P. 1
TRZISTE KAPITALA

TRZISTE KAPITALA

|Views: 132|Likes:
Published by exxman

More info:

Published by: exxman on Mar 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

TRŽIŠTE KAPITALA Šta se podrazumeva pod samim kapitalom?

Da li je to nekakva materijalna stvar, da li je to novac, mašina, preduzeće ili nešto drugo? Kao odgovor, moglo bi se reći da nijedna materijalna stvar sama za sebe nije i ne može biti kapital. Oni u određenim društveno-ekonomskim odnosima postaju kapital. Ustvari, kapital je društveni odnos proizvodnje, koji omogućava da se materijalna stvar, materijalno dobro stalno uvećava ili samooplođuje. Izraženo uvidu formule, kapital je: N – R – N1 (višak vrednosti) To znači da ulaganje novca mora obezbediti njegovo uvećanje: N=N+m Primer: Izvršena je nabavka robe u vrednosti od 10.000 din. Roba je prodata za 11.000 din. Razlika od 1.000 din. predstavlja uvećanje, tj. kapital. Dakle, možemo da zaključimo da je tržište kapitala skup institucija, finansijskih instrumenata i mehanizama, pomoću kojih se novčana sredstva nude i traže dugoročno. To je specijalnizovano tržište na kome se trguje dugoročnim novčanim sredstvima – kapitalom i dugoročnim vrednosnim papirima. Shodno tome, kada su nekome potrebna investiciona sredstva, on ih može obezbediti na tržištu kapitala, emitujući obveznice (zajmovni kapital) ili emitujući akcije (akcijski kapital). Tržište kapitala možemo podeliti na: 1) Tržište kredita a) Kreditno-investiciono tržište b) Hipotekarno tržište 2) Tržište vrednosnih papira: a) Tržište obveznica b) Tržište akcija

www.BesplatniSeminarskiRadovi.com
1

emitent vrednosti papira i investitor su u direktnoj vezi. Tu se pojavljuju banke. Berzanski promet – predstavlja ukupnost transakcija na službenom delu berze hartija od vrednosti. Direktna .Vrste tržišta kapitala Kreditno-investiciono tržište je tržište na kome se nude i traže sredstva za investicije (duži period). Hipotekarno tržište – kapital se koristi u formi hipotekarnih kredita. Cilj . i to obveznica i akcija. Dividenda se ne isplaćuje u gotovom. Javlja se kao: . ovaj promet je veći od berzanskog. već se emituju dividendne akcije. Ostvaruje se: 2 . predstavlja specifičan oblik tržišta kapitala. kao instituciji tržišta kapitala. Tržište hartija od vrednosti dugoročnog karaktera ili tržište efekata.vrši se kada se emisija vrši na osnovu dobiti stvorene u preduzecu. Indirektna . investicioni findovi itd. tj.primarno. tržište kapitala predstavlja jedinstvo: a) berzanskog prometa i b) vanberzanskog prometa. Sa aspekta mesta na kome se obavljaju operacije sa hartijama od vrednosti. odnosno efekata. Sekundarno tržište kapitala odnosi se na kasniju kupovinu i prodaju ranije emitovanih hartija od vrednosti na primarnom tržištu.pribavljanje. Vanberzanski promet – predstavlja tržišne transakcije sa hartijama od vrednosti. prvenstveno novčanih sredstava. Emisije hartija od vrednosti 1.obavezno posredovanje banke. Primarno tržište kapitala odnosi se na prvu emisiju efekata. hartija od vrednosti. ili emisiono i . Po svom obimu. zavodi za osiguranje. preduzeća i drugi finansijski subjekti.sekundarno tržište. 2. koje se realizuju izvan službenog dela berze. 3. Interna emisija . bez posrednika (banke).

− u okviru berzanskog poslovnog prostora. Je li ostvaren kapital ? NE ! Š = 400 din.. tj.veća je i mogucnost da će i vremenski period odlaganja potrošnje biti duži od 12 meseci. U toku godine potroši se 300 din.posrednicima na tržištu kapitala i naziva se međubankarski promet hartija od vrednosti tržišta kapitala ili tzv. direktno i neposredno van berze i banaka i naziva se slobodnim prometom hartija od vrednosti ili „telefonski promet efekata“ Kapital i njegovi vlasnici 1. − stepena razvijenosti instrumenata za stimulisanje odlaganja trošenja.. Dakle. a) Stopa ostatka ličnog dohotka (plate) i akumulacije D=P+Š Veća štednja . Izvori kapitala Štednja kao izvor kapitala: Kapital je odložena potrošnja na rok duži od jedne godine. − u bankama i drugim finansijskim institucijama .. Š = 400 din. i − između učesnika na tržištu kapitala. Primer: D = 1.. štednjom se proizvodi kapital. Osnovni motiv odlaganja potrošnje je adekvatnije trošenje u narednom periodu. P = 600 din. na svim mestima i u svim prostorijama koje su izvan onih koje se smatraju službenim. Ostalo je 100 din. predstavlja kapital. „šalter-promet efekata“. − stope očekivanih prihoda u narednom periodu. Iznos od 100 din. U toku godine iznos od 400 din.000 din. 3 . To je i osnov za uspešno funkcionisanje tržišta kapitala. odnosno štednje. i − stepena razvijenosti i uspešnog funkcionisanja sekundarnog tržišta hartija od vrednosti. štednje se potroši. Vremenski rok odlaganja trošenja sredstava zavisi od: − stope ostatka ličnog dohotka i akumulacije...

banka obezbeđuje korist i za ukupni privredni sistem. − bankarsko-finansijske organizacije svih oblika i vrsta. kao korisnici kapitala u svoje ime. 4. 3. Transformacija novca kao izvor kapitala Suština je u “prerađivackoj” funkciji bankarsko–finansijskog sektora. c) 2. da štednju. tj štednju. i kao korisnici kapitala u tuđe ime i za tuđi račun. jer na taj način obezbeđuje veće prihode. 4 . ili visina prihoda koja se očekuje u narednom periodu kao naknada za odloženo trošenje. i − oblik akcijskog kapitala. a za tuđi račun. mogu se javiti u trostrukoj ulozi: a) b) c) kao korisnici kapitala u svoje ime i za svoj račun. jer značajnim iznosima kapitala omogućava uspešno funkcionisanje tržišta kapitala. ako je već. posebno funkcionisanja sekundarnog tržišta hartija od vrednosti. Stepen razvijenosti instrumenata za odlaganje trošenja. Ovo je motiv svake banke. biće i dužina roka odlaganja trošenja veća od 12 meseci i obrnuto. jer ono direkno određuje dužinu roka odlaganja trošenja. državni ili paradžavni subjekti. kao i svi oblici državnih i paradržavnih institucija i organizacija mogu biti korisnici kapitala u svim njegovim pojavnim formama. Oblici korišćenja kapitala Svi oblici kapitala mogu se grupisati u dve grupe: − oblik zajmovnog kapitala. predstavlja razvijenost bankarsko . uporedo sa ličnom koristi. privredni subjekti. Ukupan iznos kapitala koji se traži na tržištu kapitala čini tražnju kapitala.b) Stopa očekivanog prihoda. čiji je rok odlaganja trošenja kraći od 12 meseci. institucije i organizacije svih vrsta i bankarsko–finansijske institucije svih oblika i vrsta. tj. a oni su: pojedinci. štednje. Na taj način. transformiše na rok duži od 12 meseci. Vlasnici štednje su učesnici na tržištu. Korisnici kapitala Korisnici kapitala su: − pojedinci . Ukupan iznos kapitala formiran iz navedena dva izvora predstavlja ponudu tržišta kapitala.finansijskog sektora.pri korišćenju hipotekarnih – stambenih kredita − privredni subjekti svih oblika.

i − potpis izdavaoca hartije od vrednosti. neophodno je da na svom blanketu ima sledeće elemente: − naziv hartije od vrednosti. koje se može koristiti samo pod uslovom zakonskog vlasništva nad tom hartijom od vrednosti. Pojam hartije od vrednosti Hartija od vrednosti je pismeni dokument ili isprava. obezbeđen emisijom dugoročnih hartija od vrednosti. Dugoročni zajam je dugoročni kredit. i to: − da je pismena isprava. Sveukupnost hartija od vrednosti ili efekata. Zajmovni kapital se može pojaviti u formi: − investicionog kredita. koji su u funkciji tržišta kapitala. − mesto i datum izdavanja i serijski broj. oni efekti. Hartije od vrednosti na tržištu kapitala 1. To je dokument koji mora da ispunjava odredene uslove. 2. koja proizilazi iz hartije od vrednosti. − tačno označenu obavezu izdavaoca. i − dugoročnog zajma. 5 . koja imaocu iste daje određeno imovinsko pravo. − da je u toj pismenoj ispravi odredeno imovinsko ili lično pravo i da je korišćenje i ostvarivanje tog prava veoma jasno uslovljeno zakonskim vlasništvom. To su. Bitni elementi hartije od vrednosti Da bi se jedna pismena isprava mogla smatrati hartijom od vrednosti. a dužnik je korisnik kapitala.EFEKTI. čini tržišni materijal tržišta kapitala. putem kojih se formira i realizuje ponuda i tražnja na tržištu kapitala. − naziv i sedište izdavaoca hartije od vrednosti. Tržišni materijal Hartije od vrednosti se nazivaju . 5. − naziv firme ili ime lica na koje hartija od vrednosti glasi. posedovanjem te hartije od vrednosti. u stvari. − hipotekarnog kredita.a) Zajmovni kapital Vlasnik kapitala je poverilac.

Akcionarska društva (AD) predstavljaju privredne subjekte. Prihod je isključivo zavisan i uslovljen rezultatima rada privrednog subjekta. što znači da vlasniku ne obezbeđuje unapred poznat. Komercijalni zapis. kod kojih je u registar privrednih subjekata upisana imovina svakog od suvlasnika posebno. Vrste hartija od vrednosti a) b) c) d) e) f) Akcija Obveznica. bez obzira na način i 6 . koji je do sopstvenog kapitala došao upravo emisijom tih efekata. c) hartije od vrednosti sa mešovitim prihodom u formi kamate i dividende. visina prihoda. Prema mogućnosti prenošenja: a) hartije od vrednosti koje glase na ime. bez obzira na ostvarene rezultate rada. HV – varijabilni prihod = AKCIJA Akcija je hartija od vrednosti. Najznačajniji su: − akcionarska i − suvlasnička društva. 4. Bankarska potvrda o depozitu (depozitni certifikat). putem kojih se vrši osnivanje i rad privrednih subjekata. Dakle. niti zagarantovan prihod.3. b) hartije od vrednosti sa čvrstim (fiksnim) prihodom u formi kamate. Iz tih razloga. koja su upisana u sudski registar sa tačno određenim iznosom osnivačkog – akcionarskog kapitala. koja glasi na deo akcionarskog kapitala. Varijabilnog je karaktera. Bankarski akcept. uplaćenog od strane akcionara – vlasnika. i b) nad određenim delom imovine (suvlasništvo). Prema vrsti prihoda: a) hartije od vrednosti sa varijabilnim prihodom u formi dividende. i b) hartije od vrednosti koje glase na donosoca. zavisna je i od odluke skupštine svih vlasnika akcije. Suvlasnička društva predstavljaju takve privredne subjekte. Osim toga. Blagajnički zapis. Akcija simbolizuje vlasništvo: a) nad određenim delom kapitala. Kriterijumi podele hartija od vrednosti 1. Posmatrano sa aspekta vlasništva nad imovinom jednog privrednog subjekta. 2. prihod može biti različit od jednog do drugog obračunskog perioda. osnivanje AD se ostvaruje emisijom i plasmanom akcija. postoji veliki broj organizacionih formi i oblika.

Obveznica. Zatvorene . čiji kurs u principu. da podnese i odgovarajući kupon za dividendu koja dospeva. Vrste akcija: Akcija na donosioca i na ime. zavisi od kamate na tržištu novca i kapitala. za isplatu dividende. Prenos prava vlasništva vrši se indosiranjem tih prava na novog vlasnika i upisom prenosa u knjigu akcionarskog društva. dividenda se konvertuje u obične akcije. 4. mora. Posle tog toka. Konvertibilne akcije. uz zahtev za isplatu. koje vlasniku iste garantuju ostvarivanje i realizaciju materijalnih i nematerijalnih prava iz akcije. 1.oblik tog ucešća. 3. 4. Akcija koja glasi na ime. a samim tim garantovana. Kriterijum je vlasništvo. Predstavljaju akcije koje mogu biti zamenljive prema želji vlasnika. tj. Prve su sve akcije određene za kupovinu i prodaju na zatvorenom tržištu. Akcije sa garantovanom dividendom i bez garantovane dividende. bez prava glasa i sa kumulativnim pravom glasa.dividenda je unapred određena. 8. Akcijski kapital – pribavljanje slobodnih sredstava na fiannsijskom tržištu i njihovo angažovanje u rentabilnije svrhe. 7. 6. Obične predstavljaju onu vrstu akcija. Akcije koje daju veći broj glasova. poznata. Akcije sa odloženim plaćanjem dividende. Instrumenti tržišta kapitala 7 . a akcija vlasničkog karaktera. 2. vlasnik akcije mora biti unet u popisnu knjigu AD. 2. što nije karakteristika za obveznice. Akcije se na tržištu mogu prodavati po nominalnoj ceni. sa ograničenim pravom glasa. Obveznica je za emitenta efekata dužničkog karaktera. Obveznica se stiče u posed isplatom u gotovom novcu ukupne kupoprodajne cene. a akcija se može steći uplatom u gotovu. 5. ne bezbeđuje vlasnika od posledica inflacije dok akcija . Povlašcene ili preferencijalne akcije . Dividende su akcije kod kojih se unapred utvrdi rok u kojem se neće isplaćivati dividenda. nešto ispod ili iznad nominalne cene. Vlasnik akcije koja glasi na donosioca. osnovnih sredstava itd. To dalje znači da obaveza uplate ucešća ne mora biti izvršena samo uplatom u kapitalu. Obične i povlašćene akcije. Osnovne razlike izmedu akcije i obveznice: 1.kupovina i prodaja u postojećim AD.da. što je slučaj kod AD. već može biti izvršena i unošenjem određene imovine (zemljišta. Otvorene i zatvorene akcije. 9.). u slučaju da iznos akcije nije u punom iznosu isplaćen. Akcija sa nominalnom vrednošću i bez nominalne vrednosti. Nove akcije. 3. U mnogim zemljama akcije na ime su zakonska obaveza.

pravo prvootkupa novoemitiovanih deonica. . u slučaju likvidacije preduzeća i b) nematerijalnog karaktera . sa unapred utvrđenim rokom dospeća. 3. Prava mogu biti: a) materijalnog karaktera . Varanti. Prava proizilaze iz bitnih elemenata dionice: a) fiksnog iznosa naznačenog u samoj deonici. Deonice. u zavisnosti od broja deonica. U skladu sa brojem deonica isplaćuje se i dividenda (osnovni motiv). 2. kojim je dug podeljen u jednake delove.pravo dobijanja svih poslovnih informacija.ostvaruje se periodična naplata. pa je obveznica kreditni dugoročni vrednosni papir.1. 8 . kolektivno ili preko izabranih menadžera preduzeća. 4. . b) vrste dionice. Prava se ostvaruju individualno. Na osnovu nje vlasnik ili donosilac iste ima odgovarajuća prava.pravo na proporcionalni deo likvidacione mase. Stvara se kreditni dužnicko–povrilački odnos. Unutar toga roka obveznica se može prenositi i vršiti njena kupoprodaja. Zatim.pravo u ostvarenoj dobiti. Deonica Predstavlja dokument o uloženim sredstvima preduzeće. c) rokovima isplate dividendi. 5. proporcionalna iznosu sredstava uloženih u vlasničku glavnicu preduzeća. Fjučersi. i . Obveznica ima: Plašt . Obveznice. Emisijom obveznica pribavljaju se dugoročna sredstva na određeni rok. i 6.pravo učešća u radu skupšine deoničara. Opcije. Swap (swap ugovori) Obveznica Izdavalac se obavezuje da će izvršiti isplatu iznosa navedenog u obveznici donosiocu.suština finansijskih odnosa izmedu emitenta i vlasnika Talon . .pravo kontrole poslovanja preduzeća uvidom u poslovne knjige.

To su vrednosni papiri koji nemaju određeni rok dospeća. i po tačno utvrđenoj ceni.. Fjučersi Fjučersi su standarizovani ugovori o kupoprodaji vrednosnih papira. pomoću kojih preduzeće (korporacija) obezbeđuje potrebna novčana sredstva za svoje poslovanje i za svoj razvoj.deonica prve. Garancija dividende: .zaključenje ugovora – direktno i indirektno Suština: ugovor se zaključuje “danas”. Kada cene rastu. Primer: Cena ugovorena = 100 din.negarantovane deonice. na tačno određen dan.predmet .na donosioca.prefercijalne deonice.prodavac je u dobitku. i to: cena na dan sklapanja ugovora i tržišna cena na ugovoreni dan. kupac ostvaruje profit.ugovorena. Cena tržišna = 95 din. kada cene padaju profit ostvaruje prodavac.otvorene i . .obične i .. Opcije 9 . Ugovor se završava isporukom i plaćanjem. druge i n-te emisije.deonice na ime i . valuta. i Redosled izdavanja: . .vreme – budući tačno utvrđen dan. roba) izvršiće se u budućnosti. Vrste deonica preme kriterijumima: Prava: . Bitni elementi: . Razmena neke robe (vrednosnih papira.Deonice su instrumenti. Prava kupovine: .garantovane i . . Obratno.količina finansijskih instrumenata (prvenstveno obveznica).zatvorene deonice.cena . . Vlasništva: . Cene se upoređuju.

Posle mogu zameniti iznose i pretpostaviti međusobnu obavezu za otplatu glavnice i kamate.dužina vremena dospeća opcije (duži rok utiče na porast premija opcijskih ugvora). Tipovi zamena: a) terminske i otplatne. Tržišta zamene (Swap ugovori) Pojavila su se u toku osamdesetih godina na evrotržištima. putem neograničenih partnera u poslu razmene. Suština: omogućuje se onome ko pozajmljuje na jednom tržištu kapitala da ostvari pristup na drugom tržištu kapitala. Njihova vrednost povezana je sa vrednošću deonica ili obveznica.sposobnost učesnika na tržištu da održavaju podešenu opciju. a ne stvaraju obavezu da se i realizuju.Jesu pisani. Preduzeća emituju dug uz fiksnu kamatnu stopu valute. Opcije daju prava imaocu. .visina dividende na obične deonice (viša dividenda na obične deonice. Na osnovu ovih ugovora vrši se kupoprodaja vrednosnih papira ili dobara u određenim iznosima. ili pak kasnije tokom emisije. cenama i vremenu. izdati prilikom emisije vrednosnih papira. Izdaju se sa ciljem da se poveća atraktivnost emisije obveznica ili preferencijalnih deonica. koje se pridružuje uz obveznicu i deonicu (preferencijalnu). derivatni vrednosni papiri. koje dopušta kupovinu običnih deonica. Varanti Varant predstavlja pravo. b) opcije na zamenu.promene tekuće cene: rast cena povećava i cenu opcije. c) zamene sa pozivom i d) zamene vezane za indeks. niža vrednost opcije). koju neko od njih može obezbediti. finansijski ugovori. . Učesnici na tržištu kapitala 10 . Na njihove cene utiče niz faktora: . tj. . kojima se može trgovati na tržištu kapitala. na sekundarnom tržištu. Opcije su tzv.

Štedionice su specifične finansijske organizacije. Ucešće banaka u krupnim tržišnim odnosima na tržištu kapitala kreće se od 40% do 90%. kao institucionalizovani posrednici investitora. kao i berzi.investicione. . Posrednici u formi banaka i drugih bankarskih organizacija. Investitori. Javljaju se u ulozi: a) investitora.depozitne banke. i d) čistog posrednika obavljajući sve transakcije na tržištu kapitala u ime i za račun investitora. specijalizovanih finansijskih instucija. i . plasirajući kapital investitora u svoje ime. uzimajući kapital od investitora u svoje ime i za svoj račun. . Banke i druge bankarske organizacije – su najbrojniji i najvažniji ucesnici na tržištu kapitala. Oni su istovremeno i vlasnici kapitala. U njih spadaju: . Njihov kapital je osnov za stvaranje nove nacionalne vrednosti. Država. i 4. c) komisonara. Investitori imaju primarno mesto i značaj u odnosu na druge učesnike.univerzalne banke. 2. u ulozi regulatora i kontrolora. i . a za njegov račun.hipotekarne. korisnici kapitala u ulozi kupaca.banke i druge bankarske organizacije. Preduzetnici. Posrednici . b) korisnika. Osnivaju ih država ili najčešce opština. Stoga. posrednici zauzimaju najvažnije mesto na tržištu kapitala. odnosno korisnika kapitala. 3. vlasnici kapitala u ulozi prodavača.berze kao specijalizovane institucije tržišta kapitala.posmatrano kvalitativno. . plasirajući svoj kapital na tržištu kapitala u svoje ime i za svoj račun. kao posrednici između investitora i korisnika kapitala. Uloga na tržištu kapitala se sastoji u: 11 .U svim zemljama u kojima postoji i radi tržište kapitala. bogatstva i prosperiteta. učesnici su: 1. Na tržištu kapitala javljaju se: .investicioni fondovi i druge finansijske institucije. i njihova uloga na tržištu kapitala je nešto drugacija u odnosu na banke.

čak veće i od depozitnih banaka. a nikada u svoje ime i za svoj račun. Osiguravajuća društva i penzioni fondovi raspolažu sa ogromnim iznosom mobilisanog kapitala putem tzv „automatske štednje“. za osiguravajuće fondove. Specijalizovane institucije za preuzimanje i plasman emisije i preprodaju efekata . Ostale specijalizovane finansijske institucije 1.agenta sopstvene brokerske kuće do brokerskog saveza i kompanija). To određuje i veličinu ovih institucija (od jednog čoveka . 12 . Njihovim osnivanjem upotpunjena je struktura bankarskog finansijskog sektora. odnosno grane . koji u osnovi koriste istu sirovinu – vertikalni holding. a početkom prošlog veka u Engleskoj.zarada. Japan). Ipak. finansijsko povezivanje privrednih subjekata iste ili slične djelatnosti. Samim tim tržišne transakcije obavljaju za tuđe ime i za tuđi račun. jer imaju veliki broj svojih filijala.osnovni motiv . najcešce. što je dovelo do naglog razvoja TK.premije za osiguranje života i imovine. Nastupaju uvek u svoje ime i za svoj račun. koja imaju sopstvenu finansijsku instituciju za obavljanje transakcija sa kapitalom. Investiconi fondovi i druge finansijske institucije kao učesnici na tržištu kapitala.transformaciji novca u kapital.za penziju ili rentu u penzione fondove. putem izdavanja–emitovanja sopstvenih ili. pri čemu beleže velike rezultate.značajnom obimu transakcija na sekundarnom tržištu.premije za socijalno osiguranje i zaštitu. 3. Na hiljade privatnih brokerskih i posredničkih institucija i konsalting firmi. prvi oblici se susreću u Belgiji. Povećana je konkurentnost. Provizija je osnovni izvor prihoda. zajmovnog karaktera.. agenata ili agencija. i . u principu.horizontalni holding ili raznih privrednih subjekata. Osnovni motiv Holding kompanija i drugih AD. za nezaposlenost i sl. .plasiranju mobilisanog kapitala svojim komitentima. Ostvarivanje – na razlici u ceni. koje imaju licencu za čisto posredovanje između invenstitora i korisnika kapitala tzv. kojom se ostvaruju redovna plaćanja: . 2.mobilizaciji kapitala. korporacije i drugi oblici AD. već pre svega. Ostvaren je savremen pristup tržišnim transakcijama. komunalih HV-efekata. Privatne brokerske i posredničke institucije imaju specifičnu ulogu na TK. Ponekad se i udržuju i tako nastupaju na TK izazivajući značajne oscilacije. za fondove zdravstvene zaštite. . . nije zarada po svaku cenu. na kom području ostvaruju velike rezultate. . Investicioni fondovi . Dotadašnji bankarski sektor postao je kočnica daljeg razvoja tržišnih odnosa i TK uopšte. jer nastupaju uvek kao posrednici između investitora i korisnika kredita. Holding kompanije.nastali su usled brzog razvoja TK u industrijski razvijenim zemljama (SAD.

na jednom mestu omogući: a) razmenu ponude sa tražnjom na maksimalno mogućem kvalitativnom i kvantitativnom nivou. Efektne berze. – „Royal Exchanvaleurs“ . 1566. a time i realne vrednosti ukupne imovine i nacionalnog bogatstva. 3. Reč „berza“ potiče od francuske reči „bourse“ . na kojem se kupuje određena roba.Berze efekata kao učesnik na tržištu kapitala Postoje u svim zemljama gde postoji tržište kapitala.današnja „Stock Exchange“ i u Parizu 1563 – „Bourse de valeurs“. 2. Berza predstavlja organizovani prostor (tržište). U zavisnosti od toga šta je predmet trgovine dele se na: 1.regulatora. b) utvrđivanje tržišne vrednosti efekata.kontrolora. Novčane berze. Osnovni cilj – da nakon dnevne koncentracije ponude i tražnje za kapitalom. gde se kupuje i prodaje novac. Robne ili produktivne TRŽIŠTE RADA 13 . i 4. .korisnika. Nastale su sredinom XVI veka u Londonu.mesto gde su se sastajali trgovci početkom XV veka. . hartije od vrednosti. kao učesnik na TK javlja se u ulozi: . devize i roba. . Devizne berze.investitora. Država. i c) stabilnost tržišnih uslova i odnosa u transakcijama sa kapitalom. To je poslovni objekat.

ali nije poznata nijedna opšeprihvaćena definicija. zaposleno je oko 40.000.000 mladih pripravnika. invformacionim tehnologijama i turizmu. daje se prikaz značenja socijalnog partnerstva i njegov uticaj na trište rada. Uključuje organizacije i institucije koje nude zaposlenje. Pod pojmom socijalno partnerstvo može se obuhvatiti: – socijalno prepoznavanje različitih interesa socijalnih partnera. a da se uz njeno posredovanje. preko.000 ljudi. sajmova. povećan za svega 10. Kroz vladin program „Prva šansa” zaposleno je 16. Socijalno partnerstvo i tržište rada U narednim pasusima.000. a da su tražena zanimanja još u građevini i zanatima vezanim za građevinu. zaposlilo još 115. – organiziovano delovanje socijalnih partnera radi kvalitetnijeg regulisanja rada i tržišta rada. na šta ukazuje podatak da je broj nezaposlenih. Socijalni bi partneri trebali imati jako zajedničko uverenje kako je socijalno partnerstvo dugorono održivi model koji će svi istovrsno razumeti i promovisati. na primer. Tokom ove godine „preko” Nacionalne službe posao pronašlo 490. te u kojem će definisati dinamiku svog delovanja. dodirne tačke svih ili većine definicija pokazuju da je socijalno partnerstvo pre svega zajednička saradnja s jedinstvenim ciljem uspeha. razmena informacija i zajedničko rešavanje problema. a kroz ostale oblike finansijske pomoći još oko 10. kroz javne radove više od 12. a da je od maja ove godine taj broj u konstantnom padu1. Stanje u Srbiji Tržište rada u Srbiji nije pogođeno kao u zemljama u okruženju. uz direktno finansiranje iz budžeta.000 ljudi. – prezentovanje pojedinačnih interesa svakog socijalnog partnera i usklađivanje sa interesima suprotne strane. na godišnjem nivou. a njihova je legitimnost utvrđena u skladu s potrebnim nivoom reprezentativnosti.Tržište gde se kroz ponudu i potražnju osigurava zapošljavanje radnika u nekom društvu te određuje temeljna cena rada za pojedine poslove. Model socijalnog partnerstva treba 1 Izvor – Nacionalna služba za zapošljavanje Republike Srbije 14 .000 ljudi. Ocena je da u različitim delovima Srbije nedostaju zdravstveni radnici. kao i pronalaženje ravnoteže između dva suprotna polariteta: socijalne sigurnosti i fleksibilnosti uz stalno obrazovanje i usavršavanje socijalnih partnera. Postoje brojne definicije socijalnog partnerstva. radnike koje traže zaposlenje i metode koje povezuju potencijalne zaposlenika s izvorima posla i zapošljavanja. U 10 meseci ove godine u Srbiji.000 osoba koje su bile na evidenciji te službe. arhitekturi. Međutim. Socijalni partneri su reprezentativna tela koja deluju na temelju dobijenih mandata.

Na nivou skupa preduzeća. Socijalno partnerstvo se prema nivoima delovanja tako može podeliti na mikro. Unutar preduzeća to se ostvaruje putem sindikalnih poverenika. Na nacionalnom i regionalnom nivou bitno je delovanje predstavnika socijalnih partnera u telima koja utiču na funkcionisanje tržišta rada kao što su zavod za zapošljavanje.podrazumevati zajedničko delovanje u skladu s dogovorom socijalnih partnera. Direktno delovanje socijalnog partnerstva u funkciji trišta rada ogleda se od veličine preduzeća pa sve do tela zakonodavne vlasti u skupštinskim odborima. odnosno u trgovačkim društvima jedan je od bitnih elemenata dobrog poslovanja. Moguće je ostvariti samo često mukotrpnim pregovorima kako bi je potpuno prihvatili svi u nju uključeni subjekti. pretočeno u nacionalni sporazum. Ako se reforme tržišta rada provode bez delovanja socijalnog partnerstva. uloga socijalnog partnerstva na mezonivou socijalnog dijaloga u brojnim regionalnim telima koja imaju direktan uticaj na tržište rada u smislu cena. a savetodavno je telo izvršne vlasti u državi. Osim toga. mogu se očekivati otpori na svim nivoima koji će otežati ili čak onemogućiti postizanje očekivanih rezultata. Ako sporazum nije utemeljen na međusobnom dogovoru. pa i onemogućiti poslovanje trgovačkog društva. Na tom nivou socijalnog dijaloga bitna je odrednica kolektivno pregovaranje na nivou grane kojim se dogovaraju specifičnosti svake pojedinačne delatnosti. zaštite zdravlja radnika. uslova i kvaliteta rada. veće za zaštitu na radu. Nepostojanje socijalnog dijaloga može dovesti do ozbiljnih problema. delovanjem u nacionalnim telima. zavod za penzijsko osiguranje. uspešno sprovođenje restrukturisanja ili drugih većih promena unutar firme mnogo je lakša pomoću socijalnog dijaloga. socijalno bi partnerstvo trebalo biti bitna sastavnica utvrđivanja sistema obrazovanja zaposlenih u preduzećima. ali i na proizvodnost društva. omalovažava se uloga poverenja kao istinskog temelja provođenja vrlo zahtevnog socijalnog dijaloga. to se ostvaruje kolektivnim pregovaranjima. Nametnute cene. Privredno-socijalno veće predstavlja nacionalno telo koje čine predstavnici reprezentativnih socijalnih partnera. Najizloženije područje socijalnog partnerstva jeste nacionalni makronivo koji se provodi kolektivnim pregovaranjem. Osim troškova i uslova rada koji se utvrđuju kolektivnim pregovorima kao osnovnim socijalnim dijalogom. što se nužno odražava na proizvodnost rada. 15 . Naime. odnosno konsenzus o saradnji. narušavanje međusobnih odnosa i poverenja. ali i utvrđivanja budućih potreba za radnicima. socijalni dijalog koji je osnova za utvrđivanje troškova i uslova rada direktno utiče na troškove poslovanja. takođe. radničih veća i predstavnika radnika u nadzornim odborima. mezo i makro nivo socijalnog dijaloga. grane pojedine vrste industrije i na nacionalnom nivou. Stalnim obrazovanjem i osposobljavanjem radnika potiču se motivisanost zaposlenih i povećava proizvodnost rada. unutar privrednosocijalnog veća te unutar zakonodavnog tela. Delovanje socijalnog partnerstva u mikroekonomskim jedinicama. a sve to može stvoriti negativnu percepciju javnosti i rezultirati lošim finansijskim pokazateljima. zavod za zdravstveno osiguranje. radnici time osiguravaju svoju budućnost jer je obrazovanje i usavršavanje najučinkovitija garancija njihove veće zapošljivosti. a kao savetodavno telo izvršne vlasti važan su činilac i privredno-socijalna veća. Važna je. Uz to. uslovi rada i promene u firmi negativno utiču na njihovo prihvatanje.

agr.pdf 16 .hr/cro/nastava/bs/moduli/doc/ag1179_pojmovnik.LITERATURA www.

seebiz. UDK 321:331.html Ana CVITKOVIĆ. Vladin ured za socijalno partnerstvo.62438.16322097--Trziste-Novca-i-KapitalaSKRIPTA[1] http://www.5 17 . Zagreb.eu/sr/makroekonomija/srbija/slobodan-ilic-trziste-rada-u-srbiji-nijesnazno-pogodeno.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->