Procjena opasnosti po AUVA metodi

Procjena opasnosti po AUVA metodu, sukladno odredbama članka 20. Pravilnika o izradi procjene opasnosti (N.N. br. 48/97.), prilagođenu tako da omogućava identifikaciju i procjenu nedostataka i rizika koji mogu dovesti do ozljeda na radu ili profesionalne bolesti. Analiza usklađenosti sa zahtjevima sredstava rada predstavlja osnovnu predradnju procjene preostalog rizika, odnosno predstavlja analizu primjene osnovnih pravila zaštite na radu . Utvrđuju se propusti u primjeni osnovnih pravila na svim strojevima i uređajima za rad s povećanim opasnostima i preostalih), radnih i pomoćnih prostorija, instalacija i postrojenja i dr., a zatim se vrši analiza primjene mjera zaštite na radu nad sredstvima rada treba razmotriti primjenu posebnih pravila zaštite na radu, a osobito osposobljenost djelatnika za organiziranje i rukovođenje, odnosno za rad na siguran način na svojim poslovima i zadacima, korištenje osobnih zaštitnih sredstava, znakova sigurnosti, uputa za rad, osiguranje napitaka, prve pomoći i efikasne evakuacije ugroženih osoba i dr. Daljnji postupak je numerički izračun rizika i određivanje preostalog rizika, odnosno rizičnost obavljanja poslova primjenom posebnih pravila zaštite na radu, jer je po definiciji preostali rizik, rizik po primjeni osnovnih pravila zaštite. Dobivenim mjerama zaštite na radu osiguravamo efikasnu kontrolu rizika i svođenja opasnosti i štetnosti na najmanju moguću mjeru. Metoda AUVA razradila je numerički izračun rizika za: • mehaničke opasnosti • opasnosti od padova • opasnosti od električne struje • opasnosti uzrokovane kemijskim štetnostima, odnosno uporabom opasnih radnih tvari • opasnosti vezane uz uporabu biološki opasnih tvari • opasnosti vezane uz pojavu prašine, dimova i aerosola • opasnosti vezane uz pojavu vibracija Metoda AUVA se može dopunjavati drugim metodama za opasnosti koje nisu do sada obrađene metodom AUVA. Prema odredbama AUVA metode preostali rizik nastanka ozljede na radu definira se kao razred rizika kojim se procjenjuje posebno za svaku vrstu opasnosti koje su definirane u skali mogućih opasnosti na radu za svaku vrstu opasnosti koja se pojavljuje na promatranom radnom mjestu. AUVA metoda ne definira razred rizika za sve vrste opasnosti i to za vruće i hladne tvari, mikroklimatske uvjete, neodgovarajuću rasvjetu, pretjerane fizičke napore, nefiziološki položaj tijela i psihofiziološke napore. Za te vrste opasnosti postoje pozitivni zakoni i norme u Hrvatskoj pa ukoliko se koja od mogućih opasnosti uoči na određenom radnom mjestu, ista se samo naznači bez definiranja razreda rizika, ali se kod predlaganja mjera za eliminiranjem ili smanjenjem njenog utjecaja navode mjere iz određenih normi i zakona. Utvrđivanje razreda rizika stavlja se u korelaciju s vjerojatnošću nastanka štete. Budući različite vrste opasnosti mogu prouzročiti različitu štetu tako se razlikuju i procjene različitih vrsta opasnosti. Općenito procjena rizika je težina štete x vjerojatnost nastanka štete. Nije uvijek moguće odrediti matematičku ovisnost elemenata rizika pa se neke procjene zasnivaju na subjektivnoj ocjeni procjenitelja, ali zasnovanoj na promatranju radnog mjesta i radnog procesa. Tamo gdje je moguće izvršiti mjerenja procjena rizika nastanka ozljede je u matematičkoj vezi sa

4 4 5 5 5 . do 3 dana bol. VJEROJATNOST NASTANKA OZLJEDE UČESTALOST TRAJANE MOGUĆNOST OZLJEDE VRLO MALA MALA SREDNJA VELIKA VRLO RIJETKO vrlo kratko A A C D RIJETKO kratko A B C D KOJI PUT duže B C D E ČESTO stalno B D E E Nakon što se odredi vjerojatnost nastanka ozljede (slovna oznaka) prelazi se na procjenu težine i konačno na određivanja razreda rizika u tablicama ispod ovog teksta. padovi na istoj razini. 20-24 dana A 1 2 3 3 B 1 2 3 3 C 2 2 3 4 D 2 3 4 4 E 3 4 4 5 Razred rizika 1: Prihvatljiv ostatak rizika Razred rizika 2: Srednjoročno potrebne mjere Razred rizika 3: Kratkoročno potrebne mjere Razred rizika 4: Nužno odmah poduzeti mjere Razred rizika 5: Odmah prekinuti rad u opasnom području Požar i eksplozija Za požar i eksploziju postoji 5 stupnjeva razreda rizika s istim opisom značenja kao i za mehaničke ozljede. Postoje tri moguće zone prema AUVA metodi koje se označavaju brojčano od 0 do 2. padove i rušenja kao i za opasnost od električne struje. pad predmeta na radnika i opasnost od električne struje. Zona 0 je zona veće požarne opasnosti tj. Prvo se iz posebne tablice određuje zona požarno-eksplozivne opasnosti za konkretno radno mjesto. Općenito se kod procjene rizika odredi vjerojatnost nastanka ozljede iz tablice kako slijedi: Mehaničke opasnosti. dok je u Zoni 2 taj potencijal manji. PROCJENA TEŽINE I ODREĐIVANJE RAZREDA RIZIKA VRLO VRLO LAKA SREDNJE MALA LAKA TEŠKA bez ozljede bol. TEŠKA bol.opasnošću.preko 42 dana 4 4 4 5 5 SMRTNA trajne posljedi. u tom radnom prostoru postoji veća potencijalna mogućnost da dođe do požara budući da su radne tvari i oprema potencijalno veće požarne ugroženosti. 4-19 dana bol.

učestalost takovog pojavljivanja označava se slovčano od A do D.) . gdje je 1=mali rizik. Prašine (dimovi. te da li je buka veća od 85 dB ili manja i tada na osnovu zakonskih odredbi definira se koliko radnik smije tijekom radnog vremena boraviti u radnom prostoru i da li ima ili nema potrebe za dodatnim zaštitnim mjerama. Pojava ili mogućnost ¨"unošenja" energije .. što prije ili odmah ili treba poduzeti mjere kao što su skraćenje rada s tim strojem i sl. a D manja. Usporedba ova dva kriterija dovodi do razreda rizika za to radno mjesto.N. . 46/08.Pojava nekog izvora topline ili neke energije koja sada takvu atmosferu može zapaliti je u korelaciji sa požarnom zonom. IZRAČUN PREOSTALOG RIZIKA AUWA METODA UČESTALOST: vr = vrlo rijetko r = rijetko kp= koji put č= često TRAJANJE: vk = vrlo kratko k = kratko d = duže s = stalno MOGUĆNOST OZLJEDE: vm = vrlo mala m = mala s = srednja v = velika RIZIK TEŽINE OZLJEDE I BOLESTI: b = bez ozljede (bolesti) vl = vrlo laka (bolovanje od 3 dana) l = laka (bolovanje . a prema Pravilniku o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu N. tj. aerosoli) Prašine se prema odredbama pravilnika mjere i tada se na osnovi izlaganja u odnosu na MDK defininira razred rizika od 1 do 4. opet A je veća učestalost. srednjeročno. Buka Buka se mjeri i na osnovu rezultata mjerenja.4=nužno je odmah poduzeti mjere Vibracije Kod procjene vibracije ocjenjuje se stroj sa aspekta mogućih vibracija mjere se vibracije na stroju ili čitaju iz uputa (ako ih ima) te se procjenjuje kakav je utjecaj stroja na dijelove tijela zaposlenika koji rukuje njime i određuje se da li se mjerenja trebaju poduzeti kratkoročno. 4-19 dana) st = srednje teška ozljeda (bolovanje 20-42 dana) t = teška ozljeda (bolovanje preko 42 dana) sm = smrtna ozljeda (trajna posljed.

RAZRED RIZIKA: RIZIK Do 1 1-2 2-3 3-4 Iznad 4 ZAHTJEV ZA PODUZIMANJE MJERA Rizika nema ili je zanemariv. mjere nisu potrebne Rizik je vidljiv. mjere su potrebne i to odmah IZRAČUN PREOSTALOG RIZIKA A U V A METODOM ZA RADNO MJESTO: . svrsishodno je proučiti mogućnosti za smanjivanje opterećenja Rizik umjereno prelazi dopušteni. ali je umjeren i u dopuštenim granicama. mjere za smanjivanje opterećenja su obvezatne odnosno potrebne Rizik je veliki. ali nevažan. mjere nisu potrebne. mjere nisu obvezatne. svrsishodno je proučiti mogućnosti smanjivanja opterećenja Rizik nije zanemariv.

mjere za smanjivanje opterećenja su obvezatne odnosno potrebne: . NASTANKA RIZIK TEŽINE OZLJEDE I BOLESTI st RAZRED RIZIKA ODLUKA O MJERI v s č Padovi i rušenja 2. .AUVA metoda ne obrađuje požar i eksploziju.poštivati brtinu kretanja i upute proizvođača za rukovanje -korištenje OZS Rizik umjereno prelazi dopušteni.dimovi i aerosoli Da - vr Dk Os m Rtv T - m O Lj bo Do 1 Rrm ponekad KDK nisu prisutne *1 1 Rizik umjereno prelazi dopušteni. mjere za smanjivanje opterećenja su obvezatne odnosno potrebne . 3-4 UČESTALOST TRAJANJE KONTAKTA č MOGUĆE OZLJEDE VJEROJATN.osposobiti radnike za rad na siguran način Rizika nema ili je zanemariv.za vrijeme utovara i istovara vozilu se mora izgasiti motor -provjetravanje prostorija i zabrana ulaska motornih vozila u skladište 6. mjere nisu potrebne - 4.RADNIK NA LINIJI ZA RECIKLAŽU RED. Električna struja Kemijske tvari Biološke tvari Požar i eksplozija Buka Prašina. 7. Opis: - Skupina: . s radom pri korištenju ljestava i ručnom rukovanju teretima. ndužnu pozornost pri radu.h 8 Diferenca - 8. . 5.PRAVIL) Mehaničke opasnosti 1. v s st 3-4 3.izlag. OPASNOSTI (PO PRIMJENI OSN. Izmjereno - 1 *1 . Do Izmjerena - Dkn Dozvoljena 85 Dozvoljeno ZAKLJUČAK: Dr Dop. ua koja se odnose na osposobljavanje svih radnika za siguran način. Opasnosti su POVEĆANOG OPSEGA jer se ne mogu u potpunosti otkloniti ili smanjiti primjenom osnovnih pravila zaštite na radu. S toga je potrebno primjeniti posebna pravila zaštite na rad. BR.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful