Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

^ETVRTAK, 15. 3. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.435

Komisija za vanjske poslove Predstavni~kog doma PSBiH

ODBIJEN ALKALAJEV IZVJE[TAJ O RADU
Tragedija u [vicarskoj
Ministar Lagumd`ija u Beogradu

3. strana

SRBIJA I BiH TREBA DA SE POMA@U
2. str.

POLUFINALE KUPA BiH

@ELJEZNI^AR - BORAC 1:0 [IROKI - VELE@ 1:0
46. strana

Poginulo 22 djece i {estero odraslih
17. strana

Reuters

DANAS PRILOG

U @I@I
Ministar Lagumd`ija u Beogradu

2

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Usvojen Globalni fiskalni okvir

Srbija i BiH treba da se poma`u
U cilju razvoja odnosa izme|u dvije susjedne zemlje, dogovoreno formiranje spiska pitanja i operativnog radnog tijela za njihovo rje{avanje

Bevanda pi{e MMF-u
Bevanda i [piri} poslije sjednice Fiskalnog vije}a BiH

Foto: D. ]UMUROVI]

Omogu}eno kreiranje bud`eta za 2012. i otvorena mogu}nost za nastavak aran`mana sa MMF-om
Ministri vanjskih poslova Republike Srbije i Bosne i Hercegovine Vuk Jeremi} i Zlatko Lagumd`ija ocijenili su prilikom ju~era{njeg susreta u Beogradu kako je period ote`ane saradnje zavr{en i konstatirali da vi{e nema prepreka za dalji razvoj odnosa izme|u dvije susjedne zemlje, prenosi Fena. Jeremi} i Lagumd`ija su ovom prilikom potpisali sporazum o uzajamnom pru`anju konzularne pomo}i dr`avljanima Srbije i BiH u tre}im zemljama. Sporazum predvi|a da }e dr`avljani Srbije u dr`avama gdje Srbija nema ambasadu ili konzulat, a BiH ima, mo}i da se oslone na diplomatske predstavnike BiH i obrnuto. vi{em nivou i da sada Srbija i BiH treba me|usobno da se poma`u na putu ka Evropskoj uniji. Sagovornici su se, prenose mediji, saglasili da je Lagumd`ijinom posjetom Beogradu otvorena nova stranica u bilateralnoj saradnji dvije susjedne zemlje. Jeremi} je kazao da je iza Srbije i BiH period u kojem nije bila do kraja funkcionalna institucionalna saradnja, da sad vi{e nema prepreka i ima puno prostora za saradnju. - BiH je na{ najbli`i sused, delimo geografski prostor i uveren sam da delimo i zajedni~ku budu}nost u okviru evropskog procesa, rekao je Jeremi}. Lagumd`ija je naglasio kako u Hrvatskoj, Srbiji i BiH sada prvi put postoji situacija da izvr{ne vlasti djeluju u unutra{njoj i regionalnoj simetriji i sinergiji i poru~io da se takva situacija mora iskoristiti. - Treba da se i na politi~koj sceni desi ono {to se zove sindrom Evrovizije, da ste uvijek sigurni u “twelve points” i da {to prije budemo u Bruxsellesu sa mogu}no{}u da nekome damo “twelve points” . Vjerujem da }e tako ostati i u regionalnoj familiji, dodao je Lagumd`ija. Fiskalno vije}e Bosne i Hercegovine usvojilo je ju~er Globalni fiskalni okvir za period 2012 2014, ~ime je omogu}eno kreiranje dr`avnog bud`eta za 2012. Otvorena je i mogu}nost za nastavak aran`mana BiH sa Me|unarodnim monetarnim fondom. Bevanda je istakao saradnju svih u~esnika u procesu dono{enja Globalnog okvira, {to je rezultiralo transparentnim rje{enjem koje “jako ne ugro`ava nikoga, a dr`avnim institucijama omogu}ava minimum funkcionisanja” .

Usagla{avanje
Globalni okvir usvojen je jednoglasno u nivou od po 950 miliona KM plus iznos spoljnog duga godi{nje, dok }e zahvatanje sa jedinstvenog ra~una sredstava prikupljenih od indirektnih poreza biti u iznosu od po 750 miliona KM godi{nje za period do 2014. - Nakon velikih usagla{avanja, gdje je Ministarstvo finansija BiH dalo svoj puni doprinos usagla{avaju}i se sa ni`im nivoima vlasti, inventurom stanja i naporima da se kre{e {ta se mo`e kresati, Fiskalno vije}e usvojilo je Globalni okvir, kazao je Vjekoslav Bevanda, predsjedavaju}i Fiskalnog vije}a BiH i predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH.

950 MILIONA Globalni okvir usvojen je jednoglasno u nivou od po 950 miliona KM plus iznos spoljnog duga godi{nje
Fiskalno vije}e BiH jednoglasno je ju~er odlu~ilo i da se pokrene inicijativa prema Me|unarodnom monetarnom fondu za redefiniranje i po~etak pregovora oko no vog aran `ma na sa MMF-om. - To je za mene radosna vijest i iskoristi}emo priliku i uputi}u pismo MMF-u za po~etak razgovora, najavio je Bevanda. Dr`avni ministar finansija i trezora Nikola [piri} je pojasnio da usvajanjem globalnog

okvira nije zatvorena prihodovna strana. - To tra`i dodatni napor predsjedavaju}eg, mene i ostalih da svojim autoritetom sa me|unarodnim institucijama poku{amo zatvoriti bud`et za 2012. Redovno }emo raditi ovih dana kako bismo dobili kredibilan bud`et, {to zna~i i vratiti poljuljani kredibilitet BiH, koji je izazvan neodgovorno{}u vezano za servisiranje spoljnog druga, kazao je [piri}.

[tedjeti maksimalno
Prema njegovom mi{ljenju, u prethodnim godinama nedostajalo je odgovornosti, a bud`etsko planiranje bilo je neodgovorno. Smatra da se u budu}nosti mo`e voditi odgovorna politika i {tedjeti na svakom mogu}em mjestu. Fiskalno vije}e BiH usvojilo je ju~er i izvje{taj o izvr{enju bud`eta Fiskalnog vije}a BiH za 2011, a usvojen je i ovogodi{nji bud`et Vije}a u lanjskom kapacitetu.
M. \UROVI] RUKAVINA

Pozitivna klima
Na zajedni~koj konferenciji za novinare nakon susreta {efova diplomatija Srbije i BiH re~eno je kako }e u cilju razvoja odnosa izme|u dvije susjedne zemlje biti formiran spisak pitanja za koja Srbija i BiH smatraju da ih treba zajedni~ki rje{avati. Tako|er, bi}e formirano i operativno radno tijelo koje }e rje{avati ta otvorena pitanja, jedno po jedno, kazao je Jeremi}. Ministar vanjskih poslova BiH je izjavio da je u posljednje vrijeme stvorena pozitivna klima kao rezultat regionalnih sastanaka na naj-

Parlamentarna saradnja
Ministar vanjskih poslova na{e zemlje, tokom prve posjete jednoj od susjednih zemalja otkad je preuzeo tu funkciju, ju~er se u Beogradu sastao i sa predsjednicom Skup{tine Srbije Slavicom \uki} - Dejanovi} i ministrom unutra{njih poslova Srbije Ivicom Da~i}em. Tokom susreta s \uki} - Dejanovi} zaklju~eno je da parlamentarna saradnja Srbije i BiH mo`e zna~ajno pozitivno uticati na izvr{ne organe vlasti obje zemlje za unapre|enje postoje}ih odnosa i rje{avanje mnogih pitanja, prenosi Srna. Lagumd`ija se dan ranije u Beogradu susreo sa predsjednikom Srbije Borisom Tadi}em, a sastanku su prisustvovali Jeremi} i ambasador BiH u Srbiji Bori{a Arnaut. S. [e.

Zajedni~ki za UN
Zlatko Lagumd`ija je ocijenio ju~er u Beogradu da bi bilo najbolje da se u okviru grupacije evropskih zemalja u UN-u odredi jedan kandidat za predsjednika Generalne skup{tine UN-a, prenosi Srna. Odgovaraju}i na pitanje da li }e BiH podr`ati kandidaturu ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremi}a za predsjednika Generalne skup{tine UN-a, Lagumd`ija je rekao da bi bilo dobro da se postigne konsenzus i da grupacija iza|e sa jednim kandidatom za mjesto za koje se, osim Jeremi}a, kandidovao i predstavnik Litvanije.

V I J E S T I

EVROPSKI PARLAMENT USVOJIO REZOLUCIJU O BiH

Dokaz da se mo`e
Evropski parlament usvojio je ju~er Rezoluciju o BiH kojom je upu}en poziv da se u BiH hitno pristupi reformama i rije{e va`na bud`etska pitanja, kao i na borbu protiv svih oblika ekstremizama, religiozne mr`nje i nasilja, i to u uskoj saradnji sa me|unarodnom zajednicom, kao i na podizanje svijesti i eliminaciju ekstremisti~kih prijetnji bilo koje vrste na cijelom zapadnom Balkanu. Za Rezoluciju o BiH na plenarnoj sjednici glasalo je 557 parlamentaraca, 40 je bilo protiv, a 37 uzdr`anih, javio je dopisnik Srne. Izvjestiteljica Doris Pack pozdravila je dono{enje zakona i formiranje Vije}a ministara BiH, {to je, kako je rekla, pokazatelj da je mogu}e krenuti putem normalizacije i dogovora. “U {est sedmica napravili su ve}i napredak nego u ranijih 15 mjeseci”, rekla je ona. Komesar EU za pro{irenje [tefan Füle rekao je da je situacija u BiH pozitivnija nego ranije, naglasiv{i da se od novoformiranog Vije}a ministara o~ekuju i politi~ki i ekonomski rezultati. On je naglasio potrebu sre|ivanja poreske politike i bolje koordinacije izme|u entiteta kako bi se osiguralo provo|enje evropskih reformi. “Mi smo sasvim jasno rekli {ta tra`imo od BiH. Tra`i-

mo da se popis stanovni{tva veoma dobro tehni~ki pripremi i da pripreme budu tretirane kao predmet najve}eg reda hitnosti. Popis nam je neophodan za budu}i ekonomski razvoj. Znamo da se spremaju lokalni izbori u oktobru, a pitanja i zahtjeva je veoma mnogo. Vrijeme je da BiH uhvati korak sa susjedima. Vidimo da je pozitivan duh kompromisa prevladao, zato molim sve da ostave pro{lost iza sebe i da se okrenu budu}nosti”, poru~io je Füle. Jedan dio diskusije bio je posve}en kompromisnom amandmanu o vjerskom ekstremizmu, iz kojeg je pred plenarnu sjednicu, na inicijativu Zelenih, brisan dio koji se odnosio na vehabije. Izvjestiteljica socijaldemokrata za BiH Emine Bozkurt tvrdi da BiH ima mnogo lica, ali nijedno nije ono vehabija. Slovenski liberal Ivo Vajgl rekao je da se sla`e sa brisanjem dijela o vehabijama iz amandmana, jer bi to bacilo sjenku na tu dr`avu i na odre|enu zajednicu, a to ne bi bilo pravedno.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

U @I@I

3

Odbijen Alkalajev izvje{taj o radu
^ak ni sekretar Ministarstva vanjskih poslova BiH Adnan Had`ikapetanovi} nije znao odgovoriti ko je sve bio uklju~en u izradu izvje{taja o radu MVP-a BiH za pro{lu godinu, {to je kod ~lanova Komisije stvorilo dojam kako se radi o li~nom aktu biv{eg ministra Svena Alkalaja

Komisija za vanjske poslove Predstavni~kog doma PSBiH

^lanovi Komisije zatra`ili da na jednu od narednih sjednica do|u ministar Lagumd`ija i zamjenica Tri{i} – Babi}

Foto: D. ]UMUROVI]

Sven Alkalaj: Podr`ao ga samo Sokolovi}

Izvje{taj o radu Ministarstva vanjskih poslova BiH za pro{lu godinu odbijen je na ju~era{njoj sjednici Komisije za vanjske poslove Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH. Akt koji govori o pro{logodi{njem radu MVP-a, kada je na njegovom ~elu bio Sven Alkalaj, dobio je podr{ku samo jednog ~lana Komisije i to Salke Sokolovi}a (SDA). Dvojica su bila protiv Mladen Bosi} (SDS) i Zvonko Juri{i} (HSP) dok su Mirza Ku{ljugi} (SDP) i Mladen Ivankovi} Lijanovi} (NSRB) bili suzdr`ani.

Haoti~no stanje
Dodatnu zabunu unio je sekretar Ministarstva vanjskih poslova BiH Adnan Had`ikapetanovi}, koji je informirao ~lanove Komisije

„kako ne mo`e komentirati niti davati odgovore o dostavljenom izvje{taju s obzirom na to da o njemu nije upoznat“ . - Izvje{taj koji je dostavljen radio je biv{i ministar Alkalaj. S kim ga je radio nisam upoznat, a ja niti moje kolege u tome nismo u~estvovali. Ta ko|er, nije izvr{ena zvani~na primopredaja u MVP-u BiH, na gla sio je Had`ikapetanovi}. ^lan Komisije Mladen Bosi} ocijenio je kako je izvje{taj MVP-a BiH za pro{lu godinu „slika stanja koja je vladala u Ministarstvu u proteklih nekoliko godina“ . - Ovo samo potvr|uje da je stanje unutar MVP-a BiH bilo haoti~no. Sve to {to se tamo de{avalo za posljedicu ima da smo dobili izvje{taj za koji se uop{te ne zna

je li stav Ministarstva ili ne~iji li~ni, zaklju~io je Bosi}. Kako je aktualni ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumd`ija ju~er bio na slu`benom putu u Srbiji, ~lanovi Komisije zatra`ili su informaciju za{to se na

FUNKCIONER UN-a Od Ministarstva vanjskih poslova BiH zatra`eno je da dostavi zvani~nu informaciju o tome na koji na~in je biv{i ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj postao visoki funkcioner Ujedinjenih nacija

tom parlamentarnom tijelu nije pojavila njegova zamjenica Ana Tri{i} – Babi}. - Kako bismo izbjegli situacije koje smo imali u proteklom periodu da ministar i zamjenica preko medija pri~aju jedno protiv drugog, moramo osigurati da ubudu}e dobijemo njihove stavove o svim pitanjima, ocijenio je Bosi}. U skladu s tim ~lan Komisije Zvonko Juri{i} zatra`io je da se na nekoj od narednih sjednica Komisije za vanjske poslove Predstavni~kog doma PSBiH osigura prisustvo aktualnog ministra vanjskih poslova Lagumd`ije i njegove zamjenice Tri{i} – Babi} kako bi sa predstavnicima tog parlamentarnog tijela razmotrili program budu}eg rada MVP-a BiH. - Ne smijemo dozvoliti da na

sceni vi{e imamo suprotstavljanje ~elnih ljudi u Ministarstvu vanjskih poslova BiH, zaklju~io je Juri{i}.

Preporuka iz Predsjedni{tva
Od Ministarstva vanjskih poslova BiH zatra`eno je da Komisiji za vanjske poslove dostavi zvani~nu informaciju o tome na koji na~in je biv{i ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj postao visoki funkcioner Ujedinjenih nacija. ^lanove Komisije, prvenstveno Bosi}a, a sa ~im se slo`io i Juri{i} interesira ko je iz najvi{ih organa BiH (Predsjedni{tva BiH) dao preporuku za Alkalajevo imenovanje, odnosno da li je to u~inio u li~no ili u ime institucije.
A. TERZI]

SU\ENJE DRAGANU ^OVI]U

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA SDA ASIM SARAJLI]

[tete ve}e od navedenih
Ispitivanjem sudskih vje{taka finansijske struke Seadete Ceri} i Abida Hod`i}a u Kantonalnom sudu Sarajevo nastavljeno je su|enje Draganu ^ovi}u, optu`enom za zloupotrebu polo`aja ili ovlasti, koji je u inkriminarno vrijeme bio na funkciji federalnog ministra finansija. Vje{taci su se fokusirali na detalje iz optu`nice koja ^ovi}a tereti da je u svojstvu federalnog ministra finansija prekora~io granice slu`benog ovla{tenja, donose}i akt (obavezuju}e mi{ljenje) da se na ma{inski neisko{teno meso peradi (tzv. pile}i separat), namijenjeno proizvodnji, ne primjenjuju odredbe Vije}a ministara BiH prema kojima je pri uvozu takvog mesa utvr|ena obaveza pla}anja posebne takse (prelevmana), a u namjeri da preduze}u Lijanovi}i d.o.o. [iroki Brijeg pribavi korist. Ceri} je podsjetila da je pri uvozu mesa trebalo pla}ati dvije marke po kilogramu na ime posebnih da`bina - prelevmana, a ~ija je prioritetna svrha bila za{tita doma}e proizvodnje. Opisala je korespondenciju na relaciji Carinska uprava FBiH - Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kon-

Had`ibajri} je izgubio podr{ku i strpljenje
Komentiraju}i informaciju da je na~elnik Op}ine Stari Grad Sarajevo Ibrahim Had`ibajri} “istupio iz Stranke demokratske akcije i priklju~io se Savezu za bolju budu}nost (SBB) BiH”, zamjenik predsjednika SDA Asim Sarajli} je u izjavi za Fenu ka zao kako je to Had`ibajri}eva li~na odluka. “Bio je jedan od kandidata SDA i kao takav izabran je za na~elnika Op}ine Sari Grad. Naravno da u demokratskoj proceduri on ima pravo istupiti i biti ~lan neke druge stranke”, rekao je Sarajli}. “Mislim da su motivi ovog njegovog ~ina upravo aktivnosti koje smo vodili u Kantonalnom odboru SDA Sarajevo i njegov neizbor u Izvr{ni odbor. On je bio jedan od kandidata u ime Op}ine Stari Grad, ali na tajnom glasanju nije pro{ao, te vjerovatno ide tra`iti ba zu koja }e ga eventualno sutra kandidirati ponovo za na~elnika Op}ine Stari Grad”, objasnio je Sarajli}.

statiraju}i da se optu`eni u dva navrata oglu{io na upozorenja ~elnika ovih institucija i nije povukao sporno mi{ljenje, te ustvrdila da je neizmirivanje utvr|ene vrste obaveza prouzro~ilo slom peradarske proizvodnje, kao i da su nastale {tete daleko ve}e od oko 1,8 miliona KM, koliko se navodi u optu`nici. Hod`i} je ukazao na konkretne primjere iz knjige protokola, navode}i da je preduze}e Lijanovi}i d.o.o. [iroki Brijeg uvezlo 60.000 kilograma pile}eg separata, na {to je bilo du`no platiti 120.000 KM posebnih pristojbi, a da je Mesna industrija Lijanovi}i d.o.o. uvezla 868.439 kilograma, za {to je trebala platiti 1.736.878 KM, a {to ukupno iznosi 1.856.878 KM nepla}enih obaveza, za koji iznos je o{te}en bud`et FBiH i inidirektno bud`et BiH.

U SDA to pitanje jo{ nije otvoreno. Organi stranke }e se o tome o~itovati, ali on se ju~er deklarisao i naravno da ne}e imati na{u podr{ku u perspektivi, dodao je Sarajli}. “O~ito, Had`ibajri} nije mogao da ~eka. Mislio je da }e kao ~lan Izvr{nog odbora Kantonalnog odbora SDA Sarajevo mo}i izgraditi svoju podr{ku, ali, eto, nije mogao ~ekati, nije imao strpljenja, i oti{ao je u ba zu koja }e ga vjerovatno sutra ponovo kandidirati za funkciju na~elnika Op}ine Stari Grad”, zaklju~io je Asim Sarajli}.

4

DOGA\AJI

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

IZJAVA DANA
U Republici Srpskoj }e biti referendum o ulasku u NATO

Narodna skup{tina RS-a

NSRS: Razmatrali informaciju o saradnji sa Haagom

Pomo} porodicama ha{kih optu`enika
U toku je prikupljanje materijala za potrebe tima odbrane Radovana Karad`i}a

Milorad Dodik, predsjednik RS-a

DOBAR LO[

ZAO

SA[A MAGAZINOVI]
Ne trebamo vjerovati svojim o~ima, uvjerava nas, onako optimisti~no, esdepeovski Sa{a Magazinovi}, nego na{oj delegaciji pri Parlamentarnoj skup{tini Vije}a Europe. Bosna i Hercegovina je, tvrdi ovaj na{ parlamentarac, bila dobra vijest na aktualnom zasjedanju. Toliko dobra da je novi izvjestitelj za na{u zemlju — Litvanac.

Narodna skup{tina Republike Srpske razmatrala je ju~er informaciju o saradnji institucija RS-a sa Ha{kim tribunalom, od 1. aprila do 31. decembra 2011, u kojoj se navodi da su MUP i Republi~ki centar za istra`ivanje ratnih zlo~ina nastavili ispunjavanje obaveza prema Tribunalu i saradnju sa advokatskim timovima odbrane optu`enih za ratne zlo~ine s ciljem pru`anja stru~ne i druge pomo}i.

Poslanik PDP-a Branislav Borenovi}, tako|e, podr`ao je ovu inicijativu te postavio pitanje {ta je do sada ura|eno sa Fondacijom za pru`anje pomo}i porodicama optu`enih za ratne zlo~ine, nakon {to je na posebnoj sjednici parlamenta od 13. aprila pro{le godine doneseno 29 zaklju~aka, me|u kojima je i formiranje Fonda.

Dostavljanje dokumentacije
U navedenom periodu, stoji u izvje{taju, pru`eno je 11 odgovora koji su se odnosili na dostavljanje razne dokumentacije, dosjea, provjera adrese boravi{ta lica i njihovih telefonskih brojeva, te pet obavezuju}ih sudskih naloga za ~etiri lica, a u vezi sa postupcima koji se vode pred Ha{kim tribunalom. U toku je i prikupljanje materijala za potrebe tima odbrane nekada{njeg predsjednika RS-a Radovana Karad`i}a, ~iji istra`ioci su pregledali arhivsku gra|u koja se nalazi pod ingerencijom centara javne bezbjednosti Isto~no Sarajevo, Trebinje i Bijeljina, te Stanice javne bezbjednosti Zvornik. Poslanik SDS-a Miroslav Koji} rekao je da u narednom periodu aktivnosti RS-a, kada je u pitanju saradnja s Tribunalom, treba da budu pru`anje institucionalne pomo}i porodicama uhap{enih.

MARY ANN HENNESSEY
[efica Ureda Vije}a Europe u BiH ne dijeli optimizam s gore spomenutim esdepeovcem. Temeljno je, poru~uje u Oslobo|enju, da se shvati kako se mo} dr`ave ne mo`e podijeliti samo izme|u tri konstitutivna naroda, ve} pripada svim ljudima u ovoj dr`avi. U na{im uvjetima, me|utim, to ne pretpostavlja samo razumijevanje stranaka, nego cijelog ovog (zapu{tenog) dru{tva.

PRITISAK Potrebno je da Centar izvr{i pritisak na institucije vlasti da se pomogne porodicama i da se inicira solidarnost od onih koji to mogu, rekao je ^avi}
Poslanik Demokratske partije Dragan ^avi} naglasio je da Republi~ki centar za istra`ivanje ratnih zlo~ina treba da se fokusira na pitanje kvaliteta procesa protiv ha{kih optu`enika koji jo{ nisu pravosna`no okon~ani, te uslova u kojima izdr`avaju kaznu pravosna`no osu|eni dr`avljani Republike Srpske. “Potrebno je da Centar izvr{i pritisak na institucije vlasti da se pomogne porodicama i da se inicira solidarnost od onih koji to mogu” rekao je ^avi}. , Narodna skup{tina RS-a razmaFoto: Amer KAJMOVI]

trala je i izvje{taj za 2011. o provo|enju strategije za borbu protiv nasilja u porodici u RS-u do 2013. Obrazla`u}i ovaj izvje{taj, direktorica Gender-centra za jednakost i ravnopravnost spolova Vlade RS-a Spomenka Kruni} navela je da, od kada se prati pojava nasilja u porodici, kada su u pitanju krivi~na djela nasilja u porodici, podaci govore da godi{nje ima oko 720 djela prekr{aja koja se prijave policiji i oko 250 djela prekr{aja koja policija prijavi tu`ila{tvima, odnosno procesuiraju se prema tu`ila{tvima.

Porast nasilja
“Centrima za socijalni rad na godi{njem nivou se prijavi oko 400 slu~ajeva nasilja u porodici” rekla , je Kruni}eva i istakla da zabrinjava broj prijavljivanja na kratki broj 1264 kojim rukovode nevladine organizacije u Prijedoru, Banjoj Luci, Bijeljini, Modri~i i Trebinju, gdje je od avgusta 2005. pa do momenta podno{enja ovog izvje{taja registrovano vi{e od 20 hiljada prijavljenih poziva nasilja u porodici. Ona je istakla da se na te pozive, uglavnom, javljaju `ene i to u vi{e od 98 odsto slu~ajeva. Prema njenim rije~ima, kada su u pitanju ubistva, podaci MUP-a govore da je za posljednjih 11 godina registrovano 108 ubistava u porodici i od toga je 60 ubijenih `ena.
G. KATANA

NIKO LOZAN^I]
Brine li ovaj hadezeovac zbog sela ili zbog sebe, kada, govore}i o Zakonu o sukobu interesa, pita: „Ho}e li moje selo do}i u sukob interesa ako ja `elim ne{to za njegov boljitak, a `elim“, iskren je, ali i oprezan Niko?! Ma, nema problema, bit }e dobro i selu, a i Lozan~i}u, za kojega }e, kao i dosada, selo glasati!

POZORI[TE LUTAKA MOSTAR
Usprkos za na{ teatar ve} kroni~nim materijalnim problemima, mostarski }e lutkari u petak premijerno izvesti „Snjeguljicu“, u re`iji Alekseja Ljeljavskog i uglednog me|unarodnog suradni~kog tima. To je ve} tre}a premijera ovoga pozori{ta, {to je, u ova nekulturna vremena, pravi podvig.

Peticija

VIJEST U OBJEKTIVU

VIJEST U

BROJU

maraka ko{tat }e grobno mjesto na novoizgra|enom banjolu~kom Centralnom gradskom groblju.

850

Ju~er je ispred sarajevske Katedrale po~ela trodnevna akcija Centra za promociju civilnog dru{tva, u kojoj }e se prikupljati potpisi za peticiju kojom se tra`i ve}a odgovornost vlasti u tro{enju bud`etskih/javnih sredstava i ve}a uklju~enost i informisanost gra|ana o na~inima tro{enja novca koji gra|ani izdvajaju kroz PDV, porez na dohodak, administrativne takse i drugo. O~ekuje se da }e u akciji biti prikupljeno preko 3.000 potpisa, ~ime bi ova peticija bila sna`na poruka gra|ana i gra|anki da `ele da bud`et bude izraz potreba gra|ana, a ne uskog kruga politi~ara i stranaka.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

INTERVJU

5

Branko Ivkovi}, predsjednik @upanijskog odbora HDZ-a BiH HB@-a

OHR BI MOGAO PRESUDITI
Imamo ponudu da s platforma{ima formiramo Vladu, ali u toj vladi ne bi bilo HDZ-a 1990. To nam je neprihvatljivo zbog koalicijskoga sporazuma dva HDZ-a, ali i op}eg stanja u dr`avi
Razgovarao: Jurica GUDELJ

• Gospodine Ivkovi}u, mjesecima ve} traje agonija oko uspostave vlasti u Hercegbosanskoj `upaniji (HB@). Zbog ~ega je tako te{ko do}i do politi~koga dogovora i napokon formirati vlast u HB@-u? - Sporan je ponajprije potrebni broj glasova za potvr|ivanje Vlade. HB@ je prakti~no mje{ovita `upanija, iako se vodi kao hrvatska. U ovoj je `upaniji, prema popisu iz 1991. godine, `ivjelo oko 50 posto Hrvata, 39 posto Srba i osam posto Bo{njaka. Dakle, HB@ uop}e nije hrvatska `upanija. Zbog toga je predvi|eno da je za potvr|ivanje nove vlade potrebna dvotre}inska ve}ina u Skup{tini, odnosno 17 od ukupno 25 zastupnika mora podr`ati novu vladu. To je glavni problem. Sada smo u situaciji da nitko ne mo`e do}i do tog broja zastupnika jer je to gotovo ~itava Skup{tina. S obzirom na rezultate izbora i razli~ite politi~ke koncepte stranaka koje participiraju u Skup{tini, imamo ovo {to imamo. Davno bismo dobili Vladu da je potrebna natpolovi~na skup{tinska ve}ina za njeno imenovanje.

kojega bi se formirala nova vlast. - Djelomi~no ste u pravu. To je najve}im dijelom razlog {to nemamo Vladu. No, o~ito je kako se ovdje igraju velike igre. Pitanje je koliko postoji istinske `elje da se do|e do nove vlade. Ne zaboravimo da u Vladi u tehni~kom mandatu sudjeluju HDZ 1990, HSP i NS Radom za boljitak. Nisam siguran da tim strankama ne odgovara ovakvo stanje jer one i dalje upravljaju `upanijom, a svu odgovornost prebacuju na HDZBiH. Argument im je da je HDZBiH pobjednik izbora, a zaboravljaju da izborni rezultati jo{ nisu implementirani. Nisam siguran koliko kod spomenutih stranaka postoji iskrene `elje da formira nova vlast. Oni upravljaju {umama, njihovi su ljudi na ministarskim i direktorskim funkcijama, njihovi su ljudi ~lanovi raznih nadzornih odbora. Oni znaju da }e uspostavom nove vlade dio kola~a morati prepustiti HDZ-u BiH, a to im se, o~ito, ne svi|a.

Sve je otvoreno
• No, Rimac je podnio ostavku na du`nost premijera. Postoji li sada bilo kakva vlast u HB@-u, makar i tehni~ka? - O~ito se kod nas od neke normalne pojave stvara nekakva fama. U svim normalnim dr`ava podno{enjem neopozive ostavke predsjednika vlade, pada i sama vlada. Ispada, pak, da u HB@-u to i nije tako. Ovdje se uvijek tra`i da se ne{to iskomplicira, da se stvari ne zavr{e. Odmah nakon Rim~eve os-

Sporni Rimac
• Dugo vremena je problem bio u izboru budu}ega premijera HB@-a, na {to je pretendirao gospodin Nediljko Rimac iz HDZ-a 1990. On je i u proteklome mandatu bio na ~elu @upanije. Najprije je Rimac bio problemati~an za HDZBiH, a sada je, pak, sporan za stranke platforme. Ipak, mora se nekako do}i do rje{enja. Na koji na~in? - Prvo je godinu HDZBiH odbijao da Rimac ponovno bude premijer. Mi nismo tako rado htjeli prepustiti premijersku poziciju jer smatramo da, kao relativni pobjednici izbora, imamo pravo na premijera. Me|utim, zbog vi{ih interesa, pristali smo da Rimac ponovno bude premijer. Sada HDZBiH prihva}a Rimca, ali ga ne prihva}aju stranke platforme i zastupnik HSS - NHI-ja. Godinu i pol smo imali ~vrst dogovor s gospodinom Mislavom Su~i}em, zastupnikom HSS - NHI-ja, da }e podr`ati na{u vladu, odnosno opciju HDZ-a BiH, SDA i SNSD-a. Me|utim, kada je do{lo do sporazuma izme|u dva HDZa i kada je postalo jasno da }e Rimac ponovno biti kandidat za predsjednika Vlade, Su~i} je rekao isto {to i ranije, odnosno da ne}e dati podr{ku Rimcu. Time je, prakti~no, pre{ao na stranu stranaka platforme. Isto tako, imamo ultimativni nastup stranaka platforme. Oni ne samo da ne `ele Rimca za premijera nego ne `ele u vlasti ni HDZ 1990. Imamo ponudu da s platforma{ima formiramo Vladu, ali u toj vladi ne bi bilo HDZ-a 1990. To nam je neprihvatljivo zbog koalicijskoga sporazuma dva HDZ-a, ali i op}eg stanja u dr`avi. • Iz ovoga je onda razvidno da je problem u ljudima koji vode politiku u HB@-u jer se ne mo`e do}i do zajedni~kog nazivnika temeljem

MJE[OVITA @UPANIJA HB@ je prakti~no mje{ovita `upanija, iako se vodi kao hrvatska. U ovoj je `upaniji, prema popisu iz 1991. godine, `ivjelo oko 50 posto Hrvata, 39 posto Srba i osam posto Bo{njaka
tavke, HSP i ostali su to osporili. Oni osporavaju ~injenicu da nema Vlade. Stava sam da u HB@-u Vlade nema, samim tim {to Vlada ne mo`e odr`avati sjednice, niti donositi odluke. Isto tako, do imenovanja nove vlade ministri iz

starog saziva moraju obavljati tehni~ki dio posla. • Stranke platforme u HB@-u, predvo|ene HSP-om, mi{ljenja su da njihova podr{ka novoj vladi treba podrazumijevati i pozicije u izvr{noj vlasti. Postoji li mogu}nost da stranke platforme postanu dijelom izvr{ne vlasti u HB@-u? - Sve su opcije otvorene. Ako se `eli dobiti nova vlast, moramo razmi{ljati kako to ostvariti. U HDZ-u imamo razmi{ljanja kako bi i to bilo demokratski. Mi sada imamo 16 sigurnih glasova u Skup{tini, a samo se Vlada i Ustav @upanije potvr|uju dvotre}inskom ve}inom u Skup{tini. Sve druge odluke se donose apsolutnom ve}inom, odnosno s 13 glasova. Dakle, mi imamo kapacitet dono{enja svih drugih odluka i zakona u @upaniji, osim potvr|ivanja Vlade. Da smo mi demokratska zemlja i da ljudi koji se bave politikom imaju odgovornosti prema bira~ima i svome narodu, onda bi rje{enje moglo biti i potvr|ivanje manjinske vlade. U tom bi slu~aju oporbene stranke dale podr{ku Vladi i ostale u opoziciji. To bi bio po{ten odnos svih prema bira~ima ako se `eli do}i do Vlade. Tada bi u Vladi participirale ~etiri nacionalne stranke, dva HDZ-a, SDA i SNSD. No, s obzirom na to da se kod nas sve snage usmjeravaju da se ne{to ne napravi, te{ko je ne{to takvo o~ekivati. Sada stranke platforme ne `ele podr`ati ni Rimca ni HDZ 1990. One bi sudjelovale u vlasti, ali bez HDZ-a 1990. To je, pak, nama neprihvatljivo. Imamo i mi{ljenje OHR-a da se oni ne `ele mije{ati u ovu situaciju u HB@-u. U opciji koju mi nudimo imamo zastupljenu ve}inu i Hrvata i Bo{njaka i Srba. Dakle, konstitutivnost naroda je za{ti}ena. Mo`da bi u ovakvom odnosu snaga OHR mogao prihvatiti opciju da se Vlada imenuje apsolutnom ve}inom, ali da se osigura zastupljenost konstitutivnih naroda. To je jedino rje{enje. Dogovora me|u strankama nema. Imamo dva izbora. Jedan je da OHR donese odluku i smanji broj glasova potrebnih za potvr|ivanje Vlade, dok je drugi da nemamo vlasti do sljede}ih izbora.

TAKORE]I... POMO]
Kon kurs za do dje lu 50 sti pendija redovnim studentima u akademskoj 2011/2012, koji je raspisala Op}ina Donji Vakuf, otvoren je do 21. marta. Nakon razmatranja svih prispjelih zahtjeva i okon~anja roka predvi|enog za `albe studena ta, na dle `na op}in ska ko misija sa~init }e rang-listu dobi tni ka i obja vi ti je na ogla snoj plo~i Op}ine. Vi si na mje se ~ne sti pen di je je 100 KM, a ispla}ivat }e se tokom deset mjeseci.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Politikal ko~enjal
Odr`ati stabilnost BiH
Zamjenik predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH i ministar finansija i trezora Nikola [piri} i {ef misije MMF-a za BiH Costas Christou slo`ili su se tokom sastanka da je najva`nije pitanje u BiH dono{enje bud`eta za 2012. te usvajanje Globalnog fiskalnog okvira za period 2012 - 2014. godina. Sagovornici su naglasili da je 2012. te{ka na ekonomskom planu, te da treba preduzeti sve mjere kako BiH i njeni entiteti ne bi ugrozili svoju stabilnost, a jedno od rje{enja je i novi aran`man s MMF-om jer postoje}i isti~e po~etkom jula.

Moparking ~eka

Gradsko vije}e
S druge strane, HDZBiH i SDA prebacuju krivicu jedni s drugih zbog nefunkcioniranja Moparkinga. Iz HDZ-a BiH optu`uju SDA da opstruira uspostavu Moparkinga zbog osobnih interesa, a navode i kako SDA uvjetuje usvajanje odluke o po~etku rada Mo par kin ga usva ja njem odre|enih regulacijskih planova u isto~nom dijelu Mostara.

Imamo jezgro poduze}a koje je spremno sutra krenuti s radom i napla}ivati parking na 1.400 parking-mjesta u gradu, rekao je direktor Knezovi}
Dok traje bitka za politi~ku prevlast u Mostaru, su{tinski problemi grada na Neretvi godinama ostaju nerije{eni. To je slu~aj i s pompezno najavljivanim projektom uvo|enja naplate parkinga u gradu i to kroz uspostavu Javnog poduze}a Moparking. Zamisao je bila da se, pored uvo|enja naplate parkinga, u Moparkingu zaposli oko 60 djelatnika Gradske uprave Mostara koji su bili vi{ak. Poduze}e Moparking je formirano, vi{ak uposlenih iz Gradske uprave je zaposlen u toj firmi i pla}e im se redovito upla}uju. No, tvrtka jo{ nije po~ela s radom. Direktor Moparkinga Mladen Knezovi} je za Oslobo|enje rekao kako je u ovom poduze}u sve spremno za po~etak rada, ali se ~eka odluka Gradskog vije}a Mostara kojom bi se regulirao na~in rada novoformirane tvrtke.

Uslovna dozvola
No, Adil [uta, vije}nik SDA u Gradskom vije}u Mostara, ka`e kako ova stranka nije protiv Moparkinga, nego da se protivi netransparentnosti kupovine opreme za ovo poduze}e. - Gradsko vije}e je jo{ 2009. donijelo zaklju~ak da na sve javne nabavke, koje idu preko kredita Svjetske banke, svoju suglasnost treba dati i Gradsko vije}e. Mi do danas nismo dobili na potvrdu plan nabavki za Moparking. Tako|er, problemati~no je {to je gradona~elnik imao obvezu da nabavi suglasnost od kantonalnog MUP-a za vozila „paukove“ , koji su nabavljeni bez procedure. Ti paukovi su dobili neku uslovnu dozvolu za rad. Gradona~elnik nije ispo{tovao odluke Gradskog vije}a i nije dobio suglasnost Vije}a za nabavke, poja{njava [uta, te dodaje da i oprema koja se do sada nabavila ne mo`e staviti u funkciju jer nema suglasnosti Gradskog vije}a za njenu nabavku.
J. GUDELJ

Zabrinuti borci USK-a
Politi~ka previranja u kantonalnom SDP-u, kao ~lanici platforme, primijetili su i napisali u saop}enju borci, negativno se odra`avaju na sveukupan ambijent u USK-u. Pitaju se “da li je mogu}e da sujete pojedinaca budu ispred op{teg interesa i da nas vra}aju u vrijeme politi~kih kriza i nestabilnosti vlasti, ba{ u vrijeme kada bi na vi{im nivoima trebalo lobirati za projekte u Kantonu, u vrijeme kada su u Unsko-sanskom kantonu potrebni sav ra zum i politi~ko umije}e da sprije~e svaku na znaku nemira i tenzija, posebno u Velikoj Kladu{i”. Stoga ~etiri temeljne bora~ke organizacije apeluju na ~lanove SDP-a da ne zaborave kako ih pozicija stranke na vlasti obavezuje da vode ra~una o posljedicama svojih odluka ako }e se njihova unutarstrana~ka de{avanja odr`avati na `ivote gra|ana USK-a.

Pauk-vozila nabavljena bez procedure

U dvije smjene
- U ovoj firmi smo uposlili vi{ak uposlenih iz Gradske uprave Mostara. Ljudi su pro{li obuku i ve} sada se radi u dvije smjene. Za sada nemamo djelatnika koji nisu ranije bili uposleni u Gradskoj upravi, no pove}anjem obima posla do}i }e i do dodatnog zapo{ljavanja. Imamo jezgro poduze}a koje je spremno sutra krenuti s radom i napla}ivati parking na 1.400 parking-mjesta u gradu, rekao je Knezovi}. Vije}nik SDP-a u Gradskom vi-

Ne|o Prljeta: Pravi problemi se ne rje{avaju

je}u Mostara Ne|o Prljeta, pak, ka`e kako ljudi uposleni u Moprakingu ve} tri godine ni{ta ne rade, a pla}u i dalje dobivaju iz gradskog prora~una. - Samo su prebacili ljude iz Gradske uprave u Moparking, a

sve i dalje pla}aju gra|ani. Oni su, dakle, i dalje na tro{ku gra|ana. Samo pla}e ljudi iz Moparkinga su do sada ko{tale gra|ane Mostara nekoliko milijuna maraka. Za te novce se mnogo toga moglo napraviti, rekao je Prljeta. Tako|er, dodaje i kako je problemati~an planirani na~in naplate parkinga. Ideja je bila da stanovnici Mostara pla}aju mjese~nu parking-kartu, ali Prljeta smatra kako je to nemogu}e uraditi, jer bi se onda morala osigurati i parking-mjesta za sve one koji kupe kartu. Mi{ljenja je i kako se pravi problemi stanovnika Mostara ne rje{avaju, jer to ne `ele SDA i HDZBiH.

U~enici u Tuzlanskom kantonu ve} 11 dana ne idu u {kolu

Podr{ka Finansijskoj policiji FBiH
Pred sje dnik Federacije Bosne i Hercegovine @ivko Budimir posjetio je ju~er Financijsku policiju FBiH, gdje se sastao s direktorom ove institucije Zulferom Der vi{evi}em. Budimir se detaljnije upoznao o problemima s kojima se Financijska policija FBiH suo~ava u radu. On je istaknuo kako nastoji doprinijeti stvaranju kvalitetnijih uvjeta za njezino djelovanje te je Der vi{evi}u dao punu potporu za aktivnosti Financijske policije Federacije Bosne i Hercegovine. Der vi{evi} je izra zio zadovoljstvo zbog takvog Budimirovog opredjeljenja, istaknuv{i kako ova potpora, kao i potpore dva dopredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, puno zna~e za rad Financijske policije, koje, po njegovim rije~ima, dosad nije imala u svom djelovanju.

Sastanak propao, {trajk nastavljen
Vlada Tuzlanskog kantona je ponudila da smanjenje plata bude pet posto, a da se topli obrok sa sedam pove}a na osam KM, ali tek od septembra ove godine
Sastanak predstavnika sindikata bud`etskih korisnika i tima za pregovore Vlade Tuzlanskog kantona i ju~er je propao. Naime, sindikati su ponovo odbili prijedlog Vlade, koji je vezan za smanjenje pla}a i prekid generalnog {trajka u osnovnim i srednjim {kolama Tuzlanskog kantona. [trajk je po~eo 5. marta ove godine, nakon {to je Vlada najavila da }e, s ciljem u{teda, svim bud`etskim korisnicima biti smanjenje pla}e za 6,5 posto. Nakon nekoliko sastanaka sa sindikatima, Vlada Tuzlanskog kantona je ponudila da smanjenje plata bude pet posto, a da se topli obrok sa sedam KM pove}a na osam KM, ali tek od septembra ove godine. Tako|er, prihva}en je prijedlog sindikata da se o regresu razgovara u junu. No, sindikati su odbili ovakvu ponudu, dok je {trajk, u kome najvi{e trpe u~enici i njihovi roditelji, nastavljen. „Svi mi trpimo. I mi smo roditelji, svi smo svjesni te situacije. Mi imamo potpisani sporazum sa Vladom, gdje je Vlada prihvatila da ne}e na-

Nastavljeni pregovori

{a prava dirati“ kazali su ju~er predstavnici sin, dikata. Alen Taletovi}, predsjednik tima za pregovore Vlade Tuzlanskog kantona, ju~er je kazao da Vlada ima realnije prijedloge u odnosu na sindikate, koji ne `ele da u|u u dijalog. „Imamo novca koliko imamo. Nove prihode

mo`emo pridobiti samo kreditom, koji }e zna~iti hipoteku na imovinu Vlade. Ali to je jedini novi izvor finansijskih sredstava koja bi bila dovoljna da se ispo{tuju zahtjevi sindikata“ kazao , je Taletovi}, dodaju}i da }e danas biti odr`ana sjednica Vlade na kojoj }e se raspravljati i o zahtjevima sindikata. S. KARI]

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

ORGANIZATORI OTPORA

Stari ~lanovi,
nova komisija
^lanovi nove vladine komisije su Senaid Memi}, Abdurahman [e~i}, Avdo Hebib, Sakib Halilovi}, Muhamed [vraki}, Emsad Muratovi}, te po dva predstavnika HVO-a i Ministarstva
U najskorije vrijeme Ministarstvo za bora~ka pitanja FBiH trebalo bi da imenuje novu komisiju koja }e imati zada}u napi sa ti spis ko ve or ga ni za to ra otpora agresiji na BiH. Pretpostavka je, njen novi predsjednik bi trebalo da bude Irfan Ljevakovi}, ~lan stare komisije, kojega je ministar za pitanje boraca u FBiH anga`avao na ugovor o djelu kako bi ga savjetovao oko spiskova organizatora otpora. glavni inspektor Ministarstva za bora~ka pitanja, baratala je s najmanje tri spiska organizatora otpora od kojih nije uspjela napraviti jedan, zajedni~ki. Nisu, naime, mogli usuglasiti zajedni~ke kriterije koji su klju~ za pravljenje spiskova. Spotakli su se o “kontinuitet u obrani BiH” na ~injenici da neki od , predlo`enih organizatora otpora jesu napustili BiH sred pu{aka i bajuneta! I Zukan Helez, federalni ministar za bora~ka pitanja, nedavno je objasnio da “organizator otpora ne}e mo}i biti onaj koji je pobjegao u inostranstvo” . - Mislim da ~lan komisije ne bi trebalo da bude ni neko ko ne}e biti na spisku organizatora otpora. Na spisku organizatora otpora kojeg je na{e udru`enje predalo su 382 organizatora otpora, ali se i sa tog spiska mo`e skinuti dvadesetak imena, staviti novih dvadesetak. Kada se na{i spiskovi usporede sa spiskom PLBiH, neslaganja su u deset posto imena, obja{njava Sena id Me mi}, ~lan Upra vnog odbora Organizacije organizatora i pokreta~a otpora.

EU nudi pomo}
[ef Delegacije EU u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU Peter Sorensen je na sastanku sa ministrom odbrane BiH Muhamedom Ibrahi movi }em i za mje ni ci ma Mir kom Okoli}em i Marinom Pende{ ponudio pomo} za projekte MOBiH u narednom periodu. Sorensen je podr`ao aktivnosti MO i OSBiH, a posebno se interesovao za dalje pravce provo|enja politi~kog dogovora u vezi sa knji`enjem perspektivne vojne imovine, pitanja bud`eta MO, stanja municije i minskoekplozivnih sredstava, te projektima deminiranja. Ibrahimovi} je istakao da su postoje}i kapaciteti za uni{tavanje nedovoljni, ali da }e se u narednom periodu intenzivnije raditi na uni{tavanju nestabilne municije. Ibrahimovi} je tako|er razgovarao i sa ambasadorom Repu bli ke ^e {ke u BiH Tomá{om Szunyogom.

Senaid Memi}: Usagla{avanje spiskova

Kontinuitet
Kako god, ~lanovi nove vladine komisije su Senaid Memi} i Abdurahman [e~i} (Udru`enje Organizatora i u~esnika otpora agresiji na BiH), Avdo Hebib i Sakib Halilovi} (Patriotska liga BiH), Muhamed [vraki} i Emsad Muratovi} (Zelene beretke), te po dva predstavnika HVO-a i Ministarstva za bora~ka pitanja. Dakle, pola ~lanova stare je u novoj komisiji, s tim da je svog oca Emina [vraki}a, koji je bio ~lan stare, u novoj komisiji zamijenio sin Muhamed. Podsjetimo, stara komisija, ~iji je predsjednik bio Omer Ba{i},

Zelene beretke na svom spisku organizatora otpora, koji su svojevremeno dostavile Ministarstvu za bora~ka pitanja, imaju 320 osoba, ali su spremne skresati ga na 250 do 280 imena. Spisak su pravile po svojim kriterijima i dokumentima.

Oglas
- Naravno, treba napraviti jedinstvene kriterije koji }e va`iti i za potencijalne organizatore otpora iz ARBiH, MUP-a, HVO-a. Jedinstvene kriterije treba objaviti u medijima, pa ako neko misli da jeste organizator otpora, neka dokaze dostavi komisiji li~no, ili preko udru`enja boraca. Bude li tako, pristat }emo raditi u Vladinoj komisiji. Sve drugo je politika, misli Muhamed [vraki}, novi ~lan komisije.
A. BE^IROVI]

Muhamed [vraki}: Zamijenio oca

Danas akontacije
Federalni zavod PIO/MIO na osnovu odlu ka Vla de Federacije Bosne i Hercegovine isplatit }e danas akontacije biv{im pripadnicima OSBiH koji su ostvarili pravo na mirovinu u skladu sa Zakonom o slu`bi u OSBiH, a `ive na podru~ju Federacije BiH, saop}eno je iz Zavoda. Akontacije su jednake iznosu najni`e redovite mirovine koju Zavod ispla}uje svojim korisnicima te iznose 310,73 KM. Isplata akontacija odvija se u skladu sa sporazumom koji su 30. decembra 2011. potpisali Sulejman Tihi}, dopredsjednik Doma naroda Bosne i Hercegovine, i Nermin Nik{i}, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, s predstavnicima Udru`enja otpu{tenih pripadnika OSBiH. Spomenuti iznos primit }e ukupno 1.498 biv{ih pripadnika OSBiH.

JEDINSTVENI KRITERIJI Naravno, treba napraviti jedinstvene kriterije koji }e va`iti i za potencijalne organizatore otpora iz ARBiH, MUP-a i HVO-a, ka`e [vraki}

Izborna konferencijal u SDP-u Zvornikl
Na izbornoj konferenciji u Zvorniku, Mensur Galji} je izabran za predsjednika Op{tinskog odbora SDP-a Zvornik, ~ime je na ovoj funkciji naslijedio Fadila Banjanovi}a Braciku, lidera povratka u BiH, koji je preminuo 12. decembra pro{le godine. Galji} je u razgovoru za na{ list kazao da je bilo nesuglasica u SDP-u nakon Banjanovi}eve smrti, no, njihov zajedni~ki cilj je ostati na nivou koji im je ~u ve ni Bra ci ka os ta vio u amanet. „Moj cilj je da SDP i dalje ostane jedna respektabilna politi~ka snaga u Zvorniku i Podrinju, sa namjerom da zadr`imo {to ve}i broj na{ih ~lanova na okupu. @elimo da stvorimo jednu radnu atmosferu, s obzirom na to da je izborna godina i da se trebamo pripremati za lokalne izbore“, kazao nam je Galji}, dodaju}i da trenutno rukovodstvo SDP-a u Zvorniku

Moj cilj je da SDP i dalje ostane jedna respektabilna politi~ka snaga u Zvorniku i Podrinju, sa namjerom da zadr`imo {to ve}i broj na{ih ~lanova na okupu, kazao je Galji}

Galji} naslijedio Braciku

Saradnja policija
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetovi} razgovarao je sa ambasadorom Holandije u BiH Swederom van Voorstom tot Voorstom o sigurnosnoj situaciji u BiH, saradnji policija dvije zemlje te situaciji u Srebrenici i projektima vezanim za Memorijalni centar Srebrenica - Poto~ari. Ahmetovi} je istakao va`nost saradnje policijskih agencija, kao {to je to slu~aj sa projektom obuke pripadnika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela koji provodi Nacionalna policijska agencija Holandije. O situaciji u Srebrenici i predstoje}im izborima razgovarao je i sa zamjenikom ambasadora SAD-a u na{oj zemlji Jonathanom Moorom.

Zvornik: Nastavak pomo}i povratnicima

ima punu podr{ku vrha stranke u Sarajevu. Pre ma nje go vim ri je ~i ma, zvorni~ki ogranak SDP-a Zvornik }e se u narednom periodu baviti goru}im problemima povra-

tni~ke populacije na podru~ju ove op{tine. „Mi planiramo da se okrenemo rje{avanju problema proljetne sjetve, s obzirom na to da `ivimo u sredini gdje `ivi 99 posto povra-

tnika i tu nam je ekonomsko stanje haoti~no. Idemo zajedno sa apelom prema svim nadle`nim institucijama da obezbijede materijal za proljetnu sjetvu“ rekao , je Galji}. S. K.

8

OGLASI

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Na osnovu ~l. 88. Statuta Dioni~kog dru{tva BH Telecom Sarajevo i ta~ke II Odluke Uprave Dru{tva, broj 00.1-10.1-3532-3/12 od 21. 2. 2012. godine, generalni direktor Dioni~kog dru{tva BH TELECOM Sarajevo objavljuje

O G L A S
Objavljuje se javni oglas za zasnivanje radnog odnosa u Dioni~kom dru{tvu BH TELECOM Sarajevo, na radnom mjestu p115. Stru~ni saradnik za pripremu i pra}enje projekata u Direkciji BH Line - 1 (jedan) izvr{ilac na odre|eno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, uz probni rad u trajanju od 6 ({est) mjeseci. I. Kandidati za prijem u radni odnos moraju ispunjavati sljede}e op{te uslove: - da imaju op{tu zdravstvenu sposobnost za obavljanje tra`enih poslova, - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine. II. Pored navedenih op{tih uslova, kandidati moraju ispunjavati i sljede}e posebne uslove: - VSS, elektrotehni~ki fakultet – smjer ra~unarstvo i informatika, telekomunikacije ili automatika i elektronika, - pasivno znanje engleskog jezika - 1 godina radnog iskustva na sli~nim poslovima nakon sticanja VII stepena stru~ne spreme – najmanje 4 godine studija. III. Uz prijavu na oglas, potrebno je prilo`iti sljede}e dokumente (original ili ovjerenu fotokopiju): - diplomu za tra`enu stru~nu spremu, - biografiju sa adresom i kontakt-telefonom, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje o op{toj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje tra`enih poslova (dostavit }e izabrani kandidat, ne starije od 3 mjeseca), - potvrdu (uvjerenje) o pasivnom znanju engleskog jezika, - potvrdu (uvjerenje) o radnom iskustvu (ne izvod iz radne knji`ice). IV. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana zadnjeg objavljivanja u dnevnim listovima. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor obavit }e se i intervju. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom na sljede}u adresu: DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO Izvr{na direkcija za pravne poslove upravljanje organizacijom i ljudskim resursima sa naznakom: “Prijava na oglas, navesti broj radnog mjesta - ne otvarati“ Obala Kulina bana broj 8 71 000 Sarajevo Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

DOGA\AJI
Deportacija
Svjedo~io je i elektroin`enjer Senadin Arap~i}, koji je dan uo~i 2. maja iz Aerodromskog Naselja do{ao roditeljima i bratu, u Radni~ku ulicu, odakle su sve ~etvero “nasilno depor tovani”. U me|uvremenu su njega i brata vodili u Digitron-Buje, premlatili, zlostavljali na razne na~ine, a zbog apsolutne nesigurnosti koju su osje}ali, pristali su na ponudu nekih vojnika na odlazak s Grbavice, a da njima ostave imovinu: “Nismo znali da je to na divlje, mislili smo da vlast stoji iza toga”, objasnio je svjedok, potvrdiv{i da je istovremeno trebalo da pre|e i porodica Delali} i da je Vlahovi} do{ao kolima po kom{ije (koje je kasnije maltretirao), o ~emu }e on vi{e saznati nakon {to su i sami na dramati~an na~in oti{li u drugi dio Sarajeva.

9

[ta je zlo~inac rekao dr. Kundurovi}u

VIJESTI

^etkica za zube?

Ne}e ti trebati!
Tri nove potresne ispovijesti o de{avanjima na ratnoj Grbavici
“Na{a i k}erka dr. Mire i Emire Kundurovi} bile su dobre prijateljice, a o tome kako je dr. Miro odveden, znam ono {to mi je Emira ispri~ala istog dana kada se to desilo” rekla je S46 na ju~e, ra{njem su|enju u Sudu BiH optu`enom Veselinu Vlahovi}u Batku, napominju}i da doktorova supruga nije poslije ni{ta saznala o sudbini poznatog sarajevskogm ginekologa.

Prijete}e poruke
IZ u BiH najo{trije osu|uje prijete}e poruke i uznemiravanje muslimana Bo{njaka na podru~ju RS-a i tra`i od doma}ih i me|unarodnih institucija da Bo{njacima povratnicima obezbijede sigurnost i punu primjenu me|unarodnih standarda o temeljnim ljudskim pravima i slobodama. Okupljanje ~etni~kih grupa u Vi{egradu i odavanje po~asti zlo~incu Dra`i Mihailovi}u predstavlja javnu rehabilitaciju fa{izma i ~etni~kih zlo~ina. U istoj ikonografiji u kojoj se okupljaju ~etnici u Vi{egradu i s istim idejama i ciljevima pobijene su i poklane na desetine hiljada Bo{njaka u Drugom svjetskom ratu i po~injen je genocid 1995. godine u Srebrenici. Tako|er, poruka straha i krvi poslana je bo{nja~koj djeci koja su krenula u mekteb u Banjoj Luci, kao i svim povratnicima Bo{njacima kada je na ogradi Sefer-begove d`amije u Banjoj Luci osvanula nabijena ma~ka, ka`e se u saop}enju IZ-a.

Kolone prema [opingu
S46 se prisjetila detalja iz prisilnog odvo|enja dr. Kundurovi}a, u ~emu je u~estvovala grupa osoba: “Dr. Miro je po{ao po ~etkicu za zube, ali su mu rekli izlazi, to ti ne}e trebati” ispri~a, la je vidno uzbu|ena svjedokinja, govore}i iz druge prostorije, objasniv{i: “Imali smo na ratnoj Grbavici brojne probleme, vrata su nam stalno morala biti otvorena, a u danu deportacije, 30. septembra 1992, naoru`ani vojnici su rekli da mu` ide na Kulu, a ja preko Miljacke. K}erka je, s k}erkom Kundurovi}a, preko Dje~ije ambasade ve} iza{la iz Sarajeva i na{ poznanik, u uniformi, obe}ao je da }e nas pratiti do [opinga. Kolone su tamo dovo|ene u razmacima. Ljudi su prvo vo|eni u gara`e, a mi smo do{li pravo do gornjeg platoa. Nastalo je kome{anje. Kako to da smo presko~ili gara`e! U tom trenutku, potr~ali smo prema mostu kod Bristola i oboje pre{li preko njega” kazala je S46. , Ju~e je svjedo~ila i Kristina Kova~evi} - Bre{ki, koja je s porodicom do preseljenja u Sarajevo augusta 1991. `ivjela u Sloveniji, a kao medicinska sestra 4. maja se dobrovoljno javila da radi u Vojnoj bolnici. Tu ostaje do 10. maja, kada je s maloljetnom k}erkom u{la u autobus kojim je dio osoblja ove ustanove oti{ao raditi u bolnicu na Podromaniji.

Ku}a heroja u bijelom

Sko~ila kroz prozor
Svjedokinja je opisala tamo{nji susret s pacijentkinjom Balvanovi}, primljenom pod sumnjom na povredu ki~me: “Mjerila sam joj temperaturu i kako je u kartonu pisalo da je sko~ila kroz prozor, interesovalo me je za{to je to uradila. Objasnila je u kratkim crtama da su njenu porodicu odveli, a da je neki mu{karac, tako se izrazila, sa njom bio dan-dva. Kada je neko

do{ao u taj stan i pozvao ga, Batko, zaklju~ao je vrata i oti{ao, a `ena je iskoristila priliku i sko~ila kroz prozor. Prema Kova~evi}evoj, Balvanovi} se na Podromaniji zadr`ala manje od 24 sata, jer je preba~ena u Beograd, na dalje pretrage, a ova svjedokinja vratila se u Sarajevo 1994. “da vidim da li mi je mu` `iv” Njen suprug je po~etak ra. ta do~ekao u Lukavici, ali je pre{ao na teritoriju pod kontrolom Armije BiH. Dana{nje su|enje Vlahovi}u se odga|a zbog zauzetosti oba advokata optu`enog.
E. KAMENICA

Diplomate u Srebrenici
Ju~er su u Srebrenici boravili turski ambasador u BiH Ahmet Jiliz i delegacija Ambasade Velike Britanije sa zamjenicom ambasadora Joe Lomas na ~elu. Goste je primio na~elnik Op{tine ]amil Durakovi}, koji ih je upoznao sa situacijom u Srebrenici koja se u posljednje vrijeme zao{trila oko na~ina provo|enja lokalnih izbora. “Ljudi ovdje normalno `ive. Mi, u Op{tini, nastojimo da omogu}imo da se ovdje stvore povoljni uslovi za rad i `ivot i politi~ari bi trebali da malo popuste, da nas malo ostave na miru, da se bavimo pitanjima od lokalnog zna~aja, a ne da i mi vodimo visoku politiku”, kazao je Durakovi}.

Ustavni sud RS-a odlu~io

Vije}e je ocijenilo da se op{ti i posebni uslovi za vr{enje sudijske funkcije, koji su propisani osporenim odredbama, jednako odnose na pripadnike sva tri konstitutivna naroda i ostale gra|ane

Zakon o sudovima ne vrije|a Bo{njake

Odlu~ivali o zahtjevu Kluba delegata bo{nja~kog naroda

Vranica jo{ bez rje{enja
ostalog, u tome {to se osporenim zakonom, navodno, preuzimaju nadle`nosti Visokog sudskog i tu`ila~kog savjeta BiH od izvr{ne vlasti, odnosno Ministarstva pravde RS-a, a {to mo`e imati ozbiljan uticaj na funkcionisanje i nezavisnost pravosu|a“ navo, de iz Ustavnog suda RS-a. Vije}e je ocijenilo da se op{ti i posebni uslovi za vr{enje sudijske funkcije, koji su propisani osporenim odredbama, jednako odnose na pripadnike sva tri konstitutivna naroda i ostale gra|ane. Predmetne odredbe po svom sadr`aju ne daju prednost pripadnicima nijednog konstitutivnog naroda me|u subjektima na koje se odnose, ~ime je, prema mi{ljenju Vije}a, obezbije|eno pravo pripadnika svakog konstitutivnog naroda i ostalih gra|ana da pod jednakim uslovima u~estvuje u obavljanju javnih poslova i pravo da pod jednakim uslovima bude primljen u javnu slu`bu, odnosno da niko nije unaprijed isklju~en iz obavljanja ovog javnog posla, poja{njavaju svoju odluku iz Ustavnog suda RS-a. Ni{ta korisnog nije donio ju~era{nji sastanak predstavnika Agencije za privatizaciju i [trajka~kog odbora Vranice. Kako je za Oslobo|enje rekao Latif Bekta{evi}, predsjednik Sindikata Vranice, poku{aj da se do|e do novca zara|enog u Iraku opet je propao. Prema njegovim rije~ima, {trajka~i }e sa predstavnicima vlasti do petka poku{ati do}i do bilo kakvih rezultata. Bekta{evi} ka`e da je ju~er tra`ena ovjera zdravstvenih knji`ica, ali ni u tome se nije uspjelo prona}i rje{enje. Pri~a o Vranici je nastavljena, a svoj epilog mogla bi imati sutra. Do tada bi trebalo biti poznato da li }e federalne vlasti ispuniti barem dio zahtjeva {trajka~a ili }e oni opet iza}i pred zgradu Vlade FBiH, kako su najavili.
D. M.

Vije}e za za{titu nacionalnih interesa Ustavnog suda RS-a ju~er je u Banjoj Luci donijelo odluku kojom je utvr|eno da Zakonom o sudovima Republike Srpske nije povrije|en vitalni interes konstitutivnog bo{nja~kog naroda.

Jednaki uslovi
U saop{tenju za javnost Ustavnog suda RS-a podsje}a se da je predmet razmatranja Vije}a meritorno odlu~ivanje o zahtjevu Kluba delegata bo{nja~kog naroda u Vije}u naroda RS-a, koji smatra da je u konkretnom slu~aju povrije|en vitalni interes tog naroda da bude adekvatno zastupljen u pravosudnim organima vlasti. „Povredu ovog vitalnog interesa Klub delegata bo{nja~kog naroda vidi, izme|u

Izbor sudija
Tako|e, Vije}e smatra, navodi se u saop{tenju, da s obzirom na prigovor podnosioca zahtjeva o navodnoj primjeni razli~itih kriterija u postupku imenovanja sudija u RSu i FBiH, da se ne mo`e upu{tati u primjenu osporenog zakona, kao ni Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom savjetu BiH, pa tako ni u primjenu kriterijuma za izbor i imenovanje sudija u oba entiteta.
G. K.

10

KOMENTARI

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Nagra|ena bje`anija
A
FOKUS
Pi{e: Gojko BERI] gberic@bih.net.ba

„Neka zbore o genocidu i agresiji. Narod zna da niko nije lajao na zvijezde i i{ao u istrebljenje bilo koga. Samo se bje`alo od jasenovaca“, tvrdi Rajko Vasi}, ideolog i slu`beni megafon Milorada Dodika. Ne znam dokle je u toj „bje`aniji“ prema zami{ljenoj zapadnoj granici „velike Srbije“ stigao ratnik Vasi}, mo`da ~ak do Trebevi}a, ali ona je u Daytonu debelo nagra|ena u obliku „najmla|e srpske dr`ave“

ko, dr`e}i se prirodnih zakona, ka`ete da je, recimo, u prolje}e li{}e na granama zeleno, velika ve}ina Srba i s ove i s one strane Drine }e se s vama nekako jo{ i slo`iti. Ali ako im pomenete stvarne motive i osvaja~ki karakter rata koji su vodili protiv Bosne i Hercegovine, kao i zlo~ine koje su u njemu po ~i ni li nad Bo{ nja ci ma i Hrvatima, nai}i }ete na prijete}e gun|anje, bijes i prezir. A najlo{ije }ete pro}i ako ste pritom i sami etni~ki Srbin. Imam vi{egodi{nje iskustvo s tako ste~enom pozicijom „nacionalnog otpadnika“. Ne bih tu pri~u ovdje {irio, ali ~esto se sjetim jedne misli Andre Gidea iz njegovog Dnevnika: „Istina nije tamo gdje je ve}ina.“ U suo~enju s ve}inom o kojoj je ovdje rije~ ne poma`u nikakvi argumenti, nikakve evidentne ~injenice, svjedo~enja, stotine objavljenih knjiga, videozapisi, kosturi iz masovnih grobnica… A pogotovo su „bezvrijedne“ presude Ha{kog tribunala, jer me|u Srbima vlada kolektivno uvjerenje da je taj sud antisrpski. Postoje judi koji }e zbog svoje zadrtosti, zatucanosti i mr`nje sve to uvijek negirati. Me|utim, ovdje je rije~ o tome da golema ve}ina jednog naroda, uz podr{ku svojih elita i medija, odbija da se suo~i sa vlastitom historijskom krivicom za pomenute doga|aje. Temeljnu „odbranu“ vlastitog re`ima - koji je uklju~ivao vojsku, policiju, Crkvu i Akademiju nauka i umetnosti - od optu`bi za podsticanje i {irenje

Z

ratnih u`asa postavio je Slobodan Milo{evi} u vidu ~uvene parole „Srbija nije u ratu“ Iz nje . su nikle razne, manje-vi{e nebulozne „teorije“, poput one promovirane u paljanskom ~etni~kom {tabu da Srbi u Bosni i Hercegovini ne rade ni{ta osim {to „brane svoja ognji{ta“ , ili Karad`i}eve da u opkoljenom Sarajevu „Muslimani ubijaju sami sebe“, ili [e{eljeve, prema kojoj su pokolj osam hiljada Bo{njaka u Srebrenici „izvr{ili agenti tajnih slu`bi Francuske i Velike Britanije“!? apa`en doprinos tim otrovnim, populisti~ki zaraznim budala{tinama dao je ovih dana i Rajko Vasi}, ~lan Dodikovog strana~kog politbiroa, njegov ideolog i njegov slu`beni megafon. „Gube vrijeme sa Radovanom u Haagu. Kao {to su izgubili sa Slobodanom, sa [e{eljem, sa drugima. Kao {to }e izgubiti sa Ratkom. Nemogu}e je Radovanu, kao i drugima, dokazati da su naredili zlo~ine, genocide i agresiju. Da su donosili pisane uredbe, zakone i naredbe u tom smislu. Jer to, jednostavno, nije ta~no i toga, jo{ jednostavnije, nije bilo. Proveo sam te godine u rovu, usput ubijaju}i one koji su ubijali mene, a kadgod sam se sjetio Brata Radovana, ruka mi je sama otko~ila pu{ku. Da mi je ikada iza{ao na svje tlo met, pu cao bih bez trunke. Ali za sve te godine po rovovima, nikada mi ni Radovan ni Ratko, nisu ne{to naredili. Ni mojoj jedinici. Radovan je Vojsci slu`io za podjebe. Naro~ito u drugoj polovi-

K

ni rata. On je to sam odavno rekao, kriv Srbima a ne Hagu… Sada je Brat Radovan dao intervju Srpskoj novinskoj agenciji. Jednu dobru stvar je rekao Brat Radovan: Ne bih `rtvovao mir za nezavisnost! U pravu je. Nezavisnosti treba mir da bi stigla na svoju zadnju i najva`ni ju sta ni cu. Re pu bli ka Srpska mora imati strpljenja sa Mirom i Nezavisno{}u“, pi{e Vasi} na jednom portalu. o jem Srbi nu su di i presudi Ha{ki tribunal, taj ni{ta nije kriv! Ovim otkri}em Vasi} je doveo u pitanje ne samo pomenuti sud, ve} i oblast me|unarodnog prava koja se odnosi na ratne zlo~ine. Ovo je zahtijevalo veliku smjelost, od koje bi se pametnom ~ovjeku zavrtjelo u glavi, ali Vasi} je o~ito uvjeren da je njegova biografija dovoljno pokri}e za sve u {to se upu{ta. U njoj je napisao da je „napredni grafi~ki radnik, stolar, slikar, dizajner, enigmat, fudbaler banjalu~kog drugoliga{a Krajina, TV novinar, ratnik…“ Ima tu jo{ pone{to, pored ostalog i nekoliko objavljenih knjiga, od kojih jedna nosi naslov „BiH ne postoji“. Stopostotno na{timan na Dodikove „`ice“ Vasi} , ovako obrazla`e svoj politi~ki kredo: „Meni BiH ne zna~i ni{ta. Ne postoji. To je naseobina. Politi~ke ljubavi nikada vi{e u BiH ne}e biti. Maksimum koji se mo`e posti}i je tolerantna hladno}a. Realnija je latentna mr`nja.“ Ovaj citat je ne{to starijeg datuma, a Vasi} je u me|uvremenu toliko evoluirao u svojoj mr`nji pre-

S

ma BiH da je u tome pretekao i svog obo`avanog {efa. voj nedavno objavljeni tekst, koji je bio povod za ovu kolumnu, Vasi} zavr{ava ovako: „Neka zbore o genocidu i agresiji. Narod, koji je mjerilo svega i sva~ega, zna da niko nije lajao na zvijezde i i{ao u istrebljenje bilo koga. Samo se bje`alo od jasenovaca.“ Do sada smo slu{ali pri~u o „herojskoj i pravednoj borbi srpskog naroda“ . Kad tamo – bila je to „bje`anija od jasenovaca“ Kako god, iza ove ve. likosrpske „bje`anije“ prema zami{ljenoj zapadnoj granici na liniji Karlobag - Ogulin - Karlovac - Virovitica ostala je historijska tragedija sa milionima unesre}enih ljudi, ostala je krvava propast dr`ave koja se zvala Jugoslavija, ostali su spr`eni Konavli, izranjavani Dubrovnik i sa zemljom sravnjeni Vukovar. Iza Milo{evi}eve, Karad`i}eve i Mladi}eve „bje`anije od jasenovaca“ ostalo je stotine hiljada mrtvih i osaka}enih, ostao je genocid u Srebrenici, ostale su silovane `ene, etni~ki o~i{}eni gradovi i opusto{ena sela, ostala su sje}anja na konclogore, ostao je barem milion izbjeglih i raseljenih koji se nikada ne}e vratiti na svoje predratne adrese. Svejedno, velikosrpska „bje`anija“ se itekako isplatila: u Daytonu je nagra|ena u obliku „najmla|e srpske dr`ave“ Za Rajka Vasi}a ~ujem da je . beri}etno zbrinut. Ne znam dokle je u svojoj „bje`aniji“ stigao ratnik Vasi}, mo`da ~ak do Trebevi}a, do nekog od stotina „vrelih topova“ koji su se dimili od , neprekidne troipogodi{nje upotrebe, ispaljuju}i granate na opkoljeno Sarajevo.

IZ PARLAMENTARNIH KLUPA

Ministri, voza~i i mi{evi
ivoti ministara i njihovih zamjenika su daleko va`niji od `ivota ostalih, „malih (bosanskohercegova~kih) gra|ana“ . Na ovo je na sjednici Komisije za bud`et i finansije Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine ukazao zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Bo{ko Tomi}. Utemeljenje za ovu konstataciju dr`avni zastupnik na{ao je kroz profesiju - voza~a. - Voza~ ministra i zamjenika ne mo`e biti isto pla}en kao onaj koji voza referenta za hvatanje mi{eva. Ovi (ministrovi) voza~i, ipak, obavljaju odgovorniji posao. Mo`da su i bolji u svom poslu od ostalih, pa zato i jesu voza~i ministara!?, cijeni zastupnik Tomi}. Dakle, ljudski `ivot u BiH ne vrijedi isto, pa se tako ne mo`e za isti posao biti isto pla}en. Ovim je na najgrublji na~in uvrije|en i poni`en „mali (bh.) ~ovjek - radnik“ I to samo zato {to ne mo. `e biti ministrov voza~. Ili bar voza~ njegovog zamjenika. A, jo{ se svje`e sje}am da sam prije deset godina, pristupaju}i Helsin{kom komitetu za ljudska prava u BiH, obe}ao da }u kao ~lan {tititi i boriti se za ljudska prava i dostojanstvo svih gra|ana i promovirati da su svi ljudi, bez obzi-

@

ra na naciju, vjeru, rasu, spol, jednaki i da isto vrijede - zato {to su svi ljudi, bez obzira na to {ta radili i ~ime se bavili. Nisu ministri niti njihovi zamjenici „nadljudi“ ve} osobe ~iji su manda, ti i funkcije prolazni. Da je tako, najbolje govori ~injenica da se sigurno vi{e niko ne mo`e sjetiti ni tre}ine onih koji su bili na tim pozicijama u Vije}u ministara BiH od Daytona do sada. No, da se vratimo voza~ima. Tko je sve voza~ ministara i njihovih zamjenika, odnosno da li ba{ stoji konstatacija da su oni bolji od drugih pa su tu gdje jesu, {to ba{ i ne dr`i vode. Ne zato {to bi za utvr|ivanje ovih ~injenica trebalo pogledati ne u profesionalni, ve} u rodbinski karton. Sve bi se samo kazalo. Ali, kako su i za{to voza~i ministara i njihovih zamjenika va`niji od svih ostalih iz te bran{e, Tomi} obja{njava i ~injenicom da „moraju dolaziti bolje obu~eni na posao“ Kakva je to po. ruka radnicima i gra|anima BiH? Da svi koji nisu voza~i ministara mogu biti nesre|eni, neuljudni i na radno mjesto dolaziti pocijepani ili goli i bosi? Upravo ti „mali gra|ani“ su ogledalo dr`ave BiH, pa i onog njenog dijela iz kojeg dolazi zastupnik Tomi} - Republike Srpske. A, „ogledala“ BiH (je)su osiroma{ena, gladna, `edna, gola i bosa, dovedena na rub egzisten-

cije, ali zato {to ih je u takvo stanje dovela vlast. To nije bila njihova `elja. Dovoljan pokazatelj za to u kakvom je stanju BiH i njeni gra|ani jeste armija od pola milijuna nezaposlenih. No, vlasti je „bitnije“ da ministri, zastupnici imaju pla}e od pet, {est ili sedam hiljada konvertibilnih maraka, da njihovi voza~i budu sre|eni i dostojni reprezenti svojih ministara i zamjenika. A, za radnike, penzionere, gra|ane i sve ostale kategorije - ko (jo{) mari. Dr`e}i se tih pravila, vjerovatno su se u Republici Srpskoj i opredijelili da uvijek, kako se ka`e, ima pre~e od pre~eg, kao {to je slu~aj da se adekvatno zadovolje potrebe voza~a, ministrovih naravno, umjesto njima, smanje primanja penzionerima. Tako su penzionerima „rebnuli“ po 15 konvertibilnih maraka od njihovih bijednih primanja koja jedva da prelaze 300 KM. I takvi su sretnici. No, mo`da }e upravo ova sredstva biti (pre)usmjerena na podizanje standarda i uljep{avanje i sre|ivanje ministrovih voza~a. Stoga slijede}i put svako kada u klimavim vozilima javnog gradskog prijevoza „poleti naprijed ili nazad“ neka se sjeti zastupnika Tomi}a , i njegovih rije~i - niti ste vrijedni kao ministri, niti vas voze njihovi voza~i.

Pi{e: Almir TERZI]
almir.terzic@oslobodjenje.ba

Voza~ ministra i zamjenika ne mo`e biti isto pla}en kao onaj koji voza referenta za hvatanje mi{eva, obavijestio nas je zastupnik Tomi}

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

KOMENTARI
u{ao preko reda i bez uputnice, svatko od nas ima svog Faruka, koji poznaje amid`u kuma doktorove nane kom{ijinog malog, svatko od nas je barem pet minuta u mjesnom Domu zdravlja bio Goran Bregovi}. Zgodno je malo skandal~e, naime, kad sve to, gotovo istim rije~ima – to dakle da je svatko od nas neuspje{nih i neslavnih barem jednom kod doktora u{ao preko reda i bez uputnice – ka`e sam premijer glavom i bradom. - Na`alost, mi `ivimo u takvoj zemlji, u takvom sistemu – rekao je tako predsjednik federalne Vlade Nermin Nik{i} novinaru @urnala, zamoljen da komentira prilog s FTV-a. - @ivimo u dr`avi u kojoj je to uobi~ajena praksa, i ja sam bio u sli~noj situaciji. Pa onda imate nekog, pa ga zamolite... Da su se zvijezde druga~ije poslo`ile, `ivu bi ~ovjeku milo do{lo pred iskreno{}u predsjednika Vlade, jednog od nas neuspje{nih i neslavnih. I premijeri, eto, pla~u, i premijer je bio u na{oj situaciji, i on ima nekog, pa ga zamoli. Nije jednom bilo da je Nik{i} stajao u punoj ~ekaonici Doma zdravlja, s bombonjerom i dvjesto grama kafe iz granapa, pa crvene}i se pred tridesetak mrguda oprezno kucao na vrata. - Reko mi je [aki da vam se javim, za CT – {ap}e premijer nervoznom doktoru, s Avaza se vidi koliko mu je neugodno. - [aki? - gleda ovaj sumnji~avo u premijera, pa u kesu iz granapa. - [ahin. Kum od Ko`e. [to mu Tarik radi na {anku. - Tarik?! Pa {to ne ka`ete! - na to }e doktor srda~no, pa uvede premijera Nik{i}a u ordinaciju. - Na`alost, mi `ivimo u takvoj zemlji, u takvom sistemu – dobaci onda netko u punoj ~ekaonici, a na{ bi premijer najradije sad u tu zemlju propao. Kao u kafani ili taksiju, `ali se tako predsjednik Vlade na korumpirani sistem i uobi~ajenu praksu, i ja sam, majke mi, samo ~ekao da izgovori i onu {to se obi~no ka`e u takvim situacijama, kad se u kafani, taksiju, ~ekaonici Doma zdravlja ili na press kon fe ren ci ji Vla de re zi gni ra no otpuhne: - Jebemti dr`avu i sistem! - Ja dr`ave i govana – slo`io bi se na to

11

Nema Bosni Bosnalijeka
KOD KO@E

Z
Pi{e: Boris DE@ULOVI]

Nema uostalom tko od nas neuspje{nih i neslavnih barem jednom nije kod doktora u{ao preko reda i bez uputnice, svatko od nas ima svog Faruka, koji poznaje amid`u kuma doktorove nane kom{ijinog malog, svatko od nas je barem pet minuta u mjesnom Domu zdravlja bio Goran Bregovi}. Zgodno je malo skandal~e, naime, kad sve to, gotovo istim rije~ima – to dakle da je svatko od nas neuspje{nih i neslavnih barem jednom kod doktora u{ao preko reda i bez uputnice – ka`e sam premijer glavom i bradom

vao me nekidan u dva iza pono}i Ko`o da ispri~a vic. Ima on taj obi~aj, zovne u gluho doba no}i iz kafane da ispri~a vic. Elem, za~epila se negdje u gradu kanalizacijska cijev i sve se one fekalne vode razlile po ulici, pa u neka doba stigao kombi s majstorima. Iza{ao stari majstor s mladim pomo}nikom i analizira situaciju, pa otvorio {aht i usko~io unutra. Nije pro{la minuta, a on iza{ao sav govnjiv, zovnuo pomo}nika da mu doda baterijsku lampu i opet nestao u {ahtu. Do koju minutu, majstor ponovo izvirio iz smrdljive rupe. “Mali” doviknuo on, “do, daj mi papagajke!” Mladi pomo}nik za~epio nos i dodao mu klije{ta, a majstor se vratio u {aht i uskoro opet izvirio. “Mali” , viknuo on, “dodaj mi sad klju~ dvaesdvojku!” Pomo}nik mu dodao i klju~, majstor uronio u govna, pa ga nema bogami i pet minuta. Kona~no, nakon pet minuta fekalije po~ele otjecati, a stari majstor iza{ao iz {ahta i stao nekakvom krpom brisati ona govna sa sebe. “U~i, mali, u~i” re~e on pomo}niku, , “ina~e }e{ cijeli `ivot da dodaje{ klju~eve!” Ba{ tako – poput majstora iz {ahta – izgledao je meni premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} na nedavnoj konferenciji za novinare nakon sjednice Vlade, kada ga je novinar @urnala priupitao za komentar malog, simpati~nog skandal~eta koji je promakao svima osim @urnalu: na Federalnoj televiziji bila neka od onih tupavih red-carpet-celebrity emisija, u kojoj kamere prate jedan obi~an dan u `ivotu uspje{nih i slavnih. Pratili tako novinari FTV-a Gorana Bregovi}a, pa kako valjda i bogati pla~u, tako i oni - ba{ kao mi, neuspje{ni i neslavni - moraju s vremena na vrijeme kod ljekara. A Goran Bregovi} u Kliniku za radiologiju, gdje neuspje{ni i neslavni na CT ~ekaju i tjednima, do{ao kao u kafanu. Ne treba njemu uputnica, njega preporu~uje estradni menad`er Faruk Drina, doktor ilahija, kasida i op}e medicine. Pozdravljao se tako Brega i ljubio s osobljem, samo {to nije cijelu Radiologiju po~astio CTsnimanjem. Ali jebe{ to, nije to takav skandal, nema uostalom tko od nas neuspje{nih i neslavnih barem jednom nije kod doktora

konobar, taksist ili neki supatnik u ~ekaonici, s trombozom u lijevoj nozi. Po svemu je historijska re~enica koju je izgovorio federalni premijer: nije mi, naime, poznat slu~aj da se javno, pred novinarima i kamerama, na sistem i dr`avu po`alio predsjednik Vlade, dakle sam direktor tog sistema i dr`ave. Ali jebe{ to, ne bi ni to bio bog zna kakav skandal, da se divnom koincidencijom nije sve dogodilo istog dana i na istoj konferenciji za novinare na kojoj je isti premijer od Nadzornog odbora Bosnalijeka zatra`io smjenu korumpirane uprave te tvrtke i zloglasnog direktora Edina Arslanagi}a. Ilustriraju}i bahatost ~elnih ljudi Bosnalijeka, premijer je tako novinarima obznanio i pouzdanu informaciju kako je Arslanagi} anga`irao privatne detektive da prate njega i ministra Erdala Trhulja, sve ne bi li protiv njih prona{li kakve zgodne, kompromitiraju}e materijale. Polomili se, eto, Arslanagi}evi istra`itelji da na|u nekakav dokaz kako je i federalna Vlada korumpirana, pratili premijera i ministra dvadeset ~etiri sata dnevno, mjesecima ih uhodili, prislu{kivali i snimali minijaturnim {pijunskim kamerama, a predsjednik Vlade sam, javno, pred televizijskim kamerama priznao kako su mito i korupcija u Bosni i Hercegovini “uobi~ajena praksa” kako je i “sam bio u , sli~noj situaciji” te kako i on “ima nekog , da ga zamoli uslugu” [to b’ reko doktor . Arslanagi} iz Nadrealista – nema Bosni Bosnalijeka. - Jebemti dr`avu! - morao je rezignirano otpuhnuti onaj drugi Arslanagi}, generalni direktor, koji je lijepe pare ulupao da mu privatni detektivi tajno snime korumpiranog premijera, a ovaj se na kraju sam snimio. - Na`alost, mi `ivimo u takvoj zemlji, u takvom sistemu – dobacio je valjda tatin sin Amar. - Ja dr`ave i govana! Ba{ tako, kad smo ve} kod dr`ave i govana, meni je stoga izgledao premijer Federacije BiH Nermin Nik{i} na konferenciji za novinare, nakon {to je iza{ao sa sjednice Vlade. - U~i, mali, u~i – govorio je u kameru premijer bri{u}i se krpom. - Ina~e }e{ cijeli `ivot biti generalni direktor Bosnalijeka.

U OBJEKTIVU Cameron i Obama na ko{arci
Ameri~ki predsjednik Barack Obama i britanski premijer David Cameron posjetili su u utorak nave~er studentsku ko{arka{ku utakmicu u doigravanju prvenstva NCAA (Nacionalna spor tska asocijacija koled`a), prenosi Daily Mail. Obama, poznat kao veliki ko{arka{ki fan, pozvao je Camerona na prvu utakmicu izme|u Univerziteta Western Kentucky protiv Mississippi Valley Statea. Dva lidera su glasnim aplauzom pozdravljala poteze ko{arka{a, a kratke pauze tokom utakmice iskoristila su za razgovor sa studentima koji su sjedili u njihovoj blizini. Cameron se nalazi u trodnevnoj posjeti SAD-u i prvi je svjetski lider koji je imao ~ast letjeti privatnim avionom ameri~kog predsjednika, poznatim kao Air Force One. U ~ast britanskog premijera, ju~er je u Bijeloj ku}i odr`an i sve~ani prijem za oko 280 uzvanika.

Reuters

12

CRNA HRONIKA
Slu`benici MUP-a TK-a su priveli dvije osobe kod kojih je prona|ena droga. U Tuzli su u utorak policajci prilikom pretresa 24-godi{njeg R. S. prona{li tri paketi}a heroina, zbog ~ega }e protiv njega biti dostavljena prijava Tu`ila{tvu TK-a. Isti izvje{taj je “zaradio” i 31-godi{nji M. J, od kojeg je policija iz Banovi}a oduzela ~etiri paketi}a marihuane.

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

TK: Privedene dvije osobe

Sarajka oplja~kana na ulici

Dvojica nepoznatih razbojnika oplja~kala su u Grbavi~koj ulici u Sarajevu V. A. Napada~i su tom prilikom, uz upotrebu fizi~ke snage, od prolaznice oteli mobitel te joj nanijeli lak{e povrede. V. A. je po mo} uka za na u KUM-u KCUS-a. O napadu je obavije{ten tu`ilac Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu, dok policija radi na rasvjetljavanju razbojni{tva te identifikaciji i pronalasku izvr{ilaca.

U skladu sa ~lanom 3, a u vezi sa ~lanom 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 12/03), Federalno ministarstvo prometa i komunikacija objavljuje

U Trnu kod Lakta{a

OBAVJ E [T E NJ E
O PONI[TAVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE NA POZICIJU ^LANA NADZORNOG ODBORA “SARAJEVOPUTEVI” DD SARAJEVO Poni{tava se javni oglas za imenovanje na poziciju ~lana Nadzornog odbora „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo, objavljen u „Slu`benim novinama Federacije BiH“, broj 16/12 od 22.2.2012. godine i u dnevnim novinama: „Oslobo|enje“ i „Dnevni list“ na dan 20.2.2012. godine.

Ubio se vlasnik firme Parma Trend
Tijelo Milutina @uji}a prona{li ~lanovi porodice • Nare|eni obdukcija i vje{ta~enje pi{tolja
Milutin @uji}, vlasnik lanca benzinskih pumpi Parma Trend, ubio se ju~er hicem iz pi{tolja u porodi~noj ku}i u Trnu kod Lakta{a, potvr|eno nam je iz banjalu~ke policije. @uji}evo tijelo su prona{li ~lanovi porodice, nakon ~ega je obavije{tena policija. De`urni tu`ilac Okru`nog tu`ila{tva Banja Luka ju~er je obavio uvi|aj na mjestu doga|aja, te naredio obdukciju te vje{ta~enje oru`ja prona|enog pored @uji}evog tijela. Nezvani~no se moglo ~uti da nije prona|eno opro{tajno pismo, tako da su motivi ovog suicida jo{ nepoznati. Novinari su ju~er informacije po tra `i li pred po ro di~nom ku}om Milutina @uji}a, me|utim, obezbje|enje im je reklo da }e biti tu`en svako ko objavi fotografiju ku}e. @uji} je, prema pisanju medija, u posljednjih desetak godina postao poznat kao vlasnik firme

Broj: 03/2-34-3-1927- 40 /11 Mostar,12.3.2012. god. Na osnovu ~lana 20. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji BiH („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj: 49/05), federalni ministar prometa i komunikacija

PONI[TAVA
Javni oglas broj: 03/2-34-3-1927-5/11 od 24.10.2011. god. za popunu radnog mjesta namje{tenika Vi{i referent - tehni~ki sekretar u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija objavljen 3.11.2011. god. MINISTAR mr. Enver Bijedi}

OBAVIJEST
AW Broker d.o.o. Sarajevo, u skladu sa ~lanovima 243. i 248. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira FBiH («Sl. novine FBiH broj: 85/08) obavje{tava da je 22. 2. 2012. godine posredovao u kupovini vrijednosnih papira emitenta KIPERTRANS DD ZENICA, oznaka KPRTR — kupoprodaja van Berze. Kupovina izvr{ena za klijenta Spahi} Husejn, Armije RBiH 11, Zenica, i to 2.087 dionica, po cijeni od 6,00 KM, {to iznosi 3,7328% od ukupno emitovanih dionica. Nakon kupovine klijent posjeduje 10.1860% dionica navedenog emitenta.

Firma Parma Trend posjeduje 20-ak pumpi u BiH

koja je kupila 20-ak benzinskih pumpi u BiH, koje su potom uvezane u poslovni lanac Parma Trend. Ta firma je, tako|er, prema napisima pojedinih medija,

u posljednje vrijeme zapala u finansijske probleme, a to se povezivalo sa hap{enjem biv{eg hrvatskog premijera Ive SanaD. P. dera.

Nakon razbojni{tva u Kotor-Varo{i

Predlo`eno pritvaranje
napada~a na no}nog ~uvara
Kara|or|e Marinkovi} (21) i Mladen Risti} (18) osumnji~eni za napad na no}nog ~uvara kafi}a No-01 • Dvojica maloljetnika pomagala u dijeljenju novca
Okru`no tu`ila{tvo Banja Luka predlo`ilo je Okru`nom sudu u ovom gradu da odredi jednomjese~ni pritvor Kara|or|u Marinkovi}u (21) i Mladenu Risti}u (18) iz Kotor-Varo{i, osumnji~enim da su 7. marta, prijete}i no`em i ~eki}em, od no}nog ~uvara u ugostiteljskom objektu No-01 oteli laptop i 2.169 KM. U informaciji iz CJB-a Banja Luka se navodi da su osumnji~eni dva sata iza pono}i u Ulici Stefana Nemanje maskirani upali u ovaj ugostiteljski objekat, koji se nalazi u KotorVaro{i, i od no}nog ~uvara, kako smo to ve} objavili, ukrali laptop HP, a iz ladice {anka novac. [est dana nakon ovog razbojni{tva, ta~nije u utorak, pripadnici Policijske stanice Kotor-Varo{ su u ugostiteljskom objektu Intermezzo u Ulici Stefana Nemanje uhapsili Marinkovi}a i Risti}a, a nedugo nakon toga u Ulici cara Du{ana jo{ dva maloljetnika P. R. i P. N. iz Kotor-Varo{i, zbog sumnje da su pomagali razbojnicima. Naime, dvojica maloljetnika su u~estvovala u dijeljenju novca koji je ukraden iz ugostiteljskog objekta No-01. Laptop, 300 KM u kovanicama od jedan KM, pet kutija marlbora, te trenerka i {al, koji poti~u iz plja~ke, prona|eni su tokom pretresa Marinkovi}evog stana. Tako|e, u pretresu sta na ko ji ko ris ti Ris ti} na|eno je 400 KM u apoenima od po jedan KM, 80 KM u apoenima od po deset KM, jedna nov~anica od pet eura i jastu~nica u kojoj se nalazio novac, a koji poti~u iz razbojni{tva u ugostiteljskom objektu No-01. U Okru`nom tu`ila{tvu Banja Luka nam je re~eno da }e postupak protiv maloljetnika u odnosu na Marinkovi}a i Risti}a biti razdvojen. Dk. O.

OBAVIJEST
AW Broker d.o.o. Sarajevo, u skladu sa ~lanovima 243. i 248. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira FBiH («Sl. novine FBiH broj: 85/08) obavje{tava da je 14. 3. 2012. godine posredovao u prodaji/kupovini vrijednosnih papira emitenta Kvalitet d.d. Bugojno, oznaka KVLTR — Kupoprodaja van Berze. Prodaja izvr{ena za klijenta Huseinbegovi} Behrija, Sultan Ahmedova 77, Bugojno, i to 30.388 dionica, po cijeni od 0,05 KM, {to iznosi 24,0897 % od ukupno emitovanih dionica. Nakon prodaje klijent ne posjeduje dionice navedenog emitenta. Kupovina izvr{ena za klijenta Bunjo Elma, Grbavi~ka 93, Sarajevo, i to 30.388 dionica, po cijeni od 0,05 KM, {to iznosi 24,0897% od ukupno emitovanih dionica Nakon kupovine klijent posjeduje 24,0897% dionica navedenog emitenta.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Ilid`a Broj: Mal-4255/05 Sarajevo, 24. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Sandra Stare, u pravnoj stvari tu`itelja RAIFFEISEN BANK d.d. Bosna i Hercegovina, ul. Danijela Ozme br. 3, protiv tu`enog BJELOPOLJAK ILIJAS iz Sarajeva, ul. Bolni~ka br. 7A, radi duga, v.s.p. 2.377,26 KM, van ro~i{ta 24. 2. 2012. godine donio je:

PRESUDU
(zbog propu{tanja) Tu`eni se obavezuje da tu`itelju isplati iznos od 2.377,26 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 8. 3. 2005. godine, pa do isplate te nadoknaditi parni~ne tro{kove u iznosu od 142,63 KM, sve u roku od 15 dana. STRU^NI SARADNIK Sandra Stare, s. r. POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 182. ZPP-a), putem ovog suda, ul. [enoina br. 1. NAPOMENA: Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

CRNA HRONIKA
Vi{egradski policajci dostavi}e nadle`nom tu`ila{tvu prijavu protiv D. D. iz Tesli}a, koji se sumnji~i za falsifikovanje isprave. On je zate~en za volanom korse, italijanskih registracija, a nakon {to je policija posumnjala u ispravnost zelenog kartona, D. D. je pozvan u slu`bene prostorije gdje je priznao da je navedeni dokument skenirao i prepravio datum va`enja.

13

Priznao falsifikovanje zelenog kartona

Prijavljeni zbog provala i prevara

Dobojska policija dostavila je Okru`nom tu`ila{tvu prijave protiv ~etiri osobe koje se sumnji~e za te{ke kra|e i prevare. M. G, sa podru~ja op{tine Doboj, osumnji~en je za dvije provalne kra|e, kao i P. A. iz Modri~e te J. R. iz Bosanskog [amca. Tre}a prijava podnesena je protiv Z. R, sa podru~ja op{tine Tesli}, koji se sumnji~i za dvije prevare, potvr|eno je iz CJB-a Doboj.

D

vadesetdevetogodi{nji Dejan S. i @eljko G. (27), dr`avljani Crne Gore, uhap{eni su u utorak nakon {to su poku{ali iz Crne Gore u BiH pro{vercovati vi{e od 12 kilograma marihuane.

Sprije~en {verc marihuane iz Crne Gore u BiH

Sumnjivi putnici
Slu`benici Jedinice grani~ne policije Trebinje u utorak ujutro su na Me|una ro dnom grani~nom prijelazu Deleu{a, na ulazu u BiH, kontrolisali reno, crnogorskih registracija, u kojem su bilo voza~ Dejan S. i suvoza~ @eljko G. Grani~nim policajcima njih dvojica su vjerovatno bili sumnjivi te su doveli slu`benog psa, koji je istreniran da otkriva drogu. ^im se pribli`io vozilu, pas je reagovao i po~eo nju{iti zadnji dio automobila. Detaljnim pregledom, na skrivenim mjestima u lijevom i desnom zadnjem blatobranu prona|eno je 17 paketa marihuane, ukupne te`ine oko 12,6 kilograma. Voza~ i suvoza~ renoa su privedeni, a vozilo i droga su oduzeti. Protiv Dejana S. i @eljka G. pripadnici Jedinice grani~ne policije Trebinje Tu`ila{tvu BiH }e podnijeti izvje{taj zbog {verca droge. Podsjetimo, i pro{le godine Grani~na policija je imala nekoliko uspje{nih akcija. U januaru su grani~ari na prelazu Deleu{a, na ulazu u na{u zemlju iz Crne Gore uhapsili, Medihu Had`ovi} koja je u svom renou megan, bh. registarskih oznaka, poku{ala pro{vercovati 10,298 kg skanka. Had`ovi}eva je drogu preuzela od njoj poznate osobe u Podgorici i pakete skanka smje-

12,6 kg droge na|eno u blatobranima renoa
Protiv dr`avljana Crne Gore Dejana S. i @eljka G. slijedi izvje{taj Tu`ila{tvu BiH

Drogu u vozilu crnogorskih registracija otkrio policijski pas

stila na skrovita mjesta u vozilu, gdje su i otkriveni. U no}i izme|u 22. i 23. februara 2011. grani~ari su na susjednom prelazu Zupci, u okviru operativne akcije Laufer, zaplijenili vi{e od jednog kilograma marihuane. Droga je bila u zadnjem bra ni ku iznaj mlje ne

da~ije, koju je vozio P. N, dr`avljanin BiH, a sa njim su bili i B. D. i M. M, tako|er bh. dr`avljani.

Laboratorija
Prema podacima Grani~ne policije, u 2011. pored ve} navedenih, otkriveno je jo{ nekoliko slu~ajeva {verca droge preko

dr`avne granice. Treba istaknuti da su slu`benici Jedinice grani~ne policije Vi{egrad na prijelazu Uvac otkrili vi{e od 10 kg marihuane, dok su pripadnici Jedinice grani~ne policije Trebinje na grani~nom prijelazu Klobuk oduzeli 20 kg skanka. Me|u ve}im akcijama koje

su realizirane u novijem periodu izdvaja se akcija Grani~ne policije BiH na podru~ju Velike Kladu{e gdje je u oktobru 2011, {to smo tada pisali, otkriven laboratorij za vje{ta~ki uzgoj skanka. Tada su zaplijenjene 424 stabljike marihuane, te uhap{ene tri D. P. osobe.

Nakon saobra}ajne nesre}e u Gora`du

Pritvoren osumnji~eni za spolno nasilje

Pje{akinja preminula u Sarajevu
Sedamdesetosmogodi{nja [uhra Sijer~i} preminula je preksino} u Klini~kom centru Univerziteta u Sarajevu od povreda koje je zadobila u utorak u saobra}ajnoj nesre}i u gora`danskoj Ulici Zaima Imamovi}a, potvrdio nam je dr. Elvid ]atovi}. Starica je, kako smo ve} objavili, nastradala u utorak poslijepodne prelaze}i cestu na raskrsnici u Ulici Zaima Imamovi}a, kada ju je udario kamion koji je prethodno pro{ao kroz zeleno svjetlo na semaforu. U gora`danskoj bolnici su joj konstatovane te{ke povrede, preciznije prelom karlice i pubi~ne kosti, te je zadr`ana na lije~enju. - Pacijentica je preminula na Klinici urgentne medicine u Sarajevu, gdje je preba~ena iz Kantonalne bolnice Gora`de, nakon {to joj se pogor{alo zdravstveno stanje, izjavio je dr. ]atovi}. A. H.

Zlostavljanje otkrio otac dje~aka
Okru`ni sud u Doboju odredio je 30-dnevni pritvor 55-godi{njem Luki K. iz Borovog Polja kod Modri~e osumnji~enom za spolnog nasilje nad 12-godi{njim ro|akom. Pritvor je odre|en zbog bojazni da bi Luka K. boravkom na slobodi mogao uticati na svjedoke, te uni{titi ili falsifikovati dokaze, ali i zbog ~injenice da se za ovo krivi~no djelo mo`e izre}i kazna od deset ili vi{e godina, te jer bi pu{tanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom naru{avanja javnog reda. Luka K. se, podsje}amo, tereti da je 12-godi{njaka zlostavljao od decembra 2010. do decembra 2011. godine. Slu~aj je otkriven kada je otac dje~aka, navodno na Facebooku otkrio prepisku izme|u njegovog sina i Luke K. Ispostavilo se da je 55-godi{njak u zamjenu za dru`enje, dje~aku, navodno, davao novac i kupovao predmete koje je 12-godi{njak tra`io. D. P.

Sa uvi|aja: [uhru Sijer~i} kamion udario na raskrsnici

14

REGION
VIJESTI

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Eskalacija me|uetni~kog nasilja u Makedoniji

Izre{etan Albanac
Da~i} ne prijeti, ve} upozorava Tadi}a
Predsjednik SPS-a Ivica Da~i} ka`e da predsjednik Srbije Boris Tadi} mora {to prije odlu~iti da li }e u Srbiji biti odr`ani i prijevremeni predsjedni~ki izbori. - Ako se odlu~i da ho}emo, onda ne smije da kalkuli{e i ~eka, ve} mora odmah da podnese ostavku. Ukoliko bude kalkulacija, SPS }e na to imati odgovor, poru~io je Da~i}. Da~i} je istakao da lideri dvije najve}e stranke u Srbiji Boris Tadi} i Tomislav Nikoli} `ele predsjedni~ke izbore prije roka, kako bi podijelili Srbiju kao slavski kola~. - Ne}e pro}i ideja da se zahukta parlamentarna i lokalna kampanja, pa da Tadi} onda po~etkom aprila podnese ostavku i da se krene i u predsjedni~ku kampanju. Kar te moraju odmah da se otvore, rekao je Da~i}. Lider SPS-a je rekao da ne prijeti, ve} samo upozorava Tadi}a da nema kalkulacija.

u Makedoniji
Tridesetjednogodi{njeg Agima T. iz makedonskog mjesta Ra{~e, u utorak uve~er napalo je {est nepoznatih osoba i nanijelo mu te{ke prostrelne rane. Incident se dogodio na putu Ra{~e - Radu{a, a kako prenosi agencija Makfaks, jedno od dva vozila sa kojim su napada~i pobjegli prona|eno je u jezeru koje se nalazi u blizini granice sa Kosovom. Prema navodima policije, Agima T, koji je bio vlasnik mjenja~nice u mjestu Ra{~e, na 20 kilometara od Skoplja, napala je grupa od {est osoba, koja je na njega pucala iz automatske pu{ke. Agim T. bio je u svojim kolima, koja su izre{etana.

Tridesetjednogodi{nji Agim T, iz makedonskog mjesta Ra{~e, preminuo je nakon te{kih prostrelnih rana, koje mu je nanijelo {est nepoznatih osoba

Napadnuti u~enici
Posljednjih sedmica u~estali su sukobi izme|u Makedonaca i Albanaca u vi{e mjesta u Makedoniji, u kojima su povrije|ene desetine osoba. Dvodnevno zati{je u incidentima u Makedoniji, nakon poja~anih policijskih patrola, prekinuto je kada je, kako je saop}ilo Ministarstvo unutra{njih poslova, u blizini Struge nekoliko mladi}a iz sela Vele{ta, naseljenog Albancima, kamenovalo autobus privatne kompanije iz sela Vev~ani. Polomljena su stakla na autobusu, ali niko od putnika nije povrije|en. Ovo je prvi ozbiljniji incident u tom dijelu Makedonije, nakon {to je jedna od maski na karnevalu u Vev~anima, krajem januara, izazvala revolt albanskog stanovni{tva. Na karnevalu je, naime, jedna maska na satiri~an na~in prikazivala Kur'an i muslimane. Tako|er, u Prilepu su napadnuti u~enici muslimanske vje-

Josipovi}: Precijenjene tu`be
Politi~ka dimenzija tu`bi za genocid koje su Hrvatska i Srbija podnijele jedna protiv druge se precjenjuje, ocijenio je ju~er hrvatski predsjednik Ivo Josipovi}. - Javnost je u obje zemlje vrlo osjetljiva na to pitanje, pa time i politika. Uz to su i dosezi tih tu`bi mo`da precijenjeni u odnosu na ono za {ta se smatra da se njima mo`e posti}i, rekao je Josipovi} u inter vjuu za novi broj sedmi~nika NIN. - Moram, me|utim, da konstatiram da je ostalo i puno otvorenih pitanja. To su vrlo ozbiljni problemi. Ali s onim {to smo dosad u~inili u me|usobnim odnosima, stvorili smo dobru podlogu da se o tim problemima vrlo otvoreno razgovara, pa da se, napokon, jedan po jedan, po~nu i rje{avati, kazao je on.

Tragedija nakon dvodnevnog zati{ja

PO[TE\ENO TETOVO Fudbalska federacija Makedonije i policija po{tedjele su Tetovo mogu}eg sudara dvije najsna`nije navija~ke grupe u dr`avi, [kendijinih Balista i Vardarovih Komita tako {to je otkazan derbi doma}e fudbalske lige
roispovijesti. Povrije|ena su tri maloljetnika. U me|uvremenu, Fudbalska federacija Makedonije odlu~ila je da otka`e derbi doma}e fudbalske lige, koji je trebao da se odr`i ju~er, izme|u [kendije iz Tetova i Vardara iz Skoplja nakon {to nije prihva}en njen prijedlog da se me~ igra na neutralnom terenu. Makedonska policija po{tedjela je Tetovo mogu}eg sudara dvije najsna`nije navija~ke grupe u dr`avi, [kendijinih Balista i Vardarovih Komita, u `elji da spusti tenzije poslije sukoba posljednjih dana, ali i otvorenih prijetnji Balista. Balisti su ju~er u saop{tenju naveli da zabrana da se igra u Tetovu nije zbog bezbjednosti, ve} da bi se taj klub uni{tio. U ponedjeljak su preko Facebooka zaprijetili da }e biti incidenata na

utakmici, ukoliko policija ne oslobodi iz pritvora dvojicu njihovih pripadnika, od kojih je jedan vo|a, koja su privedena zbog napada na policajca u centru Tetova.

OSCE tra`i istragu
U Skoplju je boravio generalni sekretar OSCE-a Lamberto Zannier, koji se sastao sa predstavnicima vlasti i opozicije. On je osudio me|uetni~ke incidente koji su se doga|ali proteklih dana i zatra`io da se problemi rije{e kroz transparentnu, nezavisnu i detaljnu istragu, jer, ukoliko ostanu nerije{eni, kako je kazao, to mo`e negativno uticati na zajedni~ki `ivot u zemlji.

Evropska unija i Pri{tina saglasne

Izbori na Kosovu neprihvatljivi
Izmijenjena optu`nica protiv Had`i}a
Pretresno vije}e Ha{kog tribunala prihvatilo je ju~er zahtjev tu`ila{tva da bude izmijenjena optu`nica protiv Gorana Had`i}a, saop{teno je u Haagu. Vije}e je nalo`ilo da druga izmijenjena optu`nica kao operativna u ovom predmetu bude predata najkasnije 22. mar ta. Tu`ila{tvo je dozvolu da izmijeni optu`nicu zatra`ilo krajem januara, navode}i da }e dokazni postupak optu`be tako biti znatno specifi~niji i jasniji. Stav odbrane je bio da su se tra`enim izmjenama pro{irile optu`be protiv Had`i}a, {to je suprotno Statutu i sudskoj praksi Ha{kog tribunala. Optu`nica ga u 14 ta~aka tereti za zlo~ine protiv ~ovje~nosti i kr{enja zakona i obi~aja ratovanja u Hrvatskoj od sredine 1991. do kraja 1993. Po~etak su|enja zakazan je za 16. oktobar ove godine. Vlada Kosova je saop{tila da je stav zva ni~nog Beo gra da o odr`avanju lokalnih izbora 6. maja i na Kosovu neprihvatljiv. - Vlada Kosova je ve} kontaktirala relevantne me|unarodne faktore, stavljaju}i im do znanja da je takvo pona{anje nelegalno. Vla da Ko so va po zi va Srbe, gra|ane Kosova, da budu dio ustavnih i demokratskih institucija Kosova, ka`e se u saop{tenju. Britanski ambasador na Kosovu Ian Cliff je ocijenio da }e EU evropska pitanja David Lidington oci je nio je ju~er da bi odr`avanje srbijanskih lokalnih izbora na teritoriji Kosova bilo u suprotnosti sa me|unarodnim pravom. Izaslanik Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je ju~er da je iz Bruxellesa poslato toliko jasnih poruka o o~ekivanjima EU, kada je u pitanju eventual no do bi ja nje da tu ma za po~etak pregovora, koje govore o tome da se Srbija mora dokazati na djelima, a ne na rije~ima. On je rekao da za Bruxelles ne}e biti problem to {to je Srbija 13. marta raspisala lokalne izbore na Kosovu, ali }e biti problem ako oni budu odr`ani. Lokalni izbori u Srbiji bi}e 6. maja, zajedno sa parlamentarnim i pokrajinskim.

GRE[KA IZ BiH Cliff je poru~io da na Kosovu ne}e biti jo{ jedne Republike Srpske, odnosno da se gre{ka iz BiH ne}e ponoviti i na Kosovu

Lidington: Kr{enje me|unarodnog prava

insistirati na tome da se na Kosovu ne organizuju lokalni izbori Srbije i da je neizbje`no da se pitanje sjevera Kosova na|e na pregovara~kom stolu. Cliff je

poru~io da na Kosovu ne}e biti jo{ je dne Re pu bli ke Srpske, odnosno da se gre{ka iz BiH ne}e ponoviti i na Kosovu. Tako|er, britanski ministar za

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OGLASI

15

16

OGLASI

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

SVIJET
VIJESTI

17

Tragedija u [vicarskoj

Poginulo 22 djece i {estero odraslih
U nesre}i je povrije|eno 24 djece, od kojih je dvoje `ivotno ugro`eno Policija ima snimke iz tunela na kojima istra`itelji rade kako bi se utvrdio ta~an uzrok nesre}e
Najmanje 28 osoba, od kojih 22 djece, poginulo je u stravi~noj nesre}i belgijskog autobusa koja se dogodila u no}i sa utorka na srijedu kod {vicarskog grada Sierre u kantonu Valais koji grani~i s Italijom. Autobus je prevozio 52 putnika, odnosno dva {kolska razreda iz belgijskih gradova Lommel o Heverlee. Od 22 stradale djece devetero su bili Holan|ani, saop{tilo je holandsko ministarstvo vanjskih poslova. Stradala djeca iz Holandije `ivjela su u blizini granice sa Belgijom, potvrdio je portparol holandskog ministarstva Aad Meijer, prenio je AFP. Do nesre}e je do{lo dok se autobus vra}ao u Belgiju sa zimskog odmora iz skija{kog kampa Val d’Anniviers. Vozilo je udarilo u stranu tunela izme|u isto~nog i zapadnog izlaza, iz za sada nepoznatih razloga. Prednja tre}ina autobusa prakti~no je zgnje~ena, a brojni putnici su bili priklje{teni, prenosi Fena. U nesre}i je povrije|eno 24 djece, od kojih je dvoje `ivotno ugro`eno, javljaju belgijski mediji pozivaju}i se na bolni~ke izvore u Lausanneu. U nesre}i su poginula i dva voza~a autobusa. “Rije~ je o tragediji koja je potresla cijelu Belgiju” rekao je , belgijski ministar vanjskih poslova Didier Reynders za Radio Europe 1. Tunel u koji je autobus udario nije bio optere}en saobra}a jem u vri je me ne sre }e, a uslovi vo`nje bili su povoljni. Belgijski mediji navode da je ri je~ o ne da vno otvo re nom tunelu, jako dobro osvijetljenom, te o najnovijem tipu autobusa, unajmljenom od pouzdane transportne kompanije, prenosi Srna. Nesre}a se dogodila nakon sat i po vo`nje, pa se pre tpos tav lja da umor voza~a ne bi trebao biti uzrok. Policija ima snimke iz tunela na kojima istra`itelji rade kako bi se utvrdio ta~an uzrok nesre}e, prenose belgijski mediji.

Saslu{an Ahmedined`ad
U iranskom parlamentu odr`ano je sa slu {a nje pred sje dni ka Ma hmu da Ahmedined`ada povodom niza optu`bi. Ahme di ne d`ad je prvi pred sje dnik u historiji Irana koji je morao da od gova ra na pi ta nja o svo joj po li ti ci. Sa slu {a nje je or ga ni zova no na zah tjev gru pe po sla ni ka ko ji su tra `i li prei spi ti va nje po li ti ke Ahme di ned`ada. Konzer vativni poslanik Ali Motahari, istaknuti protivnik predsjednika, Ahmedined`adu je pro~itao niz pi ta nja na otvo re noj sje dni ci par la menta, prenosi RTS. Ahmedined`ad je, odgovaraju}i na pitanja, odbacio poku{aj poslanika da ga osramote pita nji ma o in fla ci ji, sma nje nju lo jal nos ti aja to la hu i nje govim ar gu mentima u korist slabljenja islamskih pravila o odijevanju `ena i odnosima me |u spo lovi ma. “Do sa da ni je doka zano da je moja vlada napravila veliki propust. Ako nas ocijenite sa manje od 100 posto, to }e biti nepo{teno i ku kavi ~ki”, re kao je Ahme di ne d`ad po sla ni ci ma.

Prednja tre}ina autobusa prakti~no je zgnje~ena

Asad odgovorio Annanu
Sirija je ju~er saop{tila da je dala pozitivan odgovor me|unarodnom izaslaniku Kofiju Annanu na njegov plan o okon~anju nasilja poslije jednogodi{njih protesta protiv predsjednika Ba{ara alAsada i ponudila razja{njenja nekih prijedloga. Annanov por tparol izjavio je da je Annan dobio Asadov odgovor, ali je zatra`io dodatna obja{njenja. Ina~e, Annanov plan uklju~uje prekid vatre s obje strane, omogu}avanje slobodne dostave humanitarne pomo}i i po~etak politi~kog dijaloga. U me|uvremenu, dva turska novinara koja su oti{la u Siriju nestala su tokom vikenda. Novinar Adem Ozkose i kamerman Hamit D`o{kun prije sedam dana su oti{li u Siriju radi pra}enja doga|aja i snimanja dokumentarca. Novinari su boravili u gradu Idlib na sjeverozapadu Sirije, koji je od utorka nave~er pod potpunom kontrolom vladinih snaga.
A. [. i Srna

Vijest o stravi~noj nesre}i je potresla cijelu Belgiju

Reuters

Ameri~ki ministar odbrane stigao u iznenadnu posjetu Afganistanu

Devetero mrtvih u
Panettina posjeta bila dogovorena i prije nedjeljnog masakra U eksplozijama poginuli afganistanski obavje{tajac i osam civila
U nenajavljenu posjetu Afganistanu stigao je ameri~ki ministar odbrane Leon Panetta, u poku{aju da smiri situaciju zbog ubistva 16 civila u okolini Kandahara i paljenja Kur’ana u ameri~koj vojnoj bazi isto~no od Kabula. U obra}anju marincima i koalicionim i afganistanskim vojnicima u kampu Leatherneck u provinciji Helmand, Panet ta je pri znao da pa lje nje Kur’ana i ubistva u nedjelju, kao i napadi na koalicione trupe od afganistanskih vojnika, postavljaju velike izazove. skorijeg okon~anja rata koji je u{ao u 11 godinu, prenosi Fena. Istovremeno, sa dolaskom Panette, osam civila ubijeno je u eksploziji bombe u provinciji Helmand, dok je u bomba{kom napadu u Kandaharu poginuo afganistanski obavje{tajac, a me|u troje ranjenih dvojica su pripadnici tajne policije i jedan je civil. Bomba je bila postavljena na motociklu na oko 500 metara od mjesta gdje je grupa stru~njaka istra`ivala masakr u kojem je ameri~ki vojnik ubio 16 civila. U me|uvremenu, ameri~ka vojska je pokazala afganistanskim vlastima snimke predaje ameri~kog vojnika koji je u nedjelju ubio 16 afganistanskih civila kao dokaz da je postojao samo jedan izvr{ilac masakra, budu}i da neki afganistanski zvani~nici tvrde da je bilo vi{e napada~a, prenosi RTS.

bomba{kim napadima

Bomba u Kandaharu bila postavljena na motociklu

Haag: Lubanga kriv
Reuters

Pritisak
Kako se doznaje, Panettina posjeta Afganistanu bila je dogovorena i prije nedjeljnog masakra u dva sela u okolini Kandahara, ali svakako dobiva novo zna~enje dok su ameri~ki i afganistanski politi~ari pod pove}anim pritiskom i tra`enjem {to

Na videosnimku se vidi vojnik kako ulazi u svoju bazu pokriven tradicionalnom afganistanskom maramom. On potom skida maramu i pola`e oru`je na zemlju, a zatim podi`e ruke u znak predaje.

Odluka o su|enju
Ovaj masakr ameri~kog vojnika nad civilima u nedjelju izazvao je gnjev {irom Afganistana, ali i osude u SAD-u. Portparol ameri~ke

vojske Gary Kolb je izjavio da nije jo{ donesena odluka o tome da li }e su|enje optu`enom Amerikancu biti odr`ano u Afganistanu. On je dodao da SAD imaju kapacitete za odr`avanje vojnog suda u Afganistanu i da su to radile i ranije, ali da jo{ nije donesena kona~na odluka u ovom specifi~nom slu~aju. Afganistanski poslanici su zatra`ili da se tom vojniku odr`i javno su|enje u Afganistanu.

Me|unarodni sud za ratne zlo~ine u Haagu proglasio je kongoanskog komandanta Thomasa Lubangu krivim za regrutovanje djece vojnika tokom Drugog kongoanskog rata. U tom ratu, koji je trajao od 1998. do 2003, poginulo je 60.000 osoba, prenosi Fena. Lubanga (51) je uhap{en prije {est godina po{to je optu`en za ratne zlo~ine po tri ta~ke optu`nice i mogao bi biti osu|en na do`ivotni zatvor. Presuda ne}e jo{ biti izre~ena, budu}i da postoji rok za podno{enje `albe od 30 dana.

18

OGLASI

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

JAVNO PREDUZE]E ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI "6. MART" d.o.o. GORA@DE Na osnovu ~lana 28. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08, 22/09), ~lanova 49. i 52. Zakona o ra~unovodstvu i reviziji u FBiH ("Slu`bene novine FBiH", br. 83/09), Odluke br. 01/12 od 9. 3. 2012. godine, Odbor za reviziju raspisuje

KONKURS
ZA IZBOR VANJSKOG/NEZAVISNOG REVIZORA ZA 2011. GODINU I Objavljuje se konkurs za izbor vanjskog/nezavisnog revizora za 2011. godinu u JKP "6. mart" d.o.o. Gora`de za 2012. godinu. II Odabir vanjskog/nezavisnog revizora za 2011. godinu u JKP "6. mart" d.o.o. Gora`de izvr{it }e Odbor za reviziju preduze}a, ve}inom glasova, na osnovu provedenog konkursa. Zadatak vanjskog/nezavisnog revizora je da izvr{i reviziju finansijskog poslovanja JKP "6. mart" d.o.o. Gora`de za 2011. godinu. Naknada za izvr{enu reviziju ure|uje se ugovorom na osnovu odluke Odbora za reviziju. III Kandidati koji se prijavljuju du`ni su uz prijavu dostaviti sljede}e: - rje{enje o registraciji revizorskog dru{tva - certifikat revizorskog dru{tva o ispunjavanju uslova za rad - cijenu usluga - vrijeme trajanja revizije - plan revizije - specifikaciju poslova u skladu sa propisima IV Kriteriji za izbor najpovoljnije prijave su: - cijena - na~in pla}anja - iskustvo u dosada{njim poslovima - rok realizacije usluga V Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama FBiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje" i ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave na konkurs za izbor vanjskog/nezavisnog revizora za 2011. godinu dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JKP "6. mart" d.o.o. Gora`de Selvera Sijer~i}a 20 73 000 Gora`de (za Odbor za reviziju) Na koverti obavezno nazna~iti "PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR VANJSKOG/NEZAVISNOG REVIZORA - NE OTVARATI". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Broj: 03/12 Datum: 9. 3. 2012. godine PREDSJEDNIK ODBORA ZA REVIZIJU Muamer Stovrag

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA BH TELECOMA
U Cjenovnik usluga u unutra{njem i me|unarodnom saobra}aju BH Telecoma od 15. aprila 2012. godine dodaje se nova numeracija 080 10x xxx za pristup usluzi "telefonska kartica" pod sljede}im uslovima: • Pozivi na numeraciju 080 10x xxx za pristup usluzi "telefonska kartica" su besplatni za sve pretplatnike i korisnike BH Line i BH Mobile mre`e, kao i za korisnike javnih telefonskih govornica BH Telecoma • Za obra~un i naplatu, kao i kvalitet odlaznog saobra}aja, koji se realizuje putem usluge "telefonska kartica", odgovoran je operator pru`atelj usluge "telefonska kartica".

IPSA Sarajevo Put `ivota bb Sarajevo tel: 033/276 320 i 033/276 340

OpriG uLdniA S za jem ra odnos
1 Direktor Zajedni~kih poslova Uslovi: • VSS, zavr{en ekonomski fakultet • licenca za ovla{tenog revizora • licenca za certificiranog ra~unovo|u • poznavanje engleskog jezika i rada na ra~unaru • 5 godina radnog iskustva u struci • organizacione sposobnosti Od kandidata se o~ekuje kreativnost, prihvatanje timskog rada i posve}enost poslu. 2 Likvidator pla}a i ugovora o djelu Uslovi: • SSS, ekonomski tehni~ar • 3 god. radnog iskustva u struci • poznavanje rada na ra~unaru Zainteresovani kandidati trebaju da dostave slijede}e podatke: 1. Dokaz o stru~noj spremi 2. CV 3. Licence (kandidat pod red. br. 1) 4. Uvjerenje o neka`njavanju Sa prijavljenim kandidatima }e se obaviti testiranje. Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Za sve dodatne informacije obratiti se na tel. 033 276 342. Va{e podatke mo`ete dostaviti li~no na gornju adresu ili putem faxa 033 276 355.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA SARAJEVO Broj: 05-15-103/12-A.P. Sarajevo, 27. 2. 2012. godine BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE SARAJEVO

OGLASI

19

Na osnovu ~lana 200. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije", br. 2/98 i 48/99) i ~lana 9. stav 2. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije", br. 01/02 i 40/10), rje{avaju}i po zahtjevu DD u ste~aju "MAJEVICA" Srebrenik za izdavanje odobrenja za organizovanje nagradne igre, Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija donosi

RJE[ENJE
1. Odobrava se DD u ste~aju "MAJEVICA" Srebrenik da mo`e organizovati nagradnu igru pod nazivom "^IPSA PUNA VRE]A, VE]A I SRE]A", koja }e se organizovati na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, u trajanju od 10. 3. 2012. do 30. 4. 2012. godine. 2. Daje se saglasnost na pravila igre koja je prire|iva~ du`an objaviti u dnevnoj {tampi.

Obrazlo`enje
Dana, 23. 2. 2012. godine, pravno lice DD u ste~aju "MAJEVICA" Srebrenik je podnijelo zahtjev za izdavanje odobrenja za organizovanje nagradne igre pod nazivom "^IPSA PUNA VRE]A, VE]A I SRE]A". Uz zahtjev su prilo`ena pravila igre, kao i dokaz o uplati 6% od vrijednosti nagradnog fonda na ra~un humanitarnih organizacija u skladu sa ~lanom 9. stav 2. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije", br. 01/02 i 40/10). Uvidom u pravila nagradne igre "^IPSA PUNA VRE]A, VE]A I SRE]A", utvr|eno je da se u~e{}e u nagradnoj igri ne napla}uje posebno, te da se nagrade ispla}uju u proizvodima, odnosno da su ispunjeni uslovi propisani ~lanom 9. stav 2. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije", br. 01/02 i 40/10) i ~lanom 8. stav 2. Pravilnika o na~inu dobijanja i produ`avanja odobrenja za prire|ivanje igara na sre}u, odobravanje pravila igara na sre}u, pravila rada kasina, davanje saglasnosti za nagradne igre ("Slu`bene novine Federacije", broj 44/02). Shodno navedenom, rije{eno je kao u dispozitivu. Federalna upravna taksa za izdavanje rje{enja napla}ena je u skladu sa Tarifnim brojem 2. Tarife federalnih upravnih taksi utvr|ene Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi ("Slu`bene novine Federacije", br. 6/98 i 8/00), i to po tarifnom br. 1) u iznosu 5 KM i po tarifnom br. 2) u iznosu 7 KM. Ovo rje{enje je kona~no u upravnom postupku i protiv njega `alba nije dopu{tena. Protiv ovog rje{enja se mo`e pokrenuti upravni spor podno{enjem tu`be kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog rje{enja. Prilikom podno{enja tu`be, u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu pla}a se taksa na tu`bu u iznosu od 100,00 KM, u skladu sa ~lanom 22. Tarifni broj 2. ta~ka 1. Zakona o sudskim taksama. MINISTAR Ante Krajina

U skladu sa odredbama Zakona o igrama na sre}u („Slu`bene novine Federacije BiH“ br. 1/02 i 40/10), te odluke o organizovanju nagradne igre, ste~ajni upravnik Dioni~kog dru{tva „Majevica“ u ste~aju Srebrenik, odre|uje

P RnagraV igreL A A dne I
„^IPSA PUNA VRE]A, VE]A I SRE]A“
^lan 1. Ovim pravilima utvr|uje se na~in provo|enja nagradne igre pod nazivom „^IPSA PUNA VRE]A, VE]A I SRE]A“ a posebno na~in i uslovi u~e{}a u igri, svrha organizovanja i vrijeme trajanja igre, vrsta fondova nagrada, na~in upoznavanja javnosti sa pravilima nagradne igre, na~in utvr|ivanja dobitaka, na~in preuzimanja dobitaka i krajnji rok za preuzimanje istih, na~in rje{avanja mogu}ih sporova izme|u organizatora i u~esnika i druga pitanja u vezi sa provo|enjem nagradne igre. Osnovni podaci o organizatorima i nagradnoj igri ^lan 2. Dioni~ko dru{tvo „Majevica“ u ste~aju Srebrenik, sa sjedi{tem u Srebreniku, ulica Hazima Vikala bb, IDB 4209392900005, {ifra djelatnosti 15.310, broj reg. ulo{ka U/I-1099/05, koje zastupa ste~ajni upravnik Vahid A{~eri}, organizuje nagradnu igru pod nazivom „^IPSA PUNA VRE]A, VE]A I SRE]A“. Nagradna igra }e trajati od 10. 3. do 30. 4. 2012. godine. Nagradna igra se organizuje u svrhu promocije i prodaje proizvoda DD „Majevica“ u ste~aju tvornica „Corn-flips“. Nagradni fond ^lan 3. Za provo|enje nagradne igre obezbije|en je nagradni fondu u vidu vrijednosnih bonova za kupovinu robe u svim „Bingo“ objektima, a nagrade ~ine: 4 nagrade (kupon-bona) u vrijednosti po 500,00 KM, 2 nagrade (kupon-bona) u vrijednosti po 300,00 KM, 1 nagrada (kupon-bon) u vrijednosti od 200,00 KM, 2 nagrade (kupon-bon) u vrijednosti po 100,00 KM, 10 poklon-paketa proizvoda tvornice „Corn-flips“ u vrijednosti po 20,00 KM Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 3.200,00 KM. Obavje{tavanje javnosti ^lan 4. O nagradnoj igri i pravilima javnost }e biti upoznata putem sredstava javnog informisanja (dnevnih novina, web stranica, plakata, letaka). Informisanje javnosti podrazumijeva obavje{tavanje javnosti o praPri preuzimanju osvojene nagrade (kupon-bona) ili paket-proizvoda tvornice „Corn-flips“, dobitnik mora da se pojavi li~no u Tr`nom centru „Bingo“ Tuzla u mjestima gdje su isti locirani i da doka`e svoj identitet na osnovu li~nih isprava, i tom prilikom izvr{it }e se uvid u dokumentaciju organizatora, kako bi se utvrdilo da je dobitnik pravovremeno prijavio dobitak. Dobitnik mo`e da preuzme nagradu po objavljivanju izvla~enja nagradne igre od organizatora ukoliko bude prisutan prilikom javnog izvla~enja. Dobitnik je obavezan da preuzme nagradu, u svakom slu~aju, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana isticanja staNa osnovu Odluke o organizovanju nagradne igre i utvr|enim Pravilima, Dru{tvo }e podnijeti zahtjev za dobijanje saglasnosti za organizovanje nagradne igre Ministarstvu finansija Vlade FBiH, Vlade Republike Srpske i Poreznoj upravi distrikta Br~ko. STE^AJNI UPRAVNIK Mr. sci. Vahid A{~eri} Svakog dana na portalima iz ~lana 4. ovih pravila, po~ev od 10. 3. 2012. godine, objavljivat }e se pravila i nagrade nagradne igre. Javno izvla~enje dobitnika nagradne igre izvr{it }e se 12. 5. 2012. godine u MAXI MARKET „Bingo“ u Kaknju sa po~etkom u 12 sati. Uslovi, na~in u~e{}a i utvr|ivanje dobitaka ^lan 6. U nagradnoj igri mo`e u~estvovati svako punoljetno fizi~ko lice nastanjeno u Republici BiH. Za u~e{}e u nagradnoj igri potrebno je da kupac kupi 3 komada velikog ~ipsa proizvoda ili 6 malih vre}ica ~ips proizvoda DD „Majevica“ tvornica „Corn-flips“ Srebrenik. Svaki u~esnik je du`an da na pole|ini ra~una o kupljenom proizvodu upi{e svoje li~ne podatke sa adresom kao i kontakt-telefon, te takav ra~un ubaci u ozna~enu kutiju. Svi u~esnici nagradne igre koji do 5. 5. 2012. godine ubace svoje ra~une u za to ozna~enu kutiju u~estvuju u izvla~enju nagrada, a koju }e javno izvr{iti stru~na komisija organizatora nagradne igre. Komisija se sastoji od predsjednika i 2 ~lana. Dobitnici nagradne igre bit }e objavljeni na web stranicama iz ~lana 4. ovog pravila ili na njihove kontakt-telefone. Na~in i rokovi preuzimanja nagrada ^lan 7. vilima nagradne igre, odnosno o na~inu i uslovima u~e{}a u igri, vremenu trajanja igre, vrstama i ukupnom fondu dobitaka, na~inu utvr|ivanja dobitaka, na~inu preuzimanja dobitaka i krajnjem roku za preuzimanje dobitaka. Ogla{avanjem }e biti obuhva}en ukupan fond nagrada. Sadr`aj teksta s kojim se javnost upoznaje sa nagradnom igrom ne mo`e odstupati od ovih pravila. Opis nagradne igre ^lan 5. tusa dobitnika i prava na nagradu (~lan 6.). Nakon isteka ovog roka dobitnik gubi pravo na nagradu. Organizator nema obavezu dostavljanja nagradne igre dobitnicima putem po{te. Ukoliko dobitnik nije u mogu}nosti da nagradu preuzme u navedenom roku, du`an je o tome bez odga|anja pisano obavijestiti organizatora. Dobitnik nagrade na mo`e zahtijevati da mu se umjesto robne nagrade isplati njena nov~ana protuvrijednost. Dobitnik ima pravo da svoju nagradu pokloni tre}em licu samo uz pisanu saglasnost. Neiskori{tene nagrade ostaju vlasni{tvo organizatora nagradne igre. Ostale odredbe ^lan 8. Ovim pravilima se utvr|uje da je obveznik poreza na dobitak organizator nagradne igre DD „Majevica“ u ste~aju Srebrenik. ^lan 9. Za provo|enje Odluke o organizovanju nagradne igre i primjeni Pravila, imenova}e se Komisija koju }e sa~injavati lica ovla{tena od ste~ajnog upravnika DD „Majevica“ u ste~aju Srebrenik. Prilikom predaje nagrada, svakom dobitniku daje se na potpis potvrda o prijemu, koja mora da sadr`i sve bitne identifikacione podatke dobitnika (ime i prezime, adresa, JMBG i broj identi. dokumenta) kao i podatke o nagradi. ^lan 10. Sve eventualne sporove izme|u organizatora i dobitnika u vezi sa nagradnom igrom, strane }e rje{avati sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, nadle`an je Op}inski sud u Tuzli. ^lan 11. Ova pravila su sastavni dio Odluke o organizovanju nagradne igre.

20

BIZNIS I EKONOMIJA
Sajam Interio 2012.

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Pitanje gra|ana: Ukoliko odlu~im da koristim usluge Udru`enja U plusu, {ta je potrebno od dokumentacije?

Fotokopije dokumenata
Za savjetovanje o zadu`enjima potrebno je da obezbijedite fotokopije slijede}e dokumentacije: li~na karta; dokaz o visini primanja, ukoliko postoje (platna lista, penzijski ~ek), dokaz o neregularnostima, ra~uni komunalnih usluga, ugovori o kreditu, ugovor o jemstvu i izvje{taji iz Centralnog registra kredita o teku}im i otpla}enim zadu`enjima. Navedene izvje{taje mo`ete obezbijediti u odre|enom broju komercijalnih banaka koje daju te izvode.

Prilika za bh.

drvoprera|iva~e
Ove godine svoje proizvode }e predstaviti oko stotinu kompanija iz BiH i inostranstva
Trideseti me|unarodni sajam {umarstva, drveta, namje{taja, unutra{njeg ure|enja i drugih proizvoda od drveta, Interio 2012, sve~ano }e biti otvoren danas u sarajevskom Centru Skenderija.

Udru`enje za odgovorno upravljanje li~nim finansijama U plusu i Oslobo|enje odgovaraju na pitanja gra|ana u vezi sa finansijama. Savjetnici u U plusu su specijalizirani za pitanja finansijske edukacije i savjetovanje gra|ana u sferi prezadu`enosti. Za dodatne informacije mo`ete kontaktirati besplatnu info-liniju 080 02 02 56 ili dostaviti upit na e-mail adresu kontakt@cfks.info.

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 051 - 15. 3. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

Tradicija za budu}nost
Projekt-menad`erica Sajma Amela Okan kazala je da je Centar Skenderija, kao organizator Sajma, u proteklih trideset godina ugostio preko 10.000 doma}ih i inostranih kompanija iz oblasti drvne industrije. „Ove godine svoje proizvode }e predstaviti oko stotinu kompanija iz BiH i inostranstva“, dodala je Okan. „FIRMA projekt, ~iji su osniva~i Ameri~ka agencija za me|u na ro dni ra zvoj (USA ID) i [vedska agencija za me|unarodni razvoj i saradnju (Sida), ove godine podr`at }e prezentaciju deset kompanija iz BiH, koje }e nastupiti pod zajedniSve spremno za po~etak Sajma
Foto: D. TORCHE

EMU 978 EUR 1 1.955830 Australija 036 AUD 1 1.564005 Kanada 124 CAD 1 1.509199 Hrvatska 191 HRK 100 25.909592 ^e{ka R 203 CZK 1 0.079258 Danska 208 DKK 1 0.262403 Ma|arska 348 HUF 100 0.667673 Japan 392 JPY 100 1.787230 Litvanija 440 LTL 1 0.565032 Norve{ka 578 NOK 1 0.258505 [vedska 752 SEK 1 0.219627 [vicarska 756 CHF 1 1.611016 Turska 949 TRY 1 0.831639 V.Britanija 826 GBP 1 2.346573 SAD 840 USD 1 1.493600 Rusija 643 RUB 1 0.050682 Srbija 941 RSD 100 1.757151 SDR (Special Drawing Rights) na dan 13. 03. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 13. 03. 2012 =

1.955830 1.955830 1.567925 1.571845 1.512981 1.516763 25.974528 26.039464 0.079457 0.079656 0.263061 0.263719 0.669346 0.671019 1.791709 1.796188 0.566448 0.567864 0.259153 0.259801 0.220177 0.220727 1.615054 1.619092 0.833723 0.835807 2.352454 2.358335 1.497343 1.501086 0.050809 0.050936 1.761555 1.765959 USD 1.53450 BAM 2.298570

~kim slo ga nom Tra di ci ja za budu}nost“, istakao je predstavnik FIRMA projekta Luk{a [oljan.

Nagrade i seminari
Po red pre zen ta ci ja drvnih proizvoda, Interio 2012. pripremio je i popratne sajamske manifestacije od kojih vrijedi izdvojiti izlo`bu odabranih radova i dodjelu nagrada za najuspje{niji dizajn proizvoda od drveta – Quercus 2012, poslovne B2B susrete bh. proizvo|a~a sa agentima i kupcima iz inostranstva, seminar o temi

“Novi trendovi u drvnoj industriji” radionicu “Unapre|enje , zapo{ljavanja i razvoj ljudskih resursa u drvnoj industriji BiH” te Zajedni~ku godi{nju {umarsku konferenciju. Popratni sadr`aji ovogodi{njeg sajma organizuju se u saradnji s Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Razvojnim agencijama SERDA iz Sarajeva i REZ iz Zenice, Drvnim klasterom BiH i federalnim Zavodom za zapo{ljavanje. Sajam }e biti otvoren do 19. marta, od 10 do 19 sati.
A. DURANOVI]

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012. Deset godina od prve transakcije na Banjalu~koj berzi
1.495,28 815,52
Dioni~ko dru{tvo

BIZNIS/BERZE
BIFX

21

764,91 1.778,51
Zvani~ni Promj. slu`beni kursa kurs (KM) (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice)

SASX-10 FIRS

908,03 804,73
Vrijednost (KM) Broj transakcija

SASX-30

Ostvareno 2,6 milijardi

BIRS

ERS10

KM prometa
Na berzi su trenutno listirana 774 akcionarska dru{tva, 14 zatvorenih investicionih fondova, 55 obveznica i tri trezorska zapisa RS-a
Prije deset godina, ta~nije na ju~era{nji dan, na Banjalu~koj berzi su zaklju~ene prve transakcije koje su ozna~ile po~etak trgovanja hartijama od vrijednosti u Republici Srpskoj. Prvog dana trgovanja promet je iznosio simboli~nih 150 KM, a trgovano je akcijama Tr`nice a.d. Banja Luka i GP Krajina a.d. Banja Luka. Kako ka`u u Banjalu~koj berzi, prve transakcije su zaklju~ene posredstvom Broker Nove i Zepter brokera, dok je prvi investitor na Banjalu~koj berzi bio jednoipogodi{nji dje~ak Matej Lukaji} iz Banje Luke. "U po~etku se moglo trgovati akcijama 20 preduze}a aukcijskom metodom trgovanja jednom sedmi~no", ka`u u ovoj berzi. Ukupan promet ostvaren na Banjalu~koj berzi u proteklih deset godina iznosi 2,6 milijardi KM. Trgovano je 8.000 sati u 2.145 dana trgovanja, a sklopljeno je vi{e od 775.000 poslova. Danas se trguje kontinuiranom i aukcijskom metodom trgovanja, a kako su nam kazali, ne mogu nijednu godinu izdvojiti ni kao posebno te{ku ni kao posebno laganu. Svaka godina je sa sobom donijela ne{to novo i za investitore i za samu berzu i svaka je predstavljala dalji izazov za bolji rad berze. Na berzi su trenutno listirana 774 akci-

Sarajevska berza/burza Kursna lista za 14. mart/o`ujak 2012.

KOTACIJA KOMPANIJA Bosnalijek d.d. Sarajevo KOTACIJA FONDOVA ZIF BIG Investiciona grupa dd Sarajevo ZIF Bonus dd Sarajevo ZIF CROBIH Fond dd Mostar ZIF MI Group dd Sarajevo ZIF Prof Plus dd Sarajevo KOTACIJA OBVEZNICA FBiH FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. D FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. E FBiH obveznice ratna potra`ivanja ser. F FBiH obveznice ratna potrazivanja ser. G FBiH stara devizna {tednja serija E FBiH stara devizna {tednja serija I FBiH stara devizna {tednja serija K FBiH stara devizna {tednja serija M FBiH stara devizna {tednja serija N PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE BH Telecom d.d. Sarajevo Energoinvest d.d. Sarajevo Fabrika duhana Sarajevo dd Sarajevo JP Elektroprivreda BIH dd Sarajevo Solana dd Tuzla Sarajevo osiguranje dd Sarajevo 19,60 3,60 46,12 19,93 18,94 4,64 0,41 0,05 1,16 3,00 0,73 0,00 19,60 3,61 46,50 19,93 19,00 4,64 19,60 3,60 45,99 19,93 18,78 4,64 1.500 790 41 100 525 3.000 29.400,00 2.845,35 1.890,89 1.993,00 9.942,29 13.920,00 1 5 3 1 3 8 32,00 29,50 29,00 25,00 89,00 97,98 82,00 97,10 92,00 3,23 0,03 0,00 0,01 -1,11 0,00 -0,61 0,00 0,00 32,00 29,50 29,00 25,01 89,00 97,98 82,00 97,10 92,00 32,00 29,50 29,00 25,00 89,00 97,98 82,00 97,10 92,00 31.078 563 890 1.673 31.013 4.236 5.229 2.100 3.750 9.944,96 166,08 258,10 418,30 27.601,57 4.150,43 4.287,78 2.039,10 3.450,00 3 1 1 2 1 1 1 1 1 3,71 4,70 5,00 4,05 3,60 -2,37 -0,84 0,00 -0,18 5,88 3,71 4,70 5,00 4,06 3,60 3,71 18 4,70 75 5,00 2.000 4,05 1.155 3,60 46.393 66,78 352,50 10.000,00 4.681,00 167.014,80 1 1 1 5 1 10,04 5,89 10,40 9,95 6.114 61.508,20 24

Prvi investitor na berzi jednoipogodi{nji dje~ak Matej Lukaji}

onarska dru{tva, 14 zatvorenih investicionih fondova, 55 obveznica i tri trezorska zapisa Republike Srpske, dok su podaci sa Banjalu~ke berze bez ka{njenja dostupni investitorima putem svjetskih vendora: Bloomberg, ThomsonReuters, SIX Telekurs, TeleTrader, Tenfore i drugi.
A. Pe.

Banjalu~ka berza Kursna lista za 14. mart 2012.
Dioni~ko dru{tvo Srednji kurs (KM) Promj. kursa (%) Max. cijena Min. cijena Koli~ina (dionice) Vrijednost (KM)

BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA Hemijska industrija destilacija a.d. Tesli} Elektrokrajina a.d. Banja Luka Elektro Doboj a.d. Doboj Hidroelektrane na Drini a.d. Vi{egrad Nova banka a.d. Banja Luka Rafinerija ulja a.d. Modri~a Telekom Srpske a.d. Banja Luka BERZANSKA KOTACIJA - KOTACIJA PIF-ova ZIF BLB - profit a.d. Banja Luka ZIF Bors invest fond a.d. Banja Luka ZIF Euroinvestment fond a.d. Banja Luka ZIF Invest nova fond a.d. Bijeljina ZIF Jahorina Koin a.d. Pale ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka ZIF Polara invest fond a.d. Banja Luka ZIF VIB fond a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka 3,2 4,79 9,35 0,045 4,3 5,49 4,51 4,65 5,25 0 4,81 0,43 0 -0,69 0,92 -9,8 -2,31 -0,19 3,2 4,8 9,35 0,046 4,3 5,5 4,51 4,76 5,26 3,2 4,5 9,35 0,045 4,3 5,45 4,51 4,62 5,2 267 8.628 1.059 30.232 163 1.344 46 105 2.833 854,40 41.322,34 9.901,65 1.366,97 700,90 7.380,84 207,46 487,90 14.870,95 0,48 0,32 0,6 0,5 0,77 0,179 1,45 11,63 2,89 0 4,17 0 -0,56 -0,68 0,48 0,32 0,6 0,5 0,77 0,18 1,46 0,48 0,32 0,6 0,5 0,77 0,179 1,44 876 27.572 1.430 600 3.925 21.000 17.150 420,48 8.823,04 858,00 300,00 3.022,25 3.761,60 24.784,16

Fabrika namje{taja Fojnica

Drvo plus na Interiu
Najnovija ~lanica grupacije Unipromet Fabrika namje{taja Fojnica ove godine }e se prvi put predstaviti na sajmu Interio. Na oko 50 kvadratnih metara, u okviru USAID-ovog centralnog izlo`benog prostora, Fabrika namje{taja Fojnica predstavit }e dio najnovijeg proizvodnog programa koji obuhvata kuhinje, trpezarije i dnevni boravak. Kao poseban dar svim posjetiteljima {tanda Fabrike namje{taja Fojnica, bit }e i poslastice koje }e se spremati u 'kuhinji', poslu`ivati u 'trpezariji' i 'dnevnom boravku', uz razgovor i pregled katalo{ke ponude. Slogan Fabrike namje{taja Fojnica "Drvo plus" u prvi plan stavlja drvo kao nacionalni resurs u smislu njegove obrade i realizacije na tr`i{tu od sirovine do namje{taja kao finalnog proizvoda. Do izra`aja dolazi doma}a sposobnost i snaga tzv. vertikalne integracije drveta, od pilane do kvalitetnog i vrhunski dizajniranog namje{taja, ~ime }e se doprinijeti smanjenju izvoza drveta kao jeftine sirovine, a stvoriti {anse za pove}anje prihoda i nova zapo{ljavanja putem proizvodnje namje{taja.

SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA Palas a.d. Banja Luka Jel{ingrad FMG a.d. Gradi{ka Nova trgovina d.d. Br~ko Progres a.d. Bijeljina Put GP a.d. Isto~no Sarajevo Rafinerija nafte a.d. Brod [ipad - komerc a.d. Bijeljina Zvornikputevi a.d. Zvornik Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 2 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 4 Republika Srpska - izmirenje ratne {tete 5 1 0,8 5(A) 0,4 0,4 0,08 0,16 0,65 42 41,41 39,51 39,63 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 -1,43 -1 1,28 1 0,8 5 0,4 0,4 0,08 0,16 0,65 42 42 39,91 40 1 0,8 5 0,4 0,4 0,08 0,16 0,65 42 41,26 39,23 39,01 114 4.494 19 2.462 2.317 10.000 11.857 357 5.000 12.100 15.000 57.865 114,00 3.595,20 95,00 984,80 926,80 800,00 1.897,12 232,05 2.100,00 5.010,96 5.926,48 22.932,63

SBF: Radionica za izradu projekata
Bosna Bank International VIP Business Club i PGlobal, renomirana konsultantska kompanija iz Turske, danas organiziraju prvu radionicu za kompanije iz BiH i regiona koje }e u~estvovati na Sarajevo Business Forumu (SBF), tre}oj me|unarodnoj investicijskoj konferenciji, koja }e se odr`ati od 16. do 18. maja ove godine. Planirano je da se prije po~etka foruma odr`e tri ra di oni ce na ko ji ma }e kompanijama i pojedincima koji `ele u~estvovati na narednoj konferenciji biti predstavljena metodologija izrade projekata po me|unarodno priznatim standardima. Prva radionica je danas, a naredne dvije 29. i 30. marta, saop}eno je iz SBF Media Teama.

NAFTA

ZLATO

P[ENICA

126,17 2,30

$ 0,04 %

1.648,80 32,95

$ 2,68 %

694,00 658,25

$ 0,39 %

PLIN
$ 0,17 %

SREBRO
$ 1,88 %

KUKURUZ
$ 0,57 %

22

SARAJEVSKA HRONIKA

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Rezultati projekta “Mi smo OK”

Donacija Kantonalne uprave Civilne za{tite

^ak 37 posto djece je priznalo da su oni ti koji maltretiraju druge

Svako tre}e dijete

Uru~enje klju~eva vozila

izlo`eno nasilju!
Mnogi mali{ani nasilje posmatraju kao svakodnevnu {alu
Humanitarna organizacija Altius realizovala je projekat razvijanja kulture nenasilja “Mi smo OK” , u partnerstvu sa UNDP-om, Gradom Sarajevom, Op}inom Novi Grad, kantonalnim Centrom za socijalni rad i osnovnim {kolama iz ~etiri gradske op}ine. Na ju~era{njoj konferenciji za novinare prezentovani su rezultati projekta i istra`ivanja o nasilju nad djecom. Prema istra`ivanju obavljenom u osam osnovnih {kola, svako tre}e dijete je bilo izlo`eno fizi~kom nasilju od druge djece. Veliki broj njih, 33 posto, misli da je nasilje normalno i da je sastavni dio pona{anja, a jo{ gora ~injenica je da 22 posto anketirane djece smatra da je nasilje {ala koja se svakodnevno manifestuje. Od djece koja su anketirana, njih 37 posto je priznalo da su oni ti koji maltretiraju drugu djecu. - Veoma sam zadovoljan radom Udru`enja, te sam uvjeren da }e Altius nastaviti da se bavi ovakvim aktivnostima i u budu}nosti. Veliki problem s kojim se suo~avaju i djeca i roditelji, kad je u pitanju prevencija nasilja, jeste nedovoljna informisanost, kazao je dogradona~elnik Miroslav @ivanovi}. Aktivnostima koje je provodio Altius, bilo je obuhva}eno vi{e od tri hiljade djece i oko 300 roditelja i nastavnika. Projekat je u potpunosti usmjeren na borbu protiv nasilja nad djecom, razvijanje kulture nenasilja te pokazivanje na~ina prevencije, kako djeci, tako i roditeljima za koje su odr`avane radionice. - Imali smo i obu~avanje djece iz vije}a u~enika {kola, koja su uklju~ena u projekat, kako bi na najbolji na~in mogla vr{njake edukovati o nasilju i prevenciji. Djeca edukatori su u devet radionica nau~ila mnogo toga o prevenciji nasilja. To znanje im je omogu}ilo da pomognu drugoj djeci, ali da i sama promijene na~in razmi{ljanja, istakla je Marija Milovi}, direktorica Altiusa i predstavnica UNDP-a.
M. PAMUK

Tri vozila za hitne
Ovo je korisna saradnja, ka`u u Op}oj bolnici • Po vozilo i za domove zdravlja u Trnovu i Ilija{u
Kantonalna uprava Civilne za{tite donirala je ju~er sanitet sko vo zi lo Op}oj bol ni ci “Prim. dr. Abdulah Naka{“ Vozi. lo }e koristiti za potrebe bolnice, ali i [taba Civilne za{tite u slu~aju elementarne nepogode ili vanrednih situacija. Za Op}u bolnicu, prema rije~ima Milana Mandilovi}a, zamjenika direktora ove ustanove, ovo vozilo }e jako puno zna~iti. - Bolnica ima mali kontingent svojih vozila, me|utim, ovakvo opremljeno vozilo nemamo, pa nam upravo iz tog razloga donacija mnogo zna~i. Vozilo ima resurse kardiomobila, opremljeno je za sve vrste hitnih intervencija. Bit }e u funkciji Op}e bolnice, ali }e na{e ekipe sa vozilom biti i na dispoziciji [taba CZ-a u slu~aju vanrednog stanja. Ovo predstavlja korisnu saradnju koja }e sigurno imati rezultate, kazao je Mandilovi}, najaviv{i da }e bolnica u ovoj godini dobiti jo{ donacija, ne preciziraju}i {ta }e to biti. Predstavnici Civilne za{tite

intervencije
ju~er su donirali jo{ dva vozila i to domovima zdravlja u op}inama Trnovo i Ilija{. - Ukupno smo nabavili tri vozila i dali ih na kori{tenje ovim ustanovama kako bi smo im pomogli da se {to bolje osposobe, a sve s ciljem bolje zdravstvene za{tite na{ih gra|ana. Svako vozilo je ko{talo 150.000 KM, a opremljeno je u potpunosti za sve hitne slu~ajeve, istakao je Mustafa Kova~, direktor Kantonalne uprave Civilne za{tite.
E. A.

Povodom Svjetske sedmice glaukoma

Stomatolo{ka stolica i za invalide
Pored specijalisti~ke slu`be pedijatrije i op}e medicine, te laboratorijske dijagnostike, gra|anima iz Vele{i}a omogu}ene su i stomatolo{ke usluge. - Stolica daje mogu}nost da se invalidnim osobama pru`i pomo} bez pomjeranja iz kolica, kazao je Samir Turkovi}, direktor DZ Novo Sarajevo. Stomatolo{ka stolica osposobljena je za pru`anje intervencija i invalidnim osobama koje se nalaze u kolicima, te kao takva prva je u op}ini Novo Sarajevo. - Kona~no mo`emo re}i da smo isporukom ove stolice, koju smo dobili od Zavoda za javno zdravstvo uz pomo} i podr{ku JU

Besplatan pregled o~iju
Povodom Svjetske sedmice glaukoma, ju~er je u optici Loris, u BBI centru, organizovan besplatan pregled za sve one koji su `eljeli do}i i provjeriti zdravlje svojih o~iju. Organizator je bio Klini~ki centar Univerziteta u Sarajevu. - Svake godine tradicionalno se obilje`ava Svjetski dan glaukoma, ali zbog kadra i sku~enosti prostora, izaberemo jedan dan te sedmice i pregledamo gra|ane. Ovu bolest je mogu}e otkriti jedino oftalmolo{kim pregledom, kazala je doktorica Merita Lika - Pranji}, te dodala kako se de{ava da ljudi do|u sa ve} izra`enim simptomima ove bolesti. Na besplatan pregled javio se veliki broj ljudi, a od svih njih uzeti su podaci da bi im iz Klini~kog centra mogli javiti rezultate pregleda kada budu gotovi. M. P.

Doma zdravlja “Omer Masli}” , ispunili sva obe}anja i zaokru`ili sistem pru`anja primarne za{tite stanovnicima Vele{i}a. Ova stomatolo{ka ambulanta u potpunosti je prilago|ena invalidnim licima, kazao je na~elnik Ned`ad Kold`o.
M. T.

Pomo} SOS Dje~ijem selu

10.000 maraka za porodicu
Ju~era{nja posjeta v.d. na~elnika Op}ine Novi Grad Anera [umana SOS Dje~ijem selu predstavlja bli`e upoznavanje sa konceptom rada same organizacije, ali i pru`anje finansijske podr{ke SOS porodicama. Op}ina je za ovu svrhu iz bud`eta izdvojila 10.000 maraka te }e time pokriti tro{kove za hranu, odje}u, obu}u i {kolski pribor jedne porodice. [uman je naglasio da je ova saradnja od velikog znaE. G. ~aja te }e svakako biti nastavljena.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja bez struje }e ostati trafopodru~ja: od 8.30 do 16 sati Lje{evo 3, Kr{ilovac, Ljubini}i, Makljen 2, IV crnogorske brigade, od 9 do 15 Dolina 2, Antuna Hangija, Male{i}i 1, Milinkladska, Osjek 1, Pand`ina, od 13.30 do 15 sati Buni~ki potok 1 i 2, od 12 do 13.30 Hrasnica grad 1 i 3, od 9 do 10.30 sati Hrasnica grad 2, Hrasnica soliter, od 8.30 do 15.30 Kr{ilovac, od 10.30 do 12 sati [kolska, Hrasnica i Pionirska.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

23

Reakcije na inicijativu da se porodiljama ispla}uje puni iznos plate

276-982

Novi udar na poslodavce

VA@NIJI TELEFONI

donosi nezaposlenost
Dosada{nja praksa je bila da dr`ava pla}a naknade, a sada se predla`u optere}enja za privredu, odnosno onaj preostali zdravi dio nje, isti~e Bajrovi}
Inicijativa Amira Zuki}a, zastupnika SDA u Skup{tini Kantona Sarajevo, da porodiljama tokom odsustva poslodavci ispla}uju puni mjese~ni iznos plate kako bi se stvorio ve}i fond za one koje ne rade, a koje bi mogle primati kvalitetniju naknadu, nije nai{ao na pozitivan odgovor poslodavaca u Kantonu Sarajevo. U razgovoru sa nekoliko njih saznali smo da bi ovakva praksa mogla dovesti ~ak i do zatvaranja pojedinih firmi. Rasim Bajrovi}, predsjednik Nadzornog odbora hotela Evropa, istakao je kako su poslodavci previ{e optere}eni doprinosima, te da se stalno predla`u nove mjere koje dodatno ote`avaju situaciju poslodavcima. Broj novoro|enih u Kantonu Sarajevo svake godine konstantno opada. Nadle`ni trebaju ne{to u~initi po pitanju stimulacije mladih da stupaju u bra~nu zajednicu i osnivaju porodice jer bi, ukoliko se ovakav trend nastavi, za nekoliko godina u Kantonu mogli imati prevagu mortaliteta nad natalitetom. Prema podacima federalnog Zavoda za statistiku, u pro{loj godini u KS-u ro|eno je 4.721 dijete, dok su u istom periodu u 2011. godini umrle 3.933 osobe.
Manjak sredstava u bud`etima ne smije biti izgovor

U 2011. ro|eno 4.721 dijete

Neka dr`ava plati
- Dosada{nja praksa je bila da dr`ava pla}a naknade, a sada se predla`u neka optere}enja za privredu, odnosno onaj preostali zdravi dio privrede. Svjedoci smo pri~a oko pove}anja PDV-a i doprinosa i to svakako pravi velike probleme poslodavcima. Bojim se da bi smo mogli do}i u situaciju da se i one firme koje dobro posluju po~nu zatvarati, istakao je Bajrovi}. Poslodavci se zauzimaju za {to bolji polo`aj svojih radnika, ali ukoliko se nastavi trend pove}anja obaveza, prema rije~ima Bajrovi}a, mnogi bi mogli po~eti sa otpu{tanjima. - Radna mjesta su prioritet i njih treba sa~uvati, a ako se poslodavci nastave optere}ivati, ne bi me za~udilo da po~nu otpu{tanja, {to nikome nije u interesu. Dr`ava treba na}i modus kako da olak{a i pomogne privredi i na taj na~in podstakne nova zapo{ljavanja. Malo privrednika posluje pozitivno i treba na}i na~in kako da im se pomogne u ovim kriznim vremenima, naglasio je Bajrovi}. Direktor Tvornice ~arapa Klju~ Ze}ir Muratovi} ima identi~no mi{ljenje kao Bajrovi} i kazao je da bi to bio novi udar na privredu.

Pogre{na politika
- Dr`ava vodi pogre{nu politiku u smislu stimulacije budu}ih nara{taja. Svakako da se trebaju stimulisati mladi da formiraju porodice, ali poslodavcima se ionako uzima previ{e putem ra-

znih doprinosa. Nije izgovor da se sav teret prebaci na poslodavce taj da u bud`etima nema sredstava. Nadle`ni trebaju na}i na~in kako da pune bud`ete, ali i da stimuli{u mlade ljude da stupaju u bra~nu zajednicu i osnivaju porodice. Ukoliko bi se jo{ i ova obaveza prebacila na nas, to bi moglo zna~iti prekid rada u pojedinim preduze}ima i onda }emo samo napraviti ve}i problem, a to je ve}a nezaposlenost, pojasnio je Muratovi}. S. HUREMOVI]

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

DE@URNE APOTEKE
BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

Jo{ jedan po`ar u Starom Gradu

Gorio stan u
Foto: [. SULTANOVI]

U op}ini Stari Grad izbio je jo{ jedan po`ar i to ju~er u ranim jutarnjim satima. Vatrogasci su o po`aru obavije{teni u 6.52 sati, nakon ~ega su ekipe po~ele gasiti vatru ve} u sedam sati. Po`ar je uga{en, a povrije|enih na svu sre}u, nije bilo. U stanu je pri~injena ve}a materijalna {teta, a ta~an uzrok po`ara se utvr|uje. Nakon {to vje{taci izvr{e uvi|aj, znat }e se vi{e detalja o doga|aju. E. G.

Had`idamjanovoj

PORODILI[TA

4 13

DJEVOJ^ICE DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

Budimpe{ta 14.35, Amsterdam 14.35 i 15.45, Zagreb 15.30 i 22, Kopenhagen / Banja Luka 16

Odlasci:
Beograd 6.20 i 16.35, Zagreb 6.30 i 16, Banja Luka / Kopenhagen 6.30, Be~ 7.25 i 14.55, Amsterdam 8 i 9.15, Minhen 13.05, Istanbul 13.50 i 18, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55

Dolasci u Sarajevo iz:
Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beograd 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxselles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom

AVIONI Dolasci:
Istanbul 8.50 i 12.55, Ankona 10.25, Beograd 11.25 i 21.40, Minhen 12.30, Istanbul 12.55, Ljubljana 13.45, Be~ 14.05 i 21.40,

u 8 sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, Herceg-Novi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan

u 19 sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30,

14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9.15, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

24

SARAJEVSKA HRONIKA

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

RENTE Opomene Op}ine Centar pred prinudnu naplatu

Provjera ra~una
najve}ih du`nika
Nakon {to je Op}inskom vije}u Centar Slu`ba za imovinskopravne poslove prezentirala informaciju o svim fizi~kim i pravnim licima koja nisu izmirila tro{kove naknade za dodijeljeno gra|evinsko zemlji{te, preduzeti su koraci kako bi se potra`ivanja naplatila. A ona nisu mala. Spisak sadr`i imena korisnika i lokacije za 65 nenapla}enih potra`ivanja od lica kojima je zemlji{te dodijeljeno po javnom konkursu i rje{enjima donesenim na osnovu Zakona o gra|evinskom zemlji{tu. Konstatovano je da je ukupna suma svih dugovanja ve}a od tri miliona KM.

Ako pravna lica ne uplate dugovanja u deset dana roka, od Centralne banke }e se zatra`iti uvid u stanje njihovih bankovnih ra~una, ka`e Konji~anin
Op}ina ne bi naplatila ni{ta. - Nakon isteka roka za opomene, zatra`i}emo od Centralne banke podatke o stanju bankovnih ra~una du`nika, nakon ~ega }emo dokumentaciju proslije-

IZNOSI DUGOVANJA
Palace investments (ALTA Shopping centar) Hyundai-auto BH Drvopromet Med`lis Islamske zajednice Bau herc 1.675.800 KM 1.028.306 KM 755.780.99 KM 729.000 KM 388.11.93 KM

Varijante
Pomo}nik na~elnika za privredu i finansije Damir Konji~anin za Oslobo|enje ka`e kako je ova slu`ba du`nicima proslijedila opomene, a da je u svakoj od njih naveden rok od po desetak dana. - @eljeli smo dati vremena pravnim licima da se sna|u za novac, a sa druge strane, ako opomene ne budu dale rezultate, pokrenu}emo sudski spor kako bismo prinudnim rje{enjima sa

diti Op}inskom pravobranila{tvu i dati prijedlog da se pokrene postupak prinudne naplate, isti~e Konji~anin.

Pogodbe nema
Sa polaganja temeljca za objekat Hyundaija na [ipu

Nakon {to su iz Op}ine Centar proslijedili opomene za neizmirene rente, Med`lis Islamske zajednice pokrenuo je upravni spor tu`bom u kojoj dovodi u pitanje visinu rente. Sva dokumentacija zavr{ila je na sudu, a rije~ je o zemlji{tu u Ulici Patriotske lige, ta~nije d`amiji na Jezeru.

Sa Med`lisom IZ-a ve} na sudu

bankovnih ra~una firmi skinuli iznose koje duguju, poja{njava Konji~anin. Prema rije~ima pomo}nika na~elnika, ako se za neko pravno lice ispostavi da nema novca ni na bankovnom ra~unu, krajnja varijanta je ukidanje rje{enja o dodjeli zemlji{ta, jer u tom slu~aju

Pomo}nik na~elnika Op}ine Centar napominje kako je, uz Palace investments (vlasnik TC Alta), jedan od najve}ih du`nika Hyundai za objekat komercijalnog karaktera na [ipu. - Kada su u pitanju pravna lica, nema pogodbe i ona }e biti prioritet u izmirenju obaveza prema Op}ini, jasan je Konji~anin.
J. MILANOVI]

Park-{ume Mojmilo

Izdvojeno 75.000 maraka

Sanacija krovova na trgovkama
Po`ar koji je 7. marta izbio u Ulici trgovke na Ba{~ar{iji uni{tio je desetak radnji. Kako su nam potvrdili u Informativnoj slu`bi Op}ine Stari Grad, tokom naredne sedmice }e po~eti sanacija po`arom o{te}enih krovova. Napravljeni su predmjer i predra~un, a odre|eno je da }e se iz bud`eta Op}ine za ovu sanaciju izdvojiti 75.000 KM. Op}ina }e sanirati {est objekata koji su u njenom vlasni{tvu, ali i one koji pripadaju privatnicima. U ovaj projekat nije ura~unata sanacija krova Kolobare, po{to nisu kompletirani potrebni podaci, a oni se o~ekuju tek naredne sedmice. Nakon {to bude zavr{ena sanacija krovova, pristupit }e se izra~unavanju predmjera i predra~una za sanaciju unutra{njosti op}inskih objekata. E. G.

Igre vrti}a na snijegu
Pod pokroviteljstvom Op}ine Novi Grad, a u organizaciji Udru`enja Sport4you, ju~er je na lokalitetu Park-{ume Mojmilo odr`ano prvo takmi~enje djece novogradskih obdani{ta pod nazivom ‘’Igre vrti}a na snijegu’’ . Na takmi~enju je u~estvovalo oko stotinu mali{ana kojima je Op}ina obezbijedila tople napitke i u`ivanje u sanjkanju i spu{tanju niz tubing-stazu. - Ovaj projekat Op}ina organizuje ve} drugu godinu, a glavni cilj je okupljanje i dru`enje djece te razvijanje ljubavi prema sportu i sportskim takmi~enjima, kazao je Tajib Delali}, pomo}nik na~elnika za privredu, kulturu, sport i informisanje. Admir Had`ikaduni}, tehni~ki direktor i instruktor ski-{kole Sport4you, naglasio je kako je ovo izvanredna prilika da se mali{ani zabave, o~eli~e organizam na ~istom zraku te spoznaju vrijednost sportskih aktivnosti. E. G.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.
UNIVERZITET U ZENICI REKTORAT Na osnovu Odluke broj: 01-100-309-0754/12 od 2.3.2012. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA

OGLASI
БOСНA И ХEРЦEГOВИНA ФEДEРAЦИJA БOСНE И ХEРЦEГOВИНE ВЛAДA

25

O zasnivanje LdnogA sa G ra odno S za
A. OJ Fakultet za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici 1. Sprema~ica......................................................................................1 izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme 2. Recepcioner (portir) ........................................................................1 izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme B. OJ Studentski centar Univerziteta u Zenici 1. Sprema~ica......................................................................................1 izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme 2. Zaposlenik u ve{eraju .....................................................................1 izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme Uslovi: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom kandidat za radno mjesto A. 1. i B. 1. treba da ispunjava i slijede}e posebne uslove: - NS (I stepen obrazovanja) osnovna {kola Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom kandidat za radno mjesto A. 2. treba da ispunjava i slijede}e posebne uslove: - SSS/KV (IV/III stepen obrazovanja) i 1 (jedna) godina radnog iskustva Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom kandidat za radno mjesto B. 2. treba da ispunjava i slijede}e posebne uslove: - NS (I stepen obrazovanja) osnovna {kola i 6 ({est) mjeseci radnog iskustva Uz prijavu na oglas, kandidat je du`an prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - kra}u biografiju, kontakt-telefon i adresu prebivali{ta; - svjedo~anstvo o zavr{enoj {koli; - izvod iz mati~ne knjige ro|enih; - potvrdu o radnom iskustvu za radna mjesta A. 2. i B. 2.; - uvjerenje o dr`avljanstvu; - CIPS-ovu potvrdu o mjestu prebivali{ta/boravi{ta. Prijavu na oglas, kao i kra}u biografiju, kandidat je du`an vlastoru~no potpisati. Dokazi o ispunjavanju tra`enih op{tih i posebnih uslova moraju biti prilo`eni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starije od 6 ({est) mjeseci. S kandidatima koji budu ispunjavali uslove oglasa Komisija za provo|enje administrativnog postupka izbora kandidata obavit }e intervju s kandidatima u vezi s ispunjavanjem uslova za obavljanje poslova naprijed navedenog radnog mjesta. S izabranim kandidatom zaklju~it }e se ugovor o radu na neodre|eno vrijeme. Izabrani kandidati, prije zaklju~ivanja ugovora o radu, du`ni su pribaviti dokaz (uvjerenje) o op{toj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o neka`njavanju (izdato od MUP-a) ne starije od 6 ({est) mjeseci. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz oglasa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U ZENICI, Ulica fakultetska 3, Zenica, sa naznakom "Prijava na oglas za radno mjesto ________________________________________" Rok za podno{enje prijava na oglas je 8 (osam) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA GOVERNMENT Na osnovu ~lana 23. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 49/05) i ~l. 48. i 63. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03/04-02-1020/2008 od 19. 9. 2008. godine, broj 03/05-02-764-1/2011 od 11. 7. 2011. godine i broj 03/05-1457/2012 od 24. 1. 2012. godine, sekretar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje

J AV N I O G L A S
za popunu upra`njenog radnog mjesta namje{tenika u Uredu premijera Federacije BiH Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 1. Voza~ u Uredu premijera Federacije BiH u Sektoru za koordinaciju politika i institucionalnu saradnju - Odsjek za op}e poslove — 1 (jedan) izvr{ilac. Opis poslova - upravlja putni~kim vozilom za potrebe premijera prema slu`benom nalogu; - stara se o tehni~koj opremljenosti i ispravnosti vozila i blagovremeno preduzima mjere servisiranja, odr`avanja, tehni~kog pregleda i registracije vozila; - odr`ava ~isto}u i vr{i manje opravke vozila za koje je osposobljen; - sastavlja i podnosi mjese~ne izvje{taje o pre|enoj kilometra`i i utro{enom gorivu i mazivu, odnosno pridr`ava se procedura donesenih u vezi sa upotrebom i kori{tenjem slu`benog automobila i odgovara za isto; - vr{i i druge poslove koje odredi premijer. Uvjeti za vr{enje poslova: - SSS - voza~ motornog vozila i najmanje deset mjeseci radnog sta`a. Vrsta djelatnosti: Poslovi pomo}ne djelatnosti Naziv grupe poslova: Operativno-tehni~ki Stepen slo`enosti: Djelimi~no slo`eni Status izvr{ioca: Namje{tenik Pozicija radnog mjesta: Voza~ motornog vozila Broj izvr{ilaca: 1 (jedan) Uz prijavu na javni oglas potrebno je prilo`iti sljede}a dokumenta (originali ili ovjerene kopije): - diplomu o stru~noj spremi, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopija CIPS-ove li~ne karte, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), - potvrda o radnom sta`u nakon zavr{ene srednje stru~ne spreme, - izjava da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini, - izjava da nije obuhva}en odredbom ~lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. Radni odnos se zasniva na neodre|eno vrijeme uz obavezu probnog rada u trajanju od tri mjeseca. Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzimanja du`nosti namje{tenika. Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnim listovima. Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom mogu se predati neposredno ili dostaviti preporu~eno po{tom, na adresu: Generalni sekretarijat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Alipa{ina 41, Sarajevo, sa naznakom “za javni oglas”. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Broj: 03/06-34-21-5/2012 Datum, 12. 3. 2012. godine SEKRETAR VLADE Edita Kalajd`i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OSNOVNA [KOLA "KALIBUNAR" TRAVNIK Broj: 55/12 Datum:12.3.2012. Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli i ~lana 70. Pravila {kole, Upravni odbor Osnovne {kole "Kalibunar" Travnik raspisuje

• uvjerenje o dr`avljanstvu • dokaze o du`ini radnog sta`a u struci nakon diplomiranja • prosjek ocjena tokom studija • dokaze o ~ekanju na posao nakon sticanja stru~ne spreme • dokaz o stalnom mjestu boravka • ku}nu listu • dokaz o u~e{}u u oru`anim snagama BiH (li~no ili ~lanovi porodice). Svi dokumenti moraju biti originali ili ovjerene kopije. Izbor kandidata }e se vr{iti prema Pravilniku o popuni upra`njenih radnih mjesta putem konkursa. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokumentima dostaviti isklju~ivo po{tom na adresu: OSNOVNA [KOLA "KALIBUNAR" 72270 TRAVNIK VJEKOSLAVA KARASA BB Sa naznakom: ZA KONKURS UPRAVNI ODBOR [KOLE

KONKURS
za prijem u radni odnos 1. pedagog - 1 izvr{ilac na odre|eno vrijeme do 31.5.2013. godine Pored op}ih uvjeta propisanih Zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i ostale uvjete propisane Zakonom o osnovnoj {koli i Nastavnim planom i programom. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti i: • diplomu • uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu • izvod iz mati~ne knjige ro|enih

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton OSNOVNA [KOLA KA]UNI 72 264 K A ] U N I Tel/fax: (030)591-019 Broj: 01-94/2012. Datum, 13. 3. 2012. godine Na osnovu ~lana 57. Zakona o osnovnoj {koli ("Slu`bene novine SBK", broj 11/01 i 17/04) i ~lana 118. Pravila Osnovne {kole Ka}uni, Upravni odbor na sjednici odr`anoj 13. 3. 2012. godine, raspisuje

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 044003 08 P Sarajevo, 28. 2. 2012.

K OpriN uKdniU R S za jem ra odnos
na odre|eno vrijeme do povratka zaposlenika sa bolovanja, a najdalje do 30. 6. 2012. godine. 1. Nastavnik razredne nastave............................................................................1 izvr{ilac — puna norma 2. Nastavnik engleskog jezika i knji`evnosti .....................................................1 izvr{ilac — puna norma Uz prijavu sa kra}om biografijom i brojem kontakt-telefona, kandidati su du`ni prilo`iti dokaze o stru~noj spremi (predvi|ene Zakonom o osnovnoj {koli), izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu. Kandidati su du`ni dostaviti dokumentaciju potrebnu za primjenu Pravilnika o bodovanju, pravilima i postupku popune upra`njenih radnih mjesta Osnovne {kole Ka}uni (dokaz o tehnolo{kom vi{ku u {kolama SBK, dokaz o polo`enom stru~nom ispitu, potvrda o smanjenoj normi za nastavnika u stalnom radnom odnosu, potvrda zavoda za zapo{ljavanje o periodu ~ekanja na posao, dokaz o prosje~noj ocjeni tokom studija, potvrda poslodavca kao dokaz o radnom sta`u u struci, socijalne prilike-ku}na lista i dokazi o neostvarivanju stalnih prihoda za punoljetne ~lanove doma}instva). Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove bit }e obavljen intervju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. OSNOVNA [KOLA KA]UNI

OGLAS
Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja Volskbank BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enih SIECHITS d.o.o. Sarajevo, ul. Ejuba Sarajki}a br. 6 i Red`o [ehi} (Retzio Stechits) iz Hrasnice, Ru`evik br. 29, radi duga, v.sp. 54.028,56 KM, 28. 2. 2012. donio je presudu kojom je tu`ene obavezao da solidarno isplate tu`itelju iznos od 50.000,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 4. 10. 2008. do isplate, iznos od 1.002,19 KM na ime obra~unate kamate i iznos od 2.831,37 KM na ime obra~unate zatezne kamate, kao i naknade tu`itelju tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 3.805 KM, dok je u preostalom dijelu tu`beni zahtjev odbijen. Objavljivanjem ovog oglasa dostava presude tu`enima smatrat }e se izvr{enom protekom roka od 15 dana po~ev od dana objavljivanja. SUDIJA

26

KULTURA
Na osnovu odlukâ Nastavno-nau~nog vije}a i Odluke Upravnog odbora Fakulteta, FILOZOFSKI FAKULTET U SARAJEVU objavljuje

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Promoviran Rje~nik Muhameda Hevaija Uskufija

KONKURS za izbor
1. Nastavnik (sva zvanja) za oblast standardni (savremeni) bosanski, hrvatski, srpski jezik (predmeti: Tvorba rije~i, Leksikologija i leksikografija, op}i predmeti — Bosanski jezik 1/Hrvatski jezik 1/Srpski jezik 1 i Bosanski jezik 2/Hrvatski jezik 2/Srpski jezik 2) na Odsjeku za bosanski, hrvatski i srpski jezik. 1 izvr{ilac Nastavnik (sva zvanja) za oblast orijentalno-islamska civilizacija (predmeti: Orijentalno-islamska civilizacija 1, Orijentalno-islamska civilizacija 2, Orijentalno-islamska civilizacija 3, Uvod u orijentalnu filologiju, Uvod u iranistiku, Stvarala{tvo Bo{njaka na orijentalnim jezicima, Metodologija i tehnika nau~nog rada), na Odsjeku za orijentalnu filologiju. 1 izvr{ilac Nastavnik (sva zvanja) za oblast turska knji`evnost (predmeti: Uvod u tursku knji`evnost 1, Uvod u tursku knji`evnost 2, Moderna turska knji`evnost 1, Moderna turska knji`evnost 2, Islamska paleografija, Osmanska diplomatika, Divanska knji`evnost na osmanskom turskom jeziku u BiH), na Odsjeku za orijentalnu filologiju. 1 izvr{ilac Nastavnik (sva zvanja) za oblast hrvatska knji`evnost i predmet Interkulturalno izu~avanje ju`noslavenskih knji`evnosti (predmeti: Hrvatska knji`evnost prve polovine 20. stolje}a, IP Knji`evni rezultati hrvatskog ekspresionizma, Hrvatska knji`evnost druge polovine 20. stolje}a, IP Bosanskohrvatski roman nakon 1945, Poetike hrvatske knji`evnosti 20. stolje}a, Umije}e interpretacije romana, IP Elementi karnevalizacije u hrvatskoj knji`evnosti, Hrvatska knji`evnost 19. stolje}a, IP Modeli romana u hrvatskoj knji`evnosti 19. stolje}a, Starija hrvatska knji`evnost, Poetike hrvatske knji`evnosti do 20. stolje}a), na Odsjeku za knji`evnosti naroda BiH. 1 izvr{ilac Nastavnik (sva zvanja) za oblast svjetska knji`evnost (predmeti: Svjetska knji`evnost od antike do renesanse, Svjetska knji`evnost od klasicizma do postmodernizma, Bosanskohercegova~ke knji`evnosti u evropskom kulturnom kontekstu, IP Kulturalna znanost o knji`evnosti, IP Knji`evnost, izdava{tvo, mediji, IP Umije}e interpretacije drame, Knji`evnost i medijski `anrovi), na Odsjeku za knji`evnosti naroda BiH. 1 izvr{ilac Nastavnik (sva zvanja) za oblast ruska knji`evnost (predmeti: Uvod u rusku knji`evnost, Ruski klasici XIX vijeka 1, Ruski klasici XIX vijeka 2, Poetika ruskog romana (i ruska drama 19. vijeka), Ruska knji`evnost XX vijeka 1, Ruska knji`evnost XX vijeka 2, Ruska proza kraja XX stolje}a i Ruski postmodernizam) na Odsjeku za slavenske jezike i knji`evnosti. 1 izvr{ilac Vi{i asistent za oblasti metodika nastave knji`evnosti i jezika i knji`evnost za djecu i omladinu (predmeti: Knji`evnost za djecu i omladinu, Metodika nastave knji`evnosti naroda BiH, IP Bosanskohercegova~ke knji`evnosti u evropskom kulturnom kontekstu, IP Umije}e interpretacije drame, Poetika knji`evnosti za djecu i omladinu, IP Grani~ni knji`evni `anrovi i publicistika u BiH, Knji`evna periodika u BiH od 1918. do 1945., IP Knji`evna kritika i esejistika u BiH, IP Osnove filma, scenske umjetnosti i medijske kulture u nastavi, Metodika nastave jezika, Kulturalna znanost o knji`evnosti), na Odsjeku za knji`evnosti naroda BiH. 1 izvr{ilac Vi{i asistent za oblast bibliotekarstvo (predmeti: Osnove informacijskih znanosti i bibliotekarstva 1 i 2, Informacijsko zakonodavstvo i etika, Informacijska politika, Biblioteke u multikulturalnom informacijskom dru{tvu, Digitalne biblioteke i Internet kultura), na Odsjeku za komparativnu knji`evnost i bibliotekarstvo. 1 izvr{ilac Vi{i asistent za oblast psihologija (predmeti: Kognitivna psihologija 1, Kognitivna psihologija 2, Osjeti i percepcija, Motivacija i radno pona{anje i Odabir i razvoj osoblja), na Odsjeku za psihologiju. 1 izvr{ilac

2.

3.

Predstavljanje je pobudilo veliku pozornost

Foto: D. ]UMUROVI]

4.

Djelo pro`eto

5.

ljubavlju
Rije~ je o prijepisu najstarijeg ju`noslavenskog rje~nika {tokavskog narje~ja u Evropi i jednom od najstarijih rje~nika na balkanskim prostorima kojega je napisao Tuzlak 1631. godine
U Akademiji nauka i umjetnosti BiH ju~er je predstavljen Bosansko-turski rje~nik iz 1631. godine autora Muhameda Hevaija Uskufija. Rije~ je o prijepisu najstarijeg ju`noslavenskog rje~nika {tokavskog narje~ja u Evropi i jednom od najstarijih rje~nika na balkanskim prostorima, ~iji su izdava~i Op}ina Tuzla i federalno Ministarstvo obrazovanja i nauke. sama ~injenica da se radi o djelu koje je staro 380 godina, te da ga je napisao Muhamed Hevaija Uskufija Tuzlak 1631. godine je i vi{e nego bilo dovoljan razlog da se Ministarstvo uklju~i u ovaj projekt". O zna~aju Rje~nika, akademik prof. dr. Esad Durakovi} kazao je slijede}e: - Dakle, po mom sudu, iako je Rje~nik objavljen 1631, on danas ima zna~aj izuzetan u barem dva aspekta. On ima, budimo otvoreni, i jedan ideolo{ko-politi~ki zna~aj jer se javlja, odnosno objavljuje pomalo u vrijeme kada se Bo{njacima osporava pravo na ime nacije, ali istovremeno se osporava i pravo na nominaciju vlastitoga jezika. To

6.

7.

8.

Nedovoljno predstavljen
O Rje~niku su govorili na~elnik Op}ine Tuzla Jasmin Imamovi}, federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Ma{i}, akademik prof. dr. Esad Durakovi}, autor poglav-

9.

10. Vi{i asistent za oblast pedagogija (predmeti: Osnovi obiteljske pedagogije, Intraobiteljska dinamika, Didaktika 1, Didaktika 2, Metodika nastavnog rada, Savremene koncepcije u~enja i podu~avanja u nastavi, Metodika vannastavnog rada, Istra`ivanja u nastavi), na Odsjeku za pedagogiju. 1 izvr{ilac 11. Asistent za oblast bo{nja~ka knji`evnost (predmeti: Starija bo{nja~ka knji`evnost, Bo{nja~ka knji`evnost preporodnog doba, Bo{nja~ka knji`evnost prve polovine 20. vijeka, Bo{nja~ka knji`evnost druge polovine 20. vijeka, Poetike bo{nja~ke knji`evnosti do 20. vijeka i Poetike bo{nja~ke knji`evnosti 20. vijeka, IP: Divanska knji`evnost Bo{njaka, Bo{nja~ki roman preporodnog doba, Ekspresionizam u bo{nja~koj knji`evnosti i Bo{nja~ka poezija druge polovine 20. vijeka), na Odsjeku za knji`evnosti naroda BiH. 1 izvr{ilac Za navedene pozicije zainteresirani kandidati du`ni su dostaviti: a. Prijavu na konkurs; b. Diplomu o ste~enom nau~nom stepenu doktora nauka ili diplomu o zavr{enom III ciklusu studija — original ili ovjerenu fotokopiju; (za pozicije broj 1 — 6.) c. Diplomu o ste~enom nau~nom stepenu magistra ili diplomu o zavr{enom II ciklusu studija sa dodatkom diplomi — original ili ovjerenu fotokopiju; (za pozicije broj 1 — 11.) d. Diplomu o zavr{enoj odgovaraju}oj visokoj spremi ili diplomu o zavr{enom I ciklusu studija sa dodatkom diplomi — original ili ovjerenu fotokopiju; (za pozicije broj 1 — 11.) e. Rje{enje/a o nostrifikaciji gore navedene/ih diplome/a — original/e ili ovjerenu/e fotokopiju/e; (za pozicije broj 1 — 11.) f. Biografiju; g. Bibliografiju; h. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih — original ili ovjerenu fotokopiju (ne stariji od 6 mjeseci); i. Uvjerenje o dr`avljanstvu — original ili ovjerenu fotokopiju (ne starije od 6 mjeseci); j. Uvjerenje o neka`njavanju od Suda (ne starije od 3 mjeseca) — original ili ovjerenu fotokopiju; Kandidati koji konkuri{u za pozicije broj 1 — 6. du`ni su da na prijavi nazna~e za koje zvanje apliciraju. Kandidati su du`ni da pored navedene dokumentacije dostave i ostalu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom. Obrazac prijave sa tekstom Zakona o visokom obrazovanju — Pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 22/10) mo`e se preuzeti sa WEB adrese Filozofskog fakulteta u Sarajevu: www.ff.unsa.ba Konkurs za izbor u akademsko zvanje vr{i se u skladu sa ~lanom 104. Zakona o visokom obrazovanju — Pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 22/10). Konkurs je objavljen 15. 3. 2012. godine i ostaje otvoren do 29. 3. 2012. godine. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostavljaju se isklju~ivo putem po{te sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS“ na adresu: Filozofski fakultet u Sarajevu, Franje Ra~kog br. 1, 71 000 Sarajevo. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

Prisutan bio i visoki predstavnik za BiH Valentin Inzko

lja o prijepisu Uskufijevog rje~nika iz Uppsale Adnan Kadri} i recenzent prof. dr. Josip Baoti}. Na~elnik Op}ine Tuzla Jasmin Imamovi} kazao je da za bosanski jezik nema va`nije knjige od ove, te da mnogi nau~nici iz oblasti slavistike Evrope i svijeta ovu knjigu smatraju kapitalnim djelom. Tako|er, Imamovi} }e kazati da je "dobro da niko ne osporava hrvatski jezik, da niko ne osporava srpski jezik, ali nije dobro {to ljudi osporavaju bosanski jezik. Nije toliko do onih koji ga osporavaju, nego do nas koji ga nismo dovoljno predstavili, pa je promocija ove knjige i u toj funkciji." Ministar federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke Damir Ma{i} pojasnio je za{to se Ministarstvo odlu~ilo u}i u ovaj poduhvat. Jedan od razloga se nalazi i u tome {to "prakti~ki nikada nije bio predstavljen,

se doga|a u vrijeme kulturocida koji je ovdje izvr{en. Dakle, on se reaktualizira u tom vremenu. Istovremeno, taj rje~nik je jedna va`na filolo{ka i leksikografska ~injenica koja nedvosmisleno pokazuje da je bosanski jezik postojao mnogo ranije nego {to su nastala osporavanja toga jezika.

Te`nja autora
Prof. dr. Josip Baoti} akcentirao je ljubav s kojom je autor pro`eo Rje~nik, odnosno naglasio je da je te`nja tada{njih autora bila da svoj jezik stave u isti rang s onim jezicima koji su u tom vremenu imali presti` u dru{tvenom `ivotu, u znanosti... Predstavljanje Bosansko-turskog rje~nika je odr`ano u prisustvu velikog broja li~nosti iz znanstvenog, kulturnog i javnog `ivota BiH, a pobudilo je i veliku medijsku pozornost. An. [.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

KULTURA
Pozori{ni festival Slavija u Srbiji

27

Dani frankofonije u BiH

Francuski institut u BiH u suradnji sa Prirodno-matemati~kim fakultetom iz Sarajeva i sa Centrom za `ivotnu sredinu organizira projekcije francuskih dokumentarnih filmova. U prostorijama Prirodno-matemati~kog fakulteta sino} je prikazana jedna epizoda emisije "Ve~er na nepoznatoj zemlji". Koncept emisije je da poznata

Dva dokumentarna filma na PMF-u
francuska li~nost ide u otkrivanje nekog udaljenog dijela planete koji je na neki na~in ugro`en i da se tako privu~e pa`nja javnosti na taj problem i da se zatra`i pomo} za njegovo rje{avanje. Emisija je prikazivana u Francuskoj 2004. i nakon prve epizode postala je fenomen jer je svaku epizodu gledalo {est miliona ljudi. Konkretno u epizodi koja je

prikazana sino}, francuska glumica Miriel Roben ide u otkrivanje plemena Bagieli Pigmeja, koje `ivi u nacionalnom parku sa bogatom florom i faunom na jugu Kameruna. Problematika sa kojom ovaj narod treba da se suo~i je - kako `ivjeti na tradicionalan na~in i istovremeno ~uvati prirodu. Preko slika koje oduzimaju dah, smije{nih i dirljivih trenutaka, ova emisija podsti~e gledaoce na razmi{ljanje o na~inu `ivota, odnosno - na~inu `ivota u kojem previ{e tro{imo, previ{e bacamo, previ{e zaga|ujemo i ne brinemo dovoljno za na{u prirodnu okolinu. Na{a planeta to vi{e ne mo`e da izdr`i. Ve~eras }e u 19 sati biti prikazan dokumentarni film "Tara, putovanje u sredi{te klimatske ma{ine". Kao {to i samo ime ka`e, radi se o filmu koji je bavi pitanjem klimatskog otopljavanja. On slijedi pri~u ekipe "Tara", nau~nika koji mjere topljenje leda u Arkti~kom okeanu. Ekipa je godinu ostala zarobljena ledom.
Mr. S.

Iz predstave "Pismo iz 1920"

"Pismo iz 1920" u utrci za nagradu
Na Me|unarodnom pozori{nom festivalu Slavija, koji se odr`ava u istoimenom beogradskom teatru do 17. marta, u konkurenciji devet predstava iz osam zemalja i jedna je iz BiH. Naime, komad "Pismo iz 1920", ra|en po motivima istoimene pripovijetke Ive Andri}a, u re`iji Olivera Frlji}a i koprodukciji BNP-a Zenica i 51. MESS-a, takmi~it }e se za nagradu najbolje predstave u cjelini - statuu Don Kihot - rad vajara Nikole Kolje Milunovi}a, koju }e dodijeliti tro~lani `iri koji ~ine pozori{ni i filmski redatelj Ljubi{a Georgievski i teatrolozi prof. Dragana ^oli} - Biljanovski i prof. Ra{ko Jovanovi}. Direktor pozori{ta Slavija Batri} @arkovi} rekao je da je za 11. izdanje festivala, na kojem je do sada izvedeno 130 predstava iz 30 zemalja, odabrao devet predstava teatara iz Rusije, Poljske, Rumunije, Bugarske, Azerbejd`ana, Irana, BiH i Srbije. Najavio je da }e festival otvoriti dramska umjetnica Branka Veselinovi} (93), nakon ~ega }e ansambl Dramskog pozori{ta "Ivan Gon~arov" iz Uljanovska (Rusija) izvesti predstavu "Osje}anja". Publika }e imati priliku da pogleda i predstavu "Zenobia" u izvo|enju ansambla Narodnog pozori{ta Klu`-Napoka (Rumunija), zatim dramu "@ene iz pro{losti", koju }e izvesti ansambl Dr`avnog dramskog i lutkarskog pozori{ta "Konstantin Veli~kov" (Bugarska). Njema~ko dr`avno pozori{te iz Temi{vara predstavit }e dramu "Presuda", a Prapremier In Vitro iz Poljske gostuje sa predstavom "D`epovi puni kamenja". Na repertoaru su jo{ i predstave "Kajanje" Dr`avnog akademskog narodnog dramskog pozori{ta iz Bakua (Azerbejd`an) i "Kraj partije" Ateljea 212. @arkovi} je posebno skrenuo pa`nju na predstavu "Tengo", koju je napisao Farjad Saki po motivima ^ehovljeve drame "Medvjed", u re`iji Rasoula Sakheija, koju na perzijskom jeziku izvodi iransko pozori{te Sina group. Georgievski je istakao da je najve}a vrlina festivala {to dodjeljuje samo jednu nagradu, dok je prof. Jovanovi} konstatovao je da je veliko zadovoljstvo imati ovakav festival "u vrijeme krize i pozori{ne oseke u pogledu broja premijera i postignutih rezultata", te posebno preporu~io predstavu "Pismo iz 1920", istakav{i da mo`e biti provokativna, s obzirom na to da re`iju potpisuje Frlji} i da je rije~ o "osjetljivoj temi o vje~itoj netrpeljivosti u BiH". Bh. predstava bit }e odigrana posljednjeg festivalskog dana. Mr. S.

^lanovi ekipe "Tara", koji mjere topljenje leda u Arkti~kom okeanu

Podr{ka Eurimagesa filmu "Cure" Andree [take

Uspjeh regionalne koprodukcije
Nakon "Mamca" Aide Begi}, podr`anog u decembru pro{le godine, Eurimages je odlu~io i dalje biti susretljiv ka projektima koji dolaze iz regije
Jo{ jedna regionalna koprodukcija podr`ana je od Eurimages fonda Vije}a Evrope nakon redovne sjednice odr`ane od 6. do 10. marta u Luksemburgu. Radi se o filmu "Cure" Andree [take, {vicarske rediteljke bosanskog porijekla. Producenti ovog filma Deblokada iz Sarajeva, Oko iz [vicarske i @iva iz Hrvatske do bi li su 626.000 KM (320.000 eura) kao finansijsku podr{ku u realizaciji ovog filma. Podsjetimo, u decembru pro{le godine je ovaj isti film podr`an i na konkursu Fondacije za kinematografiju sa 150.000 KM, {to je najvi{i iznos dodijeljen na pomenutom konkursu od svih podr`anih projekata. Andrea [taka je postala poznata nakon debitantskog dugometra`nog igranog filma "Gospo|ica", s kojim je osvojila Zlatnog leoparda u Locarnu 2006, te Srce Sarajeva za najbolji film iste godine. [taka je ro|ena [vicarka, ali su joj roditelji iz na{eg regiona - majka joj je Sarajka, a otac Dubrov~anin. @ivi i radi u Zurichu i New Yorku. Eurimages, fond za podr{ku
Andrea [taka je nagra|ena Zlatnim leopardom u Locarnu 2006.

Muzej savremene umjetnosti RS-a

Promjenljivo tijelo
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske ve~eras }e u 19 sati biti otvorena samostalna izlo`ba Borjane Mr|e "Promjenljivo tijelo". Borjana Mr|a je pripadnica nove generacije umjetnika, koja se umjetni~ki formirala na prostoru Republike Srpske u postratnim i posttranzicijskim uslovima, sposobna da u svojim radovima iznese veliku dozu otvorenosti prema vlastitoj intimi, fazama odrastanja, porodi~nom okru`enju, kao i da poka`e spremnost da se kriti~ki okrene prema pro{losti, identitetu i stvarnosti u kojoj `ivi. Tematsku raznovrsnost u njenom radu prati medijska otvorenost uz ravnopravan odnos prema klasi~nim likovnim tehnikama, mediju videa i fotografije. Ovu karakteristi~nu interdisciplinarnost prati i velika produktivnost, izra`ena kroz nekoliko obimnijih

koprodukcija, distribucije i promocije evropskih filmova koji je osnovalo Vije}e Evrope 1988, podr`ao je i film "Mamac" Aide Begi} na prethodnoj sjednici sa 390.000 KM (200.000 eura). Od primanja na{e zemlje u svoje okrilje 2005. godine, Eurimages je podr`ao 11 bh. filmova sa goN. S. tovo 4 miliona KM.

Predstavljanje zbornika radova

Rad Borjane Mr|e

Hercegovina kroz povijest
U organizaciji Hrvatskog kulturnog dru{tva Napredak - Glavna podru`nica Mostar ve~eras }e u 18 sati u Mostaru biti predstavljen zbornik radova. Predstavljanje }e bit odr`ano u Maloj galeriji Kraljice Katarine u sklopu Hrvatskog doma herceg Stjepan Kosa~a, a o zborniku }e govoriti: ravnateljica Hrvatskog instituta za povijest dr. sc. Jasna Turkalj, predsjednik znanstvenog vije}a Hrvatskog instituta za povijest dr. sci. Robert Skenderovi}, urednik zbornika dr. sci. Ivo Lu~i} i predsjednik mostarskog Napretka dr. sci. Miroslav Palameta. Zbornik je objavljen u nakladi Hrvatskoga instituta za povijest iz Zagreba u dvije knjige na gotovo 1.600 stranica sa ukupno 46 autorskih priloga znanstvenika iz Hrvatske, BiH i susjednih zemalja.

ciklusa, u medijskom i tematskom smislu me|usobno povezanih i kontinuirano nadogra|ivanih. Izlo`ba u Muzeju savremene umjetnosti RS-a u Banjoj Luci, obuhvatit }e videoradove, instalacije, crte`e, objekte i fotografije nastale u proteklih pet godina. Kustosica izlo`be je dr. Sarita Vujkovi}, a izlo`ba }e biti otvorena do 15. aprila.
Mr. S.

28

SCENA
Ve~eras predstavljanje pjesme Maye Sar

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

SAN U NOVOM RUHU

Maya Sar

“Korake ti znam” premijerno na BHT1
Pjesma kojom }e Maya Sar nastupiti u drugoj polufinalnoj ve~eri 24. maja u Bakuu muzi~ki oplemenjivana i oboga}ivana u House Recording Studiju u Rimu
Maya Sar ve~eras }e u hotelu Evropa u 20 sati premijerno predstaviti pjesmu “Korake ti znam” s kojom }e Bosna i Hercegovina takmi~iti na 57. Eurosongu koji }e se odr`ati u Azerbejd`anu. Tako|er, ve~eras }e biti prikazan i spot kojim }e pjesma biti promovirana {irom Evrope. Pjesma kojom }e Maya Sar nastupiti u drugoj polufinalnoj ve~eri 24. maja u Bakuu muzi~ki oplemenjivana i oboga}ivana u House Recording Studiju u Rimu. Pod palicom maestra Adriana Pennina, jednog od vode}ih muzi~kih producenta San Rema, snimane su guda~ke sekvence pjesme. Orkestar sa kojim je Maya snimila pjesmu je “Roma Sinfonietta” , oformljen 1993. godine, a ve} punih dvanaest godina redovno sara|uje sa Enniom Morriconeom, dobitnikom Oscara za `ivotno djelo 2007. godine, koji je {iroj publici poznat kao kompozitor muzike za filmove “Za {aku dolara” “Za koji dolar vi, {e” “Dobar, lo{, zao” , . Evrovizijki show, u kojem bi gosti trebali biti Fuad Backovi} Deen, Marija [esti} i Sabahudin Kurt, direktno }e se emitirati na BHT 1, BH Radiju 1, te na portalu eurovision.tv.
Ja. D.

ISTRA@IVALI SMO
Ko su najutjecajnije li~nosti u BiH?

1. Dodik, 2. Ceri}, 3. Lagumd`ija, 4. Pulji}
Uz jednu izlo`bu u Collegiumu Artisticumu

Pjeva~ica Maja Milinkovi}

Karad`i} i Mladi} u Sarajevu! Umjetnost ili ruganje `rtvama?
Nova partijsko-kadrovska rje{enja

“Fado i ja” ponovo
u galeriji “B. Smoje”
Koncert portugalske fado muzike koji je Maja Milinkovi} odr`ala pro{le sedmice u galeriji “Boris Smoje” pro, budio je veliki interes publike pa su se organizatori odlu~ili da ljubiteljima ovog muzickog `anra poklone jo{ jednu ve~er fada. Koncert }e se odr`ati ve~eras, dan prije zatvaranja izlo`be slika “Fado i ja” sarajevske slikarice Anite Maro{ u 21 sat. - Sretna sam {to sam te ve~eri uspjela prenijeti dio emocije i strasti koje fado u sebi nosi na sve koji su prisustvovali mom koncertu i rado }u to ponoviti - kazala je Maja Milinkovi}.
Ja. D.

Faris Gavrankapetanovi} direktor ZZO Sarajevo, Mahmut \apo u UO KCUS-a? SEX I ZA[TITA
Sarajlije i Hercegovci najve}i potro{a~i

Sti`e i kondom za poja~avanje erekcije ZVIJEZDA NEDJELJE
Amra Halebi}

Kod mu{karca prvo primijetim o~i

Muharem Bazdulj

D

vadeset sedmog augusta 1950. u jednom torinskom hotelu samoubistvo je izvr{io pjesnik Cesare Pavese. Ne napuniv{i ni ~etrdeset dvije godine, ubio se popiv{i dvadesetak pilula za spavanje. Samoubistvo Paveseovo spada me|u najpoznatije dvadesetostoljetne specimene one impozantne niske pjesni~kih samoubistava. Najve}i ita li jan ski pje snik dva de se tog vi je ka ubio se, a suvremenici i potomstvo pitali su se i jo{ se pitaju: zbog ljubavi ili zbog politike. Cesare Pavese rodio se devetog septembra 1908. u selu Santo Stephano Belbo u blizini Torina. ^itav njegov `ivot vezan je za Torino. Torino je grad zahvalan za pisca. Italo Calvino, koji }e u jednom razgovoru re}i kako mu je kao mladom piscu mnogo pomogao - kako re~e - nam}orasti Pavese, napisao je crticu Pisac i grad, u kojoj govori o svom odnosu prema Torinu. Na samom po~etku tog fragmenta Calvino ka`e: Ako prihvatimo da na pi{~ev rad mo`e da uti~e ambijent u kojem se odvija, elementi okolnih prizora, onda moramo da priznamo da je Torino idealan grad za pisanje.

Prilog za kulturu, umjetnost i nauku ^etvrtak, 15. 3. 2012. godine

Cesare Pavese (1908 - 1950)

Odbacivanje hermetizma
U Torinu je, dakle, Pavese najprije zavr{io studije ameri~ke knji`evnosti. Zatim je jedno vrijeme radio kao profesor, da bi od 1933, od samog osnivanja izdava~ke ku}e Einaudi, postao jedan od njenih glavnih saradnika. (U istoj izdava~koj ku}i radi}e kasnije, me|u ostalim, i Italo Calvino, te Natalija Ginsburg.) No uskoro }e zvjerski vijek (kako bi rekao Mandelj{tam) pokazati zube i Cesare Paveseu. Sukobi i neslaganje sa tada{njim italijanskim fa{isti~kim re`imom ko{tat }e ga godine tamnovanja u logoru Brancaleone Calabro. Po povratku iz logora, 1936, objavit }e prvu zbirku pjesama pod nazivom Raditi je zamorno. Kritika Paveseov pjesni~ki prvijenac smatra njegovim osnovnim poetskim djelom, a sam Pavese ga je smatrao svojim uop}e najboljim ostvarenjem. Knjiga se u ono doba `estoko razlikovala od suvremene italijanske poetske produkcije jer je Pavese uz Umberta Sabu bio jedini onovremeni italijanski pjesnik koji je svoj glas tra`io mimo tada vladaju}eg hermetizma. Kako je primijetio Milan Komneni}, pjesme iz ove knjige zazvu~ale su u prvi mah kao sudska konstatacija ili telegramski izvje{taj. Nije potrebno re}i da su pjesnici budu}nosti prepoznali i prihvatili Paveseovu poetiku. Isto tako, tematski je Paveseova poezija karakterizirana svojevrsnim opsesivnim temama. U pitanju su ljubav i eros. Pjesme kakve su Strasne `ene, No}na u`ivanja ili Dve cigarete dosta jasno simboliziraju ovaj Paveseov tematski izbor. Sa formalne strane on je odbacio klasi~ni italijanski stih - jedanaesterac stvoriv{i vlastiti stih od trinaest slogova.

Ponor
nemo}i
Prije vi{e od {ezdeset godina ubio se italijanski pjesnik Cesare Pavese, a njegovi stihovi i danas se ~itaju {irom svijeta. List Clarin iz Buenos Airesa posvetio je pro{le sedmice, primjerice, veliki prostor ~injenici da je u Argentini objavljen prijevod sabrane Paveseove lirike. I kod nas su Paveseovi stihovi rado i ~esto prevo|eni i ~itani

moubistva. U dnevniku se samoubistvo naziva starom idejom. Tri mjeseca prije no {to }e sebi presuditi, Pavese je napisao: Kadenca patnje je po~ela. Svake ve~eri, ~im omrkne, srce mi se ste`e, do duboko u no}. Ne{to kasnije pridoda}e: U osnovi, u osnovi, u osnovi, nisam li prigrlio tu ~udnu i op~injuju}u stvar da se ponovo vrnem svojoj staroj ideji, davna{njem isku{enju - da bih imao povoda da na nju mislim? Ljubav i smrt to je pradjedovska praslika. Ljubav koju pjesnik spominje jest ljubav prema ameri~koj glumici Constance Dowling, kojoj je posvetio svoje posljednje pjesme. Neke od njih ~ak su napisane i na engleskom jeziku. Valjda je jasno {ta za pjesnika zna~i pisati na tu|em jeziku. Valjda je jasno da je to metafizi~ki akt ljubavi - darovati svoju draganu pjesmama napisanim na njenom jeziku. Paveseov slu~aj kao da je radikalno ostvarenje onog predivnog pore|enja Emilea Ciorana: Za pisca promijeniti jezik zna~i pisati ljubavno pismo pomo}u rje~nika.

Bespomo}nost, ni{tavilo
U svojoj Istoriji bolesti Tvrtko Kulenovi} doti~e se i Cesare Pavesea. Citira pjesnikovu prijateljicu koja tvrdi da se on nije ubio zbog ljubavi, no da je sam svjesno `elio da potomstvo tako misli pripremaju}i posmrtnu viziju sebe kao romanti~nog pjesnika, a da se ustvari ubio jer se bojao novog rata. Neki izvodi iz dnevnika kao da potvr|uju ovakav stav: Sada sam, na svoj na~in, u{ao u ponor: posmatram svoju nemo}, osje}am je u kostima, a anga`ovao sam se sa svom politi~kom odgovorno{}u, koja me satire. Odgovor je jedan: samoubistvo. Desetak dana pred smrt Pavese }e zabilje`iti rije~i nje`nosti za svoju ljubav i nazvati je samo povodom. Zapisati }e jo{: Ne ubija se iz ljubavi prema jednoj `eni. Ubija se jer nas ljubav, svejedno koja, otkriva u na{oj nagoti, bijedi, bespomo}nosti, ni{tavilu. No ljubav prema jednoj `eni na~inila je jednu od najljep{ih ljubavnih pjesama, pjesmu napisanu dvadeset drugog marta 1950, a od tada citiranu, {tampanu i govorenu nebrojeno puta. Do}i }e smrt i ima}e tvoje o~i - / ta smrt {to nas sale}e/ od jutra do ve~eri, besana i gluva, kao stara gri`a savesti/ ili besmislena mana. Tvoje o~i,/ bi}e uzaludna re~, prigu{en krik, muk./ Vidi{ ih tako svakog jutra/ kada se nadnosi{ nad sobom/ u ogledalu. O draga nado,/ toga dana i mi }emo znati/ da jesi `ivot i ni{tavilo.// Za svakog smrt ima pogled/ Do}i }e smrt i ima}e tvoje o~i./ Bi}e poput ispravljanja mane,/ kao zurenje u ogledalo/ iz koga izranja mrtvo lice,/ kao slu{anje zatvorenih usta./ Si}i }emo u bezdane nemi.

Zanat `ivljenja
Nakon prve knjige pjesama Pavese objavljuje niz romana i pripovjedaka: Pla`a, Prije prvih pijetlova, Lijepo ljeto. No najpoznatije njegove knjige: njegov dnevnik, petnaest godina vo|en, objavljen pod naslovom Zanat `ivljenja te zbirka pjesama Do}i }e smrt i ima}e tvoje o~i objavljene su posthumno kao i pjesnikova pisma. Paveseov dnevnik potvr|uje Schopenhauerovu (i ne samo njegovu tezu) da je glavni uzrok za samoubistvo ne~iji karakter i temperament. Schopenhauer ovo obrazla`e tvrde}i da ne postoji tako mali problem koji nekoga ne bi mogao natjerati na samoubistvo kao {to ne postoji toliki koji bi ba{ svakoga nagnao da to u~ini. Kroz ~itav se Paveseov dnevnik, naime, kao crvena nit provla~i tema sa-

RADITI JE ZAMORNO Sukobi i neslaganje sa tada{njim italijanskim fa{isti~kim re`imom ko{tat }e ga godine tamnovanja u logoru Brancaleone Calabro. Po povratku iz logora, 1936, objavit }e prvu zbirku pjesama pod nazivom Raditi je zamorno. Kritika Paveseov pjesni~ki prvijenac smatra njegovim osnovnim poetskim djelom, a sam Pavese ga je smatrao svojim uop}e najboljim ostvarenjem

30

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012. godine

INTERVJU Vojka Smiljani} - \iki}, pjesnikinja, prevoditeljica i urednica

Vojka Smiljani} - \iki}: Bilo je nekoliko atraktivnih brojeva Pisac na granici, Odgovornost pisaca, @ensko pismo, Nomadizam...

Foto: A. KAJMOVI]

Beskrajno draga serija
Mo`ete imati sjajnu ideju, ali ako nemate ljude koji }e tu ideju realizovati, sve je uzalud
Angelina [imi} asopis Sarajevske sveske obilje`io je 10 godina postojanja, promoviran je i (dvo)broj 35-36 s temom Anatomija psovke. Obljetnica je protekla i u promociji Bibliografije (30 brojeva), objavljen je i CD koji sadr`i, tako|er, 30 brojeva ~asopisa. “Klasici drugih” tema je narednog broja, a “Da li je Balkan mu{koga roda” onoga koji }e biti objavljen krajem godine. U{le su i u tkivo znanstvenoga rada i vrednovanja, a ve} su vi{e od deset godina, ste~eni je dojam iz ovog razgovora, dominanta u `ivotu pjesnikinje i prevoditeljice Vojke Smiljani} - \i ki}, ure dni ce Sa ra jev skih sveski. Spomenutoj obljetnici pripada i promovirano drugo izdanje na engleskom jeziku “The best of Sarajevo notebook II” koje je , posve}eno savremenoj pripovijetki u regionu.

^

Pitanje ~asti
- Pro{irio se krug. Naro~ito mladi pisci, pa to je pitanje ~asti sada objaviti u Sarajevskim sveskama i ako nekoga zaobi|ete, ovog ili onog, nekad potpuno slu~ajno, sam se javlja, pi{u nam, {alju nam tekst. Mislim da }u jedno pismo kao dokument {ta zna~e Sarajevske sveske jednom mladom piscu iz Rijeke objaviti u jednom broju. Ili, dama sa jednog malog otoka, ona je tamo profesor hrvatske knji`evnosti, pi{e nam da joj se po{alju Sveske, ili neki profesor iz Osijeka koji doputuje da dobije broj posve}en Radomiru Konstantinovi}u. Nekad sam i ja za~u|ena jer distribucija je, ipak, limitirana. Mi imamo hiljadu primeraka, to ode u neke zemlje 200, u neke 100... Ljudi ne mogu da do|u do broja.

Veliki pripovjeda~i
- Kad se uzme taj en gles ki broj, u rukama se ima antologija pripovetke u zadnjih 20 godina koje su objavljene u tim zemljama (misli se na zemlje nastale raspadom Jugoslavije, op. An. [.), veoma ozbiljna antologija, savr{eno prevedena i nekoliko velikih dijaloga sa Tarasom Kermaunerom, sa Aleksandrom He-

OBNOVA DIJALOGA Pogledajte ko su ljudi okupljeni oko ideje obnove dijaloga i mo`ete re}i da su to najbolji ljudi iz ovoga dijela svijeta. To su ljudi koji su svoj talenat, svoj autoritet intelektualni i moralni ulo`ili u tu ideju i zato su Sarajevske sveske dobre. Uvijek zavisi od ljudi koji se okupe oko neke ideje
monom, sa Jelenom Lengold, sa Mirkom Kova~em. Zna~i, ti veliki pripoveda~i imaju u tome broju i dijaloge u kojim obja{njavaju i svoje delo i svoj `ivot, i mislim da je taj broj isto savr{en, ka`e urednica Sarajevskih sveski. • U 10-go di{ njem pe ri odu Sarajevske sveske “presko~ile” su i granice regiona, oti{le su i dalje i kako gledate, evo, sa-

mo na ~injenicu da su 32.000 primjeraka tiskane i podijeljene? - Ve} se u jednom tekstu pojavio taj podatak koji mi se svi|a. Nikad nisam tako prebrojavala Sveske - na hiljade. Znam samo da je Ale{ Debeljak jednom rekao: Kad sam u{ao u Sarajevske sveske, u{ao sam u znak solidarnosti sa grupom ljudi koja se odlu~ila da pokrene taj ~asopis. Kao {to znate, on se bavi mnogim stvarima, on je pesnik, pi{e prekrasne knjige, esejisti~ke, visiting je profesor i u svetu, profesor je u Ljubljani. A sad on ka`e: Sad kad se okrenem u kabinetu i kad pogledam sve te Sveske iza mojih le|a kako se {epure, zapravo, ~ini mi se da je to mo`da i najzna~ajnije {to sam uop}e uradio u `ivotu. Zna~i, mi kad smo po~eli, vi{e je to bio poku{aj jedne grupe ljudi koja je i pre rata sara|ivala da na neki na~in ka`emo i sebi i drugima: ne, mi ni smo ni ka kvi ne pri ja te lji bez obzira na to {to su bile te zemlje u ratu na ovaj ili na onaj na~in, neke vi{e, neke manje, mi smo bili zajedno i mi }emo ostati zajedno. Vi{e je tu bilo nekoga o~ajanja, ne, nismo na koljenima, mi stojimo uspravno, mo`emo da radimo zajedno sa Beogradom, sa Zagrebom, sa Pri{tinom, sa Ljubljanom itd. i mislim da je kod svih ljudi, otprilike, bio prisutan isti ose}aj. A onda, ne zaboravite da je redakcija Svesa-

ka sas tav lje na od izvan re dne grupe ljudi. Pogledajte ko su ti ljudi okupljeni oko ideje obnove dijaloga, mo`ete da ka`ete da su to najbolji ljudi iz ovoga dela sveta. To su ljudi koji su svoj talenat, svoj autoritet intelektualni i moralni ulo`ili u tu ideju i zato su Sarajevske sveske dobre. Uvek zavisi od ljudi koji se okupe oko neke ideje. Mo`ete imati sjajnu ideju, ali ako nemate ljude koji }e tu ideju realizovati, sve je uzalud.

Pregled
Sarajevske sveske su imale mno{tvo zanimljivih, ako mo`emo re}i, i vrlo atraktivnih tema. Koja Vam je za ovih 10 godina bila najizazovnija za prezentirati javnosti, za okupiti suradnike? - Ja sam po prirodi profesor, imam u sebi taj profesorski gen mojih predaka, zbog toga najvi{e volim seriju ~asopisa posve}enih: savremenom romanu, savre me noj dra mi, sa vre me noj pripovetki i antologiji savremene poezije u regionu. Mislim da je to veoma zna~ajno za univerzitete, za slavisti~ke studije, to je neka vrsta ud`benika. To je ta serija koja mi je beskrajno draga, a onda je bilo nekoliko atraktivnih brojeva: Pisac na granici, Odgovornost pisaca, @ensko pismo, Nomadizam, Melankolija i Nostalgija, Anatomija psovke itd.

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012. godine

31

INTERVJU Ines Tanovi}, rediteljica
Nisad Selimovi} ilmski svijet nije isklju~ivo mu{ki niti je ikada bio. Ali znaju}i da smo mi jedna relativno konzervativna sredina, kako je biti `ena filmski radnik u Bosni i Hercegovini? - Mislim da su moje kolegice svojim uspje{nim karijerama pokazale da u Bosni i Hercegovini mogu biti i `ene i profesionalci. Tu prije svega mislim na Jasmilu @bani}, Aidu Begi}, Elmu Tataragi}, Amru Bak{i} ^amo... • Koji su to najve}i problemi s kojima se jedan filmski radnik susre}e u na{oj zemlji? - Mislim da su danas problemi u kompletnom dru{tvu vrlo sli~ni. Zemlja smo u tranziciji. Dvadeset godina nakon po~etka rata nemamo us ta nov lje ne me ha ni zme obezbje|ivanja sredstava za bilo koju oblast a svjesni smo da su u siroma{nim dru{tvima kultura i umjetnost na dnu ljestvice prioriteta. Tako se i filmska umjetnost bori za svoje mjesto u bud`etu i paradoksalno je da bh. kinematografija bilje`i ogromne uspjehe koji promoviraju na{u zemlju u svijetu a sredstva koja se odvajaju za film ostaju ista ili kao {to je bio slu~aj u pro{loj godini ta se sredstva smanjuju. Samim tim to je i najve}i problem s kojim se susre}u filmski radnici. Jer ~im nemate produkciju vi{e filmova u jednoj godini filmski saradnici nemaju od ~ega da `ive i neka zanimanja se gase. S druge strane, autori jako dugo ~ekaju na dugometra`ne filmove i time neminovno stagniraju. Dobri filmovi su ipak rezultat kontinuiranog rada. To {to su se nama desile najve}e svjetske nagrade u tako skromnoj produkciji ne treba da bude pravilo niti filmski autori trebaju tro{iti ve}i dio svog talenta na skupljanje sredstava za zatvaranje finansijske konstrukcije filma.

F

Filmovima mo`emo
utjecati na svijest ljudi
Na{a rediteljica, dramaturginja i u slobodno vrijeme pisac poezije, dobila je presti`nu nagradu na nedavno zavr{enom festivalu dokumentarnog filma Zagreb Doxu za film “Jedan dan na Drini”

Ines Tanovi}

Brza i jeftina proizvodnja
• Ve} du`e vrijeme radite na televiziji ili radite projekte fokusirane za televizijsko prikazivanje. Koliko je to te`e, odnosno lak{e u odnosu na snimanje filmova, mo`ete li povu}i neku paralelu? - Televizija je medij koji se bazira na programskoj shemi koja opet zahtijeva popunjavanje minuta. Zbog toga je produkcija televizijskog programa u na{im uslovima gdje tako|er vlada manjak sredstava svedena na brzu i jeftiniju proizvodnju. Nekada su javni servisi njegovali sporovozni program - TV drame, igrane seri je, do ku men tar ni pro gram, obrazovni program u koji su ulagale jako puno svojih kapaciteta. Ti programi su bili namijenjeni za vi{egodi{nje repriziranje i morali su imati visoki kvalitet. Danas je situacija sa TV medijima potpuno druga~ija. Zbog nedostatka sredstava sve je podre|eno marketingu i programske sheme se prilago|avaju gledali{tu i njihovom ukusu. U toj situaciji je jako te{ko proizvesti kvalitetan tele vi zij ski pro gram. U sva kom

Od “Vukojedine”...
• Uglavnom ste fokusirani na kratke i dokumentarne filmove. Imate li ambicije koje se`u u domen dugometra`nog igranog filma? - U na{oj situaciji autori koji ~ekaju dugometra`ni film zbog nedostatka sredstava re`iraju kratke filmove. Prvi scenarij za dugometra`ni film pod nazivom “Vukojedina” je dobio sredstva za produkciju u martu 1992. Rat je naravno prekinuo rad na tom filmu. Moj drugi scenarij za dugometra`ni film “Pletenica” podr`an je od Hubert Balls Funda Rotterdam Film Festivala kao jedan od najboljih od preslu~aju ne radi se o nedostatku ideja i projekata ve} o situaciji na TV tr`i{tu. S druge strane film je u na{im uslovima jo{ uvijek autorski projekt za koji se i reditelji i producenti zajedno bore i spremni su ~ekati i godinama kako bi na kraju imali film iza koga }e stajati. • Dugo vremena ste filmski radnik. Kakvo je op{te stanje u na{oj kinematografiji, po va{em mi{ljenju? Nedavno mi je Amra Bak{i}-^amo kazala da nam dolaze bolji dani... - @elim da vjerujem da }e biti ko 150 pristiglih iz cijelog svijeta 2004. Me|utim nisam dobila podr{ku na{e fondacije. Ve} dvije godine sa producentom Alemom Babi}em radim na scenariju za dugometra`ni film pod nazivom “Na{a svakodnevna pri~a” Taj . projekt je dobio presti`nu nagradu International relations ARTE Prize na CineLinku SFFa 2010. Ovaj scenarij je dobio i podr{ku za razvoj projekata Fondacije za kinematografiju u 2011. i nadamo se sredstvima za produkciju na slijede}em konkursu, tako da mo`emo u}i u produkciju.

kom momentu ne sumnja u sebe i u svoj rad. Pogotovo je to va`no u umjetnostima kao {to je filmska jer nagrade na neki na~in poma`u i producentima da vjeruju u vas kao autora i da opravdaju sredstva koja ula`u u va{ projekt. Svaki autor te`i da napravi film kojem }e biti nakloni i kritika i publika. Vrlo ~esto to ne bude slu~aj.

Foto: A. KAJMOVI]

Problem u fokusu

bolje. Promijenila se struktura Udru`enja filmskih radnika BiH, kao i Fondacije za kinematografiju. Novi upravni odbori Udru`enja i Fondacije su u posljednjoj godini dana radili i na promjeni pravilnika za izbor korisnika sredstava Fondacije kao i pravilnika o radu `irija. Po mom mi{ljenju su radni timovi napravili ozbiljan i temeljit posao. Novi pravilnici i nastojanje da se pove}a bud`et za kinematografiju ulijevaju nadu da }e se situacija promijeniti nabolje. U narednom periodu }e se raditi i na prije-

• Obzirom na to da “Jedan dan na Drini” govori o zlo~inima, kakvo je Va{e mi{ljenje o uticaju filma na razrje{enje i bacanje svjetla na zlo~ine i nepravdu? - Umjetnici jedino i mogu da na neki na~in usmjere pa`nju publidlogu zakona o kinematografiji. ke na odre|ene teme, u ovom Sve su to aktivnosti koje su pret- slu~aju konkretno mislim na nepostavka da se stanje u filmskoj rije{ene zlo~ine koji su po~injeni umjetnosti promijeni, odnosno u na{oj zemlji. Ne vjerujem da jeda se filmskim radnicima i umjet- dno filmsko djelo mo`e ne{to nicima omogu}i kontinuirana konkretno da rije{i, ali ja kao autor mogu stalno iznova da upozoprodukcija. • “Jedan dan na Drini” dobio ravam na nepravdu, da o tome je Veliki pe~at na Zagreb Doxu. govorim kroz svoja djela i da taKolika satisfakcija su nagrade ko odr`avam neki problem u fona festivalima za jednog autora? kusu. Mislim da anga`ovani filMo`e li se to porediti sa naklo- movi mogu doprinijeti {irenju odre|enih ideja i da na neki nano{}u publike? - Nagrade su uvijek podstrek au- ~in mogu uticati na svijest ljudi, toru da odr`i svoje samopouz- kazala je na kraju razgovora Ines danje. Jer nema autora koji u ne- Tanovi}.

32

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012. godine

33

Retrospektiva Alije Hafizovi}a Hafa - Abstract.A

Inventura proteklog rada, vremena, `ivota...
Gledam danas sliku “^ovjek sa crvenim prozorima”, obrisanu od pra{ine koju je bila pokupila vise}i na zidu. Koje boje vidim: bijela, siva, crvena, crna. Bio je to, dakle, moj izbor boja na prvoj slici iz 1966. Osmjehujem se. Te su boje moje ve} neko vrijeme, ta~nije, otkako sam po~eo raditi (gotovo) isklju~ivo apstraktno
Alija Hafizovi} Haf

K

akav je, ustvari, moj odnos prema retrospektivnim izlo`bama? Volim pogledati probrane radove umjetnika ~iji rad cijenim, po{tujem. Nedavno mi je u Be~u promakla izlo`ba velikog ameri~kog multimedijalnog umjetnika koji je, evo, prije mjesec, dva umro u Italiji, gdje je i `ivio. Zvao se Cy Twombly, i kad sam prije dvije godine vidio njegova velika platna u Veneciji, u fantasti~noj galeriji Punta dela Dogana (privatna zbirka Francois Pinaulta), zarekao sam se da negdje moram vidjeti njegovu cijelu izlo`bu. Bili smo rezervirali avionske karte ali je u austrijskoj prijestolnici po~ela snje`na me}ava, aerodrom je bio zatvoren... Nadam se da }e Italijani uskoro prirediti njegovu retrospektivu. U posljednje vrijeme vidio sam nekoliko retrospektivnih postavki ljudi iz moga okru`enja, gotovo mojih vr{njaka. Neke su me natjerale da ih do|em pogledati vi{e puta a neke ne.

i ~etkom za cipele; dao sam joj ime ^ovjek sa crvenim prozorima i poklonio je prijateljici Vanji Fundi}, mladoj studentici arhitekture. Poslije sam oti{ao u Veliku Britaniju i dobio posao u Commercial Advertising Service u Manchesteru kao commercial artist. Kad sam se, nakon jedne godine, vratio ku}i, pisao sam za novine, i za pozori{te, i za radio. Po~eo sam raditi u Oslobo|enju kao crta~ reklamnih oglasa (danas se to zove grafi~ki dizajner). O`enio sam se Vanjom i ona je onu sliku donijela u na{ mali stan. 1987. sam pripremio prvu samostalnu izlo`bu grafi~kog dizajna i kad sam prijatelja Radoslava Tadi}a Tadeta, ve} etabliranog umjetnika, pitao ko bi mi mogao napisati uvodni tekst za katalog izlo`be {to }e biti postavljena u Olimpijskom muzeju u Sarajevu, on mi je predlo`io da to bude Aleksandar Aco Adamovi}, priznati teoreti~ar umjetnosti iz Tuzle. Pozvao sam Ta-

deta i Acu da do|u kod mene, da likovni kriti~ar pregleda radove koje }u izlo`iti. Po~eli smo se penjati na galeriju, gdje sam radio, i onda su obojica ugledali ^ovjeka sa crvenim prozorima; pitali su me ~ija je to slika a ja sam rekao: Moja, napravio sam je prije dvadeset godina, 1966. [utjeli su, a onda su uglas kazali: E, da si ovako nastavio slikati, ko zna gdje bi bio sada...

Za~eci spektra
Gledam danas tu sliku, obrisanu od pra{ine koju je bila pokupila vise}i na zidu. Koje boje vidim: bijela, siva, crvena, crna. Bio je to, dakle, moj izbor boja na mojoj prvoj slici. Osmjehujem se. Te su boje moje ve} neko vrijeme, ta~nije, otkako sam po~eo raditi (gotovo) isklju~ivo apstraktno - od Sarajevskih ciklusa nastalih u Sloveniji; Destruction, Cut, Scars. Iako za~etke takvog spektra nalazim jo{ u mojoj izlo`bi crte`a ra|e-

nih tehnikom air brush, YU Documents 1986... Osim ove (prve slike) tamo su jo{ i slike ura|ene od 1968. do 1978. koje, definitivno, ne spadaju u apstrakciju ali govore o tome kako je po~injao slikati mladi likovni pedagog koji nikada nije predavao likovnu umjetnost. Samo ju je prakticirao... Prijelomnim trenutkom u mom pristupu slikarstvu smatram prva dva ciklusa nastala u vrijeme sarajevskog u`asa, devedeset tre}e i ~etvrte, Destruction i Cut, dakle Uni{tavanje i Rez, te ne{to kasnije i Scars (O`iljci). Ovi su radovi napravljeni u Kopru kamo me odnio vihor rata. Kad sam zavr{io prvi ciklus, potra`io sam nekoga ko bi to pogledao i napisao uvodni tekst za katalog. Nizom sretnih okolnosti upoznao sam Nives Marvin, uglednu kustosicu Obalnih galerija Piran i priznatu teoreti~arku likovnih umjetnosti. Ona je pratila sve ove sarajevske cikluse nastale u nekom mom magnovenju, tu-

TRAGANJE Vrati}u se novim traganjima jer mislim da bez toga nema umjetnosti, a dodam li tome i ~injenicu da pritom zaista u`ivam, onda je jasno za{to se ne bih mijenjao ni za {ta
zi, patnji i ljutnji... Svi njeni tekstovi o tim slikama ukori~eni su u mojoj knjizi Multigrafija izdatoj 2005. I posljednji ciklus BijeloSivoCrvenoCrno, izlagan u Sarajevu i Zagrebu 2007, popratila je vrijedna Nives Marvin. I, naravno, kad sam je zamolio da za ovu retrospektivu tako|er napi{e prigodni tekst, obrazlo`iv{i moju molbu ~injenicom da je ona najpozvanija da govori o mom apstraktnom putovanju kroz umjetnost, ona je to prihvatila bez mnogo rije~i. Kad je Sulejman Bosto, kao autor jednog od uvodnih tekstova za ovu knjigu/katalog, do{ao nedavno u moj atelje da pogleda {ta ja to imam za ponuditi promatra~u retrospektivne izlo`be, pitao me je za{to su naslovi mojih ciklusa na engleskom. Rekao sam mu da mi je to ostalo od prve ratne izlo`be posve}ene Sarajevu koju sam nazvao Sarajevo 92/93 The Elimination, a na kojoj smo radili zajedno Vanja i ja, i da je to bio cinizam upu}en onima koji su mogli sprije~iti sve ono ru`no {to se dogodilo ali nisu jer, ili nisu htjeli, ili nisu znali - a svi su govorili jednim jezikom, engleskim. Svjetskim jezikom! Tad mi se prili~no bio ogadio engleski koji, ina~e, volim. Da bih to podvukao, na otvaranju Izlo`be u ljubljanskoj galeriji Equrna zamolio sam voditeljicu galerije Taju Vidmar da prona|e nekog iz teatra da mi lice na{minka u lice klovna. Ona je dovela danas svjetski poznatog kostimografa/modnog dizajnera Alana Hranitelja koji je za~as napravio moje bijelo lice i ogromna crvena usta. Cijelu sam ve~er govorio samo engleski i kad me je urednica kulture sa Ljubljanske TV pitala za{to je to tako ja sam joj na engleskom odgovorio: Zato, jer Sarajevu sudbinu odre|uju klovnovi koji kroje “svjetsku politiku” ljudi koji govo, re samo jednim jezikom, engleskim, klovnovi ~ije se pona{anje mjeri brojem mrtvih i ranjenih ljudi, razorenih zgrada i gradova i, na kraju, razru{ene dr`ave za koju tvrde da je spa{avaju!

Iz tog multimedijalnog projekta za ovu sam retrospektivnu izlo`bu izdvojio samo dva segmenta - posteri @e|, Glad i Mrak nastali su po autenti~nim objektima napravljenim u Sloveniji, a prikazanim na izlo`bama u Kopru i Ljubljani 1993. Iz zvu~nika smje{tenih pored postera izlaze zvuci Valcera snajperiste; originalni snimak napravili smo devedeset druge u tonskom studiju u RTV Domu u Sarajevu. Remiks ovog valcera uradio je nedavno moj prijatelj Nuno Arnautali} u svom studiju Saga.

Zamamljivo
Kad se, evo, nakon ~etrdeset pet godina bivanja u slikarstvu upitam – a, {ta je od toga {to sam do danas uradio meni najdra`e, {ta je ostavilo neki trag u mojim razmi{ljanjima, onda odmah pomislim na ciklus Search/Traganje. Tu sam se, nekako, bio na{ao, tragaju}i za formom, kompozicijom, a u tom je odlu~uju}i bio onaj su`eni spektar koji sam ve} pomenuo; bijela, siva, crvena, crna. Dvije hiljade tre}a. Trideset i sedam godina nakon prve slike... Da li sam na{ao ono za ~im sam tragao? Samo dio toga, nepoznatoga, a tako zamamljivoga... Prona{ao sam znakove koji su na kraju, u skladu sa ostalim nanosima boja, reduciranih do kraja, i utisnutim pastuoznim reljefima, ovla{nim linijama olovaka i grafita, tvorili cjelinu koja mi se dopala tada, a tako je ostalo i danas, osam godina kasnije. Nakon te izlo`be, postavljane tri puta u sarajevskim galerijama u dvije godine, naslikao sam samo jo{ jedan, ve} spomenuti ciklus, BijeloSivoCrvenoCrno 2007. Na svojevrstan na~in razvijanje ideje iz Traganja, unijelo me je i u sljede}e slike koje nisu izlagane kao cjeline. Zvale su se (opet) WGRB/BSCC i uz njih dodavani atributi kao Dalje i Razmi{ljanje, a izlagane su na ULUBiHovim izlo`bama. Vrati}u se novim traganjima jer mislim da bez toga nema umjetnosti, a dodam li tome i ~injenicu da pritom zaista u`ivam, onda je jasno za{to se ne bih mijenjao ni za {ta. I, na kraju, onaj naslov Traganje pojavio se tek nakon {to sam zavr{io slikanje tog ciklusa; ta je rije~ ostala u mojoj glavi i u mojim rukama a ~ini mi se da }e tamo i ostati vje~ito. tako anga`iranoj (i prakti~noj) disciplini kao {to je dizajn... ... U svojoj dugogodi{njoj i raznorodnoj umjetni~koj praksi, u svojoj radoznalosti i spremnosti da se paralelno isku{ava u razli~itim medijima, tehnikama, vrstama i `anrovima, Alija Hafizovi} zapravo demonstrira svoj kreativni nemir, svoj - ako tako mogu re}i - potentan likovni apetit, ili ta~nije re~eno, u svojoj umjetni~koj praksi on materijalizira svoju habitualnu potrebu i `elju za nepresu{nim likovnim isku{avanjem, do`ivljavanjem i interpretacijom svijeta. Likovnost svijeta (ili: svijet kao vje~na, teku}a pozornica bôja, oblika i svjetlosti, nastajanja i nestajanja, forme i materije) i likovnost umjetni~kog ~ina i djela (kao artefakta i komplemetarnog elementa u povratnoj sprezi: ~ovjek-oko-svijet-ruka, ili: materija-duh), predstavljaju ne samo puko profesionalni izbor nego, mo`da, i intimnu potrebu i na~in da se `ivi `ivot, da se gleda na svijet i na njegove fenomene i procese. Stoga bi se, s time u vezi, moglo govoriti o svojevrsnoj estetizaciji `ivota kao modusu vivendi ili kao `ivotnom stilu (bilo da se ta estetizacija prakticira u kontroliranoj umjetni~koj produkciji ili naprosto u horizontu svakodnevnog `ivota). U svakom slu~aju, retrospektivni pogled nam pokazuje likovno i kulturno polivalentni opus Alije Hafizovi}a u kojemu je oblikivao - mogli bismo re}i - i svijet njegove vlastite igre mogu}nostima i razli~itih likovnih jezika ali i svojih osje}anja i raspolo`enja...

Strog prema sebi
E, a sad je preda mnom onakav zadatak kakav je bio i pred njima u doba dok su pripremali te velike nastupe; dakle, retrospektiva to i jeste - zbirno predstavljanje onoga {to si radio sve te godine, inventura proteklog rada, vremena, `ivota... Zaklju~io sam da moram biti selektivan, strog prema samom sebi. U samom po~etku sam napravio, po meni, najva`niju stvar - suzio sam podru~je iz kojeg }u izlagati; ne, nikakvi drugi mediji kojima sam se bavio, osim slikarstva (ali i tu sam bio dosljedan pa sam taj dio moga rada sveo samo na radove iz apstraktne umjetnosti). Dobro, i u ovakvom izboru ima i konceptualnog pristupa i instalacije, ali sam izostavio sve ono figurativno {to sam radio u tih proteklih ~etrdeset i pet godina. Osim slika sa samih po~etaka, a me|u njima je i prva slika, ona koja je odredila kalendar ove godi{njice; diplomirao sam Likovnu umjetnost na Vi{oj pedago{koj {koli u Sarajevu 1965, a tu sam sliku naslikao samo godinu kasnije, u kuhinji za malim stolom, u jednom danu. Radio sam temperom na komadu kartona, {pahtlom od kartona, presvukao sam je crnom kremom

Alija Hafizovi} Haf, multimedijalni umjetnik, novinar, karikaturist, grafi~ki dizajner, slikar, autor i reditelj pozori{nih djela, pisac pri~a i humoreski, radiodrama i televizijskih drama, ve~eras }e ponuditi ono {to je radio u proteklih ~etrdeset i pet godina stoje}i pred {tafelajem ili sjede}i za crta}im stolom. Dakle, ono {to je stvorio kao slikar. Oko sedamdeset eksponata sa osam samostalnih i tri grupne izlo`be bit }e predstavljeno od 15. do 30. marta u Gradskoj galeriji Collegium Artisticum. Uz njih }e biti izlo`eni i radovi druga~ijeg izri~aja (multimedij, art concept, instalacija). Katalog/knjiga ove izlo`be povodom Hafovog jubileja, pored bogatog vizualnog materijala, sadr`i tekstove Sulejmana Boste, Nives Marvin i izvode iz kataloga pro{lih izlo`bi na kojima je umjetnik u~estvovao tokom svog dugogodi{njeg bavljenja slikarstvom.

Sedamdeset eksponata

Sublimirani likovni govor
Nives Marvin ...Haf je senzibilan i istovremeno kriti~an promatra~ politi~kih, dru{tvenih i drugih doga|aja kod ku}e i po svijetu, ima bogata osobna iskustva na podru~ju novinarstva, teatra, glazbe, grafi~kog oblikovanja i vlada {irokim dijapazonom likovnih vrsta, koje smo upoznali na brojnim izlo`bama. Cjelokupan likovni opus dokazuje da je eksperimentator i istra`iva~ sa `eljom da nadma{i ispovijedanje samo sa konvencionalnim slikarskim izra`avanjem. Povr{an pogled na njegova djela otkriva i njegovu namjeru u minimalizmu upotrebe kolorita: asketski, a prepoznatljiv sa domi{ljenim izborom samo ~etiri boje (bijele, sive, crvene i crne), te u upotrebi linijske mre`e kao najja~eg izra`ajnog sredstva. Upravo linijski element je najneposredniji odsjev autorovih likovnih imaginacija i kao takav daje sveukupnoj kompoziciji vrlo zna~ajnu intimnu atmosferu. Autorova spontana i infantilna gesta ocrtava tragove na slikarskoj povr{ini: potezi njegove ruke su, dakle, najautenti~niji spiritus agens stvarala~kog procesa, najneposredniji su odsjaj njegovog trenutnog intimnog i fizi~kog stanja, gdje se bri{u svake granice izme|u mentalnog i emocionalnog, racionalnog i iracionalnog, svjesnog i nesvjesnog, pro{log i sada{njeg. Linijski segmenti ostaju kao izvorna kodna znamenja i simboli, koji odsijevaju slikarov svijet, definiran samo sa vlastitom egzistencijom i identitetom sa vlastitim vrijednostima i stvarala~kim htjenjem. Oko gledaoca suvereno slijedi sugestivne krokijske crte`e, a u drugim segmentima i suptilno elegantne, spontano poigravaju}e i nje`ne zapise, koji diskretno mek{aju prividno strogi red geometrijskih povr{ina. Linijska mre`a predstavlja, dakle, onaj likovni element - konstrukciju, koja, u korelaciji sa dvodimenzionalnim ~ulnim i formama definiranim bojama, sinergijski definitivno u~vr{}uje kompoziciju, te je u vidu sadr`aja i simbolike nadogra|uje krajnje subjektivnim iskazom, {to uvjetuje i apstraktnu formulaciju... ... Vi{edecenijska svestrana kreativnost, Aliju Hafizovi}a Hafa stavlja u krug anga`iranih slikara, koji se ve`e za moderne lokalne i globalne odnose, te ga uvr{tava me|u one stvaraoce, koje privla~e i druga podru~ja umjetni~kog izra-

`avanja, isto tako i razli~iti mediji. Najnovija djela (ciklusa WGRB i WGRB Thinking) su autorsko inovativna i ponovo, na svoj na~in odra`avaju njegova razmi{ljanja, da u izboru materijala kao nosilaca likovnosti nema ograni~enja, uvijek je najva`nija ideja, misao, poruka. Istovremeno predstavljaju duhovnu promjenu u razvoju stvaraoca: oni su nadgradnja poznatih i javnosti vi{e puta predstavljenih ciklusa iz devedesetih godina, neki su nastali u Sloveniji (ciklusi Cut, Destruction, Scars su bili tematski izazvani tada{njom politi~kom situacijom i ratom na Balkanu), i kasnijih sarajevskih ciklusa (na primjer Search, BjeloSivoCrvenoCrno i drugih). Crvena nit i prepoznatljiv izraz cjelokupnog likovnog opusa ima namjeru da sa minimalizmom slikarskih sredstava ne anga`ira samo ~ula gledaoca, ve} i njegove duhovne dimenzije. Dakle, daje mu mogu}nost proputovanja kroz tajnovitu privla~nu dimenziju kontemplativne atmosfere ti{ine, nadmaterijalnog, bezvremenosti i metafizi~kih sfera. Autorov cilj i svrha, da putem slikarskog medija - usprkos potpunom li{avanju mimeti~kih uprizorenja - uspostavi dijalog prema vani, je skoro ostvaren. Krajnje subjektivno-simboli~na ikonografska poetika Alije Hafizovi}a Hafa ostaje univerzalna, a nas nagovara na najrazli~itije sadr`ajne interpretacije, a isto tako i u druge duhovne do`ivljaje i osje}aje izazvane raspolo`enjima.

Odlomci iz likovn

ih kritika

Likovni mnemogrami vremena
Sulejman Bosto ...Vi{edecenijsko prisustvo Alije Hafizovi}a Hafa na bosanskohercegova~koj i sarajevskoj kulturnoj i umjetni~koj sceni organski je vezano za socio-kulturni i umjetni~ki kontekst suvremene bosanskohercegova~ke kulture i umjetnosti, za kontekst kojeg bih rado ozna~io kao kontekst urbanog kulturnog senzibiliteta (naime, ukoliko „urbani senzibilitet“ ili „urbanu kulturu“ razumijemo kao podsistem ili kao modus u kompleksnom supra-sistemu kulture u op}em, obuhvatnom i kompleksnom smislu). Pri tome mislim da „urbanost“ i „urbanitet“ (zahvaljuju}i gradu kao dinami~kom i energetskom sredi{tu kulturnog i umjetni~kog `ivota i kao figuri civilizacijskog i civilizatorskog pomaka u odnosu na predmoderne, trome, tradicionalisti~ki nastrojene kulturne poretke) - odnosno, zahvaljuju}i infrastrukturnim, tehni~kim, ekonomskim, komunikacijskim, informacijskim, obrazovnim... prednostima grada kao potentnog i slo`enog organizma - i u umjetni~kim praksama (ovdje: u likovnim umjetnostima) predstavljaju otvoreni horizont istra`ivanja, slobode, fleksibilnosti i bespredrasudnog traganja za novim izra`ajnim tehnikama, jezicima i igrama. Tom senzibilitetu – kao senzibilitetu za umjetni~ku komunikaciju sa nepregledno{}u umjetni~kih likovnih praksi i iskustava, kao i senzibilitetu za umjetnost kao formu ljudske slobode – po svom habitusu pripada Alija Hafizovi}, kao autor izrazite radoznalosti i otvorenosti, koju je u svom radu ispunjavao i zadovoljavao odva`nim upu{tanjem u razli~ite likovne vrste, medije i tehnike, u razli~ite igre u svom likovnom do`ivljaju i oblikovanju svijeta. Otvoren za recentne impulse kulturne i umjetni~ke scene ili za tendencije u datom kontekstu vremena, Alija Hafizovi} odva`no ulazi u izazove u polju striktno umjetni~ke/likovne prakse ali i u okviru onoga {to bismo mogli nazvati anga`iranom umjetni~kom (umjetni~ki stiliziranom) reakcijom na dru{tvene okolnosti, pitanja, dileme ili na bolna egzistencijalna iskustva. U tom pogledu je Alija Hafizovi} kao likovni umjetnik (i) anga`iran umjetnik, kad - na primjer - likovno reagira i u likovnoj stilizaciji markira traumatska iskustva rata, ali i kad (tako|er, na primjer) svoj anga`man likovno testira u jednoj

34

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012. godine

Prikaz
Davor Beganovi}

Franjo Jane{, “Formula za kaos”, Algoritam, Zagreb 2011.
oista, re}i }e moje vjerno ~itateljstvo: tko o ~emu, Davor Beganovi} o urotama! I bit }e u pravu. No {to da radim? [to }e se re}i tek kad se idu}ega tjedna posvetim Bremasonima Mir ja ne \ur|evi}? Jednostavno, `elim li zadr`ati objektivnost, nemam prava preskakati preko onoga {to moja kriti~arska svijest neprijeporno registrira. A izgleda da se postjugoslavenske knji`evnosti s velikom ljubavlju utapaju u sve mogu}e teorije zavjere, kao da je urota zrinsko-frankopanska isko~ila iz svoje davno zape~a}ene povijesne kutije i ra{irila se balkanskim literarnim prostorima u svoj svojoj rasko{i. Kako je ona bila nacionalno bu|e}a, tako su ove urotni~ke elaboracije {to joj slijede, haj’mo re}i blago, usmjerene na uni{tavanje nacionalnih mitova, pa tako i onoga proisteklog iz jednog davnog pothvata o ~ijoj se povijesnoj istinitosti (a kamoli o njegovu navodnome hrvatskom usmjerenju) danas jedva mo`e prosu|ivati. Ako su nas nacionalni mitovi ro|eni u devetnaestome stolje}u doveli do krvoproli}a potkraj dvadesetoga, sasvim je razumno da se, u doba osvje{tenja, ra|aju tekstovi ~iji je prevashodni cilj osporavanje tih mitova, na ovaj ili onaj na~in. I dalje: kulturalna je nu`nost da se svim silama radi na sprje~avanju stvaranja novih tako {to }e se: a) stari razgolititi u svojoj ultimativnoj la`nosti i b) subverzivnim retori~ko-poeti~kim sredstvima – poput ironije, groteske, uporabe elemenata trivijalne knji`evnosti – stvoriti okru`je u kojemu se o njima posredno progovara na razini, takoreku}, protuteorijskoga diskurza. Naravno, ve} od sredine osamdesetih na jugoslavenskoj kulturnoj sceni nije manjkalo ukazivanja na apsurdnost komplotisti~kih uradaka (~iji je ishodi{ni moment ali i paradoksalni vrhunac Memorandum SANU). Literarna svijest reagira sporije od publicisti~ke, ali su zato njezine reakcije razra|enije i promi{ljenije.

Nebeska urota
u samome srcu nove Hrvatske. Si`ejno je razgranavanje sredi{ni gradbeni moment Formule za kaos. Pripovjeda~ ne ~ini gotovo ni{ta kako bi ga disciplinirao. Fabula se mo`e rekonstruirati, i to smatram iznimnom osobeno{}u ovoga romana, tek kada je cjelokupni posao i{~itavanja doveden do kraja. Ta fabula izgleda otprilike ovako: nadareni zagreba~ki fizi~ar otkriva formulu uz ~iju je pomo} mogu}no prora~unati to~an trenutak smrti svake osobe. I sam iznena|en zna~ajem svojega otkri}a, odlu~uje se zatajiti ga i povu}i se u osamljenost du{evne bolnice u Vrap~u. Tajna ipak ne mo`e ostati tajnom, te za nju doznaje cijeli niz institucija i pojedinaca – od Vatikana do zagreba~koga tajkuna – koji je se `ele do~epati po svaku cijenu. Kako bi dosegli taj cilj, u potragu {alju cijeli niz trupa, manje ili vi{e obu~enih za taj zadatak. Potrazi se priklju~uju i pojedinci kojima nije ni do kakvog materijalnog ili ideolo{kog cilja, ve} agiraju iz inercije ili vo|eni kakvim vi{im, nazovimo ga moralnim, razlogom. Nije te{ko pretpostaviti kako }e se potraga za formulama zavr{iti, uostalom kao i u nizu ovakvih pripovjednih tekstova u dobrome taoisti~kom maniru „put je cilj“ Ipak }u njezin rezultat pre{u. tjeti kako bih ~itateljstvu omogu}io potpuni u`itak razotkrivanja i posvetiti se onome {to je relevantno za kriti~ku prosudbu romana. krije paradoks u odnosu Vatikana prema predmnijevanoj mo}i fizi~arevoga otkri}a, se ne smije uni{titi ve} ih je nu`no pohraniti na sigurnome. S kojim ciljem ostaje nerazja{njeno – crkveni du`nosnici nerado govore o izvorima svojih postupaka. Vladimir Rubin Horvati} sredi{nja je, usudio bih se re}i, li~nost romana (koji sustavno izbjegava bilo koji lik inauguirirati u status glavnog junaka-junakinje). Njegova je zainteresiranost za formule pragmati~ko-ekonomske naravi. Kao vlasnik osiguravaju}ega dru{tva on sluti kolika se spekulativna vrijednost krije u mogu}nosti predvi|anja to~nog momenta smrti budu}ih osiguranika. Ako vam, dok slu{ate zvuk njegova prezimena, u u{ima odzvanja bahato urlikanje glisera koji }e se ubrzo zabiti u jedrilicu, ili ako u njemu budete ~uli zvukove bagera koji ruju po Var{avskoj i po Cvjetnome trgu – ne}ete se prevariti. Horvati} je paradigma najodurnije klase koju nam je podarilo razdoblje besprizorne tranzicije, a ~ije izrasline imamo ~ast promatrati na svim meridijanima brdovitog Balkana. Istovremeno, on je i figura koja ~itateljstvu oduzima jedno od najve}ih zadovoljstava {to mu ga je nudio Jane{ov roman. Pored svih socijalnih momenata i bespo{tednog obra~una sa zabludjelom sredinom u njemu je dominantni tenor bio humor. O njemu ne{to vi{e kasnije. No scena u kojoj se raspomamljeni Horvati} obra~unava sa svojim zarobljenim protivnicima i protivnicama jedno je od najmu~nijih mjesta suvremene hrvatske knji`evnosti. Naravno, ona je u svojemu neorealisti~kom odsje~ku obilovala scenama nasilja, ali ono {to nam je Jane{ ponudio grani~i s najjezovitijim horrorom koji se
Franjo Jane{

D

Kirur{ki precizan
Franjo Jane{ pod krinkom politi~kog trilera (mada je element politi~kog kod njega daleko manje vidljiv nego kod Mirjane Novakovi}) ispisuje roman kojega bi se moglo smatrati kirur{ki preciznom deskripci-

Iskrivljena zrcala
Roman Franje Jane{a Formula za kaos primjer je ironi~no-komi~koga pristupa teoriji zavjere, ali i poku{aja njezina aktualiziranja u akutnome trenutku hrvatske povijesti – onome trenutku, naime, u kojemu se zemlja nakon dugog perioda hibernacije suo~ila sa slikom svoje nezavisnosti i samostalnosti prema kojoj su iskrivljena zrcala iz luna-parka tek dje~ja igra. Pristupaju}i kompleksnoj i neproni~noj zbilji (onoj, dakle, koja poziva na tuma~enja {to }e se kretati na podru~ju nadnaravnoga), Jane{ ispisuje narativ ~iji su brojni podtokovi disperzirani u preglednome i relativno su`enom prostoru Zagreba. Istovremeno se, kako gradu tako i pripovjednome tekstu, pridaje i stanovita doza metropolitanskoga kojom se sugerira {irina polja podobna za izvedbu urotni~kih djelatnosti. U tome smislu Formula za kaos korespondira na zanimljiv na~in s prototekstom urotni{tva u suvremenoj hrvatskoj knji`evnosti – Ruskim ruletom Gorana Tribusona. Naime, kao {to Tribuson u svoj me|uratni Zagreb dovodi anarhiste koji svoj boravak zapo~inju kao dio igre dekadentnoga emigranta smi{ljene u cilju razbijanja provincijske dosade, tako Jane{, u skladu s novom pozicijom navodne potpune samostalnosti, ne treba importirati urotnike – oni su uvijek ve} tu,

^ITATELJSKA RADOST “Formula za kaos” ~itateljska je radost. Potrebno je prevladati po~etnu nelagodu pred razgranatim zapletom ~ije je konce te{ko pohvatati, prepustiti se njegovim strujama i ve} }emo se na}i u jednome pripovjednome svijetu koji }e nas znati zabaviti a, bogami, i podu~iti. Prvi }emo moment intuitivno osjetiti odmah, a drugi }e nam se pod ko`u podvu}i postupno, nenametljivo te stoga i efikasno. Ba{ onako kako treba
jom aktualne devastacije i dezintegrativne degeneracije, takoreku} akulturacije, hrvatskoga dru{tva. Ta je dezintegracija najo~itija na socijalnome planu. Rascijepljena izme|u enormnog bogatstva koncentriranog u rukama male skupine nemoralnih pojedinaca na jednoj i turobnoga siroma{tva na drugoj strani, Jane{eva se Hrvatska pokazuje kao dr`ava nesposobna izgraditi, ili bar revitalizirati, makar i presliku nekoga srednjeg sloja. Korumpirana policija igra potpuno sekundarnu ulogu u poslu sprje~avanja urote ili sudjelovanja u njoj. Policajci se pojavljuju na licu mjesta tek kada je sve ve} dovr{eno a jedino {to ~ine jest uklanjanje posljedica sukoba izme|u zara}enih frakcija s lica mjesta. Kao dvije najanga`iranije strane u sukobu oko pribavljanja tajnih formula profiliraju se Katoli~ka crkva i tajkun Vladimir Rubin Horvati}. Motivacija crkve i njezine `elje da se do~epa tajnih dokumenata jasna je ve} na prvi pogled. Svako mije{anje u poslove vladanja svijetom kojima rukovodi vrhunska instanca – Bog – za nju je nedopustiv sakrileg. Stoga se formula valja do~epati ali ih, i tu se ~itatelju doslovce uvla~i pod ko`u i jednim potezom bri{e svu lako}u pripovijedanja koja je do tog momenta, bez obzira na povremena odstupanja, dominirala romanom. Nasilje kristalizirano u jednoj narativnoj gesti suspendira, dapa~e anihilira, vedrinu grotesknoga apsurda i ostavlja nas suo~ene sa svom besprizornom golotinjom, bahatom amoralno{}u i arogantnom egzekucijom vlastite svemo}i.

Fantastika
Humor se, pak, generira u nizu likova koji funkcioniraju mimo propisanih i normama dru{tvenog pona{anja sankcioniranih pozicija unutar svijeta `ivota. Primjer takvoga humornoga oblikovanja likova, ~ak i pone{to pretjeran, bez sumnje su dvije ~asne sestre; trenirane kao nind`e one se bacaju na zadatak pribavljanja formula slu`e}i se pri tom repertoarom borbenih tehnika i sredstava poznatom svakom tko je gledao bar poneki od filmova iz hongkon{ke B-serije. Crna odje}a i marame koje djelimice pokrivaju glavu a posebice isti~u njezine otkrivene dijelove (koludrice se ta-

ko u tekstu sukcesivno prepoznaju po facijalnim karakteristikama – markantni nos, veliki zubi) ironijski korespondiraju s maskirnom odorom mitologiziranih japanskih ratnika. Njihove akcije kreiraju apsurdnu komiku ~ije je preno{enje na film apsolutno zamislivo. Kao pandan ~asnih sestara (aluzije na njihovu pritajenu homoseksualnost, makar i neli{ene stereotipnosti, nisu slu~ajne) tokom se pripovjednoga teksta sve vi{e etablira par proro~ica Vida-lije~nik Jan. Isprva antagonisti~ki postavljena, slijedom se zbivanja (a i po{tivanjem konvencija trivijalne knji`evnosti) njihova veza pretvara u ljubavnu ~ime se si`e oboga}uje (ili optere}uje, ovisno o tome s kojega ga se kuta promatra) novom dimenzijom, ina~e jedva prisutnom u kaoti~nome svijetu pseudometropolitanskog Zagreba. Uz njihovu se pomo} u pripovjedni tekst uvodi sljede}i element kojim se, jo{ od samoga uspostavljanja tradicije, odlikuju romani {to tematiziraju teoriju urote. Rije~ je o fantastici. I Vidu i Jana u njihovim pregnu}ima prate glasovi iz onostranosti. Mogu}no je da je u drugome slu~aju rije~ o udvajanju li~nosti. Frenki koji se pojavljuje kao {atrova~ka verzija kultiviranoga Jana slu`i kao korektor njegovih misli i postupaka, ukazuju}i mu na procjepe koji u njegovim postupcima nastaju usljed isklju~ivoga kori{tenja logi~ko-analiti~koga razmi{ljanja. Kod Vide je slu~aj daleko kompleksniji a i manje konvencionalan. (Zanimljivo se preklapanje, koje uvjerljivo svjedo~i o jedinstvenosti nekad zajedni~kog

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012. godine

35 Tri fotografske pri~e

a sada podijeljenog prostora, zbiva kada se identi~an postupak prona|e u gorespomenutim Bremasonima Mirjane \ur|evi}; ali o tome vi{e idu}eg tjedna.) Naime, pratitelj je proro~ice Vide o`ivjeli ali nematerijalizirani duh hrvatskoga skladatelja Vatroslava Lisinskog (alias Ignaza Fuchsa). Igi, kako ga Vida naziva od milja, vratio se na svijet kako bi ga spasio od propasti. Pri tome komunicira s Vidom (jer ona je jedina osoba koja ga mo`e ~uti, osim, ispostavit }e se poslije, njegova subrata Frenkija) jezikom u kojemu se prelama narje~je ilirskoga Zagreba, predo~eno za nas, dana{nje, ~udnom mje{avinom kajkavskoga i tu|ica, pribilje`enu poznatom nam ortografijom koju je Jane{ humorno prilagodio svrsi svoga romana: „Milos... Vida, do|oh te iskat pomo~ u pitanju presudnom za opstanak ljudskog roda” . No njih dvojica nisu jedini duhovi koji napu~uju tkivo Formule za kaos. Jo{ jedan od tragalaca za tajnom formula, stanoviti Jerko Delfi}, kre}e se na rubu `ivota i smrti, dok se u njegovu nalogodavcu Gabiju bez pote{ko}a mo`e prepoznati an|eo Gabrijel. Jerko funkcionira kao tajni agent an|eoskoga svijeta, unaprijed osu|en na smrt ali s uvijek prisutnom opcijom reinkarnacije koja mu omogu}uje lak{e trpljenje neda}a s kojima se suo~ava na zadacima. Jer tajni se agent ne}e zaustaviti na zagreba~koj akciji: kre}u}i se slobodno kroz vrijeme i prostor, zanemaruju}i granicu izme|u `ivota i smrti, bit }e anga`iran u sljede}im akcijama {to ih organizira an|eoska policija, poput rje{enja krize besmrtnosti koja nastaje 2112. Iz re~enoga se mo`e zaklju~iti da Formula za kaos predstavlja iznimno kompleksnu

Ikone, kako je autor nazvao ovu seriju, istra`uju jedinstvenost motiva

Efekat leptira
Izlo`ba umjetni~ke fotografije austrijskog fotografa Gerharda Grossa u BKC-u Tuzla Autor se predstavio sa vi{e od 80 fotografija razli~itih dimenzija
povinujemo. Kao motiv poslu`ila je ko{ara za kuhinjski pribor i pribor za jelo. Aue|u umjetnicima posebnu privi- tor ih je ujutro kri{om poslagao utvr|enim legiju imaju oni koji pi{u svjet- redoslijedom, koji bi ubrzo bio porelom. Svjetlost je bila i uvijek }e bi- me}en. Te promjene, odnosno nepo{tivati osnova tog o~aravaju}eg spoja umjetno- nje normi ili uobi~ajenih standarda, austi i tehni~kih dostignu}a nazvanog foto- tor je bilje`io tokom nekoliko mjeseci. grafija. Doru~ak kod Tifanija Autor, u ovom slu~aju fotograf, zapisuje svoje rije~i i pri~a nam pri~u korisNajinteresantniji dio izlo`be, vjerovatno, te}i svjetlost kao univerzalni jezik foto- predstavlja serija crno-bijelih fotografija grafije. Ovaj put fotograf Gerhard Gross snimljenih po uzoru na plakat za film ponudio nam je tri pri~e slo`ene u jednu Doru~ak kod Tifanija s Audrey Hupburn izlo`bu: Zamrznuti okviri, Efekat leptira u glavnoj ulozi. Ikone, kako je autor nazvao i Doru~ak kod Tifanija. ovu seriju, istra`uju jedinstvenost motiva koji je kao ikona dostigao najvi{i nivo poZamrznuti okviri pularnosti u razli~itim kulturama. Autor je Kolekcija Zamrznuti okviri prikazuje krenuo od pretpostavke da je ovaj motiv prozore no}u koji su posmatrani sa sigur- posebno podesan za obradu, jer je zauvine dis tan ce po mo}u te leo bje kti va. jek urezan u sje}anja ljudi. Ponovljen kao Mra~na fasada s osvijetljenim prozorima stalno medijsko prisustvo ovaj motiv osli~i na veliku pozornicu podijeljenu na tavlja u sje}anju gledaoca neku vrstu {amnogo manjih gdje se izvode predstave blona. Tokom snimanja neki elementi nepoznatog sadr`aja, mijenjaju}i glum- ovog motiva su pomjerani ili zamjenjivace i radnju. Predstave mogu trajati satima, ni - tako da se do{lo do dekompozicije moa zavr{avaju bez o~iglednog zavr{etka - je- tiva. Tako su i osobe, dublerke, Audrey dnostavnim ga{enjem svjetla. Osobe su Hupburn mijenjane. Cilj autora je bio da vidljive samo u izuzetnim slu~ajevima, a utvrdi do kog stepena se {ablon poznate enterijer stambenog prostora poslu`io je fotografije mo`e dekonstruisati, odnosno kao informacija. Osobe, kao ni njihova ak- koliko se daleko mo`e i}i s djelomi~nim tivnost, nisu bile predmetom posmatra- promjenama tako da se falsifikat jo{ doima nja, ve} tragovi koje ostavljaju njihovi sva- kao original. Uz ove fotografije, autor je kodnevni `ivoti. Autor nas tako navodi da izlo`io i seriju radnih kolor-fotografija. sami kreiramo pri~u, odnosno predstavu Izlo`eni radovi se kre}u izme|u staiza svakog pojedinog prozora. ti~kog i trenutnog. Opredjeljuju}i se za speU seriji Efekat leptira autor analizira nor- cijalizaciju, orijentisao se na jasan i sigume ili uobi~ajene standarde i sistem ran na~in izra`avanja kojim govori da ure|ivanja u dru{tvenom `ivotu. Predmet zna {to `eli, ali i kako da to {to `eli i ostvanjegovog interesovanja su uzorci pona{a- ri. Njegovo zanimanje i stvarala~ka imanja koji su izvan ovih normi ili nam pred- ginacija usmjereni su na tri tematska postavljaju namjerno odbijanje da im se dru~ja - portret, detalj i prodor u enterijer, Faruk Ibrahimovi}

M

Prozori no}u posmatrani sa sigurne distance

pripovjednu strukturu. Tu se, zapravo, krije i njezina najve}a mana. Ponekad se stje~e dojam da je Frano Jane{ jednostavno htio staviti previ{e toga u roman. Da ga je u odre|enom momentu napustila pripovje dna disciplina te da se prepustio (pre)slobodnom radu bogate ma{te. Mo`da je bilo bolje izostaviti poneki sporedni tok, koncentrirati se na antagonizirane parove sa strana dobra i zla. Stvoriti binarnu strukturu s jasno raspodijeljenim ulogama i po njoj sklapati kockice zapleta. Mo`da... No i ovako je Formula za kaos ~itateljska radost. Potrebno je prevladati po~etnu nelagodu pred razgranatim zapletom ~ije je konce te{ko pohvatati, prepustiti se njegovim strujama i ve} }emo se na}i u jednome pripovjednome svijetu koji }e nas znati zabaviti a, bogami, i podu~iti. Prvi }emo moment intuitivno osjetiti odmah, a drugi }e nam se pod ko`u podvu}i postupno, nenametljivo te stoga i efikasno. Ba{ onako kako treba.

Gerhard Gross (1968) nije nepoznat na ovim prostorima iako mu je ovo prva izlo`ba u Tuzli. Posebno ga ve`e saradnja s umjetnicima iz biv{e Jugoslavije, tako da su njegove radove imali priliku vidjeti ljubitelji dobre fotografije u Novom Sadu, Pazinu, Ljubljani, Mariboru, Beogradu, Dubrovniku, Gornjem Milanovcu, Mostaru, Osijeku, Sarajevu, kao i u mnogim gradovima i metropolama {irom svijeta. Svakako, nezaobilazan je i njegov Graz. Odr`ao je 11 samostalnih izlo`bi, a u~estvovao je na bezbroj kolektivnih. Imao je i nekoliko izlo`bi s kolegama iz Austrije, Francuske, Slovenije i Srbije. Njegove kolekcije se ~uvaju u Be~u, Tirani i Grazu. Za svoj doprinos fotografiji dobio je nagradu za promociju fotografije Grada Graza 2003. Kao stipendist imao je studijske boravke u Dubrovniku, Mariboru i Los Angelesu. ~ime je stvorio poseban i prepoznatljiv stil. Gerhard Gross, stvaraju}i nove fotografske radove i cikluse, ujedno stvara ~vrst i prepoznatljiv likovni sistem. On se bavi i cjelinom i detaljem. Kada se bavi cjelinom, istovremeno upu}uje na detalj i obratno kad pokazuje detalje, oni na neki poseban na~in postaju cjelinom. Kreiraju}i fotografije, Gerhard Gross koristi tradicionalne postupke prilikom snimanja, a kod obrade fotografije slu`i se klasi~nom fotografskom ili kompjuterskom tehnikom. Izlo`ba predstavlja poseban i profinjen fotografski rad s kojim se susre}emo, podsje}a nas na najva`nije svojstvo fotografije, a to je, prije svega, kreativan, umjetni~ki ~in, ~ime Gerhard Gross predstavlja u cjelini autenti~no umjetni~ko stanovi{te - da se u umjetni~kom svijetu pozicionira umjesto da mu se podre|uje.

Metropole svijeta

Analiza normi ili uobi~ajenih standarda i sistema ure|ivanja u dru{tvenom `ivotu

36

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012. godine

Narodno pozori{te i teatarska grupa Face iz Sarajeva u Zagrebu
"Mortal Kombajn": O izgubljenosti mlade generacije

Traumati~ne slike svijeta
"Ovaj grad u kojem smo osu|eni, da `ivimo, treba stvarno sru{it, uni{tit i izgradit sve iznova, jer ne valja ovdje ni{ta... A mo`da sru{it cijelu zemlju?" Zaista, zvu~i i previ{e poznato i nekako doma}e!
pom protagonista, da bi uskoro sve potonulo u kletvi, psovci i ozori{te, gotovo uvijek, ne- osudi dru{tva i `ivota {to ga ti mlakada izravnije nekada ma- di ljudi vode. "Pokvarenost dru{nje direktno, uvijeno i pri- tva", "bezakonje", "korupcija", kriveno, mo`da, `eli odslikati "mafija" - rije~i su {to odzvanjaju dru{tveni trenutak u kojem `ivi, pozornicom, kao i kratke, o{tre rebiti zrcalo djeli}u, ma kako sit- plike: "treba okupit grupu snanom, vremena u kojem se prona- `nih, koja }e marisat poslanike, lazi, kada djeluje i stvara. Od- sudije, tu`ioce, politi~are, vije}nimak koji pritom zauzima od te stvarnosti da bi, zapravo, to~nije i preciznije uhvatio njenu bit i su{tinu, teatar ~ini umjetni~ki relevantnim - i tu se lome koplja, tu se propituje mo} kazali{nog preispitivanja doba i ~asa u kojem postojimo. Dvije predstave iz Sarajeva {to su po~etkom mjeseca gostovale u Zagrebu, svaka na svoj na~in, bave se tim smjerom pozori{nog djelovanja. Predstava "Mortal Kombajn" Narodnog pozori{ta iz Sarajeva `estok je, nesmiljen i bezobziran obra~un sa tom surovom stvarno{}u dana{njeg svijeta. Autor drame Pawel Sala (1968. Poljska) pi{e filmske scenarije, snima dokumentarne filmove, a ni svijet pozori{nih komada nije mu stran. Tekst {to ga je na sarajevsku pozornicu postavio Dino Mustafi}, u suradnji sa dramaturzima @eljkom Udovi~i} i Reom Jugo, uz scenografa Dragutina Broza, kostimografkinju Lenu Stefanovi} Gafi}, a uz muziku Nedima Zlatara i Elvira Sal~inovi}a, pada u go- ke... One u bankama treba prvo dinu 2004, u originalnom izdanju nalupat, jer obr}u na{e pare, a jo{ sav odi{e poljskom zbiljom, no na- tra`e da im plati{ za to... Policija kon uprizorenja potpuno je jasno se pravi da hvata bandite, tu`ila{da bitnih razlika nema i da djelu- tvo se pravi da je pravedno, samo je kao da je pisan ovdje i danas. su banditi u ovoj zemlji autenZasluga dramaturginja i redatelja, ti~ni...!" Jasno, ne nedostaju jetke bez sumnje, ali i op}e situacije ne- primjedbe o tome da je cijela zekog bezna|a i izgubljenosti mla- mlja porobljena, prvo od Rusa, pa de generacije, u Poljskoj ili u Bo- od Amerike, a sada, naravno: sni i Hercegovini, sasvim svejedno. "...na{u je zemlju pojela Evropa!" Da bi glavni junak, nasilni Pako Autenti~ni banditi (Ermin Sijamija), poentirao: "Ovaj Predstava po~inje zvukom bu- grad u kojem smo osu|eni, da `ibnjeva i koreografiranim nastu- vimo, treba stvarno sru{it, uni{tit Mladen Bi}ani}

P

i izgradit sve iznova, jer ne valja ovdje ni{ta... A mo`da sru{it cijelu zemlju?" Zaista, zvu~i i previ{e poznato i nekako doma}e! Suprotnost tim mladim, gnjevnim ljudima je u prvom redu Emilka, neuravnote`ena mlada `ena sva predana, na svoj neki nejasan i samo sebi svojstven na~in Bogu, ~ija glavna misao - "Svako

bio privid. "Bog me izradio, kako sam naivan" - to je sve {to jo{ mo`e zaklju~iti. No, redatelj Mustafi} ne sla`e komad iz tog materijala - njega puno vi{e zanima ona gruba, plakatna, izaziva~ka snaga i mo} gotovo pa fizi~kog obra~una tih mladih tijela sa sopstvenim sudbinama i `ivotima, u njihovom repanju, pokretima i ge-

Iz predstave "Uloga `ivota"

ko voli je Bog" djeluje potpuno strano u tom spletu nasilja, krvi i tu~njave zara}enih bandi mladih prestupnika. Ejla Bav~i} - Tarak~ija tako je i igra, van ovog svijeta i vremena, u tom nekom procijepu u kojem se ni sama ne zna kako na{la, poput Oca-Pacova (Izudin Bajrovi}), koji shva}a da dana{nja mlade` zapravo vi{e ni ne zna zna~enje pojma "prijateljstvo", ali je i sam zate~en time da tokom vlastitog `ivota nije uspio spoznati istinu, da je tek sada, na kraju, shvatio da je sve

stama, u o{trim verbalnim ispadima gradi se njegovo vi|enje predstave "Mortal Kombajn". I, shodno tomu, njegova reakcija na dru{tvene lomove i ambise koje Pawel Sala istra`uje na poljskoj, a protagonisti sarajevskog projekta na doma}oj stvarnosnoj sceni.

Groteska s ironijom
Nezavisna teatarska produkcija Udru`enje Eksperimentalna umjetni~ka grupa Face drugi put se pojavljuje u Zagrebu, u organizaciji Bo{nja~ke nacionalne za-

jednice za Grad Zagreb i Zagreba~ku `upaniju. Taj dru{tveni nemir i nesnala`enje u `ivotu upravo zbog odnosa koji vladaju u tom dru{tvu i koji onemogu}uju svakom pojedincu da nesmetano napreduje, da se razvija i djeluje prema svojim sposobnostima i znanju, jer su sva mjesta na dru{tvenoj ljestvici ve} zauzeli "podobni" i "mudri", a ustvari samo snala`ljivi i bezobzirni, u sredi{tu je njihove predstave "Uloga `ivota". Prema tekstu "Imitacija `ivota" Mirjane Bobi} - Mojsilovi}, glumci: Lana Stani{i}, Nela \enisijevi} i Mirza Mu{ija, uz redateljicu Mirelu Tripani}, stvorili su komad prilago|en vlastitom do`ivljaju, osje}aju i prepoznavanju kazali{nog trenutka u kojem su se zadesili, naravno, sa reperkusijama na suvremeni dru{tveni moment, u kojem to pozori{no djelovanje uop}e mo`e biti mogu}e. [to sve dvije, jedna mla|a i jedna starija kazali{na glumica, i jedan dramski pisac, sve troje bez stalnog zaposlenja - a {to je samo preslika njihove stvarne situacije - mogu biti spremni u~initi a da ne potonu u o~aj i besciljno lutanje u potrazi za poslom, osnovna je potka komada. U kojem se, naravno, smjenjuje humorno sa melodramatskim, groteska sa ironijom, vodvilj sa komedijom - ali nikada bez mjere, ne dozvoljavaju}i da svi ti neo~ekivani obrati pre|u u lakrdiju bez smisla i cilja. A cilj je jasan - pod koprenom komedije iznijeti o{tru kriti~ku notu o trenutku pozori{ta danas, iz vlastite perspektive, naravno, i iz vlastitog iskustva. Na samom kraju dramskog teksta Pawela Sale "Mortal Kombajn", zapisana je jedna tu`na, ali umna misao: "Usamljenost je najdublji krug pakla". Dvije predstave iz Sarajeva, svaka na svoj na~in, tu tugu i usamljenost modernog ~ovjeka jo{ jednom su iznijele na svjetlo pozornice.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

POMO] U KU]I

37

Prava formula za skidanje kilograma

NOVOSTI I PREPORUKE

Nemogu}e bez vje`banja
Klju~no ne samo za gubitak kilograma nego i za o~uvanje mi{i}ne mase
Znate li {ta stvarno treba da uradite kako biste postigli besprijekornu figuru? Profesorka Melinda Monro sa Univerziteta Oregon ka`e da je do vitke figure, bez obzira na to {ta jedete i kako jedete, nemogu}e do}i bez vje`banja. "Ne znam kako neko uop{te misli da smr{a bez vje`banja. Vje`banje je klju~no ne samo za gubitak kilograma ve} i za o~uvanje mi{i}ne mase." Ona ka`e da je za mr{avljenje potrebno napraviti i razra|eni plan svakodnevne ishrane. Evo i nekih od osnovnih pravila kojih bi se, prema Melindinom savjetu, trebalo pridr`avati ako `elite da uspje{no smr{ate: Ve} ujutro napravite plan {ta }ete ta~no ve~erati. Spontani izbor namirnica ~esto rezultira nezdravim obrocima koji su prepuni nepotrebnih kalorija bez neophodnih hranljivih sastojaka. Ako jedete napolju, obrok zapo~nite velikom ~inijom salate s niskokalori~nim dresingom ili ~orbom. Tako }ete pojesti manje glavnog jela i u organizam unijeti manje kalorija. Prona|ite {to vi{e na~ina i vremena da se kre}ete, posebno ako radite sjedila~ki tip posla. Neke od dobrih ideja su kori{tenje stepenica umjesto lifta, {etnja

Hrana koja prija niskom pritisku
do posla ili, pak, hodanje dok pri~ate telefonom. Kada god je mogu}e, u obrok uvrstite povr}e. Pove}ajte unos vlakana u organizam, a od krekera je bolji izbor zobena ka{a. Umjesto da pijete cije|ene sokove, pojedite cijelo vo}e ili povr}e, to je puno zdravije i djelotvornije. Formula postizanja vitke figure je jasna, ka`e ameri~ka vode}a nutricionistkinja Melinda Monro: treba vje`bati i jesti ve}e koli~ine vo}a i povr}a. Dodavanjem zelenog ~aja, vlakana, kalcija i proteina na svakodnevni meni mo`e se ubrzati topljenje kilograma, me|utim bez vje`banja krajnji rezultat }e izostati. U slu~aju niskog krvnog pritiska, konzumacija soli je opravdana, kao i kofeinskih napitaka, ali vodite ra~una da ne preopteretite bubrege i ne izazovete elektrolitski disbalans. Osim soli (ne smijete pretjerivati sa unosom!), va`no je da u organizam svakodnevno unosite mnogo te~nosti. Obroke raspodijelite u nekoliko manjih, da ne biste naglo optere}ivali organizam. Raznovrsne namirnice trebalo bi da vam osiguraju dovoljan unos minerala i vitamina potrebnih za o~uvanje funkcije krvnih sudova. Izbjegavajte naglo ustajanje i budite fizi~ki aktivni, jer time poja~avate cirkulaciju iz ruku i nogu prema srcu. Na nizak pritisak povoljno }e djelovati za~ini ruzmarin i timijan, badem, |umbir, gro`|ice, a suprotno dejstvo imaju bijeli luk, per{un, hren i `alfija. U slu~aju izra`enih simptoma, obavezna je posjeta ljekaru, koji }e vam propisati adekvatnu terapiju.

LJEPOTA, KOZMETIKA

MODA, STIL, TRENDOVI

Zlatna torba od dva miliona dolara
Modna ku}a poznata po proizvodnji ekskluzivnih ta{ni, nakon modela Birkin, lansirala je zlatnu torbu Keli, ukra{enu sa 1.600 dragih kamen~i}a. Modna ku}a Hermes, koja ve} godinama proizvodi najskuplje torbe na svijetu, anga`ovala je Pjera Hardija, poznatog majstora cipela, da dizajnira jedinstveni model od luksuznih materijala. On je osmislio ta{nu po uzoru na krokodilsku ko`u, pro{arao je sa vi{e od hiljadu dragih kamen~i}a i ukrasio ru~kom opto~enom dijamantima. S obzirom na to da je u pitanju limitirana kolekcija, te da su u proizvodnji kori{teni skupocjeni materijali, ne treba da ~udi ni cijena ove torbe, koja ko{ta dva miliona ameri~kih dolara.

Nokti u dvije boje
Ove sezone nokti se lakiraju u dvije boje. Kako bi vam ovakav na~in lakiranja noktiju {to bolje uspio, obilje`ite vrh nokta olovkom. Potom od korijena nokta do obilje`ene linije nanesite osnovnu boju, sa~ekajte da se potpuno osu{i. Zatim, ~etkicom u ja~oj i tamnijoj boji nalakirajte vrh nokta. Najbolji efekat posti`e se tamnom bojom na vrhu nokta i svjetlucavo-sedefastim lakom na osnovi nokta. U toj varijanti ove sezone moderne su zlatne i srebrene nijanse, u kombinaciji sa tamnijim tonovima. Aktuelne su i druge kombinacije boja. Tako, na vrh nokta mo`ete staviti svjetliji, a na osnovu tamniji lak. A nokte }ete u~initi jo{ upe~atljivijim ako tamniju boju stavite na vrh i korijen nokta, a na sredinu nama`ete svjetliju. Za kraj, nama`ite ih i providnim za{titnim lakom.

Vekna od tunjevine
Potrebno:
300 gr kuhane tunjevine 100 gr bra{na 3 jajeta 100 gr rendanog sira ementaler 1,5 dl mlijeka 0,5 dl maslinovog ulja 1 ka{i~ica pra{ka za pecivo puter, so, biber

Priprema:
Pomije{ati bra{no i pra{ak za pecivo. Dodati jaja i mutiti dok se masa ne ujedna~i. Polako ulijevati mlijeko, sve vrijeme mute}i, a zatim dodati ulje. Na kraju dodati izdrobljenu tunjevinu i sir. Posoliti i pobiberiti po ukusu. Masu sipati u nama{}enu modlu za hljeb. Pe}i u zagrijanoj rerni na 200 stepeni Celzijusa oko 40 minuta. Servirati toplo.

38

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

KANTON SARAJEVO Ministarstvo za bora~ka pitanja

CANTON SARAJEVO Ministry of Veteran's affairs

Na osnovu Uredbe o na~inu i uslovima rje{avanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/07) i Pravilnika za utvr|ivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rje{avanje stambenih potreba („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 36/07,36/08 i 18/11), a u skladu sa ta~kom 14.b. Javnog oglasa za podno{enje zahtjeva za ostvarivanje odre|enih prava porodica {ehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca u Kantonu Sarajevo za 2012. godinu, Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo o b j a v lj u j e

J AV N I P O Z I V
ZA PODNO[ENJE ZAHTJEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA JEDNOKRATNU BESPOVRATNU DODJELU SREDSTAVA ZA RJE[AVANJE STAMBENIH POTREBA BORA^KIH POPULACIJA U KANTONU SARAJEVO
Predmet javnog poziva je odobravanje jednokratne bespovratne dodjele sredstava za rje{avanje stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine iz sredstava Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo planiranih bud`etom za 2012. godinu. Na ovaj javni poziv zahtjeve mogu podnositi pripadnici bora~kih populacija sa podru~ja Kantona Sarajevo koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 9/07-pre~i{}en tekst, 7/08, 33/08 i 3/12) (u daljnjem tekstu: Zakon) i to: porodice {ehida i porodice poginulih, umrlih i nestalih branitelja; branitelji; dobrovoljci i organizatori otpora; veterani; u~esnici rata; ratni vojni invalidi; mirnodopski vojni invalidi; dobitnici ratnih priznanja i odlikovanja i ~lanovi porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, a u skladu sa Uredbom o na~inu i uslovima rje{avanja stambenih potreba boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 31/07) (u daljnjem tekstu: Uredba) i Pravilnikom za utvr|ivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rje{avanje stambenih potreba („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, br. 36/07,36/08 i 18/11) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). 1. OBLIK OSTVARIVANJA PRAVA Pravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rje{avanje stambenih potreba ostvaruju lica na slijede}i na~in: a) jednokratna bespovratna dodjela sredstava u gra|evinskom materijalu ili b) jednokratna bespovratna dodjela sredstava u vidu izvo|enja gra|evinskih radova i pru`anja gra|evinskih usluga ili c) jednokratna bespovratna dodjela sredstava putem udru`ivanja sredstava za kupovinu stambene jedinice. Predmjer i predra~un iznosa ostvarenog prava za ta~ke a) i b) utvr|uje stru~na komisija za procjenu sanacije i izgradnje individualnih stambenih jedinica i kontrolu ugradnje gra|evinskog materijala i izvedenih radova u skladu sa Pravilnikom o minimumu stambenih uslova za sanaciju i izgradnju stambenih objekata, a visinu iznosa za ta~ku c) utvr|uje stru~na slu`ba Sektora za bora~ko-invalidsku za{titu Ministarstva za bora~ka pitanja KS. Planirana sredstva bud`etom Kantona Sarajevo za 2012. godinu namijenjena za realizaciju ovog prava raspore|uju se kako slijedi: - jednokratna bespovratna dodjela sredstava u gra|evinskom materijalu 1.200.000,00 KM; - jednokratna bespovratna dodjela sredstava u vidu izvo|enja gra|evinskih radova i pru`anja gra|evinskih usluga 300.000,00 KM; - jednokratna bespovratna dodjela sredstava putem udru`ivanja sredstava za kupovinu stambene jedinice 200.000,00 KM. 2. KORISNICI PRAVA Pravo na odobravanje jednokratne bespovratne dodjele sredstava za rje{avanje stambenih potreba imaju pripadnici bora~ke populacije: a) pod uslovom da su prebivali{te, odnosno boravi{te na podru~ju Kantona Sarajevo imali i na dan 6.2.1999. godine; Pravo na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rje{avanje stambenih potreba ne mogu ostvariti lica koja imaju ili su imala status raseljenog lica, izuzev interno raseljenih lica. b) ako ve} ranije nisu rije{ili stambeno pitanje ili ostvarili pravo na donaciju putem ovog ministarstva, humanitarnih organizacija ili dr`avnih institucija u dovoljnom iznosu za sanaciju ili izgradnju stambenog objekta po Pravilniku o minimumu stambenih uslova za sanaciju i izgradnju stambenih objekata („Slu`beni glasnik BiH“, broj 93/06); c) ako su u propisanom roku ovog javnog poziva predali potpunu dokumentaciju. 3. KRI TE RI JI ZA BO DO VA NJE PO DNE SE NIH ZAH TJE VA A - Op}i kriteriji: (1) a) Stambena situacija 1) izgradnja stambene jedinice od temelja .......80 bodova 2) sanacija, rekonstrukcija, adaptacija, preure|enje krovi{ta i potkrovlja u stambeni prostor, pretvaranje zajedni~kih prostorija u stambeni prostor ili dogradnja stambene jedinice .........40 bodova b) Broj ~lanova porodi~nog doma}instva - za svakog ~lana porodi~nog doma}instva, podnosioca zahtjeva po..................................10 bodova c) U~e{}e u Oru`anim snagama RBiH 1) u~e{}e od 18. 9. 1991. do 5. 4. 1992. za jedan mjesec ..........................................8 bodova 2) u~e{}e od 6. 4. 1992. do 15. 4. 1992 ..........6 bodova 3) u~e{}e od 16. 4. 1992. do 20. 6. 1992. za jedan mjesec ..........................................5 bodova 4) u~e{}e od 20. 6. 1992. - 23. 12. 1995. za jedan mjesec ..............................................3 boda Bodovi za u~e{}e u OS pripadaju podnosiocu zahtjeva za svaki nazna~eni period i me|usobno se zbrajaju. d) Nosioci najvi{ih ratnih priznanja ...................40 bodova e) Starje{ine ARBiH — komandna mjesta 1) general......................................................40 bodova 2) brigadir .....................................................35 bodova 3) pukovnik ..................................................30 bodova 4) major ........................................................25 bodova 5) kapetan .....................................................20 bodova 6) natporu~nik...............................................15 bodova 7) poru~nik ...................................................10 bodova 8) podoficiri....................................................5 bodova f) Hronolo{ki red podnijetih zahtjeva — za svaku godinu ~ekanja ................................40 bodova (2) Ukupan broj bodova ostvaren po svakoj ta~ki ovog ~lana me|usobno se zbraja. (3) Za ratne vojne invalide koji su otpu{teni iz OS RBiH po osnovu vojne nesposobnosti koja je posljedica ranjavanja ili povre|ivanja i {ehide - poginule borce, u~e{}e u OS RBiH boduje se za ~itav period od momenta stupanja u OS RBiH pa sve do zavr{etka oru`ane agresije na Bosnu i Hercegovinu (23.12.1995. godine). B - Posebni kriteriji: (1) a) Broj poginulih boraca-{ehida ~lanova porodi~nog doma}instva 1) {ehidska porodica - porodica poginulog borca sa dva i vi{e poginulih i roditelji koji su izgubili jedino dijete.................................50 bodova 2) {ehidska porodica - porodica poginulog borca sa jednim poginulim sa troje i vi{e malodobne djece.......................................45 bodova 3) {ehidska porodica - porodica poginulog borca sa jednim poginulim i dvoje malodobne djece.......................................40 bodova 4) {ehidska porodica - porodica poginulog borca sa jednim poginulim i jednim malodobnim djetetom...............................30 bodova 5) {ehidska porodica bez djece .....................25 bodova 6) roditelji {ehida sa jednim poginulim ........20 bodova b) Procenat o{te}enja organizma 1) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 100% I i II grupe ................................................50 bodova 2) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 90% III grupe....................................................45 bodova 3) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 80% IV grupe ...................................................40 bodova 4) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 70% V grupe.....................................................35 bodova 5) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 60% VI grupe ...................................................30 bodova 6) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 50% VII grupe ..................................................25 bodova 7) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 40% VIII grupe.................................................20 bodova 8) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 30% IX grupe ...................................................15 bodova 9) RVI sa procentom tjelesnog o{te}enja 20% X grupe.....................................................10 bodova c) Borci — branitelji BiH ......................................8 bodova (2) Podnosiocu zahtjeva pripadaju bodovi samo po osnovu jedne ta~ke ovoga ~lana, koja je za njega povoljnija. C - Dopunski kriteriji: (1) a) Te{ka bolest podnosioca zahtjeva ili ~lana porodi~nog doma}instva Pod te{kim bolestima u smislu ove uredbe smatraju se: 1) akutna tuberkuloza; 2) 3) 4) 5) maligna oboljenja; endemska nefropatija; stanje poslije hirur{kog zahvata srca; sva degenerativna oboljenja centralnog nervnog sistema; 6) infarkt (sr~ani, mo`dani); 7) oboljenje mi{i}nog sistema i paralize. Sve ove bolesti boduju se pojedina~no sa........5 bodova

b) Maloljetni pripadnici OS RBiH Licima koja su se uklju~ila u OS RBiH u `ivotnoj dobi kada nisu bili vojni obveznici................20 bodova c) Bora~ki status ~lana porodi~nog doma}instva Dodatni bora~ki status za svakog ~lana porodi~nog doma}instva................................20 bodova d) Materijalna situacija porodi~nog doma}instva podnosioca zahtjeva 1) porodice korisnici socijalne pomo}i i porodice bez ikakvih primanja .................20 bodova 2) porodice sa primanjima do 12% prosje~ne netto pla}e ostvarene u Kantonu u prethodnoj kalendarskoj godini (u daljem tekstu: prosje~na pla}a) po ~lanu ....................................................15 bodova 3) porodice sa primanjima od 13% do 17% prosje~ne pla}e po ~lanu ..........................10 bodova 4) porodice sa primanjima od 18% do 25% prosje~ne pla}e po ~lanu ............................5 bodova e) Status stanovanja 1) stanuje u alternativnom smje{taju koji je du`an napustiti .........................................40 bodova 2) stanuje kao podstanar ...............................30 bodova 3) stanuje u vlastitoj neuslovnoj stambenoj jedinici ....................................20 bodova 4) stanuje kod roditelja .................................10 bodova (2) Pod primanjima porodi~nog doma}instva podrazumijevaju se ukupna nov~ana primanja, uklju~uju}i i primanja po osnovu socijalne i bora~ko-invalidske za{tite. (3) Prilikom ostvarivanja prava na dodjelu sredstava putem udru`ivanja sredstava za kupovinu stambene jedinice vr{i se po kriterijima A, B i C, osim po ta~ki (1) a) stava A — op}i kriteriji. (4) Ukupan broj bodova ostvaren po svakoj ta~ki ovog ~lana me|usobno se zbraja. 4. POTREBNA DOKUMENTACIJA a) Osnovna dokumentacija koju prila`e podnosilac zahtjeva 1. dokaz o pripadnosti bora~koj populaciji po odredbama ~lanova 1. i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine Ukoliko podnosilac zahtjeva posjeduje ve} odranije rje{enje o priznavanju statusa borca-branitelja Bosne i Hercegovine, organizatora otpora, veterana — prvoborca i nosioca najvi{eg ratnog priznanja izdato od Slu`be za bora~ko-invalidsku za{titu, a ukoliko ne posjeduje navedena rje{enja, o pripadnosti Armiji BiH od 18.9.1991. godine pa dalje, neophodno je provesti postupak upisa istog u Federalnom ministarstvu za bora~ka pitanja - op}insko odjeljenje sektora za vojne evidencije gdje se podnosilac vodi u evidenciji. (Za porodice {ehida i porodice poginulog borca, umrlog, nestalog branitelja-reviziono rje{enje o priznavanju prava na porodi~nu invalidninu; za branitelja, dobrovoljca i organizatora otpora, veterana, u~esnika rata - uvjerenje od op}inskog odjeljenja sektora za vojne evidencije Federalnog ministarstva za bora~ka pitanja sa upisanim razlogom o demobilizaciji; za ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida - reviziono rje{enje o priznavanju prava na li~nu invalidninu; za dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i ~lana porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja-rje{enje o ostvarivanju nov~ane naknade za dobitnike ratnih priznanja — op}inski BIZ); 2. naredba o ~inovanju; 3. uvjerenje o dr`avljanstvu ili fotokopija CIPS-ove li~ne karte za podnosioca zahtjeva; 4. rodni list za podnosioca zahtjeva i za sve ~lanove porodi~nog doma}instva;

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.
5. ku}na lista; 6. uvjerenje o kretanju za podnosioca zahtjeva izdato od PU (policijska uprava gdje podnosilac zahtjeva ima prebivali{te, odnosno boravi{te) koje mora obuhvatiti period od 1.1.1991. godine do dana izdavanja uvjerenja; 7. dokaz o ukupnim primanjima doma}instva podnosioca zahtjeva i punoljetnih ~lanova porodi~nog doma}instva (potvrda o primanjima od poslodavca, ~ek od penzije iz radnog odnosa, odnosno primanja po osnovu li~ne i porodi~ne invalidnine, li~nog i porodi~nog materijalnog obezbje|enja i dr.); 8. izjava ovjerena od op}inske slu`be za ovjeru da su podnosilac zahtjeva i ~lanovi doma}instva evidentirani kod Slu`be za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo; 9. izjava ovjerena od op}inske slu`be za ovjeru o statusu stanovanja podnosioca zahtjeva: a) stanuje u alternativnom smje{taju koji je du`an napustiti, b) stanuje kao podstanar, c) stanuje u vlastitoj neuslovnoj stambenoj jedinici, d) stanuje kod roditelja. 10.a) kada je u pitanju izgradnja stambene jedinice i kupovina nove stambene jedinice: Izjava ovjerena od op}inske slu`be za ovjeru da podnosilac zahtjeva, kao i njegovi ~lanovi porodi~nog doma}instva nisu vlasnici ili posjednici bilo koje stambene jedinice u Kantonu Sarajevo i na ostalim podru~jima Bosne i Hercegovine niti su podnijeli zahtjev za upis vlasni{tva na bilo kojoj stambenoj jedinici u Kantonu Sarajevo i na ostalim podru~jima Bosne i Hercegovine, b) kada je u pitanju sanacija, rekonstrukcija, adaptacija, preure|enje krovi{ta i potkrovlja u stambeni prostor, pretvaranje zajedni~kih prostorija u stambeni prostor ili dogradnja stambene jedinice: Izjava ovjerena od op}inske slu`be za ovjeru da podnosilac zahtjeva, kao i njegovi ~lanovi porodi~nog doma}instva nemaju drugu stambenu jedinicu u vlasni{tvu ili posjedu niti su podnijeli zahtjev za upis vlasni{tva na bilo kojoj stambenoj jedinici u Kantonu Sarajevo te na ostalim podru~jima Bosne i Hercegovine, izuzev one koja je predmet ostvarivanja ovog prava. 11. izjava podnosioca zahtjeva da nije dobio donaciju od bilo koga i u bilo kojem iznosu, odnosno izjava za ona lica koja su dobila donaciju ta~an iznos odobrene donacije te navesti instituciju od koje je dobio donaciju (izjava podnosioca zahtjeva ovjerena od op}inske slu`be za ovjeru); 12.izjava da nije, niti je bio u statusu raseljenog lica. b) Dodatna dokumentacija koju po potrebi dostavlja podnosilac zahtjeva 1. dokaz o dodatnom bora~kom statusu jednog ili vi{e ~lanova porodi~nog doma}instva (Federalno ministarstvo za bora~ka pitanja - op}insko odjeljenje sektora za vojne evidencije gdje se podnosilac vodi u evidenciji); 2. ljekarski nalaz o te{koj bolesti podnosioca zahtjeva ili ~lana porodi~nog doma}instva. c) Dodatna dokumentacija za sve oblike ostvarivanja ovoga prava koju dostavlja podnosilac zahtjeva pored osnovne dokumentacije a) Jednokratna bespovratna dodjela sredstava u gra|evinskom materijalu - Ukoliko stambena jedinica nije evidentirana u katastru op}ina, gruntovnici ili KPU Suda, potrebno je dostaviti gra|evinsku dozvolu - rje{enje o legalizaciji objekta-naknadnu urbanisti~ku saglasnost za legalizaciju objekta. b) Jednokratna bespovratna dodjela sredstava u vidu izvo|enja gra|evinskih radova i pru`anja gra|evinskih usluga - Ukoliko stambena jedinica nije evidentirana u katastru op}ina, gruntovnici ili KPU Suda, potrebno je dostaviti gra|evinsku dozvolu - rje{enje o legalizaciji objekta-naknadnu urbanisti~ku saglasnost za legalizaciju objekta. - Ukoliko je podnosilac zahtjeva korisnik stalne socijalne pomo}i — rje{enje nadle`nog centra za socijalni rad. Pravo na ovaj vid pomo}i imaju slijede}e bora~ke kategorije: - djeca bez oba roditelja, roditelji {ehida koji su stari, bolesni i iznemogli, naro~ito roditelji {ehida nosilaca najvi{ih ratnih priznanja; - {ehidske porodice koje nemaju mogu}nost da same ugrade gra|evinski materijal; - ratni vojni invalidi sa visokim stepenom invalidnosti (RVI I, II i III grupe invalidnosti) - te{ko oboljeli branitelji od oboljenja definisanih u ~lanu 13. stav (1) ta~ka a) ovog pravilnika, koji su korisnici socijalne pomo}i ili koji u okviru porodi~nog doma}instva ne ostvaruju nikakva primanja. c) Jednokratna bespovratna dodjela sredstava putem udru`ivanja sredstava za kupovinu stambene jedinice - Ugovor ili predugovor o kupoprodaji stambene jedinice na ime lica koje tra`i odobravanje jednokratne bespovratne dodjele sredstava putem udru`ivanja sredstava za kupovinu stambene jedinice sklopljen sa fizi~kim ili pravnim licem u periodu 2011/2012. godine, ovjeren od notara ukoliko isti posjeduju ili Izjava ovjerena od notara ili op}inske slu`be za ovjeru da podnosilac zahtjeva ima namjeru kupovine stambene jedinice radi rje{avanja stambenog pitanja, te da ukoliko istu dobije prije realizacije navedenog, sklopi}e ugovor o kupovini stambene jedinice i pomenuti ugovor ovjeriti kod notara. d) Dokumentacija koju }e Ministarstvo obezbijediti slu`benim putem 1. dokaz nadle`nog organa da podnosilac zahtjeva, kao i njegovi ~lanovi porodi~nog doma}instva sa ku}ne liste jesunisu podnijeli zahtjev za legalizaciju stambenog objekta (nadle`na op}inska slu`ba za urbanizam sa svih op}ina Kantona Sarajevo-9 op}ina); 2. dokaz da podnosilac zahtjeva nije vlasnik niti suvlasnik uslovne stambene jedinice na podru~ju Kantona Sarajevo, kao ni njegovi ~lanovi porodi~nog doma}instva sa ku}ne liste (uvjerenje Zemlji{noknji`nog ureda-grunt i KPU sa suda); 3. dokaz iz katastra da podnosilac zahtjeva, kao i svi ~lanovi porodi~nog doma}instva sa ku}ne liste imaju, odnosno nemaju imovine evidentirane u katastru (nadle`na op}inska slu`ba za katastar sa svih op}ina Kantona Sarajevo-9 op}ina); 4. potvrda Kantonalnog stambenog fonda za sve ~lanove doma}instva sa ku}ne liste da li su evidentirani kao nosioci stanarskog prava (korisnici) na nekom od stanova u Kantonu Sarajevo; 5. potvrda Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije BiH za sve ~lanove doma}instva sa ku}ne liste da li su evidentirani kao nosioci stanarskog prava (korisnici) na nekom od vojnih stanova u Kantonu Sarajevo; 6. potvrda ili uvjerenje od Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS za lica koja su prijavila prebivali{te-boravi{te u Kantonu Sarajevo od 30.4.1991. godine do 6.2.1999. godine da jeste ili nije bio registrovan ni reregistrovan kao raseljeno lice; 7. dokaz od Slu`be za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo ukoliko je podnosilac zahtjeva nezaposlen i za nezaposlene ~lanove doma}instva, te ostale provjere po potrebi. Naprijed navedeni dokazi od 1. do 5. prikupljaju se i za poginulog, nestalog i umrlog branitelja. Ukoliko Ministarstvo pri provjerama koje ~ini po slu`benoj du`nosti ustanovi da je podnosilac zahtjeva dao neta~ne podatke, zahtjev istog }e biti odbijen za tu godinu, bez prava na dodatni broj bodova po osnovu hronolo{kog reda rje{avanja u narednoj godini. 5. LICA KOJA NE MOGU OSTVARITI PRAVO Saglasno Zakonu o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 9/07 — pre~i{}eni tekst, 7/08 i 33/08), nemaju pravo na ostvarivanje ovog prava: 1. Pripadnici bora~kih populacija koji nisu imali prebivali{te — boravi{te na podru~ju Kantona Sarajevo i na dan 6.2.1999. godine, te pripadnici bora~kih populacija koja su imali ili imaju status raseljenog lica, izuzev interno raseljenih lica; 2. Pripadnici bora~kih populacija koji nisu proveli neprekidno jednu godinu u oru`anim snagama RBiH; 3. Pripadnici bora~kih populacija koji su proveli vi{e od jedne godine u oru`anim snagama RBiH, a iste su samovoljno napustili; 4. Pripadnici bora~kih populacija, kao i ~lanovi njihovog porodi~nog doma}instva ako su ve} ranije rije{ili stambeno pitanje ili ranije ostvarili pravo na donaciju putem ovog ministarstva, humanitarnih organizacija ili dr`avnih institucija u dovoljnom iznosu za sanaciju ili izgradnju stambenog objekta po Pravilniku o minimumu stambenih uslova za sanaciju i izgradnju stambenih objekata kako slijedi: - Minimalan sadr`aj uslovne stambene jedinice baziran je na veli~ini doma}instva sa dva, tri i ~etiri ~lana i odre|uje se kao osnovni sadr`aj i treba da sadr`i: dnevni boravak, kuhinju, spava}u sobu, kupatilo sa WC-om i hodnik, sa povr{inama kako slijedi: dnevni boravak 15-18 m2; kuhinja 4,5-6 m2; spava}a soba 11-14 m2; kupatilo 3,3-4,4 m2. - Minimalan sadr`aj uslovne stambene jedinice prema osnovnom sadr`aju iz prethodnog stava i broju ~lanova doma}instva, odre|uje se na slijede}i na~in: a) za jednog ~lana doma}instva, dnevni boravak, kuhinja, 1/2 sobe, kupatilo sa WC-om; b) za pet i vi{e ~lanova doma}instva, osnovni sadr`aj stambene jedinice se pove}ava za 1/2 sobe po ~lanu doma}instva; Napomena: Izuzetno ako stambena jedinica ispunjava kriterije uslovnosti iz prethodnih stavova, pomo} se mo`e dodijeliti po procjeni stru~ne komisije ukoliko je o{te}en krov ili ukoliko treba zatvoriti nu`ne otvore na dijelu stambene jedinice. web: http://mbp.ks.gov.ba e-mail: minbopi@ks.gov.ba; Tel: + 387 (0) 33 562-012,Fax: + 387 (0) 33 562-251 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

OGLASI

39

5. Zahtjevi sa nepotpunom dokumentacijom; 6. Zahtjevi koji nisu predati u propisanom roku ovog javnog poziva; 7. Podnosioci zahtjeva za koje Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo provjerom ustanovi da su dali neta~ne podatke. NAPOMENE: 1) Podnosioci zahtjeva koji su u 2011. godini imali potpunu dokumentaciju u roku ovog javnog poziva podnose uz aplikaciju: - Izjavu da ostaju pri svom ranijem zahtjevu iz 2011. godine, te da se stambena situacija u me|uvremenu nije promijenila; - Dokumentaciju koja se tra`i ovim pozivom, a do{lo je do promjene u 2011. godine, i to: 4.a) 3. i 6. ako je do{lo do promjene; 2) Podnosioci zahtjeva koji su u 2011. godini odbijeni zbog nepotpune dokumentacije ili zakasnjele prijave u roku ovog javnog poziva podnose uz aplikaciju: - Izjavu da ostaju pri svom ranijem zahtjevu iz 2011. godine, te da se stambena situacija u me|uvremenu nije promijenila; - Dokumentaciju koja se tra`i ovim pozivom, a nije dostavljena u pozivu iz 2011. godine, i to: 4.a) 3. i 6. ako je do{lo do promjene; 4.b) 1. i 2. ako ima; te ostalu nedostaju}u dokumentaciju ako nije predata po ta~kama 4.a) 1. - 11., i 4.c) od a do c. 3) PODNOSIOCI ZAHTJEVA KOJI SU 2011. GODINE ODBIJENI ZBOG NETA^NO DATIH PODATAKA PODNOSE KOMPLETNU DOKUMENTACIJU KAO DA PRVI PUT PODNOSE ZAHTJEV. 6. ROKOVI PODNO[ENJA ZAHTJEVA Prijem zahtjeva Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo }e vr{iti od dana objavljivanja javnog poziva, zaklju~no sa 30.4.2012. godine. 7. MJESTO PODNO[ENJA ZAHTJEVA Za priznavanje i ostvarivanje navedenih oblika prava, zahtjevi na posebno propisanim obrascima za svaki oblik ostvarivanja prava ({alter-sala Kantona Sarajevo) sa potrebnom dokumentacijom podnose se na slijede}u adresu: Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, Ulica reisa D`. ^au{evi}a br. 1, 71000 Sarajevo putem po{te ili li~nim podno{enjem u {alter-sali Kantona Sarajevo. Informacije vezano za predmet javnog poziva, te provjeru kompletnosti dokumentacije prije predaje Ministarstvu za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo, mogu se dobiti u Sektoru ministarstva telefon dir. 033/562-009 i na info-punktu Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo ({alter-sala Kantona Sarajevo) telefon: dir. 033/562-273 ili Centrala 033/562-000 lokal. 2273, kao i u sjedi{tima bora~kih udru`enja Kantona Sarajevo. 8. OBRADA ZAHTJEVA Nakon zavr{ene obrade zahtjeva i formiranja bodovne liste lica koja su u skladu sa ovim javnim pozivom, zakonom i pravilnikom ostvarila neka od nazna~enih prava, Ministarstvo za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo objavi}e obavje{tenje u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj plo~i Kantona Sarajevo, da }e rezultati biti objavljeni na internet-stranici Ministarstva za bora~ka pitanja Kantona Sarajevo http://mbp.ks.gov.ba, sjedi{tima BiZova svih op}ina i bora~kih udru`enja Kantona Sarajevo. NAPOMENA: • Obavezno predavati fotokopije dokumenata koje moraju biti ovjerene ili original dokumenta. • Predata dokumentacija svih aplikanata ne}e se vra}ati podnosiocima zahtjeva. • Uz podnesenu prijavu na javni poziv sa prate}om dokumentacijom, podnosilac obavezno prila`e spisak prilo`ene dokumentacije svojeru~no potpisan (original), a kopiju spiska zadr`ava kod sebe. Redne brojeve dokumentacije sa spiska upisati li~no u gornjem desnom uglu dokumenta koji prila`e.

Broj: 06-23-6109/12 Sarajevo, 9.3.2012. godine

MINISTAR Doc. dr. Ned`ad Ajnad`i}

40

KORAK NAPRIJED
Avant Browser 2012.
Avant Browser je samostalna aplikacija dizajnirana da pro{iri karakteristike obezbije|ene Internet Explorerom. Ovaj pretra`iva~ dodaje mno{tvo karakteristika i funkcionalnosti Exploreru, ~ime se donosi novi nivo jasno}e i efikasnosti va{em do`ivljaju pretra`ivanja dok ~esti upgradeovi dodatno unapre|uju pouzdanost ovog pretra`iva~a. Avant Browser je 100 posto besplatan, ne sadr`i nikakav adware, spyware niti bilo kakve druge softvere koji }e pratiti va{e internet-aktivnosti. Softver donosi dodatne funkcije mi{a, mogu}nost pretra`ivanja u vi{e prozora kao i potpunu IE kompatibilnost. Nova verzija donosi popravku za Trident Blank page problem.

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Za ljeto odgo|en Global Offensive
Kompanija Valve je potvrdila da Counter-Strike: Global Offensive ne}e ispuniti prethodno najavljeni plan u vezi sa objavljivanjem koji je podrazumijevao pojavljivanje igre po~etkom godine. Zvani~ni predstavnik kompanije Doug Kombardi potvrdio je ~injenicu da je predstavljanje ove puca~ine u prvom licu zakazano za ljeto ove godine za Xbox 360, PlayStation 3, PC i Mac. Kada Global Offensive bude objavljen, odlikova}e je veliki broj re`ima igranja, oru`ja, mapa i karaktera za ovu fran{izu. Osim toga, igra~i }e biti u mogu}nosti da se bore na unapre|enim verzijama originalnih Counter-Strike mapa.

iPad ekran izazov proizvo|a~ima
Ekran novog iPad tableta je toliko napredan i te`ak za izradu da bi kompanija mogla da se suo~i sa problemom nedostataka ekrana ukoliko zahtjevi za ovim tabletom nadma{e nedavne nivoe prodaje iPad 2 ra~unara. Ekran karakteri{e rezolucija od 2.048x1.536 piksela, tipi~na za monitore desktop ra~unara koje karakteri{e rezolucija od 24“ Apple na. vodi da je problem kreiranja rezolucije na ~etiri puta manjem ekranu od uobi~ajenog rije{io tim {to je piksele podigao u drugu ravan i odvojio ih od signala. Samsung snabdijeva Apple ovim ekranima, dok su druga dva proizvo|a~a LG i Sharp.

Dostupan Firefox 11
Ukoliko ne mo`ete da do~ekate da Mozilla zvani~no predstavi sljede}u stabilnu verziju svog web pretra`iva~a, dobra vijest je da ve} sada mo`ete preuzeti Firefox 11 finalnu verziju. I ovaj put su osigurane minorne izmjene i dodaci, me|u kojima su mogu}nost sinhronizacije sa Firefox Sync, dok }e se oni koji prelaze sa Google Chrome pretra`iva~a suo~iti sa ograni~enom podr{kom za importovanje bookmarkova i drugih pode{avanja u okviru pretra`iva~a. Me|u novim odlikama su i alati kao {to je CSS Style Inspector i Tilt 3D View za Page Inspector, dok je za Firefox 11 Mobile za Android kona~no obezbije|ena Flash podr{ka za Android 2.3 i ranije verzije.

Cijena izrade 60 milijardi dolara

Vozom 30 puta br`im od zvuka do svemira!
U ameri~kom dr`avnom laboratoriju Sandia nisu prona{li razlog za{to on ne bi bio izvediv
Od tvoraca tehnologije magnetske levitacije (maglev) sti`e novi koncept - lansiranje voza u svemir. Radi se o, uistinu, megalomanskom projektu, ~ija bi izvedba ko{tala 60 milijardi dolara. Dakle, 1.600 kilometara duga cijev, koja se uzdi`e na visinu od 19,2 kilometra i ispaljuje maglev voz u ni`u Zemljinu orbitu brzinom od 32.000 kilometara na sat! Mozgovi iza navedenog projekta tvrde kako bi navedena metoda smanjila tro{ak slanja tereta u svemir s 10.000 na 40 dolara po kilogramu, prenosi Popsci.com. [to se isplativosti ti~e, stvari piju vodu, ali tehnolo{ki gledano? Prema projektu Stratram, kojeg je osmislio i jedan od izumitelja magnetske levitacije dr. James Powell, maglev voz se lansira u uslovima vakuuma. To zna~i da je cijev koja ide 19,2 kilometra u zrak ~itavom du`inom pod vakuumom. Nakon toga, voz se ubrzava na nevjerovatna 8,92 kilometara u sekundi i lansira s kraja cijevi u ni`u Zemljinu orbitu. Zrak je na toj visini dovoljno rijedak, da se voz pri toj suludoj brzini ne bi raspao, ve} bi brzinom od 32.000 kilometara na sat nastavio put u vi{u orbitu i dalje. Sam princip i mehanizam ispaljivanja su izvedivi, odnosno ne postoje razlozi da oni ne budu izvedivi, ali {ta je s cijevi koja bi trebala visjeti na 19,2 kilometra visine vje~no? Startram nudi isti odgovor - pomo}u magnetske levitacije. Powell i njegov partner dr. George Maise tvrde da ako u tlo postave supervodljivi kabel i ispod cijevi tunela, koja i sama ima sli~an kabel u sebi, stvar }e savr{eno funkcionirati. Kabel u tlu provodio bi astronomskih 200 miliona ampera struje, a onaj u tunelu 20 miliona ampera. ^itavu konstrukciju dodatno bi u~vrstili vise}im kablovima. Njihov prijedlog pregledali su u ameri~kom dr`avnom laboratoriju Sandia te nisu prona{li razlog za{to on ne bi bio izvediv. Prona}i 60 milijardi dolara za njegovu izvedbu, sasvim je druga pri~a. No space shuttle program kroz tri desetlje}a potro{io je triput toliku svotu dolara pa je ukinut zbog visokih tro{kova.

Sony Alpha A57

Zbog uzimanja patenata

Sony Alpha A57 novi je fotoaparat u ponudi ovog proizvo|a~a. Rezolucija senzora je 16 megapiksela, a fotoaparat odlikuje i brzo kontinuirano okidanje od 12 fotografija u sekundi (uz rezoluciju od 8,4 megapiksela), zajedno s autofokusom i odre|ivanjem ekspozicije. Fotoaparat mo`e snimati i video u rezoluciji 1080p pri 60 sli~ica u sekundi. Kao i napredniji SLT model A65, i A57 za fokusiranje koristi 15 to~aka, a osjetljivost ide od ISO 100 do 16.000. Za kadriranje se koristi elektronsko tra`ilo s rezolucijom od 1,44 megapiksela, odnosno pozadinski 3-in~ni LCD ekran kojeg je mogu}e zakretati. Preporu~ena prodajna cijena fotoaparata za ameri~ko tr`i{te iznosi 700 dolara. U kombinaciji s objektivom 18-55 prodavat }e se za 800 dolara.

Yahoo tu`io Facebook
Kompanija Yahoo Inc je ostvarila prijetnje prije nekoliko dana i tu`ila Facebook za deset patenata, uklju~uju}i one u vezi sa metodama i sistemom za reklamiranje na internetu. ^elnici Yahooa su predali tu`bu federalnom sudu u San Joseu u Californiji i tako zapo~eli najve}i legalni proces u vezi sa patentima izme|u dva tehnolo{ka giganta. Ovim potezom se Yahoo pridru`io kompanijama koje vode velike sporove, ali uglavnom u vezi sa smartphoneima, pa je ujedno ovo najve}i spor vezan za patente na mre`i. - Na`alost, na{ slu~aj sa Facebookom ne mo`emo komentarisati, ali smo zbog nemogu}nosti pronalaska rje{enja prinu|eni da rje{avamo slu~aj na sudu, napisano je na blogu kompanije Yahoo, prenosi Huffington Post. Prije nekoliko dana, iz Yahooa su najavili tu`bu, a zvani~nici Facebooka nisu komentarisali, jer su o cijelom slu~aju pro~itali iz medija, ali su objavili da }e se potruditi odgovoriti na sve nedoumice iz kompanije Yahoo. To se o~igledno nije desilo pa }e se sada vidjeti na sudu.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.
Na osnovu ~lana 281. Zakona o privrednim dru{tvima, („Slu`bene novine FBiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), ~lana 68. Statuta Javnog preduze}a @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo („Slu`bene novine FBiH“ br. 27/06, 2/08, 49/08, 57/09 i 59/11) i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Dru{tva broj: NO- 9232-10.2./2012 od 28.2.2012. godine, Nadzorni odbor raspisuje

OGLASI

41

PO NO VNI JAVNI KON KURS
za izbor i imenovanje sekretara Dru{tva Raspisuje se ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje za poziciju: 1. Sekretar Dru{tva ..............................................................................................................1 (jedan) izvr{ilac. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. Provo|enje izbora i imenovanja sekretara Dru{tva vr{i Konkursna komisija imenovana Odlukom Nadzornog odbora Dru{tva broj: NO- 9232-10.3./2012 od 28.2.2012. godine. Izbor i imenovanje kandidata vr{i Nadzorni odbor Dru{tva. Kandidat za sekretara Dru{tva mora biti poslovno sposobna osoba koja ispunjava slijede}e posebne uslove: - diplomirani pravnik - VII stepen stru~ne spreme, - radno iskustvo u trajanju od najmanje 2 (dvije) godine, - op{ta zdravstvena sposobnost. Uz prijavu, kandidati su du`ni dostaviti i sljede}u dokumentaciju: 1. Kra}a biografija sa adresom i kontakt-telefonom, 2. Fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH), 3. Potvrda/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS, 4. Kopija li~ne karte, 5. Prijava o mjestu stanovanja, 6. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 7. Uvjerenje o dr`avljanstvu. Kandidati su du`ni dostaviti originale ili ovjerene fotokopije dokumenata, ne starije od 3 (tri) mjeseca, kojima se dokazuje ispunjavanje tra`enih uslova. Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa i koji blagovremeno dostave potpunu dokumentaciju bit }e obavljen intervju. ROK ZA PODNO[ENJE PRIJAVA Rok za podno{enje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja javnog konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave uz koje su prilo`ene neovjerene fotokopije tra`enih dokumenata ne}e se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom se dostavljaju li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: Javno preduze}e @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo, 71000 Sarajevo, Ulica Musala 2 sa naznakom: "Ne otvarati - Ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Dru{tva“. Dostavljene prijave, sa prilo`enom dokumentacijom, ne}e se vra}ati kandidatima. I. Predmet javnog poziva

J AV N I P O Z I V
Predmet javnog poziva je iskazivanje zajedni~kog interesa svim pravnim licima - ovla{tenim distributerima telefonskih aparata (fiksni i mobilni), laptopa, mini laptopa, tableta i TV aparata za uspostavljanje poslovne saradnje sa JP BH Po{tom Sarajevo. Mogu}e varijante poslovne saradnje izme|u JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo i ovla{tenih distributera uklju~uju: 1. Komisionu prodaju predmetnih ure|aja putem po{tanske mre`e JP BH Po{ta Sarajevo 2. Kupovina predmetnih ure|aja radi daljnje prodaje putem po{tanske mre`e JP BH Po{ta Sarajevo 3. Distribucija (prijem, transport i uru~enje) predmetnih ure|aja do kupca putem po{tanske mre`e JP BH Po{ta Sarajevo II. Pravo u~e{}a na javnom pozivu Pravo u~e{}a na javnom pozivu imaju sva pravna lica - distributeri koji su ovla{teni za prodaju predmetnih ure|aja na podru~ju Bosne i Hercegovine. III. Uvjeti za u~e{}a na javnom pozivu Svako pravno lice - distributer predmetnih ure|aja, koji iska`e interes za jednu ili sve varijante poslovne saradnje, du`an je dostaviti sljede}e: a) uvjete pod kojima je spreman ostvariti poslovnu saradnju s BH Po{tom Sarajevo b) asortiman i cijene ure|aja c) garancije i uvjeti servisiranja d) tehnolo{ku zastupljenost zahtjevima tr`i{ta i uvjetima telekom-oparatera U slu~aju da pravno lice - distributer predla`e vi{e varijanti saradnje, za svaku od ponu|enih du`an je pojedina~no definirati uvjete. IV. Prijava na javni poziv Prijava na javni poziv mora sadr`avati sljede}a dokumenta: 1. Fotokopija rje{enja o registraciji podnosioca prijave; 2. Dokaz da je pravno lice ovla{teni distributer za predmetne ure|aje; 3. Detaljan opis poslovne saradnje kroz ponu|ene varijante. V. Podno{enje prijave Prijava na javni poziv, za jednu ili sve varijante poslovne saradnje, pravno lice - distributer, sa navedenom dokumentacijom, dostavlja u zatvorenoj koverti na adrersu: JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo, Sektor za ekonomsko-finansijske poslove, Obala Kulina bana br. 8, 71000 Sarajevo, s naznakom: "Prijava na javni poziv za uspostavljanje poslovne saradnje" - NE OTVARATI. Javni poziv ostaje otvoren 25 (dvadeset pet) dana od dana objavljivanja u printanim medijima i na web portalu JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo i sve prijave koje budu upu}ene nakon isteka roka ne}e biti razmatrane. VI. Ostale napomene JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo po ovom javnom pozivu ne snosi nikakve tro{kove pravnih lica u sudjelovanju. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uvjete ostvari}e se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo zadr`ava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i tra`enja dodatnih poja{njenja Nakon provedene procedure razmatranja pristiglih prijava, JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo }e sa svim prijavljenim pravnim licima - distributerima stupiti u kontakt. Dodatne informacije mogu se zatra`iti u pisanoj formi putem fax: +387 33 252 769 ili +387 33 252 702. JP BH PO[TA d.o.o. SARAJEVO

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 201173 11 P Sarajevo, 8. 3. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, Sarajevo protiv tu`enih: 1. BADNJEVI] ARNELE iz Sarajeva, ul. @rtava fa{izma br. 2, 2. MID@I] AMELE iz Biha}a, ul. Antifa{isti~kog otpora bb, 3. BAJROVI] BEGITE iz Biha}a, ul. Krupska br. 18, radi isplate duga, v.s.p. 12.673,07 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a

O B J AV L J U J E
Tu`bom od 24. 6. 2011. godine tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom su tu`eni BADNJEVI] ARNELA, MID@I] AMELA i BAJROVI] BEGITA du`ni solidarno isplatiti tu`iocu iznos od 8.002,17 KM sa zakonskom zateznom kamatom, po~ev od dana podno{enja tu`be pa do dana isplate, iznos od 1.493,66 KM na ime obra~unate kamate na dan 20. 6. 2011. godine, iznos od 2.866,24 KM na ime obra~unate ugovorene zatezne kamate na dan 20. 6. 2011. godine, iznos od 311,00 KM na ime naknade za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka i to takse na tu`bu u iznosu od 380,19 KM, takse na presudu u iznosu od 380,19 KM, kao i eventualnih drugih tro{kova, a sve u roku od 30 dana od dana dono{enja presude, pod prijetnjom izvr{enja. Tu`itelj je tako|e predlo`io da ukoliko tu`eni ne dostave odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud donese presudu zbog propu{tanja, u skladu sa odredbama ~l. 182. ZPP-a. Ovim putem se prvotu`enoj BADNJEVI] ARNELI dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`ena du`na da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, sudu dostavi pisani odgovor na tu`bu. Obavje{tava se prvotu`ena Badnjevi} Arnela da se dostava tu`be smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA ZORANA BO[KOVI]

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET

O B AV J E [ T E N J E
Mr. Edin Mulahasanovi} branit }e doktorsku disertaciju pod naslovom

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 207710 11 P Sarajevo, 8. 3. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Emina Kurtovi} - Sabljica, u pravnoj stvari tu`itelja Volksbank BH d.d. Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enika Kne`evi} Marine iz Biha}a, ul. Bosne srebrene br. 125, Zuli} Zlate iz Biha}a, ul. Pritoka bb i [umar Mevlide iz Biha}a, ul. Hamdije Kapid`i}a br. 12, radi duga, u smislu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH objavljuje

"UTICAJ SORTE I LOKALITETA NA NAJVA@NIJA KVALITATIVNA SVOJSTVA DUHANA TIPA VIRGINIA FC"
14. 4. 2012. godine sa po~etkom u 10 sati na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Zmaja od Bosne br. 8. Pristup odbrani je slobodan. Disertacija se mo`e pogledati u Sekretarijatu Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta u Sarajevu, svakog radnog dana do 10 do 13 sati.

OGLAS
Poziva se tu`enik Kne`evi} Marina da u roku od 30 dana dostavi sudu pisani odgovor na tu`bu kojom je predlo`eno da se tu`eni solidarno obave`u da isplate tu`itelju iznos od 12.860,35 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be do isplate, iznos od 998,22 KM na ime obra~unate kamate na dan 15. 8. 2011. godine, iznos od 118,13 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 15. 8. 2011. godine, iznos od 157,00 KM na ime naknada za opomenu, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka. Tu`enik u pisanom odgovoru na tu`bu mo`e ista}i procesne prigovore, a du`an se izjasniti priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, razloge zbog kojih zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, te dokaze kojim se utvr|uju te ~injenice. Tu`enik u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, mo`e ista}i protivtu`bu, a u smislu ~l. 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka s pozivom na gornji broj predmeta. Dostava tu`be na odgovor tu`eniku Kne`evi} Marini smatra se izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja oglasa. SUDIJA Emina Kurtovi} - Sabljica

42

OGLASI
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

UNIVERZITET U ZENICI REKTORAT Na osnovu Odluke broj: 01-100-309-0753/12 od 2.3.2012. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KANTON SARAJEVO Ministarstvo zdravstva

CANTON SARAJEVO Ministry of Health

Na osnovu ~lana 3. stav 3. Zakona o bud`etima Federacije Bosne i Hercegovine („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 19/06), ~lana 22. stav 2. Zakona o izvr{avanju bud`eta Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/11), a u vezi sa ~lanom 13. stav 1. ta~ka 14. Zakona o zdravstvenoj za{titi („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 46/10) i Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udru`enja koja se finansiraju/sufinansiraju iz bud`eta Kantona Sarajevo („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/11), a u cilju zakonitog i transparentnog tro{enja bud`etskih sredstava, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo objavljuje

K O N K U R S
za zasnivanje radnog odnosa OJ Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici 1. Nastavnik u nau~no-nastavnom zvanju docent za nau~nu oblast Finansije ...............................1 izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme, s polovinom od punog radnog vremena OJ Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici 2. Nastavnik u nau~no-nastavnom zvanju docent za predmete Anatomija i histologija, Hirurgija sa njegom I i Hirurgija sa njegom II ...........................................................................1 izvr{ilac, na neodre|eno vrijeme, s 30% od punog radnog vremena Uslovi: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom kandidati treba da ispunjavaju i slijede}i posebne uslove: Pod ta~kom 1. da je nastavnik izabran u nau~no-nastavno zvanje docenta za nau~nu oblast Finansije Pod ta~kom 2. da je nastavnik izabran u nau~no-nastavno zvanje docent za predmete Anatomija i histologija, Hirurgija sa njegom I i Hirurgija sa njegom II Uz prijavu na konkurs kandidat je du`an prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - kra}u biografiju, kontakt-telefon i adresu prebivali{ta; - odluku visoko{kolske ustanove o izboru u nau~no-nastavno zvanje docenta za gore navedenu nau~nu oblast, odnosno predmete u skladu s ta~kom 1. i 2. ovog konkursa; - uvjerenje o dr`avljanstvu; - CIPS-ova potvrda o mjestu prebivali{ta/boravi{ta; Prijavu na konkurs kandidat je du`an vlastoru~no potpisati. Dokazi o ispunjavanju tra`enih uslova moraju biti prilo`eni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starije od 6 ({est) mjeseci. Sa izabranim kandidatom zaklju~it }e se ugovor o radu u skladu s propisima koji reguli{u prava po osnovu rada. Izabrani kandidati, prije zaklju~ivanja ugovora o radu, du`ni su pribaviti dokaz (uvjerenje) o op{toj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o neka`njavanju (izdato od MUP-a), ne starije od 6 ({est) mjeseci. Prijave s dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U ZENICI Ulica fakultetska 3, Zenica s naznakom Prijava na konkurs za radno mjesto nastavnik u nau~no-nastavnom zvanju docent za nau~nu oblast Finansije Prijava na konkurs za radno mjesto nastavnik u nau~no-nastavnom zvanju docent za predmete Anatomija i histologija, Hirurgija sa njegom I i Hirurgija sa njegom II Rok za podno{enje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

za finansiranje/sufinsiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udru`enja iz oblasti zdravstva sredstvima bud`eta Kantona Sarajevo za 2012. godinu, razdjel Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je dodjela sredstava iz bud`eta Kantona Sarajevo za 2012. godinu — razdjel Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo neprofitnim organizacijama i udru`enjima ~iji su projekti, programi i aktivnosti iz oblasti zdravstva, a od interesa su za gra|ane Kantona Sarajevo ili doprinose razvoju i afirmaciji Kantona i provode se na podru~ju Kantona Sarajevo. PRAVO U^ESTVOVANJA Na osnovu javnog poziva pravo u~estvovanja i pravo na dodjelu sredstava imaju registrovana udru`enja i fondacije, ~iji su projekti, programi i aktivnosti iz oblasti zdravstva, a koja ispunjavaju op{te i posebne kriterije. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA Op{ti kriteriji: 1. registracija udru`enja na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini; 2. realizacija projekata udru`enja koja su od interesa za gra|ane Kantona Sarajevo ili doprinose razvoju ili afirmaciji Kantona i provode se na podru~ju Kantona Sarajevo; 3. ekonomska ili dru{tvena opravdanost projekta koje udru`enje predla`e i provodi; 4. program rada za 2012. godinu sa obrazlo`enjem; 5. finansijski plan za 2012. godinu; 6. izvje{taj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja i bilans uspjeha i narativni izvje{taj za 2011. godinu); 7. finansijski izvje{taj o utro{ku sredstava za projekte odobrene u 2011. godini; 8. organiziranost i broj ~lanova udru`enja; 9. broj lica koja u~estvuju u realizaciji projekta; 10. specifi~nost potreba ~lanova udru`enja, odnosno populacije koju zastupaju; 11. rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, dr`avnom i me|unarodnom nivou, odnosno broj korisnika obuhva}enih projektom. Posebni kriteriji: 1. Projekti promocije zdravlja i prevencije bolesti koji se mogu odnositi na: - rano otkrivanje i suzbijanje bolesti srca i krvnih `ila i dijabetesa, - unapre|enje zdravlja i prevenciju malignih bolesti (podr{ka te{ko oboljelim i palijativna njega), - prevencija i sizbijanje bolesti ovisnosti ( duhan, alkohol, droge) naro~ito kod djece i mladih i - drugi preventivni projekti iz masovnih nezaraznih oboljenja; 2. Projekti socijalnog i humanog zna~aja koji se mogu odnositi na: - unapre|enje zdravlja i kvalitete `ivota ranjivih skupina djece, mladih, invalidnih lica (djece i osoba starijih od 65 godina), - unapre|enje za{tite mentalnog zdravlja, - rehabilitacija, - pru`anje raznih zdravstvenih, socijalnih i humanitarnih usluga za potrebe u zajednicama sa manje mogu}nosti; 3. Aktivnosti i uklju~ivanje {to ve}eg broja invalida u rad udru`enja; 4. Aktivnosti i uklju~ivanje {to ve}eg broja pripadnika nacionalnih manjina u rad udru`enja. POTREBNA DOKUMENTACIJA Dokumentacija koju je potrebno dostaviti: - popunjeni obrazac za aplikaciju za finansiranje/sufinansiranje projekata koji sadr`i: naziv projekta, opis problema/potreba, kratak opis projekta, ciljevi, ciljne grupe, plan realizacije projekta, trajanje projekta, osoblje i bud`et, - rje{enje o registraciji, - uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj, - uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama, - uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za uposlenike (udru`enje koje nema zaposlenih i neizmirenih obaveza mo`e dostaviti ovjerenu izjavu kojom to potvr|uje). - bilans stanja i bilans uspjeha ovjereni od nadle`ne institucije za 2011. godinu, - izvje{taj o utro{ku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini, - finansijski plan i program rada za 2012. godinu, - finansijski izvje{taj za 2011. godinu. Osim navedene dokumentacije, udru`enja su du`na dostaviti dokaze o ispunjavanju ostalih op}ih i posebnih kriterija. NAPOMENA: Primaoci finansijske podr{ke za realizaciju programa i projekta koji nisu dostavili narativni i finansijski izvje{taj o utro{ku sredstava za odobreni program ili projekte za koje su imali u prethodnoj godini odobrena bud`etska sredstva ne mogu biti prihva}eni za finansiranje programa ili projekata za 2012. godinu. Ocjenu i rangiranje prijava pristiglih na ovaj javni poziv vr{it }e Komisija koju imenuje ministar zdravstva Kantona Sarajevo. PODNO[ENJE PRIJAVA Prijava na javni poziv se podnosi u pisanoj formi na obrascu za prijavu projekata za finasiranje/sufinasiranje iz bud`eta Kantona Sarajevo, sa dokazima o ispunjavanju op{tih i posebnih kriterija, a isti se mo`e preuzeti u prostorijama Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Ul. r. D`. ^au{evi}a 1, Sarajevo, soba broj 33, i na web stranici Kantona Sarajevo. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijave se dostavljaju na protokol Kantona ili po{tom na adresu: Kanton Sarajevo, Ministarstvo zdravstva, Ul. reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1. Sarajevo, sa naznakom „Prijava na javni poziv za finansiranje/sufinansiranje rada neprofitnih organizacija i udru`enja — ne otvaraj“. Rok za podno{enje prijava je osam dana od dana objavljivanja javnog poziva. Nepotpune i neblagovremeno podnese prijave ne}e se razmatrati.

J AV N I P O Z I V

UNIVERZITET U ZENICI REKTORAT Na osnovu Odluke broj: 01-100-309-0755/12 od 2.3.2012. godine, Univerzitet u Zenici objavljuje

KONKURS
za zasnivanje radnog odnosa Univerzitet u Zenici — Slu`ba za me|uuniverzitetsku i me|unarodnu saradnju Univerziteta Koordinator za me|uuniverzitetsku i me|unarodnu saradnju, 1 izvr{ilac na neodre|eno vrijeme

Uslovi: Pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom kandidat treba da ispunjava i slijede}e posebne uslove: - VSS (VII stepen obrazovanja ili prvi ciklus studija 240 ECTS bodova) dru{tvenog ili tehni~kog smjera; - 3 (tri) godine radnog iskustva; - znanje najmanje 2 (dva) svjetska jezika; - poznavanje rada na ra~unaru. Uz prijavu na konkurs, kandidat je du`an prilo`iti slijede}u dokumentaciju: - kra}u biografiju, kontakt-telefon i adresu prebivali{ta; - diplomu o zavr{enom obrazovanju; - izvod iz mati~ne knjige ro|enih; - potvrdu o radnom iskustvu; - potvrdu o znanju 2 (dva) svjetska jezika; - potvrdu o poznavanju rada na ra~unaru; - uvjerenje o dr`avljanstvu, - CIPS-ovu potvrdu o mjestu prebivali{ta/boravi{ta. Prijavu na konkurs, kao i kra}u biografiju, kandidat je du`an vlastoru~no potpisati. Dokazi o ispunjavanju tra`enih op{tih i posebnih uslova moraju biti prilo`eni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, ne starije od 6 ({est) mjeseci. S kandidatima koji budu ispunjavali uslove konkursa Komisija za provo|enje postupka izbora kandidata obavit }e intervju u vezi s ispunjavanjem uslova za obavljanje poslova naprijed navedenog radnog mjesta. S izabranim kandidatom zaklju~it }e se ugovor o radu na neodre|eno vrijeme. Izabrani kandidat, prije zaklju~ivanja ugovora o radu, du`an je pribaviti dokaz (uvjerenje) o op{toj zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje o neka`njavanju (izdato od MUP-a) ne starije od 6 ({est) mjeseci. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz konkursa dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U ZENICI, Ulica fakultetska 3, Zenica, sa naznakom "Prijava na konkurs za radno mjesto koordinator za me|uuniverzitetsku i me|unarodnu saradnju" Rok za podno{enje prijava na konkurs je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

web: http://mz.ks.gov.ba e-mail: mz@mz.ks.gov.ba Tel: + 387 (0) 33 562-104, Fax: + 387 (0) 33 562-243 Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012. Mustafa Spahi}: Reis Fehim ef. Spaho – ^ovjek vizije i akcije (12)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN
tofer Aru 1493.KrisjanacaKosalumbo doHiveo sedam(Haiti)aku Indi ostrva spanjola [paniju. To su bili prvi stanovnici Novog svijeta koji su kro~ili na Stari kontinent. cuski vac i `i 1603.Franel1608.moreploplogradisjetrapreva~iSagamju [amplen, is vio ma Novom svijetu. On je osnovao Kvebek or nizovao francusku kolonizaciju Kanade. gres nio ukida 1776.KonzavinaSAD-aoddobritanodluku one. Ne-nju snosti ske kru zavisnost je progla{e 4. jula 1776. Julije Cezar

43

Pouka kasnijim

nara{tajima
Faraon govori za sve, misli za sve, osje}a za sve, zna i u~i za sve, sudi i presu|uje za sve, vlada, upravlja i rukovodi za sve, on je sam ustanova, institucija, sistem, tijelo, organ, vlast, forum, skup{tina, sud, uprava za sve, odre|uje vjeru, religiju, etiku, pravo, zakone, obrede, tradiciju, obi~aje, norme, naredbe i zabrane, mogu}nosti i du`nosti, prava i obaveze, dobro i zlo, vrijednosti i nevrijednosti i smisao za sve, ali i ure|uje i odre|uje privatne, porodi~ne i zajedni~ke `ivote ljudi. gospodara ljudskih sudbina i jedinog vlasnika, posjednika i ba{tinika neba, zemlje, rijeka, planina, izvora i darovatelja nafake, zdravlja, `ivota, zraka, svjetlosti, svih resursa, ljudi i njihovih `ivota: „I faraon kao ‘vlasnik’ obznani narodu svome: O narode moj, re~e on, zar samo meni ne pripada carstvo u Misiru i oni rukavci (delta rijeke Nila) rijeke koji ispred mene teku, shva}ate li? I zar nisam ja bolji od ovog bi-

U izdanju Dobre knjige Sarajevo nedavno je iza{la iz {tampe knjiga „Reis Fehim ef. Spaho“, autora-prire|iva~a Mustafe Spahi}a. Oslobo|enje feljtonizira njen uvodni dio
{tine narod; 3) kavmen fasikinnarod upornih i sistemskih grje{nika; 4) kavmen zalimin-nasilan i nepravedan narod; 5) kavmen mud`rimin-perverzan narod, izopa~en i izobli~en, narod koji ~ine grijehe koji ga vode u biolo{ko-fizi~ki nestanak; 6) kavmen kazibin-narod koji la`e, muti i petlja; 7) kavmen sarikinnarod kradljivaca; 8) kavmen dallin-narod neprestane zablude i krivog puta; 9) kavmen mu{rikin-narod idolopoklonika, politeista. To je narod koji odbija sve Allahove o~igledne i nepobitne preko Musaa a.s. dostavljene dokaze, narod najgorih nevaljalaca, narod sadomazohista, narod nepopravljivih poroka i grijeha, narod najgorih i najopasnijih nevaljalaca, narod oholih, osionih, gordih, umi{ljenih, nadmenih, samozadovoljnih, samosre}nih, samoushi}enih, narod nasilnika, nepravednika i nezahvalnika, narod autarhi~nih i isklju~ivo u sebe zaljubljenih ljudi, narod ogrezao u svoje poroke, {irk i idolatriju koji isklju~ivo, sa neshvatljive visine, slijedi svoju tradiciju, obi~aje, navike i na~in `ivota: „I Mi smo faraonov narod gladnim godinama i nerodicom kaznili, da bi se opametili. I kad bi im bilo dobro oni bi govorili: Ovo smo zaslu`ili, a kad bi ih sna{la kakva nevolja Musau i onima koji su s njim vjerovali tu nevolju bi pripisali. Ali ne! Njihova nevolja je od Allaha bila, samo {to ve}ina njih nije znala! I govorili su: Kakav god dokaz da nam ti Musaa donese{ da nas njime op~ara{, mi ti ne}emo vjerovati. Zato smo Mi na njih slali i poplave, i skakavce, i krpelje, i `abe, i krv-sve jasna znamenja, ali su se oni oholili, narod nasilni~ki i zlo~ina~ki su bili.” (El-Ea’raf, 130 - 133)

1824.

Ro|en srpski pisac Branko Radi~evi}, najzna~ajniji pjesnik srpskog romantizma. Odu{evljeni pristalica Karad`i}eve jezi~ke reforme, pjesni~kim slobodama ozna~io je prodor u novu epohu srpske poezije. Umro u Be~u 1853, a njegovi posmrtni ostaci su 1883. prenijeti na Stra`ilovo kod Sremskih Karlovaca (“\a~ki rastanak”, “Tuga i opomena”).

44. p.n.e.
Republikanski zavjerenici koje su predvodili Brut i Kasije ubili su u Senatu rimskog cara i vojskovo|u Gaja Julija Cezara.

na nakon masovnih de straci 1848.Trisedapro~u,rirevolucicijejalujeMahvamonBudim-ja u Be za tila pe{tu, a potom {i la na |arsku. Uz pomo} Rusije, austrijske trupe ugu{ile su revolucionarni pokret u avgustu 1849. prvu le sta 1883.Beogradgodobioposlijeteprofonskuka tenilecu,na. sedam dina nalas fo ki in`enjer Henri Bese 1898.Umrou englesGodina{ao pospopakgaomer,koji je 1855. pro tu prera de sirovog gvo`|a ~elik. ne 1859. di je u

Faraonov narod
On je svjestan, vi{e od bilo koga prije njega i poslije njega, da onaj ko u potpunosti ne ovlada ljudskim glavama, osjetilima kroz projekciju i konstrukciju svijeta i `ivota, putem sihra-magije, ideologije, la`i, pamfleta, propagande, i nad razumom, umom, pame}u, svije{}u, savje{}u, obi~ajima, navikama, tra di ci jom, du {a ma, srci ma, odnosno iskustvom, posmatranjem, vjerom, `eljama, emocijama, osje}ajima, namjerama i unutarnjim htijenjima, taj nikad, u potpunom ropstvu, ne mo`e odr`ati ni sama tijela. Sve {to nije on, njegova rije~, misao, norma, forma, sadr`aj i odluka, za njega je zlo~in za koji naj~e{}e ka`njava smr}u: „Mi objavismo Musau: No}u izvedi i oslobodi robove Moje i s njima suhim putem kroz more pro|i, ne strahuju}i da }e te oni sti}i i da }e{ se utopiti. A faraon je za njima s vojskama svojim krenuo, ali ih talasi mora prekrili. Faraon je narod svoj u svemu u potpunu zabludu naveo i zaveo, a nije na Pravi put izveo {to mu je kao vo|i misija i zadatak bio.“ (Taha; 77 - 79) Kur’an nedvosmisleno i nepobitno ukazuje i svjedo~i a povijest bilje`i da se faraon svim dr`avnim organima i vojskom, policijom, medijima, propagandom, pamfletom, sihrom, ideologijom, sudstvom, upravom, administracijom, poreskom politikom i politi~kim mehanizmima name}e i podme}e za boga ljudi, za gospodara ljudi, za stvoritelja ljudi, za demijurga ljudi, za

1957. 1907. Umro politi~ar, Pod pritiskom revolucionara abdicirao kar i 1917.kapookondnjinaruskidavina konasII,je~iRoma- sliMo{anovinar slje car Ni laj me je Pijade, poslije tri vije ~a vla di ti
U Finskoj `ene prvi put izabrane u parlament. nov. Car je potom, zajedno s porodicom, interniran prvo u Carsko Selo (Pu{kin), pa u Tobolsk. Tokom Oktobarske revolucije carska porodica je premje{tena u Jekaterinburg gdje je ubijena u julu 1918.

[efildu ~eli~anu koja i danas radi.

Mo{a Pijade

1922.EgipatI.ski sultan uzeo titulu kralja kao Fahd banka krvi, u 1937.Prvanicenutraljunagu.vana zamrzakojoj je krv za transfuzi ~u vanjem, osnovana je u bol ci ^ika
{to je, pod pri na i 1939.NakonnjaoPraga,jipredjetnjom}empada ha uni{te sjednik Emil Ha u Berlinu potpisao akt preda zemlje Tre rajhu, njema~ke trupe okupirale su ^e{ku. Slova~ka i Moravska progla{ene su njema~kim protektoratom. engleska `e ca beka 1983.UmrlaHjum”,takaoknjimavnimaRestunikov Vest, pozna po ro ni “Voj povratak” i “Harijet i putopisnoj diji “Crno jagnje i sivi soko”, koju je napisala poslije boravka u Jugoslaviji 1937. i 1941. Predsjednik Pred dni{tva Ju 1991.podnioijepredtavku,sjejerSrbiPredSFRdni{goslavije stavnik je u tom tijelu Borisav Jovi} os je sje tvo odbilo da objavi vanredno stanje u zemlji, nakon antivladinih demonstracija 9. marta. Umro Mio Bu 1991.vjedakasrpskivopilisacvuze”dragve} latovi}. Pa`nju ~italaca pri kao je prvom zbirkom pripo “\a dola (1955). Umro ameri kar, pedijatar Ben 1998.di dr.Spok.ka”,~ki~iljevaseknjiga izdanje pod`avi-imin Njego “Odgoj beba djece po meto Spo je prvo ja lo 1946, {tampana je u sedam izdanja i prodata u 50 miliona primjeraka. Prevedena je na vi{e od 30 jezika. nja~ka Ma la u 2000.U naseljuluBo{stanovniMihapricesjever- je nom dije Kosovske trovi do{lo do `estokih sukoba srpskih ka i padnika

jednika (Musaa) koji jedva umije govoriti? Za{to mu nisu stavljene narukvice od zlata (pobjegli diktator-despot Tunisa Ben Ali je odnio tonu i po zlata od gladnog tuni{kog naroda) ili za{to zajedno sa njim nisu do{li meleki? I on u svemu, porobi i kao u kuke zakova svoj narod, pa mu se narod u svemu, umjesto istinitom i pravom Bogu, predade i pokori, oni su doista bili narod grje{ni. A kad izazva{e Na{ gnjev, Mi ih kaznismo i sve ih potopismo, i u~inismo ih primjerom i poukom narodima i nara{tajima kasnijim.“ (Ez-Zuhruf; 51 - 56) Doista, kakav je bio taj faraonov narod? Hegel primje}uje i konstatira da svaki narod ima onakvu vladu i vo|stvo kakvo zaslu`uje. Goreg vo|e, lidera od faraona nema. ^ini se da ga je njegov narod zaslu`io i bio ga dostojan. O faraonovom narodu svjedo~i Kur’an i povijest. Prema Kur’anu oni su: 1) kavmen mustekbirin-ohol, gord i osion narod; 2) kavmen alin-nadmen, umi{ljen, narcisoidan i pun ta-

predsjednik Skup{tine FNR Jugoslavije. ^lan Komunisti~ke partije od 1920. imao je zna~ajnu ulogu u Narodnooslobodila~kom ratu 194145, a u poslijeratnoj Jugoslaviji bio je u naju`em partijskom i dr`avnom rukovodstvu zemlje. U novembru 1943. organizovao je u Jajcu Telegrafsku agenciju nove Jugoslavije (Tanjug). Umro u Parizu na povratku iz Velike Britanije gdje je predvodio jugoslovensku delegaciju.

Jedini meritum
Faraon se, naravno, ovakvom narodu, name}e i podme}e za izvor svega, za istinu svega, za sadr`aj svega, za mjeru i granicu svega, za razlog i rezon svega, za smisao svega, za cilj i teleolos svega. Zato se on, umjesto stvarnog Boga, postavlja za stvoritelja ljudi, za kreatora svijeta, `ivota, za vlasnika i posjednika ljudi i svega {to je njima kao halifama na Zemlji povjereno, za suca i presuditelja svih ljudi, njihovih du{a, srca, misli, ideja, tijela i `ivota na oba svijeta. On se name}e za gospodara svega i svakoga, kao jedini meritum sudi i presu|uje svemu i svakome, a ne odgovara i ne pola`e ra~une nikome, osim samom sebi ako mu kad na um padne.
(Sutra: Ubijanje slobode)

2001. 2003.

Fehim ef. Spaho, reisu-l-ulema Kraljevine Jugoslavije od 1938. do 1942, autor je zapa`enih analiti~kih ~lanaka i studija o temama iz bo{nja~ke povijesti, poliglot, vrstan i plodan prevodilac s orijentalnih jezika. Obradio je vi{e od 1.500 rukopisa teolo{ke, historijske, pjesni~ke i druge gra|e. Zajedni~ki sa Osmanom Nurijem Had`i}em prvi je preveo 206 no}i. Spaho je bio ~ovjek od nauke i pera, spadao je u red najistaknutijih kulturnih i javnih radnika bh. muslimana toga doba.

2004.

2011. ~ana radijacija.

Umro gr~ki brodovlasnik Sukob naoru`anih albanskih ekstremis- Aristotel Onazis, ta i makedonskih snaga bezbjednosti jedan od najboeskalirao je kada su se borbe prvi put prenijele iz ra{gatijih ljudi na trkanih naselja du` granice s Kosovom u predgra|e svijetu. Bio je Tetova, drugog po veli~ini makedonskog grada. poznat i po ljuStotine hiljada ljudi na ulicama Tokija, Bejbavnoj vezi s ruta, Pariza, Va{ingtona i u drugim gradooperskom pjevima {irom svijeta demonstrirale protiv rata u Iraku. va~icom MariOdlukom visokog predstavnika u BiH jom Kalas i `eniPedija E{dauna, Mostar je postao jedin- dbi sa @aklinom stven grad. Mostar je od rata u BiH bio podijeljen na Kenedi, udovidva dijela tzv. isto~ni - bo{nja~ki i zapadni-hrvatski. com ameri~kog U japanskoj nukleraki Fuku{ima dogopredsjednika dila se havarija, gdje je zabilje`ena poja- D`ona Kenedija.

Kfora, koji su uspostavljali bezbjednosnu zonu u tom gradu podijeljenom na albanski i srpski dio. U sukobima je ranjeno 15 Srba i dva francuska vojnika.

1975.

Aristotel Onazis

44

SPORT

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Anel Had`i} uskoro postaje reprezentativac BiH

OSMINA LIGE PRVAKA

Real i Chelsea

u ~etvrtfinalu
Madridski Real odr`ao lekciju Moskovljanima • Chelsea stigao do ~etvrtfinala pogotkom Ivanovi}a u prvom produ`etku
Had`i} je u ovoj sezoni za Ried odigrao 23 utakmice

Austrijanci }e praviti probleme, ali...
Ve} su me ucjenjivali kada sam potpisivao za Ried. Tada su me prisilili da uzmem dr`avljanstvo, jer, u suprotnom, ne bih mogao potpisati profesionalni ugovor, ka`e Had`i}
Anel Had`i}, defanzivni veznjak austrijskog Rieda uskoro bi trebao postati novi fudbalski A reprezentativac Bosne i Hercegovine. Dosada{nji mladi reprezentativac Austrije odlu~io se za promjenu sportskog dr`avljanstva, procedura je u toku, ali je u ovom trenutku najva`nije da je Had`i} dobio zeleno svjetlo od Vije}a ministara BiH za dobijanje na{eg paso{a. "Uskoro bi ponovo trebao dobiti paso{ BiH, selektor Safet Su{i} je zainteresovan za mene i ne postoji prepreka da obu~em dres moje Bosne i Hercegovine", rekao je Had`i} u razgovoru za Oslobo|enje, dodav{i: "Paso{ BiH }u dobiti najkasnije za mjesec, a nakon toga trebao bi rije{iti i sve ostale proceduralne probleme. Kako bi i definitivno stekao pravo nastupa za BiH morat }u dobiti saglasnost FIFA, UEFA i Fudbalskog saveza Austrije. Najve}i problem }e biti Austrijanci, koji }e se, siguran sam, protiviti mojoj odluci. Ve} su me ucjenjivali kada sam potpisivao profesionalni ugovor za Ried. Tada su me prisilili da uzmem dr`avljanstvo, jer, u suprotnom, ne bih mogao potisati ugovor. I sad, kada su ~uli da `elim igrati za BiH, njihov selektor me zvao. Me|utim, ne `elim da razmi{ljam o tome. Odigrao sam 130 prvoliga{kih utakmica i mogu sam odlu~ivati za koga }u igrati. A, ja sam odabrao BiH".

Zanimljivi i Cocali}, Zukanovi} i Hajrovi}
Osim Had`i}, koji }e biti pravo osvje`enje za na{ vezni red, na vrata na{eg A tima "kucaju" jo{ neki "novi klinci". Prije svih to se odnosi na Edina Cocali}a, Ervina Zukanovi}a i Izeta Hajrovi}a. Cocali} briljira u Maccabiju iz Haife, Zukanovi} je nezamjenjiv u zadnjoj liniji belgijskog Kortrijka, dok je `elju za igranjem za BiH izrazio i standardni veznjak {vicarskog Grasshoppersa. Iz mlade reprezentacije, selektor Su{i} ve} je najavio da ozbiljno razmi{lja o Edinu Vi{}i i Miroslavu Stevanovi}u. Had`i} se jo{ pro{le godine upoznao sa selektorom Su{i}em. "U septembru pro{le godine, tokom priprema na{e reprezentacije posjetio sam hotel Hercegovinu i razgovarao sa selektorom Su{i}em. Jo{ tada mi je rekao da ra~una na mene, ali su me problemi oko dr`avljanstva sprije~ili da debitujem i ranije", ka`e Had`i}. Had`i} je ro|en 16. avgusta 1989. godine u Velikoj Kladu{i. Visok je 186 cm i igra na poziciji zadnjeg veznog (mo`e igrati i stopera). U ovoj sezoni za Ried je odigrao 23 utakmice i postigao pet golova.
S. [I[I]

Real Madrid i Chelsea idu u ~etvrtfinale Lige prvaka. Za razliku od Reala, koji je lako pobijedio moskovski CSKA sa 4:1 (prvi me~ 1:1), Chelsea se tek nakon pro du `e ta ka pro tiv Na po lia uspio kvalifikovati u narednu rundu pobjedom od 4:1 (regularnih 90 minuta zavr{eno 3:1). Chelsea je, u Londonu, u me~ protiv Napolia u{ao sa dva gola zaostatka iz prvog me~a (1:3). Navija~i doma}ih prvi put su imali razlog za slavlje u 30. minuti. Ramires je ubacio s lijeve strane, a Dider Drogba je u padu glavom matira gostuju}eg golmana. Chelsea je pove}ao vodstvo u 47. minuti. Strijelac ovog pogotka bio je kapiten John Terry, koji je glavom pogodio za 2:0. S tim rezultatom, Chelsea je imao prolaz u ~etvrtfinale. Ipak, Napoli je uspio pomrsiti ra~une londonskom timu golom u 55. minuti. Nakon {to je Terry glavom izbio loptu izvan svog {esnaesterca, ova lopta je zavr{ila kod Inlera, koji poga|a nebranjeni dio mre`e golmana Cecha. Dossena je u 75. minuti u svom {esnaestercu igrao rukom, dosu|en je penal, a Lampard takve prilike te{ko propu{ta i to je 3:1 za Chelsea. S tim re-

Drogba posti`e pogodak

Reuters

zultatom zavr{eno je regularnih 90 minuta igre, a onda se u{lo u produ`etke u kojima je Chelsea bio bolji rival. Gol vrijedan plasmana u ~etvrtfinale LP-a za Chelsea postigao je Ivanovi} u 105. minuti. Real je na svom terenu o~ekivano slavio protiv moskovskog CSKA, uknji`iv{i pobjedu sa 4:1. Lijepu akciju u 26. minuti doma}ih pretvorio je u vodstvo Higuain, koji je na dodavanje Kake zabio za 1:0. Drugi gol navija~i Reala ~ekali su sve do 55. minute, kada je Ronaldo sa nekih 20-tak metara pogodio mre-

`u gostiju. U 70. minuti na semaforu bilo je ve} 3:0, a strijelac tog pogotka bio je Benzema, koji je nakon dodavanja Ozila, preciznim {utem sa 15 metara savladao ruskog golmana. Po~asni pogodak za goste postigao je To{i} u 77. minuti za 3:1, a ta~ku na ovaj susret stavio je svojim novim golom Ronaldo u fini{u me~a za kona~nih 4:1. Rezultati: Chelsea - Napoli 4:1 (Drogba 30, Terry 48, Lampard 75pen. - Inler 55), Real Madrid CSKA 4:1 (Higuain 26, Ronaldo 55, 90, Benzema 70 -To{i} 77).
G. V.

Zbog TV prenosa

U petak zasjeda DK N/FSBiH

Pavlovi} }e biti rigorozno ka`njen
Stadion na Otoci ~i{}en je ru~no

Olimpic - Zrinjski u nedjelju
Fudbaleri Olimpica zbog vremenskih neprilika prvi susret proljetnog dijela {ampionata protiv Rudara morali su igrati u ^itluku. Vukovi su uspje{no apsolvirali Prijedor~ane golom Veldina Muharemovi}a, a nakon gostovanja u Travniku predstoje}eg vikenda, premijeru na Otoci imat }e 25. marta (nedjelja), kada }e ugostiti mostarski Zrinjski. Olimpic je u N/FSBiH doma}e utakmice prijavio za subotu, umjesto nedjelje, kako je to bio ranije slu~aj. Me|utim, duel sa plemi}ima ipak }e igrati posljednjeg dana u sedmici. "Napravit }emo izuzetak kada je u pitanju utakmica sa Zrinjskim i to zbog TV prenosa. Utakmicu sa Otoke prenosit }e Moja TV i to je jedini razlog {to ne}emo igrati u subotu", rekao je Nermin Demirovi}, direktor Olimpica. Pre ma De mi ro vi}evim ri je~ima, teren stadiona Otoka bit }e spreman za me~ sa Zrinjskim, s obzirom na to da je ve}ina posla oko uklanjanja snijega ura|ena. S. [.

Stopama Pjani}a, Begovi}a, Mujd`e...
Had`i} }e postati peti reprezentativac BiH koji je ranije nastupao za neke druge reprezentacije. Prvo se za ovaj potez odlu~io Miralem Pjani} koji je prvobitno nosio dres mla|ih selekcija Luksemburga. Nakon njega dresa Kanade u korist BiH odrekao se Asmir Begovi}, dok su se Haris Medunjanin i Mensur Mujd`a odrekli nastupa u reprezentacijama Holandije i Hrvatske kako bi zaigrali za svoju domovinu.

Pero Pavlovi}, predsjednik GO[K-a, bit }e rigorozno ka`njen, ukoliko se utvrdi da je pljunuo sudiju Midhata Arnautovi}a, koji je dijelio pravdu u nedjeljnoj utakmici premijerliga{a iz Gabele protiv Slavije, a u kojoj su gosti slavili pobjedu rezultatom 2:1. Slu`bena lica sa ove utakmice prijavili su Pavlovi}a za ovo (ne)djelo, {to nam je potvrdio i Bajro Ba~i}, ~lan Disciplinske komisije koja }e se u petak o~itovati o ovom slu~aju. "Slu~ajno sam razgovarao sa kontrolorom utakmice (Salem Proli}, op.a) koji mi je rekao da je Pavlovi} pljunuo Arnautovi}a. Ako je stvarno to uradio, a nema razloga da slu`bena lica la`u, tra`it }u da se rigorozno kazni, jer je to najgori vid vrije|anja", kazao je Ba~i}. S. [.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

SPORT

45

EVROPSKA LIGA United u Bilbau, City na Etihadu

Mogu li Manchesteri
pro}i dalje?
Onog dana kada su ispali iz Lige prvaka, a osvojili tre}a mjesta u grupama, dva Manchestera su automatski postala favoriti za osvajanje Evropske lige. Uostalom, u {esnaestini finala City je bez ve}ih problema izbacio branitelja naslova Porto pobjedama od 2:1 i 4:0, dok je United imao malo vi{e problema da elimini{e Ajax. U Amsterdamu su |avoli slavili pobjedu 2:0, a pora`eni su na Old Trafordu sa 2:1, te su osigurali dvoboj sa Athletic Bilbaaom.

City }e na Etihadu poku{ati sti}i prednost Sportinga od 1:0, dok }e United u Bilbau morati napraviti podvig ukoliko `eli dalje, s obzirom na poraz od 3:2 sa Old Traforda
ja, Parka..., zatim Berbatova ili Valencije, u trenutku “ludila” mogu napraviti prevagu u korist Uniteda, tako da, uprkos trijumfu Bilbaa od 3:2 u Engleskoj, pri~a nije zavr{ena, naprotiv... U redovima Citya situacija je malo dramati~nija, s obzirom na to da oni nemaju pravo na kiks. Gra|ani su, naime, izgubili od Sportinga u Evrpskoj ligi sa 1:0, a onda i od Swanseja (tako|er 1:0) u Premiershipu, ~ime su prepustili prvo mjesto Unitedu, pa bi ispadanje bio veliki udarac za Roberta Mancinija. Me|utim, City ve~eras igra ku}i i veliki je favorit protiv portugalske ekipe, ali s obzirom na stalna rotiranja u ekipi, niko sa sigurno{}u ne mo`e tvrditi da li }e Edin D`eko na}i mjesto u po~etnoj postavi. U prvoj utakmici protiv Sportinga je bio starter, a odigrao je 71. minutu, dok je protiv Swanseja na terenu proveo samo tri minute!? I ostali susreti osmine finala su krajnje zanimljivi. Prednosti od dva pogotka imaju Valencija, koja je na Mestalli protiv PSV-a vodila sa ~ak 4:0, ali je zavr{ilo sa 4:2, zatim Atletico Madrid, koji u Tursku kod Besiktasa ide sa predno{}u od 3:1, te AZ, koji je u prvoj utakmici igranoj u Holandiji savladao Udinese sa 2:0.

Raul i Huntelaar
Olimpiacos je, ~ini se, zavr{io posao protiv Metalista, s obzirom na pobjedu u Ukrajini od 1:0, dok }e dva njema~ka kluba Hannover i Schalke poku{ati pro}i do ~etvrtfinala preko Standarda, odnosno Twentea. Hannover je u Belgiji odigrao 2:2 i favorit je protiv mom~adi iz Liegea, dok }e Schalke poku{ati sti}i prednost Holan|ana iz prvog susreta koja iznosi 1:0. Me|utim, sa napada~kom mo}i Nijemaca, koji imaju sjajne Huntelaara i Raula, to ne bi trebao predstavljati neki problem. • Parovi: 19 sati: Hannover Standard Liège (prvi susret 2:2), PSV - Valencia (2:4), Udinese - AZ (0:2), Athletic - Man. United (3:2). 21.05 sati: Man. City - Sporting (0:1), Schalke - Twente (0:1), Olympiacos - Metalist (1:0), Besiktas - Atlético (1:3). J. LIGATA

United je uvijek favorit
U svakoj utakmici, bez obzira na ime protivnika (osim ako na suprotnoj strani nije Barcelona), United je favorit, pa je tako bilo i u prvom duelu protiv Baskijaca, koji su na Old Traford stigli vjerovatno da izgube {to manjom razlikom. Me|utim, na kraju su i vi{e nego zaslu`eno slavili sa 3:2 i stigli na korak do ~etvrtfinala. Naravno, protiv Uniteda nikad sa sigurno{}u ne mo`e{ tvrditi da si zavr{io posao uprkos trijumfu u

City lovi zaostatak od 1:0 protiv Sportinga

Reuters

prvom duelu, pa }e Baskijci ve~eras morati dati jo{ i vi{e kako bi potvrdili plasman dalje, dok }e sir Alex Ferguson vjerovatno

krenuti u napad svim raspolo`ivim snagama. Svi, po~ev od Scholesa, Rooneya, Chicarita, Giggsa, Nani-

Edin D`eko jo{ jednom o odlasku sa Etihada

Prijateljska utakmica
@enska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je u prijateljskom me~u Crnu Go ru re zul ta tom 3:2. Crnogorkama je ovo bila prva zvani~na utakmica, ali im je slavlje u Baru pokvarila Amela Kr{o, koja je bila strijelac dva gola. U listu strijelaca upisala se i Nejra [abi}.

Amela Kr{o sru{ila Crnogorke

BiH je nastupila u sastavu: Hod`i}, Had`i} (Nikoli}), Dijakovi}, A{}eri} (D`emid`i}), Spahi}, Fetahovi}, Muri} ([e{ilja), Jevti} (Mad`i}), [abi}, Spahi} (Kuli{), Kr{o. Za danas u 12 sati u Trening kampu FSCG u Podgorici zakazan je novi duel istih reprezentacija. S. [.

Cassio debituje protiv Olimpica
Brazilac Cassio Horta Magalhaes trebao bi u nedjelju ubilje`iti prvi zvani~ni nastup u dresu NK Travnik. Naime, ovaj napada~ je zadovoljio ukus trenera Husnije Arapovi}a i pobrao simpatije saigra~a, pa je nakon probnih nastupa ostao u Travniku. ^ekao se samo certifikat iz brazilskog saveza i nakon njegovog prispije}a Cassio je stekao pravo igranja za vezire. Njegov debi pred travni~kom publikom planiran je u 17. kolu protiv Olimpica. Cassio je igrao za brazilski klub Ipatinga, koji ga je posudio Atletico Minieru, a u svojoj igra~koj karijeri nastupao je i za mla|e selekcije Brazila. ENI news

Edin D`eko na treningu Citya pred me~ sa Sportingom

Reuters

Ostajem u Manchesteru
Iako je prije nekoliko dana odbacio sve medijske {pekulacije o odlasku iz Manchester Citya, to o~ito ne dira previ{e medije `eljne izmi{ljenih pri~a o odlasku Edina D`eke sa Etihada, stoji na oficijelnoj stranici na{eg reprezentativca edindzeko.ba, koja. kako je navedeno, posljednji put, prenosi njegovu izjavu na temu odlazak iz Manchester Citya. “S obzirom na minuta`u ko ju imam, pre za do vo ljan sam svo jim gol ge ter skim u~inkom i pri~e da sam nesretan su daleko od istine. Radim dobro, treniram dobro i ~ekam svoju priliku. Najbitnije je da sam zdrav, a jo{ bitnije je da ne idem nigdje iz Man ches te ra. Igra~ sam Citya, s kojim imam potpisan ugovor do 2014. Ne postoje ni ka kve po nu de dru gih klubova, kao {to se pi{e. I ranije se govorilo i pisalo o interesovanju za mene, ali ponavljam jo{ jednom, fokusiran sam samo na utakmice Citya i ne interesuju me medijske {pekulacije i izmi{ljotine. Do kraja sezone je ostalo jo{ 10 kola i da}u sve od sebe da osvojimo titulu prvaka Engleske” rije~i su Edina D`e, ke, koji ne `eli da se njegovo ime vi{e dovodi u bilo kakav kontekst odlaska sa Etihada, s obzirom na to da je on igra~ Citya pod ugovorom.
J. Li.

Na kraju sezone

Rastaju se Magath i Salihamid`i}

Hasan Salihamid`i} nekada{nji fudbalski reprezentativac Bosne i Hercegovine na kraju sezone mo gao bi na pus ti ti Wol fsburg, pi{u njema~ki mediji. Popularnom Braci ugovor isti~e na kraju sezone, a kako navodno vi{e nije u planovima Felixa Magatha, trenera nekada{njeg prvaka Njema~ke, gotovo sigurno }e potra`iti novi klub, ukoliko ne odlu~i okon~ati profesionalnu karijeru.

Do kraja sezone su zajedno, a poslije...

U ovoj sezoni Salihamid`i} je odigrao 13 bundesliga{kih utakmica. Uglavnom je u igru ulazio sa klupe, a za 667 minuta na terenu postigao je dva pogotka (oba protiv Hannovera).

46

SPORT

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

POLUFINALE KUPA BiH: @eljezni~ar - Borac 1:0

Kup BiH: [iroki Brijeg - Vele` 1:0

Roskam odlu~io pobjednika
Stadion Pecara. Gledalaca: 500. Sudija: Elmir Pilav (Sarajevo) - 6,5, pomo}nici: [irko i Alispahi}. Strijelac: 1:0 - Roskam (83). @uti kartoni: Ivankovi}, ]ori} ([iroki), Brkovi}, Kodro (Vele`). [IROKI BRIJEG: Bilobrk 6, Jur~evi} 5,5, Je{e 6, Brekalo 6, [ili} 6,5, Jefhton 6, Ivankovi} 6,5, Zakari} 6 (od 65. Bajano 6,5), Vagner 6 (od 65. Kvesi} 5,5), ]ori} 6,5, Varea 6 (od 80. Roskam 7). Trener: Branko Kara~i}. VELE@: Bandovi} 5,5, Kajtaz 5, Mahini} 5, Hebibovi} 5, Laki~evi} 5,5 Zvoni}, Kodro 5,5 Demi} 5 (od 60. Merzi} 5 ), Pehli} 5, (od 70. Hajdarevi} 5,5) Hiro{ 5 (od 63. Oki} 6), Brkovi} 5,5. Trener: Mirza Vare{anovi}. Nogometa{i [irokog Brijega slavili su minimalnu pobjedu sa 1:0 u prvom polufinalnom dvoboju sa Vele`om. Prvo poluvrijeme proteklo je u znaku veoma lo{e igre oba tima, a jedinu pravu priliku imali su doma}i u 33. minuti preko ]ori}a. Drugo poluvrijeme bilo je puno bolje i napetije. Pitanje pobjednika odlu~eno je u 83. minuti. Poslije uba~aja koji je izveo Bajano, Roskam je glavom preba cio Ban do vi}a, a lop ta je uz po mo} sta ti ve za vr{i la u mre `i.
S. R.

Plavi imali vi{e od igre tokom cijelog me~a

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Plavi i sa desetoricom bolji od Banjalu~ana
Uprkos igra~kom deficitu (isklju~en Bogi~evi}), @eljezni~ar je pogotkom Zebe iz 87. minute stekao minimalnu, ali zaslu`enu prednost uo~i revan{a u Banjoj Luci
Stadion Grbavica. Gledalaca: 3.000. Sudija: Predrag Stanki} (Bijeljina) - 5. Strijelac: 1:0 - Zeba (87). @uti kartoni: Bogi~evi}, Adilovi}, Nyema (@eljezni~ar), Antolovi}, Maksimovi}, Bilbija (Borac). Crveni karton: Bogi~evi} (74). @ELJEZNI^AR: Gu{o 6,5, B. ^oli} 6,5, Vasili} 6,5, Bogi~evi} 6, Kvesi} 7, Svraka 6,5 (od 87. Rami}-), Nyema 7, Zeba 7, Selimovi} 6 (od 87. Kerla-), Bekri} 6,5, Adilovi} 6,5 (od 62. M. Be{lija 6,5). Trener: Amar Osim. BORAC: Antolovi} 6, Stupar 5,5 (od 90. Radulovi}), @ari} 5,5, B. Markovi} 6, Staki} 6, Kne`evi} 5,5, Maksimovi} 6,5, Kruni} 6, Staji} 5,5 (od 68. Grahovac - ), Kajkut 5,5, Bilbija 5,5. Trener: Velimir Stojni}. Golom Zajka Zebe iz 87. minute, @eljezni~ar je savladao Borac rezultatom 1:0 u prvoj polufinalnoj utakmici Kupa BiH. Iako su slavili minimalnu pobjedu, plavi moraju biti zadovoljni s obzirom na to da su do pogotka stigli sa igra~em manje nakon {to je u 74. minuti zbog drugog `utog kartona isklju~en stoper Bogi~evi}. Prvo poluvrijeme donio je inicijativu doma}eg tima koja se najbolje ogledala u ~injenici da su plavi izveli ~ak osam kornera. Ipak, nedostajao je taj zavr{ni udarac koji bi @elji donio prednost. Uostalom, najbolju priliku u prvih 45 minuta imao je zapravo Borac i to ve} u 10. minuti, kada je Kruni} iz slobodnjaka odli~no {utirao, ali je Gu{o uspio sa~uvati svoju mre`u. Golmana Antolovi}a poku{ali su matirati Zeba, Nyema, Adilovi} i Bekri}, koji je imao dobar poku{aj glavom, kojeg je golman Borca izbacio u korner, dok ostali poku{aji nisu bili dovoljno dobri da bi zavr{ili u mre`i, pa se na poluvrijeme oti{lo sa rezultatom 0:0. Nastavak susreta donio je ofanzivnu igru plavih, ali i dalje bez konkretnog u~inka. Pred golom Borca redale su se prilike, ali nije bilo mirno}e u zavr{nici. Tako je sve bilo do fini{a susreta, kada je na Grbavici vi|ena prava drama. U 73. minuti ~inilo se da je Markovi} napravio prek{aj nad Selimovi}em, ali je sudija Stanki} pustio da se igra nastavi, a Borac je preko Bilbije izveo brzu kontru, koju je faulom prekinuo Bogi~evi}. Stoperu @elje bio je to drugi karton na utakmici, odnosno isklju~uju}i, te doma}in susreta morao je nastaviti sa desetoricom. Uprkos tome, Banjalu~ani su se nastavili braniti, a @eljo je svoju bolju igru i borbenost napokon krunisao u 87. minuti. Strijelac za minimalnu pobjedu bio je Zeba, koji je sjajnim udarcem lijevom nogom poslao loptu iza Antolovi}a za veliko slavlje malobrojnih navija~a na Grbavici. Do kraja susreta Borac je poku{ao poravnatati, ali je ostalo 1:0 {to nije toliko lo{a prednost za doma}e uo~i revan{a u Banjoj Luci.
J. LIGATA - S. [I[I]

Juniori se pripremaju za elitnu rundu
Selektor juniorske fudbalske reprezentacije BiH Toni Kara~i} obavio je prozivku igra~a ju~e u vogo{}anskom hotelu Park, gdje }e se na trodnevnom okupljanju izvr{iti provjera forme i zdravstvenog stanja na{eg U19 tima za elitnu rundu kvalifikacija za EP. Na turniru koji }e se odr`ati od 25. do 30. maja u Hrvatskoj nastupi}e BiH, Hrvatska, Gruzija i Austrija. Pod vodstvom Kara~i}a treniraju: Kristijan Jajalo (Dinamo Zagreb), Stefan \aku{i} (Kozara), Danijel Graovac (Dinamo Z.), Ivan Kukavica ([iroki Brijeg), Safet [iv{i} (Dinamo Z.), Adnan Hrelja (Pesti), Armin Sarvan (Olimpic), Boban \eri} (In|ija), Amar Rahmanovi} (Sloboda), Muhamed Plakalo (Nacional), Zdenko Bila} (Dinamo Z.), Zvonimir Ko`ulj ([iroki Brijeg), Nermin Zoloti} (@eljezni~ar), Ognjen

Petrovi} (Kozara), Adis Had`anovi} (Olimpic). Sanjin Prci} (Sochaux), Dino Bevab (Zagreb), Armin Hod`i} (Liverpool), Marko Maleti} (Utrecht), Irfan Hod`i} (Vitesse) nisu se odazvali na ju~era{nje okupljanje po{to ih klubovi nisu bili obavezni pustiti (nije UEFA termin). Naknadno su pozvani Eldin Du~i} iz Olimpica i Davor Martinovi} iz Zrinjskog, selektor Kara~i} tako }e imati na raspolaganju 17 igra~a.

DIONI^KO DRU[TVO "PREHRANA-PROMET" TUZLA Ul. Ahmeta Kobi}a bb, Gornja Tuzla PDV br. /UIO: 209052980004 ID br. Porezna uprava 4209052980004 Kantonalni sud Tz. U/I-1976/01 od 28. 6. 2002. g. Br. trans. rn. Tuzlanska banka DD: 1321000101280133 Nova banka Bijeljina: 5550530004596094 Porezni br. 03000386 Br. tel/fax: 035/394-160 Broj: 90-1 G. Tuzla, 14. 3. 2012. g. Shodno ovla{tenjima iz ~lana 269. Zakona o privrednim dru{tvima (Sl. novine FBiH, br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), odredaba Pravilnika o upravljanju dioni~kim dru{tvima i ~lanova 132. i 149. Statuta DD "Prehrana-promet" Tuzla, te Odluke Nadzornog odbora Dru{tva br. 90/12 od 14. 3. 2012. godine, Nadzorni odbor DD "Prehrana-promet" Tuzla objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 203449 11 P Sarajevo, 20. 2. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, u pravnoj stvari tu`itelja RAIFFEISEN BANK DD BOSNA I HERCEGOVINA SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne bb, protiv tu`enih: 1. "DEMIRX TRANSPORTI" DOO GRADA^AC, 2. SULJI] EMIRA iz Br~kog, Ul. Muhsina Rizvi}a br. 15, radi duga, v.s.p. 12.331,93 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a

tu`enog, odobrio prvotu`enom Business karticu, na temelju ugovora o uslovima kori{tenja Business kartice od 10. 10. 2007. godine, sa limitom u iznosu od 10.000,00 KM, a za uredno izmirenje obaveza, nastalih kori{tenjem ove kartice, u svojstvu solidarnog jemca-platca, garantovao je drugotu`eni, na osnovu ugovora o jemstvu, koji je zaklju~en 10. 10. 2007. godine. Kako tu`eni ne izvr{avaju svoje obaveze na ugovoreni na~in, to je tu`itelj u vi{e navrata tra`io izmirenje duga od prvotu`enog, a potom od drugotu`enog, koji nisu postupili po zahtjevu tu`itelja, pa je tu`itelj bio prinu|en ustati tu`bom sudu. Ukoliko tu`eni u zakonom predvi|enom roku ne dostave pisani odgovor na tu`bu, tu`itelj predla`e da sud postupi po ~lanu 182. ZPP-a i donese presudu zbog propu{tanja. Ovim putem se drugotu`enom SULJI] EMIRU iz Br~kog dostavlja tu`ba na odgovor, u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je drugotu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, sudu dostavi pisani odgovor na tu`bu. Obavje{tava se drugotu`eni SULJI] EMIR da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA ZORANA BO[KOVI]

O B J AV L J U J E
Tu`bom od 9. 1. 2012. godine tu`itelj je predlo`io da sud, nakon provedenog postupka, donese presudu, kojom su tu`eni du`ni solidarno tu`iocu izmiriti cjelokupno dospjelo potra`ivanje u novcu, u iznosu od 12.331,93 KM, sa pripadaju}im zateznim kamatama, obra~unatim u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, za period od podno{enja sudu ove tu`be pa do kona~ne isplate, uklju~uju}i i tro{kove ovog postupka, sve u roku od 30 dana od dana prijema presude i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. U obrazlo`enju tu`be se navodi da je tu`itelj, na osnovu zahtjeva prvo-

za prikupljanje ponuda za izbor vanjskog revizora za 2012. g. I/ Raspisuje se oglas za prikupljanje ponuda za izbor vanjskog revizora koji }e izvr{iti reviziju finansijskih izvje{taja DD "Prehrana-promet" Tuzla za 2012. godinu.

OGLAS

II / Revizorska dru{tva koja se prijavljuju du`na su uz prijavu - ponudu za usluge revizije dostaviti slijede}e: - Rje{enje o registraciji revizorskog dru{tva, - Certifikat revizorskog dru{tva o ispunjavanju uslova za rad, - Referenc-listu dru{tva, - Cijenu usluga, - Orijentaciono vrijeme trajanja revizije. III / Tra`enu dokumentaciju i podatke iz ta~ke II ovog oglasa, revizorsko dru{tvo je du`no dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja na adresu: DD "PREHRANA-PROMET" TUZLA, Ul. Ahmeta Kobi}a bb, Gornja Tuzla, 75 208, kako bi Skup{tina dioni~ara DD "Prehrana-promet" Tuzla, u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima i ~lanom 109. Statuta Dru{tva, donijela odluku o izboru vanjskog revizora. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Zvonimir Ivelji}, dipl. ecc.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

SUNCE OBASJALO KO[ARKA[KI SAVEZ BiH

SPORT

47

Spremni za sve izazove
oni trener Jure [ango s kojim sam radio dvije godine u Zadru. Imam apsolutno povjerenje u njega i smatram da }e biti od velike pomo}i na{oj reprezentaciji. Napravili smo plan po~etnog dijela priprema, koje }e se odr`ati od 12. do 24. jula u Skenderiji gdje }emo brusiti formu za predstoje}e kvalifikacije'', rekao je selektor Petrovi}, te se dotakao diplomatskih aktivnosti koje obavlja sa generalnim sekretarom KSBiH Harunom Mahmutovi}em. ''Iza nas je dosta razgovora sa igra~ima i klubovima. Veoma ozbiljne razgovore obavili smo u [irokom Brijegu, odakle }emo poku{ati dovesti {to vi{e igra~a u reprezentativne selekcije BiH. U subotu nam slijedi put u [paniju, gdje je prioritet razgovor sa kapitenom vi}, koji je prezadovoljan promjenama koje su se desile u KSBiH u posljednjem periodu. ''Drago mi je {to su se promijenili kurs i politika u na{em savezu pa se kona~no po~elo voditi ra~una o mla|im kategorijama. Mi smo do sada imali dva okupljanja, a na prvom je bilo preko 30 ko{arka{a. Osnovni cilj nam je pravilna selekcija igra~a i njihovo usmjeravanje, a ukoliko napravimo dobre rezultate, ne}e biti naodmet. Smatram da raspola`emo sa talentovanim ko{arka{ima, ali pred nama je dosta posla. Tra`imo idealan scenarij, koji }e nam dati uspjeha na predstoje}em Evropskom prvenstvu B divizije, ~iji smo doma}ini od 9. do 19. augusta'', rekao je Markovi}. Pomo}nik selektora U-16 selekcije Emir Halimi} kazao je kako mu predstavlja ~ast raditi sa ovakvim ljudima, te da je kadetska reprezentacija imala dva okupljanja. ''Imali smo priliku gledati 60 potencijalnih kadetskih reprezentativaca, a sada smo napravili {iri spisak. Drago mi je {to nisam imao otkaza i {to svi `ele da igraju za BiH'', zaklju~io je Halimi}.
A. MEHANOVI]

Slijedi put u [paniju, pa zatim u Italiju, gdje }e selektor Petrovi} obaviti razgovore sa sada{njim, ali i potencijalnim reprezentativcima Stru~ni {tab ja~i za kondicionog trenera Juru [anga
Nikada bolja atmosfera nije ranije vi|ena u Ko{arka{kom savezu Bosne i Hercegovine. To je bilo vidljivo i na ju~era{njoj press-konferenciji na kojoj je Savez prvi put na jednom mjestu okupio selektore reprezentativnih selekcija. Nedostajao je samo selektor U-16 selekcije Gordan Firi} koji nije mogao sti}i zbog klupskih obaveza u Italiji, ali njega je mijenjao pomo}nik Emir Halimi}. Prisutni su bili selektor A reprezentacije Aleksandar Petrovi}, te selektor U-18 selekcije Nenad Markovi}.

Savez prvi put na jednom mjestu okupio sve selektore

Foto: D. TORCHE

Veoma aktivni
''Pro{ao je skoro mjesec kako nismo izlazili u javnost, ali smo u me|uvremenu itekako bili aktivni. Veliko mi je zadovoljstvo kazati kako nam se pridru`io kondici-

[estoaprilski turnir i Novosel
Povodom Dana grada Sarajeva, 6. aprila }e se odr`ati turnir na kojem }e nastupiti i juniorska i kadetska reprezentacija na{e zemlje. Turnir }e biti dobra prilika za provjeru igra~a, te za dolazak eventualnih poja~anja. Ipak, sve to }e zasjeniti dolazak proslavljenog hrvatskog stru~njaka Mirka Novosela, koji }e odr`ati nekoliko predavanja i bi}e zadu`en za pra}enje igra~a.

Mirzom Teletovi}em. Odabrali smo utakmicu izme|u Caje Laboral i Unicaje, pa }emo tako na djelu vidjeti i Ned`ada Sinanovi}a. Tako|er, `elim vidjeti Ognjena Kuzmi}a i uvjeriti se u njegove kvalitete, mada ono {to dobijam govori da se radi o veoma interesantnom igra~u. To potvr|uje i interesovanje srbijanskog selektora Du{ana Ivkovi}a, {to nama predstavlja dodatni motiv da se {to prije dogovorimo. Ipak, mislim da smo u ovom trenutku u prednosti u odnosu na srbijanski savez'', kazao je Petrovi} i najavio naredne planove. ''Nakon puta u [paniju, selimo u Italiju. Tamo }emo se na}i sa Nihadom \edovi}em i Nemanjom Gor-

di}em, koji u posljednjih desetak kola briljiraju. Raduje me takva situacija, a stvari dobro stoje i sa ekstratalentovanim Jusufom Nurki}em, ko{arka{om Cedevite, koga sam stavio pod nadzor. Jedina dilema nam je da li }emo zadr`ati Henrya Domercanta kao stranca u ekipi ili }emo uzeti drugog Amarikanca na poziciji playmakera'', zaklju~io je Aco Petrovi}, koji }e biti na slatkim mukama s obzirom na to da Savez pregovara sa desetak novih ko{arka{a koji su zainteresovani za bh. dres.

Imamo talente
Optimisti~an je i seleketor juniorske reprezentacije Nenad Marko-

Bosna kona~no parirala Igokei

NBA Lakersi slavili nakon dva produ`etka
Prema svemu sude}i, u posljednjem nastupu za Orlando, Dwight Howard je s 24 ko{a i skokom vi{e donio pobjedu ko{arka{ima Magica nad Miamijem nakon produ`etka, a veliku pomo} imao je u Jameeru Nelsonu koji je dodao 25 ko{eva. Gosti su prosuli vodstvo od 14 poena na poluvremenu, a od velike trojke Heata najvi{e se iskazao Wade s 28, Bosh je ubacio 23, a James 19, ali uz 11 skokova i devet dodavanja. Lakersi su kod Memphisa slavili tek nakon dva produ`etka, a u pobjedu sastava iz Los Angelesa Bynum je utkao 37 ko{eva i 16 uhva}enih lopti, dok je jo{ jednu vrlo dobru partiju pru`io i Kobe Bryant s 34 ko{a. U produ`etak je oti{ao i dvoboj u Denveru, ali tu su ipak na koncu bolji bili doma}ini koji su sa pola ko{a nadigrali Atlantu 118:117. Rezultati: Indiana - Portland 92:75, Cleveland - Toronto 88:96, Orlando - Miami 104:98, nakon produ`etka, Memphis - LA Lakers 111:116, nakon dva produ`etka,

Buza: Dali smo sve od Dwight Howard sru{io Miami sebe, ali...
Ko{arka{i Bosne su u okviru 25. kola pora`eni u Sarajevu od Igokee rezultatom 81:92, ali studenti su ovaj put pokazali mnogo vi{e u odnosu na prethodne duele izme|u ova dva kluba. Ipak, agresivnija igra nije urodila plodom, te gosti i dalje ostaju nepremostiva prepreka za sarajevsku ekipu. ''Presudila je du`a klupa protivni~ke ekipe, u kojoj igraju igra~i sa zaista velikim iskustvom. Dali smo sve od sebe, trudili se, ali na`alost, nismo ostvarili pozitivan rezultat. Ovo nam je bio jako dobar test za Ligu 6 i uz neko poja~anje mo`da bismo tamo mogli napraviti iznena|enje'', rekao je ko{arka{ Bosne Nermin Buza, koji je upisao deset poena, tri skoka, tri asistencije i dvije osvojene lopte. Trener gostuju}eg sastava Dragan Baji} dao je svoje vi|enje ovog susreta. ''Bosna je odli~no otvorila utakmicu i
Foto: D`. KRIJE[TORAC

Odli~na utakmica izme|u Bosne i Igokee

odigrala prvo poluvrijeme na izuzetno visokom nivou. Posebno su nam problem zadavali njihovi uspje{ni {utevi za tri poena na koje nismo imali odgovora. U nastavku smo igrali agresivnije, {to nam je donijelo mnogo laganih poena i pobjedu u kona~nici'', rekao je Baji}.

Howard briljirao protiv Heata

Reuters

Oklahoma City - Houston 103:104, Dallas - Washington 107:98, Denver - Atlanta 118:117, nakon produ`etka, Sacramento Golden State 89:115.

48

SPORT

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

PLANINARSKI KUTAK

Izveden memorijalni uspon na Lupoglav
Jaj~ani obilje`ili Svjetski dan rijeka Pohod “Grebak-put `ivota” Skija{i i planinari u nedjelju na Viso~ici
Ure|uje: Ramo KOLAR

ME\UNARODNI MEMORIJALNI USPON NA LUPOGLAV (2.102 m) Prenj, a u organizaciji PSBiH izveden je pro{log vikenda, sve u sklopu jubileja - 120 godina organiziranog planinarstva u Bosni i Hercegovini. Bila su 64 u~esnika sa svih prostora BiH, te iz Crne Gore i Srbije. Vrijedno je spomena da je ove godine u~estvovalo i 10 djevojaka. Prvi dan je izveden uspon do livade na Barnom Dolu gdje su svi u~esnici napravili bivak i tu kona~ili. Drugi dan u jutarnjim satima krenuli smo do Grobova gdje smo se prisjetili poginulih alpinista. Nakon par sigurnosnih uputa za sami zavr{ni uspon krenulo se ka vrhu. Iako je puhao veoma jak sjeverni vjetar, po zale|enom snijegu izveden je alpinisti~ki uspon na vrh Lupoglav. Uspon je izvelo 55 u~esnika, dok su ostali odustali zbog nedostatka potrebne opreme, lo{eg vremena i drugih razloga. Svi u~esnici su se sigurno vratili sa uspona, u ~ijoj su realizaciju u~estvovali: Ermin Lipovi}, organizator i vodi~ uspona, Mehmed Preli}, GSS spasilac Zavidovi}i, u~esnik u navezi,

\emal ]esir, GSS spasilac Mostar, u~esnik u navezi, Nijaz Ferhatovi}, GSS spasilac Gora`de, u~esnik u navezi, Nijaz Zec, GSS spa si lac Ze ni ca, kon tro la na mjestu naveze, nije izveo uspon, Almir Medanovi}, GSS spasilac Zenica, kontrola na mjestu naveze, nije izveo uspon, te dvojica ~uvara parkinga iz Mostara, izvijestili su iz PSBiH... • SVJETSKI DAN RIJEKA (11. mart) obilje`ili su u jaja~kom Klubu Prijatelji prirode na izleti{tu Hendek. Organizirali su pje{a~ku rutu za gra|anstvo od gra da do Hen de ka. Usput je ime no van i pos tav lje na ta b la/obi lje `je sla pu na po to ku Kru{evac, a zasa|eno je i 50 sadnica bagrema, a na{lo se vremena i za dru`enje. Markirali su tako|er turisti~ku stazu koja je povezala izleti{te Hendek, preko potoka Kru{evac, sa izvorom Ra{evika ({pilja) koji je na trasi ekolo{ko-pokazne staze i one {to vodi na Hum jaja~ki. Idu}eg vikenda (subota) Prijatelji prirode organiziraju tradicionalni uspon na Hum - U susret prolje}u. Na adekvatan na~in }e biti obilje`eni: Dan voda, Svjetski dan za{tite {uma i Dan meteorologi-

je. Sve zainteresirane pozivamo da se pridru`e, kazali su nam u ovome vrijednom amaterskom kolektivu... • POHOD “GREBAK- PUT @IVOTA” odr`at }e se nastupaju}eg vikenda na potezu Grebak-Ruda glava (no}enje)-Brza~a-Gora`de. Doma}in pohoda BPD Magli} iz Gora`da osigurava prevoz, hranu i preno}i{te. Sve druge informacije i prijave na tel. 061 261 550 (Red`o). U~esnici pohoda moraju imati adekvatnu opremu i biti spremni pje{a~iti pribli`no 7 sati... • SKIJA[KO-PLANINARSKU MANIFESTACIJU u regionu Tu{ila u nedjelju (18. mart) organizira sarajevski PD Treskavica. Memorijal je posve}en ~lanovima Dru{ tva ko ji su po gi nu li 1992-1995 godine, brane}i BiH. Vo|e planinarsko-skija{ke ture su Zijad Omerovi} i Marijan Ivanovi}. Ina~e, u~esnike Memorijala i ove godine osiguravat }e ~lanovi Gorske slu`be spasavanja - stanica Sarajevo. Nakon uspona na Drstvu, uslijedit }e zajedni~ki ru~ak i dru`enje u domu Vrela na Tu{ilima. Kotizacija iznosi 15 KM, u koju su ura~unati: prevoz, ru~ak, ~aj.

Jaja~ki planinari obilje`ili Svjetski dan rijeka

Posljednji spust sezone skija{ica

Vonn, po obi~aju
Lindsey Vonn, najbolja ameri~ka skija{ica, u zadnjoj utrci spusta ove sezone na zavr{nici Svjetskog kupa u Schladmingu ostvarila je novu pobjedu ostavivi{i prvu pratiteljicu za skoro sekundu. Vonn je u austrijsko skijali{te stigla rastere}ena sa osiguranim Velikim kristalnim globusom, te malim spusta{kim. Ipak, to joj nije smetalo da zabilje`i jo{ jednu pobjedu nad svojim suparnicama. Vonn je ovim trijumfom ubilje`ila 53. pobjedu u Svjetskom kupu, pa sada zaostaje samo dvije pobjede za drugoplasiranom u poretku svih vremena [vicarkom Vreni Schneider (55). Rezultati - spust u Schladmingu: 1. Lindsey Vonn (SAD) 1:46.56, 2. Marion Rolland (Fra) +0.92, 3. Tina Maze (Slo) +1.22 ... Poredak u spustu: 1. Vonn

ZAVR[NICA SVJETSKOG KUPA U Schladmingu skija{i vozili spust

Mali kristalni globus za Krölla
Na posljednjem spustu sezone pobijedio je Norve`anin Aksel Lund Svindal i tako pretekao Ivicu Kosteli}a u ukupnom poretku Svjetskog kupa na tre}em mjestu
Zavr{nica Svjetskog kupa za skija{e odr`ava se u austrijskom centru Schladmingu. Na posljednjem spustu sezone pobijedio je Norve`anin Aksel Lund Svindal i tako pretekao Ivicu Kosteli}a u ukupnom poretku Svjetskog kupa na tre}em mjestu. Austrijanac Klaus Kröll osvojio je Mali kristalni globus, a [vicarac Beat Feuz pove}ao vodstvo u ukupnom poretku. Kröll (31) je u posljednji spust sezone u{ao s 48 bodova prednosti pred Didierom Cucheom i 51 pred Feuzom. Na kraju mu je za prvi

Sigurna pobjeda: Lindsey Vonn

(SAD) 690 bodova, 2. Weirathet (Lih) 400, 3. Görgl (Aut) 384... Uku pan po re dak u Svjet skom kupu: 1. Vonn (SAD) 1.908 bodova, 2. Maze (Slo) 1.346, 3. Höfl-Riesch (Njem) 1.195...

Beat Feuz, Aksel Lund Svindal i Hannes Reichelt na pobjedni~kom postolju

Bh. teniser Ismar Gor~i} je u 2. kolu ATP Challenger turnira BH Telecom Indoors pora`en od ^eha Jana Mertla 7:6 (7/4), 6:4. Gor~i} je drugi bh. teniser koji se ju~er oprostio od turnira, nakon {to je Mirza Ba{i} izgubio od Du{ana Lajovi}a iz Srbije (6:1, 6:4).

Gor~i} i Ba{i} pora`eni

Re zul ta ti: Du {an La jo vi} (Srb/6) - Mirza Ba{i} (BiH) 6:1, 6:4, Jan Mertl (^e{) - Ismar Gor~i} (BiH) 7:6 (7/4), 6:4, Aleksander Kudrjavcev (Rus) - Radu Albot (Mda) 6:2, 6:4, Jerzy Janowicz (Polj) Laurynas Grigeris (Lit/8) 3:6, 7:6 (7/1), 6:2.

mali kristalni globus u karijeri bilo dovoljno i sedmo mjesto, budu}i da je Cuche napravio veliku pogre{ku i zavr{io na 17. mjestu. S obzirom na to da na zavr{nici samo najboljih 15 dobiva bodove, 37-godi{nji [vicarac, koji je vozio posljednji spust u karijeri, ostao je na nuli. Njegov sunarodnjak Feuz je osvojio drugo mjesto, no to mu nije bilo dovoljno da presko~i Krölla. Ipak, Feuz je u cilju bio presretan jer je s novih 80 bodova u ukupnom poretku pobjegao Marcelu Hirscheru na plus 135 ~ime je napravio zna~ajan korak ka Velikom globusu.

Rezultati spusta u Schladmingu: 1. Aksel Lund Svindal (Nor) 1:46.81, 2. Beat Feuz ([vi) +0.57, 3. Hannses Reichelt (Aut) +0.67, 4. Didier Defago ([vi) +0.84, 5. Benjamin Raich (Aut) +0.98... Poredak u spustu:1. Klaus Kröll (Aut) 605 bodova, 2. Beat Feuz ([vi) 598, 3. Didier Cuche ([vi) 521, 4. Hannes Reichelt (Aut) 396, 5. Bode Miller (USA) 383... Ukupni poredak u Svjetskom kupu: 1. Beat Feuz ([vi) 1.330 bodova, 2. Marcel Hirscher (Aut) 1.195, 3. Aksel Lund Svindal (Nor) 1.131, 4. Ivica Kosteli} (Hrv) 1.064, 5. Didier Cuche ([vi) 953...

Reuters

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.
DIONI^KO DRU[TVO "PREHRANA-PROMET" TUZLA Ul. Ahmeta Kobi}a bb, Gornja Tuzla PDV br. /UIO: 209052980004 ID br. Porezna uprava: 4209052980004 Kantonalni sud Tz. U/1-1976/01 od 28. 6. 2002. g. Br. trans. rn. Tuzlanska banka DD: 1321000101280133 Nova banka Bijeljina: 5550530004596094 Porezni br: 03000386 Br. tel/fax: 035/394-160 Broj: 91-1/12 Gornja Tuzla, 14. 3. 2012. godine Na osnovu ~lana 242. Zakona o privrednim dru{tvima ("Sl. novine FBiH" broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), odredaba Pravilnika o upravljanju dioni~kim dru{tvima (Sl. n. FBiH br. 19/10), ~lana 132. Statuta DD "Prehrana-promet" Tuzla i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju XVI Skup{tine DD "Prehrana-promet" Tuzla, broj 91/12 od 14. 3. 2012. godine, Nadzorni odbor objavljuje

OGLASI
Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom «FORTUNA FOND» d.d.

49

Na osnovu ~lana 242. stav 1. Zakona o privrednim dru{tvima («Slu`bene novine FBiH», broj 23/99,45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08), i Odluke o sazivanju skup{tine ZIF «FORTUNA FOND» d.d., donesene na sjednici Nadzornog odbora odr`anoj 14. 3. 2012. g., Nadzorni odbor ZIF «FORTUNA FOND» d.d., objavljuje

O B AV J E [ T E N J E
O SAZIVANJU REDOVNE SKUP[TINE ZIF «FORTUNA FOND» DD I. Osma redovna skup{tina Zatvorenog investicionog fonda «FORTUNA FOND» d.d. saziva se za 5. april 2012. godine, (~etvrtak) s po~etkom u 13.30 sati. Mjesto odr`avanja Skup{tine: u sjedi{tu Fonda, Cazin, N. Pozderca 19/2,. Za Skup{tinu se predla`e slijede}i dnevni red:

O B AV J E [ T E N J E
O SAZIVANJU XVI SKUP[TINE DD "PREHRANA-PROMET" TUZLA I Obavje{tavaju se dioni~ari dioni~kog dru{tva "Prehrana-promet" Tuzla da }e se 4. 4. 2012. godine (srijeda) odr`ati XVI Skup{tina dioni~ara, sa po~etkom u 12 ~asova u prostorijama Dru{tva u Gornjoj Tuzli, Ul. Ahmeta Kobi}a bb. 1. Skup{tina mo`e odlu~ivati ukoliko su zastupljeni, li~no ili putem punomo}nika, dioni~ari s vi{e od 30% dionica s pravom glasa. 2. Za {esnaestu Skup{tinu dioni~ara DD "Prehrana-promet" Tuzla utvr|en je sljede}i: DNEVNI RED: Prethodni postupak: Utvr|ivanje punova`nog sastava Skup{tine - kvorum za rad. 1. Izbor predsjednika Skup{tine i dva ovjeriva~a zapisnika. 2. Dono{enje odluke o usvajanju godi{njeg izvje{taja DD "Prehrana-promet" Tuzla za 2011. godinu, koji uklju~uje finansijski izvje{taj i izvje{taje revizora, Odbora za reviziju, Nadzornog odbora Dru{tva i finansijski plan poslovanja Dru{tva za 2012. godinu. 3. Glasanje o povjerenju ~lanovima Nadzornog odbora DD "Prehrana-promet" Tuzla. 4. Dono{enje odluke o izboru neovisnog-vanjskog revizora za 2012. godinu. II Nadzorni odbor je utvrdio prijedlog odluka po ta~kama predlo`enog dnevnog reda. 1. U skladu sa odlukom o sazivanju Skup{tine. 1.1. Radom Skup{tine do izbora predsjednika Skup{tine predsjedava prisutni dioni~ar ili punomo}nik dioni~ara sa najve}im brojem dionica sa pravom glasa. 1.2. Utvr|ivanje kvoruma i rezultata glasanja vr{it }e Odbor za glasanje koji ~ine: predsjednik Kova~evi} [aha, ~lanovi: Feuki} Selma i Had`iselimovi} Mehmed. 1.3. Zapisnik }e voditi D`ini} Enisa. 1.4. Dva ovjeriva~a zapisnika se biraju na Skup{tini, na prijedlog dioni~ara. III OBAVJE[TENJA ZA DIONI^ARE O POSTUPKU PRIJAVE ZA U^E[]E: 2. Pravo u~e{}a i prijave za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine: 2.1. Pravo u~e{}a i odlu~ivanja na Skup{tini imaju svi dioni~ari Dru{tva u skladu sa Zakonom, li~no ili putem punomo}nika po osnovu pisane punomo}i potpisane od dioni~ara - vlastodavca i punomo}nika, a koji su se prijavili Odboru za glasanje i koji su se nalazili na listi dioni~ara kod Registra za vrijednosne papire FBiH, 30 dana prije datuma odre|enog za odr`avanje Skup{tine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. 2.2. Svi dioni~ari, odnosno punomo}nici dioni~ara du`ni su dostaviti prijave za u~e{}e u radu i odlu~ivanju Skup{tine dioni~ara Dru{tva, a dioni~ari pravna lica du`ni su uz prijavu dostaviti izvod iz sudskog/poslovnog registra najkasnije tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Svi u~esnici na Skup{tini obavezni su pokazati li~ni dokument u svrhu identifikacije (li~na karta ili paso{). 2.3. Prijava se mo`e podnijeti neposredno u prostorijama Dru{tva, po{tom na adresu DD "Prehrana-promet" Tuzla, Ul. Ahmeta Kobi}a bb, Gornja Tuzla ili na fax: 035/394-160 do 2. 4. 2012. godine, a registracija dioni~ara i punomo}nika }e se vr{iti izme|u 11 i 12 sati na dan odr`avanja Skup{tine. 2.4. Dioni~ari ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pisano predlo`iti izmjenu i dopunu dnevnog reda i prijedlog odluka Skup{tine, najkasnije 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog obavje{tenja Nadzornom odboru DD "Prehrana-promet" Tuzla. PRAVO U^E[]A U RADU I ODLU^IVANJU SKUP[TINE PUTEM PUNOMO]NIKA: 2.5. U~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini dioni~ar mo`e ostvariti i putem punomo}nika, koji je du`an da postupa u skladu sa uputama dioni~ara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioni~ara-vlastodavca. 2.6. Osim svakog poslovno sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara, u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog pravnog lica. 2.7. Svim prijavljenim dioni~arima, odnosno punomo}nicima dioni~ara, izdat }e se potvrda o prijavi koju u~esnik u radu Skup{tine obavezno predaje Odboru za glasanje - najkasnije trideset minuta prije po~etka rada Skup{tine. IV UVID U ISPRAVE I MATERIJALE ZA SKUP[TINU Dioni~ar ima pravo, po~ev od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine u prostorijama DD "Prehrana-promet" Tuzla, Ul. Ahmeta Kobi}a bb, Gornja Tuzla, izvr{iti uvid u listu dioni~ara i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvr{tenih na dnevni red Skup{tine u sjedi{tu Dru{tva svakim radnim danom. V NA^IN GLASANJA Glasanje na Skup{tini vr{i se zaokru`ivanjem na glasa~kim listi}ima odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke i zaokru`ivanjem broja ispred naziva revizorske ku}e. Rezultate glasanja utvr|uje Odbor za glasanje. PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA Zvonimir Ivelji}, dipl. ecc.

II.

Dnevni red
1. Radna tijela Skup{tine Fonda 1.1. Izbor predsjednika Skup{tine 1.2. Izbor dva ovjeriva~a zapisnika Skup{tine 1.3. Odbor za glasanje: Hamdija Velagi}, Fikreta Ferizovi}, Nadja Alagi} 1.4. Zapisni~ar: Nadja Alagi}; 2. Usvajanje izvje{taja o poslovanju Fonda za 2011. godinu sa izvje{tajem vanjskog revizora, izvje{tajem Odbora za reviziju i izvje{taja o radu Nadzornog odbora; 3. Odluka o izmjeni naknade za upravljanje Dru{tvu za upravljanje DUF „KAPITAL INVEST“ d.o.o. Mostar; 4. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta ZIF FORTUNA FOND d.d.; 5. Odluka o izmjeni i dopuni Prospekta ZIF FORTUNA FOND d.d.; 6. Anex Ugovora o upravljanju sa ZIF FORTUNA FOND d.d.; 7. Odluka o na~inu izbora vanjskog revizora za 2012. godinu. III. Nadzorni odbor je utvrdio prijedloge odluka po ta~kama dnevnog reda kako slijedi: 2. Predla`e se Skup{tini da usvoji izvje{taj o poslovanju Fonda za 2011. godinu sa izvje{tajem vanjskog revizora, Odbora za reviziju, izvje{taja o radu Nadzornog odbora, sa odlukom o na~inu pokri}a gubitka za poslovnu godinu; 3. Predla`e se Skup{tini da razmotri prijedlog Dru{tva za pove}anje naknade za upravljanje; 4. Predla`e se Skup{tini da usvoji izmjene Statuta koje se odnose na naknadu za upravljanje; 5. Predla`e se Skup{tini da usvoji izmjene dopune Prospekta ZIF FORTUNA FOND d.d.; 6. Predla`e se Skup{tini da odobri Anex Ugovora o upravljanju sa ZIF FORTUNA FOND d.d.; 7. Predla`e Skup{tini da ovlasti Nadzorni odbor da na osnovu prethodno pribavljenih ponuda, i na osnovu prethodno pribavljenog mi{ljenja Odbora za reviziju izabere najpovoljnijeg kandidata za vanjskog revizora u poslovnoj 2012. godini.

Dioni~ar ili grupa dioni~ara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti kandidata za ~lana Odbora za reviziju, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine. Ukoliko u ostavljenom roku dioni~ar ili grupa dioni~ara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ne predlo`i kandidate za ~lana Odbora za reviziju, to }e u~initi Nadzorni odbor Fonda. IV. Pravo u~e{}a i odlu~ivanja imaju dioni~ari upisani na listu dioni~ara Fonda kod Registra vrijednosnih papira u FBiH 30 dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. V. Dioni~ar ili grupa dioni~ara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa, ima pravo pisano predlo`iti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skup{tine najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine, uz obavezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti na~in kao i obavje{tenje, na teret Fonda, osim za dio prijedloga koji prema{uje 100 rije~i, za koje tro{kove objavljivanja snosi predlaga~. VI. Dioni~ar ima pravo, po~ev od dana objavljivanja obavje{tenja o sazivanju Skup{tine, u sjedi{tu Dru{tva za upravljanje DUF KAPITAL INVEST d.o.o. Mostar, Kneza Branimira 2. Mostar, na adresi u Cazinu N. Pozderca 19/2 i u Biha}u na adresi Safvet-bega Ba{agi}a 29., izvr{iti uvid u listu dioni~ara i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvr{tenih u dnevni red Skup{tine. VII. Skup{tini Fonda mogu prisustvovati dioni~ari ili punomo}nici dioni~ara, koji su se prijavili Odboru za glasanje tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Osim svakog poslovnog sposobnog fizi~kog lica, punomo}nik mo`e biti pravno lice registrirano za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udru`enje sa svojstvom pravnog lica osnovano i registrirano radi udru`ivanja i zastupanja dioni~ara, u kojim slu~ajevima ovla{tenja iz punomo}i vr{i zakonski ili opunomo}eni zastupnik takvog pravnog lica. Punomo} za u~e{}e u radu i odlu~ivanju skup{tine Fonda daje se u obliku pisane izjave, potpisane od dioni~ara — vlastodavca i punomo}nika, i dostavlja se Fondu li~no, po{tanskom po{iljkom, faksom ili putem e-maila, tri dana prije dana odre|enog za odr`avanje Skup{tine. Banka skrbnik, za u~e{}e u radu skup{tine emitenta, mora imati punomo} vlasnika dionica, odnosno svoga klijenta, za zastupanje na skup{tini kako je to propisano zakonom i Pravilnikom o upravljanju dioni~kim dru{tvima. Banka skrbnik, na ~ijem se ra~unu kod RVP vode vrijednosni papiri, du`na je Odboru za glasanje dostaviti podatke o vlasnicima - dioni~arima vrijednosnih papira sa skrbni~kog ra~una. Punomo} prestaje ako se dioni~ar — vlastodavac registruje za u~e{}e i prisustvuje skup{tini s izri~itom iskazanom namjerom da li~no glasa, zatim, izdavanjem punomo}i drugom licu ili opozivom punomo}i u obliku pisane izjave potpisane od dioni~ara — vlastodavca, s u~inkom danom dostavljanja Fondu, te danom upisa kod Registra prenosa dionica od dioni~ara — vlastodavca. Prijave i punomo}i slati na mail adresu: kapitali@bih.net.ba ili putem faxa na broj: 00387 36 333 672 ili na adresu: Kneza Branimira 2 88 000 Mostar Kontakt-telefon 00387 61 834 740 VIII. Obavje{tenje }e biti objavljeno i na web stranici www.kapitalinvest.ba Nadzorni odbor

50

OGLASI

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.
NEKRETNINE ZAMJENA
MIJENJAM trosoban stan 72m2 za manji, socijalno, {ibica, 2.sprat. tel.061/929-828.sms MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na Marin dvoru, 1 sprat, 68,5m2, plin, parking, balkon, za sli~an, bli`e bolnice Ko{evo. Mob. 061/211-300.k MIJENJAM stan 52m2, u Sarajevu, za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542668.k MIJENJAM stan 52m2, u Sarajevu, za Banja Luku, mo`e i prodaja. Tel. 542668.k TROSOBAN stan, za dva manja. Tel. 622-788.k DVOIPOSOBAN stan, cen. grij. kod Socijalnog, prodajem 60.000 eura ili mijenjam za Zagreb. Tel. 644-294.k MIJENJAM jednosoban stan na Dolac Malti za dvosoban na op{tini Novo Sarajevo. Tel:033/659-756 i 062/178-832.k POTREBAN jednosoban ili dvosoban namje{ten stan, u zgradi, na du`i period (agencija). Mob. 061/925-649.k POTREBAN namje{ten jednosoban stan u blizini medicinskog fakulteta, zaposlenoj osobi. Tel. 062/436-171.k IZDAJEM namje{tenu jednokrevetu sobu, sa ~ajnom kuhinjom, kupatilom i cen. gr. Tel.212-124.k IZDAJEM namje{ten stan kod Narodnog pozori{ta, ul. Kulovi}a. Mob. 061/275-666.k IZDAJEM poslovni prostor 43m2 [entada, centralno grijanje stakleni izlog, pogodan za sve vrste djelatnosti. Tel: 061/344-365.k STARI GRAD blizu Katedrale luksuzno opremljen apartman 55m2 zaposlenoj osobi. et.grijanje, kablovska.Tel. 061/488033.k IZDAJEM dvosoban stan 3 le`aja blizu Medecine Diva. Tel: 033/443-743.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, centar grada. Mob. 062/910-407, 033/442556.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo. Mob. 061/253-404 i 033/227-225.k IZDAJEM dvosoban komplet namje{ten stan, kod kole|a Vraca. Tel. 616-440.k PO^ETAK Bistrika, izdajem jednosoban namje{ten stan, 350 KM.Tel. 646-410 zvati od 17 sati. IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM apartman u strogom centru, extra sre|en i namje{ten, 500 KM. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno, ul. Akifa [eremeta. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM namje{ten stan 55m2, extra povoljno, Aerodromsko naselje. Mob. 061/897-957.k IZDAJEM dvosoban nenamje{ten stan, Hrasno, A.B.[imi}a, na du`i period, 350 KM. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k DVOKREVETNA soba sa upotrebom kuhinje, poseban ulaz, G. Kova~i}i. Mob. 062/712-991.k IZDAJEM sobuz, cen. grij. i kablovska, zaposlenom mu{karcu, Merkator. Tel. 659-895, 063/762-092.k DVIJE sobe djevojkama, centar, grijanje, kuhinja, kupatilo. Tel. 213-629, 066/606-410.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru, cen. grij. zaposlenim osobama, poseban ulaz, Stari Grad. Tel. 538-598 i 061/928-057.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom, dvijema studenticama. Mob. 061/159-507.k

MALI OGLASI
CIGLANE, adaptiran, 4 sprat, 78m2+2 balkona, 230.000 KM, luksuzan stan, Ciglane, adaptiran, sa novim stvarima, 78m2, sve novo, 300.000 KM. Mob. 065/819-136.k VOGO[]A, Jo{ani~ka, 4 sprat, 112m2, adaptiran, 1.160 KM/m2, 2 balkona. Mob. 062/907-831.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k DALMATINSKA — Centar, Sarajevo, stan 121m2/2.500 KM, visoko prizemlje. Mogu}a stambeno posslovna kombinacije. Tel. 033/221-533.k NAHOREVO-Studenac, nova ku}a, 2 dunuma vo}njaka, ba{ta, dvije zidane gara`e, cijena po dogovoru. Mob. 061/352112, 061/157-718.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k POLJINE gra|evinska dozvola, struja, voda, plin ptt. 3000m zemlji{ta. Tel:065/081-255.k STANOVI: Hrasno 53m2, N. Sarajevo 44m2, ^engi} V. 64m2, 41m2, Pofali}i 40m2, Dobrinja, 55m2, 68m2, 69m2, Isto~no Sarajevo 60m2, Vraca-Tranzit 73m2. Mob. 066/488-818.k CENTAR 120,86m2, Mejta{ 49,54 i 105m2 sa gara`om, Alipa{ino P. 78m2102.000 KM, devastirani stanovi: Otoka 71m2, Ilid`a-Pejton 83m2, Ilija{-Srednje 29m2, Ko{evsko brdo 32m2. Mob. 061/375-787.k DVA poslovna prostora po 84m2 ukupno 168 hitno povoljno Dobrinja. Tel:061/135356.k GRBAVICA troiposoban stan renoviran sa gara`om. Tel. 061/964-797 i 033/617742.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k PORODI^NA ku}a ekstra lokacija i gradnja Stari grad blizu Katedrale. Tel. 061/488-033.k STAN 65m2 N. Smailagi}a parket, eloksirana, ugradbena kuhinja. Tel. 062/688971.k PRODAJEM ku}u na spratu u blizini muzeja. Tel:061/537-138.k PRODAJEM ili mjenjam ku}u sa 2 dunuma zemlje na Ni{i}ima za stan u Sarajevu zvati od 16-20 sati. Tel: 061/200793.k PRODAJEM dvoipsoban stan 65m2 Dobrinja. Tel:033/471-379 i 065/969243.k GRBAVICA dvosoban stan 53m2 prvi sprat ~etverokatnica plin, vikendica. Tel: 065/645-552.k

51

STAN na M. Dvoru ulica Kralja Tvrtka 14/3 77m2 za 190.000KM. Tel. 058/483561.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM 800m2 gra{evinskog zemlji{ta, Branislava Nu{i}a 46, Ned`ari}i. Tel. 061/191-521.k PRODAJEM trosoban stan 79m2 drugi sprat ul. @elejzni~ka uz Pejton useljiv. Tel. 061/101-950.k PRODAJEM trosoban stan, u centru Zenice i vikendicu na Vla{i}u. Mob. 061/528-032.k PRODAJEM ku}u 10x10 na sprat, u Zenici, grad. Mob. 061/528-032.k PRODAJEM dvosoban stan, adaptiran, u centru Zenice-Lond`. Mob. 066/604-623.k PRODAJEM 10 dununa livade u Reljevu, K. Sarajevo, mo`e i u parcelama, cijena po dogovoru. Tel. 057/343-015, 063/030-326.k PRODAJEM 600m2 placa za ku}u ili vikendicu, struja, voda, asvalt, G. Miljevi}i, cijena po dogovoru. Tel. 057/343-015, 063/030-326.k PRODAJEM dvoiposoban stan 74m2, B. Sarajeva, centar. Tel. 445-371, iza 15 sati.k KU]A u Had`i}ima 8,5x9 sa oku}nicom dvije vanjske gara`e, cijena po dogovoru. Tel. 033/420-319. i 521-187.k GRBAVICA, Grbavi~ka, 1 sprat, 58m2, 1.950 KM/m2, Grbavi~ka, 4 sprat, 43m2, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STROGI centar, E. Mulabdi}a 91m2, 2.200 KM/m2, M. Kantard`i}a 27m2, 62.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad, 25m2, fotokopirnica. Mob. 061/252-663.k MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2. Mob. 062/383064.k POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k MARIJIN dvor, ul. V. Peri}a br. 2/3, trosoban stan, 106m2 sa trpezariom i dva mokra ~vora, dvostrano orjentisan, bez posrednika. Mob. 062/254-859.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836764.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ku}u u kojoj je 5 stanova, 15.000 eura. Mob. 063/284-768.k PRODAJEM trosoban stan, 35.000 eura. Mob. 063/284-768.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k SOCIJALNO, Zmaja od Bosne, jednosoban, 4 kat, lift, cen. gr. 80.000 KM. Mob. 061/247-777.k STARI Grad 124m2, M.].]ati}a, 2 sprat, ~etverosoban, plinsko, balkon. Mob. 061/899-209.k [VRAKINO, prvomajska, garsonjera 24m2, dobro stanje, 4 kat, 35.000 KM. Mob. 061/526-243.k STAN 41m2 (48m2 stvarna kvadratura), Dolac Malta, jednosoban, 2 kat, 39.000 KM. Mob. 061/150-519.k

PONUDA
IZDAJEM polunamje{ten dvosoban stan, na Vi{njiku, Sarajevo, sprat 5. Tel: 061/375-981.sms IZDAJEM polunamje{ten stan porodici na du`i vremenski period u Tuzli na Ircu kod Tusa. Mob.061/163-821.sms ISTO^NO Sarajevo, kod Lukavi~ke autobuske, izdajem dvije sobe sa upotrebom kuhinje i kupatila. Cijena po 100 KM+rezije. Tel.061/685-675.sms IZDAJEM jednosoban stan na Grbavici, Ul. Zagreba~ka. Tel. 061/224-704. IZDAJEM poslovni prostor 43m2, [entada-Novo Sarajevo, cen. grijanje, izlog, prizemlje, pogodan za sve djelatnosti. Mob. 061/344-365.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan, cen. grijanje, bra~nom paru bez djece, Stari Grad. Tel. 538-598, 061/928-057.k JEDNOSOBAN namje{ten stan, mo`e i polunamje{ten, strogo poseban ulaz, povoljno, Ko{evo. Tel. 033/203-032, 062/214751.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno, ul. Akifa [eremeta. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM namje{ten stan 55m2, extra povoljno, Aerodromsko naselje. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM sobu kod {umarskog fakulteta studentici. Mel. 062/724-761.k IZDAJEM `enskoj osobi namje{tenu garsonjeru u stambenoj zgradi. Mob. 061/511-102.k IZDAJEM konforan jednosoban stan 41m2 Radenka Abazovi}a 5 pogodan za oridnaciju. Mob:061/184-771.k

PRODAJA
PRODAJEM trosoban stan na Alipasinom polju, 69m2, kod Op{tine, na 3 spratu, cijena 1400/po m2. Mob. 061/365990.sm PRODAJEM trosoban stan u novogradnji na Stupu ugrun}en. Cijena 1m2 1399 sa PDV-om Tel: 061/548-023.sms PRODAJEM novogradnja Stup-Tibra, 2 garsonjere 27m2 i 32m2. Mob. 061/365990.sms URBANA vila sa avlijom i ba{tom, Stari grad, Logavina.250m+110m potkrovlje. Odli~na gradnja i lokacija. Povoljna prodaja.Tel: 063/513-525.sms PRODAJEM stan u Sarajevu 35m2. Tel: 061/223-271.sm BREKA - prodajem troiposoban stan 94 m2 i dvoiposoban stan 66 m2. Tel.061/839-592.sms PRODAJEM stan na Dobrinji 56 m2 za 77.000,00 KM. Tel: 061/795-449.sms PRODAJEM ku}u u Banja Luci i ostale prate}e objekte ul. Marka Miljanova br. 5. Tel. 070/221-656 i 062/762-381.k PRODAJEM ~etverosoban renoviran stan 109m2 u epicentru, eta`no grijanje, I sprat. Tel. 033/201-221, 062/921-419.k ^ETVEROIPOSOBAN 112m2, Trg Zavnobih, 2 kat, 2 balkona, 155.000 KM. Mob. 066/801-737.k TROIPOSOBAN 115m2, 2 kat, idealan za urede, polikliniku i sl. ka i za stanovanje. Mob. 061/320-439.k ^ENGI] V. F. Be}irbegovi}a, 60m2, 2 sprat, 106.000 KM. Mob. 061/702-881.k MANJI stan 29m2, jednosoba, Radi}eva kod BBI, 2 sprat, klima, 87.000 KM. Mob. 062/334-701.k ALIPA[INO P, Trg nezavis. 72m2/1.600 KM, Hrasno, VP, 53m2/2.000 KM. Mob. 061/415-787.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE
PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814.k SOKOLOVI] kolonija, na tri eta`e, gara`a, ba{ta, 120.000 KM. Mob. Mob. 065/061-966.k CENTAR, blizu Austrijske ambasade, troiposoban 84m2, VP, gara`a, 215.000 KM. Mob. 065/061-966.k LANDROVER dugi benzinac u odli~nom stanju gara`iran 1973 za 15000 KM sa rez. djelovima. Tel: 058/483561.k OPEL Corsa, god. 2001. disel. Mob. 062/120-738.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k JUGO 55, ispravan, registovan, cijena 800 KM.Tel: 061/916-433.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101-899.k FORD 1300 benz. 89. god. registrovan 12/2012. povoljno. Tel. 236-276, 0617266104.k OPEL Corsa 1,2, 99. god. registacija do 3/2013. god. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765 i 061/134544.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune, pranje i su{enje vune, liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. sve novo i sa garanciom. Mob. 062/829-206 i 033/295290.k [IVA]A ma{ina Singer Raritet, 100 god. povoljno. Mob.061/909-320.k PRODAJEM crnu dugu bundu, od zeca, iz Njema~ke. Mob. 061/159-507.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k MONOGRAGIJA FK „Radnik“, 19192010. 500 stranica, 20 KM. Mob. 061/274450.k PRODAJEM gril za pe~enje pili}a, platu za ro{tilj. Mob. 061/375-168.k PRODAJEM polovne prozore, 11 kom. grile 5 kom. krilo ulaznih vrata 15 KM komad. Mob. 062/810-754.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k VALJAK za peglanje, 80cm, {vedski — Cordes. Mob. 061/304-714.k PRODAJEM skije Elan 180 Sa vezovima look. Tel.061/304-714.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249631.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182128.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k PRODAJEM uvezane revije Bosna globus nacional Nin ljepota i zdravlje. Tel. 524-973.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel: 546456.k

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.
KUPUJEM stare njema~ke marke. Tel. 061/323-906.k KUPUJEM lomljeno i zubarsko zlato. Tel. 061/553-640.k KUPUJEM umjetni~ke slike sablje satove ordenje, }ilime. Tel. 061/965-125.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k KUPUJEM mjenja~ konbija T2. Tel: 061/367-103.k KUPUJEM staru deviznu {tednju Jugo i Privrednu banku, isplata odmah. Mob. 066/723-731.k

OSLOBO\ENJE

KIRBY — dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350688. 498 KOMBI prevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309.k PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima, tepiha, itisona, namje{taja i auto sjedi{ta. Tel. 062/738-728.k ZIDARSKI i tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi i sve vrste {alovanja, povoljno. Tel. 033/241-465 i 062/134-827.k MOLERSKO farbarske poslove ~isto, kvalitetno i povoljno. Tel. 061/323-906.k PREVOZ stvari namje{taja i ostalog ve}im kombijem radna snaga, povoljno.Tel. 061/268-442.k INSTRUKCIJE iz engleskog i bosanskog za djecu i odrasle. Mob:065/572-966.k GALERIJA Kico{, V. Peri}a 16, oprema i uramljuje slike, svaki dan od 8-17 sati. Mob. 061/565-923.k MATEMATIKA za sve {kole i fakultete.Mob:061/800-259.k MASA@A klasi~na, aromamas`a, sportska kineska akupresura, elektro akupunktura diplomirani terapeut maser. Tel. 063/975-031.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k POSTAVLJAM kerami~ke plo~ice. Tel. 063/684-566.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k MATEMATIKA instrukcije |acima iskusan profesor dolazi va{oj ku}i. Tel. 062/691-202.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600514.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.k TELEFONIKO servis, popravlja stare, nove, be`i~ne tel. aparate, izrada tel. instalacija. Mob. 061/141-676.k VODOINSTALATER sa 30. god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja, pro~epljenje odvoda. Tel. 535-659, 062/139-034.k

PRODAJA
HRASNO 53m2, T.O.Pa{e, dvosoban, 6 kat, cen. gr. balkon, 96.000 KM. Tel. 711666.k CENTAR 40m2-74.000 KM, Ned`ari}i 59m2-85.000 KM, Ilid`a 52m2-67.000 KM, Marin Dvor 80m2. Mob. 061/925649, 0617865-011.k SKENDERIJA 51m2, A. Grebe, dvosoban, 1 kat, balkon, 125.000 KM. Mob. 061/899-209.k CENTAR, Tekija ~ikma, 31m2, 3 sprat, lift, 95.000 KM. Mob. 062/649-370, 066/160-788.k GRBAVICA, kod Kapu}ina, trosoban, renoviran, 72m2, 10 kat, cijena 169.000 KM. Mob. 061/072-845.k NI[I]I, prodajem 21 dunum zemlje pod {umom, 400m od aralove ben. pumpe, na mag. putu Semizovac-Olovo, 7.000 KM/dunum. Mob. 061/166-612.k STANOVI: 154m2, 117m2, 105m2, 100m2, 94m2, 90m2, 87m2, 75m2, 70m2, 66m2, 65m2, 59m2, 40m2, 39m2, 30m2. Mob. 061/460-150.k KU]E: Pofali}i, Alifakovac, A. Jabu~ice, kasindolska. Mob. 061/460-150.k RESTORAN 157m2, Ko{evsko brdo, mo`e i za druge svrhe. Mob. 061/460150.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k

ZAPOSLENJE
ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara, inf.na. Tel: 066/999-012.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 063/036-955.k POTREBNI saradnici iz cijele BiH za prodaju [vedske kozmetike, zarada minimalno 30%+kreditiranje+stimulacija. Mob. 062/940-550.k

TEHNIKA
PRODAJA mobitela, novih i kori{tenih, najjeftinije cijene, www.pacomoby.ba. nokia, samsung, soni, ericsson, ig.htc.apple inphone.Mob. 062/695-695.k PRODAJA print ma{ina Bodin Solvent. Tel. 061/895-017.k

OSTALO
AKCIJA!!! Prodaja orginal tableta za potenciju od najboljih svejtskih proizvo|a~a najjeftinije i najbolje. 2 kutije+gratis samo 49 KM, a na vi{e cijena po dogovoru, diskrecija zagarantovana, dostava pouze}em u cijeloj BiH.Tel: 062/484-339. 550 PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973852.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“, fiksno 100KM.Tel.061/194-929.k PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje. Tel. 061/323-906.k RIJE^NIK njema~kog jezika enciklopledijski 80KM. Tel.065/537-302.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275440.k PRODAJEM dvije nove vre}e za spavanje, po 40 KM. Tel. 202-917.k PRODAJEM nekoliko garnitura veza i jedan stari bakreni le|en. Tel. 202-917.k

VOZILA
PRODAJEM Mercedes E220D gara`iran, u izvrsnom stanju, servisiran u ovla{tenom servisu. Mob. 061/477357.sms FIAT seicento dijelovi.Tel: 062/534343.sms PRODAJEM [kodu feliciju, god 2001, benzin, 1,3 43 kw. Tel. 063/331- 704.sms PRODAJEM ili mjenjam toyotu rav 4,2008.god.benzinac. Tel: 061/795449.sms MERCEDES 170 CDI, produ`ena varijanta, 2001. god. pre{ao 182.600 km, bez ulaganja, cijena 9.999 KM. Mob. 061/108-300.k KOMBI VW, T4, 2,5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.00 KM fiksno. Mob. 061/689-171.k VENTO dizel, kraj 94. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/203-772.k

USLUGE
MIKADO d.o.o. Al. `aluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC i AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033/655-600 i 061/551-515 www.mikadobh.com 531

KUPOVINA
KUPUJEM staru deviznu {tednju ratnu ot{tetu isplata odmah cijela BiH. Dolazim na adresu Tel: 063/351-572.sms KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869608.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, suhozlatice, }avrme. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ost. Mob. 0617214-405, 456-505.k KUPUJEMO stanove u Sarajevu ili vr{imo posredovanje, uz proviziju od 3%. Tel. 654-793.k KUPUJEM umjetni~ke slike, sablje, satove, ordenje, belenzuke, baklje i ostalo. Tel. 061/965-126.k

CERTIFICIRANI ra~unovoda nudim knjigovostvene usluge, za DOO, SOKR, i dr.vrste obrta, u agenciji. Zvati na tel. 033/232-617.sms AUTO-KOMBI prevoz, namje{taja,ve}im kombijem, selidbe, odvoz {ute i kabastog otpada, obezbjed`ena radna snaga, jeftino. Tel: 061/378-166.sms PROFESORICA matematike, fizike i hemije instruira sve {kole i fakultet. Mob. 061/188-451 i Tel. 033/235-141.sm MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k PARKETAR postavlja, bespra{insko bru{enje, lakiranje, laminati i tarket, garancija. Mob. 062/212-994.509

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

53

BORJANA CVIJAN, ro|. FILIPOVI]
1940 — 2012.

preminula 14. marta 2012. u 72. godini. Sahrana mile nam pokojnice obavit }e se u ~etvrtak, 15. marta 2012. godine, na pravoslavnom groblju u Ilija{u u 13 sati. Pogrebna povorka polazi ispred crkve u Ilija{u u 13 sati. O`alo{}eni: suprug Du{an, sestra Emilija, sestri} Boris, tetka Mirjana, te porodice Cvijan, Filipovi}, Mihajlovski, Rajsi}, [otra, Jovanovi}, ^avi}, Marilovi}, Vo~evi}, Selakovi}, Kalecanovi}, [egrt, [koro i Fabijani}, kao i ostala mnogobrojna rodbina,prijatelji i kom{ije. Prevoz obezbije|en ispred zgrade, Ulica prijedorska br. 17, u 11.30 sati. 71380

SVETLANA SKOKO
15. 3. 2010 - 15. 3. 2012.

na lijepa dru`enja. Slavica, Jasko, Gaga, Vlado i Adnan
564

USLUGE
OPREMU i uramljivanje slika mo`ete uraditi u Galeriji „Kicos“ svaki dan 817ul. Valtera Peri}a 16. Tel:061/565923.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k KOMBIJEM povoljno vr{im prevoz razne robe, selidbe, ispomo} radne snage. Tel. 0617513-948.k ^UVALA bi djecu u svom stanu. Tel:063/583-006. ELEKTRI^AR vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije. Tel. 061/132-149.k KOMBIJEM ve}im povoljno vr{im prevoz selidbe i kabastog otpada i drugo. Tel. 062/-423-123.k MAJSTOR u ku}i popravljam brave, namje{taj i postavljam garni{le, klupice, police i ostalo. Tel. 062/177-796.k PARKETAR.- postavljamo bru{enje, lakiranje. Tel:062/177-796.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219761.k BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500.k BRAVARSKI radovi svih vrsta. Profesionalna izrada i monta`a vrata, prozora, za{titnih re{etki, ograda, tendi...Mob: 061/141-659.k SIGURNOSNA/protuprovanla vrata po mjeri. Izrada i postavka novih vrata, demonta`a starih vrata, popravka brava...Mob: 061/141-659.k VR[IM usluge prevoza svih vrsta roba, kao i selidbe iz Europe i BiH. Tel. 033/232-162, 061/266-764 i 061/108-779.k SERVIS kompjutera sistemi, nadogradnja, programi. Mob. 061/902-688.k PREKUCAVAM sve vrste materijala, brzo, kvalitetno, povoljno, kompjuterska obrada. Tel. 061/533-326.k BRAVAR i varilac, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Mob. 061/141-659.k PARKETARSKO-molerski radovi, bru{enje, postavljanje i lakiranje svih vrsta podova, povoljno. Mob. 061/827-492.k PROF. njem. jez. sa iskustvom, uspje{no daje instrukcije, dvo~as 10 KM. Mob. 063/259-098.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije usluge. Mob. 061/205-803, 066/973-793.k

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{a draga

TU@NO SJE]ANJE

EMIR (SALKE) FAZLI]

VASVA BALUKOVI], ro|. SEFEROVI]
1929 - 2012.

preselio na ahiret u srijedu, 14. marta 2012, u 34. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 16. marta 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: otac Salko, brat Izmir, snaha Nerma, amid`a Sead, amid`i}i Nesef i Azra, daid`a [emsija Abaspahi} sa porodicom, tetke Advija, Kadra, Ziza, Sada i Tufika sa porodicama, te porodice Fazli}, Abaspahi}, Omerovi}, Hamzi}, ]elovi}, Terzi}, Kos, Bajramovi}, Leti}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

iznenada preminula u utorak, 13. marta 2012, u 83. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 15. marta 2012. godine, poslije ikindija-namaza ispred [arene d`amije u Tuzli, a ukop obaviti na mezarju Tu{anj. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: sin Izet, k}erka Mersiha, unuci Elmedin i Amir, porodice Balukovi}, Po`egi} i Piri}, te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji
000

SUZANA ZAMETICA
15. 3. 2011 — 15. 3. 2012.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HAMID (KASIMA) ^ORBO
ekshumacija iz sela Tro{anj kod Fo~e

Vjen~anoj kumi od ildane i Nihada
519

HEDIJA (HIVZE) FIJULJANIN, ro|. BIBULJICA
preselila na ahiret u srijedu, 14. marta 2012. u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 16. marta 2012. godine u 13 sati na mezarju Bistri~ki put — Rakovica. O`alo{}eni: suprug Ferhan, sin, k}erke, zetovi, unu~ad, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

SJE]ANJE

tragi~no preselio na ahiret od zlo~ina~ke ~etni~ke ruke 3. jula 1992. u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u petak, 16. marta 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Kasim, k}erke Almira i Sanela, unu~ad Admir, Denis, Almin i Albin, zetovi Anadin i Hikmet, rodica Fatima sa porodicom, te porodice ^orbo, Meki}, Pand`i}, Hod`i}, Muslim, [abovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Istiklal na Otoci.
000

SJE]ANJE

RAZIJA [EHI], ro|. ]EMALOVI]
15. 3. 2009 — 15. 3. 2012.

ODR@AVALA bi i pospremala stanove, starijim i nemo}nim licima (pravoslavka sam). Mob. 066/973-793.k KERAMI^AR, mob. 061/811-793.k KERAMI^AR ~isto i kvalitetno uz garanciju vr{i sve vrste kerami~kih radova. Mob. 061/930-315.k VKV BRAVAR, popravljam brave, pravim gelendere i kovane ograde. Mob. 062/907-356.k

MATEMATIKU instruira dipl. ing. elektrotehnike, za sve {kole i fakultete. Mob. 061/571-361.k

RANKO (FAHIRA) IBRULJ
15. 3. 2001 - 15. 3. 2012.

RAZNO
S ljubavlju i po{tovanjem,
KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k

Ponos na tebe zamjenjuje tugu, bol za tobom postaje navika, sje}anje na `ivot s tobom je neprolazno, plemenitost i ~ovjek u tvom liku su vje~ni. Oni koji te pamte, po{tuju i ~uvaju od zaborava
DP 88108

sestra Jasna [anti} sa porodicom

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
POSLJEDNJI POZDRAV

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

IN MEMORIAM

majci i baki na{ih kolega

6 mjeseci

ZDENKI (PERE) KOLOVRAT

NED@AD IBRI[IMOVI]
15. 9. 2011 - 15. 3. 2012.

Neka joj je vje~na slava, a porodici iskrena su}ut. Direktorica i uposlenici JU Zavod za hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo
001

Verica, sinovi Oro i Zlatan
71101

S bolom i tugom javljamo svim ro|acima i prijateljima da je na{ dragi

Tu`an sam. Umro je

TU@NO SJE]ANJE

BAJRO (TORSUNA) OSMANOVI]
1945 - 2012.

BO@IDAR BOBO MARUNOVI]
2010 — 2012.

preselio na ahiret 12. marta 2012. u 67. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se klanjati u subotu, 17. marta 2012. godine, u 14 sati na mezarju Jasenje. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O`alo{}eni: supruga Hatid`a, k}erka Edina, bra}a Fetija i Ramiz, sestre Mina, Muniba i [efika, snahe Fatija i Zlata, brati}i, sestri}i, porodice Osmanovi}, Beganovi} i Ribi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
000

prof. dr. sci. PETAR SIMONETTI
Moj dragi prijatelj i uva`eni kolega. advokat Rizah Pa{ali}
1554 1558

S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

S bolom i tugom javljamo svim ro|acima i prijateljima da je na{ dragi

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

D@ULA BOJA, ro|. MAKSUMI]
preselila na ahiret 14. marta 2012. u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 15. marta 2012. godine, u 15.30 sati ispred d`amije Had`i}i, a ukopat }e se na mezarju Dupovci u 15.45. O`alo{}eni: k}eri Suvada, Nusreta, Zijada i Senida, bra}a Hamid, Meho i Mujo, zetovi Halil, Ibro, Dragan i Senad, snahe Fata i Zineta, unu~ad i praunu~e te porodice Boja, Maksumi}, Kahrica, Hota, Cero, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Had`i}i u 15.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

RA[ID ([ABANA) HAJRO
preselio na ahiret u srijedu, 14. marta 2012, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 15. marta 2012. godine, u 15.30 sati na mezarju Gora-Semizovac. O`alo{}eni: bra}a Ragib i Safet, k}erke Alma i Selma, zetovi Nusret i Latif, unu~ad Nejla, Mirza, Ajla i Vedad, te porodice Hajro, Omerba{i}, Ljatifaj, Heli}, Trako, [ehi}, Pej~inovi}, Abad`ija, Glamo~ak, Kahrima, Merd`anovi}, Latifovi}, ^omaga, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u d`amiji Gora. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti (Ul. Ive Andri}a 6) sa polaskom u 14.30 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

ANTO BOSA (FRANJE) FILIPOVI]
1957 — 2012.

preminuo 13. marta 2012. u 20.15 sati u 55. godini. Ispra}aj dragog nam pokojnika obavit }e se u ~etvrtak, 15. marta 2012. godine, u 14 sati ispred ku}e `alosti u Par Selu, a ukop }e se obaviti u 15 sati na katoli~kom groblju u Par Selu. PO^IVAO U MIRU BO@IJEM! O`alo{}eni: majka Bosiljka, supruga Zora, sin Zoran, k}erka Jelena, zet Kristijan, unuka Laura, sestre Sne`ana i Svjetlana, zetovi Zoran i Ivo, sestri}i Sanja, Zlatko, Ivana i Sandra, punica Luca, porodice Filipovi}, Bo`i}, Tomi}, \ulabi}, Golubovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
000

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV na{em uva`enom nastavniku

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
KEBRIL FAHRO (IBRAHIMA) PINJAGI]
Trinaestog marta 2012. nakon kra}e i te`e bolesti preselio je na ahiret u 54. godini.

55

Rije~i su nemo}ne da izraze bol kada izgubite velikog prijatelja, dragog kolegu s kojim ste navikli dijeliti i radost i tugu, uspjehe i slabosti `ivotnog hoda. Plemenit lik nastavnika koji je mladima otvarao put znanja u budu}nost, pru`ao podr{ku lijepom rije~ju i dobronamjernom sugestijom, daruju}i im iskustvo, znanje i ljubav. Na{eg druga Fahru sa~uvat }emo u trajnom sje}anju. Kolektiv i u~enici Srednjo{kolskog centra Ilija{
001

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

[EMSA (TAJIBA) ALIHOD@I], ro|. \OZI]

ZDENKA (PERE) KOLOVRAT

SALKO DUDE (IBRE) PU[ONJA
preselio na ahiret u utorak, 6. marta 2012. u Norve{koj, u 60. godini.

preselila na ahiret u utorak, 13. marta 2012, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 15. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Rasim, k}erke Zahida i Timka, snaha Merima, zetovi Dragan i Boris, unu~ad Goran, Bojan, Sabina, Nedim, Mia i Nina, praunuk Ivan, sestre Sevleta i Nusreta, djever Galib, zaove Kana i [emsa, snahe Behka i Nevka, jetrva Maida, te porodice Alihod`i}, \ozi}, Mid`i}, Berkovac, Kupusovi}, Kudi}, Hasanefendi}, [ahbegovi}, Hajdarevi}, Cakovi}, Tihi}, Ja{arevi}, Masli}, Jamakovi}, Klempi}, Top~i}, Berkovi}, Pin~i}, Zagetto, Beni}, Ra{idagi}, Sultanovi}, Imamovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u Bakijskoj d`amiji. Ku}a `alosti: Aleja lipa 11. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

preminula 14. marta 2012. u 84. godini. Sahrana }e se obaviti 15. marta 2012. godine u 13 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Jasmin, unuk Denis, praunuk Nadan, snahe Sanija i Amela, porodice Kolovrat, D`evlan i Vra`alica, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: Ul. Kemala Kapetanovi}a br. 28/2.
000

D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 15. marta 2012. godine, u 13 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Safija, k}erka Selma, unuka Vivijen, sestre Hajrija i Sehija, zetovi Hansi, Ahmed i Kemal, punica Senija, svastike [e}erija, Senada, Jasmina, Sabina i Azra sa porodicama, bad`e Franko, Wolfgang, Zdravko, Jozo i Bernd, sestri~na Amra, tetke Latifa, Hajra i Mirsada sa porodicama, kuma Asifa i kum Kemal ]ehaji}, te porodice Pu{onja, Ga{i, Haskovi}, Bajtarevi}, Kuhinja, Hrkovi}, Ajanovi}, Hod`i}, Hrustemovi}, Krupa, D`ukljan, Imamovi}, Ali}, Plivac, Buljuba{i}, Yilmaz, Coniglio, Kiefer, Lakovi}, Lasi}, Fejzi}, Kitu{a, Katavi}, Schloshauer, Gotz, Fork, D`inovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije i prijatelji iz Norve{ke. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati, Orahov Brijeg do br. 52, Gornji Hotonj. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

IN MEMORIAM

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo ro|ake, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AMIRA PA[ALI], ro|. ^IZMI]
mart 1992 - 2012.

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

OLGA POPOVI]

Uspomene na tvoju neizmjernu dobrotu i plemenitost zauvijek ~uvamo u na{im srcima. Porodica
1555

HA[A (ZAIMA) HAD@I], ro|. ^AKAR
preselila na ahiret u srijedu, 14. marta 2012, u 75. godini.

preminula 13. marta 2012. u 84. godini. SJE]ANJE Sahrana }e se obaviti 15. marta 2012. godine u 14.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sin Ljubi{a, sestra Cica, sestri}i Veran i Zvjezdan, te porodice Danilovi}, Tupaji}, Stamenkovi} i Albi}
000

D`enaza }e se obaviti u petak, 16. marta 2012. godine, u 13.30 sati na mezarju Hambina carina - [iroka~a.

MUSTAFA AVDI]
15. 3. 1987 - 15. 3. 2012.

OSLOBO\ENJE
AGENCIJA ZA EKONOMSKU PROPAGANDU I MARKETING
D`emala Bijedi}a 185 Tel/fax: 472-899 i 472-901

Samo mi koji smo te voljeli i volimo, znamo kako je bez tebe. U tvom velikom srcu bilo je beskrajno mnogo ljubavi i pa`nje za svakog od nas. Godine prolaze, ostaju sje}anja. Tvoja supruga Ferida sa k}erkama Azeminom i Lejlom
562

O`alo{}eni: sinovi Hamdija i Sabrija, k}erka Emina, snahe Sajma, Aida i Edisa, unu~ad Fatima, Emina, Azemina, Kenan, D`enan, Fadil i Jasmin, praunuka Iman, brat Ragib sa porodicom, brati~na Rasema, sestri~ne Zineta, D`arija i Zarfa, djever Sabit sa porodicom, zaove Vasvija, Biba i Mafija sa porodicama, te porodice Had`i}, ^akar, Bajri}, He}imovi}, Rami}, Murti}, Mahmutovi}, Vili}, Ibi{evi}, Cocali}, ^amd`i}, Smaji}, Kulenovi}, Poljo, Arukovi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u d`amiji Soukbunar. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
IN MEMORIAM

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Povodom smrti na{eg penzionisanog zaposlenika

MUHAMED (KASIMA) VI\EN
15. 3. 1975 — 15. 3. 2012.

VLADIMIRA (ILIJE) KOLOBARI]A

S du`nim po{tovanjem prema na{em Vladi i dubokim saosje}ajem sa porodicom. Na{om ljubavlju i po{tovanjem, ~uvamo te od zaborava. Tvoje: Lepa, Srebrenka i Maja
1549

Kolektiv JP Elektroprivreda BiH d.d. — Sarajevo
001

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a voljena i draga majka, supruga, k}erka i sestra

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HAJRA (SULJE) RAMI], ro|. KONAKOVI]

SUVADA (ISMETA) PE[TEK, ro|. BUKALO
preselila na ahiret u utorak, 13. marta 2012, u 51. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 15. marta 2012. godine, poslije podne-namaza u haremu Careve d`amije, a ukop }e se obaviti u 13.30 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: otac Ismet, suprug Alija, sin Dino, k}erka Dinka, sestre E{efa, Ferida, Zehra, Fikreta i Nevresa, amid`e Nurko i Mujo, amid`i}i Samir i Amir, amid`i~ne, tetka Vezira, zetovi Hasib i Re{ad, djeveri Huso i D`evad, zaove Adila i Saima, jetrva Minka, veliki prijatelji Esma i Fadil Kazagi}, teti}i, teti~ne, te porodice Pe{tek, Bukalo, Had`iahmetovi}, Karali}, Efendi}, Pezo, Lepenica, Aleta, Sobo, Kova~, Ba{i}, Bukva, Had`ovi}, Perla, Kutlovac, Ramovi}, Kazagi}, Jeli}, Zorlak, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 13.30 sati, Ul. Talirevi}a 14. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

NIJAZA BEGOVI], ro|. PALI]
preselila na ahiret u utorak, 13. marta 2012, u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 15. marta 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: majka [erifa, suprug D`avid, sinovi Enis i Adis, k}i Elma, bra}a Munib, Nijaz i Senad, sestra Zijada, snahe Hana, Alma, Remzija, D`emila i Ilinka, zetovi Vahid, Fehim i Mirsad, unu~ad Armin, Zara i Kerim, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, djeveri D`emal, Esad i Safet, zaove D`emila i [efka, jetrve Ifeta, Jasmina i Alma, porodice Pali}, Begovi}, Dizdar, D`ambas, Sejmenovi}, Muslimovi}, Li~ina, Paripovi}, Ga~anovi}, Terzi}, Zametica, [ojko, Zlati}, Fu{ko, Kadri}, Hrnji}, Vrci}, Topalovi}, Prlja~a, Vatre{, Brkan, Sinanovi} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Hakije Turajli}a br. 29/II.
000

preselila na ahiret u srijedu, 14. marta 2012, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u ~etvrtak, 15. marta 2012. godine, u 14 sati na mezarju Strmac - Rogatica. O`alo{}eni: sinovi Kasim i Emir, k}erka Ferida, zet Ejub, snahe Subha i Suada, brat Avdo, sestre Esma, \ulesma, Ifeta i Selma, svak Nail, unu~ad Indira, Elma, Fahrudin, Enver, Zerina, Vedad i Ned`ad, praunu~ad Kenan i Ajlin, brati}i, sestri}i, sestri~ne, brati~na, jetrva Devla, djeveri}i, djeveri~ne, zaovi}i, zaovi~ne, te porodice Rami}, Konakovi}, Hurko, Rad`o, Imamovi}, Drnda, Tabakovi}, Ferizovi}, Ma{i}, Zolota, Suljagi}, Sadikovi}, Dobra~a, Ramusovi}, Tiganj, Su}eska, ]urevac, Bukva, Ja{arevi}, Selak, D`indo, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14 sati, Ul. Hekim Oglu Alipa{e do 84, Boljakov Potok. Prevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred O[ „Umihana ^uvidina“ - Boljakov Potok, - sa polaskom u 10 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima Fabrika duhana Pofali}i i Vije}nica. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

Danas je ~etrdeset dana otkako nas je naustio na{ dragi

ALEKSANDAR VELJKOVI]

SPASOJE JAK[I]
27. 5. 1925 — 15. 3. 2002.

DRAGICA JAK[I]
13. 11. 1933 — 31. 5. 2009.

MILORAD ROSI]
15. 3. 1970 — 15. 3. 2012.

AMALIJA LJUBICA KANTAR
15. III 2008 — 15. III 2012.

Istina je prete{ka, tuga za tobom vje~na. Za nas nikad ne}e{ oti}i, zauvijek }e{ biti u na{im srcima. Nedostaje{ nam. Tvoja supruga Lejla i k}erkica Nina
AX

S ljubavlju i sjetom: sinovi Dragan i Mladen, snahe Vera i Ljilja, unuk Zlatko i unuke Dragana i Anja
1552

@ivimo s tugom i bolom. Porodica
1553

S ljubavlju, porodica
1550

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga Danas je pet tu`nih godina od smrti na{e sestre i tetke

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
SJE]ANJE

57

MINKA ]EMALOVI] AVDI]
preminula 12. marta 2012. u 87. godini. Sahrana }e se obaviti 15. marta 2012. godine, u 13.45 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: brat Muhamed, sestra Vera, sestri}i Vesna, Neboj{a, Vanesa, Sr|an i Mirjana, snaha Nusreta, porodice ]emalovi}, Avdi}, Petrovi}, Nuhbegovi}, Alajbegovi} i ^atrnja, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
000

D@EVADA BORI], ro|. TOPI]
15. 3. 2007 — 15. 3. 2012.

BOGDAN PJANI]
15. 3. 1987 — 15. 3. 2012.

^esto razmi{ljamo o tvome `ivotu. Ostaje{ voljena. Suada, Varja i Vesna
1533

Zauvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Tvoji: supruga Zineta, porodice Muratbegovi} i ^elik
1547

Petnaestog marta 2012. je godi{njica smrti na{e voljene

Danas se navr{avaju tri godine otkako nije sa nama na{a draga mama, nana, supruga i svekrva

Petnaestog marta 2012. navr{avaju se dvije godine otkako je na ahiret preselio na{ dragi

SVETLANE SKOKO, ro|. PERI]
U na{im srcima vje~no }e{ ostati voljena, po{tovana i nikad zaboravljena.

[UHRETA RED@OVI], ro|. PA[I]
15. 3. 2009 — 15. 3. 2012.

OMER D@ABIJA
^uvamo te u na{im srcima i mislima... Tvoji najmiliji...
1515

Hvala ti za sve {to si nam pru`ila u `ivotu. Tvoji: Davor, Igor i Slaven
1494

S po{tovanjem i ponosom u srcima nosimo uspomene na tvoju plemenitost, ljubav i dobrotu. Tvoji: ]azim, Adis, Benjamin, Isak, Sead, Sena i Emina
001A

TU@NO SJE]ANJE

SJE]ANJE

Petnaestog marta 2012. navr{ava se godina otkako nije s nama na{a draga

na na{eg voljenog

SJE]ANJE

\UR\ICA KRIVANEK, ro|. GANJTO

RANKO IBRULJ
15. 3. 2001 — 15. 3. 2012.

1934 — 2011.

MESUD HERI]
15. 3. 1995 — 15. 3. 2012.

Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i mislima. S ljubavlju i po{tovanjem,

S ljubavlju, supruga Slavica, sinovi Gordan, Vedran i Zoran
1524

Tvoji najmiliji
1545

Supruga Samija sa djecom
AX

SJE]ANJE SJE]ANJE

SJE]ANJE

ALIJA (OSMANA) VELEDAR
15. 3. 2004 — 15. 3. 2012.

ZINKA

SIDIKA KO^O
15. 3. 2002 — 15. 3. 2012.

Zauvijek na{a draga prijateljica. Porodica Veledar
1465

Njene: Jasmina, Ferida, Azra, Emira i Volga
1546

Porodica
1445

58

PREDAH

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Ula`ete veliki napor, ali na kraju ne ostavljate pozitivan utisak na odre|ene saradnike. Zatra`ite dobar savjet ili ne~ije posredovanje u vezi s poslom kojim se bavite. Ponekad se mudro treba pomiriti sa djelimi~nim rezultatima. Nema razloga da prikrivate svoje emotivno neraspolo`enje pred osobom koja dobro poznaje va{e vrline ili mane. Slobodno vrijeme posvetite relaksaciji, prijat }e vam. Dogovor sa jednom osobom vas obavezuje na odre|ene uslove ili na strogu poslovnu diskreciju. Me|utim, vi imate druga~ije ideje i ne}ete dozvoliti da neko odlu~uje u va{e ime o poslovnim interesima. Ponekad pri`eljkujete vi{e nego {to je mogu}e, partner djeluje mrzovoljno dok slu{a va{e primjedbe. Budite realni u procjeni ne~ijih mogu}nosti. Budite dovoljno promi{ljeni pred osobom koja vas obavezuje na odre|ene uslove u poslovno-finansijskoj saradnji. Va`no je da sa~uvate svoje interese i dobar odnos sa okolinom. Potrebna vam je ne~ija iskrena podr{ka i razumijevanje. Osje}aj emotivne bliskosti u vama poti~e pozitivno raspolo`enje i kreativnu energiju. Dobro je da se okrenete prema ljep{oj strani stvarnosti. Uporno tra`ite izlaz iz komplikovanih situacija, ali neko kao da vas dodatno optere}uje razli~itim zahtjevima. Svaki problem ima dobro rje{enje, pod uslovom da prihvatite koristan savjet o promjeni strategije. Izbjegavajte rivalstvo ili neku ljubomornu scenu. Poka`ite voljenoj osobi da imate sli~ne potrebe i upotrijebite zrno mudrosti uvijek kada je to neophodno. Prijat }e psihofizi~ka relaksacija. Djelujete mudro i promi{ljeno u susretu sa saradnicima. Nema razloga da se pona{ate nametljivo, ve} prepustite drugima da govore o va{em uspjehu ili u va{u korist. Va`no je da defini{ete svoje poslovne prioritete. Poka`ite iskreno interesovanje za ideje koje ima voljena osoba. Izbjegavajte razli~ite emotivne provokacije ili novu ljubomornu scenu, nema razloga da se mnogo potresate. Donosite racionalne odluke, ali ponekad treba postupiti po instinktu. Pa`ljivije promatrajte svoje saradnike i usmjeravajte pri~u u onom pravcu koji vodi ka nekom zajedni~kom uspjehu. Nemojte potcjenjivati ne~ije sposobnosti. Sve je mogu}e ostvariti ukoliko ste dovoljno inspirativni i uporni u svojim namjerama pred voljenom osobom. Va`no je da osje}ate pozitivnu inspiraciju, nalazite se u dobroj formi. Bez razloga optu`ujete druge za trenutni neuspjeh jer mogu}e je da se gre{ke nalaze u vama. Ponekad je te{ko priznati li~ni poraz, ali to je neminovno kako biste ispravili poslovni propust. Pa`ljivije analizirajte partnerovo pona{anje, mo`da postoje neke nepoznate okolnosti ili detalji koji vam promi~u. Nemojte ignorisati ne~ije rije~i ili poruku koju dobivate. Ukoliko kritikujete ne~ije pona{anje, onda morate prihvatiti i mogu}e negativne reakcije. Stalo vam je da promijenite ne~ije pona{anje ili dodatne uslove koje vam name}u odre|eni saradnici. Izbjegavajte provokativne situacije ili osobu koja ne ispunjava va{e emotivne kriterije. Potrebna vam je iskrena pa`nja i razumijevanje. Napravite izbor u skladu sa svojim afinitetima. Va`no je da ostavite ozbiljan utisak, okolina ima dovoljno sluha ili interesovanja da podr`i va{e ideje. Novi poslovni doga|aji mogu da vas predstave u pozitivnom svjetlu. Poka`ite da imate razumijevanje za voljenu osobu, sve {to ~inite treba da vas pribli`i sli~nim ciljevima. Ma{ta uvijek djeluje kao beskrajna inspiracija. Prijat }e vam neka dodatna aktivnost, kao tehnika psihi~kog opu{tanja. Obe}anja koja dobivate ne predstavljaju garanciju za poslovni dobitak. Potrebno je da reagujete u odre|enom trenutku i kategori~no da za{titite svoje interese. Ukoliko imate dobru ideju, onda nema razloga da sumnjate u svoje sposobnosti. Potrudite se da djelujete dovoljno zanosno i inspirativno pred voljenom osobom, nemojte dozvoliti da se udaljavate od nekih zajedni~kih planova. Nemojte dozvoliti da vas neko optere}uje pogre{nim idejama ili da vas iznenada uslovljava. Na vama je da saradnicima predlo`ite korisno rje{enje koje treba da zadovolji razli~ite interese. Neko vas povremeno iritira svojim pona{anjem i komentarima, tako da djelujete napeto. ^esto gubite strpljenje pred jednom bliskom osobom. Usmjerite pa`nju na vedrije sadr`aje. Nema razloga da odga|ate susret sa saradnicima, trenutak je da ubrzate svoje poslovne aktivnosti ili da prihvatite ne~iju ponudu. Postoji osoba za koju vas vezuju zajedni~ki poslovni interesi i pozitivno iskustvo. Prepustite svom partneru glavnu ulogu u zajedni~kim situacijama, posebno kada vas ljubavni zanos vodi ka najljep{em zadovoljstvu. Prijat }e vam dijetalna i vitaminska ishrana.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: savezi, ekipe, ronila, graten, edrena, je, tim, trs, {n, rilo, egon, l, i, izaziva~i, fijakeri, et, uvelo, ajeta, nadina, epir, on, din, don, vir, tasovac, icati se, ire, }atinica, ih.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas prete`no obla~no, poslije podne u sjevernim i zapadnim, a uve~e u svim predjelima razvedravanje. Puha}e slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Samo u Hercegovini sun~ano tokom cijelog dana, uz slabu do umjerenu buru. Minimalna temperatura od 1 do 7, na jugu do 10°C, maksimalna dnevna od 9 do 14, na jugu do 18°C. Narednih dana prete`no sun~ano i toplo, temperatura od 16 do 22°C. U Sarajevu prije podne obla~no i suho, popodne umjereno obla~no. Puha}e slab, sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura 2, maksimalna dnevna 10° C.

Danas u zapadnoj i ju`noj Evropi sun~ano. U centralnim i isto~nim predjelima kontinenta obla~no, ponegdje sa slabom ki{om, u evropskom dijelu Rusije sa snijegom. Jak sjeverozapadni vjetar puha}e na Crnom moru. Najhladnije }e biti na sjeveroistoku Evrope, od -7 do -1, a najtoplije na jugozapadu od 20 do 26°C. Na Balkanu prete`no obla~no, u Bugarskoj sa ki{om. Prete`no sun~ano bi}e samo du` Jadranskog primorja, u Albaniji i Gr~koj. Maksimalna temperatura kreta}e se od 10 u Sofiji do 18°C u Podgorici.

60

KULTURNI VODI^
NEKA BOLJI POBIJEDI
akciona romanti~na komedija, re`ija: McG, uloge: Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 14.50, 16.50 i 18.50 sati.

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

SIGURNA KU]A
akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 15.30, 18.15 i 20.30 sati.

SUMRAK SAGA - PRASKOZORJE 1. DIO
avantura, fantastika re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pattison, Dakota Fanning... po~etak u 18 i 20.15 sati.

\AVO U TEBI
horor, re`ija: William Brent Bell, uloge: Simon Quarterman, Fernanda Andrade, Evan Helmuth... po~etak u 20.50 sati.

JOHN CARTER
SF spektakl, re`ija: Andrew Stanton, uloge: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton... po~etak u 20 sati.

BANJA LUKA

KINA
KINOTEKA
TA^NO U PODNE
re`ija: Fred Zinnemann, uloge: Gary Cooper, Thomas Mitchell, Lloyd Bridges... po~etak u 19 sati.

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

NASLJEDNICI
obiteljska drama, re`ija: Alexader Payne, uloge: George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller... po~etak u 18.20 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 21.15 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

JOURNEY 2: MISTERIOZNI OTOK
avanturisti~ki spektakl, re`ija: Brad Payton, uloge: Josh Hutcherson, Dwayne Johnson, Michael Cain, Vanessa Hudgens... po~etak u 13.35 sati.

CINEMA CITY
LORAKS 3D

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 16.30 i 19 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
LORAKS 3D
premijera, animirana avantura, re`ija: Chris Renauld i Kyle Balda, uloge: Zac Efron, Taylor Swift, Danny DeVito... po~etak u 15.30 i 17.30 sati.

METTING POINT
U ZEMLJI KRVI I MEDA

TUZLA

POZORI[TA
BOSANSKO NARODNO
ZATVORENIH O^IJU
autor: April de Angelis, re`ija: Lajla Kaik~ija, igraju: Uranela Agi}-Burina, Sabina Kulenovi}, Lana Deli}, An|ela Ili}, Sa{a Hand`i}, Nerman Mahmutovi}, Igda Jari} po~etak u 19.30 sati.

premijera, animirana avantura, re`ija: Chris Renauld i Kyle Balda, uloge: Zac Efron, Taylor Swift, Danny DeVito... po~etak u 14.10 i 18.20 sati.

\AVO U TEBI
horor, re`ija: William Brent Bell, uloge: Simon Quar terman, Fernanda Andrade, Evan Helmuth... po~etak u 17.15, 20.45 i 22.30 sati.

JOHN CARTER
premijera, SF spektakl, re`ija: Andrew Stanton, uloge: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Mor ton... po~etak u 15.40 i 20.20 sati.

ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 20.30 sati.

MUZEJI
GRADA ZENICE

SVE ZA LOVU
komedija, akcija re`ija: Julie Ann Robinson, uloge: Katherine Heigl, Jason O’Mara, Daniel Sunjata... po~etak u 19 sati.

DUG
akcija, triler re`ija: John Madden, uloge: Helen Mirren, Tom Wilkinson, Jessica Chastain... po~etak u 20 sati.

KINA
KALEIDOSKOP
HAYWIRE
re`ija: Steven Soderbergh, uloge: Channing Tatum, Ewan McGregor, Michael Douglas, Antonio Banderas... po~etak u 20 sati.

UMJETNIK

GALERIJE
COLLEGIUM ARTISTICUM
Izlo`ba “Individualne strategije” svoja djela predstavili su Borjana Mr|a, Mladen Bundalo, Miodrag Manojlovi}, Mladen Miljanovi} i Radenko Milak. Izlo`ba za posjete je otvorena do 17. mar ta. premijera, romanti~na komedija, re`ija: Michael Hazanavicius, uloge: Jean Dujardin, Berenice Bejo, James Cromwell... po~etak u 16.10 i 20.40 sati.

Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

JOHN CARTER
SF spektakl, re`ija: Andrew Stanton, uloge: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton... po~etak u 19.30 i 22 sata.

POZORI[TA
NARODNO
TO
premijera, autor: Alija Isakovi}, re`ija: Adnan Omerovi}, igraju: Elvis Jahi}, Edis @ili}, Sini{a Udovi~i}, Nedim Malko~evi}, Enver Hasi}, Besim Tufek~i}, Remira Osmanovi}, Nikolina Ba{karad, Adnan Omerovi}, Dalibor Brki}, Ivana Soldar po~etak u 19.30 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati.

PARADA

RAIFFEISEN GALERIJA
Zajedni~ka izlo`ba radova studenata Akademije likovnih umjetnosti Sarajevo, progla{enih najboljim studentima u 2011. godini. Radove }e izlo`iti Igor Zergol, Adna Bakija, Bojan Stoj~i}m, Amir ]ati}, Mustafa ^ohad`i} i Alma Muzurovi}. Galerija se nalazi u zgradi Centralne Raif feisen banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a otvorena je za sve posjetioce radnim danima od 8 do 16 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

U ZEMLJI KRVI I MEDA

ZENICA

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

BIHA]
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Milo{ Samolov, Goran Navojec, Dejan A}imovi}... po~etak u 15.30 i 22.15 sati.

ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 15.20 i 20.30 sati.

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

SIGURNA KU]A
akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 17.50 i 20.10 sati.

NASLJEDNICI

MUZEJI
HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
LORAKS
premijera, animirana avantura, re`ija: Chris Renauld i Kyle Balda, uloge: Zac Efron, Taylor Swift, Danny DeVito... po~etak u 16 i 18 sati.

KINA
UNA
SHERLOCK HOLMES
akcija, krimi re`ija: Guy Ritchie, uloge: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams... po~etak u 18.30 i 21 sat.

obiteljska drama, re`ija: Alexader Payne, uloge: George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller... po~etak u 17.45 i 20 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 15.50 i 18.10 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Manchester City - Sporting
21.00 OBN
NOGOMET: UEFA EURO LIGA

Soko Wismar
15.40 BHT

SE

RI

13. Christine Mikoleit prijavljuje nestanak djeteta. Christine je pokrenula razvod i dobila starateljstvo nad Kim i Mirkom. O~ajni Detlef Mikoleit `ivi u ru{evini, ali jo{ sanja o ku}i za svoju po ro di cu. Mi ko le it ubrzo poku{ava oplja~kati banku i to banku u kojoj se zadesila policajka Antje Stowesand koja ga poku{ava nagovoriti da se preda. Me|utim, ubrzo stvari postaju ozbiljnije.

JE

Pani~na potjera
Running Scared, 2006.

00.10 FTV

AKCIJA

Re`ija: Wayne Kramer Uloge: Paul Walker, Cameron Bright, Chazz Palminteri, Vera Farmiga, Karel Roden

Joey Gazelle je uzoran mu`, ali jo{ uzorniji kriminalac. Nakon obra~una prilikom primopredaje droge i pogibije jednog policajca, Gazelle se mora rije{iti pi{tolja. On odlu~i pohraniti oru`je u podrum za slu~aj da se na|e u situaciji da jednog dana mora ucjenjivati svog {efa. Nakon {to pi{tolj prona|e dje~ak Oleg, prijatelj njegovog sina, i rani svog o~uha, Gazelle se upravo na|e u takvoj situaciji.

Crna lista
00.40 PINK
Hit List, 1989.

FIL

M

Glavni sastojak
22.40 TV1/MRE@A
Extract, 2009.

FIL

M

Larin izbor
21.10 FTV

AKCIJA
Re`ija: William Lustig Uloge: Jan-Michael Vincent, Leo Rossi, Lance Henriksen, Charles Napier, Rip Torn, Harold Sylvester

KRIMI KOMEDIJA
Re`ija: Mike Judge Uloge: Jason Bateman, Mila Kunis, Kristen Wiig, Ben Affleck, J. K. Simmons, David Koechner, Clifton Collins

102. Uvrije|ena Nikol dolazi ku}i i Cvitka joj ponudi da }e prodati njenu haljinu na pazaru. Nikol je bijesna na cijeli svijet. Nik{a izravno zabranjuje Lari da ode na Kor~ulu. Lara i Nik{a se posva|aju. Lara mu ka`e kako }e ispo{tovati `elju svog oca ma {to on mislio o tome. Blanka saznaje pravi razlog svog otkaza i da iza svega stoji Nela, te o{tro optu`uje Ivu za izdaju. Ton~i poludi kad ~uje da je Nela imala prste u svemu. O{tro napada Nelu, ali ona mu vra}a istom mjerom. Alen odlazi u samostan razgovarati s Vjerom s namjerom da joj ka`e kako je spreman na razvod. Me|utim, kad vidi Vjeru, nema snage to izgovoriti. Alen se vra}a ku}i i izjavljuje Karmen kako je tra`io razvod od Vjere, klekne pred nju i zaprosi je. Lara i Jakov odlaze na Kor~ulu.

Zbog policijske korumpiranosti i nesposobnosti, Jacku Collinsu otet je sin pa hrabri i nezadr`ivi otac problem odlu~uje rije{iti sam. U izvrsnom akcijskom trileru “Crna lista” vidjet }emo {to je sve ~ovjek spreman u~initi kako bi za{titio svoju obitelj. Gangsterski {ef Vincent Luca trebao bi se pojaviti na sudu i odgovarati za svoje brojne zlo~ine, ali zahvaljuju}i ~vrstim vezama u policiji sazna imena i lokacije svih svjedoka, tako da ih mo`e na vrijeme ubiti i onemogu}iti su|enje...

Joel je botani~ar, vlasnik ekstrakta industrijske biljke koji se bori sa nevjernom `enom i zaposlenicima koji ga `ele preveslati. Suo~en sa prevarama na privatnom i poslovnom planu Joel }e se morati izboriti za svojih 5 minuta. No, neo~ekivana nezgoda koju do`ivi jedan od njegovih radnika, testiranje `enine vjernosti i zaposlenica koja muze tvrtku za svoju korist, ne}e mu ba{ pomo}i na putu pronala`enja samog sebe...

Strah li~no Hekelova pri~a
23.35 RTRS
Haeckel’s Tale 2006. Re`ija: John McNaughtom Uloge: Leela Savasta, Tom McBeat, Steve Bacic, Jon Polito

FIL

M

Narednik James
21.35 HTV1
The Hurt Locker, 2008.

FIL

M

RATNA DRAMA
Re`ija: Kathryn Bigelow Uloge: Jeremy Renner, Anthony Mackie, Brian Geraghty, Guy Pearce, Christian Camargo

Oluja

17.15 TV1/MRE@A

Ali i Zeynep su se ipak vjen~ali, te pro`ivljavaju prelijepe zajedni~ke trenutke. No, nevolje su im stalno za petama. Ali dvoje zaljubljenih uspijevaju da se suprotstave svim preprekama, te u`ivaju u svojoj sre}i. U me|uvremenu, `ene su izbacile mu{karce iz ku}e. Naravno, glavni krivci su Hasan i Fevzi. Hasan poku{ava prona}i neko rje{enje, ali mu to ne ide od ruke. Jedino rje{enje je da otvore riblju pijacu.

Ernst Hekel, arogantni mladi student medicine, vjeruje da svojim znanjem pola`e pravo na sudbine drugih ljudi. Odluka da posjeti smrtno bolesnog oca iz korijena }e mu promijeniti `ivot. Susret sa starijim ~ovjekom i njegovom zanosnom, znatno mladom `enom pretvori}e se ubrzo u sablasnu orgiju ljudi koji opstaju negdje u prostoru izme|u dva svijeta - svijeta mrtvih i svijeta `ivih...

Narednik William James dolazi na rati{te kako bi u ekipi za demontiranje bombi zamijenio vo|u ekipe, poginulog pri demonta`i jedne bombe. Sposoban i hrabar, distanciran od ostalih vojnika i prili~no arogantan, James nije nimalo simpati~an ostalim ~lanovima tima - naredniku J. T. Sanbornu i specijalisti Owenu Eldridgeu, koji u njemu prepoznaju ovisnika o ratu. Ipak, po{tovanje kolega postupno stje~e demontiranjem niza slo`eno postavljenih bombi...

Miris love
23.55 NOVA AKCIJA
Re`ija: Brett Ratner Uloge: Chris Tucker, Charlie Sheen, Heather Locklear, Gérard Ismaël, Paul Sorvino Money Talks, 1997.

FIL

M

Duh s interneta
14.52 HAYAT KOMEDIJA
Re`ija: Kelly Sandefur Uloge: Ellen Page, Michael Kaney, Tim Progosh I Downloaded a Ghost, 2004.

FIL

M

Kad li{}e pada
20.00 HAYAT

221. [evket se brine za oca te kre}e u potragu za njim i otkriva mjesto na kojemu je odsjeo. Jedini put koji }e gospodina Alija Rizu vratiti ku}i ponovno ide preko gospo|e Hajrije.

Prevarant Franklin Hatchett pogre{no je optu`en za ubojstvo policajaca. Nakon uhi}enja Hatchett zajedno sa svojim “kolegama” Villardom i Dubrayem uspije pobje}i kada eksplodira zatvorski autobus koji ih je prevozio. No, nakon izlaska Franklin shvati kako ga se njegovi “prijatelji” `ele rije{iti, a slu~ajno ~uje i njihov razgovor u kojem otkriju lokaciju skrivenih dijamanata. Franklinovo ime je sada na svim vijestima koje ga opisuju kao opasnog kriminalca...

Stella je djevoj~ica koju zanimaju vi{e maske, duhovi i trikovi nego haljinice kao ve}inu djevoj~ica. S obzirom na to da je nova u sredini, `eli za No} vje{tica imati najbolju ku}u duhova kako bi pridobila simpatije u novoj sredini. To je malo te`i zadatak jer k}erka lokalnog mo}nika Terri ima ve}i bud`et na raspolaganju. No, sve se mijenja kada Stella slu~ajno “izvu~e” duha pretra`uju}i internetske stranice o No}i vje{tica...

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serija, 105. ep. Dje~iji program 10.00 Pop Pixie 10.15 Graditelj Bob 10.25 Moj veliki prijatelj 10.40 Hot Wheels 11.05 Sve }e biti dobro, igrana serija, 142. ep. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 13.10 Villa Maria, igrana serija, 56. ep. 14.00 Pop Pixie 14.15 Graditelj Bob 14.25 Fenomeni, izgubljeni arhivi: Revizija postanka, dok. program, 12. dio

~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE
Hairy Scary Ma|ioni~ar Nebeski plesa~i Mixmaster Bunny Maloney Kornja~a Hero Dje~iji program Top shop Stol za 4, kulinarski show Ja sam tvoja sudbina, serija Survivor, reality show Crime Time, crtani film OBN Info Vox Populi Top shop Na{a mala klinika, humoristi~na serija Canan, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Prijatelji sa farme, animirana serija 09.15 Bruklinski most, serija (r) 09.40 Robot Robi, animirana serija 09.50 Pim i Pom, animirana serija 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija 11.00 Retrovizor, muz. pro. 11.30 Sa malo novca..., dok. serija, 2/13 (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 Dru{tvo znanja, dok. serija (r) 12.45 BH gastro kutak, kulinarski show (r) 13.15 Svetomir Toma Jani}, program iz kulture 13.45 Euroimpuls, magazin (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Pro. za djecu i mlade 14.40 Frenderi u zemljama Evrope: Bjelorusija 14.50 Matematika, obrazovna serija 15.05 Bruklinski most, serija, 35/35 15.30 Konjski zekoslav, animirani film 15.40 Soko Wismar, serija 16.30 Hronika regija: Centralna Bosna 17.00 Povjerljivi dosijei, dok. serija, 2/13 17.30 Putevi zdravlja, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Prijatelji sa farme, animirana serija 18.50 EUPM: Carinske prevare, reporta`a 19.00 Dnevnik 1 19.40 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 BH Eurosong Show 2012, u`ivo 21.00 Tre}a strana, info. pro. 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 Ljubav u Kyotu, serija 23.15 CSI: New York, serija 00.55 Soko Wismar, serija (r) 01.40 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

FTV

06.01 06.30 07.00 07.05 09.00 09.10 10.05 10.25 10.35 11.05 12.00 12.15 13.15 14.00 15.00

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Piplinzi, crtana serija Tomica i prijatelji, crtana serija Medvjedi}i dobrog srca, crtana serija Neustra{iva planeta, dok. serijal Dnevnik 1 Ranjeni orao, serija (r) Pri~aj ne{to narodno (r) Heroj na{eg vremena, serija Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika

06.05 @ene na ivici, serija ep. 2/8 (r) 07.00 Najava programa 07.05 @ene na ivici, serija, ep. 3/8 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 6/134 (r) 09.00 Vijesti 09.05 Oluja, serija, 53. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija, ep. 75/124 11.00 Vijesti 11.10 TV Jedna, magazin za `ene (r) 12.00 Vijesti plus

TV1

06.30 07.30 07.40 08.05 08.20 08.45 09.00 09.13 09.20 09.35 09.50 10.15 10.40 11.05 11.30 11.45 11.59

Kad li{}e pada, serija Traktor Tom Felix bebe Kenny morski pas Mechanical animals Top Shop Bumba Nodi Moji d`epni ljubimci Garfield Lijeni grad Bakugan Sirene Winx Top Shop Vijesti Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija, 221. ep. 14.00 Muzi~ki program

HAYAT

06.00 Sestre, serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Kursad`ije, zabavni program 10.55 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Agencija za SIS, sitkom 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, serija 14.40 Genijalci, humoristi~na serija 15.00 Sestre, serija

PINK

06.40 07.00 07.20 07.40 08.00 08.15 08.35 09.30 09.50 10.25 11.20 11.50 11.55 12.05 12.15 12.40 13.20

OBN

Graditelj Bob

10.15

Tomica i prijatelji
15.10 15.55 16.30 17.05 18.00 18.50 19.05 19.30 20.10 21.10 21.40 22.30 22.45 23.35 00.20 01.10 02.00 02.40 03.05 04.00 04.45 05.10 05.40

10.25

CSI: Las Vegas

13.05

Kad li{}e pada
14.20 14.22 14.50 14.52 16.29 16.30 17.30 19.00 19.28 19.30 19.37 19.38 20.00 21.00 22.20 22.21 00.15 00.45 03.00 03.30 04.30

13.00

Udri mu{ki

07.00

Crime Time

11.50

15.20 Vijesti 15.30 Cimmer fraj, serija 30. ep. 16.05 Sve }e biti dobro, serija 143. ep. 17.00 Federacija danas 17.18 Tajna Starog Mosta, serija, 106. ep. 18.10 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Odgovorite ljudima, dijalo{ka emisija 21.10 Larin izbor, igrana serija, 102. ep. 22.15 Cimmer fraj, serija 23.00 Dnevnik 3 23.30 Tenis: Sarajevo open 2012., pregled 23.40 Pozitivna geogrfija: Dane, pri~a pored pruge, zabavni prog. 00.10 Pani~na potjera, igrani film 02.10 Villa Maria, serija 02.50 Dnevnik 3 (r) 03.20 Pregled programa za ~etvrtak

U fokusu Budimo ljudi Srpska danas Larin izbor, serija Ranjeni orao, serija Graditelj Bob, crtana serija Malac znalac, kviz za djecu Dnevnik 2 Pe~at, politi~ki magazin Heroji i fenomeni Kod 9, serija Dnevnik 3 Stjuardese, serija Strah li~no: Hekelova pri~a, film Heroj na{eg vremena, serija Neustra{iva planeta, dok. serijal Kod 9, serija (r) Dnevnik 2 (r) Pe~at (r) U fokusu (r) Budimo ljudi (r) Strah li~no, film (r) Muzi~ki program

12.15 Doga|aji koji su promijenili svijet, dok. serijal, ep. 7/14 13.00 Vijesti 13.05 CSI: Las Vegas, serija, ep. 5/22 (r) 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 7/134 15.00 Vijesti 15.05 Strasti i intrige, serija, 13. ep. (r) 16.00 Junska no}, serija, ep. 75/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija, 54. ep. 18.16 Put u Saharu, dok. serijal, ep. 6/13 18.40 Magna Aura, serija, ep 6/13 (r) 19.00 Dnevnik 20.05 Strasti i intrige, serija, 14. ep. 21.05 Ja biram goste, dijalo{ka emisija 22.40 Glavni sastojak, film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Ja biram goste, dijalo{ka emisija (r) 02.00 No}ni program

Bestseller Top Shop Bestseller Duh s interneta, igrani film Sport centar Slijepa ljubav, serija, 24. ep. Dobar dan svima, zabavni program Vijesti u 7, informativni program Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, serija Ispuni mi `elju Sport centar Uni{teni grad, 2. dio, igrani film Seks i grad, serijski program, 36. ep. Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Vijesti, vrijeme, sport, informativna emisija Ispuni mi `elju Muzi~ki program

15.50 Info top, informativni program 16.10 Mala nevjesta, serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.20 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.50 Mala nevjesta, serija 20.00 Mi nismo an|eli 3, doma}i film 21.30 Zabranjeni forum, talk show emisija 23.45 Miris prolje}a, serija 00.15 Unites states of Tara, serija 00.40 Crna lista, film 02.30 City Exclusive, zabavna show biz emisija (r) 03.00 Gold Express, muzi~ka emisija (r)

14.00 Od usana do srca, turska serija 14.55 Ja sam tvoja sudbina, serija 15.50 Survivor, reality show 16.25 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 17.15 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 17.45 Survivor, reality show 18.40 OBN Info 18.55 OBN Sport 19.00 Uefa Euro Liga: Atletich Manchester United, prijenos utakmice 21.00 Uefa Eurol Liga: Mancester Cityu, prijenos utakmice 22.50 Survivor, reality show 23.55 Vox Populi, reality show 00.00 Kismet, serija 01.55 Toranj smrti, film 03.50 Vox Populi 03.55 OBN Info 04.05 Vox Populi

Tajna Starog Mosta
17.18 FTV

SE

RI

JA

TV SA

106. Tristan sti`e na vrijeme da spasi Pepu iz Carlosovih ruku, ali ovaj uspijeva pobje}i. Ipak, dogovaraju se da ne prijavljuju slu~aj policiji. Me|utim, Frincisca saznaje da je Carlos napao Pepu i poziva komandanta Sanza. Eloisa se ne ljuti kada sazna da je Juan kriv {to je ona povrijedila nogu. [ta vi{e, nudi pomo} Soledad, ali mlada `ena joj ne vjeruje pla{e}i se da je ona mo`da prijateljica njene majke. Emilia otkriva da se Raimundo pretvara da je slijep. Alberto ponovo optu`uje Pepu da flertuje s Tristanom. Angelines priznaje Miranar i Cortesu da je trudna, pa ne postoji druga opcija nego da prihvate njenu vezu s Hipolitom. Tenzije izme|u Sebastiana i Gerarda su sve ve}e.

07.00 Sarajevsko jutro, u`ivo 10.02 Bo u pokretu, program za djecu 10.25 Medo Rupert 10.35 Mala princeza 10.50 Avanture u arhitekturi, dok. program 11.40 Putem zvijezda 13.00 Vijesti 13.15 Hugo [anovski 13.45 Sevdah 14.20 Legenda o Bruce Lee-ju16.00 Vijesti 16.05 Avanture u arhitekturi 17.00 Dobre vibracije 18.15 Tarih 18.30 Dnevnik 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 Ne{to za raju 21.00 Vijesti 21.05 Legenda o Bruce Lee-ju 22.00 Pusti muziku 23.00 Voice of America 23.30 Putem zvijezda, serija00.15 Ne{to za raju

TV TK

06.10 Tv kalendar: Iz dana u dan... 09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, turska telenovela 12.00 Vijesti 13.45 Bestseller tv 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, turska telenovela 18.45 Suveniri... 19.00 Dnevnik 2 19.45 Bestseller tv 20.05 Strasti i intrige, serija 20.50 Vremenska prognoza 22.50 Vijesti 00.15 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2, repriza 01.30 Oluja, turska serija (r) 03.00 Strasti i intrige, serija (r)

MRE@A

09.05 Oluja, igrana serija, 53. ep. (r) 10.05 Junska no}, igrana serija, ep. 75/124 15.05 Strasti i intrige, serija, 13. ep. (r) 16.00 Junska no}, igranaserija, ep. 75/124 (r) 17.15 Oluja, igrana serija, 54. ep. 20.05 Strasti i intrige, igrana serija, 14. ep. 22.40 Glavni sastojak, film

TV MOSTAR

09.05 Oluja, igrana serija, 53. ep. (r) 10.05 Junska no}, igrana serija, ep. 75/124 15.05 Strasti i intrige, serija, 13. ep. (r) 16.00 Junska no}, igranaserija, ep. 75/124 (r) 17.15 Oluja, igrana serija, 54. ep. 20.05 Strasti i intrige, igrana serija, 14. ep. 22.40 Glavni sastojak, film

TV ZENICA

10.00 Zenica danas 10.30 VOA 11.00 Pro. za djecu 11.30 Smije{ni video 12.00 Iz dana u dan 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Selu u pohode 14.00 Iz dana u dan... 14.30 Autoshop 15.00 Vijesti 15.05 Sponzoru{e 16.00 Iz dana u dan 16.05 Sredinom 17.00 Oliverov Tvist 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Smije{ne `ivotinje 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.50 Obavje{tenja 20.00 Kontakt program 21.00 TV izlog 21.05 Oni dolaze 21.30 Sponzoru{e 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

08.30 Frej`er, serija 09.00 Denis napast 09.10 Vjerski program 09.20 Program TV Sahar 10.00 TV Liberty 10.30 Autovizija 11.00 Dragulj, serija 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Dom2 13.30 Auto shop magazin 14.00 Bh ritam 15.30 O~i du{e, serija 16.00 Puls 17.00 Flash vijesti 17.05 Gradona~elnik, serija 18.00 Dragulj, serija 19.00 Denis napast 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 O~i du{e, serija 20.45 Marketing 21.25 (Ne)obi~ne pri~e 22.00 Gradona~elnik, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC

TV VOGO[]A

09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. 10.30 Glas Amerike 11.00 Info blok 12.00 Magazin Plus 12.30 Sedam dana u @ivinicama 13.00 Istina, emisija o povratku 13.30 Program za djecu i mlade 14.30 Telenovela 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska hronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Bonus, talkshow 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Hronika sedmice 23.00 Glas Amerike 23.30 Extreme, sportski program 23.40 Criss Angel, revijalni program 00.00 Otvoreni pro.

TV USK

08.00 Tv jutro 09.30 Pu`evi sportisti, program za djecu 10.00 Vijesti 10.05 Junska no} 11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.10 Velikani na{e pro{losti, dokumentarni serijal 13.05 Ruska imperija, dokumentarni program 5/19 14.00 TV Liberty (r) 14.30 Vijesti 14.45 Biografije, dok. program 15.30 Kultura 16.00 Junska no}, serija (r) 17.15 Strasti i intrige, serija (r) 18.30 Pu`evi sportisti, program za djecu 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Strasti i intrige, serija 14. ep. 21.05 U fokusu, info. program 22.20 Dnevnik 2 22.40 Igrani film

TV SLON

16.02 Vijesti, informativni program 16.10 Sredinom sedmice, informativni program (r) 16.40 Student, informativni program 17.20 Noge na putu, dok. program 18.00 Crno i bijelo, informativni program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno, sportsko - rekreativni program 19.00 Emisija o filmu, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 Kviz Extra 20.30 Ko zna, zna, zabavno obrazovni program 21.10 Op~injeni, serija 224 22.05 Extra DJ, muzi~ka emisija za mlade 23.00 Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Serija 09.15 Serija 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Svijet uspjesnih (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 Sport fles 18.30 Monitoring 18.45 Serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Srlo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.00 Tenis Masters turnir - Indijan Vels 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Kiseonik, film 01.20 Zvjezdano nebo

TV ATV

09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Sirene 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 Duh s interneta, film 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Nepobjedive Banzuke 18.00 Vizita 19.00 Vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Kursad`ije 22.00 Vijesti 22.20 Sport centar 22.22 Uni{teni grad, II dio, film 00.20 Moje drage kom{ije, serija 01.50 Sex i grad, serija 02.20 No}ni program

OSLOBO\ENJE ~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.
07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.07 Lugarnica 19, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 ^adar: Ledeni put, dokumentarni film 11.10 Debbie Travis preure|uje 1 12.00 Dnevnik 12.11 Sport 12.13 Vrijeme 12.15 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane - serija 13.15 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.09 Vrijeme sutra 14.10 Trenutak spoznaje 14.40 Hrvatska kronika BiH 14.55 Kulturna ba{tina 15.15 Ponos Ratkajevih, Serija 16.05 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.50 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti u pet 17.20 HAK - Promet info 17.22 Hrvatska u`ivo 18.20 8. kat, talk-show 19.12 20pet, kviz 19.30 Dnevnik 19.59 Sport 20.12 Sve u 7!, kviz 21.05 Pola ure kulture 21.35 Ciklus dobitnika Oscara: Narednik James, film 23.45 Dnevnik 3 00.05 Sport 00.08 Vrijeme sutra 00.10 Vijesti iz kulture 00.20 Zagrebfest '11. 01.25 Zlo~ina~ki umovi 5, serija (r) 02.10 Skica za portret 02.20 Reprizni program 04.20 Kulturna ba{tina (r) 04.35 Lugarnica 19, serija 05.20 8. kat, talk-show

TV PROGRAM
06.00 Nate Berkus show, serija 06.50 Beba Felix, serija 14/26 07.15 Jumanji, crtana serija 9/14 07.40 TV izlog 07.55 Kad li{}e pada, serija (r) 08.55 TV izlog 09.10 Izgubljena ~ast, serija (r) 10.10 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 12.10 IN magazin (r) 13.00 Larin izbor, serija (r) 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.35 Ve~ernje vijesti 22.55 Provjereno, info. magazin 23.55 Miris love, igrani film 01.45 Magla, igrani film 03.30 Glupost nije zapreka, serija 03.55 Sjedi i {uti!, serija 04.15 Ezo TV, tarot show 05.15 Dnevnik Nove TV (r)

63
SE RI JA

HRT1

06.40 Kad zavolim, vrijeme stane, serija (r) 07.20 Teletubbies, animirana serija 07.45 Mala TV 08.15 Mega Mindy, serija za djecu 08.40 Connor na tajnom zadatku, serija za mlade Kokice 09.25 Schladming: Svjetski skija{ki kup superG, prijenos 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora ili reprizni program 10.55 Schladming: Svjetski skija{ki kup superG, prijenos 11.30 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora ili reprizni program 13.30 Tajna Anda, film (r) 15.10 Degrassi Novi nara{taj 3, serija za mlade 15.30 Obi~na klinka, serija za mlade 15.55 [kolski sat (r) Kokice (r) 16.40 Mala TV (r) TV vrti} (r) 17.10 Doktor Who 3, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Teletubbies, animirana serija (r) 18.55 Nogomet: Europska liga, prijenos 1. utakmice 20.50 Nogomet: Europska liga, emisija 21.00 Nogomet: Europska liga, prijenos 2. utakmice 22.55 Nogomet: Europska liga, emisija 23.10 Zlo~ina~ki umovi 5, serija 23.55 Uvijek je sun~ano u Philadelphiji 5, serija 00.20 Retrovizor: Simpsoni 19, humoristi~na serija (r) 00.45 Mercy 1, serija 01.30 Kojak 1, serija 02.20 No}ni glazbeni program

HRT2

NOVA

07.00 Kontekst, talk-show (r) 07.30 Unutra{nji neprijatelj I dio, dok. program (r) 08.00 Maroko 2, II dio (r) 08.30 Kontekst, talk-show (r) 09.00 AJE program 16.30 Druga strana Srbije (r) 17.00 Svijet umjetnika Libanon dok. program (r) 17.30 Kontekst, talk-show (r) 18.00 Vijesti, program 19.05 Iz dubine zemlje II dio (r) 19.30 Unutra{nji neprijatelj I dio (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk-show (r) 23.30 Dogodilo se u Oklahomi, dok. program (r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk-show (r)

AL-JAZEERA B.

10.00 Sasvim prirodno: Aljaska u Srbiji 2. dio, reporta`a 10.30 Moja lijepa Srbija: Vr{ac, reporta`a 11.10 Slagalica, kviz (r) 11.30 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.30 [kolski program 13.00 Trezor: Godinu dana od smrti slikara Zorana Vukovi}a 14.00 Trend setter, muzi~ki program (r) 14.50 Gastronomad (r) 15.00 Ovo je Srbija 16.00 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.20 [ta radite, bre, info 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.43 [kolski program 18.52 Bleja, program za djecu 19.07 7 RTS dana 19.30 Dnevnik 20.05 Selo gori, a baba se ~e{lja, serija 21.10 Tema Srbije na vezi, program za dijasporu 22.05 Da, mo`da, ne, dokum. program 23.00 Vijesti 23.05 Oko magazin, info

RTS

06.30 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tv arhiv 10.00 Dnevnik u 10.00 10.15 Nau~no obrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 Program za djecu 11.30 Muzika 12.00 Vijesti 12.05 Putevi `ivota (r) 12.35 Obrazovni program 13.10 Stil (r) 13.30 Dokumentarna emisija 14.00 Vijesti 14.05 Obrazovna emisija (r) 14.35 Etno 15.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 16.00 Nato info 16.30 Dokumentarna emisija 17.00 Sat tv 17.30 Muzika 18.00 Obrazovna emisija 18.25 Crna Gora u`ivo 19.30 Dnevnik 2 20.00 U centar 21.30 Dokumentarni film 22.00 Dnevnik 3 22.20 Sat tv 23.00 Stadion 23.30 Sat tv: Aktuelno

RTCG

CSI: New York
23.10 BHT

14. Dok istra`uju ubistvo transvestita plesa~ice, njujor{ki forenzi~ari se suo~avaju sa duga~kim spiskom osumnji~enih. Plesa~ica je bila dio {oua uprili~enog na kongresnom banketu u jednom hotelu, pa istragu ote`avaju birokratska pravila.

Cimmer Fraj
22.10 FTV

SE

RI

JA

31. Jo{ko dobije anonimni prijete}i SMS - otet }e An|u ako ne plati otkupninu. Sumnja padne na Frana jer cijeli dan samo sjedi i {alje porukice. Dodu{e, to isto radi i Helena, pa je i ona sumnjiva. U poku{aju da spasi An|u i Jo{ka, Memo pritisne sumnjivce i otkrije da istina i nije tako jednostavna.

08.30 Alpsko skijanje, SK Schladming, Austrija 09.30 Alpsko skijanje, SK Schladming, Austrija, u`ivo 10.30 Alpsko skijanje, SK Schladming, Austrija 11.00 Alpsko skijanje, SK Schladming, Austrija, u`ivo 12.00 Ski-skokovi, SK Planica, Slovenija 13.00 Tenis, WTA Indian Wells, USA, ~etvrtfinale

EUROSPORT

DISCOVERY

07.15 Opasan lov 07.10 Razotkrivanje mitova 09.05 Vrhunsko graditeljstvo 10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde: 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Generalka 12.45 Automobili 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Prljavi poslovi 21.00 Lovac na starine 21.55 Pecanje golim rukama 22.50 Ukleta ku}a 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

09.00 Drevne tajne: Drevne tajne: De{ifrovanje katedrala 10.00 Zlatne foke 11.00 Najte`e popravke na svijetu: Most neboder 12.00 Groblje ratnika 13.00 Drevne tajne 14.00 Uradi sam 15.00 Singapur 1941. godine 16.00 Kolibri: Magija u vazduhu 17.00 Bjekstvo: Trka~ 18.00 Nacisti~ki odredi smrti 19.00 Najopasnije `ivotinje na svijetu: [ume 20.00 Nordijska divljina: Furiozan `ivot 21.00 Lovci: O{trozubi nomadi 22.00 Bjekstvo: Kroz tavanicu 23.00 Nordijska divljina: Furiozan `ivot

Tenis

13.00

15.00 Snuker, Galway, Irska, u`ivo 19.00 Tenis, WTA Indian Wells, USA, u`ivo, ~etvrtfinale 20.45 Snuker, Galway, Irska, u`ivo 23.00 Poker 00.00 Ski-skokovi, SK Planica, Slovenija 01.00 Alpsko skijanje, SK Schladming, Austrija

05.30 Tenis, WTA Indian Wells, USA 07.30 Fudbal, Bundesliga, Schalke 04 Hamburger SV 08.45 Fudbal, Bundesliga, VFB Stuttgart Kaiserslautern 10.00 Snowboard 11.00 Ski-skokovi, SK Planica, Slovenija 12.00 Fudbal, Bundesliga, FC Augsburg Dortmund 13.00 Hokej na travi, OI kvalifikacije, u`ivo 14.30 Fudbal, OI kvalifikacije, Australija - Irak 15.30 Hokej na travi 17.00 Ski-skokovi, SK Planica, Slovenija 18.00 Hokej na travi, OI kvalifikacije, u`ivo 18.45 Biciklizam, Tour of Taiwan 19.00 Hokej na travi, OI kvalifikacije, u`ivo 20.00 Obaranje ruka 20.30 Breakdance 21.00 Sepaktakraw 23.00 Tenis, WTA Indian Wells, USA, u`ivo, ~etvrtfinale 00.45 Fudbal, Bundesliga, FC Augsburg Dortmund 02.00 Tenis, WTA Indian Wells, USA, ~etvrtfinale

EUROSPORT 2

06.30 Fudbal mondijal magazin 07.00 Pregled portugalske lige - Portugol 07.30 Pregled ruske lige 09.30 Vijesti 09.45 Premier League News 10.00 Ruska ko{arka: Unics - CSKA 11.30 Pregled argentinske lige 12.30 Najava FA Cup 13.15 NBA Live 13.00 ATP Masters Indian Wells osminafinale 19.15 Vijesti 19.30 Premier League News 19.45 NBA Live 20.00 Tenis Studio, direktno 21.00 ATP Masters Indian Wells ~etvrtfinale, direktno 23.00 NBA Action 23.30 Premier League Magazin 00.00 EBEL play off: Medvescak - Kac 01.45 Vijesti 02.00 Premier League News 02.15 NBA Live 02.30 Premier League Magazin 03.00 ATP Masters Indian Wells ~etvrtfinale, direktno 05.00 Cage Warriors Lebanon

SPORT KLUB

09.00 Fudbal Brazilska Paulista: Botafogo - Palmeiras 11.00 Fudbal [panska liga: Osasuna - Atletic Bilbao 13.00 Fudbal Italijanska liga: Lazio Bologna 15.00 Fudbal Copa Libertodores: Cruz Azul - Corinthians 17.00 Football Greatest: Ronaldinho

ARENASPORT 1

12.00 Ameri~ki Fudbal Nfl: New England Denver 15.00 Racing Trough Time 16.30 Rukomet EHF liga {ampiona: Budu~nost Oltchim 18.00 Fudbal Goalisimo

ARENASPORT 2

Automotosport

23.00

Rukomet

16.30

19.00 Ko{arka Aba liga: Maccabi Crvena Zvezda 21.00 Ko{arka Ncaa: March Madness, prenos 23.00 Automotosport: Nascar 00.00 Poker Wpt Series 08 02.20 Ko{arka Ncaa: Uconn-Iova St., prenos

19.00 Fudbal Liga Evrope: Multiprenos, prenos 21.00 Fudbal Liga Evrope: Multiprenos, prenos 23.00 Box: Kotv Classics 00.15 Ko{arka NCAA: March Madness

VIASAT HISTORY

10.00 Kamerman 11.30 Prerafaelitsko bratstvo 12.00 Egipat 13.00 Tajni ratovi 14.00 De{ifrovanje majanskog koda 15.00 Ljeto ljubavi 16.00 Kako je umjetnost stvoreni svijet 17.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 18.00 Lujza od Pruske - kraljica srca 19.00 Zavo|enje u gradu 20.00 Izgubljeni drevni gradovi 21.00 Poljska bitka za Britaniju 22.00 Misteriozni Ma~u Pi~u 23.00 Ljeto ljubavi 00.00 Kako je umjetnost stvoreni svijet 01.00 Rim nije izgra|en za jedan dan 02.00 Lujza od Pruske - kraljica srca

ANIMAL PLANET

10.00 U posjeti `ivotinjama 10.55 RSPCA 11.20 Spa{avanje divljih `ivotinja 11.50 Veterinari novog kova 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Ekstremi `ivotinjskog svijeta 14.30 Eko i slonovi 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 Pandamonijum 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 18.15 Ostrvo orangutana 18.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19.10 [kola za gorile 19.35 Divlja planeta 20.05 Ekstremi `ivotinjskog svijeta 21.00 Neotkrivena Kina 21.55 Borba za zmije sa Brusom D`ord`om 22.50 Pit bul terijeri i biv{i zatvorenici 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

01.20 Havaji 5-0 02.20 Ne{ Brid`is 03.20 Meklaudove }erke 04.15 Da li znate ko ste? 05.10 Doma}ice iz okruga Orand` 06.20 Meklaudove }erke 07.20 Voker, teksa{ki rend`er 08.20 Ne{ Brid`is 09.20 Ubistva u Midsameru: Dan Sv. Malija, film 11.20 Voker, teksa{ki rend`er 12.20 Ne{ Brid`is 13.20 Dijagnoza: Ubistvo 14.20 Monk 15.20 Voker, teksa{ki rend`er 16.20 Ubistva u Midsameru: Dar za `ivot, film 18.20 Dijagnoza: Ubistvo 19.20 Monk 20.20 Havaji 5-0, 21.20 Ubistva u Midsameru 23.20 Ludilo, film

TV1000

04.00 Vrata raja, igrani film 07.30 Mra~na polovina, igrani film 09.30 Senke i magla, igrani film 11.00 Avanture Rokija i Bulvinkla, igrani film 12.30 F/X - Ubistvo trikom, igrani film 14.30 Momci, igrani film 16.00 Menhetn, igrani film 18.00 F/X - Ubistvo trikom 2., igrani film 20.00 Misti~na pica, igrani film 21.40 Vrata raja, igrani film 01.10 Devojka i de~ko, igrani film 02.30 Krem brule, igrani film

FOX LIFE

08.10 Svi gradona~elnikovi ljudi 09.24 Vill i Grejs 09.50 Sudije za stil 10.40 Melisa i D`oi 11.05 [kola za parove 11.30 Malkolm u sredini 12.20 Privatna praksa 13.20 Dr Haus 14.10 Sestra D`eki 15.00 Da, draga 15.50 Malkolm u sredini 16.45 Sudije za stil 17.10 Sudije za stil, reality show 17.40 Vill i Grejs, serija 18.10 Melisa i D`oi, serija 18.35 [kola za parove, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Privatna praksa, serija 20.55 Uvod u anatomiju, serija 22.56 Vill i Grejs, serija 23.25, serija 01.10 Serija

FOX CRIME

09.20 Frikovi 10.10 Kraljevi bjekstva 10.55 Tijelo je dokaz 11.40 Red i zakon 12.30 Distrikt 13.20 Pisac i detektiv 14.10 Nepoznati 15.00 Jedinica 15.50 [ark 16.40 Dojlova Republika 17.30 D`ordan 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Frikovi, serija 20.00 Tijelo je dokaz, serija 20.55 Bouns, serija 21.45 Bouns, serija 22.35 Kraljevi bjekstva, serija 23.25 Brojevi, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Dojlova Republika, serija 01.50 D`ordan, serija 02.35 Bjekstvo iz zatvora, serija 03.20 Pariski forenzi~ari, serija

HBO

06.00 Propovjednikova k}er 07.45 Odgoj za po~etnike, serija 10 08.05 Po jutru se dan poznaje 09.50 Vrlo zapetljana pri~a 11.30 Najbolji (ne)prijatelj 13.05 Kako zna{ 15.00 Green Hornet 16.55 Dozvola za male Fockere, film 18.30 Luzeri 20.05 Lov na vje{tice 21.45 Generacija samaca 23.05 Igra prijestolja, serija 5 00.00 Igra prijestolja, serija 6 00.55 Boksa~ 02.45 Svijet po Ionu B. 03.50 Wall Street: Novac nikad ne spava

CINESTAR

09.00 Boynton Beach club, igrani film 11.00 Djeca s otoka s blagom 3: Tajna otoka s blagom, igrani film 13.00 Ljubavni jadi, igrani film 15.00 Tri sprovoda u Meksiku, igrani film 17.15 Drugi `ivot, igrani film 19.00 Asterix i Obelix protiv Cezara, igrani film 21.00 U dolini, igrani film 23.15 Ljubavni jadi, igrani film 01.00 Fatalna nesre}a, igrani film

Anel Had`i} uskoro postaje reprezentativac BiH

Austrijanci }e praviti probleme, ali...

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
~etvrtak, 15. mart/o`ujak 2012.

44. strana

“Put u raspad” Raifa Dizdarevi}a
Dan besplatne vo`nje
Mobilna mre`a haloo stanovnicima Sarajeva, Tuzle i Banje Luke poklanja i dan besplatne vo`nje. Da biste ostvarili pravo besplatne vo`nje, sve {to treba je da prona|ete posebno obilje`eni haloo autobus, trolejbus ili taksi-vozilo i besplatna vo`nja je va{a. U Sarajevu i Banjoj Luci haloo dan besplatne vo`nje odr`a}e se sutra, a dan kasnije, 17. mar ta, i u Tuzli.

Foto: D`. KRIJE[TORAC

Politi~ke elite
razorile Jugoslaviju
Knjiga nekada visokog dr`avnog zvani~nika BiH i SFRJ Raifa Dizdarevi}a “Put u raspad” daje novo svjetlo na doga|aje u deceniji koja je prethodila raspadu Jugoslavije i krvavim ratovima koji su pratili njen raspad. Zbirka stenograma izlaganja Raifa Dizdarevi}a u raspravama vo|enim iza zatvorenih vrata dr`avnog i politi~kog vrha Jugoslavije, u periodu kada je Dizdarevi}, izme|u ostalog, bio na funkciji saveznog sekretara za vanjske poslove, te ~lana i predsjednika Predsjedni{tva SFRJ. - Ova knjiga je prvorazredno svjedo~anstvo ~ovjeka koji je obna{ao najva`nije du`nosti kako u BiH, tako i u Jugoslaviji, te kroz {to je sve Jugoslavija prolazila. Iz ove knjige se najbolje mo`e vidjeti kako je do{lo do raspada zemlje i rata po~etkom 90ih godina. Ne zbog toga {to su jugoslaven-

Kineski u svim {kolama Srbije
Ministar prosvjete Srbije @arko Obradovi} i ambasador Kine u Srbiji Zhang Wanxue potpisali su ju~er memorandum prema kojem se od danas uvodi nastava na kineskom jeziku za 2.462 u~enika u 31 {koli. Obradovi} je rekao da se radi o pilot-projektu koji }e trajati do kraja teku}e godine a, ukoliko bude uspje{an, kineski jezik }e biti uveden kao fakultativni predmet u {kolama. Ambasador Wanxue je naveo da }e nastavu dr`ati 14 nastavnika iz Kine i ocijenio da kulturna razmjena izme|u Kine i Srbije ima dugu historiju i da treba da se razvija. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremi} izjavio je tim povodom da je potrebno u~iti ovaj jezik, jer Kina sve vi{e uti~e na politi~ka i ekonomska kretanja u svijetu.

Radi se o dokumentima, stenogramima mojih rasprava {to smo ih vodili u vrhu Jugoslavije, a koji nisu bili dostupni javnosti u biv{im jugoslavenskim republikama, kazao je Dizdarevi}
- Radi se o dokumentima, stenogramima mojih rasprava {to smo ih vodili u vrhu Jugoslavije, a koji nisu bili dostupni javnosti u biv{im jugoslavenskim republikama. Jedan od motiva je bio i dokumentarni doprinos historijskoj istini, odbrani te istine i historijskih ~injenica od poplave nastojanja da se historija revidira, kako bi svako u tom vremenu pri~ao onako kako je to za politi~ko intrigantske potrebe, objasnio je autor Raif Dizdarevi}. - Njegova knjiga najbolje oslikava put raspada, odnosno autenti~an pogled nekoga ko je u~estvovao u tim procesima i njima se suprotstavljao kako bi o~uvao Jugoslaviju kao zajednicu ravnopravnih republika i naroda. @ao mi je {to kao takva nije opstala, istakao je Sulejman Tihi}, predsjednik SDA. M. TATAREVI]

ski narodi `eljeli rat, ili zato {to nisu mogli zajedno `ivjeti, ve} zato {to su politi~ke elite bile me|usobno posva|ane, kazao je Husnija Kamberovi}. “Put u raspad” ne govori samo o BiH ili Federaciji ve} o ~itavoj jugoslavenskoj krizi.

Timo{enko optu`ena da je naru~ila ubistvo
Najvi{i ukrajinski tu`ilac izjavio je ju~er da je firma koju je kontrolisala zato~ena biv{a premijerka Julija Timo{enko platila za naru~eno ubistvo ukrajinskog poslanika i biznismena 1996. Izjava dr`avnog tu`ioca Renata Kuzmina u inter vjuu za AP izgleda da dodatno smanjuje vjerovatno}u da }e Timo{enko biti oslobo|ena iz zatvora u dogledno vrijeme. Ona slu`i kaznu od sedam godina zatvora nakon {to je osu|ena za zloupotrebu polo`aja na su|enju koje je Zapad ocijenio kao politi~ki motivirano. Kuzmin je izjavio da su kompanije koje su kontrolisali Timo{enko i biv{i premijer Pavlo Lazarenko uplatile novac na ra~un pla}enih ubica koje su likvidirale Jevhena [~erbana. La zarenko slu`i ka znu od devet godina zatvora u SAD-u nakon {to je osu|en za iznu|ivanje i korupciju.

POSLJEDNJE VIJESTI
RS SE ZADU@UJE 150 MILIONA EURA - Glasovima vladaju}e ve}ine u NSRS-u sino} je data saglasnosti za izdavanje garancije RS-a za kreditno zadu`enje javnog preduze}a Autoputevi RS-a kod Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 150 miliona eura, po projektu izgradnje prve dionice autoputa Banja Luka - Doboj. Dobijenim sredstvima finansirala bi se izgradnja isto~ne dionice autoputa u du`ini od 37 kilometara izme|u Doboja i Prnjavora. POKU[AJ ATENTATA NA VELIMIRA ILI]A - U Beogradu je ju~er poku{an atentat na lidera Nove Srbije Velimira Ili}a, tvrde iz stranke. Slu`beno vozilo Ili}a potpuno je uni{teno kada je u njega na benzinskoj pumpi u Ulici Dimitrija Tucovi}a u Beogradu udario kamion, navodi se u saop{tenju iz Nove Srbije. Ili} nije povrije|en, ali je povrije|en voza~ automobila Robert Gambarjan. SARKOZY: IMA MJESTA ZA MUSLIMANE Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy poru~io je ju~e francuskim muslimanima da za njihovu vjeru ima mjesta u ovoj zemlji i izrazio nadu da burna predizborna debata o halal hrani ne}e biti {tetna. Sarkozy je odr`ao govor u Velikoj d`amiji u Parizu, gdje je otkrio spomenik muslimanskim vojnicima koji su poginuli za Francusku u Prvom svjetskom ratu.

Kraj tradicije duge 224 godine

Internet ugasio {tampanu

Encyclopaediu Britannicu
Pokazuju}i sve ve}u dominaciju digitalnog izdava{tva, najstarija enciklopedija na engleskom jeziku prelazi potpuno u digitalno doba. Encyclopaedia Britannica, koja se {tampa neprekidno otkako je prvi put objavljena u Edinburghu u [kotskoj 1768, saop}ila je ju~er kako }e prekinuti objavljivanje svojih {tampanih izdanja i nastaviti s digitalnim verzijama do kojih se mo`e do}i online. Njeno najva`nije {tampano izdanje u 32 toma koje se pojavljivalo svake dvije godine prodaje se za 1.400 dolara. Online pretplata ko{ta 70 dolara godi{nje, a kompanija je odnedavno pokrenula i niz internetskih aplikacija po cijeni od 1,99 dolara do 4,99 dolara mjese~no. Kompanija je objavila da }e nastaviti prodavati svoja {tampana izdanja dok ne rasproda zalihu od oko 4.000 kompleta. Jorge Cauz, predsjednik Encyclopaedije Britannica Inc, kazao je i kako Encyclopaedia

Bri tan nica, uz sav njen stru~ni ugled, nije pogo|ena popularno{}u besplatne internetske Wikipedie. Prvo izdanje Britannice izlazilo je od 1768. do 1771. i imalo je tri toma. Najnovije je petnaesto izdanje ove enciklopedije koje izlazi od 1985. i sadr`i 32 toma. Zadnji put je izdata 2002. i ima 65.000 ~lanaka. Verzija za internet ima 120.000 ~lanaka.

5. KOLO

7

18 21 25 31 35
7 1 1 5 8 5

JOKER

Super Jackpot za 6 kolo: 1.000.000 KM Joker Jackpot za 6 kolo: 142.000 KM

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.