni nehat potrebno kumulativno ispunjavanje objektivnog i subjektivnog uslova.poremećaji do kojih dolazi na psihičkom planu.psihološkog) metoda. kao i umišljaj.d. predvisi nastupanje posledice. umiš. 26.Nehat -Nehat je lakši oblik.zaostali duševni razvoj 4.d. 20 . psihološki i mešoviti. odsutan je i element svesti i element volje. sila i pretnja. tu je sporno da li u odnosu na ostale objekte postoji pokušaj kr.d. treba uzeti da je u pitanju eventualni umišljaj. a reč je o sasvim kratkom rastojanju i malo prometnoj ulici. dela. Nehatna delatnosna k. pa ni krivice. naročit značaj zbog njene telesne međusobne povezanosti sa radnjom upravo taj nemaran. učinilac baci jednu flašu na 50 ljudi sa umišljajem da pogodi samo jedno lice (bilo koje) da li će to biti jedno svršeno delo u sticaju sa 49 pokušanih k.d. učinilac ne pristaje na posledicu. a subjektivni da je mogao da je predvidi. a nehat izuzetak. a ne samo o posebnom obliku ili stepenu krivice. delo samo kada to zakon izričito propisuje. kao i da se postavi donja granica krivice (odnos nesvesnog nehata i slučaja). Kod nesvesnog nehata i svesti i volja maniestuju se u svom negativnom obluku. Ukoliko ne postoji materijalni supstrat za realnu promenu da posledica neće nastupiti. SVESNI NEHAT postoji onda kada je učinilac svestan da svojom radnjom može učiniti delo. a razlika se ispoljava na planu voljnog elementa. Polazi se od pretpostavke da je učinilac uračunljiv. onda će postojati event. treba uzeti da postoji pokušaj težeg k. Poznata su 3 načina utvrđivanja neuračunljivosti: biološki. umišljaj. Posledica ima za nehatna k. pa zato mora biti posebno propisan. prema okolnostima i svojim ličnim svojstvima. ubistva. 25. a to prema svojim ličnim svojstvima nije mogao ili obrnuto.duševna bolest 2. odnosno neuračunjivost isključuje krivicu kao obavezan element k. postojaće pokušaj k. koja zbog svoje prirode zahtevaju postojanje samo jednog od ova 2 oblika nehata. a nastupi lakša posledica. Polazeći od mešovitog (biološko.d.druga teža društvena poremećenost. krivica se ovde uspostavlja na osnovu dužnosti i mogućnosti da se. ali olako drži da do toga neće doći ili da će to moći da spreči. pa je za konstituisanje krivice zahtevati i jedno i drugo. (gledajući pravno dogmatski su krajnje atipična. nadajući se da za tih nekoliko sekundi neće naići nijedno vozilo. ali ne i nemoguća) već samo veoma retka.stanja tako i određenih psiholoških pretnji prouzrokovanih tim tanjima. Pošto nehatna dela imaju niz specifičnosti u odnosu na ona učinjenja sa umišljajem sve je proširenije shvatanje da je reč o posebnoj kategoriji delikata.privremena duševna poremećenost 3. dela. Element svesti se ne razlikuje u odnosu na eventualni umišljaj. nepažljiv odnos učinioca prema mogućnosti nastupanja posl. ako učinilac u jednosmernoj ulici vozi automobul u suprotnom smeru od dozvoljenog. 1. pa nastupi teška telesna povreda. jer su psihološki elementi potpuno odsutni. Mešovit traži i jedno i drugo. Do danas teorija nije uspela da da odgovor na ovo složeno pitanje. -Zakon poznaje 2 vrste nehata: svesni i nesvesni. Npr. u slučaju saobraćajnog udesa postojaće svesni nehat. -Nehatna krivična dela podrazuvaju po svojoj prirodi nastupanje posledice. Najvažniji razlog za njihovo razlikovanje je razgraničenje sa umišljajem (odnos svesnog nehata i eventualnog umišljaja). . Nesvesni nehat se isključivo zasniva na normativnim elementima. Retka su nehatna k. NESVESNI NEHAT – kod njega ne postoji psihička veza između učinioca k. Nije osnovan stav da je svesni nehat teži oblik nehata od nesvesnog. ili ako ne pokodi nikoga da li je to samo 1 pokušaj ili 50 pokušaja u sticaju.d. a kriminalnopolitički uglavnom neopravdana.U našoj teoriji i praksi. Za razliku od event. Međutim. stvarna zabluda. prema kz za postojanje neuračunljivosti potrebno je kako postojanje nekog abnormalnog druš. Npr. Ukoliko je reč o istim posledicama treba uzeti da postoji ono krivično delo koje je i ostvareno. Umišljaj je pravilo. ali i subjektivni element bića k. abnormalna psihička stanja. propisana kazna uvek je blaža u odnosu na umišljajni oblik.istom stepenu upravljena na bilo koju od tih posledica. Za psihološki metod merodavne su samo posledice. ako je mogao ali nije bilo dužan nema nesvesnog nehata. A)BIOLOŠKI OSNOV se može ispoljiti u 4 oblika: 1. ima dvostruki karakter: on je i oblik krivice.dela. dok se kod biološkog metoda u obzir uzimaju samo određena bolesna. ako učinilac hoće da neko lice ili liši života ili teško telesno povredi.d. Osnovi isključenja krivice: neuračunljivost. pravna zabluda.d. Ukoliko je bilo dužan da predvidi posledicu. i uzrok i posledicu. Nehat. Neuračunljivost Učinilac koji je k. -U slučaju kada zakon predviđa i nehatni oblik nekog k. -Kada je reč o posledicama koje su različite po težini. To je oboriva pretpostavka pa postoji dužnost su da u slučaju sumnje utvrđuje da loi je učinilac neuračunljiv. čini suštinu nehatnog delikta. postoji u oba slučaja. ako velikom brzinom na određenoj deonici autoputa vozi suprotnom kolovoznom trakom nadajući se da će ga vozač koji vozi propisanim smerom uočiti i izbeći ili da uopšte niko neće naići.d.

) 2. 27.d. stanja izazvana jakim afektima. -Prema rešenju iz KZ. S obzirom na uzrok duševne bolesti. mere upozorenja.d. paranoja. ali je ipak bliža uračunljivosti. sankcije koje se izriču i uračunljivom učiniocu (kazne. 28. bitno smanjena uračunljivost postoji onda kada je sposobnost učinioca da shvati značaj svog dela ili sposobnost da upravlja svojim postupcima.Zaostali društveni razvoj – je takva forma duševne poremećenosti gde je oštećena inteligencija. Učinioca mogu biti primenjene određene mere bezbednosti: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi i obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi. a uz njih i: zabrana vršenja poziva. zakon uvažavajući specifičnosti ovog stanja.depresivna psihoza. kao i kod neuračunljivosti.u. delatnosti ili dužnosti. jer nije ostvaren njegov subjektivni element.d. Egzogene su one koje su izazvane nekim spoljnim faktorima koji spolja deluju na organizam i time se njihovo dejstvo može ustanoviti (npr. leč. psihoze izazvane infekcijom itd.d.) 3. Bitno smanjena uračunljivost -Bitno smanjena uračunljivost nije osnov koji isključuje krivicu.u.1. uobičajena je njihova podela: endogne i egzogene. na slobodi. u odnosu na drugo potpuna urač. ustanovi. može imati samo karakter olakšavajuće okolnosti kod odmeravanja kazne prilikom stepenovanja krivice. Uobičajeno se razlikuju 3 stepena duševne zrelosti: laka (85-70 IQ).u.traumatke psihoze nakon povrede mozga. predviđa mogućnost ublažavanja kazne. Stvarna zabluda Pojam i vrste stvarne zablude 21 . U odnosu na neur. a u odnosu na treće neuračunljivost. od obične smanjene uračunljivosti.Duševna bolest – prema njihovom trajanju. učinilac može usled zaostalog duševnog razvoja da shvati značaj k. bez obzira na njen uzrok. učinio u tom stanju mogu de izreći sve kr. ali ne i zakon.d. a u odnosu na drugo uračunljiv. Postoji i mogućnost da se uz kaznu izrekne mera bezbednosti obaveznog psh. postoji mogućnost ublažavanja kazne i premene navedenih mera bezbednosti. bila bitno smanjena. -Učinilac nije svestan značaja svog dela onda kada nije svestan delovanje prirodnih zakona. učiniocu koji je k. određene mere bezbednosti).u. lice je uračunljivao i kod njega može postojati krivica za delo koje je učinilo u stanju bitno smanjene urač. zabrana upravljanja motornim vozilom i oduzimanje predmeta. šizofrenija. Moguće je da jedan učinilac u istom vremenskom momentu u odnosu na jedno delo bude neuračunljiv. koju poznaje naša sudska praksa i teorija.) Endogene psihoze su one duševne bolesti čiji je uzrok unutrašnji kod kojih se ne mogu dokazati organski uzroci (npr. odnosno uzima se da ne postoji ni k. i to u momentu izvršenja dela. To je prelazno stanje između uračunljivosti i neuračunljivosti. porem. nemogućnosti upravljanja svojim postupcima – odsustvo moći odlučivanja.d. Ona predstavlja dalje stepenovanje uračunljivosti i nalazi se između bitno smanjene uračunljivosti i uračunljivosti. mora postojati u momentu izvršenja k. pa bi u odnosu na to delo bio neuračunljiv. Npr. lečenja i čuvanja u zdrav.Druga teža duševna poremećenost – tu spadaju one forme duš. srednja (70-50 IQ) i teška (50-0 IQ). Međutim. -Dovoljno je da nedostaje ili intelektualna (moć rasuđivanja) ili viluntaristička komponenta (moć odlučivanja). neke psihologije. panično. nor. -Neuračunljivost se uvek utvrđuje u odnosu na određeno k. Poremećenosti koje se ne mogu podvesti pod prethodne 3 u zakonu izričito navedene forme i predstavljaju teži oblik duš. -Lice koje svojom radnjom ostvari sve elemente bića nekog k. psih. privremenog karaktera (npr. -Treba razlikovati bitno smanjenu urač. odnosno prema mogućnostima izlečenja zakon pravirazliku između trajnih i privremenih duševnih bolesti. Dok samo u slučaju bitne s.d. iako je prilikom njenog zakonskog regulisanja. ne isključuje krivicu. -Stanje bitno s. pospanost). -Učinilac ne može upravljati svojim postupcima onda kada ima pravilnu predstavu.nemogućnosti shvatanja značaja svoga dela – odsustvo moći rasuđivanja ili u 2. u sticaju u odnosu na jedno delo postoji bitno smanjena uračunljivost. usled jednog od 4 zakonska oblika duševne poremećenosti. B) PSIHOLOŠKI OSNOV se može manifestovati ili u obliku: 1. i procenjuje se u odnosu na određeno k. a uz uslovnu osudu mere bezbednosti obav. a ne može da shvati značaj neprijavljivanja pripremanja kr. Moguće je da kod učinioca koji učini više k. primenjen mešoviti metod. a češće neka patološka stanja koja su prolaznog. „kada još vlada svojim razumom“. ali je izgubio vlast nad voljom. kao i onda kada ne shvata društveni značaj svog dela.d. -Pošto bitno s.Privremena duševna poremećenost.obuhvata ređe neka normalna stanja (iscrpljenost. -Između bitno smanjene uračunljivosti i neuračunljivosti postoje kvalitativna razlika: bitno je smanjeno urač. ubistva i u odnosu na njega da bude uračunljiv. u stanju neuračunljivosti nije za to delo krivo. usled uzimanja alkohola ili droga. Ono što kumulativno mora biti ostvareno za postojanje neuračunljivosti jeste psihološka i biološka komponenta. obična s. prolazni premećaji svesti izazvani organskim bolestima itd. 4. dela.

-Zabluda u najširem smislu jeste nepostojanje svesti ili postojanje pogrešne svesti o nekim okolnostima.d. u pokušaju (k. postoji kada je učinilac prema okolnostima konkretnog slučaja i prema svojim ličnoim svojstvima mogao i bio dužan da ima pravilnu predstavu o relevantnim stvarnim okolnostima koje ulaze u biće k. Ali kada se radi o tome da je samo određeni predmet ili lice sa određenim svojstvima bitan eement k. On tu pogrešno smatra da nešto predstavlja osnov koji isključuje protivpravnost.Npr.d. ona zna sve stvarne okolnosti.d. Npr. postoji stvarna zabluda ako učinilac veruje da je lice nad kojim vrši obljubu navršilo 14 godina. -Neotkljonjiva stvarna zabluda postoji kada činilac u konkretnoj situaciji nikako nije mogao imati pravilnu predstavu o relevantnoj stvarnoj okolnosti. STVARNA ZABLUDA O BIĆU KRIVČNOG DELA – postoji onda kada kod učinioca ne postoji svest o bilo kojoj stvarnoj okolnosti koja ulazi u biće k. uzročnog odnosa.dela. a ne na onom na kojem je hteo.d. Npr. licu u uzročnoj vezi -Slučajevi zablude o objektu radnje i zabluda o predmetu i zabluda u licu nisu krivičnopravno relevantni kada su predmet ili lice istog kvaliteta. Ko računa s tim da njegovo ponašanje može biti zabranjeno. Učinilac ne zna da je ponašanje koje preduzima u zakonu predviđeno kao k. ali ga bez obzira na to preduzima. -KZ razlikuje 2 vrste stvarne zablude : 1. Npr.d. 22 . zabluda u pogledu radnje izvršenja.d. dela. kod pravne zablude on je u zabludi u pogledu zabranjenosti dela – ne zna da je odr. a time i kriv. ne zna da je neovlašćena kupovina i prodaja strane valute makar i to zvaničnom kursu k. Što se tiče zablude o uzročnoj vezi kada učinilac prourokuje posledicu na datom objektu radnje. predviđeno kao k. 1. koja čini sastvani deo obeležja k.d. a druga u odnosu na element protivpravnosti. Otklonjiva stvarna zabluda ne isključuje nehatu krivicu. Zabludu o razlozima isključenja protivpravnosti. činila delo dozvoljenim. Prva se često u našoj literaturi naziva stvarnom zabludom u užem smislu. ili pogrešno shvata kriv.delo. -I u jenom i u drugom slučaju kod učinioca ne postoji svest o zabranjenosti dela koje se čini. iako su mu poznata sva ostala svojstva pasivnog subjekta. Vladajuće je shvatanje da treba da se uzme da postoji uticaj k. I jedna i druga mogu isključiti postojanje krivice. dela. ukoliko je to presudno za postojanje k.d učinjeno iz nehata kad zakon takvo k. učinilac misli da je dozvoljena nužna odbrana na nužnu odbranu.) 29. (npr.d.nije od značaja kada je učinilac u zabludi u pogledu identiteta žrtve. -Pravna zabluda neće postojati u slučaju tzv. itd. posledice. slučaj sa putativnom nužnom odbranom kod koje učinilac pogrešno drži da postoji napad. objekta radnje.d. tada stvarna zabluda može da utiče na krivicu učinioca ili na pravnu klasifikaciju dela.d. koje je ostvareno.STVARNA ZABLUDA O OKOLNOSTIMA KOJE ISKLJUČUJU PROTIVPRAVNOST postoji onda kada je učinilac u zabludi u pogledu neke stvarne okolnosti čije bi postojanje vodilo isključenju postojanja k.dela ili u pogledu neke okolnosti koja bi. To je direktna pravna zabluda.(k.pravnu normu.delo. Zabluda predmetu. To je indirektna pravna zabluda. odnosno da je on stvaran. a druga stvarnom zabludom u širem smislu. -I jedna i druga vrsta stvarne zablude može biti: neotklonjiva ili otklonjiva. postojaće k. Npr. ne nalazi se u pravnoj zabludi. predviđa. 2. -Otklonjiva stvarna zabluda ili stvarna zabluda iz nehata.Pravna zabluda Pravna zabluda podrazumeva nepostojanje svesti o tome da se čini k. -Postoji i pravna zabluda u pogledu nekog osnova koji isključuje protivpravnost. -Dok kod stvarne zablude učinilac ne zna činjeničnu podlogu kr. i 2. da je zaista postojala. Osnovna razlika je u tome što prva deluje u odnosu na element predviđenosti dela u zakonu.) Npr. Ako je učinilac bio u zabludi usled nehata.U pogledu okolnosti koje isključuju protivpravnost. A samo neotklonjiva stvarna zabluda isključuje i umišljaj i nehat . ali ne zna pravni značaj tih okolnosti. Učinilac pogrešno procenjuje postojanje pravnih uslova za primenu nekog od tih osnova ili uopšte pogrešno smatra da nešto predstavlja osnov koji isključuje protivpravnost. Neotklonjiva stvarna zabluda postoji onda kada učinilac nije bio dužan i nije mogao da izbegne zabludu u pogledu neke stvarne okolnosti koja predstavlja obeležje k. postoje razkičita mišljenja. tj. ponaš. eventualne pravne zablude. KRIVIČNOPRAVNO DEJSTVO STVARNE ZABLUDE -Stvarna zabluda unek isključuje umišljaj.delo. Zabludu o stvarnim obeležjima bića k. Zabluda se može odnositi i samo na jednu stvarnu okolnost.d se htelo ostvariti) sa sticajem nehatnoh k. uvek isključuje krivicu a time i k. izvršilac je pogrešno držeći da se radi o osvežavajućem napitku da drugom licu da popije tačnost koja sadrži smrtonosni otrov. sredstava izvršenja.d.delo.

Pretnja predstavlja stavljanje u izgled nekog zla licu koje se prinuđava. -Pravna zabluda u našem ranijem k. dela. mogu biti osnov isključenja krivice. dela u svim društvima i vrlo su malo podložna promenama (npr. pa čak ni pravnika. Ovaj problem ne postoji u zemljama čiji k. sasvim je moguće postojanje pravne zablude. OKZ polazio je od principa „error iuris nocet“ – nepoznavanje prava škodi tj. -Uslov je da je akt prinude bio takdav da uspešan otpor nije bio moguć.d. ali je to mogao i bio dužan da zna. u oblasti privrednog i finansijskog poslovanja).d. 23 .-Od značaja je podela kriv. prouzrokuju privremenu društvenu poremećenost koja kod prinuđenog može dovesti čak i do neuračunljivosti. To znači da bi krivica u nekim slučajevima mogla biti isključena zato što se prinuđeni nalazio u neuračunljivom stanju.d. To otežava i rešavanje pitanja odgovornosti lica koje je primenilo prinudu. Kod ponašanja koja su zlo sama po sebi – mala in se i koja predstavljaju k. -Neotklonjiva pravna zabluda postoji onda kada učinilac nije znao da je njegovo delo zabranjeno zato što to nije mogao i nije bio dužan da zna. k. nameće se pitanje da li ona može imati značaj za postojanje krivice. nazivajući ga skrivljena neuračunljivost.d. -Osim apsolutne. prinude. ne postoji. isključena krivica moglo da bude smatrano posrednim izvršiocem. predviđa institut actiones liberae in causa. delo učinjeno u otklonjivoj pravnoj zabludi.z. od toga da građani moraju poznavati sve k. samo zato što su zakonom zabranjena – mala prohabita. po pravilu.p. ali se postavlja pitanje kakvo dejstvo imaju u pogledu krivice. Ovo rešenje izaziva određene dileme. Osnovno pitanje je da li kom. smatra ono lice koje je primenilo neodoljivu silu ( posredni izvršilac). voljni element umišljaja tu.d.d. kao i pretnja. Otklonjiva p. To ne odgovara stanju u savremenim društvima gde su k.d. neće postojati. postoji i kompulzivna sila. -Novi KZ sadrži odredbu prema kojoj kompulzivna sila i pretnja predstavljaju fakultativni osnov za ublažavanje kazne. Austrija). Actiones liberae in causa (skrivljena neuračunljivost) -Naše k.p.d. delo. dolazi do isključenja protivpravnosti.d. ali se ne isključuje voljna radnja. Zato novi KZ predviđa da delo koje je učinjeno u neotklonjivoj pravnoj zabludi nije kriv. ako je isključena protivpravnost. delo radi postizanja određenog cilja: izbegavanja zla koje mu preti. već je bio prinuđen da ostvari biće nekog k. Pretnju treba razlikovati od opomene. zakon poznaje 2 vrste k. 31. smatra osnovom koji isključuje krivicu. pa zato ne može postojati ni krivica. KRIVIČNOPRAVNI ZNAČAJ PRAVNE ZABLUDE -Pravna zabluda se u većini evropskih krivičnih zakonodavstava. Potrebno je da pretnja bude ozbiljna i moguća.d. Međutim. umišljajno k.d. Za neka od njih ne zna većina građana. onda i u odnosu na njega k. koja su k. Krivično delo učinjeno pod uticajem kompulzivne sile ili pretnje je. -KZ predviđa da. Ukoliko se primeni institut krajnje nužde. pa bi on mogao da odgovara samo za k. 30. a češće do bitno smanjene uračunljivosti.d. postoji. dela na mala in se i mala prohabita. -I pretnjom se utiče na volju nekog lica da izvrši k. Ono bi ako je kod neposr. ubistvo. Pošto takva sila ne isključuje voljnu radnju. pod određenim uslovima. a pri tom budu ostvareni i svi ostali uslovi za krajnju nuždu. KZ izričito predviđa da neodoljiva sila isključuje postojanje k. ali to lice ipak nije lišeno svake mogućnosti da odlučuje. krađa) isključeno je postojanje pravne zablude. što se procenjuje pre svega sa aspekta lica kome je upućena. One ne isključuju radnju. ako neko da bi izbegao zlo kojim mu se preti učini k. Prinuđeni vrši kr. neka k.p. postoji kada učinilac nije znao da je njegovo delo zabranjeno.. Učinilac zna na šta je prinuđen. mada retko. Kod drugih. dela -Apsolutna sila – vis absoluta isključuje postojanje radnje k. sila i pretnja.d. norme. Sila i pretnja. niti se mogao izbeći na drugi način. ne postoji zato što nema voljne radnje. Ona u većoj ili manjoj meri utiče na donošenje odluke prinuđenog lica. ona je morala da utiče samo na kažnjavanje (da se učinilac blaže kazni ili oslobodi od kazne). norme brojne i složene. Postoji saglasnost da kada je prema nekom bila primenjena sila takvog intenziteta kojoj se nije mogao odupreti. -Može se postaviti i pitanje postojanja uračunljivosti.z. učiniocu se kazne može ublažiti. k. pod određenim uslovima. nije uticala na postojanje ili nepostojanje k. nužde: jednu koja isključuje protivpravnost i drugu koja isključuje krivicu (npr. po prirodi stvari. koja zavise samo ili pretežno od promene zakonodavaca u određenom društvu i u određenom vremenskom periodu i koja nisu predmet i moralne osude (npr. a time ni kr. izvr. On se ne može smatrati krivim za delo za koje nije mogao da zna da predstavlja k. Poseban značaj ima podela pravne zablude na otklonjivu i neotklonjivu p. kao i da se u tom slučaju izvršiocem k. jer je kod pretnje nužno da lice koje preti na bilo koji način doprinese zlu kojim preti. Sila i pretnja -Osnovno pitanje jeda li one isključuju postojanje k. -Kompulzivna sila – vis compulsiva predstavlja upotrebu fizičke snage prema nekom licu s ciljem da se ono prinudi da izvrši određeno krivično delo.p.. a ne krivice.d. -Ukoliko je kr. delo. Nemačka.

d. nego u slučaju kada je kod njega u odnosu na težu posledicu postojao umišljaj. To je i osnovni razlog za propisivanje kd kvalifikovanog težom posledicom. ali je prema okolnostima i svojim ličnim svojstvima bio dužan i mogao biti svestan te mogućnosti – nesvesni nehat. pa iz njega proizađe teža posledica – nehat+nehat. droga ili na neki drugi način doveo u stanje u kojem nije mogao da shvati značaj svog dela ili da upravlja svojim postupcima. tako što je sebe dovelo u stanje teške alkoholisanosti. moguća je odgovornost i onda kada je osnovno kd izvršeno iz nehata. u tom stanju i na to pristaje – eventualni umišljaj. -Moguća su 4 slučaja: direktni umišljaj. delo.d. uračunljiv učinilac prouzrokuje situaciju u kojoj će u drugoj fazi.d. ako je kod kd ugrožavanja javnog saobraćaja iz nehata došlo do teške telesne povrede kao posledice vršenja osnovnog dela. izvršiti k. eventualni umišljaj. Kod prve. potpunog pijanstva.d. samo po sebi. odgovornost za kd kvalifikovano težom posledicom postoji i onda kada je u odnosu na tu posledicu postojao umišljaj.d. za primenu instituta actiones liberae in causa potrebno je da kumulativno budu ispunjena 2 uslova: 1. postavši u međuvremenu neuračunljiv. izvršilac hoće da žrtvu teško telesno povredi. tj. -Novi KZ i dalje ostavlja donekle spornom situaciju koja se odnosi na slučajeve kada se za kd kvalifikovano težom posledicom može izreći teža kazna. neće doći ili da će ga moći sprečiti – svesni nehat. međutim. sama po sebi. ako se radi o nehatnom prouzrokovanju teže posledice. nego primenom odredaba za odmeravanje kazne izvršene u sticaju. potrebno je da je kod učinioca u momentu donošenja odluke. To je izuzetak od pravila da se krivica utvrđuje u vreme izvršenja k. koje je kasnije učinio u stanju neuračunljivosti. postojala krivica u odnosu na kasnije učinjeno k. svesni nehat i nesvesni nehat.d. da je u tom stanju učinio kd u odnosu na koje je kod njega. izvršiti k. Npr. -Za primenu instituta actiones liberae in causa i time uspostavljanja postojanja k. -Za odgovornost za kd kvalifikovana težom posledicom potrebno je da se ta teža posledica može pripisati nehatu učinioca (svesnom ili nesvesnom). Ako je u odnosu na težu posledicu dostojao umišljaj učinioca. ali ne i dovoljan uslov.d. u momentu pre nego što se doveo u to stanje. osim ako ta teža posledica. U trećem slučaju. To znači da pored uračunljivosti. U drugom slučaju. jedan od kvalifikovanih oblika silovanja postoji onda kada je silovanje za posledicu imalo trudnoću. primenjivaće se odredba za sticaj kd. ako je jedno lice ostvarilo zakonska obeležja k. mora postojati ili umišljaj ili nehat. utvrđuje se prema vremenu neposredno pre dovođenja u takvo stanje. Postojanje objektivne veze. ne predstavlja kd (sticaj postoji kada učinilac izvrši više kd za koje mu se istovremeno sudi). će postojati u sledećim situacijama.d. ugrožavanja javnog saobraćaja i to hoće – direktni umišljaj. koji se upotrebom alkohola. -Za kd kvalifikovana težom posledicom zakon po pravilu propisuje težu kaznu od one do koje se može doći primenom odredaba za odmeravanje kazne za sticaj kd. k. 32. -Znači.d. -Ako u odnosu na težu posledicu postoji umišljaj. moguće je da izvršilac niti je bio svestan toga da može izvršiti k. on je svestan toga da može da izvrši k. Izuzetno.d. Osnovno pitanje je pitanje krivice i za tu težu posledicu KZ predviđa da kad je iz kd proizašla teža posledica zbog koje zakon za to delo propisuje težu kaznu.d. Najzad. Ne može se po tom osnovu ublažiti kazna. 24 . postojao umišljaj ili nehat. onda se to rešava primenom pravila koja važe za slicaj krivičnih dela. maksimalna kazna koja bi se mogla izreći mogla bi biti do 7 godina i 11 meseci. u odnosu na težu posledicu postojao umišljaj i ako bi se uzelo da postoji sticaj osnovnog oblika ovog kd i osnovnog oblika teže telesne povrede. može se izreći kazna zatvora od 1-8 godina. pa postoje 2 situacije: umišljajna actio libera in causa i nehatna actio libera in causa. Npr. iako on to nije hteo. on je svestan te mogućnosti ali olako drži da do k. učinilac se sa umišljajem dovodi u stanje neuračunljivosti sa namerom da u tom stanju učini k. U prvoj. Da je učinilac sam sebe doveo u stanje neuračunljivosti. -Ovaj institut se primenjuje i kod k. ne predstavlja kd. niti je to hteo. neprihvatljivo je da se učiniocu može izreći stroža kazana kada je u odnosu na težu posledicu postupao iz nehata. ali iz toga proizađe njena smrt. koje je izvršio. Reč je o situaciji kada teža posledica. izvršilac je svestan da će u stanju neuračunljivosti.d. Npr. Npr. Odgovornost za krivična dela kvalifikovana težom posledicom Postoji veći broj krivičnih dela koja osim svog osnovnog oblika imaju i svoje teže oblike u slučaju da iz osnovnog oblika proizađe teža posledica. ugrožavanja javnog saobraćaja. -Pored osnovne situacije kada u odnosu na osnovni oblik postoji umišljaj. tj. uzročne veze između osnovnog dela i teže posledice jeste neophodan.d. U drugoj situaciji kod učinioca postoji u momentu prethodnog delovanja nehat ( svesni ili nesvesni) u odnosu na k. -Reč je o jednom toku događaja koji ima 2 faze: u prvoj. u stanju neuračunljivosti usled privremene duševne poremećenosti. Jer.Krivica učinioca k. u odnosu na koje je postojao umišljaj (direktni ili eventualni). a u odnosu na težu posledicu nehat – umišljaj + nehat. Ako bi. nečinjenja. ta se kazna može izreći ako je učinilac u odnosu na tu posledicu postupao iz nehata. 2.

Ni jedna ni druga. što pokreće pitanje da li pravno lice može biti subjekt kd? Tome na putu stoje pre svega neka osnovna načela savremenog krivičnog prava – načelo subjektivne individualne odgovornosti. Lica čija odg. Tu se može govoriti o 3 stava: 1. urednik bio u neotklonjivoj stvarnoj zabludi u pogledu neke od okolnosti koja. ovaj poseban oblik odgovornosti odnosi se i na izdavača i proizvođača. postupka prema izvršiocu tj. kao i u vođenju kr. Reč je o zaštiti izvora informacija. -Pitanje kaznene odg. osim u slučaju da je učinjeno kd za koje je kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od 5 ili više godina. magnetofonske trake.l. pod tim uslovima. gonjenje autora) izvršiocem kd će se smatrati izdavač i proizvođač. itd. 34. To ukazuje na kriminalno-političku potrebu da se na ove radnje reaguje i kaznenim sankcijama. autoru informacije. 25 . U engleskom pravu tek polovino XIX veka dolazi do prvi precedanata kojima se dozvoljava kažnjavanje pr lica. drugi odbacuje krivičnu odg. štampar i proizvođač često javlja pravno lice. pod istim uslovima. treći smatra da je krivična odg.Proizvođač se. -Osim odg urednika. isključuje se odgovornost odgovornog urednika. štampanje ili proizvodnju. ili kao odgovornost za druge kažnjive delikte. a s druge strane u primeni opštih pravila o krivici. kao što je knjiga. udžbenik. isključena je njegova krivica. -Najznačajnije pitanje u ovoj oblasti jeste ono koje se tiče krivične. pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i dr. -Odredbe o odgovornosti ovih lica primenjuju se samo ako se ta lica po opštim odredbama KZ ne mogu smatrati učiniocem kd. televizija i druga javna glasila. Odgovorni urednik. KZ izričito propisuje da je izvršilac fiz. je čvrsto povezna sa pitanjem njegovog pravnog subjektiviteta. same po sebi nisu prihvatljive. 2.33. nego pravni pojam koji se čvrsto zasniva na realnosti i iz nje proizilazi što je dovoljan osnov da se može raspravljati o kaznenoj odgovornosti pravnog lica. Ako je do završetka glavnog pretresa pred prvostepenim sudom autor ostao nepoznat. a ni fikcija. monografija. lica koje je u tom pravnom licu odgovoro za izdavanje. jer pravno lice nije ni realnost samo po sebi. -Pošto se kao izdavač. 3. bio u zabludi iz nehata. -Odredbama KZ uspostavlja se posebna odgovornost odgovornog urednika za kd učinjena putem onih sredstava javnog obaveštavanja kod kojih je obavezno postojanja odgovornog urednika. Ni pravna teorija u srednjem veku nije po ovom pitanju bila sasvim jedinstvena. delikt p. već samo nehatno kd ako ga zakon uopšte predviđa. p. -Ukoliko je odg. smatraće se izvršiocem kd učinjenog putem tih sredstava informisanja u 3 slučaja: 1. predstavlja osnov da se on smatra izvršiocem.) S jedne strane. odnosno zamenik u vreme objavljivanja informacije. Tu se javljaju dve glavne teorije: teorija funkcije i teorija realnosti. . je bio smatran deliktom individua koje ga sačinjavaju i kazna je samo njih pogađala. filma. uzeće se da je izvršilac štampar koji je za to znao. tako da ne stoji sasvim tvrđenje da je tada bilo opšteprihvaćeno kažnjavanje pravnih lica. odnosno kaznene odgovornosti pravnog lica u širem smislu. Autora informacije. Odgovornost za krivična dela učinjena putem štampe i drugih sredstava javnog informisanja Sredstva javnog informisanja se mogu iskoristiti za izvršenje različitih kd (kleveta. Odgovornost pravnog lica za krivična dela Razvoj i stanje u svetu -Deliktne radnje pravnih lica imaju ponekad nesagledive štetne posledice. 2. ili je to neophodno da bi se izvršenje takvog kd sprečilo. odnosno lice koje ga zamenjuje. 3. javljaju se ozbiljni problemi. Ako je odg urednik. ovde supsidijarno dolaze u obzir neće se smatrati izvršiocem kd zbog toga što sudu ili dr nadležnom organu nisu otkrila identitet. Ako su u vreme objavljivanja informacije postojale stvarne ili pravne smetnje za gonjenje autora. Ova odgovornost odnosi se na 3 kategorije lica: odgovornog urednika. radio. ako je informacija objavljena bez njegove saglasnosti ili ako postoje stvarne ili pravne smetnje za kriv. neprihvatljivost kolektivnog kažnjavanja. To daje osnova za ustanovljavanje posebnih pravila o odgovornosti za kd učinjena putem štampe i dr. smatra izvršiocem kd učinjenog putem kompakt diska. smatrati izvršiocem kd koje je učinjeno putem nepovremene štampane publikacije. itd. -Izdavač će se. ne može postojati umišljajno. To su: novine. izdavača (izazetno i štampara) i proizvođača. koje i dalje traju. kd izvršena na taj način po pravilu su teža. Ako je informacija objavljena bez saglasnosti autora. -U rimskom pravu. po zakonu. -Ako nema izdavača ili postoje stvarne ili pravne smetnje za njegovo gonjenje. tako i svaku drugu kaznenu odgovornost pravnog lica. Trenutkom utvrđivanja autora. ali prihvata kaznenu ili kao neku odgovornost sulgeneris. p. gramofonske ploče. prvi odbacuje kako krivičnu. ne samo moguća.l. sredstava javnog informisanja.l. -Sužavanju ove posebne vrste odgovornosti i svođenju kršenja načela krivice na minimumu služi još jedno ograničenje predviđeno u KZ. Pod uslovom da postoji neka od 3 situacije (ako je autor nepoznat. Primena odredaba o njihovoj odgovornosti je dakle supsidijarnog karaktera. pre svega prekršaje. već potrebna i opravdana.

a to je radnja kd. sankcijama deluje generalno – preventivno na pravna lica – potencijalne učinioce privrednih prestupa. Pripremne radnje. Pretnja kaznom koja ni kod fizičkih lica nije upravljena na jedno tačno odg. delovanja na pravno lice koje je učinilo delikt. koje su našle svoj odraz i u nekoliko međunarodnih konvencija. kolektivnog kažnjavanja i sl. naše pravo je izabralo srednji put uvođenjem specifične kategorije delikata – privrednih prestupa.odg. godine. ne rešavaju se neki problemi koji se javljaju na planu kriv. Subjektivne teorije polaze od toga de je već u najranijoj fazi krivično-pravna intervencija opravdana. -Uobičajeno se smatra da postoje 4 moguće faze u ostvarenju kd: 1. Što je neko dobro vrednije. 36. Naime.-U Evropi se. ali i zabrana zadiranja kp u privatnu. Jedan od najnovijih kriv. Prvo na nepovredivnost privatne sfere pojedinaca obuhvata i saopštavanje svojih misli u privatnom krugu ili pravo na „glasno razmišljanje“. -U našem kp se za pokušaj kažnjavanja pod određenim uslovima. osim kod onih kd čiji zakonski opis ne obuhvata i posledicu. lica koji su nevini. jer kazna pogađa i one članove pr. a intenzitet ugrožavanja više izražen. Donošenje odluke. Objektivna odgovornost i sankcije prema pravnim licima -Svrha sankcije se ne može ostvarivati direktnim uticajem na pr lice kao takvo. Presudan je odnos prema javnosti. -Kod pripremnih radnji nedostaje radnja kd. pravo za pravna lica. uočava jasan trend uvođenja određenih oblika krivične odgovornosti pravnog lica (u Holandiji. Švedskoj. . krivičnopravnu zaštitu treba svesti samo na najintenzivnije oblike ugrožavanja. čak i one koji su se protivili izvršenju delikta. fizičkog lica. već i u kaznenom pravu u širem smislu. pravna zaštita. pitanje pravnodogmatskog i kriminalno-političkog opravdanja kažnjavanja za pokušaj i pripremanje kd izaziva niz dilema. Međutim. već na sve potencijalne učinioce. to ne treba činiti u okviru kr. a naročito kod pripremnih radnji. mada neki od njih moraju biti modifikovani i prilagođeni karakteru i obliku kaznene odg. odgovornosti ili odg. Švajcarskoj).l. lica još je manje u stanju da tu pretnju shvati kao prepreku za vršenje delikta. Zato „srednji put“ u našoj praksi. Norveškoj. sadržalo bi u sebi opasnost od proširivanja tih izuzetaka i na neke druge situacije. iako ne dovoljno efikasan ima svoje prednosti. kada učinilac ostvari samo jedan njegov deo ili preduzme određene radnje koje vode izvršenju kd. Španiji.U pogledu kažnjavanja za neke od ovih faza postoji spor između objektivnih i subjektivnih teorija. Francuskoj. Pokušaj. pravnih lica. Odgovornost pravnih lica u našem pravu -Umesto kriv. Problem je i ostvarivanje zahteva da kažnjavanje bude pravedno. zbog brojnih specifičnosti. mora se postaviti donja granica ispod koje ne bi bila opravdana kp intervencija. tj. Ali. Kažnjavanje za pripremne radnje koje ne izlaze van privatne sfere pojedinaca ne može imati svoje opravdanje. odg. ne poseduje subjektivni element neophodan za kr.Dovršeno kd je pravilo i zakonski opisi kd imaju u vidu dovršeno kd -Ali. Osnovni kriterijumi jesu vrednost zaštitnog objekta i intenzitet njegovog ugrožavanja. Danskoj. Postoji saglasnost da se za samu odluku ne treba kažnjavati – „za misli se niko ne kažnjava“.p. Uvođenjem prava o privrenim prestupima. samom činjenicom da je reč o kaznenoj odgovornosti sui generis. Pripremanje krivičnog dela 26 . neki osnovni principi moraju važiti ne samo u k. noseći element. zakonika u Evropi koji uvodi odgovornost pravnih lica za krivična dela jeste i KZ Crne Gore donet decembra 2003. Objektivna teorija smatra da samo štetne posledice na zaštitnom objektu opravdavaju kp intervenciju. u poslednje vreme. U pogledu specijalne prevencije. Zato je kažnjavanje za pripremne radnje strano bilo kojem sistemu opšteg dela i opštem pojmu kd. zakona u užem smislu (u KZ) već tu materiju. postoje situacije kada kd ostaje nekompletno. treba regulisati posebnim zakonom koji bi regulisao specijalno kr. tj. f.Tu nedostaje osnovni. 4. utoliko je opravdanija kr. Belgiji.lica samo za prekršaje i to pretežno u oblasti privrede i finansija. ličnu sferu građana. Finskoj. Osnovno pitanje je gde je granica čije prekoračenje od strane učinioca znači njegov ulazak u „kriminalnu zonu“. značaj kazne se ne može negirati. u mnogim zemljama je i dalje prisutno rešenje da se predviđa kaznena odgov. 3. Postavlja se pitanje da li pretnja kaznom i dr. . I u slučaju da se uvede odgovornost pravnih lica za kd. pr. dolazi do brojnih i po pravilu udaljenih oblika ugrožavanja zaštitnog objekta. s obzirom na to da p. Tu granicu određuje intenzitet ugrožavanja. lica se još više „rasplinjava“ jer je subjekt kome je upućena još neodređeniji i kao skup f. osim u slučaju kada su one same proglašene za posebno kd. kao i da je nastupila posledica. Ovakav razvoj je i rezultat određenih inicijativa u okviru Saveta Evrope i Evropske Unije. u odnosu na pr. -S obzirom na to da kod pokušaja. samo za prekršaje.l. već na njegove organe i članove. kod određenih kd. 2. -Uvođenje u kp objektivne odgovornosti. 35. kao i predviđenost u zakonu. Načelna pitanja kažnjivosti nedovršenog krivičnog dela -Kada se govori o kd podrazumeva se da je učinilac preduzeo radnju izvršenja. Dovršeno kd. odnosno momenat kada ponašanje pojedinca postaje relevantno i za druge. Međutim.

Određivanje granice između njih predstavlja određivanje granica ulaska u kriminalnu zonu. Druge radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje kd. a pri tome propisuje i druge bitne elemente koji moraju biti ostvareni da bi postojalo kd. i ne radi o pripremnim radnjama. ali krivično delo nije dovršeno. Pokušaj kd je nepotpuno ostvarenje bića kd. radnje u užem smislu (delicta preparata) javljaju se ozbiljne sumnje. posledica. To se utvrđuje na osnovu zakonskog opisa radnje izvršenja pojedinih kd. -Nesvršeni pokušaj postoji kad je učinilac preduzeo samo deo radnje izvršenja. on radnju izvršenja nije dovršio. -Kod kd čiji pokušaj nije kažnjiv mnogo veći značaj ima razlikovanje između pokušajnog i dovršenog kd. vrste i kažnjavanje Pojam i vrste pokušaja -Dovršeno kd je osnovna forma kažnjivog ponašanja. S obzirom na to da se pokušaj nalazi između pripremnih radnji i dovršenog kd. On predstavlja kd. postavljanje pitanja da li je u konkr. po pravilu. . Kriterijum je da li je preduzeta radnja izvršenja (pokušaj) ili nije (pripremne radnje). dok kod ostalih kd ono nema praktičan značaj. -Za kažnjivost umišljajnog pripremanja izvršenja kd potrebno je da je to izričito predviđeno u posebnom delu. Pokušaj krivičnog dela – pojam. ali iz različitih razloga posledica ne nastupi.-Jedno kd se može pripremiti na vrlo različite načine. a pripremna radnja ne). -Svršeni pokušaj postoji kada učinilac preduzima kompletnu radnju izvršenja. onda to čini tako što precizira u čemu se to pripremanje sastoji. učinilac sa umišljajem preduzima radnju izvršenja delimično ili u celini. pripremnih radnji u užem smislu. pa samim tim nije ni prouzrokovao posledicu. jer kod kd protiv ustavnog uređenja u bezbednosti Republike Srbije kod kojih se predviđa kažnjavanje i za pripremne radnje. Dodatni kriterijum jeste i dovođenje u vezu preduzete radnje sa zaštitnim objektom. četvrta kategorija i dalje ostavlja otvoren problem određivanja pojma pr. radnji. tj. pa sve do momenta nastupanja posledice. potrebno je odrediti njegovu donju i gornju granicu. -Pokušaj se u odnosu na pripremne radnje kvalitativno razlikuje. a to su pr. slučaju preduzimanjem određene radnje neposredno ugrožen objekt kr. radnja izvršenja je započeta ali nije dovršena. Nabavljanje ili osposobljavanje sredstava za izvršenje kd. Ono podrazumeva ostvarenost svih predviđenih elemenata bića kd. 2. Tu nepostoje neki od predviđenih elemenata bića kd. Dogovaranje. propisivanjem pripremanja kao posebnog kd 2. zaštite. Međutim. dok pripremanje kd samo po sebi nije kd. Ipak. ali posledica izostaje. Npr. To je učinjeno u OKZ tako što su pripremne radnje bile svrstane u 4 grupe: 1. -Pokušaj može postojati od momenta kada je izvršilac započeo radnju izvršenja. kada zakon pripremanje za proizvodnju opojnih droga predviđa kao kd. planiranje ili organizovanje sa drugima izvršenja kd. a da pri tom ne precizira u čemu se sastoji to pripremanje. Poseban problem je kako odrediti u čemu se one sastoje. mada nepotpuno. formalno gledajući. Nastupanje posledice isključuje pokušaj. s tim što se dodaje i jedan oblik prip. 37. već se u jednom zajedničkom članu na uopšten način navodi šta predstavlja pripremanje tih kd (koristi se formulacija iz OKZ). -KZ više ne predviđa kažnjavanje pripremanja određenog kd (delicta preparata). Upravo u umišljaju se može videti jedino opravdanje za kažnjavanje i za samo pripremanje kd. Pošto su predviđene kao posebno kd za njih važe opšti standardi za propisivanje opisa bića kd. tj. Jedan od stadijuma u ostvarenju kd jeste pokušaj. Pokušaj nekih 27 . -Ali. izostanak posledice ne znači uvek i postojanje pokušaja kd. Zato je zakonodavac pokušao da da jednu orijentacionu definiciju prip. -U vezi da kažnjavanjem druge vrste pripremnih radnji. pripremanje radnje stoje van bića kd. To se može učiniti na 2 načina: 1. radnji specifičan za ova kd. a na objektivnom planu zahteva se da je izvršenje kd započeto. Otklanjanje prepreka za izvršenje kd. To je naročitao složeno kod kd koja u svom zakonskom opisu nemaju posledicu (delatnosna kd).pr. a koje ne predstavljaju radnju izvršenja. kao i kako u konkretnom slučaju postaviti granicu između radnje izvršenja i pripremne radnje ( apstraktno posmatrajući to je relativno jednostavno: obično se kaže da radnja izvršenja ulazi u biće kd. Kod pokušaja na subjektivnom planu uvek mora postojati umišljaj. 4. tako da se neki značajniji problemi ovde ne javljaju. Ovo razlikovanje je važno kod kd čiji je pokušaj kažnjiv. radnji. 3. Ne može se nehatno pripremati neko kd. Kod pokušaja kd koja u svom biću nemaju posledicu nedostaje deo radnje izvršenja. nisu posebno precizirane pripremne radnje kao posebno kd. Pripremanje po samoj svojoj prirodi podrazumeva: postojanje umišljaja. Naše ranije kr zakonodavstvo je kod nekih kd propisivalo da će se kazniti i onaj ko priprema njihovo izvršenje. ovaj stav nije dosledno sproveden. propisivanjem kažnjavanja pripremanja kao faze u ostvarivanju nekog kd -U prvom slučaju se. Mogu se razlikovati 2 situacije i 2 vrste pokušaja: nesvršeni i svršeni. Zakonodavac više ne može da propisuje pripremnaje nekog kd kao kažnjivo. Delo je započeto onda kada je došlo do preduzimanje radnje izvršenja u celini ili delimično. a to je. tj. jer ih je zakon podigao na rang radnje izvršenja. Kod pokušaja. a da se pri tome bliže ne određuje u čemu se sastoji njihovo pripremanje.

prava kd nečinjenja). Uslov je da je kod takvog k. je sporan. Zaštićeno dobro je kod apsolutno nepodobnog pokušaja manje ugroženo nego kod relativno nepodobnog pokušaja. Granicu između apsolutnog i relativno nepodobnog pokušaja nije uvek moguće precizno odrediti. odnosno prouzrokovati posledicu kod posledičnih dela. značaj relativnih spoljnih smetnji koje otežavaju izvršenje k.delo može da dovrši. zakon predviđa mogućnost oslobođenja od kazne i ublažavanje kazne. ali okolnost da je kroz pokušaj dovršeno neko lakše kd treba tretirati kao otežavajuću okolnost prilikom odmeravanja kazne. imajući u vidu da je stepen ugrožavanja zaštićenog dobra niži kod nepodobnog nego kod običnog pokušaja. kvalifikovani pokušaj ( teža vrsta pokušaja).delo. Do posledice može doći delovanjem nekih drugih uzroka. tj. nalazi se u zabludi da potoji neka spoljna okolnost koja ga sprečava u dovršenju dela.delo na taj način što mu se stavlja u izgled mogućnosti oslobođeja od kazne ako dobrovoljno odustane.dela pokuša da izvrši k. odnosno za razumnog čoveka potpuno besmislen (npr.delo. sa određenim sredstvima ili na određenom predmetu nje bilo moguće izvršitik. pa zato odustane. -Izuzetno. Pri tome nije od značaja da li je 5 godina zatvora donja ili gornja granica raspona propisane kazne ili je u okviru propisanog raspona. a ne pod uticajem nekih spoljnih okolnosti. Učinilac tu veruje da može da učini k.Nepodoban pokušaj Nepodoban pokušaj postoji onda kada učinilc k. kažnjiv je pokušaj kd ubistva (kazna – zatvor od 5-15 godina). smatra se relativno a ne apsolutno nepodobnim pkušajem ubistva. Npr. ili zato što je radnja pokušaja inkriminisana kao svršeno kd. kroz pokušaj silovanja budu ostvareni elementi kd bludnih radnji). često im ta mogućnost nije ni poznata već iz sasvim drugih razloga. Nema dobrovoljnosti kada učinilac pogrešno veruje. Npr.kd ne može postojati zbog njihove same prirode (npr. nastupanje posledice ne znači uvek i postojanje dovršenog kd.) -Nepodoban pokušaj treba razlikovati i od putativnog delikta koji nije kažnjiv. postoji i tzv. -Ova podela je od značaja za kažnjavanje tako gde je moguće izvršiti razgraničenje. Relativno nepodoban pokušaj postoji kada u konkretnom slučaju zbog delovanja određenih okolnosti i uslova. Kažnjavanje za pokušaj Kažnjava se za pokušaj onih kd za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od 5 godina ili teža kazna. On predstavlja „poslednju šansu“ za učinioca.dela izričito propisano da će se činilac kazniti za pokušaj (npr. Na objektivnom planu potrebno je da učinilac prestane sa daljim preduzimanjem radnje izvršenja (kod nesvršenog pokušaja).delo na način na koji je sa aspekta uobičajenog životnog iskustva. ali ga ne onemogućavaju posebno. U pogledu subjektivnog elemenat potrebno je da je odluku doneo sam.irealnog pokušaja koji nije kažnjiv. odnosno sa preuzimanjem kažnjivih pripremnih radnji ili da psreči nastupanje posledice (kod svršenog pokušaja). cak i pucanje n čoveka koji je mrtav. S druge strane. Ne može postojati svršeni pokušaj kd koja u svom zakonskom opisu ne sadrže posledicu (npr.) -Pokušaj se kažnjava istom kaznom koja je propisana za dovršeno k. vradžbina i sl. 38. Razloikuju se dve vrste nepodobnog pokušaja: apsolutno i relativno nepodoban pokušaj. Za razliku od psolutnih spoljnih smetnji koje onemogućavaju učinioca da delo dovrši i koj e uvek isključuju dobrovoljnost. U mnogim slučajevima učinioci ne odustaju zbog mogućnosti da budu oslobođeni od kazne. pokušaj možebiti kažnjiv i kod lakših kd za koja se ne može izreći kazna zatvora od 5 godina.krađe. Međutim. 28 . -Dobrovoljni odustanak sadrži objektivnu i subjektivnu komponentu. -KZ polazi od toga da nije opravdano kažnjavati za nepodoban spokušaj.dela. Apsoloutno nepodoban pokušaj postoji onda kada se određenim sredstvom ili na određenom predmetu ni pod kojim uslovima nije moguće dovršiti k. Pokušaj je donekle fakultativni osnov za ublažavanja kazne. Irealni pokušaj je ekstremna varijanta apsolutno nepodobnog pokušaja. a izgleda kao da spava. a ne radnjom izvršenja učinioca. Dobrovoljnost postoji onda kad je učinilac i pored toga što je bio svestan da k.dela pa se učinilac stimuliše da ne dovrši k. -Nepodoban pokušaj treba razlikovati od tzv. U tom slučaju uzima se da postoji samo pokušaj težeg kd (a ne sticaj).delo nepodobnim sredstvom ili prema nepodobnom predmetu. koji postoji onda kada je kroz pokušaj nekog težeg kd dovršeno neko lakše kd (npr.delo.delo ali se kazna može i ublažiti što se u praksi najčešće i čini. Puativni delikt postoji onda kada neko pogrešno drži da ono što čini predstavlja k. 39. od njega odustao. kd silovanja). pokušaj da se neko ubije korišćenjem crne magije.Dobrovoljni odustanak -Obično se smatra da je cilj postojanje instituta dobrovoljnog odustanka od izvršenja k. -Konstitutivni element pokušaja jeste umišljaj učinioca -Pored svršenog i nesvršenog pokušaja.

-Kod nesvršenog pokušaja dovoljno je da se učinilac uzdži od daljeg preuzimanja radnji. teorija posledice – relevantna je posledica 3. maloletstvo. a posledica nastupa u drugom – distanciona kd. bez obzira kada je preduzeta radnja izvršenja. Po prvom. a kod kd nečinjenja vreme kada je propustio radnju koju je bio dužan da preduzme. nego ni u mestu u kome je propustena radnja koju je izvršilac bio dužan da preduzme. i to ne samo u mestu u kome je posledica nastupila. Ima i mišljenja da vremenom izvršenja trajnih kd treba smatrati sve vreme dok traje protivpravno stanje. životinjom. Naš kz prihvata tu teoriju. već i ono mesto u kome je posledica prema umišljaju učinioca trebalo da nastupi. Utvrđivanje mesta izvršenja naročito je važno kod kd čija se radnja izvršenja preduzima u jednom mestu. zakona. se smatra i svako ono mesto u kome je objektivno prema okolnostima konkretnog slučaja posledica mogla da nastupi. To će se odnositi i na kvalifikovani pokušaj. -U odnosu ne saučesnika. odnosno momenat kada ta radnja nije više mogla da se preduzme. iako je učinilac nastojao da je spreči. i mesto u kojem je preduzeo radnju saučesništva. Po pravilu. vremenom izvršenja kd smatra se vreme kada je preduzeta radnja izvršenja – teorija delatnosti. 2. tj. On predstavlja fakultativni osnov za oslobođenje od kazni a samim tim i fakultativni osnov za neograničeno ublažavanje kazne. zastarelost. Moguće je da se izvršilac uopšte ne nalazi u mestu u kome je kd izvršeno. . mesto u kome je blagovremenim preduzimanjem radnje mogao da otkloni nastupanje posledice. tako i mesto gde je u celini ili delimično prosledica nastupila.teorija posledice.Postoje dve moguća načina rešavanja ovog pitanja: 1. krivična dela koja kao konstitutivna obeležje imaju određeno vreme. Za saučesnika je relevantno ono vreme kada je preduzeo radnju saučesništva. na svakom mestu). temporalnih delikata kod kojih između preduzete radnje i nastupanja posledice prođe kao kraće ili duže vreme -Iako se u teoriji spominje i teorija jedinstva.KZ kaze da se neće smatrati da postoji dobrovoljni odustanak ukoliko učinilac k. mestom kd se smatra pored mesta radnje izvršenja i mesta posledice. -Postoje 3 teorije u rešavanju pitanja koje mesto će se smatrati mestom izvršenja: 1. kz polazi od stava da je dobrovoljni odustanak kažnjiv. za koju se koristi i naziv teorija jedinstva. pre kojoj se vremenom izvršenja kd smatra i vreme kada je preduzeta radnja i vreme kada je nastupila posledica. izvršenja se smatra i jedno i drugo (lat. u kriv procesnom pravu određivanje mesne nadležnosti suda). kod većine: instituta čija primena zavisi od vremena izvršenja kd došlo bi do nerešivih situacija ako se ne bi uzeo samo jedan vremenski momenat. Mesto izvršenja krivičnog dela Odrđivanje mesta izvršenja kd neophodno je u kp zato što od toga zavisi rešavanje više pitanja (prostorno važenje krivičnog zakonodavstva. utvrđivanje krivice učinioca. Po drugom. mestom izvršenja se smatra i ono mesto gde je došlo do dejstva tih sila. s tim da mora definitivno odustati od dovršenja dela (prekidanje radnje izvršenja s namenom da ona kasnije dovrsi. to je vreme kada je nastupila posledica. I za pokušaj važi da je izvršen onda kada je preduzeta radnja izvršena. primena republičkih kriv. isključuje opstanak). ubique – svuda. -Kod kd nečinjenja mesto radnje je. -Ukoliko se izvršilac posluži prirodnim silama. Npr. što znači da se kao vreme kada je kd učinjeno uzima vreme kada je učinilac preduzeo radnju izvršenja. tada prestaje i protivpravno stanje. osim mesta u kome je nastupila posledica i ono mesto gde je učinilac bio dužan da radi. Ovo vreme se razlikuje naročito kod tzv. ako koristeći prinudu prilikom silovanja učinilac izvrši i kd razbojništva. odnosno naprava. kd koja u biću kao konstitutivan element sadrže određeno mesto. Kod trajnih kd vremenom njihovog izvršenja treba smatrati vreme kada je dovršena radnja izvršena. Naš zakon se opredelio za teoriju delatnosti. teorija ubikviteta – mestom. kz. teorija delatnosti – relevantna je radnja izvršenja 2. 41. Kao mesto izvršenja kd smatra se kako ono mesto gde je preduzeta ili propustena radnja. Vreme izvršenja krivičnog dela -Vreme izvršenja kd važno je za rešavanje više pitanja u kr pravcu: vremensko važenje. Učinilac može odustati i od pripremnih radnji. Jedino šte se prilikom odmeravanja kazne to može uzeti u obzir kao olakšavajuća okolnost. kao vreme izvršenja treba uzeti završetak tog perioda. ali samo ako dovršeno delo nije konzumirano pokušajem tuđeg kd. Osim toga. Kod produženog kd kao vreme izvršenja uzima se momenat preduzimanja poslednje radnje koja ulazi u statav produzenog kd.dela. -Kod svršenog pokušaja potrebno je njegovo aktivno delovanje kojim on sprečava nastupanje psledice. što je relativno samo ako su one kažnjive.dela nije dovršio zbog okolnosto koje onemgućavaju ili znatno otežavaju izvršenje k. 40. tehničkim napravama i sl. Ne može se govoriti o odustanku od pokušaja kd onda kada posledica nastupi. -Za razliku od nekih stavova zakonodavstva. -Kod pokušaja kd kao mesto izvršenja smatra se ne samo ono mesto u kome je preduzeta radnja. 29 .odustanak kod svršenog pokušaja je moguć samo kod kd kod kojih posledica nastupa posle kraćeg ili dužeg vremena posle dovršenja radnje (temporalni delikti). Dobrov. Ukoliko sud odluči da učinioca oslobodi od kazne za pokušaj kd od kojeg je odustao mora ga kazniti za delo koje je dovršio kroz pokušaj kd za koje se oslobađa od kazne. S obzirom da kod nekih kd nečinjenja postoje određeni vremenski period kada se mora preduzeti radnja. mestom izvr.

S obzirom na to da li je radnja preduzeta umišljajno ili nehatno. nehatna kd se kvalitativno razlikuje ponašanje koje je predviđeno kao kd -S obzirom na posledicu kd razlikuju se: 1. razlikuje se: 1. Krivična dela činjenja – preduzimaju se aktivnim delovanjem 2. tako i imovina). temporalni delikti – posledica nastupa nakon proteka kraćeg ili dužeg vremenskog perioda -S obzirom na to da li je izostala posledica. zločine 2. davanje lažnog iskaza). protiv imovine. kd su u okviru posebnog dela upravo po tom kriterijumu svrstana u određene grupe (npr. površno kd Druge podele krivičnih dela -S obzirom na neka posebna svojstva izvršioca. trajna kd – ona kod kojih se posledica sastoji u stvorenom protivpravnom stanju koje traje duže ili kraće vreme. pokušano kd 2. 30 . Podela na opšta i politička kd -Iako je značaj ove podele precenjen. istupe -Ovu podelu je uveo još francuski kz iz 1810. itd. Npr.42. 2. poznata je podela na: 1. s obzirom na posledicu. ali je biće kd ostvareno samim nastupanjem određenog stanja (npr. Ta podela je značajna za sistematizaciju posebnog dela. godine. višeobjektna kd (npr. Za sve to vreme kd postoji (npr. umišljajna kd -umišljaj i nehat nisu samo stepeni krivice. predviđanjem kd pronevere nastoji se zaštititi kako službena dužnost. opšte delikte – može ih izvršiti bilo koje lice 2. posebne delikte – zahteba se da izvršilac ima određeno svojstvo (npr. to su kod nas kd svrstana u glavu kd protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije i SCG. To su tzv. kd povrede 2. delatnosna kd – kd bez posledica 2. protivpravno trajanje lišenja slobode postoji za sve ono vreme koje je neko lice protivpravno lišeno slobode) 2. prestupe 3. To su svojeručna kd (npr. svojstvo vojnog ili službenog lica kod određenih kd) -S obzirom na objekt krivičnopravne zaštite postoji podela na veći broj grupa kd. kd protiv života i tela.) Postoje i kd sa 2 ili više grupnih zaštitnih objekata. . Deoba krivičnih dela Podela krivičnog dela s obzirom na radnju i posledicu S obzirom na radnju izvršenja razlikuju se: 1. kd ugrožavanja -S obzirom na trajanje posledice mogu postojati: 1. Ona su kao takva i predviđena u zakonu. protiv časti i ugleda. momentalni delikti – posledica nastupa odmah 2. kod kd dvobračnosti) -S obzirom na to kada nastupa posledica posle preduzimanja radnje izvr. razlikuju se: 1. postoji podela na: 1. prema njim. postoje: 1. kd stanja – proizvedena posledica je trajnog karaktera. -Postoji i tradicionalna podela kd prema njihovoj težini na: 1. potrebno je osvrnuti se na nju -Postoje kd oko kojih nema spora da su političkog karaktera. Krivična dela nečinjenja – podrazumevaju propuštanje da se učini neka radnja -Kod nekih kd izvršilac može biti samo ono lice koje u potpunosti ostvaruje radnju izvršenja. iz samog zakonskog opisa njihova priroda je lako prepoznatljiva. posledična kd – kd sa posledicom -Takođe.

povalne krađe. ubistvo ili povreda ugleda predsednika. 43. 44. pa prema tome i 1 delo) 2. -U određenim slučajevima. čak i onda kada za ranije učinjena kd iz bilo kojih razloga nije došlo do suđenja (npr. Time je u idealnom sticaju izvršio 3 kd. supsidijariteta – lex primaria derogat legi supsidiariae 3. (npr. relativna politička kd – reč je o običnim deliktima koji se vrše sa političkim ciljevima -Problem je utvrditi kada obična kd dobiju karakter političkih kd. kada neko prisvoji novac ili druge stvari koje su mu poverene u službi ili na radu postoji samo pronevera. kompleksna ili mešovita kd su opšta krivična dela kojima se može vršiti napad i na politička dobra (npr. ali se. -Realni sticaj podrazumeva da je učinilac sa više radnji. Prividni idealni sticaj postoji u slučajevima: 1. u jednom slučaju mogu imati karakter političkog. -Ako su učinjena ista ili istovrsna kd radi se o homogenom sticaju. kada provalnik iz jednog stana oduzme više pokretnih stvari. prirodno jedinstvo dela postoji kada je radnja izvršenja prirodno povezana u jednu celinu. pa se uzima da. ne postoji sticaj kd. Odnos specijaliteta. krađu i falsifikovanje isprave preduzimanjem više radnji. po prirodi stvari. konsumpcije 1. Zakonski opis bića jednog kd u potpunosti obuhvata i biće drugog kd s tim što sadrži najmanje još jedno dodatno obeležje. specijaliteta – lex specialis derogat legi generali 2. -Idealni sticaj podrazumeva da je učinilac preduzimanjem jedne radnje učinio više kd. pa se uzima da postoji samo 1 kd. prividni sticaj je pravna konstrukcija. najviših organa vlasti) 2. po pravilu. Ukoliko izvršilac izvrši. Supsidijaritet može biti: 31 . SUPSIDIJARITET -Biće jednog kd je supsidijarno u odnosu na drugo. zato što svi pojedinačni akti zajedno čine radnju izvršenja. ne postoji onoliko kd koliko je stvari oduzeo. i pored toga. opisa ne može lako uočiti. Ili. U vezi sa tim su nastale 2 teorije: 1. a s ciljem da se pobedi protivnik). ili ostvarena bića više kd. ukoliko su ispunjeni određeni uslovi. Objektivna teorija – procenjuje se priroda kd -U literaturi se nailazi i na podelu na: 1. istovremeno sudi. smatra da je učinjeno samo jedno kd. koja su u vezi sa vršenjem političkih kd i ponekad se vrše zajedno sa njima (npr. Prividni idealni sticaj -Prividni idealni sticaj postoji onda kada jednom radnjom bude ostvareno biće više kd. sticaja ipak nema. -Idealni sticaj kd će postojati npr. već prirodno jedinstvo dela. uništavanje imovine u toku građanskog rata. Obično se rešenje traži preko tzv kompleksnih i koneksnih kd: 1. presudan je politički motiv 2. razbojništva. jer postoji ili prirodno jedinstvo dela ili je sticaj samo prividan. iako je preduzeto više radnji.Međutim. zato što nisu bila otkrivena). Pojam i vrste sticaja krivičnog dela -Sticaj kd postoji onda kada jedan učinilac jednom radnjom ili sa više radnji učini više krivičnih dela za koja mu se istovremeno sudi. ako jednom izjavom uvredi više lica postojaće onoliko kd u idealnom sticaju koliko postoji pasivnih subjekata. apsolutna politička kd – kod njih je objekt kd zaštite političke prirode 2. npr. za koja mu se. koneksna kd su ona opšta kd koja se vrše radi ostvarivanja političkih ciljeva. ima i kd koja su politička po svom karakteru ili motivu. nije teško utvrditi. silovanje. On takođe može biti idealni i realni u zavisnosti od toga da li je preduzeta jedna ili više radnji. učinio više kd za koja mu se istovremeno sudi. Realni sticaj će postojati i kada izvršilac u kraćem ili dužem vremenskom razmaku izvrši više kd krađe (pod uslovom da ne postoji produženo kd). a ako se radi o različitim kd onda je u pitanju heterogeni sticaj. 2. SPECIJALITET -U slučaju specijaliteta neko kd se pojavljuje samo kao specijalan oblik nekog drugog. kada izvršilac bacanjem bombe jedno lice liši života i 2 lica teško telesno povredi. ta kd će se nalaziti u realnom sticaju. I idealni i realni sticaj mogu biti i homogeni i heterogeni. Postavlja se pitanje kom kd dati prednost. bez obzira na njihov vremenski razmak. opšteg kd i postoji samo to specijalno (posebno) kd (npr. a ne i utaja). već samo jedno kd. Subjektivna teorija – prema njoj. a u drugom slučaju karakter običnog kd. pa se primenjuje samo ako ne dođe do primene primarnog bića. 1. a da se to iz njihovog zak.

razbojništvo je složeno kd koje se sastoji iz prinude i krađe. poseban oblik konsumpcije gde se neko delo koje se ostvaruje kroz neko teže delo ukazuje kao bagatelno u odnosu na to teže delo (npr. -Kolektivno kd u vidu zanata postoji onda kada učinilac ponavljanjem određenog kd nastoji da sebi obezbedi izvor prihoda. INKLUZIJA -To je. odnosno slučaj kada je zbog ponavljanja vršenja kd kod učinioca došlo do stvaranja navike da se ono vrši. moguće je sa više radnji ostvariti više kd od kojih je jedno glavno koje konsumira ostala. kada je istom prilikom istim radnjama prema jednom pasivnom subjektu naneta i laka i teška telesna povreda. Izvršilac krađe koji ukradenu stvar kasnije prikriva ili potura. Primer za drugu vrstu supdidijariteta bilo bi kd učestvovanja u tuči. Npr. zanimanja i iz navike. da se bavi njegovim vršenjem pri čemu nema cilj da mu to bude izvor prihoda. Ukoliko se za neka lica koja su učestvovala u tuči utvrdi da su izvršioci ubistva. u teoriji su poznati i slučajevi: inkluzije i alternativiteta kao oblika prividnog idealnog sticaja. ne čini kd prikrivanja jer je ono konsumirano kd krađe – nekažnjivo naknadno delo. Uzima se da postoji ono što više dominira. Kd učestvovanja u tuči je supsidijarno u odnosu na kd ubistva ili teške telesne povrede. izvršilac koji prethodno ukrade ključ kojim kasnije izvrši provalnu krađu. I kod konstrukcije kd kvalifikovanog težom posledicom uglavnom je reč o svojevrsnom složenom kd.. odnosno teške telesne povrede. čini samo kd teške krađe izvršene provaljivanjem. -Konsumpcija može u nekim slučajevima predstavljati i prividni realni sticaj. zakonu retki. kolektivno i produženo kd. nema sticaja između teške krađe izvršene provaljivanjem i oblika teške krađe kada vrednost stvari prelazi određenu vrednost). Razlozi koji rukovode zakonodavca da konstuiše složena kd mogu biti različiti. Npr. Složeno i kolektivno krivično delo Prividni realni sticaj -Oblici prividnog realnog sticaja su: složeno. Složeno krivično delo -Složeno kd predstavlja zakonsku konstrukciju do koje dolazi spajanjem 2 ili više kd i za koje zakon propisuje jedinstvenu kaznu. 5. 45. U svim tim slučajevima. ali od čega može imati neku imovinsku korist. -Kolektivno kd iz navike podrazumeva sklonost ka vršenju određenog kd. 3. uzima se da je učinjeno samo jedno kd ukoliko su ispunjeni određeni uslovi. odnosno da tako ostvaruje imovinsku korist. tj. 4. čiji je smisao da krivično odgovaraju oni učesnici u tuči za koje se ne može utvrditi da su preduzeli radnju izvršenja ubistva ili teške telesne povrede. Npr. u odnosu na njih postojaće samo to kd. 32 . -Kolektivno kd u vidu zanimanja podrazumeva samo spremnost učinioca da češće ponavlja određeno kd.formalni – kada zakon izričito upućuje na primenu bića nekog kd samo kada nisu ostvareni uslovi za primenu nekog drugog kd -materijalni – kada to proizilazi iz same prirode i odnosa bića određenih kd slučajevi zakonskog supsidijariteta su u našem kr. -Osim specijaliteta. Najčešće to čini zato što se kad se 2 kd izvrše zajedno dobija jedno sasvim novo kd po kvalitetu i težini za koje ne bi bile dovolnje one kazne koje su propisane za ta pojedina dela. u stvari. Razlikuje se: kolektivno kd u vidu zanata. -Preovlađuje shvatanje da kolektivno kd postoji samo onda ako je to zakonom kod pojedinih kd propisano. kada prilikom ubistva pucanjem iz vatrenog oružja dolazi do ostvarenja bića kd oštećenja tuđe stvari oštećenjem odeće žrtve). a ne i krađu kojom je pribavio sredstvo izvršenja – nekažnjivo prethodno delo. Kolektivno krivično delo -Kolektivno kd karakteriše se određenim ponavljanjem kd koja su čvrsto povezana pre svega određenim odnosom učinioca prema delu pa se zato smatra da postoji samo jedno kolektivno (skupno) kd. postojaće samo teška telesna povreda jer ona obuhvata laku telesnu povredu). To je naročito slučaj kod tzv nekažnjivog prethodnog i nekažnjivog naknadnog dela. Npr. kod kd zloupotrebe prava na štrajk postoji zakonski supdidijaritet jer se u zakonskom opisu posledice tog kd izričito kaže da će ovo kd postojati samo ukoliko time nisu ostvarena obeležja nekog drugog kd. ALTERNATIVITET -Kod alternativiteta bića se javljaju kao ravnopravna i potpuno je irelavantno da li će se uzeti da postoji jedno ili drugo kd (npr. iako se čini da postoji više kd koje je učinilac ostvario sa više radnji. KONSUMPCIJA -U slučaju konsumpcije biće jednog kd redovno u potpunosti obuhvata biće nekog drugog kd (pod uslovom da se ne radi o specijalitetu). supsidijariteta i konsumpcije.

koja kod nas predstavlja vladajuće shvatanje. umišljaja potrebno je da sva kd moraju prethodno biti obuhvaćena umišljajem učinioca i to u svim njihovim bitnim crtama. psihičkom planu učinioca. Posle dekriminalizacije ovog kd naše kz više ne sadrži kol. ali je upravo tamo odavno napuštena. bez obzira na njihov broj ne predstavlja sticaj kd. da je isto lice izvršilo 2 ili više istovrsnih vremenskih odvojenih radnji. Produženo krivično delo -Kod produženog kd. pa postoji čisto objektivna i objektivno-subjektivna teorija. istovetnost ili istovrsnost kd 2. čast i ugled. Kod kd čiji osnovni ili teži oblik zahteva ponavljanje određene radnje nije neophodno koristiti konstrukciju kolektivnog kd. za postojanje produženog kd zahtevaju se sledeći uslovi: 1. nadriapotekarstva). Za jed. zakonodavstva. Npr. predviđalo samo kd kockanja kao kolektivnog kd iz zanata. Prigovor objektivno-subjektivnoj teoriji da ona veoma sužava pojam prod kd osnovan je samo ukoliko bi se uvek tražilo postojanje jedinstvenog umišljaja. U pogledu kol kd u vidu zanimanja u našoj teoriji većina autora smatra da ih naše kz sadrži i da su to ona dela u čijem zakonskom opisu se zahteva bavljenje određenom delatnošću. element s tim da njegove forme treba shvatiti fleksibilno. U tom slučaju jed. zakono. Nije relevantno iz kojih se razloga neko bavi nekom delatnošću. otmice. (npr. onda se već javlja problem opravdanosti primene konstrukcije produženog kd. objedinjavajući faktor koji bi mogao da kompezuje nedostatak drugih objektivnih elemenata koji ukazuju na međusobnu povezanost pojedinih radnji u meri da ih treba smatrati celinom. i bez konstrukcije produženog kd opravdano je uzeti da postoji samo jedno kd. Ne može. ipak zaslužuje pažnju pitanja da li je za postojanje produženog kd potrebno da bude ispunjen i neki subjektivni element. što s jedne strane znači da preduzimanje 1 radnje nije dovoljno za postojanje kd. -U nekim slučajevima se na prvi pogled vidi da pojedinačna dela nemaju svoju samostalnost. ako je učinilac učinio npr. -Iako je u našoj teoriji i sudskoj praksi dominirala objektivna teorija. 46. preduzimanjem više radnji. sloboda i dr. ali od njega ipak ne treba odustati s obzirom da ga prihvata sudska praksa i veći deo doktrine. je do izmena i dopuna iz 2002. ako je to isto učinio u toku nekoliko dana ili nekoliko meseci ili je delo učinio u toku iste noći ali u odnosu na stvari više različitih vlasnika. U k. Prema rešenju u kz produženo kd čini više istih ili istovrsnih kd učinjenih u vremenskoj povezanosti od strane istog učinioca koja predstavljaju celinu zbog 33 . umišljaj treba zahtevati i u situaciji kada produženo kd dobija težu kvalifikaciju u odnosu na pojedina dela koja su njime obuhvaćena. biti primenjena konstrukcija produženog kd. ako učinilac vrši krađu iz istog stana tako što u toku nekoliko sati u više navrata oduzima stvari. Jednostavno. da primena konstrukcije prod. Osnovno pitanje je da li tu povezanost tražiti samo na objektivnom planu ili i na subjektivnom. odnosno zašto ponavlja određene radnje. a s druge strane. da postoji određeni vremenski kontinuitet između pojedinih kriv. prema različitim pasivnim subjektima. Ima i autora koji sasvim odbacuju opšti pojam produženog kd. više kd klevete. god. 2. tendencija da se vrše određena kd. -Prema zaključcima sa Savetovanja u Vrhovnom sudu Jugoslavije iz 1965. kao i da postoji umišljaj u odnou na ukupnu posledicu. Neki od tih slučajeva su na granici sa prirodnim jedinstvom dela. U našoj teoriji je vladajuće objektivno shvatanja. vremenski kontinuitet 3. javlja se veći broj problema. Međutim. da ona čine jednu celinu. učinilac se nadovezuje na prvobitnu odluku obnavljajući je i proširujući je sukcesivno i na nova dela. od kojih svaka pojedinačno sadrži sva zakonska obeležja istog kd. -Prema tome. za postojanje produženog kd najčešće se uzima da su neophodna tri uslova: 1. umišljaj postaje onaj kohezioni.Naše kr. pravnih radnji 3. Reč je o kd kojima se napadaju neka strogo lična dobra čoveka kao što su život i telo. Produženo kd do donošenja kz nije bilo regulisano odredbama našeg materijalnog kriv. pravu može imati jedino značaj u oblasti odmeravanja kazne gde bi to bila moguća otežavajuća okolnost. kd nadrilekarstva. kd u konkr slučaju nije u suprotnostima sa zahtevima kriminalne politike -U nekim slučajevima istovetnost oštećenog je obavezna. istovetnost oštećenog – moglo bi se prihvatiti da istovetnost oštećenog može u nekim slučajevima izostati. da sve inkriminisane radnje sa stanovišta običnog. ali bi onda drugi povezujući elementi morali više da dođu do izražaja. kd u vidu zanata. itd. Jedinstveni umišljaj treba zahtevati samo onda kada su u pogledu objektivne strane ostvareni samo minimalni elementi. a to su istovrsnost kd i vremenski kontinuitet. -Kod produženog kd se radi o pravnom jedinstvu koje prolazi od prirodne povezanosti pojedinih kd. subj. silovanja. za postojanje produž kd bilo bi osnova da se zahteva i subj. element se može shvatiti i kao produženi. Međutim. životnog i logičkog posmatranja i rezonovanja predstavljaju takvu kontinuiranu delatnost koja čini jednu prirodnu celinu 4. u zakonskom opisu njihovog bića zahteva se višekratno preduzimanje određene radnje. -Prema objektivnoj teoriji. ni pod kojim uslovima. -Opravdan je stav naše sudske prakse da treba razlikovati obavezne i varijabilne uslove. a ne poznaje ni kol kd iz navike. nastavljeni umišljaj kontinuirana psihička linija. -Konstrukcija kol kd i njena 3 oblika nastala je u nemačkoj sudskoj praksi krajem XIX veka. odnosno njegovog privilegovanog ili kvalifikovanog oblika. za razliku od složenog i kolektivnog. Jed. a ne onoliko kd koliko je puta iznosio stvari iz stana istog vlasnika.

što znači da se pravi razlika između izvršioca i saučesnika. Kada je reč o kd za koje se kod izvršioca traži neko posebno svojstvo. najuže shvatanje pojma izvršioca – izvršilac je samo ono lice koje samo vrši kd 2. kažnjiv pokušaj ili kažnjive pripremne radnje). -Za postojanje saučesništva potrebno je da je delo izvršeno ili pokušano. Primena konstrukcije posrednog izvršilaštva opravdana je u sledeće tri situacije: 1.svest o zajedničkom delovanju. Ali. Ako je krivično delo dovršeno. istovetnost predmeta dela. posredno izvršilaštvo i saizvršilaštvo. obuhvata i saizvršilaštvo. Da učinjena dela predstvljaju celinu 47. saučesnici 3. Pravna priroda saučesništva -Postoje 2 osnovne teorije o pravnoj prirodi saučesništva: 1. kao i u većini evrop. koja se sastoji u zajedničkom ostvarenju bitnih elemenata kd. što znači da to shvatanje negira saučesništvo kao institut. -Saučesništvo u užem smislu obuhvata podstrekavanje i pomaganje -Saučesništvo u širem smislu. odnosno da je izvršilac ušao u kriminalnu zonu. bez sumnje. Tri obavezna uslova su: 1. posredni izvršilac i saizvršilac) 2. prihvaćena je podela saučesništva na: saučesništvo u užem smislu i saučesništvo u širem smislu. mogu se razlikovati 2 varijante tog pojma: 1. To su: istovetnost oštećenog. pravom. Izjednačavaju se svi oblici učešća u kd tako što se svi smatraju izvršiocem. 34 . jedinstvo mesta ili prostora izvršenja dela ili jedinstveni umišljaj. akcesorna teorija zahteva da je izvršilac izvršio kd odnosno da je preduzeo radnju koja ulazi u kriminalnu zonu (dovršeno delo. Posredni izvršilac je ono lice koje ostvarujući sve subjektivne elemente kd navede drugoga na ostvarenje kd. između više lica mora postojati i subjektivna veza . Ako je delo izvršilo u neotklonjivoj stvarnoj zabludi 3. Izvršilac je ono lice koje samo ostvaruje bitne elemente bića nekog kd. -Od saučesništva treba razlikovati posredno izvršilaštvo. Prvo. pa do glavne uloge u ostvarenju kd.postojanja najmanje 2 od okolnosti koje zakon navodi. -Akcesorna teorija je prihvaćena kod nas. Pored objektivne veze. ekstenzivno shvatanje polazi od toga da je izvršilac svako ono lice koje je na bilo koji način učestvovalo u ostvarenju kd. -Prihvatanje najužeg pojma izvršioca u našoj teoriji za posledicu ima to da se i saizvršilaštvo smatra saučesništvom. I tu je reč o učešću više lica u ostvarenju kd ali se lice koje preduzima radnju izvršenja smatra samo sredstvom. To je sticaj više lica u jednom kd. a ne izvršiocem. To je kvantitativna akcesornost. Prema principalnoj teoriji saučesništva irelevantno je da li je izvršilac uopšte nešto preduzeo. pod saučesništvom se podrazumeva ostvarenje kd od strane više lica. Učestvovanje više lica u ostvarenju kd može se ispoljavati na različite načine. Ali i u okviru restruktivnog pojma. 2. koje samo preduzima radnju izvršenja. Nije svako učestvovanje saučesništvo u krivično pravnom smislu. izvršilac (neposredni izvršilac. Nasuprot tom shvatanju. Vremenski kontinuitet 3. Nasuprot tome. da li je ušao u kriminalnu zonu. Ne pravi se razlika između izvršioca i saučesnika. Istovetnost ili istovrsnost kd 2. -Kod nas je i u teoriji i u zakonodavstvu prihvaćen restriktivni pojam izvršioca. -Saučesništvo kao institut zasniva se na restiktivnom shvatanju pojma izvršilaštva. toliko kd. a da se pri tom taj drugi ne može smatrati izvršiocem kd jer mu u potpunosti nedostaje subjektivna strana kd. izvesno proširenje tog pojma – razlikuju se tri forme izvršilaštva: neposredno izvršilaštvo. Pojam i vrste saučesništva -Kd se može vršiti zajednički od strane više lica. Ako je neko lice kd izvršilo pod uticajem apsolutne sile 2. korišćenje iste situacije ili istog trajnog odnosa. zakonodavstava. -Uopšteno rečeno. postojanje saučesništva zavisi od toga dokle je izvršilac došao u svojoj kriminalnoj aktivnosti. Može se govoriti o postojanju dvostruke akcesornosti. To nikako ne znači da saučesnici odgovaraju za radnju odnosno delo glavnog izvršioca. ostala lica čiji doprinos po intenzitetu i kvalitetu nije od takvog značaja da u odnosu na takve forme učestvovanja treba reagovati kriv. i ima karakteristike i jednog i drugog. To učestvovanje se može manifestovati u veoma širokom dijapazonu: od običnog pasivnog posmatranja ili odobravanja vršenja kd. Tu važi pravilo: koliko učesnika. -Može se govoriti o 3 grupe lica koja ostvaruju kd: 1. pošto je saizvršilaštvo negde između izvršilaštva i saučesništva. kvantitativna akcesornost. 48. Ono je samo nužan uslov za postojanje saučesništva. pored podstrekivanja i pomaganja.

Saizvršilac se kažnjava kao da je delo sam izvršio.postoji. Međutim. oružanoj pobuni). To je dovelo do neprihvatljivih rezultata. koja danas u svom čistom obliku nigde nije prihvaćena. -Kod delicta propria. bez postojanja svesti zajedničkog delovanja. danas nije prihvaćena. svojeručnih kd koja može ostvariti samo jedan učinilac. njena sestra je to dete sama lišila života tako što ga je utopila u kadi sa vodom (slučaj „kada“). kz zahteva postojanje umišljaja. neko drugome pomogao u nužnoj odbrani. Obj. ipak ne može. Formalno-objektivna teorija svodi saizvršilaštvo samo na slučajeve kada neko makar delimično preduzme radnju izvršenja. Teorija o podeli rada – nju prihvata jedan deo naše sudske prakse. koja znači da postojanje saučesništva takođe zavisi i od toga što je izvršilac ostvario. što postupa sa izvršilačkom voljom. saizvršilac može biti samo ono lice koje može biti i samostalan izvršilac. Teorija vlasti nad delom (materijalno-objektivna teorija) – prema toj teoriji. 2. što nije opravdano jer često neko u ostvarenju kd ima važniju ulogu od onoga ko neposredno preduzima radnju izvršenja i nije ga opravdano svoditi na rang pomagača. -Izvesno vreme bila je prihvaćena teorija potpune (ekstremne) akcesornosti prema kojoj je bilo nužno da je izvršilac ostvario kd sa svim njegovim opštim obeležjima. -Subjektivna komponenta je svest o zajedničkom delovanju. a sestru pomagačem. naročito u slučajevima kada je izvršilac lice koje nije uračunljivo i krivo. 1. i kasnije i zaista preduzeo radnju pomaganja. 4. Zajedničku odluku. 35 . a ne i njegova protivpravnost. Ova teorija je danas jedna od vladajućih u stranoj kp literaturi i prsksi. Nekoga ko je u tom planu dobio ulogu pomagača. kada nije ni delimično preduzeta radnja izv. saizvršilaštvo postoji uvek onda kada neko učestvuje u ostvarenju kd tako što delo hoće kao svoje. a time i izvršilačka volja. Nužno saizvršilaštvo postoji kod nekih kd u čiji opis bića ulazi kao obavezan element da mogu biti ostvarena samo od strane dva ili više lica (npr. minimalna akcesornost prema kojoj je. da su pri tom podelili uloge i napravili plan. ili ostvarujući zajedničku odluku radnjom da umišljajem bitno doprinesu izvršenju kd. U slučaju da ni delimično nije preduzeta radnja izvršenja. onda kada dva ili više lica zajednički prouzrokuju posledice kd. Međutim. Prema njoj. 49. Podstrekavanje 2. pa pošto nema kd to bi značilo da nema ni saučesništva. ako je delo samo pokušano ili su preduzete pripremne radnje. Saizvršilaštvo -Prema odredbi kz. postoji samo kod majke tako da je majku proglasio izvršiocem (posrednim). već je dovoljno da je izvršilac ostvario sve objektivne element kd. ona uzima u obzir i to da li neko delo čini u svom ličnom interesu. -Kod tzv. a sestra izvršilac. . saučesništvo će postojati samo ako su oni kažnjivi. Subjektivna teorija – prema njoj. -Zato se prešlo na teoriju limitirane (ograničene) akcesornosti. nije moguće saizvršilaštvo. ali ne i rešen. Polazi se od toga da se sve okolnosti koje imaju značaj za postojanje kd. postojanje zajedničke odluke. slučaj iz nemačke sudske prakse: u interesu i na molbu majke vanbračnog deteta. kod kojih je posebno svojstvo učinioca bitno obeležje kd. Ova teorija. postojalo bi saučesništvo i onda kada bi npr. O saizvršilaštvu će se raditi i u slučaju tzv. To govori o neprihvatljivosti ove teorije. taj problem je bio ublažen. naročito ona ekstrenma sasvim zanemaruje nečiji objektivan doprinos ostvarenju kd. ne traži se da su ostvareni svi opšti elementi kd. sukcesivnog saizvršilaštva. 3. saizvršilac je onaj koji je u svakoj fazi ostvarenja kd imao presudnu ulogu u smislu da je bitno mogao uticati na tok izvršenja kd. Elementi se u konkretnom slučaju moraju posmatrati u međusobnoj vezi. koje postoji onda kada se neko pridruži nekome u toku izvršenja kd: nije nužno da su svi saizvršioci učestvovali u izvršenju dela od samog početka. M. U našem kp te okolnosti se uzimaju u obzir samo kod onog učesnika kod kojeg postoje. tj.a. da li je ostvareno kd sa svim njegovim obaveznim elementima ili je za postojanje saučesništva dovoljno da su ostvareni samo neki elementi opšteg pojma kd. Primenom konstrukcije posrednog izvršilaštva. U slučaju da se ne utvrdi postojanje tog ličnog interesa. saizvršilaštvo postoji kada više lica učestvovanjem u radnji izvršenja sa umišljajem ili iz nehata zajednički izvrše kd. Kao dopunski kriterijum. učesnik u delu se svodi na pomagača. -Objektivna komponenta se sastoji u tome da je makar i delimično preduzeta radnja izvršena. da je majka podstrekač. Objektivno-subjektivna teorija – koja je vladajuća u našoj sudskoj praksi i doktrini. -Još manji značaj ima tzv. da transformiše u saizvršioca. kaznom koja je propisana za učinjeno delo. Iako je prvostepeni sud ispravno smatrao. 50. zakon zahteva 3 uslova za postojanje izvršilaštva: 1. Ova teorija suviše sužava krug učesnika koji se mogu smatrati saizvršiocem. Prema tome. Umišljaj. 3. činjenica da se više lica unapred dogovorilo kako da ostvare kd.Tu je i shvatanje o hiperekstremnoj akcesornosti. Može se govoriti i o kvalitativnoj akcesornosti. drugostepeni sud je primenom ekstremne subjektivne teorije uzeo da interes za izvršenje dela. lično i samostalno. Ova teorija je prihvaćena kod nas. Npr. a naročito da je postojala i njegova krivica. -Nema saizvršilaštva u slučaju prividnog saizvršilaštva. uzima da je za postojanje saizvršilaštva neophodno da bude ostvarena i objektivna i subjektivna komponenta. I sub. za postojanje saučesništva dovoljno da su ostvarena bitna obeležja nekog kd. Bitan doprinost izvršenju kd. tj. 5. krivice ili odmeravanje kazne koje postoje kod izvršioca prenose i na sve ostale učesnike u kd.

Ako se izvršilac podstrekva na lakši oblik. T može biti svaka radnja koja se kreće u rasponu od blagog nagovaranja da do nekih formi prinude (npr. prihvatljivije je rešenje da on odgovara za teži oblik. ili stvaranjem situacije koja na neko lice deluje tako što kod njega stvara odluku da izvrši k.političkih razloga predviđa kao kd radnju postrekivanja. -Podstrekivanje može biti posredno. podstrekavanje na kd izbegavanja vojne obaveze). preko trećeg lica. ne bi bilo prihvatljivo da podstrekač odgovara za podstrekivanje samo na k. načine kao što su konkludentne radnje.d bez psihičkog.Kada podstrekač nije uspeo da stvori ili učvrsti odluku kod podstreknutog. Tu u osnovi postoje 3 situacije: 1. tj. dovođenje u zabludu.gestovima. navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu) ili pak pocenjuje da podstrekivanje pod određenim uslovima u nekim situacijama može biti teže od radnji izvršenja (npr. davanje poklona odnosno plaćanje za delo na koje se podtrekava. -Podstrekač se kađnjava kao da je delo sam izvršio. kažnjava.d ili tee istovrsno k. -Podstrekivanje može postojati i u slučaju kada se modifikuje već stvorena odluka kod postaknutog da izvrši k. prinude. savetovanje.nesvršeni pokušaj. Npr.Pomaganje 36 . moglo bi biti opravdano korišćenje konstrukcije posrednog izvršioca i pored usvojene limitirane akscesornosti. itd. nesporno je da potoji podstrekivanje u odnosu na izvršeno k.d odnosno kažnjivog pokušaja -Za podstrekivanje nije potrebno da kod postreknutog postoji krivica zato što naše pravo prihvata teoriju limitirane aksesornosti. a podstrekač ga ubedi da to nije potrebno. 51. razbojništva.Kada je uspo da izazove ili učvrsti odluku ali podstreknuti iz bilo kod razloga delo nije izvršio ni pokušao. pa podstrekač stvori odluku kod njega da krađu izvrši upotrebom prinude čime ona prerasta u k.ako se odluka izmeni tako da podstreknuti izvrši neko sasvim drugo delo u odnosu na ono koje je bio odlučio da izvrši.d sporno je kako rešiti tu situaciju. -Podstrekivanje se u nekim slučajevima predviđa kao posebno. niti mora biti svestan da je njegova osluka da izvrši k.d.-Podstekavanje je oblik saučeništva kojim se umišljeno navodi drugo lice da izvrši kd. Iako neki smatraju da podstrekač treba da odgovara samo za „višak“ u odnosu na stvorenu odluku. kazna može ublažiti. ali je moguće da bude ostvareno i na dr.d. Navođenjem se utiče na drugo lice (izvršioca) da donese odluku o izvršenju k. -Odredbom kz kojom je regulisano podstrekivanje nije propisana radnja podstrekivanja. Inače.d. lice koje navede ljubomornog muža da se pre planiranog vremena vrati sa službenog puta kući. u ekstremnim slučajevima kada nema nikakvog subjektivnog odnosa izvršioca prema delu. Ipak. 3. jer ako bi se svako stvaranje provocirajuće situacije za izvršenje k.d nastala pod uticajem podstrekača. 2.sa podstrekavanje. nagovaranje. a pokušaj je kažnjiv. odnosno prko više lica kada se svi oni javljaju kao posredni podtrekači.d 2. tj. -U skladu sa akcesornom prirodom saušesništva za postojanje podstrekivanja potrebno je da je delo izvršeno ili pokušano.d. podstrekaču se kao i izvršiocu. odnosno na istovrsno lakše delo u odnosu na ono koje je podstreknuti odlučio da izvrši. Ono mora biti upravljeno ili na određeno lice.d neće postojati podstrekivanje već psihičko pomaganje.svršeni pokušaj.d. Izvršilac (postreknuti) takođe ne mora poznavati podstrekača. prevara. tu nepostoji podstrekivanje s obzirom na to da postojea odluka obuhvtau sebi i lakši oblik k. Ukoliko je delo ostalo u pokušaju. 2. za neupselo podtrekivanje kažnjava se kao za pokušaj kd. pretnja. Ukoliko je kod izvršioca već postojala čvsta odluka da izvrši k. Danas vladajuće shvatanje u podstrekivanje uključuje i učvršćivanje odluke. mora postojati određeni psihički uticaj podtrekača na izvršioca ili komunikativni uticaj koji se za radnju podtrekivanja zahteva u pretežnom delu novije literature. ili određeni krug lica. ako je izvršilac doneo odluku da krađu izvrši tako da pri sebi ima oružje koje je spreman da upotrebi. odnosno komunikativnog uticaja na izvršioca smatralo podstrekivanjem. Npr. u okviru kazne propisane za delo koje je izvršeno. onda bi se i svako otvaranje samoposluge moglo smatrati postrekivanjem na krađu.d. Podstrekivanje ima dvostruku posledicu: 1. Međutim. ako je izvršilac doneo odluku da izvrši običnu krađu. Nije neophodno da podstrekač lično poznaje izvršioca. To je jedini izuzetak od pravila da je saučesništvo akcesivne prirode ( u ovom slučaju polazi se od principalne teorje saučesništva). a ono na šta se postrekava samo po sbi nije kd (npr.Odluku postreknutog da izvrši k. neposredno. Postrekavanje se može vršiti i od strane više lica.d. -Podstrekavanje se uvek odnosi na konkretno k. ne preduzima radnju postrekivanja ni onda kada to čini zato što očekuje da će muž posegnuti za oružjem. da bi zatekao ženu sa ljubavnikom. Umišljaj podstrekača treba da obuhvati svest o uzročnoj vezi između radnje odstrekavanja i odluke da se izvrši k. samostalno kd. To su retke situacije kada zakonodavac iz kriminalno. pod uslovom da se podstrekivalo na izvršenje kd čiji pokušaj je po zakonu kažnjiv.d. -Za neuspelo podtrekivanje se.d. -KZ predviđa slučaj neuspelog podstrekavanja gde postoje 2 situacije: 1. kada se on javlja kao puko sredstvo za izvršenje dela.Izvršenje k.ako podstrekač izmeni odluku kod podstreknutog tako da on izvrši teži oblik k. molba. Npr.) -Podtrekivanje se najčešće vrši verbalnim putem.

zahteva da je izvršilac izvršio kd. -Pomaganje se može preduzeti na razne načine. -Ukoliko isto lice u ostom kd preduzme i radnju nekog drugog oblika saučesništva pomaganje će uvek biti konsumirano. akcesorna teorija. a kada više lica pomažu izvršiocu onda se svi pojavljuju u ulozi sapomagača. obećavanje prikrivanja dela. jer se uzima da je pomaganje najlakši oblik saučesništva. da se prikrivaju tragovi ili sredstva kojim je delo izvršeno. izvršilac vrši neko sasvim drugo krivično delo. odnosno u kome mu je pružena pomoć – kvalitativni eksces – u tom slučaju situacija je potpuno jasna : nema odgovornosti saučesnika. a drugi iz nehata. Npr. Dovoljno je da je izvršilac ostvario sve objektivne elemente kd – limitirana akcesornost. postoji nezavisno od toga da li postoji krivica izvršioca. saučesnik odgovara samo za osnovni oblik krađe. Za razliku od principalne teorije saučesništva prema kojoj je irelevantno da je izvršilac preduzeo bilo šta i gde svako potpuno samostalno odgovara za svoje radnje. ne isključuju kd saizvršioca. -Kada se doprinos izvršenju kd ostvaruje preko nekog trećeg lica radi se o posrednom pomaganj. Nije nužno da je reč o takvom doprinosu bez kojeg kd ni u kom slučaju ne bi moglo biti izvršeno. Umišljaj pomagača treba da obuhvati pored činjenice. -Podstrekač i pomagač odgovaraju u granicama svog umišljaja. pomaganje može biti: psihičko (intepektualno) i fizičko. kada kod pomagača postoji dužnost na činjenje. 52. Ali. ali ima za neuspelo podstrekivanje na ubistvo. ako neko podstrekava ili pomaže u običnoj krađi. koja je prihvaćena i kod nas. 3. zakon predviđa mogućnost ublažavanja kazne. i sl. Npr. itd. Podstrekavanje konsumira pomaganje. Ono što nije bilo obuhvaćeno njihovim umišljajem predstvalja eksces izvršioca za koju oni ne odgovaraju. Npr. a izvršilac izvrši tešku ili razbojničku krađu. odnosno izvršioca. KZ navodi kao tipične radnje pomaganje: -davanje saveta ili uputstava kako da se izvrši kd -stavljanje učiniocu na raspolaganje sredstca za izvršenje kd -stvaranje uslova ili otklanjanje prepreka za izvršenje kd -unapred obećano prikrivanje kd. sredstva kojima je kd izvršeno. U pravom smislu reči. 2. -Saizvršilac odgovara u granicama svog umišljaja ili nehata. predstavlja posebno kd pomoć učiniocu posle izvršenog kd. Moguće je da u istom delu jedan saizvršilac postupa s umišljajem. odnosno da je preduzeo radnje koje ulaze u kriminalnu zonu (dovršeno delo. davanje podške da izvrši kd i njegovo odobravanje itd. te ne odgovara za ono što je: ostvario drugi saizvršilac. -I radnja pomaganja kaoi radnja podstrekavanja može biti u izuzetnim slučajevima predviđeno ko posebno kd. Odgovornost saučesnika za krivično delo -Odgovornost saučesnika za učinjeno kd. kao što to čini teorija ekstremne (potpune) akcesornosti. a saizvršilaštvo konsumira podstrekavanja. učinioca. ko izvršiocu provalne krađe pridržava lestve da bi se popeo u stan. -Pomaganje može postojati samo pre ili u toku izvršenja kd.Pomaganje je oblik saučesništva u užem smislu kod koga se sa umišljajem doprinosi izvršenju kd. Polazeći od pravila da saučesnici odgovaraju samo u granicama svog umišljaja tu se dolazi do rezultata da oni odgovaraju samo za osnovni oblik. -Za postojanje pomaganja nije potrebo da je kod izvršioca postojala krivica. odnosno prema akcesornoj teoriji delo na koje se podtrekavalo koje nije ni pokušano ne može biti osnov za odgovornost saučesnika. -Nophodno je da se pomaže u konkretno određenom kd. Npr. on ostvaruje manje od onoga na šta je bio podstrekavan. tragova kd. Uglavnom se vrši verblnim putem. Izvršilac vrši teži oblik kd ili teže istovrsno kd a umišljajem saučesnika je bio obuhvaćen samo osnovni oblik – kvantitativni eksces. pa i samo saučesništvo. Tu su moguće 3 situacije: 1. kažnjiv pokušaj ili kažnjive pripremne radnje). neuspeli podstrekač će odgovarati. -U pogledu kažnjavanja pomagača. On nije prekoračio gornju granicu kao kod pravog kvantitativnog ekscesa. ili predmeta pribavljenim kd. ako je neko podstrekavao na ubistvo. Pomagač ne mora lično znati izrvšioca. Pomoć pružena posle izvršenog kd koja se sastoji u tome da se krije izvršilac.. Taj doprinos mora biti u izvesnoj uzročnoj vezi sa izvršenim delom. već donju granicu onoga što je 37 . ako je postojalo neuspelo podstrekivanje na kd za koje se može izreći 5 godina zatvora ili teža kazna. ako ne čuva objekt koji je bio dužan da čuva čime omogući izvršenja kd krađe stvari iz tog objekta. Osnovi koji isključuju krivicu izvršioca. Psihičko pomaganje je davanje saveta kako da se izvrši kd. Razlozi su isti kao i kod postrekavanja. tj. Izvršilac vrši lakši oblik kd ili lakše istovrsno kd a umišljajem saučesnika je bio obuhvaćen osnovni oblik – negativni kvantitativni eksces. odmeravanja i izricanje kazne koja je po vrsti ili meri blaža od one koja je propisana za izvršeno kd. -S obzirom na radnju. a ne ono na koje je bio podstrekavan. a bude izvršeno kd silovanja. osim ako to nije ranije obećano. Pri tome se ne traži i krivica izvršioca. dovoljno je da su ostvareni objektivni elementi kd (limitirana) akscesornost. da svojim radnjama doprinosi ostvarenju kd i sve bitne elemente tog kd. Za razliku od postrekavanja pomaganje se može činiti i nečinjenjem. preduzima radnju pomaganja iako bi izvršilac i bez toga mogao da uđe u stan učvrstivši lestve na drugačiji način. podstrekača ili pomagača kod kojeg krivica postoji. jer radnja saučesništva nije ni u kakvoj uzročnoj vezi sa izvršenim kd. Ta odgovornost postojala bi i onda kada izvršilac ne bi preduzeo ništa. dovoljno je da je pomaganje dovelo i samo do manjih modifikacija u radnji izvršenja odnosno načinu ostvarenja kd. tu i ne dolazi do ekscesa izvršioca. nema odgovornosti podstrekača za silovanje. tim drugim oblikom.

bude izvršena samo sitna krađa. kao i kod dobrovoljnog odustanka. tj može nedostajati krivica. Npr. već i za njegov kvalifikovani oblik.Pojam i vrsta kazne 38 . Tom merom se samo realizuje princip da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu kd. svojstva i okolnosti. kao i kroz primenu kp. ali ks kroz represiju teće prevenciji. a s druge. koji mogu uticati ili na krivicu ili na odmeravanje kazne. 53. 54.s. Postojanje saučesništva i odgovornosti saučesništva zavisi od onoga šta je zaista ostvareno. smatraće se podtrekačem i ono lice koje nemajući svojstvo službenog lica podstrekava službeno lice da izvrši kd zloupotrebe službenog položaja. ne može doći do primene ove odredbe koja. ako je neko podstekavao na kd otmice. svojstvo ili okolnost predstavlja bitni element bića kd uzima se u obzir saučesnicima iako kod njih ne postoji. Međutim. učinio sve da spreči učinioca da ne izvrši kd. -Postavlja se pitanje kako primeniti pravilo da saučesnici odgovaraju u granicama svog umišljaja. Tome u prilog ide i jezičko tumačenje odredbe KZ u kojoj se kao uslov postavlja da je učinilac u odnosu na težu posledicu postupao iz nehata. Od ovog pravila postoji jedan izuzetak: ako neki lični odnos. a saizvršioci u granicama svog umišljaja ili nehata. pravne posledice osude ne izriče sud u krivičnom postupku. ovde nije dovoljno da je saučesnik odustao od daljeg preduzimanja radnje saučesništva. osnovna obeležja krivičnih sankcija su: 1. Ni mera oduzimanja imovinske koristi pribavljene kd nije ks. sankcija je suzbijanje kriminaliteta – kao i cilj kp u celini 2. -Krivične sankcije su zakonom predviđene represivne mere koje se s ciljem suzbijanja kriminaliteta primenjuju prema učiniocima protivpravnog dela koje je u zakonu određeno kao kd na osnovu odluke suda donete nakon sprovedenog krivičnog postupka. nisu obuhvaćene sistemom ks. -Naše kp poznaje i neke mere koje. 4. moraju biti predviđene zakonom 5. predviđa fakultativni osnov za oslobođenje od kazne. primenjuje ih. Nema nikakvog razloga da se saučesnici privileguju u odnosu na izvršioca i da odgovaraju samo za osnovni oblik. vaspitne mere Reč je o dualističkom sistemu kr sankcija gde se s jedne strane javlja kazna. lišavanje života koje izvrši neuračunljivo lice nije kd u smislu opšteusvojenog objektivno-subjektivnog shvatanja opšteg pojma kd. a usled toga je nastupila smrt otetog lica koja se može pripisati nehatu podstrekača. uzimaju u obzir samo kod onog učesnika kod koga postoje. To znači da saučesnici u ovom slučaju odgovaraju samo za lakši oblik kd. Npr. -U okviru instituta dobrovoljnog odustanka od izvršenja kd predviđeno je i dobrovoljno sprečavanje dela od strane saučesnika. one su po svojoj prirodi represivne mere – represivnost k. Tako KZ sadrži i odredbu o posebnoj svrsi tri vrste ks. ali se radi o protivpravnom delu koje je u zakonu predvišeno kao kd. To znači da i onda kada je sauč. da se putem generalne i specijalne prevencije suzbijaju dela kojima se povređuju ili ugrožavaju vrednosti zaštićene kriv. sankcija za ta dela. Bitno je da je ono kao takvo zakonom predviđeno kao kd. To znači da u odnosu na težu posledicu mora i kod saučesnika postojati nehat. pa do smrtne kazne. cilj kriv. -Opšta svrha ks jeste ostvarivanje zaštitne funkcije kp. Ta zaštita se ostvaruje predviđanjem određenih ponašanja kao kd i propisivanje k. izriču se u krivičnom postupku -Naše kp sadrži 4 vrste krivičnih sankcija 1. već je potrebno da je sprečio izvršioca da izvrši kd. -Naše kr. jer im nedostaju neke bitne karakteristike koje svaka ks mora da poseduje. iako imaju izvesne sličnosti sa ks. umesto osnovnog oblika krađe. 3. postojaće odgovornost podstrekača ne za osnovni oblik otmice. tj.trebalo da izvrši. mere upozorenja (uslovna osuda i sudska opomena) 3. odnosno izriče sud 6. -Prema toj definiciji. Npr. Pored opšte svrhe. kod kd kvalifikovanog težom posledicom. primenjuju se prema učiniocu protivpravnog dela koje je u zakonu predviđeno kao kd – to mora biti kd koje ispunjava sve elemente za postojanje kd. Tako. kaznene 2. sadrži pravilo da se određeni lični odnosi. zakonodavstvom. One dovode do oduzimanja ili ograničavanja prava i dobara učinioca kd ili sadrži pretnju da će do toga doći. one nastupaju po sili zakona kod osude za određena kd ili na određene kazne. se ogleda u tome što one predstavljaju određeno zlo za učinioca kd ili pretnju zlom. mere bezbednosti 4. mere bezbednosti. dok ZOMUKD propisuje svrhu vaspitnih mera kao sankcije koje se primenjuju prema maloletnicima. Ovde prednost u odnosu na pravilo sa saučesnici odgovaraju u granicama svog umišljaja ima osnovno pravilo o akcesornosti (zavisnosti) saučesništva. Npr. Stepen represivnosti pojedinih ks je veoma različit: od sudske opomene kao mere upozorenja ili ukora kao vaspitne mere. zakon. svaka vrsta sankcije ima i svoju potrebnu svrhu. izricanjem propisanih sankcija učiniocima kd. Pojam i vrste krivičnih sankcija -Krivične sankcije predstavljaju sredstvo za ostvarivanje zaštitne funkcije kp koja je osnovni cilj i svrha postojanja kp u celini. ali u tome nije uspeo.

2. osim opštih odredaba o kazni u opštm delu. a ne i za neke dr. kao i nemogućnost njenog odmeravanja.u Srbiju je uvedena i kazna konfiskacije imovine. 55.prava i kršenje njegovih osnovnih načela. utilitarističke teorije – opravdanje kazne vide u njenoj nužnosti i korisnoj funkciji koju ona obavlja za društvo – suzbijanje kriminaliteta. postupka. u suprotnosti je sa principom srazmernosti jer se većinom oduzima celokuna imovina učinioca. Konfiskacijom imovine se oduzima legalno stečena imovina učinioca kd i ona u velikoj meri pogađa i dr.-Kazna je i dalje sotala najvažnija kriv. koja bi bila spremna da se loiši kazne kao voljnog pričinjavanja određenoz zla učiniocu kd. Glavne kazne su: zatvor i rad u javnom interesu. treba izvršiti smrtnu kaznu i u odnosu na poslednjeg člana društva koji se nalazi u zatvoru. Sistem kazni ne sadrži više smrtnu kaznu ni kao mogućnost koju republike mogu da iskoriste. za postojanje kdpa i krivicu. Učinilaca -pozitivnu generalnu prevenciju – sastoji se u podržavanju i jačanju onih društvenih i moralnih normi koje služe kao prepreka vršenju kd. danas se pravi podela na: -negativnu generalnu prevenciju – postiže se zastrašivanjem potenc. a od svih država natalih na teritoriji bivše SFRJ jedino je tadašnji zakonodavac Srbije procenio da je tu kaznu potrebno ponovo uvesti. već je umesto nje predviđen zatvor u trjanju od 40 godina. preneto što društvo nestane.Opravdanje i svrha kazne -Još od antičkog doba postavlja se pitanje opradvanja i svrhe kazne.sankcija. relativna i mešovita. odnosno svrha kazne mora biti nešto što je van tog bića. Kazna za cilj može imati vršenje uticaja na potencijalne učinioce – generalna prevencija ili na učinioca koji je već učinio kd – specijalna prevencija. Ukinuta u saveznom kriv. zakonodavac istovremeno za njih propisuje i kaznu. Prvobitno je predviđao 7 kazni. ali su danas kada je Evopa upitanju preovladali argumenti protiv smrtne kazne. 1. Najviše dilema u sistemu kazni izazivala je smrtna kazna. Specijalna prevencija može svoj sadržaj imati u: 39 .god. pripada prošlosti. ali cilj. Kazna je retribucija. Danas apsolutna teorija. Dve najvažnije grupe teorija su: utilitaristička i republistička. Kazna bez krivice znači negaciju k. Vrsta kazni -Sistem kazni u našem kz obuhvata 4 kazne: 1. .rad u javnom interesu 4. sama je sebi cilj. jeste što se ovde kao pretpostavka za primenu kazne traži da je učinjeno kd. tj. Znači neophodna pretpostavka za primenu kazne jeste da je učinjeno delo koje sadrđi sve obavezne elemente koji se traže.novčana kazna 3.zakonod. Smrtna kazna je oduvek imala svoje pristaloice i protivnike. Ono što je karakteristično za kaznu. odmazda za učinjeno kd. Prema Kantu. -I naše k.. s imšto se samo jedna kazna može izreći kao glavna.sankcija se znatno razlikuje u odnosu na onaj koji je predviđao. ukinuta je izmenama i dopunama kz Srbije iz februara 2002. Neki od razloga kolji se navode protiv ove kazne jesu njena arhaičnost. Ona je ukinuta 1990. RELATIVNA TEORIJA – ona svrhu kazne vidi u suzbijanju vršenja kd. Ona je 1993. -Stepen regresivnosti je najviši kod kazne.u tadašnjem kz SFRJ. Propisujući koja ljudska ponašanja predstavljaju kd.lica (porodicu učinioca). APSOLUTNA TEORIJA – prema njoj svrha kazne je vraćanje zla za učinjeno zlo. Kz iz 1951.sankcije jeste da ona znači i socijalno –etički prekor koje društvo upućuje učiniocu kd. a novčana kazna kao sporedna samo uz kaznu zatvora kao glavnu kaznu.Načelo zakonitosti je kod kazne najdoslednije sprovedeno. bar kada je u pitanju nauka kp.oduzimanje vozačke dozvole -Postojeći registar kr. Glavna kazna se izriče samostalno. Inspirisana je filozofskim idejama Kanta i Hegela. a sporedne: novčana kazna i oduzimanje vozačke dozvole. U vezi sa generalnom prevencijom. odnosno u prevenciji. Najvažnija razlika u odnosu na pojam sankcija.p je nezamisivo bez kazne danas ne postoji nijedna država. -U pogledu svrhe kažnjavanja formirale su se 3 teorije: apsolutna. 2. -Izmenama i dopunama o kz SRJ (OKZ) iz 2003. -Kazna je zakonom predviđena represivna mera koja se u cilju suzbijanja kriminaliteta primenjuje prema učiniocu kd na osnovu odluke suda nakon sprovedenog kriv. Smrtna kazna koja je u republičkom kz.nulla poena sine culpa. retributivističke teorije – polaze pre svega od moralne odgovornosti i opravdanje kazne vide u retribuciji koja polazi od ideje srazmernosti i ideje pravednosti. Kazna u svom biću nužno sadrži određeno zlo. 1.zatvor 2.pravo polaziod uobičajene podele na: glavne i sporne kazne.kz sadrži načelo krivice koje zahteva postojanje krivice kao neophodan uslov za primenu kazne. Ona odgovara retributivističkom pristupu kod opravdanja kazne. bila propisna samo za kd (za teško ubistvo i teške slučajeve razbojničke krađe i razbojništva).a posle izmena i dopuna KZ SRJ iz 2001. Za Hegela je kazna „negacija negacije prava“. nepravednost. K. ona najviše zadire u prava i dobra učinioca.

Francuskoj. Retribucija kao svrha kažnjavanja bila bi prihvatljiva ako se njen sadržaj određuje kroz princip pravednosti i princip srazmernosti koji se u kp moraju uvažavati. najviše uspeha ima rad u javnom interesu (uveden u Nemačkoj. Određuje se najmanji i najveći broj sati rada. sankciju. Ali ona ne sme biti dominirajuća svrha kazne. odnosno rad koji predstavlja neku privrednu delatnost nego rad koji pre svega ima humanitarni i opštekorisni karakter (npr. a sud u konkretnom slučaju određuje tačan broj sati rada. znatno je umanjilo značaj i težinu tog prigovora. Njen značaj ne proizilazi iz njene česte primene. vezano je tek za početak XIX veka. 56. uslovna osuda). ne smeju biti ni suviše široki jer bi to vodilo arbitrernost.pravu 40 . Italiji. Umesto da deluje preventivno na učinioca kd. kazna lišenja slobode nema realnog osnova za svoju primenu dok se ne stvore jaki državni organi. od vladajućih društvenih normi i normalnog života na slobodi. jer je reč o skupoj kr. kao i vreme u kome će se obaviti. sprečavanje učinioca da učini kd i uticanje na njega da ubuduće ne vrši kd. već iz toga što se pre svega od zaprećene kazne zatvora očekuje da ima generalno preventivno dejstvo i što neke druge sankcije ne bi mogle postojati bez nje (npr. Opšta pitanje kazne lišenja slobode -Potpuno prihvatanje ove kazne u kriv zakonodavstvima u sudskoj praksi. -Kazna lišenja slobode. retributivnu komponentu kazne teško je negirati. koja za cilj ima učvršćavanje društvenih i moralnih normi čije usvajanje od strane pojedinaca predstavlja najjaču branu vršenja kd.Zastrašivanju – samo što se to čini primenom kazne u odnosu na nekoga ko je već učinio kd Eliminaciji i neutralizaciju učinioca Resocijalizacija učinioca – suština je u tome da učinilac prihvati pozitivne društvene norme i tako više ne vrši kd. izražavanje društvene osude za kd. Takođe. i pored nastojanja da se njena primena danas što više ograniči kroz uvođenje njenih alternativa. -KZ polazi od relativne teorije i svrhu kažnjavanja određuje kao specijalnu i generalnu prevenciju. i dalje predstvalja najvažniju kaznu i stub sistema kr sankcija. sankcija. U okviru te opšte svrhe. Akcenat se posebno stavlja na pozitivnu generalnu prevenciju. Kazna zatvora u našem k. Tu je i pitanje kaznenih raspona. koje su u novije vreme uvedena u evropskim zemljama. kao i kućni zatvor.MEŠOVITA TEORIJA – ona smatra da je svrha kazne i jedno i drugo. -Osim rada u javnom interesu tu su i druge alternative: nekada štete i neformalno poravnanje oštećenog i učinioca. itd. 3. 3. a danas ih pune“. svrha kažnjavanja je: 1. -Iako KZ ne određuje retribuciju kao jednu od svrha kažnjavanja.). Koliko široki ti rasponi treba da budu? S jedne strane. To ne može biti bilo koji rad. 2. rad u oblasti zaštite životne sredine. iako se od njega ne može očekivati ono u šta su izvesno vreme polagane velike nade Relativna teorija je danas dominirajuća teorija u nauci kd. -Što se tiče alternativa kazni lišenja slobode. . jačanje morala i učvršćivanje obaveze poštovanja zakona. Saznanje da često upravo dugotrajne kazne lišenja slobode umesto resocijalizaciji vode daljoj desocijalizaciji osuđenog lica.U pogledu propisivanja kazne lišenja slobode osnovno pitanje je da li predvideti jednu ili više vrsta kazni lišenja slobode. Švajcarskoj. ambulantni tretman ili upućivanje na obuku i mere pojačanog (elektronskog) nadziranja. Otuda izreka da su „sudije ranije praznile zatvore. kao i dužina vremenskog perioda. ona od njega stvara ličnost koja se još više udaljava od društva. traganje za njima je poteklo iz saznanja da se kaznom lišenja slobode često postiže upravo suprotan cilj od željenog. ona zahteva dovoljno bogatu materijalnu osnovu društva. Od alternativa kazni lišenja slobode. Ipak. Lišavanje slobode je odavno poznato u kp. -U pogledu kratkotrajnih kazni lišenja slobode odavno se ističe niz prigovora. ono je bilo mera za obezbeđenje prisutnosti okrivljenog pre suđenja u odnodu na koga su bile primenjivane neke druge kazne najčešće smrtna kazna ili telesne kazne. a i u nekim evropskim KZ zapaža se negativna tendencija propisivanja suviše širokih raspona.). - 57. Ova teorija sadrži u sebi izvesnu kontradikciju jer je teško istovremeno vršiti i pravednu odmazdu i ostvariti društveno korisne ciljeve kaznom. Španiji. Engleskoj. nikada se kazna ne sme izricati samo zato da bi se učiniocu vratilo zlo za ono zlo koje je on naneo vršenjem kd. sankciji. uticanje na druge da ne čine kd. Rad u javnom interesu mora biti dobrovoljan. i prevencija i retribucija. u većini su zakonodavstva koja predviđaju više vrsta kazne lišenja slobode. jer bi inače bio u suprotnosti da međunarodnom konvencijom koja zabranjuje prinudan rad kao kriv. Polazi se od opšte svrhe kr. Moguće je ukazati na nekoliko važnijih faktora za nastanak i razvoj ove kazne: Pre svega. Osnovni prigovor se sastojao u tvrđenju da je ciljeve resocijalizacije nemoguće postići u katkom vremenu. itd. ovaj oblik je i dalje prihvatljiv pod određenim uslovima. pa i kršenju načela zakonitosti u propisivanju kr sankcija. a to je suzbijanje kriminaliteta. Kod nas. pomoć starim i bolesnim licima.

Pojavom kazne lišenja slobode ona biva potisnuta. Zato se ne može odmeravati i zricati kazna u rasponu između 20-30 god.sankcija. Kaznu zatvora u trajanju od 30-40 god. Postepeno je država.god u odnosu na eanije stanje u našem k. Osuđenog koji je izdržao polovinu kazne zatvora sud može otpustiti sa izdržavanja kazne pod uslovom da do isteka vremena za koje je izrečena kazna ne izvrši novo kd. a ako do njega ne dođe kazna se gasi. pre svega.Pojam i sistem novčane kazne -Novčana kazna je jedna od najstarijih k. dok se kod dužih kazni ona izriče na pune godine i mesece. -Izricanje kazne zatvora na dane opravdano je samo kod kratkotrajnih kazni lišenja slobode. pojavio se i sistem koji se občno naziva sistem dan ili sistem dnevnih globa. To znači da je mogućnost ulovnog otpuštanja osuđenog predviđena u slučaju kumulativnog ispunjenja dva uslova: 1. počela i sama da primenjuje novčanu kaznu da od učinoioca naplaćuje izvesnu sumu novca za učinjeno kd. U području lakšeg i srednjeg kriminaliteta ona je u tim zemljama potpuno istisnula kaznu lišenja slobode. On podrazumeva da se prethodno odmeri kazna u vremenskom trajanju. -Novčana kazna se sastoji u plaćanju određenoh novčanog iznosa u korit države.. Svrha propisivanja opšteg minimuma i opšteg maksimuma jeste. Poznato je da ni izuzetno obro vladanje osuđenih loica za vreme izdržavanja kazne ne mora imati nikakve veze sa njihovim popravljanjem. odnosno novčani ekvivalent jednog dana. Ranije je o uslovnom otpustu odlučivala komisija obrazovana od strane ministra pravde. Mada je unifikacija koja je izvršena 1977. a to je da se za najteza kd ili najteže oblike teških kd propiše i kazna zatvora u ztajanju od 30-40 god. Danas je ona jedna od najčešće primenjivanih kriv. naš se zakonodavac odlučio samo za jednu vrstu ove kaznezatvor.treba posmatrati kao poseban slučaj kazne zatvora koja je uvedena kao zamena za smrtnu kaznu. Suština uslovnog otpusta je u tome da se deo kazne ne izvršava. odnosno najmanju i najvišu moguću meru kazne. te da se 41 .Da je izdržao najmanje jednu polovinu kazne 2. srednjeg kriminaliteta. -KZ reguliše institut uslovnog otpusta odnosno predviđa opšte uslove za uslovni otpust. To je ukinuto kz. kada je izrečena kazna zatvora do jedne godine. sankcija. u slučaju opoziva uslovnog otpusta. i na pune dane. uz odsustvo adekvatnih kriterijuma za primenu neprecizno postavljenih zakonskih uslova i to u postupku koji ne pruža ni minimalne garancije. Nastala je u vezi sa sistemom kompozicije prema kome je učinilac plaćao određenu sumu novca oštećenom ili njegovoj porodici kao naknadu za učinjeno kd čime se sprečavala krvna osveta.njihovo trajanje.globa.god života. zatvor se izriče na pune godine i mesece. u sredjem veku se veoma često koristila i novčana kazna. da bi opet krajem XIX veka ponovo dobila širu primenu. -O uslovnom otpuštanju kao i o njegovom opozivanju odlučuje sud. pre svega kao zamena za kratkotrajne kazne lišenja slobode. i fakultativo. jer se vreme provedeno na uslovnom otpustu u slučaju opoziva ne uračunava uu izdržanu kaznu. KZ kao granicu u tom pogledu određuje 6 mes zatvora tj. Teško se može prihvatiti uvođenje koje je i dalje prisutno u našoj teoriji i praksi da se kazne zatvora izvršava i za vreme dok je uslovno otpušteni na slobodi i bez ikakvih obaveza. tj. -Naše k.Uslovni otpust -Uslovni otpust suspenduje kaznu i u tom pogledu ima slično dejstvo kao uslovna osuda. koji pdrazumeva propisivanje novčane kazne u određenom iznosu. 59. koja se u početku javljala samo u ulozi posrednika. ima mesta za kriminalno politička razmišljanja o uvođenju nekih novih formi kazne lišenja slobode (naročito onih kombinovanih sa povremenim boravkom osuđenim na slobodi). . odnosno da se radi samo o njenom transformisanju u toku izvršenja.-Iako je moguće predvideti više vrsta kazne lišenja slobode. treba odustati od fikcije da se uslovnim otpustom ne dira u kaznu. Naročito je pogodna za lakša kd. Znači.zakonodavstvu (kada je postojao i strgi zatvor) opravdana. Ne može se izreći licu koje je u vreme vršenja kd nije navršilo 21.Da se za vreme izdržavanja kazne tako popravio da se sa osnovom može očekivati da će se na slobodi dobro vladati. da se u okviru njega kodpojedinih kd propiše posebni minimum i posebni maksimum. -Opozivanje usovnog otpusta – kz predviđeno je obavezno opozivanje uslovnog otpusa ako osuđeni za vreme dok je na uslovnom otpusu učini kd za koje je izrečena kazna zatvora preko jedne god. ali se može primenjivati i na području tzv. U nekim zemljama ona je postala najčešće primenjivana kazna. koja je mogla da suspenduje polovinu pa čak i dve trećine izrečene kazne.Pored sistema fiksnih iznosa. da se posle toga utvrdi novčana vrdnost. -Naš zakonodavac se opredeloio za rešenje prema kome zatvor ne može biti kraći od 30 dana ni duži od 20 god. Ali kz predviđa mogućnost koja u izvesnom smislu predtavlja izuzetak. Ova kazna se može propisati samo uz kaznu zatvora do 20 god. u pogledu pravne prirode uslovnog otpusta. Pored telesnih kazni i smrtne kazne. a do 6 mes. tj.zakonodavstvo određuje opšti minimum i opšti maksimum kazne zatvora. odnosno rasponu u okviru kojeg se učiniocu odmerava i izriče kazna u konkretnom slučaju. a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna neće vršiti kd. odnosno da do izvršenja preostalog dela kazne dolazi samo izuzetno tj. -Ispunjavanje uslova koji se odnosi na popravljanje osuđenog lica i prognozu da više neće vršiti kd u praksi je često teško sa sigurnošću utvrditi. 58. u danima i to prema opštim pravilima za odmeravanje kazne.

Što se tiče obima primene novčane kazne kod nas. s tim da rok isplate ne može biti duži od 1 godine. U pogledu roka plaćanja novčane kazne propisano je da se on utvrđuje u presudi i da ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 3 meseca. odnosno godini. Visina kaznenih raspona zavisi od visine zaprećene kazne zatvora. Iako je taj sistem jednostavniji jer ne zahteva precizno utvrđivanje prihoda učinioca. Broj dnevnih iznosa novčane kazne se utvrđuje u okviru sledećih raspona: 1. od 60-180 d. Ukoliko se ne mogu pribaviti verodostojni podaci o prihodima i rashodima učinioca kd ili ukoliko on ne ostvaruje nikakav prihod ali je vlasnik imovine ili nosilac imovinskih prava. Za isto kd novo rešenje u našem kp omogućava da bogati učinilac bude stostruko više kažnjen nego siromašni učinilac. Osnovna prednost ovog sistema jeste to da se vrenost jednog dana utvrđuje isključivo prema imovinskom stanju učinioca čime se u znatno većoj meri nego kod sistema fisknih oiznosa postiže to da novčana kazna jednako pogađa i siromašne i bogate učinioce kd. U tom cilju zakon ovlašćuje sud da može zahtevati podatke od banaka ili drugih finansijskih ustanova. državnih organa ili pravnih lica. Do 100. a sud u opravdanim slučajevima može dozvoliti da osuđeni isplati novčanu kaznu i u otplatama.000.prostim množenjem dođe do novčane kazne koja se izriče. S obzirom na to da se kod pojedinih kd ne propisuje posebni minimum i maksimum postupljeno je isto kao i kod novčane kazne u dnevnim iznosima. Zato je KZ zadržao i stari sistem fiksnih iznosa koji se primenjuje kao supsidijarni. ona je pokazivala značajne oscilacije koje su uglavnom bile posledica inflacije novca. on ne može biti duži od 1 godine. Od 20. Ovaj sistem je nastao u Švedskoj. u nekim slučajevima ni pored toga neće biti moguće utvrditi tu visinu. -U primeni ovog sistema novčane kazne sudovi mogu imati određene probleme. utvrđuje se ustvari koliko može da uštedi. I ovde visina kaznenih raspona zavisi od visine zaprećene kazne zatvora.pravu Ni naš zakonodavac nije mogao ostati samo pri sistemu fiksnih novč.Novčana kazna u našem k. Do iznosa odmerene novčane kazne koju će sud izreći dolaz se jenostavnim množenjem utvrđenog broja dnevnih iznosa.NOVČANA KAZNA U DNEVNIM IZNOSIMA -Odmerava se tako šte se prvo utvrđuje broj dnevnih iznosa. a zatim visina jdenog dnevnoh iznosa. Visina dnevnog iznosa se izračunava i otvrđuje tako šro s eod prihoda učinioca kd u prethodnoj godini oduzmu nužni rashodi koje je imao. najmanje 180 di za kr za koja se može izreći kazna zatvora do 3 godine -Ukoliko je za kd propisana samo novčana kazna. Taj broj ne može biti manji od 10 niti veći od 360 dana. potavlja kao subsidijaran.000 – 200. Međutim. pa se ta razlika podeli sa brojem dana u godini. KZ preedviđa oba sistema novčane kaze tako što novi sistem. odmerava se na isti način kao i kada bi se odmeravala kazna zatvora u danima.000 din. Jenu od ozbiljnih prepreka za širu primenu novčane kazne treba videti i u relativno niskom životnom standardu u našoj zemlji. Vrednost jednog dnevnog iznosa ne može biti manja od 500 niti veća od 50000 dinara. tako i siromšne. Broj dnevnih iznosa za učinjeno kd. od 120-240 d. Do vrednosti jednog dana se dolazi tako što se utvrde mesečni ili godišnji prihodi učinoca. zatim se od toga oduzmu redovni troškovi koje ima tj.000 dinara za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 3 godine -Za kd učinjena iz koristoljublja novčana kazna kao sporedna može se izreći i kad nije propisana zakonom ili kada je zakonom propisano da će se učinilac kazniti zatvorom ili novčanom kaznom. do 60 dnevnih iznosa za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 3 meseca 2.000 dinara. Od 30.000 dinara za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 3 meseca 2. a opšti maksimum 1.000 dinara. a na osnovu opštih pravila o odmeravanju kazne. A. supletornom zatvoru. B. dolazi do njenog pretvaranja u zatvor.dana sa utvrđenom vrednnošću jenog dnevnog iznosa. pre svega na koji način utvrditi stvarne prihode učinioca. rezervni sistem. za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 1 godine 4. Novčana kazna kao glavna kazna izriče se u sledećim iznosima: 1. Najmanje 100. Supletorni zatvor može trajati najduže 6 meseci. 42 . KZ više ne predviša prinudnu naplatu neplaćene nk. od 30-120 dnevnih iznosa za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 6 meseci 3. Ekvivalent koji je u zakonu određen kod zamene nenaplative novčane kazne iznosi 1 dan zatvora za svakih započetih 1000 dinara novčane kazne. a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora.000-500.iznosa. On jednakao pogađa kako bogate.i. -KZ reguliše i pitanje izvršenja oba sistema novčane kazne.i. prednosti novog sistema su značajne.000 dinara za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 1 godine 4.000 – 300. Ako osuđeni ne plati nk u određenom roku. a ako je izrečena nk u iznosu većem od 700. a stari sistem. -Odredbama opšteg dela propisani su i kazneni rasponi kod ovog sistema novčane kazne.000 dinara za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 2 godine 5. za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 2 godine 5. -Za razliku od ranijeg rešenja. Od 50. Reč je o tzv. 60. ona se odmerava u okviru propisanog broja dnevnih iznosa za to kd.000 dinara za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 6 meseci 3. pa se ta ušteda deli sa brojem dana u mesecu.novčana kazna u određenom iznosu. sud će na osnovu raspoloživih podataka po slobodnoj proceni utvrditi visinu jednog dnevnog iznosa. koji naziva novčanom kaznom u dnevnim iznosima postavlja kao primaran. SISTEM FIKSNIH IZNOSA -Pre svega propisan je opšti minimum i maksimum novčane kazne. Opšti minimum iznosi 10.

Kazna rada u javnom interesu se može izreći za kr. Razozi koji idu u prilog njenom uvođenju jesu.sankcija. u tom slučaju da položi vozački ispit. kao i njegovu premnost da obavljarad u javnom interesu. što osuđeno lice ne gubi svoje društvene kontakte. -Posle smrti osuđenog nk se neće izvršiti. Ovde nije specijalna prevencija u prvom planu. Prihvatljivije je da osuđeni koji ne plati novčanu kaznu umesto toga obavi rad u jav. izriče se pod drugačijim uslovima i ima drugačiju svrhu..Pojam i vrste odmeravanja kazne 43 . jer se njome pogađa važno dobro učinioca k. I u toj situaciji on je alternativa kazni lišenja slobode.i sud može kaznu umanjiti za jednu četvrtinu i ovde ne postoji mogućnost opozivanja.sati rada u javnom interesu jeste od 1-6 mes. Interesu osim što jw predviđen kao glavna kazna. zabranjuje mu se.Umesto supletornim zatvorom. stara lica). a to je sloboda kretanja.Prilikom izricanja ove kazne. računajući od dana pravosnažnosti presude. Nasuprot tome. Ali. ova sankcija ima nesumnjivo represivni karakter. za neke učinioce ova sankcija ima i edukativni kararter. osuda se može posmatrati kao rekompezacija ruštvu za učinjeno delo. 61. već kao i kazna uopšte ima i generalno preventivne ciljeve. a to je da bude alternativa kazni lišenja slobode. Zatim.kojim se ne vređa ljudsko dostojanstvo 3. tako što će za jednu godinu oduzimanja vd odrediti 1 mes. sud imajući u vidusvrhu kažnjavanj. Vremenski period u kome će s eobaviti odmereni br.sankcija. . ta se sloboda samo delimično ograničava. ove kazne namenjene su drugoj kategoriji učinilaca.. i izdavanje vozačke dozvole. Ovaj uslov postoji i zbog relevantnih međunarodnih konvencija kojima se zabranjuje prisilan rad kao i kr. predstavlja i jednu važnu mogućnost zamene naplaćene novčane kazne. građani sa kojma je osuđeni u kontaktu u toku obavljanja rada u javnom interesu mogu imati na njega pozitivan uticaj. U obzir dolaze i kd ugrožavanja javnog saobraćaja ukoliko nisu ostvareni uslovi za izricnje mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom. uzima u obzir vrstu učinjenog kd.i traje 60 časova u toku jednog meseca. a može biti i efikasnija i pogodnija sankcija za određenu kategoriju učinilaca nego neke druge ankcije. problemi na planu izvršenja. jer takvo lice ne može motorno vozilo koristiti za pripremanje ili izvršenje kd u tom slučaju . a nema ni ostalih negativnih posledica kazne lišenja slobode i znatno su manji troškovi njenog izvršenja. kao što je nedostatak pogodnih humanitarnih i volonterskih organizacija u okviru kojih bi se ovaj rad obavljao. ako osuđeni svesno ispunjava svoje obaveze vezane za rad u j. ličnost ičinioca.interesu nego da mu se naplaćena kazna pretvara u zatvor. Za razliku od mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom koja se izriči samo učiniocu kd ugrožavanja javnog saobraćaja za kojeg se utvrsi da je opasno da upravlja motornim vozilom. Razlozi protiv nje jesu. osuđeni dolaze u neposredan kontakt s alicima koja su ranjiva u smislu da mogu postati žrtve kd (bolesna. -Uslov za izricanje ove kazne jeste da je u vezi sa izvršenjem ili pripremanjem kd koje je osnov za izrucanje ove kazne korišćeno motorno vozilo. Rad u javnom interesu može biti: 1. 63. -Kazna oduzimanja vozačke dozvole može trajati od 1-3 god. -KZ propisuje minimum i maksimum ove kazne. Ona ima i restributivni karakter.dela za koja se propisuje ZATVOR ili NOVČANA KAZNA.zatvora.koji se ne vrši u cilju sticanja dobiti.d zameniti kaznom zatvora.(1000din=8h) 62. Motorno vozilo mora biti korišćeno u svojoj osnovnoj funkciji. Ona ima i specijalno preventivne efekte jer sprečava učinioca da vozilo koristi za nova kd. vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u trajanje ove kazne. pre svega. U tom slučaju za svakih započetih 1000 dinara nk određuje se 8 časova rada u javnom interesu s tim da rad u javnom interesu ne može biti duži od 360 časova. pre svega. Rad u javnom interesu KZ predviđa rad u javnom interesu kao jednu od k. sud će kaznu oduzimanja voz. može nastaviti obavljanje svoje profesija. kao i nedostatak onih koji bi nadgledali izvršenje ove sankcije.Oduzimanje vozačke dozvole KZ uvodi novu kaznu oduzimanja vozačke dozvole. Rad u javnom interesu ne ože biti kraći od 60 časova niti duži od 360 časova.rad koji je koristan za društvo 2. Naravno. neplaćena kazna se može zameniti kaznom rada u javnom interesu. odnosno njegovim vozilom može upravljati neko drugo lice. -Ukoliko osuđeni ne obavi časove rada koji su mu određeni u okviru izrečene kazne dolazi do zamene kaznom zatvora tako šro će se za svakih započetih 8 časova rada u javnom interesu odrediti jedan dan zatvora. U pogledu kd kod kojih može biti izrečena ova kazna. jer lice kome je izrečena ova kazna može koristiti druge vrste prevoza. a moće biti i sporedna kazna uz kaznu zatvora ili uz novčanu kaznu. -Kazna oduzimanja vozačke dozvole može biti izrečena kao glavna kazna samo za kd za koja je propisana kazna zatvora od 2 god. Ali ipak prednost treba dati razlozima koji idu u prilog uvođenju ove sankcije kao što je to i učinjeno u kz. ali to ne menja osnovni smisao i razlog uvođenja ove sankcije. Iz smisla i sadržaja kazne može se doći do zaključka da je neophodno da je učinilac upravljao tim motornim vozilom. Zatim. ova sankcija nesumnjivo ima veliku ulogu u tome.može se reci da nema ograničenja. Ova kazna se može izreći licu koje nema polože vozački ispit. danas kada je povećana mobilnost savremenog čoveka i kada korišćenje sopstvenog motornog vizila ima veliku ulogu u tome. -KZ predviđa rad u javnom interesu kao kaznu koja se može izreći samo kao glavna kazna.Rad u jav. Ako je izrečena uz kaznu zatvora. -Ako osuđeni na kaznu oduzimanja vozačke dozvole upravlja motornim vozilom za vreme dok ona traje.

odmeravanje kazne može biti zakonsko i sudsko. Ukoliko neka od okolnosti ima karakter olakšavajuće okolnosti u konkretnom slučaju. Kada je reč o kazni zatvora u našem pravu. ona se odmerava između posebnog minimuma i posebnog maksimuma ili opšti maksimum. Danas su napuštena 2 druga sistema: sistem apsolutno određenih kazni i sistem apsolutno neodređenih kazni. olakšavajuće i otežavajuće okolnosti.OLAKŠAVAJUĆE I OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI -Ovaj krit. kazne predstavlja ukupan proces koji se odvija počev od izbora kazne pa do njenog izricanja. ukoliko ona ima karakter otežavajuće okolnosti. U oblast odmeravanja kazne spada i oslobođenje od kazne. 3. odnosno pooštravanje kazne može vršiti izuzetno i to pod uslovima predviđenim zakonom. Prihvatanje sistemom relativno određenih kazni zahteva odmer kazne po meri u okviru propisanog raspona. što znači da ona obuhvata i odmeravanje kazne. raniji život učinioca. a takva kazna. 1. svrha kažnjavanja 3. kazne postoji u slučaju odm. pa se prilikom odmer. Kod novčane kazne. služi tome da se u okviru propisane kazne. 64. odmer. kod kd teškog ubistva propisano je da će se učinilac kazniti zatvorom od najmanje 10 godina). uz koju je novčana kazna alternativno propisana. Postoje kd kod kojih je propisan samo posebni minimum (npr. -U oblasti odmeravanja kazne u našoj teoriji koristi se i pojam individualizacije kazne. jedna ista okolnost može biti ili otežavajuća ili olakšavajuća okolnost. 20 godina. Postavlja se pitanje ako različite svrhe kažnjavanja zahtevaju različitu kaznu u konkretnom slučaju kojoj svrsi dati prednost. samo zato što bi ostvarivanje specijalne prevencije to zahtevalo. Ima i kd kod kojih je propisan samo posebni maksimum (npr. za kd lakše telesne povrede propisano je da će se učinilac kazniti zatvorom do 1 godine). Propisani raspon kazne bi trebalo da bude jedan od osnovnih orijentira prilikom odmeravanja kazne. pobude iz kojih j delo učinjeno. doći do tačno određene kazne. ona će uticati da kazna bude bliža donjoj granici propisane kazne za to delo i obrnuto. u kome se često kazna za pojedina kd propisuje u veoma širokom rasponu. ublažavanje kazne – odmeravanje blaže od propisane kazne 3. po pravilu. Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti -Postoje 2 pristupa prilikom zakonodavnog regulisanja olakšavajućih i otežavajućih okolnosti. propisana kazna 2. PROPISANA KAZNA -Prilikom odmer kazne sud mora u prvom redu voditi računa o propisanoj kazni za učinjeno kd. Visina tih raspona zavisi od visine zaprećene kazne zatvora. U širem smislu ind. Opšti minimum i opšti maksimum ne može se prekoračiti ni u slučaju ublažavanja. Danas je u pogledu propisivanja kazne u savremenim kr. kazne osuđenom licu. kazne sud mora voditi računa o tome da je u konkretnom slučaju potrebno postići svrhu kažnjavanja. Te okolnosti predstavljaju neposredan osnov za odmeravanje kazne. kao i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca. se vrši u okviru kaznenih raspona koji su propisani odredbama opšteg dela o novčanoj kazni. pooštravanje kazne – odmeravanje teže od propisane kazne Redovan način odmeravanja kazne jeste onaj koji se vrši u okviru propisane kazne za određeno kd dok se ublažavanje.SVRHA KAŽNJAVANJA -Prilikom odmer. Međutim. njegovo držanje posle učinjenog kd ( naročito njegov odnos prema žrtvi) . u okviru kazne propisane za određeno kd 2. ne bi bilo opravdano izreći strožu kaznu od one koju zahteva stepen krivice učinioca i težina učinjenog dela. usvojen sistem relativno određenih kazni. U užem smislu. odnosno pooštravanja kazne. što znači da se u tom slučaju primenjuje opšti maksimum tj. to će opravdati odmeravanje kazne koja se kreće u pravcu maksimuma za to kd. KZ prihvata drugi način.Stepen krivice 44 . ali koji u stvari predstavljaju kazneni raspon za pojedinim kd. Jedan način je njihovo nabrajanje. njegove lične prilike. 30 dana zatvora. 1. ostvaruje i ciljeve generalne prevencije. tj. 2. a vodeći računa o svrsi kazne. Retribucija u smislu principa pravednosti i srazmernosti treba da određuje gornju granicu prilikom odmeravanja kazne. jačina ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra. zak. samo sudsko odmeravanje predstavlja odmeravanje kazne u pravom smislu. Npr. Naše kz ne predviša više pooštravanje kazne kao način odmeravanja kazne. a drugi samo uopšteno navođenje okolnosti o kojima sud mora voditi računa prilikom odmeravanja kazne. a koji pre svega podrazumeva upoznavanje ličnosti učinioca. Kazne primenjuje opšti maksimum. -Odmeravanje kazne može biti: 1. ind je jedan od principa na osnovu kojeg se vrši odmeravanje kazne. kazne za kd učinjena u sticaju i odm.-Prema nekim autorima. To su specijalne okolnosti: stepen krivice. U zavisnosti od toga kako je ostvarena u konkretnom slučaju. -Kada je reč o redovnom odmeravanju kazne – odmeravanju kazne koje se kreću u okviru propisane kazne za određeno kd osnovni kriterijumi su: 1. a posebni način odm. okolnosti pod kojima je delo učinjeno.

da li je neko izvršio krađu da bi obezbedio neke svoje elementarne životne potrebe ili da bi se kockao).sintetička. kajanje.Držanje učinioca posle učinjenog kd -Tu s emogu razlikovatu 2 grupe okolnosti: 1.-Uračunljivost. poricanje. važno je koliko je intezivno učinilac hteo nastupanje posledice. a i one koje sudovi uzimaju u obzir mogu se podvrći kritici. ili kao olakšavajuća okolnost da je prošao dui period od učinjenog kd. Ranija neosuđivanost se po pravilu smtra olakšavajućom oklnošću. kao otežavajuća okolnost se uzima da je došlo do porasta vršenja onih kd za koje se učiniocu sudi. Poricanje učinjenog kd samo po sebi ne predstavlja olakšavajuću okolnost. -Prilikom odmeravanja novčane kazne kz obavezuje sud da uzme u obzir imovno stanje učinioca. 2. bez razmišljanja.Okolnosti pod kojima je delo učinjeno . ona s emora konkretizovati i utvrditi u kojok meri je učinjeno kd ugroziklo ili povredilo zaštićeno dobro (život. 3. Bitno smanjena uračunljivost i otklonjiva pravna zabluda su fakultativni osnovi za ublažavanje kazne. da je vrednuje i utvrdi koliko svaka od njih utiče na kaznu. i zato pokušaj ako sud ne iskoristi mogućnost koju mu zakon daje u pogledu ublažavanja kazne. To su predumišljaji koje treba uzeti kao otežavajuću okolnost jer ukazuje na viši stepen krivice. psihofizičke osobenosti učinioca. sredstava za izvršenje. 2. umišljaj ( odnosno nehat). ako se kod otklonjive pr. Kod pokušaja kd jačina ugrožavanja zaštićenog dobra je obično niža nego kod dovršenog kd.Raniji život učinioca -Važan je odnos učinioca prema društvenim i moralnim normama koji je ispoljio u svom životu pre izvršenja kd.Jačina povrede ili ugrožavanja zaštićenog dobra -Prilikom propisivanja kazne zakonodavac procenjuje u kojoj meri eko ponašanje može da ugrozi i li povredi zaštićeno dobro. značajno je da je učinilac pokazao pdosebnu upornost i bezbednost. a naročito da li je vršio kd ili e. Doprinos žrtve sopstvenoj victimizaciji (nisam sigurna da li to piše. polazeći od propisane kazne.Okolnosti koje nisu propisane kz -Izuzetno retko se koriste u sudskoj praksi. Odsustvo uračunljivosti i svseti o protivpravnosti nisu od značaja za odemravanje kazne. proveri strana 88)  treba uzeti kao olakšavajuću okolnost. 9. Npr.kada je delo izvršeno spontano.analitičkosintetički metod. treba tretirati kao olakšavajuću okolnost. Do toga se dolazi kroz procenu načina izvršenja dela. i dolus repetinus. Ali. imovinu). 5. onda bi se neke okolnosti mogle ovde podvesti npr.Ove okolnosti su heterogenog karaktera.to znači da bi sud na osnovu opšteg utisak. npr. telo. Tu bi spadao i doprinos žrtve izvršenju kd odnosno okolnost da je žrtva dala povod za izvršenje kd ili je na drugi način doprinela nastupanju posledice. Za ocenu stepena krivice značajne su i neke forme umišljaja koje naše kp ne predviđa. trebao da dođe do jedne polazne 45 . 2. 8. a anaročito posledice. -U vezi sa procenjivanjem olakšavajuće i otežavajuće okolnosti mogu se koristiti 2 metoda: 1. Kod nehata. može kao isvest o protivpravnosti kao komponente krivice se mogu stepenovati. stepen obrazovanja itd. jer u tom slučaju nema ni krivice pa ni kd. laganje. 4.Druge okolnosto koje se podnose na ličnost učinioca -Ako se pojam „ličnih prilika učinioca“ restriktivno tumači. Međutim. uticaj na svedoke… Naročito je važno priznanje koje se pod određenim uslovima. Delo učinjeno pod njihovim uticajem ukazuje na niži stepen krivice.npr. što je naročito prisutno kod umišljaja i nehata. uzima kao olakšavajuća okolnot. Zatim. kao što je pomoć i izvinjenje žrtvi. Sudska praksa prtežno se koristi sisntetičkim metodama ali najprihvatljivijim se čini kombinacija ova dva metoda. nezaposlenost. menjanje iskaza. loše zdravstveno stanje.one koje se tiču držanja učinioca kao okrivljenog u toku k postupka.njegove pristalice smatraju da sud mora pažljivo da analizira svaku okolnost.zablude radi o grubom zanemarivanju dužnosti i mogućnosti da se ima znanje o zabranjenosti dela to ne može biti olakšavajuća okolnost.pristalice ovog metoda misle da sud mora da ceni kd i učinioca kao jednu celinu i da na osnovu jendog opšteg utiska i uverenje odmeri kaznu.analitički. kod odmeravanja kazne ova okolnost se ne možđe procenjivati aptraktno. 6. da učinilac ima maloletnu decu itd.U sudskoj praksi se one po pravilu smatraju olakšavajućim okolnostima. važan je stepen nepažnje itd. 7.Pobude iz kojih je delo učinjeno -Pobude ili motivi se mogu etički vrenosvati što je značajno za odmeravanje kazne (npr.one koje se odnose na ublažavanje posledica prouroovanih kd . naknada štete.Lične prilike učinioca . Npr. stvarno kajanje. kompulzivna sila i pretnja su takođe značajne za stepenovanje krivice.

osnove. kazna se može ublažiti do 6 meseci zatvora. ako je za kd kao najmanja mera kazne propisan zatvor u tranjanju od 2 godine. ako je za kd propisana kazna zatvora bez naznačenja najmanje mere. U opštem delu propisano je više osnova za ublažavanje kazne fakultativnog karaktera: 1. Da sud oceni da se i sa ublaženom kaznom u konkretnom slučaju može postići svrha kažnjavanja -Sporno je da li je dozvoljeno sudsko ublažavanje kazne u slučaju postojanja i neke otežavajuće okolnosti. Za razliku od sudskog ublažavanja kazne koje je uvek ograničeno. To može biti kazna koja je po meri. kao i u tome što su osnovi za oslobođenje od kazne koji su propisani kod više kd istovremeno i osnovi za ublažavanje kazne. odnosno zakon propisuje granice ublažavanja kazne. Prekoračenje granice nužne odbrane 2. može izreći kaznu koja je blaža od propisane za kd za koje se odmerava kazna. Odsustvo ličnog svojstva kod podstrekača ili pomagača -Neki od navedenih osnova ukoliko postoje određeni dopunski uslovi ili pod istim uslovima predstavljaju i osnov za oslobođenje od kazne. Za SUDSKO UBLAŽAVANJE KAZNE potrebna su 2 uslova: 1. Pomaganje 9. Oni su predviđeni kako u opštem delu KZ. Pokušaj 8. kazna se može ublaziti do 3 meseca zatvora. zakonsko ublažavanje kazne može biti i neograničeno onda kada postoji neki od osnova za oslobođenje od kazne. pa se razlikuje ublažavanje po meri i ublažavanje po vrsti. 1. Razlog je što se umesto osnova za ublažavanje kazne kod više kd propisuje privilegovani oblik kd. 3. ako je za kd kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od 1 godine. kazna se može ublažiti do 30 dana zatvora. do opšteg minimuma novčane kazne. kazna se može ublažiti do 10. Otklonjiva pravna zabluda 7. Kompulzivna sila i pretnja 5. tj. sud može učinioca osloboditi od kazne samo u onim slučajevima koji su izričito predviđeni u krivičnom zakonu. 2. to zavisi od toga o kakvim se otežavajućim okolnostima radi i u kakvom su odnosu prema osobito olakšavajućim okolnostima.Ublažavanje kazne -Sud. a uključuje i ublažavanje po vrsti. Izazivanje opasnosti iz nehata kod krajnje nužde 4. 4. kod kojeg je sud vezan određenim pravilima i donjom granicom do koje kaznu može ublažiti. tako i u posebnim delu – kod pojedinih kd. ako je za kd kao najmanja mera kazne propisan zatvora ispod 1 godine. tj. i onda da je povećava i snižava. 5. kazna se može ublažiti do 1 godine zatvora. pod odrđenim uslovima. bilo zato što su ciljevi kazne i inače već postignuti. sud će ublažiti kaznu prema sledećim pravilima: 1. nakon pažljivog pojedinačnog vrednovanja svake olakšavajuće i otežavajuće okolnosti. On podrazumeva da učinilac kd ne mora uvek da bude i kažnjen bilo iz određenih kriminalno-političkih razloga. U prvom slučaju sud je više vezan zakonom. -Može se govoriti o zakonskom i sudskom ublažavanju. -Ublažavanje kazne je po pravilu ograničeno. -U posebnom delu takođe se može propisati mogućnost ublažavanja kazne. dok u drugom slučaju ublažavanje kazne u mnogo većoj meri zavisi od procene suda. 2. ako je za kd propisana novčana kazna sa naznačenjem najmanje mere.orjentacione kazne. umesto zatvora može se izreći novčana kazna ili rad u javnom interesu. ali naše kriv. 66. Da postoje 2 ili više naročito olakšavajućih okolnosi 2. -U opštem delu KZ propisano je više osnova za oslobođenje od kazne fakultativnog kar. U principu. tako i u posebnom delu kod određenih kd. ako je za kd kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od 5 ili više godina kazna se može ublažiti do 2 godine zatvora. 7. Za razliku od ublažavanja kazne. ako je za kd kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od 3 godine. 6. zak. skoro da ne koristi tu mogućnost.000 dinara. 46 . ZAKONSKI OSNOVI ZA UBLAŽAVANJE KAZNE propisani su kako u opštem delu. Oslobođenje od kazne Nastanak instituta oslobođenja od kazne je novijeg datuma. Samo kod kd samovoljnog odsustvovanja i bekstva iz vojske SCG predviđa se mogućnost ublažavanja kazne učiniocu dela koji se dobrovoljno javi nadležnom državnom organu radi vršenja vojne službe. a naročito prema uslovu da se i sa ublažavanjem kazne može postići svrha kažnjavanja. Neograničeno ublažavanje kazne se može vršitit u čitavom prostoru između opšteg i posebnog minimuma. 65. niža od propisanog minimuma za određeno kd ili blaža vrsta kazne od one koja je za to delo propisana. Bitno smanjena uračunljivost 6. bez propisanog posebnog minimuma. Prekoračenje granica krajnje nužde 3. Kad postoje uslovi za ublažavanje kazne.

itd. ali samo kod kd za koja je propisana kazna zatvora do 3 godine ili novčana kazna. 1. nepodobni pokušaj 4. da se radi o kd za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina -Naravno. 5. KZ više ne poznaje povrat kao osnov za pooštravanje kazne. prekoračenje granica krajnje nužde učinjeno pod osobito olakšavajućim okolnostima. ne mogu nastupiti pravne posledice osude. 3. U slučaju oslobođenja od kazne. U slučaju oslobođenja od kazne donosi se osuđujuća presuda kojom se učinilac proglašava odgovornim za učinjeno kd.1. stvarno kajanje – zahteva ispunjenje sledećih uslova: 1. -Za postojanje povrata ne postavljaju se nikakvi uslovi osim da je učinilac najmanje jedanput ranije osuđivan. ali se oslobađa od kazne. princip apsorpcije – najteža kazna apsorbuje ostale kazne 47 . Postoji podela na: generalni i specijalni povrat. Odmeravanje kazne za kd učinjena u sticaju -U pogledu centralnog pitanja kako odrediti jedinstvenu kaznu za kd u sticaju zapažaju se u savremenim kriv. odnosno od izdržane. Povrat -Povrat postoji onda kada učinilac koji je ranije osuđivan ponovo učini kd. zakon. kazna se može neograničeno ublažiti (ako može više. učinilac može biti teško pogođen i posledicama koje trpe druga lica pod uslovom da je on sa njima u bliskim odnosim. 67. 68. -Oslobođenjem. oproštene ili zastarele kazne. može se osloboditi od kazne. do jedinstvene kazne se dolazi tako što se prethodno utvrdi posebna kazna za svako pojedino delo u sticaju pa se onda na osnovu tih pojedinačnih kazni dolazi do jedinstvene kazne. Prilikom odlučivanja da li će povrat uzeti kao otežavajuću okolnost zakon upućuje sud da uzme u obzir da li je ranije dlo iste vrste kao i novo delo. 2. je poznavalo i višestruki povrat kao fakultativni osnov za pooštravanje kazne. dobrovoljno sprečavanje izvršenja kd -I u posebnom delu. 2. Za razliku od realnog sticaja gde se takođe radi o tome da je jedno lice učinilo 2 ili više kd (ali mu se za njih istovremeno sudi) ovde je reč o već osuđivanom licu koje posle osude ponovo učini kd. 2. pre svega iz krim-pol razloga. sud se prilikom odmeravanja kazne mora kretati u okviru propisane kazne za novo delo za koje odmerava kaznu učiniocu koje je već jedanput bio osuđivan. srodnom kd. a briše se iz nje nastupanjem zakonske rehabilitacije ako osuđeni u roku od 1 godine od dana pravnosnažnosti sudske odluke ne učini novo kd. u izmirenju učinioca i žrtve vidi jednu od važnih alternativa kriv sankcijama. Tu podelu indirektno prihvata i KZ upućujući sud da uzme u obzir srodnost dela na koje se odnosi ranija osuda i novog kd. kd ubistva iz nehata. Posle izmena i dopuna iz 2003. podrazumeva se da mora postojati dobrovoljnost. da li su oba dela učinjena iz istih pobuda. 3. jer se kao uslov za pooštravanje kazne nije zahtevalo da je učinilac bio najmanje 2 puta osuđivan. da učinilac otkloni posledice dela ili nadoknadi štetu prouzrokovanu kd. Npr. 3. Za svaku od njih potrebno je da su ispunjeni određeni uslovi: 1. može se osloboditi od kazne. zakonodavstvima uglavnom 2 rešenja: 1. kao i koliko je vremena proteklo od ranije osude. Ono sa svim svojim elementima postoji. kd protiv bezbednosti javnog saobraćaja.). 2. odnosno protivpravnost ili krivicu. a ranije je poznavalo i podelu na običan i višestruki povrat. -Naše kriv. predviđeni su kod pojedinih kd fakultativni osnovi za oslobođenje od kazne. prekoračenje granice nužne odbrane usled jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom. sud može osloboditi od kazne učinioca kd učinjenog iz nehata kada posledice dela tako teško pogađaju učinioca da izricanje kazne ne bi odgovaralo svrsi kažnjavanja – to dolazi u obzir naročito kod nekih kd (npr. Generalni povrat postoji kada učinilac posle osude za neko kd izvrši kd koje sa ranijim nije srodno. I naše kriv materijalno pravo sada uvodi ovu mogućnost. -Naše kp sada poznaje samo jednu vrstu povrata. poravnanje učinioca i oštećenog – savremena krim. da to učini pre nego što je saznao da je otkriven. Povrat predstavlja fakultativnu otežavajuću okolnost. Oslobađa se od kazne onaj učinilac kd koji se u načelu može kazniti. okolnosti pod kojima su dela učinjena. Ukoliko učinilac ispuni sve obaveze iz sporazuma koji je postigao sa oštećenim. Pošto se radi o osuđenoj presudi ona se upisuje u kaznenu evidenciju. -U slučajevima postojanja nekog od zakonom propisanih osnova za oslobođenje od kazne. Tu postoje 3 principa: 1. Po jednom rešenju. onda može i manje). Specijalni povrat postoji kada se radi o istovrsnom. Kao i kod svih drugih otežavajućih okolnosti. od kazne se ne dira u postojanje kd. dobrovoljan odustanak. on se više nije ni mogao zvati višestrukim povratom. To je bitna razlika u odnosu na situaciju gde ne može doći do kažnjavanja zato što postoji neki od opštih osnova koji isključuju kd. pol. -KZ u opštem delu predviđa još 3 specifična osnova za oslobođenje od kazne. učinilac kd davanja mita koji je delo prijavio pre nego što je saznao da je ono otkriveno.

Apsorbacija se primenjuje i onda kada je za neko kd u sticaju utvrđena kazna zatvora od 20 godina. a ko je utvrdio samo novčanekazn u određenim iznosima. jer se kazna zakon apreko 6 mes. a princip kumulacije u pogledu novčane kazne. zakon ih iz razloga celishodnosti izjednačava sa sticajem kd. ako je za 3 ela utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1.zatvora. sud će izreći jedinstvenu kaznu za sva kd primenom odredaba za odmeravanje kazne za kd učinjena u sticaju.Princip kumulacije se primenjije kada je sud za kd u sticaju utvrdio samo novčane kazne. isključuje se primena odredaba za odmeravanje kazne za kd učinjena u sticaju pod uslovom da se ne bi mogla ostvariti svrha kažnjavanja s obzirom na težinu kd i neizdržani deo ranije izrečene kazne. 2. -KZ prihvata prvo rešenje kada se radi o punoletnim učiniocima. ne može izricati na dane. a za drugo u trajanju od 6 mes. pa će za sva ta dela izreći jedinstvenu kaznu primenom nekog od navedena tri principa. Novčanu kaznu kao sporednu kaznu sud će izreći ako je utvrđena makar i za jedno kd u sticaju.. princip asperacije – najteža pojedinačna kazna se povišava ali tako da ne dostigne zbir svih pojedinačnih kazni 3.2. tj. Princip apsorpcije primenjuje se kada je za jedno delo u sticaju utvrđena kazna zatvora od 30-40 godina u kom slučaju ona apsorbuje druge kazne.2. i 11 mes. -Predviđena su 2 izuzetka od ovog pravila: 1. Postoji i tzv. U tom slučaju osuđeni će biti disciplinski kažnjen. ili duže. Drugi izuzetak predviđen je ukoliko osuđeni za vreme izdržavanja kazne zatvora ili maloletničkog zatvora učini kd koje je zaprećeno kaznom zatvora do 1 godine ili novčanom kaznom.000. Po drugom rešenju. Prvi izuzetak omogućava izricanje kazne nezavisno od ranije izrečene kazne. nužna apsorpcija – kada je za jedno kd utvrđena kazna zatvora u trajanju od 30 god. Iako se u tim slučajevima ne radi o sticaju kd već pre o povratu.Princip asperacije se primenjuje kada su za pojedina dela u sticaju utvrđene kazne zatvora. 2. 70. onda jedinstvena kazna ne sme preći izos od 18. 3.i. Sud će odmeriti i utvditi kaznu za novo kd. osim u situaciji kada se kasnije saznalo da je osuđeno lice već ranije učinilo kd. Ako je sud za neka kd u sticaju utvrdio zatvor. a jedinstvena kazna mora biti manja od zbira pojedinačnih kazni. Tada se izriče jedinstvena kazna koja odgovara zbiru pojedinačnih novčanih kazni. izreći će jedinstvenu kaznu rada u javnom interesu u visini zbira utvrđenih časova rada..000. Ako je učinilac jednom ili sa više radnji učinio više kd za koja mu se istovremeno sudi (idealni ili realni sticaj). Ona ne sme preći 20 god. 69. princip kumulacije – jednostavno sabiranje svih pojedinačnih kazni 2.5 god. s tim da ona ne sme preći 360 časova. s tim da ona ne sme preći opšti maksimum novčane kazne. 1. sud će prethodno utvrditi kazne za svako od tih dela. uračunava se vreme provedeno u pritvoru kao i svako lišenje slobode u vezi sa kd. To će pre svega biti slučaj kada učinilac koji je osuđen za neko teže kd pri kraju izdržavanja kazne ponovo izvrši neko teže kd. Kazna ili deo kazne koju je osuđeni izdržao uračunaće se u izrečenu kaznu zatvora. Npr. ali ne sme dostignuti zbir utvrđenih kazni. -U izrečenu kaznu zatvora. jedinstvena kazna se odmerava bez prethodnog utvrđivanja posebnih kazni za pojedina kd i pri tome se na razne načine određuju kazneni okviri unutar kojih se odmerava jedinstvena kazna. Ako je bar za jedno kd sud utvrdio novčanu kaznu koristeći sistem dnevnih iznosa. sud će izreći 1 kaznu zatvora i 1 novčanu kaznu primenjujući princip asperacije u pogledu zatvora. i 1 mes.. Pojam i svrha mera upozorenja 48 . Odmeravanje kazne osuđenom licu -Ako se osuđenom licu sudi za kd učinjeno pre nego što je započelo izdržavanje kazne po ranijoj osudi ili za kd učinjeno za vreme izdržavanja zatvora ili maloletničkog zatvora. jedinstvena kazna se mora kretati u rasponu od 3 god. -KZ reguliše i 2 posebne situacije: 1. ona ne sme preći 1. a ranije izrečenu kaznu će uzeti kao već utvrđenu i primenom pravila koja važe za odmeravanje kazne za kd učinjena u sticaju će doći do jedinstvene kazne.000 din. sud će izreći jedinstvenu kaznu koja mora biti veća od svake pojedine utvrđene kazn. a vreme u kome se rad mora obaviti ne sme biti duži od 6 meseci. dok bi kumulacija bila nepravedna i suviše stroga pa je princip asprecije neprihvatljiv. 2. izreći će zatvor kao jedinstvenu kaznu primenom principa asperacije. primenjujući princip kumulacije. novčanu kaznu i kaznu rada u j. Prema principu asperacije.000 din. odnosno 10. a za druga maloletnički zatvor. Prihvatanje apsorpcija bi u ovim slučajevima značilo neoravdan blag stav premaučiniocu.. a ako je utvrdio više novčanih kazni. -Ako je sud za kd u sticaju utvrdio samo kazne rada u javnom interesu. -U pogledu načina odmeravanja kazne osuđenom licu zakon izjednačava slučaj kada je kd učinjeno pre nego što je osuđeno lice započelo izdržavanje kazne po ranijoj osudi sa slučajem u kome je već došlo do izdržavanja kazne zatvora ili maloletničkog zatvora kada lice na izdržavanju kazne učini novo kd. a za druga dela novčana kazna. izreći će jednu n. -Ako je za neka kd u sticaju kazne zatvora. Jedinstvena kazna je ograničena opštima maksimumom kazne zatvora. ako je za vaša dela utvrđeno više kazni zatvora.k.000 ako je bar jedno kd u sticaju izvršeno iz koristoljublja. i 3 god.000.

vreme proveravanja 49 . Postoji jedno šarenilo i veoma izražene razlike u pogledu posebnih elemenata ove sankcije. Anglosaksonski je nastao u Engleskoj u prvoj polovini XIX veka. postupka u kome će se tek odmeriti i izreći kazna koja će se izvršiti. -Suština oba sistema uslovne osude je da ona sadrži pretnju da će se primeniti kazna ako se osuđeni ne bude pridržavao određenih uslova. sistemi i svrha -Osnovna karakteristika uslovne osude jeste težnja za postizanjem maksimalnih rezultata u suzbijanju određene vrste kriminaliteta uz minimalno angažovanje države. To se naročito odnosi na lakša kd i vladajuće shvatanje da treba izbegavati kratkotrajne kazne lišenja slobode. da se radi o učiniocu kod koga se može očekivati da će uslovna osuda. a naročito kazna lišenja slobode. u kome je ona bila samo modalitet izricanja kazne zatvora. utvrđena kazna 2. uslovna osuda je upozorenje uz pretnju kazne – pretnja kaznom i obezbeđuje uslovnoj osudi efikasnost i funkcionisanje. krajnje sredstvo – ultima ratio. -Elementi koji određuju svrhu i suštinu uslovne osude i sudske opomene u užem smislu su: 1. a da pri tom ne izgubi svoj osnovni smisao i sadržaj. Ona je pogodna za modifikacije i prilagođavanje zavisno od potreba i stavova kaznene politike neke zemlje. Uslov je i da zaštitni objekt nije u znatnoj meri ugrožen. -radi se o učiniocu od koga se. iako je široko prihvaćena.a kontinentalni ili francuskobelgijski. dok se uslovna osuda. izbegavanje primene kazne – izbegava se štetan uticaj kratkotrajnih kazni lišenja slobode i štede se materijalna sredstva društva. ne mogu se naći ni 2 zakonodavstva koja ovaj institut reguliše na identičan način. Uslovna osuda je u našem kp najčešće korišćena krivična sankcija i može se smatrati efikasnom sankcijom. odnosno povređen – pa nije radi njegove zaštite neophodno primenjivati kaznu. odnosno da ne treba primenjivati strože sankcije ako se opšta svrha ks može postići blažom vrstom sankcije. Njihova svrha je ostvarivanje principa da je kazna. -Ove sankcije su pretežno specijalno-preventivnog karaktera – okrenute su učiniocu kd. -KZ predviđa da je zajednička svrha uslovne osude i sudske opomene da se prema učiniocu lakšeg kd ne primeni kazna kad se može očekivati da će upozorenje uz pretnju kazne – uslovna osuda. -Nastanak prvobitno kao zamena za kratkotrajne kazne lišenja slobode.-Uslovna osuda i sudska opomena čine posebnu vrstu kr. I pored toga. može izreći i u odnosu na dela koja se s obzirom na propisanu kaznu ne bi mogla smatrati lakšim kd. sankcija. s tim što kontinentalni sistem podrazumeva pretnju izvršenjem izrečene kazne. uslovna osuda je nakon uvođenja u zakonodavstvo i praksu nekih zemalja pokazalo i niz drugih pozitivnih strana. to ne znači da je na isti način regulisano. ranije ponašanje i okolnosti dela. s obzirom na njegovu ličnost. pod određenim uslovima. 2. 3. to realno može očekivati. za razliku od rešenja iz KZ od 1951. Kod sudske opomene ta je granica precizno postavljena određivanjem kruga kd kod kojih se može izreći. -U mnogim zemljama postoje i mešovita rešenja. sankcije može ostvariti samo pretnjom kaznom. cilj uslovne osude jeste da se izbegne primena kazne – to znači da uslovna osuda predstavlja alternativu kazni – kaznu ne treba koristiti ako se svrha kr. sudska opomena se svodi na golu opomenu i u slučaju izvršenja novog kd ona se jedino uzima u obzir kao ranije osuđivanost što može predstavljati otežavajuću okolnost prilikom odmeravanja kazne za to novo delo. koje se uobičajeno nazivaju merama upozorenja. -I danas postoje 2 tipa uslovne osude: anglosaksonski i kontinentalni. Međutim. 2. uticaj na učinioca da više ne vrši kd – uslovna osuda i sudska opomena deluju skoro isključivo na planu specijalne prevencije 3. Uslovna osuda – nastanak. 71. Uslovna osuda u našem krivičnom pravu -KZ preduzima koncepciju uslovne osude iz KZ SRJ kao samostalne krivične sankcije što je karakteristično za uslovnu osudu anglosan.. Mada se sva rešenja u osnovi mogu svrstati u 2 osnovna sistema: kontinentalni i anglosaksonski. što je uticalo na to da bude prihvaćena u skoro svim zakonodavstvima. dok se kod anglosaksonskog sistema ne preti konkretnom kaznom. ona je bliža kontinentalnom tipu uslovne osude. ali razlike između njih nisu toliko izražene kao u vreme njihovog nastanka. To je i razlog za njenu čestu primenu i široko prihvatanje. u Francuskoj i Belgiji krajem XIX veka. Međutim. pre svega zato što je ona pretnja konkretno utvrđenom kaznom. dovoljno uticati na učinioca da više ne vrši kd. ili samo upozorenje – sudska opomena.uslovna osuda i sudska opomena se mogu izreći samo za lakše kd. -Bitni elementi uslovne osude su: 1. već se preti dovršenjem kr. -Uslovi za primenu: 1. odnosno sudska opomena dovoljno uticati da ubuduće ne vrši kd. dok je uslovna osuda – realna pretnja konkretno utvrđenom kaznom koja se pod određenim uslovima može realizovati. 72. tipa.

- izricanje i izvršenje utvrđene kazne se odlaže pod uslovom da uslovno osuđeni u toku vremena proveravanja koje sud određuje u okviru zakonskog raspona od 1-5 godina ne izvrši novo kd. -Kod uslovne osude kazna se utvrđuje ne sa ciljem izvršenja, već predstavlja pretnju koja se pod određenim uslovima može ostvariti. Pored glavne obaveze da ne izvrši novo kd rešenje u KZ predviđa mogućnost postavljanja i drugih obaveza uslovno osuđenom (npr. naknada štete…) rok za ispunjenje tih obaveza utvrđuje sud u okviru određenog vremena proveravanja. Mere bezbednosti koje se izriču uz uslovnu osudu se izvršavaju, tj. ne postoji mogućnost uslovnog odlaganja njihovog izvršenja. Uslovi za izricanje uslovne osude -Uslovi za izricanje uslovne osude su objektivni i subjektivni. Objektivni uslovi su vezani za kd, odnosno kaznu, a subjektivni za učinioca. -Osnovni objektivni uslov je onaj koji određuje da se uslovna osuda može izreći onda kada je u konkretnom slučaju učiniocu utvrđena kazna u trajanju do 2 godine ili novčana kazna. Propisan je i uslov koji je vezan za zaprećenu, propisanu kaznu. Za kd za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od 10 godina ili teže kazna, uslovna osuda se ne može izreći. -Uslovnom osudom može biti utvrđena samo kazna zatvora. Zajedno sa u.o. kojom je utvrđena kazna zatvora može se izreći i novčana kazna, kao i kazna oduzimanja vozačke dozvole. Uslovna osuda i kazna rada u javnom interesu ne mogu se izreći zajedno za isto kd. -U pogledu uslova vezanih za učinioca vlada stav da treba ograničiti krug lica kojima se može izreći uslovna osuda. Uslovna osuda se ne može izreći ako nije proteklo više od 5 godina od pravosnažnosti osude kojom je učiniocu izrečena kazna zatvora za umišljajno kd. Sud će posebno uzeti u obzir ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo ponašanje posle izvršenja kd, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo učinjeno i izreći uslovnu osudu ako se sa osnovom može očekivati da će upozorenje uz pretnju kaznom dovoljno na njega uticati da više ne vrši kd. Opozivanje uslovne osude -Do opozivanja uslovne osude može doći u 3 slučaja: 1. zbog novog kd 2. zbog ranije učinjenog kd 3. zbog neispunjenja određenih obaveza Opozivanje uslovne osude zbog novog kd je obavezno ako je za njega izrečena kazna zatvora u trajanju od 2 godine ili stroža kazna. -Opozivanje je fakultativno ako uslovno osuđeni u toku vremena proveravanja učini kd za koje je izrečena kazna manja od 2 godine ili novčana kazna. -U slučaju da opozove uslovnu osudu, sud će izreći jednistvenu kaznu primenom odredava za odmeravanje kazne za kd u sticaju, tako što će za kd za koje je izvršena uslovna osuda uzeti kaznu utvrđenu u uslovnoj osudi. -Ako sud ne opozove uslovnu osudu moguće su 2 situacije: 1. Kada sud smatra da i za novo kd treba izreći uslovnu osudu, biće izrečena samo jedna, nova uslovna osuda tako što će se utvrditi nova kazna, primenom odredaba za odmeravanje kazne za kd izvršena u sticaju, i novo vreme proveravanja. Ukoliko osuđeni u toku novog vremena proveravanja ponovo učini kd mora doći dao opoziva uslovne osude. 2.Kada sud odluči da za novo kd izrekne zatvor postojaće paralelno i zatvor i uslovna osuda, s tim što se vreme provedeno u zatvoru ne računa u vreme proveravanja. 2. Opozivanje uslovne osude zbog ranije učinjenog kd – do toga dolazi kada sud posle izricanja uslovne osude utvrdi da je osuđeni izvršio kd pre nego što je uslovno osuđen, a u pitanju je takvo delo da ne bi bila osnova za izricanje uslovne osude da se za njega znalo. U slučaju opoziva postupiće isto kao i kada uslovnu osudu opoziva zbog novog kd primenom odredaba za odm. kazne za kd u sticaju izrećiće jedinstvenu kaznu tako što če utvrditi kaznu za ranije učinjeno kd, a za kd za koje je izrečena uo uzeće kaznu uz opozvane uo kao utvrđenu. 3.Opozivanje uslovne osude zbog neispunjenja određenih obaveza- ako je uslovnom osudom uslovno osuđenoim određeno da vrati imovinsku korist oribavljenu izvršenjem kd ili da nadoknadi štetu koju je prourokovao kd ili da ispuni neku drugu obavezu predviđenu kr. pravnim odredbama, a on ne ispuni tu obavezu u roku određenom u presudi, sud može u okviru vremena proveravanja produžiti rok za ispunjenje obaveze ili moće opozvati uslovnu osudu i izreći kaznu koja je utvrđena u uslovnoj osudi. Ako utvrdida osuđeni iz opravdanih razloga ne može da ispuni postavljneu obavezu, sud će ga osloboditi od ispunjenja te obavezeili je zameniti drugom odgovarajućom obavezom predviđenu zakonom. 1.

50

-U pogledu rokova za opozivanje uslovne osude pravilo je da se uslovna osuda može opozvati samo u toku vremena proveravanja. Izuzetno, do opozivanja u.o zbog novog kd može doći u r roku od 1 god. do dana proteka vremena proveravanja, ukoliko je presuda za to delo doneta posle isteka vremena proveravanja. I u slučaju neispunjenja neke obaveze, uslovna osuda se može opozvati u roku od 2 god. do isteka vremena proveravanja i odrediti da se utvrđena kazna izvrši. 73.Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom -Naše kp, osim obične, poznaje uslovnu osudu sa zaštitnim nadzorom. Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom predstavlja spoj elemenata kontinentalnog i anglosanksonskog tipa uslovne osude. Njome s eomogućava da se prema uslovno osuđenom preuzimaju aktivne radnje, kroz koje mu se pruža pomoć i zaštita, a istovremeno vrši nadzor sa ciljem izbegavanja ponovnog vršenja kd. Svrha je kao i kod obične uo da se bez primene kazni izvrši uticaj na učinioca da ne vrši kd, jedino što je kod uo sa zaštitnim nadzorom potrebno i aktivno delovanje. Radi se o učiniocu kod kojeg e s obzirom na njegovu ličnost, ranije vladanje, prirodu i okolnosti izvršenog kd, s osnovom može očekivati, doduše uz pružanje pomoći i vršenja nadzora nad njim, da više neće vršiti kd. Zaštitni nadzor je samo jdna dopunska mera za uslovnu osudu koja smanjuje rizik kod određene kategorije uslovno osuđenih de je on povećan da će ponovo vršiti kd. -Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom izrećiće se u onim slučajevima gde p0ostoji oređena sumnja u učinioca i njegove sposobnosti da se uzdrži od vršenja kd ako bi se prepustio sam sebi, kao kod obične uslovne osude. -Priroda učinjenog kd i okolnosti pod kojima je izvršeno moraju se ceniti prilikom odlučivanja da li će se učinilac staviti pod zaštitni nadzor i koje će mu obaveze biti određene. -Trajanje zaštitnog nadzora može se kretati samo u okviru vremene proveravanja. KZ predviđa da će u dva slučaja trajati kraće nego sama uslovna osuda: 1. ako sud prilikom izricanja uslovne osude da zaštiti nadzor traje kraće od vremena proveravanja; 2. ako u toku trajanja zaštitnog nadzora sud utvrdi da je ispunjena njegova svrha. KZ predviđa i mogućnost ukidanja pojedinih obaveza i pre isteka roka na koji su postavljene, a ne samo ukidanje zaštitnog nadzora u celini ili pak mogućnost zamene pojedinih obaveza drugim. -Sadržinu zaštitnog nadzora čine pojedine obaveze. KZ pored obaveze osuđenog da se javlja organu nadležnom za vršenje zaštitnog nadzora u rokovima koje taj organ utvrdi, propisuje i mogućnost postavljanja sledećih obaveza. 1. osposobljavanje učinioca za određeno zanimanje; 2. prihvatanje zaposlenja koje odgovara sposobnostima osuđenog; 3. ispunjavanje obaveza, izdržavanje porodice, čuvanje i vaspitanje dece i dr. porodične obaveze; 4. uzdržavanje od posećivanja određenih mesta, lokala i priredbi, ako to može biti prilika ili podsticaj za ponovno vršenje kd; 5. blagovremeno obaveštavanje o promeni mesta boravka, adrese ili radnog mesta 6. uzdržavanje od upotrebe droge ili alkoholnog pića; 7. lečenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi; 8. posećivanje određenih profesionalnih i drugih savetovališta i ustanova; 9. otklanjanje ili ublažavanje štete pričinjene kd, a naročito izmirenje sa žrtvom kd. -Pošto nisu stvoreni uslovi za izvršenje ovog oblika uslovne osude, predlagalo se njeno ukidanje, ali je ona ipak zadržana. -U slučaju da uslovno osuđeni ne ispunjava naložene obaveze sud ga može opomenuti, naloženu obavezu zameniti drugom; produžiti trajanje obaveze i najzad može opozvati uslovnu osudu (opozvati) zbog neispunjavanja obaveze, ali samo u toku trajanja vremena proveravanja. 74. Sudska opomena -Sudska opomena, zajedno sa uslovnom osudom, predstavlja u našem kp samostalan tip sankcije koja se naziva merom upozorenja (admonitivna sankcija) Bitna razlika u odnosu na kazne jeste što je ona zamena za kaznu, pre svega za kratkotrajne kazne lišenja slobode i što je u prvom planu njen vaspitni učinak pa se time po sadržini približava vaspitnim merama. Sudska opomena je u naše kp prvi put uvedena 1959. godine izmenama i dopunama KZ iz 1951. -Sudska opomena je najblaža kazna za punoletne učinioce i ne dovodi do ograničavanja prava i sloboda učinioca. Namenjena je najlakšim oblicima kriminaliteta. Ona znači socijalno-etički prekor za učinjeno kd i upozorenje učiniocu ako ponovo izvrši kd da može očekivati primenu neke strože kr. sankcije. -Kod nje je naglašeno socijalno-preventivno dejstvo – okrenuta je pre svega delinkventima, učiniocima lakših kd. -Za izricanje sudske opomene potrebno je da kumulativno budu ispunjena 2 uslova: 1. da se radi o kd za koje je propisan zatvor do 1 godine ili novčana kazna; 2. da je kd učinjeno pod takvim olakšavajućim okolnostima koje ga u konkretnom slučaju čine naročito lakim.

51

-Postoji izuzetak kod prvog uslova – pod uslovima određenim kod nekih kd kod kojih je to izričito propisano, sudska opomena se može izreći i onda kada je propisan zatvor do 3 godine. (npr.kod tzv. opasne lake telesne povrede kada je učinilac bio izvazvan nepristojnim ili grubim ponašanjem oštećenog). -Sud uzima u obzir ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo ponašanje posle izvršenja kd, njegov odnos prema žrtvi, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je učinjeno delo. -Sudska opomena se može izreći i za kd u sticaju ako za svako od tih dela postoje uslovi za izricanje sudske opomene. -Sudska opomena se ne može primenjivati u odnosu na 2 kategorije lica: 1. Ne može se izreći maloletnom licu – jer u okviru vaspitnih mera postoji sudski ukor koji je po svojoj sadržini i svrsi istovetan sa sudskom opomenom; 2. Ne može se izreći ni vojnim licima za kd protiv Vojske SCG – njima se za vojna kd ukoliko je propisana kazna zatvora do 3 godine može izreći disciplinska kazne, ako je delo dobilo naročito lak vid i ako to zahtevaju interesi službe. -Sudska opomena, pošto predstavlja najblažu sankciju, izriče se rešenjem -Uz sudsku opomenu može se izreći većina mera bezbednosti koje predviđa KZ: obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom, oduzimanje predmeta i javno objavljivanje presude. -Sudska opomen ne povlači pravne posledice osude -Briše se iz kaznene evidencije nastupanjem zakonske rehabilitacije ako osuđeni u roku od 1 godine od dana pravosnažnosti sudske odluke ne učini novo kd. 75. Nastanak mera bezbednosti -Prihvatanje mera bezbednosti kao krivičnih sankcija posebnog tipa vezuje se tek za početak XIX veka. Odlučujuću ulogu u tome imale su određene krivičnopravne škole i borba mišljenja koja se između njih vodila. Ekstremni stav italijanske pozitivne škole o potpunoj zameni kazne merama bezbednosti, nastao kao reakcija na shvatanje klasične škole, nije imao skoro nikakvih izgleda da bude prihvaćen. Ali, zato je znatno umereniji stav sociološke i neoklasične (eklektičke) škole, koje mere bezbednosti postavljaju kao dopunske ili sporedne sankcije uz kaznu, izvršio veliki uticaj na kriv. zakonodavstva u mnogim zemljama. -Prvi zakonski projekat koji predviđa mere bezbednosti kao poseban tip sankcije jeste Presnacrt Švajcarskog kr. zakonika iz 1893. godine. Prvi zakonski projekat kod nas koji i terminološki razlikuje mere bezbednosti u odnosu na kaznu jeste Projekat srpskog KZ u redakciji iz 1911. godine. -20-ih i 30-ih godina XX veka u mnoge kriv. zakonike uvode se mere bezbednosti kao posebna vrsta kriv. sankcija, sadržinski i sistemski odvojene od kazne i danas ih poznaju skoro sva savremena kriv. zakonodavstva. Od tada dominira koncept dualističkog sistema kriv. sankcija. -Dok se kazni kao cilj postavljala odmazda, moralna opomena i generalna prevencija kroz zastrašivanje, merama bezbednosti se kao cilj postavljalo lečenje i popravljanje učinioca kd. Mere bezbednosti su uvedene da bi se specijalno preventivno delovalo na određene kategorije učinilaca u odnosu na koje kazna ne predstavlja adekvatnu reakciju. Međutim, isticanje resocijalizacije i tretmana učinioca u prvi plan kao osnovnog cilja kazne, što je naročito došlo do izražaja u nekim zemljama, vodilo je često i shvatanju da kazna može obavljati i funkciju koja se pripisivala merama bezbednosti. Ali noviji razvoj u svetu na planu kriminalne politike i kp tekao je u znaku razočarenja u resocijalizirajuće efekte kazne, što je dovelo do jasnijeg razgraničenja kazne i mere bezbednosti. Danas, kada kod kazne generalna prevencija ponovo izbija u prvi plan, glavnu razliku između kazne i mera bezbednosti ponovo treba videti u njihovoj svrsi. 76. Mere bezbednosti – pojam, svrha, vrste i sistem Pojam i svrha mera bezbednosti -Postizanje ciljeva krivičnopravne zaštite kaznom vrši se u prvom redu na generalno-preventivnom planu, dok je kod mera bezbednosti specijalna prevencija u prvom planu. Kazna znači i socijalno-etički prekor odgovornom učinocu, dok je mera bezbednosti vrednosno neutralna sankcija zasnovana na opasnosti učinioca u smislu ponovnog vršenja kd. Kazna se nikada ne sme izreći samo zbog specijalne prevencije, dok je kod mera bezbednosti to pravilo. Dok je kazna, odnosno pretnja kaznom, okrenuta pre svega potencijalnim učiniocima, mere bezbednosti su reakcija na individualnu društvenu opasnost određenog učinioca. Izbor, vrsta i trajanje mere bez. određuje se na osnovu procene opasnosti učinioca za okolinu, opasnost da se vrše nova kd. -Svrha mere bezbednosti se sastoji u otklanjanju stanja ili uslova koji mogu biti od uticaja da učinilac ubuduće vrši kd. Pod pojmom „stanja“ podrazumevaju se psihička stanja učinioca – za izricanje mere bezbednosti traži se uzročna veza između njegovog psihičkog stanja i učinjenog kd, kao i da takva stanja mogu voditi ponovnom vršenju kd. Pojam „uslovi“ se uobičajeno tumači kao povezanost ličnosti učinioca i njegove sredine i prilika. Za primenu mera bezbednosti traži se postojanje stanja ili uslova na osnovu kojih se sa visokim stepenom verovatnoće može zaključiti da će učinilac ponovo vršiti kd, kao i da se merom bezbednosti mogu otkloniti ta stanja ili uslovi.

52

77. delatnosti ili dužnosti. proterivanje stranca iz zemlje. se mogu klasifikovati po različitim kriterijumima. 2. -Pošto su vezane za ličnost učinioca. Uobičajene su podele na: 1. -Za primenu ove mb moraju biti ispunjena dva uslova: 1. 8. obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi. Taj postupak se sprovodi po službenoj dužnosti. moguće je samostalno izreći 2 mere bezb: mera bezb obaveznog psih lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i mera bezb obaveznog psihičkog lečenja na slobodi. postojanje ozbiljne opasnosti da će učinilac učiniti teže kd 2. bitno smanjeno uračunljive učinioce -Ona se ne može primeniti prema licima koja kasnije. zabrana upravljanja motornim vozilom. -Ova mb se izriče na neodređeno vreme. time je ujedno izdržao i kaznu. 9. obavezne i fakultativne 3. u toku kriv postupka duševno obole i tako postanu procesno nesposobna. mb nisu predviđene kod pojedinih kd već se primenjuju na osnovu odredaba opšteg dela KZ. Ako je to vreme kraće. Samo kad je u pitanju neuračunljiv učinilac. 3. mora postojati visok stepen verovatnoće da će učinilac ponovo učiniti kd. koja u tim specifičnim slučajevima nije adekvatna kr sankcija ili sama nije dovoljno za postizanje preventivnih ciljeva. da je za otklanjanje te opasnosti potrebno njegovo lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi -Priroda i neograničeno trajanje ove mb ne daju osnova za njenu primenu u slučajevima kada postoji opasnost da će učinilac vršiti samo neka lakša kd. zabrana vršenja poziva. Obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi 53 . 7. a o otpuštanju iz zdravstvene ustanove odlučuje sud rešenjem nakon sprovođenja posebnog postupka. -Mere bezb su po svojoj sadržini i prirodi heterogene.Vrste i sistem mera bezbednosti u našem kp -Naše kp predviđa 9 mera bezbednosti: 1. obavezno lečenje alkoholičara. 4. sudsku opomenu ili oslobođenje od kazne. mere bezb medicinskog karaktera i ostale mere bezb 2. -Drugi uslov za primenu ove mb ujedno je i kriterijum za izbor između te mere i mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi. kada se radi o neuračunljivom učiniocu. -Dok se u odnosu na neuračunljive učinioce ova mera bezb izriče kao samostalna sankcija. javno objavljivanje presude. obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi. 78. Kod te procene je presudno stručno mišljenje veštaka psihijatra. uslovnu osudu. bitno smanjeno uračunljivim učiniocima se izriče uz kaznu i izvršava se pre kazne. -To znači da se ova mera može primeniti u odnosu na 2 kategorije učinilaca: 1. na predlog zdravstvene ustanove ili na predlog organa starateljstva. obavezno lečenje narkomana. Ukoliko je takav učinilac proveo duže ili isto vreme u ustanovi za izvršavanje ove mere od dužine izrečene kazne zatvora. -Po KZ opasnost mora biti ozbiljna. one koje se izriču samostalno i one koje se izriču uz neku drugu kr sankciju. 6. delatnosti ili dužnosti. sud će odlučiti da li će ga uputiti na izdržavanje ostatka kazne ili će ga pustiti na uslovni otpust. oblikovane su tako da odgovaraju specifičnim situacijama u kojima predstavljaju pogodniji oblik reakcije od kazne. Ukoliko je osuđeni pušten na uslovni otpust postoji mogućnost primene mb obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi za vreme dok uslovni otpust traje. 5. oduzimanje predmeta. zabrana upravljanja motornim vozilom i oduzimanje predmeta. Uz ove dve mere KZ određuje 3 mb koje se mogu izreći uz njih: zabrana vršenja poziva. mogu se izreći uz kaznu. neuračunljive učinioce 2.Obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi -Mera bezb obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi može se primeniti prema učiniocu koje je kd učinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti ili učiniocu koje je u stanju neuračunljivosti učinio protivpravno delo predviđeno u zakonu kao kd. -Ove mere bezb. Mere bezb su po pravilu sankcije dopunskog karaktera. Jedina mb čije je trajanje neodređeno i neograničeno jeste obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi. -Trajanje mb je posebno određeno kod svake pojedine mb.

ako je delo učinjeno u stanju neuračunljivosti do kojeg je došlo upotrebom droge. Vreme provedeno u ustanovi za lečenje uračunava se u kaznu zatvora. odnosno 2 meseca ukupno. sudsku opomenu ili oslobođenje od kazne. uslovnu osudu. novčanu kaznu. ali ne i duže. -U slučaju kada se izriče uz kaznu zatvora. kada je bitno smanjano urač. ali ne duže od 15 dana neprekidno. odnosno da će bitno smanjeno uračunljiv učinilac učiniti bilo koje kd. Ukoliko je došlo do stanja neuračunljivosti i ova mera bezb može biti izrečena ukoliko seu ostvareni uslovi za primenu instituta actiones liberae in causa (skrivljena neuračunljivost). Obavezno lečenje narkomana -Mb obaveznog lečenja narkomana predviđena je za učinioce koji su kd izvršili usled zavisnosti od upotrebe opojnih droga. s obzirom na to da između ove 2 mb postoji velika razlika u pogledu zadiranja i ograničavanja prava učinioca kd. specijalizovanoj ustanovi. Ona može trajati kraće od te kazne. novčanu kaznu. Ako se učinilac bez opravdanih razloga ne podvrgne lečenju na slobodi ili lečenje samovoljno napusti. učin. Pored ovog uslova. ali je za otklanjanje te opasnosti dovoljno njegovo lečenje na slobodi. ne vide se dovoljno uverljivi razlozi za takvo vremensko ograničenje. nego pod direktnim uticajem droge. Štaviše. -Ova mb se može izreći uz: kaznu zatvora. što je značajna razlika u odnosu na mb obaveznog lečenja narkomana. -Ako je izrečena uz novčanu kaznu. ukoliko je prestala potreba za daljim lečenjem. -Narkomani mnogo češće vrše kd zbog zavisnosti od droge. sudsku opomenu i oslobođenje od kazne. Ne traži se da je učinilac u vreme izvršenja kd bio pod uticajem droge. Razlika u pogledu ovog uslova se može pravdati. Povremeno ili umereno uzimanje alkoholnih pića je društveno prihvatljivo. ali se ne zahteva da to bude opasnost od vršenja težih kd. ova mera se izvršava u zavodu za izvršenje kazne zatvora ili u odgovarajućoj zdravstvenoj ili dr. 54 . 80. kada usled te zavisnosti i dalje postoji ozbiljna opasnost da će učinilac vršiti kd. Obavezno lečenje alkoholičara -Mb obaveznog lečenja alkoholičara predvišena je za učinioce koji su kd izvršili usled zavisnosti od upotrebe alkohola. Ako je izrečena uz kaznu zatvora. -Kada se izriče uz kaznu zatvora. uz uslovnu osudu – zbog prirode ove mere. Često su to dela protiv imovine koja se vrše da bi se došlo do sredstava za drogu. sud će odrediti da se ova mera prinudno izvrši u zdr ili dr specijalizovanoj ustanovi. U savremenoj psihijatriji su prisutna shvatanja da su u nekim slučajevima bolji uspeh u lečenju može postići bez hospitalizacije. odnosno da postoji uzročna veza između učinjenog dela i zavisnosti učinioca od droge. pušten na uslovni otpust -Reč je o neuračunljivom ili bitno smanjeno uračunljivom učiniocu koji je opasan. -Opasnost mora biti ozbiljna kao i kod mb obavezenog psih lečenja i čuvanja u zdr ust. uslovnu osudu. ova mera je ograničena trajanjem kazne zatvora. Za razliku od narkomana. ne postoji mogućnost primene ove mb (skrivljena neuračunljivost) -Potrebno je da je delo rezultat zavisnosti od upotrebe opojnih droga. lečenja. alkoholičari češće vrše kd pod neposrednim uticajem alkohola. Međutim. -Ova mb se može izreći uz: kaznu zatvora. -Ova mb može trajati najduže 3 godine. sudsku opomenu ili oslobođenje od kazne mb obaveznog lečenja narkomana se izvršava na slobodi – lečenje se sprovodi ambulantno i može trajati najviše 3 godine. ona se ne izriče uz kaznu zatvora 2. Za primenu ove mb je važno razlikovati obično pijanstvo od alkoholizma. Vreme provedeno u ustanovi lečenja uračunava se u kaznu zatvora. uslovnu osudu ili sudsku opomenu ili oslobođenje od kazne mb obaveznog lečenja alkoholičara se izvršava na slobodi – lečenje se sprovodi ambulantno i ne može trajati duže od 2 godine. -Mogućnost pretvaranja ove mere u mb obav psih lečenja i čuvanja u zdr usta postoji dva slučaja: 1. -KZ predviđa i mogućnost da se ova mera izvršava institualno – u odgovarajućoj zdr ust.-Mera bez obaveznog psih lečenja na slobodi izriče se samostalno neuračunljivom učiniocu. kada se učinilac ne podvrgne lečenju ili ga samovoljno napusti 2. kada i pored lečenja učinilac postane toliko opasan za okolinu da je potrebno njegovo lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi -Postoji i obrnuta mogućnost – obavezno psih lečenje na slobodi može se izreći neuračunljivom učiniocu kada sud na osnovu rezultata lečenja utvdi da više nije potrebno njegovo lečenje i čuvanje u zdr ust. jer ni u lakšim slučajevima nije uvek isključena potreba dužeg psih. specijalizovanoj ustanovi. -U slučaju da je izrečena uz novčanu kaznu. Ako je izrečena uz kaznu zatvora. mora kumulativno biti ostvaren i uslov da kod učinioca postoji ozbiljna opasnost da će usled ove zavisnosti i dalje vršiti kd. već opasnost da će neuračunljiv učinilac učiniti bilo koje protivpravno delo u zakonu predvišeno kao kd. uslovnu osudu. 79. izvršava se u zavodu za izvršenje kazne zatvora ili u odgovarajućoj zdravstvenoj ili dr. mb obaveznog lečenja narkomana može trajati i duže od izrečene kazne zatvora. u normalnim životnim uslovima. Može se u 2 slučaja izreći i bitno smanjeno uračunljivom učiniocu: 1. već da je dovoljno samo lečenje na slobodi. ali njeno ukupno trajanje u tom slučaju ne može biti duže od 3 godine.

ako se opravdano može smatrati da bi njegovo dalje vršenje takve delatnosti bilo opasno. Oduzimanje predmeta -Za razliku od ostalih mb koje su sve lične prirode. Zabrana vršenja poziva. -Pomilovanjem se može ukinuti ili odrediti kraće trajanje ove mb -Njeno trajanje se može naknadno. -Ova mb može trajati od 3 meseca do 5 godina -U slučaju kada je izrečena uz uslovnu osudu. Npr. -Kada se ova mera izriče licu koje nema položen vozački ispit. Određene službe 3. njihovo oduzimanje nije sporno. -Može trajati od 1-10 godina računajući od dana pravosnažnosti odluke. -U slučaju kada je ova mb izrečena uz uslovnu osudu sud može pri izricanju uslovne osude odrediti da će se ta osuda opozvati ako učinilac prekrši zabranu vršenja poziva. Ona je jednim svojim delom ipak zadržala i karakter kazne. mb oduzimanja predmeta je jedina mb u našem sistemu kriv sankcija stvarnog karaktera. Određenog poziva 2. -Za izricanje ove mb ranije zakonsko rešenje alternativno je postavljalo 2 uslova: 1. -Zabrana upravljanja motornim vozilom se može izreći i licu koje ima stranu vozačku dozvolu u kom slučaju ona obuhvata zabranu korišćenja te dozvole na teritoriji Srbije. upravljanje ili rukovanje tuđom imovinom ili za čuvanje te imovine -U presudi kojom se izriče ova mera mora biti tačno određeno na šta se zabrana odnosi. 83. okolnosti pod kojima je delo izvršeno ili ranije kršenje saobraćajnih propisa od strane učinioca. predmeti koji su bili upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje kd 2. da je učinilac zloupotrebio svoj položaj. Ako su. odlukom suda skratiti. tako i neuračunljivom učiniocu. ako je izvršilac izvršio kd ugrožavanja javnog saobraćaja vozeći autobus (D kategorija). 55 . Određene delatnosti 4. pod određenim uslovima. sudsku opomenu ili oslobođenje od kazne. osim upotrebljenih. ako su protekle 3 godine. sud će odrediti da se ova mera prinudno izvrši u zdrav. Opasnost treba shvatiti u smislu opasnosti od vršenja kd u vezi sa vršenjem nekog poziva. delatnosti ili dužnosti. delatnosti ili dužnosti. Sporno je da li se u vezi sa tim delom mogu uzeti i oni predmeti koji su bili namenjeni izvršenju nekog sasvim drugog kd. To bi značilo da je kod nekih kd koja se prema zakonskom opisu mogu vršiti samo. onda se ona sastoji u zabrani izdavanja vozačke dozvole ( a ne u zabrani polaganja vozačkog ispita). korišćenje. vršenje delatnosti ili dužnosti radi izvršenja kd ili 2. postoji mogućnost opozivanja uslovne osude ako učinilac prekrši tu zabranu. s tim da se vreme provedeno u zatvoru. Ona se može izreći ako težina učinjenog dela. pokazuje da je opasno da on i dalje upravlja motornim vozilom određene vrste ili kategorije. koji su upotrebljeni prilikom izvršenja kd ili su tome bili namenjeni. a ne svih kategorija. -Mere bezb se izvršava oduzimanjem vozačke dozvole određene vrste ili kategorije. bili pripremljeni i neki drugi predmeti kao eventualno sredstvo izvršenja tog kd. ili po pravilu kroz tu zloupotrebu. -Uračunljivom učiniocu se izriče uz kaznu. 81. uslov za primenu ove mere bezb uvek ispunjen. Trajanje izrečene mere se može naknadno. na osnovu sudske odluke. delatnosti ili dužnosti -Mb zabrana vršenja poziva. Ova mera bezb se sastoji u zabrani vršenja: 1. ili dr specijalizovanoj ustanovi. a neuračunljivom učiniocu uz meru bezb. Zabrana upravljanja motornim vozilom -Mb zabrane upravljanja motornim vozilom predviđena je za učinioce kd ugrožavanja javnog saobraćaja. da bi prevezao stvari pribavljene izvršenjem kd ili da bi pobegao posle izvršenja kd) -Da bi oba mb bila primenjena mora biti učinjeno delo koje je zakonom predviđeno kao kd. -KZ predviša da se ova mera bezb može izreći ukoliko je dalje vršenje određene delatnosti opasno. -Može se govoriti o oduzimanju 2 grupe predmeta: 1. Tu ne spadaju predmeti koji se koriste za preduzimanje pripremnih radnji ili predmeti koje učinilac koristi posle izvršenja kd (npr putničko vozilo koje je učinilac koristio da bi se prevezao do mesta izvršenja kd. 82. delatnosti ili dužnosti može se izreći kako uračunljivom. predmeti koji su nastali izvršenjem kd -Predmeti koji su bili upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje kd su oni predmeti kojima se preduzima radnja izvršenja. uslovnu osudu.-Ako se učinilac bez opravdanih razloga ne podvrgne lečenju na slobodi ili lečenje samovoljno napusti. Svih ili nekih dužnosti vezanih za raspolaganje. ako su protekle 3 godine. odnosno u zdr ustanovi u kojoj je izrečena neka mera medicinskog karaktera ne uračunava u vreme trajanja ove mere. njemu se može izreći mb zabrane upravljanja samo vozilom D kategorije. skratiti. Pomilovanjem se može odrediti ukidanje ili kraće trajanje ove mb.

treba razlikovati sticanje imovinske koristi za drugog. -Izricanje ove mere je u načelu fakultativno. Prihvatljivije bi bilo tumačenje koje isključuje tu mogućnost za vreme dok stranac uživa pravo azila. -Presuda se objavljuje o trošku učinioca kd. ali se može zakonom predvideti i obavezno objavljivanje presude. imovinska i druga kd naročito ako su učinjena u povratu. i kao takva nije imala neki veći značaj. Zasniva se na principu da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu kd. kod kd falsifikovanja novca propisano je obavezno oduzimanje lažnog novca nastalog izvršenjem tog kd) -Zakonom se može odrediti i obavezno uništavanje oduzetih predmeta (npr. -KZ predviđa mogućnost primene ove mb u 2 situacije: 1. Javno objavljivanje presude -Javno objavljivanje presude je nova mb koju uvodi KZ. -KZ (za razliku od ranijeg rešenja) direktno upućuje na to da prilikom izricanja ove mere i određivanja njenog trajanja treba imati u vidu i težinu izvršenog kd. otklone neke dalje štetne posledice učinjenog dela 2. -Uslov za primenu mb oduzimanje predmeta jeste da je predmet u svojini učinioca Izuzetno. koji su pribavljeni kd. -Pomilovanjem se može ukinuti ili odrediti kraće trajanje ove mb. 84. 56 . ovi predmeti se mogu oduzeti i onda kada nisu svojina učinioca u 2 slučaja: 1. To mogu biti i privredna. uslovnu osudu. ali se zakonom može predvideti obavezna primena ove mb što je i učinjeno kod nekih kd (npr. -Imovinska korist pribavljena kd oduzeće se i od lica na koja je prenesena bez naknade ili uz naknadu koja očigledno ne odgovara stvarnoj vrednosti. kada je kd učinjeno putem sredstava javnog informisanja – cilj je da se u tom slučaju. već predstavljaju korist do koje je učinilac došao njegovim izvršenjem. To se ne može prihvatiti. ona je regulisana u posebnoj glavi KZ. a korist se oduzima sudskom odlukom kojom je utvrđeno da je kd učinjeno. -Kao uslov za primenu ove mb zakon postavlja nepoželjnost boravka stranca na teritoriji Srbije i upućuje sud da prilikom odlučivanja o njenom izricanju uzme u obzir prirodu i težinu učinjenog kd. vlasnik ima pravo na naknadu štete od učinioca -Primena ove mere je u načelu fakultativnog karaktera. s obzirom na način izvršenja. -Ova mb se izriče uz: osudu na kaznu. U našem ranije kz to je bilo mera. Bilo je mišljenja da ovaj uslov treba tumačiti pre svega u smislu političke nepoželjnosti. kod kd neovlašćenog iskorišćavanja autorskog dela ili predmeta srodnog prava). -S obzirom na prirodu ove mere i njenu svrhu. jer nema osnova za sužavanje primene ove mere samo kod kd određene vrste. Oduzimanje imovinske koristi pribavljene kd -Pošto se radi o meri koja ne predstavlja kr sankciju. I u tom slučaju sud odlučuje da li će se presuda objaviti u celini ili u izvodu. ali ne i sankcija. korist za sebe. kod kd protiv zdravlja ljudi. Ako to zahtevaju interesi opšte bezbednosti 2. Sud odlučuje da li će se objaviti u celini ili u izvodu. -Od učinioca će se oduzeti novac. Uslovi za oduzimanje imovinske koristi predviđene su odredbama KZ. Ova mb se ne primenjuje u odnosu na predmete koji nisu nastali izvršenjem kd. tj. 85. sudsku opomenu ili uz oslobođenje od kazne. (npr. a postoji opasnost da će stranac i dalje vršiti kd. To je 30 dana od dana pravnosnažnosti presude.-Što se tiče predmeta koji su nastali izvršenjem kd to su samo oni predmeti koji su nastali preduzimanjem radnje izvršenja. Proterivanje stranca iz zemlje -Proterivanje stranca iz zemlje sastoji se u proterivanju sa teritorije Srbije lica stranog državljanstva ili lica bez državljanstva za vreme koje odredi sud u okviru zakonskog raspona od 1-10 godina. pobude iz kojih je kd učinjeno. koju je sud mogao da naloži samo kod kd klevete ako je ono učinjeno putem sredstava javnog informisanja. Kada je reč o kd učinjenom putem sredstava javnog informisanja sud može odlučiti da se presuda objavi istim putem – u istom sredstvu javnog informisanja. U tom slučaju se imovinska korist bezuslovno oduzima kao i u slučaju kada je učinilac stekao imov. -Od prenošenja stečene imovinske koristi na drugoga. što znači da treba voditi računa o principu srazmernosti. kao i putem kojeg sredstva javnog informisanja će se objaviti. 86. određen je kratak rok u kome se ona mora izvršiti. već meru sui generis. Ako i dalje postoji opasnost da će biti upotrebljeni za izvršenje kd -Treće lice. protiv životne sredine ili protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine). a ako oduzimanje nije moguće – učinilac će se obavezati da plati novčanu iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi. -Sporno je da li se ova mera bezb može izreći strancu koji je dobio azil. kada je kd prouzrokovalo opasnost za život ili telo ljudi – pod uslovom da objavljivanje presude može da doprinede da se otkloni ili umanji ta opasnost. predmeti od vrednosti i svaka druga imovinska korist. način izvršenja kd i druge okolnosti koje ukazuju na tu nepoželjnost.

imovinska pogodovanja. Nepravedno je da neko celog života. zabrana dobijanja određenih dozvola ili odobrenja koja se daju odlukom drž organa ili organa lokalne samouprave Početak i trajanje PPO -PPO nastupaju danom pravosnažnosti presude -PPO osude koje se sastoje u zabranama sticanja određenih prava mogu se propisati u trajanju najduže do 10 godina -Rehabilitacijom prestaju sve PPO. prestanak vršenja javnih funkcija 2. pre svega oko toga da li su one bliže kazni ili merama bezbednosti. U savremenoj teoriji kp preovlađuje shvatanje da rehabilitacija podrazumeva ponovno uspostavljanje ranijeg položaja osuđenog lica kao punoletnog građanina i stavljanje u zaborav njegove kriminalne prošlosti. nego i usluge. zabrana sticanja određenih javnih funkcija 2. Pri odlučivanju sud će uzeti u obzir ponašanje osuđenog posle osude. Pravne posledice osude su mnogobrojne. kao i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost prestanka PPO. Iako su prisutna ekstremna shvatanja koja idu od toga da se učiniocu kd priznaju svi troškovi u vezi da izvršenjem kd. osim ako to nema za rezultat i neposredne finansijske prednosti. i dalje ostaje sporno koji su to troškovi koje treba priznati. a po svom svojstvu mogu pogoditi učinioca više nego sama kr sankcija. I princip pravednosti i princip srazmernosti kriv sankcija i svih negativnih pravnih posledica osude sa težinom dela i stepenom krivice učinioca. -Najveći problem se javlja oko utvrđivanja visine imovinske koristi. zastarele ili oproštene kazne. 87. -PPO koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava su: 1. ona ima i specijalno preventivno dejstvo. Ukoliko nije prestala usled rehabilitacije. niti predstavljaju neke druge mere o kojima bi odlučivao sud. one koje predstavljaju prestanak ili gubitak određenih prava 2. uštede i sl. zabrana sticanja određenog zvanja. -Ako učinilac otuđi predmete koji predstavljaju stečenu imovinsku korist bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara tržišnoj vrednosti prodatih predmeta. a ne postoji mogućnost da se oduzmu od lica na koje su preneti.-Imovinsku korist predstavljaju ne samo novac i određeni predmeti. a s druge strane cilja koji se sastoji u otklanjanju opasnih situacija iz kojih može proizići ponovno vršenje kd postoji spor oko njihove pravne prirode. već i doprinos i podstrek da ubuduće ne vrši kd putem njegove reintegracije u društvo. odnosno uštede. Većina smatra da ne treba priznati one troškove koji predstavljaju materijalni ekvivalent za trud učinioca uložen u radnju izvršenja kd i troškove koji po samoj svojoj prirodi ulaze u radnju izvršenja kd. Vrste pravnih posledica osude -PPO koje se odnose na prestanak ili gubitak određenih prava su: 1. Do rehabilitacije može doći pre nego što istekne vreme trajanja PPO. gubitak određenih dozvola ili odobrenja koja se daju odlukom drž organa ili organa lokalne samouprave. zakon. zabrana sticanja čina vojnog starešine 4. To u stvari znači da mu se daje status neosuđivanog lica. korišćenje određenih predmeta bez davanja adekvatne protivpravnosti. tj. prava može doneti sud kad proteknu 3 godine od dana izdržane. poziva ili zanimanja ili unapređenja u službi 3. u novije vreme u sudskoj praksi i teoriji preovlađuje umereno rešenje koje polazi od toga da učiniocu kd prilikom utvrđivanja visine imovinske koristi treba priznati određene troškova koje je imao u vezi sa vršenjem kd. zahteva rehabilitaciju osuđenog lica. poziva ili zanimanja 3. Zbog njihovog kaznenog karaktera s jedne strane. pa do nepriznavanja bilo kakvih troškova. prestanak radnog odnosa ili prestanak vršenja određenog zvanja. odluku o prestanku PPO koje se sastoje u zabrani sticanja odr. trpi negativne posledice svoje osuđivanosti. znači sve ono što ima finansijske efekte. Jedino nisu obuhvaćena nematerijalna pogodovanja lične prirode. da li je nadoknadio štetu prouzrokovanu kd i vratio stečenu imovinsku korist. Međutim. -PPO može nastupiti samo ako je izrečena kazna zatvora. Rehabilitacija je ne samo nagrada osuđenom licu za dobro vladanje posle izdržane kazne. i posle izdržane kazne. Rehabilitacija i davanje podataka iz kaznene evidencije Pojam i dometi rehabilitacije Institut rehabilitacije uveden je tek u novija kr. Pravne posledice osude Nastupanje pravnih posledica osude -Pravne posledice osude nisu kriv sankcije. one koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava -Pravne posledice osude mogu se predvideti samo zakonom i nastupaju po sili zakona kojim se predviđene. 88. jer bi to značilo da se plaća za samu kriminalnu delatnost. 57 . učiniocu treba oduzeti novčanu vrednost tog predmeta koji je on imao u vreme izvršenja kd. One nastupaju automatski – po sili zakona (ex lege) kod osude za određena kd ili na određene kazne. -Pravne posledice osude u našem pravu svrstane su u 2 kategorije: 1.

zastarela ili oproštana protekne: 1. prema svojim mogućnostima. -KZ određuje krug organa kojima se mogu davati podaci iz kaznene evidencije. Podaci o brisanoj osudi nikome se ne mogu saopštiti. 2. nadoknadilo štetu prouzrokovanu kd. ali ne preko 5 godina. B) Sudska rehabilitacija -Može se dati licu koje je osuđeno na kaznu zatvora preko tri godine. rehabilitacije ili odlučivanja o prestanku pravnih posledica osude. u vezi da krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica koje je ranije bilo osuđeno. podataka o njihovoj osuđivanosti ili neosuđivanosti. stvarno brisanje osude -KZ razlikuje zakonsku reh. organi koji učestvuju u postupku davanja amnestije. KZ predviđa da kada se radi o ostvarenju prava u inostranstvu. -Uslov za sudsku reh jeste da je proteklo 10 godina od dana izdržane. -KZ se opravdano vraća na uobičajeno shvatanje rehabilitacije. koja nastupa automatski – po sili samog zakona pošto budu ispunjeni određeni uslovi koje propisuje zakon. u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku tog roka. zastarele ili oproštene kazne.o oproštenoj kazni . -zakonska rahab nastaje ako: 1. 58 . uzimajući u obzir i sve dr okolnosti od značaja za davanje rehab a posebno prirodu i značaj kd. organ za izvršenje kr sankcija. lice kojem je izrečena uslovna osuda. preduzeću. -Niko nema pravo da od građana traži da podnese dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti. postoji mogućnost davanja građanima. oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu zatvora do 6 meseci. 3 godine kod osude na novčanu kaznu. organ unutrašnjih poslova. uspostavljanje svih prava osuđenog 2. kaznu rada u javnom interesu. Ona nije dovodila ni do prestanka pravnih posl.sudskoj opomeni . ne učini novo kd. -Zakonska rehabilitacija takođe nastaje ako od dana kada je kazna izvršena. javni tužilac. a oslobođeno od kazne ili kojem je izrečena sudska opomena u roku od godinu dana od pravosnažnosti presude. -Sudska rehab se može dati i licu koje je više puta osuđivano ako su ispunjeni zakonski uslovi za reh u pogledu svakog kd za koje je osuđeno. lice koje je oglašeno krivim.podatke o pravnim posledicama osude -U tesnoj vezi sa rehab jeste i regulisanje davanja podataka iz kaznene evidencije. 3. Mogu se davati samo podaci o osudi u vezi sa kojom nije nastupila rehabilitacija.uslovnoj osudi . ako još traju pravne posledice osude ili mere bezbednosti. i sudsku do koje dolazi odlukom suda po molbi osuđenog lica. tj. A) ZAKONSKA REHABILITACIJA -daje se samo licima koja pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nisu bila osuđivana ili koja su se po zakonu smatrala neosuđivanim. To su: sud. ne učini novo kd.oslobođenju od kazne . drugoj organizaciji ili preduzetniku. 5 godina kod osude na kaznu zatvora preko 6 meseci do 1 godine. kada je to potrebno za vršenje poslova iz njegove nadležnosti. osuda se stvarno briše iz kaznene evidencije. na njihov zahtev. niti pak do brisanja osude. -Pri tim uslovom sud će dati reh ako nađe da je osuđeno lice svojim vladanjem zaslužilo rehab i ako je. 10 godina kod osude na kaznu zatvora preko 1-3 godine. ni do prestanka mera bezbednosti.Rehabilitacija u našem kp -Zakonsko regulisanje instituta rehabilitacije u našem kp pokazivalo je izrazite oscilacije. 2. Rešenje iz KZ SRJ je sa osnovom bilo kritikovano. koja se sastoji u prestanku svih pravnih dejstava osude i davanju statusa neosuđivanosti rehabilitovanom licu. jer odredbe koje su nosile naziv „rehabilitacija“ malo su imale veze sa uobičajenim shvatanjem i regulisanjem instituta rehab. organu starateljstva. -Rehabilitacija treba uvek da obuhvati 2 stvari: 1. Time su u naše kz ponovo uvodi institut rehabilitacije. -Pod uslovom „postojanja opravdanog interesa zasnovanog na zakonu“ predviđa se mogućnost davanja podataka na obrazložen zahtev i državnom organu. osude. Sadržaj i davanje podataka iz kaznene evidencije -Kaznena evidencija sadrži: -lične podatke o učiniocu kd -o kd za koje je osuđen -podatke o kazni .

potpuno ili delimično oslobođenje od izvršenja kazne 3. postupak za pomilovanje pokreće se samo po službenoj dužnosti. odnosno težine i prirode izrečene kr sankcije. izbegavanje vojne obaveze). ukinuti. KZ ne predviđa nikakva ograničenja u pogledu vrste i težine kd. gubi svoje pravo na kažnjavanje. -Naše kp poznaje 2 vrste zastarelosti: 1. a po isteku 6 meseci ako je u pitanju osuda na blažu kaznu. zastarelost krivičnog gonjenja 59 . zameniti izrečena kazna blažom kaznom ili uslovnom osudom 4. rehabilitacija ili ukidaju pravne posledice osude. -Posledice amnestije mogu biti sledeće: 1. a u slučaju odbijanja molbe. a ne i za ubuduće. ukidanje pojedinih ili svih pravnih posledica osude -Amnestija se može odnositi na učinjena određena kd ili na određene kazne bez obzira na kd. Pomilovanje Pomilovanje je institut kojim se menja dejstvo sudske odluke u pogledu izrečene kriv sankcije ili sprečava donošenje te odluke u slučaju da do kriv gonjenja još nije došlo. 90. -Davanjem amnestije ne dira se u pravu trećih lica koja se zasnivaju na osudi (pre svega u pravo na imovinskopravni zahtev). zamena izrečene kazne blažom kaznom 4. Pomilovanjem se učinilac kd može: 1. osude 6. Kod trajnih kd datom amnestijom je obuhvaćeno samo ono protivpravno stanje stvoreno izvršenjem kd koje je trajalo do stupanja na snagu zakona o amnestiji. delatnosti ili dužnosti. -Davanjem pomilovanja ne dira se u prava trećih koja se zasnivaju na osudi. zamena izrečene kazne blažom kaznom. Pomilovanje ima dejstvo samo u odnosu na poimenično određeno lice. -Pomilovanje je u isključivoj nadležnosti predsednika Republike Srbije. amnestijom se mogu obuhvatiti učinioci i po nekom drugom kriterijumu. ukinuti. Amnestija -Amnestija znači predavanje u zaborav učinjenog kd -Amnestija je akt zakonodavnog organa kojim se u formi zakona poimenično neodređenom krugu lica daje oslobođenje od kriv gonjenja – abolacija. država na neki način. potpuno ili delimično oslobođenje od izvršenja kazne. -Amnestija se daje samo za već učinjena kd. oslobođenje od krivičnog gonjenja – abolicija 2. Ako se radi o oslobođenju od kriv gonjenja. I sama potreba za kažnjavanjem i ostvarivanjem zaštitne funkcije slabi protekom vremena. -Pomilovanje predstavlja akt milosti čije davanje nije ograničeno nekim materijalno – pravnim uslovima. usvojilac. može se ponoviti po isteku 1 godine od dana donete odluke ako se radi o osudi preko 3 godine.89. Postupak za pomilovanje pokreće se na molbu osuđenog lica ili po službenoj dužnosti od strane ministra pravde.potpuno ili delimično osloboditi od izvršenja kazne 3. zabrane upravljanja motornim vozilom i proterivanje stranca iz zemlje. Nakon proteka određenog vremena čija dužina zavisi od težine izvršenog kd. dati rehabilitacija 5. sestra. to je isključivo stvar procene zakonodavca prilikom donošenja pojedinog zakona o amnestiji. odnosno odrediti kraće trajanje pojedine ili svih pravnih posl. To se čini saveznim ili republičkim zakonom u zavisnosti od toga da li je učinjeno kd regulisano republičkim ili saveznim kr zakonodavstvom. čini novo kd koje nije obuhvaćeno amnestijom (npr. invalidnost) itd. Molbu može podneti i : zakonski zastupnih osuđenog lica. Kod kr gonjenja protekom vremena postaje sve teže dokazivati učinjeno kd. Molba se može podneti pošto je presuda postala pravosnažna. Ostvaruje li lice obuhvaćeno amnestijom obeležja istog kd i posle tog momenta. srodnik u pravoj liniji. pa se ona može odnositi na učinioce određene starosti. Molba za pomilovanje podnosi se sudu koji je izrekao presudu u prvom stepenu. određenog zdravstvenog stanja (npr. rehabilitacija 5. zbog svog propusta. hranilac ili staralac. Osloboditi od gonjenja – abolicija 2. -Zakonom o pomilovanju je regulisan samo postupak pomilovanja. njegov bračni drug. Pojam zastarelosti i zastarelost krivičnog gonjenja Pojam zastarelosti -Zastarelost je zakonski osnov za gašenje kr sankcija usled proteka određenog vremena što za posledicu ima gubitak prava države ili na kriv gonjenje ili na izvršenje izrečene krivične sankcije. 91. odnosno odrediti kraće trajanje mere bezbednosti: zabrane vršenja poziva. odnosno ona se sama odriče tog prava jer se kažnjavanje sa aspekta legitimnosti posle proteka dužeg vremenskog perioda ozbiljno dovodi u pitanje. Iako se najčešće vezuje za vrstu kd ili visinu izrečene kazne. pola. brat.

3 godine od osude na zatvor preo 1 godine 7. 3 godine od izvršenja kd za koje se po zakonu može izreći zatvor preko 1 godine 7. 10 godina od osude na zatvor preko 5 godina 5. -Rok zastarelosti počinje ponovo da teče. 20 godina od izvršenja kd za koje se po zakonu može izreći zatvor preko 15 godina 3. zastarelost izvršenja kriv sankcija Zastarelost u našem kp je opšta. Kod nekih mera bezb određuje se rok u fiksnom trajanju. dok kod drugih njegova dužina zavisi od vremena na koje su one izrečene. -Dok teče rok zastarelosti kriv gonjenja moguće je da nastupe 2 situacije koje u stvari produžavaju taj rok. 15 godina od izvršenja kd za koje se po zakonu može izreći zatvor preko 10 godina 4. Pojam zastarelosti i zastarelost izvršenja krivičnih sankcija -KZ propisani su rokovi za zastarelost izvršenja glavnih kazni. a to su ubistva i prekid zastarelosti. rok zastarelosti nastavlja da teče od momenta u kome je obustavljen. Njeno dejstvo se sastoji u tome što za vreme dok postoji smetnja koja je dovela do obustave ne teče rok zastarelosti kriv gonjenja. 25 godina od izvršenja kd za koje se po zakonu može izreći zatvora od 30-40 godina 2. preduzimanje bilo koje procesne radnje koja se preduzima radi otkrivanja kd ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog kd 2. 92. -Izrečena kazna se ne može izvršiti kad protekne: 1. Smetnje mogu biti ili pravne ili stvarne. odnosno neograničena. 25 godina od osude na zatvor u trajanju od 30-40 godina 2. -Kod temporalnih posledičnih kd zastarelost počinje od dana kada je posledica nastupila -Kod kd izvršenih u sticaju rok zastarelosti kriv gonjenja računa se posebno za svako pojedino kd. rok zastarelosti se određuje po najtežoj propisanoj kazni. Postoji samo 1 važan izuzetak . duševna bolest učinioca usled koje se ne može voditi kriv postupak).prekid zastarelosti nastupa u 2 slučaja: 1. Prestankom te smetnje. a kod novčane kazne bez obzira na njenu visinu rok zastarelosti iznosi 2 godine. KZ propisuje rokove za zastarelost kriv gonjenja. učiniocu ili sankciji radi. 5 godina od izvršenja kd za koje se po zakonu može izreći zatvor preko 3 godine 6. -Kod produženog kd rok zastarelosti kriv gonjenja računa se od preduzimanja radnje poslednjeg dela koje ulazi u sastav produženog kd -Kod kd nečinjenja rok zastarelosti kriv gonjenja počinje se računati od prestanka dužnosti ne činjenje. 2 godine od izvršenja kd za koje se po zakonu može izreći zatvor do 1 godine ili novčana kazna. učinjeno novo kd koje je prema zaprećenoj kazni isto toliko teško ili teže od onoga u pogledu kojeg teče rok zastarelosti kr gonjenja. To znači da se uzima u obzir i ono vreme koje je proteklo do nastupanja te smetnje. uvažava samo pravne smetnje (npr. a kriterijum je propisana kazna za učinjeno kd. 2. 1. -Odredbe o zastarelosti kr gonjenja su opšteg karaktera što znači da se primenjuju u odnosu na sva kd. Ovi rokovi se odnose i na jedinstvenu kaznu koja je izrečena za kd učinjena u sticaju.krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastareva za kd genocida i ratnih zločina. 20 godina od osude na zatvor preko 15 godina 3. Oni zavise od visine izrečene kazne kod kazne zatvora. 60 . što znači da se ranije proteklo vreme pre nastupanja prekida ne uračunava u rok zastarelosti kr gonjenja. -Apsolutna zastarelost kriv gonjenja nastupa protekom dvostrukog rok predviđenog za relativnu zastarelost kr gonjenja. osude na kaznu rada u javnom interesu ili na kaznu oduzimanja vozačke dozvole -KZ određuje i rokove za zastarelost izvršenja mera bezbednosti. 5 godina od osude na zatvor preko 3 godine 6. Zastarelost krivičnog gonjenja -Protek određenog vremena od izvršenja kd ima za posledicu nemogućnost kriv gonjenja.2. 15 godina od osude na zatvor preko 10 godina 4. 2 godine od osude na zatvor do 1 godine. -Ako je za kd propisano više kazni. ali naše kr zakon. obustava zastarelosti – nastupa onda kada zastarelost prestaje da teče za vreme za koje se po zakonu gonjenje ne može otpočeti ili produžiti. i kod nje je irelevantno o kojem se kd. Zastarelost kriv gonjenja nastupa ako je proteklo: 1. osim u odnosu na ona kod kojih je zastarelost izričito isključena. Istekom propisanih rokova gasi se pravo nadležnih organa da izvrše kaznu. osude na novčanu kaznu. 10 godina od izvršenja kd za koje se po zakonu može izreći zatvor preko 5 godina 5. kao ni za kd za koja po međunarodnim ugovorima zastarelost ne može da nastupi.

obaveznog lečenja alkoholičara i oduzimanja predmeta nastaje kad protekne 5 godina od dana pravosnažnosti odluke kojom su te mere izrečene. Osim vaspitnih mera i maloletničkog zatvora. KZ određena je donja starosna granica ispod koje se ne može primeniti bilo koja kriv sankcija što istovremeno znači i isključenje primene kriv zakonodavstva i nadležnosti pravosudnih organa. Krivičnopravni status maloletnika u našem kp -KP se ne primenjuje u odnosu na lica koja nisu dostigla određeni starosni uzrast. ali ovde za razliku od zastarelosti kriv gonjenja do prekida ne dolazi zbog izvršenja novog kd. maloletniku se mogu izreći i određene mere bezbednosti. ali kazna koja nema isti značaj i sadržaj kao kod punoletnih učinilaca. jer većina principa i instituta koji su u kp u prvom planu. Smatra se da su kriv sankcije prema maloletnicima u prvom redu mere pomoći maloletnom učiniocu. Pekinška pravila). nadzora i otklanjanja smetnji u normalnom razvoju maloletnika. Maloletničko kp orijentisano je pre svega na mere socijalizacije. a u nekim situacijama se i direktno primenjuju norme drugih grana prava (npr. Podela na mlađe i starije maloletnike značajna je pre svega zato što se samo starijem maloletniku izuzetno može izreći maloletnički zatvor. mlađi maloletnik – maloletnik koji je u vreme izvršenja kd navršio 14 godina. obaveznog lečenja narkomana. -S obzirom na izrazite specifičnosti materije maloletničkog kp. 94. određuje 18 godina. donja starosna granica maloletstva u našem kp je navršena 14-a godina. ovde su odsutni ili su od drugorazrednog značaja. Sa svakim prekidom zastarelosti počinje ponovo da teče. Samo u odnosu na lice koje je u vreme izvršenja kd navršilo 14 godina mogu se primeniti određene kr sankcije. porodičnog. zabrane upravljanja motornim vozilom i proterivanje stranca iz zemlje nastaje kad protekne vreme za koje su te mere izrečene. a nije navršio 18 godina. svrha malol. 93. zatvora je vršenje pojačanog uticaja na malol. može mu se izreći maloletnički zatvor. Minimalna standardna pravila za maloletničko kriv pravosuđe usvojena od strane Ujedinjenih nacija 1985. socijalnog prava i dr. ima zaštitnu funkciju. već samo mere koje predviđaju zakonski propisi kojima se regulišu porodični odnosi u kp to lice se naziva detetom. Maloletničko kp Srbije je u skladu sa savremenim rešenjima u ovoj oblasti i u svemu ispunjava. 2. pa zbog toga ni kd. Razlikuju se 2 kategorije maloletnika: 1. Osnovna vrsta jesu vaspitne mere. kod nas se ova materija reguliše posebnim zakonom – ZOMUKD. Maloletnikom se smatra lice koje je navršilo 14 godina.Ali i mal. -Kao gornju granicu maloletstva naše kriv zakon. Prema tome. 61 . -Zastarevanje se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne. maloletničko kp prelazi okvire kp i sadrži norme koje po svojoj suštini nisu krivčnopravne norme. kako bi se obezbedilo ponovno uključivanje maloletnika u društvenu zajednicu. a nije navršilo 18 godina. -Pošto u pogledu izvršenja mb javnog objavljivanja presude postoji izričita odredba da se može izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude. sa što je moguće manje elemenata prinude i ograničavanje slobode. -Prema licu koje je vreme izvršenja protivpravnog dela predviđenog u zakonu kao kd nije navršilo 14 godina ne mogu se primeniti kr sankcije. delatnosti ili dužnosti. Na prvom mestu je vaspitanje maloletnog učinioca i obezbeđivanje njegovog pravilnog razvoja. Pod određenim uslovima maloletnik se može kazniti. učinioca da ubuduće ne vrši kd kao i na druge maloletnike da ne vrše kd. pružanjem zaštite i pomoći. jer kod njih ne može postojati krivica.). Tada dolazi do obustave zastarelosti. Pored toga. -Maloletni učinioci imaju poseban krivičnopravni status. S druge strane.-zastarelost izvršenja mera bezb obaveznog psih lečenja i čuvanja u zdr ustanovi. brige. ali se ta funkcija nastoji ostvariti pre svega merama pomoću maloletniku i postizanjem njegovog društvenog prilagođavanja. kao i obezbeđivanjem opšteg i stručnog osposobljavanja utiče na razvoj i jačanje lične odgovornosti maloletnika. na vaspitanje i pravilan razvoj njegove ličnosti. pr. -Zastarelost izvršenja mb zabrane vršenja poziva. obaveznog psih lečenja na slobodi. godine ( tzv. Moglo bi se čak govoriti o kvazi kp. -Rokovi zastarelosti izvršenja kazni računaju se od dana kada je presuda kojom su izrečene postala pravosnažna. Za njih važe odredbe KZ ako nisu u suprotnosti sa posebnim odredbama koje sadrži ZOMUKD. -Zastarevanje ne teče za vreme za koje se po zakonu izvršenje kazne ne može preduzeti. vrste i specifičnosti -S obzirom na specifične karakteristike maloletnog učinioca kd stvorena je posebna vrsta kriv sankcija namenjenih maloletnicima. stariji maloletnik – onaj koji je u vreme izvršenja kd navršio 16. tj. -Zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne – apsolutna zastarelost. a što više pomoći. protekom tog roka ona se više ne može izvršiti. a nije navršio 16 godina. Kao ultima ratio. oblik reagovanja na maloletnički kriminalitet može biti i kazna. zatvora je da se nadzorom. -Naše kp ne dozvoljava primenu sudske opomene i uslovne osude prema maloletniku -Svrha vaspitnih mera i mal. Sankcije za maloletnike u našem kp – pojam.

Ako je kd izvršeno za vreme izdržavanja kazne mal zatvora učiniocu će se izreći kazna mal zatvora nezavisno od izrečene kazne. sankcija ako ponovo učini kd. da se podvrgne odgovarajućem ispitivanju i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga 8. -ZOMUKD uvodi i jednu novinu u pogledu mogućnosti primene vaspitnih naloga. da pohađa kurseve za stručno osposobljavanje ili da se priprema i polaže ispite kojima se proverava određeno znanje 10. -Pri izricanju ukora maloletniku će se ukazati na neprihvatljivost njegovog postupka i predočiće mu se da u slučaju ponovnog vršenja kd prema njemu može biti primenjena druga sankcija. To je najblaža vaspitna mera. redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao. Uslovi za njihovu primenu jesu da se radi o kd za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina ili novčana kazna. odmeriće po slobodnoj proceni za sva dela 1 kaznu maloletničkog zatvora. da u okviru sopstvenih mogućnosti nadoknadi štetu koju je prouzrokovao 3. 1. svrha mal. ukor sadrži i pretnju da će mu biti izrečena teža kr. da se osposobljava za zanimanje koje odgovara njegovim sposobnostima i sklonostima 5. Osnovna svrha vaspitnih naloga jeste da se izbegne pokretanje kriv postpuka i primena kriv sankcija. da se bez naknade uključi u rad humanitarnih organizacija ili u poslove socijalno. uključivanje u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog. a za druga malol zatvor izreći će se kao jedinstvena kazna samo kazna zatvora primenom odredava kz za odmeravanja kazne za kd učinjena u sticaju. zatvora jeste i generalna prevencija. Vaspitni nalozi mogu trajati najduže 6 meseci. onda će kao jedinstvena sankcija biti izrečena samo kazna malol zatvora. Ako za svako kd učinjeno u sticaju sud smatra da treba izreći maloletnički zatvor. 96. poravnanje sa oštećenim (naknada štete. a prilikom procene da li će se primeniti vaspitni nalozi ceniće se i odnos malol prema kd i oštećenom. maloletnik će se kazniti disciplinski. Ne bi bilo opravdano izricati ukor za teža kd. Takođe treba proceniti i spremnost i mogućnost sredine u kojoj maloletnik živi da pozitivno na njega deluje i pomogne mu u prevazilaženju teškoća u kojima se našao. -ZOMUKD predviđa su posebna pravila za izricanje kriv sankcija maloletnicima za kd izvršena u sticaju. Sud može izreći 1 ili više posebnih obaveza ako oceni da je odgovarajućim zahtevima i zabranama potrebno uticati na maloletnika i njegovo ponašanje. tako i o ličnosti maloletnog učinioca. lokalnog ili ekološkog sadržaja ne može biti duži od 120 h u periodu od najduže 6 meseci. Ova odredba primeniće se i u situaciji kada se posle izrečene vaspitne mere ili malol zatvora utvrdi da je maloletnik pre ili posle njihovog izricanja učinio neko kd. SUDSKI UKOR se izriče ako se iz odnosa maloletnika prema učinjenom kd i njegove spremnosti da ubuduće ne vrši kd može zaključiti da je dovoljno da se maloletnik zbog učinjenog kd samo prekori. idr. Ako za sva kd učinjena u sticaju dolazi u obzir izricanje samo vaspitnih mera. a za drugu vaspitnu meru. da redovno pohađa školu ili da ne izostaje sa posla 4. da postoji priznanje kd. Osim te zajedničke svrhe. Prilikom izbora ove mere sud mora voditi računa kako o težini izvršenog kd. lokalnog ili ekološkog sadržaja. ali tako da rad ne traje duže od 60 h u toku 3 meseca. Ako je za neka dela utvrđen zatvor. dok rad u hum org ili na poslovima socijalnog. bez saglasnosti suda i posebnog odobrenja organa starateljstva. Vaspitne mere pojačanog nadzora 62 . s tim da ih sud u toku izvršenja može zameniti ili ukinuti. lokalnog ili ekološkog sadržaja 6. da se uključi u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ili savetovalištu 9. Naknaditi štetu maloletnik može svojim radom. vaspitne mere upozorenja i usmeravanja 2. izvinjenje…). Ako sud nađe da bi za neko delo trebalo izreći kaznu malole. da se uključi u određene sportske aktivnosti 7. da ne može da napusti mesto prebivališta ili boravišta. Zakon predviđa različite vaspitne naloge npr. 95. a ako za vreme izdržavanja kazne mz učini kd za koje je propisana novčana kazna ili zatvor do 1 godine. Znači. Vaspitne mere i mal zatvor ne povlače pravne posledice koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava. VASPITNA MERA POSEBNIH OBAVEZA sadrži veći broj različitih obaveza. Vaspitne mere upozorenja i usmeravanja -Vrste vaspitnih mera su: 1. vaspitne mere pojačanog nadzora 3. 2. sud će izreći samo jednu vaspitnu meru i to onu kojom se u najvećoj mogućoj meri u konkretnom slučaju može postići svrha vaspitnih mera. Zakon predviđa mogućnost izricanja maloletniku sledećih obaveza: 1.To znači da se svrha sastoji pre svega u specijalnoj prevenciji – u delovanju na maloletnika koji je već učinio kd. kao ni u onim slučajevima kada ličnost maloletnika ne daje dovoljno osnova za procenu da se i samim ukorom može dovoljno na njega delovati da više ne vrši kd. da se izvini oštećenom 2. zatvora. zavodske vaspitne mere -Predviđene su 2 vaspitne mere upozorenja i usmeravanja: sudski ukor i posebne obaveze. -Obaveze mogu trajati do 1 godine (osim naknade štete i uključivanja u rad hum org za koje važe posebna pravila).

potrebnom lečenju i uopšte o sređivanju prilika u kojima maloletnik živi. ali u toku dana provodi određeno vreme u ustanovi za vaspitanje i obrazovanje. Vaspitna mera pojačanog nadzora organa starateljstva – izriče se u slučaju kada roditelj. kod kojeg to zbog prirode te mere i ne dolazi u obzir. sud će roditelju ili staraocu dati potrebna uputstva i naložiti mu određene dužnosti koje treba preduzeti za vaspitanje maloletnika. To je najrigoroznija vaspitna mera koja se graniči sa kaznom maloletničkog zatvora. Vaspitna mera pojačanog nadzora u drugoj porodici – ovu meru sud će izreći onda kada roditelji. koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem maloletnika. a u mogućnosti su da tu brigu i nadzor vrše i to se od njih s osnovom može očekivati. 3. usvojioca ili staraoca – ovu meru sud će izreći ako su roditelji. a najduže 2 godine. Vaspitna mera upućivanja u vaspitnu ustanovu – ovu meru sud će izreći maloletniku nad kojim treba obezbediti vršenje stalnog nadzora od strane stručnih vaspitačaaa u opštoj ustanovi za vaspitanje maloletnika. 2. ali kad navrši 21 godinu izvršenje mere se nastavlja u ustanovi u kojoj se izvršava mb obaveznog psih lečenja i čuvanja. Prilikom odlučivanja o izricanju ove mere sud će uzeti u obzir težinu i prirodu učinjenog dela i okolnosti da li su prema maloletniku ranije bile izricane vaspitne mere ili maloletnički zatvor. a pojačan nadzor nad njim vrši određeno službeno lice organa starateljstva ili drugo stručno lice koje taj organ odredi.-Naše kp predviđa 4 mere pojačanog nadzora: od strane roditelja. Maloletnik će se smestiti u drugu porodicu koja je voljna da ga primi. 98. sudu je omogućeno da izmeni svoju odluku kojom je izrekao određenu vaspitnu meru. a ne postoje uslovi za pojačan nadzor u drugoj porodici. Kad izrekne ovu meru. od strane organa starateljstva i uz dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi za vaspitanja i obrazovanje maloletnika. Za vreme trajanja ove mere maloletnik i dalje ostaje da živi kod roditelja ili dr lica koja ga izdržavaju. odnosno izmena odluke može se odnositi na sve vaspitne mere osim na sudski ukor. Obustava. zameniti je drugom vaspitnom merom. zatim kada maloletnih ili njegovi roditelji ne 1. 97. upućivanje u vaspitnopopravni dom i upućivanje u posebnu ustanovu za lečenje i osposobljavanje. Obaveze uz pojačan nadzor traju u okviru trajanja tih vaspitnih mera – najkraće 6 meseci. odnosno kada se to ne može od njih sa osnovom očekivati. Suštinska razlika je u tome što ona ne predstavlja kaznu već vaspitnu meru. -Osnovi za obustavu. 4. Ova vm može trajati od 6 meseci do 3 godine. odnosno koja se o njemu staraju. Ona će se izreći i umesto mere bezb obaveznog psih lečenja i čuvanja u zdr ustanovi ako se mogu obezbediti čuvanje i lečenje i time postizanje svrhe ove mere bezb. Trajanje ove mere ne može biti kraće od 6 meseci ni duže od 2 godine. odnosno izmenu odluke mogu biti: formalne i suštinske prirode. Mera može trajati najmanje 1. a najduže 2 godine. -Pod uslovima predviđenim zakonom sud može obustaviti izvršenje vaspitne mere. njegovom zaposlenju. niti duže od 2 godine. usvojilac odnosno staralac propustili da vrše potrebnu brigu i nadzor nad maloletnikom. odnosno drugih lica koja se o njemu staraju. Vaspitna mera pojačanog nadzora uz dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi za vaspitanje i obrazovanje maloletnika – izriče se ako je uz neku od odgovarajućih vaspitnih mera pojačanog nadzora potrebno i angažovanje stručnih lica u posebnoj ustanovi. usvojilac odnosno staralac nisu u mogućnosti da vrše pojačan nadzor nad maloletnikom. Vaspitna mera upućivanja u posebnu ustanovu za lečenje i osposobljavanje – primenjuje se prema maloletnicima koji su ometeni u psihofizičkom razvoju i sud je može izreći umesto prethodne 2 vm. Organ starateljstva brine o školovanju maloletnika. usvojilac ili staralac nisu u mogućnosti da nad maloletnikom vrše nadzor. vršiti druge izmene u pogledu izrečene vaspitne mere ili odlučiti da se izrečena vaspitna mera ne izvrši ako je od njenog izricanja proteklo određeno vreme. Trajanje ove mere ne može biti kraće od 6 meseci. Može trajati najviše 3 godine. 1. Ova mera može trajati najmanje 6 meseci. Zavodske vaspitne mere -U našem kd predviđene su 3 vaspitne mere zavodskog karaktera: upućivanje u vaspitnu ustanovu. Traje isto kao i ostale od 6 meseci do 2 godine. Taj boravak ne sme da ometa njegovo redovno školovanje ili redovno odlaženje na posao. sud može maloletniku prilikom izricanja neke od 4 mere pojačanog nadzora odrediti i 1 ili više posebnih obaveza. U prvom slučaju obustava izrečene mere ili njena zamena moguća je onda kada se pojave neke bitne nove okolnosti. Izmena odluke o vaspitnim merama i obustava njihovog izvršenja -Pošto je teško unapred predvideti koliko je vremena u konkretnom slučaju potrebno za vaspitanje maloletnika i postizanje svrhe vaspitne mere. odvajanju iz sredine koja ne njega štetno utiče. 2. a najduže 5 godina. njegovo lečenje i otklanjanje štetnih uticaja na njega. Vaspitna mera upućivanja u vaspitno-popravni dom – izriče se maloletniku prema kome treba primeniti pojačane mere prevaspitavanja. Maloletnik ostaje u posebnoj ustanovi za lečenje i osposobljavanje dok je to potrebno radi njegovog lečenja ili osposobljavanja. Maloletnik ostaje kod svojih roditelja. a izvršenje još nije započelo. 63 . Vaspitna mera pojačanog nadzora od strane roditelja. u drugoj prodici. 3. -Ako je to potrebno za uspešnije izvršenje izrečene mere.

postupaju po nalogu organa ili lica određenog za izvršenje mere ili pak u slučaju nastupanja drugih okolnosti. 64 . 99. Priroda kd treba da ukazuje na njegovu težinu u smislu da izricanje vaspitne mere ne bi bilo adekvatno. u slučaju neispunjenja posebnih obaveza uz pojačan nadzor). Pravilo je da mal zatvor ne može biti duži od 5 godina. -U pogledu zamene ili obustave od izvršenja zavodskih vaspitnih mera. procenjuje sud. Do kažnjavanja maloletnika dolazi samo izuzetno. što treba procenjivati u svakom konkretnom slučaju. 10 godina od osude na mal zatvor preko 5 godina 2. Opšti minimum iznosi 6 meseci. u obzir bi došao i nehat. Međutim. Posebno se vodi računa o zrelosti maloletnika i vremenu koje je potrebno za njegovo vaspitavanje i stručno osposobljavanje. a objektivni uslov da se radi o kd za koje je propisana kazna zatvora teža od 5 godina. kumulativno mora biti ispunjen još 1 uslov – maloletnik se može uslovno otpustiti ako s obzirom na uspeh u vaspitanju treba osnovno očekivati da ubuduće neće vršiti kd i da će se u sredini u kojoj je živeo dobro vladati. Da li su ti uslovi ispunjeni. I pored toga uslovni otpust je moguć pod određenim uslovima. Suštinski osnov za obustavu ili zamenu izrečene mere jeste postignuti uspeh u vaspitanju maloletnika. kao i način njenog izricanja. -Opravdanost uslovnog otpusta kod vaspitnih mera je sporna. Što se tiče opšteg maksimuma predviđene su 2 granice. -Stepenovanje krivice treba vršiti u osnovu na isti način kao što se to čini kod odmeravanja kazne punoletnim licima. zakon postavlja ograničenje koje se tiče minimalnog roka pre čijeg isteka se mera ne može obustaviti – 6 meseci kod upućivanja u vaspitnu ustanovu ili vaspitno-popravni dom. Težinu kd teba tumačiti kao postojanje jačeg intenziteta ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra u konkretnom slučaju. Znači. Vezan je posebnim maksimumom i ne može izreći strožu kaznu od propisane za učinjeno kd. 5 godina od osude na mal zatvor preko 3 godine 3. Ali postoji jedna suštinska razlika. prirode i težine kd ne bi bilo opravdano izreći vaspitnu meru. Postavlja se pitanje da li je on kod njih opšte potreban ako se ima u vidu mogućnost njihove obustave s obzirom na postignut uspeh u vaspitavanju. „Visok stepen“ znači da stepen krivice mora biti iznad nekog uobičajenog. ovde je to jedna od odlučujućih okolnosti od kojih zavisi izricanje kazne mal zatvora. Uslovni otpust maloletnih učinilaca -Naše kp predviđa primenu instituta uslovnog otpusta i kod maloletnih učinilaca kd. Osim tog. Obustava daljeg izvršenja podrazumeva da je postignuta svrha vaspitne mere i da zato njeno dalje izvršenje nije potrebno. subjektivni uslov je da kod maloletnika postoji krivica. dozvoljavajući izuzetno zamenu samo određenom vaspitnom merom. Pored ovih obaveznih uslova. Ta mogućnost postoji ne samo kod kazne mal zatvora. 3 godine od osude na mal zatvor do 3 godine -U pogledu ostalih pitanja vezanih za zastarelost važe opšta pravila iz KZ 100. prosečnog stepena krivice. Mal zatvor je u naš sistem k sankcija uveden izmenama i dopunama KZ iz 1959. otklonjiva pravna zabluda ili je delo učinjeno pod dejstvom kompulzivne sile ili pretnje). već i kod vaspitnih mera upućivanja u vaspitnu ustanovu i upućivanja u vaspitno-popravni dom. kada je učinjeno kd za koje se može izreći kazna zatvora od 20 godina ili zatvor u trajanju od 30-40 godina 2. Kazna mal zatvora ne može se izvršiti ako je proteklo: 1. što je i zakonski minimum trajanja ovih mera. kada se radi o kd učinjenim u sticaju od kojih su najmanje 2 dela zaprećena kaznom zatvora težom od 10 godina -Sud odmerava kaznu u granicama propisane kazne zatvora da učinjeno kd. Sve to ukazuje na izuzetnost kažnjavanja maloletnika i na davanje prednosti vaspitnim merama. -Zakon predviđa posebne rokove zastarelosti izvršenja kazne mal zatvora. Visok stepen krivice ne postoji u slučaju da je ostvaren neki od osnova za ublažavanje kazne subjektivnog karaktera (npr bitna smanjena uračunljivost. mada vrlo retko. ako se radi o sledeća 2 slučaja mal zatvora se može izreći u trajanju do 10 godina: 1. predviđenih u zakonu (npr. a to je maloletnički zatvor. Maloletnički zatvor -Naše kp poznaje samo jednu kaznu koja se može primeniti prema maloletnom učiniocu kd. -Zakonom određuje opšti minimum i maksimum kazne mal zatvora. Osim umišljaja. Kod zamene moguće je da se radi ili o tome da se izrečenom merom uopšte ne ostvaruje njena svrha pa je treba zameniti drugom ili o tome da su postignuti određeni rezultati u vaspitanju ali da se drugom merom još uspešnije može ostvarivati svrha pa je zato opravdano postojeću meru zameniti drugom. -Priroda i težina kd su 2 okolnosti koje su u toj meri međusobno povezane da bi se čak moglo govoriti o 1 okolnosti. ali nije vezan posebnim minimumom.dok visok stepen krivice kod punoletnih učinioca utiče na odmeravanje kazne. Kažnjavanje mal je supsidijarnog karaktera i dolazi u obzir samo kada se primenom vaspitne mere ne može postići svrha. prirode i težine kd ne bi bilo opravdano izbeći vaspitnu meru. Prvi uslov je da je maloletnik u vaspitnoj ustanovi ili vaspitno-popravnom dom proveo najmanje 6 meseci. sud u konkretnom slučaju mora doći do zaključka da zbog visokog stepena krivice. ako zbog visokog stepena krivice. -Kazniti se može samo stariji maloletnik koji je učinio kd za koje je zakonom propisana kazna teža od 5 godina zatvora. prema njima se po pravilu primenjuju vaspitne mere.

potrebno je da se radi o takvom licu kod koga se s obzirom na obležja njegove ličnosti i okolnosti pod kojima je delo učinjeno. godinu. imajući u vidu ličnost učinioca i okolnosti pod kojima je delo učinjeno. nema uslova za izricanje vaspitne mere. kao i kod punoletnih lica.-Kod mal zatvora slični kriminalno-politički razlozi idu u prilog predviđanju instituta uslovnog otpusta kao i kod kazne zatvora. Primena vaspitnih mera na mlađe punoletne učinioce kd -U slučaju da neko lice učini kd posle navršenih 18 godina. 102. Starosna granica sa kojom nastupa punoletstvo je relativnog karaktera u smislu da fizička. Cilj primene vaspitnih mera u odnosu na ovu kategoriju učinilaca jeste izbegavanje primene kazne. potrebno je i da se osuđeni maloletnik u toku izdržavanja kazne tako popravio da se sa osnovom može očekivati da će se na slobodi dobro vladati i da neće vršiti kd. mogućnost izricanja određenih vaspitnih mera. Preovlađuje stav da bi kaznu trebalo izreći u okviru raspona predviđenog za mal zatvor. kao i u svrhu koju treba postići ovom sankcijom. zastarelosti. godine i u odnosu na njih se izuzetno primenjuju posebne odredbe o maloletnicima što podrazumeva. može doći do realne prognoze da će se vaspitnom merom postići svrha koja bi se ostvarila izricanjem kazne. kategorija mlađih punoletnih lica uvedena je u naše zakonodavstvo 1959. Osim toga. pod određenim uslovima. O uslovnom otpustu odlučuje sud. onoliko vremena koliko iznosi ostatak neizdržane kazne. Takvom licu se može izreći vaspitna mera posebnih obaveza. Ovaj institut kod mal zatvora ima određene specifičnosti. odnosno onu kr sankciju koju bi inače izrekao punoletnom licu. Zakon u načelu prihvata rešenje koje omogućava izricanje kr sankcija predviđenih za maloletnike. Postavlja se pitanje da li takvom učiniocu izreći kriv sankciju koja se izriče maloletnicima ili s obzirom na to da li je u međuvremenu postao punoletan. -ZOMUKD predviđa da je za izricanje vaspitnih mera mlađem punoletnom licu potrebno da taj status ima kako u vreme izvršenja kd tako i u vreme suđenja. vm upućivanja u vaspitno-popravni dom ili kazna mal zatvora. -Punoletnom licu koje je izrečena sankcija za kd koje je učinio kao maloletnik. Uslov u pogledu izražene kazne postavljen je tako da je dovoljno da je izdržana najmanje 1/3 kazne (ali ne kraće od 6 meseci). uslovnog otpusta i pravnih posledica osude kao i kazna mal zatvora. Obavezan je ako je uslovno otpušteni sa izdržavanja kazne mal zatvora učinio 1 ili više kd za koje mu je izrečena kazna zatvora preko 1 godine. nastoji se ublažiti uvođenjem nove kategorije učinilaca. vm pojačanog nadzora od strane organa starateljstva. Pri oceni da li će i koju od ovih sankcija izreći. 65 . može se izreći odgovarajuća mera bezbednosti. svojstva ličnosti. To su učinioci od 18-21. dok je opoziv fakultitavan ako ta kazna ne prelazi 1 godinu. Međutim. sankciju koja se izriče punoletnom učiniocu kd. Kazna zatvora u ovom slučaju ima isto pravno dejstvo u pogledu rehabilitacije. može mu se izuzetno za delo koje je izvršilo kao stariji maloletnik umesto mal zatvora izreći kazna zatvora ili uslovna osuda. sud će uzeti u obzir sve okolnosti slučaja. godine. a to su mlađa punoletna lica. postavlja se pitanje da li je punoletnom učiniocu uopšte celishodno izricati bilo koju sankciju. vreme koje je proteklo od njegovog izvršenja. već će sud izreći kaznu. -Uslovni otpust traje. -U slučaju da je delo učinio kao mlađi maloletnik. U vezi s tim je i osnovni uslov za primenu vm prema mlađim punoletnim licima – da se. osnosno izricanja bilo koje kriv sankcije punoletnom licu koje je navršilo 21 godinu. Do toga dolazi zato što kd bude otkriveno kasnije ili učinilac postane punoletan u toku vođenja kriv postupka. Primena vaspitnih mera na punoletna lica koja su izvršila kd kao maloletnici -Moguće je da neko lice kd učini za vreme dok je bio maloletan. -Mlađem punoletnom licu se može izreći bilo koja mera posebnih obaveza. mera pojačanog nadzora od strane organa starateljstva ili zavodska mera upućivanja u vaspitno-popravni dom. a kd je izvršilo kao mlađi maloletnik. a naročito duševna zrelost ne nastupa kod svih lica u istom starosnom dobu. njemu se pod određenim uslovima može suditi za kd koje je izvršio kao maloletnik. i tu postoji mogućnost da se. Uz uslovni otpust može se odrediti i neka od mera pojačanog nadzora uz mogućnost primenjivanja 1 ili više posebnih obaveza. -Ako se radi o licu koje nije u vreme suđenja navršilo 21 godinu. a naročito težinu učinjenog kd. na njega se primenjuje kp koje važi za punoletne učinioce kd. može očekivati da će se vaspitnom merom postići svrha koja bi se ostvarila kažnjavanjem. To znači da je to lice u vreme izvršenja kd navršilo 18. U suprotnom. godinu. vladanje učinioca. i na takvo lice primene sankcije koje se primenjuju prema maloletnicima. -Ukoliko je punoletno lice u vreme suđenja navršilo 21 godinu. Zato ZOMUKD eksplicitno isključuje svaku mogućnost suđenja. a u vreme suđenja nije navršilo 21. 101. pre svega. Opoziv uslovnog otpusta može biti: obavezan ili fakultitavan. a postane punoletan u vreme suđenja. Oštro postavljena granica koja je u kp iz određenih razloga nužna. Osim toga. Većina savremenih evropskih kriv zakon. poznaje ovu kategoriju učinilaca. -Mlađem punoletnom licu mogu se izreći sve mere bezbednosti pod uslovima predviđenim zakonom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful