Antidepresivi

Radica Stepanović-Petrović

Unipolarna depresija se nalazi na 4. mestu medju bolestima koje onesposobljavaju ljude u izvodjenju životnih i radnih obaveza, a prognozira se da će 2020. biti na 2. mestu. Kod poremećaja afekta dominantno su oštećene emocije.

1

Ova oboljenja imaju 2 pola: depresiju (bolesnu tugu) i euforiju (bolesnu veselost). Klasifikacija poremećaja afekta: 1. Depresija (unipolarna) 2. Bipolarni afektivni poremećaj (smenjivanje depresije i manije) 3. Manična epizoda (unipolarna manija)

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Klinička slika velike endogene depresije: Depresivne epizode treba da se manifestuju sa najmanje 4 od 8 vodećih poremećaja: psihomotorna agitacija ili usporenost gubitak interesovanja za svakodnevne aktivnosti (uključujući i smanjivanje seksualnog nagona) pojačan zamor osećaj krivice i bezvrednosti usporeno mišljenje i otežana koncentracija samoubilačke ideje poremećaj apetita smetnje u spavanju

2

diabetes mellitus. multipla skleroza. glukokortikoidima. pacijenti koji boluju od kancera (25%). 4. HIV-pozitivni pacijenti. 3 .1. Depresije mogu biti povezane i sa bolešću i/ili odgovarajućom terapijom. traumatske povrede mozga). pacijenti sa neurološkim poremećajima (cerebrovaskularni poremećaji. hepatitis C. 5. 2. Bolesti: srčani pacijenti (20-30%).blokatori. hipolipemicima. razdraganost (euforija) preterano samopouzdanje impulsivno ponašanje iritirajuće nestrpljenje i agresija ponekad sa grandioznim obmanama napoleonskog tipa Kao i kod depresije. Ca+2 – blokatori). hipotireoidizam. demencija. antiartimicima. raspoloženje i postupci su neprilagodjeni okolnostima. antiparkinsonicima i antikonvulzivima može da izazove depresiju. Terapija antihipertenzivima (β. Manija je sasvim suprotna po svojim znacima i simptomima od depresije: bezrazložna preterana veselost. 3. sistemskim analgeticima. Parkinson-ova bolest. antimikrobnim lekovima.

a manija je u vezi sa ekscesivnim oslobadjanjem ovih monoamina. PODACI KOJI NE PODRŽAVAJU OVU TEORIJU Amfetamini povećavaju oslobadjanje NA i blokiraju preuzimanje NA.TEORIJE NASTANKA POREMEĆAJA RASPOLOŽENJA Monoaminska teorija Depresija je rezultat funkcionalnog deficita monoaminergičke transmisije (NA i/ili 5HT) u CNS-u. ali nisu antidepresivi. Odložen terapijski efekat antidepresiva je više u vezi sa inhibicijom nego facilitacijom monoaminskog transporta. dok sa druge strane rezerpin prazni depoe NOR i 5-HT i izaziva depresiju. Biohemijske promene u depresiji su u nekim studijama identične promenama u maničnih pacijenata. PODACI KOJI PODRŽAVAJU OVU TEORIJU Triciklični antidepresivi (TCA) i inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) olakšavaju monoaminergičku transmisiju. Kokain blokira preuzimanje NA ali nije antidepresiv. 4 .

Pretpostavljeni neuroendokrini mehanizam nastanka depresije Mada monoaminska hipoteza u svom jednostavnom obliku nije održiva kao objašnjenje depresije. 5 . farmakološke manipulacije monoaminskom transmisijom ostaju najuspešnije terapijsko sredstvo.

kao i 5-HT2receptora. Takodje blokiraju i H1 M receptore α 6 .i postsinaptičkih receptora – nishodna regulacija β. 3. GRUPE ANTIDEPRESIVNIH LEKOVA Triciklični i njima slični antidepresivi (TCA) Selektivni inhibitori preuzimanja 5HT (SSRI) Inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) “Atipični” antidepresivi TRICIKLIČNI I NJIMA SLIČNI ANTIDEPRESIVI Mehanizam dejstva Inhibicija preuzimanja ("reuptake") NA i/ili 5HT iz sinaptičkog prostora u presinaptičke nervne završetke. 4. Pri dužoj primeni dolazi do adaptivnih promena pre. α2.1. 2.

a dokazani su i efekti na transkripcione faktore i faktore rasta.Ove promene predstavljaju samo deo adaptivnog odgovora CNS-a na dugotrajni terapiju ovim lekovima. izmenjena aktivnost proteinskih kinaza. uključujući i one koje kontrolišu citoskeletne i druge strukturne proteine. Sve ovo upućuje na pretpostavku da se terapijski efekat možda zasniva na rastu i grananju neurona. odnosno "remodelovanju mozga“. Dokazano je povećanje cAMP-a. 7 .

Maprotin®) Mianserin (Miansan®) Trazodon (Trittico®) Lofepramin INDIKACIJE: • Ozbiljne depresije posebno kada se želi sedacija • Noćno mokrenje u dece iznad 7 godina • Neuropatski bolovi • Fobična i opsesivna stanja TCA su posebno efikasni u lečenju umerenih do ozbiljnih endogenih depresija koje su povezane sa gubitkom apetita i poremećajem spavanja. Poboljšanje spavanja je obično prvi terapijski efekat. 8 .Predstavnici: Amitriptilin Klomipramin (Anafranil®) Doksepin Maprotilin (Maprotilin.

Za apatične depresivne pacijente preporučuju se TCA sa manje izraženim sedativni efektima kao što su: amoksapin. najčešće pred spavanje. Za agitirane i anksiozne depresivne pacijente preporučuju se TCA sa sedativnim dejstvom kao što su: amitriptilin. NEŽELJENA DEJSTVA: • Sedacija (H1 – blokada) • Posturalna hipotenzija (α1 blokada) • Antimuskarinski efekti (suva usta. zamućen vid. a onda postepeno povećavati dozu. konvulzije (retko. oprez kod pacijenata sa epilepsijom. tahikardija. konstipacija. posebno maprotilin) • Kardiovaskularni efekti (EKG-promene. nortriptilin. trenutna smrt) • Povećanje apetita • Hepato. klomipramin (Anafranil®). mianserin (Miansan®).Sa manjim dozama treba otpočeti terapiju posebno u starih pacijenata. retencija urina) • Manija. lofepramin. imipramin. Zbog dugog poluvremena eliminacije obično je potrebno doziranje jednom dnevno. aritmije.i hematotoksičnost (mianserin) • Impotencija 9 . maprotilin (Maprotin®). trazodon (Trittico®).

respiratorna insuficijencija. PREDOZIRANJE: Simptomi: suva usta. onda kada je to moguće. hipotenzija. Na neke od neželjenih efekata se javlja tolerancija. koma. hipotermija. i verovatno je posledica neodgovarajuće sekrecije ADH) povezana je sa SVIM antidepresivima. metabolička acidoza. delirijum sa konfuzijom. halucinacije. obezbediti prohodnost disajnih puteva. konvulzije. hiperrefleksija. aritmije. Savet: treba sumnjati na hiponatrijemiju kada se javi pospanost. konfuzije ili konvulzije tokom primene AD. retencija urina. ali se češće zapaža kod SSRI nego kod drugih.Hiponatrijemija (obično kod starijih. Doze TCA treba postepeno smanjivati. 10 . Lečenje: aktivni ugalj. diazepam iv. Treba propisivati ograničene količine TCA zbog opasnosti od predoziranja. Neželjeni efekti se mogu smanjiti i kada se postepeno povećava doza. NaHCO3 iv.

nishodne regulacije pre. 11 .INTERAKCIJE: Alkohol + TCA = respiratorna depresija Hipotenzivni lekovi + TCA = potenciranje hipotenzije MAOI + TCA = NE!!! Antipsihotici + TCA = ventrikularne aritmije Aspirin + TCA = vezivanje za iste proteine plazme SELEKTIVNI INHIBITORI PREUZIMANJA 5HT (SSRI) Mehanizam dejstva Selektivna inhibicija preuzimanja ("reuptake") 5HT iz sinaptičkog prostora u nervni završetak. antihistaminskih. Dejstvo na druge neurotransmiterske sisteme je zanemarljivo → manje mogućnosti za izazivanje neželjenih efekata (antimuskarinskih. Pri dužoj primeni dolazi do adaptivnih promena .i postsinaptičkih 5-HT receptora. antiadrenergičkih) → manje su opasni pri predoziranju i akutnoj toksičnosti.

ali su izgleda manje efikasni u lečenju najtežih oblika depresije u poredjenju sa TCA. Flunisan®. Flusetin®) • Fluvoksamin • Citalopram (Citalex) • Escitalopram (Cipralex®) • Paroksetin (Seroxat®) • Sertralin 12 .Efikasnost im je slična TCA i lečenju umerenih depresija. Predstavnici: • Fluoksetin (Flunirin®.

escitaloprama. paroksetina. 13 .Indikacije: • Depresija (koja ne zahteva sedaciju) • Panična stanja • Opsesivno-kompulzivni poremećaji • Socijalna fobija • Posttraumatski stresni poremećaj • Generalizovana anksioznost • Bulimija Neželjena dejstva • Nauzeja. fluoksetina? i njima sličnog venlafaksina mladjima od 18 godina. sertralina. citaloprama. fluvoksamina. povraćanje • Insomnija • Seksualne disfunkcije • Hiponatrijemija • Gubitak apetita i telesne mase *Kontraindikovana je primena sertralina.

INHIBITORI MONOAMINOOKSIDAZE (MAOI) Mehanizam dejstva Ireverzibilna ili reverzibilna inhibicija MAO. 14 . hipertermija. hipertenzija.Interakcije MAOI + SSRI → serotoninski sindrom (mioklonus. sličnu onoj koju stvaraju TCA. MAOI uzrokuju odloženu nishodnu regulaciju adrenergičkih i 5HT receptora. kardiovaskularni kolaps). abdominalni grčevi. koji nastaje usled stimulacije 5HT1 receptora u moždanom stablu. agitiranost.

Reverzibilni inhibitor MAO-A: moklobemid (Auromid®. 15 . feniletilamine: adrenalin.Predstavnici: Ireverzibilni inhibitori MAO: fenelzin. Aurorix®) MAO-A – uglavnom su mu supstrat: adrenalin. tranilcipromin. noradrenalin. a MAO-B. noradrenalin. serotonin. izokarboksazid. dopamin. Dejstvo im dugo traje.

Neželjena dejstva • Posturalna hipotenzija (ireverzibilni) • Centralna stimulacija: insomnija. Primenjuju se za atipične depresije koje su često povezane sa hipohondrijom. koncentrovani proizvodi kvasca. fermentisana soja) ili indirektnim simpatikomimeticima (efedrin. histerijom i fobijom. ekscitiranost • Povećanje telesne mase • Antimuskarinski efekti • Hepatotoksičnost (retko) Interakcije Najveći problem kod ove grupe AD. kod moklobemida – manje Opasna hipertenzija u interakciji sa hranom bogatom tiraminom (stari kačkavalj. i one koje ne odgovaraju na druge AD.Indikacije: Druga linija antidepresiva. amfetamini). Petidin +MAOI → CNS ekscitacija ili depresija (hipertenzija ili hipotenzija). 16 .

triptofan. bupropion (Zyban®) Mehanizmi dejstva • Inhibicija presinaptičkih α2 receptora (mirtazapin) • Selektivna inhibicija preuzimanja NA (reboksetin) • Prekurzor 5HT (triptofan) • Inhibicija preuzimanja NA i serotonina (venlafaksin) • Inhibicija preuzimanja NA i DA (bupropion) Prednosti: manje izraženi antimuskarinski i sedativni efekti. početak terapijskog efekta manje odložen (venlafaksin) u poredjenju sa TCA.“ATIPIČNI” ANTIDEPRESIVI Predstavnici: mirtazapin (Remeron®). venlafaksin. gotovo bez neželjenih efekata izuzev indukcije mikrozomalnih enzima jetre. Kantarion – efiksan kod blagih do umerenih depresija. reboksetin (Edronax®). 17 .

Prekid primene antidepresiva mora biti veoma postepen! LEKOVI ZA STABILIZACIJU RASPOLOŽENJA Bipolarni poremećaj Manija “above” eutimija Depresija “below” 18 . Izbor antidepresiva je individualan. Kada se antidepresivima postigne poboljšanje stanja pacijenta. Samo u izuzetnim slučajevima može se pribeći kombinovanoj terapiji. što se mora raditi pod strogim nadzorom lekara specijaliste. a drugi na neki drugi antidepresiv. treba ih primenjivati još 6-9 meseci. Terapija održavanja se primenjuje u rekurentnim depresijama i tokom nekoliko godina.Najčešće se primenjuje samo jedan antidepresiv. Antidepresivi deluju tek posle latentnog perioda od 2-4 nedelje. jer će neki pacijenti bolje reagovati na jedan. i u tom periodu treba pacijenta zbrinuti drugim metodama lečenja (psihoterapija) i držati ga pod nadzorom zbog rizika od samoubistva.

Klasa A stabilizatora raspoloženja Klasa A obuhvata lekove koji stabilizuju raspoloženje koje je iznad osnovnog nivoa (above baseline) antimanična svojstva ne indukuju niti pogoršavaju depresivnu simptomatologiju primeri: litijum (prototip) valproat karbamazepin olanzapin risperidon kvetiapin Klasa B obuhvata lekove koji stabilizuju raspoloženje koje je ispod osnovnog nivoa (below baseline) antidepresivna svojstva ne indukuju maničnu simptomatologju primeri: lamotrigin litijum olanzapin 19 .

kao i blokiranje mnogih efekata koji se odvijaju posredstvom receptora. 20 .Litijum karbonat Mehanizam dejstva Blokada hidrolize inozitol fosfata u inozitol→smanjenje rezervi PI u membrani →inhibicija stvaranja IP3 pod uticajem agonista. Hormonski indukovano stvaranje cAMP-a je smanjeno (reakcija renalnih tubula na ADH i štitne žlezde na TSH).

5-1. do 50 sati kod pacijenata sa smanjenom bubrežnom funkcijom. Glavni neželjeni efekti: Mučnina Žedj Poliurija Hipotireoidizam Drhtavica Slabost Konfuzija Akutno predoziranje: Konfuzija Grčevi Aritmije 21 .5 mmol/l)-praćenje conc leka u plazmi. dugo poluvreme eliminacije (normalna bubrežna funkcija 20-24 sata.Farmakokinetika i toksičnost Mala terapijska širina leka (0.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.