6.%CELIK 6.

1
Celik% je% naziv% za% veliki% broj% razlicitih% visekomponentnih% legura% zeleza% sa%
ugljenikom < 2% i nizom drugih elemenata.
Redovni pratioci su metali mangan i bakar, i nemetali: silicijum, fosfor,
sumpor,%azot%i%kiseonik.%Celik%je%uslovljen sastavom sirovina koje se koriste za
proizvodnju.
U% toku% procesa% proizvodnje% celiku% se% dodaju% i:% hrom,% molibden,% nikl,%
vanadijum, volfram, aluminijum, bor i neki drugi.
Zatezna%cvrstoca%celika%iznosi%od%200%do%4000%N/mm
2
.
Celik%je%i%elastican,%njegov%modul%elasticnosti%krece%i%do%210%000%N/mm
2
.
Tvrdoca%celika%varira%u%sirokim%granicama:%HB%÷%500%do%950%N/mm
2
.
Neki% od% celika% nisu% otporni% na% koroziju,% ali% ona% ne% prodire% dublje% od% 0,01% do%
0,02 mm godišnje.
Celik% se% preraduje% livenjem,% kovanjem,% valjanjem,% vucenjem,% presovanjem,%
savijanjem%i%skidanjem%strugotine,%a%moze%se%medusobno%spajati%zavarivanjem,%
lemljenjem, zakivanjem i vijcima.
!"#$%!&'()%$!*+$,-&.(/.0!1'
Proizvodnja% celika% pocinje% istovremene% kada% i%
proizvodnja%gvozda.%
U plitkom ognjištu železna ruda se pokrivala
drvenim ugljem koji se palio, ispod vatre
nastajala masa - nado.% To% je% bilo% gvozde% ili%
celik.
Plitka%ognjista%su%gradena%u%Srednjoj%Evropi%i%
Nemackoj.% Odnos% zapremina% rude% i% drvenog%
uglja, koji se koristio za redukciju je bio 1 : 4,
a% iskoriscavalo% se% samo% oko% 12º% sadrzaja%
železa u rudi.

)234563789:(;<=4>:(?(@=4A>3B(3C894DA?(E-<B:;>:(
- 15. vek)
Konstrukcija plitkog ognjišta (18. vek) iz
Katalonije (a) i sa Korzike (b)

 $>8:FA:(@<G(45(
Skandinavije -
konstrukcija iz 18.
veka


U%grobovima%u%Indiji%pronadeno%oruzje%od%celika%poreklom%iz%6.%veka.%Taj%celik%
su domoroci nazivali vuc i proizvodio se u Hajdelabadu u malim loncima iz
smese%rude%i%ugljenog%praha.%Indijski%celik%se%izvozio%u%Damask, gde se razvila
proizvodnja%oruzja,%maceva%i%sablji%(dimiskije).Konstrukciju%peci%za%pudlovanje%- Engleska, Henry Cort, 1783. 6.3
Gvozde% se% otapalo% u% peci% sa% plamenom% uz% neprekidno% mesanje,% po% cemu% je%
proces i dobio naziv (puddle - mešati). Pec%se%lozila%kamenim%ugljom,%a%nastali%
gasovi i troska su reducirali ugljenik.
Paralelno sa izdvajanjem ugljenika, livu je opadala temperatura, pa je
prelazila u testasto stanje. Problem održavanja potrebne temperature je
ogranicio%razvoj%ove%tehnologije.
Sredinom% 19.veka,% Wilhelm% Simens% je% za% staklarske% peci% pronasao% postupak%
regeneracije% toplote% iz% gasova% koji% su% se% odvodili% u% atmosferu.% Prvu% pec% sa% 4%
regeneratorske komore konstruisao je 1864. g. francuski fabrikant Pierre
Marten - po njima je postupak i dobio naziv Simens - Martenov postupak (SM
postupak).
Ideje% za% konstrukciju% elektrolucne% peci% je% iz% % 1853% (Francuska,% Pishon)%- prva
upotrebljiva% elektropec% konstruisana% 1879.% (Simens).% U% novije% vreme% razvijen%
je%postupak%proizvodnje%celika%LD%(Lintz%- Donawitz).
)%$H."!()%$!*+$,-&.(/.0!1'
 masovni%celici%-%osnova%tecno%gvozde%- pneumatski procesi;
 specijalni%celici%- osnova "staro železo" - elektroindukcioni procesi.
Osnovne%sirovine%za%proizvodnju%celika%su:%belo%gvozde,%staro%zelezo%i%metalni%
dodaci.
Tehnološki procesi:
 Bessemerov postupak (visok sadržaj silicijuma) - kiseli, napušten
 Thomasov postupak (visok sadržaj fosfora) -%bazican
 Martenov postupak (visok sadržaj sumpora)
 LD%postupak%(pokriva%siroko%podrucje%sadrzaja%fosfora%i%sumpora)

THOMASOV POSTUPAK

Proizvodnja je u konvertoru (do 60 t)
oblozenom% bazicnom% opekom.% Kao%
troskovni%materijal%koristi%krec.
Zbog% nacina% uduvavanja% vazduha% u% celiku%
se% zadrzava% veca% kolicina% kiseonika,% zato%
celik%ima%vecu%cvrstocu%i%manju%zilavost.

%:F@32<7(@3FA239<89:(?(>386<2A32F>39(;<=4;:84(
a) hala dimnjaka; b) konvertorska hala; c) livna hala; d) ingotska i kokilna hala
IJ(>3=:(5:(FA:23(K<=<53L(MJ(>3=:(5:(@3FA:6=9:89<(@37:L(NJ(74B89:>L(OJ(P?8><2(5:(>2<;(4(737:A><L(
5. kola i lonac za trosku; 6. pokretna uložna mašina za ubacivanje dodataka; 7. mostna
745:=4Q:(F:(>:5:83B(5:(C63KR<L(SJ(B3FA8:(745:=4Q:(F:(>:5:83B(5:(=46<89<L(TJ(>3=:(5:(@2<83F(
livnih kazana iz konvertorske u livnu halu; 11. mosna dizalica za stripovanje kokila; 12.
podest za h=:R<89<(>3>4=:L(INJ(>386<2A32
)2<F<>(U:=<("V(;<=4;:8<
:W(?=3K8:(U:=:L(PW(:8<>F(?=3K8<(U:=<L(QW(@<G8:(U:=:L(7W(>3>4=8:(U:=:
1. nivo proizvodne hale; 2. mosna dizalica; 3. skladište sirovina; 4. prostor za punjenje i
2:F@32<R46:89<( ?=3K84U( 6:C38<A:L( XJ( 74B8jak; 7. rezervni nataloženi uložni vagoneti; 8.
kolosek; 9. usisni ventilator; 10. dimni kanal; 12. uložni brod; 13. mosna dizalica; 14.
>:P48:( 745:=4Q<L( IYJ( ?=3K8:( B:D48:L( IXJ( ?=3K83( >324A3L( IZJ( @<GL( ISJ( @24A4F84( 6<8A4=:A32L( ITJ(
regeneratorska komora; 20. troskovnik; 22. livni brod; 23. mosna dizalica za livene kazane;
24. dizalica za livni žleb; 25. livni žleb; 26. kazan; 27. kokila; 28. kolica za transport kokile;
30. livni podest; 31. koloseci; 32. dizalica; 33. radni podesti
6.4

6.5
)2<F<>("V(@<G4
1. g=:6:(@<G4L(MJ(C324384>L(
3. kupka; 4. ispusni žleb;
5. troskovnik; 6.
vertikalni kanali, 7. vrata
za ulaganje materijala;
8. regeneratorske
komore; 9.
vatrostalni ozid
regeneratora; 10.
6<8A4=(5:(?63R<89<(
vazduha i gasa. 11. dimni
kanali; 12. ventili; 13.
kotao utilizator; 14.
dimnjak
Ulozak% peci% se% formira% od% 50º% gvozda% i% 50º% starog% zeleza% ili% od% 55% do% 80º%
gvozda%i%45%do%20º%starog%zeleza.%
1. topljenje starog železa -%lozenje%peci%je%intenzivno%svo%vreme.%
2. Kada se ono istopi, intenzitet loženja se smanjuje.
3. Prvo oksidišu silicijum i mangan, koji prelaze u trosku,
4. Oksidacija ugljenika - dovodi do "kuvanja" koje se naziva oksidaciono,
5. Kada%se%masi%doda%krecnjak,%zapocinje%tzv.%>2<;83(>?6:89<.
6. Topljenje%kreca%se%moze%ubrzati%dodavanjem%topitelja%(obicno%fluotit).%
7. Okoncanjem% krecnog% kuvanja% zavrsava% se% period% topljenja% i% zapocinje%
period%rafinacije%celika.
Proces%proizvodnje%u%SM%peci%traje%oko%10%sati,%prema%sledecoj%raspodeli:%
 ulaganje i topljenje uloška oko 2,5 sati;
 ulivanje%tecnog%gvozda%u%pec%oko%0,5%sati;%
 oksidno kuvanje oko 3 sata;
 krecno%kuvanje%oko%1,5%sati%i%
 rafinacija oko 2,5 sati.Savremene%celicane%- tehnologija LD (Linz - Donawitz). 6.6
Raspored
postrojenja u LD
;<=4;:84
1. skladište starog
železa; 2. dubinski
bunkeri; 3.
mikseri; 4. LD -
konvertori; 5.
>3>4=<L(XJ(@<G(5:(
;<@36<L(ZJ(@37<FA(
za kazane; 8. otprašivanje; 9. rešetka za kokile
 U konvertor se ubaci staro železo
 Ono%se%zalije%tecnim%gvozdem.%
 Koplje%za%uvodenje%kiseonika%se%spusti%100 cm u kupku,
 Pusti%se%kiseonik%(cistoce%99,5%do%99,8º)%i%ubaci%krecnjak.%
 U% toku% procesa% dodaju% se% krecnjak% i% staro% zelezo% zbog% regulisanja%
temperature%(povecana%je%zbog%prerade%kiseonikom).%
 Po završetku procesa prerade dovod kiseonika se zatvara, koplje%izvlaci%iz%
tecnog% celika,% iz% njega% izlije% najveci% deo% troske,% a% njen% ostatak% na% povrsini%
zagradi%se%krecnim%nasipom%na%uscu%konvertora.%
 Proces obrade kiseonikom traje oko 22 minute, kod protoka kiseonika od
oko 22 m
3
/min i pritiska od 9 bara. Potrošnja kiseonika iznosi 50 do 60 m
3

po%toni%proizvedenog%celika.
0!+.-&.(/.0!1'(*'()%.%',[
Ako% celik% posle% preraduje% postupkom% gnjecenja% (valjanje,% kovanje% ili% dr.)%
livenje%se%vrsi%u%celicne%kalupe%koji%se%nazivaju%kokile, a odlivak ingot.
Celik%koji%se%lije%u gotov proizvod naziva se ;<=4;84(=46.
Kokile mogu biti kvadratnog, pravougaonog i poligonalnog oblika. Kvadratni
ingot je težine do 10 t. - koristi se za preradu valjanjem.
Pravougaoni odlivak - brama je težine do 30 t. i koristi se za preradu valjanjem
limova.
Odlivak poligonalnog preseka se naziva poligonalni ingot i težine je do 300 t.
Koristi se za dalju preradu kovanjem.
Livenja%celika%u%kokile%moze%biti%sa%gornje%(preko%3000%kg)%i%donje%strane.%Livenje sa donje strane 6.7

podrazumeva se direktno livenje iz kazana i
koristi%se%samo%za%livenje%ingota%vecih%tezina.


Postupak livenja u kokile sa donje strane

IJ(>3>4=:L(MJ(=468:(@=3;:L(NJ(=<6:>L(O(>:5:8


Kristalizacija se vrši po fazama.

Šema kristalne konfiguracije ingota
1. metalna kora; 2. lunkerL(NJ(OJ(@32358:(4(38<;4DG<8:(
mesta; 5. centralna zona; 6. sitni kristali u
površinskom sloju; 7. 8. transkristalizaciona zona; 9.
zakošeni transkristali; 10. globularna zona pri dnu.U toku kristalizacije izdvajaju se gasovi, a
zadrzavaju%se%necistoce%- ostaci troske. Izdvajanje se
vrsi%tretiranjem%tecnog%celika%vakuumom.KONTINUIRANO%LIVEN1E%CELIKA 6.8

Postrojenje vertikalno
>38A48?42:83(=46<89<(;<=4>:
:J(B<R?kazan; b. kristalizator;
QJ(6?;84(6:=9Q4L(7J(:?A3C<84(
F<>:;(4=4(B:>:5<L(<J(@2<62A:;L(\J(
>3A2=9:;<Postrojenja za kontinuirano livenje sa zakrivljenim izvodom
IJ(>:5:8L(MJ(B<R?F?7L(NJ(>3>4=:L(OJ(@3=9<(8:>8:783C(U=:R<89:L(YJ(6:=9Q4(5:(6?;enje
4(?FB<2:6:89<L(XJ(>3=3F<>L(ZJ(745:=4Q:L(SJ(>3A2=9:;<L(TJ(F<>:;

PRERADA%CELIKA%TOPLOM%I%HLADNOM%DEFORMACI1OM 6.10
U% procesu% plasticne% deformacije% dolazi% do% medukristalne% deformacije% -
klizanja pojedinih kristalnih zrna i zakretanja
Kristali se drobe u%manje%blokove%i%zakrecu%jedan%prema%drugom.%
U% toku% procesa% plasticne% deformacije% nastaju% promene% oblika,% mehanickih% i%
fizicko% -% hemijskih% karakteristika,% povecava% mu% se% otpornost% prema%
deformaciji -%smanjuje%mu%se%plasticnost.%
Kristalna zrna, koja su pre%deformacije%bila%razlicito%orjentisana,%izduzuju%se%u%
pravcu deformacije.
Kod% deformacije% u% jednom% pravcu% znacajnijeg% intenziteta,% materijal% postaje%
vlaknaste strukture. On nema jednake karakteristike u svim pravcima, kao što
je to bilo kod osnovnog materijala.
Pre tople deformacije obradak se ZAGREVA na temperaturu 1150 i 1250 C.
Najniža temperatura prerade iznosi 850 do 900 C.
KRU@NE PE]I
KORA^NE PE]I
POTISNE PE]I
PROTO^NE PE]I KOMORNE PE]I
ZAGREVNE PE]I
Potisna -
@23A3;8:(@<G(5:(
zagrevanje
gredica u
valjaonici

PROIZVODNJA VALJANOG POLUFABRIKATA 6.11.
Valjani polufabrikat je materijal koji se izvalja iz ingota i zatim se
upotrebljava%za%dalju%preradu%u%valjaonici%ili%kovacnici.%
U polufabrikate spadaju:
 blumovi (kvadrat dimenzija 150 x 150 mm do 400 x 400 mm),
 slabovi (pravougaonik širine 500 - 2000 mm i debljine 50 - 300 mm),
 gredice (presek kvadrat dimenzija do 150 x 150 mm)
 platine (pravougaonik širine 150 do 500 mm i debljine 5 do 50 mm).Bluming valjaonica 1150 mm

Bluming -(F=:P48C(6:=9:;>4(FA:8

VALJANJE PROFILA 6.12.
Redosled postepene promene oblika
preseka komada koji se valja u šinu
Valjanje profila se vrši u valjaonicama sa rasporedom valjaka:
 linijske% pruge% imaju% rasporedene% valjacke% stanove% u% liniju% po% osi% valjaka%
stanova;
 kod kontinuiranih pruga valjacki%stanovi%su%postavljeni%jedan%iza%drugog%po%
osi valjanja -%razmak%izmedu%stanova%je%manji%od%komada%koji%se%valja%kroz%
neki par valjaka;
 polukontinuirane pruge su kombinacija linijski i kontinuirano postavljenih
valjackih%stanova;
 paralelne pruge (kros -%kontri)%imaju%nekoliko%stanova%poredanih%jedan%iza%
drugog u dva ili tri paralelna reda -%razmak%izmedu%stanova%se%povecava%sa%
povecanjem%duzine%valjanog%komada;
 cik -% cak% pruge% su% slicne% prethodnoj,% samo% su% u% njoj% poslednji% stanovi%
postavljeni u dva reda u cik - cak poretku.
Teška profilna pruga 6.13Trio%valjacki%stan%sa%
podizacem%


Valjaonica kros - kontri 500 mm I - skladište polufabrikata; II -(@3G8a hala;
III - mašinska hala; IV - pružna hala; V - skladište gotove robe
IJMJNJOJ(@24@2<B84(6:=9:;>4(FA:8364(XN](BBL(YJXJZJSJTJ(@24@2<B84(4(5:62D84(6:=9:;>4(
FA:8364( YN]( BBL( I]J( 2<D<A><L( IIJ( 5:C2<68<( @3A4F8<( @<G4L( IMJ( @4=<( - testere; 13.
hladnjak; 14. ravn:=4Q<L(IYJ(83K<64L(IXJ(F:>?@=9:;L(IZ(73(M](745:=4Q<
Kontinuirana sitna valjaonica 250 mm
I - skladište polufabrikata; II - pružna hala; III - skladište gotove robe
1 do 7. pripremni duo - stanovi 370 mm; 8 do 12. stanovi završne pruge 320 mm;
13 do 15. st:8364(5:62D8<(@2?C<(MZ](BBL(IXJ(2<D<A><L(IZJ((@3A4F>46:;L(ISJ(@3A4F8:(
@<GL(ITJ(4FA4F>46:;L(M]J(=<A<G<(B:>:5<L(MIJ(U=:789:>L(MMJ(83K<64L(MNJ(F:>?@=9:;L(MOJ(
8:B3A:;4(K4Q<L(MYJ(8:B3A:;4(A2:><L(MXJ(64F<G:(@2?C:L(MZ(73(MTJ(745:=4Q<


VALJANJE LIMOVA
6.14
Limovi se dele prema debljini trake na:
 tanke limove (fine) debljine do 3 mm;
 srednje limove debljine 3 do 4,75 mm;
 debele limove do 60 mm. ;
 limovi%vece%debljine%nazivaju%se%plocama.
Raspored postrojenja u valjaonici debelig lima sa dva stana 2250 mm
I - skladište slabova; II - pružna hala; III - mašinska hala
IJ(?2<R:9(5:(F=:C:89<(F=:P36:L(MJ(5:C2<68<(@3A4F8<(@<G4L(NJ(@24@2<B84(2<6<254P4=84(
7?3(FA:8L(OJ(5:62D84(>6:A23(FA:8L(YJ(2:68:=4Q:L(XJ(=:8;:84(@2<6=:;84Q4L(ZJ(@<G(5:(
normalizaciju; 8. noževi (makaze); 9. nož; 10. kontrolna rešetka
04849:(5:(>38A48?42:83(;4DG<89<(A2:><(=?K<89<B
IJ(37B3A:;L(M^(Z^(T^(IMJ(6?;84(6:=9Q4L(NJ(2:68:=4Q:L(OJ(83KL(YJ(?2<R:9(5:(<=<>A24;83(
6:2<89<L(XJ(?2<R:9(5:(F@:9:89<L(SJ(9:B:(5:(@<A=9?L(I]J(>?@>:(5:(=?K<89<L(IIJ(>:7:(
za(@2:89<L(INJ(F?D4=4Q:LIO(4(IYJ(B:>:5<L(IXJ(8:B3A:;
VALJANJE CEVI 6.15
PROIZVODNJA ŠAVNIH CEVI

Kinematika oblikovanja cevi iz
trake
1. traka; 2. cev
Šema postrojenja za izradu
elektrovarenih šavnih cevi
1. traka - kotur; 2. ravnanje
krajeva trake; 3. oblikovanje
trake u cev; 4. stiskanje krajeva
cevi; 5. bakarni diskovi -
elektrode; 6. zavrivanje krajeva;
ZJ(;4DG<89<(D:6:L(SJ(>:=4P242:89<L(TJ(U=:R<89<L(I]J(2<5:89<(Q<64(?(U37?J

)3FA?@Q4(452:7<(;:?2<(
sa dvostrano konusnim
valjcima
1. radni valjci; 2.
@3B3G84(6:=9Q4L(NJ(
63R4Q<L(OJ(B:A<249:=(
koji se valja; 5. trn)3FA?@:>(452:7<(;:?2<(>38?F84B(74F>364B:6.16Postupak valjanja u jednom prolazu na automatskoj pruzi
Stan sa tri
valjka za
valjanje
bešavnih
cevi
KOVANJE 6.17
Razlikuje se slobodno i ukovno (matricno)%kovanje.

+:57?D84(;<>4G

1. radni cilindar;
2. malj (bat);
3. kompresorni cilindar;
4. klip;
5. krivajni mehanizam;
6. razvodnik_472:?=4;>:(E<B?=549:W(@2<F:
a. dovod emulzije visokog
pritiska; b. dovod emulzije niskog
pritiska;

1.radni cilindra; 2. klip; 3.
nepokretni sto; 4. stubovi; 5.
postolje; 6. pokretni sto; 7.
povratni cilindar; 8.
povratni klipovi; 9. mala vezna
greda; 10. spojni vijci; 11.
5:@A46:;4L(IMJ(83F:;(8:>3689:

6.18


Faze obrade slobodnim kovanjem otkivka
>:2:>A<24FA4;83C(3P=4>:
Faze kovanja u ukovnju
:W(@3;<A:>(>36:89:L(PW(B<R?\:5:L(QW(5:62D8:(\:5:(
kovanja

Faze kovanja na horizontalnoj presi
a) odkivak je umetnut u otvorenu matricu; b)
matrica je zatvorena - obradak je stegnut; c)
kovanje;
d) matrica je otvorena, otkivak se izbacuje

# su domoroci nazivali vuc i proizvodio se u Hajdelabadu u malim loncima iz >9)>)#3<B)#+#<./#:43).+-)Y" .-/#43<=-/?#9/5)1/#+#>/2*-+#XB+9+>.+#5)*+./"#L/-#5)*+.Konstrukcija plitkog ognjišta (18.B+-+#:34.4#43<=-)#4B#5)*+.4. @#.#:3/7/"#'./R).#>)#+0140+4#<#W/9ask. vek) iz Katalonije (a) i sa Korzike (b)   $>8:FA:(@<G(45( Skandinavije konstrukcija iz veka 18. gde se razvila :34+014B.34241+9/#<#'.B+->.*49#+0#!"#1).*-).

P)E#>)#*4=+*/#.4-+# ><# >)# 4B14B+*+# <# /694>\)3<"# S31<# :)E# >/# H# regeneratorske komore konstruisao je 1864.prva <:463)2*-+1/#)*).># -)# 0/# >6/./#><C#2)*4#. Problem održavanja potrebne temperature je 4.41.3/.4. 'B)-)#0/#.pneumatski procesi. Tehnološki procesi:  Bessemerov postupak (visok sadržaj silicijuma) .14=R)#.  Martenov postupak (visok sadržaj sumpora)  &W#:4>6<:/.>63<.49# KQ"1).# 3).+# dodaci.3+1/#8+34.+#5)*+A+#-#4>.49# 2/0+5./?# 0/64# 5)*+.-<#5)*+.>63<+>/.A+-<#)*).# . francuski fabrikant Pierre Marten .3)5" D24.+.#+9/#1)E<#513>64E<#+#9/.-)?# :4# 5)9<# -)# proces i dobio naziv (puddle .Y#.  >:)A+-/*.)3/A+-)# 64:*46)# +0# .)#>+341+.+#9/6)3+-/*#.4#:4B3<5-)#>/B3=/-/#\4>\43/#+#><9:43/Y THOMASOV POSTUPAK Proizvodnja je u konvertoru (do 60 t) 42*4=).)#0/#:34+014B.-)#.634*<5.3 Z14=R)# >)# 46/:/*4# <# :)E+# >/# :*/9).).*/3>./8/4# :4>6<:/.+>)4./# <B<1/1/.+5+4#3/014-#41)#6)7.kiseli.4# 9)8/./# . 6.+-)" T3)B+.A<>. Paralelno sa izdvajanjem ugljenika.-&./5+.#X:4.14=R)?#>6/34#=)*)04#+#9)6/*. U>.Donawitz).>Y"#@#.*-49?#/#.Engleska.po njima je postupak i dobio naziv Simens .4*4.A+-<#:)E+#0/#:<B*41/.elektroindukcioni procesi.>63<."!()%$!*+$.<# >)# 0/B3=/1/# 1)E/# .41.Martenov postupak (SM postupak).49# <0# .#:34+014B./#&W#X&+. )%$H. napušten  Thomasov postupak (visok sadržaj fosfora) -#2/0+5/. g.# -)#:4>6<:/./9)./?# [+*7)*9# T+9).60#.0!1'  9/>41. livu je opadala temperatura.(/.-/# 1/0B<7/# <# 5)*+.4#.-)#5)*+.(4.+B.41+-)#13)9)#3/01+-).)# :)E+# :34.)#:)E+#-)#+0##K]P^#X_3/.-<#=+*/14>6" ./?#S+>74.4*+5+.+#5)*+A+#./>41/# .41/#6)5./>6/*+# gasovi i troska su reducirali ugljenik. pa je prelazila u testasto stanje./#K]`Q"#XT+9). Henry Cort.osnova "staro železo" .49"# (/4# 634>.):3). 1783.+9#<.mešati).4.43+>6+#.49# 4:).634:)E#.

>:P48:( 745:=4Q<L( IYJ( ?=3K8:( B:D48:L( IXJ( ?=3K83( >324A3L( IZJ( @<GL( ISJ( @24A4F84( 6<8A4=:A32L( ITJ( regeneratorska komora. 2. kola i lonac za trosku. dizalica za livni žleb. 24. podest za h=:R<89<(>3>4=:L(INJ(>386<2A32 )2<F<>(U:=<("V(. 28. rezervni nataloženi uložni vagoneti. 25. 9. 6. mosna dizalica. pokretna uložna mašina za ubacivanje dodataka. mosna dizalica za livene kazane. 23. dizalica. skladište sirovina. nivo proizvodne hale. radni podesti . koloseci. mosna dizalica za stripovanje kokila. kokila. 12. 33. uložni brod.(4(737:A><L( 5. 7. kolosek. usisni ventilator. 27. 30. 26. 14. 8. kazan. mosna dizalica. dimni kanal. livni brod. 31. kolica za transport kokile. 4. prostor za punjenje i 2:F@32<R46:89<( ?=3K84U( 6:C38<A:L( XJ( 74B8jak. 11. 32. 13. c) livna hala. 22. livni podest. 10. 3. d) ingotska i kokilna hala IJ(>3=:(5:(FA:23(K<=<53L(MJ(>3=:(5:(@3FA:6=9:89<(@37:L(NJ(74B89:>L(OJ(P?8><2(5:(>2<.<=4.6. 12.<=4. 7. 20.:8< :W(?=3K8:(U:=:L(PW(:8<>F(?=3K8<(U:=<L(QW(@<G8:(U:=:L(7W(>3>4=8:(U:=: 1.:84( a) hala dimnjaka.4 %:F@32<7(@3FA239<89:(?(>386<2A32F>39(. livni žleb. mostna 745:=4Q:(F:(>:5:83B(5:(C63KR<L(SJ(B3FA8:(745:=4Q:(F:(>:5:83B(5:(=46<89<L(TJ(>3=:(5:(@2<83F( livnih kazana iz konvertorske u livnu halu. b) konvertorska hala. troskovnik.

10.-)#4.<1/.<1/.-)9#64:+6)*-/#X42+5. (/B/#>)#9/>+#B4B/#.83(>?6:89<.3)5/#>)#94=)#<230/6+#B4B/1/. . 12. ispusni žleb. dimni kanali. troskovnik. 4.?#0/:45+.3)5. 3.-)#<#Ta#:)E+#63/-)#4.#. topljenje starog železa -#*4=). vertikalni kanali.-)#:)E+#-)#+. 14. vatrostalni ozid regeneratora.6)./A+-)#5)*+.4. Oksidacija ugljenika . 6.#=)*)0/"# 1.4#K?P#>/6+#+#  rafinacija oko 2.  <*+1/.-)#.  .5 sati.5/. 6<8A4=(5:(?63R<89<( vazduha i gasa.# :)E+# >)# \439+3/# 4B# PGV# . 13. 8.5 )2<F<>("V(@<G4 1.4#. 5. L4:*-).# . vrata za ulaganje materijala.dovodi do "kuvanja" koje se naziva oksidaciono.0+1.-/# +# 0/:45+.-)# :)3+4B#3/\+. g=:6:(@<G4L(MJ(C324384>L( 3./" S34A)>#:34+014B.-/.4. kupka.5 sati.-)9# .# =)*)0/# +*+# 4B# PP# B4# ]GV# .14=R/#<#:)E#4. Prvo oksidišu silicijum i mangan. Kada se ono istopi. 11. kotao utilizator.4#KG#>/6+?#:3)9/#>*)B)E4-#3/>:4B)*+C#  ulaganje i topljenje uloška oko 2.4#G?P#>/6+b#  oksidno kuvanje oko 3 sata.-/# 0/138/1/# >)# :)3+4B# 64:*-). dimnjak @*4=/. 5. regeneratorske komore.4.4#\*<46+6Y"# 7.3)5. 4. U.14=R/# +# PGV# >6/34. ventili.-)#601"#>2<.3)5. 6.-)#6)5. 9.14=R/#+#HP#B4#FGV#>6/34. intenzitet loženja se smanjuje. koji prelaze u trosku.6.4#>14#13)9)"# 2. 7.

-)5).-)#. i koristi se za preradu valjanjem limova.3)5. a odlivak ingot. .T/13)9).4-+#>)#*+-)#< gotov proizvod naziva se . mikseri. 5. Pravougaoni odlivak .4.43.+9#./#>)#>:<>6+#K00 cm u kupku. 8. Koristi se za dalju preradu kovanjem.4.-/# 6)9:)3/6<3)#X:41)E/.:84 1.+.<=4.)?# /# .4. kop*-)#+01*/5+#+0# 6)5. kod protoka kiseonika od oko 22 m3/min i pritiska od 9 bara.49Y"#  Po završetku procesa prerade dovod kiseonika se zatvara.+>)4. Kokile mogu biti kvadratnog.41/.# 5)*+. otprašivanje.0!1'(*'()%.<=4.<*+>/.koristi se za preradu valjanjem. 3..3/B+#>)#.6 Raspored postrojenja u LD .tehnologija LD (Linz .4. 9. Odlivak poligonalnog preseka se naziva poligonalni ingot i težine je do 300 t. Kvadratni ingot je težine do 10 t.-)# +*+# B3"Y# *+1).)#5)*+5/.# 3).)#.#X5+>64E)#QQ?P#B4#QQ?]VY#+#<2/A+#.-/# X1/*-/.-/. 4.-)#X:3). $)*+. >3>4=<L(XJ(@<G(5:( ./*<:)#.+9#.<@36<L(ZJ(@37<FA( za kazane.%'.)"# .#.Donawitz). pravougaonog i poligonalnog oblika.+>)4.+./#<8E<#./0+1/-<#kokile.4-+#>)#.-&.49# .#:3)3/B)#.1)3643/"#  Proces obrade kiseonikom traje oko 22 minute.[ c.+#:34+01)B)./?# +0# .4#^GGG#.-)#>63/./# :4138+.# :4>*)# :3)3/R<-)# :4>6<:. 6.)#.3)5./>+:49#.Y#+#B4.3)5.+.84(=46./#<#./" 0!+./#-)#024.+*)#94=)#2+6+#>/#. LD konvertori.-/.brama je težine do 30 t.-). skladište starog železa.#5)*+.14=R)9"#  (4:*-)#0/#<14R)./-1)E+# B)4# 634>. &+1).(/..+>)4.4#>)#0/*+-)#6)5.4# 5)*+.+# 0/. 2.<# :34A)>/# B4B/-<# >)# .# +# >6/34# =)*)04# 024.-).# ."#  @# 64. Potrošnja kiseonika iznosi 50 do 60 m3 :4#64.-/#5)*+. rešetka za kokile  U konvertor se ubaci staro železo  U.  S<>6+#>)#.-)#>)#138+#<#5)*+5.# 4>6/6/.-)?# . dubinski bunkeri./# +0*+-)# .

U toku kristalizacije izdvajaju se gasovi.#5)*+.Livenje sa donje strane 6. 5. centralna zona. a 0/B3=/1/-<#>)#.)5+>64E)#./" Postupak livenja u kokile sa donje strane IJ(>3>4=:L(MJ(=468:(@=3.7 podrazumeva se direktno livenje iz kazana i . 6. Izdvajanje se 138+#63)6+3/.<<949" . 7.43+>6+#>)#>/94#0/#*+1). lunkerL(NJ(OJ(@32358:(4(38<.4. metalna kora./#1/.ostaci troske. 2.:L(NJ(=<6:>L(O(>:5:8 Kristalizacija se vrši po fazama. transkristalizaciona zona. Šema kristalne konfiguracije ingota 1.4DG<8:( mesta. zakošeni transkristali. sitni kristali u površinskom sloju. 8. 9. globularna zona pri dnu.-)#+. 10..46/#1)E+7#6)=+.-)9#6)5.

<=4>: :J(B<R?kazan.L(\J( >3A2=9:.84(6:=9Q4L(7J(:?A3C<84( F<>:. QJ(6?.<L(TJ(F<>:.(4=4(B:>:5<L(<J(@2<62A:.< Postrojenja za kontinuirano livenje sa zakrivljenim izvodom IJ(>:5:8L(MJ(B<R?F?7L(NJ(>3>4=:L(OJ(@3=9<(8:>8:783C(U=:R<89:L(YJ(6:=9Q4(5:(6?.(UIL'I@'dcIU#&'e%If%#$%&'(c 6. kristalizator.8 Postrojenje vertikalno >38A48?42:83(=46<89<(.enje 4(?FB<2:6:89<L(XJ(>3=3F<>L(ZJ(745:=4Q:L(SJ(>3A2=9:. b. .

<# :34A)>/# :*/>6+5.-<-)#9<#>)#:*/>6+5./?#+0B<=<-<#>)#<# pravcu deformacije.4>6"# Kristalna zrna./5/-./3/.3)E<#-)B/.)# 42*+.+7# ./>6/-<# :349).4# -# 7)9+->.4>6# :3)9/# deformaciji -#>9/.3+>6/*.+7# +# \+0+5./?# :41)E/1/# 9<# >)# 46:43.6+>/.41)#+#0/.# +.)# B)\439/A+-)# .Sd%dcWc#$%&'(c#LUS&Ua#'#M&cWIUa#W%_Udacg'fUa 6.+5.8:(@<G(5:( zagrevanje gredica u valjaonici .#:3)9/#B3<./?# 9)7/. kao što je to bilo kod osnovnog materijala.10 @# :34A)><# :*/>6+5. Pre tople deformacije obradak se ZAGREVA na temperaturu 1150 i 1250 C. (4B# B)\439/A+-)# <# -)B.-)#2*4.0+6)6/?# 9/6)3+-/*# :4>6/-)# vlaknaste strukture. Najniža temperatura prerade iznosi 850 do 900 C.+-). On nema jednake karakteristike u svim pravcima.49"# @# 64. ZAGREVNE PE]I KOMORNE PE]I PROTO^NE PE]I POTISNE PE]I KORA^NE PE]I KRU@NE PE]I Potisna @23A3.49# :3/1A<# 0.6).)# B)\439/A+-)# B4*/0+# B4# 9)R<. koja su p3)#B)\439/A+-)#2+*/#3/0*+5+64#43-).6)3+>6+.)# B)\439/A+-)# klizanja pojedinih kristalnih zrna i zakretanja Kristali se drobe <#9/.

+A+#+*+#.+A+"# U polufabrikate spadaju:  blumovi (kvadrat dimenzija 150 x 150 mm do 400 x 400 mm).300 mm).  gredice (presek kvadrat dimenzija do 150 x 150 mm)  platine (pravougaonik širine 150 do 500 mm i debljine 5 do 50 mm).>4(FA:8 .11. Valjani polufabrikat je materijal koji se izvalja iz ingota i zatim se <:463)2*-/1/#0/#B/*-<#:3)3/B<#<#1/*-/4. Bluming valjaonica 1150 mm Bluming -(F=:P48C(6:=9:.  slabovi (pravougaonik širine 500 .PROIZVODNJA VALJANOG POLUFABRIKATA 6.2000 mm i debljine 50 .41/5.

-)9#B<=+.63+Y#+9/-<#. .41+#><#:4>6/1*-).-+# >6/.+7#>6/.VALJANJE PROFILA 6.41)# <# *+.)# :3<. Redosled postepene promene oblika preseka komada koji se valja u šinu Valjanje profila se vrši u valjaonicama sa rasporedom valjaka:  *+.+-<# :4# 4>+# 1/*-/.)./# stanova.  polukontinuirane pruge su kombinacija linijski i kontinuirano postavljenih 1/*-/5.49/B/#.41/#-)#9/.4-+#>)#1/*-/#.12.#+0/# drugog u dva ili tri paralelna reda -#3/09/.cak poretku.  kod kontinuiranih pruga 1/*-/5.41+# postavljeni u dva reda u cik .4#>6/.#+09)R<#>6/.4.)# :3)674B.#+0/#B3<.-4-# :4>*)B.4-?# >/94# ><# <# .-+#4B#.4*+.#.)# 1/*-/5.+#-)B/.41/#:43)R/.)# ><# >*+5.41/#>)#:41)E/1/#>/# :41)E/.4.)#1/*-/.41/b  paralelne pruge (kros -#.)# >6/.4.#+09)R<#>6/.49/B/b  cik -# A/.+7#-)B/.)# +9/-<# 3/>:43)R).# :3<.340# neki par valjaka.+#>6/.#:4# osi valjanja -#3/09/.+->.

IV .skladište gotove robe 1 do 7. II .L(ISJ(@3A4F8:( @<GL(ITJ(4FA4F>46:.skladište gotove robe IJMJNJOJ(@24@2<B84(6:=9:. stanovi završne pruge 320 mm. 8 do 12.L(IZ(73(M](745:=4Q< Kontinuirana sitna valjaonica 250 mm I .stanovi 370 mm.Teška profilna pruga 6. pripremni duo .pružna hala.mašinska hala.>4( FA:8364( YN]( BBL( I]J( 2<D<A><L( IIJ( 5:C2<68<( @3A4F8<( @<G4L( IMJ( @4=<( . hladnjak.testere. 14. 13 do 15. 13. ravn:=4Q<L(IYJ(83K<64L(IXJ(F:>?@=9:.skladište polufabrikata. II -(@3G8a hala.#>/# :4B+0/5)9# Valjaonica kros .+#>6/.kontri 500 mm I .L(M]J(=<A<G<(B:>:5<L(MIJ(U=:789:>L(MMJ(83K<64L(MNJ(F:>?@=9:.13 L3+4#1/*-/5. st:8364(5:62D8<(@2?C<(MZ](BBL(IXJ(2<D<A><L(IZJ((@3A4F>46:.>4(FA:8364(XN](BBL(YJXJZJSJTJ(@24@2<B84(4(5:62D84(6:=9:. III .skladište polufabrikata.4(K4Q<L(MYJ(8:B3A:.pružna hala.L(MOJ( 8:B3A:. III . V .4(A2:><L(MXJ(64F<G:(@2?C:L(MZ(73(MTJ(745:=4Q< .

mašinska hala IJ(?2<R:9(5:(F=:C:89<(F=:P36:L(MJ(5:C2<68<(@3A4F8<(@<G4L(NJ(@24@2<B84(2<6<254P4=84( 7?3(FA:8L(OJ(5:62D84(>6:A23(FA:8L(YJ(2:68:=4Q:L(XJ(=:8. 10.  *+941+#1)E)#B)2*-+. noževi (makaze).75 mm.VALJANJE LIMOVA 6.84Q4L(ZJ(@<G(5:( normalizaciju. III . II .:84(@2<6=:.L(M^(Z^(T^(IMJ(6?.4DG<89<(A2:><(=?K<89<B IJ(37B3A:. . kontrolna rešetka 04849:(5:(>38A48?42:83(. 8.83( 6:2<89<L(XJ(?2<R:9(5:(F@:9:89<L(SJ(9:B:(5:(@<A=9?L(I]J(>?@>:(5:(=?K<89<L(IIJ(>:7:( za(@2:89<L(INJ(F?D4=4Q:LIO(4(IYJ(B:>:5<L(IXJ(8:B3A:.)#.14 Limovi se dele prema debljini trake na:  tanke limove (fine) debljine do 3 mm. . nož.pružna hala.  debele limove do 60 mm.84(6:=9Q4L(NJ(2:68:=4Q:L(OJ(83KL(YJ(?2<R:9(5:(<=<>A24. 9.skladište slabova.  srednje limove debljine 3 do 4./0+1/-<#>)#:*45/9/" Raspored postrojenja u valjaonici debelig lima sa dva stana 2250 mm I .

:?2<(>38?F84B(74F>364B: .4DG<89<(D:6:L(SJ(>:=4P242:89<L(TJ(U=:R<89<L(I]J(2<5:89<(Q<64(?(U37?J )3FA?@Q4(452:7<(. 6. stiskanje krajeva cevi.kotur. 5. zavrivanje krajeva. radni valjci. ravnanje krajeva trake. @3B3G84(6:=9Q4L(NJ( 63R4Q<L(OJ(B:A<249:=( koji se valja. traka. 2. cev Šema postrojenja za izradu elektrovarenih šavnih cevi 1. 2.15 Kinematika oblikovanja cevi iz trake 1.:?2<( sa dvostrano konusnim valjcima 1. 2.VALJANJE CEVI PROIZVODNJA ŠAVNIH CEVI 6. traka . 3. 4. trn )3FA?@:>(452:7<(. 5. bakarni diskovi elektrode. ZJ(. oblikovanje trake u cev.

16 Postupak valjanja u jednom prolazu na automatskoj pruzi Stan sa tri valjka za valjanje bešavnih cevi .6.

povratni klipovi. kompresorni cilindar. 1. 6. 11. mala vezna greda. 4. dovod emulzije niskog pritiska. radni cilindar. 2.<>4G 1. 8.17 _472:?=4. klip. 7. stubovi. 4.>:(E<B?=549:W(@2<F: a. pokretni sto. 10. b.(8:>3689: . 3.4Y#. dovod emulzije visokog pritiska. 5. klip. malj (bat). spojni vijci. postolje. 9. 5:@A46:. krivajni mehanizam. 2.41/. 6.KOVANJE Razlikuje se slobodno i ukovno (matri5. 5.4L(IMJ(83F:.radni cilindra. razvodnik 6. povratni cilindar. nepokretni sto. 3.-)" +:57?D84(.

d) matrica je otvorena. b) matrica je zatvorena . c) kovanje.<A:>(>36:89:L(PW(B<R?\:5:L(QW(5:62D8:(\:5:( kovanja Faze kovanja na horizontalnoj presi a) odkivak je umetnut u otvorenu matricu.18 Faze obrade slobodnim kovanjem otkivka >:2:>A<24FA4.obradak je stegnut. otkivak se izbacuje .6.83C(3P=4>: Faze kovanja u ukovnju :W(@3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful