Antidepresivi

Radica Stepanović-Petrović

Unipolarna depresija se nalazi na 4. mestu medju bolestima koje onesposobljavaju ljude u izvodjenju životnih i radnih obaveza, a prognozira se da će 2020. biti na 2. mestu. Kod poremećaja afekta dominantno su oštećene emocije.

1

Ova oboljenja imaju 2 pola: depresiju (bolesnu tugu) i euforiju (bolesnu veselost). Klasifikacija poremećaja afekta: 1. Depresija (unipolarna) 2. Bipolarni afektivni poremećaj (smenjivanje depresije i manije) 3. Manična epizoda (unipolarna manija)

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Klinička slika velike endogene depresije: Depresivne epizode treba da se manifestuju sa najmanje 4 od 8 vodećih poremećaja: psihomotorna agitacija ili usporenost gubitak interesovanja za svakodnevne aktivnosti (uključujući i smanjivanje seksualnog nagona) pojačan zamor osećaj krivice i bezvrednosti usporeno mišljenje i otežana koncentracija samoubilačke ideje poremećaj apetita smetnje u spavanju

2

blokatori. multipla skleroza. HIV-pozitivni pacijenti. antimikrobnim lekovima. hepatitis C. demencija. Terapija antihipertenzivima (β. pacijenti koji boluju od kancera (25%). razdraganost (euforija) preterano samopouzdanje impulsivno ponašanje iritirajuće nestrpljenje i agresija ponekad sa grandioznim obmanama napoleonskog tipa Kao i kod depresije. Ca+2 – blokatori). 5. Parkinson-ova bolest. Bolesti: srčani pacijenti (20-30%). antiartimicima. 4. pacijenti sa neurološkim poremećajima (cerebrovaskularni poremećaji. 3 . diabetes mellitus. hipotireoidizam. 2. glukokortikoidima. antiparkinsonicima i antikonvulzivima može da izazove depresiju. sistemskim analgeticima. Depresije mogu biti povezane i sa bolešću i/ili odgovarajućom terapijom. raspoloženje i postupci su neprilagodjeni okolnostima.1. hipolipemicima. 3. Manija je sasvim suprotna po svojim znacima i simptomima od depresije: bezrazložna preterana veselost. traumatske povrede mozga).

Kokain blokira preuzimanje NA ali nije antidepresiv. dok sa druge strane rezerpin prazni depoe NOR i 5-HT i izaziva depresiju. PODACI KOJI NE PODRŽAVAJU OVU TEORIJU Amfetamini povećavaju oslobadjanje NA i blokiraju preuzimanje NA.TEORIJE NASTANKA POREMEĆAJA RASPOLOŽENJA Monoaminska teorija Depresija je rezultat funkcionalnog deficita monoaminergičke transmisije (NA i/ili 5HT) u CNS-u. ali nisu antidepresivi. PODACI KOJI PODRŽAVAJU OVU TEORIJU Triciklični antidepresivi (TCA) i inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) olakšavaju monoaminergičku transmisiju. a manija je u vezi sa ekscesivnim oslobadjanjem ovih monoamina. Odložen terapijski efekat antidepresiva je više u vezi sa inhibicijom nego facilitacijom monoaminskog transporta. Biohemijske promene u depresiji su u nekim studijama identične promenama u maničnih pacijenata. 4 .

farmakološke manipulacije monoaminskom transmisijom ostaju najuspešnije terapijsko sredstvo.Pretpostavljeni neuroendokrini mehanizam nastanka depresije Mada monoaminska hipoteza u svom jednostavnom obliku nije održiva kao objašnjenje depresije. 5 .

i postsinaptičkih receptora – nishodna regulacija β. GRUPE ANTIDEPRESIVNIH LEKOVA Triciklični i njima slični antidepresivi (TCA) Selektivni inhibitori preuzimanja 5HT (SSRI) Inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) “Atipični” antidepresivi TRICIKLIČNI I NJIMA SLIČNI ANTIDEPRESIVI Mehanizam dejstva Inhibicija preuzimanja ("reuptake") NA i/ili 5HT iz sinaptičkog prostora u presinaptičke nervne završetke. α2. 4.1. 3. Pri dužoj primeni dolazi do adaptivnih promena pre. kao i 5-HT2receptora. 2. Takodje blokiraju i H1 M receptore α 6 .

Dokazano je povećanje cAMP-a. izmenjena aktivnost proteinskih kinaza. uključujući i one koje kontrolišu citoskeletne i druge strukturne proteine.Ove promene predstavljaju samo deo adaptivnog odgovora CNS-a na dugotrajni terapiju ovim lekovima. 7 . odnosno "remodelovanju mozga“. a dokazani su i efekti na transkripcione faktore i faktore rasta. Sve ovo upućuje na pretpostavku da se terapijski efekat možda zasniva na rastu i grananju neurona.

Predstavnici: Amitriptilin Klomipramin (Anafranil®) Doksepin Maprotilin (Maprotilin. 8 . Maprotin®) Mianserin (Miansan®) Trazodon (Trittico®) Lofepramin INDIKACIJE: • Ozbiljne depresije posebno kada se želi sedacija • Noćno mokrenje u dece iznad 7 godina • Neuropatski bolovi • Fobična i opsesivna stanja TCA su posebno efikasni u lečenju umerenih do ozbiljnih endogenih depresija koje su povezane sa gubitkom apetita i poremećajem spavanja. Poboljšanje spavanja je obično prvi terapijski efekat.

Sa manjim dozama treba otpočeti terapiju posebno u starih pacijenata. posebno maprotilin) • Kardiovaskularni efekti (EKG-promene. zamućen vid. a onda postepeno povećavati dozu. tahikardija. mianserin (Miansan®). aritmije. Zbog dugog poluvremena eliminacije obično je potrebno doziranje jednom dnevno. lofepramin. klomipramin (Anafranil®). oprez kod pacijenata sa epilepsijom. NEŽELJENA DEJSTVA: • Sedacija (H1 – blokada) • Posturalna hipotenzija (α1 blokada) • Antimuskarinski efekti (suva usta. najčešće pred spavanje. Za agitirane i anksiozne depresivne pacijente preporučuju se TCA sa sedativnim dejstvom kao što su: amitriptilin.i hematotoksičnost (mianserin) • Impotencija 9 . Za apatične depresivne pacijente preporučuju se TCA sa manje izraženim sedativni efektima kao što su: amoksapin. konstipacija. konvulzije (retko. nortriptilin. trenutna smrt) • Povećanje apetita • Hepato. maprotilin (Maprotin®). trazodon (Trittico®). retencija urina) • Manija. imipramin.

Treba propisivati ograničene količine TCA zbog opasnosti od predoziranja. aritmije. halucinacije. konfuzije ili konvulzije tokom primene AD. hipotermija. diazepam iv. 10 . respiratorna insuficijencija. koma. delirijum sa konfuzijom. metabolička acidoza. onda kada je to moguće. hiperrefleksija. i verovatno je posledica neodgovarajuće sekrecije ADH) povezana je sa SVIM antidepresivima. obezbediti prohodnost disajnih puteva. hipotenzija. ali se češće zapaža kod SSRI nego kod drugih. Na neke od neželjenih efekata se javlja tolerancija. NaHCO3 iv. Doze TCA treba postepeno smanjivati.Hiponatrijemija (obično kod starijih. retencija urina. Lečenje: aktivni ugalj. Savet: treba sumnjati na hiponatrijemiju kada se javi pospanost. Neželjeni efekti se mogu smanjiti i kada se postepeno povećava doza. PREDOZIRANJE: Simptomi: suva usta. konvulzije.

Pri dužoj primeni dolazi do adaptivnih promena .i postsinaptičkih 5-HT receptora. antihistaminskih. 11 .nishodne regulacije pre.INTERAKCIJE: Alkohol + TCA = respiratorna depresija Hipotenzivni lekovi + TCA = potenciranje hipotenzije MAOI + TCA = NE!!! Antipsihotici + TCA = ventrikularne aritmije Aspirin + TCA = vezivanje za iste proteine plazme SELEKTIVNI INHIBITORI PREUZIMANJA 5HT (SSRI) Mehanizam dejstva Selektivna inhibicija preuzimanja ("reuptake") 5HT iz sinaptičkog prostora u nervni završetak. Dejstvo na druge neurotransmiterske sisteme je zanemarljivo → manje mogućnosti za izazivanje neželjenih efekata (antimuskarinskih. antiadrenergičkih) → manje su opasni pri predoziranju i akutnoj toksičnosti.

ali su izgleda manje efikasni u lečenju najtežih oblika depresije u poredjenju sa TCA. Flusetin®) • Fluvoksamin • Citalopram (Citalex) • Escitalopram (Cipralex®) • Paroksetin (Seroxat®) • Sertralin 12 .Efikasnost im je slična TCA i lečenju umerenih depresija. Flunisan®. Predstavnici: • Fluoksetin (Flunirin®.

citaloprama.Indikacije: • Depresija (koja ne zahteva sedaciju) • Panična stanja • Opsesivno-kompulzivni poremećaji • Socijalna fobija • Posttraumatski stresni poremećaj • Generalizovana anksioznost • Bulimija Neželjena dejstva • Nauzeja. povraćanje • Insomnija • Seksualne disfunkcije • Hiponatrijemija • Gubitak apetita i telesne mase *Kontraindikovana je primena sertralina. sertralina. fluoksetina? i njima sličnog venlafaksina mladjima od 18 godina. escitaloprama. fluvoksamina. paroksetina. 13 .

sličnu onoj koju stvaraju TCA. 14 . hipertermija.Interakcije MAOI + SSRI → serotoninski sindrom (mioklonus. agitiranost. koji nastaje usled stimulacije 5HT1 receptora u moždanom stablu. hipertenzija. abdominalni grčevi. MAOI uzrokuju odloženu nishodnu regulaciju adrenergičkih i 5HT receptora. INHIBITORI MONOAMINOOKSIDAZE (MAOI) Mehanizam dejstva Ireverzibilna ili reverzibilna inhibicija MAO. kardiovaskularni kolaps).

serotonin. Dejstvo im dugo traje. tranilcipromin. 15 . izokarboksazid. a MAO-B. Aurorix®) MAO-A – uglavnom su mu supstrat: adrenalin. feniletilamine: adrenalin. noradrenalin.Predstavnici: Ireverzibilni inhibitori MAO: fenelzin. noradrenalin. Reverzibilni inhibitor MAO-A: moklobemid (Auromid®. dopamin.

kod moklobemida – manje Opasna hipertenzija u interakciji sa hranom bogatom tiraminom (stari kačkavalj.Indikacije: Druga linija antidepresiva. i one koje ne odgovaraju na druge AD. ekscitiranost • Povećanje telesne mase • Antimuskarinski efekti • Hepatotoksičnost (retko) Interakcije Najveći problem kod ove grupe AD. koncentrovani proizvodi kvasca. Petidin +MAOI → CNS ekscitacija ili depresija (hipertenzija ili hipotenzija). histerijom i fobijom. fermentisana soja) ili indirektnim simpatikomimeticima (efedrin. Neželjena dejstva • Posturalna hipotenzija (ireverzibilni) • Centralna stimulacija: insomnija. Primenjuju se za atipične depresije koje su često povezane sa hipohondrijom. amfetamini). 16 .

“ATIPIČNI” ANTIDEPRESIVI Predstavnici: mirtazapin (Remeron®). triptofan. početak terapijskog efekta manje odložen (venlafaksin) u poredjenju sa TCA. gotovo bez neželjenih efekata izuzev indukcije mikrozomalnih enzima jetre. venlafaksin. reboksetin (Edronax®). bupropion (Zyban®) Mehanizmi dejstva • Inhibicija presinaptičkih α2 receptora (mirtazapin) • Selektivna inhibicija preuzimanja NA (reboksetin) • Prekurzor 5HT (triptofan) • Inhibicija preuzimanja NA i serotonina (venlafaksin) • Inhibicija preuzimanja NA i DA (bupropion) Prednosti: manje izraženi antimuskarinski i sedativni efekti. Kantarion – efiksan kod blagih do umerenih depresija. 17 .

Samo u izuzetnim slučajevima može se pribeći kombinovanoj terapiji. Antidepresivi deluju tek posle latentnog perioda od 2-4 nedelje. Prekid primene antidepresiva mora biti veoma postepen! LEKOVI ZA STABILIZACIJU RASPOLOŽENJA Bipolarni poremećaj Manija “above” eutimija Depresija “below” 18 . jer će neki pacijenti bolje reagovati na jedan. a drugi na neki drugi antidepresiv. Kada se antidepresivima postigne poboljšanje stanja pacijenta. i u tom periodu treba pacijenta zbrinuti drugim metodama lečenja (psihoterapija) i držati ga pod nadzorom zbog rizika od samoubistva.Najčešće se primenjuje samo jedan antidepresiv. treba ih primenjivati još 6-9 meseci. što se mora raditi pod strogim nadzorom lekara specijaliste. Terapija održavanja se primenjuje u rekurentnim depresijama i tokom nekoliko godina. Izbor antidepresiva je individualan.

Klasa A stabilizatora raspoloženja Klasa A obuhvata lekove koji stabilizuju raspoloženje koje je iznad osnovnog nivoa (above baseline) antimanična svojstva ne indukuju niti pogoršavaju depresivnu simptomatologiju primeri: litijum (prototip) valproat karbamazepin olanzapin risperidon kvetiapin Klasa B obuhvata lekove koji stabilizuju raspoloženje koje je ispod osnovnog nivoa (below baseline) antidepresivna svojstva ne indukuju maničnu simptomatologju primeri: lamotrigin litijum olanzapin 19 .

Hormonski indukovano stvaranje cAMP-a je smanjeno (reakcija renalnih tubula na ADH i štitne žlezde na TSH).Litijum karbonat Mehanizam dejstva Blokada hidrolize inozitol fosfata u inozitol→smanjenje rezervi PI u membrani →inhibicija stvaranja IP3 pod uticajem agonista. kao i blokiranje mnogih efekata koji se odvijaju posredstvom receptora. 20 .

Farmakokinetika i toksičnost Mala terapijska širina leka (0.5 mmol/l)-praćenje conc leka u plazmi.5-1. Glavni neželjeni efekti: Mučnina Žedj Poliurija Hipotireoidizam Drhtavica Slabost Konfuzija Akutno predoziranje: Konfuzija Grčevi Aritmije 21 . do 50 sati kod pacijenata sa smanjenom bubrežnom funkcijom. dugo poluvreme eliminacije (normalna bubrežna funkcija 20-24 sata.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful