medicinske st ui!.l:u.ie Beogradu _ Doktortrao je ] 932:. g. Po odsJIUJlenju YOjnog roIi k [jJ bio je 12 god L!

1<i seosk: lekar, veeinom sreski saJlilJetsk:i reJierelilil po rOWIlm . krajevirlla HailezClIhljc, 8 godinapsihijarar u,Dul.cllnim boJnicama u Beopu i Kovinu, zatim 13. godina terenskl le,kal' u Sn.allid zahnnu pomoe lID Beograli'llll..
Pored drzevne sh.l.lb~ vrlio je u svom slobednom vremeuu ~priv,Sillluprabl!l. sve dek isla kod nas Ill.ie bila ukilluia 1959'. g. Bavlo se pr>etemo leCefdem neuruza ~ psiho-somarskfh obolen]a, ,l<llwjt~ je izgradio i jedoll pesebnu vrscu krapije ..Old .1%6, radio jc kao primariju~ u psi.lilijauijskim ustanovama u SRN gde je d:al.i'e USa\T~aVaO woju spedjalliiJ metodu Icl':enja n1l..bziicalnompsilloterapijom. MiIiI2l.hi uu p~ihmcrap:ij 11 prikazao je teorijsk i i praklicki na mno.!!obrojl1Lim [1iI.• 'eI'l:laci· Oilal rrirn i svetskim ~el!:arskhn l!:ollSl'esj mOlu zem Iji i ino~trn]jsl"'u, sle'kav!i 'PlIU10 naucno ,mznanj c.

Dr

Petl1.r},

Slarrkovic, md,eri 8. j.8JIl!JJ.:ilr8J 19Q~.!!.od .. Ui ~Il,

~"'rlio

jie g[mnazijl:l i

Dr P'etarJ. Stan:lrov[~

o p'i'irodnom
hdavac

leeenJu

i psihilkoj harmomji

<>:
o PRIRODNOIM
LEC'E,.JU ill P511H'1C1IOJ
/

RO BNova knJ~!¥I« Beograd Ada Ciganlija 6
DliRldol' Ii OliIgo:vomrl undlnik. S~obod3i!'l1i]imolflrnli~ F Recen:z:entb Drnguil:in N. Doric, pro£esor,;parapsQlolo,g Prim. dr m;ed. Kr:sta Zivkovic Dr Gordana. Srem&:\'ic Korektmr
Branka IV,ilnik.ov:ic

KO'rlce ItelmiekQ
Jasna IDamnjal10vlc

u:re4enJ'e.

PlULOZENA. .AunlOKA.'SE'I'A, SA MU,ZIKALNOM. PSUlO1'EJUPUOM SAVREMENA NAUcNA SHV.ATANJA 0 PRIRODNOM LECENJU I ti\KTlVlRANJU LATENTNE VITALNE ENERGIJE

TlI'aZ 2000

S,tamp:a; »,KULTURA« B. Petrovac
NOVA KNJIGA

BEOG.RAD

1988

Napo:mma:
BOfANS,I'VENA MEDICINA .~ MEDIIClNA mIVINA $tampaM 194Lo:bjarvJjeELa. [945.11 ileogI"adiu,
nematki prevodobdia'llljen u MiiElLclleJiID.u972. 1

Ova. knjiJOla, nit] jeveljka ~ti OPSll:"n3, an ZaJtDie saietil. isa¢rzajn.a. ~lzi~ rna 1 je II rru:ik.ckada si mrran, OO.rn.oran ] neometan. Ne prelistava,J, GJtaJ pol<iRo .5edIIJu stF:lnku aa drugom, ~dubl. se i u:Zlivlj:rvaj _U· :sm.i;sa:Q itatih
ii1ag;'m,j.!:!. Punu l1.oj"jSt imaaes ad a .pmoiieDu MP'·bsetu

nD,e"lilldJa je b'll1de5 paizljivo saslusao desetak dana lnteee,

proCitao b~~ 2 puta, pre oS pav,a:llja.

M IR
MIROV'NI M.UtA

~

iI.l55.

K!ompozicija za kl.a.vir, !O(ltarn i llifi,or a tebtomQ. s

12 j,ezika, iBieograd 195tt

MlEIZIKALNA.

PSIHOT!l!iR:AiFUA

Audi~bseta na .s.rp.skom, nemaclugl. I ,eng]es~,Qm jeziku, Oe]senltirdlCD (BRD) Jl9S1.,

MU~nIHO'mRA.f'U:A V'IDE().,KASIl.TA na nemack>Om. Kassel

(BR[;I) ] 98,'"

G!ES!(JNDHflIT mllU:H MUSIK (Zdral'll'lje putem mtlZike)Mu:z;ib]na p-~m()ter:apijana ncmaCkom f>emrn" gnunoionska LP p~a) [h;m!Lmund (BRD),]96£.

r
J

SA.DRZAJ Uvod PsihiCka NeSta
0'
_-.-._-'-j--.~

9 14 20

harmonija ishrani -

-

-

-

-

-

-

-

~

-

-

-

-

-

-

SJueaj malog Luke
][)va minata cutanja

--

_-

- - - - - -,~
~ -

-- -

--

-\.--

n
-

--

~

40 44
4'1 :53

P,OSVEC:ENO BORC .•MIA 'ZA MIR,

II NlAJPIEDAK tOYE:C:ANSTVA

co~,

ne ljutt se

M~ka]na

pslhoterapija
11!1

-

-

-

-

-

~.~

-

--

--

Jedan sluea] koji zvuli neverevatno, a1i je ipak istinit -Dall,e, napred JIzvestaj Petar Psihaanaliza borbu za mlr, zdr.a\rlje i blagostanje ~ (MP) iz Be&i

59 62

Jl'O'm06u. iiIilUlZika]ne psihoterapije
]i1llV~ zacetnik

75
86 930 99
Mo.2 105 Swa pmva. zadI1.ava autor: Dr Petar

J. SiOlliikoviC-

mooikotcrapije

u Jugosjaviji

Muzikarnl!1!:9J psihoterapija za svetski
10 gcdinarnmJkaJne Lleeratura Anketni

mir

-

-

-

-

-

--

-

-

psihoterapije
.......... _ .......... ~ -~-

u Gelzenki.rhern.ll=-.,...-_._ -~'

J.. Stankovic.

l~tit

Beo,grad,.P.astrovi6evO'I 55

........... , --

1]

v

0

D fantastienih ctkrita na

M~ iivimo

11

atomskom

dobu, u dobu

svim poljima rnjudske delamesti. No ta o'tkricam.4Jg1J da nose d.vojako obelefje, O~a mogu pos~uzHI dobm ali mogu posbrl:iH Iz].u. Sve t sad
sa. nesbpljenjem otekuje odluku, .hoce H otkrivena gigantska snaga malih aroma da 'Dude mkoriscen.a u mirnrnio.e konstrukttvne svrhe m Ce oovecanstilO obuzeto uzajamnim nepoverenjem i nehpe[jivostu uporrebiri tu egromnu prirodnu eDlergijLlL razornc ratne cilj,c'llc. u Ljudl svih boja i rasastrepe ~ isee,kuju hoCe Ii razum I dobr= volja nadvladati, I svakome [a~klll koji tole ume samostalne da Fazmisljfl mora bHi jasno de. se ,iSove~nstvo nalazi na istorUskoj raskrsmcl, ml pocetkn jednog sasvim nevog deba, Nasuprot slahichna i pesjmistlma rui smo cvn;to uvereni da je to doba Procvata i Mira. No prvi i drug! svctski rat :!ill svcjim uiasima pustos£lljima i ogrorrmim zrtvama u ]jtldstvu i mat.enjah~ ostavio je vidnoga traga na danasnjem ~O'\'\ek.u koji ih je proiiveo, pri 6emu je FoUUn!te najvise se stl"adao njegov ne["vni sistem, Kako je naken svdetka drugog s'V,etskQg rata uskoro zadm pofuo Hladni rat ncrava,kojI trnje evo vee v~:se od deset ,godina. toO je p5ihoneurolicna reakdj,a, covellins-va sve vise

dos~a do izrazajia. Ljud] su postal] nervozni, nepoverljlvl, nezadovoljni i zavidljivi. Opiha neizvesnest, stfab. nemir ii ncspokojstvo doveU su do eelog niza ll>po~javanja l'legaHvnih karakternih osobina. Ii.. zar le to cudno kad svakog dana saznajemo 0. sve nuvijim l 5avr.~enijim pronalascima za maSm.'110 unistavanje rnjudstva, i rnaterija]a? K<liku javlja agencija AFP' jz Pa~o Al~o (Kal]rorn~j<li) 26. VIlli 501.
9

pOZ,~ati ame'ri.i::~ nal!lcnicl Glas, Njukomb i dr, ]zjavili su da svake glodme ria ~m 1 .padne .-1'e.set miliona rena radioaktivnlh, padavina poJU ~h;::~ Ito.~sk]h p~ha KOiW.vrse SAD, Vejjh iBritanija i SSSlR. A prema O naJT~o.~~u~ lIestJ1~ia POMOj_,e.8::1d veC. I. Interkonrinentalnt dirigo",ani prQj':.ktHl kOJ~ se. dajuuR.n~e£~b u svakl deo sveta te 8 baJa na kraj zemljme kugJc ~.ogu da ~eJU pustlJi5, smrt I razaranje, '~l:oZ:DlCaVl'l t~k.a u naoruzanju sa svojim ogrommm, fantasthlnu ll~hk:i.J:n.tmSkQVlma koji po.tkopavaju prlvrednu moe i ugrozawju z~avl ra~vl~ak .SV~k7 p~. i. uajbogarije :i _?aj~lloCnije drZave, dovela je do., t~ga da. su IJ~~l izgubill SVO.1 unurarnjt nur, svoju tihu srecu, svoju pSdllCku h.arm~0I?-]u te post~U apatlenj m prenadrazenf. I u [ednom i u drugom .s~uca.Ju nastala JC bolesna promena psihe koja nije mngla osta b bez :~hnb posledicaza o-p.§teadravstvena stanje, . IUtdaJ SE. svet naima i pored ~emernOI!l'Or"k iskus,lv,a lz pr'lrog og
] drugog B,v,ehsikog .rata: pon,oi\lOl) nil, :B'!;'\E'stl"ane g,rozni ~ Yo

naoruzsva,

o]1d~ se ~z preterivanja :mote govoriti (I j~dnoj kol,ektivnuj psiho-neUroZI:. 0' jedno] neuI"OOi: straba kao posJooicauzajamnug nepoverenj'a i nel'atZumevanj 31. 1';:;_Udno je zaisaa da se Ijudi Lpored hcskrajno:g stradanja tako I_a o mrre sa ratovtma, Na svakem koraku moiemo cuti ve,~ otrcanu k fmzu. d.a je ratova uvek biiJo ] da ~ ill prema tome uvek i bitt tc da lilllJ] IJudi tu nB:la ne moteffilo uciniti
I

. .. '~l!ld.no to. zaists kaka se ljud! i pored pretrpljenih ufasnih p~tnJ~ l~k JOS cc~to odupiru da akrivno saraduju na solidnom izgraftI vanju J ednog tnlJoog rmra 1I.lI svetu, Covek jedlno..~t.avno nije na vi k"r!1lllt tome dublje razrnislja jer se pomlrio sa idejomI 0 svojuj nemoeno) ma1en~o.s:~],smatra jut] sv:aki. svoj misaont napam-koji hi.' sc tome suprctstavto, bezvrednim ~ iluzornim. IIi hila jc potreba srega da sc covek nagool O<lJ .razm~~]janje, da se razdrma i probudi iz duhovn.e m:.. ma1ost] u koju jc utanuo usled psihi.i:kc ~enjosti. Nisla toliko lie za.~d:~java. i pr,~pad3 us}.ed lIleaktivnosti" a n.i!f.a ope~ u':ko rnocno ne jaca l?~pf:'eduJe. us!e~ akt:iv~osti kao umljudski, k:a~ SE U indi.jskoJ fii]oZQ,fi.J1 •. Evo. ma~en.la.lla kOJi sam nav,eg U nloOjOj knjjzj »M1R." a koj1' svakog lofe mtehgentQog lioveka mO'ra na~erati Iia razrni!:iljanje. . _ U. prvom s¥etskom ratu p<lglnuo je prema p{)dacima koie je s.ilikup110 Uru!t"lo'o, Ilflroda, B mHiona ]judi, a troil:kovj su biU tonki da

J~~

=.[}

bi za fa] novae svaki gradanln 71:rracenib semalia roogao Ima ti s:voj'u kucu, narnestaj i do~iivolnu mesecnu penziju l!l iznosu ad :UJQOpredra tnih dtnara, A ~ sfu. je stajao drug:! s'li'e~i rat ~ Prema ... evue R blltemacional'e da. science diplomatique~bi1ans drugog svetskog rata izgledao je cvako: preko .32 mili.o:na. Ijudii:zguhHo je :l.i.votcna frentovima: 15-20 . ilmona rena, dece i staraca poginnlo je od bombardovanja ; 26 miliena ljudi umrlo je u koncentracionim logorirna; 2!l'[/~ millona Ijudi ranjene je .m onesposobljeno za rad; 21,245-000ljud] Iz~ guhIU su mag bombardovanja svojc sranove; milian dece agub~~o je ' svoje rodltelje, millen rodjtelja izgubilo je svoju deca: 4,5-50 mm· rma ljud] ostalo je bez porodJica 1 nernflju profesiju. Raounajuci u novcu drugi svetski rat staiao j,e 375, miJijarni' zlatnih dolara lj. trl pula, 'i.i §e nego prvi svetski rat. (Odbt'ana br. 4, a v.gt$t 1l949')_ 0 ovim broikama treba malo sesti irnzmis liri, l'!,. krivza rat je svaki o]i}aj kO'j'i 0 ,ovim brojkama nece d31 razmislja, jer za zloiin krill' je kako z:loCfurwa.c ta ko j 'unaj koji ra llD.odusno posmatra i n[~ta ne preduzima da se doc]n spree]. A evo podataka koje jc prikupila Mci.tunarodna organ[zadja. ratnih protivnika (Intemationale del' Kriegsdicnstgegner - War Resisters Evo koliki je 1:0 lZDOS: Za tu svotu moglo bi se sazidart 100.001) (i slovima stu hiljeda) kuca sa potrebnim konfornim odeljenjima za p.o jednu porodicu. Dakle ~OO.OOO kuca ad troskova samo jedLlog jedinag ratnog dana. No, drug] svetski rat nije traiao samo jedan dan .ne~ go 6, x 365 dana, No, te silne milijarde nisubile upetrebljene za zidanje novih st:'ll.1flbcnih zgrada, yec 1.13, ruscnje, paljenjc ] uibi.ianje. za. ~renje pustoSi, oeaja i bede,

rnm

Izracunato je: de bi novae kojl je u~mikn

SilPW

za jednu godrinu

toga 1<It31 t], 130 miUjardi. maraka bio do\<o]jan da se vdiki deo og~ rornnlh pustinja i diungli Azije ~ Afrike pretvO'ri u rodne njive te time slvorii novI i]votni prostor Za, nek:aBko milijardi IjUti]. A celckupniiz'" nos od 4 bmona (4000 mmjandi) maraka 1k:o]ikO' k~taQ Drugru :svetje skli tal::,. mogaQ hi podmiriti SV1e troskove da se ,cela· zemljina kugla pre~vori u jedan cv.etni vn II lrume Iligde: .ne hi hUorti g]adi n~ bede i u kome: bi Ijudi iivelj u mini :ii Magostanju_Pa ipak Se mtolPalo. rasip,alo, m.mo· i ubi] <li]o. Pa zru:" anda nije opra vdana daJ Se posmnnja u. zdrav razum oovefunstva?' Nije I] to~zra2. jedne op,~1':e pomctnje, je-

]0

dne psihieke dczorijentacije, jedne ko~et:t~vne psihoneurose? A svet se opel. na sve strane groz ... ('l.av.o naorusava ~ sve noviijim, modernijim i I<lIWOtij]ffi ort:tij,e:m za masovne uIilBltavaIlje" za mseoje, paljen]e iubijanje.Ka,ko saznajemo iz dekJarndje U: nemaeidH nau~nika, profesora iz GeUnge.tlli- koj] sa se 12. ~V 1951. kao ~tomsld s'lrucnjac] usprotivlll da se nemacka ,armija, Bundesver, naomiava nuklearnlm o-FIlI!ije.m, jedna jledina mala »takticka atomska. granata« maze da unish Cital' jedan nemafk~ grad. Nemal!ki v]adini prrupagandisti dosad su uvek istic~di de. Bundesver De trazl atomske bombe. vee ]skljuCivo J'>malo taktlcko· <ltomsko onlzje~. U geUngensko:j dek13raciji se medutim, navodi da [edna takva »mala takticka« granata danas -~'ec irna dejstvo atomskebombe koj'a je za vremc drugog sverskog rata 6" a.vg1!lst;a, 1945. goo 'l:I3.!5ena na Hb:'(l!Iz,";imu. ed te jedne bombe bat:ene na Hirosimu poglnuA .tOo je 2:~7.000Jap:3Jnaca (Prof. Ml'" Osada Arata: lInfSililoj de L'atornbombc). Jc§ danas medu.tirn~spo]javaju se pesledice te a~omske eksplozije pa ipsk se ru dalje pored s'Ioih protest a vde _prohe nuklearnbn m-1l7:jem. Dill BoriV9j;e Damj.anovli5, sef OdeIjeuja za zastltu od mdioakHvnog 'zr,acenja Instituta za nuklcaene nauke~Bons Kidric« izjavlu joe tu nedavno (»Politika« 14. IV 19.57) da rndioakUvno zracenjc kojem ljudi pod fzvesnim uslovlma mogu da budu iilozem, moie da izazove radiobiiola.ske p051edioe kod pojcdinaca,. i na nj:ihoYQIIl1lI potomsrvu. Prve lie naZiivaju. somatske a druge genetske pcslediee, Prve mogu u izvesnim slufajmrima dovest! i do leukemlje i drugih opalkiJh bolesti - raka, Zmeenje pak kome su izlozene oplodee 6elije rnoiic, Imat'i za posledieu ra,tTanjcnenonna]ne dece, ]fapaJJ],skrnnaucrrik pmfesor Hesegava objavio jc podatke ke jima j e d:okazao cia se b roj radan ja nenermalne dece pove~ posle eksplozije atomsk.ih bOH1lbi. U H[ro~im] se i danas SV<:Ikc' sedlmo detc rada jl! srepo iii hromo, - Cak. su w japans kl istr,aii'Io'aci u v,t)darna n~og okeana ulovHi podvodne monstrume, koj j nikada pre uporebe nuk~earnili oruija i p.wba vorlo-nocnih bombi U lom ddu S'!leta nwsu hiIJi .zO\Jpaieni. Te~edi.rigpllani proJektUi. podvodne mkete,a~omske puske, topovi. bombe sa $veUo-snim udaI"om (Cchos~o,va.ckj naucni casopis »No'1.. <1 tehniklli~ hr. 7/56) k3io najnovija i najmodcroija, sredst'lo'a, za -ma~<;ol!'~ riO un]stavanjemk ako se uopste l ne upotrebe t.e· ne ekspiodiraju, mogul ipak r,a2;omo de~ovati s\l'ojim radioa:kti'llTlim 7.raeenjem koje i

unajmanjoj meri svojim permanentnim delo'vali'llj'~ nemin0:m-0 j,z~. ziva steEne promene III o:r.gansloi.'Olili'II svetu, .S~etno pSl~o~ooko de Jstvc'~l· jepotrehno nar,oc~to istaci [er je ve~ ~amos<J1.nanJ~" dat~v8 OruZJ3 Z<\Ii masovnn uni~tavanje: post!Oje ioja. u sveg,a, ne1rohko mmUf~ ~ogu da zbri~.-u sa zemlj ~ne lrug~e ~ ~aJ\!IeCe gradove -na svetu,. deluje .J akoo ne-povo~jnQ na rovekovu svest ukoliko oi je USpoo' po.glJd~]m. vez:bama da oruva sV'oju psihicku harm~Biiju. .... __. .. U tramvaiu, ,,'Om, trolcjbusu, IiI.", sVOJlm radnlm mesnma, 1 fabrikams, kancelarijama iii na terenu, U porodlcnom krugll!·m zabavnom Iokalu, svuda gde se covek 'kl!!eCe, radi in se razonod!:i i Od~'II'l;l!t ~",u~a g::l!. ao senka pratl u ve&lj Ili mSJr:j·oj meri jedan.~Dl.lIt~]ililemu·. k liedno rreedredeno nespokojstvo kOJ,e vrlo nepovollno wb~ie na o~tie zrlimv-stl1'efio stanje, i:z;;azivaju6i ceo 1!lJiz, promena u. n.nTma~no-m~funkcu;linjganju pojedlnlh organa, Ce:o!>vet j e kaoneelek tn S.3f.1 1 za cas :5~eman da prasne, da eks~lod~:rOl!~da izru1.e ~z talta gu~bcClv]a~t IHJ.d:sam~ SObOHl, U nemoguenosti da obu:m.a: S'Io-lQJ us~:O.mes:an~ afekte. P:~~'Io'alie e retkost nae[ M\'\eka potpuno nnrnog, stai:ozenog:" :;z,dm:vog, 1o::oJ i m;n~ da v'lMa sobom da b] u svaiko doba i svakoj pnhct bio u telesnnj l drulstvenoj harmonij]. .. Probne atomske eksp]ozije koje se i pored svih protesta 1 dalje :'j,ve 'Ce~Ce vde. nisu dalde opasne samo Zlbog., .svog nepo~ednog rawmog dejstva ··nakuadIlog mdioakti!v:no~ zra~li1J1Ili". _el\lo delu~u. kao n ilito, ]e gorenapomemsto B sto treba na!lfooto pOO':'lU:l,.l psmolo5kI vr~ ](1 1l:tetno. jer- je swka takva eksplozija. Q~Oim~l!l8. 1,pretnJ~ .d,a 11!l ~at~J priliei m.1!)zeduB do masevnog razaranja ] un;l~t.mla. Srrah ~ oseeanje op,s:~e nesigurnest] prozimau1l!1fui svest i znatnim de]?m plLodil~~ u podsvest odaJde se kasnije javlj,akombi:novaDo sa drugim OS;Can]uTI.a .lZazivajucj najra:dichije neurot[cne reakeije u vez] poremecene pSlhl'i9tc ra vn(ltc.k.

12

13

spava .~necu se trza, Aka seoovek preko nod odmQrid) kako (reba. on mora ujutru ~ bude sveZ, vedar Lnasmejea bes obzira u kakvim se .mwmffimprlJi.tama. nala:t.t Pun samopouzdanja, nade ipoleta on 8e ,odwmohvII.ta u 1ro§"tac sa novim danorn, S druge slli~:e pak i pod
iIi,ajp!)\'OljniJjm .zivotmm uslovima: aJ::Q se or,ganizam nruje p:r,eko :noel p~al\f'ijb.oodmorio, (!ovek je tnroban .•.nezadovoljan lm:ailodusan • .:lJbog svog unutamjeg nemira, nezadiovoljstva i nespokojstva, zbog svog osecanja manje vrednosti, sumnje, straha i neizvesnosti 1jrucUpuse, piJu., kockaju se ill ispo1jlava.iu razne dru~ De:u~oti'Cne reauk~ cije, Svoje tmutarnje psihicko stanje covek zraci na okoUnu. Aka, je prema tome u svorn Ii)p'hodenju grub, neuljudan, aknfspoljava negativne ~a.rakteme osobine •. ako je netrpeljiv, m:rmvoljan i tome ·sl~tno"

PS.JH~CKA HARMONIJA

toJjkad se ne rnoze dovoljnn n ag]!as iti od kolikog ] e ogromnog znaeaja ka.l~oza n~e opste zdravsweno stanje, taka i za ilaSl!l. radnu sposobnost ] us.pe~ u nvotn psilliCka harmonlja, P'sihlc®a harmOQijOl. tj, unutrn~nji mie. spokojstvc i. vcdro ra"polo?"enj,e.joeaUa Iomega, su.sinna i bitnost zdTIl£vstvenog ,organizma. jer jed ina u t,ak\lom stan ju mogu n<l/si organ 0 normalnq hmkdunhmt-i. lake jc zvanlcna medicine sve do skcua zauzela jedan prili~na rezervisan stalv prema uticaju psihickih fakrora pri .nastajanju i ]e6enJu bolesti, u poslednje vreme se ipak sve vi§e uocavO! njlihov neebicno veUki zmii':aj. tako da se [z: dana u dan sve veeern, broju organskfh oboJjenj::JI poeinje pripisivati psihcgena etiologi ja, sio samim etrn maCi da sc na Iste mQoZ,e .sfb]cl!dm metop dnevne brige, neizvcsnost za sutrasnjicu, vc6ita zurba, buts. po ulicarna, radionlcama, fabrrkama, kao i po IgraJj~tima i zaba vnim ]okaHma, fin] cia se s;ta]no ]1a]azimp U. jednom napcsom i prenadrazenom stanju IkClj€ 11,]' za vreme odmera I spavanja potpuno ne [Se,ez;ava tako de, .i cdni m 1:11<1 mim de]omuplJvi~e rra nase organe ,fuk i u sna, Kad Oo.veik uvece legne u krevet i zaspl On samirn tim }os ne iskljuclljc sasvlm dozivUavanja prcthodnog dana" Iako je zaspao, on jo!!ni izdaleka ni[c potpuno miran, misicj mu nlsu sasvim opusteni •. a mis,ann] j, osecajni .zi\iot sarno ~1!1 se umiali a De i toliko umiril! dabl se organizam pralliln!.l rnogau odrnodH i opora,viti. Zbog toga ,co""ek ujUlru kadOl!se pm!budi i n! je du,vQIj no sveZ. pogo to\'\o .akiouvec~ ldku zaspI, nem]mo
dama terapeut ski delovati, Tempo savremnog :avota. neumoljlva borba za opstanak, svako-

onda je to siguran znak da un nema svo:ju piSilii~ku harmouiju, da je m~5re6m i da pam. Prema II:Om.e akn fclimo da se borimo prot~1!'U_zla, mi se McrnamO baria da lj un] budu sretM. [er nikad srctan60vek De

D.toZ'e hiti mall' .~zao, s.reCl'I!['!I OOveK uvek joe i. dobar covek. Sarno. nesreean oov,ek m000: blti rothv ] zao, OVo. saznru:lje j.e od v,e1ike dalekosez,ne VafnoSfi i p.raktic!Ilog mataja, te nam stalno mora bili pred oCirna kada je fee o preduzimanju vaspitnih mera. njegovi.

Jedino u :stanju psihicke harmoni]e D8S organizam je zdrav te org~nimogu norma1lno funkeionisatl i jedine u stanju psih~Cl:c hIlinnonw]e Covek moi:e u potpunost] razrijati svesvoje urodene sposobncsti iujedno dati maksimum korisnog efekta u svome radu, Za razliku od toga psihiCb d)isbanmonija deluje razcrno na sve organe, Ona emeta normalnn clrkulacijll .bvj, oteiava varenje hrane, omeUli funketju .endokuinih zlez:d!.ai u spremanju hermena ] njmo.vom .wu~i.vanju -u krv; plremecuje metabomam. u eelij.ama, smanjuje .IDu(!ivaDje - raspadnih produkaw, stvara automksine a ujedno preoptereeuje moz~kao i c,eonenrni sistean, Prema tome starn poalovicu: It.ldrav dub u zdravom telu« mora)no ebrnuti jer ima da ghlsi: :.ZdraVQtelou

:zdmvom duhu«, U :zvanienoj skokkoj roedicini pastoje lzvesne ukorenjene fataiDe zahlude koje se temeljno moraju korigovati .akio.~elimo. da se sa uspehom borimo protivu we Yeeeg broja b~~bib i najteZ:ih hRNlicmh obolenja go sto s,11I mberkuloza, srtane bolesti, i'I]kuho~izam, rak .• d:u~.evne bole.sti i D~e. Lek;ui se nadime" mmDgo Yik tave lCOOnjem

14

IS

II

I

Prirodni i[!!;i!\!mI~tet prema tome. svestrano mora p'rOl se .. :u:av,ati kako bi. se i'zl1alazili svi. 001 faktori bcoji ga stwrnju I )JJ{Itpomafu, ]er je ~aJj imunitet ed najv,eoeg znacaJOlf za preventivnu m.edicinu,koja .n(;l za~ost i suvise rado pribegav(;Ive:!aacb;!C}m imIlllliletu umesto da SVIHl m,<;pcilozivim. sred,stv~mapropagj:ra i forsira prirodu! orpornosr orgOllDi:lJIl:a" S tim III vezi potr-elmo je.da ukasemo na j ednu Tieob1tr.1o \'ainu ~n.jen].c:u (I kojeojse na ZOIlost vrlo malo vodt raL-una, at to je -uticaj koji 113~e opl:ltezdn:vstveno ~t~je.pnre:nstveno na md,. ~~ni.~aslem ima]u razna preventivml. cepljcnja, na prvom mestu vakC1Dac~Ja pf'& iivve1~k]h bogffinja, .za~tHno cep~jenjeprotiv diUerije. Mdaha, vdd.cog ka,~lj.a, tetanusa, tifusa, polio:mieUtisa. a u poslednja veeme, sve masQv: nije Dese.ziranj:e. Ovim. rep]jenjcm svakako .. je~tignuto da se bre] <lkutli'lih infektivnih oOOJenja. znatno smsniic, pa S1)l. ca,k muoge-z,ar,azne bolecsti,koje Sill .nekada pJ:"iBdstavljale (;;itave rnorije, te bile stT<Jih;i. trepet za oltave narode, skor'1) potpuno iscezie. No, tu odmah treba naJ.pome]lJUH da iS1!l mgjjenske p,riUiceu[o vreme bile i;s,poo. :svakebHike .. te i n]jeFlc]kaJk ,,0 ~udn da su zarazne bolesti nesmetane mogle da haH".;FUi dOl.pokose :s:vojezr"lve, Upore~o pak s?-'~~ll:Un:~~ 'wdiza~:Je~ 1 :zd:rOl,vst¥en.1m prosveciv;:mj em narocim u ¥eZi hene mUgJ.jene ?roJ ;za~zIllJjh oDo1enja SiC:poCeO l'idno smanjtvati, Gde nema P'Ov~lJnog teretia Z;;l! razvitak patcgenrih klica tame i ne mogu izazvati. ,oogOvaJm]uCe~oolen~e. J[llokazalo se da SUI higij enskl uslovt zlvotaod. Pl"V01':3!Z;rednog zruiCaja. I dOll je Clstoea ne SaLiiWilO ]lola, vee eelo zdravlje pQd~zumeva jl!lCi nane same ICistOCti tela vee i:stovr~eno i cis,toOu ..duSe lUjl. ~<lsib misli .~oseeanja, Torne pr~dolaze i sri O-l1lr ,tiniocl koji utieu ha tu cjS(o&u.kao sto sue ekonl;)llnske prilike, zom.imanje, ishrana, klima, odevanje, psih:il1w stanje i dr, Cepljenjem, medutim, imose se u o:rgamrnm iako u.. maLim koEQnanta ali ipak izvesaeetrovrrs marerije u vidu .. zivih, oiS~la"blje111h ] H umrtvljenih kliea Ili pak njiltovih toksina, s~o1takode, VaZl 1. za razne semme. IDa ss pri tome zalsta mdi 0. jednom otrovnOM oS1:eee:nju ito, prvenstveno iivtallog. sistema posvedo6iee nam ~ ]riiSdijagno:za (Od~ divanje bolesti po dUiici 'DkfI). 0 ~retnom ..dejst'!!'U. ~pljenja" p'r;Obv ,Ie: likih boglnja, clUt:erija, beootiranj,a i :slIcll.1h tTovan]OlL gomn np~ZJla.ti fnternJiS'tai dr Otto WJir.z ILl sveme dell!: ..Kl."ankhei tsbefund aus del." Hiegenbogenhaut der Augen;,:.

na

16

17.

.lima se nagovesltava nova era ~]udskog razvitkai! okarakterislM1!a jednim specijai'nim prosiren-im stanjem svesti kao i otkri6cm nO'!i.ib V'rSt;a. energije IZl!. kosmicjbevatre (atemske, eneq:~~jl:a?) oja ,ce na zemlji stvoriti k mnoge nove ustove 7ivota. U pltanju je nagovest,ena epQha Sembhala. Interesantno jc sva'ka.ko da se III kniizi Niko[as iRoerkh-a, .'The Head ol Asia« (Srce ,;\_zije)ko,ja. jc objavl!jen;i 1930. god. u NJruj,o~ku,poC.etak o1krica novih ogromnih izvora energije predvida preRlapredmcunimaindijskih [ega oko godinc 1940. Prema uEenju AgI!i-joga redl. se 0 aktilvira,nju i kmiseenju raznih oblika. prirOdD'ib energija koje HSS okmillju. i to putem telesnog i duhovnog treniege. Ljudi podlstakn.uti sve noV'lim i m:wijirlil otkricima o stilstini marerijalnog sveta, mOf3re naizad Cia U'vide njenu psimcku stvarncst, te ucilil dial se iP(ilko1!favajiupr:\iirodnim zakonima- koji njorne vrnadaju. N? ne kao do sada proutavajuCi samo vi!d]jive. medjive i opq,Wjive manife~tadje. vee uduoljuju6i se istovremeno i u bajnje uzreeue faktore te us kiaaru]uCi ih sa nesom SopiStvencm Zivotnom ,energijom. Ova p~ ulavanj,e sellle mDk .zami:sliti bez - psihh~k,e barmoolje koja ,ie ad ogromnog znOlCaJa 7.;fi p'f3vilan razvoj na.~ih tele.snih '~umnih sposobnosti. (lz kDjige:&M I R~ cd! istOg pisca).

19'

NElS-TO 0 ISHRA..NI Por,em.eeet1a psihicka r,avno'lelfl, nespokojstvc, nem~r, strah, kao

~'II'~k~ dru!;o depresiv~o: stanje i neg<l!thmo raspo;]oleoJe deluje sputa~aJ~~ .na uaA .uroderu. ms~i.n~t. u pog~edu nonna.:lnog zru;)ovoljavanja p'~lroomh potreba, Uikol1Ko'}e oovek smireniji ] 5talozeru.j'j utot~kl) ce
n,j:cgov ?~i:zam vi~ osocati potrebu za. normmnimJ Daeinom iivota ~.1S~1!nme. Jeliao je s drug.:ir,_n u naJt,eSnjo,j vez~, jer normalnl DBI.i:![n ZUiota i Ishrane lJ.titu takode ~ na p5ihicko stanje .. . .~ rarnjim periedima. m~,udske~storije dok je eovek jos bin u teSlil~Oj veZl. sa p,rirodom, W"Ouelll wnslikti hili su m,erodaqi U odabi'. ranju vrste .~ koHCine hrane, GJavJ1!>e namirnicc bHe su fito, powtie i ~ooe .. ~es:o, I~e tel>:.d?~nije. U!~]o'u, up(IItreblil a bila je nesumnjieo najf,~t~~mJe u. 1~ludskoJ [sbr,am. Upotreba mesa doole. jc kao posledica na~~h .]zopafemh Da~O'n.a. NOlistranost mjsaonog zivotca je uticala i na nase Zlvotne potrebe. Uk'oliiko sme postajal] .bezobzirniji: jedan prema dr;u. game ill moralno svevise qrup~jivali. j UkOi]i~fi je fuvetamstvo svoje pro~tem: . i. su kO'be. ~s6e ~sarvalo ,uzaj,amnwQJldan jem I -ubijanj em, utollko je ~ meso poce~o VIse da U1azi u sestav svakednevae i~rnne.. KakO. j~ meso opet sa svoje stran.enepovoljno utiealo ne samonatelo, ~ ] na karakter i temperament, poglavito zOog' 'lrelitekoJicine otrev~ih .malcrija ko]e se stvaraju priiikiom njegovog raz,gnlldivanja, tOo SU lJudf s~ J'liCte-.i.no me,sl!1!a,tom ishranom SV,e vi§e jitolcn] O'pStoJ degener,acIJl. Iskustvo Je pokaza~o da su veg.etariJanci u duhovnO'DiI po~Ie~u mnogo stal'o~~n]~j, te da:ih mnogo rede obllZimaju gnev. mdnja, ze]JaJ za osvctom Ih dmga jaka. nega.tivna osecanja.. Spurt nam. taka-

hem

UC,. daje primera da S1l.1 om 1 u. fizickompogkdu mnoge zdra.viji, utpcllfniji i izdri:]jivlj] za razfiku od onih. koji se hrane prvenstveno mesnatom hranom, a pri tome. se jos sJ1llie raznim nOl.dr~ajnim sradst .... i: ma bOo ~lo su kata, duvan, .aUmbo.I i jaki z.aeini. NaSa hrana je vrlo raznolika i Dna se daje podelitr'na CVI"stu, teenu, gasovitu, .zracnu i dUSeVDu, Do sIt,ora sc smetralo da su jediuo trr prve vrste i donekle oct-mil. neopbodne za zivot. do! se 00dll~e\'noj hrani vrlo malo vodj]o raeuna, Medutim, sve sto jc lepe, uzvi~eno ~ skladno, sve 5tO' je u stanju u nama da lzazcve poziil.~vno nu;pol0,knje, ushicenje, 'ra!dosl ] divljenje, ulazi U sastav podesne dusevne hrane, U .u3enu hrarru pak pored svetlostl j toplote spauaju i telurska kao ] kosmleka zrarenjf;l,. . VT'i'iCajuci se na Cl>T'St.uhranu moramo najlpre precistiu pitanje koja je vrsta cvrste' hrane za CovekaJ. najpodesnija i l\:.ujaJ.mu je od prrrode namcnjena, Da ]i je ,oovek mesozder, bil.iozder, plodoi.der Hi sVaJstoiJder tj, da ]i je da se st~~no Izrazimc brnivur, herbivor, fruktivor, Ill omnivor? U zirvO'tinjskom earstvu pos~oji u aom PO'gJ.edu.t:atna klasffikacija .. Ceo. je organizam. kod zlvotinja pndesan p:rema jednom od ovih nacina isbrane_ No poglavitc se to ogleda na zubima,na organimaza varenie i na CuHm:3i." Stu se nee zuba, to nruul{od mesozdera odmah padilJju u oti SiljOlti, j'ak] i nesto savijeni ocnjac~ koji prvenstveno s1uie za .hvatanje plena, OVllIiIwhims. se meso DC rnDie da i:sitni, vee za tosl.tU,e k.utnj.aci koji kod Rlesoidera imaju svoj naroliiti oblik ] bI<tnll' se razUkuju od kutnjaka bi]jo-ili plodosdera, Ovim ·S1e kutnjacima mesane melje vee isitn~kidanjem i rasbv]]a.njem pojedinih rn.i!icnih \'La~n~. Vilke. se pri tome .tret..u. same uveritwka~W1ompr<!lvcu a ne i u horizentalaom. Treba samo jednoj macki baeir] komad bleba pa videa sa koUkom mukom ga una. pojede, Zal'iiile pada, u oti da maeka Hi, pial> zaCas pojcdu komad -m .n.ajiWaviJeg mesa dok se sa kemadom ~leba dugo moraju muc~ti$spmtajuCi ga pri tome viSe puta iz usta, Shaii" je .med:u~~m 'U tome !ito eni ne mogu da izvrse pokrete f.vakanja u stranu kao slro. je- to, slul:aj ]tad zivotmja koje se hrane bilj:em i p[odov[ma. . .Ako posma~amo I)VCU,. kravu, konJa Hi koju drugu zivotinju kaja pas.e traV1ll, videoemo d~, SlIl im pl1edn.ji sekutici neobitno jako razvi·, j'~ni, iho im j,e pobehno pri eupanju trave. Kutnjaci su im ~imki i

;u

bu, one ih pojedu zajedno sa kumm,. kosct]ma i crevima i j'J1im;l!]o irn to ne ~kodL Nije potrebno da ryrla Pfi1.o odere ~abu,. da joj povadl creea palC.k onda da jede samo batake, h~o talco mafu. po] ede ee log m,isa udglliarvc do rcpa bez ikahug prethoonog prigotov.Tjenja. Me.sozderima nije potrebno d.a svoju ..m:a;rnmna komplitovflne naeine pripJlemaju kako b~. joj se premenio izgled, miris i ukus, Stu se tice bn,~j:o- ipIodo.zdcra o:ni t:akott'e, prinwajlJ!. hranu onakvu kakvu 1m iPl'iroda spreme, Uvek vlru.m.o,~ila hlr<limJ3J. kod nj~h najkrnc]m. putem dospevau telo, Ni· bbu, prepariranje im za to nije potrebno, lKaklfepa.k zloupotrebe 60vek ,run'iu. svojo] Ishranr presto je neshvatljivo, Voce, pame,Z]to i mleeni prolzvodr za covek<li, je najidealnij 11 hrana ito ne sa:mo u pogledu. srvarne hranljive vredaosti, '!.fee takmle I S obzirom na zadevoljaval1ljenaSe:g ukusa, m:'r'.l lome trcba ima~~. uvidlill dot je [a hrana utalikopodes.n:i.ja .uk!o-lilk:o je manje izmenjcna raznim ku~kim maulpnlacijama. NfIIYllOvijanau(;1na .is~m2iva.llJa pokazala su da je presna-nekuvane, hrana ne samo mnogo laksc svar[j~va ipooeST1']ja: za potrebe naSe.g organizma, vee d~ u mnoglm slueajevima predstavl)l'fI dragoreF! lek sa izvoomdnim. efektom, Mnogl l!eski belcsnict too kojib SUi sva druga sredstva ·o[;kazara. te [ekari 00 njih vee digli ruke, dooli su op.d d~ svoga zdravlja zahvaIjujuCipn:mojh]'mt R<jI.ZiUlrne clapf] se Oli!\ome dolarl u ubrir same vegetarijanska hrana a nrikako meso. ]i"edna od bicnlih odlika ZiV.og Oi('.gaIiLiz:maj este rnj egovatelesna toplotakoja normalno ~osi nesto manjc od37'!'C. Da b~ se ta to-plata stalao od.riai.a,. rnO>lalll.Q da unesemo u telo hranljive .mJa;terije ~oje se hemijsMmp;uteOll rarlafu: u prisustvu kiseonika stvaraju.d tako top]o. ru.. Kako je sv1Jl<o pcimffi'l!je Mseo.nika tI. shari jedan ak~ sagorevanja, to govonmo ] 0 sag~vanKu. hta[!).~ kojc s~ u svejim kraj]]lUm fazarna odig,ava u tki:vnlm 6elijama. Celije se prihkom svoga rada neprestano trose tie je PQtrebno da se one regenerisu tj, dopunjuju i obnavljaju lZ materija]a knji se dovodi putem krvl ] 111 samlm celijama prersduje, ~r~ disanju kiseoni 1\.:: iz vazdnba prelaz! u ptuenilU menm]'dma u krv gde se labavo vewje za knr-fiil1hoju hemoglobin - pretvarajuci ga u oks~hemQg~!ob~rn.S druge .simne se hrnnIjiVle materije, preebracene pod utieajem piju.wcn-_ •. Jie]udaCn~h 1 crevnih sokova, fue] igustetatnog h~E~ja .kao i njiharih fermenata, upijaja 1)1 crevlma 03 bi preko krv.~ i li~£e dospele do tkivnjhte~~j3.. GTaVDiP['l;I()es metabolizma odigmva.

23

se haS lilCcliblQj protop]azmi. Krv s jeaneSlt[3ne; dovodj ovamo hranljive marerije, dok se s dnilge strane hi vd.i. ps~obod;llvanjcldseonik:a. koJi je bin '1tcz_. za .homoglobiFl. Dejsl.vomTi.ovog ki'Sloonlka. oba\'~]i<lsc sagorevaooje dGved,emh hranijivih sastojaka p'ci '~linU se stvar.aju [I.Gvc - mat1fl:rij.e.koje 5U potrebne za. od!rla.wnje ] i?Jgratiivanje oelijaL Citavim t~m sl~~im po~[o.m ruri§ll"lje vegetatj]vn] nervni $-]S,tcm,va~"l i slmpatikus, ko]! dosem do sva.k!epojedi!ne_reUje. ()vo s1!1neobiCno k<nil1ip.~ii. k~vaoi bio:hemijski ~nooeM, tolfko komplikova!li i famt~ticrn~ da nasim razumem I pored svih ra.~polol[vih. rutn6nihmietoo3. ispitivanja mozemo . dokw!',itl samopojedine faze i gt'Lilbe konnire dok Ne' I1lJ~hova plJ"~va s,1!,:!stinaza sada jC5 izmioe nasem .Zl1!<UHjU.
Vl,se da sklze. Oni SU inteFilll'l!ed~jem~ .~ konacni prooukti melabo]izrna i IDogJId! se upored]!i sa .slj.!3Jhma-odoo~no pepe]OI? k?j~:za~sraje ~poo]e ..s~o~aa].J~~. oFg<mJskl'h ~at;erija" lOve materijc kJoJe vmse me pod~eru d31JO'JI o.bldOlimj]. pFrlazez:d1ID u knr da bi se pre1>:0 .ebbetoI'nih org.n!Jli izluCile iz~ei:a. NJ~fuo",o izbaciva!J:j.e:se ws~ flrek.o creva, bubrega, kool;l i pl1!1C~U cV'lI"Sto:m, teC[i,OFH i gasovitom ilea lzgradn]u ne m'O~
" . Pri1i~Gm

ok:sidati~

prtH;:esa

stvarnju. se mnoge ma~erije koj,e

kaosto je pravUan dQ~odh~n]jivIh materija, od tohko rstog aka ne j{}!l[vecegz~ataja je :redoVTIo 1 n,OFm<llh-~ood8trnnjiva~je ,rnspadn~h ~rodllkata s~renr.h U (fokl!l izmeae m~terija (membQ~~~a)". Knd,rn!ZI],~hporomecaFIJ IJ_ veZ] nepotpl!ln?g sagerevanja ]];as~a:]'anJ.~.oo],esu, . ove ~tetne m~te~]e igrat,u p:r_esud:rmu]ogt1: oe nJ~h.ove koliCine, vrsse, stepena, truoz'eirnlJa kao I dufine\'remJ;ena Zadrzava,nja u te.~l!lu8]ed nedavoljnog inece[[shOOnDg Izbaeivanja, zaYAs] kakva ~e bolest ~a se rada. i.~a .koji oe nOl~:ino~mzam dareaguje na oVl3JJrn'iI'l!1Itrn~n poreme6aj. ji

stanJu .. '~d ~ste. va,inosti

teo.

Hales'l: ostaJJe U S"O'Dm. latentnom stIDljU. sve detle dok ~v jaCl potres Iilepodstice .rnspd'oiive odbranben;e .silI,age org;rnrzm:3J dOl. se. isti osmoOOcli svojih steM'l~h materUa" Ukonko je rnspo]oZi:va vitalna snaga jaC;l!, u tDliko cc ] :re~.e dola;z;iti do ve6eg nagom~lavanjHrih ma.tef'lja ~Jint.em1lecfijernihp.r:oduk:ala~etab;(}]i:Z:lDa na.~ta[~h.u$lecl nepotpunog sagor-ewnja i. nedavolj~'Og iziucivanja iz t£~:3j" Aka je, dak1e,.v]talna ,en.ergija slabila m u svome dej:st\'U sputana., oro odstranjivanje

hi&:: samo del~mitno i nepotpLrn!o, 1311:0ella 00 sc u toku vrefiu,ma naslagati znatee kQ]ic-lne i time stvarati hrow_fu1a. obolen];:lL .. . . Od svih lrr.a:[i1~jiivih materija behrn.eevine su po SVOJOJ -strukturi r.aJkonwp~~b~'vanije,~i ujedno i najvoonlje u nasoj ishrnni. o\(,Drn.e valja tmati Oft. Ul'][l'~ da sumljne be~aFIoevjne ~nogo podesnije zana, SUI ishramr ad onih fivotinjskog' porekilla, zato sto pd ajihovom. sagO" revanju mnoge rede do]azj do oibrnzovan:ij.a otro'Wlih intennedl~jamih produk<lJ.t<l,.ne.go svo je to ~;Juliaj aka potFl~lm~ bejlanCevJm~ ~mam)o u mesnatej hrani, iPootcpen.[mnavikavanjem covecji se orgaTluam tok~m vremeaa navikao mesnoj hrarri, <.IIisarno d.e~]micno tako da se pl1eHi. pode neminovne pokazuju.stetl]e; pesledice takvep~od'Vflrirod~ ne ishrane, Usled nepot]:l>W"Jiog sagorevanj.<l! zlvotinjskiifuJ: bell~ncev1iililla stvara se mokracna kisehna koja se Wlrol~et_] putem knri krQzcelo tidu ta]oii prvenstvenn U 2!globovima kao svojim predi]efut;:iOJ;lllm mestima, Rl3Jd~.se ill OV~m sl1i1faJu 0 gihtu, jedl]omvrlo diug[lt.rajnom,fuft}nicnom i teskom(}oo]enju. koje se oblcl'l[l1 javlja ked onih Qs@oa U e:i· jeffi!. ie~ov]l)i"'u meso za:l..lZ.ima~ajv.aZniie mesto, iNo nOl!g~mHanam;okrac. r1'01 kise~]na ne mum uvekprouzroko\!'aUmlmah gfM, Vifle se moZe ispeljavatl i U vidu oeJog niza dmg'ifl ooo]jen!jfll,. . Hron:iCan reumansam, o'boIjenje bubrega, jeare, stoma)!:a, CrClV3 pa cat i rak imaju se prip.isa.ti linjen:ici da 00 urganizam. nije U l_ll.fr. ~cffii!~ti da do ik;r.aj;a potPUiplD oksidiSe '!J·cClil kolicrnu belan~ev[na Zl~ tinjs~ogporek]a,. Da~] Ce se Javljati jedna ill druga bolest to zavisr IJ'dstepe;!]3.tr(lVallja .raspacm.~mp~lJdtlktip1a, gJde se uS led pore~eCe]l)ogrnetabo~izma pored mekracne kiselirre stvaraju jus. i mnoge ilitetnc materije ,(Vidj knjigu~BQz:mshena Medicinae: 00. istog autora). U pogledu j~hrane vladaju jos uvek veto- pmtivu.rerna m.isljenja meuu n;3[UCni,cima, aH se ipak 1JI.v.~da a j e dosad~SA]] naC~~ ti1et~r.utljia d 109;3!pmiblema bh"" nepotpuD. i 'U mnogomepogteslm. PoSlJII)se na:wme,. od fatalne zah~u:dc da se covecji ofllanizam mo"L.e uporediti sa neknm Jlla!i.noWJJkod koje se ~,aCno:mo~e izra6t.ulati utrosak gOr1va i postlgnuri korisni e:fcka~ rada, k<¥Ia je iSla u pogonu. bgrnedalJll' je da jepwnavanje .bloncoe vrednosHpoljediinih :na:ro!imka. ho I ut·msak energi je u mirovanju i pri ram. dovolJno d:a ~e Cov'eku obe:zbedi pmvilna i:shrana i ooigura .n()irma~no funkdonisanje IljegQ1!;ib OITgana. 0 psillick.cij: .tom" pmClientipli~ is_MiI~ se vrl~ ma.lo. m nhrndo voclHo r-aCI1I'l1l. A u~av(l

P.'~i

24

25

tao k'ompo.nenta je -od pmsudf!log Zo..lCflijaJ., vczl s tim 'irJrl'o je intercU san tan s1u.caj koji ,n.avo<~' DJrofesur Brauhle iz Dreedcna:

prate uzrmaaje pokvarene hrane.
ClUJeTI1ca. kOjlil

.' Jedno] .~adj:ntkinJ~ :izmen.:n je bazalni metaboHzam pod nor~~m ~~lCl'~~~, J'~d:anJl~t.u ~hlad~oj a drugi put u jako zagrcjanoj ~b.l. PaC1.1entbnJ3 Je zahm blipnotisa[] a pa j e ponovo izm eren metabol1!zam no sad pnd prom" .. 'Ji 'XI.,'~1'" . . . 1-, ' ,.'.,'.' ., ~J~]!ll pSi .1,,"lUlll US ovsma. Dok je nanne ~ezama. hladn~~ sOil]. d~ta 10J ]C D. lnpnozi sugeshja da se nalaz] u u Sah::!l1 p~ vrehm ~fnfkim sU]]Ioem, a drugi put obmuto dok se stva rno.]]!i3iJanla. U toplo] ~o;bi sugerisanu joj je dil senalazi na Severnom polu ",I,~,ta se ~es,i1o? 'l\fetaho~]zam se nije usk~adio prerna stvarno r.o~~~ecIm.,uslmtnn"!-~ Vee prem.a ,sauriaju datih sugesUja. P5ihiCki doZlv,I]I<l,l ,d<lhfl"s.llge~~lJa pokezao se j3am '00 stvarne top,~O'te' OOIlo.SOO h]adn~:e. Ne.sto sheno se pokazalo ] kod lUrenja s(omacnog sob. Pod' sug;eS't~.Jo.m.dOlfjede neko vrlo ukusno .]ero.,]ueenje stoo:ul.l~nog soh. s~ ~brufi]]!~tHi~ne osob~ zaatno ~~ja~lo. d?k je. 11 d.ry:lgom s~ucaju pri istom JeJu data suprorna sugesnja t.l da jede nesto edvratno ] pokv.areno,pa.su ~ah nast,dj svi on] obje.ktivni sirnptomj koji normalno ~.. .N,e m~e

810 jede it u tome uZiW!roke

pmw]o, FleE:er p1!Iepoft;!ruje

jo~ du2e Zvat:flnje) a pritome

misH na

011,0

Presne] fu:ani'mommo poklo.niti svc vecu paiZnju Ie hi na~e obuI\IIek trebali zapoeeti sa vocem ~ presnlm poll1"6em. u, vidu .5.8130te, atek ~nda jesti ostalo jelo, sto noobicl1Io povo]jno uti~e na organe za 'farenje. Tu odmah va!jta naglas.iti da su prfrodn! vitamlni mnogo e[ik<li8n~jiod v,Mtaeki :i:zdvojenilfu. I unetih u tela U 'll'idu raznih medi· kamenata, U "Miinchener medizini'se_heWochenschr:ift« oil .3. XU 1926. Hartmann Iznesi ceo niz obol'enja I ~o t.eskih m: najte~ih koja su Izl~6ena presnom hranosn, i.zmed'u ostOlifug] tuberkwom pluea no. ] mi njarnu tuberkuloeu, rna kako to izg1eda~oneverovatno, Harrmen pridaje naroCito vellki macaj kiselom kupusu u presnom stanju kod leeenja tuberkufoenih ohcdenj.a. 0 lekovitorn dejstvu kupusa 1IiJiIRogo je pisano vee .i U na~o.j !Hampi. Na~fi~o su znaeajna zap.wmja Dr DnSaRllJLazarevica iz Krusevca, Amenkanac' Dr Garnet Cini smatra kupus za najidealniji prlrodm lek za mnoga stomaena oboljcmt]<lJ,naroa~Q m or u stomaku, Profes'Or V~asHmir C~revit. p.rona~ao. je pootup'ak fabricte pwizvodnje kupusnogsoka koji ~z:nlituJe fahrika l'Budiimka«a Uiicke Po!egepod nazhrom ~Bmsikan'" Dejstveni princip j e il>U«-vi tamin. Ja sam jednom u predpenfcilrnskcj eri izJccro je!.inulenlll ,fjja se jedna dojka sva,\'oc. bUa pretvorfla uogromnu gnojavu ranu, ob]ogatn<ll od kiselog kupu.sa, i to za nepunih deset dana. Mnogima izgleda evo suvise presto i jedinostaliTio te rade govore prezrivo 0 "bapskini ~ekovima.". Jeste, sri priredni lekovi koj.~nam obilaw, sto]e naraspolezenju prostl su W jed.nust~'llil~, te zbog toga, se tako' malo i cene, Z:a~,tQ da bude presto kad mufe. komplfkovano, skorn bi se rek la, da je geslo mnogih neupu.eenih. N arodna medidna D~je l.a poteenj ivan je jer se ona. bazir,i\ .nave.kOVDo,m ]sknstvu. Ra.zume s.e da tre:oa Jl'rihvat~ti sarno. 0.00 SID Sf: pOka7:.alo ka@ korisno i potp.tmO neskolnjivo dot. :i),vaku zabludu i sujev,erje naravno treba odbaciu.Pri pU'imdnom leee:nju, presna hrana je oesto zastuplj,ena i ona z:a,ista mGfe ,cud a da stvar,a. aka :se blagov~emeno i praviIlJil'Oprimenjuje. Oua 'ce:s:to dajc porzi i'1l1le TCZul t9J~e i anda bda ]'e ",ee za svako drugo Jetet uje 1::3;500. •. Evo prime.ra: .27

se do vct1no .nagfasit.i od II;:o~ik:~je ""t3;Wi',e j ~nosti 'ova se na. bezbroj. nacina prnkticki mo!e iskonstm. N]j~ ~r~ .to.~e dak1c l'azoo same sta ikol'jko jedemc, vee fakO'lle z kakn ,~edcnm IJ. u kakvo:D1sc pSij1ickom stanju nalazimu za r:o'vreme.Pdi .. .I"dno,.,dnffi~"'Q" w:~h i cV'eCe za vrerne jela ~u z:n.arn~'i lneriuticU! na m pobo~]asan je p~~esa, ~aren_ja i i~~Orisca.",?-n ja hrane, d~!k:So drugc srra~c ~vak~ ~ega!lVD~ m]S80 ~ n~pnJatan. uhsak dfluju nepoveljno. Tll!kode 1. boje _l~aJU v]dnog UhC14j'<I na na~e p.~ihick;o stanje, Fnuna ispiti. \I'~Ju amen c:kog Je'kura?r' Volf Roj.~, svetlo plava boja najpol'oJjnij,eutme~_ Dan.~~ernspo1o.zen~e. Indijski. rI::ii::l[-nikRamacaraka u svom delu "fl~loz~fi.~IJ ~oga«•. detalJno je obradio odnos kojI postoji izmedn poJCdi~ldl bOJa ] mznih.psihicJdb stanja. 0 tome. takode gOllOn Brand. Jer~P~acht. p~lcdnj]'e V['\Jme Sl'e je 'll'eci broj sutor-a koji uhzu]u na vchkl znac:3!JI bOla u vezi sa Oopstim zrlmvstvenim stanj,em.
7

~I~

l!

Mallo. jeljudi koji .znaju kako treba je.sU. NalvI:!ie kcris6 Ood.U[D'C' Ie ,hra_ne )mace ~naj, kO!i se.fiaj~iSc uii~[]av<l. ~p'ri jelu, polali:o j,ede, dugo zvaee (SVa:kl! zal'ogl3JJ n.umanJe 32 put~ sa;r.vakati - meds~onavo

26

19a

. M.t'. t:?vek pedes~Uh gOdina. vet duZe. \freme!~a pati od lsijasailkoji je ]]Os1edn]lh dana toldl::.o stegao da flepCln:ucnoie;Q 11 prevetu 1.!7: stlias.ne tJokive kO~.i ~ se Pr;i ~J""" I1Je1ll pokretu j~ vise .p?jafuvaju. Uobieajene
lek.ovekQle je do sad usnnao, anenrrn, J1]ov.dgm.,sahc~lne preparalt: ]

seJ~ brasna zamuoenog 1:1 ndrnrllano mleko z;asladeno mcdl1m, Vee DOllle 24 casazllaJno olaikS3Jllje.IduOeI! dana ustaj1e i seta. PO SGbI uz jedva pri. metne bolo.'e, trete,g dana vei! izlazi j OOI'llmlno hoda bez bclova, M.. L, Obostran] jS,ijas, nznepodnosrji\;'e belove, Vee oil duiZegvremcna p~ti a]~ je ,sadainii napad najgori. Lckovi ne pomazu, Mom da dobije jnj'ekCiJC?,~tiv l!Jo]<?V<1". j ~e ~,atlll same :'rF.llkotrniM al~ i .slai::io poboljs~nje. posl~ cega i::mhlvi b1vaJtl nO~'i,aCl. NcdeJJu dana parenja aa vodenQ] 'parii presna hraaa I bolesl'lik ie j:decen. Takvihi sHcnih sluCaJ,e\i'a ima bezbro] .. AU tma ]05, mnogo te7ih i opasnijih obolenja .koja se daj,m. lecitj taka je.:inosta'tnim metodama pnirodnog .fe6eJ1ja. Za OOrediiv;mje opsteg zdrall'stvencg stanja tao ] s:t.eP(ll!llOi, boksnog{!lp'rerecenJit~. od velike je kocisti metoda odredivanja dijaglloze po duiici ota][RJ!SDIJAGNOZA otkrivena ] razradena od madliI'Skog lekara dt' Igl1jl:lca Pacelja. Ova vrsta dija,gno,s,tik,e o kojoj. Vee pmtoji OpSil"D~literatura sve se vi~e prirnenjuje DaroCifio, u Ncmackoj; Francusko] j Amer:id. Oma nam p'l"edstavlja. 'j1edno dragoceno dijagnos~fc:i(o sredsrvo jer- nam omoguca1ll'<li da ofkr:ijemo bolcst jos moogo. ]l're no slO! je postala manifesma i dos tupna uObiCaj enim ' metOO<Ln1Iaklinickog ispitoivanj.a, ] pregleda, Pos,ebnn pahljlu zaslufuje sledeC:i slu(';aj:
nesrefe ~ena pcdesctih !lodhia zadebila ieiz~nolil1"em.e u gips u i itllaJra jake ~,~o\te 1.1. rabma. i no~m:a. le?en31 it: od najpm:l101tUih heograd:!Oikib speci. JI~~l$ ta hU1ll~);la, ortopeda, ~ntcrmSfa i nl.,'uro[oga. 01ll'i ~~edn j i POstavHD su w.JagJ!'~?Zu MYELITIS, Letena je najramovl'Snijinl lekO\!ima.' a]~ se $~nje . J. S. ~[e jedne sal!)bra~jnc je ]J'OV:D1edu. b;.'1'll~ll: stuba, LelaLa

sred!s.t,va za masrran ie vi Sf; ne ]!:loma2u.Naredeno 'o!bUS'till'l'~ian [e S,lI'aliewsie ]e~O"'a i sam.o. prcslla < Fn:alia,~ \lure" POvr6e i tr] jdmlne ll::'OI"~Lkc CI"IIDl< nepID-

J"IiI,ZIiIiI

nogama k!ojiiol' nisu da,lj nka sklopoiU. Razna umiru]u.ca sredstea samo hi ~o,,!e]~ krItt~.t.rajl!la p~aZI!a olMcianj~,. coste Cega hi boroV'i p,[lstajalj .loJj Ja6 .l.:Up<lm111 ~ l1es~m~a J~.DesIliOSm.l.a. Ykocena, nCl?Om.iC:[Ia lcZab je u pt"lIS!,d]i d,u~ s~ je bolJ:ovI nemIlosr;dino kuiLak KonaC~ID je ~O:llzilijar.110I!lit\i'. deno da . ~~J. Vlik; ~~a s~~~. ] CIace naj:daljc za 15 dana umrett. OSlaia lie same ria ulJlekqamla R}OrnJUIDa da bi loij se prekratile muke U taJikvom se ?fujnom. slanju nalari1a kad 5.Elsn je !,?rvi PtU ,,'ideo u ie~eo··~'!I46. . Nag redio Sam edmah generalno~.S6enj'e ,adog organizma, potp1.!no obllstavrj<ll-

sve vrse po~r$.a\'akl.

NarnC.ito su bUinesllQsni

bolo",~ u Idavi. mkama

]

28

29

30

detela anginu Ji encefulim:.RJabo ih stop t.reba\'1U1iti, ]];.0 prnw,

blt::a, dew LjuOOnllira TQ~k:ov~ca,bravars],;;Oi!!: majstoza bE:ooogrnmris,ta Beogradl. UL N. R Hli,U:sli.fornl0001'Ov.8 ko~ K.a:rpo,~:a br, 60 coden nOl"malno 1946.~dincbilo je zdr"nro i leioo mzvijeno delle. 21. 1 19'49. gOO. dobih Ie BcSete v<l!kc:inu,.u deeijem dis,pame:f1J;l DOl. (:ukarid. Odimah ]le.kc~i!ll:o daIl!ajJOsJe t~a ~ij,e da se uti da gil be]] g[ava. 8l zatim ruke, IIDI!:e I stomaik,a ])Ostao ]e nC1l1..'OZaEI ljurteCi so za svabl! siwjcrt1. 13. FI 1949. otclmulflU ol::Imi !ll:apcia. ,15. n dobio ie tpnpetahllu_ Deaji ~eibl" .m]l je bio pozvan :l!:OOSln;~ je anginu. i. PI'6P:isao sullliEativ:.Ol Temperarnrolie opala,. alri se uskoro oPel poope:lla~ va ic sapOVl"fm1loeojm osci]adjama n.iijahl sve do 1. FIt "[:oga d.aJ.l!ldObrio je ~fra.sa l!]!kQlio se, za:vmuo oe:i. i ~gubio svest. To se pomJi'Yilohi pula 11 toklu eel:iri sata pri Cemll je ~mpernhl!Fa stalno iznos:ila SIP i lIJ1ijespa.d.ata n~ DQred sulfatiazola Ov;jj Ra(pll:di deeijih ~reva: Sa gufuitkomsv;esti i tnaj lma trajali su sa pevrememOiL p~di!ma tri dana, k:ada ie 3. lilT odnesen 1,1 deeju bomiou na Dedinje_ Tamo, je dr 1.j. Pr'Ii'li rekao da je, zapaljeElje piu.63J, a pos1e da se zadi :b h.berku~o-Z]..Kaib smo mu. ~'kli dla Ie dete dbbHa BeSe2e ~C-~I1]!1. rekao [e da ae zna sica lie. Ii! ho4ltiCi :a:e: ostao td dana za koie je vre.me dDbiQ. P,e[licHin, Lnminal i Kalcijum" T,empel"a je palaahii sun:apadi .~., ~. da~]e ostali, Nosi1a ~ .~ :zatllru ~fl nervnu kl.imlru tilde su re1di da je eneersIh:is. Davali muLuminal i mcsavinu broma, no bel USpC'ha. Dete sam. ~le nosibkod dr A. kloU mil].je dao ,31rnjeki od"Preg~ 1JIO jedanecm., .,.r" olliO m, ," W" nije,"~og, ",~ dobio_ ie]njekcije ,:, U .;: b1'& mata dve b~lJe. poslle Ce~ m.u Je .2~ dana bilOo dob~", No eth .20 darla. iful:)io je tabc napads; da Sit ~. tresli .svaklh 15 -m.InU'lil {)dlneU sme ga. z,atiln I1!a Un]venUetsJmdec~u kJiimkiu kod dr T,. ki.o1Jl re P~aQ koo
~,a stailH~m

Je

jie da.ti Jfuoapadiidolaee oohajn~ te da oo:lilc.l BeSe,ze mora se sa vaden.1ern leo

kal~ se.st meseci, Zbog toga. je dete otpulit,eno p(ls~e osam dana Iako suna, iP'SIdi :i. uaIDje traj3fi. N.apadi »lr:asa« pOIltav~j',al:i su se svake noCi 00 tri.j)t.lla gotovo 'UJI i.stn, vreme. U l'lI.eUuVrem,onu se stanje bajni,l!:a pogO'rsaEo t:e su slIDro uos.t'an septiroi. Leeen ie penieilinom te [e temperatura uskore ·spala. NO'i dal ic se nOoCu. kociO' 'i trmo, a povremeno j pruko dana 1!J)Z' ~bi tat svesti U a,vgI]stu ope;risani su mu I(_rajnici, ]iJ'05!.e Ce,g,aosam dall!1J, iie [mao n napade. ali ih je posJe o,vili esam dana ponove dob~o no sada ~. ja6e
[Jegp F'al!ljie.

" ,., ~dncli ~mo .rmt~da kod dr _J. ki?ji i~ tt:lkode~osta~o d1ij~ ellce{alitis ] ~,p1sao ]11lil1m~ID, samone' naredio da se dosa poeeca tj., 11JllW;Sto to puta da sad do:hlje eetjri oota po 0,1)]'5dnevno, Uzto m.fI Ie dao Ilndojorun u mjekcijama ,~,me!i!lni brom u tecllQsti,pos[e pnre inJekciie Endojodii. na dete 'ie po6elO' da se z.allOl>i, da gUtii OO'Vori da m:ahiksava. Pesle dru~ inje,k¢Ue sasvim se izgubi i opet potetempemtum 38 stepe]]jt C Posto :dr T.· n.i,ie roO.goo niiita viSie da mu pomogne, odneli SIno· ga, PQnDVO .m'! D'eCj~ k~i,lnjku ked dr T. 1',amo jcbio osam dana u JlIO]us~ti. Za svib pet nede:lja ko~itoie No ta:mo- dobilaC> [e stalno Jod-Pre.gl. vitamin B-1 j n-dovno ]nminaJl. ·Kod. lcuee Ie .za.tim .~ primio deset mJektija Jodlpre!ila i B-vitamina. Napadi SIl sad bill ne~tD ~]. ali ipak joS dva-'tri nom. PriUkrun ntpusta 'j;?; OOlmce OOnosnQ lJ!cCi.ie lUinilke rekla mi Je ~ef od.elj~ja, da je medidna uCimla sve sto Je mogia ali .da dcretu. na Z3ifost spasa l%eneDla, te i,e najoolje da .ga nUS:!ffi btL Dodata je; ~M~rile Boga: d's §ro .PR· umre, jeI'.~ ako ostane z.iv, bice k~1en;;. .. P,o piIl'!i'J"3.tkJu .luG. ,daIa IDI,I je dE n, Illjekcije MagnezilJ1m. suJi\ata .MJI'/ .. Od .prve p¥e :i'ni~kciit: izis]!) mll .le ~,~dll ueko ,c~ ] bila, .mu je: \'1'10 tcsb. Bio je toliIo;o mlitav da nij,e m.ogao ,!'!"Javuda d.igne sam. Od "iiFWl:ih dveju. m,jekidja. bilo D1lU §e\'-:do dobro, nij'e Se vise tno u!k:oi;eno, zagiedlao k..ao dotl~ Dlin DiievitQ stezao pesnice. Devet dana bilo IiRIl Je IPOliPUIlO, dobro. No, katb, joeOObro peru ~njekdju. oomah sepromeni.o u lieu i tu not ~ je napad Dobio ie zatim .iOs dve, dille. uimpno sedam injekdja. Stan}e se tad_a opet ~11Ilo te je ho ] rnnije Svt'lk>uTIac dO'b[jao nap:ade i to uvek u i'5[o vreme. Bm. smo ios irod de J. i dE'ML auIli bez uSl:lena. OCB..ini:i bez i~ nade gledali smO, besp0m06ni };ako se dete muCi. N.ap.adli SU se i daije na.stavm SY~ dana WSllate noel. . . S'lle jie to &a1ro tnljalo do ~'9. XU ~'949.godine uS sad':i karla sam ,sr:e~il dr Petrn J. Stankoviea kome sam 0\1'0 sVle ukrntko isprieala. .Rek<l!O m.i je da odm1ib pristupim prirod:n.OmId!eDjru ~ dao, mi je 1!lZ (.0 :s1edeCa.uputstva: Nik.akve injckclje,ni .ma kane dru~ letUlle, deretu ne Snlem davad. ~ ~rnah po6eti sa Fedo;i..mm. kli!stira:n.iem dva puta dnevno SaLkamilioom, svakodn.evno b!' , zaHm. 'simcaje t:rnz prowr n zagr-ejanoj si},bi :pri remu d.ete, mom da . sasvim gOlo Jl!iI. bevctu U pOgJedu hrnne mono je prc.ki-

nutlsasvim sa dosada5~jim naCinqm ishr.ane a },csti s~ ~,6 mogu.;&; viSe iivu _ p,tesn'l1 branu> razno vovrte, 'Ii"OCe, koz.l:e mleko, d..'e ],eTmne ka]lke grubos:m:i:levcOOl!:pkni~nag bwrul neprosejamO:g sa mekinjaIlla. porne~og, sa lfikk.0. m i m. m;n. N;_aj\li~ m~ je iznetlilldilo. kadrni je re.kao da detelu,~~~ ZlVO brasno da ~ .. Odmidl; sam poMa ~nmenj~\I~~1 sve~~n~ .kak:o llU· je rek:30' d.r St:mkoll1C, tat:oo ] U svemu pndda.\r.3IJ[lc] se DJ,egovih upu~tava. ma da nisam. ~m3la velikie nade da mu mk",o lei5e.nje i~. moie, pcIl'l.06. . .-Na. naSe naiveee ilme.naGtenjc dsteru iie medutim odj ednom krenulo na boije. N.· apad:i. s.u POI>.tali re~. i k,. rat~?r.-r<l!j~t a. ,pusle tr! dil]1li sasvhn su pre~ tali,. NiiiJe VI~e vngnuo~ Ji1)~ se "Ire [k0CJ0 I1tl ~4?~no: s Dcf;e. se ubrm. sasvim \l1aivildona nov naGin lsImme. Mesl.o hleba doblJOJ:o je kalan;t~k~ KJistiranje knpanJe i :5unooje jako mn ie pri.ialo. Ceo mesec 'OOJla~ .je lm~o nijedan'napad. Tada Jl.i~o. Imal] koz.i~:mI.ek<? .pa s.m.? rou df!'vsli In"av].l~. Na.'l)arn su rada opet pobili. Iam q maDjOl ~en 1 tn~Jall.SVBL ~ d!ln;i.tdok le dDbij.ao .I!:rnvlje mkko. ~da sma posle t 1:"1 dana llS~b ,~a nabaVl~~ opet ikozje rnleko napad'i su odImah preslaEi. I ni~ada se VI;~ msu pm~hb. SE!-nie se );00 malo.!'!" Luke iz dana u dan S'!i'~ ~Se. l'?PJ?v]l'a..IO' postao ]e.s~l1Jl, ri<;po1mcJ:lijI. i~Ol£! apetit;i ~bj ~ ~.l! t.:e'"l~ru.. \N'oc."[I je ~nno SIJ'a"~! nJ k~d se viSe ovis,~nl ~. nrsu 13.villpli.Dve pune gOOJioc.,detoe uopste nlje OckJlls,j10 meso jer ie d1i St'lmkO'\ljjc nagla,sio. d3 [:e tO~l't;)C.lto: \I~ da m~ ne damo mesa. )Jete [e potpuno Q7~ra"ih,) J dalje se divno lrm:1i'1fu telesno jl
ed."

duSt.'VIlZi'oko:bna predvidam.illJ §efa ~rndjenia DeCj~ kUme nisu se -i~uni;L~" Dete je i dan d_a!nals ZlVO, zdraeo, ,cLio ~ 'VCSeloi n~ od. lesrat od ~.~ v.J1le:nlJe bolovalo,: :Sada ide u ctetvrti razred ~lIDv;ne 5k~]:e. sk_rm: .Je O';UI~ lnajbo. lji u S¥OD:l ~azredu..Pise v'!!t pesme 1 pnpo.voeUre kOle se stampallU u Uolskim nov.mama "P-ron 1rorac~~, _. . ,.. .. NadaDl se da ce :s]uta~ .~ s:i:Illa dopnneti da se naJlzad uvuh sremo dej stv~ Bese2inmja i~ veliilj znac.a.i prirodino'll1 Iiecenj3l. Ovim o.y,]a.srujem dr P·etf'R J. Stan~Q""ita, lekar_a k-oH, fe ~ecjo i ~e,Cia moga sina, l.uku da moz..e ov-ail slu~.aJ sllobodno Jlama lDletl sa pumm imerumil .svuda tamo gde bude nMaO' za sbodno. Beograd. 15. maja 1957.
10<'.

FemkaZ.,

LjUOOmir~:rkOv:ita

s.

T'.

K. Il.:kna stan 70 gPdirulJ, ~dei[13.k:ap. _Oduze~?st leve strane ..Ma. Nen1.oeno 1cl.li u krel<"'e.tu, t~~Q) govo~.nesel_~ ~obIJ~ sarnO; Slo'efe. Jabukle. Jdue.ih deset dana ~re~ JalbWl:a I, OSUd~ sveze, pres~ ~CIiCe .1 E?vrCe;. ::ste 'Uri nedelie rena je lldetena, ustaje, oonna!!no bO'da ~ ]zian. Qn10n :Z tdiik<lCa.
M, N. Zen8i §e2id.fs,eHh gooilla. b.n.enada ~ srusila. i izjj!U.biJa S'lfe'S.t: M~ dana ].rap. Odwe'WI5:t d\esne stnme tela P.osle 17.vesn~ vremeoa dclimltno s

33

osvest[ no ostaju tes,~,: smernie pri gQlIDru,zblm.jellio stanje i opsta umemIrenO!'~- Od hranc d~biJa same pre.<;no yo6e i polm15e kiln i cmaneproseiarro ~no bl"aSOO pIJImeSi'mO sa MJruVaflim m!clrom. i zasJa(1eno' m.etilom, Posle mesee dana ~~ie. iz;[OOe>na. Ustaje, Wazi. nu[malno hoda i! praWloo ~o'li'Ol-ji. ..... .O.. f'.. Oduz,elost .~evt::strnne t~la,'i ~dk;i! smetnje pri ~QV:oru posle zadobll'enog lz,]ur3, krvi u mosak, Le'tal:JJ 2(} dana Ita n infernoj ldini.ci Gnvol" se ~ra\fto,. ,ali je (ldlJze~os;tleve ruke ] liloge ostala i dalje. Ocajna i l1eHloCna k:7,i ¥ krevetu, Posle 30 dana lkJistiranja I presne hrane ('!;'()(:e. povrCe, bnisno) useaje iz b:eveta ii hoda sama. ~ Itd. itd. itd. No mStQ se od st.rane zvruUene pntedioine sa ba,gatelisanjem gle-

da na lekove koje nam maj.ka priroda takQ d'aref~:!iivopruZ8I

Mala:

sva-

operadja krajil1dkat i s1qmg ereva koje bi S8 ..malo truda, strpy;mja. i bioOloSk:og razumevanja .n:I-.og1ebi,H izhegnute, Me .treha zaboraviti da u na§em relu nema sl1visnog organa ik»ji ne bi imao tama ~~m;! funkdjll .. kao i da svaka. ,operncij,a rna kako oaa navod:no hIla Iillka predstavlja potreso, udar i. integri~t~. naSeg organilma'.,te da je cpravdana samou krajrrjo] linijl ~ad.a je Z1~t u nep~ednoJ ,~~asnosti a nib1k:vim se drugim srOOsNlma ne mose pemoea. 'fo. se .Ista odnesi i na anrlbioti ke, i( njih treba prlmenitl same tamo~gde ~ntno i neodl]omo potrebno_ Ne treb~ mbora~~ti da ani l!e 1~! ~ec ~~o

O'~t:6e:n~:,

J:

Pl'i cemu se ':5e.sto zloupotrebljava sama rc~ na uk at, sveseo Hi nes\'esnoprlkrh.r,ajuCi njen peav! smi8ao i znaea], Prava, istinska nauka je sarno ona koja vodi Istinu ] Opstcm Dobro,. dok je sve drugo ps~ udonauka i .zi'lIbluds. 00 .zloupot:rebi likova tzv. ltmedikamentomoj s!msti... govorio je dr D'U~n Lazal'ievic izKrnse~
rJI!:l

kom koraku,?' Na naMm poljima. tako lepo USjpev:~.i .lru:pus i parndaj'z i salata, P.o nasim, Uvadll!maizdas.oo cveta lIl!~jrai[icWje Ieko~ilito hilje koje. je Or Gosooskli take lepo ohrnd1jOo U 8VOj'Oj irnjizi I(Lere. nje j~ekGvitim hrUjem Ju:gOiSlaViijle). Sunee, vasduh I vOOu ne momma da UVOzllno Iz iflwtranstva i da za njiili. d<Uli'lUl skupe devize, a pknieno brasno se dobija bez reeepta, . Zas~o se tako u~ud~, h.!\Caj'll miliooi i .miUjarde .na[;aznoraZOe tabriCke le~ove j specijalitete koji se priInenjuju I gde treba a jill's viSe tamogde ne treba, 3. lije je dej stvo mahorn samo priridno u smis]u suzbijomj'a. odnosl1ougusiv:anja bolest] pri cenlu sezaboravlja da j01IilEm:CUS CURAT -NATURA SANAT~' {~ekar]efi a priwda isceljuJe).Ljudi Obilno befe ad onoga. 8io je presto I na dQh\,B.tu rnke a dive se onome ~to jie" kmnpJili:'O'VlHllo i nerazuml jlvo, Naukaim p'ri tome l:esto Ide na rub. Stablo segovarl i pise (I ovim ii arum nau~im otkncim<l, 00 ovim i onim pronalascima [la"polju tehn:i,te i medicine, no

ber~ 'uk' i

~U7.bijaju bol'e$.t tj. dleluju pI'otlV baktet;ij3: onemo~cavaJUCl im n]l~OV dalji ~vitak. diaJdebakteriOostillticno, ·orne meuu~]m ,b.o[est kao ~~a~~ j10S llIij'e i:z.]erena .. Organ'izam se tek. on~s mom. boritt ·ds. ~ 'OCl~S~l 1

opet povrati
kOlilgresu

II kongre,:;u Iekara

u NUu i 0. tome napisao jedan .neOb~Cno interesantan jprikaz. W'o odmah seO..peei i. bosti. zmlto prepisivatrn skupe inostra.ne specijal~tete', bez neke' smme, hitne i neodlohie potrebe. 11k,Doe s moiemo ko.risno pilslitmziti jednost~v.il'ilib:! p.rirodnim ~ekOl!Jima]' Sve sarno. iil1 vecitom strnhu d3Ise takav nckipoch:mvOIit nebi. oglasic k~o~nenauea:n«. No. za boJe'snib je vahtije da,oo:dravi makar i~DefiauCno«
nego da urnre' »Istl'l)g<onauCno~. Kcdiko je sarno izvrieno nepot[lebnih.

izgu',?l joenu \IDuta~Jlu~vn()teZu. .Na .?~sle?nJem 'Vtsbarlenu naroc]to. JC ukazano na ~1DJeD1CU ~ antibiotici iz..a:ziMllju pOf1emeca,j mikrobioloske ~a"'~o:teZe. e da. se nJl'r hova upotreba morn o,graFIliClti samo na strogo ]~dlC]~ sf?taJ~ve, ':'0.deli pn. rome!!acuna ilia ti antibiottci onemo.gu:cava]1;l raz~ntak: ~.on~m mn~gdbrojnim. sapl:'lti·fi.tnimibakterl]<lIma koje su .. orisne .r lilIoophoduo k potreane za.rnonn~llilo odvijanje noobic]]o kom.pliikrnra:nog procesa merabolizma, . .. . ,. v' . •• d Aka se bu]eS:liII~k od 7:apaljenjap]uca .~:decl Sa peneinnorn, Oon.~ time nije st,ma imooitet p<,~tiv te bolesti od koje ss posle m~g dru du!egvii"emena pono'VQUilD-Ze raab.0k:t:i: ito joo ~a.kse n:ego ~lV1 P~t, jer pen.iciUn ist,o leao i drugi a:nt~~ot:lC1. De, sarno SID nc }a~&"Voet_ sma: njn.mjepl"irodnu oq,omoot orgmnzma. 17; tog nWog~ u~ek J.e. nakQJ1 TI j i1iov~upotrebe noopbodno potrebnc dB. se podesrtim leeeDJem. opet jafa tcloi oSPrJ~ubiza odbr.uru., . +.. ,. ". ."'. . ". U jednom mesw u provmC!I.]ll ve:~ bra]' dece ob~~. Je (ld ~ paznog zapalenja pluta_ Lecena SUo ~~-evr.~me .sa .pemc~nmn pos;t~, Se tem'"peratura uporno dda~ana~sim .. NaJ~_d}_epod dels~votn pem· dlina temiperaWl1it pala i de.c~ su lzgl.edala u;le:en3i- No. nak?D mestt ,(lana ponovo gu se razbolda. ovo~ l;lut.a ,od gnOo_!!Wugzapate~la .moitdanih opni. Ne Teagl!ljuei 'Vise not ant[bt()ti~ke dvanaes.toro od D]fu J'e 1\IDr~
S'I.'O'ju

~nte:mlstalll

]0.

Daleko ,00 toga dOllse potc:enjluje velilti zr.a~J otkn~~ anti~lot~b.aH im tl1eba oorediti njihov p'ravi do-met i strogo precrmanu mdl' 35,

-Da:khl! pamci!:

U ,glavn!

.•..

.,.

na):wm,?
rederill.

b je .njihova uloga. samo sIlage ~~imla posebIK. moraju j.Beau a. p~na:Ci i oOO01l:I1ti o:'no¥n~i]!:l:ro.t k.oJ~ je doveo do t:akvog je.. ~nog ~]laJ da 5iliI ,Sie U .Qtga.nlZInU s~¥(IIriHpovolj.ni uslovi za na:stajanje l~~k p<!-rogen~h.kllca, PtmQNil t.n6fB!Mnukam:r.i!];<1I,~IlOellJt!pO"m~ .kQ~unam .Pl".! WII'Q~!1l. pmZa Vee Bprymen.uta illffiSDJlLAGN'OZA (odrediv~nJe bO]~b po duzrm aka). Rod svin. hroruc.~.b oiOO],jenj.a miim.e
po;mlv~ja~J

kac_iju:, Ne ~b:3J gnJlbjti iz vi~

~~,tc~rm.sti:~~ma;~,da s~. ~~ramhen:

U

OCj,Motod:n:4ene

71naketoji
1ll

u. Qrgarum_a varenje, ~o za
segment,

od~ti!
FeSii!MltFiQ

orgamzma,

na~aLke

~oji je organ.Ul5100. ~p'stegPO:rem.eCajar .na]jviSe stradao, ~nteda .se skoro ~;OO svih dukm__ih bo~esirl.k~. naillazi til. duZi.ci aka b.rmlic[log poremeeaja varenja ] sledsiveru;>g' :samotrovanja

m

amkI aka sm] deo te]a KIna SI'IlQ]i odtom d'aNnu dijagnQ.st:i.eiranjaDro~e

ukazuju. na .~7J'aZ~te pOiPeIIlBeaje

a.e2:O!bvaljl!J!juCf

. lIoLnec~ sa top giediSlt\ot wtio sam is:pitiv.l:l!i[l.jja piSifUjattrijskinii u bg!llnicamla .~ B~dU i Kavinu stu _i. je na zalost biIDo Qw/0PCC]lQ .~.nolo ogl:am&:c~o,j meri, ~i1o ~i je dOZ'lloJjenQu Bcogi:adsk~lj bolnici da .ekspen.en:l1.sem sa 4 1 siCWuu8 f.et:iTi oo~es,ni,ka. Ra~wlo Sf: e snzo. froeni.carirna mjli. 8U pms]}· ve~ SViIluo:l'::licajjenu ~empiju. medik:amc!l'!l,t~ 2'Jlli!. ,insu]!in.skim JWmama. i k:aI:'dt~:sk:im ..8Qk~·vima. {kaisnije elektrose~:.a): 1i ~red sv:g. ~d~ leOenjabili s;u potpuno izgub~jem,mp~,~~. ~emJt~ew]~Ci. se njmai:o za svoju O:ko~:~m.:I," oc;o dan sedeli . !Po t'll. il~ wbli mi:a J:ednom mestu tupo.g]eaajucipreda se, PbIa2le>ci ad OOQovn~:l.g. P~~la prmxmog lecemlja JOOui bene purgae hen.~ cura.h: (ito dabm ~~:s.tldoom .~roiH) sw Oetvorica. d.ob~a: :Sill svake jutropo jedi]iliu jek.lllD.u-kalikJU1 kadsba:.ds~e soli i carboa.rfu:!a1is d~k su ~'. ~e dOOili samo jaibuke i niSta vik:. Pos~o nisu im.aii Dist; dm" go Jeb SILl j.abuikepo. ceo. dan. Ve~posJ:el!lJeclclju dana pr[me[aa SJe' vMna ~ro~ena .. D(!.k S~. do . t~ .~ ~dan .se~~i, sfaJaJi. j]i ~cali ~a jed]m.~ .~cst!l!1 .n~ P~VOJ"']V'~.l ill lIednu. Jedm'U re~, sad je njmovo lice ~~lo ~JNd~l 12r~, .P~~I~ StU se kre1ati,setati,~!]te~S!)'\1'a;ti _se .z<!! SV& J~ Qko~1J! .1go\'lfint1"PD.S~~ Hi nedle1jenjillO'll() se stanje t.()fiko popm.v~kl ~a ]'e ,Jeila,n m.~ga-o b]tj C't:pu~tffiJku~i. dlok S·u QS~aJ~a 't[;lOjica mo. rab. joS ne,",ovreme £I§tatj u bo]!{iI_~ci j,er Se i'Od!~ina tada n~je in~erew,vaJa da .~. porilivati.
I

Orugom pnliik.om. u Kovtnu vriena je dijetOli]nO=de?,olntoksibcio!l1_aterapija nad gro·pom. Old deset i1te~ dusevnih bok5nilia od .kojm je OSaID. bllo.sizofnmiCaraa dvap.aoilitifara. Kao Iu gornjem slu.caju i o¥ffisu. dobijaLIi. izjiu.tra karsbadsku.. So i aktimTI: ugalj, a od hrane samo, presnovece, povITie.] erne hlebnooraSllO pumdanosaJ fujemJ .. Za ovu. ~erap:iiu uzete sa najteie bnlesnice nad kojiWJJOlJ. sl!]bez~spehOlJ v(le bile isproh~fie SYe udbieajene metoda lecenja. Ra.d]iJo se ddle .. 0 be:z[] adl;l:Z,nim, ]?:g;u.:!lbl jenim glueatjevlm..a_ U poc.etJml SUI. scbunUe ali su se tdkom de~etak dana. sasvbn nt<:l'vruk]e il no-vi l!"J!atIn. ishrane, Najteze R im je padalo ~tu ilisu dobijate l!~eba, vee samo iiv,(! bmno ali je u ~lro~oj Ii!,ede~!ji i to is~o bez te~k!o6J.. Posle tn.nedeJje, 'I;I-va,k"eishrane .rezuJ.tati sn bill iZTIilJd svd:Qg oc.ekivanja.Pres[]Jo voCe, POV[1Ce ~ hlebno brasno imalo je [Je>l)ibii:::no po.VQlljn:o dejstvo kako D<l! njih,QvQ telesao takn i du.Sev]]o stanje, Izgled ~~capostao je sveiiji, OCl svetlij,e i aliaz:ajnije. Boj.akoze koja Ie d.opoCetka()'li~e. kure hHazutlms·to .$~.V3~ gGto\,o ze:m.~im1Japostala je sada mladaJ~aClU sveia Lrumena. U p:silii~Q!I'!IJi poglediub@lesnice
g]crnJe.z]vQ

su postale

pri.stupaenc! razgovorne,

u vida'li'ne .~ ]0-

oclligrava,juu z~vOim o!l:"ganiz.mu. Ow .. gwiba j nehmmama metoda leCen~a eiek.lroook:ovima ko] e se odrekao vet i senr u] en tvorac tl!r Medlln.:a: trebas~o'p.r:e zaknnom da se zalhromt [er kri]e u sebtvelike opa$i'IL¢b
Mra:v.ljebolesnika,. Manum i primenom muzika]n.e p'i>mo-terap.~ffe [I eeIDu ee kas.llije bitj .mi, mogu S,tl ·spasti jo~, mnogr oo]esiThh:i k.oj~ SU. o_g[ase[]i kola neizieeivi i iZgulbljeni. U vezi Sf!! islrranom moramo na:pomJelil:tl~] dOll pn jatno drustvo, nmzika i cvece 11 zvrahmj mCli. pobo]j~avajiunoU.cenje pmhavnih SOkOVSi
po
z[VO( ~

.za. .'WO] sopsrven] po[ofuj ]. zd~avsheno ~t<Uil] e, take i za SVO]ruoko~inu. b,vuccne iz du~e'Vl1og mraka I uema1~j5tisve se vise jp~oi]js:avalo njil'ltuv:o p.sifiliil:ko .s~anj'e.. Jato je uspeh bio tako oCig~edan i g,lliHlSJ upamjiv ]JJ]je se ovaj nacin leoenja mogao .~ast:a" ""iti, jer sevistn kao i lJ,1 pnr.om slueatjlIJ., nijc nalslo na potrebno razumevanje i podJri:ka Od uooica]en.i~ metOOa lerenja. n3.rocr~o t~eba ukazati na iiteino dejstvo :!!sok-ternpi~e" 1<0;[a :5e ~aZa:fost 1;:00 mas p~im:c:nlma i. to De. ,S~Q' ked dusevnih bclesnika vee takM'e ] kod. mnogihnemulla:rra stQ Je dok<liZ totalnog nep<nnavOl![il~ na l,osn.LI!vnijilli. biowiSJdh procesa koji ~e j
se int.eresiJl~t:rei kako

Pre:s:nom

36

ranC:eV1~a.no ~sto ]e .s lva~u potrebno. Prema BrnuchIe-,u4Q---6(J1 grama belanc~\'ma je SW;VJrn d0vol!.llllJo da podmtri potrebe orgarrizrna u belaD~eVlfl!::ma.Hrans, koja je bogata bclancevinasna opterecuje organe ~\larerl]e, .ubrza\,a rttam diisanja, poveeava te[esnuliemperaturu i Iza:Zl~aJ ~agorniIavanJe rasp.adn~h produkata metaboliama koj~ zatim delUJu . !rna autoto~Sjni _tj. llnutr.a!nj] otrOvl: srvarajuet pogodno do. za r,alVl,tak ·p~togemb khc~, ~adovi Citanbe.tna i H ana poka,zali sou da hran8 sl:omasna. u be.lancewnama povedave telesne i umne sposobnesti, p~b.omJ~ava O~,gie zdr.avstveriD: st3!lilje ] pojaCava odbrambene snage ergamzma. ~mtJ1i' rnz;mh ~.?~e~~!..~n;r ~<lk~eclFkumic a. talozeni raspadni pl100ukh .lZme~c . mateT'ill]C bJvaJU pokrenutl I do kraja sagoreni. Profesor. InI'JJ1~ F~~~er dQka~ je da sportistl vagetanjanci irnaju diva p~ta.. vecu lzdril]w{)'st od onlh koji trose pretezno mesnatu hranu, [10. ~Jl~mh .~czult3!taJ dosli s? na osnavu. svojih ispitiv.uljjia prof. Baelc iz: Brls]a IID:r Jat?k? i ,Kl~]aDi ~z Toki.ja. No, svakako najvise ]skustva ~._~OD1l pogl~du. ~ pna,flJu nna prof. Brauchle koj] je kao ~ef Uiuikc za pnflodnD ]ece~]e U Drezdenu tokOJ:lIil godina [etiD 0.10 25.11101) bolesni9 k~ presnom bi1~TIO;n!i h.~an~~. Rezuhati njegovih Ispitivanja Dbja"'I'jeni sU_II 20~nau~mh pubhkaclJa kao iu njegovoj .knjizi "Handbuch der Natul'helnU.llnde~. + Taka se od strane Z'II'ani,fne medrdnc jos uvek sa cnu:II]ov,odava. riljJ'em gleda na prtrcdno .k:ceJ:ID]'C k30 navedno :'lDCnaUeno« i »~a~tlo~ ~~e. ipak.visokoueeni pre.dstavnicj te nauke eko su doveljno poit;e: DJ ] UlIlaa;ml kad tad da pnznaju svojezabhrde' i da k.onguju ml!liuga dosada neprikoonovneRa gIDediil:ta. . . _ Cmnjenica da se ll~Iaz] na, slueajeve dOll ek.o dcte' bolu.1c ,Od jen dne tako' zarazne. bolestI kao sto .i,e sarJah, ,<I, da drugo koje ~eZi u lis'tom kreveru ~taJe zd!avl[J, a da sle moida po de dve godine zar,azi ,ad nekog deteta JZ. komil:lluka i lICk ,(,;mda oooii, d.a zara:zne bo1e:5ti ,daklc b[rnjn s,,?je irtv~ pll )~n~m redu ,ciju zak~nitl;liSt medicina jos uvck J]e pOZJlal'e dovo]Jno, cmJemca d<li je P'denlru[;er osiao .2:]V 1 zd:rav iako

~oJ . p~teino

·~~1.aMavaju proces .~refija. Bi]jua: hrana pohzala se anatno pede,Smja: od m~b~'. B~Jne, belanceviaue lakse' i potpunljc s:lgPrevaju P(.F gotovo ~o se isre UZilltaju U ijvo.m,prosilIQI'!il! stanju pri ce:mu. vitamini U 'pt:mQ] meri mogu dofi do izl!1liZaja. Opiti -~'}1IJ po k:~zali da prl mdovi-

me.s-?:atoj isflr3mill~lJ1:l)a:.SaJllO organizam ]!;I

m.nogd), ,4s,c be-

je progutan mili'cme ~vezlhk?l_eri~ih klica,. '~i.~j~niCa ~a se. ~4 hew]? iz za t ..ora Kolumbu suA merrci msu razboleli ta ko. SU 1m ub ~iZ~ane Zi\'C: celije raka, nadaije, clnjcnh:a da se .c:O,ve~ muze razboTeh 1 pore~ 51 vl:i1 p'redUZiC'lilll zasti {nHI, mera, akp nc ad jedne ooreuenc a on~ od kahc dmge bolesti, sve ~Q 150.\"0[0] prilog teze da je 0. t P 0 r II. a s n <llu g a . 0 r g a II i >!:; rn a tj. prirodrri imunitet fa] na] .... ainiJi Eflkt.?r od ko~ zavisi hoee H doci do. obolenja m rte, 'fa le uosralom svojrm znaca} nimra"dov]ma dokazao i Kanadanin dr Hans Selye Sa UnliverzJlCta u
Montreall!1. Za ovaj prirodni imunitet medutim od D.CO'oic.no ll~IikOg_znacaja je psihickill ravno~da, po~to su jedj~.:u st<Ulljuunuta~.leg rmra, s~okojstva izedevotjstva dan. naJpo"u[Jmji u.s~ovI za optimalno funkc~onisanje liH'LS]b orga:na. Vaino j,e s. tim n v~zi istaCi da oo1i',e~ II stanju psihick'e bannonije oseea s".re veCu ,aven~ju prema rnesnatoj a naklenos~pre.mam]eCno-:vegetabimoj hrani, Kod takvc Ishrane ~aJ\i'e6a su retkost o'boj!enj1ltbubre~ i jctre, te se upravo takva hr:a~ ~.p"re~o:ru~

.oujc kao najbolji

lek kod aapalenja ] kamena. ~ l:mbregu '.

~QJ

. be-

~id. ZIla6jiiilo [e da se pri takvoj ishrant gubl .mpO~.JL;eb~ pu.~enJem ~ ] alkoholom, Opste j e posnaea stvar cia su vegetarijanci kud 1 k~o mirnlji i ~t:aloiep]]i od onihkojl pretezno jedlu mes~~atu .hranu. Lece:' nje alkolholizma. Ant.abusom,. Cronetalom i 51. same je DanIan poktllsOll] da se medikarnentoznim sredstvima SUZibUe jedna strast koj.a Ima svog korena u poremeeenoj psihickojr,a,vnoldi. _.. Od scnzacionalnog znacaj,a, sn otkrica dr med, Ryke Geerd -Ha~

mer-a kojI je na mnogobrojn~mJ cerebI'otomograjskim sn~m~a. uspeo da dokaZe d~. seki~raka. (ltU:uJu u moz,gu odredene lI'idIJn;re promen~ > kao ~ledica dugtO,trajnih stresova ] nere:senihpsrnhrekih k~ri_ika~ Dirk, Rom-P'a:ri:s-Bonn, Feb nHl [" Jl9S4; AUlor dr med. Ryke: Gecrd Hamcr, Roma, Via Cassia 12,80, I talia.
ea, Nje@va

knjiga:

»,K_rcbs Kia]Jikllil:eH der

Seele«,

Vedag

Anno

di

38

39

Specijalne

lfdbe

mi~6,

'kako i;'b prep<lI'iUCuje

Amerikanac

dr

mund .lIiatQbson U SVOID de1u »Yoo must relaxe (l!l nasem prevodu od dr MUenka. Popovica: -taka ire tt'eba edmaran«), kao i autogeni trening u vez,]b)nce:ntrntivnog opm,tanja P metodl dr J, H. ~l!llc-,ll.im.ajU·
"e~_znatniju praktienu vrednest je:r. na prvom mestu

Ed~

nisu Atetne. sa-

rno inskuju dm:e vdba.nj'e' i tde dovode do OIlOg: stepena re]iliadje ,koji omogueava jace .aktiviranj,e .nasih Iatentnih z.i'ltotnlih snaga, D1!liom veiborn medutim mogu sena ollaj 'oacm. postiCi zuatni uspes.i.
Br-e1Ll!e:r:..ova katarziena hipnoza a zatim
svetom cUl;'ena Freudeva

RELAKSAClJA

var.ii,~adjama po AdIero. Jungu. Steke[u i dr. takode slufc is1:om cilju - rRst.d:'e6Po] U i os1obadanju 'li'ezanih..psihifkih snsga, ,aU sui te metode dugotra jne da za sku primenn tie dolaze u obm.F'reudmfa pslhcanallza I;eMpoma §edna od najveeih psiholosk~lh tvorevina, pored Sovesvoje gdnij,alnosti ima svoj vctiik] nedostatak u tome s~o tako lIuge. trnje dOl,[e same malom broojl!l osoba dostupoa. po=gowvo sto' je samo poj'edinac.no primenljiva lege artis, Jedna pslho:maliza pr,OlvUno sprov,edena.po Fr,eudiu. traje dve do pet godina, s dOl da pacijent najmanje svaki drugi dan po ceo sat ]CZ] na kaueu l!l Iekarsko] ordinaciji,pricajuii u slobcdnlm asocijacijama sve sto mu pasistem ~laksadje za poscbnu primena ked ocnih Amenbrnac d.r W. H_Bates iz: Bmk]iDa i to poffi.aeu tzv, p~miranja. koja se sasroji u povrcmenom dcianjlll saka prek» zatVOI'eniih o1:!iju UZ ~stovrcmJeno misaono koncentrlsanje na crnu boju, Ova metoda je uprave revoluclonarna i rezultari postignutl njome prev,azilaze sva ooekivanja. U _ujegovom opsirnern delu .R.i.,ght sight without glasscse (u nemackom prevodu !;Rechtes Sehen obne
OOOmeDja p:rOl!lJaS3o je

psihoanallza

sill raanim

da napamet, Jedan narocitj

Brille" -

strogo naucna objlaSD,jenja kao i potrebna uputstva

Kart Rohm Verliag

~n Lorch Wnrlienbcrg)

za prh;10dnu loeenje

data su podrobna

,;lin SoU se pored nes-um.~j~vih uspeha na ialcst le:s[o gubilf' p. sparedntm pejedinostima, neteleraneijl i raznim dogmarlemm sukotnma ta-

[f',il,Znib oi'!niih obotenja. R.e~ab1lJd~a tj, hipctonus Ui srpski ret':cng opusrenost je od to, like vainosti de se stalno mora istac:i j~rje uslov za ndstranjenje prenapetosti d.anasnjeg cm'Cka i sledstvenog ostvarenja ps.ihi,~kc harmonije_ iUu:ne rdig~j,e te1]]e SU, takode, da nstvare psihiHu harraeniju,

._.;:.

11:0 da su kod svojlh vernih samo r etko k.ad mogle osteariti ono stanje unutarnjeg mira. sr~~~ i spo~ojstva iz lmjeg 'bi se radala jedna opsta sVoohuhv3Jtna ljubav u~ istovrcmeno oslob3Jtianje neiserpnih ]Z~ von mtcntne: v:ita,_[neenergije, Nisffi.O mi prolh, n:Hg;ije kao takve, ~. protlv liceMershia I hdi. Cast i prutovanje:!w.ik,oj uzvlseno] mlsU .~ osecanju. DOl! ou sve postojecereligjjezeista prom:rlile s'Ii'oj ell] i da porod s sveg nas~oj8~}a ni~a u~Re~,e ..~ ,ubede svet .~ uzajam]]lU: ]j~ba~. m.ir i s~C>~,najbolji :SU 1 fiajIJ{!;ZI\i1Jl dokaz nagomilane atomske 1 hJdrogen-. s!{e. bornbe ko je zlokobno \p,reteci eksplodiraj u U eksperimentamne; svrhe na B,oz.lenim ostrvima, til. llfe\;'adii, Bikjn.iu, S]Jbiru ~ ko zna gde jOs" da hi sutra ako se u posledn jem tremstku svet ne urnzumj i De osresti, potpuno unistHc dana~nju dvi.U1t_.:'lciju, pmkrile zemljmu kJuglu rusevi.nama i gomilama Idle\'3 koje niko ne hi mogao da sa,hrnni. Psiin'icta prenapetost n~J:a j e izm.m ja 11 OruZl=lFliOj prcnapctQs~],. Dat:[e nHDo re]aksadja ] opel relaksacija, opustanje i popustanje. Tstina dizu se g;laSQ\\;i sve jacc protiv ovog bezumWja.. Osamnaest odvazn ih naucnika iz Gctingei:il!:! > cU\'en] filantrop dr Alfred Sva jeer i&cli]ski atomist] d.r Ramana i HO:01:i B.aba, Ceo niz lilI~,sioc<'ll Nobelove nagrade i m,nogobrojni dmgj dobronaenerni veljk] urnevi S ove i one ~tTane okeana digU su svoj glas. Dor Pauling, dobitnik Ncibe[ove nagrade za hemi ju Ia Los Angelo<sa izjasni~ se da ce millonima Hca u svetn bI H s kra'een;ij\;'Q't za pet do dese'l: godina ako se ne obustave nuklearne cksp1oz]je a oko 2.00_000 dcoerodice sec u toku idueih god:iofil fizicki i mentaf-defektno. Jzjavio je nadalja da 'ce "et ibo~ do sada lzv'.cie'nih nukfearnih ek:sp]oxij.a ,godi~jc ~.oko ]5[1JlOO-judl vHle cbo~et~ od stral SOle bolest[ Ieuke"l:nije- I nasi .naucnjd dngH su svoj glas, Sa skapa univerzit,et:sk]h nastavnjka u Beogradu 3_ VI ]9'57. g. upucen je apel svim miroljubij-im ljudima u svetu da, se su.prUitsta\Te daljem iZ'.'odenju nuklearnih i termO:nukJearnm.ekspeJ.i.m.enata_ l"akvih i slicnih izjava irna vee· bezbmj. Sve je to lepo. ali STe je to malo. jer "'(,!nina krmUu« koji rokuju ovim 1I:das:nim spravame, .Z3J bespostedno rusenje .~ masovno ubijarrje nc daff1!ll. pet para .ZaJ sve. te mnogobrojne ni proteste i upo.mene CI iStetnom i pe zivot opasnlm pos]ca[=ma r,adioaktivnog zraeenja. Oko [40 atomsklh i bidmgenskih bomhi vee je eksp]od~racl0 od koji.h je

jednajedina ~ stanju dOl P?bij.e: mitk:m.. ljudi, •Atomsk<l., bornba k,o_jla je pala 6. VIII ][945. g. na Hlroounu dcl1.la JC ]gTIlcka U u]Jul"eaen]u sa "naurnim« dostignucima IIposkdnjc reei tehnlke«. Ii ta bomba koja je uniglru~3 Hirosimu ubHa je, kao sto je 'Iorecnapred nwCilo, niSla manje nego 247.000 i slovima. dvestetine ce~rdcset sedam hil jada Japanaca (prof. Ilniverziteta dr Osada Arata. »Infanoj de L'atombombos). Da, ni pet pa;ra nedaju :lImeroda,vnio:: na sve te proteste. Eksperimenti I daljc se vrse, bombs i dalje e.ksp[ooiraju, Iatalnl :»Stroncium 90..: i dalje se raroija 1.'1 u:bistvnm radioa:ktivn~ pepeo i dalje leti po atm.o:.sFen trujl1ci zrak,

42

43

isoon]a. na :svojim. kr\'a\'im stranicama pruza i SUVlS!e- reeH- [ ubedljiv doW. Krajnje je, stoga, vreme da ljudl uvide da ta po:slovka ~Alto ieIit mlr, sp.•emaj se .ZR rat.. mora da glasi ... KO :tELlS MIR~ 8mBA MAJ SF!: ZA MIR.-.;. Ako u .svdu pos.toj'e vcjine *adem1je i bezbroj
drugih stl"'!I':II;[Wiilhstanrwa u i s-lI;_:o]a 1.1 koj ima se predaj e i uc~ ratna 'IICstina onda kao svet za:i.sta zeli mlr, momju da se ne same uldnuti :5"1 mkvi i sIii:lnl zavodi vet se .iistovr-emeno ~maju osnovati isto take spedja]ne vis.o~e Sko]e I -akademije u koji.<ma 6e predavafi ] u:cU]vestina z~veti u miru, Problem ostvarenjia mira U svetu i1.iskujc remelino izucavanje svih onih faktora kc-ji in-lajlu udela pri izbijanju meduna-

5e

DVA. MINUTA -CUTAN.JA

rod jill sukoba, Pri. ovome se pslhicko] energiji mora pridavari prvensrveni ZlIliaeaj, [er je dinmni·ena moe koncentr:isanih misl! neobiCno jaka,

skrivena u najlillanjim- del~cima tzv. mrtve matcrije, sasvim je Iogicki posta.viti pitanje zd~.o ne bi bilo mogu6:: da se aktivlra i stavlja u po·kret latentna energlja .zh'e matcrijc mllscg rnozga? OSi'ilovn~ prirodn! zakon 0 edrfanju eriergijc 1 o"s~e jcdinstco u svetu polazne su pretpostavke za iznalazen je podesnc metude. Sve n3J!(eintele ktualne sposobnosti moraju biti usredsrsdene na koriscenje atornske energrie 1!l miroljubive, kcnstruktlvne svrhe Z<II opste dubro i blagostanje coveCanstv3 .. No to se ric moze postlci samo go[]m nJi:ima, svcfunim l1eZO-]ucilja:ma i zvucnlm fr.azama. N.a tome treba raditi ]. to raditl neumorne Icorish;ci Sv3 r.aspoloiiv;a sredstva nauke isto kao stu to cine i oni koji sc :p,rip~emaju. za r.at_ Skupo je stajalo lo\~eC:ansl\'o fataJna- za'Muda da ~e beba i5pn~mj ti za rata ko se- zeH miT'", 0 cemu nam. svet5ka
opravdOlllo

daljim probame, vee izvrSeni eksperrmentj kao i nagomilane atomske i. hidrogenske bombe za koje bZIIl da in. ima naslaganih vee preko 50.000 komada utl.merici. Rusij1, Englesko] I Francusko], predstavlja.lu.jednu uzasnu. latentnu opasnost koja svakog trenutka moze da se akthrira stvarajnci haos -i op:hc un1:hen j c. Ako je mOg1.lc.e da SC oslobodl ogromna energija koja se nabzj

Jer i!~k ako bi se pod pritiskom

Za. borbu protiv ovak\log, bezumlja potrebna su efikasnija sredshaJ" sredstva koja cc de[ovaU b E-Z ,ctbz.i a na orpor a to.m.sk'ihe ksperl- r rnentatera ion]]) _koj~ 5tO~~ lza, njwn. Takva sredstva posWje,. i s~raki od nas raspolaze takvim efikasnfrn sredstvima mada toga ni j e svestan,

svetskog javnog rnnjenja prestalo Sa

Sarno dva min:uta wtanja mogu euda da snam jIlL Ako jed:iln vebroj ljud] taeno U odredeno vreme u:sredsredi -sv-oju painju I'm. j,ednuta~no odFotTenu misae, par~tmickim_ disanjern harmoniaira rad svojih organa dajudi tojmisli dinam]cnu moe onda se time' stvara jedna j aka ps]bil'ika struj a ko]a u znatnoj merl mofc da mite na spoljne doganaje.

mti

Dva n:dnutb eurtanjia taeno upodne neb. stoga hude prva pomoc ugrozenom C:ovecanst u, l:ovecanstru koje se nalazi u neposrednoj opa-

snOisti za svoj opstanak, Dva minuta Cuta_,nj.a megu da otklonetu neposrednu opasnost aka se sa potrebnom oz,hiIJno.S6u pristupi ovo] intervenciji od strane svih pootenih i dobronamernih Ijudi, T~no u odredeno vreme s,rakog dana, najholje ]I podn.e bez obaira gde g;e·nalazirne ~.hkvim. se po-s.1om baVln'lO, treba ra, vreme ad dV<lL mruru,'lta ~a svoje miiLl. usredsredlmo na visoti d~j: Ostvar,enje mira. u sve~~ Za to vreme mi. cemo ritm:ilki disa6 prema otkucaju pulsat na a:t1n otkucaja udisat], DB. -cetln :zadrfuvati v~duh u plucima, a na .idu~:,-~tiri opet izdlsati, pa taka nastavi~i isbm redom. Pri ovum rdnnckom disanju stalno u~islima i2;govarati i p<IDOlIv]jati r,ee: M ][It ... M I R ... M. I It ... pri svakom otkucaju pulsa; Ova dva minuta ,61danJa i psihiCke koncentradjie uz .r-it:micko disanje peedstavljaju p11lU pomoc i lDaeajan doprinos u bomi. m ~~ u s-v,etu. 00110 ce moida neikmne IzgledOlLHi suviSe prosto i nalVllO iIt pak .neo:zbHj'rIlo ii. fantasticnQ, Wi sarno onome koji jo~ ne mspolaie·po45

f

t~chnim zml~ljcm 0 prirodntm zakorn).ma ko]] vladaju nmiiru psibickim ti votom. 00"'",, dv,!;tniUIJuta Cumnj!8i med'utiffl, ako se sistematski' i. red.~'llno odrz:e od strnne .na.jsirih narod~ih slojeva u .stanju. su da uc~ne VIse nego mnoge mewm<lrodne konfereneije, dip~oma~ski sastanci .. svecalle izj.a ve, rezoluel]e, apeli, zvani~i protesti, -note i t·ome s1illieno. loa dalju i SITUakrivnost slufe PSIHOBNERGETSK!E, EMMSIQNE. S'l'ANTCE bOo j raznedruge mere za !koje su data pra:kUcna uputstva u mc.joj knjlzi»M I R«;. • OOVECE. ME LJtJTl SE! Svako 8'"'"Oji 8ops,tveDip:slhoter,apeut Da hi se svakom pojedincu ornoguC:.ilCl da ,odmah sam bez ikahe tude pomoci upezna i' kori:sti hal' ] edan deo svo j ih s krivenjhvi. talnih snaga, dava,6~mo ovde za to porrebna uputstva, Nij,e ...a!no da U neko u to veruje ill He" poJ!ito, muzikalna psihoterapija n~je veaana l!:1! s1e,po verov,anje. OI;lOl eluje po principu d opsreg opustan]a i rasterete.Ilja uz ~stovremC11o eslobodavanje vezanih pslheenergetskih snaga, Vafno je sam[) to da se L'O,vektacno pridr.zav.a ovde navedeni.h uput-

UZtnite .smat jedne Varna simpaticne osobe, po moguetvu sa i centrodnim poglcdom, in .pal\;: sliku nekeg 1epog pejsafa 7.a,kaCite je nil ~~d taka da jc slobodne mozete videti jz V,as-eg krevera pa je posmatrajte ujutro ~hn se proeudite neussljeno jedno dvl'I do tri minuta, Opipa"j te sad 'vaS puls pa dolt gledate u sliku dj:Sllte ritmi,eld onako b!k!a je to, opisano u poglavlju "lUva. minuta cutanja« tj, taka da ilia ,fetiri otkucaja pulsa ud:i~ete, nil! eetiri zad ["'zite vazduh u pluchna a. na iduea Eetiri opel izdisete, pa zatim istim redom nastavite ovaj naeiD disanjja kao il;to je v;ee ranl]e ohjasnjeno_ Posle dva do tll'i mlnuta ovakvog ,rir.mi~k~ disa:nja uz lstovremeno posmatranje sllke na zidu, zatvo:dte o~i i disite slobodno bel brejanja ~ikakvog naprezanja, Setite se ~ada "eke pesmc tj, rneiooije. pa prvu koja Vam padne na urn ZadF.l.ite ~ pocn~te da j c 'U seb i pevusite.. Da hi sebe ~to bolje luli i onda ,aku sasvim 6hu peyusit:e zapnsitc uS.l pn,tim::l" Ne-

stava.

csmebom

secanju nat neku pesmu odaibmti ovu ili onn me1odi]u vee Vam pnr:a. doc.tena .patm.et. Zatvorenih oCijUP~vu5i. te ow pesm.u.rako~ jedno diva. do uiminuta. PnmetU:6ete k;fl;k,iJ' pe.s~e,peno celim Va~:im bffi6em pOC~Dje da stMji jedno nOOlbiCno prij:amo 05ee=-je, kako Vam SCi m~~tffi sve vile opuSta.Ju. ] kako sve j'a.oe doIDatZ1. do. jz.~ja Zivotna radust :[ vo~]ia Z3l rad, Veselii esmejak zaigraee ]]3 mojce
prj

zadlriite

onru.koj~.

bez obzh'asa kakviim se t,eS~imat(l· boriU. nemojte se ljut~tw! Neza,oo~vi~ .da, svaka misae i. svakQ o~ec-anje ostav]ja tffig!i!L :fia Iica, Zma kojia lieJI da ostane lep.a ~.mmad~hka ne sme dOlise ljut] i dOl p,rasta. Ona mora dSi gajilll sebi same lepe· misli i top1.a esecanja,
2.llt:.

Va~ liC<ll tecete skoCit~ ii" k..reve.ta svefl:;. OOmom~ i &aroladaIDa&:im po~dom poei u susret mx>vom.danu, A.ko sta jz bilo koj,eg razloga p~ ko dana zabi-imrti, neraspolo·mm. lju:t:i..umorni, ako na svom poslu Ill u privatl1O'IDI Zivotu nailazhe na kak.ve te~ko6e, dovoljno je daneko[jko puta duhokoritmicki diset,e, da se setite one prve jutamj.e pesme I da jenekol~ko minusa pe\.~ite. Tznenadiecle se kalko Oe sve Vide !eskoc:e nestati, klllko Cere postati mimi. $vcZ] i raspo1loieni. CU.l'ajte se da ne budete ljutl, Cuwjte se ad ~Jutine Dcao 00. Zive vatre jer ana Valmije nOljVeCi 1l.ep'rijatelj. Nemojte se IjuU~i ,.u::o Vas neko oc~ u .~repunomtramvai:im!. niauwbuSll. N~(IIjte_ 5le-fJutitrn aikio 'V'asi prl,jate. l]w, pi)z.nanidm ro!1acj nisuprema Varna do,voIjno pai]jivi. Nmnojte se .tJutitw ako nailazite na nerazumevanje, razoCareDje ill cak. neprijareljsko drianje. Ljudi koji su prema Varna neljuba:zni i nepailjiv[ u stvari $U nesrecnki k6je treba - Zaliil:i, jer nemajuu, ~se:bi Uinutam,jimir i vedrinu. Nedostaj.e im psiihiiCka hann..J>nija kao gIawi ~s]ov da se covek oseea dobro. Bex· Qbzirn u_ kakvOj se situacijinala~

CO'VECE,

NE

uun

:SE! -ZAPEVAJPESMU

:1 Dun

DUBOKO!

Nclm Vam ~O'I! poruka sltatno lebdi prod oCima. Ostanite pO $.wku cenu mimi ir.aspoloienL Pe~iteiHg~asno zapevajte VaSu jutarnju pesmu ~ dis~te dulboko., 1'0 'Ce Vam siglurnrlopomC'Ct Ne :zaiboravite dill, je ja" Ciuvel: onaji k'Ojii j e mimiji ~ koj.~ume davlada oooom. Pored jutarnje rnelodije, u tQ'ku dana ~ da naviru i. d~ge pesme koje ste nebda l::U:U ilrsanri pevali, TO' je vee debar znak koji ukazuje da je barijera podsvesnog otpo.raprohijena. Ne ispu.staj:1ie te melodwjevee ih zaddite i pevusite. Kad idete na posao Hi se vnteate sa posla, ne :r<IZmi:Slj.aj,te 00 nekorisnim stvarima, ne misUte na ono s-to jeproSJo isto viSe ne moze da se prcmenibez obzira kO:liko ste $1.1Qjevremeno zOOg toga.pa:tiH. N,e dozvo1ite da V.as ra:zd~ru swnnje,. ~!I'l-lzvesnost, brige, !l.Sck~rac~je«mogusanl:o da pogoriajl!l v.aSu .siwac~ju i da pe'wsite ·Cime autom3i~ski nastupa r,a.su::reOenje, ~athnje i vestite s~og)'li .IDijedooj neprij3Jlmoj misli in oseean;kt da Sf: u:gnj,e;Wiu vaS mozak, Cimtako nd,to pr.iimetiitepoenite odmJan. duboko da d&1.e 1 da pevusire cime a:uJ.toma,tski nastupa rasterecenje, o1akianj,e i vedro .r.aspoloienje. Isoto kao ujutru taka ii lllV6Ce pcsvedte sebi jedno pet minuta.p·osma,uajtesUku. na zidu, duboko cit.mifki disite· ipevuSite pesmicu koja Vam prva. padln.e na pamet, Ta prva me~odija je d\ominan-tna. i Izvire direktno ~z podsvesti DO~eCisQbom pomku b; nepozna~ lih dubina nak p$i:he. Ptl Freudll se DaS ps~hickw zivot moioe uporedi1] sa jednim le-denim brego:m ad koga same jedan Rlaili deo. jedva j edna sestina, viri jz "'ode,. dol: je ~ar.tno v-cei dee podvodom. Ps:~ho-

analiza uci da je pribUzno rakav odnos izmedu svest] i podsvesti .. NQ vero va tno je loa razlika ios m]]ogo veCa. Ni§edna, od tih m.e~odlj.. ne i;zhija slucajno, vee je u vez] $31 neldm nailim komp]eksom tj, jos n.er;elenhu podS'!;',csnim prob~em.om. Za dnticnu melodlju skopcana je neka uspornena U vezi nekogprijetnog Hi nepri] atnog d,ol:~v]a j a ko] ~ SOlO vec davno zabcravil]. j Ovom muzickern analizom koja irna to veliko pl',ejmucstvo stu ne stoji pod kontrolom razurna te n~je izlOOeI}a otporukoji kod kl'a.'~icne Freudove me-lode 1ako odugov.[aeec] i oteiava psihoanaJizu. u stanju smo da mnogo brle i efikasnije zaronimo 14 tajanstvene dubine [!<lse podsvesl:i, da biiz nje izvukli na svetkrst dana mnoge v,ec davno zabo:r,avfJenc z,elj e, pobude i strasUkao i sukobe u vezi sa nj lma ko ji suo krivl za mnoge naSerp,euroti,ene' simptome, elm. pat, za njih saznajerno te u punoj rneri dodu do n&se svestl, tak,Ci da 0 njima mozemo raspravljaU Hi pal samo r,azmis]jati, oslobadaju se velili:e koI~cinc ~atelilt:n:J:enerc .<2;iJle oja je do tada bii,a vezana za dotiEni ko.mpl:eks [,B nas sput<l!Vi,'1.]a k da u potpunestt korist imo [lase telcsne i umne sposobnostt. Me ok]evajte dakle, vee potnite odmah sa ovim vezbama koje lziskuju dncvne samo desetak m~mllt<l a pruzaju. vam neocanjive prakI icne koristLB,icde svcl:i, 2ldraV'l: i sposobm za' rad, Znatno laJkse cere ~lcitj jer cete- bolje pamdti_~o ste nervozni.~jluti. nesitlrpJjni, sti~a{de -sc, Ako ste bolesni hrte tete ozdraviri, a ,ako ste u kakvoj teskoj situaciji u:spe-sllije cete je sOl'!iladOlitL Apo p.ati'te od nesanice ill reskih snova, sp.aval..~te od sad mIrno i duboko, Jedinl je ustev da redovno vnile gore opisane ve~be .. Nastup]ce op.U§tenost ~relaksacij,a (hipotonus) koja. bl.agotllfurno dduje u svako] pri~]d. Ca:k se i porodajpsihcr rizi~~'Om re~i3i.ks3djom moze' uc]nit:i. b~~bol'm~m (Rid - Nik!o1.acv). BuduCe rnajke ako 00. sedmog mescea tmdno&=, f'edovno, vrSe episanc vezbe uz pretezno voCno-m1ecnu. ish ranu, ]mace i bezbolan p4J1'0= daj.

u~taH n'li smo jo~umornt joS nam se spa:v,a. Ustaje:mo zlovoljni bez
potrebne 5vefine i volje za rad, Kod prtrnene muzikaJne ps]ho"terapije ~cdllltim dQlazr. do re]aksadje, te opustemh misic;;ll i smirenih zivaca, UWJ]em()!.u prijatan S3JI koji nas krepi.I jaca, iIJ tako opustcaom; stanju nama je potrebno mnogo rnanje vremena za spa.v~je nego obicrm"

nam

san

fie m:nfe da. pru?J. potrsbno

okrepljen

je. UJlllr:o kad

tre hOI.

Op',ha pomdnjia i nedostatak dobre volje rnedu ljudima neuropsihicka labilnost, destruktivne ~end.~n:ije koje h.]]aj~ svog ~roka. u rieIiesenim pedsvesnlm komp.leksnna koje se ispolJayaJu U uzaj'~nom nepo"crenju medu pojedindma isto kao i rnedu narod~ma h~ sledstveno grozruc<lvom opste:m naon:ilanju, rnorade nem]~ovno doves!i. d~ katastrofe totalnog umsta:v,,,nj <I,. ako sa odmah. neodlozno nepnstupl energicnoj korekciji ] saniranju svetske psih.it.k.e dezorijcmadje. Ovo ire osl'Varljwo jedino piuteHl! aifto];:Rtij;~. relaksaeije ] sledstvenogupoznavanja S<lmoga: seee .
O'Vde se neradi ni 0 kakvim teorijama j pretpostavkama, vee 0 crnj.enicarna koje se 1Il svako doba eksperlmentalne mOgiu proveriti. Svako ko se 1mde prlclJ."iavao datih uputstava, imaoe' prilike da nil. samome sebi osetl blagovremene dejstvo relaksacije, Ukoliko neke .. ~z bile kojeg rilzloga De mo~e' Sam. da vdi opisane veibe relaksacije, lekaI'·ps·ihQ~er.ape.ut Oe u HenOIn kontaktu sa njim Ilo.e'iti njegove smetnje te na podesannadin davati mu potrebne insrrukcije,

na I!euroze, ops~e xdml'shreno

Radi ~to holjeg razumeveeja

stan je

uticaja
j

produk6vW1ostrada.

muzike i riw!fkog

a da bi

di5anj~

~ak

ja'lln()!>[ blla 'lIpomata sa nOVOID satlrem.en?~ nau.C~om m~wdoa:o I,eeeIljOl,l nervoznih obolenja (neurcea), o\:ljaNlcemo pn:da".a~Je ko~e je autnr odrfao po ovoj temi u M{aTskom domu 30. rna] a 1956. go[bne'. Muzicki deo programa. izveli su nasi paznati. umetnici Oliv~? Dur:nevlC .i. Akm.ko Bsloti {klavir i violii'lll."il.)"koji su dda Sumana. Hi'II,lldna. Belovena i Menddsona izve:H sa m.ajstors.kim sa1lriem;tvnm. detamjno objasnjenje takode je obja,,·ljenOlL i od~ Clanak u HiUenu br. 3/56 .Instituta .~~~rou.ca\'a. uJe p~oduk~]\i'J1os~irad<lJ Sav,ezno,g za'!i"ooa 'j!;:iI. pnvr;ed.no pbtmrnDJe. ,ova metodauz
sta.mp;llna. kao uvodni

V,eccrnja vdba jc narotito' vaina. Me ~Teba lrIa:ime Zfllboraviti da I{ad u~,:'cCeJ.tc'gllemo u I.b,·'e'vet fill :smo jo~ pod dejstvom napelostj proteklog dana, tako da zrJatan d,co t,e p:renadrafenosti pnmrn;hna ] 'na san .. h toga raziuga mi. :se pri spav3l!Ijl1 De udmaramo unakoka:ko bi 'Irehal'o. M~il;ic Ham nisu po~puno opuSl,enI oi zivci dovo]jno snlirel:J~. Ie i

Sl

.... A._UJ1iOI' )e· j~s kraj~ 195m. god .. 'R1 prepuno] dlvorani KO~aJrtc'\!og ~a~tlg1W:l~~~teita.~o i?f\~vanje- i j]iJrik~ prakt~Cnu primenu M~kame .pslhtlle~'P-i]'e. kao ]le~U novu metodu k,o,le'ktivnog' lei5enja ~lSrn.'on~~~~ 1000~eWd~ sOl~t:Olffi u. ~nlb~~~an~j primeni muzike .~ tzv. lnd~jlskog nacaaa disanja (Pl:'3n3Jam)p.n CeHlU. do]azi do rasterefenj~.~\!'ib .Be~tivnili .,misI~i os~a.. do uspostav~janja psihl:~ ha~~nJe, nnra 1 spoko]st\l'3:, do pl"Oikenja svesti te u vezi s tim. do <!.k~l~,anja Iateotnih sn3<ga,livotR~ radosti, energije ipol,eta ka.o i p';' __

=

veca:nJ,aradne

spQSObnosti. Prcedavanje (iod.riano d. Neuropdrijatrljsk.oj sekeijjj Srpskog lek~ dndtva II Beogradu Zt. maJa 1956•.gOOJne

. ~954.. g_~.alJjtor je dobio poziiv da kao predstavnik Ju~:tavije !!Its!~~Je lI!a._Moounatrodnom kongresu za 'mentalnu higijenu ipsihot:e. ra,pIJu u. 1'o~~. ~ada} gde bi pIi~ M~kaJnu psihoterapiju, aJl mu.odJ.aza1i; IllJe bin omngueen iz tehilltkii'iii razloga, dr Johan R. R.ee&a, dlrektera Svetske fede~cij~z~~ ~entarn'U .higij,enu,..mn~ri~ko N,acioD.<IIDo udmienje U!. . le,fcnJe. muzwk,wu, preko clana .svog Izvrinog edhora Esther Goetz mm· hmd, .sa Ruzvelwv.og univerzlteaa u cib-gu, zainteresovado za ow fiOVU mevtodu l,oo~ja. t~ je .a:utorov() p!tcdavanje 0 Muzwkalnoj, ps.i!hoterarpiji. odst~Flo, ].pub~~ko:valou s;ep~b:3-rsk'om broju svog strucnog Casopi~ sa (National AssOClation for .FUSIC T.ber,apy~Bunetin sept, 1957).
$ada se.naimc:ijativul

Dr PEl'AR r, Sl'ANK.CilVIC
MUZIKALNA PSIHOTERAPUA
I(Uilic8ij mw.ik~ i.

rlbnitl::o,g disanila na neuroze, oplte :zd~iI"vstveno stanje it produktivnl)St rada)

Pitanje teEenja neuroza ,odUlvekje hilo akruelno, ali je u poslednje vreme postalo upt',OJ;vo'goruee, Bolesnici sa svim mogutim subjektrenim t.cgobama a bee bitnog objektlivnog nalaza presto opsedaju zdravstvene ustanoee. ROl!sireno(5t neuroza iz dana 11 dan sve ieveta u sli'im:r.-m:nlj.ama. S~im u vexi i opna nervQ7~ ho ~zraz p's.tbi(!1{e nem'av-notezenosti koja sc u naj.rnzmicHijiffil s¥ojim li':idcnrima l!;poljaJva De Sarno U ograniienom krugu pojedinaca, vee profima takoreel ceo jOl!vni iillot u sviH1<t,granama 1judske delatnosti. Nervoza je taka u celom svefupo:stala jedna opsta. dru~lvena bolest i jedan soeijalni problem od prvorazrednog znacaja. OVOImonko pre sto drhva svake godine gJIlbina stotline mm.ona' radnih ,~ova ~ p,lat.. teske miliene na ime belO\l&'nja i Iekeva. Nedavno je u naso] zemljl bio dr Ris, direktor Svetske fedenr cije sa dru:ev.no zdmv]jc i. rekao u svojim p~edavanjima da 1.£ Velikoji

S3

po.s.telja z3Juzima.ju 'bo]esnrci sa pretdnG p:Scihogenim poremecajima, U Sjed!]nje1l!im Amerilk:i.m Dr2avama _taj procenat jzr!Jr.,)si<l7 (Oelooeset[ sedam)...T Q .zIlJa~jda takoltOCj u svakom dt1!lgQmtrcl't'tilil Jezi po jed!3Jn ~emoPCagr. Srecom kad nas t<l!j bro] nl i~a1eka nije taka veHk.. ali .iPaJk i unaso] lrem[ji. bro] neuroticam. sve viseraste. Prerna .rz]ampr& fesera dr Jeldea zabelezeno je u naslm amiJu]a.ntno-pontickim ustanevama za god];nu dana 13{t~OO -slu~ajev1l, pSihickih i nell:mlick~b' & boljenja kao .~ poremecaja HenostL Neb je svaki dQbio samo deset
c1)8Jn!3J.boJ~vow]ia ~ajurl i svaki bolesniCk[ da:nsarnHj, po 300 din3Jra, onda to.god:lSR]e iznost .390 miliona dinara .. pn cernu o]su· ur.a~u]'ljat] ]:05: n~ ]ekovi - Prerna tome ta suma je svakako joo mnogo veca. 1'0 je dovoljan razlog da serum prublemumora posvetitl plVQrazredna painja.. . .

Br:itaniji

43-6~/.

(cetrde.SJet osarn

do ~ezdesct

proeenata)

bo.~e:s~ki!h

penidlhnl
le!l<ih

]o\s.[llUm

antlbietlclma

ZFI:l!_trlO

opao

U 5\'\(!UJ.

<11~C'

zato

hN)j

hron]cru~h oQleS,nl sv·e.\I]sc

poveC.Jv.a.

··l,ak~) da to ,'C'c 11 v~li,k,o.i

n::ckatastroIfdnernzmer.e. Iako tl prvj mah .in;i1eda da to. nema veze lpak kod svlh ti h ldkih ] ]}<lJ~tci;]fu nbolenja, p:sih~ck:a .kQm.pon.er.iJ~3. j, na~eras'pO]o:2!enjc, nas t fl1]S<lonJ i osecajrri zi'lfot igra jcilnl!J!. D.eohicno veliku ulogu. Stvar je naimc u teme ~to su u st:an]u ps~hilJ;je harmenije tj, U stanju unutarnjeg mira, s.pokojstv<I; i .SJ""edie[1o~n da'~i najpoyoilljni'ji ~tsrovi. ]]c samo :;oa·n.orm:a~]]O fun~donjsanje sv:ih[1!';I.i;~b org:3!J[lllJ,vee isln lako i za mobi~]:sanje svih odbra]1be~~h mera kJo]ima. I'.aspol.~e nase telo.

rneri .zabnnj<lva sodjall]](F~edki.n;s.kl: -actrutnj.a]k;e· Ii svim zemljama .. Ra~ se sV\e'v~.se !;~ri. reumatiaam, srcana ubo]enjfl, dusevnc bolcsti, alkoheUZllJID ] aeurcze wli.ko. ..:il11 rasprostran] enc i uzdc maha da to popri ma

No,.rn~]!esan1!O rec 0< nervnim bales]]]dma,. vec]sto takot 0 zdravim G$Qb~a .ko]e usled nedovo]jnog pozNav~i~ ;s'Voje sepstveae H~no~tr i pn[igdinog zSl~(iI]}a koji vlada llaSim psiJriCkim zlvotmn :s.putava'J~. sebe 'tie onemegucavaju raspoloeivo] vitalnoj e'ncrglji da dode do :syogPUll0~ ]zrafuja. Z.hog toga efukat iiljrnovograJda be:z obeira bkv]m. se posiom 'baw- u ma.tnoj je men manj] od on.oga sto l:li cd sebe mog[] dati. bko u kvamativ!Ilomtako i u. kvantita tivnom pugledu. Eao sto je paz!lla~o svaka od enih rr.mmgohroiIlih milione I milijaJ1'djcdija koje .saiinjavaju ]13~ organiaam st~.iipod uticajem nervnog sistema i ?<l(v1Sn!3! 00. op.s~eg raspoleeenja. je Lake je uvideti Ga se kudi~o .vise ioo]je moze uradirl u staFll]11,rn du5iel'Tlog mi ra i vcdrug rasPOillO'l"_.eDJamegQ pod lll.tkajern briga, n.espokojstv(l i p~ih:i~k:e d.lsha.TmO:~ij~e, Nikadse nemooemovolj,]]an(JJg~as]H od kakvog je ogromeeg zl'!I!acaJ:a.to .nme- ra.spo~.ollenje, jer jedino 11 stanju unntarnjeg mira, Sp~j stva 1 ~ar!mlnnije mogu nasi organ1- potpl.mO F1or!I"mID;;l! ]no funkcionisat.]. Sva:l? pak ud.,stup.anje ad tog stanja u vezi FIcke br:ige, nespoko~st\l'a .lh straha ]ma, odmab. autunI<lItski Zl:I. pos~ed.r(."U Jl'Olfemeeaj U. F1QrmablOm (UFl~ci?lliIl]~anjupoj edi:nih orgamlJJa~to .nem.imyvtln pre. m po. . s]e m.cra_ do~esh do, oibolenJa ruro portr:oLje d'u1ic vre.me_ .nan~~ je najveea retkoo[ akn i1afmerno na ka,kvu m;o,hu koja Ili potpu.QO bda ID":avnoteZe[l!)!.'Ic t,el~no f i du~e'li11o hila potpu:no-ideain[) z:drava. Ne treha 7.alboravU:ti. da je boo] akutm"JrJi"l. obolenja 7.ahv<lJ]jujl!1f.i

MUZmKALNA. PSU:lOTERAPII:JI'A ]Ie metoda pO.fl10c.u.lt;oje moz.epsihieku bm"moni]u teo predstavlja .1,edno mcn~no zastitno sredstee keje nam ujedno omegucava da u znatrro] mer] ojaCa.monasetelesne ~ umne sposobnesri, Sto se speciJalno ncureza lite, W se pr] ovn] terapij! ostpbadajl!l ukljd~eni afekti j rnz]·davaju· podrou da :uspO'stayim:o svesnl knmpleksi, -hila d!rek~no. bi.l[!j, preko slmbo~]trnih sfika, 0 lecenju neuroza pomoeu _iZ<lIz]vanja $lm.hcdicrnib s~ika tzv, ID,nUGOVANOM AI", nlEHZM.U. oddao sam predavanje ]o,S 1948. god~ne u Ne.uropsihijatr~~. \ sk:ojsekcij] Srpsko:g iekarslli:og dru~Hva. Ovde v.aljOJ! ["Hl.tocito naglasiti da n<ll~.organizaen raspo]a;r.eveUkim. koJi.Cin:ama prjrajene, tetentne energije .~W U mJiF1logo 'Ileoojmeri no sto seto u()p~te daje i f1Ol!slut:iti. I\1UZIlliCAl.NAPSTHUTERAPUA lma zad 11tek claml.a,tentnuziV01tnu energijlll koja se nalaz~ sabi~".a: u svakome ad DaSt akHv:ira. stavlja u pokret ee ueini korisnom kakOo za ·ops te zdrOllvst'Ll'eno star! j e tal\::o I .ZaJ

poveeanje produkf]Vnost] rada, MUZlKAl.NA iPS;UIOTERAPIJA Ses:a." stoji iz komhina.djc specijalnog; tzv, indijskogritmickug n~l~na disall1ja, u~icaja 'p~ave svet]OM] I dehJvai[il]OI naroci~o odaiqmfllh melod]ja.Utkaj muzikena ophe zd:Fa'llst¥el1o stanje i r:adnu sposobnost

puzna~ je od davfiina. ][ma podatak:a iz kojib se via] da su p~nagfira r n]egovl uoenici kompO:fi01l1a!]is.p.ecijatne melodije za leeenje ra;l]]ih psi,· hicklh pOl'\emeea j a, Ari5 totd s:matr.a mlllriKu kru;) sredstvo z:a ,~moc·i· onalno ,eisce:oje. KoJ!iko ~u :.tarj Grd ceni~] muzJkll nOljho~Je so!!vidi. iz

55

ciI:aj,enke da je 23. SVe vr'eme zidaruja grada Tcbe stalno svi!ra]o 200 harfisUdnja. Dvesta najl,epSih uelo'Ojab svirale su na svojlm harfama dill b[ zjdar~ pri obmdhranj'll grademn:skog materijaia bHi u ~to boljem raspolorenju te grad 'reba, pastala 5tQ~~ep:Sa. Ko<d 5~ar-ih 'Grb jedna od tdkib kazni 13 nepos]usn:u decu hila je zebrana posecivanja nastave mezike, Na ne momma ic]. tako daleko, 2ar Dam. pesm a. iaQanlJ sa Volge 1I!EJUllNJEM« ne kazuje kako melodija i ritam deluju na raspefoienje;i radnu :spm;obnos.t.Kod nas 'II ~lJ!'madiji poenato je komisanje uz zvul(;e narodae muzike, P'omata jc uloga vojne muzike. Mno~a,vet<l izdIiljivost pri mad]rnnju uz muziku, Pozna'lo je~akcde. da jc »Mars.eljezlII." upravo 'Cuda stvarala b,d se zassirala i masavno zapeeala, Utkaj muzlke ilia raspolo:7jenje" opst·e :zdravstveno stanje i ntdnu spesebnesr je oCev~dan i pexnat ed vajta~ da, ali j e muzika same retko kad si.stemats ki primenjena i koriscen<lJ od strane zvan.ilne medicine. No III posledn le vreme sve vise se uvida [IDjen veliki znaea]. 0110 pak A~!o,e novo kod Muzi~aIliLe psihoterapije j M']e primena dtmickog disanja ~to omoguava da muzlka deluje na priprernljeni nervnl sistem cimc se pOs.li~e' ZrnOl"EnO veei efekat, Iako je proces d~s<ID!ja.jedna od najva!niji!h zivotnih funkcija, wpa.k se na.. to vrlo malo .ili nimale ne olbrn~ paZQjia... Nikad se melliuI':hn,l1Ie. mO~le d~voljno nagJasiU od koje je ogromne v,az.no:sti ti"1;"a.1!....jlno uno.§;e:JlJe .k1se.omka u nas organizam .. Uo:bjcajeno disanje je skroznE~ pravdIDo jer je nera Itriomemo. po\~r.~Q i necelishodno. Mi obleno 111i!:e.~o tako sto. uwl,emo v,a:zdlllih,. pill Nm smo napunilt p]uCa mi gill cdmah i.zd~sem.'u.• pesle ceg:~. napr.9ivlmo mahl. p.allZU. Dakle, udlsanje, izdl&a,I'IIJ~, aUla. Na ova] _na~ln udi:sa.ni vazduh i sa. nj~m k~se.onik ostaje p Sa11]0 jedan trenutak u il'il~]mnom dedi ru sa plucnim Mchmi6ima ~ na J. fimdjim. kapllarima iii! koj]ma se vrii I"-azmena gasova:primanje kiseonika. i udav:JJ]]je ugJjefidioks~da., . Ako pak udisaniva:zduhostaje du2\evremena u p,lue-nim alveolama. jasno je sam.o po se.1.11i 'Ce i Vieca IroWjc~n8. piseonika. hiti vez~ da n~. za. h.emog100]D,. dok 6e ~stav.remeno bjti i :znatnije odavanje ug~jend~Qks]da: usled cega. ce celokupna r.iZrnena ,g~asolV3. s tim pr,ec~s""cava" ::i. njoe krvi biti mnogo InteIliz~"'llije .. Pn~fl1a tome atko dHiemo obrnudm redorn~j •. ~.disanje, panza, i:zdisanje, naSi 6e organi bi.!i holje s:oabdeIIle.n[ art'enjskom knr~ju, te Ce us]ed veCeg' dovoda kiseonwka i sarno

sa,gm:'e'!o'anjehranJjivih rnaterija u ceUj,ama bi~m Po.~pu[U~jc. Proces oksidadje i r,oo.ukdje. o.bav[jaee se kudikamo belje, taka Cia C~ celokupan rnelabolizam b~ti celishedno po jafan. OV'o ]ma. za po~ded leu d Oil Ce uneta hraaa makslmalno bitl isk;Q]lrHcena dajucl prl tome opt.~m<l]ni kUf:i~ni. efe!kat, dok Ce istevremeno raspadrti p["~u.kti izmcne. rnaterije u najli'~oj rneri 6·iljl odstranjeni, rime se sprecava njihovo nagomilavanje jta]~nj,e tc stvaranje pogodnog tla za rnz;vita,ik razllcltih obolenja, Valn.o je uz to da svc tri faze dfsanja budu lstog trajanja i uskladene prema ritmu pumsa U cdredenom odnosu, Pokazalo se da je najpodesnije da se na ,&.!dr.i otkucaja· pU[S3i udi~e, na ccetiri vaadeh :;.adriav;.l. u pl'udma a na oetiri iduca udara pulsa ,f)pet izdise. Nakon ]ldisanja sc u tom slucaju nc prnvl pauza vee se odmah prelazi na iduce ud~sa)1je.Pf'j kolektivno] mozikalnojpsihaterapi]! se u ttl svrhu s]uzimo jednimmetron.omom koji j e podescn t ato da 16 pUla kuca za jedan minut .5tO ~dgo.\'ara tempu etkucaja zdravog srca, Ovde treba ~apomenuti da ovakav rltam Viet sarno pose hi deluje lekov]to. iPie:ma aome pri rHmicko.t.n dlsanjtr deluju lekovlto. ' n sam rltam ](,UJ' takav, 2) faaa zadTiavanj.a i 3,) nadtaZaj nervus sympaticwHl. narocito plexus solaris-a Z~. vreme'zadrZav!l[nja udisanog vazduha, stn utiee stimulantno i harrnonisiraiucena funkcioaisanje ~~tflvog organizrna, Posle Hl-1S m:inutil o\',akvog ri(m]l;tog disanja, nastupa popestanje miS·ic-ne z:.ategnulosti, tok mis.li se usporava a neprijatna QSClCanja uko.mro ih Ie bUo, polako se gube. Na ovakn prjpremIjen nervnl s]stern deln [e onda jmestka neobicno povel j no ako soc primenj uju narol:i'lo adabrane melodlje, v,a1:no if: pori ovome istaci da 1ekovito de} stli'O muzike moie u potpunrnH doC] do ~l.raia samo onda ako SIno ja ml !Sp'remr~~· je japijemo u sebe. NegaUllTle misll ] neprijatna da osecanja meltutim, koj,e s.vako od nas irna. U 5eb~ u veeoj w]i m.anjoj mer] pred:st.avljaju pI"ep~eku koj.a om.eta d..irektno dclovanjc le'kovHe muzike, slilno k.ao !to ob]:~.ci prepI1e~avaju. put Sl!.moe\1im zradrna tc nam unemOgU~3!Vl'lj'II sunCanje .. ]P,a ka,o ~to :s.e po oMacnom vremenU fie mo!emo SUlllati, tako iSfO ne' moteml;l,korislb~ti ~eliovjtost: muzik.c ako ]e I.loci misaoni i. osecajni zhi'O~ optereeeD u. jaEoJ men negativno:m psihic!:tom energijom. Na koncerHma, U Opei"l iH n:a dmglm mestima gde slusarnc mu· ziku..Hil[ s3JmO jedan. r,elat~vnQ maU deo prim:nanlo u sebe, a.p.so.rbuje-

51

mo i koristimo za s;hrarrmje poztttvne psthicke energlje, dok se veei deo opet odblja od ruts. KoUko cemo -prirnatl i koliko odb]jati zavis] 00 toga 0 kakvoj Sf! vnti mu:z~ke rarli" sa kakvom je p.aznffoms~usarno I u kakvom' se ducSelmom stanju nalazime za to vreme. P'ok.az.do se ]]!a~ dalje da za vreme muz1ckog izvodenja\rdo povoljno dduje plava svetlestv Pozaato je dill.playa svetlost u:tilie lila nase riaspoloienj'e u smishs stisavanja, te se na ova] nacin doprinnsi d1l,rnj'em psihickJOm rasteredenjlU. Sarno pak rnuzieko- izvoCilenj.e sastcji se iz retiri faze. frYe tri faze .!maju za ei]] da sal'nas misaoni i osecajni Uvot rasterete svega Tieprrjatnog i ~tctnog, dok. u Oe'tvrl'.oj nastajc budcnje i aktiviranje svih rasjpo]ozivih snaga organhma. Ova j pre:'1a:zni pe:.nod,]zmei.'l:u lreCe ] ce:n'rtc t:az'e[llu''Ocito je vvan jer se u njemu ostvaruju uslovi ko]] omogucavajru da latentua energi.ja mofe doc~ do S\TOga izr.a!aja. Melo-, dije koje se pri ovome iz\'odc prethodno sc pa!lFvo moraju odabrari i .ispitati u pog;1edu ddovan ja .. G](!JVllj dejstvenl pori.n,cip muzikalne psiho[,erap-ije o]je, dakle, sugestsja tj. nametanje misli, ~W deluje samo prolazno i simptomatski, vet Qva tem.p.ij~~zahvata duboko 1!J SMl! uzrok obolenja odstmlID]ujuci s¥c ~t:e.tne pS]fflcke fa:ktor.c IlLpnre:1]stveno prepreke, slI!k,obe i kocni()e itako da lIlrnd:ene odhrarnbene sn~'ge u puno] rneri moOgu doC] do izra7.t!ja i slobodno detovati. U pitanju je dakle, aktiviranje latentne psihiCk.eenergije koja ,s:e nalazi u suakom od nas skrivena i to kao S[o je vee gore.. reeeno u mnogo V'efuj men. nego ~to se to uopste daffe I naslutltl, U:dcd celeg niza sukoba u rnisaonom i oSieCa:jnom ii.votu. nase raspo:lqzive psfhicke snage See' medu sobom u veliko] meri ponistaeaju kao posledica njihovo,g :suprolln'Og de]ovanja. Opisanom terapijom medutim; ove snage se pelarizuju t]. usmere U jednom odredenom i po ops~e. zdr<'J.vstven.o stalilljen~]oelishodl!li~jem pravcu. Na taj naC]]] one foi\'um snagorn mogu doci do izr,aiaj.a o.stv;B.rujuci uni!lt:arnji mi~, .spOkoOjsh1o I s.recu kao~z.. raZ psihicke bannonije kojO'! je gLavni 'UslovkakozOll pravi:lno funkcI~ oni:5allje naseg organizma tako i za kV"Cllntila1ivno i. kva]itativno poveeanje produktivnosH mda: Va~;no je napom:e:n:uU dapru>tignu ti erebt .Rij e og;ra,Ilioen sarno na ono kratko vrcme muz:ickog j_nroOaeuja, \Tee [rnje i daHe. tako da Se pozitivn~ d!ejs:tvo muzlk:ah:ile. psiiflQrerapije ispo[java Jus dugo pmdc to'-

gat ttl] pl~efuje. ~oe samo pa.cijentv.~c L9!kod~ i ~e;:;:~va. ~kolir:a .. Mu~~~ kabra psihoterapija ne dolaz! U obzlr samo kod bolesnika vee ~~.a SJ. rokl!.l p[~menl!li knd zdravib l] udi taknde, jer omogllc-avar,ailm c'i man gluz1])cnkima dOl .svoj posao ,~hav,e sa mnogo manje napora, skQl'sko) omla.d]ni da .100juGcn.je ne bude mueen]e ve.c radost i zah.aya:~ sportistlma da ostvareznatno bolje rezultate na svojim taknueen]]ma. ~ . Mu:zika[nom p:sihoterapijom ]e~. se Sa uspehom sve vrste nervoza I nervoznih stanja kao:' uznemircnje srca, g]a'1robo~,(a, potistenost vrtoalavica povremcna nesvestiea, ncsanlca, strab, .zl\j'~na napeto's:t, zaboraViJ.1~st, mTZOvo.ljnrn;t, nevoljnost, ncrvozna oboljenja .Zrluca i creva kao .~ gubitak apetitana nervno] bazi, Naoa,rnje psihogeni .. :ek~ sualnIpore:metaji i nas'trano.stt ~-dave navlke ] st~ti metl:~ ic?luna naml:l.to alkoholizam, prlnudne misli i pnnudnc radnje, kaO,l SVI drugi poremecaji i oboljenja na psihogeno] osnovi, ~ .. No. De samo to, psihosomatska mcdlclna kO'J<l proutav.a uttcaj psihilk:ih f.aktora. u nasrajanju bot.e:.o;b na'Ucno je utvrdila rokom poslednjingodliina da Lceo niz obo1enja koja SII do sada smatrana kao ,cisto organska, kao na pruner Ci.r u stomaku :i. d1valilaes;topa~a.c-fll.~'m, c~"vu, visok~ mn] pritlsak, bnm.bij.;dna<Lstma. neka kofua o~ol'enJa 1 dr, u stvart mogu jmati ps]bogenu etio]ogijlu tj, mogunasuh kao poslodiea prefivelih te~,kih uzbudenja. Radovi ameriCkili:! aurora F. ~e~a~der T. French, M. Katler i dr, do.kazu.ju da fOlk i. kod raka psd:u~. ko~ponenta. igra jcdnu veoma 7Cnac.ajnu ulogu: 0 lome govnri i ~rv;rj["b Heck u svoji,DJ studijama. Time se objasnjava da i n.~ ta obo~cnJa . koja se sm.atr.aju kao ci.slo orga,nska ,cestoO puta povoljllo dclujc psiholetapijs .. Prema eome mUrilikalnom. psihoterapijom postlze ser

2. Le6enje svi:JiJJ £.ihogc.nib. obolenja p 3. Pov,eC8JI"llfe jJroduktivnosti ra,da..

mtsll, osecanja i .bolesnlh tegoba. kau i aJkohohz.ma. .. 4. la~je mnnlh spo50bnos'U; parn.je, .koncenl.raCl.l'e, pamcenj:Jl. 5. Uspo.'iOta\rljanjc ps]h:iCke harmOn]jle, .J,edtm.s1uf:aJj' 1io;jiir ·:nu.BU\i'kOWtno. an Je iipak~s1ioit r·~~~n.~hesike N01 Urum.o'''''~~';'~· ,,,' '.~ .".
11;:

1. Odstranjenjc

svih negativnlh

]o~Jmj klinici

Jedna stanJ3 ~pnua

• .,"~

uSI.::movl.ien je tI.l.m:or v 'liNnc

(J,lJV1e_Q,

0=.;_1]

Ie 0..

..

,.["<'I"""

k(lko..'i!le~ J<lJeLa, Iw.11

na on

59

m:i.~kJ?P$k_t)tl' l!l~lcdla. omaOen btl'. z~o6ldan.!'oSto. i'~ :z~ radilk:aJ:nu ope~ facJJn hila vee suviSe kas"'-n. 'po'ku~a1,o PO.moCI delimH~-nnu paleniem. au se be:z uspeha. Boloyi i! krval."eB.JSi nis,u p])estilijaU. a opSte swnje pojtO;r5a1:o se jz, chifla u dan. KaQ' majka lekara kioji Ie 1lt jedno] psibij a lrijsko] borD.iici (K.oviD.) primeuji:v.'iO :.Muz.i!hlnu psmatel'.apiju«. pili cemu su grupnim fitu. zi1rorernpijlstIDm. sastancima pored boiesnika • .:csto prisust.vovali i koji sluibenik i clan porodice, dolazila [e .i. spomenuta gospoda. Vet PQsle nckuJiko dana pr:im.etiiai,e. da su lfi'vare:nj.<,l s]ahi~ i da su do tadl:a Deizdd.ljivi boloa, vi pOPU:Sti:li. Poole Ilekih dese. I': seansa bOLes... Je po Slar.'a pod:nosljiva t .... a san normailan. Nakao .2 meseea nrestale su sve tegobe, Vodilo, se t:al(ode, ram WI 0 prirodnoihl.o s\larljlvoi i!sm-ani. Ova g:ospoda ii.vela ie DOsIe ~on :ioiS 10 l2;ooi1ia I umda ie u &'6. godini. Ona je mojO'!rn~jka. S obz,ihromna ogroman broj oenmtiCara. na stotlne i stotine hHiada iz~~,ijle,~ rndni.h~as?v~, !kao .~.n3 tell.' Ire m.i.]fone koJ: dd:ava SV~ke.. go~in.eo .... pla6a na irae .oo]ovauj a I ]ekova, pu'~reb[Jo je da se SID pre o:mO~(!f SlIDka Il'rimcna Muzik<dne l)Simt.erapije na boIesniElI:om m:aterijakt,posto je ~. metoda opste prulUpaicna,. prija1lna ~ potpuno bewplil5lla, te cia 5': pri]w\iali kao prnktii::an j oPS1.e.~O'rista.n .l:i3cm ~ecenja. odnosrro kod! 2ldiravih osuba 00 Sl"ed!s:tv,o21ipove{:anje' prodwttiiVJlosti rada.

sitDijI od najsitnij'eg zma; pr.cl.ine, ,ani nam lpak dub dlopire i do n.a:judaljenijih zvezda - sunca. Nezabo:ravipre.Dl!a tome da svaki cd! I1Ol15.,p.a :ii. Til{:rije~ u se,hi Ute koUcrne ]a.tcntne vitamne ene~je. N~ ~~oravl ~~.'~ s~oga ~ .' .s na prema tome :i.od Tebe ziljv~sihoce 11 tao energijs 1 d.a~]e~~ o ~.~~. ~,,,,..u~s ";v,,,,,,,...: neaktivna ...... 1 ili 6~, je pak svom snag.',?ID pokren .. ~ti I ... O~I.""'""'· Fa "'..... . .. • .ft.... 1 -t iSulfanja u ~ ..'!flU u ,sluibu Op~~,em Dobru .. Me zabonnd na p~a m .nula . . :rist M~rn..Znaj dia,j e MIlt prvil usIaV' opsteg blagostanja-

Niko. nece poreci da je ZidIav~je nase najveC'e blago, pa ~pak se vrle nemamo ophodlmo prema to:m:eMagu. Nepazlj.[\l] ,smo. i slaao vod:wmo rafuna 0 zdravl ju a cenimo ~o blago tek onda kada nam se izmiCe'iJi kada ga sasvirn i.zgubimo. Cfum nam pak poCl'e za rukem da ~o nase najve&: bb.go opd POViratimO. mi opel postajeme nepai]jivi ] nemarni U ednosu na nase zdr,avlje III nezahva:~n:i premil:, oneme koji nam je pomogao da ga powatimo. cudni smo d ml ljudrn .. S~o; je mali broj onih kojr:i. e poslmno poko.mnju prinxlnil]iil z:ako.n~ma te pos sm.iu OSHome h,igmjenSke p,rnpise .. Zdravlje, nOlie, naJveee blago, mi SliJIlIO d!uzni da CU1I!3IDO ne samo rad[ na.s samih vec taik:ode i .radi zajedniee u kojoj iivImo. 'fa zajedn]. ca. takottemora da bude zdrava jer je jedino u takvosn stanju spaSOMa za nap,udw:!!:: .ffi stvarara~ md,te da kao sa:st,avnrncleo ,sve'lIIklilrp· . nag Ijudskog drustva doprinese op~te.m. dQboo iblago:st:a:nju. MI meramo s~og8i. edmah odbaciti kob-nlLl zsbludu da j e oovek :slabo, .i nemacne biee, nesposoban da se odupire z)u u svetn, ,COVle.k J e
i beskrnJno

DAKLE NAPRED U BORBU ZA MIR, ZDRAVLlE I B,IAGOSTANlE!

malen al~ i beskraj,no

velik. U odnosuna

v,asionu ml sma

60

6.1

U obsir POo IDOgucshrU i povremeae felje pacijenata, Dob~jali su jew tn puta dnevno sa prosecno 2382 kalorije prema sledecoj tQbeWi: Namimi.ce l'eiinaKa!:Qrij e kg u 100 gr
'9'& 391

kaiodj e puj edilrlacn.a Ukupna l!lkupno <lena

cena

IZVE.91'AJ
CETVORONEl:!ELJNOJ TERAPJ.H. PRESNOM BIL,JNOM .HRANOM I MUZllI~OM" UiPA,VU.JONU6. PSnnJATREISKE BOt,NICE »oW STEINHOF -se UBEC:!l, PO· PREPORUCI PR.OF. DR H. HOFFc..a I ODO.BRENJU DIREKTORA. U VREMJENU OJ!) rs. n.~15. ~2. 1'960. SPROVEDENOJi OID' STRANE .DR fETRA. Jr.. Sl'ANK;OVICA IZ~

-:l,..eS.]ill.ici

'Ov~ene pahu..lji.ce Jahnke

o

~ M<t:d Li.mIJ.]'li l\\Ueko evek]c

- .Sa:rgarepe Pomoram:l.ie
CeJer Crni luk Beli hl

450 58 36,5 0$4 39' 331 310kom. 40 291 ], 61 3:5 25 46 17
i!I 50

s.

s, 11SO

S. 2.50 S. 312,21} S.17,-

8.60

S. 7'82.00 S_ I 12S,1"""" s. H75JO S. 264,,.S. 567.4$ S. 31,.'iO

s.

66,3, .•-

BEOGRAUA.

.

Jab!>u bo~esn~? u~ dana uporedu pre~nru biljnu hranu zsjedno ~ norm~~m ~~: IiI] who dlvadesetom odabratidiJI. oe ovili. 2.0 o:tpaillD je tOk'om Ieeenja UJib. fJ-:.7. ali se zaito is.,o toJiko Bovill dobrolloWjnojavilo.

~. ~o moJoj + moibi ~rn,no je za ovu opitflU terapiju 2'0 najteZib. d~~ .. ]~ .~lcsnik~.Da ~ hi se ~b~ reViol~" nasilrro sup:rolsrav]ja,nje p~e-m lsbrnne, £p:~edena ~Ie '~la terutp]]1i31Dat.potplirOOl dDhrovoljnoj ; ~~].No, da se ne tn nagIo preknmlo, sauobl,eajenomishranom. d,dbi-

m

Banane Suvo ~roZd.e • ZejtJn . ,:-

32

:5

14

12

.:i!93

25 41 40 43 86

33-

S. 1.9'5 S. nse

S. 2.15 S. 1,40 S. 6.S. 6,,50 S. 9,7®<

s.

s. 1.10
4.-

s. 55.S. ]84........ s, 38.2.5 s, 37.s, 19'2.S.
S.,58,20

78_--

U~OI

S.. 9,10

s, 127,4()

.. ~,njna hrana sOIstojrua se iz jednc kaii!le kojOli.je za osnovu im.ala pahuljiee ad ovsa pomesM.e sa jabukamaO:ra:sil:Da m~e~om medom ~ar~epQ?,,~imunom Hi pOtlil~and~om, u Pocetkub~adno, a ~tim. ;;; :teIJI ugrejane do~lYC:.PoJred ove h§e, slil:'fie ene] po DT' BirclJ.ef"-Be=nner-u .. nazcvane lOMiisslhl:_davana .. ' ."''''~<l!''''' U!U r·"'T"""g yvn~,·.r:.'" .....OIDJena , _., ..' . . -- je .... :1. I,.,. _>I , ......, ........ n......... "" .. ~ •• ~a 2ie]~]!l0~ t bm~oVlln sokom,.Pon~d ~oga dobij.aiIi Sill pacijenti Oobic~ no uve~~ ~o~ ~ve2ieg ~"Oca,. najEes6e jabuke i nekqvano, pasIJemit<Wlo mleko, To Isto W.za dOlUcak,ponehd. zajedno saklciufD. O:braCe~ac ~aZnja da pFesna bi1jna hrana ne bude Jedno~jka, je re je ll:ula pnpremlJena 'Il1CaZ~]mkomibinacij'ama, prj cemu su uzete ,62

Prema tome doblll su paei] ent] sa d~'lompresnom furnnom ukupno 1,421.],60 kilorija.Posto je pored. odabranih 20 bolesnika, uvek sa njhna. pI"OSecnl;t jelo jos njih oetvOi[o. to gornji bro] PIVO treba p~deHti sa 25 (broji dana) a oada sa. 24 (broj pil,rdja) > SiD izn,OIOi .2.382 kalorijc dnevno jio osobi, Pri DVOj presnoj hnmdi doslo Ie po osobi dnevne 90 grama masti, 52. grama belanoevina i 325 grama ugljenib hidrnta pored nepremenjenlh miDen~nih ~oH i vi.soko-g vi~amID.skog sadrlaja (ObraeuDato prema tabdi hr.aD~jivih vrednosti Nema~~og drusiva Z~ isbramaod W. W'irths,a sa !\\ax PIanck-instituta .zafi:7jalogiJu ishranc u IDolllmundu). SIO Sf: cena lite" stajale 511 sve U'trosrne namirni.oe' za oVU presnu ishra.nu uJrupno 5.5.378.70 .austrijskih silingfl, pcdeljcno sa .2.5 (dani], 11:to cin~ S. 215. - kwoz 24 (porcije) iznosi S.8,95 kao eena kOSEanjapresne brane m [ednog belesnika dnevno.

· ..Kalorijska vredno'St nonn.dne mane koju suo dobijaH boJesnwci lZ1l0sda je' proseeno 2.323kalorija prema sledecem p:rO~Cunll: Da bi do.sli do s.ro taeoije presecne vrednosti, llZeeemo je.chinradDm dan U ne~iclj~ i samu nedelju, ~ ~o 2ft U. 1'960. utora..k ~ nede]ju 4.. W2. 1960. Prema jelovniku kub~nj:s.kom dnevnlku d.obijaJi su bolesnici .prek.o d!ao;:l!. . UomP.k Ma.:karone Sup.a R~anci sa makcm BelJa kafa
Suna ad. p.aradajza ·faskan.o meso Kat

261,74 23U2

~66il::!

134.74

.'

HI\eb

5H.5~ 320JM

62.7,5(1

PUter . Be'1a! kala Hl'eb

U uedeUI!I! corba. P~eCenje !ii:p.ageti Kola!! lik:ol11.,

300 gr.

HO:

Kal.

>,

300 ,; .20' ,',

60UI "
25flo "

.,
"

..,

260.,-

18.2.30

3~.200.~
1:i(I.-

3lO.-' 627,51)0

2.38'9,80 4.845,1I'9 : 2

2.2Si!l.t19

=

2,3:23hrana

~ Ka.l ~.o~tala je 8,50 ~innga.,

10"a normalna

Prema gornjoJ tabel'i presna Juana bila bi za 4S:graSa sIrupJja od normatne, no odmah pri ~om.e treba primetiti, da se ovde rndilo samo '0' jednam nla.~om broju porelja, D:oblizi m~dutim II obzir oke 2500 po-rdja., boO stn .ie to s]ucaj U 'l '''OJ bQilnid. onda se peesna bra. na poka:.zuje i:.a.o rnnogo jcfti!]J~ja. Scm,togOli. treba imatl u vidu. da pri[ikrn:n pripremanja presne hranc .. uvanje alp-ada, pa prema Wm.e l 1 ogrevn~ .materijal. a Ul, to rnanji je utrosak radne snage i'llrcmena potrebno za pripr-emanJehrane. .

AWi. He samo to. jer p'resna hiljna hrana nlje saeno hrana vee Ilj,edno jedno 00 lnaidrlilgooon~jih lekovltlh sredstava za reo niz ohoJenjl'l, kOla sID' &u. po.t"e.meeajI meta oo]ir.na, smetn] e u i1ezdll rna Sll uIilublmjom ,s~d,jo.m, obelenja cire"i'nogilianai<l, bo i ost.e6enja k~ne cil:'k1114dje. Prema prnfesoru Brauchle radl se prl tome 0 smanjenom devcdu be.ancevina prt presno] hranl 'Gime sl? rasterecuju krvotoOk. bubrezi ka:o i jetra, koH tada mnogo manje posl a [maju o.k.o dez:inblksinacijeUz (0 domazi do smsnjenia koloidalnih sastojaka krvl ;to smanjuje otpose u cirkula,dji, sto je od OiSobi[e va:z:nos~i kod arreriokslerose, Z'Oog 'risoklCg sadrlO!]<Ii mlneralruh soli, tail:ooe'se po'\foljno upliv~~e malokrvnost. K:od oho]el;l!]<"1 disajnih organa, bubruga, kofnih bolesti, nedo-stOltkOl!vitamina, kod preranih pojava starenja, kao i kod citavQg reda drugih obolcnjaJ, a na kraju takode kod dusevnih bo[estw,pokaza]a se ishrana presnom b~]jnonl hranom kao ~zvanredno korisaa Nopotr,ebnu je dOl se ova vrsta terapije za duie vrerne sii· s terna tski sprO\i'od~. Uveee primenjena je kod ovih gore spomenurih i!1). pacsjenata terapi]a muzikom. Radilo se 0 "Muziikalnoj p!i~boterapjj.i.« jednoj notroj vrsti mu.zikoierapjjekoja se sastoji 12: kombinacije ritrnifkog disanja, uticaja pla.ve svetlosn i posebno odabr,!lraDh mekulija, Pr] tome dkda~i do QPuiilanJa i do jednog. neobi~nog pl"~j.atnog opSteg ![)SEc:anja, Ritmiicko disanje koje odgovara ·.incUjs:kom pmnaj'mnu a koje se naI'Ocit.o ndlikuje perlodom zadrZavanj8i disanja (Kumbhaka), ]Tna zadatak da organlzam pevoljno priprema za de]ovanje lekovite muaike. (Mozlkalna psihoterapija objavljena u ameriekom strunnom ~asop[su Na.tional As.s'ociOlltio:n for Musi'e Thcrnpy, NAM.T-BuUetin Sept, 1951, pod naslovom Influence of Mu.sic and RhrythmkalBrea thing on Heahh and Work Produetlon), Posta se radilo 0 teSki.m dusevmm bolesnicima, kojj su vecinnm hill nepovedjivi, nepristupil!.Cni Wkonfuzni, bio je prvi zadatak na biIokojil'laCin steel njihov:o poverenje, da bi sc zatlm mogao uspostaviti kontakt sa .njima. Ja sam odJUCl9'- da sa jos dell'et drugih bole: srdkaprenoclm 'R1 isto] sobi,.tt~evet do. kreveta, Taka MUll spavao In noel, zajedno sa epilepticarima, sizofrenicarima, seksualnitn delikventirna, imbedliima,al~l)honcarimla i manija;cima. Bila je latina potrebna jz"'esna doza samosavladiv,anj,a, m.:i.j~to ~lvori~o poverenje bole-

,an

snika ] pas~~vanje~olnicka,g osob]ja, poSta take neSta' do sada ,n~jedan .lekar mje uradlOU. ovoj psihijaUij8ko,j ustaaovl. Bile je i raznlh administrnHvnih problema ~ td~a, pasto. nHw nije hteo da preuaiod,l!ior'fomost aka bi se od strane diusevnifu bolesnika 31'0 de.siEo to zO\poS~ed:i(lU nezamislive knmplikacije, posta se u t~bl)m sh.l!fuju fie bi radilo samo 00 osiguranju moje 1icnosr.L vee i 0 osigutanju mojeporodioe uBeogradu, ' . , . Kada sam s.:po'Sle prve noel uJutm probudio, gledao [e sa susednog ~V'~~3CU~OO ;U mene j edan mlad rove!:. Kada [eprimcma

ponekad postanu ~O'voljnj Hi i agresivni, kada lzmrcvareni svojlm ;SliI]1l:"lnutimidejama, misaonom i oS'eCatj:nom zbrkom vi~e ne .majustlll da rade I ~la da misle, a niko ih uz t,o restiJo TIe saslusa? Gore spomC]]Iuta ""Muz]kalna PS]hot'~,Tapijao:koja se jstovrcmeno moi~prlme]'JJ]· tifuod ¥i~e csoba kao ~,,-elllikihgrupa, donesi u takvoj s].tuadji ve'Uk!u, pomoc i olaksanje, . 'Cedri nedelje sam bio u paviljonu 6, u kome su se, kao Sto je poznato, nalazijl najtezi du.sevni. bolesniei i boravio medu njima dne'l,/11Ci USanJI. do dever sari, Posta sam u ism] proston ji I za istim sto10m zajedno' sa njiima jco presnu hranu, to su i belesniei srazmerno 13Jm presl] na ovaj nacln ishrane, Naravnu da je bilo i protesta i gundanja, a,H uz. strpljjvo u.hedliv<ll1je ubrzo su se duhm.'l Opel smlriIi, izuzev ponekog koji bi energicno odbio, te ni podkojin1 uslovlma nijc pristao da uCesh'11je U ov'O:j terapiji presnum bajnom hraaorn. Od tab'ill pacijenata se onda odiu!lta1()"te SI!.1 ,0.0.1 bHi zamendenl drus,

~eni. Imalo

,?i

tto da DI na k'~:Jl ~aCJn:msam iznenaden z;oog ,nj'egovog prisustva nit~ 'PO'~8Zujem ni najrnanji znak straha, poceo je da plica 00 sv~jim ~votn~ regobama, da bi o]flIk~ao svom STell. Ovaj mbdi cOlVel{ je, i.naCe, J.ako zafint)t~n u sebe i skora nl 'Sa kim De porazgevara. Ja sam
medu~.~. za jed,V<L jedan o:natenJala" ne.go ii~o, stajw.
U

sats.azna,o od njega vi~e ;rnamnesljck~ citaVU'jnjegovoj is~oriji bohw,anja. Sas'IIdm ]Jul:ak;.o prilazio sam pacijentima bez f;urbe i ubrzo video,!' da ..:s::~,trpljenjem, mimocom isposoonos6t I.I!Zjva1jav.anjavISe ~oze POSt1C~ +ne~o, celukurpnom s~olskoHID mudrostu, ako ova nUe 51'0]ena. sa .p~tnrnun prenosom od loovek"a na coveka. Stu se same presne .branc ~]Oe,moran sam j at sam priprem~tj. AU. bd Su. neki padjenti vidcli, b!k@. je mlevenje i s]tnjenJe iraznog povrca sa masinom nesto novo, sto' Q.oi do sada nisu....-ideli, dooao [e ElIajipre' jedarr, zatim j05 jedan, a onda jos jedan kod mene U QdeEenjsku tU!b~nju. da lIf:ide sta ja to .radim I da!.mri pri tome i pomognu. Sasvim polako i .spontanOlatpotmjao joe raz,govo.r i zblimvan je, IspostavWlo se zatim da svi ,?Vi }ii!dlni.pacijenri koji ovd.e pruvod'e mesece i godine s.vogzivota, 1.ri:l<lJU nelzrec~m potrebu da se nekome izjadaju i da b:udtm:voljelli'. T.:<i.imlezadovoljena potreba pretvara se kod njfh u jedno unutrasnje mu~nje. Padjenti fele i .zahtevaju, ito Sa!.PI1lvom. da budu strpIji'10 j sa. razum,e'VOliDjem sas1usaoi, ali ne sarno nakralko. On] 2e]~ da ?PS1:n0' ~varaju sa.~e.brrru:ti. ka~o b[ Si1: olaksaili, i to ,eesCe puta. Nazailost .Webtr zbag preop:~ere6enosH i po:red najbo]je v>l,Jljene sti~e da 0''''''0]' ieljirnz<1Jd'e u s'lIlSret. lI'es~,. bole~snid. zahtevaju sa pravom, dOlI se sa. njima postapa k'ao Sa [judi'ma, koj:iisu iz njiD1!at nepojrnijivjh ]I',Ol!z]Qga rnabom dopremljeniu p~hiJat:l:riJsku ustan.oVll, pat sada 6emlJ Za. slobodnm, vaz,duhom i .ljubavlju. Moie Ii im sezaillerid.. stoll' o~da,

gim dobrovnljcima, Dvadeset bolesnika sa najlt'd2JiCilijim dijagnozama pome'Saniu. istoj pms,toriji vidno su se smbilj,kada hi se Utv~e posle ritmickih vefbi d[sanja :laeuH preko gr,amorona j magnetofena kmavirski kOD· cert Cajlk(livskog,havaj:ske meIodije 1m2 plallO osvetljenje i sve vise

unarujuca muzJka,d1it 'bi posle u!!: nosmalno osvetljen]e r,32)d:rngomo s~'usarnivesele ~lagcre i becke pesrne i svi zajcdno pevall, Zaista je jrrteresantno pnsmatrati sa koliko uZ~¥:<il!lja vccina paeljen, ..ta u.Ziva u muzici, aposle toga. jo~ mole da se daljesv~rn i~iimole da se nabavl ova iIi ona p,loe<lL koju naroCito. vole. Karl mbidih pSihopata i epit. ]ep~]car,a doslo je &~ce de sva,de I ,agres~jejedni.h prema drugima, no uspelo mi. j e otIj6no vrlo brao da ih opet smirim ] upncu jem na druse misli, No, ne samo da jc presnR biljn<lihrana zajedno sa mwdkotJera· pijom. U toku od 4 ncdelje deIova]a umirujuce nOltsve oolesnike, da ~u pusta1i p.r~stuPaCniji· j tll'avnote2:eIlij], v,ee se moglo primditi da je ov,a (,empi ja U O\I'om. kralkom vre:m.enu oil Jedva j,ednug meseca imala povo.Jjan u~icaj na, tok lfIisli i njen sadriaj. ICak ~.jooan p3rano~d!ii'iIi sizofrel'licar (Istodja-boIovanja br. 3~~/.5'5 sa sumaniwm i.dejom .~juibomore te:!kim stanjima nzhwIenJa. prikojioj bolesti. 'bOo sto je po.zn<ll!!o.ne [flak se uplivisad na bolespe

67

ideje. pokasao je Ipak vidnopobo\ll§sa.nje svog opsteg stanj<l. Bio je to pnikojii In] je pI'mkom.pripr,emanja bi.Ijne hrane do~ao u pomoe i vee posle nek6nko dana posaao moj"o.ljj i Qajpm.l!zdaniji SI3!ILa." dl'Wwk. re~o.ga, po ceo diU1J. je blo rers P i utonuo 11 sebe, ni S<I. kim nije progcverio n~. ref i stalao hodao dugacklm hodnikom, gore dole, pri zatverentm vratima i prozorima sa re~etkama. Jeste, 'OlVaJj najjtdi i kao neizlectv oznacen! bolesnik, koji j e vee 5 godina boravio u ()\'oj boWnid ikod fmga jc cak vee dva puta izvclel!li<l operaeija prefrontalne lcukotomije bez uspeha, odjednom je poeeo da se raskraeIj,uje'! Rad,eei svakodnevno zajcdno, rnzvilo Sf: .jedno uzajamno sve dublj:e poverenjc i razumevanje, taka da mi je bee rezerve poverio svoje najskrtvenije mis~i i osecanja, leslie, c·elokupnonjegovo bioe vidnQ se promeD~mO.Postao je\l'Soma octiv,. pristurpaean ,P] sa kim Rwje do~aQl 1!1 sukob i. vredno je .ra.d~o skoro po ceo dan. On je rukovicm.io ce~.o.kupnim. waU:'[ijalom biljne is:h~[,,M!l.e i 1:lajlaemije vOdio raounao njoj, Premia mojiim uputstvima. spremao j,epajedina jela ] ca.k uneo poneke korlsne Dovine_ N'ajvge .S·B uzrujavao kad hi mu Zc-Ita dosla III posetu ] ob]cno bi tada ponavlj <lIO· .vo S je opltufbe protle nje, AU ',(!=ak U worn pog~edu mogto se primetiti Jzvesno poho~j:\liimje, ] time s:to hoi pOVI1erneno postaj au uvidavan, ill to bar vesto prikazao •. §tD kod. ove bolesrl zna·t;ive~ ~Z\i'eS~acfi znak pobeljsanja. Rekao je, da se maida ipak prevario u svojo] Ijubo.moripreD13zeni, da se .b.je i da b~ ieleo dOli o pop:ravi_ U tom smislu napisae je I jedRO neo:bict ne- neznn pismo svojoj z.en:i U. 12. 1'5160. Ako hi se ,()Ibezbedio slguran na~Ol', rnOgao hi mime biti otpusten kuc~i~iti. svoj zanat, Bin j e po' aanimanju k,uva.r, te je 5vakako i zibog to~~ takouspesno sarnffi·

twm i mazikom, iz.gubIo' je svaku potrebu za tabletmna ce kajuci veseo ] veoma vredan da bude oipusten,

7.a spavanje.

liP'adjent. br .. 3146/60. P~~ihopati]&-Z]oup()[l"eba alkohola l tableta za spavanje, Vee posle ncpunih dve jrcdeljc gernje lelfOlJpije mcgao je bitiotpuSten n]ci. Sudska komh,ij'a donela je 5. 12. 6QI. od~uJm, da zadri:livanj,e u pslhijatrijskoj bolnici nijc vise opravdano .. ManiCIl1il slika pacijcnta 01'- 54M!60 takoile .. se idno popravila. Bilo je zadovuljstvo posmatrati sa kakvirn je uzh,'anjem pacijent br. 4408, star 22 godine sa dijagnozern debilitas i -psihopatija stusao opersite arije knje je pevao Mario del Monaco. kada bih tu plucu stavio za vreme zajedIli~kogruclm. i sa kakvlm je razumevanjern i mntdigencjjorn p.ricao sa mnom C wuzi6 i drugirn stV<lrima_ Pacijent hr. 53,ZOj6(J1 Debilni psihopat sa agH~·[';i\1]]im :s.lanjima uzbuaenja, Tokom terepije pOS~<lO je t<lkoJe mnogo mlrnijl iprislupacniji_ J ednog dana rekao mi je. ova] Hi-togo disn ~l »!ieoHn]ft dehi!:: u heCkom d[jalektu »O\iiamo dole svi su budalasri, ne znaju niSla u driavnuj pollfici j rcligiji .. Ncka pcpovi rade st~ hoce, necega ipak mora da ima u tome. Tri. stvari neeemo nikad sbvaUti: pro~lo-st buduCnost i. svemfr.«

vao sa mnom.

_'. _Moj drugi ..saradndk u. !kuh[nji (Br. 3675!60}. 26 godina., imao je dl]agno,Ziu: Z,loupotreba sreds;tava7.;;ll sp·avanje k:od mafomn.nog psihl,')pate sa del?resh'1lim. ~t:3lli]jem., vIDse pu;ta, pokJusa.j samoubis!\!'li. Kod 'O,~'?g ~ole:smka. iF?oprnvilo :se upadljivo tele~;no i dusevno stanje. D~ blJao Je u teZlnl, POSlflO je sve-.i: i ra.spololten. radio j,e Vf'lcdno kod mene.~.ku!!nji ipokaz~vao.je~~orovis.0ko razvijenu intemigenciju. D~k .1~r:~wJe. od b;olesntka. 1 bolD~fura ta~no kmo srcdstva .. za spa¥ ..nJe 1 umrrenJe, vee plsle }edva jcdne nede~je terapije jpreSllom bra·

Vet Rei;::oliko dana njje dosno berberin i tako su paeijenti osta u neobrti an i, .Jeda n . si.zollocn tear _ Ji::. ko nepoverljfv koj i je gonjen svojim sumanttim ~'~1i~iowim tdejarne. snm sebe kasn-irao. ·mi.~lc Ci da ee take bolje slu:ii 11 Begu,: mogao je pestat i j <I ke agreslvno., a ku neko po njegovorn miS]_]cnju ne bi bio d~i"djlno polaoian. Jenne nedclje blo je jako tu.'l;an z;bog toga stit:) je r.~l!'ijan morno i~iu boll1icku erk V1lll. Karla sam gn_ z8 Um. ja obri [ao ]110iim <1 pm~tt 01". :Zl'aCi~l jc od radostr i st... ako je nepovelienjeis~ezl0 odmah,
lUogao

Drugom jcdnom padjentu hr. 4469160 dUlfo !;t: \,'l'l;:rnena ni:>,alu pribUiit~. Na muje pozdrave .zahvalio ~ u najbolJjem !ilul:a.iu samo s.asvim kra'lko, ali sc nije upusHl.O [IIi u 'kak.w 1-,ot1.g01-m·. Uton~o l.:l tu:mbne misE hodao je gore. dole, duga,E:kim hmJnikum. [ on JJI! hio neobr'ijian. Eada sam m~ u ·prolaz.~ rekao da bi bUo\~eC ~1'ajnJt.:' vrem.E;: da se ObiF]jC, odgovudu je pun ljutine da bl:riberin n'C' duzc

6S!

vreme nije dosao i da je fpak trebao ked menc da se pdj<t:v]. Kada sam IDU sa mojim eh:ktricn~m . aparatom doveo 11 red njegovo zaraslo
ljce,j kad ] e sV(I~jomrukom presao preko s.vog sada gia:lkog lica, dosh> je do Ntavog. pre?kr,el:a ulilljegovom ponailiMju prerna memo N,esto se u nje.mu otkoeilo. i on [e poCeo da priea: prema

Sta je ad svega toga istm;a. a :Ua. p:roizvcd bolesnih .id.e]IB,. I~.valcako je~e5k:o reel, ,ali.bi. sekieb~pOitmdljti da se ..shan temeljno . .,. - navodi na ...;J'·..... ta na J·tatn.'Je· p. J:'Q'V'efe pogotovn , ~o J,e bo ..lelS!J:E!taJ1U 1 It'UUl ."" ~ ~.u .. ~.. ~'.' . ."" _. " _~I.~ 5.l1il\;: rniran. ori] entisa[I, poslusan i za duzeuem:e [Ii! sa kim .lIie u.o. ar zi u sukob,

O",d.e je vee b:eci put, Uvek z;bog :~ene ko'ja ga okrMjujc da je njo] hio agresivan, baeio noz za njom.iipretio jednim alarm~p]sto]jem., ~to, sve, rnedutim, uopste nlje bito Istina. Uverio se da rnu

[e ana ukrala UO-V<lC i hartije od vrednosti, p31. hd Ie posao da prot~v nje podignepri].avu, isttfula je ODa - na ulicu, zvala u pomoc i alarmirala pnheiju. OptufHOl ga je, da joj' preti i da joj je ,ziwt U opasnosai, te su gaLiliapsiH i sproveli u du~evnu {mInim. Nadalje evaj bole: snik pdt-a, dill mu je zena stalno prcbacivata kako oddava odnose sa dru,g~m :2ienama I oaa je predezimala sve 8tO je moguce, samo da en ostanc u bolni.c.i.lblko bi ona neometano .nmg1a da raspolode njegovom imevlnom. Kaie' da jc itmJ3iJavezu i sa. drughn muskarcem, Rekla mu [e vise: puta, dok. on ne budc svoje irnanje prepisao rijoj, sve doUe ce on moratl da ostanc u bolnici, [Pacijent navodno ima dve kuce, jednu z.aj,edniCk'U, drugu. mnoge vecu na svoje ime). Njemu je 59 god ina, njegol'oj ien] 35'~ Dalje je pulcan bko joe: un obavljao sve domace pOSJO\,B, starao SC 0 svoje C.etvoro dece i ohmdlvao vinograd, dok njegova zena skoro nillta nije radila ii. ceslto po nekolik(!i dana odlaziJ:a kod rodab. On, naS[311.']ja dalje" nimalo nije Ijubomoran, iako ga ovde ode zbog bolcsne ljubomore j agreslvnosti prema svoje] ~eQL dok u stvari on nju nikada nije, zlosl<w~jao. On uvida i potpuno hi mogao razurnetl da sc njegova :liena zabavlja );3 drngim muiikar,cem, po<!ito je ipak 24 godine mlada od njega, samo smatrarda bi to one tako trebala uraditl da ne vrcda Il]egovu Cast, dakle, taka dab) niko ne zna, Pa rekao jc on njoj vee pre vencanja, da tako velika razllka u godinarna nije dobra, te nju odvraeao, No ona j e II:n~Z1U..roVIlo htela daon nju oiell]i, W jet ako pnatupic. Duk bolesnmk ova pdca, vadi liz d~ep<l! jedno pismo, jedan u~ vo.r orazmeni, potpisan od njega ii njegove Zem::, l!l kome je ,CiS.lO i jas.no naznaeeno da on. njoj pr,e:pisuje svoju .kucu, Wd1lJ ce gEl una onda kae protivuS:l:ugu i;zvesti iz bclniee i uzeti k sebi kud ..

71

triUlo,.

ovoj .~etvoron,edemjnoj probng'j te.rapij] pokazalo se nepoda muzika zajedno sapl:iesnom ~iUnom .ishranom '!,'comepO" vol_]n.o uticu na telesno i dusevno stenje hoJesn.ika. Bile bl sluga neoblcno '!.'aiDo" da se ova metoda le~C"nja p~imenjuj;e DC samo j kod os1!;ai.ibbclearrika Psibijatrijske bolnice »Am Stejnhof«, vee takodc i u drug;im 1:m]T!lCa1lll\. fiokaz.alo SC, das.e strpljenjern j Ijudsk]m ujjvlj.avanjem mogu pOStle:] pozitivnl .rezultati i kod najleZih dusevnih bo-]esn~ka. Zar ne kale Gete s pravom: »[)ob:rotom se ] u1vlje z.i\r(lliPri nje daju nkrotiti, {I Covece nemo] date one po<s:ram.e.« NarociLo vaJja napomenutj, da joe presna bHjna hmna edravu, la]!(se :s.varlji.va 1 ukusnija od hO]jIDi1J]nehran~, poglavito zhog vis&kug sad r.i<lja vitamsna, lleprom.~njen]hlilJilil!crn]]}ih sol]. pri rodnlh, ne'izml> njenjh belaneevina. ugljenih hidratakojl sc lake rcsorbuju (Med). kao i mno go kerlsnijih masti (bi]jna ulja}. PI'ie,sna bi~ ~il[l:Jl hrana 01je prema ..tome samo j ed,a~(j!b]jk ]shrane \~ec ujedno ~eko\1ito sn!:d:st~o od najveoeg znacaja, time velika koliciaa

PREGLED. 0. p!OMENI TEZINE •. KRVNOG PRITISKA,. PUi.SA. I BAZALNOG. ~,I'AB{lUZMA ZA VREME TERAPUE MlfZIKOM .1 PRESNOMlBILJNOM IlRANOAI OD HI•. 11 ._ 15. U. 19(,0.

Istorija DUal!!?;- 'refill a bo~ovalilja

Boo]

Krvni pritisak

Puis

Bazalni m.et:aboUz:.am obraC1!l!f1a po Recd-u r (P +;\. 0.9) 0,Q;83---11,5= = B.M.}

leknva kao pOLP1l1DO nepotrebne otpada i mnogo se novaca ustedl, Zajedno sa. [Uuz]koterap~j;o.m pn;!d:Sla~4ja to svakako najlde.alniju metodu prirodnog. leiXnja. jer je una
1. potpuno neskodljiva 2. svuda se I,ako daje priQlcnh1.

9'6---.&8, 86---84 ~92 12D-1211 72-68 1~ 72~SO 84-80' &8-88
8&--92
8~(Ji

8~®'
'96-9(J'

8(1' 80-7,6 80---;80' BQ-.....!9.2

B8---.as

8~2

+~4+1O +17+ of + 7+13 +24+19 2+20 + 2HO +21+29' + 16+2:.5 + 13+25 '~lQsao + 5 otpusten +29+27 dosao +23+ 4 dmac. + 4+ 8 doSao

-i-32 1-61 ---4 - 5 +W'9+ g

+34+[6 +15+ '7 +3]+29

3.

~~O

sc ne samo pojedinacno,

veclakod,e.

kao grupna terapija ~ome podmladiea-

4.

na najbulji
~1!.O

je una kura dczi.ntoksikacij,e, pa prcma

nacin mole prirnenitL

50. sto je jcfrindja od svake druge teraplje. . 6. sto deluje :ka.uza1no na UZTok obolenja i is.tovremcn.o 7. organizam t.emd,jtlo oeist] od: medicinskih ll'ovanja jzazvanih bezhrojnim medikameruima tc nornuliiruje. ,eimc se opet uspostavlja 24.H. 6.12. 24.11. .21.11.
17.U.

nja,

davne

izgubljena

telesna

i 'psihlEka

harmoFtija,

te

p'rema tome solidno ~dra\lstv,eI.lOs:tanje.

Psihijatrijska bOI'rgk'a grada Boca »Am. StdlLlhl;il.J~ WXIV iBa,umgarlenhohe N:r. I P'£) "fVR,1) A

Jublilami.

10. .meCfunali"odni sLmpo:zi.jUJ1'1i Q muziJk,oterapiji U okviru kongresa .medlwranskog udruienja ®Oc:~ji3~ne'p'sih;_ja'l1'JJcl!.!l 1iJil.tbrownJifru od 1-4, ..JU!U!a, 198.1.godiine

. ,~~podin. cli. Stanko'!.,i'; J...Peter, rodell 8. 1. 1908, jugoslovcnskt , drZav[~a:nm. radIo Je u vremenu ad. ~g. 1L 1960. do 17. 12. ] 9160. u. ovo] USran()'IIl kao p5lihole:rapeu~., ' .' Go.spodin dr Stankovic primcnio je svo]e nove ]ekar5ko.lernpeuts~,c ~eto~e sa uspehom na bolesnichna ove ustanove (Presna bitjna hrana ] mUl]koternJ,l]a).

Dr Petar .J. Stank.ov~.c Maritim·Res .. 76.3 465 Gelsenkirchcn B. R. Deutsch llaud PSlHOA..INiALlZA POMOcU !,IUZIK.;\LNE P5IHOTER.J.\PUE (M. P'.)

Be~, U. decernbrn. 1960, ..

Dircktor Prim. Dr Podli:!ajsky m, p.

Frojdova Psihoanaliza jc nesumnjivo jedna od najvccih tekovina savremene psihologije, psjhoparologlje i pslhoterapije. Gsvetljavajuc; sasvim novom s\ledo.~cu pugonskl: snagc koje uplivl!\;u nas psihickl livot, ps]noanahz<li objasnjava motlvacijc naslh pos.tupah iz srakodnevnog ijvuta. Frojd nam je prj tome ukazao na ogrornnu ulogu koju igra podsvest u Z:iVp'LI.l svakog pnjedinog covelka. No, on nas jc mmcio takode, .kako rasclanjavanjern n:a:seg misaonog i osecajnug zh·otJ.-psihoanaljzom-c-t.j. raclonabnim povezh :anjem. pojedinih dozi\·'U~.ia mahorn iz daleke prusrostt rnozemo resili razne konlfiktc, koji su zbog .wnie puHsnutost] izazval! razna psihoneurotjena, pa ilpsihosomatska obolcnja, Dol!. je njegov prcthodnlk Breuer prodirao u dubl]« slojeve psih~' putcm h ipnozc, SiD zbog SUZ<livarnj sves ti I te nnickih a t dikoca n ije dovelo du vecih zadovoljavajucih T'C~2u.lta1iaJ,· Frojd je kao terapcutski po-. stupak uveo metod s]obodne asoctjacije ..
l

74

NQ, makako ostreurnna i deletvorna ta metoda I jeste, ona ima jedan ogroman nedosratc," "koJl se sastoji u tome 51.0 survlse dugo traje dok se u podsvesf otkrtje onaj uzrocni doZiv~jllljiko:Uje kasnije doveo do neuroticnog obolenja. Jedno lege artis sprovedeno p:sihoaua.lmck~' lecenje po Froidu traje PTosee.nu 2-3godi.ne:s Hrn. da pacijent Izuzev praznika svakodnevno redovno dolazl kod psihoanabitidara na Jecenje. na je takva [edna terapija ostala prIvi]egijia sarn.o izuzetno imuen'ih patdjefialill, ocevlidno je, Pored toga psiho1lJnanricar zbog prcterano dugog lraj~njakc,enja, mofc da se b.aV!isarno sa jedntm vrlo ogrnni6enim broj,am pacljenata, To dugotrajno ]ecenje uslovljeno je svesnim i podsVoesnim otporompacijenta prema Iekaru, laClf.IepooaJtke 00 SVOu] intimnom :livotu, svojim skrivenim mlsfirna i osecauj]ma, scksu, poli6tk]m I verskim nazorima kao i ·eventua.llnLmdcliktima, pacijent ce vrlo lesko, i sporo lzneti n3J videlo, Te znatno oteiOiva prim kljucnorn dozlvljaju" t], nereseno] .lmnfliktnoj s:ituadjiirkompleksu-koji jetokom vremena prouzrokovao 0Il0l''00 ili 0fi0 neuroticno oholenje: psihi,6\t,u impotenciju, frigidnost, razne vrste fomja, ,ag["cs~ju, deprcsivna st<mja,sputavOlFlja., strah, radnu nespnsobnest, kao i psihosematska obo.]e~ffia: '~ir 1il. s~omaku i dvanaestopalaenofil crevu, astmu ~ druge alergijc, znojeuje, crvcnslo, vrtoglavleu jcae i razne funkclonalne s.tane" disajIiJ.e j probavne smeInjeMUZlKALNA PSlIiHO'fERAPIJA je meteda koja je u stanju da taji (ITPOR kaonajveeu prepreku u p:sihoanalWCkom ]e6eTlju. prehredi, time sto do.vodm do dubinske relaksacije, U tom stanju opustenOSt~ do~azi do. pojavljhranja: direktnih Hi simholickjhvlz.ija u kojima je sadr:Zan osnov:nipodsvesnii. konflikt koji je prouzrokovan neurotiena obolen]a, Otkrivanje:m. i rnzre~avanjeffl toga podsvesnog konflfkta .rliiZresava se i neuroza uz istovremeno oslobadanje psihICke energije, koj a je libog sputani.h efekata hila vel-ana za doticni kompleks. Potpune u d'ubu Frojdovom, ov,de' se radi .0 jednoj kauza]I1oj a De 0 simptom.atskoj t:eru.pijL . Na ova.; naCin ~dasiclilJa iFrojdov1lJ pswboana[]za: uprus~na jc j skraaeI1a za"ise ad deseli-pu tao, 1I!eje t1me postala svakom pn s,tup.acna. Ptlli1ed ,~.is~o tenlpeutskog efekta na do,bc.n.o neuroticr.o obolenj;e, »Mu~ z:ika11la psih(ltempija,~ s'li'io-]um dub]n~ko[![!l relaksacijom orlstrnnjuje !le·

osec~n~a, ta~o da nas~upa. jedno ~tan.]~ .I_~nutamjeg ~i. ra, spokojstva i zbrin] enos n, To pcstignumstanie PS]hlC.k.e h~~mOlll]e up]ivi§,e celokupno ponasanja u smH;]u poz!tI.vmn. medulJudskd]J cdaos~ i povccane none sposobnosti. '. " .. . MUZlKALNAPSlHOTHRAPIJA se sastoji iz k;omb]uac]Je rttmickog disanja (pranayaml, utteaja plave svetlosti i pose~no ~dab[",an[h. :melod]ja. Duboko ritmiCko d~s311je dma za cilj ostv1lJn:~nJeprtpil"emnog opuS'la~ja, koje 6e .QIUoglLlcitimnz_ici da Pro?I"e ill ~~bIje sl~,jeve nrle psihe, LeCe.n]e mUZlkom poznato JC od davmna" aJ~ .]e l~k ~od pre_,~egaHvne n:t!sH

prim~e- "Ml1Z~b]na psihotempija:<t je poseban vid rauztkoterapjje ~ojl, zahvaljujudi kombinaciji sa rltmickiIJI dlsanjem i pla~om s~tJos.cu. im.Olbr1e i i:ntenziiVIlije dekrvanje, Kao sl.O je poznate, rttam 1. dubina disanja u tesnoj su povezancstl sa nasim P]J:Sl~ _ :z~raVS[.venl~ stanjem, ali je mnogo ma;nje p~a.to d!. t~oa,e, U]:3Jk~'J ~n 7;a2"lse od na.4ih mis~] I afekrivnog stanJ8i.. Po disanju se po:znaJc ,covek. Dubok? ritwd(ko dis8in~e ne samo da Z.I1.<lit.no poboljsava. ra;l:mcnu ga:S?,11lJ, pn~ rnanje kiseonib i odavanje uglj,el!diok;sida, vet lstodo~no~vrSl snfd.~.u masazu albdomi[lalnih organa i sumuhr,a, plexus. ~oIaris, s~ sve zajedno deluje fla aktiviranjc latentne vi_talneenerg,lJe. Dod~atm~ de~o~aJnjem od!go,varaj~cih. mel?dija O1S,(Var-uje:~. 'Pot~cb~o 'l1pust~nJle.' ?rl ee: z mu plavo osvctljenje ulc~oe D<\ op~te~!llln\l8in]e. Od .n<lin~1log jc zna ~aja prelazna faza od sedativne do sumulantne muz]ke, ].e~ se upTa~o '[om pcrlodu od nekoUko minuta ti~jne i potpunog mraka. ~gNan.l.J,u on~u.s]o~i. koji su p.oltirebni za nastajanje dubinske ~~8iksa?Je-.U ta~-' vom stanju onda dohliZi do razr,esenj~ kompleksa, ~~. pot,sn~t~h p.s~., hilThim traumamamahorn Iz ranog dctinjstva, sputamlhi afekta l. ~eres~nih konf~iktnih s;imacij~., Sav tajl balast koj~ t~ ,fat~l?-opntJsk~Jc psihu neurotii!ne osobe na OVRj nacin se ]'3.zgraduJ(! ] e!:ml bezopasmm. tako . da bIokirOUl8i vi t~Jna energi ja sad u punoj rneri mo:f:,e doCi '!o s\fogiz~azaja .. Ova o$lobod:enje i lWlutarnje C]sv:n.ie-k.ata:r::za - za ~O~IC ]C klasicnQID psihoanaUrom potrebno 2-.3 gpdme lc6enjl3 po FrnJdu, moze .sa ..mu.zikalnom pSihoterapijom dOl!s.e posti~e za 2---3, mescca,
jn
H

koliko decenija

predmet

slstematskog

nauCnog~s~)]bvanJa

] praktlcne

a cesto jo:!!i i wnogo brte. N,a sled,eam autentiCnirnpii'ime.Y']ma rapeu.lski efekat ~tllw:ikalnepsnlOtera.pije~:

izprakse,

ja5nOstl

vidi ibe-

Bvo jednog tipirn.og flrim.ern: Posle jedne raspr.l!v,e sa svojim iinZertJer P. N. star ~,~ god.hlOl) zadcl>hio je jaku glavobolju, pos~e 6ega mu. je ]z dana u. dan. postalo sve gose. Nm~u je mog'K~ da spava samo 2-3 sata, Sa .11Iaj'llecim fl8pre.zanjem oh:a~'lj,aCl je svoiu s~lulllm .. Na1k.on. 15 dru:la J{i()i11l1l10 je saselm i morae hitlprefiet nan.e~ropsinija~ trljsku k]jn:i.k:u. Pos~e~n nedelje ~.e~njilL otpiUlste[!l je sa vlidl1llim:poiboljsanje.m. Medutim, ROd!.kli.JJi-e '!leC PifJsIe nekioHko dllDazahvati"o ga Ie paJTli]CI1l1 strah sa op~:tim.psihoR1lOll'OriCnim nen1IirfimJ. Mo..rao jepenovcbit] upucen na klirdku,gae j e U:i mescea bio ]eren Taz;rnim ffie~OO<m:la. No
~ J'

sefom,

'wiiku pogol"sallo" dafiijeviSe m.ogao m· sam. da ide, vee ga ,j,enjegova m.:ajb morn~a vodir.i Pod ruku, .1JlIlog sv"ljihsve v~dh tegaba. pooele ·!;u da. ga more sa:mo1!lloilae:ke misls, Nakraju je lios samo mzm]~ljao o rome, lfIa koj~ najpooesniji na~in da seb~.prekrnti ~j'lloin i muke: da H da :sko~i sa Savskog mosta ili s~ tsrase .A]itmmije'1 ifi pak dase bad pod voe, Bilo jiepI'!OS[P vee {I meseei 'otk~o jeprestao d'a, radi, U lakvmWl!.stanju zapolleto je $<\ njim WeCeflj,e ~IDU~kajnom p,~~ho<tera'P[,. [om«, V,ec pos:Lepnr.e seanse, pacijent se p'rm~no 'bio 8~mo, b].(jo Cia jc iducen08: vee ndto bolje spavao, Zavreme [r-OCe seanse naken proowe:nog lljt:mi~,og disanja uz umirujl!16:t muziku, pacruje[ilt je izne-

kratko vreme posle

njegoveg

pOiffiGVnog

utpuii~aJf.lja. jegovo se stanje n

nadapri

punoj svest] dofiv,eo jed'tl!tl stra'lli~:I11i1l seenu iz svog de,tinj~tv.a~

Video je sebe kala malog deekaoo. 6gooin<\ siilkrivtmog i.ZO'I jednog ormana. hkQ; pri.susU!llje dI'amaJ~ionoj .svatL~jJ;ItIemll;!!njegovegoca i majke, Sa'll drhtcCi ·0011rraha, video, jiehto s otac :pi jan ulazi na vrata grded . • PSUJju:~ majku, Onda jie ¥,oeeo. da je ture a Z'~til:miIuzeo kluh]nj:ski .~oz ~ i okmnio se na njiu. Upos]eCinjem. henutku spm;]] SU. je kOm5ije, koje ~u na njeno ¢Ca j n~ckodon'v.;linje iL!I, pomoc, d.olrCali. Ova Slc:ena uhsa biLa je ~~lik'Q j.a~na, i p~a:stiC:na, da je pacijent. imao utisak. da. s:ve avo
sa~

j~ d:a. ]prlca sv'e dtriivljene iP'ojedinosU, 1ezeC] za to vremepotpuno :sves~~ i iS~n:13JVF.lOorijent]S3.nnamo:mekattDu,. T'o-ko:m. iduCill seRns.i is" kn;]e Stt S'!!'e ]]:{).ve i]lJ:o'l.l'e vizij,e iZl1ljegQvog tenog detinjstva, dok Se' istovremen,o. njeg(l1llQ opil;te zdravstveno stanje sv,e viSe pdboljsava~o...Jlosle dva mes.eca kllenja ~n'lJU!Zikalnom ps~hoteirapijom~,.ovaj p3idjent se 78

dozl.lilja'lla. Oblhiien tlladnim

mcjeEEl

i

drhteti.

ceHm ®elom, poreo

potpuno o.po:ravio_] trajno jzleclc: Pcnovo }e :s:Lupio na svoju racniju slu!blll i fJJada~je ziV'] sreeno sa svojom porodiecm, 1) Jeda!l1~eiak, 'lido. mtrevertiran bolesnik psihijatrijske bo~'nice lLi i[;ou]ngen-U,kO!lli je posle uce~t:3Jmlkrnda bio dcveden radi ve'sta,cenja, nedcljama n~Jie -prugo¥arno ni :ret. nitl reagovao rna postavljena p~lalfljia. Vee posle prve primene )l-11l'lwikalne psihot.er:'lJ,]l]je« bo~esFlik se v.idno (Ipusiio,.zahva.ljujuc.l poj3Jv]jivanju simoolicFlih v]z..ija. Do. rada porpuno introvertiran i nepFislUpac~n,.blo je toliko iznenad:en iskrslim vizijaffiJOl. 11 vidu simbclicmh eliks; da jeooje~norrn POO(ID" a ~ovorj j d da ih detl:lJ]jno opisuje, rna opgte izoeFlooenj,e direktora i njegovih lekara .. P'l~ed zarvorcnlm ou.ma bol.eSFliiku se prv(lpoja'lll:() jedan beskraino dug zid, zatim jedna okmg]a. prostohjl:lJ bcz vrata~.d!?t jc m~lo kasJ)ij~ sav iznenaden ugledao sebe kako b"espomacm} 1,e'7-1 ]s'p'red zida na uliC]. Posle nek01lik(!l' trenu taka video je jedan prazan t,amac. nareci, dok je on stajao na oba~i. Poslc rc viliz.ije I!lgl.cdao je sV'oju Ze]]Ju.k8ko sedi .u kU!h~m]iI Uri:] dete 11 krllu, PacrJenf· je za sve [0 vreme blo pot]lU!FIO sves.tan i i:spl".avno arijenfuj,fJln. Uskoro jepostalc jasno, da se ked ovog 2:5-00 gocl~~njeg Co'!leka;'mje radilo ni okakvom dll~evn(1m obO:ljenjiu, kao sto jc do tada wr.g]edia]o,'VeC (I jedno] p[>[flOneurot]Cnoj real'c.dji nastalo] pa:;lefuapsenja :z;[)og sitnih krnda. Pobega,vsi rano ad k"?-.~e :posta su rnu se rOOiternji r.astali,. bin je despeo u lose drustvo i v.r~w sitne krade. To mu jie kasflJijepootala neka vrsta hohij<JL Od plena. nl]e skl!,)ro n isla zadrzOlIvao za sebe, has<l.o' j e iz bolnke i prosao sa blagem kaznom. 3} Jedan 45"godisnJli :sbJlzbenik. pa~]o je V,8C dufe vremena 00. straha tnesanice. Sl!'a.kovece pre PO sto je aaspac lilkazivala bimu se vizi]a u kojoj jeuvek vidao sV'ojetroj,e dece kako pOOl3Jju .S9. balkoIl'! . OhHven hladrtim mojemJod U:1.:asft. sat~ma nije pG'S.1.emogao da z;;1s.~:n, Le'kovi~ffe je dobijao .za 'Ulmjrenje .ni:S1l1 mu polmogli. Vee 2a VFe~e prve Sle3liliSe:emmikalne psihQteIapij~«o.lfl. Je video prod zatvor,emm oama po1lipuno i$Soo kao. iI1 pnirom j~an di'lla[l vooopad na. k~me' se je sunce pre]iva!o u. dl,lginimJ.. bojama .. {P:itanje lekan.: :deste h .~.'~d.njevrem.e imali neki nepdjaum .dGziv~ffaj sa .nekO«ol ~e,no~m.?«}Sbd~Jlvo ok~evaju.Ci prim..ao j,e, da je jat.o bio za~[Iter~ z~)odnu mla~11 ko~cgirruicu, kojia gat je metitU.im.,. vee du~e 1;'l"eme.na od!bl]lala. K_a~a je najzad popustihlJnje,gavQD1udwrnn,5ru .. otkaz.:ala mu. je njegova. mI~5~S~. Sa svojom. 1eno.m talcone, nije- mogl:lJQ dOllobavi brafn.e dUZ~OiSl:~. SImr-

bo]pada,-vodlop.aclZa vreme idu& seansa nakQJ1 d.esetaJk minuta dubokog disanjOl! m; OOig,(li\i'3:rajucum~kl1i1., OIl odjedl)lom ugleda jedan ru." tl zid. (Pitomje lekara: ::deste ·~i.Wj~b(!WlomH«) b;l].e])ade~lli i cnr~n,e~i priznao je ~Odia" ~.jo~ ul(l. i."ikonemam .n~kahog r.u;loga.O!. Bio je izrnde!l1.. vee pesle (I'Ve druge seanee. U~s~a SCeEiJa sa. deeom keja pad.affiu sa bal~onEl.mijes>e vBepoja:vita. Strah I.~ani,ca potp~no su E1~ siami. 4.) Jedam. rneiumtita,n :sHkar petio je od povrem.e:n[ih napl:u:lia jakih gla'V>lltlo~ja.,ne:sa:nicei bezr,a:z~o!nog straha, Vee na pnoj seansi ~mwx.k:alm1!e ps]fuot;erap:ij,e ukazala se jc v.do lepa en-ena boja, bnenad:en, on se je :zafudio' SliJ1@m nooibilno prijatnom ,o5e~,a:nju.pO;S;ro je inal:e to'rniko romeo cnrenu boj:u" da jc 11 svo] im sHbma ]1ljjkad ni]e u~ lI1JiGneMjavao.. Za vreme [edne 00. idueih :se<!JHst posle dJlJdJol,(_:ogi.tm~~kog r d.tsan,j,a ukazala mu se je ''V'izijlll ]2 rlJ'ego1vog det.i1l.jstvlI; Video je kako ku-van~ -loo~ie: kokoA.!ku, loja je. zadm obezJ,glav~je~a edletela d.Gk je krvpr.$hla.!!lIa ~ve strane, U:slmJiQ pesle te viziJe njcgmr.i neumti6llim. soopu~mi Si;!! nesrtaillt a u :s.V:~~'i"ije,g;ovi1fin(iV.i.~. slikama bila j e: ereena beja ]A vedrim.niJa.msama. prlmenjena, 5:.), JCdM stllden,t medicine spremajuc] ~ ZaJ.ispit, uno, je zaje.m(!.'O' 5;9i,j'ednQm sl!'ojQm. 1o)~eIDfii'O~m ki~ja je hila udata, Iz ovahc situaclje na~~;9JW.e su .neu..:r'iiltie.])e~e'gObe;.g[~i\l\d1tJol§ a, n.esannca, .ra2ld:r0li1,]~vQ~~. r~~ol je Itu~du.nj:irn;a bi~o~<nio ~:!iitoprljabeljshro i drugarstvo, . njegova devojka po5u:mwiII~ala je, dOlI se Ead~ 0- Ijuba.v.mo-m.OOnosLIJ .. Poioo SUI .:renjie,govelDe.gobe jpogoriale, pOO'!i'Tg<lO SI!' l>l.m:I1Z]kalnoj psihoterap:i,~ H". Za v:reme treee seaese nako.l[lli. duho:to-g disanja i pod uplivem sedirajI!l:ce muzike. pojavi~a se jedllill. plasUclla mijia. '[J toj vlziji student je sam. sebe video kako sepenjeuz j edne sp:~TaLne5te;pennoo idiuCli1.a syojie k'Q~egiiIlliwoe. Oboje su i§~ proko j'e-dn.og~tog tepi.h.a, kojim :s-:u. stepegj;k,e bi~e porni'Ve-ne. Simbolika o'llfcSlcence Ja5inJ1opo,kazujepoosvesnc skriv:ene e:ro.fic~netend.encije ipr-itajenu ljubomoru. SbvOljtajlllc~ s;misao ®eli'lzije, student je bio os~ooo&.n. sVihnelil'OHc[iJJi'h. tegoba,gill!3lvlJlbulje,
nesil!~ice:, ~emt~renja s:rcOl!. 0.. lJedan. pekar- SS gpdi:lm!aJ slm.. davedeJn je po, devetl. (1) PlJI!t zbog ) stamog povmCafij.a.~a: kH~~kllJ,ol\i'oga,pljJ.t3i. opet na ]l~~r';'ko. r.retog~
fiQS\rtida

h~o j,e' na in~em.oj,. oil!orh1,clatii]~oIosliloj ipsifuijatr-ijismJ, UlSpeh:a. U:zrokn~~og p<:IV:fat.anja, 11 n.eIci"~ !I)~.

ihe.z pmme~a:ma

mOifj;l{li hiti pronaden., SVOl:~OdJ~evTI;o UPI)-IT!O povraeanjc trajalQ Je vee d."'am.e. ..eea, Boresl1Iil!: je sve viSe! sEaMo i. bio sa:v iznemogao, patra od g]avoho]ie, nesanice i (lIpste rtl!Zdmfljii.\lUS1':i. Ve~pos~e pmseatJ.se }.om1!lzikalne pslhoterapije« nastaje srnirlvan]«, U fazi 'd,uoio:sJte QPu~tenosti pQjavljujliLl se sllke iz [!je~Q'vog ii'Vola, prvo pojed'i:ru.aeno,. naveza1l0" a :z:",t~M 1!,!I!.¥okudalje terapije sve detalJnije i ~3i5ovnije. Utim fi.. \1 opiSDQ plasticrum vlsijama oovijalJl se njcgov Z:i.vot:ria vreme posl.ed.: njih godina, U ie[ji da pros;irl J: modermzuje svoju pekam, 1,UlEQ je veC] kroojt i prekomerno rndlio. N.iffe i2ldrzao ta] prekomerni na.por, malaksao.k1JQF.I!UO ~ podsvesno lIaSao .rdie.rruje be~8't\l'l)TU ubQle:;;t SinlboHeno zna~enj,e- pO\I,raeauja: ie]eo je cla se oslo!bodi dugcva. Za. j;edno trl nedd.je trio je izleren. ShvOlitloje veza izme&l bolesti i njcgoeih privrednih preblemar pa je ffizumfllim smanjtvanjem svojih p1ano'lfa sanlrao svo]c finansijsko sb1'llie. Pov.racanje je prestalo i on jc Opel postac zd-r3!\F ~ov~k. i.JEyo jednug mladog CQ\i'eka,. od 17 gOOin:a,a koji je postao vee naTlmman.pooeeo je .&aha§..Biom, zatim sa LSD a (lnda presao na mor~ fijurn. {J stanju dtlsevfiQg rastrojstva napao je no.zem £\'oje rod~te~je, pa. je upucen na psiihijalrijs:kll .~Un]klJ. U poretkl1L1 p<l1llflSia,QI S1e' .bo divlja ~i.v®:linj.a OOIibijajuci s'Vaki ~~]}tak.t. U roktJ! ad 4 nOOdje fJIilirno s'(" sllliflO i prlstao da. se podvrgnc I>mJJU7ikalnoj p'.sih.o'l;erapij~.o;. Za'll'I'eme trece seanse on je odjed[!LQm video sebe kao petogodrsnjeg deeka k<li:k.if!I lell u lilrafnom krevetn :svojihroditelj.a:. ViziJa jc potpun.o j l!!~n:ll i on lzne:na.d:enrtorn iPoja'lto.m p'Ii~a sve '!lto mu sada izlazi plied oei. ~ to tako verne kao da om to sadaJ PQlfJO,"'Q dmi1!l]ja.w .. l.eze.C] u kreveru, on ]e razgledao jed[l1,,!l "Mik~-Mau:s,u kil:iljigu_ U tom. jen.rlao otac u sobu .. " prlsao mu, pcljubio ga u ccio' I kazao da je vee kasno I di3, treba da spava, On ostavi k[I!J]~gtll.ugasi s.. etlost ]:tzadc. r P'osto je otac otiSao, mali 1JpaUsvet1ost i opet me knj.igu: d3. gleda s]ikc" Na to ulazi etac Hut ipooo da ,ga grdi 2ibog .njegove ne:poiSlus.nrutL Ugasi sVleflost. 05t.avi knjigu i lzadc. N::i. nalvaljivanje lJe:kara da dalje p:rica sta d(li;:iivljU~, je, mladic I1astav.i da opisuj.e 01110 sto je bld:a u.g~5da:o, Cim S'1ll ne5t:ah . oceV"I korad, maU ponOi\i'Q upa~~ svedost, prronade svoju knjigu. :sa sli., kam'<t MBcl·Maus.:a i s'l.L'li.dc: preUstava.ti. IOdjedl1om CU fie tresak, Ol::ac: kao ligar uh~,teu:oo'bu, strm.og]<Jivi sema nj ega i stade ga fi.emi]oo,rodno tUClj ] grd.il:i zhog li"I jegove ncpooluSno5ti. MOl!~i j.e vriStao i d:rl'd:ao oi;!,li:mte-

:nUe

81

lom.Bio je to SU11~an sok za njega keji nijc mcgso da 5Pv;;!H ~aki(}da .. je posle nekoliko dana ceo ovaj dOg.l!cfaj zahofavio, tj, poti:mUlo U podsvesti. Ni]e mogao da sn:v.,d'i. da ga Ie orac tako svirepo prcmlatie sarno zato :Stu je gledao knj 19;Jll, s'nhma" sa Od toga dana izbegav,a,o je DCa gde god je mogao, Iz ,gooineu godinu odnnsi izmed'u. oca i s:~roa sue SU sc vise pQ'gorSa1;r~. U doba poberteta mrzco je oca De 7..najuCi zai§w. U sko'U je iililQ t.e~k!o, nije mogae da pratj nastavu i. najzad je pobegao odlWce.. Drufio se sa .hi, pidma i sk~t.nkama, 00. k.oJ~h je naua6 da pusi ~is, a zatlm da uzima i druge droge, Neohltno iznenaden da sada posle toliko god.ina PODOVO dQz.Jvljav,aona] sok'kajuci doHvlj,aj iz detinJstva, on je sada u staeju dU;11:Joke opm,tenQsoti rmoeo da shvaea bez.radoinu mrl:nju. prema ocu kall' i svoje nastrano ponasanje. PoWako je p~{j\ da shvaea, da g;:t. je otac 1"00,1<:0 i pared batina .koje [e od njega dubio, jer je hteo da ga iliIOiIu~i edu i PQS~lilI~.st~" r Dok priprvoj posen nijehteo ni d~ pogl,ed.a, roditelje. nakoa in meseea njiliov Ie susret upravo bio d.irJj.iIV. pun. ~jmibar.\i'ii .neZn~ti. Nakon kure dezintoksikadjc i tr'] meseca lcl'Senja »muzi.kaJi]'J!om psiilo,'tempijoJiJJ}{(" ovaj je mladic postao psihiHi uravnotezenii uvidavan, da je mogao ibiti otpusten iz bolnlce. Posle daljih In. meseca rekorrsaleseeneije, to]iko se oporavlo i OS.n.ailO da je po~ao na saaet, Totum z:a.dnjih deset god,ina nlje dool0 do reddiva, biD je izIeeen, Jedan vojnik koj~ je mncaobio je veoma nesredan zbog svejegoverne maee. V'et .z1li vremc p'rtog ,easa leeenja 1!'rIi!uzikalnompsiboteraP].]OUilotposto je oko 5 minuta dubok!o disao I slusao odgovar,ajllC<u. mu·, ziku... pojavlla mu. sc jeiinavizija u kojoj je on sa-m scbe "ideo kao sedmogodis!!IDjeg d.clli kada je U ohmiJnjojSumii. svog p1anj,l!is~ogse]a b]onap.."dnut od medveda, Pohamrtav od straiha u."pel) je u poslednjem trenu:Uru d!a pobegne, Ta] do:zivlj,aj Voee je bio potpuno zabornvio., tj, potisnuo, Posle !i!esetfllk. dZli]jih seansi, za vreme kojih su se poojav]jjva .. le sve Dove vizwje; vojnik jebio potpuno izleeen i mogao je opet normarne da go,va-ri.

9'), Hroni~ ..

alkoholiear 55 gedinastar;

veoma .agresivan. ropa-

':san U pija.nom stanju,. boravio je vee 10 godinau psihijahijskih holnlearna, Otpriliks pos~e 20 seansi »muzmkOl~]]epsiiloterapije'IJ: njeg:ovo se pOjmt~an]e j;z,osnova izmenUo. U siaojiu. duboke relaksacj]e doii\r'ljiavao

MUZUCALNOM PSIHOTIERAPUOM a.ktivirnjl!! se edbrambene sll~g~_:org;lnizm~,_.~eutr,aL~u'~gresivne tendencij,e, pretvarajuei ih UQli, rO~.!IIUbIV(!IookonstrukhVIile, povecaw. se. radna spo;sUt.nost i Obezbea:u.je vedro r:aspoloZllmj,e. pMwika]nom psihll)terap,jjom« tete se SV\e:vrste ne-

8.2

] p$mo~wnal:S.KJn aOO.laI.ja,a lstQ~enO se njome post]Zcpro", sittenje :sves~~ ] ,oplemenjivanj,e [icnosti, te se IIDa taj n<lic~n. uti~e D3. P'O" bcljsanje ffi:ei1uJjud;sldhodnesa. Praktienof>! ave metode proizUa:d i 1:7:Cinj'8nke SID se paeijent vremenom ~ev:ise oSil!mo$taljuje.P'eriod vexan()Sti ~psjhJ.ja[r.a. je rel::lJtivDO kratak .Pos]e ]zve",nQg broj.a seansi, ¥l..,cij'8[1t je u sbnju d!aputemk<l,se'te ednasno gra;m.t:!Ifon.s e. p lOt5e SaJffilPOS~~~ k i'djenw stawjum relaksaeije, :iKontakt sa psilil\!ija:troro .TIe .u ovo]fll!:i:.l same po~en. 1lJ uroza
W1eauv:rome[l1]. deta~jino

N1erl.ersa,chsisches
GoTIilNOEN G. Z. iPr~:f. K.llR!o

l.aJndes.kranfuenhaus Gouingc.n. den 21 .. 1.0. 1964.
Pl[)st£ach

na, .bo ~.sa primeTIjivan~mmeIooija:m,a, paeijent se oslona:Q ~ak i zavi:snos~i Qd gOI'epomenUrtih tebn]ck~b uredaje, On sada md"'L.e ez (libb ::6rn. naV:rern'8' da:n1i,n:u~sto IO:ko~inlu.. rllmi~ dlsanjem .~ p6lli!/Vlja.. nj;emtl sell] ve~po.z[!late mmike dOl pos~]gne Zeljeni efek.a_l. [liBlja predL nest Oli'e,sada ved auteterapije, je uwme, ..S~O d'O!l:irna OSOb3. maze po
zeljr cia fl.rod.mav<I, nje sv:ah f:3JZe. »Muz]kalna
odnosno

upo:mat:s.a

osnevnim

principlrnac oVllg trdmat-

no

po sopstvenom

Dilihoden_iu

oclreduj,e: traja-

:iPOTVRDA

]1ugosb,ren:ski pslhljatar gospodin' dr Petar I. Stankovic_ iz B{l~ ~rad;:l, prikazao je danas na jednom pedesnom bolesnU,;:u SVOjjlU mtJ2:I.p'5ihotel3.pija~ jeplrl1j put primenjena

~9S0.. god~ne u psillijau:ijsko] bolnjd u IKOV:it!J.ll. l'eQ:ret~ki. ,oibja~njen.a ip.ral!;:~rl:lti [Ilri~ ka;zana je 19'56•. U ..Srpskem lwrsl:l::um drus~vu 11 Boo.gradJU.. a ~.95'i god. . ka~ orig~nalarn roo. obj.a.vljena u Ameri.Ckotn. $trnCrrom Cas~pisu»Nati. ,onhl. As.sm::ia:tion fOil:" .Music The~'y-lBu]letin I(N.AMT Se~t.). Pribzarul. je 'zatim na psihijatrijskim klinikama l!:! Zagrebu, Hero. Beri]im:l i Gijttingen . u, . 0<1 med1llmamd_ni m lek<irskimkongresima. 11 Wiesbadenu. Z"!" grebu. ] Mila.nu (~967, 191 0). ROil F,. .II i II I nemBckiom ko:n,~es'll za mUZl~ k6t~rapiju uBerliinu 09'i~.1913, l'9'1S'),na kongresima sociija'1ne psi~i"" jafdje ill Orpa.tlji, Santa Barbarl ,(USA) Li~abo:rnuu. ~[~16. 1'91? 1978". p~rizu 1'9&2, Osaki (Japan) 19183.,00 i na~Mg<ilbrojlll:l.m. javrrimpredavanjima i kursev[ma. (Dl'el EichenNer.illag, Miim::hen),. Op~s. ave .metode iznee je autor u svo] ~j kn]lz:j IOMedid!l'l!aDiv~rJJ<li"u kojoj sU~Zikr1ru!lL osnovni princip] [edne [nirodlmepsjh.os@ml.'l.t:skc ..terapije, Muzi.l:a,hl,a psihOlempija objavl] ena je sad:a iu ohUkml muzicke b~8te za sameupotrebu ...audjo i video ka.<ie~e.
1

Uspelo rau -ie .pM tom da~[)g bolesnika koji [e bio llvuilen 11 sebe, naper i samJo' se retko j<l:vm~<Ji~., umi~i, da. s ~;]im: stupi 11 021. ~O[l;~ __ [ak~ I da ga po:k:rernI8' da dr.<\go<vul][IDoprlta 0 svoum l.:mUt3IT1Jl~ ~blva~ njima. Paeijent je naJkon ~oga bi"o v:id~o'ra~te~ceJ1. i. ~~aop..~uo na J:e kraju opita u vedoom rnspoloienJu da]Je pO'.led~nost] ~ SV(JJIU~ Vlzue! .. n~:mJ tlsclma, k!oje je doiiveo za vremc delovanja m!u;!:]ke. Voc za. vreu l$iIe .eve pnre~e["apel:usk.c seanse, uVC Iiko SIJI se mugU ruzresl Ii l?obS]1~]. tl dozillv~]a]i,k.oje je bole.srrik 1!J. simJboUcl1l~m shk.ama ViGCo.racijent JC hi", toUko razyesB.n i osl'obodcn. da oi ,<ldo ]05 s.atima pl""icao sa dr Stankovi.Gemuspeh kojj sa. njim do .ada !iu<~ lfIIjkad nije bio po:stignu~. Ovda.'iFiji ]ckad srdacno zallva]jl!lju guspodinu kolcgi dr StOlllkcu-

ka lnUP&i.ho~erap]jilil.

. Radi se neosperno
lls;.':rvriav::lJlfIj <I...

"icllI za ovoneohj·Cno intere~"l3J]]tl!10i korisno prikazlvan] e njcgove metude i rndovali hi se, ako bi je .Jus dalje rnogac izgroldhii ulanaciti:
I[)

jt.'dnoj psihodijagnosticko]

i te,mpe1l1.tskoj

!11ctodl

(Prof. drKluolS.) s. r. Mt,dkinlOki dircklolt

as .

kada je' ~bog ta:tvog uknja morao da trpi onemogucavanja i pomze ... n]1i. od,govor.ru.h osoba Ja njegove struke, a d.oziveQ' je, medt:ltim, da se baS U O"vo,j nasoj 8red~lIJli odriall'flIju medunarodni kongre.si muzlkoterapije, pOll l:'aII::i U omnn svetskih kongresa, stu ukazu]e da njego'vl napor] ~~ dobro boIoonog i wrOlvog ooveka nisu bill uzaludni ] nepo.= tre bni, Otuda oj egova vrednost ] ZfI afu j 111 naio] drustveno] zaj ednicl za primenu ove me rode leCelill]3. i estvarivanja relaksacije kao sistemskog nacina. otklanjanja oovelmviih zdru.vstvenih tdkoCa u bolesti a i u svalmdnevnom ti.votu.
UclruZenje 8od,jalne psibijlatrije medU,eJi'alisklLh driaV8, K '0 n ,g [' e Su DubrooU1ru,. I. ,do 4. Juna •.98(1. godme., JuWlalld silnpozljurnl ~ muzl!kob!mp'iju M.cditerran.can

I Congress of Social Psychiatry Ish - 4 rh June 1980, Dubrovnlk Dr MILiETA MARKOVIC
Zagreb" YU

.<;.uciopsich]atr.ic .as~o.ciatiol\l

Jo~ pre drugog svetsko,g rata Stankovic je U sV'(ljoj knjizi ~Bornedlcina« ukazao da je muzika jcdna vrsta dusevne hrane, u _koju spada, kaka nal;'od]. OS]n1 m.ruZikc, joll i Ijubav, posmatranje prirode, i dr., koja mote, pravjino primenjcna, da stvmi O. da stvam) lepe i vedro raspoloienJe, i1shi6enjc, radost i di,,'ljenje. Autor tecretski obrazlase sadriinu i kClrist muziik,e, pOCc..rni ad -sufizma (starog persjjskog ureli'll~a) pa sve' do svog pri5t~;pa, muziel. Ukazn]c da mueika, izvan domasaja razu:ma i .inteLigencije, u\todi lo"rili 11 sklad i usia· .nje odusevljenja i radosti, posebno :ako se kods1ti ana mazika koja odnedeno] osohi specijalno odgovara po d~mu, z,vutnosti, boji tonova,
.zanstvena varijacijama II sadriini. Smatra da se pojedinim ljudima m.oi~' od!re=diti njihev osnovnl ton,koji rnoee u njima. de~o\'ati II smislu uspostavtjanja psihH:keharmon]je,. Takv:i ]judi, kojj Izvesno vreme sllusaj1l1 muzicku k,O'mpo.ziciJu u tonalitetu svog osnuvnog tona, postaju mimi" harmonienl ] stisani, a sto je to pri ~ocenju od veUkog. prnkti.cnogz,na· caja, budiuci da se podesnem muzlkom moihl .n,eobimo po-voljno upn. vls<ltj na tok l,eeenja,. Na tajlill1l.fin je mmi&rr.i.ma ostavljerro da prem.a trnm osnovnim fonoeima Tro-mponuju melodije, .kojie ,ee So obztrom Ita temperement i adravstveno stanje' cdredenog tipa~judi, D<JijpovoljJIDijie dekrvati rta uspostavljanje njihove ps~hicke ravnoteze, S~aDkiovic posebna na.glas.ava da muzika igra narocHu ulogu u vasp~tanJu. dece, pa muzika muze 1:00 dece uticat] Ita oplemenjenje njihovc duse, pretvarajuei negativne i :mine karakteristicne crte u pozltlvne j lepe, Nadalje, autor ca,k t1l!:",di da muzika mofe, putem primenc odabrane vrste muz:ickih deb, das~]sava strasti u ljudi, da otkla'nja agresiimos~. da smanjujeOLSUacki duh, s10 sve moze dovesti do

PETAR J. STANK,OVI(; ~PRVI Zi\(:BTNIK l\\lUZIKOTERA.PlJE U ,mOOS:LAVIJI Petar J. Sta.okov[c; doktor medidne, prvi je u Jugos]aviji, u nasem stolecu, na sistematskl nacin, ukazae T!<Ji korist muaike za leoenje Doksnib stanja ,eovekaodnosno .zaJ ocuvanj~' zdravlja kod zdravih {ll'OQba, pa j e ~~rnc otvorio put i kod nas za pl']rnenu rnuzi koterapi je ,7.<lJ dobroeft cov,eka i naroda. Ako izuzmemo neke jugosfovenske 3Utore, koji su pojcdinim usamljenim ,clankcom ilipov:remen.om prlmenom ukazali in korwstiIW musiku u tcrapeutske svrhe (F. Gundrum, H. Rabacb), onda nam estaje jedino Petal' J- Sfankovic kao pnrw Jugesloven koji je muziku U\l'CO U sis t e m leeenja i. uk:izao na tnuzikmer'<4)]ju kao nautnu met 0 d u za lecen]e brojnih Cov'elwvih tegobai .smetnji. Izlaga.o jeto pod vrlo tdkim uslovima i ob~iavaju6m okolnostima, U vreme

8'7

svets .. ]ez~ke), koji u inaernacionalnorn smislu, U okvlru mazlke, nu.di ke mil ~oveku i covecans:tVu., pa. 8 tC.ZFJJ.f za sklad 111 oo<veku. j u lJ1!:I.dom skom dnl:stvu ,ovaj m.ars ima.p.a;cifisti,cko .i so~:jj<l1nops]hijatrjjsko Zni.lcernje.. Ovimnjegovillm. madam sv~l:ilJno jc otveren 'Treti svetski kongres 'SOc]jalne psihija.trije god.ine 19170. Zagrebu. u

stvaranja mirne atmosfere meau~jru'lima i nanuHma, til'ne muzika nosi i n<JIgJasene padffjstickekru;aktensHI:OO El!aJv:iseg stepena . .~ u drugim de~im.a objOl.v[jmim nepusredno pesle dmgClg svetskog nita, Petar $taokovic naglas<Il'Va :zna~<lj muzike u ,euvekDvom .Z]vetu, U knjizi ".Mir« obj:avlj,enoj 1955. god~ne pise da se odgovarajueom muzifuom~Jl0~ p:reolorazJll skore clta.VSJ. l~~n().S.t o.veh, d~k u knjiz~ o ~Co\!\eCeIJe iJuti se« im.os] da g]avni deletvcrni -princip mmikonerapi" je nije SI!l;ge$tij.a, koia de~uje ,~estos,amoprnlazn~ i simptematsld, v,ec cia on teIll!pija zah\l1lta. d.1ilbok!o i u sam uz r' o k obolenja na D.<JiCln da odsrran ju je sve stetnepsihleke fakrore, a prvenstveao prepreke, sukeb e i kut!nice, take dial. urodene odJbmrnhene snage fuveika u ;punoj merl mogu do(;i do iZJ1lii:aja ~ slobodno detmV!lti_ KompOlnJo'l'O'!,o je i ,ohjav1o. »Nfir(wF.!] ma:r:SOl; (preveden na mnoge

ideje

0

U svom kerlsti

zah,ta'l'dikoni
mU'1llke
2:<1

raiIDu. ] zahvatu
.zdhti3i.v]j:e covcka,

na pI10pag[ran

Stankov.ic je stigao da izda
~GesuJldhejt dlureh

1u

ve:nke

Mnsib u izdanju ~H5tteill!,. l!JIlis.hurg{3yhurg, West Germany, a iz dao je takoae ] kasetn is [8tom~erno.m.. Sudelovao je u mdu .~ogi.ih.nan~nih i s trucnih internacionelnrh kongresa l!z·ob~Ol!stipsib:ijatr.i]e i mmikolCm.pijena kojima je prikaz], vao s\lo'je metode le{\enja. putem muzlke, ka.o nil primer uOesce na Treeem svetskcm k'O~su socijalne ps~hijauije u Zagrebu (septemba:r U970. g.), na i".s~·~o:terapeu~sk~mkongresu u Milanu 0970.). n.a,Cetvrlam. svetsko:mikogresu socij:alne psihijatrije u Santa Barbara. {USA) 0'973. g"), na SesWm sli'eU;[..::om kongresu sod]3lne pslbijatrlje u Lisabonu (19'713. g.), na Prvom, Drugom i Treeem ne:mack om kongr'(lS1;lI za [J]u,,,jkoterapi ju u zapadnom Bedinu U971,. rna j 1973 ,W{ 5. g.I, Sverski I<IQ]]JgJ"es:SQcij'a.h!.e ps]hij<\tri:je 'U Parisu, 198.2..god.ine, I nOlI IDcsetom s;I:ebk:Qffll_ :kmligTeSU s'I:;u:;:iJaJDe ps~hoi(}g:ij,e O:sakl (Japan) .~ u 983_goo. i dr. Stankovic Ie odrf:ao predavanja l. pl"aktibie prikaze u nmogobl"ojnim n~ucllim, I st:rn.C]Jj]m inst:iwcij.am.a, kao na primer, u Srpskom leo 197[1. g..), Intre;rnac]onalno·m psihijatrij:skom b'llgI"Csu. u. WiesbadeIllu

i gmm.oJloTIsku

pklo6u. o mw;i].i;:,otera.pijK pod naslovom

U inostranstvu $tan~ov.it "je objaelo knjigu :o,Awake-to a True Wa'V of LLfe-- (Vantage 'Pcresse, New Yo:rk) i knjigu »·MedJclna D.ivinlJJ.": (D'l"e]-Eichen Verlag, Miinehe:n). 0' SI:a.nfulll,vicu kao mtlZikoterapeump~saH su ill d dOl!H predavanja dE" :nija Mi:arink:ovic,kompo:z~tor, mm.:ikohlg i otorinu]ou:,'i:n.go]og (u Srpskoj akademij] n<liUkai umetnosti godin.e 1'961.u Beogradut dr Du." san Lazarev]c, dr' Mil'e M.ukovU (na 1Teecm S;v€ tSKom kengresu 8~djalne ps,i~]jatri]e) ] dr; Prik1:l!Ze njeguve metode muzjkalne psihoterapije h_o i uo,pilite 0 rujegovum. rada .. dali SUi .WJ!n~gi ~fioMF1iIn] ca,sop[s] kao na pr]melt: .National Assudatiun for-Music TherapY,Sundin, sept . .1957_,.A.. A. Infer' rnarlonen de]. deutschsprach~gcn Gro.ppen, No. 1!~973., Ruhrkoh[e, No .. ]lnmL, West Kurier, MUnster, 21. II[ i96~'.,.. Spomentca 0 l5~god~ici bolnlce u Benning]l:JJ,usen (\'If. Germany), WesU~iiUsdle:rA][Ize~gerund Kurier, Hamm, .20. II 1971. etc. 0 nJegoli'om metodu pi!:i<lili Sn j naiH dOm."H::i. cll.~(!Ipis.i ] Hsoo\l'j, kao nil prImet: BIH~lTh InstiLu ta .za prol,l,ca'I,I<lJn produklivnost] je rada SaJvelHog zav·od:a zaprivrednu phwJ.h":3iFl]e br 3'56·, zagrl!biacki VjesQiki Velil;:mji H8t.

karskoru drustvu

0.9:5;7 .. g.] u psihijaurijskim

klinikama

i

ho~nici:'lm3.u

Zagrebu:, iBe6liJ( j)Am. Steirulof<>:), Gijtti~genu" Amsterdamu. Haagu, Be-nnmghaaenu! dlr. VeIiki jug 0 s 1 0 v e n S ~.] ZUOlC:aj za celokupnl Starnkovicev opus pred~ta'lrljal0 je I1jeguVIO predavanje na Kolar&vom univcrzitem. u BeDgradu ~iu)'vembra, 195L godjne. ,Cim je .naja.vljeno, predav<l;nje Jie p~~izve.~ koja ffio,ze da primioko :!I.SOO' usalaca, bjla je do zadnjeg mesta puna.5.1 Antol" evog referata seca sc tog predavOl;[lJja i zna da je harem jM tolike ljudi -ze~e,lo dOl ude u dvoranu, pa j,e .Zbog tolike mase sveta hie ometan saobracaJ]u ulici koja predetavlja naj1>tmii. cent;:l:r Beogr:ada. Organ:i javne si~rnQst] bili su angaZov.an[ da odr.zatVa.jlll red i sp]:C& ma:su da ude u vee prepwlU. dvuranu univeniteta. Ovakovel1ko imeresovanje .~odu~evljeni pdjem pub~ike predstavilljaju '!leliki u:s.peh u Stankov:ice:v~m~dU!".pGSebn~ tad a. se UZ,me u ·ohzllr da ni u j,ednoj bolnki Bi klinki mje do ~adau. Jugos~a.v]ji primernjivana ffiuzik:oter:"apija u. si ·s~e.mu leCeiE!ljaole:snog stanj.aoovek'a. OV0 prOOavanje pred:stavlja. preo
o

le veliku za:inte.resova.n.o.st

] <lvnO:Sli Dvorana

Kolarcevog univerziteta,

kretnieu u jillgos~ovensk!om.pristllPU m.uZ'llko~piji,. pa. jc s tim. 11 vszi i odgovaruju6 zllaeaj .!-l·+~1)kovi6B'IlOg 00<1. P:rim.~;m1!lmmJke l.!L ~e.ra4'~jske s:vrhe Slanlu),vi6 j.e, kao sistemsklm naJ:inom l~enj.Ol,. s vcHkimu.:speholll pri.menj]vaCI vis.egoilina u Fsihljatri]skoj bo]ni~i u Kmdnl!l., u k~joj je bto lekaT, i to ad 1949'_ do, ];952. godine, Ml.I!Z]kote:rapiju je pcrime:nj].vaJ9 grupno, Qdz]V i pri.hvaea,nje bo~esl1lrka bUo j e .\i'elik~,reZuHati \i'"e@m~pwdhlrni. Bulesnicisu ne!p~.rednu s~u!'l<:l!]i tnuzlku koju su, ]zVodiHbraC:m1 pllJ.r prQFesiOIi a~n]h muz~&Ha Resika i i}orue Mar~in., koji su i u Beogradu n~ Kolarre'llomnarodFJiO'ffl univ'e'r7.Hetu svirali fvioihm i k]avir), a nek] put je i s~.m Sbnkuvic svirae .naiklar~nem,s~o je za belesnike bilo jcs prihvatl jh'ije. MU1;[k!oter.a:p]ju~e prlmenjivao I preko g.ramofonsitih. ploca na naein d~ sa najpre izvode.ne zajednicke vezfuedisa~jiaw taktu metroaeana, pa [e zatim us~edi]'at Um:WIUjMC.aa po~om o.z~v]javajuCa muzika.,. BOil.€S,nici, Cak oni nemirni, brzo 511J. se, s~~5ava1L MUZIKALNAPSIH01'E:RAlf'UA' Petra J: Sl.an~Gvica je floseban dd muzik!@lerapijc i sastoj! se Ie kombinacije ritm.~fkog d.isanjilJ., uiieaja p~:3J'Ve svetlostt i pos;eono odoor.mih me~odij.a. Ptim.enom d1!lJoo:kog rinmiCkog disanja pos~[ic se plripre~[!lo op'u:Stanje.lk!~jtl ·ta pomoc plavag ~1O\i'etljenffa ol1l]ogtLltava .Wl!mici iNite:n:zi:v.m[]e delevanje na dublje sIo-jeve misaonog ·~GSClcajIlog .zivota - nanasu pod$vesL Ka.oii[~ je po7.1I13tO rrtam' I clil1b~na disanja utesnoj su vezi sa opstim ..,dJ:C..,v~tvef!.im stanjem, ali je mnog,Q manje pozna~ci: da ia!kode u jak)[)j meri. zOliv~se od na<sih ~isli j afekt]Vl!lo.g iI;mja. Duooku nlmicko disan]e znaaae poboljsaJ.va. ~:mcnligarovi3!., pdma:nje kiseonika i. odavanjeugljen.dioksi· dOl, Ol! iS~!1dobn[) v.r.si. m8£a~ abdominalnlh organa .~ s~]mulim. plexus SQl8Jr'Js. slO sve zajcdno dc1u.jena. akti.v~rnnje latenmc vi~a]nc cnerglje, Dooa:tn.i.m dch,wa,njem odgovara.juCih melodi ja ost varuj e se dubin sko o:pu.s~an~e. U {Om stanjmJ. do[azl do razr,clieoja. potisnutih .komp]ek~, uk1jest.enih afehta, prctrpljenih ps.ihickih baril]!rna i:z ranog de~[~Jstva j nere~nihl(oliilf]iktnih shuadja_ Sa'll tajbllJ]ast koji fatab.lo prit~sku· .Jt: ps~hu m:611Jroticne ,ooobe. I'I.a ova] nac]r,l se razgra.duje i ponB;lSJ.v<II,at l> .0, da b loldrn.lil<l!vita1na· tltlCrgjja' u puno_i men .m.00e dod do svog iz.. raiaJa. Ovu oslobode.nh~' ] llnutarnje C::iScenje- katauOl! - Za koj,e je p lasicnom psihoallaUzWII p<Hrebno 2-3 godhli:e' lcoenj OJ, pC! lFmjdu, rna-

ze da se mu:rlblinol!l1 p:sjjhort~miP.IIjom.postigne vee za 2-3 m.eseca,a oest:o puta! joS ibrie, :z<ihiv<l.~jiuJluci poj.a:vM s1ika 1 vizlja u staciijuIDu duo bokog opuStanja. Raz.:rciemje b[v.Ol. direktno m. preko simibolic:n:ih vizuelnih - do.~jvljaja. .M.uzikaInMR psilhokrapjom[1l!i11 predirease ne samo 1.1 I1.aSU podsvest, v,ee isto take i unasu nadsvest, unasevise morelno-eticki~ bil:ee. upravo U SIZ nai:le li:CnQ.st], noUie pravo JA,koj,e jekod SVifl ]judi isbl, jer sad["z] u5iBbi OSfl!O'v:mJ. stvaralaeku energiju. To je up["at'"'0 onaj mjedJilJiCki ]men~te~j FQ'ill:oeulk!oga se HlQg1.1 bratimiU 8viljlk tli no. svetu, je:r predsta'l.l]j~ A.psolut[l:o Do.bru. Murlkaln.ompsilu;Jie:ra. piJol!l!lJi sledstvenom dulbiDslwm relaksaeijom mi pFiema t.Q.IlW stupame u jed]]u novu ob]ast [judskog saznan.ja i mOgtiCnQ5ti .Zib[izavanja. Mlil'ziikamompslih.otempijom. postiie se p:rQsiref.!!je \SvesH i op]em.enjavarnje Uc~O'gti, jer shv;ata]ll jern jedinstva u razroo,liko.sti,. tj. da ista osnovna pramaterijaJ OO]lJfr~no praenergija pru-.&ima s,"\r'e iI]J, .sveiu, IOtioe se seznanje da su svl !Judi meau suihorn sudbinski povezasti, upuden] jedn] Ita dJmg>e ~ med,u scborn. odgevorni, U stanju duhoke .relak:s.a.cije st[oo se n<ldOlill~e s~]lI::lifIje, dOl nigdeu svetu ]"Ie postoj] 101ocajnost i haos, \'tIC svudared i~osmos,i a~o kada to POvrSlilO pos.matrumo IZlgleda sasvim supretno. Pel ])Mm:ikalnojpsihot~pij.~..: od l'lamc]te je vaZnost~ period izmedu~miT1,ljute i oz.lvlj avajuce rnuzike, jee ee uprnv~ t,1:.1 stvaraju povol]~i uslovi za poniF.1llilje U svoje so;pstveno Ja u ci~jrl] auteanalize, Pr] dullJinskoj relaksaeij] ostvareno] ",m.ll]!.Zik:alnompsihoterapijom« ne r<ldise 0 VeI10'vanjIU, vee 0 s~'nan]ui sve.s;nom do~i.'!lljarva:rnjl,]. ko:smlckc el1erg:ije, lOIua se svest 0 jedinstvu, 0' pr.ipadnoo.tizajednl.d. '0 samcodgovorrnosti ipotrebiU!Zajamn.ogpo:maganja,. S1l'ooibl:ilfuv3tlilaljubev i. radast pu&iedic<l su t.mvogncpos.rro.F1og medijativnog saznanja, ~{O "'lie \'odi t1a:rnn~nizka]]jjlu u Ijudsk!O]nz;drav~jli.l i Iseeljenju,
Perar J_ Stankov[c je s;vojim naporima Z<lJ pF:imcnu "m.uzikl3!lne pt;ihorernpije .. dao velikl doprinos korlsrenju muzike u korisne svrhe na nasem jugos]ovenskom pTaJnu,. zaporeo sistermstsku prlmenu ovog ~ecen]a i U 5vOjuj borb] .~.zanzimanju za ovu plemenitu ideju dcrlivoo javrilu .00Jiinn:a.ciju O\le discip.nne i .metooe_ U tome j.e n]ego'll' :znaeaj 1 .I)jegova 'II.redno..st u. plemenito~ bo.rbiza ]judslk:o, dubre. U Dubrovniku. .1. .1ttn:a 19811 g. 91

Adrre:sa aurora: IDr M.. M. M3Jrkovie_·U O~ 7;agreb ,Dr,enoV'a.c 33

P,etar J. .stankovic: Bo!a:nstvena medicina, iEdanje Beograd, 1'941. Petar J, Stanl;;:o¥ic~ Mir, izdanje Beugrad ill 955. Petar J" St;l.~kovic: Co¥ece, ne Ijutm se, .i.zdanje Beograd, 1957. SUMM.A.H:.Y M.lISICAi. PS¥CHOTHERAPY by Dr P. J. Slankcovic is a raethed for profound relasation composed of rhythmical breathing, blue light OlJDdselected melodies. »Musical ,fsy;chotberapy<t is, u:.ed int~e treetment of psycln.osomatic diseases, but in the sametsme ,e:n.1aF.§,e:ment ,(IIf consciousness and improvement of the pe:rsonarnity wm be 3.chi,e.v:ed. The significance of llMusi.ca1 Psycfiothe~y« in Social .PsyCh[atry neB in the possibililly b) transfnrm aggressive tendencies in~o peacefullness, By this waythe inlemumaun relations can be impreved and the psychoparhologlcal appearences may disappear in human .socWety ..
.-,.~~-.-~~',=--.-"'-='...

IO.svdskikongres

soclJab1e psihijat:rije. 4---8" sep.embmi9i3., 11 O~, lapan. WR

MUZU(ALNA PSIUO'lERAJ:!'UA ZA.SV£TSla Dr Petitt 1. :s,uill~1!Ivi(!

Opetru opct iznovaJ. eov,'eeansho je sl!loCeno sa ratoas, prolfvanjem knrru,stradanjem .iiil:aa;aranjeHll lUI avO]]] Hi oaem krnju sveta, HHno je potrebne da se pro:na(!!e: jedan pllifhofarmakon protiv ave vrste psihic' kog porcmeeaja. Ovde je pokusaj da se nade tahv jedaR lek: MUZIKA!LNAPSIROTERAPIlA eM. P.) je specijalna psihorerapeutska metodaza d!ub~n5kure]~5;;l!ciijl!1. Ofll:3i." je 00 velike praktlene vrednosti De saeno za leoenje neureea I psihesomatskih obolenja, vee L w take za otk]:mjanje· psiifuopatoloikihpojava s II drustvu kao celini, M~ iMv:imo 1Il atom:skom dobu, uvremeuu glgantskih pronalazaka i ,otkxi,Cana svim po]jimamjrudske aktivnestl, 2:i1 Vernove fa[ltasti.cne lI'izij.e estvaruju se jedua za drugOWli. Mi se penjemo ~k na M.cst"C, uspDsta\1Ijamokon~t sa Verie.rom, a "neda:vno smo ,fOlk doneH prasinu sa pov['sine Marsa. Nauke. ~ tehnika pre.zen~irajII nam S\'C nova i nov-ija dost~gpuCa u saobracaju, arhieekturi, medicini, ]ndusni.ii .. astraQ3fU!tici.. Covek bi zalsta trebao da bude panOl$an !ito je gradanin ove nase pma.«ete.
A1i,uprkos svih ovih dostigm;u::OlI, OOveCanstvo nije sreCllo,. nije

. zadovoljno, nije zdravo ] He' oseca se spokojno. N,tlIub ] tebni.k3 nisu aspele da .~ najvahri.je p,(ubfeme: Problem .svet:skog mira. bratstva
9,2

93

i Ijubavi, slobode i blagosta.nja.- I ;~olf'ed svih g't'i:cal~]h .d~k~a_:l.'<!I:dj~bez:i
~t)nr!c1"enCi]ar za rn~?1'U;;r'4nJe 1 ~f!l1Jn"?~J1.!lbnr~ saradnju, narodi se i pored". tog~ _taka grozmcav'IQ.I1a:oruzavaj u, da covetanstv;u preti porpuno mHstcn~e,. :ako n, p0i51edn.~emtrenutk~ ~ _~do~e dio razurne. OlJlO je taiktu:!emagrfJiSlO svojevremem sekretar U]eduqemh BOC]ja Wakl.hdm za vreme Generatneslqlpstlne., brojnih medunarodnih s.trahu. O.ko]O(U]tllO ljurli svakog dana urnire od gladi: u .lI'wFloj Americi, .Arrid i AzijL Dok se za lzgbdf:le'~e u svetu dajl!1 jedva 5 mihjardi, \·i.sc od 500 miUjarui do].ara setsvake goO!.ine u svetu rasipaju zaratrtc pripreme' Dakie ]OClputa vise za rusilaCke rna.~illliei ma;<;uv!"J~ l!lbijanjc, .nego za otklanjanje gladl: bede i m;ls:rece_, Prema jZ'!llEl:staj~ Internacioaaluog- in~~ilHuta za pro~uca"'<lnje m1~m.]!:I St~d::Mom-1.l! (~l[PR.Il. \'L'~ je '!iis,e od 50_000 atomskth bomb~ tipa »HyrostHma«n_~g~ml[~~'I;! 11 svetu. Iako nije nikakva t<1Jjna da se za VO]J;le' t;;w'be mal'!er.l]<l!:lno .~.li!lre,~

Polovina covecmlst'V:a:l!ivi pothranj eno u bedi, neprosvecenosfi

i

se prufa namueenom coY,eca:[!I.sh'Us.a O\!Om og,romnom surnom nOll'C;:ll!. Uhsnai.si.rustvapJtOSml ratova izgleda da ave vreme nisu bi]~ do\;o1jna d!a s]roke slcjeve naroda \H'~ i pod!.stakI1lU da. se svom snagom zal:a!u za trajanS"i'etski mir, Da se mlaiu za itak:av jedan m:ic koji nece pocivati na .:zastr.a§.i.v<lnju. vec&a uzajamnoj i!a."lno'il saradnji bez ob:z.:i:ra n:3t~sne, k]a.<;.DII:l,poli'!:icke, verske ili l>Oc.i.jahlcrazlikt:_

znatno v~se tmsi, nego za kulturu. zdravstvo 1 ekenomski 6)'vec.al1~t"',a,.sirljlkin'\rodni slojevirnlsu blls[UJW[IDogo zaib:ri." nuti zoogowc pn~te6e opa~,nosti kJoja kao .ra!k-r.mi.'lL I1i<llgme na~u dv.~.!iZ<lJdjiu, Prosecnl gTailanJjn se slabo :zbug. toga uznemirava i plrui,i._ - On. it" za'bt>im::1l Sa11l10za sve]e neposredne lit!ne inte:rese U okvimnjego-~'og ogrard6enog sveta rrrlsli i m~!'lcaIlj,a. Sa s:tanovista socijalae PiSUU: iatri ie .wlln'<1. jedna lndolencija Itj, len jost misljcnja morn. da se 'Uv.rsM LI dusc'>'IUl! zaostalest. Sa.l:t!l.o osoba du-sev]ilJo most3Jlamo2)~ bit] t'8'1tIl0' du~na prema- st]:asfi~)j ca.njenki. da sUk['~.m]fi<l~itct i gm.bo nasilje u stalnom porn~<;tu111 s:\"lClu., Od\'cdcmja,. ucene, 5i~ova:nja, pljflcke i ub'is1tv,;L dolaee nas sa s\!ih s~rdJ['JJa sVeta, pIOCJ..O stampc:, radija ] t'~lol:l"ldz:ij,~, svakog dana- Samo ':icaIJa dul~~rl1o zaostala osoba -mG~ mirno da Tegi, s truje groenlcave iPripl,"eme za jcdan mogul] a to.m,sk~-rat sa svenevim i novijim masinama za n1a.sOVT!I() razaranje ]1 njU1o\'.i.m a.St]fJ:)HOil'Lll!';ki visokim tr~kovlma:., ,A,k,obi. se f<lintasticna. sum~ [lid 51)0 ml~ijardi dolara, ko]e sv~t danas gochsnjc raslpa za naoruz<lInje, upo.trebilli!!. za .m.f.rnljulbivc svrhe, mnoga bi puslinJa mogla Mti pretvorenau c'!.rif:lt[l3b polja i,svi eko:nom· ~ik~ problem; hili rCSCJ11- Ljudi hi nlo,gl; Z]vertl u miru ] najvecem bla-

lektualno napredak

do

oosmlil]u,

Treba

samo dI::lJ ITJi<;jJnzastancme
0

]lfajl;.mi~~'imo

5'00.000l100_0oo

dolara gmUsnje! Razmls.Uli

tome stabi

0 lH'on:ci od sve moglo da

9S

SIlL

bib 00. strane MOCUftli; oov:mtne beSi!:ijalnosH u. bratou'b!ila~ki.m poko]jim,a najnQvijegvreme'na IIJ. Severnoj lr,s;t;Oj, Liba:fiODIll. JIttl;'l!oj Africi.

IDtent'ac~onalni

·te-roraam, kriminal,

k.orupdja.

1 eksp]o,atacija

sla-

Angeli i ko z~a gde jos u k.oj~ma Ijudska svirepest ne .~ma.za grantee, tolit0se rasirilo, da je vera U pravdu, sDg,urnust, s:lobodu i mir ozbUjno pI:Hjutja;rnl!.. (liCcvidno- radl se 'ill' jedno] ~oleErtIv])!oj p'Sih~tbljj]Jometnji ko_i'ruje Odfjll,vorna soeijalna pslhljatrija. . (:o\'eCalnLst."110 nalazi na i~wrljskQj' pn~kretn~c] »Biti Ili DC biti« se to je pitanje naroCito danas .. Zbog tosa je kategon.,e:kI impcrariv, bez-

za.

uslovni eli'cki zakon i sveta dufno-st seskoga 1.!0 ji se bavi ps.~h]ckiim problemlma, a na prvomjnestu pslhljatrima i pslholceima da koncen'l:risu sve svoje OOgovarajuCe dlu~cvnc sposebnostt da prona~aze pravi uz:rok ru <Jidehr,a~mile tera.peults"ke mere za illdrnvijenje: ps:iihopatolo~km] pojava u. ·~.~iI!ld;sk.cl1:n~'t\l'iI!.l. d :Za Qvaj zadat~k petrebno j,e ]loei od ,(lISnovne 6e1ije tj, poredice, Poremeeen porod[cni iivll,t, detiinjJ8t""o ibe:z doyo~ji'iO ljubavi i sigurnosti, nedovoljnog razcmeean]a od strane hi]:;' njiih. isto kao] borba za svakodnevni opstanak u [ednom drustvu punog stresa i napetcsn, zajedno sa naslednim faktorima, u 7.1!l!<3i tnoj men uticu na Iormiranje karakrera svake individue, MUZIKALNA PSrnOTiERAPIJA (M.P.) je .etodla pomocu koje se opi!aa. fiL~perost, ag:resij~, kao i psihosomarska obolen] a uspesno rnagu sl!l.z;bij.ati.To je rnetoda za duhinsku relaksaciju koja nam omogucava da ,ostvmimQ unutarnjl mi:r :i spokojstvo. akt.ivir,ajuC[ istuvremeno sknvenu zii\i'o~I!lIU ene!(gDiju. Ova latentna vltalna erlflI'gijiIJ ko'ja se nalazi u !>valkome'M nas [e ed veHke vafno:Sli. pIi. ~.eCenjl!l. svake vrste bolesti, z~ po'l"e6inj.e'fi!ilSe rad.ne $PO~OhDostE,a takode i lEa ostvarcnje barniOnicnih m.edl!Iljudskilrl oOOOSI1I, MUZIKALNA PSIHOIl.'ERAf'UA jc specijalna forma muzikotera.koja se sasrojl Iz kombinadje dubokog r1tmh~kog disanja, I..IItkaja plave svetlost! i pa:Z~ji.voodabranih. me"[ol;i!ija. PriHlenmn. dobokog disanja na. ril!:miCk[ .nacrn nastupa jcdrna p:rethodnar'lelatsacij.a koja omo~C:av,a z.aJedt_lo.s:a. pla~ oS'vretljenje.m da ~zik~ u[~] u~ub]~e s[o"
pije

da ono zavisl i 00. na!i:ib misll i osecanja..Kal!:a\' riti:tlLcko disanje po!boljsava ne .sao:)rto ]"a,,· mema g'Ol.s~)va, :rim<'!l]1j~ kiseonika i od.avanje u.g~jcndi~k:sidat., '!,ret ·vrili. i p masdn abdomina&l:Iih organa, stiml.dizir.aj'uci Istovremeno :i Ptesus 50'" Iaris, OVlm komibinovanim dclovanjem aUiv]I"a se~aterrti1a vitalna energlja Dodatni upliv odgov;'l!mjl.llcib melodija dovodi t~~a do dU!bi~ske relaksactje. U tom stanju porlsnuti kompleksi, ukljestene cwo-pje, p,s.ihi.cki sukovi najCcsce jQS liz ranog detinjstva kao ii I(i:.l~~ikt~e situa.cijc raz:resavC!ljlu se, Say ovaj teret kojI taka. Iatalno pf1nsku~c psihu. neurod~ar,a, p~sla~e. b~s:an n~ o"'.aj ~~cm. ~:o unuta~~~e Cis~nje - katana - za kOJe je po kblslrCnO,] pSlhoonahzl. po Frojdn porrebne 2-3 godine, sa smuzikalncm psU~oter~pij~m~mof.e.d,~ ~~ postignc vee za nelkoOliko nedelja, ponekad JO~ ] br-Lie, zah\;·alJU]UCl pojfll_\I'Ujivan.]u :s.lib i viz;ii]3 U. SUOl!n]u duboke re]aJ[sadje. go. manjc jc poznato
je covek taku i dj§e.Uuboka,

R.zm-~enjc nastu.pa.
z.iik:alnQm psihotterd.;pijom

in
mi

lstovrcmeno ~. l!1 nasu nadsvest,n:aSe' moraln(loetitko bite, upravo 11 ~a~ mill sri nase liCDosti. Ta., Sr-L. je isla kod svih l]rud1, zato !lto se U DJOJ nalazi osmntna stvamtacl(a energija, 1:"0. je ujedno zajedl1itki irnenitelj toga smo spomenuli u poEetku. PQmotu njega. !Ovibi lju~i moglfbitl bretimtjeni, jcr je on ;o.Apsoh.l!lnO dobro-«. MllZ]k~]nom pSlhote:aplJlom ] s~cdstveno.m relaksacijom ml ulazlmn u jednu novu oblast ll]lud:s.kog saznanja ·[komun"i.kacije. To mati da ista origlnalna materlja, odnosno energ:ija prozwa sve ,stvari 1J.li svetu, DoSOlVSl. d(!!t~kvog. sa~~8J~ mt shsacamo da 'SUo t;iV[ li1i.lIJooi .sudbi.nskl povezaru, lIlZapmno zavisru ~ odgovnrrrl. Nadalje 11.1 stanju dubinske opustenosti mi s]:I'V3~mO', da ~"'i:'! ni~ta U .SlictU. ne odigrava :dueajno i haof]C[lQ'. v~ da svuda viOl!d~ jedan odredeni red i kosmos. iAto povrsno posmatrano iz.g~edada JC' to' u:prrn!O supremo, Pri MUZIKALNOJ PS1rHOTERAPU£ prelazni per~odJ 00 umlrujuCe ka aktivil'".l.'.Ijucl)j muaici jc n.arocHo vaiall'l" jer se upravo tu. nalfliZe

direktno Hi putem simoo]ic.[liih vlzlja, Ni!lllDe ulazimo SaiIDO.U nasu podsvest, vee

~ev,enaihh

Je u tesno.m OODOSU sa n3~j_w opst]m

mush

i;Osee3iH]<li.

Poz:nato Je da ~j:l:am 1 dubJtla

dlS(lJ~J<l! ~I!O'

pO'li'ol.ifli uS~Q'Vi za mtrospekciju u 6o.vekovo unulamje bire lCadi auto· analize. Tr,t;iba uaI"!(Icl'to naglasliti, da je ovim pOiStupkUlI1 stvurcn kom,' pnmJiiisnj most b:medu razlii:itih idL'ologiJjia i pog!eda nOll svN, k:ao i izmcdu r,e1i,gi] e Ii ab.:izm.a.

zdravstven:im

:slaujel1llL, No, rnn(l-

Sveo-blJ!b.vatn3J. kos:m.iclka energij 0'I.l ]]aJ.a.Za lie 11 s;v~Qm IjMds1i:om ibieu. bHo dase rad] e Jewejl!Du, .i]]i Hri~ca!n!Wnu, Muham:~da;nc)u. in Hin" du, au~~sti,Uitak Atcl.sti.l)ubi~sk!i)m relaksacijom pomocu. »muzlkalne terapije« -.mi ostvamjemo to .sam<l:~]e U $V,e,S,no.mdmill'lja,;ra:njttlmsmich: eJleFgije. To Ili~. lill<lJ. koji .!iJ!i!lCin ntje :stli'Mlt.rerovanja., Svest e jedinstvu, 0 :lajeilniCkoj pripadnosti isa,mOOligovorn'rooti do]azi do am,. iaja. kao i pa~[,eba .~a.majamnom pom06. U taitt-rum jOOnOiH. ne]m" srednom. meditail:iivwliQ]]1iskusrttvu :rad<il se :sveo:bruwarttna lj ubav i EadGlS,t. Taka d1Dspevami;ll al) s1!vame: SOCU.Al.:NE SVESTm. I'siitopO'!Otologija.daIl.aSnjeg ,druitva manificst111]e se ]CldnOm. kolektirllrlOm p.sih.one~I'(}7l!])m sa pCI'I;!l:,em,enimsiza:idnimmai:lIlero:m.. Iz tam 5,'hltuacijB mi se m-o:remo spas;ti medi!itatl¥nom 1~.n05,pekdjo:m u stanju duibolkerdaksacije~ Ova dlliboka :r-e~aksadija naj [akse i najdeIotvu:rn{je $C postiZe :l!M~lbtl~OIm. p:siho,t'e:~~~jo:m..:. 'Upr,a:VOlttl.. lei~ z:naC1i1;j ~Muzr· kal!m<ep:5ihCl<ter~ijeo:: :Za Sod] aIDnu [l's~hijatr.ii]tl. IT med,uvremel)]l1]l je Audio-kaseita Sa! "MU.llikl'lJ]nom psi:l1oilte.r,aiP~jom«pre vedena vee· '!JIDOJ; ]af!1:ill'1J.s'k~. i p'rUimenjlw.je~e sauspehom jezill: u Mikuni-Hill HilSpiW.-lJ.lJ Osaki «Japan) pod nd~Ovl;l~tVQm pro:lL.Dr SYlllm Nak;a .. Vaha m:ap;tme~: Alldio-kasetu sa ;1i!M~ika]nQm jpsiflO1te:rapijOim. {MP}najbolje jep.rimeniti uve6e pre spawnja u dooropmvetfenO] sobi,.iroja je zan1JJlra~ena a owet1j:ena sama jed!nomp]a~ sijalicom, F[i3ivOosV'edjc:nje je u: prvom d!elu MJPveomavamo. Kodbole.snika trak-u tre;ba jpu,Sta,t;i svakodnevnQ'rn~rn ,aliirviranja iJ!]jl~~~DiQi,@~klh snaga, ~1Ll1[ je'·~d. zclravi.h,. jae3!Jrtljia te.les!!ll!i1 ] u;lnndi!hspesobnestl clovol]jnQ d.va. pur

:1.0GODINA MUZlIK.lLNE

WHHOI'ERAPIJEU
'(SRN)

GELZENK:IRHE.NU

J,edoo veiSe sa dr P'. J. Sfasnbvieem.. :b:vestaji n. ,Wie:I',Piow>slliog.,
~VQ VGC dc£et godl:in8ikako psjh:ijaIar dr .P.· J. Stankov]c za gr.adairule Ge1z.clillk~rfuena, ve&:ti i kurseve liz,nO\!C metode d.ubinsl\:i!)g(IipllL~tanj,a ... O'llom metodom sve ncga[~vncmisn i osecanja kao 1 nelilI'Q,ticiru e~~gube mogu b~ti odstranjcni i preob:ra.ceni·u :stvara: laeku euergiju, Ra.~:po~ooi1i.'e urodene odbrameenc i samoiseellite]]ne snage al{ti'li'~:rn.JiIJ na ova::i nacin, dol se latentna vita~[J}a eAergru~:1 koja se se nalazl U ,svakome ad nas, os~obada ~ dolazj do P'W1!~g iZl113iiaja. Ovde o~m.o opisati jedno M.P. - vecc koje je oddano :2:4 juna 198:3. i SD]m· .. ~ jeno radi izrade vldeo-kasete.

Sr.dia j.e

prirednje

ram

ta,~edelJOO\. S!l!VlelnO jie .ZH.vrem€ primene MP' tros]ti same vegetat:ijansJrubrn· nu :i:. mruffikakopusi.ti,. a jedrnom nedeljno popitt:i caji aa ciscenj,e.

.. eilj

11

khl!1i.r1N~av

Dr Sta.nkovic po:zdrovill.]3. pris.utl];e] dr.zii.u.voono predavanje, U prliprl::.manja gospods,SefeF, muzichlpcdagog TI.te:ra:pe,ut S1IiIla na~

Mesecel!eS'[l]lJ<J:te il)d 1BedlOven-a. Prisutni

treba

svoj lm

USl!! SVO]I so:pstven.i puis ]1j na ru.c~om :z:g~obu. m na :sl,epoomi.d. Ak:o neko irnapuls tspod ili iznad 76, za diva do tri rninura once primetlf:],da De niegov puls sve viile l vi1i.e da se p,.rilagooi metrenomu,' sa ritmom od 76 otkucaja, Kome je touspe]o, trcb:!lJ.dlapodigne desnu. ruku, Nije pro~ao n·i jed;;lLit1l! rnIlinut, a S'II.I] prlsutni pooigli su '\~ec ceo

misfima 6aJ ~tavTjOl!jil] slobiiaan fo1CU\f.eli'lQoj :;;alillovog tempcUiliskOig centra soc]jialne.~lls;t<J,R.ove St. Georg, ~'\ri zvuci oclsvimni 6nom osetlj]-. vosc:U osta.vljaju dubek utisak, fI,oslc IYliOgaJ dr Stankoviic puii.ta me-CrODOnI cia kuea 76 pula u minutu. T.raZ]o je OdpFisutn.i:h da .~ontro-

svoje ruke,

lao
1'0

znak da je njihov

srcani

ritam

'l'et prilagoden

ritmu

je jasan dokaa, da sc ovde fie radi ni 0 kakl;Foj sugestiji., 11.i"e~ Ehtom Z'!ll!lcm:!JlJ:[lefektu na nas ncrvnl sistem I srcanu funk0 eije, Prema tome c_a.k 0110 tik-tak-k'lu::anje vee vcii. i.7.V'GSTDO teraplisko dcjst,\:,Q. Sada Ie pODE:IQ duhQko Ir]tmicko dlsanje, Svi smo ustali i pl!ceJj
djsati tUd]gnutilllruku, i to udisati na .::I otkueaja metronoma, zad-riavati vazduh na 4 j izdtsati na sledeea 4: otkucaja_ T{ao ~oo kaze ~i'r Stankoric. ovo duboko rlitmicko dlsanje omngueava bolje snabdevanje

metronoma.

ldseonfkom i sledstvenu prethodnu na muzika maze duboko dill prodre

relaksaeiju.
lU

Na

OY<lIj

nacin odabradohorn noc«,
Osetili ;no,

smo mi doi:i'li'e]j ogrornnu I!l!d(l_.~t, 1 to je ocev:idno 0'Ji10 s.to mu uvck daje novu snsg1l cia Sie Sa'; .z:a1atc za svoju ... u2Jka]rm p5ihote~:apijlJ", M i ~~, potpuno besplatna S]edi[~ joe; zatim, pri plavoj svetlosri inrenzlvna kcnccntraeija na neku zarku ie]jl!l, ko]a se zatim zaista pojavi1a pred nasim :l~n\l'Orenim 'oCima, kao swarm!) u prirodi, Pomecu ~Mu:..:ik;,jJ]nepsihoterapije« mug,1i smo takode uspestaviti mentalnl kontakt sa nekom [Bam dragam OSUbOlU. Onda smo pev;,l~] »Pesrnu ~ sti"i .Beto\'enm'o'i Ix simfon]jii, kao i»Miltovni mars«, kompoeiciju OVKa_ Ov im
~, zavrsd6'"ovO",,'ei5e radosti uz odusevljeni ap~auz__

nasu psihu,

Sad smo cull i>l-i[Js-pavanku(I! d :arantsa; ~~bro o veee, Jecl.no ~ smi:rcenje i opuitanje se ve~ IDQI!l]O primetiti. takode. inIe.'l.nU 'tdlnU u. rukama i nogama,

Dieter Wicrgowski.
dipLperlagug

Sad je poeeta dru:ga Iaza, Opet, prvo dubc)ko disanje, posle ceo ga je ~man~ »Sa?ja~ divne de-[ovalo" Mog]a se ~uti igla da pada, niko se rnje nncao, Preijr.li'UJla phi-va lampa sa svojom met-om prijatnom s:vedo~clL Sad je poeela treca faza, Opel smo us taLi iritmicki disali lllzdignutih ruku u. skladu sa: kueanje:m metrenema. PoAl.O smo seli, hili s.mo fasclnir-ani dh'llim zvucima Venecijansb b:lrkaroJe ~ _F':'l!1[~Me~elson-Bartho]di.a. Ova me1od.i_ja--s'ivrleno imcrp---rem=a: na proorl'i Jje ~iUI ]]aSlllSies.t, posta SDlO prcrhodno ritmicki ([i'= san. Slvii SJllQ, ~e' mi o.~eca[~ neverovatno prijarno •. raki i sretiDi. Nco pisi..0 oset5a:nj'e nnl!ltar-njeg mira, harrnenije i zadovcljstva, Niko se ne rn]Ce. Nt najmanjii ium. Svi fDir-:isutO] bill 511 stopljen] [l jcdllll.o vefiko jcdlnsrve, ow,ani, smlni, zadO'lUo,ljrri.bez femJa. Ja llieno sam Ol,l'@ U!llBt.1Q. <'Ii osta1i SII!1 to is;t,opotvrdili. Sada je poee[a faza pre.mQ~tavanja, faza meditacije, Potpuna tisma I mrak, SOlo Ii.! naSe stvarno Ja. Posle ovoga po(;ela je aktivirajlJlCa muzika pri purrom osvetljenju, Kaa da je no'il fivo,t prustruj<l!-Q kroe nas, Osetili smo nevcrovatnu snagu ] radosi, SlO je neposredno

.~. ..

~,

.,.... ,.1'1, ,",
J

mm

doslo do. izrafaja. Prvo ritm]ck!o pljeskanje: lI:tivo, zdravo, vcselo .., zatim sl:i::a,kauje, igranje, treskanje uz r'iitmi,i::ku muzlku, taka, da je ] poslednj] trag koCeilija i napetosti nestao, Neverovatno kako je dr StankOlliC ] pared. svolih 75 godina za SVQ vreme blo 11 puno] akciji, Svi

100

RAMA!CHRAKA: '-sychlc. Healing MARIAN. UNDSAY; Power through Thougt Control DR .PAUIL BR.UNTON.: The Wisdom of the Oversdf SIDNEY D. MITSCHliLL: Musk: and Psysbologica] .Medizhl (r'95,n SOIBEl.MlAN II. (Jl'\J48); Therapeutic OlLThdi Indu.M,rial Uses of M.usic HYDJE L H. ANU SCAllP.lNO W.. (1918): Tle iuUnence or Music ueen Elect~Qli"'l:li!Ogr-am. and biioo(lp,ressure (American Journal PhysiolOln' 46
ap]'ij

TREVES

U1rERATURA
DR ERVIN UEK: Di!liS Wunder 0:0 dcr Hej]kundc fI~ ALEXIS CA.RELL: Man th~ Ul1kl1J')W'D ..",~RCHESI: Tajne oovelje duse , l' n,.; E,x!ra-Sem.sory Perception ,. ·r:.:r.. -rrt of Asi.a
.....r'l

..... '>1'JeFlIetsher
". 1.-'L~

N. E.: .A s~udy of eJiiec~s, om musk. On C,alfl(.er Pad~:llits~Ho~pitaJ~! SeI1l'ioe 46 AllIgL!LSt. WASHfiCO A.. JR. 0933) T.:· The ef~eds o;f ID111c:lS upon P~]t5e rate, B1ood-Pressure ,and Mental Imagery SlUPf' C.; Tonp'Sybc~4Jgie MnSHELL A: (l!lSt): Psycbo,annalysls, of mldsic (The Musk - Rewiew m SIMON W. ([945): The wl:ue of music in the ~socialis;a.t:ion andrehabil1ta= tlon of mentally iJl Militam-y S1Jr~eon '9'7 (Deoember) LICHT S. (947): Music m.l'ledicine VAN DE, WAiLL (194t'i}; Music in. hos:pi:tah GIUdAN L. ANIIJ PEPER]"E IF'.,.: MUSfC iin h~sp~tals 'GILMA· L. AND ~A[p'iER1E F.:.,Musk as a Psychotherapeutic ~I;l',e:nt" ,Juur •. nal oif' Ps,ycoopathoIQ.gy ~949 10 1uli'l') ALTSCHULER I, M. (945); 'Ifie: organism as a whole and Ml.IIsic Therapy - Gro'Up.-therap~ WARD M. R (1945): On Psycln,OIDusk: and Muskal GI"f)Up Psyshotherapy MIT"'CHEL S. D. AND .ZANKERA A. (1948): 'lihc Use or Music in GI'Ollp·Tbl:·
Social rnp:lf. ]01,1l'Dl'l[ of .Menta~ Selence 94 (O<:to,I"e["/

MITCHEL So" D. U94'9): Music ;making, in a Mental Hospira],
Time
CRJTCHLEY

The Musicnl

iML (1931);·Mus,jCQgenk: E:pileps.y. Brain, 6(1' (I\b.lrch) TOOAYS HEAl.TH AP.RlIiL 19.51 M. S. AND:iE.R$JONl; Music Medi.z:rn. vol 126 P. 7 SCIENCE NEWS I..l!.TTE:R.: Jan. ~95,7p, 111Music is Wonder Drog [Rmf:ARI)\N VOL ~,&a: ~'" 11 1956~ H~l"n'l(ilnv in Holland. Harmonka On:hes~m of Juliana Oonl. Tube:rculo\SLs Sanatorium DR. RUDOLF' SCHNABEL: Ophtalm.osymplo!atnlogie mit bescndererBerikksichtlgt!l!ll.g dle.r Pupillo

una

h:i(loSt':Opie

DR O. WIR.TZ: Der KranliheH:shfl.lI!ld! aus del' .RegenbQgenhaut d.c'r Augen DR R SCHLISGEL: Die Iris, naClI!. den neuen E,Jl~d.eck1L1!DgCI1 des Dr, med v.

PeeLel

DR. M. MADAUS,: Lehribueih. iiltloer Irlsdlaigno.sc GesalillDm~meWerke DR BETLHEIM: {!I ifld:ikacija.ma za.psihg:ternpJ.]u DR V. STANLEY [)AVu)SON~ NatIl.re Cit:lre DR R. FAI!JVEl;la SUggestiOD mus[cal
DR S1I:GMU.Nrn fRE.UD:

[)osna bod~ bYli, puSl.ooa.,c~llIilte. ~stll S'I'eg4 on~ lil.O !l'at somm' lIDSi, Niik:l!!d"Q:L~k;ad vIlle 00\1~. da n~ ~n,=. ~ihd, lIli1:ad. VR !l'at dac ~emHo:m lOlii. IR. e

r lIT

til

:

I ja, i on, ~T~,. Da m!ro'y~ma. m;tj. za ~.

Zll mir.l;il mil-, .lA mirr, oo.l'im.ose mi Inut"" kraj.

S'fi.,

Vr[oiJ]tercsaIJtnu i li;()!'isnutnjimI~pjsf!D ie nas jog] i vajar JhJ~ijan Bor, 41060 ,Zagreb - MMkUiSev~C, ~ijevi gFa.dOCc:k:. b<'b. .0 QiSDrni'<'iIIl'[!I<l!.ve;geu.riJOJ]lske isbr.meo:.,

PQ.s1~~.i!lII.a.mr'bljll, zlebei obesti, l.ag,an~., po.!~!O n9>'i dBI!I :S~'l~" Lag;lno, polalj(~,e(J\1l:!~ se QS~L It e fIe

Posle mrame 1100.i kf'i'lIivih,

~1i'~"

n:

m
--."'

....-,..

Kod »Mioovn.og m~a« tckst i muzika su lLzajarn~n{l; uskladeni, atomi prelaze ikil!QZb;e;skraj.no !!krvi, pustO'sa i crnllilCC;::. bt:o kao ~to Ijudi fudezam]oornl! i w;ajooim. opuSta!ffi1Ijem,.tako lsto kratki svetll d1!lr-.aki@:rdipo1lrn.hvaju da razgone mrntn,e~ol"~ke, T(.[I uspeva 11 poMolovi slednjem sti:hru »R;uzarl.sili[1Jj jep~,'off iswkao ~:lo fie kraju sve dobre mls~j da pobede u svesti ··Cov,efai!!liSM. SV'e iTilevo!]je se kOIlael:llio stapaju u dl!1boiku har:moIil~jlu putem .z.vuka jednog sjajnog A·Dura.

Zn<li5 .~~ d!ra;gi br3l!ll, pl'iijale1jl!l. (look. Son! .H' sa. one !lU:a!I'le 6mnlli, D:!I s~a 2ii....a "ita ~mi di~e mk. VeIl]] i umIT!!! i~a]!;jiedn(lg dana,

~

.Ji \
~

oe

[V
Za~10

\
bi!!t~,

Fri1!:Z I..ijCk.e, mu.dk· terapeut

Z:I~to ~i~'

Qnai'll ~lc~ke •. bomb" i ,B!f~~1~>
.rel!ullwti~el'mikei ;ut:;tJ1,lJe ,ijueski :!L1i'ot jQ!i .. iil.'e i;\IlI
.~a £;¥e S~lian-e ~1!:SI'O:~.[llafi jail.l~~'_

Kra!.ak

Ov:aj ~Mi_r;ov.rd mm~ prvt put ffc horski :[Zvede.Tl na sveeanem otnlral.lj;u »III kongresa Socijfllh:tepsihijatrije« u Zagrebu;U. septembra W970. na pet je~ka"Prevede]] na rr2 jemka~alazj se .10::00Ujedinjenih naeija, gde je trehalllo iizabrati nj.iihrn,m hhneu,

Za :liUIurr.

Zi<I.

:mir.,,_

~.04

Wf'I!I·i(:1!I~i, .~!!Jpla ~Jrnj:il" Up.'i~rn<!i ,*~ml~," ;lire,. btl,;!i_ Mil" je !):[Vii u!il!!Jv o¢t~ 'b~jl!sn:a:n}a, :i!.l!fllIl

f'kmmitemi5!i

sen j~ P'Xo~,>,(!I" ~uj!l!Ia

~ m.il', 7.a,mi,Ji, za mir. ~f;htl'O semi ,svi ~I il, .I on" ], 'f~.j Da !;s))[l!!"illll1!B. .2:n8.1 •. za li.v.ek:lbillde I!;m:~j,
I
j

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.