Antidepresivi

Radica Stepanović-Petrović

Unipolarna depresija se nalazi na 4. mestu medju bolestima koje onesposobljavaju ljude u izvodjenju životnih i radnih obaveza, a prognozira se da će 2020. biti na 2. mestu. Kod poremećaja afekta dominantno su oštećene emocije.

1

Ova oboljenja imaju 2 pola: depresiju (bolesnu tugu) i euforiju (bolesnu veselost). Klasifikacija poremećaja afekta: 1. Depresija (unipolarna) 2. Bipolarni afektivni poremećaj (smenjivanje depresije i manije) 3. Manična epizoda (unipolarna manija)

1. 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Klinička slika velike endogene depresije: Depresivne epizode treba da se manifestuju sa najmanje 4 od 8 vodećih poremećaja: psihomotorna agitacija ili usporenost gubitak interesovanja za svakodnevne aktivnosti (uključujući i smanjivanje seksualnog nagona) pojačan zamor osećaj krivice i bezvrednosti usporeno mišljenje i otežana koncentracija samoubilačke ideje poremećaj apetita smetnje u spavanju

2

diabetes mellitus. Ca+2 – blokatori). multipla skleroza.blokatori. Manija je sasvim suprotna po svojim znacima i simptomima od depresije: bezrazložna preterana veselost. HIV-pozitivni pacijenti. pacijenti koji boluju od kancera (25%). antiartimicima. 4. traumatske povrede mozga). glukokortikoidima. demencija. 3. Parkinson-ova bolest. hipotireoidizam. raspoloženje i postupci su neprilagodjeni okolnostima. antiparkinsonicima i antikonvulzivima može da izazove depresiju. Depresije mogu biti povezane i sa bolešću i/ili odgovarajućom terapijom. pacijenti sa neurološkim poremećajima (cerebrovaskularni poremećaji. Bolesti: srčani pacijenti (20-30%).1. sistemskim analgeticima. antimikrobnim lekovima. 5. 2. hipolipemicima. 3 . razdraganost (euforija) preterano samopouzdanje impulsivno ponašanje iritirajuće nestrpljenje i agresija ponekad sa grandioznim obmanama napoleonskog tipa Kao i kod depresije. Terapija antihipertenzivima (β. hepatitis C.

Kokain blokira preuzimanje NA ali nije antidepresiv. Biohemijske promene u depresiji su u nekim studijama identične promenama u maničnih pacijenata. PODACI KOJI NE PODRŽAVAJU OVU TEORIJU Amfetamini povećavaju oslobadjanje NA i blokiraju preuzimanje NA. PODACI KOJI PODRŽAVAJU OVU TEORIJU Triciklični antidepresivi (TCA) i inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) olakšavaju monoaminergičku transmisiju. ali nisu antidepresivi. 4 . Odložen terapijski efekat antidepresiva je više u vezi sa inhibicijom nego facilitacijom monoaminskog transporta.TEORIJE NASTANKA POREMEĆAJA RASPOLOŽENJA Monoaminska teorija Depresija je rezultat funkcionalnog deficita monoaminergičke transmisije (NA i/ili 5HT) u CNS-u. a manija je u vezi sa ekscesivnim oslobadjanjem ovih monoamina. dok sa druge strane rezerpin prazni depoe NOR i 5-HT i izaziva depresiju.

Pretpostavljeni neuroendokrini mehanizam nastanka depresije Mada monoaminska hipoteza u svom jednostavnom obliku nije održiva kao objašnjenje depresije. 5 . farmakološke manipulacije monoaminskom transmisijom ostaju najuspešnije terapijsko sredstvo.

α2. kao i 5-HT2receptora. Pri dužoj primeni dolazi do adaptivnih promena pre. GRUPE ANTIDEPRESIVNIH LEKOVA Triciklični i njima slični antidepresivi (TCA) Selektivni inhibitori preuzimanja 5HT (SSRI) Inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) “Atipični” antidepresivi TRICIKLIČNI I NJIMA SLIČNI ANTIDEPRESIVI Mehanizam dejstva Inhibicija preuzimanja ("reuptake") NA i/ili 5HT iz sinaptičkog prostora u presinaptičke nervne završetke.i postsinaptičkih receptora – nishodna regulacija β.1. 3. 4. Takodje blokiraju i H1 M receptore α 6 . 2.

Ove promene predstavljaju samo deo adaptivnog odgovora CNS-a na dugotrajni terapiju ovim lekovima. a dokazani su i efekti na transkripcione faktore i faktore rasta. Dokazano je povećanje cAMP-a. uključujući i one koje kontrolišu citoskeletne i druge strukturne proteine. izmenjena aktivnost proteinskih kinaza. odnosno "remodelovanju mozga“. Sve ovo upućuje na pretpostavku da se terapijski efekat možda zasniva na rastu i grananju neurona. 7 .

8 . Poboljšanje spavanja je obično prvi terapijski efekat. Maprotin®) Mianserin (Miansan®) Trazodon (Trittico®) Lofepramin INDIKACIJE: • Ozbiljne depresije posebno kada se želi sedacija • Noćno mokrenje u dece iznad 7 godina • Neuropatski bolovi • Fobična i opsesivna stanja TCA su posebno efikasni u lečenju umerenih do ozbiljnih endogenih depresija koje su povezane sa gubitkom apetita i poremećajem spavanja.Predstavnici: Amitriptilin Klomipramin (Anafranil®) Doksepin Maprotilin (Maprotilin.

Za agitirane i anksiozne depresivne pacijente preporučuju se TCA sa sedativnim dejstvom kao što su: amitriptilin. aritmije. najčešće pred spavanje. NEŽELJENA DEJSTVA: • Sedacija (H1 – blokada) • Posturalna hipotenzija (α1 blokada) • Antimuskarinski efekti (suva usta. Za apatične depresivne pacijente preporučuju se TCA sa manje izraženim sedativni efektima kao što su: amoksapin. posebno maprotilin) • Kardiovaskularni efekti (EKG-promene.i hematotoksičnost (mianserin) • Impotencija 9 . mianserin (Miansan®). trenutna smrt) • Povećanje apetita • Hepato. nortriptilin. konvulzije (retko. lofepramin. Zbog dugog poluvremena eliminacije obično je potrebno doziranje jednom dnevno. klomipramin (Anafranil®). oprez kod pacijenata sa epilepsijom.Sa manjim dozama treba otpočeti terapiju posebno u starih pacijenata. trazodon (Trittico®). a onda postepeno povećavati dozu. imipramin. retencija urina) • Manija. tahikardija. konstipacija. zamućen vid. maprotilin (Maprotin®).

NaHCO3 iv.Hiponatrijemija (obično kod starijih. retencija urina. ali se češće zapaža kod SSRI nego kod drugih. i verovatno je posledica neodgovarajuće sekrecije ADH) povezana je sa SVIM antidepresivima. koma. Treba propisivati ograničene količine TCA zbog opasnosti od predoziranja. delirijum sa konfuzijom. onda kada je to moguće. PREDOZIRANJE: Simptomi: suva usta. hiperrefleksija. halucinacije. Na neke od neželjenih efekata se javlja tolerancija. diazepam iv. 10 . konvulzije. Doze TCA treba postepeno smanjivati. konfuzije ili konvulzije tokom primene AD. aritmije. metabolička acidoza. Lečenje: aktivni ugalj. obezbediti prohodnost disajnih puteva. Neželjeni efekti se mogu smanjiti i kada se postepeno povećava doza. respiratorna insuficijencija. hipotenzija. Savet: treba sumnjati na hiponatrijemiju kada se javi pospanost. hipotermija.

antihistaminskih. antiadrenergičkih) → manje su opasni pri predoziranju i akutnoj toksičnosti.nishodne regulacije pre. Pri dužoj primeni dolazi do adaptivnih promena . 11 . Dejstvo na druge neurotransmiterske sisteme je zanemarljivo → manje mogućnosti za izazivanje neželjenih efekata (antimuskarinskih.i postsinaptičkih 5-HT receptora.INTERAKCIJE: Alkohol + TCA = respiratorna depresija Hipotenzivni lekovi + TCA = potenciranje hipotenzije MAOI + TCA = NE!!! Antipsihotici + TCA = ventrikularne aritmije Aspirin + TCA = vezivanje za iste proteine plazme SELEKTIVNI INHIBITORI PREUZIMANJA 5HT (SSRI) Mehanizam dejstva Selektivna inhibicija preuzimanja ("reuptake") 5HT iz sinaptičkog prostora u nervni završetak.

Efikasnost im je slična TCA i lečenju umerenih depresija. Predstavnici: • Fluoksetin (Flunirin®. Flusetin®) • Fluvoksamin • Citalopram (Citalex) • Escitalopram (Cipralex®) • Paroksetin (Seroxat®) • Sertralin 12 . ali su izgleda manje efikasni u lečenju najtežih oblika depresije u poredjenju sa TCA. Flunisan®.

Indikacije: • Depresija (koja ne zahteva sedaciju) • Panična stanja • Opsesivno-kompulzivni poremećaji • Socijalna fobija • Posttraumatski stresni poremećaj • Generalizovana anksioznost • Bulimija Neželjena dejstva • Nauzeja. sertralina. citaloprama. paroksetina. fluvoksamina. 13 . fluoksetina? i njima sličnog venlafaksina mladjima od 18 godina. povraćanje • Insomnija • Seksualne disfunkcije • Hiponatrijemija • Gubitak apetita i telesne mase *Kontraindikovana je primena sertralina. escitaloprama.

INHIBITORI MONOAMINOOKSIDAZE (MAOI) Mehanizam dejstva Ireverzibilna ili reverzibilna inhibicija MAO. abdominalni grčevi. sličnu onoj koju stvaraju TCA. kardiovaskularni kolaps). koji nastaje usled stimulacije 5HT1 receptora u moždanom stablu. MAOI uzrokuju odloženu nishodnu regulaciju adrenergičkih i 5HT receptora. agitiranost. hipertermija. hipertenzija. 14 .Interakcije MAOI + SSRI → serotoninski sindrom (mioklonus.

15 . serotonin. Reverzibilni inhibitor MAO-A: moklobemid (Auromid®. tranilcipromin. dopamin. a MAO-B. Aurorix®) MAO-A – uglavnom su mu supstrat: adrenalin. noradrenalin. Dejstvo im dugo traje. noradrenalin. izokarboksazid.Predstavnici: Ireverzibilni inhibitori MAO: fenelzin. feniletilamine: adrenalin.

histerijom i fobijom. Primenjuju se za atipične depresije koje su često povezane sa hipohondrijom. i one koje ne odgovaraju na druge AD. Neželjena dejstva • Posturalna hipotenzija (ireverzibilni) • Centralna stimulacija: insomnija. ekscitiranost • Povećanje telesne mase • Antimuskarinski efekti • Hepatotoksičnost (retko) Interakcije Najveći problem kod ove grupe AD.Indikacije: Druga linija antidepresiva. amfetamini). kod moklobemida – manje Opasna hipertenzija u interakciji sa hranom bogatom tiraminom (stari kačkavalj. koncentrovani proizvodi kvasca. fermentisana soja) ili indirektnim simpatikomimeticima (efedrin. 16 . Petidin +MAOI → CNS ekscitacija ili depresija (hipertenzija ili hipotenzija).

reboksetin (Edronax®). 17 . gotovo bez neželjenih efekata izuzev indukcije mikrozomalnih enzima jetre. početak terapijskog efekta manje odložen (venlafaksin) u poredjenju sa TCA. triptofan. bupropion (Zyban®) Mehanizmi dejstva • Inhibicija presinaptičkih α2 receptora (mirtazapin) • Selektivna inhibicija preuzimanja NA (reboksetin) • Prekurzor 5HT (triptofan) • Inhibicija preuzimanja NA i serotonina (venlafaksin) • Inhibicija preuzimanja NA i DA (bupropion) Prednosti: manje izraženi antimuskarinski i sedativni efekti. venlafaksin. Kantarion – efiksan kod blagih do umerenih depresija.“ATIPIČNI” ANTIDEPRESIVI Predstavnici: mirtazapin (Remeron®).

treba ih primenjivati još 6-9 meseci. što se mora raditi pod strogim nadzorom lekara specijaliste. Izbor antidepresiva je individualan. i u tom periodu treba pacijenta zbrinuti drugim metodama lečenja (psihoterapija) i držati ga pod nadzorom zbog rizika od samoubistva. Antidepresivi deluju tek posle latentnog perioda od 2-4 nedelje. jer će neki pacijenti bolje reagovati na jedan.Najčešće se primenjuje samo jedan antidepresiv. Terapija održavanja se primenjuje u rekurentnim depresijama i tokom nekoliko godina. Kada se antidepresivima postigne poboljšanje stanja pacijenta. a drugi na neki drugi antidepresiv. Prekid primene antidepresiva mora biti veoma postepen! LEKOVI ZA STABILIZACIJU RASPOLOŽENJA Bipolarni poremećaj Manija “above” eutimija Depresija “below” 18 . Samo u izuzetnim slučajevima može se pribeći kombinovanoj terapiji.

Klasa A stabilizatora raspoloženja Klasa A obuhvata lekove koji stabilizuju raspoloženje koje je iznad osnovnog nivoa (above baseline) antimanična svojstva ne indukuju niti pogoršavaju depresivnu simptomatologiju primeri: litijum (prototip) valproat karbamazepin olanzapin risperidon kvetiapin Klasa B obuhvata lekove koji stabilizuju raspoloženje koje je ispod osnovnog nivoa (below baseline) antidepresivna svojstva ne indukuju maničnu simptomatologju primeri: lamotrigin litijum olanzapin 19 .

Hormonski indukovano stvaranje cAMP-a je smanjeno (reakcija renalnih tubula na ADH i štitne žlezde na TSH).Litijum karbonat Mehanizam dejstva Blokada hidrolize inozitol fosfata u inozitol→smanjenje rezervi PI u membrani →inhibicija stvaranja IP3 pod uticajem agonista. 20 . kao i blokiranje mnogih efekata koji se odvijaju posredstvom receptora.

do 50 sati kod pacijenata sa smanjenom bubrežnom funkcijom. Glavni neželjeni efekti: Mučnina Žedj Poliurija Hipotireoidizam Drhtavica Slabost Konfuzija Akutno predoziranje: Konfuzija Grčevi Aritmije 21 .Farmakokinetika i toksičnost Mala terapijska širina leka (0.5-1. dugo poluvreme eliminacije (normalna bubrežna funkcija 20-24 sata.5 mmol/l)-praćenje conc leka u plazmi.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.