Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 7. 3. 2012. Sarajevo Godina XVII Broj 5938

17 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

TERORISTA SLOBODNO PRELAZIO GRANICU!
O
Prema izvje{taju Ministarstva sigurnosti, Ja{arevi} je pripadao pravcu koji propagira Nusret Imamovi} Napada~ je u Gornju Mao~u do{ao sa suprugom vehabije iz Zemuna
la, izjavio je za „Avaz“ Dubravko ^ampara, tu`ilac Tu`ila{tva BiH, koji vodi ovaj slu~aj. Sud BiH, naime, 30. januara produ`io je pritvor Mevlidu Ja{arevi}u i ostalima na tri mjeseca. - Ne}e biti produ`ena mjera pritvora, jer }emo sigurno do njegovog isteka podi}i optu`nicu - kazao 2. i 3. strana nam je ^ampara. ptu`nica protiv osumnji~enih za teroristi~ki napad na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu bit }e podignuta najkasnije do 29. apri-

SARAJEVO

Prezentiran izvje{taj o napadu na Ambasadu SAD

Rastanci: Sjednica Predsjedni{tva SBiH

Bande

SILAJD@I] DAO OVLASTI JERLAGI]U

Nepravde: D`emila Had`i}, supruga heroja

ZA[TO MOG SAFETA NEMA NA SPISKU POKRETA^A OTPORA?
Sarajevo: Pripadnici policije dovode osumnji~enog Suvada Hod`i}a u sud
(Foto: I. [ebalj)

4. str.

Kriminalci zatvoreni

U~esnici pucnjave na Alipa{inom Polju predati tu`iocu
15. strana

8. strana

Ukratko

2

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

aktuelno

PARLAMENT BiH Prezentiran izvje{taj o teroristi~kom napadu na Am
Mihajlovi}: Mandat na {est godina

VSTV

Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e (VSTV) BiH na sjednici odr`anoj ju~er u Sarajevu donijelo je odluku o imenovanju Bo`e Mihajlovi}a za zamjenika glavnog tu`ioca Tu`ila{tva BiH. Pri dono{enju odluke o imenovanju VSTV je uzeo u obzir kriterije poput stru~nog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata i dokazane rukovodne i organizacijske sposobnosti bitne za rad Tu`ila{tva BiH. Zamjenik glavnog tu`ioca Tu`ila{tva BiH imenuju se na mandat od {est godina, a Mihajlovi} }e na du`nost stupiti sutra.

Mihajlovi} zamjenik glavnog tu`ioca

Ja{arevi} slobodno prelazio
Prema izvje{taju Ministarstva sigurnosti, pripadao pravcu koji propagira Nusret Imamovi} iz Gornje Mao~e
Optu`nica protiv osumnji~enih za teroristi~ki napad na Ameri~ku ambasadu u Sarajevu bit }e podignuta najkasnije do 29. aprila, izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ Dubravko ^ampara, tu`ilac Tu`ila{tva BiH, koji vodi istragu u ovom slu~aju. Sud BiH, naime, 30. januara produ`io je pritvor Mevlidu Ja{arevi}u, Munibu Ahmetspahi}u i Emrahu Fojnici na tri mjeseca, dok su Dini Pe~enkovi}u izre~ene mjere zabrane. - Ne}e biti produ`ena mjera pritvora, jer }emo sigurno do njegovog isteka podi}i optu`nicu - kazao nam je ^ampara. Iako nije `elio komentirati detalje, kako „Avaz“ saS druge strane, ju~er je zasjedala zajedni~ka Komisija Parlamenta BiH za odbranu i sigurnost BiH, na kojoj se nakon ~etiri mjeseca trebalo raspravljati o izvje{taju Ministarstva sigurnosti BiH o teroristi~kom napadu na Ambasadu SAD. No, rasprava je odgo|ena zbog izostanaka predstavnika Grani~ne policije BiH i Obavje{tajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH. Ministar Sadik Ahmetovi} pro~itao je izvje{taj, zbog kojeg su pojedini ~lanovi Komisije negodovali, komentiraju}i da su sve ve} saznali iz medija. Osim prepri~anih detalja samog napada, odranije poznatih javnosti, u izvje{taju je navedeno da je Grani~na policija evidentirala da je Ja{arevi} 12 pu-

Podaci

Ja{arevi}: Bio povu~ena osoba

Izvje{taj FBI-ja

Koridor 5C

Na ju~era{njem sastanku Damira Had`i}a, ministra prometa i komunikacija BiH, s Denisom Lasi}em, premijerom HNK, i Ljubom Be{li}em, gradona~elnikom Mostara, otklonjene su glavne ko~nice realiziranja projekta koridora 5C kroz Mostar i M. H. ^apljinu.

Otklonjene ko~nice

U Gornju Mao~u do{ao sa suprugom selefije iz Zemuna
Ja{arevi} je, prema podacima OSA-e, od 3. do 8. januara 2011. godine prisustvovao zimskoj medresi koju je organizirao i vodio Nusret Imamovi}, vo|a selefijske (vehabijske) zajednice u Gornjoj Mao~i, a kojoj su prisustvovale i selefije iz inozemstva. U Gornju Mao~u Ja{arevi} je tada do{ao u dru{tvu supruge jednog znaje, postignut je veliki napredak u istrazi, koja je, navodno, pri samom kraju. Uz to, Tu`ila{tvo jo{ ~eka izvje{taj FBI-ja, ~iji su istra`itelji obavili uvi|aj nakon napada na Ambasadu. od radikalnih selefija iz Zemuna. Dan prije zavr{etka zimske medrese, Imamovi} je organizirao sastanak s predstavnicima pojedinih selefijskih d`emata iz regije i dijaspore kojem su, kao predstavnici d`emata iz Novog Pazara, prisustvovali Ja{arevi} i jo{ jedna osoba. Tom prilikom su referirali i o stanju u Novom Pazaru. ta pre{ao granicu od 5. juna 2010. do 16. avgusta 2011. godine, od kojih ~etiri prelaska nisu elektronski zabilje`ena. U BiH se zvani~no preselio 16. juna 2011. godine,

Faksimil izvje{taja: Osam od 12 Ja{arevi}evih prelazaka granice

^apljina

Federalni premijer Nermin Nik{i} ju~er je zajedno s na~elnikom op}ine ^apljina Smiljanom Vidi}em obi{ao tamo{nje poljoprivredne proizvo|a~e u Klepcima, ^eljevu i Vi{i}ima, ~iji su plastenici i staklenici stradali zbog nedavne nezapam}ene snjeM. Sm. `ne katastrofe.

Nik{i} s poljoprivrednicima

kada je sa suprugom Mirelom Demirovi} do{ao `ivjeti u Gornju Mao~u, gdje je boravio u ku}i Dine Pe~enkovi}a, jednog od osumnji~enih za napad na Ameri~ku ambasadu. Ina~e, OSA je i prije napada na Ambasadu raspolagala odre|enim saznanjima o osumnji~enom Mevlidu Ja{arevi}u zvanom Abdurahman, zbog ~ega je u februaru 2011. godine uvr{ten na „watch“ listu, koju ~ine sigurnosno interesantne osobe, za koje je potrebno evidentirati prelazak dr`avne granice. Zanimljivo je da podaci OSA-e potvr|uju informaci-

je koje je „Avaz“ detaljno objavio nakon teroristi~kog napada. Jo{ 2005. godine, naime, Ja{arevi} je osu|en u Be~u na tri godine zatvora zbog razbojni{tva i kra|e 100.000 eura. Nakon odslu`ene kazne protjeran je iz Austrije u Srbiju. Tokom 2010. policija ga je privela u Novom Pazaru zbog posjedovanja no`a i kretanja u blizini grupe diplomata i ambasadorice SAD u Srbiji. Prema podacima

Konferencija

U Sarajevu je ju~er po~ela trodnevna finalna planska konferencija za me|unarodnu civilnovojnu vje`bu „Zajedni~ki otpor 2012“, kojoj je doma}in BiH, a koja }e biti odr`ana tokom maja i juna. Rije~ je o civilno-vojnoj vje`bi za{tite i spa{avanja, koja je me|unarodnog karaktera, a osim BiH, u~estvovat }e i zemlje iz {ireg regiona jugoisto~ne EvroM. A{. pe i NATO-a.

Saradnja klju~ uspjeha!

U Velikoj Kladu{i u organizaciji Odbora za do~ek traju velike pripreme za odlazak gra|ana po Fikreta Abdi}a, nakon {to u petak iza|e iz zatvora u Puli. Predsjednik Odbora Enver Munjakovi} kazao nam je da }e ta~an broj autobusa koji }e organizirano krenuti iz Velike Kladu{e prema Puli biti poznat danas oko 16 sati. - Interes je ogroman, vjerujte da Kanton nema dovoljno tehni~ki ispravnih autobusa kojima bismo stigli do odredi{ta - ka`e Munjakovi}. Ju~er oko 16 sati operiralo se sa 30 zakupljenih autobusa, plus sedam iz Karlova~ke `upanije, koji }e na grani~nom prijelazu Maljevac

Po Babu ide 5.000 ljudi

Abdi}evci spremni za odlazak u Pulu

Abdi}: Zlo~inac izlazi iz zatvora

kod Velike Kladu{e primiti dio pristalica kladu{kog Babe. - Sada je ve} sigurno da }e broj autobusa biti daleko ve}i. Prema na{oj procjeni, krenut }e 5.000 ljudi - isti~e Munjakovi}, nagla{avaju}i da }e i mnogi krenuti vlastiM. D. tim prijevozom.

Zajedni~ka radna komisi- tska. Me|utim, dogovoreno ja za provo|enje Aneksa B je da BiH u narednom periSporazuma o sukcesiji imovi- odu isplati polovinu vrijene biv{e SFRJ okon~ala je jo{ dnosti ambasade, koja }e tajedan sastanak prekju~er u Za- ko postati na{e vlasni{tvo grebu. Bosna i Hercegovina, kazao je Adnan Had`ikapekako je dogovoreno na sasta- tanovi}, ovla{teni pregovara~ nku, dobit }e ambasaBiH za Aneks B. du u kenijskom gradu Tema sastanka u Najrobiji te polovinu Zagrebu bila je i ravlasni{tva nad biv{om sprava o podjeli kultuambasadom u Al`iru. rnih vrijednosti. Rije~ - Ambasadu u Naje o umjetni~kim djejrobiju dobili smo uz lima koja krase zgrapristanak svih prede zajedni~ke imovine, dstavnika zemalja sua podjela, prema Hakcesije, dok je za am- Had`ikapeta- d`ikapetanovi}evim basadu u Al`iru zai- novi}: Uspje{ni rije~ima, ide prema nteresovana i Hrva- razgovori planu.

BiH dobila zgradu u
Njujork: Ulaz u zgradu u kojoj se nalazi luksuzni stan koji ide na prodaju

Odr`an sastanak sukcesora imovine

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

3

Komentar dana
Pi{e: Ru`dija AD@OVI] (ruzdija@avaz.ba)

basadu SAD u Sarajevu

granicu!
Prema podacima OSA-e, a kako je to „Avaz“ ve} otkrio, Ja{arevi} je selefizam po~eo prakticirati tokom 2008. i 2009. godine prilikom boravka u Be~u. Operativni podaci pokazuju da se on intenzivno dru`io sa sljedbenicima selefizma OSA-e, Ja{arevi} je sljedbenik ekstremnijeg pravca vehabizma koji u BiH propagiraju Nusret Imamovi} iz Gornje Mao~e, koji je bio uha-

Privilegirani du`nici
Dr`avne kompanije u na{oj zemlji poodavno su postale carstvo nepotizma i mjesta za uhljebljenje podobnih i poslu{nih politi~kih kadrovika, ro|aka, teti}a, sestri}a i ostale brojne rodbine bh. mo}nika. Osim {to, u pravilu, dr`e monopol u oblastima koje pokrivaju, te kompanije privilegirane su na mnogo na~ina. Nije li potpora ovoj tvrdnji i ~injenica koju je ovih dana objelodanio Federalni zavod PIO/MIO da na bazi neispla}enih doprinosa vi{e od 1,2 milijarde KM javnih prihoda jo{ ~eka na naplatu. Alarmantan je i podatak da ~ak 246 dr`avnih preduze}a dr`avi duguje vi{e od pola milijarde KM te da u BiH postoje nedodirljive firme, na koje su svoje {ape stavile politi~ke eltite koje

Umjesto da se na stub srama oka~e imena onih koji varaju dr`avu i uni{tavaju bh. ekonomiju, vlasti ih tap{u po ramenu
iz njih crpe bogatstvo, a dr`avi ostavljaju na teret neispla}ene obaveza i prazne socijalne, zdravstvene i ostale fondove. Umjesto da se krene u kona~an obra~un s „mangupima iz na{ih redova“ i da se na stub srama oka~e imena onih koji varaju dr`avu i uni{tavaju njenu ekonomiju, spisak najve}ih du`nika godinama je skrivan, ~ime je onima koji su to i do sada radili ostavljena mogu}nost da i dalje nesmetano plja~kaju dr`avnu kasu. Ako nam Gr~ka u ne~emu mo`e biti primjer, onda je to postupak njenog ministarstva finansija, koje je na internetu objavilo listu sa ~etiri hiljade utajiva~a poreza. I na{i gra|ani sigurno bi voljeli znati ko im uni{tava budu}nost.

OSA-e potvrdili „Avazove“ informacije

U`ivao podr{ku Ned`ada Balkana!
porijeklom iz Sand`aka te da je ova grupa u`ivala veliko povjerenje Ned`ada Balkana, „lidera jednog radikalnijeg pravca selefizma (tekfir) u Austriji, ina~e jednog od njegovih za~etnika, koji je utjecaje ostvario i van Austrije, pa i prema BiH“. u mesd`idu otvorenom za sljedbenike selefizma u zaseoku ^ande, pored Gornjeg Rahi}a, gdje je do{ao u dru{tvu pripadnika tog pravca iz

Kruzer „Norwegian Star“: Posada obavijestila policiju

FBI uhapsio Bosanca zbog pedofilije
Sve se de{avalo na krstarenju kruzera „Norve{ka zvijezda“ Karibima
Ameri~ki FBI uhapsio je Bosanca Senada \edovi}a, koji je, kao visokorangirani ~lan posade na kruzeru koji je s Floride putovao na krstarenje Karibima, kako se sumnja, imao seks s maloljetnicom koja je putovala s roditeljima. On se suo~ava s optu`nicom za dje~iju pornografiju. Dvadesetdevetogodi{nji \edovi} tereti se i za posjedovanje seksualno eksplicitnih fotografija vi{e maloljetnica, prenijeli su lokalni mediji u gradu Tampa na Floridi. Dr`avljanin BiH upoznao je djevojku na putovanju, a ona ga je predstavila svojim roditeljima. Njen otac kazao je istra`iteljima da je mladi}a izri~ito upozorio da je njoj tek 16 godina. \edovi} je skrenuo pa`nju na sebe kada je pokazivao ~lanovima posade kruzera „Norwegian Star“ slike djevojke s kojom je imao odnose, govore}i da joj je samo 16 godina. Jedan od ~lanova

\edovi} osumnji~en za zlodjela

www.dnevniavaz.ba

\edovi}: Priznao sve istra`iteljima

Komisija za odbranu i sigurnost: Odgo|ena rasprava

(Foto: F. Fo~o)

p{en u akciji „Svjetlost“, i njegovi najbli`i saradnici. Zanimljivo je da je u izvje{taju nagla{eno srbijansko porijeklo Ja{arevi}a, ro|enog u Novom Pazaru. Ina~e, u Gornju Mao~u Ja{arevi} je dolazio obi~no sa selefijama iz Srbije. Ja{arevi} je, izme|u ostalog, po~etkom jula 2010. prisustvovao dru`enju selefija

Susret u mesd`idu

Beograda, Prijepolja i Novog Pazara. Prema operativnim podacima OSA-e, Ja{arevi} je tokom ramazana 2011. boravio u Had`i}ima kod Sarajeva. Ina~e, Ja{arevi} je tokom dolazaka i kasnijih boravaka u Gornjoj Mao~i slovio za povu~enu osobu koja se, prema podacima obavje{tajnih agencija, ni~im nije izdvajala i skretala pa`nju na sebe.
F. KARALI]

slu`be obavijestio je o ovome svoje nadre|ene, koji su kontaktirali FBI. \edovi} je uhap{en po povratku u luku Tampa, odakle je brod i krenuo na krstarenje. On je u pisanoj izjavi potvrdio da je imao „seks s maloljetnicom na stepeni{tu“. Agenti FBI-ja prona{li su u \edovi}evom kompjuteru seksualno eksplicitne fotografije drugih G. M. maloljetnica.

- Najgore je to {to }e oni taj PDV pove}ati, jer se ne mogu suzdr`ati. Isto kao onaj vic o `abi i {korpiji. Ni {korpija nije mogla kontrolirati svoju narav, ubola je `abu na pola rijeke i oboje po(Delboy Trotter) tonu{e. E, tako }e i oni.

PORTAL - komentar dana [ta donosi analiza UIOBiH o dvostrukoj stopi: Vi{i PDV samo }e produbiti krizu u BiH

\oko NINKOVI]

/ TO JE TO

Najrobiju

biv{e dr`ave u Zagrebu

- Radi se o umjetni~kim djelima Mersada Berbera, Safeta Zeca i Rizaha [teti}a. Ve} je dogovorena podjela mnogih umjetnina - istakao je Had`ikapetanovi}. Rezidencija u Njujorku, nezvani~no procijenjena na oko 20 miliona ameri~kih dolara, jo{ ~eka svog kupca. Formirana povjereni~ka komisija koja bi trebala izvr{iti stvarnu procjenu imovine. - Procjena }e biti ra|ena uskoro prema tr`i{nim cijenama. Sli~na je situacija i s ambasadom biv{e dr`ave u Bonu, koja }e i}i na prodaju - kazao je Had`ikapetanovi}. A. Mu.

Radnici preduze}a „[ume Herceg-Bosne“ iz Mostara ju~er su iz protesta prema ~lanovima Nadzornog odbora, koje krive za stanje u preduze}u te neispla}ivanje 43 pla}e, dr`ali vi{e od 60 minuta zaklju~ane u centrali preduze}a. ^lanovi ovog odbora otklju~ani su tek nakon {to su intervenirali kordon policije i de`urni kantonalni tu`ilac, koji je usmeno nalo`io njihovo „osloba|anje“. Kako nam je kazao Josip Mili}, predsjednik Unije neovisnih sindikata, koji je i sam prisustvovao ovom incidentu, radnici su zahtijevali da im se ~lanovi NO obrate u vezi sa situacijom u preduze}u, ali da se to nije desilo ni nakon ovog „o~ajni~kog poteza“.

Radnici zaklju~ali ~lanove Nadzornog odbora

O~ajni~ki potez zaposlenika „[uma HB“

„[ume HB“: Drama od 60 minuta

- Policija je bila vrlo brza u njihovom osloba|anju, a kada treba pro~e{ljati kriminal koji se de{ava u ovoj firmi, niko ni{ta ne ~ini - istaM. H. kao je Mili}.

Ukratko

"

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

=JKA

PARLAMENT BiH Razgovori o implementaciji presude “Sejdić - Finci”

Ibrahimović i Mun: BiH zaslužuje članstvo

w

)>=I=@H K FDL=E 5*E0
Ministar odbrane BiH Muhamed Ibrahimović primio je jučer u nastupnu posjetu ambasadora SAD u BiH Patrika Muna (Patrick Moon). Ambasador Mun pohvalio je ulogu Ministarstva odbrane (MO) i Oružanih snaga (OS) BiH u ukupnom procesu reforme odbrambenog sistema u BiH i dodao da je Ministarstvo odbrane najefikasniji element vlasti u BiH. M. Aš.

MOBiH

8=IJE >A @CLH= ALHFI KLAJK
I dalje blokiran put BiH ka EU Lider opozicije neće biti prepreka ako se stranke u poziciji dogovore o rješenju, rekao Fehim Škaljić, predsjednik GO SBB BiH

Na jučerašnjem sastanku predstavnika 13 parlamentarnih stranaka u zgradi Parlamenta BiH u Sarajevu nisu približeni stavovi kada je riječ o implementaciji presude Suda za ljudska prava u slučaju “Sejdić - Finci”.

Kredibilna aplikacija
Provođenje ove presude posljednji je uvjet koji BiH mora ispuniti da bi predala kredibilnu aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, odnosno kako bi napravila barem mali korak na euroatlantskim integracijama. O slučaju “Sejdić - Finci” raspravljat će se na susretu predsjednika šest partija koje čine većinu na državnom nivou, koji će biti održan u petak. Predsjednik Glavnog odbora Saveza za bolju budućnost BiH Fehim Škaljić kazao je da je jučerašnji sastanak pokazao da su akteri političke vlasti u BiH još daleko od implementacije presude Suda u Strazburu. On je nepomenuo da opozicija

Ratni zločin

Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv Duška Džajića. Prema optužnici, Džajić je za vrijeme ratnih djelovanja na području Ilidže počinio krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Optužnicu je potvrdio Kantonalni sud u Sarajevu, a Džajić se trenutno nalazi upritvoru. Am. K.

w 

FJKžE?= FHJEL ,Kš= ,ž=Eć=

Stara štednja

w

Ministarstvo finansija RS doznačilo je jučer 22,47 miliona maraka na račune vlasnika stare devizne štednje, po osnovu polugodišnjih isplataprve i druge emisije obveznica stare devizne štednje. - Isplata osmog od deset polugodišnjih kupona za 14.745 vlasnika prve emisije obveznica bit će obavljena putem 29 banaka u ukupnom iznosu od 21,86 miliona KM saopćeno je iz MinistarstvafinansijaRS. B. S.

,=čA "% EE= 

S jučerašnjeg sastanka u Sarajevu: Različiti pogledi stranaka iz dva entiteta

Škaljić: BiH u izolaciji

neće opstruirati nastojanje da se riješi ovaj problem. - Političke partije iz Federacije i RS istrajavaju na oprečnim stavovima kada je u pitanju Predsjedništvo, što jasno ukazuje da ne možemo očekivati da će do ponedjeljka ovaj problem biti rješen na komisiji i da će moći ići u parlamentarnu proceduru - kazao je Škaljić nakon sastanka. Mandat parlamentarne komisije koja je trebala iznaći rješenje ovog problema, naime, istječe u ponedjeljak. Predsjedavajući ove

komisije Šefik Džaferović rekao je da u ovom trenutku nema političke saglasnosti za provođenje odluke Suda.

Hrvatsko pitanje
Škaljić je istakao da je uočljivo da se vlast ne brine za poziciju BiH i štete koje nastaju zbog neprovođenja presude, zbog čega naša zemlja klizi u izolaciju, a ekonomski i socijalni položaj postaje sve gori. Mladen Ivanić, predsjedik opozicionog PDP-a, istakao je da je “očito vrlo daleko postizanje dogovora” te da nije optimista da

Vladajuće stranke iz Federacije predlažu da se Predsjedništvo bira posredno u Parlamentu, dok iz RS traže direktan izbor. će se stranke koje učestvuju u vlasti uspjeti dogovoriti u petak. Predstavnici hrvatskih stranaka potvrdili su da,

1>H 2HA@IA@EšJL= *E0 =A IFJE?==

Kada je riječ izboru delegata u državni Dom naroda, generalno je mišljenje da su tu stavovi bliži i da je lakše postići dogovor. provodeći presudu Suda u Strazburu, ujedno nastoje riješiti pitanje legaliteta izbora hrvatskog člana Predsjedništva. G. MRKIĆ

Rasim Mujagić

Nakon što je na pres-konferenciji SDP-a spomenut kao osoba koja je zakone o plaćama u organima vlasti, odnosno policiji, vratila u skupštinsku proceduru, poslanik NSRzB-a u Skupštini BPK Goražde Rasim Mujagić kaže da je te zakone slučajno pronašao i stavio ih na sto. - Ja sam sasvim slučajno u Skupštini pod ponjavom pronašao taj zakon - kaže Mujagić te dodaje da je zakone radila koalicijaSDA-SDP. Al. B.

w 

=E F=ć== F@ F=L

4=IJ=A IA E
Dosadašnji predsjednik “prenio ovlasti” na svog intimusa
Silajdžić, međutim, nije ostao da bi se obratio novinarima. Napustio je prostorije Centrale SBiH prije završetka sjednice. Ubrzo nakon njega, Centralu je napustio i potpredsjednik SBiH Beriz Belkić, koji je Jerlagićev rođak i dojučerašnji pretendent na čelnu funkciju u stranci. Potištenost zbog općeg rasula nakon izbornog poraza dodatno je pojačala i mučna situacija isključenja njenog uglednog člana Safeta Halilovića. Ovakvu atfmosferu upotpunio je priČelnik Stranke za BiH Haris Silajdžić predao je na sinoćnjoj sjednici Predsjedništva ove stranke sve ovlasti Ameru Jerlagiću, svom dugogodišnjem intimusu, koji će ubuduće biti na čelu ove partije. Ovo je novinarima, poslije sjednice, saopćio potpredsjednik SBiH Gradimir Gojer, dodavši da je to u skladu sa Statutom stranke. - Gospodina Silajdžića molili smo da ostane s nama još jedno vrijeme, a on nam je potvrdio da će ostati u Predsjedništvu - kazao je Gojer.

Haris Silajdžić predao sve svoje ovlasti u Stranci za BiH Ameru Jerlagiću

zor u jednom od regala u prostoriji Centrale, u kojem je pored Silajdžićeve knjige stajala skulptura broda koji tone. Gojer je novinarima kazao da nije samo Halilović, kako se izrazio, unosio razdor unutar SBiH nego da ima još nekoliko osoba s kojima će se, kako je naveo, ova stranka obračunati. - Mi smo imali puč unutar stranke, pojedinci su je destruirali iznutra - potcrtao je Gojer, nedvosmisleno dajući do znanja da SBiH

Predsjedništvo SBiH: Brod koji tone

(Foto: S. Saletović)

srlja u propast. Jerlagić je kazao da stranka ima više od 80 posto “reformiranog i novog kadra”. Činjenice za ovu tvrdnju nije prezentirao. U pauzi sjednice, dok je

osnivač bio odsutan, neki od članova su se, kako se moglo čuti, upitali ide li Silajdžić ovog puta zauvijek, ili će se uoči izbora, ipak, vratiti, što je u prošlosti više puta i uradio. A. Du.

FCA@E

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

#

RAZGOVOR Renco Davidi, zamjenik šefa Delegacije Evropske unije

8EAćK EEIJ=H= *E0 ?KHE LHEAA
Evropskoj komisiji stalo je a od bh. vlasti dobije kvalitetan Globalni fiskalni okvir 2012. - 2014. u prvoj sedmici marta
ske pomoći od po 50 miliona eura. Davidi je potcrtao da je rok za dostavljanje ovog dokumenta već istekao 31. januara, ali da se našoj državi, ipak, “progledalo kroz prste”.

Vrlo je važno da bh. vlasti shvate ozbiljnost situacije i da, u što kraćem roku, po mogućnosti do naredne sedmice, usvoje Globalni fiskalni okvir 2012.-2014. te definiraju državni budžet za ovu godinu, izjavio je u razgovoru za “Dnevni avaz” zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Renco Davidi (Renzo Daviddi).

7== 0HL=JIA K -7 @@=J ćA =I KIFHEJE
Ulazak Hrvatske u EU, naglašava Davidi, dodatno će našoj državi usporiti proces evropskih integracija, ako ne poboljšamo rad graničnih inspekcijskih službi i ako ne uskladimo domaće zakonodavstvo zbog dostizanja standarda i uvjeta za izvoz industrijskih i poljoprivrednih proizvoda na tržište Hrvatske. Dodao je da vlasti BiH za novi aranžman imaju rok do kraja juna. Davidi je istakao da zbog svega ovoga mnogo očekuje od narednog sastanka Fiskalnog vijeća BiH. On je potcrtao da od entitetskih vlada, ali i kantona, očekuje mnogo veću spremnost da koordinirano,u okviru svoje nadležnosti, rade na implementaciji zakona potrebnih za evropske integracije.
Varsi: Godinama pokazuje saosjećanje

Vraćanje duga
- Zašto je potrebno što hitnije pripremiti državni budžet za 2012. godinu? Pri-

7 *IK @EA= EIHAA A?EA
Očitala lekciju zvaničnicima koji se srebreničkog genocida sjete samo 11. jula
Sajida Varsi (Sayeeda Warsi), ministrica bez portfelja u vladi Velike Britanije, već godinama pokazuje saosjećanje, ali i veoma značajnu političku podršku Srebrenici. Baronesa Varsi već nekoliko puta stizala je u BiH, radeći naizgled male akcije pomoći, ali pružajući iskrenu emociju kakva često nije dolazila iz zapadnog svijeta. Posljednji je posjeta Srebrenici proteklog vikenda, kada jeu okvirumeđunarodnog projekta društveno korisnog rada u gradu i selima posjetila Memorijalnicentar u Potočarima. Britanska baronesa očitala je na ovaj način lekciju domaćim i stranimzvaničnicima kojise Srebrenice sjete samo 11. jula, kako bi se uslikali i ubrali kojipolitički poen.Baronesa je, za razliku od njih, svjesna da se žrtvama genocida treba klanjati svaki dan, a ne samo jednom godišnje. Sajida Varsi rođena je 28. marta 1971. godine u Djusberiju, Velika Britanija, u porodici pakistanskih emigranata. Završila je pravni fakultet i članica je Kraljevskog udruženja umjetnika. Udata je i ima jednu kćerku. Varsi je 2005. godine postala prva muslimanka koju je Konzervativna partija predložila na izborima za jedan pokrajinski parlament u Velikoj Britaniji. F. K.

Ličnost dana Sajida Varsi

Politički popusti
- Ne može se jedan zakon ili direktiva provoditi na više načina. Postoji samo jedan način. Tu imamo dosta problema. Također, proces donošenja budžeta u nekim kantonima nije dovoljno transparentan. Kada govorimo o ispunjavanju uvjeta za stupanje na snagu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a onda i dobivanja mogućnosti za podnošenje aplikacije za članstvo u EU, BiH neće dobiti nikakvih političkih popusta - kazao je Davidi. On je naglasio da od bh. vlasti očekuje da što prije deblokiraju kredite međunarodnih investicionih institucija za pojedine dionice autoputa na koridoru 5C, dodavši da će ulaganje u putnu infrastrukturu za našu državu u ovoj godini biti od posebne važnosti. A. DUČIĆ

Davidi: BiH mora dobiti aranžman MMF-a

Davidi je istakao da Vijeću ministara BiH vrijeme doslovno curi, jer je Evropskoj komisiji stalo da od bh. vlasti dobije kvalitetni Globalni fiskalni okvir 2012.-2014. u prvoj sedmici marta, kako našoj državi ne bi stopirala dvije tranše makrofinansij-

je svega zbog toga što za nepuni mjesec istječe Odluka o privremenom finansiranju za prvi kvartal. Također, delegacija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) uopće neće imati potrebe dolaziti u BiH radi novog standby aranžmana ako budžet

ne bude usvojen - kazao nam je Davidi. Za BiH je, naglasio je on, izrazito važno da sklopi novi aranžman sa MMF-om, u protivnom će se država naći u velikom problemu, jer neće imati odakle vraćati dug od 300 miliona dolara.

Novinar i snimatelj Federalne televizije Avdo Avdić i Refik Vesilagić napadnuti su jučer malo iza podneva u Novom Pazaru. U napadu kod objekta “Al-Furkan” nije bilo povrijeđenih, ali je, navodno, oštećena kamera. Dvojica napadača odmah su uhapšena, a ekipa FTV-a u policiji je dala izjavu o ovom incidentu. - Došli smo u udruženje da radimo neku priču o vehabijskom pokretu i onda

)L@EćK H=>EA= =AH=
je ovaj Abid Podbičanin, glavni imam u “Furkanu”, izašao, naletio i oštetio kameru. Nije niko povrijeđen. Fizički nisu ni nasrtali na nas, već su samo kameru uništili - kazao nam je Avdić u telefonskom razgovoru. Policija je privela i Izudina Crnovršanina i očekuje se da protiv napadačabude podnesena krivična prijava zbog nasilničkog ponašanja i oštećenja tuđe stvari. U istrazi će pomoći i snimci FTV-a, jer je Vejsilagić uspio zabilježiti trenutke napada. - Policija nam je izuzela snimak i mislim da će nam ga vratiti po okončanju postupka. Na snimku se vidi kako on kreće prema Vejsilagiću, uzima kameru i trese je govoreći da će je uništiti, razbiti je skroz. Kako je to radio, počupao je dijelove na kameri - dodaje Avdić. A. BAJRAMOVIĆ

Ekipa Federalne televizije doživjela neprijatnost u Novom Pazaru

Avdić: Nisu nas povrijedili, ali su uništili opremu

Konferencija kojom se obilježava početak projekta “Reforma javnog zdravstva II” jučer je održana u Sarajevu. Cilj projekta je pružanje podrške reformi zdravstvene zaštite u BiH i usklađivanje relevantnog zakonodavstva u oblasti javnog zdravstva s direktivama i propisima Evropske unije. Federalni ministar zdravstva Rusmir Mesihović zadovoljan je što je počela realizacija tog projekta koji se finansira iz IPA pretpristupnih fondova. - Moramo biti svjesni da novca nema dovoljno. Ipak, sve se radi da bi pacijent bio zadovoljan i da bi bio uveden red u nekim oblastima, da se

7I=@EJE =A I FHFEIE= *HEIA=

Reforma javnog zdravstva

Mesihović: Nema dovoljno (Foto: S. Saletović) novca

poštivaju zakoni,kako državni tako i entitetski- poručio je Mesihović. Az. D.

[ta drugi pi{u

$

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012. 

=E

CRNE PROGNOZE Cijena nafte mogla bi porasti i na 200 dolara po barelu

Kip slobode Amanda posjetila četiri puta

/H=đ=A *E0 A= =šJEJEJE @ FIKFA=
Federalna direkcija robnih rezervi ne može pomoći građanima intervencijom sa gorivom
da u FBiH ne postoji mehanizam koji bi mogao zaustaviti rast cijena. - Ako distributeri zatraže nove cijene, ja tu ništa ne mogu, nego samo potpisati odobrenje, naravno ako zahtjev bude opravdan daljnjim rastom cijene nafte na svjetskom tržištu - kaže Bahilj. Direktor Federalne direkcije robnih rezervi Tončo Bavrka ističe da ne želi ni razmišljati šta nam se može desiti u slučaju da se ove crne prognoze obistine. Pogo-

ŽAE IA K@=JE = EF I>@A
Britanka Amanda Vajtaker (Whittaker) ispričala je da se zaljubila u Kip slobode nakon što je vidjela fotografiju koju je na društvenim mrežama objavio njen prijatelj. Za Libi (Libby), kako ga odmilja zove, toliko je izgubila glavu da ju je nakon toga posjetila četiri puta, a

Britanka pati od poremećaja

Nafta i naftni derivati u BiH ponovo bi mogli poskupjeti ako se obistine prognoze austrijske “Erste grupe” da bi cijena barela sirove nafte ove godine mogla porasti i na 200 američkih dolara u slučaju da se iranska kriza produbi i dođe do blokade Hormuškog moreuza.

jednom se nagnula kroz prozor da bi joj poljubila kosu. Kaže da se želi udati za kip. Amanda pati od rijetkog seksualnog poremećaja zbog kojeg se ljudi radije zaljubljuju u predmete nego u druge ljude. Ali ovoj 27-godišnjakinji Kip slobode nije prvi predmet u koji se ludo zaljubila. U srednjoj je školi, naime, imala aferu s - bubnjevima!

Bez robe
Kako je “Avazu” rečeno u Udruženju prometnika naftom i naftnim derivatima, ako bude promjena na

Država se treba odreći jednog dijela svog kolača

/A ŽAA EIA @= ECA@= IAIE
Deni Ramos Gomez (Danny), kojeg su zbog lica

Čovjek vuk se ne želi mijenjati

miliona maraka, a većina ih se utroši za nabavkupšenice, dok je goriva tek dovoljno za reakciju prema javnim ustanovama, kao što je urađeno nedavno tokom trajanja elementarne nepogode.

Kap u moru
Bavrka: Nedovoljno goriva Bahilj: Bez mehanizma

Gomez: Ne želi se mijenjati

prekrivenog gustom kosom prozvali Čovjek vuk, rekao je da svoj izgled ne bi mijenjao jer je ovako sretan. Muškarac ima hipertrikozu, odnosno “sindrom vukodlaka”, zbog čega mu dlake na tijelu jako brzo rastu. Dok ga svi u rodom Meksiku zezaju zbog izgleda, on kaže da žene vole njegov višak kose. - Normalan sam čovjek. Igram igrice, idem u kino, igram nogomet i radim sve normalno baš kao i svi drugi ljudi. Jedino sam drugačiji u tome što imam kosu preko cijelog lica, ali to me ne brine, žene misle da sam seksi - rekao je Deni.

nestabilnom svjetskom naftnom tržištu, i poskupljenje će biti neminovnost. Ministar trgovine Milorad Bahilj ističe za “Avaz”

tovo što, kako kaže, građanima ne bi mogla pomoći ni Direkcija, jer sredstva planirana za nabavku svih vrsta robe u ovoj godini iznose oko tri

- Sve je to kap u moru i građanima ne bi ništa pomoglo - ističe Bavrka. Predsjednik Udruženja vlasnika benzinskih pumpi u RS Vojin Mitrović u razgovoru za “Avaz” kaže da

distributeri u RS moraju pratiti rast cijena nafte na svjetskom tržištu, ali da bi Vlada RS trebala zaštititi građane. - Niko uovom trenutku ne govori o povećanom prilivu u budžet na osnovu povećane cijene nafte i naftnih derivata. Vlada se treba pobrinuti da i građani osjete to povećanje. Ako želimo niže cijene, država se treba odreći jednog dijela svog kolača u korist građana - smatra Mitrović. S. DEGIRMENDŽIĆ

List se štampa u Novom Pazaru i Njujorku

U izdanju Bošnjačke kulturne zajednice (BKZ) Novi Pazar izašao je prvi broj mjesečnika pod nazivom “Pan Bošnjak”, čiji je glavni urednik Nedžad Latić, a predsjednik uređivačkog savjeta je akademik Ferid Muhić. Kako nam je prenio Latić, ovaj list štampa se u Novom Pazaru i Njujorku, a

1=š= FHLE >H ’2= *š==’
distribuira na cijelom prostoru Balkana i Evrope. Koncepcijski, list je zamišljen da se bavi društvenim i političkim temama te geopolitičkim i strategijskim istraživanjima. - Veoma sam ponosan što mogu raditi na projektu o kojem sanjam već više od jedne decenije. Zbog takvog

U izdanju BKZ-a Novi Pazar

entuzijazma uspio sam za samo dvadesetak dana završiti prvi broj. Vjerujem da će ovaj projekt uspjeti i doprinijeti boljem razumijevanju među Bošnjacima, kao i tome da drugi narodi bolje razumiju same Bošnjake - izjavio je Latić u povodu izlaska prvog broja mjesečnika “Pan Bošnjak”. M. K.

5EE= KšJAHEK = IAI 2IJE C FHA@AJ=
Uspješni švicarski bankar posjetio je u Cirihu 2008. godine 39-godišnju prostitutku, inače porijeklom iz BiH. Nakon nekoliko sati zadovoljstva prostitutka se zaljubila u mladog i zgodnog bankara. Saznala je njegovo pravo ime, detalje iz njegovog života i počela ga pratiti u stopu. Tražila je od njega da je i dalje posjećuje, ne tražeći pri tome novac. Svakodnevno mu je slala SMS-ove, pojavljivala se kod njega na poslu, zaustavljala ga na ulici, slala mu je e-mail s prijetnjama da će ubiti sebe i njega ako s njom ne nastavi vezu. Prijetila mu je i da će sve otkriti njegovoj supruzi. Na kraju, muškarac je odlučio sve prijaviti policiji. Žena se na sudu branila da su sve optužbe lažne. Sud joj je povjerovao da ga nije prisiljavala, no zato ju je osudio na 24 mjeseca zatvora zbog uhođenja i uznemiravanja. Centar za civilno društvo “Kyodo”, u saradnji s Helsinškim komitetom RS i Centrom za edukaciju sudaca i tužitelja, jučer je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu predstavio projekt “Borba protiv korupcije”. Anđa Ćosić iz Centra za civilno društvo “Kyodo” kazala jeda, premarezultatimaanketa, čak 52 posto studenata ne zna kome se trebaju obratiti ako su suočeni s korupcijom. Ljilja Zita, voditeljica projekta u organizaciji Cen-

Prostitutka se zaljubila

Studentima predstavljen projekt “Borba protiv korupcije” 

HKF?EA = B=KJAJE=

# 

" 

& '

!

548029 381159

tra “Kyodo”, istakla je da, prema podacima iz Instituta ombudsmena, postoji dosta predmeta koji ukazuju na korupciju na nekim fakultetima, mada to još u potpunosti istraženo. - Iz institucija ombudsmena znam da imaju dosta predmeta s Medicinskog, Stomatološkog, kao i Fakulteta političkih nauka... koji se tiču netransparentne atmosfere, koja je dobar temelj za nelegalne radnje. Ne tvrdim da korupcije ima na ovim fakultetima, ali sama

Studenti ne znaju kome se obratiti

(Foto: S. Jordamović)

činjenica da se priča o tome, govori nešto - kazala je Zita. Načelnik Kriminalističke službe FUP-a Edin Vranj održao je predavanje te stu-

dentima skrenuo pažnju na prepoznavanje korupcije, kao i ulogu policije u takvim slučajevima. A. Nu. 

=E

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

%

[ta ka`u poznati
Paul Krugman

Lažan osjećaj sigurnosti

7 *E0 KLAA = IJJEA >AED CLA@=
Poljoprivrednici najavljuju tužbu i zahtjev za obeštećenje od BiH
goveda, iz ove zemlje u BiH je uvezena 1.281 tona ili 2.500 goveda bezikakve kontrole na graničnim prijelazima. Niko nema precizan podatak o tome koliko je od toga bilo zaraženo. Međutim, sama ta cifra dovoljno govori koliko je Hrvatska pojačala izvoz u našu zemlju u pokušaju da se riješi oboljelih goveda, jer inače nema toliko za izvoz - kazao je za “Avaz” predsjednik ovog udruženja Vladimir Usorac. Veterinarski institut “Vaso Butozan” iz Banje Luke prošle sedmice je potvrdio leukozu kod jednog kontroliranog uvezenog goveda, a Usorac upozorava da, s obzirom na to da se ova bolest prenosi dodirom, to vrlo brzo može ugroziti ionako osiromašena domaća stada. Udruženje poljoprivrednih proizvođača RS upozorilo je građane BiH da je u našu zemlju uvezeno na stotine oboljelih goveda iz Hrvatske, nakon što je susjedna zemlja prijavila Uredu za veterinarstvo EU leukozu svojih goveda!

ALARMANTNO Nakon pojave leukoze u Hrvatskoj

Krugman: Stvaranje eura

- Uvođenjem jedinstvene valute Evropa je ponovo oživjela sve mane zlatnog standarda, mane koje su odigrale ključnu ulogu u pokretanju i dugovječnosti Velike depresije. Stvaranje eura u investitore je ulilo lažan osjećaj sigurnosti i neodrživog priliva kapitala. (Nobelovac za “New York Times”)

Luis de Almeida Sampajo

Evropa mora štedjeti
- Ne smiju se ugroziti osnovni standardi evropskog društva, ali mora se rigorozno štedjeti. Ovo nije vrijeme ni za ekstremnu desnicu ni ljevicu. Ovo je vrijeme za centar i za odgovorno vaganje, jer smo doskoro trošili mnogo više nego što smo za- Sampajo: Mnogo trošili rađivali. (Ambasador Portugala za “Politiku”)

Žrtvovanje BiH
Kao glavnog krivca za nemaran i nekontroliran uvoz goveda iz Hrvatske, poljoprivrednici optužuju Ured za veterinarstvo BiH te ističu da su spremni podnijeti i krivične prijave protiv pojedinaca, ali i privatnu tužbu protiv BiH i zahtjev za

Pojačan izvoz
Poljoprivednici pozivaju Upravu za indirektno oporezivanje (UIO) BiH da objavi spisak firmi koje takvo meso prodaju ili prerađuju. - Od decembra, kada je Hrvatska prijavila leukozu

obeštećenje ako se na njihovim farmama pojavi zaraza. Komentirajući tvrdnje nekih stručnjaka da leukozno meso nije opasno po zdravlje ljudi ako se termički obradi, Usorac kaže: - Svaki od tih stručnjaka, kada ga pitamo, kaže da ga ne bi dao svojoj djeci da jedu. Zar treba žrtvovati cijelu BiH da bi se Hrvatska riješila leukoznih goveda naglasio je Usorac. Inspekcijski organi, kako saznajemo, pojačali su kontrolu svih uvezenih grla. B. SPASENIĆ

Kejt Blenčet

Znam šta je dobro
- Samo znam šta je dobro za mene, a to, sigurno, nisu plastične operacije i botoks. Patetično je gledati 20-godišnjakinje koje svoju prirodnu ljepotu uništavaju tretmanima za uljepšavanje. Na njihovu sličnost ne gledam s divljenjem, već sa žaljenjem. Blenčet: (Glumica za Fashion ETC) Prirodna ljepota

[ta ka`u u narodu

¤ 033/281-393 redakcija(avaz.ba

Grad opasnog življenja?
- Šta god građani Sarajeva mislili, statistički podaci govore da to nije grad opasnog življenja. U policiji tvrde da su gotovo svi slučajevi krivičnih djela rasvijetljeni, a počinioci pravedno kažnjeni. Ostala je samo još nada da će doći vrijeme kada će i svi građani biti jednaki pred zakonom, pa se neće desiti da se neko sa slobode brani za pokušaj ubistva, a neko iz zatvora. (Čitalac E. K.)

Vremenska prognoza

7. 3. 2012.

5AIK=KAEH=L=AEAFHE=LKA
Istraživanje je obuhvatilo privatne firme iz oblasti medija, trgovine, građevine...
Agencija za ravnopravnost spolova BiH, u saradnji s partnerskim organizacijama i institucijama, jučer je predstavila pilot-istraživanje “Seksualno uznemiravanje u privatnom sektoru u BiH”. Kako je naglašeno, intervujirano je 56 osoba. Na pitanje jesu li u svom profesionalnom radu bili izloženi seksualnom uznemiravanju, zaposlenici su u visokom procentu od 97,3 posto istakli da nisu bili žrtve seksualnog uznemiravanja, a 2,8 posto njih izjavilo je potvrdno. Autorice istraživanja, profesorice Pravnog fakulteta u Sarajevu Jasna Bakšić-Muftić i Jasminka Gradaščević-Sijerčić, kazale su da su naišle na otpor u privatnom sektoru, jer nadležni nisu bili raspoloženi da se anketiranje provede u

Oko tri posto ispitanika bili žrtve

sun~ano

djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 7

BANJA LUKA 7 BR^KO 5 

>=č

TUZLA 5
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Očekuje se umLIVNO ZENICA jereno, a u južnim 5 3 SARAJEVO i istočnim područji4 ma pretežno oblačno vrijeme, gdje mjestimično GORAŽDE maže pasti i malo kiše. Nešto 4 manje oblačnosti i sunčanije MOSTAR očekuje se u sjevernim i sjevero9 zapadnim dijelovima. Jutarnja temperatura od -8 do -2, na jugu do 5, a najviša dnevna od 1 do 8, na jugu NEUM 13 do 13 stepeni.

SRIJEDA
S jučerašnjeg skupa: Autorice istraživanja naišle na otpor
7. 3. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE

ČETVRTAK
8. 3. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE
0

PETAK
9. 3. 2012. JUTARNJE TEMPERATURE
0

(Foto: S. Jordamović)

od -8 C do 5 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od -5 C do 6 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

od -2 C do 3 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0 

Fizički kontakt 22,2 posto Verbalno 4,4 posto Emocionalno 2,2 posto Fizički i verbalno 17,8 posto Fizički i emocionalno 8,9 posto Fizički, verbalno i emocionalno 37,8 posto 

>E?E IJ=L==

njihovim kompanijama. - Slali smo zahtjeve na mnogo adresa iz raznih

oblasti, doživjeli smo potpuni fijasko. Nasreću, dobili smo ipak po tri firme iz FBiH i RS za istraživanje. Podaci koji su proistekli iz istraživanja pokazuju da tek tri posto ispitanika priznaje da su bili žrtve seksualnog uznemiravanja, svi znaju da se to nekome desilo, a niko nije prijavio uznemiravanje - kazala je Bakšić-Muftić. Kako nam je rekla direk-

torica Agencije Samra Filipović-Hadžiabdić, istraživanje je obuhvatilo privatne firme iz oblasti medija, trgovine, građevine i arhitekture i igara na sreću. U pilot-istraživanju također je istaknuto da seksualno uznemiravanje vrše kolege i kolegice na radnom mjestu, a ne nadređene osobe. A. Nu.

od 1 C do 13 C

0

0

od 2 C do 12 C

0

0

od 3 C do 11 C

0

0

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Tokom jutarnjih sati, u centralnim i južnim dijelovima zemlje moguće je nešto duže zadržavanje naoblake, što bi moglo uzrokovati slabije tegobe kod osjetljivih osoba. S obzirom na to da će biti hladnije nego prethodnih dana, neophodno je povesti računa o primjerenom odijevanju. Grad Sarajevo Izlazak 6.12 Zalazak 17.43 7. 3. 2012. Izlazak 16.57 Zalazak 5.13

Ukratko

&

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

JAA

HEROJI Danas je deveta godišnjica smrti slavnog generala Armije BiH

Bijedić: Sve će uskoro biti poznato

w 

@>H I= IA@= č=L=
”Željeznice FBiH” uskoro će dobiti novi Nadzorni odbor, a nakon njegovog imenovanja, razmatrat će se i rad Uprave društva, koja će također biti rekonstruirana, saznaje “Dnevni avaz”. Federalni ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić potvrdio nam je da će novi Nadzorni odbor biti imenovan čim budu pravosnažne nedavne izmjene i dopune Zakona o ŽFBiH. -Umjesto dosadašnjih 11, odbor će sada imati sedam članova-kazaojeBijedić. M. Aš.

)=CEćALK >EJK = 8=šEć š FHKč=L=K =AHEčE CAAH=E
Ziska Alagić odbila da ulica u Sanskom Mostu dobije ime po njenom suprugu
dočekuje kao neizbježni privjesak života u kojem dominiraju sjećanja na njenog Mehu, na život s herojem bosanskog rata. - Dolazi mi Mehmedova porodica, idem ja njima u Fajtovce. Nazivaju generalovi pravi prijatelji - kaže ona.

Ziska Alagić, supruga rahmetli Mehmeda Alagića, slavnog bosanskog generala i legendarnog komandanta Sedmog korpusa Armije RBiH te prvog poslijeratnog načelnika općine Sanski Most, živi mirno u kući u Ključkoj ulici u ovom gradu, koju je do 7. marta 2003. godine dijelila sa svojim suprugom. Tog dana Mehmed Alagić je umro. Alagićevo srce, narušeno naručenom i plaćenom hajkom “nezavis-

Velika pobjeda
Iako potpukovnik bivše JNA, Mehmed Alagić 13. januara 1993. javio se u Travnik kao vojnik. Tako je

ICMP

Tribina za porodice nestalih Međunarodna komisi-

w

ja za nestale osobe (ICMP) organizirat će u Bugojnu (danas) i Mostaru (sutra) javne tribine za članove porodica nestalih osoba, za predstavnike nevladinog sektora te lokalnih vlasti i medija. Tribina u Bugojnu bit će održana u 11.30 sati u prostorijama KSC, a u Mostaru u 10.30 sati u prostorijama Crvenoga križa.

General Mehmed Alagić: Veliki borac za BiH, nakon agresije bio meta sramne kampanje vlasti

HKD “Napredak”

Stipendije za 16 studenata
Hrvatsko kulturno društvo (HKD) “Napredak” jučer je u Sarajevu organiziralo potpisivanje ugovora o stipendiranjustudenata iz“Napretkovog” Fonda “Ivo Andrić - Vladimir Prelog” za akademsku 2011/2012. godinu. Središnjauprava HKD-a “Napredak” ove godine je dodijelila 16stipendija uvisini odpo 1.000KM i30 potpora vrijednosti od po 500 KM. Najboljim studentima proglašeni su Ana Marija Marić i Irena Nikić s Muzičke akademije u Sarajevu te Vedran Koturić s Pravnog fakulteta u Sarajevu.

Ziska Alagić: Sjećanje na život s herojem

nih” medija i sudskim procesom, a potom i sramnim hapšenjem od države radi slanja u Hag, izdržalo je svega 54 godine.

Blistava karijera
Devetu godišnjicu njegove smrti Ziska Alagić

počela jedna od najblistavijih vojnih karijera u bosanskom ratu. Nakon uvojničavanja 17. krajiške brigade, postaje komandant OG “Bosanska krajina”, a ubrzo i komandant Trećeg korpusa Armije RBiH Na Alagićevu inicijati-

vu formiran je “krajiški”, Sedmi korpus Armije RBiH, a on biva unaprijeđen u čin generala. Jedan od najsjajnijih momenata je spektakularno dobivena bitka za Vlašić, koju danas proučavaju i američki generali. Odbrana Travnika, borbe za Sarajevo, oslobađanje Donjeg Vakufa, Kupresa Bugojna i, zajedno s generalom Atifom Dudakovićem, pobjedonosni ulazak u rodni Sanski Most, siže je sjajne ratne biografije legendarnog komandanta.

Specijalci FMUP-a Alagića su uhapsili 2. avgusta 2001. u porodičnoj kući u Sanskom Mostu i prebacili u Hag. Apsurd za apsurdom - čovjek koji se borio za pravdu, vodio oslobodilački rat i oslobodio “pola Bosne”, uključujući i rodnu Iako je općinska vlast namjeravala jednu ulicu nazvati po Mehmedu Alagiću, njegova supruga to je odbila. Uistinu, ovaj i ova-

8EšA A AćAJA LE@AJE

Sanu, optužen je za komandnu odgovornost za ratne zločine u srednjoj Bosni. Nakon što je pušten iz Haga da se brani sa slobode, Karli del Ponte (Carla) poručio je: “Gospođo, ovdje me više nikada nećete vidjeti”. Ostvario je obećanje.

w

kav Sanski Most to i nije zaslužio, jer u njemu i danas kolo vode oni koji su ga sistematski uništili. M. DEDIĆ 

=šJ C 5=BAJ= A= = IFEIK
Spisak su uradile nekompetentne i neovlaštene osobe, kažu iz “Patriotske lige” Vogošća
nad Čirić. Iza Safeta ostali su supruga Džemila i troje djece, Nezir, Almira i Amila. Džemila nije ni znala da je “Patriotska liga BiH” podijelila priznanja. - Mene nije niko kontaktirao, ali su mom sinu kazali da će Safet biti na spisku. Navodno ćemo dobiti to priznanje na njegovu godišnjicu, 18. aprila. Ja stvarno nisam ništa o tome znala. Ne bih nikoga da povrijedim, jer mi je najteže što mog Safeta više nema. Ne mogu vjerovati da je njegovo ime namjerno izostavljeno. Možda je neka Porodici Safeta Hadžića u četvrtak na svečanosti “Patriotske lige BiH” u hotelu “Maršal” na Bjelašnici nije uručeno priznanje kojim se ovom ratnom heroju, dobitniku “Zlatnog ljiljana” i brigadnom generalu priznaje status organizatora otpora. Njegovo ime nije se našlo ni na famoznom spisku od 350 imena. Hadžić je poginuo 18. aprila 1992. u 39. godini života. Tog dana s njim su život izgubili i njegovi saborci Sead Velić, Nermin Zeljković, Fahrudin Čavčić, Almir Islamović i Segreška - kaže vidno potresena Džemila. Na spisak krovne organizacije jučer su reagirali iz Udruženja “Patriotska liga” općine Vogošća. U saopćenju za javnost, koje potpisuje Sabit Skopljak, predsjednik Udruženja, kaže se da se ograđuju od spiskova “Patriotske lige BiH”. - Smatramo da su spiskovi urađeni na nelegalan i netransparentan način. Također, smatramo da su spiskove uradile nekompetentne i neovlaštene osobe - kaže se u saopćenju. A. DEDAJIĆ

Džemila Hadžić, supruga legendarnog komandanta, o listi pokretača otpora

Bosanska Gradiška

Spriječeno krijumčarenje
w
Policijski službenici Jedinice granične policije Bosanska Gradiška prekjučer su na izlazu iz BiH spriječili krijumčarenje 1.781 kutije različitih vrsta cigareta, saopćeno je iz Granične policije BiH. Cigarete su otkrivene u automobilu “ford”, italijanskih oznaka, kojim je upravljao D. H. (34), državljanin BiH.

Hadžić: Niko me nije kontaktirao

(Foto: S. Saletović)

JAA

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

'

Ukratko

EKSKLUZIVNO Reporteri “Dnevnog avaza” u posjeti odjelima KPZ-a Sarajevo

Kapacitet jedinice “Igman” iznosi maksimalno 50 ljudi, a trenutno se unutra nalaze 53 osuđenika Tokom dana mogu boraviti u prirodi, raditi u staklenicima, baviti se sportom ili šetati
Nemajte brige, u našem zatvoru i okorjeli osuđenici ponašaju se kao cvjećke, govori nam zatvorski policajac Sakib Junuzović, šef Odsjeka osuđenih osoba u Kaznenopopravnom zavoduSarajevo objekt “Igman”, dok otključava kapiju ustanove u kojoj kazne izdržavaju neki od najozloglašenijih kriminalaca u našoj zemlji, poput ratnogzločinca BorislavaHeraka, osuđenog na 20 godina. Nakon prolaska kroz kapiju, Junuzović nas vodi do dvorišta gdje dvadesetak zatvorenika, neki čak u kratkim majicama, pod budnim okom stražara čisti snijeg kako bi igrali nogomet. Nakon što su nas vidjeli, zastali su i sa znatiželjom nas počeli posmatrati. Uhvatite se malo lopate, kaže Junuzović, ovdje nema ležanja. 

C=šAE =JLHAE?E IK = 1C=K = ?LAćA

Stojadinović i Špirić: Lijepe želje

Prijemi

Stojadinović čestitao Špiriću
Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora Nikola Špirić primio je jučer u Sarajevu ambasadora Republike Srbije u BiH Ninoslava Stojadinovića. Ambasador Stojadinović čestitao je ministru Špiriću na imenovanju i poželio mu mnogo uspjeha na novoj dužnosti, saopćeno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH. Špirić je tokom jučerašnjeg dana primio i direktora Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u BiH Libora Krkošku, s kojim je razgovarao o različitim modelima daljnje saradnje.

Jozef Pandur

Političari ne prate želje građana
Na Igmanu radna atmosfera
(Foto: F. Fočo)

Najbolja terapija
- Rad je najbolja terapija. Sve pogodnosti koje dobiju, poput slobodnih vikenda, moraju sezaslužiti. Ovoje zatvor poluotvorenog tipa, gdje zatvorenicitokom danamogu boraviti u prirodi, raditi u sta-

nici su za dan počistili - ponosno ističe Junuzović. Odatle nas vodi do zgrade gdje se nalaze spavaonice, prostorije za dnevni boravak i menza. Zgrada je stara i dotra-

Zatvorenicima je, kaže Krkić, na raspolaganju još jedna pogodnost, ali samo ako su oženjeni. - Radi se, naime, o bračnim posjetama koje su rezervisane samo za bračne partnere. Mi im obezbi-

5AIK=E @IE IEHKK

klenicima, baviti se sportom ili šetati. Ali se mora i raditi. Tokom ove elementarne nepogode, iako se nalazimo na Igmanu, nismo ni dana bili odsječeni. Sav snijeg zatvore-

jala, ali uvjeti za život su podnošljivi.Iako kapacitetzatvora iznosi maksimalno 50 ljudi, trenutno se unutra nalaze 53 osuđenika, a Junuzović kaže da im uskoro stižu jošdvojica.

Glavna razonoda
Nakon kraćeg razgovora, dodjeljuje nam jednog čuvara koji nas vodi u obilazak zatvora. Iako je vrijeme za slobodne aktivnosti, većina zatvorenika u svojim je ćelijama, koje su veličine od svega nekoliko kvadratnih metara. Ustajali zrak zaudara na znoj, jer, kako kažu čuvari, zatvorenicima je glavna razonoda vježbanje. U malom dvorištu utabana je staza koja ide ukrug. Nekoliko zatvorenika se šeta, neki stoje i puše. Zidovi su veoma visoki i izgleda kao da je nemoguće pobjeći. Prilikom izlaska iz zatvora iza nas se zatvaraju metalna vrata uz obaveznu, prepoznatljivu, škripu metala, zvuk koji podsjeća da se ne isplati biti kriminalac. M. GUŠIĆ

CCI o Vije}u ministara

U malom dvorištu utabana staza koja ide ukrug

ne Vijeće ministara BiH utvrdilo je svega 25 zakona, što je najmanje do sada. Pri tome su svega četiri zakona temeljni, a ostalo su izmjene i dopune zakona. To je rekao Denis Talić, konsultant CCI-ja za rad Vijeća ministara BiH, naglašavajući da za pet kalendarskih mjeseci to tijelo nije utvrdilo nijedan zakon.

w

Na spavanju pet 365 dana 2011. godimjeseci Za

w

jedimo sobu s kupatilom u kojoj nema kamera i u kojoj se mogu osamiti na nekoliko sati. Većina te posjete koristi za seksualne odnose, što je pozitivno za zatvorenike, jer ih smiruje - kaže Krkić.

- Malo je gužva, ali održava se red, jerima dovoljno čuvara. Hrane imadovoljno iraznovrsna je, a osuđenici, između ostalog, jedu i povrće iz staklenika, koje sami uzgoje. Bilo je prepirki, svađai fizičkogsukoba, ali to jei normalno, nije ovo obdanište. Sukoba je, međutim, vrlo malo, jer znaju da će u tomslučaju izgubiti povlastice, ato imje veomavažno - kaže Junuzović.

Druge povlastice
S Igmana, odlazimo u centar Sarajeva, gdje se nalazi drugi objekt KPZ-a, “Miljacka”, poznatiji kao Centralni zatvor. Tu nas dočekuju mnogo veće mjere sigurnosti, poput čeličnih vrata, detektora metala i rendgena. Nakon provjera, odlazimo u ured direktora
Krkić: Ko više radi, više i jede Na Igmanu i zločinac Herak

KPZ-a Sarajevo Muhameda Krkića. Kako nam je rekao Krkić, “Miljacka” je potpuno drugačiji tip zatvora od “Igmana”, jer zatvorenici na otvorenom provode samo dva sata dnevno. To se, kaže Krkić, kompenzira drugim povlasticama. - Ovdje imaju televizore u svakoj sobi, raznovrsan meni, gdje je hrana podijeljena po energetskoj vrijednosti, tako da ko više radi, više i jede. Osim toga, imaju teretanu, a i posjete su ovdje mnogo češće nego na Igmanu - kaže Krkić. Prema njegovim riječima, bilo je dosta razmirica, pogotovo zbog toga ko će gledati koji TV kanal, ali čuvari uvijek reagiraju na vrijeme, prije nego što izbije veća svađa. - Problem je i, budući da je ovo istovremeno i zatvor i pritvor, dolazak osuđenika koji služemanje kazne,one od po nekoliko dana. Najčešće se oni osjećajuugroženi odokorjelih kriminalaca, jer ovi, pod prijetnjama, traže od njih da obavljaju nedozvoljene poslo-

ve poput krijumčarenja droge u zatvor. Mi to sprečavamo tako što zatvorenike koji su počinili manja krivična djela izoliramo - navodi Krkić.

4E=IAJ 1*E0 =?HJK HAK?EA
U povodu nacrta rezolucije o BiH Vanjskopolitičkog odbora Evropskog parlamenta, Služba za odnose s javnošću Rijaseta IZBiH oglasila se saopćenjem za javnost u kojem navodi da “saglasnost čelnika političkih grupa u Evropskom parlamentu o osudi svih oblika ekstremizma predstavlja doprinos stabilnosti BiH”.

Saopćenje

w

Generalna direktorica Onase Elvira Begović primila je jučer ambasadora Mađarske u BiH Jozefa Pandura, kojeg je informirala o radu ove agencije. Upitan da prokomentira trenutnu političku situaciju u BiH, ambasador Pandur kazao: - Prema istraživanjima, više od 70 posto građana u BiH podržava ulazak BiH u EU. Međutim, političari, čini mi se, ne obraćaju mnogo pažnje na taj vrlo važan aspekt i želju građana.

w

Klub poznatih Amela Hadžimejlić-Kečo

1 =LAčAH = F=IJE AšJ @>H = F=AJ
Profil dekanese Akademije likovnih umjetnosti
Ime i prezime: Amela Hadžimejlić-Kečo. Datum i mjesto rođenja: 21. mart 1969., Ljubljana. Koji je Vaš najveći porok: Što živim. Biste li donirali organe: Da. Šta pomislite kada Vam crna mačka prijeđe preko puta: Eno, prođe mačka. Šta svaka dama mora imati u tašni, a muškarac u novčaniku: Po zakonu, ličnu kartu. Ima li istine u izreci “Ko pjeva, zlo ne misli”: Zavisi šta pjeva. Da je sutra smak svijeta, šta biste danas uradili: Što i svaki drugi dan. Je li bolje danas biti lijep ili pametan: Ni jedno ni drugo. Politika je za Vas: Politika. Jeste li ikada izdali prijatelja: Nažalost, da. Je li Vaša slava gorkog ili slatkog okusa: S obzirom na to da sam u užim krugovima poznata kao slavna kuharica, ima raznih okusa. Otkrijte nam jednu tajnu: Najviše uživam kada prostirem ljeti veš na livadi i kačim ga za štrik između dva stabla. Dok to radim, najčešće mi bude vruće, pa se zamotam u mokar čaršaf. Čega se najviše sramite: Kada nekoga povrijedim, nenamjerno. Najljepša žena/muškarac je: Kako kome ko i kako-kada. Kada je brak dobar brak: Zavisi od tih što su u tom braku, šta je njima dobro. Je li jutro pametnije od večeri: Nekada i navečer čovjeku zna pasti nešto dobro na pamet. Neostvarena želja: Biti savršen. Omiljeni film: “Tramvaj zvani čežnja”. Vaš hobi: Gledanje u grah. 

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

JAA

INSPEKCIJE Ibrahim Tirak, direktor FUZIP-a, za ’Avaz’

5J== >H>= I H=@ =?H
Nove akcije
- Na crnom tržištu sve je više lijekova koji ugrožavaju zdravlje ljudi, a tu su i drugi proizvodi i vrijeme je da tome stanemo ukraj - naglašava Tirak, dodajući da, uz ovaj, Uprava ima i stalne prioritete. Iako je krajem prošle godine provela veliku akciju suzbijanja rada nacrno, u kojoj je otkriveno 18.000 nelegalnih zaposlenika te izrečeno kazni u visini 3,3 miliona maraka, Tirak naglašava da je ovo problem s

Hadžimejlić-Kečo: Gleda u grah

Na crnom tržištu sve je više lijekova koji ugrožavaju zdravlje ljudi i vrijeme je da tome stanemo ukraj, poručuje Tirak
kojim se Uprava i dalje bori i koji zahtijeva stalni angažman i kontrole. - Turizam nam stalno raste, a nema vidljivih rezultata. Kritične tačke su nam Sarajevo, Međugorje i Mostar, i do juna već planiramo provjeriti stanje u tim gradovima. Najavljujemo i posjetu ugostiteljima - otkriva Tirak. On je naglasio i da neki kantoni uopće nemaju pojedinih inspekcija, što se odražava na ionako loše stanje u oblasti privrede. Sve to bi, kaže Tirak, moglo na pojedinim područjima zemlje dovesti u pitanje i provedbu dugo očekivanog zakona o koncesijama, koji je u parlamentarnoj proceduri. Tirak otkriva i da će u Zenici uskoro biti otvoren ured federalnog inspektora, koji će, između ostalog, nadzirati aktivnosti kompanije “Arcelor Mitatl” u smislu zaštite okoliša.

Sportista koji Vas inspirira: Inspirišem se drugim stvarima. Sjećate li se prvog poljupca: Ne. Šta je Vaš najveći strah: Da će me biti strah. Najdraža pjesma: “Fever”. Kada ste posljednji put bili na izložbi ili u pozorištu: Nedavno, na svojoj izložbi. Citat koji pamtite: “Kada mi drugi kažu da sam genije, to mi je smiješno, a kada bih i sam pomislio tako, to bi već bilo tragično” (Ajnštajn). Omiljena modna marka: “Pinot Grigio”. Osoba koja Vas živcira: Nekada samu sebe.

Federalna uprava za inspekcijske poslove (FUZIP) uskoro će formirati odjel za nadzor nad prodajom različitih proizvoda putem interneta i drugih medija u Federacije BiH, potvrdio je za “Dnevni avaz” Ibrahim Tirak, direktor Uprave. On u razgovoru za naš list ističe da je potreba za timom koji će pratiti ovu vrste nelegalne trgovine itekako izražena.

Zaštita okoliša
- U “Arcelor Mittalu” moraju shvatiti da je potrebno ulagati u zaštitu okoliša te da se mora poštivati Zakon o zaštiti na radu - podsjeća Tirak, koji dodaje da su i aktuelna poskupljenja nafte i naftnih derivata opravdana. Na pitanje kreće li Uprava u inspekcije po nalogu Vlade Federacije BiH, Tirak tvrdi da to nikada od njih nije traženo te da niko nije pošteđen inspekcija. - Mi nismo sakupljači novca za Vladu ili nekoga, mi uvodimo ljude i privredne subjekte u njihova prava i štitimo ih od raznih malverzacija - potvrdio je Ibrahim Tirak. S. DEGIRMENDŽIĆ

2JLHđA FEI=A ’)L==’
Tirak je potvrdio da i on ima saznanja da pojedini organi uprave u FBiH koriste nelicencirane softvere, o čemu je “Avaz” pisao u jučerašnjem izdanju. Podsjećamo, 12. marta inspektori kreću u akciju protiv nelegalnog korištenja softvera na području cijele FBiH.

SMS
NESPOSOBNA VLAST - Ova vlast, kao i sve dosadašnje, ništa nije uradila za narod, oni su tu da bi njima dobro bilo i njihovim bližnjima. Hoće povećanje PDV-a. Neka smanje plaće sebi, neka spase fabrike koje se zatvaraju, neka otvaraju nove fabrike. Ali, oni nisu sposobni za to. PLAĆANJE MARKICA Kako je moguće

Dnevni avaz 061-142-015
550.944.972 KM dugova za porez? Upregnite administraciju koja je enormno velika i tako i plaćena da zaradi plaću kroz naplatu duga. Sarajka RAD NACRNO Može li inspekcija zaustaviti rad automehaničara nacrno koji imaju radnju i po dva, tri pa i više neprijavljenih radnika? Čitalac iz Gradačca

da se u HNK plaćaju markice za zdravstveno osiguranje, jer ako ih nemate, ne možete kod ljekara, a ni recepte dobiti. A i te recepte koje dobijete, plaćate participaciju na lijekove. PORUKA ZA KRAJINU Gospodine ministre Krajina, zar Vlada ima obraza razmišljati o povećanju PDV-a kada ima nenaplaćenih

Više od 60 posto radnika travničke Konfekcije “Borac” potpisalo je u proteklih nekoliko dana kolektivnu tužbu protiv menadžmenta preduzeća, saznaje “Dnevni avaz”. Radnici su se na tužbu odlučili kako bi, u slučaju da preduzeće završi u stečaju, barem mogli naplatiti zaostale doprinose koji iznose desetine miliona KM! Doznajemo da su, zbog strahovanja da bi mogli ostati bez posla, primorani na ovakav čin, jer u preduzeću ostaje da radi svega 200 od

4=@E?E JKžA 7FH=LK
ukupno 1.700 radnika. I dok iz Uprave “Borca” radnike pozivaju na strpljenje i zajednički angažman za spas radnih mjesta, prekjučer su se ispred prostorija preduzeća okupili i radnici Dječije konfekcije “Borac” koji ne rade više od dva mjeseca! Zahtijevali su, kako saznajemo, da im se kaže kada će početi s radom te šta će biti s više od 400 radnika koji uopće ne znaju kakav je njihov status. Razišli su se bez konkretnog odgovora iz Uprave, a

’Avaz’ saznaje Nastavlja se agonija travničkog “Borca”

rečeno im je da se čeka pomoć Vlade FBiH. S druge strane, članovi Sindikata “Borca” jučer su održali sastanak sa načelnikom Općine Travnik Admirom Hadžimerićem koji im je obećao rješiti status radnika koji nemaju zdravstveno osiguranje, a boluju od teških malignih oboljenja. - Razgovarali smo i o timskom radu kako bi se “Borac” spasio - kazao je Samir Zahirović, predsjednik Sindikata Konfekcije “Borac”. M. Aš.

Radnici pet mjeseci bez plaće

JAA

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012. 

ISTRAŽUJEMO Nepoznata sudbina nestalih civila i vojnih zarobljenika

Amarildo Gutić snimao mučenja zeničkih Srba?
Kantonalno tužilaštvo preuzelo od Vojnog tužilaštva obimnu dokumentaciju o tim slučajevima
Nadležna tužilaštva u BiH do danas nisu riješila slučajeve nestanka i mučenja pojedinaca srpske nacionalnosti u Zenici, iako, prema nezvaničnim informacijama, postoji videomaterijal važan za te istrage, potvrđeno je našem listu iz nekoliko izvora. Prema dostupnim informacijama, sudbina nekoliko desetina zeničkih Srba, civila i ratnih vojnih zarobljenika, ni nakon skoro 20 godina nije poznata, dok su samo rijetki godinama kasnije pronađeni i ukopani. ti putem telefona - kazao nam je Gutić i spustio slušalicu! Njegova, skoro panična reakcija navodi na zaključak koji je novinaru “Avaza” rekao izvor iz bh. pravosuđa, da nije nemoguća verzija kako Gutić, skrivajući svoje snimke, faktički čini krivično djelo prikrivajući ratni zločin. Posebno važno u cijeloj priči jeste podatak da su u sve umiješani prsti AID-ovskih struktura koje i danas drže ucijenjene neke novinare. Da je u Zenici tih godina zaista bilo maltretiranja srpskih civila i zarobljenika, o čemučakni građaninisuimali pojma, potvrdio nam je dobro upućen izvor, koji kaže da su i tadašnji evropski posmatrači evidentirali slučajeve zatvaranja srpskih civila bez ikakvih važećih sudskih rješenja. Prema nekim izvorima, pojedincima koji su uključeni ovaj slučaj, radi skrivanja izmijenjen je i identitet. - Najveći broj takvih

Iako je tijelo doktora Veljka Sladojevića pronađeno, a 2010. godine i ukopano, do danas je ostalo nerazjašnjeno ko je i zašto ubio poznatog zeničkog oftalmologa. Navodno postoje dokazi da je Sladojević 1993. odveden s kućnog praga i likvidiran, kako bi se u njegov stan uselio jedan od komandanata Armije RBiH. No, slučaj je zataškan i do danas nije jasno ko je, na koji način i zašto likvidirao dr. Sladojevića. rezultata do danas nema upozorava naš sagovornik, blizak bh. pravosuđu. Iako je Žalbeno vijeće Haškog tribunala 22. aprila 2008. godine potvrdilo dio presude Enveru Hadžihasanoviću, bivšem komandantu Trećeg korpusa Armije RBiH, koji se odnosio na propuštanja kažnjavanja odgovornih za maltretiranje zarobljenika u Muzičkoj školi u Zenici, do danas nije riješen ovaj, ali ni mnogi drugi slični slučajevi.

5HJ @JH=

Gutić: Ne želi govoriti o ratnom angažmanu

Javna tajna
Sumnja se da su ratni vojni zarobljenici i civili srpske nacionalnosti mučeni, a pojedini čak i ubijani u selima u okolici Zenice te u prostorijama Vojne policije i Muzičke škole u centru grada. Kako saznajemo, navodno postoje snimci razmjene zarobljenika, a, nezvanično, čak i mučenja i likvidacija,

koje je radila tadašnja televizija Zetel. Pokušali smo provjeriti ove informacije kod tadašnjeg urednika Zetela, a današnjeg urednika političkog magazina “Crta” na BHRT-u Amarilda Gutića, koji je navodno učestvovao u pravljenju tih snimaka. No, Gutić nije bio raspoložen za komentar. - O tome ne želim govori-

Slučaj zataškan
Zanimljivo je, tvrdi naš sagovornik, da su brojni dokazi pristigli u nadležno tužilaštvo, ali da se ne zna gdje su oni završili. Postavlja se pitanje šta je s predmetima u kojima se kao počinioci navodnih zločina spominju i “moćnici” u civilnim i vojnim strukturama. F. K.

Muzička škola: Zbog mučenja odgovarao samo general Hadžihasanović

slučajeva evidentiran je u prostorijama Vojne policije. U Muzičkoj školi događalo se sve i svašta. Koliko ja

znam, Kantonalno tužilaštvo preuzelo je od Vojnog tužilaštva obimnu dokumentaciju o tim slučajevima. Ali,

Nijedan od prijedloga novog zakona o finansiranju političkih stranaka nije na jučerašnjoj sjednici dobio potrebnu kvalificiranu većinu članova Interresorne radne grupe, pa će se raditi na izmjenama i dopunama postojećeg zakona. Nakon većeg boja prijedloga za izmjene ovog zakona zaključeno je, naime, da sve te izmjene treba kompletirati i predložiti novi zakon. No, kada je ministar pravde BiH i član ove grupe Bariša Čolak pripremio prijedlog novog zakonskog akta o finansiranju političkih stranaka, došao je i prijedlog iz RS, čiji se koncept u mnogočemu razlikuje od posto-

145žAAK=EJEKCK+1=

Izmjene Zakona o finansiranju stranaka

Ukratko

Pudarić: Cvijeće za branioce Goražda

Svetozar Pudarić

Goražde važno kao i ostatak BiH
Čolakov prijedlog nije podržan

jećeg zakona i koji umanjuje ulogu Centralne izborne komisije (CIK) BiH u izbornom procesu i kontroli finansiranja političkih subjekata. I. Tr.

Na suđenju optuženom ratnom zločincu Radovanu Karadžiću jučer je u svojstvu svjedoka optužbe svjedočio Din Mening (Dean Manning), bivši istražitelj Haškog tužilaštva. Kao istražitelj koji je prisustvovao ekshumaciji najvećeg broja primarnih i sekundarnih grobnica koje su u Podrinju krile tijela ubijenih Srebrničana, Mening je sačinio tomove fotografija

U Bošnjačkom institutu u Sarajevu danas će biti promovirana knjiga doc. dr. sc. Denisa Bećirovića pod nazivom “Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini za vrijeme avnojevske Jugoslavije (1945-1953)”. Promocija počinje u 18 sati, a promotori će biti akademik prof. dr. Enes Karić, prof. dr. Husnija Kamberović, prof. dr. Zijad Šehić i prof. dr. Ismet Bušatlić.

w

,E AEC FHA@čE BJCH=BEA E CH>E?=

Suđenje Radovanu Karadžiću

Goražde je jednako važno kaoiostatak FBiH,nije“dijete s posebnim potrebama, niti zaboravljeni kanton”, već prostor koji se treba brže razvijati od ostatka FBiH, ali zbog teške ekonomske krize ne može računati na direktnu podršku iz budžeta FBiH. Ovako bi, u najkraćem, izgledala suština razgovora s potpredsjednikom FBiH SvetozaromPudarićem, koji je jučer posjetio BPK Goražde. Podršku finansijski neodrživim kantonima, među kojima je i BPK, Pudarić smatra najnekvalitetnijom. Al. B.

poveza za oči i ruke, zatim ličnih dokumenata i predmeta pronađenih u tim grobnicama. Također, Mening je pokazao fotografije napravljene prilikom ekshumacije grobnica Ravnice i Zeleni Jadar, u kojim su uz tijela žrtava pronađeni komadi obrušenog zida s Magacina otkupa u Kravici u kojem je ubijeno blizu 1.500 srebreničkihzarobljenika. A. H.

w

Promocije

1 K KCI=LEE 

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

I=H=ALIE =J

CIK Prolongirani prijevremeni izbori u Novom Gradu 

FćEE @=J LE H @= IECKH= L=?
Stav Općinskog vijeća bit će isti i za deset dana, kaže Šuman Ništa nismo dobili pomjeranjem roka, ističe Duraković
Šuman: Novca u budžetu nema Pirić: Nisu iscrpljene mogućnosti

Položeno cvijeće na spomen-obilježja

Obilježen 6. mart, Dan općine Hadžići

Obilaskom šehidskih mezarja, polaganjem cvijeća na Igmanu, u Pazariću, Mokrinama i Kovačima, spomen-obilježju uTarčinu, Pazariću i Hadžićima te svečanom sjednicom Općinskog vijeća jučer je obilježen 6. mart, Dan općine Hadžići. Prilikom svakog obraćanja, nakon polaganja cvijeća na obilježja, bilo je govora o hapšenju bivših rukovodilaca općine Hadžići prema nalogu Tužilaštva BiH 22. novembra prošle godine. - Dok krivci za zločine nad nedužnim civilima Hadžića danas mirno šetaju, žrtve su uhapšene. Ovdje je cilj izjednačiti agresora i žrtvu - rekao je, između ostalog, Nihad Šehić, predsjednik

ŠADEć L@A žHJLA žAA EA@=čEJE I =CHAIH
Udruženja veterana policije Hadžići. Općinski načelnik Hamdo Ejubović istaknuo je da se i danas, 20 godina od agresije, traže skeleti99nevino uhapšenih Hadžićana. On je naglasio da je prisutan strah i od novih hapšenja, jer ovdje žele izjednačiti ljude koji su branili sebe i svoj narod s onima koji su po svaku cijenu željeli pokoriti BiH. Nakon reintegracije, kako je rečeno na svečanoj sjednici Općinskog vijeća, u Hadžićima je sve bilo uništeno i spaljeno. Neka naselja poput Grivića, Vrančića, Kasatića, Musića bila su potpuno sravnjena sa zemljom. Do danas se dosta uradilo na obnovi i izgradnji cijele općine. R. B.

Članovi Centralne izborne komisije (CIK) BiH jučer su donijeli odluku o odgađanju prijevremenih izbora za načelnika općine Novi Grad koji su bili zakazani za 1. april, jer Općina u predviđenom roku nije uspjela osigurati novac za njihovu provedbu. - Smatramo da nisu iscrpljene sve zakonske mogućnosti za pronalazak sredstava i zato smo općinskim vlastimasugerirali dado 16.marta, zajedno s ostalim nivoima vlasti, pokušaju prikupiti novac. Ako to uspiju, CIK će utvrditi novi datum održavanja prijevremenih izbora za načelnika - kazala je Maksida Pirić, portparol CIK-a. Aner Šuman, v. d. općinskog načelnika, kazao nam je

da je zatečen ovakvom odlukom CIK-a. On je naglasio da će stav Općinskog vijeća u vezi s iznalaženjem novca biti isti i za deset dana.

- Očekivao sam da će CIK odlučiti drugačije. Iako su se vijećnici izjasnili da nemamo novca za izbore, ispoštovat ćemo njihove upute i tražiti pomoć Kantona i Fe-

deracije. Već unaprijed znamo njihove odgovore jer znamo u kakvim su oni problemima i da nemaju pozicioniranih sredstava u svojim budžetima. I oni koji bi nam dali novac morali bi raditi rebalans, što je u tako kratkom roku nemoguće - rekao je Šuman. S druge strane, za predsjednika SDA Novi Grad Ramiza Durakovića ovakva odluka je očekivana. - Znam da ništa nećemo postići ovim prolongiranjem jer će Vijeće, ako se ponovo bude pitalo, zbog njihovih 16 koalicionih ruku donijeti istu odluku kao i prije nekoliko dana. Smatramo da je CIK trebao biti malo strožiji i narediti im da iznađu novac -rekaojeDuraković. A. Na.

Klizište na lokalitetu Donje Kijevo - Ilovice kod Trnova, koje je sanirano prošle godine, ponovo je aktivirano nakon velikih snježnih padavina. Oko 50 metara iznad ceste preko potpornog zida obrušavaju se zemlja i kamen i prijeti opasnost da se ogromne količine obruše i blokirajucestu. I. B.

)E= *K@ IEAA >HKš=L=K IA >C EIJ=== A= E =AA
Na putu Sarajevo - Trnovo
Na čelu skupštinskih komisija od sada mogu biti samo poslanici, jer se vanjski članovi, uz različite izgovore, nisu pojavljivali na sjednicama
finansijsku politiku Skupštine KS. Odluku su donijeli kantonalni poslanici usvajanjem izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine, prema kojem će ubuduće predsjednici komisija moći biti samo poslanici. Kako nam je kazao sekretar Skupštine Abid Kolašinac, odluka je donesena jer vanjski članovi komisija koji su bili predsjednici ne dolaze na sjednice, a svaki put nađu neki izgovor. - Potrebno je da predsjednici prisustvuju sjednicama Skupštine da bi poslanicima mogli objasniti stavove i mišljenja svojih komisija u vezi s pitanjima koja tretiraju. Zato će, prema novom poslovniku, samo poslanici moći biti Privatizacijski tajkun SDA i samoprozvani “ekspert” za privredu Alija Budnjo smijenjen je s mjesta predsjednika Komisije za privredu, ekonomsku i
Zbog odrona otežan saobraćaj

Kantonalni poslanici izmijenili Poslovnik o radu Skupštine KS

Za liječenje teško oboljelih stanovnika Novog Grada u budžetu Općine planirano je 300.000 KM. Pomoć se dodjeljuje za nabavku skupocjenih lijeko-

1@LA ! = JAš >AIA

Iz budžeta Općine Novi Grad

va koji nisu na listi esencijalnih lijekova KS i FBiH, za liječenje različitih kancerogenih i malignih oboljenja, leukemije, hepatitisa BiC. A. Na.

Sa Skupštine: Smijenjeno još petero predsjednika komisija

Budnjo: Nije dolazio na sjednice

predsjednici i oni će direktno davati informacije ostalim poslanicima o odlukama i stavovima komisija kazao je Kolašinac. Osim Budnje, Kolaši-

nac je rekao da je smijenjeno još petero predsjednika komisija, a prema Poslovniku, ubuduće će u svakoj komisiji moći biti najviše tri vanjska člana. S. M.

IHA@>I=IE =J
PROJEKTI Medijska akademija turizma na Rostovu

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012. 

!

1IHEIJEJE >C=JIJL FHEH@C HKžA=
Zaostajemo u seoskom i uopšte konvencionalnom turizmu, a i tu imamo šta ponuditi, riječi su Bibanovića
vanje ubilježio je Zoran Bibanović, koji je naglasio kako naša zemlja obiluje kvalitetnim prirodnim mogućnostima za razvoj turizma.

Darivanje kapi koje život znače

U cilju promocije i unapređenja turističke ponude BiH u motelu “Rostovo” održana je prva radionica miltidisciplinarnog projekta pod nazivom „Medijska akademija turizma 2011/2012“. Projekt je osmislilo Udruženje CeKa Čarlama, a realiziran je uz podršku produkcijskog i marketing tima filmske kuće DEPO iz Sarajeva, te novinarskim timom DEPO portala.

Značajan rad
- Prvi moderni turizam nastao je u našoj zemlji. Kada je 1878. godine u Sarajevo ušao voz i kada je napravljen prvi hotel evropskog tipa BiH je postala poznata turistička destinacija. Zaostajemo u seoskom i uopšte konvencionalnom turizmu, a i tu imamo šta ponuditi – riječi su Bibanovića. Na ovoj akademiji prezentirani su i postojeći kapaciteti Etno sela Babići. Ispred Općine Bugojno Dženana Abdalajbegović je predstavila turističke projekte o čemu je govorio i načelnik Hasan Ajkunić. Vlasnik etno sela Babići-Rostovo Mario Babić ocijenio je rad akademije značajnim i korisnim za sve turističke radnike u BiH. - Do sada sam mnogo uložio, ali je očito da mi predstoji ozbiljno ulaganje u marketing.To mijejasno pokazalopredavanje na ovoj akademiji kako bi Rostovo i etno-selo Babići postala poznata turistička destinacija –ističe Babić. Projekt bi trebao tretirati i Nacionalni park Una, Općinu Tuzla i Vinariju Ostojić. Az. M.

Sekcija dobrovoljnih darivatelja krvi JP Elektroprivreda BiH organizovala je na Odjelu transfuzije JU Bolnica Travnik akciju darivanja krvi za potrebe ove zdravstvene ustanove. Krv je darovalo 45 dobrovoljnih darivatelja iz podružnica elektrodistribucija Sarajevo, Zenica, Travnik i Tuzla, kao i proizvodnih dijelova

0K=EIJE@=HEL=EHL
Zabilježeno u Fojnici

Za potrebe JU Bolnica Travnik

HE Jablanica, TE Kakanj, TE Tuzla, te Direkcije JP EP BiH. Ovom prilikom krv je 154. put darovao i Rizah Karić iz Elektrodistribucije Sarajevo. Zdenko Benković, predsjednik Sekcije dobrovoljnih darivatelja krvi JP EP BiH, istakao je da u aprilu slijedi akcija darivanja krvi u Gračanici. K. K.

Konkretan cilj
- Situacija kod nas u turizmu jeste neuređena, kao i u drugim oblastima života, ali naš projekt ima konkretan cilj. Mi možda nećemo promijeniti globalno situaciju u turizmu, ali nam je cilj da kroz nekoliko projekata unaprijedimo i poboljšamo to stanje - kaže Jasmin Duraković, jedan od inicijatora

2HEFHA= IKDC IEH=

Detalj sa radionice na Rostov

projekta. O viziji i misiji projekta, kao veoma značajnim segmentima uspješnosti posla u

oblasti turizma govorio je Drago Marić, a o turizmu u BiH, historijatu i trenutnom stanju zapaženo preda-

Babić: Mnogo uložio

Bibanović: Prirodne mogućnosti

Duraković: Poboljšati stanje

Advija Karalija suši sir na dimu od pilote

Uslijed obilnih snježnih padavina i velikih hladnoća 

EIE= FH?AKA šJAJA =IJ=A @ ALHAA=
koje je tokom januara i februara zahvatilo i područje Fojnice načinjena je velika materijalna šteta. Komisija

Na području općine Fojnica

Oštećeni mnogi plastenici

Cvjetković: Zaprimljeni zahtjevi

za procjenu nastalih šteta ovih dana obilazi objekte na kojima su nastale štete kako bi se preciznije utvrdile razmjere. Od Alena Cvjetkovića, pomoćnika načelnika za Civilnu zaštitu i inspekcijski nadzor općine Fojnica, saznali smo da je do početka marta zaprimljeno 28 zahtjeva od građana na ime nastalih šteta. Uglavnom su to štete na objektima plasteničke proizvodnje, pčelarske proizvodnje, štalama. - Pričinjene štete kreću se od 130.000 do 140.000 KM. Najviše su stradali objekti plasteničke proizvodnje u naseljima Ostružnica, Ščitovo Polje i Pločari Polje, kao i u naseljima Bakovići, Luke i Lužine - kaže Cvjetković. H. Ču.

U fojničkom naselju Ostružnica smo zabilježili pravljenje suhog kravljeg sira, kojeg je u ove sunčane martovske dane pripremala domaćica Advija Karalija. Kazala nam je da za jedan takav sir potrebno sedam litara kravljeg mlijeka koje se prokuha, te dodaju dvije litre sirutke. - Ta prokuhana smjesa se

skine sa peći i stavlja u cijetke, a zatim nakon cijeđenja oblikuje i stavlja na sita željeznog bureta. Ispod se zapali pilota a tako se suše sirevi vremenski do jednog sata, zavisi kako ko želi da se osuši. Težina jednog osušenog sira je oko jedan kilogram, a prodajemo ga po cijeni od po pet KM, po komadu - objasnila je Karalija. H. Ču.

Redovnoj sjednici Skupštine fudbalskog kluba “Fojnica” iz Fojnice prisustvovalo je 40 od pozvanih 60 delegata. Kao gosti su prisustvovali presjednik Behudin Trbović Nane i generalni sekretar NS SBK-a Anto Miškić. Na Skupštini su delegati usvojili izvještaj o radu i finansijski izvještaj za 2011 godinu, kao i plan aktivnosti i finansijski plan u 2012 godini. Usvojen je novi Statut kluba, koji je usaglašen sa novim Statutom NS SBK, a

7FH=LE @>H @FKA LE č=LE=
usaglašen je i sa FIFA i UEFA dokumentima. UO Kluba je dopunjen novim članovima, a to su Suad Džafić, dr.Elmedin Huskić i Kenan Čehajić. Za delegata u Skupštinu NS SBK-a je izabran Asim Zahirović, a za njegovog zamjenika dr. Elmedin Huskić. U Nadzorni odbor su izabrani Adis Durak, Samir Aletić i Edin Sarvan. Disciplinsku komisiju čine Asim Meša, Mustafa Fejzić i Dževad Klisura. H. Ču.

Skupština FK “Fojnica” 

"

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

F=H==

ORAŠJE Iako je hrvatska strana pooštrila mjere

Đaci jučer krenuli na nastavu

Nakon pregovora sa predstavnicima dva HDZ-a od kojih se očekuje da budu okosnica buduće Vlade čije se formiranje očekuje za petnaestak dana, sindikat osnovnih škola Livanjskog kantona je donio odluku o zamrzavanju štrajka pa su od jučer (utorak) djeca ponovo uškolskim klupama. Krenula je i isplata plaća prosvjetarima, koji su najbolje plaćeni nastavnici u BiH, te policiji koja je treća po primanjima među policajcima u FBiH, kao i ostalim korisnicima budžeta. Za

ŠJH= =HKJ @ BHEH== 8=@A

Osnovci LK ponovo u klupama

*D@Hž=L=E=I=@ FšJAđAEHECHEDJH=
Hrvatska policija provodi posebne mjere, ali samo prema putnicima iz tzv. trećih zemalja, tvrde za “Avaz” dobro upućeni izvori Pojačan priliv

sada su u štrajku jedino policajci, ali i oni sa umanjenim kapacitetom jer većinu poslova rade, istina sa manjim brojem ljudstva. Inače, Ministarstvo obrazovanja ovog kantona još je 16. februara tužilo sindikat osnovnih škola zbog, kako su naveli, nezakonitog štrajkovanja u vrijeme elementarnih nepogoda, te što nisu iskoristili sve instrumente koji prethode štrajku. Glavna rasprava je održana u ponedjeljak, a presuda se očekuje danas (srijeda) A. K.

Za razliku od nekih graničnih prijelaza u našoj zemlji na kojima se zbog lošeg geografskog položaja stvaraju veliki saobraćajni čepovi na GP Orašje koji našu zemlju savskim mostom povezuju sa susjednom Hrvatskom apsolutno nema gužvi osim u dane vjerskih ili državnih praznika. - Prema službenim podacima na našem prijelazu nema gužvi jer se ovdje radi o moderno opremljenom i uređenom GP s više ulazno-izlaznih traka tako da eventualno pojačani priliv ljudi i robe odmah „razbijemo” u saradnji s hrvatskim kolegama i to otvaranjem svih šest ulaznih i isto toliko izlaznih saobraćajnih traka. Putnici se minimalno zadržavaju s obje strane granice - kaže nam Mirel Imamović, pomoćnik komandira za istrage na GP Orašje. Policijski menadžment na GP Orašje tvrdi da nema gužvi niti dužih čekanja s bh. strane granice, a slično je i s hrvatske strane. Ta čekanja su između pet i deset minuta i mišljenja su da je to sasvim razumno zadržavanje zbog potrebnih provjera jer je na ovom GP od januara u funkciji nova aplikacija za

Šta mi se (ne)sviđa u Derventi

- Projekt selektivnog sakupljanja otpada na području općine nije zaživio, a osim što smo se rješavali velikog problema mogli smo i da zaradimo nešto. Izgleda da preduzeće koje gazduje komunalnom djelatnošću veoma slabo se snalazi u ovom dijelu povjerenih poslova, posebno što su to bila donatorska sredstva. Pohvalno je što općina izdvaja novce za podsticaj poljoprivredne proizvodnje, ali je potrebno znatno više znanja i iskustva u komisijama koje odobravaju podsticaje, da se pomaže 

FćE= F=žA H=L FFHELHA@A

GP Orašje: U primjeni nova aplikacija za provjeru putnika

provjeru putnika i vozila uvezana s desetak raznih policijskih i drugih agencija u BiH.

ske strane došlo do pooštrravanja mjera pri ulazu u tu zemlju i to zbog skorašnjeg

Nose alatke
No, od građana smo dobili infomaciju da je s hrvat-

Kulaga, predsjednik Udruženja

najuspješnija proizvodnja, da se ukrupnjavaju mali farmeri i razvijaju gazdinstva. To je budućnost sela, ali i napretka – kaže Zlatomir Kulaga, predsjednik Udruženja poljoprivrednikaDerventa. N. S. 

=E >H FKJE=
Zanimljiv je i podatak JGP Orašje koja pokriva GP Orašje i Bosanski Šamac kako je u februaru evidentiran smanjen promet putnika za čak 36 posto u odnosu na isti mjesec prošle godine što je posljedica recesije,ekonomske krize i nepovoljnih privrednih tokova. Preko dva spomenuta prijelaza u istom mjesecu je prešlo 213.884 putnika,10.500 teretnih vozila, 1.200 autobusa i 159 vlakova.

Suho vrijeme praćeno visokim temperaturama za ovo doba godine bosanskogradiški ratari intenzivno koriste za dovršetak oranja i pripreme za sjetvu jarih žitarica. Na parcelama uz rijeku Savu u Bok Jankovcu i Mačkovcu sve je spremno za sjetvu jarog ječma i zobi. Josip Barišić kaže da nizak nivo podzemnih voda i prazni odvodni kanali pogoduju za jare žitarice. - Jesenas smo se bojali većih količina padavina, pa smo se opredijelili za proljetnu sjetvu. U martu ćemo zasijati dva hektara ječma i zobi, a već prvih dana aprila krećemo sa kukuruzom. kaže Barišić. U novotopolskom dijelu Lijevče polja poljoprivrednici mahom rade na pripre-

5FHAE = IAJLK Ač=

Pripreme uz rijeku Savu

Imamović: Minimalno zadržavanje

ulaska RH u EU. Hrvatska policija provodi posebne mjere, ali tvrdi dobro upućeni izvor „Dnevnog avaza”, samo prema putnicima iz tzv. trećih zemalja. Državljani BiH su, barem za sada, pošteđeni rigoroznih kontrola. Istina, zbog sprječavanja „rada na crno” dešavaju se pojedinačna „skidanja” putnika iz autobusa i vraćanja u BiH jer putnici, naši državljani, često ulaze u RH bez dovoljno sredstava za život i sa sobom nose građevinske alatke u putnim torbama zbog čega ih hrvatska policija vraća nazad. N. TROGRLIĆ

Barišić priprema oranicu

mi oranica za sjetvu krompira, graška i krmnog bilja. Prema procjenama iz odjeljenja za privredu u opštini Bosanska Gradiška ovogodišnja proljetna sjetva će obuhvatati blizu 20 hiljada hektaraoranica. B. G.

Volonteri nevladine organizacije “Proni centar za omladinski razvoj”, u okviru projekta “Eko tim lideri”, tokom protekla dva dana čistili su prostor oko nekadašnje željezničke stanice u Bijeljini. Stanica odavno nije u funkciji jer vozovi više ne prolaze kroz ovaj grad, a nesavjesni građani od nje su napravili divlju deponiju. - Znamo da će se ovdje graditi autobusna stanica, ali to ne znači da treba da bude zapušteno i prljavo. Imamo veliki broj volontera, uglavnom nezaposlenih mla-

ČEIJEE A=@=šK žAAEčK IJ=E?K
dih ljudi i veliku podršku građana. Radimo na podizanju vlastite, ali i ekološke svijesti svih građana - kaže Tanja Tanasić iz “Pronija”. Projekt “Mladi eko lideri” trajat će godinu i po, a realizira se na prostoru sjeveroistočne BiH. Obuku će proći 720 mladih osoba, a u regionalnim centrima Brčko, Tuzla, Bijeljina i Srebrenica bit će organizirane slične eko-akcije, te obuka svih učesnika. Projekt finansira USAID, uz brojne strateške partnere iz zemlje i inozemstva. E. M.

Bijeljinski ekolozi u akciji

Eko-lideri na djelu

(Foto: G. Bobić)

?H= DHE=

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012. 

#

Privođenje povrijeđenog Suvada Hodžića, koji je pucao u Bunara

U Tužilaštvo doveden i Alem Gadžo

ISTRAGA Pozadina vatrenog obračuna na Alipašinom Polju u Sarajevu

)JAHE FK?=LA =AHEE IA F=I KJAHEL=čK @KCL=
Edis Bunar pušten na slobodu Suvad Hodžić (33), navodno, dugovao novac Mustafi Drljeviću Mutetu Uhapšen i Alem Gadžo, koji je s Hodžićem priveden u Tužilaštvo
Bunar je, prijeteći, zahtijevao od Hodžića da mu donese novac. Hodžić je u pratnji svog prijatelja Alema Gadže (21) došao naTrg solidarnosti, gdje su sreli Bunara koji je bio u društvu Muteta, za kojim policija traga. Prema nezvaničnim informacijama, Hodžić je, vidjevši Bunara, počeo pucati iz automatske puške u njegovom pravcu te ga pogodio u obje noge. Nakon

Dramatičnoj razmjeni vatre na Alipašinom Polju u kojoj supreksinoć oko19.30 sati ranjena dvojica mladića, prema svemu sudeći, kumovali su neraščišćeni računi između aktera ovog obračuna.

2HEAJA LE=HK
Bunar je nakon što je bio uhapšen svojevremeno prijetio Veldinu Čustoviću, uredniku emisije “Slučajevi X” koja je emitirana na Hayat TV-u, a koji je snimao njegovo privođenje. Osim psovki koje je Bunar, i pored prisustva policije, uputio Čustoviću, izrekao je i prijetnje dok je smještan iza rešetaka.

Krvava naplata
Kako saznajemo, Edis Bunar (23), koji je ranjen u obje noge, navodno je umiješan u njemu poznate poslove s izvjesnim Mustafom Drljevićem Mutetom, vlasnikom kafića “Twister” na Alipašinom Polju. Mute je, inače, u sarajevskom podzemlju poznat kao žestok utjerivač dugova, a kako nezvanično saznajemo, odnedavno je počeo i kamatariti. Suvad Hodžić (33), koji je pucao u Bunara, dugovao je, navodno, novac Mutetu, koji ga je već nekoliko puta upozoravao da mu vrati dug. Kobne noći Bunar je došao u ovaj kafić te je nazvao Hodžića, a potom napustio objekt s Mutetom. U telefonskom razgovoru

Bunar: Nije želio davati izjave

Tokom pucnjave na Alipašinom Polju zalutali meci oštetili su dva stana u Geteovoj ulici i jedan na Trgu nezavisnosti. Također, oštećen je i automobil “dacia logan”. Srećom, niko nije povrijeđen. 

šJAćAE IJ=LE E LE=

Rupa od metka na vozilu “dacia”

što je ispalio više hitaca, kako nezvanično saznajemo, Hodžić je dao pušku Gadži. Bježeći prema Trgu nezavisnosti, Gadžo je, vidjevši policijsku patrolu, počeo pucati na policajce. Samo 50 metara od OŠ “Meša Selimović” došlo je do dramatične razmjene vatre između osumnjičenih i policajaca koji su se zaklonili iza parkiranih automobila. Tokom pucnjave jedan od policajaca ranio je Hodžića u desnu nadlakticu, a potom su ga policajci uspjeli savladati i uhapsiti. Gadžo se dao u bijeg prema Bosanskoj ulici, gdje su ga policajci presreli, nakon čega je on odbacio pušku te je uhapšen. Pripadnici PU Novi Grad prekjučer su munjevito i profesionalno reagirali u ovom slučaju te su u rekordnom vremenu uhapsili naoružane napadače. Nakon saslušanja u policiji Bunar je jučer pušten na

Mjesto gdje je Alem Gadžo pucao na policiju

(Foto. M. Kadrić)

slobodu, dok su Hodžić i Gadžo predati u nadležnost Tužilaštva KS.

Izvršen pretres
Za Hodžića i Gadžu izdata je naredba o njihovom zadržavanju još 24 sata, a danas, nakon što ih sasluša tužilac, bit će donesena

odluka da li će im biti predložen pritvor, saznajemo iz Tužilaštva. Kontaktirali smo i povrijeđenog Bunara, koji nam je jučer kazao: “Bilo je šta je bilo, ne želim davati nikakve izjave”. Podsjećamo da su se preksinoć Bunar i Hodžić

Uviđaj trajao do kasno u noć

(Foto: I. Šebalj)

sreli u prijemnoj ambulanti KUM-a, gdje su se tako posvađali da su ih medicinsko osoblje i policija jedva smirili da opet ne nasrnu jedan na drugog. Zbog opasnosti da sukobi između njih mogu biti nastavljeni, razdvojili su ih u različite sobe. Nakon pregleda otpušteni su iz bolnice, a policija ih je uhapsila. Preksinoć su pretreseni i stanovi koje koriste uhapšeni, koji se nalaze na području općine Novi Grad. Kod Hodžića je u stanu policija pronašla i oduzela šest pištoljskih metaka i mobitel, a kod Gadže 24 puščana metka,18 pištoljskih metaka, dva okvira sa futrolama, kapu, takozvanu fantomku, i plastični pištolj, dok su kod Bunara pronađeni puščani metak i fantomka. Inače, Hodžić i Bunar hapšeni ranije zbog razbojništava i učešća u pucnjavama. Am. K. - Ad. A.

Nesvakidašnja krađadogodila se prije četiri dana u sarajevskom naselju Ciglane tokom policijskog uviđaja. Vjerovali ili ne, ukradeno je policijsko vozilo. Kako nezvanično saznajemo, policajci su došli na uviđaj zbog provalne krađe u jednom od okolnih objekata. Dok su oni prikupljali tragove, nepoznati lopovi su iskoristili priliku te su im ispred nosa ukrali službeni “golf 6”. Kako saznajemo, “golf” je bio crne boje s policijskim oznakama te radiostanicom. Nakon što

2E?=?E= KH=E ’CB $’

Tokom uviđaja u Sarajevu 

$

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

?H= DHE=

su obavili uviđaj policajci su shvatili da im je vozilo ukradeno te su se, prema svemu sudeći, vratili pješke do svojih prostorija, gdje su prijavili krađu. Iz MUP-a Kantona Sarajevo jučer nismo mogli dobiti potvrdu da je policijsko vozilo ukradeno iako se posljednjih dana o tome šapuće po policijskim stanicama. Kako nezvanično saznajemo, policajcima je zabranjeno da pričaju o krađi te im je zaprijećeno otkazom! Slučaj čak nije prijavljen ni Tužilaštvu KS. Ad. A.

Isićevo privođenje u Tužilaštvo nakon hapšenja u Sarajevu

NARKO-MAFIJA Spektakularna akcija hrvatske policije

2HEF=@E ’ŠHFE=’ 5=>HE= 1IEć FL KD=FšA = FJAHA
Osim Isića, koji je s drogom bježao prema šumi, uhapšeni Šadin Šantić (27) i Stjepan Kraljević (29) Zoran Čegar upozoravao na ovu opasnu kriminalnu grupu
Čegar: Bio u pravu

MUP KS: Nemaju podataka o krađi

Amer Berković (29) jučer je u 12.30 sati iz pištolja u ugostiteljskom objektu u Kladnju ubio Seada Mujkića (45). Kako nezvanično saznajemo, Berković je u Mujkića ispalio sedam hitaca. Ubica je uhapšen, dok je teško ranjeni Mujkić umro u UKC-u Tuzla satnakon pucnjave.Obojica su odranije poznata policiji, a razlog pucnjave za sada nije poznat.

5A=@ KEć K>EA K =B=E

Pucnjava u Kladnju

Uviđaj na mjestu zločina obavljaju dežurna kantonalna tužiteljica Gordana Tadić i službenici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK. - Tužiteljica je izdala naredbu da se uradi obdukacija tijela stradalog, da se od uhapšenog izuzmu nalazi krvi i urina te obave sva potrebna vještačenja - kazao je za TIP portparol Tužilaštva TK Admir Arnautović.

Hrvatski policajci su u nedjelju oko 21.30 sati u spektakularnoj akciji uhapsili Sabriju Isića (44), pripadnika “Škorpiona” koji je krajem februara pušten iz sarajevskog pritvora. Isić je uz pomoć Šadina Šantića (27), državljanina BiH, i Stjepana Kraljevića (29) pokušao prokrijumčariti kilogram marihuane iz Sarajeva u Hrvatsku.

Ilegalni prelazak
Granicu su prešli ilegalno kod Metkovića, a zaustavljeni su kod Zagvozda. Sabrija je s kilogramom marihuane pobjegao iz automobila u šumu, a policajci su ga uskoro uhvatili i priveli. Sva trojica privedena su u Županijsko državno odvjetništvo u Splitu. Osumnjičeni su bili u vozilu njemačkih registarskih oznaka kojim je upravljao Šantić, dok je Isić, koji je bio suvozač, prilikom kontrole pokušao pobjeći, ali je savladan i uhapšen. Od Kraljevića je oduzet paketić s još 2,3 grama marihuane. Istragom je utvrđeno da su drogu nabavili u BiH od nepoznate osobe, nakon čega su je donijeli u Hrvatsku prešavši granicu kod Metkovića izvan obilježenog graničnog prijelaza. Protiv Isića je na Općinskom sudu u Sarajevu vođen postupak zbog nelegalnog

je na području Lukavice pronašla napušteni “audi 100”, a utvrđeno je da je u vlasništvu starije žene, što ukazuje na to da je ukraden. Osim “audija” i “opela”, Čegar je na parkingu primijetio i zeleni “passat”kojim su dvojica muškaraca napustila parking prije nego što se Čegar umiješao i savladao Isića i Bajrića. Jednog je Čegar uspio oboriti na zemlju nakon što ga je udario drškom pištolja u glavu, a drugog nogom u predjelu lica. Potom ih je svezao, a ubrzo su mu u pomoć pristigli i specijalci FUP-a te pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo.

w

7H= Lč=E I= % 

Policiji u Visokom U. M. prijavio je da mu je u Čaršij skoj ulici M. A. ukrao novčanik u kojem se nalazilo oko 700 KM. Postupajući po prijavi, službenici uniformirane policije su u ulici Tabhanska uhapsili M. A., koji je ispitan u službenim prostorijama.

Spec 
Nepoznate osobe prekjučer su skinule osam kočionih papučica i jedan nosač s četiri teretne kompozicije na kolosijeku pored željezničke stanice u Suvom Polju kod Doboja, saopćeno je iz Centra javne bezbjednosti Doboj.

posjedovanja oružja, gdje je osuđen na tri mjeseca zatvora. Pošto mu je u kaznu uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru, Isić je krajem februara pušten na slobodu, potvrdili su nam iz Tužilaštva Kantona Sarajevo. Podsjećamo da je visoki službenik Federalne uprave policije Zoran Čegar u novembru prošle godine na Grbavici u dramatičnoj akciji uhvatio dvojicu dilera droge, od kojih je jedan bio Isić. Drugi uhapšeni bio je Adnan Bajrić (34) iz Doboja . Za Isićem je Belgija raspisala međunarodnu potjernicu zbog teške provalne krađe. Prema svemu sudeći, Čegar je bio u pravu kada je

upozoravao da je riječ o veoma opasnoj i dobro organiziranoj međunarodnoj grupi kriminalaca, što je i potvrđeno Isićevim ponovnim hapšenjem. Dilere je na parkingu u blizini kafića “Cacao” u Sarajevu zatekao Čegar i primijetio kako iz gepeka “audija 100” i “opel corse” pretovaraju drogu i oružje. U “audiju” su, navodno, bili kesa s novcem, više pakovanja droge te američka puška M-16 i kalašnjikov. Policija je tragala za još četiri osobe koje su pobjegle s mjesta događaja. Dvojica dilera su se udaljila sivim “audijem 100”, kojim je, navodno, odvezena veća količina droge i oružja. Policija

Opasna grupa
Prema zvaničnim podacima, u “opel corsi”, iz koje je, navodno, prebacivana veća količina droge i oružja, pronađena je samo manja količina spida i nešto municije. Prema svemu što se moglo saznati, Čegar je naletio na opasnu grupu srbijanskih kriminalaca, jer se špekulira da su odbjegli dileri porijeklom iz Srbije. Grupa, najvjerovatnije, već duži period boravi u Sarajevu, jer je utvrđeno da su unajmljivali stanove na Otoci i Grbavici. U pretresu ovih stanova pronađena je određena količina robe koja potječe od pljački. Ad. A.

?H= DHE=

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012. 

%

KAKANJ Pucnjava na površinskom kopu “Vrtlište” u Ribnici 

=šJEJ=H K LEK H=E AAC=C F=č= KC=
Policija privela zaštitara Jasmina Ramića iz Zenice Mehrudin Čizmić iz Kaknja pogođen u nogu
pravcu automobila kojom prilikom je ranjen jedan od dvojice nelegalnih kopača. Prostrelnu ranu na desnoj nozi zadobio je Mehrudin Čizmić iz Kaknja. Prema posljednjim informacijma, on je zbrinut u Kantonalnoj bolnici Zenica i nalazi se van životne opasnosti. Odmah nakon pucnjeve o svemu je obaviještena i PS Kakanj, čija je patrola stigla na mjesto događaja. Istražitelji Policijske stanice Kakanj obavili su uviđaj, a od zaštitara je oduzet pištolj. Tokom dana Ramić je dao iskaz o pucnjavi. Az. S.

Automobil kojim je udarena pješakinja

(Foto: A. Bajrić Blicko)

Na površinskom kopu “Vrtlište” u Ribnici, koji se nalazi u sastavu Rudnika Kakanj, prekjučer je zaštitar agencije “Condor” Jasmin Ramić iz Zenice, radeći na osiguranju ovog lokaliteta, u pucnjavi teže ranio jednog od nelegalnih kopača uglja. Ramić je opazio dvije nepoznate osobe koje su se kretale u automobilu. Prema svemu sudeći, prevozili su ugalj koji su nelegalno iskopali na PK “Vrtlište”. I pored Ramićevog upozorenja, nepoznate osobe se nisu htjele zaustaviti. Zaštitar je zapucao u

Površinski kop Vrtlište gdje se desila pucnjava

(Foto: A. Salihbegović)

ŽA= JAžA FLHEAđA= = >E?EK
Katu Ž. (49) retrovizorom zakačila Amra O. iz Brčkog
U saobraćajnoj nesreći koja se prekjučer dogodila na regionalnoj cesti Orašje Bosanski Šamac, u selu Donja Mahala kod Orašja, teško je povrijeđena Kata Ž. (49) iz Donje Mahale. Ženu je, dok se vozila biciklom iz pravca Orašja, zakačio retrovizor automobila VW “caddy” brčanske firme “Bojorad”, za čijim je upravljačem bila 33-godišna Amra O. iz Brčkog. - Krenula sam poslovno za Odžak. Vozeći se kroz Donju Mahalu, pretjecala sam bicikl. U jednom trenutku retrovizorom mog automobila zakačila sam biciklistkinju. Žena je pala na asfalt i ja sam istog trena stala kako bih joj ukazala pomoć - kratko je kazala Brčanka. Nesretna žena je pri padu povrijedila glavu, a na mjestu nesreće pored bicikla bila

Saobraćajna nesreća u Donjoj Mahali

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se prekjučer dogodila na južnoj magistrali, u neposrednoj blizini hotela “Tuzla”, poginula je pješakinja Mirjana Zoranović (60) iz Tuzle. Nju je udario automobil “renault 19”, kojim je upravljao Jasmin B. (25) iz Tuzle. On i suvozač A. A. (21) lakše su povrijeđeni. Nastradala je preminula na putu do bolnice. Kantonalni tužilac i policija obavili su uviđaj, a u toku je dokumentiranje ove nesreće. A. Mu.

2CEK= FAš=E= EH== H=LEć

Teška nesreća u Tuzli

Zoranović: Preminula na putu do bolnice

U selu Bok kod Orašja u ponedjeljak je samoubistvo vješanjem počinio 55-godišnji Joso K. iz tog sela. Iz lokalne policije u Orašju kratko je rečeno da su obješenog Josu pronašle komšije, koje su i pozvale policiju. 

>AIE IA ##C@Eš=

Selo Bok kod Orašja

- Uviđajem je utvrđeno da na njegovom tijelu nema tragova nasilja, tako da je mrtvozornik konstatirao smrt vješanjem. Tijelo smo nakon uviđaja predali porodici i za nas je slučaj s policijskog gledišta završen - kazao je isti izvor. Ta. T.

Opljačkan Konzum u Mostaru

Bicikl na mjestu nesreće

(Foto: T. Trogrlić)

je lokva krvi kao i u dvorištu Marijana K., koji je svojim automobilom u orašku bolnicu prevezao povrijeđenu. - U bolnici je ženi konsta-

tirana teška tjelesna povreda, a ljekari, osim što su utvrdili vidljive povrede i posjekotinu na glavi, sumnjaju i na potres mozga. Ona je za-

držana na liječenju do daljnjeg. Prema posljednjim informacijama, njen život nije u opasnosti - kaže policijski izvor. Ta. T.
”Konzum” koji je bio meta razbojnika
(Foto: M. Hodžić)

Pokušaj razbojništva u Banjoj Luci

Dva maskirana razbojnika, naoružana puškama, prekjučer oko 20.44 sati pokušala su opljačkati trgovinu “Mali most”, koja se nalazi u ulici Koste Jarića u Banjoj Luci.Kako saznajemo u banjalučkoj policiji, oni su u trgovinizatekli samovlasnicu, koja se pred kraj radnog vremena spremala da zatvori objekt, a nakon što su upa-

8=IE?= JHCLEA L== K Fć

li unutra, s uperenim puškama počeli su joj prijetiti da im preda sav novac. - Nakon dozivanja vlasnice u pomoć, istrčali su vani i udaljili se u nepoznatom pravcu. Tom prilikom nisu ništa ukrali, a policijski službenicirade narasvjetljavanju ovog krivičnog djela - kazao je portparol CJB Banja Luka IgorŠukalo. B. S.

Trgovina “Mali most”: Pljačkaši pobjegli bez plijena (Foto: M. Lugić)

U ponedjeljak 21 sat Policijska stanica Centar zaprimila je dojavu da je u Ulici kneza Domagoja nepoznati muškarac upao je u trgovinu “Konzum” odakle je, uz prijetnju vatrenim oružjem uposlenici ove trgovine, ukrao oko 400 maraka. - Još uvijek nepoznati muškarac, sa fantomkom na glavi, obučen u zelenu jaknu, mršave građe te visine

2HEAJAćE FEšJA @E " =H==

oko 180 centimetara upao je u ovu Konzumovu radnju naoružan vatrenim oružjem, najvjerovatnije pištoljem. Prijeteći tim oružjem uposlenici trgovine, zatražio je od nje da otvori kasu u kojoj je bilo od 300 do 400 maraka. Nakon što je ukrao novac uputio se u nepoznatom pravcu, kazao nam je Hasan Lerić, načelnik Policijske stanice Centar Mostar. M.H.

18

Srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

>EEI

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012. 

'

ŠTRAJKOVI Deveti dan očajničkog protesta u Brezi

4=@E?E ’*HAJAN=’ /=@E I E >AIE
Predsjednik SBB BiH ZDK Mensud Keleštura obećao da će kantonalnog premijera Fikreta Plevljaka upoznati s problemom
skog “Bretexa”. Na niskim temperaturama, promrzli, bolesnii gladni, radnici firme “Bretex” od 27. februara u danonoćnom su očajničkom štrajku, nepokolebljivi u namjeri da u prostorijama firme ostanu sve dok ne dođe do pozitivnih pomaka u rješavanju problema.

Vlada zainteresiranost za atraktivan odmor u BiH

Delegacija Saveza za bolju budućnost BiH, predvođena federalnim poslanikom Nasirom Beganovićem, a u kojoj su bili i istaknuti članovi ove stranke Mensud Keleštura, Osman Gafurović, Namik Muratović, Selvedin Suljagić i Lejla Mešić-Bulbulušić, u ponedjeljak je posjetila obespravljene radnike brezan-

)@KJE *E0 IK H=BJEC E AJKHE=
ITB najveći je sajam turizma u svijetu
Na 46. međunarodnom sajmu turizma ITB 2012 u Berlinu, koji traje od 7. do 11. marta, turističku ponudu BiH prezentiratće Turističko udruženje u BiH, u saradnji s turističkim zajednicamna entiteta i kantona te privatnim turističkim sektorom. U Turističkom udruženju BiH pretpostavljaju da će posebno interesiranje stručnih posjetilaca i široke publike u Berlinu biti iskazano za kulturno-historijsko naslijeđe BiH, rafting, eko-turizam i druge oblike aktivnog odmora. Kako je saopćeno iz Udruženja, prezentacija bh. turističke ponude na ovom sajmu je izuzetno značajna, kako zbog prisustva velikog broja turističkih profesionalaca tako i zbog velikog njemačkog tržišta, koje je tradicionalno zainteresirano za atraktivan odmor u BiH. Berlinski ITB najveći je i najvažniji sajam turizma u svijetu, s više od 170.000 posjetilaca.

Turistička ponuda u Berlinu

Osnovni zahtjevi
Njihovi osnovni zahtjevi su isplata zaostalih plaća, otpremnina i uvezivanje staža. Predstavnici radnika Mehemed Botić i Zahid Dedić upoznali su političare s problemima s kojima su dugi niz godina suočeni, izrazivši duboko razočarenje zbog nepostojanja volje da se ova 16-godišnja agonija velikog broja bivših pripadnika Armije RBiH i invalida rada konačno riješi. Predsjednik SBB BiH ZDK Mensud Keleštura obećao je da će kantonalnog

Radnici traže zaostale plaće, otpremnine i uvezivanje staža

premijera Fikreta Plevljaka upoznati sa svim pojedinostima i zatražiti da inicira rješenje problema radnika i firme.

Radni vijek
I jučer, devetog dana borbe za ostvarivanje svojih pra-

w

Delegacija SBB BiH u razgovoru s radnicima

va, hrabri ljudi nisu posustali, ističući da su za svog radnog vijeka sagradili današnji “Bretex”, dok ga drugi žele uništiti i sve rasprodati. - Gladni smo, iscrpljeni i bolesni - ogorčen je predstavnik radnika Mehemed Botić. E. AVDUKIĆ

”Microsoft BiH” najavljuje drugu po redu poslovno-tehnološku konferenciju “Microsoft Network”, koja će biti održana 4. i 5. aprila ove godine u Mostaru. Konferencija će na jednom mjestu okupiti respektabilne predstavnike bh. privrede, privatnog i javnog sektora te istaknute domaće i strane IT stručnjake. Tom prilikom bit će predstavljena najnovija “Microsoft” i partnerska rješenja i njihova korištenja za efikasnije poslovanje, saopćeno je iz “Microsofta BiH”.

5KIHAJ FHELHA@E=

Seminar za nezaposlene

SASX-30 0,43%

BIRS FIRS

0,44% 0,07%

w 1.828,83

Među zatvorenim investicionim fondovima najveći promet je ostvaren akcijama ZIF-a “Kristal invest fond” (4.269,30 KM), po prosječnoj cijeni od 5,70 KM.

w

Mile Šurlan, direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida RS, kazao je da Fond ove godine planira zaposliti oko 220 invalidnih osoba. Budžet Fonda za ovu godinu veći je od četiri miliona maraka, od čega je oko 85 posto novca planirano za zapošljavanjeinvalida. M. Z.

2I= = EL=E@A

Zapošljavanje

ciji fondova dionicama ZIF-a CROBiH fond, po kursu od pet KM. Na primarnom slobodnom tržištu najveći dnevni promet ostvaren je dionicama “Solane” (8.084 KM), po kursu od 18,80 KM.

Na jučerašnjem trgovanju na Banjalučkoj berzi ostvaren je promet od 105.732,22 KM, kroz 78 transakcija. Na služb enom berzanskom tržištu, lista B, najveći promet ostvaren je akcijama “T e l ekoma Srpske” (7.592 KM), po prosječnoj cijeni od 1,46 KM. 

=LAćE FHAJ IJL=HA =?E== ’HEIJ= ELAIJ=’
VRIJEDNOST INDEKSA 814,31

Trgovina od 105.732 KM

w

Seminar namijenjen mladim nezaposlenim ljudima koji se fokusira na njihovo osposobljavanje za samostalno poduzetništvo, kao i korištenje kapitala zajednice kao resursa za razvoj, bit će održan u zgradi Općine Novi Grad Sarajevo. Seminar se odvija u okviru programa saradnje Švedske ioveopćine. A. Na.

4AIKHIE = H=L

Novi Grad

Na Sarajevskoj berzi jučer je ostvaren ukupan promet od 44.645,17 KM. Najveći porast vrijednosti zabilježile su dionice “Hidrogradnje”, od 11,01 posto, i dostigle su cijenu od 2,52 KM, dok je najveći dnevni pad registrirao “Bosnalijek”, od 1,10 posto, čime je dostignuta cijena od 8,10 KM. Na kotaciji kompanija promet je ostvaren dionicama “Bosnalijeka”, a na kota-

2H=I= LHEA@IJ @EE?= ’0E@HCH=@A’
VRIJEDNOST INDEKSA BIFX SASX-10 0,13% 1.516,43

Promet od 44.645 KM

w 764,68
918,87

20

Srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

evroritam

Vr{i upis po grupama za : -djecu i omladinu -bra~ne parove i starije bra~ne parove -samce i samice srednje generacije

PLESNA
NAU^ITE PLESATI TANGO, VALCER ROCK & ROLL, RUMBA, CHA CHA DISKO

[KOLA
BUDITE ORGINALNI I POKLONITE NEKOM PLESNU [KOLU ZA

TERMINI PROBA PONEDJELJAK I ^ETVRTAK U DVIJE GRUPE 18:00h i 21h UPIS I PRVA PROBA PONEDJELJAK ^etvrtak 21h

08.03.

8. MART

HIT PONUDA

AEROBIC & SHOW DANCE

UPIS I PRVA PROBA Petak 20h

09.03.

DAJEMO PRIVATNE SATE PLESA

takve pri~e ho}u!

Info tel: 061 751 117 @URIM I HITAM U evroritam
Dobrodo{licu Vam `eli familija HAD@IHASANOVI] Kulovi} bb (parking izme|u hotela BOSNIA I OMLADINSKOG POZORI[TA)

SPONZOR: BOSNIA WOOD GROUP
Otkupljujemo zemlji{te sa {umom kao i trupce (oraha, tre{nje, kru{ke, hrasta jele i smr~e)

Lov na zvijezde

Elvedina SULTANOVI]

Zana MESIHOVI]

Kate MOSS

U`ivam kada sam na selu

Za{to je Balkan nova Jamajka
Za{to je tako neodoljiv
Olivier MARTINEZ

Mi smo `ene, na sve spremne
Va{a dnevna doza infor macija

The Frajle

Najhrabrija novinarka: I `ivot za istinu

Marie Catherine COLVIN

www.azramag.ba

C>KI
w

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012. 

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko oštro je kritizirao političare u EU koji su mu prijetili daljnjim sankcijama. U odgovoru koji je, očigledno, bio upućen njemačkom ministru vanjskih poslova izjavio je: “Bolje biti diktator nego gej!” Lukašenkova reakcija uslijedila je nakon izjave njemačkog ministra vanjskih poslova koji ga je prozvao posljednjim evropskim diktatorom. Inače, Gido Vestervele (Guido Westerwelle) prvi je njemački ministar koji je javno obznanio da je homoseksualac. Lideri EU pozvali su na nove mjere pritiska protiv bjeloruskog predsjednika koji je na vlasti od 1994. godine zbog kontinuiranog kršenja ljudskih prava.

Ukratko

RUSIJA Lideri opozicije oslobođeni nakon hapšenja, SAD poslale poruku

w

5=H=?EL= FHK= KIE=E= ’*A >EJE @EJ=JH AC CA’
Socijaldemokrata i bivši bankar “Bundesbanke” Tilo Saracin, koji se pročuo po, u najmanju ruku, uvredljivim izjavama prema strancima, reagirao je povodom nespremnosti mladih muslimana za integraciju. - Svako treba živjeti onako kako bi želio, ali na bezuvjetno kod nas. Niko ne mora živjeti u Njemačkoj ako ne dijeli naše kulturne i ne poštuje zapadne vrijednosti - rekao je Saracin “Bildu” povodom studije sačinjene za ministarstvo unutrašnjih poslova, po kojoj četvrtina mladih muslimana, starih između 14 i 32 godine, izbjegava integraciju.

Moskva: Protesti zbog Putinove pobjede za koju smatraju da je namještena

2KJELEFHJELE?EKL=HšK
Organizator protesta najavio okupljanje u subotu Stejt department pozvao Rusiju da provede nezavisnu istragu o prijavljenim neregularnostima na izborima
neregularnostima na predsjedničkim izborima, ali su dodale i da su spremne sarađivati s Vladimirom Putinom.

Aktivisti ruske opozicije, koji su nakratko pritvoreni nakon demonstracija protiv pobjede Vladimira Putina na predsjedničkim izborima 4. marta, održat će još jedan protestni skup u subotu, rekao je organizator protesta, novinar Sergej Parhomenko.

Reforma sistema
U saopćenju Stejt departmenta se navodi da su SAD primile k znanju izvještaj Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope u kome se navodi da je na izborima nesporno i s apsolutnom većinom pobijedio Putin, ali i izvještaj OSCE-a da postoji zabrinutost da je vođena kampanja kao i da su postojale proceduralne neregularnosti na dan izbora. Stejt department je ukazao i da prepoznaje napore ruske vlade da reformira politički sistem, uključujući i ponovno uvođenje direktnog izbora guvernera, pojednostavljenje procedure za registriranje partija i smanjenje broja potpisa potrebnih za podnošenje predsjedničke kandidature.

Narušavanje reda
Oko 20.000 ljudi, prema podacima opozicije, okupilo se u ponedjeljak navečer u centru Moskve protestirajući zbog pobjede Putina na izborima za koje smatraju da se namješteni. Policija je ubrzo razbila proteste kada je oko 2.000 ljudi, uključujući aktiviste Alekseja Navalnog, Ilju Ponomarjova, Ilju Jašina i lidera opozicionog Fronta ljevičara Sergeja Udalcova, odbilo napustiti trg nakon protesta. Lideri opozicije uhapšeni su, ali ubrzo i oslobođeni. Oni koje je policija prive-

Demonstranti se ne obaziru na zabrane policije

la bit će administrativno gonjeni i sudit će im se prekršajno, a odgovarat će za narušavanje reda na mitingu.

Inače, moskovska policija ne dozvoljava demonstrantima da ometaju saobraćaj i da formiraju protes-

tne kampove. Također, SAD su pozvale Rusiju da provede nezavisnu istragu o prijavljenim

w

Turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davutolu (Davutoglu) prvi je šef diplomatije iz Ankare koji je posjetio sjedišta vjerskih organizacija u Turskoj, uključujući i Vaseljensku pa- 

=A@ ćA FHAL=EćE FHA@H=IK@A
trijaršiju u Istanbulu, i razgovarao s crkvenim velikodostojnicima o pravima i slobodama vjerskih zajednica. - Zajedno ćemo prevazići predrasude prema vje-

rskim manjinama. Svi građani Turske trebaju uživati ista prava i slobode - izjavio je Davutolu poslije susreta s patrijarhom vaseljenskim Bartolomejem XVI, prenosi “Zaman”.

Ministar sa patrijarhom

w

w

w

w

Najjači irački ogranak terorističke mreže El-Kaide proglasio se odgovornim za više desetina napada u Bagdadu ove godine. Na internet-forumu pristalica džihadista “Honein” Islamska država Irak (ISI) nabrojala je 43 napada za koje kaže da je izvela u periodu od 10. januara do 20. februara u glavnom gradu Iraka, prenosi AFP.

-=E@= IE== IHJ

Napadi u Bagdadu

Pojas Gaze

Izrael je dozvolio izvoz robe iz pojasa Gaze na Zapadnu obalu prvi put otkako je Hamas, sredinom 2007. godine, preuzeo kontrolu nad Gazom od Fataha. Prvi kamioni s urmama kreću iz Gaze u okviru projekta Svjetskog programa za hranu, koji osigurava obroke za školsku djecu na Zapadnoj obali. Ukupno 13 kamiona ima dozvolu za izvoz.

,L= = EL H>A

Katastrofe

Prirodne katastrofe koje su 2011. godine pogodile našu planetu, od kojih je najveća bio zemljotres u Japanu, koštale su svijet više od 380 milijardi dolara, izjavila je Margareta Valstrom, specijalni izaslanik UN-a za smanjenje rizika od katastrofa. Skoro 50 posto svjetskog stanovništva izloženo je riziku od prirodnih katastrofa zato što živi u osjetljivim oblastima.

ŠJAJ= @ !& EE=H@E @=H=

Promjena plana

Bijela kuća odlučila je promijeniti mjesto održavanja ekonomskog samita Grupe 8 najrazvijenih zemalja, zakazanog za 18. i 19. maj, iz Čikaga u Kemp Dejvid. No, nije naveden razlog za ovu promjenu, navodi AP. Samit NATO-a bit će održan 20. i 21. maja u Čikagu, kao što je bilo i planirano.

5=EJ /& K AF ,ALE@K

Ukratko

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

C>KI

w

Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Ketrin Ešton (Catherine Ashton) predložila je jučer Iranu obnovu pregovora svjetskih sila i Teherana o iranskom nuklearnom programu, saopćio je ured Ešton. - U ime Kine, Francuske, Njemačke, Rusije, Britanije i SAD, ponudila sam obnovu razgovora sa Iranom o nuklearnom

-šJ K@E >LK FHACLH=

pitanju. Nadam se da će Iran sada stupiti u suštinski proces konstruktivnog dijaloga koji će voditi stvarnom napretku u rješavanju dugotrajne zabrinutosti međunarodne zajednice zbog iranskog nuklearnog programa - navela je Ešton u odgovoru na pismo sekretara Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana Saida Džalilija od 14. februara.

Baroso: Još se nismo oporavili

7>E žAK >C H=L@=
Jedan gnjevni muž upao je u frizerski salon u jednoj od najprometnijih ulica u Bukureštu i ubio suprugu koja je tu radila i još jednu osobu, a ranio šestero ljudi, saopćili su zvaničnici. Policija je napadača privela. Novinska agencija Mediafaks objavila je da je ubica bio ljut na ženu zato što je podnijela zahtjev za razvod.

Bukurešt

Pjongjang

Vježbe bojevom municijom
w
Sjevernokorejska vojska izvodi petodnevne vježbe bojevom municijom u blizini jednog otoka oko kojeg je prije manje od dvije godine izvršena smrtonosna razmjena artiljerijske vatre s Južnom Korejom, pri čemu su poginula četvorica južnokorejskih vojnika. U međuvremenu, Pjongjang je kritizirao SAD i Južnu Koreju zato što one provode svoju zajedničku vojnu vježbu, javlja AP.

Evropa se nalazi u najtežoj finansijskoj i krizi povjerenja od 1945. godine, ocijenio je u Beču predsjednik Evropske komisije Hoze Manuel Baroso (Jose Barroso). On je u izjavi austrijskoj državnoj televiziji ORF rekao da još nije siguran da je kriza prošla, ali da se nalazimo u boljoj poziciji nego ranije. - Odugovlačenje s mjerama protiv krize bila je greška i koštala je novca - naglasio je Baroso i dodao da je sada pritisak na zemlje EU veći i

*=HI 7 =JAž I HEE @ '"#

Eurozona mora ostati cjelovita

da se strukturne reforme u cilju poboljšanja kompetitivnosti sada provode brzinom koja je doskoro bila nezamisliva. Na pitanje vjeruje li da li će za godinu sve zemlje i dalje biti članice eurozone, Baroso je odgovorio potvrdno. - U slučaju Grčke bi troškovi istupanja bili mnogo veći i izazvali bi domino-efekt unutar eurozone kazao je on i dodao da se zbog toga Grčkoj, koja je sada odlučna na provedbu reformi, mora pružiti pomoć.

w

Evakuacija

Strašne poplave stanovViše od 8.000

nika malog grada Vaga Vaga na jugoistoku Australije evakuirano je jučer, jer vlasti strahuju da bi mogla popustiti brana koja zadržava vodu susjedne rijeke. Poplave su širom Novog Južnog Velsa, Kvinslenda i Viktorije.

Više od 1.500 Sirijaca, uglavnom žena i djece, izbjeglo je u susjedni Liban za samo dva dana zbog nasilja u toj zemlji, posebno oko centralnog grada Homsa, naveli su predstavnici UN-a i sirijski aktivisti. Dana Slejman, portparol UNHCR-a u Libanu, izjavila je data organizacijaračuna da u prosjeku ima šest do sedam osoba po porodici i da se uglavnom radi o ženama i djeci. Dodala je da su izbjeglicama podijeljene deke, madraci i higijenski paketi. Jučer je sirijska organi-

1>ACE?A >AžA K E>= F@ CH==J==
zacija za zaštitu ljudskih prava iz Velike Britanije objavila da su sirijske snage sigurnosti bombardirale most preko kojeg izbjeglice bježe u Liban. Također, Kanada je zatvorila ambasadu u Siriji zbog nasilja nad pobunjenicima i uvela Siriji nove sankcije koje su usmjerene protiv centralne banke te zemlje i sedmoricu ministara vlade. To je pokušaj da se sirijski predsjednik Bašar el-Asad primora da obustavi ofanzivu protiv naroda i oslobodilaca.

Bijeg iz Homsa

Obama i Netanjahu pred novinarima: SAD će uvijek držati leđa Izraelu

RAZGOVOR SAVEZNIKA Nakon susreta Baraka

1H=A IA =@ FHEIJ=K =
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je u Vašingtonu da Izrael ima pravo biti gospodar svoje sudbine, braneći tako mogućnost jednostranog napada na Iran, što američka administracija u ovom trenutku ne podržava. Netanjahu i američki predsjednik Barak Obama (Barack) pred početak razgovora u Bijeloj kući kratko su se obratili novinarima, istakavši neophodnost sprečavanja Irana da dođe do nuklearnog oružja, ali je bilo vidljivo da postoje razlike na koji način postići taj cilj.

w

Vidljive razlike na koji način spriječiti Iran da dođe do nuk

Nađeno tijelo

Strastven govor
- Izrael mora imati mogućnost da se samostalno brani od bilo koje prijet-

Ubijen diplomata
Nepoznati napadač ubio je jučer zvaničnika Saudijske ambasade u Bangladešu, saopćila je policija, što je prvo takvo ubistvo diplomate u ovoj zemlji. Tijelo Kalafa el-Alija, drugog sekretara ove ambasade, pronađeno je u blizini zgrade Ambasade u diplomatskom naselju Dake. Istraga je u toku.

) ECA@= = F=J= @= A J F=J=
Netanjahu je pred AIPAC-om izjavio da istječe vrijeme za zaustavljanje razvoja iranskog nuklearnog programa. On je pozvao međunarodnu zajednicu da prizna činjenicu da Iran razvija nuklearno oružje. - Začuđujuće je da neki ljudi odbijaju priznati da je cilj Irana da razvije nuklearno oružje. Vidite, Iran tvrdi da obogaćuje uran da razvije medicinska istraživanja. Da, baš. Ako izgleda kao patka, hoda kao patka i gače kao patka, šta je, onda, to? Tačno, to je patka. Ali ta patka je nuklearna patka i

w

Od napada za samo dva dana pobjeglo 1.500 ljudi

vrijeme je da svijet počne da zove patku patkom kazao je Netanjahu, ponovivši poziciju da Izrael ima pravo da se brani. Inače, AIPAC je sa 100.000 članova najuglednija organizacija koja u vlasti SAD lobira u ime Izraela.

C>KI
w

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

!
prioritet odvratiti Izrael, mnogo više nego zaustaviti Iran da napravi bombu - piše WSJ. U intervjuu s urednicima lista bivši generalni direktor ureda izraelskog premijera Ejal Gabai (Eyal Gabbai) rekao je da je susret Netanjahua s Obamom “posljednja prilika da se sretnu i razgovaraju licem u lice prije nego odluka bude donesena”.

Američki “Wall Street Journal” objavio je analizu u kojoj ističe da je dobrodošla vijest da je predsjednik SAD Barak Obama (Barack) mnogo otvoreniji u javnim istupima nego ikada u pokušaju da odvrati Izrael da djeluje samostalno protiv Irana. - Kada je riječ o vojnoj akciji, visoki zvaničnici administracije u Vašingtonu neprekidno su ponavljali da je njihov glavni

95 >== JLHA FHJEL =?EA 

= )AHEK FHEDL=JEL EEć =E A E šJKE?=
Sjedinjene Države nisu protiv vlasti SNS jer se ova stranka nije pokazala nekooperativnom, prenosi “Blic”
Amerikanci su zvaničnicima Srpske napredne stranke jasno poručili da je za tu administraciju neprihvatljiva vladajuća koalicija u kojoj su “oni kojisupalili ambasade”, saznaje „Blic”u diplomatskim krugovima. Administracija Sjedinjenih Država odgovornim za paljenje ambasade smatra Demokratsku stranku Srbije Vojislava Koštunice, što, praktično, znači da srbijanska vlada u kojoj bi bio i DSS ne bi imala podršku i partnera u SAD. Kako za „Blic” prenosi dobro upućeni izvor, ovaj stav je funkcionerima SNS-a Tomislava Nikolića na različitim nivoima do sada nekoliko puta prenesen, i to prilikom više neformalnih kontakata i skupova. - SAD nije protiv vlasti SNS jer se ova stranka nije pokazala nekooperativnom. SNS se distancirala od haškog lobija, nudi svoju saradnju. Stav SAD bilo bi pogrešno tumačiti kao miješanje u unutrašnja pitanja Srbije, ali jeste jasan signal da vlast u kojoj su i odgovorni za paljenje ambasade ne može očekivati pomoć Amerike, ali ni stranke u takvoj vladi - kaže sagovornik „Blica”. Uoči raspisivanja parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji analitičari za “Politiku”komentirajuda manjestranke nećeimati kandidata kojibi se mogao takmičiti s Borisom Tadićem i Tomislavom Nikolićem. Ukoliko budu zakazani izbori na svim nivoima, razlog da se raduju, kako tvrde analitičari, imat će samo Demokratska stranka i Srpska napredna stranka. - Male stranke bit će na gubitku, jer će se kampanja, prije svega, voditi za predsjedničke kandidate, a parlamentarni izbori bit će u drugom planu - objašnjavaju analitičari.

Predviđanja uoči izbora u Srbiji

Nikolić: Nudi saradnju

= FHAšKJ )AHEčA L=IJE =JHAJEH=A =F=@ = 1H= @KšE= 9EEA=I=
Okrutan i neljudski tretman
learnog oružja Bijela kuća ipak ne isključuje vojnu opciju
nje. Na kraju krajeva, to je i svrha postojanja jevrejske države, da omogući jevrejskom narodu da upravlja svojom sudbinom - rekao je Netanjahu u obraćanju koje su mediji označili kao strastven govor. Obama je, također, rekao da je neprihvatljivo za Tel Aviv da dopušta da Iran razvija nuklearno oružje, nakon što je Teheran pozvao na uništenje Izraela, ponovivši da SAD nisu isključile i vojnu opciju kao moguću za rješenje problema. - Kad kažem da su sve opcije na stolu, to i mislim. Razumijemo cijenu svake vojne akcije - kazao je šef Bijele kuće.

Obame s Benjaminom Netanjahuom

Prije pojavljivanja na sudu u zatvoru proveo godinu i po

Izlaz u diplomatiji
Ipak, i pored pojačane retorike tokom susreta s izraelskim premijerom, vidljivo je da američka administracija smatra da sada nije trenutak da Izrael napadne Iran, jer je procijenjeno da takav napad ne bi bio dovoljno snažan da uništi iranski nuklearni program. U svojoj izjavi prije sastanka Obama je rekao da i on i Netanjahu preferiraju diplomatsko

rješenje iranske krize, što je Obama već jasno dao do znanja kad je, dan ranije, održao govor pred Američko-izraelskim odborom za javnu saradnju (AIPAC). - SAD će uvijek držati leđa Izraelu kad je u pitanju njegova sigurnost kaže Obama. Netanjahu se, kako prenose izraelski komentatori, nada da će uspjeti izboriti Obamino obećanje da će SAD krenuti u napad na Iran ili će, u najgorem scenariju, osigurati prešutni Obamin pristanak da Izrael sam krene u ofanzivu.

Mening: Zatvorili ga u samicu

Specijalni izvjestilac UN-a za torturu Huan Ernesto Mendes izjavio je da su se vlasti Sjedinjenih Država ponašale okrutno i neljudski prema američkom vojniku Bredliju Meningu (Bradley Manning), optuženom da je predao veliki broj povjerljivih dokumenata koje je kasnije objavljivao Wikileaks. - Vjerujem da je Bredli Mening bio podvrgnut okrutnom, neljudskom i ponižavajućem tretmanu tokom produžene izolacije za vrijeme osam mjeseci, koliko je proveo u američkom vojnom zatvoru Kvantiko kod Vašingtona - rekao je Mendes. Mening (24) je u zatvoru proveo više od godinu i po prije nego što se 23. februara prvi put pojavio na sudu. On se žalio da je bio smješten u samicu, da su ga ismijavali čuvari i da je režim u zatvoru bio izuzetno strog.

24

Srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

25

26

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi 

EI
w

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

%
Sud u sibirskom gradu Jakutsku osudio je na godinu uvjetno ženu koja nije spasila dijete od utapanja u kanti vode jer je u tom trenutku spavala pijana, rekli su lokalni zvaničnici. Žena je u aprilu prošle godine s osmomjesečnim djetetom došla u posjetu prijatelju i počeli su piti, saopćila je policija. Ona je nahranila dijete mješavinom hrane za djecu i alkohola i pijana zaspala. Dijete je spavalo pored nje kada je palo s kauča u kantu punu vode i udavilo se.

Dvadesetsedmogodišnji Marokanac koji se lažno vjenčao da bi dobio američke papire osuđen je u Nju Hejvenu na pet mjeseci zatvora i protjerivanje iz SAD. Rašid Sadun ušao je u SAD 2010. pošto je njegova sestra Baidža organizirala da se oženi jednom Amerikankom koja je za tu uslugu dobila plaćen put u Maroko i plaćanje nekih računa. Amerikanka je zatražila dozvolu od američke vlade da Sadun dođe kod nje u SAD, na osnovu čega je dobio uvjetnu odnosno dozvolu za boravak i rad u SAD. 

= I= FIJ= +KHE?= FHCKJ== !% =CAJ= DAH )žEH=
RAZGOVORI Vahid Halilhodžić, proslavljeni bh. nogometni stručnjak
Pejton se oporavlja

w 

=JLH >C =žC >H== ,EAJA IA K@=LE K =JE

Uspješna operacija

Želim s Ivicom Osimom i Safetom Sušićem dogovoriti nastup BiH na turniru u Alžiru
preko noći, zašto je pobjeda senzacionalna? - Alžir je godinama stagnirao, nije ga bilo na velikim takmičenjima. Ja sam doveden da osiguram plasman na prvenstvo Afrike te da pokušam reprezentaciju odvesti na Svjetsko prvenstvo. Neće biti lako u grupi s Malijem, Ruandom... Gambiju niko nije pobijedio već godinama na njihovom terenu. Ja sam najprije snimio stanje u svom timu, nekim se igračima zahvalio, otkrio druge, posložio tim, uveo više reda i došao je rezultat.

Alžir slavi bh. stručnjaka. Vahid Halilhodžić, selektor alžirske nogometne reprezentacije ostvario je senzacionalnu pobjedu u kvalifikacijama za prvenstvo Afrike. Nacija je u transu, u Alžiru je zavladala nogometna groznica.

Djevojčica Pejton Bišnel (Payton Bushnell, 3) iz Portlanda operirana je nakon što je progutala 37 magneta. Magneti su curici izbušili rupe u trbuhu i crijevima. Pejton se nekoliko dana žalila na bolove u trbuhu, zbog čega su je roditelji odveli kod ljekara, a pregled rendgenom poka-

zao je da je nešto progutala. S obzirom na to da su magneti formirali krug, ljekari su na početku mislili da se radi o narukvici. Djevojčica se nakon operacije uspješno oporavlja, a ljekari su objasnili da ovo nije prvi ovakav slučaj. Tokom 2009. godine zabilježena su 22 slučaja kada su djeca gutala magnete.

7H F@ A
Halilhodžić: Neće biti lako

Zakopao se živ da obori rekord

Zaveo red
Nakon trijumfa u Gambiji Vaha je želio odmah kući, ali su čelnici Fudbalske federacije tražili da se Vaha pojavi na prvenstvenim utakmicama. Otišao je i vidio transparente s njegovim i imenom BiH, skandiralo mu se kao u najboljim igračkim danima kada je “pola Mostara” klicalo Vahi nasred Terazija. - Pobijedio sam na gostovanju Gambiju sa 2:1. Moglo je biti i uvjerljivije da nam sudija nije poništio čist gol kod 0:0. Iako smo gubili, moja ekipa je pokazala snagu - kaže Halilhodžić. Šta se to promijenilo

Osim i Sušić 
Koji je naredni suparnik, da li ste osigurali plasman? - U junu je revanš s Gambijom. Nadam se pobjedi. Ako bude tako, onda idemo u baraž. Pobjednik izbaraža ide na prvenstvo Afrike. Ja vjerujem da će to biti moj Alžir. Šta ćete raditi do juna, da li ćete ostati u Alžiru, u Francuskoj, ili namjeravate „skoknuti”do BiH? - Iz Alžira dolazim u Francusku, pa u BiH. Želim s Ivicom Osimom i Safetom Sušićem dogovoriti nastup BiH na turniru u Alžiru. To će biti velikiturnir koji seigra povodom obilježavanja 50. godišnjice nezavisnosti Alžira... Znaju li se ostali učesnici turnira? - Još se pregovara i dogovara. Poslali smo pozive na desetak adresa, najjačim fudbalskim reprezentacijama. Moja je želja da BiH igra na turniru u Alžiru. Iz alžirske fudbalske federacije poziv je otišao na adresu Brazila, Argentina i još nekih super jakih reprezentacija. Zamislite kakvo je to priznanje da i naša reprezentacija igra s reprezentacijama kakve su Brazil i Argentina! Najvjerovatnije će sa mnom na dogovor u Sarajevo doći i predsjednik Fudbalskog saveza Alžira.

Janaka Basnajake (24) sa Šri Lanke se, navodno, uz pomoć porodice i prijatelja, zakopao u rov dubok tri metra. Potom su rov zaštitili slojem dasaka, a zatim su po njemu nasuli zemlju. Otkopali su ga isto poslijepodne,

no nije više bio živ. Ljekar je rekao da nakon ekshumacije nisu utvrdili tačan uzrok smrti te da će se on znati nakon obdukcije. Porodica tvrdi da je u prijašnja dva pokušaja uspio zatrpan provesti dva i po te šest sati. Vlasti su uputile apel stanovnicima da ne pokušavaju izvesti slične poduhvate.

Spec 
Adam Spenser (Spencer) otputovao je s djevojkom u Južnu Ameriku te je priliku iskoristio da bi djevojku zaprosio. Ona je pristala te su počeli maštati o sretnoj zajedničkoj budućnosti. Ali njihovo putovanje iz snova uskoro je postalo noćna mora. Na Adamovom licu pojavila se neobična rana koja je, kako su dani odmicali, postajala sve veća. Ljekari su mu rekli da je zaražen parazitom koji doslovce proždire meso na licu.

2HL=@==FAL=čE?=ICAAH=IEčE
Lijuan se bavi humanitarnim radom, a ambasadorica je Svjetske zdravstvene organizacije
Kina će od 2013. godine za prvu damu imati slavnu pjevačicu. Budući kineski predsjednik Dži Jinping (Xi), koji iduće godine treba stupiti na dužnost, ima ženu koja je u Kini vrlo popularna. Peng Lijuan (Liyuan) ima glas soprana i vojnički čin generala te već 25 godina na svaku Novu godinu pjeva na nacionalnoj televiziji. Rodom je iz Šandonga na istoku Kine, a u vojsku je ušla kao 18-godišnja djevojka. - Imat će istaknutu ulogu. Njena bi umjetnička karijera mogla trpjeti zbog toga, kao što je bilo s Karlom Bruni (Carla) - rekao je Mišel Bonin (Michell Bonnin), direktor francusko-kineskog centra na Univerzitetu “Tsinghua”. Stručnjak Zang Jodži smatra da se rad Lijuan neće razlikovati od prijašnjih prvih dama. - U Kini su prve dame uvijek tajanstvene - dodao je. Lijuan se uz pjevanje bavi i humanitarnim radom, a od 2001. godine je ambasadorica Svjetske zdravstvene organizacije u borbi protiv AIDS-a i tuberkuloze. Mnogi predviđaju da će biti prva dama na zapadni način te da neće djelovati po kineskom običaju da samo prati supruga na službenim putovanjima u inozemstvo.

Uz smjenu na čelu Kine

Lijuan: Istaknuta uloga

28

Srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

Broj: 14-34-990-1/2012 Sarajevo, 07.03.2012. godine Na osnovu ~lana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lana 16. stav 1. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvr{enje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine, broj: VSTV-08-0176-02022009 od 02.02.2009. godine, a u skladu sa ~l. 8. i 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine raspisuje:

Broj: 14-34-989-1/2012 Sarajevo, 07.03.2012. godine Na osnovu ~lana 15. stav 3. Zakona o Visokom sudskom i tu`ila~kom vije}u Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i ~lana 16. stav 1. Pravilnika za izradu projektnih prijedloga i izvr{enje projekata koje finansiraju donatori Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine, broj: VSTV-08-0176-02022009 od 02.02.2009. godine, a u skladu sa ~l. 8. i 16. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“ br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI OGLAS
za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u Sekretarijatu Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine Referent za administraciju Broj ogla{ene pozicije: 003/12 Sekretarijat Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine Projekat podr{ke pravosu|u BiH Broj izvr{ilaca: 1 Status: ugovor o radu na odre|eno vrijeme (do septembra 2012) - sa mogu}no{}u produ`enja anga`mana u skladu sa Zakonom Probni rad: 3 mjeseca Platni razred: u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u Institucijama BiH Opis poslova: - obavlja administrativne i druge poslove za potrebe odjela, uklju~uju}i fotokopiranje, prijem/otpremu po{te i faksova, te telefonskih poruka; - vodi i a`urira plan rada; vr{i kopiranje, uvezivanje i sli~ne tehni~ke poslove za potrebe VSTV-a; - osigurava potreban kancelarijski materijal i opremu, te obavlja administrativne i asistentske poslove; - osigurava tehni~ke i druge uslove za pripremu i odr`avanje sastanaka, koordinira i saziva sastanke i organizuje slu`bena putovanja, te obavlja i druge poslove protokola; - po potrebi, poma`e u organiziranju i koordiniranju rada komisija za izbor, imenovanja i razrje{enja; - poma`e u pripremi dokumentacije potrebne u toku postupka zapo{ljavanja, te pru`a pomo} u provo|enju po~etne obuke i usmjeravanja novih uposlenika sa ciljem njihovog uspje{nog uklju~enja u organizaciju; - vodi a`uriranu evidenciju o osoblju VSTV-a i brine o povjerljivosti podataka, odr`ava i a`urira li~ne dosjee uposlenika, a`urira evidenciju o zapo{ljavanju i kadrovsku bazu podataka; - sakuplja i odr`ava podatke i informacije (uklju~uju}i prisustvo uposlenika na poslu), obavlja du`nosti koje se odnose na obradu podataka, priprema potrebne informacije, izvje{taje i prezentacije; - po potrebi, prevodi korespondenciju i druga dokumenta na engleski i na slu`bene jezike BiH; - obavlja i druge poslove koje mu dodjeli nadre|eni. Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (~lan 10.), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: - SSS ili V[S; - najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima; - poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadle`nosti; - sposobnost usmenog i pismenog izra`avanja; - znanje engleskog jezika; - sposobnost rada pod pritiskom; - posjedovanje visokih moralnih kvaliteta i profesionalnog integriteta; - dokazana posve}enost detaljima; - veoma dobre komunikacijske sposobnosti unutar multikulturalnog okru`enja; - sposobnost izvr{avanja zadataka u utvr|enim rokovima; - sposobnost za rad u sredini sa povjerljivim informacijama; - sposobnost timskog rada; - posjedovanje sposobnosti zrelog prosu|ivanja i fleksibilnosti; - vrlo dobro poznavanje rada na ra~unaru. Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama trebaju ispuniti aplikacijski formular koji se nalazi na web stranici Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH www.pravosudje.ba i dostaviti ga na slijede}u e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba. ili putem po{te na adresu: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo Fax: +387 (0) 33 707 550 Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontiraju Sekretarijat VSTV-a. Samo kandidati koji su u{li u u`i izbor biti }e kontaktirani. Broj ogla{ene pozicije 003/12 mora biti naveden. Rok za prijave: 14.03.2012.

JAVNI OGLAS
za popunjavanje pozicija projektnog osoblja u Sekretarijatu Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine Prevodilac za me|unarodnog ~lana Vije}a (engleski jezik) Broj ogla{ene pozicije: 002/12 Sekretarijat Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a Bosne i Hercegovine Projekat podr{ke pravosu|u BiH Broj izvr{ilaca: 1 Status: ugovor o radu na odre|eno vrijeme (do septembra 2012) - sa mogu}no{}u produ`enja anga`mana u skladu sa Zakonom Probni rad: 3 mjeseca Platni razred: 1.900 - 2.400 KM Opis poslova: - simultano prevodi (iz kabine - sjednice Vije}a, intervjui, konferencije, seminari i sastanci) za me|unarodnog ~lana Vije}a te koristi drugu neophodnu opremu; - konsekutivno (usmeno) prevodi i pru`a usluge ’chuchotage’ (simultano prevo|enje na uho bez kori{tenja opreme) prevo|enja na konferencijama, seminarima i sastancima, tokom TV/radio/novinskih intervjua, na sastancima ili putovanjima gdje je prisutan me|unarodni ~lan Vije}a; - pismeno prevodi tehni~ke, politi~ke, pravne, finansijske i ekonomske dokumente i svakodnevnu korespondenciju za me|unarodnog ~lana Vije}a; - za me|unarodnog ~lana Vije}a, priprema usmene i pismene sa`etke dokumenata; - po potrebi, za me|unarodnog ~lana Vije}a, vodi zapisnike sa sastanaka; - obavlja i druge poslove po nalogu me|unarodnog ~lana Vije}a. Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu u institucijama BiH (~lan 10.), kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove: - SSS ili VSS-po`eljno; - najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima; - poznavanje organizacije pravosu|a i sudske uprave u Bosni i Hercegovini; - poznavanje institucije VSTV-a kao i njenih nadle`nosti; - sposobnost usmenog i pismenog izra`avanja; - sposobnost rada pod pritiskom; - posjedovanje visokih moralnih kvaliteta i profesionalnog integriteta; - dokazana posve}enost detaljima; - veoma dobre komunikacijske sposobnosti unutar multikulturalnog okru`enja; - sposobnost izvr{avanja zadataka u utvr|enim rokovima; - sposobnost za rad u sredini sa povjerljivim informacijama; - sposobnost timskog rada; - posjedovanje sposobnosti zrelog prosu|ivanja i fleksibilnosti; - vrlo dobro poznavanje rada na ra~unaru. Osobe sa gore navedenim kvalifikacijama trebaju ispuniti aplikacijski formular koji se nalazi na web stranici Visokog sudskog i tu`ila~kog vije}a BiH www.pravosudje.ba i dostaviti ga na slijede}u e-mail adresu: VSTVpersonal@pravosudje.ba. ili putem po{te na adresu: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine Ul. Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo Fax: +387 (0) 33 707 550 Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontiraju Sekretarijat VSTV-a. Samo kandidati koji su u{li u u`i izbor biti }e kontaktirani. Broj ogla{ene pozicije 002/12 mora biti naveden. Rok za prijave: 14.03.2012.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 096315 09 I Sarajevo, 29. 02. 2012. godine OP]INSKI SUD U SARAJEVU, sudija Aida Spahi}, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja HYPO ALPE ADRIA BANK DD MOSTAR, ul. Kneza Branimira br. 2b Mostar, protiv izvr{enika MUJI] JASMINA, ul. Petra Tije{i}a broj 16. Sarajevo, 2. BAJROVI] SUVADA, ulica Hrasni~ka br. 2, 3. TVRTKOVI] AKIM, ulica Sarajevske olimpijade br. 23. Sarajevo, radi izvr{enja na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Dozvoljeno dana 19. 06. 2009. godine, na osnovu vjerodostojne isprave protestirane mjenice broj AF 1291055 izdata u Sarajevu dana 30. 12. 2005. godine radi naplate nov~anog potra`ivanja, u ukupnom iznosu od 9.861,26 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 25. 05. 2009. godine, do isplate. Tro{kovi izvr{nog postupka odre|eni su u iznosu od 295,83 KM.

Ovim putem se tre}eizvr{eniku TVRTKOVI] AKIMU, dostavlja rje{enje o izvr{enju u smislu odredbe ~lana 348 stav 3 Zakona o parni~nom postupku a u vezi s odredbom ~lana 21. Zakona o izvr{nom postupku. Izvr{enje }e se provesti pljenidbom procjenom i prodajom izvr{enikovih pokretnih stvari na adresi stanovanja izvr{enika u ulici Sarajevske olimpijade br. 23. Sarajevo, ili 1/3 pla}e, odnosno 2/3 pla}e (koji prelaze iznos od 1.000,00 KM) na stalnim nov~anim sredstvima pla}i koju tre}eizvr{enik ostvaruje kod „CentrotransTransport robe“ dd Sarajevo, ulica Kurta Schorka br. 18. Sarajevo, i namirenja tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobivenog prodajom i prijenosom nov~anog iznosa na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 3060210000010857, otvorenog kod poslovne banke Hypo Alpe-Adria Bank dd Mostar, ulica Kralja Branimira br. 2-b Mostar. SUDIJA Aida Spahi} POUKA Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu, u roku od 8 dana od dana prijema istog. Prigovor se dostavlja u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enje o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 067288 08 I Sarajevo, 29. 02. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Aida Cikoti}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja HYPO ALPE ADRIA BANK DD MOSTAR filijala Sarajevo, ul. Trg solidarnosti br. 12, protiv izvr{enika RE[IDOVI] ASIM iz Sarajeva, ul. S.H. Muvekita br. 2, Sarajevo, Op}ina Stari grad, radi izvr{enja, na osnovu ~l. 10. i 21. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 32/03 i 33/06), a u vezi sa ~lanom 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03), na Prijedlog tra`ioca izvr{enja

izvr{enju broj gornji od 10. 09. 2009. godine, protiv izvr{enika Re{idovi} Asima, radi naplate nov~anog potra`ivanja u iznosu od 3.420,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 12. 12. 2008. godine, do namirenja tra`itelja izvr{enja u cijelosti, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 136,80 KM, na osnovu mjenice serijski broj AF 1437904 izdata u Sarajevu dana 28. 11. 2006. godine, i to na pokretnim stvarima i na pla}i izvr{enika. Protiv Rje{enja o izvr{enju mo`e se izjaviti prigovor u roku od 8 dana, od dana dostavljanja rje{enja. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Prigovor ne zaustavlja tok izvr{nog postupka ako zakonom nije druga~ije odre|eno. Dostava Rje{enje o izvr{enju smatra se objavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja. Sudija Aida Cikoti}, s.r.

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU Od 10. 09. 2009. godine Po prijedlogu tra`ioca izvr{enja od 12. 12. 2008. godine, odre|eno je izvr{enje Rje{enjem o 

KJKH=

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

'

TELEX TELEX

SVJETSKI USPJEH Naši autori na INPUT-u u Sidneju

ŠAE 4=@čEć E A== 1L=LEć FHA@IJ=L=K *E0
”Heroj našeg doba” i “Fejs jedne porodice” bit će prikazani u maju Nagradu posvećujem žrtvama deportacija i hapsitelja Slobodana Pejovića, kaže Radončić Rijetka čast
moderatora konferencije biti i neko iz naše zemlje, a to je Ljiljana Preradović, urednica RTRS-a. - Dobiti najveće svjetsko priznanje za kreativnost, stručnost i inovativnost TV produkcije, i to od svjetski priznatih autoriteta iz svijeta dokumentanog filma, čast je koja se rijetko doživljava. Dobijao sam brojna priznanja za dokumentarne filmove koje sam radio, ali je ovo doista najveće i najdraže. Ovo je priznanje dobijeno od struke, od svjetski priznatih imena i zbog toga je veoma značajno. U svakom slučaju, ovu nagradu posvećujem svim žrtvama deportacija u Crnoj Gori, posebno žrtvama lažnog heroja i stvarnog hapsitelja nedužnih ljudi policajca Slobodana Pejovića - kazao je Radončić.
Radončić: Najdraže priznanje Trivić: Ravno nominaciji za Oskara

Sidran: Posebno iznenađenje

,= žA= K 5E@H==

Kamerni teatar 55

Na međunarodnoj skrining konferenciji asocijacije javnih servisa svijeta INPUT u maju ove godine u Sidneju Bosnu i Hercegovinu predstavljat će dva programa, “Fejs jedne porodice” (“One family's face”) Nemanje Ivanovića, studenta Akademije umjetnosti Banja Luka, i “Heroj našeg doba” (“A Hero Of Our Time”) autora Šekija Radončića. Ove rezultate, kao i finalni program za Sidnej, prekjučer je objavio međunarodni selekcioni komitet u Berlinu. INPUT je najvažnija stručna međunarodna skrining konferencija u svijetu, kojoj će prisustvovati oko hiljadu TV profesionalaca iz više do 60 zemalja. Radončić i Ivanović će u Sidneju, poslije projekcija njihovih ostvarenja u “Hoysts

Dan žena 8. mart u Kamernom teatru 55 proći će u znaku dvosatnog kolaža poetskih, muzičkih i likovnih sadržaja, protkanih humorom,komentarima irefleksijama Abdulaha Sidrana. Ovim činom “Veče sa Sidranom” “Art Atelje Sidran” nastavlja s redovnim mjesečnim programom, koji će ovogputa najvećimdijelom biti posvećen Ženi. Šta je to Žena Pramajka, šta Žena Ljubavnica, šta simbolička Žena Smrt? Na sceni Kamernog bit će i Sidranov stalni saradnik, pjevač Sejo Pitić, te dirigentica Tijana Vignjević s horom AKCUS “Seljo”. Američka slikarka Suzana Arbanas nastavit će raditi na Sidranovom portretu. - Pripremili smo posebno iznenađenje: specijalnakompozicija i specijalni tekst u izvedbi specijalnog gosta! - kaže Sidran. M. Ču.

Uspjeh i u Sloveniji

Nije slučajnost
Milan Trivić, nacionalni koordinator INPUT-a za BiH, ističe da je Ivanovićev i Radončićev uspjeh, ako bi se TV produkcija poredila s filmom, ravan nominaciji za Oskara. - Nisam očekivao da prođu dva programa, jedan još i nekako. I prošle godine smo u Seulu imali dva programa, filmove Srđana Šarenca i Ivana Ramadana. Naše komšije u regionu već godinama pokušavaju da se probiju u finale INPUT-a. Ovo više nije slučajnost. Mi, zaista, imamo talentirane i kreativne ljude,a moždato ponekadi sami potcjenjujemo - naglašava Trivić. S. ALAGIĆ-ALETIĆ

U prvom krugu na nivou nacionalne selekcije bilo je više od hiljadu programa iz 60 zemalja. Nacionalni koordinatori tih zemalja kandidirali su 270 programa za drugi krug, od čega je 60 programa izabrano za finale. Međunarodna selekcija održana je u Berlinu, a na njenom čelu bila je Klaudija Šrajner (Claudia Schreiner). Ostali članovi su Hesna Al Gaui (Hesna Al Ghaoui) - Mađarska, Dženifer Kolins (Jennifer 

AđK=H@E IAAJHIE JE

Collins) - Australija, Kornelijus Konrad (Cornelius Conrad) Njemačka, Liselot Forsman (Liselott Forsman) - Finska, Jeong Seon Kim (Yeong-Seon Kim) Južna Koreja, Šinegori Mizuno (Shigenori Mizuno) - Japan, Maren Nimejer (Maren Niemeyer) Njemačka, Ričard Sajc (Richard Saiz) - USA, Stefano Zemerija (Stefano Semeria) - Švicarska, Aleks Šprincen (Alex Shprintsen) - Kanada i Safina Uberoj (Safina Uberoi) - Australija.

Cinemasu”, prezentirati svoj pristup režiji i produkciji te odgovarati na pitanja. INPUT nije festival, ali biti u finalu Seula najveće je svjetsko priznanje za kreativnost , stručnost i inovativnost TV produkcije, ovog puta našim autorima i bh. produkciji. Učešće BiH na INPUTU inicirao je i podržao EUNIK, grupa zemalja EU za kulturu koju predvodi Njemačka i “Goethe-Institut”. Nakon Budimpešte, Seula,sada i Sidneja, BiH već treću godinu zaredom ima svoje programe među najboljim u svijetu. Radončić i Ivanovićbit ćejediniautoriiz našeg regiona. Sidnej je ove godine značajan i zbog toga što će prvi put jedan od

8AEE EJAHAI = )đAEE BE

Uspješno prikazivanje u regionu

Novi projekt Internacionalnog teatarskog festivala MESS “Undiplomatic art” nastao s ciljem prevazilaženja svih granica i razbijanja stereotipa posebno promovirajući vaninstitucionalno kulturno-umjetničko stvaralaštvo, bit će održan od 12. do 14. marta u Sarajevu i Banjoj Luci. Prvog dana bit će otvorene dvije izložbe, “Individualne strategije” u “Collegium artisticumu” te u kinu Kriterion “Piece of Art & Design from UAA! 

KJKH= I?A= @L= CH=@=
Kolektiv”. - Posebno me raduje dolazak kolega iz Gradskog pozorišta Jazavac s predstavom “Gavrilo”, te predstave “Arto Luda” Nevid teatra - kaže Dino Mustafić, direktor MESS-a. Na programu su filmovi “Usud” Marka Šipke i “Brat” Igora Tešića te književna večer pod nazivom “Oni dolaze”, čemu će prethoditi promocija knjige Miodraga Živanovića “Jedan san i jedan prevod”.

”Undiplomatic art” u Sarajevu i Banjoj Luci

- Zajedničko svim programima “Undiplomatic arta” jesu angažirane teme umjetnika, koji kroz svoj medij promišljaju našu realnost i žele napraviti zaokret od ideologije, manipulacije i svih retrogradnih društvenih pojava - dodaje Mustafić. Nakon trodnevnih banjalučkih kulturnih sadržaja u Sarajevu, sarajevska kulturna scena predstavit će se također bogatim programom u gradu na Vrbasu od 15. do 17. marta. M. Ču.

Igrat će se i predstava “Gavrilo”

Film “U zemlji krvi i meda” rediteljke Anđeline Đoli (Angelina Jolie)ostvario jeveliki uspjehu BiHiHrvatskoj, aliineočekivano dobre rezultate u Srbiji i Crnoj Gori. Za Anđelininu priču o ratu u BiH vlada i veliko interesiranje publike u Sloveniji. U manje od dvije sedmice redovne kinodistribucije film “U zemlji krvi i meda” pogledalo je 4.102 Slovenaca s ukupnim Box-office rezultatom od 21.367 eura. Film je u BiH do sada vidjelo 50.312 gledalaca, sa zaradom od 241.519 KM, a u Hrvatskoj ga je u nešto manje od tri sedmice prikazivanja pogledalo 29.130 posjetilaca, s Box-office rezultatom od 849.721 kuna. Film je polučio odlične rezultate i u susjednoj Srbiji i Crnoj Gori. S drugim vikendom prikazivanja film je u Srbiji i Crnoj Gori ukupno gledalo 3.041 posjetilaca, s ukupnom zaradom od 1.1771.464 dinara. S. A. A.

30

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

31

!

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012. 

AJ IAJ

"

EUROSONG 2012 Predstavljanje pjesme “Korake ti znam” 15. marta

Mesihović i Bregović: Razgovor uz kafu i čaj

(Foto: S. Saletović)

5J=HE FHE=JAE H=CL=H=E KE?E
Glavna tema bio Bregin veliki koncert u Zetri 24. marta
Tako, uz kafu i čaj, nije nedostajalo muzičkih tema, a glavna je bio Bregin veliki rođendanski koncert 24. marta u sarajevskoj Zetri, za koji u cijeloj zemlji vlada veliki interes. - Prije posjete Mesihoviću Goran je bio u Domu zdravlja “Vrazova”, gdje je otvorio zdravstveni karton. Goran Bregović i Rusmir Mesihović, ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, sastali su jučer i proveli ugodno vrijeme u prijateljskom razgovoru. Njih dvojica su dugogodišnji prijatelji, a svojevremeno su bili i kolege muzičari, jer je Mesihović svirao u grupi “Rok apoteka”. Potom ga je na Ortopediji KCUS-a pregledao ljekar Ismet Gavrankapetanović, koji je ustvrdio da je Goran u odličnoj kondiciji - rekao nam je Faruk Drina, producent Breginog koncerta u Zetri. Bregović je jučer obišao i piramide u Visokom. L. S. R.

Susret Bregovića i Mesihovića

2HAEAH= =OA 5=H K DJAK ’-KHF=’
Direktan prijenos na BHT1 u 20 sati Gosti bi trebali biti Deen, Marija Šestić... Snimanje spota na lokacijama u Kaknju i Počitelju
songa www.eurovision.tv. te evrovizijskoj stranici eurovision.tv. Maya Sar i njen suprug i producent projekta Mahir Sarihodžić nedavno su u Rimu završili postprodukciju numere i sada je na redu snimanje spota. Snimanje će se odvijati na lokacijama u Kaknju i Počitelju, a spot kojim će naša pjesma za Baku biti promovirana širom Evrope bit će, također, predstavljen 15. marta. Maya Sar nastupa 24. maja u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga, kada će pokušati izboriti kartu za veliki finale. L. S. R.
Kunis: Tijelo joj se promijenilo 

E= KEI žAE LAćA CHK@E

Nakon što je smršavila devet kilograma

Ugašena i posljednja nada

Maya Sar će pjesmu “Korake ti znam”, s kojom će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2012, premijerno javnosti predstaviti u četvrtak, 15. marta. Specijalni jednosatni program koji počinje u 20 sati bit će upriličen u sarajevskom hotelu “Europa”, što će BHT1 emitirati u direktnom prijenosu, kao i BH Radio1, s tim što na njihovim talasima program počinje u 19.30 sati. Ova specijalna emisija bit će uživo emitirana i na internet-stranici BHRT-a www.bhrt.ba kao i na službenoj stranici Euro-

Jedna od najzgodnijih mladih holivudskih glumica Mila Kunis američkim medijima priznala je da se brine kako će izgledati u budućno-

sti. Za ulogu u “Crnom labudu” smršavila je devet kilograma. Priznaje da joj se nakon gubitka tih kilograma tijelo promijenilo.

Kada je vratila kilograme, sve joj je otišlo na pogrešna mjesta. Grudi su joj se smanjile, ali i zadnjica. Višak kilograma joj je, kaže, otišao

u bokove. Mila za sada ne želi ići kod estetskog hirurga, mada bi, kaže, voljela da ponovo ima veće grudi.

Maya Sar sa suprugom i producentom Mahirom Sarihodžićem: Pripreme za premijeru

Glumačka postava “Prijatelja”

Dženifer Aniston (Jennifer) posljednja je u nizu glumica koje smo gledali u popularnoj seriji “Prijatelji”, a koja je odbacila mogućnost snimanja filmske verzije. Ekipa se ne želi ponovo okupiti. Vjeruju da filmska verzija sad više ne bi bila ni upola uspješna kao serija nekad te odbacuju mogućnost dolaska na veliko platno, kakvu su iskoristili producenti i glumačka ekipa “Seksa i gra- 

EšJ= @ BEIA LAHEA ’2HE=JA=’
da”. Prije Dženifer mogućnost filmskog “reuniona” odbacio je Met LeBlank (Matt LeBlanc). Ideja o ponovnom okupljanju javila se 2010. godine, a tad ju je Aniston podržavala. Kurtni Koks (Courteney Cox) je tad potvrdila da su ona i Aniston došle na ideju ponovo stati pred kamere zajedno s Lizom Kudrou (Lisa Kudrow), Dejvidom Švimerom

(David Schwimmer), Metjuom Perijem (Matthew Perry) i Metom LeBlankom. Američka humoristička televizijska serija “Prijatelji” je, podsjetimo, uveseljavala publiku deset godina. Prva epizoda emitirana je 22. septembra 1994. godine. Posljednju epizodu, emitiranu 2004. godine, samo u Americi gledalo je 51,1 milion ljudi.

Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) vratila se u zagrljaj 27-godišnjeg vozača Formule 1 Luis Hamilton (Lewisa). Kako pišu britanski mediji, bivši svjetski prvak i 33-godišnja pjevačica ponovno su zajedno, a na pomolu je, navodno, i vjenčanje. Pomirenju ovo dvoje zaljubljenih golupčića navodno je kumovao Hamiltonov otac Entoni (Anthony), koji je u veoma dobrim odnosima s Nikol, te je sinu pojasnio da ga “sjajna žena poput Nikol neće dugo čekati”. Par je prekinuo u oktobru prošle godine. O pomirenju se pisalo i početkom ove godine, jer su Novu dočekali zajedno u Koloradu. Nedavno su uživali na romantičnom odmoru u Monaku. 

= FK LAč=A ŠAH?ECAH E 0=EJ=
Klum: Ne želi da djeca pate zbog odlaska oca

Prema pisanju britanskih medija

2H@Eč= =>=L= = F=žE

Hajdi Klum uživala s djecom

Frenkie: Pauza od nastupa

Hajdi Klum (Heidi) se trudi da njeno četvero djece ne osjeti da porodica zbog odlaska oca prolazi kroz pravu dramu. Sunce koje je prekjučer zasjalo u

Los Anđelesu iskoristili su na plaži u Malibuu. Dok su se sinovi Henri (Henry) i Džoan (Johan) sami zabavljali u čamcu, Hajdi je na dasci veslala s

kćerkom Leni. Dok su one uživale u toplom moru, najmlađu kćerkicu Lou čuvale su na plaži Hajdina mama i dadilja. Bez obzira na razlaz s pjevačem

Silom (Seal), koji je svijet šokirao, nije zapustila nijednu majčinsku dužnost i sve ih obavlja s osmijehom. A dok mu porodica uživa, Sil je posvećen turneji i radu.

.HAEA IA FILAJE =@K =FHIE L =>KK *H=DE =>=J
Hamilton i Šercinger: Pomirenju kumovao njegov otac

Tuzlanski reper pripremio pjesme

Pjevačica se dvoumi

Spec
Haris Džinović 29. marta gostovat će u tuzlanskom klubu “Viva”. Ulaznice će stajati 20 konvertibilnih maraka, a Fikret Vukalić Fantom, koji radi na organizaciji ovag nastupa, poručuje da će to biti noć za pamćenje. - Sigurno je da će Džinović prirediti sjajnu atmosferu, a usto pripremamo brojna iznenađenja - poručio je Fantom. L. S. R.

Adnan Hamidović Frenkie u posljednje vrijeme pauzira od nastupa, a jedan od razloga je rad na novom albumu. Tuzlanski reper, čiji je novi singl “Gori” već sedmicama u vrhu MTV-jeve regionalne liste, ističe da je već pripremio sve pjesme koje bi se trebale naći na njegovom narednom nosaču zvuka. - Spremni su svi tekstovi i muzika, a sljedeća faza je, naravno, ulazak u studio. Nig-

dje ne žurim, polako radim na albumu koji bi, prema nekoj slobodnoj procjeni, u prodaji trebao biti krajem ljeta. Izdavač će, kao i za prethodni CD, biti “Menart”. Uveliko radim i na drugom najavnom singlu, a moram naglasiti i da će se na albumu naći jedan ili dva remiksa numere “Gori”, odabrana putem svojevrsnog konkursa na mojoj Facebook stranici ističe Frenkie. H. P.

Brahim Zajbat (Zaibat) zaprosio je Madonu (Madonna) u jednom kabalističkom centru u Njujorku. Bez obzira na to što je plesač Madonu upoznao i sa svojom majkom koja je od nje mlađa osam godina, pjevačica se dvoumi da li da prihvati Brahimovu ponudu. Nakon razvoda s Gajem Ričijem (Guy Ritchie) 2008. godine pjevačica je rekla da bi radije da je pregazi

voz nego da ponovo stane pred oltar, ali se sada dvoumi. - Kada je Brahim zaprosio Madonu, ona mu je rekla da mora dobro razmisliti šta će mu reći kao i da ne želi žuriti. Sretna je s njim, ali neki njeni prijatelji nisu sigurni da je spremna ponovo da se uda - otkrio je poznanik pjevačice, koja je od Brahima starija 29 godina.

Madona: Pjevačica 29 godina starija od momka

Dnevni avaz

SRIJEDA, 7. MART/OŽUJAK 2012.

Pravilna ishrana kao preventiva

S tanjira

Paradajz je najveći izvor likopena, snažnog antioksidansa, i bogat izvor kalija

Paradajz i riba ~uvaju srce
B
olesti srca su pošast novog doba, a ishrana je jedan od najznačajnijih faktora koji mogu zaštititi srce ili doprinijeti njegovom oštećenju. Nemasna mediteranska kuhinja, koja se bazira na maslinovom ulju i ribama bogatim omega-3 kiselinama, dobar su izbor.

Obiluje folatima

Magnezij je u {pinatu
Špinat sadrži čak 1.400 miligrama mineralnih sastojaka, od toga najviše magnezija. Samo jedan tanjir ovog ukusnog povrća zadovoljava 66 posto dnevnih potreba za folnom kiselinom, a obiluje i vitaminom A, C i K. Lako se vari, ima diuretička svojstva, snižava krvni pritisak, jača nervni sistem, pozitivno utječe na kožu, kosu i nokte, poboljšava imunitet i krvnu sliku. Mana mu je što sadrži oksalnu kiselinu i nitrate, koji su uglavnom koncentrirani u peteljkama i žilicama, zato ih treba odstraniti tokom čišćenja. Njihovo djelovanje ublažava se ako špinat pripremate s mlijekom, jogurtom, sirom ili pavlakom.

Paradajz
Paradajz je najveći izvor likopena (snažnog antioksidansa) i bogat izvor kalija. Iako za konačnu potvrdu još nedostaju opsežnija istraživanja, nazire se da likopen djeluje preventivno na kardiovaskularne probleme.

te ribu dva puta sedmično. Pogotovo ribe koje su bogate omega-3 kiselinama kao što je losos. Omega-3 smanjuje rizik od aritmija, oblaže krvne sudove, snižava holesterol i krvni pritisak. Što se tiče slatkog krompira, pun je antioksidanata, a i slatki i obični sadrže vlakna i kalij.

Ora{asti plodovi
Nedavno istraživanje pokazalo je da zamjena crvenog mesa orašastim plodovima smanjuje rizik od srčanog udara za 17 posto.

Korisno

Bobi~asto vo}e
Bobičasti plodovi bogati su antioksidansom koji se zove polifenol, a koji smanjuje krvni pritisak i podstiče zdrav holesterol.

Kafa
Prošlogodišnja studija kaže da, protivno uvriježenom mišljenju, kafa pomaže srcu, budući da je bogat izvor antioksidanata. Ipak, tu je potrebno dodatno istraživanje da bi se još istražili pozitivni efekti toga što kofein oslobađa slobodne radikale u tijelo.

Maslinovo ulje
Prelazak s običnog ulja na maslinovo smanjuje nivo holesterola. Ali zdrave masnoće u maslinovom ulju i dalje su masnoće pa ih konzumirajte umjereno.

Losos i krompir
Preporuka je da jede-

Svakoga jutra malo soka

Rješenje neugodnog problema

Spec

@alfija i med ubla`avaju afte
Ranice na sluznici usne duplje, takozvane afte, čest su i neprijatan problem. Najčešće nastaju s unutrašnje strane usana i obraza kao i u predjelu gornje ili donje vilice, a mogu se naći i na obodu jezika ili u njegovom korijenu. Do njihovog nastanka može doći na različite načine, ali najčešće je u pitanju drastičan pad imuniteta i izražena avitaminoza. Nastaju i kod jakih stresova i ranih oblika nervoza. Za njihovo uklanjanje zagovornici narodne medicine preporučuju razne preparate. Osim toga, dobro je usnu duplju redovno ispirati rastvorom napravljenim od žalfije.

Limun topi bubre`ni kamenac
Citrusna kiselina iz limuna pomaže u prevenciji nastanka bolnog kamena u bubregu - svakog jutra pijte čašu vruće vode u koju ste iscijedili malo limuna. Na taj način stimulirat ćete peristaltiku (talasaste kontrakcije mišića crijevnog kanala koje pomjeraju hranu duž digestivnog trakta) i spriječiti konstipaciju, odnosno zatvor. Također, pijući ovaj napitak svakodnevno, ubrzat ćete metabolizam.

Med može pomoći

Kada su spremljene na toplom zraku, a ne natopljene u ulje ili maslac i posute solju, kokice su zapravo iznenađujuće zdrava hrana, izvor antioksidanata i vlakana. To ne treba čuditi jer su one zapravo žitarice.

34

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dr
ORDINACIJA

PORODICA I ZDRAVLJE
Na pitanja ~italaca „Dnevnog avaza“ odgovorio:

Mr. sc. prim. dr. Rusmir Had`ihusejnovi}

Pitajte ljekar odgovara

U prilogu „Porodica i zdravlje“ na pitanja na{ih ~italaca odgovaraju neki od renomiranih stru~njaka iz oblasti medicine. Ve} od danas mo`ete slati pitanja vezana za dje~iju ortopediju, na koja }e ovoga puta u prilogu od 14. marta odgovoriti dr. Semin Be}irbegovi}. Pitanja mo`ete slati na e-mail adresu edina@avaz.ba.

Naredne sedmice dr. Semin Be}irbegovi}

Prije m jesec p ojavila m i s e krv u m okra}i, a n akon t oga osje}am b ol u t estisima. M o`e li t o b iti s ignal n eke t e`e b olesti? - Pojava krvi u mokra}i mo`e biti signal te`e urolo{ke bolesti. Jedna velika grupa ozbiljnih oboljenja urolo{kog trakta jesu tumori urinarnog sistema. Kada to ka`emo, prije svega mislimo na tumor mokra}nog mjehura, tumor bubrega kao i tumor kanalnog sistema. U svakom slu~aju pojava krvi u mokra}i zahtijeva detaljnu urolo{ku obradu.

Krv u mokra}i

Smanjen broj spermija
U b raku s am d vije g odine i z a s ve t o v rijeme p oku{avamo d obiti d ijete, a li b ezuspje{no. S upruga j e n apravila s ve n alaze i s vi s u u redu. J a s am u ~inio s permiogram i d ijagnoza j e: O ligoasthenozoospermia. [ta t o z na~i? - Oligoasthenozoospermia je latinska rije~ kojom se ozna~ava smanjen broj mu{kih spolnih }elija u mu{koj sjemenoj te~nosti - spermi, odnosno ejakulatu, i njihovu slabost (asthenia), {to upotpunjuje opisanu dijagnozu. Nalaz u svakom slu~aju name}e potrebu konsultacije urologa-androloga .

Postizanje erekcije

Imam 39 godina, ne pijem, ne pu{im, relativno zdravo `ivim, nisam pod stresom. Do sada nisam imao nikakvih problema s erekcijom, ali u posljednje vrijeme te{ko je ili nikako ne posti`em. [ta da radim?

Bol u preponi
Prilikom orgazma osje}am ja~e bolove u predjelu izme|u lijevog testisa i korijena penisa. Urolog je na pregledu ustanovio da se radi o stanju pred bruh. Je li to opasno i kako da se pona{am?

- Pod pojmom erektilne disfunkcije (Erectile dysfunction - ED) ozna~ava se nedovoljnost erekcije za izvo|enje normalnog seksualnog akta. To je poreme}aj od kojeg danas boluju milioni mu{karaca. Uzroci su vi{estruki. S obzirom na va{e godine i da do sada niste imali nikakve smetnje, mi{ljenja sam da je problem rje{iv. Potrebno je da se javite urologu-andrologu.

- Kod vas se najvjerovatnije radi o takozvanom otvorenom ingvinalnom kanalu (Canalis inguinalis apertum) i takozvanoj po~etnoj ingvinalnoj herniji, {to je uzrok bolova pri naporu. Preporu~ujem konsultaciju i pregled kod abdominalnog hirurga.

Lije~enje urinarne infekcije
- Pojavu bakterija u mokra}i u broju ve}em od 105 u jednom mililitru urina nazivamo urinarnom infekcijom. Nakon verifikacije infekcije radi se takozvani antibiogram, ~ime se utvr|uje osjetljivost bakterije na antibiotike, a nakon toga ordiniraju antibiotici na koje je ta bakterija najosjetljivija te nakon provedenog tretmana radi se kontrolna urinokultura. Cilj terapije je da se dobije urin koji je sterilan, dakle urin bez bakterija. U lije~enju hroni~nih urinarnih infekcija veliki problem predstavlja rezistencija otpornost bakterije na antibiotike.

Imam 30 godina i ve} du`e vrijeme imam hroni~ne urinarne infekcije kojih se ne mogu rije{iti. Postoje li efikasni antibiotici za moj problem?

Pe~enje pri mokrenju
- U pitanju niste jasno nazna~ili organ na koji se ta upala odnosi, jer se mo`e raditi o upali bubrega, mokra}nog mjehura, prostate ili mokra}ne cijevi - uretre. U svakom slu~aju preporu~ujem vam da uraditi urinokulturu, prostatokulturu i bris uretre te nakon toga provedete adekvatnu terapiju.

Osje}am blago pe~enje za vrijeme i poslije mokrenja. Radio sam ultrazvuk bubrega, mjehura i prostate, pokazana je navodna upala. I nakon terapije stanje je isto.

Krv u ejakulatu
- Pojava krvi nakon spolnog odnosa naziva se hemospermija i u najve}em broju slu~ajeva nastaje kao rezultat upale i krvarenja u podru~ju sjemenih kesica (Vesicula seminalis), {to se izra`ava u klini~kom pojmu akutnog ili hroni~nog spermatocistitisa. Preporu~uje se spermiokultura (bakterijska analiza sjemene te~nosti), a nakon toga adekvatna antibioti~ka terapija uz mjere apstinencije od koitusa za vrijeme tretmana.

Rizik od varikokela
- Stalna blaga bol u preponama kod mu{karca mo`e, a i ne mora upu}ivati na slabost preponskih kanala i po~etne preponske kile (hernije). Bol u trbuhu i testisima, posebno s lijeve strane, mo`e upu}ivati na postojanje pro{irenih vena testisa (varikokela). Preporu~uje se pregled abdominalnog hirurga i urologa.

Moj suprug ima 42 godine. Ponekad nakon spolnog odnosa dolazi do obilnog krvarenja iz penisa, koje nakon mokrenja prestaje. Treba li na pregled?

Na {ta mo`e upu}ivati bla`a, stalna bol u preponama kod mu{karca te povremena blaga bol u trbuhu i testisima?

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

35

Istraživanje

Novi lijekovi za kontrolu dijabetesa

Piše:
Prim. dr. Emir Talirević
Moja klinika Avaz Twist Tower Tešanjska 24a, Sarajevo Tel: 033-942-640; 942-641; 942-642 igurno je da u medicini postoje više ili manje zastupljena oboljenja, ali su rijetka ona koja su raširena poput dijabetesa. Prema podacima Američke asocijacije za dijabetes (ADA), 25,8 miliona djece i odraslih u SAD boluje od ove bolesti sa oko 1,9 miliona novih slučajeva koji se dijagnosticiraju svake godine. O načinu postavljanja dijagnoze te o komplikacijama koje ova bolest izaziva bilo je govora u više različitih tekstova. Danas bih pokušao pacijentima objasniti načine na koje se dijabetes pokušava liječiti. Naravno, kao i u drugim područjima medicine, ni terapija za dijabetes, uprkos velikom broju lijekova koji nam stoje na raspolaganju, nije savršena.

Savremeni preparati prate vrijednosti {e}era u krvi
Medicina je pronašla način da iskoristi hormone inkretine u liječenju dijabetesa kroz dvije grupe lijekova: GLP 1 agoniste i DPP 4 blokatore
Nisu štetni za zdravlje

S

^ak 20 gena neaktivno
Podaci britanskih naučnika pokazuju da svaki čovjek ima oko 20 gena koji su potpuno deaktivirani, što sugerira da nisu svi neaktivni geni štetni za zdravlje. Istraživači s “Wellcome Trust Sanger Institutea” rade na novom katalogu genetskih varijanti koje više nemaju funkciju, što će omogućiti lakšu identifikaciju novih mutacija koje uzrokuju bolesti. Uz to, naučnici očekuju da će njihov rad pružiti bolji uvid u normalnu funkciju ljudskih gena.

^este oscilacije
Osnovni problem s donedavno raspoloživim lijekovima jeste njihovo neselektivno djelovanje u smislu obaranja vrijednosti šećera u krvi, ne uzimajući u obzir da različita ishrana, stres i drugi faktori bitno utječu na osnovnu vrijednost koju nalazimo kod pacijenta. Iz ovih razloga česte su svakodnevne oscilacije šećera u krvi te ono što je mnogo opasnije, česti su padovi ovih vrijednosti pod utjecajem lijekova. Neki od grupa lijekova imaju potencijal da izazovu i

Jajnici

Pilule spa{avaju od raka
Lijekovi često neselektivno djeluju

po život opasne padove šećera u krvi, do vrijednosti koje su u mogućnosti da pacijente uvedu u komatoz-

Bez hipoglikemije
Prednost ovih lijekova leži dodatno u činjenici da ih ovaj način djelovanja čini relativno sigurnim u smislu izazivanja hipoglikemija (padova vrijednosti šećera u krvi). Njihovo eventualno uključivanje u liječenje dijabetesa mora biti obavljeno pod ljekarskim nadzorom te se konačna doza kao i kombiniranje s drugim lijekovima provodi kroz period od nekoliko sedmica.

no stanje. Istraživanja su pokazala da u organizmu postoje hormoni koji se nazivaju inkretini. Ove hormone luči gastrointestinalni trakt pod utjecajem glukoze u hrani i imaju mogućnost da selektivno povećaju lučenje inzulina, čak i prije nego što glukoza u hrani uđe u našu cirkulaciju. Nakon niza godina ispitivanja medicina je pronašla

način da iskoristi ove supstance u liječenju dijabetesa kroz dvije nove grupe lijekova: GLP 1 agoniste i DPP 4 blokatore.

Utjecaj hrane
Iako nazivi zvuče konfuzno, prva grupa lijekova (GLP-1 agonisti) ima djelovanje koje odgovara djelovanju inkretina, odnosno povećavaju količinu inzulina u organizmu pod utjecajem

glukoze. Druga grupa lijekova (DPP4 blokatori) sprečava razgradnju inkretina koje naš organizam normalno proizvede pod utjecajem hrane bogate šećerom. Na ovaj način lijekovi pacijentima pružaju sasvim novu dimenziju načina kontrole njihovih oboljenja preparatima koji praktički prate kretanje glukoze u krvi i pojačavaju efekt kako ove koncentracije rastu.

Jelovnici bez mesa

Djeci vegetarijancima treba vi{e hrane
Ni među ljekarima i nutricionistima ne postoji konsenzus šteti li djeci izbacivanje mesa iz jelovnika ili im, naprotiv, pomaže zdravlju. Kada se dijete počne kretati, tada veći udio kalorija treba biti iz ugljikohidrata, manji iz masti, najmanji i dalje iz proteina. Neodgovarajuća prehrana može uzrokovati različite probleme i dovesti dijete u različita deficitarna stanja. Nutricionisti smatraju da djetetu koje se hrani vegetarijanski treba 50 posto više hrane nego kada se hrani i mesom i mliječnim proizvodima kako bi se podmirile potrebe za bjelančevinama.Neki čak smatraju da se s vegetarijanskom prehranom ne mogu podmiriti esencijalne kiseline koje su djetetu potrebne.
Vegetarijanstvo za sve životne dobi

Dobri efekti

Ako pijete kontraceptivne pilule duže od pet godina, rizik od raka jajnika vam se smanjuje za 50 posto. Razlog je zaustavljanje ovulacije, a broj ovulativnih ciklusa kod žene povezan je s rizikom raka jajnika. Rođenje djeteta smanjuje taj rizik za 40 posto iz istog razloga. Kontraceptivne pilule, također, smanjuju opasnost od endometrijskog karcinoma i raka crijeva za 20 posto.

Jeste li znali

36

PORODICA I ZDRAVLJE
Bolesti sluznica i polusluznica

264)Ž16- ) 15+1)

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

37 36
Alopecija je ozbiljan signal

Jeste li znali

Neugodne i bolne promjene treba lije~iti
Maj~ina du{ica prirodni antibiotik
Tokom hladnih dana majčina dušica je jedan od najboljih prirodnih antibiotika jer je dokazano da timol, eterično ulje ove biljke, efikasno liječi bronhitis i uporni kašalj. Ljekoviti sastojci nalaze se u njenom listu i cvijetu. Čaj je najbolje pripremati u zatvornoj posudi jer majčina dušica sadrži lako isparljive sastojke. Čaj pripremljen u otvorenoj posudi nema ljekovitih osobina.

Piše:
Dr. Katarina Dujmovic
,H ,KLE? 6AE= ?E= ' 5=H=AL 6A !! ##'& $#" #

Piše:
Prof. dr. sc. Naima Mutevelić-Arslanagić

Gubitak dlake pokazatelj bolesti u organizmu
Alopecija areata je najčešći oblik neinfektivne alopecije, a uzroci nastanka su mnogobrojni, to je podmuklo oboljenje, može se razvijati mjesecima i sklona je recidivima
ma koje obično imaju hronični tok. Hronična bakterijska oboljenja poput upala krajnika, srednjeg uha, sinusa, hronični gastritis, granulom zuba mogu imati za posljedicu nastanak alopecije areate. Zbog čestih upala krajnika alopecija areata je često oboljenje dječijeg doba. To je alopecija koja se i najlakše liječi. Naime, nakon provedene antibiotičke terapije i smirenja upalnog procesa u krajnicima, dlaka nakon nekoliko mjeseci sama ponovo izraste. Zato je kod djece s alopecijom areatom i čestim upalama krajnika apsolutno potrebno izvaditi krajnike i redovno raditi bris grla da bi se blagovremeno liječila bakterijska infekcija grla. Stres i emotivni faktori, zatim anksioznost ili depresija, nesanica, psihosomatski problemi ili psihofizički stres dovode do nastanka alopecije na bilo kojem dijelu dlakom obrasle kože. Nakon liječenja navedenih uzroka dlaka ponovo u cijelosti izrasta.
Ispitati uzroke gubitka dlake

Pojava afti na sluznici usne šupljine može često pratiti i bolesti probavnog sistema, a nekada može biti i prvi znak tih oboljenja
eliki broj ljudi ima promjene na sluznici usne šupljine. Jedna od najčešćih promjena su afte, koje se mogu povremeno javiti i brzo nestati. Međutim, ukoliko se afte često javljaju i ukoliko ne reagiraju na uobičajenu terapiju, potrebno je daljnje ispitivanje. Pojava afti može biti vezana za određene infekcije usne šupljine i tada je liječenje veoma brzo i efikasno, pogotovo ukoliko se uzročnik dokaže mikrobiološkom analizom. Pojava afti na sluznici usne šupljine može često pratiti i bolesti probavnog sistema, a nekada može biti i prvi znak tih oboljenja. U bolestima gastrointestinalnog sistema kao što su Kronova bolest, ulcerozni kolitis i glutenska enteropatija afte se mogu pojaviti kao posljedica smanjene apsorpcije vitamina i minerala.

@AH=+EE?= KD=A@= 0=@E=DE?= ' 5=H=AL $!%"&" !!$$#&! ubitak dlake na bilo kojem dijelu tijela koji je obrastao naziva se alopecija. Alopecija je siguran pokazatelj nekog poremećaja u organizmu ili oboljenja dlake izazvanog infektivnim uzročnicima koji su dospjeli do korijena dlake iz vanjske sredine. Alopecije se grubo mogu podijeliti na neinfektivne i infektivne. Zato je kod alopecije potrebno ispitati razloge koji su doveli do gubitka kose, odnosno do nastanka alopecije ili ćelavosti. Kada razmatramo neinfektivne alopecije, u dermatologiji razlikujemo nekoliko tipova alopecije ili ćelavosti. Svaki od tipova alopecije ima svoje obilježje, uzrok koji dovodi do alopecije, poseban program ispitivanja i, naravno, specifičnu terapiju, koja zavisi od uzroka koji su doveli do ćelavosti.

V

Sok od jabuke za pam}enje
Naučnici su otkrili da samo dvije čaše soka od jabuke na dan mogu odagnati određene bolesti koje su vezane uz rad mozga. Do ovog otkrića došli su provodeći laboratorijske testove na miševima koji su pokazali da miševi koje su hranili sokom od jabuke puno bolje prolaze u testovima labirintom. Sok od jabuke smanjuje proizvodnju fragmenta proteina beta amiloida, koji se nalazi u mozgu osoba koje su oboljele od Alzheimerove bolesti. Naučnici vjeruju da se svakodnevnim konzumiranjem soka od jabuke može poboljšati funkcioniranje mozga, ali i spriječiti opadanje mentalnih funkcija u starijoj dobi.

G

Per{un je diuretik
Iako peršun za većinu ljudi ima samo dekorativnu svrhu, ovaj začin odlikuje jaka preventivna uloga kada je riječ o zdravlju. On potiče organe na rad. Olakšava infekcije mokraćnog trakta, potiče rad bubrega, sprečava urođene mane te olakšava predmenstrualne tegobe. Peršun povećava protok mokraće te pomaže pri uklanjanju infekcije mokraćnog trakta. Treba, međutim, imati na umu da se peršun ne smije uzimati kod upale bubrega. Dobar je izvor folne kiseline, koja je organizmu potrebna zbog stvaranja crvenih krvnih ćelija.

Mogu}i uzroci
U novije vrijeme sve se više spominje i uloga Helicobacter pylori u nastanku afti, jer kod pacijenata koji eradiciraju ovu bakteriju dolazi i do poboljšanja kliničke slike. Međutim, treba obaviti i druge pretrage kako bi se isključili i neki drugi mogući uzroci afti. Cheilitis označava upalna oboljenja koja se vide na usnicama. Najčešće se manifestira promjenama u vidu crvenila, mjehurića, ranica i ljuštenja na usnicama, a uzroci ovih promjena su mnogobrojni, od kojih najčešće izdvajamo naglo izlaganje suncu, vjetru, pušenje, iritirajuća kozmetička sredstva, atopija ili kontaktna alergija.

Hroni~ni tok
Alopecija areata je najčešći oblik neinfektivne alopecije, a uzroci nastanka su mnogobrojni. Alopecija areata je podmuklo oboljenje, može se razvijati mjesecima i sklona je recidivima. Karakterizira je pojava jednog ili više okruglastih, ćelavih područja jasnih rubova, koja mogu biti lokalizirana na vlasištu, na bradi odraslih muškaraca i na ostalim dlakavim područjima. Dlaka s rubova alopecičnog žarišta lako se i bezbolno čupa, što je siguran znak progresije bolesti. Ovaj oblik alopecije je najčešći, a uzroci nastanka su brojni, mada nisu sasvim do kraja razjašnjeni. Nasljedni faktor u nastanku alopecije areate igra značajnu ulogu, a sama alopecija provocirana je različitim unutrašnjim bakterijskim oboljenjima organiz-

Dla~ne folikule
Terapija zračenjem, antitumorski te lijekovi koji se upotrebljavaju u liječenju oboljenja štitne žlijezde, zatim oralni kontraceptivi dovode do nastanka alopecije. Nakon uzimanja citostatika dlaka u cijelosti ispadne, da bi nakon nekoliko mjeseci, pod uvjetom da je prekinuta citostatička terapija, dlaka ponovo porasla. Progresivno ispadanje dlake zbog oštećenja dlačnih folikula nastaje i nakon pranja kose nekim šamponima zbog sadržaja štetnih supstanci u samom šamponu ili nekom drugom sredstvu za pranje kose, farbanja kose, a naročito izbjeljivanja.

I pušenje ima utjecaj na sluznice

Pojava naslaga
Angulus infectiosus oris je oboljenje koje najčešće zahvata djecu ili starije osobe s loše adaptiranom zubnom protezom. Može nastati i nakon pijenja iz prljavih

čaša ili korištenja tuđeg pribora za jelo. Na uglovima usnica pojavljuje se crvenilo, ranice i bolne fisure, a ponekad i kraste. Važno je ukloniti predisponirajuće faktore te uraditi mikološku i bakteriološku obradu. Lingua geographica, koja se manifestira pojavom bjelkastih ili žućkastih naslaga na jeziku, kojima mogu biti uzrok

Prekanceroza
Leucoplakia je najčešća prekanceroza sluznica i polusluznica i uglavnom se nalazi na donjoj usni, bukalnoj sluznici, sluznici jezika. Uglavnom se vide pojedinačne lezije u vidu bjelkastoga, oštro ograničenoga plaka. Ima nekoliko tipova leukoplakije, od kojih verukozni tip vrlo često maligno alterira. infekcije bakterijama ili gljivicama, te je potrebno uzeti bris za bakteriološku i mikološku pretragu. Vremenom se naslage ljušte te nastaju crveni areali koji peku.

Spec Jagorčevina je od davnina
poznata kao lijek za iskašljavanje i bronhitis, a najviše ljekovitih sastojaka ima u korijenu. Ova biljka bogata je vitaminom C, ublažava bolove u plućima i olakšava izbacivanje sluzi iz bronhija.

Nedostatak `eljeza
Alopecija zbog manjka željeza u organizmu česta je i kod djece i kod odraslih osoba. Kod žena koje su se porodile treba uzeti u obzir alopeciju koja nastaje usljed manjka željeza. To je tzv. postporođajna alopecija. Nastaje nekoliko sedmica ili mjeseci nakon poroda. Uz prisutno bljedilo kože i vidljivih sluznica, koje su znaci anemije, i često prisutne glavobolje, smanjuje se gustoća dlake i dolazi do potpunog ispadanja kose. Uvijek je potrebno napraviti pretrage kompletne krvne slike, željeza i šećera u krvi, ali uraditi i proteinogram.

Preporuke

38

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

PORODICA I ZDRAVLJE
Žučni kamenci mogu zakomplicirati zdravlje

Piše:
Prof. dr. Zuvdija Kandić
Alea Avdage Sahinagica 5, Sarajevo Tel: 033-538-199; 061-229-397

Masna hrana najve}i faktor rizika
Najveći broj bolesnika s kamencem razvije znake holecistitisa, bilo akutnog ili hroničnog oblika
Oprezno s prehranom

Vezivanje kolagena

Tikvice za zdravije o~i
Sastojci fenola iz porodice bioflavonoida, rutin (vitamin P), koji se nalaze u tikvici imaju antioksidativno djelovanje i mogu regulirati loš holesterol te smanjiti tegobe kod nekih bolesti oka. Bioflavonoidi, naime, olakšavaju, kao i vitamin C, metabolizam kolagena. A kolagen je najobilniji protein u tijelu, naročito u oku, gdje daje snagu i cjelovitost očnom tkivu. Sastojci iz porodice bioflavonoida započinju svoj rad vezivanjem na kolagen, povećavajući njegovu elastičnost i fleksibilnost.

H

olelitijaza označava pojavu žučnih kamenaca u hepatobilijarnom sistemu. Javlja se kod značajnog broja oboljelih u sveukupnoj populaciji. Holelitijaza raste s godinama, tako da se u životnj dobi iznad 65 godina nađe kod 20 posto žena i pet posto muškaraca. Treba računati da svaka deseta žena i svaki petnaesti muškarac boluju od holelitijaze. U nastanku holelitijaze značajnu ulogu imaju sljedeći faktori: unos velikih količina masne hrane, zatim genski faktori, nasljedna predispozicija, dijabetes (30 posto dijabetičara ima holelitijazu), primjena nekih lijekova, kontraceptiva, estrogeni, virusni hepatitis, neke operacije kao vagotomija, resekcije želuca, anemija, terminalni ileitis i drugo.

Za raspoloženje

@uta boja
Žučni kamenci mogu biti holesterinski, bilirubinski i miješani. Holesterinski kamenci su tamne boje. Nastaju iz žuči prezasićene holesterolom koji se kod staze taloži i s kalcijevim solima stvara kamence. Bilirubinski kamenci su žute boje. Nastaju iz bilirubina pod djelovanjem bakterija (upalni aspekt), pri čemu taloženjem konfluiraju sa solima kalcija i drugim faktorima stvarajući kamence. Miješani (pigmentni) kalkulusi javljaju se kod bolesnika s hemolitičkom anemijom, cirozom jetre. U svom sastavu imaju bilirubin, žučne soli i manju količinu holesterola. Holecistitis je upalno oboljenje žučne kese, koje može biti akutno i hronično. Akutni holecistitis najčešće nastaje naglo, vrlo rijetko ima postepen tok. Hronični holecistitis ispoljava se slikom ponovljenih javljanja u vidu akutnog holecistitisa sa konstan-

Restrikcija obroka

Manje hrane
U časopisu “Nutrition” objavljeno je da restrikcija mesa, ribe i peradi poboljšava raspoloženje. Naime, dokazano je da su ispitanici vegetarijanci, koji nisu uzimali navedene namirnice, konzumirali manje arahidonske kiseline (omega-6 masna kiselina) te EPA i DHA (omega-3 masne kiseline), pa su nakon ispitivanog perioda od dvije sedmice imali i bolje raspoloženje dokazano posebnim testovima. Naučnici zaključuju da restrikcija mesa, ribe i peradi poboljšava raspoloženje.

tnom infekcijom i posljedicama na jetru, žučne kanale i pankreas, pa i brojne druge organe. Akutni holecistitis nastaje najčešće nakon bilijarne kolike (napada bolova) zbog začepljenja izvodnih kanala žučnjaka (vrata i ductus cisticusa) kamencem. Postepen početak holecistitisa s razvojem progresivne simptomatologije viđa se kod takozvanog akalkuloznog holecistitisa, to jeste onog čiji uzrok nije kamenac. Ovaj oblik je veoma rijedak. Uzrok infekcije žučnih kanala je, najčešće, hematogena diseminacija bakterija iz nekog žarišta u organizmu. Postoji simptomat-

ska holelitijaza, koja ima uzrok u kamencima u hepatobilijarnom sistemu i takozvana asimptomatska holelitijaza koja nema kalkulusa (kamenaca). Najveći broj bolesnika s kamencem razvije znake holecistitisa, bilo akutnog ili hroničnog oblika. Upalne prom-

jene u žučnjaku su izraženije što litijaza duže traje, što opravdava hiruršku terapijsku proceduru - operaciju.

Trbu{na {upljina
Kamenac stvara prepreke u oticanju žuči i bujanja bakterija u njemu i nastanka upale. Različite vrste bakte-

Upalni procesi
Kamenac u vratu žučnjaka može dovesti do divertikularnog proširenja njegovog vrata. Hronični upalni proces u vidu fibroze može se sa žučnjaka proširiti na izvodne kanale jetre, dovodeći do njegove opstrukcije, poznate kao Miritzijev sindrom. Kamenac u vratu žučnjaka, s razvojem akutnog kolecistitisa, može pritisnuti holedohus i dovesti do opstruktivnog ikterusa.

rija u sadržaju žuči nalaze se kod oko 50 posto oboljelih. Hronična upala dovodi do fibroze (ožiljnih promjena) njegove stijenke, što otežava operaciju. Kada istisnuti kamenac začepi kanal žučne kese, nastaje opstruktivni holecistitis s mogućim pucanjem u trbušnu šupljinu. Ako se kamenac iz žučne kese zaglavi u holedohus, može dovesti do opstruktivne žutice i teške upale žučnih kanala u jetri, jetre i pankreasa. Veliki kamenac može probiti zid žučnjaka sa stvaranjem holecistoenterične fistule (komunikacija s crijevima) s mogućim zapetljajem crijeva.

Nova saznanja o jajima

@umance u prevenciji bolesti srca
Do sada se znalo da su jaja odličan izvor proteina, lipida, vitamina i minerala, a naučnici s Univerziteta u Alberti otkrili su i njihova antioksidativna svojstva, što znači da pomažu u prevenciji bolesti srca i krvnih žila te raka. Istraživači su ispitivali žumance jaja kokoši koje su hranjene pšenicom ili kukuruzom i utvrdili da sadrže dvije aminokiseline, i to triptofan i tirozin, koje imaju jako antioksidativno svojstvo, što znači da štite od raznih bolesti. Tako dva sirova žumanca imaju gotovo dvostruko veće antioksidativno svojstvo nego jabuka i gotovo isto kao 25 grama brusnica. Količina aminokiselina smanjuje se prženjem ili kuhanjem, ali i u tom slučaju mogu zamijeniti količinu antioksidansa koju sadrži jedna jabuka. Naučnici s Alberte najavljuju da će novim istraživanjima utvrditi sadrže li jaja i druge proteine koji imaju antioksidativna svojstva jer je već poznato da u žumancu ima karotenoida kao i peptida.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

39

Prevencija

S proljećem dolazi vrijeme alergija

Piše:
Akademik prof. dr. Mirsada Hukić 
=L@ = >EA@E?EIK @E=CIJEK E EIFEJEL=A == 0=I== *HE?= 5=H=AL !!$#!% '$ !!"!"

Burna reakcija organizma mo`e biti vrlo opasna
Znaci i simptomi alergijske reakcije ovise o mjestu gdje se ona odigrava - koža, dišni putevi, probavni sistem, krvno-žilni sistem, cijeli organizam
simptomi alergijske reakcije ovise o mjestu gdje se ona odigrava (koža, dišni putevi, probavni sistem, krvno-žilni sistem, cijeli organizam). Promjene na koži manifestiraju se kao: urtikarija, osipi, ekcemi, otoci.
Štiti dojke

B

ritanski naučnici utvrdili su da je u periodu od 1990. do 2001. godine broj ljudi koji pate od alergije povećan za sedam puta. Procjenjuje se da više od 500 miliona ljudi na svijetu pati od nekog oblika alergijske reakcije, a da skoro svaka osoba u toku života ima barem jednu alergijsku reakciju. U BiH se učestalost alergijskog rinitisa procjenjuje na sedam do deset posto opće populacije, a astme na tri do pet posto. Djeca i mladi obolijevaju u znatno većem procentu. Zašto alergije idu uzlaznom putanjom, posebno u razvijenim zemljama, postoji više teorija. Jedna od njih je da se u posljednje vrijeme javio veliki broj novih alergena, sintetičkih i polusintetičkih.

Te{ko disanje
Alergijskom reakcijom mogu biti zahvaćeni svi segmenti dišnih puteva: nos (polenska groznica), grlo (otok), pluća (kašalj, teško disanje, bronhospazam, astma). Simptomi od probavnog sistema su: mučnina, povraćanje, bolovi u stomaku i proljev. Zahvaćenost srčano-žilnog sistema, a time i cijelog organizma, dovodi do osjećaja malaksalosti, slabosti, bljedila, nesvjestice, anafilaktičkog šoka, a u najtežim slučajevima i do smrti. Dijagnostika alergijske bolesti nije uvijek jednostavna. Prvi korak je uzimanje iscrpne povijesti bolesti i pregled bolesnika. Podaci dobiveni od bolesnika usmjeravaju daljnju laboratorijsku dijagnostiku. Laboratorijskim testiranjem može se utvrditi uzrok alergije, a to je preduvjet za primjenu odgovarajuće terapije i za provođenje mjera zaštite.

Rikula smanjuje rizik od raka
Osim obilja hranjivih Mamogram i biopsija tvari, rikula sadrži i različite biološki aktivne sastojke - fitohemikalije, čije antioksidativne osobine imaju pozitivan utjecaj na zdravlje smanjujući rizik obolijevanja od raznih bolesti. Sadrži velike količine beta karotena, luteina i zeaksantina. Rikula sadrži i indole, koji su učinkoviti u smislu redukcije rizika pojave hormonski ovisnog karcinoma kao što je karcinom dojke. Pozitivno utječu tako da inaktiviraju estrogen i inhibiraju rast transformiranih ćelija.

Virusi i paraziti
Druga je tzv. higijenska i ekološka teorija. Higijenska teorija zasniva se na pretpostavci da se imunološki sistem djece u vrijeme sazrijevanja i učenja šta je opasno, a šta ne, zbog vrlo visokih standarda u razvijenim zemljama (higijena, široka upotreba antibiotika, vakcinacija), ne susreće u dovoljnoj mjeri s bakterijama, njihovim produktima, virusima i parazitima. Zbog toga se sistem ne formira pravilno te kasnije burno reagira na sasvim bezazlene supstance, što do-

Alergije na polen su najčešće

vodi do bolesti. Ekološka teorija tumači se izlaganjem okolinskim faktorima koji su

Astma
Svaki treći alergičar dobije i astmu ukoliko ne počne s terapijom na vrijeme. Ovaj rizik se pravovremenom i ispravnom terapijom može reducirati. Trenutno postoje tri načina tretmana alergije: izbjegavanje alergena, simptomatska terapija i imunološka terapija. Za uspješnu primjenu svake od ovih terapijskih procedura potrebno je prvo utvrditi koji alergen uzrokuje bolest.

potencijalni alergeni, a to su u prvom redu različita onečišćenja, sredstva za čišćenje, držanje kućnih ljubimaca, visoki udio konzervansa u hrani i dr. Alergija je burna, prekomjerna, ponekad fatalna reakcija organizma na specifičnu, inače neškodljivu supstancu ili više njih, poznatih pod zajedničkim imenom alergeni. Najčešći aler-

geni su: polen (drveća, trave i korova), grinje, dlake mačke i druge životinje; hrana: kikiriki, jaja, soja, kravlje mlijeko i plodovi mora; ubod insekata, lijekovi, plijesan, lateks. Simptomi alergije mogu varirati od blagih do teških i po život opasnih. Reakcije mogu biti lokalne (na jednom mjestu) ili generalizirane (anafilaksija). Znaci i

Iz medicinskih časopisa

Kolonoskopija smanjuje stopu smrtnosti od raka
Detekcija polipa

Podvrgavanje kolonoskopiji, neugodnoj pretrazi kojom se može otkriti i prevenirati rak debelog crijeva, može za 53 posto smanjiti rizik od smrti, objavili su američki naučnici. Tim naučnika iz Njujorka

utvrdio je da kolonoskopije, u kojima se prekancerozni polipi uklanjaju, smanjuju stopu smrtnosti od raka debelog crijeva za 53 posto. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu “New England Journal od

Medicine”. Istraživanje pokazuje ne samo smanjenje broja novih slučajeva karcinoma debelog crijeva nego i manji broj umrlih od raka debelog crijeva zahvaljujući uklanjanju tih adenoma.

40

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012

Dnevni avaz

oglasi

mart 8. u Makarskoj!
Provedite veseli vikend
u znaku ljepšeg spola, uz glazbu u`ivo, opuštaju}u masa`u, saunu i jacuzzi…u HoteluMeteor 4* u Makarskoj!

Pokloni hotela Meteor
korištenje wellness centra: unutarnji bazen, jacuzzi, sauna1/2 hr gratis, 1 masa`a le|a po osobi gratis, teretana parking Nagra|ujemo dvije najsretnije ~itateljice koje nam preko Facebook profila (Hoteli Makarska) na inbox najkasnije do srijede, 7. 3. u 19:00 sati, pošalju najbolji razlog zašto baš one trebaju osvojiti nagradni vikend u Makarskoj za dvoje! Informacije i rezervacije: T. +385 21 564 346

E-mail:marketing@hoteli-makarska.hr

!

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012. 

AJ IAJ

"

EUROSONG 2012 Predstavljanje pjesme “Korake ti znam” 15. marta

Mesihović i Bregović: Razgovor uz kafu i čaj

(Foto: S. Saletović)

5J=HE FHE=JAE H=CL=H=E KE?E
Glavna tema bio Bregin veliki koncert u Zetri 24. marta
Tako, uz kafu i čaj, nije nedostajalo muzičkih tema, a glavna je bio Bregin veliki rođendanski koncert 24. marta u sarajevskoj Zetri, za koji u cijeloj zemlji vlada veliki interes. - Prije posjete Mesihoviću Goran je bio u Domu zdravlja “Vrazova”, gdje je otvorio zdravstveni karton. Goran Bregović i Rusmir Mesihović, ministar zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine, sastali su jučer i proveli ugodno vrijeme u prijateljskom razgovoru. Njih dvojica su dugogodišnji prijatelji, a svojevremeno su bili i kolege muzičari, jer je Mesihović svirao u grupi “Rok apoteka”. Potom ga je na Ortopediji KCUS-a pregledao ljekar Ismet Gavrankapetanović, koji je ustvrdio da je Goran u odličnoj kondiciji - rekao nam je Faruk Drina, producent Breginog koncerta u Zetri. Bregović je jučer obišao i piramide u Visokom. L. S. R.

Susret Bregovića i Mesihovića

2HAEAH= =OA 5=H K DJAK ’-KHF=’
Direktan prijenos na BHT1 u 20 sati Gosti bi trebali biti Deen, Marija Šestić... Snimanje spota na lokacijama u Kaknju i Počitelju
songa www.eurovision.tv. te evrovizijskoj stranici eurovision.tv. Maya Sar i njen suprug i producent projekta Mahir Sarihodžić nedavno su u Rimu završili postprodukciju numere i sada je na redu snimanje spota. Snimanje će se odvijati na lokacijama u Kaknju i Počitelju, a spot kojim će naša pjesma za Baku biti promovirana širom Evrope bit će, također, predstavljen 15. marta. Maya Sar nastupa 24. maja u drugoj polufinalnoj večeri Eurosonga, kada će pokušati izboriti kartu za veliki finale. L. S. R.
Kunis: Tijelo joj se promijenilo 

E= KEI žAE LAćA CHK@E

Nakon što je smršavila devet kilograma

Ugašena i posljednja nada

Maya Sar će pjesmu “Korake ti znam”, s kojom će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Eurosongu 2012, premijerno javnosti predstaviti u četvrtak, 15. marta. Specijalni jednosatni program koji počinje u 20 sati bit će upriličen u sarajevskom hotelu “Europa”, što će BHT1 emitirati u direktnom prijenosu, kao i BH Radio1, s tim što na njihovim talasima program počinje u 19.30 sati. Ova specijalna emisija bit će uživo emitirana i na internet-stranici BHRT-a www.bhrt.ba kao i na službenoj stranici Euro-

Jedna od najzgodnijih mladih holivudskih glumica Mila Kunis američkim medijima priznala je da se brine kako će izgledati u budućno-

sti. Za ulogu u “Crnom labudu” smršavila je devet kilograma. Priznaje da joj se nakon gubitka tih kilograma tijelo promijenilo.

Kada je vratila kilograme, sve joj je otišlo na pogrešna mjesta. Grudi su joj se smanjile, ali i zadnjica. Višak kilograma joj je, kaže, otišao

u bokove. Mila za sada ne želi ići kod estetskog hirurga, mada bi, kaže, voljela da ponovo ima veće grudi.

Maya Sar sa suprugom i producentom Mahirom Sarihodžićem: Pripreme za premijeru

Glumačka postava “Prijatelja”

Dženifer Aniston (Jennifer) posljednja je u nizu glumica koje smo gledali u popularnoj seriji “Prijatelji”, a koja je odbacila mogućnost snimanja filmske verzije. Ekipa se ne želi ponovo okupiti. Vjeruju da filmska verzija sad više ne bi bila ni upola uspješna kao serija nekad te odbacuju mogućnost dolaska na veliko platno, kakvu su iskoristili producenti i glumačka ekipa “Seksa i gra- 

EšJ= @ BEIA LAHEA ’2HE=JA=’
da”. Prije Dženifer mogućnost filmskog “reuniona” odbacio je Met LeBlank (Matt LeBlanc). Ideja o ponovnom okupljanju javila se 2010. godine, a tad ju je Aniston podržavala. Kurtni Koks (Courteney Cox) je tad potvrdila da su ona i Aniston došle na ideju ponovo stati pred kamere zajedno s Lizom Kudrou (Lisa Kudrow), Dejvidom Švimerom

(David Schwimmer), Metjuom Perijem (Matthew Perry) i Metom LeBlankom. Američka humoristička televizijska serija “Prijatelji” je, podsjetimo, uveseljavala publiku deset godina. Prva epizoda emitirana je 22. septembra 1994. godine. Posljednju epizodu, emitiranu 2004. godine, samo u Americi gledalo je 51,1 milion ljudi.

Nikol Šercinger (Nicole Scherzinger) vratila se u zagrljaj 27-godišnjeg vozača Formule 1 Luis Hamilton (Lewisa). Kako pišu britanski mediji, bivši svjetski prvak i 33-godišnja pjevačica ponovno su zajedno, a na pomolu je, navodno, i vjenčanje. Pomirenju ovo dvoje zaljubljenih golupčića navodno je kumovao Hamiltonov otac Entoni (Anthony), koji je u veoma dobrim odnosima s Nikol, te je sinu pojasnio da ga “sjajna žena poput Nikol neće dugo čekati”. Par je prekinuo u oktobru prošle godine. O pomirenju se pisalo i početkom ove godine, jer su Novu dočekali zajedno u Koloradu. Nedavno su uživali na romantičnom odmoru u Monaku. 

= FK LAč=A ŠAH?ECAH E 0=EJ=
Klum: Ne želi da djeca pate zbog odlaska oca

Prema pisanju britanskih medija

2H@Eč= =>=L= = F=žE

Hajdi Klum uživala s djecom

Frenkie: Pauza od nastupa

Hajdi Klum (Heidi) se trudi da njeno četvero djece ne osjeti da porodica zbog odlaska oca prolazi kroz pravu dramu. Sunce koje je prekjučer zasjalo u

Los Anđelesu iskoristili su na plaži u Malibuu. Dok su se sinovi Henri (Henry) i Džoan (Johan) sami zabavljali u čamcu, Hajdi je na dasci veslala s

kćerkom Leni. Dok su one uživale u toplom moru, najmlađu kćerkicu Lou čuvale su na plaži Hajdina mama i dadilja. Bez obzira na razlaz s pjevačem

Silom (Seal), koji je svijet šokirao, nije zapustila nijednu majčinsku dužnost i sve ih obavlja s osmijehom. A dok mu porodica uživa, Sil je posvećen turneji i radu.

.HAEA IA FILAJE =@K =FHIE L =>KK *H=DE =>=J
Hamilton i Šercinger: Pomirenju kumovao njegov otac

Tuzlanski reper pripremio pjesme

Pjevačica se dvoumi

Spec
Haris Džinović 29. marta gostovat će u tuzlanskom klubu “Viva”. Ulaznice će stajati 20 konvertibilnih maraka, a Fikret Vukalić Fantom, koji radi na organizaciji ovag nastupa, poručuje da će to biti noć za pamćenje. - Sigurno je da će Džinović prirediti sjajnu atmosferu, a usto pripremamo brojna iznenađenja - poručio je Fantom. L. S. R.

Adnan Hamidović Frenkie u posljednje vrijeme pauzira od nastupa, a jedan od razloga je rad na novom albumu. Tuzlanski reper, čiji je novi singl “Gori” već sedmicama u vrhu MTV-jeve regionalne liste, ističe da je već pripremio sve pjesme koje bi se trebale naći na njegovom narednom nosaču zvuka. - Spremni su svi tekstovi i muzika, a sljedeća faza je, naravno, ulazak u studio. Nig-

dje ne žurim, polako radim na albumu koji bi, prema nekoj slobodnoj procjeni, u prodaji trebao biti krajem ljeta. Izdavač će, kao i za prethodni CD, biti “Menart”. Uveliko radim i na drugom najavnom singlu, a moram naglasiti i da će se na albumu naći jedan ili dva remiksa numere “Gori”, odabrana putem svojevrsnog konkursa na mojoj Facebook stranici ističe Frenkie. H. P.

Brahim Zajbat (Zaibat) zaprosio je Madonu (Madonna) u jednom kabalističkom centru u Njujorku. Bez obzira na to što je plesač Madonu upoznao i sa svojom majkom koja je od nje mlađa osam godina, pjevačica se dvoumi da li da prihvati Brahimovu ponudu. Nakon razvoda s Gajem Ričijem (Guy Ritchie) 2008. godine pjevačica je rekla da bi radije da je pregazi

voz nego da ponovo stane pred oltar, ali se sada dvoumi. - Kada je Brahim zaprosio Madonu, ona mu je rekla da mora dobro razmisliti šta će mu reći kao i da ne želi žuriti. Sretna je s njim, ali neki njeni prijatelji nisu sigurni da je spremna ponovo da se uda - otkrio je poznanik pjevačice, koja je od Brahima starija 29 godina.

Madona: Pjevačica 29 godina starija od momka

42

Srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

ILA=@=H

Dnevni avaz, srijeda,, 7. mart/o`ujak 2012.

"!

Tačno Netačno
U novčanom sistemu jedne zemlje 1nikad nije štampana novčanica od 100 miliona? Morganatski brak je brak između koji 2muškarca i ženesloju?ne pripadaju istom društvenom Roma je rimskoj mitologiji perso3nifikacija ugrada Rima i zaštitnica Rimskog carstva? 1. NETAČNO

*=AJ=A HELA = FAJE JH
Baletanke su lijepe i mnoge ih žene nose. Ljekari, međutim, kažu da oni koji hodaju u baletankama mogu jednako tako hodati u kartonskim cipelama. Ova obuća ne pruža dovoljno potpore pa vas stopala mogu brže zaboljeti, čak može doći i do razvoja bolnih stanja kao što su plantarni fascitis. Plantarni fascitis ili petni trn je bolest donjeg dijela petne kosti nastala kao posljedica

MODA I ZDRAVLJE Obuća koja baš i nije dobra za stopala

Novčanica od 100 miliona maraka

ortopedskim podložite vno Cipele za petu te redo faučićem uloškom i jast plantarne be istezanja provodite vjež pete. love la sa scije i Ahi uje nošenje cipe enama se savjet tom (ni u kojem Ž om pe širokom nisk tankom petom). aju štikle s sluč

2HALA?E=

Plantarni fascitis ili petni trn je bolest donjeg dijela petne kosti nastale kao posljedica oštećenja plantarne fascije, a dovodi do puknuća njenih vezivnih niti
oštećenja plantarne fascije (široki ligament koji se pruža s donje strane stopala - od petne kosti pa sve do prstiju, te održava koštane svodove stopala), a dovodi do djelimičnog ili potpunog puknuća njenih vezivnih niti. Upala ovog ligamenta može nastati zbog dugog hodanja, trčanja ili stajanja, a loša obuća kao što su iznošene tenisice ili baletanke problem mogu samo pogoršati.

2HA?EAA= F=AJ K@E EA = IH=AžELIJ 5=@A@ A FFKJ =E= Do sada se vjerovalo da ljudski mozak sadrži oko 100 milijardi neurona, ali je stvarna cifra ipak nešto manja - iznosi oko 86 milijardi neurona. Mozak sadrži Brazilsko is86 milijardi neurona traživanje provedeno je na mozgovima muškaraca starosti od 50 do 71 godine života. - Ustanovili smo da prosječan ljudski mozak ima oko 86 milijardi neurona. I nijedan nije ni blizu cifri od 100 milijardi. Iako se možda i ne čini tako, 14 milijardi neurona čini veliku razliku - to je, naprimjer, polovina neurona koje sadrži mozak gorile - pojašnjavaju naučnici. Prirodni hormon oksitocin, koji se luči prilikom seksa, a majkama olakšava postporođajno razdoblje, mogao bi postati novi lijek protiv sramežljivosti. Naučnici su u tom smjeru proveli Oksitocin smanjuje niz istraživanja, koja anksioznost su pokazala da oksitocin smanjuje fobije i anksioznost. Rezultati su, uistinu, ohrabrujući za one koji pokušavaju pronaći siguran i bezopasan nadomjestak alkoholu. Sramežljivi ljudi, naime, često su skloni upotrebi alkohola i opijata, koji im pomažu u suočavanju sa stresnim situacijama.

Naučno dokazano

Kraj fobijama

Izaziva ovisnost

Ne može se reći da u novčanom sistemu jedne zemlje nikad nije štampana novčanica od 100 miliona. Učinjeno je to na današnji dan, 7. marta 1923. godine u Njemačkoj, a novčanica je glasila na 100 miliona maraka. Kutija šibica u Berlinu tada je koštala 900 miliona maraka. Početkom 1923. godine finansijski sistem Njemačke našao se na rubu propasti. Spirala inflacije uzela je takav zamah da je papirni novac postao praktično bezvrijedan. Jedan dolar je tada na berzama vrijedio 4,6 miliona maraka, da bi do kraja godine dostigao cifru od 4,2 biliona maraka. Banke su bez prestanka izbacivale brda novca te su uskoro štampane novčanice od 500.000, pa čak i milion maraka. Kruna je bila kasnija novčanica s monstruoznom cifrom od 1.000 miliona maraka.

2. TAČNO

Studija objavljena u časopisu Mozak “American Jour- stalno nal of Clinical Nu- traži još trition” tvrdi da je sladoled, osim što je ukusan, veoma zarazan. Nakon što, naime, pojedemo sladoled, naš mozak traži još, baš kao i mozak osobe koje redovno uzima kokain. Naučnici s Instituta za istraživanje u Oregonu tvrde da prejedanje visokokaloričnom i slatkom hranom mijenja način na koji reagira mozak te smanjuje osjećaj nagrade. U studiji je učestvovao 151 tinejdžer u dobi između 14 i 16 godina.

Morganatski brak neravnopravni supružnici
Morganatski brak (matrimonium od morganaticum, po staronjemačkom Morgengabe - jutarnji dar mladoženje nevjesti) jeste brak između muškarca i žene koji ne pripadaju istom društvenom sloju. U feudalnom društvu brak društveno neravnopravnih supružnika. Izraz morganatski brak najčešće se koristi za brak zaključen između člana vladarske dinastije ili pripadnika plemstva i žene nižeg društvenog položaja, kojoj ovakav brak ne daje sva prava koja ima bračni drug, a djeca iz tog braka nemaju pravo nasljeđivanja očeve titule ni imovine. U novije vrijeme pojam morganatski brak proširen je i na brak koji sklapa žena plemićkog statusa s mužem iz gradskog staleža.

GLUMICA ARKET

KOMAD ROBE U TRGOVINI

GLUMAC KERTIS

NIZ, POREDAK

PUBLICIST KER[OVANI

LITAR

TRIJESKA

MARKETIN[KA PORUKA

ZMAJ, NEMAN

LELUJATI

UGANDSKI DIKTATOR

VR[ITI PATROLIRANJE GLUMICE SUZANA I PATRI[A DOVR[ITI ^EKANJE POMJERITI, POMAKNUTI ATLETI^AR LUIS UZVIK KOJIM SE MAMI KOZA PRVI ^OVJEK PO BIBLIJI H.P. NOVA HAYATOVA ZVIJEZDA NA SLICI MUZI^AR KUPER RUSKI BIOLOG ALEKSANDAR RADIJ NJEMA^KI GRAMAT. ^LAN TV KOMENTATOR SPAHO KLIN, EKSER

3. TAČNO

Roma je odabrala mjesto za Rim
Roma je u rimskoj mitologiji personifikacija grada Rima i zaštitnica Rimskog carstva. Prema legendi je mitska junakinja trojanskog porijekla po kojoj je Rim (Roma) dobio ime jer je ona odabrala mjesto na kojem je sagrađen. Ideja o Rimu kao božanskom gradu i likovni prikazi Rome javljaju se krajem republike, a njen kult nastaje tek u doba carstva u istočnim provincijam. Romu su prikazivali s kacigom i u oružju, poput Minerve, ali s rogom obilja (cornu copiae) u ruci. Imala je mnogo hramova, naročito u provincijama, i poštovala se najčešće s carem.

PJEVA^ICA TARNER

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA HAMO, KORPAR, ELIPSA,KOTA, RA[OMON, VAT, OBORI, AORTA, DAMIR D@UMHUR, OMO, NOTA, RK, TARZAN, RUKA 2817

GLAVNI GRAD ITALIJE

BILO KAKAV

44

Srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz

oglasi

POZIV ZA PRIJAVU POTRA@IVANJA I OBAVEZA
„UNIS LASTA Eco Color Sistem“ d.o.o. Sarajevo poziva sve svoje eventualne vjerovnike i du`nike da prijave sva svoja potra`ivanja od dru{tva i obaveze prema dru{tvu nastale do 01. 03. 2012. godine. Prijave potra`ivanja i obaveza treba podnijeti dru{tvu na adresu „UNIS LASTA ECS“ d.o.o. Sarajevo, Ulica Lu`ansko polje broj 7. Rok za prijavu potra`ivanja je najkasnije 30 dana nakon objavljivanja ovog poziva. Sarajevo, 06. 03. 2012. godine V.D. Direktor:
N

UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET SARAJEVO OBJAVLJUJE odr`avanje javne odbrane doktorske disertacije kandidata mr.sci. Selme [krbo mr.ph. pod nazivom: „KOMPARATIVNO ISPITIVANJE EFIKASNOSTI I SIGURNOSTI KOMBINACIJE ALFA 1-13 KORTIKOTROPIN/METENKEFALIN I KORTIKOSTEROIDA U TRETMANU BRONHIJALNE ASTME“ dana 06. 04. 2012. godine u 13.00 sati u sali Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u Kampusu, UNSA, ul. Zmaja od Bosne Svi zainteresovani mogu pogledati doktorsku disertaciju u Dekanatu Farmaceutskog fakulteta svakim radnim danom u vremenu od 11.00 do 13.00 sati. Dekanat Farmaceutskog fakulteta

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Parni~no odjeljenje za sporove male vrijednosti Broj: 65 0 Mals 031072 07 Mals Op}inski sud u Sarajevu, stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}, u pravnoj stvari tu`itelja TRIGLAV BH OSIGURANJE D.D. SARAJEVO, protiv tu`enog SALKI] HARIS VL. STR „EDY STYLE“ Sarajevo sa sjedi{tem na adresi Trg Zlatnih Ljiljana broj 10, radi duga od 322,70 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“ broj 53/03)
OP]INSKI SUD U GORA@DU Zemlji{noknji`ni ured Br. 045-0-DN-12-000 040 U Gora`du, dana: 06. 03. 2012. godine Na osnovu ~l. 63 i ~l. 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH (Sl. novine FBiH br. 19/03 i 54/04) Op}inski sud u Gora`du najavljuje

Dnevni avaz

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

45

USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-12-000 040, po zahtjevu Oputar Elvedina, sin Malina u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 1079/04 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 1548 zv. Popov do, ku}a i zgrada 98 m2, dvo-

OBJAVLJUJE
- dostavu tu`be na odgovor Dana 07. 12. 2007. godine tu`itelj je kod ovog suda podnio tu`bu protiv tu`enog, a radi isplate duga u iznosu od 322,70 KM, pa je predlo`eno da sud nakon provedene rasprave, ili u toku pripremanja glavne rasprave, donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 322,70 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 30. 11 2006. godine do dana isplate, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Ukoliko tu`eni u roku od 30 dana sudu ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u smislu odredbi ~lana 182. ZPP-a. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste na oglasnoj plo~i suda i u jednim dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni saradnik Senad Had`iomeragi}

ri{te povr{ine 248 m2. Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. 1079/04 K.O. Gora`de I je Perendija Zdravka, k}i Vlada sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. [ef zemlji{noknji`nog ulo{ka Edin Halilovi} dipl. pravnik

JABAND@I] (Ishak) EDIN Bukva b.b,Te{anj Dana, 05.03.2011. godine PREDMET: Objava podataka o stjecanju dionica U skladu sa odredbom ~lana 248. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira objavljujem da sam dana 18.01.2012. godine stekao 5,35 % dionica emitenta „Vemal“ d.d Te{anj sa sljede}im podacima: - Ime i prezime: EDIN JABAND@I] - Naziv i sjedi{te emitenta: „VEMAL“ d.d Te{anj, Nesuha Me{i}a 1 - Postotak u~e{}a u ukupnom broju dionica: 5,35 % Jaband`i} Edin

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 P 005020 01 P Tuzla, 28. 02. 2012. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Safet Hajdarbegovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Kotarevi} D`evada iz Tuzle, ul. Mala Solina 49, zastupan po advokatskoj kancelariji „Muhi} i dr.“ protiv tu`enog „Dom invest“ d.o.o. Tuzla, ul. Tuzlanskog odreda 20 Tuzla, radi duga, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“, broj 53/03, 73/05 i 19/06 - u daljem tekstu ZPP-a), objavljuje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 191708 11 I Sarajevo, 16. 02. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, sudija Mustafa [u{i}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja TRIGLAV BH OSIGURANJE DD SARAJEVO, ul. Dolina br. 8, protiv izvr{enika @ULJ SLAVEN iz Sarajeva, ul. Trg Sarajevske olimpijade 27, radi izvr{enja, na osnovu ~lana 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku (Slu`bene novine FBiH, br. 53/03; 73/05 i 19/06), na prijedlog tra`ioca izvr{enja od 03. 08. 2011. godine:

POZIV
Za: tu`enog „Dom invest“ d.o.o. Tuzla, ul. Tuzlanskog odreda 20 Pozivate se kao stranka na pripremno ro~i{te zakazano za dan petak, 06. 04. 2012. godine u 13,00 sati koje }e se odr`ati u Op}inskom sudu u Tuzli, soba broj 57- II sprat NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`itelj smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~lan 84. stav 1. ZPP-a). Ako na pripremno ro~i{te ili na ro~i{te za glavnu raspravu ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Dostava poziva se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~lan 348. stav 4. ZPP-a). Sudija Safet Hajdarbegovi}

OBJAVLJUJE
RJE[ENJE O IZVR[ENJU dozvoljeno dana 08. 04. 2011. godine, na osnovu vjerodostojne isprave, mjenice broj AF 2617503 od 02. 06. 2008. godine, radi naplate iznosa od 534,22 KM, sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od 11. 03. 2011. godine, pa do dana isplate, te tro{kove izvr{nog postupka u iznosu od 26,00 KM. Izvr{enje }e se provesti zapljenom, procjenom i prodajom stvari izvr{enika na adresi u Sarajevu, u ul. Trg Sarajevske Olimpijade br. 27, te namirenjem tra`ioca izvr{enja iz iznosa dobijenog prodajom i prenosom na transakcijski ra~un tra`ioca izvr{enja broj 1327310012556391, otvoren kod NLB Tuzlanske banke. SUDIJA Mustafa [u{i}, s.r. POUKA: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor ovom sudu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema istog. Prigovor se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke. Dostavljanje rje{enja o izvr{enju izvr{eniku smatra se izvr{enim, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD U KISELJAKU Broj: 49 0 Ip 005761 98 Ip Kiseljak, 24. 02. 2012. godine Op}inski sud u Kiseljaku, sudac Bo`ana Banduka u pravnoj stvari tra`itelja izvr{enja 1. LJUBLJANSKA BANKA DD SARAJEVO (u ste~aju), Podgaj broj 3, koju zastupa Muhamed Mahmutovi} ste~ajni upravnik, protiv izvr{enika SPORT FORM DD FOJNICA, ul. Mehmeda Spahe broj 11, radi izvr{enja na nekretnini, v.sp. 150.000,00 KM, dana 24. 02. 2012. godine, donio je:

ZAKLJU^AK O PRODAJI
NEKRETNINE 1. Odre|uje se prvo ro~i{te za prodaju nekretnina izvr{enika i to: - nekretnina upisana u zemlji{noknji`ni izvadak broj 1056 i to k.~. 431 u naravi poslovne zgrade 1, 2, 3. Ukupno povr{ine predmetne nekretnine iznosi 376,24 m2 u vlasni{tvu izvr{enika. Prodaja }e se obaviti usmenim javnim nadmetanjem. Dana PETAK, 06. 04. 2012. GODINE u 10,00 sati. Ro~i{te za prodaju ovih nekretnina }e se odr`ati u zgradi Op}inskog suda Kiseljak u sobi broj 6. 2. Na nekretninama iz ta~ke I ovog zaklju~ka postoji tereti odnosno potra`ivanje vjerovnika 1. LJUBLJANSKA BANKA DD SARAJEVO (u ste~aju), protiv izvr{enika SPORT FORM DD FOJNICA, na osnovu sudskog rje{enja Op}inskog suda u Fojnici broj 116/97 od 15. 01. 1998. godine. 3. Vrijednost nekretnine iz ta~ke 1 utvr|ena je nalazom i mi{ljenjem stalnog sudskog vje{taka iz oblasti graditeljstva Lejla Spaho iz Visokog u iznosu od 1.089.325,00 KM od 08. 12. 2011. godine. 4. Na prvom ro~i{tu za prodaju nekretnina, nekretnine iz to~ke 1. ovog zaklju~ka ne mogu se prodati ispod polovine utvr|ene vrijednosti, na drugom ro~i{tu ispod jedne tre}ine utvr|ene vrijednosti, dok na tre}em ro~i{tu iste se mogu prodati bez ograni~enja najni`e cijene u odnosu na utvr|enu vrijednost. 5. Poreze i takse u vezi sa prodajom snosi kupac. 6. Na javnoj prodaji mogu u~estvovati sva fizi~ka i pravna lica, osim lica navedenih u ~l. 88. ZIP-a, uz uvjet da prije ro~i{ta za prodaju na ime osiguranja polo`i iznos od 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine, {to isti ne mo`e iznositi vi{e od 10.000 KM. Prije po~etka ro~i{ta, sudu treba prilo`iti uplatnicu iz koje je vidljivo da je osiguranje polo`eno. Osiguranje se pola`e na ra~un Op}inskog suda u Kiseljaku broj: 3060470000028513 kod HYPO ALPE ADRIA BANK, sa naznakom predmeta broj: 49 0 Ip 005761 98 Ip. Od polaganja osiguranja oslobo|ene su osobe utvr|ene ~l. 86 Zakona o izvr{nom postupku. 7. Kupac je du`an polo`iti cijenu u roku od 30 dana od dana objavljivanja Zaklju~ka o prodaji nekretnine najpovoljnijem ponu|a~u. Ako kupac u odre|enom roku ne polo`i cijenu, sud }e rje{enjem prodaju tom ponu|a~u proglasiti neva`e}om i odrediti da je nekretnina prodata drugom po redu ponu|a~u, koji treba u roku koji mu odredi sud, deponovati cijenu. Navedene odredbe primjenjivati }e se na tre}em ponu|a~u u slu~aju da drugi ne deponuje u utvr|enom roku prodajnu cijenu. U slu~aju da sva tri ponu|a~a sa najvi{im ponudama ne ispune svoje obaveze, sud mo`e oglasiti da ro~i{te nije uspjelo i zakazati novu prodaju. Iz polo`enog osiguranja namirit }e se tro{kovi nove prodaje. 8. Sud }e obustaviti izvr{enje ako se nepokretnost ne mo`e prodati ni na tre}em ro~i{tu. Obustava izvr{enja ne sprije~ava pokretanje novog izvr{nog postupka radi naplate tog potra`ivanja na istoj nepokretnosti. Zaklju~ak o prodaji objaviti }e se na oglasnoj tabli Suda, a stranka mo`e o svom tro{ku objaviti Zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informisanja, odnosno da o Zaklju~ku obavijesti lica koja se bave u posredovanju prodaje nekretnina. Od dana objavljivanja ovog Zaklju~ka na oglasnoj tabli suda do dana prodaje mora pro}i najmanje 30 dana. Zaklju~ak se dostavlja strankama i nadle`nom organu poreske uprave SUDAC Bo`ana Banduka PRAVNA POUKA: Protiv ovog Zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI BROJ: 32 0 Ps 004568 11 Ps 3 Tuzla, 02. 02. 2012. godine U skladu sa ~lanom 348. st. 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku Op}inski sud u Tuzli

OBJAVLJUJE
Dostavljanje tu`be tu`ioca „BADEL 1862“ DD Sarajevo, ul. Dr. Fetaha Be}irbegovi}a br. 45, zastupano po punomo}niku Kadi} Sulejmanu, advokatu iz SarajevabDana 24. 11. 2009. g. tu`ilac je ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog, radi duga u iznosu od 24.757,12 KM. U tu`bi je naveo da su tu`ilac i tu`eni ostvarili poslovni odnos prema kojem je tu`ilac tu`enom isporu~io robu, a koju je tu`eni uredno primio. Tu`ilac je nekoliko puta opominjao tu`enog da isplati predmetni dug, ali isti nikada nije izmirio svoje dugovanje, tako da ukupni dug tu`enog prema tu`iocu iznosi 24.757,12 KM U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja. Poziva se tu`eni da dostavi pismeni odgovor na tu`bu u roku od 30 dana ra~unaju}i od dana prijema ovog dopisa uz napomenu da pismeni odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno ozna~enje suda broj predmeta, pun naziv i adresu za pravna lica, procesne prigovore, decidno izja{njenje da li se tu`beni zahtjev priznaje ili osporava u kom slu~aju je potrebno navesti razloge zbog kojih se isti osporava i ~injenice na kojima se navodi zasnivaju. Pismeni odgovor na tu`bu mora biti potpisan od strane odgovornog lica ili zak. zastupnika, odnosno ovla{tenog punomo}nika. Upozorava se tu`eni da }e u slu~aju nedostavljanja odgovora na tu`bu snositi posljedice propisane ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. Dostava tu`be tu`enom smatra se obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Simi} Radmila

46

Srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna OP]INSKI SUD U TRAVNIKU Broj: 51 0 P 050843 11 P Travnik, 15. 02. 2012. godine

oglasi

Op}inski sud u Travniku, sudac Ivan Mati{i}, u pravnoj stvari tu`itelja CROATIA OSIGURANJE d.d. Ljubu{ki, ul. N, Kordi}a bb, Ljubu{ki, protiv tu`enika Pere Lovrenovi}a, sin Tvrtka, iz Travnika, Ul. Potkraj broj 5A, radi regresnog duga, v.s. 3.424,52 KM na osnovu ~lana 348. stavak 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH (ZPP), objavljuje slijede}i

OGLAS
Dana 01. 07. 2011. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enika Pere Lovrenovi}a iz Travnika, radi regresnog duga u iznosu od 3.424,52 KM, u kojoj tvrdi da je tu`enik dana 25. 06. 2007. godine upravljaju}i motornim vozilom pod utjecajem alkohola, skrivio prometnu nezgodu i na taj na~in prouzro~io materijalnu {tetu na objektu dru{tva IGO BENZ d.o.o. Travnik. Tu`itelj je na ime nastale {tete isplatio iznos od 3.424,52 KM, pa temeljem ~lanka 3. stavak 1 Uvjeta za osiguranje od automobilske odgovornosti, ima pravo regresa prema tu`eniku. Zbog toga tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enika da plati tu`itelju iznos od 3.424,52 KM, sa zakonskim zateznim kamatama, te da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obavje{tava se tu`enik da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava kako priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`enik da je na osnovu ~lanka 70. stavak 1. ZPP-a FBiH du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lanak 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`enik }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se priznaje li ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~lanak 71. stavak 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`enik osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enika. (~lanak 71. stavak 2. ZPP-a FBiH). Tu`enik mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lanak 74. stavak 1 ZPP-a FBiH). Kad tu`enik, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lanak 182. stavak 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDAC Ivan Mati{i}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 084276 11 P Mostar, 28. 02. 2012. godine

OGLAS

Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja Unicredit Bank d.d., protiv tu`enog Mirko Kapetanovi} nastanjen na adresi JAROSLAVA HA[EKA BR. 12 BANJA LUKA, radi Isplata duga, pa kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz i Oglasne plo~e suda. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu usljed propu{tanja. Sud putem novina dostavlja navedenu tu`bu na obavezni odgovor tu`enom Mirko Kapetanovi} sa tu`benim zahtjevom akoji glasi: „Du`ni su tu`enici solidarno isplatiti tu`itelju dug u iznosu od 8.964,84 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev{i od 16. 02. 2011. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate duga, kao i naknaditi tu`itelju parni~ne tro{kove sa zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do isplate, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe“, koju pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu obavezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu-tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o parni~nom postupku 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika, te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev, du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku, du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2. ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka, du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Sudija Mediha Bo{kailo

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

47

Na osnovu ~lana 241. Zakona o privrednim dru{tvima („Sl. novine F/BiH“ br. 23/99, 45/00, 2/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09) i ~lana 146. Statuta Dru{tva, Nadzorni odbor DD za osiguranje „VGT“ Visoko na osnovu Odluke o sazivanju Skup{tine dioni~ara Dru{tva donesene na 37. (tridesetsedmoj) redovnoj sjednici odr`anoj dana 29. 02. 2012. godine objavljuje

OBAVJE[TENJE o sazivanju Skup{tine dioni~ara Dru{tva
19. (devetnaesta) redovna sjednica Skup{tina dioni~ara DD za osiguranje „VGT“ Visoko odr`at }e se u Visokom u sjedi{tu Dru{tva ulica Alaudin br. 1 dana 30. 03. 2012. godine (petak) u 14,00 sati. Dnevni red: Utvr|uje se slijede}i dnevni red za Skup{tinu: 1. Izbor radnih tijela Skup{tine (izbor predsjedavaju}eg, odbora za glasanje i dva ovjeriva~a zapisnika); 2. Dono{enje odluke o usvajanju godi{njeg izvje{taja o poslovanju Dru{tva za 2011. godinu sa izvje{tajem Nadzornog odbora, Odbora za reviziju, interne revizije, revizora i Plan poslovanja Dru{tva za 2012. godinu; 3. Dono{enje odluke o raspodjeli dobiti; 4. Dono{enje odluke o razrije{enju predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora zbog isteka mandata; 5. Dono{enje odluke o izboru ~lanova Nadzornog odbora za mandatni period od 4 godine; 6. Dono{enje odluke o razrije{enju predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju zbog isteka mandata; 7. Dono{enje odluke o izboru predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju za mandatni period od 4 godine; 8. Dono{enje odluke o naknadama za ~lanove Nadzornog odbora i ~lanove Odbora za reviziju; 9. Dono{enje odluke o davanju odobrenja za zaklju~enje ugovora izme|u ~lanova Nadzornog odbora, ~lanova Odbora za reviziju i Dru{tva. Upute za dioni~are: Pravo u~estvovanja u radu Skup{tine i odlu~ivanju imaju dioni~ari koji se nalaze na listi dioni~ara kod Registra za vrijednosne papire F/BiH 30 (trideset) dana prije datuma odr`avanja Skup{tine. Pravo u~estvovanja u radu Skup{tine i odlu~ivanju, dioni~ar mo`e ostvariti li~no ili putem punomo}nika. Dioni~ar ili punomo}nik du`an je podnijeti prijavu (punomo}nik uz prijavu mora dostaviti i punomo}) za u~e{}e u radu i odlu~ivanju na Skup{tini neposrednom predajom, putem faxa ili po{tom na adresu DD za osiguranje „VGT“ Visoko ul. Alaudin br. 1, najkasnije 3 (tri) dana prije odr`avanja Skup{tine. Dioni~ar ili grupa dioni~ara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pismeno predlo`iti pitanja i prijedloge za uvr{tavanje u dnevni red naredne Skup{tine, kao i izmjenu dnevnog reda najkasnije 8 (osam) dana od objavljivanja ovog obavje{tenja, a prijedlozi se dostavljaju na adresu sjedi{ta Dru{tva. Dioni~ar ili punomo}nik ima pravo uvida u materijale pripremljene za devetnaestu redovnu sjednicu Skup{tine svakim radnim danom od 10,00 - 15,00 sati u sjedi{tu Dru{tva, a do dana odr`avanja Skup{tine.

OGLAS BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 905429 04 Mal Mostar, 26. 04. 2011. godine OP]INSKI SUD U MOSTARU, stru~ni saradnik Kemal Maksumi}, u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~arsko Dru{tvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Mostar, ul. Bra}e Feji}a bb, Mostar, koga zastupa zakonski zastupnik direktor protiv tu`enog Duji} Darijan, ul. Ekrema ]uri}a br. 14 Mostar, radi isplate duga, v.sp. 1195,80 KM dono je dana 26. 04. 2011. godine: PRESUDU zbog propu{tanja Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju na ime duga za kori{tenje mobitel usluga iznos od 1195,80 KM sa zakonskim zateznim kamatama i to: na iznos od 89,70 KM po~ev od 01. 03. 2004. god. pa do isplate, na iznos od 1.056,10 KM po~ev od 31. 03. 2004. god. pa do isplate, na iznos od 25,00 KM po~ev od 30. 04. 2004. god. pa do isplate, na iznos od 25,00 KM po~ev od 31. 05. 2004. god. pa do isplate, te mu nadoknaditi tro{kove postupka u iznosu od 138,40 KM, a sve u roku od 30 dana. Stru~ni saradnik Kemal Maksumi} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude `alba nije dopu{tena, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje (~l. 183. ZPP-a FBiH).

48 Srijeda 7. mart/o`ujak 2012. Dnevni avaz 48

ni Najve}i dnev oglasnik u Bosni i Hercegovini 
Nissan Qashqai 2.0 dci 4X4, 2010. g. Prešao 38.000 km.Full oprema, extra stanje, 40.000 KM. Tel. 061 220 749 Opel astra 1,7 dti 2003. 5 vrata, klimatronic, ksenoni, pranje farova i druga oprema. Svi servisi urađeni. Ekstra stanje. Tel. 062 334 499 Pasat 6, 1.9 TDi, 2005. godina, ful oprema, registrovan, sivi metalik. Može zamjena za VW golf 5 ili 6. Tel. 061 181 953 Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 149 190 Autostakla, šoferšajbe sa ugradnjom, bočna stakla, retrovizori, reparacija oštećenja. Garancija na rad 5 god. Tel. 062 735 608 Fiat seicento dijelovi. Tel. 062 534 343 Kupujem lijevi prednji blatobran i poklopac od goriva za Reno Scenic 2000 god. Tel. 061 719 786 Mijenjam alu felge 17 za 16 za lagunu 2. Tel. 061 257 387 Prodaja, ugradnja, remont alnasera, alternatora i ostalih el. uređaja na autu. Tel. 063 459 893 Prodajem djelove za Fiat punto 98. g., 1.1 benzin. Tel. 061 319 517 Prodajem karburator za Golf 2 benzinac 1.6 komplet. Tel. 061 351 513 Prodajem ljetne auto gume Dunlop, 2 sezone korištene, u vrlo dobrom stanju, 80 KM. Tel. 063 294 412 Prodajem motor za Audi 80 cc, 1.6 dizel, sa papirima, Sarajevo. Tel. 061 521 395 Prodajem osam čeličnih felgi, 16 cola, novi passat. Tel. 061 171 871 Prodajem rezervne djelove mjenjač za Mercedes 207. Tel. 061 911 729 Prodajem za golfa 2, 3, 4 alnaser, alternator i za ostala vozila. Može i montaža. Tel. 033 531 996, 062 693 470 Ilidža, Lužani, izdajem trosoban namješten stan u zgradi, cijena 500 KM. Tel. 061 902 401 Jednoiposoban namješten stan u Sarajevu, ul. Trebevička 19. Stanarina 300 KM + režije. Tel. 061 751 705 Jednoiposoban stan na Alipašinom Polju, kod RTV doma. Tel. 061 156 340 Jednokrevetnu sobu ženskoj osobi na Mejtašu. Tel. 061 200 363 Jednosoban namješten stan na Pofalićima kod plavog granapa (kablovska, internet). Tel. 063 997 519 Jednosoban namješten stan u Kovačima - Hrasnica. Tel. 033 694 960 Jednosoban namješten stan veoma povoljno, Gornja Breka 61. Tel. 062 213 696 Jednosoban namješten stan, Alip. polje, A faza, studenticama. Tel. 061 157 571 Jednosoban namješten stan, plinsko grijanje, prvi sprat, na Višnjiku. Cijena 350 KM. Tel. 061 172 852 Jednosoban stan kod Druge gimnazije namješten. Tel. 062 521 696 Jednosoban stan u zgradi, Otes Ilidža. Tel. 062 280 679 Jednosoban stan, namješten, ulaz poseban, centralno grijanje, Bistrik. Tel. 537 240 Kod predsjedništva izdajem dvosoban super namješten stan, drugi sprat, 500 KM. Tel. 061 522 190 Komplet namješten stan, 5 kreveta, radnicima terencima. Jezero, okretaljka Nahorevska. Tel. 061 556 095 Kuća 100 m2, četiri sobe u Nedžarićima, 300 KM plus struja i voda. Tel. 061 369 386 Kuću na Skenderiji, kompletno adaptirana i luksuzno namještena, 2.200 KM mjesečno plus režije. Tel. 061 510 964 M. Dvor dvosoban moderno opremljen stan, Unitik, 600 KM, Hrasno Trg Heroja, jednosoban 350 KM, Čobanija, jednoiposoban moderan, etažno, LCD, 500 KM. Tel. 062 677 488 M. Dvor, Tešanjska, 4-soban, namješten, garaža u zgradi, 1.100 KM. Tel. 061 510 964 Manju garsonjeru na Ilidži zaposlenim djevojkama. Tel. 061 248 189 Mostar - Zalik, jednosoban namješten stan kod trgovačkog centra. Tel. 061 386 037 Mostar, jednosoban namješten stan, 150 m od starog mosta. Tel. 062 992 004 Namješten dvosoban stan sa grijanjem. Tel. 033 613 832, 062 277 758 Namješten dvosoban stan, cent grijanje, pri kuća, parking, TV kab, ul. B. Nušića, 300 KM, Nedžarići. Tel. 062 766 025 Namješten sprat u kući - momcima. Kuhinja, trpez. i kablovska, jednokr. sobe 105 KM, iznad FDS-a, R. Fehima Spahe. Tel. 653 628 Namješten stan studentima ili paru bez djece u privatnoj kući, poseban ulaz, blizina studentskih domova Bjelave. Tel. 061 809 706 Namješten stan u Nedžarićima. Tel. 061 221 706 Namješten stan, 1,5 soba. Alipašino polje, C faza. Tel. 062 888 986 Namješten stan, c. grijanje, poseban ulaz, može i prenočište. Tel. 070 241 258 Namješten stan, poseban ulaz, lok Podhrastovi. Tel. 033 232 138 Namještenu dvokrevetnu sobu, povoljno, ul. Porodice Ribar 65. Tel. 525 098, 066 348 625 Namještenu garsonjeru studentici 5 min od Baščaršije. Tel. 061 511 102 Namještenu sobu u ul. Asima Ferhatovića 18. Tel. 061 106 584 Pofalići 36 m2, 350 KM, 100 metara od tramvaja. Tel. 061 288 939 Potpuno namješten dvosoban stan bračnom paru, kirija 300 KM plus režije. Tel. 062 332 171 Potpuno namješten stan na Socijalnom, kod Merkatora, ulica Igmanska na drugom spratu. Tel. 066 544 876 Potpuno namješten stan u B. Potoku kod Elektrotehničke škole, Tuzlanska 41. Tel. 062 347 301 Povoljno u strogom centru, namještena soba sa grijanjem i upotrebom kuhinje, blizu Pravnog fakulteta. Tel. 033 201 477 Prazan renoviran stan, I sprat, Grbavica, Splitska 67. Tel. 061 147 108 Saraj Polje, trosoban potpuno namješten stan u zgradi, lift, c. grijanje, na duži period. Tel. 061 462 317 Skenderija, kod pic. Galija, dvosoban, lux. opremljen, 600 KM. Tel. 061 360 084 Skenderija, nova Tehelova zgrada, nenamješten sa garažom, 1.200 KM. Tel. 061 510 964 Sobu i kuhinju, c. grijanje, pose. ulaz, može i prenočište. Tel. 070 241 258 Sobu studentici kod Šumarskog fakulteta. Tel. 062 724 761 Stan 40 m2 na Bistriku, 150 KM. Tel. 061 215 335 Stan 70 m2 namješten, TV kablovska, internet, alarm, grijanje, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665 Stan dvosoban, sve odvojeno, namješten, osobama bez auta, Aneks. Tel. 647 362 Stan ekstra opremljen, Mojmilo, u zgradi, 60 m2, u prizemlju, 400 KM mjesec. Tel. 062 780 752 Stan na Grbavici, privatna kuća, studenticama. Tel. 063 459 893 Stan namješten kod Peny plusa, Nedžarići. Tel. 062 762 258 Stan opremljen studenticama, Podhrastovi. Tel. 033 441 687 Stan polunamješten. Pijačna. Tel. 061 866 705 Stan povoljno na duži period, N. Grad. Tel. 061 789 728 Stan u centru grada, cijena povoljna. Tel. 061 504 476, 033 205 825 Stan u Hrasnici 61 m2, D. Paše Bajazidagića br. 6, cijena po dogovoru. Tel. 061 746 462 Trosoban stan u stamb. zgradi u Pofalićima kod OBN-a, potpuno namješten i renoviran, posjeduje internet i kablovsku. Cijena 400 KM Tel. 066 346 385 Dobrinja 3, prodajem jednosoban stan, 40 m2, suteren. Tel. 061 138 633 Dobrinja I, Trg Zlatnih ljiljana dvosoban stan 55 m2, adaptiran sa kuhinjom rađenom po narudžbi. Tel. 061 538 128 Dobrinja, 76 m2, cijena 94.000 KM. Tel. 033 210 245 Dolac Malta, dvosoban stan 63 m2, sprat 6, ekstra lokacija, dva balkona, vl. 1/1, hitno. Tel. 061 139 592 Dolac Malta, Paromlinska, dvosoban stan, 63 m2, sprat 6, vl 1/1, hitno. Tel. 061 139 592 Dolac Malta, stan 54m2, 8. sprat, prvi neboder do mosta. Tel. 061 279 423 Dvosoban stan 54 m2 u starom Ilijašu, cijena 45.000 KM. Tel. 061 572 069 Dvosoban stan 65 m2 na drugom spratu, centar Zenice. Tel. 061 690 848 Dvosoban stan na Grbavici kod Šopinga. Tel. 033 643 876, 062 117 537 Ferhadija 80 m2 na 1. spratu, cijena 240.000 KM. Tel. 061 510 964 Ferhadija, stan 155 m2/I sprat, 3 mokra čvora, balkon, zatvorena lođa, kompletno gleda na Ferhadiju, odlično stanje, 3.550 KM/m2. Tel. 061 510 964 Garsonjera u centru 29 m2, sprat 4, cijena 80.000 KM. Tel. 061 359 728 Grbavica, 61 m2, dvoiposoban stan. Tel. 061 558 932 Grbavica, dvosoban 59 m2, IV sprat, renoviran, može i izdavanje. Tel. 061 493 323 Grbavica, dvosoban stan od 51 m2 sa balkonom - 3. sprat. Tel. 061 260 598 Grbavica, H. Brkića, 51 m2, dvosoban, 3. kat, plinsko etažno, dvostran, balkon, 2.000 KM/m2. Tel. 062 295 919 Grbavica, ul. Grbavička (kod Kapućina), trosoban 74 m2/XIV (nije zadnji), povoljno 1.550 KM/m2. Tel. 061 510 964 Grbavica, ul. Zagrebačka, 45 m2 na I spratu. Sve je kompletno i kvalitetno adaptirano i namješteno, vlasništvo 1/1, 60.000 eura. Tel. 061 510 964 Hrasnica, novija gradnja, trosoban stan (81 m2) + 2 balkona, etažno grijanje, u odličnom je stanju, IV sprat, 1.100 KM/m2. Tel. 061 510 964 Ilidža Lužani, trosoban 69 m2, 3. sprat, balkon 7 m2. Tel. 061 493 323 Ilidža novogradnja u Pejtonu, 52 m2, 2,5 soban, etažno grijanje, 1.600 KM sa PDV. Useljenje u martu. Tel. 061 559 235 Ilidža, Lužani, trosoban, 69 m2, 3. sprat, 100.000 KM, nije fiksno. Tel. 061 493 323 Ilidža, prodajem stan 49 m2. Tel. 061 902 270 Kod kat, Petrakijina, 1. spr, 115 m2, 260.000 KM. A. Polje Trg zavno, 77 m2 105.000 KM, Hrasno, Aleja Lipa, 3. spr. 46 m2, 87.500 KM, B. Mutevelića 1. spr, 53 m2 103.000. Tel. 066 801 737 Koševo, prodajem dvoiposoban stan. Tel. 061 202 497 Marijin Dvor, 90 m2, 1/1, Kralja Tvrtka, 2.000 KM/m2. Tel. 065 274 204 Marijin Dvor, kod Kluba Slovenaca, 86 m2, vis, etažno, odlično stanje, 210.000 KM. Tel. 061 510 964 Mojmilo - ul. Olimpijska, dvosoban stan (55 m2) na vis. prizemlju u odličnom stanju, 1.560 KM/m2. Tel. 061 510 964 Najpovoljnije cijene novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 27 do 90 m2. Tel. 063 893 739 Najpovoljnije tržišne cijene u novogradnji za useljive trosobne stanove na Stupu od 54 - 70 m2 ugrunčeni. Tel. 061 548 023 Novogradnja Nedžarići Tibra 1, stan 54 m2, 2. sprat, 92.000 KM. Tel. 063 893 739

Automobili Prodaja 
Prodajem GOLF A-5 TDI 1.9, 77 KW, 105 KS - karavan. God. proizv. 10. mjesec 2009., klima, tempomat, 10 airbaga, tek registrovan, servisna knj., fabričko stanje. Moguća zamjena. Tel. 061 564 177. 3525-1Ndž 

Audi 3, benzin 1.6, avgust 2002., metalik siva, 2x airbag, klima, ABS, EPC, el. podizači, el. retrovizori, al. felge, daljinsko, alarm Cobra, Meck lock, garažiran. Tel. 061 221 891 Audi 80 cc, dizel, 86. god., očuvan, 1.600 KM. Tel. 061 313 088 Audi A4, 2005. god, 3.0 tdi, V6 Quatro, full oprema, svi servisi kod ovlaštenog servisa, prešao 212.000, reg do 1/13 god. Tel. 061 801 755 Aveo sedan 1.2, 16 v, 2011. Sva oprema, registrovan, novi automobil, cijena 13.600 KM. Tel. 061 358 229 Citroen GS 1.3 iz 1980. Tel. 061 142 418 Džip Musso mijenjam za manje putničko auto. Tel. 066 606 597 Felicia Škoda, 1.3 B, 1999. godina, registrovana 05/2012. Cijena 2.800 KM. Tel. 061 519 369 Fiat panda 1.1i, god. 2003., met crna, 65.000 hkm, reg. 12/12., bez ulaganja, 4.800 KM. Tel. 062 477 006 Ford escort karavan dizel 1991. god. Tek registrovan, 2.000 KM, Sarajevo. Tel. 062 832 602 Ford fiesta 1.8 dizel, 1999. god, 4 vrata, servo, el. pod. Cijena 4.300 KM. Tel. 066 138 608 Ford fiesta 1990. god. Benzin, u odličnom stanju. Tel. 061 108 221 Ford fiesta td 2002. god., 131.000 km prva ruka, servisna knjiga, u odličnom stanju. Plaćeno sve do registracije. Tel. 061 158 784 Ford focus wagon 2008. god, novi model 1.6 ben, 74kw, 1 vlasnik, kupljen u BiH, servisna knjiga, nove gume, 13.500 KM. Tel. 061 173 747 Ford mondeo 1.8 dizel, siva boja, stranac, 1.300 KM. Tel. 063 176 190 Golf 1,6 b automatik, reg bijele boje, god 87. Tel. 063 387 992 Golf 1.9 tdi 1999., plava boja, 2 vrata, alarm, klima, Kiseljak, 8.300 KM. Tel. 061 256 538 Golf 2 u dobrom voz stanju, god. 1987., cijena 2.200 KM. Žena vlasnik 15 god. Tel. 061 623 715 Golf 2, 1.6 dizel, 1988. god. Tek registrovan, 4 vrata, tamno plave boje, fixno 2.500 KM. Tel. 061 538 382 Golf 2, benzin 1.6, 1986. godina, u odličnom stanju, povoljno. Tel. 061 566 689 Golf 4, karavan, 1.9 tdi, crveno i, 2006. god, reg do 21. 07. 2012. Klima, airbag, zeder, komplet zimskih guma sa felgama. Tel. 061 212 829 Golf IV 1.9 TDI, 110 ks, metalik crvena, kraj 2001., reg do 13. 11. 2012., full oprema, 197.000 km. Cijena po dogovoru. Tel. 061 156 126 Golf IV 1.9 TDI, 110ks, metalik crvena, kraj 2001., reg. do 13. 11. 2012., full oprema, 197.000 km. Cijena po dogovoru. Tel. 061 745 982 Golf turbo dizel 1986. god. Registrovan do avgusta. Cijena 800 KM. Tel. 065 890 426 Kadet suza dizel 89. god. Reg. do 14. 3. 2012.,u dobromstanju,600 KM. Tel. 061 549 127 Mazda 2 proizvedena 8. 2003. dizel 1.4 dci, mini ven potrošnja po papirima na 100 km grad 5.4 l otvoreni put 3.5 l, registrovan, 8 guma, 11.600 KM. Tel. 033 541 897 Mercedes 170 CDI elegance sivi metalik, 2001. g, uvezen, stanje odlično. Tel. 061 267 977 Mercedes 300D, 1985. god 124 tipa, siv, bez marke ulaganja, 190.000 km. Tri fabrička ključa, reg. do.23. 10. 2012., Sarajevo, cijena 5.800 KM. Tel. 061 512 738 Mercedes e 220 cdi avantgarde 2007. modifikovanimodel, fulloprema,automatik tiptronik, registrovan,full kasko, 36.500 KM. Hitno. Tel.061 435 734 

Polo 1.4 dizel, 94. god, crna boja, registrovan do 4. mjeseca. Cijena 2.200. Tel. 063 360 114 Prodajem camp kućicu Adrija - Optima 500 TQ, 89. god. BiH table, dužina 6,4m, ful oprema, malo korištena. Cijena 4.800 KM. Tel. 065 295 763 Renault 19, bijeli 91. g., 5 vrata, 1.7 Benzin, LPG, u originalnom dobrom stanju, istekla registracija. Povoljno. Tel. 061 157 292 Škoda octavia 1.9 TDI, godina 2004., kupljen i servisiran u Asi, prva ruka, garažirana, metalik crna, servisna knjiga, bez ulaganja. Tel. 061 745 982 Škoda octavia tour 1.9 TDI, 90 KS, 12. 2009., tek registrovana, prešla 18.500 km, cijena 19.800 KM. Tel. 061 101 899 Toyota rav 4, benzinac, Amerikanac, plava metalik, 2008. godina, 29.900 KM. Tel. 061 795 449

Potražnja 
Kupujem rabljena i havarisana vozila svih vrsta. Dolazim na adresu. Tel. 062 506 775. 128-1ze 

Kupujem auta na stranim tablama, može i neregistrovana vozila, zvati svaki dan od 11 do 23. Tel. 061 554 351 Kupujem auta svih vrsta, može i mlađe godište, kao i kombi. Tel. 061 903 336 Kupujem golf dizel, može sa oštećenom farbom. Tel. 033 417 320 Kupujem havarisana i ostala auta za auto dijelove. Tel. 061 249 467 Kupujem havarisana i ostala vozila. Tel. 061 274 441 Kupujem havarisana vozila, dolazim na adresu. Tel. 061 848 254 Kupujem ispravna i manje havarisana vozila mlađa godišta, isplata odmah. Tel. 061 507 984 Kupujem staraauta da samo palei da moguići,ne morabitregistrovan,imam dobar mobitel pa bih mijenjao uz moju doplatu. Sarajevo. Tel. 062 659 495 Kupujem sve vrste automobila za dijelovado oko300KM. Prednostimaju Mostar i okolina. Tel. 061 308 370 Kupujem sve vrste vozila: strane table, havarisana, neispravna, Sarajevo. Tel. 061 820 000 Kupujem vozila manje vrijednosti. Kraće karakteristike o vozilu slati putem poruke (motor, godište, registracija, cijena). Dolazim na adresu, SBK. Tel. 062 588 266 Kupujem vozila niže vrijednosti, havarisana, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217 Otkupljujem ispravna vozila na bh. tablama, mlađa godišta, isključivo ispod tržišnih cijena, isplata odmah. Tel. 061 315 798 Prodajete automobil? Pozovite, brza keš isplata. Tel. 061 427 717 Uzimam havarisana i ostala auta. Tel. 061 614 887

Prodaja 
Prodajem dvosoban stan 64 m2 u centru, ul. Koševo br. 10, sprat III (bivša Kralja Tomislava), cijena 2.000 KM/1m2. Mob. 065 450 114, 065 979 462. 3461-1Ndž

Stanovi Izdavanje 
MARIJIN DVOR, izdajem mali dvosoban stan 40 m2, stambena zgrada, potpuno namješten, kablovska, internet, 380 KM. Tel. 061 92 31 92. 3502-1Ndž 

Prodajem stan od 56 m2, III sprat, ul. Gradačačka. Odmah useljiv. Tel. 066 275 952. 8406-1tt 

Izdajem sobu, parno grijanje, kablovska, kuhinja, banja. Telefon: 616 103, Grbavica. 8398-1tt 

Aerodromsko naselje, jednosoban namješten stan, klima, pp vrata (zvati iza 12 sati). Tel. 062 333 529 Alipašino, jednosoban fino opremljen stan u zgradi, centralno, izdajem i troiposoban namješten, Ciglane gornje, etažno, blind. Tel. 061 145 853 Baščaršija, izdajem sobu djevojci, poseban ulaz, cent grijnje. Tel. 062 205 273 Centar, kod Katedrale izdajem lijepo namješten stan. Tel. 061 480 445 Dupleks kuće, trosoban stan cent. grijanje, garaža, poseban ulaz. Tel. 612 526 Dva trosobna stana sa grijanjem za studente i zaposlena lica. Tel. 062 294 556, 033 512 204 Dvoiposoban polunamješten stan na Vojničkom polju. Tel. 061 337 500 Dvosoban namješten stan Bjelave, 400 KM + režije, studentima. Tel. 062 876 972 Dvosoban namješten stan, Alipašino A faza, II sprat, za 3 studenta, cijena 390 KM + režija, kablovska, internet. Tel. 066 659 872, 061 550 869 Dvosoban namješten stan, sa centralnim grijanjem, Hrasno. Tel. 061 712 737 Dvosoban stan u Otesu, nenamješten. Tel. 062 737 192 Garsonjeru izdajem namještenu, plinsko grijanje, Hotonj - Vogošća. Tel. 033 481 399 Garsonjeru lijepo adaptiranu, namještenu (21 m2). Ulica Čobanija broj 9, kod Fakulteta političkih nauka. Cijena 450 KM. Tel. 061 204 049 Garsonjeru na Alifakovcu, namještena, poseban ulaz. Tel. 061 809 763 Garsonjeru namještenu sa centralnim grijanjem studentima. Tel. 062 703 544 Garsonjeru polunamještenu u Švrakinom od 10. marta. Tel. 061 522 021 Grbavica, izdajem na duži period potpuno namješten dvioposoban stan. Centralno grijanje, sigurnosna vrata, garaža po potrebi. Tel. 062 615 062, 062 546 245 

Adema Buće 54. Potkrovni stan, nova zgrada 68 + 20 kvadrata galerije + podrum. Sve tip top trosoban. Cijena povoljna. Tel. 061 220 749 Aerodromsko naselje, Akifa Šeremeta. Prodajem dvoetažni stan, 85 m2, kvadrat 1.200 KM, papiri uredni. Vlasništvo 1/1. Hitno. Tel. 061 347 861 Alipašino 80 m2, 11. sprat, Trg Međunarodnog prijateljstva. Tel. 066 510 328 Baščaršija, stan od 50 m2 u privatnoj kući, 50 m2 dvorišta i 10 m2 podruma - prodajem. Tel. 061 260 598 Bjelave, kod meteo stanice dvosoban stan 49 m2/I sprat, kompletno i kvalitetno adaptiran, etažno grijanje, 110.000 KM. Tel. 061 510 964 Bjelave, okretaljka autobus. dvosoban, renoviran, prvi sprat, 110.000 KM. Tel. 061 182 707 Breka, stan 87 m2 i garaža, kompletno adaptiran sa ugradbenom kuhinjom. Tel. 061 558 932 Centar, Markale, troiposoban stan 86 m2, VP, za poslovni, vl. 1/1., hitno. Tel. 061 139 592 Č. Vila, 2. sprat, 40 m2, Otoka 71 m2, 1. sprat, Brnjaci, kuća + 3 duluma zemlje, 50.000 KM. Tel. 063 585 902 Četverosoban stan 103 m2, Dobrinja II, Sarajevo, cijena 160.000 KM. Tel. 061 199 021 Dobrinja 2, stan 28m2, terasa, cent. grijanje, plin, lift, alu prozori, može zamjena za sličan stan na A. Polju - Otoci. Cijena po dogovoru. Bez posrednika. Tel. 062 824 202

Kamioni 
Mercedes vito 108 cdi, teretni, god. 2000. Cijena 8.000 KM. Tel. 061 043 957 Prodajem kombi Ford tranzit putnički, dizel, 1991. god. Reg. do jula 2012. Tel. 033 537 622 Prodajemkombija Dodga7 sjedišta, benzinac, 2002. g. u dobrom stanju, garažiran, 7.500 KM. Tel. 062 571 352 Prodajem teretni kombi Hyundai H-1, 2006. godište. Prešao 11.000 km, 2.5 TDI sa dosta opreme. Nosivost 1.100 kg. Povoljno. Tel. 061 171 998 Prodajem VW T4 2.5 TDI, 1999. god. 1+8 registrovan povoljno. Tel. 061 141 292 T2 kombi, 1.6 td, 51 kw, 88. g, cijena 4.500 KM. Tel. 061 502 598 VW transporter 2.5 tdi putnički 8+1, god. 2003., 65 kw, cijena 16.500 KM. Tel. 061 043 957

Dijelovi i oprema 
Auto dijelovi za vozila Opel - astra, korsa, tigra, vektra, omega, frontera. Tel. 061 200 203

Dnevni avaz srijeda 7. mart/o`ujak 2012. 49 
Prodajem lux renoviranu kuću u nizu sa vrtom i garažom na Koševskom Brdu. Tel. 062 381 294 Prodajem ruševnu kuću, okućnicu i dvorište, može i zamjena za jednosoban stan uz dogovor, papiri uredni. Kuća se nalazi u ulici Bentbaša 29. Tel. 061 642 684 Prodajem useljivu kuću na Jablaničkom jezeru, Čelebići, Konjic, ekstra lok, 10 m od jezera, 700 m okućnice, papiri 1/1, može vozilo ili traktor u račun. Tel. 066 845 174 Prodajem useljivu kuću sa pomoćnim objektom u Poriječanima kod Visokog. Tel. 061 412 538, 032 559 611 Stari Grad, ul. Kečina (kod Islamskog fakult.) kuća sa dva odvojena stana (1 i 4 soban), parcela 400 m2, garaža, etažno grijanje, vl 1/1, 550.000 KM. Tel. 061 510 964 Višegrad, prodajem ili mijenjam kuću za Sarajevo P garaža, kotlovnica i hobi raum S i P sa 540 m okućnice. Tel. 063 881 382 Vrbanjuša, devastirana kuća 60 m2, plac 135 m2, 37.000. Tel. 061 350 682 Povoljno prodajem poslovni objekat 1.000 m2, okućnica 4.000 m2, parking 1.000 m2, 600 KM/m2. Ima bazen i vrelo vode, 17 km od Sarajeva. Tel. 061 249 249 Prodajem boks na pijaci Ciglane ispod mosta povoljno. Tel. 062 725 829 Prodajem farmu koka sa 2 objekta, 2 duluma kivi, kuću na sprat, sve na 4 duluma zemlje. Struge - Čapljina. Tel. 036 809 009, 062 114 903 Prodajem kompletnu stomatološku ordinaciju. Tel. 062 553 143 Prodajem poslovni prostor u Zenici. Tel. 061 795 489 Prodajem radnju na pijaci Ciglane. Tel. 061 802 720 Ustupam opremljenu ugostiteljsku radnju 18 m2 Baščaršija, uz nadoknadu. Tel. 062 408 525 Ako želite brzu i povoljnu instalaciju windowsa 7, xp, bežičnih rutera i mreža, spašavanje podataka, antivirus, pozovite, dolazak besplatan. Tel. 062 256 035 Antivirusi, servisiranje računara, reinstalacija sistema, ugradnja komponenti, umrežavanje, konsultacije. Dolazak na adresu. Tel. 062 941 029 Kompjuter servis Sarajevo - Dolazak na adresu! Podizanje sistema, uklanjanje virusa i kvarova, instalacija wireless rutera, ubrzavanje rada računara, itd. Tel. 061 432 704 Novo u ponudi! Izrada vizitki (100 komada = 10 KM), prodaja polovnih računara, servisi računara, instalacije sistema, antivirusi, web hosting. Dolazak na adresu. Tel. 061 700 863 Serv. Računara - Profesionalna dijagnostika i popravak računara, instalacija windowsa, antivirusna zaštita, internet konekcija, nadogradnja. Dolazim po pozivu. Majo. Tel. 061 243 611 Servis računara Grbavica. Instalacija, održavanje, antivirusi, programi, internet, nadogradnja računara. Sve na jednom mjestu. Dolazak na kućnu adresu. Tel. 061 545 375 

Novogradnja Stup “Tibra 2” stanovi sa klimom koji su u ponudi samo kod nas, od 27 do 94 m2. Ekstra povoljna cijena. Tel. 061 504 425 Novogradnja Stup Tibra 2 stanovi od 27 do 90 m2. Povoljno. Tel. 063 895 863 Novogradnja Stup Tibra 2 stanovi povoljno 27, 29, 32, 34, 44, 50, 64 m2. Tel. 061 925 409 Novogradnja Stup Tibra 2 stanovi povoljno 27, 29, 32, 34, 44, 50, 64 m2. Tel. 063 894 278 Novogradnja, Nedžarići, Tibra 1, 50 m2, 3. sprat, 1.750 KM. Tel. 061 010 889 Otoka, Žrtava fašizma, dvosoban 49 m2, sprat 2, cijena 1.800 KM/m2, hitno. Tel. 061 139 592 Povoljno prodajem stan u Hrasnici 54 m2. Tel. 062 229 677 Prodajem devastirane stanove Ilidža 83 m2, Otoka 71 m2, Ilijaš, Srednje 29 m2, Koševsko brdo 32 m2. Tel. 061 375 787 Prodajem dvoiposoban stan - potpuno renoviran M. Dvor, 3. sprat, sa komplet novim namještajem, 190.000 KM. Tel. 061 982 661 Prodajem dvosoban stan u Hrasnom. Tel. 033 646 213 Prodajem dvosoban stan, A. Polje, C faza, drugi sprat, veoma povoljno. Tel. 061 215 699 Prodajem garsonjeru 32 m2, sprat 8, kompletno adaptiran, lok. Koševo. Tel. 061 365 990 Prodajem ili mijenjam za Trebinje stan 84 m2, ul. Valtera Perića - Centar. Tel. 066 783 856 Prodajem jednoiposoban stan 48 m2, cijena kvadrata je 2.100 KM, Čengić Vila. Tel. 649 358 Prodajem jednoiposoban stan na Otoci, 49 m2, treći sprat, dva balkona. Stan se nalazi u blizini osnovne škole, obdaništa i gradskog prevoza. Tel. 061 227 459 Prodajem novogradnja Stup Tibra 2 garsonjera 27 m2 i 32 m2. Tel. 061 365 990 Prodajem novu garsonjeru od 15 m2 u strogom centru Makarske. Tel. 062 053 063 Prodajem stan 58 m2, kompletno adaptiran, na drugom spratu, na Otesu. Tel. 061 558 932 Prodajem stan 69 m2, ul. Grada Kalgarija, Dobrinja 3. Tel. 033 460 064 Prodajem stan 70 m2, ul. Nerkeza Smailagića, Alipašino Polje. Tel. 063 790 480 Prodajem stan 72 m2, I sprat, ul. Gandijeva, Dobrinja 4. Tel. 061 150 125 Prodajem stan Breka, Hasana Sušića 48 m2 + 70 m2 bašta, 137.000 KM. Tel. 061 143 036 Prodajem stan Centar 45 m2, marin Dvor 80 m2, Ilidža 52 m2 (67.000 KM). Tel. 061 925 649 Prodajem stan na Dobrinji I, Federacija, 45 m2, zvati od 12 do 14 h. Tel. 065 435 050 Prodajem stan na Grbavici, ul. Grbavička (zgrada kod trolejbuske stanice), 43 m2, 4. sprat, u dobrom stanju, 89.000 KM. Tel. 066 085 478 Prodajem stan na Malti 72 m2, 4. sprat, 1.600 KM/m2. Tel. 061 701 044 Prodajem stan na Mojmilu ul. Olimpijska, 80 m2, visoko prizemlje, dva balkona, u izvornom stanju, cijena 1.400 KM/m2. Tel. 062 383 064 Prodajem stan Pofalići ZK 31 m2, u naravi 35 m2, kompletrenoviran i namješten, prvi sprat, balkon ustakljen. Cijena 65.000 KM. Tel. 061 303 760 Prodajem stan u Hrasnom 38 m2 plus balkon, dva lifta, potpuno renoviran, kupatilo sa pripadajućom opremom, komplet kuhinja, ul. aleja lipa 65 peti spr. Tel. 062 185 572, 061 979 106 Prodajem stan u Kalemovoj 100 m2 zgrada Karingtonka, 2 balkona, garaža, vrlo lijep. Tel. 062 821 770 Sokolović Kolonija, prodajem troetažni stan u nizu 150 m2, nov neuseljen, povoljno, vl. 1/1. Tel. 061 252 438 

Saraj Polje, dvosoban stan sa stvarima u odličnom stanju sa cen. gr. na V sp. (lift), 89.500 KM. Tel. 061 510 964 Socijalno, dvosoban 55 m2, 7. sprat, cijena 1.700 KM/m2. Tel. 061 493 323 Stan 80 kvad. u Bihaću u porodičnoj kući sa okućnicom i poslovnim prostorom u centru. Tel. 061 806 407 Stan na Grbavici kod ambulante 57,88 m2, I sprat, centralno grijanje, dva balkona, 1.000 eura 1m2. Tel. 061 206 985 Stan na Grbavici, Zagrebačka 74 m2. Tel. 061 145 551 Stan u Bihaću 33 m2 u centru. Tel. 061 806 407 Stan u Mostaru 67 m2 sa dva balkona, komplet adaptiran, Maršala Tita 268 Luka. Tel. 063 288 954 Stan u Prijedoru, 62 m2, 1/1, prodajem ili mijenjam uz nadop. za Bihać ili Zagreb. Tel. 061 967 622 Stan u ulici Trg sarajevske olimpijade 56 m2, prizemlje, 79.000,00 KM. Tel. 061 795 449 Švrakino, ul. Prvomajska (iza zgrade Policije), garsonjera 29 m2 na II spratu, centralno grijanje, na zgradi urađena termo fasada. Cijena 42.500 KM. Tel. 061 510 964 Trosoban stan 78 m2, centar Vogošće, 1.550 KM/m2. Tel. 062 993 253 Trosoban stan 78 m2, ul. E. Pašalića 7, Sarajevo, cijena 1.500 KM/m2. Tel. 062 851 668 Visoko, Prijeko, prodaje se useljiva kuća novije gradnje 200 m2 na placu od 400 m2, sa garažom, svim priključcima i urednim papirima. Cijena po viđenju. Tel. 061 153 130 

Mijenjam novu kuću 180 m2, mjesto Utjeha kod Ulcinja, vrijednost 200. 000 eu za Sarajevo. Tel. 061 324 927

Garaže 
Prodajem garažu 13 m2 u Kranjčevićevoj ulici. Hitno! Tel. 066 275 952. 8406-1tt

Zemljišta 
Bos. Krupa, Donje Krčane, prodajem 9parcela: od 630m2 do 1.030m2, vl. 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886 Dobrinja, građevinsko zemljište pogodno za izgradnju tehničkog pregleda. Tel. 066 359 333 Opština Trnovo - Federacija, prodajem 4,5 duluma zemlje livada, od glavne ceste koja ide za Trnovo udaljeno 2 km, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 686 095 Orahov brijeg, prodajem povoljno dvije građevinske parcele jedna do druge 820 m2 i 640 m2. Urbanistička saglasnost, vlasništvo 1/1. Komunalije do parcele. Tel. 061 488 675 Povoljno prodajem 11 duluma šume bijelog bora, koja je povezana sa tvrdim putem pogodna za transport ZD kanton. Tel. 061 469 619 Povoljno prodajem plac na Jablaničkom jezeru uz vodu, 400 m2, Paprasko druga strana. Tel. 061 330 870 Prodajem 2,7 duluma zemlje, Kijevo prema Trnovu, sve 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 061 748 971 Prodajem 4.000 m2 na Baricama. Tel. 061 864 759 Prodajem 60 duluma zemlje Godinja, Trnovo, Federacija BiH. Pogodno za sve. Tel. 065 697 764 Prodajem dulum zemlje na Mostarskom Raskršću, cijena po dogovoru. Tel. 066 026 004 Prodajem građevinsko zemljište sa devastiranim objektima u Rajlovcu kod Robota, 11 dunuma, prilaz sa dvije saobraćajnice, pogodno za izgradnju poslovnog objekta. Tel. 061 172 925 Prodajem zemljište 2.600 m2 pored puta Sarajevo - Tuzla nedaleko od raskrsnice za Čevljanoviće. Cijena 12.100 KM. Tel. 061 106 720 Apartman izdajem na Bjelašnici. Tel. 062 320 648 Apartman Lora, Dubrovnik - povoljan smještaj, vlastiti parking, blizina starog grada. Tel. +385 99 44 56 460 Apartman sobe za noćenje, 200 m od Baščaršije. Tel. 061 131 646 Apartmani sobe za noćenje, Koševsko brdo. Tel. 063 881 306 Apartmani, namještene sobe za dnevni boravak i prenočište. Kod Vize. Tel. 061 897 866 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, garaža, internet, kablovska, cent. grijanje, 20 KM po osobi. Tel. 062 530 601 Apartmansko prenočište iznad Katedrale, parking, internet, kablovska, cen. grijanje, 20 KM po osobi. Tel. 061 339 647 Hrasno, sobe za noćenje i kraći boravak. Tel. 062 100 285 Izdajem apartman strogi centar (zgrada Papagajka). Cijena za jednu osobu 30 KM, za dvije osobe 50 KM. Tel. 062 124 037 Izdajem apartmane, sobe za noćenje sa parkingom od 15 do 25 KM, Koševsko Brdo. Tel. 062 226 665 Izdajem prenočište na Baščaršiji, sobe s TV-om, cijena 20 KM. Tel. 061 267 243 Izdajem sobe za prenočište u blizini Baščaršije. Sobe imaju svoje kupatilo, internet, cablovsku, parking. Tel. 061 184 724 Makarska - apartman u centru za vikende i duže. Tel. 061 224 174 Makarska, iznajmljujemo apartmane blizu plaže - klima, TV, wireless, parking. Tel. 00385 21 616 410, 00385 99 8578 689

Telefoni 
Prodajem mobitel LG kuki, 60 KM. Tel. 061 175 096 Prodajem Nokiu 500 nova. Cijena 230 KM. Tel. 063 799 562 Prodajem Nokiu C6 sa svom opremom, cijena 180 KM. Sarajevski kanton. Tel. 061 484 747 

Izdajem garažu kod Željinog stadiona, ul. Kupreška, cijena 50 KM. Tel. 061 709 723 Izdajem garažu na Breci, kod OMV pumpe. Tel. 061 262 423 Izdajem garažu na Koševskom Brdu (kod okruglih garaža). Povoljno. Tel. 061 740 870 Izdajem garažu na Koševskom Brdu, M. Hadžijahića. Tel. 061 182 298 Izdajem garažu na Stupu blizu “Avaza”. Tel. 061 305 128 Prodajem garažu na Vracama, ul. Avde Smajlovića uknjižena 13 m2 = 12.0 KM. Tel. 065 819 136 Prodajem garažu u Kranjčevićevoj ulici, prekoputa Domapisaca, 12,5m2, vl. 1/1 - grunt. Tel. 061 869 396

Ostalo 
Fotoaparat Minolta 404si (na film) prodajem sa 2 objektiva AF 28-80 (0.38m/1.3ft macro), AF 75-300 (1.5m/4.9ft macro) i torbicu original, bez blica, fix 250 KM. Tel. 061 477 854 Kupujem muziku snage od 250 350 vati, Jasmin, Travnik. Tel. 065 070 400 Prodajem kućno kino staro 6 mjeseci, 5 malih zvučnika, plus veliki vufer marke Samsung, siva boja 180 KM. Tel. 062 417 684 Prodajem prazne, orginalne tonere HP36A, HP35A, HP49A, HP 53A, Lexmark, Oki, Samsung... Tel. 062 361 069 Prodajem Sony pl 2, 1 džojstik, 5 igrica, očuvana konzola. Tel. 061 157 571

Kuće 
Blagaj, Mostar, prodaje se kuća vila stambene površine 150 m2 plus podrum, garaža, bazen, vrt, bašta. Tel. 063 314 058 Busovača, prodaje se kuća, prizemlje i kat, sa okućnicom od 300 kvadrata, uredno vlasništvo, centar mjesta. Tel. 063 895 102 Kuća na Aneksu, prodaja. Tel. 061 222 141 Kuća sa poslovnim prostorom na Stupu, Bojnička 109, 75 kvadrata, na drugom spratu stan 75 kvadrata plus 40 m2 praonica. Ulaz sa glavne ceste. Sve komunalije. Vl 1/1. Tel. 062 735 608 Kuća u nizu, Centar, centralno grijanje, terasa sa baštom, garaža. Tel. 062 341 250 Kuća, ekstra lokacija i gradnja, Stari grad, Logavina 250 m + 110 m potkrovlje, kamin salon, fitness, garaže, prodaja. Tel. 063 513 525 Miševići. Prodajem ili mijenjam za stan, renoviranu kuću 9x8 m2 sa baštom 500 m2. Papiri 1/1. Tel. 061 177 563 Namješten apartman 57 m2 na Bjelašnici sa kaminom, centr. grijanjem, TV, ostavom za ski opremu i terasom s direktnim pogledom na staze. Cijena po viđenju. Tel. 061 153 130 Nišići, Jelik, prodaje se novosagrađen vikend objekat 185 m2, na placu od 1.700 m2, ima građevinsku i upotrebnu dozvolu, sve priključke, 100 m od mag. puta. Tel. 061 153 130 Otes, kuća dvoetažni stan 110 m2 novogradnja 1 m2 - 800 KM. Tel. 061 837 218, 063 344 236 Prodaje se kuća modernog stila u Starom Gradu na Bistriku. Korisni prostor 270 m2, tri posebne etaže, dvije garaže s 3 mjesta, bašta 850 m2, 1/1. Tel. 061 543 234 Prodajem hitno kuću i zemlju u Crnoj Bari - Bogatići Srbija. Tel. 00387 61 226 645 Prodajem kuću na Čaršiji. Hitno! Povoljno. Tel. 062 157 088 Prodajem kuću na Stupu, Džemala Bijedića, na glavnoj cesti 9,5 x 14,5 pos.pr. Okućnica 1.157 m2. Tel. 066 772 002 Prodajem kuću na Vratniku, kod Višegradske kapije površine 249m2, stamb. prost. 70m2 sa avlijom baštom i svim priključcima, 1/1. Tel. 061 201 501 Prodajem kuću sa pripadajućom okućnicom. Tel. 061 371 938 Prodajem kuću u Draževićima kod Kiseljaka. Useljiva. Svi priključci. Okućnica 800 m2. Voćnjak. Cijena na upit. Tel. 061 134 393 Prodajem kuću u Prnjavoru, Ilije Malića 11. Tel. 033 453 617 Prodajem kuću u Šaminom gaju, Rakovica, sa 650 m2 zemlje. Povoljno i Hitno! Tel. 062 157 088

Potražnja 
Agenciji potrebno više namještenih i praznih stanova za izdavanje i prodaju. Tel. 062 200 777, 033 203 127. 8424-1tt 

Agencija potražuje stan namješten u centru, za uposlenu žensku osobu na godinu. Tel. 061 142 704 Agenciji potrebni stanovi za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 061 925 649 Agenciji u Sarajevu, Robot, Hrasno, potrebno više nekretnina za prodaju i izdavanje. Nazovite. Expresna realizacija. Tel. 061 493 323 Bračni par nudi doživotno izdržavanje, medicinsku i finansijsku skrb starijoj osobi u zamjenu za stan. Tel. 065 925 557 Kupujem jednoiposoban ili dvosoban stan na Novoj Breci. Tel. 061 802 613 Potreban fino opremljen stan do 60 kv. u zgradi za ozbiljan zaposlen bračni par na duži period (agencija). Tel. 061 145 853 Potreban jednosoban ili dvosoban stan u zgradi namješten na duži period, agencija. Tel. 061 925 649 Potreban manji stan u zgradi, lijepo opremljen za strani bračni par na duži period - Agencija. Tel. 062 677 488 Potreban manji stan u zgradi, lijepo opremljen za uposlenika u državnoj instituciji na duži period - Agencija. Tel. 061 145 853 Potrebni stanovi za prodaju i iznajmljivanje, za poznate klijente. Tel. 061 510 964 Tražim cimerku. Kirija 130 + režije. Centar grada. Zvati iza 10h. Tel. 061 776 890, 064 4255 036

Namještaj 
Prodajem bračni krevet (bukva) 180x200 sa dušekom, 350,00 KM. Tel. 061 235 337 Prodajem kauč moderan i funkcionalan na izvlačenje, dva sanduka velika u dužini kauča. Tel. 061 192 209 Prodajem modernu i funkcionalnu ugaonu garnituru sa sandukom. Ima funkciju bračnog kreveta. Tel. 061 192 209 Prodajem stolove, puno drvo i stolice u eko koži sinhrove. Korišteno vrlo malo, kao novo. Može pojedinačno. Tel. 063 893 583

Poslovni prostori 
1. Izdajem poslovni prostor na Dobrinji, pogodan za pekaru, 70 m2, Sarajevo. 2. Prodajem obućarske mašine, liniju 15.000 E. Tel. 066 872 404. 3433-1Ndž 

Izdaje se poslovni prostor na Dolac Malti, pov 20 m2, pogodan za zanatske poslove i kancelarije. Infor. na tel: 066 274 217, 062 139 773. 3472-1Ndž

Mašine 
Prodajem mašinu za brušenje parketa, Njemačka - Frank - traka. Tel. 063 338 237 Prodajem pikamer Hitachi nov tezine 16 kg. Tel. 066 606 597 Prodajem vibro motor 3f 2.2 kw sa kablom i utičnicom. Cijena 150 eura. Tel. 066 806 202 

Baščaršija, poslovni objekat 416 m2 + 50 m2 dvorišta 2.800 m2. Tel. 062 183 314 Briješće - Sarajevo, poslovno stambeni prostor višenamjenski na gl. putu izdajem. Mogućnost zakupa dijela prostora. Veliki parking i prilaz za kamione. Tel. 061 158 784 Izdajem box u centru grada - pijaca Sirano, akcija - 150 KM mjesečno. Tel. 062 667 766 Izdajem fast fud, dobro uhodana lokacija, Koševsko Brdo. Tel. 062 967 832 Izdajem kancelariju 20 kvadrata u Upi zgradi kraj Narodnog pozorišta. Cijena po dogovoru. Tel. 061 219 548 Izdajem poslovni prostor 19 m2, Trg Nezavisnosti br. 18, C faza - A. Polje. Tel. 061 436 556 Izdajem poslovni prostor 50 m2 koji se nalazi između osnovne i srednje škole u centru Ilidže. Tel. 062 423 503 Izdajem poslovni prostor 50 m2 na Čaršiji. Tel. 061 415 016 Izdajem poslovni prostor Ferhadija 12,5 m2. Tel. 063 189 457 Izdajem radnju 16 m2, Baščaršija, sa mogućnosti ustupnine. Tel. 061 812 130 Poslovna zgrada, Ferhadija, I i II sprat, idealno za urede, kompletno adaptiran. Tel. 061 558 932

Bijela tehnika 
Frižider Indesit korišten mjesec dana 200 KM, šporet struja Gorenje 110 KM, kauč bez stranica 150 KM (novo). Tel. 061 552 366 Kupujem neispravne veš mašine, šporete. Tel. 061 740 465 Prodajem frižider staklena vrata 300 KM. Veš mašine, šporete (struja, plin) 150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533 631 Prodajem frižidere i zamrzivač sa garancijom. Tel. 061 156 309 Prodajem mašinu za sušenje veša Gorenje, pod garancijom, vrlo povoljno. Tel. 061 397 225 Regal smeđi iz 4 dijela skoro nov 350 KM, kauč na razvlačenje sa sandukom za posteljinu smeđi štof kao nov 150 KM, luster Inox ovalni nov 100 KM. TV Elit 37 cm, 80 KM. Tel. 062 824 202

Ostalo 
Prodajem 2 vrata, eloksirani aluminij, u dobrom stanju, 100x200. Tel. 063 294 412

Zamjena 
Mijenjam četverosoban stan u centru grada za dva manja do Otoke. Tel. 062 940 465 Mijenjam jednoiposoban stan za veći na području općine Stari Grad. Tel. 061 210 010 Mijenjam kuću u Istočnom Sarajevu - Lukavica, za stan u Trebinju. Sira (vila od sto km). Tel. 065 961 054 Mijenjam kuću u Starom Gradu za jednoiposoban stan - Sarajevo. Tel. 063 514 023

Ostalo Kompjuteri 
“Akcija servisiranja” - Ako imate problema s vašim kompjuterom, nazovite! Antivirusna zaštita, instalacija windowsa, ugradnja komponenti. Rješavanje kompjuterskih problema. Umrežavanje, spašavanje podataka. Brz dolazak na adresu. Tel. 061 170 085 Centar do Novog Grada kupujem peći kraljice do 50 KM, od 11h do 18h. Tel. 988 120 Harmonika vrata Harmik jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice. Prodaja i ugradnja. Tel. 033 225 227, 061 516 910 Harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna, prodaja i ugradnja. Tel. 061 512 294

50

Srijeda 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz 
Prodajem klavinovu 8 oktava pijano. Kao nova. Vrlo malo korištena, sa stolicom original, račun i uputstvo, 750 KM. Tel. 063 893 583 Prodajem pištolj Scorpion, Zastava 999 niklovan (nov) cijena 850 KM. Tel. 061 966 209 Prodajem umjetničku sliku. Ulje na platnu. Tel. 061 357 934 Prodajem violinu, kontru (Bugaria), muz. instrumen brač i dugmetaru Hohner (antikvitet). Tel. 061 160 085 Prodajem brodsko sidro i kormilo zatim stan za tkanje ponjava i dr. Cijena povoljna. Tel 061 413 191 Prodajem komplet inventar za kafanu. Tel. 061 237 344 Prodajem mašinu za pakovanje ug ostiteljskog šećera. Tel. 062 135 067 Prodajem podlakatne štake metalne za odrasle, jeftino. Tel. 653 454 Prodajem polovan inventar za frizerski salon. Tel. 062 971 748 Prodajem sijeno nebalirano (plastovi) 60 m. Fiksno 500 eura. Grahovčići - Travnik. Tel. 066 472 482 Prodajem solarij cijena po dogovoru. Tel. 062 594 005 Prodajem tepih 3x2m i 4x3m, 100% vuna, u odličnom stanju, povoljno. Tel. 062 888 986 Snijeg čistimo i odvozimo mašinski. Tel. 061 158 784 Ugostiteljski šećer, med, sokovi, kašikice, štampa, dostava. Tel. 061 237 646 Elektroinstalacije: ugradnja novih i popravke na starim, ugr. interfona. Tel. 062 255 055 Instalater grijanja. Za sve vrste grijanja: popravak, zamjena i nanovo montaža. Tel. 061 927 487 Keramičarski radovi profesionalno i povoljno. Tel. 061 083 369 Kuhinje, američki plakari, sobna i ulazna vrata vrhunskog kvaliteta po povoljnim cijenama. Tel. 061 131 213 KV - Vodoinstalater za sve opravke i ugradnju bojlera, česmi, tuš baterija, šolja, vodokotlića, instalacije kupatila i kanalizacije. Tel. 061 222 228 Kvalitetno, čisto i brzo izvodimo sve molersko farbarske radove. Tel. 062 367 560 Moler radi molersko farbarske radove čisto, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 419 501 Moleraj: gletovanje, farbanje, lijepljenje stiropora, navlačenje mrežice i edelpuc. Tel. 061 518 014 Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525 Molerske usluge: Krečenja i gletovanja. Radimouredno, povoljno,profesionalno i kvalitetno. Tel. 061 709 956 Molerskofarbarske usluge,sveradove vršimo uz potpunu zaštitu ljepljivim trakama i podnim najlonima, garancija urednosti 100%. Tel. 061 606 441 Najkvalitetnije i najpovoljnije sa garancijom radimo termo-fasadu i španske zidove. Tel. 061 278 188 Instruiram njemački jezik osnovnu i srednju školu na mojoj ili vašoj adresi. Tel. 066 064 459 Instrukcije engleski i njemački. Tel. 061 339 306 Instrukcije iz matematike i fizike za srednjoškolce i studente. Tel. 061 286 082 Instrukcije iz matematike. Profesor sa iskustvom. Tel. 061 135 748 Prevodim sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 061 168 739 Profesor daje instrukcije iz matematike, osnovcima i srednjoškolcima. Tel. 061 244 251 Profesor matematike sa iskustvom instruira đake i studente tokom godine. Tel. 061 382 301 Profesorica drži časove iz matematike i fizike. Tel. 033 219 559 Profesorica matematike, fizike i hemije instruira sve škole i fakultet. Tel. 061 188 451, 033 235 141 Sarajevo, nastavnica drži instrukcije matematike za osnovce. Tel. 061 566 473 

Prodajem gusani kamin dobro očuvan. Cijena po dogovoru. Tel. 061 177 778 Prodajem malo korišten el. protočni bojler 18kW tip Vaillant. Tel. 062 888 986 Prodajem peć AEG TA 2 skoro nova. Tel. 033 481 399 Prodajem plinski bojler 24 KW Shafate Alux sa kompletnim priključcima. Tel. 061 102 277 Prodajem plinski bojler Wajland 28 KW. Tel. 062 506 998 

AKCIJA: BUKOVA I GRABOVA DRVA I KLASE SAMO 60 KM. SVE VRSTE UGLJA PO NAJPOVOLJNIJIM CIJENAMA U GRADU. ISPORUKA DO VAS JE TAČNA I ISTI JE DAN. TEL. 061 458 405. 3513-1Ndž VELIKA AKCIJA!!! U PRODAJI SU BUKOVA CIJEPANA DRVA OD 40 DO 70 KM. UGALJ (BANOVIĆI) 140 KM, (KREKA) DRVENI 90 KM, BUKOVI BRIKETI 200 KM, JELOVI OKORAK 40 KM. ISPORUKA ISTI DAN. TEL. 061 247 186, 061 785 535. 3531-1Ndž 
U prodaji bukova (cijepana, ćutci) drva, kameni ugalj (orah, kocka) Banovići, drveni ugalj Kreka komad. Isporuka brza i tačna. Provjerite zašto smo najpovoljniji! Tel. 061 647 141. 3478-1Ndž

Kućni ljubimci 
Papagaje - mlade tigrice. Tel. 062 435 260 Prodajem mlade ukrasne kanarince papagaje mlade raznih boja i zlatne ribice. Tel. 063 021 632 Prodajem njemačkog ovčara, star 7 mjeseci, čistokrvan, vakcinisan, kupljen odgajivačnice. Tel. 062 404 203 Prodajem psa tornjaka, star 18 mjeseci. Tel. 061 502 380 

“BOSANSKI BUREK”, Stadion Grbavica - za rad potrebne 2 ozbiljne djevojke i noćni čuvar. Info tel. 061 546 443. 3172-1Ndž

Ostalo 
ŽOHARE, STJENICE, ŽUTE MRAVE I MIŠEVE, uništavamo sa najsavremenijim preparatima uz 100 % garanciju. Tel. 033 234 805, 061 184 796. N. 

Potrebne dvije djevojke za rad u sali u ugostiteljskom objektu u centru grada. Tel. 062 213 788. 8319-1tt 

Potrebna pomoćna radnica u buregdžinici na Višnjiku sa radnim iskustvom. Tel. 061 214 313. 8351-1tt

Ostalo 
Prodajem muzilicu za krave muzare, u extra stanju cijena po dogovoru. Tel. +387 62 589 450 Prodajem odličan inkubator za izleganje sve vrste peradi 190 KM, 70 jaja kapacitet, jednostavan za upotrebu, garancija stalna. Tel. 061 854 294 Prodajem povoljno koke nosilje stare godinu dana u dobroj nosivosti, Trnovo. Tel. 065 969 866 
Potrebni vozači “B” kategorije sa državnim ispitom za rad u taxi službi, Kanton sarajevo. Tel. 063 427 528. 8353-1tt 

“RASPRODAJA OGREVA” Zbog premiještanja lokacije vršimo rasprodaju ogreva: Bukova drva (ćutci i cijepana) 60 KM, ugalj Banovići 150 KM, drveni ugalj 100 KM. Prevoz obezbijeđen. Oglas traje do isteka robe. Tel. 061 670 068. 3509-1Ndž

Zanatske 
NAJPOVOLJNIJE, NAJKVALITETNIJE ALUMINIJSKE ŽALUZINE 20 KM, TRAKASTE ZAVJESE, VANJSKE ROLETNE, HARMONIKA VRATA, BLINDO VRATA, PVC PROZORI. TEL. 061 501 401. 3413-1Ndž 
Servis veš mašina (Gorenje, EI Niš, Končar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), šporeta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 8093-1tt 

Parket, postavljanje, brušenje, lakiranje sa besprašinskim mašinama, kao i ugradnja šipoda i laminata. Tel. 061 321 289 Popravljam sve vrste frižidera i rashladnih uređaja sa garancijom, dolazak besplatan. Tel. 061 156 309 Popravljamo veš mašine, šporete, bojlere, el. instalacije, dugogodišnje iskustvo, zagarantovan kvalitet, dolazak besplatan. Tel. 061 740 465 Postavljanje, brušenje svih vrsta parketa, šipoda i laminata. Tel. 063 338 237 Radim centralno grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore veoma povoljno. Tel. 061 922 476 Radim sve vrste auto limarskih radova, brzo i jeftino i kvalitetno. Tel. 061 270 427 Radimo centralno, etažno grijanje, plinske instalacije sa atestom, zamjena konvektora i popravke radimo kvalitetno i povoljno uz garanciju. Tel. 061 500 037 Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286 Rigips, moleraj, edelpuc. Kvalitetno i povoljno. Tel. 061 872 910 Staklar vrši ugradnju svih vrsta stakala i ogledala. Dolazim na adresu. Tel. 061 609 947 Stolar - lzrada kuhinja, plakara, vrata, stepenica. Tel. 061 827 806 Stolar vrši opravku i izradu namještaja, stolarije, dihtovanje i sl. Tel. 061 312 956 Stolar, izrada i montaža kuhinja, američkih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663 TV popravljam sve modele profesionalno i na vašoj adresi. Tel. 062 199 199, 033 653 311 TV servis ovlašten od Sonija i Samsunga servisira i sve druge marke i modele TV aparata. Tel. 033 610 000 TV servis vrši popravke svih TV aparata. Dolazak na kućnu adresu besplatan. Garancija na uslugu 12 mjeseci. Tel. 451 778, 061 148 042 TV video servis, Porodice Ribar 65, Hrasno. Dolazak na adresu. Daljinski za TV. Tel. 650 867, 061 188 410 Vodoinstalater adekvatno održava staru i postavlja novu instalaciju, čisti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622 Vodoinstalater povoljno opravlja staro, montira novu instalaciju i renovira kupatila. Tel. 061 225 727 Vodoinstalater sa iskustvom vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenja. Tel. 061 348 717 Vodoinstalater, vršim sve usluge u kupatilu, brzo i efikasno. Tel. 061 199 442, 033 621 733 Vodoinstaler 30. god iskustva vrši opravke instalacija, montažu sanitarnih uređaja i pročepljenje odvoda. Tel. 062 139 034 Vršimo presvlačenje i popravku svih tipova namještaja, prevoz do radnje besplatan. Tel. 033 459 539 

Agencija - kućna njega i pomoć starim i bolesnim, terapija, čuvanje na 4, 8, 12 i 24 h, noćne dežure, usluge fizioterapeuta, promjena pelena, katetera, itd. Tel. 061 237 641 Agencija - Najpovoljnije dubinsko usisavanje pranje i ispiranje svih vrsta tepiha 1 KM-m! Ugao 20 KM, Kauč 10 KM! Sarajevo. Tel. 061 141 944 Agencija - prevoz slabo pokretnih i nepokretnih osoba sanitetskim vozilom, fizikalna terapija u vašem domu. Tel. 061 564 564 Agencija nudi usluge kućne njege starim, bolesnim i nemoćnim osobama, mijenjanje pelena, davanje injekcija, terapija, plasiranje katetera, itd. Tel. 062 699 668 Agencija vrši usluge njege pacijenata, davanje infuzija, injekcija, previjanje i plasiranje katetera. Tel. 061 530 658 Agencija vrši uslugu njege pacijenata, davanje injekcija i infuzija, plasiranje katetera. Tel. 061 532 132 Agencija, profesionalno čišćenje vaših kuća, stanova, poslovnih prostora, te dubinsko usisavanje i pranje prostirki i namještaja. Tel. 061 144 899 Auto -kombiprevoz namještaja, selidbe, odvoz starih stvari, šute, obezbijeđena radna snaga, bez oštećenja, povoljno - najpovoljnije. Tel. 061 552 366 Čistim stanove i peglam veš. Tel. 061 815 047 Čišćenje kirby usisivačem vaših ćilima i prostirki (dubinski) čistimo trosjede i uglove po želji. Tel. 061 214 579 Dubinsko pranje automobila, auto bude kao nov. Tel. 061 107 285 Fotografisanje i video snimanje svadbi, vjenčanja i svih drugih događaja. Nešto se desi samo jedanput u životu, zato pazite! Tel. 061 780 123 Jedan dodir vrijedi više od milion riječi - masaža... Tel. 062 074 096 Kombi prevoz i selidbe, najpovoljnije u gradu odvoz kabastog otpada, šute i ostalog sa pažljivom radnom snagom ili bez. Tel. 061 890 067, 066 111 109 Kombi prevoz putnika selidbe odvoz kabastog otpada i šute, cijena povoljna. Tel. 061 817 424 Ordinacija Montenegro bolesti: diskus hernija, migrena, liozat (kriva kičma) spondiloza, cirkulacija, reumatski artritis... RVI 25 % popust. Ćamil Sarajevo. Tel. 062 580 122 Otes, čuvala bih jedno ili dvoje djece, jedno 250, u svojoj kući, hitno. Tel. 061 079 256 Ozbiljna žena čuvala bi stariju pokretnu osobu 8 sati dnevno. Tel. 066 162 298 Pod stresom ste, nervozni ste... Priuštite sebi nešto lijepo. Probajte nešto novo i drugačije. Masaža. Tel. 063 848 921 Pravimo sve vrste zubnih proteza, totalne i parcijalne. Cijena 150 KM. Tel. 062 725 107 Presnimavanje sa video kaseta na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Specijalni tretmani protiv žohara, moljaca, mrava, buha, stjenica, miševa, itd. Tel. 033 219 761, 061 234 026 Vršim prevoz putnika, sportista, planinara, turista sa kombijom WV4 po čitavoj BiH i dalje. Cijena po dogovoru. Tel. 061 213 025 Zubne proteze, izrada u toku dana, povoljno poliranje, popravka starih proteza dodatak zuba, podlaganje zubnih proteza, radimo i vikendom. Tel. 061 141 544. 

Cafee restoranu potrebna djevojka za rad u šanku, do 25 god. Tel. 062 399 608 Caffeu na Č. Vili potreban konobar/ica. Tel. 061 377 721 Fast Food na Otoci, potrebna ozbiljna radnica sa iskustvom. Tel. 061 548 806 Fast fudu na Al. Polju potrebna radnica za posluživanje. Tel. 061 775 330 Frizersko kozmetički salon na Ilidži traži frizerku u stalni radni odnos, plata po dogovoru plus prijava. Tel. 062 594 005 Frizerskom salonu potrebna dva frizera, frizer za muškarce i frizer za žene. Tel. 061 136 515 Frizerskom salonu potrebna radnica za nadogradnju noktiju. Tel. 061 521 391 Frizerskom salonu u Gladnom polju potrebna frizerka sa iskustvom. Tel. 061 241 702 Lanac frizerskih salona traži radnike, uslovi jako povoljni. Tel. 061 181 424 Mladić sa završenom SSS, poznavanje engleskog, španskog, traži posao na recepciji, prevodi i sl. Tel. 061 381 802 Njegovala bih stariju osobu i vodila domaćinstvo u vremenu od 8 sati dnevno, a može i 24 h. U obzir dolazi i Dalmacija. Tel. 062 316 973 Ozbiljna žena traži posao pomoćne radnice u kuhinji ili fast foodu. Tel. 062 313 971 Piceriji na Marijin Dvoru potreban noćni čuvar. Tel. 061 227 128 Pizza majstor i kuhar sa iskustvom, traži posao sa smještajem. Cijela BiH. Tel. 063 950 014 Potreban frizer i učenik. Tel. 061 429 108 Potreban radnik (muškarac) za rad u trgovini na Čaršiji. Tel. 061 109 321 Potrebna frizerka za rad u frizerskom salonu. Tel. 061 160 141 Potrebna frizerka za žene i muškarce sa iskustvom, kao i djevojka za nadogradnju noktiju sa ekstra znanjem. Tel. 061 199 994 Potrebna frizerka za žene i muškarce. Tel. 061 900 620 Potrebna frizerka, procenat 50%, Dobrinja. Tel. 063 113 679 Potrebna hitno frizerka. Tel. 061 133 968 Potrebna radnica u frizerskom salonu na Ilidži uz mogućnost znanja i za manikir. Tel. 061 321 012 Radim sve fizičke i pomoćne poslove u Sarajevu. Tel. 061 183 876 Tražim partnera za ponovo pokretanje firme d.o.o Export - import registrirana 2006. god., račun blokiran 2011. Firma je čista, moguć svaki dogovor. Tel. 061 633 251 Želite li zaradu od 250 KM sedmično, ostvarite je punjenjem koverata. Tel. 065 536 108 Žena 26 godina, tražim posao u butiku ili trgovini na području Hadžića ili Ilidže. Tel. 063 038 658 

“AKCIJA OGREVA DO 15.03.2012. g.” - U prodaji su bukova drva u svim oblicima po cijeni od 60 KM kao i ugalj Kreka komad i ugalj Banovići (orah, kocka). Prevoz obezbijeđen. Tel. 062 922 712. 3511-1Ndž 

Kupujem lomljeno zlato, 14 karatno 41 KM. Tel. 061 553 640 Kupujem lomljeno zlato, šorvane, dukate, najviše plaćam. Tel. 065 477 348 Kupujem srebro, srebrene novčiće, nakit srebreni, predmete od srebra, ordene, medalje i slično. Tel. 061 139 767 Kupujem zlato po najboljim cijenama u BiH, po stvarnim cijenama od 20,50 do 37 eura, bez zakidanja na vagi. Tel. 062 373 479 Kupujem zlato, dukate, zubarsko zlato i sve predmete od zlata. Tel. 061 965 126 Prodajem nakit bižuteriju, unikati ručne izrade, kupovinom na veliko dajem popust. Tel. 061 387 200 Prodajem originalni švicarski muški Zepterov sat sa originalnim pakovanjem, nov! Cijena 89 KM. Tel. 061 553 520 Prodajem povoljno kvalitetne satove. SA. Tel. 062 468 895 Prodajem repromaterijal za izradu nakita. Tel. 062 654 185 

Agencija, najbolje plaćamo staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice, isplata odmah. Tel. 061 375 634 Akcija - Kupujem staru deviznu štednju, obveznice, ratnu odštetu dionice, isplata odmah cijela BiH. Dolazim na adresu. Prodajem certifikate povoljno. Tel. 061 175 237 Akcija - Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice, obveznice FBiH i RS. Dolazak na adresu, isplata odmah. Tel. 061 337 593 Akcija. Svježa jaja japanskih prepelica 30 kom - 8 KM. Za narudžbe 60 komada i više besplatna dostava u Sarajevu. Tel. 062 086 255 Drva bukova iscijepana. Paletirana i u vrećama prodajem sa dostavom. Tel. 061 158 784 Kolekcija 503 topografske karte BiH. Razmjera 1:25.000. Najbolje do sada izrađene karte VGI/JNA na jednom DVD-u. Tel. 032 244 417 Kupujem dionice firmi, fondova, stare devizne štednje i ratne štete iz Federacije i RepublikeSrpske. Isplata odmah, najbolje cijene. Tel. 061 161 002 Kupujem dionice, deviznu štednju, dobro plaćam. Tel. 061 410 983 Kupujem dionice, staru deviznu štednju i ratna potraživanja iz FBiH i RS. Isplata odmah. Tel. 062 358 344 Kupujem potrošene akumulatore svih veličina 10 do 20 KM po komadu, te sve vrste otpadnog željeza, stare veš mašine, itd, dolazim na adresu, Sarajevo i okolina. Tel. 061 540 533 Kupujem stare pokvarene veš mašine, gusane radijatore, potrošene aku mulatore, te sve vrste otpadnog željeza. Dolazim na adresu. Sarajevo i šira okolina. Tel. 062 875 178 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu odštetu, dionice, isplata odmah. Tel. 062 451 791 Kupujem staru deviznu štednju, ratnu štetu i dionice, dolazim na adresu, isplata odmah. Tel. 062 118 803 Kupujem sve vrste dionica i akcija sa Sarajev. i Banjal. berze, telekom, stara devizna štednja, ratna steta i druge, povoljno. Tel. 065 974 799, 061 188 488 Odijela muška, marke Attolini, extra kvaliteta. Broj 48 i 52. Samo 160 KM. Tel. 061 432 704 Peleti visokokalorični 5 KM vreća, preko tone dostava besplatna. Tel. 062 547 660 Prodaja uglja i drva u svim oblicima, vreća uglja 10 KM refuza Breza - 175, Banovići - 170, vaganje gratis sve sa prevozom od 10 vr. do 25 t. Tel. 061 769 074 Prodajem aparat za esspreso kavu, Grimac, 400 KM. Tel. 063 799 562 Prodajem balirano sijeno. Tel. 061 762 948 Prodajem Braun mrežice i el. aparate za brijanje. Kupujem njemačke marke i austrijske šilinge. Tel. 066 878 542 

“KIRBY” - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namještaja, auta, pranje portala, itisoni 1 m/1,5 KM, generalno čišćenje 5 KM - 1 h. Firma “GLANZ”. Tel. 061 350 688. 3375-1Ndž 

VODOINSTALATER SA ELEKTRIČAROM - Vršimo popravku starih i ugradnju novih instalacija (eko plastika, sanitarije, bojlera, indikatora, osigurača i drugo). Tel. 061 132 149, 061 180 120. 3445-1Ndž 

KANALIZACIJA SUBAŠIĆ Elektro-mehaničko pročepljenje kanalizacije; - Ispiranje visokim pritiskom vode (vozilo, 150 bari); - Pregled kanal-kamerom, popravke, održavanje... Tel. 033 223 560, 061 100 078. www.subasic.ba. 8343-1tt 

Alu žaluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne, tende, platnene roletne. Cijena sa ugradnjom. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131-447. 3498-1Ndž 

Profesionalno čišćenje dubinskim usisivanjem, itisona, tepiha, namještaja i autotapacirunga. Već od 1,50 KM. Tel. 061 158 146, “Clan”. 8421-1Ndž 

Tesarske, zidarske, armiračko betonske krovo pokrivačke, fasaderske, zanatske, završne radove, renoviranja i adaptacije. Tel. 061/502-071. 3529-1Ndž 

Adekvatno postavljanje, brušenje, lakiranje svih vrsta parketa i podova sa besprašinskom mašinom. Tel. 062 921 100 Bojleri, osigurači indikatori za kupatila. Električar za sve opravke i ugradnju novih instalacije, TA peći, utičnica i sl. Tel. 061 222 228 Bravarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078 Brusim, lakiram, postavljam sve vrste parketa i šipodova kao i postavljanje laminata. Tel. 062 352 352 Brušenje lakiranje, postavljanje svih vrsta parketa, šipoda, postavljamo panel parkete i laminate, sve uz garanciju. Tel. 062 828 306 Ekipa, majstor, za sanaciju vašeg krova, drvo, lim, crijep i dr. oštećen od velikog snijega, saniramo odmah bez razloga na vrijeme. Tel. 061 819 966 Električar usluge - el. instalacije, automatski osigurači, indikatori za banju, el bojler, el šporet i drugo. Tel. 061 312 435 

Kupujem eksponate sarajevske olimpijade ZOI-84 baklje, plakete, medalje, trenerke, značke i slično. Tel. 061 139 767 Kupujem stare radio aparate, lustere, džepne satove, ćilime, ogledala, slike, stari nakit i slično. Tel. 061 139 767 Kupujem staro oružje sablje, kubure, bodeže, ordene, medalje, vojne oznake, bajonete i slično. Tel. 061 139 767 Kupujem umjetničke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, džepne, ručne, ordenje značke i ostalo. Tel. 033 456 505, 061 214 405 Kupujem umjetničke slike, starinske satove, sablje, ordenje, bosanske ćilime, belenzuke, plakete od sarajevske olimpijade i ostalo. Tel. 061 553 640

Intelektualne 
Dajem instrukcije matematike i fizike. Dolazim kući. Tel. 061 914 014 Engleski, časovi za učenike i studente, dva školska časa 15 KM. Tel. 062 381 987 Instruiram matematiku za sve škole i fakultete uspješno i povoljno. Tel. 061 549 242

Dnevni avaz

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

51

Dana, 7. marta 2012. godine navr{ava se godina otkako nije sa nama na{a najdra`a

MERSADA (RAMI]) MURANOVI]
(4. juli 1939 - 7. mart 2011.)

Smrt nije pitala koliko smo te voljeli. Da je na{a ljubav mogla da te spasi, ti bi vje~no `ivjela. Tvoje su predivne o~i prestale gledati, tvoje je srce prestalo da kuca, ali tvoja zvijezda na nebu sja. Bila si na{ heroj, na{ ponos, na{ primjer. Nedostaje{... to boli... „ ... Sve je d`enetsko lijepo, nestvarno. [erbeta pijem, ba{~ama {etam, krila me nose, hurije hlade. Bo`ja je pravda milost na{a...“ Gospodaru na{, dobrim joj vrati njena dobra djela Uzvrati joj, Allahu na{, milo{}u. Najmilostiviji, Gospodaru svjetova, obraduj je d`enneti-firdevsom, a nama Jarabi oprosti suze... Volje}emo te uvijek. Vrijeme nije ni{ta. Tvoji: Zumica, Alan, Seka, Braco.
ptt

52

Srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Dana, 7. 3. 2012. navr{avaju se tri godine od kada je na ahiret preselio na{ dragi
Dana, 7. 3. 2012. navr{ava se 15 godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg kolege Senada

D@EVAD (MUSTAFA) BA[I] MUHAMED HAD@IFEJZOVI] MEHMED (MUSTAFA) HIRO[
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Kolektiv Nezavisne novinske agencije ONASA
N

Kada podignemo pogled ka nebu, milion zvijezda se prospe kao sjeme. Mi znamo koja zvijezda si ti. Ona {to sija i buni se, ru{i i smije se i pjeva u isto vrijeme. U na{im srcima vje~no ostaje{ voljen, a u mislima nikad zaboravljen. Tevhid }e se prou~iti 16. 3. 2012. goine u d`amiji u Kiseljaku poslije d`uma-namaza. Tvoji: otac Mustafa, majka Enisa, sestra \ermanina, zet Amer, sestri}i Emma i D`evad, kao i mnogobrojna rodbina i prijatelji 8411-tt

Tvoji najmiliji: supruga Hatka sa djecom
8408-tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana, 7. 3. 2012. navr{ava se godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj sestri i tetki

[AHIDA (EDHEM) HAJDARHOD@I], ro|. SELIMOVI]
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: Nermina, Hamo, Aida, Adi, D`evad, 3532-1nd` Darija, Sara, Mak

HAZIMA (IBRE) KADRIBA[I]A

prim. dr. med. BAHRIJI PUVA^I] - PAVLOVI]
Mojoj dragoj prijateljici S tugom i po{tovanjem! Mr. sci. prim. dr. med. Jasminka Smlati} - Muhad`i} sa 3536-1nd` porodicom

Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica
3535-1nd`

Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se godina od smrti na{e drage supruge, majke i snahe

Danas, 7. marta navr{avaju se 4 tu`ne godine od smrti na{eg dragog sina, supruga, oca i brata

MUNIRA D@IKO, ro|. JARKO^
Sa ljubavlju koju smrt ne prekida ostat }e{ zauvijek u na{im srcima i mislima. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Hatma-dova prou~it }e se u (petak) 9. 3. 2012. godine prije d`uma-namaza u ^ar{ijskoj d`amiji u Rogatici. S ljubavlju i po{tovanjem, 8409-tt Mu` Irfan, sin Edib i svekar Ahmed
TU@NO SJE]ANJE

ZLATKA MEKI]A
Te{ko je rije~ima izraziti tugu i bol. Sa sudbinom se moramo pomiriti i dalje nastaviti `ivjeti bez tvog prisustva. Rado }emo te se sje}ati, rado spominjati i sa po{tovanjem ~uvati uspomenu na tebe. O`alo{}eni: otac Muradif, majka Borica, sestra Dijana, supruga Alma, sin Sanjin i k}erka 129-ze Belma Dana, 7. 3. 2012. navr{ava se godina bola od smrti moje voljene sestre

SJE]ANJE

na na{eg dragog

na na{e drage roditelje

ADNAN (sin HUSE i [EMSE) IMAMOVI]
7. 9. 2011 - 7. 3. 2012.
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: Hamid i Nermina, Sanela i Vaha, Dijana i Huso
8412-tt

MUNIRA D@IKO, ro|. JARKO^

JUSUF RAHIMI]
18. 2. 1972 - 18. 2. 2012.

ESMA RAHIMI], ro|. SARAJKI]
6. 3. 1998 - 6. 3. 2012.
3534-1nd`

Toliko toga imala bih da ti ka`em i s tobom da podijelim, ali tebe nema. Puno mi nedostaje{. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja neutje{na „Keka“ Mina sa porodicom
3533-1nd`

Sinovi Zijad, Mirsad i Sead sa porodicama

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na na{u dragu i nikad pre`aljenu

Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na{eg dragog oca, supruga, dede i pradede

BEHARA - MINA STANAR, ro|. FRA[TO
Pro{lo je 7 godina kako si nas zauvijek napustila. Nikada te ne}emo zaboraviti, kao ni to {to smo skupa pro`ivjeli. Tvoj suprug Zdravko, sinovi Jadranko i Jasenko, k}erka Jasminka, kao i unuke, unuci, praunuk, praunuka i snahe Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 8413-tt Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se godina dana otkad nisi sa nama
Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se godina dana otkako vi{e sa nama nije na{a draga

majci mog cijenjenog prijatelja i kuma

[UKRIJE BO[NJAKA
Sa ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na Tebe. Neka ti Allah, d`.{., podari vje~ni rahmet i lijepi D`ennet. Vje~no Tvoji o`alo{}eni: supruga Bahrija, sin Edin, k}erke \ana i Lejla, snaha Fadila, unu~ad Eldar, Noemi, Vedran, Natan i praunuk Amir, sestre Zina i Gara, te porodice: Bo{njak, Deroni}, ^ustovi}, Drakovac, Zub~evi}, Fejzagi}, Bajramovi}, \aferovi}, ^ehi}, Glamo~ak, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji 8418-tt

MULKA [ABOTI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica D`afo: Sead, Mihra, Belmin i Senad
p-71380

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na na{e dragog

Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se 40 dana od kada je preselio na ahiret moj dragi i nikad pre`aljeni suprug

SENIJA (SAFETA) KULENOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo tvoj plemeniti lik i dobrotu, ponosni {to smo te imali. Tvoj brat Adil, snaha Rasma, brati}i Amir i Edin 8420-tt sa porodicama

SENIJA SENA KULENOVI]
Draga tetka, tvojim odlaskom vi{e ni{ta nije isto. Nedostaje{ nam, volimo te puno i u na{im srcima }emo te ~uvati kroz najljep{e uspomene. Voli te tvoja sestra Mirza, sestri} Emir i snaha Milica
8420-tt

JURE MI[KI]
2002 - 2012.
Vrijeme prolazi ali ti }e{ uvijek biti u na{im srcima. Nedostaje{ nam. Supruga sa djecom
3537-1nd`

SENADU SUBA[I]U
BISMILLAHI RAHMANI RAHIM Oti{ao je jedan mladi `ivot i ostavio prazninu i tugu u na{im srcima. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah, d`.{., podari najljep{e d`enetske vrtove a tvojoj porodici mir i sabur. Zauvijek }emo te se sje}ati, Porodica Ahmedspahi} 8415-tt

MURAT BURUN^EVI]
7. 3. 1993 - 7. 3. 2012.
Porodica
8417-tt

BESIM (ASIMA) PAJI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja supruga Fatma
509-mo

Dnevni avaz
TU@NO SJE]ANJE

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

53

U srijedu, 7. 3. 2012. godine navr{avaju se ~etiri godine od iznenadne smrti moje drage i plemenite supruge

HIDAJETE - HIDE DOLOVAC, ro|. HAD@IMUSI]
Vrijeme neumitno prolazi, a nemir u du{i, tuga i praznina ostaju vje~no. Neka joj Allah Milostivi podari zaslu`eni vje~ni D`ennet. Alija Na dan, 7. 3. 2012. godine navr{avaju se 4 godine otkako je na ahiret preselio na{ otac i dedo
SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE
8407-tt

Dana, sedmog tre}eg 2012. godine navr{avaju se tri godine kako je preselila na ahiret na{a draga

SULEJMAN JUSI]
S ponosom ~uvamo uspomene na tvoj plemeniti lik. Sje}amo se tvoje dobrote i humanosti. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Sin Nurudin i k}i Dunka s porodicom
SJE]ANJE
8278-tt

ZAKIRA MA[I], ro|. [E]EROVI]
Hatma-dova }e se odr`ati 10. 3. 2012. u 12.20 sati iza podne-namaza u Gazi Husref-begovoj d`amiji. Molimo Allaha, d`.{., da joj podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Vole te: Senad i Eldar
8306-tt

ISMAR (MUHAMEDA i JASNE) KOVA^
7. 3. 2004 - 7. 3. 2012.
[ta su godine otkane tugom i bolom? Allah odre|uje sudbinu na{u. ^uvaj ga Bo`e dok spava mirnim snom i tiho mu {apni da je zauvijek u srcima na{im. Volimo te. 8311-tt Tata Muhamed, mama Jasna, sestra [ejla

NAZA (OMERA) \APO
Draga majko, vrijeme prolazi ali ne bri{e tragove duboke boli i tuge za tobom koja vje~no ostaje u na{im srcima. U na{im du{ama velika je praznina ali ostale su lijepe uspomene, ljubav i sabur. Neizmjerno te volimo i uspomene na tebe `ivjet }e dok i mi postojimo. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. P-71104 Tvoje k}erke Fata, D`emila i Hasnija
POSLJEDNJI SELAM

PA[A (SUNULAHPA[I]) ^USTOVI]
Pro{lo je ve} devet (9) tu`nih godina otkako nisi sa nama, ali }e tvoj vedri lik uvijek biti u na{im srcima. Tvoji najmiliji: mu` ]amil, sinovi Samir i Amir, snaha 3409-nd` Aida i unu~ad Anesa i Adin
POSLJEDNJI SELAM

SENAD SUBA[I]
@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anje ostaje zauvijek u na{im srcima. Nedostaje{... Tvoji drugovi: Juka, [kamo i Zambo
POSLJEDNJI SELAM
8403-tt

EMA EFENDI]
na{oj majci, svekrvi i nani Veliki i plemeniti nastavljaju `ivjeti u dobrim djelima koje ostavljaju iza sebe. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Tvoji: sin Elvir, snaha Aldijana, unuci Enes i Lejla 8404-tt
Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se godina dana otkako je preselio na ahiret moj amid`a Dana, 7. 3. 2012. godne navr{ava se godina dana od smrti mog supruga

EMA EFENDI]
na{oj majci, svekrvi i nani Veliki i plemeniti nastavljaju `ivjeti u dobrim djelima koje ostavljaju iza sebe. Neka ti je vje~ni rahmet i neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Tvoji: sin Avdo, snaha Enisa, unuke Amela i Edina 8404-tt
Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se godina dana od smrti na{eg zeta

EMA EFENDI]
na{oj supruzi i majci Dobrota i plemenitost koju si nesebi~no darivala na{a je obaveza da i mi budemo takvi bar jedan dan. Zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 8404-tt Tvoji: suprug Muharem i sin Efib
POSLJEDNJI POZDRAV

S dubokom boli primili smo vijest o preranoj smrti sina na{e radne kolegice Hasije

ABID (OSMAN) KOSO
Ljubav, dobrota, po{tovanje i plemenitost pripadaju Velikim ljudima kao {to si bio ti. Dragi moj ad`o, ka`u da vrijeme lije~i sve, ali tugu za voljenim nikada. Pamtit }emo te po dobroti i plemenitoj du{i. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja brati~na Ramiza, zet Azem, sa djecom Alminom, Armenom i Mirnesom
3523-nd`

ABID (OSMAN) KOSO
Vrijeme koje je pro{lo ne umanjuje tugu i bol za tobom, niti mo`e smanjiti prazninu koja se nalazi u mom srcu. Bio si veliki ~ovjek najljep{ih ljudskih vrijednosti, vrijedan vje~nog po{tovanja. Tvojom smr}u moj `ivot se promijenio, i zauvijek }e{ `ivjeti u mom srcu. Molim dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga Hasna
3523-1nd`

ABID (OSMAN) KOSO
Tuga i bol nisu u rije~ima, nego u srcu, gdje }e{ vje~no ostati voljen i nikada zaboravljen. Samo oni koji te vole znaju kako je te{ko `ivjeti bez tebe. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji {urevi: Halil, Mujo, Omer i Alija sa porodicama
3523-nd`

SENAD (REFIK) SUBA[I]
Prekinut je jo{ jedan mladi `ivot, ugasila se jo{ jedna maj~ina zvijezda... Ne postoje rije~i utjehe, ali ostaje nam suosje}anje, suze i bol koje dijelimo sa Tvojim roditeljima i sestrom u ovom beskrajno bolnom i tu`nom trenutku. Neka Ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet, Tvojoj du{i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Menad`ment „Majordomo“ d.o.o. i radne kolegice i kolege Tvoje voljene mame
N

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em

na{em dragom Sen~iju

Dana, 8. 3. 2012. godine navr{ava se 7 dana od preseljenja na ahiret na{e majke

SENADU SUBA[I]U
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Suba{i}: Kasim, Mejra i Fuad Porodica Hod`i}: Fikret, Zineta sa k}erkama Aminom i 8410-tt Lamijom

SENAD (REFIK) SUBA[I]
Bol nije u suzama niti u rije~ima. Bol je u na{im srcima gdje }e{ vje~no ostati. Rodice Lamija i Amina, prijateljice Anela, Alda, Larisa, 8410-tt Amira

SEJDA MUSTAJBEGOVI], ro|. FAZLI]
Reko{e nam: „Nemojte plakati, budite ponosne na to kakvu ste majku imale“... Tvoje k}erke Minka i Melina Tevhid }e se prou~iti istog dana, u 11.00 ~asova, ulica Strelja~ka 3.

3527

54

Srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Danas se navr{ava 5 godina od smrti
SJE]ANJE

na na{e roditelje

AHMETA (NAIL) HAD@I]A
(7. 3. 2007 - 7. 3. 2012)
Vrijeme prolazi, ostaju tuga i sje}anje. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
8184-tt

JUSUF (SULJE) LAGUMD@IJA
7. 3. 2000 - 7. 3. 2012.

FAZILA (HASANA) LAGUMD@IJA, ro|. KUBAT
11. 4. 2001 - 11. 4. 2012.

S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Lagumd`ija
3516-nd`

Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se sedam dana od preseljenja na ahiret na{e drage mame, sestre, majke i punice

Dana, 7. marta 2012. godine navr{avaju se 3 tu`ne godine od smrti

FADILE (SULEJMANOVI]) TURSI]
iz Br~kog Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti u Br~kom, ul. M. Krle`e 43 u 12.30 sati. Tvoji najmiliji: k}erka Meliha i Halida, brat Sejfudin, zetovi, unu~ad, praunu~ad, porodice: Sulejmanovi}, Tursi}, [irbegovi}, Li{i}, Khatib, Sendi}, te ostala rodbina, prijatelji P-76250 i kom{ije
TU@NO SJE]ANJE

MUHIBIJA DELI]
Smrt je tren a bol je vje~nost. Da te na{a ljubav mogla spasiti vje~no bi `ivio. Tvoji: supruga Zahida i sinovi Dino i Damir Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se {est tu`nih mjeseci otkako je na ahiret preselio na{ jedini sin
8259-tt

ADNAN (HUSO) IMAMOVI] AZEMINA - MINKA (SAMIJE) HRNJI^I], ro|. MUJKANOVI]
7. 3. 1998 - 7. 3. 2012.
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Mujkanovi} Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se {est mjeseci od prerane smrti mog sestri}a Dragi sine Adnane. Bolna je istina da smo te rano izgubili, vrijeme nam ne}e donijeti utjehu, ve} beskrajnu prazninu i bol. Bio si nam sve na ovome svijetu. Tvoja plemenitost, dobrota i beskrajna ljubav uvijek }e nam nedostajati. Imao si veliko srce, plemenitu du{u i puno ljubavi za nas. Molimo Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. 8400-tt Vje~no o`alo{}eni: otac Huso, majka [emsa Dana, 7. marta 2012. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti moje drage i voljene majke

8399-tt

SJE]ANJE

ADNAN (HUSO) IMAMOVI]
Dragi Adnane, smrt te rano otrgnula od nas. Ka`u, plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte. Vrijeme nam ne}e donijeti utjehu, ve} beskrajnu prazninu i bol. Tvoja plemenitost, dobrota i beskrajna ljubav uvijek }e nam nedostajati. Vje~no o`alo{}eni: daid`a Mustafa Kozi} sa porodicom
8400-tt

ZILKO (AVDE) ^OVI]
7. 3. 1991 - 7. 3. 2012.
Nikada te ne}e zaboraviti oni koji te iskreno vole. Hvala za sve {to si u~inio za nas. Porodica
3504-1nd`

ZEHRE (HUSKI]) ]U[KOVI]
iz Doboja Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Esada - Sada i zet Hasan
8397-tt

SJE]ANJE

na moje drage brata i sestru

Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se godina dana kako je preselila na ahiret na{a draga majka

SENIJA (SAFETA) KULENOVI], ro|. SALE[EVI]
Draga mati kako si oti{la vrijeme sporo te~e, nedostaje nam tvoj lik, glas, i smijeh. Tugu lije~imo sje}anjem na tebe i na na{e godine provedene sa tobom. Beskrajno tu`ni {to nisi vi{e sa nama. Ponosni {to smo imali takvu majku, u srcima te ~uvamo i dok `ivimo zaboravu ne damo. Neka Allah, podari lijepi D`ennet najboljoj majci na svijetu. Zauvijek tvoja djeca Amira i Adnan Tevhid }e se prou~iti u ku}i `alosti 10. 3. 2012. u 14.00 sati Trg nezavisnosti 23. Sedmog marta 2012. navr{ava se 40 godina otkako nije sa nama na{ dragi otac, suprug i djever

iz Stoca

SALKO (OMERA) BU^UK
7. 3. 2005 - 7. 3. 2012.

HATA - ZELA ELEZOVI], ro|. BU^UK
6. 9. 2008 - 7. 3. 2012.

Dragi brate i sestro, ma koliko vremena pro{lo zauvijek }ete ostati kao da ste oti{li ju~e. Imali ste veliko srce puno ljubavi za sve. Uvijek }ete `ivjeti u na{im srcima i biti na{a uspomena. Nek’ Vam dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet va{im du{ama. Va{a sestra Samija, zet Adem, sestri} Asmir, sestri~na Sanela ]imi} sa porodicom

515-mo

8419-tt

Dana, 8. marta 2012. navr{ava se 7 dana otkako je preselio na ahiret na{ voljeni suprug, otac, dedo i punac

ISMET (NAZIFA) JAGANJAC
Smrt nije prestanak `ivota za dobre ljude kao {to si ti bio! Molimo Allaha, d`.{., da ti podari sve d`enetske ljepote. Tvoji: supruga Belkisa, k}erke Indira i Mirela, zet Fadil, unu~ad Erna i Ermin Tevhid }e se prou~iti 8. marta (~etvrtak) u ku}i `alosti u 11.00 sati, ul. Branilaca Vijenca p-71320 br. 19, Vogo{}a.

MUSTAFA (HASAN) ]UREVAC
7. 3. 1972 - 7. 3. 2012.
Vrijeme je ubla`ilo tugu, ali nije ispunilo prazninu koja je ostala iza tebe. Sa ponosom i neizmjernom ljubavlju zauvijek }emo te ~uvati od zaborava, kroz drage uspomene i lijepa sje}anja. Neka ti je vje~ni rahmet. Supruga Mujesira, sinovi Hasan i Nedim, k}erka Nermana sa porodicom i snaha Razija.
p-71123

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

55

na{em drugu iz mahale. Molimo Allaha da mu podari vje~iti rahmet i lijepi D`ennet.

SENAD SUBA[I]

Ado, Nerko, Emir, Trle, Jasko, Mesko, Haris, Karem, Bimbo, Meme, Kene, Keno M., Damir, Boki, Miki, Benjo, Ribica
3545-nd`

SJE]ANJE

na na{e radne kolege i prijatelje

MEHMED (MEHMEDALIJE) [ABANOVI]
1960 - 2012.
Dana, 6. 3. 2012. preminuo je [abanovi} Mehmed, zaposlenik Kantonalne bolnice Zenica. Posljednje sje}anje na na{eg zaposlenika, uz izraze sau~e{}a porodici. Menad`ment i zaposlenici Kantonalne bolnice Zenica
N

MUHIBIJA DELI]
7. 3. 2009 - 7. 3. 2012.

MAJDA RAMI], ro|. POPOVAC
22. 1. 2010 - 7. 3. 2012.

S po{tovanjem }emo ~uvati uspomenu na njih Radne kolegice i kolege iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije
518-mo

ZAUVIJEK

POSLJEDNJI SELAM

dragom

HAJRIJA ([ABI]) KULO
7. 3. 2011 - 7. 3. 2012.
Kad i ona zadnja draga, topla zraka sunca za|e, malo ostaje razloga za radosti. Samo - osje}aj praznine i samo}e. Sestra Samila
390-tz

SEN^IJU
Da ti Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Vole te tvoji Ferid (Tota), Safija, Semir i Amina
3541-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

TU@NO SJE]ANJE

sinu na{eg prijatelja

SJE]ANJE Dana, 7. 3. 2012. godne navr{ava se 6 mjeseci otkako je preselio na ahiret na{ dragi

SENAD (REFIK) SUBA[I]
Neka ti je vje~ni rahmet. Od Toki, Mu{ija, Nihad, Irfan, He}o, [ele, [uma, Anan, Pipa, Aner, Dina, Fadila, Emina
3538-1nd`

prim. dr. med. BAHRIJA PUVA^I] PAVLOVI]
Mojoj dragoj i nikad pre`aljenoj {efici S ljubavlju i po{tovanjem, Alma Be}irovi} sa porodi3548-nd` com

ADNAN (HUSO) IMAMOVI]
7. 9. 2011 - 7. 3. 2012.
Ne postoje rije~i utjehe, s tobom u mislima po~inje svaki dan. Lahko je bilo tebe voljeti, te{ko izgubiti, ali najte`e nau~iti bez tebe `ivjeti. Dragi Adnane Tvoje: Ziba i Zila
8400-tt

ADNAN (HUSO) IMAMOVI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Imamovi} Fata, Bijelonja Adem, Hiba, Idin, Kenan i Medina
8368-tt

56

Srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se 40 dana otkako nije sa nama na{a draga majka, sestra, svekrva i nena

na na{eg prijatelja

FATIMA MURATOVI], ro|. LALI]
1941 - 2012.
O`alo{}ena porodica
399-tz

ERVIN - TANA TANOVI]
7. 3. 2010 - 7. 3. 2012.
Nismo te zaboravili. Pin|o, ^a~ak, Fudo, Alma, Labud, Haso, Dejo, Ibro, Ivana, Jasko, Ne{o, D`evad, Zijada, 397-tz Kemo, Mu{e, Raza, Melisa i Ivica

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

dragom

na{em drugu

SEN^IJU
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Volimo te Salem sa porodicom
3540-1nd`

SENADU SUBA[I]U
Ostala je velika praznina, al’ sje}anja ne blijede. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji drugovi: Boki, Kadra, Sejta, Jasko, Haris, Juka, Zambo, Sejfa
8428-tt

Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se 28 godina od smrti na{eg dragog

IN MEMORIAM

POSLJEDNJI POZDRAV

ERVIN - TANA TANOVI] ALIJE (ARIFA) KAMBER
20. 6. 1978 - 7. 3. 2010.
U srcima zauvijek voljen, u sje}anjima tvoje uvijek nasmijano lice. Nedostaje{ nam!
398-tz

SENADU SUBA[I]U
brati}u na{eg radnog kolege Tote.

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Porodica Kamber

Roba i Mirela

383-tz

Duboko suosje}amo sa bolom porodice Suba{i}. Ispred Slu`be za inspekcijske poslove Op}ine Novi Grad Amir, Mina, Aida T., Aida S., Gorana, Benfika i Edina
3529-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se pola godine od preseljenja na ahiret na{eg dragog mu`a, oca, punca, svekra i dede

POSLJEDNJI SELAM

na{em drugu

SENAD SUBA[I]

FADIL (MUSTAFA) LIHI]
Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet. Tevhid }e se prou~iti u medresi „Osman ef. Red`ovi}“. Porodica
8423-tt 3544-nd`

SENADU

Molimo dragog Allaha, d`.{., da mu podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a prodici sabur. Tvoji: Muamer, Zehra, Ismar Vukas

S neizmjernom tugom, Tvoja raja iz mahale
3546-nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

Dana, 7. 3. 2012. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog

prim. dr. med. BAHRIJA PUVA^I] PAVLOVI]
Na{oj {efici, izuzetnom ~ovjeku, s tugom i po{tovanjem, Slu`ba za za{titu zdravlja pred{kolske djece Dom zdra3548-nd` vlja Novi Grad
SJE]ANJE

MULKA [ABOTI]

MANKO VEHBIJE

Porodica Lon~ari}: Asim, Halima, Irfan, Amila, Kenan, Aida i Rijad
8426-tt

Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoji najmiliji: sin Adnan sa porodicom i k}erka Aldijana 3550-nd` sa porodicom

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

na na{e drage roditelje

Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se pet tu`nih godina otkako je na ahiret preselila na{a draga majka, nana, svekrva i punica

BEGZIJA [ODILO, ro|. RAD@O AVDO (IBRAHIM) DU^I]
7. 3. 1982 - 7. 3. 2012.

BELKISA (MUJO) DU^I], ro|. D@ANANOVI]
28. 6. 2009 - 7. 3. 2012.

MUJO KAPO
7. 3. 1997 - 7. 3. 2012.

FAHIRA KAPO, ro|. \IPA
15. 1. 2012 - 7. 3. 2012.

Ni vrijeme koje je pro{lo, ni vrijeme koje }e do}i ne mo`e u~initi da vas zaboravimo. Ponosni smo {to smo vas imali. Neka vam Uzvi{eni Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet, a va{oj plemenitoj du{i vje~ni rahmet. Va{e k}erke: Advija, Hasija, Dina i Munevera sa svojim porodicama
147-1go

Hvala vam za sve {to ste nam pru`ili, uvijek }ete biti u na{im srcima i mislima. Neka vam Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Va{i sinovi Emir i Semir 3549-nd`

Draga na{a sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota u kojem }e{ nam uvijek nedostajati, jer voljeni ne umiru sve dok `ive oni koji ih vole. Postoji ljubav koju ni smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: sin Zaim, k}erka Naza, snaha Mahira, 3551-nd` zet Faik, unuk Edin, unuke Mirela i Arijana

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

57

na{em dragom i voljenom

SENADU SUBA[I]U SEN^IJU
Od milja smo te zvali „mali“ Sen~i, a tek sad vidimo koliko si velik, i koliko nam nedostaje{. Tuga i bol su na{li mjesto u na{im srcima, ali zaborav ne}e, to ti obe}avamo. Vole te tvoja raja, kom{ije i prijatelji iz „DOLA“ Salem, Sejo, Fudo, Amer, Sulja, Popac, Ferida, Taja, Denis, Amar, Emil, Aljo-brko, Muamer, Jakub, Berko, Dado, Ado, Elko, Jasko, Sejo, Selver, Hare, Ale, D`eka, Lela, Isko, Edo P Fikro, Braco i Keno M., ^olija - Had`ija, Katana, ., Edo M., Zika [., Mimek i Munevera, Safet, Lindo Mirso, Admir i Damir, Be}irba{i} Cober, Amir, Rifo, Asko, Nermin, Ado, Edin i Eldin, Mid`a i Vele, Be}o, Edim K., Kemo i Kenan A., D`evad M., Kemo [., Elko L., Hajre i [alo, Sejko P i D`evad Muharemovi} .
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV

3561

na{em voljenom

SEN^IJU

NATALIJA BARI[I], ro|. FILIPOVI]
Draga bako, sje}anje na tebe zauvijek }e biti dio moga `ivota i uspomena. Po~ivaj u miru. Tvoj Ognjenko
POSLJEDNJI POZDRAV

U`ivaj u d`enetskim ljepotama koje ti je podario dragi Allah, d`.{., Vole te tvoji Musi}i: Jasko, Elda, Ajla i Eldar
POSLJEDNJI POZDRAV

3572-nd`

3558-nd`

Dana, 7. 3. 2012. navr{ava se 9 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

sinu na{eg druga

HAJDAR (AZIZ) TAHMAZ
Plemeniti ljudi kratko `ive, a vje~no se pamte. Iznenada smo te izgubili, a bio si nam sve. Pamtit }emo te po dobroti i plemenitosti, a u srcu zauvijek nositi i s ponosom spominjati. Neka ti Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: supruga Mevla, sinovi Aziz i Eniz i k}er3354-nd` ka Ziza sa svojim porodicama.
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

na{em bratu

SENAD SUBA[I]

SENAD SUBA[I]
Uvijek u na{im srcima i mislima. Neka ti Allah, d`.{., podari sve d`enetske ljepote. Trle, Eki, Admir...
POSLJEDNJI SELAM
8430-tt

Isi} Edin, Mehanovi} Halil, Pecikoza Salko, Memi{evi} Ramiz
3565-nd`

Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se deset godina od smrti na{e drage

POSLJEDNJI POZDRAV

na{em dragom bratu i amid`i

majci na{eg prijatelja i poslovnog kolege

na{em drugu

na{em dragom

SANELE POPOVI], ro|. OV^INA
Uvijek }emo te se sje}ati, i sa puno ljubavi ~uvati uspomenu na tebe. Tvoji: k}er Nikolina, majka Alija, brat Hasan sa porodicom, sestra Jasna sa porodicom, suprug Sa{a
3557-nd`

SENAD SUBA[I]
Prava i istinska smrt ne dolazi bole{}u i smr}u, ve} zaboravu. Zato }e{ ti vje~na dobro}o zauvijek biti u na{im srcima. Tvoja Lejla i D`anela
3665-nd`

TANJO ALIJI
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Od brata Nezira i brati}a Nesiba, Admira i Almira sa njihovim porodicama
148-1go

VAHIDA FERHATOVI]
Nisko, Dada, Elvir, Dina, Mimi i Salko
8438-tt

SENADU SUBA[I]U
Amar i Emir Musi} sa porodicom
3547-nd`

AMIRU LEDENKU
Porodice: Kujovi}, Suruliz i Kuluglija
p-71101

58

Srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Sa tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a mama, baka i ro|aka

Sa dubokim bolom javljamo da je na{a draga

@IVANA PERI[I], ro|. MARKOVI]
preminula 5. marta 2012. godine. Sahrana }e se obaviti 8. marta 2012. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erke Du{ka i Ranka, unuci Mak i Darjan, suprug Du{an, sestre Milena i Smilja, zetovi Mirsad, Wolfgang i Ljubo, sestri}i Slobodan, Sr|an i Dejan, te porodice Be}irba{i}, Sandmann, Mitrovi}, Sredi}, Goi} i Milo{evi}. Ku}a `alosti: ul. Kralja Tvrtka br. 3/1. 111 POSLJEDNJI SELLAM na{em dragom

JOZEFINA - FINIKA JUSUFHOD@I], ro|. PROHE
preminula 5. 3. 2012. godine u 87. godini. Sahrana }e se obaviti dana, 8. 3. 2012. godine u 12.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Jasna, sin Haris, unu~ad Andrei, Andrea i Ajla, zet Kemal Osmanovi}, snaha @eljka, ne}aka Jadranka Markovi}, djeveri Besim i Ahmed sa porodicama, porodice Frimel, Slokar, Beus, Jusufhod`i}, Sijamhod`i}, Kalini}, Grbi}, Rezdeu{ek, Jerkovi}, Ibrahimpa{i} i Mufti}, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Ko{evsko brdo br. 4. 111

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

EMA ([A]IR) EFENDI], ro|. \OZO
preselila na ahiret u ponedjeljak, 5. 3. 2012. godine u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. 3. 2012. godine u 15.00 sati na mezarju [ehovi}i - Orahovice - Gora`de. O@ALO[]ENI: suprug Muharem, sinovi Efib, Avdo i Elvir, k}erka Had`ira, snahe Enisa i Aldijana, zet Asim, unu~ad Enes, Senada, Amela, Edina i Lejla, brat Avdo, snaha D`emka, sestre [evala, Dika i Hajra, brati}i i sestri~ne, djeveri i jetrve sa porodicama, te porodice: Efendi}, \ozo, Kadri}, Tur~alo, Bali}, Konakovi}, ^alija, Delahmet, [ehovi}, Kurtovi}, Aganovi}, Me{i}, Adilovi}, Kuni}, Zec, Mr{o, Be}irevi}, Ferizovi}, Hod`i}, Drugovac, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u porodi~noj ku}i u [ehovi}ima, poslije klanjanja d`enaza-namaza. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga majka, nena, pranena, sestra i tetka

Navr{ava se godina kako je preselio na ahiret na{ dragi babo, svekar, dedo

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

EMIN (HALILA) ANDELIJA
Dragom na{em Eminu, rahmet predaju i duboko su o`alo{}eni, daid`a Ka{mo Salko iz Njema~ke, supruga Hasna Ka{mo, te k}erke Amira, Sadmira i Alma, unu~ad i ostala familija. Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet.
3553-nd`

ABID (OSMANA) KOSO
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari lijepi D`ennet i d`enetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: sin Sabid, snaha Enisa, unuke Amina, 3552-nd` D`enana.

[AHIDA (EDHEM) HAJDARHOD@I], ro|. SELIMOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 5. 3. 2012. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. 3. 2012. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestre Habiba, Nad`ida i Nermina, zetovi D`emaludin i Muhamed, snahe Nura i Safija, te porodice: Selimovi}, Im{irpa{i}, Mehmedovi}, Sejdi}, Topalovi}, Herak, Porobi}, Livadi}, Behlulovi}, kao i ostala brojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati, Trg djece Dobrinje 37/III. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

7. 3. 2011 - 7. 3. 2012.

PEMBA (ZULFO) BARDAK, ro|. KARAUZOVI]
preselila na ahiret u utorak, 6. 3. 2012. godine u 98. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. 3. 2012. godine u 14.00 sati na porodi~nom mezarju Grabova ravan - Sadba. Tevhid }e se prou~iti istog dana u mektebu Sadba u 14.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: sin Esad, k}erka [emsa, bra}a Be}ir, Smajo i Alija, snahe Behija, Kadira, Zanira, Fatima, Azemira i Hatid`a, zetovi D`evad i Taib, unuci D`evad, Edin, Alem, Admir i Bakir, unuke Mirsada, D`evada i Emina, praunuci Anel, Sanin, Ajdin, Ajdin, Nedim i Amar, praunuke Edina i Amila, kom{ije [a}ir i Vasvija, te porodice Bardak, Radmilovi}, Karauzovi}, Lapo, Korjeni}, Maslo, Kanli}, Kunovac, Islam, Hubjer, Muhovi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji 146-1go

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

sa prijateljem i kom{ijom

na{em

SENAD (REFIKA) SUBA[I]
Uz du`no po{tovanje, iskreni prijatelji iz NEON HEART-a: Edin - Laki, Etna, Eldin, Razija, D`evad, Mustafa, M. Admir, Ibrahim, Emin, Muhamed, L. Admir, Amel, Faruk, Mirza, Mirhad, Jasmin, Hava, Damir, Lila, Denis, N Abid
POSLJEDNJI SELAM

AMIRU

Kolektiv caffe slasti~arne „VATRA“
8414-tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

mojoj voljenoj sestri

MULKA ([ELE) [ABOTI], ro|. KOLI]
preselila na ahiret dana, 5. 3. 2012. godine u 75. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. 3. 2012. godine na mezarju Stari Ilija{, poslije ikindija-namaza u 15.20 sati. D`enaza polazi ispred d`amije u Starom Ilija{u. Tevhid }e se prou~iti isti dan u d`amiji Novi Ilija{ u 15.20 sati. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH. EL-FATIHA O@ALO[]ENI: k}erka Mejrema, sin Rafet, snaha Belma, unuke Edina, Medina i Zerina, brat Idriz i sestra Fatima sa porodicama, zet Himzo, djeveri i zaove sa porodicama, te porodice [aboti}, Koli}, Had`ovi}, Hod`i}, Huremovi}, ^okovi}, Beyoglu, Destanovi}, Fejzaj, ^eman, Vrabac, Bu~an, D`afo, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. p-71380

EMI EFENDI]
Neka ti dragi Allah, d`.{., podari sve d`enetske ljepote, jer ti to zaslu`uje{! Tvoja sestra Dika, sestri}i Edin, Selver, Edina i Sedina sa porodicama
8439-tt

Dana, 7. 3. 2012. navr{avaju se dvije godine otkad sa nama nije na{ dragi drug

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

dragom drugu

SENADU SUBA[I]U ERVIN - TANA TANOVI]
20. 6. 1978 - 7. 3. 2010.

ERVIN - TANA TANOVI]
7. 3. 2010 - 7. 3. 2012.

Volimo te zauvijek! Tvoje drugarice i drugovi
402-tz

S po{tovanjem, ^i~ak i \ula
403-tz

Nikad te ne}u zaboraviti i iz mog srca tvoj veseli lik nikad ne}e nestati, jer prijatelje poput tebe te{ko je prona}i. Oti{ao si prerano, iza sebe uspomene, sje}anja, preveliku tugu i bol ostavio. Falit }e{ dru`e svaki minut, dan - u to budi siguran. Neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i sve d`enetske ljepote. Tvoja drugarica 8431-tt Senija Cibra

Dana, 7. 3. 2012. godine navr{ava se devet tu`nih godina otkako je preselila na ahiret na{a draga supruga, mama, svekrva, punica i nana

SJE]ANJE

HAJRIJA HOD@I], ro|. BRDARI]
7. 3. 2003 - 7. 3. 2012.
Vrijeme se ne mjeri godinama, nego tugom i prazninom u na{im srcima. Molimo dragog Allaha, d`.{., da ti podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug Ramiz, sin Suad, k}erka Elmedi8436-tt na sa porodicama, bra}a i sestre

AIDA DELETI], ro|. ]URI]
Prerana i okrutna smrt odnijela je njen lijepi osmijeh. S tugom }emo se sje}ati njenog veselog lika. Njeni: Dejan, Ana, Sonja, Gordan i Tanja - Deleti}
3564-1nd`

ADNAN IMAMOVI]
Uvijek }e{ biti u srcima na{im d`enetska ptico, koja je prerano odletjela, ali je ostavila jednu veliku ljubav koja je vremenom sve ve}a i ja~a. Neka Te Uzvi{eni Allah, d`elle {anuhu, obaspe rahmetom svojim i podari lijepi D`ennet. Tvoji: Aldin i Naza
8434-tt

Dnevni avaz

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

59

Tu`nim srcem i bolom izvje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{a draga i nikad zaboravljena

[ERIFA OSMI], ro|. D@AFERAGI] - ^ELEBI]
1930 - 2012.
dana, 4. 3. 2012. godine nakon kra}e bolesti u 82. godini preselila na ahriet. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. 3. 2012. godine u 15.00 sati na gradskom groblju Sutina gdje }e se rahmetlija i pokopati. Prevoz obezbije|en sa polaskom iz Zalika u 14.00 h sa stajli{tima: Autobuska stanica - Musala - Gimnazija - [emovac - Tekija - [ari}a d`amija Lu~ki most - Pozori{te - Razvitak - Autobuska stanica - Zalik - Sutina O@ALO[]ENI: sinovi Sead, Adnan i Edin, sestra Safeta, nevjeste Senka i Aida, unu~ad Nadin, Sedin i Nela, Nina i Elvir, Sanela i Vehid, Sanel, Sabina, praunu~ad, te familije: Osmi}, D`aferagi}, ^elebi}, Musi}, Dizdarevi}, Trbonja, Zalihi}, Dudi}, Veli}, Pehilj, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i 517-1mo kom{ije

S tugom u srcu obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

HASAN (IBRO) SALKI]
preselio na ahiret dana, 6. 3. 2012. godine u 06.00 sati u 71. godini. Ispra}aj i d`enaza }e se obaviti ispred [arene d`amije u ~etvrtak, 8. marta 2012. godine, (15. Rebiu-l-ahira 1433.h.g.) u 14.50 sati, a ukop na mezarju Tu{anj. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH O@ALO[]ENI: supruga Bisera, sin Unkas, k}erka Amela, snaha Dijana, zet Mirza, brat Mujo, unu~ad Amila, Maida, Kenan i Azra, porodice Salki}, Dervi{evi}, Hantala{evi}, Sarajli}, Imamovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije.
396-tz

Sa neizmjernom tugom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, teatarske i filmske radnike, pozori{nu publiku i poznanike, da nas je zauvijek napustila na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

VAHIDA (RAMIZ) FERHATOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 5. marta 2012. godine, u 69. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. marta 2012. godine u 14.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: sin Samir, sestre Maida, Nad`ija, Mirsada, Sadeta i Emira, brat Fehim, brati}i Ned`ad i Zijad, snahe Borka i Neda, sestri~ne Meliha, Mediha, Amra, Alma, Vildana, Naida, Mirela, Amela, Lejla i Sejla, sestri}i Elvir, Haris i Armin, zetovi Ibrahim, Taib, Nezim, Amir, Nedim, Adnan i Hakija, te porodice Ferhatovi}, A{~eri}, Halilba{i}, Klico, [ejto, Huji}, [ukali}, ^au{evi}, Silajd`i}, Sarvan, Kuli}, Abdovi}, Tranpijer, Buljuba{i}, Karahmet Mukadesa sa djecom, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti, u ulici Antuna Hangija br. 035115 41/III.

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MIRJANA - MI]A (RADOSLAV) ZORANOVI]
1952 - 2012.
Komemoracija }e se odr`ati u srijedu, 7. 3. 2012. godine u 12.00 sati u sali Narodnog pozori{ta Tuzla, a posljednji ispra}aj ispred Komemorativnog centra u Tuzli u 15.00 sati. Sahrana }e se obaviti na pravoslavnom groblju Trnovac. „Draga Mi}o, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima“ ^lanovi kolektiva J.U. Narodno pozori{te Tuzla
N

HATID@A (MUSTAFA) MUHAREMOVI], ro|. SELAK
preselila na ahiret u ponedjeljak, 5. 3. 2012. godine u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. 3. 2012. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: k}erka Ai{a, sin Rifet, zet Emir, snaha Suada, unu~ad Elmir, Selma, Adnan, Damir i praunu~ad Amani, Afan, Davud, Inaja i Ela, sestre Esma i Rasema sa porodicama, djever Ekrem sa porodicom, jetrva Samija sa porodicom, te porodice Muharemovi}, Selak, U{tovi}, Hrlovi}, Jusufovi}, Omerbegovi}, Konakovi}, Ba`darevi}, ]ebo, Piljevi}, Heri}, ^i{ija, Had`ovi}, Resi}, Malhod`i}, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati, ul. Salke Lagumd`ije 15/VI, Dobrinja II. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111 Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AMIR (DERVI[A) LEDENKO
preselio na ahiret u nedjelju, 4. marta 2012. godine u 57. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. marta 2012. godine u 13.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Bahrija, sestra Fiza, brat Adem, zet Stevo, snahe Munevera i Veska, sestri} @eljko Karanovi} sa porodicom, sestri~ne Vesna ^amo i Nirmela Leki} sa porodicama, brati}i Edvin, Damir i Igor sa porodicama, brati~na Aida Ramadanovi} sa porodicom, punica Behija, {ura Ejub, svastike Bisera i Sabra, te porodice Ledenko, Kujovi}, Babi}, Karanov}, ^amo, Leki}, Suruliz, Bo{kovi}, Hajri}, Karaka{, ^au{evi}, prijatelji vlasnik i osoblje caffe-slasti~arne „Vatra“, prijateljica Samira, i dobre kom{ije [}epo i Milena, kao i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Antuna Branka [imi}a br. 6/XVII. 111

60

Srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Sa `alo{}u javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je na{ dragi

Obavje{tavamo rodbinu, kom{ije i prijatelje da je na{ dragi

ALIJA (rah. OSMANA) KEZO
1951 - 2012. Dana, 5. 3. 2012. godine nakon kra}e bolesti u 61. godini preselio na ahiret. D`enaza polazi u srijedu, 7. 3. 2012. godine poslije ikindija-namaza u 15.30 sati ispred d`amije Potoci, a klanjat }e se u haremu Ljeskovac - Li{ani u 15.45 sati, gdje }e se rahmetlija i pokopati. O@ALO[]ENI: supruga Mejra, sinovi Emir i Denis, bra}a Osman i Omer, sestre Merza i Fadila, nevjeste [efika i Zejneba, zetovi Sejo Ali} i Hemo Fejzi}, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, {ure Mujo i Hamed sa porodicama, te porodice Kezo, Zerem, Zalihi}, Ali}, Fejzi}, Me{uki}, Grabus, Peco, Gostev~i}, Kajtaz, Hrnjica, Kori}, Pervan, Zekanovi}, Krhan, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji. 516-mo

SENAD (REFIK) SUBA[I]
preselio na ahiret u ponedjeljak, 5. 3. 2012. godine u 22. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 7. 3. 2012. godine u 13.00 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: majka Hasija, otac Refik, sestra Samra, nana Ifeta, dedo Rasim, amid`a Ferid, strina Safija, amid`i} Semir, amid`i~na Amina, daid`a Muhibin sa porodicom, tetka Vahida sa djecom, te porodice Suba{i}, Drina, Suljevi}, [ehi}, Popara, Omerspahi}, Ahmetspahi}, Ba{i}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13.00 sati u d`amiji Kolonija (ul. Franje Kluza). Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti (ul. Huma~ka plo~a 5) sa polaskom u 12.00 sati, sa zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

ALIJA (RA[ID) TANJO
preselio na ahiret u utorak, 6. 3. 2012. godine u 58. godini. D`enaza }e se klanjati u ~etvrtak, 8. 3. 2012. godine u 12.00 sati ispred d`amije Bogu{u}i, a ukopat }e se na mezarju Bogu{i}i. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji Bogu{i}i u 12.00 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH! O@ALO[]ENI: supruga Dika, sin Ra{id, k}erka Adisa, majka Halima, brat Nezir, sestre Nezira i Sajma, zet Hajro, brati}i Nesib, Almir i Admir, sestri}i Eldis i Anel, sestri~ne Anela i Eldina, te porodice Tanjo, Ad`em, Me{anovi}, Turkovi}, Lepenica, Ahmetspahi}, Suba{i}, ]urevac, Hodo, Pe{tek, Drakovac, Zec, ^elik, Ruhotina, Turulja i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 148-1go POSLJEDNJI SELAM
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA

na{em drugu

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

SVAKO JUTRO NA[E AV VA[IM VRATIM VINE O OMILJENE N

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SENADU SUBA[I]U
Raja iz mahale: Su}a, Meho, Alen, Me{a i D`eno
35991-sh

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

"BAKIJE" "BAKIJE"
OSNOVANO 1923

POKOPNO DRU[TVO

SARAJEVO

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 7 mobitel 00387 (0)61 131-788 7 fax 00387 (0)33 447-122 1 00387 (0)33 233-062 0

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 017029 06 Mal Zenica, 24. 01. 2012. godine Op}inski sud Zenica, stru~ni saradnik Amela Bali}, u pravnoj stvari tu`itelja D.D. „BH TELECOM“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ulica Masarykova broj 46, Zenica protiv tu`enog Pu{kar Enisa, Travni~ka cesta broj 85, Zenica, radi duga, v.sp. 1.013,40 KM, shodno ~lanu 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH broj 53/03), dana 24. 01. 2012. godine - na iznos od 178,20 KM po~ev od 16. 12. 2001. godine do dana uplate - na iznos od 407,30 KM po~ev od 16. 01. 2002. godine do dana uplate - na iznos od 75,00 KM po~ev od 16. 02. 2002. godine do dana uplate kao i naknadom tro{kova parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enoj se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredbe ~lana 62. stav 2. Zakona o parni~nom postupku i tu`ena je obavezna sudu dostaviti odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, a u skladu sa ~lanom 71. navedenog Zakona, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`ena ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja u skladu sa ~lanom 182. Zakona o parni~nom postupku. Dostava tu`be na odgovor smatra izvr{enom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja, u skladu sa ~lanom 348. stav 4. Zakona o parni~nom postupku. Tu`ena se obavje{tava da mo`e izvr{iti uvid u predmetnu tu`bu tu`itelja, kao i u kompletan spis broj: 43 0 Mal 017029 06 Mal, u pisarni Op}inskog suda u Zenici. Stru~ni saradnik Amela Bali}, s. r.

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890;

TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718;

OBJAVLJUJE
Tu`enoj PU[KAR ENISI iz Zenice, ulica Travni~ka broj 85, dostavlja se tu`ba na odgovor, podnesena ovom sudu dana 14. 06. 2002. godine, ure|ena dana 30. 03. 2007. godine, a kojom tu`itelj, na ime glavnog duga potra`uje nov~ani iznos od 1.013,40 KM, sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 352,90 KM po~ev od 16. 11. 2001. godine do dana uplate

424 - 440;

oglasi
OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BANJALUCI BROJ: 57 0 Mals 009863 07 Mals Dana: 22. 02. 2012. godine

Dnevni avaz

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

61

Potra`ite na kioscima

OGLAS
TU@BA

TU@ILAC: „MATEX“ a.d. Banja Luka, Jevrejska br. 1., lamela 4 TU@ENI: Mioljka Ivanovi} vl. SZR „MILJA“ Banja Luka

Tu`ilac i tu`ena su zaklju~ili Ugovor o zakupu poslovnog prostora broj: 04-11/06 dana 03. 01. 2006. godine, na period od 01. 01. 2006. godine do 31. 12. 2006. godine. U periodu od 01. 10. 2006. do 21. 12. 2006. godine tu`ena je bila u obavezi da plati zakupninu za oktobar, novembar i decembar 2006. godine u iznosu od 799,71 KM, kao i tro{kove zakupa za oktobar, novembar i decembar 2006. godine u iznosu od 268,47 KM, {to ukupno iznosi 1.068,18 KM. Kako tu`ena do dana podno{enja tu`be nije izmirila svoje obaveze, tu`ilac je predlo`io da sud donese sljede}u PRESUDU OBAVEZUJE SE tu`ena da tu`iocu isplati na ime glavnog duga iznos od 1.068,18 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od dana 18. 05. 2007. godine pa do isplate, kao i da nadoknadi tro{kove parni~nog postupka u iznosu koji odredi sud, a sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Istovremeno se predla`e da, ukoliko tu`ena u zakonskom roku ne podnose odgovor na tu`bu, sud donese presudu zbog propu{anja. Tu`ena je obavezna da u roku od 15 dana od dana izvr{enog dostavljanja, a u skladu sa ~l. 70. i 433 ZPP-a, sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu koji mora razumljiv i sadr`avati ozna~enje suda, naziv pravnog lica, sjedi{te stranaka, predmet spora, sadr`inu izjave i potpis podnosioca. Odgovor na tu`bu je obavezan. Ukoliko tu`ena u ostavljenom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e, u smislu odredbe ~l. 182 ZPP-a donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presudu zbog propu{tanja) protiv koje nije dozvoljena `alba, ali tu`ena mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje saglasno odredbama ZPP-a. Dostavljanje tu`be }e se izvr{iti istovremenim objavljivanjem i na oglasnoj tabli suda. Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana nakon dana objavljivanja. SUDIJA Lejla Kosi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 Mals 016365 07 Mals Tuzla, 06. 02. 2012. godine OP]INSKI SUD U TUZLI, stru~ni saradnik Alma U`i~anin, u pravnoj stvari tu`ioca JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE D.O.O. Mostar, Direkcija za pokretnu mre`u ul. Kneza Branimira Mostar, protiv tu`enog d.o.o. „SEAT-INTERNATIONAL ul. Tu{anj 44., Tuzla, radi duga v.sp. “ 706,39 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 53/03, 73/05 i 19/06; u daljnjem tekstu: ZPP), budu}i da tu`eni nema sjedi{te na adresi posljednjeg poznatog sjedi{ta dru{tva, objavljuje sljede}i

OGLAS

Dana 24. 07. 2007. godine, tu`ilac je podnio tu`bu protiv tu`enog, radi naplate duga vsp. 706,39 KM. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na naknadu glavnog duga, zateznih kamata i tro{kova postupka. U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e istaknuti mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2. ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protiv tu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni, kojem je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1. ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu, u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama Dnevni Avaz i na oglasnoj tabli suda, te da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Stru~ni saradnik Alma U`i~anin

Kenan Imirzalioglu

Gabriel Soto

Umoran sam od glume!
[ta su junaci turske serije „Kad li{}e pada“ radili tokom boravka u Beogradu Izmjenjivao nje`nosti s mu{karcem?!
Stefan Kapi~i} Fahriye Evcen i Özcan Deniz

OKRU@NI PRIVREDNI SUD U BANJALUCI BROJ: 57 0 Mals 022245 08 Mals Dana: 22. 02. 2012. godine

OGLAS
TU@BA

TU@ILAC: „FINANC“ D.O.O. Banja Luka, Dunavska 1 c TU@ENI: Todorovi} Nenad, vl. }evabd`inice „GARA“ Gradi{ka, Zanatski centar Danilo Borkovi} L5

Ljubomoran sam kao i Nik{a

Parni~ne strane bile su u poslovnom odnosu u kojem je tu`ilac isporu~io robu iz svog plasmana tu`enom po~etkom 2008. godine, a koju je tu`eni primio u ukupnoj vrijednosti od 1.548,44 KM. Tu`ilac isti~e da tu`eni do dana podno{enja tu`be nije isplatio iznos od 1.432,20 KM. Kako tu`eni nije isplatio dug tu`iocu, ni pored upozorenja, tu`ilac je podnio tu`bu i predlo`io da sud, po provedenom postupku donese sljede}u PRESUDU OBAVEZUJE SE tu`eni Todorovi} Nenad vl. }evabd`inice „GARA“ Gradi{ka, da tu`iocu „FINANC“ d.o.o. Banja Luka, isplati iznos od 1.432,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: - na iznos od 133,14 KM, po~ev od 22. 04. 2008. godine, do isplate - na iznos od 353,86 KM, po~ev od 24. 04. 2008. godine, do isplate - na iznos od 619,62 KM, po~ev od 26. 04. 2008. godine, do isplate i da mu naknadi parni~ne tro{kove u iznosu od 275,00 KM as zakonskom zateznom kamatom od dana presu|enja do kona~ne isplate, sve u roku od 30 dana od dana pravosna`nosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Istovremeno se predla`e, ukoliko budu ispunjeni uslovi iz ~lana 182. ZPP-a, da sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja). Tu`eni je obavezan da u roku od 30 dana od dana izvr{enog dostavljanja, a u skladu sa ~l. 70. ZPP-a, sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu koji mora biti razumljiv i sadr`avati ozna~enje suda, naziv pravnog lica, sjedi{te stranaka, predmet spora, sadr`inu izjave i potpis podnosioca. Odgovor na tu`bu je obavezan. Ukoliko tu`eni u ostavljenom roku ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e, u smislu odredbe ~l. 182 ZPP-a donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja) potiv koje nije dozvoljena `alba, ali tu`eni mo`e podnijeti prijedlog za povra}aj u pre|a{nje stanje saglasno odredbama ZPP-a. Dostavljanje tu`be }e se izvr{iti istovremenim objavljivanjem i na oglasnoj tabli suda. Dostavljanje se smatra izvr{enim protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Lejla Kosi}

Udala se!

Halit Ergenç o ulozi Sulejmana Veli~anstvenog

Isplatilo se prihvatiti se te{ke uloge

62

Srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON Grad Mostar JU Osnovna {kola „Gnojnice“ [kolski odbor

oglasi

Na osnovu ~lana 85. i 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (Sl. novine HNK broj 5/00, 4/04 i 5/04), ~lana 111. Pravila JU Osnovne {kole „Gnojnice“ Gnojnice, ~lana 5. i 6. Pravilnika o radu i disciplinskoj odgovornosti JU Osnovne {kole „Gnojnice“ Gnojnice, ~lana 8. i 10. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja u HNK-u (Sl. novine HNK-a br. 3/09) Pravilnika o bodovanju kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa U O.[. „Gnojnice“, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-40-406/12 od 21. 02. 2012. godine, [kolski odbor na sjednici odr`anoj 2. 03. 2012. godine, donio je Odluku broj: 01-59/12 kojom se raspisuje

za popunu upra`njenih radnih mjesta A) na odre|eno vrijeme do povratka nastavnika sa funkcije vr{ioca du`nosti direktora {kole, a najdu`e do 04. 07. 2012. godine 1. Nastavnik matematike . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac (12 ~asova sedmi~no) 2. Nastavnik fizike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 izvr{ilac (4 ~asa sedmi~no) Pored op}ih uslova predvi|enih Zakonom o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a. Nastavnim planom i programom i Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka JU Osnovne {kole „Gnojnice“ - Gnojnice. Uz prijavu kandidati trebaju dostaviti: - Diplomu ili ovjerenu kopiju o zavr{enoj {kolskoj spremi - Uvjerenje iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Uvjerenje o neka`njavanju - Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - Uvjerenje o vremenu provedenom na Zavodu za zapo{ljavanje - Potvrda o radnom iskustvu i sta`u u struci i van struke - Dokaz o stru~nom usavr{avanju (certifikati i uvjerenja) - Adresa stanovanja i broj telefona - Kra}a biografija Napomena: Navedena dokumenta moraju biti originalna ili ovjerene kopije, ne starije od {est mjeseci. S kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa bit }e obavljen intervju. Kandidati koji budu primljeni u radni odnos du`ni su dostaviti ljekarsko uvjerenje prilikom stupanja na rad. Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave na Konkurs slati isklju~ivo po{tom na adresu: JU Osnovna {kola „Gnojnice“ - Gnojnice, Vrba bb, za [kolski odbor (prijava na Konkurs)

KONKURS

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI BROJ: 32 0 Ps 0038767 08 Ps Tuzla, 30. 01. 2012. godine Op}inski sud u Tuzli, sudija Biljana Novak, u pravnoj stvari tu`ioca „NLB Tuzlanska banka“ d.d. Tuzla, ul. Mar{ala Tita broj 34, protiv tu`enih „IVAS“ d.o.o. @ivinice, Magistralni put bb, i „KOMPROMIS“ d.o.o. @ivinice, ul. Maline bb, radi naplate duga, vsp. 10.000,00 KM, van ro~i{ta u postupku pripreme za glavnu raspravu primjenom odredaba ~l. 64. st. 1. i ~l. 199. Zakona o parni~nom postupku (u daljnjem tekstu Zakona) objavljuje

POZIV
tu`enom „IVAS“ d.o.o. za pru`anje usluga, proizvodnju i trgovinu, @ivinice, Magistralni put bb, za pripremno ro~i{te koje }e se odr`ati u Op}inskom sudu Tuzla dana 14. 03. 2012. godine sa po~etkom u 13,15 sati u sobi broj 92/V. Napomena: Ako na pripremno ro~i{te ne do|e tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. st. 2. Zakona). Na pripremnom ro~i{tu sud }e Rje{enjem odrediti dan i ~as odr`avanja glavne rasprave, dokaze koji }e se provesti na glavnoj raspravi, te pitanja o kojima }e se raspravljati (~lan 94. st. 1. Zakona). Ako parni~ne stranke, odnosno njihov punomo}nik, u toku postupka promijene adresu na koju se dostavljanje vr{i, du`ni su o tome odmah obavijestiti sud. Ako stranke to ne u~ine, sud }e Rje{enjem odrediti da se daljnje dostavljanje vr{i objavljivanjem pismena na oglasnoj tabli suda, ~ime }e se dostavljanje smatrati urednim (~lan 352. st. 1. i 5. Zakona). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke mogu predlo`iti da se odre|eni dokazi provedu pred zamoljenim sudom (~lan 128. st. 2. Zakona). Sudija Biljana Novak

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U VISOKOM Broj: 41 0 Ip 020499 10 Ip Visoko, 09. 02. 2012. godine

OGLAS

Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku, Izvr{eniku: „LUBCON“ D.O.O. VISOKO - Naselje Luke bb, Na osnovu prijedloga tra`ioca izvr{enja Industrija gra|evinskog materijala „GM“ d.o.o. Visoko, koju zastupa punomo}nik Zahid Had`i}, advokat iz Visokog, protiv izvr{enika „Lubcon“ d.o.o. Visoko - naselje Luke bb, radi naplate nov~anog potra`ivanja pljenidbom nov~anih sredstava, Op}inski sud u Visokom je dana 21. 03. 2011. godine, donio

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Kojim se usvaja prijedlog tra`ioca izvr{enja pa se odre|uje izvr{eniku „Lubcon“ d.o.o. Visoko da, tra`itelju izvr{enja „IGM“ d.o.o. Visoko, isplati iznos od 7.953,63 KM sa zakonskom zateznom kamatom od 23. 12. 2008. godine, uz naknadu tro{kova protesta u iznosu od 145,00 KM i tro{kova ovog postupka u iznosu od 150,00 KM, i to: PLJENIDBOM sredstava na ra~unu izvr{enika kod: ABS BANK DD Sarajevo, br. 1990470005701223 i INTESA SANPAOLO BANKA BiH br. 1543022000558811, te prenosom sredstava na ra~un tra`itelja izvr{enja br. 3389002208218687 kod UniCredit bank“. Prigovor na rje{enje o izvr{enju tu`eni mo`e dostaviti u roku od 8 dana od dana dostavljanja rje{enja o izvr{enju. Smatra se da je rje{enje o izvr{enju dostavljeno protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Izvr{enik „Lubcon“ d.o.o. Visoko mo`e, u pisarinci Op}inskog suda u Visokom, preuzeti prijedlog tra`ioca izvr{enja Sudija Avdija Avdi}

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

63

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U @IVINICAMA Broj: 33 0 Mal 020597 10 Mal @ivinice, 27. 01. 2012. godine

Pred ovim sudom u toku je parni~ni postupak tu`itelja JZU Univerzitetski klini~ki centar Tuzla, Trnovac bb, protiv tu`ene Sulji} Samire, Oskova bb, op}ina Banovi}i, radi isplate duga, v.sp. 2.011,20 KM, pa kako sud tu`enoj na adresi nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina. Tu`beni zahtjev glasi: „Obavezuje se tu`ena da tu`iocu isplati potra`ivanje u novcu u iznosu od 2.011,20 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana 02. 08. 2007. godine, pa do isplate, kao i da tu`iocu nadoknadi tro{kove parni~nog postupka takse na tu`bu i presudu, sve u roku od 15 dana od dana dono{enja presude“. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, donese presudu zbog propu{tanja. Poziva se tu`eni da u roku od 30 dana dostavite sudu obvezni pismeni odgovor na tu`bu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 70. i 71. Zakona o parni~nom postupku 53/03). Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. Procesne prigovore i decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti razloge zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dostavite dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice. Pismeni odgovor morate osobno potpisati. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. FBiH). Stru~ni saradnik Ivana Mott

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD MOSTAR Broj: 07 58 P 000391 05 P Mostar, 30. 06. 2010. godine Op}inski sud u Mostaru, po sutkinji Jasni Marki} u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar, zastupanog po zz direktoru poduze}a, protiv tu`enika Viktor Stojki} iz Mostara, ul. Blajbur{kih `rtava 25 C, iz radi isplate duga, na osnovu ~l. 182. st. 1. ZPP-a FBiH, dana 30. 06. 2010. godine, donio je sljede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja

Obvezuje se tu`enik tu`itelju za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 01. 09. 1994. godine do 01. 02. 2005. godine iznos od 11.735,58 KM sa zateznim kamatama od 18. 03. 2005. godine, pa do kona~ne isplate, te nadoknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 528,00 kM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Obrazlo`enje Tu`bu tu`itelja podnesenu dana 18. 03. 2005. godine,

sud je dana 12. 09. 2009. godine dostavio tu`enim na obavezan odgovor, uz napomenu da je tu`enik du`an dostaviti sudu odgovor na tu`bu u pismenom obliku i u zakonskom roku od 30 dana. Budu}i da je od dostave tu`be na obavezan odgovor tu`eniku, protekao zakonski rok od 30 dana, te da tu`enik suda nije dostavio pismeni odgovor na tu`bu, a tu`itelj je u tu`bi predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, sud je uvidom u cio spis utvrdio da su ispunjeni svi uvjeti iz ~l. 182. ~l. 1. ZPP-a za dono{enje presude zbog propu{tanja, pa je donio presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev tu`itelja (presudu zbog propu{tanja). Odluka o tro{kovima postupka temelji se na odredbama ~l. 386. st. 1. ZPP-a, a isti se sastoje od pristojbe na tu`bu u iznosu od 352,00 KM i sudske pristojbe na presudu u iznosu od 176,00 KM (50%), {to ukupno iznosi 528,00 KM. Sutkinja: Jasna Marki} Uputstvo o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba (~l. 183. st. 1. ZPP FBiH). Nezadovoljna stranka ima pravo podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje, u roku od 8 dana od dana dostave ove presude.

NOVO U AVAZ TWIST TOWERU
TEREN ZA SQUASH
JEDINI U BiH

Ukoliko ste zainteresovani za ovu vrstu rekreacije, rezervacije mo`ete izvr{iti putem broja telefona 033/281-350

$"

Dnevni avaz, srijeda, Dnevni avaz, utorak, 7. 6. mart/o`ujak 2012.

IFHJ

PREMIJER LIGA Utakmice do daljnjeg bez gostujućih navijača

S izvlačenja parova: Željezničar brani trofej

(Foto: S. Jordamović) 

=>H== = I=E
Mislimo da se stanje nije puno popravilo, kaže Dino Begić

U polufinalu Kupa BiH u fudbalu sastat će se Željezničar - Borac i Široki Brijeg - Velež, epilog je jučerašnjeg žrijeba održanog u prostorijama NSBiH. Prve utakmice polufinala igrat će se 14. marta u 15 sati, a revanši su na programu 4. aprila u 16 sati. Finalni

ŽAAEč=H *H=? ŠEHE *HEAC 8AAž 
IE C 5JEć A >A Š=IA ##
- Da je moglo bolje, moglo je. Ustvari, teško da je moglo gore, jer prvu utakmicu igramo kući, i to na terenu koji će biti izuzetno težak za normalnu igru. Do sada se polufinale Kupa igrao iza trećeg ili četvrtog kola proljetnog dijela, sada se igra iza prvog kola, nemam pojma zašto, možda su zaboravili da je pomjeren start prvenstva zbog snijega - reakcija je trenera i menadžera Željezničara Amara Osima na žrijeb. Z. Š.

Žrijeb polufinala Kupa BiH

mečevi na programu su 21. aprila i 15. maja. Žrijebani su i parovi polufinala ujuniorskoj konkurenciji. Sloboda u prvom meču dočekuje Široki Brijeg, a drugi parčineČelik iBorac.Termini odigravanja isti su kao kod seniora. Z. Š.

Utakmice će i dalje gledati samo navijači domaće ekipe

- Bez namjere da potcijenim druge, moglo bi se reći da je ovo finale prije finala. Šanse su 50:50. Kada je Kup u pitanju, bez obzira igra li se kod kuće ili na strani, uvijek se igra na rezultat. Taktika se postavlja na različit način u odnosu na prvenstvene utakmice. Neće biti mnogo prostora za kalkulacije. Ukoliko želimo u finale, u oba meča moramo dati 120 odsto svojih mogućnosti kaže trener Borca Velimir Stojnić. S. K.

Proljetni dio Premijer lige Bosne i Hercegovine odvijat će se onako kako je završio i jesenji - bez prisustva gostujućih navijača. Komitet za normalizaciju Nogometnog saveza BiH je, naime, odlučioda neukida zabranu koju je nametnuo 8. oktobra, kao odgovor na sve češće huliganske ispade na bh.

stadionima, koji su u nekoliko navrata eskaliraliu BanjojLuci, Mostaru, Lukavici, Trebinju i Sarajevu. - Odluka Komiteta je još na snazi. Kada ćemo raspravljati o njoj, ne znam, pošto imamo još dosta tema koje treba obraditi, ali opće je mišljenje da razlozi zbog kojih smo uveli zabranu gostu-

jućim navijačima i dalje važe - kaže član Komiteta Elmedin Begić. Naš sagovornik nije mogao govoriti o tome da li bi zabranamogla ostatina snazisve do kraja sezone. - Odluka će biti povučena čim se steknu uslovi za to, a naše je stajalište da za sada nisu. Klubovi su u pro-

teklom periodu, za vrijeme trajanja zabrane, imali priliku dokazati da se situacija promijenila, ali plašimo se da to nisu učinili. Evo, posljednji primjer navijača Sarajeva, koji su prekinuli prijateljsku utakmicu protiv Olimpica, govori da je stanje još daleko od željenog - tvrdi Begić. M. T. 

EšAA K>L=
Dino Selimović, direktor Sarajeva
- Prije svega, žao mi je zbog pristalica Sarajeva, najbrojnije navijačke grupe koja ni u proljetnom dijelu sezone neće moći bodriti svoj tim na gostovanjima. Da bi se prevazišla trenutna situacija, neophodno je da klubovi učine sve u njihovoj moći kako bi osigurali optimalne uvjete za gostujuće navijače. A. Dr.

Ivan Beus, direktor Zrinjskog
- Nogomet se igra zbog publike, tako da treba napraviti sve kako bi ljude privukli na tribine i to kako gledaoce koji žele bodriti domaći klub, tako i one koji žele gledati svoj klub na gostujućim stadionima. Ipak, sigurnost uvijek mora biti u prvom planu. Ma. P

Alija Porča, direktor Čelika
- Oštećeni su klubovi koji imaju organizovane navijačke skupine. Ipak, razumijem i ljude iz Komiteta da žele obezbijediti sigurnost na stadionima. Trebalo bi, dok se ne steknu uvjeti za potpuno ukidanje zabrane, dozvoliti prisustvo gostujućih navijača makar na stadionima na kojima postoje uvjeti za njihov siguran prijem. V. B. 

=H=čEć 8=HAš=LEć 1IFKE= = 5LA =HJA IA žA= >=?EE = KF
- Zadovoljni smo žrijebom. Ne smijemo, naravno, potcijeniti Velež, ali, jednako tako, mislim da su Željezničar i Borac kvalitetnije momčadi od Mostaraca i da mi u polufinalu moramo preuzeti ulogu favorita. Pred nama je teška prvenstvena utakmica sa Željom i zbog toga je bolje što prvi susret s Veležom igramo kući. Šanse su na našoj strani i vjerujem da ćemo igrati u finalu Kupa - kaže Branko Karačić, prvi strateg Širokog Brijega. D. K.

- Mi smo svoje karte ove sezone bacili na Kup. To što igramo protiv Širokog dobro je i zbog činjenice da se nećemo previše trošiti na putovanje. Vjerujemo u sebe i puni smo samopouzdanja. Ide nam naruku to što revanš igramo na svom terenu. Bez obzira na sve, bit će teško. Vidjeli smo u prvenstvu kako ta ekipa igra. No, nema predaje. Nadam se da ćemo na svom terenu, uz pomoć navijača, izboriti finale - kaže trener Veleža Mirza Varešanović. F. I.

Dugovi prema igračima

Zbog dugovanja prema bivšim fudbalerima, a u slučajevima koje su izgubili, nekoliko premijerligaških klubova ove zime došlo je u situaciju da automatski bude suspendirano. Prema podacima Disciplinske komisije Nogometnog saveza BiH, u najtežoj situaciji su Sarajevo, Čelik i Sloboda, kojima će, ne izmire li obaveze, niti zabranjeno da igraju utakmice prvog kola. Kod Sarajeva, sporni su dugovi prema Hilmi Gutiću, Branislavu Arsenije-

5=H=AL E ČAE >EK HAšA= 5>@E FHEAJE IKIFAE=
viću i Daliboru Nediću, s tim da je akutan problem s Gutićem, jer je samo njegov slučaj prošao svu proceduru. Nekadašnji stoper bordo tima od Sarajeva traži 14.000 KM. Prema informacijama iz Saveza, dvije strane su blizu dogovora, pa bi Sarajevo moglo izbjeći suspenziju. Slična situacija je i s Čelikom, od kojeg Nermin Šabić traži 7.800 KM. Naš izvor iz NSBiH navodi da su Zeničani na putu da podmire dug. Dok će ova dva kluba, vjerovatno, riješiti svoje pr-

Gavarić: Traži zaostalih 37.000 KM od Slobode

obleme, pod lupom ostaje Sloboda, koja ima najveće dugove. Stefan Gavarić potražuje 37.000, a Damir Smajlović 34.000 KM. Osim toga, Tuzlaci za kotizaciju, kazne i kartone duguju dodatnih 67.000 KM. Olakšavajuća okolnost je što kotizacija može biti reprogramirana, ali dugovi prema igračima ne mogu. Ako do početka utakmice protiv Sarajeva u subotu Tuzlaci ne riješe problem - neće moći igrati, jer će im biti aktivirana automatska suspenzija. M. T.

IFHJ

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

$#

FRANCUSKA Mehmed Baždarević smijenjen u Sošou

7IEšEE IK E >K F=J= A =LHšA=
Nisam želio dati otkaz jer je Uprava rasprodajom igrača sama presudila klubu i osudila ga na ispadanje Odbio mjesto savjetnika ili direktora
Baždarević: Slabiti ekipu i očekivati uspjeh je nemoguća misija

Grbavica jučer: Očišćen veći dio terena

(Foto: F. Fočo)

- Uslišili su mi molbu, patnja je konačno završena. Ovako više nije moglo - rekao je Mehmed Baždarević u jučerašnjem telefonskom razgovoru iz Sošoa nakon odluke istoimenog francuskog fudbalskog prvoligaša da ga smijeni s funkcije šefa stručnog štaba. Sošo je na posljednjem mjestu tabele, u 26 kola osvojio je svega 21 bod i teško da će se spasiti ispadanja.

*EJ ćA J I=ILE @HKC=čEE BK@>=
Težak teren na Grbavici definitivno će utjecati na igru
Amar Osim zabrinut je situacijom na stadionu Grbavica, utakmica sa Širokim Brijegom sigurno će biti odigrana, ali teren će biti izuzetno težak. - Kataklizma, teško je očekivati da će do subote teren biti dovoljno suh da bi bila odigrana normalna utakmica. Sve je bilo prekriveno ledom, pa snijegom, nakon čišćenja ostaje blato, voda. Krivi smo mi, naravno da jesmo, da se prije 15 dana uradilo ovo što se sada radi, teren bi bio sasvim korektan za meč sa Širokim Brijegom - govori trener Željezničara. Iako su navijači očistili veći dio južne tribine, još je neizvjesno hoće li policija dozvoliti da ona bude puštena za subotnju utakmicu. Osim smatra da (ne)uvjeti neće donijeti prednost nijednoj ekipi, ali hoće utjecati na kvalitet fudbala. - Teren će biti težak i protivniku, a i Široki Brijeg je ekipa koja igra fudbal, kombinira, tako da će i oni biti u problemima kao i mi. Bit će to vjerovatno neka potpuno drugačija igra od one kakva se mogla očekivati - kaže menadžer “Plavih”. Z. Š.

Amar Osim pred derbi sa Širokim

Nelogične odluke
Legendarni Meša uzroke ovoj situaciji vidi u nelogičnim odlukama rukovodstva kluba. - U Sošo sam stigao u junu prošle godine i imao sam velike ambicije. Sezonu prije ekipa je zauzela petu poziciju i očekivao sam da ćemo jurišati na sami vrh. Prevario sam se. Uprava kluba je rasprodala tim, istovremeno se odlučivši za maksimalnu štednju. O po-

jačanjima nije bilo ni riječi i tako je donesena presuda ekipi - istakao je Baždarević i nastavio: - Slabiti igrački kadar i očekivati uspjeh je nemo-

- Ponovo su me kontaktirali iz Katara, ali nemam namjeru, barem za sada, ići u Aziju. Ovih više od šest mjeseci u Sošou bilo je izuzetno stresno, dosta sam se po-

2EI=J ćK ECA

guća misija, pogotovo ne u jednoj od najjačih liga u Evropi. Ovo nije alibi, već realna analiza. Od prvog do posljednjeg trenutka radio sam odgovorno i profesionalno, svakodnevno u klubu bio po desetak sati...

trošio. Odmorit ću se do kraja sezone, a poslije ćemo vidjeti. Možda zaboravim na trenerski posao i počnem, recimo, pisati knjige - riječi su Baždarevića.

Zaštita pomoćnika
Ekipu će do kraja sezone voditi dosadašnji trener rezervnog tima Erik Heli (Eric Hely), a Meša bi do kraja sedmice trebao završiti sve pojedinosti u vezi s “razvodom” u Sošou.

- Ponudili su mi da ostanam kao savjetnik ili direktor, ali sam to odbio. Ostalo je da preciziramo detalje raskida ugovora. Želim zaštititi svoje pomoćnike, jer smo bili jedan dobar tim koji, i pored velike želje, nije imao neophodan ambijent da pokaže svoju vrijednost. Nisam ni slutio da ću nakon sjajne igračke karijere u Sošou doživjeti otkaz kao trener. Ali, i to je život - poručio je na kraju Meša. A. DRINJAKOVIĆ

,žA = =>E =čE FHLEH= ILK AK

Abdulah Ibraković u Mančesteru

8AAžLA ACA@A @šA F@H=LEJE -LAH= =HEć=
Okupili su se Džidić, Kvesić, Vladić, Matijević, Kalajdžić, Tanović, Skočajić, Đurasović...
Franjo Džidić, Marijan Kvesić, Franjo Vladić, Vladimir Matijević, Avdo Kalajdžić, Sedin Tanović, Vladimir Skočajić, Veselin Đurasović, Nusret Čerkić i brojni drugiokupili susejučer uprostorijama Sportskog saveza Mostara. Ove Veležove legende došle su pozdraviti jednog od njih - Envera Marića. ”Leteći Mostarac” nedavno je, prilikom izbora sportista grada, dobio nagradu za životno djelo, kojumu je jučer i uručio gradonačelnik Ljubo Bešlić. - Ja sam Mostarac, Veležovac, i uvijek sam se vraćao svom gradu, pa evo i danas, ono što se kaže “pod stare dane”. I kada sam bio aktivan u Njemačkoj,ovdje samdolazio tio je i dvojici saigrača, s kojima je činio čuveni trio BMW: - Dva su čovjeka obilježila moju igračku karijeru. Duško Bajević i Franjo Vladić. Franjoje tudošao, štomi jeposebno drago. Jedva čekam da u Mostar dođe i Duško, pa da nas trojica malo sjednemo i prisjetimo se nekih boljih, sretnijih vremena - rekao je. Nije zaboravio spomenuti ni svoje trenere, prije svega Sulejmana Sulu Repcai Žarka Barbarića: - To su bila dvojica velikih trenera, koja više nisu među nama. Sula je stvorio možda i najveću generaciju Veleža, dok je Barbarić najveći “krivac” za sve što sam ja postigao kao sportista u svojoj karijeri. F. IBRULJ
Ibraković s Džekom u Mančesteru: Gledao treninge i utakmicu s Boltonom

”Letećem Mostarcu” jučer uručeno priznanje za životno djelo

Marić u društvu bivših saigrača, učitelja i učenika: Priznanje mu uručio Ljubo Bešlić (Foto: M. Škobić)

da napunim baterije. Presretan samjer ovoje najvećepriznanje koje čovjek može dobiti, priznanje od svog grada. Sretan sam jer su tu sa mnom i

moji prijatelji, saigrači, treneri iz Veleža, s kojima sam prošao puno toga - rekao je jučer Marić. Dio svog izlaganje posve-

Trend odlazaka kod Edina Džeke se nastavlja. Naš najpopularniji sportista ugostio je ovih dana u Mančesteru bivšeg trenera Veleža i Čelika Abdulaha Ibrakovića. Ovaj 42-godišnjak kaže da njegov boravak u engleskom gradu i prisustvovanje utakmici Sitija, odnosno treninzima kluba, ima edukativni karakter. - Njihov trening kamp Abu Dabi nudi zaista pre-

krasne uvjete za rad. To je monumentalno zdanje. Posmatrao sam nekoliko treninga Sitija i gledao utakmicu protiv Boltona - kaže nam Ibraković, pa dodaje: - Edin je vrlo cijenjen u klubu, on je velika zvijezda. Primijetio sam da u svakom trenutku na pravi način promovira našu zemlju. Svaka mu čast na tome. Iskreno se nadam da će sa Sitijem osvojiti titulu prvaka Engleske. E. M.

66

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

sport

SLOBODA Darko Vojvodi} razmi{ljao o ostavci nakon odlaska Demi}a

S ju~era{njeg uru~enja u NSBiH

(Foto: B. Nizi})

Zahvaljuju}i implementaciji programa Sudijske konvencije UEFA-e, ju~er je u Sarajevu uru~ena ra~unarska oprema sudijskim odjelima oba entitetska i svih kantonalnih saveza. Na sve~anosti u Sarajevu

Entitetski i kantonalni savezi dobili ra~unare
Posljednja provjera Rudara

Uru~enje opreme u Sarajevu

Trebalo je samo papire odnijeti 500 metara dalje...
O~igledno neko u klubu ne radi svoj posao kako treba, ali niko ne}e da preuzme odgovornost, ka`e trener Tuzlaka

prisutne su pozdravili generalni sekretar NSBiH Jasmin Bakovi}, ~lan Komiteta za normalizaciju NSBiH Dragan Kulina, ambasador NSBiH Faruk Had`ibegi} i direktor Odjela za takmi~enje NSBiH Elmir Pilav. M. T.

Trener Slobode Darko Vojvodi} je u ispovijesti za na{ list potvrdio da je prekju~er bio nadomak odluke da podnese ostavku i to zbog svih neprilika koje priti{}u tuzlanski klub. No, ipak je ostao: - Istina je da sam bio bli-

Zbog povreda Gorana Kotarana i Luke Kujund`ije trener Rudara Dragan Radovi} nije bio u mogu}nosti sastaviti idealnu postavu u po-

Remi u Bosanskom Novom zabrinuo trenera Radovi}a

Sarajevo najmanji problem
- Mislim da nijedna ekipa na zemaljskoj kugli koja igra najvi{i rang takmi~enja nema probleme s kojima se susre}e Sloboda. Mogu garantovati da se nijedan trener u svijetu ne bavi ovim problemima, pogotovo ne pet dana uo~i nastavka lige. Najmanje mislim na ekipu, na uigravanje tima, na pripreme za utakmicu. O Sarajevu ne razmi{ljam. Gori su mi ovi trova~i oko kluba. Ustrajni su da ugase Slobodu - rije~i su Vojvodi}a.
Vojvodi}: Ispa{ta Sloboda

Radovi}: Protiv Olimpica ozbiljnije i odgovornije

sljednjoj provjeri u kojoj su Prijedor~ani u Bosanskom Novom remizirali s doma}om Slobodom (1:1). Uprkos rezultatu, Radovi}a mo`e ohrabriti ~injenica da se Damir Rov~anin dobro uklopio te je u 45. minuti asistirao Vedranu Kantaru za vodstvo. Me|utim, u drugom dijelu izmjene su poremetile ritam Rudara, posebno u fazi odbrane, pa je ~lan Prve lige RS poravnao u 72. minuti golom Mirka Tice iz slobodnog udarca. - Rezultat je nebitan, ali me pomalo zabrinjava igra pojedinaca u odbrani, posebno u drugom poluvremenu. Protiv Olimpica u prvom proljetnom kolu morat }emo igrati mnogo odgovornije i opreznije - istakao je RadoV. V. vi}.

zu napu{tanja Slobode. Ipak, presudilo je to {to nisam `elio napustiti ekipu i klub ostaviti na cjedilu. A neki bi to jedva do~ekali. No, ogromna ve}ina, kao i moji igra~i, bili su za to da ostanem ka`e Vojvodi}. Nastavlja o razlozima zbog kojih je pomi{ljao na odlazak: - Svi koji dobro poznaju okolnosti i zbivanja u Slobodi znaju da ja nisam klub. Darko Vojvodi} ili Davud Zahirovi} ne mogu sami voditi klub. Bez obzira na to {to na{ predsjednik daje pare. Pogodio me je iznenadni odlazak Rijada Demi}a. O~igledno neko u klubu nije radio svoj posao kako treba. Trebalo je samo potpisati njegov karton i odnijeti 500 metara dalje da bi bio evidentiran. Na`alost, to se nije dogodilo. Demi} nije registriran i odlu~io se vratiti u Vele`. I sada niko ne}e da preuzme odgovornost pri~a Vojvodi} pa zaklju~uje: - Nije ovo prvi put da nam se de{avaju ovakve stvari, ali ispa{ta Sloboda.
E. MUHAREMAGI]

Zvijezda okon~ala pripreme

Sloboda - Rudar 1:1
Stadion Mlakve u Bosanskom Novom. Gledalaca: 500. Sudija: Du{ko Puva~a (Bosanski Novi). Strijelci: 0:1 - Kantar (45), 1:1 - Tica (72). SLOBODA: Kondi}, Tica, Kladar, Pekija, Goli} (Antoni}), Sa. Kova~evi}, Jovanovi}, Zec (Popovi}), St. Kova~evi} ([abi}), Kolund`ija, Mazalica. Trener: Ljubi{a Drlja~a. RUDAR PRIJEDOR: Tripi}, [odi}, Jankovi}, Veinovi}, Jevti}, Rami} (Kecman), Mirovi} (@eri}), Kantar, Miki}, Tosunovi} (Srndovi}), Rov~anin (Stambolija). Trener: Dragan Radovi}.
Kunti}: Pobje}i Leotaru na devet bodova

Stadion Luke u Doboj-Istoku. Gledalaca: 200. Sudija: Mirsad Halilovi} (Gra~anica). Strijelci: 0:1 - Mujki} (20), 0:2 - N. Kadi} (43), 0:3 - Mujki} (73), 0:4 - Huseinba{i} (90). DOBOJ-ISTOK: Be}irovi}, M. Muji}, Ba~inovi}, Skopljak, A. Muji}, Salki}, O. Muji}, D`onlagi}, Bradari}, A. Had`i}. Igrali su jo{: Kalesi}, Osmi}, A. Kadi}, Sulji}, D`ebi}, Mustafi}, Kari}. Trener: Ned`ib Mujki}. BRATSTVO: [abi}, Panti}, Dedi}, N. Kadi}, [u{a, Mevki}, Luki}, Treji}, A. [ako, Kadri}, Mujki}. Igrali su jo{: Ba{~eli}, Huseinba{i}, Terzi}, Timkov, Kari}, Diabang, H. ^. Galin i Umihani}. Trener Nusret Muslimovi}.

Doboj-Istok - Bratstvo 0:4

Pobjedom protiv Gradine iz Srebrenika (4:0) Zvijezda je prakti~no okon~ala pripreme pred po~etak proljetnog dijele sezone. Trener Zoran Kunti} isti~e da su igra~i svojim radom i zalagenjem pokazali da su `eljni igre i dokazivanja. - Bilo je gre{aka i propusta, ali imamo jo{ nekoliko dana da to popravimo. Ukoliko u prvenstvu poka`u ovakvu `elju i ispolje zalaganje, vjerujem da ne}e biti problema. U pripremama sam `elio da pru`im {ansu ve}ini igra~a koji to zaslu`uju. Tra`io

Kunti} optimista pred debi

sam od igra~a da poka`u svoj talent i rasko{ u igri. Ba{ kao {to je to ispoljio Emir Halilovi} protiv Gradine, postigav{i prelijep gol. I to se ne odnosi samo na njega, nego i na ostale momke, zbog ~ega sam optimista ka`e Kunti}. Zvijezda }e u subotu ugostiti trebinjski Leotar. - Imamo {ansu da pobjegnemo Leotaru na devet bodova, ali porazom mo`emo ostati na samo tri. Sigurno je da }emo igrati na pobjedu kako bismo obezbijedili sigurniji nastavak prvenstva D`. D. rekao je Kunti}.

Neo~ekivano poja~anje dobio je Zrinjski u fini{u priprema, jer se Damir D`idi}, nakon neuspje{nog transfera u kineski \ingdao Bla`a Sli{kovi}a, opet stavio na dispoziciju Slavenu Musi. - Sve ovo me malo potro{ilo, ali `ivot ide dalje. U pro{loj sezoni sam se vratio nakon dvije operacije i 16 mjeseci pauze, tako da me ovo ne}e pokolebati - izjavio je D`idi}, koji nije previ{e `elio obja- D`idi}: Propao transfer u Sli{kovi}ev \ingdao {njavati razloge za{to je tra- je ne{to sasvim drugo. Po~elo je odugovla~enje, tako da sam nsfer propao: - Na probu ne bih oti{ao nakon petog dana prestao trnigdje, a bio bih lud kada bih enirati, a kada sam vidio da to pristao oti}i na probu u Kinu. ne vodi nigdje, odlu~io sam se Dobio sam predugovor i on je vratiti. Nikoga ne `elim opbio razlog zbog kojeg sam tu`ivati niza{ta, tako da }u oti{ao na tako dalek put, ali po ovu epizodu ostaviti iza sebe Ma. P . dolasku u Kinu do~ekalo me dodao je D`idi}.

U Kini me je do~ekalo ne{to drugo, ali `ivot ide dalje

Damir D`idi} opet trenira sa Zrinjskim

IFHJ

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

$%

Međunarodni fudbal

LIGA PRVAKA Dok je Barcelona jednom nogom u četvrtfinalu

Večerašnji program Lige prvaka donosi nove dvije revanš utakmice osmine finala. I dok je Barcelona plasman u četvrtfinale proslavila još prije dvije sedmice, kada je u Leverkuzenu pobijedila 3:1, u drugom duelu u Nikoziji očekuje se više neizvjesnosti. APOEL-ov zaostatak iz prvog meča protiv Liona od 0:1 nije nenadoknadiv. Najveće pojačanje za Kiprane u odnosu na susret na Žerlanu bit će 20.000 frenetičnih navijača koji očekuju novi podvig svoje ekipe. Oni vjeruju da je tim, koji počiva na znanju iskusnih portugalskih i brazilskih igrača, sposoban zemlji podariti

)2- JH=žE F@LEC K Kč= EEE
Najveći adut Kiprana je 20.000 frenetičnih navijača Pretežak zadatak za Bajer
novi uspjeh koji bi se svrstao uz one koje je na teniskim terenima pravio kiparski sportski heroj Markos Bagdatis (Marcos Baghdatis).

Gerero: Drastična kazna

/AHAHK I= KJ=E?= =A

Pogibeljan start

Borba do kraja
Trener Ivan Jovanović na raspolaganju ima kompletnu ekipu, koja se s dvije uzastopne ligaške pobjede uključila u borbu za odbranu domaćeg naslova. - Dočekujemo Lion s visokim moralom. Šansa će nam se sigurno ukazati. Borit ćemo se do kraja - rekao je srbijanski stručnjak. Lion revanš utakmicu ne dočekuje s mnogo samopouzdanja, jer je prošlog vi-

Za brutalan start nad golmanom Štutgarta Svenom Ulrihom (Ulrich) napadač Hamburga Paolu Gerero (Guerero) kažnjen je s osam utakmica neigranja. Hamburg je najavio žalbu jer, kako tvrde, nisu očekivali ovako drastičnu kaznu. Gereru ovo nije prvi put da bude rigorozno sankcioniran. Prije dvije godine suspendiran je na pet mečeva, jer je plastičnom flašom gađao navijača koji ga je vrijeđao.

Termini za selekcije

Čavi: Revijalna utakmica u Barceloni

kenda poražen od davljenika Nansija. To je nekadašnjem francuskom vladaru bio treći poraz u posljednje četiri utakmice. Lion na Kipar putuje bez Joana Gurkufa (Yoann Gourcouff), ali se vraća Dejan Lovren.

Sančez ne igra
Barcelona i Bajer će na Nou kampu igrati samo revijalnu utakmicu. Pobjeda Katalonaca u prvom susretu Nijemcima je oduzela i ono malo morala s kojim su dočekali obračun s velikim protivnikom. Dodatno će ih obeshrabriti i podatak da je Barcelona u 13 domaćih utakmica špan-

GSP stadion u Nikoziji. Sudija: Undijano Maljenko (Španija). Prvi meč: Lion - APOEL 1:0. APOEL: Kiotis, Pursaitides, Boaventura, Žorge, Oliveria, Sousa, Moraiš, Karalambidis, Manskelige ovesezone primilasamo pet golova. U posljednjih 13 evropskih susreta na svom terenu dobili su 11, a remizirali dva. Posljednji poraz doživjeli su u oktobru 2009.! Nijemci, ipak, ne bi bili Nijemci da se i u najgorim

)2- E

duka, Marsinjo, Trickovski. Trener: Ivan Jovanović. LION: Loris, Reveje, Kris, Kone, Sisoko, Gonalon, Kalstrom, Bastos, Brijan, Gomis, Lopez. Trener: Remi Gard.

Stadion Kamp Nou u Barceloni. Sudija: Sven Odvar Moen (Norveška). Prvi meč: Bajer - Barcelona 1:3. BARCELONA: Valdez, Alveš, Maskerano, Pike, Adriano, Čavi, Bus-

*=H?A= *=AH

kets, Iniesta, Fabregas, Mesi, Pedro. Trener: Pep Gvardiola. BAJER: Leno, Švab, Fridrih, Toprak, Kadlec, Bender, Rajnarc, Kastro, Augusto, Šerle, Kisling. Trener: Robin Dut.

trenucima ne nadaju nečemu. - Ako budemo igrali kao u proteklih nekoliko sedmica, rezultat će nas nagraditi. Naravno, bit će teško dobiti u Barceloni 3:0, o tome nema smisla ni pričati. Najvažnije je da odigramo dobru utakmicu. S nama ide 4.000 navijača i ako ništa, dugujemo im kvalitetan nastup - kaže trener Bajera Robin Dut. Barcelona će biti bez dvostrukog strijelca iz prve utakmice Aleksisa Sančeza (Alexis Sanchez) i Erika Abidala (Eric), a Bajeru se vraća Eden Derdijok (Derdiyok). (M. T.)

Bord Međunarodne fudbalske asocijacije (FIFA) predložit će ukidanje odigravanja prijateljskih reprezentativnih utakmica u februaru i avgustu, saopćeno je u Cirihu. Čelni ljudi FIFA-e prihvatili su argumente za ukidanje ova dva termina i napravili listu preporuka za sjednicu Izvršnog komiteta krajem marta. Prijedlog glasi da jedna reprezentacija može odigrati maksimalno 18 utakmica u dvogodišnjem ciklusu, podijeljenih u devet dvostrukih datuma.

7E@=K IA BA>HK=H E =LCKIJ

4A@=F A= ED KA A @HKCE
Menadžer Totenhema Hari Rednap (Harry Redknapp) odbacio je pomisao dapreuzme Čelzi,kojinakon otkaza Andreu Viljašu-Boašu (Villas-Boas) traži trajno rješenje za klupu. Engleski strateg, kojeg vežu i zapoziciju engleskog selektora, ne bi išao u Totenhemovog gradskog rivala. - Mnogi bi treneri poNekadašnji menadžer Čelzija, sada trener Partizana Avram Grant, izjavio je da će budući menadžer londonskog tima imati jedan od najlakših

Engleski mediji traže novog menadžera Čelzija

/H=J ==šE FI=

poslova. - Ja sam morao zamijeniti Murinja, što je bio previše težak zadatak, ali sada je lakše doći na klupu Čelzija - rekao je Grant.

željeli raditi u Čelziju, ali bi meni bilo teško jer se ne bih mogao vratiti u sjeverni London. Zato, neka to bude neko drugi - rekao je Rednap. Engleski mediji tvrde da su, osim Rednapa, kandidati za mjesto menadžera Pep Gvardiola (Guardiola), Žoze Murinjo (Jose Mourinho) i Rafael Benitez, ali se jučer počelo pričati o još jednom, aktuelnom njemačkom selektoru Joahimu Levu (Joachim Low), koji bi, kako se

w

Rednap: Bilo bi mi teško

kaže, mogao preuzeti ekipu na kraju sezone. Njemački stručnjak se, navodno, već susreo s vlasnikom Čelzija Romanom Abramovičem. . (M. T.)

Pobjedom nad Betisom od 3:1 Levante se vratio na četvrto mjesto španske lige, koje mu je tokom vikenda oduzeo Atletik iz Bilbaa. Strijelci za klub iz Valensije bili su Hoze Barkero (Jose), Čavi Tores (Xavi Torres) i Aruna Kone (Arouna), dok je gol za Betis postigao Horhe Molina (Jorge). (M. T.)

ŠF=I= EC= AL=JA FAJ čAJLHJE

Petrić: Žele mlađe igrače

Hamburg

Njemački bundesligaš Hamburg saopćio je da neće produžiti saradnju s napadačem Mladenom Petrićem, tako da on na kraju sezone, po isteku ugovora, može otići iz kluba. Sportski direktor Hamburga Frank Arnesen rekao je da klub želi angažirati mlađe igrače, ali i smanjiti plaće aktuelnim prvotimcima. (M. T.)

2AJHEć žA EćE

$&
KOŠARKA Portugal i Austrija stižu u Sarajevo

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

IFHJ

Poturak: Prvi nastup u Hong Kongu

6H=žEE I =šA HEL=A = JKHEH 2JKH= K AEJE
Potpisao ugovor sa K-1 kućom
Ovi susreti bit će posljednja provjera pred start kvalifikacija, kaže Mahmutović
lakše protivnike. Sada smo definirali da će to biti Austrija i Portugal - kaže Harun Mahmutović, generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH. Prema njegovim riječima, kod izbora protivnika vodilo se i računa o tome da oni, prema profilu tima, budu što sličniji rivalima s kojima ćemo se boriti za Eurobasket 2013. u Sloveniji, a to su, osim Latvije, još Gruzija, Rumunija i Holandija. - Uglavnom je riječ o selekcijama koje gaje bržu igru,

Garantirano po šest borbi u četiri godine

Dževad Poturak se našao u eliti K-1 sporta. Sarajevski borac je, naime, potpisao vrhunski ugovor s promotorskom kućom K-1, u koju su nedavno ušli kineski investitori, i imat će zagarantirano po šest borbi u naredne četiri godine. - Ovo je vrh. Ako Bog da sreće i zdravlja, da ne bude ozbiljnijih povreda, i što više pobjeda, jer će mi svakim uspjehom rasti cijena - kaže sretni Poturak. Uz njega, slične ugovore potpisali sui borciiz svjetske

kreme - Daniel Gita (Ghita), Tajron Spong (Tyrone), Pol Slovinski (Paul Slowinski), Riko Verhoven (Rico Verhoeven), Anderson Bredok Silva (Braddock), Melvin Manhof (Manhoef), Gago Drago... - U narednim danima očekujem potvrde kad će mi biti prvi nastup. U ovoj godini planirano je da se borim na spektaklima u Hong Kongu, Seulu, Tokiju, Las Vegasu, Amsterdamu i još jednom evropskom gradu dodaje Poturak.

Da se spremamo za završnicu Evropskog prvenstva, onda bi reprezentacije poput Srbije i Hrvatske bili idealni rivali našoj reprezentaciji u finišu priprema. Kao protivnici u kontrolnimmečevima uočikvalifikacija, međutim, dovoljni su i Austrija i Portugal, posebno zbog toga što će nam susreti sa ovim selekcijama (9. i 10. avgust) biti posljednje provjere uoči prvog zvaničnog meča u kojem ćemo dočekati Latviju i to samo pet dana nakon tur- 

KHEć E 5KA=LEć

Četvrtfinale rukometnog Kupa BiH

Juniorska i kadetska reprezentacija BiH nastupit će na velikom Šestoaprilskom turniru u Sarajevu, kao jednoj od provjera pred evropska prvenstva divizije B ovog ljeta. - U Sarajevu smo već organizirali okupljanja potencijalnih reprezentanira u Sarajevu. - Želimo omogućiti navijačima da vide reprezentaciju pod vodstvom novog selektora Aleksandra Petrovića prije početka kvalifikacija, ali i da igrači osjete dvoranu u kojoj će igrati zvanične utakmice. Ovim turnirom taj smo cilj ispunili. S obzirom na to da kvalifikacije počinju samo pet dana kasnije,željeli smonešto

tivaca, a s takvom ćemo praksom nastaviti i u narednom periodu. Tokom marta imat ćemo nove mini pripreme na kojima će se pojaviti i dvojica naših veoma talentiranih igrača iz inozemstva Jusuf Nurkić i Emir Sulejmanović kaže Mahmutović. bez dominantnih visokih igrača, pa smo tražili slične protivnike i u pripremama rekao je Mahmutović. Pripreme bh. košarkaša počet će 10. jula, a predviđeno je osam ipak mahom jakih utakmica (Italija, Crna Gora, Finska, Slovenija, Srbija, Hrvatska, Austrija, Portugal) do starta kvalifikacija 15. avgusta. E. J.

Žrijeb je održan u Banjoj Luci

(Foto: S. Kotaraš)

Bh. košarkaše očekuje borba za EP

U prostorijama RK Borac u Banjoj Luci jučer su izvučeni parovi četvrtfinala Kupa BiH u obje konkurencije. RUKOMETAŠI: Čelik - Bosna BHT, Krivaja - Borac m:tel, Gradačac - Izviđač MI grupa, Leotar - Goražde.

*I= I ČAE *H=? FHJEL HEL=A

RUKOMETAŠICE: Jedinstvo (Brčko) - Borac, Lokomotiva - Mira, Goražde - Ilidža, Katarina Zrinjski. Prve utakmice na programu su 28. marta, a revanši 18. aprila. S. K.

Prva utakmica baraža za SP 2013. između Njemačke i BiH definitivno će se igrati u štutgartskoj Porše areni i to 9. juna ove godine u neuobičajenom terminu od 13.30 sati. Također iz RSBiH saopćili su da će u narednoj EHF sedmici, početkom aprila, naša selekcija osim sa Italijom (6. april, 20.30 sati) odigratiiprijateljski susretsaCrnom Gorom (4. april, 17 sati).

5 A=č ECH= ' K= K !! I=JE

Prva utakmica baraža u Štutgartu

Turnir tri reprezentacije igrat će se u dvorani “Ramiz Salčin” u Sarajevu. U Rukometnom savezu suočili su se sa problemima budući da su morali platiti 33.000 KM za avionske karte juniorskoj reprezentaciji koja će od 6. aprila na Islandu igrati kvalifikacije za EP. Inače izabranici Zdenke Grbavca do polaska na Island imat će dvaokupljanja. A. Č.

Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Almedin Fetahović, naš ponajbolji borac Džemal Bošnjak te mladi Alem Čolpa već tri sedmice borave u predolimpijskom kampu u Kardifu (Vels), koji je organizirala Međunarodna bokserska federacija (AIBA). Fetahović, koji je u kampu u ulozi instruktora i asistenta glavnog trenera Velšanina Kolina Džonsa (Colin Jones), naglašava da su borci kroz žestok ritam rada (tri treninga dnevno) dostigli vrhunsku formu, a da se posebno ističe Bošnjak. - I sam Džons je konstatirao da je Bošnjak sigurno među vodećim bokserima u kampu. U prilog tome govori i podatak da je u sparing meču između reprezentacije Velsa i ekipe sastavljene od učesnika kampa Bošnjak u

,žA= *š= =KJ FJLH@E LHDKIK BHK

Almedin Fetahović o kampu u Velsu

Fetahović tokom jednog od predavanja u Kardifu

drugoj rundi klasičnim nokautom oborio velškog prvaka Kodija Dejvisa (Kody Davies) - naglašava Fetahović. I on sam je, dodaje, dobio veliko priznanje, jer je unaprijeđen u AIBA trenera sa dvije zvjezdice. - Prvi sam s ovih prostora kojem je to uspjelo, što je samo korak do najjačeg tre-

nerskog priznanja - kaže Fetahović. U radu kampa učestvuje ukupno 64 boksera i 14 trenera sa svih kontinenata. Bh. selektor i borci 10. marta se vraćaju u Sarajevo, gdje će nastaviti pripreme za predstojeći kvalifikacioni turnir za Olimpijske igre u Londonu. Turnir počinje 24. aprila u Trabzonu (Turska). E. J.

Košarkaši Širokog Brijega nakon tijesnog poraza u Podgorici od Budućnosti (61:68) jučer su na svojoj Pecari u okviuru Jadranske ABA lige za košarkaše, izgubili od Olimpije na sličan način, 64:71. Naš predstavnik igrao je bolje tokom prvog poluvremena, a na odmor je otišao sa prednošću 33:29. Široki je vodstvo čuvao sve do četvrte četvrtine kada su Slovenci uspjeli napraviti preokret.Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Deon Tomson (Thompson) sa 19 poena, dok je kod Širokog Jakov Vladović ubacio 17 poena. Slovenski klub tako se revanširao našem prvaku za poraz u prvom dijelu sezone kada je tim sa Pecare slavio uvjerljiv trijumf rezultatom 78:50 (A. Č.)

2H= ŠEHC @ EFEA

Jadranska liga

IFHJ

Dnevni avaz, srijeda, 7. mart/o`ujak 2012.

$'
Izjava dana
- Divim se Pari Sen Žermenu.

Ofsajd

Majka NBA zvijezde Lebrona Džejmsa (LeBron James) prihvatila je nagodbu sa sudom da, u zamjenu za odbacivanje optužbe za fizički napad, uplati 1.000 dolara u humanitarne svrhe i provede 20 sati dobrotvornog rada. Ukoliko ispuni ovu kvotu sati, sud će odbaciti i tužbu za pijanstvo na javnom mjestu. 

A>HL= == = IK@K

Foto dana

(Fudbaler Napolija Marek Hamšik)

Vijest u brojci
Italijanski fudbalski prvoligaš Novara saopćio je jučer da je otpustio trenera Emilijana Mondonika i na njegovo mesto vratio Atilija Tesera. Mondoniko je na funkciji šefa stručnog štaba proveo samo 37 dana, a doveden je u klub sa ciljem da spasi Novaru ispadanja iz Serije A. Ova ekipa trenutno je 19. na tabeli.

!%

Maketa budućeg stadiona NFL ekipe San Francisko 49-ers, čija bi izgradnja trebala koštati milijardu dolara

NBA Oklahoma u burnoj završnici savladala Dalas

2HJEL FHL== E IK@EA
Ne dobivamo respekt kakav zaslužujemo, kaže Džejson Kid Impresivni Lav

Tri sedmice nakon operacije koljena

Oklahoma siti tander postigao je posljednjih osam poena u susretu protiv Dalas maveriksa za 13. uzastopnu domaću pobjedu (95:91). Na stranu “Gromova”, trenutnog lidera Zapadne konferencije NBA lige, prevagnuo je tandem Rasel Vestbruk (Russell Westbrook, 24 poena) - Kevin Durant (22), ali i suci, barem tako tvrde iz redova aktuelnih prvaka.
Kostelić: Brz oporavak hrvatskog skijaša

- Ne dobijamo respekt kakav zaslužujemo. Da suci slijede kriterij, onda naš Dirk Novicki (Nowitzki) ne bi silazio sa linije slobodnog bacanja - izjavio je plej Maveriksa Džejson Kid (Jason Kidd). Omjer slobodnih bacanja u četvrtom periodu bio je 14:2 za Tander, koji je pet od osam odlučujućih poena u burnoj završnici postigao sa “penala”. Novicki je meč završio sa 27 poena, ali je šutirao samo

Klivlend Juta 100:109, Toronto - Orlando 88:92, Vašington Golden stejt 100:120, Minesota - LA klipers 95:94, Oklahoma - Dalas 95:91, Denver - Sakramento 119:116 (produžetak), Portland - Nju Orleans 86:74, Milvoki Filadelfija 97:93, Čikago - Indijana 92:72.

4AKJ=JE

Hauard razbio Reptorse: Do kada u dresu Orlanda?

tri lopte sa slobodnog bacanja. All-star krilni centar Kevin Lav (Love) nastavio je sa impresivnim igrama. Ovog puta, sa 39 poena i 17 skokova predvodio je Minesotu timbervolfs protiv Los Anđeles klipersa (95:94) koji su čak tri od ukupno 14 poraza u sezoni pretrpjeli protiv “Vukova”. Ovo je bio 13. susret u

sezoni u kojem je Lav ubacio najmanje 30 poena. Sa još jednim izjednačio bi klupski rekord koji je prije više od 20 godina postavio Toni Kembel (Tony Campbell).

Ponude za Hauarda
Iako su najave mogućeg transfera sve glasnije (na adresu Orlanda stiglo je osam ponuda), vodeći

NBA centar Dvajt Hauard (Dwight Howard) ne gubi fokus sa utakmica. Sa 36 poena i 13 skokova bio je prevelik zalogaj za Toronto reptorse (92:88). Hauard je još početkom sezone zatražio trejd jer želi u ambiciozniju sredinu, a što se bliži krajnji rok za razmjene (15. mart) to se javlja sve više interesenata. (E. J.)

Hrvatski skijaš Ivica Kostelić sigurno će nastupiti ovoga vikenda u Kranjskoj Gori, gdje će voziti veleslalom i slalom. Koljeno je operirao prije samo tri sedmice. - Ivica dobro trenira i koljeno ga ne boli. Odlučili smo da nastupi u Sloveniji izjavio je portparol Hrvatskog skijaškog saveza Ne- 

IJAEć ćA LEJE I= E LAAI= K H=I /HE

nad Eror. Kostelić se povrijedio prošlog mjeseca u ruskom Sočiju, zbog čega je propustio nekoliko utrka i tako ostao bez šansi da odbrani “Veliki kristalni globus”. U generalnom poretku Svjetskog kupa vodi Švicarac Beat Fojc (Feuz), dok Kostelić ima 207 bodova manje.

Fudbaleri Arisa stupili su u štrajk zbog neisplaćenih plaća pa do daljnjeg neće trenirati. Igrači su u ponedjeljak održali sastanak na kojem su odlučili da ne treniraju neko-

.K@>=AHE )HEI= K šJH=K
Legendarni Paragvajac tvrdi

Zbog neisplaćenih plaća

liko dana i tako izraze protest protiv kluba zbog neispunjavanja ugovornih obaveza. U teškoj finansijskoj situaciji ne nalazi se samo fudbalski klub Aris, već i košarkaški.

Olimpijski komitet Velike Britanije savjetovao je jučer svojim sportistima da se ne rukuju sa ostalim kolegama na predstojećim Igrama u Londonu (27.ju-

*A HKL== IFHJEIJ= K @K
li-12.avgust) jer mogu da se zaraze i razbole. - Čini se da to uopće nije loš savjet. Teško je kada se za kratko vrijeme rukujete sa 20 ili više ljudi koje ne poznajete, saopćeno je ljekarskog tima britanskih olimpijaca. Također, britanskim sportistima je sugerisano

Neobičan savjet Olimpijskog komiteta Velike Britanije

da redovno peru ruke posebnom vrstom sapuna.Britanci žele biti najmanje na četvrtom mjestu po broju osvojenih medalja u Londonu.

Legendarni paragvajski golman, poznat po golovima iz slobodnih udaraca i penala, Hoze Luis Čilavert (Jose Luis Chilavert) rekao je jučer da je bio meta rasističkih ispada navijača dok je

ČE=LAHJ 7 .H=?KI IK A LHEAđ=E = H=I ILE

igrao za francuski Strazbur. - Igrao sam u Francuskoj i znam da i tamo ima dosta rasizma. Uopće nemaju dobro mišljenje o ljudima iz Južne Amerike - kazao je Čilavert paragvajskim medijima.

SRIJEDA 7. 3. 2012.

17.30
SERIJA, FTV
17.00 SA MALO NOVCA ... 20.10 TV BINGO SHOW 16.00 JUNSKA NO] 20.05 STRASTI... 00.30 UNITED STATES... 19.00 VIJESTI U 7

BHT1

FTV
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serija 10.00 Pop Pixie 10.15 Graditelj Bob 10.25 Moj veliki prijatelj 10.40 Hot Wheels 11.10 Sve }e biti dobro, igrana serija, 136. epizoda 12.00 Dnevnik 1 12.15 Villa Maria, igrana serija, 48. i 49. epizoda 13.50 Pop Pixie 14.10 Graditelj Bob 14.20 Pregled Lige prvaka u nogometu 14.50 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 15.20 Vijesti 15.30 Cimmer fraj, serija 16.10 Sve }e biti dobro, igrana serija, 17.00 Federacija danas 17.30 Tajna Starog Mosta, igrana serija 18.30 Lud, zbunjen, normalan, igrana serija 19.05 Graditelj Bob, crtana serija 19.30 Dnevnik 2 20.10 Tv Bingo show, vanredno kolo 21.10 Larin izbor, serija 22.15 Cimmer fraj, igrana serija, 25. epizoda 22.50 Dnevnik 3 23.20 Fenomeni, izgubljeni arhivi. Prikrivanje kosmonauta Vladimira Ilju{ina, strani dokumentarni program, 11. dio 00.05 Danas u Parlamentu 00.20 Pozitivna geografija. ^evljanovi}i I , zabavni program 00.45 Nogomet. Liga prvaka, Apoel - Lyon, snimak 02.30 Villa Maria, igrana serija, 48. i 49. epizoda 04.00 Dnevnik 3, r.

TV ALFA
07.05 Jukebox, muzi~ki program 07.55 Top shop 08.00 Novo jutro, jutarnji program 09.25 Jukebox, muzi~ki program 10.05 Junska no}, igrana serija 11.00 Top shop 11.20 Jukebox, muzi~ki program 11.30 Vijesti 12.00 Oluja, igrana serij (r) 13.00 Zakon ljubavi, igrana serija (r) 14.00 Vijesti 14.05 Strasti i intrige, igrana serija (r) 15.05 Jukebox, muzi~ki program 16.00 Junska no}, igrana serija 17.00 Vijesti 17.05 Gljiva Show specijal, u`ivo s Hankom Paldum 18.55 Vijesti 19.15 U~esnik i svjedok,dokumentarni serijal autora Muhameda Filipovi}a 11. epizoda 20.05 Strasti i intrige, igrana serija 21.05 Caffe Azra, zabavni program 22.00 Vijesti 22.20 Tema dana 22.40 Posljednji kum 2, igrani film 00.30 Astrologija

TV1
09.05 Zakon ljubavi, igrana serija, 187. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, igrana serija, ep. 69/124 11.00 Vijesti 11.10 Kapital, biznis magazin (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Odlazak u svemir, dokumentarni serijal, ep. 6/14 13.00 Vijesti 13.05 CSI. New York, igrana serija, ep. 4/22 (r) 14.00 Vijesti 14.05 Strasti i intrige, igrana serija, 7. ep. (r) 15.00 Vijesti 15.05 Ukradeni `ivoti, igrana serija, ep. 1/134 16.00 Junska no}, igrana serija, ep. 69/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, igrana serija, 48. ep. 18.15 Reporta`a TV1. Kuvajt - Zemlja blagostanja 19.00 Najava Dnevnika 19.30 19.10 Crtani film 19.30 Dnevnik TV1 20.05 Strasti i intrige, igrana serija, 8. ep. 21.05 CSI. Las Vegas, igrana serija, ep. 4/22 22.00 Reporta`a TV1. Kuvajt - Zemlja blagostanja 22.40 Posljednji kum 2, igrani film 00.15 Pono}ne vijesti 00.30 Pajper, igrani film (r) 02.00 No}ni program

PINK BH
06.00 Sestre, meksi~ka serija r. 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Kursad`ije, zabavni program 10.55 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Akademija za SIS, sitkom 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, turska serija r. 14.40 Genijalci, humoristi~na serija 15.00 Sestre, meksi~ka serija 15.50 Info top, informativni program 16.10 Mala nevjesta, indijska serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.20 City Exclusive, zabavna show biz emisija 18.50 Mala nevjesta, indijska serija 20.00 Maturanti, doma}i film 21.15 Bra~ni sudija, zabavna reality emisija 22.40 Grand parada, zabavno muzi~ki show 23.45 Miris prolje}a, turska serija 00.30 United states of Tara, ameri~ka serija 01.00 Tihi bijes, ameri~ki film 03.00 City Exclusive, zabavna show biz emisija r. 03.30 Grand parada, muzi~ki show r.

HAYAT TV
06.30 Kad li{}e pada, igrana serija, 215. epizoda 07.30 Traktor Tom, crtani 07.40 Felix bebe, crtani film, 08.05 Kenny morski pas, crtani film, 8. epizoda 08.20 Mechanical animals, crtani film, 10. epizoda 08.45 Top Shop 09.00 Bumba, crtani film, 18. i 19. epizoda 09.13 Nodi, crtani film, 13. epizoda 09.20 Moji d`epni ljubimci, crtani film 09.35 Garfield, crtani film, 50. epizoda 09.50 Lijeni grad, crtani film, 28. epizoda 10.15 Bakugan, crtani film, 63. epizoda 10.40 Sirene, crtani film, 18. epizoda 11.05 Winx, crtani film, 11.30 Top Shop 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, igrana serija, 17. epizoda 13.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 215. epizoda 14.00 Muzi~ki program 14.22 Top Shop 14.52 Prona}i Kelly, igrani film 16.30 Slijepa ljubav, igrana serija, 18. epizoda 17.30 Dobar dan svima, zabavni program 19.00 Vijesti u 7, informativni program 19.30 Sport 19.38 Horizonti 20.00 Kad li{}e pada, igrana serija, 216. epizoda 21.00 @ene s broja 13, serijski program 22.22 Ro|enja, brakovi i smrti, 1. dio, igrani film 00.15 Seks i grad, serijski program, 31. epizoda 00.45 Astro Num Caffe, u`ivo

Tajna starog mosta
Prieto odbija spasiti Tristana, smatra da nijedna `ena nije toliko vrijedna. Karlos Kastro prati svaki njegov korak. Soledad ima te{ku trudno}u, mora potpuno mirovati, ali se ni Eloisa ne osje}a dobro, pa mora ostati u vili du`e nego {to je predvidjela. Alberto otkriva da Raimundo la`e da je slijep, i to zbog svoje k}erke. Tristan kao posljednju `elju tra`i da vidi svog sina i voljenu `enu.

21.00
SERIJA, OBN

Dolina vukova
Koji potez }e Polat povu}i da bi spasio svoju suprugu, punicu i dijete koje je oteo Iskender? Memati se osje}a odgovornimza situaciju i `eli `rtvovati sebe za Polatovu porodicu. Ho}e li se Polat slo`iti s tim? Iskender i Zaza dolaze u oru`ani sukob zbog Mematija.

22.10
FILM, OBN

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade 09.10 Prijatelji sa farme, animirana serija, 8/26, r. 09.15 Bruklinski most, serija 09.40 Nema problema 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija, 11.00 Retrovizor 11.30 U potrazi za dalekim okusima, strana dokumentarna serija, 1/8, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin, 13.15 Molotov, ~ovjek iza Staljina, strani dokumentarni program, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+ 14.35 De~ko sre}ko, drama 14.50 Robot Robi, serija 15.05 Bruklinski most, serija 15.30 Pim i Pom, serija 15.40 Soko Wismar, serija 16.30 Hronika regija. Hercegovina 17.00 Sa malo novca ..., strana dokumentarna serija, 1/13 17.30 Euroimpuls, magazin 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Prijatelji sa farme 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 TV Justice, sudska hronika 20.05 Sportska srijeda 20.35 Nogomet. Liga {ampiona. Barcelona - Bayer 04 Leverkusen, prijenos 22.45 Dnevnik 2 23.10 Business News 23.15 Na dnevnom redu, informativni program 23.45 Liga {ampiona u nogometu, pregled 00.15 CSI. New York, igrana serija, 8/24 00.55 Soko Wismar, igrana serija, 7/117, r.

SATELITSKI PROGRAM
Veronica je odlu~ila umrijeti
Veronika je uspje{na mlada `ena koja naizgled ima sve: normalan posao, stan, upoznaje zgodne mu{karce i dru`i se s prijateljima. Ipak, Veronika nije sretna te odlu~i po~initi samoubistvo. Doktori je uspiju spasiti i zavr{i u psihijatarskoj klinici gdje otkriva da joj je ostalo samo nekoliko dana `ivota... Uloge: Sara Mi{el Gelar, D`onatan Taker, Dejvid Tulis Reditelj: Emili Jang

RTS
13.00 14.00 14.30 15.00 16.00 17.00 17.20 17.45 18.25 18.45 19.00 19.30 19.50 20.45 22.00 22.30 Veliki izazov, kviz D`ez face Sve boje `ivota Ovo je Srbija Selo gori, a baba se ~e{lja- tv serija Dnevnik rt [ta radite, bre Beogradska hronika Slagalica, kviz Velikani. car Du{an Srbija na vezi Dnevnik Selo gori, a baba se ~e{lja- tv serija @eljko Joksimovi},muzi~ki program Sve boje `ivota Trag, aktuelno dokumentarni program

Eurosport
13.15 Biciklizam, Pariz-Nica 14.15 Bijatlon 15.00 Bijatlon, Svjetsko prvenstvo Ruhpolding 16.45 Kros-kantri skijanje, S.KUP Dramen 18.00 Ski skokovi, S.KUP Trondhajm 19.00 Bijatlon 20.00 Biciklizam, Pariz-Nica 21.00 Biciklizam, Tirreno-Adriatico 21.45 Atletika 22.00 Olimpijske igre 22.15 Svi sportovi 22.20 Konji~ki skokovi 22.25 Golf, U.S. P.G.A. Tour Honda Klasik 23.25 Golf

Eurosport 2
13.00 Fudbal, Tianjin Teda - Central Cost Mariners 15.00 Biciklizam, TirrenoAdriatico 16.30 Fudbal 17.00 Fristajl skijanje, FIS Svjetski Kup 17.45 Vijesti 18.15 Biciklizam, TirrenoAdriatico 19.30 Wwe 20.00 Wwe 21.00 Odbojka, Nacionalni [ampionat Italija 23.00 Ski skokovi, S.KUP Trondhajm

Sportklub
11.45 Ajax TV 12.00 Pregled Premier League 13.00 Fudbal 13.15 NBA Live 13.30 FA Cup. Birmingham - Chelsea 15.15 Pregled ATP Acapulco 16.10 U`ivo: Ruska ko{arka. Nizhniy Novograd - Unisc 18.00 Vijesti 18.15 Premier League 18.30 Pregled ruske lige 19.00 Pregled portugalske lige 19.30 Pregled argentinske lige 20.45 U`ivo: FA Cup. Tottenham Stevenage

Arena Sport 1
13.00 Fudbal [panija. Granada - Valencia 15.00 Fudbal [panija. Barcelona Sporting 17.00 Espn Winter X Games 2012 18.00 Ko{arka Aba. Partizan Budu}nost, prijenos 20.30 Rukomet Ehf Liga {ampiona. Budu}nost - Metz 22.00 Magazin Goalisimo 00.00 Poker 02.00 Fudbal Copa Libertodores. Boca Juniors Fluminense, prijenos

22.25
FILM, NOVA TV

Krv i ples
Kada DJ, problemati~ni mladi} iz Los An|elesa, preseli u Atlantu na Univerzitet Truth, ondje otkrije stari ples stepping koji se tradicionalno ple{e u afri~ko-ameri~kim bratstvima. DJ se pridru`uje bratstvu u kojem pokazuje svoj plesni talent, a u prilago|avanju mu poma`e njegova hip hoperska pozadina... Uloge: Valeri Petiford, Kolumbus [ort, Megan Gud Reditelj: Silvejn Vajt

22.40
FILM, ALFA-Mreža

20.45

@ELJKO...

22.25

GOLF

19.30

WWE

20.45

FA CUP

20.30

RUKOMET

21.35
SERIJA, HRT1

National G.

MTV Adria
15.10 When I Was 17 15.40 True Life. I Have A Parent In Prison 16.30 Real World. Sydney 17.20 Extreme Cribs 17.40 Pop Up Video 18.20 Flash Prank 18.40 Biggest!Hottest! Loudest! 19.10 3 From 1 19.20 Jukebox 19.50 MTV Express. Vatra 21.00 Top 20 21.50 3 From 1 22.00 Jersey Shore Best Of 00.30 Alternative Nation 01.30 3 From 1 01.40 Music Non Stop

FOXlife
15.00 15.50 16.45 17.40 18.10 18.35 19.05 20.00 20.55 22.00 22.30 22.55 23.25 00.20 01.10 01.35 02.10 Da, draga Malkolm u sredini Sudije za Stil Vil i Grejs Melisa i D`oi Semafor Da, draga Privatna praksa Dr. Haus Sestra D`eki Sestra D`eki Vil i Grejs Prevrtljiva pravda [apat duhova Svi vole Rejmonda Svi vole Rejmonda Svi gradona~elnikovi ljudi

FOXCRIME
15.00 Zlo~in 15.50 [ark 16.40 Dojlova republika 17.30 D`ordan 18.20 Bjekstvo iz zatvora 19.10 Frikovi 20.00 Tijelo kao dokaz 20.55 Nepoznati 21.45 Jedinica 22.35 Kraljevi bjekstva 23.25 Dekster 00.15 Red i zakon. zlo~ina~ke namjere 01.05 Dojlova republika

HBO
12.05 Kraljev govor 14.00 Krupna riba 16.05 Vrlo zapetljana pri~a 17.45 Odgoj za po~etnike II, ep. 9 18.10 Country u srcu 20.05 Moja la`na `ena 22.00 Protuudar, ep. 9 22.45 Sre}a, ep. 6 23.45 Jednostavno savr{ena 01.25 Debeljko 03.00 Dvorska urota 05.10 Protuudar, ep. 9

Posljednji kum 2
Nakon hap{enja najve}eg {efa mafije Toto Rina, kontrolu nad mafijom preuzima Bernardo Provencano, ~ovjek koji se zajedno sa Rinom popeo na vrh sicilijanske mafije. Provencano je naslijedio oslabljenu mafiju, naro~ito poslije otkrivanja svjedoka... Uloge: Mi{el Placido, Danijele Pe{i, Mikaela Ramacoti Reditelj: Marko Risi

15.00 Kopneno ratovanje 16.00 Gromovite zvijeri 17.00 Zatvaranje 18.00 Isus. ^ovjek iz Nazaretha 19.00 Istrage avionskih nesre}a 20.00 Apokalipsa. Drugi svjetski rat 21.00 Konvoj. Rat za Atlantik 22.00 Zatvaranje 23.00 Apokalipsa. Drugi svjetski rat 00.00 Konvoj. Rat za Atlantik

24
Dejna i Kol uklanjaju le{. Farhad poku{ava pobje}i zlo~incima, ali ustrijele ga i zavr{i u bolnici. Predsjednica Tejlor suo~ava se s katastrofalnom situacijom i treba pomo} predsjednika Hasana ili }e biti prisiljena napasti njegovu zemlju. Kajla Hasan pobjegneod svojeporodicekakobi sesastalas jednimmu{karcem,a ReneVoker napokon osloba|aju.

SRIJEDA 7. 3. 2012.

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDIĆ
Ljubav: Ljubavna harmonija pod udarom je va{eg egoizma ili nezadovoljstva. Smirite i svoj temperament. Posao: Pokazujete sklonost prema riziku. Istovremeno, prati vas podr{ka i poznanstvo utjecajnih ljudi. Zdravlje: Mo`ete biti zadovoljni. Ljubav: Spoznajete {ta `elite od sebe i osobe koju volite. To vam pokazuje va{u vezu u pravom svjetlu. Posao: Predanim i marljivim radom uspjet }ete prebroditi probleme i stabilizirati poslovni `ivot. Zdravlje: Uklju~ite rekreciju u svakodnevnicu. Ljubav: Osje}ate prave nalete strasti, u`ivate u vrtlogu uzbu|enja i u`ivanja. Ipak, ne pretjerujte... Posao: Dolaze odli~ni rezultati, zanimljive mogu}nosti, uspjeh. Uvjet je da sve obavljate normalnim ritmom. Zdravlje: Javljaju se simptomi premorenosti. Ljubav: Ne ostavljajte nikakve upitnike iza svojih odluka. Naravno, i partner o~ekuje otvorenost i istinu. Posao: Najvi{e uspjeha imate ako radite u zdravstvu, umjetnosti i trgovini. Imate i nove, zanimljive susrete. Zdravlje: Nemojte se premarati. Ljubav: U cjelini, dolaze skladniji ljubavni odnosi. Pogotovo, ako ste u du`oj vezi, sve ide uzlaznom linijom. Posao: Mo`ete o~ekivati napetosti. Mo`da je to pravi signal da razmislite o povla~enju, bar malom odmoru. Zdravlje: Samo se dobro odmorite. Ljubav: Priznajte, bar sami sebi, {ta `elite. Prepustite se `ivotu, ali nemojte komplicirati ljubavnu situaciju. Posao: Dolazi iznenadni dobitak ili mogu}nost za dodatnu zaradu. Prati vas sre}a, mo`ete u}i i u rizik. Zdravlje: Pasivnost izaziva probleme. Ljubav: Iako je odnos sa partnerom, naizgled, sasvim dobar, nemirniji ste i nestrpljiviji nego obi~no. Posao: Najva`nije je da, koliko vam dopu{taju okolnosti, budete strpljivi. To je preduvjet za uspje{an posao. Zdravlje: Smirite se, sve je dobro. Ljubav: Mo`ete pre}i u sasvim drugu krajnost. Ako ste idealizirali partnera, sada mu nalazite samo mane. Posao: Razmi{ljate o partnerskom ulaganju, jer sve silnije ho}ete vlastiti biznis. @elite biti “na vrhu”. Zdravlje: Sve je u redu. Ljubav: Ne `elite pokazati da se sa vama ne{to posebno doga|a. @elite biti samo sa voljenom osobom. Posao: Morate shvatiti da je budu}nost svjetlija, nego {to trenutno mislite. Brzo }ete rije{iti finansijske probleme. Zdravlje: Odlu~ite se za zdravu hranu. Ljubav: Va{e su emocije manje intenzivne nego prije. Ni{ta nemojte dramatizirati, ni preuveli~avati. Posao: Poku{ajte uspostaviti srda~niji i iskreniji odnos sa kolegama. Njihova podr{ka vam je neophodna. Zdravlje: Nemojte se forsirati. Ljubav: Preispitajte osje}anja. Mo`da vam se samo ~ini da ste zaljubljeni u partnera. Tako zavaravate i sebe. Posao: Timski rad mo`e vam pomo}i da se izvu~ete iz te{ko}a. I prijatan odnos kolega ba{ vam godi. Zdravlje: Sve je odli~no. Ljubav: Upoznat }ete nekoliko novih osoba. Jedna vas posebno privla~i, budi odre|ene emocije u vama... Posao: Ovo je dan poslovnog ozdravljenja i dobitaka. O~ekujte korist od utjecajnih poznanstava. Zdravlje: Iskoristite poja~anu energiju.

19.15

FE\A PRESENTS

19.30

SLJEDE]A...

14.40

INDEKS

19.40

GLAZBA

15.25

INSPEKTOR REX

16.30 SRPSKA DANAS

OBN
07.00 07.20 07.40 08.00 08.15 08.35 10.00 10.15 10.55 11.50 11.55 12.15 12.35 13.20 14.10 15.15 16.10 17.05 17.35 18.50 19.05 19.15 20.00 21.00 22.05 22.10 23.50 00.55 Ma|ioni~ar, crtani Nebeski plesa~i, Mixmaster, crtani Bunny Maloney, crtani film Kornja~a Hero, crtani film Dje~iji program Studio Moderna Stol za 4 Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela Crime Time OBN Info, informativni program Studio Moderna Na{a mala klinika, doma}a serija Odmori se, zaslu`io si (16), serija Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija Ukleta Marijana (12), meksi~ka telenovela Na{a mala klinika, doma}a humoristi~na serija Stol za 4 Dejana Talk Show, talk show OBN Info, informativni program OBN Sport Fe|a Presents, medicinski magazin Odmori se, zasli`io si (16), serija Dolina vukova (16), turska serija Vox populi Veronica je odlu~ila umrijeti (16), igrani film Dolina vukova (16), turska kriminalisti~ka serija OBN Info, informativni program

AL JAZEERA BALKANS
07.00 Kontekst, informativni talk-show, r. 07.30 ^as historije I dio, dokumentarni program,r. 08.00 Ju`njaci - Ju`na Afrika, iz dubine zemlje I dio, dokumentarni program, r. 08.30 Kontekst, informativni talk-show, r. 09.00 AJE program 16.30 Zaboravljani borci za slobodu II dio, dokumentarni program, r. 17.00 ^as historije I dio, dokumentarni program,r. 17.30 Kontekst, informativni talk-show, r. 18.00 Vijesti, informativni program 19.05 Borba za Nil ep. 1, II dio, dokumentarni program 19.30 Sljede}a muzi~ka stanica - Maroko 2, I dio, dokumentarni program 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, informativni talk-show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, informativni talk-show, r. 23.30 Vijesti, info. program 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, informativni talk-show, r. 01.30 Dogodilo se u Bopalu, dokumentarni program, r. 02.00 Kraj programa

HRT 1
10.17 Overland 5 - Od Pekinga do Rima. Iran,Irak,Jordan,Egipat, Izrael - dokumentarna serija 11.07 Debbie Travis preure|uje 1 12.00 Dnevnik 12.18 TV kalendar 12.33 Kad zavolim, vrijeme stane telenovela 13.19 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.10 Rije~ i `ivot. Solidarnost za opstanak u BIH, religijska emisija 14.40 Indeks, emisija o {kolstvu 15.15 Ponos Ratkajevih, TV serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce - telenovela 16.43 TV kalendar 17.00 Vijesti u pet 17.26 Hrvatska u`ivo 18.24 8. kat. @ivotna inventura, talk-show 19.10 20pet, kviz 19.20 Loto 7/39 19.30 Dnevnik 20.12 Misija. Zajedno 21.05 Paralele 21.35 24 (8), serija 22.25 Otvoreno 23.15 Dnevnik 3 23.35 Sport 23.38 Vrijeme sutra 23.45 Vijesti iz kulture 23.50 Drugi format 00.40 Putem europskih fondova 00.55 Vrijeme je za jazz. 65 godina Jazz orkestra HRT-a, glazba Zorana [}eki}a

HRT 2
08.25 Mega Mindy 08.50 Connor na tajnom zadatku, serija za mlade 09.10 [kolski sat. U~imo dizajn 10.00 Prijenos sjednice Hrvatskog sabora 13.30 Mariken, nizozemsko-belgijski film 15.00 Degrassi Novi nara{taj 3, serija za mlade 15.25 Obi~na klinka, serija za mlade 15.50 [kolski sat. U~imo dizajn 16.35 Mala TV 17.10 Doktor Who 3, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Tree Hill 7, serija 19.15 Simpsoni 20 19.35 Crtani film 19.40 Glazba, glazba...{ansone 19.55 Ve~eras 20.00 In medias res 20.25 Nogometna Liga prvaka - emisija 20.40 Nogometna Liga prvaka. Barcelona - Bayer 04, 1. poluvrijeme 21.40 Nogometna Liga prvaka. Barcelona - Bayer 04, 2. poluvrijeme 22.35 Nogometna Liga prvaka - emisija 23.00 Zlo~ina~ki umovi 5, serija 23.43 Kath i Kim 1, humoristi~na serija 00.06 Nove avanture stare Christine 4, humoristi~na serija 00.27 Mercy 1, serija

Nova TV
06.35 Beba Felix, crtana serija 07.00 Jumanji, crtana serija 07.25 TV izlog 07.40 Kad li{}e pada, serija 08.40 TV izlog 08.55 Izgubljena ~ast, serija 09.45 Walker, teksa{ki rend`er, serija 10.45 Inspektor Rex, serija 11.45 IN magazin 12.35 Farma smijeha, igrani film 14.30 Walker, Teksa{ki rend`er, serija 15.25 Inspektor Rex, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.05 Ve~ernje vijesti 22.25 Krv i ples, igrani film 00.35 Opasne strasti, igrani film 02.15 Opasna igra, serija 03.00 Seinfeld, serija 03.25 CSI Prag, serija 04.20 Ezo TV, tarot show

RTRS
07.05 Jutarnji program 09.00 Vijesti 09.10 Larin izbor, reporta`a sa snimanja serije 09.45 Piplinzi, crtani 10.26 Tomica i prijatelji, crtana serija 10.37 Medvjedi}i dobrog srca, crtana serija 11.00 Zemlja, mo} planete / led/, dokumentarni serijal 12.00 Dnevnik 1 12.15 Ranjeni orao, serija 13.10 Odgovor.no1 13.40 Za.druga, mladi i religija 14.00 Saga o Forsajtima, serija 15.00 Vijesti - sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.55 EU i mi 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 18.00 Ranjeni orao, serija 18.50 Upravljanje ilegalnim migracijama slu`be za poslove sa strancima, reporta`a 18.54 Graditelj Bob, crtana serija 19.05 Malac znalac, kviz za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.10 Nekad bilo 21.10 Posrednik, serija 21.55 Miroslav Ili} u Banja Luci, reporta`a 22.30 Dnevnik 3 22.46 Fudbal - Liga {ampiona - Apoel Lion, snimak 00.30 Saga o Forsajtima, serija

MRE@A
08.05 Oluja, igrana serija 09.05 Zakon ljubavi, igrana serija 10.05 Junska no}, igrana serija 14.05 Strasti i intrige, igrana serija 16.00 Junska no}, igrana serija 17.15 Oluja, igrana serija 20.05 Strasti i intrige, igrana serija 22.40 Posljednji kum 2, igrani film

23.00 Voice of America 23.30 Mu{ka fantazija, igrani film 00.50 Odjava programa

HTV OSKAR C
08.05 Oluja, serija 09.05 Zakon ljubavi, serija 10.05 Junska no}, serija 11.00 Film 13.00 Druga strana ljubavi, serija 14.05 Strasti i intrige, serija 15.00 Zakon ljubavi, serija 16.00 Junska no}, serija 17.15 Oluja, serija 18.15 Kviz 19.00 Dnevnik HTV Oscar C 19.30 Reemitiranje dnevnika HRT-a 20.05 Strasti i intrige, serija 21.00 Dokumentarni program 22.40 Posljednji kum 2, film

TVSA
07.00 Sarajevsko jutro, informativno-revijalni program, u`ivo 10.00 Vitaminix, program za djecu (r) 10.02 Bo u pokretu, program za djecu (r) 10.25 Medo Rupert, program za djecu (r) 10.35 Mala princeza, program za djecu (r) 10.50 Egipat, dok. program, 2/5 (r) 11.40 Ljubav u hladnoj klimi, serijski program, 2/3 (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 @ivot i zdravlje (r) 14.00 Legenda o Bruce Lee-ju, serijski program, 44/50 (r) 14.50 Hladnokrvni `ivot, dok. program, 2/5 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Egipat, dok. program, 3/5 17.00 Dobre vibracije, revijalni program, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix, program za djecu (r) 19.02 Bo u pokretu, program za djecu (r) 19.25 Medo Rupert, program za djecu (r) 19.35 Mala princeza, program za djecu (r) 20.00 Sarajevdisanje, dok. program (r) 20.30 Sevdah, muzi~ki program 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Legenda o Bruce Lee-ju, serijski program, 45/50 22.00 Ljubav u hladnoj klimi, serijski program, 3/3

Reporta`a KISS 14.05 ^ovjek i zdravstvena kultura 15.00 OTOK,serija 16.00 Hrana i vino, emisija 16.30 Auto shop 17.05 EXTRA PLUS, kontakt emisija 18.05 Reporta`a KISS 18.50 Marketing 19.00 DNEVNIK KISS 19.20 Marketing 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 DNEVNIK HRT 19.55 Marketing 20.05 @ivot pi{e pri~e, dok emisija 20.35 Euromax, em. o stilu `ivota 21.35 Dnevnik KISS 22.00 Pressica, talk show 23.00 Vinoteka

program 19.00 Serijski program 20.00 Desetka, emisija o studentskim temama 21.00 Izaberi zdravlje, emisija o zdravstvu 22.00 Hema magazin, centralna informativna emisija

TV USK
11.10 Dance, dance, serija 12.00 Vijesti 12.05 Top shop 12.10 Igrani film 13.50 Tragovi sudbina, informativno-dok. program ( r ) 14.25 Preporu~ujemo... 14.30 Vijesti 14.35 Top shop 14.45 TV intervju ( r ) 15.30 Opstanak, dok. program 16.00 Junska no}, serija (r) 17.05 Top shop 17.15 Igrana serija, (r) 18.10 Muzi~ki tv poster 18.30 Eko kutak 19.00 Dnevnik 1 19.30 Muzi~ki program 20.05 Istina, inf.dok.program 20.30 Bez rizika, igrana serija 20.55 Kultura 21.30 Dnevnik 2 21.50 Igrana serija 22.50 TV liberti, inf. program 23.25 Izgubljena soba, serija 6/6

BN
17.00 Domaca serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.25 Monitoring 18.30 Tv serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Marketing 20.05 Selo gori,a baba se ~e{lja, serija 20.55 Marketing 21.00 Svijet uspje{nih 22.30 Dnevnik 3 22.55 Marketing 23.00 Anali, serija 23.50 ^ovjek iz voza, film

KAKANJ
13.00 Svijet uspje{nih 14.00 Draga Lorejn, film 15.30 O~i du{e, turska serija 16.00 Amor Latino, serija 17.00 Flash vijesti 17.05 BH Ritam, u`ivo 18.15 Yusuf, serija 19.00 Denis napast 19.15 Marketing 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 O~i du{e, turska serija 20.45 Marketing 21.00 Auto Shop Magazin 21.30 Pozitivni formati 22.00 Mali grad, serija 22.45 Marketing 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar

ZENICA
14.15 Bonaventura, repriza 15.00 Vijesti 15.05 Igrana serija. Sponzoru{e, r. 15.55 TV izlog 16.00 Iz dana u dan 16.05 Razglednica , repriza 17.00 Dokumentarni program 17.30 Dje~iji program 17.50 Ze sport plus 17.55 TV izlog 18.00 Najava Zenice danas 18.01 Smije{na videa, zabavni program 18.30 Mali oglasi, obavje{tenja 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Sredinom 21.00 TV izlog,mali oglasi 21.05 Putopisi 21.30 Igrana serija.Sponzoru{e 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas, repriza 23.30 VOA -Glas Amerike

TV GORA@DE
08.00 Najava programa Dnevnik/r 08.30 Reprizni program 17.00 Najava programa SMS chat Marketing 19.00 Dnevnik Marketing 19.30 Muzi~ki program 20.00 Reporta`a 20.30 Na{a realnost 21.30 Liberty TV 22.00 Amor Latino, igrana serija 23.00 Dnevnik/r 23.30 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

VISOKO
18.20 TV liberty, info program, r. 18.50 Pri~e, r. 19.25 Marketing blok 19.30 Dnevnik FTV 20.10 Sje}anja 20.30 Aktuelnosti, informativni program 20.45 Svijet uspje{nih, emisija o biznisu 21.15 Marketing blok 21.20 Amoro latino, serijski program, 88 22.00 Marketing blok 22.05 Autovizija 22.30 Muzi~ki program 23.00 Aktuelnosti, informativni program, r. 23.15 TV strane 00.00 Visoko live

HEMA
11.00 Muzi~ki program + Promocija programa 12.00 Muzi~ki program + Promocija programa 13.00 Muzi~ki program + Promocija programa 14.00 Muzi~ki program + Promocija program 15.00 Vijesti, informaitvni program 16.00 Na{i razgovori, r. 17.00 Reporta`a,r. 18.00 Vijesti, informaitvni

TV OSM
18.30 Dan, centralna inf. emisija 19.05 Vremenska prognoza 19.10 Marketing 7 19.10 Marketing 7 19.15 Zodeks 19.25 Portal 19.30 Game zone 19.40 Hrana i vino 20.00 Amor Latino, serija 20.55 Marketing 9 21.00 Lice nacije 22.00 VOA 22.30 DW-time 23.00 Nije te{ko biti ja 00.30 Astro show

HIT TV
16.45 Film 18.30 Vremeplov 19.00 Objektiv I 19.35 Triumph 20.00 Taina, serija 21.00 Otvoreni studio 22.00 Objektiv II 22.35 Ja sam tvoja sudbina, serija 23.00 Glas Amerike

KISS
08.30 SMS BOX 12.00 Reporta`a KISS 13.05 Lifestyle TV 13.50

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

LJUDI I DOGAĐAJI

LJUDI I EIE?=DOGA\AJI š=HEH= FHE?= 0=HE=

Pjer u razgovoru s Harijem

KINGSTON - Kada je misica Bahama, prije nekoliko dana, izjavila da bi se voljela udati za princa Harija (Harry), nije mogla ni pretpostaviti da će ga lično upoznati. Anastađia Pjer (Anastagia Pierre, 23) bila je, naime, na prijemu koji je priređen u čast mladog princa koji je posjetio Bahame u sklopu turneje. Pjer je izgledala potpuno zanosno u pokušajima da šarmira mladog britanskog princa.

Ističu se glamurozni detalji poput kamenčića, volana i cvjetića

Uspješna saradnja Kejt Apton s brendom “Beach Bunny” 

)--) ,1)14) 561Javnost je njene kostime prvi put imala priliku vidjeti na Sedmici mode “Miami Mercedes Benz”
NJUJORK - Manekenka Kejt Apton (Kate Upton, 19) na modnim pistama svoje obline rado pokazuje pozirajući u kupaćim kostimima. No, manekenka se nedavno bacila ina njihovodizajniranje, a svoju kolekciju ostvarila je u saradnji s brendom “Beach Bunny”. Apton je pozirala u svojim kostimima na kojima se ističu glamurozni detalji poput kamenčića, volana i cvjetića. Manekenka ne krije da je dizajniranjem vlastite linije kupaćih kostima ostvarila svoj san. Javnost je njene kostime prvi put imala priliku vidjeti na SedmiKAIRO - Kada je egipatski parlamentarac Anvar el-Bulkimi (Anwar al-Bulkimy) prijavio da ga je žestoko pretukla banda maskiranih muškaraca koja mu je ukrala 10.000 eura, cijela je nacija ostala šokirana i uvjerena da je u zemlji zavladala potpuna anarhija. Fotografije El-Bulkimija, čije je lice bilo potpuno prekriveno zavojima, obišle su zemlju. No, nekoliko dana kasnije ot-

,žEF E J= >C FAH=?EA I= ’*AJAO=’
krivena je prava istina o porijeklu njegovih ozljeda. Njegova ultrakonzervativna stranka, druga najveća u Egiptu, otpustila ga je, naime, nakon što je saznala da je El-Bulkimi zapravo bio na plastičnoj operaciji nosa, piše “Guardian”. Osim što je odmah izbačen iz stranke te je podnio ostavku kao zastupnik u parlamentu, protiv njega je pokrenuta i istraga zbog podnošenja lažne prijave policiji.

ci mode “Miami Mercedes Benz”. Iz “Beach Bunnyja” oduševljeni su njenim kreacijama. Opisali su ih seksi zabavnim kostimima namijenjenim ženama sa stavom.

Novi model EXP 9 F

ZAGREB - Potpredsjednik Vlade Hrvatske Radimir Čačić nije bio najzadovoljniji načinom na koji je W:134.852pt H:81.089pt voditelj Aleksandar Stanković u “Dnevniku+” s njim vodio razgovor, pa ga je, navodno, kada su se kamere ugasile, povišenim tonom pitao zbog čega mu pet puta zaredompostavlja istopitanjena kojeje on, tvrdi, odgovorio iz prve.

Č=čEć KJ = 5J=LEć=

Potpredsjednik Vlade ipak bio duhovit

ŽENEVA - Britanski proizvođač luksuznih limuzina “Bentley” predstavio je koncept svog prvog terenca EXP 9 F. Novi model tradicionalno nudi obilje luksuza, plemenitih materijala, aluminija i kože. Ispod haube je moćni bi-turbo dvanaestocilindrični benzinski agregat od šest litara.

Uz to, Stankoviću je pred novinarima i urednicima, navodno, zamjerio i to što on ne vidi da W:134.852pt H:81.089pt Čačić sve svoje poteze vuče za dobrobit zemlje. Na ovo je glavni urednik HTV-a Bruno Kovačević uputio reagiranje u kojem tvrdi da je razgovor s Čačićem bio topao i duhovit, a nikako prijeteći ili ucjenjivački.

2CEK= JEF=KćE

Iskosa

AJDAHO - Osamnaestogodišnja Tejlor Sauer (Taylor) znala je da tipkanje na mobitelu za vrijeme vožnje nije sigurno. Nažalost, upravo zbog toga je i poginula u saobraćajnoj nesreći. - Ne mogu o tome sada. Tipkanje po Facebooku za vrijeme vožnje nije sigurno - napisala je Sauer na svom posljednjem Facebook statusu. U to vrijeme vozila je 130 kilometara kroz američkusaveznu državu Jutu. Samo nekoliko trenutaka kasnije zbog neprilagođene brzine zaletjela se u kamion i na mjestu poginula, piše“Huffington Post”.

El-Bulkimi slagao da su ga napali i opljačkali

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.