P. 1
Komunikacija

Komunikacija

|Views: 60|Likes:
Published by Red Orpheus

More info:

Published by: Red Orpheus on Mar 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/11/2012

pdf

text

original

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji U okviru projekta “Podrška civilnom društvu” koji finansira EU

Lat. communis (zajednički)- communicat (deljen)-communicatio- saopštavanje, veza, ophođenje, dodir, saobraćaj, učiniti nešto opštim ili zajedničkim. Komunikacija je proces razmene informacija preko dogovorenog sistema znakova. Komunikacija je slanje informacija sebi ili bilo kom drugom entitetu. Komunikacija je saopštavanje ili razmena ideja ili osećanja.

onaj ko prima informacije  Uspešnom komunikacijom se smatra samo ako dolazi do dvosmerne komunikacije tj ako ima povratne informacije tj feedback-a  .poruka koja se prenosi KANAL.onaj ko šalje informacije INFORMACIJA.put koji poruka prelazi PRIMALAC.Opis komunikacije: SADRŢAJ-FORMA-CILJ  Činioci komunikacije: POŠILJALAC.

  Obeleţja komunikacije: socijalni fenomen vremenski je određena u sluţbi interesa interaktivna uslovljena medijem izraţava se simbolima Kanali komunikacije: auditivni (vokalni) vizuelni taktilni .

.  .komunikacija između najmanje dva entiteta licem u lice sa mogućnošću dobijanja trenutnog feedback-a GRUPNA.) INTERPERSONALNA.  U širem smislu: INTRAPERSONALNA. telekomunikacije.osoba komunicira sa samom sobom (razmišljanje.. ljudske..dve ili više grupa (grupe mogu biti: običajne. molitva. međujezične.. institucionalne ili društvene) MASOVNA. verbalne. mešukulturne. marketing komunikacije.U najširem smislu: ţivotinjske.komunikacija gde se informacije prenose javno. putem tehničkih distributivnih sredsava (tj masmedija) i jednostrano se prenose širokoj publici.komunikacija između jedne. signalne...

Ta poruka ne mora obavezno da se podudara sa porukom pošiljaoca. npr. manipulacije. konstruiše poruka. opaţenog ponašanja onog drugog. Komunikacija. U procesu razumevanja učesnici u komunikaciji se trude da razumeju jedan drugog. Pri tom se iz primljene vesti. „Šta ţeliš time da kaţeš?“. moţe se posmatrati sa različitih stanovišta i moţe sluţiti različitim svrhama. razumevanje.  Među navedenim funkcijama. od posebnog je značaja obezbediti međusobno razumevanje nastavnika i učenika. koja je određena percipiranim ponašanjem. moţe ispunjavati sledeće funkcije: strateški uticaj na sagovornika u smislu sopstvenih namera. postizanje sporazuma. kao i funkciju zabave ili razbibrige. između ostalog. U nastavi. komunikacija razumevanja predstavlja osnovu za nastavu. pronalaţenje istine u sukobu mišljenja ili u sudskoj sali. jer se moţe poći od toga da uspešno razumevanje između nastavnika u učenika predstavlja vaţnu pretpostavku za prijatno i uređeno međusobno ophođenje u nastavi. „Zašto se tako ponašaš?“. Tako komunikacija. Čini se da je osnovna potreba čoveka da ponašanju koje je opazio u međuljudskom kontekstu pripiše određeno značenje i određenu nameru. koja treba da pospešuje samostalnost i vodi ka samoodgovornosti.  . što se često izraţava u pitanjima kao što su „Šta si time mislio?“.

Razumevanje se odigralo kada učesnici u komunikaciji. „Kontrolisani dijalog“. Iz tog razloga je razumevanje. . izbegavanje „komunikacijskih rampi“. „Ja-poruke“. „aktivno slušanje“. predstava. Doživljaj drugih: precizno opaţanje ponašanja onog drugog u komunikaciji Upravljanje opažanjenjem: pomeranje fokusa u opaţanju sa sebe na drugu osobu u skladu sa situacijom razlikovati posmatranje i tumačenje Komunikativne veštine koje pomaţu da se što je pre moguće ostvari sigurno razumevanje: „otvarač vrata komunikaciji“. Ovaj proces zahteva vreme i trud. potreba itd. veoma malo verovatno. Redukcija nesporazuma je povezana sa različitim pretpostavkama. a nesporazumi uobičajeni i normalni. . u smislu da pošiljalac moţe da bude siguran u to da je ono što je on mislio baš tako i doprlo do primaoca. uprkos tome što znamo za malu verovatnoću da se razumevanje postigne Samodoživljaj: precizno opaţanje sopstvenog ponašanja i sopstvenih unutrašnjih procesa kao npr. Ona se odnosi kako na stavove o komunikaciji tako i na komunikativne veštine koje se mogu veţbati:         Namera: odlučnost u ţelji da se postigne razumevanje Strpljenje: spremnost na zahtevno uspostavljanje zajedničke osnove. u procesu postepenog približavanja. motiva. osećanja. zajednički ustanove da se primljena i poslata poruka poklapaju.

Govor proizilazi iz potrebe. Čovek želi da spoljnjem svetu saopšti nešto što se u njemu odvija. on će npr. Svoju bojazan ona naravno ne može da pokaže nastavnici. Veoma pogrešno. Zaostaje sa iščitavanjem literature i uviđa da će biti neophodno još mnogo rada da bi nadoknadila ono što nije uradila. Sledeći primer govori o takvom slučaju: Učenica se veoma brine zbog kontrolne vežbe. uvek zabrljam na sastavima. . Ako je dečak gladan. brineš se o vrsti kontrolne vežbe koju ćemo imati? Učenica: Da. samo ne znam kakvu ćete vrstu kontrolne vežbe dati. Bojim se da će to biti u vidu sastava. Nastavnica:Ah. Mnogo je teže razumeti poruku ukoliko je poruka – možda jer se pošiljalac ne usuĎuje da direktno formuliše svoj problem – šifrovana. Učenica: Da. te zato šifrira svoju vest: „Da li ćemo uskoro imati kontrolnu vežbu?". Majka će razumeti poruku i odgovoriti možda na sledeći način: „Hoćemo li da jedemo?“. Nastavnica pokušava da za sebe rastumači vest i možda misli da učenica želi da zna datum sledećeg kontrolne vežbe. što ga preokupira. ako znamo kakav je kontekst – učenica i dalje ima isti problem i od velike brige sve više i više zaostaje. misliš da si bolja u drugim vrstama kontrolnih vežbi. Aktivnim slušanjem bi razgovor mogao da teče ovako: Učenica: Hoćemo li uskoro imati kontrolnu vežbu? Nastavnica:Da li se brineš da ću uskoro proveravati tvoje znanje? Učenica: Ne. Nastavnica:Razumem.Proces komunikacije počinje kada se čovek obrati drugom čoveku. Ima problem i želi da pokuša da ga reši. svojoj majci reći: „Gladan sam!“. te joj i sopštava datum. sastavi mi baš ne leže.

te ima mogućnost da reaguje na odgovarajući način. poštovanje i prihvatanje. zahvaljujujući dodatnom pitanju nastavnice učenica je mogla da koriguje tu pretpostavku. Pod aktivnim slušanjem se podrazumeva određeni stav prema sagovorniku koji sadrţi sledeće karakteristike: autentičnost/iskrenost. Postavljanjem i vraćanjem pitanja nastavnik moţe da zaključi kakvo je zapravo činjenično stanje. zanimanje/učešće.  . Ipak. U primeru je pretpostavka nastavnice najpre prošla mimo problema. Ovaj stav se kroz različite aktivnosti izraţava tako da onaj koji se savetuje to jasno oseti i zbog toga oseća da ga je sagovornik razumeo.

“).“) („Ljutiš se zbog toga. interesa razumeli. osećanja. povratnom informacijom i korekcijom često i njoj tek tada postaje jasno o čemu se za nju tu zapravo radi) usporavanje razgovora (izbegavanje „razmene paljbe“. ocena iskustva. vreme da se „svari“ rečeno) osoba koja govori se oseća (često prvi put istinski) shvaćenom  opuštanje . Koje dejstvo nameravam time da postignem?     objektivno (bez predrasuda) razumevanje iskustva/načina sagledavanja razjašnjenje za osobu koja govori (pričanjem. iskustva. ali polomljeno i zbog toga je sad ljuta). Aktivno slušanje znači    da se razume kontekst u kome se nalazi osoba koja govori (način razmišljanja. očekivanja i strahovanja) i da se objektvno i kratko da povratna informacija o tome šta smo od činjenica.Kako funkcioniše aktivno slušanje Nakon izlaganja osobe pogođene nekim događajem (u sledećem primeru to će biti osoba koja je dobila nazad svoje penkalo. slušalac odslikava ono što je razumeo    činjenice osećanja i interese („Penkalo koje si pozajmio je sada polomljeno. te da bi osoba koju slušamo mogla da izvrši korekciju onoga što smo razumeli.“) („Hoćeš da dobiješ drugo.

proveriti (ali ne napadno insistirati)..Pravila za aktivno slušanje      neverbalno biti okrenut telom. klimani odobravajuće glavom dozvoliti drugome da izgovori do kraja – prihvatiti pauze svoje ideje i mišljenje najpre zadržati verbalno       davati kratke verbalne impulse („Da“. „Mh“... na kraju rezimirati šta sam razumeo.. licem prema osobi koja govori uspostaviti i održati kontakt pogledom pokazivati gestove naklonosti. ostaviti mogućnost korekcije navesti osećanja i verbalizovati skrivene poruke pitati.“) bez ocena (posebno bez omalovažavanja) . razjasniti eventualno izneti asocijacije („Vezano za to mi pada na pamet.) ponoviti iskaze sopstvenim rečima (parafrazirati).

........................................................... načinu razmišljanja i potrebama.............. Nikada me ne zoveš!.............. Imam osećaj da ti ništa ne značim.... Nerviraš me...... Mislim da to posmatraš preusko.. Ona konfrontira osobu kojoj se obraćamo sa direktnim. S druge strane ova poruka daje samo indirektnu informaciju o samom pošiljaocu............. ocenjivačkim mišljenjem...... Pogrešno si me razumeo.. Pa ti ne slušaš šta govorim.............. Ja-poruka Ja imam drugu informaciju vezano za to Drugačije sam mislio Dozvoli da to kažem drugačije Nerviram se Ja tu vidim i druge mogućnosti Voleo bih više uvažavanja sa tvoje strane Voleo bih da me češće zoveš Ti-porukom se sagovornik oseća napadnutim i omalovaţenim. a da pri tom ne umanji značaj druge osobe........ Zbog toga se nazivaju i poruke kojima se preuzima odgovornost. njegovim osećanjima.......... Poređenje sa „ti-porukama“ bi trebalo da ovo dodatno objasni na sledećim primerima: Ti-poruka Vi to ne možete da ocenite!............. U njima osoba pokušava da iskaţe svoje ţelje i osećanja.............„Ja-poruka“ je iskaz sa velikim udelom samootkrivanja.......... Nastavnica bi mogla da kaţe svojim maturantima: „Ponašate se kao pubertetlije!" Ali ona bi mogla da kaţe i: „Jako mi je naporno kada me stalno prekidaju“............................. ...... razmišljanje i osećanje...... Koristeći ja-poruke govornik singnalizuje da je spreman da preuzme odgovornost za sopstveno ponašanje.......

Ja-porukama se moţe preneti nešto lično kao što su misli. ali i granice. Time onom drugom pokazujem na čemu je sa mnom. da ga sasluša i pokloni mu poverenje. „ja bolje slušam“. S druge strane. ja-poruke ne zahtevaju ovakvu jednostranost u odnosu i pogodnije su da se sagovornik pozove da sasluša.Oblasti primene ja-poruka  Izgradnja poverenja TI-poruke zahtevaju nadređenu poziciju prema drugima: „ja znam bolje“. i da se manje skrivam iza uloga i fasade. „ja dalje sagledavam“… Osoba koja koristi ovakve poruke je neko ko teško da je u stanju da se prema drugome ophodi kao prema ravropravnom partneru. . osećanja. Komunikacija postaje ţivlja ako uspem da budem otvorenija prema drugome. sopstvene preference.

moja priprema časa je beskorisna“ „.. Efikasna konfrontacija bi trebalo da ispuni barem sledeće uslove: 1.“ „. Ponašanje koje mi smeta „Ako svi govorite u glas... ima smisla da se sa njima suoči na takav način da iz toga ne eskalira nepotreban konflikt.to mi jako oteţava da se koncentrišem da ne bih izgubila tok misli“ Učenice i učenici će moći bolje da razumeju nastavnika ako znaju šta to kod njega prouzrokuje. Konfrontacija sa neželjenim ponašanjem Ukoliko nastavnica/nastavnik ima problema sa ponašanjem učenica i učenika. da ne povredi odnos Radi postizanja najboljeg mogućeg dejstva takva konfrontacija trebalo da sadrţi tri komponente.. da podrţi spremnost učenika da odustanu od ponašanja koje ometa rad 2...“ Učenik/učenica treba da zna šta smeta nastavniku/nastavnici.ne mogu da vas razumem.. .“ „Ako niste poneli nastavni materijal.... Konkretno dejstvo koje ono ima na mene „.. Ona sadrţi: 1.. Naziva ga trodelna konfrontirajuća ja-poruka. 2.“ „Kada me prekidate kada nešto objašnjavam.

. Adekvatni izraz osećanja prenosi značaj koji problem ima za nastavnika bolje od hiljade reči.. jer je odbijeno moje pravo JA. to moţe da bude bolno.molim vas. mimikom je često delotvoriniji od digitalnog. Ukoliko nakon ovakvog otkrivanja usledi odbijanje. a ne neka uloga koju igram. Tek kada su ova tri dela doprla do učenika. gestikulacijom.3. Analogni izraz intonacijom. . primereno je izraziti ţelju ili apel: „.ţelela bih da sutra svi imaju materijal sa sobom“ „. neustrašivog i nepokolebljivog nastavnika.“ Rizici i šanse prilikom slanja ja-poruka Ja-porukama otkrivam svoja osećanja i potrebe.ljude sa kojima učenice i učenici mogu da uspostave značajnu vezu. Kako se pri tom osećam Ovde se radi pre svega o iskrenom izraţavanju osećanja. Ona urušava imidţ nepogrešivog. Nije veoma verodostojno kada se osećanja razočaranja i ljutnje izraze odmerenim stručnim rečima.....htela bih da mi date još 5 minuta da završim ovu temu.“ „. Pokazuju nastavnike kao iskrene. Ja-poruke unapređuju poverenje. javite se kada ţelite nešto da kaţete. istinske ljude . Ova otvorenost moţe da bude rizik.

da misliš…“ se na ovaj način mogu redukovati. Ponavljanje informacije koju smo čuli je delotvorno sredstvo da se razumevanje osigura. dakle.tehnika koja sluţi tome da se ubrza i osigura razumevanje. kontinuirano vraćaju kao povratnu informaciju u proces komunikacije. Na primeru informacija o voznom redu to bi moglo da zvuči ovako: Voz. Najjednostavniji način kontrolisanog dijaloga se sastoji u davanju povratne informacije i proveravanju materijalne poruke koju smo razumeli. kreće u dvanast i trinaest? – Ne. Ona se sastoji iz stalnog upoređivanja poruke kakva je shvaćena i poruke kakva je zapravo zamišljena. Do tada ne izgovorena hipoteza. Pošiljalac i primalac kreću u proces proveravanja realnosti tako što poruku. kroz davanje i traţenje povratne informacije. sadrţaj onoga „Mislio sam“ više ne ostaje samo zamišljen već se izgovara i time izlaţe falsifikaciji. Nesporazumi poput „Mislio sam. u trinaest i dvanaest! – Trinaest i dvanaest? – Tako je! . onako kako su je razumeli.Neizostavan instrument za komunikaciju usmerenu na cilj je „kontrolisani dijalog“ .

U kontrolisanom dijalogu primalac ne šalje samo eksplicitno formulisane poruke o sadrţini (materijalne. poruke o sebi i apelativne poruke) digitalno. ili hipoteza o motivu ili osećanjima za koje pretpostavljamo da postoje kod govornika. Davanje povratne informacije o porukama o sebi (porukama samootkrivanja) zahteva veće poverenje ili obostranu spremnost za nju.„Kontrolisani dijalog“ moţe da bude doslovno ponavljanje rečenice koju smo čuli. Time se kontrolisanim dijalogom dvostruko podrţava i osigurava razumevanje. parafraziranje materijalne informacije koju smo razumeli. U svakodnevnoj komunikaciji povratna informacija se preteţno odnosi na materijalne i apelativne poruke neke vesti. naime i na nivou sadrţine i na nivou odnosa između sagovornika. . Aktivno slušanje u kontrolisanom dijalogu time proširuje povratnu informaciju o pre svega materijalnim porukama povratnom informacijom o osećanjima i ličnim procenama. On osim toga analognim putem prenosi i svoju zainteresovanost za postizanje razumevanja i za uspostavljanje veze sa sagovornikom.

(tumačenje. (uteha. Sigurno ćete sami shvatiti kako to funkcioniše. neće biti dobro za Vas.Ponekad se razgovor „zaglavi“ bez nekog vidljivog razloga: učenici se povlače. davanje pozitivne ocene) . (pohvala. dijagnostikovanje) Ne shvatajte to tako tragično. analiza. a vi ne nalazite za shodno da barem ponesete knjige. ljute se ili prelaze u napad. Gordon ukazuje u svojim rečenicama koje se nazivaju „komunikacijske rampe“ na to kako nepromišljeno dati iskazi ponekad mogu da onemoguće komunikaciju.        Očekujem od Vas da se izvinite odeljenju. podizanje) Vi ste zapravo veoma inteligentna osoba... One otkrivaju naznake o skrivenim „zamkama“ u vođenju razgovora i mogu da senzibilizuju za moguće blokade u komunikaciji. (moralisanje) Verujte mi da bi najbolje bilo da. sutra će sve izgledati potpuno drugačije. brane ili pravdaju.(davanje rešenja) Ono što Vi zapravo hoćete je da se izvučete od odgovornosti. Ovo bi mogao da bude indikator za to da je učenik čuo komunikacijsku rampu i da se njegovo ponašanje moţe protumačiti kao reakcija na to. (naređivanje) Ako ne uradite zadatke za veţbu. (pretnja) Toliko sam se potrudio za današnji čas.

.. Još neki „otvarači vrata“ su analogne reakcije koje iskazuju paţnju kao što je klimanje glavom. imam vremena. te zbog toga ne moţe da prihvati nadređenu poziciju koju zahteva nastavnik u komplementarnom odnosu. Ono što pri tom moţe da blokira komunikaciju postaje jasnije ukoliko pohvalu prenesemo u ja-poruku: „Impresionira me vaše znanje“ i uporedimo je sa ti-porukom „Inteligentni ste“. „aktivno slušanje“ bi moglo da deluje kao „otvarač vrata u komunikaciji“.Sve ove „komunikacijske rampe“ (blokade) su „ti-poruke“. koje mogu da onemoguće komunikaciju posebno ako učenik ima problem sa sobom samim ili sa nastavnikom. Puno nastavnika/nastavnica se čude tome što je „pohvala“ ovde navedena kao komunikacijska rampa. Pohvala zahteva nadređenu poziciju dok se uvaţavanje odvija na istom nivou. Ovim prevođenjem ti-poruke u japoruku postaje vidljiva razlika. naime razlika između pohvale i uvaţavanja. da ispriča još nešto. eksplicitni poziv poput „Ako ţelite da o tome ispričate još nešto. Pod ovim pojmom podrazumevamo poruke koje pozivaju sagovornika da nastavi razgovor. Kada se razgovor „zaglavi“ usled komnikacijske rampe." kao i rezime kroz parafraziranje dosadašnjeg razgovora u obliku kontrolisanog dijaloga. i oseća da se prema njemu postupa kao prema podređenom („top-down“)..

Pocnimo recenicu sa JA (feedback je uvek subjektivan) .Koristite I umesto ALI .Dajemo pozitivan feedback .    Uvek koristimo aktivno slušanje Što češće upotrebljavamo ja-poruke u komunikaciji Trudimo se da odrţimo paţnju i interesovanje u komunikaciji Koristimo pravila davanja dobre povratne informacije .Opisite vase opazanje .Dajemo povratnu informaciju o ponasanju i situaciji koristeci jezik cinjenica .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->