Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

SRIJEDA, 7. 3. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.427

Odgo|ena rasprava o napadu na zgradu Ambasade SAD-a

Almir D`uvo na putu, sigurnost na ~ekanju
3. strana

STRANA^KI LIDERI O PRESUDI SEJDI] - FINCI

Vlada FBiH danas tra`i smjenu Arslanagi}a

FINANSIJSKA POLICIJA U BOSNALIJEKU
Na|a Avdiba{i} Vukadinovi}

2. strana

O^EKUJEMO RAZUMIJEVANJE SINDIKATA
5. strana

Nema politi~ke saglasnosti
4. strana

Foto: [aban SULTANOVI]

DANAS PRILOG

Ju~er u Kladnju

Istraga pucnjave na Alipa{inom Polju

UBIJEN SEAD MUJKI], UHAP[EN AMER BERKOVI]

KANTA BA^ENA NA VOZILO IZAZVALA OBRA^UN?!

13. strana

U @I@I
Vlada FBiH danas tra`i smjenu Edina Arslanagi}a

2

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Pudari} u dvodnevnoj posjeti BPK-u Gora`de

Finansijska policija

u Bosnalijeku
Od institucija FBiH Vlada }e zatra`iti poduzimanje strogih mjera na spre~avanju bilo kakvih manipulacija izvana, ka`u izvori Oslobo|enja

Federalni korak vi{e
Dopredsjednik FBiH je zajedno sa zvani~nicima BPK-a Gora`de polo`io cvije}e na spomen-obilje`je braniteljima, a potom krenuo u posjetu preduze}ima
Dopredsjednik FBiH Svetozar Pudari} boravi u dvodnevnoj posjeti BPK-u Gora`de. Pudari} je zajedno sa zvani~nicima BPK-a Gora`de polo`io cvije}e na spomenobilje`je braniteljima Gora`da, a potom posjetio nekoliko privrednih subjekata. Kako je izjavio, posjeta BPK-u Gora`de zna~i ujedno i opredjeljenje federalnih organa vlasti da se ovom prostoru posveti zna~ajna pa`nja.

Sramotna inicijativa
Koordinacija bora~kih udru`enja BPK-a Gora`de na zajedni~kom sastanku ocijenila je sramotnom najavljenu mogu}nost usvajanja Zakona o pla}ama dr`avnih i policijskih slu`benika na podru~ju BPK-a Gora`de. Kako su istakli, ovakva najava je van svake pameti naspram ~injenici da se oko hiljadu demobilisanih boraca nalazi na birou. Koordinacija bora~kih udru`enja smatra neodgovornim i nerealnim pokretanje inicijative za dono{enje ovakvog zakona, te da je, na izjedna~avanju prava bud`etskih korisnika BPK-a Gora`de sa ostalim kantonima u FBiH, potrebno insistirati kada se steknu finansijski preduslovi. }e koje su prisutne, izjavio je Pudari}, dodaju}i da upravo firme poput Ginexa, ali i druge na ovom prostoru, treba da nose razvoj i budu motori pokreta~i. korak vi{e da se ono omogu}i. - Ova vlada je odlu~na da otvori mogu}nost Pobjedi Sport da pro{iri proizvodnju i da dobije svje`i kapital koji je potreban da postane dio velikog svjetskog renomiranog proizvo|a~a. [to se ti~e vlasni~kog udjela Federacije, ako je to kapital koji mo`e pomo}i Pobjedi Sport da se razvije, Federacija je spremna da ga ulo`i, izjavio je Pudari}. Pudari} je ju~er posjetio i Dom za stara i iznemogla lica, a potom i Kantonalnu bolnicu Gora`de. Danas }e posjetiti i mljekaru Milgor, te prisustvovati sjednici Vlade A. H. BPK-a Gora`de.

Edin Arslanagi}: Kona~no raskrinkavanje kriminala?!

Federalna Vlada }e na dana{njoj sjednici, uz ostalo, razmatrati informaciju u vezi sa poslovanjem kompanije Bosnalijek d.d. Sarajevo, te usvojiti zaklju~ke kojima }e od Nadzornog odbora zatra`iti da smijeni direktora ove farmaceutske kompanije u BiH Edina Arslanagi}a, a od Finan sij ske po li ci je FBiH da odmah u|e u Bosnalijek i pokrene istra`ni postupak o poslovanju i mogu}im privatizacijskim malverzacijama.

Dr`ava najve}i dioni~ar
Ju~er se, dan uo~i sjednice Vlade, na njenom web portalu, kojem pristup imaju isklju~ivo ~lanovi Vlade, uz objavljeni dnevni red sjednice, uz ta~ku 5 - informacija o Bosnalijeku - pojavio obiman materijal o poslovanju kompanije na ~ijem ~elu se od 1991. nalazi direktor Edin Arslanagi}. Izvori Oslobo|enja bliski Vladi ka`u da “dokumenti o poslovanju i finansijski izvje{taji, uklju~uju}i i medijske

napise o kojima }e se raspravljati na sjednici Vlade, ukazuju na to da ima osnova za sumnje o vaninstitucionalnim aktivnostima odre|enih ljudi” U takvim okolnostima, . ka`e jedan na{ izvor, te{ko da bi se moglo o~ekivati privla~enje bilo kojeg ozbiljnog investitora. Naime, Vlada ove godine namjerava prodati skoro 20-postotni dr`avni udio u Bosnalijeku koji je ~ini najve}im pojedina~nim dioni~arom u toj kompaniji. Izvori Oslobo|enja podsje}aju na to kako je to bila namjera i prethodnih vlada FBiH, ali je svaki put osuje}ena od rukovodstva Bosnalijeka, a kao posljednji primjer navode neuspjeli poku{aj prodaje dr`avnih dionica ameri~koj kompaniji Alvogen, tokom 2010. Vlada bi danas, na konferenci ji za no vi na re ko ja }e bi ti odr`ana u pauzi sjednice, trebala objelodaniti bar dio saznanja o Bosnalijeku, ka`u na{i izvori.

Kriza je te{ka
- Da jo{ jednom potvrdim da je Gora`de, kad je u pitanju vlast FBiH, jednako va`no kao i ostatak Federacije BiH, da to nije niti dijete s posebnim potrebama niti zaboravljeni kanton, da je Gora`de grad o kojem vlasti Federacije vode ra~una kao o prostoru koji treba da se razvija jednako brzo kao i ostali, ali, tako|er, `elim da ka`em da moramo biti svjesni da se nalazimo u te{koj ekonomskoj krizi i da u Gora`du trebaju svi ljudi biti svjesni da se nalazimo u te{koj ekonomskoj krizi i da se ne pona{amo kao da nje nema. Mo`emo zajedno pro}i i pobijediti pote{ko-

Pobjeda Sport
Vlasti su du`ne ukloniti prepreke i pomo}i im da to br`e rade, stvaraju}i sigurniji ambijent u kojem }e oni imati i sigurne partnere koji bi eventualno mogli spremnije ulo`iti u BPK Gora`de kapital i znanje i dovesti nova tr`i{ta. U tom kontekstu, u vezi sa aktuelnim de{avanjima oko ulaganja u Pobjedu Sport, Pudari} je izjavio da je Federacija spremna u~initi i

Kontrola odmah
Oslobo|enje saznaje i da je Finansijska policija FBiH spremna da ve} u ~etvrtak zapo~ne kontrolu u Bosnalijeku. No, Vlada, s premijerom Nerminom Nik{i}em na ~elu, i tu je vrlo oprezna. Na{ izvor dodaje da }e, stoga, od institucija FBiH biti zatra`eno poduzimanje vrlo strogih mjera na spre~avanju bilo kakvih manipulacija izvana. Ina~e, NO Bosnalijeka, uz predsjednika Veljka Trivuna, ~ine ~lanovi Rifat Klopi}, ispred dr`avnog kapitala, Edin Buljuba{i}, Abdul Umel [alaka i Abdulhakim M. El Misurati. Najve}i dioni~ari u Bosnalijeku su federalno Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije s 19,26, libijski Economic and Social Development Fund s 8,78 posto, ameri~ki IFC s 8,37, BIG investiciona grupa s 4,88, Raiffeisen banka 4,10 posto itd. Ukupan kapital kompanije procjenjuje se na oko 118 miliona KM.
S. [e.

Crni petak
Izvori Oslobo|enja tvrde da su Edin Arslanagi} i predsjednik NO Bosnalijeka, dekan Ekonomskog fakulteta Veljko Trivun pro{li petak proveli u cjelodnevnom boravku u jednom sarajevskom hotelu. Za to vrijeme su ih bezuspje{no poku{avali ~uti ~lanovi Nadzornog odbora i Vlade FBiH, upravo zbog sjednice koju je Trivun trebao zakazati u ponedjeljak. No, na telefone se javljao nepoznati mu{ki glas, predstavljaju}i se kao policijski i(li) finansijski inspektor, kako kome, nude}i sugovornicima „povjerljivu“ informaciju da su i jedan i drugi u zatvoru. Elem, o~ekivalo se da neko od novinara plasira vijest o „hap{enjima“ da bi Avaz napravio politi~ku aferu u kojoj bi svi drugi bili krivi osim njih dvojice?!

V I J E S T I

SINDIKATI OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA TK-a

[trajk nastavljaju, instrukciju ignori{u
Zaposlenici u ve}ini osnovnih i srednjih {kola Tuzlanskog kantona nastavljaju generalni {trajk u koji su stupili u ponedjeljak, zbog najavljenog smanjenja pla}a za 6,5 posto svim bud`etskim korisnicima. Podsjetimo, Vlada TK-a je prvo u novembru pro{le godine smanjila plate svim bud`etskim korisnicima za dva posto. Potom, prema nacrtu bud`eta za 2012, Vlada je predvidjela smanjenje plata za novih 6,5 posto. Sindikati od Vlade tra`e da im se vrati visina plate kakva je bila u oktobru 2011. godine. Dakle, bez ikakvog umanjenja. Poznato je da ukupno sedam srednjih {kola, okupljenih oko sindikata OKI, sa podru~ja TK-a nije stupilo u {trajk. No, prema rije~ima Admira Ter zi}a, predsjednika Sindikata srednjeg i visokog obra zovanja TK-a, u me|uvremenu su se jo{ tri {kole priklju~ile generalnom {trajku. - Ostale su jo{ ~etiri {kole za koje se nadamo da }e nam se priklju~iti. Mi se u petak sastajemo sa timom za pregovore Vlade TK-a i na{i zahtjevi su ostali isti, kazao nam je Terzi}.

Ministarstvo obra zovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi TK-a u ponedjeljak je poslalo instrukciju svim direktorima osnovnih i srednjih {kola sa podru~ja Kantona da organizuju nastavu od 7. mar ta. Odziv direktora i drugih uposlenika na organizovanje nastave, navedeno je u instrukciji, uticat }e i na obra~un i isplatu pla}a. - Za sada, ovo {to mi imamo informacija, niko nije pristao. Koliko ja znam, ve}ina {kola ima nula ljudi koji su spremni raditi. Nastave nema. To je klasi~ni pritisak i jedno nezakonito djelovanje, ka zao S. K. nam je Ter zi}.

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

U @I@I

3

Odgo|ena rasprava o napadu na zgradu Ambasade SAD-a

D`uvo na putu, sigurnost BiH na ~ekanju
Almir D`uvo: Raspravljajte, mene ne ~ekajte

Lekcije iz SIPA

^lanove parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost je interesiralo sve o napadu Mevlida Ja{arevi}a, motivima, za{to je ba{ kao metu odabrao zgradu Ambasade SAD-a, no direktori OSABiH i Grani~ne policije BiH nisu ni do{li na sjednicu
Izostanak direktora Obavje{taj no-si gur no sne agen ci je (OSA) BiH Almira D`uve, zbog slu`benog puta, i Grani~ne policije (GP) Vinka Duman~i}a, usljed ranije ugovorenih sastanaka, bio je razlog {to su ~lanovi Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skup{tine BiH ju~er odgodili raspravu o informaciji u vezi sa teroristi~kim napadom na zgradu Ambasade SAD-a (izveden 28. oktobra 2011).

Pomo}nik direktora Agencije za istrage i za{ti tu (SI PA) An |el ko Hrgi} kritizirao je ju~er ~lanove Komisije {to su vi{e od 50 minuta raspravljali o tome da li }e odgoditi raspravu o informaciji ili ne. - Pripadnici policijskih agencija su za 45 minuta neutralizirali teroristu, konstatirao je Hrgi}. Burno je reagirao Beriz Belki} (SBiH) dobacuju}i kako je „za 45 minuta Ja{arevi} ispucao stotinu metaka i mogao poubijati pola Sarajeva“.

Komisija za odbranu i sigurnost PSBiH: Pitanja brojna, odgovora nigdje

Foto: [. SULTANOVI]

U rukama automat, u glavi?
Tako su „pre~a posla“, prvenstveno direktora D`uve, ~lanove Komisije, ali i javnost ostavili bez odgovora kako je bilo mogu}e da je OSABiH mjesecima i godinama znala za kretanja na relaciji BiH – Srbija i boravak u na{oj dr`avi teroriste Mevlida Ja{arevi}a, o ~emu je tu dr`avnu agenciju Grani~na policija BiH

pravovremeno informirala, {to je Oslobo|enje nedavno prvo i izvijestilo, a da se teroristi~ki napad na zgradu Ambasade SAD-a, ipak, desio. Komisija je zaklju~ila da se za narednu sjednicu osigura prisustvo direktora OSA i Grani~ne policije, te nadle`nog postupaju}eg tu`itelja kako bi se odgovorilo na pitanja, a ~lanovi Komisije imaju ih na desetine. Tako je Ognjen Tadi} (SDS) ocijenio da je za razja{njenje cijelog slu~aja nu`no do}i do odgovora - protiv koga je djelovao Mevlid Ja{arevi}?, {ta je bio njegov cilj?, je li napao Bosnu i Hercegovinu - njen ustavni poredak ili dru{tvene vrijednosti, koje su, ipak, sekularne?, koji su motivi napada na Ambasadu SAD-a? - Mi smo iz novina saznali {ta je Ja{arevi} imao u rukama, ali {ta je imao u glavi, pita Tadi}. Sli~no razmi{lja i Nermina Zaimovi} - Uzunovi} (SDP), koja je,

tako|er, istakla da je osnov svega odgovor na pitanje {ta je povod teroristi~kog napada. - Moramo od nadle`nih policijskih agencija dobiti podatke kakve su procjene da se ne{to sli~no ponovi. Moramo dobiti i odgovor {ta je potrebno uraditi kako bi se sistem sigurnosti unaprijedio te na taj na~in preduprijedili takvi i sli~ni slu~ajevi, ocijenila je Zaimovi} - Uzunovi}. Zbog izostanka dvojice direktora protestirala je i Du{anka Majki} (SNSD), predsjedavaju}a Komisije za odbranu i sigurnost PSBiH, koja je i inicirala da se rasprava odgodi i nu`no osigura prisustvo D`uve i Duman~i}a na narednoj sjednici.

Pucaj, ne diraj
- Navodi se kako je Ja{arevi} slovio za povu~enu osobu koja nije ni~im ukazivala da bi mogla po~initi teroristi~ki akt. S druge strane, imamo upozorenja da se

radi o osobi koja se nalazi na listi onih koji predstavljaju opasnost. Dakle, ne{to nije uredu. Tako|er, neshvatljivo je kako je bilo mogu}e da Ja{arevi} gotovo sat puca u centru Sarajeva, a da niko ne smije da ga dirne, pita Majki}. I njezina zamjenica Borjana Kri{to (HDZBiH) ocijenila je kako informacija ostavlja dojam praznine koja mora biti dopunjena dodatnim aspektima. - Najva`nije je da dobijemo odgovor da li su policijske agencije sposobne odgovoriti zadatku, navela je Kri{to. I ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetovi}, koji je na ju~era{njoj sjednici dao uvodne napomene o sadr`aju informacije, ocijenio je kako bi raspravi trebali prisustvovati direktori OSA i Grani~ne policije BiH kako bi na sva pitanja ~lanova Komisije upravo oni dali adekvatne odgovore. Ministar Ahmetovi} potvrdio je

pisanje Oslobo|enja da je Mevlid Ja{arevi} od ranije poznat OSABiH, te policijama Austrije i Srbije, kao i da je sljedbenik selefizma (vehabija) i to ekstremnog dijela koje u BiH predvodi Nusret Imamovi} iz Gornje Mao~e, gdje je ~esto i sam boravio, a posljednjih mjeseci prije napada na zgradu Ambasade SAD-a i bio nastanjen. - Postoje svi relevantni podaci dostavljani na vrijeme kako je Ja{arevi} ulazio i mjesecima boravio u BiH. Vjerujem kako bi D`uvo (direktor OSA) imao {ta re}i o tome, ocijenio je Ahmetovi}. Ministar sigurnosti potvrdio je, a {to je Oslobo|enje detaljno objavilo, da je svaki prelazak me|udr`avne granice Mevlida Ja{arevi}a Grani~na policija uredno evidentirala (godina, mjesec, dan, sat, minuti, ~ak i sekunde) i o tome redovno obavje{tavala OSABiH.
Almir TERZI]

NEBOJ[A RADMANOVI]

VJEKOSLAV BEVANDA

IBRAHIMOVI] - MOON

^OVI] - HENNESEY

^estitka Putinu
^lan Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine Neboj{a Radmanovi} ~estitao je Vladimiru Putinu pobjedu na izborima za predsjednika Ruske Federacije, izraziv{i uvjerenje da }e cijeli Balkan i EU u narednom periodu imati stabilniju saradnju sa Rusijom i novim predsjednikom te zemlje. Radmanovi} je izjavio za Srnu da postoji ve} zna~ajna i vrlo uspje{na saradnja izme|u Ruske Federacije i Republike Srpske, u okviru koje se nagovje{tava njeno pro{irenje, te izrazio nadu da }e do}i do pro{irenja saradnje i sa drugim dijelom BiH, za {ta ve} postoje mogu}nosti.

Susret sa Burtonom i Huffmanom
Predsjedatelj Vije}a ministara BiH Vjekoslav Bevanda primio je u odvojenim posjetama voditelja misije OSCE-a u BiH Fletchera Bur tona i zapovjednika Sto`era NATO-a u Sarajevu brigadnog generala Garya Huffmana. Bevanda je Bur tonu zahvalio na dosada{njem doprinosu OSCE-a u izgradnji pomirenja, demokracije i institucija u BiH. Sa Huf fmanom je razgovarao o putu BiH u NATO. Zajedni~ki zaklju~ak je da se pitanje perspektivne nepokretne vojne imovine treba rije{iti u {to skorijem roku kako bi se napravio nu`an iskorak ka punopravnom ~lanstvu u NATO.

Pohvale MO i OSBiH
Ameri~ki ambasador u BiH Patrick Moon pohvalio je ulogu MO i OSBiH u procesu reforme odbrambenog sistema u BiH, uz ocjenu da je ovo ministarstvo najefikasniji element vlasti u BiH. “Impresionirani smo visokim stepenom profesionalizma i obu~enosti OSBiH koje su na usluzi gra|anima BiH, {to su dokazale pru`anjem pomo}i stanovni{tvu ugro`enom poplavama, po`arima i snje`nim nevremenom”, rekao je Moon tokom prijema kod ministra odbrane BiH Muhameda Ibrahimovi}a. Iako je konstatovao da BiH po svemu zaslu`uje ~lanstvo u NATO, Moon je izrazio dozu nezadovoljstva zastojem na tom putu.

Samo dogovori i kompromis
Predsjedatelj Doma naroda PSBiH Dragan ^ovi} sastao se sa {eficom ureda Vije}a Europe u BiH Mary Ann Hennesey. Razgovarano je o aktualnoj situaciji i prilikama u BiH u kontekstu politi~kih i ekonomskih reformi u zemlji i daljnjih pravaca i prioriteta u euroatlantskim integracijama. Ustavna reforma i aktivnosti oko implementiranja presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdi} i Finci su teme kojima je posve}ena posebna pozornost tijekom razgovora. Me|usobno dogovaranje i uva`avanje te kompromisna rje{enja predstavljaju jedini ispravni put za BiH, zaklju~eno je na koncu razgovora.

4

DOGA\AJI

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA

Strana~ki lideri o presudi Sejdi} - Finci

Gotovo sve u zemlji potpalo je pod politi~ki uticaj, ~ak i jednostavna tehni~ka potreba za suradnjom stavljena je previ{e pod politi~ke sumnje

Nema politi~ke saglasnosti
Suprotni stavovi oko Predsjedni{tva Nade ulo`ene u {estorku SDA i oba HDZ-a za jedinstvenu implementaciju
Politi~ki dogovor koji bi omogu}io provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava iz Strasbourga u slu~aju Sejdi} Finci nije postignut ni na ju~era{njem radno-konsultativnom sastanku lidera parlamentarnih stranaka sa ~lanovima Kolegija. te da je rje{enje Predsjedni{tva jo{ daleko. - Danas je lo{e da su oba HDZa i uz podr{ku Sulejmana Tihi}a iz SDA stajali{ta da se ovaj proces mora rije{iti jedinstveno u oba segmenta, {to nas sad udaljava, kazao je Simi}. podr`e posredan na~in izbora ~lanova Predsjedni{tva. - Izbor ~lanova Predsjedni{tva treba biti isti i u RS-u i u FBiH, a jednim dijelom se sla`emo da ovim ustavnim amandmanima rije{imo izbor legitimnog predstavnika hrvatskog naroda, kazao je Tihi}.

Foto: [. SULTANOVI]

Stefan Feller, {ef EUPM-a u BiH

DOBAR LO[

ZAO

Asimetri~na rje{enja
Predsjedavaju}i Komisije [efik D`aferovi} potvrdio je novinarima da politi~ke saglasnosti nema, te da je potrebno do 12. marta, kad isti~e mandat Komisiji, intenzivirati me|ustrana~ki dijalog kako bi se poku{alo do}i do rje{enja. Velike nade se ula`u i u sastanak {estorke u petak u Banjoj Luci. - Kad je u pitanju Dom naroda PSBiH postoje odre|ena pribli`avanja, a u pogledu Predsjedni{tva, indirektan ili direktan izbor ~lanova, stavovi su i dalje suprotni, kazao je D`aferovi}. Implementacija presude Sejdi} - Finci ~eka se od kraja 2009. i jedan je od uslova za podno{enje aplikacije BiH za kandidatski status u EU. Njome se tra`i da se pripadnicima nekonstitutivnih naroda u BiH omogu}i da se kandiduju za ~lana Predsjedni{tva BiH i delegiraju u Dom naroda PSBiH. Krstan Simi} iz SNSD-a i ~lan Kolegija Komisije rekao je da postoje nade oko prijedloga amandmana za Dom naroda,

ADMIR TERZI]
Prosvjetni radnici u TK-u stupili su u generalni {trajk zbog najavljenog smanjenja plata. Predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja TK-a Admir Terzi} ka`e kako je njihov zahtjev da se ta odluka povu~e. Njihova borba za bolji status je opravdana, ali nije uredu {to se to prelama preko u~enika.

Ko je bio
Iako su bili pozvani predsjednici 13 parlamentarnih stranaka, ju~er je do{lo njih sedam: Zlatko Lagumd`ija, lider SDP-a BiH, Dragan ^ovi} iz HDZ-a, Bo`o Ljubi} iz HDZa 1990, Sulejman Tihi} iz SDA, Mladen Ivani} iz PDP-a, Zvonko Juri{i} iz HSP-a i Mladen Ivankovi} Lijanovi} iz Radom za boljitak. Ostali su poslali svoje zamjene: SDS Ognjena Tadi}a, SNSD Milorada @ivkovi}a, SBB Fehima [kalji}a, dok je Stranku za BiH predstavljao Amer Jerlagi}. Iz DNZ-a i DNS-a nije bilo nikoga. Lagumd`ija je sastanak napustio ranije, ali je ostao Sa{a Magazinovi}. On je dodao da je pozitivno to {to je opozicija rekla da }e podr`ati eventualni dogovor {estorke. Lider SDA Tihi} je rekao da }e se potruditi da do|e do dogovora na sastanku u petak i istakao da je njegova stranka za jedinstveno rje{enje, a protiv asimetri~nih. Pozvao je predstavnike RS-a da
Foto: Senad GUBELI]

Pitanje Hrvata
On je podsjetio da su rje{enja za uklanjanje diskriminatorskih odluka bila dogovorena jo{ u aprilskom paketu koji je odbijen. Lider HDZ-a 1990 Bo`o Ljubi} zalo`io se za cjelovitu implementaciju presude, na na~in koji bi pripadnicima nacionalnih manjina i nacionalno neopredijeljenih omogu}io kandidovanje, a pripadnicima konstitutivnih naroda izbor legitimnih predstavnika. - Pomak je {to su svi uvidjeli potrebu da se kroz implementaciju ove presude rije{i i pitanje legitimnog predstavljanja Hrvata i u Domu naroda i u Predsjedni{tvu, kazao je Ljubi}. Za Mladena Ivani}a, lidera PDP-a, postizanje dogovora je daleko a najve}a obaveza na vladaju}oj {estorki. - Nisam optimista da }e se oni dogovoriti u petak. Nisam optimist da se mo`e do}i do rje{enja iako je ono jednostavno. Dok god postoje {iri politi~ki ciljevi, rje{enje je daleko, kazao je on. M. \. R.

JOSIP PERI]
Zastupnik HSP-a u Skup{tini Hercegbosanske `upanije Josip Peri} u intervjuu za Oslobo|enje je kazao kako se svako malo hrvatskom narodu bacaju dimne bombe poput pri~a o tre}em entitetu. Takvo ne{to, veli Peri}, bilo bi pogubno za Hrvate.

SOFTVERSKI PIRATI
Zbog softverskog piratstva BiH godi{nje gubi 14 miliona dolara na osnovu nepla}anja poreza. Kako bi se stalo ukraj neovla{tenom kopiranju i distribuciji ra~unarskog programa, federalni inspektori kre}u u poja~ani nadzor za{tite autorskih prava.

VIJEST U OBJEKTIVU
DEJAN MILEUSNI]
^lan Atletskog kluba Zenica Dejan Mileusni} na otvorenom zimskom prvenstvu Hrvatske u Splitu postavio je dr`avni rekord u bacanju koplja (74,14 metara), ~ime je za 56 centimetara popravio dosada{nji rekord star 21 godinu, koji je tako|er dr`ao Zeni~anin Dervi{ Emruli.

Stipendije
HKD Napredak je u Sarajevu organizirao potpisivanje ugovora o stipendiranju studenata iz Napretkovog fonda “Ivo Andri} - Vladimir Prelog” za akademsku 2011/2012. godinu. Sredi{nja uprava Napretka ove je godine dodijelila 16 stipendija od po 1.000 KM i 30 potpora vrijednosti od po 500 KM. Predsjednik Napretka Franjo Topi} ~estitao je studentima na dobijenim stipendijama i potporama, te im za`elio uspjeh u daljnjem nau~nom radu. Podsjetio je da su osnovni kriteriji za dodjelu stipendija bili uspjeh studenta i socijalno stanje, ali i preporuka profesora te anga`man.

VIJEST U

BROJU

medikamenata dostupno je besplatno ili uz smanjenu cijenu osiguranicima posredstvom Fonda zdravstvenog osiguranja RS-a.

1.300

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

INTERVJU

5

Na|a Avdiba{i} - Vukadinovi}, ministrica obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK-a

O~ekujemo razumijevanje sindikata
Tim za pregovore Vlade Tuzlanskog kantona je za petak zakazao sastanak sa sindikatima, na kojem }e se razgovarati o generalnom {trajku koji je u osnovnim i srednjim {kolama zapo~eo u ponedjeljak
- U svakom slu~aju, ko god prihvati, to prije svega ide u prilog djeci. Mi ve} imamo situaciju da sedam srednjih {kola radi i da ostale {kole imaju nastavu za zavr{ne razrede. Tako da zaista `elim da se sutra (danas, op.a.) uspostavi nastavni proces, jer u kona~nici }e se svoditi na to da se programski zadaci moraju stopostotno izvr{iti, da se nastava mora bezrezervno i kvalitetno nadoknaditi. Mislim, u dubokim ljetnim mjesecima nadokna|ivati nastavu, ne bi bilo korektno raditi, prije svega prema {kolarcima. • Nedavno ste nam kazali da u cijeloj pri~i oko {trajka ima i neke pozadine. Je li se radi o politi~koj pozadini? - Ne}u ni o kakvoj vrsti pozadine da razgovaram. Vjerovatno ih ima dok je jedno takvo nerazumijevanje ovog te{kog vremena i trenutnog stanja u bud`etu. Zna~i, ono {to je za mene prioritet, jeste da se nastava {to prije uspostavi.
Razgovarao: Samir KARI]

• [trajk je zapo~eo zbog najavljenog smanjenja plata za 6,5 posto svim bud`etskim korisnicima. [ta o~ekujete od sastanka? - Ono {to o~ekujem ja kao ministar, ali i javnost, jeste obostrano razumijevanje ovakve te{ke situacije u kojoj u~estvujemo svi. Ove tegobe vremena osje}aju svi gra|ani Kantona, odnosno svi gra|ani dr`ave. Govorimo o rupama u bud`etu Tuzlanskog kantona. Govorimo o deficitu koji je napravljen u nekom ranijem vremenu, koji treba sanirati, gdje treba stabilizovati bud`et.

Najva`nija je nastava
• Isti dan ste poslali i instrukciju svim direktorima u osnovnim i srednjim {kolama, u kojoj ste tra`ili da se od 7. marta organizuje nastava. Mislite li da }e Vas direktori poslu{ati?

PLA]E Nisu to najni`e pla}e. Treba da se komparira i sa svim drugim primanjima. Ne ka`em da su pla}e prosvjetnih radnika velike i zadovoljavaju}e, ali ima jedno pitanje {ta je to danas velika pla}a za 90 posto stanovni{tva BiH i ovog kantona?
- Instrukcija je upu}ena sa dobrom namjerom. Da se jednostavno nastavni proces uspostavi, da se ne oduzima pravo obrazovanja niti jednom djetetu. To su na{e namjere. Kako }e oni postupiti, ja sad ne}u da naga|am. Bitno je da smo imali dobre namjere, bez obzira na to kakav ishod pregovora bio. Na{em ministarstvu, a mislim i roditeljima i djeci i velikom dijelu uposlenika iz obrazovanja, cilj je da se uspostavi nastavni proces. Ja pri`eljkujem da pristupe uspostavljanju nastave. Svako odga|anje ne donosi ni{ta dobro djeci. • [ta ukoliko se desi situacija da dio direktora i drugih uposlenika prihvati instrukciju, a dio ne? U instrukciji ste tra`ili da se uposlenici pisano izjasne da li su spremni izvoditi nastavu, te da }e to uticati na obra~un i isplatu pla}a. • Sindikati obrazovanja TK-a prikazali su pla}e u svim kantonima u Federaciji. Prema njihovim podacima, zaposlenici u prosvjeti TK-a spadaju u red najni`ih. Jesu li zaista njihova primanja toliko mala? - Vidite, nisu to najni`e pla}e. Treba da se komparira i sa svim drugim primanjima koja se ti~u ovog bud`eta. Ne ka`em ja da su pla}e prosvjetnih radnika velike i zadovoljavaju}e, ali ima jedno pitanje koje mo`emo nasuprot tome postaviti, a to je - {ta je to danas velika pla}a za 90 posto stanovni{tva BiH i ovog kantona? [ta su to velike pla}e? Jesu li to kod drugih bud`etskih korisnika daleko ve}e? Ja tvrdim da nisu. • U javnosti se sti~e dojam da se najavljeno smanjenje od 6,5 posto ti~e sa-

mo uposlenika u osnovnom i srednjem obrazovanju? - Da ra{~istimo dilemu, svim bud`etskim korisnicima je jednako. Dojam je takav vjerovatno zbog toga {to su samo oni krenuli u generalni {trajk, pa se misli da se samo odnosi na tu grupaciju. Ipak, moram re}i da ostali dosta razumnije gledaju na cijelu situaciju. Znate, mogli su svi krenuti u {trajk. [ta to zna~i? Je li to ovi trebaju da iniciraju i druge? Treba zaista razum uklju~iti i sa jedne i sa druge strane, na}i najbolja rje{enja. • Mnogi gra|ani su ljuti na sindikate zbog ~injenice da su djeci kupili mjese~ne autobusne karte koje trenutno propadaju, ali i zato {to se bune zbog smanjenja plata od 6,5 posto u trenutku kada je na birou 95.000 nezaposlenih. Od toga, na birou je vi{e od 200 profesora bosanskog jezika. - To su dobri podaci za jednu usporedbu i za jedan poziv na razumijevanje. To je neka druga pri~a u koju je Vlada TKa na neki na~in u{la, a kada je u pitanju upisna politika. Zna~i, kada su u pitanju srednje {kole i fakulteti. Na tom polju Vlada vodi jednu analizu, gdje }emo se ove godine druga~ije pona{ati u smislu odabira profila i u smislu i upisa tih profila u srednje {kole i na fakultete.

Na vrijeme i svaki mjesec
• Ne ~ini se da gra|ani ba{ govore o upisnoj politici, nego o ~injenici da se sindikati `ale na smanjenje od 6,5 posto, dok se u istom trenutku na birou nalazi 95.000 ljudi. - Pa to je jasno. Vidite, jednostavno ~ovjek sve {to ka`e, svi misle da je to upereno na nekoga. Svakako je da ste vi dobru usporedbu naveli - broj nezaposlenih i ovamo jednu sigurnost u mjese~nim primanjima. Vi{e nije bitno kolika su, vjerujte. Ve}ina ljudi vi{e ne postavlja pitanje, po~ev od penzionera, ho}e li biti pove}anje. Nego ka`u: samo da to do|e na vrijeme svaki mjesec. Prema tome, i to je podatak kojim bi se trebali svi da rukovodimo. Ne samo uposlenici u prosvjeti nego ukupno svi. To je jedan zabrinjavaju}i podatak.

TAKORE]I... SRAMNO
Nema pomaka u rje{avanju problema izazvanih novom odlukom Zavoda za zdravstveno osiguranje SBK-a, kojom su sredstva za lijekove sa esencijalne liste za bugojanski Dom zdravlja smanjena s 86.239,44 KM na 77.096,42 KM. Direktorica Doma zdravlja dr. Melika Mahmutbegovi} nagla{ava da sredstva koja su predvi|ena ovom odlukom nisu dostatna osiguranicima s podru~ja bugojanske op}ine. U slu~aju da Zavod hitno ne reagira, oni }e, dodala je, morati pla}ati participaciju za pojedine zdravstvene usluge koje su im dosad bile besplatne.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

IAKO JE KOMISIJA GRADSKOG VIJE]A

Kazani i Dobrovol
Konstruktivno prema Srebrenici
^lan Predsjedni{tva BiH Bakir Izetbegovi} razgovarao s ambasadorom Ruske Federacije u BiH Aleksanderom Bocanom Har~enkom. Izetbegovi} je rekao da zbog genocida koji je po~injen prema bo{nja~kom stanovni{tvu Srebrenice, taj grad treba da ima poseban status u izbornom procesu. Zatra`io je od Har~enka da Ruska Federacija ne stoji na putu, ve} da se konstruktivno anga`uje u vezi s iznala`enjem pravednog rje{enja za izborni status Srebrenice, kojim bi se omogu}ilo da svi stanovnici prema popisu iz 1991. godine, bez obzira na njihovo trenutno mjesto prebivali{ta, imaju pravo glasa.

Najskuplje je priznavanje zlo~ina, ka`e Behmen O svakoj re~enici sam spreman razgovarati, poru~uje Ajnad`i} Bez elaborata, nema ni odluke o gradnji
Komisija za spomenike Gradskog vije}a Grada Sarajeva podr`ala je inicijativu za podizanje spomen-obilje`ja na Kazanima, koju je, na prijedlog potpredsjednika FBiH Svetozara Pudari}a od 15. novembra 2011, podnio gradona~elnik Sarajeva Alija Behmen tog istog mjeseca. Komisija je ocijenila da je inicijativa predlo`ena u skladu sa kriterijima za utvr|ivanje spomenika od zna~aja za Grad Sarajevo iz Odluke o spomenicima od zna~aja za Grad. Naredne aktivnosti se odnose na precizno utvr|ivanje mikrolokacije za spo men-obi lje `je, nje go vog idejnog rje{enja i drugih obaveza iz Odluke o spomenicima od zna~aja za Grad Sarajevo. Ista komisija uskoro bi trebala razmotriti i inicijativu da se spomen-plo~a postavi i u biv{oj Dobrovolja~koj ulici.

[ta bi pisalo u Dobrovolja~koj?
U inicijativi se predla`e da se spomen-plo~a podigne na mikrolokaciji parka na spoju ulica Hamdije Kre{evljakovi}a i Skenderija. Tre}eg maja 1992. do{lo je do oru`anog sukoba u legalnoj akciji koja je imala za cilj osloba|anje nezakonito zato~enog predsjednika Predsjedni{tva RBiH Alije Izetbegovi}a od vojske Jugoslavije. Tom prilikom poginulo je sedam pripadnika neprijateljske vojske, a 210 ih je zarobljeno. Istina je samo jedna..., dio je teksta, za koji je planirano da se ve} 3. maja ove godine na|e na obilje`ju koje }e biti postavljeno na spoju ulica Hamdije Kre{evljakovi}a i Skenderija. - Gradona~elnik je rekao da nema dileme o tome treba li nam spomenik u Dobrovolja~koj, a nama odgovara istina. O svakoj re~enici sam spreman razgovarati i ~uti protuargumente, a red je da nadle`na komisija ovaj posao privede kraju, smatra Ajnad`i}. A ~lan Komisije za spomenike

Protiv svakog ekstremizma
Saglasnost ~elnika politi~kih grupa u Evropskom parlamentu oko osude svih oblika ekstremizma predstavlja doprinos stabilnosti BiH. U tom kontekstu IZBiH izra`ava zadovoljstvo {to se u predlo`enom nacrtu rezolucije prepoznaje aktivan doprinos IZ-a i prepoznaje bajramska hutba reisu-l-uleme Mustafe Ceri}a kao odlu~an stav u borbi protiv ekstremizma. IZ u BiH se pridru`uje pozivu zastupnika EP-a vlastima BiH da se bore protiv ekstremizma, vjerske mr`nje i nasilja... Poziva na svijest, istragu i eliminaciju ekstremisti~kih prijetnji bilo koje vrste u cijelom podru~ju zapadnog Balkana. Upravo u okviru borbe za istinu, IZ je razumjela pismo Denisa Be}irovi}a, zamjenika predsjedavaju}eg Zastupni~kog doma Parlamenta BiH, upu}eno EP-u u kojem je zatra`io da EP osudi sve oblike ekstremizma, ka`e se u saop}enju Rijaseta IZ-a u BiH.

Bi}e polemike
Gradona~elnik Behmen za Oslobo|enje ka`e da }e se vjerovatno raspisati konkurs jer se mora uraditi i dio puta, stepenice ili podest do same lokacije obilje`ja, kako bi se vijenci uop{te mogli polo`iti. - Kada je rije~ o obilje`ju u Dobrovolja~koj, moraju se razlu~iti doga|aji od 2. i 3. maja, tekst ko-

DOBROVOLJA^KA Moraju se razlu~iti doga|aji od 2. i 3. maja, tekst koji }e biti ispisan mora biti prilago|en vremenu i doga|aju. Bi}e dosta polemike oko toga, ali trebamo se svi stidjeti za sve ru`no {to se desilo
ji }e biti ispisan mora biti prilago|en vremenu i doga|aju. Bi}e dosta polemike oko toga, ali trebamo se svi stidjeti za sve ru`no {to se desilo, isti~e Behmen. Gradona~elnik napominje da finansijska sredstva ne}e biti problem kada je rije~ o ova dva spomenika. - Ovdje je najskuplje priznavanje zlo~ina, a ovim }e Sarajevo i pokazati kako se trebamo pona{ati, poru~uje Behmen. Ministar za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo Ned`ad Ajnad`i} isti~e da je tekst za plo~u koja bi trebala biti postavljena u biv{oj Dobrovolja~koj usagla{en sa koordinacijom bora~kih udru`enja.

CCI o radu Parlamenta i Vije}a ministara BiH

Najgora vlast do sada
U Evropsku uniju sa ovakvom dinamikom usvajanja zakona ne}emo sti}i nikada
Bosna i Hercegovina je zemlja sa nefunkcionalnim ustavom, ~ijim politi~arima treba 16 mjeseci i pritisak izvana da formiraju vlast nakon izbora, re~eno je ju~er tokom predstavljanja godi{njeg izvje{taja Centara civilnih inicijativa o rezultatima monitoringa rada Parlamentarne skup{tine i Vije}a ministara BiH za pro{lu godinu. Kako je kazao Denis Teli}, konsultant za monitoring rada Vije}a ministara BiH u CCI-ju, Parlamentarnoj skup{tini BiH trebalo je skoro devet mjeseci da se konstituira, a novo Vije}e ministara imenovano je tek 16 mjeseci nakon izbora. Postignuti rezultati ova dva tijela su ubjedljivo najgori do sada.

Zajedni~ka borba s kriznim situacijama
Me|unarodna civilno-vojna vje`ba Zajedni~ki otpor 2012, kojoj je doma}in BiH, bit }e izvedena tokom maja i juna uz u~e{}e predstavnika zemalja {ireg regiona jugoisto~ne Evrope i NATO-a. Tim povodom, ju~er je u Sarajevu u organizaciji MO i OSBiH i Ministarstva sigurnosti BiH po~ela vi{ednevna finalna planska konferencija za me|unarodnu vje`bu iz oblasti za{tite i spa{avanja. Na zna~aj zajedni~kog djelovanja u slu~aju kriznih situacija ukazao je pomo}nik ministra sigurnosti BiH i koordinator vje`be Samir Agi}, nagla{avaju}i va`nost regionalne saradnje i nastojanja da se formiranjem, opremanjem i obukom jedinica za za{titu i spa{avanje u skladu s najvi{im standardima stvore uvjeti za brz i efikasan odgovor na sve vrste prirodnih i drugih nesre}a.

Predstavili godi{nji izvje{taj

Foto: A. KAJMOVI]

2,9 miliona za nerad
- Zabilje`en je do sada najni`i obim mjera realizovanih od Vije}a ministara. Vije}e je utvrdilo svega 25 razli~itih zakona, i to najmanje do sada. U pet mjeseci pro{le godine nije utvr|en nijedan zakon, dok takav slu~aj nije zabilje`en niti u jednom mjesecu ni kod je-

dnog od na{ih susjeda. Za sve ono {to je uradilo Vije}e ministara od 2007. do 2011, ~lanovima ove institucije ispla}eno je od gra|ana oko 2,9 miliona KM, istakao je Teli}. Prezentiraju}i rad Parlamentarne skup{tine BiH u 2011, Ivica ]avar, koordinator CCI-ja, naglasio je da jo{ nije zapam}eno da je Parlament oborio vi{e zakona (15) nego {to ih je usvojio.

Najpla}eniji zastupnici
- Budu}i da su oba doma PS-a BiH u protekloj godini odr`ala 27 sjednica, a imaju}i u vidu da su mjese~na primanja dr`avnog

zastupnika i delegata izme|u 5.000 i 7.500, jedna sjednica gra|ane je ko{tala oko 130.000 KM, dok je jedan usvojeni zakon ko{tao 295.000 KM. Dr`avni zastupnik za trajanje ~etverogodi{njeg mandata mo`e zaraditi u prosjeku 300.000 KM, dok }e za isti novac gra|anin s prosje~nom pla}om u BiH raditi 30 godina. Zastupnici PSBiH su najpla}eniji u regiji s najlo{ijim rezultatima, naveo je ]avar, dodav{i da je pro{le godine usvojeno svega 12 zakona. On smatra da, ukoliko se nastavi ovakva dinamika usvajanja zakona, BiH u EU ne}e sti}i nikada. E. A.

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

SARAJEVA PODR@ALA INICIJATIVU

lja~ka na ~ekanju
Odlikovanja za devet policajaca
Nadle`na komisija Op}inskog vije}a Centar prihvatila je inicijativu predsjedavaju}eg Slavena Kova~evi}a i sa~inila prijedlog da se devet policajaca koje je na Ka zanima ubio Mu{an Topalovi} Caco odlikuje najvi{im op}inskim priznanjima. Podsje}amo, rije~ je o policajcima koji su izgubili `ivote prilikom akcije hap{enja odmetnutih pripadnika Desete brdske brigade u operaciji Trebevi} 2. - Nastoje}i napraviti vidnu ra zliku izme|u nekoliko hiljada ~estitih boraca Desete brdske brigade, koji su branili BiH, u odnosu na nekoliko zlonamjernih pojedinaca koji su radi li~nih interesa po~inili stra{ne zlo~ine i time nanijeli nesagledivu {tetu na{oj zemlji, smatrao sam da je izuzetno va`no da predlo`im da devet poginulih policajaca iz operacije Trebevi} 2 dobije najvi{a op}inska priznanja. Braniti pravni poredak zemlje tako|er je herojsko djelo koje ne smije biti zanemareno niti zaboravljeno, tako da je dodjela priznanja za ovih devet poginulih policajaca veoma va`na i ima zna~enje jer njihovo po`rtvovanje ne smije biti uzaludno, ka zao je Slaven Kova~evi}.

Aktivnosti EBRD-a
Ministar finansija i trezora BiH Nikola [piri} razgovarao je ju~er u odvojenim susretima sa direktorom kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Liborom Krko{kom o razli~itim modelima dalje saradnje BiH i EBRD-a. Krko{ka je informisao [piri}a o aktivnostima EBRD-a u pogledu isplate ve} odobrenih sredstava za projekte u javnom sektoru, te provo|enja novih projekata u infrastrukturi, saop{teno je iz [piri}evog kabineta. Uz konstataciju da je EBRD veoma zna~ajan kreditor u BiH, [piri} je naglasio neophodnost stvaranja uslova za br`e povla~enje sredstava za ranije odobrene projekte. Sagovornici su razmijenili mi{ljenja i stavove o makroekonomskim prognozama, te izazovima u ekonomskom i finansijskom sektoru u BiH. [piri} se susreo i sa ambasadorom SAD-a Patrickom Moonom.

Kazani: Potrebno odrediti mikrolokaciju, te osigurati prilaz

pri Gradskom vije}u Harun Imamovi} jedini je, kako ka`e, bio protiv podizanja spomenika na Kazanima. Za{to?

Glomazna administracija
- Imamo deset hiljada civila bez spomenika u Sarajevu i 8.500 branitelja kojima nije podignuto obilje`je. Kad podignemo ta dva spomenika, di`em ruku za Kazane. Inicijativu je podnio ~lan Komisije koji za 3,5 godina

nikad nije do{ao na zasjedanje. Elaborat o spomenicima trebao je biti donesen prije {est mjeseci, ali glomazna gradska administracija to nije zavr{ila. Kao vije}nik sam se zakleo da }u po{tovati zakon, a gradnje nema bez elaborata. Ovu inicijativu bi sada trebalo razmotriti Gradsko vije}e, a ne mo`emo donijeti odluku bez elaborata, precizan je Imamovi}. U slu`bama Gradskog vije}a

su nam pojasnili kako je gradski propis o ovoj oblasti donesen pro{le godine, a njime je predvi|ena procedura podizanja spomenika od zna~aja za Grad. Propis je predvidio i dono{enje elaborata, {to je u proceduri, ali je potrebno anga`ovati stru~njake iz vi{e oblasti, kako bi se preciziralo na koje mjesto, zgradu i ulicu je mogu}e postaviti obilje`je.
J. MILANOVI]

BiH jedan i po DKP biv{e SFRJ
Temeljem ugovora o pitanjima sukcesije diplomatsko-konzularne imovine biv{e SFRJ, u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova u Zagrebu odr`an je sastanak Zajedni~kog odbora za sukcesiju. Predstavnici pet dr`ava sljednica dogovorili su raspodjelu ukupno 23 objekta DKP-a. Veleposlanstvo biv{e SFRJ u Al`iru raspodijeljeno je u jednakim dijelovima Hrvatskoj i BiH u svrhu zajedni~ke prodaje ili drugu svrhu prema njihovom dogovoru. BiH je raspodijeljeno i veleposlanstvo biv{e SFRJ u Nairobiju (Kenija). Predstavnici Zajedni~kog odbora usuglasili su se da se za zgradu veleposlanstva biv{e SFRJ u Bonnu nastavi s postupkom zajedni~ke J. D. prodaje.

Zakon o finansiranju politi~kih stranaka

Propao poku{aj SNSD-a
Oba prijedloga zakona, jedan Bari{e ^olaka, drugi Milorada @ivkovi}a, osporena su na ju~era{njoj sjednici Interresorne radne grupe

Da prijedlog zakona o finansiranju politi~kih stranaka u BiH, koji je dostavio Bari{a ^olak, bude osnova za raspravu i utvr|ivanje rje{enja, podr`alo je sedam ~lanova - Halid Genjac (SDA), Borjana Kri{to, Bari{a ^olak i Niko Lozan~i} (HDZBiH), Nermina Zaimovi} - Uzunovi} (SDP), te Suad Arnautovi} i Stjepan Miki} (~lanovi CIK-a BiH), a protiv su bili Milorad @ivkovi} (SNSD) i Dragutin Rodi} (DNS). Kako prijedlog nije dobio nijedan glas za iz reda srpskog naroda, zakon je osporen. @ivkovi}ev prijedlog koji je ju~er prezentiran ~lanovima Interresorne radne grupe, osim njega, podr`ao je Rodi}, dok je {est ~lanova bilo protiv (Genjac, Lozan~i}, ^olak, Kri{to, Arnautovi} i Miki}), a Zaimovi} - Uzunovi} suzdr`ana. Ovaj prijedlog zakona ocijenjen je kao uru{avanje izbornog procesa jer tra`i da se pitanje finansiranja stranaka odnosi samo na razinu onih koje participiraju na nivou BiH, kao i da kontrolu njihovog poslovanja, umjesto CIK-a, obavlja Ured za reviziju institucija BiH. Ovo je predlo`eno iako je aneksom 3, ~lan 5. Dejtonskog mirovnog sporazuma jasno nazna~eno da je CIKBiH jedini nadle`an za provo|enje svih izbora u BiH.

Ravnomjerno rasporediti obaveze
Problematika vezana za Zakon o javnim nabavkama u znatnoj mjeri smanjuje konkurentnost i ote`ava poslovanje HT Eroneta, istaklo je ju~er rukovodstvo ove kompanije na sastanku sa ministrom komunikacija i transpor ta BiH Damirom Had`i}em. Kada je rije~ o ovom zakonu, Had`i} je rekao da je u planu njegova promjena, koja bi, prije svega, obezbijedila konkurentnost preduze}a u ve}inskom dr`avnom vlasni{tvu. Vr{ilac du`nosti predsjednika Uprave HT Eroneta Stipe Prli} naglasio je da je ova kompanija najmanji od tri operatera u BiH, ali ima iste obaveze kao i ostali, te je od ministra zatra`io podr{ku da se teret obaveza ravnomjerno rasporedi.

Hrvatski i bo{nja~ki ~lanovi osporili ru{enje ingerencija dr`ave BiH

- Venecijanska komisija i Vije}e Evrope tako|er su jasno nazna~ili da kontrolu finansiranja stranaka i sankcije izri~e tijelo nadle`no za izborne aktivnosti, a to je CIKBiH. Prijedlog koji je ponu|en (@ivkovi}ev) bi razvodnio proces, naglasio je Suad Arnautovi}, nagla{avaju}i da su politi~ke stranke ostvarile svega 4,58 posto prihoda na dr`avnoj razini, dok ~ak 65 stranaka nije imalo prihode ni iz jednog bud`eta, ve} iz drugih izvora.

Predsjedavaju}i Halid Genjac naveo je da @ivkovi}ev prijedlog prijeti da unese „dar-mar u toj oblasti“ Protiv je bio i Niko Lozan~i} na. vode}i da on „ne ispunjava ni minimum minimuma sa na~elima izbornog procesa, jer je u potpunoj suprotnosti i sadr`i na~ela koja uop}e nisu provodiva“ . Kako je izostao konsenzus oko dono{enja novog zakona, Radna grupa }e poku{ati do rje{enja do}i kroz izmjene i dopune postoje}eg.
A. TERZI]

8

DOGA\AJI
VIJESTI
Radnici Vranicel vs Vlada FBiHl

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Ponedjeljak dan koji ne obe}ava
Ukoliko ne dobiju odgovor, u utorak }e nastaviti proteste ispred zgrade Vlade FBiH Tra`i se izvr{enje prinudne naplate doprinosa, interventna nov~ana pomo}… ali i inspektori
Do ponedjeljka bi Vlada FBiH trebala odgovoriti na zahtjeve radnika Vranice, koji su ju~er ponovno protestovali ispred njezinog sjedi{ta u Sarajevu. Ukoliko radnici Vranice ne dobiju zadovoljavaju}i odgovor ili ukoliko im se niko od nadle`nih ne obrati u obe}anom roku, oni }e u utorak nastaviti proteste ispred zgrade Vlade FBiH, izjavila je [evala Mirvi}, sekretar Sindikata Vranice. - Mi smo njima rekli da od onih na{ih prethodnih protesta do danas nije u~injeno ni{ta. Oni su nas lijepo saslu{ali, premijer je odsutan, ministar je odsutan, a mi smo rekli da o~ekujemo pisani odgovor do ponedjeljka i opet u utorak, ne budemo li zadovoljni, do}i }emo ovdje, ka`e Mirvi}. Prema njenim rije~ima, radnici Vranice su ju~er od Vlade FBiH tra`ili da izvr{i prinudnu naplatu doprinosa za PIO/MIO, te da isplati interventnu nov~anu pomo} jer, kako ka`u {trajka~i, Vranica nije privatna firma. - Ovdje smo predali gospodi papir kojim se dokazuje da je Vlada vlasnik 10 posto Vranice. Neka se ne peru od Vranice, jer i mi smo dio ovog dru{tva i mi pripadamo ovoj dr`avi. Imamo svoja prava i insistirat }emo na ostvarenju tih prava, upozorava Mirvi}. Ona dodaje da je zapravo radnicima Vranice trenutno najbitnije pitanje njihovih para zara|enih u Iraku, za koje postoje dokumenti. - To je odluka Vlade objavljena u Slu`benim novinama, ali su te pare oti{le nekome drugom. Radi se o cifri od oko 900.000 KM. Mi bismo te pare iskoristili za uplatu doprinosa za PIO. Oni su nas lijepo saslu{ali, rekli su da }e sve prenijeti premijeru i da }e poku{ati {to prije ispitati slu~aj. Rekli su nam javiti pa }emo vidjeti do ponedjeljka {ta }e biti, mi smo njima rekli da mi druge adrese nemamo i da }emo ovdje dolaziti i ubudu}e, poru~uje Mirvi}.
D. MOCNAJ

Ja~ati saradnju BiH i Bugarske
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine @ivko Budimir primio je otpravnika poslova Ambasade Bugarske u BiH Nikolaja Koleva. Na sastanku se razgovaralo o mogu}nostima ja~anja gospodarske i kulturne suradnje Bosne i Hercegovine i Bugarske. Tako|er, bilo je rije~i o iskustvima Bugarske u Europskoj uniji i NATO-u te euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine, saop}eno je iz Ureda predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine.

Provociranje Bo{njaka u Zvorniku
Udru`enje gra|ana povratnika op{tine Zvornik, zabrinuto je posljednjim de{avanjima u Zvorniku, te provociranjem uglednih Bo{njaka. Naime, ovih dana je policija privela grupu istaknutih Bo{njaka zbog navodnih verbalnih provokacija. Ono {to je posebno zabrinjavaju}e jeste da su oni privedeni u kasne no}ne sate i da je tokom ispitivanja na njih vr{en pritisak, uz provokacije policijskih slu`benika. Ovim se {alje jasna poruka gra|anima povratnicima da smo i dalje na meti u Zvorniku i da nam svaki dan prijeti opasnost bilo koje vrste. Udru`enje gra|ana povratnika op{tine Zvornik, sa predsjednikom Omerom Selimovi}em na ~elu, postavlja pitanje ko je sljede}i na redu za privo|enje u Policijsku stanicu Zvornika i ko je sljede}i ko }e morati trpjeti provokacije i verbalne napade, ka`e se u saop}enju.

Novac, gdje je?
Slijede}e {to su obespravljeni (ne)radnici Vranice zahtijevali je ovjeravanje zdravstvenih knji`ica kao i dovo|enje poreznih i finansijskih inspektora, koji bi trebali da utvrde zbog ~ega je ovaj posrnuli gra|evinski gigant u takvom stanju. - Mi sad vidimo da radi dvoje ljudi iz poreske inspekcije i ne znamo ni {ta rade, ali smo vidjeli da su tu, ka`e Mirvi}.

Nije privatluk
Sa predstavnicima {trajka~a razgovarali su predstavnici federalnog premijera Nermina Nik{i}a, ali ti razgovori nisu doveli do dogovora.

Balkanski medijski barometar

Podr{ka reformi zdravstva u BiH
EU je pokrenula projekt za ja~anje javnih ser visa koji za cilj ima pru`anje podr{ke reformi zdravstvene za{tite u BiH kroz uskla|ivanje s direktivama i propisima EU. Radi se o va`nom projektu koji prepoznaje potrebu za pru`anjem bolje za{tite od zaraznih bolesti. Na skupu uprili~enom u Sarajevu ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} kazao je da je va`no provoditi ukupne reforme zdravstvenog sistema u cijeloj BiH, od oblasti javnog zdravstva do najobi~nijeg pregleda u svakoj od institucija. Projekt Reforma javnog zdravstva II jedna je od tri komponente projektnog prijedloga Podr{ka razvoju zdravstvenih sistema u BiH, odobrenog sektoru zdravstva u BiH od Evropske komisije za finansiranje u okviru IPA programa za 2008. Po~eo je u decembru 2011, a zavr{ava u decembru 2013. godine.

Novinari okovani etni~kim matricama
Balkanski medijski barometar je rezime stavova 12 predstavnika razli~itih profila u na{oj zemlji koji su na osnovu 44 indikatora konstatovali da se medijska slika u BiH iz dana u dan dodatno komplikuje, pa je stoga medijsko okru`enje na skali od jedan do pet dobilo ocjenu 2,6.

Slijepa odanost vlastima
U debati koja je uslijedila nakon prezentacije konstatovano je da su mediji samo ogledalo ukupnog stanja u BiH, te da dobra zakonska regulativa bez instrumenata za njihovu primjenu nije dovoljan okvir da se stanje na me-

dijskoj sceni bitnije popravi. Slobodan Popovi}, poslanik SDP-a BiH u Narodnoj skup{tini RS-a, kazao je da je uvjeren da }e “medijski barometar makar malo pomaknuti kamen s mjesta” On je . izrazio `aljenje {to mediji u BiH potpuno odra`avaju politi~ke podjele u dru{tvu na na~in da “navijaju za na{e, a protiv njihovih” . Popovi} se posebno kriti~ki osvrnuo na rad RTRS-a, isti~u}i da je u potpunosti zanemario obaveze koje kao javni servis ima stavljaju}i se u ulogu predstavnika samo vladaju}ih struktura u RS-u. Borko \aji}, predstavnik NVO Udru`enje roditelja RS-a, kazao je

da smatra potpuno neprihvatljivim na~in na koji Vlada RS-a pru`a finansijsku podr{ku medijima. “Ako ve} novca za pomo} medijima ima, onda bi za njihovu podjelu kriteriji trebali biti gledanost, slu{anost i ~itanost, a ne spremnost da slijepo podr`avaju vlast” kazao , je \aji}.

Psihijatrijska klinika
Profesor Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci Miodrag @ivanovi} podsjetio je da je prije 37 godina visoki funkcioner Saveza komunista Jugoslavije Edvard Kardelj u svojoj knjizi “Pravci razvoja socijalisti~kog samoupravljanja” zahti-

jevao da novinari postanu dru{tveno-politi~ki radnici. “Danas je ta Kardeljeva ideja provedena do kraja, ali ne na na~in na koji je to zamislio. Novinari nisu ni liberali, ni narodnjaci, ni socijaldemokrate, ve} su okovani etni~kim matricama, pa tako vi{e nisu ni ljudi, ve} samo Srbi, Bo{njaci i Hrvati. Zato su mediji postali domovine naroda, pa je te{ko govoriti o profesionalizmu” , istakao je @ivanovi}. Stoga je, dodao je, u takvim uslovima uop{te te{ko govoriti o novinarstvu u BiH, koje se pretvorilo u psihijatrijsku kliniku u kojoj se ne zna ko G. K. je ljekar, a ko pacijent.

Foto: D. TORCHE

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012. OSLOBO\ENJE I NEZAVISNE NOVINE PREDSTAVLJAJU USPJE[NE @ENE

DOGA\AJI
VIJESTI

9

Radmila @igi}, novinarka i predsjednica Udru`enja gra|ana Lara

@ene su u politici samo radna snaga
Novinarstvo i neumoran aktivizam u nevladinom sektoru pojmovi su koji se neraskidivo ve`u za Radmilu @igi}
Urednica PAN radija i predsjednica Udru`enja `ena Lara iz Bijeljine postala je u poratnim godinama prepoznatljivo ime na javnoj sceni BiH. Zalaganje za uvo|enje i po{tovanje profesionalnih standarda u novinarskom izvje{tavanju, ali i borba za prava `ena, borba protiv obiteljskog nasilja, seksualnog zlostavljanja, punu afirmaciju `ena u dru{tvu i razbijanje rodnih stereotipa dio su svakodnevnice Radmile @igi}.

Unaprijediti partnerstvo
U organizaciji misije OSCE-a u BiH, ju~er i danas se odr`ava konsultativni sastanak s predstavnicima kantonalnih vlasti. Cilj sastanka je ostvarivanje partnerstva s predstavnicima svih kantona u FBiH kako bi se razvio projekt kantonalnog upravljanja koji }e doprinijeti ja~anju kapaciteta dobrog upravljanja, politika i procesa izvr{nih i zakonodavnih grana lokalnih vlasti, kao i ver tikalnih odnosa izme|u op}inskih, kantonalnih i federalnih organa. Prvog dana sastanka predstavljeni su rezultati analize OSCE-a o upravljanju na kantonalnom nivou iz 2011, te mogu}e oblasti u kojima misija mo`e ponuditi podr{ku kantonalnim vlastima.

Drugi o Radmili

Pravosu|e i korupcija
Kako se aktuelna politi~ka situacija u na{oj zemlji odra`ava na sve segmente dru{tva, te kakav je polo`aj `ena na politi~koj sceni BiH, bile su teme razgovora s Radmilom @igi}. Evo kako ocjenjuje trenutnu politi~ku situaciju u Bosni i Hercegovini: - Te{ko je o situaciji u BiH re}i ne{to novo {to ve} nije poznato ili re~eno u javnosti. Imamo polovinu radno sposobnog stanovni{tva bez posla i bez perspektive, politi~ku retoriku usmjerenu na pro{lost kao da je rat zavr{en prije par mjeseci, a ne prije 16 godina, politi~ke elite koje nemaju problem sa politi~kom odgovorno{}u jer je uop{te nemaju. Korupcija je “usavr{ena” a , pravosu|e postoji sebe radi. U zapo{ljavanju, o mjestu ~ista~i ce u ne koj ja vnoj slu `bi odlu~uje “li~no” {ef stranke, {to ovo dru{tvo ~ini vrijednosno razgra|enim, a ~ovjeka malim i nebitnim. Radmilu najvi{e brine {to to nikome ne smeta: kad se donese zakon koji samo pove}ava namete narodu, kada se preko no}i izbri{e jednom ste~eno pravo kao da nije postojalo, brine je praznina na{ih ulica i trgova i ta {utnja koja sve to amnestira, kao da je sve potaman, kao da je ova zemlja [vicarska. Gra|ani `ive u stanju emotivne o{amu}enosti, a klju~na emocija je strah. Ovdje je najskuplje imati vlastiti stav, ra zmi{ lja na glas Ra dmila @igi}. Kakav je polo`aj `ena u politici, tako|er je ~esta tema njezinih promi{ljanja, kao i pitanje kada }e `ene dobiti mjesto koje im pripada. - Savjet ministara u svom

sastavu ponovo nema nijednu `enu: treba li neka druga ilustracija polo`aja `ena u politici, ka`e Radmila i obja{njava: “@ene su u politici i dalje samo radna snaga, koja, ako se ne buni zbog pot~injenosti, bude nagra|ena ponekim ministarskim ili boljim menad`erskim mjestom. Ima izuzetaka, naravno, ali oni su tu da potvrde pravilo da je ovdje politika mu{ki posao.” Konstataciju “da su `ene same krive jer to dozvoljavaju” Radmila ne prihvata jer , izvor mo}i u politici u ovom trenutku u BiH je novac i veze koje se putem finansijskih tokova grade, iz ~ega su `ene isklju~ene, obja{njava ona. - Da se bar dijelom u politici vrednuju rad, znanje, odgovornost i rejting u javnosti, `ena bi bilo vi{e i imale bi bolju {ansu. Ovako, u politici, izuzev rijetkih primjera, opstaju `ene koje prihvataju aktuelna politi~ka pravila, a one koje se pobune, budu izbrisane, ka`e. Ipak, ne mo`e se re}i da je pesimista. Radmila vjeruje u stabilizaciju politi~kih prilika u BiH, no nimalo ne zane-

maruje va`nu ulogu koju u tom procesu imaju svi gra|ani BiH.

Prolje}e u glavama
- Pretpostavljam da do stabilizacije mora do}i jer je prirodna zakonitost da dru{tva prolaze lo{e i bolje periode u svojoj istoriji. S obzirom na to da je ovo prolje}e u znaku evropskih integracija u regionu, iskreno se nadam da }e se ti novi politi~ki tokovi dijelom prenijeti u BiH i da }emo dobiti “na{e prolje}e” Ne mi. slim na pobune na ulicama i trgovima u bukvalnom smislu nego u ja~im glasovima gra|ana koji }e po~eti iskazivati nezadovoljstvo zbog nezaposlenosti, siroma{tva, korupcije, lo{e uprave, {to je jedino {to mo`e bar dijelom u~initi odgovornim politi~ke elite, ka`e Radmila. A ako ne `eli da ostane crna rupa u regionu, BiH se mora okrenuti evropskim integracijama, {to bi moglo bar dijelom stabilizovati na{u dr`avnu politi~ku scenu, zaklju~uje Radmila @igi}.
Gordana KATANA i Nikola SALAPURA

Milkica MILOJEVI], predsjednica Udru`enja/Udruge BH novinara: “Kada govorim o Radmili, onda moram ista}i da se divim njenoj energiji i uspjehu. Mo`da sam kao njena prijateljica i subjektivna, ali je ~injenica da ne mogu druga~ije govoriti o `eni koja mi je bila saborac proteklih godina u borbi za rodnu ravnopravnost na ovom na{em prostoru. Radmila je na putu za afirmaciju `enskih prava bila i liderica i pionirka. I veoma hrabra osoba, jer je trebalo smo}i snage pa 1998, kada se u Republici Srpskoj na nevladine organizacije gledalo kao na leglo stranih pla}enika, ne u Sarajevu ili Banjoj Luci ve} u Bijeljini osnovati nevladinu organizaciju Lara. Ali, ja volim re}i da su prave `ene uvijek na pravom mjestu. Zato je kao vo|a, uz svesrdnu pomo} svojih timova i iz PAN Radija i Lare, uspjela NVO koji vodi staviti na zna~ajno mjesto na mapi BiH i regiona u oblasti borbe za rodnu ravnopravnost.”

Napad na ekipu FTV-a u Novom Pazaru
Slu`benici PU u Novom Pazaru odredili su zadr`avanje do 48 sati Abidu P. (33) i Izudinu C. (23) iz Novog Pazara. Oni su osumnji~eni da su ju~er oko 12 sati u Ulici Sutjeska u Novom Pazaru nasrnuli na ekipu Federalne televizije koja je snimala repor ta`u za svoju emisiju i tom prilikom o{tetili su kameru snimatelja, saop{teno je za Srnu iz PU u Novom Pazaru. Nezvani~no se saznaje da su Abid i Izudin pripadnici vehabijskog pokreta. Najo{trije osu|ujemo ovaj na~in opho|enja prema novinarima, te pozivamo zvani~ne organe Srbije da {to prije adekvatno istra`e cijeli slu~aj i najo{tije kazne po~inioce napada na novinara Avdu Avdi}a i njegovog kolegu Refika Vejsilagi}a, ka`u u Narodnoj stranci Radom za boljitak.

Brojni zlo~ini {e{eljevaca
Zastupnici optu`be Ha{kog tribunala tvrde da su dokazali ulogu Vojislava [e{elja u zlo~inima koji su od 1991. do 1994. godine po~injeni nad nesrpskim stanovni{tvom u BiH, Hrvatskoj i u Vojvodini. Drugog dana izlaganja, tu`ioci su tvrdili da je [e{elj odlu~ivao gdje }e slati dobrovoljce koji su identifikovani kao {e{eljevci i da je on postavljao komandante tih jedinica. “Gdje god su {e{eljevci i{li, ~injeni su zlo~ini”, rekla je tu`iteljica Lisa Birsej. “[e{elj nikada nije prestao da koristi svoju propagandu mr`nje i to ~ini i danas”, istakla je ona. Tu`ilac Ulrih Miselmajer govorio je o obrascima koji su u okviru plana u~esnika udru`enog zlo~ina~kog poduhvata primijenjeni u Vo}inu, Bijeljini, Bosanskom [amcu i Br~kom. On je naveo da je optu`eni u svom zavr{nom podnesku osporavao saradnju sa pripadnicima Srpske dobrovolja~ke garde @eljka Ra`natovi}a Arkana, ali da su svjedoci to potvrdili.

Lana JAJ^EVI], aktivistica u NVO Udru`ene `ene Banja Luka: “Radmilu poznajem 16 godina, od kada sam se i sama uklju~ila u `enski aktivizam i tokom tog perioda sara|ivale smo na velikom broju projekata. Rije~ je o pouzdanoj i odgovornoj osobi koja svakom poslu pristupa temeljito i odradi ga do kraja. U na{em radu bezbroj puta sam se uvjerila u njen profesionalizam i human odnos prema ljudima. Jednom rije~ju, Radmila je osoba u koju se uvijek mo`ete bezrezervno pouzdati.”

10

KOMENTARI

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

FOKUS

Pi{e: Josip VRI^KO josip.vricko@oslobodjenje.ba

U

Kada je prije deset godina Bosna gledala Srbiju s visoka, a Zoran \in|i}, kojega se Lagumd`ija danas sa sjetom sje}a, tek poku{avao Srbiju upraviti ka Bruxellesu, Milo{evi}evi socijalisti su pre{li u ilegalu. Danas, vo`dov poklonik Ivica Da~i} na dobre vijesti iz Strasbourga, ne bez likovanja, ka`e kako ga posebno raduje {to se predizborno obe}anje DOS-a ostvarilo ba{ u vrijeme kada je Socijalisti~ka partija Srbije u Vladi. Nisu, jasno, ni Da~i} ni Tadi} danas isti kao u vrijeme tamo{nje oktobarske revolucije. Ali, zar i to nije bit politike?! I zar se mnogo{to izvan Srbije nije promijenilo. Europska unija – naro~ito

tjednu golemih diplomatskih aktivnosti i te{kih gostovanja, prije svih, na vru}em eresovskom, ali, odmah potom, i vrlo kompliciranom federalnom terenu, novi je {ef na{e diplomacije stigao i komentirati srbijansko pribli`avanje Europskoj uniji. Pritom je Lagumd`ija, razmjerno rezignirano, podsjetio na to kako }e Bosna i Hercegovina u rano prolje}e ove godine slaviti (?!) desetogodi{njicu pristupanja Vije}u Europe, a Srbija je u to vrijeme, kada je Bosna napa}ena bila europska favoritkinja, ~amila daleko iza nas; Po slobodnijim procjenama – ~ak deset godina. Kazalo bi se, dakle, iz na{e perspektive, te su godine, u me|uvremenu, pojeli skakavci. Jasno, ima onih {to }e tvrditi kako smo tu gdje smo, zaboravljena zemlja krvi (sa sve manje meda) zato jer je na{a situacija vrlo komplicirana. No, to je, ipak, samo slaba utjeha, a nikako – argument. Srbija se, naime, opasno pribli`ila Europskoj uniji u trenutku kada u tamo{njoj vladi sjede, kako je primijetio jedan tamo{nji analiti~ar, beskompromisni borci protiv Milo{evi}a i njegovi u~enici, Arkanovi suborci i licemjerni borci za lustraciju. Kada je, vratimo se pro{lotjednom Dodikovu visokom gostu, prije deset godina Bosna gledala Srbiju s visoka, a Zoran \in|i}, kojega se Lagumd`ija

Srbija kao (na{a) sudbina
B
danas sa sjetom sje}a, tek poku{avao, raspiruju}i eurooptimizam, Srbiju upraviti ka Bruxellesu, Milo{evi}evi socijalisti su pre{li u ilegalu. Danas, vo`dov poklonik Ivica Da~i} na dobre vijesti iz Strasbourga, ne bez likovanja, ka`e kako ga posebno raduje {to se predizborno obe}anje DOS-a ostvarilo ba{ u vrijeme kada je Socijalisti~ka partija Srbije u Vladi. Nisu, jasno, ni Da~i} ni Tadi} danas isti kao u vrijeme tamo{nje oktobarske revolucije. Ali, zar i to nije bit politike?! I zar se mnogo{to izvan Srbije nije promijenilo. Europska unija – naro~ito! orisu Tadi}u ni danas, iako eurointegracija, po svemu sude}i, nije naro~ito jaka predizborna tema, ne fali optimizma. Na posljednjoj je skup{tini Demokratske stranke gotovo ushi}eno najavio kako bi Srbija mogla biti 29. ~lanica 2014. ili godinu kasnije. Odmah, dakle, iza Hrvatske, koja }e sljede}eg ljeta u europsku obitelj. A optimist je, dodu{e umjereni, i Lagumd`ija, koji, zanimljivo, danas nije ni pribli`no blizak srbijanskome predsjedniku, kao {to je to prije desetak godina bio njegovu politi~kom idolu i pokrovitelju \in|i}u. Vjeruje, naime, kako bi se NATO summit 2014. trebao odr`ati 2014, {to bi bio dokaz da smo prakti~ki jednom nogom u Alijansi. Usto, nada se kako bismo do polovice ove godine mogli aplicirati za kandidacijski status. Logi~no, {ef diplomacije se po funkciji mora nadati. [teta je, uz ino, i zbog toga {to je Lagumd`ija, izazvav{i diplomatski skandal, pa gotovo na razini @eljka Kom{i}a, u Sarajevu odbio razgovarati s Zoranom Milanovi}em. Komentiraju}i srbijansku kandidaturu, hrvatski je premijer podsjetio na to kako je Bruxelles bio iznimno strog prema Hrvatskoj, a bit }e i prema Srbiji. Uostalom, status koji je Beograd dobio pro{loga tjedna, Zagreb je imao po~etkom 2000. Niti jedna ~lanica Unije nije, po op}oj ocjeni, imala te`i put od Hrvatske. Ako, najavljuju}i 2014/15. kao Dan D, o~ekuje neke pre~ice, u velikoj je zabludi. ato i jeste upozoravaju}i, prije svega, stav Neboj {e Ra dma no vi }a, koji misli kako bismo trebali utvrditi kakve, zapravo, EU ima planove s nama. Vidi li nas, pita se - bojim se retori~ki - srpski ~lan kolektivnog {efa dr`ave u Uniji za deset godina?! Ako ne vidi, onda bismo, vjeruje Radmanovi}, mi morali vidjeti gdje smo i {to nam je ~initi. Pre~ica ni poklona, ni za nas - osobito za nas! – sigurno ne}e biti. A za neke velike dome te na europ skom pu tu, objektivno, ve} dugo nismo. Dodamo li tomu eurofobiju koju zdru`eno isijava osovina Stranka za bolju budu}nost -

P

Z

Islamska zajednica BiH, krste}i EU ekskluzivnim kr{}anskim klubom, dojam je kako ba{ i ne sanjamo dan kada }emo kona~no sti}i tamo daleko. Osobito, slijedom spominjanja bolje budu}nosti, ne Bo{njaci; (Hrvati su, preko matice, ionako ve} tamo daleko, a i Srbi se, tako|er preko matice, pomalo primi~u). ritom, nipo{to ne treba gubiti iz vida da je Angela Merkel, u okolnostima kada Europsku uniju sve vi{e zovu njema~kom Europom, u najmanju ruku vrlo skepti~na glede {irenja europske obitelji. Hrvatsko se Danke, Deutschland, dakako, isplatilo, srbijanska kooperativnost s Bonnom u slu~aju Kosovo, tako|er... U nas, za to vrijeme, akademici priklju~eni na gore re~enu osovinu kancelarku najva`nije europske zemlje vrije|aju na razini koja je ~ak i ispod one koju ina~e promovira list partije koja navje{}uje bolju budu}nost upozoravaju}i kako }emo u (kr{}anskoj) EU biti gra|ani drugoga reda. U pravu je, dakle, Radmanovi} kada ka`e kako je nu`no utvrditi kakvi su europski planovi s nama, a onda i {to mi, zapravo, `elimo. Istina, prili~no je to delikatan posao, ali treba vjerovati kako }e ga, nakon zagrijavanja po entitetima, na{ novi {ef diplomacije uspje{no apsolvirati.

Pita li se Mostarce i{ta?

B

udu}i gradona~elnik Mostara bit }e Hrvat ili Bo{njak, najvjerojatnije Hrvat, i to }e mu biti ujedno i glavna ljudska, profesionalna, politi~ka ili bilo koja druga kvaliteta. Najnovijim prijedlogom SDA o formiranju vi{e op}ina na podru~ju Mostara, grad na Neretvi se vra}a deset godina unatrag. Prije nametanja Statuta Grada Mostara 2004. godine, Mostar je imao {est op}ina. Bile su to op}ine formirane u ratu, a po svemu sude}i, ponovno }e im se udahnuti `ivot. Posljednjih godina u Mostaru se gotovo stvorila kriti~na masa ljudi koji su shvatili {to su problemi Mostara, no najnovija inicijativa SDA, a ne sumnjamo da }e i HDZBiH ‘’dati svoj doprinos’’ prijeti da grad ponovno uto, ne u more podjela. Problem Mostara i Mostaraca nije u imenu, bo{nja~kom ili hrvatskom, ~elnoga ~ovjeka Grada, nego u hrpama sme}a koje gotovo svakoga ljeta Mostaru daju onaj miris koji neodoljivo podsje}a na politi~ke elite. Problem Mostara i Mostaraca, i Hrvata i Bo{njaka, jeste {to nemaju gdje oti}i u kino, kazali{te ili pozori{te, biblioteku ili knji`nicu. Simfonijski orkestar Mostar `ivi zahvaljuju}i entuzijastima, kao i sportski kolektivi, dok

su javni mediji jednostavno propali i danas se malo tko i sje}a da su ikada i postojali. Problem Mostara je {to kroz grad godi{nje pro|e milijun turista koji se zadr`e jedno jutro ili poslijepodne. Mo`da bi se zadr`ali i dulje da se imaju gdje parkirati autobusi i da se vi{e od dva ~ovjeka mogu mimoi}i kroz Stari Grad, koji je postao privatna pr}ija nekoliko lokalnih siled`ija. Problem Mostaraca je i ~injenica {to ih se jednostavno ne pu{ta da normalno nastave sa svojim `ivotima, {to im se neprestano name}e da `ive u slu~aju, a ne u gradu i {to se oni koji su prije rata imali stanove ili ku}e na ratnoj liniji razgrani~enja ni danas nemaju gdje vratiti. Imali su nesre}u da su ni tamoni ‘vamo. Njihove domove su ru{ili i Hrvati i Bo{njaci, a danas ih, mo`da, upravo zbog toga nitko ne {ljivi. Mostarci su i tijekom posljednjega snje`nog nevremena pokazali i dokazali da nemaju problema u zajedni~kom su`ivotu s drugim i druga~ijim. Pri~a o podjeli Mostara na dvije ili vi{e op}ina trenutno ide naruku samo politi~kim elitama koje time sebi osiguravaju vlast, a i mo}. Mostarskim Hrvatima ~injenica da je Ljubo Be{li} (Hrvat) gradona~elnik nije do-

nijela po{teno pla}ena radna mjesta, ure|ene zelene povr{ine, niti u`itak odlaska u kino. Tako|er, ni Bo{njacima ~injenica da je Murat ]ori} (Bo{njak) predsjednik Gradskog vije}a nije donijela apsolutno ni{ta. Niti su vrti}i jeftiniji, niti je javni prijevoz efikasan, niti se mo`e {etati gradom od silnih na nogostupima parkiranih automobila. Mo`da se najstariji Mostarci eventualno sje}aju kada se u gradu dogodilo neko zna~ajnije ulaganje u gospodarstvo, ako izuzmemo Aluminij i s njim povezanu industriju, no, to nam je svakako dala biv{a dr`ava. Niti jedna jedina odluka u Gradskom vije}u Mostara se ne mo`e donijeti a da vije}nici o njoj ne daju svoje ‘’stru~no hrvatsko’’ , odnosno ‘’stru~no bo{nja~ko’’ mi{ljenje. To {to su potrebne godine za dobijanje bilo kakve dozvole, malo komu smeta. No, zato na neprestanom mrcvarenju tobo`njim rje{avanjem nacionalnih interesa profitiraju politi~ke elite zbog kojih se danas ne zna {to je Mostar. Je li to grad ili je, ipak, slu~aj? Uvjereni smo kako je Mostar grad vi{e nego slu~aj, no sami stanovnici Mostara bi morali podi}i svoj glas i jasno se izjasniti u kakvom to gradu `ele stanovati i odgajati svoju djecu.

OSVRT

Pi{e: Jurica GUDELJ jurica.gudelj@oslobodjenje.ba

Pri~a o podjeli Mostara na dvije ili vi{e op}ina trenutno ide naruku samo politi~kim elitama koje time sebi osiguravaju vlast, ali i mo}

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

KOMENTARI

11

REAGIRANJE

Vra}ena imovina, mirna domovina
“Kako otkupiti jo{ 1.000 stanova”; Oslobo|enje, 24. juni/lipanj 2011. godine; “Vlada tra`i mi{ljenje Ustavnog suda”; Oslobo|enje, 24. januar/sije~anj 2012. godine
Ovo pisanje je uzrokovano tekstovima u dnevnom listu Oslobo|enje od 24. 6. 2011. godine s naslovima „Kako otkupiti jo{ 1.000 stanova“ „Zakon ili tu`ba“ i tekstom „Vlada tra, `i mi{ljenje Ustavnog suda“ 24. 1. 2012. Pisanja u ovom glasilu iz ovog podru~ja se javljaju povremeno vi{e od jednog desetlje}a; povremeno „{ejtan pobjegne iz boce“ Tamo ga . je zatvorila politi~ka stranka SDA jo{ u studenom 1998. godine, kada je na Domu naroda Parlamenta Federacije sprije~ila dono{enje Zakona o restituciji, povratu otetog vlasni{tva, koji je bio sastavnica istra`iva~ke studije, modela i seta zakona vlasni~kog utemeljenja dru{tvene imovine, privatizacije. Federacije. To zna~i da je samo jedan od suvremenih naroda odlu~io o vlasni{tvu triju naroda i time silovao, oteo, poni{tio najbitniju sastavnicu suvereniteta dvaju naroda. Parlament Federacije koji je tada funkcionirao kao zastupni~ki i dom naroda nije donio takav zakon, odbio je njegovo prihvatanje. Na`alost, ista politi~ka stranka sada je stvorila krizu vlasti u Federaciji i dr`avi Bosni i Hercegovini. Ipak, o tome nekom drugom prigodom, ostat }emo na terenu vlasni{tva. Dakle, cijelo desetlje}e u listu Oslobo|enje povremeno se javljaju Batini}, Vatrenjak i druga imena, ~elnici vjerskih zajednica, ~elnici vnije kazano, omogu}i potvrdu otimanja tu|eg vlasni{tva. ^elnici vjerskih zajednica i nacionalnih kulturnih dru{tava osobnim vezama „iskam~e“ od ~elnika op}ine svoju poneku sobicu i zgradicu koju na temelju odluke na~elnika dobiju natrag u posjed s pla}anjem zakupnine. U toj radnji je sadr`an jedan apsurd (pla}anje zakupnine za kori{tenje vlastite imovine) i krivi~no djelo zloupotrebe polo`aja i ovlasti (vra}anje imovine bez zakonskog osnova i vr{enje diskriminacije vlasnika). Naravno, organiziraju se znanstveni, stru~ni i politi~ki skupovi o restituciji, povratu oteon je „zadrti“ stru~ni i moralni protivnik otima~ine tu|eg vlasni{tva. Dakle, ogromni trud i novac cijelo desetlje}e su nepotrebno tro{eni na razna dr`avna tijela, komisije i odbore, pa i studiju k cilju iznala`enja rje{enja za restituciju. Rukopis Zakona o restituciji iz 1998. godine je jedino stru~no i politi~ko rje{enje restitucije u dr`avi s tri suverena naroda. Naime, restitucija u ovakvoj dr`avnoj zajednici je, pored ostalog, i visokozna~ajno nacionalno pitanje. Taj rukopis sadr`an je u nekoliko davno objavljenih knjiga. Poruka i prijedlog je: Parlament Federacije treba prihvatiti, usvojiti, Zakon o restituciji, povratu otetog vlasni{tva, sa sadr`ajem, rukopisom, koji je zaustavljen na Domu naroda 1998. godine. Dodani razlog ovakvom rje{enju je {to su sve vjerske zajednice, njih ~etiri, 1996. godine, pisanim na~inom o~itovale o ovom rukopisu samo s jednom re~enicom; prihvatamo ovakva rje{enja bez primjedbi. Daljnje tro{enje truda, novca poreznih obveznika i vremena se mo`e uzeti zlo~inom i, tako|er, terorom nad izvornim vlasnicima otete imovine. U kona~nici, treba znati zakonomjernost koja se obvezno ostvaruje: dr`avna zajednica koja se temelji na otetom vlasni{tvu mora propasti.
dr. sc. Stiepo ANDRIJI], redoviti profesor, voditelj Ekspertnog tima za privatizaciju

Obe}anje iz 1990.
Time je ova muslimanska stranka pogazila i obe}anje iz predizbornog programa iz 1990. godine i stvorila goleme probleme u izvedbi privatizacije i kona~noj uspostavi zemlji{nih, vlasni~kih knjiga u Federaciji. Ovim pona{anjem i odlukom prenesene su obveze naknade za otetu imovinu na budu}e generacije, teku}i prora~un, a ponu|eno zakonsko rje{enje je osiguravalo naknadu iz postoje}e dru{tvene imovine. Ista stranka je sama, bez hrvatskih zastupnika i srpskih poslanika, u studenom 1994. godine donijela i Zakon o pretvorbi dru{tvene imovine, ispravnije kazano, o nacionalizaciji dru{tvene imovine, Sl. list RBiH, 33/94, ~ime s dva prsta su razvla{}eni svog vlasni{tva gra|ani

RJE[ENJE Ogroman trud i novac cijelo desetlje}e su nepotrebno tro{eni na razna dr`avna tijela, komisije i odbore, pa i studiju u cilju iznala`enja rje{enja za restituciju. Rukopis Zakona o restituciji iz 1998. godine je jedino stru~no i politi~ko rje{enje restitucije u dr`avi s tri suverena naroda
nacionalnih kulturnih dru{tava, koordinaciono tijelo za restituciju vjerskih zajednica. Utemeljena je, prije mnogo godina, Komisija za restituciju za koju je izra|ena i znanstvenoistra`iva~ka studija o izvodljivosti restitucije. Naravno, i Parlament nove sederalne vlasti svenarodne alijanse ima Odbor za restituciju. Sada se tra`i mi{ljenje Ustavnog suda da potvrdi mogu}nost ostvarenja vlasni{tva s dva dignuta prsta zastupnika i poslanika; isprate imovine. Organiziran je nedavno okrugli stol Vakufske direkcije na kojem je, pored ostalog, raspravljano o restituciji i spomenutoj studiji. Na taj skup, kako izjavi, nije pozvan Zoran @uljevi}, ~elnik Udruge gra|ana Dom; ~elnik suvremenih „partizana“ Me|utim, na . ove skupove nikada nije pozvan voditelj Ekspertnog tima za privatizaciju i istovremeno rukovoditelj i redaktor pomenute studije o izvodljivosti restitucije. Razlog je jednostavan;

POVODOM JEDNE KOLUMNE

Ravnopravnost po Dodiku O
stanak Bosne i Hercegovine u Vije}u Evrope i njen put ka aplikantu za ~lanstvo u Evropskoj uniji direktno su vezani i za provedbu presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdi} - Finci kojom se na{oj zemlji nala`e da izvr{i ustavne promjene i omogu}i gra|anima iz reda ostalih naroda da budu birani u Predsjedni{tvo BiH i imenovani u Dom naroda dr`avnog Parlamenta. Ovda{njim politi~kim elitama trebale su dvije godine da uop}e krenu u razmatranje na~ina kako provesti ovu obavezu, odnosno formiraju parlamentarnu komisiju koja bi utvrdila prijedloge i izmjene Ustava BiH. I dok parlamentarci zavr{avaju svoj rad prebacuju}i ga „liderskoj {estorki“ a politi~arima su, uklju, ~uju}i i predsjednika Republike Srpske, puna usta spremnosti za „kredibilan napor“ u rje{avanju tog pitanja, upravo je kolumna Milorada Dodika, objavljena ju~er u Glasu Srpske, jo{ jednom potvrdila da, barem s njegove strane, niti je bilo niti ima volje da se omogu}i ravnopravnost svih gra|ana BiH. Podsje}aju}i na ustavne odredbe izbora ~lanova Predsjedni{tva BiH, predsjednik RS-a pi{e da „ovakvo ustavno odre|enje proizlazi iz entitetsko-etni~ke konstrukcije BiH kao dr`ave stvorene mirovnim sporazumom“. Ustavom BiH, navodi Dodik, “tako|e je odre|eno da }e se prava i slobode koje odre|uju Evropska konvencija za za{titu ljudskih prava i osnovnih sloboda i njeni protokoli primjenjivati direktno u BiH. Te }e odredbe imati prioritet nad svim drugim zakonima” „U vrijeme . zaklju~enja Dejtonskog sporazuma postojala je, dakle, Evropska konvencija i nije bila nepoznata tvorcima Dejtonskog sporazuma i njegovog Ustava“ na, vodi Dodik, pa se pita za{to se pri izradi mirovnog sporazuma, uklju~uju}i i Ustav BiH, nije o tome vodilo ra~una. Predsjednik RS-a isti~e da je diskutabilno da li se Evropski sud mogao upustiti u reviziju me|unarodnog ugovora ~ijem su zaklju~enju doprinijele, a potom svjedo~ile najve}e svjetske sile. „Nije mogao, niti imao pravo, ali
Pi{e: Gordana KATANA ekatana@spinter.net

Predsjednik RS-a isti~e da je diskutabilno da li se Evropski sud mogao upustiti u reviziju me|unarodnog ugovora ~ijem su zaklju~enju doprinijele, a potom svjedo~ile, najve}e svjetske sile. „Nije mogao, niti imao pravo, ali u dana{njem svijetu i to je mogu}e“, nagla{ava Dodik

u dana{njem svijetu i to je mogu}e“ nagla{ava Dodik. , Tako najvatreniji zagovornik „isklju~ive primjene slova, a ne duha Daytona“ zaklanjaju}i se , iza brige za za{titu srpskog naroda u BiH, jo{ jednom pokazuje svoje pravo lice. Po kojem ono {to je tvrdio ju~er ne va`i sutra i po kojem jednu pri~u pri~a kada su u pitanju predstavnici me|unarodne zajednice, a drugu za doma}u upotrebu. Da se Dodika pitalo, ni princip ravnopravnosti konstitutivnih naroda u BiH nikada ne bi bio inkorporiran u Ustav RS-a, a ~ak i kada jeste, on se po{tuje u mjeri u kojoj se nu`no mora, pa su, osim u Narodnoj skup{tini RS-a i Klubu Bo{njaka u Vije}u naroda RSa, konstitutivni narodi svedeni tek na ikebanu „Dodikovih privatnih Bo{njaka i Hrvata“ Zato u RS. u nikada i nije za`ivjela provedba Zakona o lokalnoj samoupravi kojim se konstitutivnim narodima garantuje zapo{ljavanje u lokalnim organima uprave srazmjerno popisu stanovni{tva iz 1991. godine, zato se na ~elu {kola, bolnica, biblioteka, muzeja, javnih preduze}a i inih javnih

institucija na prste ruku mogu nabrojati pripadnici nesrpskog naroda. Dayton je okvir iz kojeg BiH, prema stavu Dodika, ne smije istupiti i svaki poku{aj da se stavi u okvire koji bi omogu}avali njeno normalno funkcioniranje, a evo vidimo i svaki poku{aj da se svim njenim gra|anima garantuju ista prava i slobode, osu|eni su na propast. U BiH se, prema lideru manjeg bh. entiteta, mo`e `ivjeti samo pristajanjem na ostanak u srpskom, hrvatskom i bo{nja~kom toru. Sve drugo, pa i presuda Evropskog suda, smatra Dodik, jedan je od instrumenata revizije Dejtonskog ustava BiH. Zato }e se svi koji nisu dio jednog od konstitutivnih nacionalnih korpusa, ako je suditi prema Dodikovim stavovima, na~ekati da u svojim pravima budu jednaki. I zato }e BiH ostati jedina zemlja regiona koja se, dok njeni susjedi, jedan po jedan grabe ka ~lanstvu u EU, nastavlja valjati u `abokre~ini svojih podjela nesposobna da napravi ijedan valjan korak ka porodici demokratskih zemalja.

12

CRNA HRONIKA
Slu`benici tuzlanske policije u ponedjeljak su u Ulici 15. maja uhapsili N. D`. (1984) zbog sumnje da je izra|ivao i nabavljao oru`je i sredstva namijenjena vr{enju krivi~nih djela. Radi se, naime, o osobi koja se dovodi u vezu sa provalama u stanove, a policija je, po naredbi suda, pretresla ku}u koju koristi osumnji~eni, te prona{la tri mobitela za koje se sumnja da su ukradeni. Istovremeno, kod N. D`. je na|en provalni~ki alat.

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Tuzla: Uhva}en provalnik

Danas sahrana Mirjane Zoranovi}

Mirjana Zoranovi} (60), dugogodi{nja uposlenica Narodnog pozori{ta Tuzla, koja je preksino} stradala u saobra}ajnoj nesre}i, danas }e biti ukopana na pravoslavnom groblju Trnovac. Nju je, na tuzlanskoj ju`noj magistrali, renoom udario Jasmin B. Voza~ renoa i suvoza~ A. A. su zadobili lak{e povrede. Iz Tu`ila{tva TK-a nam je re~eno kako je utvr|eno da voza~ nije bio u alkoholiziraS. K. nom stanju.

UNIVERZITET U SARAJEVU ELEKTROTEHNI^KI FAKULTET U SARAJEVU

Tri mjeseca nakon privo|enja u Sarajevu

OBJAVLJUJE
Poni{tava se dio javnog konkursa Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu za izbor akademskog osoblja, koji je objavljen 13. 4. 2011. godine u dnevnom listu "Oslobo|enje" i na web stranici Elektrotehni~kog fakulteta u Sarajevu u dijelu koji se odnosi na izbor 1. NA ODSJEKU ZA AUTOMATIKU I ELEKTRONIKU 1.1. u jedno od nau~no-nastavnih zvanja: docent, vanredni ili redovni profesor, za u`e nau~ne oblasti "Elektroni~ke komponente i sistemi" u radni odnos sa punim radnim vremenom ..........................1 izvr{ilac

Sabrija Isi}
uhap{en u Imotskom
Isi}a, kojeg je krajem novembra u Sarajevu priveo Zoran ^egar, te [adina [anti}a i Stjepana Kraljevi}a hrvatska policija uhvatila sa drogom
Sabrija Isi} (44), [adin [anti} (27) i Stjepan Kraljevi} (29) predati su u nadle`nost @upanijskog tu`iteljstva u Splitu nakon {to su u nedjelju nave~er uhap{eni na podru~ju Imotskog prilikom poku{aja da iz BiH u Hrvatsku prenesu kilogram marihuane. Ova vijest ni po ~emu ne bi bila neobi~na i previ{e zanimljiva za ~itaoce u BiH da Isi}a, biv {eg pri pa dni ka je di ni ce [korpioni koju je vodio Milorad Ulemek Legija, krajem novembra 2011. u Sarajevu nije uhapsio i Zoran ^egar, komandir Jedinice za podr{ku JOLIZ-a FUPa nakon {to ga je zatekao pri pretovaru droge i oru`ja. Me|utim, Isi} je pu{ten na slobodu nakon {to Op}inski sud Sarajevo nije prihvatio prijedlog Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo da mu se odredi pritvor. Isi}a, [anti}a i Kraljevi}a su, javili su ju~er hrvatski mediji,

RASPISUJE OGLAS
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
1. SAMOSTALNI KNJIGOVO\A - KONTER Uslovi: - SSS (ekonomskog smjera) - 3 godine radnog iskustva na poslovima samostalnog knjigovo|e.

Prijave na oglas sa dokazom slati na ve} navedenu adresu. Oglas ostaje otvoren 10 dana od dana objave.

@ICA DD SARAJEVO
D`emala Bijedi}a br. 160 Sarajevo

OBJAVLJUJE PRODAJU VOZILA
Putni~ko vozilo [KODA FELICIA LX; po~etna cijena 1.800 KM 1999. godina; 43 KW; 1.300 cm3; registrovano do 29.5.2012; u ispravnom stanju Pravo kupovine imaju sva pravna i fizi~ka lica koja prije po~etka natjecanja uplate kauciju od 100 KM na blagajni @ICA d.d. Sarajevo ili uplatnicom na transakcijski ra~un kod Raiffeisen banke br. 1610000003430028 dan ranije. Vozilo se mo`e pogledati u krugu @ICE od 12.3. do 15.3. od 9 do 15 sati i na dan otvaranja ponuda. Vozilo se prodaje po principu „vi|eno-kupljeno“. Sve tro{kove vezane za prenos vlasni{tva snose kupci. Otvaranje ponuda obavit }e se u sali na 2. spratu Poslovne zgrade @ICE 2.3.2012 u 13 sati. U obzir }e se uzeti samo ponude koje prispiju u @ICA d.d. do 15.3.2012. do 12 sati ili budu li~no predate do tog roka na protokol @ICE. Poslije otvaranja, svim u~esnicima izvr{i}e se povrat upla}ene kaucije. Ukoliko lice koje je pobijedilo na natjecanju odustane od kupovine, kaucija se ne}e vratiti.

ODLUKA OP]INSKOG SUDA Isi} je pu{ten na slobodu nakon {to Op}inski sud Sarajevo nije prihvatio prijedlog Kantonalnog tu`ila{tva Sarajevo da mu se odredi pritvor
uhapsili pripadnici Policijske postaje Imotski prilikom redovne kontrole saobra}aja nakon {to je otkriveno da se u audiju

100 njema~kih registracija nalazi droga. Audijem je upravljao [anti}, a Isi}, koji je bio suvoza~, prilikom kontrole je iza{ao iz automobila i pobjegao u {umu, ali je ubrzo uhva}en. Osim kilograma marihuane, koji je prona|en u audiju, policija je kod Kraljevi}a na{la jo{ 2,3 grama iste droge. Istragom je utvr|eno da su drogu nabavili u BiH od nepoznate osobe, nakon ~ega su je donijeli u Hrvatsku, pre{av{i granicu kod Metkovi}a, izvan obilje`enog grani~nog prelaza. Sabrija Isi}, za kojim Belgija tra ga zbog pro val ne kra |e, dr`avljanin je Srbije, [anti} Bosne i Hercegovine, a Kraljevi} Hrvatske.
Dk. O.

OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-12-000 040 U Gora`du, 6. 3. 2012. godine Na osnovu ~l. 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH, br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du najavljuje

Sud BiH

Osumnji~eni za

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-12-000 040, po zahtjevu Oputar Elvedina, sin Malina, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 1079/04 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 1548 zv. Popov do, ku}a i zgrada 98 m2, dvori{te povr{ine 248 m2. Prema podacima iz katastra, posjednik nekretnina upisanih u P.L. 1079/04 K.O. Gora`de I je Perendija Zdravka, k}i Vlada, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom, njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef Zemlji{noknji`nog ureda Edin Halilovi}, dipl. pravnik

{verc heroina u pritvoru
Sud BiH ju~er je odredio jednomjese~ni pritvor Hamdiji Muri}u, Ferdi [imi}u, Elvedinu \opi, Berislavu Juki}u i Asmiru Kurpejovi}u, osumnji~enima za {verc gotovo kilogram heroina i nedozvoljeno posjedovanje oru`ja. Njih petoricu su u subotu na podru~ju Bugojna, Tomislav-Grada, Posu{ja i Mostara uhapsili pripadnici SIPA. Istragom je utvr|eno da je „biznisom“ rukovodio Muri}, koji je u BiH boravio ilegalno. On je tokom decembra pro{le godine anga`ovao [imi}a, \opu, Juki}a i Kurpejovi}a radi me|unarodne kupoprodaje heroina i marihuane-skank iz Crne Gore u BiH i dalje ka zemljama Evropske unije. Muri} i Kurpejovi} su uhap{eni kada su u pasatu crnogorskih tablica krenuli iz Ro`aja ka Bugojnu. Policija ih je

Droga na|ena u pasatu crnogorskih registracija

pratila od ulaza u BiH do prevoja kod Bugojna, gdje ih je zaustavila, a u naslonja~u zadnjeg sjedi{ta automobila na{la dva paketa u kojima je bilo 910 grama heroina. Juki} i [imi} koji su bili u mercedesu poku{ali su pobje}i, ali su nakon kra}e potjere uhap{eni u Posu{ju. Muri}u, [imi}u, Juki}u i Kurpejovi}u je pritvor odre|en zbog

postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva i bojazni da bi, ukoliko bi se na{li na slobodi, mogli ometati krivi~ni postupak uticajem na svjedoke i sau~esnike. \opa }e iza re{etaka ostati zbog bojazni da bi, ukoliko bi se na{ao na slobodi, mogao ometati krivi~ni postupak uticajem na svjedoke i saDk. O. u~esnike.

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

CRNA HRONIKA
Slu`benici Jedinice grani~ne policije na Me|unarodnom grani~nom prelazu Gradi{ka sprije~ili su krijum~arenje 1.781 kutije razli~itih cigareta. Cigarete su otkrivene u fordu italijanskih registarskih oznaka, kojim je pri izlasku iz na{e zemlje upravljao bh. dr`avljanin D. H. (1977). O doga|aju je obavije{teno Tu`ila{tvo BiH, po ~ijem su nalogu cigarete privremeno oduzete, a protiv voza~a slijedi prijava zbog krijum~arenja.

13

Sprije~en {verc cigareta

Pozivi u pomo} otjerali plja~ka{e

Dva maskirana razbojnika, naoru`ana automatskom pu{kom, upala su preksino} u trgovinu Mali most u banjalu~koj Ulici Koste Jari}a, te poku{ala oplja~kati vlasnicu. Me|utim, kada su uperili oru`je i zatra`ili novac, vlasnica je po~ela dozivati u pomo}, a napada~i su istr~ali iz trgovine bez plijena. Policija je odmah nakon obavijesti izvr{ila uvi|aj u Malom mostu. Rad na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela te pronalasku napada~a je u toku.

A

len Gad`o (21) i Suvad Hod`i} (33), koji su preksino} u~estvovali u vatrenom okr{aju u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje, ju~er su sprovedeni u Kantonalno tu`ila{tvo, gdje }e ih tu`ilac danas ispitati, a nakon toga odlu~iti da li }e zatra`iti njihovo pritvaranje, dok je Edis Bunar (23), nakon saslu{anja u policiji, pu{ten na slobodu.

Istraga pucnjave u sarajevskom naselju Alipa{ino Polje

Kanta ba~ena na vozilo

izazvala obra~un?!
Suvad Hod`i} preko balkona bacio plasti~nu kantu za sme}e koja je pogodila vozilo u kojem je bila supruga Edisa Bunara Tra`io ga da mu se, navodno, osveti
ostao nepovrije|en, nastavio je bje`ati, a u potjeru za njim uklju~ile su se i druge patrole, te ga opkolile i uhapsile u Bosanskoj ulici. Nakon hap{enja, pretreseni su stanovi aktera sukoba te su od Hod`i}a oduzeti pi{toljska municija i mobitel, od Gad`e pu{~ana i pi{toljska municija, dva okvira sa futrolama, kapa fantomka i plasti~ni pi{tolj, dok su od Bunara oduzeti jedan pu{~ani metak i fantomka.

^etvrti akter sukoba
Hod`i} je osumnji~en za te{ko krivi~no djelo protiv op{te sigurnosti ljudi i imovine, dok se Gad`o tereti za napad na policiju i nedozvoljeno dr`anje oru`ja, a policija traga za Mustafom Drljevi}em, koji je preksino}, navodno, bio sa Bunarom. Iako zvani~no nije poznato zbog ~ega je do{lo do sukoba izme|u Hod`i}a i Bunara, lako je mogu}e da je u pozadini svega banalan razlog. Naime, prema nezvani~nim informacijama, Hod`i} je prije mjesec iza{ao iz zatvora gdje je proveo {est - sedam mjeseci, te je, uglavnom, boravio u ku}i. Prije tri~etiri ve~eri, tokom sva|e sa suprugom, on je preko balkona bacio plasti~nu kantu za sme}e koja je, navodno, po nesre}i, pala na automobil Bunarove supruge. Ve} narednog dana u Ulici Alibega Firduza pojavio se Bunar u pratnji jedne osobe, tra`e}i Hod`i}a, vjerovatno da mu se osveti jer je mislio da mu je ovaj napao suprugu. Sre}om, mimoi{li su se jer je Hod`i} oti{ao do prodavnice. Pretpostavlja se da su iz istog razloga Hod`i} i Gad`o preksino} na Trgu solidarnosti, kod

Foto: GPBiH

Stanovi i vozila
Foto: D. ]UMUROVI]

Osumnji~eni sprovedeni u sarajevsko Tu`ila{tvo

Tr`nog centra Mercator, presreli Bunara, koji se vjerovatno vra}ao u stan u Ulici Bajrama Zenunija. Tada je do{lo do sukoba izme|u Bunara i Drljevi}a s jedne, te Hod`i}a i Gad`e s druge strane. Bunar je zadobio prostrelne rane obje potkoljenice i natkoljenice. Ispred Mercatora policajci iz Novog Grada su zatekli ranjenog Bunara. Sistemom veze javljeno

je drugim policajcima na terenu da dvije osobe bje`e pored {kole, prema C fazi Alipa{inog Polja. ^etvorica policajaca Jedinice za podr{ku Tre}e PU i uniformisani policajac krenuli su ususret bjeguncima. Bje`e}i uzbrdo, Gad`o i Hod`i} su naletjeli na njih. Ugledali su ih tek kad su se na{li desetak metara od policajaca. Na komandu “stoj policija” Gad`o je ,

ispod jakne izvukao automat zagi i ne ni{ane}i po~eo pucati na policajce, koji se nisu dali iznenaditi, te su se sklonili. Sre}a je da su policajci bili podijeljeni u dvije grupe te dovoljno razmaknuti da ih nasumi~na paljba iz automata nije pogodila. Dvojica policajaca ma{ila su se za slu`bene pi{tolje i uzvratila vatru, te pogodila Hod`i}a u desnu nadlakticu. Gad`o, koji je

Prilikom uvi|aja konstatovano je da je u pucnjavama na Trgu solidarnosti i u Geteovoj ulici do{lo do o{te}enja na dva stana u Geteovoj ulici i na jednom stanu na Trgu nezavisnosti, te parkiranoj da~iji. Dodajmo da je Bunar policiji poznat odranije. On i jo{ tri osobe u julu pro{le godine upravo na Trgu solidarnosti na Alipa{inom Polju napali su i ranili Agana Krilu (50), trgovca devizama, te mu oteli oko 100.000 KM. Uhva}eni su u naselju Sutina kod Mostara.
D. PAVLOVI]

Kladanj

Ubijen Sead Mujki}, uhap{en Amer Berkovi}
vr|eno iz policije i Tu`ila{tva Tuzlanskog kantona, sproveden na krim-obra du, a na mjestu pucnjave uvi|aj su izvr{ili de`urni kantonalni tu`ilac i pri pa dni ci kla danj ske policije. Muj ki} je, ka ko nam je potvr|eno, od ranije poznat poli ci ji, a bio je svje dok na su |enju Ejubu ^amd`i}u, optu`e nom za po ku {aj ubis tva Abi da Ha bi bo vi }a, zva nog Fran cuz, ko je je pre kju ~er po ~e lo u Kan to nal nom su du Tu zla. Ju~er nije bilo nikakvih indicija da su su|enje i ubistvo na bilo koji na~in povezani. Ina~e, Berkovi} i Mujki} ~esto su vi|ani zajedno te se smatralo da su prijatelji, a {ta je motiv ju~era{njeg ubistva, trebalo bi biti poznato nakon saslu{anja osumnji~enog.
S. K.

Na povr{inskom kopu Vrtli{te RMU Kakanj

Sead Mujki} (45) ubijen je ju~er u ugostiteljskom objektu Centar u Kladnju, a policija je uhap si la Ame ra Ber ko vi }a (29) zbog sumnje da je po~inio ovaj zlo~in. Mujki} je, kako saznajemo, pogo|en sa vi{e hitaca i odmah je prevezen u Univerzitetsko-klini~ki centar Tuzla. Me|utim, preminuo je sat nakon prijema. Ber ko vi} je, ka ko je pot -

Za{titar ranio kradljivca uglja
Jedna osoba je povrije|ena u pucnjavi koja se dogodila preksino} oko 23 sata u mjestu Ribnica, na povr{inskom kopu Vrtli{te Rudnika mrkog uglja Kakanj. Jasmin R, uposlenik zeni~ke za{titarske agencije Condor, koja je anga`ovana da obezbje|uje RMU Kakanj, hicem iz pi{tolja, kod kapije 2 kopa Vrtli{te, ustrijelio je u desnu nogu Mehrudina ^. iz Kaknja. Nakon ranjavanja, povrije|eni je preba~en do ambulante Doma zdravlja Kakanj, odakle je transportovan na Odjel urgentne medicine Kantonalne bolnice Zenica, gdje je zbrinut. Kako saznajemo iz vi{e izvora, radilo se o poku{aju kra|e uglja sa ovog proizvodnog lokaliteta RMU Kakanj. Policija je obavila uvi|aj, a od za{titara Jasmina R. je oduzet pi{tolj, a istraga svih okolnosti ovog Mi. D. doga|aja se nastavlja.

14

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO OP]INA HAD@I]I - Op}inski na~elnik -

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lanova 20. i 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/05) i ~lana 38. Statuta Op}ine Had`i}i („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 15/09), op}inski na~elnik raspisuje

za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme u Pravobranila{tvu Op}ine Had`i}i 1. Mla|i referent za administrativne poslove - upisni~ar ............................................jedan (1) izvr{ilac Opis poslova i radnih zadataka: - Obavlja poslove prijema, zavo|enja i dostavljanje po{te, Radi zakonom propisane evidencije kao {to su: - Vo|enje upisnika za parni~ne predmete, vanparni~ne predmete, izvr{ene predmete, predmete upravnih sporova, predmete pravnih mi{ljenja i ostale predmete, imenik predmeta, kao i poslove vo|enja odgovaraju}ih pomo}nih knjiga za navedene upisnike, vodi evidenciju o ro~i{tima i hitnim predmetima, ula`e podneske u predmete, zavodi predmete u dostavne knjige, daje predmete u rad i evidentira kretanje predmeta, vodi evidenciju statistike za izvje{taje Pravobranila{tva, vr{i poslove arhiviranja predmeta u Pravobranila{tvu i stara se o njima, vr{i administrativno-tehni~ke poslove, kuca pismena, obavlja i druge poslove po nalogu pravobranioca. Pored op}ih uvjeta predvi|enih ~lanom 24. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (punoljetnost, op}a zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta, dr`avljanstvo BiH, da se protiv lica ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nije osu|ivan za krivi~no djelo koje po Zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa u organu uprave i slu`bi za upravu, da nije obuhva}eno odredbom ~lana IX 1. Ustava BiH i da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{tan iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete i to: - SSS/IV — zavr{ena administrativno-tehni~ka ili druga srednja {kola dru{tvenog smjera, - Najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva, - Polo`en stru~ni ispit, - Poznavanje rada na ra~unaru. Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije): - svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - potvrda o radnom iskustvu, - certifikat o poznavanju rada na ra~unaru, - potvrda ili izjava da u posljednje dvije godine nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti u BiH, - izjava da nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava BiH. Nakon odabira kandidata, izabrani kandidat }e biti du`an dostaviti uvjerenje o op}oj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta. Uz prijavu na javni oglas, kandidati trebaju prilo`iti kra}u biografiju i druge dokaze o ispunjavanju tra`enih uslova. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave na javni oglas sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: OP]INA HAD@I]I 71240 Had`i}i Ul. Had`eli br. 114 s naznakom "Za javni oglas". Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja.

J AV N I O G L A S

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo - Op}ina Ilid`a JU "SEDMA OSNOVNA [KOLA" ILID@A Broj: 32/11 Datum: 3. 10. 2011. god. Telefon: 761-630, fax 761-631 Na osnovu ~lana 101. Zakona o radu (Slu`bene novine Federacije BiH, broj 43/99, 32/00 i 29/03), a u vezi sa ~lanom 87. Pravila JU "Sedma osnovna {kola" Ilid`a i odlukom [kolskog odbora broj: 234/12 od 29. 2. 2012. godine, a na osnovu ukazane potrebe za popunu upra`njenih radnih mjesta, direktor JU "Sedma osnovna {kola" Ilid`a raspisuje za popunu upra`njenih radnih mjesta

KONKURS

i to: 1. Nastavnik njema~kog jezika nepuna nastavna norma od osam ~asova, na odre|eno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja. Uslovi: Za navedeno radno mjesto pored op}ih uslova predvi|enih zakonom, kandidati trebaju da ispunjavaju i uslove predvi|ene nastavnim planom i programom za osnovno obrazovanje. Uz aplikaciju, kandidati su du`ni dostaviti sljede}e dokumente: - biografiju - diplomu o stru~noj spremi - uvjerenje o osposobljenosti za samostalan odgojno-obrazovni rad - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci) - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri mjeseca) Kandidati koji budu izabrani naknadno }e dostaviti ljekarsko uvjerenje. Navedeni dokumenti dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Dokumenti prilo`eni uz prijavu na javni konkurs ne}e se vra}ati kandidatima. Sve prijavljene kandidate koji ispunjavaju uslove na intervju pozvat }e Komisija za prijem uposlenika JU "Sedma osnovna {kola" Ilid`a. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave na javni konkurs s tra`enim dokumentima dostavljati li~no ili putem po{tanske slu`be preporu~eno na adresu: JU "Sedma osnovna {kola" Ilid`a - Bla`uj br. 118 Nepotpune i neblagovremene i neuredne prijave ne}e se razmatrati. v.d. direktor {kole Aljovi} Hamed

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OGLASI

15

16

REGION
VIJESTI

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

MINISTAR POLICIJE KOSOVA BAJRAM RED@EPI TRA@I POMO] EU

Kacin: Hap{enja od juna
^im Crnogorci u junu po~nu pregovore o pristupanju EU, u Srbiji }e odmah morati da po~ne obra~un sa visokom korupcijom i kriminalom, kazao je ju~er Jelko Kacin, izvjestilac EP-a za Srbiju. - U junu ove godine, kad po~nu pregovori, Crna Gora }e odmah otvoriti poglavlja 23 i 24, koja se ti~u borbe protiv korupcije i kriminala. Ve} od tog dana ni{ta vi{e ne}e biti isto ni za Srbiju ni za zemlje koje }e tek po~eti pregovore, jer }e odmah morati da rije{e ta poglavlja, pojasnio je Kacin. On je dodao da bez obra~una s tajkunima i korumpiranim politi~arima, ali i svim oblicima kriminala, Srbija ne mo`e da napreduje. Na pitanje da li }e se i u Srbiji desiti slu~aj Sanader, Kacin ka`e da na to mora da odgovori Beograd.

Srbi zaustavili EULEX, KFOR blokirao put
Vlada Kosova o~ekuje od Evropske unije da izvr{i pritisak na Srbiju radi rje{avanja najve}eg problema u zemlji - stanja na sjeveru, rekao je Red`epi
Ministar policije Kosova Bajram Red`epi zatra`io je pomo} Evropske unije kako bi se rije{io pro blem sje ve ra, na se lje nog Srbima, koji ne priznaju kosovske institucije. Red`epi je pred Komisijom za evropske integracije Skup{tine Kosova dodao da je za djelovanje kosovskih institucija na sjeveru neophodna koordinacija sa me|unarodnim faktorom.

Raste {verc
- Vlada Kosova o~ekuje od Evropske unije da izvr{i pritisak na Srbiju radi rje{avanja najve}eg problema u zemlji - stanja na sjeveru, rekao je ministar. Prema njegovim rije~ima, sjever Kosova, gdje institucije Pri{tine i dalje ne funkcioni{u, izazov je za kosovsku vladu koji mo`e da bude prevazi|en samo u koordinaciji sa me|unarodnim faktorom. Kosovski ministar je govorio i o rastu {verca na sjeveru Kosova, ocijeniv{i da je bio u porastu tokom zime. - Tokom ljeta i jeseni je bilo mnogo sporednih puteva ~iju je kontrolu du` zelene linije preuzeo KFOR, a kosovska policija, pograni~na policija i carinici sa fitosanitarnom kontrolom starali su se samo o grani~nom prelazu. Zelenu liniju i dalje kontroli{e KFOR na tom

Neuspje{no iseljenje Matice srpske
Sudski izvr{itelji nisu uspjeli, tre}i put, da isele Maticu srpsku u Crnoj Gori iz kancelarija u Podgorici, jer se u njenim prostorijama okupio veliki broj gra|ana. Sudski izvr{itelji, u pratnji policije, poku{ali su u decembru dva puta da isele Maticu srpsku iz kancelarija u Podgorici, ali su odustali, jer se u prostorijama nalazio veliki broj gra|ana.

Na barikadi u Zup~u okupio se ve}i broj Srba

KOORDINACIJA Sjever Kosova, gdje institucije Pri{tine i dalje ne funkcioni{u, izazov je za kosovsku vladu koji mo`e da bude prevazi|en samo u koordinaciji sa me|unarodnim faktorom
dijelu, rekao je Red`epi. Srbi koji prate kretanje vozila iz ju`nog dijela Kosovske Mitrovice prema prelazu Brnjak zaustavili su ju~er oko podne tri vozila EULEX-a. Prema njihovim tvrdnjama, ta vozila kretala su se prema policijskoj stanici u Zubinom Potoku. Srbi im nisu dozvolili da pro|u, na {ta su vojnici KFOR-a odmah blokirali put Zubin Potok - Ko-

sovska Mitrovica, u mjestu Jagnjenica, kao i put Zup~e - Zubin Potok. Na mjestu gdje je bila barikada u Zup~u okupio se ve}i broj Srba, a situacija je mirna.

Sloboda kretanja
Srbi su ranije najavili da }e zaustavljati vozila EULEX-a za koja sumnjaju da poma`u uspostavljanje kosovskih institucija na sjeveru Kosova, dok KFOR i EULEX tra`e bezuslovnu slobodu kretanja za misiju EU.

Uskoro kre}e predizborna kampanja

SNS: SAD ne}e birati novu vladu
Srpska napredna stranka je poru~ila da }e budu}u vladu Srbije, u ~iji bi sastav u{la ta stranka, birati gra|ani Srbije, a nikada nijedna strana zemlja, koja god bila. Zamjenik predsjednika SNSa Aleksandar Vu~i} je to kazao odgovaraju}i na pitanje vezano za pisanje medija da je SNS-u u kontaktu sa ameri~kom administracijom re~eno da ne}e imati podr{ku kao eventualna nova vlast ukoliko u|e u koalicionu vlast sa DSS-om, te da im je poru~eno da je za ameri~ku administraciju neprihvatljivo da u Srbiji Vladu oforme oni koji su u~estvovali u paljenju stranih ambasada.

Izbori u Srbiji u paketu?
Predsjednica Skup{tine Srbije Slavica \uki} - Dejanovi} izjavila je ju~er da jo{ nema informaciju kada }e biti raspisani predsjedni~ki izbori i da li }e biti odr`ani zajedno sa ostalim. Ona je kazala da }e lokalne izbore raspisati 13. marta, a na pitanje da li }e biti raspisani i na Kosovu, kazala je da }e raspisati izbore u svim op{tinama na teritoriji Srbije u kojima su se za to stekli zakonski uslovi. Ideja da istovremeno budu odr`ani i predsjedni~ki izbori, nakon {to bi po tom scenariju Tadi} podnio ostavku, razmatra se iz prakti~nih, ali i politi~kih razloga, javila je Fena. Predsjednik Tadi}, kako pi{e dnevni list Press, vodi konsultacije s najbli`im saradnicima i koalicijskim partnerima o mogu}nosti da podnese ostavku kako bi istovremeno bili raspisani predsjedni~ki, parlamentarni i lokalni izbori te jo{ nije odlu~io ho}e li `rtvovati mandat kako Srbija ne bi cijelu godinu izgubila u predizbornoj kampanji, s obzirom na to da bi redovni predsjedni~ki izbori trebali biti odr`ani krajem godine ili najkasnije u januaru idu}e. Politika navodi kako }e, budu li zakazani izbori na svim razinama, razloga za radost, po tvrdnjama analiti~ara, imati samo Demokratska stranka (DS) Borisa Tadi}a i vode}a opoziciona Srpska napredna stranka (SNS) Tomislava Nikoli}a. Male stranke }e, po mi{ljenju analiti~ara, biti na gubitku, jer }e se kampanja, prije svega, voditi za predsjedni~ke kandidate, a parlamentarni izbori bit }e u drugom planu.

Da li }e Tadi} podnijeti ostavku?

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

REGION

17

Domagoj Milo{evi}, kandidat za predsjednika HDZ-a

Ravnopravnost mjerilo uspjeha
BiH je jedinstvena dr`ava sa tri konstitutivna naroda i Hrvatska ima zada}u pomagati njenu odr`ivost
(Od na{e stalne dopisnice iz Zagreba)

Domagoj Ivan Milo{evi}, nekada{nji potpredsjednik hrvatske Vlade i ministar investicija, u fokusu je zanimanja hrvatske javnosti zbog svoje kandidature za predsjednika HDZ-a. Ovaj dinami~ni 42-godi{nji poslovni ~ovjek iz Zagreba, odnedavna i politi~ar, zapo~eo je prije dva dana i slu`benu kampanju uo~i unutarstrana~kih izbora 20. maja.

Isprika
• Tko Vas podr`ava u stranci i izvan HDZ-a? - Uglavnom mla|i ~lanovi i strana~ki ~elnici na svim razinama, ali i veliki broj ljudi koji su osnivali stranku i u njoj su od po~etka. Zajedni~ko im je da `ele istinske promjene u smislu novih ideja, novog smjera i novih ljudi. Podr{ka svakodnevno do-

lazi s terena, bilo od ~lanova i simpatizera stranke, bilo od onih koji imaju glasa~ku polugu unutar stranke. Na kraju }emo vidjeti {to }e biti odluka onih koji }e birati, no uvjeren sam da }e prepoznati program kojim `elim HDZ, ali i Republiku Hrvatsku, vratiti na pobjedni~ke staze. • Za Vas se tvrdi da se u slu~aju pobjede na unutarstrana~kim izborima za predsjednika HDZ-a namjeravate ispri~ati hrvatskoj javnosti i gra|anima za sve grijehe HDZ-a u proteklim godinama. U vrijeme o kojem je ovdje rije~, Vi niste ni bili ~lan ove stranke, a s obzirom na to da pravnici ispriku tuma~e kao priznanje krivice, za{to se `elite ispri~ati? - Rekao sam da sam se uvijek spreman ispri~ati ako sam ne{to pogrije{io. Isto tako, rekao sam da ne mislim da se treba stalno posipati pepelom, jer gra|ani od nas, prije svega, o~ekuju viziju bu-

du}nosti i rje{enja za svoje probleme. Izvu}i zemlju iz krize i dati joj viziju bolje budu}nosti je najbolja isprika za sve {to smo mo`da u proteklih dvadesetak godina pogrije{ili. Usprkos pogre{kama iz pro{losti, HDZ je sto`erna hrvatska stranka koja je predvodila sve strate{ke nacionalne interese od nezavisnosti do ulaska u NATO i EU. S novim ljudima i inicijativama `elim vratiti poljuljano povjerenje u stranku i u politiku op}enito, posebice mladim ljudima.

Milo{evi}: @elim HDZ i Hrvatsku vratiti na pobjedni~ke staze

Ivi} Pa{ali} je izba~en
• U kontekstu predstoje}ih unutarstrana~kih izbora nedavno se oglasio i dr. Ivi} Pa{ali}. Po Va{em mi{ljenju, je li anga`man dr. Pa{ali}a za HDZ danas poja~anje ili gubitak ugleda? - Gospodin Pa{ali} izba~en je iz ~lanstva stranke i ne mo`e se aktivirati u HDZ-u, a ako se `eli aktivirati negdje drugdje, to je njegova privatna stvar. gledati kao na jednu za sebe vrlo pozitivnu ~injenicu. Time se granice jedinstvene Europe primi~u pred sam prag BiH. Dakako da nam je posebno stalo da polo`aj Hrvata u BiH odgovara njihovom ustavnom statusu. Mislim da je njihova puna ravnopravnost, sa ostala dva konstitutivna naroda, jedno od mjerila uspjeha BiH kao dru{tva i kao moderne europske dr`ave. • Kao kandidat za funkciju predsjednika HDZ-a, podr`avate li poteze dva HDZ-a u BiH? Npr. zahtjeve za formiranje tre}eg entiteta u BiH, dealove sa {efom srpskog entiteta Miloradom Dodikom, zahtjev da se rekonstruira Vlada Federacije BiH i sl? - BiH je jedinstvena dr`ava sa tri konstitutivna naroda i Hrvatska, kao potpisnica Dejtonskog sporazuma, ima zada}u pomagati odr`ivost takve zajednice ravnopravnih naroda.
Jadranka DIZDAR

Zajedni{tvo
• Kako gledate na aktualne odnose Hrvatske i BiH? - Odnosi tih dviju dr`ava moraju se razvijati u partnerskom duhu i dobrosusjedski. Na{a zada}a je poticati takvu politiku i biti njezin aktivan promotor te Bosni i Hercegovini pomagati u procesu pristupanja Europskoj uniji. BiH, tako|er, treba u skorom ulasku Hrvatske u EU

18

SVIJET
VIJESTI
Benjamin Netanyahu o mogu}em napadu na Iran

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Izrael ne mo`e
jo{ dugo ~ekati
Ashton pristala na pregovore

Afganistan: Desetine stradalih u lavini
Najmanje 37 ljudi izgubilo je `ivot ispod snje`ne lavine koja se obru{ila na provinciju Badak{an, na sjeveroistoku Afganistana, prenosi Srna. Iz kancelarije provincijskog guvernera navodi se da je {est lica povrije|eno kada je snje`na lavina u no}i sa ponedjeljka na utorak pogodila oblast [ekaj, u blizini granice sa Tad`ikistanom. Selo je potpuno zbrisano, rekao je por tparol Abdul Maruf Rasik, dodaju}i da se o~ekuje ve}i broj `rtava. On je dodao da je provincijski guverner [ah Vali Ulah bio u posjeti regionu u vrijeme nesre}e. Guverner je preba~en helikopterom u zaba~enu oblast na granici sa Tad`ikistanom. Badak{an je jedan od najsiroma{nijih i najzaba~enijih regiona i svake godine bude odsje~en zbog velikih snje`nih padavina. Zamjenik guvernera [amsa Ul Rahman rekao je da 200 osoba `ivi u tom selu, dodaju}i da je izvu~eno 37 tijela. Mnogi ljudi se jo{ vode kao nestali i spasila~ki timovi poku{avaju da do|u u oblast.

Izrael jo{ nije donio odluku o napadu na Iran, kazao je Netanyahu i ponovio da jevrejska dr`ava zadr`ava pravo da se brani i da mora ostati gospodar svoje sudbine
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da vrijeme isti~e da se zaustavi iranski nuklearni program i da se vi{e ne mo`e ~ekati. Govore}i na proizraelskoj konferenciji u SAD-u, Netanyahu je rekao da ne mo`e dozvoliti da njegov narod `ivi u sjenci uni{tenja, prenosi Srna.

Preventivni napad
Izrael strahuje da Iran razvija nuklearno naoru`anje i sve su ja~e spekulacije da je mogu} pre ven ti vni na pad Izra ela. Ameri~ki predsjednik Barack Obama ka`e da jo{ ima vremena za diplomatiju, ali da su sve opcije otvorene. Teheran insistira da su nuklearni planovi zemlje namijenjeni u mirnodopske svrhe. Govore}i pred oko 13.000 delegata na konferenciji Ameri~ko-izraelskog komiteta za javne poslove (AIPAC) u Washingtonu, Netanyahu je ponovio da je Izrael rije{en da sprije~i Iran u razvoju nuklearnog oru`ja. “Na`alost, iranski nuklearni program nastavlja da se kre}e naprijed. Izrael je ~ekao rezultate diplomatije i sankcija, ali niko od nas vi{e ne mo`e da ~eka” rekao je on. , Netanyahu je dodao da su sve opcije na stolu, osim opcije da se Iranu dozvoli da nastavi svoj nuklearni program pod nadzorom, naglasiv{i da se nikada ne}e kockati sa sigurno{}u Izraela. “Jevrejska dr`ava ne}e dozvoliti onima koji `ele na{e uni{tenje da to i postignu. Mora se zaustaviti nuklearno osposobljeni Iran” rekao je izraelski , premijer. Netanyahu se prethodno sastao sa ameri~kim predsjednikom Barackom Obamom u Bijeloj ku}i, kojem je rekao da Izrael nije jo{ donio nikakvu odluku da napadne Iran. Izvori na [efica spoljne politike EU Catherine Ashton uputila je ju~er pismo glavnom iranskom pregovara~u za nuklearni program zemlje, u kojem je prihvatila ponudu za pregovore. Ashton u razgovorima sa Iranom predstavlja {est sila - SAD, Rusiju, Kinu, Francusku, Britaniju i Njema~ku - a njen odgovor je uslijedio nakon vi{e sedmica konsultacija, prenosi Srna. Istovremeno, Iran je saop{tio da }e dozvoliti inspektorima Me|unarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) pristup vojnom kompleksu Par~in, prenijela je iranska agencija ISNA. “^injenica je da je Par~in vojni poligon i da je boravak inspektora proces koji traje tako da posjete ne mogu biti ~este. Me|utim, jo{ jednom }emo dozvoliti inspektorima posjetu” navodi , se u saop{tenju koje je izdalo iransko predstavni{tvo pri Agenciji, prenosi Srna. U pro{logodi{njem izvje{taju IAEA re~eno je da u bazi Par~in, jugoisto~no od Teherana, Iran provodi testove za koje IAEA navodi da ukazuju na jake indicije o mogu}em razvoju nuklearnog oru`ja. Iran, me|utim, kategori~ki odbija da u ovoj bazi postoji kakva nuklearna aktivnost i pro{le nedjelje je odbio zahtjev inspektora da posjete Par~in.

Smrtonosna oluja na Madagaskaru
U tropskoj oluji Irina, koja je pro{le nedjelje pogodila Madagaskar, poginulo je najmanje 65 ljudi, od kojih su ve}ina stanovnici distrikta Ifanadiana, na jugoistoku ostrva, a tri osobe se vode kao nestale, saop}io je ju~er nacionalni biro te zemlje za prirodne katastrofe, prenosi Fena. Ranije je objavljeno da je najmanje jedna osoba poginula kada je oluja pro{la kroz Madagaskar na putu za Ju`nu Afriku i Mozambik. U ju`noafri~kom gradu Durban pla`e su zatvorene zbog toga {to su talasi dostigli visinu od tri metra, a brodovima je nare|eno da ostanu u luci.

Netanyahu i Obama: Sprije~iti Teheran u razvoju nuklearnog oru`ja

Reuters

Hiljade ljudi evakuirane zbog poplava
Vi{e od 13 hiljada ljudi ju~er je evakuirano pred poplavama u isto~noj Australiji, po{to su rekordne ljetne ki{e uzrokovale rast vodostaja i izlijevanje rijeka u tri savezne dr`ave. Najgore je pogo|en Novi Ju`ni Vels, u kojem su vlasti naredile evakuaciju 9.000 ljudi iz grada Wagga Wagga, gdje rijeka prijeti da }e probiti 11 metara visok nasip i preplaviti grad. Ki{e su, tako|er, uzrokovale opasnost od poplava u Queenslandu i Victoriji, pa je stanovni{tvo u nekoliko gradova upozoreno da se pripremi na mogu}u evakuaciju. Dvije su osobe dosad izgubile `ivot u poplavama. Savezna vlada stavila je vojsku na raspolaganje za borbu s poplavama. Premijerka Julia Gillard izjavila je ju~er da jo{ nije mogu}e utvrditi iznos {teta, ali je predsjednik vlade Novog Ju`nog Velsa Barry O’Farrell za svoju dr`avu {tetu procijenio na 530 miliona ameri~kih dolara.

koje se poziva izraelska {tampa rekli su poslije sastanka dvojice lidera da je dogovoreno poja~anje saradnje u odnosu na Iran. Obama je istakao da su veze izme|u dvije zemlje nesalomive, izraziv{i uvjerenje SAD-a da jo{ postoji mogu}nost za diplomatsko rje{enje, ali da }e SAD razmotriti sve opcije. “Znam da i premijer i ja vi{e volimo da se to rije{i diplomat ski. Ra zu mi je mo ci je nu svake vojne akcije” kazao je , Obama. Netanyahu je ponovo istakao da Izrael zadr`ava pravo da se brani i da jevrejska dr`ava mora ostati gospodar svoje sudbine. Iako su se dvojica ~elnika dogovorila da }e koordinirati svoje napore oko rje{avanja toga pitanja, Netanyahuova izjava da Izrael mora ostati gospodar svoje sudbine pokazuje da su Izraelci spremni i na jednostrano djelovanje.

U me|uvremenu, kineski ministar vanjskih poslova Yang Jiechi izjavio je ju~er da se Peking protivi unilateralnim sankcijama protiv Irana.

Saradnja
“Da bismo pru`ili efikasno rje{enje iranskog nuklearnog problema, potrebna nam je saradnja, a ne konfrontacija i sankcije. Protivimo se unilateralnim sankcijama” rekao je kine, ski ministar na konferenciji za novinare odr`anoj u Pekingu povodom po~etka godi{njeg zasjedanja kineske Narodne skup{tine. Jiec hi je napo me nuo da se Kina protivi proizvodnji nuklearnog oru`ja u bilo kojoj zemlji Bliskog istoka, uklju~uju }i i Iran. Me |u tim, on je pre ci zi rao da sva ka ze mlja ima pravo da ra zvija svoj civil ni nu kle ar ni pro gram pod uslo vom da po {tu je svo je obaveze.

Palestinski pregovara~ Saeb Erakat o posjeti izraelskog premijera Washingtonu

Nastavak okupacije }e biti uzrok ratova i ekstremizma
Palestinski pregovara~ Saeb Erakat u utorak je izrazio `aljenje {to su se razgovori ameri~kog predsjednika Baracka Obame i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua fokusirali na navodnu iransku prijetnju, na {tetu izraelsko-palestinskog mira, prenosi Fena. “Zna li smo da }e Ne tanyahu i}i u Washington s ratnim, a ne mirovnim planom” izjavio je Erakat na konferen, ciji za {tampu u Ramallahu. “Mi nemamo potrebu da koristimo strah, jer je on izvor nestabilnosti u regiji koji }e natjerati narode na jo{ vi{e nasilja i ekstremizma. Ono {to smo slu{ali o Iraku i Afganistanu, to sada slu{amo o Iranu” , dodao je on. “Klju~ mira, stabilnosti i prosperiteta je isu{ivanje baru{tine izraelske okupacije i uspostavljanje nezavisne palestinske dr`ave u granicama od 1967” izjavio je Erakat. , “Nastavak okupacije }e biti uzrok ratova i ekstremizma, a o toj realnosti bi trebalo da se vodi ra~una u krugovima mo}i na Zapadu” kazao je on aludiraju}i na ame, ri~ku administraciju. Izraelsko-palestinski mirovni pregovori su obustavljeni u septembru 2010. Kako bi se pregovori nastavili, palestinski lideri zahtijevaju da Izrael obustavi kolonizaciju okupiranih teritorija i prihvati granice od prije junskog rata 1967. kao bazu za pregovore. Izraelska vlada odbacuje ove zahtjeve i izra`ava spremnost na pregovore bez prethodnih uslova.

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

SVIJET

19

Ne jenjavaju sukobi u Siriji

Vojska spre~ava bijeg u Liban
Snage re`ima bombardovale su most u pokrajini Homs, koji koriste sirijske izbjeglice
Sirijska vojska bombardovala je ju~er most u pokrajini Homs, u centralnom dijelu zemlje, koji je glavni put za prelaz sirijskih izbjeglica prema Libanu, saop}ila je sirijska nevladina organizacija, prenosi Fena. “Snage re`ima bombardovale su u utorak most u blizini Kuseira, u pokrajini Homs, koji koriste sirijske izbjeglice, posebno ranjenici, koji bje`e u Liban” izjavio , je za agenciju AFP Rami Abdel Rahman, {ef Sirijskog opservatorija za ljudska prava, precizirav{i da se most nalazi u blizini granice. manitarne pomo}i treba odmah otvoriti u Siriji” kazao je on u par, lamentu pred poslanicima svoje stranke pravde i razvoja i pozvao me|unarodnu zajednicu da u vezi s tim izvr{i pritisak na Damask.

Koridor
On nije precizirao da li koridori treba eventualno da krenu iz Turske, koja dijeli duga~ku granicu sa Sirijom. Na kon {to je Tur ska pre ki nu la odno se sa svo jim biv {im sirijskim saveznikom zbog ove krva ve re pre si je, Er do an je osudio {utnju i oklijevanje nekih ze ma lja {to se ti ~e u`a sa po ~i nje nih u Si ri ji. Ta kav stav ohrabruje sirijski re`im da pos tu pa jo{ bru tal ni je s opo zi ci jom. Turska }e nastaviti da djeluje tako {to }e tokom marta organizirati drugi skup prijatelja Sirije u Istanbulu. Kanada je, u me|uvremenu, zatvorila ambasadu i konzulat u Si ri ji zbog krva vih su ko ba izme|u vladinih snaga i pobunjenika protiv predsjednika Ba{ara al-Asada. Mi nis tar vanj skih po slo va John Ba ird obja snio je ovu odlu ku po gor {a njem si gur nosti i precizirao da su kanadski diplomati napustili zemlju bez incidenata.

Tranzitni put
“Artiljerija je bombardovala most preko kojeg je preba~ena Edith Bouvier i svi ranjenici” re, kao je Hadi Abdulah, aktivist Glavne komisije sirijske revolucije koja se nalazi u Homsu. “To je glavni tranzitni put za ranjenike” dodao je. , Prema Rahmanovim ri je~ima, most se nala zi u se lu Rable, na gra ni ci s Li ba nom, i prelazi preko rijeke Oront, koja izvi re u Li ba nu, pro la zi sjeve ro za pad Si ri je, za tim Tursku, pri je ne go {to se uli je u Sredozemno more. Vi{e od 1.500 Sirijaca, uglavnom `ena i djece, sklonilo se u susjedni Liban tokom posljednjih 48 sati kako bi izbjegli su-

U Libanu je od po~etka pobune registrirano 7.058 sirijskih izbjeglica

Reuters

kobe u regiji Homsa, rekla je ju~er jedna zvani~nica UN-a i jedan sirijski aktivist na mjestu doga|aja. Prema UNHCR-u, 7.058 sirijskih izbjeglica registrirano je u Libanu otkada je prije godinu izbila pobuna koju u krvi gu{i sirijski re`im. Turski premijer Red`ep Tajip Erdoan pozvao je ju~er sirijski re`im da dozvoli otvaranje humanitarnih koridora za civilno stanovni{tvo koje je `rtva nasilja u susjednoj zemlji. “Koridore za dopremanje hu-

Ruski stav ostaje nepromijenjen
Vode}i ruski diplomata izjavio je ju~er da Moskva ostaje ~vrsta u svojoj politici prema sirijskoj krizi i zatra`io je od Zapada da izvr{i pritisak na sirijsku opoziciju da prekine borbe s re`imom Ba{ara al-Asada. Moskva je pro{log mjeseca blokirala rezoluciju Vije}a sigurnosti UNa protiv vlade u Damasku i optu`ila je Zapad da podr{kom opoziciji podsti~e sukob. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov izjavio je novinarima “da smo duboko uvjereni da smo u pravu” i da se od opozicije u Siriji treba zatra`iti da se odrekne nasilja, prenosi AP. Njema~ki ministar vanjskih poslova Guido Westerwelle izjavio je u ponedjeljak kako se nada da }e Rusija priznati da je na pogre{noj strani historije i promijeniti svoj stav o Siriji nakon {to je Vladimir Putin u nedjelju pobijedio na predsjedni~kim izborima.

Ministarstvo vanjskih poslova NR Kine

Prestati sa nasiljem
Kina predano podr`ava nezavisnost, suverenitet, jedinstvo i teritorijalni integritet Sirije, mir i stabilnost na Bliskom istoku, te mir i spokoj cijelog svijeta
Kina pomno prati razvoj situacije u Siriji, ~vrsto dr`i do toga da bi sada{nja kriza trebala biti rije{ena kroz politi~ki dijalog na miran i prikladan na~in, i u cilju toga, ~inila je ustrajne napore, stav je koji je iznio najvi{i du`nosnik ministarstva vanjskih poslova Kine, koji smo dobili posredstvom Ambasade NR Kine u BiH. Jako je zabrinjavaju}e {to je situacija u Siriji i dalje ozbiljna. Nasilni obra~uni su nastavljeni, politi~ki dijalog jo{ ne mo`e po~eti, a izgledi za mirno rje{enje krize jo{ su slabi. Kina je odgovorna zemlja i prijatelj arapskom narodu, uklju~uju}i i narod Sirije. Kina se pridr`ava ciljeva i principa Povelje UN-a i osnovnih normi koje ure|uju me|unarodne odnose. Kina predano podr`ava nezavisnost, suverenitet, jedinstvo i teritorijalni integritet Sirije, mir i stabilnost na Bliskom istoku, te mir i spokoj cijelog svijeta. Kako bi se ranije ostvarilo politi~ko rje{enje sirijskog pitanja, Kina zastupa i poziva na slijede}e: cije, te ih provesti {to je mogu}e prije, s namjerom da se vrati nacionalna stabilnost i javni red. Kina podr`ava vode}u ulogu UN-a u koordiniranju humanitarne pomo}i. Kina dr`i do toga da, pod uvjetom da se po{tuje suverenitet Sirije, UN i nepristrasno tijelo koje je prihvatljivo za sve strane, trebaju na~initi objektivnu i sveobuhvatnu procjenu humanitarne situacije u Siriji, te se pobrinuti za dostavu i raspodjelu humanitarne pomo}i. Kina je spremna da pru`i humanitarnu pomo} sirijskom narodu. Protivimo se tome da se neko upli}e u unutarnje poslove Sirije, koriste}i kao izgovor “humanitarno” pitanje. Relevantne strane me|unarodne zajednice trebale bi ozbiljno po{tovati nezavisnost, suverenitet, jedinstvo i teritorijalni integritet Sirije i pravo sirijskog naroda da

Po{tovati suverenitet
Sirijska vlada i sve strane koje imaju udjela trebali bi odmah, u potpunosti i bezuvjetno prestati sa svakim ~inom nasilja, posebno onog nad nedu`nim civilima. Razli~ite frakcije u Siriji trebale bi ispoljiti politi~ke aspiracije na nenasilan na~in. Sirijska vlada i razli~ite frakcije trebali bi imati na umu dugoro~ne i temeljne interese svoje zemlje i naroda, odmah pokrenuti inkluzivan politi~ki dijalog bez preduvjeta ili predodre|enog ishoda kroz nepristrasno posredovanje zajedni~kog specijalnog izaslanika UNa i Arapske lige, dogovoriti se o sveobuhvatnoj i detaljnoj mapi puta i rasporedu reformi kroz konsulta-

Antire`imski protesti u Siriji traju od sredine marta pro{le godine

Reuters

nezavisno bira svoj politi~ki sistem i put razvoja, da stvara uvjete i pru`i potrebnu i konstruktivnu pomo} razli~itim politi~kim frakcijama u Siriji kako bi se pokrenuo dijalog i po{tovao ishod istog. Kina se ne sla`e sa oru`anim mije{anjem ili nametanjem promjene re`ima u Siriji, i smatra da upotreba ili prijetnja sankcijama ne poma`e rje{avanju ovog problema na odgovaraju}i na~in.

Sa~uvati jedinstvo
Kina pozdravlja imenovanje zajedni~kog specijalnog izaslanika za sirijsku krizu od UN-a i Arapske lige i podr`ava njegovu konstrukti-

vnu ulogu u iznala`enju politi~kog rje{enja krize. Kina podr`ava aktivne napore arapskih zemalja i Arapske lige u promoviranju politi~kog rje{enja krize. ^lanovi Vije}a sigurnosti bi se trebali strogo dr`ati ciljeva i principa Povelje UN-a i osnovnih normi koje reguliraju me|unarodne odnose. Kao stalni ~lan Vije}a sigurnosti, Kina je spremna da iskreno ispuni svoje du`nosti, sudjeluje u ravnopravnim, strpljivim i potpunim konsultacijama sa drugim stranama, kako bi do{lo do politi~kog rje{enja sirijske krize, u nastojanju da se sa~uva jedinstvo Vije}a sigurnosti.

20

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veterans' affairs

Na osnovu ~lana 73.a Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/07 — Pre~i{}eni tekst i br. 7/08, 33/08 i 3/12) i ~lana 8. Uredbe o finansiranju programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice {ehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, br. 31/06, 20/09 i 20/11), Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, raspisuje

POZIV
korisnicima pozajmica za finansiranje programa za otvaranje radnih mjesta za branioce, ratne vojne invalide, porodice {ehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branilaca, koji imaju dugovanja po osnovu pozajmica odobrenih u periodu 1997-2000. godina • Pozivaju se korisnici pozajmica odobrenih po Uredbi o finansiranju programa za pokretanje ili pro{irenje proizvodno-uslu`nih djelatnosti koje obavljaju demobilisani pripadnici Oru`anih snaga BiH sa podru~ja Kantona Sarajevo, koji imaju potra`ivanja po osnovu neispla}enih pla}a pripadnika Oru`anih snaga BiH (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, br. 4/97, 1/99, 4/00 i 26/01), u periodu 1997-2000. godina, a koji imaju dugovanje po osnovu pozajmice, da pla}aju svoja dugovanja, odnosno da se radi rje{avanja problema pla}anja dugovanja po osnovu pozajmice jave u Ministarstvo za bora~ka pitanja radi eventualnog postizanja sporazuma o reprogramiranju i daljnjoj otplati pozajmice. Sva lica, odnosno korisnici pozajmica kojima su dodijeljene pozajmice, a nisu uredno izvr{ili povrat dodijeljenih sredstava ili ne izvr{avaju redovno preuzete obaveze vra}anja dodijeljenih sredstava, do izmirenja svojih obaveza po osnovu dobijenih pozajmica ne mogu ostvariti prava propisana Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Kantona Sarajevo”, broj 9/07 — Pre~i{}eni tekst i br. 7/08, 33/08 i 3/12), izuzev prava iz ~lana 5. navedenih u ta~kama: 1. Zdravstvena za{tita; 2. Banjsko i klimatsko lije~enje (medicinska rehabilitacija); 3. Naknada putnih tro{kova i tro{kova za lije~enje u inostranstvu; 4. Prava po osnovu preostale radne sposobnosti; 7. Prvenstvo upisa u obrazovne ustanove i besplatno {kolovanje; 9. Uklanjanje arhitektonsko-urbanisti~kih barijera za ulazak i kori{tenje stana u invalidskim kolicima; 17. Naknada tro{kova d`enaze-sahrane; 18. Podizanje ni{ana-nadgrobnog spomenika; 28. Pravo dobitnika ratnih priznanja ili odlikovanja na obavje{tavanje o smrti putem javnih medija, organiziranje ukopa-sahrane uz dr`avne po~asti i pravo na ukopno mjesto na lokacijama zaslu`nih li~nosti. Korisnici pozajmica, koji imaju dugovanje po osnovu pozajmice, obavezni su obratiti se li~no u Ministarstvo za bora~ka pitanja (Ul. reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, 71000 Sarajevo) ili putem telefona na broj +387(0)33/562-008, svakim radnim danom od 12 do 16 sati. MINISTAR doc. dr. Ned`ad Ajnad`i}

Broj:06-14-5437/12 Sarajevo, 06.03.2012. god.

web: http://mbp.ks.gov.ba e-mail: minbopi@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-012,Fax: + 387 (0) 33 562-251 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novi Grad Sarajevo Op}insko Vije}e

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Canton Sarajevo Town Sarajevo Novi Grad Municipality Sarajevo Municipal Council

Prilog broj 2. U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta objavljujemo:

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA za 2011.
Dioni~ko dru{tvo Pivara Tuzla, skra}eni naziv je Pivara Tuzla, d.d. - adresa sjedi{ta Mar{ala Tita 163, 75 000 Tuzla - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; 035 300 100, fax 035 300 107, pivara@pivaratuzla.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Ibrahim Smajlagi}, predsjednik, Had`i} Muamer, ~lan, D`anovi} Izet, ~lan - ~lanovi uprave Imerovi} Adnan - direktor II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira 1.400.376 dionica i nominalna cijena sa nominalnom cijenom od 10,45 KM - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira “Lider Pres” Sarajevo 19,33%; dionica emitenta s pravom glasa "Sarajevska pivara d.d." Sarajevo 18,88%; ZIF "BIG Investiciona grupa d.d." Sarajevo 11,15%; ZIF "Naprijed" d.d. Sarajevo 10,64%; Hypo Alpe Adria bank Mostar 6,81%; ZIF "BOSFIN" d.d. Sarajevo 5,42%; ZIF Prof Pd.d. Sarajevo 5% III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 32.495.583 h) Teku}a sredstva 5.482.686 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 37.978.269 PASIVA f) Kapital 9.362.261 g) Upisani osnovni kapital 14.633.929 h) Dugoro~ne obaveze 21.483.711 i) Kratkoro~ne obaveze 7.132.297 j) Ukupno pasiva 37.978.269 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 17.558.172 g) Rashodi 20.055.544 h) Dobit/gubitak prije poreza -2.497.372 i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/ gubitak razdoblja IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora Re Opinion Sarajevo - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora Izvje{taj revizije je pozitivan. o finansijskim izvje{tajima1 Direktor Pivare Tuzla Imerovi} Adnan I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

Na osnovu ~lana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj: 49/06), ~lana 81. Statuta Op}ine Novi Grad Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj: 30/09 - novi pre~i{}eni tekst), odredbi sadr`anih u potpisanom Sporazumu izme|u Op}inskog vije}a, op}inskog na~elnika i nevladinih/neprofitnih organizacija Op}ine Novi Grad Sarajevo od 02.07.2009. godine i Programa rada op}inskog na~elnika za 2012. godinu, vr{ilac du`nosti op}inskog na~elnika Op}ine Novi Grad Sarajevo, upu}uje

P O Z I V
za utvr|ivanje interesa za edukacijom predstavnika nevladinih i neprofitnih organizacija sa sjedi{tem na podru~ju op}ine Novi Grad Sarajevo U cilju ja~anja kapaciteta nevladinih i neprofitnih organizacija sa sjedi{tem na podru~ju op}ine Novi Grad Sarajevo i pove}anja njihove apsorpcijske mo}i za povla~enje sredstava iz doma}ih i inostranih fondova, Op}ina Novi Grad Sarajevo organizuje besplatnu edukaciju za predstavnike nevladinih i neprofitnih organizacija sa sjedi{tem na podru~ju op}ine na slijede}e teme: 1. Pra}enje projektnog ciklusa sa akcentom na bud`etiranje, izvje{tavanje i pravdanje utro{ka dodijeljenih sredstava. 2. Strate{ko planiranje u organizaciji. Edukacija }e se odr`ati od 14.05.2012. do 15.06.2012. godine u prostorijama Informati~kog centra - Centra za razvoj biznisa Op}ine Novi Grad Sarajevo u trajanju od 5 (pet) dana za jednu grupu polaznika, kojom prilikom }e biti obra|ene obje naprijed navedene teme. Edukaciji }e mo}i prisustvovati samo jedan predstavnik/ca jedne organizacije. Jednu grupu polaznika ~init }e predstavnici sli~nih misija djelovanja organizacija. Prijavu organizacije trebaju izvr{iti na propisanom obrascu koji sadr`i: 1. naziv organizacije, 2. adresa sjedi{ta organizacije - kontakti: telefon, fax, GSM, e-mail, 3. ime i prezime odgovorne osobe u organizaciji — kontakt-telefon, 4. ime i prezime osobe koja }e prisustvovati edukaciji — kontakt-telefon, 5. oblast djelovanja, odnosno misija organizacije, 6. interes za teme. Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja (rok za prijavu je 22.03.2012.), a obrazac za dostavu tra`enih podataka mo`e se preuzeti na info-{alteru Op}ine ili putem Web stranice www. novigradsarajevo.ba — meni NVO. Popunjen obrazac dostaviti putem protokola Op}ine Novi Grad Sarajevo, putem faxa: 291-281 ili putem email: esad@novigradsarajevo.ba. Za sve dodatne informacije mo`ete se obratiti putem telefona broj: 033 291-255 ili li~no u kancelariji broj 309 — tre}i sprat.
71000 Sarajevo, Bulevar Me{e Selimovica 97 Tel: ++ 387 33 291 100; Fax: ++ 387 33 291 278; e-mail: ngsa@bih.net.ba; www.novigradsarajevo.ba ID broj: 4200422060000

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

SVIJET FINANSIJA

21

Institut za me|unarodne finansije

Cijena gr~kog bankrota je 1.000 milijardi eura
U slu~aju gr~kog bankrota, Irska i Portugal trebali bi dodatnu pomo} izvana kako bi se za{titili od posljedica, {to bi u petogodi{njem razdoblju moglo ko{tati 380 milijardi eura
Gr~ki bi bankrot uzrokovao vi{e od 1.000 milijardi eura {tete eurozoni, a Irska, Portugal, [panija i Italija trebali bi dodatnu pomo} izvana kako bi se za{titili od posljedica, upozorio je Institut za me|unarodne finansije (IIF). “Haoti~ni bankrot Gr~ke imao bi odre|ene jako va`ne i {tetne posljedice. Te{ko je precizno zbrojiti sve {tete, iako je te{ko zamisliti da bi bile manje od 1.000 milijardi eura“, objavio je IIF u dokumentu kojeg citira Reuters. Reuters je dobio dokument od jednog izvora na tr`i{tu. Nosi datum od 18. februara i oznaku povjerljivo.

BiH

EU

Revizija zakona o
Komesar Evropske unije za zdravstvo John Dalli rekao je da je potrebna revizija EU zakona o duhanskim proizvodima. - Duhanski proizvodi su najve}i uzro~nici preuranjene smrti koja se mo`e sprije~iti u Evropskoj uniji. ^ak 13 miliona ljudi pati od bolesti uzro ko va nih du han skim proizvodima. To je vi{e ljudi nego {to je ukupna populacija Ma|arske, Holandije i Portugala, rekao je komesar Dalli na konferenciji Belgijske fondacije protiv raka, prenose mediji. Komesar Dalli je dodao da svi trebaju pomisliti na to koliko se `ivota moglo spasiti da se djelovalo na vrijeme. U nekim zemljama ~lanicama svaki tre}i tinejd`er u dobi od 15 godina aktivno pu{i. - Znamo da mladi ljudi po~inju pu{iti zato {to misle da

duhanskim proizvodima

Ugro`ena i Evropska centralna banka

Dogovor sa privatnicima
IIF zastupa privatni sektor u pregovorima s Atinom o zamjeni starih gr~kih obveznica novim. @eli da se vlasnici obveznica prijave do ~etvrtka, koji je odre|en kao krajnji rok za zamjenu, ~iji je cilj smanjiti gr~ki dug za vi{e od 100 milijardi eura i stabilizirati zadu`enu zemlju. Ako ne dobije potporu, Evropska centralna banka vjerojatno }e

pretrpjeti znatne gubitke, navodi se u dokumentu, uz procjenu da izlo`enost Centralne banke eurozone u Gr~koj iznosi 177 milijardi eura i da je time trostruko ve}a od njezine kapitalne osnovice.

Posljedice ste~aja
U slu~aju gr~kog bankrota, Irska i Portugal trebali bi dodatnu pomo} izvana kako bi se za{titili od posljedica, {to bi u petogodi{njem razdoblju moglo ko{tati 380

milijardi eura, procjenjuju u IIF-u. Bankrot Gr~ke vjerojatno bi zahtijevao i znatnu potporu [paniji i Italiji kako bi se sprije~ilo {irenje (posljedica ste~aja) na te zemlje, {to bi moglo ko{tati dodatnih 350 milijardi eura, stoji u dokumentu. Ujedno bi se znatno pove}ali i tro{kovi dokapitalizacije banaka, koji bi mogli lako dosegnuti 160 milijardi eura, upozoravaju u IIF-u.

je to simpati~no, zatim postanu ovisni o duhanu i ne mogu prestati. Na{a akcija treba biti usmjerena na za{titu djece i mladih ljudi, jer je nedopustivo da toliko mladih ljudi pu{i, rekao je Dalli. Dodao je i da se proizvo|a~i moraju pobrinuti da pakuju cigarete u pakovanja koja nisu privla~na i koja ne ohrabruju ljude na kupovinu cigareta. Privla~nost pakovanja je klju~na stvar na kojoj treba raditi. - Pakovanja cigareta se koriste kao marketin{ka sredstva. Tako privla~ne kutije se ne smiju pojavljivati na tr`i{tu. Ovakva pakovanja utje~u na ljude da misle da su cigarete bezopasne, {to nije istina, rekao je Dalli. Komesar je zabrinut i zbog raznih vanilija ili jagoda okusa cigareta koje se sada mogu na}i na tr`i{tu, {to vu~e omladinu u aktivno pu{enje.

Prihodi ameri~kih novinskih ku}a

Glavnina prihoda od {tampanih izdanja
Prihodi ameri~kih medija ostvareni preko interneta ni pribli`no ne mogu pokriti gubitak od {tampanih izdanja, pokazala je studija Pau Research Centra. Istra`ivanje, koje je trajalo od kraja 2010. do po~etka 2012, baziralo se na povjerljivim poslovnim podacima iz 38 listova, koji su potvrdili da i dalje ~ak 92 posto prihoda ostvaruju kroz svoja papirnata izdanja. “I 15 godina nakon {to je po~elo objavljivanje preko interneta, menad`eri i dalje imaju dojam da se tek po~inje razmi{ljati {ta treba napraviti da bi se nosili s padom tradicionalnih ~itatelja” stoji u studiji. , Novinski biznis, navodi se, jo{ nije napredovao u pronala`enju modela koji bi zamijenio nekada unosnu prodaju tiskovina, premda je globalni promet od reklama u novinama gotovo prepolovljen i to u svega nekoliko godina. “Sektor je reagirao na ove gu bit ke po ve }a njem ci je ne pretplate. ^ak i nakon toga, ukupan prihod listova pao je za vi{e od 40 posto u proteklom desetlje}u” pokazalo , je istra`ivanje. Prema autorima studije, najbolje prolaze ona online izdanja novina koja mogu ogla{iva~ima predlo`iti ciljane grupe ~itatelja na internetu. Ipak, manje od polovine je potvrdilo da im je to zna~ajan dio prodaje. ma}ih proizvo|a~a tekstila. Sama odluka je nejasna i va`i do daljnjeg, a odnosi se i na ve} potpisane kupoprodajne ugovore. Direktorat za vanjsku trgovinu navodi da se proizvodnja pamuka nije pove}ala u odnosu na pro{lu godinu, ali je ve} u januaru prema{ena granica izvoza. Po vladinim procjenama, Indija je u januaru izvezla 8,5 miliona bala (bala 170 kg) pamuka usljed pove}ane potra`nje iz Kine, koja je tr`i{te za 80 posto indijskog izvoza pamuka.
José Manuel Barroso

Evropa u najte`oj
Evropa se nalazi u najte`oj finansijskoj i krizi povjerenja od 1945. godine, ocijenio je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. On je, u izjavi austrijskoj dr`avnoj televiziji ORF, rekao da jo{ nije siguran da je kriza pro{la, ali da se nalazimo u boljoj poziciji nego ranije. - Odugovla~enje sa mjerama protiv krize bila je gre{ka i ko{tala je novca, naglasio je Barroso i dodao da je sada pritisak na zemlje EU ve}i i da

krizi od 1945.

Indija zabranila izvoz pamuka
Vlada Indije, drugog najve}eg proizvo|a~a pamuka u svijetu, donijela je odluku o zabrani izvoza pamuka koja stupa na snagu odmah. Ovu odluku Direktorat za vanjsku trgovinu obrazlo`io je potrebom da se za{tite interesi do-

se strukturne reforme s ciljem pobolj{anja kompetitivnosti sada provode brzinom koja je doskoro bila nezamisliva. Na pitanje da li vjeruje da li }e za godinu sve zemlje i dalje biti ~lanice eurozone, Barroso je odgovorio potvrdno. U slu~aju Gr~ke tro{kovi istupanja bili bi mnogo ve}i i izazvali bi domino-efekat unutar eurozone, smatra Barroso i dodaje da se zbog toga Gr~koj, koja je sada odlu~na na provo|enje reformi, mora pru`iti pomo}.

22

BIZNIS I EKONOMIJA

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Pitanje gra|ana: @elim saznati vi{e informacija o Centralnom registru kredita (CRK). Kome se mogu obratiti da dobijem svoj izvod, koliko dana je potrebno da se dobije, koje }u sve informacije dobiti, koliko ~esto se CRK a`urira i koliko ko{ta izvod?

Skandal u KTK-u

Sud gasi radna mjesta
Umjesto da plijeni zemlji{te i napu{tene zgrade, izvr{itelj izuzima ma{ine koje su okosnica proizvodnje i izvoza
Op}in ski sud u Vi so kom odlu~io je da po svaku cijenu ugasi proizvodnju u Ko`arskotekstilnom kombinatu Visoko {to bi kao posljedicu imalo zatvaranje proizvodnih pogona sa oko 400 radnih mjesta. Na osnovu pravosna`ne presude odlu~io se za pljenidbu klju~ne ma{ine u proizvodnom procesu tvornice obu}e u pogonu Gorica i jo{ nekih strojeva koje kombinat koristi za proizvodnju ali nisu njegova imovina.

Izvod iz CRK-a na {alteru u banci
Centralni registar kredita (CRK), kojeg vodi Centralna banka Bosne i Hercegovine, evidentira sva zadu`enja poslovnih subjekata i fizi~kih lica. Banke, mikrokreditne organizacije i leasing kompanije imaju pravo unosa informacija i pristupa CRK-u. Informacije o zadu`enjima klijenata su do 1.11.2011. godine a`urirane na mjese~noj osnovi, no od tog datuma se pre{lo na postepeno uvo|enje dnevnog a`uriranja. S obzirom na to da proces jo{ nije okon~an, neki subjekti jo{ dostavljaju podatke na mjese~noj osnovi, dok su neki ve} pre{li na dnevno a`uriranje. Sa 31.3.2012. godine, prelazni period se zavr{ava i od tada bi svi subjekti trebali na dnevnoj osnovi osvje`avati svoje podatke. Unosom podataka finansijske institucije u CRK o klijentu koji se zadu`io, informacija je dostupna svim ostalim finansijskim institucijama najkasnije u roku od 48 sati. Fizi~ko lice mora dati ovla{tenje finansijskoj instituciji tj. potpisati saglasnost da bi ta institucija mogla pristupiti CRK-a za uvid u kreditnu zadu`enost tog klijenta. Izvod CRKa za fizi~ka lica sadr`i informacije o svim kreditnim zadu`enjima du`nika, uklju~uju}i i obaveze jemstva. Ukoliko fizi~ko lice `eli da dobije svoj CRK izvod, mo`e se obratiti odre|enom broju komercijalnih banaka koje daju te izvode. CRK izvod se mo`e dobiti odmah na {alteru banke koja nudi tu uslugu i uz nadoknadu koja varira od institucije. Ujedno, sve ispostave ba na ka ne ma ju pris tup CRK-u pa je u nekim slu~ajevima potrebno vi{e od 24 sata za dobivanje izvoda ili se isti uop {te ne mo `e do bi ti na mjestima gdje nije instaliran pristup registru.

Tu`ba portira
- U KTK-u ima mnogo imovine koja trenutno nije u funkciji od objekata do zemlji{ta ali je izvr{itelj ba{ zapeo za tu ma{inu na kojoj se spajaju gornji i donji dijelovi obu}e. U~ini li to, ovaj pogon }e prestati sa radom, a bez posla }e ostati oko 200 radnika, kazao je ministar na posljednjoj sjednici Ekonomsko-socijalnog vije}a u Federaciji BiH. Oslobo|enje saznaje da je presuda zbog koje se plijeni ma{ina u Gorici donesena na osnovu tu`be portira KTK-a koji je
Za koga „radi“ sudski izvr{itelj

sudskim putem tra`io naplatu zaostalih potra`ivanja (plata, topli obrok...).

Bitka se nastavlja
Po istom scenariju ugro`ena je jo{ jedna od tvornica KTK-a koja uspijeva odr`ati proizvodnju a ovih dana primila je i nekoliko novih radnika. Obje, prema ministrovim saznanjima, imaju proizvod konkurentan na doma}em i stranom tr`i{tu i predstavljaju okosnicu na kojoj bi

trebalo graditi oporavak jo{ nekih pogona. Bitka za o~uvanje KTK-a bi}e nastavljena ove sedmice za kada je planirana sjednica Nadzornog odbora posve}ena finansijskoj konsolidaciji kombinata. Zamisao je da se kod jedne od banaka otvori ra~un koji ne bi bio podlo`an blokadama i tako osigura protok novca i likvidnost. O ovom dokumentu potom }e se izjasniti i Vlada FedeH. A. racije BiH.

Udu`enje za odgovorno upravljanje li~nim finansijama U plusu i Oslobo|enje odgovaraju na pitanja gra|ana u vezi sa finansijama. Savjetnici u U plusu su specijalizirani za pitanja finansijske edukacije i savjetovanje gra|ana u sferi prezadu`enosti. Za dodatne informacije mo`ete kontaktirati besplatnu info-liniju 080 02 02 56 ili dostaviti upit na e-mail adresu kontakt@cfks.info.

Svjetska kriza hrane i Bosna i Hercegovin
Danas se u BiH ne obra|uje oko 495.000 hektara oranica, {to predstavlja 49,2 posto ukupnih obradivih oranica
Pi{e: Mustafa IM[IROVI]

I Afrika za poljoprivredu i
Prema podacima iz 2010. godine ukupna povr{ina oranica i ba{ti u BiH iznosila je 1.007.000 hektara, od ~ega u FBiH 398.000, u RS-u 584.000 i distriktu Br~ko 25.000. Ukupno je zasijano 512.000 hektara, u FBiH 189.000, 311.000 u RS-u i 12.000 u distriktu Br~ko. Danas se u BiH ne obra|uje oko 495.000 hektara oranica, {to predstavlja 49,2 posto ukupnih obradivih oranica, to je jedinstven primjer u svijetu. ce – viljemovke do{le iz Argentine i Ju`ne Afrike na zelenu pijacu na Ilid`u?! Jo{ bih nekako mogao i razumjeti da je uvezeno kvalitetno argentinsko meso, ali nikako ne mogu razumjeti uvoz kru{aka iz Argentine. ^ak i neke od resursa koje imamo koristimo neracionalno. Uze}u samo za primjer jagnjetinu i teletinu. Bogati Zapad jede isklju~ivo govedinu, junetinu i bravetinu, jer je {teta zaklati jagnje ili tele, koje bi za godinu dana pove}alo te`inu mesa za deset puta. U Engleskoj se prodaje novozelandsko janje te{ko 70 kg. Samo nekoliko kilometara od ilid`anske zelene pijace ve} desetinama godina stoji neiskori{teno oko 10 hiljada dunuma zemlji{ta tzv. vodoza{titne zone sarajevskog vodovoda. Na ovome prostoru moglo bi se zasaditi oko 625.000 komada autohtonog vo}a, koje ne treba prskati insekticidima i pesticidima, niti |ubriti vje{ta~kim |ubrivima, te proizvesti oko 100 hiljada tona vo}a, ova koli~ina vo}a bila bi sirovinska osniva za industriju sokova, d`emova, keksa punjenog vo}em, suho vo}e i obezbijediti zaposlenje za stotine ljudi. Vo}njak sa 625.000 sadnica bio bi

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 045 - 7. 3. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V.Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.571059 1.485073 25.823853 0.078458 0.262420 0.664875 1.829121 0.565032 0.261801 0.219439 1.618366 0.830718 2.343331 1.483267 0.050196 1.765603

1.955830 1.574996 1.488795 25.888574 0.078655 0.263078 0.666541 1.833705 0.566448 0.262457 0.219989 1.622422 0.832800 2.349204 1.486984 0.050322 1.770028 USD BAM

1.955830 1.578933 1.492517 25.953295 0.078852 0.263736 0.668207 1.838289 0.567864 0.263113 0.220539 1.626478 0.834882 2.355077 1.490701 0.050448 1.774453 1.54229 2.281750

Kru{ke iz Argentine
U vrijeme prije agresije na BiH na{a proizvodnja `itarica je podmirivala 74 posto na{ih potreba, danas svega 14,4 posto. Na`alost, mi uvozimo mnogo toga {to bismo mogli izvoziti, pa ~ak uvozimo i vodu, pored na{ih bistrih i zdravih planinskih izvora. Na jednu KM izvezene hrane mi uvozimo 4 KM. Nedavno sam bio na zelenoj pijaci na Ilid`i i primijetio lijepe kru{ke sa naljepnicom na kojoj je pisalo kajzer Argentina i kajzer Ju`na Afrika. Ostao sam bez teksta, kako li su ove kajzeri-

SDR (Special Drawing Rights) na dan 05. 03. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 05. 03. 2012 =

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.
1.516,43 814,31
BIRS BIFX

BIZNIS I EKONOMIJA
764,68 1.828,83
FIRS SASX-10

23

918,87 806,43
ERS10

SASX-30

Had`i} posjetio HT Eronet
Uvoz namje{taja osam miliona KM

Opada proizvodnja namje{taja

Nedostaju
ja pada, a jedan od glavnih razloga jeste ote`ano snabdijevanje sirovinom proizvo|a~a namje{taja. „^injenica je da je ovaj sektor du`e vrijeme u te{koj situaciji zbog lo{eg poslovnog okru `e nja. Ta ko|er, je dan od uzro~nika pada proizvodnje namje{taja jeste i izostanak pomo}i dr`ave za pripremu proizvodnje za izvoz namje{taja, nedostaju bilo kakve subvencije, energenti potrebni za proizvodnju su sve skuplji, a veliki problem je i nabavka i cijena trupaca“, naglasila je Alimanovi}.
A. Pe.

subvencije, sirovine...
Izvoz namje{taja za jedanaest mjeseci pro{le godine iznosio je 52.089.000 KM
Proizvodnja namje{taja i drugih finalnih proizvoda u Federaciji BiH u 2011. bilje`i znatan pad u odnosu na 2010. godinu, podaci su Privredne komore FBiH. Prema analizi ove komore, indeks proizvodnje namje{taja za 2011. je u padu i u odnosu na proizvodnju u 2010. iznosi 86,7. Izvoz namje{taja za jedanaest mjeseci pro{le godine iznosio je 52.089.000 KM. Istovremeno, uvezeno je namje{taja u vrijednosti 8.999.000 KM. Kako je za Oslobo|enje kazala [emsa Alimanovi}, savjetnica u Privrednoj komori FBiH, o~ito je da proizvodnja namje{ta-

Ministar komunikacija i prometa BiH Damir Had`i} sa suradnicima posjetio je danas HT Eronet. Sastanku su prisustvovali v.d. predsjednika Uprave HT Eroneta Stipe Prli} i ~lanovi uprave Davor Darabo{, Boris Gali} i Zoran Bakula. Prli} je istaknuo kako je HT Eronet najmanji od triju operatera u BiH, ali uprkos tome ima iste obveze kao i ostali. Od ministra je zatra`io podr{ku da se teret obveza ravnomjerno rasporedi. Prli} je tako|er istaknuo problematiku ve-

zanu za Zakon o javnim nabavkama, koja u znatnoj mjeri smanjuje konkurentnost i ote`ava poslovanje. Ministar Had`i} je kazao da ovo ministarstvo ima {irok spektar djelovanja te da `eli unaprijediti dosada{nji na~in rada. On je pozvao HT Eronet da da svoje prijedloge za rje{avanje problema koji se odnose na telekomunikacije te je dodao kako je u planu promjena Zakona o javnim nabavkama kako bi se osigurala konkurentnost dr`avnih poduze}a.

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 6. mart/o`ujak 2012.
Dioni~ko dru{tvo Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM) Broj transakcija

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF CROBIH Fond dd Mostar KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. F FBiH stara devizna {tednja serija N FBiH stara devizna {tednja serija P PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Famos d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo Hidrogradnja d.d. Sarajevo JP HT dd Mostar JP Elektroprivreda HZHB Mostar JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Solana dd Tuzla 19,72 3,00 45,58 2,52 8,20 39,08 19,50 18,80 -0,41 0,00 0,96 11,01 -0,12 0,03 -0,10 1,62 19,72 3,00 46,00 2,52 8,20 39,08 19,50 18,80 19,60 3,00 45,00 2,52 8,20 39,08 19,50 18,80 383 68 73 820 50 34 50 430 7.534,40 204,00 3.327,70 2.066,40 410,00 1.328,72 975,00 8.084,00 6 2 5 3 1 2 1 1 29,01 91,50 78,00 -0,01 0,00 0,00 29,04 91,50 78,00 29,00 91,50 78,00 5.688 3.750 6.186 1.649,99 3.431,25 4.825,08 2 1 1 5,00 0,00 5,00 5,00 600 3.000,00 1 8,10 -1,10 8,30 8,10 160 1.298,00 3

Bukvi} gostuju}i predava~ u IEDC-u
Jedna od najistaknutijih me|unarodnih ustanova za razvoj rukovode}eg kadra Poslovna {kola Bled nedavno je pro{irila ~lanstvo svog me|unarodnog savjetodavnog odbora istaknutim poslovnim liderima iz cijele Ervope. Za ~lana ovog odbora imenovan je i Amer Bukvi}, direktor Bosna Bank International. “U 2011. godini IEDC - Poslovna {kola Bled proslavila je 25. godi{njicu djelovanja i tom prilikom odlu~ila pro{iriti ~lanstvo svog me|unarodnog savjetodavnog odbora istaknutim poslovnim liderima iz cijele Evrope. Time je formirano va`no tijelo koje }e pomagati menad`mentu {kole na podru~ju strate{kog razvoja, me|unarodnih tr`i{ta, programskog portfolija i me|unarodne saradnje” kazala je dekanesa i predsje, dnica {kole Danica Purg. Ona je dodala i to da je direktoru BBI-ja uru~ila poziv za saradnju u svojstvu gostuju}eg predava~a na IEDC-u - Poslovnoj {koli Bled.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 6. mart 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Hidroelektrane na Vrbasu a.d. Mrkonji} Grad Nova banka a.d. Banja Luka RiTE Gacko a.d. Gacko Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF VB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 0,05 4,88 5,7 3,93 5,32 0 -3,17 0 0 0,57 0,05 4,9 5,7 3,93 5,35 0,05 4,8 5,7 3,93 5,31 4.473 305 749 118 130 223,65 1.487,30 4.269,30 463,74 691,10 0,48 0,742 0,22 1,46 -0,21 2,91 0,46 0 0,48 0,742 0,22 1,46 0,48 0,742 0,22 1,46 3.250 4.270 13.072 5.200 1.560,00 3.168,34 2.875,84 7.592,00

na (2)

izdvaja vi{e nego BiH

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Autoprevoz a.d. Gradi{ka Palas a.d. Banja Luka Lutrija RS a.d. Banja Luka Nova trgovina d.d. Br~ko Progres a.d. Bijeljina Posavina a.d. Srbac Rafinerija nafte a.d. Brod Vi{egrad promet a.d. Vi{egrad Veterinarska stanica a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 1 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 0,4 1 1,22 5(A) 0,4 0,57 0,085 0,12 0,6 42,32 41 41,19 39,89 38,47 -11,11 0 0 0 0 -0,18 11,84 -2,44 0 1,61 1,23 0,88 0,35 -0,98 0,4 1 1,22 5 0,4 0,57 0,085 0,12 0,6 42,32 41 41,21 39,99 39 0,4 1 1,22 5 0,4 0,57 0,085 0,12 0,6 42,3 41 41 39,7 38,21 2.405 57 709 38 32.070 4.683 2.525 14.189 434 10.266 2.000 26.980 111.024 7.626 962,00 57,00 864,98 190,00 12.828,00 2.669,31 214,62 1.702,68 260,40 4.344,17 820,00 11.113,21 44.283,20 2.933,38

BiH ima vi{e od milion hektara oranica i ba{ti

plu}a grada i onemogu}io daljnju degradaciju zemlji{ta.

Organizovani otkup
Jedan od problema na{e poljoprivrede je i nedovoljan podsticaj od dr`ave. Dogovoreno je da se 3 posto bud`etske potro{nje usmjeri u poljoprivredu, me|utim i taj minimalni iznos se ne ula`e, jer iz godine u godinu raste bud`etska potro{nja namijenjena za izdr`avanje sve ve}e, ali neefikasne birokratije. Bogata Evropa ula`e ogromna sredstva za stimulaciju poljoprivrede, pa ~ak i siroma{na Afrika za podsticaj poljopri-

vrede izdvaja dvostruko vi{e od nas. Jo{ jedan od slijede}ih problema na{e poljoprivrede je nepostoje}i organizovani sistem otkupa poljoprivrednih proizvoda. Mi smo nekada imali vertikalno organizovane sistema kao {to su bili UPI, Agrokomerc, PTK Tuzla, Hepok Mostar. Svi poljoprivredni proizvodi sa dru{tvenih imanjima, kao i sa imanja udru`enih zemljoradnika otkupljivani su i isporu~ivani u vlastite industrijske kapacitete na preradu, a zatim distribuirani kroz vlastitu i tu|u trgovinsku mre`u, odnosno i{li su u izvoz. Strate{ki pravci razvoja BiH su svakako putevi, energija, zdrava hrana i turizam.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

123,14 $
PLIN

0,53 %

1.690,80 $ 33,43 $

0,77 %

653,75 $
KUKURUZ

1,06 %

SREBRO
0,77 %

2,37 $

0,72 %

713,50 $

1,52 %

24

SARAJEVSKA HRONIKA
Obilje`en Dan op}ine Had`i}i

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Hajdarevi} ~eka transplantaciju
Ratnom komandantu Salki Hajdarevi}u, dobitniku Zlatnog ljiljana i predsjedniku Udru`enja 1. slavna - 111. vite{ka brigada, mogla bi ovog mjeseca biti ura|ena transplantacija jetre. To su rekli ljekari u bolnici u Padovi, u koju je Salko po~etkom januara ove godine izmje{ten na lije~enje. - Prije nekoliko dana ~uo sam se sa Salkom, koji mi je kazao da se ljekari nadaju da bi transplantacija mogla biti ura|ena ovog mjeseca. Radit }e se kadaveri~na transplantacija jetre sa mrtvog donora. Ta vijest nas je posebno obradovala. Nadamo se da }e sve prote}i u najboljem redu i da }e se operacija obaviti {to prije, ka`e nam Remzo Mandal, ~lan Udru`enja. Prema njegovim rije~ima, Salko je nedavno, nakon vi{e od mjesec le`anja, iza{ao iz bolnice. Nalazi se u privatnom smje{taju, a u bolnicu se na kontrole javlja svaka tri - ~etiri dana. Njegovo zdravstveno stanje je bolje, iako ima problema sa bubrezima i nakupljanjem te~nosti u organizmu. - Najvi{e problema ima sa radom bubrega, koje mora sanirati kako bi mu mogla biti ura|ena transplantacija jetre. Ljekari sve poduzimaju kako bi se ovaj pro-

Slavlje sa

gor~inom u srcima
Kada smo u{li u op}inu, bilo je uni{teno 1.250 stanova, isto toliko ku}a... Sada je osam na{ih gra|ana u zatvoru, ka`e Ejubovi}
Povodom obilje`avanja Dana op}ine Had`i}i, ju~er je polo`eno cvije}e na {ehidska mezarja na Kova~ima, Igmanu, Mokrinama, Pazari}u, Tar~inu i Had`i}ima i odana du`na po~ast poginulim braniteljima. U prostorijama O[ 6. mart odr`ana je sve~ana sjednica, na kojoj je na~elnik Hamdo Ejubovi} govorio o vremenu reintegracije Had`i}a, realizovanim i budu}im projektima ove op}ine. Obilje`avanje nije pratio nikakav kulturno-zabavni program, a u Op}ini obja{njavaju da ne mogu slaviti dok osam njihovih gra|ana boravi u zatvoru. - Kada smo 6. marta 1996. godine u{li u Had`i}e, bilo je uni{teno 1.250 stanova, isto toliko ku}a, kompletna infrastruktura, uz 500 miliona {tete na privrednim objektima. Sve je izgledalo sablasno i razoreno. Najte`e nam je bilo {to nismo tada na{li na{ih 180 nestalih gra|ana, od kojih za 99 i dalje tragamo. To je najve}i gubitak koji se nikada ne mo`e nadoknaditi. Iako se zna ko je sve te ljude pobio, zlo~inci sve do danas nisu procesuirani. Da apsurd bude jo{ ve}i, optu`uje se osam na{ih prvaka koji su tada u{li u uni{tene Had`i}e. Zato ovaj dan slavimo sa gor~inom u srcima jer oni koji su

blem rije{io. Ono {to nas jo{ brine jeste nedostatak finansija. Zahvaljuju}i dobrim ljudima {irom zemlje i svijeta, za njegovo lije~enje je do sada prikupljeno 140.000 KM, me|utim, potrebno je jo{ obezbijediti 70.000 KM, jer }e i oporavak nakon transplantacije dosta ko{tati. Zbog toga apelujemo na sve da se uklju~e u prikupljanje novca kako bismo pomogli na{em Salki, naglasio je Mandal. Ukoliko ste u prilici pomo}i borcu sa prvih linija @u~i, to mo`ete uraditi uplatama na broj ra~una 161 00000 53710 269 u Raiffeisen banci na ime Prva slavna - 111. vite{ka brigada - pomo} za lije~enje Salke HajdareE. A. vi}a.

Odr`ana sve~ana sjednica povodom Dana op}ine

Za 268 socijalno ugro`enih iz Podrinja

Osigurani paketi
U okviru priprema za Sajam doma}e privrede, koji }e se ve} {estu godinu odr`ati na Vilsonovom {etali{tu, Op}ina Novo Sarajevo je u saradnji sa Udru `e njem Ku puj mo i koristimo doma}e kvalitetno proizvedeno u BiH organizovala humanitarnu akciju prikupljanja pomo}i. Osnovne `ivotne namirnice i higijenska sredstva dobit }e 268 socijalno najugro`enijih povratni~kih porodica, sa {ireg podru~ja Podrinja, odnosno op}ina Srebrenica, Zvornik, Bratunac, Vlasenica i Mili}i. Kamion sa paketima je oti{ao za Konjevi}-Polje, a ~lanovi Udru`enja Prosvjetitelj iz Srebrenice }e ih distribuirati povratni~kim porodicama. M. T.

se borili i krvarili da oslobode Had`i}e su u zatvoru, a ubice su na slobodi. To je rana koja nas u ovom momentu najvi{e boli i te{ko }e zarasti, isti~e Ejubovi}. Dana{nji Had`i}i, ocjenjuje Ejubovi}, ljep{i su nego ikada. Istina, pored velikog broja zna~ajnih firmi u koje je zadnjih desetak godina ulo`eno vi{e od 250

miliona KM i zaposleno 3.000 radnika, i dalje nedostaju privredni objekti, bolja infrastruktura i vi{e stanova. Velike {anse u Had`i}ima vide u razvoju sto~arstva, po{to je 80 posto teritorije brdsko podru~je, ali i planinskog turizma, pa }e se u narednom periodu okrenuti razvoju ovih Z. T. potencijala.

ILID@A Komisija iza{la na teren

Vi{e od milion KM {tete
Od po~etka ove sedmice na Ilid`i su ~lanovi Komisije za procjenu {tete od snje`nog nevremena iza{li na teren i obilaze podnosioce zahtjeva. Kako saznajemo od predsjednika Komisije Selvera Vrete, do sada je podneseno 296 zahtjeva, a novi }e se primati naredna dva mjeseca, koliko traje zakonski rok za komisijsku obradu. - Najvi{e {tete snijeg je nanio plastenicima u svim mjesnim zajednicama Ilid`e. Bilo je i

Podneseno 296 zahtjeva u kojima se tra`i nadoknada za o{te}ene plastenike, privredne i stambene objekte
o{te}enja na privrednim objektima, kao {to su hale firme Alternativa u Hrasnici, Metros na Stupu, kao i {talski prostor u Kakrinju, Fondacije Zemlja mira i prijateljstva. Tako|er je bilo i uru{avanja krovova na stambenim objektima. Prema preliminarnim procjenama, ukupne {tete bi mogle iznositi vi{e od milion KM, a ta~na cifra }e se znati nakon zavr{enog obilaska svih podnosilaca zahtjeva, kazao je Vreto. ^etiri potkomisije bi trebale u narednih petnaestak dana obraditi sve zahtjeve i na licu mjesta obaviti procjenu {tete. Glavna komisija }e na osnovu ovih ulaznih podataka pripremiti finansijski izvje{taj i uputiti ga na razmatranje Op}inskom vije}u. U Op}ini nisu mogli re}i ko }e i kako nadoknaditi gra|anima nastale {tete, vjerovatno Kanton i FBiH jer je na ovim nivoima progla{eno vanredno stanje. Z. T.

Majka @ana [iljegovi}a tvrdi

Policija je znala za obilje`avanje
U izdanju Oslobo|enja od 2. marta iza{ao je tekst “Obilje`avanje godi{njice smrti @ana [iljegovi}a” gdje smo objavili , da je [iljegovi} pro{le godine poginuo uslijed neprilago|ene brzine. U na{u redakciju javila se Amra [iljegovi}, majka nesretno stradalog, te nam kazala kako se nesre}a nije dogodila zbog prekora~enja brzine, ve} zbog voza~a iz suprotnog smjera, koji su bili u alkoholiziranom stanju. Objavljeno je i da policija nije imala prethodnu najavu da }e se obilje`iti godi{njica na mjestu pogibije, {to je [iljegovi}, tako|er, demantovala isti~u}i da je njen mu` prethodno obavijestio policiju o ovom doga|aju.
D. I.

Ura|eni preliminarni rezultati

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

25

CIKBiH donio odluku za Novi Grad

276-982

Izbora }e ipak biti
Do 16. marta }e se znati da li je osiguran novac za izbore na kojima bi snage trebali odmjeriti Safet Ke{o i Aner [uman
Centralna izborna komisija BiH donijela je odluku o odga|anju prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Novi Grad koji su bili zakazani za 1. april. Razlog takve odluke su finansijska sredstava koja je trebala osigurati Op}ina, a kako procjenjuje v.d. na~elnika Aner [uman, radi se o 500.000 maraka. Stoga je Op}ini Novi Grad ostavljen novi rok od deset dana, ta~nije do 16. marta, da poku{a osigurati potrebna sredstva u saradnji sa vi{im nivoima vlasti. Klub vije}nika SDA u Op}inskom vije}u “vjerovatno vr{io pritisak na CIK” . - O~ekivao sam da }e CIK ukinuti vanredne izbore. Postoji mogu}nost da su vije}nici iz SDA vr{ili pritisak kako bi se izbori, ipak, odr`ali i da sredstva budu osigurana. Mi za tih deset dana ne mo`emo ni{ta u~initi. Na{e ruke su svezane. Ve} sam izjavio da bi odvajanje novca od bud`eta ugrozilo jedan od kapitalnih projekata koji smo planirali u teku}oj godini. Ne `elimo odvajati toliku sumu novca za vanredne izbore, poja{njava [uman. A u Klubu SDA odgovaraju kako se od odlaska Damira Had`i}a sa mjesta na~elnika manipuli{e ciframa potrebnim za odr`avanje izbora.

VA@NIJI TELEFONI

Do martovske sjednice Vije}a situacija }e biti mnogo jasnija

Vezane ruke
U CIK-u smatraju da se potreban novac mora osigurati te da }e u narednom periodu, po osiguranju finansijskih sredstava, donijeti odluku kojom }e utvrditi novi datum odr`avanja prijevremenih izbora. Nakon odluke o odga|anju prijevremenih izbora, [uman nam je kazao da ovakvu odluku nije o~ekivao, te da smatra da je

CIFRE Dok u SDP-u tvrde kako je za vanredne izbore potrebno osigurati i do pola miliona maraka, iz SDA odgovaraju kako je za redovne predvi|eno 260.000 KM, te da se ciframa samo manipuli{e
re od kojih ~ovjeku pamet stane. To su sve dezinformacije i o~ekujemo da ova situacija u Op}ini ne}e trajati unedogled. Kao stranka smo se redovno prijavili na izbore, zakazane za 1. april, a sve procedure kao kandidat pro{ao je Safet Ke{o, kazao nam je ju~er {ef Kluba SDA u Vije}u Novog Grada Ramiz Durakovi}. Do martovske sjednice Vije}a, o~ekuje Durakovi}, u SDA }e dobiti i odgovore nadle`nih institucija o tome da li su posljednjim de{avanjima u Vije}u prekr{eni Poslovnik i Statut Op}ine, nakon ~ega }e odlu~iti da li }e prisustvovati zasjedanju.
E. G. - J. M.

Dezinformacije
- Za redovne izbore u bud`etu Novog Grada smo izdvojili 260.000 maraka, a sada se pominju cifre za vanredne izbo-

KJKP Park dobio autokorpu
Novo teretno vozilo sa autokorpom ministar prostornog ure|enja i za{tite okoli{a KS-a Abid Jusi} i Mustafa Kova~, direktor Kantonalne uprave Civilne za{tite, predali su na upotrebu preduze}u Park. Ministar Jusi} istakao je da }e novo vozilo biti od velike po mo}i KJKP Park u odr`avanju zelenila u Kantonu Sarajevo, dok je, s druge strane, Kantonalna uprava CZ-a dodatno tehni~ki opremljena za reagovanje u kriznim situacijama. Vozilom vrijednim 125.000 KM, koje je osposobljeno za rad na visinama do 14 me-

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja, bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 17 do 19 sati Farmavita i Dgs BiH, od 13.30 do 15 Alipa{ino Polje 1, 12 i 28, od 12 do 13.30 Alipa{ino Polje 16 i 31, od 10.30 do 12 Alipa{ino Polje 17 i 30, od 9 do 10.30 sati Alipa{ino Polje 3 i 7, od 9 do 15 Brije{}e 2 i 3, Zabr|e 1, Humska 5, Male{i}i 1, Stup 3 i Deovi}i, od 8.30 do 15 Gladno polje, od 8 do 16 sati IV crnogorske brigade, Lje{evo 3, Ljubini}i i Milinkladska, a od 6 do 8 Sportski centar Skenderija 2 i Terme ^ate` 1, od 9.30 do 10.30 sati Safvet-beg Ba{agi}.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

tara, tokom svakodnevnih radnih zadatka raspolaga}e radna jedinica Parka ospo-

sobljena za rad na visinama uz pomo} specijalizovanih vozila.

Povodom Me|unarodnog dana `ena, uprava Olimpijskog bazena Otoka, za pripadnice ljep{eg spola kao poklon je obezbijedila slobodno kori{tenje svojih usluga. Tako }e sve `ene mo}i slobodno da koriste bazen, teretanu, fitnes-salu za `ene i saunu, od 8. do 10. marta, u radnom vremenu od sedam do 23 sata.
15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla

Olimpijski bazen daruje `ene

PORODILI[TA

6 11

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

15.30 i 22, Zürich / Banja Luka 18.30

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16, Be~ 7.25 i 14.55, Banja Luka / Zürich 12, Ljubljana 12.50, Minhen 13.05, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55, Istanbul 18 Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dor tmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom,

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.40, Ljubljana 12.20, Minhen 12.30, Be~ 14.05 i 21.40, Budimpe{ta 14.35, Zagreb

srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i

radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i pra znika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

26

KULTURA

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

KONCERT SARAJEVSKE FILHARMONIJE

Duboka osje}anja
jezikom muzike
Publika }e imati priliku ~uti jedno od najizvo|enijih koncertnih djela Antonina Dvořaka - Koncert za violon~elo i orkestar, te Prvu simfoniju Johannesa Brahmsa
Sarajevska filharmonija, u okviru Sarajevske zime, organizira veliki koncert povodom Dana `ena. Odr`at }e se u ~etvrtak, 8. marta u 20 sati u Narodnom pozori{tu Sarajevo. Posjetioci }e u`ivati u poznatoj Simfoniji br. 1, op. 68 u cmolu Johannesa Brahmsa u izvedbi orkestra Sarajevske filharmonije pod dirigentskom palicom dirigentice Samre Gulamovi}, Dirigentica Gulamovi}, kao predstavnica svih `ena povodom 8. marta, predvodit }e orkestar i zajedno sa solistom - jednim od najtalentiranijih violon~elista dana{njice Alexanderom Buzlovim, interpretirati i najizvo|enije koncertno djelo Antonina Dvoraka (Koncert za violon~elo i orkestar). osvojio je u Monte Carlu sa samo trinaest godina. Nagra|en je i Grand Prixom na takmi~enju Virtuozi u 21. stolje}u u Moskvi. Pobjednik je brojnih internacionalnih takmi~enja mladih umjetnika od 2000. do 2006. kada je diplomirao na posebnoj muzi~koj {koli Moskovskog dr`avnog konzervatorija, gdje danas radi kao asistent i predava~. Dirigentica Gulamovi}, koja je direktorica Sarajevske filharmonije, osnovala je i uspje{no vodi `enski vokalni ansambl Allegro. ^asopis @ena 21 proglasio ju je za najuspje{niju `enu iz oblasti umjetnosti, a dobitnica je i nagrade Sloboda koju dodjeljuje Centar za mir Sarajevo za doprinos humanizmu, borbi za ljudska prava i slobodu u BiH, Evropi i svijetu. Dvorakov Koncert za violon~elo i orkestar, op. 104 u h-molu, posljednja je velika kompozicija, koja je nastala tokom kompozitorovog boravka u New Yorku. Muzika koju je pisao duboko je inventivna, puna dubokih osje}aja, posebno u posljednjem stavu kojeg je kompozitor revidirao nakon smrti supruge i savr{eno prikladna upravo za ovaj instrument - violon~elo, {to je izravna posljedica Dvorakovog iskustva kao orkestarskog muzi~ara.

Kao izdisaj
Dvorak je bio vrlo zabrinut zbog svog koncerta za violon~elo u h-molu, strahuju}i da bi ga solisti, prave}i se va`ni, mogli pokvariti. Zato je svom izdava~u napisao: - Dat }u ti svoje djelo samo ako mi obe}a{ da nitko ne}e u njemu ni{ta mijenjati bez moga znanja i dopu{tenja. Finale zavr{ava “kao izdisaj” so, lo se sti{ava u pianissimo, zatim nastupa crescendo, a posljednje taktove preuzima orkestar i zavr{ava silovito. To je moja zamisao i od nje ne odstupam.

New York
Buzlov koji dolazi iz Rusije, posjeduje veliki umjetni~ki dar, pravi je virtuoz i odu{evljava auditorij svojim nastupima, a prvi Grand Prix Mozart,

Violon~elista Alexander Buzlov

U Galeriji IPC-E

U MSURS-u u Banjoj Luci

Dizajn - osnova komunikacije
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske danas }e u 14 sati arhitekta i grafi~ki dizajner Radomir Vukovi} odr`ati predavanje “Dizajn - osnova komunikacije” . Vukovi} je autor izlo`be “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960-2010” koja je tre, nutno postavljena u MSURS-u, a podrazumijeva materijal koji je autor godinama sakupljao, a potom poklonio Muzeju primenjene umetnosti Beograd, gdje je izlo`ba premijerno prikazana pro{le godine. Na ovoj izlo`bi su predstavljeni najreprezentativniji znakovi i sistemi grafi~ke komunikacije u posljednjih 50 godina u Srbiji. Vukovi} je autor mnogih logotipa i vizuelnih sistema i dobitnik mnogih stru~nih priznanja i nagrada, me|u kojima je i prva nagrada na konkursu za sistem sportskih oznaka XIV zimskih olimpijskih igara u Sarajevu 1984. Autor je, urednik i izdava~ trilogije “Znakovito” (alfabeti, pi-

Filigrani Marije Milo{evske
Makedonska multimedijalna umjetnica mlada Marija Milo{evska sino} je nastupila sa svojom zahtjevnom i probranom izlo`bom, koja je bila daleko od klasi~ne. Filigranski nakit, muzika i fotografije vlastitih djela i likova u potpunosti su zadovoljili probirljivu sarajevsku publiku, o ~emu je umjetnica za Oslobo|enje kazala: - Prvi put sam u Sarajevu i na Sarajevskoj zimi. Odu{evljena sam i prijemom, ljudima, kulturnim dobrima, atmosferom. A predstavila sam se spojem filigrana, muzike ex-yu prostora, te prate}im fotografijama, rekla je Milo{evska. Sve se de{avalo pod sloganom: U pe}i je `ar, na prozoru rosa, pustimo da svjetlost postane... filigran!

Radomir Vukovi}

ktogrami, logotipi), koja izlazi od 2002, sa oko 6.000 znakova isklju~ivo doma}ih autora. Trilogija “Znakovito” dobila je na-

gradu “Pavle Vujisi}” kao poduhvat godine iz oblasti primijenjene umjetnosti.
Mr. S.

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

KULTURA
Nakon likovne kolonije Za djecu Centra Duga

27

Stand-up komedija u Jeli}evoj

Umjetnici za djecu
U Bo{nja~kom institutu }e biti organizovane aukcija i izlo`ba umjetni~kih djela
Centar za djecu Duga iz KulenVakufa, koji se od 1999. bavi zbrinjavanjem djece koja su ostala bez roditeljske za{tite, organizovao je likovnu koloniju Za djecu Centra Duga, koja je rezultirala velikim brojem djela na{ih poznatih umjetnika. Kao na~in za prikupljanje sredstava za {to kvalitetniju pomo} {ti}enicima Centra, upravo ta djela na}i }e se na aukciji i izlo`bi koje organizuju Bo{nja~ki institut i prikupljaju na razne na~ine, saradnjom sa stalnim donatorima iz oblasti privrede, postavljanjem donatorskih kasica u poslovnim objektima, {tampanjem i distribucijom kalendara i prazni~kih ~estitki, a jedan od najve}ih projekata je pomenuta likovna kolonija. Na izlo`bi i aukciji bit }e predstavljena djela najzna~ajnijih savremenih autora iz BiH, me|u

S nogu
Jedan od rijetkih stand-up komi~ara u regiji Pe|a Bajovi} nastupio je u Sarajevu u okviru svoje regionalne turneje
U Centru za kulturu u Jeli}evoj sino} je odr`an nastup jednog od rijetkih stand-up komi~ara u regiji Pe|e Bajovi}a. On je publiku zabavio formatom koji je mnogo popularniji izvan granica biv{e dr`ave, posebno u Americi. Bajovi}u, jednom od pokreta~a hrvatske stand-up comedy scene, ovo je prva cjelove~ernja predstava, nakon sedam godina rada kao komi~ar i producent. Nastup u Sarajevu je odr`an u okviru njegove regionalne turneje nazvane “S nogu” Zani. mljivo je da je ovo prva standup comedy turneja u regiji. tupio i Tomislav Koza Koza~inski. “Neki su prestari da bi se sje}ali one zemlje na ‘J’ neki su , premladi da bi se odatle i mogli i~ega sje}ati” obja{njava , Bojovi} karakter svoje predstave. “Mi u tzv. srednjim godinama se toga i tada lako prisje}amo. Ipak, ovo nije nikakva nostalgi~na pri~a. Ovo je pri~a o nama danas. Nama, koji smo nastavili svoje `ivote tu - na ovim ‘na{im prostorima’ u ‘re, giji’ ili ‘regionu’ zapadnom , Balkanu, u biv{oj Jugoslaviji (kao da pos to ji sa da{ nja!). Uglavnom, tu smo i sada. Iako razdvojeni, neka od tih svakodnevnih iskustava su gotovo identi~na, dok su neka takva kao da su jedni na Zemlji, drugi na Mjesecu, a tre}i na Marsu i tako dalje” ... mi~ara i publike, a njihov smijeh potvrda je me|usobnog razumijevanja. Neki od najpoznatijih komi~ara svijeta su svoju karijeru po~eli kao standup komi~ari, kao {to je Bill Cosby, Jerry Seinfeld i Chris Rock. Iako je `anr uvezen sa Zapada, uspje{no se primio kod doma}e publike. Bajovi} o tome ka`e: “Ako ovoliko vremena uspijevamo puniti klubove i kazali{ta i nasmijavati ljude u na{oj zemlji i {ire, zna~i da smo uspjeli. Na`alost, to na{e televizije ne prepoznaju; ili to ne umiju ili ni ne `ele znati. Jedini konkretni odgovor koji smo dobili je bio od jednog od televizijskih urednika koji je rekao da je to preurbano i preinteligentno za na{u {iru publiku. Ja mislim da je to glupost!” .
N. S.

Sa pro{logodi{nje aukcije

Ambasada Velike Britanije u BiH, a koje }e biti otvorene u izlo`benom prostoru Bo{nja~kog instituta u ~etvrtak, 8. marta. Centar se finansira isklju~ivo iz donacija koje se prikupljaju raznim humanitarnim akcijama u Njema~koj i BiH. Donacije u BiH se

kojima su Seid Hasanefendi}, Salim Obrali}, Halil Tikve{a, Nesim Tahirovi}, Fehim Huskovi}, Admir Mujki}, Amela Had`imejli}, Ibrahim Novali}, Mehmed Muratovi}, Amir Omerovi}, Milan Mihajlovi}, Adnan Dupanovi}, Jasmin Kukavica i drugi. N. S.

U Bo{nja~kom institutu

Promocija knjige

Pri~a o nama
Bajovi} je tako|er vrlo aktivni u~esnik u razvoju mre`e standup komi~ara i organizacija u regiji i on je ovom prilikom krenuo u obilazak osam gradova u kojima je `ivio u svojih nepunih 40 godina: Zagreb, Mursku Sobotu, Banju Luku, Sarajevo, Mostar, Beograd, Po`egu i Bijelo Polje. Na sino} odr`anoj predstavi, uz Bajovi}a je nas-

Nasmijati ljude je uspjeh
Stand-up komedija je pri~a o `ivotu. Nije to pri~anje viceva ili ne ka glu ma u {a lji vim ske~evima. To je razgovor ko-

Bo{nja~ki institut - Fondacija Adila Zulfikarpa{i}a, u suradnji s Bo{nja~kom nacionalnom zajednicom za Grad Zagreb i Zagreba~ku `upaniju, Med`lisom Islamske zajednice Zagreb i Institutom za istoriju Sarajevo, priprema za ve~eras u 18 sati promociju knjige “Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme avnojevske Jugoslavije (1945-1953)” doc. dr. Denisa Be}irovi}a. Promotori su akademik prof. dr. Enes Kari}, prof. dr. Husnija Kamberovi}, prof. dr. Zijad [ehi} i prof. dr. Ismet Bu{atli}. U recenziji prof. dr. Ismet Bu{atli} navodi da je autor doc. dr. Denis Be}irovi} zaslu`an da je jedan va`an period u historiji BiH op}enito, Islamske zajednice posebno, temeljito istra`en, studiozno prou~en i adekvatno predstavljen. Knjiga predstavlja doktorsku disertaciju doc. dr. Denisa Be}irovi}a, a autor naslovnice je prof. dr. Mehmed Ak{amija.

Rije~, dvije o filmu “^eli~na lady”

Filmska demencija
Prikaz knjige Nenada Veli~kovi}a “Vremenska petlja”

Vedro svjedo~anstvo nemjerljive tuge

28

SCENA

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Dva koncerta Hanke Paldum u Sarajevu

[to svaka
N
akon sarajevske i zagreba~ke promocije pjesme “[to svaka `ena sanja”diva sevdaha i narodne muzike Han, ka Paldum odr`at }e 8. i 9. marta dva solisti~ka koncerta u Domu mladih Sarajevo. Na konferenciji za novinare {to je odr`ana u hotelu Europa uo~i koncerata, uz pjeva~icu su bili Cenk Bosnali iz Turske i Emina Tufo, mlada i perspektivna bh. pjeva~ica, koja }e uz Bosnalija nastupiti kao gost na koncertu Hanke Paldum. Hanka Paldum je priznala da osje}a blagu i pozitivnu tremu povodom de{avanja koja su u toku i onih koja slijede, te dodala: - Zahvaljuju}i NewEventu, agenciji koja je stala iza ovog projekta, odnosno iza mojih koncerata i CD-a koji namjeravam zavr{iti po~etkom jeseni, za sve dame i njihove pra-

`ena sanja
Novi Roberto Cavalli iz cvjetne porodice parfema
U novootvorenoj parfumeriji ^arolija, u Titovoj ulici 29, ju~er je prvi put u Sarajevu i BiH promovisan najnoviji parfem Roberto Cavalli. Novi Roberto Cavalli pripada cvjetnoj porodici parfema. Spada u kategoriju jakih parfema, ~ije gornje note, predvo|ene crvenim biberom, daju izvornu i prirodnu snagu karakteru `ene. Treperav i senzualan, razveselit }e svakoga ve} prilikom prvog kontakta.

Diva sevdaha i narodne muzike odr`at }e 8. i 9. marta solisti~ke koncerte u Domu mladih Sarajevo • Gosti su Cenk Bosnali iz Turske i Emina Tufo, mlada i perspektivna Hanka Paldum: Ima blagu i pozitivnu bh. pjeva~ica tremu uo~i koncerata
Bosnali, ina~e porijeklom iz BiH, izrazio je svoje odu{evljenje {to }e nastupiti na koncertu dame vrhunskog vokala, te kazao: - Na koncertu }e publika imati priliku poslu{ati pjesme na turskom i bosanskom jeziku, uz jednu pjesmu koju }u otpjevati u duetu sa Hankom. Iskreno se nadam da }e se publici koncert svidjeti, dok je Emina Tufo, jedna od finalistica nedavno okon~anog showa Hayatove produkcije, dodala: - Moram re}i da mi je velika ~ast i zadovoljstvo biti gost jedne neprikosnovene dame, ujedno dame koja je moj uzor, zapravo otkad sam se po~ela baviti pjevanjem. Karte za koncert Hanke Paldum mogu se kupiti na platou Skenderija, prodajnom mjestu Ferhadija i Mercator centru, te putem portala Kupikartu.ba.

tioce pripremamo lijepu i kvalitetnu koncertnu pri~u na Dan `ena. Kada smo razmi{ljali o gostima, smatrala sam da bi bilo dobro da uzvratim dobrodo{licu i svu onu ljepotu i trud koji je ulo`io Bosnali za organizaciju mog nastupa na Festivalu balkanske muzike u Izmiru. Koncert je zaista bio uspje{an, tako da sam odlu~ila u znak zahvalnosti i po{tovanja prema njegovoj gesti pozvati ga u goste. Poslije smo razmi{ljali i o nekome iz mla|e generacije, s obzirom na to da ja podr`avam mlade i volim da sam me|u mladima. Odlu~ila sam se za jednu od zvijezda Hayat produkcije Eminu Tufo i pozvala je da bude dio ove prelijepe pri~e. Gost na koncertu bi}e i Zijad Graci}, moj partner u spotu za pjesmu “[to svaka `ena sanja” Zaista sam sretna i zaista `elim da oba . koncerta pro|u u prelijepoj atmosferi.

Treperav i senzualan
boju koju Cavalli modna ku}a koristi ve} preko ~etrdeset godina.

Idealna kapljica parfema koju }e svaka `ena po`eljeti da nosi kako bi osjetila dio tog svijeta
Novo ro|enje
Glavna inspiracija kreatorima TV spota, povodom izlaska novog Roberto Cavalli parfema, bilo je zavo|enje. Elisa Sednaoui, slavno lice koje je odabrano za ovaj spot i kompletnu kampanju, nosilac je glavne uloge u kojoj `ena kreira vlastitu sudbinu. - Ovaj parfem predstavlja novo ro|enje ku}e Cavalli i mnogo smo radili da bismo postigli taj kona~ni miris. Rezultat je nevjerovatan. Ovo je idealna kapljica parfema koju }e svaka `ena koja voli na{u modu po`eljeti da nosi kako bi osjetila dio tog svijeta. Uvijek isti~em da prava haljina u pravom momentu mo`e promijeniti `ivot jedne `ene. Cavalli haljina, kapljica novog Cavalli parfema i sna`na individualnost osigurat }e `eni da bude primije}ena i skrenuti na nju svu pa`nju, isti~e Roberto Cavalli. M. PAMUK

^ulne obline
U sr`i Roberto Cavalli parfema nalazi se sve veli~anstvo narand`inog cvijeta. Njegova boja i miris otkrivaju sr` `enstvenosti i nikoga ne ostavljaju hladnokrvnim. Ta senzualnost kona~no se zatvara u o~aravaju}im donjim notama koje ostavljaju privla~an `ig na ko`i, izaziva ovisnost. Kreator novog parfema Roberto Cavalli za `ene je parfimerija Louise Turner. Umjetni~ki izra`aj Roberto Cavalli parFoto: [. SULTANOVI]

femske bo~ice asocira na ~ulne obline senzualne `ene. ^vrsta staklena baza asocira na snagu i mo} njenog karaktera. Poklopac je u obliku krune koja predstav-

lja Cavallijev zlatni pe~at. Bo~ica je ukra{ena trakom sa tigrastim uzorkom koji podsje}a na kreatorov prepoznatljivi izra`aj – tigrasti uzorak. ^ep na bo~ici predstavlja zlatni kov~eg oboga}en blistavim refleksijama. Roberto Cavalli logo urezan je u tu zlatnu podlogu. Taj kov~eg asocira na Cavalli haljinu sa tirkiznim pojasom, tipi~nu i jedinstvenu

AKTUELNO - NOVITETI 2012 OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

AUTOSVIJET

ONI ĆE OBILJEŽITI OVU GODINU
Ova godina biće izuzetno bogata kada su u pitanju novi automobili koji će biti predstavljeni, a ostaće upamćena kao godina u kojoj se pojavio Golf VII, novi Mondeo, Opel Mokka…

Str. 30

Autosvijet
OSLOBO\ENJE
srijeda, 7. mart 2012. godine

PREDSTAVLJAMO

AFA RACING

PREDSTAVLJAMO - HONDA CIVIC 2012

POVRATAK KLASICI

TOYOTIN NAJUSPJEŠNIJI PARTNER
VEĆ IZVJESNO VRIJEME JE AFA RACING TOYOTIN PARTNER BROJ JEDAN U BIH, A SVOJE ĆE POSLOVANJE U OVOJ GODINI POKUŠATI UČINITI USPJEŠNIM KAO U PRETHODNOJ, U ČEMU ĆE IM POMOĆI NOVI MODELI...
STR. 35

VELIKI TO^KOVI

UNIMOG U500

MALA MAŠINA ZA VELIKE POSLOVE
MERCEDESOV UNIMOG U500 JE U PRETHODNIM DECENIJAMA POSTAJAO SVE EFIKASNIJI I USPJEŠNIJI, A POSEBNO JE EFEKTAN U ČIŠĆENJU SNIJEGA SA NEPRISTUPAČNIH PUTEVA...
STR. 36

Novi Civic u odnosu na model iz 2006. godine dizajnom ne pokazuje futuristiku i mnogo je klasičniji, ali je i dalje jedan od najupečatljivijih kompaktnih automobila današnjice... Str. 32

30

AUTOSVIJET
Aktuelno - Noviteti

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Automobili koje očekujemo
Veliki broj novih automobila se na tržištima širom svijeta pojavi svake godine, no neki od njih su nam zbog različitih razloga izuzetno zanimljivi, a pojaviće se ove godine, nadamo se, i na našem tržištu…

Volkswagen Golf VII
Sinonim za lagani napredak
Da je temeljan redizajn Golfa V prije ~etiri godine bio pun pogodak, najbolje potvr|uju prodajne statistike, po kojima je aktuelna „{estica“ i dalje jedan od najpo`eljnijih kompaktnih automobila na evropskom tr`i{tu. Mada je ve} 2009. iz Wolfsburga najavljeno da }e njegov nasljednik Golf VII biti predstavljen 2012. godine, malo ko je o~ekivao da }e Nijemci tako brzo uspjeti da razviju potpuno nov automobil. Ali, uspjeli su. Sedma generacija Golfa javnosti bi trebala bi-

ti predstavljena u jesen, na sajmu automobila u Parizu. Rije~ je o potpuno novom modelu koji je razvijen na skra}enoj platformi aktuelnog Passata sa osovinskim razmakom od 264 centimetra (258 do sada). U od-

nosu na prethodnika novi Golf bi trebao dobiti desetak centimetara u du`inu, te dva u {irinu, da bi se pove}ao komfor u drugom redu. Blago pove}anja o~ekuje se i u prtlja`niku. Palete motora bi trebala biti sastavljena od savremenih TSI benzinaca i dokazanih TDI dizela{a, opremljenih najnovijom generacijom direktnog ubrizgavanja goriva. O~ekuje se i uvo|enje jednog hibridnog modela, koji bi se pridru`io sada{njem elektri~nom Golfu VI. Nakon trovratnog i petovratnog modela, na tr`i{tu }e se na}i i Golf karavan, te Golf Plus model.

Dacia Lodgy
Rumunski sedmosjed
[u{kalo se i {u{kalo, a napokon je stigla i zvani~na potvrda da }e gama Dacijinih modela od prolje}a biti bogatija za jo{ jednog ~lana, 4,5 metara duga~ki monovolumen Lodgy. Dugoo~ekivani rumunski MPV mogao bi lako biti jedan od najve}ih hitova ove godine, jer je rije~ o multifunkcionalnom vozilu sa pet ili sedam sjedi{ta i cijenom koja bi trebala biti osjetno ni`a u odnosu na sve ostale modele na tr`i{tu. Nakon {to su objavljivanjem oficijelnih fotografija eksterijera razrije{ene

sve dileme kako }e izgledati Dacia Ladgy, pa`nja javnosti usmjerena je na njen enterijer. Ako je suditi prema prvim {pijunskim fotografijama kabine, Lodgy }e biti prvi Dacijin model sa no-

vim novodizajniranim elementima enterijera. Tu prvenstveno mislimo na novu masku radioure|aja i komandi klimatizacije, elemente koji }e se u toku godine na}i i u kabinama redizajniranih Sandera i Dustera. Velika novost za sve ljubitelje Dacije je da su prekida~i podiza~a prozora sa sredi{njeg grebena preseljeni na voza~eva vrata. Tehnolo{ka osnova za razvoj Lodgyija je Renaultov monovolumen Scenic, dok bi gama motora trebala biti ista kao i u ostalim Dacija modelima sa provjerenim 1.4 i 1.6litarskim benzincima i 1.5 dCi dizela{em.

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.
Ford Mondeo
Nastavak uspješne priče
^etvrta generacija Ford Mondea premijerno je predstavljena na Sajmu automobila u Detroitu pod imenom Fusion. Ford tvrdi da je rije~ o potpuno novom automobilu, koji je dizajnerska izvedenica iz atraktivne studije Evos, odnosno da }e svi ostali njegovi modeli biti uskla|eni sa novim standardima. Sa novim Mondeom Ford najavljuje i iskorak u organizaciji enterijera. Kao i do sada, u izradi multimedijalnog sistema Amerikanci su sara|ivali sa japanskim Sonyem,

AUTOSVIJET
Škoda

31

AKCIJA: „VAŠA SLJEDEĆA PAMETNA ODLUKA“

koji je za Mondeo izradio jedinstveni jednodijelni sredi{nji greben. Ve}ina prekida~a ima dodirne senzore, a prstima se upravlja i „prekida~ima“ na velikom touchscreen ekranu. Osim visokog stepena zavr{ne obrade i dizajna Fordovi in`enjeri u prvi plan kod enterijera stavljaju i kvalitet ugra|enih materijala. Paletu Mondeovih agregata na evropskom tr`i{tu bi trebali

sa~injavati 1.6 i 2.0 litarski EcoBoost turbobenzinci, te 1.6 i 2.0 turbodizela{i. Sa njima }e se kombinovati {estostepeni ru~ni i automatski mjenja~i najnovije generacije. U ponudi bi se trebala na}i i jedna hibridna verzija. Ono {to nikako ne raduje ljubitelje Forda je ~injenica da je ameri~ki proizvo|a~ po~etak prodaje na evropskom tr`i{tu zakazao tek za 2013. godinu.

Оpel Mokka
Nije kafa, ali dobro miriše
Klasa kompaktnih SUV-ova od prolje}a }e biti bogatija za novog ~lana. Rije~ je o Opelu Mokka, bratu blizancu nedavno predstavljenog ameri~kog Buicka Encore. Opel Mokka je duga~ak 4,28 metara, {to je 15 cm du`e od aktuelnog Nissana Juke, te {est od [kode Yeti. Istovremeno Mokka je 31 centimetar kra}a od Opel Antare, te nema govora o eventualnoj konkurenciji unutar game njema~kog proizvo|a~a. U Opelov kompaktni SUV }e se

Akcija obuhvata specijalnu ponudu svih [koda modela, u kojoj kupci ostvaruju maksimalnu u{tedu. Rije~ je o vozilima ~ija je godina proizvodnje 2011, ali je modelska godina proizvodnje 2012. Na pojedinim modelima kupci mogu ostvariti u{tedu i do 10 posto. Akcijom je obuhva}en i bh. bestseler [koda Fabia Fresh 1.2 HTP, kao i Octavia Elegance Plus 1.9 TDI. Fabija je opremljena klima-ure|ajem, ABS-om, elektri~nim podiza~ima prozora naprijed, te Radio CD MP3 ure|ajem, dok Octavia automatskim klima-ure|ajem, vazdu{nim jastucima za voza~a i suvoza~a, bo~nim vazdu{nim jastucima, maglenkama, 16-colnim alu-felgama, multifunkcionalnim ko`nim upravlja~em, sredi{njim naslonom za ruku, Maxi Dot putnim ra~unarom, radio CD MP3 ure|ajem Swing, kao i elektri~nim podiza~ima prozora naprijed i nazad. Pored ova dva modela u ponudi je i potpuno opremljeni model Yeti Ambition 2.0 TDI 4X4.

Ford

TRANZIT ZA HITNU POMOĆ
Ford je u Bosnu i Hercegovinu prvi put isporu~io tri vozila marke Ford Transit specijalno dizajnirana za potrebe Hitne pomo}i, ~ime je F-Autocentar potvrdio da je u mogu}nosti isporu~iti vozila za najrazli~itije namjene. Ovo ina~e komercijalno vozilo sa tri sjedi{ta transformisano je u vozilo Hitne pomo}i, koje zadovoljava najvi{e svjetske i evropske standarde. Na mjestu tovarnog dijela smje{tena je prava ambulanta opremljena, izme|u ostalog, setovima za zbrinjavanje traumatizovanih pacijenata, poro|aj i infuziju, defibrilatorom s EKG-om, aspiratorom, prenosnim respiratorom, prslucima za imobilizaciju i izvla~enje, vakuum madracem sa ru~nom pumpom i brojnom drugom medicinskom opremom, zahvaljuju}i kojoj }e medicinsko osoblje biti spremno za svaku situaciju u kojoj se na|e.

ugra|ivati 1.6 (115 KS), 1.4 Turbo (140 KS) i 1.7 CDTI (130 KS) agregati. Maksimalni kapacitet prtlja`nika je 1.372 litre, {to je osjetno vi{e u odnosu na aktuelnu Corsu - 1.100 litara i Astru 1.235 l, ali i ne{to manje od monovolumenske Merive 1.500 l. Osim velikog prtlja`nika Mokka

ima i 19 pretinaca u kabini. Uz ovaj model bi}e i neke od najsavremenijih Opelovih tehnologija poput “Opel Eye” AFL+, LDW. , Serijska oprema bi}e bogata, a Mokka }e od starta dolaziti na 18-in~nim naplacima. Po~etna cijena trebala bi biti manja od 20.000 eura u Njema~koj.

Renault - Nissan

NOVA KONCESIJA U VITEZU Volkswagen Up 4 vrata
Praktičnija kockica
Nakon trovratnog Volkswagen je svojim obo`avaocima ponudio i prakti~niji petovratni model njegovog najmanjeg ku}nog modela UP. Ugradnja dodatnog para vrata nije se odrazila na dimenzije, ali jeste na zadnji nose}i stub, koji je izgubio karakteristi~nu kosinu. Kako se i o~ekivalo, prakti~nija izvedba UP-a u potpunosti }e dijeliti tehnologiju i motore sa trovratnim modelom, pa }e kupci mo}i da biraju izme|u dvije izvedbe jednolitarskog trocilindra{a sa 60 ili 75 „konja“. Prodaja petovratnog UP-a u Njema~koj startuje u martu, dok bi se na ostalim tr`i{tima eurozone trebao pojaviti do ljeta 2012. godine.
Renault je dodatno oja~ao svoje prisustvo na tr`i{tu Bosne i Hercegovine otvaranjem novog prodajno-servisnog centra u Vitezu. Naime, pred brojnim zvanicama i predstavnicima medija osvanula je nova Renault koncesija - Autocentar Ovnak, locirana u poslovnom centru PC-96 u Vitezu. Pored Renaultovog programa, nova koncesija }e vr{iti prodaju i servisiranje i Dacia i Nissan vozila. Prema rije~ima direktora kompanije, gospodina Drage Kafadara, za saradnju sa Renaultom su se odlu~ili zbog ~injenice da ih krasi dokazan kvalitet i pa`ljivo odmjerena cijena, te nagla{ena briga za korisnike. Gospodin Branko Grkovi}, direktor prodaje kompanije Renault - Nissan Hrvatska, istakao je da je novi prodajni centar u Vitezu odli~an dodatak Renault, Nissan i Dacia prodajne mre`e, kojoj je dosad nedostajao kvalitetan poslovni partner u centralnoj Bosni, a koji je prepoznat u kompaniji Ovnak.

32

AUTOSVIJET

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Predstavljamo - Honda Civic 2012

Kompakt raskošnog dizajna
Honda je na prošlogodišnjem frankfurtskom sajmu automobila predstavila novu generaciju modela Civic, koja je i ovaj put razvijena posebno za evropsko tržište. Ovaj model ponuđen je isključivo kao petovratni hatchback, a suprotstaviće se brojnoj i nikada žešćoj konkurenciji u C-segmentu…
Razvojni tim novog Civica, sa vo|om projekta Mitsuru Kariyom na ~elu, dobio je zadatak da napravi automobil koji }e i dalje biti poznat po svom jedinstvenom eksterijeru i atraktivnom, natprosje~no prakti~nom enterijeru. Razvoj nove serije Hondinog kompakta trajao je vi{e od ~etiri godine. U tom periodu poseban naglasak je stavljen na ogibljenja, da bi bilo unaprije|eno upravljanje, za oblaganje enterijera se upotrijebljeni kvalitetniji materijali, a pobolj{ani su i aerodinamika te efikasnost svih pogonskih jedinica. Voza~i prethodne generacije Civica cijenili su izra`en stil i sam oblik automobila, sa nagla{enom futuristi~kom notom i prakti~no{}u, ali njihove povratne informacije sugerisale su da bi novi model trebalo da ima sofisticiraniji dizajn, prvenstveno zadnjeg dijela, koji bi rezultovao boljom vidljivo{}u. Hondin razvojni tim je `elio stvoriti novi emocionalni dizajn koji }e pru`iti neo~ekivano prostran enterijer, te prtlja`ni prostor, koji je zahvaljuju}i zapremini od osnovnih 401 do krajnjih 1.378 litara i u novoj generaciji jedan od najve}ih u klasi. Skrojen pod motom, „~ovjek maksimalno, ma{ina minimalno“ kokpit novog Civica zadr`ao , je futuristi~ki stil prethodnika, ali sada sa jo{ nagla{enijom te`njom ka {to laganijem i jednostavnijem opslu`ivanju komandi. Ono {to se u kopitu Hondinog kompakta posebno izdvaja je i i-MID Intelligent Multi-displej, odnosno sistem koji apsolutno sve informacije o vozilu projektuje na LCD QVGA ko-

Buka U odnosu na prethodni model novi Civic je mnogo tiši i buka u unutrašnjosti se gotovo ne osjeti
Hondin tim je sve ove kritike usvojio, i prilagodio Civic svakodnevnim potrebama, bez obzira na to radilo se o provla~enju urbanim sredinama ili krstarenju na otvorenom putu.

lor ekranu. Na njemu se izme|u ostalog prikazuju informacije o potro{nji goriva i vanjskoj temperaturi, a omogu}ava voza~u da vidi i dodatne informacije u vezi sa recimo audio-sistemom, upozorenje o nevezanim pojasevima, podatke sa klima-ure|aja, kao i funkcionisanje Idle Stop sistema. Kvalitet materijala sada se slobodno mo`e okarakterisati kao vrhunski, a ukupnom komforu doprinosi i znatno ti{e

vje{anje, na koje su upravo i samo zbog buke vlasnici prethodne serije imali najvi{e pritu`bi. Tokom razvoja novog Civica mjerenje buke i njeno anuliranje sprovedeno je kroz osam scenarija, po~ev{i od osje}aja prilikom ulaska u automobil, tokom pokretanja motora, startovanja vozila, laganog kretanja u saobra}aju, krstarenja pri niskim brzinama u urbanim sredinama, prilikom punog ubrzavanja, vo`nje na hrapa-

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

AUTOSVIJET 33

da se novi Civic mo`e okarakterisati kao najti{i do sada.

Agregati
Novi Civic u Evropi se trenutno nudi sa paletom sastavljenom od samo tri pogonske opcije. Ponudu benzinaca ~ine 1.4 i 1.8-litarski agregati sa 99 i 141 KS, dok boje dizela{a sada brani samo 2.2-litarski ~etvorocilindra{ sa 150 KS. Upravo je dizela{ i najimpresivniji agregat u gami Civica, jer osim

vim povr{inama, te na kraju brzom vo`njom na autoputu. Optimalne vrijednosti postignute su upotre-

bom novih izolacionih materijala, debljim staklima, te efikasnijim upijanjem neravnina sa podloge, tako

izuzetnih vu~nih osobina svaki kilometar emituje samo 110 grama CO2. Svi motori nude se u kombinaciji sa {estostepenim ru~nim mjenja~em, te ECO Assist i Idle Stop sistemima, a istovremeno svi modeli su standardno opremljeni i Hill Start Assist pomo}nikom za kretanje na uzbrdici. Svakako treba spomenuti da se 1.8-litarska benzinska opcija mo`e dobiti i sa novodizajniranim petostepenim automatskim mjenja~em, koji uspje{no spaja maksimalnu

dinami~ku iskoristivost motora i nisku potro{nju goriva. Novi Civic se na`alost ne prodaje u na{oj zemlji, a cijene ovog, po mnogo ~emu posebnog kompakta, na zapadnom tr`i{tu kre}u se izme|u 18.900 i 28.300 eura.

34

AUTOSVIJET

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Hyundai - Last minute ponuda

Velika ušteda prilikom kupovine
Hyundai je u Bosni i Hercegovini pokrenuo jedinstvenu akciju u kojoj je veliki broj modela ovog proizvođača dostupan po izuzetno niskim cijenama, a ušteda je na nekim modelima veća od 5.000 KM...
Nepisana pravila ka`u da je nov automobil najbolje kupiti krajem ili po~etkom godine. Novogodi{nji praznici i razni popusti razlog su za dio ove tvrdnje, dok je kupovina automobila po~etkom godine pomaganje prodavcu da rasproda zalihe sa lagera, ~esto da bi se oslobodio prostor za nove modele ili automobile nove modelske godine. Upravo iz ovog razloga Hyundai Auto BH je organizovao nevjerovatnu ponudu u mjesecu martu, koja se odnosi na vozila na lageru, a ~ija je godina proizvodnje 2011. Zahvaljuju}i ovoj akciji, kupci su u mogu}nosti po izuzetnoj cijeni do}i do novog automobila, a u{teda je tolika da se zahvaljuju}i njoj ve} sada mogu isplanirati, recimo ljetovanja na nekoj od turisti~kih atrakcija. Ponuda se odnosi na modele: Elantra, Santa Fe, ix35, ix20, i10, i30 i H1 kombi. „Ova jedinstvena i nesvakida{nja akcija prilika je da kupci do|u do automobila po izuzetno niskim cijenama. Radi se o vozilima koja imamo na lageru, a ~ija je godina proizvodnje 2011, {to zna~i da su koli~ine ograni~ene, a akcija traje do kraja marta. Pored senzacionalnih cijena, na{im kupcima smo obezbijedili i po-

Amra Makan, marketing menadžer Hyundai Auta BiH

voljno finansiranje, pa s razlogom mo`emo re}i da kupovina novog vozila nikada nije bila jednostavnija i finansijski prihvatljivija. Va`no je ista}i i ~injenicu da vozila kupljena prilikom ove akcije nemaju nikakav rok isporuke, te da su dostupna odmah na{im kupcima“, rekla je Amra Makan, marketing menad`er Hyundai Auta BH. Da je u{teda prilikom ove akcije velika najbolje potvr|uju brojke. Tako je Elantra dostupna ve} za 25.590 KM, uz u{tedu od 4.100 KM. Model i10 tokom ove akcije ko{ta 13.990 KM uz u{tedu od 3.859 KM. Najve}u u{tedu donosi model ix35 od 5.259 KM, a zna~ajna je u{teda i na mode-

lima ix20 (3.586 KM), i30 (4.070 KM), Santa Fe (4.000 KM) dok je putni~ki kombi H1 jeftiniji za 4.700 KM. Pored ove zna~ajne u{tede, kupci Hyundai vozila trebaju imati

na umu da je ovaj brend od strane Auto Bilida progla{en za najkvalitetniji u pro{loj i 2010. godini, te da Hyundai vozila u na{oj zemlji donose 60 mjeseci garancije.

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012. Predstavljamo - AFA Racing

AUTOSVIJET 35

Srce Toyote u BiH
AFA Racing je svojim poslovnim uspjehom te načinom poslovanja postao najvažniji Toyotin partner u Bosni i Hercegovini, te kao takav nameće standarde kojima teži veliki broj sličnih kompanija u našoj zemlji…
Osnovano prije 14 godina preduze}e AFA Racing, ovla{teni zastupnik vozila Toyota i Lexus, do danas je izraslo u stabilnu i uspje{nu kompaniju, koja iz godine u godinu bilje`i sve bolje poslovne rezultate. Svakako, za to je zaslu`na i Toyota, kao brend iznad svega kvalitetnih i pouzdanih automobila, za ~ije proizvode se, i pored naklonosti ka njema~koj autoindustriji, svake godine odlu~uje sve ve}i broj voza~a u na{oj zemlji. Upravo zbog ovakvog rastu}eg udjela na bh. automobilskom tr`i{tu, preduze}e AFA Racing je u pro{loj, 2011. godini uspjelo ispuniti sve zacrtane planove. „Mi smo uspje{no zavr{ili prethodnu godinu, bez obzira na pote{ko}e koje su nas pratile u odre|enim vremenskim periodima. Pro{le godine imali smo samo jedan novi model, Yaris, no i pored toga zadovoljni smo postignutim rezultatima. U ovoj godini primarni nam je cilj ponoviti uspjeh iz pro{le godine, barem do novembra, kada nam dolazi novi Auris, koji ima novu strategiju u pogledu dizajna, a staru u pogledu kvaliteta. Nakon Aurisa dolazi nam novi RAV4, koji }e nam, s obzirom na to kako je prihva}en ovdje, pomo}i da ovu godinu zavr{imo uspje{no“, rekao je gospodin Fuad Ahmi}, direktor AFA Racing d.o.o AFA Racing raspola`e najsavremenijim prodajnim salonima za Toyotu i Lexus. U pro{loj godini 70 posto prodaje desilo se na Ilid`i, stoga je strategija za budu}nost jasna: u Semizovcu }e se poslovanje bazirati na postprodajne usluge, dok }e se prodaja odvijati u novom centru u Bla`uju. Kada se govori o ovoj kompaniji, jedan dio u pri~i se posebno izdvaja, a to je uvo|enje Lexusa u BiH. Iako se u po~etku ~inilo da }e projekat uvo|enja Toyotinog luksuznog podbrenda Lexus u BiH zavri{ti neslavno, to se ipak nije dogodilo, a sve zasluge za pozitivan rasplet najvi{e zaslu`uje upravo gospodin Ahmi}. „Uop{te se ne kajem {to smo doveli Lexus u BiH. Ja sam dr`avljanin ove zemlje i `elim da moja zemlja ima sve {to imaju i ostale razvijene zemlje Evrope, pa tako i Lexus. Izuzetno sam ponosan na projekat sa Lexusom, jer recimo jedna razvijena Turska nema Lexus, a mi ga imamo“, rekao je gospodin Ahmi}. Iako Lexus u Bosni i Hercegovini nije prisutan dugo, pozicioniranje na tr`i{tu je evidentno, te je sve vi{e ljudi koji se raspituju o ovom brendu. Ono {to ne ide u prilog ovoj premijum marki je ~injenica da na{a dr`ava ne subvencionira kupovinu hibridnih vozila. No prostom ra~unicom do|e se do podatka da voza~i koji mjese~no prelaze mnogo kilometara, kao {to su taksisti, u u{tedama na gorivu voze}i hibridno vozilo, mogu pokriti mjese~ni anuitet, ako kupe vozilo preko lizinga. „Zaista je ote`avaju}a okolnost {to na{a zemlja nema zakone o subvencioniranju kupovine ekolo{kih vozila, me|utim i pored toga Lexus je kao brend svakim danom sve prisutniji u BiH. Pro{le godine u tome nam je pomogao model Ct200h, dok ove godine s nestrpljenjem o~ekujemo staru zvijezdu u novom obliku, model GS, za koji evo nekoliko mjeseci prije tr`i{nog plasmana ve} imamo narud`be“ rekla je Azra , Ahmi}, menad`er Lexusa u BiH.

Azra Ahmić, menadžer Lexusa u BiH

Fuad Ahmić, direktor AFA RAcinga d.o.o.

Ova kompanija trenutno posluje na dvije lokacije, u Semizovcu pored Vogo{}e te u Bla`uju na Ilid`i, a plan je da se gro poslovanja prebaci na Ilid`u, gdje

Da li }e dolasci novih modela Toyote i Lexusa jo{ vi{e pobolj{ati poslovne rezultate preduze}a AFA Racing vidje}emo ve} u ovoj godini, ali svakako da ako radite sa kvalitetnim i svjetski cijenjenim proizvodima, sumnja u uspje{nost nikako ne bi trebala da postoji ni kao opcija.

MB Auto

Proširena mreža Mercedes-Benza
Mercedes-Benz je u Bosni i Hercegovini postao bogatiji za novi prodajno-servisni centar, koji je otvoren u Glamočanima kod Laktaša…
Ovla{teni prodavac MercedesBenz vozila, MB Auto, otvorio je novi prodajno-servisni centar u Glamo~anima, pa je ova marka jo{ prisutnija u banjalu~koj regiji. Moderno opremljeni centar prostire se na povr{ini od 17.000 m2, a nalazi se na atraktivnoj i vidljivoj lokaciji uz autoput u Glamo~anima kod Lakta{a. Odluka da bude otvoren novi Mercedes-Benc prodajno-servisni centar proizi{la je iz toga da su dosada{nja ponuda vozila ovog njema~kog proizvo|a~a na prostorima banjalu~ke regije, te njihovo adekvatno servisiranje bili nedovoljni, posebno kada je u pitanju laki i te{ki teretni program. Iako je tek otvoren, MB Auto centar je ve} sada u mogu}nosti da zadovolji sve potrebe klijenata, te da ispuni i najkompleksnije usluge trenutnim i budu}im vlasnicima vozila ove marke. Okosnica MB Auta je putni~ki program Mercedesa, {to zna~i da u ponudi imaju {iroku lepezu modela, po~ev{i od A klase, pa sve do u na{oj zemlji veoma popularnog SUV-a ML. Istovremeno, pru`ena je mogu}nost da i ljubitelji Smarta u MB Autu na|u adekvatan automobil za sebe, a tu je i {iroka ponuda Mitsubishi komercijalnih vozila do 7,5 tona. Da bi se udovoljilo klijentima i ispunile njihove najkompleksnije potrebe, jedan dio objekta preure|en je za dvije pozicije namijenjene servisu te{kih teretnih vozila. Prostor je spreman, a do kraja marta }e sti}i i oprema, {to zna~i da }e ovo preduze}e uskoro po~eti aktivno raditi servise na te{kim teretnim vozilima.

Sa ovako kompletiranim uslugama ne bi trebalo izostati zna~ajno pove}anje prodaje, a samim tim i zadovoljstvo kupaca Mercedesovih vozila, s obzirom na to da preduze}e MB Auto posjeduje kompletnu ponudu, uklju~uju}i i servisiranje po Mercedesovim standardima. U MB Autu dostupne su i posebne mogu}nosti finansiranja, kao {to je Mercedes-Benz finansiranje, koje bi trebalo biti veoma konkurentno na na{em tr`i{tu. Posebno zanimljiva je i ~injenica da se preduze}e MB Auto ne}e bazirati samo na pro-

daji novih vozila jer }e se klijentima nuditi i polovni automobili, kao i komercijalna vozila, a ako bude potrebe, bi}e ponu|ena mogu}nost uvoza polovnih vozila iz inostranstva. U tom slu~aju MB Auto }e ova vozila prodavati poslije tehni~ke provjere i sa odre|enom garancijom. Ako MB Auto uspije da realizuje ovakav plan poslovanja, nema sumnje da }e za veoma kratko vrijeme izrasti u jedan od najve}ih automobilskih centara, sposobnih da udovolje svim `eljama trenutnih i budu}ih klijenata.

36

AUTOSVIJET

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Unimog U500 sa upravljanjem na svim točkovima

Planine čini dostupnim
Zbog mogućnosti upravljanja prednjom i zadnjom osovinom Mercedes Unimog U500 je odlična mašina za uklanjanje snijega sa nepristupačnih planinskih puteva…
Kao jedan od najsvestranijih i najizdr`ljivijih lakih off-road kamiona dana{njice, koji je pro{le godine proslavio 60 godina postojanja, Mercedes Unimog danas je neizostavni dio voznih parkova komunalnih preduze}a {irom svijeta. Kroz {est decenija postojanja ovaj kamion je dodatno usavr{avan i unapre|ivan, ali je koncepcijski, odnosno su{tinski ostao isti. To je velika ~ast za njegovog tvorca dipl. in`. Alberta Friedricha, koji je 1945. godine od savezni~ke uprave u Njema~koj dobio zadatak da napravi vozilo, koje }e po prohodnosti, ali i izdr`ljivosti parirati konju. Za samo godinu dana konstruisani su {asija, 4x4 pogon, benzinski agregat, kabina i tovarni sanduk. I tako je ro|en prvi Unimog ili „univerzalno motorno oru|e“ kako glasi doslovan pre, vod slo`enice Universalmotorgerät sa njema~kog jezika. Vremenom je Unimog od poljoprivredne ma{ine izrastao u multifunkcionalan laki kamion, koji je dodatno razra|en kroz nekoliko razli~itih {asijskih i mno{tvo karoserijskih izvedbi. Alpa prekriven sa nekoliko metara debelim snije`nim prekriva~em. Odr`avanje prohodnosti svih cesta u regiji Vorarlberg, koja se nalazi na zapadu Austrije izme|u [vajcarske, Italije i Njema~ke ima veliki ekonomski, ali i turisti~ki zna~aj. S druge strane mnogi lokalni stanovnici koji `ive na ve}oj nadmorskoj visioni su preko no}i zbog velikih snje`nih nanosa ostali odsje~eni od ostatka svijeta. U takvim uslovima novi Unimog 500 pogonjen dizelskim agregatom sa 286 KS i Schmidt 105 reza~em snijega pokazao se kao veoma sposobna radna ma{ina.

Neuništivi „Buffalo“
Osim odli~nog 4x4 pogona velike prednosti Unimoga su i odli~na preglednost u vo`nji, te izuzetna upravljivost koja se temelji na inovativnom VarioPilot sistemu. Podsje}amo da ovaj sistem omogu}ava upravljanje na svim to~kovima, {to u praksi donosi 30 odsto manji krug okretanja, te omogu}ava pu-

no jednostavnije ~i{}enje snijega na krivudavim putevima, bez potrebe za dodatnim popravljanjima i vra}anjima. U floti Unimoga koji se koriste za ~i{}enje snijega, u regiji Vorarlberg, osim dva U500 sa upravljanjem na svim to~kovima nalaze se i tri klasi~na U500, zatim po jedan U1000, i U130. Svojevrsna atrakcija voznog parka Felsenau gara`e je 29 godina stari U406, koji je ovom kraju poznatiji pod nadimkom „Buffalo“ . - Ovo vozilo je najbolji mogu}i dokaz koliko je Unimog izdr`ljiva radna ma{ina. Na{ „Buffalo“ je jednostavno neuni{tiv. Zahvaljuju}i brojnim priklju~cima pogodan je za obavljanje najrazli~itijih i najzahtjevnijih vrsta poslova kojih kod nas u Alpama ima na pretek. I danas kao i prije 29 godina kada smo ga dobili ova ma{ina se bez

problema hvata u ko{tac sa dubokim snijegom kada god to zatreba. Nadam se da }e jednog dana „Buffalo“ oti}i u zaslu`enu penziju, te da }e dobiti po~asno mjesto u nekom od lokalnih muzeja - poru~io je Helmut Feuerstein. To bi se moglo desiti veoma ubrzo, jer je najnoviji model U500 sa

upravljanjem na sve to~kove nai{ao na odli~ne reakcije kod kupaca, koji su u njemu prepoznali veoma korisnu i svrsishodnu radnu ma{inu za ra{~i{}avanje snijega. Samo u ovom dijelu austrijskih Alpi naru~eno je {est novih U500 sa upravljanjem na svim to~kovima.

Rođen za snijeg
Kao model sa po~etka ponude U500 je i jedan od naj~e{}ih Unimoga na tr`i{tu, koji se zahvaljuju}i svojoj kompaktnosti i izuzetnoj pokretljivosti bez problema mo`e uhvatiti u ko{tac sa najve}im prirodnim izazovima. Jedan od veoma svijetlih primjera sa kojim se i sam Mercedes odlu~io pohvaliti je flota Unimog, koja svoj radni vijek provodi u ~i{}enju snije`nih nanosa na prevoju Feldkirch - Arlbergpass, u austrijskom dijelu Alpa. Podsje}amo da se u ovom dijelu Austrije, u regiji Vorarlberg, Unimog kamioni koriste za najrazli~itije djelatnosti, te ih u svojim voznim parkovima osim komunalnih preduze}a imaju i vatrogasci, elektrodistribucija, hitna pomo}, turisti~ke organizacije, vojska, ali i op{tinska administracija. Floti Mercedes Unimoga u Vorarlbergu nedavno su se pridru`ila i dva nova U500 sa VarioPilot sistemom upravljanja na svim to~kovima i posebnom ralicom za ~i{}enje snijega. Prvi veliki ispit ovi kamioni su imali po~etkom 2012. godine, kada je usljed uticaja orkanskog ciklona „Andrea“ ve}i dio

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.
EVROPSKI UNIVERZITET BR^KO DISTRIKT U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju u Br~ko distriktu BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH", br. 30/09) i Rje{enja Odjela za obrazovanje Vlade Br~ko distrikta (UP-I-37000204/11) o ispunjenosti uslova za po~etak rada broj 0285RG-001/11 od 28.12.2011. godine, Evropski univerzitet Br~ko distrikt raspisuje
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Op}ina Novo Sarajevo OP]INSKI NA^ELNIK

OGLASI
Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina Sarajevo Canton City of Sarajevo Municipality of Novo Sarajevo MUNICIPALITY MAYOR

37

K O N K U R S
za anga`ovanje i izbor u nau~no-nastavna zvanja iz oblasti: 1. zdravstvenih nauka, 2. ekonomskih nauka, 3. saobra}ajnih nauka, 4. farmakolo{kih nauka. Uslovi konkursa za izbor u nau~no-nastavna i saradni~ka zvanja su utvr|eni Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine ("Sl. list BiH", br. 59/07). Uz prijavu na konkurs, kandidati su du`ni dostaviti i sljede}e: Biografiju, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, koji ne smije biti stariji od 6 mjeseci, zatim original ili ovjerene kopije diploma o nau~nom stepenu doktora nauka, magistra nauka, odnosno ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom studiju, spisak stru~nih i nau~nih radova i objavljenih ud`benika, knjiga, monografija, odluke o eventualnim imenovanjima mentora ili komentora kod izrade doktorskih disertacija i magistarskih radova, odluke o izboru u nastavna zvanja na drugim visoko{kolskim ustanovama. Kandidati koji su diplomu o ste~enom zvanju doktora nauka stekli u inostranstvu, prila`u i rje{enje o nostrifikaciji diplome. Odabir kandidata sa liste onih koji zadovoljavaju zakonske uslove je diskreciono pravo poslodavca. Prijem kandidata se vr{i za akademsku 2011/2012. godinu. Prijave na konkurs dostavljaju se na adresu: Evropski univerzitet Br~ko distrikt Ul. Bulevar mira br. 4 76100 Br~ko Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave se ne}e razmatrati.

Broj: 02- 23-345/12 Sarajevo, 5.3.2012. godine Na osnovu ~lana 3 Odluke o na~inu izrade i a`uriranja Programa kapitalnih investicija ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 17/11), Koordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija objavljuje

za dostavljanje prijedloga projekata za izradu Programa kapitalnih investicija op}ine Novo Sarajevo za period 2013 - 2015. godina I. PREDMET JAVNOG POZIVA Op}ina Novo Sarajevo zapo~ela je proces izrade trogodi{njeg Programa kapitalnih investicija, a u cilju pobolj{anja stepena uklju~enosti zajednice u proces planiranja i odlu~ivanja, bolje transparentnosti u upravi i pobolj{anja planiranja kapitalnih investicija. II. PRAVO PREDLAGANJA PROJEKATA Prijedloge projekata mogu podnositi: o Svi stanovnici op}ine Novo Sarajevo, o Vije}nici Op}inskog vije}a Novo Sarajevo, o Radna tijela Op}inskog vije}a Novo Sarajevo, o Op}inski na~elnik, o Op}inske slu`be, o Savjeti mjesnih zajednica, o Privredna dru{tva, o Javna preduze}a, o Javne ustanove i druga pravna lica, o Samostalni privrednici i obrtnici, o Nevladine organizacije, o Udru`enja gra|ana. III. NOSIOCI AKTIVNOSTI

JAV N I PO ZIV

EVROPSKI UNIVERZITET BR^KO DISTRIKT U skladu sa odredbama Zakona o visokom obrazovanju u Br~ko distriktu BiH ("Slu`beni glasnik Br~ko distrikta BiH", br. 30/09) i Rje{enja Odjela za obrazovanje Vlade Br~ko distrikta (UP-I-37000204/11) o ispunjenosti uslova za po~etak rada broj 0285RG-001/11 od 28.12.2011. godine, Evropski univerzitet Br~ko distrikt raspisuje

K O N K U R S
ZA UPIS STUDENATA NA EVROPSKI UNIVERZITET-SVEU^ILI[TE BR^KO DISTRIKT U AKADEMSKOJ 2011/2012. godini NA SLJEDE]E STUDIJSKE PROGRAME DRUGOG I TRE]EG CIKLUSA STUDIJA (magistarske 60/120 ECTS i trogodi{nje doktorske studije)

DRUGI CIKLUS STUDIJA (magistarske studije) 1. magistar ekonomskih nauka (odre|enog smjera), 2. magistar pravnih nauka (odre|enog smjera), 3. magistar politi~kih nauka (odre|enog smjera), 4. magistar saobra}ajnih nauka (odre|enog smjera), 5. magistar pedago{kih nauka (odre|enog smjera), 6. magistar zdravstvenih nauka (odre|enog smjera), 7. magistar farmaceutskih nauka.

TRE]I CIKLUS STUDIJA (doktorske studije) 1. farmakolo{ke nauke, 2. ekonomske nauke, 3. pravne nauke, 4. pedago{ke nauke, 5. saobra}ajne nauke, 6. politi~ke nauke, 7. zdravstvene nauke.

Glavni nosilac aktivnosti je Koordinacioni tim za izradu Programa kapitalnih investicija, a kojeg ~ini Komisija za strate{ko planiranje i razvoj op}ine Novo Sarajevo te predstavnici op}inskih slu`bi, privrednika, nevladinog sektora i gra|ana. Koordinacioni tim usvojio je set kriterija na osnovu kojih }e rangirati pristigle prijedloge projekata, {to }e slu`iti kao osnova za izradu Programa kapitalnih investicija. IV. KRITERIJI ZA RANGIRANJE PROJEKATA 1. Projekat pobolj{ava kvalitet `ivota gra|ana kroz ostvarenje strate{kih ciljeva ..............................................................max 20 bodova 2. Projekat ispunjava o~ekivanja ve}eg broja gra|ana..................................max 20 bodova 3. Uticaj projekta na privredni razvoj i pobolj{anje poslovnog okru`enja....max 20 bodova 4. Uticaj projekta na za{titu okoli{a ..............................................................max 15 bodova 5. Realno u~e{}e u sufinansiranju projekta ...................................................max 15 bodova 6. Projekat je od neposrednog uticaja za ranjive i marginalizirane grupe.....max 10 bodova V. NA^IN I ROK PODNO[ENJA PRIJAVA Aplikacioni obrazac za podno{enje prijedloga projekata za Program kapitalnih investicija mo`e se preuzeti u svim mjesnim zajednicama, na info-pultu u {alter-sali Op}ine i na web stranici Op}ine Novo Sarajevo www.novosarajevo.ba Aplikacioni obrazac treba popuniti i dostaviti na protokol Op}ine Novo Sarajevo najkasnije do 7.4.2012 godine. Svi prijedlozi dostavljeni nakon ovog roka ne}e biti razmatrani, kao i prijedlozi projekata koji nisu u skladu sa usvojenim strate{kim ciljevima Op}ine. Za sve nejasno}e i dodatne informacije mo`ete se obratiti na telefon broj 033 492 332 (Nevresa Novi}), radnim danom od 9 do 16 sati. VI. OBJAVA JAVNOG POZIVA Ovaj javni poziv je objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i „Oslobo|enje“, na web stranici Op}ine Novo Sarajevo, oglasnoj plo~i u zgradi Op}ine ({alter-sala) i oglasnim plo~ama svih mjesnih zajednica na podru~ju op}ine. VII. NAPOMENA • Prijava odre|enog projekta ne podrazumijeva apliciranje za odre|ena finansijska sredstva, ve} samo apliciranje za Program kapitalnih investicija. • Ukoliko aplikant u aplikacionom obrascu da potvrdan odgovor na mogu}nost sufinansiranja predlo`enog projekta, isti }e biti u obavezi dostavljanja ovjerene izjave od svih koji u~estvuju u sufinansiranju, a prije uvr{tavanja projekta u Program kapitalnih investicija i da Op}ina zadr`ava pravo vlasni{tva nad projektom.

Za magistarske studije potrebno je podnijeti sljede}e: CV, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom fakultetu i dvije fotografije. Za doktorske studije potrebno je podnijeti sljede}e: CV, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom fakultetu, diplomu ili ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom magistarskom studiju i dvije fotografije. Vi{e informacija mo`ete na}i na na{em web sajtu www.evropskiuniverzitet-brcko.com ili putem telefona: +387 (0) 49 490 910, +387 (0) 49 490 905.

Preduze}e za proizvodnju ukrasnog i tehni~kog kamena "AMFIBOLIT" d.d. - u ste~aju VARE[ Ul. rudarska bb VARE[ Ste~ajni upravnik Broj: St-033839/10-03/12 Datum: 3.3.2012. godine Na osnovu ~lanova 101, 102. i 103. Zakona o ste~ajnom postupku (Sl. novine FBiH, broj 29/03, 32/04 i 42/06) i Odluke Skup{tine povjerilaca od 3.11.2010. godine, ste~ajni upravnik “AMFIBOLIT“ d.d. — u ste~aju Vare{ raspisuje

OGLAS O PRODAJI - {esta prodaja 1. Predmet oglasa je prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem, i to: - Poslovni prostor, prizemlje poslovne zgrade „KAPITALNA“ izgra|ene na k.~. br. 3/147, iz zk. ul. br. 2557 k.o. Vare{, vlasni{tvo „Amfibolit“ d.j.l. Vare{ sa 1/1, Po~etna prodajna cijena .............35.000,00 KM. 2. Navedena imovina se prodaje u skladu sa uslovima i po~etnom cijenom utvr|enom odlukom Skup{tine povjerilaca. 3. Prodaja imovine izvr{it }e se usmenim javnim nadmetanjem. 4. Na predmetnoj nekretnini postoje upisani tereti u korist Kantonalnog poreznog ureda Zenica i T. Fadile iz Vare{a.

5. Pravo u~e{}a na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizi~ka lica koja neposredno prije odr`avanja javnog nadmetanja dostave: prijavu i dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita). 6. Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem }e se odr`ati 23.3.2012. godine (petak) u 10 sati u navedenom objektu u Vare{u. 7. Ponu|ena po~etna cijena iz ponude u zatvorenoj koverti ne mo`e biti manja od iste navedene pod ta~kom 1. ovog oglasa. 8. Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depozita), uplate nov~ana sredstva u iznosu od 10% od po~etne cijene definisane ovim oglasom, na transakcijski ra~un “AMFIBOLIT“ d.d. — u ste~aju Vare{, broj: 1011600052571533 kod PBS d.d. Sarajevo, sa naznakom: osiguranje za u~e{}e na javnom nadmetanju. 9. Javno nadmetanje }e se odr`ati i ako na njemu u~estvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove oglasa. 10. Kupac je du`an uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana, te sklopiti kupoprodajni ugovor, u suprotnom, smatra se da je odustao od kupovine, gubi pravo na povrat depozita, a ste~ajni upravnik raspisuje novi oglas o prodaji. 11. Sve poreze i tro{kove vezano za predmet prodaje snosi kupac, 12. Prodaja se vr{i po na~elu "vi|eno-kupljeno", bez naknadnih prigovora, `albi vezano za predmet prodaje. 13. Imovina koja je predmet prodaje mo`e se razgledati svakog radnog dana od 8 do 15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 061/152 959 i 061 261 601.

38

[TAMPA•TISAK

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Zdenko [imi}, predsjednik Hrvatskog nuklearnog dru{tva

Protivnici nuklearki ne
Iluzija je da }e, kratkoro~no gledano, obnovljivi izvori donijeti spas u opskrbi energijom jer su takvi izvori jo{ znatno skuplji, a novi tro{kovi stvaraju se i pove}avanjem udjela u proizvodnji takve energije
Razgovarala: Jadranka KLISOVI]

dopu{taju ni gradnju dalekovoda
Vjesnik, Zagreb Svjetski su mediji pro{lih dana objavili vijest o velikom radioaktivnom zra~enju u vodama Tihog oceana. Izmjerena je radioaktivnost ~ak 100 puta ve}a od dopu{tene radioaktivne supstancije cezij-137, a oslobo|ena je u atmosferu iz postrojenja nuklearke Fukushima 1 Daiici u Japanu. Stru~njaci su zra~enje otkrili i ~ak 650 kilometara daleko od obale Japana. Zato smo prof. dr. Zdenka [imi}a, predava~a na Fakultetu elektronike i ra~unarstva i predsjednika Hrvatskog nuklearnog dru{tva, pitali o njegovim spoznajama o tom istra`ivanju, obavljenom jo{ u lipnju pro{le godine te koliko su izmjerene koncentracije {tetne za zdravlje ~ovjeka i morskog okoli{a: „Rije~ je o mjerenjima koja su obavili stru~njaci u ameri~kom Woods Hole Oceanographic institutu. Prema njihovim izjavama, to su 1000 puta ve}e koncentracije od prija{njih! No dodaju i da su to i dalje bezopasne koncentracije. Jasno je da se odre|ena radioaktivnost mo`e na}i, jer su ispu{tanja bila velika, ali je ~injenica da je radioaktivnost razrije|ena u velikom Tihom oceanu te se stoga ne o~ekuju {tetne koncentracije.“ zi zbog toga {to neki misle da je rije~ o opasnim koncentracijama, iako mnogi stru~njaci smatraju da su vrijednosti pretjerano stroge, te da se ljude posve nepotrebno zadr`ava izvan njihovih domova. Na razini doza ispod 100 mSv na godinu nitko dosad nije uspio dokazati posljedice, a postoje i istra`ivanja ~ak i o pozitivnom djelovanju. Primjeri da je strah od radioaktivnosti pretjeran, uklju~iv{i i regulativu koja to podr`ava, mnogi su, a poseban je u jednom iranskom podru~ju gdje vi{e od 30.000 ljudi cijeli `ivot prijeni i okoli{u ve} se osje}aju. Dotle Francuska, SAD, Velika Britanija, Finska i neke druge zemlje ne mijenjaju svoja ranija opredjeljenja za elektrane. Trenuta~no se u svijetu gradi vi{e od 60 nuklearnih reaktora u 14 zemalja i oni }e biti u pogonu sljede}ih pet godina. WNO i IAEA predvi|aju u sljede}ih 10 godina gradnju jo{ 150 reaktora. ali samo tamo gdje za njih postoje uvjeti, ali opet }e se javiti za{titnici prirode. Koliko se energije proizvodi iz nuklearnih kapaciteta, i koliko bi se ta koli~ina mogla pove}ati ili smanjiti do 2020. godine? - Na svjetskoj se razini u posljednjih nekoliko godina proizvodi gotovo 15 posto elektri~ne energije iz nuklearki i ona }e do 2020. ovisiti o kretanju porasta potro{nje i realizaciji zapo~etih novih kapaciteta. Mo`e se o~ekivati da taj udio ne}e prije}i trenuta~ne koli~ine, ali ne}e ni osjetnije pasti, mo`da za nekoliko postotaka. Hrvatska je vlada protiv gradnje nuklearki. Za{to smatrate da je to lo{a odluka? - Da, ~ini se da je aktualna vlada protiv nuklearki. Mislim da je to velika {teta, jer bi se nuklearka fantasti~no uklopila u trenuta~ne napore da se pokrenu investicijski ciklusi koji }e izvla~iti zemlju iz krize. Svakako podr`avam najavu Vlade RH da se potpunije iskoriste na{i hidropotencijali. Sla`em se i da bi trebalo dodatno pove}ati udio obnovljivih izvora energije. No smatram da poticanje iskori{tavanja snage vjetra i fotonapona {teti Hrvatskoj zbog pretjeranih poticaja i gotovo 100-postotnog uvoza instalacija. Bilo bi bolje kada bi se orijentirali na iskori{tavanje energije biomase i doradili regulativu za gradnju malih hidroelektrana. Biomasa i male hidrolektrane su jeftinije, a u startu omogu}uju zna~ajan udio doma}e komponente. Istodobno bi nuklearna elektrana omogu}ila postupni prelazak na obnovljive objekte, dok se oni dodatno ne razviju i postanu ekonomi~ni {to je za Hrvatsku posebno va`no. Koje su, osim ekonomi~nosti, prednosti nuklearnih elektrana? - Prednosti su brojne, ali navodim samo dva, uz ekonomi~nost, va`na elementa. Njenom se gradnjom mo`e osigurati oko 50 posto udjela doma}e komponente - tisu}e zaposlenih i doma}a industrija. Tako|er je va`no da za vrijeme rada nuklearna elektrana zapo{ljava gotovo tisu}u ljudi. U svijetu trenuta~no prevladava podr`avanje takvih projekata. Ne manje va`no je i to da Hrvatska ima obrazovane, znanstvene, stru~ne i regulatorne resurse, dakle, iskustvo i znanje, tako da je pogre{no kada se na Hrvatsku gleda kao na zemlju koja to sve mora raditi iz po~etka.

Investicijski ciklus
Mo gu li al ter na ti vna rje{enja i obnovljivi izvori zamijeniti energiju iz nuklear ki?

Zdenko [imi}

Pretjerani strah
Koliko }e trajati sanacija posljedica nuklearne katastrofe u Japanu? - Sanacija }e trajati vi{e desetaka godina. Jo{ nam je nepoznat stupanj istopljenosti reaktorske jezgre u trima tamo{njim reaktorima. Istopljena ili deformirana jezgra zahtijeva kori{tenje posebno razvijenih robota pri dekontaminiranju. Kada je rije~ o okolnom podru~ju s kojeg su ljudi evakuirani i na kojem se radi da im se {to prije omogu}i povratak, opasnost je neusporedivo manja, ali i neodre|ena, bolje re~eno, vrlo kontroverzna. Nedavno su provedena mjerenja kako bi se izradile karte podru~ja sa zonama podijeljenim u tri kategorije prema procijenjenoj godi{njoj dozi zra~enja. Podjela je izra|ena prema trenuta~noj regulativi, {to je osnovni izvor kontroverzi. Podru~je s vi{e od 20 mSv na godinu (milisivert) smatra se nepogodnim za stalni povratak stanovni{tva, a na podru~ja gdje je izmjerena radioaktivnost ispod 20 mSv na godinu dopu{ten je povratak. Na podru~ju koje je izme|u tih vrijednosti, mogu} je samo povremeni boravak. Kontroverza dola-

Izmjerena radioaktivnost, ~ak 100 puta ve}a od dopu{tene, oslobo|ena je u atmosferu iz postrojenja Fukushime 1

ma prosje~no vi{e od 10 mSv na godinu iz prirodnih izvora i ne {teti im zdravlju. Bli`i se prva godi{njica razornog potresa i tsunamija u Japanu. [to ka`u najnovije procjene o nastaloj

zaustavljanja rada u ispravnim nuklearkama u Japanu. Ukupna {teta od potresa i tsunamija ovisi i o tome kako se cijela katastrofa odra`ava na japansku ekonomiju. Japan ne odustaje od novih

POTRES I TSUNAMI [teta od havarije u elektrani Fukushima 1 iznosi oko 50 milijardi ameri~kih dolara. [teta od potresa i tsunamija je oko {est puta ve}a. No, {teti nije lako odre|ivati iznos niti je uspore|ivati
{teti i posljedicama zra~enja? - [teta od havarije u elektrani Fukushima 1, iznosi oko 50 milijardi ameri~kih dolara. [teta pak od potresa i tsunamija je oko {est puta ve}a. No {teti nije lako odre|ivati iznos niti je uspore|ivati. Primjerice, nuklearni dio {tete ovisi o tijeku dekontaminacije i kompenzacijama, a istodobno su tu i tro{kovi zbog nuklearnih elektrana, gradit }e ih i Turska koja ih dosad nije imala, dok }e SAD produljiti licencije postoje}ima za jo{ 20 godina. - ^ini se kao da se ponavljaju iste reakcije kakve pamtimo nakon ^ernobila. Njema~ka je otpor javnosti prema nuklearkama podigla na visoku razinu, a posljedice u ci-

- Iluzija je da }e, kratkoro~no gledano, obnovljivi izvori donijeti spas u opskrbi energijom, jer su takvi izvori jo{ znatno skuplji, a novi se tro{kovi stvaraju i pove}avanjem udjela u proizvodnji takve energije. Tako Njema~ka treba sagraditi tisu}e kilometara dalekovoda kako bi prebacivala elektri~nu energiju iz vjetroelektrana na sjeveru zemlje do drugih podru~ja. Ironija je da isti protivnici koji ne dopu{taju gradnju nuklearki, ne dopu{taju ni gradnju novih dale ko vo da. Do da tni pro blem obnovljivih izvora, kao {to su to vjetar i sunce, sadr`an je u tome {to oni ne ja m~e elek tri ~nu energiju kada je potrebna. To se zasad jedino mo`e posti}i gradnjom spremnika energije koji su jo{ u razvoju i skupi su. Najbolja su rje{enja nedvojbeno akumulacijske hidroelektrane,

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OGLASI

39

40

POMO] U KU]I

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Nutricionisti podsje}aju na konzumaciju nara

Topi naslage
oko va{eg struka
Opredijelite se za svje`e cije|en sok nara bez dodatog {e}era

Limun protiv kamena u bubregu
Citrusna kiselina iz limuna poma`e u prevenciji nastanka bolnog kamena u bubregu. Svako jutro pijte ~a{u vru}e vode u koju ste iscijedili malo limuna. Na taj na~in stimulisa}ete peristaltiku (talasaste kontrakcije mi{i}a crijevnog kanala koje pomjeraju hranu du` digestivnog trakta) i sprije~iti konstipaciju, odnosno zatvor. Tako|er, piju}i svakodnevno ovaj napitak, ubrza}ete metabolizam. Borba protiv kancera: Stru~njaci koji se bave kancerom, otkrili su da jedna hemijska komponenta u kori limuna mo`e da sprije~i razvoj }elija raka. Osim toga, sugeri{e se da ista supstanca stimuli{e jetru da razla`e toksine, uklju~uju}i i potencijalne kancerogene. Jedna studija pokazuje da ljudi koji redovno piju crni ~aj u koji je uba~ena kri{ka limuna rje|e dobijaju rak ko`e od onih koji to ne ~ine. Smatra se da limun aktivira enzim glutation, koji se bori protiv kancera u tijelu.

So~ne bobice skrivene u crvenom plodu nisu samo ukusna u`ina ve} izvor zdravlja i ljepote. Stru~njaci tvrde da nar {titi srce i krvne sudove, ~ini zube ljep{im i zdravijim, topi vi{ak kilograma. Uprkos tome {to nar ne dobija pa`nju poput jabuka, narand`i i drugih vo}nih zvijezda, rije~ je o pravom dragulju me|u plodovima dostupnim tokom hladnih dana. Na impresivnom spisku blagotvornih sastojaka ovog vo}a nala-

ze se vitamini C i B5, kalij, vlakna, razni polifenoli. Prema tvrdnjama stru~njaka, na probleme sa holesterolom, naslagama u krvnim sudovima i povi{enim krvnim pritiskom mo`emo da zaboravimo ukoliko nar konzumiramo redovno. Na isti na~in na koji se bori sa talogom u arterijama, nar {titi zube od {tetnih naslaga ispod kojih caruju

{tetni mikroorganizmi. Farmakolozi koji tragaju za rje{enjima za simptome artritisa uzdaju se u neke sastojke nara za koje je utvr|eno da smanjuju upalne procese, kao i enzime koji usporavaju propadanje hrskavice. Nutricionisti podsje}aju da se najkvalitetniji plodovi mogu kupiti od septembra do polovine marta, a da ukoliko ne volite nezgodnu gra|u nara i napor koji morate ulo`iti da biste do{li do “nagrade” , odnosno ukusnih bobica, kupujete isklju~ivo svje` sok bez {e}era, aditiva i ostalih dodataka. Umjesto “magi~nih” proizvoda za mr{avljenje na bazi nara koji }e za tren oka istopiti masne naslage oko va{eg struka, bolje se uputite na pijacu ili u prodavnicu i nabavite original plodove koji su mnogo zdraviji.

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

@elite nove patike?
Nove patike za hodanje kupujte nakon {to u starim pre|ete od 500 do 800 kilometara, a ako ste te{ki, ~ak i prije toga. Neophodne su vam one sa fleksibilnijim i zaobljenijim |onom od onog kakav je na patikama za tr~anje. Osim toga, model mora da bude takav da vam dozvoljava savijanje i gr~enje prstiju. Kada je rije~ o patikama za sprint, znajte da je najve}i pritisak tokom sprinta na prstima. To, kao i ~injenica da se sprint de{ava mahom na stazama sa tvrdom podlogom, presudno je da patike imaju male ~epove na prednjem dijelu |ona da bi bolje prianjale uz trka~ku podlogu. Na prednjem dijelu |ona nalaze se i jastu~i}i ~iji je zadatak da ubla`e udarac prednjeg dijela stopala i prstiju. Za razliku od prednjeg, zadnji dio |ona, onaj na kojem je peta, nema nikakvih dodataka.

Ideja za ve~ernju {minku
Ako imate sivu i bronzanu sje nu u va{oj torbici za {min ku, on da ima te sve {to vam tre ba da iz gledate slatko kao glumica Ema Stoun. Sve osim maskare. Mo`ete da kreirate ovaj na~in {minkanja tako {to }ete nanijeti svjetlucavu sivu sjenu do prevoja na va{im gornjim kapcima. Zatim stavite malo bronzane sjene iznad toga. Navla`ite ~etkicu za sjenu sa malo vode i umo~ite je u bronzanu sjenu (da jo{ malo naglasite boju), pa izvucite liniju du` donjih trepavica. Ako `elite jo{ malo nagla{avanja, dodajte jo{ samo malo sive sjene na dnu, da poja~ate dim-utisak. Ako ne, samo jo{ dodajte maskaru i to je sve.

Brza slana torta
Potrebno:
2 pakovanja tosta 400 g majoneze 6 dl kisele pavlake 300 g pile}e {unke 200 g kulena 200 g trapista 4 kuhana jajeta teglica ajvara kiseli krastav~i}i masline, origano Sa svake kri{ke tosta uklonite koricu. Na tacnu za tortu slo`ite red tosta. Prema`ite pavlakom, na to poredajte pile}u {unku i prekrijte drugim slojem tosta. Prema`ite majonezom, narendajte jaja, posolite i stavite koluti}e kiselih krastavaca. Dodajte jo{ malo majoneze i poklopite novim komadi}ima tosta. U sljede}i sloj stavite majonezu, trapist i kulen, a u posljednji dodajte pavlaku i ajvar. Opet poklopite hljebom, pa spolja prema`ite pavlakom i ukrasite maslinama i origanom. Stavite u fri`ider na nekoliko sati.

Priprema:

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

KORAK NAPRIJED
Ericsson na Mobile World kongresu
Na Mobile World kongresu u Barceloni, kompanija Ericsson predstavila je nove proizvode i usluge u domenu mobilnog broadbanda, Operation i Business Support sistema, upravlja~kih servisa i m-trgovine. Ericsson, kao vode}a kompanija na polju LTE tehnologije, demonstrirao je najnovija tehnolo{ka dostignu}a na ovom polju. U saradnji sa kompanijama Qualcomm, LG, Sony, Renesas, Nvidia i ST-Ericsson, Ericsson je demonstrirao napredne mogu}nosti LTE. Predstavio je i kompletan portfolio usluga i servisa za mobilnu trgovinu koji }e omogu}iti kompanijama koje se bave m-trgovinom da izgrade infrastrukturu i rje{enja.

41

Infinite sti`e 16. oktobra
Kompanija 2K Games je potvrdila da }e BioShock: Infinite, prva kompletna igra koju je razvio Irrational Games od predstavljanja originalne BioShock igre, biti u prodaji od 16. oktobra u SAD-u i 19. u ostalim dijelovima svijeta. BioShock: Infinite je zvani~no najavljena u avgustu 2010. i potvr|ena za izdanje ove godine. Ima odre|ene sli~nosti sa originalnom igrom, ali nije nastavak sam po sebi, navodi kompanija. Rije~ je o puca~ini iz prvog lica koja je smje{tena u Kolumbiju, utopijski grad u kojem su utopijske ideje u potpunosti obrnute i iskrivljene i u kojem vlada totalni haos. Glavni junak igre je Booker DeWitt, biv{i agent Pinkerton agencije.

Archos Child Pad
Archos je predstavio najnoviji model koji }e biti neka vrsta nove kategorije ure|aja kada je rije~ o tabletima. Naime, ova kompanija je predstavila ure|aj nazvan Child Pad koji ustvari predstavlja 7” tablet ~ija je cijena 129 dolara i koji je namijenjen djeci. Cijena ovog ure|aja je za cijelih 70 dolara ni`a od cijene Kindle Fire modela, ali i dalje }e biti baziran na Android 4.0 operativnom sistemu. Ovaj ra~unar je kreiran da obezbijedi lake za pra}enje dje~ije teme, kao i djeci orijentisane aplikacije, bilo u vidu igara, bilo u vidu edukativnih aplikacija. Model je baziran na 1 GHz single core procesoru i ne posjeduje kameru.

AMD Radeon HD 7800 serija
AMD Radeon HD 7870 GHz Edition i AMD Radeon HD 7850 grafi~ke kartice su zgodne prinove u izuzetno nagra|ivanoj 28 nm liniji GPU-ova. Posjeduju}i AMD-ovo najmodernije grafi~ko jezgro naredne arhitekture, AMD Radeon HD 7800 serija dolazi opremljena PCI Express 3.0 i izuzetno efikasnom AMD ZeroCore Power tehnologijom 1, 3, 4 tako da igra~i momentalno mogu da zarone i pove}aju pode{avanja te da pro{ire svoje igra~ko iskustvo putem AMD Eyefinity 2.0 tehnologije, zahvaljuju}i najnaprednijoj grafici na svijetu. AMD Radeon HD 7870 GHz Edition i HD 7850 GPU-ovi dolaze opremljeni sa 2 GB, GDDR5 memorije i bi}e dostupni {irom svijeta.

Lo{iji i od MySpacea

Google plus

gubi utrku
Analiti~ari i korisnici smatraju da servis nije dovoljno poseban da bi ih odvukao sa Facebooka
Korisnici dru{tvene mre`e Google plus provodili su na njoj samo 3,3 minuta mjese~no u periodu od septembra 2011. do januara 2012. godine, {to je lo{ije i od MySpacea, koji ima 27 miliona korisnika manje, pokazuju analiti~ki podaci. Radi pore|enja, korisnici su u prosjeku na Facebooku provodili pet do {est sati u istom tom periodu. Googleov portparol je izjavio da analize koje prave istra`iva~ke kompanije ne daju potpunu sliku. “Google posmatra ovaj servis ne kao poseban web sajt, nego kao mogu}nost za produbljivanje svog odnosa sa milijardama korisnika koji su ve} privr`eni na{im servisima, poput pretra`ivanja interneta, YouTubea, androida i ostalih. Kada se mjerenja vr{e na ovakav na~in, anga`man korisnika je ogroman, izjavio je portparol. Problem sa kojim se suo~ava Google plus jeste taj {to korisnici ne `ele da grade listu kontakata ispo~etka na drugoj dru{tvenoj mre`i. Iako Google plus posjeduje neke jedinstvene opcije, poput krugova i dru`enja, analiti~ari i korisnici smatraju da servis nije dovoljno poseban da bi ih odvukao sa Facea.

Sapphire
Kompanija Sapphire je predstavila dva nova modela grafi~kih kartica odli~nih performansi i najnovijih karakteristika koje su sada dostupne na tr`i{tu. Dostupne su dvije vrste i to: standardna i OC edicija. Obje kartice su bazirane na

Radeon HD 7870

tre}oj familiji grafi~kih procesora kompanije AMD i izgra|ene na 28 nm tehnolo{kom procesu. OC ediciju karakteri{e unaprije|eni radni takt koji iznosi 1.050 MHz za grafi~ko jezgro, odnosno efektivnih 500 MHz za memoriju. Obje karti-

ce dijele mnogo karakteristika sa HD7900 serijom visokih performansi, ali sa samo 1280 Stream procesora, dok novi 256-bitni memorijski interfejs velike brzine uz GDDR5 memoriju, obezbje|uje savr{ene performanse.

Samsung dvojezgarni player
Samsung je odlu~io da unaprijedi svoj multimedijalni player Galaxy Player 70, a nova verzija dobila je i nastavak Plus u svom imenu. Ono po ~emu se Galaxy Player 70 Plus razlikuje od svog prethodnika je dvojezgarni procesor na 1 GHz i kamera rezolucije 5 megapiksela. Od ostalih karakteristika, tu je podr{ka za Bluetooth i Wi-Fi, micro SD slot i 2.500 mAh baterija. Ovaj 5-in~ni plejer mogu}e je kupiti u verziji sa 16 ili 32 GB po cijenama oko 350 i ne{to manje od 420 dolara. Jo{ nema informacije ho}e li i kada prvi dvojezgarni Samsung player biti dostupan na drugim tr`i{tima osim Koreje.

Cijena iPada OSTAJE ISTA
iPad 3 sti`e, a onda }emo mo}i da potvrdimo ili demantujemo glasine o njegovim karakteristikama, kao {to su Retina ekran, br`i procesor i podr{ka za LTE. Ono o ~emu se, tako|er, spekuli{e je cijena, a sajt 9to5Mac tvrdi da }e iPad 3 ko{tati isto kao i njegov prethodnik. Verzije sa 16, 32 i 64 GB, kao i opcija Wi-Fi ili 3G+Wi-Fi za svaku od njih, a po~etna cijena bi}e 499 dolara, dok }e naj sku plja va ri jan ta, 64GB, Wi-FI i 3G, ko{tati 829 dolara. Jeftiniju varijantu ne}emo vidjeti odmah, tvrdi DigiTimes, koji se poziva na svoje izvore pri dobavlja~ima i ka`e da }e Apple u ~etvrtom kvartalu predstaviti 7,85-in~nu verziju iPada, a njegova proizvodnja krenu}e u drugoj polovini 2012. godine.

42

OGLASI
I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma - adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica:

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

U skladu sa ~l. 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta, objavljujemo

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA
DD "Prehrana Promet" Tuzla Ul. Ahmeta Kobi}a bb 035/394-158; 035/394-160; E-mail: prehprom@bih.net.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Pr. Ivelji} Zvonimir; ~l. Gu{i} Vahida; ~l. Vitkovi} Tatjana - ~lanovi uprave Bajramovi} Raza II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira 548.818 17,70 KM i nominalna cijena - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira ZIF "Eurofond-1" d.d. Tuzla (24,99), Mladinska Knj. dionica emitenta s pravom glasa Zalo`ba Lj. (17,58), ZIF "Bosfin" Sa (21,45), ZIF "Mi-group" d.d. Sa (8,44), D`emaili Berat (6,79), For{ d.o.o. Tuzla (6,38). III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: 31.12.2011. 31.12.2010. AKTIVA 7.493.017 7.780.355 f) Upisani a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva 6.914.739 7.234.658 h) Teku}a sredstva 578.278 545.697 i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva 7.493.017 7.780.355 PASIVA f) Kapital 7.479.413 7.514.057 g) Upisani osnovni kapital 9.714.079 9.714.079 h) Dugoro~ne obaveze i) Kratkoro~ne obaveze 13.604 266.298 j) Ukupno pasiva 7.493.017 7.780.355 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi 452.959 343.124 g) Rashodi 483.559 469.104 h) Dobit/gubitak prije poreza /30.600/ /125.980/ i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja /30.600/ /125.980/ IV - PODACI O VANJSKOM REVIZORU EMITENTA - firma i sjedi{te vanjskog revizora d.o.o. "Revis" Tuzla - zavr{no mi{ljenje vanjskog revizora Pozitivno o finansijskim izvje{tajima DIREKTOR Raza Bajramovi}, dipl. ecc.

Na osnovu ~lana 244. Zakona o privrednim dru{tvima („Slu`bene novine Federacije BiH“, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i ~lana 105. Statuta Dru{tva, Nadzorni odbor Dru{tva objavljuje

O B AVJ E [T E N J E
O SAZIVANJU I ODR@AVANJU REDOVNE 33. SKUP[TINE DIONI^ARA DRU[TVA “LIDO-osiguranje” d.d. SARAJEVO I Redovna 33. Skup{tina “LIDO-osiguranja”d.d. Sarajevo odr`at }e se u ~etvrtak, 29.3.2012 godine, sa po~etkom u 11 sati u sjedi{tu Dru{tva u Sarajevu, u Ul. Hifzi Bjelevca broj 82/I. Za Skup{tinu se utvr|uje slijede}i:

II

DNEVNI RED
1. Verifikacija zapisnika sa 32. sjednice Skup{tine Dru{tva 2. Izbor radnih tijela Skup{tine, i to: 2.1. Odbor za glasanje 2.2. Predsjedavaju}eg Skup{tine 2.3. Zapisni~ara i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine 3. Razmatranje i usvajanje izvje{taja o poslovanju Dru{tva za 2011. god.sa planom poslovanja za 2012. god. 4. Razmatranje i usvajanje revizorskog izvje{taja o poslovanju Dru{tva u 2011. god. 5. Razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o pokri}u gubitaka 6. Dono{enje odluke o pove}anju osnovnog kapitala Dru{tva 9. Razno III Prijedlozi dioni~ara za izmjenu dnevnog reda i/ili prijedloga odluka Skup{tine 1. Dioni~ari ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine, 2. Nadzorni odbor je du`an objaviti obavje{tenje o prijedlozima dioni~ara na isti na~in kao i obavje{tenje o sazivanju Skup{tine. Ukoliko Nadzorni odbor Dru{tva donese odluku da ne objavi obavje{tenje o prijedlozima dioni~ara iz ovog ~lana, du`an je, najkasnije 7 dana prije dana odr`avanja Skup{tine, o tome obavijestiti dioni~are koji su podnijeli prijedlog. IV Ovla{teni u~esnici, prijava za u~e{}e i na~in glasanja na Skup{tini 1. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine ima dioni~ar koji se na listi dioni~ara Dru{tva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH nalazi 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan, 2. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika koji je du`an postupati u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara-vlastodavca, 3. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara, u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog pravnog lica, 4. Punomo} se daje u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara-vlastodavca i punomo}nika i dostavlja Dru{tvu neposredno, preporu~enom po{tom ili faksom, u roku i na adresu kako je dalje u ta~ki 5. nazna~eno za podno{enje prijave za u~e{}e u radu Skup{tine, 5. Skup{tini mogu prisustvovati i u njenom radu u~estvovati dioni~ari i/ili punomo}nici dioni~ara koji podnesu pisanu prijavu Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije datuma odr`avanja Skup{tine, neposredno ili preporu~enom po{tom na adresu: “LIDO-osiguranje” d.d. Sarajevo, Ul. Hifzi Bjelevca broj 82/I, Ilid`a, ili putem faksa na broj: 033 776 399, 6. Najkasnije 30 minuta prije vremena odre|enog za po~etak Skup{tine svaki dioni~ar i/ili punomo}nik du`an je Odboru za glasanje, odnosno ovla{tenoj osobi, predo~iti li~nu ispravu za identifikaciju, 7. Glasanje na Skup{tini vr{i se putem glasa~kih listi}a koji sadr`e ime i prezime ili firmu/naziv dioni~ara,broj glasova kojim raspola`e, te nazna~ene prijedloge odluka ili imena kandidata o kojima se glasa. Glasanje se vr{i zaokru`ivanjem na glasa~kom listi}u odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Dru{tva. Obavje{tenje o sazivanju, dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu odr`avanja Skup{tine bit }e objavljeno i na web stranici www.lido-osiguranje.com. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 033/776-390.

U skladu sa ~lanom 4. stav 1. i 2. ta~ka b. Pravilnika o sadr`aju, rokovima i na~inu objavljivanja izvje{taja emitenta, objavljujemo

GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1.1.2011 — 31.12.2011.
„Tvornica alata Gora`de“ d.d. Gora`de; „TAG“ d.d. Gora`de - adresa sjedi{ta Ul. vi{egradska bb, Gora`de - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica; Tel/ Fax 038/221-797 e-mail: tagdd@bih.net.ba web: www.tagbh.com - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora - Ibrahim Imamovi} - predsjednik - Mr. Hasan Tafro - ~lan - Hasan \ozo - ~lan - Adil Tabakovi} - ~lan - Safet D`afovi} - ~lan - ~lanovi uprave - Eniz Varnica II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i 79.858 obi~nih dionica; nominalna cijena 17,90 KM nomin. vr. 1 dionice - vlasnici vi{e od 5% vrijednosnih papira Mr. Hasan Tafro iz Gora`da 20,7418 % dionica emitenta s pravom glasa Adil Tabakovi} iz Gora`da 19,8640 % Ibrahim Imamovi} iz Gora`da 16,8674 % Safet D`afovi} iz Gora`da 11,6832 % ZIF Naprijed iz Sarajeva 5,5812 % III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA f) Upisani a neupla}eni kapital g) Stalna sredstva h) Teku}a sredstva i) Gubitak iznad visine kapitala j) Ukupna aktiva PASIVA f) Kapital g) Upisani osnovni kapital h) Dugoro~ne obaveze i) Kratkoro~ne obaveze j) Ukupno pasiva Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: f) Prihodi g) Rashodi h) Dobit/gubitak prije poreza i) Porez na dobit j) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

V

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON OP]INA GORA@DE NA^ELNIKOP]INE

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA BOSNIAN-PODRINJE CANTON GORA@DE MUNICIPALITY MUNICIPALITY MAYOR

Broj: 02-41-1-1103/12 Gora`de: 24.2.2012

J AV N I P O Z I V
RODITELJIMA I ^LANOVIMA PORODICA/OBITELJI U DIJASPORI ^IJA SU DJECA UBIJENA NA PODRU^JU GORA@DA U OPSADI 1992-1995. GODINE Pripreme za izgradnju spomen-obilje`ja ubijenoj djeci opkoljenog Gora`da 1992-1995. godine su u po~etnoj fazi. Na spomen-obilje`ju, koje }e se graditi u Ul. Zaima Imamovi}a ispred JU Centar za kulturu, bit }e upisana samo djeca ubijena na podru~ju Gora`da u opsadi, a za koje roditelji ili ~lanovi porodica/obitelji daju saglasnost. Detaljnije informacije se mogu dobiti na telefon ++387 38 221 796. Roditeljima ili ~lanovima porodica/obitelji ubijene djece ili osobama koje raspola`u saznanjima o ubijenoj djeci, a koji do sada nisu popunili potrebni obrazac, me|u kojima ima i onih koji `ive i borave u dijaspori, {aljemo poziv da do 31.3. 2012. godine popune tra`enim podacima donji obrazac koji se mo`e preuzeti na na{oj web stranici (www.gorazde.ba) i po{alju na jedan od brojeva faksova ++387 38 221 332 ili ++387 33 221 796 ili na e-mail: opcinago@bih.net.ba. Podatke mo`ete dostaviti i u prostorijama Centra za pru`anje usluga gra|anima op}ine Gora`de (Ul. Titova br. 2). NA^ELNIK OP]INE mr. sci. Muhamed Ramovi}

0 1.624.168 768.243 0 2.392.411 508.067 1.429.458 189.323 1.695.021 2.392.411 1.764.554 1.998.657 -234.103 0 -234.103

DIREKTOR Gora`de: 27.2.2012. godine / Enisa Bunjo, dipl. ecc./

Phone:++387 38 22 13 33, fax: 22 13 32, M.Tita 2.73 000 Gora`de, E-mail: opcinago@bih.net.ba, www.gorazde.ba

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012. Mustafa Spahi}: Reis Fehim ef. Spaho – ^ovjek vizije i akcije (4)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN

43

U~enja mudraca
U izdanju Dobre knjige Sarajevo nedavno je iza{la iz {tampe knjiga „Reis Fehim ef. Spaho“, autora-prire|iva~a Mustafe Spahi}a. Oslobo|enje feljtonizira njen uvodni dio
Prvi u Kur’anu, po imenu navedeni narod, ustvari Hudov narod Ada, navodi se kao onaj narod koji je u~injen halifama na Zemlji, poslije Nuhovog, u Kur’anu neimenovanog naroda: „Zar vam je tako ~udno {to vam dolazi Opomena od va{eg Gospodara po ~ovjeku izme|u vas da bi vas opomenuo?! Sjetite se da vas je (naroda Ada) Allah halifama-povjeriocima na kon Nu ho va na ro da u~inio i da vam je dao, stvaraju}i vas, krupan rast. Pa sjetite se Allahove blagodati da biste svaki uspjeh postigli! Zar si do{ao nama radi toga da bismo samo obo`avali Allaha i napustili sve ono {to su preci na{i obo`avali?! Govorili su oni. Deder, daj nam to ~ime nam prijeti{ ako istinu govori{?“ (El-E’araf, 69 70.) mudraca i u~enjaka unutar perenijalne filozofije (Fricoja [ona, Muhammeda Sird`uddina, Ane Mari [imel) o univerzalnoj Istini, Mudrosti i Uputi u svakom vremenu, na svakom prostoru, kao i stajali{te Rene Genona o postojanju iskonske, primordijalne, nikada prekinute, nikada ku i suprotnu zajednicu u slobodi i ravnopravnosti. Tamo i kod ko ga pres ta ne du ho vni kod, auten ti~ni vjer ski sa dr`aj i sje}anje nastaje praznina, zaborav, divlja{tvo i varvarstvo. Hilafet je neizmjenjivi, nezamjenjivi i nepretrgnuti dio iskonske Tradicije: „I sjetite se (re~e Salih svome narodu Semudu) da vas je Allah halifama-povjeriocima nakon Ada u~inio i da vas je On na Zemlji nastanio; pa u nizijama njenim dvorce i palate gradite, a u planinama ku}e (atomska skloni{ta) kle{ete! Allahove blagodati vi se sjetite i po Zemlji, nered siju}i, ne hodite. A glave{ine naroda nje go va ko je su se oho li le umnim po tla~enim koji su me|u njima vjerovali govorile bi: Odakle vi znate da je Salih poslan od Gospodara svoga? I potla~eni bi odgovarali: „Mi uistinu, sve {to mu je objavljeno vjerujemo! A oni {to su se oholili govorili bi Mi, doista ne vjerujemo u ono {to vjerujete vi.“ (El-E’araf, 74. i 75.)

1573. 1765. 1793. 1809. 1814. 1850. 1876. 1932. 1936. 1945. 1945. 1945. 1951. 1994. 1998. 2002. 2003. 2004. 2005. 2005. 2006. 2009.

Potpisivanjem mira u Carigradu zavr{en rat izme|u Otomanskog carstva i Mleta~ke republike, u kojem su Turci (1571) preuzeli Kipar od Mletaka. Ro|en francuski hemi~ar @ozef Nieps pionir fotografije. Usavr{avaju}i litografiju od 1813. do 1820, prvi je u svijetu uspio da fiksira sliku dobijenu u mra~noj komori pomo}u posrebrene bakarne plo~e, prekrivene osjetljivim slojem asfaltnog laka. Francuski Konvent (revolucionarna skup{tina) objavio rat [paniji.

1989.

Salman Ru`di

Umro francuski konstruktor balona @an Pjer Fransoa Blan{ar, koji je 1785. sa D`onom D`efrisom prvi preletio Laman{ balonom. Napoleonove trupe od 37.000 vojnika pobijedile 90.000 Prusa pod komandom feldmar{ala Blihera u bici kod Linjija u Francuskoj. Ro|en ~ehoslova~ki dr`avnik i filozof Toma{ Masarik, profesor Pra{kog univerziteta, borac za nezavisnost i prvi predsjednik ^ehoslova~ke, od 1918. do 1935. Prvi razgovor telefonom obavili su pronalaza~ telefona Aleksander Grejem Bel i njegov saradnik Votson. Umro francuski dr`avnik Aristid Brijan, {est puta premijer izme|u 1909. i 1929, dobitnik Nobelove nagrade za mir 1926, za~etnik ideje o sjedinjenim dr`avama Evrope. Ulaskom vojske u demilitarizovanu Rajnsku oblast, Njema~ka je demonstrativno prekr{ila Versajski mirovni ugovor zaklju~en poslije Prvog svjetskog rata. Ameri~ke trupe u Drugom svjetskom ratu zauzele strate{ki va`an most preko Rajne kod Remagena u Njema~koj. Potisnuv{i japanske snage u Drugom svjetskom ratu, britanska 14. armija u{la u Mandalej, drugi po veli~ini grad u Burmi. Poslije ostavke kraljevske vlade, Josip Broz Tito formirao novu jugoslovensku vladu u koju su u{li i {ef Demokratske stranke Milan Grol, kao prvi potpredsjednik, i Ivan [uba{i}, kao ministar inostranih poslova. Jedan vjerski fanatik ubio iranskog premijera Alija Razmaru u d`amiji u Teheranu.

Iran prekinuo diplomatske odnose s Velikom Britanijom zbog objavljivanja knjige britanskog pisca indijskog porijekla Salmana Ru`dija “Satanski stihovi” u kojoj , je islam, prema ocjeni iranskih vjerskih vo|a, izvrgnut poruzi.

Stenli Kjubrik

1999.

Neponovljivi tokovi
U okviru cikli~nog toka ljudskog `ivota i svjetske povijesti kao neprestanog ponavljanja i vra}anja istog na razli~it na~in poslije Ada, univerzalni izvanjski EmanetHilafet prelazi na Salihov narod Semud. Ovdje je bitno pripomenuti da su tokovi, doga|aji i procesi u ljudskom i dru{tvenom `ivotu neponovljivi-ireverzibilni i neprenosivi u nove okolnosti na druge ljude i generacije ({to po pravilu previ|aju i ignori{u pozitivisti, scijentisti, mehanicisti, revivalisti, marxisti i vulgarni fundamentalisti) u drugo vrijeme i na nove generacije i razli~ite ljude. Kada je u pitanju vjera, samo njeni izvori, sadr`aji i ciljevi ostaju isti, a okolnosti i uvjeti primjene se mijenjaju. Zato bez rezerve i ikakvog zazora prihvatamo i dijelimo mi{ljenja, u~enja i stajali{ta onih

Prilikom slijetanja na aerodrom u Kigaliju, oboren avion kojim su se predsjednici Ruande i Burundija Habjariman i Ntjaramir vra}ali s mirovnih pregovora u Tanzaniji. Pogibija dvojice predsjednika prekinula je osmomjese~no primirje izme|u plemena Hutu i Tutsi i izazvala novi talas nasilja. Italijanski vojni sud proglasio krivim biv{eg kapetana njema~kih snaga Eriha Pribkea za masakr u Adreatinskim pe}inama u blizini Rima u Drugom svjetskom ratu i osudio ga na do`ivotnu robiju. Na referendumu u Irskoj glasa~i se izjasnili protiv strogih zakona o zabrani abortusa.

izbrisane, nikada zaboravljene i nikada, bez obzira na murtibing-tablete za kolektivni zaborav i kamiljih ko`a, nezaboraviva? Pa njen Izvor i garant opstanka u vremenu i prostoru preko ljudskih srca, du{a i savjesti je Allah: „I me|u ljudima koje stvaramo uvijek ima zajednica jedna-Ummet koja uistinu po Istini i ka Istini upu}uje i prema njoj presu|uje.“ (El-E’araf, 181.) Upravo ta i takva Tradicija povezuje sve generacije ljudskog roda u svakom vremenu i na svakom prostoru u jednu jedinstvenu: idejnu, duhovnu, vjersku, moralno-eti~ku, kulturnocivilizacijsku, pravno-obi~ajnu sli~nu i razli~itu, a ne istu, jedna-

Bo`ije zadovoljstvo
Ovo je univerzalna, totalna, globalna, sveobuhvatna izvanjska ravan Hilafeta ~ovjeka unutar univerzuma, nad stvorenim svjetovima i stvorenjima. Hilafet kao takav u naj{irem, najop}enitijem i najzahtjevnijem smislu se odnosi na univerzum, Zemlju i prirodu. Generalno on mo`e biti valjan ili afirmativan ili negativan i destruktivan. Hilafet koji se temelji na Objavi, Istini, Pravdi, Pravi~nosti, Vjerozakonu, Vjeropraksi i Vjeromoralu na idealu ~injenja dobra i sprje~avanju zla i kome je Izvor, Sadr`aj, Smisao, Granica i Cilj Bo`ije zadovoljstvo i korist i olak{anje za ljude je ograni~eni Hilafet koji valja. Hilafet koji se temelji na mitu i mitologiji, slije|enju {ejtana na magiji, neistini, nepravdi, nemoralu, bezakonju, zlu, strastima, porocima, samovolji, sebi~nosti je oblik iznevjerenog, neograni~enog i nevaljalog Hilafeta. (Sutra: Oblici i podjela Imameta)

U Londonu umro ameri~ki filmski re`iser Stenli Kjubrik, jedan od najzna~ajnijih re`isera. Tokom 46 godina karijere snimio je oko 20 filmova me|u kojima su najpoznatiji “Staze slave” , “2001: Odiseja u svemiru” “Pakle, na pomorand`a” , “Doktor Strend`lav” i “Beri Lindon” .

Za predsjednika nove dr`avne zajednice Srbije i Crne Gore izabran je potpredsjednik Demokratske partije socijalista Crne Gore Svetozar Marovi}. Na parlamentarnim izborima u Gr~koj pobijedila desni~arska hri{}ansko-demokratska stranka - Nova Demokratija Kostasa Karamanlisa, koji je postao novi premijer. Time je okon~ana 10-godi{nja vladavina socijalisti~kog PASOK-a. Biv{i na~elnik General{taba Vojske Jugoslavije Mom~ilo Peri{i} dobrovoljno se predao Ha{kom tribunalu, pred kojim je optu`en za granatiranje Sarajeva, Zagreba i masakr u Srebrenici. Izrael i Jordan dogovorili saradnju na izgradnji kanala izme|u Crvenog i Mrtvog mora kako bi sprije~ili isu{ivanje Mrtvog mora. U posljednjih 40 godina Mrtvo more se spustilo s 392 metra ispod razine mora na 412 metara. U Njujorku u 94. godini preminuo Gordon Parks, slavni fotograf, pijanist i knji`evnik.

2001.

Ante Jelavi}

Fehim ef. Spaho, reisu-l-ulema Kraljevine Jugoslavije od 1938. do 1942, autor je zapa`enih analiti~kih ~lanaka i studija o temama iz bo{nja~ke povijesti, poliglot, vrstan i plodan prevodilac s orijentalnih jezika. Obradio je vi{e od 1.500 rukopisa teolo{ke, historijske, pjesni~ke i druge gra|e. Mno{tvo je njegovih ~lanaka, a prvi je na bosanski jezik preveo „1.001 no}“. Spaho je bio ~ovjek od nauke i pera, spadao je u red najistaknutijih kulturnih i javnih radnika bh. muslimana toga doba.

NASA lansirala teleskop Kepler koji }e narednih {est godina po svemirskim prostranstvima tra`iti planete sli~ne Zemlji — koje se nalaze u orbiti oko zvijezda i na kojima je mogu} `ivot.

Visoki predstavnik u BiH Volfgang Petri~ smijenio Antu Jelavi}a sa funkcije ~lana Predsjedni{tva BiH i zabranio mu kandidaturu na izborima, te obavljanje bilo koje druge javne ili strana~ke funkcije.

44

SPORT

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Kako sprije~iti nerede na sportskim takmi~enjima?

Izvu~eni parovi polufinala Kupa BiH

@eljo i Borac po tre}i put
Ivica Osim, predsjednik N/FSBiH

U drugom polufinalnom dvoboju sastaju se [iroki Brijeg i Vele` • Vjerujem da }emo u dvije utakmice sa Banjalu~anima uspjeti do}i u finale, a onda i odbraniti titulu, rekao je Muharemovi} • [anse za prolaz dalje podjednake, smatra Stojni}

Objavljuje se
rat huliganima!
Kao uvodni~ari na konferenciji govori}e Sadik Ahmetovi}, ministar sigurnosti BiH, te Ivica Osim, predsjednik Komiteta za normalizaciju N/FSBiH
Dr`ava Bosna i Hercegovina, sa susjedima Srbijom i Hrvatskom, zajedno objavljuje rat huliganima! U odlu~niju borbu protiv jedne od najve}ih po{asti u dru{tvu na{e zemlje, ali i regiona uklju~io se politi~ki vrh dr`ave, ali i oba bh. entiteta, kao i predstavnici N/FSBiH, HNS-a, te FS Srbije. Akcije suzbijanja nasilja na i oko sportskih borili{ta bi}e aktuelizirana danas u Parlamentarnoj skup{tini BiH, gdje }e se odr`ati druga konferencija o spre~avanju nereda na sportskim takmi~enjima kod nas. Kao uvodni~ari na konferenciji govori}e Sadik Ahmetovi}, ministar sigurnosti BiH, te Ivica Osim, predsjednik Komiteta za normalizaciju N/FSBiH, Nihad Hod`i}, direktor odjela za licenciranje, a jedan od u~esnika konferencije je i novinar Oslobo|enja Jasmin Ligata. Razgovora}e se o integrativnim i dezintegrativnim potencijalima sporta, a bi}e prezentirana i analiza evropske, te bh. legislative sa preporukama mjera za spe~avanje nasilja na sportskim terenima. Tako|er, pri~a}e se i o preventivnim postupcima u spre~avanju nasilja na sportskim takmi~enjima u BiH, a jedna od tema bi}e i mo} medija o stimulaciji/destimulaciji navija~kih nereda na sportskim terenima. Poseban akcent bi}e stavljen na stvaranje regionalnog okvira saradnje u prevenciji nasilja na sportskim takmi~enjima, a u ovoj raspravi u~estvova}e i predstavnici Beogradskog centra za bezbjedonosnu politiku, HNS-a i FS-a Srbije.

Plavi s Grbavice pro{le sezone osvojili titulu

Portugalac Villas-Boas pregovara s Romom?
Andre Villas-Boas imao je tajni sastanak s direktorom italijanskog nogometnog kluba Roma Francom Baldinijem, na kojem su raspravljali o ljetnom preuzimanju rimskog kluba, prenosi Goal.com. Villas-Boas, otpu{ten u nedje lju s mjes ta me na d`e ra Chelseaja, prvi je na listi `elja Rome koja je sve vi{e nezadovo ljna uslu ga ma Lu isa En riquea. Goal.com prenosi da se Villas-Boas nedavno sastao s Baldinijem u Chelseajevom restoranu blizu londonske rezidencije sada{njeg direktora Rome. Vjeruje se da je upravo Baldiniju Villas-Boas otkrio da je otkaz u Chelseaju neminovan te da je zainteresiran preuzeti rimski klub na ljeto. Villas-Boas se i prije ove sezone, kao trener Porta, sastao s

U polufinalu nogometnog Kupa BiH sastat }e se @eljezni~ar - Borac i [iroki Brijeg - Vele`, odlu~eno je ju~er voljom `rijeba odr`anog u Sarajevu. Branitelj naslova ekipa @eljezni~ara ve} tre}u godinu zaredom se sastaje s timom iz Banje Luke. Prije dvije sezone Banjalu~ani su slavili u finalu, dok su pro{le sezone izabranici Amara Osima eliminisali aktuelne prvake u osmini finala ovog takmi~enja. “U zavr{nici Kupa su se na{le ~etiri vrlo kvalitetne ekipe, mada sam prije izvla~enja pri`eljkivao da izbjegnemo [iroki Brijeg. Razlog je taj {to u subotu igramo protiv njih u prvenstvu, pa bi bilo previ{e da se ~etiri dana poslije toga sastane-

mo i u Kupu” rekao je D`elaludin , Muharemovi}, sportski direktor tima s Grbavice i dodao: “Borac ima vrlo dobru ekipu, ali smatram da smo blagi favoriti. Forma i kvalitet su na na{oj strani, samo to moramo potvrditi i na terenu. Vjerujem da }emo u dvije utakmice sa Banjalu~anima uspjeti do}i u finale, a onda i odbraniti titulu.” Trener Banjalu~ana Velimir Stojni}, pak, smatra da u duelu @eljezni~ara i Borca nema favorita. “Svi o~ekuju najbolje, pa tako i mi, mada mislim da su {anse za prolaz dalje podjednake. Smatram da i faktor sre}e u ovakvim me~evima mo`e imati bitnu ulogu. O~ekujem lijepe i neizvjesne susrete” rekao je Stojni}. ,

Juniorsko polufinale
U prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine ju~er je odr`ano i `rijebanje polufinalnih parova Kupa BiH za juniore. U polufinalu se sastaju tuzlanska Sloboda i [iroki Brijeg, te zeni~ki ^elik i banjalu~ki Borac. Prvi susreti na programu su 14. marta, a uzvrati 4. aprila.

U [irokom zadovoljno trljaju ruke nakon {to im je `rijeb za protivnike dodijelio Mostarce. “Zadovoljni smo `rijebom. Ne smijemo potcijeniti Vele`, ali jednako tako mislim da su @eljezni~ar i Borac kvalitetnije mom~adi od Mostaraca i da mi u polufinalu moramo preuzeti ulogu favorita. [anse su na na{oj strani i vjerujem da }emo igrati u finalu” rekao je prvi strateg [irokobri, je`ana Branko Kara~i}. Trener Vele`a Mirza Vare{anovi} isti~e da je svjestan da }e biti te{ko protiv [irokobrije`ana, ali vjeruje u svoju ekipu. “Koga god da smo izvukli, opet bi bio te`ak protivnik. Ipak, puni smo samopouzdanja. Znam da }e biti te{ko i na{ protivnik zaslu`uje svaki respekt. Me|utim, sport je takav da borbom i zalaganjem, uz na{e znanje i sportsku sre}u, ni{ta nije nemogu}a misija” rekao je Va, re{anovi}. Prvi susreti na rasporedu su 14. marta u 15 sati, dok su revan{i na programu 4. aprila u 16 sati.
A. KRVAVAC

~elnicima Rome koje je tada ohladila otkupna klauzula portugalskog kluba od 13,3 miliona funti. Vjeruje se tako|er da }e sada{nji trener Rome Luis Enrique, u slu~aju da Pep Guardiola odlu~i ne produ`iti saradnju, na ljeto postati novi trener Barcelone.

Mehmed Ba`darevi}, bh. trener, dobio je otkaz u francuskom prvoliga{u. Nakon devet mjeseci provedenih na klupi Sochauxa razlog je prona|en u posljednjem mjestu u Le Championnatu i pet bodova minusa u odnosu na posljednje mjesto (17) koje ne vodi u ni`i rang takmi~enja. Iako je pro{le sezone zavr{io kao peti, Sochaux je ove sakupio tek 21 bod u 26 odigranih utakmica. “Ne{to je bilo potrebno u~initi i to smo uradili. Me{a Ba`darevi} vi{e nije trener mom~adi” pi, {e na slu`benoj stranici francuskog kluba.

Ba`darevi} dobio otkaz u Sochauxu

OSLOBO\ENJE

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

SPORT

45

Ivan Tatomirovi}, novi ~lan FK Sarajevo

Moja prirodna
pozicija je stoper
U posljednjih nekoliko sezona igram na desnom boku i mogu to mjesto odigrati kvalitetno, rekao je odbrambeni fudbaler bordo tima
Koscileny posti`e
prvi gol za Arsenal
Reuters

Milan i Benfica idu u ~etvrtfinale
LIGA PRVAKA
Pirova pobjeda Arsenala nad Milanom • Benfica bolja od Zenita
Benfica i Milan plasirali su se u ~etvrtfinale Lige prvaka. Lisabonski tim bio je bolji od Zenita, slaviv{i pobjedu od 2:0. Arsenal je slavio pirovu pobjedu protiv Milana sa 3:0 na svom Emirates stadionu pred 59.000 gledalaca u revan{ utakmici osmine finala Lige prvaka, ali to nije bilo dovoljno za prolaz dalje. Milan je stigao je u London s ogromnom predno{}u od 4:0 i taj kapital je za rossonere bilo te{ko prokockati, bez obzira na sino} fantasti~nu igru Arsenala. Izabranici trenera Arsenala Arsene Wengera krenuli su od starta veoma ofanzivno protiv trenutno vode}e ekipe u Serie A, svjesni da u ovom me~u nemaju {ta da izgube. Takav pristup pokazao se sasvim ispravnim i brzo im se isplatio budu}i su doma}ini ve} u 7. minuti stigli do minimalnog vodstva. Strijelac vode}eg gola za Arsenal bio je Koscielny, koji je svojim pogotkom izmamio burne ovacije vjernih navija~a. U 26. minuti novi {ok za Milan. U listu strijelaca upisao se ~e{ki interancionalac Rosicky, koji je uspio pogoditi mreudbalski klub Olimpic ugostit }e prijedorski Rudar na stadionu Otoka u 16. kolu Premijer lige BiH, iako su vukovi za ovu utakmicu prijavili stadion u ^itluku. Naime, Takmi~arska komisija Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH nije dozvolila najmla|em sarajevskom premijerliga{u da bude doma}in u ^itluku. “Jednostavno nam Komitet za takmi~enje ne dozvoljava da igramo tamo i nije prihvatio na{e argumente, zbog ~ega smo `eljeli biti doma}ini u ^itluku. Valjda se mo`e igrati na stadionu gdje nema vode jer su zbog niskih temperatura na Otoci popucale cijevi, ali u ^itluku iz nekog razloga ne mo`e” rekao je direktor Olim, pica Nermin Demirovi}. Ovaj sarajevski klub je ^itluk prijavio zbog neo~i{}enog stadiona Otoka, ali i zbog popularizacije nogometa u svom dijelovima na{e zemlje. “Nogometni savez je osujetio na{u lijepu namjeru da igramo utakmice u dijelovima BiH koji `u sino} nesigurnog golmana Milana Abbiatija i tako duplirati vodstvo doma}ih. U redove italijanske ekipe uvukla se velika nervoza i strah. Ta~ku na prvo poluvrijeme stavio je sjajni Robin van Persie, koji je u 43. minuti bacio u trans sino} ionako bu~ne navija~e Arsenala pogodiv{i iz penala za 3:0. Arsenal je tada bio na korak da na~ini pravo fudbalskog ~udo. Arsenal je u 53. minuti imao {ansu, kada je Oxlade-Chamberlain projurio lijevom stranom i uputio jak udarac nakon ~ega se lopta odbila od Abbiatija, stigla do van Persiea, ali on nije bio dovoljno koncetrisan i {alje loptu pored stative. Do kraja me~a i Milan je imao {ansi preko Ibrahimovi}a, ali promjene rezultata nije bilo i gosti su, uprkos slabom izdanju u sino}njem me~u, pro{li dalje. Benfica je na svom stadionu Da Luz pobijedila ruski Zenit St. Petersburg sa 2:0 u uzvrtnom me~u osmine finala najelitnijeg klupskog takmi~enja i tako obezbijedila plasman u ~etvrtfinale Lige prvaka. Podsjetimo, ruski Zenit je u Lisabon doputovao sa golom prednosti iz prvog me~a (3:2). Na po~etku vi{e od igre imala je Benfica koje je u 15. minuti imala prvu ozbiljnu {ansu priliku. Cesar je {utirao s petnaestak metara iskosa lijevom nogom, ali je Malafeev svojom paradom spasio gol Zenita. U fini{u prvog poluvremena Benfica je do{la do vodstva nakon {to je Witsel oprobao {ut iz okreta s deset metara, a Malafeev to odbranio, da bi se potom lopta nekako dokotrljala do Pereire, koji zabija za vodstvo od 1:0. Bolju igru u nastavku ponovo je pru`ila Benfica. U 53. minuti portugalski tim je imao dobru priliku. Jardel je poku{ao udarcem glavom sa pet metara, ali nije bio precizan. Kona~an rezultat postavio je Oliveira, koji je pogodio u fini{u me~u za 2:0 i siguran prolaz Benfice u ~etvrtfinale. Rezultati i strijelci: Arsenal Milan 3:0 (Koscielny 7, Rosicky 26, van Persie 43 pen), Benfica Zenit St. Petersburg 2:0 (Pereira 45, Oliveira 90+2). G. V.

Srbijanski internacionalac Ivan Tatomirovi} posljednje je poja~anje FK Sarajevo u zimskom prelaznom roku. Nekada{nji igra~ Crvene zvezde, Srema i Jagodine brzo je zadovoljio ukuse stru~nog {taba, pi{e na oficijelnoj klupskoj stranici fcsarajevo.ba. “Do{ao sam u novu sredinu i sjajno se uklopio. Momci su bili besprijekorno korektni prema meni. Svjestan sam dolaska u veliki klub i nastojim dokazati kvalitet na svakom treningu. Moj cilj je da igram sa Sarajevom evropske utakmice jer ova ekipa ima ogroman potencijal.” Iako navija~i bordo tima nisu imali priliku da u na{em glavnom gradu gledaju Tatomirovi}a, on je ve} jednom obradovao simpatizere jer je na pripremnoj utakmici protiv Triglava (2:1) iz Kranja postigao pobjedonosni pogodak za ekipu sa Ko{eva. “Postigao sam gol iz jedne prelijepe akcije. Ubacio sam se iz drugog plana i ^omor, koji je igrao na poziciji zadnjeg veznog, uposlio me pravovremeno tako da nisam imao pote{ko}a posti}i gol.“ Kroz omladinsku {kolu Crvene zvezde, Tatomirovi} je stekao kvalitet na pozicijama stopera i desnog bo~nog. “Moja prirodna pozicija je stoper. Me|utim, u posljednjih nekoliko sezona igram na desnom boku i mogu na tom mjestu odigrati kvalitetno. U Sarajevo sam do{ao kao desni bek i nadam se da }u u narednom periodu izboriti svoje mjesto u po~etnih jedanaest.”

Izboriti mjesto u po~etnoj postavi: Ivan Tatomirovi}

Sarajevo je sportski grad i pri~a o navija~ima i gradskom derbiju je zanimljiva i izvan granica BiH. “O navija~ima sam ~uo dok sam bio u Beogradu. Jedva ~ekam da do`ivim ambijent na Ko{evu. Atmosfera pred derbi izme|u Sarajeva i @eljezni~ara je ne{to posebno. Igrao sam u Zvezdi i znam {ta za navija~e zna~i gradski derbi” rekao je Ta, tomirovi}, biv{i mladi reprezentativac Srbije.

F

Takmi~arska komisija N/FSBiH odbila zahtjev vukova

Olimpic s Rudarom na Otoci
Osim ^itluka, `eljeli smo da igramo utakmice i u Republici Srpskoj, ta~nije, u Fo~i. Me|utim, o~igledno je da u ovakvoj situaciji svako mo`e igrati samo u svom toru, rekao je Nermin Demirovi}, direktor vukova
imaju dobru infrastrukturu, a nemaju premijerliga{a, te na taj na~in da dodatno popularizujemo fudbal. Osim ^itluka, `eljeli smo da igramo utakmice i u Republici Srpskoj, ta~nije u Fo~i. Me|utim, o~igledno je da u ovakvoj situaciji svako mo`e igrati samo u svom toru. Po svemu sude}i, najgore prolaze oni nacionalno neobojeni. Ne mogu vjerovati da nekome mo`e smetati da se utakmica igra na neutralnom terenu” isti~e Demirovi}. , On na kraju nagla{ava da }e teren stadiona Otoka biti spreman za subotnju utakmicu s Rudarom. “Sve smo maksimalno anga`ovali i ve} danas }emo po~eti s ~i{}enjem snijega, tako da }emo spremni do~ekati ovaj me~” za, vr{ava Demirovi}.
Sarajlije `eljele ugostiti Prijedor~ane u ^itluku A. K.

46

SPORT

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

LIGA PRVAKA Leverkusen bez bijele zastave na Nou Campu

Imaju li apotekari

lijek za Barcu?
Sanchez i ekipa na oprezu i pored dobrog rezultata iz prve utakmice

Znam da imamo male {anse za prolaz, ali ne}emo se tek tako predati. Napa{}emo ih, i siguran sam da }emo im stvoriti dosta problema, rekao je Kiessling • APOEL do~ekuje Lyon, koji brani minimalnu prednost iz prve utakmice
ju nedostataka. S vremena na vrijeme upi{u poneki kiks i nadamo se da }e se to desiti i protiv nas. Me|utim, ukoliko ne ostvarimo ~udo, to ne}e biti zbog nedostatka truda. Ovo je vrlo mlada ekipa, koja igra sa dosta strasti’’ kazao je Dutt. , Sa druge strane, tradicija i rezultati u potpunosti su na strani katalonskog diva, koji je na doma}em terenu nepora`en u posljednjih 13 evropskih utakmica, od ~ega je ~ak 11 pobjeda. Tako|er, Barcelona je u 33 utakmice nokaut-faze nakon kojih je stekla prednost, samo dva puta nakon revan{a pakovala kofere. Na pa da~ do ma }eg sastava Alexis Sanchez, unato~ solidnoj zalihi iz prve utakmice, smatra kako je pred njegovom ekipom jo{ dosta posla. ‘’Sretan sam zbog ostvarene prednosti, ali i dalje moramo biti izuzetno oprezni. Ni{ta jo{ nije odlu~eno i svakako da }emo ozbiljno u}i u utakmicu protiv Leverkusena’’ zaklju~io je San, chez. U drugoj ve~era{njoj utakmici snage }e na Kipru odmjeriti APOEL i francuski Lyon, koji brani minimalnu prednost ste~enu na doma}em terenu. Lavovi `ele izboriti drugo ~etvrtfinale u posljednje tri sezone, ali to je mnogo lak{e za re}i nego A. MEHANOVI] u~initi.

anse Bayera da prvi put nakon sezone 2001/2002, kada je u finalu pora`en od Reala, izbori plasman u ~etvrtfinale najelitnijeg fudbalskog klupskog takmi~enja na svijetu svedene su na minumum nakon {to je u prvoj utakmici na svom terenu pora`en od Barcelone sa 3:1. Ipak, napada~ ekipe iz Leverkusena Stefan Kiessling smatra kako popularni apotekari imaju {ansu za prolazak u narednu fazu. “Znam da imamo male {anse za prolaz, ali ne}emo se tek tako predati u Barceloni. Napa{}emo ih, i siguran sam da }emo im stvoriti dosta problema u re-

[

Lazacette je lavovima osigurao minimalnu prednost u prvom susretu

van{u” rekao je Kiessling, a tre, ner njema~kog sastava Robin Dutt dodao:

‘’Na~in na koji Barcelona igra zaista je fenomenalan. Oni to rade kao niko drugi, ali i oni ima-

Priznanje za `ivotno djelo legendarnom golmanu Vele`a

Drakonska kazna za napada~a HSV-a

Guererro osam utakmica u autu
Nakon brutalnog starta na golmana Stuttgarta, Peruancu je pokazan direktni crveni karton, a Sportski sud Njema~ke fudbalske federacije potvrdio je kaznu od osam utakmica suspenzije
Peruanski napada~ Paolo Guerrero suspendovan je na osam utakmica neigranja u njema~koj Bundesligi zbog brutalnog faula nad Svenom Ulreichom u subotu. Centarfor Hamburga `estoko je uklizao golmanu Stuttgarta. Guerrero je startovao na rivala kod korner zastavice, i dok je Ulreich gradio loptu, Peruanac ga je |onom kopa~ke udario u gornji dio noge, bez namjere da osvoji loptu. Odmah mu je pokazan crveni karton, a Sportski sud Njema~ke fudbalske federacije potvrdio je predvi|enu kaznu od osam utakmica suspenzije. Tako }e Peruanac za svoj tim mo}i da zaigra samo u posljednje dvije utakmice sezone. Kako pi{e Deutsche Welle, HSV

Sa dodjele laskavog priznanja

Enveru Mari}u, legendarnom golmanu Vele`a, kao i reprezentacije nekada{nje Jugoslavije, uru~eno je ju~er u Mostaru laskavo priznanje za `ivotno djelo od Sportskog saveza grada Mostara. Mari} je dobio prizanje od gradona~elnika Mostara Ljube Be{li}a i predsjednika Gradskog vije}a Murata ]ori}a. Oba zvani~nika zahvalila su legendarnom ~uvaru mre`e ro|enih na svemu {to je tokom bogate i uspje{ne karijere u~inio u sportu, a prije svega na promociji Mostara i BiH. “Vi ste dobar primjer kako se u sportu mo`e uspjeti, a na{a je `elja da dobrim primjerima poka`emo ljudima da se vrijedi baviti sportom, te se boriti za svoj klub i boje grada” izjavio je ,

Mari}: Veoma sam sretan

prilikom dodjele priznanja Mari}u, gradona~elnik Be{li}. Mari}, ~ije su golmanske intervencije ostale trajno urezane u sje}anja starijih ljubitelja najva`nije sporedne stvari na svijetu, ovom prilikom izrazio je zahvalnost na uru~enom priznanju, istakav{i kako mu ono predstavlja najve}e `ivotno dostignu}e. “Ja sam Mostarac, Vele`ovac. Zbog Vele`a sam se vra}ao u Mostar, pa i u ove stare dane. Veoma sam sretan jer se veliki broj mojih prijatelja okupio na ovome mjestu i tu je radost te{ko opisati” kazao je Enver Ma, ri}, iskazav{i `al zbog toga {to na dodjelu priznanja nije mogao sti}i i proslavljeni Du{an Bajevi}.

Te{ka kazna za ponovljeni prekr{aj

iz Hamburga je ve} ulo`io pisanu `albu na ovu odluku. “Naravno da smo ra~unali s tim da }e crveni karton, koji je Guerrero zaradio, imati posljedice, ali smatramo da je kazna od osam utakmica neigranja nesrazmjerno visoka” tvrdi Carl-Edgar Jarchow iz , uprave HSV-a. Sportski direktor kluba iz Hamburga Frank Arnesen dodaje: “Razo~aran sam ovakvom presudom. Ni u kojem slu~aju ne opravdavam prekr{aj i ovakvu igru, ali u pore|enju s nekim dru-

gim prekr{ajima koji su napravljeni nisam o~ekivao da }e kazna biti ovako visoka.” I trener HSV-a Thorsten Fink isti~e kako }e njegov klub i sam izre}i visoku nov~anu kaznu svom igra~u. On ukazuje na to da je ovo bio prvi crveni karton Peruancu, te da nakon po~injenog prekr{aja ni~im nije izazivao dalje konflikte na terenu. Fink tvrdi da ne `ele da pravdaju svog igra~a, ali ukazuje na to da je kod sli~nog prekr{aja Andreas Ottl iz Herthe dobio tri utakmice zabrane.

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

SPORT

47

Srbobran Filipovi}, direktor M@RKL i ~lan SD Partizan

Regionalna liga
ispunila o~ekivanja
Zenica je bila izvanredan doma}in, pokazali su se kao ljudi koji znaju svoj posao i organizacija je bila besprijekorna. Niko nije imao nikakvih primjedbi, ka`e Filipovi}
Srbobran Filipovi} proteklu godinu proveo je kao direktor Me|unarodne `enske regionalne ko{arka{ke lige, u kojoj su u~estvovali klubovi iz Srbije, Crne Gore, Slovenije i Bosne i Hercegovine. Ovaj 49-godi{nji diplomirani defektolog iz Beograda od maja 1997. godine do danas obna{a funkciju generalnog sekretara @KK Partizan, a ~lan je Skup{tine, Nadzornog odbora, Stru~ne i Komisije za dodjelu nagrada u JSD Partizan.

Odli~an doma}in
“Mislim da je Regionalna liga protekla apsolutno regularno, da nije bilo nikakvih problema. Zavr{ni turnir je bio na izuzetno visokom nivou, a mislim da je bilo zaista puno publike, {to je pomalo neuobi~ajeno za jednu `ensku ko {ar ka {ku uta kmi cu na ovim prostorima, ali i uop{te nekog me~a u `enskoj konkurenciji u bilo kom sportu. Zenica je bila izvanredan doma}in, pokazali su se kao ljudi koji znaju svoj posao i organizacija je bila besprekorna. Niko nije imao nikakvih primedbi” ka`e Filipovi}. , Veli da mu je okon~anjem Final Foura istekao i mandat na mjestu direktora, te da mu je `elja da Liga opstane. Svaka dr`ava, obja{njava, mo`e da da dire-

ZAJEDNI^KA BUDU]NOST Budu}nost je u udru`ivanju, a ne razdru`ivanju. Tu negdje vidim i budu}nost na{eg sporta generalno. Smatram da liga treba da ostane pod okriljem nacionalnih saveza, raspolo`enje klubova postoji, a od svih saveza i klubova zavisi koliko }e se podi}i kvalitet
tradiciju, napravii dobar rezultat. “Imali smo jednu dobru bazu, doveli smo dobrog trenera, napravljen je dobar rezultat. Prvo je do{la titula prvaka, pa dupla kruna, pa osmina finala FIBA Cupa. Ove godine vide}emo. Favoriti smo na sva tri fronta. Te{ka je ekonomska situacija svuda, te{ka je i u Srbiji i Beogradu. Od te situacije }e zavisiti i na{i planovi generalno u klubu. Bori}emo se da ambicije previ{e ne splasnu. Koliko }emo uspeti, vreme }e pokazati” naglasio je Srbobran Fi, lipovi}.
M. DAJI]

Srbobran Filipovi} uru~uje medalje ko{arka{icama ^elika

Foto: M. TUNOVI]

ktora i da liga pripada svima. “Budu}nost je u udru`ivanju, a ne razdru`ivanju. Tu negde vidim i budu}nost na{eg sporta generalno. Smatram da liga treba da ostane pod okriljem nacionalnih saveza, raspolo`enje klubova postoji, a od svih saveza i klubova zavisi koliko }e se podi}i kvalitet. Ne}u ostati pasivan bez obzira na to {to vi{e ne}u biti di-

rektor, pomaga}u koliko mogu. Ko{arka treba da se igra na ovim prostorima i me|unarodna liga treba da ima budu}nost bez obzira na to {to `elim i da svaka od dr`ava ima i jaku ligu” istakao je , Filipovi}. On je dodao kako je dogovoreno da Bord lige izvidi mogu}nost i situaciju da se priklju~e i klubovi iz Hrvatske, ali da to ne zna~i

da }e biti zatvorena vrata klubovima iz Makedonije, Ma|arske ili neke druge zemlje iz okru`enja koja bi `eljela da se uklju~i u ligu.

Dobar rezultat
Kada je u pitanju Partizan, Filipovi} obja{njava da je cilj prije svega bio opstati, a poslije toga u skladu sa imenom koje nosi i

NBA Oklahoma zaustavila aktuelne prvake

Love briljirao protiv Clippersa
Sjajni krilni centar Minnesota Timberwolvesa Kevin Love predvodio je svoju ekipu do tijesne doma}e 95:94 pobjede protiv LA Clippersa novim double-double u~inkom. Nakon {to je ubacio 42 ko{a Portlandu, Kevin Love je Clippersima ubacio 39 ko{eva uz 17 skokova i pobijedio u borbi pod ko{evima Blakea Griffina, te postao prvi igra~ u historiji NBA lige koji je u dvije uzastopne utakmice ubacio najmanje 35 ko{eva uz deset skokova, te pritom pogodio pet trica. Oklahoma City savladala je na doma}em parketu Dallas Maverickse 95:91 no{ena u~inkom Russella Westbrooka, koji je ubacio 24, te Kevina Duranta, koji je zabio 22 ko{a. Zabila je Oklahoma posljednjih osam ko{eva na susretu i produ`ila svoj niz doma}ih pobjeda na brojku 13. U redovima aktuelnih prvaka najbolji je bio Dirk Nowitzki s 27 ko{eva, Jason Terry ubacio je 18, a Shawn Marion deset uz isto toliko skokova. Orlando Magic slavio je na gostovanju kod Toronto Raptorsa 92:88 no{en na krilima Dwighta Howarda koji je ubacio 36 ko{eva uz 13 skokova. Ryan Anderson dodao je 19 uz 13 skokova, a Magic je pobijedio deveti put u posljednjih 12 susreta. DeMar DeRozan zabio je 23 ko{a za Raptorse koji ne znaju za dvije uzastopne pobjede od 25. januara ove godine kada su u dvije ve~eri savladali Phoenix i Utah. Chicago Bullsi su se lako obra~unali s Indiana Pacersima za svoju sedmu uzastopnu pobjedu. Bilo je 92:72 u ~ika{kom United Centeru, a bikove je predvodio Luol Deng s 20 ko{eva. Derrick Rose dodao je 13 ko{eva uz devet asistencija, dok je Joakim Noah skupio ~ak 17 skokova. Ina~e, Bullsi su potpuno nadskakali Pacerse (60-32) zbog ~ega su ujedno i do{li do tako lake pobjede. Kod Pacersa, ~iji je pobjedni~ki niz zaustavljen na brojci {est, najbolji je bio Paul George s 21 ko{em. Rezultati:Cleveland - Utah 100:109, Toronto - Orlando 88:92, Washington - Golden State 100:120, Chicago - Indiana 92:72, Milwaukee - Philadelphia 97:93, Minnesota - LA Clippers 95:94, Oklahoma City - Dallas 95:91, Denver - Sacramento 119:116, produ`etak, Portland - New Orleans 86:74.

Euroliga je naslov najkorisnijeg igra~a februara podijelila 29-godi{njem igra~u Olympiacosa Vassilisu Spanoulisu. Iako su takmi~enje u drugoj fazi Eurolige otvorili s dva poraza, igra~i Olympiacosa su sa tri pobjede i jednim porazom do kraja uspjeli izboriti ~etvrtfinale, a jedan od najzaslu`nijih za to bio je iskusni bek Vassilis Spanoulis. Tokom ~etiri utakmice odigrane u februaru Spanoulis je prosje~no upisivao 14,5 poena, 3,3 asistencije i dvije ukradene lopte, no titulu su mu donijela odli~na izdanja u odlu~uju}im dvobojima protiv Efesa i Galatasaraya.

Spanoulis euroliga{ki MVP za februar

Kevin Love u duelu sa Blakeom Griffinom

Reuters

48

SPORT
JU O[ "Mehmedalija Mak Dizdar" @rtava fa{izma 14 Sarajevo

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Pripreme za ^eli~nu rukavicu Zenica 2012.

Na osnovu odredbi Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, Odluke [kolskog odbora JU O[ "Mehmedalija Mak Dizdar" i saglasnosti ministra obrazovanja i nauke KS-a broj: 11-38-22487-3-17/12 i broj: 11-38-22487-3-14/12, raspisuje se

K Oza prijem uKdni odnos R S N ra U
1. Nastavnik muzi~ke/glazbene kulture - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 15.08.2012. godine — nepuna nastavna norma ( 10 ~asova sedmi~no) 2. Nastavnik razredne nastave - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenice sa porodiljskog odsustva, a najdu`e do 15.08.2012. godine (puna nastavna norma) Uslovi Pored op}ih uslova za zasnivanje radnog odnosa predvi|enih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove predvi|ene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju i Nastavnim planom i programom za osnovne {kole. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilo`e sljede}e dokumente /ovjerene fotokopije/ - Diplomu kao dokaz stru~ne spreme - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu /ne starije od 6 mjeseci/ - Kra}u biografiju Po kona~nosti odluke o izboru, izabrani kandidat du`an je dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u obrazovanju. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uslova dostaviti na adresu: JU O[ "Mehmedalija Mak Dizdar" @rtava fa{izma 14, Sarajevo Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

^elnici BK ^elik na pres-konferenciji najavili su najkvalitetnije u~esnike

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 068581 12 P 2 Sarajevo, 8. 2. 2012. godine Tu`itelj: Sarajevska pivara DD Sarajevo Tu`eni: Fadil Dahi} Radi: Stambeni - ostali Vsp: 31.000,00 Na osnovu ~l. 348. ZPP-a

POZIV
Za FADIL DAHI], Ul. Sulejmana Filipovi}a br. 4/VI, Sarajevo Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan SRIJEDA, 18. 4. 2012. godine u 10.40 sati, pred ovaj sud u sobu broj 341/III. Sudija Sanela Goru{anovi} - Butigan

NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~l. 84. st. 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~l. 84. st. 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~l. 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e se izvesti i koje osobe }e biti pozvane na glavnu raspravu (~l. 94. st. 1. ZPP-a), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava mo`e odr`ati odmah nakon pripremnog ro~i{ta (~l. 94. st. 3. ZPP-a).

Vratiti reviji

STARI SJAJ
@elja nam je da organizovanjem 40. jubilarne revije na poseban na~in vratimo stari sjaj nekada najpopularnije bokserske manifestacije, istakao je Hajrudin Skender, predsjednik BK ^elik
Posljednje izdanje tradicionalne bokserske revije ^eli~na rukavica odr`ano je 17. oktobra 2010. u dvorani Bilmi{}e, na kojoj su nastupili uglavnom bh. borci. Pobjednik 39. izdanja revije bio je Mirza Alji} iz @ivinica. Pro{le, 2011. godine zbog nedostatka finansijskih sredstava i prilika u na{em boksu, revija nije odr`ana. Kako bi reviji, koja je bila poznata i van granica BiH, vratili stari sjaj, u Boks klubu ^elik odlu~ili su puno ozbiljnije krenuti u pripremu naredne, 40. tradicionalne revije ^eli~na rukavica. Prije vi{e od mjesec formiran je Organizacioni odbor sa Husejinom Smajlovi}em, na~elnikom Op}ine Zenica na ~elu, i Hajrudinom Skenderom, predsjednikom Boks kluba ^elik. nica. Me|u prvima u organizaciju se uklju~ila Op}ina Zenica. “Osim obilje`avanja 50 godina postojanja i aktivnog rada Boks kluba ^elik, ovogodi{njom revijom, koja }e imati me|unarodni karakter, na dostojan na~in `elimo obilje`iti i 20. mart, Dan Zenice. Izme|u ostalog, `elja nam je da Zenica bude grad prepoznatljiv po kvalitetnim sportskim manifestacijama” izjavio , je u ime generalnog pokrovitelja revije Op}ine Zenica Zijad Softi}, pomo}nik na~elnika za dru{tvene djelatnosti.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD SARAJEVO BROJ: 65 0 P 125516 10 P SARAJEVO, 21. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Amela Mahi} - Samard`i}, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna organizacija "Eki" Sarajevo, Ul. D`emala Bijedi}a do br. 133, zastupani po punomo}niku Adini Buzurovi}, advokatu iz Sarajeva, protiv tu`enih Toka~a Vehbije iz Sarajeva, Ul. Kauk~ijina br. 19 i Lelo Muamera iz Sarajeva, Ul. Hekim Oglu Alipa{e br. 75 (dostava putem objave u dnevnim novinama i oglasne plo~e suda), radi duga, v.sp. 4.645,90 KM, van ro~i{ta 21. 2. 2012. godine, donio je slijede}e

RJE[ENJE
Obavezuju se tu`eni da solidarno tu`itelju na ime tro{kova postupka isplate iznos od 58,50 KM, sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

tu`enim da solidarno isplate dug u iznosu od 4.645,90 KM sa zakonskom zateznom kamatom, obavezav{i ih na naknadu tro{kova postupka, sve pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Podneskom od 14. 2. 2012. godine tu`itelj je putem svog punomo}nika zatra`io odlu~ivanje u pogledu tro{kova postupka koji se odnose na objavljivanje presude u dnevnim novinama, dostaviv{i ra~un na navedeni iznos. Odredbom ~l. 396. ta~ka 1. ZPP-a je regulisano da o naknadi tro{kova sud odlu~uje na odre|en zahtjev stranke, bez raspravljanja, dok je ta~kom 4. regulisano da }e sud u toku postupka posebnim rje{enjem odlu~iti o naknadi tro{kova samo kada pravo na naknadu tro{kova ne zavisi o odluci o glavnoj stvari. Cijene}i zahtjev punomo}nika tu`itelja, te citiranu zakonsku odredbu, sud nalazi da se radi o osnovanom zahtjevu u kom pravcu je donio odluku, odnosno obavezao tu`ene da pored dosu|enih tro{kova, snose i tro{kove objave presude zbog propu{tanja u dnevnim novinama. SUDIJA Amela Mahi} - Samard`i}, s.r. Pouka: Protiv ovog rje{enja dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu, u roku od 30 dana, putem ovog suda, ra~unaju}i od dana prijema. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

Dvanaest borbi
Kako je najavio Nusret Zuko, generalni sekretar Kluba, na reviji }e se odr`ati ukupno 12 borbi u {est kategorija. O~ekuje se u~e{}e boksera iz: Njema~ke, Albanije, Kosova, Hrvatske, Slovenije i BIH. Na listi u~esnika su, izme|u ostalih, imena: Ulmana, Fatulajeva, Ze}irija, Hasanija, Ga{ija, Katalini}a, Planini~a, Vidi}a i ostalih najkvalitetnijih boksera iz regiona. Doma}ina }e predstavljati ~etiri najbolja borca: Penji}, Pa{ali}, Jovanovi} i @uljevi}. Nagradni fond revije je 7.500 KM. Za pobjednika je rezervisana nagrada od 1.000 KM. Tradicionalna bokserska revija ^eli~na rukavica 2012. odr`a}e se 24. marta u Areni Zenica sa po~etkom u 19 sati.
Mi. D.

Kvalitetna priredba
“Sa organizacijom revije startali smo prije vi{e od mjesec. @elja nam je da organizovanjem 40. jubilarne revije, u saradnji sa gradom i Op}inom Zenica, na poseban na~in vratimo stari sjaj nekada najpopularnije bokserske manifestacije ne samo u BiH ve} i u {irem regionu” is, takao je na pres-konferenciji Hajrudin Skender, predsjednik Boks kluba ^elik. Izgradnjom moderne sportske infrastrukture u Zenici su stvoreni uslovi za organizaciju kvalitetnih sportskih manifestacija. Prvi put boks }e u}i i u Arenu Ze-

Obrazlo`enje
Postupaju}i u ovoj pravnoj stvari sud je 20. 7. 2011. godine donio presudu zbog propu{tanja kojom je nalo`io

Iz Rukometnog saveza BiH

Protiv Njema~ke 9. juna u Stuttgartu
Prva utakmica bara`a za odlazak na Svjetsko prvenstvo u [paniji 2013. izme|u rukometnih reprezentacije Njema~ke i BiH igra}e se 9. juna u Stuttgartu, potvrdio je generalni sekretar RSBiH Smajo Kara~i}. “Dobili smo zvani~nu obavijest iz Njema~kog rukometnog saveza u kojoj nam je saop{teno da }e na{a reprezentacija prvu utakmicu dodatnih kvalifikacija igrati u Porsche Areni, u Stuttgartu, u subotu, 9. juna. Organizatori su se odlu~ili da se ovaj susret odigra sa po~etkom 13.30 sati. Revan{ je sedam dana kasnije, a {to se ti~e odre|ivanja mjesta nje-

govog odigravanja, to }emo jo{ vidjeti. Moramo prvo porazgovarati sa selektorom Markovi}em i reprezentativcima gdje bi oni `eljeli da igraju. Kako god odlu~e, Savez }e uraditi sve da ispo{tuje njihovu `elju” zaklju~io je Kara~i}. , On je dodao i to da su ju~er upla}ena financijska sredstva od 33.000 maraka za avionske karte ~lanova juniorske reprezentacije BiH za putovanje na Island, gdje }e na{i mladi rukometa{i od 6. do 8. aprila igrati u kvalifikacionoj grupi sa Islandom i Estonijom za plasman na EP u Turskoj 2012.
G. V.

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

SPORT

49

OKRUGLI STO Kreiranje bud`eta za sport na nivou BiH

Izdvojiti jedan posto iz

bud`eta BiH za sport
Novac bi bio raspolo`iv isklju~ivo za rad i predstavljanje reprezentativnih selekcija OKBiH i sportskih strukovnih saveza BiH, trebao bi biti dijeljen po jasno utvr|enim kriterijima, a ne po politi~kim, regionalnim i prijateljskim principima, kakav je slu~aj bio do sada
^elnici Olimpijskog komiteta BiH, ~lanovi Izvr{nog komiteta OKBiH sa predstavnicima strukovnih sportskih saveza BiH odr`ali su pro{le nedjelje u prostorijama Olimpijskog komiteta BiH okrugli sto o temi “Kreiranje bud`eta za sport na nivou BiH i kriteriji raspodjele sredstava” Odziv na okrugli . sto je bio odli~an i bilo je prisutno 29 predstavnika strukovnih sportskih saveza BiH, {to govori o va`nosti ovog sastanka. da OKBiH i savezi oforme ekspertnu komisiju za raspodjelu sredstava po jasno utvr|enim kriterijima, a ne po politi~kim, regionalnim i prijateljskim principima, kakav je slu~aj bio do sada. Olimpijski komitet BiH, shodno ~la nu 66. Za ko na o spor tu BiH, mo ra pre }i iz ne bu d`et skog udru `e nja gra |a na u bu d`et skog ko ri sni ka, kao kro vna spor tska in sti tu ci ja BiH. Ta ko |e, za hti je va se po tpuna implementacija ve} donesene strategije razvoja sporta u BiH. Dan poslije, ~elnici OKBiH susreli su se u njegovom kabinetu sa ministrom civilnih poslova Sredojem Novi}em i pomo}nikom ministra za sport Suvadom D`afi}em. U toku sastanka otvorena su mnoga pitanja vezana za problematiku sporta na dr`avnom nivou, a posebno o na~inu finansiranja Olimpijskog komiteta BiH i sportskih strukovnih saveza BiH te njihovih reprezentativnih selekcija. Na kraju, predstavnici OKBiH su ministru Novi}u uru~ili pismeni zahtjev i jedinstvene stavove Olimpijskog komiteta BiH i sportskih strukovnih saveza BiH o ovim pitanjima.
S. K.

Radikalni prijedlozi
U veoma konstruktivnoj atmosferi, predstavnici strukovnih sportskih saveza BiH su iznijeli svoje stavove, kritike kao i prijedloge za rje{avanje problematike u kojoj se sport trenutno nalazi. Konstatovano je da je ovaj na~in finansiranja vrhunskog sporta, Olimpijskog komiteta BiH, sportskih strukovnih saveza BiH te njihovih dr`avnih i reprezentativnih selekcija neu~inkovit i neodr`iv. Pojedini predstavnici saveza su u vrlo emotivnom i na momente dramati~nom izlaganju predlagali restriktivne mjere, pa ~ak i radikalne, pozivaju}i se na generalni {trajk svih reprezentativnih dr`avnih sportskih selekcija i to pred zgradom Vije}a ministara BiH, neu~e{}em na me|unaro dnim ta kmi ~e nji ma, kao i

Jedinstveni stavovi u~esnika okruglog stola u OKBiH

BUD@ETSKI KORISNIK Olimpijski komitet BiH, shodno ~lanu 66. Zakona o sportu BiH, mora pre}i iz nebud`etskog udru`enja gra|ana u bud`etskog korisnika, kao krovna sportska institucija BiH. Tako|e, zahtijeva se potpuna implementacija ve} donesene strategije razvoja sporta u BiH
mnoge druge mjere ovog tipa, ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima. Osnovni zahtjevi strukovnih sportskih saveza BiH na ovom okruglom stolu su bili uve}anje izdvajanja sredstava iz dr`avnog bud`eta za sport sa 1.300.000,00 KM na 1 posto od ukupnog bud`eta BiH (Evropske zemlje izdvaja-

ju 1,5 posto). Izdvojeni novci bi bili raspolo`ivi isklju~ivo za rad i predstavljanje reprezentativnih selekcija OKBiH i sportskih strukovnih saveza BiH, a ne za ni`e nivoe sportskog organizovanja, koji svoje bud`ete i planove formiraju na gradskim, kantonalnim, op}inskim pa ~ak i entiteskim nivoima. Novac iz rezervi bud`eta bi se dijelio po istom principu.

Kontrola raspodjele
Po u~e ni do brom pra ksom svih zemalja svijeta, novac bi tre bao bi ti di je ljen na na ~in

Gimnasti~ki rekorder iz Bugarske

Iz RK Bosna BH Telecom

Jov~ev prvi gimnasti~ar na {est OI
Bugarin Jordan Jov~ev (39) postat }e prvi mu{ki gimnasti~ar sa {est nastupa na Olimpijskim igrama, ukoliko mu zdravlje i fizi~ko stanje dopuste sudjelovanje u Londonu ovog ljeta. “Ovo }e biti moje posljednje Igre ako sve pro|e u najboljem redu. Bez obzira na to kako }e sve zavr{iti, samo moj nastup je veliki uspjeh”rekao je , Jov~ev za vrijeme treninga u Sofiji. “Ne dolazim u London na razgledavanje samo zato {to sam ve} osvojio ~etiri medalje na pet Olimpijada. Ne, `elim dati sve od sebe u posljednjem nastupu i zavr{iti karijeru na najbolji mogu}i na~in” , veli bugarski gimnasti~ar. “Jedino je pitanje mo`e li moja fizi~ka sprema pratiti moju `elju za pobjedom. Ne}e to biti lak zadatak” rekao je Jov~ev kojeg ve} du, `e vrijeme mu~e problemi s ramenom i bicepsom zbog kojih mora dosta dozirati svoje treninge.

Slijede dva me~a s Metalurgom
Iako se nisu propisno ni oporavili poslije poraza od crnogorskog Lov}ena u ponedjeljak nave~e (18:28), rukometa{e Bosne BH Telecom dva dana zaredom o~ekuju nove utakmice u SEHA ligi. Naime, studenti }e danas i sutra odigrati dva susreta protiv Metalurga u Skoplju, a u pitanju su odgo|ene utakmice 1. i 12. kola ovog takmi~enja. “Zaista se radi o zgusnutom rasporedu i maratonskom ruko-

metu, ali moramo igrati te utakmice. Osim ovih me~eva s Metalurgom, ve} 10. marta smo se trebali sastati sa Crvenom zvezdom u redovnom 20. kolu, ali je ovaj me~ odgo|en zbog obaveza Beogra|ana u prvenstvu. Novi termin }emo naknadno utvrditi” kazao je Tarik Smajovi}, , sekretar studenata. Prva utakmica izme|u Metalurga i Bosne igra se danas u 16 sati, dok je sutra na programu u A. K. 18 sati.

Jordan Jov~ev, legenda bugarske gimnastike

Jov~ev je dosada nastupio na pet Olimpijada po~ev{i sa onom u Barceloni 1992. godine kada mu je bilo samo 19. Do sada je osvojio jedno srebro i tri bronce, uz jo{ 22 medalje sa svjetskih i europskih prvenstava, a u Londonu }e nastupati samo u svojoj najja~oj dis-

ciplini - ru~ama, iako se kvalificirao za svih devet disciplina. “Nastupit }u samo na razboju. Nema smisla tro{iti energiju na bilo {to drugo, s obzirom da nemam nikakvih {ansi. Najbolje je koncentrirati se samo na najja~u disciplinu” zaklju~io je Jov~ev. ,

Voljom `rijeba koji je ju~er obavljen u Banjoj Luci, u ~etvrtfinalnim utakmicama Kupa BiH za rukometa{e igra}e: ^elik - Bosna BHT, Krivaja - Borac, Leotar Gora`de i Grada~ac - Izvi|a~. U `enskoj konkurenciji u ~etvrtfina-

^elik protiv Bosne BHT

lu Kupa BiH sastaju se: Jedinstvo - Borac, Lokomotiva - Mira, Gora`de - Ilid`a i Katarina - Zrinjski Prve ~etvrtfinalne utakmice Kupa BiH u obje konkurencije igraju se 28. marta, a revan{i su 18. aprila. G. V.

50

OGLASI

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine FBiH", broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 07/09 i 63/10), ~lana 82. Zakona o investicijskim fondovima ("Slu`bene novine FBiH", broj 85/08) i Odluke Nadzornog odbora ZIF "BIGInvesticiona grupa" d.d. Sarajevo broj: 03 - 11/12 donesene na sjednici odr`anoj 28.2.2012. g., Nadzorni odbor Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo objavljuje

OBAVJE [TE NJE O
SAZIVANJU ^ETVRTE SKUP[TINE DIONI^ARA ZIF “BIG-INVESTICIONA GRUPA” DD SARAJEVO ^etvrta Skup{tina dioni~ara Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom "BIGInvesticiona grupa" d.d. Sarajevo saziva se za srijedu, 28.3.2012. godine u 16 ~asova u Sarajevu, u Ulici Ferhadija broj 16/IV, u poslovnim prostorijama Fonda. I Za ~etvrtu Skup{tinu utvr|en je sljede}i

DNEVNI RED
1. Izbor predsjednika i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine; 2. Razmatranje i usvajanje godi{njeg finansijskog Izvje{taja ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo za 2011. g. sa izvje{tajima vanjskog revizora i Odbora za reviziju i Izvje{tajem o radu Nadzornog odbora Fonda; 3. Dono{enje odluke o na~inu pokri}a gubitka Fonda iz 2011. godine; 4. Dono{enje odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZIF “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo; 5. Dono{enje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju Fonda za 2012. g. II Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po ta~kama dnevnog reda kako slijedi: 1. Izbor predsjednika i dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine izvr{i}e se na sjednici Skup{tine; 2. Predla`e se Skup{tini da donese odluku o usvajanju godi{njeg finansijskog Izvje{taja ZIF “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo za 2011. g. sa izvje{tajima vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora Fonda; 3. Predla`e se Skup{tini da donese odluku o na~inu pokri}a gubitka Fonda iz 2011. g.; 4. Predla`e se Skup{tini da donese odluku o izmjenama i dopunama Statuta ZIF “BIG-Investiciona grupa” d.d. Sarajevo; 5. Predla`e se Skup{tini da donese odluku o izboru revizorske ku}e za reviziju Fonda za 2012. g. III Obavje{tenje za dioni~are o postupku prijave za u~e{}e i kandidovanje 1. Pravo u~e{}a i prijava za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine: 1.1. Skup{tinu Fonda ~ine i pravo u~e{}a i odlu~ivanja imaju dioni~ari upisani na listi dioni~ara kod Registra 30 dana prije datuma odr`avanja skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. 1.2. Skup{tini Fonda mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije tri dana prije dana odre|enog za zasjedanje skup{tine. 1.3. Dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara du`an je podnijeti prijavu za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine, neposrednom predajom ili preporu~enom po{tom na adresu ZIF "BIG-Investiciona grupa" d.d. Sarajevo, u Sarajevu u Ulici Ferhadija broj 16/IV. 1.4. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu ili dopunu dnevnog reda. 1.5. Prijedlozi se dostavljaju Nadzornom odboru Fonda u pisanom obliku neposredno ili preporu~enom po{tom na gore navedenu adresu najkasnije u roku osam dana od dana objave obavje{tenja. 2. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju Skup{tine putem punomo}nika: 2.1. Pravo u~e{}a u radu i odlu~ivanju skup{tine Fonda dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika, koji je du`an postupati u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~aravlastodavca. 2.2. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara, u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog pravnog lica. 2.3. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju skup{tine Fonda daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara — vlastodavca i punomo}nika, i dostavlja se dru{tvu li~no, po{tanskom po{iljkom, faksom ili putem e-maila, najkasnije jedan sat prije po~etka rada skup{tine. 2.4. Punomo} prestaje: - ako se dioni~ar — vlastodavac registruje za u~e{}e i prisustvuje skup{tini s izri~itom iskazanom namjerom da li~no glasa; - izdavanjem punomo}i drugom licu ili opozivom punomo}i u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara — vlastodavca, sa u~inkom danom dostavljanja dru{tvu u skladu sa stavom 2.3; - danom upisa kod Registra prijenosa dionica od dioni~ara — vlastodavca. IV Uvid u isprave i materijale za Skup{tinu Narednog dana od dana objavljivanja obavje{tenja do dana odr`avanja Skup{tine dioni~ari i punomo}nici dioni~ara imaju pravo uvida u isprave i materijale pripremljene za Skup{tinu u sjedi{tu ZIF ”BIG-Investiciona grupa“ d.d. Sarajevo, u Sarajevu, u Ulici Ferhadija broj 16/IV. PREDSJEDNIK NO FONDA Vojko Kokoravec, s.r.

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OGLASI

51

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na Marin dvoru, 1 sprat, 68,5m2, plin, parking, balkon, za sli~an, bli`e bolnice Ko{evo. Mob. 061/211-300.k MIJENJAM dvosoban stan, za sli~an, od Trga heroja, do Marindvora. Tel. 663-247.k MIJENJAM stan 52m2, u Sarajevu, za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542-668.k MIJENJAM jednosoban stan na Alipa{inu C faza za stan u Biha}u. Tel. 061/864-651.k MIJENJAM jednosoban stan na Dolac Malti za dvosoban na op{tini Novo Sarajevo. Tel:033/659-756 i 062/178-832.k ZAMJENA trosoban stan 74 m2+dva balkona u Centru Vogo{}e 1450KM /m2 mo`e zamjena za Trebinje. Tel. 061/866-143 i 033/646-812.k

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.
IZDAJEM namje{tenu garsonjeru mo`e i bra~nom paru. Tel: 061/358-772.k IZDAJEM pos. prostor 100m2+ 70 m2 placa, sve novo, luksuzno, Rakovi~ka cesta, Gladno polje. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM dvosoban, super opremljen stan, 68m2, sa gara`om, TVkablovska, internet, u novim zgradama na Marijin dvoru. Mob. 061/224-597, 033/558-820.k GRBAVICA dvosoban namje{ten stan c. grijanje blindirana vrata studentu i samcima.Tel: 062/737-506.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, centar grada. Mob. 062/910407, 033/442-556.k IZDAJEM pos. prostor 125m2, centar, 86m2 i 76m2, centar. Mob. 061/573-640.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, sa grijanjem, G. Breka. Mob. 061/203-473.k DVOSOBAN namje{ten stan, na Alipa{inom polju. Tel. 532-872.k IZDAJEMO 2 luxuzna stana 144m2 i manji 110m2, namje{teni, u zgradi sa gara`ama, bazen, sauna, sala za vje{banje, tenisko igrali{te. Mob. 061/161-790.k IZDAJEM apartman u strogom centru, extra sre|en i namje{ten, 500 KM. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno, ul. Akifa [eremeta. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM namje{ten stan 55m2, extra povoljno, Aerodromsko naselje. Mob. 061/897-957.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo. Mob. 061/253404 i 033/227-225.k STAN 50m2 kod P. mosta pogodan za 2-3 studentice. Mob. 061/506-368.k IZDAJEM poslovni prostor preko puta suda, 36m2, ul. [enoina br. 6. Mob. 062/326-886.k FERHADIJA, kod Ekonomije, izdajem kancelarije 40m2, povoljno. Mob. 0617350-448.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan, Hrasno, A.B.[imi}a, na du`i period, 350 KM. Mob. 061/205-235.k IZDAJEMO ku}u 300m2, sa dvori{tem, gara`om, ku}a je bila rezidencija, sad mogu} i drugi dogovor. mail dinatt80@hotmail.com Mob. 0617161-790.k IZDAJEM lijepo namje{tene trosobne stanove, na Grbavici i Dobrinji V. Mob. 061/812-046.k ZAPOSLENOJ osobi u Starom gradu, blizu Katedrale, potpuno namje{ten stan 55m2, et. grijanje, kab. inter. parking, 400 KM. Mob. 061/488-033.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744-523.k IZDAJEM 3 poslovna prostora u Papagajci povr{ine 20m2. Mob. 061/141-676 i 033/535-165.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZNAJMLJUJEM se namje{ten poslovni prostor 37m2 u [entadi — Novo Sarajevo, prizemlje.Tel. 066160 i 788-062.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k

OSLOBO\ENJE

SAN U NOVOM RUHU

IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom, dvijema studenticama. Mob. 061/159-507.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809-319.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958-368.k IZDAJEM radnju na Siranu. Tel:062/917-009.k IZDAJEM namj{eten poslovni prostor 40 m2 za prodaju prehrane. Tel:061/358-772.k IZDAJEM ve}i jednosoban stan, luksuzno opremljen, novija gradnja, centar kod Pivare, samcima. Tel. 061/320-843.k. IZDAJEM namje{tenu garsonjeru u stambenoj zgradi `enskoj osobi na Ba{~ar{iji. Tel. 061/511-102.k. IZDAJEM dvosoban stan polunamje{ten na du`i period ^engi} Vila jedan. Tel. 612-351 i 061/323-977.k IZDAJEM sobu kod [umarskog fakutleta studentici. Tel. 062/724-761.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k PO^ETAK Bistrika, izdajem jednosoban namje{ten stan, 350 KM. Tel. 646-410.k PO^ETAK Bistrika, izdajem jednosoban namje{ten stan, 400 KM. Tel. 646-410, od 17 sati.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k Otoka, izdajem namje{ten adaptiran jednoiposoban stan, balkon, sve novo, 390 KM+re`ije. Mob. 062/392-283, 061/191-061.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360-084.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban stan, namje{ten, u zgradi, na du`i period (agencija). Mob. 061/925-649.k

NOVO NA ESTRADI
Zuzi Zu, apsolutno svoja

AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

Ru`ica sam bila - i ostala USUSRET 8. MARTU
Ma{toviti zeni~ki pokloni

Alatka za pobolj{anje mu{ko - `enskih odnosa
Ljubomir Zukovi}, veliki {tovatelj Radovana Karad`i}a

PONUDA
MARIJIN DVOR kod Op}e Bolnice, mali dvosoban 40m2, stambena zgrada, potpuno namje{ten, kablovska, internet. 380KM. Tel. 061/ 923-192. 516.

Kiriju od sarajevskog stana daje za obranu svoga vo|e! TUZLA Vantjelesna oplodnja u Novom `ivotu Za osiguranje potomstva daruju 3.000 maraka SAN pita: Mo`e li bh. kultura izi}i iz krize? Sr|an Vuleti}: Kultura `ivi, ali s pogre{nom politikom
Ekonomsko-socijalno vije}e FBiH

IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada-Novo Sarajevo, cen. grijanje, izlog, prizemlje, pogodan za sve djelatnosti. Mob. 061/344-365.k STARI grad — Logavina, 60m2, namje{ten, centralno grijanje, balkon, internet, 600KM, Bu}a potok, novogradnja, dvosoban, 64m2, namje{ten, centralno grijanje + gara`a, 450KM sa gara`om 500KM. Mob. 066/801-711.k STAN Semira fra{te, VIII sprat, 60m2, dvosoban, 400KM, poslovni prostor — Ilid`a, ul. Edhema Eke D`umhura, 50m2, sve namjene. 500KM. Mob. 066/995-944.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM dvosoban stan 3 le`aja blizu Medecine Diva. Tel: 033/443-743.k IZDAJEM sobu studentici Grada~a~ka 120/II informacije. Tel:640200.k

PRODAJA
KU]A, ekstra lokacija i gradnja, Stari grad, Logavina 250m2 + 110 m2, potkrovlje, kamin salon, fitness, gara`e, ba{ta,prodajem. Mob. 063/513-525.sms NAJPOVOLJNIJE tr`i{ne cijene u novogradnji, za useljive stanove, na Stupu od 54-70m2, ugrun~eni. Tel 061/548-023.sms PRODAJEM ku}u, Podcarina br. 41, sa ba{tom, jeftinije. Tel. 033/454968.k KU]A u Pofali}ima ul. Orlova~ka, prizemlje + sprat + oku}nica i gara`a, 105.000KM i ku}a u kova~i}ima, ul. travni~ka, prizemlje + sprat + gara`a, 180.000KM. Mob. 061/415-787.k

Nik{i} sti`e, Imamovi} odlazi BHRT Konkurs za generalnog direktora Kandidat i Nenad Filipovi} Bebi?

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.
NEKRETNINE PRODAJA
STAN u centru, ul. Husrefa Red`i}a, adaptiran, sve novo, III sprat, 78m2 + 2 balkona, 230.000KM i centar, ul. Muvekita, III sprat, adaptiran, dvoeta`ni, 67m2, 205.000KM. Mob. 065/819-136.k DOBRINJA, 47m2, renoviran, V.P. balkon, centralno grijanje, 70.000KM, Stari grad, Logavina, jednosoban, 29m2, I sprat, 61.500KM. Mob. 061/702-881.k STAN, ul. Odoba{ina, I sprat, 65m2, Austrougarska gradnja, 1.900KM/ m2. Mob. 062/907-831.k KU]A u nizu, Sokolovi} kolonija, na 3 eta`e, adaptirana + oku~n ica i gara`a, 119.000KM. Mob. 061/177-556.k DVA poslovna prostora po 84m2 ukupno 168 hitno povoljno Dobrinja. Tel:061/135-356.k KU]A u Had`i}ima 8,5x9 sa oku}nicom dvije vanjske gara`e, cijena po dogovoru. Tel. 033/420319. i 521-187.k STAN u Centru Donje Ciglane 130m2 ul.Merhemi}a Trg i tri spava}e sobe. Tel.062/649-370 i 066/160788.k CENTAR Marijin dvor ul. Kranj~evi}eva 80m2+2 balina 4 sprat=240.00KM. Tel. 061/072-845 i 063/556-886.k STAM i Centru Ko{evo ul. Marsela [najdera 86m2 prvi sprat tri spave} sobe, veliki balkoni eta`no grijanje parking, mjesto novija gradnja. Tel. 061/072-845 i 063/556-886.k. STANOVI u Novogradnji Pionirska dolina jo{ 7 trosobnih stanova od 6468m2. Cijena 2350KM/m2. Tel. 061/072-845 i 062/649-370.k DVOIPOSOBAN stan Zagreba~ka 4/6 72m2+ tri balkona 83.000 Eura.Tel:061/189-091.k [IP dvosoban stan 48m2 drugi sprat balkoni, eta`no grijanje, gradnja od 2009. godine. Tel. 062/649370 i 066/160-788.k SOCIJALNO PRODAJEM dvosoban stan I spratu sa balkonom renoviran Paromlinska. Tel. 061/823546.k DVOSOBAN stan 54m2 II sprat D`.Bijedi}a ^. Vila kod Merkatora. Tel:063/595-406.k PRODAJEM ku}u 2 trosoban stana kod Fabrike Duhana radnja sve 1/1. Tel:063/318-796.k PRODAJEM povoljno zemlju u Hladivodama i Bu}a Potoku. Tel: 033/659-756.k i 062/178-832.k DVOIPOSOBAN stan 71m2, visoko prizemlje Dobrinja 3 cijena po dogovoru. Tel:066/488-812.k STAN 65m2 kod Socijalnog c. grijanje prodajem ili mijenjam za Zagreb. Tel.644-294.k STUP zemlji{te+tem. 2600m2 sa gra|. dozvolom.Tel:033/217-290.k STAN, ul. Kralja Tvrtaka, 51m2, prizemlje, povoljno za poslovni priostor, 2.500KM/m2, stan, ul. Bosanska, 55m2, VI sprat, full adaptiran, 85.000KM, stan, ul. Humska, 31m2, I sprat do fabrike duhana, renoviran, 67.000KM. Mob. 062/959-129.k PRODAJEM ku}u u izgradnji u Osjeku, sa dozvolom. Mob. 062/225-012.k PRODAJEM stan 89m2, I sprat, ul. Mehmeda Spahe br. 8. Mob. 061/229-086.k BA[^AR[IJA, prodajem ku}u. Tel. 033/665-966 i 061/199-845.k PRODAJEM ku}u u ru{evnom stanju, Podcarina br. 41 Stari gradBabi}a ba{~a. Tel: 033/454-968.k PRODAJEM garsonjeru u [vrakinom selu, 29m2. Mob. 062/870389.k PRODAJEM ili izdajem pos. prostor 14m2, Ciglane i 56m2 centar. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM apartman u Neumu 46m2 i 46,50m2. Mob. 061/573-640.k STUP novogradnja Tibra 2 45m2, VII sprat, balkon, klima 1500KM/m2 garsonjera 28m2, 9 sprat, balkon 1520KM/m2. Tel. 061/702-881.k STAN na Bjelavama Ul. Brdak~ije I sprat, adaptiran sve novo 46m2 + parking, 110.000KM i stan u Ul ^adord`inoj I sprat 57m2, 95.000KM. Tel. 065/819-136.k PRODAJEM ku}u iznad OHA-a Borak 51 ili mijenjam za stan. Tel:061/864-651.k STAN u Sarajevu 52m2 mijenjam za Banja Luku mo`e i prodaja.Tel. 033/542-668.k STAN na Alipa{inom polju, Trg. nezavisnosti II sprat 72m2, 1600KM/m2 i Hrasno Ul. Porodice Ribar vp 58m2, 2050KM/m2. Tel. 061/415-787.k STAN u Vogo{}i, Ul. Skendera Kulenovi}a, 3 sprat, 77m2 + 2 balkona, 75.000KM. Tel. 062/907-831.k STAN u Lu`anima III sprat, 57m2, 1600KM i centar Ul. Josipa Vanca{a, vp, 84m2, 2500KM/m2. Tel. 061/177-556.k POSLOVNI prostor Hrasno, d`amijska 260m2, V sprat, sve novo, luksuzno, Vrbanju{a, 100m2, sve namjene, 1000KM. Tel. 066/995-944.k CENTAR ~etverosoban stan 123m2 + gara`a na I spratu u Ul. Ko{evo 330.000KM, M. Dvor 97m2, 3 sprat, renoviran, 285.000KM. Tel. 066/801-711.k STAN u Ul. D`. Bijedi}a 68m2, V sprat, renoviran, cijena 175.000KM, stan Ul. Semira Fra{te 52m2, IV sprat, 1400KM/m2, stan u Ul. P. Ribara 52m2, vp, 104.000KM. Tel. 062/959-129.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad, 25m2, fotokopirnica. Mob. 061/252-663.k MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2. Mob. 062/383-064.k POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k MARIJIN dvor, ul. V Peri}a br. 2/3, tro. soban stan, 106m2 sa trpezariom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan, bez posrednika. Mob. 062/254-859.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836-764.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152.

MALI OGLASI
GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k DVOSOBAN namje{ten stan, na Alipa{inom polju. Tel. 532-872.k STARI GRAD kod Vje}nice jednosoban stan 36m2. Tel:061/210-222.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864-478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM jednosoban stan, sa ustakljenom lo|om, 42m2, Ive Andri}a 7/14. Tel. 524-809.k DVOIPOSOBAN stan, Zagreba~ka 4/6, 72m2+3 balkona, 83.000 eura. Mob. 061/189-091.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484505.k BRANILACAgrada, kod BKC 80 m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k OREBI], vila 130m2+600m2 oku}nice, ul. Trsteni~ka, 50m od mora, 170.000 eura. Mob. 061/205-235.k ALIPA[INO, Trg nezav. 71m2, 2 sprat, ~etverokatnica, 87.000 KM. Mob. 061/205-235.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-847.k HRASNO, A.B.[imi}a, 58m2, 1 sprat, 110.000 KM. Mob. 061/205235.k CENTAR, Kotromani}eva 5, 116m2, 2 sprat, 2 gara`na mjesta. Mob. 061/205-235.k DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k

53

STANOVI: Centar 40m2, 45m2, Marin Dvor 80m2, Grbavica 68m2, Ned`ari}i 59m2, (Ilid`a52m2 za 67.000 KM). Mob. 061/865-011.k PRODAJEM dio ku}e sa gara`a, Butmir, povoljno. Tel. 612-351, 061/323-977.k \ENOVI]I, apartman uz more 40-70 m2, novogradnja. Mob. 061/205-235.k GRBAVICA I, Grbavi~ka, 75m2, novija gradnja, super sre|en, sve novo. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stanove u centru 40m2 i 45m2, Marin Dvor 80m2, Grbavica, Ilid`a 52m2, Ned`ari}i 59m2. Tel. 061/865-001.k PRODAJEM vikend-ku}u 330m2, Jablani~ko jezero i ku}u u ]elebi}u 476m2, 171. Mob. 061/573-640.k PRODAJEM gra|. zemlji{te 10.229 m2, pored samog puta prema Kiseljaku. Mob. 061/573-640.k ^ENGI] Vila, Kvadrant, 60m2, 6 sprat, lift, F. Be}irbegovi}a 1. Mob. 061/205-235.k MARIN Dvor, V. Peri}a, 100m2, 4 sprat, potkrovlje, 75.000 eura. Mob. 061/205-235.k DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484-505.k JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505.k RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505.k ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM ku}u u Pofali}ima, 2 trosobna stana, radnja, sve 1/1, 140.000 eura. Mob. 063/318-796.k PRODAJEM ku}u kod Fabrike duhana Pofali}i 2 trosoban stana radnja. Tel: 063/318-796.k NOVOGRADNJAul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510-328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k PRODAJEM stan 121m2, 2500KM/m2, Dalmatinska-centar, vp, mogu}a i stambeno poslovna kombinacija. Tel. 033/221-533. PORODI^NA ku}a, odli~no stanje, izuzetna lokacija, blizina Katedrale, 200m2, gara`a, 2.200 KM/m2. Mob. 061/488-033.k STAN 69m2, Marindvor, Kotromani~eva, 1 sprat, plin, parking, 2.600 KM/m2. Mob. 061/211-303.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, u Sarajevu, B. Sarajeva. Tel. 445-371, iza 15 sati.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM stan 89m2, 1/1, centar, 1 sprat, M. Spahe 8. Mob. 061/229-086.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814.k SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966.k CENTAR, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84m2, VP, gara`a, 215.000 KM. Mob. 065/061-966.k

54

MALI OGLASI
TEHNIKA
PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973-852.k PRODAJEM razne stolice fotelje, dvosjede, stolove, korpe i brojne druge proizvode.Tel. 061/200-894 i 033/525-966.k PRODAJEM nove {iva}e ma{ine njema~ke u koferu, garancija 2. godine, 180 KM. komad. Tel. 061/145-504.k. PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“, fiksno 100KM. Tel. 061/ 194-929.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249-631.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182-128.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. Tel.061/304-714.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. Tel. 524-973.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel: 546-456.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.
PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima, tepiha, itisona, namje{taja i auto sjedi{ta. Tel. 062/738-728.k PROJEKTI za legalizaciju ve} izgra|enih objekata izvedbeni projekti sa svim raznim uredno ovjereni u tri primjerka. Tel. 062/649-370 i 066/160-788.k ZIDARSKI i tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi i sve vrste {alovanja, povoljno. Tel. 033/241-465 i 062/134-827.k MAJSTOR-Dino jednosoban stan sa pripremom zidova bjelo ili u sbojama 200 KM. Tel: 061/529-608.k. ENGLESKI, instrukcije, poduka za |ake, studente i odrasle, profesorica u mirovini, dolazim na va{u adresu. Mob. 061/139-768.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k INSTRUKCIJE iz matematike dolazak na adrese. Tel. 062/916-472.k TAPETAR dekorater povoljno presvla~i namje{tej u radionici ili kod vas uz garanciju. Tel:033/718405 i 061/156-728. k TAPETAR radi sve psolove tapetarske struke dolazi na adresu besplatno. Tel. 240-895 i 062/909-306.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. Tel. 062/073-760 i 033/630-332.k POSTAVLJAM kerami~ke plo~ice. Tel. 063/684-566.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600-514.k INSTRUKCIJE iz matematike, za sve |ake i studente, dolazak na adresu. Mob. 062/916-472.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460-606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k SERVIS svih vrsta ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.k

OSLOBO\ENJE

ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enje brune Groninga, medicinski dokazivo. Mob. 062/256376.k DAJEM instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Mob. 061/534-231.k PARKETAR, bru{enje, postavljanje i lakiranje svih vrsta podova. Mob. 061/827-492.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545888.k AUTOPREVOZNIK vr{i selidbe i prevoz stvari, ve}im i modernim kombijem, sa radnom snagom, u dr`avi i vani. Mob. 061/227-189.k BESPLATNE web prezentacije, sajtovi, video i web dizajn, na www.anasnegina.com k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za sve uzraste, prevodi. Tel. 065/572-966.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage po dogovoru. Mob. 061/513-448.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove, be`i~ne tel. aparate, izrada tel. instalacija. Mob. 061/141-676.k VODOINSTALATER sa 30. god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja, pro~epljenje odvoda. Tel. 535-659, 062/139-034.k VODOINSTALATER-elektri~ar, popravka i razvod instalacija, sanitarija, bojlera, el. pe~i. Mob. 061/180-120.k MOLER radi molersko-farbarske radove, ~isto, kvalitetno i povoljno. Mob. 062/073-760, 630-332.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazim na adresu besplatno. Tel. 240-895, 062/909-306.k INSTRUKCIJE, matematika, sve {kole i fakultete, dolazak na adresu. Mob. 062/391-715.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k NJEMA^KI jezik, instrukcije i prevodi, kucanje radova na ra~unaru. Mob. 061/863-559.k INSTRUKCIJE iz matematike, sve {kole i fakultete, dolazak na adesu. Mob. 061/536-973.k

PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.apple inphone.Mob. 062/695-695.k

ZAPOSLENJE
IMAM zavr{enu {kolu, SSS —spreme, pa tra`im posao u pekari ili neki drugi. Mob: 064/4223103.sms ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara, inf.na. Tel: 066/999-012.k RESTORANU potrebna kuharica i konobarica. Mob. 061/497-138.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 063/036955.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 062/940550.k

VOZILA
PRODAJEM karavan Mercedes 123D, 1984. god. u odli~nom stanju, registrovan 5+2. Mob. 063/879720.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172518.k RENAUL cady, 2002. god. pre{ao 119.000 km. Mob. 061/507-756.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201200.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101-899.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536765 i 061/134-544.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518.k JUGO 55 ispravan registovan cijena po dogovoru.Tel:061/916-433.k PRODAJEM reno megan Cupe 1,6 gara`iran dobro o~uvan. Tel. 061/730-405.k.

GALERIJU za kombi, povoljno. Tel. 061/274-450.k PRODAJEM kvalitetan njema~ki toster za sendvi~e. Tel. 061/709-772.k. POVOLJNO prodajem vi{e hiljada zna~ki u albumima. Tel. 062/127833.k. PRODAJEM „Rems“ za izradu fazonskih komada na bakarnim cijevima. Tel.065/034-400.k. PRODAJA print ma{ina Bodin Solvent. Tel. 061/895-017.k PRODAJEM certifikate za otkup stana povoljno. Tel. 061/268-892.k PRODAJEM harmoniku „Guerini“ Sperior 120 basova. Tel: 061/135356.k VALJAK za peglanje, 80cm, {vedski — Cordes. Mob. 061/304-714.k PRODAJEM razne knjige. Mob. 061/304-714.k GRAMOFONSKE plo~e, singl i LP. Mob. 061/304-714.k SKIJE Elan i pancerice Dynafit, jeftino. Mob. 061/304-714.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275-440.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune, pranje i su{enje vune, liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. sve novo i sa garanciom. Mob. 062/829-206 i 033/295-290.k PRODAJEM crnu dugu bundu, od zeca, iz Njema~ke. Mob. 061/159507.k PRODAJEM grija~e sa relejem za golf I/D, njema~ke firme i dr. dijelovi. Tel. 619-184, 0617449-822.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJA drva i uglja. Tel: 061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k

KUPOVINA
KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869- 608.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, suhozlatice, }avrme. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM staru deviznu {tenju obaveznice dionice ratnu o{tetu. Tel:061/268-892.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ost. Mob. 0617214-405, 456-505.k KUPUJEM dionice, obveznice, staru deviznu {tednju, certifikate, za sve, isplata odmah. Mob. 061/279971. KUPUJEM umjetni~ke slike, sablje, satove, ordenje, belenzuke, baklje i ostalo. Tel. 061/965-126.k STARU deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta. Isplata odmah i dolazak na adresu. Mob. 061/175237.k KUPUJEM dionice firmi, fondova i staru deviznu {tednju iz Federacije i RS. isplata odmah. Mob. 061/161-002.k KUPUJEM dionice, staru deviznu {tednju i obveznice, ratnu {tetu iz FBiH I rs. tAPLATA ODMAH. mOB. 062/358-344.k KUPUJEM deviznu {tednju i ratnu od{tetu isplata odmah.Tel. 065/027864.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k DVOSOBAN namje{ten stan, na Alipa{inom polju. Tel. 532-872.k

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319604. 1136

NOVO u ponudi!!!Izrada vizitki (100 komada=10 km), prodaja polovnih ra~unara, servisi ra~unara, instalacije sistema, antivirusi, web hosting, dolazak na adresu. Tel. 061/700-863. sms TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172948.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172948.k KIRBY — dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350-688.k

OSTALO
PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704.k PRODAJEM cijepana bukova drva, ugalj.Tel:061/247-186, i 061/785-535.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
S tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

55

HATID@A (MUSTAFE) MUHAREMOVI], ro|. SELAK
preselila na ahiret u ponedjeljak, 5. marta 2012, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: k}erka Ai{a, sin Rifet, zet Emir, snaha Suada, unu~ad Elmir, Selma, Adnan, Damir i praunu~ad Amani, Afan, Davud, Inaja i Ela, sestre Esma i Rasema sa porodicama, djever Ekrem sa porodicom, jetrva Samija sa porodicom, te porodice Muharemovi}, Selak, U{tovi}, Hrlovi}, Jusufovi}, Omerbegovi}, Konakovi}, Ba`darevi}, ]ebo, Piljevi}, Heri}, ^i{ija, Had`ovi}, Resi}, Malhod`i}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati, Ul. Salke Lagumd`ije 15/VI, Dobrinja II. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

HASAN (IBRE) SALKI]

preselio na ahiret 6. marta 2012. u 6 sati u 71. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred [arene d`amije u ~etvrtak, 8. marta 2012. godine (15. Rebiul-ahira 1433. h.g.), u 14.50 sati, a ukop na mezarju Tu{anj. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: supruga Bisera, sin Unkas, k}erka Amela, snaha Dijana, zet Mirza, brat Mujo, unu~ad Amila, Maida, Kenan i Azra, porodice Salki}, Dervi{evi}, Hantala{evi}, Sarajli}, Imamovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
030

USLUGE
MOLERSKI radovi parketi laminati struja, voda keramika uredno po dogovoru. Tel:062/918-201.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune greninga. Tel. 062/256-376.k. TAPETAR radim kau~e i stolice i sve opravke dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932 i 062/522-986.k RADIM centralno grijanje plinske instalacije, mijenjam konvektore uz kvalitetan materijal i garanciju. Tel. 061/922-476 i 033-800-514.k UNI[TAVAMO `ohare, mrave, mi{eve stjenice moljce i dr. gamad 100%efikasno. Tel. 061/243-891.k MATEMATIKA instrukcije |acima, iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. Tel:062/691-202.k POVOLJNO i kvalitetno radim centralno eta`no grijanje plinske instalacije i mijenjam konvektore. Tel. 061/922-476 i 033/800-514.k TAPETAR, dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 718-405, 061/926-560.k INSTRUIRAM |ake i studente, iz matematike i fizike, na Ilid`ai, ~as 6 KM. Tel. 621-976.k MOLERI nude usluge, moleraj, gletovanje, tapete, stolarija, radijatori, i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768, 456-979.k INSTRUIRAM |ake i studente iz matematike i fizike, na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 621-976.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136248 i Tel. 033/219-761.k BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779.k SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902688.k

POSLJEDNJI POZDRAV

MEHMED (MEHMEDALIJA) [ABANOVI]
1960 — 2012.

na{oj

[estog marta 2012. godine preminuo je Mehmed [abanovi}, zaposlenik Kantonalne bolnice Zenica. Posljednje sje}anje na na{eg zaposlenika, uz izraze sau~e{}a porodici. Menad`ment i zaposlenici Kantonalne bolnice Zenica
001

teta FINIKI

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

mom dragom dedi

Terzi}i i \okanovi}i
525

PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315.k VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k DAJEM instrukcije iz francuskog jezika, za sve nivoe znanja i prevodim sve vrste tekstova. Mob. 061/365-677.k MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/571-361.k

MUHAMEDU HAD@IFEJZOVI]U

MIRJANI ZORANOVI]

Unuk Damir i Olga
1383

Udru`enje filmskih radnika u Bosni i Hercegovini
1381

SJE]ANJE

na

generala ARBiH MEHMEDA ALAGI]A

OSMRTNICE, OGLASE, NATJE^AJE MO@ETE PREDATI U VA[EM GRADU

OSLOBO\ENJE
DOO NOVOTEKS KISELJAK
Tel: 387/30/879-438
001

RAZNO
KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244417.k

Ministar za bora~ka pitanja KS Uposlenici Ministarstva za bora~ka pitanja KS Koordinacioni odbor bora~kih udru`enja KS Udru`enje brigadnih generala BiH

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

na generala Armije Republike BiH

mojoj dragoj prijateljici

MEHMEDA ALAGI]A
I danas si, kao i uvijek, u mojim mislima, a sje}anje na tvoju hrabrost, domoljublje i ljudskosti o~vr{}uje me. Suljo Halalki}
524

VAHIDA (RAMIZA) FERHATOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 5. marta 2012, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. marta 2012. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sin Samir, sestre Maida, Nad`ija, Mirsada, Sadeta i Emira, brat Fehim, brati}i Ned`ad i Zijad, snahe Borka i Neda, sestri~ne Meliha, Mediha, Amra, Alma, Vildana, Naida, Mirela, Amela, Lejla i Sejla, sestri}i Elvir, Haris i Armin, zetovi Ibrahim, Taib, Nezim, Amir, Nedim, Adnan i Hakija, te porodice Ferhatovi}, A{~eri}, Halilba{i}, Klico, [ejto, Huji}, [ukali}, ^au{evi}, Silajd`i}, Sarvan, Kuli}, Abdovi}, Tranpijer, Buljuba{i}, Karahmet Mukadesa sa djecom, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Antuna Hangija br. 41/III. 002

JOZEFINI FINIKI JUSUFHOD@I]
Hvala za sve godine iskrenog i odanog dru`enja. Nada i Milan Popovi}
1377

Obavje{tavama rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NERMINA MINKA (AVDE) BJELAK

Sa dubokim bolom javljamo da je na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj i dobroj
preselila na ahiret u utorak, 6. marta 2012, u 40. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 8. marta 2012. godine, u 13.30 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: otac Avdo, majka Muhra, brat Nermin ^ole, sestra Edina, snaha Arijana, brati} Advan, brati~na Lajla, sestri} Danin, amid`e Munir i Fehim sa porodicama, daid`e Meho, Rameza, ]amil, Hamid i Sutko sa porodicama, tetke Zema, Esma, Mevzeta i Eseda sa porodicama, te porodice Bjelak, Kukuljac, ^elebi}, Ba{i}, Rov~anin, Jejna, Sadikovi}, Sinan~evi}, Muminovi}, Gojak i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Hatma-dova }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u Ulici Iza gaja br. 16 b.
000

teta FINIKI
@IVANA PERI[I], ro|. MARKOVI]
preminula 5. marta 2012. godine. Sahrana }e se obaviti 8. marta 2012. godine u 13 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: k}erke Du{ka i Ranka, unuci Mak i Darjan, suprug Du{an, sestre Milena i Smilja, zetovi Mirsad, Wolfgang i Ljubo, sestri}i Slobodan, Sr|an i Dejan, te porodice Be}irba{i}, Sandmann, Mitrovi}, Sredi}, Goi} i Milo{evi}. Ku}a `alosti: Ul. kralja Tvrtka br. 3/1.
000

Mladen, Dragana, Ognjen, Vanja i Darko
1372

POSLJEDNJI POZDRAV

Sedmog marta 2012. godine navr{ava se 40 godina otkako nije sa nama na{ dragi otac, suprug i djever

na{oj dragoj

MUSTAFA (HASANA) ]UREVAC
7. 3. 1972 - 7. 3. 2012.

teta FINIKI

Obavje{tavamo prijatelje i kolege da je na{a draga

Vrijeme je ubla`ilo tugu, ali nije ispunilo prazninu koja je ostala iza tebe. Sa ponosom i neizmjernom ljubavlju zauvijek }emo te ~uvati od zaborava, kroz drage uspomene i lijepa sje}anja. Neka ti je vje~ni rahmet. Supruga Mujesira, sinovi Hasan i Nedim, k}erka Nermana sa porodicom i snaha Razija
71123

Ognjen, Vanja i Darko
1372

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg kolege Senada

MIRJANA ZORANOVI]
1952 - 2012.

OBAVJE[TENJE
Ukoliko ste zainteresovani, sje}anja i smrtovnice mogu imati sliku u boji. Prilikom predaje oglasa naglasite to u na{oj Oglasnoj slu`bi. Cijena ostaje ista!

nesretnim slu~ajem preminula 5. marta 2012. u 60. godini. Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra u Tuzli u srijedu, 7. marta 2012. godine, u 15 sati. Ukop }e se obaviti na pravoslavnom groblju Trnovac u Tuzli. O`alo{}eni: brat Vladimir, snaha Finka, brati~na Ana, porodice Iljuki} i Mrki}, ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
000

MUHAMED HAD@IFEJZOVI]
Kolektiv Nezavisne novinske agencije ONASA
001

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
U dubokoj boli i tuzi javljamo rodbini, prijateljima i znancima tu`nu vijest da je na{a draga mama, nana, punica i sestra
IN MEMORIAM

57

SENAD (REFIKA) SUBA[I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 5. marta 2012, u 22. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: majka Hasija, otac Refik, sestra Samra, nana Ifeta, dedo Rasim, amid`a Ferid, strina Safija, amid`i} Semir, amid`i~na Amina, daid`a Muhibin sa porodicom, tetka Vahida sa djecom, te porodice Suba{i}, Drina, Suljevi}, [ehi}, Popara, Omerspahi}, Ahmetspahi}, Ba{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji Kolonija (Ul. Franje Kluza).

BAHRIJA PUVA^I] - PAVLOVI]
pedijatar u mirovini

prim. dr. med.

preminula u nedjelju, 4. marta 2012. Pogreb drage nam pokojnice obavit }e se u krugu obitelji u ~etvrtak, 8. marta 2012, u 10.50 sati iz mrtva~nice na Miro{evcu. O`alo{}eni: k}eri Jadranka i Sandra, unuk Luka, zet Mario, sestra Naila, brat Ahmed.
001A

BRANKO RAROGIJEVI]
1996 — 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica
1363

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti (Ul. Huma~ka plo~a 5) sa polaskom u 12 sati, sa zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

TU@NO SJE]ANJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

EMA ([A]IRA) EFENDI] ro|. \OZO
preselila na ahiret u ponedjeljak, 5. marta 2012, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. marta 2012. godine, u 15 sati na mezarju [ehovi}i — Orahovice, Gora`de. O`alo{}eni: suprug Muharem, sinovi Efib, Avdo i Elvir, k}erka Had`ira, snahe Enisa i Aldijana, zet Asim, unu~ad Enes, Senada, Amela, Edina i Lejla, brat Avdo, snaha D`emka, sestre [evala, Dika i Hajra, brati}i i sestri~ne, djeveri i jetrve sa porodicama, te porodice Efendi}, \ozo, Kadri}, Tur~alo, Bali}, Konakovi}, ^alija, Delahmet, [ehovi}, Kurtovi}, Aganovi}, Me{i}, Adilovi}, Kuni}, Zec, Mr{o, Be}irevi}, Ferizovi}, Hod`i}, Drugovac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u [ehovi}ima, poslije klanjanja d`enaza-namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

AZEMINA MINKA (SAMIJE) HRNJI^I], ro|. MUJKANOVI]
7. 3. 1998 — 7. 3. 2012.

AMIR (DERVI[A) LEDENKO
preselio na ahiret u nedjelju, 4. marta 2012, u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Bahrija, sestra Fiza, brat Adem, zet Stevo, snahe Munevera i Veska, sestri} @eljko Karanovi} sa porodicom, sestri~ne Vesna ^amo i Nirmela Leki} sa porodicama, brati}i Edvin, Damir i Igor sa porodicama, brati~na Aida Ramadanovi} sa porodicom, punica Behija, {ura Ejub, svastike Bisera i Sabra, te porodice Ledenko, Kujovi}, Babi}, Karanovi}, ^amo, Leki}, Suruliz, Bo{kovi}, Hajri}, Karaka{, ^au{evi}, prijatelji vlasnik i osoblje caffe-slasti~arne “Vatra“, prijateljica Samira, i dobre kom{ije [}epo i Milena, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Antuna Branka [imi}a br. 6/XVII.
000

S ljubavlju i po{tovanjem, porodica Mujkanovi}
1365

Pro{la je tu`na godina otkako je zauvijek zaspala na{a voljena mama i nena

HABIBA BIBA LULAK, ro|. [IRI]
7. 3. 2011 — 7. 3. 2012.

Draga na{a mama, ...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga tvoja ljubav i dobrota nastavljaju da `ive u Leinim sje}anjima, Norinim o~ima, Denijevom osmijehu, Lukinom srcu... S tugom koju vrijeme ne lije~i i ljubavlju koju smrt ne prekida,

[AHIDA (EDHEMA) HAJDARHOD@I], ro|. SELIMOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 5. marta 2012, u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sestre Habiba, Nad`ida i Nermina, zetovi D`emaludin i Muhamed, snahe Nura i Safija, te porodice Selimovi}, Im{irpa{i}, Mehmedovi}, Sejdi}, Topalovi}, Herak, Porobi}, Livadi}, Behlulovi}, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati, Trg djece Dobrinje 37/III. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

tvoji: Ehli, Hama, Nerma, Vesna i Zdravko
520

SJE]ANJE

na na{eg voljenog

VEZIRA HAD@IMUSI], ro|. BAKIJA

ZAIMA (ALIJE) BEGOVI]A
7. 3. 2005 — 7. 3. 2012.

Navr{ilo se pet godina otkako si nas napustila, a mi se dalje sje}amo tvog lika. Tvoji: sinovi Mustafa i Husein, k}erke Zehra i Munira
1364

Tvoji: Nezira, Nevreza, Nevzeta, Nina, Ena, Sanjin, zetovi i porodica
1354

58

PREDAH

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Ovnovi koji posao obavljaju kod ku}e ne}e pronalaziti vremena za rad. Ako planirate dana{nji dan provesti u krugu porodice, naoru`ajte se strpljenjem. Bli`nji }e biti nervozni i stalno vam ne{to prigovarati, stoga }e o vama ovisiti ho}ete li to {utke otrpjeti ili }ete, ipak, zapo~eti sva|u. Mogu}a je glavobolja i migrena, dok }e neki imati problema sa sinusima. Iskoristite manjak energije i radnog elana za ure|enje radnog prostora. Udvarat }e vam se neko ko vam nije zanimljiv, a osoba koja vam se svi|a ne}e vas ni primje}ivati. Nemojte zbog usamljenosti prihvatiti udvaranje nekoga prema kome nemate ozbiljne namjere. Vedrina i dobro raspolo`enje pomo}i }e vam da se uspje{nije odupirete bolestima. Odlikovat }ete se uslu`no{}u i pristupa~no{}u, kojima }ete ste}i simpatije klijenata i poslodavaca. Mnogi }e primiti pohvalu za minuli rad, {to }e ih potaknuti da budu jo{ bolji u svom poslu. Novac }e vam zbilja samo kliziti iz ruku, stoga dobro promislite morate li kupiti ba{ svaku stvar koja vam se svidi. Aktivniji na~in `ivota imat }e iznimno blagotvoran u~inak na va{e zdravlje. Osje}aj umora uvelike }e umanjivati va{u radnu u~inkovitost. Pomo} kolege mogla bi vam spasiti glavu, jer }e vam ukazati na pogre{ku koju ste zbog rastresenosti previdjeli. Umjesto da iskaljujete frustracije na bli`njima, radije u njima potra`ite podr{ku i oslonac. Ne}ete dobro podnositi alkohol, stoga ga konzumirajte u razumnim koli~inama. Savjesno }ete obavljati svoj dio obaveza, a u `elji da pomognete, ~esto }ete na sebe preuzimati i obaveze ostalih suradnika. Slobodni Lavovi ne}e biti sigurni u prirodu osje}aja prema osobi koja je nedavno u{la u njihov `ivot. Dobar prijatelj pomo}i }e vam da rije{ite nedoumicu. Nemojte izbjegavati redovito vje`banje jer biste se lako mogli ulijeniti. Me|uljudski odnosi zahtijevat }e vi{e strpljenja i tolerancije. Morat }ete ~e{}e sura|ivati s ostalim kolegama, stoga bi bilo po`eljno da sa svima budete u korektnim odnosima. Ukoliko vam je dosta sama~kog statusa, pogledajte malo oko sebe. Neko iz va{e neposredne blizine ve} se dulje vremena trudi osvojiti va{u pa`nju. Prona|ite djelotvoran na~in za rje{avanje negativnih emocija. Poslovna zbivanja iziskivat }e vi{e energije. Suradnici vam ne}e biti osobito naklonjeni, no nemojte im dopustiti da vas uvuku u neugodnu raspravu. Ljubomorni ste i sumnji~avi prema voljenoj osobi. Ukoliko se ne budete suzdr`ali od izljeva bijesa i neutemeljenih optu`bi, mogli biste ugroziti budu}nost ovog odnosa. Nervoza i nemir ispoljit }e se u vidu `garavice, gastritisa ili nesanice. Va{ nastup i na~in komunikacije ostavljat }e upe~atljiv dojam na sugovornike. Raspolagat }ete velikom koli~inom energije, {to }e vam omogu}iti da uspje{no dovr{ite davno zapo~ete poslove. Pred vama je dan ispunjen dru`enjem i zabavom, a mnogi bi mogli stupiti u kontakt s osobom koju dugo nisu vidjeli. Proljep{an izgled priskrbit }e vam brojne komplimente odu{evljene okoline. U`ivat }ete naklonost okoline, a poslovni uspjeh }e ponajvi{e ovisiti o va{em stavu, odva`nosti i ambicijama. Pravi je trenutak da po~ete razmi{ljati o napredovanju. Bit }ete u prilici upoznati privla~ne osobama suprotnog spola. ^ak }e se i zauzeti prepustiti flertu, no stat }e na vrijeme jer }e biti svjesni koliko je toga na kocki. Izbjegavajte suvi{e zahtjevne tjelesne aktivnosti jer biste se mogli ozlijediti. Umor i napetost umanjit }e va{u radnu u~inkovitost. @elite li izbje}i nakupljanje zaostataka, morat }ete se malo vi{e pomu~iti i ulo`iti dodatne napore u posao. Bit }e vas lako izbaciti iz takta, stoga vam se savjetuje da izbjegavate ulazak u rasprave. Mogu}e su probavne tegobe, koje }ete uspje{no eliminirati konzumiranjem laganije hrane. Unaprijedit }ete odnose s kolegama u radnoj sredini. [armom i elokvencijom posti}i }ete {ta `elite bez osobitog napora, pri ~emu }e vam uvelike koristiti {efova naklonjenost. Vedrina i duhovitost osigurat }e vam popularnost u dru{tvu, a osoba s kojom se zbli`ite brzo }e postati va`an dio va{eg `ivota. Ne bi bilo lo{e da po~nete uzimati i dodatne vitaminske preparate, koji }e vam oja~ati imunitet. Najbolje }ete se snalaziti u poslovima koji zahtijevaju kreativnost i ma{tovitost. Umjetnici i dizajneri uz malo truda ostvarivat }e zapa`ene rezultate. Predstoje vam uzbudljiva doga|anja na ljubavnom planu. Slobodni bi kona~no mogli dobiti povratnu informaciju od osobe koja im je odavno tiha patnja, dok je pred zauzetima ve~er puna lijepih iznena|enja. Nemojte zanemarivati va`nost redovitog kretanja.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: oktava, slalom, melisa, ati, ar, n, jako, d`oan, s, im, trimaran, han, omorina, orion, te~aj, skrasiti, e, skok, ave, oz, valans, jard, i, anita, una, los, {akira, av, zavarati.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas prete`no sun~ano, prije podne u centralnim i ju`nim predjelima umjereno obla~no, ujutro na krajnjem jugoistoku ki{a. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar, u Hercegovini prije podne umjerena bura. Minimalna temperatura od -6 do 0, na jugu do 6, maksimalna dnevna od 3 do 13°C. Sutra prete`no sun~ano. Uve~e na jugu, u no}i u svim predjelima naobla~enje sa ki{om, u brdsko-planinskim krajevima sa snijegom. U petak obla~no sa ki{om, u brdsko-planinskim krajevima sa susnje`icom i snijegom. U subotu umjereno obla~no, na sjeveru i jugu prete`no sun~ano. U Sarajevu prije podne umjereno obla~no, popodne prete`no sun~ano. Puha}e slab, sjeveroisto~ni vjetar. Minimalna temperatura -4, maksimalna dnevna 5° C.

Naobla~enje sa ki{om i umjerenim do jakim vjetrom koje }e se prije podne nalaziti iznad Velike Britanije, Sjevernog mora i Norve{ke, poslije podne zahvati}e sjever Francuske, Beneluks, Dansku i sjever Njema~ke. Ki{a, a na planinama snijeg, o~ekuje se na jugu Balkana. U Isto~noevropskoj niziji bi}e obla~no, ponegdje sa slabim snijegom, dok }e u ve}em dijelu centralne i jugozapadne Evrope biti sun~ano. Najhladnije }e biti u evropskom dijelu Rusije, od -12 do -6, a najtoplije u Portugalu, od 15 do 20°C. Na ve}em dijelu Balkana prete`no sun~ano. Na istoku niska obla~nost, a na jugu ki{a, na planinama snijeg. Na Jadranu }e puhati umjerena do jaka bura, poslije podne u slabljenju. Maksimalna temperatura kreta}e se od 5 u Zagrebu i Sarajevu, do 16°C u Atini.

60

KULTURNI VODI^
uloge: Nicolas Cage, Ciaran Hinds, Idris Elba... po~etak u 19.25 i 21.30 sati.

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

ZEMALJSKI

IZDAJA
akcioni triler, re`ija: Steven Soderbergh, uloge: Gina Carano, Ewan McGregor, Marko Jeli}... po~etak u 19 i 21 sat.

BANJA LUKA

METTING POINT
U ZEMLJI KRVI I MEDA

MUZEJI
GRADA ZENICE
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati. Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
SIGURNA KU]A
akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick, Brendan Gleeson... po~etak u 20 i 22.15 sati.

KINA
CINEMA CITY
U ZEMLJI KRVI I MEDA

ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 20.30 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

DUG
akcija, triler re`ija: John Madden, uloge: Helen Mirren, Tom Wilkinson, Jessica Chastain... po~etak u 20 sati.

TUZLA

PRI^A S TAVANA
re`ija: Jiri Barta, uloge: Branko Smiljani}, Jelena Martinovi}, Marko Jeli}... po~etak u 18 sati.

KINOTEKA
RAN^ PROKLETIH
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 15.50, 18.25 i 21 sat. re`ija: Fritz Lang, uloge: Marlene Dietrich, Arthur Kennedy, Mel Ferrer... po~etak u 19 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

SVE ZA LOVU
komedija, akcija re`ija: Julie Ann Robinson, uloge: Katherine Heigl, Jason O’Mara, Daniel Sunjata... po~etak u 16, 18, 20.30 i 22.30 sati.

POZORI[TA
KAMERNI
RADNJA NA UGLU
autor: Laszlo Miklos, re`ija: Francois Lunel, igraju: Muhamed Had`ovi}, Dragan Jovi~i}, Amar Selimovi}, Senad Alihod`i}, Boris Ler, Vanesa Glo|o, Aida Bukva, Rade ^olovi}, Ravijojla Jovan~i}-Le{i}, Nedim D`inovi} po~etak 20 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

POZORI[TA
NARODNO
TRI SESTRE
autor: Anton Pavlovi~ ^ehov, re`ija: Admir Glamo~ak, igraju:Dalibor Brki}, Jasminka Pa{i}, Elvira Aljuki}, Ivana Perkuni}, Ivana Soldar, Elvis Jahi}, Nedim Malko~evi}, Sini{a Udovi~i}, Adnan Omerovi}, Edis @ili}, Nikolina Ba{karad po~etak u 19.30 sati.

OVO ZNA^I RAT
romanti~na komedija, akcija re`ija: Timothy Dowling i Simon Kinberg, uloge: Reese Whiterspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 18.30 sati.

ZAVJET LJUBAVI
ljubavna drama, re`ija: Michael Sucsy, uloge: Chaninng Tatum, Rachel McAdams, Sam Neill, Jessica Lange... po~etak u 14.50 i 17 sati.

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279-800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

JOURNEY 2: TAJANSTVENI OTOK
porodi~ni, avantura re`ija: Brad Payton, uloge: Dwayne Joshon, Michael Cane, Josh Hutcherson, Vanessa Hudgens... po~etak u 16.15 sati.

SIGURNA KU]A
akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 18.15 i 20.40 sata.

MLADI
KOKO[KA
autor: Nikolaj Koljada, re`ija: Admir Glamo~ak, igraju: Mario Drma}, Alen Muratovi}, Sanin Milavi}, Mirza Tanovi}, Damir Kustura po~etak u 20 sati.

ZENICA

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

KRONIKE
nau~na fantastika, re`ija: Josh Trank, uloge: Michael B. Jordan, Michael Kelly, Alex Russel, Ashley Hinshaw... po~etak u 16.45 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 15.40 i 18.10 sati.

GHOST RIDER 2: PUT OSVETE
premijera, stripovski spektakl, re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor, uloge: Nicolas Cage, Ciaran Hinds, Idris Elba... po~etak u 19.45 i 21.45 sati.

^ELI^NA LEJDI

GALERIJE
RAIFFEISEN GALERIJA
Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, progla{enih najboljim studentima u 2011. godini. Radove }e izlo`iti Igor Zergol, Adna Bakija, Bojan Stoj~i}m, Amir ]ati}, Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Brad Payton, uloge: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Cain, Vanessa Hudgens... po~etak u 18 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Izlo`ba “50 godina grafi~kih komunikacija u Srbiji 1960/2010” u kojoj su predstavljeni znakovi i grafi~ka komunikacija u posljednjih 50 godina, kao i postavka “Banjalook 3”. Izlo`ba je za posjete otvorena do 9. marta, od 10 do 22 sata.

biografska drama, re`ija: Phillida Lloyd, uloge: Meryl Streep, Jim Broadbent, Richard E. Grant... po~etak u 16.10 i 20.30 sati.

GHOST RIDER 2: PUT OSVETE
stripovski spektakl, re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor, uloge: Nicolas Cage, Ciaran Hinds, Idris Elba... po~etak u 14.30 i 16.15 sati.

BIHA]

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

PRI^A S TAVANA
re`ija: Jiri Barta, uloge: Branko Smiljani}, Jelena Martinovi}, Marko Jeli}... po~etak u 14 sati.

JABLANICA

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 20.45 sati.

NEKA BOLJI POBIJEDI
akciona romanti~na komedija, re`ija: McG, uloge: Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 19.10 i 21.10 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

KINA
UNA
U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 17, 19 i 21.15 sati.

KINA
JABLANICA
U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [erbed`ija, Branko \uri}... po~etak u 20 sati.

BLACKBOX
Izlo`ba fotografija “Begleiter”, a koje oslikavaju razli~ite vremenske periode razlicitih snimljene u Njema~koj, Italiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Autor ovih slika je Rudo Cavar. Izlo`ba za posjete je otvorena do 3. marta.

\AVO U TEBI
horor, re`ija: Viliama Brenta Bela, uloge: Suzan Krauli, Fernanda Andrade, Sajmon Kvoterman, Evan Helmut... po~etak u 15.30 i 17.30 sati.

JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Brad Payton, uloge: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Cain, Vanessa Hudgens... po~etak u 15.15 i 17.20 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Milo{ Samolov, Nikola Kojo, Hristina Popovi}, Goran Navojec, Dejan A}imovi}... po~etak u 19 i 21 sat.

MUZEJI
HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 16, 18.30 i 20 sati.

GHOST RIDER 2: PUT OSVETE
stripovski spektakl, re`ija: Mark Neveldine i Mark Taylor,

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Barcelona - Bayer 04
20.35 BHT 1
NOGOMET: LIGA [AMPIONA

SP

OR T

Veronika je odlu~ila umrijeti
Veronika decides to die, 2009.

22.10 OBN

DRAMA

Apoel - Lyon, snimak
00.45 FTV
NOGOMET: LIGA [AMPIONA

Re`ija: Emily Young Uloge: Sarah Michelle Gellar, Jonathan Tucker, David Thewlis, Erika Christensen

Veronika je uspje{na mlada `ena koja naizgled ima sve: normalan posao, stan, upoznaje zgodne de~ke i dru`i se s prijateljima. Ipak, Veronika nije sretna te odlu~i po~initi samoubstvo. Doktori je uspiju spasiti te ona zavr{i u psihijatarskoj klinici gdje otkriva da joj je ostalo samo nekoliko dana `ivota...

Larin izbor
21.10 FTV

SE

Maturanti
RI
20.00 PINK

FIL

M

Mariken
13.35 HRT2
Mariken, 2000. Re`ija: André van Duren Uloge: Laurien van den Broeck, Jan Decleir, Johanna Ter Steege, Willeke van Amelrooy, Kim van Kooten, Ramsey Nasr, Hans Dagelet

Zbog ukradenih novaca, dva prijatelja se posva|aju i Nik{a iskaljuje svoje frustracije zbog Lare na Alenu. Karmen zaustavlja tu~njavu izme|u Nik{e i Alena. Razo~arana {to je Alen opet okrao najboljeg prijatelja, Karmen mu vra}a skupu ogrlicu. Alen se poku{a iskupiti Nik{i vra}anjem ogrlice no ne uspijeva. Danijel se ruga Nikol, te joj Mate prilazi u pomo} i udarcem obara Danijela. Nikol je ipak impresionirana Matom koji joj je ustao u obranu. Mate, ohrabren, tra`i Nikol da ga podu~ava plesu te ona pristaje. Nakon lijepo provedenih trenutaka, Mate postaje nepristojan te se Nikol ponovno naljuti na njega. Dinkova i Leilina ljubav nailazi na Kikinu osudu. Blanka upozorava Lidiju na Dinkovu zlo}u, no Lidija je mirna. Blanka je ljuta na Dinka jer dr`i Leilu u ku}u, no Dinko staje u Leilinu obranu. Vuksan i Mija se spremaju za vjen~anje uz Jakova, odnosno Laru. Vuksan tra`i od Jakova da mu obe}a kako }e on i Lara biti zajedno. Mija otkriva Lari povr{ne detalje Vuksanove bolesti.

JE

Pazi {ta radi{,1984

KOMEDIJA
Re`ija: Milan Jeli} Uloge: Ljubi{a Samard`i}, Milena Zupan~i~, Bata @ivojinovi}, Dragomir Bojani}, Milan [trlji}

Posjlednji {kolski dani jedne generacije maturanata… Treba re}i zbogom jednom dijelu `ivota, rastati se sa prijateljima...A tu su i neizvjesnost, nade, planovi, `arke ljubavi “za cijeli `ivot”, i roditelji sa svojim ambicijama...A sve bi bilo nepotpuno da nema profesora koji lagano gube svoju neprikosnovenost. Maturalno ve~er je centralno mjesto ozbiljno smije{nih zbivanja u koja zapadaju i slavljenici, i roditelji i profesori.

Krv i ples
22.25 NOVA DRAMA
Re`ija: Sylvain White Uloge: Starring Valarie Pettiford, Columbus Short, Meagan Good, Darrin Henson, Harry J. Lennix Stomp the Yard, 2007.,

FIL

Davno, davno `ivio je ljekarnik Archibald koji je od raznog bilja spravljao lijekove i napitke. Kad je grofi~in lije~nik Esculaap dao grofici Archibaldov napitak, ona ga je natjerala da ga sam ku{a. Okus je bio tako grozan da je Esculaap protjerao Archibalda iz grada, a njegovi vojnici razbili su mu sve police i sve posudice koje je imao na svom pultu na gradskom trgu. Oti{ao je iz grada. Putem je na{ao napu{tenu bebu kojoj je na ko{uljici bilo ispisano ime: Mariken...

M

Tihi bijes
01.00 PINK AKCIJA
Re`ija: Michael Miller Uloge: Chuck Norris, Ron Silver, Steven Keats, Toni Kalem, William Finley, Brian Libby, Stephen Furs Silent Rage, 1982.

FIL

M

Oluja

17.15 TV1/MRE@A

Ali i Zeynep se `ele {to prije vjen~ati, te cijela porodica u~estvuje u pripremama. Zeynep je pod velikim pritiskom zbog skorog vjen~anja. Ali radi na ostvarenju svog poslovnog projekta, ali jo{ uvijek nikome nije otkrio detalje. Hasan i Fevzi nastavljaju sa prodajom srdela. Novac koji zarade od prodaje, ulo`it }e u Alijevu zabavu za moma~ku ve~er. No, ~ini se da }e taj poku{aj zadati glavobolje i njima i Aliju.

Kada DJ, mladi} iz Los Angelesa preseli u Atlantu na sveu~ili{te Truth, ondje otkrije stari ples stepping. DJ se pridru`uje bratstvu u kojem pokazuje svoj plesni talent, a u prilagodbi mu uvelike poma`e njegova hip hoperska pozadina. Uskoro zapo~inje i plesni dvoboj najve}ih plesa~kih rivala, a DJ se na|e u centru velike borbe u kojoj pobjednik dobiva priliku pristupiti velikom godi{njem natjecanju.

[erif se u malenom teksa{kom gradu suo~ava s problemom zaustavljanja nepobjedivog ubojice koji je zahvaljuju}i geneti~kom in`enjeringu neuni{tiv. Grupa mladih istra`iva~a odgovorna je za razvoj seruma, a uprava istra`iva~kog instituta odlu~i nastaviti s geneti~kim eksperimentima bez obzira na posljedice.

CSI: New York
00.15 BHT

SE

RI

JA

Opasne strasti
02.15 NOVA DRAMA
Re`ija: Mark Cole Uloge: Dina Meyer, Adrian Hough, Claudette Mink, William B. Davis Web of Desire, 2009.,

FIL

M

Profesionalni paintball igra~ ubijen je u jednom skladi{tu. Macov tim sumnja da je ubistvo po~inio protivni~ki igra~, koji je sve shvatio preozbiljno. Istraga }e se zakomplicirati kada osumnji~eni nestane…

Ambiciozna lije~nica Hitne slu`be stavi na kocku svoju karijeru i obitelj kada svoje povjerenje da osobi preko interneta. Beth poku{ava prona}i ravnote`u izme|u posla i privatnog `ivota, no u jednom trenutku ona se odlu~uje za malu avanturu. To }e ju dovesti u mre`u ucjena i prijevara. Beth mora shvatiti {to se doga|a prije nego dovede u pitanje svoj brak i karijeru.

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 99. ep. Dje~iji program 10.00 Pop Pixie 10.15 Graditelj Bob 10.25 Moj veliki prijatelj 10.40 Hot Wheels 11.10 Sve }e biti dobro, serija, 136. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Villa Maria, igrana serija, 48. i 49. ep. 13.50 Pop Pixie 14.10 Graditelj Bob 14.20 Pregled Lige prvaka u nogometu 14.50 Paralele 15.20 Vijesti 15.30 Cimmer fraj, 24. ep.

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Prijatelji sa farme, animirana serija, (r) 09.15 Bruklinski most, serija 09.40 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, serija, 47/142 11.00 Retrovizor, muzi~ki program 11.30 U potrazi za dalekim okusima, dok. serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin (r) 13.15 Molotov, ~ovjek iza Staljina, strani dok. program (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 De~ko sre}ko, drama 14.50 Robot Robi, animirana serija, 21/52 15.05 Bruklinski most, igrana serija, 29/35 15.30 Pim i Pom, animirana serija, 6/26 15.40 Soko Wismar, serija 16.30 Hronika regija: Hercegovina 17.00 Sa malo novca, dok. serija, 1/13 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Prijatelji sa farme, animirana serija, 9/26 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 TV Justice, sudska hronika 20.05 Sportska srijeda 20.35 Nogomet: Liga {ampiona: Barcelona - Bayer 04 Leverkusen, prijenos Sportska srijeda, nastavak 22.45 Dnevnik 2 23.10 Business News 23.15 Na dnevnom redu, informativni program 23.45 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.15 CSI: New York, serija 00.55 Soko Wismar, serija (r) 01.40 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.05 10.25 10.35 11.00 12.00 12.15 13.10 13.40 14.00 15.00

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, reporta`a sa snimanja serije Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Medvjedi}i toplog srca, crtana serija Zemlja, mo} planete, dokumentarni serijal Dnevnik 1 Ranjeni orao, serija Odgovor.no1 Za.druga - mladi i religija Saga o forsajtima, serija Vijesti, sa tuma~em

06.05 Prijateljice, serija ep. 8/12 (r) 07.00 Najava programa 07.05 Prijateljice, serija ep. 9/12 08.00 Vijesti 08.05 Oluja, serija 47. ep. (r) 09.00 Vijesti 09.05 Zakon ljubavi, serija 187. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija ep. 69/124 11.00 Vijesti 11.10 Kapital, biznis magazin (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Odlazak u svemir, dok. serijal, ep. 6/14 13.00 Vijesti

TV1

06.30 07.30 07.40 08.05 08.20 08.43 08.45 09.00 09.13 09.20 09.35 09.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.43 11.45

HAYAT

Kad li{}e pada, 215. Traktor Tom Felix bebe, crtani film Kenny morski pas, crtani film, 8. ep. Mechanical animals, crtani film, 10. ep. Bestseller Top Shop Bumba, crtani film Nodi, crtani film Moji d`epni ljubimci, crtani film Garfield, crtani film Lijeni grad, crtani film, 28. ep. Bakugan, crtani film Sirene, crtani film Winx, crtani film, 52. Top Shop Bestseller Vijesti

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Kursad`ije, zabavni program 10.55 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Akademija a SIS, sitkom serija 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, serija (r) 14.40 Genijalci, humoristi~na serija

PINK

07.00 Ma|ioni~ar, crtani film 07.20 Nebeski plesa~i, crtani film 07.40 Mixmaster 08.00 Bunny Maloney, crtani film 08.15 Kornja~a Hero 08.35 Dje~iji program 10.00 Studio Moderna 10.15 Stol za 4, kulinarski show, {esta sezona 10.55 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 11.50 Crime Time, crtani film 11.55 OBN Info 12.15 Studio Moderna 12.35 Na{a mala klinika, humoristi~ka serija 13.20 Odmori se, zaslu`io si, doma}a serija

OBN

TV Bingo Show
20.10
17.00 Federacija danas 17.30 Tajna Starog Mosta, serija, 100. ep. 18.30 Lud, zbunjen, normalan, serija 19.05 Graditelj Bob, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show, vanredno kolo 21.10 Larin izbor, igrana serija, 97. ep. 22.15 Cimmer fraj, 25. ep. 22.50 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.20 Fenomeni, izgubljeni arhivi: Prikrivanje kosmonauta Vladimira Ilju{ina, strani dok. program, 11. dio 00.05 Danas u Parlamentu 00.20 Pozitivna geografija. ^evljanovi}i I, zabavni program 00.45 Nogomet. Liga prvaka: Apoel - Lyon, snimak 02.30 Villa Maria, serija, 48. i 49. ep.

Tomica i prijatelji
15.10 15.55 16.30 17.05 18.00 18.50

10.25

Igra

22.00

@ene s broja 13

21.00

Udri mu{ki

07.00

Dolina vukova

21.00

18.54 19.05 19.30 20.10 21.10 21.55 22.30 22.46 00.30 01.20 02.10 02.55 03.25

gestovnog jezika U fokusu Eu i mi Srpska danas Larin izbor, serija Ranjeni orao, serija Upravljanje ilegalnim migracijama slu`be za poslove sa strancima, reporta`a Graditelj Bob, crtana serija Malac znalac, kviz za djecu Dnevnik 2 Nekad bilo Posrednik, serija Razgovor sa miroslavom ili}em Dnevnik 3 Fudbal - liga {ampiona, snimak Saga o forsajtima, serija Zemlja, mo} planete, dokumentarni serijal Posrednik, serija Dnevnik 2 U fokusu

13.05 CSI: New York, serija, ep. 4/22 (r) 14.00 Vijesti 14.05 Strasti i intrige, serija, 7. ep. (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 1/134 16.00 Junska no}, serija, ep. 69/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 48. ep. 18.15 TV Jedna, magazin za `ene (r) 19.10 Crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Strasti i intrige, serija, 8. ep. 21.05 CSI: Las Vegas, serija, ep. 4/22 22.00 Igra, serija ep. 58/64 22.20 Igra, serija ep. 59/64 22.40 Posljednji kum 2, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Pajper, film (r) 02.00 No}ni program

11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija, 215. ep. 14.00 Muzi~ki program 14.20 Bestseller 14.22 Top Shop 14.50 Bestseller 14.52 Prona}i Kelly, igrani film 16.29 Sport centar 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Dobar dan svima, zabavni program 19.00 Vijesti u 7 19.37 Stanje na putevima 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, serija, 216. ep. 21.00 @ene s broja 13, serija 22.20 Sport centar 22.22 Ro|enja, brakovi i smrti, 1. dio, film 00.15 Seks i grad, serijski program, 31. ep. 00.45 Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program

15.00 Sestre, serija 15.50 Info top, informativni program 16.10 Mala nevjesta, serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.20 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.50 Mala nevjesta, serija 20.00 Maturanti, doma}i film 21.15 Bra~ni sudija, zabavna reality emisija 22.40 Grand parada, zabavno muzi~ki show 23.45 Miris prolje}a, serija 00.30 United states of Tara, serija 01.00 Tihi bijes, film 03.00 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r)

14.10 Dolina vukova, serija 15.15 Ukleta Marijana, meksi~ka telenovela 16.10 Na{a mala klinika, doma}a humoristi~ka serija 17.05 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 17.35 Dejana, talk show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport 19.15 Fe|a Presents, medicinski magazin 20.00 Odmori se, zasli`io si, doma}a serija 21.00 Dolina vukova, serija 22.05 Vox populi 22.10 Veronica odlu~ila umrijti, igrani film 23.50 Dolina vukova, serija 00.55 OBN Info, informativni program 01.00 OBN Sport, sportski pregled 01.05 Vox populi 01.10 Veronica odlu~ila umrijeti, igrani film 02.55 OBN Info

Villa Maria
12.15 FTV
Max na ru~ku s Tomom, `eli izravnati ra~une.Govori da je on njemu uni{tio brak, te da }e on njemu u~initi isto. Nata{a odlu~i posjetiti Ivana u bolnici, ne `eli da ju netko od Jurakovih vidi. Dora posje}uje Dunju, podsje}a ju na njihov dogovor, koji Dunja `eli izbje}i. Inspektor Prilika i Nata{a razgovaraju u njegovom uredu o Vesni.U bolnici se upoznaju Ana i Dunja. Tomo je svjestan da mora sve ispri~ati Ani, u protivnom ~e to u~initi Max. Ani se zbog jedne re~enice sru{io svijet. Dora donosi kona~nu odluku da ~e `ivjeti s Lukom.Tomo se nikako ne mo`e pomiriti s tom idejom.

SE

RI

JA

TV SA

10.50 Egipat, 2/5 (r) 11.40 Ljubav u hladnoj klimi, 2/3 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 @ivot i zdravlje (r) 14.00 Legenda o Bruce Lee-ju, 44/50 (r) 14.50 Hladnokrvni `ivot, 2/5 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Egipat, 3/5 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix (r) 19.02 Bo u pokretu (r) 19.25 Medo Rupert (r) 19.35 Mala princeza (r) 20.00 Sarajevdisanje, dok. program (r) 20.30 Sevdah, muzi~ki program 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Legenda o Bruce Lee-ju, 45/50 22.00 Ljubav u hladnoj klimi, 3/3 23.00 Voice of America 23.30 Mu{ka fantazija, film

TV TK

06.10 Tv kalendar: Iz dana u dan... 09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, serija 11.55 Tv kalendar: Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 12.40 Liberty TV, magazin 13.10 Zakon ljubavi, serija (r) 13.45 Bestseller tv 15.05 Zakon ljubavi, serija 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, serija 18.45 Tarih 19.00 Dnevnik 2 19.45 Bestseller tv 20.05 Strasti i intrige, serija 21.00 Zauvijek mlad, serija 22.30 Vijesti 22.40 Posljednji kum 2, film 00.15 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2, repriza 01.30 Oluja, turska serija (r) 03.00 Strasti i intrige, serija (r) 03.45 Bonaventura, magazin

MRE@A

08.05 Oluja, serija, 47. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 187. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 69/124 14.05 Strasti i intrige, serija, 7. ep. (r) 16.00 Junska no}, serija, ep. 69/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 48. ep. 20.05 Strasti i intrige, serija, 8. ep. 22.40 Posljednji kum 2, film

TV MOSTAR

08.05 Oluja, serija, 47. ep. (r) 09.05 Zakon ljubavi, serija, 187. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 69/124 14.05 Strasti i intrige, serija, 7. ep. (r) 16.00 Junska no}, serija, ep. 69/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 48. ep. 20.05 Strasti i intrige, serija, 8. ep. 22.40 Posljednji kum 2, film 00.00 Pono}ne vijesti

TV ZENICA

10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Smije{ne `ivotinje 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Nije te{ko biti ja 14.00 Iz dana u dan... 14.15 Bonaventura 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e (r) 16.05 Razglednica (r) 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 18.01 Smije{na videa, zabavni program 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 20.00 Sredinom 21.05 Putopisi 21.30 Sponzoru{e 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 Stvoreni za ubijanje 11.00 Yusuf, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Svijet uspje{nih 14.00 Draga lorejn, film 15.30 O~i du{e, serija 16.00 Amor latino, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 Bh ritam, u`ivo 18.15 Yusuf, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 O~i du{e, serija 21.00 Autoshop magazin 21.30 Pozitivni formati 22.00 Mali grad, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC (r) 00.20 Program za Ameriku

TV VOGO[]A

09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Glas Amerike (r) 11.00 Info blok 12.00 Sedam dana u Maglaju (r) 12.30 Na{a realnost sa Dritom Haziraj 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Magazin Plus, sedmi~na hronika Viso~ke regije 20.30 Liberty TV 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Dom2, emisija o ure|enju interijera 23.00 Glas Amerike 23.30 Sedam dana u @ivinicama

TV USK

09.30 Pu`evi sportisti, program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Igrani film 13.50 Tragovi sudbina, dok. program (r) 14.30 Vijesti 14.45 TV intervju (r) 15.30 Opstanak, dok. program 16.00 Junska no}, serija (r) 17.15 Strasti i intrige, serija (r) 18.15 Muzi~ki TV poster 18.30 Eko kutak 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Strasti i intrige, serija 8. ep. 21.05 Kultura, emisija iz kulture 21.35 Bez rizika, serija 22.00 Istina, dok.program 22.30 Dnevnik 2 22.50 TV Liberti 23.20 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti, informativni program 16.10 Da sam ja neko, dokumentarni program 16.40 TOP 7, muzi~ki program (r) 17.20 Mra~na strana digitalnog svijeta, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo, informativni program 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko-rekreativni program 19.00 Muzi~ki Salto, muzi~ki program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Sredinom sedmice, informativni program 21.10 Op~injeni, serija 218 22.05 Folk - top 10, muzi~ka emisija 23.00 Slon extra info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.15 Serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Crno na bijelo (r) 13.15 Tv dokument (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Sport fles 18.30 Monitoring 18.45 Serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Stav i kontrastav 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Prijatelji na odmoru, film 01.20 Zvjezdano nebo

TV ATV

09.05 Nodi, crtani film 09.20 Moj d`epni ljubimac, crtani film 09.35 Garfild, crtani film 09.50 Lijeni grad, crtani film 10.15 Bakugan, crtani film 10.40 Sirene, crtani film 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada 14.30 Prona}i Kelly, film 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Nepobjedive Banzuke 18.00 Vizita 19.00 Vijesti 19.35 Arena 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Amplituda 22.00 Ve~ernje Vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Ro|enja, brakovi i smrti I dio, film 00.20 Moje drage kom{ije, serija 01.50 Sex i grad, serija

OSLOBO\ENJE srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.
07.00 Dobro jutro, Hrvatska 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.12 Lugarnica 18, serija 10.00 Vijesti 10.10 Vijesti iz kulture (r) 10.20 Overland 5 - Od Pekinga do Rima: dok. serija 11.10 Debbie Travis preure|uje 1 12.00 Dnevnik 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.15 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.10 Rije~ i `ivot, religijska emisija 14.40 Indeks, emisija o {kolstvu 15.15 Ponos Ratkajevih, serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.45 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti u pet 17.22 Hrvatska u`ivo 18.20 8. kat, talk-show 19.10 20pet, kviz 19.20 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 20.12 Misija: Zajedno 21.05 Paralele 21.35 24, serija 22.25 Otvoreno 23.10 Dnevnik 3 23.35 Vijesti iz kulture 23.45 Drugi format 00.35 Putem europskih fondova (r) 00.50 Vrijeme je za jazz: 65 godina Jazz orkestra HRT-a, glazba Zorana [}eki}a 02.25 In medias res (r) 02.50 Zlo~ina~ki umovi 5, serija (r) 03.35 Skica za portret 03.55 Drugi format (r) 04.40 Lugarnica 18, serija 05.25 8. kat, talk-show (r)

TV PROGRAM
05.40 Nate Berkus Show 06.35 Beba Felix, crtana serija 07.00 Jumanji, crtana serija 07.40 Kad li{}e pada, serija (r) 08.40 TV izlog 08.55 Izgubljena ~ast, serija (r) 09.45 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 10.45 Inspektor Rex, serija (r) 11.45 IN magazin (r) 12.35 Farma smijeha, igrani film (r) 14.30 Walker, Teksa{ki rend`er, serija 15.25 Inspektor Rex, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Krv i ples, igrani film 00.35 Opasne strasti, film 02.15 Opasna igra, serija 03.00 Seinfeld, serija 03.25 CSI Prag, serija 04.20 Ezo TV, tarot show 05.05 Dnevnik Nove TV (r)

63

HRT1

06.40 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.25 Teletubbies, animirana serija 07.50 Mala TV TV vrti} 08.20 Mega Mindy, serija za djecu 08.45 Connor na tajnom zadatku, serija za mlade 09.10 [kolski sat 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.35 Mariken, film 15.05 Degrassi Novi nara{taj 3, serija za mlade 15.30 Obi~na klinka, serija za mlade 15.55 [kolski sat 16.40 Mala TV (r) TV vrti} 17.10 Doktor Who 3, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Tree Hill 7, serija 19.15 Simpsoni 20, crtana serija 19.40 Glazba, glazba... 19.55 Ve~eras 20.00 In medias res 20.25 Nogometna Liga prvaka - emisija 20.40 Nogometna Liga prvaka: Barcelona Bayer 04, 1. poluvrijeme 21.40 Nogometna Liga prvaka: Barcelona Bayer 04, 2. poluvrijeme 22.35 Nogometna Liga prvaka - emisija 23.00 Zlo~ina~ki umovi 5, serija 23.45 Kath&Kim 1, serija 00.10 Retrovizor: Nove avanture stare Christine 4, serija (r) 00.35 Retrovizor: Mercy 1, serija 01.20 Kojak 1, serija 02.10 No}ni glazbeni program

HRT2

NOVA

08.00 Ju`njaci - Ju`na Afrika, iz dubine zemlje I dio, dok. program (r) 08.30 Kontekst, talk show (r) 09.00 AJE program 16.30 Zaboravljani borci za slobodu II dio, dok. program (r) 17.00 ^as historije I dio, dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk show (r) 18.00 Vijesti 19.05 Borba za Nil, 2. dio, dok. program 19.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Maroko 2, I dio, dok. program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Vijesti, program 23.35 Borba za Nil ep. 1, II dio, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 Dogodilo se u Bopalu, dok. program (r)

AL-JAZEERA B.

09.55 Vijesti 10.00 Trag 10.30 Srpski lideri na italijanski na~in (r) 11.05 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.25 Vrijeme 12.30 Enciklopedija za radoznale 13.00 Veliki izazov, kviz (r) 14.00 D`ez face (r) 14.30 Sve boje `ivota 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.24 Najava dnevnika 2 18.25 Slagalica, kviz 18.45 Velikani: Car Du{an 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 19.50 Selo gori, a baba se ~e{lja: Kanada (r) 20.45 @eljko Joksimovi}, muzi~ki program 22.00 Sve boje `ivota, op{teobrazovni program 22.30 Trag, dok.program (r) 23.00 Oko, info 23.30 Ad libitum 23.55 Dnevnik

RTS

06.30 09.00 09.05 10.00 10.15 11.00 11.05 11.30 12.05 13.00 13.05 13.35 14.00 14.05 14.35 15.20 15.30 15.50 16.00 16.30 17.00 17.30 18.00 18.25 19.30 20.00 20.30 21.00 21.30 22.00 22.20 23.00 23.30

RTCG

Jutarnji program Vijesti Program za djecu Dnevnik u 10.00 Nau~no obrazovni program Vijesti Program za djecu Muzika Nvo sektor (r) Vijesti Likovna umjetnost CG Sa koncertnih podijuma Vijesti Nau~no obrazovni program (r) Narodna muzika Dnevnik na gestovnom jeziku Dnevnik 1 Muzika Putevi `ivota Dokumentarna emisija Muzika Sat TV Muzika Crna Gora u`ivo Dnevnik 2 Profil Sat TV Koncert Stil Dnevnik 3 Muzika Obrazovna emisija Muzika

SE Kad RI J li{}e pada A
20.00 HAYAT
Lejla, koja isprva krivca tra`i u Ferhunde, saznaje da ja fotografiju, koja otkriva istinu, poslanu Ned`li, ustvari poslao Oguz. Sada je Lejla napokon shvatila koje su Oguzove namjere.[evket se svakim danom suo~ava s novim opasnostima te odlu~uje slijediti potpuno druk~iji put kako bi uklonio opasnosti.

Soko Wismar
15.40 BHT

SE

RI

JA

K}erka Reuterove djevojke iz mladosti je oteta. Zahtjev je jasan: bez policije. U tajnosti on slu~aj prebacuje na Winnija i Rike.

DISCOVERY

10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Auta po mjeri 2007. 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova: Zakrivljeni meci 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Tragom aukcija 20.35 Tragom aukcija 21.00 Prljavi novac2 epizode 21.55 Superljudi Stena Lija 22.50 Pozadina avionskih nesre}a 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

12.00 Megafabrike: Aston Martin 13.00 Ludi nau~nik: Mo~varna letelica 13.30 Ludi nau~nik 14.00 Najte`e popravke na svijetu: Ekstremni lift 15.00 Isus: ^ovjek iz Nazareta 16.00 Velike migracije: Iza kulisa 17.00 Najstro`iji ameri~ki zatvori 18.00 Generali u ratu: Staljingrad 19.00 Avionske nesre}e: Mrtav umoran 20.00 Groblje ratnika: Mornarica prokletih 21.00 Drevne tajne: Misterija srebrnog faraona 22.00 Iza re{etaka: Seksualni prestupnici 23.00 Groblje ratnika: Mornarica prokletih

08.30 Biatlon, SK Ruhpolding, Njema~ka 09.45 Biciklizam, Paris-Nice, Francuska 11.00 Ski skokovi, SK Lahti, Finska 12.15 Watts 13.15 Biciklizam, Paris-Nice, Francuska 14.15 Biatlon, SK Ruhpolding, Njema~ka 15.15 Biatlon, SK Ruhpolding, Njema~ka, u`ivo 16.45 Cross-country skijanje, SK Drammen, Norve{ka, u`ivo 18.00 Ski skokovi, SK 19.00 Biciklizam, Paris-Nice, Francuska 20.00 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija 20.45 Atletika, Photo Finish 21.00 Olimpijske igre, Together To London 21.15 All sports 21.20 Riders Club 21.25 Golf, U.S. P.G.A. Tour 22.30 Yacht Club 22.35 All sports 22.45 Biatlon, SK Ruhpolding, Njema~ka 23.45 Olimpijski magazin

EUROSPORT

07.30 Fudbal, Bundesliga, Nurnberg Monchengladbach 08.45 Fudbal, Bundesliga, Dortmund - Mainz 10.00 Fudbal, AFC L[, finale, Jeonbuk Motors, Ju`na Koreja 11.00 Freestyle skijanje 12.00 Fudbal, Bundesliga, Bayer Leverkusen Bayern Munich 13.00 Fudbal, AFC L[, u`ivo 15.00 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija, u`ivo 16.30 Fudbal, Japanska J. League, pregled 17.00 Freestyle skijanje 18.15 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija 19.30 Rvanje, PRO 21.00 Odbojka, Italijanska liga, u`ivo, Acqua Paradiso Monza Brianza Lube Banca Marche Macerata 23.00 Ski skokovi, SK 00.30 Fudbal, Bundesliga, Hoffenheim - FC Koln 02.00 Biciklizam, Tirreno-Adriatico, Italija

EUROSPORT 2

06.30 Premier League: Stoke - Norwich 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Barca TV: Barcelona Gijon 11.45 Ajax TV 12.00 Pregled Premier League 13.00 Fudbal mondijal magazin 13.15 NBA Live 13.30 FA Cup: Birmingham - Chelsea 15.15 Pregled ATP Acapulco 16.10 Ruska ko{arka: Nizhniy Novograd Unisc, direktno 18.00 Vijesti 18.15 Premier League News 18.30 Pregled ruske lige 19.00 Pregled portugalske lige - Portugol 19.30 Pregled argentinske lige 20.45 FA Cup: Tottenham Stevenage, direktno 22.45 Cage Warriors Lebanon 00.45 Vijesti 01.00 Premier League News 01.15 NBA Live 01.30 Pregled ATP Dubai 02.30 Pregled ATP Acapulco

SPORT KLUB

09.00 Fudbal, Gr~ka: Panathinaikos - Paok 11.00 Fudbal, Italija: Juventus Chievo 13.00 Fudbal, [panija: Granada Valencia 15.00 Fudbal, [panija: Barcelona Sporting

ARENASPORT 1

12.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: New England Philadelphia 15.00 Espn Documentary: The Band That Wouldn,t Die 16.00 Ko{arka Gr~ka: Olympiacos Ikaros, prenos

ARENASPORT 2

Fudbal

15.00

Fudbal
18.30 Fudbal Italija: Multiprenos (Parma Fiorentina), prenos 20.30 Box: Kotv Classics 21.30 Ufc: Alves Kampmann 00.00 Motosport Mundial: Magazin 01.30 Hokej Nhl: Toronto Pittsburgh, prenos

18.30

17.00 Espn Winter X Games 2012 18.00 Ko{arka ABA: Partizan Buducnost, prenos 20.30 Rukomet, EHF Liga {ampiona: Budu}nost - Metz 22.00 Magazin Goalisimo Poker 02.00 Fudbal Copa Libertodores: Boca Juniors Fluminense, prenos

VIASAT HISTORY

12.00 Egipat 13.00 Lov na Careve krstarice 14.00 Skrivena blaga afri~ke, australijske i indijske umjetnosti 15.00 Tajm tim godina XI 16.00 Problem sa Tolstojem 17.00 Stvaranje novog ~ovjeka: Tajni eksperimenti u sovjetskim laboratorijama 18.00 Majka Tereza - Svetica tame 19.00 Istok-Zapad: Putovanja iz sredi{ta Zemlje 20.00 Egipat 21.00 Lov na careve krstarice 22.00 \avo kog znamo 23.00 Tajm tim godina XI 00.00 Problem sa Tolstojem 01.00 Stvaranje novog ~ovjeka: Tajni eksperimenti u sovjetskim laboratorijama

ANIMAL PLANET

11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 K9 Policajci sa psima 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Najezda `ivotinja 14.30 [amvari: @ivot u divljini 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Psi - jedna rasa, jedna pri~a 16.25 Sve o psima 17.20 Nevaljali ljubimci 18.15 Ostrvo orangutana 18.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19.10 Bjekstvo u raj za {impanze 19.35 Divlja planeta 20.05 Ljubitelj ajkula 21.00 Priroda Francuske 21.55 Ta prelijepa Afrika 22.50 Policija za `ivotinje Specijal 2009. 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

03.20 Meklaudove }erke, serija 04.15 Erika, serija 05.10 Doma}ice iz okruga Orand`, serija 06.20 Meklaudove }erke, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Fojlov rat, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Fojlov rat, serija 18.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Havaji 5-0, serija 21.20 Sedam Sinbadovih avantura, film 23.20 Van kontrole, film

TV1000

04.00 @ena pod ucjenom, igrani film 06.00 Djeca, igrani film 08.00 Jedan krug, igrani film 10.00 Mnogo buke ni oko ~ega, igrani film 12.00 Bul Duram, igrani film 14.00 Akcija u centru grada, igrani film 16.00 Povratak u raj, igrani film 18.00 Eni Hol, igrani film 20.00 @urba, igrani film 22.00 @ena pod ucjenom, igrani film 00.00 Opklada, igrani film 02.00 Popravni zavod, igrani film

FOX LIFE

12.00 Rokerka Rita, reality show 12.20 Privatna praksa, serija 13.20 [tiklama do vrha, serija 14.10 O~ajne doma}ice, serija 15.00 Da, draga, serija 15.50 Malkolm u sredini, serija 16.45 Sudije za stil, reality show 17.10 Sudije za stil, reality show 17.40 Vill i Grejs, serija 18.10 Melisa i D`oi, serija 18.35 Semafor, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Privatna praksa, serija 20.55 Dr Haus, serija 22.00 Sestra D`eki, serija 22.30 Sestra D`eki, serija 22.55 Vill i Grejs, serija 23.25 Svi vole Rejmonda, serija

FOX CRIME

09.20 Frikovi, serija 10.10 Policajci iz Detroita, serija 10.55 Tijelo je dokaz, serija 11.40 Red i zakon, serija 12.30 Distrikt, serija 13.20 Pisac i Detektiv, serija 14.10 Imitator, serija 15.00 Zlo~in, serija 15.50 [ark, serija 16.40 Dojlova Republika, serija 17.30 D`ordan, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Frikovi, serija 20.00 Tijelo je dokaz, serija 20.55 Nepoznati, serija 21.45 Jedinica, serija 22.35 Kraljevi bjekstva, serija 23.25 Dekster, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Dojlova Republika, serija 01.50 D`ordan, serija

HBO

06.00 Svadbena torta, film 07.35 Posljednja pjesma, film 09.20 Dijagnoza: Bipolarni poreme}aj 10.15 Propovjednikova k}er, film 12.05 Kraljev govor, film 14.00 Krupna riba, film 16.05 Vrlo zapetljana pri~a, film 17.45 Odgoj za po~etnike, serija serija 18.10 Country u srcu, film, film 20.05 Moja la`na `ena, film 22.00 Protuudar, film 9 22.45 Sre}a, serija 6 23.45 Jednostavno savr{ena, film 01.25 Debeljko, film 03.00 Dvorska urota 05.10 Protuudar, serija

CINESTAR

09.00 Vjetar, igrani film 11.30 Lijepi Joe, igrani film 13.15 Devet `ivota, igrani film 15.30 Ugovor iz snova, igrani film 17.15 Gosford Park, igrani film 19.45 Thunderbirds, igrani film 21.30 Povratak gospodina Ripleya, igrani film 23.30 Mrtva djevojka, igrani film 01.15 Dobar ~ovjek u Africi, igrani film

Izvu~eni parovi polufinala Kupa BiH

@eljo i Borac

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

po tre}i put
Uranak turisti~ke sezone

44. strana

POKRETNA REKLAMA ZA NACIONALNI PARK UNA
Ismet [ahinovi}, VIZIJA predsjednik Udru`eImamo nja prevoznika Bus, zajedni~ku viziju da kazao nam je da }e u narednih pet najmanje pet autogodina u zemlji i Dolazak lijebusa {irom Evrope svijetu ovaj na{ pog vremena nositi reklamu i poidealna je prilika brend bude zivati strance u Naprihva}en, kazao za po~etak procionalni park. mocije, smatra je Muli} Amarildo Muli}. - @elimo rano ozna~iti po~etak turisti~ke sezone, ovaj prvi autobus, na{a pokretna reklama, trebao bi da nam doveze nove goste. Zahvalni smo prevoznicima koji `ele da igraju aktivnu ulogu u pokretanju Nacionalnog parka, na~elniku Biha}a i parlamentarnim strankama koji podr`avaju ovo javno preduze}e. Imamo zajedni~ku viziju da u narednih pet godina u zemlji i svijeAmarildo Muli}: Zahvalni prevoznicima

Isto~na Libija poluautonomna oblast
Plemenske vo|e i zapovjednici milicija proglasili su ju~er poluautonomiju za isto~ni, naftom bogati dio Libije koji je bio u sredi{tu pobune protiv Muamera Gadafija, {to je poja~alo strah od raspada dr`ave. Libijsko Nacionalno prelazno vije}e (NTC), koje predstavlja centralnu vladu u Tripoliju, u vi{e je navrata izrazilo protivljenje stvaranju djelomi~no autonomne regije na istoku, upozoravaju}i upravo na mogu}nost raspada te sjevernoafri~ke dr`ave, prenosi Fena. Hiljade predstavnika glavnih plemenskih vo|a, zapovjednici milicija i politi~ari izdali su deklaraciju o stvaranju poluautonomije na sve~anosti u Bengaziju.

Nakon promocije uniformi za rend`ere ju~er je u Biha}u promovisan autobus sa reklamama Nacionalnog parka i motivima jedinstvenog slapa [trba~ki buk

Direktor Javnog preduze}a Nacionalni park Una Amarildo Muli} poduzeo je niz promotivnih aktivnosti za ovo novoformirano preduze}e od kojeg se o~ekuje mnogo u planu razvoja turizma u Unsko-sanskom kantonu. Nakon promocije uniformi za rend`ere ju~er je u Biha}u promovisan autobus sa reklamama Nacionalnog parka i motivima jedinstvenog slapa [trba~ki buk.

Prvi autobus

Dobili nove uniforme rendzeri

Senad \edovi} uhap{en u SAD-u
Agenti ameri~kog Federalnog istra`nog biroa (FBI) uhapsili su dr`avljanina BiH Senada \edovi}a (29) te saop{tili da je imao seksualni kontakt sa 16-godi{njom putnicom, a kasnije je na svom ra~unaru sa~uvao njene fotografije eksplicitnog sadr`aja, pi{u lokalni mediji. Prema podacima iz krivi~ne prijave, \edovi} je bio pomo}nik direktora na prekookeanskom brodu Norve{ka zvijezda. On je tinejd`erku upoznao na putovanju, koje je po~elo iz Tampe na Floridi 29. januara i trajalo do povratka u istu luku 5. februara.

tu ovaj na{ brend bude prihva}en, a prirodne ljepote koje imamo do`ive svjetsku slavu i uspjeh, kazao je direktor parka.

Akcija ~i{}enja
Na primjedbe okupljenih gra|ana da je trenutno rijeka Una „oki}ena“ bezbrojnim plasti~nim vre}ama i sme}em, direktor Muli} je kazao da rade na tome, te da upravo idu}ih dana zajedno sa komunalnim preduze}em Komrad i nevladinim organizacijama pokre}u veliku proljetnu akciju na ~i{}enju obala rijeke Une koja }e trajati najmanje dvadeset dana.
F. BENDER

Nova hap{enja u Moskvi
Moskovska policija privela je ju~er 17 osoba koje su se okupile na Pu{kinovom trgu, nose}i oznake protesta Za po{tene izbore i uzvikuju}i parole protiv vlasti. Tako|er, ruska policija oslobodila je 250 opozicionih aktivista, koji su bili privedeni u Moskvi, nakon demonstracija zbog pobjede Vladimira Putina na predsjedni~kim izborima 4. mar ta. Vo|a protesta Aleksej Navalni rekao je da }e protesti biti nastavljeni dok opozicija ne pobijedi, prenosi Srna. Tokom protesta u Sankt Peterburgu uhap{eno je oko 300 aktivista opozicije, ali nije poznato koliko je oslobo|eno.

POSLJEDNJE VIJESTI
MEKI] I HARA^I]EVA NAJBOLJI - D`udista Amel Meki} i d`udistkinja Sabina Hara~i} progla{eni su za najboljeg sportistu i sporta{icu Sarajevskog kantona u 2011. u 20. izboru SSKS. Na sve~anosti odr`anoj u Domu mladih za najuspje{niju `ensku ekipu progla{en je Fudbalski klub SFK 2000, a u mu{koj konkurenciji STK Vogo{}a. Selektor d`udo reprezentacije BiH Branislav Crnogorac progla{en je za najuspje{nijeg trenera. ICTY TRA@I STAV SRBIJE ZA STANI[I]A I SIMATOVI]A - Sudsko vije}e Ha{kog tribunala pozvalo je Srbiju da u roku od deset dana iznese svoj stav o zahtjevu Franka Simatovi}a i Jovice Stani{i}a za privremeno pu{tanje na slobodu. Period njihovog boravka u Srbiji bio bi izme|u 30. marta i 30. aprila ove godine, u trajanju koje }e biti naknadno utvr|eno, navodi se u pozivu srbijanskim vlastima.

Kantonalni sud u Biha}u

Rije{ili predmete iz 1977.
Sa ogromnim brojem predmeta i nadle`no{}u nad pet prvostepenih, Kantonalni sud u Biha}u je okon~ao sa ovom godinom veliki broj zastarjelih predmeta, me|u kojima je bilo i onih iz sedamdesetih (1977) i osamdesetih godina pro{log vijeka. Predsjednica Suda Edina Arnautovi} i sudija Haris Hajrulahovi} prezentovali su na ju~era{njoj pres-konferenciji podatke koji ih stavljaju rame uz rame sa Kantonalnim sudom u Sarajevu po zatrpanosti brojem predmeta, s tim {to u Biha}u niti imaju dovoljan broj sudija niti adekvatne uslove za rad. - Imali smo u godini iza nas 7.224 predmeta i 3.665 prenesenih iz ranijih godina, od ~ega smo Predsjednica Suda Edina Arnautovi} i sudija Haris Hajrulahovi}

19. KOLO 5
rije{ili 3.961, te smo prenijeli u ovu godinu 3.263 {to je, ipak, uspjeh, a na{e sudije su pove}ale normu za 15 posto, kazala je Arnautovi}. F. Be.

14 18 19 22 30
5 3 4 8 8 1 0 1 2 5 9 9

JOKER 1 JOKER 2

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.