P. 1
ANTIDEPRESIVI

ANTIDEPRESIVI

|Views: 1,233|Likes:

More info:

Published by: Сара Маринковић on Mar 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

Antidepresivi

Radica Stepanović-Petrović

Unipolarna depresija se nalazi na 4. mestu medju bolestima koje onesposobljavaju ljude u izvodjenju životnih i radnih obaveza, a prognozira se da će 2020. biti na 2. mestu. Kod poremećaja afekta dominantno su oštećene emocije.

1

Ova oboljenja imaju 2 pola: depresiju (bolesnu tugu) i euforiju (bolesnu veselost). Klasifikacija poremećaja afekta: 1. Depresija (unipolarna) 2. Bipolarni afektivni poremećaj (smenjivanje depresije i manije) 3. Manična epizoda (unipolarna manija)

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Klinička slika velike endogene depresije: Depresivne epizode treba da se manifestuju sa najmanje 4 od 8 vodećih poremećaja: psihomotorna agitacija ili usporenost gubitak interesovanja za svakodnevne aktivnosti (uključujući i smanjivanje seksualnog nagona) pojačan zamor osećaj krivice i bezvrednosti usporeno mišljenje i otežana koncentracija samoubilačke ideje poremećaj apetita smetnje u spavanju

2

2. Depresije mogu biti povezane i sa bolešću i/ili odgovarajućom terapijom. Bolesti: srčani pacijenti (20-30%). traumatske povrede mozga). 4.1. sistemskim analgeticima. diabetes mellitus. hipotireoidizam. pacijenti koji boluju od kancera (25%). Manija je sasvim suprotna po svojim znacima i simptomima od depresije: bezrazložna preterana veselost. pacijenti sa neurološkim poremećajima (cerebrovaskularni poremećaji. demencija. hipolipemicima. raspoloženje i postupci su neprilagodjeni okolnostima. antimikrobnim lekovima. 3 . multipla skleroza. 5. hepatitis C. antiparkinsonicima i antikonvulzivima može da izazove depresiju. antiartimicima. Terapija antihipertenzivima (β. HIV-pozitivni pacijenti. glukokortikoidima.blokatori. razdraganost (euforija) preterano samopouzdanje impulsivno ponašanje iritirajuće nestrpljenje i agresija ponekad sa grandioznim obmanama napoleonskog tipa Kao i kod depresije. Ca+2 – blokatori). Parkinson-ova bolest. 3.

PODACI KOJI PODRŽAVAJU OVU TEORIJU Triciklični antidepresivi (TCA) i inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) olakšavaju monoaminergičku transmisiju. Odložen terapijski efekat antidepresiva je više u vezi sa inhibicijom nego facilitacijom monoaminskog transporta. a manija je u vezi sa ekscesivnim oslobadjanjem ovih monoamina. dok sa druge strane rezerpin prazni depoe NOR i 5-HT i izaziva depresiju. ali nisu antidepresivi. Biohemijske promene u depresiji su u nekim studijama identične promenama u maničnih pacijenata. 4 . Kokain blokira preuzimanje NA ali nije antidepresiv. PODACI KOJI NE PODRŽAVAJU OVU TEORIJU Amfetamini povećavaju oslobadjanje NA i blokiraju preuzimanje NA.TEORIJE NASTANKA POREMEĆAJA RASPOLOŽENJA Monoaminska teorija Depresija je rezultat funkcionalnog deficita monoaminergičke transmisije (NA i/ili 5HT) u CNS-u.

farmakološke manipulacije monoaminskom transmisijom ostaju najuspešnije terapijsko sredstvo. 5 .Pretpostavljeni neuroendokrini mehanizam nastanka depresije Mada monoaminska hipoteza u svom jednostavnom obliku nije održiva kao objašnjenje depresije.

GRUPE ANTIDEPRESIVNIH LEKOVA Triciklični i njima slični antidepresivi (TCA) Selektivni inhibitori preuzimanja 5HT (SSRI) Inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) “Atipični” antidepresivi TRICIKLIČNI I NJIMA SLIČNI ANTIDEPRESIVI Mehanizam dejstva Inhibicija preuzimanja ("reuptake") NA i/ili 5HT iz sinaptičkog prostora u presinaptičke nervne završetke. kao i 5-HT2receptora. 2.1. Pri dužoj primeni dolazi do adaptivnih promena pre. 3.i postsinaptičkih receptora – nishodna regulacija β. Takodje blokiraju i H1 M receptore α 6 . 4. α2.

uključujući i one koje kontrolišu citoskeletne i druge strukturne proteine. Sve ovo upućuje na pretpostavku da se terapijski efekat možda zasniva na rastu i grananju neurona. odnosno "remodelovanju mozga“. a dokazani su i efekti na transkripcione faktore i faktore rasta. Dokazano je povećanje cAMP-a. izmenjena aktivnost proteinskih kinaza.Ove promene predstavljaju samo deo adaptivnog odgovora CNS-a na dugotrajni terapiju ovim lekovima. 7 .

Predstavnici: Amitriptilin Klomipramin (Anafranil®) Doksepin Maprotilin (Maprotilin. Poboljšanje spavanja je obično prvi terapijski efekat. 8 . Maprotin®) Mianserin (Miansan®) Trazodon (Trittico®) Lofepramin INDIKACIJE: • Ozbiljne depresije posebno kada se želi sedacija • Noćno mokrenje u dece iznad 7 godina • Neuropatski bolovi • Fobična i opsesivna stanja TCA su posebno efikasni u lečenju umerenih do ozbiljnih endogenih depresija koje su povezane sa gubitkom apetita i poremećajem spavanja.

klomipramin (Anafranil®). Za agitirane i anksiozne depresivne pacijente preporučuju se TCA sa sedativnim dejstvom kao što su: amitriptilin. lofepramin. retencija urina) • Manija. konstipacija. a onda postepeno povećavati dozu. zamućen vid.Sa manjim dozama treba otpočeti terapiju posebno u starih pacijenata. imipramin. Zbog dugog poluvremena eliminacije obično je potrebno doziranje jednom dnevno. maprotilin (Maprotin®). oprez kod pacijenata sa epilepsijom. nortriptilin. posebno maprotilin) • Kardiovaskularni efekti (EKG-promene. aritmije. najčešće pred spavanje. tahikardija. trazodon (Trittico®). konvulzije (retko.i hematotoksičnost (mianserin) • Impotencija 9 . NEŽELJENA DEJSTVA: • Sedacija (H1 – blokada) • Posturalna hipotenzija (α1 blokada) • Antimuskarinski efekti (suva usta. Za apatične depresivne pacijente preporučuju se TCA sa manje izraženim sedativni efektima kao što su: amoksapin. mianserin (Miansan®). trenutna smrt) • Povećanje apetita • Hepato.

retencija urina. Doze TCA treba postepeno smanjivati. Treba propisivati ograničene količine TCA zbog opasnosti od predoziranja. PREDOZIRANJE: Simptomi: suva usta. Na neke od neželjenih efekata se javlja tolerancija. obezbediti prohodnost disajnih puteva. Lečenje: aktivni ugalj. Savet: treba sumnjati na hiponatrijemiju kada se javi pospanost. konfuzije ili konvulzije tokom primene AD. i verovatno je posledica neodgovarajuće sekrecije ADH) povezana je sa SVIM antidepresivima.Hiponatrijemija (obično kod starijih. metabolička acidoza. onda kada je to moguće. respiratorna insuficijencija. aritmije. 10 . Neželjeni efekti se mogu smanjiti i kada se postepeno povećava doza. diazepam iv. delirijum sa konfuzijom. koma. ali se češće zapaža kod SSRI nego kod drugih. konvulzije. hipotenzija. NaHCO3 iv. hipotermija. halucinacije. hiperrefleksija.

i postsinaptičkih 5-HT receptora.nishodne regulacije pre. antihistaminskih. antiadrenergičkih) → manje su opasni pri predoziranju i akutnoj toksičnosti.INTERAKCIJE: Alkohol + TCA = respiratorna depresija Hipotenzivni lekovi + TCA = potenciranje hipotenzije MAOI + TCA = NE!!! Antipsihotici + TCA = ventrikularne aritmije Aspirin + TCA = vezivanje za iste proteine plazme SELEKTIVNI INHIBITORI PREUZIMANJA 5HT (SSRI) Mehanizam dejstva Selektivna inhibicija preuzimanja ("reuptake") 5HT iz sinaptičkog prostora u nervni završetak. 11 . Pri dužoj primeni dolazi do adaptivnih promena . Dejstvo na druge neurotransmiterske sisteme je zanemarljivo → manje mogućnosti za izazivanje neželjenih efekata (antimuskarinskih.

Efikasnost im je slična TCA i lečenju umerenih depresija. Predstavnici: • Fluoksetin (Flunirin®. Flunisan®. ali su izgleda manje efikasni u lečenju najtežih oblika depresije u poredjenju sa TCA. Flusetin®) • Fluvoksamin • Citalopram (Citalex) • Escitalopram (Cipralex®) • Paroksetin (Seroxat®) • Sertralin 12 .

escitaloprama. citaloprama. 13 . povraćanje • Insomnija • Seksualne disfunkcije • Hiponatrijemija • Gubitak apetita i telesne mase *Kontraindikovana je primena sertralina. fluvoksamina. fluoksetina? i njima sličnog venlafaksina mladjima od 18 godina. sertralina.Indikacije: • Depresija (koja ne zahteva sedaciju) • Panična stanja • Opsesivno-kompulzivni poremećaji • Socijalna fobija • Posttraumatski stresni poremećaj • Generalizovana anksioznost • Bulimija Neželjena dejstva • Nauzeja. paroksetina.

14 . hipertenzija.Interakcije MAOI + SSRI → serotoninski sindrom (mioklonus. agitiranost. kardiovaskularni kolaps). hipertermija. sličnu onoj koju stvaraju TCA. INHIBITORI MONOAMINOOKSIDAZE (MAOI) Mehanizam dejstva Ireverzibilna ili reverzibilna inhibicija MAO. MAOI uzrokuju odloženu nishodnu regulaciju adrenergičkih i 5HT receptora. koji nastaje usled stimulacije 5HT1 receptora u moždanom stablu. abdominalni grčevi.

Reverzibilni inhibitor MAO-A: moklobemid (Auromid®. Aurorix®) MAO-A – uglavnom su mu supstrat: adrenalin. serotonin. izokarboksazid. 15 . noradrenalin. tranilcipromin. dopamin.Predstavnici: Ireverzibilni inhibitori MAO: fenelzin. Dejstvo im dugo traje. feniletilamine: adrenalin. a MAO-B. noradrenalin.

16 . ekscitiranost • Povećanje telesne mase • Antimuskarinski efekti • Hepatotoksičnost (retko) Interakcije Najveći problem kod ove grupe AD. amfetamini). i one koje ne odgovaraju na druge AD. Neželjena dejstva • Posturalna hipotenzija (ireverzibilni) • Centralna stimulacija: insomnija. histerijom i fobijom. Primenjuju se za atipične depresije koje su često povezane sa hipohondrijom. fermentisana soja) ili indirektnim simpatikomimeticima (efedrin. koncentrovani proizvodi kvasca.Indikacije: Druga linija antidepresiva. kod moklobemida – manje Opasna hipertenzija u interakciji sa hranom bogatom tiraminom (stari kačkavalj. Petidin +MAOI → CNS ekscitacija ili depresija (hipertenzija ili hipotenzija).

Kantarion – efiksan kod blagih do umerenih depresija. triptofan. venlafaksin. reboksetin (Edronax®). gotovo bez neželjenih efekata izuzev indukcije mikrozomalnih enzima jetre. početak terapijskog efekta manje odložen (venlafaksin) u poredjenju sa TCA. bupropion (Zyban®) Mehanizmi dejstva • Inhibicija presinaptičkih α2 receptora (mirtazapin) • Selektivna inhibicija preuzimanja NA (reboksetin) • Prekurzor 5HT (triptofan) • Inhibicija preuzimanja NA i serotonina (venlafaksin) • Inhibicija preuzimanja NA i DA (bupropion) Prednosti: manje izraženi antimuskarinski i sedativni efekti.“ATIPIČNI” ANTIDEPRESIVI Predstavnici: mirtazapin (Remeron®). 17 .

treba ih primenjivati još 6-9 meseci. Kada se antidepresivima postigne poboljšanje stanja pacijenta. a drugi na neki drugi antidepresiv. što se mora raditi pod strogim nadzorom lekara specijaliste. Prekid primene antidepresiva mora biti veoma postepen! LEKOVI ZA STABILIZACIJU RASPOLOŽENJA Bipolarni poremećaj Manija “above” eutimija Depresija “below” 18 . jer će neki pacijenti bolje reagovati na jedan. Terapija održavanja se primenjuje u rekurentnim depresijama i tokom nekoliko godina. i u tom periodu treba pacijenta zbrinuti drugim metodama lečenja (psihoterapija) i držati ga pod nadzorom zbog rizika od samoubistva. Samo u izuzetnim slučajevima može se pribeći kombinovanoj terapiji. Antidepresivi deluju tek posle latentnog perioda od 2-4 nedelje.Najčešće se primenjuje samo jedan antidepresiv. Izbor antidepresiva je individualan.

Klasa A stabilizatora raspoloženja Klasa A obuhvata lekove koji stabilizuju raspoloženje koje je iznad osnovnog nivoa (above baseline) antimanična svojstva ne indukuju niti pogoršavaju depresivnu simptomatologiju primeri: litijum (prototip) valproat karbamazepin olanzapin risperidon kvetiapin Klasa B obuhvata lekove koji stabilizuju raspoloženje koje je ispod osnovnog nivoa (below baseline) antidepresivna svojstva ne indukuju maničnu simptomatologju primeri: lamotrigin litijum olanzapin 19 .

Hormonski indukovano stvaranje cAMP-a je smanjeno (reakcija renalnih tubula na ADH i štitne žlezde na TSH). 20 . kao i blokiranje mnogih efekata koji se odvijaju posredstvom receptora.Litijum karbonat Mehanizam dejstva Blokada hidrolize inozitol fosfata u inozitol→smanjenje rezervi PI u membrani →inhibicija stvaranja IP3 pod uticajem agonista.

do 50 sati kod pacijenata sa smanjenom bubrežnom funkcijom.Farmakokinetika i toksičnost Mala terapijska širina leka (0. Glavni neželjeni efekti: Mučnina Žedj Poliurija Hipotireoidizam Drhtavica Slabost Konfuzija Akutno predoziranje: Konfuzija Grčevi Aritmije 21 . dugo poluvreme eliminacije (normalna bubrežna funkcija 20-24 sata.5 mmol/l)-praćenje conc leka u plazmi.5-1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->