P. 1
PRAVILNIK o klasifikaciji pakovanju obelezavanju i oglasavanju henikalije i odredjenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

PRAVILNIK o klasifikaciji pakovanju obelezavanju i oglasavanju henikalije i odredjenog proizvoda u skladu sa Globalno Harmonizovanim Sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN

|Views: 124|Likes:
Published by Baskot

More info:

Published by: Baskot on Mar 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2012

pdf

text

original

PRAVILNIK

O KLASIFIKACIJI, PAKOVANJU, OBELEŢAVANJU I OGLAŠAVANJU HEMIKALIJE I ODREĐENOG PROIZVODA U SKLADU SA GLOBALNO HARMONIZOVANIM SISTEMOM ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŢAVANJE UN
("Sl. glasnik RS", br. 64/2010 i 26/2011)

I OSNOVNE ODREDBE
Član 1
Ovim pravilnikom propisuju se naĉin klasifikacije, pakovanja, obeleţavanja i oglašavanja hemikalije i odreĊenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeleţavanje UN, svojstva supstance za koju moţe da se upotrebi alternativni hemijski naziv, kao i sadrţaj zahteva za upotrebu alternativnog hemijskog naziva.

Član 2
Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju sledeće znaĉenje: 1) klasa opasnosti oznaĉava prirodu fiziĉke opasnosti, opasnosti po zdravlje ljudi ili opasnosti po ţivotnu sredinu; 2) kategorija opasnosti jeste dalja podela u okviru svake klase opasnosti kojom se bliţe odreĊuje stepen opasnosti; 3) razlike unutar klase jesu razlike u okviru klase opasnosti koje zavise od puta izlaganja ili prirode efekata; 4) piktogram opasnosti jeste grafiĉki prikaz opasnosti koji se sastoji od slikovnog simbola i drugih grafiĉkih elemenata kao što su okvir i boja pozadine, a koji ukazuje na informacije svojstvene predmetnoj opasnosti; 5) reč upozorenja jeste reĉ koja ukazuje na odgovarajući nivo opasnosti i koja upozorava na moguću opasnost, a koriste se sledeće reĉi: - opasnost jeste reĉ upozorenja koja ukazuje na veoma opasne kategorije opasnosti i - paţnja jeste reĉ upozorenja koja ukazuje na manje opasne kategorije opasnosti;

6) obaveštenje o opasnosti jeste pisani izraz dodeljen klasi i kategoriji opasnosti koji opisuje prirodu opasnosti supstance ili smeše, ukljuĉujući i nivo opasnosti gde je potrebno; 7) obaveštenje o merama predostroţnosti jeste pisani izraz koji opisuje preporuĉene mere za smanjenje ili spreĉavanje štetnih efekata koji mogu nastati usled izlaganja opasnoj supstanci ili smeši prilikom njihovog korišćenja ili odlaganja; 8) monomer jeste supstanca koja ima sposobnost da gradi kovalentne veze sa nizom drugih sliĉnih ili razliĉitih molekula pod uslovima odgovarajućim za reakciju stvaranja polimera koja se koristi u odreĊenom procesu; 9) polimer jeste supstanca sastavljena od molekula koji se sastoje od niza istih ili razliĉitih monomernih jedinica; molekulske mase ovih molekula moraju biti raspodeljene u odreĊenom opsegu, pri ĉemu se razlike u molekulskim masama mogu pripisati prvenstveno razlikama u broju monomernih jedinica. Polimer sadrţi: (a) više od 50% masenog udela molekula sa najmanje tri monomerne jedinice koje su kovalentno vezane sa najmanje jednom drugaĉijom monomernom jedinicom ili drugim reaktantom (za potrebe ove definicije "monomerna jedinica" jeste izreagovani oblik monomera u polimeru); (b) manje od 50% masenog udela molekula iste molekulske mase; 10) legura jeste metalni materijal, homogen na makroskopskom nivou, koji ĉine dva ili više elemenata sastavljena tako da se mehaniĉkim sredstvima ne mogu lako odvojiti (za potrebe ovog pravilnika "legura" se smatra smešom); 11) UN RTDG (United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods) jesu Preporuke Ujedinjenih nacija za transport opasnog tereta; 12) granična koncentracija jeste koncentracija iznad koje prisustvo opasne supstance u drugoj supstanci ili smeši kao neĉistoće, aditiva ili pojedinaĉnog sastojka dovodi do klasifikacije te supstance ili smeše kao opasne; 13) M-faktor jeste koeficijent kojim se mnoţi koncentracija supstance koja je klasifikovana kao opasna po vodenu ţivotnu sredinu, akutno, kategorija 1 ili hroniĉno, kategorija 1, a koji se koristi u metodi sumiranja za klasifikaciju smeše koja sadrţi tu supstancu; 14) granična vrednost jeste najmanja koncentracija bilo koje klasifikovane neĉistoće, aditiva ili pojedinaĉnog sastojaka u supstanci ili smeši iznad koje se ta neĉistoća, aditiv ili pojedinaĉni sastojak uzima u obzir prilikom klasifikacije supstance ili smeše; 15) pakovanje jeste upakovani proizvod koji se sastoji od ambalaţe i sadrţaja u njoj ili proces kojim se sadrţaj pakuje u ambalaţu; 16) ambalaţa jeste jedna ili više posuda i svi drugi dodaci ili materijali potrebni da bi se ispunila namena zadrţavanja sadrţaja i drugi bezbednosni zahtevi;

17) meĎuambalaţa jeste ambalaţa koja se postavlja izmeĊu unutrašnje ambalaţe, odnosno proizvoda i spoljašnje ambalaţe.

II KLASIFIKACIJA
Klasifikacija i klase opasnosti Član 3
Hemikalije (supstance i smeše) se klasifikuju u jednu ili više klasa opasnosti uporeĊivanjem podataka o svojstvima supstanci i smeša sa kriterijumima za klasifikaciju u odreĊenu klasu opasnosti koji su dati u Prilogu 1. koji ĉini sastavni deo ovog pravilnika. Supstance i smeše predstavljaju fiziĉku opasnost ako se na osnovu fiziĉkih i hemijskih svojstava i kriterijuma datih u Prilogu 1. Deo 2. mogu klasifikovati u najmanje jednu od sledećih klasa opasnosti: - eksplozivi; - zapaljivi gasovi; - zapaljivi aerosoli; - oksidujući gasovi; - gasovi pod pritiskom; - zapaljive teĉnosti; - zapaljive ĉvrste supstance i smeše; - samoreaktivne supstance ili smeše; - samozapaljive teĉnosti; - samozapaljive ĉvrste supstance i smeše; - samozagrevajuće supstance ili smeše; - supstance ili smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju zapaljive gasove; - oksidujuće teĉnosti; - oksidujuće ĉvrste supstance i smeše; - organski peroksidi; - supstance i smeše korozivne za metale.

Supstance i smeše predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi ako se na osnovu svojstava koja utiĉu na ţivot i zdravlje ljudi i kriterijuma datih u Prilogu 1. Deo 3. mogu klasifikovati u najmanje jednu od sledećih klasa opasnosti: - akutna toksiĉnost; - korozivno oštećenje koţe / iritacija koţe; - teško oštećenje oka / iritacija oka; - senzibilizacija respiratornih organa / senzibilizacija koţe; - mutagenost germinativnih ćelija; - karcinogenost; - toksiĉnost po reprodukciju; - specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ - jednokratna izloţenost; - specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ - višekratna izloţenost; - opasnost od aspiracije. Supstance i smeše predstavljaju opasnost po ţivotnu sredinu ako se na osnovu svojstava koja utiĉu na ţivotnu sredinu i kriterijuma datih u Prilogu 1. Deo 4. i 5. mogu klasifikovati u klasu opasnosti: "Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu", odnosno u dodatnu klasu opasnosti: "Opasnost po ozonski omotaĉ". Ako unutar jedne klase opasnosti postoje razlike na osnovu puta izlaganja ili prirode efekata, supstanca ili smeša se dalje klasifikuje u okviru te klase opasnosti u skladu sa tim razlikama na naĉin dat u Prilogu 1. OdreĊeni proizvodi koji su dati u Prilogu 1. Deo 2. odeljak 2.1. takoĊe se klasifikuju u skladu sa ovim pravilnikom.

Identifikacija i procena dostupnih podataka o supstanci Član 4
ProizvoĊaĉ, uvoznik ili dalji korisnik supstance duţan je da identifikuje relevantne dostupne podatke na osnovu kojih se moţe utvrditi da li supstanca predstavlja fiziĉku opasnost, opasnost po zdravlje ljudi ili opasnost po ţivotnu sredinu u skladu sa kriterijumima datim u Prilogu 1, i to: 1) podatke dobijene primenom bilo koje metode koja je navedena u ĉlanu 7. stav 3. ovog pravilnika; 2) podatke iz epidemioloških studija i iskustava o efektima na ljude, kao što su statistiĉki podaci o profesionalnim oboljenjima i o hemijskim udesima;

Ako proizvoĊaĉ.6. ovog ĉlana koji su dostupni za samu smešu odgovarajući.1. uvoznik ili dalji korisnik utvrdi da su podaci iz stava 1. odeljak 3. odeljak 4. takvi podaci se uzimaju u obzir prilikom procene opasnosti smeše. Za procenu opasnosti smeše u odnosu na mutagenost germinativnih ćelija. karcinogenosti ili toksiĉnosti po reprodukciju koji nisu bili identifikovani u podacima za pojedinaĉne supstance u smeši. 5) druge podatke koji su dobijeni u skladu sa meĊunarodno priznatim programima o hemikalijama.9. uvoznik ili dalji korisnik smeše duţan je da identifikuje relevantne dostupne podatke o samoj smeši ili supstancama koje ona sadrţi na osnovu kojih se moţe utvrditi da li smeša predstavlja fiziĉku opasnost. i to: 1) podatke o samoj smeši ili supstancama koje ona sadrţi dobijene primenom bilo koje metode koja je navedena u ĉlanu 7. Ako dostupni podaci o ispitivanjima same smeše ukazuju na efekte mutagenosti germinativnih ćelija. pouzdani i nauĉno potvrĊeni. . 4) nove podatke iz nauĉnih istraţivanja.1.3) druge podatke koji su dobijeni na naĉin dat u Prilogu 1. uvoznik ili dalji korisnik supstance duţan je da utvrdi da li su podaci iz stava 1. Za procenu opasnosti smeše u odnosu na opasnost po vodenu ţivotnu sredinu na osnovu biorazgradljivosti i bioakumulativnosti koje su date u Prilogu 1.1. 3) druge podatke koji su dobijeni na naĉin dat u Prilogu 1. Deo 4.8. Deo 1. Deo 3.2.3. pouzdani i nauĉno potvrĊeni. 4) druge podatke o samoj smeši ili supstancama koje ona sadrţi koji su dobijeni u skladu sa meĊunarodno priznatim programima o hemikalijama. Podaci iz stava 1.7. i 4. odnosno oblik supstance u kome se ona stavlja u promet. stav 3.1. Identifikacija i procena dostupnih podataka o smeši Član 5 ProizvoĊaĉ. ovog ĉlana odnose se na fiziĉko stanje. karcinogenost i toksiĉnost po reprodukciju na naĉin dat u Prilogu 1. odeljak 1. ProizvoĊaĉ. kao što su statistiĉki podaci o profesionalnim oboljenjima i o hemijskim udesima koji se odnose na same smeše ili supstance koje ona sadrţi. odeljak 1.3. 2) podatke iz epidemioloških studija i iskustava o efektima na ljude. i 3. Deo 1. ovog pravilnika.0. koriste se iskljuĉivo relevantni dostupni podaci iz stava 1. koriste se podaci za supstance koje smeša sadrţi. ovog ĉlana odgovarajući.1.3.1. ovog ĉlana za supstance koje smeša sadrţi. opasnost po zdravlje ljudi ili opasnost po ţivotnu sredinu u skladu sa kriterijumima datim u Prilogu 1.0.2. ovi podaci se koriste za procenu opasnosti smeše. 3.1.5.

Kada podaci o svojstvima same smeše nisu dostupni ili su nedovoljni, za procenu opasnosti smeše mogu se koristiti drugi relevantni dostupni podaci o supstancama sadrţanim u smeši i sliĉnim smešama, ako su ti podaci pouzdani i odgovarajući za procenu opasnosti smeše u skladu sa ĉlanom 8. stav 4. ovog pravilnika.

Ispitivanja na životinjama i ljudima Član 6
Nova ispitivanja na ţivotinjama radi prikupljanja podataka za klasifikaciju supstance ili smeše vrše se samo ako nema drugih naĉina da se prikupe kvalitetni i dovoljno pouzdani podaci. Podaci dobijeni u ispitivanjima na ljudima koja su raĊena u druge svrhe, kao npr. kliniĉka ispitivanja, mogu se koristiti i za klasifikaciju supstanci i smeša.

Prikupljanje novih podataka za supstancu i smešu Član 7
Nova ispitivanja radi utvrĊivanja da li neka supstanca ili smeša predstavlja opasnost po zdravlje ljudi ili ţivotnu sredinu mogu se vršiti samo pod uslovom da su iscrpljeni svi drugi naĉini prikupljanja podataka dati u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.0. Nova ispitivanja radi utvrĊivanja da li supstanca ili smeša predstavlja fiziĉku opasnost moraju se izvršiti ako nema dostupnih odgovarajućih i pouzdanih podataka iz prethodnih ispitivanja. Nova ispitivanja iz stava 1. ovog ĉlana vrše se u skladu sa: 1) metodama koje su ureĊene posebnim propisom o metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija ili 2) nauĉno potvrĊenim principima ili metodama za koje je uraĊena validacija u skladu sa meĊunarodno priznatim procedurama.

Procena podataka o opasnosti supstance i smeše Član 8
ProizvoĊaĉ, uvoznik ili dalji korisnik, u cilju odreĊivanja opasnosti supstance ili smeše, procenjuje identifikovane podatke iz ĉl. 4. i 5. ovog pravilnika primenjujući kriterijume za klasifikaciju date u Prilogu 1. Prilikom procene dostupnih podataka dobijenih metodama ispitivanja koje nisu navedene u ĉlanu 7. stav 3. ovog pravilnika, proizvoĊaĉ, uvoznik ili dalji korisnik je duţan da te metode uporedi sa metodama navedenim u tom ĉlanu, kako bi utvrdio da li su podaci dobijeni u ispitivanjima takvi da se mogu koristiti za procenu iz stava 1. ovog ĉlana. Ako se kriterijumi za klasifikaciju ne mogu neposredno primeniti na identifikovane podatke, proizvoĊaĉ, uvoznik ili dalji korisnik duţan je da procenu opasnosti supstance ili smeše vrši

utvrĊivanjem kvaliteta podataka na osnovu struĉne procene date u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.1, uzimajući u obzir i podatke koji su dati u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.0. Kada su za smešu dostupni samo podaci iz ĉlana 5. stav 5. ovog pravilnika proizvoĊaĉ, uvoznik ili dalji korisnik duţan je da za procenu opasnosti smeše koristi naĉela premošćavanja data u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.3, kao i u svim odeljcima Priloga 1. Deo 3. i 4. Ako se na podatke iz stava 4. ovog ĉlana ne mogu primeniti naĉela premošćavanja ili struĉna procena i utvrĊivanje kvaliteta podataka dati u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.1, proizvoĊaĉ, uvoznik ili dalji korisnik duţan je da za procenu podataka koristi druge metode koje su date u Prilogu 1. Deo 3. i 4.

Granične koncentracije za klasifikaciju supstance i smeše Član 9
Specifiĉna i opšta graniĉna koncentracija dodeljuju se supstanci da bi se ukazalo na koncentraciju iznad koje prisustvo opasne supstance kao neĉistoće, aditiva ili pojedinaĉnog sastojka u drugoj supstanci ili smeši dovodi do klasifikacije te supstance ili smeše kao opasne. ProizvoĊaĉ, uvoznik ili dalji korisnik duţan je da odredi specifiĉnu graniĉnu koncentraciju kada odgovarajući i pouzdani nauĉni podaci pokazuju da je supstanca ili smeša opasna iako je koncentracija opasne supstance sadrţane u njoj manja od koncentracija propisanih za klase opasnosti date u Prilogu 1. Deo 2. ili je manja od opštih graniĉnih koncentracija propisanih za odgovarajuću klasu opasnosti datu u Prilogu 1. Deo 3, 4. ili 5. ProizvoĊaĉ, uvoznik ili dalji korisnik moţe da odredi specifiĉnu graniĉnu koncentraciju i u sluĉaju kada odgovarajući i pouzdani nauĉni podaci pokazuju da supstanca ili smeša nije opasna iako sadrţi opasnu supstancu u koncentraciji jednakoj ili većoj od koncentracija propisanih za klase opasnosti date u Prilogu 1. Deo 2. ili od opštih graniĉnih koncentracija propisanih za odgovarajuću klasu opasnosti datu u Prilogu 1. Deo 3, 4. ili 5. Specifiĉne graniĉne koncentracije ne odreĊuju se za supstance koje se nalaze na Spisku klasifikovanih supstanci. Prilikom odreĊivanja specifiĉne graniĉne koncentracije, proizvoĊaĉ, uvoznik ili dalji korisnik duţan je da uzme u obzir svaku specifiĉnu graniĉnu koncentraciju za tu supstancu koja je data u EU inventaru klasifikacije i obeleţavanja. U postupku klasifikacije, specifiĉne graniĉne koncentracije iz st. 2. i 3. ovog ĉlana imaju prednost u odnosu na propisane koncentracije za klase opasnosti date u Prilogu 1. Deo 2. i u odnosu na opšte graniĉne koncentracije propisane za odgovarajuće klase opasnosti date u Prilogu 1. Deo 3, 4. ili 5.

M-faktor za klasifikaciju supstance i smeše Član 10

ProizvoĊaĉ, uvoznik ili dalji korisnik duţan je da odredi M-faktor za supstancu koja se moţe klasifikovati kao opasna po vodenu ţivotnu sredinu, akutno, kategorija 1 ili hroniĉno, kategorija 1, kada se: 1) supstanca ne nalazi na Spisku klasifikovanih supstanci ili 2) supstanca nalazi na Spisku klasifikovanih supstanci, ali u ovom spisku M-faktor nije dat za tu supstancu. M-faktor se primenjuje prilikom klasifikacije smeše ili druge supstance koja sadrţi supstancu iz stava 1. ovog ĉlana, kada se u postupku klasifikacije koristi metoda sumiranja. Prilikom odreĊivanja M-faktora proizvoĊaĉ, uvoznik ili dalji korisnik duţan je da uzme u obzir svaki M-faktor za tu supstancu koji je dat u EU inventaru klasifikacije i obeleţavanja.

Granična vrednost Član 11
U postupku klasifikacije supstance uzima se u obzir prisustvo druge opasne supstance kao neĉistoće, aditiva ili pojedinaĉnog sastojka ukoliko je njena koncentracija jednaka ili veća od graniĉnih vrednosti odreĊenih na naĉin propisan u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.2.2. U postupku klasifikacije smeše uzima se u obzir prisustvo opasne supstance kao sastojka ili kao neĉistoće ili aditiva ukoliko je njena koncentracija jednaka ili veća od graniĉnih vrednosti odreĊenih na naĉin propisan u Prilogu 1. Deo 1. odeljak 1.1.2.2.

Posebni slučajevi koji zahtevaju dodatnu procenu Član 12
ProizvoĊaĉ, uvoznik ili dalji korisnik duţan je da u postupku klasifikacije uzme u obzir i sledeće podatke o svojstvima ili efektima supstance ili smeše, ako ih je identifikovao prilikom procene podataka o opasnosti supstance ili smeše iz ĉlana 8. ovog pravilnika i to: 1) odgovarajuće i pouzdane podatke koji pokazuju da se fiziĉke opasnosti supstance ili smeše identifikovane u praksi razlikuju od onih koje su dobijene kao rezultat sprovedenih ispitivanja; 2) podatke dobijene kao rezultat nauĉnih ispitivanja koji pokazuju da supstanca ili smeša nije biološki dostupna; 3) odgovarajuće i pouzdane nauĉne podatke koji ukazuju na sinergistiĉke ili antagonistiĉke efekte supstanci sadrţanih u smeši, ako je procena opasnosti smeše vršena na osnovu podataka o supstancama sadrţanim u smeši.

Klasifikacija supstance i smeše Član 13

Kada na osnovu procene podataka iz ĉl. 8. i 12. ovog pravilnika proizvoĊaĉ, uvoznik ili dalji korisnik utvrdi da supstanca ili smeša ispunjava kriterijume za klasifikaciju date u Prilogu 1. Deo 2, 3, 4. i 5, duţan je da klasifikuje supstancu ili smešu u jednu ili više klasa opasnosti, odnosno u jednu ili više razlika unutar tih klasa. U postupku klasifikacije iz stava 1. ovog ĉlana odreĊuju se i: 1) jedna ili više kategorija opasnosti za svaku relevantnu klasu opasnosti ili razliku unutar tih klasa; 2) jedno ili više obaveštenja o opasnosti koje odgovara svakoj od klasa opasnosti, odnosno razlika unutar tih klasa i kategorija opasnosti iz taĉke 1) ovog stava. Klasifikacija supstance ili smeše u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji, pakovanju, obeleţavanju i oglašavanju hemikalije i odreĊenog proizvoda ("Sluţbeni glasnik RS", br. 59/10 i 25/11) moţe se prevesti u klasifikaciju u skladu sa ovim pravilnikom primenom tabele za prevoĊenje klasifikacije koja je data u Prilogu 2. koji ĉini sastavni deo ovog pravilnika.

Posebna pravila za klasifikaciju smeše Član 14
Na klasifikaciju smeše ne utiĉu podaci koji ukazuju da supstanca: 1) reaguje sporo sa atmosferskim gasovima, naroĉito kiseonikom, ugljen-dioksidom i vodenom parom, gradeći razliĉite supstance u maloj koncentraciji ili 2) reaguje veoma sporo sa drugim supstancama u smeši, gradeći razliĉite supstance u maloj koncentraciji ili 3) moţe da se samopolimerizuje, gradeći oligomere ili polimere u maloj koncentraciji. Postupak klasifikacije smeše na osnovu eksplozivnosti, oksidativnosti i zapaljivosti ne vrši se ako: 1) nijedna supstanca u smeši ne poseduje bilo koje od ovih svojstava i ako se na osnovu dostupnih podataka moţe zakljuĉiti da smeša neće izazvati opasnosti ove vrste ili 2) nauĉni podaci ukazuju da promena sastava smeše neće dovesti do promene u klasifikaciji smeše ili 3) smeša se stavlja u promet u obliku aerosolnog raspršivaĉa zapremine jednake ili manje od 150 ml, a na ambalaţi aerosolnog raspršivaĉa je jasno, ĉitljivo i neizbrisivo naznaĉeno ime i adresa ili zaštitni znak (logo) snabdevaĉa odgovornog za stavljanje u promet.

Revizija klasifikacije supstance i smeše Član 15

takve da je njihova koncentracija jednaka ili veća od graniĉnih vrednosti propisanih u Prilogu 1. uvoznik ili dalji korisnik duţan je da izvrši reviziju klasifikacije smeše ako je došlo do promena u sastavu smeše. odgovarajuće i pouzdane podatke. supstanca mora da se klasifikuje u skladu sa klasifikacijom supstance istog hemijskog sastava koja je ukljuĉena u EU inventar klasifikacije i obeleţavanja ako je ona. Sadrţaj etikete Elementi obeleţavanja Član 17 Na ambalaţi supstance ili smeše klasifikovane kao opasne mora da se nalazi etiketa koja sadrţi sledeće elemente obeleţavanja: . uvoznik ili dalji korisnik duţan je da se informiše o novim nauĉnim ili tehniĉkim podacima koji mogu da utiĉu na klasifikaciju i da izvrši reviziju klasifikacije supstance ili smeše koju stavlja u promet uzimajući u obzir i nove.ProizvoĊaĉ. ProizvoĊaĉ.2. ovog ĉlana neće dovesti do izmene klasifikacije. sa takvom klasifikacijom. ili 2) do zamene.1. III OBELEŢAVANJE 1. zajedno sa dosijeom o hemikaliji podnosi se i obrazloţenje za takvu klasifikaciju. uvoznik ili dalji korisnik duţan je da usvoji klasifikaciju supstance ili smeše u skladu sa rezultatima revizije. ovog ĉlana. Klasifikacija supstance uključene u EU inventar klasifikacije i obeležavanja Član 16 Supstanca moţe da se klasifikuje razliĉito od klasifikacije supstance istog hemijskog sastava koja je ukljuĉena u EU inventar klasifikacije i obeleţavanja. Deo 1.2. Tabela 1. izuzev ako je supstanca ili smeša ukljuĉena u Spisak klasifikovanih supstanci. Na supstance ili smeše koje su ureĊene propisima o sredstvima za zaštitu bilja ili biocidnim proizvodima. i to: 1) do odstupanja od poĉetne koncentracije jednog ili više opasnih sastojaka smeše takvog da je promena u sastavu smeše jednaka ili veća od propisanih opsega datih u Prilogu 1. ovog ĉlana. Izuzetno od stava 1. odeljak 1. Revizija klasifikacije se ne vrši ako postoje validni i nauĉno potvrĊeni podaci koji ukazuju da novi podaci iz stava 1. odnosno promene u sastavu smeše iz stava 2. odnosno dodavanja jednog ili više opasnih sastojaka. ProizvoĊaĉ. U tom sluĉaju. prilikom upisa supstance u Registar hemikalija.2. primenjuju se i zahtevi iz tih propisa. ukljuĉena u Spisak klasifikovanih supstanci. Deo 1.

3) CAS broj zajedno sa nazivom prema IUPAC nomenklaturi ili CAS broj zajedno sa drugim meĊunarodno priznatim hemijskim nazivom ako supstanca nije ukljuĉena u Spisak klasifikovanih supstanci niti u EU inventar klasifikacije i obeleţavanja. Izraz koji se koristi za identifikaciju supstance ili smeše mora biti isti kao onaj koji se koristi u bezbednosnom listu saĉinjenom u skladu sa propisom kojim se ureĊuje sadrţaj bezbednosnog lista.1) ime. ovog pravilnika. 2) hemijski naziv i identifikacioni broj supstance koji joj je dodeljen u EU inventaru klasifikacije i obeleţavanja ako je supstanca ukljuĉena u ovaj inventar ali nije ukljuĉena u Spisak klasifikovanih supstanci. adresu i broj telefona snabdevaĉa. ako se moţe primeniti. ovog pravilnika. Etiketa moţe biti napisana na više jezika. pod uslovom da su podaci dati na svim korišćenim jezicima isti. 3) identifikator proizvoda iz ĉlana 18. ako se moţe primeniti. 8) deo za dodatne informacije iz ĉlana 25. ovog pravilnika. Identifikator proizvoda za smešu mora da sadrţi: . 4) naziv prema IUPAC nomenklaturi ili drugi meĊunarodno priznati hemijski naziv ako CAS broj nije dostupan. 6) obaveštenja o opasnosti iz ĉlana 21. osim ako ova koliĉina nije naznaĉena na drugom mestu na ambalaţi. 4) piktogram opasnosti iz ĉlana 19. 5) reĉ upozorenja iz ĉlana 20. ovog pravilnika. ovog pravilnika. Identifikator proizvoda Član 18 Etiketa mora da sadrţi podatke koji omogućavaju identifikaciju supstance ili smeše (u daljem tekstu: "identifikator proizvoda"). ovog pravilnika. ako se moţe primeniti. 7) obaveštenja o merama predostroţnosti iz ĉlana 22. ako se moţe primeniti. 2) nominalnu koliĉinu supstance ili smeše u pakovanju koje je namenjeno za opštu upotrebu. ako se moţe primeniti. Identifikator proizvoda za supstancu mora da sadrţi jedno od sledećeg: 1) hemijski naziv i identifikacioni broj supstance koji joj je dodeljen u Spisku klasifikovanih supstanci ako je supstanca ukljuĉena u ovaj spisak. Etiketa mora da bude napisana i na srpskom jeziku.

date su u Prilogu 3. Piktogrami opasnosti moraju da ispunjavaju uslove navedene u Prilogu 1. Deo 1. Reč upozorenja Član 20 Etiketa mora da sadrţi odgovarajuću reĉ upozorenja u skladu sa klasifikacijom opasne supstance ili smeše. u tabelama koje sadrţe elemente obeleţavanja propisane za svaku od klasa opasnosti. dovoljno je navesti najviše ĉetiri hemijska naziva. Piktogrami opasnosti koji odgovaraju svakoj pojedinaĉnoj klasi opasnosti.1. Reĉi upozorenja koje odgovaraju klasifikaciji date su u Prilogu 1. toksiĉnost po reprodukciju. taĉka 2) ovog ĉlana. Oznake za piktograme opasnosti koje se sastoje od latiniĉnih slova "GHS" i odgovarajućeg broja. mutagenost germinativnih ćelija. piktogram opasnosti. Izabrani hemijski nazivi treba da identifikuju supstance u smeši koje predstavljaju veliku opasnost po zdravlje ljudi. koji ĉini sastavni deo ovog pravilnika. ne navodi se reĉ upozorenja: "Paţnja". klasu opasnosti i kategoriju opasnosti na koju se piktogram odnosi. Kada smeša sadrţi više od ĉetiri supstance ĉiji identitet treba navesti na etiketi u skladu sa stavom 4. karcinogenost. odnosno kategoriji opasnosti dati su u Prilogu 1. i u Prilogu 3. korozivno oštećenje koţe ili teško oštećenja oka. u tabelama koje sadrţe: oznaku za piktogram opasnosti. a koje su prevashodno doprinele klasifikaciji smeše i izboru odgovarajućih obaveštenja o opasnosti. Ako se na etiketi nalazi reĉ upozorenja: "Opasnost". Piktogram opasnosti Član 19 Etiketa mora da sadrţi jedan ili više odgovarajućih piktograma opasnosti koji ilustruju opasnost. specifiĉnu toksiĉnost za ciljni organ ili opasnost od aspiracije. Obaveštenje o opasnosti Član 21 Etiketa mora da sadrţi odgovarajuće obaveštenje o opasnosti dato u skladu sa klasifikacijom opasne supstance ili smeše. u tabelama koje sadrţe elemente obeleţavanja propisane za svaku od klasa opasnosti.1) trgovaĉko ime ili oznaku za smešu i 2) identitet svih supstanci u smeši koje doprinose klasifikaciji smeše u odnosu na akutnu toksiĉnost. . senzibilizaciju respiratornih organa ili koţe. odeljak 1. izuzev kada je više od ĉetiri naziva neophodno da se ukaţe na prirodu i ozbiljnost opasnosti.2.

. Obaveštenje o opasnosti koje se navodi na etiketi mora da glasi kao što je dato u Prilogu 4. date su u Prilogu 1. koji ĉini sastavni deo ovog pravilnika. 5) eksplozive koji se stavljaju u promet radi postizanja eksplozivnog ili pirotehniĉkog efekta date u Prilogu 1. odeljak 1. 4) odlivke metala. smeše koje sadrţe elastomere. uzimajući u obzir i obaveštenja o opasnosti i nameravane ili identifikovane naĉine korišćenja supstance ili smeše. primenjuju se na: 1) prenosive cilindre za gas.1. a koje se sastoje od latiniĉnog slova "P" i odgovarajućeg trocifrenog broja. date su u Prilogu 1. na etiketi mora da bude istaknuto i obaveštenje o opasnosti koje odgovara klasifikaciji u druge klase opasnosti koje nisu navedene u ovom spisku. a koje se sastoje od latiniĉnog slova "H" i odgovarajućeg trocifrenog broja. Kada je supstanca ukljuĉena u Spisak klasifikovanih supstanci. Obaveštenje o merama predostroţnosti koje se navodi na etiketi treba da glasi kao što je dato u Prilogu 5. 3) aerosole i kontejnere sa zapeĉaćenim rasprašivaĉem koji sadrţe supstance koje predstavljaju opasnost od aspiracije. smeše koje sadrţe polimere. butan ili teĉni naftni gas. u tabelama koje sadrţe elemente obeleţavanja propisane za svaku od klasa opasnosti. Deo 1. 2) kontejnere za gas namenjene za propan.Oznake za obaveštenja o opasnosti koja odgovaraju svakoj pojedinaĉnoj klasi opasnosti. Obaveštenje o merama predostroţnosti koje se navodi na etiketi bira se u skladu sa uslovima datim u Prilogu 5. pored obaveštenja o opasnosti iz ovog spiska. odnosno kategoriji opasnosti. Deo 2. Obaveštenje o merama predostroţnosti Član 22 Etiketa mora da sadrţi odgovarajuća obaveštenja o merama predostroţnosti. legure. Odstupanja od obeleţavanja u posebnim slučajevima Član 23 Odstupanja od obeleţavanja u posebnim sluĉajevima data u Prilogu 1. u tabelama koje sadrţe elemente obeleţavanja propisane za svaku od klasa opasnosti. koji ĉini sastavni deo ovog pravilnika. odnosno kategoriji opasnosti. ali je u ovom spisku navedena njena klasifikacija samo za neke klase opasnosti.3. Oznake za obaveštenja o merama predostroţnosti koje odgovaraju svakoj od klasa opasnosti. odeljak 2.

odeljak 1. Deo 1. Deo 1. odnosno sa dokazom da je u EU odobren takav alternativni hemijski naziv za tu supstancu. Dodatno obaveštenje o opasnosti iz stava 1. ovog pravilnika. u delu za dodatne informacije.2.1. ovog pravilnika. . Deo 1.1. kao i o kontroli rizika prilikom rukovanja smešom. i 1. 4) predloţeni alternativni hemijski naziv za supstancu u smeši sa obrazloţenjem da ovaj naziv moţe da obezbedi dovoljno informacija o merama zaštite zdravlja ljudi i merama predostroţnosti koje treba preduzeti na radnom mestu. odnosno dokaz da upotreba hemijskog naziva te supstance na etiketi ili u bezbednosnom listu moţe da dovede do povrede poslovne tajne ili prava na intelektualnu svojinu. navode se dodatna obaveštenja o opasnosti za supstancu ili smešu sa odreĊenim fiziĉkim svojstvima ili svojstvima opasnim po zdravlje ljudi koja su data u Prilogu 6. a ne alternativni hemijski naziv. i u Prilogu 4. snabdevaĉ smeše duţan je da na etiketi i u bezbednosnom listu navede identifikator proizvoda za tu supstancu u skladu sa ĉlanom 18. Deo 1.4. uvoznik ili dalji korisnik moţe Agenciji za hemikalije da podnese zahtev za upotrebu alternativnog hemijskog naziva za supstancu sadrţanu u smeši koja zadovoljava uslove i poseduje svojstva na osnovu kojih je klasifikovana u jednu od klasa opasnosti datih u Prilogu 1. ali je klasifikacija te supstance naknadno izmenjena tako da više ne ispunjava uslove iz Priloga 1. 5) obrazloţenje o opravdanosti upotrebe alternativnog hemijskog naziva. adresu i broj telefona snabdevaĉa supstance u smeši. navode se dodatna obaveštenja o opasnosti za supstancu koja je ukljuĉena u Spisak klasifikovanih supstanci. odeljak 1. 3) identifikator proizvoda za supstancu u smeši za koju se zahteva upotreba alternativnog hemijskog naziva u skladu sa ĉlanom 18.4. i 1. Kada je upotreba alternativnog hemijskog naziva odobrena za odreĊenu supstancu sadrţanu u smeši. odeljak 1.Alternativni hemijski naziv supstance Član 24 ProizvoĊaĉ.2. Deo 2. a koja su data u ovom spisku. odeljak 1. koji ĉini sastavni deo ovog pravilnika. 6) nominalnu koliĉinu supstance u pakovanju koje je namenjeno za opštu upotrebu. u delu za dodatne informacije. stav 3. ovog ĉlana treba da glasi kao što je dato u Prilogu 6. 2) trgovaĉko ime ili oznaku za smešu. Na etiketi. Dodatne informacije na etiketi Član 25 Na etiketi. Zahtev za upotrebu alternativnog hemijskog naziva mora da sadrţi sledeće: 1) ime.

i Prilogu 6. ne navodi se piktogram opasnosti "GHS07". "ekološko" ili druga obaveštenja koja ukazuju da supstanca ili smeša nije opasna. ovog ĉlana. i 4. Na etiketi smeše iz Priloga 6. Deo 4. Oznake za dodatna obaveštenja o opasnosti iz st. 1. nije neophodno navesti piktograme opasnosti "GHS02" i "GHS03". 1. kao i obaveštenja koja nisu u skladu sa klasifikacijom supstance ili smeše. i Prilogu 4. Snabdevaĉ moţe. da nisu kontradiktorne i da ne dovode u sumnju validnost drugih informacija koje su date u elementima obeleţavanja na etiketi. date su u Prilogu 4. da pruţaju dodatne informacije. u delu za dodatne informacije navodi se i dodatno obaveštenje o opasnosti koje treba da glasi kao što je dato u Prilogu 4. Deo 5. koje se sastoje od latiniĉnih slova "EUH" i odgovarajućeg trocifrenog broja. 4. u delu za dodatne informacije na etiketi. ovog ĉlana pod uslovom da te informacije ne smanjuju uoĉljivost elemenata obeleţavanja iz ĉlana 17. Za supstancu ili smešu klasifikovanu u skladu sa kriterijumima datim u Prilogu 1. zajedno sa pripadajućim tekstom.Na etiketi. na osnovu klasifikacije. osim u sluĉajevima kada je navoĊenje više od jednog od ovih piktograma opasnosti obavezno. Deo 3. 2) ako se na etiketi nalazi piktogram opasnosti "GHS06". ovog pravilnika. primenjuje se sledeće: 1) na etiketi se ne navodi piktogram opasnosti. 2) reĉi upozorenja. Principi prvenstva za piktograme opasnosti Član 26 Kada supstanci ili smeši. Deo 2. odgovara više od jednog piktograma opasnosti. navodi se dodatno obaveštenje o opasnosti koje se primenjuje za sredstva za zaštitu bilja. Na etiketi ili ambalaţi ne smeju se navoditi obaveštenja kao što su: "nije štetno". obaveštenja o opasnosti i obaveštenja o merama predostroţnosti navode se u delu za dodatne informacije na etiketi. u delu za dodatne informacije. kao i ime. Deo 3. ovog ĉlana treba da glasi kao što je dato u Prilogu 6. ovog pravilnika. Deo 2. Deo 2. Dodatno obaveštenje iz stava 4. da navede i druge dodatne informacije koje nisu navedene u st. u cilju smanjenja broja piktograma opasnosti na etiketi primenjuju se sledeći principi prvenstva: 1) ako se na etiketi nalazi piktogram opasnosti "GHS01". "nije zagaĊujuće". Na etiketi smeše iz stava 9. i 3. . i 9. adresa i broj telefona snabdevaĉa smeše. ovog ĉlana mora biti naveden i identifikator proizvoda iz ĉlana 18.

Ako supstanca ili smeša nije namenjena za opštu upotrebu. Ako je supstanca ili smeša namenjena za opštu upotrebu. Na etiketi supstanci koje su ukljuĉene u Spisak klasifikovanih supstanci i klasifikovane u skladu sa ovim pravilnikom u klase opasnosti koje nisu date u tom spisku. na osnovu klasifikacije. piktogram opasnosti "GHS07" se ne navodi u sluĉaju iritacije koţe ili oka. Kada supstanci ili smeši. navodi se piktogram opasnosti koji odgovara najteţoj kategoriji opasnosti za svaku relevantnu klasu opasnosti. odgovara više od jednog piktograma opasnosti za istu klasu opasnosti. ovog ĉlana. Na etiketi se navodi najviše šest obaveštenja o merama predostroţnosti. 4) ako se na etiketi nalazi piktogram opasnosti "GHS08" za senzibilizaciju respiratornih organa. Izuzetno od stava 4. osim ukoliko se ponavljaju ili su suvišna.3) ako se na etiketi nalazi piktogram opasnosti "GHS05". takva obaveštenja se izostavljaju sa etikete. odnosno njene ambalaţe ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi ili ţivotnu sredinu. na etiketi se navodi više od šest obaveštenja o merama predostroţnosti ukoliko je neophodno da se prikaţe priroda i ozbiljnost opasnosti. Principi prvenstva za obaveštenja o merama predostroţnosti Član 28 Kada se prilikom izbora obaveštenja o merama predostroţnosti utvrdi da su neka od dodeljenih obaveštenja suvišna ili su nepotrebno dodeljena odreĊenoj supstanci ili smeši. Izuzeci od uslova za obeleţavanje i pakovanje Član 29 Kada je ambalaţa supstance ili smeše takvog oblika ili je toliko mala da je nemoguće zadovoljiti opšta pravila za primenu etikete iz ĉlana 31. na etiketi se navodi obaveštenje o merama predostroţnosti koje se odnosi na odlaganje te supstance ili smeše. obaveštenje o merama predostroţnosti koje se odnosi na odlaganje nije neophodno ukoliko odlaganje te supstance ili smeše. Principi prvenstva za obaveštenja o opasnosti Član 27 Ako je supstanca ili smeša klasifikovana u nekoliko klasa opasnosti ili u nekoliko razlika unutar tih klasa. kao i na odlaganje njene ambalaţe. piktogram opasnosti "GHS07" se ne navodi u sluĉaju senzibilizacije koţe ili iritacije koţe ili oka. ovog pravilnika na naĉin da etiketa bude u skladu . na etiketi se navodi piktogram opasnosti koji odgovara najteţoj kategoriji opasnosti za svaku relevantnu klasu opasnosti. sva obaveštenja o opasnosti koja proizilaze iz klasifikacije navode se na etiketi.

stav 1. Oblik. spisak elementa obeleţavanja koje u skladu sa ĉlanom 17. Deo 5. Postavljanje i izgled etikete Opšta pravila za postavljanje i izgled etikete Član 31 Etiketa se postavlja na ambalaţu supstance ili smeše tako da bude ĉvrsto zalepljena na jednu ili više površina ambalaţe i da se podaci ĉitaju horizontalno kada je pakovanje postavljeno vertikalno.5.1.sa ĉlanom 17. . ovog pravilnika treba da budu jasno i neizbrisivo prikazani na etiketi.5.2. Aţuriranje etikete Član 30 Snabdevaĉ je duţan da bez odlaganja aţurira etiketu kada doĊe do izmene u klasifikaciji i obeleţavanju supstance ili smeše. odreĊeni elementi obeleţavanja mogu se izostaviti sa etikete u skladu sa Prilogom 1. odeljak 1. Elementi obeleţavanja iz ĉlana 17. a u cilju zaštite zdravlja ljudi i ţivotne sredine. odnosno posebne odredbe obeleţavanja za odreĊene smeše klasifikovane kao opasne po ţivotnu sredinu date su u Prilogu 6. 2.2.1. Ako na naĉin odreĊen u stavu 1. kao i dimenzije etikete dati su u Prilogu 1. ovog ĉlana. snabdevaĉ je duţan da etiketu aţurira u roku od 18 meseci od nastanka ovih izmena. ovog ĉlana nije moguće prikazati sve potrebne elemente obeleţavanja na etiketi. elementi obeleţavanja se navode na etiketi u skladu sa Prilogom 1. Deo 1. ovog pravilnika. boja i veliĉina piktograma opasnosti. Za opasnu supstancu ili smešu koja spada u sredstva za zaštitu bilja ili biocidne proizvode. Deo 1. Boja i izgled etikete treba da budu takvi da se piktogrami opasnosti jasno uoĉavaju. Kada su potrebne izmene u obeleţavanju supstance ili smeše drugaĉije od onih navedenih u stavu 1. namenjena za opštu upotrebu i stavlja se u promet bez ambalaţe. tako da se jasno izdvajaju u odnosu na pozadinu i da budu takve veliĉine i razmaka da se mogu lako ĉitati. ovog pravilnika. Kada je opasna supstanca ili smeša iz Priloga 6. Deo 2. snabdevaĉ je duţan da etiketu aţurira i u skladu sa odredbama propisa kojima se ureĊuju sredstva za zaštitu bilja ili biocidni proizvodi. Izuzeci od odreĊenih odredbi obeleţavanja. Deo 1. a naroĉito u sluĉaju kada nova klasifikacija ukazuje na veću ozbiljnost opasnosti ili kada je potrebno navesti dodatne elemente obeleţavanja u skladu sa ĉlanom 25. odeljak 1. odeljak 1. ovog pravilnika treba da sadrţi etiketa dostavlja se uz opasnu supstancu ili smešu.

ukljuĉujući i meĊuambalaţu. ovog pravilnika. Deo za dodatne informacije na etiketi koji sadrţi dodatna obaveštenja iz ĉlana 25. U tom sluĉaju. Pored propisane upotrebe boje u piktogramima opasnosti. etiketa nije potrebna ako su elementi obeleţavanja iz ĉlana 17. obaveštenja o opasnosti i obaveštenja o merama predostroţnosti prikazuju se zajedno na etiketi. Spoljašnja ambalaţa iz stava 1. Grupa obaveštenja o opasnosti iz stava 2. Redosled obaveštenja o opasnosti na etiketi odreĊuje snabdevaĉ vodeći raĉuna da budu grupisana sva obaveštenja o opasnosti koja su ispisana na istom jeziku. Redosled obaveštenja o merama predostroţnosti na etiketi odreĊuje snabdevaĉ vodeći raĉuna da budu grupisana sva obaveštenja o merama predostroţnosti koja su ispisana na istom jeziku. pri ĉemu na spoljašnjoj ambalaţi ne treba navoditi piktograme opasnosti u skladu sa ovim pravilnikom ako oni upozoravaju na iste opasnosti na koje upozorava obeleţavanje u skladu sa propisima o transportu opasnog tereta. stav 1. stav 1. ovog ĉlana na etiketi mora se nalaziti pored grupe obaveštenja o merama predostroţnosti iz stava 3. ovog ĉlana moţe biti obeleţena i u skladu sa ovim pravilnikom. Raspored informacija na etiketi Član 32 Piktogrami opasnosti. Izuzeci od posebnih pravila za obeleţavanje spoljašnje i unutrašnje ambalaţe Član 34 . ovog ĉlana. ovog pravilnika. Elementi obeleţavanja koji proizilaze iz odredbi drugih propisa prikazuju se na etiketi u delu za dodatne informacije u skladu sa ĉlanom 25. Posebna pravila za obeleţavanje spoljašnje i unutrašnje ambalaţe Član 33 Kada je opasna supstanca ili smeša upakovana u ambalaţu koja se sastoji od spoljašnje i unutrašnje ambalaţe. spoljašnja ambalaţa se obeleţava u skladu sa propisima o transportu opasnog tereta. odredbe ovog poglavlja koje se odnose na etiketu primenjuju se na elemente obeleţavanja koji se prikazuju na ambalaţi. ovog ĉlana. boja se moţe koristiti i u drugim delovima etikete kako bi se zadovoljili posebni zahtevi za obeleţavanje. a unutrašnja ambalaţa i meĊuambalaţa obeleţavaju se u skladu sa ovim pravilnikom. ovog pravilnika jasno prikazani na samoj ambalaţi. reĉi upozorenja. ovog pravilnika mora se nalaziti pored drugih elemenata obeleţavanja iz ĉlana 17.Izuzetno od stava 1.

1. odeljak 3.Izuzetno od ĉlana 33. kada piktogrami opasnosti u skladu sa ovim pravilnikom upozoravaju na iste opasnosti na koje upozorava obeleţavanje u skladu sa propisima o transportu opasnog tereta.2.2.2. hranu za ţivotinje.3. Izuzetno od stava 1. odeljak 3. Deo 3. ova ambalaţa se obeleţava i u skladu sa ovim pravilnikom i u skladu sa propisima o transportu opasnog tereta. kao i meĊuambalaţa obeleţavaju se u skladu sa ovim pravilnikom. Ambalaţa supstance ili smeše koja je data u Prilogu 6. lekove i medicinska sredstva ili kozmetiĉke proizvode.1. a da pri tom ne doĊe do otvaranja ambalaţe. . Deo 3. Ambalaţa opasne supstance ili smeše koja je namenjena za opštu upotrebu ne sme da ima oblik ili dizajn koji moţe da privuĉe paţnju dece ili da dovede potrošaĉe u zabludu. ovog ĉlana. a da sadrţaj ne iscuri. ako u skladu sa propisima o transportu opasnog tereta nije potrebno obeleţavanje spoljašnje ambalaţe. i 3. 3.1. ovog pravilnika. 3) ambalaţa i zatvaraĉ moraju da budu dovoljno ĉvrsti da mogu da podnesu pritiske i udarce prilikom rukovanja. Spoljašnja ambalaţa iz stava 1.4. mora da ima zatvaraĉe koji oteţavaju otvaranje od strane dece u skladu sa Prilogom 6.1. i spoljašnja i unutrašnja ambalaţa. ovog ĉlana ne mora da bude obeleţena ako su jasno vidljivi elementi obeleţavanja koji se nalaze na unutrašnjoj ambalaţi ili meĊuambalaţi. osim kada su propisani posebni bezbednosni ureĊaji. piktogrami opasnosti u skladu sa ovim pravilnikom ne navode se na jedinstvenoj ambalaţi. 2) ambalaţa i zatvaraĉ moraju da budu izraĊeni od materijala koji se ne moţe oštetiti sadrţajem u njoj i koji ne podleţe reakciji sa sadrţajem pri kojoj nastaju opasna jedinjenja. niti da ima oblik ili dizajn sliĉan onom koji se koristi za hranu. IV PAKOVANJE Ambalaža Član 36 Ambalaţa opasne supstance ili smeše mora da ispunjava sledeće uslove: 1) ambalaţa mora da bude takva da spreĉava izlivanje sadrţaja. 4) zamenljivi zatvaraĉi na ambalaţi moraju da budu takvi da se mogu otvarati i zatvarati više puta. Posebna pravila za obeleţavanje jedinstvene ambalaţe Član 35 Kada je opasna supstanca ili smeša upakovana u jedinstvenu ambalaţu koja sluţi i za stavljanje u promet i za transport.

Snabdevaĉ je duţan da supstance iz stava 4. br. uvoznik ili dalji korisnik je duţan da istovremeno klasifikuje supstance i u skladu sa ovim pravilnikom i u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji. oktobra 2011. 1). drumskim saobraćajem. uvoznik ili dalji korisnik duţan je da klasifikuje. pomorskim ili vazdušnim saobraćajem. godine. Do 1. juna 2015. br. unutrašnjim plovnim putevima. u skladu je sa uslovima iz stava 1.2. Ambalaţa supstance ili smeše koja zadovoljava uslove iz propisa o transportu opasnog tereta ţeleznicom. Deo 3. br.2.1. odeljak 3. godine do 1. mora da bude istaknuto taktilno upozorenje na opasnost u skladu sa Prilogom 6. oktobra 2011.2. pakovanju. odeljak 3. 59/10 i 25/11) u periodu od 1. 59/10 i 25/11). Do 1. pakovanju. ProizvoĊaĉ.Na ambalaţi supstance ili smeše koja je data u Prilogu 6. . V OGLAŠAVANJE Oglasna poruka Član 37 Oglasna poruka za supstance klasifikovane kao opasne mora da ukaţe na odgovarajuću klasu opasnosti ili kategoriju opasnosti. taĉ. mora da ukaţe na opasnosti koje su navedene na etiketi i mora da bude u skladu sa propisima kojima se ureĊuje zaštita potrošaĉa. oktobra 2011. stav 9. oktobra 2011. obeleţavanju i oglašavanju hemikalije i odreĊenog proizvoda ("Sluţbeni glasnik RS". Oglasna poruka za smeše klasifikovane kao opasne ili smeše iz ĉlana 25. godine proizvoĊaĉ. ovog pravilnika kojom se kupac poziva da kupi smešu bez mogućnosti neposrednog uvida u podatke na etiketi (kupovina na daljinu). 2) i 3) ovog ĉlana. godine. ili Pravilnikom o klasifikaciji. obeleţavanju i oglašavanju hemikalije i odreĊenog proizvoda ("Sluţbeni glasnik RS". a smeše od 1. juna 2015. a snabdevaĉ da obeleţi i upakuje supstance u skladu sa ovim pravilnikom od 1. godine snabdevaĉ je duţan da supstance i smeše obeleţi i upakuje u skladu sa ovim pravilnikom. uvoznik i dalji korisnik moţe da klasifikuje supstance i smeše u skladu sa ovim pravilnikom ili Pravilnikom o klasifikaciji. ovog ĉlana obeleţi i upakuje u skladu sa ovim pravilnikom. pakovanju. 59/10 i 25/11) ili sa ranije vaţećim propisima. godine. VI PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Prelazne odredbe Član 38 ProizvoĊaĉ. obeleţavanju i oglašavanju hemikalije i odreĊenog proizvoda ("Sluţbeni glasnik RS". Deo 3.

a klasifikovane su. uvoznik ili dalji korisnik moţe da podnese zahtev za upotrebu alternativnog hemijskog naziva za supstancu sadrţanu u smeši u skladu sa ovim pravilnikom ili u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji. juna 2015. godine. 59/10 i 25/11). obeleţavanju i oglašavanju hemikalije i odreĊenog proizvoda ("Sluţbeni glasnik RS". Definicije . br. 59/10 i 25/11) do 1. pakovanju. obeleţavanju i oglašavanju hemikalije i odreĊenog proizvoda ("Sluţbeni glasnik RS". Ako su smeše stavljene u promet pre 1. obeleţavanju i oglašavanju hemikalije i odreĊenog proizvoda ("Sluţbeni glasnik RS". a nakon ovog roka iskljuĉivo u skladu sa ovim pravilnikom.Ako su supstance stavljene u promet pre 1. br. godine do 1. pakovanju. Ako je smeša klasifikovana prema oba propisa iz stava 7. pakovanju. ProizvoĊaĉ. ProizvoĊaĉ. oktobra 2011. a moţe ih klasifikovati i u skladu sa ovim pravilnikom. OPŠTI PRINCIPI KLASIFIKACIJE I OBELEŢAVANJA 1. 59/10 i 25/11). obeleţavanju i oglašavanju hemikalije i odreĊenog proizvoda ("Sluţbeni glasnik RS". Stupanje na snagu Član 39 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluţbenom glasniku Republike Srbije". KRITERIJUMI ZA KLASIFIKACIJU I OBELEŢAVANJE SUPSTANCI I SMEŠA DEO 1. obeleţene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji. godine klasifikuje smeše u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji. 59/10 i 25/11). PRILOG 1. snabdevaĉ je duţan da ih ponovo obeleţi i upakuje u skladu sa ovim pravilnikom najkasnije do 1.0. decembra 2012. snabdevaĉ je duţan da ih ponovo obeleţi i upakuje u skladu sa ovim pravilnikom najkasnije do 1. juna 2015. a klasifikovane su. godine. ProizvoĊaĉ. oktobra 2011. 59/10 i 25/11) nije duţan da ponovo podnese zahtev za upotrebu alternativnog hemijskog naziva u skladu sa ovim pravilnikom. godine. godine. godine. obeleţene i upakovane u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji. ovog ĉlana snabdevaĉ je duţan da je obeleţi i upakuje u skladu ovim pravilnikom. uvoznik ili dalji korisnik duţan je da u periodu od 1. juna 2015. pakovanju. juna 2017. pakovanju. br. br. obeleţavanju i oglašavanju hemikalije i odreĊenog proizvoda ("Sluţbeni glasnik RS". br. uvoznik ili dalji korisnik smeše kome je odobrena upotreba alternativnog hemijskog naziva u skladu sa Pravilnikom o klasifikaciji.

Pravilnika mogu se koristiti u postupku klasifikacije supstanci i smeša ako su ispunjeni sledeći uslovi: 1) podaci su odgovarajući za klasifikaciju i obeleţavanje.0. ovog odeljka.3 kPa. 2) ispitivanje obezbeĊuje pouzdane podatke o kljuĉnim parametrima koji se odreĊuju i u odgovarajućim metodama ispitivanja iz ĉlana 7. ako je trajanje izlaganja relevantan parametar. Teĉnost je supstanca ili smeša koja: 1) na 50°C ima napon pare jednak ili manji od 300 kPa (3 bara). Podaci o svojstvima koja utiĉu na zdravlje ljudi i ţivotnu sredinu iz istraţivanja koja nisu izvršena u skladu s dobrom laboratorijskom praksom ili metodama ispitivanja iz ĉlana 7. Podaci o fiziĉko-hemijskim svojstvima dobijeni ispitivanjima koja nisu izvršena u skladu s dobrom laboratorijskom praksom ili metodama ispitivanja iz ĉlana 7.1. . 1. odnosno procenu rizika. 2) dostavljena je odgovarajuća dokumentacija za utvrĊivanje kvaliteta podataka.1. Supstanca ili smeša u ĉvrstom stanju je supstanca ili smeša koja ne ispunjava uslove iz definicija za gas ili teĉnost iz st. ovog pravilnika. stav 3. 3) trajanje izlaganja je sliĉno ili duţe nego kod odgovarajućih metoda ispitivanja iz ĉlana 7. Klasifikacija supstanci i smeša 1. i 2. Upotreba postojećih podataka 1. ovog pravilnika.Gas je supstanca koja: 1) na 50°C ima napon pare veći od 300 kPa (apsolutni) ili 2) je u potpunosti gasovita na 20°C pri normalnom pritisku od 101. stav 3.3 kPa i 3) ima taĉku topljenja ili poĉetnu taĉku topljenja na 20°C ili manje pri normalnom pritisku od 101.3 kPa. 3) podaci se odnose na ciljni pokazatelj ispitivanja i nivo kvaliteta istraţivanja je prihvatljiv.0.0. stav 3. Pravilnika 1.1. 4) dostavljena je odgovarajuća i pouzdana dokumentacija o ispitivanju.1.1.1. 1.1.1. stav 3. 1. stav 3.1. ovog pravilnika mogu se koristiti u postupku klasifikacije ako su ispunjeni sledeći uslovi: 1) podaci su odgovarajući za klasifikaciju i obeleţavanje.2.0. Korišćenje podataka koji nisu dobijeni primenom propisanih metoda iz člana 7. odnosno procenu rizika. 2) nije u potpunosti gasovita na 20°C pri normalnom pritisku od 101.

0.3. Kvalitet podataka je odgovarajući ako su zadovoljeni sledeći kriterijumi: 1) pravilan odabir i karakterizacija izloţenih i kontrolnih grupa.1.0.(Q)SAR. u daljem tekstu: (Q)SAR) mogu ukazati na prisustvo ili odsustvo odreĊenog opasnog svojstva. Dostavljena dokumentacija mora biti odgovarajuća i pouzdana. Kvalitet podataka Podaci dobijeni iz više nezavisnih izvora.3. ovog pravilnika ili upotrebom meĊunarodno priznatih metoda ispitivanja. kao i od jaĉine i specifiĉnosti odgovora. 2) odgovarajuća karakterizacija izloţenosti. 1.1. Dostavljena dokumentacija mora biti odgovarajuća i pouzdana. 6) statistiĉka pouzdanost je dovoljna da se opravda zakljuĉak. 1.1. Kvalitet podataka o odreĊenom efektu na zdravlje ljudi zavisi. ĉak i ako podaci iz svakog od tih izvora zasebno nisu dovoljni za takav zakljuĉak ili pretpostavku. odnosno od predvidljivosti efekta. . kao što su epidemiološke studije o izloţenim populacijama.2.moţe se odustati od daljih ispitivanja tog svojstva na bezkiĉmenjacima. podaci o sluĉajnoj ili profesionalnoj izloţenosti i kliniĉke studije. 3) period posmatranja je dovoljno dug da se uoĉi moguća pojava bolesti. U postupku klasifikacije treba uzeti u obzir postojeće podatke o efektima na ljude. 4) validnost metode za posmatranje efekta. stav 3.1. Kvalitativni ili kvantitativni odnos strukture i aktivnosti ((Q)SAR) Rezultati dobijeni iz validnih modela kvalitativnog ili kvantitativnog odnosa strukture i delovanja (eng. i od vrste ispitivanja i obuhvaćenih parametara. Podaci na osnovu kojih se moţe zakljuĉiti da supstanca ima ili nema odreĊeno opasno svojstvo mogu imati dovoljan kvalitet i ako su dobijeni upotrebom novih metoda ispitivanja koje još uvek nisu obuhvaćene ĉlanom 7. na osnovu kojih se moţe pretpostaviti ili zakljuĉiti da supstanca ima ili nema odreĊeno opasno svojstvo.mora se odustati od daljih ispitivanja tog svojstva na kiĉmenjacima.0. izmeĊu ostalog. 5) uzete su u obzir moguće greške (bias) i zbunjujući faktori. Quantitative structure-activity relationship . mogu imati dovoljan kvalitet. Ako podaci koji ukazuju na prisustvo ili odsustvo odreĊenog opasnog svojstva imaju dovoljan kvalitet: .1. (Q)SAR rezultati mogu zameniti ispitivanje ako su ispunjeni sledeći uslovi: .

mogu se smatrati grupom ili "kategorijom" supstanci. .dostavljena je odgovarajuća i pouzdana dokumentacija o primenjenoj metodi. Ako se primenjuje pristup grupisanja. odnosno da odgovaraju odreĊenom obrascu. 2) zajedniĉkim prekursorima i/ili verovatnoći zajedniĉkih proizvoda razgradnje u fiziĉkohemijskim ili biološkim procesima. In vitro metode ispitivanja Rezultati dobijeni odgovarajućim in vitro metodama mogu ukazati na odreĊeno opasno svojstvo hemikalije ili biti vaţni u pogledu odreĊivanja mehanizma. Sliĉnosti se mogu zasnivati na: 1) zajedniĉkoj funkcionalnoj grupi. Od potvrĊivanja negativnog rezultata moţe se odustati ako su ispunjeni sledeći uslovi: .0. ipak treba sprovesti relevantno ispitivanje kako bi se potvrdio negativni rezultat.0. toksikološka i ekotoksikološka svojstva.. Pristup grupisanja i analogijski pristup Supstance kod kojih se na osnovu strukturne sliĉnosti moţe oĉekivati da imaju sliĉna fiziĉkohemijska. odnosno sudbina u ţivotnoj sredini odreĊene supstance iz grupe supstanci mogu predvideti interpolacijom iz podataka za jednu ili više referentnih supstanci iz te grupe (analogijski pristup). . odnosno procenu rizika.rezultati su dobijeni in vitro metodom ĉija je nauĉna utemeljenost potvrĊena validacijom. 3) ustaljenom obrascu promene intenziteta svojstava unutar kategorije.dostavljena je odgovarajuća i pouzdana dokumentacija o primenjenoj metodi.rezultati su odgovarajući za klasifikaciju i obeleţavanje. Koncept grupe se moţe primeniti ako se fiziĉko-hemijska svojstva.rezultati su dobijeni na osnovu nauĉno zasnovanog modela (Q)SAR. Ako rezultati dobijeni primenom in vitro metoda ne ukazuju na odreĊeno opasno svojstvo. što moţe biti vaţno za procenu opasnosti. . 1. .4. efekti na zdravlje ljudi i ţivotnu sredinu. 1. supstance se klasifikuju i obeleţavaju u skladu s tim.podaci su odgovarajući za klasifikaciju i obeleţavanje.5. pri ĉemu nastaju strukturno sliĉne hemikalije. U ovom smislu: "odgovarajuće" su one in vitro metode koje su dobro osmišljene. u skladu s meĊunarodno priznatim validacionim principima. odnosno procenu rizika i . . kriterijumi za svrstavanje metoda ispitivanja u predvalidacioni postupak Evropskog centra za validaciju alternativnih metoda (ECVAM)). u skladu s meĊunarodno priznatim kriterijumima (npr.1.na supstancu se moţe primeniti odreĊeni (Q)SAR model.1. U tom sluĉaju nije potrebno ispitati svaku supstancu za svaki ciljni pokazatelj ispitivanja.

informacije dobijene primenom kategorizacije (grupisanje. Uloga i primena stručne procene i utvrĎivanja kvaliteta podataka 1. Prilikom utvrĊivanja kvaliteta podataka razmatraju se i pozitivni i negativni rezultati.4. kao što su rezultati odgovarajućih in vitro ispitivanja.2. Zbog ovoga se pozitivni rezultati dobijeni u dobro sprovedenim ispitivanjima na ţivotinjama ne mogu odbaciti zbog nedostatka pozitivnih nalaza kod ljudi. Odgovarajući. 1.1.1.1. iskustva o efektima na ljude. nauĉno utemeljene studije sluĉaja kao što je dato u ovom prilogu ili statistiĉki podaci) imaju prednost u odnosu na ostale podatke. st. 1. Struĉna procena moţe se zahtevati za tumaĉenje podataka prilikom klasifikacije opasnosti supstanci. .1. UtvrĊivanje kvaliteta podataka podrazumeva razmatranje svih dostupnih podataka koji se odnose na odreĊenu opasnost. naroĉito tamo gde je potrebno utvrditi kvalitet podataka. odnosno procenu rizika.1. Podaci o sliĉnim supstancama i smešama koje se odnose i na supstancu ili smešu koja se klasifikuje smatraju se prihvatljivim.1.3. kao i rezultati studija o mehanizmu. ovog pravilnika. kao što su podaci o profesionalnim oboljenjima i podaci iz baza podataka o udesima. tako da se na osnovu njih ne mogu uoĉiti relativno retki. 3. . ovog priloga) uobiĉajeno je da se klasifikacija vrši na osnovu efekata uoĉenih u odgovarajućim ispitivanjima na ţivotinjama ili podataka o efektima na ljude koji su u skladu sa kriterijumima za klasifikaciju. Kada se kriterijumi ne mogu neposredno primeniti na dostupne podatke ili kada su dostupni samo podaci iz ĉlana 5. potrebno je utvrditi kvalitet podataka na osnovu struĉne procene. Dostavljena dokumentacija o primenjenoj metodi mora biti dovoljna i pouzdana. 1.obuhvatiti sliĉan ili duţi period izlaganja nego kod odgovarajućih metoda ispitivanja ako je trajanje izlaganja relevantni parametar.1. rezultati ispitivanja (kvantitativnog) odnosa strukture i aktivnosti ((Q)SAR). stav 5. Kada su istovremeno dostupni i podaci dobijeni ispitivanjem na ţivotinjama i podaci o efektima na ljude.obezbediti dovoljnu i pouzdanu pokrivenost kljuĉnih parametara iz odgovarajućih metoda ispitivanja. ali znaĉajni efekti koji mogu uticati na procenu podataka. . analogijski pristup). ali se u tom sluĉaju mora proceniti potpunost. odgovarajući podaci dobijeni ispitivanjem na ţivotinjama.1. a kada su ovi podaci u suprotnosti. Potrebno je na odgovarajući naĉin proceniti kvalitet i pouzdanost podataka. mora se proceniti kvalitet i pouzdanost podataka iz oba izvora kako bi se izvršila klasifikacija. Dobro osmišljena i voĊena epidemiološka ispitivanja mogu imati nedovoljan broj ispitanih subjekata.1. 1.biti odgovarajući za klasifikaciju i obeleţavanje. epidemiološke i kliniĉke studije i dobro dokumentovani prikazi sluĉaja. i 4. pouzdani i nauĉno potvrĊeni podaci o efektima na ljude (ukljuĉujući i epidemiološka ispitivanja. U postupku klasifikacije smeša mogu se koristiti struĉne procene iz razliĉitih oblasti kako bi se omogućila klasifikacija na osnovu postojećih podataka za što veći broj smeša sa ciljem da se obezbedi zaštita zdravlja ljudi i ţivotne sredine. ovog pravilnika. U postupku klasifikacije u odnosu na opasnost po zdravlje ljudi (Deo 3. a u skladu sa ĉlanom 8.U svakom sluĉaju rezultati moraju: .1. naĉinu ili mestu njihovog delovanja.1. kvalitet i statistiĉki znaĉaj podataka iz oba izvora.

1. za supstance za koje su date specifiĉne graniĉne koncentracije za odgovarajuće klase opasnosti ili razlike unutar tih klasa u Spisku klasifikovanih supstanci ili u EU inventaru klasifikacije i obeleţavanja.1. ovog priloga ili .specifiĉna graniĉna koncentracija data u Spisku klasifikovanih supstanci ili u EU inventaru klasifikacije i obeleţavanja.1. odnosno ona koja ima niţu vrednost.1. za supstance za koje su date specifiĉne graniĉne koncentracije za odgovarajuće klase opasnosti ili razlike unutar tih klasa u Spisku klasifikovanih supstanci ili u EU inventaru klasifikacije obeleţavanja i pakovanja. 1.1. 1. Specifične granične koncentracije.2.2.1. a te klase opasnosti ili razlike unutar tih klasa su navedene u Tabeli 1. ovog priloga: . M-faktori i opšte granične vrednosti 1. ovog priloga: .2.2.2. Kada ovakvi podaci. Kada postoje nauĉni dokazi da mehanizam i naĉin delovanja nisu bitni za efekte na ljude. Graniĉne vrednosti iz ĉlana 11.1. 1. 4. Pravilnika su: 1) za opasnost po zdravlje ljudi i ţivotnu sredinu iz Delova 3. 9.1. ovog pravilnika. ovog priloga ili .1. ovog pravilnika. Graniĉne vrednosti 1. supstancu ili smešu ne treba klasifikovati.1. ovog priloga ili . izazovu sumnju o znaĉaju efekata na ljude.1. prihvata se niţi stepen klasifikacije.1.1.1.opšta graniĉna koncentracija data u odgovarajućim odeljcima Delova 3. odeljak 4. za supstance za koje nisu date specifiĉne graniĉne koncentracije za odgovarajuće klase opasnosti ili razlike unutar tih klasa u Spisku klasifikovanih supstanci niti u EU inventaru klasifikacije i obeleţava. ovog priloga. Specifiĉne graniĉne koncentracije ili M-faktori koriste se u skladu sa ĉl. ovog priloga.5. mehanizmu dejstva i ispitivanjima metabolizma. i 5. a te klase opasnosti i razlike unutar tih klasa su navedene u Tabeli 1.2.1. a te klase opasnosti ili razlike unutar tih klasa nisu navedene u Tabeli 1. 2) za opasnost po vodenu ţivotnu sredinu iz Dela 4. 4. i 10. i 5.specifiĉna graniĉna koncentracija ili odgovarajuća opšta graniĉna vrednost data u Tabeli 1.2. ovog priloga.2. uz uslov da postoje dokazi o njihovoj potpunosti i kvalitetu. za supstance za koje nisu date specifiĉne graniĉne koncentracije za odgovarajuće klase opasnosti ili razlike unutar tih klasa u Spisku klasifikovanih supstanci niti u EU inventaru klasifikacije obeleţavanja i pakovanja. U postupku klasifikacije u odnosu na opasnost po zdravlje ljudi (Deo 3.opšta graniĉna vrednost data u Tabeli 1. aditiv ili pojedinaĉni sastojak u skladu sa ĉlanom 11. ovog priloga.1. kljuĉni ĉinioci za odreĊivanje znaĉaja efekata na ljude su podaci o putu izlaganja.1. Graniĉne vrednosti odreĊuju kada je u postupku klasifikacije supstance ili smeše potrebno uzeti u obzir prisustvo odreĊene opasne supstance koja se u njoj nalazi kao neĉistoća. ovog priloga).2. a te klase opasnosti ili razlike unutar tih klasa nisu navedene u Tabeli 1.

kategorija 1 . videti 4. ali postoji dovoljno podataka za njene pojedinaĉne sastojke i sliĉne ispitane smeše na osnovu kojih se moţe pravilno proceniti opasnost smeše.1% 1% 1%(1) 1%(2) 0. _______________ (1) ili < 1% kada je neophodno. ovog priloga.1 (2) ili < 1% kada je neophodno. ovog priloga. videti 3.2.kategorija 4 Korozivno oštećenje koţe/iritacija koţe Teško oštećenje oka/iritacija oka Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu .3.nova smeša se klasifikuje kao i poĉetna smeša.1.1. za supstance za koje nije utvrĊen M-faktor za odgovarajuće kategorije opasnosti u Spisku klasifikovanih supstanci ili u EU inventaru klasifikacije i obeleţavanja.1%(3) 1% Napomena: opšte graniĉne vrednosti izraţene su u masenim procentima. 1.3.1 1. za supstance za koje je utvrĊen M-faktor za odgovarajuće kategorije opasnosti u Spisku klasifikovanih supstanci ili u EU inventaru klasifikacije i obeleţavanja ili .3. kategorija 1 . . kategorije 2-4 OPŠTE GRANIĈNE VREDNOSTI 0.opšta graniĉna vrednost korigovana korišćenjem proraĉuna iz Dela 4.1. Tabela 1.1.3.hroniĉna. videti 3.3. odeljak 4.kategorije 1-3 . Razblaţivanje Ukoliko je smeša razblaţena supstancom koja je klasifikovana u istu ili niţu kategoriju opasnosti u odnosu na najmanje opasan sastojak smeše.akutna.odgovarajuće opšte graniĉne vrednosti date u Tabeli 1. a za koju se ne oĉekuje da će uticati na klasifikaciju drugih sastojka smeše.1.3. u skladu sa specifiĉnim odredbama za smeše koje su date za svaku klasu opasnosti. Načela premošćavanja za klasifikaciju smeša kada nisu dostupni podaci o svojstvima same smeše Kada nisu izvršena ispitivanja same smeše kako bi se odredila njena opasna svojstva..1.1.3. ovog priloga. stav 4. ovog pravilnika za svaku pojedinaĉnu klasu opasnosti iz Dela 3. Opšte graniĉne vrednosti KLASE OPASNOSTI Akutna toksiĉnost: . prilikom klasifikacije postupa se na sledeći naĉin: . i Dela 4. osim za smeše u gasovitom stanju kod kojih su izraţene u zapreminskim procentima.1% kada je neophodno. ovi podaci se koriste u skladu sa naĉelima premošćavanja koji su dati u ĉlanu 8.1%(3) 0.3.hroniĉna.1 (3) ili < 0.

podaci o opasnosti sastojaka A i C su dostupni i jednaki npr. odeljak 3. 3. odeljak 4. ali u koncentracijama koje predstavljaju srednju vrednost koncentracija opasnih sastojaka u smešama A i B.1. 3. 1. i 4.3. kada je reĉ o tri smeše (A. ovog priloga. 3.3.koncentracija sastojka A u smeši iz taĉke 1) jednaka je koncentraciji sastojka C u smeši iz taĉke 2). a smeša C ima iste aktivne opasne sastojke. mora se uraditi nova procena.9. ovog priloga primenjuje se za klasifikaciju smeša kada su dostupni podaci za sve sastojke ili za neke od sastojaka smeše. nova smeša će biti klasifikovana u istu kategoriju ili podkategoriju bez dodatnih ispitivanja. 3. B i C) sa istim opasnim sastojcima. i Delu 4.3. 3. 3.4.3.3.2. 3. i Delu 4.8. . 1. onda i smeša C treba bude iste kategorije opasnosti kao smeše A i B.1.5.1. Koncentracija veoma opasnih smeša Pri klasifikaciji smeša opisanih u Delu 3.10.9. ovog priloga. odeljak 4. 1. Šarţna proizvodnja Moţe se smatrati da je kategorija opasnosti jedne šarţe smeše suštinski jednaka kategoriji opasnosti drugih šarţi istog komercijalnog proizvoda koje proizvodi ili kontroliše isti snabdevaĉ. 2) C+B za koje vaţi sledeće: .metod koji je objašnjen u svakom odeljku Dela 3. .1.2.1.1. . 3. a koncentracija sastojaka smeše koji su u toj kategoriji ili podkategoriji se poveća..1.2. Interpolacija u okviru jedne kategorije toksiĉnosti Pri klasifikaciji smeša opisanih u Delu 3. oni spadaju u istu kategoriju opasnosti i ne oĉekuje se da bi mogli uticati na klasifikaciju sastojka B. odeljak 3.tada ako je smeša iz taĉke 1) već klasifikovana u odreĊenu kategoriju opasnosti na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem i smeša iz taĉke 2) klasifikuje se u istu kategoriju opasnosti. . primenjuje se metod za klasifikaciju smeša na osnovu sastojaka smeše (aditivna formula). Veoma sliĉne smeše Ako postoje dve smeše od kojih svaka ima dva sastojka: 1) A+B.10. osim ako postoji sumnja da postoji znaĉajna razlika koja moţe dovesti do promene klasifikacije šarţe.3.1. U tom sluĉaju. 3.koncentracija sastojka B je jednaka u obe smeše. ako je smeša klasifikovana u najviše kategorije ili podkategorije opasnosti. .u sluĉaju akutne toksiĉnosti. 3.3. 1. pri ĉemu su smeše A i B klasifikovane u istu kategoriju opasnosti.8.

3. i 3. 3. Dimenzije etikete Dimenzije etikete date su u Tabeli 1. Dimenzije i izgled piktograma opasnosti 1. ovog priloga. Piktogrami opasnosti su kvadratnog oblika.2. dijagonala postavljenih horizontalno.8.1.6.2. smešu u obliku aerosola treba klasifikovati u istu kategoriju opasnosti kao istu smešu koja nije u obliku aerosola.2.9.2.3.1. Obeleţavanje 1.5% 2.3.3. Dimenzije etikete Kapacitet pakovanja Ne prelazi 3 litra IzmeĊu 3 i 50 litara IzmeĊu 50 i 500 litara Preko 500 litara Dimenzije (u milimetrima) najmanje 52 x 74. imaju crni slikovni simbol na beloj pozadini sa crvenim okvirom dovoljne širine da bude jasno uoĉljiv. 3. Tabela 1. odnosno vertikalno u odnosu na stranice etikete.3.3.5 < C < 10% 10 < C < 25% 25 < C < 100% 1. 1. stav 2. Piktogrami opasnosti koji su dati u Prilogu 3. 3. odeljak 3.3. Naĉela premošćavanja u sluĉaju promena u sastavu smeše Opseg poĉetnih koncentracija sastojaka < 2. Odstupanja od obeleţavanja u posebnim slučajevima .1.1.3.4.2. taĉka 1) ovog pravilnika: Tabela 1.1.1. Preispitivanje klasifikacije u sluĉaju promena u sastavu smeše Definisana su sledeća odstupanja od poĉetne koncentracije radi primene ĉlana 15.2.2.2. Dozvoljena odstupanja od poĉetnih koncentracija sastojaka ± 30% ± 20% ± 10% ± 5% 1. ukoliko je moguće najmanje 74 x 105 najmanje 105 x 148 najmanje 148 x 210 1. Aerosoli Pri klasifikaciji smeša opisanih u Delu 3. ovog priloga.7. Svaki piktogram opasnosti treba da zauzima najmanje jednu petnaestinu površine etikete.1.1. ali ne sme biti manji od 1 cm2. pod uslovom da dodati potisni gas (propelent) ne utiĉe na opasna svojstva smeše nakon raspršivanja i pod uslovom da postoje nauĉni dokazi koji pokazuju da aerosol te smeše nije opasniji od smeše koja nije u obliku aerosola. 1.1.

2. legure. Aerosoli i kontejneri sa zapečaćenim rasprašivačem koji sadrţe supstance ili smeše koje predstavljaju opasnost od aspiracije U vezi sa primenom odredbi iz odeljka 3.2. 1.Proizvodnja. 1. U ovom sluĉaju. u skladu sa odredbama ovog priloga.10. 1.3.3. supstance ili smeše klasifikovane u skladu sa kriterijumima datim u odeljcima 3.3. Umesto toga snabdevaĉ je duţan da u bezbednosnom listu pruţi informacije o efektima na zdravlje ljudi i ţivotnu sredinu daljim korisnicima ili distributerima. dozvoljeno je koristiti jedno od sledećih odstupanja od obeleţavanja: 1) oblik i dimenzije mogu biti u skladu sa standardom SRPS ISO 7225 ("Boce za gas .1. tada se ovakve boce ili posude obeleţavaju samo sa odgovarajućim piktogramom i obaveštenjima o opasnosti i obaveštenjima o merama predostroţnosti koje se odnose na zapaljivost.4. sa ili bez ventila.2.3.3. ovog priloga nije potrebno da budu obeleţene za opasnost od aspiracije kada se stavljaju u promet za opštu upotrebu u kontejnerima za aerosole ili u kontejnerima sa zapeĉaćenim raspršivaĉima. industrijski ili trgovaĉki naziv supstance ili smeše pod uslovom da su opasne supstance navedene na samoj boci i to na jasan i prepoznatljiv naĉin.") kao goriva koja se upotrebljavaju samo kao gasovi za sagorevanje. stavljene u promet u zatvorenim bocama za višekratnu upotrebu ili u posudama za jednokratnu upotrebu u skladu sa standardom SRPS EN 417 ("Metalne boce (kartuše) za teĉni naftni gas za jednokratnu upotrebu. Korisnicima mora da bude dostavljeno dovoljno informacija na osnovu kojih će moći da preduzmu sve neophodne mere za oĉuvanje zdravlja i bezbednosti.2.3. ovog pravilnika mogu se nalaziti na trajnom informacionom disku ili na etiketi utisnutoj na samoj boci. Ukoliko su propan. 1. 1.3.Etikete za upozorenje". butana ili tečnog naftnog gasa (TNG) 1. ovog pravilnika.2.2.1.10. butan i teĉni naftni gas ili smeše koje sadrţe ove supstance klasifikovane u skladu sa kriterijumima datim u ovom prilogu. smeše koje sadrţe elastomere 1. namenjene za prenosive aparate . Etiketa ne mora da sadrţi informacije koje se odnose na efekte na zdravlje ljudi i na ţivotnu sredinu.3. progutaju ili doĊu u kontakt sa koţom i ako ne predstavljaju . smeše koje sadrţe polimere. ovog priloga. kontrola. i 3.1. Odlivci metala. ispitivanje i obeleţavanje.3.U skladu sa odredbama ĉlana 23.3.3. dozvoljena su sledeća odstupanja od obeleţavanja: 1. ako ne predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi kada se udahnu.4.4. Za odlivke metala. 2) elementi obeleţavanja koji su navedeni u ĉlanu 17. smeše koje sadrţe polimere i smeše koje sadrţe elastomere nije potrebna etiketa. Kontejneri za gas namenjeni za čuvanje propana. legure.10. na etiketi se moţe nalaziti generiĉki. Prenosivi cilindri za gas Kod prenosivih cilindara za gas kapaciteta do 150 litara.

2. 1.1. . . ovog priloga. . kategorije 2 i 3. 1. Umesto etikete u skladu sa odredbama ovog priloga.opasnost po vodenu ţivotnu sredinu . kategorija 2. bez obzira na to što su klasifikovane kao opasne u skladu sa kriterijumima datim u ovom prilogu. .specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . ovog pravilnika moţe da bude odobren za supstancu sadrţanu u smeši samo ako je ispunjeno sledeće: 1) supstanca za koju se zahteva upotreba alternativnog hemijskog naziva je klasifikovana iskljuĉivo u jednu ili više sledećih kategorija opasnosti: . 1.3. kategorije 3 i 4 i 2) za tu supstancu nije propisana graniĉna vrednost izloţenosti u radnoj sredini i 3) proizvoĊaĉ. . kategorija 2. ovog priloga. moraju se obeleţiti i upakovati u skladu sa zahtevima koji se odnose samo na eksplozive.4. Zahtev za upotrebu alternativnog hemijskog naziva Zahtev za upotrebu alternativnog hemijskog naziva iz ĉlana 24. uvoznik ili dalji korisnik moţe da dokaţe da će se upotrebom tog alternativnog hemijskog naziva obezbediti dovoljno informacija o merama zaštite zdravlja ljudi i merama predostroţnosti koje treba preduzeti na radnom mestu.akutna toksiĉnost. snabdevaĉ je duţan da u bezbednosnom listu obezbedi informacije daljim korisnicima ili distributerima.2.teško oštećenje oka/iritacija oka. .hroniĉna. Izbor hemijskog naziva za smeše namenjene za upotrebu u industriji mirisnih ekstrakata ili parfema . kao i o kontroli rizika prilikom rukovanja smešom.4.1. kategorija 4.korozivno oštećenje koţe/iritacija koţe. kategorija 2.3. koji se stavljaju u promet za upotrebu radi postizanja eksplozivnih ili pirotehniĉkih efekata.jednokratna izloţenost. Upotreba alternativnog hemijskog naziva 1.specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ .višekratna izloţenost. 1.bilo koja kategorija opasnosti iz Dela 2.4.4.opasnost po vodenu ţivotnu sredinu u obliku u kome su stavljene u promet. Eksplozivi koji se stavljaju u promet za upotrebu radi postizanja eksplozivnih ili pirotehničkih efekata Eksplozivi iz odeljka 2.5.

Etiketa na unutrašnjem pakovanju obavezno mora da sadrţi piktogram opasnosti. ovog pravilnika i ime i broj telefona snabdevaĉa supstance ili smeše. 2 ili 3.5. . ..2.Oksidujuće teĉnosti.Zapaljive ĉvrste supstance i smeše." ili: "ekstrakt. kategorija 1 ili 2. . taĉka 2) ovog pravilnika. ovog pravilnika.2. stav 2. 1. .Gas pod pritiskom.1. sa etikete se mogu izostaviti obaveštenja o opasnosti i obaveštenja o merama predostroţnosti koje se odnose na dole navedene kategorije opasnosti: 1) ako sadrţaj pakovanja ne prelazi 125 ml i 2) ako je supstanca ili smeša klasifikovana u jednu ili više sledećih kategorija opasnosti: . .Za supstance koje se nalaze u prirodi. Izuzeci od primene elemenata obeleţavanja iz člana 17. Izuzeci od opštih pravila za primenu etikete iz člana 31.. identifikator proizvoda iz ĉlana 18.1. D. . kategorija 2. Izuzeci od obeleţavanja i pakovanja 1. kategorija 2.Samoreaktivne supstance ili smeše.5. ovog pravilnika prikazuju se na jedan od sledećih naĉina: 1) na presavijenim etiketama ili 2) na privezanoj ploĉici ili etiketi ili 3) na spoljašnjoj ambalaţi.1. kategorija 1.5.Oksidujući gas.Supstance i smeše koje se same zagrevaju.1. Kada se primenjuju odredbe iz ĉlana 29.5.2. kategorija 1..Zapaljive teĉnosti. . tip C. 1.5.. E ili F. kategorija 2 ili 3. stav 4. hemijski naziv kao što je: "esencijalno ulje.1.5. ovog pravilnika. Kada se primenjuju odredbe iz ĉlana 29. stav 1. ovog pravilnika 1.1. 1.5. ovog pravilnika 1. .2.Supstance koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju zapaljive gasove. Obeleţavanje na pakovanju ĉiji sadrţaj ne prelazi 125 ml 1.1." moţe se koristiti umesto hemijskih naziva sastojaka tog esencijalnog ulja ili ekstrakta navedenih u ĉlanu 18. elementi obeleţavanja iz ĉlana 17.

Akutna toksiĉnost. kategorija 3 ili 4.Oksidujuće ĉvrste supstance ili smeše.5. . ovog pravilnika mogu se izostaviti sa rastvorljive ambalaţe namenjene za jednokratnu upotrebu ako su ispunjeni sledeći uslovi: . . . 1. .2. Piktogram opasnosti.2. kategorija 2 ili 3. ovog pravilnika ako: 1) sadrţaj pakovanja ne prelazi 125 ml i 2) ako je supstanca ili smeša klasifikovana kao korozivna za metale.Opasno po vodenu ţivotnu sredinu.višekratna izloţenost. akutno.2.1. kategorija 4. E ili F. kategorija 2 ili 3. kategorija 1. kategorija 1 ili 2. D. . . pod uslovom da supstanca ili smeša nije namenjena za opštu upotrebu.1. tip C. . .Opasno po vodenu ţivotnu sredinu. Obaveštenja o merama predostroţnosti koja se odnose na dole navedene kategorije opasnosti mogu se izostaviti iz elemenata obeleţavanja iz ĉlana 17. hroniĉno. .Iritacija oka.Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . kategorija 2.Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . pod uslovom da supstanca ili smeša nije namenjena za opštu upotrebu.5. Obeleţavanje rastvorljive ambalaţe namenjene za jednokratnu upotrebu Elementi obeleţavanja iz ĉlana 17. primenjuju se i izuzeci od obeleţavanja za mala pakovanja aerosola klasifikovanih kao zapaljivih koji su dati u propisima kojima se ureĊuju aerosoli.Organski peroksidi.Opasno po vodenu ţivotnu sredinu.5. kategorija 2. 1.2. U sluĉaju aerosolnih raspršivaĉa.jednokratna izloţenost.2.Iritacija koţe. .3.Zapaljivi gas. kategorija 2. hroniĉno. 1.Toksiĉnost po reprodukciju: efekti na ili preko laktacije. ovog pravilnika ako: 1) sadrţaj pakovanja ne prelazi 125 ml i 2) ako je supstanca ili smeša klasifikovana u jednu ili više kategorija opasnosti: . pod uslovom da supstance ili smeše nisu namenjene za opštu upotrebu. obaveštenja o opasnosti i obaveštenja o merama predostroţnosti koja se odnose na dole navedene kategorije opasnosti mogu se izostaviti iz elemenata obeleţavanja datih u ĉlanu 17.. kategorija 2.

1.1.2. taĉke 2) ovog priloga i 3) rastvorljiva ambalaţa se nalazi u spoljašnjoj ambalaţi koja u potpunosti ispunjava uslove iz ĉlana 17. 2) sadrţaj u rastvorljivoj ambalaţi je klasifikovan iskljuĉivo u jednu ili više kategorija opasnosti iz odeljka 1. 1.1.1. ovog pravilnika. toplote ili buke i 3) supstance. pritiska i brzine da moţe prouzrokovati štetu u okolini.2. Eksplozivni proizvod je proizvod koji sadrţi jednu ili više eksplozivnih supstanci ili smeša. smeše i proizvodi koji nisu pomenuti u taĉ.1) sadrţaj u svakoj pojedinaĉnoj rastvorljivoj ambalaţi ne prelazi zapreminu od 25 ml. Pirotehnička supstanca ili smeša je supstanca ili smeša ĉija je svrha da izazove toplotni. Pirotehnički proizvod je proizvod koji sadrţi jednu ili više pirotehniĉkih supstanci ili smeša. FIZIČKA OPASNOST 2. transporta i korišćenja.2. osim ureĊaja koji sadrţe eksplozivne supstance ili smeše u takvoj koliĉini ili takvih svojstava da njihovo nenamerno ili sluĉajno paljenje ili aktiviranje ne moţe imati nikakve efekte van samog ureĊaja. dim ili njihovu kombinaciju kao rezultat nedetonirajuće egzotermne hemijske reakcije.5. Pirotehniĉke supstance spadaju u ovu klasu i kada ne oslobaĊaju gasove.1.2.1.1. Eksplozivi 2. Odredbe iz odeljka 1. pojava vatre. 2. 2) eksplozivni proizvodi.1. Definicije 2.3.1. DEO 2. svetlosni ili zvuĉni efekat ili da proizvede gas. Nestabilan eksploziv je eksplozivna supstanca ili smeša koja je termiĉki nestabilna i/ili isuviše osetljiva pri uobiĉajenom naĉinu rukovanja. dima. ĉija je svrha da daju eksplozivne ili pirotehniĉke efekte. 1) i 2). .5. Definicije koje se odnose na klasu eksploziva: Eksplozivna supstanca ili smeša je ĉvrsta ili teĉna supstanca ili smeša koja ima svojstvo da sama po sebi moţe dovesti do hemijske reakcije pri kojoj dolazi do oslobaĊanja gasa takve temperature. ovog priloga ne primenjuju se na supstance ili smeše ureĊene propisima o sredstvima za zaštitu bilja ili biocidnim proizvodima. U klasu eksploziva spadaju: 1) eksplozivne supstance i smeše.2.5.1. kao što su izbacivanje projektila.

2. 5) Podklasa 1. 2.1. Supstance. 2) Podklasa 1. 2. Efekti u velikoj meri zavise od pakovanja i ne treba oĉekivati izbacivanje pojedinaĉnih delova znaĉajne veliĉine.1. Metode ispitivanja opisane su u Delu I Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima. Kriterijumi za eksplozive . Preporuke UN o transportu opasnog tereta. smeše i proizvodi koji mogu dovesti do poţara i slabog udarnog talasa ili izbacivanja projektila. smeše i proizvodi ĉije sagorevanje dovodi do oslobaĊanja znatne koliĉine toplote.1. Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima. koje su opisane u I Delu Preporuke UN o transportu opasnog tereta.2.5 Slabo osetljive supstance ili smeše koje mogu da izazovu masovnu eksploziju: supstance i smeše koje mogu da izazovu masovnu eksploziju. .3 Supstance.2.1. ali ne i do masovne eksplozije i to: .supstance.Namenski eksploziv je supstanca. i to trenutno). 3) Podklasa 1.1. smeša ili proizvod ĉija je svrha da izazove eksplozivne ili pirotehniĉke efekte. 2.supstance.2. moraju se klasifikovati u jednu od gore navedenih šest podklasa na osnovu serija ispitivanja.1. i to od serije 2 do serije 8.1 Supstance. smeše i proizvodi koji sagorevaju jedan za drugim uz slabe udarne talase ili izbacivanje projektila ili imaju oba efekta.6 Veoma slabo osetljivi proizvodi koji ne mogu da izazovu masovnu eksploziju: proizvodi koji sadrţe samo veoma slabo osetljive eksplozivne supstance ili smeše kod kojih je zanemarljiva verovatnoća da će doći do sluĉajnog aktivitranja ili do širenja eksplozije. koja je data u ovom prilogu. smeše i proizvodi iz ove klase klasifikuju se kao nestabilni eksplozivi na osnovu šematskog prikaza datog na slici 2.4 Supstance. smeše i proizvodi koji ne predstavljaju znaĉajnu opasnost: supstance. smeše i proizvodi koji predstavljaju malu opasnost u sluĉaju paljenja ili aktiviranja. 4) Podklasa 1. smeše i proizvodi koji mogu dovesti do izbacivanja projektila. Supstance.2.3. koji nisu klasifikovani kao nestabilan eksploziv. Kriterijumi za klasifikaciju 2. ali ne mogu dovesti do masovne eksplozije. Eksplozivi koji nisu klasifikovani kao nestabilni eksplozivi. a na osnovu rezultata ispitivanja datih u Tabeli 2.1.1.2 Supstance. klasifikuju se u jednu od sledećih šest podklasa prema tipu opasnosti: 1) Podklasa 1.2. 6) Podklasa 1. smeše i proizvodi koji mogu dovesti do masovne eksplozije (masovna eksplozija je eksplozija koja zahvata ĉitavu koliĉinu u pakovanju. Izlaganje plamenu ne dovodi do trenutne eksplozije ĉitavog sadrţaja u pakovanju.1. ali su toliko neosetljive da je veoma mala verovatnoća da će pod uobiĉajenim uslovima doći do aktiviranja ili prerastanja poţara u detonaciju. smeše i proizvodi iz ove klase. u ovom prilogu. Tabela 2.1.

4.6. moraju se izvršiti sledeća osnovna ispitivanja: Eksplozivnost: prema Serijama ispitivanja UN broj 2 (odeljak 12 Preporuke UN o transportu opasnog tereta.6 kriterijumima). Dalja ispitivanja su neophodna da bi se pravilno odredila pripadnost odreĊenoj podklasi.4 1. Tabela 2. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance. 2) reĉ upozorenja: "Opasnost" i 3) obaveštenje o opasnosti: "eksploziv. opasnost od masovne eksplozije".3. Priruĉnika o ispitivanjima i kriterijumima).1.Kategorija opasnosti Kriterijumi Za eksplozive iz podklase 1. do 1. Elementi obeleţavanja za eksplozive Klasifikacija GHS piktogram opasnosti Reĉ Opasnost Opasnost Opasnost Opasnost upozorenja Obaveštenje H200: H201: H202: H203: Paţnja H204: Opasnost H205: Bez pisanog upozorenja Bez Nastabilan Podklasa Podklasa Podklasa Podklasa Podklasa Podklasa 1. Eksplozivi koji nisu upakovani ili su prepakovani u ambalaţu koja nije originalna.2 1.2. 2. Nestabilni eksplozivi ili Osetljivost: prema Serijama ispitivanja UN broj 3 (odeljak 13 Preporuke eksplozivi iz podklase UN o transportu opasnog tereta. pri ĉemu se na ambalaţi nalaze odgovarajući piktogram opasnosti.1.3 1.1 -1.2.2: Neupakovani eksplozivi ili eksplozivi koji su prepakovani u ambalaţu koja nije originalna moraju sadrţati sledeće oznake: 1) piktogram opasnosti: bomba koja eksplodira.2. osim ukoliko moguća opasnost nije prikazana na osnovu kategorija opasnosti datih u Tabeli 2.1 1. reĉ upozorenja i/ili obaveštenje o opasnosti.1 Preporuke UN o transportu opasnog tereta. 2.1.6 eksploziv 1.1.1.2. Namenski eksplozivi ne spadaju u Seriju ispitivanja UN broj 2.5 . koja je data u ovom prilogu.6.1. Napomena uz Tabelu 2. smeše i proizvode klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2. ovog priloga. treba da budu ponovo ispitani. Priruĉnika o ispitivanjima i kriterijumima). Priruĉnika o ispitivanjima i 1.1. Termiĉka stabilnost: prema Serijama ispitivanja UN broj 3 (odeljak 13.

1).o opasnosti Nestabilan Eksploziv. Drugi korak je primena procedura za prihvatanje (Serija ispitivanja 2. opasnost od poţara. eksploziv opasnost opasnost od od masovne izbacivanj eksplozije a projektila Obaveštenje o merama predostroţno sti prevencija Obaveštenje o merama predostroţno sti reagovanje Obaveštenje o merama predostroţno sti skladištenje Obaveštenje o merama predostroţno sti odlaganje P201 P202 P281 P372 P373 P380 P401 P501 Bez obaveštenja o merama predostroţno sti Bez P370+P38 P370+P38 P370+P38 P370+P38 P370+P3 obaveštenja 0 0 0 0 80 o merama P372 P372 P372 P372 P372 predostroţno P373 P373 P373 P373 P373 sti Bez obaveštenja P401 P401 P401 P401 P401 o merama predostroţno sti Bez obaveštenja P501 P501 P501 P501 P501 o merama predostroţno sti P210 P240 P250 P280 P210 P230 P240 P250 P280 P210 P230 P240 P250 P280 Eksploziv.4. Treći korak je odreĊivanje podklase opasnosti (Serija ispitivanja 5. Prvi korak je odreĊivanje da li supstanca ili smeša ima svojstvo eksplozivnosti (Serija ispitivanja 1). suspenziji ili gelu sa amonijum nitratom moţe da izazove eksploziju sa udarnim talasom. Eksploziv. smeša i proizvoda u klasu eksploziva i njihova dalja klasifikacija u šest podklasa je veoma sloţen proces koji se sastoji od tri koraka (u skladu sa Delom I Preporuke UN o transportu opasnog tereta. Procena da li je supstanca ili smeša. ovog priloga) ili oksidujuće ĉvrste supstance i smeše (odeljak 2. udarnog talasa ili izbacivanj a projektila P210 P230 P240 P250 P280 Opasnost od poţara ili izbacivanj a projektila Masovna obaveštenja eksplozija o opasnosti pri izlaganju plamenu P210 P230 P240 P250 P280 2.14. Dodatna uputstva za klasifikaciju 2.13. Priruĉnika o ispitivanjima i kriterijumima). 3 i 4). mogu se klasifikovati u druge klase opasnosti u skladu sa njihovim fiziĉkim osobinama (u skladu sa Prilogom 6. 6 i 7). ovog priloga) objašnjena je u Seriji ispitivanja 8.4.1. . Eksplozivne supstance i smeše nakvašene vodom ili alkoholima ili razblaţene drugim supstancama kako bi se suzbila njihova eksplozivnost. koja u emulziji.1.1. Klasifikacija supstanci. odeljak 1. slabo osetljiva tako da je treba klasifikovati u oksidujuće teĉnosti (odeljak 2.

u sluĉaju neosetljivih eksploziva.1.4.1.OdreĊene fiziĉke opasnosti (koje su posledica svojstva eksplozivnosti) mogu se izmeniti razblaţivanjem. pakovanja ili na drugi naĉin. Slika 2. ukljuĉivanjem u sastav smeše. proizvoda. koje su date u ovom prilogu.1. npr. Opšta šema postupka za klasifikaciju supstance. do 2.1. IzvoĊenje zakljuĉaka u postupku klasifikacije vrši se prema šematskim prikazima datim na slikama 2. smeše ili proizvoda u jednu od podklasa eksploziva (Klasa 1 za transport opasnog tereta) .1.

(*) videti Preporuku UN o transportu opasnog tereta. Postupak za privremenu klasifikaciju supstance. rev.2. Slika 2. 15. odeljak 2.1. Model propisa.1. smeše ili proizvoda u klasu eksploziva (Klasa 1 za transport opasnog tereta) .2. izd.

(*) Klasifikaciju zapoĉeti sa Serijom ispitivanja 2. .

1.3. Postupak klasifikacije u jednu od podklasa klase eksploziva (Klasa 1 za transport opasnog tereta) .Slika 2.

.

rastvora i gelova sa amonijum nitratom 2.Slika 2.1. Skrining procedura Svojstva eksploziva povezuju se sa prisustvom pojedinih hemijskih grupa u molekulu koje mogu reagovati tako da prouzrokuju veoma brzo povećavanje temperature ili pritiska. Skrining ima za .1. Postupak klasifikacije emulzija.2.4.4.

Kriterijumi za klasifikaciju . 2. Kod smeša koje sadrţe bilo koju vrstu poznatog eksploziva. mora se primeniti procedura za prihvatanje. Balans kiseonika se za hemijsku reakciju: CxHyOz+[x+(y/4)-(z/2)]O2→xCO2+(y/2)H2O izraĉunava pomoću sledeće formule: balans kiseonika=-1600[2x+(y/2)-z]/molekulska masa. Priruĉnik o ispitivanjima i kriterijumima ili 2) supstanca sadrţi hemijske grupe koje su povezane sa svojstvima eksplozivnosti.) Napomena: Ukoliko je energija egzotermne razgradnje organskih materijala manja od 800 J/g nije potrebno sprovoditi ispitivanje iz Serije 1 tip (a) za odreĊivanje širenja detonacije.1. mora se primeniti procedura njihove klasifikacije (Metode ispitivanja date su u odeljku 10. Definicija Zapaljivi gas je gas ili smeša gasova koja ima interval zapaljivosti u kontaktu sa vazduhom pri temperaturi od 20°C i normalnom pritisku od 101. . Preporuke UN o transportu opasnog tereta.2. ukoliko oksidujuća supstanca pripada kategoriji 3. Zapaljivi gasovi 2. Ukoliko se tokom skrininga otkriju supstance ili smeše koje mogu biti potencijalno eksplozivne.1.3.3 kPa. Primeri grupa koje mogu ukazivati na svojstva eksplozivnosti su dati u tabeli A 6.4. ukoliko oksidujuća supstanca pripada kategorijama 1 ili 2. 2. 3) kada organska supstanca ili homogena smeša organskih supstanci sadrţi hemijske grupe povezane sa eksplozivnim svojstvima ali je energija egzotermnog raspada manja od 500 J/g i poĉetak egzotermnog raspada je na temperaturi niţoj od 500°C (energija egzotermnog raspada moţe se odrediti korišćenjem odgovarajućih kalorimetrijskih tehnika).4.manja od 15% po masi. Supstanca ili smeša se ne klasifikuje kao eksploziv ako: 1) u molekulu ne sadrţi hemijske grupe koje se povezuju sa svojstvima eksplozivnosti. ukljuĉujući kiseonik. niti iz serije 2 tip (a) za odreĊivanje osetljivosti na detonacioni šok.3. Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima.manja od 30% po masi.1. Preporuke UN o transportu opasnog tereta.2.2. ili 4) za smeše koje se sastoje od neorganskih oksidujućih jedinjenja i organskih materija.4.2. gde je koncentracija neorganskih oksidujućih supstanci: . 2.cilj da identifikuje prisustvo takvih reaktivnih grupa i potencijala za brzo oslobaĊanje energije. 2. a izraĉunati balans kiseonika je manji od -200.1 u Dodatku 6.

3 kPa: (1) zapaljivi kada su u smeši od 13% ili manjoj po zapremini u vazduhu. pri temperaturi od 20°C i normalnom pritisku od 101. koja je data u ovom prilogu.odlaganje 2.reagovanje Obaveštenje o merama predostroţnosti .1.1. 2.2.skladištenje Obaveštenje o merama predostroţnosti . drugaĉiji od onih iz kategorije 1. u sluĉaju smeša za koje postoji dovoljno dostupnih podataka.2.2. Zapaljivi gas se klasifikuje u ovu klasu u skladu sa Tabelom 2.prevencija Obaveštenje o merama predostroţnosti .2. koja je data u ovom prilogu.3.2. Napomena: Za klasifikaciju aerosola.2.4. metodama izraĉunavanja u skladu sa standardom SRPS ISO 10156 ("Gasovi i smeše gasova .2. ili (2) imaju interval zapaljivosti u kontaktu sa vazduhom od najmanje od 12% bez obzira na donju granicu zapaljivosti Gasovi. Dodatna uputstva za klasifikaciju Zapaljivost gasova i smeša gasova odreĊuje se metodama ispitivanja ili.OdreĊivanje mogućnosti paljenja i oksidacione .2. Elementi obeleţavanja za zapaljive gasove Klasifikacija Kategorija 1 Kategorija 2 Nema GHS piktograma opasnosti Opasnost H220: Veoma zapaljivi gas P210 P377 P381 P403 Paţnja H221: Zapaljivi gas P210 P377 P381 P403 GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Obaveštenje o merama predostroţnosti . Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance ili smeše klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2.2. koji imaju svojstvo zapaljivosti kada doĊu u kontakt sa vazduhom pri temperaturi od 20°C i normalnom pritisku od 101. Kriterijumi za zapaljive gasove Kategorija opasnosti Kategorija 1 Kategorija 2 Kriterijumi Gasovi koji su. ovog priloga.2.1. Tabela 2. videti odeljak 2.3.3 kPa.2. Tabela 2.

za zapaljive aerosole .: .3. 2.3.2. Slika 2. odeljcima 31.2.3. ovog priloga).2. koja ukljuĉuje zapaljive teĉnosti u skladu sa odeljkom 2.3. Napomena: Pod zapaljivim sastojcima se ne podrazumevaju supstance i smeše koje su samozapaljive.zapaljive teĉnosti sa taĉkom paljenja niţom od 93°C. npr. kao i na osnovu rezultata ispitivanja u ograniĉenom prostoru (za aerosole u spreju) u skladu sa slikom 2.4 i 31.1.5. u obliku paste ili praha.3. i sa Delom III.6. Kriterijumi za klasifikaciju 2. moţe se koristiti metoda ispitivanja u skladu sa standardom SRPS ISO 1839 ("OdreĊivanje granica eksplozivnosti gasova i para") .2.zapaljive ĉvrste materije (odeljak 2. kao pena.1.2. ovog priloga ako sadrţe sastojke koji su klasifikovani kao zapaljivi na osnovu nekog od kriterijuma datog u ovom delu. na osnovu rezultata ispitivanja pena (za aerosole u vidu pene) i odreĊivanja udaljenosti paljenja. stakla ili plastike koji se ne moţe ponovo puniti i koji sadrţi komprimovani ili teĉni gas ili gas rastvoren pod pritiskom. 31. ovog priloga).3.4. Zapaljivi aerosoli 2. hemijske toplote sagorevanja i. Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima.2. .1(1) . pasta ili prah ili u teĉnom ili u gasovitom stanju. samozagrevajuće ili supstance koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju zapaljive gasove. sa ili bez teĉnosti. Preporuke UN o transportu opasnog tereta. 2.sposobnosti pri izboru ispusnih ventila za boce").1. ovog priloga.3.3. Kada nema dovoljno dostupnih podataka. Slika 2.zapaljive gasove (odeljak 2. . oznaĉavaju bilo koji sud napravljen od metala. Aerosoli se klasifikuju kao zapaljivi u skladu sa odeljkom 2. sa ureĊajem za izbacivanje koji omogućuje da njegov sadrţaj bude izbaĉen u vidu ĉestica u ĉvrstom ili teĉnom stanju u suspenziji u gasu.7.3. 2. ukoliko je neophodno. Zapaljivi aerosoli se klasifikuju u jednu od dve kategorije opasnosti u okviru ove klase opasnosti na osnovu njihovih sastojaka.1. odnosno aerosolni raspršivaĉi. Definicija Aerosol.2. jer se takvi sastojci nikada ne nalaze u sastavu aerosola.

3.3. (3).1.3.1(2) .Za aerosole u spreju. (2).za aerosole u spreju . Za aerosole u obliku pene. Slika 2.1. pratiti šematski prikaz izvoĊenja zakljuĉaka 2. pratiti šematski prikaz izvoĊenja zakljuĉaka 2.

Slika 2.3.1(3) - Za aerosole u obliku pene

2.3.3. Elementi obeleţavanja
Elementi obeleţavanja za supstance ili smeše klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2.3.2. koja je data u ovom prilogu. Tabela 2.3.2. Elementi obeleţavanja za zapaljive aerosole Klasifikacija Kategorija 1 Kategorija 2

GHS piktogram opasnosti

Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Obaveštenje o merama predostroţnosti - prevencija Obaveštenje o merama predostroţnosti - reagovanje Obaveštenje o merama predostroţnosti - skladištenje Obaveštenje o merama predostroţnosti - odlaganje

Opasnost Paţnja H222: H223: Veoma zapaljivi aerosol Zapaljivi aerosol P210 P210 P211 P211 P251 P251 P410+P412 P410+P412

2.3.4. Dodatna uputstva za klasifikaciju

Hemijska toplota sagorevanja (∆Hc), izraţena u kilodţulima po gramu (kJ/g) je proizvod teorijske toplote sagorevanja (∆Hcomb) i efikasnosti sagorevanja, koja je obiĉno niţa od 1,0 (tipiĉna vrednost za efikasnost sagorevanja je 0,95 ili 95%). Za sloţene formulacije aerosola, hemijska toplota sagorevanja je zbir izmerenih toplota sagorevanja pojedinaĉnih sastojaka, kao što sledi: n ∆Hc(proizvod) = Σ [wi % x ∆Hc(i)] i pri ĉemu su: ∆Hc - hemijska toplota sagorevanja (kJ/g); wi % - udeo mase sastojka i u proizvodu; ∆Hc(i) - specifiĉna toplota sagorevanja (kJ/g) sastojka i u proizvodu Hemijska toplota sagorevanja moţe se pronaći u literaturi, izraĉunati ili odrediti na osnovu ispitivanja (videti standard SRPS B.H8.153 - "Standardna metoda za odreĊivanje toplote sagorevanja teĉnih ugljovodoniĉnih goriva pomoću kalorimetrijske bombe", standard SRPS EN ISO 13943, 86.1 do 86.3 - Bezbednost od poţara - Reĉnik, i Smernice za proizvodnju i skladištenje aerosolnih proizvoda - NFRA 30B).

2.4. Oksidujući gasovi 2.4.1. Definicija
Oksidujući gasovi jesu gasovi ili smeše gasova koji, u prisustvu kiseonika, mogu da dovedu do sagorevanja ili da doprinesu sagorevanju drugog materijala efikasnije nego sam vazduh.

2.4.2. Kriterijumi za klasifikaciju
2.4.2.1. Oksidujući gasovi se klasifikuju u jedinu kategoriju opasnosti u okviru ove klase opasnosti u skladu sa Tabelom 2.4.1. koja je data u ovom prilogu. Tabela 2.4.1. Kriterijumi za oksidirajuće gasove Kategorija opasnosti Kategorija 1 Kriterijumi Bilo koji gas koji ima osobinu da, u prisustvu kiseonika, dovede do sagorevanja ili da doprinese sagorevanju drugog materijala efikasnije nego sam vazduh.

Napomena: "Gasovi koji mogu da dovedu do sagorevanja ili da doprinesu sagorevanju drugog materijala efikasnije nego sam vazduh" jesu ĉisti gasovi ili smeše gasova sa oksidacionim potencijalom većim od 23,5% odreĊenim metodom SRPS ISO 10156 ili SRPS ISO 10156-2.

2.4.3. Elementi obeleţavanja
Elementi obeleţavanja za supstance i smeše klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2.4.2. koja je data u ovom prilogu. Tabela 2.4.2. Elementi obeleţavanja za oksidujuće gasove Klasifikacija Kategorija 1

GHS piktogram opasnosti

Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Obaveštenje o merama predostroţnosti - prevencija Obaveštenje o merama predostroţnosti - reagovanje Obaveštenje o merama predostroţnosti - skladištenje Obaveštenje o merama predostroţnosti - odlaganje

Opasnost H270: Moţe da izazove ili podstakne vatru, oksidujuće sredstvo P220 P244 P370 + P376 P403

2.4.4. Dodatna uputstva za klasifikaciju
Da bi se gas ili smeša gasova klasifikovala u klasu oksidujućih gasova moraju se izvršiti ispitivanja ili primeniti metode izraĉunavanja, kao što je objašnjeno u SRPS ISO 10156 ("Gasovi i smeše gasova - OdreĊivanje mogućnosti paljenja i oksidacione sposobnosti pri izboru ispusnih ventila za boce"), a za boce za gas i u SRPS ISO 10156-2 ("Boce za gas - Gasovi i smeše gasova - Deo 2: OdreĊivanje sposobnosti oksidacije toksiĉnih i korozivnih gasova i smeša gasova").

2.5. Gasovi pod pritiskom 2.5.1. Definicije
2.5.1.1. Gasovi pod pritiskom su gasovi ili smeše gasova u posudama pod pritiskom koji je jednak ili viši od 200kPa, ili gasovi ili smeše gasova koji su teĉni ili teĉni i rashlaĊeni. Gasovi pod pritiskom obuhvataju komprimovane gasove, teĉne gasove, rastvorene gasove i rashlaĊene teĉne gasove. 2.5.1.2. Kritiĉna temperatura jeste ona temperatura iznad koje gas u ĉistom obliku ne moţe biti pretvoren u teĉnost, bez obzira na stepen kompresije.

2.5.2. Kriterijumi za klasifikaciju

Gasovi se klasifikuju, na osnovu svog fiziĉkog stanja u trenutku pakovanja, u jednu od ĉetiri grupe u skladu sa Tabelom 2.5.1. koja je data u ovom prilogu. Tabela 2.5.1. Kriterijumi za gasove pod pritiskom Grupe Komprimovani gas Kriterijumi Gas koji je u potpunosti gasovit na -50°C, ukljuĉujući i sve gasove sa kritiĉnom temperaturom ≤ -50°C kada je upakovan pod pritiskom. Gas koji je delimiĉno u teĉnom stanju na temperaturi iznad -50°C kada je upakovan pod pritiskom. Razlikuju se: - teĉni gas pod visokim pritiskom: gas sa kritiĉnom temperaturom izmeĊu 50°C i +65°C; i - teĉni gas pod niskim pritiskom: gas sa kritiĉnom temperaturom iznad +65°C.

Teĉni gas

RashlaĊeni teĉni Gas koji postaje delimiĉno teĉan usled niske temperature kada je upakovan. gas Rastvoreni gas Gas koji je rastvoren u teĉnom rastvaraĉu kada je upakovan pod pritiskom.

2.5.3. Elementi obeleţavanja
Elementi obeleţavanja za supstance ili smeše klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2.5.2. koja je data u ovom prilogu. Tabela 2.5.2. Elementi obeleţavanja za gasove pod pritiskom Klasifikacija Komprimovani gas Teĉni gas RashlaĊeni teĉni gas Rastvoreni gas

GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Paţnja Paţnja H281: H280: H280: H280: Sadrţi rashlaĊeni Sadrţi gas pod Sadrţi gas pod Sadrţi gas pod teĉni gas, moţe pritiskom, moţe da pritiskom, moţe pritiskom, moţe da izazove eksplodira ako se da eksplodira ako da eksplodira ako promrzline ili izlaţe toploti se izlaţe toploti se izlaţe toploti povrede P282 Paţnja Paţnja

Obaveštenje o opasnosti

Obaveštenje o merama predostroţnosti prevencija Obaveštenje o merama predostroţnosti reagovanje Obaveštenje o

P336 P315 P410 + P403 P410 + P403 P403 P410 + P403

4.6.6. Podaci se mogu pronaći u literaturi.6. Dodatna uputstva za klasifikaciju Za ovu grupu gasova zahtevaju se sledeće informacije: .6.kritiĉna temperatura. Tabela 2.2. Model propisa. Definicija Zapaljiva teĉnost jeste teĉnost ĉija je taĉka paljenja jednaka ili niţa od 60°C. Elementi obeleţavanja za zapaljive teĉnosti .fiziĉko stanje na 20°C pri standardnom pritisku.6. Većina ĉistih gasova je već klasifikovana kao što je dato u Preporuci UN za transport opasnog tereta. Kriterijumi za zapaljive teĉnosti Kategorija opasnosti Kriterijumi Kategorija 1 Taĉka paljenja < 23°C i poĉetna taĉka kljuĉanja ≤ 35°C Kategorija 2 Taĉka paljenja < 23°C i poĉetna taĉka kljuĉanja > 35°C Kategorija 3 Taĉka paljenja ≥ 23°C i ≤ 60°C* (*) Gasna ulja.1. koja je data u ovom prilogu.2.1.6.2. . 2. 2. izraĉunati ili odrediti ispitivanjem. koja je data u ovom prilogu. Tabela 2. Zapaljive tečnosti 2. 2.merama predostroţnosti skladištenje Obaveštenje o merama predostroţnosti odlaganje 2.6.1.6. dizel i laka ulja za loţenje koja imaju taĉku paljenja izmeĊu ≥55°C i ≤ 75°C mogu se klasifikovati u kategoriju 3.vrednost napona pare na 50°C. . Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2. Kriterijumi za klasifikaciju Zapaljive teĉnosti klasifikuju se u jednu od tri kategorije opasnosti u okviru ove klase opasnosti u skladu sa Tabelom 2.3.5.

preuzeti iz struĉne literature ili izraĉunati. Ovi podaci mogu se odrediti ispitivanjem. Za klasifikaciju zapaljivih teĉnosti neophodan je podatak o taĉki paljenja i poĉetnoj taĉki kljuĉanja. taĉka paljenja ne mora da se odredi ispitivanjem ukoliko je taĉka paljenja za smešu izraĉunata na osnovu metode koja je opisana u odeljku 2.prevencija P242 P242 P242 P243 P243 P243 P280 P280 P280 Obaveštenje o merama P303 + P361 + P353 P303 + P361 + P353 P303 + P361 + P353 predostroţnosti . aditivi i sl.3.1.4.6. 3) poznata temperaturna zavisnost napona pare i koeficijenta aktivnosti za svaki sastojak smeše.reagovanje + P370 + P378 + P370 + P378 + P370 + P378 Obaveštenje o merama P403 + P235 P403 + P235 P403 + P235 predostroţnosti .Klasifikacija Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Opasnost Opasnost Paţnja H224: H225: H226: Obaveštenje o opasnosti Veoma lako zapaljiva Lako zapaljiva Zapaljiva teĉnost i teĉnost i para teĉnost i para para P210 P210 P210 P233 P233 P233 P240 P240 P240 Obaveštenje o merama P241 P241 P241 predostroţnosti .2. taĉka paljenja i poĉetna taĉka kljuĉanja moraju se odrediti ispitivanjem. . Za smeše(4) koje sadrţe poznate zapaljive teĉnosti u odreĊenoj koncentraciji. Ukoliko podaci nisu dostupni. 2) poznata donja granica eksplozivnosti svakog sastojka (odgovarajuća korelacija mora se primeniti kada se ovi podaci ekstrapoliraju na temperaturne vrednosti razliĉite od onih upotrebljenih pri ispitivanju).6. Za odreĊivanje taĉke paljenja mora se koristiti metoda ispitivanja u zatvorenom sudu.odlaganje 2.4. kao i metoda za izraĉunavanje donje granice eksplozivnosti. 2. pri klasifikaciji treba uzeti u obzir sastav smeše sa najniţom izraĉunatom taĉkom paljenja). kao i pod uslovom da je: 1) poznat taĉan sastav smeše (ukoliko je sastav smeše dat kao opseg koncentracija.).skladištenje Obaveštenje o merama P501 P501 P501 predostroţnosti . Dodatna uputstva za klasifikaciju 2.4. bez obzira na to što one mogu da sadrţe i neisparljive sastojke (polimeri.6.6. ovog priloga za najmanje 5°C(5) viša od relevantnog kriterijuma za klasifikaciju.4.

Ravnoteţna metoda u zatvorenoj posudi SRPS EN ISO 2719 OdreĊivanje taĉke paljenja .4. 186. (1982) 2. (5) Ukoliko je izračunata tačka paljenja za manje od 5°C viša od relevantnih klasifikacionih kriterijuma.4. kao i reaktivne akrilate.Metoda u zatvorenom sudu po Penski-Martensu SRPS EN ISO 3679 OdreĊivanje taĉke paljenja . etri.Brza ravnoteţna metoda u zatvorenoj posudi SRPS EN ISO 3680 OdreĊivanje "zapaljivo/nezapaljivo" . Definicija . Metode ispitivanja koje se koriste za odreĊivanje taĉke paljenja zapaljivih teĉnosti date su u Tabeli 2. Teĉnosti sa taĉkom paljenja višom od 35°C ne moraju da budu klasifikovane u Kategoriju 3.6. Ovi sastojci mogu da budu zapaljive tečnosti kao što su ugljovodonici. Metode za odreĊivanje taĉke paljenja zapaljivih teĉnosti: Nacionalni standard: SRPS EN ISO 1516 OdreĊivanje "zapaljivo/nezapaljivo" . Tabela 2.H8. metoda izračunavanja je validirana za smeše koje sadrţe do 6 isparljivih sastojaka.6. Preporuke UN o transportu opasnog tereta. Zapaljive čvrste supstance i smeše 2. Deo III.4. Odgovarajuća metoda je opisana u literaturi(6). 2.3.6. 21.3. alkoholi. ukoliko su ispitivanjem zapaljivosti prema L2.4. Kod smeša koje sadrţe neisparljive sastojke taĉka paljenja izraĉunava se na osnovu isparljivih sastojaka.7. Smatra se da neisparljivi sastojak neznatno smanjuje parcijalni pritisak rastvaraĉa i izraĉunata taĉka paljenja je neznatno ispod odreĊenih vrednosti. ______________ (4) Do danas. Fundament.6.4) teĉna faza homogena.3. koja je data u ovom prilogu. 2. estri (izuzev akrilata) i voda. Još uvek nije izvršena validacija za halogen-sumporna i/ili fosforna jedinjenja.Metoda u zatvorenom sudu po Abelu SRPS B. (6) Gmehling and Rasmussen.5. metod izračunavanja se ne moţe koristiti i tačka paljenja se mora odrediti eksperimentalno.Metoda ravnoteţe u zatvorenom sudu SRPS EN ISO 1523 OdreĊivanje taĉke paljenja . Eng. dobijeni negativni rezultati.047 Ispitivanje teĉnih goriva i drugih zapaljivih teĉnosti .OdreĊivanje taĉke paljenja u zatvorenom sudu po Abel-Penskom Ekvivalentan sa: EN ISO 1516 EN ISO 1523 EN ISO 2719 EN ISO 3679 EN ISO 3680 EN ISO 13736 DIN 51755 2. Ind.1.6. odeljak 32 Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima.Metoda brze ravnoteţe u zatvorenom sudu SRPS EN ISO 13736 OdreĊivanje taĉke paljenja .7.

7.2. supstanca se mora ispitati i u novom obliku. ovog priloga) moraju se klasifikovati kao brzo zapaljive ĉvrste supstance i smeše kada je u jednom ili u više ispitivanja sprovedenih u skladu sa metodama opisanim u Delu III. Zapaljive ĉvrste supstance i smeše se klasifikuju u jednu od dve kategorije opasnosti u okviru ove klase opasnosti na osnovu metode N. ista supstanca prisutna u fiziĉkom obliku razliĉitom od oblika u kome je ispitivana i smatra se da ta promena moţe znaĉajno da utiĉe na njenu klasifikaciju. granula ili paste (izuzev metalnog praha ili legura metala .7.2 mm/s Za metalni prah: Vreme sagorevanja ≤ 5 minuta Ispitivanje brzine sagorevanja Za supstance koje nisu metalni prah: (a) nakvašena zona prestaje da sagoreva u roku od najmanje 4 minuta i Kategorija 2 (b) vreme sagorevanja < 45 sekundi ili brzina sagorevanja >2. vreme njihovog gorenja kraće od 45s ili kada je brzina sagorevanja veća od 2.7. kao što je zapaljena šibica i ako se plamen brzo širi. Supstance i smeše u obliku praha.2.videti odeljak 2.7.3.2.2.2. Preporuke UN o transportu opasnog tereta. Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima.1 Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima.1.2.7. 2.2. . 2.7.1.7. 2.1. koja je data u ovom prilogu.1.7. Ĉvrste supstance i smeše koje se lako pale jesu supstance ili smeše u obliku praha.3.1 koja je opisana u odeljku 33. granula ili pasta koje su opasne ako se lako upale pri kratkotrajnom kontaktu sa izvorom vatre. koja je data u ovom prilogu.2 mm/s. Preporuke UN o transportu opasnog tereta. na primer. Kriterijumi za zapaljive ĉvrste supstance i smeše Kategorija opasnosti Kriterijumi Ispitivanje brzine sagorevanja Za supstance i smeše koje nisu metalni prah: (a) nakvašena zona ne gasi vatru i Kategorija 1 (b) vreme sagorevanja < 45 sekundi ili brzina sagorevanja >2. Metalni prah ili legure metala treba klasifikovati kao zapaljive ĉvrste materije ukoliko se mogu zapaliti i ukoliko vatra zahvata ĉitav uzorak u roku od 10 minuta ili brţe. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2. Tabela 2. u skladu sa Tabelom 2.7.2.2 mm/s Za metalni prah: Vreme sagorevanja > 5 minuta i ≤ 10 minuta Napomena: Ispitivanje supstance ili smeše treba izvršiti u fiziĉkom obliku u kojem je uzorak dobijen. 2. Kriterijumi za klasifikaciju 2.2.Zapaljive ĉvrste supstance i smeše jesu ĉvrste supstance i smeše koje se lako pale ili koje usled trenja mogu izazvati plamen ili doprineti stvaranju vatre. Ukoliko je.2. odeljak 33. prilikom snabdevanja ili transporta.

Ova definicija ne obuhvata supstance ili smeše koje treba klasifikovati kao eksplozive. Definicija 2.8.reagovanje Obaveštenje o merama predostroţnosti . 2) ako je reĉ o oksidujućim teĉnostima ili oksidujućim ĉvrstim supstancama i smešama koje ispunjavaju kriterijume iz odeljka 2.2.8. Svaka samoreaktivna supstanca ili smeša klasifikuje se u okviru ove klase. Samoreaktivne supstance i smeše 2. ovog priloga. brzoj deflagraciji ili da burno reaguje pri zagrevanju u zatvorenom prostoru.odlaganje 2. ovog priloga.2.2.1.1. 3) ako je reĉ o organskim peroksidima koji ispunjavaju kriterijume iz odeljka 2.1. ili 2. izuzev: 1) ako je reĉ o eksplozivima koji ispunjavaju kriterijume iz odeljka 2.15. Samoreaktivne supstance i smeše su termiĉki nestabilne teĉne ili ĉvrste supstance ili smeše kod kojih moţe doći do jakog egzotermnog razlaganja. Elementi obeleţavanja za zapaljive ĉvrste supstance i smeše Klasifikacija Kategorija 1 Kategorija 2 GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Opasnost Paţnja H228: H228: Obaveštenje o opasnosti Zapaljiva ĉvrsta supstanca Zapaljiva ĉvrsta supstanca ili smeša ili smeša P210 P210 Obaveštenje o merama predostroţnosti P240 P240 .8. 2.1.8. ovog priloga.skladištenje Obaveštenje o merama predostroţnosti . ovog priloga.13.7.1. 2. organske perokside ili kao oksidujuće.14. .8.8. Kriterijumi za klasifikaciju 2.2. Za samoreaktivne supstance ili smeše smatra se da poseduju eksplozivna svojstva ukoliko laboratorijska ispitivanja pokaţu da je formulacija sklona detonaciji.1.8.2.prevencija P241 P241 P280 P280 Obaveštenje o merama predostroţnosti P370 + P378 P370 + P378 . ĉak i u odsustvu kiseonika (vazduha).2.Tabela 2. sa izuzetkom smeša oksidujućih supstanci koje sadrţe 5% ili više zapaljivih organskih supstanci koje se moraju klasifikovati kao samoreaktivne supstance prema postupku datom u odeljku 2.

klasifikuje se kao samoreaktivna supstanca.2. . E.4) ako je toplota razlaganja ovih supstanci i smeša manja od 300 J/g ili 5) ako je njihova temperatura samorazlaganja viša od 75°C za pakovanje od 50kg.1. kada se nalazi u originalnom pakovanju. klasifikuje se kao samoreaktivna supstanca tipa D. Smeše koje sadrţe supstance klasifikovane kao oksidujuće.2.3 i Tabelu 28. a ambalaţa se naknadno izmeni. a koje sadrţe i 5% ili više zapaljivih organskih supstanci i koje ne ispunjavaju kriterijume iz odeljka 2. 1). 2). Ovakva smeša. Ukoliko je izvršeno ispitivanje supstance ili smeše uzete iz originalnog pakovanja. ne podleţe brzoj deflagraciji i nema razorno dejstvo kada se zagreva u zatvorenom prostoru ili . Samoreaktivne supstance ili smeše treba da budu klasifikovane u jednu od sedam kategorija opasnosti (tip A. (7) ________________ (7) Videti UN Priručnik o metodama ispitivanja i kriterijumima.2. 28. B. 5) svaka samoreaktivna supstanca ili smeša koja u laboratorijskim ispitivanjima ne podleţe ni detonaciji ni deflagraciji i ima malo ili nikakvo razorno dejstvo. koja ima svojstva samoreaktivnih supstanci tipa B do F (videti odeljak 2. klasifikuje se kao samoreaktivna supstanca tipa E.8.2. treba da budu podvrgnute postupku klasifikacije za samoreaktivne supstance. 2. C.2.8. kada se zagreva u zatvorenom prostoru.uopšte ne detonira.3. 2) svaka samoreaktivna supstanca ili smeša koja ima eksplozivna svojstva i koja ne detonira niti podleţe brzoj deflagraciji. sporo podleţe deflagraciji i nema razorno dejstvo kada se zagreva u zatvorenom prostoru ili . kada se nalazi u originalnom pakovanju. ne podleţe deflagraciji i ima osrednje razorno dejstvo kada se zagreva u zatvorenom prostoru. 3) svaka samoreaktivna supstanca ili smeša koja ima eksplozivna svojstva.3 2. 4) svaka samoreaktivna supstanca ili smeša koja u laboratorijskim ispitivanjima: . ovog priloga). D. ali nije sklona detonaciji niti deflagraciji.1. ali je podloţna termiĉkoj eksploziji u tom pakovanju klasifikuje se kao samoreaktivna supstanca tipa B. a ne podleţe ni termiĉkoj eksploziji klasifikuje se kao samoreaktivna supstanca tipa C.8.detonira delimiĉno. 3) ili 4) ovog priloga. F ili G) unutar ove klase na osnovu sledećih principa: 1) svaka samoreaktivna supstanca ili smeša koja moţe detonirati ili je sklona deflagraciji.2.ne detonira. potrebno je izvršiti naknadna ispitivanja ako se pretpostavlja da izmena ambalaţe moţe uticati na rezultate ispitivanja. odeljak 28. 28.8. klasifikuje se kao samoreaktivna supstanca tipa A. kada se nalazi u originalnom pakovanju.3. taĉ.

Ukoliko ovakva smeša nije termiĉki stabilna ili sadrţi sredstvo za razblaţivanje koji sluţi za ublaţavanje efekata.8. Elementi obeleţavanja za samoreaktivne supstance i smeše Klasifikacija Tip A Tip B Tip C i D Tip E i F Tip G* GHS piktogram opasnosti Nema nikakvih elemenata obeleţavanja za ovu kategoriju opasnosti Opasnost H240: Opasnost H241: Opasnost H242: Paţnja H242: Reĉ upozorenja Obaveštenje o . Preporuke UN o transportu opasnog tereta. 7) svaka samoreaktivna supstanca ili smeša koja u laboratorijskim ispitivanjima ne detonira u kavitacionim uslovima.4. takva smeša klasifikuje se kao samoreaktivna supstanca tipa F. kao i slabu ili nikakvu eksplozivnu moć. Odabrano ispitivanje treba da bude sprovedeno na naĉin koji odgovara veliĉini i materijalu originalnog pakovanja. Ukoliko je izvršeno ispitivanje supstance ili smeše uzete iz originalnog pakovanja. i koji ima taĉku kljuĉanja jednaku ili višu od 150°C.6) svaka samoreaktivna supstanca ili smeša koja u laboratorijskim ispitivanjima ne detonira u kavitacionim uslovima.8. kao i odreĊivanje kontrolne temperature i kritiĉne temperature dati su Delu II.1. ne podleţe deflagraciji i pokazuje slabo ili nikakvo razorno dejstvo kada se zagreva u zatvorenom prostoru.8. pod uslovom da je termiĉki stabilna (temperatura samorazlaganja iznosi od 60°C do 75°C za pakovanje od 50 kg). klasifikuje se kao samoreaktivna supstanca.2. a koji ima taĉku kljuĉanja manju od 150°C.8. klasifikuje se kao samoreaktivna supstanca tipa F. a ambalaţa se naknadno izmeni.1. Kriterijumi za kontrolu temperature Kontrola temperature samoreaktivnih supstanci sprovodi se ukoliko je temperatura njihovog samorazlaganja jednaka ili niţa od 55°C. tip G. odeljak 28 Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima. Tabela 2. ne podleţe deflagraciji i nema nikakvo razorno dejstvo kada se zagreva u zatvorenom prostoru. niti eksplozivnu moć. Metode ispitivanja za odreĊivanje temperature samorazlaganja. a za teĉne smeše i pod uslovom da sadrţi sredstvo za razblaţivanje koji sluţi za ublaţavanje efekata. koja je data u ovom prilogu. 2. 2. potrebno je izvršiti naknadna ispitivanja ako se pretpostavlja da izmena ambalaţe moţe uticati na rezultate ispitivanja. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2.3.

za pakovanje od 50 kg. Primeri ovakvih grupa dati su u tabelama A6. Svojstva samoreaktivnih supstanci ili smeša koja predstavljaju odluĉujući faktor za njihovu klasifikaciju treba odrediti eksperimentalno. Dodatna uputstva za klasifikaciju 2.opasnosti Obaveštenje o merama predostroţnosti prevencija Obaveštenje o merama predostroţnosti reagovanje Obaveštenje o merama predostroţnosti skladištenje Obaveštenje o merama predostroţnosti odlaganje (*) Zagrevanje Zagrevanje Zagrevanje Zagrevanje moţe dovesti moţe dovesti moţe dovesti moţe dovesti do eksplozije do poţara ili do poţara do poţara eksplozije P210 P210 P210 P210 P220 P220 P220 P220 P234 P234 P234 P234 P280 P280 P280 P280 P370 + P378 P370 + P378 + P370 + + P370 + P370 + P378 P370 + P378 P380 + P375 P380 + P375 P403 + P235 P403 + P235 P403 + P235 P403 + P235 P411 P411 P411 P411 P420 P420 P420 P420 P501 P501 P501 P501 Napomena: Tip G nema dodeljene elemente obeleţavanja.4.8. Preporuke UN o transportu opasnog tereta). 2. koja je data u ovom prilogu. Postupak klasifikacije šematski je prikazan na slici 2. odeljak 20.1.1 i A6.2. viša od 75°C ili je energija egzotermne razgradnje manja od 300 J/kg. ali se moraju razmotriti elementi obeleţavanja u odnosu na pripadnost drugim klasama opasnosti.3. Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima.8. Preporuke UN o transportu opasnog tereta ili 2) za organsku supstancu ili homogenu smešu organskih supstanci kod kojih je temperatura samorazgradnje.4.8.1.1. 2.8.2 u Dodatku 6 Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima. Samoreaktivne supstance ili smeše klasifikuju se u skladu sa serijom ispitivanja od A do H koji su opisani u delu II Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima. Samoreaktivne supstance i smeše . Slika 2.3. Poĉetna temperatura i energija razgradnje mogu se proceniti primenom odgovarajućih kalorimetrijskih tehnika (videti Deo II.4.3. Postupak klasifikacije za samoreaktivne supstance i smeše ne treba primenjivati u sledećim sluĉajevima: 1) u molekulu supstance nema prisutnih hemijskih grupa koje su u vezi sa eksplozivnim ili samoreaktivnim osobinama.8. Preporuke UN o transportu opasnog tereta.

2.9.1. Definicija .9. Samozapaljive tečnosti 2.

9.3 iz Dela III. odnosno ugljeniše filter papir u kontaktu sa vazduhom u roku od 5 minuta.9. Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima.5. zapali u roku od pet minuta nakon kontakta sa vazduhom. Kriterijumi za samozapaljive teĉnosti Kategorija opasnosti Kategorija 1 Kriterijumi Teĉnost se zapali u roku od 5 minuta kada se doda inertnom nosaĉu i izloţi vazduhu. ĉak i u malim koliĉinama. koja je data u ovom prilogu.2. Kriterijumi za klasifikaciju Samozapaljiva teĉnost se klasifikuje u jedinu kategoriju opasnosti u okviru ove klase na osnovu ispitivanja metodom N. Tabela 2. Elementi obeleţavanja za samozapaljive teĉnosti Klasifikacija Kategorija 1 GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Obaveštenje o merama predostroţnosti prevencija Obaveštenje o merama predostroţnosti rukovanje Obaveštenje o merama predostroţnosti skladištenje Obaveštenje o merama predostroţnosti odlaganje Opasnost H250: Spontano poĉinje da gori u kontaktu sa vazduhom P210 P222 P280 P302 + P334 P370 + P378 P422 2.2. 2.2. Tabela 2.1.9.9.3. 2.31. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2. odeljak 33.9. ili pali.1.9.Samozapaljiva teĉnost jeste teĉna supstanca ili smeša koja se. Dodatna uputstva za klasifikaciju . Preporuke UN o transportu opasnog tereta i na osnovu Tabele 2.9.4. koja je data u ovom prilogu.

10.10. Tabela 2. Tabela 2. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja supstanci i smeša koje ispunjavaju kriterijume za klasifikaciju u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2. Ukoliko je. 2. Samozapaljive čvrste supstance i smeše 2.1. Napomena: Ispitivanje supstance ili smeše treba izvršiti u fiziĉkom obliku u kojem je uzorak dobijen. 2.10.Postupak klasifikacije za samozapaljive teĉnosti nije potrebno sprovoditi u sluĉaju kada iskustvo proizvoĊaĉa ili korisnika pokazuje da se supstanca ili smeša ne pali spontano kada doĊe u kontakt sa vazduhom na normalnoj sobnoj temperaturi (npr. odeljak 33. ista supstanca prisutna u fiziĉkom obliku razliĉitom od oblika u kome je ispitivana i smatra se da ta promena moţe znaĉajno da utiĉe na njenu klasifikaciju.10.10.2 iz Dela III.1.3.2. Kriterijumi za klasifikaciju Samozapaljive ĉvrste supstance i smeše klasifikuju se u jedinu kategoriju opasnosti u okviru ove klase na osnovu ispitivanja metodom N.10. zapale u roku od pet minuta nakon kontakta sa vazduhom. koja je data u ovom prilogu.10. na primer. supstanca se mora ispitati i u novom obliku.4. 2. Preporuke UN o transportu opasnog tereta i na osnovu Tabele 2. danima). za supstancu je poznato da je stabilna na sobnoj temperaturi u duţem vremenskom periodu tj. Kriterijumi za samozapaljive ĉvrste supstance i smeše Kategorija opasnosti Kategorija 1 Kriterijumi Ĉvrsta supstanca ili smeša se zapali u roku od 5 minuta nakon kontakta sa vazduhom.3. Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima. ĉak i u malim koliĉinama. Definicija Samozapaljive ĉvrste supstance i smeše jesu supstance i smeše koje se. 1.2.1. koja je data u ovom prilogu. prilikom snabdevanja ili transporta.10. Elementi obeleţavanja za samozapaljive ĉvrste supstance i smeše Klasifikacija Kategorija 1 GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Opasnost H250: Spontano poĉinje da gori u kontaktu sa vazduhom .2.

Supstancu ili smešu treba klasifikovati kao samozagrevajuću supstancu ili smešu ukoliko ispitivanja u skladu sa metodom datom u Preporuci UN o transportu opasnog tereta. danima).6 pokaţu pozitivan rezultat: 1) pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 25 mm na 140°C. Kriterijumi za klasifikaciju 2. Samozagrevajuće supstance i smeše 2.11. tj. .11.2. Dodatna uputstva za klasifikaciju 2.3.1. 2. Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima Deo III. za supstancu je poznato da je stabilna na sobnoj temperaturi u duţem vremenskom periodu. Definicija 2.2.1.11.2.1.10.1. 2.1. 2) pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 100 mm na 140°C i negativan rezultat pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 100 mm na 120°C. Do spontanog sagorevanja dolazi kada je stepen stvaranja toplote veći od stepena odavanja toplote i kada je dostignuta temperatura potrebna za samozapaljenje. Samozagrevajuća supstanca ili smeša je teĉna ili ĉvrsta supstanca ili smeša.1.11. Postupak klasifikacije samozapaljive ĉvrste materije nije potrebno sprovoditi u sluĉaju kada iskustvo proizvoĊaĉa ili korisnika pokazuje da se supstanca ili smeša ne pali spontano kada doĊe u kontakt sa vazduhom na sobnoj temperaturi (npr.10. koja se razlikuje od samozapaljive teĉnosti ili ĉvrste supstance ili smeše i koja se samozagreva u kontaktu sa vazduhom i bez ikakvog dodatka energije.11.4. Samozagrevanje supstance koje dovodi do spontanog sagorevanja nastaje usled reakcije supstance ili smeše sa kiseonikom (iz vazduha) pri kojoj se razvija toplota koja se nedovoljno brzo odaje okolini.Obaveštenje o merama predostroţnosti prevencija Obaveštenje o merama predostroţnosti reagovanje Obaveštenje o merama predostroţnosti skladištenje Obaveštenje o merama predostroţnosti odlaganje P210 P222 P280 P335 + P334 P370 + P378 P442 2.1. Ovakva supstanca ili smeša razlikuje se od samozapaljive teĉnosti ili ĉvrste materije po tome što će se ona zapaliti samo ako se nalazi u velikim koliĉinama (kilogrami) i nakon duţeg vremenskog perioda (sati ili dani). 2.11. odeljak 33. i supstanca ili smeša se pakuje u ambalaţu ĉija je zapremina veća od 3 m3.4.

Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2. odgovaraju kriterijumima iz Tabele 2.11.4.3. a Kategorija 2 pozitivan rezultat pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 100 mm na 120°C i supstanca ili smeša se pakuje u ambalaţu ĉija je zapremina veća od 450 litara. Samozagrevajuća supstanca ili smeša klasifikuje se u jednu od dve kategorije opasnosti u okviru ove klase.1. Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima. Napomena: Ispitivanje supstance ili smeše treba izvršiti u fiziĉkom obliku u kojem je uzorak dobijen.3. Tabela 2. 2. Elementi obeleţavanja za samozagrevajuće supstance i smeše Klasifikacija Kategorija 1 Kategorija 2 .2. Kriterijumi za samozagrevajuće supstance ili smeše Kategorija Kriterijumi opasnosti Kategorija 1 Pozitivan rezultat dobijen pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 25 mm na 140°C.11. Tabela 2. koja je data u ovom prilogu.2.2.2. (3) pozitivan rezultat dobijen pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 100 mm na 140°C i negativan rezultat dobijen pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 25 mm na 140°C i pozitivan rezultat dobijen pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 100 mm na 100°C. odeljak 33. Supstance i smeše ĉija je temperatura spontanog paljenja viša od 50°C pri zapremini od 450 litara ne klasifikuju se u kategoriju 1 ove klase.11. 2. (1) pozitivan rezultat dobijen pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 100 mm na 140°C i negativan rezultat dobijen pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 25 mm na 140°C i supstanca ili smeša se pakuje u ambalaţu ĉija je zapremina veća od 3 m3. prilikom snabdevanja ili transporta. koja je data u ovom prilogu.11. supstanca se mora ispitati i u novom obliku. Ukoliko je.1.1.2. Preporuke UN o transportu opasnog tereta.11.4 iz III Dela. (2) pozitivan rezultat dobijen pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 100 mm na 140°C i negativan rezultat dobijen pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 25 mm na 140°C. ista supstanca prisutna u fiziĉkom obliku razliĉitom od oblika u kome je ispitivana i smatra se da ta promena moţe znaĉajno da utiĉe na njenu klasifikaciju.11.2. i supstanca ili smeša se pakuje u ambalaţu ĉija je zapremina veća od 450 litara. 2. na primer.3. Supstance i smeše ĉija je temperatura spontanog sagorevanja viša od 50°C pri zapremini od 27 m3 ne klasifikuju se kao samozagrevajuće supstance ili smeše. 2.11.3) pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 100 mm na 140°C i negativan rezultat pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 100 mm na 100°C.6. ukoliko rezultati ispitivanja po metodi N. 4) pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 100 mm na 140°C i pri ispitivanju uzorka u kocki ivica 100 mm na 100°C.11.

moţe da se zapali P235+P410 P280 Paţnja H252: U velikoj koliĉini dolazi do samozagrevanja.odlaganje Opasnost H251: Dolazi do samozagrevanja. N.11. Postupak klasifikacije za samozagrevajuće supstance ili smeše ne mora se sprovoditi ukoliko se moţe napraviti odgovarajuća korelacija izmeĊu rezultata skrining testa i rezultata ispitivanja u svrhe klasifikacije i ukoliko se primene odgovarajuće bezbednosne mere. Klasifikacija samozagrevajućih supstanci i smeša .4.4.11. Part 1. koja je data u ovom prilogu. 4 (3). Plant Operations Progress. moţe da se zapali P407 P413 P420 2. 181-189. R. __________________ (8) VD Iguideline 2263.2.1.4. Test methods for the Determination of the Safety Characteristics of Dusts (9) Gibson.1.J. Dodatna uputstva za klasifikaciju 2.skladištenje Obaveštenje o merama predostroţnosti .prevencija Obaveštenje o merama predostroţnosti . Harper. 1990. Postupak klasifikacije vrši se prema šematskom prikazu datom na slici 2. D.11.1. Primeri skrining testova su: 1) Gruer Ovenov test(8) sa poĉetnom temperaturom za 80K iznad referentne temperature za zapreminu od 1 litra.11.11. 2) Skrining test za praškaste materije(9) sa poĉetnom temperaturom za 60K iznad referentne temperature za zapreminu od 1 litra. 2. 1985 Slika 2. Rogers.Evaluation of the fire and explosion risks in drying powders.GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Obaveštenje o merama predostroţnosti .reagovanje Obaveštenje o merama predostroţnosti .

.

5. 2. Napomena: Ispitivanje supstance ili smeše treba izvršiti u fiziĉkom obliku u kojem je uzorak dobijen.1.12. 2.1.3. Preporuke UN o transportu opasnog tereta.12.1. Kriterijumi za klasifikaciju 2.12. supstanca se mora ispitati i u novom obliku. Tabela 2.2.12.2.2.2. Svaka smeša ili supstanca koja brzo reaguje u kontaktu sa vodom na sobnoj temperaturi pri ĉemu je maksimalna brzina nastanka zapaljivih gasova jednaka ili Kategorija 2 veća od 20 litara po kilogramu supstance na sat i koja ne ispunjava uslove da bude svrstana u kategoriju 1. a brzina razvijanja zapaljivih gasova je jednaka ili veća koliĉini od 10 litara po kilogramu supstance u minuti.4.12. na primer. koja je data u ovom prilogu. Supstanca ili smeša treba da bude klasifikovana kao supstanca ili smeša koja u kontaktu sa vodom oslobaĊa zapaljive gasove ukoliko do spontanog zapaljenja dolazi u bilo kojoj fazi ispitivanja. Supstanca ili smeša koja u kontaktu sa vodom oslobaĊa zapaljive gasove klasifikuje se u jednu od tri kategorije opasnosti u okviru ove klase opasnosti. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2. u skladu sa Tabelom 2.2.1. .12. prilikom snabdevanja ili transporta.12. na osnovu rezultata ispitivanja N. opisanih u Delu III. Kriterijumi za supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju zapaljive gasove Kategorija opasnosti Kriterijumi Svaka supstanca ili smeša koja burno reaguje sa vodom na sobnoj temperaturi i pokazuje tendenciju oslobaĊanja gasa koji moţe spontano da se zapali ili koja Kategorija 1 brzo reaguje u kontaktu sa vodom pri sobnoj temperaturi. Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĎaju zapaljive gasove 2. Definicija Supstance ili smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju zapaljive gasove jesu ĉvrste ili teĉne supstance i smeše koje pri interakciji sa vodom postaju podloţne spontanom paljenju ili poĉinju da oslobaĊaju zapaljive gasove u opasnim koliĉinama.4 Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima. 2.1. ista supstanca prisutna u fiziĉkom obliku razliĉitom od oblika u kome je ispitivana i smatra se da ta promena moţe znaĉajno da utiĉe na njenu klasifikaciju. koja je data u ovom prilogu.2. odeljak 33.12.12. Svaka smeša ili supstanca koja sporo reaguje u kontaktu sa vodom na sobnoj temperaturi pri ĉemu je maksimalna brzina nastanka zapaljivih gasova jednaka ili Kategorija 3 veća od jednog litra po kilogramu supstance na sat i koja ne ispunjava uslove da bude svrstana niti u kategoriju 1 niti u kategoriju 2. Ukoliko je.

2.4. 2.13. Dodatna uputstva za klasifikaciju Postupak klasifikacije za ovu klasu ne mora se sprovesti u sledećim sluĉajevima: 1) hemijska struktura supstanci ili smeša je takva da one ne sadrţe metale ili metaloide ili 2) iskustvo iz proizvodnje ili rukovanja supstancom ili smešom pokazuje da one ne reaguju sa vodom.13. Definicija Oksidujuća teĉnost jeste teĉna supstanca ili smeša koja sama po sebi ne mora biti zapaljiva.2. Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju zapaljive gasove Klasifikacija GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Opasnost H260: U kontaktu sa vodom Obaveštenje o oslobaĊa zapaljive opasnosti gasove koji se spontano pale Obaveštenje o merama P233 predostroţnosti P231 + P232 prevencija P280 Obaveštenje o merama P335 + P334 predostroţnosti P370 + P378 reagovanje Obaveštenje o merama predostroţnosti P402 + P404 skladištenje Obaveštenje o merama predostroţnosti P501 odlaganje Opasnost H261: U kontaktu sa vodom oslobaĊa zapaljive gasove P233 P231 + P232 P280 P335 + P334 P370 + P378 P402 + P404 Paţnja H261: U kontaktu sa vodom oslobaĊa zapaljive gasove P231 + P232 Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 P370 + P378 P402 + P404 P501 P501 2.Tabela 2.1.12. Oksidujuće tečnosti 2.2. ali moţe da izazove ili da doprinese sagorevanju drugih materijala reakcijom oksidacije. supstanca se proizvodi uz upotrebu vode ili se pere vodom ili 3) poznato je da se supstanca ili smeša rastvora u vodi i da pri tom gradi stabilnu smešu. Kriterijumi za klasifikaciju . npr.12.13.

oksidujuće sredstvo P210 P220 P221 P280 Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 . koja je data u ovom prilogu. koja je data u ovom prilogu. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2. oksidujuće sredstvo P210 P220 P221 P280 Paţnja H272: Moţe da pospeši poţar. Svaka supstanca ili smeša koja kada se nalazi u smeši sa celulozom u masenom odnosu 1:1 ima proseĉno vreme porasta pritiska kraće ili jednako proseĉnom Kategorija 2 vremenu porasta pritiska referentne smeše koja se sastoji od 40% vodenog rastvora natrijum-hlorata i celuloze u masenom odnosu 1:1.13. odeljak 34.13. Tabela 2.1. Tabela 2.13.2.2. Preporuke UN o transportu opasnog tereta. Kriterijumi za oksidujuće teĉnosti Kategorija opasnosti Kriterijumi Svaka supstanca ili smeša koja spontano poĉinje da gori kada se nalazi u smeši sa celulozom u masenom odnosu 1:1 ili je proseĉno vreme porasta pritiska ove Kategorija 1 smeše kraće ili jednako proseĉnom vremenu porasta pritiska referentne smeše koja se sastoji od 50% vodenog rastvora perhlorne kiseline i celuloze u masenom odnosu 1:1. Elementi obeleţavanja za oksidujuće teĉnosti Klasifikacija GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Opasnost H271: Obaveštenje o Moţe da izazove poţar opasnosti ili eksploziju. u skladu sa Tabelom 2.2.2. 2. jako oksidujuće sredstvo P210 Obaveštenje o merama P220 predostroţnosti P221 prevencija P280 P283 Opasnost H272: Moţe da pospeši poţar. Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima. a koja ne ispunjava kriterijume za kategoriju 1.1.3.Oksidujuća teĉnost klasifikuje se u jednu od tri kategorije opasnosti u okviru ove klase opasnosti na osnovu rezultata ispitivanja opisanih u O. a koja ne ispunjava kriterijume za kategoriju 1 i kategoriju 2.4. Deo III. Svaka supstanca ili smeša koja kada se nalazi u smeši sa celulozom u masenom odnosu 1:1 ima proseĉno vreme porasta pritiska kraće ili jednako proseĉnom Kategorija 3 vremenu porasta pritiska referentne smeše koja se sastoji od 65% vodenog rastvora azotne kiseline i celuloze u masenom odnosu 1:1.13.13.

2. Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima. Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima.13. u skladu sa Tabelom 2. 2. 2.14. Kada supstanca ili smeša dovodi do promene pritiska (postaje previše visok ili nizak) usled hemijske reakcije koja nije karakteristiĉna za supstance ili smeše sa oksidujućim svojstvima. ali usled reakcije oksidacije mogu da izazovu ili da doprinesu sagorevanju drugog materijala. ispitivanje iz Dela III.13.1. Neorganske supstance ili smeše ne klasifikuju se u ovu klasu opasnosti ukoliko ne sadrţe kiseonik ili halogene elemente. Preporuke UN o transportu opasnog tereta. 2. fluor ili hlor i ovi elementi su hemijski vezani samo za ugljenik ili vodonik. .4. prilikom odluĉivanja o klasifikaciji praktiĉno iskustvo ima prednost u odnosu na rezultate ispitivanja.4.4. Definicija Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše jesu supstance ili smeše koje same po sebi ne moraju da budu zapaljive. Organske supstance ili smeše ne klasifikuju se u ovu klasu ako: 1) supstanca ili smeša ne sadrţi kiseonik. Dodatna uputstva za klasifikaciju 2. Preporuke UN o transportu opasnog tereta.4.13.3. umesto celuloze kako bi se razjasnila priroda reakcije i da bi se proverilo da li su dobijeni pozitivni rezultati pouzdani. Kriterijumi za klasifikaciju Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše klasifikuju se u jednu od tri kategorije opasnosti u okviru ove klase opasnosti na osnovu rezultata ispitivanja opisanih u O.Obaveštenje o merama P306 + P360 predostroţnosti P371 + P380 + P375 rukovanje P370 + P378 Obaveštenje o merama predostroţnosti skladištenje Obaveštenje o merama predostroţnosti P501 odlaganje P370 + P378 P370 + P378 P501 P501 2.14.14.13. odeljak 34. fluor ili hlor ili 2) supstanca ili smeša sadrţi kiseonik.1.2. treba da bude ponovo sprovedeno sa nekom inertnom supstancom.14. odeljak 34.1.2.2. kao što je dijatomejska zemlja. koja je data u ovom prilogu.4. 2.1. Oksidujuće čvrste supstance i smeše 2.4.4. Kada za supstancu ili smešu postoji razlika izmeĊu rezultata ispitivanja i praktiĉnih iskustava prilikom rukovanja i upotrebe koja ukazuju da se radi o oksidujućoj teĉnosti. Deo III. 2.4.13.

Tabela 2. Test 5-Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes.2.14. Pojedini tipovi amonijum-nitrata mogu da izazovu eksploziju u ekstremnim uslovima. 2005 2. _______________ (10) BC Code. jako oksidujuće sredstvo Obaveštenje o merama P210 Opasnost H272: Moţe da pospeši poţar.Tabela 2. ista supstanca prisutna u fiziĉkom obliku razliĉitom od oblika u kome je ispitivana i smatra se da ta promena moţe znaĉajno da utiĉe na njenu klasifikaciju.14.2. kada se nalazi u smeši sa celulozom u masenom odnosu 4:1 ili 1:1. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2. kada se nalazi u smeši sa celulozom u masenom Kategorija 1 odnosu 4:1 ili 1:1. Annex 3. Napomena 1: Pojedine oksidujuće ĉvrste supstance i smeše predstavljaju potencijalnu opasnost od eksplozije pod odreĊenim uslovima (prilikom skladištenja u većim koliĉinama).14.14. Elementi obeleţavanja za oksidujuće ĉvrste supstance i smeše Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Opasnost H271: Moţe da izazove poţar ili Obaveštenje o opasnosti eksploziju. koja je data u ovom prilogu. Odgovarajuće informacije o ovoj opasnosti moraju biti navedene u bezbednosnom listu. IMO.3. prilikom snabdevanja ili transporta. Svaka supstanca ili smeša koja. kada se nalazi u smeši sa celulozom u masenom odnosu 4:1 ili 1:1. a za procenu ove opasnosti moţe se koristiti metoda ispitivanja otpornosti na detonaciju(10). na primer. ima kraće proseĉno vreme sagorevanja u odnosu na proseĉno vreme sagorevanja smeše kalijum-bromata i celuloze u masenom odnosu 3:2. Kriterijumi za oksidujuće ĉvrste supstance i smeše Kategorija opasnosti Kriterijumi Svaka supstanca ili smeša koja. Ukoliko je. ima proseĉno vreme sagorevanja jednako ili kraće u odnosu na Kategorija 2 proseĉno vreme sagorevanja smeše kalijum-bromata i celuloze u masenom odnosu 2:3 i ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u kategoriju 1. Napomena 2: Ispitivanje supstance ili smeše treba izvršiti u fiziĉkom obliku u kojem je uzorak dobijen.1. supstanca se mora ispitati i u novom obliku. oksidujuće sredstvo P210 . ima proseĉno vreme sagorevanja jednako ili kraće u odnosu na Kategorija 3 proseĉno vreme sagorevanja smeše kalijum-bromata i celuloze u masenom odnosu 3:7 i ne ispunjava kriterijume za klasifikaciju u kategoriju 1 i 2. oksidujuće sredstvo P210 Paţnja H272: Moţe da pospeši poţar. Svaka supstanca ili smeša.

Dodatna uputstva za klasifikaciju 2.4. Organske supstance ili smeše ne klasifikuju se u ovu klasu opasnosti ako: 1) supstanca ili smeša ne sadrţi kiseonik. fluor ili hlor.14. Organski peroksidi 2. Kada za supstancu ili smešu postoji razlika izmeĊu rezultata ispitivanja i praktiĉnih iskustava prilikom rukovanja i upotrebe koja ukazuju da se radi o oksidujućoj ĉvrstoj supstanci ili smeši.da budu osetljive na udar ili trenje.15. Pored toga. Termin "organski peroksid" odnosi se na smešu organskih peroksida (formulaciju) koja sadrţi barem jedan organski peroksid.4. koje su podloţne egzotermnoj samorazgradnji. a ovi elementi su hemijski vezani samo za ugljenik ili vodonik. prilikom odluĉivanja o klasifikaciji praktiĉno iskustvo ima prednost u odnosu na rezultate ispitivanja.1.14.1. Definicija 2.15.da budu podloţne dekompoziciji uz eksploziju.4. 2.1. pri ĉemu su jedan ili oba atoma vodonika zamenjena organskim radikalima. Organski peroksidi su termiĉki nestabilne supstance i smeše. one mogu da imaju jednu ili više od sledećih osobina: . . Organski peroksid jeste teĉna ili ĉvrsta organska supstanca ili smeša koja sadrţi bivalentnu -O-O.15.funkcionalnu grupu i kao takva smatra se derivatom vodonik peroksida. . Neorganske supstance ili smeše ne klasifikuju se u ovu klasu opasnosti ako ne sadrţe kiseonik ili halogene elemente.1. fluor ili hlor ili 2) supstanca ili smeša sadrţi kiseonik.4.3. 2.predostroţnosti prevencija Obaveštenje o merama predostroţnosti rukovanje Obaveštenje o merama predostroţnosti skladištenje Obaveštenje o merama predostroţnosti odlaganje P220 P221 P280 P283 P306 + P360 P371 + P380 + P375 P370 + P378 P220 P221 P280 P220 P221 P280 P370 + P378 P370 + P378 P501 P501 P501 2. 2.14. .da brzo gore.2.14.

2.1. C.2.0% vodonik-peroksida ili 2) sadrţi manje od 0.molekulska masa organskog peroksida i.0 % vodonik-peroksida. mi .5% dostupnog kiseonika iz organskih peroksida. klasifikuje se u organske perokside tipa A. a da pri tom sadrţi do 1. B. klasifikuje se u organske perokside tipa B. na osnovu sledećih principa: 1) svaki organski peroksid koji u originalnom pakovanju podleţe detonaciji ili brzoj deflagraciji.15.0% dostupnog kiseonika iz organskih peroksida. ako u laboratorijskim ispitivanjima: .2. E. brzoj deflagraciji ili termalnoj eksploziji.15. Kriterijumi za klasifikaciju 2. Organski peroksidi se klasifikuju u jednu od sedam kategorija opasnosti: "tipovi A. klasifikuje se u organske perokside tipa C. ova supstanca ili smeša ne podleţe detonaciji. 3) svaki organski peroksid koji ima eksplozivna svojstva ali. 2) svaki organski peroksid koji ima eksplozivna svojstva i koji dok je u originalnom pakovanju ne podleţe detonaciji ni brzoj deflagraciji. a da pri tom sadrţi više od 1.da reaguju burno sa drugim supstancama. ali moţe da podlegne termalnoj eksploziji.15.0% ali manje od 7.1. dok je u originalnom pakovanju. F i G" u okviru ove klase opasnosti. ci . 2. D. Smatra se da organski peroksid ima eksplozivna svojstva ukoliko pri laboratorijskom ispitivanju smeša (formulacija) podleţe detonaciji.broj peroksidnih grupa u molekulu organskog peroksida.2.koncentracija (maseni %) organskog peroksida. Napomena: Sadrţaj dostupnog kiseonika (%) u smeši organskog peroksida izraĉunava se na osnovu sledeće formule: n 16 x Σ( i ni x ci mi ) gde je: ni . Svaki organski peroksid treba uzeti u razmatranje za klasifikaciju u ovu klasu opasnosti osim ako: 1) sadrţi manje od 1. 2.. brzoj deflagraciji ili ima jako razorno dejstvo kada se zagreva u zatvorenom prostoru. 2.2.15. 4) svaki organski peroksid klasifikuje se u organske perokside tipa D.

delimiĉno detonira.2. pod uslovom da je termiĉki stabilan. da mu je temperatura samorazlaganja 60°C ili viša.15.3. podleţe sporoj deflagraciji i nema razorna dejstva kada se zagreva u zatvorenom prostoru ili .ne detonira. da taĉka kljuĉanja razreĊivaĉa koji se koristi za ublaţavanje efekata bude veća od 150°C.3 i Tabelu 28. a takoĊe nema ili ima slabu eksplozivnu moć. Kriterijumi za kontrolu temperature Sledeći organski peroksidi treba da budu podvrgnuti kontroli temperature: 1) organski peroksidi tipa B i C sa temperaturom samorazgradnje ≤50°C. 2) organski peroksidi tipa D koji imaju razornu moć srednjeg intenziteta kada se zagrevaju u zatvorenom prostoru(12) sa temperaturom samorazgradnje ≤50°C ili koji imaju slabo ili nemaju razorno dejstvo kada se zagrevaju u zatvorenom prostoru sa temperaturom samorazgradnje ≤45°C i ________________ (11) Videti UN Priručnik o metodama ispitivanja i kriterijumima. 28.ne detonira. takav organski peroksid klasifikuje se u tip F. 28. a ambalaţa se naknadno izmeni.3 (12) Kao što je odreĎeno ispitivanjima serije E kao što je opisano u Priručniku o metodama ispitivanja i kriterijumima. 5) svaki organski peroksid koji u laboratorijskim ispitivanjima ne detonira. klasifikuje se u organske perokside tipa F.1. . klasifikuje se u organske perokside tipa G. ne podleţe brzoj deflagraciji i ima slabo ili nikakvo razorno dejstvo kada se zagreva u zatvorenom prostoru. potrebno je sprovesti naknadna ispitivanja ako se pretpostavlja da izmena ambalaţe moţe uticati na rezultate ispitivanja. ne podleţe brzoj deflagraciji i nema razorna dejstva kada se zagreva u zatvorenom prostoru ili . a za smeše u teĉnom stanju.2. a takoĊe nema ili ima slabu eksplozivnu moć. npr. Ukoliko je izvršeno ispitivanje supstance ili smeše uzete iz originalnog pakovanja. za pakovanje od 50 kg(11). odeljak 28. 2.. Ukoliko organski peroksid nije termiĉki stabilan ili se za ublaţavanje efekata koristi razreĊivaĉ koji ima taĉku kljuĉanja niţu od 150°C. ne podleţe brzoj deflagraciji i ima razorno dejstvo srednje jaĉine kada se zagreva u zatvorenom prostoru. 6) svaki organski peroksid koji u laboratorijskim ispitivanjima ne detonira u kavitacionim uslovima. Deo II 3) organski peroksidi tipa E i F sa temperaturom samorazgradnje ≤45°C. 7) svaki organski peroksid koji pri laboratorijskim ispitivanjima ne detonira u kavitacionim uslovima. ne podleţe brzoj deflagraciji i ima slabo ili nikakvo razorno dejstvo kada se zagreva u zatvorenom prostoru. ne podleţe brzoj deflagraciji i ima slabo ili nikakvo razorno dejstvo kada se zagreva u zatvorenom prostoru. klasifikuje se u organske perokside tipa E.

odeljak 28. 2. Elementi obeleţavanja za organske perokside Klasifikacija Tip A Tip B Tip C i D Tip E i F Tip G GHS piktogram opasnosti Nema elemenata obeleţavanja koji se odnose na ovu kategoriju opasnosti Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Obaveštenje o merama predostroţnosti prevencija Obaveštenje o merama predostroţnosti reagovanje Obaveštenje o merama predostroţnosti skladištenje Obaveštenje o merama predostroţnosti odlaganje Opasnost Opasnost Paţnja H241: H240: H242: H242: Zagrevanje Zagrevanje Zagrevanje Zagrevanje moţe dovesti moţe dovesti moţe dovesti moţe dovesti do poţara ili do eksplozije do poţara do poţara eksplozije P210 P210 P210 P210 P220 P220 P220 P220 P234 P234 P234 P234 P280 P280 P280 P280 Opasnost P411 + P235 P411 + P235 P411 + P235 P411 + P235 P410 P410 P410 P410 P420 P420 P420 P420 P501 P501 P501 P501 .15. Izabrane metode ispitivanja treba da budu izvedene na naĉin koji je reprezentativan i za veliĉinu i za materijal pakovanja.15.1. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2. II Deo.1. kao i metode za utvrĊivanje vrednosti kontrolnih temperatura i kritiĉne temperature dati su u Priruĉniku o metodama ispitivanja i kriterijumima. koja je data u ovom prilogu.3. Tabela 2. Preporuke UN o transportu opasnog tereta.Metode ispitivanja za odreĊivanje temperature samorazgradnje.15.

Preporuke UN o transportu opasnog tereta.1. Organski peroksidi . ovog priloga). ali se moraju razmotriti elementi obeleţavanja u odnosu na pripadnost drugim klasama opasnosti. 2.15.4. Smeše organskih peroksida koji su već klasifikovani mogu se klasifikovati u istu kategoriju opasnosti kojoj pripada i najopasniji organski peroksid sadrţan u smeši.15.4.15.1.2.1. 2. Organski peroksidi se klasifikuju na osnovu njihove hemijske strukture i na osnovu sadrţaja dostupnog kiseonika i vodonik peroksida u smeši (videti odeljak 2. Postupak klasifikacije je šematski prikazan na slici 2.Tip G nema dodeljene elemente obeleţavanja. Dodatna uputstva za klasifikaciju 2.15.1. Napomena: Zbir pojedinaĉnih delova moţe biti opasniji od pojedinaĉnih sastojaka. potrebno je odrediti temperaturu samorazgradnje za ovakve smeše.15.15. Ipak. Svojstva organskih peroksida koja su bitna za njihovu klasifikaciju moraju se odrediti eksperimentalnim putem.4. Slika 2. Klasifikacija organskih peroksida treba da bude izvršena na osnovu serije ispitivanja od A do H koji su opisani u II Delu Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima.2. koja je data u ovom prilogu. s obzirom da dva stabilna sastojka mogu da daju smešu koja ima manju termiĉku stabilnost od sastojaka.

.

25 mm godišnje kada se na temperaturi od 55°C ispituju oba materijala.2.16. odeljak 37.16.16. taĉka 37.prevencija Obaveštenje o merama predostroţnosti . ne moraju se vršiti dodatna ispitivanja na drugim materijalima. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 2. na osnovu ispitivanja opisanog u Delu III.16.2.1. Supstance i smeše korozivne za metale 2.odlaganje Paţnja H290: Moţe biti korozivno za metale P234 P390 P406 2. koja je data u ovom prilogu. Preporuke UN o transportu opasnog tereta. 2. Elementi obeleţavanja za supstance i smeše korozivne za metale Klasifikacija Kategorija 1 GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Obaveštenje o merama predostroţnosti .16.4.16.skladištenje Obaveštenje o merama predostroţnosti .2.3.2.reagovanje Obaveštenje o merama predostroţnosti .4 Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima.16. Tabela 2. Kriterijumi za klasifikaciju Supstanca ili smeša koja izaziva koroziju metala klasifikuje se u jednu kategoriju opasnosti u okviru ove klase opasnosti. Kriterijumi za supstance i smeše korozivne za metale Kategorija opasnosti Kategorija 1 Kriterijumi Brzina korozije na površini ĉelika ili aluminijuma prelazi 6. koja je data u ovom prilogu.16.1. Definicija Supstanca ili smeša koja izaziva koroziju metala jeste supstanca ili smeša koja hemijskom reakcijom moţe da ošteti ili ĉak i da uništi metale.1. Dodatna uputstva za klasifikaciju . Napomena: Kada se na probnom ispitivanju sprovedenom na ĉeliku ili aluminijumu pokaţe da je neka supstanca ili smeša korozivna. 2. u skladu sa Tabelom 2.16. Tabela 2.

2.akutnu peroralnu toksiĉnost. 2) za potrebe ispitivanja aluminijuma. Kategorije akutne toksiĉnosti i procenjene vrednosti akutne toksiĉnosti (ATE) za odgovarajuće kategorije Put izlaganja Peroralno (mg/kg telesne Kategorija 1 ATE ≤ 5 Kategorija 2 5 < ATE ≤ 50 Kategorija 3 Kategorija 4 50 < ATE ≤ 300 300 < ATE ≤ 2000 .1. Acute toxicity estimates .1. .1. dermalna) ili LC50 (inhalaciona) vrednosti ili kao procenjena vrednost akutne toksiĉnosti (eng. Supstance mogu biti klasifikovane u jednu od ĉetiri kategorije akutne toksiĉnosti na osnovu puta izlaganja koji moţe biti peroralni.0037 resp.1.1.1. ĉelik tipa: . Kriterijumi za klasifikaciju supstanci kao akutno toksičnih 3.St 44-3). dermalni ili inhalacioni u skladu sa numeriĉkim kriterijumima koji su prikazani u Tabeli 3. Preporuke UN o transportu opasnog tereta. Uzorak koji se koristi u ovim ispitivanjima moţe se napraviti od sledećih materijala: 1) za potrebe ispitivanja ĉelika.1.1. . 3. odnosno unošenja više doza tokom 24 sata ili inhalacionog izlaganja u trajanju od ĉetiri sata.S235JR+CR (1.S275J2G3+CR (1.2.1.Brzina korozije moţe se izmeriti primenom metode ispitivanja date u Delu III.2. Akutna toksičnost 3. neobloţeni tipovi 7075-T6 ili AZ5GU-T6. 3. OPASNOST PO ZDRAVLJE LJUDI 3. Akutna toksiĉnost predstavlja one štetne efekte koji se javljaju posle peroralne ili dermalne primene pojedinaĉne doze supstance ili smeše. DEO 3.1.1.1.1. Definicija 3.1. SRPS ISO 3574.1. koja je data u ovom prilogu. odeljak 37. Vrednosti za akutnu toksiĉnost su prikazane kao (pribliţne) LD50 (peroralna.4 Priruĉnika o metodama ispitivanja i kriterijumima.akutnu dermalnu toksiĉnost.St 37-2).ATE). ili SAE 1020.1. Tabela 3. unificirani brojĉani sistem (UNS) G 10200. .0144 resp.akutnu inhalacionu toksiĉnost. Napomene su date ispod Tabele 3. Klasa opasnosti akutna toksiĉnost se deli na: .1.

3) Za pojedine supstance ili smeše atmosfera u kojoj se vrši ispitivanje nije samo u obliku pare već predstavlja mešavinu teĉne i gasovite faze.0 Napomena 1) i 2) 0. Za druge supstance ili smeše atmosfera se moţe sastojati od pare koja je na granici gasne faze.0 < ATE ≤ 20. U ovom drugom sluĉaju. Posebne napomene za klasifikaciju supstanci kao akutno toksičnih 3.0 1.1. .2.2.1.1: 1) Procenjene vrednosti akutne toksiĉnosti (ATE) za klasifikaciju supstanci ili sastojaka u smeši izvode se na osnovu sledećih parametara: .Magla jesu teĉne ĉestice supstance ili smeše suspendovane u gasu (obiĉno vazduh).05 < ATE ≤ ATE ≤ 0.2.1. Prašina se obiĉno formira mehaniĉkim putem. dok se dermalna akutna toksiĉnost supstanci ispituje na kunićima ili pacovima. 2) Opšte graniĉne koncentracije za inhalacionu toksiĉnost u tabeli zasnivaju se na rezultatima ĉetvoroĉasovnog izlaganja supstanci u uslovima ispitivanja.LD50/LC50 vrednosti. .Para jeste gasoviti oblik supstance ili smeše osloboĊen iz njenog teĉnog ili ĉvrstog stanja.0 < ATE ≤ 10.2.5 0. "magla" i "para" definisani su na sledeći naĉin: .mase) Napomena 1) Dermalno (mg/kg telesne 200 < ATE ≤ 1000 < ATE ≤ mase) ATE ≤ 50 50 < ATE ≤ 200 1000 2000 Napomena 1) Gasovi (ppmV)* 100 < ATE ≤ 500 < ATE ≤ 2500 < ATE≤ ATE ≤ 100 Napomena 1) i 2) 500 2500 20000 Pare (mg/l) ATE ≤ 0. koja je data u ovom prilogu koje se odnose na rezultate ispitivanja akutne toksiĉnosti ili . kada su dostupne. koje se odnose na klasifikacionu kategoriju.1.2. kategorija 4 (20000 ppmV). kategorija 3 (2500 ppmV).odgovarajućih vrednosti za konverziju iz Tabele 3.5 < ATE ≤ 2. Napomene uz Tabelu 3. .1. Kada su dostupni podaci o akutnoj toksiĉnosti neke supstance na razliĉitim . Konverzija vrednosti koje su dobijene posle jednoĉasovnog izlaganja moţe se dobiti deljenjem faktorom 2 za gasove i pare i faktorom 4 za prašinu i maglu. 3. Pojmovi: "prašina".odgovarajućih vrednosti za konverziju iz Tabele 3. kategorija 2 (500 ppmV).5 < ATE ≤ 1.1.5 (*) Koncentracije gasa su izraţene u ppmV (eng.2.0 Napomena 1). 2) i 3) Prašina i magla (mg/l) 0.Prašina jesu ĉvrste ĉestice supstance ili smeše suspendovane u gasu (obiĉno vazduh). Ĉestice prašine i magle su veliĉine od manje od 1 μm do oko 100 μm.0 10. parts per million per volume).1.05 0. klasifikacija se zasniva na ppmV vrednostima i to na sledeći naĉin: kategorija 1 (100 ppmV).0 2.1. Ispitivanja za procenu akutne toksiĉnosti supstanci unetih peroralno ili inhalacijom obiĉno se vrše na pacovima.1. 3. Magla najĉešće nastaje kondenzovanjem prezasićenih para ili fiziĉkim širenjem teĉnosti.0 < ATE ≤ 5.2.

Inhalirane ĉestice proseĉnog aerodinamiĉkog preĉnika (eng. date su odreĊene pretpostavke koje se primenjuju kada je potrebno. za pare koje su skoro sasvim u gasovitom stanju. Procena korozivnog delovanja moţe biti zasnovana na struĉnoj proceni korišćenjem podataka kao što su: iskustvo o delovanju na ljude i ţivotinje. 3. a svi relevantni putevi izlaganja moraju biti naznaĉeni prilikom informisanja o opasnosti.1. Ako je akutna toksiĉnost odreĊena za dva ili više puteva izlaganja. Ovaj opseg veliĉine ĉestica odgovara maksimumu doze od oko 2 mg/l. Da bi se iskoristili svi dostupni podaci o nekoj smeši radi njene klasifikacije prema stepenu opasnosti. postojeći podaci dobijeni in vitro ispitivanjem. 3.2.1. u višestepenom pristupu: .1.3. 3. ali je potreban samo jedan put izlaganja (procenjen ili dobijen u ispitivanjima) koji se odnosi na sve sastojke. Šematski prikaz procedura koje treba primeniti dat je na slici 3. Mass Median Aerodynamic Diameter-MMAD) izmeĊu 1 i 4 mikrona taloţiće se u svim delovima respiratornog trakta pacova. Vrednosti za prašinu i maglu izraţavaju se u mg/l. od kojih se neke sastoje od teĉne i gasne faze.3.3. 3.3.1.2. S obzirom na poteškoće koje postoje u ispitivanju para. Kriterijumi za klasifikaciju smeša kao akutno toksičnih 3. Od naroĉitog znaĉaja za klasifikaciju u odnosu na inhalacionu toksiĉnost je korišćenje dobro odreĊenih vrednosti za kategorije visoke toksiĉnosti za prašinu i maglu.1.1.1.2. 3. 3.1.3. Ipak.1. Posebne napomene za klasifikaciju supstanci kao akutno toksičnih koje se unose inhalacijom 3. ovog priloga). podaci o pH vrednostima.2. odgovarajuća LD50 vrednost biće izabrana na osnovu nauĉne procene izmeĊu više validnih i dobro sprovedenih ispitivanja. Dodatne napomene u vezi klasifikacije za inhalacionu toksiĉnost: ukoliko postoje podaci koji ukazuju da se mehanizam toksiĉnosti zasniva na korozivnosti. koristi se najozbiljnija kategorija opasnosti. mora se uzeti u obzir i razmotriti svaki put izlaganja smeši.2.3.2. vrednosti u tabeli su date u jedinicama mg/l. ovog priloga i zasnivaju se na podacima o letalnim dozama (koji su dobijeni ispitivanjem ili proraĉunom).3. Jedinice u kojima se izraţava inhalaciona toksiĉnost zavise od oblika inhaliranog materijala. Svi dostupni podaci moraju se razmotriti.3. podaci o sliĉnim supstancama i drugi prikladni podaci. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci kao akutno toksiĉnih dati su u odeljku 3. supstanca ili smeša mora biti obeleţena i kao korozivna za respiratorne organe (videti napomenu 1 u odeljku 3. Vrednosti za gasove izraţavaju se u ppmV.4.1. Kod smeša je neophodno pribaviti ili proraĉunati podatke koje omogućavaju klasifikaciju smeša.1.2.1. Korozija respiratornih organa je razaranje tkiva respiratornih organa nakon jednokratnog. ograniĉenog perioda izlaganja koje je analogno korozivnom oštećenju koţe i obuhvata i razaranje sluzokoţe.vrstama ţivotinja.1.1. klasifikacija se zasniva na vrednostima u ppmV.3. Pristup klasifikaciji u odnosu na akutnu toksiĉnost je višestepen i zavisi od broja dostupnih podataka o smeši i njenim sastojcima. Da bi se rezultati eksperimenata na ţivotinjama mogli primeniti na izloţenost ljudi.3.1. koja je data u ovom prilogu. Kod klasifikacije smeša u odnosu na akutnu toksiĉnost. idealno je prašinu i maglu ispitivati na pacovima u ovom opsegu.

teĉnosti. Višestepeni pristup za klasifikaciju smeša u odnosu na akutnu toksiĉnost . 2) kada se već klasifikovana smeša koristi kao sastojak druge smeše. a klasifikacija nove smeše vrši se na osnovu formula koje su date u odeljcima 3.1. mogu se koristiti stvarne ili izvedene vrednosti akutne toksiĉnosti (ATE) odreĊene za ovu smešu. osim ukoliko postoji razlog da se neki sastojak prisutan u smeši u koncentraciji manjoj od 1% uzme kao relevantan za njenu klasifikaciju u odnosu na akutnu toksiĉnost (videti Tabelu 1.1) "relevantni sastojci" smeše su oni koji su u njoj sadrţani u koncentraciji od 1% (m/m za ĉvrste materije.3. prašinu. Slika 3.1.3.1. i 3.6.3. ovog priloga.6.1. maglu i pare i V/V za gasove) ili većoj.1.1).2.

1.3.1.3. Kada je sama smeša ispitana sa ciljem da se utvrdi njena akutna toksiĉnost. klasifikacija se vrši na osnovu istih kriterijuma kao i za supstance.4.1. Klasifikacija smeša kada su dostupni podaci o akutnoj toksičnosti za samu smešu 3.4.3. što je objašnjeno u Tabeli .

1. 3. Klasifikacija smeša kada nisu dostupni podaci o akutnoj toksičnosti za samu smešu: Načela premošćavanja 3.2.6. šećer). i . 3. 2) zanemariti sastojke za koje se smatra da nisu akutno toksiĉni (npr.1. sektore i kategorije.6. 3. ali postoji dovoljno podataka koji se odnose na pojedinaĉne sastojke i sliĉne ispitane smeše tako da se stepen njene potencijalne opasnosti moţe odrediti.3.5 i 3.1.5. dermalnu i inhalacionu toksiĉnost prema sledećoj formuli: 100 ∑ Ci = ATEmix n ATEi pri ĉemu je: Ci . procenjena akutna toksiĉnost (ATE) sastojaka se razmatra na sledeći naĉin: 1) ukljuĉiti sastojke sa poznatom akutnom toksiĉnošću koji pripadaju jednoj od kategorija akutne toksiĉnosti datih u Tabeli 3.1.. 3) zanemariti sastojke ukoliko rezultati ispitivanja ne pokazuju akutnu toksiĉnost pri graniĉnoj dozi od 2000 mg/kg telesne mase.5.1. Procenjena akutna toksiĉnost (ATE) za smešu odreĊuje se proraĉunom na osnovu ATE vrednosti za sve relevantne sastojke za peroralnu.1.3.3.3. ovi podaci se koristite na osnovu naĉela premošćavanja iz odeljka 1. Ukoliko rezultati ispitivanja koji se odnose na samu smešu nisu poznati.1.5. Klasifikacija smeša na osnovu sastojaka smeše (formula aditivnosti) 3.1.3.3.6.3. ovog priloga.1. Klasifikacija smeša kada su poznati podaci za sve sastojke Kako bi se osigurala odgovarajuća klasifikacija i da bi se proraĉuni vršili samo jednom za sve sisteme.1.pojedinaĉni sastojak od 1 do n.1. ovog priloga.koncentracija sastojka i (% m/m ili %V/V). Kada sama smeša nije ispitana radi utvrĊivanja njene akutne toksiĉnosti. .3.1.3. ovog priloga. Ukoliko je smeša razblaţena vodom ili nekom drugom netoksiĉnom materijom.1. Sastojci koji se razmatraju u okviru ovog odeljka su samo sastojci ĉija je procenjena akutna toksiĉnost (ATE) poznata. toksiĉnost smeše moţe se izraĉunati na osnovu rezultata ispitivanja koji se odnose na nerazblaţenu smešu.1. primenjuje se procedura iz odeljaka 3. voda.

1. kao i dobro obuĉen i iskusan struĉnjak (struĉna procena.3.6.3.n .1.1.6.3. 3. 2) podatke dobijene na osnovu iskustva o izlaganju ljudi koji potvrĊuju toksiĉne efekte.1. 3. ovog priloga ali sa korekcijama.3.2.1. koja je data u ovom prilogu.3.6. primenjuje se formula iz odeljka 3.2.6. Ovakva procena moţe zahtevati odgovarajuće farmakodinamiĉke i farmakokinetiĉke podatke.3.1. 3. U sluĉaju kada je u smeši. ________________ (13) Podaci o najčešćem putu izlaganja mogu se dobiti i ekstrapolacijom iz vrednosti procenjene akutne toksičnosti za pojedine sastojke koje se ne odnose na najčešći put izlaganja. dermalne i inhalacione procenjene akutne toksiĉnosti(13). u slučaju da su za neki specifičan sastojak potrebni podaci o njegovoj dermalnoj ili inhalacionoj toksičnosti. ovog priloga.broj sastojaka. ne moţe se proceniti akutna toksiĉnost te smeše.1. vrednosti koje treba koristiti u formuli moraju biti vrednosti baš za taj put izlaganja.3. ovog priloga) koji će izvršiti pouzdanu procenu akutne toksiĉnosti. ATEi . ovog priloga. primenjuje se formula data u odeljku 3.procenjena akutna toksiĉnost za sastojak i. Podaci o dermalnom ili inhalacionom izlaganju nisu uvek neophodni za sve sastojke ali.6.3.2. Ukoliko je ukupna koncentracija ovakvih sastojaka veća od 10% primenjuje se formula iz odeljka 3.6. 3) podatke o akutnim toksiĉnim efektima supstance dobijene u drugim ispitivanjima.2. U tom sluĉaju smešu treba klasifikovati na osnovu podataka o poznatim sastojcima sa napomenom da se x procenata smeše sastoji od sastojka nepoznate toksiĉnosti. ovog priloga.3. Ukoliko je ukupna koncentracija sastojka nepoznate akutne toksiĉnosti u smeši 10% ili manja. tako da odgovara ukupnom procentu nepoznatih sastojaka: 100 .1.1. Za ovaj pristup klasifikaciji uglavnom su potrebni dodatni tehniĉki podaci. Ovo podrazumeva sledeće: 1) ekstrapolaciju izmeĊu peroralne. Klasifikacija smeša kada nisu poznati podaci za sve sastojke 3. ali bez podataka o letalnim dozama.1. videti odeljak 1.6. ali koji ne pruţaju podatke o letalnim dozama ili 4) podatke o srodnim supstancama dobijene na osnovu odnosa strukture i aktivnosti. ali podaci koji o tom sastojku postoje mogu da posluţe da se konverzijom izvede takva vrednost kao što je prikazano u Tabeli 3.6.2. upotrebljen neki sastojak o kome ne postoje odgovarajući podaci.1. Kada procenjena akutna toksiĉnost (ATE) nije poznata za neki od pojedinaĉnih sastojaka smeše.1. u koliĉini od 1% ili većoj. Ukoliko ovi podaci nisu dostupni treba primeniti odredbe iz odeljka 3.2.1.1.2.1.3.(ΣCnepoznato > 10%) ∑ Ci = n ATEi ATEmix .

5 1.05 0.5 5 100 500 5 50 300 1100 10 100 700 4500 0.05 0.3.05 0.5 < kategorija 3 ≤ 1.005 0.0 10.0 < kategorija 4 ≤ 20.0 < kategorija 4 ≤ 5.5 3 11 0. Konverzija eksperimentalno dobijenih vrednosti akutne toksiĉnosti (ili kategorije akutne toksiĉnosti) u procenjenu vrednost akutne toksiĉnosti za klasifikaciju za odgovarajući put izlaganja Klasifikaciona kategorija ili eksperimentalno odreĊen opseg akutne toksiĉnosti 0 < kategorija 1 ≤ 5 5 < kategorija 2 ≤ 50 50 < kategorija 3 ≤ 300 300 < kategorija 4 ≤ 2000 0 < kategorija 1 ≤ 50 50 < kategorija 2 ≤ 200 200 < kategorija 3 ≤ 1000 1000 < kategorija 4 ≤ 2000 0 < kategorija 1 ≤ 100 100 < kategorija 2≤ 500 500 < kategorija 3≤ 2500 2500 < kategorija 4≤ 20000 0 < kategorija 1 ≤ 0.5 < kategorija 2 ≤2. koja je data u ovom prilogu.0 < kategorija 3 ≤ 10.0 2.0 0 < kategorija 1 ≤ 0.0 1.4.5 Put izlaganja Peroralno (mg/kg telesne teţine) Dermalno (mg/kg telesne teţine) Gasovi (ppmV) Pare (mg/l) Prašina/magla (mg/l) Napomena 1: Ove vrednosti se koriste u izraĉunavanju ATE (procenjene vrednosti akutne toksiĉnosti) za klasifikaciju smeša na osnovu njihovih sastojaka i ne predstavljaju rezultate ispitivanja.2.5 0.3.1. Elementi obeleţavanja 3. 3.1.1.4. Tabela 3.1.05 < kategorija 2 ≤ 0.1.0 Konvertovana akutna toksiĉnost (videti Napomenu 1) 0.1. Elementi obeleţavanja za akutnu toksiĉnost Klasifikacija GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti: Opasnost H300: Smrtonosno ako Opasnost Opasnost H300: H301: Smrtonosno ako Toksiĉno ako se Paţnja H302: Štetno ako se Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Kategorija 4 .5 0.Tabela 3. Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 3.

prevencija (dermalno) Obaveštenja o merama predostroţnosti .prevencija (peroralno) Obaveštenja o merama predostroţnosti ..Inhalaciono (vidi napomenu 1) Obaveštenja o merama predostroţnosti .odlaganje (dermalno) se proguta H310: Smrtonosno u kontaktu sa koţom H330: Smrtonosno ako se udiše P264 P270 se proguta proguta H310: H311: Smrtnosno u Toksiĉno u kontaktu sa kontaktu sa koţom koţom H330: H331: Smrtonosno ako Toksiĉno ako se se udiše udiše P264 P270 P264 P270 proguta H312: Štetno u kontaktu sa koţom H332: Štetno ako se udiše P264 P270 P301+P310 P321 P330 P301+P310 P321 P330 P301+P310 P321 P330 P301+P312 P330 P405 P405 P405 P501 P501 P501 P501 P262 P264 P270 P280 P302+P350 P310 P322 P361 P363 P262 P264 P270 P280 P302+P350 P310 P322 P361 P363 P280 P280 P302+P352 P312 P322 P361 P363 P302+P352 P312 P322 P363 P405 P405 P405 P501 P501 P501 P501 .skladištenje (dermalno) Obaveštenja o merama predostroţnosti .reagovanje (dermalno) Obaveštenja o merama predostroţnosti .reagovanje (peroralno) Obaveštenja o merama predostroţnosti .odlaganje (peroralno) Obaveštenja o merama predostroţnosti .skladištenje (peroralno) Obaveštenja o merama predostroţnosti .Dermalno .Peroralno .

3. odnosno vidljive nekroze u epidermisu ili dermisu. Korozivno oštećenje / iritacija koţe 3.1. 3.1. kao i obaveštenje o opasnosti: "korozivna supstanca" ili "korozivno za respiratorne organe". U cilju procene nejasnih oštećenja potrebno je razmotriti histopatologiju.3.6.2. 3.prevencija (inhalaciono) Obaveštenja o merama predostroţnosti .2. To znaĉi da pored piktograma opasnosti koji ukazuje na akutnu toksiĉnost treba da stoji i piktogram opasnosti koji ukazuje na korozivno oštećenje (koristi se za korozivno dejstvo na oko ili koţu). videti odeljak 3.1. krvave kraste i na kraju perioda posmatranja od 14 dana prema promeni boje koţe uslovljene perutanjem i pojavi podruĉja sa alopecijom i oţiljcima.skladištenje (inhalaciono) Obaveštenja o merama predostroţnosti .2.3.2. Korozivna oštećenja koţe se karakterišu prema tipu izazvanog oštećenja kao: ulkusi. nakon ĉetvoroĉasovne primene ispitivane supstance.odlaganje (inhalaciono) P260 P271 P284 P260 P271 P284 P261 P271 P261 P271 P304+P340 P310 P320 P304+P340 P310 P320 P304+P340 P311 P321 P304+P340 P312 P403+P233 P405 P403+P233 P405 P403+P233 P405 P501 P501 P501 Napomena 1: Pored toga što je klasifikovana kao inhalaciono toksiĉna.Obaveštenja o merama predostroţnosti . krvarenja. Napomena 2: U sluĉaju kada je u smeši prisutan neki sastojak o kome ne postoje odgovarajući podaci u koliĉini od 1% ili većoj. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci . ovog priloga). ukoliko postoje podaci koji ukazuju na to da se mehanizam toksiĉnosti zasniva na korozivnosti. ovog priloga. Iritacija koţe predstavlja nastanak reverzibilnih oštećenja koţe koja prate primenu ispitivane supstance tokom ĉetiri sata. smešu treba klasifikovati na osnovu podataka o poznatim sastojcima sa napomenom da "smeša sadrţi x% sastojka koji ima nepoznatu toksiĉnost" (videti odeljak 3.2.2. na etiketi uz takvu supstancu ili smešu treba da stoji i oznaka: EUH071: "korozivno za respiratorne organe".2.reagovanje (inhalaciono) Obaveštenja o merama predostroţnosti . Definicije Korozivno oštećenje koţe jeste nastanak ireverzibilnih oštećenja koţe.

Korozivna supstanca je supstanca koja dovodi do oštećenja tkiva koţe. tamo gde je prikladan. ovog priloga). . 3.1. predstavljaju prvi nivo analize.2. Ĉvrste supstance (prah) mogu da postanu korozivne ili iritativne kada se navlaţe ili kada doĊu u kontakt sa vlaţnom koţom ili mukoznim membranama. ekstremne pH vrednosti kao što su ≤ 2 i ≥11. ovog pravilnika).2. 3. Ukoliko je supstanca visoko toksiĉna kada se unese preko koţe. U cilju procene nejasnih oštećenja potrebno je razmotriti histopatologiju. Ukoliko razmatranja alkalne/kisele rezerve ukazuju na to da supstanca najverovatnije nema korozivna svojstva uprkos niskoj ili visokoj pH vrednosti.2. baze alkalnih metala sa ekstremnim pH vrednostima treba posmatrati kao supstance korozivne za koţu.3. kao što je dato u Tabeli 3.2. pod uslovom da su razblaţenja i vrste na kojima je ispitivanje sprovedeno odgovarajući.5.5. prednost imaju podaci dobijeni pri izlaganju ljudi. pogotovo kada je poznat puferni kapacitet. I pored izvesnih odstupanja.2. zatim podaci dobijeni pri izlaganju ţivotinja i rezultati ispitivanja sprovedenih na ţivotinjama i na kraju drugi izvori podataka. Korozivna oštećenja se karakterišu prema tipu izazvanog oštećenja kao: ulkusi. U nekim sluĉajevima. 3.6. neophodno je razmotriti nekoliko faktora koji odreĊuju korozivni i iritativni potencijal supstance. Za ovakve supstance se oĉekuje da mogu imati znaĉajan efekat na koţu. moraju se sprovesti dodatna ispitivanja. pri klasifikaciji.3. Iako se ovakvi podaci mogu dobiti na osnovu procene pojedinaĉnih parametara u okviru višestepenog pristupa (videti odeljak 3. kojima bi se ova pretpostavka potvrdila.1. Ovo je znaĉajno kada su podaci dostupni samo za neke. prednost ima razmatranje svih postojećih podataka i utvrĊivanje kvaliteta podataka.2.2.2. ali ne i za sve parametre. Kada se u okviru ispitivanja akutne toksiĉnosti posmatra i iritativno/korozivno dejstvo na koţu i ukoliko je ovaj efekat prisutan primenom graniĉne doze.4. koja je data u ovom prilogu.2.2. mogu se koristiti i dostupni podaci koje se odnose na strukturno sliĉne supstance. 3.2.2. Iskustva kod ljudi i podaci dobijeni na ţivotinjama koji se odnose na jednokratno ili višekratno izlaganje. pošto direktno obezbeĊuju relevantne podatke o uticaju ovih supstanci na koţu (videti ĉlan 4. odnosno vidljive nekroze u epidermisu ili dermisu kod najmanje jedne od tri ispitivane ţivotinje nakon izlaganja u trajanju od ĉetiri sata. Pre nego što se pristupi ispitivanju. Ako je neophodna procena svakog pojedinaĉnog parametra.2.2. Korozivno oštećenje 3. Sve gore navedene dostupne podatke o supstanci ili smeši treba razmotriti prilikom donošenja odluke o potrebi izvoĊenja in vivo ispitivanja iritacije koţe.5 mogu ukazati na potencijal da se prouzrokuju efekti na koţi.2.2. krvave kraste i na kraju perioda posmatranja od 14 dana prema promeni boje koţe uslovljene perutanjem i pojavi podruĉja sa alopecijom i oţiljcima. npr.2. imajući u vidu da u odreĊenim sluĉajevima ne moraju odgovarati svi elementi ovog pristupa. 3.1.2. ne preporuĉuje se ispitivanje njenog iritativnog/korozivnog delovanja na koţu jer koliĉina supstance koja se mora primeniti u ispitivanjima prevazilazi toksiĉnu dozu i kao posledicu ima uginuće laboratorijskih ţivotinja. Pri proceni inicijalnih podataka treba primeniti višestepeni pristup. nije potrebno sprovoditi dodatna ispitivanja. primenom odgovarajućeg validiranog in vitro testa.6. Na osnovu rezultata ispitivanja na ţivotinjama supstanca se klasifikuje kao korozivna. krvarenje.

i 1.2.2.1.6.2. Kriterijumi za supstance koje izazivaju iritaciju koţe Kategorija opasnosti Kriterijumi (1) Proseĉna vrednost izmeĊu 2.2. ali slabijim od postavljenih kriterijuma 3. Iritativno (2) upala koja traje do kraja perioda posmatranja od 14 dana kod najmanje dve Kategorija 2 ţivotinje. i 3. ovog priloga. Tabela 3.3.2. 48 i 72 sata po uklanjanju ispitivane supstance ili.1.2.2.4.3.2.2.1.1.1.2.3.2. Osnovni kriterijum za klasifikaciju neke supstance kao iritativne za koţu. ovog priloga.6.2. naroĉito uzimajući u obzir pojavu alopecije (ograniĉena površina).2. je srednja vrednost rezultata koji se odnose bilo na crvenilo koţe/esharu ili edem koţe kod najmanje dve od tri .2.2.2.2.0.3 i 4. Komentari na odgovore dobijene u ispitivanjima iritacije koţe na ţivotinjama 3.4. i 3. hiperkeratoze. kao i kod ispitivanja supstanci koje deluju korozivno.2. i 1.7.1.1. ali sa jasnim pozitivnim efektom nakon izlaganja kod jedne ţivotinje.3 i 4.2.7.2. Primena podataka koji se odnose na ljude opisana je u odeljcima 3.1.4. kao i u odeljacima 1. tokom 3 uzastopna dana nakon pojave reakcije koţe.2.3.4. kao i u odeljcima 1.8. ukoliko je reakcija odloţena. Iritacija 3.1.0 za crvenilo koţe/eshar ili za edem kod najmanje dve od tri ispitivane ţivotinje nakon perioda posmatranja od 24.8. Primena rezultata ispitivanja sprovedenog na ţivotinjama radi klasifikacije u kategoriju (samo jedna kategorija) supstanci koje dovode do iritacije koţe (kategorija 2) opisana je u Tabeli 3. koja je data u ovom prilogu.7. podkategorija 1B kod koje do reakcije dolazi nakon izlaganja koje traje izmeĊu tri minuta i jedan sat i tokom perioda posmatranja od 14 dana i podkategorija 1C kod koje do reakcije dolazi nakon izlaganja izmeĊu jednog i ĉetiri sata i perioda posmatranja tokom narednih 14 dana.2.1. ovog priloga.1.2. kao što je prikazano u odeljku 3. hiperplazije i perutanja ili (3) u pojedinim sluĉajevima kada je izraţeno variranje u odgovoru ţivotinja.1.2. Primena podataka koji se odnose na ljude opisana je u odeljcima 3. Osnovni kriterijum za kategorizaciju supstanci koje dovode do iritacije koţe jeste da najmanje dve od tri ispitivane ţivotinje imaju proseĉan intenzitet iritacije koţe izmeĊu 2.2. Tabela 3.2. 3. Rezultati ispitivanja iritativnosti na ţivotinjama mogu biti priliĉno razliĉiti.1.1. U okviru kategorije 1 korozivnih supstanci postoje tri podkategorije: podkategorija 1A kod koje se reakcija pojavljuje tokom izlaganja u trajanju od tri minuta i tokom perioda posmatranja od jedan sat.2. Kategorija i podkategorije opasnosti za supstance korozivne za koţu Korozivno za koţu kod > 1 od 3 ţivotinje Izlaganje Period posmatranja ≤ 3 minuta ≤ 1 sat >3 minuta ≤1 sat ≤ 14 dana > 1 sat ≤ 4 sata ≤ 14 dana Kategorija 1: Korozivno Podkategorije 1A 1B 1C 3.2.1.

3.1.2. Smeša se klasifikuje na osnovu kriterijuma koji se odnose na supstance.3.1.1. MeĊutim.3.3. u vidu alopecije.5. 3. Klasifikacija smeša kod nisu dostupni podaci za samu smešu ili za pojedine sastojke smeše 3.2. u okviru višestepenog pristupa: . ili pH vrednost jednaku 11. Klasifikacija smeša kada nisu dostupni svi podaci o svojstvima same smeše: Načela premošćavanja 3.3.2.3. primenjuje se sledeća pretpostavka. pri ĉemu se u obzir uzima strategija ispitivanja i procena podataka za ovu klasu opasnosti. ispitivana supstanca se klasifikuje kao iritativna ukoliko je kod najmanje jedne od tri ispitivane ţivotinje dobijen jasan nalaz ukljuĉujući oštećenja koja su prisutna do kraja perioda posmatranja od 14 dana.ispitivane ţivotinje.2.1. 3. teĉnosti. Smeša se smatra korozivnom za koţu (kategorija 1) ako ima pH vrednost jednaku 2 ili niţu.3. prašinu. da bi se istovremeno izvršila pravilna klasifikacija i izbeglo nepotrebno ispitivanje na ţivotinjama.8. kada je to moguće. osim ukoliko ne postoji . 3. Pri razmatranju ispitivanja neke smeše. ovog priloga). hiperplazije i perutanja. ali ima dovoljno podataka koji se odnose na pojedine sastojke i na sliĉne već ispitane smeše na osnovu kojih se ova smeša moţe klasifikovati.1. I drugi nalazi mogu zadovoljiti ovaj kriterijum.3. Kada sama smeša nije ispitana radi utvrĊivanja njenog iritativnog/korozivnog dejstva na koţu. moraju se sprovesti dodatna ispitivanja na kojima bi se ova pretpostavka potvrdila i to primenom odgovarajućeg validiranog in vitro testa.3.3.3.2.2. Kada je inflamacija prisutna do kraja perioda posmatranja kod dve ili više ispitivanih ţivotinja. Ukoliko razmatrana acido/bazna rezerva ukazuje da supstanca ili smeša najverovatnije nemaju korozivno svojstvo uprkos niskoj ili visokoj pH vrednosti. npr. struĉnjacima koji vrše klasifikaciju preporuĉuje se da koriste višestepeni pristup utvrĊivanja kvaliteta podataka kako je dato u kriterijumima za klasifikaciju supstanci kao iritativnih ili korozivnih za koţu (odeljak 3."relevantni sastojci" smeše su oni koji su u njoj prisutni u koncentraciji od 1% (m/m za ĉvrste materije. Klasifikacija smeša kada su dostupni podaci o svojstvima same smeše 3.2. ovog priloga.1. koja daju taĉne rezultate potrebne za klasifikaciju. Da bi se iskoristili svi raspoloţivi podaci u cilju klasifikacije smeše kao iritativne/korozivne za koţu.2. Kriterijumi za klasifikaciju smeša 3.3.2.2. a istovremeno su relativno jeftina za izvoĊenje.2.2.2. Reverzibilnost oštećenja koţe je drugi kriterijum koji se uzima pri proceni reakcije na supstancu koja deluje iritativno. Posebni kriterijum primenjuje se u sluĉajevima kada postoji jasan iritativni odgovor.2. maglu i pare i V/Vza gasove) ili više. 3. hiperkeratoze.2. Za razliku od drugih klasa opasnosti. ove podatke treba iskoristiti u skladu sa naĉelima premošćavanja koji su opisani u odeljku 1. ali je njegov intenzitet manji od vrednosti kriterijuma za pozitivan nalaz.1.2. potrebno je ustanoviti da je dobijeni nalaz rezultat izloţenosti hemikaliji. takva supstanca se klasifikuje kao iritativna za koţu.5 ili višu. kod odreĊenih smeša i supstanci postoje i alternativna ispitivanja za utvrĊivanje korozivnog delovanja na koţu.

4.6.2.4.3.5. ovog pravilnika). U drugim sluĉajevima.2.1.2. ovog priloga) zato što je pH vrednost bolji indikator nego koncentracioni limit iz Tabele 3. U tom sluĉaju smeša se klasifikuje na osnovu ovih podataka (videti ĉl.2. 9. ovog priloga moţda nije primenjiv u ovim sluĉajevima.3. fenoli i surfaktanti.2. Smeša koja sadrţi sastojke koji su korozivni ili iritativni za koţu i koja se ne moţe klasifikovati na osnovu aditivnog pristupa (Tabela 3. i 3. Pristup koji je objašnjen u odeljcima 3. ali su ipak prisutni u takvoj koncentraciji koja će doprineti da se smeša klasifikuje kao iritativna.3.3.2. Smeša se klasifikuje kao korozivna ili iritativna kada zbir koncentracija ovakvih komponenti prelazi koncentracioni limit. 3. u sluĉaju sastojaka koji imaju korozivno dejstvo na koţu) da će neki sastojak prisutan u smeši u koncentraciji manjoj od 1% biti relevantan za njenu klasifikaciju.3.2.4.2. 3.3 i 3. ali ne i na smešu kao celinu. Tada se za utvrĊivanje kvaliteta podataka primenjuje višestepeni pristup. 3. Tabela 3.2.2.2.3.2. Ukoliko postoje podaci koji ukazuju da su sastojci korozivni pri koncentraciji manjoj od 1% ili iritativni pri koncentraciji manjoj od 3%.4.2.2.3. 1B odnosno 1C ili u kategoriju 2 kada sadrţi ≥3% sastojka sa iritativnim dejstvom. 3.1. Klasifikacija smeša sa sastojcima na koje se ne mogu primeniti kriterijumi iz Tabele 3.3.3. 1B ili 1C ukoliko sadrţi ≥ 1% sastojka klasifikovanog u kategoriju 1A. aldehidi.2. 3. i 11.2.3.3 i 3.4. Mora se obratiti posebna paţnja pri klasifikaciji pojedinih smeša koje sadrţe supstance kao što su kiseline i baze.2.3. smeša se klasifikuje u skladu sa tim. Tabela 3.3 data je u Tabeli 3. U odreĊenim sluĉajevima.3.3. koja je data u ovom prilogu daje opšte graniĉne koncentracije koje se koriste za procenu iritativnog/korozivnog delovanja smeše na koţu. Za smeše koje sadrţe jake kiseline ili baze pH vrednost treba uzeti kao kriterijum (videti odeljak 3.3. primenjuje se teorija aditivnosti. ovog priloga) zbog svojih hemijskih svojstava koja ovaj pristup ĉine neprimenjivim. Kada se vrši klasifikacija smeše kao iritativne/korozivne za koţu na osnovu podataka koji se odnose na njene sastojke. imajući u vidu da ovakve supstance mogu imati korozivno ili iritativno dejstvo ĉak i kada su prisutne u koncentracijama <1%.2.3.1.3. 10.2.3. kao što je dato u odeljku 3. podaci mogu ukazivati da se korozivno/iritativno dejstvo neke supstance neće ispoljiti iako je njena koncentracija u smeši veća od opštih graniĉnih koncentracija datih u Tabelama 3.3.3.5.4.3.1. 3. ovog priloga i ilustrovano na slici 3.3.2. Opšte graniĉne koncentracije za sastojke klasifikovane kao korozivne/iritativne za koţu (kategorija 1 ili 2) koje utiĉu na klasifikaciju smeše kao korozivne/iritatine za koţu Zbir sastojaka klasifikovanih kao: Koncentracija sastojaka koja utiĉe na .3.pretpostavka (npr. Faktor 10 se koristi za one korozivne sastojke koji su prisutni u koncentraciji ispod opšte graniĉne koncentracije za klasifikaciju u kategoriju 1.2.2.2.2.3. prema svojoj jaĉini i koncentraciji u kojoj je prisutna. 3. koja je data u ovom prilogu.3. koja je data u ovom prilogu. kada se oĉekuje da se korozivno/iritativno dejstvo nekog sastojka neće ispoljiti kada je njegova koncentracija u smeši veća od opštih graniĉnih koncentracija datih u Tabelama 3. treba razmotriti mogućnost ispitivanja same smeše.2.2. jer se smatra da svaki sastojak koji ima iritativno/korozivno dejstvo na koţu doprinosi da i smeša ima ova svojstva.2. klasifikuje se u kategoriju 1A. neorganske soli.3.

1B. Ukoliko je zbir koncentracija sastojaka kategorije 1A < 5%. kategorije 1A. Ako je zbir koncentracija sastojaka kategorija 1A+1B < 5%. pH ≥11. 1B.2. 1B i 1C) sastojci na koje se aditivnost ne odnosi Ostali iritativni (Kategorija 2) sastojci na koje se aditivnost ne odnosi. pH ≤2 Baza. kategorija 2 (10 x Korozivno za koţu. 1C) + Iritantivno za koţu.5. Opšte graniĉne koncentracije sastojaka u smeši za koje ne vaţi aditivni pristup i koje utiĉu na klasifikaciju smeše kao korozivne/iritativne za koţu Sastojak: Kiselina. ali je zbir sastojaka iz kategorija 1A+1B+1C ≥ 5% smeša se klasifikuje u kategoriju 1C. Elementi obeleţavanja za korozivno oštećenje/iritaciju koţe Klasifikacija Kategorija 1A/1B/1C Kategorija 2 GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Opasnost H314: Izaziva teške opekotine koţe i oštećenje oka Paţnja H315: Izaziva iritaciju koţe . Tabela 3. 1C Iritativno za koţu. kategorija 2 klasifikaciju smeše: Korozivno za koţu Iritativno za koţu Kategorija 1 Kategorija 2 (videti napomenu) ≥ 5% ≥1% ali <5% ≥10% ≥10% Napomena: Smeša se klasifikuje kao korozivna za koţu kategorije 1A.5 Ostali korozivni (Kategorije 1A. ukljuĉujući kiseline i baze Koncentracija: ≥1% ≥1% ≥1% ≥3% Smeša klasifikovana kao korozivna/iritativna za koţu Kategorija 1 Kategorija 1 Kategorija 1 Kategorija 2 Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 3.2.4. 1B ili 1C iznosi 5% ili više.5.Korozivno za koţu. ali je zbir sastojaka kategorija 1A+1B ≥ 5%. 1B. ili 1C kada zbir koncentracija svih sastojaka smeše koji su klasifikovani kao korozivni kategorije 1A. kategorije 1A. Tabela 3. smeša se klasifikuje u kategoriju 1B. koja je data u ovom prilogu.2.

odlaganje 3.3. treba pregledati sve postojeće podatke o supstanci. razmatranje odnosa strukture i aktivnosti ((Q)SAR). Ukoliko se supstanca moţe klasifikovati na osnovu ovih podataka ispitivanje nije potrebno. kao i rezultata validiranih in vitro ispitivanja kako bi se izbegla nepotrebna ispitivanja na ţivotinjama. ekstremna pH vrednost ≤2 i ≥11.2. npr.5 moţe da dovede do teškog oštećenja oka.3.2. Pre nego što se pristupi ispitivanju treba uzeti u obzir više faktora koji odreĊuju da li neka supstanca ima potencijal da izazove teško oštećenje ili iritaciju oka. Za ovakve supstance se oĉekuje da imaju znatne efekte na oĉi. naroĉito ako postoji i znaĉajan puferski kapacitet.3.3.3. ireverzibilno) oštećenje vida. podaci u vezi sa strukturno sliĉnim jedinjenjima dovoljni su za odluĉivanje o opasnosti.2. Definicije Teško oštećenje oka predstavlja oštećenje tkiva oka ili ozbiljno pogoršanje vida nakon primene ispitivane supstance na spoljašnju površinu oka.2. 3.1.1. Tako npr. Sistem klasifikacije supstanci ukljuĉuje višestepeno ispitivanje i pristup proceni.2. jer ovi podaci direktno pokazuju da li neka supstanca ima efekte na oĉi. 3. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci 3. Iritacija oka predstavlja nastanak promena u oku do kojih dolazi nakon primene ispitivane supstance na spoljašnju površinu oka. da li neki agens izaziva teško (npr. kao i podaci dobijeni ispitivanjem na ţivotinjama. Teško oštećenje oka/iritacija oka 3.3. Pre razmatranja teškog oštećenja/iritacije oka mora se proceniti korozivno dejstvo na koţu kako bi se izbeglo ispitivanje lokalnih efekata na oĉi za . 3. U pojedinim sluĉajevima. kombinovanje postojećih podataka o teškim oštećenjima oĉnog tkiva i o iritaciji oka (ukljuĉujući i statistiĉke podatke o dejstvu na ljude i ţivotinje).3. koje nije potpuno reverzibilno u periodu od 21 dana nakon primene. Prvo se analiziraju podaci dobijeni iz iskustava o izlaganju kod ljudi. koje su potpuno reverzibilne u periodu od 21 dana nakon primene.skladištenje Obaveštenja o merama predostroţnosti .Obaveštenja o merama predostroţnosti prevencija Obaveštenja o merama predostroţnosti reagovanje P260 P264 P280 P301+P330+P331 P303+P361+P353 P363 P304+P340 P310 P321 P305+P351+P338 P405 P405 P264 P280 P302+P352 PP321 PP332+P313 P362 Obaveštenja o merama predostroţnosti . Preliminarne odluke se ĉesto mogu doneti na osnovu postojećih podataka. Pre bilo kakvog in vivo ispitivanja u vezi sa teškim oštećenjem/iritacijom oka.

Ireverzibilni efekti na oko/teška oštećenja oka (kategorija 1) 3. kao i validiranih alternativnih metoda.3. Tabela 3.3. kao i trajno zamućenje roţnjaĉe. Od primarnog znaĉaja je struĉna procena.2. dovodi do: 1) oštećenja roţnjaĉe.5 pri ĉemu ove vrednosti predstavljaju proseĉne vrednosti dobijene na osnovu procene 24. Pod trajnim oštećenjima se smatraju ona oštećenja koja nisu potpuno reverzibilna tokom uobiĉajenog perioda posmatranja od 21 dan.6. Korišćenje podataka dobijenih na osnovu delovanja na ljude razmotreno je u odeljcima 3. ali imajući u vidu da svi elementi nisu uvek relevantni za pojedinaĉne sluĉajeve. Višestepeni pristup u proceni inicijalnih podataka.6.5. destrukcija roţnjaĉe) koji su se pojavili u bilo kom trenutku tokom ispitivanja. Alternativna in vitro ispitivanja koja su validirana i prihvaćena mogu se koristiti radi klasifikacije (videti ĉlan 4.2. ovog pravilnika). interferenciju sa funkcijom duţice ili druge efekte koji oštećuju vid. panus. 3. 3.1.3.3.2. Supstance se takoĊe klasifikuju u kategoriju 1 ukoliko ispunjavaju kriterijume zamućenja roţnjaĉe ≥3 ili iritis >1.1.3. u skladu sa kriterijumima datim u Tabeli 3.6. uz napomenu da takva oštećenja obiĉno nisu reverzibilna tokom perioda posmatranja od 21 dan.5 ovog priloga. pogotovo ako se postojeći podaci odnose na pojedine.1.1. Kriterijumi za ireverzibilne efekte na oko Kategorija opasnosti Kriterijumi Ukoliko supstanca. Kad god je moguće treba izbegavati ispitivanja supstanci sa korozivnim ili iritativnim dejstvom na ţivotinjama. diskoloraciju roţnjaĉe.3. 3.1 i 3. adheziju.zamućenja roţnjaĉe ≥ 3 i/ili . Supstance se klasifikuju u ovu kategoriju opasnosti na osnovu ispitivanja na ţivotinjama.2. koja je data u ovom prilogu. duţice ili konjuktive kod barem jedne ţivotinje za koje se ne oĉekuje da će se povući ili da se neće u potpunosti povući u roku od 21 dan perioda posmatranja i/ili Ireverzibilni efekti na 2) pozitivne reakcije kod najmanje dve od tri ţivotinje.1. treba primeniti kad god je moguće. doneta na bazi iskustva o delovanju supstance na ljude.1.1.3.5 koji su uoĉeni na Draize testu na kunićima. kao i u odeljcima 1. zatim na osnovu rezultata ispitivanja iritacije koţe. Prilikom odreĊivanja potrebe za in vivo ispitivanjima iritacije oka treba koristiti sve dostupne podatke o nekoj supstanci.4. 1. .1. kada se primeni u oko jedne ţivotinje.4. 48 ili 72 sata nakon primene test materijala.3. jake baze sa ekstremnim pH vrednostima koje se smatraju supstancama sa korozivnim dejstvom). Ovo ukljuĉuje ĉetvrti stepen oštećenja roţnjaĉe i druge teške poremećaje (npr.3. koja je data u ovom prilogu.3.zapaljenja duţice (iritis) > 1.2. i to: oko (Kategorija 1) .1. i 1.2.2. Iako se ovakvi podaci mogu odnositi na procenu pojedinaĉnih parametara u okviru višestepenog pristupa (npr.3.4. ali ne na sve parametare.supstance koje deluju korozivno na koţu. 3.2. pri utvrĊivanju kvaliteta podataka treba uzeti u obzir sve postojeće podatke. Supstance koje imaju potencijal da ozbiljno oštete oĉi klasifikuju se u kategoriju 1 (ireverzibilni efekti na oko). kao što je opisano u Tabeli 3.1.

5.2. 3.7.2.2. Za razliku od drugih klasa opasnosti. kako bi se izvršila pravilna klasifikacija i istovremeno izbeglo nepotrebno ispitivanje na ţivotinjama.3. Klasifikacija smeša kada nisu dostupni podaci o svojstvima same smeše: Naĉela premošćavanja 3.7.1.2.3.3.2. i to: .2. Tabela 3.3. preporuĉuje se da se primeni višestepeni pristup pri utvrĊivanju kvaliteta podataka za klasifikaciju neke supstance u odnosu na svojstvo da izazove korozivno oštećenje koţe. 2) izraĉunate srednje vrednosti na osnovu procene 24.3.zamućenje roţnjaĉe ≥ 1 i/ili Iritativno za . Ova alternativna ispitivanja su jeftina i relativno jednostavna za izvoĊenje. za utvrĊivanje da li neka supstanca ima korozivno dejstvo na koţu postoje i alternativna ispitivanja koja se primenjuju kod odreĊenih tipova supstanci i smeša i koja daju taĉne podatke potrebne za klasifikaciju.3.3.2. teško oštećenje oka i/ili iritaciju oka.3. Kada sama smeša nije ispitana radi utvrĊivanja njenog korozivnog dejstva na koţu ili potencijala da dovede do teškog oštećenja oka ili iritacije. treba sprovesti dodatna ispitivanja koja bi potvrdila ovu pretpostavku i to prvenstveno primenom odgovarajućih validiranih in vitro testova.7.crvenilo konjuktive ≥2 i/ili (Kategorija 2) .3.1.3.1. ali ima dovoljno podataka koji se odnose na pojedinaĉne sastojke i na sliĉne već ispitane smeše na osnovu kojih se ova smeša .edem konjuktive ≥2. Klasifikacija smeša kada su dostupni podaci o svojstvima same smeše 3.3. Supstance koje mogu dovesti do reverzibilne iritacije oka klasifikuju se u kategoriju 2 na osnovu rezultata ispitivanja na ţivotinjama i u skladu sa kriterijumima navedenim u Tabeli 3.3. Smatra se da smeša dovodi do korozivnog oštećenja oka (kategorija 1) kada ima pH vrednost ≤ 2. Ukoliko razmatranje acido/bazne rezerve ukazuje da supstanca ili smeša najverovatnije nema potencijal da izazove teško oštećenje oka uprkos niskoj ili visokoj pH vrednosti.3.1. 3. Kriterijumi za klasifikaciju smeša 3. kada se primeni u oko ţivotinje.1.3. 3.0 ili ≥ 11. dovodi do: 1) pozitivne reakcije kod najmanje 2 od 3 ţivotinje.2. koja je data u ovom prilogu.2. 3.1.3. Za one supstance kod kojih je izraţena varijabilnost u reakciji ispitivanih ţivotinja ovi podaci se moraju uzeti u obzir pri klasifikaciji.3. Kada se razmatra ispitivanje neke smeše.3.zapaljenje duţice (iritis) ≥ 1 i/ili oko . Kriterijumi za reverzibilne efekte na oko Kategorija opasnosti Kriterijumi Ukoliko supstanca. Reverzibilni efekti na oko (Kategorija 2) 3. Smeša se klasifikuje u skladu sa kriterijumima koji vaţe za supstance i na osnovu strategija za ispitivanje i procenu koje se koriste za ove klase opasnosti. 48 ili 72 sata nakon primene test materijala i koje se u potpunosti povlaĉe tokom perioda posmatranja od 21 dan.3.

kada su dostupni podaci koji se odnose na sastojke. Da bi se iskoristili svi raspoloţivi podaci u postupku klasifikacije smeše u klasu opasnosti teško oštećenje oka/iritacija oka. teĉnosti.3. u sluĉaju sastojaka koji imaju korozivno dejstvo) da se neki sastojak prisutan u smeši u koncentraciji manjoj od 1% uzme kao relevantan za njenu klasifikaciju.3.3.3. ove podatke treba koristiti u skladu sa naĉelima premošćavanja iz odeljka 1. 3.moţe odgovarajuće klasifikovati.3.3.3. ovog priloga) pošto je pH vrednost bolji pokazatelj za teško oštećenje oka nego opšta graniĉna koncentracija data u Tabeli 3. aldehidi.3.3.3. 3. U tabeli 3. Pri klasifikaciji smeša u odnosu na teško oštećenje oka/iritaciju oka. 3.3.3 i 3.3.3.3. Klasifikacija smeša kada su dostupni podaci za sve ili samo za neke sastojke smeše 3.3. 3. koja je data u ovom prilogu.3. podaci o odreĊenom sastojku mogu pokazati da se njegovi reverzibilni/ireverzibilni efekti na oko neće ispoljiti kada je koncentracija tog sastojka u smeši veća od opšte graniĉne koncentracije date u Tabelama 3.1. ovog priloga moţda nije primenjiv u ovim sluĉajevima imajući u vidu da ovakve supstance mogu imati korozivno ili iritativno dejstvo ĉak i kada su prisutne u koncentracijama <1%.) zbog hemijskih svojstava koja ĉine ovaj pristup neprimenjivim.3.3. treba da bude klasifikovana u kategoriju 1 za efekte na oko ukoliko sadrţi ≥1% sastojka sa korozivnim dejstvom i u kategoriju 2 kada sadrţi ≥3% sastojka sa iritativnim dejstvom. procena se zasniva na teoriji aditivnosti. Posebna paţnja mora se obratiti pri klasifikaciji pojedinih smeša koje sadrţe supstance kao što su kiseline i baze. U tim sluĉajevima smešu treba klasifikovati na osnovu ovih podataka. tako da svaki korozivni ili iritativni sastojak doprinosi ukupnim iritativnim ili korozivnim svojstvima smeše srazmerno svojoj jaĉini i koncentraciji.3. osim ukoliko ne postoji razlog (npr. 3.3.3.3. ali su prisutne u takvoj koncentraciji koja će doprineti da se smeša klasifikuje kao iritativna. prašinu.3.3.2. primenjuje se sledeća pretpostavka.3. U pojedinim sluĉajevima.3. kada je to moguće. a koja se ne moţe klasifikovati na osnovu aditivnosti (Tabela 3. ovog priloga. Pristup koji je objašnjen u odeljcima 3.3.3.4. Klasifikacija smeša sa sastojcima na koje se ne mogu primeniti kriterijumi iz Tabele 3. ukoliko je koncentracija tog sastojka u smeši veća od .3.2.3. 3. koja je data u ovom prilogu date su opšte graniĉne koncentracije na osnovu kojih se smeša klasifikuje kao smeša koja izaziva teško oštećenje oka ili iritaciju oka.3.1.3.3.5. u okviru višestepenog pristupa: "Relevantni sastojci" smeše su oni koji su u njoj sadrţani u koncentraciji od 1% (m/m za ĉvrste smeše.3.4.4. kriterijum za klasifikaciju treba da bude pH vrednost (videti odeljak 3. Faktor 10 se koristi za korozivne supstance kada su one prisutne u koncentraciji ispod opšte graniĉne koncentracije za klasifikaciju u kategoriju 1. 3. Smeša koja sadrţi sastojke sa korozivnim/iritativnim dejstvom.2.3.3. Za smeše koje sadrţe jake kiseline ili baze.3. U drugim sluĉajevima kada se oĉekuje da neki sastojak neće izazvati korozivno oštećenje koţe /iritaciju koţe ili reverzibilne/ireverzibilne efekte na oko.2.3. neorganske soli.1.4. fenoli i surfaktanti. koja je data u ovom prilogu.3.1.3.3. ovog priloga. i 3.3.3.3.3. ali ne i na smešu kao celinu.3. objedinjeni su u Tabeli 3. Smeša se klasifikuje kao smeša koja izaziva teško oštećenje oka ili iritaciju oka kada zbir koncentracija ovakvih sastojaka prelazi graniĉne koncentracije.4. maglu i pare i V/Vza gasove) ili većoj.

5. kategorija 2 Korozivno oštećenje koţe. kategorija 1 10 x (Korozivno oštećenje koţe. kategorija 2 Tabela 3. 1C + Efekti na oko.4.3.3. 1C + Efekti na oko. odnosno u kategoriju 1 ili 2 za efekte na oko koji imliciraju klasifikaciju smeše u odnosu na efekte na oko (kategorija 1 ili 2) Koncentracija koja utiĉe na klasifikaciju smeše kao: Ireverzibilni efekti na Reverzibilni oko efekti na oko Kategorija 1 Kategorija 2 ≥3% ≥1% ali < 3% ≥10% ≥10% ≥ 3% ≥1% ali <3% ≥10% Zbir sastojaka klasifikovanih kao: Efekti na oko.3. Opšte graniĉne koncentracije sastojaka smeše koji su klasifikovani u kategoriju 1 za korozivno oštećenje koţe. 1B. kategorije 1A. kategorija 1A. Ukoliko postoje podaci koji ukazuju da sastojci mogu biti korozivni ili iritativni u koncentraciji od <1% (korozivno) ili <3% (iritativno) smeša se klasifikuje na osnovu tih podataka.6.5.3. treba razmotriti mogućnost ispitivanja same smeše.3.5 Ostali korozivni sastojci (Kategorija 1) na koje se aditivnost ne moţe primeniti Ostali iritativni sastojci (Kategorija 2) na koje se aditivnost ne moţe primeniti. koja je data u ovom prilogu.3.opšte graniĉne koncentracije date u Tabelama 3.3. kategorije 1A. ukljuĉujući kiseline i baze Koncentracija ≥1% ≥1% ≥1% ≥3% Smeša klasifikovana kao opasna za oko: Kategorija 1 Kategorija 1 Kategorija 1 Kategorija 2 3. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 3. Tabela 3. 1C Efekti na oko.4. kategorija 2 (10 x Efekti na oko.3. kategorija 1) + Efekti na oko.3. Tabela 3.4.3. pH ≥11.3. pri utvrĊivanju kvaliteta podataka treba primeniti višestepeni pristup. Elementi obeleţavanja za teško oštećenje oka / iritaciju oka . 1B. kategorija 1 ili Korozivno oštećenje koţe.3 i 3. 3. 1B. U tim sluĉajevima. Opšte graniĉne koncentracije sastojaka u smeši za koje ne vaţi aditivni pristup i koje utiĉu na klasifikaciju smeše kao opasne za oko Sastojak Kiselina. pH ≤2 Baza. kategorija 1) + Efekti na oko.

1. Odredbe o naĉinu upozoravanja osetljivih osoba na prisustvo nekog alergena u smeši mogu se naći u odeljku 3. Dokazi o senzibilizaciji koţe kod ljudi se obiĉno procenjuju na osnovu dijagnostiĉkih patch testova.1.5.4. tj. ovog priloga.4. Senzibilizacija respiratornih organa ili koţe odvija se u dve faze: prva faze je faza indukcije imunološke memorije izlaganjem pojedinca alergenu. Senzibilizator koţe je supstanca ili smeša koja dovodi do alergijskog odgovora nakon kontakta sa koţom. Klasa opasnosti Senzibilizacija respiratornih organa/senzibilizacija koţe deli se na: .1.1.2. 3.1. Kod senzibilizacije koţe.1. Za senzibilizaciju koţe neophodna je faza indukcije jer tokom te faze imuni sistem uĉi da reaguje. 3.4. Senzibilizacija respiratornih organa / senzibilizacija koţe 3.4.4. kao i kod senzibilizacije respiratornih organa.6. Definicije i opšta razmatranja 3.4.1. 3.4.4.3. Senzibilizator respiratornih organa je supstanca ili smeša koja nakon udisanja dovodi do preosetljivosti respiratornih puteva.4.1. Opšti model indukcije koja je praćena provokacijom je zajedniĉki za senzibilizaciju koţe i senzibilizaciju respiratornih organa. u kojoj je faza indukcije. Druga faza je provokacija. produkcija ćelijskog ili antitelima posredovanog alergijskog odgovora nakon izlaganja alergenu. Test procene lokalnih limfnih ĉvorova je izuzetak i direktno meri indukcioni odgovor. 3. kliniĉki simptomi se tada mogu pojaviti ako je izlaganje alergenu trajalo dovoljno dugo da bi izazvalo vidljivu reakciju na koţi (faza provokacije). Prediktivni testovi obiĉno slede ovu šemu.Klasifikacija Kategorija 1 Kategorija 2 GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Obaveštenja o merama predostroţnosti prevencija Obaveštenja o merama predostroţnosti reagovanje Obaveštenja o merama predostroţnosti skladištenje Obaveštenja o merama predostroţnosti odlaganje Opasnost Paţnja H318: H319: Dovodi do teškog oštećenja Dovodi do jake iritacije oka oka P264 P280 P280 P305+P351+P338 P305+P351+P338 P310 P337+P313 3. koji tipiĉno ukljuĉuje patch test. 3.4. za provokaciju su potrebni niţi nivoi nego za indukciju. odgovor koji se meri standardizovanom fazom provokacije.4.

2. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci 3.4.1.4.1.1. Senzibilizatori respiratornih organa Supstance se klasifikuju kao senzibilizatori respiratornih organa (kategorija 1) na osnovu kriterijuma datih u Tabeli 3. Dokazi da neka supstanca izaziva specifiĉnu respiratornu preosetljivost obiĉno su zasnovani na iskustvima kod ljudi. 2) stepen izloţenosti. Kriterijumi za senzibilizatore respiratornih organa Kategorija opasnosti Kriterijumi Supstance se klasifikuju kao senzibilizatori respiratornih organa (kategorija 1) na osnovu sledećih kriterijuma: 1) ako postoje dokazi da ta supstanca kod ljudi dovodi do respiratorne preosetljivosti i/ili 2) ako postoje pozitivni rezultati dobijeni na testu sa ţivotinjama. 3.4. koja je data u ovom prilogu.3.2. serološke analize). 3. .1. za klasifikaciju neke supstance neophodno je razmotriti i sledeće: 1) veliĉinu izloţene populacije. Kategorija 1 3. .2.1.1.4 i 1.4. .2. Kliniĉka slika će. 3. Kada se razmatraju podaci dobijeni na osnovu iskustva kod ljudi.2.1.1.3. u tim sluĉajevima.4. ukazivati na alergijsku reakciju. Primena podataka dobijenih na osnovu iskustva kod ljudi opisana je u odeljcima 1.1. Tabela 3.5. odnosno konjuktivitis i alveolitis.1.1.1.in vivo imunološki test (npr.1.4. Podaci dobijeni na osnovu iskustava kod ljudi 3.4. Pomenuti dokazi mogu biti: 1) kliniĉka anamneza i podaci odgovarajućeg testa funkcije pluća u vezi sa izlaganjem nekoj supstanci. meĊutim imunološki mehanizmi se ne moraju ispoljiti.Senzibilizaciju koţe.1.in vitro imunološki test (npr. potvrĊeni i drugim dodatnim dokazima koji mogu da ukljuĉuju: . ali to mogu biti i druge reakcije preosetljivosti kao što su rinitis.1. 1..4. U tom kontekstu. koje takoĊe treba uzeti u obzir.Senzibilizaciju respiratornih organa. ovog priloga.1.2. koţne probe)..2. preosetljivost se obiĉno ispoljava kao astma.1.1.

- studije koje upućuju na druge reakcije preosetljivosti gde imunološki mehanizmi delovanja nisu dokazani, npr. ponovljena blaga iritacija, farmakološki posredovani efekti; - podaci o supstancama sliĉne hemijske strukture koje dovode do respiratorne preosetljivosti; 2) podaci sa jednog ili više bronhijalnih testova provokacije supstancama, na osnovu prihvaćenih procedura za utvrĊivanje specifiĉnih reakcija preosetljivosti. 3.4.2.1.1.4. Kliniĉka anamneza treba da sadrţi, pored medicinskih podataka, i podatke o profesionalnoj anamnezi kako bi se mogla uspostaviti veza izmeĊu izlaganja odreĊenoj supstanci i nastanka respiratorne preosetljivosti. Relevantni podaci treba da sadrţe informacije o postajanju rizika i kod kuće i na radnom mestu, nastanak i razvoj bolesti, porodiĉnu istoriju bolesti i medicinsku anamnezu pacijenta ĉiji se sluĉaj razmatra. Medicinska anamneza treba da sadrţi i podatke o drugim alergijskim reakcijama ili oboljenjima respiratornog trakta od detinjstva, kao i anamnezu o pušenju. 3.4.2.1.1.5. Pozitivni rezultati testa bronhijalne provokacije smatraju se dovoljnim za klasifikaciju neke supstance. Mnoga od gore navedenih ispitivanja su već sprovedena u praksi. 3.4.2.1.2. Ispitivanja na ţivotinjama 3.4.2.1.2.1. Podaci dobijeni u odgovarajućim ispitivanjima na ţivotinjama(14) koji mogu da ukaţu na potencijal supstance da kod ljudi izazove senzibilizaciju nakon udisanja(15) mogu da sadrţe: - vrednosti imunoglobulina E (IgE) i drugih specifiĉnih imunoloških parametara kod miševa; - specifiĉne plućne odgovore kod zamoraca. ______________ (14) U ovom trenutku, nisu na raspolaganju prihvaćeni modeli testiranja respiratorne preosetljivosti kod ţivotinja. (15) Mehanizmi kojim supstance izazivaju simptome astme još uvek nisu u potpunosti poznati. Iz preventivnih razloga, ovakve supstance se klasifikuju kao senzibilizatori respiratornih organa. Ipak, ako se na osnovu dostupnih podataka ustanovi da ove supstance izazivaju simptome astme samo kod ljudi sa bronhijalnom preosetljivošću, ne treba ih klasifikovati kao senzibilizatore respiratornih organa. 3.4.2.2. Senzibilizatori koţe 3.4.2.2.1. Supstance se klasifikuju kao senzibilizatori koţe (kategorija 1) na osnovu kriterijuma datih u Tabeli 3.4.2. koja je data u ovom prilogu. Tabela 3.4.2. Kriterijumi za senzibilizatore koţe Kategorija opasnosti Kategorija 1 Kriterijum Supstance se klasifikuju kao senzibilizatori koţe (kategorija 1) na osnovu sledećih kriterijuma: - ako postoje dokazi da kod ljudi ta supstanca moţe dovesti do senzibilizacije nakon kontakta sa koţom na osnovu ispoljene reakcije kod znaĉajnog broja ljudi

ili - ako postoje pozitivni rezultati dobijeni ispitivanjem na ţivotinjama (specifiĉne kriterijume videti u odeljku 3.4.2.2.4.1. ovog priloga) 3.4.2.2.2. Posebna uputstva 3.4.2.2.2.1. Za klasifikaciju neke supstance kao senzibilizatora koţe potreban je najmanje jedan od sledećih dokaza: 1) pozitivni rezultati patch testa, dobijeni na više od jednoj dermatološkoj klinici; 2) epidemiološke studije koje ukazuju na kontaktni dermatitis izazvan tom supstancom; situacije u kojima visok procenat osoba izloţenih datoj supstanci ispoljava karakteristiĉne simptome treba posmatrati sa posebnom paţnjom, ĉak i kada je broj takvih sluĉajeva mali; 3) pozitivni podaci dobijeni odgovarajućim studijama na ţivotinjama; 4) pozitivni podaci dobijeni u eksperimentalnim studijama na ljudima; 5) dobro dokumentovani sluĉajevi alergijskog kontaktnog dermatitisa dobijeni na više od jedne dermatološke klinike. 3.4.2.2.2.2. Do ovakve klasifikacije dovešće pozitivne reakcije uoĉene kod ljudi ili kod ţivotinja. Podaci dobijeni u ispitivanjima na ţivotinjama (videti odeljak 3.4.2.2.4. ovog priloga) obiĉno su više pouzdani od podataka o izlaganju ljudi. U sluĉajevima kada postoje podaci iz oba izvora i postoji neslaganje u rezultatima, mora se proceniti kvalitet i pouzdanost i jednih i drugih podataka, kako bi se izvršila valjana klasifikacija. U najvećem broju sluĉajeva podaci o delovanju neke supstance na ljude u cilju klasifikacije opasnosti nisu dobijeni u kontrolisanim eksperimentima sa dobrovoljcima, nego kao deo procene rizika u cilju potvrde odsustva efekata viĊenih u eksperimentima na ţivotinjama. Pozitivni dokazi o senzibilizaciji koţe kod ljudi obiĉno se izvede iz pojedinaĉnih sluĉajeva ili drugih, manje pouzdanih studija. Podaci koji se odnose na ljude zbog toga se moraju paţljivo proceniti, jer uĉestalost sluĉajeva, pored opasnih svojstava supstance, zavisi i od faktora kao što su okolnosti u kojima je došlo do izlaganja, bioraspoloţivost, individualna predispozicija i preventivne mere koje su preduzete. Negativni nalazi kod ljudi ne mogu se automatski koristiti da negiraju pozitivne rezultate ispitivanja na ţivotinjama. 3.4.2.2.2.3. Ukoliko nijedan od gore navedenih uslova nije ispunjen, supstancu ne treba klasifikovati kao senzibilizator koţe. Ipak, kombinacija dva ili više indikatora senzibilizacije koţe moţe uticati na odluku o klasifikaciji. Tada o klasifikaciji treba odluĉiti razmatranjem svakog sluĉaja pojedinaĉno: 1) izolovane epizode alergijskog kontaktnog dermatitisa; 2) epidemiološke studije ograniĉenog statistiĉkog znaĉaja npr. kada pojedinaĉni sluĉajevi, bias ili sluĉajevi koji odstupaju nisu odbaĉeni sa odgovarajućom pouzdanošću;

3) podaci dobijeni u ispitivanjima na ţivotinjama, sprovedenim u skladu sa postojećim normama, koji ne zadovoljavaju kriterijume za klasifikaciju kao što je opisano u odeljku 3.4.2.2.4.1. ovog priloga, ali koji su dovoljno blizu granice da se mogu smatrati znaĉajnim za klasifikaciju; 4) pozitivni rezultati dobijeni primenom nestandardnih metoda; 5) pozitivni rezultati na ispitivanjima sa strukturnim analozima. 3.4.2.2.3. Imunološka kontaktna urtikarija (koprivnjaĉa) 3.4.2.2.3.1. Pojedine supstance koje zadovoljavaju kriterijume da budu klasifikovane kao senzibilizatori respiratornih organa mogu uz to uzrokovati imunološku kontaktnu urtikariju (koprivnjaĉu). Zbog toga je potrebno razmotriti i njihovu klasifikaciju kao senzibilizatora koţe i potrebu da se na na etiketi ili u bezbednosni list navede podatak da izazivaju kontaktnu urtikariju uz upotrebu odgovarajućih upozorenja. 3.4.2.2.3.2. Za supstance koje dovode do pojave imunološke kontaktne urtikarije, ali koje ne ispunjavaju kriterijume za klasifikaciju kao senzibilizatori respiratornih organa, treba razmotriti mogućnost klasifikacije kao senzibilizatora koţe. Za sada nema odgovarajućeg modela na ţivotinjama za identifikaciju supstanci koje dovode do pojave imunološke kontaktne urtikarije. Zbog toga se klasifikacija obiĉno zasniva na nalazima kod ljudi, koji će biti sliĉni podacima dobijenim za senzibilizaciju koţe. 3.4.2.2.4. Ispitivanja na ţivotinjama 3.4.2.2.4.1. Kada se koristi test na zamorcima za ispitivanje senzibilizacije koţe sa adjuvansom, pozitivnom reakcijom se smatra reakcija kod najmanje 30% ispitivanih ţivotinja. Za metodu ispitivanja na zamorcima bez adjuvansa pozitivnom reakcijom se smatra reakcija kod najmanje 15% ispitivanih ţivotinja. Za utvrĊivanje senzibilizacije koţe koristiće se metode koje su opisane u propisu kojim se ureĊuju metode ispitivanja opasnih svojstava hemikalija ili druge metode, pod uslovom da su validirane i da za njihovu upotrebu postoji nauĉna opravdanost.

3.4.3. Kriterijumi za klasifikaciju smeša
3.4.3.1. Klasifikacija smeša kada su dostupni podaci o svojstvima same smeše 3.4.3.1.1. Kada za smeše postoje pouzdani i kvalitetni podaci koji se odnose na ljude ili odgovarajuće studije na eksperimentalnim ţivotinjama, kao što je opisano u kriterijumima za supstance, onda se smeša moţe klasifikovati na osnovu utvrĊivanja kvaliteta ovih podataka. Pri utvrĊivanju kvaliteta podataka kod smeša treba obratiti paţnju na to da primenjene doze mogu biti takve da se na osnovu dobijenih rezultata ne moţe izvesti nedvosmislen zakljuĉak. 3.4.3.2. Klasifikacija smeša kada nisu dostupni podaci o svojstvima same smeše: Načela premošćavanja 3.4.3.2.1. Kada sama smeša nije ispitana radi utvrĊivanja njenih svojstava senzibilizacije, ali postoji dovoljno podataka o pojedinaĉnim sastojcima i podataka o sliĉnim smešama, takvih da se na odgovarajući naĉin okarakterišu opasnosti, ove podatke treba koristiti na osnovu naĉela premošćavanja datih u odeljku 1.1.3. ovog priloga.

3.4.3.3. Klasifikacija smeša kada su dostupni podaci za sve ili samo za neke njene sastojke 3.4.3.3.1. Smeša se klasifikuje kao senzibilizator respiratornih organa ili koţe kada je barem jedan njen sastojak tako klasifikovan i prisutan u koncentraciji istoj ili većoj od opšte graniĉne koncentracije, kao što je dato u Tabeli 3.4.3. Tabela 3.4.3. Opšte graniĉne koncentracije za sastojke smeša koji su klasifikovani kao senzibilizatori koţe ili respiratornih organa, što utiĉe na klasifikaciju smeše Sastojci klasifikovani kao: Koncentracija sastojaka koja utiĉe na klasifikaciju smeše kao: Senzibilizator koţe Senzibilizator respiratornih organa sva fiziĉka stanja ĉvrsto/teĉnost gas ≥0.1% (Napomena 1) ≥1.0% (Napomena 2) ≥0.1% ≥0.1% (Napomena 1) (Napomena 1) ≥1.0% ≥0.2% (Napomena 3) (Napomena 3)

Senzibilizator koţe

Senzibilizator respiratornih organa

Napomena 1: Ova graniĉna koncentracija se obiĉno koristi u sluĉaju kada je potrebno posebno obeleţavanje prema zahtevima datim u Prilogu 6, odeljak 2.10. ovog pravilnika, da bi se zaštitile osobe koje su preosetljive na neki alergen. Bezbednosni list je neophodan za smešu kada ona sadrţi neki sastojak iznad ove koncentracije. Napomena 2: Graniĉna koncentracija koja se koristi za klasifikaciju smeše u odnosu na senzibilizaciju koţe. Napomena 3: Graniĉna koncentracija koja se koristi za klasifikaciju smeše u odnosu na senzibilizaciju koţe.

3.4.4. Elementi obeleţavanja
3.4.4.1. Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 3.4.4. koja je data u ovom prilogu. Tabela 3.4.4. Elementi obeleţavanja za senzibilizaciju respiratornih organa ili koţe Klasifikacija Senzibilizacija respiratornih organa, Kategorija 1 Senzibilizacija koţe Kategorija 1

GHS piktogram opasnosti

1. ukljuĉujući i one supstance i smeše koje oštećuju DNK interferencijom sa normalnim procesima replikacije ili koje na nefiziološki naĉin (privremeno) utiĉu na replikaciju. Termin "mutacija" se odnosi i na nasledne genetske promene koje se mogu manifestovati na nivou fenotipa.reagovanje Obaveštenja o merama predostroţnosti . a koje se mogu preneti na potomstvo. supstance se klasifikuju unutar jedne od dve kategorije opasnosti ove klase opasnosti. Definicije i opšta razmatranja 3. 3.odlaganje P501 P501 3.1.prevencija Obaveštenja o merama predostroţnosti .2.1. Opštiji termini "genotoksiĉnost" i "genotoksiĉno" odnose se na supstance i smeše ili procese koji menjaju strukturu. odnosno organizama.5. Termini "mutageno" i "mutagen" će se koristiti za supstance i smeše koje dovode do povećanja broja mutacija kod populacije ćelija.1. Mutagenost germinativnih ćelija 3. 3.5. kao što je prikazano u tabeli 3.2.5.2. Tabela 3. koja je data u ovom prilogu. kao i na promene strukture DNK (ukljuĉujući i specifiĉne promene baznih parova i hromozomske translokacije). U postupku klasifikacije u odnosu na mutagenost germinativnih ćelija. U ovu klasu opasnosti klasifikuju se one supstance koje mogu da dovedu do mutacija germinativnih ćelija kod ljudi.2. Pri klasifikaciji supstanci u ovu klasu opasnosti uzimaju u obzir i in vitro ispitivanja mutagenosti ili genotoksiĉnosti i in vivo ispitivanja na somatskim i germinativnim ćelijama sisara. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci 3. 3.1. astme ili problema sa disanjem P261 P285 P304+P341 P342+P311 Paţnja H317: Moţe da izazove alergijske reakcije na koţi P261 P272 P280 P302+P352 P333+P313 P321 P363 Obaveštenja o merama predostroţnosti . sadrţaj informacija ili segregaciju DNK. Rezultati ispitivanja genotoksiĉnosti obiĉno se uzimaju kao indikatori mutagenih efekata.1.5.5. Kriterijumi za mutagenost germinativnih ćelija Kategorija opasnosti Kriterijumi .5.5. Mutacija predstavlja trajnu promenu u broju i strukturi genetskog materijala u ćeliji.1.Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Opasnost H334: Ako se udiše moţe da dovede do pojave alegrijskih reakcija.5.2.skladištenje Obaveštenja o merama predostroţnosti .5.

3. a koje imaju i sliĉan odnos hemijska struktura .pozitivnom rezultatu in vivo ispitivanja naslednih mutacija germinativnih ćelija sisara. 3. 3.5. Klasifikacija u kategoriju 1A zasniva se na pozitivnim podacima epidemioloških Kategorija studija kod ljudi.5. Obrazac. treba razmotriti klasifikaciju u kategoriju 2. ne obuhvata (kvantitativnu) procenu rizika koji ta supstanca predstavlja. Klasifikacija u kategoriju 1B zasniva se na: . Klasifikacija na osnovu naslednih efekata na germinativne ćelije kod ljudi vrši se na osnovu rezultata ispitivanja koji su dobijeni propisanim metodama ispitivanja opasnih svojstava hemikalija ili drugim dobro sprovedenih validiranih ispitivanja. ili .pozitivnim rezultatima ispitivanja mutagenih efekata na germinativnim ćelijama ljudi.2.in vivo ispitivanjima mutagenosti somatskih ćelija sisara ili Kategorija 2 .2. ili .Supstance za koje se zna da dovode do naslednih mutacija ili za koje se smatra da dovode do naslednih mutacija germinativnih ćelija ljudi. stoga.3. Rezultati ovih ispitivanja ocenjuju . Napomena: Za supstance koje daju pozitivne rezultate u in vitro ispitivanjima mutagenosti kod sisara. pa se supstance klasifikuju na osnovu njihovog svojstva da mogu da izazovu mutacije germinativnih ćelija.pozitivnom rezultatu in vivo ispitivanja mutagenosti somatskih ćelija sisara u kombinaciji sa nekim dokazima koji ukazuju da supstanca ima potencijal da Kategorija izazove mutacije germinativnih ćelija.aktivnost u poreĊenju sa poznatim mutagenima germinativnih ćelija.5.3. U cilju klasifikacije razmatraju se rezultati dobijeni u eksperimentima za utvrĊivanje mutegenih/genotoksiĉnih efekata na germinativne i/ili somatske ćelije kod ţivotinja izloţenih dejstvu te supstance. Specifična razmatranja za klasifikaciju supstanci u odnosu na mutagenost germinativnih ćelija 3. Kategorija 1 Supstance za koje se zna da dovode do naslednih mutacija germinativnih ćelija ljudi. Uzimaju se u obzir i mutageni i/ili genotoksiĉni efekti uoĉeni u in vitro ispitivanjima. 1A Supstance za koje se smatra da dovode do naslednih mutacija germinativnih ćelija ljudi. Supstance koje potencijalno mogu da izazovu nasledne mutacije germinativnih ćelija ljudi.2.3.2.drugim in vivo ispitivanjima genotoksiĉnosti somatskih ćelija zajedno sa pozitivnim rezultatima in vitro ispitivanja mutagenosti.3. npr.1. povećana frekvencija aneuploidije u spermatozoidima ljudi koji su bili izloţeni dejstvu ove supstance. Moguće je ovaj dodatni dokaz izvesti iz in 1B vivo ispitivanja mutagenosti. odnosno genotoksiĉnosti na germinativnim ćelijama ili na osnovu sposobnosti supstance ili njenih metabolita da reaguju sa genetskim materijalom germinativnih ćelija.pozitivnim dokazima na osnovu eksperimenata na sisarima i/ili u pojedinim sluĉajevima na osnovu in vitro eksperimenata dobijenih u: .3. Klasifikacija u kategoriju 2 zasniva se na: . ali bez nalaza o prenošenju na potomstvo.5. Klasifikacija se zasniva na opasnosti.2.

4.ispitivanja naslednih translokacija kod miša.2. .ispitivanja reverznih mutacija kod bakterija. kao što su: .3.mikronukleus test kod spermatida.3.5.se na osnovu struĉne procene. kao što su: .3.ispitivanja hromozomskih aberacija ćelija kostne srţi sisara. U cilju klasifikacije razmatraju se rezultati ispitivanja genotoksiĉnosti kod somatskih ćelija.ispitivanja hromozomskih aberacija na spermatogonijama sisara.5.in vivo test neplanirane sinteze DNK (UDS) na ćelijama jetre.test neplanirane sinteze DNK (UDS) na ćelijama testisa. .2. 3.8. .5.7.6. . U cilju klasifikacije treba da bude procenjen i kvalitet svih dostupnih podataka. U cilju klasifikacije razmatraju se rezultati in vivo ispitivanja nasledne mutagenosti germinativnih ćelija.5. kao što su: . kao što su: . .in vitro ispitivanja hromozomskih aberacija kod sisara. U cilju klasifikacije razmatraju se rezultati in vitro ispitivanja mutagenosti. 2) za ispitivanja genotoksiĉnosti: .in vitro ispitivanja genskih mutacija kod sisara.3. U cilju klasifikacije razmatraju se rezultati ispitivanja mutagenosti. U cilju klasifikacije razmatraju se rezultati in vivo ispitivanja mutagenosti somatskih ćelija. 3. .5.ispitivanja dominantno letalnih mutacija kod glodara i .test izmene sestrinskih hromatida kod spermatogonija.test izmene sestrinskih hromatida (SCE) na ćelijama kostne srţi.2. . 3.2.3. 3.2.spot test kod miša mikronukleus test na eritrocitima sisara. 3. kao što su: 1) za ispitivanja mutagenosti: .5. odnosno genotoksiĉnosti germinativnih ćelija.

ovog priloga) tako da je moguće na odgovarajući naĉin okarakterisati .2.5.3.2. koja je data u ovom prilogu. Kada sama smeša nije ispitna radi utvrĊivanja njene mutagenosti za germinativne ćelije.5. podaci dobijeni ispitivanjem smeša mogu se koristiti za klasifikaciju. Tabela 3.1. 3.1. ali postoji dovoljno podataka o pojedinaĉnim sastojcima i sliĉnim smešama (u skladu sa odeljkom 3.3.3. Klasifikacija pojedinaĉnih supstanci zasniva se na struĉnoj proceni i utvrĊivanju kvaliteta svih dostupnih podataka. na odgovarajući naĉin validirana ispitivanja mogu se takoĊe koristiti prilikom utvrĊivanja ukupnog kvaliteta podataka za klasifikaciju. uzimajući u obzir dozu i ostale faktore kao što su: trajanje testa. Klasifikacija smeša kada su dostupni podaci o svojstvima same smeše 3.0% Sastojak koji je klasifikovan kao: Napomena: Graniĉne koncentracije navedene u ovoj tabeli odnose se na supstance u ĉvrstom i teĉnom stanju (m/m).5. dobro sproveden test.5.5. 3.5. Klasifikacija smeša kada su dostupni podaci o svim sastojcima ili samo o nekim sastojcima smeše 3. Nova.5. Potrebno je razmotriti i relevantnost puta izlaganja koji je korišćen u studiji u odnosu na put izlaganja ljudi.1. osetljivost i rezultati statistiĉke analize pri ispitivanju mutagenosti germinativnih ćelija. dobijeni rezultati treba da budu jasni i nedvosmisleni. kada smeše pokazuju efekte koji nisu uoĉeni prilikom analize pojedinaĉnih sastojaka. 3. mutagen ≥ 0.3.2.2. Opšte graniĉne koncentracije sastojaka smeše klasifikovanih kao mutageni germinativnih ćelija koje utiĉu na klasifikaciju te smeše Graniĉne koncentracije koje utiĉu na klasifikaciju smeše kao: Kategorija 1A.1% Kategorija 2. period posmatranja. U takvim sluĉajevima.2.3.1. Kriterijumi za klasifikaciju smeša 3.1.2.5. Klasifikacija smeša kada nisu dostupni podaci o svojstvima same smeše: Načela premošćavanja 3. mutagen ≥ 0.3. rezultati ispitivanja koji se odnose na smešu kao celinu moraju biti tako prikazani da se na osnovu njih moţe jasno izvršiti klasifikacija.3.3. mutagen ≥ 1.5.1.1% Kategorija 1B. U onim situacijama gde je za klasifikaciju korišćen jedan. kao i na gasove (V/V).3.3.3.9. mutagen Kategorija 1B. mutagen Kategorija 2.3.5. mutagen Kategorija 1A. Klasifikacija smeša zasniva se na dostupnim eksperimentalnim podacima za pojedine sastojke smeše primenom graniĉnih koncentracija za sastojke koji su klasifikovani kao mutageni germinativnih ćelija. 1B ili kategoriju 2 mutagenih supstanci i ako je u njoj prisutan u koncentraciji iznad opštih graniĉnih koncentracija koje su date u Tabeli 3.5. Smešu treba klasifikovati kao smešu sa mutagenim svojstvima kada je najmanje jedan od njenih sastojaka klasifikovan u kategoriju 1A. U pojedinim sluĉajevima. Dokumentacija koja prati odluku o klasifikaciji treba da bude saĉuvana i dostupna radi eventualnog ponovnog razmatranja.

6. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 3.1.3.1.prevencija Obaveštenja o merama predostroţnosti . Tabela 3. npr.reagovanje Obaveštenja o merama predostroţnosti .2.5. ovog priloga. Elementi obeleţavanja za mutagenost germinativnih ćelija Klasifikacija Kategorija 1A/1B Kategorija 2 GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Obaveštenja o merama predostroţnosti . koja je data u ovom prilogu. protoonkogena i/ili tumorskih supresor gena somatskih ćelija. ove podatke treba koristiti u skladu sa naĉelima premošćavanja datim u odeljku 1.odlaganje Opasnost H340: Moţe da dovede do genetskih defekata (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) P201 P202 P281 P308+P313 P405 P501 Paţnja H341: Sumnja se da moţe dovesti do genetskih defekata (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) P201 P202 P281 P308+P313 P405 P501 3.3. supstance mutagene za somatske i/ili germinativne ćelije in vivo mogu potencijalno biti i supstance sa karcinogenim svojstvom (videti odeljak 3. Dodatna razmatranja za klasifikaciju Opšte je prihvaćeno da. Karcinogenost 3.4. Za supstance koje su u dobro sprovedenim ispitivanjima na ţivotinjama izazvale pojavu benignih ili malignih tumora pretpostavlja se ili sumnja da imaju karcinogeno .3. hemikalije indukuju genetske promene.5.6.5.opasnost smeše.5. 3.6. u procesu tumorogeneze kod ljudi i ţivotinja.6. Definicija Karcinogen je supstanca ili smeša koja dovodi do pojave karcinoma ili povećava incidencu njegove pojave.5.skladištenje Obaveštenja o merama predostroţnosti .2. 3. ovog priloga). Shodno tome.

studija o delovanju na ljude na osnovu kojih se moţe uspostaviti uzroĉnoposlediĉna veza izmeĊu izlaganja ljudi nekoj supstanci i razvoja karcinoma (poznati karcinogen za ljude) ili . supstance za koje se pretpostavlja da su karcinogene za ljude. 3. klasifikacija je uglavnom bazirana na podacima dobijenim u ispitivanjima na ţivotinjama. ovog priloga 3. Kategoriju 1B.6. Tabela 3. osim ukoliko postoje dokazi da mehanizam nastajanja tumora nije od znaĉaja za ljude. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci 3. Supstance za koje se sumnja da su karcinogene za ljude. Takvi dokazi mogu biti izvedeni iz: Kategorija 1B: .6. nije dovoljna 2 da bi se supstanca klasifikovala u kategoriju 1A ili 1B.2.2. KATEGORIJA Supstanca se klasifikuje u kategoriju 1 za karcinogenost na osnovu 1 epidemioloških podataka i/ ili ispitivanja na ţivotinjama. Klasifikacija supstance u kategoriju 2 vrši se na osnovu rezultata ispitivanja njenog dejstva na ljude.2. U pojedinim sluĉajevima moţe biti opravdana klasifikacija za specifiĉni put izlaganja.1. Posebna razmatranja za klasifikaciju supstanci kao karcinogenih .6. ovog priloga). na osnovu nauĉne procene moţe se opravdati klasifikacija supstance za koju se pretpostavlja da je karcinogena za ljude u kategoriju 1B. odnosno ţivotinje.2.2.2.eksperimenata na ţivotinjama pri ĉemu postoji dovoljno* dokaza o karcinogenom delovanju na ţivotinje (pa se pretpostavlja da je karcinogen i za ljude). ali kada ĉvrstina tih dokaza zajedno KATEGORIJA sa dodatnim razmatranjima (videti odeljak 3. Kategorija 1A: klasifikacija je uglavnom bazirana na podacima koji se odnose na ljude. * napomena: videti odeljak 3.6. supstance se klasifikuju u jednu od dve kategorije opasnosti na osnovu ĉvrstine dokaza i dodatnih razmatranja (kvaliteta podataka).2. prilikom razmatranja pojedinaĉnih sluĉajeva. supstance za koje je poznato da su karcinogene za ljude.2. Prilikom klasifikacije u odnosu na karcinogenost. Ovakav zakljuĉak moţe biti izveden na osnovu ograniĉenih* dokaza o karcinogenosti u studijama na ljudima ili iz ograniĉenih dokaza o karcinogenosti u ispitivanjima na ţivotinjama.6.1. ovog priloga). Kriterijumi za karcinogenost Kategorija opasnosti Kriterijumi Poznati karcinogen ili supstanca za koju se pretpostavlja da je karcinogena. Klasifikacija u kategorije 1A i 1B zasniva se na ĉvrstim dokazima i nekim dodatnim razmatranjima (videti odeljak 3.6.2.4. ukoliko se dokaţe da drugi putevi izlaganja nisu od znaĉaja.2. ukoliko postoje ograniĉeni dokazi o karcinogenosti za ljude i ograniĉeni dokazi o karcinogenom delovanju na eksperimentalne ţivotinje.dejstvo na ljude.6. Supstanca moţe biti dalje klasifikovana u: Kategoriju 1A. Pored toga.

Klasifikacija supstance kao karcinogene vrši se na osnovu podataka dobijenih u pouzdanim.2. metoda u kojima se koriste genetski modifikovane ţivotinje i druge in vivo metode koje su zasnovane na jednom ili više kritiĉnih stadijuma karcinogeneze. recenziranim publikovanim studijama i drugim prihvatljivim podacima.dovoljni dokazi za karcinogenost: mora da bude ustanovljena uzroĉno-poslediĉna veza izmeĊu izlaganja i razvoja karcinoma kod ljudi. U odsustvu podataka dobijenih u dugotrajnim konvencionalnim ispitivanjima ili ispitivanjima pojave neoplazija kao konaĉnog efekta.1. 2) Karcinogeno za ţivotinje Karcinogenost kod eksperimentalnih ţivotinja moţe se utvrditi primenom konvencionalnih metoda. ali se sluĉajnosti.2. konzistentni pozitivni rezultati u nekoliko modela koji se odnose na razliĉite stadijume višestepenog procesa karcinogeneze treba da budu razmatrani u proceni ĉvrstine dokaza za karcinogenost kod ţivotinja. 3. dok dovoljni dokazi o delovanju na ţivotinje ukazuju na uzroĉno-poslediĉni odnos izmeĊu supstance i povećane incidence tumora.3. dobijeni u studijama kod ljudi.2. prihvaćenim metodama i predviĊeno je da se primenjuje kod supstanci koje imaju svojstvo da izazovu karcinom. ali bez uzroĉno-poslediĉna veze. a interpretacija ove uzroĉno-poslediĉne veze smatra se uverljivom.6. bias i neusaglašeni rezultati mogu iskljuĉiti sa odgovarajućom pouzdanošću. Povećanje . klasifikuju se u jednu od sledećih kategorija opasnosti: . Termini "dovoljan" i "ograniĉen" u ovom tekstu imaju znaĉenje definisano od strane MeĊunarodne agencije za istraţivanje karcinoma (eng. To podrazumeva da je pozitivna korelacija izmeĊu izlaganja i pojave kancera dobijena u studijama u kojima se sluĉajnosti. ali nisu i dovoljni dokazi. Ograniĉeni dokazi o delovanju na ljude pokazuju da postoji pozitivna korelacija izmeĊu izlaganja dejstvu neke supstance i karcinoma. .2. Dovoljni dokazi o delovanju na ljude pokazuju uzroĉno-poslediĉnu vezu izmeĊu izlaganja ljudi i razvoja karcinoma.2.6. sprovedenih u razliĉitom vremenu ili u razliĉitim laboratorijama ili primenom razliĉitih protokola.2.6. bias i neusaglašeni rezultati ne mogu iskljuĉiti sa dovoljnom pouzdanošću. Klasifikacija neke supstance kao karcinogene je postupak koji ukljuĉuje dve meĊuzavisne odrednice: procenu ĉvrstine dokaza i razmatranje svih drugih relevantnih podataka za klasifikaciju supstanci sa karcinogenim potencijalom za ĉoveka u odgovarajuću kategoriju opasnosti. Dokazi relevantni za karcinogenost kod eksperimentalnih ţivotinja klasifikuju se u jednu od sledećih kategorija opasnosti: .dovoljni dokazi za karcinogenost: uzroĉno-poslediĉna veza je ustanovljena izmeĊu supstance i povećane incidence malignih neoplazmi kod (1) dve ili više vrsta eksperimentalnih ţivotinja ili (2) dva ili više nezavisnih ispitivanja na jednoj vrsti eksperimentalnih ţivotinja. Procena se zasniva na svim dostupnim podacima. Ograniĉeni dokazi o delovanju na ţivotinje su podaci koji ukazuju na karcinogeni efekat.2.ograniĉeni dokazi za karcinogenost: izmeĊu izlaganja i pojave karcinoma postoji pozitivna veza. International Agency for Reaserch on Cancer-IARC) i to: 1) Karcinogeno za ljude Dokazi relevantni za karcinogenost.3. 3. Ĉvrstina dokaza ukljuĉuje evidentiranje tumora kod ljudi i kod ispitivanih ţivotinja i utvrĊivanje stepena statistiĉke znaĉajnosti.

postoji zahtev za kompletnijim podacima u cilju smanjenja. .6.5. ovakvo ispitivanje moglo bi biti razmatrano da se utvrdi da li obezbeĊuje dovoljno dokaza. 3) progresija lezija u maligne oblike. kada se procenjuje stepen potencijalnog karcinogenog delovanja su: 1) tip tumora i postojeći podaci o incidenci. ovog priloga)). . maligne neoplazme jave u neoĉekivanom stepenu u odnosu na incidencu. Pored procene ĉvrstine dokaza za karcinogenost.6. treba uzeti u obzir brojne druge faktore koji utiĉu na povećanje verovatnoće da neka supstanca bude karcinogena za ljude. 6) da li do pojave tumora dolazi kod jedne ili više vrsta. 5) da li do pojave tumora dolazi kod jednog ili oba pola.incidence tumora kod oba pola jedne vrste eksperimentalnih ţivotinja. ali su ovde razmotreni neki od vaţnijih faktora. Uopšteno. 3. distribucije.4.2. U pojedinim sluĉajevima potrebna su dodatna razmatranja prilikom procene nalaza tumora i drugih faktora. Potpuna lista svih faktora bila bi veoma duga. moţe predstavljati dovoljan dokaz.1. 7) strukturna sliĉnost sa supstancom (supstancama) za koju postoje ĉvrsti dokazi o karcinogenom delovanju.1. Relativni znaĉaj koji će biti dat svakom faktoru zavisi od koliĉine i koherentnosti dokaznog materijala svakog od njih pojedinaĉno. Ovi faktori mogu se posmatrati kao oni koji povećavaju ili smanjuju stepen zabrinutosti za karcinogenost kod ljudi.6. 3. Neki vaţni faktori koji se mogu uzeti u razmatranje. 3.2. a ne povećanja zabrinutosti. u dobro sprovedenom ispitivanju. 9) poreĊenje apsorpcije. 2) više mesta lokalizacije. lokalizaciju.ograniĉeni dokazi za karcinogenost: podaci ukazuju na karcinogeno dejstvo ali su ograniĉeni pa se definitivan zakljuĉak ne moţe doneti zato što: (1) dokazi o karcinogenosti potiĉu iz samo jednog eksperimenta ili (2) postoje nerešena pitanja vezano za prihvatljivost eksperimentalnog dizajna ili interpretiranje ispitivanja ili (3) supstanca povećava incidencu samo benignih neoplazmi ili lezija sumnjivog neoplastiĉnog potencijala ili (4) dokazi o karcinogenosti potiĉu samo iz ispitivanja koja pokazuju iskljuĉivo promotornu aktivnost u ograniĉenom broju tkiva i organa. tip tumora ili starost ţivotinje ili kada postoje jasni nalazi o većem broju mesta lokalizacije. 4) smanjeno latentno vreme pojave tumora.2. Ukoliko se u pojedinaĉnoj studiji sprovedenoj na jednoj vrsti i polu. 8) put izlaganja. sprovedenom po principima dobre laboratorijske prakse.2.2. Dodatna razmatranja (kao deo utvrĊivanja kvaliteta podataka (videti odeljak 1.6.2. metabolizma i ekskrecije izmeĊu eksperimentalnih ţivotinja i ljudi.

mitogeneza.8.2.6.1% ≥1. imunosupresija.3. toksikokinetiĉkih i toksikodinamiĉkih svojstava supstance. karcinogen ≥0. metaboliti kongenera benzidinskih boja.2. karcinogen Kategorija 2. 11) mehanizam delovanja i njegova relevantnost za ljude.1.6.1% ≥0.0% (Napomena 1) Kategorija 1B. Mutagenost: Poznato je da genetski procesi imaju centralnu ulogu u procesu razvoja karcinoma. 3.2. 3. koja je data u ovom prilogu.6.6. 3. . Klasifikacija smeša kada su dostupni podaci o svim njenim sastojcima ili samo za pojedine sastojke smeše 3. Tabela 3. Opšte graniĉne koncentracije sastojaka smeše klasifikovanih kao karcinogeni koja povlaĉi klasifikaciju smeše Sastojak klasifikovan kao: Kategorija 1A. 1B ili kategoriju 2 na osnovu podataka dobijenih za strukturno sliĉnu supstancu i razmatranjem drugih vaţnih faktora kao što je formiranje zajedniĉkih metabolita od znaĉaja.2.7.2.6.10) mogućnost pojave neoĉekivanih efekata usled visoke toksiĉnosti primenjenih doza.9. karcinogen Napomena: Graniĉne koncentracije navedene u ovoj tabeli odnose se na supstance u ĉvrstom i teĉnom stanju (m/m). npr. 3.6. Vaţno je da se pri klasifikaciji uzmu u razmatranje sva saznanja koja se tiĉu fiziĉkohemijskih.3. kako je prikazano u Tabeli 3. kao što su odnos njihove strukture i aktivnosti.6. Postojanje mutagene aktivnosti in vivo moţe da ukaţe da neka supstanca ima karcinogeni potencijal.2.1. kao svi dostupni relevantni podaci o hemijski sliĉnim supstancama.3. Supstanca ĉija karcinogenost nije ispitana u odreĊenim sluĉajevima moţe biti klasifikovana u kategorije 1A.6. Pri klasifikaciji se mora razmotriti i da li se supstanca resorbuje datim putevima izlaganja ili da li se pojavljuju samo tumori lokalnog karaktera na mestima na kojima je ispitana supstanca primenjena. kao što su citotoksiĉnost sa stimulacijom rasta. ali i na gasove (V/V).2. mutagenost.2.1. karcinogen Kategorija 2. dok glavni putevi izlaganja ne dovode do karcinogenosti. karcinogen Kategorija 1B. Smešu se klasifikuje kao karcinogena kada je barem jedan od njenih sastojaka klasifikovan u kategoriju 1A ili 1B ili u kategoriji 2 karcinogenih supstanci i kada je prisutan u koncentraciji jednakoj ili većoj od odgovarajuće opšte graniĉne koncentracije. Kriterijumi za klasifikaciju smeša 3. karcinogen Kategorija 1A.

6. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 3. Klasifikacija smeše zasniva se na dostupnim eksperimentalnim podacima dobijenim za pojedinaĉne sastojke smeše klasifikovane kao karcinogene primenom opštih graniĉnih koncentracija.6.3. Kada sama smeša nije ispitana radi utvrĊivanja njene karcinogenosti.3. Tabela 3.1. Dokumentacija na osnovu koje je izvršena klasifikacija treba da bude saĉuvana i dostupna radi eventualne revizije na zahtev. 3.Napomena 1: Ukoliko je sastojak smeše koji je klasifikovan kao karcinogen kategorije 2 prisutan u koncentraciji ≥ 0. ali postoji dovoljno podataka o pojedinim sastojcima i sliĉnim smešama (videti odeljak 3.3. za klasifikaciju se mogu koristiti podaci dobijeni ispitivanjem smeše ukoliko dobijeni efekti nisu uoĉeni kod pojedinaĉnih sastojaka.6.3.3. ovog priloga) tako da se stepen njene potencijalne opasnosti moţe odrediti.1. Klasifikacija smeša kada ne postoje podaci za pojedine sastojke smeše ili za samu smešu: Načela premošćavanja 3.3.4.3. U takvim sluĉajevima. 3.1. U pojedinim sluĉajevima. bezbednosni list za smešu mora da bude dostupan na zahtev.6.3. rezultati ispitivanja koji se odnose na smešu kao celinu moraju biti prikazani tako da se na osnovu njih moţe izvršiti klasifikacija i to uzimajući u obzir dozu i druge faktore kao što su trajanje. ovog priloga.6.3. 3.3. koja je data u ovom prilogu.6. period posmatranja.1.6.2.1%.2.2.prevencija Obaveštenja o merama Opasnost Paţnja H350: H351: Moţe da dovede do pojave Sumnja se da moţe da dovede karcinoma (navesti put do pojave karcinoma (navesti izlaganja ukoliko je sa put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovede do putevi izlaganja ne dovede do opasnosti) opasnosti) P201 P201 P202 P202 P281 P281 P308+P313 P308+P313 .6. Klasifikacija smeša kada su dostupni podaci o svojstvima same smeše 3. osetljivost i statistiĉka analiza ispitivanja karcinogenosti. Elementi obeleţavanja za karcinogenost Klasifikacija Kategorija 1A/1B Kategorija2 GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Obaveštenja o merama predostroţnosti . ove podatke treba koristiti u skladu sa naĉelima premošćavanja datim u odeljku 1.

na normalan reproduktivni ciklus.1. ovog priloga).2. 2) štetni efekti na rast i razvoj potomstva.3.5. . 3. 2) efekti na ili preko laktacije.skladištenje Obaveštenja o merama predostroţnosti . kao i razvojnu toksiĉnost kod potomstva.1. ali nije ograniĉen na.rast i razvoj. prerano reproduktivno sazrevanje ili modifikaciju ostalih funkcija koje zavise od integriteta reproduktivnog sistema. Takav uticaj podrazumeva. Definicije i opšta uputstva 3. Ipak. Principi za procenu zdravstvenog rizika po reprodukciju izazvanog izlaganjem dejstvu hemikalija. u okviru klase opasnosti Toksiĉnost po reprodukciju razlikuju se sledeći efekti: 1) štetni efekti na . seksualno ponašanje. supstance koje imaju navedene efekte ili smeše koje ih sadrţe.7.7. biće klasifikovane kao toksiĉne po reprodukciju sa opštim napomenama o njihovom toksiĉnom efektu. Štetni efekti na seksualnu funkciju i plodnost Ovi efekti predstavljaju dejstvo supstanci koje imaju potencijal da utiĉu na seksualnu funkciju i plodnost. Za potrebe klasifikacije.reagovanje Obaveštenja o merama predostroţnosti . Dole navedene definicije preuzete su iz IPCS/EHC Dokumenta broj 225. ishod trudnoće.7.1.7.predostroţnosti . Toksiĉnost po reprodukciju predstavlja štetne efekte na seksualnu funkciju i plodnost kod odraslih jedinki muškog i ţenskog pola.odlaganje P405 P501 P405 P501 3. 3.7. poremećaje muškog i ţenskog reproduktivnog sistema. Za potrebe ovog sistema klasifikacije smatra se da poznato izazivanje naslednih genetskih promena kod potomstva spada pod klasu opasnosti Mutagenost germinativnih ćelija (odeljak 3.1. plodnost. Za pojedine toksiĉne efekte na reprodukciju ne moţe se jasno utvrditi da li dovode do poremećaja seksualne funkcije i plodnosti ili rasta i razvoja potomstva.seksualnu funkciju i plodnost ili . raĊanje. Toksičnost po reprodukciju 3. Toksiĉnost po reprodukciju je podeljena na dva grupe efekata: 1) štetni efekti na seksualnu funkciju i plodnost.1. proizvodnju i kretanje gameta. štetne efekte na razvoj u pubertetu.

(3) poremećaji rasta i (4) funkcionalni poremećaji.7. bilo pre ili posle roĊenja. (2) strukturni poremećaji. ako je moguće.2. ali su za svrhu klasifikacije ovi efekti posebno obraĊeni u odeljak 3.1. Ukoliko se ovi . Supstance se klasifikuju u kategoriju 1 toksiĉnosti po reprodukciju kada se pouzdano zna da su imale štetne efekte na seksualnu funkciju i plodnost ili na rast i razvoj kod ljudi ili kada na osnovu ispitivanja na ţivotinjama postoje jasni dokazi potkrepljeni i drugim podacima.1. 3. Ova efekti mogu se ispoljiti u bilo kom trenutku ţivota.5. u najširem smislu. kako bi se dojilje upozorile na postojanje ove opasnosti preko posebnog obaveštenja. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci 3.2.7.1. na štetne efekte tokom trudnoće ili na one koji su posledica izlaganja roditelja. Smatra se da klasifikacija u odnosu na toksiĉnost po plod treba da upozori trudnice. Kategorija 1A Klasifikacija supstanci u kategoriju 1A toksiĉnosti po reprodukciju zasniva se pre svega na dokazima o delovanju supstanci na ljude. Supstance za koje se pretpostavlja da imaju toksiĉne efekte na proces reprodukcije kod ljudi. 3. Štetni efekti na rast i razvoj Toksiĉni efekti na rast i razvoj. Tabela 3.7. Kriterijumi za toksiĉnost po reprodukciju Kategorija Kriterijumi* opasnosti KATEGORIJA Supstance za koje se zna ili se pretpostavlja da imaju toksiĉne efekte na proces 1 reprodukcije kod ljudi. Dalja klasifikacija ovakvih supstanci će zavisiti od toga da li su dokazi o njenoj toksiĉnosti zasnovani na podacima o njihovom delovanju na ljude (kategorija 1A) ili na ţivotinje (kategorija 1B).2.1.7.1. a posledica su izlaganja roditelja dejstvu supstance pre zaĉeća ili izlaganja potomstva u fazi razvoja pre ili posle roĊenja. Štetni efekti na ili preko laktacije su takoĊe ukljuĉeni u toksiĉnost po reprodukciju. Glavne posledice toksiĉnosti za rast i razvoj su: (1) smrt ploda. Za potrebe klasifikacije.2.7. Supstance za koje se zna da imaju toksiĉne efekte na proces reprodukcije kod ljudi. ovog priloga. u okviru klase opasnosti Toksiĉnost po reprodukciju.3.4. sve do perioda seksualne zrelosti. Toksiĉnost za razvoj se odnosi. Klasifikacija supstanci u kategoriju 1B toksiĉnosti po reprodukciju zasnovana je Kategorija 1B na podacima dobijenim u ispitivanjima na ţivotinjama. U odsustvu drugih toksiĉnih efekata takvi podaci treba da pruţe jasne dokaze o štetnom efektu supstance na seksualnu funkciju i plodnost ili na rast i razvoj. pre svega. Kategorije opasnosti 3. koji ukazuju na to da supstanca ima svojstvo da utiĉe na reprodukciju kod ljudi. Supstance koje imaju štetno dejstvo na laktaciju posebno se klasifikuju. U okviru svake kategorije opasnosti odvojeno se razmatraju efekti na seksualnu funkciju i plodnost i efekti na rast i razvoj. supstance se mogu klasifikovati u jednu od dve kategorije opasnosti.7. obuhvataju sve efekte koji imaju uticaj na normalan razvoj ploda.1.7.1.2. kao i muškarce i ţene u reproduktivnom periodu ţivota.

2.2.1. a koja ukazuju da postoji verovatnoća da se takva supstanca naĊe u majĉinom mleku u toksiĉnim koncentracijama. Kriterijumi za klasifikaciju u odnosu na efekte na ili preko laktacije su sledeći: Supstance koje organizam ţene apsorbuje. i procene kvaliteta podataka (odeljak 1. prikladnija je klasifikacija u kategoriju 2.1. Klasifikacija se vrši na osnovu odgovarajućih kriterijuma. ovog priloga).7. Klasifikacija supstanci kao toksiĉnih po reprodukciju odnosi se na one supstance koje imaju specifiĉno svojstvo da dovedu do štetnog . Supstance koje svoje efekte ostvaruju na ili preko laktacije klasifikuju se u posebnu kategoriju opasnosti za efekte na ili preko laktacije. Uoĉeno je da za mnoge supstance ne postoje podaci o njihovom potencijalu da izazovu štetne efekte na potomstvo preko laktacije. Efekti na ili preko laktacije izdvojeni su u posebnu kategoriju opasnosti u okviru klase opasnosti Toksiĉnost po reprodukciju. Ukoliko ne postoje 2 zadovoljavajući dokazi o delovanju supstance. distribucije i izluĉivanja.2. Supstance za koje se sumnja da imaju toksiĉne efekte na proces reprodukcije kod ljudi. metabolizma. Osnove klasifikacije 3. Ove supstance se klasifikuju u odnosu na efekte na ili preko laktacije na osnovu: 1) dokaza kod ljudi koji ukazuju na opasnost po odojĉad tokom perioda laktacije i/ili 2) rezultata studija sprovedenih na jednoj ili dve generacije ţivotinja koji pruţaju jasne dokaze da te supstance ostvaruju štetne efekte na potomstvo preko majĉinog mleka ili da imaju štetne efekte na kvalitet mleka i/ili 3) ispitivanja apsorpcije.1.7. koji ukazuju na njihov štetan efekat na seksualnu funkciju i plodnost ili na rast i razvoj i kada ti dokazi nisu dovoljni da KATEGORIJA bi se takva supstanca klasifikovala u kategoriju 1. a koje mogu uticati na laktaciju ili se mogu izluĉiti mlekom (ukljuĉujući i metabolite) u koliĉinama koje predstavljaju rizik po odojĉad. Napomena:.2. ovog priloga. štetan efekat na reprodukciju se ne sme posmatrati kao sekundarna nespecifiĉna posledica dejstva drugih toksiĉnih efekata. klasifikuju se i obeleţavaju tako da se ukaţe na opasnost po odojĉad. Supstance se klasifikuju u kategoriju 2 toksiĉnosti po reprodukciju kada postoje dokazi o njihovom delovanju na ljude ili eksperimentalne ţivotinje. 3.7.1. potkrepljeni i drugim podacima ako je moguće. Ukoliko su poznati mehanizmi delovanja koji dovode u sumnju relevantnost efekata na ljude. Napomena*: Supstance koje svoje efekte ostvaruju na ili preko laktacije klasifikuju se u posebnu kategoriju opasnosti na osnovu kriterijuma koji su dati u odeljku 3.efekti javljaju zajedno sa drugim toksiĉnim efektima na reprodukciju.2. gore navedenih.2.2.2. Podaci treba da pruţe jasne dokaze o štetnom efektu supstance na seksualnu funkciju i plodnost ili na rast i razvoj ploda u odsustvu drugih toksiĉnih efekata ili ukoliko imaju i druge toksiĉne efekte.7. ne smeju se posmatrati kao sekundarna nespecifiĉna posledica tih drugih toksiĉnih efekata. 3. prikladnija je klasifikacija u kategoriju 2.1.

7. zajedno sa rezultatima subhroniĉnih i hroniĉnih. Ako su podaci o supstanci oskudni. rezultati ispitivanja mesta i mehanizma ili naĉina dejstva supstance mogu da pruţe relevantne podatke koji utiĉu na smanjenje ili povećanje zabrinutosti zbog njihove štetnosti po zdravlje ljudi.1. Klasifikacija u dodatnu kategoriju za efekte na ili preko laktacije razmatra se bez obzira na klasifikaciju u kategoriju 1A. UtvrĎivanje kvaliteta podataka 3. Ukoliko je u ovim ispitivanjima nedvosmisleno pokazano da mehanizam dejstva i put izlaganja supstance nisu relevantni za ljude ili ako su toksikokinetiĉke razlike takve da je sigurno da štetna svojstva supstance neće uticati na ljude. Klasifikacija ovih supstanci vrši se u odgovarajuće kategorije opasnosti po sledećem redosledu: kategorija 1A.1.2. kao i rezultatima specifiĉnih ispitivanja na ţivotinjama koji obezbeĊuju relevantne podatke o toksiĉnosti po reproduktivne i odgovarajuće endokrine organe. Osnova za klasifikaciju u kategoriju 1A jeste pouzdan dokaz o štetnim efektima na reprodukciju ljudi.2.3. kategorija 1B. ovog priloga) 3.3. potrebno je uzeti u obzir i podatke o hemijski sliĉnim supstancama.2.4.2. I pozitivni i negativni rezultati se uzimaju u obzir pri proceni kvaliteta podataka. Klasifikacija supstanci kao toksiĉnih po reprodukciju vrši se na osnovu procene kvaliteta podataka (odeljak 1. a ne na supstance koje takav efekat imaju samo kao nespecifiĉnu sekundarnu posledicu drugih toksiĉnih efekata.2. Na znaĉaj podataka utiĉu razliĉiti ĉinioci.3.3.7.7. ovu supstancu ne treba klasifikovati. ovog priloga).2. Manje pouzdane podatke koji potiĉu iz zapaţanja na ljudima treba zameniti odgovarajućim podacima iz ispitivanja na ţivotinjama i razmotriti njihovu klasifikaciju u kategoriju 1B.efekta na reprodukciju. kategoriju 1B ili kategoriju 2.2. specifiĉna ispitivanja toksiĉnosti po reprodukciju na ţivotinjama. postojanje eksperimentalnih dokaza na ţivotinjama o toksiĉnosti po majku.2. Najbolje bi bilo da dokazi na kojima se zasniva ovakva klasifikacija potiĉu iz dobro sprovedenih epidemioloških studija koje podrazumevaju odgovarajuću kontrolnu grupu. 3. kategorija 1B za efekte na seksualnu funkciju i plodnost i kategorija 2 za rast i razvoj) onda na etiketi treba da budu prikazana oba obaveštenja o opasnosti. kao što su: kvalitet ispitivanja. 3. priroda i stepen efekata. iako je u eksperimentalnim uslovima supstanca imala štetne efekte na ţivotinjama. Ukoliko supstanca zadovoljava kriterijume za klasifikaciju u obe glavne kategorije opasnosti (npr.7. broja ciljnih pokazatelja na kojima je uoĉena promena. . ovog priloga).7. 3. dobro dokumentovani prikazi sluĉajeva kod ljudi. Samo jedna studija izvedena prema principima dobre nauĉne prakse sa statistiĉki ili biološki znaĉajnim pozitivnim rezultatima moţe da opravda klasifikaciju (videti odeljak 3. konzistentnost rezultata. kategorija 2 i dodatna kategorija za efekte na i preko laktacije.2. odgovarajuću procenu rezultata i procenu mogućih sistemskih grešaka (bias) ili dodatnih faktora (konfaundera).2.3.7. nivo statistiĉkog znaĉaja za razlike izmeĊu grupa.2.1.2. Toksikokinetiĉka ispitivanja na ljudima i ţivotinjama.7. znaĉaj ispitivanog puta izlaganja kod ljudi i postojanje grešaka (bias). kao što su epidemiološke studije. To znaĉi da se svi dostupni podaci koji se odnose na toksiĉnost po reprodukciju razmatraju zajedno. Pri proceni toksiĉnih efekata na rast i razvoj potomstva potrebno je uzeti u obzir i toksiĉnost po majku (odeljak 3.

a zatim proceniti toksiĉne efekte na majku. u zavisnosti od teţine. sekundarnih mehanizama i dovodi do pojave efekata kao što su smanjena teţina fetusa. mogu primetiti prilikom pregleda skeleta. ili teţine ploda ili u vidu manjih promena tokom rasta i razvoja posle roĊenja. 3. treba u što većoj meri proceniti moguća opšta toksiĉna dejstva neke supstance.2. nespecifiĉnih efekata. zajedno sa drugim faktorima koji su mogli da utiĉu na pojavu takvih efekata.7. Kako bi se došlo do pravilnih zakljuĉaka o klasifikaciji supstance potrebno je najpre ispitati uticaj neke supstance na embrion/fetus. na primer. Ukoliko se pouzdano utvrdi da su efekti na embrion/fetus posledica iskljuĉivo sekundarnih.1. kao što je stres majke ili poremećaj homeostaze. Na primer. Tokom razvoja jedinke in utero i tokom rane faze postnatalnog razvoja mogu postojati toksiĉni uticaji koji se prenose sa majke bilo kroz nespecifiĉne mehanizme koji su povezani sa stresom i narušavanjem homeostaze u majĉinom organizmu ili kroz specifiĉne mehanizme kada intoksikovana majka prenosi toksiĉnost na svoje mladunce. Ovo je veoma sloţena odluka zbog neutvrĊene veze izmeĊu toksiĉnosti po majku i njenog uticaja na rast i razvoj.4.2. Najbolje je najpre razmotriti štetne efekte na embrion/fetus. zakasnelo okoštavanje. U pojedinim situacijama toksiĉno delovanje supstance na proces reprodukcije se odbacuje zato što su toksiĉni efekti posledica sekundarnih efekata toksiĉnosti po majku. vaţno je odrediti da li je toksiĉno delovanje supstance na rast i razvoj posledica specifiĉnog mehanizma prenosa toksiĉnosti sa intoksikovane majke na mladunce ili nespecifiĉnog. kod ţenke moţe doći do pojave takve iscrpljenosti da je ona nesposobna da odgaja i doji mladunce. 3. kao i ostalih ĉinilaca koji su mogli imati uticaja na pojavu ovakvih efekata.4. Ipak. ovi podaci se ne uzimaju u obzir u postupku klasifikacije prema toksiĉnosti po majku. Prilikom tumaĉenja uticaja supstance na rast i razvoj u cilju njene klasifikacije kao supstance koja remeti rast i razvoj treba uzeti u obzir i moguć uticaj toksiĉnosti po majku. ireverzibilni efekti kao što su strukturne malformacije.2.3.5.7.3.7. Toksičnost po majku 3. utiĉe na razvoj ploda preko nespecifiĉnih. ukoliko je supstanca veoma toksiĉna. pa tek onda pristupiti ispitivanju posledica toksiĉnosti po majku. Podaci dobijeni ispitivanjima na ţivotinjama trebalo bi u idealnim uslovima da obezbede dokaze o specifiĉnom toksiĉnom delovanju na reprodukciju u odsustvu drugih sistemskih toksiĉnih efekata. u sklopu utvrĊivanja kvaliteta podataka o štetnosti neke supstance.3. sekundarnog mehanizma. 3.2. Struĉna procena pri utvrĊivanju kvaliteta podataka koji ukazuju na udeo toksiĉnosti po majku u toksiĉnom efektu neke supstance je kljuĉna u klasifikaciji te supstance prema toksiĉnim efektima na rast i razvoj.4.7.2. Ukoliko su na raspolaganju odgovarajući podaci. Ovo je naroĉito vaţno u sluĉajevima kada su uticaji na mladunce znaĉajni. 3. u zavisnosti od toga da li je uzroĉno-poslediĉna veza uspostavljena ili odbaĉena. ukoliko se toksiĉnost za rast i razvoj pojavi zajedno sa drugim toksiĉnim dejstvima kod ţenke. Ograniĉen broj studija koje su sprovedene sa ciljem da se ustanovi veza izmeĊu toksiĉnosti po majku i uticaja na razvoj ploda nisu uspele . npr. Efekte na rast i razvoj koji se posmatraju pri primeni doza koje dovode do trovanja majke ne treba automatski odbaciti.7. moţe se reći da toksiĉnost po majku.4. manje promene u proprocijama koje se uobiĉajeno prate kod ploda.7. Ovakva dejstva treba prihvatiti od sluĉaja do sluĉaja.3. Na osnovu postojećih podataka.2. a koje se. moguća resorpcija i odreĊene malformacije kod pojedinih vrsta ţivotinja.2. Ukoliko se u pojedinim ispitivanjima toksiĉnosti po reprodukciju na eksperimentalnim ţivotinjama pokaţe da supstanca ima slabo toksiĉno dejstvo.3. Ova dejstva ukljuĉuju manje promene u parametrima sperme ili pojavu spontanih poremećaja kod ploda. pa oni ostaju bez hrane i umiru. ne mora se obavezno klasifikovati.

umanjena za teţinu gravidne materice (sa plodom/plodovima moţe da pokaţe da li je došlo do promene teţine kod ţenke ili njene materice. koja predstavlja razliku izmeĊu telesne mase pre graviditeta i telesne mase tokom graviditeta kada je nastupila promena. ukljuĉiti u podatke koji se koriste za procenu toksiĉnih efekata neke supstance na majku. pre nego u kategoriju 1. . ireverzibilni efekti kao što su strukturne promene. .4. Klasifikacija supstanci koje imaju štetan efekat na rast i razvoj samo preko toksiĉnosti po majku ne treba automatski da se prekine. Uticaji na rast i razvoj koji se javljaju u prisustvu toksiĉnosti po majku smatraju se jasnim dokazom toksiĉnog efekta supstance na rast i razvoj pre i posle roĊenja. 3. oploĊenih ţenki/broj parenja x100).).4. smrt embriona/fetusa. . Klasifikaciju supstance ne treba izvršiti u sluĉajevima manjih razvojnih promena kada se javljaju samo manje smanjenje teţine fetusa/mladunaca ili zakasnelo okoštavanje koje je u tesnoj vezi sa toksiĉnošću po majku. klasifikaciju supstance treba sprovesti ukoliko su kod mladunaca primećeni znaĉajni toksiĉni efekti. pogotovo kada se ispitivana supstanca daje preko hrane ili vode. kada takvi podaci postoje. polno zrelih muţjaka/broj sparenih ţivotinja x100). ukoliko je relevantno (praćenje da li postoji znaĉajno povećanje u uzimanju hrane i vode kod ispitivanih ţenki u odnosu na kontrolnu grupu moţe znaĉajno uticati na procenu toksiĉnih efekata neke supstance po gravidne ţenke.2. . Pored toga.4.7.Telesna masa i promena telesne mase (podatke o promenama telesne mase i/ili promeni prilagoĊene telesne mase treba. znaĉajni funkcionalni nedostaci posle roĊenja. Izraĉunavanje prilagoĊene promene srednje vrednosti telesne mase kod ţenke. 3.7. Podaci o pokazateljima za procenu toksiĉnosti po majku. U takvim sluĉajevima treba razmisliti o klasifikaciji takve supstance u kategoriju 2.Indeks plodnosti (br. osim ukoliko se od sluĉaja do sluĉaja moţe dokazati da je uticaj na rast i razvoj sekundarna posledica toksiĉnosti po majku.da pokaţu doslednu.Uzimanje vode i hrane.Smrtnost majki (povećana smrtnost meĊu ispitivanim ţenkama prestavlja dokaz o toksiĉnosti po majku ukoliko je ovo povećanje mortaliteta dozno zavisno i ako se moţe pripisati sistemskoj toksiĉnosti testirane supstance.Trajanje graviditeta (ukoliko je moguće izraĉunati).Indeks parenja (br. smrtnost gravidnih ţenki iznad 10% smatra se prekomernom i podatke za tu dozu ne bi trebalo uzimati u obzir za dalju procenu). npr. Promene u koliĉini hrane ili vode koja se unosi treba posmatrati u vezi sa promenama telesne mase gravidnih ţenki kada se utvrĊuje da li primećeni efekti predstavljaju posledicu intoksikacije ili ukusa ispitivanog materijala u hrani ili vodi. ponovljivu vezu kod odreĊene vrste. kod zeĉeva povećanje telesne teţine nije pouzdan pokazatelj toksiĉnosti po majku jer su odstupanja u telesnoj teţini tokom graviditeta kod zeĉeva uobiĉajena). . ako su na raspolaganju. Neki od pokazatelja za procenu toksiĉnosti po majku su: . Kada je posledica toksiĉnog delovanja supstance smrt majke ili takva iscrpljenost da ona više ne moţe da doji svoje mladunce.2.3. onda toksiĉni uticaj na postnatalni razvoj treba smatrati iskljuĉivo posledicom toksiĉnosti po majku i ovu supstancu ne treba klasifikovati kao supstancu sa toksiĉnim efektima na rast i razvoj ploda. treba da budu procenjeni na osnovu njihove statistiĉke ili biološke znaĉajnosti kao i na osnovu odnosa doza-odgovor. ĉak iako je dokazan specifiĉan mehanizam kojim se toksiĉnost prenosi sa majke.(16) .

3. 416). Neodgovarajući podaci ne mogu se koristiti kao osnova za klasifikaciju.1. uoĉeni pri kratkotrajnim ili dugotrajnim ponavljanim dozama u ispitivanjima toksiĉnosti.5. markere. obiĉno se koristi peroralni unos i ovakva ispitivanja su obiĉno pogodna za procenu rizika od toksiĉnog efekta na proces reprodukcije. hematološke i biohemijske nalaze (praćenje povećane uĉestalosti pojave znaĉajnih kliniĉkih znakova trovanja kod ispitivanih ţenki u odnosu na kontrolnu grupu je korisno kod procene toksiĉnih efekata neke supstance po majku.7.4. ukljuĉujući i apsolutnu teţinu organa. Kada postoje i histopatološki nalazi zahvaćenih organa koji ukazuju na znatne promene tih organa kod ispitivanih gravidnih ţenki u odnosu na kontrolnu grupu.2. OECD vodiĉ za ispitivanje 414) i metode za ispitivanje toksiĉnosti na jednoj ili dve generacije (npr. OECD vodiĉ za ispitivanje 415.2.7. za koje se proceni da remete reproduktivnu funkciju i koje se pojavljuju u odsustvu znaĉajne opšte toksiĉnosti. Oni mogu ukljuĉivati patoanatomske i patohistološke podatke ili podatke o teţini organa. iako je u eksperimentalnim uslovima takva supstanca pokazala štetne efekte na reprodukciju eksperimentalnih ţivotinja. 3. Postoje mnoge meĊunarodno priznate metode ispitivanja koje obuhvataju metode za ispitivanje toksiĉnosti po rast i razvoj (npr. Štetni efekti ili promene.studije toksiĉnosti kombinovanim. histopatološke promene na polnim ţlezdama. 3..5. supstancu ne treba klasifikovati.2.5.5. ________________ (16) Smatra se da na vrednosti indeksa parenja i indeksa plodnosti mogu uticati i muţjaci.2. mada se rezultati ovakvih ispitivanja smatraju manje pouzdanim u odnosu na one koji su dobijeni potpunim ispitivanjem. prestanak pokretljivosti (ataksija) ili oteţano disanje. onda u studijama obavezno treba da budu navedeni tipovi. Podaci dobijeni eksperimentalnim putem i ispitivanjem na ţivotinjama 3.7. .5. 3.2.skrining testovi toksiĉnosti po reprodukciju ili rast i razvoj i 422 .7. U svim ovakvim sluĉajevima. gubitak refleksa uspravljanja. Klasifikaciji mogu doprineti dokazi dobijeni u in vitro testovima ili testovima na organizmima koji nisu sisari i izvedeni iz testova sa sliĉnim supstancama na osnovu veze strukture i aktivnosti (SAR). ponovljenim dozama sa skrining testovima toksiĉnosti po reprodukciju kroz rast i razvoj) mogu takoĊe da se koriste za potvrdu klasifikacije.7.Kliniĉke procene. povećanu aktivnost.7. Najbolje je da se u testovima na ţivotinjama koriste odgovarajući putevi izlaganja supstanci koji imaju sliĉnosti sa mogućim putem izlaganja ljudi.2. mogu biti korišćeni kao osnova za klasifikaciju. . Ukoliko ova ispitivanja nedvosmisleno pokazuju da se mehanizam i naĉin dejstva supstance ne odnose na ljude ili ako su toksikokinetiĉke razlike tako jasne da je sigurno da se opasna svojstva supstance neće ispoljiti kod ljudi. uĉestalost. Kliniĉki znaci trovanja majki podrazumevaju: komu.Post mortem podaci (povećana uĉestalost. to se smatra dokazom toksiĉnosti po majku). Rezultati skrining testova (npr. 3.5. odnos teţine tela prema teţini pojedinih organa ili odnos teţine organa i teţine mozga.3.5. U praksi. ukljuĉujući kliniĉke znake. kada se odreĊuje toksiĉnost po reprodukciju. npr. Ukoliko ovakva ispitivanja treba da predstavljaju osnovu za procenu toksiĉnosti za majku. odnosno ozbiljnost post mortem nalaza moţe biti pokazatelj trovanja gravidnih ţenki. stepen i trajanje kliniĉkih znakova.).2. iznemoglost. mora se koristiti struĉno mišljenje za procenu da li su podaci odgovarajući. OECD vodiĉ 421 .

5. ovog priloga. npr.3.7. što dovodi do izloţenosti reproduktivnih organa nerealno visokim dozama ispitivane supstance. Da li će "graniĉna doza" biti data ili ne zavisi od metode koja se koristi u ispitivanju.3. koja je data u ovom prilogu za kategorije 1A ili 1B ili za kategoriju 2. kategorija za toksiĉnost po toksiĉnost po toksiĉnost po efekte na ili preko reprodukciju reprodukciju reprodukciju laktacije Klasifikacija sastojka . dok se u drugim nailazi na preporuku da se po potrebi primene veće doze ako je oĉekivano izlaganje ljudi veće od odgovarajuće granice izloţenosti. Tabela 3.2. u OECD uputstvu za ispitivanje toksiĉnosti pri ponovljenom doziranju peroralno preporuĉuje se graniĉna doza od 1000 mg/kg. Klasifikacija smeše kada su dostupni podaci za sve ili samo za neke njene sastojke 3. utvrĊivanje specifiĉnih graniĉnih doza moţe biti neodgovarajuće u sluĉajevima kada su ljudi osetljiviji na efekte neke supstance od ispitivanih ţivotinja. ukljuĉujući i njihovu iritaciju. a prisutan je u smeši u koncentraciji iznad opšte graniĉne koncentracije iz Tabele 3. Kriterijumi za klasifikaciju smeša 3.2.5. Pored toga. Ispitivanja u kojima se supstanca unosi intravenski ili intraperitonealno. moraju se objasniti sa posebnim oprezom.2. 3. Štetni efekti na proces reprodukcije koji se uoĉavaju samo kod primene visokih doza u ispitivanju na ţivotinjama (ukljuĉujući i ona kod kojih dolazi do pojave iznemoglosti.7.7.1. što bi ukazalo da je klasifikacija potrebna. U pojedinim uputstvima za izvoĊenje ispitivanja navedene su graniĉne doze.7.7.3.2.7.6.8.7.4.2.3. teţih oblika gubitka apetita.1.2. toksiko-kinetiĉki koji upućuju na to da bi ljudi mogli biti podloţniji njenom delovanju nego ţivotinje. 3.7.9. Opšte graniĉne koncentracije sastojaka smeše koja su klasifikovani kao toksiĉni po reprodukciju ili se njihovi toksiĉni efekti ispoljavaju na ili preko laktacije što utiĉe na klasifikaciju smeše Opšte graniĉne vrednosti koje utiĉu na klasifikaciju smeše Dodatna Kategorija 1A. 3.7. 3.7.5. ili izaziva lokalna oštećenja ovih organa. povećane smrtnosti) ne znaĉe da će ta supstanca biti klasifikovana. Postoji opšta saglasnost oko graniĉne doze iznad koje se nastupanje štetnog efekta smatra da je van kriterijuma za klasifikaciju. 3.2. za dodatnu kategoriju za efekte na ili preko laktacije. npr. Smešu treba klasifikovati kao toksiĉnu po reprodukciju ako se najmanje jedan njen sastojak klasifikovan u kategoriju 1A ili 1B ili kategoriju 2 supstanci sa toksiĉnim efektom na reprodukciju i ako je taj sastojak smeše prisutan u koncentraciji iznad opšte graniĉne koncentracije iz Tabele 3.3.7.7.7.1. Kategorija 1B. Smešu treba klasifikovati kao onu koja toksiĉnost ispoljava na ili preko laktacije ukoliko je najmanje jedan njen sastojak tako klasifikovan.2.1. Kategorija 2.2. osim ukoliko ne postoje i drugi podaci. Za dalja uputstva u ovoj oblasti pogledati odeljak 3.5. osim u sluĉaju kada oĉekivani humani odgovor ukazuje da je potrebna veća doza. zahvaljujući toksikokinetiĉkim razlikama meĊu vrstama. a ovakva ispitivanja sama po sebi nisu osnova za klasifikaciju.

3. toksiĉnost po reprodukciju Kategorija 1B.3.3% (Napomena 1) ≥3.7. Tabela 3. 3. toksiĉnost po reprodukciju Kategorija 2. U pojedinim sluĉajevima. toksiĉnost po reprodukciju Dodatna kategorija za efekte na ili preko laktacije ≥0. ali postoji dovoljno podataka koji se tiĉu pojedinaĉnih sastojaka i sliĉnih testiranih smeša tako da se stepen moguće opasnosti moţe pravilno odrediti.3.7.1. 3.Kategorija 1A. ovog priloga. Klasifikacija smeše kod kojih nisu dostupni podaci o svojstvima same smeše: Načela premošćavanja 3. Rezultati ispitivanja koji se odnose na samu smešu kao celinu moraju da budu prikazani tako da je jasno da se na osnovu njih moţe izvršiti klasifikacija i to uzimajući u obzir dozu i druge faktore kao što su: trajanje.3.4. bezbednosni list za smešu mora da bude dostupan na zahtev.1.7. U skladu sa odredbama odeljka 3.7. Odgovarajuća dokumentacija koja prati odluku o klasifikaciji treba da bude saĉuvana i dostupna u sluĉaju da je potrebna naknadna provera odluke. kada sama smeša nije ispitana radi utvrĊivanja njene toksiĉnosti po reprodukciju.3% Napomena 1: Koncentracije navedene u ovoj tabeli odnose se na supstance u ĉvrstom i teĉnom stanju (teţinske jedinice).7. osetljivost i statistiĉka analiza ispitivanja reproduktivnog sistema.3.3.3% (Napomena 1) ≥0. Elementi obeleţavanja za toksiĉnost po reprodukciju Klasifikacija Kategorija 1A/1B Kategorija 2 Dodatno obeleţavanje za supstance koje . Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 3. koja je data u ovom prilogu.3. Napomena 2: Ukoliko je sastojak iz smeše sa toksiĉnim dejstvom na reprodukciju iz kategorije 1 ili 2 prisutan u smeši u koncentraciji iznad 0.7. za klasifikaciju se mogu koristiti podaci o smešama dobijeni u ispitivanjima kada one pokazuju efekte koji nisu uoĉeni prilikom ispitivanja pojedinaĉnih sastojaka.2. Klasifikacija smeše kada su dostupni podaci o svojstvima same smeše 3.3.1 %.3.3.1.0% (Napomena 1) ≥0.2.7. ali i na gasove (zapreminske jedinice).7. posmatranje.1. ove podatke treba koristiti na osnovu pravila za premošćavanje datih u odeljku 1.2.3.

8. .jednokratna izloţenost 3. a nisu obraĊeni u odeljcima 3. neletalna dejstva na pojedine organe posle jednokratne izloţenosti supstanci ili smeši.8. ovog priloga).10.6.1.1. do 3. i odeljku 3.1.1. trenutno ili sa odloţenim dejstvom. Ovde spadaju sva znaĉajna dejstva na zdravlje ljudi koja mogu da poremete normalno funkcionisanje nekog organa prolazno ili trajno. Definicija i opšta uputstva 3. ovog priloga (videti odeljak 3. 3.1.svoje štetno dejstvo ispoljavaju na ili preko laktacije GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Opasnost H360: Moţe štetno da utiĉe na plodnost ili na plod (navesti posebne efekte ako su poznati) (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) P201 P202 P281 Nema GHS piktograma opasnosti Paţnja Nema reĉi upozorenja H361: Sumnja se da moţe štetno da utiĉe na plodnost ili na plod (navesti posebne H362: efekte ako su poznati) Moţe da ima štetno (navesti put izlaganja dejstvo na odojĉad ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovede do opasnosti) P201 P201 P260 P202 P263 P281 P264 P270 P308+P313 P308+P313 Obaveštenje o opanosti Obaveštenja o merama predostroţnosti prevencija Obaveštenja o merama predostroţnosti reagovanje Obaveštenja o merama predostroţnosti skladištenje Obaveštenja o merama predostroţnosti odlaganje P308+P313 P405 P405 P501 P501 3. Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ .7.8. Klasifikacija supstanci ili smeša kao specifiĉno toksiĉnih za ciljni organ (jednokratna izloţenost) identifikuje ih kao specifiĉno toksiĉne za ciljni organ i kao potencijalno štetne po zdravlje ljudi koji su izloţeni. Specifična toksičnost za ciljni organ .8.2.8.jednokratna izloţenost predstavlja specifiĉna.1.

3. . kategorija 1 i 2.jednokratna izloţenost. ovog priloga.8.7. Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ moţe se pojaviti nakon bilo kog puta izlaganja od znaĉaja za ljude. 3) teško oštećenje/iritacija oka (odeljak 3.8.6. obraĊeni su posebno. Ostali specifiĉni toksiĉni efekti nabrojani u daljem tekstu.2.7. pa su takoĊe izuzeti iz ovog odeljka:akutna toksiĉnost (odeljak 3. Podaci o delovanju na ljude su najvaţniji ĉinioci za klasifikaciju. npr.2. ovog priloga). ovog priloga) i 8) toksiĉnost posle aspiracije (odeljak 3. 7) toksiĉnost po reprodukciju (odeljak 3.6.1.2. ovog priloga). Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ .2.10.1. Klasifikacija supstance u kategoriju 1 i 2 specifične toksičnosti za ciljni organ (jednokratna izloţenost) 3.1.jednokratna izloţenost.3. 6) kancerogenost (odeljak 3.specifiĉnu toksiĉnost za ciljni organ . peroralno. 3.1. Prilikom procene uzimaju se u obzir ne samo znaĉajne promene u jednom organu ili biološkom sistemu. 5) mutagenost germinativnih ćelija (odeljak 3.specifiĉnu toksiĉnost za ciljni organ .1. ovog priloga). Supstance se klasifikuju u kategoriju 1 ili 2 u zavisnosti od njihove prirode i efekata koje izazivaju (tabela 3. Klasa opasnih materija Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ .1.3. ovog priloga). 4) senzibilizacija respiratornih organa ili koţe (odeljak 3.8.8.1.1. . kategorija 3.5.9.višekratna izloţenost je obraĊena u odeljku 3. 3. ovog priloga). kao i preporuĉenih vrednosti (videti odeljak 3.4.8. 3.4.2. već i opšte promene manjeg intenziteta koje zahvataju više organa.1.1.1. dermalno ili inhalaciono.8.9.8. ovog priloga). Ovi štetni efekti po zdravlje ljudi koji nastaju posle jednokratne izloţenosti ukljuĉuju karakteristiĉne toksiĉne efekte na ljude ili toksikološki znaĉajne promene funkcije ili morfologije tkiva/organa ili dovode do ozbiljnih promena biohemijskih ili hematoloških parametara kod eksperimentalnih ţivotinja. koja je data u ovom prilogu).3.8. 2) korozivno oštećenje/iritacija koţe (odeljak 3. pa su takvi specifiĉni toksiĉni efekti izuzeti iz ovog odeljka.5. ovog priloga). 1) 3. ovog priloga). koji su relevantni za zdravlje ljudi.jednokratna izloţenost podeljena je na: .8. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci 3. Supstance sa trenutnim i odloţenim dejstvom klasifikuju se u okviru razliĉitih kategorija opasnosti na osnovu struĉne procene i utvrĊivanja kvaliteta podataka o dejstvu supstance.8.

8.1.8. epidemiološka. Treba paţljivo analizirati sve podatke i kad je moguće iskljuĉiti sekundarne efekte (supstance sa hepatotoksiĉnim dejstvom mogu imati sekundarne efekte na nervnom ili gastrointestinalnom sistemu).2.2. 3.2. supstance sa hepatotoksiĉnim dejstvom. izazvani izlaganjem Kategorija 2 umerenim koncentracijama. Potrebno je odrediti i relevantan put izlaganja kojim klasifikovana supstanca ostvaruje svoja toksiĉna dejstva. 3.9.1. sa neurotoksiĉnim dejstvom i sliĉno. uzimajući u obzir uputstva koja su data u daljem tekstu. ovog priloga) kako bi se olakšala klasifikacija. Preporuĉene vrednosti doza/koncentracija date su u odeljku 3. . ali od kojih se ĉovek moţe oporaviti bez znaĉajnih posledica.9. ovog priloga).3. Prolazni efekti na ciljni organ.1. kao npr. Kriterijumi za specifiĉnu toksiĉnost za ciljni organ .8. Postoje supstance/smeše koje izazivaju odreĊene efekte na ciljnom organu.1. U izuzetnim sluĉajevima. ovog priloga).Tabela 3. utvrĊivanjem kvaliteta svih podataka.1. Klasifikacija se vrši na osnovu struĉne procene (odeljak 1. sluţi da se potvrde specifiĉni toksiĉni efekti supstance za ciljni organ koji utiĉu na klasifikaciju.1. Kvalitet svih podataka (odeljak 1. Supstance i smeše se klasifikuju u ovu kategoriju opasnosti na osnovu posebnih efekata kako je objašnjeno u odeljku 3. ali se na osnovu toga ne mogu klasifikovati u kategoriju 1 ili 2.8.1.8. Supstance se klasifikuju u kategoriju 2 specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ (jednokratna izloţenost) na osnovu eksperimenata na ţivotinjama u kojima su uoĉeni znaĉajni toksiĉni efekti. ovog priloga. relevantni za ljudsko zdravlje. To su efekti koji menjaju funkciju ljudskih organa u kratkom vremenskom periodu posle izlaganja dejstvu Kategorija 3 supstance/smeše. podaci dobijeni iz iskustva na ljudima mogu posluţiti da se neka supstanca klasifikuje u kategoriju 2 (videti odeljak 3.8.2.8.2.2. Napomena: Treba nastojati da se odredi primarni ciljni organ toksiĉnosti i u skladu sa tim klasifikovati. ispitivanja i ispitivanja na ţivotinjama.jednokratna izloţenost Kategorija opasnosti Kriterijumi Supstance koje dovode do znatnih toksiĉnih efekata kod ljudi ili za koje se. Supstance se klasifikuju u kategoriju 1 specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ (jednokratna izloţenost) na osnovu: Kategorija 1 (1) pouzdanih i kvalitetnih dokaza kod ljudi ili podataka iz epidemioloških studija ili (2) odgovarajućih ispitivanja na eksperimentalnim ţivotinjama gde su ove supstance u malim koncentracijama dovele do znaĉajnih toksiĉnih efekata.2.2. ukljuĉujući i incidente kod ljudi.8.1.1. pretpostavlja da mogu da izazovu jake toksiĉne efekte kod ljudi posle jednokratne izloţenosti. Ova kategorija opasnosti podrazumeva samo narkotiĉke efekte ili iritaciju respiratornih organa.1. 3.2. Preporuĉene vrednosti doza/koncentracija koje treba koristiti u ispitivanju date su u nastavku (videti odeljak 3. Supstance za koje se na osnovu eksperimenata na ţivotinjama moţe pretpostaviti da mogu imati štetno dejstvo na ljudsko zdravlje posle jednokratnog izlaganja. ovog priloga). ovog priloga i treba ih koristiti za utvrĊivanje kvaliteta podataka za klasifikaciju supstanci.4.1. na osnovu eksperimenata na ţivotinjama.9.

Efekti koji se uzimaju u obzir za klasifikaciju u kategorije 1 i 2 specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ (jednokratna izloţenost).1. pojedine supstance sa specifiĉnom toksiĉnošću za ciljni organ mogu se klasifikovati u kategoriju 2. Klasifikacija se vrši na osnovu podataka koji dovode u vezu jednokratnu izloţenost supstanci sa oĉiglednim i karakteristiĉnim toksiĉnim efektima.2. Podaci o delovanju supstance na ljude dobijeni iz iskustva ili incidenata. Podaci dobijeni ispitivanjima na ţivotinjama mogu pruţiti mnogo više detalja u obliku kliniĉkih posmatranja. Svi raspoloţivi podaci i relevantnost za ljudsko zdravlje moraju se uzeti u obzir prilikom klasifikacije. 3. mikoroskopskih i makroskopskih patoloških pregleda.1. 3) svaka postojana i znaĉajna promena biohemijskih ili hematoloških parametara ili promene uoĉene pri analizi mokraće. Ukoliko postoje podaci iz ispitivanja na ţivotinjama koji ukazuju na klasifikaciju u kategoriju 1. ĉesto s nepouzdanim podacima o uslovima izloţenosti i ne mogu da obezbede dovoljno nauĉnih podataka koji se mogu dobiti u dobro izvedenim ispitivanjima na ţivotinjama. kada se ĉesto otkriju opasnosti od neke supstance.1.7. obiĉno su ograniĉeni na izveštaje o štetnim posledicama po zdravlje ljudi. ukljuĉujući znake depresije centralnog nervnog sistema ili efekte na pojedina ĉula (kao što su ĉulo vida.8.8.3. . na osnovu struĉne procene nalaza kod ljudi i to: 1) kada nalazi dobijeni kod ljudi nisu dovoljni da bi supstanca bila klasifikovana u kategoriju 1 i/ili 2) na osnovu prirode i intenziteta efekata.6. 4) znatna oštećenja organa koja su uoĉena pri patoanatomskom pregledu i/ili kasnije potvrĊena mikroskopskim pregledom.1.2. 3.2. 3.1. Podaci potrebni za procenu specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ mogu se odnositi na jednokratnu izloţenost ljudi kod kuće.8. na radnom mestu ili u okruţenju ili na istraţivanja na ţivotinjama. što podrazumeva i sledeće efekte na ljude i/ili ţivotinje: 1) oboljevanje koje je posledica jednokratne izloţenosti.7. ali koje mogu da ukaţu na funkcionalni poremećaj.5. koje ne ugroţavaju ţivot.3.2. supstancu treba klasifikovati u kategoriju 1.2.2.8.2.7. 3. sluha i mirisa). centralnog i perifernog nervnog sistema ili drugih organa ili organskih sistema.8.1. U izuzetnim sluĉajevima.7. 3. odnosno koncentracije kod ljudi ne treba uzimati u obzir pri klasifikaciji i svi podaci dobijeni ispitivanjima na ţivotinjama treba da budu u saglasnosti sa klasifikacijom u kategoriju 2. Doze.8. 2) znaĉajne funkcionalne promene respiratornog sistema koje nisu prolazne prirode. Standardna ispitivanja na ţivotinjama izvode se na pacovima ili miševima i podrazumevaju ispitivanja akutne toksiĉnosti koje ukljuĉuju kliniĉka posmatranja i detaljne makroskopske i mikroskopske preglede koji treba da otkriju toksiĉno delovanje na ciljne organe ili tkiva ako oni postoje. Rezultati ispitivanja akutne toksiĉnosti sprovedene na drugim vrstama ţivotinja takoĊe mogu obezbediti relevantne podatke.1.

ali sami po sebi ne ukazuju na znaĉajnu toksiĉnost.3. 3. 6) morfološke promene koje su potencijalno reverzibilne.8.2. fibroze ili formiranja granuloma u vitalnim organima koji imaju sposobnost regeneracije. 5) mehanizmi toksiĉnosti supstanci specifiĉni za vrstu.1. 3) promene u masi organa bez dokaza o poremećaju funkcije organa. kao što je navedeno u Tabeli 3.9.5) multifokalne ili difuzne nekroze.2.jednokratna izloţenost).8. 3. ali i njene doze/koncentracije). razmatranje doza.1. Preporuĉene vrednosti za klasifikaciju u kategorije 1 i 2 specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ (jednokratna izloţenost) na osnovu podataka iz ispitivanja na ţivotinjama 3.1. koja je data u ovom prilogu. Opseg preporuĉenih vrednosti (S) za izlaganje jednoj dozi koja je dovela do znaĉajnog neletalnog toksiĉnog efekta je opseg koji se primenjuje za akutnu toksiĉnost.9. Ponekad se mogu uoĉiti efekti odreĊenih supstanci koji ne opravdavaju njihovu klasifikaciju.2. Kako bi se olakšalo donošenje odluke o klasifikaciji supstance (u kategoriju 1 ili kategoriju 2 specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ .2.8. 4) reakcije prilagoĊavanja za koje se ne smatra da su toksikološki bitne. kada je sa sigurnošću dokazano da efekti nisu relevantni za ljude. odnosno koncentracija pri kojima se to dejstvo ispoljilo u poreĊenju sa preporuĉenim vrednostima.1. .8.2. ali pruţaju jasan dokaz o poremećaju funkcije organa. 3.2.8. odreĊene su preporuĉene vrednosti koje se uzimaju u obzir za razmatranje doze.9.8.1. Efekti na osnovu kojih se ne moţe izvršiti klasifikacija supstance u kategorije 1 i 2 specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ (jednokratna izloţenost). odnosno koncentracije supstance koja dovodi do znaĉajnih uticaja na zdravlje. tj. Kada se u ispitivanjima na ţivotinjama uoĉi toksiĉno dejstvo koje je znaĉajno za klasifikaciju. kada su takve promene i efekti od sumnjivog ili minimalnog toksikološkog znaĉaja. Osnovni razlog za uvoĊenje ovih preporuĉenih vrednosti je ĉinjenica da sve supstance imaju moguće toksiĉno dejstvo i da postoji odreĊena doza/koncentracija iznad koje se njena toksiĉnost ispoljava. promene u unošenju hrane i vode. obezbeĊuje korisne podatke na osnovu kojih se moţe doneti odluka da li supstancu treba ili ne treba klasifikovati (jer su toksiĉni efekti posledica štetnih svojstava same supstance.9. 7) dokazi o znaĉajnom izumiranju ćelija (gde spada i degeneracija ćelija i smanjenje njihovog broja) kod vitalnih organa koji nemaju sposobnost regeneracije. Takvi efekti kod ljudi i/ili kod ţivotinja izmeĊu ostalog ukljuĉuju: 1) kliniĉko zapaţanje ili male promene telesne mase.1.8. 3. 2) manje promene u biohemijskim i hematološkim parametrima i promene uoĉene pri analizi mokraće i/ili prolazne efekte. koji mogu imati toksikološki znaĉaj.2.

2.1.2.8.1. treba samo da budu smernice.2.10.2. 2) Ovakve vrednosti ne postoje za kategoriju 3 jer se klasifikacija vrši.8.8. Supstancu koja nije ispitana u smislu specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ treba klasifikovati.10. 3. magle.0 Napomene: 1) Ove preporuĉene vrednosti i njihov opseg dati u Tabeli 3. Koncentracije zasićenih isparenja takoĊe treba uvrstiti u elemente za klasifikaciju radi zaštite zdravlja ljudi i veće bezbednosti.10. .1. tj. Kada postoje dobro potkrepljeni podaci o specifiĉnoj toksiĉnosti supstance za ciljni organ pri jednokratnoj izloţenosti kod ljudi.4.2. kao što je npr. na osnovu podataka koji se odnose na ljude.10.1. dima (pacov) C ≤ 1000 C ≤ 2500 C ≤ 10 C ≤ 1. odnosno koncentracije kao vaţan elemenat za procenu kvaliteta podataka.0 ≥ C > 1. ali i za mnoge već poznate).2. Ako neka supstanca nije bila klasifikovana jer postojeći podaci nisu ukazivali na specifiĉnu toksiĉnost za ciljni organ kod ljudi. da budu upotrebljene u okviru utvrĊivanja kvaliteta podataka i da pomognu u donošenju odluke o klasifikaciji. imaju veće vrednosti u smislu klasifikacije nego podaci dobijeni ispitivanjem na ţivotinjama. treba da budu ukljuĉeni u postupak utvrĊivanja kvaliteta podataka o delovanju neke supstance. formiranje zajedniĉkih. bez obzira na doze. na osnovu podataka o odnosu strukture i aktivnosti i na osnovu struĉne procene podataka o strukturno sliĉnoj supstanci koja je ranije bila klasifikovana i na osnovu dodatnih ĉinilaca.1. Pozitivni podaci kod ljudi. Opseg preporuĉenih vrednosti za specifiĉnu toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost Opseg preporuĉenih vrednosti za: Kategorija Kategorija 2 Kategorija 3 1 C ≤ 300 2000 ≥ C > 300 2000 ≥ C > 1000 5000 ≥ C > 2500 20 ≥ C > 10 5. Kada je supstanca okarakterisana samo na osnovu podataka na ţivotinjama (tipiĉno za nove supstance.2. Dodatna uputstva 3.8. takva supstanca treba da bude klasifikovana. ako postoje.Tabela 3. Podaci koji potiĉu od ispitivanja na ţivotinjama.8.1.8.2.3. ali u meĊuvremenu postanu dostupni podaci iz incidenta koji ukazuju da ta supstanca ima specifiĉnu toksiĉnost za ciljni organ. za toksiĉnost bitnih metabolita.8. onda ona treba da se klasifikuje. One ne predstavljaju striktne vrednosti.10. 3. 3. ako je to moguće. 3. proces klasifikacije podrazumeva upućivanje na preporuĉene doze.0 ne primenjuju se preporuĉene vrednosti Put izlaganja Peroralno (pacov) Jedinice mg/kg telesne mase mg/kg telesne mase ppmV/4h mg/l/4h mg/l/4h Dermalno (pacov ili zec) Inhalacija gasa (pacov) Inhalacija isparenja (pacov) Inhalacija prašine. pre svega.

svrab i/ili bol). bol.1. Nedovoljno jasni izveštaji koji govore o "iritaciji" treba da budu odbaĉeni jer se ovi termini koriste za razliĉite osećaje kao što su mirisi. loša koordinacija. supstancu koja ih je izazvala treba klasifikovati u kategoriju 1 ili 2 specifiĉne toksiĉnosti za ciljne organe . gubitak refleksa. . edem. koji ne spadaju u tipiĉne simptome iritacije respiratornih organa na osnovu kojih bi se izvršila klasifikacija.2. Supstance iz kategorije 3: Prolazni efekti na ciljni organ 3.) i histopatološke podatke (npr. biomarkeri inflamacije u nazalnim ili bronhoalveolarnim sekretima). nervoze. Kriterijumi za klasifikaciju supstance kao iritativne za respiratorne organe. 3) simptomi uoĉeni kod ljudi treba da budu svojstveni široj populaciji izloţenoj dejstvu neke supstance.2. gušenje i smetnje disanja. ispitivanje na ţivotinjama moţe da obezbedi korisne podatke o kliniĉkim znacima toksiĉnosti (oteţano disanje. neprijatan ukus. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci u okviru kategorije 3 specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ (jednokratna izloţenost) kao iritativne za respiratorne organe su sledeći: 1) iritativni efekti na respiratorne organe (ograniĉeno crvenilo.jednokratna izloţenost. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci na osnovu narkotiĉkog dejstva. meĊutim korisni podaci mogu se dobiti na osnovu jednokratnog ili ponovljenog ispitivanja inhalacione toksiĉnosti. zgusnuta sluz) koje su reverzibilne i mogu da budu odraz gore opisanih kliniĉkih simptoma.8. smanjena budnost. hiperemija. koji remete funkciju sa simptomima kao što su kašalj.2.8. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci u okviru kategorije 3 na osnovu njenog narkotiĉkog dejstva su sledeći: 1) depresija centralnog nervnog sistema ukljuĉujući narkotiĉke efekte kod ljudi kao što su: pospanost. umora.2. nesvestice. npr.3. poremećaja opaţanja i koordinacije. Ova procena zasnovana je prvenstveno na podacima na ljudima.2. Ovakva ispitivanja na ţivotinjama treba koristiti u proceni kvaliteta podataka. minimalna inflamacija. gubitak refleksa uspravljanja i prestanak kretanja.2. poremećaja u vremenu reakcije ili pospanosti. poremećaja pamćenja.2. 2) subjektivno praćenje dejstva moţe biti podrţano i merenjem iritacije respiratornog trakta (RTI) (kao što su elektrofiziološka reakcija. Ova dejstva mogu se manifestovati i kao jaka glavobolja ili muĉnina i mogu dovesti do lošeg rasuĊivanja. 4) u ovom trenutku ne postoje validirani testovi na ţivotinjama koja mogu da mere iritaciju respiratornog trakta (RTI). Na primer. 2) kod ţivotinja simptomi narkotiĉkog dejstva supstance su letargija. 5) ova klasifikacija je prikladna samo u sluĉaju kada nisu primećena ozbiljnija oštećenja organa. respiratornog sistema.8. san. osećaj nadraţenosti i suvoća. Ukoliko ova dejstva nemaju prolazni karakter. edem. a ne izolovane reakcije preosetljivosti ili odgovor izazvan samo kod pojedinaca sa preosetljivim disajnim putevima. 3. rinitis itd. nedostatak koordinacije i vrtoglavica.

4. smeše treba klasifikovati na osnovu specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ posle jednokratne izloţenosti. praćenje ili analize ne bi uĉinile takve rezultate neupotrebljivim. 3.8. Kao i supstance.3.8. Kada su iz iskustva na ljudima ili iz odgovarajućih ispitivanja na ţivotinjama dostupni pouzdani i kvalitetni podaci koji se odnose na smešu. Kriterijumi za klasifikaciju smeša 3. ovog priloga. ovog priloga). Smešu treba klasifikovati kao smešu sa specifiĉnom toksiĉnošću za ciljni organ (navesti organ) posle jednokratne izloţenosti.3. jednokratnu i višekratnu toksiĉnost.8. što utiĉe na klasifikaciju smeše u kategoriju 1 ili 2 Opšte graniĉne vrednosti koje utiĉu na klasifikaciju smeše Kategorija 1 Kategorija 2 koncentracija ≥ 10% 1. kao što je opisano kod kriterijuma za klasifikaciju. Opšte graniĉne koncentracije za sastojke smeše klasifikovane kao specifiĉno toksiĉne za ciljni organ.1. kada je barem jedan njen sastojak klasifikovan u kategoriju 1 ili 2 specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ i prisutan je na nivou ili iznad opšte graniĉne koncentracije date u Tabeli 3. Klasifikacija smeše kada su dostupni podaci o svojstvima same smeše 3.8.3.3. Klasifikacija smeše kod kojih nisu dostupni podaci o svojstvima same smeše: Načela premošćavanja 3.8.0% ≤ koncentracija < 10% koncentracija ≥ 10% (Napomena 1) Klasifikacija sastojka: Kategorija 1 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ Kategorija 2 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . trajanje.3. Kada nema dovoljno pouzdanih dokaza ili podataka iz ispitivanja koja se odnose na samu smešu.4.4.3.8.1. Klasifikacija smeše kada su dostupni podaci za sve ili samo za neke njene sastojke 3.8.1.1. a ni naĉela premošćavanja se ne mogu primeniti radi njene klasifikacije.3. da bi se opasnost od smeše mogla odgovarajuće okarakterisati. Smeše se klasifikuju na osnovu istih kriterijuma koji vaţe i za supstance ili na naĉin koji je opisan u daljem tekstu. onda smešu treba klasifikovati na osnovu utvrĊivanja kvaliteta ovih podataka (odeljak 1. Tabela 3.8. 3. ove podatke treba koristiti u skladu sa principima premošćavanja koji su opisani u odeljku 1. Kada sama smeša nije ispitana radi utvrĊivanja njene specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ.4.3. Smeše treba nezavisno klasifikovati u jednu ili obe.2.1. onda se klasifikacija takvih smeša zasniva na klasifikaciji supstanci koje ulaze u njen sastav.2.4. 3. ali ima dovoljno podataka o pojedinim sastojcima i sliĉnim već ispitanim smešama. 3. koja je data u ovom prilogu za kategorije 1 i 2.3.8.3.3. 3.3.3.3.2.8.3.3. Ove opšte graniĉne koncentracije i klasifikaciju treba prikladno primeniti na jednokratnu izloţenost supstanci sa specifiĉnom toksiĉnošću za ciljni organ.3.1.8.1. Posebnu paţnju treba obratiti na procenu podataka o smešama kako doze.8.

8. Elementi obeleţavanja za specifiĉnu toksiĉnost za ciljni organ nakon jednokratnog izlaganja Klasifikacija GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Opasnost H370: Dovodi do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca oštećuje. U ovom sluĉaju potrebna je struĉna procena. ukoliko je poznato) (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) P260 P264 P270 P307 + P311 P321 Paţnja H371: Moţe da dovede do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca moţe da ošteti. 3.4. 3.0%.4. koja je data u ovom prilogu.8.8.5. moţda neće pojaviti ispod odreĊene koncentracije. kao što je iritacija respiratornog trakta.8. P260 P264 P270 P309 + P311 Paţnja Kategorija 1 Kategorija 2 Kategorija 3 Obaveštenje o opanosti H335: Moţe da izazove iritaciju respiratornih organa. ukoliko je poznato) (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti. 3. kao što je narkotiĉko dejstvo.3.Napomena 1: Ukoliko je neki sastojak smeše sa specifiĉnom toksiĉnošću za ciljni organ iz kategorije 2 prisutan u smeši u koncentraciji iznad 1. mogu pojaviti ispod ove vrednosti od 20%. Posebnu paţnju treba obratiti pri ekstrapolaciji toksiĉnosti smeše koja sadrţi sastojak iz kategorije 3.3. bezbednosni list za smešu mora da bude dostupan na zahtev.4. Tabela 3. ili H336: Moţe da izazove pospanost i nesvesticu Obaveštenja o merama predostroţnosti prevencija Obaveštenja o merama predostroţnosti reagovanje P261 P271 P304 + P340 P312 . ona moţe biti viša ili niţa u zavisnosti od sastoj(a)ka iz kategorije 3 i toga da se neka dejstva.4. ipak.4. Posebnu paţnju treba obratiti ako se u smeši nalaze toksiĉni sastojci koji deluju na više od jednog sistema organa i treba uzeti u obzir njihovu potencijaciju ili sinergistiĉke interakcije jer pojedine supstance mogu izazvati toksiĉnost za ciljni organ pri koncentraciji <1% kada neki drugi sastojak smeše pojaĉava njegovo toksiĉno delovanje.4. dok se druga. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 3.8. Odgovarajuća opšta graniĉna koncentracija je 20%.

Kriterijumi za specifiĉnu toksiĉnost za ciljni organ . Supstance se klasifikuju u kategorije specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ .2. toksikološki znaĉajne promene funkcije ili morfologije tkiva ili organa ili dovode do ozbiljnih promena biohemijskih ili hematoloških parametara kod eksperimentalnih ţivotinja koji su relevantni za zdravlje ljudi.višekratna izloţenost na osnovu struĉne procene i utvrĊivanja kvaliteta podataka kao i preporuĉenih vrednosti koje uzimaju u obzir trajanje izloţenosti i doze.1. trenutno i/ili sa odloţenim dejstvom. dermalno ili inhalaciono. 3.9.2. ovog priloga). već i opšte promene manje teške prirode koje zahvataju više organa.9. Tabela 3.1. peroralno. 3.4.višekratna izloţenost predstavlja specifiĉna dejstva na pojedine organe posle višekratne izloţenosti supstanci ili smeši.1.1.1. Prilikom procene uzimaju se u obzir ne samo znaĉajne promene u jednom organu ili biološkom sistemu. 3. Specifična toksičnost za ciljni organ . a koja nisu obraĊena u odeljcima 3.1. Ovde spadaju sva znaĉajna dejstva na zdravlje koja mogu da poremete normalno funkcionisanje nekog organa.1.1. tj. Neletalni toksiĉni efekti na pojedine organe posle jednokratne izloţenosti klasifikuju se kako je opisano za Specifiĉnu toksiĉnost za ciljni organ . prolazno i trajno. 3.9. ovog priloga. ovog priloga) i stoga su izuzeti iz ovog odeljka. i 3.višekratna izloţenost Kategorija opasnosti Kriterijumi .3.9. Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . Definicija i opšta uputstva 3.9. Ova štetni efekti po zdravlje obuhvataju toksiĉne efekte na ljude ili eksperimentalne ţivotinje.9.višekratna izloţenost 3.1.6.jednokratna izloţenost (odeljak 3.2.9.1. koja je data u ovom prilogu). 3.8.2.9.1.Obaveštenja o merama predostroţnosti skladištenje Obaveštenja o merama predostroţnosti odlaganje P405 P405 P403 + P233 P405 P501 P501 P501 3.9. odnosno koncentracije koja ima toksiĉne efekte (videti odeljak 3. do 3.8.9. Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ moţe moţe se pojaviti nakon bilo kog puta izlaganja od znaĉaja za ljude. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci 3.9.9.1.5.9. Supstance se potom klasifikuju u kategoriju 1 ili 2 u zavisnosti od prirode i intenziteta efekata koje izazivaju (Tabela 3. Klasifikacija supstanci kao toksiĉnih za ciljni organ (višekratna izloţenost) identifikuje ih kao specifiĉno toksiĉne za ciljni organ i kao potencijalno štetne po zdravlje ljudi koji su izloţeni.10.9. 3.

ovog priloga). kad je to moguće. Supstance za koje se na osnovu eksperimenata na ţivotinjama pretpostavlja da mogu imati štetne efekte na zdravlje ljudi posle višekratne izloţenosti.9. na radnom mestu ili u okruţenju ili iz ispitivanja na ţivotinjama. na osnovu kvaliteta svih podataka ukljuĉujući i uputstvo za klasifikaciju dato u odeljku 3. supstance sa hepatotoksiĉnim dejstvom.2. podaci dobijeni kod ljudi mogu posluţiti da se neka supstanca klasifikuje u kategoriju 2 (videti odeljak 3. ovog priloga). epidemiološka i ispitivanja na ţivotinjama. 3.9.2. Standardna ispitivanja na pacovima ili miševima koja obezbeĊuju ove podatke traju 28 ili 90 dana ili tokom njihovog ţivotnog ciklusa (do dve godine) i ukljuĉuju hematološka.3. Rezultati ispitivanja posle ponovljenog doziranja na drugim ţivotinjskim vrstama takoĊe mogu obezbediti relevantne podatke. sa neurotoksiĉnim dejstvom i sliĉno. ukljuĉujući i incidente kod ljudi.2. Preporuĉene vrednosti doza.9.2.1. U izuzetnim sluĉajevima.1.9. 3. ovog priloga i treba ih koristiti za utvrĊivanje kvaliteta podataka za klasifikaciju supstanci.9.6. Preporuĉene vrednosti doza. ovog priloga. odnosno koncentracija date su u odeljku 3.2.1. 3. mogu takoĊe obezbediti podatke o specifiĉnoj toksiĉnosti za ciljni organ koji bi se mogli koristiti u proceni za klasifikaciju. kao što su ispitivanja karcinogenosti. Supstance se klasifikuju u kategoriju 2 specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ (višekratna izloţenost) na osnovu eksperimenata na ţivotinjama u kojima su Kategorija 2 uoĉeni znaĉajni toksiĉni efekti.1. ovog priloga). Napomena: Treba nastojati da se odredi primarni ciljni organ toksiĉnosti i u skladu sa tim klasifikovati.9. 3.2.9. Koriste se i podaci iz oblasti industrijske toksikologije sakupljani tokom godina. ukljuĉujući objavljene studije i dodatne prihvatljive podatke.Supstance koje dovode do znatnih toksiĉnih efekata kod ljudi i za koje se na osnovu eksperimenata na ţivotinjama pretpostavlja da mogu da izazovu jake toksiĉne efekte kod ljudi posle višekratne izloţenosti. kliniĉko-biohemijska i detaljne makroskopske i mikroskopske preglede u cilju odreĊivanja toksiĉnih efekata na ciljna tkiva/organe. Treba paţljivo analizirati sve podatke i. odnosno koncentracija date su u odeljku 3. ovog priloga kako bi se olakšala klasifikacija. kao npr. Klasifikacija se vrši na osnovu struĉne procene (odeljak 1. I druga ispitivanja posle dugotrajne izloţenosti. Podaci potrebni za procenu specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ dobijaju se ili iz višekratne izloţenosti ljudi kod kuće. iskljuĉiti sekundarne efekte (supstance sa hepatotoksiĉnim dejstvom mogu imati sekundarne efekte na nervnom ili gastrointestinalnom sistemu).4. Kvalitet svih podataka (odeljak 1.9.2. Treba odrediti bitan put izlaganja kojim klasifikovana supstanca izaziva svoja toksiĉna dejstva. sluţi da se potvrde specifiĉni toksiĉni efekti supstance za ciljni organ koji su bitni za klasifikaciju.9. relevantni za ljudsko zdravlje. izazvani izlaganjem umerenim koncentracijama. neurotoksiĉnosti ili toksiĉnosti po reprodukciju. Procena se bazira na svim postojećim podacima. Supstance se klasifikuju u kategoriju 1 specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ (višekratna izloţenost) na osnovu: Kategorija 1 (1) pouzdanih i kvalitetnih dokaza kod ljudi ili podataka iz epidemioloških studija ili (2) odgovarajućih ispitivanja na ţivotinjama gde su ove supstance u malim koncentracijama dovele do znaĉajnih.2.5.4.2.9. . odnosno ozbiljnih toksiĉnih efekata relevantnih za ljudsko zdravlje.

1. Svi raspoloţivi podaci i relevantnost za ljudsko zdravlje moraju se uzeti u obzir prilikom klasifikacije ukljuĉujući.2.2.7. na osnovu nalaza kod ljudi. mogu se klasifikovati u kategoriju 2: 1) kada nalazi dobijeni kod ljudi nisu dovoljni da bi supstanca bila klasifikovana u kategoriju 1 i/ili 2) na osnovu prirode i intenziteta efekata. mikroskopskih i makroskopskih patoloških pregleda u kojima se ĉesto identifikuju opasnosti od neke supstance.9. Podaci o delovanju supstance na ljude dobijeni iz iskustva ili incidenata. ĉesto su nepouzdani u pogledu o uslova izloţenosti i ne obezbeĊuju dovoljno nauĉnih podataka koji se dobijaju dobro izvedenim ispitivanjima na ţivotinjama. supstancu treba klasifikovati u kategoriju 1. odnosno koncentracije kod ljudi ne treba uzimati u obzir pri klasifikaciji i svi podaci dobijeni u ispitivanjima na ţivotinjama treba da budu odgovarajući za klasifikaciju u kategoriju 2. fibroza ili formiranje granuloma u vitalnim organima koji imaju sposobnost regeneracije. 4) znatno oštećenje organa uoĉeno pri patoanatomskom pregledu i/ili kasnije potvrĊeno mikroskopskim pregledom.3. sluha i mirisa). ali koje mogu da ukaţu na funkcionalni poremećaj.6. pojedine supstance sa specifiĉnom toksiĉnošću za ciljni organ. hematoloških ili parametara analize mokraće. Podaci dobijeni u ispitivanjima na ţivotinjama mogu pruţiti mnogo više detalja. 5) multifokalna ili difuzna nekroza.2.9. Doze. ĉak i relativno niskim dozama.7.2. Klasifikacija supstanci vrši se na osnovu pouzdanih podataka koji dovode u vezu višekratnu izloţenost sa oĉiglednim i karakteristiĉnim toksiĉnim efektima supstance. obiĉno su ograniĉeni na izveštaje o štetnim posledicama po zdravlje ljudi. .7. koje ne ugroţavaju ţivot. 3. u vidu kliniĉkih posmatranja.3. 3. Oboljevanje ili smrt moţe biti rezultat višekratne izloţenosti. 3) svaka postojana i znaĉajna promena kliniĉko-biohemijskih.9. hematoloških. odnosno koncentracijama. 3. usled bioakumulacije supstance ili njenih metabolita. Efekti koji se uzimaju u obzir u postupku klasifikacije u kategorije specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ . ukljuĉujući znake depresije centralnog nervnog sistema i efekte na posebna ĉula (kao što su ĉulo vida. kliniĉko-biohemijsih.9.višekratna izloţenost. U izuzetnim sluĉajevima. odnosno zbog zasićenja procesa detoksikacije usled ponovljene izloţenosti supstanci ili njenim metabolitima. na osnovu struĉne procene. izmeĊu ostalih. 2) znaĉajne funkcionalne promene u centralnom ili perifernom nervnom sistemu ili drugim sistemima organa. Ako neki od podataka iz ispitivanja na ţivotinjama ukazuju da je odgovarajuća klasifikacija u kategoriju 1. 3.7.9.2.2. i sledeće efekte na ljude i/ili ţivotinje: 1) oboljevanje ili smrt kao posledica višekratne ili dugotrajne izloţenosti.

onda klasifikacija nije opravdana. a doza/koncentracija i duţina izlaganja su ĉinioci koji odreĊuju toksiĉnost. 2) neznatne promene u kliniĉko-biohemijskim.9.9. tj. Ispitivanja na ţivotinjama primenom ponovljenih doza namenjena su da izazovu toksiĉne efekte kako bi se postigao cilj ovih ispitivanja i da većina studija otkrije neko toksiĉno dejstvo supstance bar pri primeni najviših doza. Osnovni razlog za uvoĊenje ovih preporuĉenih vrednosti je ĉinjenica da sve supstance mogu biti toksiĉne i da postoji odreĊena doza/koncentracija iznad koje se toksiĉnost ispoljava. 3) promene u masi organa bez dokaza o poremećaju funkcije organa. 4) reakcije prilagoĊavanja za koje se ne smatra da su toksikološki bitne. već i na kojim nivoima doza/koncentracija i koliko su ovi efekti relevantni za ljude. Takvi efekti ukljuĉuju i: 1) kliniĉko zapaţanje ili neznatne promene u povećanju telesne mase. Preporuĉene vrednosti za klasifikaciju u kategorije 1 i 2 specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ (višekratna izloţenost) na osnovu podataka iz ispitivanja na ţivotinjama 3.9. kada su takve promene i efekti od sumnjivog ili minimalnog toksikološkog znaĉaja.2. nemoguće je osloniti se samo na posmatranje efekata bez podataka o duţini izloţenosti tokom eksperimenta i doze/koncentracije. 3. 5) mehanizme toksiĉnosti supstanci koji su specifiĉni za vrstu.1.6) morfološke promene koje su potencijalno reverzibilne. 3.2.9. odnosno prolazni efekti. hematološkim ili parametrima analize mokraće. 7) dokazi o znaĉajnom izumiranju ćelija (ukljuĉujući degeneraciju ćelija i smanjenje njihovog broja) kod vitalnih organa koji nemaju sposobnost regeneracije. tj. .9.2.9. sve supstance mogu da budu toksiĉne.9. kada je sa sigurnošću dokazano da efekti nisu relevantni za ljude.8.2. Ponekad se mogu uoĉiti efekti odreĊenih supstanci kod ljudi ili ţivotinja koji ne opravdavaju klasifikaciju.8.2. promene u unosu hrane ili vode. date su preporuĉene vrednosti doze. Efekti na osnovu kojih se ne moţe izvršiti klasifikacija supstance u kategorije 1 i 2 specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ posle višekratne izloţenosti: 3. koji imaju toksikološki znaĉaj ali sami po sebi ne ukazuju na "znaĉajnu" toksiĉnost. jer se time izuzimaju osnovne postavke toksikologije.1.2. 3.9. teška masna degeneracija jetre). ali pruţaju jasan dokaz o poremećaju funkcije organa (npr. Da bi se olakšalo donošenje odluke da li treba klasifikovati supstancu i u koju kategoriju (kategorija 1 ili kategorija 2). odnosno koncentracije supstance radi razmatranja doza/koncentracija za koje je pokazano da znaĉajno utiĉu na zdravlje. Ne odluĉuje se samo kakve efekte supstanca moţe da izazove. U većini eksperimenata na ţivotinjama koriste se gornje graniĉne vrednosti doza. U ispitivanjima na ţivotinjama.

/dan mg/kg t.3.7. 3.2 C ≤ 0.3.9.3.višekratna izloţenost Put izlaganja Peroralno (pacov) Dermalno (pacov ili zec) Inhalaciono (pacov) gas Inhalaciono (pacov) pare Inhalaciono (pacov) prašina/magla/dim Jedinice mg/kg t. ppmV/6h/dan mg/l/6h/dan mg/l/6h/dan Preporuĉene vrednosti (doza/koncentracija) C ≤ 10 C≤ 20 C ≤ 50 C ≤ 0.2.9. Ove vrednosti mogu posluţiti kao osnova za izvoĊenje odgovarajućih preporuĉenih vrednosti u studijama toksiĉnosti za duţu ili kraću izloţenost. ali i duţine izloţenosti i doze.2.9.9. mg/kg t. pojavljuju na nivou ili ispod preporuĉenih vrednosti koje su date u Tabeli 3.02 3.9.5.m. 3. Tabela 3.6. /dan ppmV/6h/dan Opseg preporuĉenih vrednosti (doza/koncentracija) 10 < C ≤ 100 20 < C ≤ 200 50 < C ≤ 250 . Tabela 3.9.2.3.2. Ove preporuĉene vrednosti odnose se na dejstva koja su zapaţena pri standardnim 90-to dnevnim studijama toksiĉnosti sprovedenim na pacovima. Procenu treba vršiti od sluĉaja do sluĉaja. koja je data u ovom prilogu.2. javljaju u opsegu preporuĉenih vrednosti koje su date u Tabeli 3.9.9. odnosno koncentraciji pri kojoj ili ispod koje se ne uoĉava znaĉajno toksiĉno dejstvo.9. Stoga se klasifikacija u kategoriju 1 primenjuje kada se znaĉajni toksiĉni efekti.4. odnosno koncentracije). uoĉeni posle višekratne izloţenosti u 90-dnevnoj studiji sprovedenoj na eksperimentalnim ţivotinjama.9. Na odluku da li neku supstancu treba klasifikovati moţe uticati i podatak o preporuĉenoj dozi.2.9.2. koja je data u ovom prilogu. vrednosti za 28-dnevne studije dobiće se tako što se preporuĉene vrednosti pomnoţe faktorom tri. 3. razmatranje duţine izloţenosti u eksperimentu i doza.m.9. odnosno koncentracija pri kojima su ta dejstva uoĉena u poreĊenju sa preporuĉenim vrednostima obezbeĊuje korisne podatke na osnovu kojih se moţe doneti odluka da li supstancu treba ili ne treba klasifikovati (jer su toksiĉni efekti posledica štetnih svojstava same supstance.9.m. npr. Preporuĉene vrednosti koje treba da pomognu klasifikaciju supstanci u kategoriju 2 Put izlaganja Peroralno (pacov) Dermalno (pacov ili zec) Inhalaciono (pacov) gasa Jedinice mg/kg t. Kada se u ispitivanjima na ţivotinjama uoĉi znaĉajno toksiĉno dejstvo koje zahteva klasifikaciju. ekstrapolacijom vremena izloţenosti u dozu sliĉno Haberovom pravilu o inhalaciji po kome je doza sa efektom direktno proporcionalna koncentraciji supstance i duţini izloţenosti.9. Preporuĉene vrednosti za klasifikaciju supstanci u kategoriju 1 specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ . Klasifikacija u kategoriju 2 se primenjuje kada se znaĉajni toksiĉni efekti uoĉeni posle višekratne izloţenosti u 90-dnevnoj studiji sprovedenoj na eksperimentalnim ţivotinjama.m.

9.m. pa se supstanca ne mora klasifikovati.1. ako je to moguće. moguće je da se specifiĉni profil toksiĉnosti pojavi u studijama na ţivotinjama pri dozama koje su iznad preporuĉenih. Kao i supstance. 3. koja se pripisuje ponovljenom ili dugotrajnom izlaganju. kao npr. ≥100 mg/kg t.10. kao što je npr. Kada je supstanca okarakterisana samo na osnovu podataka na ţivotinjama (tipiĉno za nove supstance. znaĉajniji su od podataka dobijenih ispitivanjem na ţivotinjama.9.9.9. bez obzira na dozu. 3. formiranje zajedniĉkih za toksiĉnost bitnih metabolita.9. proces klasifikacije podrazumeva upućivanje na preporuĉene doze.Inhalaciono (pacov) pare Inhalaciono (pacov) prašine/magle/dima mg/l/6h/dan mg/l/6h/dan 0. Kriterijumi za klasifikaciju smeša 3.9.3.10. 3. odnosno koncentracija za ispitivanje na ţivotinjama. ali i za mnoge već poznate). ponovljena izloţenost. pri dozama/koncentracijama koje su ispod navedenih preporuĉenih vrednosti. Koncentracije zasićenih isparenja takoĊe treba uvrstiti u elemente za klasifikaciju radi zaštite zdravlje i veće sigurnosti.3. I obratno. Moguće je da se specifiĉni profil toksiĉnosti pojavi u studijama na ţivotinjama. koje podrţavaju odluku sa stanovišta utvrĊivanja kvaliteta podataka da je klasifikacija potrebna.9. treba klasifikovati.9.9. kao što su ispitivanja dugotrajne primene supstance ili iskustva kod ljudi.9. 3. odnosno koncentracije kao vaţan elemenat za procenu kvaliteta podataka. 3./dan) pri peroralnom unosu. Dodatna uputstva 3. . ovog priloga treba samo da budu smernice.0 0.2. onda je treba klasifikovati. meĊutim priroda efekta (npr.9. smeše treba klasifikovati na osnovu specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ posle višekratne izloţenosti.9. a kasniji podaci o incidentu kod ljudi ukazuju da ta supstanca ima specifiĉnu toksiĉnost za ciljni organ. Oni ne predstavljaju striktne vrednosti. 3. ispod 100 mg/kg telesne mase po danu (t. Pozitivni rezultati dobijeni kod ljudi.8. da budu upotrebljeni za utvrĊivanje kvaliteta podataka i da pomognu u donošenju odluke o klasifikaciji. npr.2. na osnovu podataka o vezi strukture i aktivnosti i na osnovu struĉne procene podataka o strukturno sliĉnim supstancama koje su prethodno klasifikovane i na osnovu dodatnih ĉinilaca.2.3. Supstancu koja nije ispitana u smislu specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ.m.1.7. Ako neka supstanca nije klasifikovana jer nije uoĉena specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ na nivou ili ispod preporuĉenih doza.9.9. nefrotoksiĉnost) je takva da se javlja samo kod muţjaka pacova odreĊene vrste za koje se zna da su osetljivi prema tom efektu.2. i 3. Smeše se klasifikuju na osnovu istih kriterijuma koji vaţe i za supstance ili na naĉin koji je opisan u daljem tekstu.4.10./dan pri peroralnom unosu.2.10.2.2. Supstancu treba klasifikovati kada postoje dobro potkrepljeni podaci o specifiĉnoj toksiĉnosti supstance za ciljni organ kod ljudi. tj.2.2 < C ≤ 1.2.02 < C ≤ 0.6. Navedene preporuĉene vrednosti i opsezi vrednosti dati u odeljcima 3.2. a postoje i dodatni podaci iz drugih izvora.10.2 3.9.9.

9. koja je data u ovom prilogu. Kada sama smeša nije ispitana radi utvrĊivanja njene specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ.2.1.9. trajanju.9.3.3. što utiĉe na klasifikaciju smeše Opšte graniĉne vrednosti koje utiĉu na klasifikaciju smeše Kategorija 1 Kategorija 2 koncentracija ≥ 10% 1. posle jednokratne ili višekratne izloţenosti ili posle obe.9. praćenje ili analiza ne bi uĉinile rezultate neupotrebljivim za zakljuĉivanje o klasifikaciji. Kada nema pouzdanih dokaza ili podataka iz ispitivanja koji se odnose na samu smešu.4. ovog priloga. Klasifikacija smeše kada su dostupni podaci o svojstvima same smeše 3.3. a ni naĉela premošćavanja ne mogu da se primene za klasifikaciju.2.1.4. Nezavisno se razmatra klasifikacija smeše u odnosu na toksiĉnost posle jednokratnog i u odnosu na toksiĉnost posle višekratnog izlaganja.3.9.3.1.3.3. .3. onda se smeša klasifikuje na osnovu utvrĊivanja kvaliteta ovih podataka.4.4.1.3. 3.3.0%. već ispitanim smešama da bi se opasnost od smeše mogla odgovarajuće proceniti.1. 3. Posebnu paţnju treba obratiti na procenu podataka o smešama kako doza. 3.4. ove podatke treba koristiti u skladu sa naĉelima premošćavanja koja su opisana u odeljku 1. Klasifikacija smeše kada nisu dostupni podaci o svojstvima same smeše: Načela premošćavanja 3. kao što je opisano kod kriterijuma za klasifikaciju supstanci.3.9. kada je bar jedan njen sastojak klasifikovan u kategoriju 1 ili 2 specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ i nalazi se na nivou ili iznad odgovarajućih opštih graniĉnih koncentracija datih u Tabeli 3. Tabela 3. 3. bezbednosni list za smešu mora biti dostupan na zahtev. a koji se odnose na samu smešu (odeljak 1.0% ≤ koncentracija < 10% koncentracija ≥ 10% (Napomena 1) Klasifikacija sastojka Kategorija 1 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ Kategorija 2 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ Napomena 1: Ukoliko je neki sastojak smeše sa specifiĉnom toksiĉnošću za ciljni organ iz kategorije 2 prisutan u smeši u koncentraciji ≥ 1.9. Ove opšte graniĉne koncentracije i odgovarajuću klasifikaciju treba primeniti u sluĉaju toksikanata sa specifiĉnom toksiĉnošću za ciljni organ pri višekratnom izlaganju. ali ima dovoljno podataka o pojedinim sastojcima i sliĉnim. Klasifikacija smeše kada su dostupni podaci za sve ili samo za neke njene sastojke 3. onda se klasifikacija takvih smeša zasniva na klasifikaciji supstanci koje ulaze u njen sastav.2. ovog priloga).3. Smešu treba klasifikovati kao smešu sa specifiĉnom toksiĉnošću za ciljni organ (navesti organ).9. Opšte graniĉne koncentracije za sastojke smeše klasifikovane kao specifiĉno toksiĉne za ciljni organ.4.9.3.1. Kada su dostupni pouzdani i kvalitetni podaci kod ljudi ili iz odgovarajućih ispitivanja na ţivotinjama.9.4.

Elementi obeleţavanja za specifiĉnu toksiĉnost za ciljni organ nakon višekratnog izlaganja Klasifikacija Kategorija 1 Kategorija 2 GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Opasnost H372: Dovodi do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca oštećuje.1.4. 3.9.10. .9.9.1.10.4.3. Opasnost od aspiracije 3.10. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 3. ukoliko je poznato) usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) P260 P264 P270 P314 Obaveštenje o opanosti Paţnja H373: Moţe da dovede do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca moţe da ošteti. ukoliko je poznato) usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) P260 P314 Obaveštenja o merama predostroţnosti .3. Tabela 3.5. Posebnu paţnju treba obratiti u sluĉaju kada se u smeši nalaze toksikanti koji deluju na više od jednog sistema organa kada treba uzeti u obzir njihovu potencijaciju ili sinergistiĉke interakcije jer pojedine supstance mogu izazvati toksiĉnost za ciljni organ pri koncentraciji <1% kada neki drugi sastojak smeše pojaĉava njegovo toksiĉno delovanje.5.odlaganje P501 P501 3.reagovanje Obaveštenja o merama predostroţnosti . koja je data u ovom prilogu.prevencija Obaveštenja o merama predostroţnosti .1.4.9. Ovi kriterijumi se odnose na klasifikaciju supstanci ili smeša koje mogu predstavljati opasnost po zdravlje ljudi nakon aspiracije.skladištenje Obaveštenja o merama predostroţnosti . Definicije i opšta uputstva 3.

kada materijal uzroĉnik zastane na mestu gde se ukrštaju gornji deo respiratornog trakta i digestivni trakt i preĊe u laringofaringealnu oblast.6.4. kada supstanca dospeva u dušnik i donje delove respiratornog sistema. "Aspiracija" predstavlja unos supstance ili smeše u ĉvrstom ili teĉnom stanju direktno kroz usta ili nosne otvore ili indirektno pri povraćanju.10.10.1.1.2. Ako se supstanca ili smeša iz posude pod pritiskom raspršuje u vidu fine magle ili aerosola.1.3.3. Ovo treba imati u vidu pri obeleţavanju.10. Do aspiracije supstance ili smeše moţe doći i pri povraćanju.1. 3. Pregled medicinske literature o aspiraciji hemikalija otkriva da pojedini ugljovodonici (destilati nafte) i odreĊeni hlorovani ugljovodonici predstavljaju opasnost po zdravlje ljudi usled aspiracije.10.5. oštećenja pluća razliĉitog stepena ili smrt nakon aspiracije.2. MeĊutim.3. ______________ (17) Magla je suspenzija finih kapljica tečnosti u gasu . Ukoliko se mehanizam za raspršivanje moţe skinuti sa pakovanja tako da sadrţaj bude dostupan za gutanje.1.6.kondezacioni i dispergovani aerosoli sa tečnom fazom 3.1.10. Posebne napomene 3.6.10. naroĉito kada je zbog akutne toksiĉnosti preporuĉeno izazivanje povraćanja posle gutanja. Klasifikacija aerosola/ magle(17) Supstanca ili smeša u obliku aerosola i magle obiĉno se pakuje u ambalaţu kao što su posude pod pritiskom. 3. Sledeća formula omogućava pretvaranje dinamiĉkog u kinematiĉki viskozitet: dinamiĉki viskozitet (mPa s) = kinematiĉki viskozitet (mm2/s) gustina (g/cm3) 3. treba razmotriti klasifikaciju supstance ili smeše. kriterijum za klasifikaciju na osnovu opasnosti od aspiracije jeste da li se u ustima moţe formirati koliĉina supstance ili smeše koja bi zatim mogla biti aspirirana. posude sa raspršivaĉem sa okidaĉem i posude sa pumpicom. nakon gutanja.10. 3. Toksiĉnost usled aspiracije ukljuĉuje ozbiljne akutne toksiĉne efekte kao što su hemijska pneumonija. ako se supstanca ili smeša iz posude pod pritiskom raspršuje u obliku mlaza. 3.1. a nastaje u toku vremena koje je potrebno za jedan udah. moţe doći do formiranja koliĉine koja potom moţe biti aspirirana. pa moţe da formira koliĉinu koja potom moţe biti aspirirana.1.1. preporuku o izazivanju povraćanja treba izmeniti. 3.10. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci . Obiĉno je magla koja se izbacuje raspršivaĉem sa okidaĉem ili pumpicom gruba.6. Ako supstanca ili smeša predstavlja opasnost od toksiĉnosti usled aspiracije. Aspiracija zapoĉinje u trenutku udaha.2.10. U ovim sluĉajevima. Kriterijumi za klasifikaciju zasnivaju se na kinematiĉkom viskozitetu. nema mogućnosti da se u ustima formira koliĉina koja bi mogla biti aspirirana.

Klasifikacija smeše kada su dostupni podaci za sve ili samo za neke njene sastojke 3.2.3.10.10. Kategorija 1 3.3.1. mereno na 40°C. terpentin i ulje iz borovih iglica. Supstanca se klasifikuje u kategoriju 1: (1) na osnovu pouzdanih i kvalitetnih podataka dobijenih iz iskustava kod ljudi ili (2) ako je u pitanju ugljovodonik sa kinematiĉkim viskozitetom od 20.1. izmeĊu ostalih.10. Smešu treba klasifikovati u kategoriju 1 i ako se ta smeša deli na dva ili više odvojenih slojeva.5 mm 2/s ili manjim.5 mm 2/s ili manje. 3. 3. koncentracija sastojaka toksiĉnih usled aspiracije treba da bude 10% ili više.10. Klasifikacija smeše kada nisu dostupni podaci o svojstvima same smeše: Načela premošćavanja 3. Smešu treba klasifikovati u kategoriju 1 ako sadrţi ukupno 10% ili više supstance ili supstanci koje su klasifikovane u kategoriju 1 i ima kinematiĉki viskozitet od 20. Kategorija 1 Napomena: Supstance iz kategorije 1 ukljuĉuju. Kriterijumi za klasifikaciju smeša 3. koja je data u ovom prilogu.4.2.1. mereno na 40°C. od kojih jedan sadrţi 10% ili više supstance ili supstanci klasifikovanih u kategoriju 1 i ima kinematiĉki viskozitet od 20. Kada sama smeša nije ispitana radi utvrĊivanja njene opasnosti od aspiracije. mereno na 40°C.3.10.10.3.1.1.10.1. 3.3.3.Tabela 3.3. da bi se odgovarajuće okarakterisala opasnost.5 mm2/s ili manje.1.3.10.3.3. 3.2. ugljovodonike.3. ovog priloga. . Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 3.3.2. U sluĉaju primene naĉela premošćavanja koja se odnose na razblaţivanje. Klasifikacija smeše kada su dostupni podaci o svojstvima same smeše Smeša se klasifikuje u kategoriju 1 na osnovu pouzdanih i kvalitetnih podataka iz iskustava na ljudima. 3. Kriterijumi za opasnost od aspiracije Kategorija opasnosti Kriterijumi Supstance koje su toksiĉne za ljude ukoliko se aspiriraju ili za koje se smatra da predstavljaju opasnost od toksiĉnosti usled aspiracije. već ispitanim smešama. ove podatke treba koristiti u skladu sa naĉelima premošćavanja datim u odeljku 1.10.1.10.3. ali ima dovoljno podataka o pojedinaĉnim sastojcima i sliĉnim.10.

Bioraspoloţivost (ili biološka raspoloţivost) oznaĉava stepen u kom se supstanca resorbuje i raspodeljuje unutar organizma.Tabela 3.10. Definicije i opšta uputstva 4. Elementi obeleţavanja za toksiĉnost usled aspiracije (opasnost od toksiĉnosti usled aspiracije) Klasifikacija Kategorija 1 GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Obaveštenje o opanosti Obaveštenja o merama predostroţnosti prevencija Obaveštenja o merama predostroţnosti reagovanje Obaveštenja o merama predostroţnosti skladištenje Obaveštenja o merama predostroţnosti odlaganje Opasnost H304: Moţe izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva P301 + P310 P331 P405 P501 DEO 4.1.1.2. OPASNOST PO ŢIVOTNU SREDINU 4. farmakokinetike i puta izlaganja. U sluĉaju metala. .1. Definicije Akutna toksiĉnost po vodene organizme predstavlja svojstvo supstance da bude štetna po vodeni organizam koji je kratkotrajno izloţen dejstvu te supstance. vazduhom. sedimentom i hranom). Bioakumulacija predstavlja zbirni rezultat unošenja. anatomije i fiziologije organizma. transformacije i eliminacije supstance iz organizma bilo kojim putem izlaganja (npr.1. Raspoloţivost supstance predstavlja stepen rastvorljivosti ili stepen razdvajanja na sastavne delove.1. Zavisi od fiziĉko-hemijskih osobina supstance. vodom. raspoloţivost predstavlja stepen do kojeg se metalni jon nekog jedinjenja metala (M°) moţe odvojiti od ostatka molekula. Raspoloţivost neke supstance nije preduslov za njenu bioraspoloţivost. Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu 4.1.

1. akutno) zasnivaju se na podacima o akutnoj toksiĉnosti po vodene organizme (EC50 ili LC50).2. Druge napomene 4.0. U postupku klasifikacije u odnosu na opasnost po vodenu ţivotnu sredinu koriste se podaci dobijeni primenom metoda ispitivanja iz ĉlana 7.1. 4.1. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci u jednu od .1. a zatim se u razmatranje uzimaju i podaci o razgradnji i bioakumulaciji supstance u vodenoj ţivotnoj sredini.1.1. Hroniĉna toksiĉnost po vodene organizme predstavlja svojstvo supstance da je štetna za vodene organizme koji su izloţeni dejstvu te supstance i zavisi od faze ţivotnog ciklusa tih organizama.1. 2) sposobnost bioakumulacije ili nivo bioakumulacije. Osnovni pojmovi koji se koriste pri klasifikaciji opasnosti po vodenu ţivotnu sredinu su: 1) akutna toksiĉnost po vodene organizme. 4.1.2.Biokoncentracija predstavlja zbirni rezultat unošenja. 4. 4.1.0.1.2.1. Prilikom utvrĊivanja opasnosti po vodenu ţivotnu sredinu prvo se razmatra toksiĉnost supstance ili smeše po vodene organizme.1. U praksi se mogu koristiti i podaci dobijeni primenom drugih metoda koje su ekvivavalentne metodama iz ĉlana 7.1.1. pri ĉemu se akutna i hroniĉna toksiĉnost razmatraju nezavisno. Osnovni pojmovi 4. transformacije i eliminacije supstance iz organizma usled izloţenosti u vodenoj sredini.3. Klasa opasnosti "Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu" obuhvata: 1) akutnu opasnost po vodenu ţivotnu sredinu. 2) hroniĉnu (dugotrajnu) opasnost po vodenu ţivotnu sredinu.1. 4. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci u kategoriju 1 akutne toksiĉnosti (u daljem tekstu: kategorija 1.2. 3) razgradnja (biotiĉka ili abiotiĉka) organskih hemikalija i 4) hroniĉna toksiĉnost po vodene organizme. ovog priloga. stav 3. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci 4.2. Vodena ţivotna sredina obuhvata vodene organizme i vodeni ekosistem u kom ti organizmi ţive.1. vodu i soli.1.3. Razgradnja predstavlja razlaganje organskih molekula na manje molekule uz mogućnost potpune razgradnje na ugljen dioksid.2.2.1. ovog pravilnika pod uslovom da ove metode ispunjavaju uslove navedene u odeljku 1. ovog pravilnika. U odnosu na opasnost po vodenu ţivotnu sredinu supstance se mogu klasifikovati u jednu kategoriju akutne toksiĉnosti i tri kategorije hroniĉne toksiĉnosti.

1. Pored toga.1. 4.1.1.2. hroniĉno) (primer u Tabeli 4. ali ipak postoji sumnja da supstanca predstavlja opasnost po vodenu ţivotnu sredinu ona se klasifikuje u dodatnu kategoriju hroniĉne toksiĉnosti (u daljem tekstu: kategorija 4.1.5. (Napomena 2) i supstanca nije brzo razgradljiva ili/i je eksperimentalno odreĊen BCF ≥ 500 (ili. ovog priloga). Glavnu opasnost po vodenu ţivotnu sredinu predstavlja hroniĉna toksiĉnost supstanci. odnosno sposobnost biokoncentracije u kombinaciji sa akutnom toksiĉnošću. Kriterijumi za klasifikaciju i kategorizaciju supstanci kao opasnih po vodenu ţivotnu sredinu dati su u Tabeli 4.6. (Napomena 2) Hroniĉna (dugotrajna) opasnost po vodenu ţivotnu sredinu Kategorija 1. koristi se kao osnova za klasifikaciju supstance u kategoriju hroniĉne (dugotrajne) opasnosti po vodenu ţivotnu sredinu. iako se i akutna toksiĉnost smatra opasnom.1. pa se zbog toga u postupku klasifikacije smeše primenjuje metoda sumiranja (videti napomenu 1 ispod Tabele 4. 4. 4.4. moţe se primeniti i pristup utvrĊivanja kvaliteta podataka. Najniţa od vrednosti dostupnih za razliĉite vodene organizme koristi se za odreĊivanje odgovarajuće kategorije opasnosti. 4. Pojedinaĉne kategorije opasnosti za ova svojstva supstance zasnovane su na gradaciji nivoa opasnosti. log Kow ≥ 4).0.1.0.5.2. hroniĉno 96 h LC50 (za ribe) > 1 do ≤ 10 mg/l i/ili 48 h EC50 (za rakove) > 1 do ≤ 10 mg/l i/ili 72 ili 96 h ErC50 (za alge ili druge vodene biljke) > 1 do ≤ 10 mg/l (Napomena 2) i supstanca nije brzo razgradljiva i/ili je eksperimentalno odreĊen BCF ≥ 500 (ili. Tabela 4. Kriterijumi za supstance opasne po vodenu ţivotnu sredinu Akutna (kratkotrajna) opasnost po vodenu ţivotnu sredinu Kategorija 1. hroniĉno (Napomena 1) 96 h LC50 (za ribe) ≤ 1 mg/l i/ili 48 h EC50 (za rakove) ≤ 1 mg/l i/ili 72 ili 96 h ErC50 (za alge ili druge vodene biljke) ≤ 1 mg/l.0.2. Svojstvo supstance da ne podleţe brzoj razgradnji. i odeljak 4. Kada dostupni podaci nisu dovoljni za klasifikaciju u gore navedene kategorije opasnosti. u nedostatku. .5. Kategorija 2. 4. kao sastojci smeše ĉak i u niskoj koncentraciji mogu doprineti toksiĉnosti smeše.2.tri kategorije hroniĉne toksiĉnosti zasnivaju se na kombinaciji dva tipa podataka. u nedostatku.3. akutno (Napomena 1) 96 h LC50 (za ribe) ≤ 1 mg/l i/ili 48 h EC50 (za rakove) ≤ 1 mg/l i/ili 72 ili 96 h ErC50 (za alge ili druge vodene biljke) ≤ 1 mg/l.2.0. U postupku klasifikacije supstance u odnosu na opasnost po vodene organizme uzima se u obzir i akutna i hroniĉna toksiĉnost supstance.2.3. odnosno pored podataka o akutnoj toksiĉnosti po vodene organizme uzimaju se u obzir i podaci o sudbini supstance u ţivotnoj sredini (podaci o razgradnji i bioakumulaciji). Supstance ĉije su vrednosti za akutnu toksiĉnost znatno ispod 1 mg/l.1. koja je data u ovom prilogu).1.1.

Akutna toksiĉnost po vodene organizme odreĊuje se na osnovu vrednosti 96h LC50 za ribe. hroniĉno 96 h LC50 (za ribe) > 10 do ≤ 100 mg/l i/ili 48 h EC50 (za rakove) > 10 do ≤ 100 mg/l i/ili 72 ili 96 h ErC50 (za alge ili druge vodene biljke) > 10 do ≤ 100 mg/l (Napomena 2) i supstanca nije brzo razgradljiva i/ili je eksperimentalno odreĊen BCF ≥ 500 (ili.1. klasifikacija treba da se zasniva na najniţoj dostupnoj vrednosti EC50. Na primer.8. kao što su: vrednost NOEC za hroniĉnu toksiĉnost je veća od rastvorljivosti u vodi odnosno veća od 1 mg/l. koja je data u ovom prilogu).2. 4.7. ali ipak postoji sumnja da supstanca predstavlja opasnost po vodenu ţivotnu sredinu ona se klasifikuje u kategoriju 4 hroniĉne toksiĉnosti. Napomena 3: Ukoliko je vrednost LC50 ili EC50 iznad nivoa rastvorljivosti u vodi smatra se da je supstanca "bez akutne toksiĉnosti". odnosno 72h ili 96h ErC50 za alge ili druge vodene biljke.1. Hroniĉna toksiĉnost po vodene organizme odreĊuje se metodama ispitivanja iz odeljka 4. Ispitivanje inhibicije rasta algi spada u metode ispitivanja hroniĉne toksiĉnosti.1. pri ĉemu se u postupku klasifikacije mogu koristiti i podaci zasnovani na NOEC vrednostima ili LCx ili ECx (npr.7. Toksičnost po vodene organizme 4.1. sem ukoliko su vrednosti NOEC > 1 mg/l za hroniĉnu toksiĉnost. u nedostatku.3. a odnos izmeĊu log Kow i . smatraju se reprezentativnim i za ostale taksonomske grupe i trofiĉke nivoe u vodenoj ţivotnoj sredini. ili kategoriju 1. log Kow ≥ 4).1. 4. EC10) 4. Napomena 2: Klasifikacija se zasniva na vrednosti ErC50 [= EC50 (stopa rasta)].8.log Kow ≥ 4).2.2. ovog priloga. hroniĉno U sluĉajevima kada dostupni podaci nisu dovoljni za klasifikaciju prema gore navedenima kriterijumima. ali se vrednosti EC50 koriste i u postupku klasifikacije u sluĉaju akutne toksiĉnosti (vidi Napomenu 2). Usled bioakumulacije supstanci u vodenim organizmima moţe doći do pojave toksiĉnih efekata tokom duţeg vremenskog perioda i u sluĉajevima kada su koncentracije supstanci u vodi niske. Ovo vaţi i za slabo rastvorne supstance (rastvorljivost u vodi < 1 mg/l) kada postoje dokazi da ispitivanja akutne toksiĉnosti ne pruţaju prave informacije o toksiĉnosti supstance. klasifikuju se u ovu kategoriju.2.1. sem ukoliko su vrednosti NOEC > 1 mg/l za hroniĉnu toksiĉnost.2. slabo rastvorne supstance za koje nije uoĉena akutna toksiĉnost na nivou rastvorljivosti u vodi (Napomena 3) i koje nisu brzo razgradljive i imaju eksperimentalno odreĊen BCF ≥ 500 (ili. Bioakumulacija 4. Sposobnost bioakumulacije za organske supstance odreĊuje se pomoću koeficijenta raspodele oktanol/voda izraţenog kao log Kow. Kategorija 4. ili dokazi o brzoj razgradnji u ţivotnoj sredini.1. osim ako ne postoje drugi nauĉni dokazi koji ukazuju da supstancu ne treba klasifikovati. hroniĉno neophodno je navesti i odgovarajući M-faktor (Tabela 4.1.1. akutno.) uzimaju se u obzir ako je metodologija ispitivanja odgovarajuća.2. log Kow ≥ 4) što ukazuje na sposobnost bioakumulacije. Lemna spp. u nedostatku.2. U sluĉajevima kada uslovi za utvrĊivanje EC50 nisu jasno naznaĉeni ili nema podataka o ErC50.2.7. Podaci dobijeni na drugim organizmima (npr. 48h EC50 za rakove. rakovima i algama ili drugim vodenim biljkama. Napomena 1: Ukoliko je supstanca klasifikovana u kategoriju 1. Kategorija 3.1. Rezultati ispitivanja na ribama.

5.9.1. potpuna mineralizacija.4.9. ovi efekti su lokalnog i kratkotrajnog karaktera. a za poĉetak se uzima vreme kada se razgradilo 10% supstance ili . Brzo-razgradljive supstance se lako uklanjaju iz ţivotne sredine. U odsustvu brze razgradnje u ţivotnoj sredini. Gore navedeni kriterijumi za klasifikaciju proizilaze iz ĉinjenice da razgradnja u ţivotnoj sredini moţe biti biotiĉka i abiotiĉka.60% od teoretskog maksimuma. 4. Iako se štetni efekti takvih supstanci mogu javiti.2. Podaci o razgradnji supstanci dostupni u obliku poluvremena razgradnje mogu se koristiti za odreĊivanje brze razgradnje.9. 4. Uvode se i dodatni kriterijumi za klasifikaciju koji omogućavaju korišćenje podataka koji pokazuju da se više od 70% supstance biotiĉki ili abiotiĉki razgradi u vodenoj sredini tokom 28 dana. Hidroliza se moţe uzeti u obzir samo ako se proizvodi hidrolize ne mogu klasifikovati kao opasni po vodenu ţivotnu sredinu. Graniĉna vrednost log Kow ≥ 4 koristi se za identifikaciju onih supstanci koje imaju stvarnu sposobnost biokoncentracije. Ukoliko se razgradnja supstance dokaţe u uslovima koji odgovaraju stvarnim uslovima ţivotne sredine onda je ispunjen kriterijum brze razgradljivosti.70% u ispitivanjima koja se zasnivaju na rastvorenom organskom ugljeniku.1.2. naroĉito u sluĉaju njihovog prosipanja ili hemijskog udesa. 4.biokoncentracije organske supstance izraţava se pomoću faktora biokoncentracije (BCF) kod riba.2. 4.1.5 se smatra dobrim pokazateljem brze razgradnje supstance.9. Primarna biorazgradljivost moţe se koristiti za procenu brze razgradljivosti samo ako se proizvodi razgradnje ne mogu klasifikovati kao opasni po vodenu ţivotnu sredinu. Ovi nivoi biorazgradnje moraju se postići u periodu od deset dana od poĉetka razgradnje. Smatra se da supstanca verovatno nije perzistentna ukoliko se skrining testom utvrdi da je ta supstanca brzo razgradljiva u vodenoj ţivotnoj sredini.9. a naroĉito kada supstanca deluje inhibitorno na mikrobiološku aktivnost pri koncentracijama koje se koriste u metodama ispitivanja.2.2. supstanca moţe ispoljavati toksiĉnost u vodi tokom dugog vremenskog perioda i na velikim udaljenostima.1. Ukoliko se u skrining testu dobije negativan rezultat to se ne uzima kao dokaz da se supstanca ne razlaţe brzo u ţivotnoj sredini. Supstance su brzo razgradljive ako je zadovoljen jedan od sledećih kriterijuma: 1) ako se u 28-dnevnom ispitivanju biorazgradljivosti postigne najmanje sledeći nivo razgradnje: . najbolje je koristiti eksperimentalno odreĊen BCF ukoliko je dostupan. već se razmatraju i drugi dokazi o brzoj razgradnji supstance u ţivotnoj sredini.9. pod uslovom da je postignuta potpuna biorazgradnja supstance. Brza razgradnja organskih supstanci 4. odnos BPK (5dana)/HPK ≥ 0. Jedan od naĉina utvrĊivanja brze razgradnje je korišćenje skrining testa biorazgradnje kojim se moţe dokazati da je neka organska supstanca "lako biorazgradljiva".2.2. Iako se na ovaj naĉin moţe predstaviti sposobnost bioakumulacije.1.3. . Ukoliko takvi podaci nisu dostupni. BCF ≥ 500 kod riba ukazuje na sposobnost biokoncentracije. 4.1. u ispitivanjima koji se zasnivaju na potrošnji kiseonika ili na stvaranju ugljendioksida. tj.1.

Slabo rastvorna neorganska jedinjenja i metali mogu biti akutno ili hroniĉno toksiĉni po vodenu ţivotnu sredinu u zavisnosti od toksiĉnosti bioraspoloţive neorganske supstance.5.1. i sastojak smeše prisutan u niţim koncentracijama od gore navedenih moţe se uzeti u obzir kao znaĉajan sastojak za klasifikaciju smeše u odnosu na opasnost po vodenu ţivotnu sredinu.2. kategorija 1. .3. koja je data u ovom prilogu.5.10. 4.1. U postupku klasifikacije smeše u odnosu na opasnost po vodenu ţivotnu sredinu koristi se višestepeni pristup koji zavisi od vrste podataka za svaku smešu i njene sastojke. Neorganska jedinjenja i metali 4. akutno ili kategoriju 1. Znaĉajni sastojci smeše su: .5. U odreĊenim sluĉajevima (npr.1.2.1.10. ako je BPK5/HPK ≥ 0. hroniĉno.klasifikaciju na osnovu naĉela premošćavanja. uzimaju se u obzir svi dostupni podaci o tzv.3. znaĉajnim sastojcima smeše. akutno i kategorije 1 do 4. Tokom uobiĉajenih procesa u ţivotnoj sredini ove supstance mogu biti transformisane tako da povećavaju ili smanjuju bioraspoloţivost toksiĉnih supstanci.1.1% (m/m) ili većoj ili .1. treba uzeti u obzir ako je njihova koncentracija (0. I podaci o bioakumulaciji moraju se oprezno koristiti prilikom klasifikacije neorganskih jedinjenja i metala. tj. Kriterijumi za klasifikaciju smeša 4.2. 4.2.1.2) u sluĉajevima kada su dostupni samo podaci o hemijskoj potrošnji kiseonika (HPK) i biološkoj potrošnji kiseonika za 5 dana (BPK5).2. Sistem klasifikacije za smeše obuhvata sve kategorije opasnosti koje se koriste za supstance. . ovog priloga). Višestepeni pristup ukljuĉuje: . 4.3. a koji su u smeši prisutni u koncentraciji od 0. hroniĉno. a koji su u smeši prisutni u koncentraciji od 1% (m/m) ili većoj.3.3.klasifikaciju na osnovu ispitanih smeša. 3 i 4.5. U postupku klasifikacije smeše u odnosu na opasnost po vodenu ţivotnu sredinu. smeša sa veoma toksiĉnim sastojcima (videti odeljak 4.sastojci koji su klasifikovani u kategoriju 1.10.5 ovog priloga)). odnosno brzine rastvaranja i koliĉine supstance koja ulazi u rastvor. Koncept razgradnje koji se primenjuje na organske materije nije pogodan ili nema znaĉaja za neorganska jedinjenja i metale.1. hroniĉno. ili kategoriju 1. akutno.5 ili 3) ako postoje drugi nauĉni dokazi da se više od 70% supstance moţe razgraditi (biotiĉki i/ili abiotiĉki) u vodenoj ţivotnoj sredini tokom perioda od 28 dana.1.1. 4. hroniĉno.1.5.2. Šematski prikaz procedura koje treba primeniti dat je na slici 4. Supstance koje su klasifikovane u kategoriju 1.1/M)% ili veća (za objašnjenje M faktora videti odeljak 4.sastojci koji su klasifikovani u kategorije 2.

1. Slika 4..korišćenje "metode sumiranja klasifikovanih sastojaka" i/ili "formule aditivnosti". Višestepeni pristup klasifikaciji smeša u odnosu na akutnu i hroniĉnu opasnost po vodenu ţivotnu sredinu .2.

.

. 1) Ako je za ispitanu smešu vrednost LC50 ili EC50 ≤ 100 mg/l i NOEC ≤ 1 mg/l ili NOEC nije poznat.1.3.nema potrebe da se smeša klasifikuje u odnosu na akutnu opasnost. Klasifikacija smeše na osnovu LC50 i EC50 vrednosti nije moguća za kategorije hroniĉne toksiĉnosti.3. hroniĉno ili nema potrebe za klasifikacijom smeše na osnovu hroniĉne toksiĉnosti. 3) Ako je za ispitanu smešu vrednost LC50 ili EC50 > 100 mg/l.3. jer je u tom sluĉaju neophodno imati podatke i o toksiĉnosti i o sudbini u ţivotnoj sredini. na osnovu dostupnih podataka moţe se zakljuĉiti da: .primenom metode sumiranja (videti odeljak 4. ali samo u sluĉaju akutne opasnosti. Ukoliko postoje podaci o hroniĉnim toksiĉnim dejstvima (kao što je NOEC) i njih treba ukljuĉiti u postupku klasifikacije. 4. 3 i 4.nema potrebe da se smeša klasifikuje u odnosu na akutnu opasnost.5. 2) Ako je za ispitanu smešu vrednost LC50 ili EC50 ≤ 100 mg/l i NOEC > 1 mg/l.3.4. ili iznad rastvorljivosti u vodi. Kada je ispitana toksiĉnost same smeše po vodene organizme. na osnovu dostupnih podataka treba zakljuĉiti da li smešu treba: . akutno (LC50 ili EC50 ispitane smeše ≤ 1 mg/l) ili nema potrebe za klasifikacijom na osnovu akutne toksiĉnosti (LC50 i EC50 ispitivane smeše > 1 mg/l). odnosno vodenim biljkama. .5.3.primenom metode sumiranja (videti odeljak 4. hroniĉno ili nema potrebe za klasifikacijom smeše na osnovu hroniĉne toksiĉnosti. 4) Ako je za ispitanu smešu vrednost LC50 ili EC50 > 100 mg/l. hroniĉno ili nema potrebe za klasifikacijom na osnovu hroniĉne toksiĉnosti. klasifikacija se vrši prema kriterijumima koji vaţe za supstance.1. i .primenom metode sumiranja (klasifikacija na osnovu hroniĉne toksiĉnosti sastojaka smeše (videti odeljak 4. ovog priloga) klasifikovati u kategoriju 1. Klasifikacija smeša kada su poznati podaci o svojstvima same smeše 4.5.5. na osnovu dostupnih podataka moţe se zakljuĉiti da: .1.3.1.5. na osnovu dostupnih podataka moţe se zakljuĉiti da: . ovog priloga)) klasifikovati u kategorije 1.5. a NOEC > 1 mg/l.1.2.3.3. rakovima i algama. ovog priloga) klasifikovati u kategoriju 4. što nije moguće jer se podaci iz ispitivanja razgradnje i bioakumulacije smeše ne mogu protumaĉiti (oni su od znaĉaja samo za pojedinaĉne supstance). 2. .nema potrebe da se smeša klasifikuje u odnosu na akutnu ili hroniĉnu (dugotrajnu) opasnost.klasifikovati u kategoriju 1. Da bi se izvršila klasifikacija ispitane smeše pored podataka o akutnoj toksiĉnosti smeše (LC50 ili EC50) potrebno je ukljuĉiti i podatke o hroniĉnoj (dugotrajnoj) opasnosti sastojaka smeše na dole naveden naĉin. Klasifikacija se zasniva na podacima dobijenim u ispitivanjima na ribama.1. ili iznad rastvorljivosti u vodi. a NOEC ≤ 1 mg/l ili NOEC nije poznat.1.3.

L(E)C50m .1. 2.1. 4.3.3. hroniĉno). Klasifikacija smeša kada nisu dostupni podaci o svojstvima same smeše: Načelo premošćavanja 4. Kada smeša sadrţi sastojke koji nisu klasifikovani (u kategoriju 1.5.1.5.5. akutno ili kategorije 1. 4.4.koncentracija i-tog sastojka (maseni procenat).1.4. ovog priloga. tada se smeša dobijena razblaţivanjem klasifikuje isto kao i originalna smeša ili supstanca.4.1.5.2. klasifikovane u odnosu na opasnost po vodenu ţivotnu sredinu. koja će se naknadno koristi prilikom primene metode sumiranja.5.3.4.1.4. a razblaţivaĉ je klasifikovan u istu ili niţu kategoriju opasnosti u odnosu na najmanje toksiĉan sastojak smeše i ne utiĉe na stepen toksiĉnosti ostalih sastojaka.3. a izraĉunata toksiĉnost se koristi za klasifikaciju ovog dela smeše u odnosu na akutnu toksiĉnost. 4.3.3. ovi rezultati se mogu uzeti u obzir u postupku klasifikacije.3. .LC50 ili EC50 dela smeše za koji postoje rezultati ispitivanja.1.3. Ukoliko se smeša dobija razblaţivanjem druge smeše ili supstance vodom ili nekom drugom netoksiĉnom hemikalijom.2. ovi podaci se koriste u postupku klasifikacije u skladu sa naĉelom premošćavanja datim u odeljku 1.1.1. L(E)C50i . Klasifikacija smeše zasniva se na klasifikaciji njenih sastojaka.1. ali su dostupni rezultati ispitivanja za ove sastojke.broj sastojaka. ali postoji dovoljno podataka o pojedinaĉnim sastojcima i sliĉnim ispitanim smešama.3. kombinovana toksiĉnost ovih sastojaka se izraĉunava pomoću dole navedene formule aditivnosti. i 4. Primena ove metode detaljno je objašnjena u odeljku 4. Razblaţivanje: Ukoliko je smeša dobijena razblaţivanjem neke druge smeše ili supstance. ovog priloga. 4.LC50 ili EC50 za sastojak i u mg/l. U sluĉaju primene naĉela premošćavanja na razblaţivanje treba koristiti podatke iz odeljaka 4. ΣC i C(E)L50 = Σ C n C(E)L i 50i pri ĉemu je: Ci . 3 i 4. Klasifikacija smeša kada su dostupni podaci za sve sastojke smeše ili samo za pojedine sastojke 4. ovog priloga.4.  .3. Ukoliko su dostupni odgovarajući podaci o toksiĉnosti za više od jednog sastojka smeše.3.4. Kada smeša nije ispitana u odnosu na opasnosti po vodenu ţivotnu sredinu. Procenat sastojaka klasifikovanih u "Akutno" ili "Hroniĉno" koristi se u metodi sumiranja.1.3.1. toksiĉnost smeše moţe se izraĉunati na osnovu podataka o originalnoj smeši ili supstanci.1.3.2.

4. akutno 4. najosetljivijoj) od tri taksonomske grupe (tj.2. hroniĉno. npr. U sluĉaju klasifikacionih kategorija za supstance (kategorija 1. 4.1.1. akutno.5. 4. Metoda sumiranja 4. akutno.1.5.5. akutno. organometalna jedinjenja. klasifikacija na osnovu hroniĉne toksiĉnosti u kategoriju 1. U takvim sluĉajevima primena opštih graniĉnih koncentracija dovodi do neodgovarajuće.3.5. 2 i 3. Ukoliko je rezultat klasifikacije kategorija 1. ribe. hroniĉno. hroniĉno. Prvo se razmatraju svi sastojci klasifikovani u kategoriju 1.1.5.3. 4. Prilikom izraĉunavanja ovih klasifikacionih kategorija mora se zajedno razmotriti doprinos svih supstanci klasifikovanih u kategoriju 1. hroniĉno. akutno ili kategorije 1.3.1. Klasifikacija u kategoriju 1. kao što je dato u odeljku 4.1.1.3. ovi sastojci doprinose toksiĉnosti smeše ĉak i u niskim koncentracijama.5.5. 4.1.3. dafnije.1.3. koristi se viša toksiĉnost za najosetljiviji organizam. treba koristiti onaj naĉin koji daje najstroţiji rezultat.5. Klasifikacija smeša na osnovu akutne opasnosti primenom metode sumiranja klasifikovanih sastojaka data je u Tabeli 4.4.1. MeĊutim.2. 4.3. ĉija je akutna toksiĉnost ispod 1mg/l.1. nije moguća.5. koja je data u ovom prilogu. Kada se toksiĉnost dela smeše izraĉunava preko formule aditivnosti.5. akutno ili u kategoriju 1.3.5.5.1. njihova toksiĉnost se odreĊuje na isti naĉin kao u postupku klasifikacije supstanci.1. Ukoliko je suma ovih sastojaka veća od 25% smeša se klasifikuje u kategoriju 1.3.5.5.5.3.3. akutno. s obzirom da klasifikacija stroţija od kategorije 1. tj. 2 i 3. ovog priloga.3. klasifikacija je završena i nije potrebno pribegavati daljem postupku klasifikacije. Postupak klasifikacije 4.1.1.1. hroniĉno) osnovni kriterijumi toksiĉnosti razlikuju se pri prelasku iz jedne kategorije opasnosti u drugu za faktor 10. 4. Obrazloţenje 4.5.2. najstroţija klasifikacija preovlaĊuje nad manje strogim klasifikacijama. npr. U postupku klasifikacije smeše. Supstance klasifikovane na osnovu visoke vrednosti LC50 ili EC50 doprinose klasifikaciji smeše u niţu kategoriju opasnosti.5. na osnovu kriterijuma propisanih za supstance. koriste se podaci o najvišoj toksiĉnosti (najniţoj vrednosti LC50 ili EC50) svakog sastojka. Kada smeša sadrţi sastojke klasifikovane u kategoriju 1.5.1. kada podaci o toksiĉnosti u okviru iste taksonomske grupe nisu dostupni za sve sastojke. odnosno potcenjene klasifikacije smeše.5.3. Na ovaj naĉin odreĊena akutna toksiĉnost koristi se za procenu da li ispitivani deo smeše treba klasifikovati u kategoriju 1.5.5.1. odnosno kategorije 1. kao i neke druge supstance.1.3.1.3. Klasifikacija smeše na osnovu akutne opasnosti po vodenu ţivotnu sredinu primenom metode sumiranja klasifikovanih sastojaka smeše . hroniĉno. Tabela 4.1.1.3. Zbog toga se moraju koristiti M faktori za visoko toksiĉne sastojke. dobijeni u ispitivanjima na jednoj (npr. Ukoliko je smeša klasifikovana na više od jednog naĉina. hroniĉno. nadjaĉava klasifikaciju u kategoriju 2. alge ili ekvivalentno). Aktivne supstance u pesticidima ĉesto imaju visoku toksiĉnost po vodene organizme.5.2.5.

akutno Napomena: Za objašnjenje M-faktora videti odeljak 4. Prvo se razmatraju svi sastojci koji su već klasifikovani u kategoriju 1.1. hroniĉno. hroniĉno. 4.5.5.4.3. hroniĉno + Kategorija 2. Ukoliko je rezultat proraĉuna klasifikacija smeše u kategoriju 1.3. plus zbir procentualnih koncentracija sastojaka klasifikovanih u kategoriju 2. ukoliko je zbir procentualnih koncentracija sastojaka klasifikovanih u kategoriju 1.5. hroniĉno Napomena: Za objašnjenje M-faktora videti odeljak 4. razmatra se klasifikacija smeše u kategoriju 2.3.5. razmatra se njena klasifikacija u kategoriju 3. ovog priloga. pomnoţen sa 100 i odgovarajućim M-faktorom.4. hroniĉno. hroniĉno. hroniĉno Kategorija 4. hroniĉno) + (10 × Kategorija 2.5. 2.4.1.3. ukoliko je zbir procentualnih koncentracija sastojaka klasifikovanih u kategoriju 1. pomnoţen sa 10.1.2. hroniĉno + Kategorija 3. hroniĉno Kategorija 3. 4. 2. hroniĉno.5. jednak ili veći od 25%. hroniĉno. U sluĉaju kada smeša nije klasifikovana ni u kategoriju 1 hroniĉno.3.1. plus zbir procentualnih koncentracija sastojaka klasifikovanih u kategoriju 3. ni u kategoriju 2. hroniĉno. hroniĉno. hroniĉno 4. jednak ili veći od 25%. hroniĉno) + Kategorija 2. hroniĉno ≥ 25% Smeša je klasifikovana kao: Kategorija 1.5. U sluĉajevima kada smeša nije klasifikovana ni u kategoriju 1. Smeša se klasifikuje u kategoriju 3. hroniĉno × M ≥ 25% (M × 10 × Kategorija 1.2.3. akutno × M ≥ 25% Smeša je klasifikovana kao: Kategorija 1.3. hroniĉno ≥ 25% (M × 100 × Kategorija 1. hroniĉno. hroniĉno. hroniĉno.4. Smeša se klasifikuje u kategoriju 4.4. Klasifikacija smeša na osnovu hroniĉne (dugotrajne) opasnosti.4.5.5.5. 4. hroniĉno Kategorija 2. hroniĉno + Kategorija 4. Klasifikacija u kategorije 1. 3 i 4. hroniĉno.5. ni u kategoriju 2 ili kategoriju 3. plus zbir procentualnih koncentracija sastojaka koji su klasifikovani u kategoriju 2. postupak klasifikacije je završen. primenom metode sumiranja klasifikovanih sastojaka data je u Tabeli 4. Tabela 4. 4. hroniĉno.3.3. 4.5.1. hroniĉno.1. hroniĉno. Klasifikacija smeše na osnovu hroniĉne (dugotrajne) opasnosti po vodenu ţivotnu sredinu primenom metode sumiranja klasifikovanih sastojaka Suma sastojaka klasifikovanih kao: Kategorija 1. pomnoţen sa 10 i odgovarajućim M-faktorom. postupak klasifikacije je završen. jednak ili veći od 25%.5. hroniĉno.5.1.5. 3 i 4. koja je data u ovom prilogu.1. hroniĉno.1.2. hroniĉno. hroniĉno ≥ 25% Kategorija 1.5. treba razmotriti mogućnost njene klasifikacije u kategoriju 4.1. ukoliko je zbir procentualnih koncentracija sastojaka klasifikovanih u kategoriju 1. ovog priloga.4.1. Ukoliko je rezultat proraĉuna klasifikacija smeše u kategoriju 2. hroniĉno.5. . U sluĉajevima kada smeša nije klasifikovana u kategoriju 1.Suma sastojaka klasifikovanih kao: Kategorija 1. Smeša se klasifikuje u kategoriju 2.5.5. hroniĉno) + Kategorija 3. Ukoliko je zbir procentualnih koncentracija ovih sastojaka pomnoţen odgovarajućim M faktorom jednak ili veći od 25% smeša se klasifikuje u kategoriju 1.

Smeše sa visoko toksiĉnim sastojcima 4.1. Smeša se tada klasifikuje samo na osnovu poznatih sastojaka.3.3.1 10 0. ili kategorije 1.5. kao što je dato u Tabeli 4. U postupku klasifikacije smeša koje sadrţe sastojke klasifikovane u kategoriju 1.1. koja je data u ovom prilogu.2.1. hroniĉno.6.1 < L(E)C50 ≤ 1 1 0.1. akutno. hroniĉno treba odrediti vrednosti M-faktora kako bi se primenio metod sumiranja.0001 < L(E)C50 ≤ 0. Sastojci klasifikovani u kategoriju 1.4.4 ovog priloga. primenjuje se jedan od sledećih pristupa: . primenjuje se tako što se zbir koncentracija sastojaka klasifikovanih u kategoriju 1.4.5.5.01 < L(E)C50 ≤ 0.1. ovog priloga). hroniĉno.3." 4.5. koja je data u ovom prilogu. sa dodatnom napomenom u bezbednosnom listu: "Sadrţi x % sastojaka nepoznate opasnosti po vodenu ţivotnu sredinu.1. pod uslovom da su podaci o toksiĉnosti dostupni za sve visoko toksiĉne sastojke smeše i da postoje dovoljno pouzdani dokazi da svi drugi sastojci.3.1.1. akutno i kategoriju 1.3 i 4. odnosno hroniĉnoj (dugotrajnoj) opasnosti po vodenu ţivotnu sredinu za jedan ili više znaĉajnih sastojaka. umesto prostog sabiranja procenata.3.3.5.formula aditivnosti (videti odeljak 4.4.2. mnoţi M-faktorom.5. ukljuĉujući i one za koje podaci o specifiĉnoj akutnoj toksiĉnosti nisu dostupni. Klasifikacija smeša sa sastojcima o kojima nema podataka koji se mogu upotrebiti u postupku klasifikacije: 4.001 1000 0.1. .1. Ovo znaĉi da se koncentracija sastojaka klasifikovanih u kategoriju 1. sa toksiĉnošću znatno ispod 1mg/l doprinose toksiĉnosti smeše ĉak i u niskoj koncentraciji i treba im dati veći znaĉaj pri primeni metode sumiranja klasifikacija.1.5. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 4. akutno. akutno i kategoriju 1. Tabela 4.5.1.3. Kada smeša sadrţi sastojke iz kategorije 1. akutno ili kategoriju 1. mnoţe odgovarajućim M-faktorom.00001 < L(E)C50 ≤ 0. U sluĉaju kada ne postoje podaci o akutnoj. M-faktori za visoko toksiĉne sastojke smeše L(E)C50 vrednost M-faktor 0. .3.1. moţe se izvesti zakljuĉak da se takva smeša ne moţe sa sigurnošću klasifikovati ni u jednu od kategorija opasnosti.5. hroniĉno iz leve kolone Tabele 4.5. i koncentracija sastojaka klasifikovanih u kategoriju 1. M-faktori za ove sastojke se odreĊuju na osnovu vrednosti LC50 ili EC50.višestepeni pristup opisan u odeljcima 4.01 100 0.6.0001 10000 (nastavlja se desetostruko smanjenje vrednosti (nastavlja se desetostruko povećanje L(E)C50) M-faktora) 4. iz leve kolone Tabele 4.001 < L(E)C50 ≤ 0. imaju nisku toksiĉnost ili uopšte nisu toksiĉni i ne doprinose opasnosti smeše po ţivotnu sredinu.1. hroniĉno.1.3.1.5.

Tabela 4. Elementi obeleţavanja za opasnost po vodenu ţivotnu sredinu AKUTNO Kategorija 1 GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Obaveštenja o merama predostroţnosti prevencija Obaveštenja o merama predostroţnosti reagovanje Obaveštenja o merama predostroţnosti skladištenje Obaveštenja o merama predostroţnosti odlaganje HRONIĈNO Kategorija 1 GHS piktogram opasnosti Nema reĉi upozorenja H411: Toksiĉno po ţivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama P273 Kategorija 2 Paţnja H400: Veoma toksiĉno po ţivi svet P273 P391 P501 Kategorija 3 Kategorija 4 Ne koristi se Ne koristi se GHS GHS piktogram piktogram opasnosti opasnosti Paţnja H410: Veoma toksiĉno po ţivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama P273 Nema reĉi upozorenja H412: Štetno za ţivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama P273 Nema reĉi upozorenja H413: Moţe da dovede do dugotrajnih štetnih posledica za ţivi svet u vodi P273 Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Obaveštenja o merama predostroţnosti prevencija Obaveštenja o merama predostroţnosti reagovanje Obaveštenja o merama predostroţnosti - P391 P391 .1.4.

1. Kriterijumi za klasifikaciju supstanci Supstanca se klasifikuje kao opasna po ozonski omotaĉ kada dostupni podaci o svojstvima supstance i pretpostavljenoj ili uoĉenoj sudbini i ponašanju u ţivotnoj sredini ukazuju da supstanca moţe predstavljati opasnost po strukturu. koja je data u ovom prilogu. a koje su takoĊe klasifikovane kao opasne po ozonski omotaĉ i u skladu sa Tabelom 5.1.1.2.3.1.1. 5.1. 5. Tabela 5. Elementi obeleţavanja za opasnost po ozonski omotaĉ GHS piktogram opasnosti Reĉ upozorenja Obaveštenje o opasnosti Opasnost EUH059: Opasno po ozonski omotaĉ . Tabela 5. Definicije i opšta uputstva Supstanca opasna po ozonski omotaĉ je ona supstanca koja na osnovu dostupnih podataka o svojstvima i pretpostavljenoj ili uoĉenoj sudbini i ponašanju u ţivotnoj sredini moţe predstavljati opasnost po strukturu.2. koja je data u ovom prilogu. Kriterijumi za klasifikaciju smeša Smeša se klasifikuje kao opasna po ozonski omotaĉ na osnovu pojedinaĉnih koncentracija supstanci koje ulaze u sastav smeše.2.1% 5. Elementi obeleţavanja Elementi obeleţavanja za supstance i smeše koje ispunjavaju uslove da budu klasifikovane u ovu klasu opasnosti dati su u Tabeli 5. Opšte graniĉne koncentracije za supstance (u smeši) klasifikovane kao opasne po ozonski omotaĉ.skladištenje Obaveštenja o merama predostroţnosti odlaganje P501 P501 P501 P501 DEO 5. odnosno funkciju ozonskog omotaĉa u stratosferi.4. koje impliciraju klasifikaciju smeše kao opasne po ozonski omotaĉ Klasifikacija supstance Opasno po ozonski omotaĉ Klasifikacija smeše C > 0.1.1. Opasnost po ozonski omotač 5. DODATNA KLASA OPASNOSTI 5. odnosno ulogu ozonskog omotaĉa u stratosferi.

5. koja je data u ovom prilogu. pakovanju.1. 8-13. R8 gas Oksidujući gasovi 1 H270 teĉnost. PrevoĊenje klasifikacije prema Pravilniku o klasifikaciji. 4. br. ovog pravilnika. broj 59/10 i 25/11) E. ili 7. 59/10 i 25/11) mogu se prevesti u dodatna obaveštenja o opasnosti prema ovom pravilniku primenom Tabele 1. pakovanju. procena opasnosti supstance ili smeše i klasifikacija vrši se u skladu sa ĉl. Oznake rizika prema Pravilniku o klasifikaciji. br. R9 ĉvrsto H271 smeše 1 Napomena . PREVOĐENJE KLASIFIKACIJE SUPSTANCE ILI SMEŠE Klasifikacija supstance ili smeše prema Pravilniku o klasifikaciji. R7 Organski peroksidi CD H242 Organski peroksidi EF H242 O. obeleţavanju i oglašavanju hemikalije i odreĊenog proizvoda ("Sluţbeni glasnik RS". primenom Tabele 1. 59/10 i 25/11) moţe se prevesti u odgovarajuću klasifikaciju prema ovom pravilniku. obeleţavanju i oglašavanju hemikalije i odreĊenog proizvoda ("Sluţbeni glasnik RS". 6. Ukoliko su dostupni podaci iz ĉl.1. br. 59/10 i 25/11) u klasifikaciju prema ovom pravilniku Klasifikacija Klasifikacija i obeleţavanje prema ovom prema Pravilniku pravilniku o klasifikaciji. koja je data u ovom prilogu. Tabela 1. R3 Nije moguće neposredno prevoĊenje O. R9 teĉnost Oksidujuće teĉnosti 1 H271 Oksidujuće ĉvrste supstance i O. R8 ĉvrsto O. R2. pakovanju. ovog pravilnika.Obaveštenja o merama predostroţnosti Sledeći Prethodni P273 P501 PRILOG 2. Fizičko obeleţavanju i stanje oglašavanju supstance hemikalije i kada je to Klasa i kategorija opasnosti Obaveštenje odreĎenog o opasnosti značajno proizvoda ("Sluţbeni glasnik RS". Nije moguće neposredno prevoĊenje E.2. Nije moguće neposredno prevoĊenje O. pakovanju. obeleţavanju i oglašavanju hemikalije i odreĊenog proizvoda ("Sluţbeni glasnik RS".

R23 T.Zapaljive teĉnosti. H224 ako je taĉka paljenja < 23°C i poĉetna taĉka kljuĉanja ≤ 35°C ili .Zapaljive teĉnosti. R12 F+. R24 T. H226 ako je taĉka paljenja ³ 23°C. R15 F. kategorija 1. kategorija 1. R11 je jedno od sledećih: . kategorija 1. kategorija 2 Akutna toksiĉnost. tip C ili D Samoreaktivne supstance ili H242 smeše.Zapaljive teĉnosti. Odgovarajuće prevoĊenje klasifikacije za gasove sa F+. Zapaljive teĉnosti. Zapaljive teĉnosti. R12 teĉnost teĉnost F. kategorija 2. R23 T. kategorija 1 Akutna toksiĉnost. R21 Xn. R11 ĉvrsto F+. H224 ako je poĉetna taĉka kljuĉanja ≤ 35°C ili . tip G Nije moguće prevoĊenje. R25 teĉnost ĉvrsto gas para prašina/ magla Nije moguće neposredno prevoĊenje. H221. H225 ako je taĉka paljenja < 23°C i poĉetna taĉka kljuĉanja > 35°C ili . kategorija 2. R22 T. kategorija 3. R20 Xn. kategorija 1 H224 Samoreaktivne supstance ili H242 smeše. Nije moguće neposredno prevoĊenje. kategorije 2. R20 Xn. R17 F.Zapaljive teĉnosti. H225 ako je poĉetna taĉka kljuĉanja > 35°C. R12 gas F+. R12 je jedno od sledećih: . kategorija 4 H332 (1) H332 Akutna toksiĉnost. Nije moguće neposredno prevoĊenje. kategorija 4 Akutna toksiĉnost. kategorija 4 Akutna toksiĉnost.R10 teĉnost F. kategorija 1 H250 Zapaljive ĉvrste supstance i H250 smeše. kategorija 3 Akutna toksiĉnost. kategorija 4 Akutna toksiĉnost. kategorija 3 H312 H302 H331 H330 H331 H311 H301 (1) (1) (1) (1) (1) (1) gas para prašina/ magla .Zapaljive teĉnosti. R17 Xn. Nije moguće neposredno prevoĊenje.Zapaljivi gasivi. Odgovarajuće prevoĊenje klasifikacije za teĉnosti sa R10 je jedno od sledećih: . H220 ili . tip E ili F Samoreaktivne supstance ili nema smeše. R20 Xn. kategorija 4 H332 (1) Akutna toksiĉnost. R23 T. R11 teĉnost F. kategorija 3 Akutna toksiĉnost. kategorija 3 Akutna toksiĉnost.Zapaljivi gasivi. Odgovarajuće prevoĊenje klasifikacije za teĉnosti sa F.

kategorija 1A Iritacija oka. H330 H330 H330 H310 H300 H373 (1) (1) (1) (3) H314 H314 H319 H335 (2) H315 H370 (3) H370 (3) H370 (3) H370 (3) H370 (3) H370 (3) H318 H334 H317 H373 (3) H373 (3) T. kategorija 1B Korozivno oštećenje koţe. kategorija 1 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ .jednokratna izloţenost. kategorija 1 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . R39/23 gas para prašina/ magla Akutna toksiĉnost.jednokratna izloţenost. R48/20 Xn.višekratna izloţenost. R26 T+. R34 C. kategorija 2 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . R27 T+. kategorija 1 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . R36 Xi.jednokratna izloţenost. R28 R33 C. kategorija 2 Korozivno oštećenje koţe. kategorija 1 Teško oštećenje oka 1 Senzibilizacija respiratornih organa. R39/28 Xi. R39/25 T+. R35 Xi. kategorija 2 Akutna toksiĉnost 1 Akutna toksiĉnost.T+.jednokratna izloţenost. R48/21 . kategorija 3 Iritacija koţe. kategorija 1 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . R38 T. R39/26 T+. R39/27 T+. kategorija 1 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . kategorija 1 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ .jednokratna izloţenost.jednokratna izloţenost. R37 Xi.jednokratna izloţenost. R41 R42 R43 Xn.višekratna izloţenost. R26 T+. Kategorija 2 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . kategorija 2 Specifiĉna toksiĉnost za ciljne organe .višekratna izloţenost. kategorija 2 Akutna toksiĉnost. kategorija 1 Akutna toksiĉnost. R26 T+. kategorija 2 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . kategorija 1 Senzibilizacija koţe. R39/24 T.

kategorija 3 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . R65 R67 Xn. kategorija 1A Karcinogenost . R49 Karcinogeno. kategorija 2 H373 (3) H372 (3) H372 (3) H372 (3) H362 H304 H336 H371 (3) H371 (3) H371 (3) H350 H350 H350i H350i H351 Mutagenost germinativnih ćelija.jednokratna izloţenost. kategorija 2 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . R60 kategorija 2 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . R45 Karcinogeno kategorija 2.višekratna izloţenost. H340 kategorija 1B Mutagenost germinativnih ćelija. R49 Karcinogeno. kategorija 2.jednokratna izloţenost. H341 kategorija 2 H360F Toksiĉnost po reprodukciju.višekratna izloţenost.višekratna izloţenost. kategorija 1B Karcinogenost. kategorija 2 Karcinogenost. kategorija 2 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . R48/23 T.jednokratna izloţenost. kategorija 1A (4) . R48/24 T. R68/21 Xn. kategorija 1B Karcinogenost. kategorija 1 Toksiĉnost po reprodukciju efekti na ili putem laktacije Opasnost od aspiracije. R48/25 R64 Xn. kategorija 1 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . R68/22 Karcinogeno.višekratna izloţenost.Xn. kategorija 1. R68/20 Xn. R48/22 T. R46 Mutageno kategorija 3. R40 Mutageno kategorija 2.jednokratna izloţenost. kategorija 3. R45 Karcinogeno kategorija 1. kategorija 1 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . kategorija 1A Karcinogenost. R68 Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 1 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . kategorija 2 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . kategorija 1.

kategorija 1. R63 Toksiĉnost po reprodukciju. R63 Toksiĉnost po reprodukciju. R60 Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 2 H360F (4) H360D (4) H360D (4) H361f (4) H361d (4) H360FD Toksiĉnost po reprodukciju 1A H360FD Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 1A H360FD Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 3. R61 Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 1A Toksiĉnost po reprodukciju. R6061 Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 3. R62 Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 1. R61 Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 1B Toksiĉnost po reprodukciju.Toksiĉnost po reprodukciju. R60 Toksiĉnost po reprodukciju. R60 Toksiĉnost po reprodukciju. R6061 Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 2. kategorija 2 Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 1A H360FD Toksiĉnost po reprodukciju 1B H361fd Toksiĉnost po reprodukciju 2 H360Fd Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 2. kategorija 1A H360Fd Toksiĉnost po reprodukciju 1B . kategorija 3. kategorija 2. kategorija 1. R61 Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 1. R61 Toksiĉnost po reprodukciju. R60 Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 2. kategorija 1. kategorija 1B Toksiĉnost po reprodukciju. R60 Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 2. R6263 Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 3. kategorija 2.

Spiska klasifikovanih supstanci. kategorija 1B N.1. . kategorija 2. Napomena (3) Ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti. R51-53 R52-53 R53 N. kategorija 2 Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu. R63 Toksiĉnost po reprodukciju.2. hroniĉno. R50 H360Df Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 3. Ipak. R62 N. kategorija 1 Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu. Podaci ili druge dostupne informacije mogu ukazati da je potrebno ponoviti postupak i klasifikovati supstancu u teţu kategoriju opasnosti. hroniĉno. kategorija 4 Opasnost po ozonski omotaĉ H400 H400 H410 H411 H412 H413 EUH059 Za ove klase opasnosti moguće je koristiti preporuĉenu minimalnu klasifikaciju u skladu sa taĉkom 2. Napomena (2) Supstanca se klasifikuje u kategoriju 1B ĉak i u sluĉajevima kada je supstancu moguće klasifikovati u kategoriju 1C. R62 Toksiĉnost po reprodukciju.Toksiĉnost po reprodukciju. hroniĉno. kategorija 3 Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu. Nije uvek moguće ponovno odreĊivanje da li supstancu treba klasifikovati u kategoriju 1B ili 1C. R50-53 N. akutno. R59 Napomena (1) Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu. put izlaganja se navodi uz obaveštenje o opasnosti. klasifikovanje supstance u kategoriju 1C treba uzeti u obzir kada su podaci dobijeni iz ispitivanja koja slede sekvencijalni pristup prema propisu kojim se ureĊuju metode ispitivanja opasnih svojstava hemikalija. akutno. kategorija 3. kategorija 1 Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu. kategorija 3. kategorija 1. R61 Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 1A H360Df Toksiĉnost po reprodukciju. hroniĉno. R61 Toksiĉnost po reprodukciju. kategorija 1 Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu. pošto period izlaganja iznosi do ĉetiri sata prema propisu kojim se ureĊuju metode ispitivanja opasnih svojstava hemikalija.

U sluĉaju kada je dokazano da efekti na plodnost ili rast i razvoj ploda nisu relevantni.1.4 . odeljak 3. FIZIČKA OPASNOST 1.2.") ukazuju na opštu zabrinutost za efekte na plodnost i rast i razvoj ploda. PIKTOGRAMI OPASNOSTI Piktogrami opasnosti moraju da odgovaraju klasi i kategoriji opasnosti. Tabela 1.1. PrevoĊenje oznaka rizika u dodatna obaveštenja o opasnosti Oznaka rizika (prema Pravilniku o klasifikaciji. Deo 2. U pogledu oblika. Nestabilni eksplozivi Eksplozivi podklasa 1.") i H361 (koje glasi: "Sumnja se da štetno da utiĉe na plodnost ili na plod.2.Napomena (4) Obaveštenja o opasnosti H360 (koje glasi: "Moţe štetno da utiĉe na plodnost ili na plod. 1. Odeljak 2. Deo 3.7.1. slikovnog simbola i dimenzija piktogrami opasnosti moraju da zadovoljavaju uslove date u Prilogu 1. prema kriterijumima za klasifikaciju iz Priloga 1. broj 59/10)) R1 R6 R14 R19 R30 R44 R29 R31 R32 R66 R39-41 Dodatno obaveštenje o opasnosti (prema ovom pravilniku) EUH001 EUH006 EUH014 EUH019 EUH030 EUH044 EUH029 EUH031 EUH032 EUH066 EUH070 PRILOG 3. odeljak 1. pakovanju.3 i 1. Deo 1. opšte obaveštenje o opasnosti zamenjuje se obaveštenjem o opasnosti koje ukazuje na konkretno svojstvo supstance koje izaziva zabrinutost. obeleţavanju i reklamiranju hemikalije i odreĊenog proizvoda ("Sluţbeni glasnik RS". Piktogram opasnosti: bomba koja eksplodira Piktogram opasnosti GHS01 Klasa i kategorija opasnosti Prilog 1.1. boje. 1. DEO 1. ukljuĉujući i razlike unutar te klase opasnosti.2.

11. kategorija 1 i 2 Prilog 1. Deo 2. Samozapaljive teĉnosti. E. Samozagrevajuće supstance i smeše. Deo 2. Deo 2. Samoreaktivne supstance i smeše.3. Odeljak 2. Odeljak 2. Odeljak 2. Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju zapaljive gasove.Prilog 1. kategorija 1 Prilog 1. Odeljak 2. F 1.15.8. 2 i 3 Prilog 1. Samozapaljive ĉvrste supstance i smeše. tipa B. Odeljak 2. Odeljak 2. Organski peroksidi. Odeljak 2.7. Odeljak 2. B 1. Odeljak 2. Piktogram opasnosti: plamen Piktogram opasnosti GHS02 Klasa i kategorija opasnosti Prilog 1. tip A. Piktogram opasnosti: plamen preko kruga Piktogram opasnosti Klasa i kategorija opasnosti . Samoreaktivne supstance i smeše. Deo 2. B Prilog 1. Deo 2. Odeljak 2. Deo 2. kategorija 1 i 2 Prilog 1. Organski peroksidi.9. Zapaljive ĉvrste supstance i smeše. kategorija 1. D.10. tipa B.2.2. C. Zapaljivi aerosoli. kategorija 1 Prilog 1.12. tip A. Deo 2. F Prilog 1.3.8. Deo 2.6. 2. Zapaljivi gasovi. kategorija 1. D. Zapaljive teĉnosti. C. Deo 2. kategorija 1i2 Prilog 1. Odeljak 2.15. E. kategorija 1 Prilog 1. Deo 2. Odeljak 2. 2 i 3 Prilog 1. Deo 2. Deo 2.

2: Zapaljivi gasovi.Prilog 1. Odeljak 2. . . Oksidujuće teĉnosti. 1. Odeljak 2.8: Samoreaktivne supstance i smeše.15: Organski peroksidi. Piktogram opasnosti: cilindar za gas Piktogram opasnosti GHS04 Klasa i kategorija opasnosti Prilog 1.1: Eksplozivi.Teĉni gas.5. Oksidujući ĉvrste supstance i smeše. Deo 2.4. Deo 2. kategorija 1. podklasa 1. Odeljak 2.GHS03 Prilog 1. Deo 2. podklasa 1. tip G. kategorija 1 Prilog 1. Odeljak 2.16. Odeljak 2. Supstance i smeše korozivne za metale. Odeljak 2. . Deo 2. . Deo 2.1: Eksplozivi.6. 2 i 3 1. Deo 2. . Piktogram opasnosti: korozija Piktogram opasnosti GHS05 Klasa i kategorija opasnosti Prilog 1. Piktogram opasnosti nije potreban za sledeće klase opasnosti i kategorije fizičke opasnosti: . Deo 2. 2 i 3 Prilog 1. kategorija 1 1. tip G. Oksidujući gasovi. Deo 2.Prilog 1. Odeljak 2.4.5.Rastvoreni gas. Odeljak 2.13. Deo 2. .5. . Deo 2. kategorija 1.RashlaĊeni teĉni gas. kategorija 2.Prilog 1.6. Odeljak 2. Gasovi pod pritiskom: .Prilog 1.Prilog 1.14.Komprimovani gas. Odeljak 2. .

Deo 3. dermalna. Akutna toksiĉnost (peroralna. kategorija 4 Prilog 1. kategorija 1 2. 2 i 3 2.1.4. Odeljak 3. Odeljak 3.2. Akutna toksiĉnost (peroralna. Korozivno oštećenje koţe. Odeljak 3. Deo 3.DEO 2. kategorija 1A. Deo 3. Deo 3.1.jednokratna izloţenost. Odeljak 3. kategorija 2 Prilog 1. Piktogram opasnosti: korozija Piktogram opasnosti GHS05 Klasa i kategorija opasnosti Prilog 1. OPASNOST PO ZDRAVLJE LJUDI 2. Odeljak 3.8 Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . kategorija 1.1.2. Deo 3. Odeljak 3. dermalna. Teško oštećenje oka. 1B i 1C Prilog 1.3. Piktogram opasnosti: lobanja i ukrštene kosti Piktogram opasnosti GHS06 Klasa i kategorija opasnosti Prilog 1. Deo 3. Deo 3. inhalaciona). Iritacija koţe. Piktogram opasnosti: znak uzvika Piktogram opasnosti GHS07 Klasa i kategorija opasnosti Prilog 1. Senzibilizacija koţe kategorija 1 Prilog 1. Odeljak 3. kategorija 2 Prilog 1. Odeljak 3.3. Iritacija oka.3. kategorija 3 Iritacija respiratornih organa Narkotiĉko dejstvo . inhalaciona).2. Deo 3.

dodatna kategorija opasnosti. Deo 3. DEO 3. kategorija 1 2. kategorija 1A. Piktogram opasnosti: opasnost po zdravlje ljudi Piktogram opasnosti GHS08 Klasa i kategorija opasnosti Prilog 1. Deo 4. . 1B i 2 Prilog 1.6. Deo 3. Deo 3. 1B i 2 Prilog 1. Odeljak 3. Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . Deo 3.2. Odeljak 3.5. Deo 3. Opasno po vodenu ţivotnu sredinu . OPASNOST PO ŢIVOTNU SREDINU 3. kategorija 1 Prilog 1. Piktogram opasnosti se ne zahteva za sledeće klase i kategorije opasnosti po zdravlje ljudi: Prilog 1. kategorija 1 i 2 Prilog 1.1. Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . Odeljak 3.1.višekratna izloţenost. karcinogenost. kategorija 1A. Odeljak 3. Opasnost od aspiracije. efekti na ili preko laktacije.4. kategorija 1A.4. Deo 3.8. Odeljak 4. Mutagenost terminativnih ćelija.10. Senzibilizacija respiratornih organa. Piktogram opasnosti: ţivotna sredina Piktogram opasnosti GHS09 Klasa i kategorija opasnosti Prilog 1. Odeljak 3.9. Deo 3. Toksiĉnost po reprodukciju. Odeljak 3. kategorija 1 i 2 Prilog 1.Akutna opasnost po vodenu ţivotnu sredinu.7.5. Odeljak 3.7: Toksiĉnost po reprodukciju. 1B i 2 Prilog 1.jednokratna izloţenost. Odeljak 3.

Deo 2. .Prilog 1. podklasa 1.1: Opasno po vodenu ţivotnu sredinu .H220: Veoma zapaljivi gas (Zapaljivi gasovi. odeljak 2. kategorija 1 . OBAVEŠTENJA O OPASNOSTI 1. odeljak 2.1).1).3). . PRILOG 4.1.1 . Deo 4.H222: Veoma zapaljiv aerosol (Zapaljivi aerosoli.3). Obaveštenja o opasnosti za fizičku opasnost .hroniĉno.1).H221: Zapaljivi gas (Zapaljivi gasovi. .Prilog 1. odeljak 2. udarnog talasa ili izbacivanja projektila (Eksplozivi. opasnost od poţara.H203: Eksploziv.H224: Veoma lako zapaljiva teĉnost i para (Zapaljive teĉnosti. Deo 2. . opasnost od masovne eksplozije (Eksplozivi.H200: Nestabilan eksploziv (Eksplozivi. .2 .H223: Zapaljiv aerosol (Zapaljivi aerosoli. odeljak 2.1). odeljak 2. odeljak 2.Prilog 1. .Hroniĉna opasnost po vodenu ţivotnu sredinu. SPISAK OBAVEŠTENJA O OPASNOSTI I DODATNIH OBAVEŠTENJA O OPASNOSTI DEO 1. Deo 2.H205: Masovna eksplozija pri izlaganju plamenu (Eksplozivi. podklasa 1. .Prilog 1. Deo 2. Deo 2. opasnost od izbacivanja projektila (Eksplozivi. odeljak 2. Deo 2.Prilog 1. Deo 2. Nestabilan eksploziv .5 . podklasa 1.Prilog 1.Prilog 1.Prilog 1.4 . podklasa 1.Prilog 1. kategorija 1 .Prilog 1. kategorija 2 .Prilog 1. .3 .6). podklasa 1. kategorija 3 i 4.H204: Opasnost od poţara ili izbacivanja projektila (Eksplozivi. odeljak 2. . kategorija 1 . odeljak 2. odeljak 2. odeljak 2. . Deo 2. Deo 2. Deo 2.Prilog 1.H202: Eksploziv. Deo 2. kategorija 1 i 2 Ovaj piktogram opasnosti se ne zahteva za sledeće klase opasnosti i kategorije: .2).H201: Eksploziv.1).kategorija 1 . Odeljak 4. kategorija 2 .1). .2).

Deo 2. Deo 2. kategorija 1 .H251: Dolazi do samozagrevanja. Deo 2. kategorija 2 i 3 . odeljak 2. odeljak 2.H228: Zapaljiva ĉvrsta supstanca ili smeša (Zapaljive ĉvrste supstance i smeše. Organski peroksidi.Prilog 1. .Prilog 1. tip B . kategorija 1 . kategorija 1 .14): . . Deo 2. kategorija 1 .H242: Zagrevanje moţe da dovede do poţara (Samoreaktivne supstance i smeše..Prilog 1. Deo 2. odeljak 2. kategorija 1 . kategorija 1 . kategorija 2 i 3 Prilog 1.12). odeljak 2. odeljak 2. kategorija 3 . tip C.. oksidujuće sredstvo (Oksidujuće teĉnosti.Prilog 1.Prilog 1.13. odeljak 2. Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše. Deo 2.8).Prilog 1. teĉni i rastvoreni gas .Prilog 1. odeljak 2.H250: Spontano poĉinje da gori u kontaktu sa vazduhom (Samozapaljive teĉnosti. odeljak 2. Organski peroksidi. Deo 2.H261: U kontaktu sa vodom oslobaĊa zapaljive gasove (Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju zapaljive gasove.12) . moţe da se zapali (Samozagrevajuće supstance i smeše. odeljak 2. . . odeljak 2.Prilog 1. Deo 2.6).H252: U velikoj koliĉini dolazi do samozagrevanja. odeljak 2. kategorija 1 Prilog 1.Prilog 1. odeljak 2.Prilog 1. Deo 2.13. . Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše. E. . . tip B . kategorija 2 .9. Deo 2.H226: Zapaljiva teĉnost i para (Zapaljive teĉnosti..15). tip A . Deo 2. kategorija 2 . tip A Prilog 1.H260: U kontaktu sa vodom oslobaĊa zapaljive gasove koji se spontano pale (Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju zapaljive gasove. jako oksidujuće sredstvo (Oksidujuće teĉnosti.Prilog 1.8. Deo 2.H280: Sadrţi gas pod pritiskom.10)..15). . odeljak 2. odeljak 2. Deo 2.H271: Moţe da izazove poţar ili eksploziju. Deo 2.Prilog 1.8. Samozapaljive ĉvrste supstance i smeše.Prilog 1.Prilog 1.H240: Zagrevanje moţe da dovede do eksplozije (Samoreaktivne supstance i smeše. moţe da eksplodira ako se izlaţe toploti (Gasovi pod pritiskom: komprimovani.H272: Moţe da pospeši poţar.7).11). odeljak 2. kategorija 2 i 3 . odeljak 2. . kategorija 1 i 2 . F .Prilog 1.14).Prilog 1. odeljak 2.6) . Deo 2. .. odeljak 2. Deo 2. D. oksidujuće sredstvo (Oksidujući gasovi. Deo 2.Prilog 1.4). . moţe da se zapali (Samozagrevajuće supstance i smeše. odeljak 2.H270: Moţe da izazove ili podstakne vatru.H225: Lako zapaljiva teĉnost i para (Zapaljive teĉnosti. odeljak 2.11).H241: Zagrevanje moţe da dovede do poţara ili eksplozije (Samoreaktivne supstance i smeše. Deo 2.5) . Deo 2. Deo 2.

H310: Smrtonosno u kontaktu sa koţom (Akutna toksiĉnost (dermalna). odeljak 2.Prilog 1. odeljak 3.5) . odeljak 3.H330: Smrtonosno ako se udiše (Akutna toksiĉnost (inhalaciona).2.1).1). kategorija 1 i 2 . moţe da izazove promrzline ili povrede (Gasovi pod pritiskom: rashlaĊeni teĉni gas .Prilog 1. kategorija 1 i 2 . kategorija 1 i 2 .H314: Izaziva teške opekotine koţe i oštećenje oka (Korozivno oštećenje/ iritacija koţe. odeljak 3. .H317: Moţe da izazove alergijske reakcije na koţi (Senzibilizacija koţe.H331: Toksiĉno ako se udiše (Akutna toksiĉnost (inhalaciona). odeljak 3. Deo 3.1).Prilog 1. odeljak 3.1) . kategorija 1 .H319: Dovodi do jake iritacije oka (Teško oštećenje/ iritacija oka. odeljak 3.H318: Dovodi do teškog oštećenja oka (Teško oštećenje/ iritacija oka.Prilog 1.Prilog 1. kategorija 2 . 1. odeljak 3. odeljak 3.1).Prilog 1. kategorija 1 . Deo 3. kategorija 1 Prilog 1. Deo 3. Deo 2.Prilog 1.1)..Prilog 1. . Deo 3. odeljak 3. Deo 3.H312: Štetno u kontaktu sa koţom (Akutna toksiĉnost (dermalna). Deo 3. . kategorija 2 . . . .H300: Smrtonosno ako se proguta (Akutna toksiĉnost (peroralna). Deo 3.H302: Štetno ako se proguta (Akutna toksiĉnost (peroralna). kategorija 1A.Prilog 1. kategorija 3 . kategorija 3 . odeljak 3. 1B i 1C . .H315: Izaziva iritaciju koţe (Korozivno oštećenje/ iritacija koţe. Deo 3.16). . odeljak 3. odeljak 3.H281: Sadrţi rashlaĊeni teĉni gas.H304: Moţe izazvati smrt ako se proguta i dospe do disajnih puteva (Opasnost od aspiracije. Deo 2.Prilog 1. kategorija 4 . odeljak 3.Prilog 1.H290: Moţe biti korozivno za metale (Supstance i smeše korozivne za metale.Prilog 1. kategorija 4 . Deo 3. . Deo 3.4).10).2).3). odeljak 2.Prilog 1. .H311: Toksiĉno u kontaktu sa koţom (Akutna toksiĉnost (dermalna).Prilog 1.1). . Obaveštenja o opasnosti za opasnost po zdravlje ljudi . . kategorija 1 .1).3). kategorija 3 .H301: Toksiĉno ako se proguta (Akutna toksiĉnost (peroralna). odeljak 3. . Deo 3. Deo 3. Deo 3. Deo 3.2).Prilog 1.

kategorija 3. . odeljak 3. dodatna kategorija . Deo 3. odeljak 3.H370: Dovodi do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca oštećuje. kategorija 2 .H340: Moţe da dovede do genetskih defekata (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Mutagenost germinativnih ćelija.Prilog 1.7). kategorija 4 . .Prilog 1.Prilog 1.H360: Moţe štetno da utiĉe na plodnost ili na plod (navesti posebne efekte ako su poznati) (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Toksiĉnost po reprodukciju. odeljak 3. .H332: Štetno ako se udiše (Akutna toksiĉnost (inhalaciona).8). efekti na ili preko laktacije. kategorija 1A i 1B . kategorija 2 . Deo 3. ukoliko je poznato) (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . Prilog 1. odeljak 3. odeljak 3. kategorija 1 .Prilog 1. odeljak 3.H362: Moţe da ima štetno dejstvo na odojĉad (Toksiĉnost po reprodukciju. odeljak 3. iritacija respiratornih organa . kategorija 1A i 1B Prilog 1. kategorija 2. .H341: Sumnja se da moţe da dovede do genetskih defekata (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Mutagenost germinativnih ćelija.8). odeljak 3. .7).Prilog 1.6).H336: Moţe da izazove pospanost i nesvesticu (Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost. ukoliko je poznato) (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ .jednokratna izloţenost. kategorija 1 . . Deo 3. Deo 3.8). Deo 3.H351: Sumnja se da moţe da dovede do pojave karcinoma (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Karcinogenost.. Deo 3.5). Deo 3.H361: Sumnja se da moţe štetno da utiĉe na plodnost ili na plod (navesti posebne efekte ako su poznati) (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Toksiĉnost po reprodukciju.Prilog 1.1).7).Prilog 1. . odeljak 3. Deo 3. kategorija 3. Deo 3. .Prilog 1.H350: Moţe da dovede do pojave karcinoma (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Karcinogenost.jednokratna izloţenost.8).Prilog 1. kategorija 2 . odeljak 3. astme ili problema sa disanjem (Senzibilizacija respiratornih organa. .H334: Ako se udiše moţe da dovede do pojave alergijskih reakcija. .Prilog 1. kategorija 1A i 1B . odeljak 3.4). Deo 3. Deo 3.H371: Moţe da dovede do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca moţe da ošteti. odeljak 3. .H335: Moţe da izazove iritaciju respiratornih organa (Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost.5). Deo 3.Prilog 1. odeljak 3. .6) . narkotiĉko dejstvo . Deo 3.

kategorija 4 . . odeljak 3.EUH 019: "Moţe da obrazuje eksplozivne perokside.9).višekratna izloţenost. hroniĉno. odeljak 4.Prilog 1." 2.1). 1. moţe da obrazuje zapaljivu/eksplozivnu smešu para-vazduh. kategorija 1 . hroniĉno. Dodatna obaveštenja o opasnosti za fizička i hemijska svojstva: . Deo 4. . kategorija 2 . akutno." . odeljak 4.višekratna izloţenost.Prilog 1. . hroniĉno. hroniĉno. ukoliko je poznato) usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ ." .EUH 001: "Eksplozivno kada je suvo..1).H373: Moţe da dovede do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca moţe da ošteti.Prilog 1. odeljak 4.H413: Moţe da dovede do dugotrajnih štetnih posledica po ţivi svet u vodi (Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu.1. Deo 4.2.H411: Toksiĉno po ţivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama (Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu.H410: Veoma toksiĉno po ţivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama (Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu." .Prilog 1.Prilog 1. Deo 4. Deo 4.EUH 006: "Eksplozivno u kontaktu ili bez kontakta sa vazduhom.H412: Štetno za ţivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama (Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu. Deo 3.Prilog 1." . Deo 4. Deo 3. kategorija 1 .EUH 029: "U kontaktu sa vodom oslobaĊa toksiĉan gas.H372: Dovodi do oštećenja organa (navesti sve organe koje supstanca oštećuje." . kategorija 2 . ukoliko je poznato) usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja (navesti put izlaganja ukoliko je sa sigurnošću utvrĊeno da drugi putevi izlaganja ne dovode do opasnosti) (Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . Dodatna obaveštenja o opasnosti za svojstva koja utiču na ţivot i zdravlje ljudi: ." .H400: Veoma toksiĉno po ţivi svet u vodi (Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu.Prilog 1.9) . kategorija 1 . kategorija 3 . odeljak 4. odeljak 4.1). .EUH 044: "Rizik od eksplozije ako se zagreva u zatvorenom prostoru.3 Obaveštenja o opasnosti za opasnost po ţivotnu sredinu .EUH 018: "Pri upotrebi.1) DEO 2.1). DODATNA OBAVEŠTENJA O OPASNOSTI 2.EUH 014: "Reaguje burno sa vodom. odeljak 3.

EUH 059: "Opasno po ozonski omotaĉ." .EUH209: "Moţe da postane lako zapaljivo prilikom upotrebe." . Ĉuvati van domašaja dece. Moţe da izazove alergijsku reakciju.EUH203: "Sadrţi hrom(VI)." . Trenutno lepi koţu i oĉi." .EUH208: "Sadrţi (hemijski naziv supstance koja izaziva senzibilizaciju)." .EUH202: "Cijanoakrilat.EUH206: "Paţnja! Ne koristiti zajedno sa drugim proizvodima.EUH205: "Sadrţi epoksi-sastojke.EUH201: "Sadrţi olovo.3.EUH209A: "Moţe da postane zapaljivo prilikom upotrebe." . Pri upotrebi nastaje opasan dim. Moţe da izazove alergijsku reakciju.EUH 070: "Toksiĉno u kontaktu sa oĉima. DODATNA OBAVEŠTENJA O OPASNOSTI ZA ODREĐENE SMEŠE .1)." ." . Videti uputstva koja je naveo proizvoĊaĉ.EUH201A: "Paţnja! Sadrţi olovo." ." . Deo 5." .EUH 071: "Korozivno za respiratorne organe." . Ne sme se koristiti na površinama predmeta koje bi dete moglo da stavi u usta. Moţe da izazove alergijsku reakciju." .EUH207: "Paţnja! Sadrţi kadmijum. Moţe da oslobodi opasan gas (hlor). Postupati prema uputstvu o merama bezbednosti.EUH 031: "U kontaktu sa kiselinama oslobaĊa toksiĉan gas.EUH210: "Bezbednosni list dostupan na zahtev." .Prilog 1. Dodatna obaveštenja o opasnosti za svojstva koja utiču na ţivotnu sredinu: . Opasnost." 2." (Opasnost po ozonski omotaĉ ." ." . odeljak 5." .EUH 066: "Višekratno izlaganje moţe da izazove sušenje ili pucanje koţe.EUH 032: "U kontaktu sa kiselinama oslobaĊa veoma toksiĉan gas. DEO 3.EUH401: "Pridrţavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i ţivotnu sredinu. Moţe da izazove alergijsku reakciju.EUH204: "Sadrţi izocijanate..

Obaveštenja o merama predostroţnosti . Pri izboru obaveštenja o merama predostroţnosti u skladu sa ĉl. Eksplozivi Nestabilan (Prilog 1.efekti na Dodatna ili preko laktacije kategorija (Prilog 1. R103 Pre upotrebe proĉitati informacije na etiketi. Klasa opasnosti po potrebi po potrebi po potrebi Kategorija opasnosti Uslov za primenu Proizvod za opštu upotrebu Proizvod za opštu upotrebu Proizvod za opštu upotrebu Tabela 2. sa R101 sobom poneti ambalaţu ili etiketu proizvoda. kategorijama i uslovima za njihovu primenu. 2. 2 (Prilog 1. vodeći raĉuna da savet o merama predostroţnosti bude jasan i razumljiv. 2 Odeljak 3.PRILOG 5. 1A.5) Karcinogenost (Prilog 1.prevencija Obaveštenje o merama predostroţnosti . Obaveštenja o merama predostroţnosti . Odeljak 3. ovog priloga zajedno sa odgovarajućim klasama opasnosti. 1B.prevencija Oznaka Klasa opasnosti Kategorija opasnosti Uslov za primenu Pribaviti posebna R201 uputstva pre upotrebe.7) . eksploziv Odeljak 2. snabdevaĉ moţe da kombinuje obaveštenja o merama predostroţnosti koja su navedena u tabeli. Odeljak 3. 2 Deo 3. Deo 2. 1A. 1B. 4. Deo 3. i 28. 1B.1) Mutagenost germinativnih ćelija 1A. ovog pravilnika. Tabela 1.6) Toksiĉnost po reprodukciju (Prilog 1. i 5.opšte Ako je potreban medicinski savet. Deo 3. 3. SPISAK OBAVEŠTENJA O MERAMA PREDOSTROŢNOSTI I USLOVI ZA NJIHOVU PRIMENU Obaveštenja o merama predostroţnosti data su u Tabelama 1. R102 Ĉuvati van domašaja dece. 22.opšte Oznaka Obaveštenje o merama predostroţnosti . Odeljak 3. Deo 3.7) Toksiĉnost po reprodukciju .

Deo 2. 1.6) Toksiĉnost po reprodukciju (Prilog 1. Odeljak 2. 2.7) toplote/ varnica/ Samoreaktivne R210 otvorenog plamena/ supstance i smeše vrućih površina. F 1 ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi izvore paljenja na koje se primenjuje obaveštenje 1 Tip A. obavezno proĉitati Odeljak 3.9) Samozapaljive ĉvrste supstance i smeše (Prilog 1. Odeljak 2. Deo 3. 1. Deo 2.5) R202 sve mere predostroţnosti i Karcinogenost bezbednosti. C.6) Zapaljive ĉvrste supstance i smeše (Prilog 1. B. 3 1.13) Oksidujuće ĉvrste Nestabilan eksploziv 1A.10) Organski peroksidi (Prilog 1. 1B. (Prilog 1. 1B. 2. Odeljak 3. D. Deo 2. Deo 2. Drţati dalje od izvora Odeljak 2. Deo 2.Eksplozivi (Prilog 1. 2 Podklasa 1. 2 1A. D. 3 Naznaĉiti da se drţe dalje od izvora toplote. Deo 2. B. Odeljak 2. 2.1) Zapaljivi gasovi (Prilog 1. 2 1A. Deo 3. Deo 2. Odeljak 2. Deo 3. Zabranjeno pušenje. .3) Zapaljive teĉnosti (Prilog 1.2) Zapaljivi aerosoli (Prilog 1. C. 3 1.2. Odeljak 3.3. 2 1. Odeljak 2.1. Deo 2. Odeljak 2. E.15) Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1.8) Samozapaljive teĉnosti (Prilog 1. Deo 2. Odeljak 2. (Prilog 1.1) Mutagenost germinativnih ćelija Pre rukovanja (Prilog 1. F 1.5 1.4. 2 Tip A. Deo 2. Odeljak 2. 1. 1B. E. Odeljak 2.7) Eksplozivi (Prilog 1. 1. 2 1. Deo 2. Odeljak 2.

inkompatibilne materijale. D. Deo 2. 1. Odeljak 2. Odeljak 2. Deo 2. supstance i smeše (Prilog 1.. B.4) Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1..."ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ Tip treba da naznaĉi A. Deo 2.. Deo 2.8) 1. E."ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi inkompatibilne materijale. Drţati/ ĉuvati dalje R220 od odeće/. Odeljak 2.. 2.9) Ne dozvoliti kontakt R222 Samozapaljive ĉvrste sa vazduhom." ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi inkompatibilne materijale. Naznaĉiti da se drţi dalje od odeće kao i od drugih inkompatibilnih materijala.. Odeljak 2.13./ zapaljivih materijala.15) Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1." ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi inkompatibilne materijale.14) Organski peroksidi (Prilog 1." ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi inkompatibilne materijale.10) R223 Spreĉiti bilo kakav Supstance i smeše 1 ". F ".. E. Odeljak 2. 2 1 Tip A. Odeljak 2. 3 Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2.) R221 se izbegne mešanje Oksidujuće ĉvrste sa zapaljivim supstance i smeše materijalima/.. 3 1 1 1. 3 ". 2 .14) Zapaljivi aerosoli (Prilog 1. Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1. Odeljak Preduzeti mere predostroţnosti da 2. Deo 2. 2... 3 "." ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi inkompatibilne materijale... ". C. Odeljak 2. ". (Prilog 1.14) Samozapaljive teĉnosti (Prilog 1.. Deo 2.13) 1 2.. Deo 2. 2. supstance i smeše (Prilog 1. Odeljak 2. F 1.. C. Naznaĉiti da se drţi dalje od odeće kao i od drugih inkompatibilnih materijala.Ne prskati na R211 otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. B. Odeljak 2. Deo 2.3) Oksidujući gasovi (Prilog 1. D. Odeljak 2. Deo 2..

Odeljak 2. Deo 2. B. D. zbog burne reakcije i mogućnosti paljenja i nastanka poţara.. 1. 2. Eksplozivi (Prilog 1.3.. originalnoj ambalaţi.. R230 Drţati nakvašeno sa. Deo 3. 1. E. C. 3 zapaljive gasove (Prilog 1. 1.1) R231 R232 R233 R234 Supstance i smeše koje u kontaktu sa Rukovati pod vodom oslobaĊaju 1.1) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ Ĉuvati ambalaţu jednokratna izloţenost.8) atmosferu Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost. iritacija respiratornih . Deo 2. Podklasa .12) Zapaljive teĉnosti (Prilog 1.ako isušivanje povećava 1. Odeljak 2. Deo 2.12) ". 3 Deo 3. koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju zapaljive gasove (Prilog 1." ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi odgovarajuće materijale. Odeljak 3. 2. nitroceluloza). Deo 2. Deo isparenja stvaraju opasnu 3. 3 Odeljak 2. F Odeljak 2. Odeljak 2. Deo 2. 1. 2. Odeljak 3..8) Samoreaktivne Tip Ĉuvati samo u supstance i smeše A.2. zapaljive gasove (Prilog 1.12) Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju Zaštititi od vlage.5 osim kada je isušivanje uslov za proizvodni proces ili proces obrade (npr. 3 narkotiĉni efekat (Prilog 1.1. Odeljak 3. Odeljak 2. Deo 2.8) .. 3 ĉvrsto zatvorenu. 1. 2.ako je proizvod isparljiv i organa (Prilog 1. opasnost od eksplozije.kontakt sa vodom. 1. (Prilog 1. 3 inertnim gasom.6) Akutna toksiĉnost inhalaciona (Prilog 1.

D. 2.15) Korozivno za metale (Prilog 1. Odeljak 2. Deo 2.ako je materijal koji se pretaĉe elektrostatiĉki osetljiv.. 2 1. R240 i oprema za Odeljak 2.6) pretakanje. 1. Deo 2. 3 Preduzeti mere Zapaljive teĉnosti predostroţnosti da R243 (Prilog 1. Uzemljeni/ Zapaljive teĉnosti priĉvršćeni kontejner (Prilog 1. Odeljak 2. Odeljak 2. D. Deo 2.7) Zapaljive teĉnosti (Prilog 1. F 1 1. Deo 2. B.7) R242 Koristiti iskljuĉivo alat koji ne varniĉi. 3 1. 2. C.16) Zapaljive teĉnosti (Prilog 1. 3 Tip A. Odeljak 2.R235 Ĉuvati na hladnom. Deo 2. Odeljak 2. 2. Odeljak 2. Odeljak 2. Deo 2. E. Deo 2.. Deo 2.6) ne moţe da izazove R241 eksploziju Zapaljive ĉvrste elektrooprema/ supstance i smeše ventilacija/ rasveta/.1. C.ako je proizvod isparljiv i isparenja stvaraju opasnu atmosferu. Deo 2. Zapaljive ĉvrste supstance (Prilog 1. Deo 2.ako je materijal koji se pretaĉe elektrostatiĉki osetljiv. 2 Tip A. E.8) Samozagrevajuće supstance i smeše (Prilog 1.11) Organski peroksidi (Prilog 1. 2.5 .1) Tip A. Koristiti opremu koja Odeljak 2. Odeljak 2. (Prilog 1. C. 3 .. E.ako je eksploziv 1. B.4. F 1. ne doĊe do stvaranja Odeljak 2. 1. Deo 2.6) Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. 1.2." ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi drugu opremu.. B. D. "…" ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi drugu opremu.15) Eksplozivi (Prilog 1. elektrostatiĉki osetljiv 1.u sluĉaju stvaranja oblaka prašine. Organski peroksidi (Prilog 1.6) statiĉkog 1. Deo 2. 2 . 2. 1. F Podklasa . ". Zapaljive teĉnosti (Prilog 1. Deo 2. 1.3. .6) 1. 3 . Odeljak 2. Odeljak 2.

2. Deo 3. Odeljak 2. Deo 2.1) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost 1. Deo 2.3) 1 Podklasa ". Naznaĉiti da se ne udišu prašina ili magla ako ĉestice prašine ili magla mogu da nastanu prilikom korišćenja. Odrţavati redukcione ventile R244 tako da ne budu kontaminiratni mastima i uljima. ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi odgovarajuće uslove. ĉak ni kad su iskorišćeni.. 4 Deo 3. 1. 2 paru/ sprej (Prilog 1.7) Akutna toksiĉnost inhalaciona (Prilog 1. Deo 3.4) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ 3 jednokratna izloţenost. Odeljak 3. Deo 3.9) Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1.1. Odeljak 3. 1 Odeljak 3. Kontejneri pod pritiskom: Ne R251 probadati/ probijati niti paliti.1) Zapaljivi aerosoli (Prilog 1.3. ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi odgovarajuće uslove. 1.efekti na Dodatna ili preko laktacije kategorija (Prilog 1.8) Specifiĉna toksiĉnost Ne udisati prašinu/ za ciljni organ R260 dim/ gas/ maglu/ višekratna izloţenost 1. . Odeljak 3. Deo 3.1) Senzibilizacija respiratornih organa 1 Izbegavati udisanje (Prilog 1. treba da naznaĉi vrstu 1. 1C Odeljak 3. 3.. Ne izlagati R250 drobljenju/ potresu/…/ trenju. 1. Odeljak 3. Odeljak 2.elektriciteta. 1.4) Eksplozivi (Prilog 1.5 grubog rukovanja. Odeljak 2. Deo 2.2) Toksiĉnost po reprodukciju . 1B. Oksidujući gasovi (Prilog 1. Senzibilizacija koţe (Prilog 1. 1A. 2 (Prilog 1. 2 Deo 3."ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ 1. Deo 3. 1.4. R261 prašine/ dima/ gasa/ Odeljak 3. Deo 3.4) magle/ pare/ spreja. Odeljak 3. 2 Akutna toksiĉnost inhalaciona (Prilog 1.

Deo 3. 1. Odeljak 3..efekti na Dodatna ili preko laktacije kategorija (Prilog 1. koje treba oprati nakon Toksiĉnost po rukovanja.2) Iritacija koţe (Prilog 1. Deo 3. 1C Odeljak 3. 1A. 1B. 3 narkotiĉko dejstvo (Prilog 1. Odeljak 3.. Odeljak 3. reprodukciju . Deo 3. Deo 3.. 1.R262 R263 R264 R270 iritacija respiratornih organa (Prilog 1.2) Iritacija oka ". 2 ekspozicija (Prilog 1.8) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost.1) Toksiĉnost po Izbegavati kontakt za reprodukciju . Deo 3. Deo 3.1) Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1." ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ (Prilog 1.9) Ne jesti. koţom ili dermalna (Prilog 1. 1. Odeljak 3. Deo 3. 4 . 3. 2 Oprati .3) nakon rukovanja.8) Ne dozvoliti kontakt Akutna toksiĉnost sa oĉima. ne piti i ne Akutna toksiĉnost 1. 2. 4 Deo 3. 2 Deo 3.8) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ višekratna izloţenost 1 (Prilog 1. Odeljak 3. Odeljak 3.1) Akutna toksiĉnost dermalna (Prilog 1. Odeljak 3.detaljno treba da naznaĉi delove tela Odeljak 3.efekti na Dodatna vreme trudnoće ili ili preko laktacije kategorija dojenja.7) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna 1.7) Akutna toksiĉnost peroralna (Prilog 1.. 2 odećom. 3. Deo 3. Odeljak 3. Deo 3. Deo 3. 2. (Prilog 1. Odeljak 3. 2 Odeljak 3.

Deo 3. Deo provetrenom 3. Opasno po vodenu ţivotnu sredinu akutna opasnost po 1 Izbegavati vodenu ţivotnu sredinu ispuštanje/ . Odeljak 3. Odeljak 4. 4 Deo 3. Odeljak 3.9) Akutna toksiĉnost inhalaciona (Prilog 1.1) Akutna toksiĉnost dermalna (Prilog 1. Deo 3. Deo 3. Deo 3.7) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost 1. 2 (Prilog 1. 2. 1. Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost: 3 narkotiĉko dejstvo (Prilog 1. 4 hroniĉna opasnost po pušiti prilikom rukovanja ovim proizvodom. 1. Opasno po vodenu ţivotnu sredinu 1. Odeljak 3. Odeljak 3.efekti na Dodatna ili preko laktacije kategorija (Prilog 1. Deo 4. 3. . R273 oslobaĊanje u korišćenja. 2 Deo 3.ako to nije naĉin (Prilog 1.peroralna (Prilog 1.1) Toksiĉnost po reprodukciju . Odeljak 3.8) Nije dozvoljeno nositi Senzibilizacija koţe kontaminirano radno R272 (Prilog 1.1) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost: Koristiti samo na 3 iritacija respiratornih otvorenom ili u dobro R271 organa (Prilog 1. Deo 3. 2. Deo 3.4) mesta. 1 odelo van radnog Odeljak 3. Odeljak 3. Odeljak 3.8) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ višekratna izloţenost 1 (Prilog 1.1) ţivotnu sredinu.8) prostoru. 3. Odeljak 3.

Deo 2. D. Deo 2. 3 Odeljak 2. 1. Deo 2. (Prilog 1. 2.7) Samoreaktivne supstance i smeše Tip A.3.12) Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1. Zapaljive teĉnosti (Prilog 1. 1.vodenu ţivotnu sredinu (Prilog 1. Odeljak 2. Deo 2. F ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi vrstu zaštitne opreme. Odeljak 2. Odeljak 2.9) Samozapaljive ĉvrste supstance i smeše 1 (Prilog 1.14) Organski peroksidi Tip A. Deo 2. (Prilog 1. 2. Deo 2. 3 zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. 1.4.1) 1 ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ Podklasa treba da naznaĉi vrstu 1.1) Opasno po ozonski omotaĉ (Prilog 1.1) Eksplozivi (Prilog 1. 2. naoĉara i zaštite za lice. Deo 2. . 2. E. Deo 2.5 Naznaĉiti zaštitu za lice. Deo 4. 1. B. 1. Deo 2. Nositi zaštitne rukavice/ zaštitnu R280 odeću/ zaštitne naoĉare/ zaštitu za lice. Odeljak 2. 2 (Prilog 1. Odeljak 4.6) Zapaljive ĉvrste supstance i smeše 1.10) Samozagrevajuće supstance i smeše 1. Deo 5.13) Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše 1. Odeljak 5.8) Samozapaljive teĉnosti (Prilog 1. zaštitne opreme. Deo 2. 2 (Prilog 1. 1 Odeljak 2. Odeljak 2.2.11) Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju 1. 1. B.1. F Odeljak 2. C. 3 (Prilog 1. Odeljak 2. Naznaĉiti vrstu zaštitnih rukavica. E. D. 3 Odeljak 2. C.

2) Iritacija koţe (Prilog 1. Odeljak 3. Deo 3.7) Gasovi pod pritiskom (Prilog 1. naoĉara i zaštite za lice. RashlaĊeni teĉni gas Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1 Deo 2. Odeljak 3. 2. Odeljak 3. Naznaĉiti vrstu zaštite za oĉi/lice.Odeljak 2. 1B. Naznaĉiti vrstu zaštitnih rukavica. 1B. Deo 3. Deo 2. 2 1A. Odeljak 3. 1A. ProizvoĊaĉ/snabdevaĉ treba da naznaĉi vrstu zaštitne opreme.1) Mutagenost germinativnih ćelija (Prilog 1. Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše (Prilog 1. Odeljak 3.3) Eksplozivi (Prilog 1. Odeljak 3. Deo 3. Deo 3.3) Iritacija oka (Prilog 1. ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi vrstu zaštitne opreme. Deo 3. 4 opreme. Deo 3. 1A. Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1.5) Karcinogenost (Prilog 1. 1 1 .13) R283 na plamen/ vatru. 3. Odeljak 3. Odeljak 3. 1C Naznaĉiti vrstu zaštitnih rukavica/ odeće.4) Teško oštećenje oka/ iritacija oka (Prilog 1.2) Senzibilizacija koţe (Prilog 1. Odeljak 2. Nositi odeću otpornu Odeljak 2. Deo 2. Odeljak 3.5) 1 1 2 Nestabilan eksploziv Koristiti potrebnu R281 liĉnu zaštitnu opremu.6) Toksiĉnost po reprodukciju (Prilog 1. Odeljak 2. 1B.1) ProizvoĊaĉ/snabdevaĉ treba da naznaĉi vrstu zaštitne 1. Naznaĉiti vrstu zaštitnih rukavica/ odeće. Deo 3. Deo 3. 2 ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi vrstu zaštitne opreme. 1B.15) Akutna toksiĉnost dermalna (Prilog 1. Deo 3. 2 Nositi rukavice koje štite od hladnoće/ R282 zaštitu za lice/ zaštitu za oĉi. Deo 2. 2 1A.

4) 1A. 2 Tabela 3. Odeljak 3. Odeljak 2. Supstance i smeše koje u kontaktu sa Rukovati pod vodom oslobaĊaju inertnim gasom. 1C 1 1 1. 3 1. supstance i smeše Zaštititi od sunĉeve (Prilog 1.10) Samozapaljive teĉnosti (Prilog 1. ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi vrstu opreme. Odeljak 3.2) Senzibilizacija koţe (Prilog 1. 4 Uslov za primenu Akutna toksiĉnost peroralna (Prilog 1.1) Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1.2) Opasnost od aspiracije (Prilog 1.12) Samozagrevajuće Ĉuvati na hladnom. (Prilog 1. 2. Odeljak 2.reagovanje Oznaka Obaveštenje o merama predostroţnosti Klasa opasnosti Kategorija opasnosti 1. organa. Odeljak 3. Deo R301 AKO SE PROGUTA: 3. 2. opremu za zaštitu Odeljak 3. Deo 2. R302 AKO DOSPE NA KOŢU: Deo 3. Deo 2. svetlosti.1) Iritacija koţe (Prilog 1. Odeljak 3. Obaveštenja o merama predostroţnosti . 3.4) respiratornih organa. Odeljak 3.11) 1. Odeljak 3. 2. Deo 3. 1 1. 4 2 1 . Deo 3. Deo 2.1) U sluĉaju Senzibilizacija neadekvatne respiratornih organa ventilacije nositi (Prilog 1. 3. Odeljak 2. Deo 3. zapaljive gasove Zaštititi od vlage. Deo 3. Deo 3.14) Nositi opremu za Akutna toksiĉnost zaštitu respiratornih inhalaciona (Prilog 1. Deo 3. 1B. Odeljak 3. 2 ProizvoĊaĉ/ snabdevaĉ treba da naznaĉi vrstu zaštitne opreme.9) Akutna toksiĉnost dermalna (Prilog 1.R284 R285 R231 + R232 R235 + R410 Odeljak 2.

jednokratna izloţenost. 1C 1 2 1 1 .3) Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1. Odeljak 3.6) (ILI NA KOSU): Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1. Deo 3.2) Akutna toksiĉnost inhalaciona (Prilog 1. 4 1A. 2. 1C 1 3 3 1A.8) Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1. Odeljak 3. Deo 2. Deo 2.jednokratna izloţenost.14) 1. iritacija respiratornih organa (Prilog 1.3) Iritacija oka (Prilog 1. 1B. Deo 3. Odeljak 2. 2. 3. Deo 2. Odeljak 3. Deo 3. Deo 3. Odeljak 2. Odeljak 3.13) AKO DOSPE NA Oksidujuće ĉvrste ODEĆU: supstance i smeše (Prilog 1. narkotiĉko dejstvo (Prilog 1. 1B. Deo 3.4) Specifiĉna AKO SE UDIŠE: toksiĉnost za ciljni organ . Odeljak 3.2) Senzibilizacija respiratornih organa (Prilog 1. 1B. 3 1A. Odeljak 3. AKO DOSPE NA KOŢU Odeljak 2. Odeljak 3. Deo 3. Deo 3.8) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ .2) Teška oštećenja oka/ iritacija oka AKO DOSPE U OĈI: (Prilog 1. Odeljak 3. Deo 3. 1C 1.1) Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1. Deo 3.R303 R304 R305 R306 Zapaljive teĉnosti (Prilog 1. Odeljak 3.

Deo 3. Odeljak 3.5) Karcinogenost (Prilog 1. Deo 3.jednokratna izloţenost (Prilog 1. 2 1A. koţe (Prilog 1. Odeljak Hitno pozvati Centar za 3. 1B.3) Opasnost od aspiracije (Prilog 1. Odeljak 3. 2.8) Mutagenost germinativnih ćelija (Prilog 1. Deo 3. Odeljak 3.1) P310 kontrolu trovanja ili se Korozivno oštećenje obratiti lekaru.jednokratna dobro: izloţenost (Prilog 1. Odeljak 3.1) Akutna toksiĉnost dermalna (Prilog 1. Deo 3. 1C 1 1 3 . Odeljak 3. Deo 3.7) Specifiĉna Ako doĊe do izlaganja ili toksiĉnost za ciljni P309 ako se ne osećate organ . Odeljak 3. Deo 3. 1B. Deo 3. Deo 3. Deo 3.6) R308 se sumnja da je došlo Reproduktivna do izlaganja: toksiĉnost (Prilog 1.Specifiĉna toksiĉnost za ciljni R307 Ako doĊe do izlaganja: organ .2) Teško oštećenje oka/ iritacija oka (Prilog 1. Deo 3. Odeljak 3. 1B. Odeljak 3.1) Akutna toksiĉnost inhalaciona (Prilog 1. Odeljak 3.8) Akutna toksiĉnost peroralna (Prilog 1.7) Toksiĉnost po reprodukciju . 2 Dodatna kategorija 2 1.efekti na ili preko laktacije (Prilog 1. 2 1A. 3 1. Deo 3. Ako doĊe do izlaganja ili Odeljak 3. 2 1. 1B. Odeljak 3. Deo 3.10) Pozvati Centar za Akutna toksiĉnost P311 kontrolu trovanja ili se inhalaciona (Prilog 1 1A. 2 1A.

Deo 3. 4 4 3 3 2. narkotiĉko dejstvo (Prilog 1.1) Pozvati Centar za Specifiĉna kontrolu trovanja ili se toksiĉnost za ciljni P312 obratiti lekaru.1) Senzibilizacija respiratornih organa (Prilog 1. Deo 3. 2 4 3. Odeljak 3. Deo 3. 1 1. Odeljak 3. iritacija respiratornih organa (Prilog 1. Odeljak 3.3) Potraţiti medicinski P313 Senzibilizacija koţe savet/ mišljenje.jednokratna osećate dobro.4) Mutagenost germinativnih ćelija (Prilog 1.jednokratna izloţenost (Prilog 1.5) obratiti lekaru. Deo 3. Odeljak 3.4) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . Odeljak 3.1) Akutna toksiĉnost inhalaciona (Prilog 1. 3 2 1 1A. Odeljak 3.jednokratna izloţenost. Odeljak 3.1) Akutna toksiĉnost dermalna (Prilog 1. Odeljak 3. izloţenost. 1B. Deo 3. Deo 3. Deo 3. 2 . Deo 3. Odeljak 3.8) Akutna toksiĉnost peroralna (Prilog 1. Deo 3. Odeljak 3. (Prilog 1. Odeljak 3.2) Iritacija oka (Prilog 1. Deo 3.8) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . Deo 3. ako se ne organ .1.8) Iritacija koţe (Prilog 1. Odeljak 3. Deo 3.

. ".. Odeljak 2. izloţenost (Prilog 1.2) Iritacija koţe (Prilog 1. Deo 3.ukoliko treba hitno primeniti antidot.proizvoĊaĉ/snabdevaĉ moţe da naznaĉi sredstvo za neutralizaciju.5) Akutna toksiĉnost Specifiĉan tretman je inhalaciona (Prilog P320 hitan (videti ".1) Akutna toksiĉnost peroralna (Prilog 1." na ovoj etiketi). 3 3 Specifiĉan tretman P321 (videti ". 2 ". Deo 3. Deo 3.ukoliko treba hitno primeniti antidot. ." Naznaĉiti dodatna uputstva za prvu pomoć. Odeljak 3. .8) Senzibilizacija koţe (Prilog 1. Odeljak 3. ".. 2 ako je potrebno. . Deo 2.. 1..1) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ .. Odeljak etiketi). Odeljak 3.2) Akutna toksiĉnost - 1A.efekti na ili preko laktacije (Prilog 1. Deo 3." Naznaĉiti dodatna uputstva za prvu pomoć.. ako se organ . ". 2 RashlaĊeni teĉni gas ". Deo 3. Odeljak 3. 1C uputstva za prvu pomoć.višekratna ne osećate dobro." Naznaĉiti dodatna P322 Specifiĉne mere . . 1B. Odeljak 3.." Naznaĉiti dodatna 1A.ukoliko treba hitno primeniti specifiĉne mere. 2 1A. Odeljak 3. Deo 3.9) Gasovi pod Hitno potraţiti pritiskom P315 medicinski savet/ (Prilog 1.jednokratna izloţenost (Prilog 1. Odeljak 3." Naznaĉiti dodatna uputstva za prvu pomoć.1) Akutna toksiĉnost inhalaciona (Prilog 1. Odeljak 3. 2. 2 1. 3. 1B. Deo 3.. Deo 3. Odeljak 3.. 2 Dodatna kategorija 1. Deo 3... mišljenje.7) Specifiĉna Potraţiti medicinski toksiĉnost za ciljni P314 savet/ mišljenje. Odeljak 3.Karcinogenost (Prilog 1.. Deo 3. 1B." Naznaĉiti dodatna uputstva za prvu pomoć.4) Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1.. . Deo 3... 1.7) Toksiĉnost po reprodukciju . 1 1 ".ukoliko treba hitno primeniti mere." na ovoj 1.6) Toksiĉnost po reprodukciju (Prilog 1.

1C 3.2) Ne izazivati povraćanje. Deo 2. 1C 3. 1. Odeljak 3. specifiĉno sredstvo za neutralizaciju. Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju 1.(videti ".. Deo 3.2) Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1. Potopiti u hladnu vodu/ Deo 2. 1 Deo 3. Odeljak 3. P330 P331 P332 P333 P334 P335 Akutna toksiĉnost peroralna (Prilog 1. 2. . 2 zapaljive gasove (Prilog 1. 4 Deo 3. Deo 3..2) Senzibilizacija koţe Ako doĊe do iritacije (Prilog 1. Deo 3.ukoliko se preporuĉuju hitne mere kao što je npr.9) Samozapaljive ĉvrste supstance i 1 smeše (Prilog 1.12) Samozapaljive ĉvrste supstance i 1 Odstraniti ĉestice sa smeše (Prilog 1.. ". 4 uputstva za prvu pomoć. Deo 3." Naznaĉiti dodatna uputstva za prvu pomoć. Odeljak 3. 3.1) Akutna toksiĉnost dermalna (Prilog 1. Odeljak 2.4) Samozapaljive teĉnosti (Prilog 1. 1B. 2 . dermalna (Prilog 1.10) Iritacija koţe Ako doĊe do iritacije (Prilog 1.. Odeljak 3. Deo 3. 2. Deo 1A. Odeljak 2. koţe. specifiĉno sredstvo za neutralizaciju. Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1. Deo 2. Odeljak 2. Odeljak 2.1) 3.ukoliko se preporuĉuju hitne mere kao što je npr.10) Supstance i smeše 1. Opasnost od aspiracije 1 (Prilog 1. Odeljak 3.10) umotati u vlaţne zavoje." na ovoj etiketi). 1B. 3 koţe: Odeljak 3. Odeljak 3. Deo 1A. . 1 koţe ili osipa: Odeljak 3.1) Isprati usta.

ukoliko postoje i oka/ iritacija oka ukoliko je to moguće (Prilog 1.8) Ukoliko je disanje Senzibilizacija oteţano. Deo 3. Deo 2. Deo 2. Deo 3. Deo 3. izneti osobu na respiratornih organa sveţ vazduh i obezbediti (Prilog 1.3) Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1. 2. uĉiniti. da se odmara u poloţaju Odeljak 3. Odeljak 2.3) ispiranjem. Deo 3. Ne trljati (Prilog 1. iritacija u poloţaju koji ne ometa respiratornih organa disanje. prolazi: Odeljak 3. 1C 1 2 1.8) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ .12) Gasovi pod Otopiti smrznute delove pritiskom mlakom vodom.P336 P337 P338 P340 P341 koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju zapaljive gasove (Prilog 1.3) Akutna toksiĉnost inhalaciona (Prilog 1. narkotiĉko dejstvo (Prilog 1. Deo 3.5) Iritacija oka Ako iritacija oka ne (Prilog 1. Odeljak 3.jednokratna obezbediti da se odmara izloţenost. Odeljak 3. 3. 1C 3 3 1 . povreĊene površine. Odeljak 2. 1B. Odeljak 3. Odeljak 3. Deo 3. 1B. Odeljak 3. Iritacija oka (Prilog 1. Nastaviti sa Odeljak 3. RashlaĊeni teĉni gas 2 1A. Deo 3. 4 1A.2) Ukloniti kontaktna Teško oštećenje soĉiva. (Prilog 1.2) Specifiĉna Izneti povreĊenu osobu toksiĉnost za ciljni na sveţ vazduh i organ . Odeljak 3. Deo 3. Deo 3.4) koji ne ometa disanje.1) Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1.jednokratna izloţenost.

4) Zapaljive teĉnosti (Prilog 1.4) Akutna toksiĉnost Paţljivo oprati sa puno P350 dermalna (Prilog 1. 3 Odeljak 2. 1 (Prilog 1.3) Iritacija oka (Prilog 1.2) Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1. (Prilog 1. Deo 2. 3 Deo 3. Deo 2.6) Isprati koţu vodom/ P353 istuširati se. 1 Hitno isprati Odeljak 2. Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1. Odeljak 3. Odeljak 3. 2.3) Akutna toksiĉnost dermalna (Prilog 1. Deo 1A. dermalna (Prilog 1.2) Teško oštećenje Paţljivo ispirati vodom oka/ iritacija oka P351 1 nekoliko minuta. 1B. 1C koţe (Prilog 1. 2. 1C 3. 1. 3 Odeljak 2. 1B. Odeljak 3. Deo 3. 1.1) Iritacija koţe Oprati sa puno sapuna i P352 (Prilog 1.1) Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1. Odeljak 3. Odeljak 3.2) Senzibilizacija koţe (Prilog 1. 4 Deo 3. Deo 3. Deo 3. Deo 3. Odeljak 3. 2 sapuna i vode. Deo 2.13) kontaminiranu odeću i P360 koţu sa dosta vode pre Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše skidanja odeće. 1. Odeljak 2. Deo . 2. 1 Odeljak 3. Deo 3. Odeljak 3.14) Zapaljive teĉnosti (Prilog 1. 2 Odeljak 3. 2 vode. Odeljak 3. Deo 3. 3. Deo 1A. 1. Deo 2. 1C 3. 1B.6) Hitno ukloniti/ skinuti svu Akutna toksiĉnost P361 kontaminiranu odeću.1) Korozivno oštećenje 1A.Senzibilizacija Ako osećate smetnje pri respiratornih P342 1 disanju: organa(Prilog 1.

1. E.4. 3 Deo 3. Deo 1A.1. P370 U sluĉaju poţara: 3.2) Akutna toksiĉnost dermalna (Prilog 1. 2. Odeljak 2. Odeljak 2. Odeljak 3.5 Oksidujući gasovi (Prilog 1. Deo 3. Odeljak 2. Deo 2.8) Samozapaljive teĉnosti 1 (Prilog 1.2. Odeljak 2.3. 1 Odeljak 3.1) Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1. Odeljak 3. 2 Odeljak 3. Deo 2.6) Zapaljive ĉvrste supstance i smeše 1.9) Samozapaljive ĉvrste supstance i 1 smeše (Prilog 1.7) Samoreaktivne supstance i smeše Tip A. F Odeljak 2.4) Eksplozivi Podklasa (Prilog 1. 3 zapaljive gasove (Prilog 1. 4 Deo 3.1) Akutna toksiĉnost dermalna (Prilog 1. 3 Odeljak 2. 2 (Prilog 1.4) Zapaljive teĉnosti (Prilog 1. 1. Deo 2.1) 1. D. (Prilog 1. Odeljak 2. 1. 1B. 1C 3. 2. B. 1 Odeljak 2. 1. Odeljak 3. Odeljak 3. 1. Deo 2.Skinuti kontaminiranu P362 odeću i oprati je pre ponovne upotrebe.12) . Deo 2. 1. C. Deo 3.2) Senzibilizacija koţe (Prilog 1. Oprati kontaminiranu P363 odeću pre ponovne upotrebe.10) Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju 1. Deo 2. Deo 2. Deo 2.2) Iritacija koţe (Prilog 1. 2.

1 1. Odeljak 2. 2 ".3. Deo 2. Deo 2. Deo 2. Deo 2. Deo 2. Deo 2. B Gasiti poţar iz daljine P375 zbog rizika od eksplozije...13) Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše (Prilog 1.Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1.4: municija i njene 1. 1. 1.osim ako su eksplozivi Podklasa 1. Odeljak 2.4) Gasiti poţar uz normalne mere P374 predostroţnosti sa razumne udaljenosti.14) Oksidujući gasovi (Prilog 1.1.2. 2. 1. 1. 1. 1. Poţar pri curenju gasa: Zapaljivi gasovi Ne gasiti. Deo 2. 3 . Tip A. Odeljak 2. Deo 2. osim ako se P377 (Prilog 1.1) Eksplozivi (Prilog 1.14) Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1. Deo 2.5 Nestabilan eksploziv i Podklasa 1. 2.4 municija i njene komponente.4: Podklasa 1.5 . 1. komponente. U sluĉaju velikog poţara Odeljak 2. Odeljak 2.1) 1.2. 2. 1. ako P376 je to moguće uĉiniti na bezbedan naĉin. za gašenje.14) Rizik od eksplozije u sluĉaju poţara. Deo 2. Deo 2.1) Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1.3.13) Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše (Prilog 1. Eksplozivi (Prilog 1. Deo 2.4.1. Odeljak 2. Odeljak 2. 1 1 Zaustaviti curenje. curenje moţe zaustaviti Odeljak 2.8) Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1. Odeljak 2...ako su eksplozivi 1. (Prilog 1." ProizvoĊaĉ/ dobavljaĉ treba da naznaĉi 1. Odeljak 2.4. Odeljak 2. 3 1 1 Nestabilan eksploziv i . Zapaljive teĉnosti P378 Koristiti .2) na bezbedan naĉin. P372 P373 Ne gasiti poţar kada zahvati eksplozive. Deo 2. Eksplozivi (Prilog 1.13) P371 (hemijskog udesa) i Oksidujuće ĉvrste velikih koliĉina: supstance i smeše (Prilog 1. Odeljak 2. 3 1.

Deo 2.10) Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju 1. Odeljak 2.7) Samoreaktivne supstance i smeše Tip A. Odeljak 2.12) Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1.4. 3 zapaljive gasove (Prilog 1.8) Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1.13) Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše 1. Deo 2. Odeljak 2.1. 2. Deo 2. Deo 2. 1. Odeljak 2. Deo 2. Deo 2. D. Odeljak 2. 1 Odeljak 2. 1.9) Samozapaljive ĉvrste supstance i 1 smeše (Prilog 1.ukoliko upotreba vode Zapaljive ĉvrste povećava rizik.13) Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše 1 (Prilog 1.1) 1. Odeljak 2. C. 3 (Prilog 1.1) Eksplozivi Podklasa (Prilog 1. 2 (Prilog 1.14) .6) odgovarajuće sredstvo . Odeljak 2. 1. Odeljak 2.8) Samozapaljive teĉnosti 1 (Prilog 1. Odeljak 2.5 Samoreaktivne supstance i smeše Tip A. 1. 3 Odeljak 2. Deo 2. Deo 2. E. 1. B. F Odeljak 2. supstance i smeše 1. (Prilog 1.2. Deo 2. B (Prilog 1.3. Deo 2. eksploziv Odeljak 2.P380 Evakuisati oblast. Deo 2.14) Eksplozivi Nestabilan (Prilog 1. 2. 2. Deo 2.

Odeljak 3.Ukloniti sve izvore paljenja. Iritacija koţe 1 1 1. Deo + povraćanje. Deo 2. 2 3. 3. 4 2 . Odeljak 3. 2. P350 sapuna i vode. Deo 4. Deo 3. Odeljak 4. Zapaljivi gasovi (Prilog 1. Ne izazivati koţe (Prilog 1. ukoliko se ne Deo 3. 2 1.2) 1. Deo 2. ako je to P381 moguće uĉiniti bezbedno. 3 1 4 1A. P334 zavoje. Odeljak 4. Odeljak 3. Odeljak 3. Opasno po vodenu ţivotnu sredinu hroniĉna opasnost po vodenu ţivotnu sredinu (Prilog 1. (Prilog 1. Odeljak 2.) osećate dobro. 1B.1) Akutna toksiĉnost P302 AKO DOSPE NA KOŢU: dermalna (Prilog 1. Deo 2. Odeljak 2. Odeljak 3.1) P391 Sakupiti prosuti sadrţaj.1) P301 Hitno pozvati Centar za + Opasnost od kontrolu trovanja ili P310 aspiracije lekara. P312 lekara. P301 + AKO SE PROGUTA: Korozivno oštećenje P330 Isprati usta.1) Akutna toksiĉnost peroralna (Prilog 1.1. materijalne štete.10) AKO SE PROGUTA: P301 Pozvati Centar za Akutna toksiĉnost + kontrolu trovanja ili peroralna (Prilog 1.) P302 AKO DOSPE NA KOŢU: Akutna toksiĉnost + Paţljivo oprati sa puno dermalna (Prilog 1. Deo 4. 1C 1 1. Deo 3. + Oprati sa puno sapuna i Deo 3. Odeljak 2. AKO SE PROGUTA: Deo 3. 2 Supstance i smeše Sakupiti/ ukloniti prosuti korozivne za metale P390 sadrţaj radi spreĉavanja (Prilog 1. Odeljak 3.2) P331 AKO DOSPE NA KOŢU: Samozapaljive P302 Potopiti u hladnu vodu/ teĉnosti + zamotati u vlaţne (Prilog 1.1) P352 vode.16) Opasno po vodenu ţivotnu sredinu akutna opasnost po vodenu ţivotnu sredinu (Prilog 1.9.

8) AKO SE UDIŠE: Ukoliko je disanje oteţano.3) 1 1. Deo 2. Deo 3. Korozivno oštećenje Isprati koţu vodom/ koţe (Prilog 1. Odeljak 3. Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1. Deo 3. 1B. Nastaviti sa ispiranjem. 1C 1.2) Specifiĉna AKO SE UDIŠE: Izneti toksiĉnost za ciljni povreĊenu osobu na organ . da se odmara u poloţaju Odeljak 3. Deo 3. Deo 3. narkotiĉko dejstvo (Prilog 1. Deo 3. 3 1A. Odeljak 2. 2. 4 1A. Odeljak 3.1) Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1.6) skinuti svu kontaminiranu odeću. Odeljak 3.4) koji ne ometa disanje.2) Paţljivo ispirati vodom Teško oštećenje nekoliko minuta.3) je to moguće uĉiniti. Deo 3. Deo istuširati se.4) AKO DOSPE NA KOŢU Zapaljive teĉnosti (ili kosu): Hitno ukloniti/ (Prilog 1.jednokratna sveţ vazduh i obezbediti izloţenost.P303 + P361 + P353 P304 + P340 P304 + P341 P305 + P351 + P338 (Prilog 1. Odeljak 3. (Prilog 1. 3. 2. 1B. Deo 3. 1C 1 2 . Deo AKO DOSPE U OĈI: 3. Deo 3. 1C 3 3 1 1A. 1B. Odeljak 3. Odeljak 3. Odeljak 3.8) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ . iritacija da se odmara u poloţaju respiratornih organa koji ne ometa disanje. ukoliko postoje i ukoliko Odeljak 3. izneti Senzibilizacija povreĊenu osobu na respiratornih organa sveţ vazduh i obezbediti (Prilog 1.2) Akutna toksiĉnost inhalaciona (Prilog 1. Odeljak 3.jednokratna izloţenost. Ukloniti oka/ iritacija oka kontaktna soĉiva.2) Senzibilizacija koţe (Prilog 1. Odeljak 3. Iritacija oka (Prilog 1. (Prilog 1. Deo 3. 3.

Ako doĊe do izlaganja ili Odeljak 3. Deo 2.AKO DOSPE NA P306 ODEĆU: Hitno isprati + kontaminiranu odeću i P360 koţu sa dosta vode pre skidanja odeće. Deo medicinski 3. Deo 2. 2 Dodatna kategorija 2 2 1 1 1. Odeljak 3. Odeljak 3. Deo 3. lekara. Deo 3. 2 . Deo 2. medicinski savet/ Odeljak 3. 3.jednokratna kontrolu trovanja ili izloţenost (Prilog 1. 1B. Deo 3.10) Potopiti u hladnu vodu/ umotati u vlaţne zavoje.efekti na ili preko laktacije (Prilog 1. ĉestice sa koţe. Odeljak 2. Odeljak 2. P307 + P311 P308 + P313 P309 + P311 P332 + P313 P333 + P313 P335 + P334 Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1.14) Specifiĉna Ako doĊe do izlaganja: toksiĉnost za ciljni Pozvati Centar za organ . Odeljak 3. Ako doĊe do iritacije Korozivno oštećenje koţe ili osipa: Potraţiti koţe (Prilog 1. Odeljak 3.7) Ako doĊe do izlaganja ili Specifiĉna se ne osećate dobro: toksiĉnost za ciljni Pozvati Centar za organ .8) Ako doĊe do iritacije Iritacija koţe koţe: Potraţiti (Prilog 1. Deo 3.13) Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše (Prilog 1.5) Karcinogenost (Prilog 1. 1B. Odeljak 2. Odeljak mišljenje. Samozapaljive ĉvrste supstance i Ukloniti rastresite smeše (Prilog 1. Deo 3. Deo 3.jednokratna kontrolu trovanja ili izloţenost (Prilog 1. Odeljak 3. Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju 1 1 1 1A.7) Toksiĉnost po reprodukciju .6) se sumnja da je došlo Toksiĉnost po do izlaganja: Potraţiti reprodukciju (Prilog medicinski savet/ 1. 1B. 2 1A.8) Mutagenost germinativnih ćelija (Prilog 1. 2 1A.2) mišljenje. Deo 3.4) savet/mišljenje. lekara.

Odeljak 2. 2 (Prilog 1.13) Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše 1.6) Zapaljive ĉvrste supstance i smeše 1. 2. Odeljak 3. ako + je to moguće uĉiniti na P376 bezbedan naĉin.4) 2 1 1 P370 U sluĉaju poţara: + Koristiti . C. 3 zapaljive gasove (Prilog 1. P378 P370 U sluĉaju poţara: Zapaljive teĉnosti (Prilog 1. Deo 3. Deo 2.10) Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju 1. Odeljak 2.9) Samozapaljive ĉvrste supstance i 1 smeše (Prilog 1.12) Ako iritacija oka ne P337 prolazi: potraţiti + medicinski savet/ P313 mišljenje.zapaljive gasove (Prilog 1. U sluĉaju poţara: P370 Zaustaviti curenje. Deo 2. Odeljak 2. E. Iritacija oka (Prilog 1. Odeljak 3. Deo 3. Deo 2. 3 Odeljak 2.14) Eksplozivi Podklasa ". D. Deo 2. Deo 2. . Deo 2.8) Samozapaljive teĉnosti 1 (Prilog 1. 1. 3 (Prilog 1. Odeljak 2. Odeljak 2.ako upotreba vode povećava rizik. Deo 2.3) Senzibilizacija respiratornih organa(Prilog 1. B. Deo 2.. 2.. 2. Deo 2. Odeljak 2. Odeljak 2. Deo 2. 2. 1.. za gašenje. Ako osećate smetnje pri P342 disanju: pozvati Centar + za kontrolu trovanja ili P311 lekara..4) Oksidujući gasovi (Prilog 1.7) Samoreaktivne supstance i smeše Tip A." ProizvoĊaĉ/ dobavljaĉ treba da naznaĉi odgovarajuće sredstvo. (Prilog 1.12) Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1. F Odeljak 2. . 3 Odeljak 2.

1. 1. Deo 2..ako je proizvod isparljiv i isparenja stvaraju opasnu atmosferu P403 Skladištiti na mestu sa dobrom ventilacijom.14) 1." u skladu sa lokalnim/ Nestabilan regionalnim/ eksploziv i nacionalnim/ podklasa 1. Odeljak 2. B U sluĉaju velikog poţara P371 (hemijski udes) i velikih + koliĉina: Evakuisati P380 oblast.2) Oksidujući gasovi (Prilog 1.1) Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. Obaveštenja o merama predostroţnosti . Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju zapaljive gasove (Prilog 1. 3 1. Odeljak 2.5 Tip A. 1. 1 1 Tabela 4. Odeljak 2. Gasiti poţar iz daljine zbog rizika od eksplozije (Prilog 1. P402 Skladištiti na suvom mestu.3. Deo 2. Odeljak 2.5) Zapaljive teĉnosti (Prilog 1. 3 . U sluĉaju poţara: Evakuisati oblast. Odeljak 2. Gasovi pod pritiskom (Prilog 1.+ P380 P370 + P380 + P375 Evakuisati oblast. 1.2. Deo 2. Gasiti poţar iz + daljine zbog rizika od P375 eksplozije. 1.12) Zapaljivi gasovi (Prilog 1.8) Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1.13) Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše (Prilog 1. Deo 2. Odeljak 2.1) ".4. 1. Deo 2. Odeljak 2.1. Deo 2. Odeljak 2. 2. Deo 2. Odeljak 2..5 propisima (naznaĉiti).3.2. Deo 2. Deo 2. Deo 2.4) 1.4. 2.skladištenje Obaveštenje o merama predostroţnosti . meĊunarodnim 1.skladištenje Oznaka Klasa opasnosti Kategorija opasnosti Uslov za primenu P401 Skladištiti … Eksplozivi (Prilog 1.6) . 1. Odeljak 2. 2 1 Komprimovani gas Teĉni gas RashlaĊeni teĉni gas Rastvoreni gas 1.1.

Odeljak 3.1) Akutna toksiĉnost dermalna 1.7) . Deo 2. Odeljak 3. 3 Deo 3. Odeljak 3. (Prilog 1. 2. E. 2.8) Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom Skladištiti u zatvorenoj P404 oslobaĊaju zapaljive 1.2) Mutagenost germinativnih ćelija 1A. 3 iritacija respiratornih organa (Prilog 1. 2 1. 2 (Prilog 1. Odeljak 3. 3 narkotiĉko dejstvo (Prilog 1.6) Toksiĉnost po reprodukciju 1A. 1B.5) Kancerogenost (Prilog 1A. 1B. D.Samoreaktivne supstance i smeše Tip A. Deo 1. 1. B. Odeljak 3. C.1) Akutna toksiĉnost inhalaciona 1.12) Akutna toksiĉnost peroralna (Prilog 1. Deo 3.1) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost. Odeljak 3. Deo 3. 1A. 3 (Prilog 1. 2 (Prilog 1. Deo 3. 2.1) Korozivno oštećenje P405 Skladištiti pod kljuĉem. 1B. Odeljak 3. Deo 3. 1B. Odeljak 3. 2. 3 (Prilog 1. 3 ambalaţi. koţe (Prilog 1. Deo 3. Odeljak 2. 3 3. gasove (Prilog 1. 1C Odeljak 3. Deo 2. Odeljak 3. 2.8) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost. F Odeljak 2.8) Akutna toksiĉnost inhalaciona (Prilog 1. Deo 3. Deo 3. Deo 3.

Deo 2. D. Odeljak 2. Odeljak 3. Odeljak 2. . Odeljak 2. Deo 2. A. Odeljak 2.Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost (Prilog 1. Odeljak 3." ProizvoĊaĉ/ dobavljaĉ treba da naznaĉi druge kompatibilne materijale.8) Opasnost od aspiracije (Prilog 1. 2 (Prilog 1. D. Supstance i smeše korozivne za metale (Prilog 1.8) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost.15) Samoreaktivne supstance i smeše Tip Ĉuvati na A.16) Samozagrevajuće supstance i smeše (Prilog 1.. Odeljak 2. F Odeljak 2. Odeljak 3. B. Odeljak 2. Deo 2. E.... ProizvoĊaĉ/ dobavljaĉ treba da naznaĉi temperaturu.5) P410 Zaštititi od sunĉeve svetlosti. B. 1 1. P406 ambalaţi sa unutrašnjim slojem otpornim na koroziju. Deo 2. Deo 3. 2 Komprimovani gas Teĉni gas Rastvoreni gas Supstance i smeše koje se same zagrevaju 1.3) Gasovi pod pritiskom (Prilog 1.11) Zapaljivi aerosoli (Prilog 1. E. F P411 temperaturama koje ne (Prilog 1.. Deo 2. iritacija respiratornih organa (Prilog 1. Ostaviti prazan P407 (vazdušni) prostor izmeĊu gomila/ paleta.10) Ĉuvati u ambalaţi otpornoj na koroziju /.11) Organski peroksidi Tip (Prilog 1.8) prelaze…°S/…°F. Deo 3. C.8) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost. 2 1. C. Organski peroksidi Tip .. narkotiĉko dejstvo (Prilog 1. 1. Deo 2. Deo 3. 2 3 3 1 ". Deo 2. Deo 3. Odeljak 3.

D. Deo 2. P420 P422 P402 + P404 P403 + P233 Samoreaktivne supstance i smeše Tip (Prilog 1. 1. C. Deo 3. 3 dobrom ventilacijom. 2 ".9) Ĉuvati sadrţaj pod . 3 Deo 3. F Odeljak 2. D...11) A. E.. Odeljak 3.15) Ne izlagati P412 temperaturama koje su veće od 50°S/ 122°F Velike koliĉine u rasutom stanju ĉija je masa veća od …kg P413 ĉuvati na temperaturama koje ne prelaze …°S/…°F Zapaljivi aerosoli (Prilog 1. ". B.12) Akutna toksiĉnost inhalaciona (Prilog 1.1) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ Ĉuvati u prostoriji sa jednokratna izloţenost.15) Samozapaljive teĉnosti (Prilog 1. u kontaktu sa vodom Ĉuvati u zatvorenoj oslobaĊaju zapaljive 1. Deo 2.ako je proizvod isparljiv i isparenja stvaraju opasnu atmosferu.11) Organski peroksidi Tip (Prilog 1. Deo 2. A." ProizvoĊaĉ/ dobavljaĉ treba da naznaĉi odgovarajuću teĉnost ili inertni gas. Odeljak 2. D. F 1. 2 1.(Prilog 1. Samozapaljive ĉvrste supstance i smeše 1 (Prilog 1. Deo 2. F Odeljak 2. . Odeljak 2. C.10) Supstance i smeše koje Ĉuvati na suvom mestu." ProizvoĊaĉ/ dobavljaĉ treba da naznaĉi masu i temperaturu. E. C. 1. zatvoriti. Odeljak 2. B.3) Samozagrevajuće supstance i smeše (Prilog 1. 2 smeše(Prilog 1. Odeljak 2.8) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost.. 3 narkotiĉko dejstvo (Prilog 1. Deo 2. Deo 2. Odeljak 3. 3 ambalaţi. Deo 2. B.8) Samozagrevajuće Ĉuvati dalje od drugih supstance i materijala. Deo 3.. 2. Odeljak 2. Deo 2. E. Deo 2. iritacija respiratornih Ambalaţu ĉvrsto organa (Prilog 1. Odeljak 2. 2.. A. gasove (Prilog 1. . 1 Odeljak 2.

" ProizvoĊaĉ/ Tip A. Odeljak 2. Zaštititi od sunĉeve P410 svetlosti. 2 ". D. nacionalnim/meĊunarodnim F propisima (naznaĉiti). 3 . Deo 2. 3 Uslov za primenu Eksplozivi (Prilog 1.6) Samoreaktivne supstance i smeše (Prilog 1. D.. B.8) Supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom oslobaĊaju zapaljive gasove (Prilog 1. Deo 2. Odeljak 2. 1. 3 1. 2. Deo 2. dobavljaĉ treba da E. P235 Drţati na hladnom. Odeljak 2. 3 Tip A.P403 Ĉuvati u prostoriji sa + dobrom ventilacijom. 1. 2.3.4. Deo 2. C. B. Obaveštenja o merama predostroţnosti .5 1. 2.. 1. ambalaţe u/ na . Deo 2. E. Deo 2. Odeljak 2. E. 1. Deo 2. Ĉuvati u + prostoriji sa dobrom P403 ventilacijom.5) Zapaljivi aerosoli (Prilog 1. Odeljak 3..12) Oksidujuće teĉnosti (Prilog 1.3) Organski peroksidi (Prilog 1. C.6) Samoreaktivne Odlaganje supstance i smeše P501 sadrţaja/ (Prilog 1. Odeljak 2. B." u skladu sa lokalnim/ Tip regionalnim/ A. F Komprimovani gas Teĉni gas Rastvoreni gas 1.2. Deo 2. Deo 2. Zaštititi od sunĉeve P410 svetlosti. C. Tabela 5.1) Zapaljive teĉnosti (Prilog 1. Odeljak 2.1. 2. F naznaĉi temperaturu.odlaganje Obaveštenje o merama Oznaka predostroţnosti odlaganje Klasa opasnosti Kategorija opasnosti Nestabilan eksploziv i Podklasa 1. ". Deo 2. Ne izlagati + temperaturama koje su P412 veće od 50°C/122°F Ĉuvati na P411 temperaturama koje ne + prelaze…°C/…°F.. 1. P235 Drţati na hladnom. D.15) 1. Odeljak 2.. Odeljak 2..8) Zapaljive teĉnosti (Prilog 1.8) Gasovi pod pritiskom (Prilog 1. Odeljak 2.

Deo 3. B.14) Organski peroksidi Tip (Prilog 1. 2 izloţenost (Prilog 1. 1B. C. D. Odeljak 3. Deo 2. 1 Odeljak 3. Odeljak 3. 4 Deo 3.6) Toksiĉnost po reprodukciju 1A. 2 (Prilog 1. Deo 2.5) Karcinogenost (Prilog 1. Odeljak 3.4) Mutagenost germinativnih ćelija 1A. 2. 3. 3.2) Senzibilizacija respiratornih organa 1 (Prilog 1. 1. Deo 3. 1B.8) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ 3 jednokratna . Odeljak 3. Odeljak 3. 1A.1) Akutna toksiĉnost inhalaciona 1. 1. 2 (Prilog 1.7) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna 1. 2. Deo 1A. Odeljak 3. 1B. Odeljak 2.1) Akutna toksiĉnost dermalna (Prilog 1. 1C 3. 2 (Prilog 1.15) F Akutna toksiĉnost peroralna (Prilog 1. A. Deo 3.13) Oksidujuće ĉvrste supstance i smeše 1. Odeljak 3.Odeljak 2. 2. Deo 3. Deo 3. Odeljak 3. 3 (Prilog 1. 2 Odeljak 3. 4 Deo 3. 1B. Odeljak 2. Deo 3.4) Senzibilizacija koţe (Prilog 1.1) Korozivno oštećenje koţe (Prilog 1. E.

Odeljak 4. 3.2. opasnost po zdravlje ljudi ili ţivotnu sredinu.9) Opasnost od aspiracije (Prilog 1. Deo 4. iritacija respiratornih organa (Prilog 1. Odeljak 5. ovog priloga navode se u skladu sa ĉlanom 25. . ovog pravilnika za supstance i smeše koje su klasifikovane kao opasne zbog toga što predstavljaju fiziĉku opasnost.1) Opasnost po ozonski omotaĉ (Prilog 1. 2 1 1 1.1. 4 1 PRILOG 6.10) Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu akutna opasnost po vodenu ţivotnu sredinu (Prilog 1. Deo 3. Deo 5. Odeljak 3. stav 1.1) Opasnost po vodenu ţivotnu sredinu hroniĉna opasnost po vodenu ţivotnu sredinu (Prilog 1. Odeljak 4. Odeljak 3.8) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ višekratna izloţenost (Prilog 1. i 1. DODATNE INFORMACIJE NA ETIKETI Dodatna obaveštenja o opasnosti data u odeljcima 1. 2. Deo 3. POSEBNA PRAVILA ZA OBELEŢAVANJE I PAKOVANJE ODREĐENIH SUPSTANCI I SMEŠA DEO 1.1) 3 1. Deo 3. narkotiĉko dejstvo (Prilog 1.izloţenost. Deo 4. Poglavlje 3. Odeljak 3. Deo 3.8) Specifiĉna toksiĉnost za ciljni organ jednokratna izloţenost.

EUH029: "U kontaktu sa vodom oslobaĎa toksičan gas.4-dioksan. dietil etar i 1.5. navedene u Prilogu 1. Deo 2. Dodatna obaveštenja o opasnosti . 1. EUH001: "Eksplozivno kada je suvo.2." Navodi se za supstance i smeše koje nisu klasifikovane kao eksplozivne u skladu sa Prilogom 1.svojstva koja utiču na ţivot i zdravlje ljudi 1. EUH044: "Rizik od eksplozije ako se zagreva u zatvorenom prostoru.2.1. npr. odeljak 2. odeljak 2. 2 ili 3. npr.1." Navodi se za supstance i smeše koje mogu da obrazuju eksplozivne perokside prilikom skladištenja. slabijih materijala.6. 1. 1.1. aluminijum-fosfid i fosfor-pentasulfid. alkalni metali.1. Dodatna obaveštenja o opasnosti . kategorija 1.1." Navodi se za supstance i smeše koje u kontaktu sa vodom ili vlaţnim vazduhom oslobaĊaju gasove u koliĉinama potencijalno opasnim po zdravlje koji su klasifikovani kao akutno toksiĉni. a koje mogu da obrazuju zapaljivu/eksplozivnu smešu para-vazduh. Naroĉito se navodi za supstance koje eksplodiraju ako se zagrevaju u ĉeliĉnom buretu. 1. EUH014: "Reaguje burno sa vodom.1.3. a ne pokazuju ovaj efekat ako se zagrevaju u ambalaţi izraĊenoj od drugih." Navodi se za eksplozivne supstance i smeše.1. a za smeše primer su smeše koje sadrţe isparljive zapaljive sastojke ili smeše kod kojih dolazi do gubitka isparljivih sastojaka koji nisu zapaljivi. koje se stavljaju u promet nakvašene vodom ili alkoholom ili razblaţene drugim supstancama. EUH031: "U kontaktu sa kiselinama oslobaĎa toksičan gas. acetilhlorid. EUH019: "Moţe da obrazuje eksplozivne perokside. npr.2. titan-tetrahlorid.fizička i hemijska svojstva 1. EUH018: "Pri upotrebi moţe da obrazuje zapaljivu/eksplozivnu smešu para-vazduh. Deo 2.2.1." .1. ali koje u praksi mogu da ispolje eksplozivna svojstva ako se zagrevaju u zatvorenom prostoru.1. 1. EUH006: "Eksplozivno u kontaktu ili bez kontakta sa vazduhom." Navodi se za supstance i smeše koje su nestabilne na sobnoj temperaturi.1. da bi se suzbila njihova eksplozivna svojstva." Navodi se za supstance i smeše koje nisu klasifikovane kao zapaljive.. 1..4. acetilen. Primer za supstance su halogenovani ugljovodonici. npr. 1.2.1." Navodi se za supstance i smeše koje reaguju burno sa vodom.2.

2. na osnovu: . POSEBNA PRAVILA ZA DODATNE ELEMENTE OBELEŢAVANJA ZA ODREĐENE SMEŠE Dodatna obaveštenja o opasnosti navedena u odeljcima 2. Tabela 3. do 2.3. 2. Ovo obaveštenje se primenjuje i ako postoji dokaz o sistemskoj toksiĉnosti nakon kontakta sa oĉima kod ljudi. napomena 1." Navodi se za supstance ili smeše kod kojih je rezultat ispitivanja iritacije oka pokazao oĉigledne znake sistemske toksiĉnosti ili mortalitet meĊu ispitivanim ţivotinjama. EUH066: "Višekratno izlaganje moţe da izazove sušenje ili pucanje koţe. EUH070: "Toksično u kontaktu sa očima.3.Navodi se za supstance i smeše koje u reakciji sa kiselinama oslobaĊaju gasove u koliĉinama potencijalno opasnim po zdravlje koji su klasifikovani kao akutno toksiĉni. stav 9. 1. odeljak 3.relevantnih dokaza na osnovu kojih se mogu predvideti njihovi efekti na koţu.5.2. ako nisu dostupni podaci o ispitivanju akutne inhalacione toksiĉnosti i ako je inhalacija moguća.4. Deo 3. EUH 071: "Korozivno za respiratorne organe. Navodi se za supstance i smeše kao dodatak klasifikaciji u odnosu na korizivno oštećenje koţe.10.6.2.2. 1.1. osim ako je drugaĉije odreĊeno u Spisku klasifikovanih supstanci. odeljak 3.iskustava uoĉenih u praksi ili .2." Navodi se za supstance i smeše koje mogu izazvati zabrinutost zbog sušenja. ljuštenja ili pucanja koţe. ali koje ne ispunjavaju kriterijume za klasifikaciju kao iritativno za koţu iz Priloga 1. npr. što se moţe pripisati resorpciji supstance ili smeše kroz mukozne membrane oka.1. 1. koja pokazuje ove efekte. kategorija 3. npr.3." Navodi se za supstance i smeše koje u reakciji sa kiselinama oslobaĊaju gasove u koliĉinama potencijalno opasnim po zdravlje koji su klasifikovani kao akutno toksiĉni. 1. i Prilogom 1.2.1. kategorija 1 ili 2. ovog priloga dodeljuju se smešama u skladu sa ĉlanom 25. Deo 3.." Navodi se za supstance i smeše kao dodatak klasifikaciji u odnosu na inhalacionu toksiĉnost.3. ovog pravilnika. Ovo obaveštenje se primenjuje i kada supstanca ili smeša sadrţi drugu supstancu u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0. ako su dostupni podaci koji ukazuju da se mehanizam toksiĉnosti zasniva na korozivnosti u skladu sa Prilogom 1. EUH032: "U kontaktu sa kiselinama oslobaĎa veoma toksičan gas.1. natrijum-hipohlorit i barijum-polisulfid. DEO 2.1%. soli cijanovodoniĉne kiseline i natrijum-azid. Smeše koje sadrţe olovo .

Moţe da izazove alergijsku reakciju. predpolimeri ili njihove smeše). Trenutno lepi koţu i oči. uslovima ĉuvanja i periodu skladištenja tokom kojeg će biti oĉuvana svojstva redukcionog sredstva koje odrţava sadrţaj rastvornog hroma(VI) ispod 0. oligomeri. Ne sme se koristiti na površinama predmeta koje bi dete moglo da stavi u usta. 2. Opasnost." 2. Moţe da izazove alergijsku reakciju. na etiketi smeše koja sadrţi epoksi-sastojke sa proseĉnom molekulskom masom ≤700 mora se navesti sledeće dodatno obaveštenje o opasnosti: .3.15% (maseni udeo metala u ukupnoj masi smeše (elementarnog olova) izraţen u procentima). mora se navesti sledeće dodatno obaveštenje o opasnosti: EUH204: "Sadrţi izocijanate. Ukoliko nije već naznaĉeno.0002%. Smeše koje sadrţe izocijanate Ukoliko nije već naznaĉeno. kada su hidratisane. na etiketi smeše koja sadrţi izocijanate (kao što su monomeri." Uz pakovanje se mora priloţiti i odgovarajuće uputstvo o bezbednom ĉuvanju i rukovanju. ambalaţa cementa ili smeše koja sadrţi cement.2. 2. sadrţe više od 0. Čuvati van domašaja dece.Etiketa na ambalaţi boja i lakova koji sadrţe olovo u koliĉinama koje su veće od 0. sadrţi sledeće dodatno obaveštenje o opasnosti: EUH201: "Sadrţi olovo. Smeše koje sadrţe cijanoakrilate Etiketa na ambalaţi lepka na bazi cijanoakrilata sadrţi sledeće dodatno obaveštenje o opasnosti: EUH202: "Cijanoakrilat. mora da sadrţi informacije o datumu pakovanja.5." 2.4." Ako su dodata redukciona sredstva. etiketa na ambalaţi cementa i cementnih smeša koje. sadrţi dodatno obaveštenje o opasnosti: EUH203: "Sadrţi hrom(VI). Smeše koje sadrţe epoksi-sastojke sa prosečnom molekulskom masom ≤700. Cementi i cementne smeše Ukoliko cement ili cementne smeše nisu već klasifikovane i obeleţene kao senzibilizatori koţe sa obaveštenjem o opasnosti H317: "Moţe da izazove alergijske reakcije na koţi". mereno prema standardu SRPS ISO 6503.0002% rastvornog hroma(VI) u odnosu na ukupnu suvu masu cementa." Na ambalaţi koja sadrţi manje od 125 ml ove smeše dodatno obaveštenje o opasnosti moţe da glasi: EUH201A: "Paţnja! Sadrţi olovo.

kategorija 2 u koncentraciji većoj ili jednakoj 0." 2." 2. kategorija 1 ili kao karcinogena. kategorija 1 ili kao senzibilizator respiratornih organa. Smeše u tečnom stanju koje sadrţe halogenovane ugljovodonike Na etiketi smeše u teĉnom stanju koja nema taĉku paljenja ili joj je taĉka paljenja veća od 55°C. Moţe da izazove alergijsku reakciju. navodi se dodatno obaveštenje o opasnosti: EUH207: "Paţnja! Sadrţi kadmijum. Videti uputstva koja je naveo proizvoĎač. Smeše koje nisu klasifikovane kao senzibilizatori ali sadrţe najmanje jednu supstancu koja izaziva senzibilizaciju Na etiketi smeša koja nisu klasifikovane kao senzibilizatori ali sadrţe barem jednu supstancu klasifikovanu kao senzibilizator u koncentraciji jednakoj ili većoj od 0.1% (m/m) ili . Postupati prema uputstvu o merama bezbednosti." 2. a manja od 93°C i koja sadrţa halogenovani ugljovodonik i više od 5% supstance koja je lako zapaljiva ili zapaljiva.EUH205: "Sadrţi epoksi-sastojke. Smeše koje nisu namenjene za opštu upotrebu Na etiketi smeše koja nije klasifikovana kao opasna.supstancu koja je klasifikovana kao senzibilizator koţe.1% ili u koncentraciji jednakoj ili većoj od koncentracije naznaĉene za tu supstancu u napomeni iz Spiska klasifikovanih supstanci. Smeše namenjene za opštu upotrebu koje sadrţe aktivni hlor Na etiketi smeše koja sadrţi više od 1% aktivnog hlora navodi se sledeće dodatno obaveštenje o opasnosti: EUH206: "Paţnja! Ne koristiti zajedno sa drugim proizvodima. Moţe da oslobodi opasan gas (hlor)." ili EUH209A: "Moţe da postane zapaljivo prilikom upotrebe.8. navodi se jedno od sledećih dodatnih obaveštenja o opasnosti. Moţe da izazove alergijsku reakciju." 2.6.9. u zavisnosti od toga da li su gore navedene supstance lako zapaljive ili zapaljive: EUH209: "Moţe da postane lako zapaljivo prilikom upotrebe. navodi se dodatno obaveštenje o opasnosti: EUH208: "Sadrţi (hemijski naziv supstance koja izaziva senzibilizaciju). Smeše koje sadrţe kadmijum (legure) i koje su namenjene za korišćenje pri lemljenju Na etiketi smeša koje sadrţe kadmijum (legure) i koje su namenjene za korišćenje pri lemljenju.10. Pri upotrebi nastaje opasan dim.7." 2. a koja sadrţi: .

Redni broj 1.supstancu koja je klasifikovana kao toksiĉna po reprodukciju.2.2. kategorija 1.. sa izuzetkom supstanci i smeša koje se stavljaju u promet u obliku aerosola ili u ambalaţi koja je opremljena zapeĉaćenim raspršivaĉem.1. sadrţi najmanje jednu od supstanci navedenih u Tabeli 1.višekratna izloţenost. sa efektima na ili preko laktacije u koncentraciji većoj ili jednakoj 0.3. Kada supstanca ili smeša koja je namenjena za opštu upotrebu. ili kao korozivno za koţu. kategorije 1. Odredbe koje se odnose na zatvarače koji oteţavaju otvaranje od strane dece 3.10. specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ . Ambalaţa koja se moţe više puta dobro zatvoriti . ili za koju su propisane graniĉne vrednosti izloţenosti na radnom mestu.2. i koja je obeleţena u skladu sa Prilogom 1.1. mora imati zatvaraĉ koji oteţava otvaranje od strane dece.. Deo 3.1. kategorija 1. koja je klasifikovana kao opasna po zdravlje ljudi ili ţivotnu sredinu. Deo 3.najmanje jednu supstancu u pojedinaĉnoj koncentraciji većoj ili jednakoj 0.1.1. 2 ili 3." 2.10. kategorija 1.4.11. 3. odeljci 3. kategorija 1A. specifiĉne toksiĉnosti za ciljni organ jednokratna izloţenost. navodi se dodatno obaveštenje o opasnosti: EUH210: "Bezbednosni list dostupan na zahtev. Aerosoli Mora se uzeti u obzir da se na aerosole primenjuju odredbe o obeleţavanju u skladu sa propisima kojima se ureĊuju aerosoli.1% (m/m) za negasovite smeše ili većoj ili jednakoj 0.2% (V/V) za gasovite smeše.1. i 3.3. Ambalaţa sa zatvaračem koji oteţava otvaranje od strane dece 3.1. Identifikacija supstance CAS broj Hemijski naziv EC broj 67-56-1 metanol 200-659-6 75-09-2 dihlorometan 200-838-9 Graniĉna koncentracija ≥ 3% ≥1% 3.10. 3. ambalaţa mora imati zatvaraĉ koji oteţava otvaranje od strane dece.1% (m/m) ili . POSEBNA PRAVILA ZA AMBALAŢU 3.1. odeljak 3. ovog priloga. Tabela 1. prisutnu u koncentraciji jednakoj ili većoj od naznaĉene graniĉne koncentracije.1.1. Ambalaţa koja sadrţi supstancu ili smešu namenjenu za opštu upotrebu i klasifikovanu na osnovu akutne toksiĉnosti. 1B ili 2. 2. Ambalaţa koja sadrţi supstancu ili smešu namenjenu za opštu upotrebu koja predstavlja opasnost od aspiracije i klasifikovana je u skladu sa Prilogom 1.1.1. mora imati zatvaraĉ koji oteţava otvaranje od strane dece. DEO 3.

2. toksiĉnost po reprodukciju. Ispunjenost gore navedenih uslova moţe se dokazivati samo u laboratorijama akreditovanim prema standardu SRPS ISO 17025. Taktilna upozorenja iz odeljka 3.zatvaraĉ ispitan i ispunjava uslove gore navedenih standarda. Ova odredba se ne primenjuje na aerosole koji su klasifikovani i obeleţeni samo kao: "veoma lako zapaljivi aerosoli" ili "zapaljivi aerosoli".2.2. mutagenost germinativnih ćelija.2. ovog priloga moraju ispunjavati uslove standarda SRPS ISO 11683.2. 3. Ambalaţa koja se ne moţe više puta dobro zatvoriti Zatvaraĉi koji oteţavaju otvaranje od strane dece na ambalaţi koja se ne moţe više puta otvoriti i dobro zatvoriti moraju da ispunjavaju uslove standarda SRPS EN 862 za jednokratno otvaranje. kategorije 1 ili 2.1.1. mora da sadrţi taktilno upozorenje na opasnost.Zatvaraĉi koji oteţavaju otvaranje od strane dece na ambalaţi koja se moţe više puta otvoriti i dobro zatvoriti moraju ispunjavati uslove standarda SRPS EN ISO 8317 za višekratno otvaranje.4.1.4. specifiĉnu toksiĉnost za ciljni organ.1.2.1. Ambalaţa koja mora da ima taktilna upozorenja Ambalaţa supstance ili smeše namenjene za opštu upotrebu i klasifikovane u odnosu na: akutnu toksiĉnost. Taktilno upozorenje 3. ili klasifikovane kao zapaljivi gasovi.1. ovog priloga nisu potrebna.3. 3.1. kategorija 2.tip zatvaraĉa takav da nije neophodno vršiti ispitivanja ispunjenosti uslova navedenih u odeljku 3. potrebno je obezbediti dokaz koji je izdala laboratorija akreditovana prema standardu SRPS ISO 17025. korozivno oštećenje koţe. 3. ovog priloga ili . 3.2. a kojim se potvrĊuje da je: .2.3. Ako se osnovano sumnja da ambalaţa nije dovoljno bezbedna za decu.1.1. ili 3. kategorija 2. 3. opasnost od aspiracije.2. senzibilizaciju respiratornih organa. ispitivanja ispunjenosti uslova navedenih u odeljku 3.2. Posebni slučajevi Ako je oĉigledno da je ambalaţa dovoljno bezbedna za decu zbog toga što ona ne mogu da imaju pristup sadrţaju bez upotrebe alata. ili 3. kategorija 1 ili 2.2.4. .1. Napomene 3. teĉnosti i ĉvrste supstance ili smeše.2. 3.2.3.1. karcinogenost. Odredbe koje se odnose na taktilno upozorenje 3. kategorija 2.1.

DEO 4. . OVOG PRAVILNIKA . OPASNE SUPSTANCE I SMEŠE NA KOJE SE PRIMENJUJE ČLAN 29. POSEBNO PRAVILO ZA OBELEŢAVANJE SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA Etiketa sredstva za zaštitu bilja mora da sadrţi dodatno obaveštenje o opasnosti: EUH401: "Pridrţavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i ţivotnu sredinu. STAV 3." DEO 5.Sveţe zamešan cement i beton u vlaţnom stanju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->