P. 1
krivicno skripta

krivicno skripta

|Views: 3,185|Likes:
Published by Lavica_991

More info:

Published by: Lavica_991 on Mar 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

1.

Pojam krivičnog prava

-Osnovni cilj i svrha postojanja krivičnog prava kao grane pozitivnog prava jeste obavljanje zaštitne funkcije. Ta zaštita se ostvaruje popisivanjem određenih ponašanja kao krivičnih dela i propisivanjem krivičnih sankcija za ta dela, kao i uslova za nihovu primenu prema učiniocama krivičnih dela. -Cilj je suzbijanje kriminaliteta, odnosno pružanje zaštite najznačajnijim dobrima i vrednostima od ponašanja koja ih povređuju ili ugrožavaju. -Krivično pravo je neophodno za obezbeđenje osnovnih uslova za uspešan zajednički život. -Krivično pravo je zakonsko pravo- pravo zasnovano na zakonu. Za razliku od ostalih grana prava u kojima i drugi pravni akti sadrze pravne norme, jedini pravni akt kojim se može propisati krivičnopravna norma jeste zakon. Međutim, mora postojati i visok stepen verovatnoće da će se te norme zaista primenjivati, da će se prema učincima krivičnih dela primeniti kazna ili druga krivična sankcija. -Primarni cilj krivičnog prava nije primena kazne i krivičnih sankcija, već se on zasniva na pretpostavci da većina građana neće vršiti krivična dela. Samo u slučaju kada pojedinci iznevere očekivanja u tom smislu, na njih se primenjuju krivične sankcije. Krivično pravo može da funkcioniše samo ako primena krivičnih sankcija u jednom društvu predstavlja izuzetak, ako se one primenjuju samo u odnosu na jedan manji broj članova tog društva. Ako se kazna suviše često primenjuje ona gubi svoj izuzetni karakter, a time i efikasnost, a suviše selektivna i retka primena krivičnog prava slabi njegovu zaštitnu funkciju. -Krivično pravo shvaćeno kao sistem zakonskih normi i kao deo pozitivnog prava predstavlja krivično pravo u objektivnom smislu. Sistem zakonskih normi koje čine krivično zakonodavstvo regulišu dve celine na koje se krivično pravo može podeliti, a to su njegov opšti i posebni deo. - Opšti deo sadrži odredbe relevantne za sve ili većinu krivičnih dela - Posebni deo sadrži zakonske norme kojima se određena ponašanja proglašavaju krivičnim delima. -Krivično pravo u subjektivnom smislu jeste pravo na kažnjavanje – ius puniendi. Ono pripada samo državi, ali nije neograničeno. Zasniva se na državnoj prinudi, pa je i krivično pravo kao grana prava i kao deo javnog prava izrazito državno pravo. -Što se tiče naziva ove grane prava, u većini zemalja koristi se naziv „kazneno pravo“ -Naziv „krivično pravo“ koji se kod nas koristi od kraja XIX veka, prihvatljiviji je ne samo zato što danas kazna nije jedina krivična sankcija, već i zato sto se on vezuje za centralni pojam krivičnog prava – za krivicu. Kod nas „kazneno pravo“ ima jedan širi smisao. -Što se tiče sredstava za zaštitu od društveno opasnih ponašanja i njihovo suzbijanje, uobičajena je njihova podela na represivna i preventivna. - Represivna sredstva imaju za cilj primenu sankcije u odnosu na već učinjeno krivično delo ; okrenuta su prošlosti. - Preventivnim sredstvima se nadstoji sprečiti društveno opasno ponašanje pre nego što je učinjeno; okrenuta su ka budućnosti. - U represivna sredstva se ubraja krivično pravo, a u preventivna razne mere i aktivnosti u oblasti socijalne politike ( npr. na planu obrazovanja i vaspitanja, poboljšanja životnog standarda, suzbijanje alkoholizma, narkomanije, itd.). - Krivično pravo, i pored svoje izražene represivne komponente, za krajnji cilj ima prevenciju. Represija je u funkciji prevencije. Specijalna prevencija postoji kada se kaznom utiče na nekog ko je već učinio krivično delo, da ga više ne čini. Generalna prevencija postoji kada se kaznom utiče na buduće, potencijalne učinioce. - Krivično pravo reguliše heterogene društvene odnose, ali to čini parcijalno i fragmentarno, pa se govori o fragmentarnom karakteru krivičnog prava. - Krivično pravo treba da pruža zaštitu samo najznačajnijim, a ne svim dobrima - Ta dobra se ne štite potpuno, već samo od najopasnijih oblika napada na njih, tj. u onim segmentima gde je zaštita koju pruzaju druge grane prava nedovoljna. 2. Pojam krivičnog zakona i krivičnog zakonodavstva

-Krivični zakon je zakonska norma kojom se reguliše neko pitanje iz oblasti krivičnog prava (opšteg ili posebnog dela). - Krivični zakon može biti shvaćen kao jedna zakonska norma ili kao sistemski zakon koji reguliše materiju krivičnog prava, ali ne u potpunosti, jer bi to onda bila kodifikacija, tj. kodeks – krivični zakonik. - Krivično zakonodavstvo je skup ili sistem krivičnih zakona koji važe u jednoj zemlji, pod čime se podrazumevaju svi zakoni koji regulišu krivičnopravnu materiju.

1

- Krivično zakonodavstvo u Srbiji čine „ Krivični zakonik“ (KZ), kao i „Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica „ , a u Crnoj Gori „Krivični zakonik RCG“ , kao i sporedno krivično zakonodavstvo, tj. krivičnopravne odredbe koje sadrže pojedini zakoni obe republike, odnosno države članice. - Posle formiranja državne zajednice SCG određeno vreme se primenjivalo postojeće krivično zakonodavstvo. U Srbiji je to značilo primenu dva krivična zakona: ranijeg KZSRJ, koji je preimenovan u Osnovni krivični zakon, i Krivičnog zakona Srbije donetog 1977. Do kodifikacije krivičnog zakonodavstva u Srbiji došlo je donošenjem novog Krivičnog zakonika u septembru 2005., dok je u Crnoj Gori to učinjeno u decembru 2003., kada je donet Krivični zakonik Crne Gore. - Krivično zakonodavstvo ima svoj opšti i posebni deo. U Srbiji je materija opšteg dela regulisana u KZ, dok posebni deo obuhvata sva krivična dela propisana u KZ, kao i u sporednom krivičnom zakonodavstvu. - Krivični zakonik se sastoji od opšteg i posebnog dela. Opšti deo sadrži pravila i institute koji su zajednički za sva pojedina krivična dela. Posebni deo kao katalog krivičnih dela, podeljen je dalje u grupe krivičnih dela prema objektu krivinopravne zaštite. - Osim razlikovanja na materijalno i procesno krivično zakonodavstvo u okviru materijalnog krivičnog zakonodavstva pravi se razlika između osnovnog i posebnog (sporednog) krivičnog zakonodavstva. - U Srbiji se osnovno krivično zakonodavstvo nalazi u Krivičnom zakoniku RS i ZOMUKD, a u Crnoj Gori u Krivičnom zakoniku RCG. - Posebno ili sporedno krivično zakonodavstvo nalazi se u zakonima koji regulišu vrlo različite oblasti. Postoje određeni razlozi da neka krivična dela ostanu propisana onim zakonima koji inače regulišu neku drugu, a ne krivičnopravnu materiju. (npr. Zakon o proizvodnji i prometu lekova, Zakon o deviznim poslovima, Zakon o sistemima veza, itd.). - Sporedno krivično zakonodavstvo karakteriše izuzetno naglašena heterogenost. Pojednim zakonima se regulišu specifične oblasti društvenog života (npr. neke oblasti privrede, porezi, devizno poslovanje, itd.). Njime se predviđaju samo pojedina krivična dela, ali ne i opšte odredbe. Jedna od osnovnih slabosti sporednog KZ jeste to što je ono regulisano u brojnim zakonima koji su nedovoljno međusobno usklađeni. I zakonodavna tehnika koja se u njemu koristi značajno se razlikuje od one u posebnom delu krivičnog zakonika. -Opšti deo KZ primenjuje se u odnosu na sva krivična dela, bilo da su ona propisana u KZ, bilo u sporednom krivičnom zakonodavstvu. 3. Izvori krivičnog prava

-Izvori krivičnog prava se mogu deliti na osnovu različitih kriterijuma. Najvažnije su podela na međunarodne i nacionalne i na neposredne i posredne, a može se govoriti i o glavnim ili osnovnim i sporednim ili dopunskim izvorima. MEĐUNARODNI IZVORI -Međunarodni ugovori su posredni izvor krivičnog prava. Ustav SRJ je predviđao da međunarodni ugovori koji su ratifikovani i objavljeni predstavljaju deo unutrašnjeg pravnog poretka. - Ustavna povelja drž. zajednice SCG ide i dalje u tom pogledu i predviđa da ratifikovani međunarodni ugovori i opšteprihvaćena pravila međunarodnog prava imaju primat nad pravom SCG i pravom država članica. - I pored toga, neposredna primena međunarodnih ugovora u oblasti krivičnopravne materije samo izuzetno dolazi u obzir. Međunarodna akta nisu u dovoljnoj meri precizna, niti sadrže propisanu sankciju da bi se mogla neposredno primenjivati. - Jugoslavija je ratifikovala veći broj međunarodnih konvencija ( npr. Ženevske konvencije iz 1949. i dopunski protokoli iz te konvencije iz 1977.) na osnovu kojih je u svoje zakonovodstvo unela veći broj krivičnih dela. -Postoji i veći broj bilateralnih ugovora, pre svega u oblasti međunarodne pomoći u krivičnim stvarima. NACIONALNI IZVORI 1. USTAV

-Ustav Srbije i Crne Gore sadrži dve vrste odredaba od značaja za krivično pravo. Prve su one koje određuju krivičnopravne principe podižu i na ran ustavnih principa (npr. načelo zakonitosti). Druge su one koje predstavljaju osnov propisivanja određenih inkriminacija (npr. predviđeno je da je nezakonito lišenje slobode kažnjivo). -Pošto su realizovane kroz krivično zakonodavstvo, ove odredbe predstavljaju posredan izvor krivičnog prava. 2. ZAKON

-Zakon je jedini glavni i neposredni izvor našeg krivičnog prava. To je posledica dosledno sprovedenog načela zakonitosti u krivičnom pravu. To ne znači da je on isključivi izvor krivičnog prava, jer se kao posredni i dopunski izvori javljaju i drugi pisani pravni propisi. -Zakonske izvore krivičnog prava u Srbiji predstavljaju KZ i krivičnopravne norme iz sporednog zakonodavstva. U CG zakonske izvore čine KZ CG i sporedno krivično zakonodavstvo.

2

3.

PODZAKONSKI PROPISI

-Propisima koji imaju niži rang od zakona ne mogu se propisivati krivična dela, niti instituti opšteg dela krivičnog prava. Međutim, oni mogu biti dopunski izvori krivičnog prava onda kada krivični zakon upućuje na njih. To je slučaj kod tzv. blanketnih krivičnih dela (npr. „nezadovoljna trgovina“, „nezakonit lov“, nedozvoljen prekid trudnoće“, itd.). 4. SUDSKA PRAKSA

-Kao i u ostalim zemljama koje pripadaju evropskom kontinentalnom pravnom sistemu u SCG sudska praksa, formalno, ne predstavlja izvor krivičnog prava. Ali, ona ima veliki značaj i izvesnu kreativnu ulogu. -Mada prilikom stvaranja krivičnopravnih normi treba težiti maksimalnoj preciznosti, krivični zakon ne može u toj meri biti savršen da sudkoj praksi ne ostavlja određeni prostor „faktički ako ne pravno“ sudska praksa može biti izvor prava. -Naročit značaj imaju odluke viših sudova i pravna shvatanja zauzeta u njima. Iako nisu obavezne, one vrše veliki uticaj na shvatanje nižih sudova. Pravni stav zauzet u nekom slučaju formalno važi samo za taj slučaj, ali po pravilu kada se rešava isto pravno pitanje sudovi vode računa o stavovima viših sudova. 5. TEORIJA KRIVIČNOG PRAVA

-Nauka krivičnog prava ne predstavlja izvor krivičnog prava. Stavovi doktrine ne predstavljaju osnov za primenu krivičnog prava iako sudovi u rešavanju pojedinih pitanja i obrazloženju svojih odluka u manjoj ili većoj meri imaju u vidu shvatanja koja se zastupaju u teoriji krivičnog prava. -Uticaj nauke kp na kp je poželjan, i to kako na nivou stvaranja krivičnog zakona, tako i prilikom njegove primene. Na našu sudsku praksu stavovi teorije kp nedovoljno utiču. 6. OBIČAJ

-Običaj i običajno pravo ne predstavljaju izvor krivičnog prava. U jednom ranijem periodu, običajno pravo je predstavljalo izvor kp. Usvajanjem načela zakonitosti, običajno pravo prestaje da bude izvor krivičnog prava. Propisivanje krivičnih dela i krivičnih sankcija običajnim pravom u direktnoj je suprotnosti sa načelom zakonitosti. - Ipak, ne može se negirati svaki značaj običaja sa krivičnim pravom. Sadržina nekih pojmova koji se koriste prilikom propisivanja izvesnih krivičnih dela može se bliže odrediti samo ako se uzme u obzir i vladajući običaji u određenoj sredini. - Npr. kod ubistva na mah. jedan od uslova je da je izvršilac bez svoje krivice doveden u stanje jake razdraženosti napadom ili teškim vređanjem od strane ubijenog. -Šta predstavlja „teško vređanje“ u velikoj meri zavisi i od postojećih običaja, jer nešto što je u jednoj sredini uvredljivo u drugoj to ne mora biti. 4. Vremensko važenje krivičnog zakona

-Kao i drugi zakoni, i krivični zakon stupa na snagu onog dana kada je to njime izričito propisano. To može biti duže ili kraće vreme od dana donošenja zakona, ali je, po pravilu, duže nego kod drugih zakona. -Razlog je, pre svega, potreba da se građani upoznaju sa novim krivičnim zakonom, a kod složenih rešenja i samim tim pravosudnim organima je potrebno izvesno vreme za upoznavanje tih rešenja. Moguće je i da se propiše da to vreme traje i duže od godinu dana. - Ukoliko nije izričito propisan dan stupanja na snagu krivičnog zakona, važi opšte pravilo, tj. zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u službenom glasilu. - Kod krivičnog zakona, zbog prirode materije koju reguliše, ne bi bilo opravdano predvideti kraće vreme od 8 dana. - U k.p. postoje određene specifičnosti vezane za vremensko važanje krivičnog zakona, to je regulisano KZ. -Pravilo je da se na učinioca krivičnog dela primenjuje zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela. To je nužna posledica važenja načela zakonitosti. - Međutim, predviđen je jedan važan izuzetak od tog opšteg pravila, a to je obavezna retroaktivna primena zakona koji je blazi za učinioca. Ako je novi zakon stroži za učinioca, on se ni u kom slučaju ne može retroaktivno primeniti. - Moguće je da se zakon posle izvršenja krivičnog dela izmeni više puta, pa će se u tom slučaju primeniti onaj zakon koji je najblaži za učinioca. -Kada se procenjuje da li je jedan zakon blaži može doći do više situacija: 1. Za učinioca je najpovoljnija ona situacija kada novi zakon učinjeno delo uopšteno predviđa kao krivično delo, kada je došlo do dekriminalizacije. 2. situacija: kada novi zakon dozvoljava isključenje krivičnih dela 3. kada predviđa nove osnove za oslobođenje od kazne 4. kada propisuje blažu kaznu po meri 5. kada se zakoni razlikuju u pogledu mogućnosti za izricanje kazne, odnosno dr. kriv. sankcije.

3

Ako stranac ima prebivalište u stranoj državi. -Teritorijalni princip je proširen principom zastave broda i principom registracije aviona. U oba slučaja potrebno je da se stranac zatekne na teritoriji naše zemlje ili da joj bude ekstradiran. . ti zakoni prestaju da važe). Razlikuju se: primarni realni princip i supsidijarni realni princip. kao i za svakog ko učini krivično delo u domaćem civilnom vazduhoplovstvu dok je u letu i bez obzira gde se nalazi. realni (zaštitni) i univerzalni princip. -U slučaju spora . presude. kao i vazdušni prostor nad njima. koji su stroži i donose se za određene prolazne situacije (posle prolaska tih vanrednih okolnosti. tj. važi za svakog ko učini krivično delo na domaćem brodu.Naše krivično pravo predviđa mogućnost da se krivično gonjenje stranca koji je učinio krivično delo na teritoriji Srbije. Svaka država teži tome da primeni sopstveno k. ako je u postupku po nekom pravnom leku ponovo došlo do glavne rasprave.Što se tiče zakona sa ograničenim vremenskim trajanjem. čak i onda kada je učinilac u inostranstvu osuđen i kaznu izdržao. za dela učinjena u inostranstvu) 1. -U slučaju kada je delo učinjeno na teritoriji Srbije. b) SUPSIDIJARNI REALNI PRINCIP – k. Oba su supsidijarnog (uslovnog) karaktera.Izuzetak od primene teritorijalnog principa predviđa međunarodno javno pravo.z. TERITORIJALNI PRINCIP ( važenje našeg k. Ovde nema potrebe za primenom našeg krivičnog prava u slučaju da je došlo do primene stranog krivičnog prava.z. za dela učinjena u zemlji) -Teritorijalni princip je osnovni princip važenja našeg krivičnog zakonodavstva. treba ostati pri osnovnom pravilu i primeniti zakon koji je važio u vreme izvršenja krivičnog dela. uslov je da je učinjeno krivično delo za koje je propisana kazna zatvora do 10 godina ili krivično delo ugrožavanja javnog saobraćaja. . On se u praksi najčešće i primenjuje. Srbije važi i za stranca koji u inostranstvu učini prema našoj zemlji neko drugo krivično delo. .U krivičnom pravu se primenjuju 4 principa: teritorijalni. . REALNI PRINCIP -Primena realnog ili zaštitnog principa dovodi do toga da se krivično pravo jedne države primenjuje na sva krivična dela učinjena na štetu te države ili njenih građana. jer je svaka država zainteresovana da na svojoj teritoriji osigura primenu svog prava. osim ako tim zakonom nije drugačije određeno. razdora i netrpeljivosti) ili učini krivično delo falsifikovanja domaćeg novca. pod uslovom uzajamnosti. ako se o stvari ponovo meritorno odlučuje. a) PRIMARNI REALNI PRINCIP – naše k. Ono važi i za stranca koji učini bilo koje krivično delo protiv državljanina Srbije. koji takođe spada u realni princip. 2. važi za svakog (i našeg državljanina i stranca) ko u inostranstvu učini neko krivično delo protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije (izuzimajući krivična dela izazivanja nacionalne. rasne i verske mržnje. U slučaju kada je delo učinjeno prema našoj zemlji reč je o primeni realnog principa. U ovim slučajevima važi princip apsolutne primene našeg prava. Strana sudska presuda ima značaja samo utoliko što će se kazna koja je izdržana u inostranstvu uračunati u kaznu koju izrekne domaći sud.kada se ne može utvrditi koji je zakon blaži za učinioca. ustupi stranoj državi.z. Isto važi i za Crnu Goru. kada je krivično delo učinio njen državljanin i kada je krivično delo učinjeno protiv njenih interesa ili protiv njenog državljanina. onda kada za to ima interesa. a ne samo ona u odnosu na koja se primenjuje primarni (bezuslovni) realni princip. odnosno. . novi KZ rešava ovo pitanje tako što se na učinioca krivičnog dela koje je predviđeno zakonom sa određenim vremenskim trajanjem primenjuje taj zakon bez obzira kad mu se sudi. personalni. krivično gonjenje u Srbiji preduzeće se samo po odobrenju republičkog javnog tužioca. a kada je učinjeno na štetu našeg državaljanina o pasivnom personalnom principu. REALNI. 5. Taj interes postoji kada je krivično delo izvršeno na teritoriji određene zemlje. a ostali principi primenjuju se samo u slučajevima kada se ne može primeniti teritorijalni princip. .Pitanje je do kada se može primeniti blaži zakon – da li samo do pravosnažne presude ili i u postupku vanrednih pravnih lekova. a odnosi se na lica koja uživaju potpuni diplomatski imunitet za koja važi njihovo nacionalno zakonodavstvo.Prema teritorijalnom principu krivično zakonovodstvo Srbije primenjuje se na sva krivična dela koja su učinjena na teritoriji Srbije nezavisno od državljanstva učinioca. -Pod pojmom teritorije Srbije podrazumevaju se suvozemna teritorija. krivičnopravna odredba se mora posmatrati u celini. To znači da naše k.z. kada je krivično delo učinjeno u inostranstvu. PERSONALNI PRINCIP 4 . . vodene površine unutar njenih granica.z. a u stranoj državi je pokrenut ili dobršen krivični postupak.-Prilikom upoređivanja. Prihvata se mišljenje da je primena blažeg zakona moguća i posle donošenja prav. PERSONALNI I UNIVERZALNI PRINCIP ( važenje našeg k.z. bez obzira na to gde se brod nalazi u vreme izvršenja dela. Prostorno važenje krivičnog zakonodavstva -Pravila o prostornom važenju krivičnog zakonodavstva rešavaju pitanje čije će krivično zakonodavstvo u konkretnom slučaju biti primenjeno.

Kao dalji formalni elementi krivičnog dela koji su nesporni. realnog. vinost -Većina u pojam krivičnog dela unosi i : 5 . uračunava se u kaznu koju izrekne domaći sud za isto krivično delo. Postoji i saglasnost da kao obavezni element u formalni pojam treba uneti i jedan subjektivni element. protivpravnost 3. .k. 3. koja se u našoj teoriji uprošćeno shvata kao psihički odnos učionica prema delu. . Prednost se daje realističkom pojmu. principa uračunavanje kazne izdržane u inostranstvu dolazi u obzir samo ako je učinilac delimično izdržao kaznu. . kao i da je delo kažnjivo i po zakonu zemlje u kojoj je učinjeno. a ne bude ekstradiran stranoj državi. lišenje slobode u ekstradicionom postupku. Sud ne može izreći težu kaznu od kazne koju predviđa krivično zakonodavstvo zemlje u kojoj je delo učinjeno. ono je negacija prava.U našoj teoriji. protivpravno i u zakonu određeno kao krivično delo. ako je učinilac potpuno izdržao kaznu na koju je u inostranstvu osuđen 2.-Prema ovom principu. se primenjuje na naše državljane koji u inostranstvu učine krivično delo i onda kada se radi o bilo kojem krivičnom delu.U našoj teoriji je i dalje prisutan klasičan pojam krivičnog dela koji potiče iz nemačke doktrine. krivično delo je isključivo pravni pojam. . ako je u inostranstvu pravosnažnom presudom oslobođen ili mu je kazna oproštena 3.z. važi i za stranca koji prema stranoj državi ili prema strancu učini u inostranstvu krivično delo za koje se prema zakonodavstvu zemlje u kojoj je učinjeno može izbeći zatvor u trajanju od 5 godina ili teža kazna.Pojam krivičnog dela se određuje u formalnom i materijalnom smislu. . . kod svakog pojedinog krivičnog dela javljaju se posebna.Prema realističkom shvatanju. krivično delo jeste ljudsko delo kao fizički. . On je relativno jednostavan i praktičan za primenu. I ovaj princip je supsidijarnog karaktera. UNIVERZALNI PRINCIP -Prema ovom principu. principa potrebno je da se za krivično delo kažnjava i po zakonu zemlje u kojoj je delo učinjeno. naše k. -Razlog za primenu ovog principa jeste da naši državljani dolaskom u Srbiju ne bi izbegli odgovornost za krivična dela učinjena u inostranstvu.krivica.z. pre svega. jer ako je izdržao u celini do krivičnog gonjenja neće ni doći. njegovo određivanje se svodi na nastojanje da se postave materijalni kriterijumi za određivanje koje ljudsko ponašanje prema nekim svojim osobinama zaslužuje da bude proglašeno krivičnim delom.Što se tiče materijalnog pojma krivično delo.U našoj teoriji. . Osim tih obaveznih opštih obeležja. personalni i univerzalni princip neće biti primenjeni u 4 slučaja: 1.U našoj teoriji se kao centralni element tog pojma javlja društvena opasnost nekog ponašanja koja mu daje karakter krivičnog dela. ako je za krivično delo po stranom zakonu za krivično gonjenje potreban zahtev oštećenog. i univ. Opšti pojam krivičnog dela – shvatanja u našoj teoriji -Određivanje opšteg pojma krivičnog dela predstavlja jedno od najvažnijih.Postoji opšta saglasnost da u pojam krivičnog dela ulaze najmanje tri elementa: 1.Formalni pojam krivičnog dela ograničava se na njegove pravne elemente. a takav zahtev nije podnet. .z. i univ. to je. U suprotnom. real. kao i kazna koju je učinilac izdržao na osnovu presude inostranog suda. Srbije primeniće se i na onog učinioca koji je postao državljanin Srbije pošto je učinio krivično delo. naše k. javljaju se protivpravnost i određenost u zakonu. -Za primenu sups. konkretizovana obeležja. 6. -Supsidijarni realni. ali i najsloženijih pitanja u nauci krivičnog prava.Pritvor. . delo čoveka koje prouzrokuje povredu prava. . ali to nije dovoljan razlog da se potpuno zanemare neka novija shvatanja i da se neka od njih bar delimično ne prihvate. . per. radnja čoveka 2.Formalni ili pravni pojam krivičnog dela ima veći značaj za nauku krivičnog prava U okviru njega u starijoj nemačkoj krivičnopravnoj literaturi postojao je sukob sa 2 shvatanja: realističkog i normativnog.Opšti deo krivičnog prava bavi se samo određivanjem opšteg pojma krivičnog dela – utvrđivanjem opštih obeležja koja mora posedovati bilo koje ponašanje da bi se moglo smatrati krivičnim delom. gonjenje se može preduzeti samo po odobrenju republičkog javnog tužioca.ako je prema neuračunljivom učiniocu u inostranstvu izvršena odgovarajuća mera bezbednosti 4. . per. dok materijalni pojam teži da odredi njegovu suštinu. .Kod sups. .Uslovi su da se stranac zatekne na našoj teritoriji. realni fenomen. . odnosno sadržinu krivičnih dela. koja čine posebne pojmove tih krivičnih dela. a ne samo o onima koja su obuhvaćena primarnim realnim principom. a to je vinost. što predstavlja materiju posebnog dela krivičnog prava. uobičajeno je da se opšti pojam krivičnog dela određuje kao delo učinjeno sa vinošću koje je društveno opasno.Prema normativnom ili jurističkom shvatanju.

protivpravnost. tako i u prostornom smislu.Protivpravnost se nije spominjala kao obavezan element krivičnog dela. danas napušten. 7.itd. Sam sadržaj pojedinih elemenata potrebno je odrediti na drugačiji način imajući u vidu neka savremena shvatanja o njima -Pojam krivičnog dela u formalnom smislu mora da sadrži samo pravne. naročito jednostavnost. Ovako određen opšti pojam krivičnog dela ima 4 elementa: radnju. -Opšti pojam krivičnog dela se može odrediti na sledeći način: krivično delo je radnja koja je u zakonu predviđena kao krivično delo. predviđenost krivičnog dela u zakonu. To su objekt i subjekt krivičnog dela. društvenu opasnost -Naše ranije krivično zakonodavstvo sadržalo je nepotpunu materijalno-fomalnu definiciju opšteg pojma krivičnog dela. jer ukoliko nedostaje bilo koji od 4 elementa nema ni krivičnog dela. -Postoje određeni osnovi koji isključuju protivpravnost i kod onih ponašanja koji su u zakonu predviđena kao krivična dela. Zakonskim opisom de predviđa radnja izvršenja. dok su svi ostali elementi atributi – određuju kakva radnja mora biti da bi predstavljala krivično delo. nije opravdano unositi i materijalni element u taj pojam 2. koja je protivpravna i koja je skrivljena. Ono što je u zakonu predviđeno kao krivično delo po pravilu je i protivpravno. tj. ali su u tesnoj vezi sa nekim od obaveznih elemenata tog pojma. omogućava da se prednost da materijalnom nad formalnim elementima. obavezan element opšteg pojma krivičnog dela. Radnja krivičnog dela je noseći element. pojam krivičnog dela su još uvek skromni.Postoje i elementi koji se ne unose u opšti pojam. npr.Određenost u zakonu ograničava širok krug protivpravnih ponašanja na ona protivpravna ponašanja koja su proglašena krivičnim delom. Ovakvom određivanju moglo se zameriti i to što se na prvo mesto stavljao. a ni vinost. Vinost čini subjektivnu stranu krivičnog dela.4. posledicu i uzrpčni vezu izemđu njih.kršenje nekog pravnog propisa ljudskom radnjom. -Elementi opšteg pojma krivičnog dela se međusobno prožimaju i ne mogu se u potpunosti jedan od drugog odvojiti. kod izvršavanja smrtne kazne. Tako radnja ipak ima veze sa ovim ostalim elementima.delo ubistva-ono koje je izvršeno u nužnoj odbrani. pa se može reći da je društvena opasnost relativna kako u vremenskom. normativne i realne. Imajući u vidu stanje u teoriji. -Elementi krivičnog dela su tesno međusobno povezani i čine jednu celinu. Prvo.određenost (predviđenost) dela u zakonu 5. tj. element društvene opasnosti. Ovaj element je u tesnoj vezi sa načelom zakonitosti u krivičnom pravu. Međusobni odnos pojedinih elemenata opšteg pojma krivičnog dela -Odnos radnje i ostala tri elementa ogleda se u tome što je samo ona substantiv. . . Određivanje opšteg pojma krivičnog dela i međusobni odnos elemenata u tom pojmu Određivanje opšteg pojma krivičnog dela -Preuzimanje klasičnog pojma krivičnog dela iz nemačke dogmatike ima neke prednosti. -Prema ranijem shvatanju u našoj teoriji. krivicu. Radnja u krivičnopravnom smislu mora imati i subjektivni sadržaj. nije svako lišavanje života kriv. KZSRJ) . ona ulazi u taj opis i pojavljuje se u okviru tog elementa. Ona predstavlja uslov koji bi svako ponašanje trebalo da ispunjava da bi bilo krivično delo. . -Pojedini elementi opšteg pojma se dalje raščlanjavaju. . -Protivpravnost se obično shvata kao protivnost nekoj pravnoj normi. u ratu. bez obzira što su svi elementi istog zanačaja i ranga. pa tako ulazi u onu sferu koju obuhvata krivica. rezultati nastojanja da se odredi mat. subjektivne i objektivne elemente. -Opšti pojam krivičnog dela treba odrediti na način koji će ne samo dati zadovoljavajuće rešenje na teorijskom planu. -Vinost (krivica) se u našoj teoriji uglavnom shvatala kao određeni psihički odnos učinioca prema svom delu.Krivično delo je društveno opasno za jedno određeno društvo i to u određenom vremenskom periodu. Te podele su relativne.Društvena opasnost je sporna kao samostalan. odnosno formalne elemente putem kojih se taj pojam određuje. ali ipak postoji potreba da se opšti pojam krivičnog dela drugačije odredi i to u pogledu 3 ključne stvari: 1. Unošenje materijalnog elementa u pojam krivičnog dela omogućava prodor arbitrernosti u primeni krivičnog prava. pre svega zbog poštovanja načela pravne sigurnosti i načela zakonitosti. ona predstavlja jedini element materijalnog karaktera. 6 . jasnost i preglednost. Zato se ne može prihvatiti njihovo oštro suprotstavljanje u smislu podela na formalne i materijalne. a ne element koje svako krivično delo zaista poseduje. Prema njoj se krivičnim delom smatralo: društveno opasno delo koje je zakonom određeno kao krivično delo i čija su obeležja praćena zakonom (OKZ. tj. jer od toga zavisi i primena krivičnog prava 3. Veoma je važno odrediti redosled pojedinih elemenata u opštem pojmu krivičnog dela i postaviti ih kao stepene. Smatra se da delo čoveka ima 3 elementa: radnju. već tako da predstavlja i polazni opšti osnov za rešavanje konkretnih slučajeva u primeni krivičnog prava.

Preovlađujuće shvatanje da.PERSONALNA TEORIJA je takođe novija teorija. Sadržina volje tj.uslovi koje radnja mora da ispuni da bi predtavljala kriv. 4. ona utiče na volju učinioca ali je ne isključuje čime ne isključuje ni postojanje radnje.dela javlja se više teorija: 1. a time i krivično delo. prema kojem bi radnja bila društveno relevantno ispoljavanje ličnosti. Radnja ne sme da sadrži ono što je sadržano u drugim elementima u pojmu k. .Tako bi se postiglo da radnja krivičnog dela ne obuhvata ni suviše malo ni suviše mnogo.d. Socijalnom pojmu radnje se može prigovoriti da ne postoji radnja koja nema određeni društveni značaj.Četiri obavezna elementa u pojmu krivičnog dela istovremeno predstavljaju i 4 stepena ili nivoa kroz koje se mora proći da bi se na kraju moglo konstatovati da li je učinjeno krivično delo. a da ne dođe do posledica. Prilikom rešavanja konkretnih slučajeva i primene krivičnog prava uvek se počinje sa radnjom. 7 . Ona obuhvata činjenje i nečinjenje.ono što je učinilac hteo preduzimajem radnje. U pogledu određivanja pojma radnje kriv.dela).NEGATIVNI POJAM RADNJE prema njemu radnju krivična dela čini neizbegavanje onoga što se moglo izbeći. -Sporno je pitanje tzv. -Radnje k. Na nivou predviđenosti u zakonu vrši se podela na umišljajna i nehatna krivična dela kao 2 različita tipa krivičnih dela. ona sadržinski ne sme biti prazna jer onda ostali elemeti kao njeni atributi ne bi mogli biti uspešno za nju vezani.dela javljaju kao atributi radnje. Radnja krivičnih dela ima sl. nema u stanjima gubitka svesti.Povezujućeg elementa.dela se pridaje izuzetan značaj jer se ističe da je ono jezgro kriv. Slabost ove teorije jeste u njenoj neodređenoti i neprocenjivosti. ali se ne dolazi baš uvek do zadovoljavajućeg rezultata. koja radnju kriv. ni u slučaju refleksnih pokreta koji su organska posledica spoljnih nadražaja. . delimično i ono što je sadržina drugih elemenata opšteg pojma.Redosled pojedinih elemenata nije dat proizvoljno i on se ne može menjati.Razgraničavajućeg elementa.Osnovnog elementa. .ona je element koji treba sa isključi sve događaje koji ne mogu predstavljati radnju k. 3. 8. Prihvata se mešoviti socijalnopersonalni pojam radnje. jer joj se ni na koji način nije mogao suprotstaviti. za koju je važna normativna ocena i vrednovanje odnosa ljudske radnje prema spoljnom svetu u društvenoj stvarnosti. ono mora biti neutralno u odnosu na predviđnost zakonom. Radnja krivičnog dela postoji. -Kompulzivna sila (vis compulsiva) i pretnja utiču na donošenje odluke koja se javlja kao iznuđena. dovršenu i nedobvšenu radnju. mora da izvrši razganičenje u odnosu na ono što je krivičnopravno irelevantno. FINALNA TEORIJA RADNJE smatra da nije dovoljno da je voljnom radnjom pokrenut spoljni uzročni proces. Spajanjem ove dve teorije može se dobiti upotrebljiv pojam radnje koji ima izvesne prednosti u odnosu na postojeće. Ona ima ulogu: 1. Ali ne sme se ići u drugu krajnost.SOCIJALNA TEORIJA je novija teorija . Postepenost u utvrđivanju ostvarenosti navedena 4 elementa je veoma važna.d tj. Tom se shvatanju može prigovoriti da obuhvata suviše mnoho. -Prema opšteusvojenom shvatanju. Pojam i funkcije radnje krivičnog dela U našoj kao i stručnoj krivičnoj literaturi.Do prihvatljivog pojma radnje krivičnog dela se može doći spajanjem određenih teorija. 3. umišljajnu i nehatu radnju.čitanje romana ili slušanje muzike prestavlja ispoljavanje ličnosti ali teško može biti radnja kriv. već se zahteva usmerenost radnje na ostvarenje nekog cilja.tj.delo . Da bi se neko ponašanje moglo smatrati radnjom kriv. 2. funkciju. stav ili držanje pojedinca predstavlja nihovo ispoljavanje ličnosti. radnji kriv.dela. 5.radnja je vršenje neke ciljne delatnosti.dela određuje kao ispoljavanje loičnosti ali i ona kao i prethodna suviše proširuje krug radnji koje bi se mogle smatrati radnjom krivičnog dela (npr.dela ono mora imati određeni društveni značaj. Osnovna njena salbost je to što radnju vidi samo kao fiziooški fenomen posmatran sa aspekta prirodnih nauka. Prema njoj radnja je voljni telesni pokret ili voljno prepuštanje da se preuzme telesni pokret.Kod nas je skoro opšteusvojena OBJEKTIVNO-SUBJEKTIVNA ili KAUZALNA TEORIJA (naturalistički pojam radnje) koji potiče iz starije nemačke doktrine.prava i krivičnog dela. . a na planu krivice se može postaviti pitanje da li i kako to utiče na njeno postojanje. automatizovanih radnji. a personalnom da svaki postupak.ona je viši pojam(genus proximum) koji obuhvata sve oblike ispoljavanja kažnjivog ponašanja. irelevantna je za postojanja rdnje prema ovoj teoriji.ona predstavlja noseći stubjer se ostali elementi u pojmu kriv. Ostvarivanje volje se može ispoljiti i vrlo različitim oblicima počev od jednog prostog telesnog pokreta pa do vrlo složenih događaja i procesa. a završava sa krivicom. 2.-I krivica je na neki način već delimično sadržana u zakonskom opisu krivičnog dela. čime se isključuje voljna radnja. nema redne krivičnog dela onda kada je ona preduzeta pod uticajem apsolutne sile (vis absoluta) – neodoljive sile koja potpuno isključuje donošenje ili realizovanje odluke od strane onoga prema kome je primenjena. pošto kod njih nije sasvim isključena volja radnja krivičnih dela postoji.

Npr. Kod kumulativno propisane radnje izvršenja potrebno je za postojanje radnje izvršenja da udu ostvarene sve radnje izvršenja (npr.ela činjenja.dela činjenja. Postoje kada zakon.dela činjenja mogu se izvršiti samo nečinjenjem i njihova radnja izvršenja je tako u zakonu i postavljena.) 10. raseljavanje ili useljavanje…). što se zaista i dogodi. Alernativno propisivanje radnje izvršenja znači da je za postojanje radnje izvršenja kao bitnog elementa k. Od radnje izvršenja treba razlikovati pripremne radnje koje ne ulaze u biće krivičnih dela.eksperimenti.dela. Lice kod kojeg ta dužnost postoji se u teoriji obično naziva garantom.) -Neprava k.dela nečinjena ili propuštanja. -Samo ispoljavanje bolje ne bi bilo dovoljno za određivanje pojma radnje. -S obzirom na to da se radnja može ispoljiti u činjenju ili nečinjenju. -Zato.prethodnog činjenja garanta kojim je stvorio opasno stanje Ukoliko određeno licepropusti da preuzme određenu radnju zbog čega nastupa posledica k. Vrste radnje krivičnog dela -Moguće je razlikovati više vrsta radnje krivičnih dela.komisivni delikti i kriv. Propuštanjeda se preduzme određeno činjenje predviđa kao krivično delo (npr. Zato se može govoriti o posledici k. dela čija je radnja u zakonu postavljena kao radnja činjenja ali se izuzetno i pod određenim uslovima mogu izvršiti i nečinjenja ako je učinilac propuštanjem dužnog činjenja ostvario obeležja tog kriv.zakonskog propisa 2. ne može biti smatrano radnjom krivičnog dela. za postojanje k. stavove ma kakvi oni bili.delikti. I naš zakonodavac posebno propisuje izvršenje krivičnog dela i nečinjenjem. Razlikuje se :alternativno i kumulativno propisana radnja izvršenja. dok je posledica u širem smislu ili posledica koja pogađazaštitni objekat ima značaj priloikom procene društvene opasnosti nekog ponašanja.dela i učinioca.dela uvek prourokuje neku vrstu posledica. Međutim ta posledica nije u svim slučajevima neophodna za postojanje k. -Umesto „ispoljavanje ličnosti“ u definiciju pojma radnje treba uneti „ostvarivanje volje“ . mučenje. pomagač).dela. neprijavljivanje pripremanja k.dela. dovoljno je da se. S druge strane ne može se tražiti ni to da je volja u potpunosti ostvarena. Osim radnje izvršenja koju preduzima izvršilac postoji i radnja saučesništva koju preduzima sučesnik (saizvršilac.dela.Posledica Posledica k. 9.dela odnosno činjenica da ona pripada predviđenosti u zakonu kao element opšteg pojma k. Radnja k. -Socijalno personalni pojam pruža bolje re4šenj. nije presudno da i je to telesni pokret ili nije. odnosno nju procenjuje 8 . Posledica u užem smislu je shvaćena kao obavezno obeležje bića k.dela dovoljno da je izvršena bilo koja od alternativno propisanih radnji(npr. postoji podela svih krivičnih dela na krivična dela činjenja.komisivne delikte definiše kao voljno preuzimanje telesnoh pokreta a kriv. radnju krivičnog dela treba odrediti kao društveno relevantno ostvarivanje volje.nekog pravnog posla 3.dela.dela nečinjenja kao voljno propuštanje telesnog pokreta. potrebno je da kumulativno budu ostvarene 2 radnje: da izvršilac prouzrokuje povredu nekog lica o da ga ostavi bez pomoći.dela se u našoj teorji shvata kao proizvedena promena ili stanje u spoljnom svetu. biološki i dr. Polazeći od kruzalnog odnosno naturalističkog pojma radnje naša teorija k. to lice će se smatrati izvšiocem k. podstrekač. neprijavljivanje k. -Prava k. na neki način započelo sa ostvarivanjem svoje volje. jer bi se time obuhvatile i radnje koje znače samo izražavanje svojih namera. jer se tako sužava krug mogućih radnji.dela već samo kada zakon izričito zahteva nastupanje određene posledice. davanjem na korišćenje nekom licu koje ima vozačku dozvolu potpuno ispravnog automobila u nadi da će to lice poginuti u saobraćajnoj nesreći. Pri tom se sasvim zanemaruje normativni aspekt posledica k.dela nečinjenja se dele na: prava i neprava k.dela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva dovoljno je da je izvršeno ubistvo prema civilnom stanovništvu.dela. tako što se eliminišu one radnje koje ne bi bilo opravdano smatrati radnjom krivičnog dela – niko ne može biti kažnjen za svoje misli. -Opšte je prihvaćena i podela na radnju činjenja i radnju nečinjenja (propuštanja).je se ostvarianje volje koje je društveno relevantno može vršiti na vrlo različite načine.-Fuš smatra da nije ostvareno spoljno ( objektivno) biće krivičnog dela u slučaju da preduzetoj radnji nedostaje socijalno neadekvatna opasnost.d su ona k.dela nepružanja pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi. Aktivno i pasivno ponašanje se ponekad prepliću a neku radnju ćemo označiti kao radnju činjenja ili kao radnju propuštanja prema principu prednosti. kod kriv. Uglavnom se uzima da ta dužnost postoji na osnovu: 1.dela u užem pravom smislu i u širem smislu. -Kriv.

a u nekim slučajevima i društvo. tj.). -Uzročnost je. dok kod drugih krivičnih dela.Kod onih krivičnih dela koja se smatraju dovršenim tek nastupanjem određene posledice. -Lice koje pogađa posledica naziva se pasivnim subjektom. radnja lica A se prema teoriji adekvatne uzročnosti ne bi mogla smatrati uzrokom smrti lica B. Njena slabost je u tome što suviše proširuje pojam uzroka. ako lice A gurne lice B koje usled nezgodnog pada dobije potres mozga i umre. postojaće neko drugo krivično delo (npr. tj. podoban da prema životnom iskustvu proizvede posledicu. za utvrđivanje mesta i vremena izvršenja krivicnog dela. Ta teorija eliminiše atipične uslove iako oni u određenoj konstelaciji mogu biti uzrok nastupanja posledice. krivično delo uništenja. pa je za postojanje krivičnog dela u konkretnom slučaju ne treba ni utvrđivati. .S obzirom na vrstu posledice uobičajena je podela na: krivična dela povrede i krivična dela ugrožavanja.delo ili ne. odnosno dovršenje radnje izvršenja znači i dovršenje krivičnog dela. Teorija adekvatne uzročnosti može poslužiti kao dupunski kriterijum da se suzi krug usloa koji se prema teoriji ekvivalencije mogu smatrati uzrokom. kada se uzima u obzir intezitet povrede ili ugrožavanja zaštićeno dobra. svako k. fizičku promenu na objektu radnje prouzrokovanu radnjom krivičnog dela (npr. To može biti i pravno lice.zakonodavac kada odslučuje o tome da li će neko predvideti kao k. oni bez kojih ne bi nastupila posledica. Kod mnogih krivičnih dela pasivni subjekt je istovremeno i objekt radnje. Najvažnije su: Teorija adekvatne uzročnosti i teorija ekvivalencije – teorija jednakosti uslova 1.Posledica krivičnog dela povrede jeste uništenje ili oštećenje objekta radnje. -U nauci krivičnog prava postoji više teorija koje nastoje da reše ovaj problem. 9 . osnovni problem uzročnosti sastoji se u diferenciranju i izdvajanju jednog od mnoštva uslova koji doprinose nastupanju posledice i njegovom označavanju kao uzroka posledice. krivično delo davanja ličnog iskaza. To su formalna ili čista delatnosna krivična dela (npr. (npr. uzrok je onaj uslov koji je adekvatan. doprineli nastupanju poledice. . relevantni uslovi. kao i posledica mogući element određenih krivičnih dela ukoliko to proizilazi iz njihovog zakonskog opisa. TEORIJA ADEKVATNE UZROČNOSTI – prema ovoj teoriji. To su materijalna ili podledična krivična dela. to nije slučaj. Slabost ove teorije je utvrđivanje uzročnosti u stipičnim slučajevima. -Prema vladajućem shvatanju u našoj literaturi. a u 2 situacije teorija ekvivalencije uopšte ne može da reši slučaj: 2. Ali. Izražava se kroz formulu „condicio sine qua non“ – prema kojoj je uzrok onaj uslov bez kojeg posledica ne bi nastupila. koji je tipičan u tom smislu da redovno prouzrokuje određenu posledicu. Krivična dela sa apstraktnom posledicom smatraju se jednom podvrstom delatnosnih krivičnih dela. kao i za rešavanje nekih drugih pitanja. odnosno država.dela. -Kod drugih dela njihov zakonski opis sadrži i određenu posledicu koja se u svakom konkretnom slučaju mora i utvrđivati. ukoliko je nastupila konkretna opasnost. na bili koji način. za postojanje dovršenog krivičnog dela ne zahteva se nastupanje nikakve posledice. tj. To znači da se ove dve vrste opasnosti razlikuju prema većem ili manjem stepenu verovatnoće da će doći do povrede kao posledice. itd. TEORIJA EKVIVALENCIJE – TEORIJA JEDNAKOSTI USLOVA – prema njoj. jer takva radnja po pravilu ne može prouzrokovati smrt). oštećenja ili uklanjanja znakova kojima se upozorava na opasnost). -Kod konkretne opasnosti mora se u svakom konkretnom slučaju utvrditi njeno nastupanje. ima krivičnih dela koja nemaju posledicu kao konstitutivni element bića krivičnog dela.Kod krivičnih dela ugrožavanja posledica se sastoji u apstraktnoj – mogućoj ili konkretnoj opasnosti – opasnost koja je nastupila. ali ipak imaju opasnost koju čini neka apstraktna.delo ima svoju posledicu što potiče os listovog shvatanja pojma radnje k. Mnoga od njih se iscrpljuju u samoj radnji. Ona izjednačava sve uslove koji su. krivično delo silovanja. Po njemu radnja je voljno prouzrokovanje posledice u spoljnom svetu. jer ona predstavlja bitno obeležje u biću krivičnog dela. -Apstraktna opasnost jeste mogućnost za nastupanje konkretne opasnosti (npr. Krivičnopravno je relevantan samo onaj uslov koji predstavlja ljudsku radnju. -Povreda podrazumeva negativnu. tj. 11.Uzročni odnos -Pitanje uzročnosti se ne postavlja kod svih krivičnih dela. . . lice na kome se preduzima radnja izvršenja. krivično je delo sa apstraktnom opasnošću. uzroci su svi. krivično delo ugrožavanja saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom). Ukoliko je do opasnosti za život ili telo ljudi ili imovinu većeg obima zaista i došlo. . odnosno njihovog bića. generalna opasnost. Ima značaj i prilikom odmeravanja kazne.Razlikovanje na posledična i delatnosna krivična dela značajno je za razgraničenje dovršenog krivičnog dela od dela sa pokušajem. -Ovo shvatanje bi se moglo prihvataiti samo ukoliko se posledica shvati u širem smislu. tj. krivično delo ubistva i krivično delo teške telesne povrede).

da bi mu se posledica pripisala kao njegovo delo.1. pristupa se utvrđivanju NORMATIVNE VEZE IZMEĐU RADNJE I POSLEDICE. pa je prihvatljivije prvo shvatanje. biće krivičnog dela može sadržati i neka posebna obeležja koja se javljaju samo kod pojedinih krivičnih dela. vreme izvršenja krivičnog dela. po kome je uzrok – propuštanje dužnog činjenja koje bi otklonilo posledicu. potrebno je ustanoviti postojanje faktičke veze između radnje i posledice. Osnovno pitanje je da li je učinilac mogao da upravlja događajem. Zato se može razlikovati radnja izvršenja kao obavezni element i svi ostali elementi bića koji su fakultativnog karaktera i bliže određuju radnju. -Danas se u savremenoj stranoj literaturi pitanje uzročnosti razmatra u okviru TEORIJE O OBJEKTIVNOM URAČUNAVANJU. Potrebno je utvrditi povezanost između propuštanja određene radnje i nastupanja posledice krivičnog dela. prema kojoj je uzročnost samo neophodna pretpostavka da bi se neko delo određenom učiniocu moglo objektivno pripisati. U prvoj fazi. onda bez obzira na želje i namere nekog lica. Slučaj tzv. Može se reći da biće krivičnog dela predstavlja „most“ između opšteg i posebnog dela krivičnog prava -Biće krivičnog dela proizilazi iz zakonskog opisa nekog krivičnog dela. a oba hica su smrtonosna Slučaj potpuno nepredvidljive uzročnosti – npr. Pri tome se uglavnom polazi od teorije ekvivalencije – od formule condicio sine qua non. 1. klevete. ali i mišljenje da je moguć HIPOTETIČKI KAUZALITETE. ona mora biti u zakonu predviđena kao krivično delo. potreban je visok stepen verovatnoće koji se graniči sa sigurnošću. To je uslov zbog kojeg posledica ne bi mogla da nastupi. tj. lično svojstvo. kako. uzročnost ne bi postojala. govore o tome ko preduzima radnju. kada itd. -Predvišenost u zakonu ima i svoju suštinsku. Treba postaviti pitanje da li bi posledica izostala da je garant preduzeo radnju koju je bio dužan da preduzme. Biće i elementi bića krivičnog dela Predviđenost u krivičnom zakonu -Da bi neka radnja bila krivično delo. 10 . pa se element predviđenosti u zakonu pre svega vezuje za pojam bića krivičnog dela. itd. -Biće krivičnog dela obuhvata skup obaveznih obeležja koja čine posebne pojmove pojedinih krivičnih dela (umesto bića moglo bi se govoriti o pojmu krađe. To je njegova duštvena opasnost. 12. dok je prema drugom. Time se ostvaruje predviđenost radnje u zakonu. Problem je u tome što propuštanje samo po sebi ne može prouzrokovati nikakvu posledicu.što se svodi na uobičajeno razmatranje pitanja uzročnosti. da bi se suzio krug brojnih uslova koji bi mogli biti uzrok. Predviđenost u zakonu neke radnje znači ostvarenje bitnih elemenata zakonoskog opisa nekog krivičnog dela. U drugoj fazi. Orijentacioni dopunski kriterijum koji bi eliminisao uzročnost u ovakvim slučajevima mogao bi biti stepen verovatnoće nastupanja posledice. Prema jednom shvatanju. To je njegova formalna strana. lični odnos ili lični status izvršenja.). kod njega se stvari prepuštaju svom toku. Ako je verovatnoća veoma mala i ako je reč o inače uobičajenim postupcima. -Obeležja bića krivičnih dela mogu biti: objektivna ili spoljna i subjektivna ili unutrašnja. -U objektivna obeležja spadaju: radnja izvršenja. 2. tj. materijalnu stranu kod koje je centralno pitanje zašto je određeno ponašanje predviđeno u zakonu kao krivično delo – koje je to njegovo svojstvo zbog kojeg ono zaslućuje da bude predviđenost kao krivično delo. ubistva. sredstvo. -Biće krivičnih dela i uslovi kažnjivosti čine zakonski opis nekog krivičnog dela. -Rešavanje problema uzročnosti je još teže kod krivičnih dela nečinjenja (popuštanja) naročito kod nepravih krivičnih dela nečinjenja s obzirom na to da ona u svom biću uvek sadrže posledicu. na žrtvu. dvostruke uzročnosti – npr. mesto izvršenja. Osim konkretizacije radnje krivičnih dela. mora biti ostvareno biće krivičnog dela. dovoljno da preduzeta radnja dovodi do umanjenja rizika u odnosu na opasnost koja preti zaštićenom dobru. na čemu ili prema kome. U nekim slučajevima je otklanjanje posledice i pored preduzete radnje neizvesno. posledica. kada 2 učinioca potpuno nezavisno jedan od drugog istovremeno pucaju 2. lice A pošalje u toku nevremena lice B u šumu nadajući se da će ga pogoditi grom što se i dogodi. Propisivanje nekog krivičnog dela vrši se tako što se u zakonu određuju njihova obavezna konstitutivna obeležja. da li se ceo događaj može svesti na jednu ličnost kao subjekta događaja. Dovoljno je da je jedno lice svojom radnjom stvorilo ili povećalo opasnost iz koje je proistekla posledica. Biće i elementi bića krivičnih dela -Da bi postojalo bilo koje krivično delo činjenično stanje mora odgovarati zakonskom opisu. predmet radnje. Predviđenost u zakonu obuhvata i uslove kažnjivosti. način izvršenja. gde. Sporno je koji stepen verovatnoće mora postojati da bi se neko krivično delo propuštanja objektivno moglo pripisati garantu. čime. Rašireno je mišljenje da kauzalitet uopšte nije moguć u ovom slučaju „ex nihilo hihil fit“ – „iz ničega ne nastaje ništa“.

a „pokretna stvar“ deskriptivno obeležje. normativna – kada njihov pojam zavisi od određenih pravnih normi npr. otežavajućih okolnosti izabrao neke tipične okolnosti u konkretnom slučaju kod nekog k. kao i sama kažnjivost.dela i zapretio strožom kaznom u odnosu na osnovni oblik.dela se oslobađa tog latentnoh stanja i postaje stvarno k. Jeno ponašanje koje ima ista objektivna obeležja.dela u širem smislu.delo. dok otežavajuće okolnosti stoje van bića k. forma ponašanja.delu karakter težeg ili lakšeg oblika.dela. 14.delo postojalo i da bi njegov izvršilac mogao biti kažnjen. Postoje 2 vrste uslova kažnjivosti: 1.dela na: osnovna i dopunska. s jedne strane. pošto se javljaju samo kod jednog manjeg br. eksploziv je sredstvo. Namera pretpostavlja postojanje umišljaja usmeravajući ga na ostvarenje određenog cilja. Oni su. -Postoji shvatanje o dvostrukoj funkciji umišljaja i nehata jednom kao bitnih elemenata u biću krivičnih dela . biće k.dela u užem smislu. .OBJEKTIVNI USLOVI INKRIMINACIJE -Objektivni uslov inkriminacije je uslov koji se nlazi van bića k. po prirodi stvari.dela. -Veliki broj k. samu kažnjivost u smislu predviđenosti kazne za k. Umišljajno ubistvo. -Kada je reč o umišljaju i nehatu kao oblicima krivice. predstavlja daleko teži i opasniji oblik napada na zaštićeno dobro od nehatnog ubistva. Postojanje namere nezamislivo je bez umišljaja. Irelevantno je da li je ona zaista ostvarena. službeno lice je lično svojstvo izvršioca. obuhvaćeni elementom predviđenosti krivičnih dela u zakonu.dela. a s druge strane forma krivice. neophodna je namera ugrožavanja ustavnog uređenja ili bezbednosti Srbije. To su određeni dopunski uslovi koji su neophodni da bi k. Međutim. -U onim lučajevima gde je u zakonski opis unet objektivni uslov inkriminacije. Ulovi kažnjivosti -Zakonom se kod pojedinih k. -Subjektivna obeležja su i namera i pobuda.dela kod kojih je predviđen. -Veza između njih se ogleda u tome što je zakonodavac od velikog broja mogućih. Ljudsko ponašanje je nužno subjektivni čin. drugi put kao oblika krivice. -U subjektivna obeležja spadaju: umišljaj.dela ubistva). 11 . k . Skup osnovnih obeležja čini osnovni oblik nekog k. davanje lažnog iskaza je radnja izvršenja. značajno se razlikuje u zavisnosti od toga da li se preduzima sa umišljajem ili iz nehata.objektivni uslovi kažnjivosti (inkriminacije) 2. samo u suprotnom smeru vazi i za odnos privilegujućih i olakšavajućih okolnosti. Ostvarenjem objektivnog uslova inkriminacije biće k. Davanje novca nekom može biti vraćanje duga.dela mogu predvideti određeni uslovi kažnjivosti koji ne spadaju u biće k. -Nehat na krivična dela. nehat.ubistvo koje je izvršeno na podmukao način predtavlja teži oblik ubistva). „tuđa pokretna stvar“ kao objekt radnje izvršenja krivičnog dela krađe sadrži i jedno i drugo obeležje: „tuđa“ je normativno. kod konkretnog učinioca krivičnog dela od čega zavisi postojanje njegove krivice. Kvalifikovani i privilegovani oblici bića krivičnog dela Uobičajena je i podela obeležja(elemenata) bića k.dela i za njega propisuju strožu kaznu (npr. ali u zavisnosti od subjektivne usmerenosti može biti i davanje mita. ne mogu sadržati nameru ili pobudu. -Propisujući kvlifikatorne okolnosti zakonodavac daje teže (kvalifikovane) oblik nekog k. Kod više krivičnih dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije. namera i pobuda.Dopunska obeležja daju k. u pitanju je njihov konkretan sadržaj. ali je ipak u zakonskom opisu i predtavlja dodatni uslov za postojanje onih onih k. moglo razlikovati ubistvo od nesrećnog slučaja isto na nivou bića krivičnog dela.dela predstavlja samo latentno k. jer su obuhvaćene njegovim zakonskim opisom. -Objektivna obeležja mogu biti: 1. ako kod k. Umišljaj i nehat javljaju se u jednom apstraktnom obliku i bitno utiču na zakonsko određivanje pojma pojedinih krivičnih dela. dok jedan manji broj ima privilegovane oblike.Npr. obeležja bića krivičnog dela.lični osnovi isključenja kazne -Postoji shvatanje koje određene uslove kažnjivosti postavlja kao samostalan element u opštem pojmu k. npr.Dopunska obeležja su kvalifikatorne i privilegujuće okolnosti. pa je na osnovu njih propisao teže oblike k.delo. jer su uslovi kažnjivosti. bez obzira na to ko ga preduzima.dela i služe sudu kao jedan od osnovnih kriterijuma za odmeravanje kazne. Oni su deo zakonskog opisa dela ili bića k.k.dela uvek zaslužuju strože kažnjavanje u odnosu na slučajeve kada takve okolnosti nisu prisutne. -Da nema subjektivnog sadržaja nekog ponašanja.delo smatra samostalnim elementom.dela.dela ima svoje kvalifikovane oblike. Ima i k.dela prevare umseto pribavljanja protivpravne imovinske koristi kod učinioca postoji samo namera da drugog ošteti). -Isto to.dela koja imaju i jedan ili više i kvalifikacionih i privilegovanih oblika(npr. -Suštinska trazlika između kvalifikatornih i otežavajućih okolnosti jeste u tome što kvalifikatorne okolnosti predstavljaju bitna obeležja. 13. ne mogu biti konstitutivni element u pojmu krivičnog dela. deskriptivna – kada se odnose na činjenice koje se mogu opaziti čulima 2. -Kod privilegujućih okolnosti zakon propisuje lakše (privilegovane) obloike i predviđa lakšu kaznu u odnosu na osnovni oblik. ne bi se npr.To nije prihvatljivo.(npr. 1.

-U našem kriv. Irelevantno je i to da li je učinilac bio u stvarnoj zabludi u pogledu objektivnog uslova inkriminacije. Postavlja se pitanje ko je nosilac (titular) zaštitnog objekta: pojedinac ili država. samo ako pripremanje nije prijavljeno u vreme kada je još bilo moguće sprečiti izvršenje k. -Zaštitni objekt je značajniji za krivično pravo u celini. ovd je kao objektivni uslov inkriminacije predviđeni uslov da pripremano delo bude izvršeno ili pokušano. dok je saučesnik lice koje preduzima radnju saučesnišva i ispunjava i ostale uslove predviđene odredbama opšted dela. Izvršilac je ono lice koje preduzima radnju izvršenja. predviđa kao objektivni uslov inkriminacije.Što se tiče pitanja da li pravno lice može biti subjekt krivičnog dela.političkih razloga ne bibilo opravdano da postoji k.). Subjekt je samo ukoliko su ispunjeni uslovi za postojanje posrednog izvršilaštva (pre svega ako to drugo lice ne preduzimavoljnu radnju jer je k.delo. Zadržano je srednje rešenje prema kome pravno lice predstavlja subjekt privrednog prestupa kao posebne kategorije delikta u našem kaznenom pravu. -Subjektom se smatra i ono lice koje se prilikom izvršenja k. KZ Francuske iz 1994. 12 . fizičko lice koje preduzima radnju izvršenja (izvršilac) ili radnju saučesništva (saučesnik).dela poslužilo drugim licem. lice sa kojim on živi u trjnoj vanbračnoj zajednici. tj.dela.dela. Iz kriminalno. 2. Ipak bi trebalo dati prednost dobrima čoveka. Opšti zaštitni objekti predstavljaju ona dobra kojima se pruža zaštita kroz sva propisana krivična dela. -Međutim. interes.LIČNI OSNOVI ISKLJUČENJA KAŽNJIVOSTI -Kod nekih k. širi i od pojma krivca. u pravoj liniji. jer je vezan za zaštitnu funkciju kao osnovnu funkciju krivičnog prava. ZAŠTITNI OBJEKTI – predstavljaju određena dobra kojima se krivičnim pravom pruža zaštita.dela. tako i opšta dobra bez kojih se ni dobra pojedinaca ne bi mogla ostvarivati. a objekt radnje je od posebnog značaja za pojedina krivična dela. ima kriminalno političkog smisla takvo neprijavljivanje predvideti kao k. 15. vrednost ili društveni odnos protiv kojeg je krivično delo upravljano. Objekt krivičnog dela -Postoje dve vrste objekta krivičnog dela: zaštitni objekt i objekt radnje. Danas preovlađuje dualističko shvatanje – i jedan i drugi subjekt se označava nosiocem zaštitnog objekta. mehaničkom ili prirodnom silom. Ni lični osnovi isključenja kažnjivosti ne spadaju u lice k. 1. odnosno. Zaštitni objekat može biti: opšti i grupni.-Taj uslov ne mora biti obuhvaćen krivicom počinioca. a) opšti zaštitni objekt se shvata kao dobro. Samo pravi objektivni uslovi inkriminacije imaju funkciju ograničavanja i preciziranja kriminalne zone.delo. 16. Subjekt ili učinilac je najširi pojam. dok nepravi objektivni uslovi inkriminacije predstavljaju povredu načela subjektivne odgovornosti. U krivičnom pravu Srbije pravno lice ne može biti subjekt krivičnog dela. ne moraju biti obuhvaćeni umišljajem ili nehatom učinioca. Npr. kod neprijavljivanja pripremanja krivičnih dela neće se kazniti bračni drug učinioca. Kod svakog k. Opšti zaštitni objekt treba videti u osnovni dobrima čoveka (njegovim osnovnim pravima) kao i onim društvenim dobrima koja su u funkciji postojanja i ostvarivanja osnovnih dobara čoveka. danas je sve prisutnije mišljenje da može i da je opravdano uvođenje krivičnopravne odgovornosti pravnih lica. Podrazumeva se da deluju samo u odnosu na one učinioce kog kojih postoje. za razliku od obeležja bića k.) . brat ili sestra i druga lica koja su u određenom odnosu sa licem koje priprema k.dela.ukoliko nije prijavljeno pripremanje k. Osim anglosaksonskog prava. Npr. srodnih po krvi. dovodi u sumnju njihovu opravdanost.dela. odnosno društvo.Subjekt krivičnog dela -Subjekt (učinilac) k.dela.dela u posebnom delu.dela i ono lice okoje se za izvršenje k.dela poslužilo životinjom. ali su obuhvaćeni zakonskim opisom k. i u zakonodavstvo pojedinih evropskih zemanja u najnovije vreme uvodi se krivičnopravna odgovornost pravnih lica (npr. često se nešto što predstavlja posledicu krivičnog dela.dela propisuje se da određena lica neće biti kažnjena iako su ostvarena sva bitna obeležja bića krivičnih dela.pravu došlo je od strane zakonodavaca do neopravdano široke upotrebe ovog instituta. Korišćenje ovih uslova je opravdano samo ako im je cilj sužavanje kriminalne zone kod pojedinih krivičnih dela. -Njihova osnovna karakteristika da. To znači da se krivičnim pravom štite kako dobra pojedinaca. koje ostvaruje elemente bića k. koje se štiti krivičnim pravom.deloukoliko nije ispunjen objektivni uslov inkriminacije. tako da u teoriji postoji podela na pravne i nepravne objektivne uslove inkriminacije.dela jeste čovek. sporno je da li je subjekt k.delo izvršilo pod uticajem apsolutne sile itd. jer pored krivca obuhvata i lica koja bez krivice preduzimaju radnju k.dela sadržane u zakonskom opisu.

objekt radnje je materijalan. čije je dobro povređeno ili ugroženo. dela samo onih ponašanja koja su štetna za sve ili većinu u društvu. On predstavlja važan suštinski kriterijum za određivanje koja ponašanja treba propisati kao krivično delo i osnovni kriterijum za klasifikaciju krivičnih dela i njihovo svrstavanje u okviru pojedinih prava u posebnom delu. itd. Tu se vidi relativni karakter društvene opasnosti.Napadni objekt ima svoje opravdanje samo ako se shvati kao ona vrsta objekta radnje koja je predmet neposrednog napada preko kojeg dolazi do povrede ili ugrožavanja zaštitnog objekta.OBJEKT RADNJE – za razliku od zaštitnog objekta. U teoriji su poznate i neke druge vrste objekata krivičnih dela. kod nekih ocena društvene opasnosti nekog ponašanja je teško postići saglasnost (npr. odnosno opštih osnovnih prava (npr. koje po mnogo čemu mogu biti heterogene. Krug opštih dobara se ne sme postaviti suviše široko jer bi se onda težište krivičnopravne zaštite sa osnovnih ljudskih prava prebacilo na njih. Taj predmet nije samo predmet u svakodnevnom smislu reči. duševno bolesno lice. I pored toga. postavlja se pitanje da li je zakonodavac spreman da deluje u interesu društva ili će granice krivičnopravne zaštite određivati pretežno u skladu sa interesima vladajuće klase ili užih grupa koje imaju političku vlast? Odgovor na ovo pitanje zavisi od prirode i vrste dobra kojima se nastoji pružiti krivično delo zaštita. Samo opšti zaštitni objekt koji u prvi plan stavlja osnovna prava čoveka. Sva krivična dela imaju zaštitni objekt dok objekt radnje imaju samo neka krivična dela kod kojih je to izričito zakonski predviđeno kao njihov bitan element. Ono što povezuje određene grupe krivičnih dela. imovina. gde ne dolazi do sukoba klasnih interesa. pravo na nepovredivost privatne sfere. ni često subjektivna vrednosna kategorija. Društvena opasnost -Društvena opasnost je materijalna strana predviđenosti u zakonu. Kada je reč o opštim dobrima koja služe ostvarivanju osnovnih ljudskih prava. što znači da nema drugih mogućnosti i sredstava da se ta prava zaštite. dela. može biti legitimni osnov kazne kao sredstva krivičnopravne zaštite. Taj pojam se ne svodi samo na lice na kome je preduzeta radnja izvršena. Ako je reč o inkriminacijama iz neke druge oblasti društvenih odnosa. Savremena teorija krivičnog prava materijalni pojam krivičnog dela najčešće vezuje za društvenu opasnost. To je ustvari ono lice koje je nosilac dobra. koji uvek predstavlja određene apstraktne vrednosti. Da bi se utvrdilo koja osnovna ljudska prava i od kojih oblika napada treba štititi krivičnim pravom. život i telo. već obuhvata i lice. U krivično procesnom pravu pojmu pasivnog subjekta odgovara pojam oštećenog. itd. nema razloga da se ne teži predviđanju kao k. Utvrđivanju društvene opasnosti nekog ponašanja prethodi utvrđivanje zaštitnog objekta – onoga što se želi zaštititi. silovanje žene sa kojom učinilac živi u bračnoj zajednici. -Pojam društvene opasnosti može biti različito shvaćen zato društvena opasnost često služi i tome da se pukim povezivanjem na nju nastoji legitimisati inkriminisanje bilo kog ponašanja. kockanje. većina njih se može svesti na mali broj genusnih pojmova. jeste njihov odnos prema zaštitnom objektu. -Sam naziv „društvena“ opasnost ukazuje na to da je društveno opasno ponašanje ono koje je opasno za celo društvo. fizički predmet na kome se ostvaruje radnja krivičnog dela. Ako se radi o inkriminacijama u političkoj i ekonomskoj sferi zakonodavac će težiti tome da društvenu opasnost procenjuje pre svega sa aspekta društvene grupe koja poseduje političku moć i uticaj. Npr. b) Grupni zaštitni objekt predstavlja ona dobra koja su zajednička za određenu grupu krivičnih dela. čime bi se došlo do koncepcije koja prednost daje opštim dobrima. pravo na slobodu obuhvata veći broj posebnih prava : pravo na slobodu kretanja. za šta nema dovoljno argumenata. već se shvata šire. izvršiti njihovu selekciju. -Jedan od glavnih zadataka. a opšta dobra obuhvata samo ukoliko su u funkciji njihovog ostvarivanja. može se reći da je društveno opasno ono ponašanje koje povređuje ili ozbiljno ugrožava neko pravo čoveka ili neko društveno dobro neophodno za ostvarivanje tog prava. Društvena opasnost je spoj između stvarnosti i vrednosti. a u pogledu fizičkog lica kao pasivnog subjekta ne postavljaju se nikakvi uslovi – to može biti i dete. ali je nesporno da je društvena opasnost dela jedini razumni razlog njegove nedopuštenosti i razlog kažnjavanja učinioca.). slobodu mišljenja. koje je zaštićeno krivičnim delom. itd. utaja. -Polazeći od pojma opšteg zaštitnog objekta. idr. a u kriminologiji pojam žrtve. nije ni često objektivna. 13 . niti za to postoje neki egzaktni metodi.Iako su danas osnovna prava čoveka brojna.). izražavanja. imovina kao skup prava jeste zaštitni objekt. potrebnoje i pre primene načela ultima ratio. 2. privreda. prekid trudnoće. kao što su npr. Ona je osnov i opravdanje za propisivanje nekog ponašanja kao krivičnog dela. Konačan sud o društvenoj opasnosti nekog ponašanja treba doneti posle svestranog razmatranja njegovih krarakteristika i njegovog značaja i efekata za pojedinca i društvo. čast i ugled. Ali. U našoj literaturi (OKZ) dominiralo je shvatanje da je društvena opasnost obavezan i samostalan element opšteg pojma krivičnog dela. To su napadni i gramatički objekt. prilikom predviđanja nekog ponašanja u zakonu kao kriv. je što potpunije i tačnije upoznavanje društvene stvarnosti kako bi se doneo zaključak o objektu koji treba štititi i o društvenoj opasnosti nekog ponašanja. ne može se uvek sa izvesnošću utvrditi. jer ona u određenoj meri predstavlja rezultat procene i vrednovanja. 17. a tuđa pokretna stvar objekt radnje određenih krivičnih dela protiv imovine (krađa.). U tom slučaju objekt radnje naziva se pasivnim subjektom. eutanazija – ubistvo iz milosrdja. Da li je nešto korisno ili štetno i za koga. To može biti i pravno lice. mora se primeniti princip ultima ratio. itd. Ona je i jedno i drugo: i ontološka i aksiološka kategorija. incest između punoletnih srodnika.

d.d.dela. pre svega. Ovo drugo shvatanje zastupa teorija o tzv.d. on se mora utvrđivati.d. prava da bi se došlo do zaključka da k. -Za ponašanje se vezuju neki principi koji predstavljaju prepreku čistom utilitarizmu i zaštiti po svaku cenu. dela. jer polazi od toga da protivpravnost u sebi obuhvata i predvišenost u zakonu. Ako se protivpravnost svede na krivičnu protivpravnost – tj. ne postoji. Ovde je problem kako eliminisati ona brojna ponašanja koja su protivpravna. pa u opšti pojam k. zahtev da se ne zadire u ličnu. protivpravnost može biti isključena. narešenje pretpostavljenog. pravnu reakciju. 19. kriv.d ne postoji zbog nekog osnova isključenja protivpravnosti i ona ponašanja koja su krivičnopravno irelevantna jer uopšte ne ispunjavaju elemente bića k. potrebno je i to da nije isključena protivpravnost. dok je drugi slučaj kr.p. zahtev da se kao krivično delo predvide samo ponašanja koja su podobna da budu osnov za subj. Time se izbegavaju problemi sa kojima se suočavaju nastojanja da ova 2 elementa spoje u jedan.iako je u zakonu određeno kao krivično delo. Jedni smatraju da je dovoljno uneti samo protivpravnost. nužna odbrana i krajnja nužda. To se pretpostavlja. negativnim obeležjima bića krivičnog dea. I pored toga što se delimično podudaraju.d. nema.d. a još menje protivpravnost podrazumeva predviđenost nekog ponašanja u zakonu kao k. potpuno izjednačena situacija kada neko ubije čoveka u nužnoj odbrani sa situacijom kada ubije muvu ili komarca. To je. pravno irelevantan. prava i time reši problem.. . Zona odredi na način koji omogućava garantivnu funkciju krivičnog zakona. a negativna odsutna. po pravilu. pozitivna obeležja treba da budu prisutna. U ovom institutu se donekle krije i opasnost slabljanja načela zakonitosti i prodora arbitrernosti. samim tim je to ponašanje i protivpravno. -Prilikom rešavanja slučajeva u praksi pitanje protivpravnosti se. pr. znači i njegovu protivpravnost. izguvio karakter krivičnog dela.d. ili ne predstavlja dovoljan intenzitet napada na njega.d. pristanak povređenog.d. itd. itd.d. Tako je prema ovoj teoriji k. Delo malog značaja -Naše krivično zakonodavstvo predviđalo je institut „neznatne društvene opasnosti“ kao opšti osnov koji isključuje postojanje krivičnog dela. Oni su eksplicitno propisani krivičnim zakonikom. Prema njoj. -Protivpravnost i predviđenost u zakonu ipak predstavljaju 2 odvojena elementa u opštem pojmu k. a u drugom in pozitivni ni negativni elementi. u slučaju kada su ispunjeni svi elementi bića nekog krivičnog dela predviđenog u posebnom delu. osim pozitivnih elemenata. u zakonu znači uvek i protivpravnost. To shvatanje potpuno izjednačava ona ponašanja koja imaju sva obeležja bića nekog krivičnog dela ako k. Reč je o osnovu koji isključuje protivpravnost u materijalnom smislu. izvrši selekciju u odnosu na ponašanja koja ne povređuju ili ugrožavaju zaštitni objekt u meri koja opravdava k. postoji neki od osnova isključenja protivpravnosti. 18. odnosno da ne postoji neki od osnova koji isključuje protivpravnost.U prvu kategoriju u našem krivičnom pravu spadaju: delo malog značaja.d. jer nema ni tog elementa. -Opšti osnovi isključenja protivpravnosti se mogu podeliti u 2 kategorije prema tome da li su propisani k. dozvoljeni rizik.jer se dozvoljava da sud da prevagu materijalnom kriterijumu i onda kada su ispunjeni svi elementi k. 14 . tj. Pojam protivpravnosti i odnos sa predviđenošću u zakonu -Određenost ljudskog ponašanja u krivičnom zakonu kao krivičnog dela.. Ukoliko neko ponašanje sadrži sve elemente propisane u zakonskom opisu bića k. Iako u konkretnom slučaju neko činjenično stanje može u potpunosti biti podvedeno pod zakonski opis nekog k. tj. U novom KZ on je zamenjen institutom „delo malog značaja“. pravo. Iako u obe situacije nema k. Ono jeste protivpravno uopšte. -Drugo shvatanje ide obrnutim putem. već na nivou elemenata predviđenosti u zakonu jasno je da k. mali značaj konkretnog dela ukazuje na nedostatak krivične protivpravnosti u materijalnom smislu.d. U prvom slučaju mora doći do primene k. posmatrajući to nisu identične situacije. Posto nisu predviđeni zakonom njihovo dejstvo je sporno. Izuzetno. Ali obrnuto nije moguće: nema protivpravnosti u krivičnom pravu bez ostvarenosti bitnih elemenata bića nekog krivičnog dela. odgovornost. zbog čega bi delo. a drugi da predviđenost u zakonu obuhvata i protivpravnost. da se krim. Znači. -Potreba za ovakvim institutom može se pravdati time što zakonodavac ne može uvek da na nivou bića k.z. dela. javlja se problem druge vrste. niti predviđenost k. pravo.Ponašanje koje za predmet napada nema dovoljno vredno dobro. a samo ukoliko okolnosti ukazuju na neki osnov isključenja protivpravnosti. -Postoje i mišljenja da nije potrebno unositi i predviđenost u zakonu u protivpravnost kao samostalne elemente u opšti pojam krivičnog dela. već nekim drugim pravnim normama. ali nije protivpravno za k.d.: izvršenje službene dužnosti.. da bi neko ponašanje bilo k. treba uneti samo predviđenost u zakonu. ali koja nemaju nikakav značaj za k. na protivnost normama k. ne može biti društveno opasno ponašanje. zakonom ili nisu. onih koji su sadržani u zakonskom opisu svakog k. pa zbog toga ostaje delikt na koji se mogu primeniti neke druge pravne sankcije. privatnu sferu i da se u što manjoj meri ograničava prostor za slobodno delovanje pojedinaca. -U drugu se mogu svrstati osnovi do kojih se došlo u teoriji ili ih poznaju neka strana k. ali ona ipak ne postoji jer mu nedostaje protivpravnost. OSNOVI ISKLJUČENJA PROTIVPRAVNOSTI -Postoje situacije kada su ispunjena sva zakonom propisana obeležja nekog k. svodi na negativnu konstataciju da ne postoje osnovi koji isključuju potivpravnost. U prvom slučaju ne bi bili ostvareni samo negativni elementi bića k. a to je da u određenim slučajevima osnovi isključenja protivpravnosti nisu predviđeni krivičnopravnim.

d. 3.Međutim. -Sporno je da li kod odbrane. a da pri tom ne povredi nikakvo napadačevo dobro.o.Ali. ubistva. a to znači sve dok ne prestane. -Opšte je prihvaćeno da nužna odbrana ima 2 elementa: NAPAD i ODBRANU. Nužna odbrana se ne sme dozvoliti po svaku cenu. s obzirom na okolnosti konkretnog slučaja. upravljena prema nekom napadačevom dobru -Ukoliko bi se napad odbijao povredom dobra trećeg lica. -Ovo je najsporniji uslov kod nužne odbrane. koji se sastoji u svesti i volji napadnutog da odbije napad (npr. ali ne o nužnoj odbrani.d. B) Uslovi ODBRANE su da je: 1. 3.ISTOVREMEN – istovremenost postoji sve dok napad traje. Napadnuti nije dužan da se bekstvom spasava od napada.. Napad je protivpravan i onda kada ga je napadnuti izazvao (npr.d. Posebno je značajno pitanje srazmere između vrednosti napadačevog dobra i dobra koje se brani..d. neophodna potrebna za odbijanje napada -Neophodno potrebna je ona odbrana kojom bi se.d. Prema zakonskoj definiciji.d.d. na pokušaj k. u konkretnom slučaju. osim navedenih uslova. a da pri tom uopšte nije bio 15 . je isključena onda kada je napad namerno isprovociran da bi se zloupotrebilo pravo na n. PONAŠANJE ČOVEKA – napad preduzima čovek i on se sastoji u činjenju.Drugi uslov se odnosi na k. kao i onda kada napad neposredno predstoji. ugrožavanja jer u tim slučajevima nema štetne posledice. ta opasnost. moglo bi se raditi o krajnjoj nuždi. u odnosu na slučajeve u kojima su ispunjena sva obeležja nekog k. Ima mišljenja da. dela – delo učinjeno u nužnoj odbrani nije kriv. . 2. da je stepen krivice učinioca nizak.).o. pa i egoističko shvatanje nužne odbrane. Zapadnoevropska zakonod. mora postojati i subjektivni element. morao efikasno odbiti napad uz najmanju povredu napadačevog dobra. kao i na k. nužna odbrana ne bi bila dozvoljena. To ne znači samo jačanje načela zakonitosti. da opšta svrha krivičnih sankcija ne zahteva izricanje kr. Ako bi se n. ovaj problem pretežno rešavaju na planu krivičnog procesnog prava kroz predviđanje instituta „oportunitete krivičnog gonjenja“. ako se napad može izbeći (npr. 4.Nužna odbrana je osnov koji isključuje postojanje kriv. tako i u subjektivnom smislu. već i svođenje primene ovog instituta samo u onoj oblasti gde mu ima mesta. -Cilj instituta dela malog značaja jeste da isključi primenu k. ali se radi o tako beznačajnom delu da primena krivičnih sankcija očigledno nema svrhe. predstavlja jedan od najstarijih instituta opšteg dela k. Nije dozvoljena nužna odbrana na nužnu odbranu ili na radnje preduzete u krajnjoj nuždi. dozvolila i u slučaju grube nesrazmere (npr. po ovom osnovu: 1. da li postoji n.o. sankcije -Delo mora biti bagatelno kako u objektivnom. 2. a samo izuzetno u nečinjenju. -KZ zahteba kumulativno ostvarenje 3 uslova za isključenje postojanja k. u suprotnom je reč o putativnoj nužnoj odbrani. vraćanjem unazad ili skretanjem u drugu ulicu kada se primeti napadač). Oduvek se raspravljalo o pitanju granica nužne odbrane. za razliku od ranijeg rešenja. 20. 5. ljubavnik udate žene ima pravo da se brani od prevarenog muža koji hoće da ga ubije  ). kroz radnju odbrane ostvareno biće nekog krivičnog dela -Ukoliko bi napadnuti uspeo da odbije napad. nužna odbrana je ona odbrana koja je neophodna potrebna da učinilac od svog dobra ili dobra drugog odbije istovremeni protivpravni napad.d. Nužna odbrana -Nužna odbrana. 2. Mogućnost da se napad izbegne bekstvom ne isključuje uslov da je odbrana bila neophodno potrebna.. svodi se samo na oblast lakših k. . bez posledice (delatnosna k. u situaciji kada napadnuti odbija napad. -Osnovna pretpostavka za primenu instituta dela malog značaja jeste da su ostvarena sva bitna obeležja bića k. što bi često vodilo zloupotrebi nužne odbrane.o. koja je prvobitno nastala u vezi sa k. 3. Ona je opšteprihvaćena kako u teoriji tako i u praksi. ali je dozvoljena nužna odbrana u odnosu na one radnje koje predstavljaju prekoračenje nužne odbrane.d. da su štetne posledice odsutne ili da su neznatne. treba razlikovati bekstvo i izbegavanje koje ne znači povredu dostojanstva napadnutog. delo. UPEREN PROTIV NEKOG PRAVOM ZAŠTIĆENOG DOBA – ne postoji ograničenje u pogledu vrste i značaja dobra.d. prava. Ono što je danas sporno jesu njene granice.p. a ne sa aspekta napadača. PROTIVPRAVAN – da je protivan normama pravnog sistema. odnosno da ne ostvari elemente bića nekog k. Još je u rimskom dobu bio poznat princip da se „sudija ne brine o malim stvarima“. ubije se napadač da bi se otklonio napad od imovine male vrednosti) to bi bilo preterano individualističko. onda nema ni svrhe primenjivati institut nužne odbrane. STVARAN – napad mora stvarno postojati. procenjujući to objektivno. A) Uslovi NAPADA su da je napad: 1. ali n. za koja je propisana kazna zatvora do 3 godine ili novčana kazna.

Prekoračenje granica n. kao što je npr. delo postoji. -Prekoračenje (eksces) granica nužne odbrane postoji onda kada su ostvareni svi uslovi odbrane i napada. a ukoliko je prekor. sporno je da li treba da bude ostvaren i subjektivni element. DA JE ISTOVREMENA -Istovremenost postoji dok traje opasnost. vatrogasci. Uslovi OTKLANJANJA OPASNOSTI su: 1. koji naša sudska praksa ne prihvata. kao što je život. Uslovi OPASNOSTI su: 1. rudari. postoji. što vodi i strožim zakonskim uslovima za postojanje krajnje nužde (npr. Izvršeno usled jakog straha u razdraženosti izazvane napadom. U nekim zemljama preovlađuje stav da je taj subjektivni element neophodan i to u obliku tzv. delovanje prirodnih nezgoda. lice koje je u opasnosti od nje se mora spasavati i bekstvom. -KZ sadrži odredbu prema kojoj nema kranje nužde ako je učinilac bio dužan da se izlaže opasnosti koja je pretila. odbrambene volje. krajna nužda postoji kada je delo učinjeno radi toga da učinilac otkloni od svog dobra ili dobra drugog istovemenu neskrivenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti. za razliku od napada kod nužne odbrane. Prekoračenje će postojati i onda kada se sa ciljem otklanjanja opasnosti moglo provrediti dobro manje vrednosti ili je povreda određenog dobra mogla biti manjeg intenziteta. itd. Radi se o vršenje određenih profesija koje su povezane sa određenim rizicima (policajci. DA JE NESKRIVLJENA -Na krajnju nuždu se ne može pozivati neko ko je bilo sa umišljajem bilo iz nehata izazvao opasnost. itd. Prekoračenje koje je zakonski relevantno (intenzivni. a ne ekstenzivni eksces krajnje nužde) postoji onda kada je opasnost otklonjena povredom dobra veće vrednosti od vrednosti dobra od koga se otklanjala opasnost. U tom slučaju kr. a najviše što zakon prihvata jeste da je ono isto. Mogu se štititi kako svoja tako i tuđa dobra. na koje bi trebalo primeniti odredbe o kažnjavanju za pokušaj k. DA SE ONA NA DRUGI NAČIN NIJE MOGLA OTKLONITI OSIM VRŠENJA RADNJE KOJOM SU OSTVARENI SVI ELEMENTI NEKOG K. 21. moraju se primeniti ona sredstva i načini otklanjanja opasnosti koji u najmanjoj mogućoj meri u konkretnoj situaciji pogađaju to dobro. biti izazvana ne samo ljudskom radnjom. Pod dodatnim uslovima. 3. zahteva se stroga ekvivalencija između dobra koje se spasava i onog koje se žrtvuje). DA SE NJOME UGROŽAVA BILO JOJE PRAVOM ZAŠTIĆENO DOBRO -Zakon nije ograničio dobra koja se mogu štititi. Oni su dužni da žrtvuju svoja dobra ako se nađu u opasnosti dok obavljaju svoju profesiju. 4. Prvobitni napadač ima pravo na nužnu odbranu u odnosu na k. To bi trebalo prihvatiti i za naše pravo jer odbrana podrazumeva svest o napadu i volju da se taj napad odbija. Ova dužnost nije apsolutne prirode. delo koje se vrši u prekoračenju n. DA UČINJENO ZLO NIJE VEĆE OD ONOG KOJE JE PRETILO .o. delo. isključuje postojanje protivpravnosti. tj. 2. Nastala je znatno kasnije od n. može doći do oslobođenja od krazne. U tom slučaju k. delo. kao i onda kada ona neposredno predstoji. Postoji nekompletno k. Krajnja nužda -Krajnja nužda.o. 1. Osnovi isključenja protivpravnosti koji nisu predviđeni krivičnim zakonom 16 . U slučaju prekoračenja n.d. kao i nužna odbrana. a ne da se odbije napad. tj.o. jer u suprotnom postoji putativna krajnja nužda. 22. ali zakon predviđa fakultativni osnov za ublažavanje kazne. osim onoga koji zahteba da je odbrana bila neophodno potrebna. telesni integritet. -Elementi krajnje nužde su: opasnost i otklanjanje opasnosti. Ovde se radi o sukobu prava sa pravom. DELA -Kod otklanjanja opasnosti treba učiniti sve što je moguće da ne dođe do povrede tuđeg dobra. 2. predstavlja opšti osnov za isključenje postojanja krivičnog dela. predstavlja protivpravnu radnju.To je tzv. DA JE STVARNA -Opasnost mora stvarno postojati. nego i na bilo koji drugi način. Učinjeno pod osobito olakšavajućim okolnostima učinilac se može osloboditi od kazne. piloti. a pri tom učinjeni zlo nije veće od zla koje je pretilo. Kao i kod nužne odbrane. -Prema zakonskoj definiciji. pa tako nisu dužna da se izlažu opasnosti onda kada je prema okolnostima konkretnog slučaja sasvim izvesno da će doći do njihove smrti.svestan da postoji napad). Ako je već nužno da do povrede tuđeg dobra dođe. -Prekoračenje (eksces) granica krajnje nužde rešeno je u osnovi na isti način kao i kod nužne odbrane. napada životinja. Svi uslovi vezani za jedan ili drugi element moraju biti kumulativno ispunjeni. postoji onda kada napad prestane. intenzivno prekoračenje. predstavlja fakultativni osnov za ublažavanje kazne.d. Radnja koja preduzima u cilju da se izrši neko k. a akstenzivni eksces. ima sa njom određene sličnosti ali i razlike.d. Za razliku od n. tj. 2. ono se mora u najvećoj meri štedeti. kada je prekor. postoje kriv. da je lice svesno opasnosti i da je voljno otklanja. Ona može.o. imovina.).o. iako su to po prirodi stvari najvažnija dobra.Učinjeno zlo mora biti manje od onoga koje je pretilo. -Opasnost je stanje u kome je neko dobro ugroženo i prema okolnostima konkretnog slučaja postoji neposredna mogućnost da ono bude povređeno.

narušavanje nepovredivosti stana sa ciljem hvatanja učinioca k. U ovim slučajevima se.zone. Npr. oštećenja tuđe stvari. ili obezbeđivanje dokaza. k. života.itd.dela predviđa krivično gonjenje po privatoj tužbi. pristanak povređenog 4. prot. naređenje pretpostavljenog smatra se opštim osnovom isklj. -Pristanak povređenog ima značaj i kod povreda nanetih prilikom sportskih takmičenja. 4. od volje povređenog zavisi da li će doći do primene k. kod k. propisivanjem da se ono goni po privatnoj tžbi. ne može se dati pravo pojedinsu da odlučuje o tome da li će k. dela za koje se može izreći 5 godina zatvora ili teža kazna. a u nekim slučajevima i protivpravnog lišenja slobode. industrija…) danas sa sobom nose određene rizike koji se mogu pretvoriti u povredu tela. dela u slučaju da je potčinjeni znao da izvršenje naređenja predstavlja krivično delo. U našem k.VRŠENJE RODITELJSKOG PRAVA -U vršenju roditeljskog prava je da doće do ostvarenja bića nekih k. Zbog toga je praktični značaj pristnka povređenog kao osnova i. naređenje pretpostavljenog 3. 2. postoji i veći broj drugih osnova isključenja protivpravnosti predviđenih drugim propisima ili koji proizilaze iz stavova doktrine i sudske prakse. mali. ni kr. Potrebno je da se nadređenje tiče službene dužnosti i da se ne odnosi na izvršenje nekog k. obavljanje lekarske dužnosti maloletne dece od strane roditelja 1. Potčinjeni nije dužan da izvrši naređenje pretpostavljenog ako bi izvršenje naređenja predstavljalo krivično delo. tako što kod određenih k. naređenje pretpostavljenog se javlja kao osnov n. gde postoji delo predviđeno u zakonu.dela povrede. protivpravnosti. Dozvoljeni rizik se možđe prihvatiti kao osnov za i.-Osim 3 osnova isključenja protivpravnosti koje predviđa KZ.p. lake telesne povrede.dela uvrede.delnpr ukoliko roditelj svom maloletnom detetu ne dozvoljava da izađe iz stna dok ne nauči lekciju za školu. imovine. kao i u nekim stranim zakonodavstvima. faul u fudbalu). lišavanje života kod izvršenja smrtne kazne. 17 .dela.korisna i prihvatljiva pa se zato i neke njene negativne propratne promene moraju tolerisati. odnosno zaštite određenih dobara za čiju je zaštitu zainteresovano društvo u celini. u boksu).d. Centralni problem je gde povući granicu između krivičnih dela za koje je društvo apsolutno zainteresovano i onih gde bi s eeventualno moglo dozvoliti pasivnom subjektu da svojim pristankom isključi njihovu protivpravnost (npr. Oblast primene pristanka povređenog kao osnova i.p.delo biti isključeno.p. -Posredno. Do toga dolazi u malom procentu. -Ali. određenog elementa koji se isključije pristankom ne dolazi do ostvarenja predviđenosti u zakonu tj. k.p.DOZVOLJENI RIZIK -Zasniva se na principu pretežnog interesa. Kod drugih. ako je do nje došlo umišljajno ili ako je naneta ne u okvirima pravila sporta već iz nekih drugih razloga i motiva. NAREĐENJE PRETPOSTAVLJENOG -Od strane dela teorije. primena prinude od strane policije u skladu sa zakonom i propisima. tajnosti pisama ili neovlašćeno otkrivanje tajne od strane advokata ili lekara). Ponašanja u određenim oblastima zbog tehničkih dostignuća (saobraćaj. jeste kod nekih strogo ličnih prava i sloboda. Nophodan uslov je da pristanak bude dat prethodno. Mogu se svrstati u nekoliko grupa: 1. vršenje službene dužnosti 2.prava. dozvoljeni rizik 5. ili je povreda uobičajna i kažnjava se u okviru pravila igre (npr. zakonodavac priznaje značaj pristanka povređenog. zakonodavac je učinio ovaj osnov nepotrebnim (npr.d. ako su nanete u okviru pravila tog sportskog takmičenja.dela prinude. 3 PRISTANAK POVREĐENOG -Kod nekih k. Naređenje pretpostavljenog ne može isključiti postojanje takvog k. izvršava službeno ovlašćenje. samo onda kada je učinilac učinio sve što je potrebno i uobičajeno da opasnost minimaliziuje. u većini tih slučajeva unošenjem u biće k. ti slučajevi ostaju izvan krim. samo u vršenju službene dužnosti u Vojsci SCG i to pod određenim uslovima. pa nema protivpravnosti. lišavanje slobode sa ciljem izdržavanja kazne zatvora. jer učesnici prihvataju mogućnost eventualnih povreda. pa se zato može tolerisati. kao i kod nekih k. na osnovu zakona i drugih propisa.).p. dela. pravo na disciplinsko kažnjavanje 6. tj. 5. Tu su moguće 2 situacije: ili je povreda sama po sebi dozvoljena (npr. pak. ostvaruje bitna obeležja k. itd. izuzev kada dolazi do prekoračenja tog ovlašćenja.delo će postojati.dela protiv imovine.dela u tome što je neka delatnost druš. koji proizilaze iz vršenja određene službene dužnosti zasnovane na zakonu. Deo naše teorije zauzima stav da je osnov isključenja k. VRŠENJE SLUŽBENE DUŽNOSTI -Poatoje osnovi isk. Međutim.

ona je osnov i uslov kriv. postavlja se pitanje odnosa krivine i kriv.o. Po njima.delo. nužna je pretpostavka za postojanje krivice. Za utvrđivanje krivice od značaja su i moralna vrednovanja. odgovornosti.sankcija.dela. umišljaj ili nehat 3.odgovornosti.sankcije se mogu primeniti i onda kada nema kriv. tako da ova 2 pojma postaju sininimi. Neki autori to pitanje raznatraju u vezi sa pristankom povređenog. 6. Kriv. treba uzeti da je protivpravnost dela isključena.kr. kao i pitanje da li je neophodan osećaj krivice kod učinioca. a ne kriv. 18 . jer nedostaje k rivica pa se može govoriti samo o kriv. Krivična odg. Međutim. -Krivično je odgovoran onaj učinilac koji je izvršio radnju koja je u zakonu predviđena kao k. pre svega kazne. 2..dela. -Krivica je element u opštem pojmu k.dela koristi termin krivica. sudokrivici. tako i krivicu (vinost) kao subjektivni element.odgov. psihološko-normativnih teorija krivice. Ovakvo shvatanje je prihvaćeno i u novom KZ.odg. To ukazuje na opravdanost mešovitih. Odgovara se za postupak koji je negativno vrednovan. Međutim.odgovornosti. pre svega kazne. Prema tome strukturu krivice čine 3 komponente: 1. svest o tome da je kriv za učinjeno delo. Ona je posledica vršenja kriv. Stvarnost pokazuje da nisu retki oni učinioci kriv. umišljaj i nehat. pa i kr. Kriv. dela kod kojih je ta svest odsutna. odgov.odgov. koja je protivpravna i koja mu se može pripisati u krivicu.da postoji pristanak pacijenta. Krivica može postojati i kada je počinilac postupao iz nehata ako zakon to izričito predviđa.d.p.Prema noramtivnim teorijama. . suvišno je u krivično pravnoj dogmatici i dovodi do konfuzije u sistemu opšteg dela. Pretpostavka krivice nije dozvoljena u kr. pa i prouzrokovanja smrti. uračunjivost je sposobnost učinioca za krivicu koja podrazumeva ispravnost njegovog prihičkog aparata.dela u potpunom smislu. NORMATIVNA I PSIHOLOŠKA TEORIJA KRIVICE -U našoj teoriji preovlađuje shvatanje da se krivica (vinost) najkraće određuje kao skup psihičkih odnosa učinioca prema svome delu. Protivpravnost ne bi bila isključena ako bi na taj način detetu bila naneta telesna povreda.je osnov za primenu kriv. pravu.je potvrđivanje da neko ispunjava uslove za kriv. sankcija. kriv za ono štoje učinio ili propustio da učini.Pojam i teorije krivice -Krivica predstavlja jedan od 4 obavezna elementa u opštem pojmu krivičnog dela. Učinilac koji je neuračunljiv ne može biti kriv za učinjeno delo.) 23. u nameri vršenja eksperimenta. već je poznavalo pojam kriv. odg.odgovornosti ako se shvati isključivo subjektivno. Psihički odnos ne može svesti na svest i volju. Kod nekih čak postoji i suprotan osećaj da su ispravno postupili (npr. prava u celini.. krivica se svodi samo na specijalno-etički prekor koji se zbog učinjenog dela upućuje učiniocu k. -Koncept krivice polazi od relativne slobode čovekove volje.dela. Objektivno-subjektivno shvatanje polazi od toga da kriv. Neke kriv. Sporno je pravo na fizičko kažnjavanje. -I terminološki i suštinski krivica je centralni pojam.odgovornosti u sistemu opšteg dela nije bilo janso. Je konstatacija. krivica postoji ako je učinilac bio uračunjiv i p’ostupao sa umišljajem a bio je svestan ili je bio dužai i mogao biti svestan da je njegovo delo zabranjeno. mogućnost svesti o protivpravnosti dela. Prema KZ. ali tada nema ni kriv. Dok je krivica dvostruki odnos: psihički odnos učinioca prema delu i odnos društva pema njemu zbog učinjeg dela.OBAVLJANJE LEKARSKE DUŽNOSTI -Sporno je pitanje povreda. Uračunjivost podrazumeva postojanja sposobnosti odlučivanja i sposobnosti rasuđivanja. u okviru preduzimanja medic. Takav način određivanja pojma krivice polazi od psiholoških teorija krivice koje su nastale u nemačkoj teoriji krajem XIX veka. a akriv. -Naše ranije zakonodavstvo nije koristilo termin krivica.odgovornosti. da se učinilac posmatra kao ličnost koj normalno funkcioniše. Ima pretežno deklarativni a ne i suštinki karakter. koji predstavljaju dva osnovna elementa vinosti.se svodi na krivicu. svest o protivpravnosti. ODNOS KRIVICE I KRIVIČNE ODGOVORNOSTI -S obzirom na to da je za postojanje krivične odgovornosti neophodno ostvarenje svih konstitutivnih elemenata k. Posoje 2 shvatanj k. Zato novi KZ za subjektivni elemenat k.Ukoliko se merama disciplinskog kažnjavanja ne ostvare elementi nekog težeg k. mora se uvek dokazivati.zahvata. što istovremeno znači to da je bio indikovan.delu u objektivnom smislu. da je zahvat izvšen u nameri lečenja (a ne npr. On je prihvatljiv pod određenim uslovima: da se lekarski zahvat vrši po prailima lekarske profesije. pojam k.dela kako objektivnih tako i krivica kao subjektivnog elementa. kod učinioca pol. -Krivica ne može postajati bez uračunjivosti. -Postojanje krivice je neophodna pretpostavka za izricanje odr. a one se preduzimaju sa ciljem vaspitanja. krivica je psihički odnos učinioca prema delu zbog kojeg mu se može uputiti prekor. Drugodubjektivno shvatanje izjednačava ovaj pojam sa krivicom. Postojanje određenog prostora koji dozvoljava čoveku izvestan izbor. delikata). a neki u okviru dozvoljenog rizika. uračunljivost. Mesto kriv. prekor se mora zasnivati i na psihološkim elementima kao što su uračunljivost. Ima više opravdanja da se ovo razmatra kao samostalan osnov i.odgovornost obuhvata kako objektivne elemente k. odgovara se ne zbog samog dela već zato što je učinilac.dela.

2. direktni umišljaj postoji kod onoga ko hoće da izvrši silovanje određenog lica. ugrožavanja javnog saobraćaja postavlja se pitanje da li je izvršilac preticanjem u nepreglednoj krivini doveo u konkretnu opasnost život vozača i putnika u tom drugom vozilu koje mu je naišlo u susret sa umišljajem ili iz nehata. što je od značaja kod odmeravanja kazne. direktni umišljaj po pravilu znači viši stepen krivice u odnosu na eventualni umišljaj. OSTVARIVANJE BIĆA KRIV. B) EVENTUALNI UMIŠLJAJ postoji onda kada je učinilac svestan da može učiniti kriv. Prethodni i naknadni umišljaj su irelevantni. a jedan manji broj k. On hoće izvršenje dela i nastupanje posledice. ali se određeni njihovi segmenti pojavljuju već na nivou predviđenosti dela u zakonu. Frankova formula. obuhvaćeni su bićem k. se može izvršiti samo sa eventualnim umišljajem. dela želi da postigne određeni cilj. Umišljaj znači i znanje i htenje zakonskih obeležja bića k.KADA UČINILAC HOĆE JEDNO DELO. kao nužna posledica vršenja k. Kada posledica nastupa kasnije. Intenzitet elemenata svesti. slabije je izražen nego kod direktnog umišljaja. -U starijoj doktrini postojao je spor oko toga na čemu se zasniva umišljaj: da li na elementu volje (teorija volje) ili na elementu svesti (teorija predstave). U pogledu određivanja pojma postojanja i danas je aktuelna tzv. zakonodavac se opredelio za teoriju pristajanja. Npr. koja se mogu izvršiti samo sa direktnim umišljajem. 2. Npr. a kod saučesnika u momentu preduzimanja radnje saučesništva. pa se i pored toga odlučio na preticanje.d.d.d. -Umišljaj mora postojati u momentu izvršenja k. A) DIREKTNI UMIŠLJAJ postoji onda kada je učinilac bio svestan svog dela i hteo njegovo izvršenje. predviđen je i nehat kao blaži oblik krivice.d. uključujući i posledicu čije nastupanje shvata kao realnu mogućnost. Učinilac zna da svojom radnjom ostvaruje sve bitne elemente bića kriv. ubistvo majke koja se nalazila na nekom usamljenom mestu sa svojim malim detetom zbog čega kasnije dođe do smrti i njenog deteta koje nije imao ko da hrani). tj. Ako učinilac vršenjem k. ali izvesnost njegovog ostvarivanja daje osnova za stva da se i ovde radi o direktnom umišljaju. Znači. je samo prethodni ili polazni stadijum u ostvarivanju glavnog cilja. Kada posledica nastupa istovremeno sa posledicom dela koje se htelo (npr. Razlikuje se 2 slučaja: 1.d.d. kod k. pa je na to pristao.24. On postoji onda kada učinilac predviđa mogućnost nastupanja 2 ili više konkretno određenih posledica koje se međusobno isključuju. U prvoj situaciji.d. postojaće direktni umišljaj. Danas se polazi od toga da su oba elementa neophodna i međusobno uslovljena. Izuzetno.DELA SLUŽI SAMO ZA POSTIZANJE NEKOG DRUGOG CILJA – ostvarenje bića k. znači da se saglasio sa posledicom.d. Npr. teško je utvrditi šta bi učinilac uradio da je znao da će posledica sigurno nastupiti. 3. PRAVI CILJ PREDUZIMANJA RADNJE. koje se htelo (npr. iako nije siguran da će uspeti da savlada otpor tog lica. pod uslovom da to smatra mogućim. kod nekih k. Element svest je isti. ALI UZ TO DELO SASVIM IZVESNO DOLAZI DO IZVRŠENJA I DRUGOG DELA – moguće je da učinilas uopšte ne želi to drugo delo.d. ne pristaje da učini k. a razlika postoji u pogledu elemenata volje: kod eventualnog umišljaja učinilac pristaje da učini k.KADA UČINIOVU OSTVARENJE BIĆA K. jer je bio svestan toga da njegovo delo kao realnu mogućnost uključuje i ubistvo čuvara i to je hteo da bi postigao cilj. -Razlikovanje između direktnog i eventualnog umišljaja značajno je iz 2 razloga: 1. dela. Stepen intenziteta elemenata u svesti i volje kod direktnog umišljaja je visok. a naročito volje. bez obzira koliko mu verovatno izgledalo ostvarenje svih bitnih obeležja bića tog dela. ali se saglašava i sa tom mogućnošću.d. delo. ali nije siguran da će do toga doći. Ukoliko je znao da će svojom nepropisnom vožnjom dovesti u opasnost druge učesnike u saobraćaj. iako ga naše pravo izričito ne predviđa. učinilac računa da će najverovatnije morati da ubile ili teško telesno povredi lice koje obezbeđuje banku u koju hoće da provali da bi obio sef. Po toj formuli. ima k. Npr. DELA JE JEDINI. već sa direktnim umišljajem. aktiviranje eksplozivne naprave u toku leta putničkog aviona da bi se jedno lice lišilo života zbog čega stradaju svi koji su se nalazili u avionu) i 2. to neće biti ubistvo izvršeno sa eventualnim. postavlja se pitanje da li bi učinilac preduzeo radnju u slučaju kada bi znao da će posledica nastupiti. dela.. dela. -Veći problem je razgraničenje eventualnog umišljaja i svesnog nehata. Može se govoriti o tri osnovne situacije u kojima postoji direktan umišljaj: 1. Umišljaj -Umišljaj je teži stepen krivice i on se uvek zahteba za postojanje kr. -Iz zakonske def. Ukoliko bi se uzdržao od preticanja da je znao da mu drugo vozilo dolazi u susret postojao bi svesni nehat. a njegova volja je u 19 . Umišljaja proizilaze dve vrste umišljaja: direktni i eventualni. dela. Učinilac je svestan da postoji mogućnost da učini k. Ali. To znači da umišljaj i nehat čine sadržinu krivice. učinilac nije siguran da je isprava koju upotrebljava lažna. Iako mu ubistvo čuvara nije cilj. -Od značaja je i ALTERNATIVNI UMIŠLJAJ. kod svesnog nehata on neće nastupanje posledice.

ako učinilac u jednosmernoj ulici vozi automobul u suprotnom smeru od dozvoljenog.zaostali duševni razvoj 4.delo u činio u stanju neuračunjivosti ne može biti smtran krivim. A)BIOLOŠKI OSNOV se može ispoljiti u 4 oblika: 1.U našoj teoriji i praksi. Npr. Npr. Međutim. ako učinilac hoće da neko lice ili liši života ili teško telesno povredi. umiš. sila i pretnja.d. a nastupi lakša posledica. prema okolnostima i svojim ličnim svojstvima. Nesvesni nehat se isključivo zasniva na normativnim elementima. ako je mogao ali nije bilo dužan nema nesvesnog nehata. psihološki i mešoviti.duševna bolest 2.d. Nehatno k. Pošto nehatna dela imaju niz specifičnosti u odnosu na ona učinjenja sa umišljajem sve je proširenije shvatanje da je reč o posebnoj kategoriji delikata. Najvažniji razlog za njihovo razlikovanje je razgraničenje sa umišljajem (odnos svesnog nehata i eventualnog umišljaja).druga teža društvena poremećenost. Osnovi isključenja krivice: neuračunljivost. Mešovit traži i jedno i drugo. -Zakon poznaje 2 vrste nehata: svesni i nesvesni. 2. odnosno neuračunjivost isključuje krivicu kao obavezan element k. Element svesti se ne razlikuje u odnosu na eventualni umišljaj. prema kz za postojanje neuračunljivosti potrebno je kako postojanje nekog abnormalnog druš. Npr. abnormalna psihička stanja.dela. učinilac ne pristaje na posledicu.stanja tako i određenih psiholoških pretnji prouzrokovanih tim tanjima.Nehat -Nehat je lakši oblik. stvarna zabluda. -U slučaju kada zakon predviđa i nehatni oblik nekog k. a ne samo o posebnom obliku ili stepenu krivice. ali i subjektivni element bića k. Polazeći od mešovitog (biološko. učinilac baci jednu flašu na 50 ljudi sa umišljajem da pogodi samo jedno lice (bilo koje) da li će to biti jedno svršeno delo u sticaju sa 49 pokušanih k. Za psihološki metod merodavne su samo posledice. dela. 1. Nije osnovan stav da je svesni nehat teži oblik nehata od nesvesnog. a subjektivni da je mogao da je predvidi. a nehat izuzetak. dok se kod biološkog metoda u obzir uzimaju samo određena bolesna. u slučaju saobraćajnog udesa postojaće svesni nehat. a kriminalnopolitički uglavnom neopravdana. Objektivni uslov jeste da je učinilac bio dužan da predvidi posledicu. i uzrok i posledicu. pa zato mora biti posebno propisan.d. pa ni krivice. naročit značaj zbog njene telesne međusobne povezanosti sa radnjom upravo taj nemaran. smatra se da je za nesvesni nehat potrebno kumulativno ispunjavanje objektivnog i subjektivnog uslova. Za razliku od event.d. postoji u oba slučaja.d. odnosno stepen krivice kod kojeg postoji kr. Poznata su 3 načina utvrđivanja neuračunljivosti: biološki. dela. ako velikom brzinom na određenoj deonici autoputa vozi suprotnom kolovoznom trakom nadajući se da će ga vozač koji vozi propisanim smerom uočiti i izbeći ili da uopšte niko neće naići. a reč je o sasvim kratkom rastojanju i malo prometnoj ulici. Ukoliko je reč o istim posledicama treba uzeti da postoji ono krivično delo koje je i ostvareno. Do danas teorija nije uspela da da odgovor na ovo složeno pitanje.poremećaji do kojih dolazi na psihičkom planu.privremena duševna poremećenost 3. 20 . pa je za konstituisanje krivice zahtevati i jedno i drugo. predvisi nastupanje posledice. Međutim. odsutan je i element svesti i element volje. postojaće pokušaj k. krivica se ovde uspostavlja na osnovu dužnosti i mogućnosti da se. a to prema svojim ličnim svojstvima nije mogao ili obrnuto. treba uzeti da je u pitanju eventualni umišljaj.psihološkog) metoda. propisana kazna uvek je blaža u odnosu na umišljajni oblik. Umišljaj je pravilo. 26. pravna zabluda.d. (gledajući pravno dogmatski su krajnje atipična. ili ako ne pokodi nikoga da li je to samo 1 pokušaj ili 50 pokušaja u sticaju. nadajući se da za tih nekoliko sekundi neće naići nijedno vozilo.d. a razlika se ispoljava na planu voljnog elementa. pa nastupi teška telesna povreda. SVESNI NEHAT postoji onda kada je učinilac svestan da svojom radnjom može učiniti delo.istom stepenu upravljena na bilo koju od tih posledica. jer su psihološki elementi potpuno odsutni. onda će postojati event. ima dvostruki karakter: on je i oblik krivice. tu je sporno da li u odnosu na ostale objekte postoji pokušaj kr. To je oboriva pretpostavka pa postoji dužnost su da u slučaju sumnje utvrđuje da loi je učinilac neuračunljiv. ali olako drži da do toga neće doći ili da će to moći da spreči. Polazi se od pretpostavke da je učinilac uračunljiv. treba uzeti da postoji pokušaj težeg k. Ukoliko ne postoji materijalni supstrat za realnu promenu da posledica neće nastupiti. -Kada je reč o posledicama koje su različite po težini.d. Ukoliko je bilo dužan da predvidi posledicu. delo samo kada to zakon izričito propisuje. Retka su nehatna k. Posledica ima za nehatna k. -Nehatna krivična dela podrazuvaju po svojoj prirodi nastupanje posledice. ubistva. kao i umišljaj. Međutim. . nepažljiv odnos učinioca prema mogućnosti nastupanja posl. Nehatna delatnosna k. ali ne i nemoguća) već samo veoma retka. koja zbog svoje prirode zahtevaju postojanje samo jednog od ova 2 oblika nehata. Kod nesvesnog nehata i svesti i volja maniestuju se u svom negativnom obluku. Nehat. kao i da se postavi donja granica krivice (odnos nesvesnog nehata i slučaja). čini suštinu nehatnog delikta.d. Neuračunljivost Učinilac koji je k. NESVESNI NEHAT – kod njega ne postoji psihička veza između učinioca k. 25. umišljaj.

u.d. ali je izgubio vlast nad voljom.) 2. sankcije koje se izriču i uračunljivom učiniocu (kazne. odnosno uzima se da ne postoji ni k. 28. srednja (70-50 IQ) i teška (50-0 IQ). zabrana upravljanja motornim vozilom i oduzimanje predmeta. određene mere bezbednosti). -Učinilac nije svestan značaja svog dela onda kada nije svestan delovanje prirodnih zakona.d. -Prema rešenju iz KZ. uobičajena je njihova podela: endogne i egzogene. stanja izazvana jakim afektima. i to u momentu izvršenja dela. 27. -Treba razlikovati bitno smanjenu urač. „kada još vlada svojim razumom“. -Pošto bitno s. psih. Međutim. a u odnosu na treće neuračunljivost. ustanovi. usled uzimanja alkohola ili droga.u. u stanju neuračunljivosti nije za to delo krivo. u sticaju u odnosu na jedno delo postoji bitno smanjena uračunljivost. privremenog karaktera (npr. nor.d.obuhvata ređe neka normalna stanja (iscrpljenost. može imati samo karakter olakšavajuće okolnosti kod odmeravanja kazne prilikom stepenovanja krivice. panično. leč. obična s. Moguće je da kod učinioca koji učini više k. Učinioca mogu biti primenjene određene mere bezbednosti: obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi i obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi. na slobodi. a češće neka patološka stanja koja su prolaznog. kao i onda kada ne shvata društveni značaj svog dela. -Učinilac ne može upravljati svojim postupcima onda kada ima pravilnu predstavu. -Između bitno smanjene uračunljivosti i neuračunljivosti postoje kvalitativna razlika: bitno je smanjeno urač. pospanost). pa bi u odnosu na to delo bio neuračunljiv. prolazni premećaji svesti izazvani organskim bolestima itd. predviđa mogućnost ublažavanja kazne. S obzirom na uzrok duševne bolesti. lečenja i čuvanja u zdrav.1. -Lice koje svojom radnjom ostvari sve elemente bića nekog k.d. paranoja. Postoji i mogućnost da se uz kaznu izrekne mera bezbednosti obaveznog psh. Stvarna zabluda Pojam i vrste stvarne zablude 21 . bez obzira na njen uzrok.d. -Dovoljno je da nedostaje ili intelektualna (moć rasuđivanja) ili viluntaristička komponenta (moć odlučivanja). -Neuračunljivost se uvek utvrđuje u odnosu na određeno k. a u odnosu na drugo uračunljiv. jer nije ostvaren njegov subjektivni element. učiniocu koji je k. ali je ipak bliža uračunljivosti. bitno smanjena uračunljivost postoji onda kada je sposobnost učinioca da shvati značaj svog dela ili sposobnost da upravlja svojim postupcima.d. učinio u tom stanju mogu de izreći sve kr. psihoze izazvane infekcijom itd. a uz njih i: zabrana vršenja poziva. usled jednog od 4 zakonska oblika duševne poremećenosti.d. u odnosu na drugo potpuna urač.Duševna bolest – prema njihovom trajanju.) 3.d. koju poznaje naša sudska praksa i teorija.Zaostali društveni razvoj – je takva forma duševne poremećenosti gde je oštećena inteligencija. Egzogene su one koje su izazvane nekim spoljnim faktorima koji spolja deluju na organizam i time se njihovo dejstvo može ustanoviti (npr. Uobičajeno se razlikuju 3 stepena duševne zrelosti: laka (85-70 IQ). Ono što kumulativno mora biti ostvareno za postojanje neuračunljivosti jeste psihološka i biološka komponenta. To je prelazno stanje između uračunljivosti i neuračunljivosti. ne isključuje krivicu. Bitno smanjena uračunljivost -Bitno smanjena uračunljivost nije osnov koji isključuje krivicu. odnosno prema mogućnostima izlečenja zakon pravirazliku između trajnih i privremenih duševnih bolesti. nemogućnosti upravljanja svojim postupcima – odsustvo moći odlučivanja. U odnosu na neur. od obične smanjene uračunljivosti.Druga teža duševna poremećenost – tu spadaju one forme duš. i procenjuje se u odnosu na određeno k. iako je prilikom njenog zakonskog regulisanja. zakon uvažavajući specifičnosti ovog stanja. B) PSIHOLOŠKI OSNOV se može manifestovati ili u obliku: 1. neke psihologije.u. bila bitno smanjena. a ne može da shvati značaj neprijavljivanja pripremanja kr. Npr. postoji mogućnost ublažavanja kazne i premene navedenih mera bezbednosti.nemogućnosti shvatanja značaja svoga dela – odsustvo moći rasuđivanja ili u 2. a uz uslovnu osudu mere bezbednosti obav. delatnosti ili dužnosti. Poremećenosti koje se ne mogu podvesti pod prethodne 3 u zakonu izričito navedene forme i predstavljaju teži oblik duš.depresivna psihoza. primenjen mešoviti metod. Moguće je da jedan učinilac u istom vremenskom momentu u odnosu na jedno delo bude neuračunljiv.u. Ona predstavlja dalje stepenovanje uračunljivosti i nalazi se između bitno smanjene uračunljivosti i uračunljivosti. -Stanje bitno s.Privremena duševna poremećenost. učinilac može usled zaostalog duševnog razvoja da shvati značaj k. dela. porem. šizofrenija. kao i kod neuračunljivosti. 4.) Endogene psihoze su one duševne bolesti čiji je uzrok unutrašnji kod kojih se ne mogu dokazati organski uzroci (npr. ubistva i u odnosu na njega da bude uračunljiv. mora postojati u momentu izvršenja k. lice je uračunljivao i kod njega može postojati krivica za delo koje je učinilo u stanju bitno smanjene urač. mere upozorenja.traumatke psihoze nakon povrede mozga. ali ne i zakon. Dok samo u slučaju bitne s.

slučaj sa putativnom nužnom odbranom kod koje učinilac pogrešno drži da postoji napad. I jedna i druga mogu isključiti postojanje krivice.delo.delo. postoji kada je učinilac prema okolnostima konkretnog slučaja i prema svojim ličnoim svojstvima mogao i bio dužan da ima pravilnu predstavu o relevantnim stvarnim okolnostima koje ulaze u biće k.d. postoje razkičita mišljenja. -Neotkljonjiva stvarna zabluda postoji kada činilac u konkretnoj situaciji nikako nije mogao imati pravilnu predstavu o relevantnoj stvarnoj okolnosti. a druga u odnosu na element protivpravnosti.d.dela ili u pogledu neke okolnosti koja bi. odnosno da je on stvaran. uzročnog odnosa.d.(k. dela.-Zabluda u najširem smislu jeste nepostojanje svesti ili postojanje pogrešne svesti o nekim okolnostima. da je zaista postojala. postoji stvarna zabluda ako učinilac veruje da je lice nad kojim vrši obljubu navršilo 14 godina. licu u uzročnoj vezi -Slučajevi zablude o objektu radnje i zabluda o predmetu i zabluda u licu nisu krivičnopravno relevantni kada su predmet ili lice istog kvaliteta. činila delo dozvoljenim. Učinilac ne zna da je ponašanje koje preduzima u zakonu predviđeno kao k. On tu pogrešno smatra da nešto predstavlja osnov koji isključuje protivpravnost. Zabludu o stvarnim obeležjima bića k. ponaš. u pokušaju (k. posledice.d. -KZ razlikuje 2 vrste stvarne zablude : 1. (npr. kod pravne zablude on je u zabludi u pogledu zabranjenosti dela – ne zna da je odr. ili pogrešno shvata kriv.d. postojaće k. Otklonjiva stvarna zabluda ne isključuje nehatu krivicu.U pogledu okolnosti koje isključuju protivpravnost. eventualne pravne zablude.delo. koja čini sastvani deo obeležja k. dela. Npr. KRIVIČNOPRAVNO DEJSTVO STVARNE ZABLUDE -Stvarna zabluda unek isključuje umišljaj. ne zna da je neovlašćena kupovina i prodaja strane valute makar i to zvaničnom kursu k.) 29.d.d.delo. 1. itd. Ako je učinilac bio u zabludi usled nehata.d učinjeno iz nehata kad zakon takvo k. zabluda u pogledu radnje izvršenja. izvršilac je pogrešno držeći da se radi o osvežavajućem napitku da drugom licu da popije tačnost koja sadrži smrtonosni otrov. Ko računa s tim da njegovo ponašanje može biti zabranjeno.Pravna zabluda Pravna zabluda podrazumeva nepostojanje svesti o tome da se čini k.d. ukoliko je to presudno za postojanje k. Zabluda predmetu. To je direktna pravna zabluda. STVARNA ZABLUDA O BIĆU KRIVČNOG DELA – postoji onda kada kod učinioca ne postoji svest o bilo kojoj stvarnoj okolnosti koja ulazi u biće k. a ne na onom na kojem je hteo. objekta radnje. ne nalazi se u pravnoj zabludi. ona zna sve stvarne okolnosti. Učinilac pogrešno procenjuje postojanje pravnih uslova za primenu nekog od tih osnova ili uopšte pogrešno smatra da nešto predstavlja osnov koji isključuje protivpravnost. To je indirektna pravna zabluda.STVARNA ZABLUDA O OKOLNOSTIMA KOJE ISKLJUČUJU PROTIVPRAVNOST postoji onda kada je učinilac u zabludi u pogledu neke stvarne okolnosti čije bi postojanje vodilo isključenju postojanja k. iako su mu poznata sva ostala svojstva pasivnog subjekta.Npr.nije od značaja kada je učinilac u zabludi u pogledu identiteta žrtve. Zabludu o razlozima isključenja protivpravnosti. a time i kriv.) Npr.d. tj. Što se tiče zablude o uzročnoj vezi kada učinilac prourokuje posledicu na datom objektu radnje. Vladajuće je shvatanje da treba da se uzme da postoji uticaj k. 22 . -I u jenom i u drugom slučaju kod učinioca ne postoji svest o zabranjenosti dela koje se čini. ali ne zna pravni značaj tih okolnosti. -Otklonjiva stvarna zabluda ili stvarna zabluda iz nehata. 2.d. predviđeno kao k. -Postoji i pravna zabluda u pogledu nekog osnova koji isključuje protivpravnost.pravnu normu. i 2. predviđa. Osnovna razlika je u tome što prva deluje u odnosu na element predviđenosti dela u zakonu. sredstava izvršenja. Npr. koje je ostvareno. a druga stvarnom zabludom u širem smislu. Npr.dela. Prva se često u našoj literaturi naziva stvarnom zabludom u užem smislu.d se htelo ostvariti) sa sticajem nehatnoh k. Ali kada se radi o tome da je samo određeni predmet ili lice sa određenim svojstvima bitan eement k. -Dok kod stvarne zablude učinilac ne zna činjeničnu podlogu kr. Npr. Zabluda se može odnositi i samo na jednu stvarnu okolnost.d. -I jedna i druga vrsta stvarne zablude može biti: neotklonjiva ili otklonjiva. tada stvarna zabluda može da utiče na krivicu učinioca ili na pravnu klasifikaciju dela. A samo neotklonjiva stvarna zabluda isključuje i umišljaj i nehat . učinilac misli da je dozvoljena nužna odbrana na nužnu odbranu. Neotklonjiva stvarna zabluda postoji onda kada učinilac nije bio dužan i nije mogao da izbegne zabludu u pogledu neke stvarne okolnosti koja predstavlja obeležje k. ali ga bez obzira na to preduzima. uvek isključuje krivicu a time i k. -Pravna zabluda neće postojati u slučaju tzv.

Sila i pretnja. smatra osnovom koji isključuje krivicu. učiniocu se kazne može ublažiti. 31. ne postoji. nameće se pitanje da li ona može imati značaj za postojanje krivice. Actiones liberae in causa (skrivljena neuračunljivost) -Naše k. delo.z. dela u svim društvima i vrlo su malo podložna promenama (npr. k. Pretnju treba razlikovati od opomene. dela na mala in se i mala prohabita. KZ izričito predviđa da neodoljiva sila isključuje postojanje k. Međutim. Ona u većoj ili manjoj meri utiče na donošenje odluke prinuđenog lica. -Ukoliko je kr.p. pod određenim uslovima.d.d. dela. Potrebno je da pretnja bude ozbiljna i moguća. nužde: jednu koja isključuje protivpravnost i drugu koja isključuje krivicu (npr.d. Pošto takva sila ne isključuje voljnu radnju. jer je kod pretnje nužno da lice koje preti na bilo koji način doprinese zlu kojim preti. Osnovno pitanje je da li kom. smatra ono lice koje je primenilo neodoljivu silu ( posredni izvršilac). izvr.. a pri tom budu ostvareni i svi ostali uslovi za krajnju nuždu. krađa) isključeno je postojanje pravne zablude. pa čak ni pravnika.d.d. pod određenim uslovima. sila i pretnja. ali to lice ipak nije lišeno svake mogućnosti da odlučuje. ona je morala da utiče samo na kažnjavanje (da se učinilac blaže kazni ili oslobodi od kazne). One ne isključuju radnju. isključena krivica moglo da bude smatrano posrednim izvršiocem. ali je to mogao i bio dužan da zna. Postoji saglasnost da kada je prema nekom bila primenjena sila takvog intenziteta kojoj se nije mogao odupreti. kao i pretnja. Zato novi KZ predviđa da delo koje je učinjeno u neotklonjivoj pravnoj zabludi nije kriv. već je bio prinuđen da ostvari biće nekog k. Nemačka. norme. postoji kada učinilac nije znao da je njegovo delo zabranjeno. nazivajući ga skrivljena neuračunljivost. Prinuđeni vrši kr. 30. Za neka od njih ne zna većina građana. a ne krivice. neka k. dela -Apsolutna sila – vis absoluta isključuje postojanje radnje k. delo. ne postoji zato što nema voljne radnje. -KZ predviđa da. Poseban značaj ima podela pravne zablude na otklonjivu i neotklonjivu p. neće postojati. predviđa institut actiones liberae in causa. kao i da se u tom slučaju izvršiocem k. koja su k.p. prouzrokuju privremenu društvenu poremećenost koja kod prinuđenog može dovesti čak i do neuračunljivosti. Austrija). ako neko da bi izbegao zlo kojim mu se preti učini k. -Pravna zabluda u našem ranijem k.p. u oblasti privrednog i finansijskog poslovanja).d. pa zato ne može postojati ni krivica. -Osim apsolutne.. To znači da bi krivica u nekim slučajevima mogla biti isključena zato što se prinuđeni nalazio u neuračunljivom stanju. koja zavise samo ili pretežno od promene zakonodavaca u određenom društvu i u određenom vremenskom periodu i koja nisu predmet i moralne osude (npr. Ovo rešenje izaziva određene dileme.-Od značaja je podela kriv. ako je isključena protivpravnost. Pretnja predstavlja stavljanje u izgled nekog zla licu koje se prinuđava. ubistvo. zakon poznaje 2 vrste k. KRIVIČNOPRAVNI ZNAČAJ PRAVNE ZABLUDE -Pravna zabluda se u većini evropskih krivičnih zakonodavstava. postoji.z. ali se postavlja pitanje kakvo dejstvo imaju u pogledu krivice. Otklonjiva p. delo učinjeno u otklonjivoj pravnoj zabludi.d. a time ni kr. -Novi KZ sadrži odredbu prema kojoj kompulzivna sila i pretnja predstavljaju fakultativni osnov za ublažavanje kazne.d. voljni element umišljaja tu. k. dolazi do isključenja protivpravnosti.p. niti se mogao izbeći na drugi način. -Može se postaviti i pitanje postojanja uračunljivosti. što se procenjuje pre svega sa aspekta lica kome je upućena. postoji i kompulzivna sila.d.d. -I pretnjom se utiče na volju nekog lica da izvrši k. Sila i pretnja -Osnovno pitanje jeda li one isključuju postojanje k. Ono bi ako je kod neposr.d.d. norme brojne i složene. nije uticala na postojanje ili nepostojanje k. od toga da građani moraju poznavati sve k. samo zato što su zakonom zabranjena – mala prohabita. po prirodi stvari. To ne odgovara stanju u savremenim društvima gde su k. -Kompulzivna sila – vis compulsiva predstavlja upotrebu fizičke snage prema nekom licu s ciljem da se ono prinudi da izvrši određeno krivično delo. mada retko.d. OKZ polazio je od principa „error iuris nocet“ – nepoznavanje prava škodi tj. Kod ponašanja koja su zlo sama po sebi – mala in se i koja predstavljaju k. sasvim je moguće postojanje pravne zablude. prinude. Ukoliko se primeni institut krajnje nužde. onda i u odnosu na njega k. Krivično delo učinjeno pod uticajem kompulzivne sile ili pretnje je. Kod drugih. mogu biti osnov isključenja krivice. delo radi postizanja određenog cilja: izbegavanja zla koje mu preti. po pravilu. -Neotklonjiva pravna zabluda postoji onda kada učinilac nije znao da je njegovo delo zabranjeno zato što to nije mogao i nije bio dužan da zna. 23 . ali se ne isključuje voljna radnja. Učinilac zna na šta je prinuđen. pa bi on mogao da odgovara samo za k.d. To otežava i rešavanje pitanja odgovornosti lica koje je primenilo prinudu. umišljajno k. On se ne može smatrati krivim za delo za koje nije mogao da zna da predstavlja k. Ovaj problem ne postoji u zemljama čiji k. a češće do bitno smanjene uračunljivosti. -Uslov je da je akt prinude bio takdav da uspešan otpor nije bio moguć.

tj.d. izvršiti k. moguća je odgovornost i onda kada je osnovno kd izvršeno iz nehata. izvršilac hoće da žrtvu teško telesno povredi. jedan od kvalifikovanih oblika silovanja postoji onda kada je silovanje za posledicu imalo trudnoću. mora postojati ili umišljaj ili nehat.d. ta se kazna može izreći ako je učinilac u odnosu na tu posledicu postupao iz nehata. To je izuzetak od pravila da se krivica utvrđuje u vreme izvršenja k. sama po sebi. U drugoj situaciji kod učinioca postoji u momentu prethodnog delovanja nehat ( svesni ili nesvesni) u odnosu na k. u momentu pre nego što se doveo u to stanje. odgovornost za kd kvalifikovano težom posledicom postoji i onda kada je u odnosu na tu posledicu postojao umišljaj. ne predstavlja kd. niti je to hteo. 32. ugrožavanja javnog saobraćaja. uračunljiv učinilac prouzrokuje situaciju u kojoj će u drugoj fazi. koje je izvršio.d. Izuzetno. pa iz njega proizađe teža posledica – nehat+nehat. primenjivaće se odredba za sticaj kd. tj.d. Reč je o situaciji kada teža posledica.d. delo. -Ako u odnosu na težu posledicu postoji umišljaj. koji se upotrebom alkohola. onda se to rešava primenom pravila koja važe za slicaj krivičnih dela. U trećem slučaju. Postojanje objektivne veze. Da je učinilac sam sebe doveo u stanje neuračunljivosti.d. droga ili na neki drugi način doveo u stanje u kojem nije mogao da shvati značaj svog dela ili da upravlja svojim postupcima. -Novi KZ i dalje ostavlja donekle spornom situaciju koja se odnosi na slučajeve kada se za kd kvalifikovano težom posledicom može izreći teža kazna. iako on to nije hteo. 2. -Za primenu instituta actiones liberae in causa i time uspostavljanja postojanja k. potrebno je da je kod učinioca u momentu donošenja odluke. svesni nehat i nesvesni nehat. Npr. To znači da pored uračunljivosti. postavši u međuvremenu neuračunljiv. međutim.d. ako je kod kd ugrožavanja javnog saobraćaja iz nehata došlo do teške telesne povrede kao posledice vršenja osnovnog dela. ugrožavanja javnog saobraćaja i to hoće – direktni umišljaj. će postojati u sledećim situacijama. on je svestan toga da može da izvrši k. ne predstavlja kd (sticaj postoji kada učinilac izvrši više kd za koje mu se istovremeno sudi). ako je jedno lice ostvarilo zakonska obeležja k.d. on je svestan te mogućnosti ali olako drži da do k. izvršilac je svestan da će u stanju neuračunljivosti. -Moguća su 4 slučaja: direktni umišljaj. u odnosu na težu posledicu postojao umišljaj i ako bi se uzelo da postoji sticaj osnovnog oblika ovog kd i osnovnog oblika teže telesne povrede. U drugom slučaju. -Pored osnovne situacije kada u odnosu na osnovni oblik postoji umišljaj.d. Jer. koje je kasnije učinio u stanju neuračunljivosti. k. može se izreći kazna zatvora od 1-8 godina. uzročne veze između osnovnog dela i teže posledice jeste neophodan. Kod prve. osim ako ta teža posledica. pa postoje 2 situacije: umišljajna actio libera in causa i nehatna actio libera in causa. učinilac se sa umišljajem dovodi u stanje neuračunljivosti sa namerom da u tom stanju učini k. -Za kd kvalifikovana težom posledicom zakon po pravilu propisuje težu kaznu od one do koje se može doći primenom odredaba za odmeravanje kazne za sticaj kd. tako što je sebe dovelo u stanje teške alkoholisanosti. u odnosu na koje je postojao umišljaj (direktni ili eventualni). 24 . eventualni umišljaj. ali iz toga proizađe njena smrt. Ako je u odnosu na težu posledicu dostojao umišljaj učinioca. da je u tom stanju učinio kd u odnosu na koje je kod njega. potpunog pijanstva. ali je prema okolnostima i svojim ličnim svojstvima bio dužan i mogao biti svestan te mogućnosti – nesvesni nehat. Npr. Odgovornost za krivična dela kvalifikovana težom posledicom Postoji veći broj krivičnih dela koja osim svog osnovnog oblika imaju i svoje teže oblike u slučaju da iz osnovnog oblika proizađe teža posledica. a u odnosu na težu posledicu nehat – umišljaj + nehat. -Za odgovornost za kd kvalifikovana težom posledicom potrebno je da se ta teža posledica može pripisati nehatu učinioca (svesnom ili nesvesnom). nečinjenja. ali ne i dovoljan uslov. moguće je da izvršilac niti je bio svestan toga da može izvršiti k.d.Krivica učinioca k. Npr. -Znači. Ne može se po tom osnovu ublažiti kazna. U prvoj.d. Najzad. -Reč je o jednom toku događaja koji ima 2 faze: u prvoj. nego primenom odredaba za odmeravanje kazne izvršene u sticaju.d. neće doći ili da će ga moći sprečiti – svesni nehat. To je i osnovni razlog za propisivanje kd kvalifikovanog težom posledicom. maksimalna kazna koja bi se mogla izreći mogla bi biti do 7 godina i 11 meseci.d. za primenu instituta actiones liberae in causa potrebno je da kumulativno budu ispunjena 2 uslova: 1. utvrđuje se prema vremenu neposredno pre dovođenja u takvo stanje. -Ovaj institut se primenjuje i kod k. ako se radi o nehatnom prouzrokovanju teže posledice. Ako bi. u tom stanju i na to pristaje – eventualni umišljaj. neprihvatljivo je da se učiniocu može izreći stroža kazana kada je u odnosu na težu posledicu postupao iz nehata. postojao umišljaj ili nehat. Osnovno pitanje je pitanje krivice i za tu težu posledicu KZ predviđa da kad je iz kd proizašla teža posledica zbog koje zakon za to delo propisuje težu kaznu. izvršiti k. postojala krivica u odnosu na kasnije učinjeno k. samo po sebi. nego u slučaju kada je kod njega u odnosu na težu posledicu postojao umišljaj. u stanju neuračunljivosti usled privremene duševne poremećenosti. Npr.

monografija. smatraće se izvršiocem kd učinjenog putem tih sredstava informisanja u 3 slučaja: 1. smatrati izvršiocem kd koje je učinjeno putem nepovremene štampane publikacije. je bio smatran deliktom individua koje ga sačinjavaju i kazna je samo njih pogađala. a s druge strane u primeni opštih pravila o krivici. isključuje se odgovornost odgovornog urednika. osim u slučaju da je učinjeno kd za koje je kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od 5 ili više godina. prvi odbacuje kako krivičnu. Ako je do završetka glavnog pretresa pred prvostepenim sudom autor ostao nepoznat. -Ako nema izdavača ili postoje stvarne ili pravne smetnje za njegovo gonjenje. ili je to neophodno da bi se izvršenje takvog kd sprečilo. urednik bio u neotklonjivoj stvarnoj zabludi u pogledu neke od okolnosti koja. pod istim uslovima. autoru informacije. itd. štampanje ili proizvodnju.Proizvođač se. ako je informacija objavljena bez njegove saglasnosti ili ako postoje stvarne ili pravne smetnje za kriv. ovde supsidijarno dolaze u obzir neće se smatrati izvršiocem kd zbog toga što sudu ili dr nadležnom organu nisu otkrila identitet. televizija i druga javna glasila. a ni fikcija. ovaj poseban oblik odgovornosti odnosi se i na izdavača i proizvođača. smatra izvršiocem kd učinjenog putem kompakt diska. kao i u vođenju kr. javljaju se ozbiljni problemi. što pokreće pitanje da li pravno lice može biti subjekt kd? Tome na putu stoje pre svega neka osnovna načela savremenog krivičnog prava – načelo subjektivne individualne odgovornosti. bio u zabludi iz nehata. odnosno kaznene odgovornosti pravnog lica u širem smislu. To su: novine. ali prihvata kaznenu ili kao neku odgovornost sulgeneris. Ni jedna ni druga. postupka prema izvršiocu tj. ili kao odgovornost za druge kažnjive delikte. -Najznačajnije pitanje u ovoj oblasti jeste ono koje se tiče krivične. Odgovorni urednik. isključena je njegova krivica. lica koje je u tom pravnom licu odgovoro za izdavanje. drugi odbacuje krivičnu odg. gonjenje autora) izvršiocem kd će se smatrati izdavač i proizvođač. tako da ne stoji sasvim tvrđenje da je tada bilo opšteprihvaćeno kažnjavanje pravnih lica. pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja i dr.) S jedne strane. . magnetofonske trake. itd. Tu se može govoriti o 3 stava: 1. 2. gramofonske ploče. To daje osnova za ustanovljavanje posebnih pravila o odgovornosti za kd učinjena putem štampe i dr. filma. Ni pravna teorija u srednjem veku nije po ovom pitanju bila sasvim jedinstvena. -U rimskom pravu. sredstava javnog informisanja. Odgovornost za krivična dela učinjena putem štampe i drugih sredstava javnog informisanja Sredstva javnog informisanja se mogu iskoristiti za izvršenje različitih kd (kleveta. 2. 3. po zakonu. ne može postojati umišljajno. -Pitanje kaznene odg. već samo nehatno kd ako ga zakon uopšte predviđa. Reč je o zaštiti izvora informacija. -Ukoliko je odg. Ako je informacija objavljena bez saglasnosti autora. koje i dalje traju. jer pravno lice nije ni realnost samo po sebi. -Sužavanju ove posebne vrste odgovornosti i svođenju kršenja načela krivice na minimumu služi još jedno ograničenje predviđeno u KZ. Ako je odg urednik.l. -Izdavač će se.l. pod tim uslovima. udžbenik. odnosno zamenik u vreme objavljivanja informacije. -Osim odg urednika. ne samo moguća. 25 . štampar i proizvođač često javlja pravno lice. uzeće se da je izvršilac štampar koji je za to znao. p. -Odredbe o odgovornosti ovih lica primenjuju se samo ako se ta lica po opštim odredbama KZ ne mogu smatrati učiniocem kd. radio. neprihvatljivost kolektivnog kažnjavanja. 3. Primena odredaba o njihovoj odgovornosti je dakle supsidijarnog karaktera. treći smatra da je krivična odg. -Odredbama KZ uspostavlja se posebna odgovornost odgovornog urednika za kd učinjena putem onih sredstava javnog obaveštavanja kod kojih je obavezno postojanja odgovornog urednika. pre svega prekršaje. kao što je knjiga. Ova odgovornost odnosi se na 3 kategorije lica: odgovornog urednika. nego pravni pojam koji se čvrsto zasniva na realnosti i iz nje proizilazi što je dovoljan osnov da se može raspravljati o kaznenoj odgovornosti pravnog lica. kd izvršena na taj način po pravilu su teža. izdavača (izazetno i štampara) i proizvođača. Autora informacije. Lica čija odg. Trenutkom utvrđivanja autora. Odgovornost pravnog lica za krivična dela Razvoj i stanje u svetu -Deliktne radnje pravnih lica imaju ponekad nesagledive štetne posledice. tako i svaku drugu kaznenu odgovornost pravnog lica.33. -Pošto se kao izdavač. KZ izričito propisuje da je izvršilac fiz. delikt p. To ukazuje na kriminalno-političku potrebu da se na ove radnje reaguje i kaznenim sankcijama. odnosno lice koje ga zamenjuje. p. Pod uslovom da postoji neka od 3 situacije (ako je autor nepoznat. U engleskom pravu tek polovino XIX veka dolazi do prvi precedanata kojima se dozvoljava kažnjavanje pr lica.l. same po sebi nisu prihvatljive. Ako su u vreme objavljivanja informacije postojale stvarne ili pravne smetnje za gonjenje autora. već potrebna i opravdana. predstavlja osnov da se on smatra izvršiocem. je čvrsto povezna sa pitanjem njegovog pravnog subjektiviteta. Tu se javljaju dve glavne teorije: teorija funkcije i teorija realnosti. 34.

u poslednje vreme. iako ne dovoljno efikasan ima svoje prednosti. Švedskoj. s obzirom na to da p. Objektivna odgovornost i sankcije prema pravnim licima -Svrha sankcije se ne može ostvarivati direktnim uticajem na pr lice kao takvo. tj. treba regulisati posebnim zakonom koji bi regulisao specijalno kr. kod određenih kd. pravna zaštita. Presudan je odnos prema javnosti. Ali. Odgovornost pravnih lica u našem pravu -Umesto kriv. Francuskoj. f. Načelna pitanja kažnjivosti nedovršenog krivičnog dela -Kada se govori o kd podrazumeva se da je učinilac preduzeo radnju izvršenja. kao i da je nastupila posledica. fizičkog lica. Osnovno pitanje je gde je granica čije prekoračenje od strane učinioca znači njegov ulazak u „kriminalnu zonu“. već na sve potencijalne učinioce. Uvođenjem prava o privrenim prestupima. zbog brojnih specifičnosti.l.Tu nedostaje osnovni. Postavlja se pitanje da li pretnja kaznom i dr. zakonika u Evropi koji uvodi odgovornost pravnih lica za krivična dela jeste i KZ Crne Gore donet decembra 2003. Finskoj. Međutim. 36. pravnih lica. u odnosu na pr. Zato je kažnjavanje za pripremne radnje strano bilo kojem sistemu opšteg dela i opštem pojmu kd. Zato „srednji put“ u našoj praksi. Danskoj. 2. lica se još više „rasplinjava“ jer je subjekt kome je upućena još neodređeniji i kao skup f. godine. tj. značaj kazne se ne može negirati. Subjektivne teorije polaze od toga de je već u najranijoj fazi krivično-pravna intervencija opravdana. Pripremanje krivičnog dela 26 . krivičnopravnu zaštitu treba svesti samo na najintenzivnije oblike ugrožavanja. u mnogim zemljama je i dalje prisutno rešenje da se predviđa kaznena odgov. Naime. to ne treba činiti u okviru kr. Pretnja kaznom koja ni kod fizičkih lica nije upravljena na jedno tačno odg. Jedan od najnovijih kriv. . već i u kaznenom pravu u širem smislu. Tu granicu određuje intenzitet ugrožavanja. ne poseduje subjektivni element neophodan za kr. osim kod onih kd čiji zakonski opis ne obuhvata i posledicu. zakona u užem smislu (u KZ) već tu materiju. Norveškoj. Ovakav razvoj je i rezultat određenih inicijativa u okviru Saveta Evrope i Evropske Unije. utoliko je opravdanija kr. Osnovni kriterijumi jesu vrednost zaštitnog objekta i intenzitet njegovog ugrožavanja. Kažnjavanje za pripremne radnje koje ne izlaze van privatne sfere pojedinaca ne može imati svoje opravdanje. kolektivnog kažnjavanja i sl. Međutim. Belgiji. Objektivna teorija smatra da samo štetne posledice na zaštitnom objektu opravdavaju kp intervenciju. U pogledu specijalne prevencije. odg. ne rešavaju se neki problemi koji se javljaju na planu kriv.-U Evropi se. Postoji saglasnost da se za samu odluku ne treba kažnjavati – „za misli se niko ne kažnjava“. Pripremne radnje. a to je radnja kd. Švajcarskoj). lica koji su nevini. mada neki od njih moraju biti modifikovani i prilagođeni karakteru i obliku kaznene odg. Problem je i ostvarivanje zahteva da kažnjavanje bude pravedno. 3. pravo za pravna lica. sankcijama deluje generalno – preventivno na pravna lica – potencijalne učinioce privrednih prestupa. lica još je manje u stanju da tu pretnju shvati kao prepreku za vršenje delikta. koje su našle svoj odraz i u nekoliko međunarodnih konvencija. -Uvođenje u kp objektivne odgovornosti. sadržalo bi u sebi opasnost od proširivanja tih izuzetaka i na neke druge situacije. samo za prekršaje. kada učinilac ostvari samo jedan njegov deo ili preduzme određene radnje koje vode izvršenju kd. pr. već na njegove organe i članove. samom činjenicom da je reč o kaznenoj odgovornosti sui generis. jer kazna pogađa i one članove pr. postoje situacije kada kd ostaje nekompletno. odgovornosti ili odg. Dovršeno kd.U pogledu kažnjavanja za neke od ovih faza postoji spor između objektivnih i subjektivnih teorija. uočava jasan trend uvođenja određenih oblika krivične odgovornosti pravnog lica (u Holandiji. I u slučaju da se uvede odgovornost pravnih lica za kd. . ali i zabrana zadiranja kp u privatnu. osim u slučaju kada su one same proglašene za posebno kd. Španiji. a naročito kod pripremnih radnji. ličnu sferu građana. 4. mora se postaviti donja granica ispod koje ne bi bila opravdana kp intervencija. 35. dolazi do brojnih i po pravilu udaljenih oblika ugrožavanja zaštitnog objekta. Što je neko dobro vrednije. -S obzirom na to da kod pokušaja.p.Dovršeno kd je pravilo i zakonski opisi kd imaju u vidu dovršeno kd -Ali. odnosno momenat kada ponašanje pojedinca postaje relevantno i za druge. Pokušaj. -Kod pripremnih radnji nedostaje radnja kd. naše pravo je izabralo srednji put uvođenjem specifične kategorije delikata – privrednih prestupa.odg. -Uobičajeno se smatra da postoje 4 moguće faze u ostvarenju kd: 1. kao i predviđenost u zakonu.l. delovanja na pravno lice koje je učinilo delikt.lica samo za prekršaje i to pretežno u oblasti privrede i finansija. neki osnovni principi moraju važiti ne samo u k. -U našem kp se za pokušaj kažnjavanja pod određenim uslovima. noseći element. a intenzitet ugrožavanja više izražen. pitanje pravnodogmatskog i kriminalno-političkog opravdanja kažnjavanja za pokušaj i pripremanje kd izaziva niz dilema. čak i one koji su se protivili izvršenju delikta. Prvo na nepovredivnost privatne sfere pojedinaca obuhvata i saopštavanje svojih misli u privatnom krugu ili pravo na „glasno razmišljanje“. Donošenje odluke.

Kod pokušaja kd koja u svom biću nemaju posledicu nedostaje deo radnje izvršenja.pr. pripremnih radnji u užem smislu. Zakonodavac više ne može da propisuje pripremnaje nekog kd kao kažnjivo. zaštite. -Svršeni pokušaj postoji kada učinilac preduzima kompletnu radnju izvršenja. Naše ranije kr zakonodavstvo je kod nekih kd propisivalo da će se kazniti i onaj ko priprema njihovo izvršenje. a pripremna radnja ne). već se u jednom zajedničkom članu na uopšten način navodi šta predstavlja pripremanje tih kd (koristi se formulacija iz OKZ). dok kod ostalih kd ono nema praktičan značaj. Pošto su predviđene kao posebno kd za njih važe opšti standardi za propisivanje opisa bića kd. četvrta kategorija i dalje ostavlja otvoren problem određivanja pojma pr. -Nesvršeni pokušaj postoji kad je učinilac preduzeo samo deo radnje izvršenja. Kriterijum je da li je preduzeta radnja izvršenja (pokušaj) ili nije (pripremne radnje). tj. -KZ više ne predviđa kažnjavanje pripremanja određenog kd (delicta preparata). propisivanjem kažnjavanja pripremanja kao faze u ostvarivanju nekog kd -U prvom slučaju se. Mogu se razlikovati 2 situacije i 2 vrste pokušaja: nesvršeni i svršeni. jer ih je zakon podigao na rang radnje izvršenja. nisu posebno precizirane pripremne radnje kao posebno kd. Ipak. Nastupanje posledice isključuje pokušaj. Pokušaj krivičnog dela – pojam. Dodatni kriterijum jeste i dovođenje u vezu preduzete radnje sa zaštitnim objektom. potrebno je odrediti njegovu donju i gornju granicu. a to su pr. tj. tako da se neki značajniji problemi ovde ne javljaju. ali iz različitih razloga posledica ne nastupi. To se utvrđuje na osnovu zakonskog opisa radnje izvršenja pojedinih kd. -Za kažnjivost umišljajnog pripremanja izvršenja kd potrebno je da je to izričito predviđeno u posebnom delu. radnji specifičan za ova kd. ali krivično delo nije dovršeno. -Ali. postavljanje pitanja da li je u konkr. Zato je zakonodavac pokušao da da jednu orijentacionu definiciju prip. a to je. radnja izvršenja je započeta ali nije dovršena. Jedan od stadijuma u ostvarenju kd jeste pokušaj. Kod pokušaja na subjektivnom planu uvek mora postojati umišljaj. Poseban problem je kako odrediti u čemu se one sastoje. dok pripremanje kd samo po sebi nije kd. Kod pokušaja. s tim što se dodaje i jedan oblik prip. -Kod kd čiji pokušaj nije kažnjiv mnogo veći značaj ima razlikovanje između pokušajnog i dovršenog kd. Određivanje granice između njih predstavlja određivanje granica ulaska u kriminalnu zonu. pripremanje radnje stoje van bića kd. To je učinjeno u OKZ tako što su pripremne radnje bile svrstane u 4 grupe: 1. Otklanjanje prepreka za izvršenje kd.-Jedno kd se može pripremiti na vrlo različite načine. propisivanjem pripremanja kao posebnog kd 2. radnji. jer kod kd protiv ustavnog uređenja u bezbednosti Republike Srbije kod kojih se predviđa kažnjavanje i za pripremne radnje. Ne može se nehatno pripremati neko kd. a koje ne predstavljaju radnju izvršenja. -Pokušaj može postojati od momenta kada je izvršilac započeo radnju izvršenja. Delo je započeto onda kada je došlo do preduzimanje radnje izvršenja u celini ili delimično. -Pokušaj se u odnosu na pripremne radnje kvalitativno razlikuje. radnji. a da se pri tome bliže ne određuje u čemu se sastoji njihovo pripremanje. vrste i kažnjavanje Pojam i vrste pokušaja -Dovršeno kd je osnovna forma kažnjivog ponašanja. Tu nepostoje neki od predviđenih elemenata bića kd. a na objektivnom planu zahteva se da je izvršenje kd započeto. planiranje ili organizovanje sa drugima izvršenja kd. tj. pa sve do momenta nastupanja posledice. učinilac sa umišljajem preduzima radnju izvršenja delimično ili u celini. Pokušaj nekih 27 . kada zakon pripremanje za proizvodnju opojnih droga predviđa kao kd. i ne radi o pripremnim radnjama. S obzirom na to da se pokušaj nalazi između pripremnih radnji i dovršenog kd. Pokušaj kd je nepotpuno ostvarenje bića kd. Npr. ovaj stav nije dosledno sproveden. Dogovaranje. . pa samim tim nije ni prouzrokovao posledicu. -U vezi da kažnjavanjem druge vrste pripremnih radnji. ali posledica izostaje. Upravo u umišljaju se može videti jedino opravdanje za kažnjavanje i za samo pripremanje kd. formalno gledajući. radnje u užem smislu (delicta preparata) javljaju se ozbiljne sumnje. a pri tome propisuje i druge bitne elemente koji moraju biti ostvareni da bi postojalo kd. Pripremanje po samoj svojoj prirodi podrazumeva: postojanje umišljaja. To je naročitao složeno kod kd koja u svom zakonskom opisu nemaju posledicu (delatnosna kd). onda to čini tako što precizira u čemu se to pripremanje sastoji. po pravilu. To se može učiniti na 2 načina: 1. Međutim. 3. on radnju izvršenja nije dovršio. On predstavlja kd. posledica. 37. 4. 2. Ovo razlikovanje je važno kod kd čiji je pokušaj kažnjiv. mada nepotpuno. izostanak posledice ne znači uvek i postojanje pokušaja kd. Ono podrazumeva ostvarenost svih predviđenih elemenata bića kd. slučaju preduzimanjem određene radnje neposredno ugrožen objekt kr. Druge radnje kojima se stvaraju uslovi za neposredno izvršenje kd. a da pri tom ne precizira u čemu se sastoji to pripremanje. Nabavljanje ili osposobljavanje sredstava za izvršenje kd. kao i kako u konkretnom slučaju postaviti granicu između radnje izvršenja i pripremne radnje ( apstraktno posmatrajući to je relativno jednostavno: obično se kaže da radnja izvršenja ulazi u biće kd.

kvalifikovani pokušaj ( teža vrsta pokušaja). odnosno sa preuzimanjem kažnjivih pripremnih radnji ili da psreči nastupanje posledice (kod svršenog pokušaja). -Nepodoban pokušaj treba razlikovati od tzv.krađe.) -Pokušaj se kažnjava istom kaznom koja je propisana za dovršeno k. Npr. U pogledu subjektivnog elemenat potrebno je da je odluku doneo sam.delo.dela pokuša da izvrši k. Nema dobrovoljnosti kada učinilac pogrešno veruje.delo može da dovrši.Nepodoban pokušaj Nepodoban pokušaj postoji onda kada učinilc k. često im ta mogućnost nije ni poznata već iz sasvim drugih razloga. pokušaj da se neko ubije korišćenjem crne magije. Pri tome nije od značaja da li je 5 godina zatvora donja ili gornja granica raspona propisane kazne ili je u okviru propisanog raspona. od njega odustao.dela pa se učinilac stimuliše da ne dovrši k. pa zato odustane. kd silovanja). ali okolnost da je kroz pokušaj dovršeno neko lakše kd treba tretirati kao otežavajuću okolnost prilikom odmeravanja kazne. Za razliku od psolutnih spoljnih smetnji koje onemogućavaju učinioca da delo dovrši i koj e uvek isključuju dobrovoljnost. Pokušaj je donekle fakultativni osnov za ublažavanja kazne. Do posledice može doći delovanjem nekih drugih uzroka. značaj relativnih spoljnih smetnji koje otežavaju izvršenje k. Npr. Uslov je da je kod takvog k. Kažnjavanje za pokušaj Kažnjava se za pokušaj onih kd za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od 5 godina ili teža kazna. -KZ polazi od toga da nije opravdano kažnjavati za nepodoban spokušaj. -Izuzetno. U tom slučaju uzima se da postoji samo pokušaj težeg kd (a ne sticaj). a ne radnjom izvršenja učinioca. -Konstitutivni element pokušaja jeste umišljaj učinioca -Pored svršenog i nesvršenog pokušaja. nastupanje posledice ne znači uvek i postojanje dovršenog kd.kd ne može postojati zbog njihove same prirode (npr. imajući u vidu da je stepen ugrožavanja zaštićenog dobra niži kod nepodobnog nego kod običnog pokušaja.delo. Zaštićeno dobro je kod apsolutno nepodobnog pokušaja manje ugroženo nego kod relativno nepodobnog pokušaja. Učinilac tu veruje da može da učini k. Međutim. -Ova podela je od značaja za kažnjavanje tako gde je moguće izvršiti razgraničenje. 38. vradžbina i sl.) -Nepodoban pokušaj treba razlikovati i od putativnog delikta koji nije kažnjiv. odnosno prouzrokovati posledicu kod posledičnih dela. S druge strane. Irealni pokušaj je ekstremna varijanta apsolutno nepodobnog pokušaja. nalazi se u zabludi da potoji neka spoljna okolnost koja ga sprečava u dovršenju dela. sa određenim sredstvima ili na određenom predmetu nje bilo moguće izvršitik.delo na način na koji je sa aspekta uobičajenog životnog iskustva. -Dobrovoljni odustanak sadrži objektivnu i subjektivnu komponentu. Dobrovoljnost postoji onda kad je učinilac i pored toga što je bio svestan da k.delo nepodobnim sredstvom ili prema nepodobnom predmetu.delo na taj način što mu se stavlja u izgled mogućnosti oslobođeja od kazne ako dobrovoljno odustane. a izgleda kao da spava. 39. cak i pucanje n čoveka koji je mrtav. postoji i tzv. tj. U mnogim slučajevima učinioci ne odustaju zbog mogućnosti da budu oslobođeni od kazne. 28 . zakon predviđa mogućnost oslobođenja od kazne i ublažavanje kazne.delo.Dobrovoljni odustanak -Obično se smatra da je cilj postojanje instituta dobrovoljnog odustanka od izvršenja k. Razloikuju se dve vrste nepodobnog pokušaja: apsolutno i relativno nepodoban pokušaj. Relativno nepodoban pokušaj postoji kada u konkretnom slučaju zbog delovanja određenih okolnosti i uslova. ili zato što je radnja pokušaja inkriminisana kao svršeno kd. Na objektivnom planu potrebno je da učinilac prestane sa daljim preduzimanjem radnje izvršenja (kod nesvršenog pokušaja). pokušaj možebiti kažnjiv i kod lakših kd za koja se ne može izreći kazna zatvora od 5 godina.dela. kroz pokušaj silovanja budu ostvareni elementi kd bludnih radnji). smatra se relativno a ne apsolutno nepodobnim pkušajem ubistva. je sporan. ali ga ne onemogućavaju posebno. odnosno za razumnog čoveka potpuno besmislen (npr. On predstavlja „poslednju šansu“ za učinioca. Granicu između apsolutnog i relativno nepodobnog pokušaja nije uvek moguće precizno odrediti. kažnjiv je pokušaj kd ubistva (kazna – zatvor od 5-15 godina).delo ali se kazna može i ublažiti što se u praksi najčešće i čini. Puativni delikt postoji onda kada neko pogrešno drži da ono što čini predstavlja k. prava kd nečinjenja).dela izričito propisano da će se činilac kazniti za pokušaj (npr. Apsoloutno nepodoban pokušaj postoji onda kada se određenim sredstvom ili na određenom predmetu ni pod kojim uslovima nije moguće dovršiti k.irealnog pokušaja koji nije kažnjiv. a ne pod uticajem nekih spoljnih okolnosti. koji postoji onda kada je kroz pokušaj nekog težeg kd dovršeno neko lakše kd (npr. Ne može postojati svršeni pokušaj kd koja u svom zakonskom opisu ne sadrže posledicu (npr.

kz polazi od stava da je dobrovoljni odustanak kažnjiv. i to ne samo u mestu u kome je posledica nastupila. tako i mesto gde je u celini ili delimično prosledica nastupila. maloletstvo. vremenom izvršenja kd smatra se vreme kada je preduzeta radnja izvršenja – teorija delatnosti.dela. Naš zakon se opredelio za teoriju delatnosti. se smatra i svako ono mesto u kome je objektivno prema okolnostima konkretnog slučaja posledica mogla da nastupi. -Kod nesvršenog pokušaja dovoljno je da se učinilac uzdži od daljeg preuzimanja radnji. Ne može se govoriti o odustanku od pokušaja kd onda kada posledica nastupi. ubique – svuda. kao vreme izvršenja treba uzeti završetak tog perioda. kod većine: instituta čija primena zavisi od vremena izvršenja kd došlo bi do nerešivih situacija ako se ne bi uzeo samo jedan vremenski momenat. primena republičkih kriv. odnosno momenat kada ta radnja nije više mogla da se preduzme. Utvrđivanje mesta izvršenja naročito je važno kod kd čija se radnja izvršenja preduzima u jednom mestu. zakona. mestom izvršenja se smatra i ono mesto gde je došlo do dejstva tih sila. temporalnih delikata kod kojih između preduzete radnje i nastupanja posledice prođe kao kraće ili duže vreme -Iako se u teoriji spominje i teorija jedinstva. odnosno naprava. u kriv procesnom pravu određivanje mesne nadležnosti suda). -Za razliku od nekih stavova zakonodavstva. 29 . On predstavlja fakultativni osnov za oslobođenje od kazni a samim tim i fakultativni osnov za neograničeno ublažavanje kazne. -Postoje 3 teorije u rešavanju pitanja koje mesto će se smatrati mestom izvršenja: 1. pre kojoj se vremenom izvršenja kd smatra i vreme kada je preduzeta radnja i vreme kada je nastupila posledica. s tim da mora definitivno odustati od dovršenja dela (prekidanje radnje izvršenja s namenom da ona kasnije dovrsi. Po pravilu. Ovo vreme se razlikuje naročito kod tzv. Mesto izvršenja krivičnog dela Odrđivanje mesta izvršenja kd neophodno je u kp zato što od toga zavisi rešavanje više pitanja (prostorno važenje krivičnog zakonodavstva. a posledica nastupa u drugom – distanciona kd. kz. -U odnosu ne saučesnika. -Ukoliko se izvršilac posluži prirodnim silama. To će se odnositi i na kvalifikovani pokušaj.KZ kaze da se neće smatrati da postoji dobrovoljni odustanak ukoliko učinilac k. to je vreme kada je nastupila posledica.dela nije dovršio zbog okolnosto koje onemgućavaju ili znatno otežavaju izvršenje k. mestom izvr. 2. a kod kd nečinjenja vreme kada je propustio radnju koju je bio dužan da preduzme. 41. Po drugom. Npr. Osim toga. što je relativno samo ako su one kažnjive. nego ni u mestu u kome je propustena radnja koju je izvršilac bio dužan da preduzme. tj. teorija posledice – relevantna je posledica 3. Naš kz prihvata tu teoriju. -Kod pokušaja kd kao mesto izvršenja smatra se ne samo ono mesto u kome je preduzeta radnja. Moguće je da se izvršilac uopšte ne nalazi u mestu u kome je kd izvršeno. Kod trajnih kd vremenom njihovog izvršenja treba smatrati vreme kada je dovršena radnja izvršena. i mesto u kojem je preduzeo radnju saučesništva.odustanak kod svršenog pokušaja je moguć samo kod kd kod kojih posledica nastupa posle kraćeg ili dužeg vremena posle dovršenja radnje (temporalni delikti). tehničkim napravama i sl. Kod produženog kd kao vreme izvršenja uzima se momenat preduzimanja poslednje radnje koja ulazi u statav produzenog kd. Za saučesnika je relevantno ono vreme kada je preduzeo radnju saučesništva. -Kod svršenog pokušaja potrebno je njegovo aktivno delovanje kojim on sprečava nastupanje psledice. za koju se koristi i naziv teorija jedinstva. Ukoliko sud odluči da učinioca oslobodi od kazne za pokušaj kd od kojeg je odustao mora ga kazniti za delo koje je dovršio kroz pokušaj kd za koje se oslobađa od kazne. Kao mesto izvršenja kd smatra se kako ono mesto gde je preduzeta ili propustena radnja. ako koristeći prinudu prilikom silovanja učinilac izvrši i kd razbojništva. isključuje opstanak). izvršenja se smatra i jedno i drugo (lat. bez obzira kada je preduzeta radnja izvršenja. Učinilac može odustati i od pripremnih radnji. ali samo ako dovršeno delo nije konzumirano pokušajem tuđeg kd. na svakom mestu). zastarelost. Po prvom. Dobrov. 40. S obzirom da kod nekih kd nečinjenja postoje određeni vremenski period kada se mora preduzeti radnja. Vreme izvršenja krivičnog dela -Vreme izvršenja kd važno je za rešavanje više pitanja u kr pravcu: vremensko važenje. kd koja u biću kao konstitutivan element sadrže određeno mesto. -Kod kd nečinjenja mesto radnje je. osim mesta u kome je nastupila posledica i ono mesto gde je učinilac bio dužan da radi.teorija posledice. teorija ubikviteta – mestom. tada prestaje i protivpravno stanje. utvrđivanje krivice učinioca. mestom kd se smatra pored mesta radnje izvršenja i mesta posledice. .Postoje dve moguća načina rešavanja ovog pitanja: 1. što znači da se kao vreme kada je kd učinjeno uzima vreme kada je učinilac preduzeo radnju izvršenja. krivična dela koja kao konstitutivna obeležje imaju određeno vreme. teorija delatnosti – relevantna je radnja izvršenja 2. već i ono mesto u kome je posledica prema umišljaju učinioca trebalo da nastupi. mesto u kome je blagovremenim preduzimanjem radnje mogao da otkloni nastupanje posledice. Ima i mišljenja da vremenom izvršenja trajnih kd treba smatrati sve vreme dok traje protivpravno stanje. životinjom. Jedino šte se prilikom odmeravanja kazne to može uzeti u obzir kao olakšavajuća okolnost. I za pokušaj važi da je izvršen onda kada je preduzeta radnja izvršena. iako je učinilac nastojao da je spreči.

protiv časti i ugleda. predviđanjem kd pronevere nastoji se zaštititi kako službena dužnost. postoje: 1. protiv imovine. kd stanja – proizvedena posledica je trajnog karaktera. posledična kd – kd sa posledicom -Takođe. potrebno je osvrnuti se na nju -Postoje kd oko kojih nema spora da su političkog karaktera. razlikuje se: 1. To su svojeručna kd (npr. kod kd dvobračnosti) -S obzirom na to kada nastupa posledica posle preduzimanja radnje izvr. pokušano kd 2.S obzirom na to da li je radnja preduzeta umišljajno ili nehatno. Za sve to vreme kd postoji (npr. istupe -Ovu podelu je uveo još francuski kz iz 1810. tako i imovina). momentalni delikti – posledica nastupa odmah 2. kd protiv života i tela. svojstvo vojnog ili službenog lica kod određenih kd) -S obzirom na objekt krivičnopravne zaštite postoji podela na veći broj grupa kd. godine. protivpravno trajanje lišenja slobode postoji za sve ono vreme koje je neko lice protivpravno lišeno slobode) 2. delatnosna kd – kd bez posledica 2. razlikuju se: 1. ali je biće kd ostvareno samim nastupanjem određenog stanja (npr. nehatna kd se kvalitativno razlikuje ponašanje koje je predviđeno kao kd -S obzirom na posledicu kd razlikuju se: 1. s obzirom na posledicu. Ta podela je značajna za sistematizaciju posebnog dela. Podela na opšta i politička kd -Iako je značaj ove podele precenjen. kd su u okviru posebnog dela upravo po tom kriterijumu svrstana u određene grupe (npr. to su kod nas kd svrstana u glavu kd protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Republike Srbije i SCG. Krivična dela činjenja – preduzimaju se aktivnim delovanjem 2. površno kd Druge podele krivičnih dela -S obzirom na neka posebna svojstva izvršioca. itd. opšte delikte – može ih izvršiti bilo koje lice 2. Ona su kao takva i predviđena u zakonu. zločine 2. poznata je podela na: 1. kd ugrožavanja -S obzirom na trajanje posledice mogu postojati: 1. To su tzv.42. postoji podela na: 1. -Postoji i tradicionalna podela kd prema njihovoj težini na: 1. višeobjektna kd (npr. trajna kd – ona kod kojih se posledica sastoji u stvorenom protivpravnom stanju koje traje duže ili kraće vreme. 30 .) Postoje i kd sa 2 ili više grupnih zaštitnih objekata. davanje lažnog iskaza). . Npr. prestupe 3. prema njim. temporalni delikti – posledica nastupa nakon proteka kraćeg ili dužeg vremenskog perioda -S obzirom na to da li je izostala posledica. iz samog zakonskog opisa njihova priroda je lako prepoznatljiva. 2. Deoba krivičnih dela Podela krivičnog dela s obzirom na radnju i posledicu S obzirom na radnju izvršenja razlikuju se: 1. umišljajna kd -umišljaj i nehat nisu samo stepeni krivice. kd povrede 2. posebne delikte – zahteba se da izvršilac ima određeno svojstvo (npr. Krivična dela nečinjenja – podrazumevaju propuštanje da se učini neka radnja -Kod nekih kd izvršilac može biti samo ono lice koje u potpunosti ostvaruje radnju izvršenja.

-Idealni sticaj podrazumeva da je učinilac preduzimanjem jedne radnje učinio više kd. povalne krađe. najviših organa vlasti) 2. 1. On takođe može biti idealni i realni u zavisnosti od toga da li je preduzeta jedna ili više radnji. a ako se radi o različitim kd onda je u pitanju heterogeni sticaj. kada neko prisvoji novac ili druge stvari koje su mu poverene u službi ili na radu postoji samo pronevera. već samo jedno kd. SUPSIDIJARITET -Biće jednog kd je supsidijarno u odnosu na drugo. pa se uzima da postoji samo 1 kd. zato što nisu bila otkrivena). Ili. ili ostvarena bića više kd. već prirodno jedinstvo dela. a da se to iz njihovog zak. supsidijariteta – lex primaria derogat legi supsidiariae 3. Supsidijaritet može biti: 31 . ukoliko su ispunjeni određeni uslovi. Ukoliko izvršilac izvrši. ubistvo ili povreda ugleda predsednika. a ne i utaja). pa se primenjuje samo ako ne dođe do primene primarnog bića. Zakonski opis bića jednog kd u potpunosti obuhvata i biće drugog kd s tim što sadrži najmanje još jedno dodatno obeležje. 43. ta kd će se nalaziti u realnom sticaju. Pojam i vrste sticaja krivičnog dela -Sticaj kd postoji onda kada jedan učinilac jednom radnjom ili sa više radnji učini više krivičnih dela za koja mu se istovremeno sudi. Subjektivna teorija – prema njoj. 44. Prividni idealni sticaj -Prividni idealni sticaj postoji onda kada jednom radnjom bude ostvareno biće više kd. kompleksna ili mešovita kd su opšta krivična dela kojima se može vršiti napad i na politička dobra (npr. a u drugom slučaju karakter običnog kd. pa prema tome i 1 delo) 2. relativna politička kd – reč je o običnim deliktima koji se vrše sa političkim ciljevima -Problem je utvrditi kada obična kd dobiju karakter političkih kd. i pored toga. uništavanje imovine u toku građanskog rata. Odnos specijaliteta. kada izvršilac bacanjem bombe jedno lice liši života i 2 lica teško telesno povredi. (npr. konsumpcije 1.Međutim. SPECIJALITET -U slučaju specijaliteta neko kd se pojavljuje samo kao specijalan oblik nekog drugog. -U određenim slučajevima. prirodno jedinstvo dela postoji kada je radnja izvršenja prirodno povezana u jednu celinu. prividni sticaj je pravna konstrukcija. -Realni sticaj podrazumeva da je učinilac sa više radnji. specijaliteta – lex specialis derogat legi generali 2. -Idealni sticaj kd će postojati npr. apsolutna politička kd – kod njih je objekt kd zaštite političke prirode 2. U vezi sa tim su nastale 2 teorije: 1. koneksna kd su ona opšta kd koja se vrše radi ostvarivanja političkih ciljeva. Prividni idealni sticaj postoji u slučajevima: 1. koja su u vezi sa vršenjem političkih kd i ponekad se vrše zajedno sa njima (npr. iako je preduzeto više radnji. krađu i falsifikovanje isprave preduzimanjem više radnji. istovremeno sudi. Realni sticaj će postojati i kada izvršilac u kraćem ili dužem vremenskom razmaku izvrši više kd krađe (pod uslovom da ne postoji produženo kd). po prirodi stvari. u jednom slučaju mogu imati karakter političkog. nije teško utvrditi. razbojništva. smatra da je učinjeno samo jedno kd. presudan je politički motiv 2. učinio više kd za koja mu se istovremeno sudi. I idealni i realni sticaj mogu biti i homogeni i heterogeni. a s ciljem da se pobedi protivnik). Objektivna teorija – procenjuje se priroda kd -U literaturi se nailazi i na podelu na: 1. bez obzira na njihov vremenski razmak. za koja mu se. Time je u idealnom sticaju izvršio 3 kd. pa se uzima da. Postavlja se pitanje kom kd dati prednost. čak i onda kada za ranije učinjena kd iz bilo kojih razloga nije došlo do suđenja (npr. zato što svi pojedinačni akti zajedno čine radnju izvršenja. npr. Obično se rešenje traži preko tzv kompleksnih i koneksnih kd: 1. 2. ako jednom izjavom uvredi više lica postojaće onoliko kd u idealnom sticaju koliko postoji pasivnih subjekata. opšteg kd i postoji samo to specijalno (posebno) kd (npr. sticaja ipak nema. ne postoji onoliko kd koliko je stvari oduzeo. ima i kd koja su politička po svom karakteru ili motivu. kada provalnik iz jednog stana oduzme više pokretnih stvari. silovanje. -Ako su učinjena ista ili istovrsna kd radi se o homogenom sticaju. ali se. po pravilu. opisa ne može lako uočiti. ne postoji sticaj kd. jer postoji ili prirodno jedinstvo dela ili je sticaj samo prividan.

kod kd zloupotrebe prava na štrajk postoji zakonski supdidijaritet jer se u zakonskom opisu posledice tog kd izričito kaže da će ovo kd postojati samo ukoliko time nisu ostvarena obeležja nekog drugog kd. Razlozi koji rukovode zakonodavca da konstuiše složena kd mogu biti različiti. Razlikuje se: kolektivno kd u vidu zanata. izvršilac koji prethodno ukrade ključ kojim kasnije izvrši provalnu krađu. Npr. Najčešće to čini zato što se kad se 2 kd izvrše zajedno dobija jedno sasvim novo kd po kvalitetu i težini za koje ne bi bile dovolnje one kazne koje su propisane za ta pojedina dela. Kd učestvovanja u tuči je supsidijarno u odnosu na kd ubistva ili teške telesne povrede. 45. iako se čini da postoji više kd koje je učinilac ostvario sa više radnji. Ukoliko se za neka lica koja su učestvovala u tuči utvrdi da su izvršioci ubistva. -Kolektivno kd iz navike podrazumeva sklonost ka vršenju određenog kd. kada je istom prilikom istim radnjama prema jednom pasivnom subjektu naneta i laka i teška telesna povreda. ali od čega može imati neku imovinsku korist. ne čini kd prikrivanja jer je ono konsumirano kd krađe – nekažnjivo naknadno delo. da se bavi njegovim vršenjem pri čemu nema cilj da mu to bude izvor prihoda. zanimanja i iz navike. -Osim specijaliteta. KONSUMPCIJA -U slučaju konsumpcije biće jednog kd redovno u potpunosti obuhvata biće nekog drugog kd (pod uslovom da se ne radi o specijalitetu). 32 . kolektivno i produženo kd. Kolektivno krivično delo -Kolektivno kd karakteriše se određenim ponavljanjem kd koja su čvrsto povezana pre svega određenim odnosom učinioca prema delu pa se zato smatra da postoji samo jedno kolektivno (skupno) kd. I kod konstrukcije kd kvalifikovanog težom posledicom uglavnom je reč o svojevrsnom složenom kd. INKLUZIJA -To je. u odnosu na njih postojaće samo to kd. Npr. Izvršilac krađe koji ukradenu stvar kasnije prikriva ili potura.. 4. kada prilikom ubistva pucanjem iz vatrenog oružja dolazi do ostvarenja bića kd oštećenja tuđe stvari oštećenjem odeće žrtve). odnosno teške telesne povrede. postojaće samo teška telesna povreda jer ona obuhvata laku telesnu povredu). nema sticaja između teške krađe izvršene provaljivanjem i oblika teške krađe kada vrednost stvari prelazi određenu vrednost). Npr. -Konsumpcija može u nekim slučajevima predstavljati i prividni realni sticaj. Složeno krivično delo -Složeno kd predstavlja zakonsku konstrukciju do koje dolazi spajanjem 2 ili više kd i za koje zakon propisuje jedinstvenu kaznu. -Kolektivno kd u vidu zanimanja podrazumeva samo spremnost učinioca da češće ponavlja određeno kd. Složeno i kolektivno krivično delo Prividni realni sticaj -Oblici prividnog realnog sticaja su: složeno. tj. a ne i krađu kojom je pribavio sredstvo izvršenja – nekažnjivo prethodno delo. razbojništvo je složeno kd koje se sastoji iz prinude i krađe. odnosno da tako ostvaruje imovinsku korist. 3. uzima se da je učinjeno samo jedno kd ukoliko su ispunjeni određeni uslovi. u stvari. Primer za drugu vrstu supdidijariteta bilo bi kd učestvovanja u tuči. ALTERNATIVITET -Kod alternativiteta bića se javljaju kao ravnopravna i potpuno je irelavantno da li će se uzeti da postoji jedno ili drugo kd (npr. odnosno slučaj kada je zbog ponavljanja vršenja kd kod učinioca došlo do stvaranja navike da se ono vrši.formalni – kada zakon izričito upućuje na primenu bića nekog kd samo kada nisu ostvareni uslovi za primenu nekog drugog kd -materijalni – kada to proizilazi iz same prirode i odnosa bića određenih kd slučajevi zakonskog supsidijariteta su u našem kr. čiji je smisao da krivično odgovaraju oni učesnici u tuči za koje se ne može utvrditi da su preduzeli radnju izvršenja ubistva ili teške telesne povrede. poseban oblik konsumpcije gde se neko delo koje se ostvaruje kroz neko teže delo ukazuje kao bagatelno u odnosu na to teže delo (npr. -Kolektivno kd u vidu zanata postoji onda kada učinilac ponavljanjem određenog kd nastoji da sebi obezbedi izvor prihoda. zakonu retki. u teoriji su poznati i slučajevi: inkluzije i alternativiteta kao oblika prividnog idealnog sticaja. supsidijariteta i konsumpcije. 5. U svim tim slučajevima. moguće je sa više radnji ostvariti više kd od kojih je jedno glavno koje konsumira ostala. Npr. To je naročito slučaj kod tzv nekažnjivog prethodnog i nekažnjivog naknadnog dela. Uzima se da postoji ono što više dominira. čini samo kd teške krađe izvršene provaljivanjem. -Preovlađuje shvatanje da kolektivno kd postoji samo onda ako je to zakonom kod pojedinih kd propisano.

Ima i autora koji sasvim odbacuju opšti pojam produženog kd. odnosno njegovog privilegovanog ili kvalifikovanog oblika. Ne može. Produženo kd do donošenja kz nije bilo regulisano odredbama našeg materijalnog kriv. otmice. U tom slučaju jed. objedinjavajući faktor koji bi mogao da kompezuje nedostatak drugih objektivnih elemenata koji ukazuju na međusobnu povezanost pojedinih radnji u meri da ih treba smatrati celinom. Jedinstveni umišljaj treba zahtevati samo onda kada su u pogledu objektivne strane ostvareni samo minimalni elementi. -Prema zaključcima sa Savetovanja u Vrhovnom sudu Jugoslavije iz 1965. kd u konkr slučaju nije u suprotnostima sa zahtevima kriminalne politike -U nekim slučajevima istovetnost oštećenog je obavezna. ako učinilac vrši krađu iz istog stana tako što u toku nekoliko sati u više navrata oduzima stvari. ali od njega ipak ne treba odustati s obzirom da ga prihvata sudska praksa i veći deo doktrine. Posle dekriminalizacije ovog kd naše kz više ne sadrži kol. a s druge strane. Jed. kd u vidu zanata. da primena konstrukcije prod. više kd klevete. odnosno zašto ponavlja određene radnje. istovetnost ili istovrsnost kd 2. zakono. onda se već javlja problem opravdanosti primene konstrukcije produženog kd. vremenski kontinuitet 3. javlja se veći broj problema. -U nekim slučajevima se na prvi pogled vidi da pojedinačna dela nemaju svoju samostalnost. Neki od tih slučajeva su na granici sa prirodnim jedinstvom dela. Npr. -Kod produženog kd se radi o pravnom jedinstvu koje prolazi od prirodne povezanosti pojedinih kd. istovetnost oštećenog – moglo bi se prihvatiti da istovetnost oštećenog može u nekim slučajevima izostati. da je isto lice izvršilo 2 ili više istovrsnih vremenskih odvojenih radnji. biti primenjena konstrukcija produženog kd. ako je učinilac učinio npr. ali je upravo tamo odavno napuštena. za postojanje produženog kd zahtevaju se sledeći uslovi: 1. Osnovno pitanje je da li tu povezanost tražiti samo na objektivnom planu ili i na subjektivnom. ipak zaslužuje pažnju pitanja da li je za postojanje produženog kd potrebno da bude ispunjen i neki subjektivni element. za razliku od složenog i kolektivnog. Međutim. tendencija da se vrše određena kd. koja kod nas predstavlja vladajuće shvatanje. ako je to isto učinio u toku nekoliko dana ili nekoliko meseci ili je delo učinio u toku iste noći ali u odnosu na stvari više različitih vlasnika. 2. Prigovor objektivno-subjektivnoj teoriji da ona veoma sužava pojam prod kd osnovan je samo ukoliko bi se uvek tražilo postojanje jedinstvenog umišljaja. subj. god. -Konstrukcija kol kd i njena 3 oblika nastala je u nemačkoj sudskoj praksi krajem XIX veka. Prema rešenju u kz produženo kd čini više istih ili istovrsnih kd učinjenih u vremenskoj povezanosti od strane istog učinioca koja predstavljaju celinu zbog 33 . da postoji određeni vremenski kontinuitet između pojedinih kriv. pravu može imati jedino značaj u oblasti odmeravanja kazne gde bi to bila moguća otežavajuća okolnost. U našoj teoriji je vladajuće objektivno shvatanja. nastavljeni umišljaj kontinuirana psihička linija. bez obzira na njihov broj ne predstavlja sticaj kd. -Opravdan je stav naše sudske prakse da treba razlikovati obavezne i varijabilne uslove. učinilac se nadovezuje na prvobitnu odluku obnavljajući je i proširujući je sukcesivno i na nova dela. i bez konstrukcije produženog kd opravdano je uzeti da postoji samo jedno kd. Reč je o kd kojima se napadaju neka strogo lična dobra čoveka kao što su život i telo. a ne onoliko kd koliko je puta iznosio stvari iz stana istog vlasnika. kd nadrilekarstva. da ona čine jednu celinu. element se može shvatiti i kao produženi. kao i da postoji umišljaj u odnou na ukupnu posledicu. -Prema objektivnoj teoriji. što s jedne strane znači da preduzimanje 1 radnje nije dovoljno za postojanje kd. pravnih radnji 3. da sve inkriminisane radnje sa stanovišta običnog. umišljaj postaje onaj kohezioni. ni pod kojim uslovima. umišljaj treba zahtevati i u situaciji kada produženo kd dobija težu kvalifikaciju u odnosu na pojedina dela koja su njime obuhvaćena. -Iako je u našoj teoriji i sudskoj praksi dominirala objektivna teorija. 46. za postojanje produž kd bilo bi osnova da se zahteva i subj. u zakonskom opisu njihovog bića zahteva se višekratno preduzimanje određene radnje. itd. čast i ugled. zakonodavstva. umišljaja potrebno je da sva kd moraju prethodno biti obuhvaćena umišljajem učinioca i to u svim njihovim bitnim crtama. Međutim. (npr. U k. Nije relevantno iz kojih se razloga neko bavi nekom delatnošću. silovanja. od kojih svaka pojedinačno sadrži sva zakonska obeležja istog kd. Produženo krivično delo -Kod produženog kd. -Prema tome. preduzimanjem više radnji. psihičkom planu učinioca. sloboda i dr. Za jed. predviđalo samo kd kockanja kao kolektivnog kd iz zanata. pa postoji čisto objektivna i objektivno-subjektivna teorija. nadriapotekarstva). Kod kd čiji osnovni ili teži oblik zahteva ponavljanje određene radnje nije neophodno koristiti konstrukciju kolektivnog kd. ali bi onda drugi povezujući elementi morali više da dođu do izražaja. za postojanje produženog kd najčešće se uzima da su neophodna tri uslova: 1. prema različitim pasivnim subjektima.Naše kr. Jednostavno. element s tim da njegove forme treba shvatiti fleksibilno. a to su istovrsnost kd i vremenski kontinuitet. U pogledu kol kd u vidu zanimanja u našoj teoriji većina autora smatra da ih naše kz sadrži i da su to ona dela u čijem zakonskom opisu se zahteva bavljenje određenom delatnošću. životnog i logičkog posmatranja i rezonovanja predstavljaju takvu kontinuiranu delatnost koja čini jednu prirodnu celinu 4. a ne poznaje ni kol kd iz navike. je do izmena i dopuna iz 2002.

pošto je saizvršilaštvo negde između izvršilaštva i saučesništva.postojanja najmanje 2 od okolnosti koje zakon navodi. 2. Ali i u okviru restruktivnog pojma. Prvo. prihvaćena je podela saučesništva na: saučesništvo u užem smislu i saučesništvo u širem smislu. posredni izvršilac i saizvršilac) 2. Prema principalnoj teoriji saučesništva irelevantno je da li je izvršilac uopšte nešto preduzeo. akcesorna teorija zahteva da je izvršilac izvršio kd odnosno da je preduzeo radnju koja ulazi u kriminalnu zonu (dovršeno delo. -Akcesorna teorija je prihvaćena kod nas. -Od saučesništva treba razlikovati posredno izvršilaštvo. što znači da to shvatanje negira saučesništvo kao institut. Ako je neko lice kd izvršilo pod uticajem apsolutne sile 2. -Prihvatanje najužeg pojma izvršioca u našoj teoriji za posledicu ima to da se i saizvršilaštvo smatra saučesništvom. a ne izvršiocem. Pravna priroda saučesništva -Postoje 2 osnovne teorije o pravnoj prirodi saučesništva: 1. Učestvovanje više lica u ostvarenju kd može se ispoljavati na različite načine. Izjednačavaju se svi oblici učešća u kd tako što se svi smatraju izvršiocem. -Kod nas je i u teoriji i u zakonodavstvu prihvaćen restriktivni pojam izvršioca. Nasuprot tom shvatanju. Pojam i vrste saučesništva -Kd se može vršiti zajednički od strane više lica. I tu je reč o učešću više lica u ostvarenju kd ali se lice koje preduzima radnju izvršenja smatra samo sredstvom. Vremenski kontinuitet 3. koje samo preduzima radnju izvršenja. odnosno da je izvršilac ušao u kriminalnu zonu. Pored objektivne veze. najuže shvatanje pojma izvršioca – izvršilac je samo ono lice koje samo vrši kd 2. -Saučesništvo kao institut zasniva se na restiktivnom shvatanju pojma izvršilaštva. Izvršilac je ono lice koje samo ostvaruje bitne elemente bića nekog kd. korišćenje iste situacije ili istog trajnog odnosa. izvesno proširenje tog pojma – razlikuju se tri forme izvršilaštva: neposredno izvršilaštvo. pod saučesništvom se podrazumeva ostvarenje kd od strane više lica. pored podstrekivanja i pomaganja. 34 . Kada je reč o kd za koje se kod izvršioca traži neko posebno svojstvo. a da se pri tom taj drugi ne može smatrati izvršiocem kd jer mu u potpunosti nedostaje subjektivna strana kd. Tri obavezna uslova su: 1. Ako je krivično delo dovršeno. jedinstvo mesta ili prostora izvršenja dela ili jedinstveni umišljaj. ekstenzivno shvatanje polazi od toga da je izvršilac svako ono lice koje je na bilo koji način učestvovalo u ostvarenju kd. i ima karakteristike i jednog i drugog. kao i u većini evrop. između više lica mora postojati i subjektivna veza . -Može se govoriti o 3 grupe lica koja ostvaruju kd: 1. kvantitativna akcesornost. Ako je delo izvršilo u neotklonjivoj stvarnoj zabludi 3. pravom. To učestvovanje se može manifestovati u veoma širokom dijapazonu: od običnog pasivnog posmatranja ili odobravanja vršenja kd. -Za postojanje saučesništva potrebno je da je delo izvršeno ili pokušano. -Saučesništvo u užem smislu obuhvata podstrekavanje i pomaganje -Saučesništvo u širem smislu. Ali. kažnjiv pokušaj ili kažnjive pripremne radnje). Istovetnost ili istovrsnost kd 2. što znači da se pravi razlika između izvršioca i saučesnika. -Uopšteno rečeno. ostala lica čiji doprinos po intenzitetu i kvalitetu nije od takvog značaja da u odnosu na takve forme učestvovanja treba reagovati kriv. Primena konstrukcije posrednog izvršilaštva opravdana je u sledeće tri situacije: 1. da li je ušao u kriminalnu zonu. mogu se razlikovati 2 varijante tog pojma: 1. Ne pravi se razlika između izvršioca i saučesnika. istovetnost predmeta dela. toliko kd. postojanje saučesništva zavisi od toga dokle je izvršilac došao u svojoj kriminalnoj aktivnosti. Posredni izvršilac je ono lice koje ostvarujući sve subjektivne elemente kd navede drugoga na ostvarenje kd. To je sticaj više lica u jednom kd. saučesnici 3. Može se govoriti o postojanju dvostruke akcesornosti. To je kvantitativna akcesornost. Da učinjena dela predstvljaju celinu 47.svest o zajedničkom delovanju. Ono je samo nužan uslov za postojanje saučesništva. Tu važi pravilo: koliko učesnika. To nikako ne znači da saučesnici odgovaraju za radnju odnosno delo glavnog izvršioca. Nije svako učestvovanje saučesništvo u krivično pravnom smislu. obuhvata i saizvršilaštvo. koja se sastoji u zajedničkom ostvarenju bitnih elemenata kd. Nasuprot tome. posredno izvršilaštvo i saizvršilaštvo. bez sumnje. zakonodavstava. To su: istovetnost oštećenog. pa do glavne uloge u ostvarenju kd. 48. izvršilac (neposredni izvršilac.

Objektivno-subjektivna teorija – koja je vladajuća u našoj sudskoj praksi i doktrini. svojeručnih kd koja može ostvariti samo jedan učinilac. Npr. Polazi se od toga da se sve okolnosti koje imaju značaj za postojanje kd. saizvršilaštvo postoji uvek onda kada neko učestvuje u ostvarenju kd tako što delo hoće kao svoje. Teorija vlasti nad delom (materijalno-objektivna teorija) – prema toj teoriji. tj. -Zato se prešlo na teoriju limitirane (ograničene) akcesornosti. 1. M. krivice ili odmeravanje kazne koje postoje kod izvršioca prenose i na sve ostale učesnike u kd. To govori o neprihvatljivosti ove teorije. oružanoj pobuni). bez postojanja svesti zajedničkog delovanja. kaznom koja je propisana za učinjeno delo. 4. Može se govoriti i o kvalitativnoj akcesornosti. Podstrekavanje 2. koje postoji onda kada se neko pridruži nekome u toku izvršenja kd: nije nužno da su svi saizvršioci učestvovali u izvršenju dela od samog početka. U slučaju da ni delimično nije preduzeta radnja izvršenja. Nekoga ko je u tom planu dobio ulogu pomagača. ona uzima u obzir i to da li neko delo čini u svom ličnom interesu. neko drugome pomogao u nužnoj odbrani. lično i samostalno. Teorija o podeli rada – nju prihvata jedan deo naše sudske prakse. 3. U našem kp te okolnosti se uzimaju u obzir samo kod onog učesnika kod kojeg postoje. sukcesivnog saizvršilaštva. ako je delo samo pokušano ili su preduzete pripremne radnje. već je dovoljno da je izvršilac ostvario sve objektivne element kd. Kao dopunski kriterijum. U slučaju da se ne utvrdi postojanje tog ličnog interesa. 5. Međutim. Prema njoj. Formalno-objektivna teorija svodi saizvršilaštvo samo na slučajeve kada neko makar delimično preduzme radnju izvršenja. pa pošto nema kd to bi značilo da nema ni saučesništva. O saizvršilaštvu će se raditi i u slučaju tzv. To je dovelo do neprihvatljivih rezultata. naročito ona ekstrenma sasvim zanemaruje nečiji objektivan doprinos ostvarenju kd. Ova teorija.postoji. slučaj iz nemačke sudske prakse: u interesu i na molbu majke vanbračnog deteta. činjenica da se više lica unapred dogovorilo kako da ostvare kd. saizvršilac je onaj koji je u svakoj fazi ostvarenja kd imao presudnu ulogu u smislu da je bitno mogao uticati na tok izvršenja kd. koja danas u svom čistom obliku nigde nije prihvaćena. Nužno saizvršilaštvo postoji kod nekih kd u čiji opis bića ulazi kao obavezan element da mogu biti ostvarena samo od strane dva ili više lica (npr. Subjektivna teorija – prema njoj. Saizvršilac se kažnjava kao da je delo sam izvršio. Ova teorija je prihvaćena kod nas. za postojanje saučesništva dovoljno da su ostvarena bitna obeležja nekog kd. . kod kojih je posebno svojstvo učinioca bitno obeležje kd. I sub. Primenom konstrukcije posrednog izvršilaštva. ne traži se da su ostvareni svi opšti elementi kd. -Subjektivna komponenta je svest o zajedničkom delovanju. naročito u slučajevima kada je izvršilac lice koje nije uračunljivo i krivo. nije moguće saizvršilaštvo. onda kada dva ili više lica zajednički prouzrokuju posledice kd. taj problem je bio ublažen. 50. koja znači da postojanje saučesništva takođe zavisi i od toga što je izvršilac ostvario.a. 35 . Saizvršilaštvo -Prema odredbi kz. zakon zahteva 3 uslova za postojanje izvršilaštva: 1. kada nije ni delimično preduzeta radnja izv. da li je ostvareno kd sa svim njegovim obaveznim elementima ili je za postojanje saučesništva dovoljno da su ostvareni samo neki elementi opšteg pojma kd. minimalna akcesornost prema kojoj je. a sestru pomagačem. što postupa sa izvršilačkom voljom. postojalo bi saučesništvo i onda kada bi npr. -Izvesno vreme bila je prihvaćena teorija potpune (ekstremne) akcesornosti prema kojoj je bilo nužno da je izvršilac ostvario kd sa svim njegovim opštim obeležjima. njena sestra je to dete sama lišila života tako što ga je utopila u kadi sa vodom (slučaj „kada“). da su pri tom podelili uloge i napravili plan. da je majka podstrekač. ipak ne može. da transformiše u saizvršioca. Međutim. saizvršilac može biti samo ono lice koje može biti i samostalan izvršilac. 49. saizvršilaštvo postoji kada više lica učestvovanjem u radnji izvršenja sa umišljajem ili iz nehata zajednički izvrše kd. uzima da je za postojanje saizvršilaštva neophodno da bude ostvarena i objektivna i subjektivna komponenta. Umišljaj. postoji samo kod majke tako da je majku proglasio izvršiocem (posrednim). tj. saučesništvo će postojati samo ako su oni kažnjivi. Iako je prvostepeni sud ispravno smatrao. -Objektivna komponenta se sastoji u tome da je makar i delimično preduzeta radnja izvršena. postojanje zajedničke odluke. a time i izvršilačka volja. Ova teorija je danas jedna od vladajućih u stranoj kp literaturi i prsksi. ili ostvarujući zajedničku odluku radnjom da umišljajem bitno doprinesu izvršenju kd. kz zahteva postojanje umišljaja. Zajedničku odluku. 2. 3. učesnik u delu se svodi na pomagača. Bitan doprinost izvršenju kd. i kasnije i zaista preduzeo radnju pomaganja. drugostepeni sud je primenom ekstremne subjektivne teorije uzeo da interes za izvršenje dela. -Nema saizvršilaštva u slučaju prividnog saizvršilaštva. a naročito da je postojala i njegova krivica.Tu je i shvatanje o hiperekstremnoj akcesornosti. Prema tome. ali ne i rešen. -Još manji značaj ima tzv. Elementi se u konkretnom slučaju moraju posmatrati u međusobnoj vezi. Ova teorija suviše sužava krug učesnika koji se mogu smatrati saizvršiocem. a sestra izvršilac. što nije opravdano jer često neko u ostvarenju kd ima važniju ulogu od onoga ko neposredno preduzima radnju izvršenja i nije ga opravdano svoditi na rang pomagača. danas nije prihvaćena. a ne i njegova protivpravnost. Obj. -Kod delicta propria. -Kod tzv.

davanje poklona odnosno plaćanje za delo na koje se podtrekava. niti mora biti svestan da je njegova osluka da izvrši k. lice koje navede ljubomornog muža da se pre planiranog vremena vrati sa službenog puta kući.d. tu nepostoji podstrekivanje s obzirom na to da postojea odluka obuhvtau sebi i lakši oblik k. itd. Npr.ako se odluka izmeni tako da podstreknuti izvrši neko sasvim drugo delo u odnosu na ono koje je bio odlučio da izvrši. To su retke situacije kada zakonodavac iz kriminalno.d. ako je izvršilac doneo odluku da izvrši običnu krađu.gestovima. pod uslovom da se podstrekivalo na izvršenje kd čiji pokušaj je po zakonu kažnjiv. odnosno na istovrsno lakše delo u odnosu na ono koje je podstreknuti odlučio da izvrši. Podstrekivanje ima dvostruku posledicu: 1.Izvršenje k. nagovaranje. Ipak. odnosno komunikativnog uticaja na izvršioca smatralo podstrekivanjem. moglo bi biti opravdano korišćenje konstrukcije posrednog izvršioca i pored usvojene limitirane akscesornosti.d 2. navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu) ili pak pocenjuje da podstrekivanje pod određenim uslovima u nekim situacijama može biti teže od radnji izvršenja (npr.nesvršeni pokušaj. dovođenje u zabludu. nesporno je da potoji podstrekivanje u odnosu na izvršeno k. mora postojati određeni psihički uticaj podtrekača na izvršioca ili komunikativni uticaj koji se za radnju podtrekivanja zahteva u pretežnom delu novije literature. To je jedini izuzetak od pravila da je saučesništvo akcesivne prirode ( u ovom slučaju polazi se od principalne teorje saučesništva).d. Međutim. tj.Odluku postreknutog da izvrši k. odnosno prko više lica kada se svi oni javljaju kao posredni podtrekači. Tu u osnovi postoje 3 situacije: 1. Ukoliko je delo ostalo u pokušaju. ako je izvršilac doneo odluku da krađu izvrši tako da pri sebi ima oružje koje je spreman da upotrebi. preko trećeg lica. -U skladu sa akcesornom prirodom saušesništva za postojanje podstrekivanja potrebno je da je delo izvršeno ili pokušano. Iako neki smatraju da podstrekač treba da odgovara samo za „višak“ u odnosu na stvorenu odluku. -Podstrekavanje se uvek odnosi na konkretno k.d. Inače. načine kao što su konkludentne radnje. molba. ne preduzima radnju postrekivanja ni onda kada to čini zato što očekuje da će muž posegnuti za oružjem. podstrekaču se kao i izvršiocu. kada se on javlja kao puko sredstvo za izvršenje dela. 2. kazna može ublažiti.d. jer ako bi se svako stvaranje provocirajuće situacije za izvršenje k. 2. a pokušaj je kažnjiv. samostalno kd. prevara. 51. Postrekavanje se može vršiti i od strane više lica.-Podstekavanje je oblik saučeništva kojim se umišljeno navodi drugo lice da izvrši kd. -Podstrekivanje može biti posredno. savetovanje. onda bi se i svako otvaranje samoposluge moglo smatrati postrekivanjem na krađu.d sporno je kako rešiti tu situaciju. ili određeni krug lica. kažnjava. 3. -Za neuspelo podtrekivanje se.d bez psihičkog. neposredno. T može biti svaka radnja koja se kreće u rasponu od blagog nagovaranja da do nekih formi prinude (npr.) -Podtrekivanje se najčešće vrši verbalnim putem. -KZ predviđa slučaj neuspelog podstrekavanja gde postoje 2 situacije: 1. tj. ali je moguće da bude ostvareno i na dr. u okviru kazne propisane za delo koje je izvršeno.d.d odnosno kažnjivog pokušaja -Za podstrekivanje nije potrebno da kod postreknutog postoji krivica zato što naše pravo prihvata teoriju limitirane aksesornosti.d. prinude. pa podstrekač stvori odluku kod njega da krađu izvrši upotrebom prinude čime ona prerasta u k. ne bi bilo prihvatljivo da podstrekač odgovara za podstrekivanje samo na k. Nije neophodno da podstrekač lično poznaje izvršioca. -Podstrekač se kađnjava kao da je delo sam izvršio. prihvatljivije je rešenje da on odgovara za teži oblik.Kada je uspo da izazove ili učvrsti odluku ali podstreknuti iz bilo kod razloga delo nije izvršio ni pokušao.Kada podstrekač nije uspeo da stvori ili učvrsti odluku kod podstreknutog.d neće postojati podstrekivanje već psihičko pomaganje.d nastala pod uticajem podstrekača. -Odredbom kz kojom je regulisano podstrekivanje nije propisana radnja podstrekivanja. Izvršilac (postreknuti) takođe ne mora poznavati podstrekača. pretnja.d ili tee istovrsno k. da bi zatekao ženu sa ljubavnikom. ili stvaranjem situacije koja na neko lice deluje tako što kod njega stvara odluku da izvrši k.ako podstrekač izmeni odluku kod podstreknutog tako da on izvrši teži oblik k.d. Ono mora biti upravljeno ili na određeno lice. -Podstrekivanje može postojati i u slučaju kada se modifikuje već stvorena odluka kod postaknutog da izvrši k. Navođenjem se utiče na drugo lice (izvršioca) da donese odluku o izvršenju k.sa podstrekavanje. za neupselo podtrekivanje kažnjava se kao za pokušaj kd. Danas vladajuće shvatanje u podstrekivanje uključuje i učvršćivanje odluke. u ekstremnim slučajevima kada nema nikakvog subjektivnog odnosa izvršioca prema delu.političkih razloga predviđa kao kd radnju postrekivanja.Pomaganje 36 .d. Npr. razbojništva. a ono na šta se postrekava samo po sbi nije kd (npr.Ako se izvršilac podstrekva na lakši oblik. Npr. -Podstrekivanje se u nekim slučajevima predviđa kao posebno. podstrekavanje na kd izbegavanja vojne obaveze). a podstrekač ga ubedi da to nije potrebno.svršeni pokušaj. Umišljaj podstrekača treba da obuhvati svest o uzročnoj vezi između radnje odstrekavanja i odluke da se izvrši k. Ukoliko je kod izvršioca već postojala čvsta odluka da izvrši k.

ako je neko podstrekavao na ubistvo.. da se prikrivaju tragovi ili sredstva kojim je delo izvršeno. Psihičko pomaganje je davanje saveta kako da se izvrši kd. a izvršilac izvrši tešku ili razbojničku krađu. -S obzirom na radnju. sredstva kojima je kd izvršeno. Npr. ako neko podstrekava ili pomaže u običnoj krađi. -Nophodno je da se pomaže u konkretno određenom kd. Tu su moguće 3 situacije: 1. već donju granicu onoga što je 37 . 3. -Pomaganje može postojati samo pre ili u toku izvršenja kd. U pravom smislu reči. učinioca. koja je prihvaćena i kod nas. preduzima radnju pomaganja iako bi izvršilac i bez toga mogao da uđe u stan učvrstivši lestve na drugačiji način. Ono što nije bilo obuhvaćeno njihovim umišljajem predstvalja eksces izvršioca za koju oni ne odgovaraju. Ali. on ostvaruje manje od onoga na šta je bio podstrekavan. -Za postojanje pomaganja nije potrebo da je kod izvršioca postojala krivica. saučesnik odgovara samo za osnovni oblik krađe. Izvršilac vrši teži oblik kd ili teže istovrsno kd a umišljajem saučesnika je bio obuhvaćen samo osnovni oblik – kvantitativni eksces. KZ navodi kao tipične radnje pomaganje: -davanje saveta ili uputstava kako da se izvrši kd -stavljanje učiniocu na raspolaganje sredstca za izvršenje kd -stvaranje uslova ili otklanjanje prepreka za izvršenje kd -unapred obećano prikrivanje kd. odmeravanja i izricanje kazne koja je po vrsti ili meri blaža od one koja je propisana za izvršeno kd. ali ima za neuspelo podstrekivanje na ubistvo. osim ako to nije ranije obećano. ako ne čuva objekt koji je bio dužan da čuva čime omogući izvršenja kd krađe stvari iz tog objekta. Podstrekavanje konsumira pomaganje. neuspeli podstrekač će odgovarati. Odgovornost saučesnika za krivično delo -Odgovornost saučesnika za učinjeno kd. Pri tome se ne traži i krivica izvršioca. jer se uzima da je pomaganje najlakši oblik saučesništva. Nije nužno da je reč o takvom doprinosu bez kojeg kd ni u kom slučaju ne bi moglo biti izvršeno. Osnovi koji isključuju krivicu izvršioca. Npr. a ne ono na koje je bio podstrekavan. Ta odgovornost postojala bi i onda kada izvršilac ne bi preduzeo ništa. a drugi iz nehata. -Podstrekač i pomagač odgovaraju u granicama svog umišljaja. odnosno da je preduzeo radnje koje ulaze u kriminalnu zonu (dovršeno delo. Izvršilac vrši lakši oblik kd ili lakše istovrsno kd a umišljajem saučesnika je bio obuhvaćen osnovni oblik – negativni kvantitativni eksces. kažnjiv pokušaj ili kažnjive pripremne radnje). tragova kd. kao što to čini teorija ekstremne (potpune) akcesornosti. Za razliku od postrekavanja pomaganje se može činiti i nečinjenjem. dovoljno je da su ostvareni objektivni elementi kd (limitirana) akscesornost. zahteva da je izvršilac izvršio kd. Uglavnom se vrši verblnim putem. ako je postojalo neuspelo podstrekivanje na kd za koje se može izreći 5 godina zatvora ili teža kazna. tu i ne dolazi do ekscesa izvršioca. ko izvršiocu provalne krađe pridržava lestve da bi se popeo u stan. a bude izvršeno kd silovanja. Npr. Taj doprinos mora biti u izvesnoj uzročnoj vezi sa izvršenim delom. ili predmeta pribavljenim kd. Pomoć pružena posle izvršenog kd koja se sastoji u tome da se krije izvršilac. Pomagač ne mora lično znati izrvšioca. nema odgovornosti podstrekača za silovanje. -I radnja pomaganja kaoi radnja podstrekavanja može biti u izuzetnim slučajevima predviđeno ko posebno kd. tim drugim oblikom. pomaganje može biti: psihičko (intepektualno) i fizičko.Pomaganje je oblik saučesništva u užem smislu kod koga se sa umišljajem doprinosi izvršenju kd. -Ukoliko isto lice u ostom kd preduzme i radnju nekog drugog oblika saučesništva pomaganje će uvek biti konsumirano. odnosno u kome mu je pružena pomoć – kvalitativni eksces – u tom slučaju situacija je potpuno jasna : nema odgovornosti saučesnika. Polazeći od pravila da saučesnici odgovaraju samo u granicama svog umišljaja tu se dolazi do rezultata da oni odgovaraju samo za osnovni oblik. 2. i sl. odnosno prema akcesornoj teoriji delo na koje se podtrekavalo koje nije ni pokušano ne može biti osnov za odgovornost saučesnika. -U pogledu kažnjavanja pomagača. Moguće je da u istom delu jedan saizvršilac postupa s umišljajem. pa i samo saučesništvo. ne isključuju kd saizvršioca. dovoljno je da je pomaganje dovelo i samo do manjih modifikacija u radnji izvršenja odnosno načinu ostvarenja kd. izvršilac vrši neko sasvim drugo krivično delo. Npr. a kada više lica pomažu izvršiocu onda se svi pojavljuju u ulozi sapomagača. te ne odgovara za ono što je: ostvario drugi saizvršilac. predstavlja posebno kd pomoć učiniocu posle izvršenog kd. Umišljaj pomagača treba da obuhvati pored činjenice. 52. davanje podške da izvrši kd i njegovo odobravanje itd. zakon predviđa mogućnost ublažavanja kazne. itd. odnosno izvršioca. obećavanje prikrivanja dela. kada kod pomagača postoji dužnost na činjenje. podstrekača ili pomagača kod kojeg krivica postoji. Razlozi su isti kao i kod postrekavanja. postoji nezavisno od toga da li postoji krivica izvršioca. -Saizvršilac odgovara u granicama svog umišljaja ili nehata. -Kada se doprinos izvršenju kd ostvaruje preko nekog trećeg lica radi se o posrednom pomaganj. akcesorna teorija. da svojim radnjama doprinosi ostvarenju kd i sve bitne elemente tog kd. a saizvršilaštvo konsumira podstrekavanja. Dovoljno je da je izvršilac ostvario sve objektivne elemente kd – limitirana akcesornost. tj. Za razliku od principalne teorije saučesništva prema kojoj je irelevantno da je izvršilac preduzeo bilo šta i gde svako potpuno samostalno odgovara za svoje radnje. On nije prekoračio gornju granicu kao kod pravog kvantitativnog ekscesa. jer radnja saučesništva nije ni u kakvoj uzročnoj vezi sa izvršenim kd. -Pomaganje se može preduzeti na razne načine.

-U okviru instituta dobrovoljnog odustanka od izvršenja kd predviđeno je i dobrovoljno sprečavanje dela od strane saučesnika. primenjuju se prema učiniocu protivpravnog dela koje je u zakonu predviđeno kao kd – to mora biti kd koje ispunjava sve elemente za postojanje kd. ali u tome nije uspeo. Nema nikakvog razloga da se saučesnici privileguju u odnosu na izvršioca i da odgovaraju samo za osnovni oblik. To znači da u odnosu na težu posledicu mora i kod saučesnika postojati nehat. Tako. Tom merom se samo realizuje princip da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu kd. tj.trebalo da izvrši. a s druge.s. Tako KZ sadrži i odredbu o posebnoj svrsi tri vrste ks. -Opšta svrha ks jeste ostvarivanje zaštitne funkcije kp. Npr. 54. vaspitne mere Reč je o dualističkom sistemu kr sankcija gde se s jedne strane javlja kazna. izriču se u krivičnom postupku -Naše kp sadrži 4 vrste krivičnih sankcija 1. 4. osnovna obeležja krivičnih sankcija su: 1.Pojam i vrsta kazne 38 . One dovode do oduzimanja ili ograničavanja prava i dobara učinioca kd ili sadrži pretnju da će do toga doći. mere upozorenja (uslovna osuda i sudska opomena) 3. ako je neko podstekavao na kd otmice. Npr. kaznene 2. -Postavlja se pitanje kako primeniti pravilo da saučesnici odgovaraju u granicama svog umišljaja. Pojam i vrste krivičnih sankcija -Krivične sankcije predstavljaju sredstvo za ostvarivanje zaštitne funkcije kp koja je osnovni cilj i svrha postojanja kp u celini. -Krivične sankcije su zakonom predviđene represivne mere koje se s ciljem suzbijanja kriminaliteta primenjuju prema učiniocima protivpravnog dela koje je u zakonu određeno kao kd na osnovu odluke suda donete nakon sprovedenog krivičnog postupka. bude izvršena samo sitna krađa. svaka vrsta sankcije ima i svoju potrebnu svrhu. Bitno je da je ono kao takvo zakonom predviđeno kao kd. Međutim. -Naše kp poznaje i neke mere koje. već je potrebno da je sprečio izvršioca da izvrši kd. svojstva i okolnosti. se ogleda u tome što one predstavljaju određeno zlo za učinioca kd ili pretnju zlom. uzimaju u obzir samo kod onog učesnika kod koga postoje. ali ks kroz represiju teće prevenciji. Od ovog pravila postoji jedan izuzetak: ako neki lični odnos. a saizvršioci u granicama svog umišljaja ili nehata. već i za njegov kvalifikovani oblik. one su po svojoj prirodi represivne mere – represivnost k. mere bezbednosti 4. zakonodavstvom. 3. kao i kroz primenu kp. To znači da i onda kada je sauč. iako imaju izvesne sličnosti sa ks. -Naše kr. Postojanje saučesništva i odgovornosti saučesništva zavisi od onoga šta je zaista ostvareno. a usled toga je nastupila smrt otetog lica koja se može pripisati nehatu podstrekača. tj može nedostajati krivica. dok ZOMUKD propisuje svrhu vaspitnih mera kao sankcije koje se primenjuju prema maloletnicima. ovde nije dovoljno da je saučesnik odustao od daljeg preduzimanja radnje saučesništva. odnosno izriče sud 6. lišavanje života koje izvrši neuračunljivo lice nije kd u smislu opšteusvojenog objektivno-subjektivnog shvatanja opšteg pojma kd. Ta zaštita se ostvaruje predviđanjem određenih ponašanja kao kd i propisivanje k. nisu obuhvaćene sistemom ks. umesto osnovnog oblika krađe. cilj kriv. smatraće se podtrekačem i ono lice koje nemajući svojstvo službenog lica podstrekava službeno lice da izvrši kd zloupotrebe službenog položaja. primenjuje ih. Stepen represivnosti pojedinih ks je veoma različit: od sudske opomene kao mere upozorenja ili ukora kao vaspitne mere. Ovde prednost u odnosu na pravilo sa saučesnici odgovaraju u granicama svog umišljaja ima osnovno pravilo o akcesornosti (zavisnosti) saučesništva. koji mogu uticati ili na krivicu ili na odmeravanje kazne. Ni mera oduzimanja imovinske koristi pribavljene kd nije ks. učinio sve da spreči učinioca da ne izvrši kd. svojstvo ili okolnost predstavlja bitni element bića kd uzima se u obzir saučesnicima iako kod njih ne postoji. sankcija za ta dela. Pored opšte svrhe. zakon. kod kd kvalifikovanog težom posledicom. da se putem generalne i specijalne prevencije suzbijaju dela kojima se povređuju ili ugrožavaju vrednosti zaštićene kriv. izricanjem propisanih sankcija učiniocima kd. Npr. Npr. ne može doći do primene ove odredbe koja. -Prema toj definiciji. predviđa fakultativni osnov za oslobođenje od kazne. To znači da saučesnici u ovom slučaju odgovaraju samo za lakši oblik kd. jer im nedostaju neke bitne karakteristike koje svaka ks mora da poseduje. sadrži pravilo da se određeni lični odnosi. 53. postojaće odgovornost podstrekača ne za osnovni oblik otmice. Tome u prilog ide i jezičko tumačenje odredbe KZ u kojoj se kao uslov postavlja da je učinilac u odnosu na težu posledicu postupao iz nehata. one nastupaju po sili zakona kod osude za određena kd ili na određene kazne. ali se radi o protivpravnom delu koje je u zakonu predvišeno kao kd. pravne posledice osude ne izriče sud u krivičnom postupku. mere bezbednosti. kao i kod dobrovoljnog odustanka. moraju biti predviđene zakonom 5. sankcija je suzbijanje kriminaliteta – kao i cilj kp u celini 2. pa do smrtne kazne.

zakonodavac istovremeno za njih propisuje i kaznu. Kazna za cilj može imati vršenje uticaja na potencijalne učinioce – generalna prevencija ili na učinioca koji je već učinio kd – specijalna prevencija.lica (porodicu učinioca). treba izvršiti smrtnu kaznu i u odnosu na poslednjeg člana društva koji se nalazi u zatvoru. Znači neophodna pretpostavka za primenu kazne jeste da je učinjeno delo koje sadrđi sve obavezne elemente koji se traže. a novčana kazna kao sporedna samo uz kaznu zatvora kao glavnu kaznu. Učinilaca -pozitivnu generalnu prevenciju – sastoji se u podržavanju i jačanju onih društvenih i moralnih normi koje služe kao prepreka vršenju kd. Neki od razloga kolji se navode protiv ove kazne jesu njena arhaičnost.Načelo zakonitosti je kod kazne najdoslednije sprovedeno. utilitarističke teorije – opravdanje kazne vide u njenoj nužnosti i korisnoj funkciji koju ona obavlja za društvo – suzbijanje kriminaliteta. odnosno u prevenciji. Danas apsolutna teorija. APSOLUTNA TEORIJA – prema njoj svrha kazne je vraćanje zla za učinjeno zlo. postupka. retributivističke teorije – polaze pre svega od moralne odgovornosti i opravdanje kazne vide u retribuciji koja polazi od ideje srazmernosti i ideje pravednosti. Konfiskacijom imovine se oduzima legalno stečena imovina učinioca kd i ona u velikoj meri pogađa i dr. -Stepen regresivnosti je najviši kod kazne.zatvor 2. ali cilj. Smrtna kazna je oduvek imala svoje pristaloice i protivnike. odnosno svrha kazne mora biti nešto što je van tog bića. Najviše dilema u sistemu kazni izazivala je smrtna kazna.sankcija. Prvobitno je predviđao 7 kazni.sankcija se znatno razlikuje u odnosu na onaj koji je predviđao. Glavne kazne su: zatvor i rad u javnom interesu.-Kazna je i dalje sotala najvažnija kriv.p je nezamisivo bez kazne danas ne postoji nijedna država. U vezi sa generalnom prevencijom.pravo polaziod uobičajene podele na: glavne i sporne kazne. a ne i za neke dr. -U pogledu svrhe kažnjavanja formirale su se 3 teorije: apsolutna. 1.a posle izmena i dopuna KZ SRJ iz 2001. 2. Ono što je karakteristično za kaznu. K. a od svih država natalih na teritoriji bivše SFRJ jedino je tadašnji zakonodavac Srbije procenio da je tu kaznu potrebno ponovo uvesti. Ona je 1993. preneto što društvo nestane. ukinuta je izmenama i dopunama kz Srbije iz februara 2002.zakonod.oduzimanje vozačke dozvole -Postojeći registar kr. 1. ona najviše zadire u prava i dobra učinioca. Vrsta kazni -Sistem kazni u našem kz obuhvata 4 kazne: 1. Smrtna kazna koja je u republičkom kz. pripada prošlosti.sankcije jeste da ona znači i socijalno –etički prekor koje društvo upućuje učiniocu kd. RELATIVNA TEORIJA – ona svrhu kazne vidi u suzbijanju vršenja kd. ali su danas kada je Evopa upitanju preovladali argumenti protiv smrtne kazne. danas se pravi podela na: -negativnu generalnu prevenciju – postiže se zastrašivanjem potenc. 2. Kazna je retribucija. Glavna kazna se izriče samostalno. s imšto se samo jedna kazna može izreći kao glavna. -Izmenama i dopunama o kz SRJ (OKZ) iz 2003. a sporedne: novčana kazna i oduzimanje vozačke dozvole. bila propisna samo za kd (za teško ubistvo i teške slučajeve razbojničke krađe i razbojništva).novčana kazna 3. Kz iz 1951. jeste što se ovde kao pretpostavka za primenu kazne traži da je učinjeno kd. koja bi bila spremna da se loiši kazne kao voljnog pričinjavanja određenoz zla učiniocu kd. Inspirisana je filozofskim idejama Kanta i Hegela. osim opštih odredaba o kazni u opštm delu. nepravednost. Ukinuta u saveznom kriv. Specijalna prevencija može svoj sadržaj imati u: 39 .kz sadrži načelo krivice koje zahteva postojanje krivice kao neophodan uslov za primenu kazne. Propisujući koja ljudska ponašanja predstavljaju kd.u tadašnjem kz SFRJ.nulla poena sine culpa. -I naše k.. sama je sebi cilj. Prema Kantu. Najvažnija razlika u odnosu na pojam sankcija. odmazda za učinjeno kd. bar kada je u pitanju nauka kp. .prava i kršenje njegovih osnovnih načela.Opravdanje i svrha kazne -Još od antičkog doba postavlja se pitanje opradvanja i svrhe kazne. već je umesto nje predviđen zatvor u trjanju od 40 godina. tj. Kazna bez krivice znači negaciju k. kao i nemogućnost njenog odmeravanja. relativna i mešovita.rad u javnom interesu 4. Ona je ukinuta 1990. Kazna u svom biću nužno sadrži određeno zlo. u suprotnosti je sa principom srazmernosti jer se većinom oduzima celokuna imovina učinioca.u Srbiju je uvedena i kazna konfiskacije imovine.god. za postojanje kdpa i krivicu. Za Hegela je kazna „negacija negacije prava“. 55. Sistem kazni ne sadrži više smrtnu kaznu ni kao mogućnost koju republike mogu da iskoriste. -Kazna je zakonom predviđena represivna mera koja se u cilju suzbijanja kriminaliteta primenjuje prema učiniocu kd na osnovu odluke suda nakon sprovedenog kriv. Ona odgovara retributivističkom pristupu kod opravdanja kazne. Dve najvažnije grupe teorija su: utilitaristička i republistička.

uticanje na druge da ne čine kd. 3. ovaj oblik je i dalje prihvatljiv pod određenim uslovima.). Koliko široki ti rasponi treba da budu? S jedne strane. -U pogledu kratkotrajnih kazni lišenja slobode odavno se ističe niz prigovora. izražavanje društvene osude za kd. Švajcarskoj. sprečavanje učinioca da učini kd i uticanje na njega da ubuduće ne vrši kd. pa i kršenju načela zakonitosti u propisivanju kr sankcija. odnosno rad koji predstavlja neku privrednu delatnost nego rad koji pre svega ima humanitarni i opštekorisni karakter (npr. Ipak. Saznanje da često upravo dugotrajne kazne lišenja slobode umesto resocijalizaciji vode daljoj desocijalizaciji osuđenog lica. Lišavanje slobode je odavno poznato u kp. i pored nastojanja da se njena primena danas što više ograniči kroz uvođenje njenih alternativa. Takođe. To ne može biti bilo koji rad.). Kazna zatvora u našem k. jačanje morala i učvršćivanje obaveze poštovanja zakona. retributivnu komponentu kazne teško je negirati. Engleskoj. Umesto da deluje preventivno na učinioca kd. znatno je umanjilo značaj i težinu tog prigovora. Francuskoj. u većini su zakonodavstva koja predviđaju više vrsta kazne lišenja slobode.MEŠOVITA TEORIJA – ona smatra da je svrha kazne i jedno i drugo. Kod nas. ne smeju biti ni suviše široki jer bi to vodilo arbitrernost. -Osim rada u javnom interesu tu su i druge alternative: nekada štete i neformalno poravnanje oštećenog i učinioca. traganje za njima je poteklo iz saznanja da se kaznom lišenja slobode često postiže upravo suprotan cilj od željenog. i dalje predstvalja najvažniju kaznu i stub sistema kr sankcija. Italiji. . a i u nekim evropskim KZ zapaža se negativna tendencija propisivanja suviše širokih raspona. itd. Rad u javnom interesu mora biti dobrovoljan. a danas ih pune“. U okviru te opšte svrhe. uslovna osuda). itd. ona od njega stvara ličnost koja se još više udaljava od društva. jer je reč o skupoj kr. Španiji. Tu je i pitanje kaznenih raspona. sankciju. Moguće je ukazati na nekoliko važnijih faktora za nastanak i razvoj ove kazne: Pre svega. - 57. Od alternativa kazni lišenja slobode. Retribucija kao svrha kažnjavanja bila bi prihvatljiva ako se njen sadržaj određuje kroz princip pravednosti i princip srazmernosti koji se u kp moraju uvažavati. jer bi inače bio u suprotnosti da međunarodnom konvencijom koja zabranjuje prinudan rad kao kriv. 3. ona zahteva dovoljno bogatu materijalnu osnovu društva.Zastrašivanju – samo što se to čini primenom kazne u odnosu na nekoga ko je već učinio kd Eliminaciji i neutralizaciju učinioca Resocijalizacija učinioca – suština je u tome da učinilac prihvati pozitivne društvene norme i tako više ne vrši kd. kazna lišenja slobode nema realnog osnova za svoju primenu dok se ne stvore jaki državni organi. -KZ polazi od relativne teorije i svrhu kažnjavanja određuje kao specijalnu i generalnu prevenciju. a sud u konkretnom slučaju određuje tačan broj sati rada. 2. Opšta pitanje kazne lišenja slobode -Potpuno prihvatanje ove kazne u kriv zakonodavstvima u sudskoj praksi. Polazi se od opšte svrhe kr. ono je bilo mera za obezbeđenje prisutnosti okrivljenog pre suđenja u odnodu na koga su bile primenjivane neke druge kazne najčešće smrtna kazna ili telesne kazne.U pogledu propisivanja kazne lišenja slobode osnovno pitanje je da li predvideti jednu ili više vrsta kazni lišenja slobode. Ali ona ne sme biti dominirajuća svrha kazne. Određuje se najmanji i najveći broj sati rada. kao i kućni zatvor. kao i dužina vremenskog perioda. sankcija. Akcenat se posebno stavlja na pozitivnu generalnu prevenciju. -Kazna lišenja slobode.pravu 40 . Osnovni prigovor se sastojao u tvrđenju da je ciljeve resocijalizacije nemoguće postići u katkom vremenu. 56. Otuda izreka da su „sudije ranije praznile zatvore. ambulantni tretman ili upućivanje na obuku i mere pojačanog (elektronskog) nadziranja. Njen značaj ne proizilazi iz njene česte primene. pomoć starim i bolesnim licima. -Što se tiče alternativa kazni lišenja slobode. iako se od njega ne može očekivati ono u šta su izvesno vreme polagane velike nade Relativna teorija je danas dominirajuća teorija u nauci kd. koja za cilj ima učvršćavanje društvenih i moralnih normi čije usvajanje od strane pojedinaca predstavlja najjaču branu vršenja kd. i prevencija i retribucija. a to je suzbijanje kriminaliteta. nikada se kazna ne sme izricati samo zato da bi se učiniocu vratilo zlo za ono zlo koje je on naneo vršenjem kd. kao i vreme u kome će se obaviti. koje su u novije vreme uvedena u evropskim zemljama. već iz toga što se pre svega od zaprećene kazne zatvora očekuje da ima generalno preventivno dejstvo i što neke druge sankcije ne bi mogle postojati bez nje (npr. od vladajućih društvenih normi i normalnog života na slobodi. Ova teorija sadrži u sebi izvesnu kontradikciju jer je teško istovremeno vršiti i pravednu odmazdu i ostvariti društveno korisne ciljeve kaznom. rad u oblasti zaštite životne sredine. najviše uspeha ima rad u javnom interesu (uveden u Nemačkoj. sankciji. svrha kažnjavanja je: 1. -Iako KZ ne određuje retribuciju kao jednu od svrha kažnjavanja. vezano je tek za početak XIX veka.

sankcija. Ranije je o uslovnom otpustu odlučivala komisija obrazovana od strane ministra pravde. tj. -Naš zakonodavac se opredeloio za rešenje prema kome zatvor ne može biti kraći od 30 dana ni duži od 20 god. ali se može primenjivati i na području tzv. Ali kz predviđa mogućnost koja u izvesnom smislu predtavlja izuzetak.Da je izdržao najmanje jednu polovinu kazne 2. Pojavom kazne lišenja slobode ona biva potisnuta. te da se 41 . tj. Svrha propisivanja opšteg minimuma i opšteg maksimuma jeste. -KZ reguliše institut uslovnog otpusta odnosno predviđa opšte uslove za uslovni otpust. koja se u početku javljala samo u ulozi posrednika. a do 6 mes. ima mesta za kriminalno politička razmišljanja o uvođenju nekih novih formi kazne lišenja slobode (naročito onih kombinovanih sa povremenim boravkom osuđenim na slobodi). Osuđenog koji je izdržao polovinu kazne zatvora sud može otpustiti sa izdržavanja kazne pod uslovom da do isteka vremena za koje je izrečena kazna ne izvrši novo kd. pre svega.treba posmatrati kao poseban slučaj kazne zatvora koja je uvedena kao zamena za smrtnu kaznu. koji pdrazumeva propisivanje novčane kazne u određenom iznosu. treba odustati od fikcije da se uslovnim otpustom ne dira u kaznu.. Postepeno je država. 58. -Novčana kazna se sastoji u plaćanju određenoh novčanog iznosa u korit države.Uslovni otpust -Uslovni otpust suspenduje kaznu i u tom pogledu ima slično dejstvo kao uslovna osuda. Teško se može prihvatiti uvođenje koje je i dalje prisutno u našoj teoriji i praksi da se kazne zatvora izvršava i za vreme dok je uslovno otpušteni na slobodi i bez ikakvih obaveza. i na pune dane. -Ispunjavanje uslova koji se odnosi na popravljanje osuđenog lica i prognozu da više neće vršiti kd u praksi je često teško sa sigurnošću utvrditi. uz odsustvo adekvatnih kriterijuma za primenu neprecizno postavljenih zakonskih uslova i to u postupku koji ne pruža ni minimalne garancije. Ne može se izreći licu koje je u vreme vršenja kd nije navršilo 21. U nekim zemljama ona je postala najčešće primenjivana kazna. kada je izrečena kazna zatvora do jedne godine. Poznato je da ni izuzetno obro vladanje osuđenih loica za vreme izdržavanja kazne ne mora imati nikakve veze sa njihovim popravljanjem. odnosno da se radi samo o njenom transformisanju u toku izvršenja.-Iako je moguće predvideti više vrsta kazne lišenja slobode. KZ kao granicu u tom pogledu određuje 6 mes zatvora tj. Nastala je u vezi sa sistemom kompozicije prema kome je učinilac plaćao određenu sumu novca oštećenom ili njegovoj porodici kao naknadu za učinjeno kd čime se sprečavala krvna osveta. da se posle toga utvrdi novčana vrdnost. pre svega kao zamena za kratkotrajne kazne lišenja slobode. odnosno najmanju i najvišu moguću meru kazne. da se u okviru njega kodpojedinih kd propiše posebni minimum i posebni maksimum.njihovo trajanje. dok se kod dužih kazni ona izriče na pune godine i mesece. U području lakšeg i srednjeg kriminaliteta ona je u tim zemljama potpuno istisnula kaznu lišenja slobode. a ako do njega ne dođe kazna se gasi. Zato se ne može odmeravati i zricati kazna u rasponu između 20-30 god. jer se vreme provedeno na uslovnom otpustu u slučaju opoziva ne uračunava uu izdržanu kaznu. On podrazumeva da se prethodno odmeri kazna u vremenskom trajanju. da bi opet krajem XIX veka ponovo dobila širu primenu. u pogledu pravne prirode uslovnog otpusta. -Izricanje kazne zatvora na dane opravdano je samo kod kratkotrajnih kazni lišenja slobode. srednjeg kriminaliteta. Suština uslovnog otpusta je u tome da se deo kazne ne izvršava. -Opozivanje usovnog otpusta – kz predviđeno je obavezno opozivanje uslovnog otpusa ako osuđeni za vreme dok je na uslovnom otpusu učini kd za koje je izrečena kazna zatvora preko jedne god. Ova kazna se može propisati samo uz kaznu zatvora do 20 god. zatvor se izriče na pune godine i mesece. pojavio se i sistem koji se občno naziva sistem dan ili sistem dnevnih globa. odnosno rasponu u okviru kojeg se učiniocu odmerava i izriče kazna u konkretnom slučaju. a to je da se za najteza kd ili najteže oblike teških kd propiše i kazna zatvora u ztajanju od 30-40 god. Mada je unifikacija koja je izvršena 1977.Da se za vreme izdržavanja kazne tako popravio da se sa osnovom može očekivati da će se na slobodi dobro vladati. u slučaju opoziva uslovnog otpusta. Kaznu zatvora u trajanju od 30-40 god. 59.zakonodavstvu (kada je postojao i strgi zatvor) opravdana. a naročito da do isteka vremena za koje je izrečena kazna neće vršiti kd. -O uslovnom otpuštanju kao i o njegovom opozivanju odlučuje sud. sankcija. i fakultativo. To je ukinuto kz. Pored telesnih kazni i smrtne kazne.zakonodavstvo određuje opšti minimum i opšti maksimum kazne zatvora.Pojam i sistem novčane kazne -Novčana kazna je jedna od najstarijih k. koja je mogla da suspenduje polovinu pa čak i dve trećine izrečene kazne.Pored sistema fiksnih iznosa. odnosno da do izvršenja preostalog dela kazne dolazi samo izuzetno tj. . odnosno novčani ekvivalent jednog dana.globa. -Naše k.god života. Znači. Danas je ona jedna od najčešće primenjivanih kriv. u sredjem veku se veoma često koristila i novčana kazna.god u odnosu na eanije stanje u našem k. počela i sama da primenjuje novčanu kaznu da od učinoioca naplaćuje izvesnu sumu novca za učinjeno kd. Naročito je pogodna za lakša kd. u danima i to prema opštim pravilima za odmeravanje kazne. naš se zakonodavac odlučio samo za jednu vrstu ove kaznezatvor. To znači da je mogućnost ulovnog otpuštanja osuđenog predviđena u slučaju kumulativnog ispunjenja dva uslova: 1.

iznosa. Visina kaznenih raspona zavisi od visine zaprećene kazne zatvora. ona je pokazivala značajne oscilacije koje su uglavnom bile posledica inflacije novca. Reč je o tzv. a opšti maksimum 1. Do 100. a sud u opravdanim slučajevima može dozvoliti da osuđeni isplati novčanu kaznu i u otplatama. koji naziva novčanom kaznom u dnevnim iznosima postavlja kao primaran.prostim množenjem dođe do novčane kazne koja se izriče. Novčana kazna kao glavna kazna izriče se u sledećim iznosima: 1. pa se ta ušteda deli sa brojem dana u mesecu. od 120-240 d.000 dinara za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 1 godine 4. državnih organa ili pravnih lica. Ako osuđeni ne plati nk u određenom roku. rezervni sistem.i. odmerava se na isti način kao i kada bi se odmeravala kazna zatvora u danima. pa se ta razlika podeli sa brojem dana u godini. Do vrednosti jednog dana se dolazi tako što se utvrde mesečni ili godišnji prihodi učinoca. ona se odmerava u okviru propisanog broja dnevnih iznosa za to kd.000 dinara za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 3 godine -Za kd učinjena iz koristoljublja novčana kazna kao sporedna može se izreći i kad nije propisana zakonom ili kada je zakonom propisano da će se učinilac kazniti zatvorom ili novčanom kaznom. Do iznosa odmerene novčane kazne koju će sud izreći dolaz se jenostavnim množenjem utvrđenog broja dnevnih iznosa. U tom cilju zakon ovlašćuje sud da može zahtevati podatke od banaka ili drugih finansijskih ustanova. najmanje 180 di za kr za koja se može izreći kazna zatvora do 3 godine -Ukoliko je za kd propisana samo novčana kazna.000 – 300.000 din. a stari sistem.NOVČANA KAZNA U DNEVNIM IZNOSIMA -Odmerava se tako šte se prvo utvrđuje broj dnevnih iznosa. KZ više ne predviša prinudnu naplatu neplaćene nk. prednosti novog sistema su značajne.000-500. Zato je KZ zadržao i stari sistem fiksnih iznosa koji se primenjuje kao supsidijarni. SISTEM FIKSNIH IZNOSA -Pre svega propisan je opšti minimum i maksimum novčane kazne. zatim se od toga oduzmu redovni troškovi koje ima tj.000 dinara za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 6 meseci 3. Od 20. Od 30.000 dinara za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 3 meseca 2.Novčana kazna u našem k. A. Od 50. od 60-180 d. za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 1 godine 4.000 – 200. On jednakao pogađa kako bogate. Supletorni zatvor može trajati najduže 6 meseci. on ne može biti duži od 1 godine. KZ preedviđa oba sistema novčane kaze tako što novi sistem. potavlja kao subsidijaran. a na osnovu opštih pravila o odmeravanju kazne. Taj broj ne može biti manji od 10 niti veći od 360 dana.000 dinara za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 2 godine 5. utvrđuje se ustvari koliko može da uštedi. u nekim slučajevima ni pored toga neće biti moguće utvrditi tu visinu. Iako je taj sistem jednostavniji jer ne zahteva precizno utvrđivanje prihoda učinioca. -U primeni ovog sistema novčane kazne sudovi mogu imati određene probleme. a ako je izrečena nk u iznosu većem od 700. a zatim visina jdenog dnevnoh iznosa.dana sa utvrđenom vrednnošću jenog dnevnog iznosa. 60.000 dinara. Ekvivalent koji je u zakonu određen kod zamene nenaplative novčane kazne iznosi 1 dan zatvora za svakih započetih 1000 dinara novčane kazne. -KZ reguliše i pitanje izvršenja oba sistema novčane kazne. Broj dnevnih iznosa novčane kazne se utvrđuje u okviru sledećih raspona: 1. pre svega na koji način utvrditi stvarne prihode učinioca.000 dinara. Međutim. Ukoliko se ne mogu pribaviti verodostojni podaci o prihodima i rashodima učinioca kd ili ukoliko on ne ostvaruje nikakav prihod ali je vlasnik imovine ili nosilac imovinskih prava. U pogledu roka plaćanja novčane kazne propisano je da se on utvrđuje u presudi i da ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 3 meseca. do 60 dnevnih iznosa za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 3 meseca 2.pravu Ni naš zakonodavac nije mogao ostati samo pri sistemu fiksnih novč. Osnovna prednost ovog sistema jeste to da se vrenost jednog dana utvrđuje isključivo prema imovinskom stanju učinioca čime se u znatno većoj meri nego kod sistema fisknih oiznosa postiže to da novčana kazna jednako pogađa i siromašne i bogate učinioce kd. za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 2 godine 5. Najmanje 100. tako i siromšne. Što se tiče obima primene novčane kazne kod nas. supletornom zatvoru. B. 42 . I ovde visina kaznenih raspona zavisi od visine zaprećene kazne zatvora. a sud kao glavnu kaznu izrekne kaznu zatvora. Jenu od ozbiljnih prepreka za širu primenu novčane kazne treba videti i u relativno niskom životnom standardu u našoj zemlji. S obzirom na to da se kod pojedinih kd ne propisuje posebni minimum i maksimum postupljeno je isto kao i kod novčane kazne u dnevnim iznosima. Visina dnevnog iznosa se izračunava i otvrđuje tako šro s eod prihoda učinioca kd u prethodnoj godini oduzmu nužni rashodi koje je imao.000. -Za razliku od ranijeg rešenja. s tim da rok isplate ne može biti duži od 1 godine. Vrednost jednog dnevnog iznosa ne može biti manja od 500 niti veća od 50000 dinara. Broj dnevnih iznosa za učinjeno kd. -Odredbama opšteg dela propisani su i kazneni rasponi kod ovog sistema novčane kazne. Za isto kd novo rešenje u našem kp omogućava da bogati učinilac bude stostruko više kažnjen nego siromašni učinilac. Opšti minimum iznosi 10. dolazi do njenog pretvaranja u zatvor. odnosno godini.i. sud će na osnovu raspoloživih podataka po slobodnoj proceni utvrditi visinu jednog dnevnog iznosa.novčana kazna u određenom iznosu. od 30-120 dnevnih iznosa za kd za koja se može izreći kazna zatvora do 6 meseci 3. Ovaj sistem je nastao u Švedskoj.

.koji se ne vrši u cilju sticanja dobiti. pre svega. Kazna rada u javnom interesu se može izreći za kr. -Uslov za izricanje ove kazne jeste da je u vezi sa izvršenjem ili pripremanjem kd koje je osnov za izrucanje ove kazne korišćeno motorno vozilo. kao što je nedostatak pogodnih humanitarnih i volonterskih organizacija u okviru kojih bi se ovaj rad obavljao. Ali. Ako je izrečena uz kaznu zatvora. Ona ima i specijalno preventivne efekte jer sprečava učinioca da vozilo koristi za nova kd. jer takvo lice ne može motorno vozilo koristiti za pripremanje ili izvršenje kd u tom slučaju . Zatim.kojim se ne vređa ljudsko dostojanstvo 3. Ovaj uslov postoji i zbog relevantnih međunarodnih konvencija kojima se zabranjuje prisilan rad kao i kr. sud imajući u vidusvrhu kažnjavanj. jer lice kome je izrečena ova kazna može koristiti druge vrste prevoza.može se reci da nema ograničenja.Umesto supletornim zatvorom. tako što će za jednu godinu oduzimanja vd odrediti 1 mes. -Ako osuđeni na kaznu oduzimanja vozačke dozvole upravlja motornim vozilom za vreme dok ona traje. već kao i kazna uopšte ima i generalno preventivne ciljeve.Pojam i vrste odmeravanja kazne 43 . -Posle smrti osuđenog nk se neće izvršiti. ove kazne namenjene su drugoj kategoriji učinilaca. Nasuprot tome. Vremenski period u kome će s eobaviti odmereni br. a nema ni ostalih negativnih posledica kazne lišenja slobode i znatno su manji troškovi njenog izvršenja. Rad u javnom interesu KZ predviđa rad u javnom interesu kao jednu od k. za neke učinioce ova sankcija ima i edukativni kararter.rad koji je koristan za društvo 2.i sud može kaznu umanjiti za jednu četvrtinu i ovde ne postoji mogućnost opozivanja. Ova kazna se može izreći licu koje nema polože vozački ispit. a može biti i efikasnija i pogodnija sankcija za određenu kategoriju učinilaca nego neke druge ankcije. Zatim. -Ukoliko osuđeni ne obavi časove rada koji su mu određeni u okviru izrečene kazne dolazi do zamene kaznom zatvora tako šro će se za svakih započetih 8 časova rada u javnom interesu odrediti jedan dan zatvora. sud će kaznu oduzimanja voz.. .d zameniti kaznom zatvora. Za razliku od mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom koja se izriči samo učiniocu kd ugrožavanja javnog saobraćaja za kojeg se utvrsi da je opasno da upravlja motornim vozilom. kao i njegovu premnost da obavljarad u javnom interesu. stara lica). a to je da bude alternativa kazni lišenja slobode. -KZ propisuje minimum i maksimum ove kazne. ličnost ičinioca. predstavlja i jednu važnu mogućnost zamene naplaćene novčane kazne.sankcija. U pogledu kd kod kojih može biti izrečena ova kazna. i izdavanje vozačke dozvole.dela za koja se propisuje ZATVOR ili NOVČANA KAZNA. može nastaviti obavljanje svoje profesija. Ali ipak prednost treba dati razlozima koji idu u prilog uvođenju ove sankcije kao što je to i učinjeno u kz. U obzir dolaze i kd ugrožavanja javnog saobraćaja ukoliko nisu ostvareni uslovi za izricnje mere bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom. I u toj situaciji on je alternativa kazni lišenja slobode. Razozi koji idu u prilog njenom uvođenju jesu. Prihvatljivije je da osuđeni koji ne plati novčanu kaznu umesto toga obavi rad u jav.i traje 60 časova u toku jednog meseca. u tom slučaju da položi vozački ispit. uzima u obzir vrstu učinjenog kd. kao i nedostatak onih koji bi nadgledali izvršenje ove sankcije. što osuđeno lice ne gubi svoje društvene kontakte. pre svega.(1000din=8h) 62. problemi na planu izvršenja. odnosno njegovim vozilom može upravljati neko drugo lice.sankcija. vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora ne uračunava se u trajanje ove kazne.Prilikom izricanja ove kazne. danas kada je povećana mobilnost savremenog čoveka i kada korišćenje sopstvenog motornog vizila ima veliku ulogu u tome. 63. Rad u javnom interesu ne ože biti kraći od 60 časova niti duži od 360 časova. Interesu osim što jw predviđen kao glavna kazna. ova sankcija ima nesumnjivo represivni karakter.zatvora. jer se njome pogađa važno dobro učinioca k. Razlozi protiv nje jesu. ali to ne menja osnovni smisao i razlog uvođenja ove sankcije. Rad u javnom interesu može biti: 1. -Kazna oduzimanja vozačke dozvole može biti izrečena kao glavna kazna samo za kd za koja je propisana kazna zatvora od 2 god. -KZ predviđa rad u javnom interesu kao kaznu koja se može izreći samo kao glavna kazna. zabranjuje mu se. ako osuđeni svesno ispunjava svoje obaveze vezane za rad u j. Ovde nije specijalna prevencija u prvom planu. a moće biti i sporedna kazna uz kaznu zatvora ili uz novčanu kaznu. osuda se može posmatrati kao rekompezacija ruštvu za učinjeno delo. U tom slučaju za svakih započetih 1000 dinara nk određuje se 8 časova rada u javnom interesu s tim da rad u javnom interesu ne može biti duži od 360 časova. Iz smisla i sadržaja kazne može se doći do zaključka da je neophodno da je učinilac upravljao tim motornim vozilom. računajući od dana pravosnažnosti presude. a to je sloboda kretanja. građani sa kojma je osuđeni u kontaktu u toku obavljanja rada u javnom interesu mogu imati na njega pozitivan uticaj. ta se sloboda samo delimično ograničava. Motorno vozilo mora biti korišćeno u svojoj osnovnoj funkciji. ova sankcija nesumnjivo ima veliku ulogu u tome. 61.sati rada u javnom interesu jeste od 1-6 mes. izriče se pod drugačijim uslovima i ima drugačiju svrhu. Naravno. Ona ima i restributivni karakter. -Kazna oduzimanja vozačke dozvole može trajati od 1-3 god.interesu nego da mu se naplaćena kazna pretvara u zatvor. osuđeni dolaze u neposredan kontakt s alicima koja su ranjiva u smislu da mogu postati žrtve kd (bolesna. neplaćena kazna se može zameniti kaznom rada u javnom interesu.Oduzimanje vozačke dozvole KZ uvodi novu kaznu oduzimanja vozačke dozvole.Rad u jav.

a takva kazna. ind je jedan od principa na osnovu kojeg se vrši odmeravanje kazne. jačina ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra. a koji pre svega podrazumeva upoznavanje ličnosti učinioca.Stepen krivice 44 . propisana kazna 2. uz koju je novčana kazna alternativno propisana. Danas je u pogledu propisivanja kazne u savremenim kr. to će opravdati odmeravanje kazne koja se kreće u pravcu maksimuma za to kd. PROPISANA KAZNA -Prilikom odmer kazne sud mora u prvom redu voditi računa o propisanoj kazni za učinjeno kd. se vrši u okviru kaznenih raspona koji su propisani odredbama opšteg dela o novčanoj kazni. služi tome da se u okviru propisane kazne. Kada je reč o kazni zatvora u našem pravu. po pravilu. kod kd teškog ubistva propisano je da će se učinilac kazniti zatvorom od najmanje 10 godina). odnosno pooštravanja kazne. Npr. zak. što znači da se u tom slučaju primenjuje opšti maksimum tj.-Prema nekim autorima. kazne sud mora voditi računa o tome da je u konkretnom slučaju potrebno postići svrhu kažnjavanja. njegove lične prilike. samo zato što bi ostvarivanje specijalne prevencije to zahtevalo. U oblast odmeravanja kazne spada i oslobođenje od kazne. 64. Kazne primenjuje opšti maksimum. u kome se često kazna za pojedina kd propisuje u veoma širokom rasponu. Danas su napuštena 2 druga sistema: sistem apsolutno određenih kazni i sistem apsolutno neodređenih kazni. ona će uticati da kazna bude bliža donjoj granici propisane kazne za to delo i obrnuto. ali koji u stvari predstavljaju kazneni raspon za pojedinim kd. -U oblasti odmeravanja kazne u našoj teoriji koristi se i pojam individualizacije kazne. Retribucija u smislu principa pravednosti i srazmernosti treba da određuje gornju granicu prilikom odmeravanja kazne. olakšavajuće i otežavajuće okolnosti. 1. a drugi samo uopšteno navođenje okolnosti o kojima sud mora voditi računa prilikom odmeravanja kazne. svrha kažnjavanja 3. Propisani raspon kazne bi trebalo da bude jedan od osnovnih orijentira prilikom odmeravanja kazne. odnosno pooštravanje kazne može vršiti izuzetno i to pod uslovima predviđenim zakonom. Prihvatanje sistemom relativno određenih kazni zahteva odmer kazne po meri u okviru propisanog raspona. jedna ista okolnost može biti ili otežavajuća ili olakšavajuća okolnost. kazne postoji u slučaju odm. a vodeći računa o svrsi kazne. za kd lakše telesne povrede propisano je da će se učinilac kazniti zatvorom do 1 godine). U širem smislu ind. tj. ublažavanje kazne – odmeravanje blaže od propisane kazne 3. ne bi bilo opravdano izreći strožu kaznu od one koju zahteva stepen krivice učinioca i težina učinjenog dela. a posebni način odm. samo sudsko odmeravanje predstavlja odmeravanje kazne u pravom smislu. 20 godina. Postoje kd kod kojih je propisan samo posebni minimum (npr. Ukoliko neka od okolnosti ima karakter olakšavajuće okolnosti u konkretnom slučaju. pobude iz kojih j delo učinjeno. usvojen sistem relativno određenih kazni. odmer. To su specijalne okolnosti: stepen krivice. ukoliko ona ima karakter otežavajuće okolnosti. Postavlja se pitanje ako različite svrhe kažnjavanja zahtevaju različitu kaznu u konkretnom slučaju kojoj svrsi dati prednost. pooštravanje kazne – odmeravanje teže od propisane kazne Redovan način odmeravanja kazne jeste onaj koji se vrši u okviru propisane kazne za određeno kd dok se ublažavanje. 2. 30 dana zatvora. KZ prihvata drugi način. u okviru kazne propisane za određeno kd 2. pa se prilikom odmer. 1. ostvaruje i ciljeve generalne prevencije. njegovo držanje posle učinjenog kd ( naročito njegov odnos prema žrtvi) . kazne predstavlja ukupan proces koji se odvija počev od izbora kazne pa do njenog izricanja. -Odmeravanje kazne može biti: 1. Jedan način je njihovo nabrajanje. Kod novčane kazne. Opšti minimum i opšti maksimum ne može se prekoračiti ni u slučaju ublažavanja.SVRHA KAŽNJAVANJA -Prilikom odmer. Ima i kd kod kojih je propisan samo posebni maksimum (npr. raniji život učinioca. kao i druge okolnosti koje se odnose na ličnost učinioca. -Kada je reč o redovnom odmeravanju kazne – odmeravanju kazne koje se kreću u okviru propisane kazne za određeno kd osnovni kriterijumi su: 1. U užem smislu. U zavisnosti od toga kako je ostvarena u konkretnom slučaju. ona se odmerava između posebnog minimuma i posebnog maksimuma ili opšti maksimum. okolnosti pod kojima je delo učinjeno. Te okolnosti predstavljaju neposredan osnov za odmeravanje kazne. Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti -Postoje 2 pristupa prilikom zakonodavnog regulisanja olakšavajućih i otežavajućih okolnosti. odmeravanje kazne može biti zakonsko i sudsko. što znači da ona obuhvata i odmeravanje kazne. kazne za kd učinjena u sticaju i odm.OLAKŠAVAJUĆE I OTEŽAVAJUĆE OKOLNOSTI -Ovaj krit. kazne osuđenom licu. 3. Međutim. doći do tačno određene kazne. Visina tih raspona zavisi od visine zaprećene kazne zatvora. Naše kz ne predviša više pooštravanje kazne kao način odmeravanja kazne.

onda bi se neke okolnosti mogle ovde podvesti npr.Jačina povrede ili ugrožavanja zaštićenog dobra -Prilikom propisivanja kazne zakonodavac procenjuje u kojoj meri eko ponašanje može da ugrozi i li povredi zaštićeno dobro. nezaposlenost. Ranija neosuđivanost se po pravilu smtra olakšavajućom oklnošću. može kao isvest o protivpravnosti kao komponente krivice se mogu stepenovati. Kod nehata. poricanje.pristalice ovog metoda misle da sud mora da ceni kd i učinioca kao jednu celinu i da na osnovu jendog opšteg utiska i uverenje odmeri kaznu. da li je neko izvršio krađu da bi obezbedio neke svoje elementarne životne potrebe ili da bi se kockao). a anaročito posledice.Okolnosti koje nisu propisane kz -Izuzetno retko se koriste u sudskoj praksi. Odsustvo uračunljivosti i svseti o protivpravnosti nisu od značaja za odemravanje kazne. stepen obrazovanja itd. proveri strana 88)  treba uzeti kao olakšavajuću okolnost. Do toga se dolazi kroz procenu načina izvršenja dela. Bitno smanjena uračunljivost i otklonjiva pravna zabluda su fakultativni osnovi za ublažavanje kazne. Ali. umišljaj ( odnosno nehat). bez razmišljanja.Držanje učinioca posle učinjenog kd -Tu s emogu razlikovatu 2 grupe okolnosti: 1. značajno je da je učinilac pokazao pdosebnu upornost i bezbednost. Doprinos žrtve sopstvenoj victimizaciji (nisam sigurna da li to piše. važan je stepen nepažnje itd.sintetička. menjanje iskaza. -Prilikom odmeravanja novčane kazne kz obavezuje sud da uzme u obzir imovno stanje učinioca. ona s emora konkretizovati i utvrditi u kojok meri je učinjeno kd ugroziklo ili povredilo zaštićeno dobro (život. psihofizičke osobenosti učinioca. Npr. naknada štete. -U vezi sa procenjivanjem olakšavajuće i otežavajuće okolnosti mogu se koristiti 2 metoda: 1. 9.Pobude iz kojih je delo učinjeno -Pobude ili motivi se mogu etički vrenosvati što je značajno za odmeravanje kazne (npr. telo. 2.Ove okolnosti su heterogenog karaktera. 2. 2.Okolnosti pod kojima je delo učinjeno . treba tretirati kao olakšavajuću okolnost. Npr. npr. sredstava za izvršenje. Delo učinjeno pod njihovim uticajem ukazuje na niži stepen krivice.U sudskoj praksi se one po pravilu smatraju olakšavajućim okolnostima. a i one koje sudovi uzimaju u obzir mogu se podvrći kritici. Tu bi spadao i doprinos žrtve izvršenju kd odnosno okolnost da je žrtva dala povod za izvršenje kd ili je na drugi način doprinela nastupanju posledice. a naročito da li je vršio kd ili e. Sudska praksa prtežno se koristi sisntetičkim metodama ali najprihvatljivijim se čini kombinacija ova dva metoda. ili kao olakšavajuća okolnost da je prošao dui period od učinjenog kd. Za ocenu stepena krivice značajne su i neke forme umišljaja koje naše kp ne predviđa. kajanje. 4. 8. kao otežavajuća okolnost se uzima da je došlo do porasta vršenja onih kd za koje se učiniocu sudi. Kod pokušaja kd jačina ugrožavanja zaštićenog dobra je obično niža nego kod dovršenog kd. uzima kao olakšavajuća okolnot.-Uračunljivost.njegove pristalice smatraju da sud mora pažljivo da analizira svaku okolnost. jer u tom slučaju nema ni krivice pa ni kd.npr. kao što je pomoć i izvinjenje žrtvi. laganje. i zato pokušaj ako sud ne iskoristi mogućnost koju mu zakon daje u pogledu ublažavanja kazne. što je naročito prisutno kod umišljaja i nehata. uticaj na svedoke… Naročito je važno priznanje koje se pod određenim uslovima.Druge okolnosto koje se podnose na ličnost učinioca -Ako se pojam „ličnih prilika učinioca“ restriktivno tumači. 7. kompulzivna sila i pretnja su takođe značajne za stepenovanje krivice. kod odmeravanja kazne ova okolnost se ne možđe procenjivati aptraktno. polazeći od propisane kazne. da učinilac ima maloletnu decu itd. ako se kod otklonjive pr. i dolus repetinus. Zatim.analitičkosintetički metod. da je vrednuje i utvrdi koliko svaka od njih utiče na kaznu. 6.one koje se odnose na ublažavanje posledica prouroovanih kd . važno je koliko je intezivno učinilac hteo nastupanje posledice. Poricanje učinjenog kd samo po sebi ne predstavlja olakšavajuću okolnost.Raniji život učinioca -Važan je odnos učinioca prema društvenim i moralnim normama koji je ispoljio u svom životu pre izvršenja kd.analitički. stvarno kajanje. 5.kada je delo izvršeno spontano. imovinu). Međutim.zablude radi o grubom zanemarivanju dužnosti i mogućnosti da se ima znanje o zabranjenosti dela to ne može biti olakšavajuća okolnost.Lične prilike učinioca . To su predumišljaji koje treba uzeti kao otežavajuću okolnost jer ukazuje na viši stepen krivice. 3. loše zdravstveno stanje.one koje se tiču držanja učinioca kao okrivljenog u toku k postupka.to znači da bi sud na osnovu opšteg utisak. trebao da dođe do jedne polazne 45 .

bilo zato što su ciljevi kazne i inače već postignuti. U prvom slučaju sud je više vezan zakonom. Kompulzivna sila i pretnja 5. Da sud oceni da se i sa ublaženom kaznom u konkretnom slučaju može postići svrha kažnjavanja -Sporno je da li je dozvoljeno sudsko ublažavanje kazne u slučaju postojanja i neke otežavajuće okolnosti. Otklonjiva pravna zabluda 7. Kad postoje uslovi za ublažavanje kazne. Izazivanje opasnosti iz nehata kod krajnje nužde 4. 2. Odsustvo ličnog svojstva kod podstrekača ili pomagača -Neki od navedenih osnova ukoliko postoje određeni dopunski uslovi ili pod istim uslovima predstavljaju i osnov za oslobođenje od kazne. On podrazumeva da učinilac kd ne mora uvek da bude i kažnjen bilo iz određenih kriminalno-političkih razloga. 65. Samo kod kd samovoljnog odsustvovanja i bekstva iz vojske SCG predviđa se mogućnost ublažavanja kazne učiniocu dela koji se dobrovoljno javi nadležnom državnom organu radi vršenja vojne službe. skoro da ne koristi tu mogućnost. Neograničeno ublažavanje kazne se može vršitit u čitavom prostoru između opšteg i posebnog minimuma. Za SUDSKO UBLAŽAVANJE KAZNE potrebna su 2 uslova: 1. kazna se može ublažiti do 30 dana zatvora. kazna se može ublažiti do 1 godine zatvora. tj. zakonsko ublažavanje kazne može biti i neograničeno onda kada postoji neki od osnova za oslobođenje od kazne. ako je za kd kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od 3 godine. 6. 3.osnove. -Ublažavanje kazne je po pravilu ograničeno. 1. dok u drugom slučaju ublažavanje kazne u mnogo većoj meri zavisi od procene suda. Razlog je što se umesto osnova za ublažavanje kazne kod više kd propisuje privilegovani oblik kd. ZAKONSKI OSNOVI ZA UBLAŽAVANJE KAZNE propisani su kako u opštem delu. pod odrđenim uslovima. a uključuje i ublažavanje po vrsti. ako je za kd kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od 1 godine. To može biti kazna koja je po meri. ako je za kd propisana kazna zatvora bez naznačenja najmanje mere. ako je za kd kao najmanja mera kazne propisan zatvor u trajanju od 5 ili više godina kazna se može ublažiti do 2 godine zatvora. Bitno smanjena uračunljivost 6. kazna se može ublažiti do 6 meseci zatvora. Da postoje 2 ili više naročito olakšavajućih okolnosi 2.orjentacione kazne. sud će ublažiti kaznu prema sledećim pravilima: 1. umesto zatvora može se izreći novčana kazna ili rad u javnom interesu. Prekoračenje granica krajnje nužde 3. -U opštem delu KZ propisano je više osnova za oslobođenje od kazne fakultativnog kar. ako je za kd propisana novčana kazna sa naznačenjem najmanje mere. 66. 7. Oni su predviđeni kako u opštem delu KZ. kazna se može ublažiti do 10. kao i u tome što su osnovi za oslobođenje od kazne koji su propisani kod više kd istovremeno i osnovi za ublažavanje kazne. U opštem delu propisano je više osnova za ublažavanje kazne fakultativnog karaktera: 1. Prekoračenje granice nužne odbrane 2. Pomaganje 9. zak. bez propisanog posebnog minimuma. U principu. 4. do opšteg minimuma novčane kazne. niža od propisanog minimuma za određeno kd ili blaža vrsta kazne od one koja je za to delo propisana.Ublažavanje kazne -Sud. 2. ali naše kriv. Oslobođenje od kazne Nastanak instituta oslobođenja od kazne je novijeg datuma. može izreći kaznu koja je blaža od propisane za kd za koje se odmerava kazna. pa se razlikuje ublažavanje po meri i ublažavanje po vrsti. i onda da je povećava i snižava. -U posebnom delu takođe se može propisati mogućnost ublažavanja kazne. 46 . tako i u posebnom delu kod određenih kd. a naročito prema uslovu da se i sa ublažavanjem kazne može postići svrha kažnjavanja. Pokušaj 8. ako je za kd kao najmanja mera kazne propisan zatvor u tranjanju od 2 godine. Za razliku od ublažavanja kazne. to zavisi od toga o kakvim se otežavajućim okolnostima radi i u kakvom su odnosu prema osobito olakšavajućim okolnostima. tako i u posebnim delu – kod pojedinih kd. nakon pažljivog pojedinačnog vrednovanja svake olakšavajuće i otežavajuće okolnosti. Za razliku od sudskog ublažavanja kazne koje je uvek ograničeno. ako je za kd kao najmanja mera kazne propisan zatvora ispod 1 godine. -Može se govoriti o zakonskom i sudskom ublažavanju. sud može učinioca osloboditi od kazne samo u onim slučajevima koji su izričito predviđeni u krivičnom zakonu. odnosno zakon propisuje granice ublažavanja kazne. kod kojeg je sud vezan određenim pravilima i donjom granicom do koje kaznu može ublažiti. 5. tj.000 dinara. kazna se može ublaziti do 3 meseca zatvora.

Prilikom odlučivanja da li će povrat uzeti kao otežavajuću okolnost zakon upućuje sud da uzme u obzir da li je ranije dlo iste vrste kao i novo delo. KZ više ne poznaje povrat kao osnov za pooštravanje kazne. -Oslobođenjem. on se više nije ni mogao zvati višestrukim povratom. može se osloboditi od kazne. -Za postojanje povrata ne postavljaju se nikakvi uslovi osim da je učinilac najmanje jedanput ranije osuđivan. da to učini pre nego što je saznao da je otkriven. zakon. sud se prilikom odmeravanja kazne mora kretati u okviru propisane kazne za novo delo za koje odmerava kaznu učiniocu koje je već jedanput bio osuđivan. 67. 68.). itd. prekoračenje granica krajnje nužde učinjeno pod osobito olakšavajućim okolnostima. Pošto se radi o osuđenoj presudi ona se upisuje u kaznenu evidenciju. Povrat -Povrat postoji onda kada učinilac koji je ranije osuđivan ponovo učini kd. Postoji podela na: generalni i specijalni povrat. učinilac kd davanja mita koji je delo prijavio pre nego što je saznao da je ono otkriveno. do jedinstvene kazne se dolazi tako što se prethodno utvrdi posebna kazna za svako pojedino delo u sticaju pa se onda na osnovu tih pojedinačnih kazni dolazi do jedinstvene kazne. odnosno protivpravnost ili krivicu. stvarno kajanje – zahteva ispunjenje sledećih uslova: 1. Odmeravanje kazne za kd učinjena u sticaju -U pogledu centralnog pitanja kako odrediti jedinstvenu kaznu za kd u sticaju zapažaju se u savremenim kriv. Povrat predstavlja fakultativnu otežavajuću okolnost. poravnanje učinioca i oštećenog – savremena krim. može se osloboditi od kazne. ali se oslobađa od kazne. Specijalni povrat postoji kada se radi o istovrsnom. nepodobni pokušaj 4. pol. prekoračenje granice nužne odbrane usled jake razdraženosti ili prepasti izazvane napadom. 2. kd ubistva iz nehata. 2. u izmirenju učinioca i žrtve vidi jednu od važnih alternativa kriv sankcijama. srodnom kd. oproštene ili zastarele kazne. kao i koliko je vremena proteklo od ranije osude. Posle izmena i dopuna iz 2003. dobrovoljno sprečavanje izvršenja kd -I u posebnom delu. da li su oba dela učinjena iz istih pobuda. učinilac može biti teško pogođen i posledicama koje trpe druga lica pod uslovom da je on sa njima u bliskim odnosim. zakonodavstvima uglavnom 2 rešenja: 1. Oslobađa se od kazne onaj učinilac kd koji se u načelu može kazniti. Kao i kod svih drugih otežavajućih okolnosti. odnosno od izdržane. Tu podelu indirektno prihvata i KZ upućujući sud da uzme u obzir srodnost dela na koje se odnosi ranija osuda i novog kd. U slučaju oslobođenja od kazne. -Naše kp sada poznaje samo jednu vrstu povrata. Po jednom rešenju. kd protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Ukoliko učinilac ispuni sve obaveze iz sporazuma koji je postigao sa oštećenim. Tu postoje 3 principa: 1. predviđeni su kod pojedinih kd fakultativni osnovi za oslobođenje od kazne. pre svega iz krim-pol razloga. da učinilac otkloni posledice dela ili nadoknadi štetu prouzrokovanu kd. Generalni povrat postoji kada učinilac posle osude za neko kd izvrši kd koje sa ranijim nije srodno. 2. Za razliku od realnog sticaja gde se takođe radi o tome da je jedno lice učinilo 2 ili više kd (ali mu se za njih istovremeno sudi) ovde je reč o već osuđivanom licu koje posle osude ponovo učini kd. ne mogu nastupiti pravne posledice osude. onda može i manje). okolnosti pod kojima su dela učinjena. podrazumeva se da mora postojati dobrovoljnost. 3. sud može osloboditi od kazne učinioca kd učinjenog iz nehata kada posledice dela tako teško pogađaju učinioca da izricanje kazne ne bi odgovaralo svrsi kažnjavanja – to dolazi u obzir naročito kod nekih kd (npr. dobrovoljan odustanak. jer se kao uslov za pooštravanje kazne nije zahtevalo da je učinilac bio najmanje 2 puta osuđivan. U slučaju oslobođenja od kazne donosi se osuđujuća presuda kojom se učinilac proglašava odgovornim za učinjeno kd. Ono sa svim svojim elementima postoji. od kazne se ne dira u postojanje kd. 1. Za svaku od njih potrebno je da su ispunjeni određeni uslovi: 1. -Naše kriv. 3. a ranije je poznavalo i podelu na običan i višestruki povrat. je poznavalo i višestruki povrat kao fakultativni osnov za pooštravanje kazne. ali samo kod kd za koja je propisana kazna zatvora do 3 godine ili novčana kazna. kazna se može neograničeno ublažiti (ako može više. princip apsorpcije – najteža kazna apsorbuje ostale kazne 47 . -KZ u opštem delu predviđa još 3 specifična osnova za oslobođenje od kazne. Npr. 2. a briše se iz nje nastupanjem zakonske rehabilitacije ako osuđeni u roku od 1 godine od dana pravnosnažnosti sudske odluke ne učini novo kd. da se radi o kd za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina -Naravno.1. 3. I naše kriv materijalno pravo sada uvodi ovu mogućnost. -U slučajevima postojanja nekog od zakonom propisanih osnova za oslobođenje od kazne. To je bitna razlika u odnosu na situaciju gde ne može doći do kažnjavanja zato što postoji neki od opštih osnova koji isključuju kd. 5.

. Ako je bar za jedno kd sud utvrdio novčanu kaznu koristeći sistem dnevnih iznosa. Iako se u tim slučajevima ne radi o sticaju kd već pre o povratu. uračunava se vreme provedeno u pritvoru kao i svako lišenje slobode u vezi sa kd. -U pogledu načina odmeravanja kazne osuđenom licu zakon izjednačava slučaj kada je kd učinjeno pre nego što je osuđeno lice započelo izdržavanje kazne po ranijoj osudi sa slučajem u kome je već došlo do izdržavanja kazne zatvora ili maloletničkog zatvora kada lice na izdržavanju kazne učini novo kd. ona ne sme preći 1.k. s tim da ona ne sme preći opšti maksimum novčane kazne. To će pre svega biti slučaj kada učinilac koji je osuđen za neko teže kd pri kraju izdržavanja kazne ponovo izvrši neko teže kd. sud će izreći 1 kaznu zatvora i 1 novčanu kaznu primenjujući princip asperacije u pogledu zatvora. princip asperacije – najteža pojedinačna kazna se povišava ali tako da ne dostigne zbir svih pojedinačnih kazni 3. 69. Prihvatanje apsorpcija bi u ovim slučajevima značilo neoravdan blag stav premaučiniocu. Npr.2. 2. Prema principu asperacije. a ranije izrečenu kaznu će uzeti kao već utvrđenu i primenom pravila koja važe za odmeravanje kazne za kd učinjena u sticaju će doći do jedinstvene kazne. 2. a ako je utvrdio više novčanih kazni. ako je za 3 ela utvrđena kazna zatvora u trajanju od 1. 3.000 din. izreći će jednu n. ako je za vaša dela utvrđeno više kazni zatvora. i 3 god. pa će za sva ta dela izreći jedinstvenu kaznu primenom nekog od navedena tri principa. izreći će zatvor kao jedinstvenu kaznu primenom principa asperacije.2. Princip apsorpcije primenjuje se kada je za jedno delo u sticaju utvrđena kazna zatvora od 30-40 godina u kom slučaju ona apsorbuje druge kazne. novčanu kaznu i kaznu rada u j. isključuje se primena odredaba za odmeravanje kazne za kd učinjena u sticaju pod uslovom da se ne bi mogla ostvariti svrha kažnjavanja s obzirom na težinu kd i neizdržani deo ranije izrečene kazne. ili duže. Po drugom rešenju.000 ako je bar jedno kd u sticaju izvršeno iz koristoljublja. -KZ prihvata prvo rešenje kada se radi o punoletnim učiniocima. -KZ reguliše i 2 posebne situacije: 1. 70. princip kumulacije – jednostavno sabiranje svih pojedinačnih kazni 2. Pojam i svrha mera upozorenja 48 . primenjujući princip kumulacije... a vreme u kome se rad mora obaviti ne sme biti duži od 6 meseci. Postoji i tzv. Novčanu kaznu kao sporednu kaznu sud će izreći ako je utvrđena makar i za jedno kd u sticaju. U tom slučaju osuđeni će biti disciplinski kažnjen.. sud će izreći jedinstvenu kaznu koja mora biti veća od svake pojedine utvrđene kazn. -Ako je sud za kd u sticaju utvrdio samo kazne rada u javnom interesu. Ako je sud za neka kd u sticaju utvrdio zatvor. a za druga maloletnički zatvor. 1. sud će prethodno utvrditi kazne za svako od tih dela. Sud će odmeriti i utvditi kaznu za novo kd. -Predviđena su 2 izuzetka od ovog pravila: 1. 2. onda jedinstvena kazna ne sme preći izos od 18. i 11 mes.000. Apsorbacija se primenjuje i onda kada je za neko kd u sticaju utvrđena kazna zatvora od 20 godina. a za druga dela novčana kazna. Prvi izuzetak omogućava izricanje kazne nezavisno od ranije izrečene kazne. ali ne sme dostignuti zbir utvrđenih kazni. nužna apsorpcija – kada je za jedno kd utvrđena kazna zatvora u trajanju od 30 god.i.Princip asperacije se primenjuje kada su za pojedina dela u sticaju utvrđene kazne zatvora. zakon ih iz razloga celishodnosti izjednačava sa sticajem kd. s tim da ona ne sme preći 360 časova. Kazna ili deo kazne koju je osuđeni izdržao uračunaće se u izrečenu kaznu zatvora. a jedinstvena kazna mora biti manja od zbira pojedinačnih kazni. dok bi kumulacija bila nepravedna i suviše stroga pa je princip asprecije neprihvatljiv. ne može izricati na dane. jer se kazna zakon apreko 6 mes.000. -U izrečenu kaznu zatvora.5 god. Ako je učinilac jednom ili sa više radnji učinio više kd za koja mu se istovremeno sudi (idealni ili realni sticaj). odnosno 10.zatvora. jedinstvena kazna se odmerava bez prethodnog utvrđivanja posebnih kazni za pojedina kd i pri tome se na razne načine određuju kazneni okviri unutar kojih se odmerava jedinstvena kazna.000 din. a princip kumulacije u pogledu novčane kazne. jedinstvena kazna se mora kretati u rasponu od 3 god. a ko je utvrdio samo novčanekazn u određenim iznosima. Drugi izuzetak predviđen je ukoliko osuđeni za vreme izdržavanja kazne zatvora ili maloletničkog zatvora učini kd koje je zaprećeno kaznom zatvora do 1 godine ili novčanom kaznom. osim u situaciji kada se kasnije saznalo da je osuđeno lice već ranije učinilo kd. Ona ne sme preći 20 god. sud će izreći jedinstvenu kaznu za sva kd primenom odredaba za odmeravanje kazne za kd učinjena u sticaju. Jedinstvena kazna je ograničena opštima maksimumom kazne zatvora.000. Odmeravanje kazne osuđenom licu -Ako se osuđenom licu sudi za kd učinjeno pre nego što je započelo izdržavanje kazne po ranijoj osudi ili za kd učinjeno za vreme izdržavanja zatvora ili maloletničkog zatvora. i 1 mes. a za drugo u trajanju od 6 mes. -Ako je za neka kd u sticaju kazne zatvora. izreći će jedinstvenu kaznu rada u javnom interesu u visini zbira utvrđenih časova rada. tj. Tada se izriče jedinstvena kazna koja odgovara zbiru pojedinačnih novčanih kazni.Princip kumulacije se primenjije kada je sud za kd u sticaju utvrdio samo novčane kazne.

utvrđena kazna 2. postupka u kome će se tek odmeriti i izreći kazna koja će se izvršiti. Uslovna osuda – nastanak. s tim što kontinentalni sistem podrazumeva pretnju izvršenjem izrečene kazne. to realno može očekivati. iako je široko prihvaćena.. koje se uobičajeno nazivaju merama upozorenja. Međutim. u Francuskoj i Belgiji krajem XIX veka. 3. ne mogu se naći ni 2 zakonodavstva koja ovaj institut reguliše na identičan način. dok je uslovna osuda – realna pretnja konkretno utvrđenom kaznom koja se pod određenim uslovima može realizovati. -Elementi koji određuju svrhu i suštinu uslovne osude i sudske opomene u užem smislu su: 1. sudska opomena se svodi na golu opomenu i u slučaju izvršenja novog kd ona se jedino uzima u obzir kao ranije osuđivanost što može predstavljati otežavajuću okolnost prilikom odmeravanja kazne za to novo delo. 2. -Suština oba sistema uslovne osude je da ona sadrži pretnju da će se primeniti kazna ako se osuđeni ne bude pridržavao određenih uslova. Kod sudske opomene ta je granica precizno postavljena određivanjem kruga kd kod kojih se može izreći. dok se kod anglosaksonskog sistema ne preti konkretnom kaznom. odnosno povređen – pa nije radi njegove zaštite neophodno primenjivati kaznu. Uslovna osuda je u našem kp najčešće korišćena krivična sankcija i može se smatrati efikasnom sankcijom. a naročito kazna lišenja slobode.-Uslovna osuda i sudska opomena čine posebnu vrstu kr. Njihova svrha je ostvarivanje principa da je kazna. tipa. pre svega zato što je ona pretnja konkretno utvrđenom kaznom. -Uslovi za primenu: 1. vreme proveravanja 49 . Međutim. I pored toga. -KZ predviđa da je zajednička svrha uslovne osude i sudske opomene da se prema učiniocu lakšeg kd ne primeni kazna kad se može očekivati da će upozorenje uz pretnju kazne – uslovna osuda. dok se uslovna osuda. 71. u kome je ona bila samo modalitet izricanja kazne zatvora. sistemi i svrha -Osnovna karakteristika uslovne osude jeste težnja za postizanjem maksimalnih rezultata u suzbijanju određene vrste kriminaliteta uz minimalno angažovanje države. uslovna osuda je upozorenje uz pretnju kazne – pretnja kaznom i obezbeđuje uslovnoj osudi efikasnost i funkcionisanje. Ona je pogodna za modifikacije i prilagođavanje zavisno od potreba i stavova kaznene politike neke zemlje. -radi se o učiniocu od koga se. ali razlike između njih nisu toliko izražene kao u vreme njihovog nastanka. već se preti dovršenjem kr. -U mnogim zemljama postoje i mešovita rešenja. sankcija. Uslovna osuda u našem krivičnom pravu -KZ preduzima koncepciju uslovne osude iz KZ SRJ kao samostalne krivične sankcije što je karakteristično za uslovnu osudu anglosan. može izreći i u odnosu na dela koja se s obzirom na propisanu kaznu ne bi mogla smatrati lakšim kd. to ne znači da je na isti način regulisano. Anglosaksonski je nastao u Engleskoj u prvoj polovini XIX veka. uticaj na učinioca da više ne vrši kd – uslovna osuda i sudska opomena deluju skoro isključivo na planu specijalne prevencije 3. odnosno da ne treba primenjivati strože sankcije ako se opšta svrha ks može postići blažom vrstom sankcije.uslovna osuda i sudska opomena se mogu izreći samo za lakše kd. odnosno sudska opomena dovoljno uticati da ubuduće ne vrši kd. To je i razlog za njenu čestu primenu i široko prihvatanje. sankcije može ostvariti samo pretnjom kaznom. ona je bliža kontinentalnom tipu uslovne osude. 2. 72. pod određenim uslovima. za razliku od rešenja iz KZ od 1951. -Ove sankcije su pretežno specijalno-preventivnog karaktera – okrenute su učiniocu kd. uslovna osuda je nakon uvođenja u zakonodavstvo i praksu nekih zemalja pokazalo i niz drugih pozitivnih strana. To se naročito odnosi na lakša kd i vladajuće shvatanje da treba izbegavati kratkotrajne kazne lišenja slobode. cilj uslovne osude jeste da se izbegne primena kazne – to znači da uslovna osuda predstavlja alternativu kazni – kaznu ne treba koristiti ako se svrha kr. a da pri tom ne izgubi svoj osnovni smisao i sadržaj.a kontinentalni ili francuskobelgijski. Uslov je i da zaštitni objekt nije u znatnoj meri ugrožen. izbegavanje primene kazne – izbegava se štetan uticaj kratkotrajnih kazni lišenja slobode i štede se materijalna sredstva društva. ranije ponašanje i okolnosti dela. -Bitni elementi uslovne osude su: 1. s obzirom na njegovu ličnost. dovoljno uticati na učinioca da više ne vrši kd. -I danas postoje 2 tipa uslovne osude: anglosaksonski i kontinentalni. -Nastanak prvobitno kao zamena za kratkotrajne kazne lišenja slobode. da se radi o učiniocu kod koga se može očekivati da će uslovna osuda. Mada se sva rešenja u osnovi mogu svrstati u 2 osnovna sistema: kontinentalni i anglosaksonski. krajnje sredstvo – ultima ratio. Postoji jedno šarenilo i veoma izražene razlike u pogledu posebnih elemenata ove sankcije. ili samo upozorenje – sudska opomena. što je uticalo na to da bude prihvaćena u skoro svim zakonodavstvima.

- izricanje i izvršenje utvrđene kazne se odlaže pod uslovom da uslovno osuđeni u toku vremena proveravanja koje sud određuje u okviru zakonskog raspona od 1-5 godina ne izvrši novo kd. -Kod uslovne osude kazna se utvrđuje ne sa ciljem izvršenja, već predstavlja pretnju koja se pod određenim uslovima može ostvariti. Pored glavne obaveze da ne izvrši novo kd rešenje u KZ predviđa mogućnost postavljanja i drugih obaveza uslovno osuđenom (npr. naknada štete…) rok za ispunjenje tih obaveza utvrđuje sud u okviru određenog vremena proveravanja. Mere bezbednosti koje se izriču uz uslovnu osudu se izvršavaju, tj. ne postoji mogućnost uslovnog odlaganja njihovog izvršenja. Uslovi za izricanje uslovne osude -Uslovi za izricanje uslovne osude su objektivni i subjektivni. Objektivni uslovi su vezani za kd, odnosno kaznu, a subjektivni za učinioca. -Osnovni objektivni uslov je onaj koji određuje da se uslovna osuda može izreći onda kada je u konkretnom slučaju učiniocu utvrđena kazna u trajanju do 2 godine ili novčana kazna. Propisan je i uslov koji je vezan za zaprećenu, propisanu kaznu. Za kd za koja se može izreći kazna zatvora u trajanju od 10 godina ili teže kazna, uslovna osuda se ne može izreći. -Uslovnom osudom može biti utvrđena samo kazna zatvora. Zajedno sa u.o. kojom je utvrđena kazna zatvora može se izreći i novčana kazna, kao i kazna oduzimanja vozačke dozvole. Uslovna osuda i kazna rada u javnom interesu ne mogu se izreći zajedno za isto kd. -U pogledu uslova vezanih za učinioca vlada stav da treba ograničiti krug lica kojima se može izreći uslovna osuda. Uslovna osuda se ne može izreći ako nije proteklo više od 5 godina od pravosnažnosti osude kojom je učiniocu izrečena kazna zatvora za umišljajno kd. Sud će posebno uzeti u obzir ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo ponašanje posle izvršenja kd, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je delo učinjeno i izreći uslovnu osudu ako se sa osnovom može očekivati da će upozorenje uz pretnju kaznom dovoljno na njega uticati da više ne vrši kd. Opozivanje uslovne osude -Do opozivanja uslovne osude može doći u 3 slučaja: 1. zbog novog kd 2. zbog ranije učinjenog kd 3. zbog neispunjenja određenih obaveza Opozivanje uslovne osude zbog novog kd je obavezno ako je za njega izrečena kazna zatvora u trajanju od 2 godine ili stroža kazna. -Opozivanje je fakultativno ako uslovno osuđeni u toku vremena proveravanja učini kd za koje je izrečena kazna manja od 2 godine ili novčana kazna. -U slučaju da opozove uslovnu osudu, sud će izreći jednistvenu kaznu primenom odredava za odmeravanje kazne za kd u sticaju, tako što će za kd za koje je izvršena uslovna osuda uzeti kaznu utvrđenu u uslovnoj osudi. -Ako sud ne opozove uslovnu osudu moguće su 2 situacije: 1. Kada sud smatra da i za novo kd treba izreći uslovnu osudu, biće izrečena samo jedna, nova uslovna osuda tako što će se utvrditi nova kazna, primenom odredaba za odmeravanje kazne za kd izvršena u sticaju, i novo vreme proveravanja. Ukoliko osuđeni u toku novog vremena proveravanja ponovo učini kd mora doći dao opoziva uslovne osude. 2.Kada sud odluči da za novo kd izrekne zatvor postojaće paralelno i zatvor i uslovna osuda, s tim što se vreme provedeno u zatvoru ne računa u vreme proveravanja. 2. Opozivanje uslovne osude zbog ranije učinjenog kd – do toga dolazi kada sud posle izricanja uslovne osude utvrdi da je osuđeni izvršio kd pre nego što je uslovno osuđen, a u pitanju je takvo delo da ne bi bila osnova za izricanje uslovne osude da se za njega znalo. U slučaju opoziva postupiće isto kao i kada uslovnu osudu opoziva zbog novog kd primenom odredaba za odm. kazne za kd u sticaju izrećiće jedinstvenu kaznu tako što če utvrditi kaznu za ranije učinjeno kd, a za kd za koje je izrečena uo uzeće kaznu uz opozvane uo kao utvrđenu. 3.Opozivanje uslovne osude zbog neispunjenja određenih obaveza- ako je uslovnom osudom uslovno osuđenoim određeno da vrati imovinsku korist oribavljenu izvršenjem kd ili da nadoknadi štetu koju je prourokovao kd ili da ispuni neku drugu obavezu predviđenu kr. pravnim odredbama, a on ne ispuni tu obavezu u roku određenom u presudi, sud može u okviru vremena proveravanja produžiti rok za ispunjenje obaveze ili moće opozvati uslovnu osudu i izreći kaznu koja je utvrđena u uslovnoj osudi. Ako utvrdida osuđeni iz opravdanih razloga ne može da ispuni postavljneu obavezu, sud će ga osloboditi od ispunjenja te obavezeili je zameniti drugom odgovarajućom obavezom predviđenu zakonom. 1.

50

-U pogledu rokova za opozivanje uslovne osude pravilo je da se uslovna osuda može opozvati samo u toku vremena proveravanja. Izuzetno, do opozivanja u.o zbog novog kd može doći u r roku od 1 god. do dana proteka vremena proveravanja, ukoliko je presuda za to delo doneta posle isteka vremena proveravanja. I u slučaju neispunjenja neke obaveze, uslovna osuda se može opozvati u roku od 2 god. do isteka vremena proveravanja i odrediti da se utvrđena kazna izvrši. 73.Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom -Naše kp, osim obične, poznaje uslovnu osudu sa zaštitnim nadzorom. Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom predstavlja spoj elemenata kontinentalnog i anglosanksonskog tipa uslovne osude. Njome s eomogućava da se prema uslovno osuđenom preuzimaju aktivne radnje, kroz koje mu se pruža pomoć i zaštita, a istovremeno vrši nadzor sa ciljem izbegavanja ponovnog vršenja kd. Svrha je kao i kod obične uo da se bez primene kazni izvrši uticaj na učinioca da ne vrši kd, jedino što je kod uo sa zaštitnim nadzorom potrebno i aktivno delovanje. Radi se o učiniocu kod kojeg e s obzirom na njegovu ličnost, ranije vladanje, prirodu i okolnosti izvršenog kd, s osnovom može očekivati, doduše uz pružanje pomoći i vršenja nadzora nad njim, da više neće vršiti kd. Zaštitni nadzor je samo jdna dopunska mera za uslovnu osudu koja smanjuje rizik kod određene kategorije uslovno osuđenih de je on povećan da će ponovo vršiti kd. -Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom izrećiće se u onim slučajevima gde p0ostoji oređena sumnja u učinioca i njegove sposobnosti da se uzdrži od vršenja kd ako bi se prepustio sam sebi, kao kod obične uslovne osude. -Priroda učinjenog kd i okolnosti pod kojima je izvršeno moraju se ceniti prilikom odlučivanja da li će se učinilac staviti pod zaštitni nadzor i koje će mu obaveze biti određene. -Trajanje zaštitnog nadzora može se kretati samo u okviru vremene proveravanja. KZ predviđa da će u dva slučaja trajati kraće nego sama uslovna osuda: 1. ako sud prilikom izricanja uslovne osude da zaštiti nadzor traje kraće od vremena proveravanja; 2. ako u toku trajanja zaštitnog nadzora sud utvrdi da je ispunjena njegova svrha. KZ predviđa i mogućnost ukidanja pojedinih obaveza i pre isteka roka na koji su postavljene, a ne samo ukidanje zaštitnog nadzora u celini ili pak mogućnost zamene pojedinih obaveza drugim. -Sadržinu zaštitnog nadzora čine pojedine obaveze. KZ pored obaveze osuđenog da se javlja organu nadležnom za vršenje zaštitnog nadzora u rokovima koje taj organ utvrdi, propisuje i mogućnost postavljanja sledećih obaveza. 1. osposobljavanje učinioca za određeno zanimanje; 2. prihvatanje zaposlenja koje odgovara sposobnostima osuđenog; 3. ispunjavanje obaveza, izdržavanje porodice, čuvanje i vaspitanje dece i dr. porodične obaveze; 4. uzdržavanje od posećivanja određenih mesta, lokala i priredbi, ako to može biti prilika ili podsticaj za ponovno vršenje kd; 5. blagovremeno obaveštavanje o promeni mesta boravka, adrese ili radnog mesta 6. uzdržavanje od upotrebe droge ili alkoholnog pića; 7. lečenje u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi; 8. posećivanje određenih profesionalnih i drugih savetovališta i ustanova; 9. otklanjanje ili ublažavanje štete pričinjene kd, a naročito izmirenje sa žrtvom kd. -Pošto nisu stvoreni uslovi za izvršenje ovog oblika uslovne osude, predlagalo se njeno ukidanje, ali je ona ipak zadržana. -U slučaju da uslovno osuđeni ne ispunjava naložene obaveze sud ga može opomenuti, naloženu obavezu zameniti drugom; produžiti trajanje obaveze i najzad može opozvati uslovnu osudu (opozvati) zbog neispunjavanja obaveze, ali samo u toku trajanja vremena proveravanja. 74. Sudska opomena -Sudska opomena, zajedno sa uslovnom osudom, predstavlja u našem kp samostalan tip sankcije koja se naziva merom upozorenja (admonitivna sankcija) Bitna razlika u odnosu na kazne jeste što je ona zamena za kaznu, pre svega za kratkotrajne kazne lišenja slobode i što je u prvom planu njen vaspitni učinak pa se time po sadržini približava vaspitnim merama. Sudska opomena je u naše kp prvi put uvedena 1959. godine izmenama i dopunama KZ iz 1951. -Sudska opomena je najblaža kazna za punoletne učinioce i ne dovodi do ograničavanja prava i sloboda učinioca. Namenjena je najlakšim oblicima kriminaliteta. Ona znači socijalno-etički prekor za učinjeno kd i upozorenje učiniocu ako ponovo izvrši kd da može očekivati primenu neke strože kr. sankcije. -Kod nje je naglašeno socijalno-preventivno dejstvo – okrenuta je pre svega delinkventima, učiniocima lakših kd. -Za izricanje sudske opomene potrebno je da kumulativno budu ispunjena 2 uslova: 1. da se radi o kd za koje je propisan zatvor do 1 godine ili novčana kazna; 2. da je kd učinjeno pod takvim olakšavajućim okolnostima koje ga u konkretnom slučaju čine naročito lakim.

51

-Postoji izuzetak kod prvog uslova – pod uslovima određenim kod nekih kd kod kojih je to izričito propisano, sudska opomena se može izreći i onda kada je propisan zatvor do 3 godine. (npr.kod tzv. opasne lake telesne povrede kada je učinilac bio izvazvan nepristojnim ili grubim ponašanjem oštećenog). -Sud uzima u obzir ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo ponašanje posle izvršenja kd, njegov odnos prema žrtvi, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je učinjeno delo. -Sudska opomena se može izreći i za kd u sticaju ako za svako od tih dela postoje uslovi za izricanje sudske opomene. -Sudska opomena se ne može primenjivati u odnosu na 2 kategorije lica: 1. Ne može se izreći maloletnom licu – jer u okviru vaspitnih mera postoji sudski ukor koji je po svojoj sadržini i svrsi istovetan sa sudskom opomenom; 2. Ne može se izreći ni vojnim licima za kd protiv Vojske SCG – njima se za vojna kd ukoliko je propisana kazna zatvora do 3 godine može izreći disciplinska kazne, ako je delo dobilo naročito lak vid i ako to zahtevaju interesi službe. -Sudska opomena, pošto predstavlja najblažu sankciju, izriče se rešenjem -Uz sudsku opomenu može se izreći većina mera bezbednosti koje predviđa KZ: obavezno lečenje narkomana, obavezno lečenje alkoholičara, zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti, zabrana upravljanja motornim vozilom, oduzimanje predmeta i javno objavljivanje presude. -Sudska opomen ne povlači pravne posledice osude -Briše se iz kaznene evidencije nastupanjem zakonske rehabilitacije ako osuđeni u roku od 1 godine od dana pravosnažnosti sudske odluke ne učini novo kd. 75. Nastanak mera bezbednosti -Prihvatanje mera bezbednosti kao krivičnih sankcija posebnog tipa vezuje se tek za početak XIX veka. Odlučujuću ulogu u tome imale su određene krivičnopravne škole i borba mišljenja koja se između njih vodila. Ekstremni stav italijanske pozitivne škole o potpunoj zameni kazne merama bezbednosti, nastao kao reakcija na shvatanje klasične škole, nije imao skoro nikakvih izgleda da bude prihvaćen. Ali, zato je znatno umereniji stav sociološke i neoklasične (eklektičke) škole, koje mere bezbednosti postavljaju kao dopunske ili sporedne sankcije uz kaznu, izvršio veliki uticaj na kriv. zakonodavstva u mnogim zemljama. -Prvi zakonski projekat koji predviđa mere bezbednosti kao poseban tip sankcije jeste Presnacrt Švajcarskog kr. zakonika iz 1893. godine. Prvi zakonski projekat kod nas koji i terminološki razlikuje mere bezbednosti u odnosu na kaznu jeste Projekat srpskog KZ u redakciji iz 1911. godine. -20-ih i 30-ih godina XX veka u mnoge kriv. zakonike uvode se mere bezbednosti kao posebna vrsta kriv. sankcija, sadržinski i sistemski odvojene od kazne i danas ih poznaju skoro sva savremena kriv. zakonodavstva. Od tada dominira koncept dualističkog sistema kriv. sankcija. -Dok se kazni kao cilj postavljala odmazda, moralna opomena i generalna prevencija kroz zastrašivanje, merama bezbednosti se kao cilj postavljalo lečenje i popravljanje učinioca kd. Mere bezbednosti su uvedene da bi se specijalno preventivno delovalo na određene kategorije učinilaca u odnosu na koje kazna ne predstavlja adekvatnu reakciju. Međutim, isticanje resocijalizacije i tretmana učinioca u prvi plan kao osnovnog cilja kazne, što je naročito došlo do izražaja u nekim zemljama, vodilo je često i shvatanju da kazna može obavljati i funkciju koja se pripisivala merama bezbednosti. Ali noviji razvoj u svetu na planu kriminalne politike i kp tekao je u znaku razočarenja u resocijalizirajuće efekte kazne, što je dovelo do jasnijeg razgraničenja kazne i mere bezbednosti. Danas, kada kod kazne generalna prevencija ponovo izbija u prvi plan, glavnu razliku između kazne i mera bezbednosti ponovo treba videti u njihovoj svrsi. 76. Mere bezbednosti – pojam, svrha, vrste i sistem Pojam i svrha mera bezbednosti -Postizanje ciljeva krivičnopravne zaštite kaznom vrši se u prvom redu na generalno-preventivnom planu, dok je kod mera bezbednosti specijalna prevencija u prvom planu. Kazna znači i socijalno-etički prekor odgovornom učinocu, dok je mera bezbednosti vrednosno neutralna sankcija zasnovana na opasnosti učinioca u smislu ponovnog vršenja kd. Kazna se nikada ne sme izreći samo zbog specijalne prevencije, dok je kod mera bezbednosti to pravilo. Dok je kazna, odnosno pretnja kaznom, okrenuta pre svega potencijalnim učiniocima, mere bezbednosti su reakcija na individualnu društvenu opasnost određenog učinioca. Izbor, vrsta i trajanje mere bez. određuje se na osnovu procene opasnosti učinioca za okolinu, opasnost da se vrše nova kd. -Svrha mere bezbednosti se sastoji u otklanjanju stanja ili uslova koji mogu biti od uticaja da učinilac ubuduće vrši kd. Pod pojmom „stanja“ podrazumevaju se psihička stanja učinioca – za izricanje mere bezbednosti traži se uzročna veza između njegovog psihičkog stanja i učinjenog kd, kao i da takva stanja mogu voditi ponovnom vršenju kd. Pojam „uslovi“ se uobičajeno tumači kao povezanost ličnosti učinioca i njegove sredine i prilika. Za primenu mera bezbednosti traži se postojanje stanja ili uslova na osnovu kojih se sa visokim stepenom verovatnoće može zaključiti da će učinilac ponovo vršiti kd, kao i da se merom bezbednosti mogu otkloniti ta stanja ili uslovi.

52

mb nisu predviđene kod pojedinih kd već se primenjuju na osnovu odredaba opšteg dela KZ. koja u tim specifičnim slučajevima nije adekvatna kr sankcija ili sama nije dovoljno za postizanje preventivnih ciljeva. Jedina mb čije je trajanje neodređeno i neograničeno jeste obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi. 5. na predlog zdravstvene ustanove ili na predlog organa starateljstva. -Trajanje mb je posebno određeno kod svake pojedine mb. -Pošto su vezane za ličnost učinioca. bitno smanjeno uračunljivim učiniocima se izriče uz kaznu i izvršava se pre kazne. sud će odlučiti da li će ga uputiti na izdržavanje ostatka kazne ili će ga pustiti na uslovni otpust. obavezne i fakultativne 3. Ukoliko je takav učinilac proveo duže ili isto vreme u ustanovi za izvršavanje ove mere od dužine izrečene kazne zatvora. obavezno lečenje narkomana. delatnosti ili dužnosti. 7. Taj postupak se sprovodi po službenoj dužnosti. Mere bezb su po pravilu sankcije dopunskog karaktera. 4. Samo kad je u pitanju neuračunljiv učinilac. Obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi 53 . moguće je samostalno izreći 2 mere bezb: mera bezb obaveznog psih lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi i mera bezb obaveznog psihičkog lečenja na slobodi. -Mere bezb su po svojoj sadržini i prirodi heterogene. javno objavljivanje presude. -Drugi uslov za primenu ove mb ujedno je i kriterijum za izbor između te mere i mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi. obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi. delatnosti ili dužnosti. -To znači da se ova mera može primeniti u odnosu na 2 kategorije učinilaca: 1. time je ujedno izdržao i kaznu. oduzimanje predmeta. 77. uslovnu osudu. mora postojati visok stepen verovatnoće da će učinilac ponovo učiniti kd.Vrste i sistem mera bezbednosti u našem kp -Naše kp predviđa 9 mera bezbednosti: 1. kada se radi o neuračunljivom učiniocu. 8. proterivanje stranca iz zemlje. zabrana vršenja poziva. -Dok se u odnosu na neuračunljive učinioce ova mera bezb izriče kao samostalna sankcija. sudsku opomenu ili oslobođenje od kazne. postojanje ozbiljne opasnosti da će učinilac učiniti teže kd 2. -Po KZ opasnost mora biti ozbiljna. a o otpuštanju iz zdravstvene ustanove odlučuje sud rešenjem nakon sprovođenja posebnog postupka. obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi. mogu se izreći uz kaznu. -Za primenu ove mb moraju biti ispunjena dva uslova: 1. neuračunljive učinioce 2. -Ova mb se izriče na neodređeno vreme. mere bezb medicinskog karaktera i ostale mere bezb 2. zabrana upravljanja motornim vozilom.Obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi -Mera bezb obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi može se primeniti prema učiniocu koje je kd učinio u stanju bitno smanjene uračunljivosti ili učiniocu koje je u stanju neuračunljivosti učinio protivpravno delo predviđeno u zakonu kao kd. Kod te procene je presudno stručno mišljenje veštaka psihijatra. Ukoliko je osuđeni pušten na uslovni otpust postoji mogućnost primene mb obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi za vreme dok uslovni otpust traje. Uobičajene su podele na: 1. zabrana upravljanja motornim vozilom i oduzimanje predmeta. one koje se izriču samostalno i one koje se izriču uz neku drugu kr sankciju. 3. -Ove mere bezb. u toku kriv postupka duševno obole i tako postanu procesno nesposobna. bitno smanjeno uračunljive učinioce -Ona se ne može primeniti prema licima koja kasnije. 6. se mogu klasifikovati po različitim kriterijumima. obavezno lečenje alkoholičara. Ako je to vreme kraće. 2. 9. oblikovane su tako da odgovaraju specifičnim situacijama u kojima predstavljaju pogodniji oblik reakcije od kazne. da je za otklanjanje te opasnosti potrebno njegovo lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi -Priroda i neograničeno trajanje ove mb ne daju osnova za njenu primenu u slučajevima kada postoji opasnost da će učinilac vršiti samo neka lakša kd. 78. Uz ove dve mere KZ određuje 3 mb koje se mogu izreći uz njih: zabrana vršenja poziva.

uz uslovnu osudu – zbog prirode ove mere. -U slučaju da je izrečena uz novčanu kaznu. Za razliku od narkomana. U savremenoj psihijatriji su prisutna shvatanja da su u nekim slučajevima bolji uspeh u lečenju može postići bez hospitalizacije. kada je bitno smanjano urač. sudsku opomenu i oslobođenje od kazne. ali ne i duže. alkoholičari češće vrše kd pod neposrednim uticajem alkohola. s obzirom na to da između ove 2 mb postoji velika razlika u pogledu zadiranja i ograničavanja prava učinioca kd. ukoliko je prestala potreba za daljim lečenjem. ova mera se izvršava u zavodu za izvršenje kazne zatvora ili u odgovarajućoj zdravstvenoj ili dr. -Ova mb može trajati najduže 3 godine. uslovnu osudu ili sudsku opomenu ili oslobođenje od kazne mb obaveznog lečenja alkoholičara se izvršava na slobodi – lečenje se sprovodi ambulantno i ne može trajati duže od 2 godine. novčanu kaznu. specijalizovanoj ustanovi. 80. -Kada se izriče uz kaznu zatvora.-Mera bez obaveznog psih lečenja na slobodi izriče se samostalno neuračunljivom učiniocu. već opasnost da će neuračunljiv učinilac učiniti bilo koje protivpravno delo u zakonu predvišeno kao kd. -Narkomani mnogo češće vrše kd zbog zavisnosti od droge. što je značajna razlika u odnosu na mb obaveznog lečenja narkomana. Ako je izrečena uz kaznu zatvora. -Mogućnost pretvaranja ove mere u mb obav psih lečenja i čuvanja u zdr usta postoji dva slučaja: 1. Ako se učinilac bez opravdanih razloga ne podvrgne lečenju na slobodi ili lečenje samovoljno napusti. ne postoji mogućnost primene ove mb (skrivljena neuračunljivost) -Potrebno je da je delo rezultat zavisnosti od upotrebe opojnih droga. u normalnim životnim uslovima. ova mera je ograničena trajanjem kazne zatvora. učin. Ako je izrečena uz kaznu zatvora. -Ova mb se može izreći uz: kaznu zatvora. mb obaveznog lečenja narkomana može trajati i duže od izrečene kazne zatvora. 54 . ali se ne zahteva da to bude opasnost od vršenja težih kd. Često su to dela protiv imovine koja se vrše da bi se došlo do sredstava za drogu. kada se učinilac ne podvrgne lečenju ili ga samovoljno napusti 2. Za primenu ove mb je važno razlikovati obično pijanstvo od alkoholizma. Štaviše. uslovnu osudu. odnosno da postoji uzročna veza između učinjenog dela i zavisnosti učinioca od droge. 79. novčanu kaznu. kada usled te zavisnosti i dalje postoji ozbiljna opasnost da će učinilac vršiti kd. sud će odrediti da se ova mera prinudno izvrši u zdr ili dr specijalizovanoj ustanovi. uslovnu osudu. lečenja. kada i pored lečenja učinilac postane toliko opasan za okolinu da je potrebno njegovo lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi -Postoji i obrnuta mogućnost – obavezno psih lečenje na slobodi može se izreći neuračunljivom učiniocu kada sud na osnovu rezultata lečenja utvdi da više nije potrebno njegovo lečenje i čuvanje u zdr ust. već da je dovoljno samo lečenje na slobodi. sudsku opomenu ili oslobođenje od kazne. Ne traži se da je učinilac u vreme izvršenja kd bio pod uticajem droge. ona se ne izriče uz kaznu zatvora 2. sudsku opomenu ili oslobođenje od kazne mb obaveznog lečenja narkomana se izvršava na slobodi – lečenje se sprovodi ambulantno i može trajati najviše 3 godine. Vreme provedeno u ustanovi lečenja uračunava se u kaznu zatvora. jer ni u lakšim slučajevima nije uvek isključena potreba dužeg psih. -Ako je izrečena uz novčanu kaznu. specijalizovanoj ustanovi. ne vide se dovoljno uverljivi razlozi za takvo vremensko ograničenje. pušten na uslovni otpust -Reč je o neuračunljivom ili bitno smanjeno uračunljivom učiniocu koji je opasan. Vreme provedeno u ustanovi za lečenje uračunava se u kaznu zatvora. -Ova mb se može izreći uz: kaznu zatvora. Obavezno lečenje alkoholičara -Mb obaveznog lečenja alkoholičara predvišena je za učinioce koji su kd izvršili usled zavisnosti od upotrebe alkohola. Razlika u pogledu ovog uslova se može pravdati. Može se u 2 slučaja izreći i bitno smanjeno uračunljivom učiniocu: 1. mora kumulativno biti ostvaren i uslov da kod učinioca postoji ozbiljna opasnost da će usled ove zavisnosti i dalje vršiti kd. -Opasnost mora biti ozbiljna kao i kod mb obavezenog psih lečenja i čuvanja u zdr ust. uslovnu osudu. ali njeno ukupno trajanje u tom slučaju ne može biti duže od 3 godine. Ukoliko je došlo do stanja neuračunljivosti i ova mera bezb može biti izrečena ukoliko seu ostvareni uslovi za primenu instituta actiones liberae in causa (skrivljena neuračunljivost). Međutim. ali je za otklanjanje te opasnosti dovoljno njegovo lečenje na slobodi. Obavezno lečenje narkomana -Mb obaveznog lečenja narkomana predviđena je za učinioce koji su kd izvršili usled zavisnosti od upotrebe opojnih droga. ali ne duže od 15 dana neprekidno. Povremeno ili umereno uzimanje alkoholnih pića je društveno prihvatljivo. izvršava se u zavodu za izvršenje kazne zatvora ili u odgovarajućoj zdravstvenoj ili dr. Pored ovog uslova. -KZ predviđa i mogućnost da se ova mera izvršava institualno – u odgovarajućoj zdr ust. Ona može trajati kraće od te kazne. odnosno 2 meseca ukupno. ako je delo učinjeno u stanju neuračunljivosti do kojeg je došlo upotrebom droge. -U slučaju kada se izriče uz kaznu zatvora. odnosno da će bitno smanjeno uračunljiv učinilac učiniti bilo koje kd. nego pod direktnim uticajem droge.

Zabrana upravljanja motornim vozilom -Mb zabrane upravljanja motornim vozilom predviđena je za učinioce kd ugrožavanja javnog saobraćaja. odlukom suda skratiti. mb oduzimanja predmeta je jedina mb u našem sistemu kriv sankcija stvarnog karaktera. njemu se može izreći mb zabrane upravljanja samo vozilom D kategorije. Pomilovanjem se može odrediti ukidanje ili kraće trajanje ove mb. 55 . -Kada se ova mera izriče licu koje nema položen vozački ispit. uslov za primenu ove mere bezb uvek ispunjen. da bi prevezao stvari pribavljene izvršenjem kd ili da bi pobegao posle izvršenja kd) -Da bi oba mb bila primenjena mora biti učinjeno delo koje je zakonom predviđeno kao kd. sud će odrediti da se ova mera prinudno izvrši u zdrav. s tim da se vreme provedeno u zatvoru. delatnosti ili dužnosti. Ona se može izreći ako težina učinjenog dela. na osnovu sudske odluke. predmeti koji su nastali izvršenjem kd -Predmeti koji su bili upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje kd su oni predmeti kojima se preduzima radnja izvršenja. -Može se govoriti o oduzimanju 2 grupe predmeta: 1. Ona je jednim svojim delom ipak zadržala i karakter kazne. tako i neuračunljivom učiniocu. ili dr specijalizovanoj ustanovi. -Zabrana upravljanja motornim vozilom se može izreći i licu koje ima stranu vozačku dozvolu u kom slučaju ona obuhvata zabranu korišćenja te dozvole na teritoriji Srbije. Ova mera bezb se sastoji u zabrani vršenja: 1.-Ako se učinilac bez opravdanih razloga ne podvrgne lečenju na slobodi ili lečenje samovoljno napusti. korišćenje. pokazuje da je opasno da on i dalje upravlja motornim vozilom određene vrste ili kategorije. -Ova mb može trajati od 3 meseca do 5 godina -U slučaju kada je izrečena uz uslovnu osudu. okolnosti pod kojima je delo izvršeno ili ranije kršenje saobraćajnih propisa od strane učinioca. -U slučaju kada je ova mb izrečena uz uslovnu osudu sud može pri izricanju uslovne osude odrediti da će se ta osuda opozvati ako učinilac prekrši zabranu vršenja poziva. vršenje delatnosti ili dužnosti radi izvršenja kd ili 2. a ne svih kategorija. -KZ predviša da se ova mera bezb može izreći ukoliko je dalje vršenje određene delatnosti opasno. delatnosti ili dužnosti -Mb zabrana vršenja poziva. onda se ona sastoji u zabrani izdavanja vozačke dozvole ( a ne u zabrani polaganja vozačkog ispita). delatnosti ili dužnosti. -Uračunljivom učiniocu se izriče uz kaznu. osim upotrebljenih. postoji mogućnost opozivanja uslovne osude ako učinilac prekrši tu zabranu. skratiti. njihovo oduzimanje nije sporno. Tu ne spadaju predmeti koji se koriste za preduzimanje pripremnih radnji ili predmeti koje učinilac koristi posle izvršenja kd (npr putničko vozilo koje je učinilac koristio da bi se prevezao do mesta izvršenja kd. Određene službe 3. sudsku opomenu ili oslobođenje od kazne. 83. Sporno je da li se u vezi sa tim delom mogu uzeti i oni predmeti koji su bili namenjeni izvršenju nekog sasvim drugog kd. upravljanje ili rukovanje tuđom imovinom ili za čuvanje te imovine -U presudi kojom se izriče ova mera mora biti tačno određeno na šta se zabrana odnosi. Ako su. ili po pravilu kroz tu zloupotrebu. 82. da je učinilac zloupotrebio svoj položaj. Svih ili nekih dužnosti vezanih za raspolaganje. ako su protekle 3 godine. Zabrana vršenja poziva. predmeti koji su bili upotrebljeni ili namenjeni za izvršenje kd 2. -Može trajati od 1-10 godina računajući od dana pravosnažnosti odluke. ako je izvršilac izvršio kd ugrožavanja javnog saobraćaja vozeći autobus (D kategorija). -Pomilovanjem se može ukinuti ili odrediti kraće trajanje ove mb -Njeno trajanje se može naknadno. Određene delatnosti 4. Trajanje izrečene mere se može naknadno. pod određenim uslovima. ako su protekle 3 godine. koji su upotrebljeni prilikom izvršenja kd ili su tome bili namenjeni. Npr. -Mere bezb se izvršava oduzimanjem vozačke dozvole određene vrste ili kategorije. ako se opravdano može smatrati da bi njegovo dalje vršenje takve delatnosti bilo opasno. delatnosti ili dužnosti može se izreći kako uračunljivom. a neuračunljivom učiniocu uz meru bezb. Opasnost treba shvatiti u smislu opasnosti od vršenja kd u vezi sa vršenjem nekog poziva. odnosno u zdr ustanovi u kojoj je izrečena neka mera medicinskog karaktera ne uračunava u vreme trajanja ove mere. -Za izricanje ove mb ranije zakonsko rešenje alternativno je postavljalo 2 uslova: 1. Oduzimanje predmeta -Za razliku od ostalih mb koje su sve lične prirode. bili pripremljeni i neki drugi predmeti kao eventualno sredstvo izvršenja tog kd. To bi značilo da je kod nekih kd koja se prema zakonskom opisu mogu vršiti samo. Određenog poziva 2. 81. uslovnu osudu.

To je 30 dana od dana pravnosnažnosti presude. -Od prenošenja stečene imovinske koristi na drugoga.-Što se tiče predmeta koji su nastali izvršenjem kd to su samo oni predmeti koji su nastali preduzimanjem radnje izvršenja. Ako i dalje postoji opasnost da će biti upotrebljeni za izvršenje kd -Treće lice. jer nema osnova za sužavanje primene ove mere samo kod kd određene vrste. -Od učinioca će se oduzeti novac. To se ne može prihvatiti. sudsku opomenu ili uz oslobođenje od kazne. ali ne i sankcija. -KZ predviđa mogućnost primene ove mb u 2 situacije: 1. protiv životne sredine ili protiv opšte sigurnosti ljudi i imovine). Prihvatljivije bi bilo tumačenje koje isključuje tu mogućnost za vreme dok stranac uživa pravo azila. ali se može zakonom predvideti i obavezno objavljivanje presude. U našem ranije kz to je bilo mera. Ova mb se ne primenjuje u odnosu na predmete koji nisu nastali izvršenjem kd. ali se zakonom može predvideti obavezna primena ove mb što je i učinjeno kod nekih kd (npr. pobude iz kojih je kd učinjeno. -Imovinska korist pribavljena kd oduzeće se i od lica na koja je prenesena bez naknade ili uz naknadu koja očigledno ne odgovara stvarnoj vrednosti. a korist se oduzima sudskom odlukom kojom je utvrđeno da je kd učinjeno. 86. treba razlikovati sticanje imovinske koristi za drugog. Zasniva se na principu da niko ne može zadržati imovinsku korist pribavljenu kd. ovi predmeti se mogu oduzeti i onda kada nisu svojina učinioca u 2 slučaja: 1. -Sporno je da li se ova mera bezb može izreći strancu koji je dobio azil. otklone neke dalje štetne posledice učinjenog dela 2. -KZ (za razliku od ranijeg rešenja) direktno upućuje na to da prilikom izricanja ove mere i određivanja njenog trajanja treba imati u vidu i težinu izvršenog kd. uslovnu osudu. kod kd protiv zdravlja ljudi. Proterivanje stranca iz zemlje -Proterivanje stranca iz zemlje sastoji se u proterivanju sa teritorije Srbije lica stranog državljanstva ili lica bez državljanstva za vreme koje odredi sud u okviru zakonskog raspona od 1-10 godina. 84. već meru sui generis. -Presuda se objavljuje o trošku učinioca kd. imovinska i druga kd naročito ako su učinjena u povratu. (npr. I u tom slučaju sud odlučuje da li će se presuda objaviti u celini ili u izvodu. -Izricanje ove mere je u načelu fakultativno. -Ova mb se izriče uz: osudu na kaznu. Oduzimanje imovinske koristi pribavljene kd -Pošto se radi o meri koja ne predstavlja kr sankciju. način izvršenja kd i druge okolnosti koje ukazuju na tu nepoželjnost. a ako oduzimanje nije moguće – učinilac će se obavezati da plati novčanu iznos koji odgovara pribavljenoj imovinskoj koristi. s obzirom na način izvršenja. -S obzirom na prirodu ove mere i njenu svrhu. Ako to zahtevaju interesi opšte bezbednosti 2. -Kao uslov za primenu ove mb zakon postavlja nepoželjnost boravka stranca na teritoriji Srbije i upućuje sud da prilikom odlučivanja o njenom izricanju uzme u obzir prirodu i težinu učinjenog kd. a postoji opasnost da će stranac i dalje vršiti kd. što znači da treba voditi računa o principu srazmernosti. kada je kd prouzrokovalo opasnost za život ili telo ljudi – pod uslovom da objavljivanje presude može da doprinede da se otkloni ili umanji ta opasnost. kod kd falsifikovanja novca propisano je obavezno oduzimanje lažnog novca nastalog izvršenjem tog kd) -Zakonom se može odrediti i obavezno uništavanje oduzetih predmeta (npr. Javno objavljivanje presude -Javno objavljivanje presude je nova mb koju uvodi KZ. ona je regulisana u posebnoj glavi KZ. tj. korist za sebe. koji su pribavljeni kd. -Uslov za primenu mb oduzimanje predmeta jeste da je predmet u svojini učinioca Izuzetno. određen je kratak rok u kome se ona mora izvršiti. vlasnik ima pravo na naknadu štete od učinioca -Primena ove mere je u načelu fakultativnog karaktera. koju je sud mogao da naloži samo kod kd klevete ako je ono učinjeno putem sredstava javnog informisanja. kada je kd učinjeno putem sredstava javnog informisanja – cilj je da se u tom slučaju. kao i putem kojeg sredstva javnog informisanja će se objaviti. predmeti od vrednosti i svaka druga imovinska korist. 56 . kod kd neovlašćenog iskorišćavanja autorskog dela ili predmeta srodnog prava). Uslovi za oduzimanje imovinske koristi predviđene su odredbama KZ. i kao takva nije imala neki veći značaj. U tom slučaju se imovinska korist bezuslovno oduzima kao i u slučaju kada je učinilac stekao imov. -Pomilovanjem se može ukinuti ili odrediti kraće trajanje ove mb. To mogu biti i privredna. 85. već predstavljaju korist do koje je učinilac došao njegovim izvršenjem. Kada je reč o kd učinjenom putem sredstava javnog informisanja sud može odlučiti da se presuda objavi istim putem – u istom sredstvu javnog informisanja. Bilo je mišljenja da ovaj uslov treba tumačiti pre svega u smislu političke nepoželjnosti. Sud odlučuje da li će se objaviti u celini ili u izvodu.

zabrana sticanja određenog zvanja. Pravne posledice osude su mnogobrojne. osim ako to nema za rezultat i neposredne finansijske prednosti. Vrste pravnih posledica osude -PPO koje se odnose na prestanak ili gubitak određenih prava su: 1. one koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava -Pravne posledice osude mogu se predvideti samo zakonom i nastupaju po sili zakona kojim se predviđene. Međutim. Jedino nisu obuhvaćena nematerijalna pogodovanja lične prirode. nego i usluge. jer bi to značilo da se plaća za samu kriminalnu delatnost. zastarele ili oproštene kazne. Zbog njihovog kaznenog karaktera s jedne strane. Ukoliko nije prestala usled rehabilitacije. znači sve ono što ima finansijske efekte.-Imovinsku korist predstavljaju ne samo novac i određeni predmeti. U savremenoj teoriji kp preovlađuje shvatanje da rehabilitacija podrazumeva ponovno uspostavljanje ranijeg položaja osuđenog lica kao punoletnog građanina i stavljanje u zaborav njegove kriminalne prošlosti. 87. i dalje ostaje sporno koji su to troškovi koje treba priznati. One nastupaju automatski – po sili zakona (ex lege) kod osude za određena kd ili na određene kazne. odluku o prestanku PPO koje se sastoje u zabrani sticanja odr. one koje predstavljaju prestanak ili gubitak određenih prava 2. To u stvari znači da mu se daje status neosuđivanog lica. zabrana sticanja čina vojnog starešine 4. odnosno uštede. prestanak radnog odnosa ili prestanak vršenja određenog zvanja. prestanak vršenja javnih funkcija 2. kao i druge okolnosti koje ukazuju na opravdanost prestanka PPO. Pri odlučivanju sud će uzeti u obzir ponašanje osuđenog posle osude. gubitak određenih dozvola ili odobrenja koja se daju odlukom drž organa ili organa lokalne samouprave. i posle izdržane kazne. prava može doneti sud kad proteknu 3 godine od dana izdržane. trpi negativne posledice svoje osuđivanosti. pre svega oko toga da li su one bliže kazni ili merama bezbednosti. učiniocu treba oduzeti novčanu vrednost tog predmeta koji je on imao u vreme izvršenja kd. Rehabilitacija je ne samo nagrada osuđenom licu za dobro vladanje posle izdržane kazne. u novije vreme u sudskoj praksi i teoriji preovlađuje umereno rešenje koje polazi od toga da učiniocu kd prilikom utvrđivanja visine imovinske koristi treba priznati određene troškova koje je imao u vezi sa vršenjem kd. -PPO koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava su: 1. pa do nepriznavanja bilo kakvih troškova. -PPO može nastupiti samo ako je izrečena kazna zatvora. Nepravedno je da neko celog života. imovinska pogodovanja. I princip pravednosti i princip srazmernosti kriv sankcija i svih negativnih pravnih posledica osude sa težinom dela i stepenom krivice učinioca. Iako su prisutna ekstremna shvatanja koja idu od toga da se učiniocu kd priznaju svi troškovi u vezi da izvršenjem kd. niti predstavljaju neke druge mere o kojima bi odlučivao sud. a s druge strane cilja koji se sastoji u otklanjanju opasnih situacija iz kojih može proizići ponovno vršenje kd postoji spor oko njihove pravne prirode. tj. zabrana sticanja određenih javnih funkcija 2. -Pravne posledice osude u našem pravu svrstane su u 2 kategorije: 1. Rehabilitacija i davanje podataka iz kaznene evidencije Pojam i dometi rehabilitacije Institut rehabilitacije uveden je tek u novija kr. -Ako učinilac otuđi predmete koji predstavljaju stečenu imovinsku korist bez naknade ili uz naknadu koja ne odgovara tržišnoj vrednosti prodatih predmeta. a po svom svojstvu mogu pogoditi učinioca više nego sama kr sankcija. Pravne posledice osude Nastupanje pravnih posledica osude -Pravne posledice osude nisu kriv sankcije. ona ima i specijalno preventivno dejstvo. a ne postoji mogućnost da se oduzmu od lica na koje su preneti. Do rehabilitacije može doći pre nego što istekne vreme trajanja PPO. da li je nadoknadio štetu prouzrokovanu kd i vratio stečenu imovinsku korist. već i doprinos i podstrek da ubuduće ne vrši kd putem njegove reintegracije u društvo. korišćenje određenih predmeta bez davanja adekvatne protivpravnosti. poziva ili zanimanja ili unapređenja u službi 3. zakon. zahteva rehabilitaciju osuđenog lica. uštede i sl. zabrana dobijanja određenih dozvola ili odobrenja koja se daju odlukom drž organa ili organa lokalne samouprave Početak i trajanje PPO -PPO nastupaju danom pravosnažnosti presude -PPO osude koje se sastoje u zabranama sticanja određenih prava mogu se propisati u trajanju najduže do 10 godina -Rehabilitacijom prestaju sve PPO. -Najveći problem se javlja oko utvrđivanja visine imovinske koristi. 88. Većina smatra da ne treba priznati one troškove koji predstavljaju materijalni ekvivalent za trud učinioca uložen u radnju izvršenja kd i troškove koji po samoj svojoj prirodi ulaze u radnju izvršenja kd. poziva ili zanimanja 3. 57 .

Mogu se davati samo podaci o osudi u vezi sa kojom nije nastupila rehabilitacija. na njihov zahtev. i sudsku do koje dolazi odlukom suda po molbi osuđenog lica. -Niko nema pravo da od građana traži da podnese dokaze o svojoj osuđivanosti ili neosuđivanosti. jer odredbe koje su nosile naziv „rehabilitacija“ malo su imale veze sa uobičajenim shvatanjem i regulisanjem instituta rehab. ne učini novo kd. uzimajući u obzir i sve dr okolnosti od značaja za davanje rehab a posebno prirodu i značaj kd. kaznu rada u javnom interesu. koja nastupa automatski – po sili samog zakona pošto budu ispunjeni određeni uslovi koje propisuje zakon. -KZ određuje krug organa kojima se mogu davati podaci iz kaznene evidencije. javni tužilac. ako još traju pravne posledice osude ili mere bezbednosti. Podaci o brisanoj osudi nikome se ne mogu saopštiti. zastarela ili oproštana protekne: 1. lice kojem je izrečena uslovna osuda. organi koji učestvuju u postupku davanja amnestije. Rešenje iz KZ SRJ je sa osnovom bilo kritikovano. -Uslov za sudsku reh jeste da je proteklo 10 godina od dana izdržane. B) Sudska rehabilitacija -Može se dati licu koje je osuđeno na kaznu zatvora preko tri godine. 2. osude. -Zakonska rehabilitacija takođe nastaje ako od dana kada je kazna izvršena. u vezi da krivičnim postupkom koji se vodi protiv lica koje je ranije bilo osuđeno. lice koje je oglašeno krivim. Ona nije dovodila ni do prestanka pravnih posl. zastarele ili oproštene kazne. uspostavljanje svih prava osuđenog 2. 3.sudskoj opomeni . -zakonska rahab nastaje ako: 1.uslovnoj osudi . stvarno brisanje osude -KZ razlikuje zakonsku reh. a oslobođeno od kazne ili kojem je izrečena sudska opomena u roku od godinu dana od pravosnažnosti presude. 2. ali ne preko 5 godina.Rehabilitacija u našem kp -Zakonsko regulisanje instituta rehabilitacije u našem kp pokazivalo je izrazite oscilacije. kada je to potrebno za vršenje poslova iz njegove nadležnosti. -Pri tim uslovom sud će dati reh ako nađe da je osuđeno lice svojim vladanjem zaslužilo rehab i ako je. -Rehabilitacija treba uvek da obuhvati 2 stvari: 1. To su: sud.podatke o pravnim posledicama osude -U tesnoj vezi sa rehab jeste i regulisanje davanja podataka iz kaznene evidencije. Sadržaj i davanje podataka iz kaznene evidencije -Kaznena evidencija sadrži: -lične podatke o učiniocu kd -o kd za koje je osuđen -podatke o kazni . nadoknadilo štetu prouzrokovanu kd. -Pod uslovom „postojanja opravdanog interesa zasnovanog na zakonu“ predviđa se mogućnost davanja podataka na obrazložen zahtev i državnom organu. organ unutrašnjih poslova.oslobođenju od kazne . oduzimanja vozačke dozvole ili kaznu zatvora do 6 meseci. 10 godina kod osude na kaznu zatvora preko 1-3 godine. podataka o njihovoj osuđivanosti ili neosuđivanosti.o oproštenoj kazni . -Sudska rehab se može dati i licu koje je više puta osuđivano ako su ispunjeni zakonski uslovi za reh u pogledu svakog kd za koje je osuđeno. tj. A) ZAKONSKA REHABILITACIJA -daje se samo licima koja pre osude na koju se odnosi rehabilitacija nisu bila osuđivana ili koja su se po zakonu smatrala neosuđivanim. Time su u naše kz ponovo uvodi institut rehabilitacije. niti pak do brisanja osude. 5 godina kod osude na kaznu zatvora preko 6 meseci do 1 godine. ne učini novo kd. 58 . osuda se stvarno briše iz kaznene evidencije. 3 godine kod osude na novčanu kaznu. organ za izvršenje kr sankcija. prema svojim mogućnostima. drugoj organizaciji ili preduzetniku. -KZ se opravdano vraća na uobičajeno shvatanje rehabilitacije. KZ predviđa da kada se radi o ostvarenju prava u inostranstvu. organu starateljstva. koja se sastoji u prestanku svih pravnih dejstava osude i davanju statusa neosuđivanosti rehabilitovanom licu. ni do prestanka mera bezbednosti. rehabilitacije ili odlučivanja o prestanku pravnih posledica osude. preduzeću. postoji mogućnost davanja građanima. u vreme proveravanja i u roku od godinu dana po isteku tog roka.

Iako se najčešće vezuje za vrstu kd ili visinu izrečene kazne. rehabilitacija 5. odnosno odrediti kraće trajanje mere bezbednosti: zabrane vršenja poziva. hranilac ili staralac. odnosno odrediti kraće trajanje pojedine ili svih pravnih posl. Amnestija -Amnestija znači predavanje u zaborav učinjenog kd -Amnestija je akt zakonodavnog organa kojim se u formi zakona poimenično neodređenom krugu lica daje oslobođenje od kriv gonjenja – abolacija. zbog svog propusta. Pomilovanjem se učinilac kd može: 1. zastarelost krivičnog gonjenja 59 . njegov bračni drug. to je isključivo stvar procene zakonodavca prilikom donošenja pojedinog zakona o amnestiji. Pojam zastarelosti i zastarelost krivičnog gonjenja Pojam zastarelosti -Zastarelost je zakonski osnov za gašenje kr sankcija usled proteka određenog vremena što za posledicu ima gubitak prava države ili na kriv gonjenje ili na izvršenje izrečene krivične sankcije. država na neki način. a ne i za ubuduće. -Amnestija se daje samo za već učinjena kd. zamena izrečene kazne blažom kaznom. invalidnost) itd. Molba za pomilovanje podnosi se sudu koji je izrekao presudu u prvom stepenu. Ako se radi o oslobođenju od kriv gonjenja. -Pomilovanje je u isključivoj nadležnosti predsednika Republike Srbije. I sama potreba za kažnjavanjem i ostvarivanjem zaštitne funkcije slabi protekom vremena. -Naše kp poznaje 2 vrste zastarelosti: 1. -Posledice amnestije mogu biti sledeće: 1. zamena izrečene kazne blažom kaznom 4.89. delatnosti ili dužnosti.potpuno ili delimično osloboditi od izvršenja kazne 3. oslobođenje od krivičnog gonjenja – abolicija 2. pa se ona može odnositi na učinioce određene starosti. može se ponoviti po isteku 1 godine od dana donete odluke ako se radi o osudi preko 3 godine. izbegavanje vojne obaveze). dati rehabilitacija 5. sestra. srodnik u pravoj liniji. ukinuti. Postupak za pomilovanje pokreće se na molbu osuđenog lica ili po službenoj dužnosti od strane ministra pravde. Ostvaruje li lice obuhvaćeno amnestijom obeležja istog kd i posle tog momenta. zameniti izrečena kazna blažom kaznom ili uslovnom osudom 4. Molbu može podneti i : zakonski zastupnih osuđenog lica. osude 6. -Davanjem pomilovanja ne dira se u prava trećih koja se zasnivaju na osudi. gubi svoje pravo na kažnjavanje. Nakon proteka određenog vremena čija dužina zavisi od težine izvršenog kd. Pomilovanje Pomilovanje je institut kojim se menja dejstvo sudske odluke u pogledu izrečene kriv sankcije ili sprečava donošenje te odluke u slučaju da do kriv gonjenja još nije došlo. Molba se može podneti pošto je presuda postala pravosnažna. Osloboditi od gonjenja – abolicija 2. ukidanje pojedinih ili svih pravnih posledica osude -Amnestija se može odnositi na učinjena određena kd ili na određene kazne bez obzira na kd. -Davanjem amnestije ne dira se u pravu trećih lica koja se zasnivaju na osudi (pre svega u pravo na imovinskopravni zahtev). amnestijom se mogu obuhvatiti učinioci i po nekom drugom kriterijumu. pola. KZ ne predviđa nikakva ograničenja u pogledu vrste i težine kd. postupak za pomilovanje pokreće se samo po službenoj dužnosti. brat. odnosno ona se sama odriče tog prava jer se kažnjavanje sa aspekta legitimnosti posle proteka dužeg vremenskog perioda ozbiljno dovodi u pitanje. ukinuti. Kod kr gonjenja protekom vremena postaje sve teže dokazivati učinjeno kd. čini novo kd koje nije obuhvaćeno amnestijom (npr. odnosno težine i prirode izrečene kr sankcije. a po isteku 6 meseci ako je u pitanju osuda na blažu kaznu. potpuno ili delimično oslobođenje od izvršenja kazne 3. To se čini saveznim ili republičkim zakonom u zavisnosti od toga da li je učinjeno kd regulisano republičkim ili saveznim kr zakonodavstvom. rehabilitacija ili ukidaju pravne posledice osude. -Zakonom o pomilovanju je regulisan samo postupak pomilovanja. 91. a u slučaju odbijanja molbe. usvojilac. 90. zabrane upravljanja motornim vozilom i proterivanje stranca iz zemlje. Pomilovanje ima dejstvo samo u odnosu na poimenično određeno lice. Kod trajnih kd datom amnestijom je obuhvaćeno samo ono protivpravno stanje stvoreno izvršenjem kd koje je trajalo do stupanja na snagu zakona o amnestiji. -Pomilovanje predstavlja akt milosti čije davanje nije ograničeno nekim materijalno – pravnim uslovima. potpuno ili delimično oslobođenje od izvršenja kazne. određenog zdravstvenog stanja (npr.

rok zastarelosti se određuje po najtežoj propisanoj kazni. odnosno neograničena. kao ni za kd za koja po međunarodnim ugovorima zastarelost ne može da nastupi. Kod nekih mera bezb određuje se rok u fiksnom trajanju. 3 godine od izvršenja kd za koje se po zakonu može izreći zatvor preko 1 godine 7. obustava zastarelosti – nastupa onda kada zastarelost prestaje da teče za vreme za koje se po zakonu gonjenje ne može otpočeti ili produžiti. Oni zavise od visine izrečene kazne kod kazne zatvora. uvažava samo pravne smetnje (npr. rok zastarelosti nastavlja da teče od momenta u kome je obustavljen. -Apsolutna zastarelost kriv gonjenja nastupa protekom dvostrukog rok predviđenog za relativnu zastarelost kr gonjenja.prekid zastarelosti nastupa u 2 slučaja: 1. 92. Ovi rokovi se odnose i na jedinstvenu kaznu koja je izrečena za kd učinjena u sticaju. KZ propisuje rokove za zastarelost kriv gonjenja. 15 godina od izvršenja kd za koje se po zakonu može izreći zatvor preko 10 godina 4. osude na novčanu kaznu.krivično gonjenje i izvršenje kazne ne zastareva za kd genocida i ratnih zločina. zastarelost izvršenja kriv sankcija Zastarelost u našem kp je opšta. 25 godina od izvršenja kd za koje se po zakonu može izreći zatvora od 30-40 godina 2.2. -Rok zastarelosti počinje ponovo da teče. -Ako je za kd propisano više kazni. To znači da se uzima u obzir i ono vreme koje je proteklo do nastupanja te smetnje. 10 godina od osude na zatvor preko 5 godina 5. osude na kaznu rada u javnom interesu ili na kaznu oduzimanja vozačke dozvole -KZ određuje i rokove za zastarelost izvršenja mera bezbednosti. 2 godine od osude na zatvor do 1 godine. 1. Istekom propisanih rokova gasi se pravo nadležnih organa da izvrše kaznu. -Odredbe o zastarelosti kr gonjenja su opšteg karaktera što znači da se primenjuju u odnosu na sva kd. učiniocu ili sankciji radi. dok kod drugih njegova dužina zavisi od vremena na koje su one izrečene. Smetnje mogu biti ili pravne ili stvarne. 15 godina od osude na zatvor preko 10 godina 4. a to su ubistva i prekid zastarelosti. 25 godina od osude na zatvor u trajanju od 30-40 godina 2. preduzimanje bilo koje procesne radnje koja se preduzima radi otkrivanja kd ili radi otkrivanja i gonjenja učinioca zbog učinjenog kd 2. Prestankom te smetnje. duševna bolest učinioca usled koje se ne može voditi kriv postupak). -Dok teče rok zastarelosti kriv gonjenja moguće je da nastupe 2 situacije koje u stvari produžavaju taj rok. Pojam zastarelosti i zastarelost izvršenja krivičnih sankcija -KZ propisani su rokovi za zastarelost izvršenja glavnih kazni. 60 . ali naše kr zakon. 20 godina od izvršenja kd za koje se po zakonu može izreći zatvor preko 15 godina 3. a kriterijum je propisana kazna za učinjeno kd. Zastarelost kriv gonjenja nastupa ako je proteklo: 1. Postoji samo 1 važan izuzetak . što znači da se ranije proteklo vreme pre nastupanja prekida ne uračunava u rok zastarelosti kr gonjenja. i kod nje je irelevantno o kojem se kd. 5 godina od izvršenja kd za koje se po zakonu može izreći zatvor preko 3 godine 6. -Kod temporalnih posledičnih kd zastarelost počinje od dana kada je posledica nastupila -Kod kd izvršenih u sticaju rok zastarelosti kriv gonjenja računa se posebno za svako pojedino kd. -Izrečena kazna se ne može izvršiti kad protekne: 1. -Kod produženog kd rok zastarelosti kriv gonjenja računa se od preduzimanja radnje poslednjeg dela koje ulazi u sastav produženog kd -Kod kd nečinjenja rok zastarelosti kriv gonjenja počinje se računati od prestanka dužnosti ne činjenje. a kod novčane kazne bez obzira na njenu visinu rok zastarelosti iznosi 2 godine. 5 godina od osude na zatvor preko 3 godine 6. učinjeno novo kd koje je prema zaprećenoj kazni isto toliko teško ili teže od onoga u pogledu kojeg teče rok zastarelosti kr gonjenja. 20 godina od osude na zatvor preko 15 godina 3. 2 godine od izvršenja kd za koje se po zakonu može izreći zatvor do 1 godine ili novčana kazna. osim u odnosu na ona kod kojih je zastarelost izričito isključena. Njeno dejstvo se sastoji u tome što za vreme dok postoji smetnja koja je dovela do obustave ne teče rok zastarelosti kriv gonjenja. 3 godine od osude na zatvor preo 1 godine 7. 10 godina od izvršenja kd za koje se po zakonu može izreći zatvor preko 5 godina 5. 2. Zastarelost krivičnog gonjenja -Protek određenog vremena od izvršenja kd ima za posledicu nemogućnost kriv gonjenja.

Maloletničko kp orijentisano je pre svega na mere socijalizacije. Maloletnikom se smatra lice koje je navršilo 14 godina. Tada dolazi do obustave zastarelosti. zabrane upravljanja motornim vozilom i proterivanje stranca iz zemlje nastaje kad protekne vreme za koje su te mere izrečene. -Kao gornju granicu maloletstva naše kriv zakon. Prema tome. obaveznog psih lečenja na slobodi. 61 . na vaspitanje i pravilan razvoj njegove ličnosti. Osnovna vrsta jesu vaspitne mere. kako bi se obezbedilo ponovno uključivanje maloletnika u društvenu zajednicu. zatvora je da se nadzorom. stariji maloletnik – onaj koji je u vreme izvršenja kd navršio 16. kod nas se ova materija reguliše posebnim zakonom – ZOMUKD. vrste i specifičnosti -S obzirom na specifične karakteristike maloletnog učinioca kd stvorena je posebna vrsta kriv sankcija namenjenih maloletnicima. učinioca da ubuduće ne vrši kd kao i na druge maloletnike da ne vrše kd. svrha malol.). a nije navršilo 18 godina. -Zastarelost izvršenja mb zabrane vršenja poziva. 93. -Naše kp ne dozvoljava primenu sudske opomene i uslovne osude prema maloletniku -Svrha vaspitnih mera i mal. -Maloletni učinioci imaju poseban krivičnopravni status. delatnosti ili dužnosti. socijalnog prava i dr. Osim vaspitnih mera i maloletničkog zatvora. a nije navršio 18 godina. određuje 18 godina. 94. pružanjem zaštite i pomoći. obaveznog lečenja alkoholičara i oduzimanja predmeta nastaje kad protekne 5 godina od dana pravosnažnosti odluke kojom su te mere izrečene. protekom tog roka ona se više ne može izvršiti. a nije navršio 16 godina. Krivičnopravni status maloletnika u našem kp -KP se ne primenjuje u odnosu na lica koja nisu dostigla određeni starosni uzrast. već samo mere koje predviđaju zakonski propisi kojima se regulišu porodični odnosi u kp to lice se naziva detetom. maloletničko kp prelazi okvire kp i sadrži norme koje po svojoj suštini nisu krivčnopravne norme. jer većina principa i instituta koji su u kp u prvom planu. -Zastarevanje ne teče za vreme za koje se po zakonu izvršenje kazne ne može preduzeti. porodičnog. Za njih važe odredbe KZ ako nisu u suprotnosti sa posebnim odredbama koje sadrži ZOMUKD. zatvora je vršenje pojačanog uticaja na malol. oblik reagovanja na maloletnički kriminalitet može biti i kazna. -Zastarevanje se prekida svakom radnjom nadležnog organa koja se preduzima radi izvršenja kazne. -Zastarelost izvršenja kazne nastaje u svakom slučaju kad protekne dvaput onoliko vremena koliko se po zakonu traži za zastarelost izvršenja kazne – apsolutna zastarelost. godine ( tzv. nadzora i otklanjanja smetnji u normalnom razvoju maloletnika. sa što je moguće manje elemenata prinude i ograničavanje slobode. Smatra se da su kriv sankcije prema maloletnicima u prvom redu mere pomoći maloletnom učiniocu. Pod određenim uslovima maloletnik se može kazniti. -Rokovi zastarelosti izvršenja kazni računaju se od dana kada je presuda kojom su izrečene postala pravosnažna. tj. a što više pomoći. Sa svakim prekidom zastarelosti počinje ponovo da teče. -S obzirom na izrazite specifičnosti materije maloletničkog kp. Pekinška pravila). Samo u odnosu na lice koje je u vreme izvršenja kd navršilo 14 godina mogu se primeniti određene kr sankcije. brige. Sankcije za maloletnike u našem kp – pojam.-zastarelost izvršenja mera bezb obaveznog psih lečenja i čuvanja u zdr ustanovi. -Pošto u pogledu izvršenja mb javnog objavljivanja presude postoji izričita odredba da se može izvršiti najkasnije u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude. Minimalna standardna pravila za maloletničko kriv pravosuđe usvojena od strane Ujedinjenih nacija 1985. Kao ultima ratio. a u nekim situacijama se i direktno primenjuju norme drugih grana prava (npr. maloletniku se mogu izreći i određene mere bezbednosti. -Prema licu koje je vreme izvršenja protivpravnog dela predviđenog u zakonu kao kd nije navršilo 14 godina ne mogu se primeniti kr sankcije. KZ određena je donja starosna granica ispod koje se ne može primeniti bilo koja kriv sankcija što istovremeno znači i isključenje primene kriv zakonodavstva i nadležnosti pravosudnih organa. Maloletničko kp Srbije je u skladu sa savremenim rešenjima u ovoj oblasti i u svemu ispunjava. pr. Pored toga. Podela na mlađe i starije maloletnike značajna je pre svega zato što se samo starijem maloletniku izuzetno može izreći maloletnički zatvor. donja starosna granica maloletstva u našem kp je navršena 14-a godina. ali kazna koja nema isti značaj i sadržaj kao kod punoletnih učinilaca. ali se ta funkcija nastoji ostvariti pre svega merama pomoću maloletniku i postizanjem njegovog društvenog prilagođavanja. kao i obezbeđivanjem opšteg i stručnog osposobljavanja utiče na razvoj i jačanje lične odgovornosti maloletnika. može mu se izreći maloletnički zatvor. Na prvom mestu je vaspitanje maloletnog učinioca i obezbeđivanje njegovog pravilnog razvoja. ovde su odsutni ili su od drugorazrednog značaja.Ali i mal. ima zaštitnu funkciju. pa zbog toga ni kd. S druge strane. obaveznog lečenja narkomana. Moglo bi se čak govoriti o kvazi kp. Razlikuju se 2 kategorije maloletnika: 1. ali ovde za razliku od zastarelosti kriv gonjenja do prekida ne dolazi zbog izvršenja novog kd. 2. jer kod njih ne može postojati krivica. mlađi maloletnik – maloletnik koji je u vreme izvršenja kd navršio 14 godina.

da u okviru sopstvenih mogućnosti nadoknadi štetu koju je prouzrokovao 3. zavodske vaspitne mere -Predviđene su 2 vaspitne mere upozorenja i usmeravanja: sudski ukor i posebne obaveze. Zakon predviđa mogućnost izricanja maloletniku sledećih obaveza: 1. 96. da se bez naknade uključi u rad humanitarnih organizacija ili u poslove socijalno. da redovno pohađa školu ili da ne izostaje sa posla 4. idr. 95. Vaspitne mere i mal zatvor ne povlače pravne posledice koje se sastoje u zabrani sticanja određenih prava. svrha mal. Vaspitni nalozi mogu trajati najduže 6 meseci. tako i o ličnosti maloletnog učinioca. lokalnog ili ekološkog sadržaja ne može biti duži od 120 h u periodu od najduže 6 meseci. kao ni u onim slučajevima kada ličnost maloletnika ne daje dovoljno osnova za procenu da se i samim ukorom može dovoljno na njega delovati da više ne vrši kd. ukor sadrži i pretnju da će mu biti izrečena teža kr. Vaspitne mere upozorenja i usmeravanja -Vrste vaspitnih mera su: 1. -ZOMUKD uvodi i jednu novinu u pogledu mogućnosti primene vaspitnih naloga. Uslovi za njihovu primenu jesu da se radi o kd za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina ili novčana kazna. sankcija ako ponovo učini kd. da postoji priznanje kd. Ako za sva kd učinjena u sticaju dolazi u obzir izricanje samo vaspitnih mera. s tim da ih sud u toku izvršenja može zameniti ili ukinuti. lokalnog ili ekološkog sadržaja 6. -ZOMUKD predviđa su posebna pravila za izricanje kriv sankcija maloletnicima za kd izvršena u sticaju. Ako za svako kd učinjeno u sticaju sud smatra da treba izreći maloletnički zatvor. VASPITNA MERA POSEBNIH OBAVEZA sadrži veći broj različitih obaveza. sud će izreći samo jednu vaspitnu meru i to onu kojom se u najvećoj mogućoj meri u konkretnom slučaju može postići svrha vaspitnih mera. a prilikom procene da li će se primeniti vaspitni nalozi ceniće se i odnos malol prema kd i oštećenom. da se izvini oštećenom 2. Naknaditi štetu maloletnik može svojim radom. Ako je za neka dela utvrđen zatvor. a za drugu vaspitnu meru. Vaspitne mere pojačanog nadzora 62 . zatvora jeste i generalna prevencija. da se uključi u određene sportske aktivnosti 7. 2. a ako za vreme izdržavanja kazne mz učini kd za koje je propisana novčana kazna ili zatvor do 1 godine. da se uključi u pojedinačni ili grupni tretman u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi ili savetovalištu 9. da pohađa kurseve za stručno osposobljavanje ili da se priprema i polaže ispite kojima se proverava određeno znanje 10.To znači da se svrha sastoji pre svega u specijalnoj prevenciji – u delovanju na maloletnika koji je već učinio kd. lokalnog ili ekološkog sadržaja. bez saglasnosti suda i posebnog odobrenja organa starateljstva. da ne može da napusti mesto prebivališta ili boravišta. SUDSKI UKOR se izriče ako se iz odnosa maloletnika prema učinjenom kd i njegove spremnosti da ubuduće ne vrši kd može zaključiti da je dovoljno da se maloletnik zbog učinjenog kd samo prekori. vaspitne mere pojačanog nadzora 3. a za druga malol zatvor izreći će se kao jedinstvena kazna samo kazna zatvora primenom odredava kz za odmeravanja kazne za kd učinjena u sticaju. Ova odredba primeniće se i u situaciji kada se posle izrečene vaspitne mere ili malol zatvora utvrdi da je maloletnik pre ili posle njihovog izricanja učinio neko kd. Ne bi bilo opravdano izricati ukor za teža kd. maloletnik će se kazniti disciplinski. Sud može izreći 1 ili više posebnih obaveza ako oceni da je odgovarajućim zahtevima i zabranama potrebno uticati na maloletnika i njegovo ponašanje. -Obaveze mogu trajati do 1 godine (osim naknade štete i uključivanja u rad hum org za koje važe posebna pravila). -Pri izricanju ukora maloletniku će se ukazati na neprihvatljivost njegovog postupka i predočiće mu se da u slučaju ponovnog vršenja kd prema njemu može biti primenjena druga sankcija. dok rad u hum org ili na poslovima socijalnog. uključivanje u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog. Prilikom izbora ove mere sud mora voditi računa kako o težini izvršenog kd. 1. Takođe treba proceniti i spremnost i mogućnost sredine u kojoj maloletnik živi da pozitivno na njega deluje i pomogne mu u prevazilaženju teškoća u kojima se našao. Znači. Osnovna svrha vaspitnih naloga jeste da se izbegne pokretanje kriv postpuka i primena kriv sankcija. Osim te zajedničke svrhe. da se osposobljava za zanimanje koje odgovara njegovim sposobnostima i sklonostima 5. vaspitne mere upozorenja i usmeravanja 2. odmeriće po slobodnoj proceni za sva dela 1 kaznu maloletničkog zatvora. onda će kao jedinstvena sankcija biti izrečena samo kazna malol zatvora. Zakon predviđa različite vaspitne naloge npr. izvinjenje…). zatvora. poravnanje sa oštećenim (naknada štete. ali tako da rad ne traje duže od 60 h u toku 3 meseca. Ako sud nađe da bi za neko delo trebalo izreći kaznu malole. To je najblaža vaspitna mera. Ako je kd izvršeno za vreme izdržavanja kazne mal zatvora učiniocu će se izreći kazna mal zatvora nezavisno od izrečene kazne. redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao. da se podvrgne odgovarajućem ispitivanju i odvikavanju od zavisnosti izazvane upotrebom alkoholnih pića ili opojnih droga 8.

zameniti je drugom vaspitnom merom. a pojačan nadzor nad njim vrši određeno službeno lice organa starateljstva ili drugo stručno lice koje taj organ odredi. U prvom slučaju obustava izrečene mere ili njena zamena moguća je onda kada se pojave neke bitne nove okolnosti. usvojilac ili staralac nisu u mogućnosti da nad maloletnikom vrše nadzor. Prilikom odlučivanja o izricanju ove mere sud će uzeti u obzir težinu i prirodu učinjenog dela i okolnosti da li su prema maloletniku ranije bile izricane vaspitne mere ili maloletnički zatvor. Ona će se izreći i umesto mere bezb obaveznog psih lečenja i čuvanja u zdr ustanovi ako se mogu obezbediti čuvanje i lečenje i time postizanje svrhe ove mere bezb. To je najrigoroznija vaspitna mera koja se graniči sa kaznom maloletničkog zatvora. ali kad navrši 21 godinu izvršenje mere se nastavlja u ustanovi u kojoj se izvršava mb obaveznog psih lečenja i čuvanja. odnosno koja se o njemu staraju. usvojilac odnosno staralac nisu u mogućnosti da vrše pojačan nadzor nad maloletnikom. 2. Mera može trajati najmanje 1. upućivanje u vaspitnopopravni dom i upućivanje u posebnu ustanovu za lečenje i osposobljavanje. Vaspitna mera upućivanja u vaspitnu ustanovu – ovu meru sud će izreći maloletniku nad kojim treba obezbediti vršenje stalnog nadzora od strane stručnih vaspitačaaa u opštoj ustanovi za vaspitanje maloletnika. a izvršenje još nije započelo. Može trajati najviše 3 godine. zatim kada maloletnih ili njegovi roditelji ne 1. a najduže 5 godina. u drugoj prodici. a najduže 2 godine. sud će roditelju ili staraocu dati potrebna uputstva i naložiti mu određene dužnosti koje treba preduzeti za vaspitanje maloletnika. Zavodske vaspitne mere -U našem kd predviđene su 3 vaspitne mere zavodskog karaktera: upućivanje u vaspitnu ustanovu. sudu je omogućeno da izmeni svoju odluku kojom je izrekao određenu vaspitnu meru. a u mogućnosti su da tu brigu i nadzor vrše i to se od njih s osnovom može očekivati. Ova mera može trajati najmanje 6 meseci. 98. odnosno izmena odluke može se odnositi na sve vaspitne mere osim na sudski ukor. odnosno drugih lica koja se o njemu staraju. a najduže 2 godine. Izmena odluke o vaspitnim merama i obustava njihovog izvršenja -Pošto je teško unapred predvideti koliko je vremena u konkretnom slučaju potrebno za vaspitanje maloletnika i postizanje svrhe vaspitne mere. odnosno kada se to ne može od njih sa osnovom očekivati. -Osnovi za obustavu. koja se bavi vaspitanjem i obrazovanjem maloletnika. Organ starateljstva brine o školovanju maloletnika. 2. odnosno izmenu odluke mogu biti: formalne i suštinske prirode. Vaspitna mera pojačanog nadzora uz dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi za vaspitanje i obrazovanje maloletnika – izriče se ako je uz neku od odgovarajućih vaspitnih mera pojačanog nadzora potrebno i angažovanje stručnih lica u posebnoj ustanovi. Maloletnik ostaje u posebnoj ustanovi za lečenje i osposobljavanje dok je to potrebno radi njegovog lečenja ili osposobljavanja. vršiti druge izmene u pogledu izrečene vaspitne mere ili odlučiti da se izrečena vaspitna mera ne izvrši ako je od njenog izricanja proteklo određeno vreme. 97. 3. ali u toku dana provodi određeno vreme u ustanovi za vaspitanje i obrazovanje. Kad izrekne ovu meru. Vaspitna mera pojačanog nadzora u drugoj porodici – ovu meru sud će izreći onda kada roditelji. Trajanje ove mere ne može biti kraće od 6 meseci. -Pod uslovima predviđenim zakonom sud može obustaviti izvršenje vaspitne mere. Vaspitna mera pojačanog nadzora organa starateljstva – izriče se u slučaju kada roditelj. Trajanje ove mere ne može biti kraće od 6 meseci ni duže od 2 godine. niti duže od 2 godine. a ne postoje uslovi za pojačan nadzor u drugoj porodici. 1. Vaspitna mera pojačanog nadzora od strane roditelja. 3. Vaspitna mera upućivanja u vaspitno-popravni dom – izriče se maloletniku prema kome treba primeniti pojačane mere prevaspitavanja. Maloletnik će se smestiti u drugu porodicu koja je voljna da ga primi. Vaspitna mera upućivanja u posebnu ustanovu za lečenje i osposobljavanje – primenjuje se prema maloletnicima koji su ometeni u psihofizičkom razvoju i sud je može izreći umesto prethodne 2 vm. od strane organa starateljstva i uz dnevni boravak u odgovarajućoj ustanovi za vaspitanja i obrazovanje maloletnika. sud može maloletniku prilikom izricanja neke od 4 mere pojačanog nadzora odrediti i 1 ili više posebnih obaveza. usvojilac odnosno staralac propustili da vrše potrebnu brigu i nadzor nad maloletnikom. Obaveze uz pojačan nadzor traju u okviru trajanja tih vaspitnih mera – najkraće 6 meseci. Maloletnik ostaje kod svojih roditelja. Obustava. Traje isto kao i ostale od 6 meseci do 2 godine.-Naše kp predviđa 4 mere pojačanog nadzora: od strane roditelja. Taj boravak ne sme da ometa njegovo redovno školovanje ili redovno odlaženje na posao. kod kojeg to zbog prirode te mere i ne dolazi u obzir. usvojioca ili staraoca – ovu meru sud će izreći ako su roditelji. njegovom zaposlenju. njegovo lečenje i otklanjanje štetnih uticaja na njega. Suštinska razlika je u tome što ona ne predstavlja kaznu već vaspitnu meru. potrebnom lečenju i uopšte o sređivanju prilika u kojima maloletnik živi. 63 . -Ako je to potrebno za uspešnije izvršenje izrečene mere. Ova vm može trajati od 6 meseci do 3 godine. odvajanju iz sredine koja ne njega štetno utiče. 4. Za vreme trajanja ove mere maloletnik i dalje ostaje da živi kod roditelja ili dr lica koja ga izdržavaju.

u slučaju neispunjenja posebnih obaveza uz pojačan nadzor). -Zakon predviđa posebne rokove zastarelosti izvršenja kazne mal zatvora. 64 . Maloletnički zatvor -Naše kp poznaje samo jednu kaznu koja se može primeniti prema maloletnom učiniocu kd. Mal zatvor je u naš sistem k sankcija uveden izmenama i dopunama KZ iz 1959. „Visok stepen“ znači da stepen krivice mora biti iznad nekog uobičajenog. u obzir bi došao i nehat. Do kažnjavanja maloletnika dolazi samo izuzetno. Kazna mal zatvora ne može se izvršiti ako je proteklo: 1. otklonjiva pravna zabluda ili je delo učinjeno pod dejstvom kompulzivne sile ili pretnje). Ta mogućnost postoji ne samo kod kazne mal zatvora. Pravilo je da mal zatvor ne može biti duži od 5 godina. Posebno se vodi računa o zrelosti maloletnika i vremenu koje je potrebno za njegovo vaspitavanje i stručno osposobljavanje. Obustava daljeg izvršenja podrazumeva da je postignuta svrha vaspitne mere i da zato njeno dalje izvršenje nije potrebno. 3 godine od osude na mal zatvor do 3 godine -U pogledu ostalih pitanja vezanih za zastarelost važe opšta pravila iz KZ 100.postupaju po nalogu organa ili lica određenog za izvršenje mere ili pak u slučaju nastupanja drugih okolnosti. Međutim. Znači. -Priroda i težina kd su 2 okolnosti koje su u toj meri međusobno povezane da bi se čak moglo govoriti o 1 okolnosti. ovde je to jedna od odlučujućih okolnosti od kojih zavisi izricanje kazne mal zatvora. ako zbog visokog stepena krivice. Pored ovih obaveznih uslova. subjektivni uslov je da kod maloletnika postoji krivica. Visok stepen krivice ne postoji u slučaju da je ostvaren neki od osnova za ublažavanje kazne subjektivnog karaktera (npr bitna smanjena uračunljivost. Kod zamene moguće je da se radi ili o tome da se izrečenom merom uopšte ne ostvaruje njena svrha pa je treba zameniti drugom ili o tome da su postignuti određeni rezultati u vaspitanju ali da se drugom merom još uspešnije može ostvarivati svrha pa je zato opravdano postojeću meru zameniti drugom.dok visok stepen krivice kod punoletnih učinioca utiče na odmeravanje kazne. što treba procenjivati u svakom konkretnom slučaju. 5 godina od osude na mal zatvor preko 3 godine 3. dozvoljavajući izuzetno zamenu samo određenom vaspitnom merom. sud u konkretnom slučaju mora doći do zaključka da zbog visokog stepena krivice. Osim tog. Da li su ti uslovi ispunjeni. Osim umišljaja. prirode i težine kd ne bi bilo opravdano izbeći vaspitnu meru. mada vrlo retko. Što se tiče opšteg maksimuma predviđene su 2 granice. ako se radi o sledeća 2 slučaja mal zatvora se može izreći u trajanju do 10 godina: 1. -Opravdanost uslovnog otpusta kod vaspitnih mera je sporna. -Kazniti se može samo stariji maloletnik koji je učinio kd za koje je zakonom propisana kazna teža od 5 godina zatvora. Kažnjavanje mal je supsidijarnog karaktera i dolazi u obzir samo kada se primenom vaspitne mere ne može postići svrha. što je i zakonski minimum trajanja ovih mera. Opšti minimum iznosi 6 meseci. Postavlja se pitanje da li je on kod njih opšte potreban ako se ima u vidu mogućnost njihove obustave s obzirom na postignut uspeh u vaspitavanju. 10 godina od osude na mal zatvor preko 5 godina 2. Vezan je posebnim maksimumom i ne može izreći strožu kaznu od propisane za učinjeno kd. kao i način njenog izricanja. predviđenih u zakonu (npr. Težinu kd teba tumačiti kao postojanje jačeg intenziteta ugrožavanja ili povrede zaštićenog dobra u konkretnom slučaju. prema njima se po pravilu primenjuju vaspitne mere. Ali postoji jedna suštinska razlika. a to je maloletnički zatvor. procenjuje sud. -Zakonom određuje opšti minimum i maksimum kazne mal zatvora. prosečnog stepena krivice. I pored toga uslovni otpust je moguć pod određenim uslovima. Prvi uslov je da je maloletnik u vaspitnoj ustanovi ili vaspitno-popravnom dom proveo najmanje 6 meseci. Priroda kd treba da ukazuje na njegovu težinu u smislu da izricanje vaspitne mere ne bi bilo adekvatno. već i kod vaspitnih mera upućivanja u vaspitnu ustanovu i upućivanja u vaspitno-popravni dom. ali nije vezan posebnim minimumom. Suštinski osnov za obustavu ili zamenu izrečene mere jeste postignuti uspeh u vaspitanju maloletnika. Sve to ukazuje na izuzetnost kažnjavanja maloletnika i na davanje prednosti vaspitnim merama. -Stepenovanje krivice treba vršiti u osnovu na isti način kao što se to čini kod odmeravanja kazne punoletnim licima. Uslovni otpust maloletnih učinilaca -Naše kp predviđa primenu instituta uslovnog otpusta i kod maloletnih učinilaca kd. a objektivni uslov da se radi o kd za koje je propisana kazna zatvora teža od 5 godina. zakon postavlja ograničenje koje se tiče minimalnog roka pre čijeg isteka se mera ne može obustaviti – 6 meseci kod upućivanja u vaspitnu ustanovu ili vaspitno-popravni dom. prirode i težine kd ne bi bilo opravdano izreći vaspitnu meru. kada se radi o kd učinjenim u sticaju od kojih su najmanje 2 dela zaprećena kaznom zatvora težom od 10 godina -Sud odmerava kaznu u granicama propisane kazne zatvora da učinjeno kd. kada je učinjeno kd za koje se može izreći kazna zatvora od 20 godina ili zatvor u trajanju od 30-40 godina 2. 99. -U pogledu zamene ili obustave od izvršenja zavodskih vaspitnih mera. kumulativno mora biti ispunjen još 1 uslov – maloletnik se može uslovno otpustiti ako s obzirom na uspeh u vaspitanju treba osnovno očekivati da ubuduće neće vršiti kd i da će se u sredini u kojoj je živeo dobro vladati.

njemu se pod određenim uslovima može suditi za kd koje je izvršio kao maloletnik. zastarelosti. dok je opoziv fakultitavan ako ta kazna ne prelazi 1 godinu. Postavlja se pitanje da li takvom učiniocu izreći kriv sankciju koja se izriče maloletnicima ili s obzirom na to da li je u međuvremenu postao punoletan. Ovaj institut kod mal zatvora ima određene specifičnosti. mera pojačanog nadzora od strane organa starateljstva ili zavodska mera upućivanja u vaspitno-popravni dom. a to su mlađa punoletna lica. Osim toga. Većina savremenih evropskih kriv zakon. -Ako se radi o licu koje nije u vreme suđenja navršilo 21 godinu. Do toga dolazi zato što kd bude otkriveno kasnije ili učinilac postane punoletan u toku vođenja kriv postupka. Osim toga. svojstva ličnosti. uslovnog otpusta i pravnih posledica osude kao i kazna mal zatvora. može doći do realne prognoze da će se vaspitnom merom postići svrha koja bi se ostvarila izricanjem kazne. onoliko vremena koliko iznosi ostatak neizdržane kazne. potrebno je i da se osuđeni maloletnik u toku izdržavanja kazne tako popravio da se sa osnovom može očekivati da će se na slobodi dobro vladati i da neće vršiti kd. može mu se izuzetno za delo koje je izvršilo kao stariji maloletnik umesto mal zatvora izreći kazna zatvora ili uslovna osuda. Pri oceni da li će i koju od ovih sankcija izreći. Oštro postavljena granica koja je u kp iz određenih razloga nužna. 65 . sankciju koja se izriče punoletnom učiniocu kd. kao i kod punoletnih lica. U vezi s tim je i osnovni uslov za primenu vm prema mlađim punoletnim licima – da se. imajući u vidu ličnost učinioca i okolnosti pod kojima je delo učinjeno. -Ukoliko je punoletno lice u vreme suđenja navršilo 21 godinu. a postane punoletan u vreme suđenja. Primena vaspitnih mera na punoletna lica koja su izvršila kd kao maloletnici -Moguće je da neko lice kd učini za vreme dok je bio maloletan. a u vreme suđenja nije navršilo 21. Uz uslovni otpust može se odrediti i neka od mera pojačanog nadzora uz mogućnost primenjivanja 1 ili više posebnih obaveza. nastoji se ublažiti uvođenjem nove kategorije učinilaca. Cilj primene vaspitnih mera u odnosu na ovu kategoriju učinilaca jeste izbegavanje primene kazne. pod određenim uslovima. To znači da je to lice u vreme izvršenja kd navršilo 18. kao i u svrhu koju treba postići ovom sankcijom. vladanje učinioca. 102. -Mlađem punoletnom licu mogu se izreći sve mere bezbednosti pod uslovima predviđenim zakonom. -Punoletnom licu koje je izrečena sankcija za kd koje je učinio kao maloletnik. godine. a naročito duševna zrelost ne nastupa kod svih lica u istom starosnom dobu. -Uslovni otpust traje. Kazna zatvora u ovom slučaju ima isto pravno dejstvo u pogledu rehabilitacije. vm upućivanja u vaspitno-popravni dom ili kazna mal zatvora. potrebno je da se radi o takvom licu kod koga se s obzirom na obležja njegove ličnosti i okolnosti pod kojima je delo učinjeno. vreme koje je proteklo od njegovog izvršenja. godinu. godinu. O uslovnom otpustu odlučuje sud. Opoziv uslovnog otpusta može biti: obavezan ili fakultitavan. i tu postoji mogućnost da se. Međutim. godine i u odnosu na njih se izuzetno primenjuju posebne odredbe o maloletnicima što podrazumeva. Starosna granica sa kojom nastupa punoletstvo je relativnog karaktera u smislu da fizička. već će sud izreći kaznu. a kd je izvršilo kao mlađi maloletnik. Takvom licu se može izreći vaspitna mera posebnih obaveza. Preovlađuje stav da bi kaznu trebalo izreći u okviru raspona predviđenog za mal zatvor. kategorija mlađih punoletnih lica uvedena je u naše zakonodavstvo 1959. To su učinioci od 18-21. može se izreći odgovarajuća mera bezbednosti. poznaje ovu kategoriju učinilaca. Zakon u načelu prihvata rešenje koje omogućava izricanje kr sankcija predviđenih za maloletnike. odnosno onu kr sankciju koju bi inače izrekao punoletnom licu. vm pojačanog nadzora od strane organa starateljstva. -Mlađem punoletnom licu se može izreći bilo koja mera posebnih obaveza. i na takvo lice primene sankcije koje se primenjuju prema maloletnicima. na njega se primenjuje kp koje važi za punoletne učinioce kd. Primena vaspitnih mera na mlađe punoletne učinioce kd -U slučaju da neko lice učini kd posle navršenih 18 godina. Zato ZOMUKD eksplicitno isključuje svaku mogućnost suđenja. Uslov u pogledu izražene kazne postavljen je tako da je dovoljno da je izdržana najmanje 1/3 kazne (ali ne kraće od 6 meseci).-Kod mal zatvora slični kriminalno-politički razlozi idu u prilog predviđanju instituta uslovnog otpusta kao i kod kazne zatvora. Obavezan je ako je uslovno otpušteni sa izdržavanja kazne mal zatvora učinio 1 ili više kd za koje mu je izrečena kazna zatvora preko 1 godine. može očekivati da će se vaspitnom merom postići svrha koja bi se ostvarila kažnjavanjem. pre svega. nema uslova za izricanje vaspitne mere. mogućnost izricanja određenih vaspitnih mera. sud će uzeti u obzir sve okolnosti slučaja. -U slučaju da je delo učinio kao mlađi maloletnik. osnosno izricanja bilo koje kriv sankcije punoletnom licu koje je navršilo 21 godinu. a naročito težinu učinjenog kd. U suprotnom. postavlja se pitanje da li je punoletnom učiniocu uopšte celishodno izricati bilo koju sankciju. -ZOMUKD predviđa da je za izricanje vaspitnih mera mlađem punoletnom licu potrebno da taj status ima kako u vreme izvršenja kd tako i u vreme suđenja. 101.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->