P. 1
Grigorije Camblak, Zitije Stefana Decanskog

Grigorije Camblak, Zitije Stefana Decanskog

|Views: 268|Likes:
Published by Jelena Djurdjevic

More info:

Published by: Jelena Djurdjevic on Mar 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/10/2015

pdf

text

original

Grigorije Camblak

Žitije Stefana Dečanskog
Početak XV veka Savremena jezička redakcija prof dr. Lazar Mirković
Internet izdanje
IZVRŠNI PRODUCENT I POKROVITELj

Tehnologije, izdavaštvo i agencija Beograd, 6. decembar 2000 PRODUCENT I ODGOVORNI UREDNIK Zoran Stefanović LIKOVNO OBLIKOVANJE Marinko Lugonja VEBMASTERING I TEHNIČKO UREĐIVANJE Milan Stojić DIGITALIZACIJA TEKSTUALNOG I LIKOVNOG MATERIJALA Nenad Petrović

Elektronsku verziju za Projekat Rastko priredio Marko Marjanović po štampanom izdanju: Grigorije Camblak "Knjiţevni rad u Srbiji", Prosveta i Srpska knjiţevna zadruga, Beograd, 1989. Originalno objavljeno u knjizi Stare srpske biografije XV-XVII veka, SKZ, Beograd 1936.

Grigorije Camblak Žitije Stefana Dečanskog Meseca novembra 11.
Život i podvizi svetoga velikomučenika među carevima Stefana srpskoga koji je u Dečanima, napisao Grigorije monah i prezviter, bivši iguman iste obitelji. Blagoslovi, Oče! Beše i ovaj velikoga i najslavnijega naroda srpskoga. Ne samo da je vojničkim silama prevazilazio druge narode, i da je natkriljivao okolne slavom i bogatstvom, lepotom mesta i veličastvom, no se krasio i hvalio najblagočastivijim i najmudrijim carevima, sa kojima je čak bio u ljubavi.

U spisu setih se po imenu osnivača carstva. Jer kao neki uzročni koren po roĎenju i po carstvu bio je Simeon triveliki, Simeon, koji je u carevanju ugodio Caru sviju, Simeon, koji se spustio sa visine carstva i zavoleo veliko monaštvo, Simeon, dobri vojnik velikoga vojvode, koji se ne obveza valima ţivota, no postade ugodan vojvodi, Simeon, vaistinu drug onome Bogoprimcu, a mislim i veći – jer ukoliko je blagodat veća od senke zakona, utoliko su i sluţitelji blagodati veći od tajnika senke. Koren dobra, dakle, kao što rekoh, Simeon, ostavi carstvu dovoljno naslednika, od kojih je svaki u svoje vreme vlast primio. Nisu uzmućivali crkvu jeretičkim valima i jelinskim lakrdijama i basnama kao sinovi i nećaci Konstantina Velikoga, no su blagočastivo i bogomudreno i bogoljubazno upravljali vojskom i ostalim uručenim stadom. Počinjući povest o velikomučeniku i caru, usrdno molim bogoljubazne duše vaše da paze na ono što se predlaţe. I ako što bude nepotpuno, molim vas da me udostojite milosti. Drugi drukčije pričaju i svaki od ovih hoće da utvrdi svoje. A ja uzdajući se u mučenika, ne ispovedam blagodat ni ovima ni onima, no se uzdam u pomoć onoga, čiju povest pohvalnoga ţivota naumih da ispričam. Milutin, koji je četvrti posle velikoga Simeona, raĎa Stefana, veliki stub poboţnosti i venac carstva. I već do svoga punoletstva mnogo vremena beše proveo obradovan i svetao ka svima, poučavajući se uvek strahu Gospodnjem, i njime uklanjajući se od svakoga zla, i mnoga muţevna dobra dela izvrši od mladosti. Beše dobropristupan ka onima koji govore, tih rečima, milostiv prema stradalnicima, a toliko se gnušaše gordosti, da takvoga nije hteo ni pogledati. Zato se srca i razumi sviju raspaljivahu u ljubavi prema njemu. I sav se beše načinio pomoćnikom Višnjega i ka Njemu jedinome gledaše. Ali kako postrada? Podiţe zavist Ďavo koji uvek mrzi dobro. A izvršilac takvog sluţenja bila je njegova ţena. O moje suze, što ţenska prevara savlada praroditeljevu u raju veliku mudrost! Šta ovde nije htela zavist učiniti revnima? Čujte. Dolazi carica k caru pokazujući tuţno lice, neukrašen i neobičan nastup, roni suze i unutrašnjim plamenom preseca glas. I, da ukratko kaţem, podiţe oca na oslepljenje prvorodnoga sina, vaistinu slična Isaku dobrim pokoravanjem i poslušnošću. A on ne da nije znao za ono što je smišljano o njemu, no su ga mnogi od knezova i velmoţa tajno učili da se sa mnoţinom vojnika ukloni u neku od tamošnjih zemalja, i da izbegne od prevare, koja je smišljana protiv njega, i da se odene savršeno u svedrţanje carstva, ali nije hteo ove poslušati, sudeći da je bolja Boţja briga o njemu, koja biva svakome na korist, koji su sebe svedušno poverili njegovu čovekoljublju nego li savet i pomoć ljudi i ostajaše dalje drţeći se pravde i nezlobivosti, ogradivši sebe milostinjom i molitvama, govoreći: "Vladiko sviju i Boţe, jedini stvoritelju vidljivog i nevidljivog stvorenja, znaš srca stvorenih, unapred znaš sva njihova bića. Čovečja misao ispovediće ti se, i ostatak misli poverava ti se. Vidi da li u srcu mome ima nepravde, vidi da li je u meni put bezakonja. Boţe, koji pravedno ispituješ i srca i utrobe, vidi da li je istina ono za šta me ogovaraju, i sudi pravedno, i utišaj srce roditeljsko koje se oţestočilo nepravedno protiv mene, i preobrati stremljenje koje se diţe na milovanje milosti, ti koji si pri Jestiri ukrotio gnev Asuiru caru midijskom, koji se ispoljio. Spasi, dakle, mene, svevideći Vladiko, mene koji sam u bedi i koji sam blizu da podnesem

Isto tako postrada i Adam. uvideo je kasnije. i. lukavstvo ţene? Čuste li njihovu prevaru koja lako vara? Zašto takovi i bogoprosvećeni i premudri Konstantin nije video njezinu zlu zamku pre sinovljeva ubistva? Jer kada bi ovo znao. a ţenom Adama savlada da se dotakne zabranjenoga drveta. kada kajanjem ništa ne mogaše pomoći. kao divno delo ruku Boţjih. koji je takav bio. a da je neposlušnost zla. a zatim kada je posle saznao da je ova slagala. a oca mojega i cara odvrati od zazornoga i poročnoga dela. što je poslušao nju. Ovako. . a toga dostojnog hvale i svetoga da našim rečima beščastvujem. Stefan pretrpe ovo ţalosno lišenje vida. ne bi osudio najljubaznijega. Videste li. Nego izobličavamo ţensku saglasnost sa Ďavolom. i nju ubi sudom pravednim. Ali vidi zloga savetnika kako prvo ţenu ulovi. gde beše i molitveni hram velikome arhijereju Hristovu. koji je bio dobar i blag muţ." Ali ni zbog ovoga ne treba da mu zazru oni koji dobro razumevaju. milostivi nemilostivo. nezlobivi ljutom zamkom. no tu samu iz koje Ďavo beseĎaše. Neka ne bude takve neumesnosti. No ućuta sila promisla na takvu nameru da bude iskušan nepravednom ranom i da se venča pravednim vencem od ţivotvoreće ruke onoga čiji se trudovi i znojevi uistinu ne mogu uporediti ni sa kime. o ruţnog dela. Jer i Veliki Konstantin i prvi hrišćanski car. No. ovo delom navikoše pokorivši se zlome savetu. polaţući u njega svu nadu na spasenje. Jer ti hrabrošću izvodiš okovane i tvoja mišica je beskrajno silna. niti beše moguće uskrsnuti sina. i molimo ga da posreduje za nas ka Vladici. i ubi sina svojega Priska. i znaĎaše dobro i zlo. Predade sudu nemilosrĎa prvorodnoga. jer beše premudar. U carskim dvorima hoĎaše poboţno i u dobrom redu. dakle. Stoj pred ocem imao je nekako smeran i uistinu svojstven način. bi lišen očiju! Da me neko od onih koji nisu dobro slušali ne razume krivo. ma koliko da je bio u poboţnosti i prirodnoj premudrosti. dakle. a i podleţe malom ukoru. Mnoge druge takve i mnogobrojne primere iz boţanskih spisa znaju oni koji se ovim zanimaju. I što pre znaĎahu od prirode neposlušnosti da je zlo. i nije video odmah ono što su razumnom oku prikrile lukave reči zle ţene. Nikolaju. jer reče: "Sin premudri veseli oca. kao što Solomon kaţe. slušajući ovo. ugasi se roditeljska toplota ţenskom bestidnošću! Pravedni bi uhvaćen nepravedno.nepravedni sud. toliki i takav. vazljubljeni. jer znaĎaše da je dobra poslušnost koju zapovedi Gospod. da Stefana. odlikovan dušom slovesnom i umnom. jer zbog mnogih savršenstava ima smelost ka njemu." Tako je hrabri Stefan poveravao tesnotu srca svoga jedinome Bogu. no je posle ubistva poznao šta je učinio. A šta je bilo dalje? Nadvlada ţenska prevara dostojna ţaljenja i priče za suze. pobedi se careva premudrost ţenskim spletkama. Jer Stefanova oca kao blagočastiva i borca naše prave vere imamo meĎu svetima i klanjamo se njegovim moštima nepropadljivo sačuvanim i celivamo ih primajući osvećenje. a mi ćemo vratiti reč na povest. pokloni se očinska mudrost ţenskoj slabosti. pokazujući radostan svima prirodno vladanje. verujući laţnim rečima lukave ţene. hvalim. mnogoopevani caru. a mesto gde se ovo dogodi beše zvano Ovče polje.

Evo na dlanu mome su tvoje oči. mirlikijski episkop. iz sna. uveravajući ove da kao Bog radi nas postavši čovek vlada ţivim i mrtvima. utoliko se unutrašnji obnavlja". pošto im je on mnogo izgovorio iz Pisma o izdrţljivosti. blagodareći. a ne istinito. i ispuni se od njega crkva mnogim meteţom. stojeći nepomično do svršetka bogosluţenja. on svestradalni – učaše da je priviĎenje. koji za mene činiš toliku usrdnost?" A onaj koji se javio reče: "Ja sam Nikola. pa i Preobraţenje Vladičnje – koje je istinito bilo na Gori Tavoru. imajući sa sobom mnoge jednomislenike a uz to jednopogibeljnike i učenike neumesnih zapovesti. I vide muţa koji stoji pred njim. ukrašen svetiteljskom odeţdom. I tako prebivaše hrabri usrdno podnoseći nevolju zatočenja. dakle. i kao ţrtvu sveplodija primi ih'. I sav beše u udivljenju. tako da su se i sam nastojatelj i sva bratija divili njegovoj bodrosti i revnosti. Jer takva je vrlina. koji je u razna vremena uzmutio Crkvu raznim jeresima. obilno obasut carevom ljubavlju. Uz to usred govora privoĎaše i apostola koji uči da su nedostojna stradanja sadašnjega vremena prema budućoj slavi koja će se u nama otkriti od Boga. A i u Premudrosti je pisano: . a svetlost blagodati sijaše na licu muţa. I često k njemu beseĎahu. pred zoru jedva je malo zaspao. pominjući reči apostola koji govori: "I bivajte blagodarni. Zatim je odatle bio poslan u Konstantinov Grad u zatočenje. primajući nemalu korist.Kada je stradalac ljuto iznemogao do kraja i leţao skoro mrtav. Takva dela ne ostaše nepoznata samodršcu. I . I zbog ovoga bio je od sviju ljubljen i voljen. osim iguman obitelji i onaj kome on dozvoli.kao zlato u peći iskuša ih napastima. a tada prestavi Mojseja i Iliju neiskazanom svojom silnom vlašću. uzašiljaše Bogu blagodarenja smernim srcem i njegovu ugodniku. ovako u sebi uvek javljajući: "Trpi. imajući na umu korist bratije koja dolazi k njemu. No iznese nekoga Varlaama. Imao je sveštenolepni izgled. tako da ga je često pozivao k sebi u carski dvor zbog koristi da sa njime govori i s njim obeduje. A on kao misleći reče njemu: "A ko si ti. gospodine moj. da pokaţe pred svetim svojim apostolima i učenicima slavu svoga boţanstva. a čini da je se stide oni koji vole zlo. Njima olakšavaše bolove od isposništva. a Duha svetoga huljaše po gnusnome Makedoniju. on se prvi nalaţaše." I govoreći ovo pokazivaše mu ono što nosi. zaveštavši da niko drugi k njemu ne dolazi da besedi." I često se moljaše i činjaše mnoga kolenopreklonjenja. A Ďavo tada. A kada su se bratija skupljala na molitveno pravilo. koji dakle Jedinosušno razvraćaše po Ariju bezumnome. I bi zapoveĎeno od tadanjeg cara Andronika Paleologa. Stefane! . ne trpljaše što je Crkva imala veliki mir i što je Hristovo stado paslo na paši poboţnosti. Stefane. Noseći na desnom svome dlanu oba njegova izvaĎena oka i govori mu: "Ne skrbi. načelnika akindinatske jeresi i pokvarenosti. i "ukoliko spoljašnji naš čovek oveštava. nego i on beše čuo za pohvalno ţivljenje ovoga muţa." I nikako ne prestajaše. a onima koji imaju veliku smernost rečima davaše mnoge pouke. Tako on svoja stradanja stavljaše u drugi red. da prebiva u obitelji Boga sviju i svedrţitelja." Ustavši. da vuče k sebi one koji vole dobrotu. i prema njemu pokazivahu svaku paţnju. A osećaše i neko nemalo olakšanje bolova.U trpljenju vašem stecite duše vaše' – reče Gospod. zajedno sa svoje dvoje dece koja behu u drugom mladosnom uzrastu.

koji se nije hteo pokoriti. A tadanji upravitelj crkve. pišući razvraćene zapovesti protiv crkve. A Varlaama sa druţinom njegovom. uveličaćeš skiptar carstva i bićeš istiniti car istinitim hrišćanima. no dela proslavljaju imena. Po celom onom carskom gradu činjahu se ustanci i bune i razdori. i da poješ sa Davidom: . što je glava vaseljene i kruna carstva. Gospode. što posle njih utvrdiše svi dotad vaseljenski i mesni sabori. da ti. savršenom mrţnjom omrzoh ih i postadoše mi neprijatelji'. da hoćeš u svemu da budeš meĎu carevima dobrougodan Bogu i Caru careva. kako meĎu ljudima. gurnu u pogibao. no kao zmijski rep još se kretao. tako da je blagodario i hvalio Boţjega čoveka. smatra se od onih koji dobro misle da je zloslavan. Zatim naprasno skočivši slično divljem magarcu. A onaj koji moţe da ostavlja zloslavne a da ih ne goni. Sabor utvrĎuje Jednosušno. Jer ne pribavljaju imena poštovanja delima. o najizvanredniji od drugova i braće!" I Stefan reče: "Javljeno je u Sv. Uzevši reč bogoduhnoveni Stefan reče: "Izgledaš mi. takav je zver i on. koji si odlikovan carskim prestolom i koji si postavljen od Hrista da budeš pastir tolikom stadu. zbog čega mučenici ne poštedeše tela ni krvi. Zatim se zatvori u nečistu svoju ćeliju ne izlazeći i ućuta na vreme. predade anatemi i izagna ga iz saborne crkve. pravosuĎem. no treba da ih odgoniš kao vukove koji upropašćuju duše. o moćni. i oštreći bogoborni jezik protiv pravoslavlja. da drţiš njegove neprijatelje u gradu. Nije pravedno ni podobno. sazva sabor. smućivaše blagočastive. a to je poboţnost. a drugi su se protivili i njih optuţivali. car po svome običaju prizva k sebi Stefana. kao što zaveštaše i oci u Nikeji. prevazilazeći mnoge careve koji su pre tebe bili. I ovaj mnoge. a kao istiniti pastir primićeš nagradu od opštega Vladike. umirićeš crkvene razdore i darovaćeš pravoslavnima duboki mir. premudrošću. zbog čega apostoli vaseljenu optekoše i privedoše čovečanstvo pravoj veri u ime Oca i Sina i svetoga Duha. kako u jednom grešiš. bi kao posramljen i do kraja potučen. Varlaam.mnogi slediše njegovu jeres. neprolazno tamošnjega carstva.rastopih se zbog tvojih neprijatelja. dade otrova smrtonosne svoje jeresi. istinom.omrznuh. prosto. dakle. Pa i onima koji su u carskim dvorima i samim evnusima koji su caru sluţili. Ako ovo učiniš. smernošću. vaistinu meĎu svetima Atanasije. zadivio se rečitom razumu muţa i rekao da je velika premudrost njegova. Nemoj ove nikako ostavljati u predelima Bogom darovane ti oblasti. o Bogom venčani." A car će njemu: "Kako misliš da grešimo u pogledu poboţnosti? Govori. dakle. i rekao nekim svojim slugama sa udivljenjem: . pismu. o care." Kada je ovo čuo samodrţac. zamalo ne poĎe za njim ceo grad. a izjasni da je istinito bilo sveto Preobraţenje Hrista Boga našega. i. i mnogo su govorili o spasenju duše i o carskom upravljanju. priključivali zloslavnima. A ne znam. kada pastir previĎa ulaz vučji u stado. one koji te mrze' i . makar da i pastira nosi ime. o najsvetliji meĎu carevima. tako i meĎu ţenama. krotošću. carskim upravljanjem. Pošto je ovo tako bilo. Jedni su se. a pravoslavni deo beše u nevolji. na kome beše i zlomudreni Varlaam sa svojim zloslavnim pukom. i ne odgoni ovoga. činovničkim i vojničkim činovima.

a crkva je dobila veliko i nepokolebivo umirenje. pobeţe u Rim. A on ustavši i podigavši ruke u visinu. On posla ovo na potrebu svojim ljudima koji oskudevaju. iako su mu telesne zatvorene. jer neko od dvorjana njegove jeresi javi mu ubrzo."Veliki muţ je velik u razumu. časni oče. i koji je tako bio snaţan u Hristu koji ga krepi. nismo mi stekli. A kada ga je onaj molio da neki deo ostavi radi potrebe. Jer takvo je lice onih koji su čisti srcem. i što je još čudnije od običnoga mu dela i što je Bogu iznad svega prijatno: milostinje ne ostavljaše. A zločastivi njegov skup bio je iz sredine istrebljen. smatrao bi za veliku nagradu. a ostalo predavaše u ruke igumanu da razda onima kojima je potrebno. takva vera ka Hristu. A uvek se ţuraše ka Boţjoj ljubavi. O ovom mislim da i Solomon kaţe: "Kada se srce veseli. jer smernošću i govorom privlačaše srca sviju. I uzevši nemali deo zlata. dovoljno i iznad naše mere je ono što nam se nalazi bez truda. ovako odgovarajući k njemu: "Ovo. zapovedivši da to odnese Stefanu. i otuda lice dobija zrake svetlosti. ljubitelja vrline. No pošto je tako bilo ugodno boţanskome promislu. pa i velmoţama i starešinama grada. I kada je u tuĎoj zemlji i zatočenju disao takvom revnošću prema pravoslavlju da je i cara podigao na izgnanje jeretika. kao onih koji gledaju Boga mislenim očima i ispunjavaju se neiskazanom radošću. i svi grčki skiptri. mali ostatak od ovoga ostavljaše sebi. tako da je uticao na onoga koji ga sluša ka umiljenju i suzama. i često moleći se iz dubine duše uzdisaše." . smatraše lišavanje očiju kao prosvećenje. i ušavši u laĎu. radi najpotrebnije potrebe. takva je bila mrţnja prema jereticima. Takva je bila Stefanova revnost za poboţnost. Zatim prizvavši igumana." Jer on. a ljubav je sve k njemu privlačila. cveta lice. nije hteo. Prisan je bio i samom patrijarhu i celom crkvenom činu. posla u Carigrad. još više ljubio i divio mu se. i dade blagodarenja. ne bih po njegovoj presudi ovamo stigao. Kada je ovaj bio u ovim prilikama." I odmah zapovedi da mu dovedu Varlaama svezana. šta li on neće učiniti kada bude imao drţavu u svojoj volji? Od tada je car Stefana. da ga razdeli ništima na utehu. ujedno mnogo utešne i milostive da su mogle i samo kameno srce naterati na suze. davaše mu u ruke prineseno. pomoli se za onoga delatelja nepromenjene ljubavi. Kada je ovaj saznao što je zapoveĎeno. a zatočenje kao veliku utehu. prešavši u pameti njegove prve običaje i setivši se ljubavi. neko od blagorodnih njegova otačastva. i poloţivši u nedra najvernijem sluzi i u uši njegove mnogo naručivši. a naročito mnogovidećim očima. I tako je Bog savetom svoga ugodnika očistio zemlju naroda svoga. A neka blagodet sijaše na licu muţa. no – kao što piše David – Onaj koji otvara ruku svoju i koji zasićava svako ţivo biće milošću. Od onoga što mu car davaše i oni oko cara. osećaše bol u duši. I ovaj došavši donese poslano i poručene reči. poznat mu od početka i ljubim. blaţeni. a da se izagnaju njegovi jednomišljenici iz grada i da ih ne primaju gradovi i sela njegove drţave. Da je Bog hteo da me tamošnjim hrani. tako da kada bi samo ko govorio sa njime.

postade nevidljiv. razdaj tamo onima kojima to treba." A on izjavi da se seća toga i pripade nogama svetitelju da moli milost. i došla je časna uspomena čudotvorivoga oca Nikolaja. a da se ne seća šta je rekao. jer mene ona sila koja me je ovde dovela. ništa ne ostavivši. zakrivši oči ubrusom.Takvo i mnogo više reče igumanu i. o neizrečenoga ti milosrĎa. Stojaše i Stefan na odreĎenom mu mestu. i behu zapaljene mnoge sveće i kaĎenje. obilno hrani. I tako se utaji od sviju premudrim umišljenjem. rekavši tome i ovo ka onom pohvalnome drugu: "Ako hoćeš opet što da mi pošalješ. molivši mnogo i blagodarivši obilnim suzama. A kada sedoše po običaju i kada je na sredini trebalo da se pročita ţitije i ujedno čudesa ovoga velikoga oca. sada sam poslan da ispunim." Šta je bilo dalje? Već se svršavaše peta godina njegova prebivanja tamo. na isti način izaĎe iz crkve. Svenoćno bdenije vršilo se po uobičajenom ustavu obitelji. Hriste! gledaše kao i ranije. I ovaj zastavši pred njim reče mu: "Sećaš li se što sam ti pre rekao javivši se?" A on kao pavši na zemlju govoraše da ga poznaje i da je veliki Nikola. a ovaj Stefan se prestraši." I kada mu davaše vid. dariva i tvojim očima prvašnji zrak. mnogo časova suze izlivaše od novodarovanih onih zenica. pomoću palice opet doĎe u crkvu. od napora velikoga sede Stefan za sto i zadrema. A on. Prinoseći suzne darove onome koji ih je dao. na zemlju pavši. uzdišući iz dubine duše i moleći se skrušenošću srca. tada mudruju najsmernije. zadrţa neko vreme i posla ga ka svom gospodaru. molim tvoju usrdnost prema meni. smatrajući sebe kao zemlju i pepeo. A mladića koji je doneo. Kada je bio u ćeliji. . I tako uzevši palicu. jer u mojoj su ruci tvoje zenice i ove pokazah tebi. do dana kada ga izabra Bog da caruje pravdom i postavi ga kao pastira svome otačastvu. I došavši k sebi. vratićemo se da nastavimo povest. bijaše se u prsa. predade njemu u ruke ono što je doneseno. dakle. dotakavši se krajevima prstiju očiju. a da je dostojan mnogih muka i kazni. podiţe ga i učini krsni znak na licu. A onaj koji se javio reče: "Ono što ti tada rekoh. stojeći po običaju. jer takovi su sveti. A kada je dovoljno suza prolio. i niko ne poznade da ima silu vida. I ugleda očima srca svoga onoga boţastvenoga muţa koji mu se ranije javio. koji je slepome od roĎenja dao vid. milostivi." I onaj. reče: "Gospod naš Isus Hristos. i govoraše da je nedostojan takva dobročinstva. reče: "Rekoh ti da ne tuguješ. kada se udostojavaju najvećega. O čemu smo napred govorili. kao što preĎe hoĎaše.

Njega steče naš manastir kao neku mnogocenu riznicu. pošto je iskusio različna stradanja i u takvim i tolikim bedama pokazao se trpeljiv i ljubazan. prizvavši nasamo onoga časnoga oca. sve tvoga carstva nedostojno je. Zato se. makar godine ţivota tvoga bile i na desetine hiljada. A kada su. otačaski oseti milosrĎe. pitaše o sinu Stefanu. I ako ćeš poslušati mene. reče: "Tebi predajem. koliko si samodršcu koristio. prevazilazeći pretruĎene muţeve koji su u obitelji proveli mnogo vremena. i na koji način doĎe u carski čin. tako da su se svi koji su slušali veoma divili njegovoj velikodušnosti i premudroj reči. i više u meni nema nijednog jauka. jer Agareni tada sve juţne krajeve pokorivši. čujte kako se vrati u ţeljeno svoje otačastvo. molim vašoj ljubavi. i kako premudro podiţe samodršca da izagna jeretike. reče. Ovo je. Izvoli. dete. dakle. Od tada provede dve godine ovaj novi Tovit. opet ga darova svome otačastvu.Kada proĎe nemnogo dana iza toga čudnovatog progledanja. tako bilo. prema ništeti Stefanovoj. ne pruţi ruke ka vlasima glave. on da sa onima pošalje i nastojatelja manastira Pantokratorova. I izlivši dovoljno suza i ustavši klanjaše se muţu. vrati s čašću sebi onoga koji je viši od čovečanske časti. suzama ujedno i smernom mudrošću." I pričaše mu o mnogim dobrim delima muţa i o neporočnom ţivotu. i već podizaše rat protiv varvara. no i sav onaj carstvujući i slavni grad. jer se ne mogu zadrţati. no se proteţe jače. što Samodrţac beše zapovedio davahu. i mnoge časti i darove primahu." A kada ovo ču ona milostiva duša. no samo dovoljno suza proli popustivši prirodi. da njega pokaţe kao svetla pobeditelja i da njega posle rane opet uzvede na najveće. da bi ovim posramio ratnika koji uvek zavidi svetima. Gospod uze. ne samo mi. No onaj koji Jova predade onome koji ga je molio na toliko i takvo stradanje i lišio sinova i kćeri. sve mu darovavši dvostruko. toliko si sebe oštetio. došli caru srpskome. Najednom car. Šiljaše samodrţac Grka svome zetu. A on ne učini nešto nelepo od svoje blagorodne duše. podvizima i drugim što pripada monaškom ţivotu. "I znaj. tako uzvodi i ovoga svoga venačnika. / što si izvoleo primiti plod moje utrobe / koji još nije iskusio zlo. kao muţa rečita i iskusna u svemu. sa velikom mnoţinom iĎahu na istočne. i ispovedaše blagodat govoreći: . o najsveštenije poslušalište i bogoizabrani ljudi. koji te dobro savetujem. jer takva je veza prirodna i ne kida se osim smrću. ne ispusti nedostojan glas. dakle. A kada srce iznutra probadahu strele prirode." A kada ovoga grobu predade. ne progovori nešto nekorisno. srpskom caru. o care. podigavši ruke na nebo. A divan onaj reče: "Pitaš me o mnogostradalnom i drugom Jovu. / promislitelju dobri. dakle. / Tebi poverih dete. / i spasi mi se od sada i doveka. Vladiko. najmanji njegov sin razbole se teškom bolešću i u malo dana umre. i prosto sviju domaćih. poslanike da mu pošalje pomoć vojske. projavi glas blaţenoga Jova: "Gospod dade. i car beše sav u podvigu." Ove i druge blagodarstvene reči izreče o detetu. / Blagodarim i slavim tvoje čovekoljublje. Pošto ne ispusti ni malu neku reč negodovanja. / Tebi poslah dete.

ovi svi tekući pripadahu k njegovim nogama. posvećena je prvomučeniku Stefanu. sve davaše manastiru u kome beše prebivao. zapoveĎeno ti izvršio si. Od toga vremena bogoljubazni Stefan postade veći u ljubavi Hristovoj. i mnoge darove davaše. po njegovoj zapovesti doĎe k njemu. jer ne beše tako lak na izmenu. a crkva koja je tamo. jedan drugoga ne stiţući ka njemu tečahu. a i vojništvo bezmalo sve. sakupivši dovoljno . i javljali mu što se dogaĎa. celivaše sa suzama i otpuštaše. i reče mu reči pune utehe. zbog toplih tekućih voda. ostavi ţivot. stiţe u otačastvo i kada doĎe na mesto gde je car tada prebivao. – reče – obojica duţni da blagodarimo onome koji je tebe hteo da spase sluţenjem carstva. pošto su mu prinošene obilne potrebe na svako ugaĎanje. mislili su da se rastaju sa dušama. Kada je prošlo mnogo vremena i kada je trebalo da se izvrši boţastvena volja. odmah bacivši ubrus od očiju. tešio je carevo ridanje i sebe je smatrao krivim za ono što je podneo. i prepasa se na dostojno mu srpsko carstvo. i čuĎaše se razumu muţa. A on sve grleći celivaše i govoraše im reči pune koristi a ujedno i premudrosti." Primivši konačne molitve od njih i njima mir ostavivši. i kada je on odlazio. posla caru u Vizantiju. jer nije prepodobno ni pravedno da ko ne posluša kada Bog zapovedi. brat njegov od druge matere. i odavahu carske dobre hvale. bi poslan od cara i ujedno oca sa mnogom čašću da prebiva u nekom dioklitijskom mestu. kada on ne bi dao. A on sina. pokaza se onima koji su se skupili svetao licem."Neka bude kako Bog hoće. i kada se osećaše zlo i da neće više ţiveti. oče. i okruţavaše ga velika mnoţina onih koji nose oruţje. od čega mnogi stradaju zbog lakomislenosti. gde ostavši malo dana. A on kao otac primio je dobroga sina i sa suzama celivao. i nekako polagaše u njihova srca neku silu usrdnosti. jer sluţitelj Boţji reče ovo: "Oče. Samodrţac se obradova zbog ovoga. A kada je car izdisao. Konstantin. kao što si zapovedio." Car se ovome udivi. Zato smo. a stiĎaše se njegove nesravnjene vrline. a mene da udostoji milosti gubitkom vida. I tada se ispuni na njemu ono proročko: "Nezlobivi i pravi prianjahu mi. i tu bi pogreben u od njega sazdanom manastiru. čudni onaj nastojatelj i uz to obični monasi sa mnoţinom bratije sa suzama ovoga provaĎahu. A kada saznade da je očeva smrt istinita." Zatim ubrzo spremivši one koji su hteli ići s njime. a još svetliji očima. poĎe na put za onim koji ga je vodio napred. zapovedi da bude odnesen u svoj mu manastir. koji je došao s njim od Konstantinova Grada. i velmoţe koje su u savetu. Kada je Stefan bio u ovom i kada se krepio i uzvisavao Hristovom silom. i hranjaše se u duši nekom boţastvenom sladošću. i imaĎaše dobre nade u svemu. Zatim malo dana ostavši. moleći da pošlje Stefana k njemu. pošto ti nisi uzrok ni mome roĎenju na svet. A činovnici i koji su nad carskim dankom postavljeni. časni oče. i ovoga dozvavši k sebi grljaše. i kada su svi njegovi podanici imali veliko smirenje. Putovavši dovoljno dana. moleći sa istinitom smernošću oproštaj za ono što je njemu učinio. mnogi su brzo priticali ka Stefanu. I beše voljen i ţeljen od njihovih duša. I kada polaţaše na put iz manastira. predade ga njegovu dedu. mestu zvanom Banjska. A on mišljaše da je to prevara. doĎe caru naprasno neka bolest. I pošto se takav glas svuda raširio. A šta je činio podraţatelj Hristov? Primljen dobrim rečima. A on darovano mu od cara.

' " Ovako dakle Stefan. Jer ne postade rob ţenskim slastima kao Solomon. no Josifov drug bratoljubac. A kada su bili u crkvi. i obećavahu mu svaku dobru pokornost. Nikodim zvani. Takav beše uvek spominjani Stefan. bi pobeĎen onaj koji je pošao da čini nepravdu. blaţena Paleologina. i poslavši zapovedaše da se brzo ukloni s carstva. jer ja sam Boţji. sam si istinito čuo. venčavaše njegovu časnu glavu. iĎaše na njega. Zato prestani sa onim što si počeo. da strahom Boţjim i njegovom pravdom vladam narodom kao oci naši. nazivajući sebe. I kada su se sudarile obe strane. a ne ratuj sa tuĎim narodima na svoje otačastvo. milošću Boţjom car Srba. I sam Konstantin pade jadno. kao što peva prorok. pozdrav. i sklanjahu se pod njegovu ruku. koja od grada solunskoga od carskoga korena budući doĎe na carsko. a ne čovekom. niti pogubi vojsku carstva kao mladi Rovoam. a prizvavši još i od okolnih predela ne malu pomoć. A on nimalo ne poslušavši. doĎi da usrdno vidimo jedan drugoga i primi drugo dostojanstvo carstva. a dovoljno je meni i tebi u tolikoj širini zemlje ţiveti. Vi savećaste o meni zlo. da slepu čoveku priliči carstvo. ne samo u noći. veoma ţeljenome bratu naše drţave. a mnogi se odlučiše na bekstvo. arhijerej uzevši rukama krunu carstva. jer govoraše: "Kada se kadgod čulo. i Hristov učenik vaistinu po prvom Nikodimu. da me je Bog pomilovao i postavljen sam kao car otačaskom udelu. zapovedi da se skupi. niti progna proroke kao Ahav. a svete časno poštovaše velikim strahom i poboţnošću. kao drugi sin. A srete ga onaj koji je svetiteljstvovao. Konstantinu. pokazavši ga kao savršena cara svim ilirskim narodima. i zemljom i pepelom. . dobivši takvu nagradu za svoju ludost. Zatim ustavši otuda. Pošto beše lepo da on ima i pomoćnicu ka bogoljubaznim delima. i moljahu da im zapoveda kao slugama. A šta je bilo posle ovoga sa blaţenim muţem? Dalje je imao sve u rukama.Ne boj se. no i svakoga dana savest omivaše suzama. prema Boţjem promislu. a Bog saveća o meni dobro. i reče: "Ne priliči pre poći na rat dok ne odam onom koji načalstvuje crkvama dostojno poklonjenje. i ovako mu poslanje napisa: "Stefan. spremaše vojsku za bitku. crvom. utoliko je nosio smerniju misao u smernom mudrovanju. iĎaše na borbu. onaj koji u svemu promišlja njemu korisno. niti se drznu beslovesni na svete kao Ozija. no štaviše naprotiv ovima savijaše pred arhijerejima visinu carstva. milostiva ona duša oseti milosrĎe prema bratu. no svi okolni slahu knezove sa mnogocenim darovima kao molitvenike i moljahu da ţive sa njime u miru. jer ja nisam Kain bratoubica. I padoše mnoga tela jednorodnih. sa mnogom radošću i carskom čašću.vojske. i niko se nije smeo protiviti. Njegovu reč javljam sada tebi. i pošto je imao spremljenu vojsku. A on. A sada opet znaj. kao on tada ka braći: . ukoliko se veliko carstvo širilo i mnoţilo. a njegovi ljudi se skloniše k Stefanu. često postelju močeći suzama. A ostalo sve po činu i bogougodno upravljaše. tadanji arhiepiskop. koji sve dobro udešava." A kada je ovo čuo. izabra takvu muţu dostojnu. A kada se pribliţiše obe vojske." I iza tih reči tamo poĎe. po Davidu. po Jovu. Što se meni dogodilo.

a naročito mnogo blago dobio je manastir Svedrţitelja. Jer slušaše što je pisano: "Milostinje hoću. I naĎe neko mesto u predelima hvostanskim.' A sada to videsmo na samom delu. sveštena Gora Sinajska. moja usrdnost se saglašava sa ovim mestom. no dom Boţji' – kao što reče Jakov. a posle ukusa veliko dobro rastvorenje telu. sačišćeno svakim drvećem. a sve carsko beše po činu. ljubljen dušama sviju. druga bogougodna dela. reče: " . i otuda je tamo zdrav vazduh. A povrh ovih podiţe preveliku . dakle. Obilazeći mnoga i različna mesta po celoj svojoj oblasti. tako da su se svi okolni čudili njegovoj drţavi. mnogim suzama blagodario je Boga. tu prebivaše diveći se krasnome mestu. tako da su i mnogi iz daleka ostavljali svoja otačastva i tamo prelazili. navodnjavano istom rekom. i obrativši se k velmoţama koji su s njim. Bogu u zajam daje". dovoljno dug i širok. to uvek imaĎaše na srcu misao: "Šta ću dati Gospodu za sve ono što mi dade?" Izvoli zidati hram u slavu Hristu Svedrţitelju. a odasvud teku najslaĎe vode. jer leţi na najvišim mestima. dajući ljudima zakon." A oni rekoše: "Slušasmo proroka najsvetlijega meĎu carevima gde govori u psalmu ka Bogu za cara: .A Gospod čini i ovo proslavljajući svojega ugodnika. jer u svima njegovim godinama zemlja izdavaše veliko obilje plodova. Tu izviru veliki izvori i napaja ga bistra reka. utvrĎen čestim kulama. zvano Dečane. traţaše prikladno za takvo delo. a dobronaročiti Stefan sijaše kao neko sunce zbog svoga ţivota koji se sijao vrlinama. gde Bog nekada stade sa slavom. Prvo okolo podiţe grad. pa i sveta Gora Atonska obilno pocrpe njegova dobra dela. o izvanredni bogoljubaznih drugova. a milostinje šiljaše svuda kao neke zrake. Takvo je dakle mesto časno i dostohvalno za podizanje manastira. a vrata manastira nasprama crkvenog lica malo se klone ka juţnoj strani. Sa zapadne strane zatvaraju ga najviše gore i njihove strmine." I tako sa rečju zapovedaše da brzo doĎu kamenosečci i da se postave od pomorskih gradova načelnici zdanja toga. a ujedno ravno i travno. čineći. Vojništvo beše strašno neprijateljima samo kada čuju za njega." A car k njima s radošću: "Šta drugo da više ţelim. i divan razumu sviju. Beše. i kada ovo dobro sagleda. a ne ţrtve" i "onaj koji je milostiv ništemu. A hrišćanski rog rastaše i crkveno beše dobro upravljano. Dovoljno ih primiše Egipat i Aleksandrija. čija voda pre ukusa daje veliko rumenilo licu. Jerusalim i sva Palestina.Koliko je strašno ovo mesto. Ali dovoljno je o tome. ovo nije ništa drugo. dakle. A sam. Sa istočne strane ovome se priupodobljava veliko polje.Ţelju srca njegova dao si mu i nisi ga lišio volje usana njegovih. i tu poloţiti svu svoju usrdnost. tako da se niko ne moţe nasititi naslade vode. Pošto je boţastveni krepko drţan neiskazanom ţeljom. postavivši šatore. Konstantinov Grad i Tesalija. mnogogranatim i mnogoplodnim.

i posla da se skupi vojska koja će ići za njim. pokazujući njegovu ţelju i usrdnost k Bogu. dakle. gledajući toliku mnoţinu koja se ne moţe izbrojiti. na dostojnolepnost onima koji su ga učinili. Priloţi manastiru mnoga sela i prihode po različnim mestima svoje oblasti za potrebe bratiji. A velika je bila. Zatim dozva i ravna anĎelima nastojatelja onoga bratstva. tako da se velika blagodet sija onima koji gledaju. koje pripada k Sardikiji. po imenu Arsenija. i sazdavši sve po redu i u lepoti. koje su imale bisere i dragoceno kamenje. A posred svega ovoga on podiţe dobrolepni i bogolepni hram. Drţe ga stubovi od mramora izvajani. koji su ţiveli s one strane Dunava. I kamenje jednoga sa drugim sačlanjeno je divno i najumetničkije. čiji sam ja po njegovoj blagodati pastir. imaš u rukama. Ovo je dakle ovako izgledalo. sakupljena od različnih naroda. govoreći: "Zašto se trudiš da pogubljavaš rodove bugarske i srpske. to se ţurio da delima izvrši. iĎaše podobno moru koje se talasa. a ne na Hristov narod. I kada je bio na mestu takozvanom Velbuţdu. kao što i do danas stoji i u premudroj njegovoj hrisovulji. da ti dobro bude. kao neka ptičija gnezda. tako kao kada bi neko rekao pet na tisuću. njegova vojska. najhrišćanskiji Stefan bugarskom caru da bude izmirenje. jer bugarski car Mihailo. jer dolaziš u sukob sa Bogom. blizu manastira spolja. Zatim podiţe i crkvu od osnova dobrom posetitelju velikome Nikolaju. i ovo sve njemu uruči. ukoliko je moguće. A Stefan saznavši za ovo iz pisma. A zlatne i srebrne sasude. tako da je po visini ravna crkvenom vrhu. po zdanju najveću. za svagdašnje slavljenje njegovo. i išaran je raznim svodovima. a mnoţina njihova. ne mogu ih ni opisivati. a prizvavši još i nemalu pomoć Gota. s juţne strane velikoga oltara postoji drugi oltar u čast i slavu ovoga svetoga oca. tu obe strane ugledaše jedna drugu. smuti se. što beše razumljivo. kao onaj koji smućuje i ratuje ono. pošto je savršeno izvajan kamen. I što je u umu smišljao. oruţaj se protiv varvara. predade Bogu Svedrţitelju. da ga pretekne sa sinom Stefanom. a sam se ţuraše. koliko će se telesa sa obe strane izloţiti pticama i zverovima na hranu? Koliko će zbog njih biti istraţivanja onome koji je ove . jer deo tvoga nasledstva koji ti Bog darova. crvenoga i ujedno beloga. Drugi iznenadni podvig snaĎe cara. i naši behu veoma mali. podizaše se na srpsku drţavu i ţuraše se da je pokori. koji se javlja u neiskazanoj nekoj lepoti. što je od njega dobro razdeljeno. koji unutra ima veliku duţinu i širinu. uznevši se mnogim uspesima i slavom carstva. Posla. A po zidovima grada okolo prilepljene su ćelije inocima. a ne ţeli drugo. da se umaraju i oči onih koji gledaju. pokriva mnogim olovom." A načini veliku trpezariju. koji te uz to nije ničim uvredio. i uvek lepota kamena i veličina daje hramu najveću krasotu. A i unutra u manastiru. umetništvom delatelja. dakle. kuhinju i pekaru. A spolja sastavljen je mnogočudno od uglačanog mramora. a visinu toliku. Pa načini i igumaniju. ustrojene u prostranstvo.utvrĎenu kulu. Budi zadovoljan sa svojim. A ako si toliko ratoboran. čemu dolikuje reč proroka: "Bih kao ptica koja se usamila na zidu. što Bog drugima darova. Pomisli koliko krvi ima da se izlije. i sveštene odeţde i svilene tkanine. tako da izgleda da je lice celoga onoga hrama jedan kamen. predivno sastavljen veštinom da izgleda kao da je srastao u jedan. neko čudno delo i povesti dostojno. Toliki i takav hram sazdavši. koliko matera će ostati bez dece. muţa ostarela u vrlinama i dovoljno iznurenog isposništvom.

s vama poslati anĎela svojega da sruši gordoga pred lice vaše. A pobeditelj Stefan. uzdam se. i Aleksandra.Jedni na kolima a drugi na konjima. preklonivši kolena i poloţivši lice na zemlju. jer piše: . opsedaše Jerusalim. Gospod mi je pomoćnik i ja ću pogledati na neprijatelje moje. I tako provede svu noć stojeći. Stefanu. hvalio i čudio se. ukrašavajući se svetlim pobedama.Bog se protivi gordima. uruči je njemu. no mnogo svetlijeg. vrati se svojoj kući. spremivši mrtvoga običnim predovoljno." I dozvavši vojvode zapovedi da se ureĎuje vojska i da se sprema za borbu. reče: "Gospod mi je pomoćnik i ne ubojim se. A kada je nastao dan.Neka se ne ustraši srce vaše'. Car bugarski bi uhvaćen od srpskih vojnika i bi priveden k sinu carevu. A kada je došao u manastir sa slavnim knezovima i sa mnogim desetinama tisuća. uputi ih u borbu.' . izgubiće sa ovim i ono što misle da sigurno drţe.beslovesno pogubio. i ne mogaše izbeći sud Boţji. i posle drugih mnogih i velikih muka. postavivši za cara. gledajući takovo ustrojenje svoje usrdnosti. Bog videvši smernost i ozlobljenje naroda svoga. i postavivši sina Stefana po sredini. posla jedne noći jednoga anĎela i ubi od puka asirskoga 185 tisuća. iziĎe imajući svetlost na licu. njegova nećaka." A šta Stefan kada je ovo čuo? O. govoreći: "Idite. pošto padne." A on čuvši ovo i riknuvši kao zver. i ako. Jer kada Senaherim. . podigavši svoje neporočne ruke k Bogu i njega prizivaše u pomoć. Ono što on spremaše drugome. gledajući na mnoţinu onih. blagorodne duše! O blaţene nade! Iz dubine uzdahnuvši. koji je tada pokazivao u borbi veliku hrabrost. ne postavim nogu naše nepobedne drţave na njegov vrat. što su stekli takvoga cara. a smernima daje blagodat. A on opet došavši u običan šator. da se izvrši njegov pravedni sud. a mi ćemo prizvati u ime Gospoda Boga našega. kao nekada Amalik. odoše svojim kućama. to ću poslavši dovesti ga svezana beščasno. deco. I tako se Bugari ispuniše stida izgubivši mnoge od svoje vojske. bi pravedno na to priveden. I uzevši mrtvo telo toga Mihaila i svršivši nad njim potrebno. pošto tako sudi svevideće oko. A sam u svome šatoru stojeći. vojvoda cara asirskog. obrati se ka svojima. što će mi učiniti čovek. Jer piše: . pisaše pobedne pesme Hristu caru i ispunjavaše se neiskazanom radošću. a narod ga je sretao i venčavao pobednim pesmama. a koji je ostavio one koji su daleko od nas da miruju? Sam imajući podobno. Budite hrabri. A Bog posluša svojega ugodnika i onaj silni gordeljivac bi pobeĎen sa svom vojskom svojom. roneći suze kao izvor moljaše se. Zatim ujedno skupivši svu vojsku. I od tada se ţuraše ka većim podvizima. moljaše se. dejstvom molitve. blagodareći Boga. najsjajnijeg meĎu svima prvima. kao Mojsije u starini kada izlaţaše od šatora svedočanstva. ispuni velikim meteţom predstojeće i podizaše jezik nepoboţnosti i pretnje protiv Stefana i na kraju reče: "Ako ne doĎe do ujutro kad se sunce javi sa istoka. u ime Hristovo. predaću ga najsilnijoj smrti. I sada će. Jer takvo je delo molitva: ne otpušta onoga koji se moli takvog kakvog prima.' " Ovakvim bogovećanim rečima učinivši sve usrdnima i njima u srce davši neku boţastvenu silu. jer oni koji se ţure da ugrabe tuĎe. i tu se liši ţivota bedno.

jer behu meĎu njima muţevi. i sebe bacivši na zemlju. I ni Solomon se u svoj slavi carstva svoga ne slavljaše koliko on ovim sabranjem stradalnika. ako mu bude moguće. radi toga ovo uzevši. tri stadija daleko od velike obitelji." I ovo. pošto je meso otpalo. Jer on se ţuraše uvek i hoćaše. dakle. mnogo puta bio je ranjen ţeljom za carstvo. I ugleda velikoga Nikolu u takoj slici kao što mu se i ranije javi. jer od tada sve noći do časa pravila provoĎaše hodeći po gradu i traţeći one koji trebaju. Došavši k njemu reče: "Spremaj se od sada. Prizor beše vaistinu jadan i gledanje je izazivalo suze milostivim očima. I opet Nikolaj. opet hoće da bolje dobro javi. A sam tamo često dolaţaše. kakvi će biti proizvoljenjem. govoreći: "Časni oče. sačuvaj za manastirske potrebe. blagodaraše Boga i vesnika dobroga preseljenja. A sada dospevši do kraja izneću kako je bio mučenički kraj njegova ţivota i kako se on nastanio u zboru mučenika. Jedne noći po svršetku jutarnjih pesama. blaga i dobra muţa. udostojiše beskonačnoga carstva. iznutra krijaše zmiju od straha da ga neće dobiti. . i mirisna mira radi hlaĎenja ognja koji se diţe. odlikovanu dostojanstvom tribuna. dobro sastavljenim i ukrašenim zastiračima za leţanje. da ostavi zemaljske uzbune. i razdelili se od članovnog sastava. govoreći im reči utehe i hvaleći ih što se radi privremenog stradanja i koje brzo prolazi. dade radi obitelji. Zatim prizvavši nastojatelja manastira napred spomenutoga Arsenija. A postavi njima i upravitelja od dvora. radi leţanja onih sveštenih tela. koji su se udostojili nekim boţastvenim darovima. Tamo ustroji da dobijaju odmor kakav ko hoće." O dobre vesti! Ustavši iz sna. Stefane. one koji su imali izjedeno lice uzavrenjem krvi. Nije mi sada zgodno vreme da dalje pišem o ovima. opet obična korist. I tamo sabra po celoj njegovoj oblasti bratiju koja boluje od sveštene bolesti. malo zaspa. snabdevenim svim potrebama neophodnim za to. dajući svakoga dana obilno što se našlo za njihovo umirenje. ostalo vreme ţivota moga svrši se. imajući sa sobom mnogo vojništva i mnoge od načelnih velmoţa. za njih je potrebno drugo tačnije upraţnjenje i raspoloţenje. zapovedivši da svima ovima ugaĎa i da im ublaţava bolove koji dolaze od bolesti. one koji su se sasvim savili i nisu mogli ništa raditi.Zato i načini i drugi manastir. preĎe u arvanitsku zemlju. radi ljutine koja je izlazila iznutra. jednom praveći se da je neki od vojnika. celujući ih sa suzama. a malo njih su znali za njegovo delo. A Stefan napred spomenuti sin njegov. prilegavši na svoju usamljenu postelju. a drugi put i javno danju. radi mekoće. suzama radost mešaše. za smrt. i mnoge noći provoĎaše besedeći s njima. koprene tkanja. jer ćeš ubrzo izići pred Gospoda. i ovu oduze od otačaske oblasti. i dalje da ţivi sa Hristom. a drugi deo radi onih blaţenih stradalaca. i tamo se opasa na svesadrţanje carstva. a ostalo sam razdavaše. jer ne znam koji će carevati posle nas. sa ćelijama jednom do druge. i one koji nisu mogli slobodno disati. Klanjajući se ovima grlio je usrdno ona sastradateljna tela. Zatim ne mogući trpeti plamen stremljenja. i pošto su se prsti otrgnuli od samih okolnih kostiju. dovoljna mnoţina po broju. i njemu iznese mnogo zlata. i dajući ovima dovoljno novca.

ispuni je velikom korišću i ovim ćeš pokazati svoju moć." A on. i zašto je pokornu zakonu Boţjem prisiljavate da mu se protivi? Kada primismo dobro iz ruke Gospodnje. nije obraćao svoju paţnju ni na što drugo. no kao kad neko sunce pod zemlju zaĎe. A ja. a mnogi su načini smrti. a mnogostradalno ono i časno telo bi doneseno u njegov manastir. No dosta je o ovom. što je rečeno bogatašu: . kao što kaţu spisi mnogih svetih da je bilo. došavši na mesto. No kako će poslušati dobar savet duša koja se jednom ustremila na zlo? A našavši ovoga gde se ne pokorava." Pa i zloga gospodara zle sluge. nisam mislio da ovo sahranim u dubinu zaborava. i po običaju traţio je nište. ići slobodnim nogama? Kako se idući ne izmeniše ka milosti? Kako li. . a zastrašićeš njegove vojnike i dalje se neće smeti podizati na rat protiv tebe. da ne bi u nekim malim rečima osiromašila tolika bogatstva boţastvenoga mučenika. prepusti da se na njemu vrši Boţji promisao. ako ne ovako? Jer jedan je udeo mučeništva. rekli k njemu: "Zašto je tvoje toliko šteĎenje o sinu? Zašto toliko odlaganje i kašnjenje? Pošalji vojsku. i imaĎaše u rukama oca sa ţenom i decom. a njega posla u tako zvani grad Zvečan. dobivši. i da zajedno sa njime ţivi. kaţe se. Jer od kako primi vest o blaţenoj smrti. kao što je poznato. i posle nekoliko dana osudi ga na najgrču smrt udavljenja. a posle malo vremena biće ujedno naslednik i molitve i carstva. i predade se riznica grobu. A kada su neki. no da iznesem na javnost i da predloţim vašem sluhu. i iznenada doĎe sa mnogim silama. zar nećemo pretrpeti zlo? Dovoljno se nasladih dobara sadašnjega ţivota. kao što reče Jov. Tako i Davida krotkoga u ovom podraţavaše i sinovlje gonjenje usrdno podnosaše. A zato i naĎe zgodno vreme sin. a ujedno i napadač. reče: "Zašto vi tako oţestočavate krotku dušu. kao onima koji su hristoljubivi i mučenikoljubivi. o svešteno sabranje i časni oci. koji su pokazivali u mnogom da su njegovi. A njemu ništa slično. Ali kako bi bio savršen mučenik. trudeći se ujedno i da vaš sluh uzveselim slušanjem povesti i čudotvorenjem mučenika.' " Našto će se oni posramiti i neće mu na to moći dati nikakva odgovora. kada ovo saznade? Mnogo puta obraćao se njemu da ostavi nepodobno. da se ne preseli odavde bez mnoge koristi. takovo naumivši. krotki. samo je često bio pogruţen u skrušenosti srca i suzama. kako smedoše. od anĎela prihvaćenu i hvaljenu.Primio si svoja dobra u svome ţivotu. i dostojnolepno obilno izvršiše se sveštenoslovlja. slavu i carskoga imena. i imati neki dostojni deo tamošnje utehe. i prebivaše vršeći mnoga dobra dela. a treba i svako zlo istradati. kako se ne smilova na roditeljsku starost? Kako se ne postide sedine? Kako se ne seti onoga koji je rekao u Zakonu: "Poštuj oca i mater.A šta je činio on. koje ćemo sada izneti. da ne bude i nama kazano ono po pravdi. smedoše pogledati na ono sveštenolepno lice? Ili kako se drznuše da se svojim skvrnim rukama dotaknu njegova sveta vrata? O neumesnosti! O ludosti! Kako se ne osušiše zločinačke ruke? Kako ne oslepiše njihove oči. I tako predade Gospodu blaţenu dušu. nekako neobično pogledavši na njih. i njih dade čuvati u drugom gradu. O nepravedne osude! O nemilostiva odgovora! Kako ne pomilova otačasku utrobu.

svetije i časnije delo od onih zavetnih tablica. a da se nije nasladio takova dobroga mirisa. zboruje sa prepodobnima. pravosuĎe." Vaistinu Stefan pokaza dela dostojna vere. A sam u mislima mnogo razmišljaše o ovom. čudno! Nikako! Jer Hristov je učenik. lice sa očima poloţi na telo svetoga. te sabra arhijerejski sabor koji je pod njim. zapovedi skinuti kamen prebogatoga groba. A treći put javi se najstrašnijim načinom zajedno eklisijarhu i igumanu. I o čuda! Ustavši gledaše ţeljenu svetlost izbavivši se preĎašnje tame. davši lekarima mnoga imanja. i nikako nije mogao postići utehu stradanja. dotakavši se sa verom njegovih moštiju. I pošto se o ovom raširio veliki glas. ustavši prispe ka crkvenim vratima. a postidevši se dobrodeteljne sile koja je u njemu. nezlobije. a onima koji sa verom dolaze. koji je rekao: "Dela koja ja činim i taj će činiti. o slatke povesti! Sila neiskazanoga ugodnoga mirisa ispunjavaše sve. nekako lako dobivši ulaz. nastanjujući se kao velikomučenik sa mučenicima. I tako sveštenim arhijerejskim rukama bi iznesen i poloţen u kovčeg. i kada je ovo izvršeno. Jer jedan koji proseći seĎaše kod manastirskih vrata. znajući sigurno muţa vrline i njegova stradanja na pravdi. Da li je ovo. tako i ovoga. kao i nju. i jedan drugoga pritiskivaše. A on i opet javi velikome. i ukore ih kao one koji nisu verovali. pošto ih je prevazišao mnogim delima. i crkveni klir. glavu priklonivši. Jer ovu priloţivši ostalim dobrim delima kao neka krila. i zapovedi mu da iz zemlje iznese telo njegovo. nada. i pošto mu ne beše zabranjen ulaz. prostota. Ovaj druţeći se sa onima koji su blagočastivo na zemlji carevali. a jezikom govoreći molbu mučeniku. Pa i imanje rastočivši. I opet kada beše prošlo malo dana. no i one izvan crkve po celoj obitelji. ugledavši se na veru one ţene u evanĎelju. podvig za poboţnost i što je najviše: smernost. Ovaj saznavši da je ono časno telo izvaĎeno iz zemlje. milostinja. no koje se dobija usrdnošću. Pa i mnogi drugi hromi. i koji je pre toga bio voĎen. javi se neki čudni i svetlošću neiskazan. Jedne noći kada je spavao eklisijarh manastira. postavši im sličan čestim molitvama i sećanjem smrti. jer prisvoji i neka od velikih njihovih dela. jer beše od imućnih.Ono svešteno i stradalničko telo opšta mati zemlja zadrţa u svojim nedrima sedam godina. postade beskućnik i prosjak. doĎe i do arhijereja mesta. no takvo ostade. koji se veoma ustraši i udivi. a veru ukrasi delima. I niko od tu sabranoga naroda ne ostade. raslabljeni. i da leţi pred svima prema svačijoj veri kao isceljenje koje se ne kupuje zlatom. i doĎe u manastir. javi se opet eklisijarhu. koje prema tome nije nikako imalo da po prirodi istrune. a mnogo se javlja u snu. da svi vide i da se klanjaju. zapovedajući to. koji je nekad bolovao od ognjice i bio lišen gledajućeg osećaja očiju. dakle. a ta dela su ovo: vera. da ga. primahu osloboĎenje od takvih stradanja. jer se mnoţine sticahu na poklonjenje nepropadljivoga tela. tople suze izlivaše bijući prsi rukama. ne samo one koji su se u crkvi nalazili. stojeći napolju. i za četrdeset godina bio je iskušan takovom kaznom. Zatim kada je u crkvi bio. briga za sirote i udovice. i oni koji su ove znali kaţu da su do skoro bili ţivi. nada ne posrami. dugotrpljenje. sačuva ga celoga po zapovesti onoga koji ga je stvorio. A on ovoga otpusti. rekavši da treba da bude delo. postade voĎa i hodeći propovedaše veličija Boţja vršena od Stefana. dostiţe vremena nadsvetska. i suĎaše da ovo do kraja nikako neće ostati neobličeno. svagdašnjim suzama i smernim . krotost. ljubav. da daje isceljenja raznih bolesti. ispriča nastojatelju viĎenje. i sav beše u uţasu. i priveden od voĎe ka najsvetijem kovčegu. kao što će dalja reč pokazati. A on ustavši i zastrašen bivši. a dela verom zapečati. Jer kada se već vršila boţastvena sluţba. nemi i gluhi.

pokazujući toga strašnom sudiji. i kao što je u svemu. te porokom slavu unakazi. O blaţenoga obličenja! O dobrih pokretača Stefanovih! I kada je ţenih dolazio. slavom i bogatstvom mnogo više nadmašio. i to ne oruţjem ni lukom. ali ne na korist onima koji su ga stvorili? A beše. A koji su to sasudi. Šta je. A ovaj mudrošću. Ja mislim da je smrt bolja od takove kazne. pa i pisac pesama igraše pred kovčegom. ali je bio rob ţenskim slastima. stadu Hristovu. nevolja siromašnih. A i on je bio pevač pesama. no uzdizanjem čistih ruku. a ovaj u samoj blagodati. a molitve su tihi usklici. neravan obojici. no delima pokazan od Boga narodu. Bio je drug mnogostradalnom Jovu. po Iliji. čujte vazljubljeni: utrobe ništih. i posvedočen ne rečima. Ovaj se moţe nešto uporediti i sa Isusom Navinom i još viši je podvigom za narod. utrobe gladnih.mudrovanjem. kakva i kolika će mu se tada darovati. ili dom u Efesu veoma usrdno dakle ustrojen. Stefan. sasud njegove svete duše čini preslavne stvari. kao drugi Mojsije. govoreći: "NaĎoh Davida Jesejeva. Zar nije onaj bio car Egipta. muţ najboljih ţelja i revnitelj. i predstavivši svetilnik. narodu sveštenom. očekuje strašni dolazak slatkoga ţeniha. koje izviru od srdačnog instrumenta i dostiţu u uši Boga Savaota. a duhovno je igrao u kolu. pa i lišenje svetlosti poneo. a ovaj car Srbalja? Samo je onaj bio u Starom zavetu pre zakona blagodati i vladar bezboţnom i skvrnom narodu. suze udovih. zatvoriće se vrata. pa se i spremi da uĎe u dvornicu sa mudrim devojkama. i na kraju nasilno pogibe. po Danilu. kada sa Vladikom i ţenihom uĎe u zbornicu. tako je i ovde Stefan veći po mučeničkoj smrti. A kada se od česti uprazni po apostolu. muţa po mome srcu". ali na potrebu sluţbama zakona i na osvećenje Izrailju ţestoka srca? A ovaj sazda hram blagodati za sluţenje i dostojanje boţastvenih tajana i za molitveno sabranje naroda Hristova. dakle. . i dejstvom molitve. niti uziĎoše čoveku na srce. David je bio car u Izrailju i krotak. i voĎenjem bitaka protiv naroda koji navaljuju i traţe da ozlobe Boţje nasledstvo. što je divni Josif od braće prodan i u rov bačen bio slika Hristova? Zar nije Stefan isto zatočenje. koji će biti u ponoć. Jer koliki rečeni će opkoliti njega tada na sveljudskom onom saboru. i izabranom narodu. No i kada je spavao. Kao što je onaj prevazilazio istočne careve poboţnošću i pravdom. ne nogama. i Josifove ţitnice ili na polju senarskom ne dobro smišljeni zidovi kule. bio je car i krotak u smernosti. Ovo će oni jasno izneti pred anĎele i ljude. Šta su prema ovom delu mnogo spominjani hram kizički i njegovi stupovi umetnički sloţeni. koju je po prirodi imao. Čudni Solomon bio je u premudrosti i lepoti iznad svih koji su carevali u Izrailju. jer ţelju duše beše upravio ka nadzemaljskom. Jer ispunivši mnoge sasude uljem predovoljno. koji je mnogo više iznad onoga. tolikom slavom bio proslavljen u sadašnjem vremenu. dakle. I ovaj. pleća nagih. kome on beše čuvar. koji je njih upokojio radi njegove ljubavi i koji im je olakšao bolove od stradanja! Koliki će jezici jednim glasom podigavši se jasnije od trube pokazati muţa milostinje i što je on njima sakriveno činio. Zar nije onaj sazdao mnogozlatni i mnogoslavni hram. tako je i ovaj zapadne milostinjom i nezlobivošću. "što oko ne vide i uho ne ču. o kome Bog svedoči. što Bog spremi onima koji ga ljube". spremi svetilnik na svoj ukras. Njihovu oskudicu tešeći. no duševnim osećajima. naiĎe prirodna potreba i učini da sve zadrema i zaspi. sačuva se premudro od takva poroka. dakle. jer se nikada nije uzdao u njih. I kada je.

verujemo da je i preblaţena duša toga nevidljivo s nama. već nije mogao govoriti. i ustroji da se to upravlja od svetskih. tako da nisu smeli ni slobodno hoditi posred manastira. a i mnogi drugi behu gledaoci. koja ispunjuje molbe naše ka spasenju i koja čuva od zala koja nailaze. i unutrašnju pravednu kaznu pokazivaše. o ljubazni oci. što sa vama i same naše oči videše. tako da se nije smeo zvati ni imenom iguman." A pokvari se i omrazi se u upravljanju. koja nije nepoznata ni vašoj ljubavi. Zatim kada se vraćao na konju. pošto su mnogi išli pred njim i iza njega. jer podobno neukroćenom i divljem juncu doĎe u manastir. takovi su plodovi bogoljubazne duše. a zatim otkri zvera koji je unutra ţiveo. primaše mnoga beščašća i pretnje. jer sve što beše u manastiru. Jer izgledaše da ga je na susretu zbacio s konja i zabio mu dva velika gvoţĎa u grlo. Pa i onaj svešteni zbor inoka stavljaše na raznovrsne nevolje. i to ne kada iguman hoće. I kao bezumni. poslan od onih koji su tada blagočastivo vladali da čuva mesto. Ovaj dakle u početku pritvaraše poboţnost i smernost. i noge njegove metahu ljuto u klade. i kazni mučitelja po pravednom sudu. a ako je bio mirjanin. nepravedno i nepoboţno. Ovaj idol nepoboţnosti prisvoji javno sve što je u manastiru. a pokoravahu se kao što treba pastiru. pošto nas Bog voli. Jer čije su časne mošti u nas. I svima koji su u manastiru zapreti da nikako k njemu ne dolaze. strašnije od prvoga. i . ne ukrade se gordošću. Kada je bio unesen u manastir i kovač je bio tu. povest. kada i bratija pojaše šesti čas. samo ih moljaše da mu brzo dovedu kovača. ne pretpostavi što od vidljivih misaonim. koja su prošla čak do grudi i jetre. i ništa se od njega nije moglo čuti. pa i ako bi ko po običnom načinu radi koristi došao k nastojatelju. I da ukratko kaţem. no kruna ovoga zemaljskoga carstva isposredova mu nebesko carstvo. i njegova sveta duša nastani se u neizrečenoj slavi. Obraćaše kako mu je volja bila. no kada hoće onaj koji daje. Neki Ivoje bi postavljen od carice Jelene za čelnika. i prstom mašući prizivaše ovoga. dobijaše dovoljno batina. pokrivajući se ovčijom koţom. javi mu se Hristov vojnik. imaĎaše u rukama.Takova su Stefanova dela. koji je prema delu dobio i podobno ime. i nikako ne trpljahu da se nimalo razluče od njegove ljubavi. a nastojatelje manastira otuĎi od svakog dostojnog dela. Ali i drugo svedočanstvo izneću vašoj ljubavi. Odmah se pokazivaše ljut i beše stan svakog bezakonja. izlazeći od igumana upadaše u ruke njegovih slugu sličnim lovačkim psima koji gledaju i očekuju ţeljeni lov. I ako je takav bio inok. trebao bi svakako da se prestavi kao Enoh. reklo bi se: vuk. A oni blaţeni i vaistinu Hristove ovce ne uzimahu pretnje onoga zvera ni u šta. i nemala prolivanja krvi. tama upravljaše svetlosti i vuk beše pastir ovcama. donoseći dovoljno hrane i obilno što je na potrebu. Govorim o onom Juncu. kao što je imao običaj. i koja se protivi i javnim kaznama kaţnjava one koji napadaju na njegov manastir i koji oskrbljavaju anĎelski čin u njemu. i neka velika i neutešna beda pokrivaše duše sviju. jer se tada dogodiše meĎusobni ratovi i činjahu se iznenadna i česta plenjenja. tada u taj čas kada je on bio blizu manastirskih vrata. Svešteno njegovo telo bi ostavljeno kao neko mnogoceno nasleĎe njegovu otačastvu i svima. reče u srcu svome: "Nema Boga. Kada ovo ne bi ovako bilo. a beše podnevni čas. i u takovim ljutim mukama ispusti jadnu dušu. jarošću sretajući onoga koji se razjarivao protiv njegovih ljudi. a zapovedi da samo neki mali deo hleba i drugih potreba daju igumanu. Ne vezuje se on tolikom samodrţavnošću. Čujte. prema pisanom. takve su prednosti blagočastivoga cara. sa toplom verom i gorljivom usrdnošću.

da se navikneš da ne činiš svirepstva mome manastiru i narodu. zaveštavši onima koje beše ostavio da upravljaju stvarima. ostade u crkvi. a za to je znao jedini panamonarh. uĎe i u vrata zvana carska. jednomudrujući. kada je ovaj jedva k sebi došao.ostajahu dalje. za pouku drugima. pitahu da saznaju uzrok onoga iznenadnoga prenemaganja. tako da je izgledalo da se svećnjak slomio od silnoga udarca i da je otpala njegova polovina. da ga tamo ubije sa ţeleznom palicom u rukama. sa suzama celivaše njegove svete ruke. da još više zlostavljaju nastojatelja. čekajući pomoć utehe odozgo. Gnilo telo i kosti probodenih mesta. stradaše poslednje dane. takoĎe su sagnili. A u taj čas Junac spavajući u vojsci sa drugovima svojima. Ovu skvrni Junac načini pećinom razbojnicima. tako da kada je bio donesen u manastir. kao što reče David. "gledaše grešni na onoga koji nije učinio nikakvu nepravdu". rekavši: "Ovo ti je odmazda. Zatim jedne noći po svršetku jutarnjega pjenija. i o čuda! Jer ne ispusti prvo dušu po redu prirode. I kada proĎe pripratu. izlaţaše iz crkve. Vidi poslednje podjarmljivanje tvoga nasledstva! Vidi kakva ti je obitelj. sa dugom i prosedom bradom kao što je i naslikan. koji je sagnio. Jezik mu je otpao i zubi su se rascepili od velike zloljutine. udari ga u hrbat posred bedara i u desnu mišicu kao kopljem sa ostatkom od svećnjaka. drţeći zajedno sa nastojateljem. leţao je sedam sedmica. tako da su se videli i sami unutrašnji organi. A on tako dostiţe u puk. Ali ga sreta neki strašni muţ. naĎe. mnoge noći provoĎaše moleći se. "jer viĎaše da doĎe njegov dan". Dirljiv beše prizor očima. dugo je bio nemoćan jako stenjući i polaţući često ruku na mesta. gde neki grad opsedahu. i ovako mu iz dubine duše javljaše: "Vidi ozlobljenje naše. Zatim i samu nju najposle silom ispusti. da bi ustrašivši se ostavio manastir. Okretaše se u postelji desno i levo. koja po Boţjoj dozvoli primiše kaznu. no je telo prvo grozno i neobično sagnilo. mnogim zakletvama zaklinjaše se da će ga ubiti svojom rukom. jednim ustima moleći da se ukloni ona beda. i od sna skočivši. Podigavši one koje je imao u vlasti. i prolaţaše manastir idući ka crkvi. bi pozvan Junac pismom na vojsku. kao da će ka stolu nastojatelja. i udari ga po licu i prsima svećnjakom koji imaĎaše u rukama. Kada je od tada prošlo nešto malo vremena. dakle. Zli smrad onih rana po celom manastiru dosaĎivao onima koji se u njemu nalaze. a zatim da je telo podleţalo svojstvenoj raspadljivosti. gleda u snu kao da se beše vratio iz vojske. Izišavši od mesta gde kovčeg stoji. koju si za ţilište sazdao Bogu. A on i nehotice kazivaše istinu. A onaj strašni stigavši toga. A drugovi koji su bili s njim bili su u velikom uţasu i stojali su za mnogo časova kao izbezumljeni. naroda tvoga. i suzama neutešan napor da se razume umnom finoćom nešto najstrašnije. I ovaj. ukrašen carskom odećom. A posle neke. A ako ga vrativši se. Vidi i ne prećuti!" I kada je on ovo izrekao. i mogao se videti onaj koji je pre bio gord gde leţi slično davnašnjem mrtvacu. A Junac se okrenuo natrag da beţi. on koji je podoban tome." Riknuvši. a duša je unutra bila nasilno drţana. A Gospod ga ne ostavljaše u njegovim rukama. . kao zver. iĎaše sa velikim veličijem. Hristov vojniče! Vidi oblak ţalosti koji nas je pokrio. A iguman u podvigu budući. A otvorivši kovčeg u kom je leţao mučenik. I tako obuzet velikim plamenom.

ispustićeš onaj blaţeni glas: "Evo ja sam i deca koju mi dade Bog". Celivajmo ruke mirisnije od skupocenoga narda. znamenje ljubavi prema tebi. po dostojnosti izvršismo. A kada u strašni dan suda i svetlije od sunca zasijaš. sada i na beskrajne vekove vekova. osim da se drţimo vrline." Dovoljno rekosmo o ovom. sabraćeš nas koji smo se nazvali stado tvoga manastira. molitvama svojima vidljive i nevidljive neprijatelje svojom silom. A kada nas postiţe i njegova sveosvećena uspomena. i u ostalom čime se ugaĎa Bogu. Ali i Bogu je ljubazno ono što je po sili. opet ruke milost činjahu. a još prema pisanom: "Neka te pouči smrt brata tvoga. odvraćajući gnev Boţji koji se radi naših grehova pravedno podiţe na nas. u čistoti i milostinji. venčavajući svakoga po meri usrdnosti. koje su više i časnije. O dobroga delanja najkrasnijih ruku! Mislim da su ove ruke najsvetije bile. i kada umnu molitvu činjaše. okropimo suzama radosti njegove svete stope koje su zgazile do konca neprijatelje i njihovu za zlo veštu moć. slušajte i beţite kao od ognja. čak više i od onih koje su pruţene na Gori radi primanja tablica zakona. što ne mogu pomisliti. u krotosti i pravdi. o svojstvenoga bolovanja za svoje sluge! Jer odmah meteţi prestajahu. neka vas ucelomudre napred rečene strašne povesti. Ako. to je tvoja zasluga zbog ovoga. koje se često uzdizahu Bogu. uzbune se utoliše. neumesna pirovanja ćutahu. . behu uklonjena. o boţastveni i svetli vojniče. jer posred nas sada nevidljivo stoji sišavši od neiskazanih visina. Slušajte vi koji se borite sa Bogom i koji ţelite da ugrabite crkvene stvari. jer su mnoga tvoja stradanja. i njemu slična četa beše odagnana. svebogati. kome slava sa bespočetnim Ocem i presvetim i dobrim i ţivotvorećim Duhom. kada se moljaše i ruke uzdizaše. I da saţeto kaţem: Očisti Gospod zemlju naroda svoga poslavši Stefana. Ovo ti je. u smernosti i istini. koja je u duši. koja se istanjila kao paučina. koje su iznad onog krčaga sa manom. Izljubimo prsi. makar da je daleko od dostojnog. dotičući ga se poboţni usnama i očima.O dobre zaštite. Zatim i malo znam. a ja neveţa lišen sam umne oštrine. dakle. odgoneći. u veri i nadi i ljubavi. i beščinija koja se dogaĎahu posred manastira. A zagrlimo i ovaj svešteni kovčeg u kome je riznica Boţjih čudesa. A obratićemo reč ka prvom. o brze promisli Stefanove. i pokazavši Bogu sudiji. praznični i ljubazni praznik duhovni. venčajmo njegov časni vrh dobrim hvalama i svu brigu za nas poverimo njemu. A ti nas nadziravaj odozgo. i ništa od nas ne moli. jer su oskudicu ovoga znanja delom učinile mnoge godine. jer na tebe se uzdasmo da o tebi sastavim slovo. braćo. praznujmo. riznicu mnogih dobara. Praznujmo ga u psalmima i pesmama duhovnim. Stefane. i uvek pruţahu ka ništima. amin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->