Cijena: 1 KM/6 KN

OSLOBO\ENJE
BH NEZAVISNI DNEVNIK • Sarajevo • www.oslobodjenje.ba

PONEDJELJAK, 26. 3. 2012.

Godina LXVIII • Broj 23.446

Komisija za sigurnost PSBiH ponovo o napadu na Ambasadu SAD-a

Odgovore na pitanja

treba dati D`uvo
Tihi} sa turskim privrednicima
Fuad Kasumovi} o izjavama [piri}a i Dodika

3. strana

U[TEDE, ALI NE NAU[TRB DR@AVE
2. strana

Ameri~ki predsjednik u Ju`noj Koreji

ERDOAN I OBAMA RAZGOVARALI O STANJU U SIRIJI

14. strana

Politi~ku saradnju mora

pratiti i ekonomska
Nakon poku{aja silovanja u Doboju

2. strana

OSUMNJI^ENI NA SLOBODI, DJEVOJ^ICE U SIGURNOJ KU]I

Vukota Govedarica

8. strana

SAVJET MINISTARA MORA RIJE[ITI PROBLEM PENZIJA VOJNIKA OSBiH

DANAS PRILOG

5. strana

U @I@I
Kasumovi} o izjavama [piri}a i Dodika
Fuad Kasumovi}

2

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Vojnici nakon neprospavane ki{ne no}i

Nema popu{tanja,

idemo do kraja
Nakon dvogodi{njeg ~ekanja na obe}ane penzije, sa kreditima i bez marke u d`epu, biv{i vojnici OSBiH poru~uju da }e istrajati kako bi do{li do onog {to im pripada

U{tede, ali ne nau{trb dr`ave
Zamjenik ministra finansija i trezora BiH javno pita ministra finansija i trezora i predsjednika RS-a da li u{tedama smatraju otvaranje predstavni{tava RS-a u svijetu, dok se osporava zakonska obaveza izdvajanja novca za biv{e vojnike
Zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumovi} o{tro je reagirao na izjave dr`avnog ministra finansija i trezora Nikole [piri}a i predsjednika RS-a i SNSD-a Milorada Dodika u vezi sa dono{enjem bud`eta BiH. U pisanoj izjavi za medije, Kasumovi} je bud`et koji je ovih dana predstavio javnosti [piri} nazvao „privatnim nacrtom ministra i SNSD-a, a nikako Ministarstva finansija i trezora BiH“ . - Bud`et BiH je ustavna kategorija i sva postupanja u vezi s njim regulisana su setom zakona koji su doneseni u Parlamentu BiH. Problem je u tome {to [piri} i Dodik ho}e da se ne po{tuju zakoni BiH, navodi zamjenik dr`avnog ministra finansija i trezora te dodaje da je tvrdnja pomenute dvojice da bud`et BiH nema sredstava na prihodovnoj strani, tako|er, neta~na. gdje radi 30-ak vrhunski obu~enih stru~njaka, napravio nacrt bud`eta. Oni su, rukovode}i se principom po{tovanja zakona, u nacrt bud`eta uvrstili i tu obavezu, navodi se u Kasumovi}evoj izjavi. On nadalje obja{njava da je, potom, „[piri} prakti~no oduzeo bud`et od sektora koji je zadu`en da priprema bud`et i, prave}i klasi~ni paralelizam, bud`et odnio u Banju Luku, odakle je potom do{ao prijedlog za novi bud`et iz kojeg su izba~ene mnoge zakonske obaveze koje su morale biti u bud`etu“ . - Taj bud`et predstavlja kao bud`et Ministarstva finansija i trezora, {to je notorna la`. Izme|u ostalog, niti Kolegij niti bilo koji organ Ministarstva o tome ne zna ba{ ni{ta, kategori~an je [piri}ev zamjenik. U{tede o kojima govore [piri} i Dodik, prema Kasumovi}u, odnose se samo na dr`avu, ali ne i entitete.

Biv{i pripadnici Oru`anih snaga BiH proveli su jo{ jednu no} pred dr`avnim institucijama, mo`da i najte`u, s obzirom na to da je u Sarajevu padala slaba ki{a. Kako su nam kazali, te{ko je, na izmaku su snaga, ali ne}e odustati. - Malo je bilo ki{e i smrznuli smo se, ali ne odus ta je mo. Zdravstveno stanje nije sjajno, ali moral je na visokom nivou. Idemo do kraja i nema popu{tanja. Ovo je na{a posljednja bitka. ^itav `ivot smo vodili borbe ili se za njih pripremali. Porodice su u neizvjesnosti, kao i mi, jer egzistencija i goli opstanak su u pitanju. Oni pate zajedno sa nama, kazao je Jasmin Tatar iz Ilija{a.

[atorsko naselje na Trgu BiH: Posljednja bitka biv{ih vojnika, ovaj put s dr`avom

Foto: D. TORCHE

Prosili za posao
Hajrudin Ku~ukovi} iz Visokog je istakao kako mu je penzija jedini izlaz iz te{ke situacije u kojoj se nalazi. - Dvije godine se mi borimo za ovo. Morali smo ne{to raditi dok se penzija ne rije{i i ja sam prosio za posao, ali slabo. Mo`da sam jednu godinu ne{to radio, ali jednostavno nema izlaza. Optimizam zadnji umire i ostajemo ovdje. Supruga je zaposlena, ali krediti nas optere}uju. Sa ledine sam krenuo u rje{avanje stambenog pitanja i imam 500 maraka kredita. Niko me ne pita kako }u to vratiti, naglasio je Hajrudin. Gra|ani Sarajeva, svih dana protesta, svakodnevno izra`avaju podr{ku biv{im pripadnicima Oru`anih snaga.

Dr`ava ima prihode
- Zakonom o jedinstvenom ra~unu i raspodjeli sredstava sa jedinstvenog ra~una Uprave za indirektno oporezivanje decidno je propisano da se od svih prikupljenih sredstava prvo podmiruje dr`ava, a {ta ostane, izme|u sebe dijele entiteti. Zna~i, dr`avni bud`et nije ograni~en u tom smislu ni~im, ako znamo da se na godi{njem nivou na taj ra~un prikupi preko pet milijardi KM, poja{njava Kasumovi}. On napominje da se u bud`et mora unijeti i da bud`et mora finansirati sve ono {to je zakonima Bosne i Hercegovine propisano. U tom kontekstu, Kasumovi} jo{ jednom podsje}a da je Zakon o prijevremenom penzionisanju pripadnika OSBiH usvojen, i da Ministarstvo finansija i trezora BiH mora u bud`et BiH unijeti sve kategorije i stavke propisane tim zakonom. - Zna~i, sredstva postoje, a postoji i zakonska obaveza i to mora biti finansirano kao i sve ostale propisane obaveze. Problem je nastao kad je sektor za bud`et Ministarstva finansija i trezora,

Lobiranje protiv BiH
- Postavljam otvoreno pitanje ministru [piri}u da li je u cilju u{teda prije mjesec napravio i potpisao ugovor sa svojim kolegom sa fakulteta u Banjoj Luci, izvjesnim Vojom Vukmicom na iznos od 7.500 KM za ne{to {to ovom Ministarstvu apsolutno ne treba. Pitam predsjednika SNSDa da li pod u{tedama smatra i 14 miliona KM koje je uplatio izvjesnoj lobisti~koj ku}i da lobira protiv BiH. Da li je u{teda i 13 miliona KM datih za neke medije u RS-u. Mo`da je za predsjednika RS-a u{teda i pove}anje izdataka za otvaranje svojevrsnih ambasada RS-a po svijetu iako BiH ima diplomatska predstavni{tva, pita Kasumovi}. On je javno upitao i „zna~i li pona{anje [piri}a i njegovih nadre|enih namjeru da se na dr`avnom bud`etu i stavkama koje su propisane zakonima ove zemlje, usvojenim u legalnim procedurama, za koje je glasao i SNSD, stav da se mjere {tednje provode isklju~ivo nau{trb dr`ave“ .

- [esti dan smo ovdje i jako je te{ko. Dr`imo se zajedno i drago mi je {to smo slo`ni. Ovdje vlada jedinstvo BiH i ne rasipamo se. Jedna starija gospo|a do{la je od ku}e na {takama kako bi nam izrazila podr{ku i da nam ka`e da je uz nas. Nama ne treba vi{e. Sve ovo je smije{no i ovo je silovanje politike. Svugdje je pravilo da se radi i `ivi prema zakonu, a nas najvi{e boli {to niko ne odgovara prema zakonu, kazao je Bahrudin Elj{an iz Breze. Biv{i vojnici se te{ko snalaze za hranu, a dijele i posljednji zalogaj ba{ kao i u ratu. - Kada je hrana u pitanju, snalazimo se kako znamo i umijemo. Ve}ina nas je uzela i posljednju marku iz ku}e i ponijela sa sobom ovdje da probamo dobiti ono {to nam po zakonu pripa-

da. @ena i djeca su rekli uzmite sve i ponesite, samo nam se vratite sa onim {to ste zaslu`ili, istakao je Bahrudin.

Suze u o~ima
Sa suzama u o~ima Bahrudin je kazao kako je u posljednje vrijeme pre`ivljavao. - Sin me zvao kada me vidio na televiziji i pla~e. Bukvalno nije mogao do}i do daha. Pitao me je li mi zima i kako izdr`avam. Dijete je ~etvrti razred. Ja sam svoje dijete morao u~iti da {tedi. Moje dijete kada uzme ne{to, ja sam sebe silim i ka`em mu da kupi. Ono mi na to odgovori da je skupo. Dijete ne}e da kupi `vake od marku jer ka`e da su skupe. To je `alosno, kazao je Bahrudin.
S. HUREMOVI]

V I J E S T I

TIHI] SA TURSKIM PRIVREDNICIMA

Politi~ku saradnju mora pratiti i ekonomska
Predsjednik SDA Sulejman Tihi} ju~er je primio delegaciju renomiranih privrednika Republike Turske iz sfere prehrambene industrije. Gosti iz Turske su predstavili projekt u okviru kojeg je predvi|eno formiranje vi{e od 1.000 farmi i otvaranje 2.500 - 3.000 novih radnih mjesta. Ukupna izvozna vrijednost projekta bi iznosila 500 miliona KM, dok bi se pove}anje u unutra{njoj trgovini Bosne i Hercegovine kretalo oko 300 miliona. Na ovaj na~in bi se omogu}io ne samo razvoj primarne grane djelatnosti, ve} bi bio osiguran i razvoj mnogih drugih djelatnosti prehrambene industrije, saop}eno je iz SDA. Turski par tneri u projektu bili bi renomirani proizvo|a~i mlijeka, mlije~nih proizvoda i niza drugih prehrambenih ar tikala sa osiguranim tr`i{tima i plasmanima roba i proizvoda iz Bosne i Hercegovine, {irom Evrope i svijeta, od Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava do Japana. Radi se o kompanijama koje su na svjetskim tr`i{tima prisutne preko 30 godina. Tihi} je izrazio veliko zadovoljstvo ozbiljnim i studioznim pristupom ispitivanju resursa i kapaciteta Bosne i Herce-

govine te je naglasio da su on kao i predstavnici SDA u zakonodavnoj i izvr{noj vlasti na svim nivoima na raspolaganju privrednicima Turske. Predsjednik SDA je naglasio i „da izuzetno dobra politi~ka suradnja dvije prijateljske zemlje mora biti pra}ena sna`nijim ekonomskim povezivanjem i unapre|enjem privredne suradnje“. Aybar Uluca, vo|a projekta, je ovom prilikom izrazio „duboku uvjerenost u uspje{nu implementaciju projekta, koji }e unaprijediti cjelokupnu prehrambenu industriju zemlje, razvoj ruralne sredine te obrazovnih kapaciteta veterinarskog i poljoprivrednog fakulteta“.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

U @I@I

3

Direktori policijskih agencija dolaze na Komisiju za odbranu i sigurnost PSBiH

Odgovore na pitanja

mora dati D`uvo
Prelazak Ja{arevi}a preko grani~nog prijelaza Ra~a dogodio se jo{ 16. augusta 2011. u 10.05 sati kada je u{ao u BiH iz pravca Srbije, mada je D`uvo javno tvrdio da je Ja{arevi} u zemlju u{ao na dan napada

S

vi di re kto ri po li cij skih agencija u BiH potvrdili su da }e se danas odazvati sjednici Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost Parlamentarne skup{tine BiH, na kojoj }e se razmatrati informacija u vezi sa teroristi~kim ~inom na zgradu Ambasade Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava od 28. oktobra 2011. Ovo je za Oslobo|enje rekla Du{anka Majki}, predsjedavaju}a Komisije, navode}i kako je na sjednicu pozvan i tu`ilac Tu`iteljstva BiH koji je anga`iran na slu~aju Dubravko ^ampara. Predsjedavaju}a jedino nije mogla precizno odgovoriti da li }e rasprava biti otvorena za javnost (medije) ili ne, o ~emu }e se odlu~iti na po~etku same sjednice, odnosno u zavisnosti od toga kakvi }e stavovi biti direktora i tu`itelja, ali da u principu ona „ne vidi da ima bilo {ta tajno“.

Du{anka Majki}: Vidjet }emo {ta ima za re}i direktor OSA

Almir D`uvo: Zbog njega ranije odgo|ena rasprava

Puno konkretnih pitanja
Ina~e, rasprava o informaciji morala je biti odgo|ena na ranijoj sjednici Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost PSBiH, 6. marta, jer se na njoj nisu pojavila dva klju~na ~ovjeka - Almir D`uvo, direktor OSABiH, kojem je bio va`niji slu`beni put, te Vinko Duman~i}, direktor Grani~ne policije BiH, koji je izostanak opravdao ranije preuzetim obavezama (sastancima). - Provjerili smo i potvr|eno je da }e svi do}i. S obzirom na to kako se radi o veoma zna~ajnoj temi u razgovoru se o~ekuje dosta konkretnih pitanja, posebno za

direktora OSABiH. Vidjet }emo {ta }e imati re}i direktor OSABiH na sve okolnosti o doga|aju teroristi~kog napada na zgradu Ambasade SAD-a u BiH, navela je Majki}. I predsjedavaju}a Majki} je, naime, primijetila da je zanimljivo da je direktor OSABiH Almir D`uvo prije izvjesnog vremena javno ustvrdio i ukazivao kako ima podatke da je u BiH evidentirano i prisutno oko 3.000 pripadnika vehabijskog pokreta, a da se, ipak, desio slu~aj Mevlida Ja{arevi}a. A, kako je to Oslobo|enje ranije, prvo objavilo, {to je jasno nazna~eno i u informaciji, OSABiH je daleko prije teroristi~kog napada na zgradu Ambasade SAD-a u Sarajevu koji se desio 28. oktobra 2011, raspolagala odre-

|enim obavje{tajnim saznanjima o bezbjednosno-interesantnim aktivnostima izvr{ioca napada, osumnji~enog Mevlida Ja{arevi}a zvanog Abdurahman.

O Mevlidu se sve znalo
Jer upravo iz tih razloga Ja{arevi} je to kom fe bru ara 2011. uvr{ten na Watch listu koju koristi Grani~na policija BiH (bezbjednosno interesantna lica za koja je potrebno evidentirati prelazak dr`avne granice i o tome obavijestiti OSABiH). - Grani~na policija BiH je blagovremeno dostavljala podatke o prelascima dr`avne granice za Ja{arevi}a OSABiH tokom 2010. i 2011. Tako je prema OSA dostavljeno ukupno 12 dopisa informacija o prelascima dr`avne granice za predmetno lice,

navedeno je, izme|u ostalog, u informaciji. Posljednji put, prije napada na zgradu Ambasade SAD-a evidentiran je prelazak Ja{arevi}a preko grani~nog prijelaza Ra~a i to 16. augusta 2011. u 10.05 sati kada je u{ao u BiH iz pravca Srbi je, mada je D`uvo javno tvrdio da je u{ao na dan napada! A upravo u periodu ~estih dolazaka i boravaka u BiH u toku 2010. i 2011. Ja{arevi} je, {to je vidljivo iz podataka kojim je raspolagala OSABiH, boravio naj~e{}e na podru~ju Gornje Mao~e gdje je prisustvovao susretima i dru`enju sa selefijama (vehabijama) iz regije i dijaspore ~iji je i sam sljedbenik, te jedan od pristalica ekstremnijeg pravca kojeg u BiH propagira Nusret Imamovi} iz Gornje Mao~e. Ina~e, od

16. juna 2011. Mevlid Ja{arevi} se sa suprugom Mirelom Demirovi} doselio u Gornju Mao~u, a upravo prema saznanjima OSABiH, boravili su u ku}i Dine Pe~enkovi}a, porijeklom iz Biha}a, koji je tako|er, pristalica selefijskog pravca Nusreta Imamovi}a. Za o~ekivati je kako }e direktor OSABiH imati adekvatne odgovore i obrazlo`enja koja }e dati ~lanovima Zajedni~ke komisije za odbranu i sigurnost PSBiH o svemu {to se znalo, a {to je moglo rezultirati spre~avanjem teroristi~kog ~ina napada na zgradu Ambasade SAD-a u BiH. Nakon {to nadle`na komisija obavi raspravu utvr|eni zaklju~ci i preporuke bit }e poslani domovima PSBiH - Predstavni~kom i Domu naroda.
A. TERZI]

DAN @ALOSTI U OP]INI GORA@DE

SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA BHRT-a

Komemoracija i ukop Mehe Hubjera
Vijest o tragi~noj smrti pomo}nika na~elnika Op}ine Gora`de Slu`be za civilnu za{titu Mehe Hubjera, koji je prekju~er poginuo prilikom inter vencije Profesionalne vatrogasne jedinice na ga{enju po`ara u Glamo~u, {okirala je Gora`dane. Smrt je nastupila usljed opekotina i gu{enja dimom. U akciji ga{enja po`ara, pored Hubjera, u~estvovalo je {est vatrogasaca. Jedan je zbog gu{enja dimom zadr`an u bolnici, a nakon {to mu je pru`ena pomo}, upu}en je na ku}no lije~enje. Uzroci po`ara jo{ su nepoznati. Po svemu sude}i, po`ar je iza zvan nesavjesnim pona{anjem gra|ana prilikom proljetnog ~i{}enja imanja. Povodom smrti Mehe Hubjera, u Vatrogasnom domu Gora`de odr`ana je komemorativna sjednica [taba Civilne za{tite u pro{irenom sastavu kojoj su prisustvovali i ~lanovi Hubjerove porodice. Na~elnik Op}ine Gora`de Muhamed Ramovi} izrazio je duboko `aljenje zbog ovog doga|aja, rekav{i da je to jedan od najtu`nijih dana za op}inu. ^lanovi [taba su analizirali de{avanja vezana za ovaj doga|aj, a dogovoreni su detalji vezani za d`ena zu i komemoraciju. Op}ina Gora`de snosit }e sve tro{kove ukopa koji je danas na mezarju u Hubjerima. Danas }e biti odr`ana i komemoracija u maloj sali JU Centar za kulturu Gora`de. Meho Hubjer ostat }e zapam}en po svojoj plemenitosti i dobroti, te pomaganju drugima, jer je najve}i dio svog radnog vijeka upravo proveo u pomaganju ljudima u nevolji. Povodom njegove tragi~ne smrti na~elnik Op}ine Gora`de proglasio je danas dan `alosti na podru~ju op}ine Gora`de. A. H.

Danas odluka o direktoru
Na dana{njoj sjednici Upravnog odbora BHRT-a o~ekuje se odluka o izboru direktora javnog RTV ser visa BiH. UO je, ina~e, u subotu obavio inter vjue sa 14 kandidata koji su se prijavili na javni konkurs za poziciju direktora BHRT-a. Kandidati su, podsje}amo, Nino ]ori}, Marinko Brki}, Sa{a Ristovi}, Goran Prodi}, Vedrana Ti~i}, Milan Trivi}, Amir Zuki}, Nermin Durmo, Esad Serovi}, Meho Ali}, Maid Pra~i}, Arif Mesihovi}, Kenan Iki} i sada{nji v.d. direktor Muhamed Bakarevi}. Za izbor direktora potrebno je da najmanje tri ~lana UO budu za jednog kandidata. No, prema pisanju bpor tala.ba, procedura izbora direktora BHRT-a mogla bi biti osporena. Kako pi{e ovaj por tal, na jednoj od prethodnih sjednica UO, na kojoj su se otvarale kover te sa prijavama kandidata za direktora, prisustvovao je i sada{nji v.d.

direktor BHRT-a Muhamed Bakarevi}, koji je ujedno i kandidat za direktora. Pro{le sedmice pojavile su se i spekulacije da se vr{i politi~ki pritisak vrha RS-a na ~lanove UO i favorizuje jedan od kandidata. ^lanovi UO su demantovali postojanje ovakvih pritisaka. M. \. R.

4

DOGA\AJI

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

U Parlamentu FBiH Operativni plan Vlade za 2012.

IZJAVA DANA
Ja ne znam za probleme, ali pritisaka i velikih politi~kih obe}anja sigurno ima

Svaki program ima svoju cijenu
Za upo{ljavanje novih slu`benika u Ministarstvu rada oko 40.000 KM • Uskla|ivanje Zakona o unutra{njoj trgovini s direktivama EU 17.000 KM
U proceduri u Parlamentu FBiH je Operativni program rada Vlade FBiH za 2012. godinu, koji je prihvatio Predstavni~ki, a ove sedmice }e se na}i i pred Domom naroda. U obimnom dokumentu ~iji je obra|iva~ federalni Zavod za programiranje razvoja, a ura|en je na osnovu Uredbe o procesu strate{kog planiranja, godi{njeg planiranja i izvje{tavanja iz aprila ove godine, navedeni su poslovi koje u ovoj godini planiraju zapo~eti ili u potpunosti zavr{iti 16 federalnih ministarstava.

Vlada FBiH: Nova metodologija izrade plana

Vjekoslav Bevanda,
predsjedavaju}i Vije}a ministara BiH

Strate{ki ciljevi
Prvi put ~lanovi Parlamenta FBiH imaju na jednom mjestu pregled strate{kih ciljeva, programa i aktivnosti svakog ministarstva, nosioce, rokove, ulazne i izlazne indikatore. U uvodu se navodi, uz ostalo, da }e prioriteti biti projekti intenziviranja privrednog razvoja i ja~anja unutra{nje dru{tvene stabilnosti FBiH i vladavine prava, provo|enje reformi uskla|enih sa potrebama BiH te da }e se u saradnji s drugim nivoima vlasti raditi na evroatlantskim integracijama. Osim redovnih poslova ministarstava, navedeni su i posebni programi ~ija realizacija bi barem trebala otpo~eti ove godine. Naprimjer, federalno Ministarstvo rada i socijalne politike definiralo je pet strate{kih ciljeva - institucionalno ja~anje Ministarstva u skladu sa strategijom javne uprave, uspostavljanje efikasnog sistema za{tite, rehabilitacije i socijalne inkluzije lica sa invaliditetom u skladu sa legislativom EU, uspostavljanje funkcionalnog i efikasnog sistema tr`i{ta rada i spre~avanje dugoro~ne nezaposlenosti, neaktivnosti i socijalne isklju~enosti radno sposobnog stanovni{tva, unapre|enje sistema socijalne za{tite i za{tite porodice s djecom u skladu s direktivama

DOBAR LO[

ZAO

MILORAD DODIK
Predsjednik Republike Srpske i vladaju}eg u tom entitetu SNSD-a iskoristio je boravak {efa diplomatije Srbije Vuka Jeremi}a u Banjoj Luci za jo{ jedan napad na BiH, ponoviv{i svoj dobro znani stav kako je „Bosna i Hercegovina dr`avna zajednica koja treba da afirmi{e politiku njenih sastavnih dijelova, entiteta“.

OMER OMEREFENDI]
Upozorio je vlasti da na miran i pravi~an na~in rije{e pitanje penzija biv{ih vojnika OSBiH, jer bi se mogle suo~iti sa socijalnim buntom, a mo`da i izlaskom na ulice 375.000 hiljada redovnih penzionera, koliko ih je samo u FBiH. ^elnik Saveza penzionera FBiH upozorio je da ta populacija, od po~etka protesta biv{ih vojnika, jako strahuje za svoj ionako jadan status i primanja.

HAMDI TOP^U
^elnik UO Turkish Airlinesa i BH Airlinesa, u ~ijem vlasni{tvu tako|er sudjeluje turski avioprevoznik, u intervjuu na{em listu objasnio je razloge propadanja projekta partnerstva s Vladom FBiH kao ve}inskim vlasnikom BH Airlinesa. Top~u zaklju~uje kako, na`alost, doma}e vlasti nisu zainteresirane za rast doma}e aviokompanije.

EU, te uspostavljanje efikasnog, finansijski stabilnog i odr`ivog sistema PIO. Prvi strate{ki cilj ~ine ~etiri programa, a na prvom je mjestu - kadrovsko ja~anje Ministarstva u cilju pove}anja efikasnosti. U bud`etu je za ovaj program planirano 488.069,46 KM. Ministarstvo }e napraviti analizu potreba za novim upo{ljavanjem i obukom osoblja i za to }e biti utro{eno 27.889 KM, a kao rezultat }e biti definisane potrebe za novim upo{ljavanjem i obukom novouposlenih i postoje}ih slu`benika. Potom faza - upo{ljavanje novih slu`benika za koju }e biti utro{ene 41.834 KM, koja }e biti realizirana krajem ove godine, a mjerljivi indikatori izvr{enja su - uposleni novi slu`benici. Naredna faza - osigurati bud`etska sredstva za godi{nji plan obuke, planirano 111.558 KM, a mjerljivi indikator za izvr{enje su osigurana bud`etska sredstva. Slijedi faza realizacije plana obuke, te godi{nje uskla|ivanje plana zapo{ljavanja shodno novim poslovima i obukama u skladu s potrebama... Strate{ki ciljevi Ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata su pove}anje efikasnosti izvr{enja kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti BIZ-a, institucionalno ja~anje u oblasti ljudskih i materijalnih resursa, pomo} u zapo{ljavaFoto: Didier TORCHE

nju branila~kih populacija, izrada jedinstvene baze podataka o korisnicima i pove}anje efikasnosti upravnog rje{avanja i inspekcijskog nadzora. Prvi cilj, kako navode, podrazumijeva analizu dosada{nje revizije korisnika prava u skladu sa Zakonom o provo|enju kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti BIZ-a, a rezultat bi bio efekat revizije u odnosu na broj korisnika prava, a uslijedila bi izmjena Zakona. I ovo ministarstvo }e se baviti kadrovskim ja~anjem kroz analizu postoje}ih radnih mjesta i kvalifikacija uposlenih, novu sistematizaciju, a potom upo{ljavanje novih slu`benika po potrebi. Nisu naveli potrebna bud`etska sredstva.

Strategija 150.000 KM
Ministarstva navode, primjerice, iznos bud`etskih sredstava potrebnih za realizaciju odre|enih poslova. Ministarstvu trgovine potrebno }e biti 17.077 KM za izradu radnog materijala izmjena Zakona o unutra{njoj trgovini, koji podrazumijeva promjenu ~lana 13. u skladu sa SSP-om i sporazumom BiH s WTO-om. Izmjene Zakona o poljoprivredi ko{tat }e 25.097 KM, dok }e izrada srednjoro~ne strategije poljoprivrede ko{tati 150.000 KM, a provedbenih propisa o Zakonu o vinu oko 100 hiljada KM itd. S. [e.

VIJEST U OBJEKTIVU

DRAGAN ^AVI]
Biv{i predsjednik RS-a na tribini o problemima suo~avanja s ratnom pro{lo{}u upozorio je kako }e se, zbog guranja pod tepih ratnih doga|anja i zlo~ina u Srebrenici od vlasti RS-a, u BiH jo{ dugo ~ekati na vrijeme Willija Brandta.

Odbojka za djevoj~ice
Ju~er je u sarajevskoj dvorani FIS bilo veselo i razigrano. Odr`ano je takmi~enje u odbojci za djevoj~ice iz osnovnih {kola sa podru~ja sarajevske op}ine Centar. Nije toliko va`no ko je najbolji kad je rije~ o ovakvim sportskim doga|ajima. Va`no je da su se, ovaj put, djevoj~ice i njihova publika dobro zabavili. Za {kole je, opet, va`no da u ovim nesigurnim vremenima okupe {to vi{e djece i razviju u njima ljubav prema spor tu i zdrav takmi~arski duh, kojeg je bilo dovoljno u FIS-u.

VIJEST U

BROJU

od oko 50.000 firmi u BiH posjeduje i ispunjava neki ISO certifikat.

1.300

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

INTERVJU

5

Vukota Govedarica, poslanik SDS-a u Narodnoj skup{tini RS-a

Savjet ministara BiH mora rije{iti problem

vojnika OSBiH
Vlada RS-a mora na svim poljima {tedjeti kako bi smanjila javni dug, a sredstva za borce se mogu na}i u{tedom na ra~un finansiranja lobisti~kih agencija
Razgovarala: Gordana KATANA

• Pripadnici OSBiH, kojima je aktivna slu`ba okon~ana kada su navr{ili 35 godina, ispred zgrade dr`avnog Parlamenta protestuju tra`e}i da u bud`et BiH bude uvr{tena stavka koja }e im omogu}iti da shodno postoje}im zakonskim propisima steknu pravo na penziju. Kako rije{iti taj problem? - Ono {to se mo`e zapaziti je da se u cijeloj BIH de{ava ozbiljan socijalni bunt. To je ono {to je evidentno i {to upozorava aktuelnu vlast da stanje nije dobro. Mislim da je Zakon o OSBiH manjkav, da se starosna granica koja je u njemu postavljena sada pokazuje kao jedan od problema i trebalo bi se i}i u pravcu njenog pomjeranja ~ime bi se rije{io jedan dio problema. Moram re}i da su nesretne one dr`ave u kojima ljudi na ovakav na~in na sebe moraju skretati pa`nju vlasti, i primorati je da se pozabavi na~inom kako rije{iti te probleme. • SDS je dio vladaju}e ve}ine na dr`avnom nivou, pa ho}ete li dati svoj doprinos rje{avanju problema biv{ih pripadnika OSBiH?

sret tim ljudima, a to zna~i ne obrukati se, jer ti ljudi ne {trajkuju gla|u od bijesa, ve} su na to primorani. O~ekujem da u Savjetu ministara ne}e biti razmimoila`enja i da }e se posti}i dogovor kako rije{iti taj problem. • Ni u RS-u ne manjka nezadovoljstva gra|ana postoje}im stanjem. Nakon prijetnji demobilisanih boraca da }e zbog umanjenja primanja, kao posljedice po~etka primjene novih zakona o PIO i pravima boraca, iza}i na ulicu, Vlada je dala

ARAN@MAN SDS je 2008, kada se u{lo u aran`man sa MMF-om, tra`io od Vlade da Narodnoj skup{tini dostavi pismo namjera, {to je tada{nji ministar finansija, a sada{nji premijer Aleksandar D`ombi} kategori~ki odbijao
obe}anja da }e izna}i mehanizme kako bi iz drugih izvora obezbijedila vra}anje ukinutih naknada. Smatrate li da je to mogu}e realizovati? - Ja mislim da se ta nepravda koja je u~injena populaciji od blizu 40 hiljada ljudi ne mo`e ispraviti ako poku{ate rije{iti problem deset hiljada ljudi, dakle onih koji su bora~ki sta` iskoristili kako bi ostvarili pravo na penziju. Postavlja se pitanje {ta je sa preostalih skoro 30 hiljada korisnika prava koja su im bila

Neodgovornost vlasti
- Bojim se da nisam prava adresa za to pitanje i mogu dati samo svoje mi{ljenje. Na`alost, u BiH je problem prenatrpanosti administracije i velike javne potro{nje. Dakle, bud`et BiH ide isklju~ivo u javnu potro{nju. Sla`em se da probleme tih ljudi treba ozbiljno sagledati i o~ekujem da }e Savjet ministara iza}i usu-

zagarantovana, a ta prava su poslije godinu ili dvoje ukinuta. To je praksa neodgovornih dr`ava, neodgovornih sistema. Ako ste nekome dali pravo, ono se ne zove slu~ajno zagarantovano pravo, {to zna~i da vam ga dr`ava ne mo`e oduzeti. Na`alost, u RS-u je to devalvirano do te mjere da postoji velika sumnja da je ~ak prekr{en i ustavni osnov po kojem ne mo`e neki zakon retroaktivno djelovati. Konkretno, od razgovora koji su vo|eni na relaciji Vlada i rukovodstvo BORS-a moram da primijetim da se Vlada RS-a neodgovorno pona{a, kao da je u pitanju neka mjesna zajednica. Vlada RS-a je sebi dozvo li la da u|e u raz go vo re s BORS-om potpuno nepripremljena, jer da je druga~ije ve} bi bio postignut dogovor s BORSom. Ovako smo samo dobili situaciju u kojoj Vlada poku{ava da kupi jo{ sedam dana, jer je o~igledno da im je potrebno vrijeme da bi amortizovali ono {to je, u ovom slu ~a ju, ve oma te {ko amortizovati. • Gotovo ~etvrtina bud`eta RS-a naslonjena je na sredstva me|unarodnih finansijskih institucija koje kreditne aran `ma ne uvje tu ju kre sa njem javne potro{nje, poo{travanjem uvjeta za penzionisanje i smanjivanjem obima prava bora~kih kategorija. Mogu li se istovremeno ispo{tovati zahtjevi ino-kreditora i sa~uvati obim prava koji su do sada borci u`ivali? - Osnovni problem le`i u javnom dugu RS-a koji iz godine u godinu raste. Bud`et je optere-

}en sa 330 miliona KM servisiranja javnog duga, od ~ega se najve}i dio kreditnih sredstava koristio za javnu potro{nju. SDS je 2008, kada se u{lo u aran`man sa MMF-om, tra`io od Vlade da Narodnoj skup{tini dostavi pismo namjera {to je tada{nji ministar finansija, a sada{nji premijer Aleksandar D`ombi} kategori~ki odbijao. Drugi problem u RS-u je javna potro{nja, po{to je posljednjih godina do{lo do prezapo{ljavanja ljudi u javnom sektoru, {to je dovelo do pove}anja javne potro{nje, da je privredi nemogu}e to pratiti. Ionako optere}ena privreda bi}e pod dodatnim pritiskom zbog po~etka primjene Zakona o porezu na nepokretnosti. • Va{a stranka se zala`e za vra}anje oduzetih prava demobilisanim borcima, ali odakle izna}i novac za te namjene?

Prena{panovan bud`et
- Bud`et od milijardu i 825 miliona je prena{panovan. Stoga je te{ko sada praviti neke velike rezove i relokacije sredstava jer je nemogu}e to uraditi po{to bi

do{lo do disharmonije na drugim stavkama. Ovdje je potreban jedan novi koncept, jedna realna strategije ekonomske politike, a ne spisak lijepih `elja. • Kako onda osigurati novac za vra}anje bora~kih prava? - Ta~no je da je Svjetska banka pozdravila u{tede koje na ovim kategorijama, na`alost, pravi Vlada RS-a, ali isto tako su primijetili da ni to ne}e biti dovoljno u narednom periodu. U bud`etu RS-u prethodnih godina bilo je predvi|eno 200 miliona za finansiranje Fonda PIO, ta je stavka i pro{le i ove godine umanjena, i pala je na 150 miliona KM. Vlada mora na svim poljima {tedjeti kako bi smanjila javni dug i sredstva za borce se mogu na}i u{tedom na ra~un finansiranja lobisti~kih agencija. Prestankom finansiranja nekorisnih projekata moglo bi se na}i 50 miliona KM za bora~ku populaciju. Dio naknada, prema Vladi i BORS-u je 15 miliona KM, ali to se odnosi samo na 10 hiljada korisnika kojima je ukinuto pravo na garantovani penzijski osnov ste~en zbog u~e{}a u ratu.

TAKORE]I... RIBOLOVCI
Spor tsko ribolovno dru{tvo Drina iz Bratunca organizovalo je takmi~enje ribolovaca u tri kola sa ciljem da formira najbolju ekipu koja }e ovo udru`enje predstavljati na svim takmi~enjima ribolovaca u ovoj godini, javlja Srna. Takmi~enje u okviru prvog kola odr`ano je ju~er na sta zi u naselju Polom u op{tini Bratunac, na lijevoj obali rijeke Drine. Pravo nastupa na ovom takmi~enju imaju svi ribolovci, aktivni ~lanovi Dru{tva Drina koji su izmirili godi{nju ~lanarinu. Svake godine na Drini, na njenim obalama u du`ini od 60 kilometara, na teritoriji op{tine Bratunac odr`ava se nekoliko zna~ajnih takmi~enja ribolovaca iz svih krajeva BiH.

6

DOGA\AJI
VIJESTI

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Pove}anje stope PDV-a

Samoubis
Prihodi od PDV-a po godinama - u milionima KM
GODINA PRIKUPLJENI PDV 2006. 2.821,3 2007. 3.485,8 2008. 4.048,7 2009. 3.561,6 2010. 3.714,4 2011. 4.015,6 UKUPNO 21.647,4
ovaj na~in do{li bismo do novca koji nedostaje u bud`etima i ispravili bismo socijalnu nepravdu, da bogati pla}aju vi{e, a siroma{ni manje“ rekao je Miljevi}. , On dodaje kako uvo|enje nulte stope ne bi pojeftinilo proizvode, ali trgovci bi vi{e zara|ivali pa bi se u tom segmentu pojavilo vi{e konkurenata koji bi jedni druge tjerali na sni`enje cijena. Ukoliko, s druge strane, stopa PDV-a ostane jedinstvena i kao takva se pove}a, to bi bilo samoubistvo iz zasjede, poja{njava Miljevi}. Penzioneri i danas, sa postoje}om stopom PDV-a, od minimalne penzije dr`avi kroz PDV vra}aju 45 KM, ka`e Dragovan Petrovi} iz Pokreta potro{a~a RS-a. On isti~e da su 2006. godine uvo|enjem stope od 17 posto profitirali bogati gra|ani BiH. Po{to je stopa poreza prije uvo|enja PDV-a za hranu i lijekove bila ni`a od 17 posto, ove grupe proizvoda su poskupjele, ali su, s druge strane, luksuzni proizvodi zna~ajno pojeftinili jer je stopa poreza za njih bila znatno vi{a od 17 posto.

Lovci spremni za akcije
^lanovi Lova~kog udru`enja Soko iz Kozluka kod Zvornika spremni su da u svako doba i u bilo kojoj vanrednoj situaciji, pomognu u ga{enju po`ara da bi za{titili ljude, materijalna dobra i divlja~ u zoni svoje odgovornosti, javlja Srna. Predsjednik Udru`enja Zdravko Ili} rekao je da je Lova~ko udru`enje Soko iz preventivnih razloga izdalo naredbu koja obavezuje ~lanstvo da reaguje u slu~aju izbijanja po`ara i u za{titi divlja~i od vatre na cjelokupnom podru~ju lovi{ta ovog dru{tva. Podsjetiv{i da je u posljednje vrijeme bilo po`ara koji su zahvatili {ire podru~je zvorni~ke op{tine, Ili} je rekao da su na podru~ju lovnih sekcija ovog dru{tva u Lokanju i Pilici stradale mlade jedinke niske divlja~i, posebno zeca. - Zbog toga smo donijeli ovu naredbu i zadu`ili predsjednike i lovovo|e sekcija, kao i lovo~uvare da, zajedno sa ostalim ~lanstvom, maksimalno posvete pa`nju kako bi preduprijedili eventualne po`are i sprije~ili da vatra prouzrokuje ve}u {tetu u lovi{tu, rekao je Ili}.

I 2006. godine uvo|enjem stope od 17 posto profitirali su samo bogati. Po{to je stopa poreza prije uvo|enja PDV-a za hranu i lijekove bila ni`a od 17 posto, ove grupe proizvoda su poskupjele, ali su, s druge strane, luksuzni proizvodi zna~ajno pojeftinili jer je stopa poreza za njih bila znatno vi{a od 17 posto
ove}anje stope poreza na dodanu vrijednost (PDV) bilo bi u`asno, ka`e Sarajka Esma Be}irevi} (56) i dodaje da na{ standard nije toliko visok da bi gra|ani izdr`ali novi udar PDV-a. „Svakim danom sve je te`e, a novi porez samo }e jo{ vi{e ote`ati situaciju svih gra|ana BiH“, izjavila je Be}irevi}. Salki Bajri}u (59), penzioneru, opstanak dr`ave zna~i vi{e od vlastitog pre`ivljavanja. „Vjerovali ili ne, ako je u pitanju opstanak dr`ave BiH, neka se pove}a PDV. Ali, ako su u pitanju lopovi, previ{e je i onih 17 posto. Ako }e nam dr`ava biti bolja, ja~a i stabilnija, onda sam ja za to pove}anje“, ka`e je Bajri}. Sugra|anin Fikret Daci} (31), ina~e ekonomista po zanimanju, kazao je da je osnovna filozofija koja stoji iza prijedloga da se pove}a stopa PDV-a ga{enje vatre, odnosno poku{aj da se smanji deficit koji nastaje unutar ogromne dr`avne strukture.

P

POVRATI 331,6 615,1 929,2 732,6 716,7 881,8 4.207,0

NETO PDV 2.489,7 2.870,7 3.119,5 2.829,0 2.997,7 3.133,8 17.440,4

Damir Miljevi}

UG Front: Ne pla}anju RTV pretplate
Udruga Front poziva visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka da poni{ti odluku svog prethodnika, kojom je gra|anima BiH nametnuto pla}anje RTV pretplate, javlja Fena. - Reguliranjem pla}anja pretplate na na~in da se ustvari pla}a izmi{ljeni porez na TV prijemnik kojeg gra|ani posjeduju, OHR je osim ugro`avanja osnovnih ljudskih prava na izbor, prekr{io i zakone s obzirom na to da su gra|ani pri kupovini TV aparata porez platili, a aparate nisu dobili na poklon od javnih emitera na ~iji ra~un se upla}uje nametnuti hara~, navodi se u priop}enju iz Udruge Front.

Rupe u bud`etima
„Pove}anjem PDV-a i udarom na potro{a~ki d`ep, odnosno na kupovnu snagu ljudi smanjuje se deficit koji je nastao unutar dr`avnih struktura. Najbolje bi bilo da postoje diferencirane stope PDV-a, da osnovne potrep{tine imaju nultu stopu, neke da imaju srednju, a da luksuzna dobra imaju ~ak ve}u stopu PDV-a od 17 posto. Ukoliko bi se pove}anje dogodilo na sve proizvode, to bi sigurno negativno utjecalo na kompletnu populaciju u BiH“, izjavio je Daci}.

Vlasti u Federaciji BiH prije nekoliko dana najavile su mogu}nost pove}anja stope PDV-a kako bi se zakrpile rupe u bud`etima entiteta i dr`ave i od tada traje rasprava da li je u ovako te{koj ekonomsko-socijalnoj situaciji pametno i}i na promjenu stope PDV-a. Ekonomista Damir Miljevi} ka`e da to nije pitanje pameti nego situacije u koju smo dovedeni. Imamo ogromne ekonomske i socijalne probleme, a zadu`enost nam je prevelika u odnosu na bruto dru{tveni proizvod, tako da je pove}anje PDV-a jedan od na~ina da se rije{e problemi. „Mislim da treba i}i na uvo|enje diferencirane stope PDV-a, uvesti nultu stopu za osnovne `ivotne namirnice i lijekove, za op{te proizvode ostaviti sada{nju stopu od 17 posto, a na luksuzne proizvode stopu ovog poreza pove}ati ~ak na 25 posto. Na

Petrovi} je, tako|er, mi{ljenja da treba uvesti diferenciranu stopu PDV-a, odnosno nultu stopu za hranu, lijekove i hranu za bebe, a za luksuzne proizvode stopa se mo`e pove}ati sa 17 posto. Sve zemlje u Evropskoj uniji, izuzev Slova~ke i Danske, imaju diferenciranu stopu PDVa, za{to ne bi i BiH?!

Propali prijedlozi
Poljoprivredni proizvodi u maloprodaji sigurno bi poskupjeli ukoliko bi se pove}ala stopa PDVa, ka`e Dragan Pavlovi}, predsjednik Selja~kog saveza FBiH. On poja{njava da je 2006. godine kada je uveden PDV do{lo do drasti~nog rasta cijena repromaterijala za poljoprivrednu proizvodnju i to preko 150 posto, a otkupne cijene proizvoda ostale iste, dok su cijene u maloprodaji porasle. Dakle, proizvo|a~i }e opet biti na gubitku ako se pove}a PDV, njihove cijene ostaju nepromijenjene a svi ostali u lancu pove}avaju cijenu tako da }e se vjerovatno jedan dio poljoprivredne proizvodnje ugasiti. U Upravi za indirektno opore-

Uz 22. mart, Svjetski dan voda

Zenica: Izgradnja gradske magistrale
Sve~ano obilje`avanje po~etka radova na izgradnji glavne gradske magistrale u Zenici bi}e odr`ano danas sa po~etkom u 11 sati, javlja Fena. Po~etak radova, koji su povjereni konzorciju sa Euroasfaltom na ~elu, zakazana je na lokaciji Pi{}e, na mjestu gdje je planirana izgradnja mostovnih komunikacija. Glavna gradska magistrala duga je 7,8 km u gradskom i prigradskom dijelu op}ine, a finansira se iz sredstava Saudijskog fonda za razvoj koji je osigurao kreditna sredstva u visini od 25 miliona ameri~kih dolara. Gradnja }e se izvoditi u dvije faze, a u Op}ini Zenica o~ekuju da }e na ovaj na~in obezbijediti brz i proto~an saobra}aj i povezati primarnu i sekundarnu uli~nu mre`u sa autocestom na koridoru 5c. Rok izgradnje je 24 do 26 mjeseci.

Aktivisti udru`enja Koraci

o~istili Kamberovi}a polje
Kako bi nakon ^imburijade sve ostalo ~isto, postavili su i 80 papirnih vre}a za otpatke
Udru`enje za za{titu ljudskih prava i okoli{a Koraci iz Zenice ve} ~etvrtu godinu svojim u~e{}em na manifestaciji Zeni~ka ~imburijada uveliko doprinosi za{titi okoli{a i o~uvanja `ivotne sredine. - U protekle tri godine Udru`enje je aktivno uzelo u~e{}e u akcijama proljetnog ~i{}enja, ali ove godine, zbog kratko}e vremena, nismo se uspjeli blagovremeno pripremiti. Naime, ~ekali smo da nadle`na op}inska slu`ba objavi svoj plan u vezi sa ovom tradicionalnom akcijom, ali i po njegovom objavljivanju nije nam ostalo dovoljno vremena za pripreme. Znaju}i da na Kamberovi}a polju prvog dana prolje}a, pored mnogobrojnih Zeni~ana koji ranim jutrom prave poznati zeni~ki ~imbur, prodefiluju stotine mje{tana iz okolnih gradova i na hiljade onih koji iz svih dijelova zeni~ke op}ine do|u i uveli~aju ovaj tradicionalni doga|aj, odlu~ili smo da kao udru`enje koje se bavi za{titom okoli{a i ove godine damo svoj doprinos, kazao je Hidajet Humi}, predsjednik Udru`enja Koraci. Ovo udru`enje je, uz pomo} sponzora, pored {etnica na Kamberovi}a polju, postavilo preko 80 papirnih vre}a za odlaganje otpadaka. Volonteri udru`enja su sve svoje vre}e u kasnim popodnevnim satima prikupili na mjesta odakle ih nadle`na slu`ba za odr`avanje ~isto}e mo`e lako odvesti. Tako|er, uz pomo} svog sponzora, volonteri Udru`enja su podijelili oko 2.000

prigodnih letaka sa sadr`ajem u vezi sa za{titom vode, a sve povodom 22. marta – Svjetskog dana voda. Najmla|im posjetiocima podijeljeno je preko 2.000 naljepnica sa slikom maskote ^imburka, kao znak sje}anja na ovogodi{nju ^imburijadu. - Odlu~ili smo se da damo

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

DOGA\AJI
VIJESTI

7

stvo iz zasjede

Budimir u Posavini
Predsjednik FBiH @ivko Budimir posjetio je ju~er Der ventu kako bi nazo~io otkrivanju spomen-obilje`ja poginulim braniteljima i obilje`avanju 20. obljetnice 103. der ventske brigade Hrvatskog vije}a obrane, javlja Fena. Budimir je kazao kako se nazo~no{}u u Derventi potvr|uje kako 452 poginulih vitezova nije zaboravljeno ve} da ih se pamti po `rtvi koju su dali brane}i svoje obitelji i Posavinu. Istaknuo je kako se Posavina ne smije zanemariti i zaboraviti ve} joj treba vratiti prija{nji sjaj kako bi se u Posavinu vratili oni koji to `ele. - Osobno ve} dugi niz godina tragam za rje{enjem koje }e Posavinu podi}i iz pepela, a kao predsjednik Federacije javnosti sam prezentirao model koji bi mogao pridonijeti razvoju ovog kraja - distrikt bosanska Posavina, kazao je Budimir.
Poskupje}e proizvodi u maloprodaji

zivanje su nam kazali da je i ranije bilo prijedloga Upravnom odboru ove institucije za uvo|enje ni`e, tj. diferencirane stope PDV-a za osnovne `ivotne namirnice, lijekove, knjige i {tampu, ali do sada nije bilo zvani~nog zahtjeva za pove}anje stope PDV-a. Upravni odbor UIO je do sada uvijek davao negativno mi{ljenje na takve prijedloge. Osnovni razlog za to je ~injenica da eventualno uvo|enje diferencirane, tj. ni`e stope PDV-a na odre|ene artikle ne zna~i da bi ti proizvodi zaista i pojeftinili za iznos umanjenja poreskog optere}enja. Naime, dr`ava nema mehanizam da bilo koga prisili da za smanjenje poreskog optere}enja smanji i finalnu cijenu tog proizvoda, a do sada smo imali priliku da se uvjerimo da smanjenje carina na uvoz proizvoda iz EU nije dovelo do smanjenja cijena tih proi-

Ga{enje izdava~kih ku}a
Najnovije najave eventualnog pove}anja PDV-a o kojemu se u javnosti pri~a ve} izazivaju reakcije i komentare. Poznato je da bh. izdava~ka djelatnost, za razliku od zemalja u regionu, ve} godinama ima najvi{u poreznu stopu i ona iznosi 17 posto (u Srbiji je 8, u Hrvatskoj je jo{ 0, u Makedoniji 6, u Crnoj Gori 5), a s protokom godina danas je dovedena na samu ivicu opstanka. Amir Brka, knji`evnik, predsjednik Dru{tva pisaca BiH: - Pove}anjem PDV-a, koje se najavljuje, ne}e se rije{iti problemi koji egzistiraju prevenstveno zbog enormne javne potro{nje. U svemu tome izdava{tvo, knjige, ud`benici, {tampa - zar to njih uop}e zanima!? Koliko su zainteresirani za sve ovo - pokazuju i bez pove}anja PDV-a: nimalo! Ajdin [ahinpa{i}, zamjenik direktora TKD-a "[ahinpa{i}": - Ukoliko se dogodi da na{a vlada usvoji ovakvu odluku, a da prethodno ne omogu}i diferencirane stope za pojedine vrste roba i usluga, to }e rezultirati ga{enjem svih izdazvoda na tr`i{tu BiH. Da bi do{lo do promjene stope PDV-a Upra vni odbo ra UIOBiH (dr`avni i dva entitetska ministra finansija i tri stru~njava~kih ku}a u na{oj zemlji i to u roku od najvi{e 12-18 mjeseci. ^ak i da se uvede diferencirana stopa PDV-a za izdava{tvo koja ne bi bila ve}a od 9 posto, to bi zna~ajno ugrozilo na{u industriju jer bi znatno smanjilo kupovnu mo} i time ugrozilo kupovinu knjiga, bez obzira na to {to bi smanjenje stope PDV-a za knjige vodilo smanjenju cijena istih. Damir Uzunovi}, knji`evnik, suvlasnik IK "Buybook": - Odavno to vi{e nije ekonomsko pitanje. Nakon svih tih na{ih protesta, pobuna, moljenja itd. da shvate {ta rade name}u}i PDV na knjige koji je daleko najve}i u regionu, porez od nekih 23 posto koji je najavljen definisa}e ga definitivno kao politi~ki problem, a kad ne{to imate kao politi~ki problem, imate i nepopravljivu posljedicu. Ovo pove}anje bi bio definitivni obra~un sa ovo malo preostalih entuzijasta u izdava{tvu BiH, jer u cijene knjige koje smo ve} smanjili za 30 posto od uvo|enja PDV-a ne mo`emo ugraditi nikakvo najavljeno pove}anje. An. [. tim redoslijedom, da prijedlog izmjena i dopuna zakona do|e od nekog zastupnika u Parlamentu BiH.
N. BURZI] - J. SALKI]

Pitanje agrara na prvom mjestu
Na ju~era{njoj godi{njoj Skup{tini Dru{tva srpskih doma}ina Semberije konstatovano je da je broj ~lanova za godinu utrostru~en, odnosno sa 53 pove}an na 150, javlja Srna.Predsjednik Dru{tva Mirko Babi} rekao je da ~lanovi zajedno mogu odgovoriti izazovu vremena, te doprinijeti unapre|enju privrede, kao i podizanju op{teg nivoa u dru{tvu. Babi} je podsjetio da je Dru{tvo srpskih doma}ina u Semberiji osnovano prije godinu, a ve} 10 godina djeluje sa sjedi{tem u Beogradu.Predsjednik UO-a Dru{tva Rajko Jovi~evi} rekao je da je cilj okupljanje u zajedni~ko udru`enje da bi se jedinstveno branili interesi u svakom smislu, a naro~ito u agraru.

ka) trebaju pripremiti izmjene i dopune zakona o PDV-u i to proslijediti Vije}u ministara BiH da ih proslijedi u parlamentarnu proceduru. A mo`e i obrnu-

Nakon imenovanja Senaida Begi}a za direktora ZZO ZDK-a

Skup{tinski mandat SDP-u
Nakon imenovanja za direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeni~ko-dobojskog kantona, Senaid Begi}, ina~e, dosada{nji {ef Kluba poslanika SDP-a, u Skup{tini Zeni~ko-dobojskog kantona, najavio je da }e mandat dati na raspolaganje stranci. Vlada ZDK-a je imenovala 37-godi{njeg diplomiranog ekonomistu iz Doboj-Juga za direktora na mandatni period od ~etiri godine, nakon {to je istekao mandat direktorici Mirzeti Suba{i}. Obavljena je redovna konkursna procedura na koju se prijavio i potom je i izabran. Begi} je poznat, izme|u ostalog, po inicijativi da se Senaid Begi} “nepravedni, neekonomski i dis kri mi ni ra ju }i” Za kon o pri pa dnos ti ja vnih pri hoda u Federaciji BiH, koji ure|uje raspodjelu javnih prihoda izme|u FBiH, kantona, jedinica lokalne samouprave, tj. op}ina i kantonalnih direkcija za ceste, promijeni. Iako pozicija poslanika u Skup {ti ni ZDK-a, pre ma mi{ljenju Centralne izborne komisije BiH, nije u sukobu interesa sa pozicijom direktora kantonalnog Zavoda zdrav stve nog osi gu ra nja, Begi} }e, prema najavama, svoj mandat skup{tinskog poslanika dati na raspolagaMi. D. nje SDP-u.

Drvar: Obnovu ~eka 1.200 domova
Na podru~ju op{tine Drvar na rekonstrukciju i sanaciju ~eka jo{ 1.200 porodi~nih ku}a i stanova, od ~ega 400 u u`em gradskom podru~ju, potvr|eno je iz op{tinske uprave, javlja Srna. Na~elnik Op{tine Anka Papak - Dodik rekla je da dinamika obnove uni{tenog i devastiranog stambenog fonda predstavlja prepreku masovnijem povratku prijeratnih stanovnika u mati~nu op{tinu, zbog ~ega je potrebna ve}a pomo} ministarstava za ljudska prava i izbjeglice FBiH i BiH, kao i me|unarodnih organizacija koje podr`avaju odr`ivi povratak. Ona je naglasila da bi ve}a podr{ka projektima odr`ivog povratka imala pozitivan efekat i ohrabrila one koji su jo{ neodlu~ni u namjeri da se vrate u mati~nu op{tinu iz izbjegli{tva u RS-u i Srbiji. Tokom proteklog rata na podru~ju drvarske op{tine poru{eno je ili devastirano 3.400 stambenih objekata, a dosad se vratilo 8.000 prijeratnih stanovnika srpske nacionalnosti.

mali doprinos o~uvanju voda. Voda se u vrijeme kada se manje zaga|ivalo i kada je bilo mnogo vi{e, i vi{e cijenila, na {to ukazuje i Platonova izreka: Ono {to je rijetko, skupo je. Voda kao najva`nija stvar na svijetu, naprotiv, nema cijenu, isti~e Humi}.
Mi. D.

8

CRNA HRONIKA
Sarajevska policija tokom su bo te je pri ve la ~etiri osobe. S. H. (1991) je uhap{en zbog sumnje da je provalio u apoteku u na se lju Oto ka, O. S. (1976) se tereti za spre~avanje slu`bene osobe u vr{enju slu`bene radnje, a U. S. (1988) je priveden zbog te{ke kra|e na {tetu austrijskog dr`avljanina O. l. Priveden je i K. K. (1993) za kojeg se su mnja da je po ku {ao oplja~kati J. J.

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Privedene ~etiri osobe

Razbojni{tvo u prodavnici MG Mars

Dvije nepoznate osobe upale su u subotu nave~er u prodavnicu MG Mars, koja se nalazi u Ulici Kurta Shorka, op}ina llid`a, te izvr{ile razbojni{tvo nad radnicama. Napada~i su tom prilikom uposlenicama R. R. i S. M. zaprijetili pi{toljem te potom oteli odre|enu suma novca. Slu`benici policije su izvr{ili uvi|aj te rade na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela, identifikaciji i pronalasku izvr{ilaca.

Nakon poku{aja silovanja dvije maloljetnice u Doboju

Osumnji~eni na slobodi, a
djevoj~ice jo{ u sigurnoj ku}i
Socijalni radnici rade na smje{tanju starije djevoj~ice u Dom za `ensku djecu i omladinu
[estogodi{nja djevoj~ica koja je 21. februara umalo silovana u Doboju, kao i njena 12-godi{nja sestra, i dalje se nalaze u sigurnoj ku}i nevladine organizacije Budu}nost u Modri~i. Prema rije~ima Zore Te{anovi}, direktorice modri~kog Centra za socijalni rad, starijoj djevoj~ici, koja je umanjenih psihi~kih sposobnosti, zavr{ena je procjena sposobnosti, te je nadle`no ministarstvo odobrilo njen smje{taj u Dom za `ensku djecu i omladinu u Vi{egradu. zni~ke stanice. Potom ju je uveo u napu{teni objekat i tu poku{ao silovati. Me|utim, djevoj~ica je pobjegla, te je prvoj prolaznici koju je srela rekla da je pobjegla od “~ike koji ju je htio napastvovati” . Ubrzo su Stanojevi} i Labudovi} uhap{eni kao i Emira O. i Behader A. Tokom saslu{anja Stanojevi} i Labudovi} su priznali {ta su radili, a roditelji su se pokajali {to su ih poslali Labudovi}u, nakon ~ega su se sve ~etvoro na{li na slobodi. Jedino je iza zatvorenih vrata sigurne ku}e ostalo dvoje djece... A Stanojevi} je dobojskoj policiji poznat i zbog kra|a. Protiv njega je u januaru 2011. podnesen izvje{taj zbog sedam kra|a. U decembru 2010. izdat mu je prekr{ajni nalog jer se policajcima predstavio kao inspektor(!?) ~ini se da im nije sasvim poznato njegovo djelovanje. Naime, pretpostavka je da je Labudovi} me|u romskom populacijom u Modri~kom Lugu, Modri~i i Doboju bio poznat kao osoba koja organizuje pro{nju maloljetnika, ali to policija jo{ nije zadokumentovala. Jedino je poznato da je protiv Labudovi}a u avgustu 2011. podnesen izvje{taj zbog posjedovanja municije. Prema statistikama policije, tokom pro{le godine zabilje`eno je 50 prekr{aja prosja~enja. Najvi{e prekr{aja 28, evidentirano je na podru~ju Doboja, dok u Modri~i, gdje su 6-godi{nja djevoj~ica i njena sestra vi|ene da prose, nisu zabilje`eni ovakvi slu~ajevi. Tokom pro{le godine na podru~ju koje pokriva CJB Doboj zabilje`eno je silovanje 14-godi{nje djevoj~ice, te jedan slu~aj obljube dvije djevoj~ice zloupotrebom polo`aja.
D. PAVLOVI]

Roditelji djevoj~ice “iznajmili” Labudovi}u da prose za njega

Bijeg na ulicu
Socijalni radnici trenutno rade na resocijalizaciji mla|e sestre, kako bi je odvratili od prosja~enja. Nakon toga, ona }e vjerovatno biti vra}ena majci. [estogodi{njakinja je tek prije 10-ak dana upisana u mati~nu knjigu ro|enih i izdat joj je rodni list, kako bi njena majka mogla dobivati dje~iji dodatak. Socijalni radnici imali su pote{ko}a oko va|enja dokumenata

za djevoj~icu, jer je njena majka Emira O, ro|ena u Gra~anici, u Sarajevu joj je stalno mjesto boravka, a trenutno `ivi u Modri~i. Emira O. i njen nevjen~ani suprug Behader A, sa ove dvije djevoj~ice imaju {estoro djece. Za `ivot zara|uju pro{enjem u kojem su u~estvovali svi ~lanovi porodice... Oni su prije izvjesnog vremena svoje dvije djevoj~ice, za nov~anu naknadu, ustupili 48-godi{njem Toniju Labudovi}u, ne znaju}i da su tako postali po~etna karika u lan-

cu trgovine djecom. Djevoj~ice su trebale za Labudovi}a prositi i davati mu novac. Umjesto toga, on je shvatio da bi mu djevoj~ice mnogo vi{e novca mogle donijeti ako bi ih uz “iznajmljivao” . Tako se 21. februara 24-godi{nji Sa{a Stanojevi} iz okolice Doboja, kako smo objavili kada je slu~aj otkriven, dogovorio sa Labudovi}em da ga on “upozna” sa {estogodi{njakinjom. Kada je djevoj~ica krenula u prodavnicu, Stanojevi} ju je susreo i uhvatio za ruku, te odveo do @elje-

Organizator prosja~enja?
Iz CJB-a Doboj isti~u da je u startu presje~eno podvo|enje djece od Labudovi}a. Me|utim,

Hap{enje u Banjoj Luci

Osuje}ena plja~ka banke
JU Srednja medicinska {kola - Jezero Sarajevo Patriotske lige 67 a

Vozilom usmrtio pje{aka i pobjegao
Dvije osobe su smrtno stradale na podru~ju koje pokriva Centar javne bezbjednosti Banja Luka, javila je Fena. Pje{aka Dragi{u [ervara (47) u no}i sa subote na nedjelju automobilom je usmrtio voza~, koji je pobjegao nakon saobra}ajne nesre}e koja se dogodila u Bo~cu kod Banje Luke. Policija je izvr{ila uvi|aj, te radi na identifikaciji i pronalasku voza~a. @eljko Sladojevi} (36) iz [ehovaca kod Mrkonji}-Grada poginuo je kada je, najvjerovatnije, pao sa zapre`nih kola. Ova nesre}a se dogodila u petak nave~er kada se Sladojevi} zapregom kretao lokalnim seoskim putem od [ehovaca prema Trijebovu.

ISPRAVKA KONKURSA
objavljenog 20. 3. 2012. godine za popunu upra`njenog radnog mjesta Referent za plan i analizu - 1 izvr{ilac, na odre|eno vrijeme do 15. 8. 2012. godine. 1. Uvjerenje o neka`njavanju dostaviti nakon izbora kandidata 2. Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak dostaviti sa dokumentacijom

Banjalu~ka policija uhapsila je u subotu dvojicu mu{karaca sa Sokoca, koji su osumnji~eni da su planirali plja~ku banke u Banjoj Luci, potvrdio je portparol CJB-a Banja Luka Igor [ukalo. Kako prenosi Srna, radi se o Vladimiru Dubo~aninu (26) i \or|u To~inovi}u (22), koji su namjeravali da oplja~kaju banku Intesa, a tokom kriminalisti~ke obrade je utvr|eno da su razbojni{tvo planirali prethodna tri dana. Prilikom pretresa stana koji su koristili osumnji~eni prona|ena su dva no`a, kojima su namjeravali da izvr{e razbojni{tvo, kao i mobil-

ni telefon u kojem su se nalazile fotografije banke. [ukalo je rekao da su te osobe vi{estruki povratnici u vr{enju krivi~nih djela, te da je jedan od njih izdr`avao zatvorsku kaznu zbog razbojni{tva.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

CRNA HRONIKA
Na regionalnom putu Prnjavor - Novi [eher, u mjestu Jelah-Polje, op}ina Te{anj, u subotu se dogodila nesre}a u kojoj su u~es tvo va li {ko da (A96-K-554), kojom je upravljao A. F. iz Te{nja i ju go (074-O-738), za ~ijim se upravlja~em nalazio H. S. (1961) iz Te{nja. U ovom sudaru lak{e povrede, konstatovane u Hitnoj pomo}i Te{anj, zadobili su voza~ H. S. i suvoza~ H. A. (1995).

9

Dvoje povrije|enih u sudaru

Tu~a na Ilid`i

U Ulici Igmanskog bataljona u naselju Ilid`a u subotu je do{lo do tu~e u kojoj su u~estvovali L. A. (1967), sa jedne strane, i S. A. (1991) i G. G. (1982) sa druge strane. Tom prilikom L. A. je iz pi{tolja pucao u zrak, te je priveden zbog izazivanja op}e opasnosti. S. A. i G. G. su privedeni jer se sumnji~e za nasilni~ko pona{anje, te su kao i L. A, nakon saslu{anja u policiji, pu{teni na slobodu.

Istraga prijave gra|ana sa Otoke

Udes na Vi{njiku

60-godi{njak
Policiji nalo`eno da izvr{i provjere {ta se ta~no de{avalo, odnosno da li je S. A. bio nag na svom balkonu ili se samozadovoljavao
[ezdesetogodi{nji Sarajlija S. A, koji je u subotu poslije podne odveden na Psihijatriju Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, a nakon {to je prijavljen da je vi|en nag na balkonu svog stana na Otoci, zadr`an je na toj klinici, potvr|eno nam je iz Kantonalnog tu`ila{tva u Sarajevu.

Autom udarili u stub i o{tetili drugo vozilo
U sarajevskom naselju Vi{njik ju~e se dogodila saobra}ajna nezgoda, sre}om bez te`ih posljedica. Voza~ golfa 6 je udario u stub elektri~ne rasvjete te se automobil okrenuo za 180 stepeni i zaka~io parkiran terenac kojeg je lak{e o{tetio. Ovom prilikom jedna osoba je te`e ozlije|ena te je prevezena na KUM Ko{evo. U KC-u su potvrdili da je nakon ove nesre}e na KUM dovezen Damir Huski} (33) sa povredama glave. - Trenutno je svjestan i komunikatiNa Otoci intervenisali policija i ekipa Hitne pomo}i

Prekr{aj ili krivi~no djelo
Istovremeno, kako nam je potvrdila Jasmina Omi}evi}, portparol sarajevskog Tu`ila{tva, policiji je nalo`eno da izvr{i provjere {ta se ta~no de{avalo te stupi u kontakt sa osobom koja je prijavila taj slu~aj. Naime, ukoliko je S. A. bio nag na svom balkonu, tu se mo`e raditi o prekr{aju iz oblasti naru{avanja javnog reda i mira. Me|utim, ako se prijavljeni, {to se moglo ~uti me|u stanovnicima tog naselja, samozadovoljavao na balkonu dok su djeca prolazila ispred zgrade u Ulici `rtava fa{izma, u pitanju je krivi~no djelo zadovoljavanje pohote pred djetetom ili maloljetnikom. U subotu se, podsje}amo, na Otoci odvijala prava drama jer S. A. nije htio da otvori vrata svog stana policiji i ekipi Hitne pomo}i, a zakonskog osnova za ulazak u stan, kako bi se uzela izjava od njega, nije bilo. Nekoliko sati kasnije policija je uspjela stupiti u kontakt sa njegovom sestrom, koja je do{la na Otoku te je S. A. otvorio vrata poslije ~ega je prevezen na KCUS. Od kom{ija prijavljenog se moglo ~uti da su S. A. i ranije vi|ali nagog na balkonu, te da se radi o psihi~ki bolesnoj osobi, koja se i ranije lije~ila. To nam je kazao i direktor obli`nje O[ “Me-

van, ali ka`e da se uop}e ne sje}a {ta mu se dogodilo. Danas }e mu biti ura|en kontrolni CT, i ako sve bude u redu bi}e poslan ku}i” kazala je Biljana Jandri}, , glasnogovornica Klini~kog centra, prenosi Sarajevo-x.com. Nezvani~no, u nesre}i je lak{e ozlije|en i voditelj TV-a, Fe|a Fetahagi}. U ovom udesu, sre}om nije bilo nastradalih pje{aka s obzirom da je automobil izletio na trotoar. Ku}u je od ve}ih o{te}ena spasio stub rasvjete koji je uni{ten.

hmedalija Mak Dizdar” Munib Kukavica isti~u}i da je i sam, prolaze}i pored zgrade, na balkonu vi|ao S. A.

Tesli}

Lijekovi
Zbog toga je kontaktirao pripadnike PU Novi Grad te je sa~injena slu`bena zabilje{ka koja je, prema njegovim saznanjima, trebala i}i ka bolnici kako bi se prijavljeni smjestio na lije~enje. Uz napomenu da S. A. nikada nije pri{ao {kolskoj ogradi, pa tako ni {koli i pravio neke probleme ili nekome ne{to uradio, Kukavica je dodao da je mogu}e da se on tako po~ne pona{ati kada mu nestane lijekova. L. S.

Policija traga za silovateljem
rac je, prema svemu sude}i, u subotu nave~er na autobuskom stajali{tu u Ðuli}u, op{tina Tesli}, poku{ao silovati djevojku S. C, koja je ~ekala autobus. Navodno joj je pri{ao i pitao je za put prema Pribini}u. Djevoka se odmaknula od njega, ali on je sustigao i poku{ao da je savlada. Me|utim, uspjela je pobje}i. L. S.

Policija traga za mla|im mu{karcem koji je podru~ju Tesli}a u petak nave~er silovao maloljetnicu, a dan kasnije poku{ao silovati jednu djevojku, potvr|eno nam je iz CJB Doboj. Kako saznajemo iz policijskih izvora, maloljetna O. I. iz Pribini}a je silovana u kasnim ve~ernjim satima u tom mjestu. Isti, nepoznati mu{ka-

BANJA LUKA Izre~ena presuda Igoru Repaji}u

[est i po godina za plja~ke
Igoru Repaji}u (22) iz Lakta{a Okru`ni sud Banja Luka izrekao je presudu na {est i po godina zatvora zbog plja~ke marketa Konzum, poku{aja plja~ke NLB i UniCredit banke te posjedovanje oru`ja. Presudi je prethodio sporazum sa tu`ila{tvom, kojim je Rapaji} priznao krivicu i pristao na ovu kaznu. Ote`avaju}e okolnosti, koje su uticale na visinu kazne bile su ~injenica da se radi o “specijalnom” povratniku, koji je za dva dana po~inio tri razbojni{tva, te to {to je ve} osu|ivan za razbojni{tvo, pojasnila je sut ki nja Ve sna Stan ko vi} ]osovi}, obrazla`u}i presudu. Osu|en je jer je 10. januara, maskiran i naoru`an pu{kom, poku{ao da oplja~ka NLB banku u naselju Rosulje, a narednog dana i UniCredit banku u naselju Nova Varo{. U oba slu~aja pobjegao je bez plijena. Me|utim, dan kasnije je, prijete}i pu{kom, oteo 400 marka od kasirke u marketu Konzum u Ulici Petra Preradovi}a. Uhap{en je 12. januara u Banjoj Luci, a optu`nica je podignuta 6. februara. Protiv njega u Sudu u Doboju se vodi postupak zbog plja~ke zlatare Trivi} u [amcu. D. P.

Osumnji~eni za ubistvo predat Tu`ila{tvu
Sa{a Tomi} i Dalibor Ostoji}, osumnji~eni za ubistvo i sau~esni{tvo u ubistvu radnika obezbje|enja preduze}a Gumatek iz Velike Obarske Zorana Bo`i}a (45), predati su ju~er Okru`nom tu`ila{tvu Bijeljina, javila je Srna. Portparol CJB Bijeljina Dragomir Peri} potvrdio je da su pripadnici bijeljinske policije, nakon kriminalisti~ke obrade i provedenih istra`nih radnji s ciljem ra-

svjetljavanja krivi~nog djela te{kog ubistva Zorana Bo`i}a, predali Okru`nom tu`ila{tvu dvije osobe, a de`urna tu`iteljica bijeljinskog tu`ila{tva Mira Medi} je kazala da je obdukcijom utvr|eno da je Bo`i} ubijen udarcem tupim predmetom. Tijelo ubijenog Bo`i}a, podsje}amo, prona|eno je u petak oko 22 sata u krugu preduze}a, a iz prostorija ove firme ukradeno je 2.600 KM.

Foto: Sarajevo-x.com

zadr`an na lije~enju

10

KOMENTARI

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Pi{e: Vildana SELIMBEGOVI]
vildana.selimbegovic@oslobodjenje.ba

Dr`ava za suprugu O Z
slobo|enje i Nezavisne novine privode kraju zajedni~ki projekat: predstavljanje uspje{nih `ena u Bosni i Hercegovini. U ovih nekoliko mjeseci nerijetko smo i u Banjoj Luci i u Sarajevu dijelili iznena|enja zbog na~ina na koji su se `ene o kojima smo pisali organizirale: gotovo je svaka priznala novinarima da joj radni dan traje 24 sata, a nekad i du`e, da su iza nje godine i godine mukotrpnog obrazovanja, rada, podijeljenosti izme|u porodice i posla, a nerijetko je ogromno razumijevanje upravo najbli`ih i dalo onaj potpuni obol uspje{nosti poduzetnicama, profesoricama, lije~nicama, direktoricama, umjetnicama... Nemali je broj i `ena koje su priznale da su morale birati izme|u privatnog `ivota i karijere, no ba{ svaka je ukazala na problem mu{kog dru{tva u kojem `ivimo. Mu{karci vladaju, mu{karci odlu~uju, mu{karci su na polo`ajima i mu{karci su ti koji kroje sve ovda{nje sudbine. Kona~no je, izgleda, i tome do{ao kraj, ali ne na na~in o kojem su govorile na{e uspje{ne `ene. Nisu one krive: i sama sam, zapravo, bila poprili~no iznena|ena kako niko od nas novinara (dobro ka`u, ipak su novinari za sve krivi) nije prepoznao novoproklamiranu definiciju uspje{ne `ene – supruga politi~ara (ili makar onih koji su im bliski). Ne bih, vjerujte, ni ja, da mi nedavno ne objasni{e koliko je zapravo politika vladaju}eg SDP-a naklonjena `enama: do te mjere da su odlu~ili da sve nezaposlene `ene svojih ~lanova – ako nikako druga~ije – ono udome na savjetni~ka mjesta. A one koje ve} rade, da im posao olak{aju pozicijama u dr`avnim institucijama i(li) javnim preduze}ima. Mu`a, dakle, savjetuje kod ku}e, a na poslu njegove strana~ke kolege. a tra `ih pri mjer i odmah mi uru~i{e dva: Katarina Kamo~aji i Andrea Selimovi}. Katarina je po zanimanju supruga Igora Kamo~ajija, aktuelnog zamjenika gradona~elnika Sarajeva i jo{ aktuelnijeg direktora Zavoda za zapo{ljavanje Kantona Sarajevo. Igor je, ina~e, mlad politi~ar, vije}nik u Centru jo{ od 2000. i cijela njegova profesionalna karijera je zapravo politika – krenuo je od sa vje to va nja na ~el ni ka Op}ine Centar, nastavio sa radom u kabinetu gradona~elnika ~iji je i zamjenik, ~lan je Glavnog odbora SDP-a BiH, i, eto, smije{i mu se i prvo samostalno profesionalno mjesto – direktora. U biografiji i imovinskom kartonu Igor suprugu i ne pominje – samo k}erkicu ro|enu 2008. No, nedavno su ~lanovi Nadzornog odbora BH Po{te iz reda SDP-a BiH bili vrlo kategori~ni: nikakva se odluka ne mo`e donijeti dok se Katarina Kamo~aji ne zaposli u Odjelu za odnose s javno{}u ovog javnog preduze}a. Tako sam saznala da smo Katarina i ja zapravo koleginice – gospo|a Kamo~aji novinarstvom se bavila na Radiju Stari Grad i sad je odlu~ila da novinarski hljeb od sedam kora zamijeni logisti~kom pozicijom u hladovini javnog preduze}a. Andrea Selimovi} je supruga

Politika vladaju}eg SDP-a uistinu je naklonjena `enama: do te mjere da su odlu~ili da sve nezaposlene `ene svojih ~lanova – ako nikako druga~ije – ono udome na savjetni~ka mjesta. A one koje ve} rade, da im posao olak{aju pozicijama u dr`avnim institucijama i(li) javnim preduze}ima. Mu`a, dakle, savjetuje kod ku}e, a na poslu njegove strana~ke kolege

D

Jasenka Selimovi}a, {efa Kluba SDP-ovih poslanika u Parlamentu FBiH. Ni ona se ne pominje u mu`evljevoj biografiji, ali je odnedavno savjetnica u kabinetu generalnog direktora (opet) javnog preduze}a Elektroprivreda BiH. Jasenko je mla|i od Igora, no politi~ke i profesionalne su im karijere gotovo identi~ne: i Jasenko je stasao u Op}inskom vije}u Centra, i on je ~lan Glavnog odbora stranke, i on je profesionalno zaposlen u kabinetu – istina, u njegovom slu~aju, kabinet je vi{eg (partijskog) nivoa; Jasenko, naime, {efuje kabinetom predsjednika SDP-a BiH Zlatka Lagumd`ije. a Katarina i Andrea nisu izuzeci, ve} strategija, moji sugovornici mi nastavi{e dokazivati radnim mjestima Tijane Kaletovi}, Aleksandre Juki} i Selme [abi}, supruga novinara, urednika i direktora FTV-a koje su savjetni~kim i kabinetskim anga`manima oja~ale sam vrh dr`ave i Federacije. Uop}e nemam dileme: dr`ava }e sa suprugama kona~no dobiti bitku u ravnopravnosti spolova, a ne sumnjam nimalo da }e se supruge izboriti za mjesto koje `enama i ina~e pripada, i to mnogo br`e i lak{e negoli to polazi za rukom obi~nim smrtnicama i suprugama istih takvih mu`eva. Problem je u ovom na{em patrijarhalnom dru{tvu: Sebiji Seki Izetbegovi} se godinama pripisivao neograni~en uticaj na svekra i mu`a i ne znam da li je iko htio priznati da je i u vrijeme dolaska Alije Izetbegovi}a na vlast njegova snaha bila pri-

P

znata lije~nica, specijalista. Zanimljivo: njezin najve}i napredak u karijeri uslijedio je u vrijeme kada je Bakir Izetbegovi} bio u najve}oj nemilosti, kako dr`ave tako i svoje partije, odnosno netom nakon strana~kih izbora u SDA, kada je Izetbegovi} mla|i pora`en u predsjedni~koj utrci. Ne sumnjam, zaista, da je doktorica Izetbegovi} `ena od stava, kao {to uop}e nemam dilema da je Amina Lagumd`ija, supruga Zlatka Lagumd`ije – `ena od karijere (zavr{ila Ekonomski fakultet, vlasnica agencije Ars Kreativa) koja tako|er dr`i do vlastitog mi{ljenja. Iskreno, osobno poznajem samo jednu suprugu vi|enijeg politi~ara – Sandu Pudari}, suprugu potpredsjednika FBiH i predsjednika Glavnog odbora SDP-a BiH, i mogu posvjedo~iti da je karijeru imala i prije udaje. A o stavu da i ne govorim. [ta ho}u re}i? ou~eni iskustvom starijih politi~ara kojima su spo~itavane supruge od stava, esdepeovci su o~ito odlu~ili da prekrate bra~ne muke i rije{e problem na zadovoljstvo svih – i svojih supruga i dru{tva nam u cjelini, otvaraju}i im nova radna mjesta, i naprave i iskorak u Evropu koja ne krije koliko dr`i do ravnopravnosti spolova. I zacrtali jo{ jednu, {estu politiku, dr`avu za suprugu, koja im, za sada, ide najbolje od ruke. Toliko da sam blizu ideji da kolegama iz Nezavisnih predlo`im da se zajedni~ki bacimo na posao i predstavimo svijetu uspje{ne supruge, sve s ra~unicom koliko njihovi uspjesi ko{taju poreske obveznike BiH.

IZ PARLAMENTARNIH KLUPA

Varalica Branko
Pi{e: Almir TERZI]

FOKUS

O

slobo|enje je objavilo tekst izvje{tavaju}i kako je Branko Petri}, predsjednik CIK-a i zamjenik predsjedavaju}eg Interresorne radne grupe, svoje prijedloge izmjena i dopuna Izbornog zakona BiH dostavio u proceduru pod okriljem Centralne izborne komisije BiH. Problem je {to predsjednik CIK-a nije imao suglasnost ostalih ~lanova, pa je tako inicijativa mogla biti samo li~na, no otada nijedna sjednica Interresorne radne grupe ne mo`e pro}i bez Petri}evog obru{avanja na medije. Kulminacija je bila pro{le sedmice, kada je Petri} izvje{tavanje „spornih medija“ (~itaj: Oslobo|enja) okarakterizirao „zlonamjernim, podmeta~kim njemu i instituciji na ~ijem je ~elu“. Oti{ao je toliko daleko da je predsjedavaju}i Halid Genjac morao da ga upozori i zatra`i da ne ru{i dignitet medija. A Petri}u je sporno {to je Oslobo|enje objavilo da je u ime CIK-a, {to je jasno vidljivo iz protokolisanog dokumenta, zatra`eno ukidanje prava dijaspori da glasa na lokalnim izborima. Pravdao se Petri} prvo kako je „za

slu~ajnu tehni~ku oma{ku“ kriva slu`ba koja je pripremala prijedloge, pa je onaj Demokratske inicijative za Evropu podvela pod „prijedlog CIK-a“ . Kad je na ovo stiglo reagiranje iz prozvane slu`be, predsjednik CIK-a se toliko zapetljao da je rekao da to nije ni va`no, ve} da je va`no da to nije njihov, ve} prijedlog Demokratske inicijative za Evropu. Kad, gle ~uda. Reakcija, ovaj put iz prozvane Inicijative. Za Evropu. Demokratsku. - Prijedlog nije na{, niti je kao takav ikada dostavljen na razmatranje, razotkri{e Petri}a. Predsjednik, sav odva`an, skupi hrabrosti pa im replicira da je njihov problem „ako su ne{to predlo`ili pa sad, eto, nemaju hrabrosti da stanu iza onoga {to su predlo`ili“ . Doda predsjednik CIK-a i svoje osobno mi{ljenje: ako ho}emo u Europu, ima evropska praksa, pa navede [vedsku, tamo svakako dijaspora ne glasa na lokalnim izborima. Samo op}im. Za predsjednika i dr`avni parlament. Pado{e maske. Brankove. Sre}a pa na cijelu ovu nebulozu reagova ministar civilnih poslova BiH Sredoje Novi} (kandidat SNSD-a), pa Branko u{uti i ne na|e vi{e niti ijedno opravdanje kojim bi njemu

replicirao. Po bilo kom osnovu. - Je li ovdje jasno pi{e prijedlog CIK-a ili ne? Ako nije prijedlog CIK-a, neka se nazna~i i idemo dalje. A manite se i ostavite Evrope. Ovo nije [vedska, nego BiH, odlu~no }e ministar i ~lan Sredoje. Iako Branko nije replicirao ni svom kolegi i u Interresornoj radnoj grupi i u CIK-u Suadu Arnautovi}u, veoma va`no je ono {to je on imao za kazati. - Nismo utvrdili niti ijedan prijedlog kao prijedlog CIK-a, razgoliti Suad Branka do kraja. Dakle, svi prijedlozi koje je pod okriljem CIK-a dostavio Petri} su samo njegovi, a ne i CIK-a. Branko je varalica. I to zanimljiva: „kao smislene“ prihvatio je samo prijedloge Demokratske inicijative za Evropu, koju je do „famoznog susreta sa predstavnikom NDI-ja“ javno omalova`avao upravo u svojim izjavama na stranicama Oslobo|enja. U „drugu kategoriju“ je svrstao one koje je dostavio Transparency International BiH, Centri civilnih inicijativa BiH, Svjetski savez dijaspore BiH, Centar za humanu politiku... Oni su, valjda, besmisleni? Ili je, ipak, u pitanju ne{to tre}e?

Pi{e: Almir TERZI]
almir.terzic@oslobodjenje.ba

Od kada je Oslobo|enje objavilo da je Petri} svoje izmjene i dopune Izbornog zakona BiH dostavio u ime CIK-a, zamjenik predsjedavaju}eg Interresorne radne grupe koristi svaku sjednicu da okleveta i prozove “sporni medij”

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012. IZ HOLANDSKE BILJE@NICE

KOMENTARI

11

^elo na mjestu zlo~ina
M
oja raja sa Facebooka ima opasne navike kojima direktno atakuje na krajnjim naporom ~uvanu liniju. Ako se stomak ponekad malo vi{e zaokru`i, onda znam da je za to naj~e{}e krivac Vedran Smailovi}. Sve {to majstorski i s merakom skuha u svom domu, u sjevernoirskom gradu Warrenpoint iz kojeg ima neograni~en pogled na okean, fotografi{e. Vadi nam tako zazubice zasipaju}i “fejs” svojim |akonijama. Uzalud mu govorim da vi{e bude uz prozor i u`iva u beskrajnoj plavoj pu~ini, nego kraj {poreta. Uhvatio ga gurmanluk, valjda to do|e s godinama. Zarazno ga slasnim sli~icama {iri po svim kontinentima gdje ima Bosanaca i Hercegovaca, slamaju}i u mnogima posljednje atome snage u borbi protiv brzoprimaju}ih kalorija. Njegova nova fotka pristigla je nekidan. Sa strahom sam je otvarao, zami{ljaju}i sarmu u japraku ili ~imbur od jaja u kojem je najmanje jaja, ali zato tone raznog mesa. Umjesto jo{ jednog udarca u odluku da sa dijetom po~injem od sutra, do~ekala me uko~ena poza naki}enog oficira Britanske krune i ne{to opu{tenijeg jarana Vedrana. Upara|enog u ko`nom odijelu sa raspu{tenom dugom kosom, dok u pozadini svjetluca grb Sjeverne Irske na zidovima rasko{nih odaja nekog dvorca. Slika me obradovala i rastu`ila. Tog trena shvatio sam da moj drug vi{e ne}e imati belaja pri prelasku granica, ali da je i moja domovina izgubila jo{ jednog vrijednog sina. Da li ga je mogla zadr`ati? Jo{ nekoliko no}i i eto sudbonosnih aprilskih datuma od prije dvadeset godina, kada je za mnoge ~udni usamljenik svojim sjajnim instrumentom, violon~elom i strunama gudala po~eo jecati za prvim nedu`nim `rtvama po sarajevskim ulicama. Kroz zaglu{uju}i smrtonosni tutanj stopedesetpetica i zlokobno zujanje snajpera odzvanjao je Albinonijev “Adagio u G molu” Slika mladog ~ovjeka u kon. certnom fraku me|u ru{evinama Vije}nice, na grobljima, zlosutno praznim prometnicama, zanesenog igrom nota koje su slavile samo `ivot, kao nadrealne scene iz najboljih Felinijevih filmova, zaparala je svijetom. U~inila je vi{e nego sva diplomatija kojom smo poku{avali doprijeti do savjesti mo}nika planeta. Vedranovo ~elo stvaralo je muziku koja se vi{e nije mogla zaustaviti. Njenim tonovima poveli su se najzna~ajniji umjetnici dvadesetog vijeka. Stotine objektiva najboljih fotografa i TV snimatelja svijeta na~inile su na hiljade potresnih slika kojima tekst nije bio potreban. Ludo hrabri muzi~ar i njegov instrument pisali su storije tuge i ponosa. Prije koju godinu pitao sam ga da li bi to u~inio ponovo? - Mo`da bih promijenio melodiju, tonalitet, mo`da bih razapeo nekoliko `ica na kala{njikovu. Ovo moje se, ipak, nije pokazalo dovoljno efikasnim... Bila je to spontana reakcija, instinkt. Odbrambeni ~ovjekov mehanizam. Njime se nisam uklapao u {emu rata. Razbijao sam koncepciju, ali ne samo ja. Poslije prvog {oka i prvih granata, sarajevski umjetnici su se dosta brzo organizovali. I krenuli u “napad” Trebalo je spa. {avati du{u grada i gra|ana. Uspjeli smo. Na`alost, to neuki, primitivni politi~ari nikada nisu mogli razumjeti, a ne razumiju ni danas. Ne ula`u u kulturu. A primitivni se tuku. Da su htjeli politi~ari s po~etka devedesetih da se razumiju, ne bih ja “The cellist of Sarajevo” bio poznat u svijetu. Ostao bih to samo ‘nako, lokalno u raji, u Sarajevu, Bosni, Jugi. Sarajevo u ratu imalo je svoje heroje. Poseban me|u njima bio je Vedran Smailovi}. Postao je simbolom civilizovanog otpora brutalnoj agresiji. Gotovo svakog dana odjekivalo je njegovo ~elo po ulicama grada koji se nije predavao. I time kao da je nekima smetao. Upravo kada je zavr{avao pripreme za veliki koncert posve}en prvoj godi{njici velikog masakra 27. maja 1992. godine, odveden je na kopanje rovova na Bogu{evcu, Jevrejskom groblju, Vranja~i. - Onda su do{li branioci Gora`da koji su okupirali stan, babovinu, o~evinu u [trosmajerovoj ulici, gdje sam se rodio i u kojem je bilo sve {to sam stekao do svoje 37 godine. U njemu je ostalo i moje violon~elo. Vidio sam tada da se nije moglo lako sa tim braniteljima. Krov nad glavom na{ao sam u sali SKUD-a “Seljo” bezbeli bez pro, zora, grijanja, hrane, vode. Jedini spas vidio sam u izlasku iz pakla. Svi su tra`ili na~in da se nekako izvuku. ^ak mi se ~inilo da je Sarajevo tada, iako u okru`enju, imalo bar dvoja mala vrata. Jedna na zapadu za iscurivanje Sarajlija sa nepovratnom kartom i na istoku za priliv onih koji su napu{tali neka druga ognji{ta. I do{li se “skloniti” u Sarajevo. Sada ti isti govore o dijaspori, o nama koji smo, kao, pobjegli, a njih ostavili. To ne igra kod mene. To ne pali. To je bila dobro smi{ljena i uspje{no ostvarena strategija premje{tanja stanovni{tva. Mudro prikrivana. I zbog toga treba ja (mi) da se osje}am krivim? U godinama nakon odlaska Vedran Smailovi} postaje zvijezda mnogih koncertnih holova u svjetskim metropolama. Svirao je na raznim ~elima, ali nijedno nije bilo kao ono {to je ostalo u, kako on ka`e, zarobljenom stanu. Devetog novembra 1999. sa koncertnim menad`erom sti`e do Ljubljane. Plan je da ga Vedran ~eka u Sloveniji dok on otputuje u Sarajevo po sveti instrument. Nakon dan, dva menad`er se vra}a praznih ruku. Nije bilo druge nego da se majstor ~ela, prvi put od 1993. godine, li~no zaputi u stan iz kojeg je istjeran. Skupio je snagu. Nikada nikom nije pri~ao kako se tada osje}ao. Samo mi je jednom s tugom pro{aptao da je njegovo violon~elo, kojeg je zvao Heroj, bilo potpuno uni{teno. Ka`e da tada nije plakao, iako se srce kidalo. S Vedranom sam bar jednom dnevno u kontaktu na Facebooku ili na Skype programu. Kompjuteri su sada na{e sarajevske kafane po kojima smo se dru`ili. Ponekad, izme|u onih silnih slika plodova njegove novootkrivene kulinarske ljubavi, s ~u|enjem razmi{ljam da li ga se vode}i u Sarajevu, BiH, sje}aju, pitaju ho}e li se vratiti? - One vlasti koje ne poznaju svoju vlastitu istoriju i koje su preokupirane vlastitim profitima, ili, jednostavnije re~eno, kra|ama, ne mogu me prepoznati, a samim tim ni zaboraviti. Oni pojma nemaju {ta je to violon~elo? Za njih, mo`da, neka vrsta mangala? Od takvih nisam ni{ta tra`io i nadam se da ne}u. …Petog aprila, na dvadesetu godi{njicu po~etka ratnih stradanja u Sarajevu i BiH, na velikom skupu sje}anja nastupi}e i poznati britanski umjetnik na violon~elu - Vedran Smailovi}! Mislim da bi prvi ljudi grada trebalo da iskoriste priliku i pru`e ruku ~ovjeku koji je u najmra~nijim godinama bio sinonim neuni{tivog duha Sarajeva. Osje}am da Vedranu treba samo nekoliko toplih, ljudskih rije~i. Da li ih je te{ko izre}i i ponovo vratiti legendu? On nikada nije izgubio ljubav i osje}aje za gradom kojeg voli najvi{e na svijetu. Ponovio mi je to na stotine puta.

Pi{e: Pavle PAVLOVI]

Slika mladog ~ovjeka u koncertnom fraku me|u ru{evinama Vije}nice, na grobljima, zlosutno praznim prometnicama, zanesenog igrom nota koje su slavile samo `ivot, kao nadrealne scene iz najboljih Felinijevih filmova, zaparala je svijetom. U~inila je vi{e nego sva diplomatija kojom smo poku{avali doprijeti do savjesti mo}nika planeta. Vedranovo ~elo stvaralo je muziku koja se vi{e nije mogla zaustaviti

MOJ STAV

Crveni karton iz Bruxellesa

T

reba vjerovati da je subotnja posjeta `ivopisnog ministra vanjskih poslova Srbije Vuka Jeremi}a Banjoj Luci protekla u skladu sa diplomatskim procedurama, {to }e re}i da je o njoj obavije{teno i na{e ministarstvo sa ministrom dr. Zlatkom Lagumd`ijom na ~elu. Dakle, polazimo od toga da nije rije~ o privatnom izletu u rodni kraj Vukove majke. Sude}i prema nervoznim reagovanjima na konferenciji za novinare aktera susreta Milorada Dodika, predsjednika RS-a, i re~enog Jeremi}a, razgovor nije bio nimalo ugodan, a i mjesto razgovora je bilo pogre{no. Naime, ako je htio podr{ku kandidaturi za predsjednika Generalne skup{tine UN-a, Vuk Jeremi} treba da zna da Dodik nije adekvatna osoba koja mu mo`e

Za{to Jeremi} ne mo`e predsjedavati Generalnom skup{tinom UN-a?
dati takvu vrstu suporta. On veoma dobro zna da je Sarajevo prava adresa za takvu vrstu razgovora, odnosno Predsjedni{tvo BiH. ^ak je i dr. Lagumd`ija, na predavanju koje je odr`ao ~lan Predsjedni{tva @eljko Kom{i}, shvatio da ministar sprovodi vanjsku politiku koju defini{e Predsjedni{tvo. Kom{i} je u dva navrata javno rekao da ne}e podr`ati kandidaturu Vuka Jeremi}a iz jednostavnog razloga {to doti~na persona iz Beograda ne uva`ava suverenitet BiH u onoj mjeri u kojoj je to potrebno za iskrene dobrosusjedske odnose. Najbolje je to pokazao sam Jeremi} upravo posjetom Dodiku. Jeremi} je morao do}i u Sarajevo ne da tra`i podr{ku svojoj kandidaturi, ve} da se izvini gra|anima BiH za ono {to je rekao u Bruxellesu pro{log petka. Na pitanje novinara mo`e li komentirati sudski postupak rehabilitacije ratnog zlo~inca Dra`e Mihailovi}a, Jeremi} je odgovorio da je to unutra{nje pitanje Srbije ~ime je sam sebe diskvalifikovao iz utrke za mjesto predsjedavaju}eg Generalne skup{tine UN-a, jer su od Nirmber{kog procesa ratni zlo~ini me|unarodno pitanje. Time je u Bruxellesu Vuk Jeremi} dobio crveni karton. Zamislite predsjednika generalne ansambleje UN-a koji na dnevni red ne stavlja ratni zlo~in, ma gdje da se dogodio! Tom izjavom, Jeremi} je uvrijedio sve `rtve ratnih zlo~ina koje su po~inili vojnici |enerala Dra`e Mihailovi}a kojima je teorijsku, idejnu, politi~ku i svaku drugu potporu dao |eneralov savjetnik Stevan Moljevi} u nacisti~kom pamfletu „Homogena Srbija“. Dra`ini junaci su Srbiju homogenizirali na na~in genocida i etni~kog ~i{}enja muslimana gornjeg Podrinja i Sand`aka, Hrvata u BiH i svih Srba nelojalnih kralju i |eneralu li~no. Dakle, umjesto da do|e u Sarajevo i uputi izvinjenje za neopreznu briselsku izjavu, recimo pravdaju}i se {kolovanjem u inostranstvu i evidentnim nepoznavanjem istorije i dru{tava ju`noslavenskih naroda, on izdr`ava na podr{ci „unutra{njem pitanju“ ~ime daje , i podr{ku ideji politi~kih elita o velikoj Srbiji koju su ~etnici, kao voj-

na elita, samo sprovodili u krvavo i smrtonosno djelo. Jer, politika velike Srbije, etni~ki ~iste dr`ave, nije mogu}a bez ekspanzije a ona, opet, podrazumijeva nekontrolisanu upotrebu vojne sile. To se ~ita i u Gara{aninovom „Na~ertaniju“ ^ubrilovi}evom genocidnom , „Projektu progona Arbanasa“ Mo, ljevi}evoj „Homogenoj Srbiji“ i drugom nacisti~kom projektu akademika Vase ^ubrilovi}a „Manjinski problem u Jugoslaviji“ stro, go ~uvanom tekstu za koji je akademik 1944. i 1945. godine nagra|en ministarskim foteljama, dakle, u Titovoj Jugoslaviji. Zanimljivo, ni jednog od ovih „djela“ zvani~na Srbija i zvani~na Jugoslavija se nisu odrekli! Zato Srbija, „jo{ nije definisana dr`ava“ kako veli is, tori~arka prof. dr. Latinka Perovi}.
Ekrem AVDI]

12

OGLASI

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

REGION
VIJESTI

13

Nezvani~ni rezultati referenduma

Slovenci protiv izmjene porodi~nog zakona
Kontroverznom porodi~nom zakonu koji propisuje ve}a prava istospolnim zajednicama se protive Katoli~ka crkva i druge ve}e vjerske zajednice
Slovenci na ju~era{njem referendumu nisu podr`ali izmjene porodi~nog zakona, kojim je, izme|u ostalog, predvi|eno da homoseksualni parovi dobiju pravo da usvajaju djecu, pokazali su sino} prvi nezvani~ni rezultati referenduma. Na osnovu prebrojanih oko 73 posto listi}a, protiv promjene porodi~nog zakona glasalo je 56,73 posto gra|ana, dok je za bilo 43,27 posto. Ina~e, na referendum je iza{lo 29 posto gra|ana sa pravom glasa. Zakon kojim je definicija porodice pro{irena na istopolne zajednice, prihva}en je pro{le godine u parlamentu, ali ga je naknadno osporilo Udru`enje Gra|anska inicijativa za porodicu i prava djece, ina~e bliska crkvenim krugovima, koja je prikupila 42.000 potpisa za odr`avanje referenduma. Protivnici kontoverznog zakona, ve}inom pripadnici vjerskih zajednica i konzervativnijeg gledi{ta, dozvolila da zvani~no registruju svoju vezu, prenosi Srna. Ina~e, kontroverznom obiteljskom zakonu se opire Katoli~ka crkva, ali i druge ve}e vjerske zajednice u Sloveniji, te politi~ke stranke u sada{njoj vladi desnog centra. Parlament je donio prijedlog zakona sredinom pro{le godine kad je u Parlamentu bila ve}ina zastupnika lijevih i liberalnih stranaka. No, zbog zahtjeva da bude iznesen na referendum kako bi o njemu odlu~ili gra|ani, njegove se odredbe nisu primjenjivale jer zakon nije stupio na snagu. A predsjednik Pozitivine Slovenije Zoran Jankovi} opet }e biti gradona~elnik Ljubljane, rezultat je sino}njih prebrojanih glasova. Jankovi} je dobio 62 posto glasova u utrci {est kandidata za prvog ~ovjeka slovenske prijestolnice. Izbori za gradona~elnike odr`ani su ju~e, osim u Ljubljani, i u Sloven Gradecu, Kr{kom, Bovecu, Destrniku i Duplenu.

Krapina: Voz usmrtio mladi}a
U naletu voza ju~er ujutro oko 5.50 sati u mjestu Gornja Pa~etina, na podru~ju Krapine, smrtno je stradao 18-godi{nji mladi}, izvijestila je Policijska uprava krapinsko-zagorska, prenosi Fena. Policija navodi kako je 18-godi{njak prelazio `eljezni~ku prugu na prelazu ceste preko `eljezni~ke pruge, na kojem nema ure|aja za zatvaranje prometa, kao ni ure|aja za davanje znakova kojima se najavljuje pribli`avanje voza. Na mladi}a je naletio putni~ki vlak koji je prometovao na relaciji Krapina - Zabok, a 18-godi{njak je preminuo na mjestu nesre}e. Zbog provo|enja o~evida `eljezni~ki promet na relaciji Krapina - Zabok bio je prekinut do 7.55 sati.

Mer~epu nastavak su|enja
U zagreba~kom @upanijskom sudu danas }e biti nastavljeno su|enje biv{em pomo}niku ministra unutra{njih poslova Hrvatske Tomislavu Mer~epu koji je optu`en za ratni zlo~in protiv srpskih civila na podru~ju Zagreba, Pakraca i Kutine krajem 1991. godine. Su|enje je odgo|eno 19. marta, jer je utvr|eno da je ~lan sudskog vije}a Jadranka Mandu{i} u istrazi ispitivala jednog od svjedoka, prenosi Srna.

Zoran Jankovi} ponovo izabran za gradona~elnika Ljubljane

smatraju da bi se njegovim uvo|enjem otvorio put ka priznavanju zamjenskog maj~instva, vje{ta~ke oplodnje `ena u istopolnim zajednicama, te uvo|enje homoseksualne edukacije u {kole. Konzervativna Vlada Janeza

Jan{e nije podr`ala ovaj prijedlog zakona, ali je najavila da }e ga prihvatiti ukoliko gra|ani na referendumu tako odlu~e. Slovenija je relativno tolerantna prema homoseksualnim parovima, a 2006. godine im je

Z

a {est osoba osumnji~enih za falsifikovanje hrvatskih paso{a odre|en je jednomjese~ni istra`ni zatvor, dok je jedna osoba, dr`avljanin Srbije, u bijegu. Pritvor je odre|en zbog mogu}nosti bijega, uticaja na svjedoke i mogu}nosti ponavljanja krivi~nog djela, odlu~io je zagreba~ki @upanijski sud. USKOK je istragu pokrenuo protiv {estoro hrvatskih dr`avljana starosti od 31 do 58 godina i

Hrvatska: Istra`ni zatvor za {est falsifikatora
37-godi{njeg dr`avljanina Srbije, za kojim je raspisana potjernica. Me|u uhap{enima su dvije `ene. Uhap{ena su dva policijska slu`benika, dr`avna slu`benica u Policijskoj upravi zagreba~koj, dvoje zaposlenih u hrvatskom konzulatu u Tuzli, te jedan civil. Veza sa srpskom mafijom bio je dr`avljanin Srbije za kojim je raspisana potjernica. Policija je dosad utvrdila da su izdali 53 falsifikovana paso{a, a sumnja se da ih je u opticaju jo{ barem toliko. Zaradili su oko pola miliona eura. - Rije~ je o atipi~nom krivotvorenju koje u kriminalisti~koj i pravnoj historiji nije zabilje`eno na ovim prostorima. Krali su se identiteti stvarnih osoba koje jesu hrvatski dr`avljani, ali ne posjeduju paso{, rekao je na~elnik hrvatske Uprave krimpolicije Vitomir Bijeli}. On je istakao da su falsifikatori krali identitet hrvatskih dr`avljana srpske nacionalnosti koji nemaju prebivali{te u Hrvatskoj, ve} u Srbiji i BiH, a nisu imali paso{e, javili su hrvatski mediji, prenosi Srna. Klju~na osoba u grupi bio je 58-godi{nji hrvatski dr`avljanin sa prebivali{tem u BiH, kojem su se javljali kriminalci koji su `eljeli falsifikovati hrvatske putne isprave, te su mu, uz dvije fotografije, davale i pola iznosa za paso{. Prosje~na cijena jednog takvog paso{a bila oko 10.000 eura.

14

SVIJET
VIJESTI

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Ameri~ki predsjednik u Ju`noj Koreji

Afganistan: Devetero mrtvih
U eksploziji bombe poginulo je osam Afganistanaca i jedan pripadnik me|unarodnih snaga na jugu Afganistana, potvrdili su u nedjelju lokalni afganistanski zvani~nik i NATO. Grupa koja je patrolirala kroz okrug Argandab u subotu uve~er nai{la je na bombu, rekao je na~elnik okruga [ah Muhamed. U eksploziji su ubijena trojica policajca, ~etiri pripadnika afganistanske lokalne milicije i jedan prevodilac, dodao je Muhamed, prenosi Fena. NATO je ranije potvrdio da je jedan od njegovih pripadnika ubijen u bomba{kom napadu na jugu Afganistana, ali bez navo|enja vi{e detalja. Okrug Argandab je seoska oblast nedaleko od grada Kandahara koji je dugo bio uto~i{te talibanskih pobunjenika.

ERDOAN I OBAMA
Sastanak izme|u dva lidera trajao je vi{e od sat, a prisustvovao je i turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davutolu
Turski premijer Red`ep Tajip Erdoan i ameri~ki predsjednik Barack Obama sastali su se u Seulu, glavnom gradu Ju`ne Koreje, gdje se odr`ava samit za nuklearnu sigurnost. Sastanak izme|u dva lidera trajao je vi{e od sat, a sastanku je prisustvovao i turski ministar vanjskih poslova Ahmet Davutolu. Nakon sastanka lideri su se obratili novinarima.

RAZGOVARALI O SIRIJI
Zajedni~ko djelovanje
Ameri~ki predsjednik izjavio je da je pozvao turskog premijera da ponovo posjeti SAD. - Jedan dio na{eg razgovora izdvojili smo za Siriju. Nastavit }emo zajedno djelovati po pitanju Sirije. Razgovarali smo i o Ameri~ki predsjednik Barack Obama upozorio je Sjevernu Koreju da ne}e posti}i ni{ta prijetnjama ili provokacijama. On je dodao da }e u slu~aju lansiranja rakete biti te{ko nastaviti sa isporukom humanitarne pomo}i Sjevernoj Koreji. Ovo upozorenje je uslijedilo nakon najave Pjongjanga da priprema lansiranje rakete dugog dometa radi izbacivanja satelita u orbitu. Obama i ju`nokorejski predsjednik Li Mjung Bak najavili su mogu}nost dodatnih sankcija i izolacije ako Pjongjang ne otka`e planove o lansiranju. On je rekao da prije po~etka svakih pregovora o razoru`anja, koje je Sjeverna Koreja napustila prije tri godine, Pjongjang mora da poka`e iskrenost. Iranu. Na{a obaveza je da u~inimo djelotvorne korake. Iran mora ispuniti svoje obaveze. Jako sam zadovoljan jer sam vidio da imamo zajedni~ko mi{ljenje, kazao je Obama. Obama je, tako|er, naglasio da su, osim Sirije i Irana, razgovarali i o pitanju terorizma. U svom obra}anju, Erdoan je

Isplata porodicama ubijenih
Od{teta za ubistva 17 civila u Afganistanu, koje je ubio ameri~ki narednik Robert Bejls, ispla}ena je ~lanovima njihovih porodica. Ameri~ka vojska dala je za svaku ubijenu osobu 46.000 dolara i 10.000 za svakog ranjenog, rekli su afganistanski zvani~nici, a prenosi Srna. Novac je porodicama ispla}en na sastanku s predstavnicima ameri~ke vojske. Narednik Robert Bejls napustio je 11. mar ta svoju bazu i uputio se u obli`nje selo Kandahar, gdje je nasumice ulazio u ku}e i pucao po civilima. Ubio je 17 osoba, od kojih devetoro djece i tri `ene. Optu`en je za ubistva 17 osoba i jo{ 6 poku{aja ubojstva. Svojim je advokatima ispri~ao kako se uop{te ne sje}a pokolja.

Obama upozorio Pjongjang

naglasio da je zadovoljan kako je pro{ao sastanak.

O Iraku i Kini
- Kao prvo, razgovarali smo o Siriji. Mi smo postali najva`niji imigracioni centar u nastaloj krizi Sirije. Tako|er, drago mi je {to nam se mi{ljenja po kla pa ju po pi ta nju Si ri je. Nemogu}e je da samo gledamo {ta se de{ava, uradit }emo ono {to je na{a obaveza. Imali smo priliku da razgovaramo i o Iraku, kao i o Kipru, rekao je Erdoan nakon sastanka sa Obamom. Erdoan je dodao da imaju za cilj pove}ati trgovinu sa SAD-om na 20 milijardi dolara.
A. [E]EROVI]

Novi detalji o ubici iz Tuluza

Merah obu~avan u Pakistanu
Al`ir: 19 poginulih, 32 ranjenih
Najmanje 19 ljudi je poginulo, a 32 je povrije|eno kada je autobus sletio u klisuru na zapadu Al`ira. Nesre}a se dogodila kada je voza~ izgubio kontrolu nad autobusom u krivini u blizini grada Tiaret, oko 250 kilometara zapadno od prijestonice Al`ira, prenosi Srna. Vlasti Al`ira usvojile su o{tre nov~ane kazne i sankcije kako bi suzbile saobra}ajne nesre}e u kojima svake godine pogine oko 4.000 ljudi. Abdelkader Merah, 29-godi{nji brat ubice iz Tuluza, izveden je ju~er pred suca u Parizu zbog sau~esni{tva u ubistvu i zlo~ina~kog udru`ivanja radi pripreme teroristi~kih akcija, saop}ilo je tu`ila{tvo. On je izveden pred istra`nog suca za teroristi~ke zlo~ine koji treba da odlu~i o eventualnoj optu`bi i pritvaranju. -Istrage policijskih slu`bi su omogu}ile da se utvrdi kako postoje ozbiljne indicije koje ukazuju na to da je Abdelkader Merah vjerovatno u~estvovao kao sau~esnik u izvr{enju zlo~ina povezanih s teroristi~kim poduhvatom, preciziralo je tu`ila{tvo. Dvadesettrogodi{nji ubica Muhamed Merah je bio sam kada je izme|u 11. i 19. marta ubio troje djece i jednog `idovskog profesora, kao i tri vojnika u Tuluzu i Montobanu. Njegov brat je bio prisutan u trenutku kra|e velikog skutera na kojem se ubica vozio kada je ubijao svoje `rtve. Abdelkader Merah je negirao da je pomagao u ubijanju `rtava. Ju~er je iz ekstremisti~ke grupe Tehrik-e-Taliban Pakistan potvr|eno da je ubijeni francuski dr`avljanin al`irskog porijekla Muhamed Merah, koji se smatra odgovornim za ubistvo sedam ljudi u Tuluzu, obu~avan u kampu talibanskih pobunjenika u Pakistanu, u blizini granice s Afganistanom. - Muhamed Merah je treniran u kampu Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) u Sjevernom Vaziristanu. Me|utim, nemamo nikakve informacije o napadima u Francuskoj. To nije povezano sa nama, izjavio je portparol D`andole, frakcije TTP-a, Ahmed Marvat za agenciju Reuters, a prenosi Fena.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OGLASI

15

16

BIZNIS I EKONOMIJA

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Ameri~ka trgovinska komora u BiH

Spor oporavak bh. ekonomije
Ameri~ka trgova~ka komora u BiH fokusira}e rad na razvijanje dobrog partnerskog odnosa sa institucijama vlasti u BiH na svim nivoima radi uo~avanja prepreka i davanja preporuka koje mogu olak{ati i ubrzati otklanjanje prepoznatih problema u poslovanju. ^lanovi Upravnog odbora Ameri~ke trgova~ke komore BiH sastali su se u petak sa ambasadorom SAD-a u BiH Patrickom Moonom, za {ta je povod bio spor oporavak ekonomije u BiH i brojne prepreke za potencijalna strana ulaganja, saop{teno je iz Komore. ^lanovi Komore iskazali su spremnost da stave na raspolaganje znanje, stru~nost i vrijeme da bi aktivnim radom komiteta Komore kontinuirano doprinosili kreiranju pozitivne poslovne klime u BiH i promovisali napredak. Tokom sastanka istaknuto je da BiH mora ubrzati korake na putu pribli`avanja euroatlantskim institucijama, jer }e joj one donijeti stabilnost, sigurnost i ekonomski prosperitet.

Zahtjev proizvo|a~a mlijeka

Ve}a otkupna cijena
Nadle`nim organima Tuzlanskog kantona upu}en je zahtjev za pove}anje cijene otkupa svje`eg mlijeka od 0,10 KM po litru
Na posljednjem sastanku pro{irenog Odbora grupacije za mlijeko TK-a razmatrana je aktualna problematike sa osvrtom na cijenu mlijeka i njen uticaj na odr`ivost proizvodnje mlijeka. Nadle`nim kantonalnim organima upu}en je zahtjev za pove}anje cijene otkupa svje`eg mlijeka od 0,10 KM po litru, {to zna~i 0,173 KM po mlije~noj jedinici, re~eno je za Oslobo|enje u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. Na sastanku je razgovarano i o neispla}enim poticajima iz 2011. godine. U~esnici su upoznati i sa dopisom resornog ministarstva o otkupnim stanicama o isteku rje{enja o registraciji otkupnog mjesta i potrebnoj dokumentaciji za poMljekari tra`e jednostavnije procedure za registraciju

Nakon uspje{no provedenog kontrolnog audita u kompaniji Klas d.d. Sarajevo, internacionalna certifikacijska ku}a TÜV produ`ila je ovom prehrambenom proizvo|a~u certifikate ISO 9001, HACCP I ISO 14001, na trogodi{nji period. Klas je me|u rijetkim doma}im kompanijama koje u svom proizvodnom procesu jo{ od 1998. godine dosljedno primjenjuju odredbe i smjernice me|unarodno priznatih certifikata upravljanja kvalitetom i za{titom okoli{a, ~ime obezbje|uje kvalitetnu, higijenski ispravnu i sigurnu hranu, te upravlja procesima koji nemaju {tetnih utjecaja na okolinu, saop}eno je iz Klasa d.d. Sarajevo.

Klasu produ`eni certifikati ISO I HACCP

novnu registraciju otkupnog mjesta za mlijeko. Prezentirana su i poja{njenja u vezi sa primjenom Uredbe o kontroli kvaliteta mlijeka. Od federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva tuzlanski mljekari tra`e da pojednostavi procedure za registraciju otkupnih stanica koje spadaju u kategoriju objekta u doma}instvu. U vezi sa Uredbom o kontroli kvaliteta svje`eg-sirovog mlijeka, insistiraju na uvo|enju o{trijih mjera i ve}ih standarda o~uvanja zdravstvene ispravnosti mlijeka.
H. A.

„Proizvodnja hrane je slo`en i izuzetno odgovoran proces, pa u svakoj fazi mora postojati strog nadzor i kontrola. Kvalitet proizvoda ne prepu{tamo slu~aju nego ga planirano osiguravamo dosljednim provo|enjem ulazne, procesne i zavr{ne kontrole“ kazao je Sabahudin [aba, novi}, predstavnik rukovodstva za kvalitet u Klasu.

Sastanak Radne grupe CEN BT/WG 212

Razvoj evropskog halal-standarda

CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
Kursna - te~ajna lista - broj 058 - 24. 3. 2012. godine.
Kursevi u konvertibilnim markama /BAM/
Zemlja [ifra valute Oznaka valute Jedinica valute Kupovni za devize i efek.valutu Srednji za devize Prodajni za devize

EMU Australija Kanada Hrvatska Ceska R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveska Svedska Svicarska Turska V. Britanija SAD Rusija Srbija

978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941

EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD

1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100

1.955830 1.530750 1.470964 25.931287 0.078905 0.262381 0.662504 1.788213 0.565032 0.255426 0.218617 1.618501 0.817593 2.332823 1.473298 0.050134 1.756501

1.955830 1.534586 1.474651 25.996278 0.079103 0.263039 0.664164 1.792695 0.566448 0.256066 0.219165 1.622557 0.819642 2.338670 1.476990 0.050260 1.760903 USD BAM

1.955830 1.538422 1.478338 26.061269 0.079301 0.263697 0.665824 1.797177 0.567864 0.256706 0.219713 1.626613 0.821691 2.344517 1.480682 0.050386 1.765305 1.53825 2.284918

Institut za standardizaciju BiH, u saradnji sa Agencijom za certificiranje halal-kvalitete, bio je doma}in ~etvrtog sastanka Radne grupe CEN BT/WG 212 – Halalhrana, koji je odr`an u Sarajevu. Radna grupa CEN BT/WG 212 – Halal-hrana formirana je kako bi se analizirala mogu}nost razvoja evropskog standarda o zahtjevima za halal-hranu. Prvi sastanak odr`an je krajem oktobra 2010. godine u Be~u, gdje su se tom prilikom ~lanovi radne grupe slo`ili da evropski standard o halal-hrani treba da pokriva sve namirnice i da ne treba da bude ograni~en samo na mesne proizvode. Radna grupa je, tako|er, odlu~ila da se fokusira na ~itav lanac ishrane, a ne samo na njegove pojedine dijelove,

Sa sastanka u Sarajevu

kao {to je proizvodnja. Sastanku u Sarajevu prisustvovali su stru~njaci iz Austrije, Francuske, [vajcarske, Turske, Belgije, Makedonije, Srbije, Hrvatske i zemlje doma}ina, Bosne i Hercegovine. Kako je za Oslobo|enje potvrdio Amir Saki}, direktor Agen-

cije za certificiranje halal-kvalitete, Radna grupa je usvojila izvje{taj studije izvodljivosti i on }e biti dostavljen Tehni~kom odboru CEN-a, nakon ~ega }e se odlu~iti da li }e se i}i u razvoj evropskog halal-standarda, {to je prema Saki}evim rije~ima, dugogodi{nji A. Pe. proces.

Vra}ena sredstva prije dospije}a
Nakon {to je u septembru pro{le godine federalno Ministarstvo finansija prodalo emisiju trezorskih zapisa u nominalnom iznosu od 65 miliona KM, u pe tak je iz vr{e no vra}anje cjelokupnog iznosa. "S obzirom na to da je datum dospije}a bio 28. mart 2012. godine, va`no je istaknuti da smo us pje li osi gu ra ti sredstva i cjelokupan iznos vratiti prije roka i bez ka{njenja", navode iz federalnog Ministarstva finansija.

SDR (Special Drawing Rights) na dan 22. 03. 2012 = SDR (Special Drawing Rights) na dan 22. 03. 2012 =

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012. Planovi Violete u ovoj godini

BIZNIS I EKONOMIJA

17

Tvornica papira ~eka bolja vremena
Izgradnja tvornice za proizvodnju papira u Livnu trenutno nije ekonomski opravdana
Projekt kompanije Violeta o kojem se najvi{e pri~alo tokom pro{le godine, izgradnja tvornice za proizvodnju papira u industrijskoj zoni Begova~a kod Livna, ~ekat }e ipak neka bolja vremena, potvrdio je za Oslobo|enje direktor i vlasnik tvornice higijenskih proizvoda Violeta Petar ]orluka. Naime, nakon {to je Op}ina Livno donijela rje{enje o dodjeli gra|evinskog zemlji{ta povr{ine 150.000 kvadratnih metara na lokaciji Begova~a kod Livna Violeti, gdje bi ova kompanija u razne proizvodne djelatnosti ulo`ila oko 30 miliona eura, niz faktora je odgodio tu investiciju. „Imamo problem oko osiguranja potrebnog izvora energije. Zatim, tu je i problem oko snabdijevanja adekvatnom koli~inom vode“, istakao je ]orluka. Ipak, prema njegovim rije~ima, kao najve}i problem pokazala se recesija koja je dosta stvari promijenila.

Poslovni forum BiH Bugarska

Petar ]orluka: Violeta nastavlja ulaganja

„Sirovine na evropskom tr`i{tu ima i vi{ka, tako da trenutno ovaj projekt izgradnje tvornice u Livnu ne bi bio ekonomski opravdan. Morali bismo nabavljati sirovinu po cijeni kori{tenja. Previ{e je izgra|enih kapaciteta u ovoj industriji, promijenila se situacija na tr`i{tu i ovaj projekt se trenutno ne}e realizovati“, kazao je ]orluka. On je dodao kako to ne zna~i da Violeta ove godine ne}e imati nikakvih investicija. „Imamo u pripremi nekoliko projekata i i}i

}e se u realizaciju onog projekta za koji se poka`e najbolja ekonomska opravdanost i najbolje ulaganje“, pojasnio je ]orluka. Prema njegovim rije~ima, solarna energija koja je bila u opticaju i za fabriku papira bi}e sigurno upotrijebljena u narednom periodu. Odnosno, Violeta }e zasigurno na krovove novih hala postaviti solarne kolektore, jer je to, prema ]orlukinim rije~ima, i isplativije, a i budu}nost industrije.
A. Pe.

Vanjskotrgovinska komora BiH (Agencija za promociju izvoza Bosne i Hercegovine) u povodu posjete ministra za privredu, energetiku i turizam Republike Bugarske i delegacije bugarskih privrednika Bosni i Hercegovini organizuje poslovni forum izme|u bugarskih i bosanskohercegova~kih privrednika, koji }e se odr`ati u ~etvrtak, 29. marta. Preliminarnim programom je predvi|eno obra}anje ministara dviju zemalja i predstavnika institucija privrede, a nakon odr`ane plenarne sesije, bit }e uprili~eni i bilateralni sastanci privrednika dviju zemalja. Kako su nam rekli u vanjskotrgovinskoj komori BiH, u delegaciji privrednika iz Bugarske nalazit }e se predstavnici iz oblasti farmaceutika, energetika, gra|evinarstvo, poljoprivreda, softverska rje{enja za hotelijerstvo, nekretnine, te iz VTKBiH pozivaju sve zainteresovane bh. privrednike da se za u~e{}e na forumu prijave najkasnije do 27. aprila u VTKBiH. A. Pe.

M.O.

18

OGLASI

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

Za parkiranje na trgovima dozvole nema!
Zakazala je podr{ka na terenu, ka`e ministar Luli} dostavu elektri~nim vozilima
Polomljene i uni{tene plo~e na glavnim gradskim {etnicama, trgovima i ulicama jedan je od problema sa kojim se nadle`ni suo~avaju ve} godinama. Najve}i uzrok lomljenja plo~a su vozila koja zabranjenim podru~jima saobra}aju i za {ta imaju neophodna odobrenja. Sarajlije od polomljenih plo~a vi{e boli to {to se moraju provla~iti izme|u parkiranih vozila na zabranjenim povr{inama, a za to u Kantonu Sarajevo niko nema odobrenje. Prema rije~ima ministra prometa i komunikacija Kantona Sarajevo Harisa Luli}a, pravi problem je taj {to znakove i signalizaciju niko ne po{tuje. - Nigdje na odobrenjima koja izdaje Ministarstvo ne pi{e da se smije parkirati i ostaviti vozilo na zabranjenom mjestu. Na odobrenjima pi{e da se smije zaustaviti vozilo do 15 minuta, i to uz prisustvo voza~a u njemu. U zabrane poput onih na trgovima ili pje{a~kim zonama smije se u}i zbog dostave robe, istakao je Luli}.

Nesavjesni voza~i na pje{a~kim zonama

SARAJEVSKA HRONIKA

19

Taksisti razne vrste
Kako je kazao Luli}, Ministarstvo se stalno kritikuje da ni{ta ne radi, a nije izdata nijedna nova taksioznaka. - Me|utim, imamo nelegalnih taksista razne vrste. Policija ima ovla{tenja prema Zakonu o cestovnom prevozu da vr{i inspekcijski nadzor nad taksi-vozilima. [to ne rade, kako i zbog ~ega, ne treba tra`iti odgovor u Ministarstvu prometa i komunikacija. Imali smo zajedni~ke sastanke, neke stvari se dogovaraju i ide to pomalo naprijed, ali opet imamo neku vrstu anarhije na cestama, smatra Luli}. zao je Luli}. U dopisu koji su iz Ministarstva poslali KJKP Rad, ponu|ena je pomo} kako bi se rije{io ovaj problem.

Centralno mjesto za

Pauk-vozila
- Pitali smo KJKP Rad koliko su im pauk-vozila zauzeta i da li im treba pomo} da poku{amo nabaviti nova, jer smo vidjeli da vlada haos sa parkiranim vozilima na zabranjenim povr{inama. Me|utim, iz Rada su nam odgovorili da imaju dovoljno vozila, ali da nemaju poziva sa terena. Ni uposlenici Rada ne mogu do}i sami i podi}i vozilo bez da ih policajac obavijesti. Mi stalno i MUP-u pi{emo dopise, istakao je Luli}. S obzirom na to da se bli`i turisti~ka sezona, u Ministarstvu prometa planiraju pokrenuti aktivnosti kako se zbog nepropisno parkiranih vozila ne bi stvorila lo{a slika Sarajeva. - Ono {to }emo uraditi za ljetnu sezonu u saradnji sa MUPom je da obilje`imo nulte zone par ki ra nja, i to ve} ra di mo. Odredit }emo zone nultog parkiranja i onda bi trebalo da se sve to po{tuje. Suzi}emo sa svih ovih ulica na nekih dvadesetak lokacija nultu toleranciju i tu ne}emo dozvoliti parkiranje kako bi grad izgledao prividno ~ist od nelegalno parkiranih vozila. Moramo obezbijediti na{im sugra|anima i turistima da se nesmetano kre}u po plo~nicima i trotoarima koji su uzurpirani, zaklju~io je Luli}.
S. HUREMOVI]

Signalizacija i znakovi se ne po{tuju

15 minuta
Me|utim, prema Luli}evim rije~ima, u resornom ministarstvu se radi na tome da se i ta-

kvim vozilima zabrani saobra}aj, a da se ne ugrozi dostava robe radnjama koje se nalaze u ulicama zabranjenim za promet motornih vozila. - Poku{avamo da rije{imo i taj problem zbog nepravilne tona`e vozila i ostalih segmenata

Crveno svjetlo fizi~kim licima
Za prolaz i zaustavljanje motornim vozilom ulicama zabranjenim za saobra}aj u KS-u izdato je oko 1.800 odobrenja. Luli} je istakao da je odnos izdatih odobrenja otprilike u iznosu pola-pola, odnosno oko 900 odobrenja izdato je raznim ministarstvima, stru~nim slu`bama..., a ostatak pravnim licima. - Prema dostavljenim dokumentima vrlo te{ko mo`emo ocijeniti ~ime se oni bave jer dovoljno je da imate samo samoposlugu, a mi ne znamo koliko vam je dobavlja~a potrebno. Me|utim, odgovorno tvrdim da nijedno fizi~ko lice nije dobilo odobrenje za ulazak u zabranu, izuzev da je u slu~aju sa nekom firmom sklopilo ugovor da svoje privatno vozilo koristi za njihove potrebe. Imamo tu udru`enja ratnih vojnih invalida, Zelenih beretki..., gdje im dajemo odobrenja i po{to neka od tih udru`enja nemaju svoja vozila, ~esto njihov predsjednik ili sekretar stavi vozilo na raspolaganje, napomenuo je ministar prometa.

koje ne mo`emo kontrolisati. Zbog toga dolazi do o{te}enja plo~a. Sada }emo poku{ati ograditi trgove i napraviti centralno mjesto koje }e biti predvi|eno za dostavu. Odatle bi se roba distribuirala malim elektri~nim vozilima ili ru~no, kao {to se radi i u drugim gradovima gdje je u u`em gradskom jezgru zabranjen saobra}aj, pojasnio je Luli}. Iz Ministarstva prometa su naglasili da su svoj posao kvalitetno obavili, ali da je na terenu zakazala podr{ka. - To {to organi reda, odnosno policija, pogre{no tuma~e ovo odobrenje i {to neko ko ga je dobio zloupotrebljava, na to ne mo`e Ministarstvo prometa uticati. Ovo odobrenje ne zna~i haos na ulicama Sarajeva i ako je vozilo parkirano na mjestima gdje je to zabranjeno, zna~i da se ona zloupotrebljavaju. Postavili smo saobra}ajne znakove u saradnji sa PU Stari Grad

Luli}: Policija pogre{no tuma~i odobrenja

i Centar, ali ne mogu djelatnici Ministarstva na terenu rje{avati taj problem, ve} to moraju raditi pripadnici MUP-a, ka-

Pred ~lanovima Vlade godi{nji obra~un bud`eta KS-a

Rashodi manji za 23,3 miliona maraka
Ministarstvo finansija na ~elu sa ministrom Muhamedom Kozadrom za narednu sjednicu Vlade KS-a dostavilo je godi{nji obra~un bud`eta Kantona Sarajevo za fiskalnu 2011. svim ministarstvima. Obra~unom su obuhva}eni bilans stanja na dan, 31. decembar 2011, ra~un prihoda i rashoda, iskazi o kapitalnim izdacima i nov~anim tokovima za period 1. januar - 31. decembar 2011, posebni podaci o platama i broju zaposlenih, godi{nji iskaz o izvr{enju bud`eta, te zabilje{ka Trezora KS-a. U ra~unu prihoda i rashoda za pro{lu godinu navodi se da je za plate i naknade zaposlenih utro{eno 624.861.238 KM, dok je godinu prije u iste svrhe potro{eno 648.196.365 maraka. Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi pove}ani su sa 22.702.559 na 22.825.698 maraka, dok su teku}i transferi (drugim nivoima vlasti, neprofitnim organizacijama i pojedincima) smanjeni sa 300.444.249 u 2010. na 272.529.639 KM u 2011. godini. Sub ven ci je ja vnim pre du z e}ima smanjene su sa 56.889.273 na 52.126.610 maraka, a u 2011. su manji bili i kapitalni transferi, koji su sa 41.252.890 pali na 36.757.135 KM. Prihodi od indirektnih poreza su u 2011. zabilje`ili rast i iznosili su 402.867.765 KM, a i naknade i takse od pru`a nja ja vnih uslu ga su sa

2011. U CIFRAMA Smanjene su subvencije javnim preduze}ima sa 56.889.273 na 52.126.610, dok su doprinosi narasli sa 22.702.559 na 22.825.698 maraka

37.551.766 porasle na 50.783.648 KM. Vi{ak rashoda nad prihodima u 2010. go di ni izno sio je 38.887.886 maraka, dok je on u 2011. tek 1.437.376 KM. Bitno je ista}i i podatak, da je kapitalnih izdataka bilo vi{e (sa 25.966.080 na 32.721.028 KM), ali da su smanjeni izdaci za nabavku stalnih sredstava sa 20.187.673 KM na 18.143.058 maraka.
J. M.

20

SARAJEVSKA HRONIKA

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

ILID@A Spomen-obilje`je `rtvama oslobodila~kog rata

Nova osnovna {kola u Had`i}ima

Nastavak radova sredinom godine
Dosad su ura|eni grubi gra|evinski radovi, a nastavak }e uslijediti nakon {to se osiguraju dva miliona maraka
Izgradnja osnovne {kole u Had`i}ima mogla bi uskoro biti nastavljena, saznajemo u Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih KS-a. [kolu su po~eli graditi prije ~etiri godine, ali je zbog nedostatka sredstava gradnja obustavljena 2011. Po{to su ovogodi{njim kantonalnim bud`etom za ove namjene planirana dva miliona KM i to jedan milion od kredita i isto toliko iz primitaka od javno-privatnog partnerstva, nastavak radova }e uslijediti nakon obezbje|ivanja ovih sredstava.

Kona~an izgled obilje`ja pred zgradom Op}ine

Ure|enje trga do jula
Uskoro }e se znati ime izvo|a~a radova, a druga faza je mnogo lak{a od prve, isti~e Sinanovi}
Prva faza radova izgradnje centralnog spomen-obilje`ja `rtvama oslobodila~kog rata na trgu ispred zgrade Op}ine Ilid`a, ve} odavno je zavr{ena. Kako saznajemo, tender koji je bio raspisan za drugu fazu je zavr{en, ostalo je samo da komisija odabere najpogodnijeg izvo|a~a koji }e ubrzo po izboru po~eti radove. Komisija za javne nabavke bi se trebala sastati ovih dana, tako da }e se ime izvo|a~a uskoro znati. - Kada se odabere izvo|a~ ra do va, pla ni ra no je da se odmah po~ne sa nastavkom gradnje. Druga faza, koja podrazumijeva radove iznad zemlje, mnogo je lak{a od prve, u kojoj su ura|eni zemljani i betonski radovi temelja fontane, betonirane su klupe, te je poplo~an plato. Stoga se o~ekuje da bi ovi zavr{ni radovi trebali biti gotovi za najvi{e tri mjeseca, ako ne i prije, kazao je Mirsad Sinanovi}, pomo}nik na~elnika za bora~ka pitanja Op}ine Ilid`a. Sinanovi} je dodao i kako radovi moraju biti gotovi prije ovogodi{njih izbora, jer ni u kojem slu~aju ne `ele da gradnja ovog spomenika bude dio bilo ~ije predizborne kampanje. U drugoj fazi planirana je izgradnja mermernih stubova razli~ite veli~ine, koji }e biti postavljeni na plato. Na njima }e biti ispisana imena oko 800 {ehida i poginulih boraca te 300 civilnih `rtava, gra|ana koji su `ivjeli u op}ini Ilid`a. Vrijednost projekta je 550 hiljada maraka, a sredstva su osigurali Op}ina Ilid`a, Ministarstvo za bora~ka pitanja KS-a i Fond za izgradnju, o~uvanje i za{titu {ehidskog mezarja i groblja. Spomen-obilje`je bi trebalo biti gotovo sredinom ove godine.
M. PAMUK

Prodaja nekretnina
- Ukupna vrijednost ovog projekta je 4.245.235 KM. Sporazumom je definisano da MinistarAlispahi}: Oru~evi}: Vrijednost Ejubovi}: Spremni projekta je 4.245.235 KM Neravnopravan polo`aj smo pomo}i

OV Centar o ljetnim ba{tama
Proljetna sezona je vrijeme ka da vla sni ci ugos ti telj skih objekata s ciljem postavljanja ljetnih ba{ti i drugih sadr`aja pove}avaju broj zahtjeva u Slu`bi za prostorno ure|enje i komunalne poslove Op}ine Centar za privremeno zauzimanje javne povr{ine. Kako je poznato, Op}insko

Nema opra{tanja duga

vije}e Centar je usvojilo odluku o izmjenama i dopunama odluke o privremenom kori{tenju javnih povr{ina na podru~ju op}ine Centar. Izmjenama i dopunama pomenute odluke se `eli ostvariti efikasnija naplata naknada za kori{tenje javnih povr{ina i sprije~iti zloupotrebe, ali i omogu}iti onim korisnicima koji redovno pla}aju naknadu produ`enje rje{enja bez raspisivanja novog oglasa. - Sada su pravila za sve korisnike javnih povr{ina veoma jasna. Kao prvo, svi }e morati pla}ati svoja zadu`enja najkasnije do 10. u mjesecu, unaprijed za mjesec u kojem `ele dr`ati ljetnu ba{tu ili neki drugi sadr`aj. Drugo, veoma va`na novina jeste da nema vi{e nikome opra{tanja duga po bilo kojem osnovu, odnosno onaj ko ne plati zadu`enje po osnovu kori{tenja javne povr{ine zasigurno }e izgubiti pravo, dobiti zabranu od 5 godina i njegov inventar }e biti uklonjen, istakao je Slaven Kova~evi}, predsjedavaju}i OV-a Centar.

Zavr{ena infrastruktura za novi objekat

Foto: A. KAJMOVI]

stvo obezbijedi 93 posto sredstava, a Op}ina Had`i}i ostalo. Do sada je u izgradnju {kole utro{eno vi{e od 1,5 miliona KM bud`etskih sredstava i zavr{eni su grubi gra|evinski radovi. Me|utim, u bud`etu za 2011. nije bilo planiranih sredstava za ove namjene, pa je izgradnja morala biti obustavljena. O~ekujemo da }e se radovi mo}i nastaviti sredinom ove godine kada }e, najvjerovatnije, bi ti re ali zo van pla ni ra ni iznos od dva miliona KM, kazao nam je resorni ministar Fahrudin Oru~evi}. U Op}ini Had`i}i su istakli kako su svoj dio posla odradili i da samo do Kantona zavisi kada }e se izgradnja {kole nastaviti. - Kako smo obavije{teni, dio sredstava }e se osigurati prodajom odre|enih nekretnina u vlasni{tvu Kantona i dok se to ne zavr{i, ne mogu po~eti radovi. Moramo potra`iti i odgovor od resornog ministarstva da li }emo i kada dobiti milion od kredita,

jer ne bismo voljeli da to bude ujesen kad je kasno za nastavak radova. Op}ina je uradila kompletnu infrastrukturu za {kolu, put, struju, vodu i telefon. Sad je samo do Kantona da nastavi gradnju, jer je to njegova nadle`nost, kazao nam je na~elnik Hamdo Ejubovi}, dodaju}i da je Op}ina spremna da pomogne ukoliko ne{to zatreba, ali u ovogodi{njem bud`etu za {kolu nije ni{ta planirano.

Prijeka potreba
Direktorica O[ 6. mart \enana Alispahi} jo{ jednom je ukazala na veliku optere}enost ove {kole, koja je sa 1.197 u~enika i 53 odjeljenja jedna od najbrojnijih u Kantonu Sarajevo. Prinu|eni su da nastavu obavljaju u tri smjene, a slobodne aktivnosti subotom, {to ne zadovoljava zakonom propisane uslove rada, pa je izgradnja nove {kole zaista nu`na. - Nova {kola je za nas prijeka potreba kako bismo rasteretili

postoje}u. Ne samo da nam nedostaju prostorije ve} su i na{i nastavnici preoptere}eni zbog velikog broja u~enika i nisu adekvatno nagra|eni za svoj rad. Tako|er, bud`etska sredstva koja dobijamo nedovoljna su da se pokriju na{e potrebe, jer se uop{te ne uzima u obzir ogroman broj u~enika koji imamo. Tretirani smo isto kao {kole koje imaju upola manje u~enika, {to nas stavlja u neravnopravan polo`aj, istakla je direktorica Alispahi}. Ona apeluje na sve nadle`ne da {to prije zavr{e novu {kolu, jer je to imperativ ne samo za nastavnike i u~enike ve} i za njihove roditelje i sve koji su uklju~eni u odgojno-vaspitni proces. Kako je kazala, oni tra`e minimum, samo da njihovi |aci idu u dvije smjene kao ve}ina djece i imaju vannastavne aktivnosti radnim danima, nagla{avaju}i da izgradnja {kole nije tro{ak ve} ulaganje u budu}nost.
Z. TURKOVI]

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

SARAJEVSKA HRONIKA
DE@URNI TELEFON

21

NOVO SARAJEVO Konkurs za dodjelu zemlji{ta radi izgradnje podzemnih gara`a

276-982

VA@NIJI TELEFONI

Pregovori o Shopping centru Grbavica
Najve}i problem u glavnom gradu na{e zemlje jeste prona}i parking-mjesto. Svjedoci smo da se gra|ani sve vi{e, zbog manjka mjesta, parkiraju upravo na trotoare, zbog ~ega je njihova prohodnost sve manja. Kako bi rije{ila problem parkiranja, Op}ina Novo Sarajevo 1. juna 2011. godine objavila je konkurs za dodjelu gradskog gra|evinskog zemlji{ta radi izgradnje podzemnih gara`a na koji se niko nije odazvao. - Op}ina }e i ove godine na lokalitetima gdje je potrebno rije{iti pitanje saobra}aja u mirovanju raspisati javne konkurse za dodjelu zemlji{ta u svrhu izgradnje planiranih podzemnih gara`a. To zna~i da }e javni konkursi na koje se niko od investitora nije javio biti obnovljeni, ka`e za Oslobo|enje Zumra Ak{amija, pomo}nica na~elnika za imovinskopravne i geodetske poslove i katastar nekretnina.

U Novom Sarajevu planirana jedna nadzemna i sedam podzemnih gara`a
la ~itav niz metamorfoza zahvaljuju}i nadzi|ivanju i nadogradnjama. Ipak, ~inimo sve kako bi Grbavica postala jo{ bolje i ljep{e mjesto za `ivljenje, isti~e Kold`o.

Lokacije
Planirane podzemne gara`e prema regulacionim planovima Novog Sarajeva su nadzemna u Ulici Nedima Filipovi}a, odnosno iza Klasa (pet eta`a i 900 mjesta), zatim gara`e u ulicama Marka Maruli}a i Sakiba Ni{i}a, kod zgrade Uniprometa (dvije podzemne gara`e i 130 mjesta), u Kolodvorskoj ulici, prekoputa Hitne pomo}i (jedna podzemna gara`a i 154 mjesta), kao i iza supermarketa AS, ispred [ibice (81 mjesto). Iza zgrade Loris i na pijaci Hrasno, predvi|ene su dvije podzemne gara`e, kod Lorisa sa 550 mjesta, a na pijaci 160. U blizini, odnosno iza Robota u Hrasnom, trebala bi biti podzemna gara`a sa 43 parking-mjesta, dok su prekoputa Robota kod benzinske pumpe planirane tri podzemne gara`e sa 810 mjesta.
M. TATAREVI]

Grbavica: Te{ko je na}i slobodno mjesto na parkingu

Nadogradnje
Zakon nala`e da svaki stan ima svoje parking-mjesto {to u na{em gradu za sada nije mogu}e. Stanarima u blizini Shop-

ping centra Grbavica najvi{e problema zadaju “slu~ajni prolaznici” koji kako ne bi pla}ali , parking u gradu, automobile ostavljaju upravo ispred ovog centra. Na~elnik Ned`ad Kold`o u toku ove sedmice trebao bi se sastati sa predstavnicima Ministarstva saobra}aja KS-a i KJKP Rad gdje }e razgovarati o po~etku izgradnje podzemne gara`e

kod Shopping centra, za koji projektna dokumentacija ve} postoji. - Kada je gra|ena Grbavica, nije se moglo voditi ra~una o dovoljnom broju parking-mjesta, tada su standardi bili puno ni`i, a zbog ~ega se ovo naselje i suo~ava sa problemom parkingmjesta. S druge strane, Grbavica je u me|uvremenu pretrpje-

OKOM KAMERE
Razbacano sme}e po trotoarima i parkovima nije ni{ta novo u na{em gradu. Nesavjesni pojedinci i pored svih apela nadle`nih otpatke bacaju gdje god stignu, a najnoviji primjer nekulture pojedinih na{ih sugra|ana je ulaz u Ulici Ferde Hauptmana. Stanari ove i obli`njih zgrada danima se zgro`avaju nad razbacanim sme}em pored kojeg svakodnevno prolaze. Nadamo se da }e uposlenici KJKP Rad u ovom slu~aju reagovati i o~istiti pomenutu zelenu povr{inu, a da }e nesavjesni pojedinci svoje sme}e bacati u kontejner koji se nalazi na desetak metara.

Isklju~enja struje
Zbog odr`avanja energetskih postrojenja danas }e u navedenim vremenskim inter valima bez napajanja elektri~nom energijom ostati sljede}a podru~ja: od 12 do 13.30 sati Lu`ani 1 i 4, a od 8 do 16 sati Buturovi}i, Drozgmetva 1, 2 i 3, Ko{}an i Vran~i}i. U terminu od 9 do 15 sati struje ne}e imati Dugi sokak, Had`i}i kolonija 1, Hotonj 4, Kova~eva, Antuna Hangija, Kupre{ka, Malinovac i Krivoglavci 2, a od 8.30 do 16 sati Gornje Luke 2, Ljubin~i}i i Makljen 2. Od 10.30 do 12 sati bez napajanja }e ostati Lu`ani 2 i 5, a od 13.30 do 15 sati Lu`ani 7 i 8. Mala aleja i Stara Ilid`a ne}e imati struje od 9 do 10.30 sati.

MUP 122, 206-666, 207-777 Vatrogasci 123, 664-115 Hitna pomo} 124, 611-111 NARKO NE 223-333 Pomo} ovisnicima 062/127-751 Porodi~no savjetovali{te 209-112 Nasilje u porodici 222- 000 033/ 223-366, 1209 Klini~ki centar 297-000 Op}a bolnica 285-100 Bolnica Podhrastovi 297-281 Veterinarska stanica 767-025 Prijava tel. kvarova 1272 Telefonski brojevi 1182 Elektrodistribucija 080 02 01 33 Vodovod 210-707, 220-435 Kanalizacija 203-059,668-259 Toplane 650-979, 650-956 Sarajevostan 715-680 KJKP Rad 658-038 Eko telefon 660-000 Ta~no vrijeme 125 [tab CZ KS 472-636, 443-720 Operativni centar Civilne za{tite 121 Prijava kvarova na javnoj rasvjeti 713-100 Dimnja~ar 616-105 Sarajevogas 592-095, 592-096, 592-097, 061/487-787 Gras 293-333 Velepekara 648-505 Bakije 533-763 Pokop 551-370 Pogrebne usluge Mar tinovi} 061 191 010 Pogrebno dru{tvo Jedileri 712-800 Uprava za inspekcijske poslove KS 770-156, od 8 do 14 sati, 061/252-252, od 14 do 22 sata Autobuska stanica 213-100 @eljezni~ka stanica 655-330 Aerodrom Sarajevo 289-100 Izgubljeni prtljag 289-105 Turisti~ki centar 580-999 BIHAMK, pomo} na cesti 1282 Informacije o stanju na putevima 1282 BH Telecom-podr{ka korisnicima 1444 Me|unarodni telefonski brojevi 1183 CENTROTRANS Pozivni centar 090 292 100

Sme}a na izvoz

DE@URNE APOTEKE

BA[^AR[IJA 272-300 MARINDVOR 714-280 NOVO SARAJEVO 713-831 ^ENGI]-VILA 721-620 ILID@A 762-180 DOBRINJA 766-380 ILIJA[ 428-810 HAD@I]I 428-220 VOGO[]A 424-250 INFORMACIJE O LIJEKOVIMA 223-399

PORODILI[TA

7 8

DJEVOJ^ICA DJE^AKA

VOZOVI
Polasci iz Sarajeva:
Zagreb 10.54 i 21.27, Budimpe{ta 6.55, Beograd 11.49, Plo~e 7.05 i 18.18, Zenica 4.34, 12.06 i 19.27, Konjic 7.15, 15.40 - samo radnim danima i 19.10, Kakanj 15.37.

Budimpe{ta 14.35, Zagreb 15 i 22, Kopenhagen / Banja Luka 16 Beograd 6.20 i 16.35, Banja Luka / Kopenhagen 6.30, Zagreb 6.30 i 15.30, Be~ 7.25 i 14.55, Minhen 13.05, Istanbul 13.50 i 18, Ljubljana 14.15, Budimpe{ta 15.05, Ankona 17.55.

Odlasci:

Dolasci u Sarajevo iz:

Zagreb 6.15 i 15.30, Budimpe{ta 21.10, Beo grad 17.28, Plo~e 10.22 i 20.59, Zenica 6.47, 13.33 i 20.54, Konjic 6.40, 12.50 i 18.52, Kakanj 18.35.

AUTOBUSI
Antwerpen, Bruxelles, Liege, Breda i Mastriht utorkom i subotom u 8 sati, Rotterdam ~etvrtkom u 16 sati, Amsterdam iz Mostara utorkom u 8 sati, Amsterdam-via Biha} subotom u 8 sati, Amsterdam - preko Ora{ja srijedom i subotom u 8 sati, Amsterdam preko Bosanskog Broda utorkom u 8 sati, Den Hag utorkom u 8 sati, Utrecht subotom u 8

AVIONI Dolasci:

Ankona 7.40, Istanbul 8.50 i 12.55, Beograd 11.00 i 21.40, Minhen 12.30, Ljubljana 13.45, Be~ 14.05 i 21.40,

sati, Pariz petkom u 9 sati, Berlin ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Dortmund, Essen i Dusseldorf ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 8 sati, Frankfurt, Karlsruhe i Stuttgart svaki dan u 8 sati, Hamburg, Hanover i Kassel subotom u 17 sati, Ingolstadt i Nurnberg ~etvrtkom u 8 i subotom u 17 sati, Be~ i Graz svaki dan u 8 sati, Beograd svaki dan u 6 sati, Ljubljana utorkom, ~etvrtkom i nedjeljom u 20.40 sati, Dubrovnik svaki dan u 7.15, 14.30, 22.30, Vela Luka utorkom, srijedom, petkom i subotom u 11 sati, Pula ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom, subotom i nedjeljom u 6 sati, a petkom i subotom u 18 sati, Rijeka petkom i nedjeljom u 6 sati, Split svaki dan u 7.10 i 21 sat, Makarska svaki dan u 7.45 i 22.15 sati, Zagreb svakim danom u 6.30, 12.30 i 22 sata, HercegNovi svaki dan u 11 sati, Ulcinj svaki dan u 19

sati, Br~ko svakim danom u 6.30, 14 i 15.35 sati, Banja Luka svaki dan u 9.15, 14.30 i 15.30 sati, Bijeljina svaki dan u 5 i 15 sati, Bosanski Brod svaki dan u 12.15 sati, Bosanska Dubica svaki dan u 14.30 sati, Hrenovica svaki dan u 6.30, kao i svaki dan osim nedjelje u 16.30 sati, Pale svaki dan u 6.30, 8, 10, 14 i 15 sati i svaki dan osim nedjelje u 6.30 sati, Zvornik svaki dan u 15.30 sati, Srebrenica svaki dan u 7.10 sati, Biha} svaki dan u 7.30, 13.30 i 22 sata, Bugojno svaki dan u 10, 14 i 19 sati, Gora`de svaki dan u 8, Grada~ac svaki dan u 8.30 i 17 sati, Novi Travnik svaki dan u 13 sati, Ora{je svaki dan u 6.30 sati (preko Tuzle), Olovo svaki dan u 5, 6.30, 7.10, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.30, 15.35, 16, 17, 18 i 20 sati, Sanski Most svaki dan u 15.30 sati, Te{anj svaki dan u 7 i 13.15 sati, Tuzla svaki dan u 5, 6.30, 8.30, 10.30,

11.30, 12.30, 13.30, 14, 15, 15.35, 16, 17 i 18 sati, Tuzla radnim danima u 9.30, Travnik svaki dan u 7.30, 9. 5, 10, 13, 13.30, 14, 15.30, 17.30, 1 19 i 22 sata, Velika Kladu{a svaki dan osim subotom i nedjeljom u 15.30, Visoko svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 10.45, 12, 12.45, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Visoko svaki dan osim subote u 8.15, 8.45, 13.45, 15.15 i 16.30 sati, Kakanj svaki dan osim nedjelje i praznika u 5.45, 7, 10.30, 12, 14.30, 16, 18 i 20 sati, Kakanj svaki dan osim subote, nedjelje i praznika u 13.45 i 16.30 sati, Zenica svaki dan u 21 sat via Visoko i Kakanj, Zenica ponedjeljkom, utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom u 7.30, 9.30, 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30 sati autoputem, Zenica svaki dan osim subotom, nedjeljom i praznikom u 5.30 sati, Zenica svakim danom u 6.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30 sati.

22

KULTURA

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Prvi festival devete umjetnosti
Odr`at }e se od 12. do 15. travnja i na njemu }e biti predstavljen presjek bh. strip-stvarala{tva nastalog pro{le i tijekom ove godine, radovi njema~kih autora...
Prvi festival devete umjetnosti pod nazivom 1. Stripiti Fest, kojeg organizira Udru`enje Drugi ugao, odr`at }e se u Sarajevu od 12. do 15. travnja. Festival, nastao s ciljem promocije bh. autor(ic)a i o~uvanja strip-umjetnosti u BiH, u suradnji s Goethe institutom u BiH, Fondacijom Cure, te Ministarstvom kulture i sporta Kantona Sarajevo, predstavit }e petu izlo`bu bh. strip auto(ic)a, kao i izlo`bu radova o temi @ivot koji `ivim, za koju je natje~aj otvoren do 1. travnja ove godine. Na tri lokacije u Sarajevu u ~etiri dana, saop}ava organizator, 1. Stripiti Fest ponudit }e tri izlo`be koje }e predstaviti presjek bh. strip stvarala{tva nastalog od 2011. do 2012, zatim radove njema~kih strip-autora, kao i najnoviji strip hrvatske umjetnice Helene Jane~i}. Uz diskusije, okrugle stolove, prezentacije bh. i regionalnih izdanja, te Stripiti market, svaki ljubitelj stripova mo}i }e na}i ne{to za sebe. - Posebno nas raduje da }e sa nama tokom cijelog Festivala biti njema~ki autor Reinhard Kleist, ~ije su
Hrvatska umjetnica Helena Jane~i}

vu Uskoro u Saraje Stripiti Fest

Njema~ki autor Reinhard Kleist

knjige (Johnny Cash: I see a darkness, Elvis, Castro) poznate i objavljivane {irom svijeta, najavio je Emir Pa{anovi} u ime Udru`enja Drugi ugao i objasnio da }e Kleist odr`a-

ti vi{e prezentacija u kojima }e govoriti o njema~kim crtanim romanima, kao i o svom dugogodi{njem radu. Govore}i o nastavku promovira-

nja strip-autorica iz regiona, Pa{anovi} je sa zadovoljstvom istakao i dolazak Helene Jane~i} iz Hrvatske. - Strip-album Horny Dyke na rubu konvencije je jedna od rijetkih

knjiga koja je u posljednjih godinu dana izazvala toliko pa`nje {ire javnosti. Zadovoljstvo nam je ugostiti je s izlo`bom njenih strip-tabli, najavio je.

Izlo`ba u Galeriji "Boris Smoje"

HKD Napredak predstavio Zbornik

Ispod povr{ine

Hum i Hercegovina kroz povijest
U organizaciji Glavne podru`nice HKD Napredak, u Mostaru je predstavljen zbornika radova "Hum i Hercegovina kroz povijest", dvodijelni i opse`ni dokumentarno-istra`iva~ki projekt, nastao izravno iz rezultata koje je polu~io me|unarodni znanstveni skup tako|er odr`an u ovom gradu u studenom 2009. Zbornik je tiskan u nakladi Hrvatskoga instituta za povijest iz Zagreba, jer druk~ije vjerojatno ne bi ni bio ukori~en, barem ne sada, kada je ovdje te{ko tiskati i skromnije publikacije, pa su za zgodu ovog mostarskog predstavljanja ovdje stigli i govorili ravnateljica spomenutog instituta dr. sc. Jasna Turkalj, predsjednik Napretkove mostarske Glavne podru`nice dr. sc. Miroslav Palameta, predsjednik Znanstvenog vije}a Instituta dr. sc. Robert Skenderovi}, urednik zbornika dr. sc. Ivo Lu~i}, te uvodni~ar i moderator Ivan Vukoja. Jasna Turkalj je u nekoliko re~enica konceptualno predstavila zbornik koji na 1.600 stranica sadr`i ukupno 46 autorskih priloga znanstvenika iz Hrvatske, BiH i susjednih zemalja, naglasiv{i va`nost zbornika za daljnja istra`ivanja. Palameta je predstavio radove u prvom svesku koji obuhva}aju povijest hercegova~kog podru~ja od najstarijih vremena do okon~anja osman-

Izlo`ba vrlo zanimljivih fotografija otvorena je u sarajevskoj Galeriji "Boris Smoje". Rije~ je o autoru Asadu Heri}u i njegovoj kolekciji "Ispod povr{ine", fotografijama nastalim na Jablani~kom jezeru, ili ta~nije ispod njegove povr{ine. Heri} je iskoristio nizak vodostaj tokom zime i snimao je detalje jezera koji su ina~e pod vodom, otkrivaju}i tako razli~ite tragove vremena. Kao {to je ve} poznato, Jablani~ko jezero je vje{ta~ka akumulacija i prije nego je ona formirana, na spomenutom podru~ju je tekao normalan `ivot, tako da sada{nje dno otkriva mnoge elemente tog `ivota.

- Inspiracija za ove fotografije mi je do{la obilaskom lokacije mezarja koje se nalazi na dnu Jablani~kog jezera, kada sam odlu~io da ga poka`em ljudima, jer ve}ina to nikada nije imala priliku vidjeti. Pored razli~itih ostataka na dnu, mezarje definitivno ima najja~i pe~at, zajedno s ostacima stare austrougarske uskotra~ne pruge, rekao je Heri}. Izlo`ba je otvorena povodom svjetskog Dana voda i donosi 33 fotografije u crno-bijeloj i kolor-tehnici. Nakon Sarajeva, u kojem }e trajati sedam dana, postavka }e biti predstavljena i u Konjicu. N. S.

Sa promocije

ske vlasti, dok je Skenderovi} dao osvrt na radove iz drugog sveska koji se odnose na razdoblje od austrougarske okupacije BiH do suvremenog doba. Slo`ili su se kako su objavljeni radovi napisani na visokoj stru~noj razini, ali tekstove s lako}om mo`e ~itati i {iroka ~itala~ka publika. Urednik Ivo Lu~i} je kazao kako je me|unarodni skup, a time i zbornik, plod `elje i potrebe da se Hercegovina predstavi na druga~iji na~in. - Dugo smo se suo~avali s negiranjem na{eg identiteta i sve onoga {to nam je vrijedno. Hercegovina nije bila istra`ena i poznata upravo zbog neistina. Na tragu svega {to smo do sada napravili najavljujemo i novi znanstveni skup idu}e godine s novim prilozima o povijesti Hercegovine, kazao D. MARIJANOVI] je Lu~i}.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

KULTURA
Danas zavr{ava radionica za 15 finalista takmi~enja

23

Na sceni SARTR-a

Nova predstava "Ze~ija rupa" bit }e izvedena ve~eras na sceni Sarajevskog ratnog teatra, s po~etkom u 20 sati. To je komad koji je nastao prema tekstu Dejvida Lindsaya - Abaiera, koji je svoju najve}u no}nu moru, strah od gubitka djeteta, preto~io u biser savremene dramaturgije, za koji je 2007. dobio Pulitzerovu nagradu. Predstavu je re`irao Robert Raponja, gost iz Hrvatske, koji nije nepoznat na{oj publici (re`irao je predstave koje su nai{le na izvanredan prijem publike: "Ay, Carmela", "Caroline Neuber", "To je raj, lutko moja", "Zagrljenici" i "U plamenu"). I ovoga puta njegov anga`man ukazuje da se radi o takvom tekstu koji ima emotivno upori{te u `ivotnim situacijama, ~esto bolnim ali iskrenim, koje nikoga, ni glumce kao ni publiku, ne ostavljaju ravnodu{nim. "Ze~ija rupa" je duboka, dirljiva drama sa iznena|uju}im momentima briljantnog humora. Predstava je premijerno izve-

Ze~ija rupa Fotopri~a
Ljubomir Todorovi}, Sanja Aleckovi}, Igor Bo{njak, Sulejman Omerba{i}, Senad Tahmaz, Dejan [kipina, Mitar Simiki}, Ma{a Cerovina, Mia Bezjak, Jasmin Brutus, Ivan Koroman, Mahir Vranac, Olja Latinovi}, Ajla Ali} i Suvad Cibra, petnaest je finalista takmi~enja Fotopri~a budu}nosti BiH, koji su protekla ~etiri dana bili sudionici i bes-

budu}nosti BiH

organizirali takmi~enje u fotografiji pod nazivom Fotopri~a budu}nosti BiH. Radilo se o zajedni~kom projektu na koji su pozvani fotografi da svojim fotografijama poka`u svoje vi|enje budu}nosti na{e zemlje. Takmi~enje je privuklo veliku pozornost profesionalnih, ali i amaterskih fotografa {irom BiH i na zadovoljstvo organizatora i stru~nog

Iz predstave

dena 12. novembra i, ako je suditi po dosada{njem uspjehu, bit }e to jo{ jedna hit-predstava. Gluma~ki ansambl predvodi prvakinja SARTR-a Selma Alispahi}, koja je u gotovo svim Rapo-

njinim predstavama bila protagonistom, a ovog puta igraju}i uz partnere Albana Ukaja, Maju Salki}, Jasenka Pa{i}a i Anu Miu Mili}, te go{}u Halimu Mu{i}.
Mr. S.

Dani komedije u Centru za kulturu Sarajevo
platne kreativne fotografske radionice koja se zavr{ava danas, a vodili su je, u prostorijama Goethe instituta u Sarajevu, Paul Lowe (Velika Britanija) i Andy Spyra (Njema~ka). Podsjetit }emo da su British Council u BiH i Goethe institut krajem listopada pro{le godine `irija, stiglo je 46 prijava s veoma interesantnim fotografijama. Stru~ni `iri, sa~injavali su ga Paul Lowe, Andy Spyra i Imrana Kapetanovi} (BiH) je donio odluku o plasmanu prijavljenih kandidata, koji su pozvani da sudjeluju u besplatnoj fotografskoj An. [. radionici.

Solisti ruskog teatra na premijeri u Sarajevu
Iz predstave "Me|uigre" Zijaha Sokolovi}a

Dama s kamelijama
Solista baleta Ekaterinbur{kog teatra Ilia Borodulin gostovat }e na sceni Narodnog pozori{ta Sarajevo 29. i 30. marta u premijeri baleta "Dama s kamelijama". Ilia Borodulin igrat }e glavnu rolu - lik Armana. Njegove partnerice su Tamara Ljubi~i} i Emi Uehara, anga`irane u Baletu NP-a Sarajevo. Balet "Dama s kamelijama" u Sarajevu je postavio koreograf Vasilij Medvedev, a njegov asistent je Stanislav Fe~o. Libreto je, prema romanu A. Dime sina i opere G. Verdija "Travijata", uredila Yana Temiz. Ista grupa autora postavila je i balet "Katja i princ Sijama" u Ekaterinbur{kom teatru. Dirigiranje i ure|ivanje partiture "Dame s kamelijama" rad je glavnog po~asnog dirigenta Ekaterinbur{kog teatra i dirigenta Bolj{og teatra, maestra Mikhaila Granovskog. Baletni umjetnici Ekaterinburg teatra Opere i baleta ne gostuju prvi put u Bosni i Hercegovini. Pro{le godine su solisti ovog ruskog teatra u~estvovali na Balet Festu Sarajevo kao

Smijeh je lijek
Na manifestaciji }e od 2. do 6. aprila biti izvedeno pet predstava
Centar za kulturu Sarajevo (Jeli}eva 1), pod pokroviteljstvom Op}ine Centar, u aprilu organizuje manifestaciju Dani komedije "Smijeh je lijek". Vo|eni idejom da smijeh poma`e da se umanji stres i da se lak{e prebrode frustriraju}e i te{ke `ivotne situacije, organizatori }e na jednom mjestu okupiti doma}e i regionalne teatarske trupe koje }e izvesti pet predstava. Manifestaciju }e otvoriti Zijah Sokolovi} 2. aprila sa kabareom "Me|uigre 0-24", koji se poigrava temama iz porodi~nog `ivota. Kao {to smo i navikli od Sokolovi}a, mo`emo biti spremni na mnogo improvizacije, tako da ~ak i ako ste gledali ovu predstavu ranije, ona slijede}i put ne}e biti ista. Teatar Mungos iz Tuzle gostova}e 3. aprila sa predstavom "Ne igraj na Engleze", sa Draganom Piri}em, Ademirom Hogi}em i [a ba nom Muj ka no vi}em u glavnim ulogama. Tema predstave je generacijski problem koji izaziva kla|enje kod mladih ljudi. Predstava koja je oborila rekorde gledanosti zadnjih mjeseci "Ja, mahalu{a" Indire Ku~uk Sorgu~ na repertoaru je 4. aprila. U urnebesnoj komediji u kojoj su glavne uloge ostvarili Nela \enisijevi} i Nenad Te{i} obra|uje se tema mu{ko-`enskih odnosa u specifi~nom kabare izra`aju, spoju humora i muzike. Na festivalu komedije nastupi}e i gosti iz susjednih zemalja. Iz Srbije 5. aprila dolazi Kraljeva~ko pozori{te sa predstavom "Rogonja" An|ela Beolokoa, u re`iji Miodraga Dinulovi}a. Zaplet ove komedije koja je imala ~ak 12 premijera {irom svijeta po~inje kada dva mu{karca otkriju da ve} pet godina `ive u braku sa istom `enom. Teatar Grdelin iz Zagreba gostova}e zadnji dan manifestacije, 6. aprila, sa satiri~nom komedijom "Bog, `urim, nazovi", u re`iji Zorana Mu`i}a. U predstavi se mije{aju dva nivoa: prvi ima namjeru ismijati sada{njost i sve okolnosti u kojima se ljudi osje}aju zarobljeni i sputani. Drugi nivo je "uklije{ten u sada{njost", u kojoj se isprepli}u na{e svakodnevne sudbine, a koji postavlja pitanje: Ima li mjesta za iluziju i kako je sa~uvati? Sve predstave po~inju u 20 sati, a bi}e izvedene u Centru za kulturu Sarajevo. N. S.

Plakat za predstavu Design: B. DURSUM

po~asni gosti. Solisti su se predstavili trosatnim programom sa numerama baletnih klasika. Nastupali su dva dana pred prepunim gledali{tem Narodnog pozori{ta Sarajevo. Balet u koreografiji V. Medvedeva "Dama s kamelijama" premijerno }e biti izveden 29. i 30. marta u 19.30 sati u Narodnom pozori{tu Sarajevo. Mr. S.

24

OGLASI

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

@eljo pove}ao prednost nakon 18. kola Premijer lige

Osim kritikovao igra~e,
Intervju Ervin Zukanovi} Ko{arka Armin ^engi} od Vogo{}e do Bosne
Foto: D. ]UMUROVI]

HVALIO NAVIJA^E

26 FUDBAL @eljezni~ar te{kom mukom slavio protiv Travnika

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Osim kritikovao igra~e, hvalio navija~e
@eljine zvijezde podbacile, ali ne}e biti ka`njeni nov~ano, s tim {to ih ne}e zaobi}i gnjev nezadovoljnog Osima Navija~i su nas bodrili, iako to nismo zaslu`ili, a da ih je kojim slu~ajem bilo manje, sigurno bismo izgubili, smatra Amar Osim
Oli~enje mudrosti je kad si svjestan svojih gre{aka i kada si dovoljno samokriti~an da to prizna{. Rijetki su treneri u na{oj zemlji koji priznaju kada naprave gre{ku, jer obi~no su im za poraze krive sudije, vrijeme, globalno zagrijavanje ili ne{to sasvim drugo, a jo{ rje|i oni koji su, i kad njihov tim pobje|uje, svjesni da ne{to ne {tima. tup svojih "zvijezda". "Svi su govorili o tome kako }emo ubjedljivo pobijediti, kako }emo nekome poderati, da ne govorim koji dio tijela, a vrlo lako je moglo zav{iti druga~ije. Prvi dio smo odigrali katastrofalno lo{e, a kasnije smo uspjeli stvoriti neki pritisak i dati taj gol. Mo`da i ja snosim dio krivice {to nisam igra~e uspio vratiti u normalu poslije nezaslu`eno ubjedljive pobjede u Prijedoru. Me|utim, ovo mo`e biti i dobar znak da }emo na kraju sezone slaviti, jer kad ovako igra{ lo{e, a pobijedi{, onda bi to moglo ne{to i zna~iti", smatra Osim, koji je nezadovoljan igrom svojih najskupljih igra~a. "Slaba igra na{ih zvijezda, koji zara|uju vi{e nego svi igra~i Travnika, posebna je pri~a. Navija~i su nas bodrili, iako to nismo zaslu`ili, a da ih je kojim slu~ajem bilo manje, sigurno bismo izgubili. Koliko god da sam ih kritikovao ranije {to nisu dolazili na utakmice, kada smo igrali dobro, protiv Travnika su bili daleko, daleko ispred igre. U narednim utakmicama, ukoliko se pojave opet, potrudi}emo se da im se odu`imo." Osim priznaje kako nije gledao Travni~ane tokom priprema, ali da svaka ekipa koja do|e na Grbavicu sti`e rastere}ena, jer mo`e samo dobiti, ne i izgubiti, a dodaje kako uprkos kritikama njegovi
Adilovi} nije uspio matirati Travni~ane

Fotosi: D. ]UMUROVI]

Priznanje Jugu
"Pohvalio bih nesvakida{nji ambijent, te odao priznanje Jugu koji je napunio svoju tribinu, a da utakmica bude na nivou, potrudile su se obje ekipe, s tim {to smo mi nastupali, a Travnik igrao", kriti~ki se osvrnuo Osim na nas-

DOBAR PREDZNAK Mo`da i ja snosim dio krivice {to nisam igra~e uspio vratiti u normalu poslije nezaslu`eno ubjedljive pobjede u Prijedoru. Me|utim, ovo mo`e biti i dobar znak da }emo na kraju sezone slaviti, jer kad ovako igra{ lo{e, a pobijedi{, onda bi to moglo ne{to i zna~iti
igra~i ne}e biti nov~ano ka`njeni. Poznavaju}i Osima, mo`da bi bilo i bolje da ih kazni nov~ano, a da ih po{tedi onoga {to im slijedi – verbalna kazna. "Ne}e biti ka`njeni jer smo pobijedili, a to je najbitnije od svega. Me|utim, pojedinci }e ~uti {ta im slijedi. Pobijedili smo jer smo u velikoj seriji, jer imamo pobjedni~ki duh, ali lako je moglo zavr{iti druga~ije. Da bismo zadr`ali pozitivnu seriju, moramo radikalno promijeniti pristup igri", rekao je menad`er

@elje, koji je mogao na kraju slaviti i sa 2:0 da je Selimovi} bio prisebniji, ali... "Da je zavr{ilo 2:0, bilo bi nezaslu`eno", dodaje Osim, koji je pohvalio tek trojicu igra~a – Svraku, Zoloti}a i neumornog Kvesi}a, koji je od po~etka sezone standardno dobar.

Povreda Kerle
"Ne potcjenjuju}i njih, to pokazuje da u ekipi, gdje su oni najbolji, ne{to ne {tima. Od njih se ne o~ekuje da budu najbolji, ve} od 'zvijezda', koji su prehodali utakmicu“ u kriti~nom tonu je zavr{io , Amar Osim, koji je ve} na poluvremenu mijenjao Vasili}a i Bekri}a zbog lo{e igre, a bio je nezadovoljan i nastupom Zebe, Adilovi}a, pa i Selimovi}a, koji je uprkos postignutom golu, igrao lo{e. Tako|er, Osim je priznao da je pogrije{io misle}i da Be{lija mo`e igrati na desnom boku, s obzirom na to da je mnogo opasniji u ofanzivi, te da mu je `ao zbog povrede Kerle, koji je ulaskom unio agresivnost u igru plavog tima. J. LIGATA

Navija~i @elje tra`e da im se dozvoli odlazak na gostovanja

Travnik nije razo~arao na Grbavici

Arapovi}: @eljo kao Barca i Real
Bitno je da nismo razo~arali navija~e. @eljo }e biti prvak i drugoplasiranom }e pobje}i najmanje 12 bodova, tvrdi trener Travni~ana
Na Grbavici su u proljetnom dijelu sezone gostovali [iroki Brijeg i Borac, dvije ekipe koje uz @eljezni~ar jure dva trofeja, ali njihov nastup ostao je u sjeni subotnjeg izdanja Travnika koji je skupo prodao ko`u protiv lidera Premijer lige BiH. Veziri su pora`eni minimalnim rezultatom 0:1, ali da je utakmica zavr{ila remijem ili pobjedom gostiju, ne bi bilo nezaslu`eno. zavr{nici imali malo vi{e koncentracije, Grbavicu su mogli napustiti pjevaju}i. Mo`da je tome kumovao i trener koji je u drugom poluvremenu s terena izveo dvojicu najbr`ih igra~a u svom timu. "Bili su previ{e brzi. Da znaju malo vi{e driblati, bili bi pravi igra~i i tada sigurno ne bi igrali za Travnik. Naravno, nemam zamjerki na njihovu igru jer su odradili svoj dio posla. Mi smo mlada i perspektivna ekipa i svoj kvalitet dokazat }emo u narednim utakmicama. Sada nam je najbitnija Zvijezda koja narednog vikenda gostuje na Piroti. U usponu smo forme i odigramo li ovako kao protiv @elje, pobjeda ne}e do}i u pitanje", kazao je strateg Travni~ana.
S. [.

Golman Fejzi} je igra~e @elje dovodio do ludila

Foto: D. ]UMUROVI]

"Da ne bude zabune, zadovoljan sam i rezultatom", rekao je na startu Husnija Arapovi}, trener Travnika, objasniv{i razloge:

"Igrali smo protiv ekipe koja je na prvom mjestu, koja je kod nas kao Barcelona i Real u [paniji. Bitno je da nismo razo~ara-

li navija~e. @eljo }e biti prvak i drugoplasiranom }e pobje}i najmanje 12 bodova." Da su Arapovi}evi izabranici u

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

FUDBAL
Premijer liga BiH
UTA POB NER POR D:P-G

27
BOSNA I HERCEGOVINA
18. kolo
BOD

Vele` - Sarajevo 0:0

Remi u me~u za zaborav
Igra obje ekipe nije mogla zadovoljiti publiku, a ro|eni mogu `aliti za propu{tenim prilikama koje su bile izglednije od bordo tima koji je dva puta {utirao u okvir protivni~kog gola
Stadion u Vrap~i}ima. Gledalaca 2.500. Sudija: Eldin Jakupovi} (Biha}) - 7, pomo}nici: Elvis Pro{i} (Cazin) i Asmir Budimli} (Biha}). @uti kartoni: Hebibovi} (Vele`), Sulji} (Sarajevo). VELE@: Bandovi} 6, Mahini} 6, Ceri} 6,5, Hebibovi} 6, Laki~evi} 6, Kodro 6, Zvoni} 6, Jugo 6, Pehli} 6 (od 61. Hajdarevi} 6), Oki} 6 (od 68. H. Hand`i} -), Brkovi} 6,5 (od 79. Demi} -). Trener: Mirza Vare{anovi}. SARAJEVO: Adilovi} 7, Belo{evi} 5,5, Tatomirovi} 6, Torlak 6 (od 82. Dupovac -), Zrnanovi} 6, Husi} 5,5, Sesar 6, [}epanovi} 5,5, Obu}a 6, Sulji} 6, Krpi} 5 (od 67. Haski} -). Trener: Dragan Jovi}. Vele` i Sarajevo remizirali su 0:0 u me~u 18. kola Premijer lige, u kojem je mostarski tim imao vi{e prilika, a bordo tim pru`io igru ispod o~ekivanja. Ro|eni mogu `aliti za propu{tenim, dok su izabranici Dragana Jovi}a osvojili bod kojim su se vratili na tre}e mjesto na tabeli. U 25. minuti Krpi} je proigrao Obu}u, ~iji je {ut sa desetak metara zaustavio golman doma}ina Bandovi}. Ovo je bio prvi udarac u okvir gola u derbiju starih rivala ko ji ni je po nu dio ve}a

1. @eljezni~ar 2. [iroki Brijeg 3. Sarajevo 4. Borac 5. Zrinjski 6. Olimpic 7. Zvijezda 8. Vele` 9. ^elik 10. Sloboda 11. GO[K 12. Rudar 13. Leotar 14. Travnik 15. Kozara 16. Slavija

Vele` i Sarajevo odigrali bez golova i ve}ih uzbu|enja

uzbu|enja. U 32. minuti Vele` je zaprijetio preko Brkovi}a, koji je pogodio pre~ku sna`nim udarcem sa 25 metara. Ro|eni su propustili jo{ jednu {ansu u 42. minuti kada je Laki~evi} centrirao sa lijeve strane, a Brkovi} glavom sa {est metara bio neprecizan. Doma}in je krenuo napada~ki u drugom poluvremenu, a uda-

rac Zvoni}a glavom sa pet metara u 48. minuti zavr{io je visoko preko gola. Pet minuta kasnije Jugo je slabo pucao sa deset metara iskosa sa lijeve strane. Vele`, koji je imao inicijativu mogao je do vodstva u 66. minuti, ali je udarac rezerviste Hajdarevi}a iz blizine izvanredno odbranio golman bordo tima Adilovi}. Malo kasnije tim sa Ko{eva poku{ao je

preko Obu}e, ali nije bilo opasnosti po gol Bandovi}a. U 85. minuti Obu}a je pro{ao po lijevoj strani i ubacio za Sesara, koji se nije sna{ao u izglednoj situaciji. Drugi {ut u okvir gola Sarajevo je uputilo u sudijskoj nadoknadi vremena preko Sulji}a, koji je pucao sa 20 metara, a Bandovi} je bio siguran.
Z. R.

14 2 2 40:10 44 10 6 2 26:8 36 10 3 5 29:16 33 10 3 5 26:16 33 8 7 3 29:21 31 9 3 6 25:15 30 7 5 6 22:19 26 6 6 6 19:19 24 6 6 6 20:22 24 6 2 10 12:28 20 4 7 7 12:16 19 5 3 10 15:28 18 4 4 10 14:22 16 4 4 10 22:35 16 3 6 9 10:18 15 4 1 13 16:44 13 Rezultati ZENICA: ^elik - Slavija 1:2 (Smriko 33 - Todorovi} 56, Ra{evi} 89) TUZLA: Sloboda - Leotar 2:1 (J. Me{anovi} 8, [migalovi} 51 - Stojanovski 80) GRADA^AC: Zvijezda - Rudar Prijedor 2:0 (Jusi} 80, E. Halilovi} 90+3) SARAJEVO: Olimpic - Zrinjski 3:0 (Vidovi} 47, Harba 49, Vuj~i} 81) BANJA LUKA: Borac - [iroki Brijeg 0:0 SARAJEVO: @eljezni~ar - Travnik 1:0 (Selimovi} 55) MOSTAR: Vele` - Sarajevo 0:0 GABELA: GO[K - Kozara 0:0 Idu}e kolo (31. mart/1. april) SARAJEVO: Olimpic - ^elik MOSTAR: Zrinjski - @eljezni~ar TRAVNIK: Travnik - Zvijezda PRIJEDOR: Rudar - Borac [IROKI BRIJEG: [iroki Brijeg - Sloboda TREBINJE: Leotar - GO[K BOS. GRADI[KA: Kozara - Vele` SARAJEVO: Sarajevo - Slavija

18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

Englezi {pekuli{u

GO[K - Kozara 0:0

Gosti se odbranili
Stadion Podavala. Gledatelja oko 300. Sudac: Husein Terzi} (Travnik) 7. Pomo}nici: Sreten Udov~i} (Prijedor) i Stevo Peri} (Bijeljina). @uti kartoni: Maleti}, Kova~evi}, Studen, Gnjati}, Stjepanovi} (Kozara) GO[K: Schreng 6, @deri} 5,5, Diogo 6 (od 88. [abanovi} - ), Zurak 5,5, Helvida 5,5, ]ulum 6,5 (od 78. Menalo - ), Tomi} 5,5, Zlomisli} 5,5, D`afi} 5,5, Kari} 6,5, Grgi} 6,5 (od 85. Hrka} - ). Trener: Boris Gavran. KOZARA: Kozi} 7, [kori} 5,5 (od 60. Leti} 5,5), Kova~evi} 6, Damjanovi} 5,5 (od 71. Baji} - ), Peji} 5,5, Studen 6, Maleti} 6,5, Stjepanovi}, Stan~i} 6 (od 82. Koji} - ), Gnjati} 5,5, Gigovi} 5,5. Trener: Vlado Jagodi} Iako su doma}ini napadali sve vrijeme utakmice, nisu uspjeli da iskoriste ni jednu priliku, a najizgledniju je imao Grgi}, kada je u 32. minutu iz slobodnog udarca pogodio stativu. Trener Gavran poku{ao je izmjenama da unese promjenu u napade svoge tima, ali je iskusni strateg Jagodi} dobro zatvorio prilaze prema golu Prijedor~ana.
E. M. Ho}e li Capello i Terry ponovo sara|ivati?

Mre`e su mirovale na stadionu Podavala

Zahirovi} strijelac u porazu Spartaka (N)
Reprezentativac BiH Adnan Zahirovi} bio je strijelac u porazu Spartaka iz Nalchika od Rostova sa 2:1 u {estom kolu Premijer lige Rusije za opstanak. Rostov je poveo u 11. minuti golom Bracamonte, a 19 minuta kasnije Kornel Salata je pove}ao prednost izvanrednim golom makazicama sa ivice kaznenog prostora. U 61. minuti tim iz Nalchika ubla`io je poraz golom Zahirovi}a. Lokomotiv iz Moskve pobijedio je gradskog rivala CSKA sa 2:0 u Ligi za prvaka Rusije. Strijelci su bili Pavlyuchenko u 10. i Caicedo u 34. minuti. Fudbaleri na{e selekcije Senijad Ibri~i} iz Lokomotiva i Elvir Rahimi} iz CSKA posmatrali su moskovski derbi sa tribina. Spartak Moskva pobijedio je Dinamo sa 3:1 u play-offu za prvaka. U redovima pora`ene ekipe veznjak bh. selekcije Zvjezdan Misimovi} odigrao je cijelu utakmicu. Golove za pobjedni~ki tim postigli su Emenike u 30, Noboa autogol u 70. i Ari u 90 minuti, a za doma}e Samedov u 45.
Z. R.

Chelsea nani{anio Capella
Fabio Capello, doskora{nji selektor Engleske mogao bi naljeto sjesti na klupu Chelsea, pi{u engleski mediji. Italijan je podnio ostavku na selektorsku poziciju, nakon {to je FA oduzeo kapitensku traku, Johnu Terryu, a bude li sudbina htjela biv{i selektor i biv{i kapiten ponovo bi mogli sara|ivati. En gle zi na vo de da Ro man Abramovi~ ne}e {tediti novac kako bi prona{ao adekvatno rije{enje za trenersku poziciju nakon {to je Andre Villas-Boas nedavno dobio otkaz. Portugalca je naslijedio Roberto di Matteo, ali te{ko je o~ekivati da on na klupi do~eka i start naredne sezone. Ili se mo`da desi ~udo...

FUDBAL Nakon poraza od Slavije na Bilinom polju

28

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Ni{ta nije namje{teno, ^elik je o~ajan
Nakon poraza od posljednjeplasirane ekipe Premijer lige, Slavije na Bilinom polju, u taboru zeni~kog kluba su svjesni da se upalio alarm te da moraju hitno konsolidovati svoje redove. Iako je bilo raznoraznih pri~a o mogu}em namje{tanju utakmice, u ^eliku tvrde da nisu u~estvovali u mutnim radnjama, a da je poraz pokazatelj koliko je o~ajna bila igra crveno-crnih pogotovo u drugom dijelu.

Bilo je dosta pri~a oko ove utakmice kako }e ^elik dati bodove Slaviji... Bratu ro|enom ne bih dao da me pobijedi, ka`e trener Amir Japaur
Beganovi} podnio ostavku. Bilo je dosta pri~a oko ove utakmice kako }e ^elik dati bodove Slaviji... Ja bratu ro|enom ne bih dao da me pobijedi. Kada igram klikera, volim pobijediti. Tako sam pripremao ekipu u ova dva dana, da idemo na pobjedu, me|utim, vidjeli ste {ta se dogodilo” kazao je nakon me~a Amir , Japaur.

Uzaludna upozorenja
On je objasnio kako je o Slaviji znao da ima kvaliteta i da su vrlo opasni iz kontranapada i na to posebno pripremao ekipu. “Mi smo otvorili dobro utakmnicu, pogodili stativu, postigli pogodak (Jasmin Smriko 33. minut), propustili ~etiri-pet prilika i na odmor oti{li sa predno{}u. U svla~ionici sam rekao da oni ne}e mijenjati igru, da mogu samo osvje`iti ekipu sa Zebom i Be{lijom i da idemo mirno nastaviti. Rekao sam im da ne srljaju i ~uvamo svoj gol. Me|utim, nakon primljenog gola moji igra~i su jednostavno stali. Nakon toga je bilo samo pitanje vremena kada }emo primiti drugi gol. Iako smo imali jednu stopostotnu {ansu, nismo je iskoristili i uslijedila je kazna” rekao je Japaur koji je , dodao da su mu protekla tri dana bila najte`a u karijeri i kao igra~a i kao trenera. Do gola Slaviji, ^elik je, veli, dominirao, a onda sve je stalo...
M. DAJI]

Brojne te{ko}e
Iako je u jesenjem dijelu sakupljeno dovoljno bodova da se ne mora razmi{ljati o opstanku u dru{tvu najboljih, u ^eliku su se suo~ili sa brojnim problemima ve} na staru proljetnog dijela sezone. Od mogu}ih devet bodova (sa Vele`om i Slavijom ku}i i Zrinjskim na strani) osvojena su tek dva boda. [ef struke Elvedin Beganovi} je podnio ostavku prije ~etiri dana, a dvojica mladih igra~a Haris He}o i Aldin [i{i} su suspendovani zbog tu~e na treningu, zbog ~ega je Beganovi} oti{ao. To je bio povod, a razloga za to mo`da ima i vi{e, jer kako je rekao direktor kluba Alija Por~a, {ef struke je bio izlo`en pritiscima s vana. On je to pak demantovao, ali javna je tajna da u na{im doma}im klubovima menad`eri igra~a, roditelji igra~a, ~lanovi Uprave, sponzori, klupske legende, navija~i i mno-

Vlado ^aplji} i Amir Japaur na press konferenciji

Foto: M. TUNOVI]

gi drugi, javnosti znani ili neznani, ~esto mije{aju i kroje sastave, klupsku politiku... Uglavnom, ekipu je silom prilika preuzeo Beganovi}ev doju~era{nji pomo}nik Amir Japaur i u svom debiju do`ivio poraz. Savladao ga je, tako|er debitant trener u na{oj ligi, Vlado ^aplji}, itekako poznat i priznat stoper, koji je bio ~lan @eljine generacije koja je dogurala do polufinala Kupa UEFA 1984. godine, a kasnije i ~lan beogradskog Partizana i zagreba~kog Dinama. “Vrlo te{ka je situacija u klubu. Ja sam kao vojnik kluba morao naslijediti da vodim ovaj tim nakon {to je moj {ef Elvedin

Minuta {utnje za [ljoku i sestre Prusac
Prije utakmice sa Slavijom minutom {utnje odata je po~ast Kemalu [ljoki i tragi~no stradalim sestrama Emili (17) i Nini (7) Prusac. [ljoka je biv{i prvotimac ^elika, koji je igrao u generaciji Reni}a, Gavrana, Buze, Hafizovi}a, Gradin~i}a, Prodanovi}a, Bloudeka, Hajduka, Pele{a i drugih, koji je preminuo u {vedskom gradu NorrkoKemal [ljoka ping u kojem je `ivio od 1992. godine. U ^eliku je proveo ~etiri sezone. Za [ljoku nije bilo izgubljene lopte i kao takvog odbrambenog igra~a navija~i su ga izuzetno voljeli. Igrao je i ~uvenu prijateljsku utakmicu sa londonskim Chelseaom na Bilinom polju 1974. godine (rezultat 4:4). Po izbijanju rata, odlazi sa porodicom u [vedsku, gdje okuplja omladinu iz Bosne i Hercegovine i osniva Nogometni klub Bosna i takmi~e se u regionalnoj ligi Norrkopinga.

^elik sara|uje sa osnovnim {kolama

Vlado ^aplji} pobjedom debitovao na klupi Slavije

Hrabrost se isplatila
Debi na klupi Slavije Vladi ^aplji}u ostat }e u lijepom sje}anju. Njegovi fudbaleri u Zenici su savladali ^elik rezultatom 2:1, ~ime su uhvatili posljednji voz u borbi za opstanak u elitnom razredu bh. fudbala. "Bila je to izuzetno te{ka utakmica za nas. Gledao sam oba me~a ^elika na otvaranju drugog dijela sezone. Vidio sam da imaju izuzetno kvalitetnu ekipu. Imaju igra~e koji su jaki individualci, i sigurno time je na{ uspjeh jo{ ve}i. Do{ao sam u nezavidnu situaciju jer dosta svojih igra~a ni ne poznajem, pa sam odabrao pobjedni~ki sastav iz prvog kola. Poku{ao sam da ih motivi{em i da odigramo tako da uzdignutog ~ela odemo sa stadiona. Uspjeli smo i hrabrost nam se isplatila, te smo osvojili tri jako va`na boda za opstanak i sigurno da je ovo mojim momcima i motiv za Slavija je uhvatila posljednji voz u dalje", rekao je ^aplji}. Mi. D. borbi za opstanak Foto: M. TUNOVI]

Ulaznice za u~enike O[ "Musa ]azim ]ati}"

Nagrada za odlika{e
Nogometni klub ^elik zapo~eo je sa realizacijom projekta saradnje sa osnovnim {kolama u Zenici. Cilj projekta je privu}i na stadion mlade navija~e, a tokom projekta, najuspje{niji u~enici dobi}e skromne poklone od NK ^elik. Marketing-slu`ba NK ^elik je krenula sa realizacijom projekta, koji obuhva}a posjete gradskim {kolama, podjelu ulaznica za utakmice i razgovor sa najuspje{nijim u~enicima zavr{nih razreda. Od utakmice sa Slavijom, pa sve do kraja ove sezone Premijer lige, NK ^elik }e za svaku doma}u utakmicu posjetiti po jednu {kolu i pozvati u~enike na utakmicu. Prva je izabrana Osnovna {kola "Musa ]azim ]ati}", koju su posjetili {ef marketinga Kluba Adi Had`iosmanovi}, te kapiten Emir Jusi} i ponajbolji igra~ Avdija Vr{ajevi}. Oni su odlika{ima iz osmih razreda podijelili ulaznice za zapadnu tribinu stadiona Bilino polje za utakmicu izme|u ^elika i Slavije. Pored ove {kole, vi{e od stotinu ulaznica podijeljeno je i u ostalim {kolama, a za dvije sedmice pred novu doma}u utakmicu delegacija kluba posjetit }e drugu {kolu. "@elimo da na stadion privu~emo omladinu svih profila, a istovremeno `elimo da podstaknemo i promovi{emo istinske vrijednosti i dobro u~enje kod na{ih mladih sugra|ana i navija~a ^elika. Sigurni smo da }e ova na{a ideja i ovaj na{ projekat imati podr{ku javnosti i svih na{ih naviMi. D. ja~a", isti~u iz ^elika.

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

ME\UNARODNI SPORT
FRANCUSKA
La Championnat
UTA POB NER POR D:P-G

29
29. kolo
BOD

LE CHAMPIONNAT Valenciennes savladao Rennes

Lyon bolji od Sochauxa
Golom Oliviera Girouda u 89. minuti Montpellier pobijedio St. Etienne sa 1:0 • Lille kao gost ubjedljivo nadigrao Evian 3:0
Valenciennes je savladao Rennes sa 1:0 u 29. kolu fudbalskog prvenstva Francuske. Iako je Rennes bio opasnija ekipa i imao ve}i posjed lopte (63 posto) i ve}i broj udaraca prema golu (15-5), njegovi igra~i bili su izuzetno neprecizni. Valenciennes se tako uspio revan{irati za poraz od Rennesa (1:3) u ~etvrtfinalu Kupa Francuske prije tri dana i ostva rio de ve tu ovo se zon sku prvenstvenu pobjedu. Lyon je bio bolji od Sochauxa rezultatom 2:1. Doma}in je poveo preko biv{eg stopera zagreba~kog Dinama Dejana Lovrena ve} u ~etvrtoj minuti, kada je glavom pogodio gornji desni ugao protivni~kog gola, nakon ubacivanja Kima Källströma iz slobodnog udarca. Drugi gol za Lyon postigao je Bafetimbi Gomis u 60. minuti, dok je po~asni gol za Sochaux zabio Modibo Maiaga u 71. minuti. Lyon je zabilje`io tre}u uzastopnu prvenstvenu po bje du, odno sno ~et vrtu u svim takmi~enjima. Golom Oliviera Girouda u 89. minuti Montpellier je pobijedio St. Etienne sa 1:0. Marseille ve} osmu utakmicu u svim takmi~enjima ne zna za pobjedu. Na gostovanju kod Nice odigrao je 1:1, mada je vodio pogotkom Andrea Ayewa iz 56. minute. U drugoj minuti sudijske nadoknade prvog dijela Marseille je ostao s igra~em manje nakon crvenog kartona Charlesa Kaborea, a Luciano Monzon u 76. minuti je izjedna~io rezultat iz jedanaesterca. Ajaccio i Lorient podijelili su bodove 1:1. Nancy je kao gost slavio trijumf nad Brestom sa 1:0. Gol odluke postigao je Bakaye Traore u 18. Puni plijen na gostovanju osvojio je i Lille, koji je ubjedljivo nadigrao Evian sa 3:0. Strijelci su bili Eden Hazard u 36. iz penala, Dimitri Florent Payet u 55. i Benoit Pedretti u 67. minuti.
Nice i Marseille remizirali: Elliot Grandin i Andre Ayew u duelu
Reuters

1. Montpellier 2. PSG 3. Lille 4. Toulouse 5. Lyon 6. St. Etienne 7. Rennes 8. Marseille 9. Bordeaux 10. Evian 11. Valencien. 12. Nancy 13. Dijon 14.Lorient 15. Ajaccio 16. Brest 17. Caen 18. Nice 19. Sochaux 20. Auxerre

29 28 29 29 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

18 17 14 14 15 13 12 10 10 9 9 8 9 7 7 5 7 6 6 4

6 8 11 8 4 7 8 10 10 9 7 9 6 11 10 15 8 10 9 12

5 3 4 7 10 9 9 9 8 11 13 12 14 11 12 9 14 13 14 13

53:27 52:29 53:31 31:24 46:36 35:31 37:33 36:30 34:31 41:43 29:34 27:36 36:48 28:37 31:49 23:27 32:44 27:34 29:45 33:44

60 59 53 50 49 46 44 40 40 36 34 33 33 32 31 30 29 28 27 24

REZULTATI Valenciennes - Rennes 1:0 (Danic 13pen) Ajaccio - Lorient 1:1 (Ilan 60 - Bourillon 5) Brest - Nancy 0:1 (Traore 18) Evian - Lille 0:3 (Hazard 36pen, Payet 55, Pedret ti 67) Lyon - Sochaux 2:1 (Lovren 4, Gomis 60 - Maiga 71) Montpellier - St. Etienne 1:0 (Giroud 89) Nice - Marseille 1:1 (Monzon 76pen - A. Ayew 56) Dijon - Caen 2:0 (Kone 21, Sankhare 69) Toulouse - Auxerre 1:0 (Tabanou 38) Paris S.G. - Bordeaux (sino})

Z. R.

1. HNL I Alispahi} strijelac za Modre

Dinamo protutnjao

kroz Vara`din
Na{ reprezentativac u igru je u{ao u 68. minuti, a samo dva minuta kasnije postigao je pogodak
Zagreba~ki Dinamo napravio je jo{ jedan korak ka odbrani naslova prvaka Hrvatske. Modri su, rezultatski gledano, protutnjali kroz Vara`din savladav{i istoimenog prvoliga{a rezultatom 4:0 u 23. kolu 1. HNL, a strijelac jednog gola bio je i na{ reprezentativac Mehmed Alispahi}. Doma}i su napadima Dinama odolijevali do 55. minuta kada je golman Marko Su{ac potpisao prvu kapitulaciju. Strijelac je bio Ibanez. Toma~ek je udvostru~io prednost nakon sat vremena igre. Na{ Alispahi} u igru je u{ao u 68. minuti, a samo dva minuta kasnije pogodio je za 3:0. Kona~an rezultat postavio je Krstanovi} u 84. minuti. Va`ne bodove u borbi za ostanak osvojili su fudbaleri [ibenika koji su bili bolji od Zagreba (2:1). Lokomotiva je u borbi za bodove koji bi mogli zna~iti i Evropu, savladala Split, dok su preostala tri susreta zavr{ena bez pobjednika. Rezultati: Zadar - Istra 0:0, [ibenik - Zagreb 2:1 (Vuk 20, Mal~i} 84pen - [tiglec 79), Lu~ko - Slaven Belupo 1:1 (Blagojevi} 13 Vugrinec 33pen), Osijek - Karlovac 1:1 (Pero{evi} 24 - Vrnoga 18), Lokomotiva - Split 1:0 (Musa 72), Vara`din - Dinamo 0:4 (Ibanez 55, Toma~ek 60, Alispahi} 70, Krstanovi} 84), Rijeka - Inter 1:0 (Kreilach 61pen), Hajduk - Cibalia 1:0 (Cakta{ 35). Poredak: 1. Dinamo 60 bodova, 2. Hajduk

Messi nastavio s rekordima
U subotnjoj pobjedi nad Mallorcom 2:0, genijalni fudbaler Barcelone Lionel Messi izjedna~io je rekord po broju utakmica kao stranac u Primeri i postavio novi po broju liga{kih pogodaka u jednoj sezoni. Dosada{nji rekorder, prema nastupima za Barcelonu, u {panskom prvenstvu bio je holandski veznjak Phillip Cocu sa 205 susreta, koliko od subote ima i Messi, dok je vode}im pogotkom Mallorci nezaustavljivi Argentinac za jedan gol prebacio rekord jo{ jednog biv{eg najboljeg svjetskog igra~a Brazilca Ronalda koji se u sezoni 1996/97. zaustavio na brojci 34. Jo{ jedan Cocuov rekord Messi je nedavno oborio, a radilo se o broju nastupa u svim takmi~enjima kao stranac u redovima katalonske ekipe. Ina~e, spomenimo da je dugo vremena slu`beno vo|eno da je prvi pogodak kod Mallorce zabio Alexis Sanchez, odnosno, da je samo dotaknuo Messijev uba~aj iz slobodnog udarca. No, nakon pregledane snimke takva je odluka promijenjena i gol je pripisan Argentincu.

Drugi gol bh. reprezentativca za Dinamo

47, 3. Slaven Belupo 39, 4. Split 37, 5. Lokomotiva 36, 6. Cibalia 33, 7. Zadar 32, 8. Rijeka 32, 9. Osijek 31, 10. Istra 31, 11. Zagreb 30, 12. Inter 28, 13. [ibenik 24, 14. Lu~ko 20, 15. Karlovac 16, 16. Vara`din 9.

JSL OFK Beograd nadigrao Vojvodinu

Zvezda produ`ila seriju pobjeda
Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su seriju pobjeda u proljetnom dijelu sezone po{to su u me~u 20. kola JSL Srbije savladali ~a~anski Borac sa 2:0, iako prikazanom igrom nisu odu{evili oko 25.000 gledalaca na Marakani. Golove za 15. prvenstveni trijumf crveno-bijelih do kojeg su do{li strpljivom igrom dali su Lazovi} u 70. i Kadu (najbolji pojedinac me~a jer je zabilje`io i asistenciju) u 90. minuti. Golom Osmanagi}a, OFK Beograd je savladao Vojvodinu sa 1:0, {to je potvrdilo da je novosadski superliga{ definitivno u krizi. Romanti~ari su prikazali solidnu partiju i u~vrstili se u gornjoj polovini tabele. Podbacio je Radni~ki koji je na doma}em terenu remizirao protiv BSK-a iz Bor~e 1:1. Kragujev~ani su rano poveli, ali su Bor~anci sretno stigli do izjedna~enja i osvojili va`an bod. Prvu pobjedu u proljetnom dijelu prvenstva zabilje`ila je Sloboda. U`i~ani su poslije bolje igre u zavr{nici me~a slomili otpor Spartaka (2:0), koji se nakon ovog poraza oprostio od evropskih ambicija. Zanimljiv me~ vi|en je u Jagodini, gdje su istoimeni doma}i tim i Rad podijelili bodove postigav{i golove iz penala. Rezultati: Jagodina - Rad 1:1 (Krsti} 39pen - Stanojevi} 26pen), OFK Beograd - Vojvodina 1:0 (Osmanagi} 64), Sloboda - Spartak 2:0 (Kova~evi} 54pen, 85), Novi Pazar - Javor 1:0 (Kecap 62), Radni~ki K. - BSK 1:1 (Spalevi} 6 - Nedovi} 39ag), Crvena zvezda - Borac ^. 2:0 (Lazovi} 70, Kadu 90), Hajduk K. - Partizan 0:2 (Tomi} 31pen, 89), Metalac - Smederevo 0:1. Poredak: 1. Partizan 53 boda, 2. Crvena zvezda 47, 3. Vojvodina 38, 4. Radni~ki K. 37, 5. Jagodina 30, 6. Spartak 30, 7. Sloboda 29, 8. OFK Beograd 28, 9. Rad 25, 10. Smederevo 23, 11. Hajduk K. 20, 12. BSK 19, 13. Javor 16, 14. Novi Pazar 16, 15. Borac ^. 15, 16. Metalac 10.

30 OGLASI

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

INTERVJU

31

Ervin Zukanovi} igra sezonu karijere u belgijskom Kortrijku

Mo`emo pomrsiti ra~une velikanima
Gent i Standard Liege imaju pet, odnosno tri boda prednosti, {to nije nedosti`no i u~init }emo sve da ostvarimo novu senzaciju, odnosno da izborimo Evropu
Malo je nedostajalo da Ervin Zukanovi} ima sedmicu iz snova. Nekada{nji fudbaler sarajevskog @eljezni~ar koji sada nosi dres belgijskog prvoliga{a Kortrijka u subotu je propustio da ispuni bar djeli} fudbalskih snova. Nakon {to je u srijedu golom protiv Beerschota u posljednjem kolu osnovnog dijela {ampionata svom klubu otvorio vrata playoffa za prvaka Belgije, u subotu je malo nedostajalo da podigne prvi trofej u profesionalnoj karijeri. Kortrijk je u finalu Kupa igranog na Stade Roi Baudouin u Bruxellesu pora`en od Lokerena rezultatom 0:1, iako je vi{e od 70 minuta imao igra~a vi{e na terenu. Uprkos broj~anoj predno{}u na terenu, Lokeren je uspio posti}i jedini pogodak na utakmici, i to u 77. minuti, kada je mre`u Zukanovi}evog tima zatresao Harbaoui. “@ao mi je {to nismo osvojili Kup. Imali smo veliku {ansu, ali jednostavno tako su se stvari poklopile” rekao je Zukanovi}, ko, ji je i u finalnoj utakmici najmasovnijeg takmi~enja odradio svih 90 minuta, potvrdiv{i jo{ jednom da je jedna od najbitnijih karika ovog belgijskog kluba.

Zukanovi} u brojkama

Ervin Zukanovi} ro|en je 11. februara 1987. godine u Sarajevu. Karijeru je po~eo u sarajevskog @eljezni~aru iz kojeg je 2006. pre{ao u Austriju Lustenau. Dvije godine kasnije preselio je u Belgiju, gdje je obukao dres Dendera u kojem se zadr`ao, tako|er, dvije sezone. Nova destinacija 2010. godine bio mu je Eupen, a pro{log ljeta potpisao je trogodi{nji ugovor sa Kortrijkom. Visok je 188 cm, igra na poziciji stopera i u ovoj sezoni odigrao je 26 utakmica (2.267 minuta), te postigao tri gola.

Na{ internacionalac na~eo je Beerschot

vih igra~a. Ipak, sve se poklopilo i na kraju mo`emo biti zadovoljni.”

Autsajder smo, ali...
• Ve} u prvom kolu doigravanja imat }ete te`ak ispit - gostovanje Anderlechtu, koji je glavni kandidat za {ampionski naslov. Mo`ete li pomrsiti ra~une i njima? “Poku{at }emo. Ne bojimo se favorita. Istina, Kotrijk protiv Anderlechta nikada nije osvojio ni bod, osim {est poraza u isto toliko me|usobnih susreta, ali tradicije su tu da se ru{e.” • Te{ko je govoriti o tituli, ali nadate li se bar plasmanu u Evropu? “Samim plasmanom u playoff napravili smo veliki posao. Igrat }emo maksimalno rastere}eno, jer znamo da smo autsajderi. Upravo u tome vidim na{u {ansu. Bodovna razlika nije velika. Tre}eplasirani Gent, koji trenutno dr`i poziciju za plasman u Evropsku ligu ima pet bodova prednosti. ^etvrtoplasirani Standard Liege ima samo tri boda prednosti. To nije nedosti`no i u~init }emo sve da ostvarimo novu senzaciju, odnosno da izborimo Evropu.” • Jeste li zadovoljni svojim igrama? “Najbitnije je da sam zdrav i da su me zaobi{le povrede. Odigrao sam skoro sve utakmice, postigao tri gola i ne mogu re}i da

Malo ko vjerovao u uspjeh
• U zavr{nici prvenstva bilo je itekako zanimljivo. Odluka je pala bukvalno u posljednjim sekundama. Jeste li o~ekivali plasman u play-off? “Iskreno, malo ko je vjerovao da }emo uspjeti. Naravno, nismo sumnjali da }emo u posljednjem kolu savladati Beerschot, ali nismo ovisili sami o sebi. Trebali su se poklopiti i ostali rezultati. Uo~i posljednjih 90 minuta najbli`i play-offu su bili Cercle Brugge i Genk. Cercle je gostovao kod Lokerena i trebao im je bod. Na kraju su izgubili, Genk je savladao Genta i mi smo oti{li dalje, a Cercle Brugge je ispao u play-off II.” • Jesu li klupski ~elnici zadovo ljni os tva re nim re zul ta tom? “Kako da ne. Napravili smo najve}i uspjeh u istoriji Kortrijka. Do sada je samo jednom igrao play-off i jednom u ~etvrtfinalu Kupa. Sada nam je u Kupu malo nedostajalo da osvojimo trofej, a kroz play-off }emo poku{ati izboriti Evropu. Niko to nije o~ekivao, a mogu re}i da smo i prema{ili o~ekivanja, s obzirom na to da smo sezonu po~eli sa dosta no-

sam nezadovoljan.” • U zimskom prelaznom roku belgijski mediji Va{e ime spominjali su u kontekstu novog igra~a Anderlechta, Club Bruggea i Genka. Da li je bilo nekih kontakata? “Ne volim pri~ati o tome dok se posao ne zavr{i. Mogu samo re}i da je zimus u klub stigla ponuda jednog ruskog prvoliga{a, ali je odbijena. U zimskom prelaznom roku klub je prodao jednog stopera i zbog toga su stopirali moj transfer. Obe}ali su mi da }e me pustiti naljeto. Ali, o tome }emo kada do|e vrijeme za to.”

@elja - reprezentacija BiH
• Nezaobilazna tema je i reprezentacija BiH. Jedan ste od stopera sa bh. paso{em koji ima najvi{e minuta u klupskom dresu, ali nikada niste dobili priliku u dr`avnom timu. Nadate li se pozivu selektora Safeta Su{i}a? “Krajem pro{le godine imao sam neke kontakte, ali nikada nisam dobio poziv. Naravno da mi je `elja da zaigram za reprezentaciju svoje zemlje. To je san svakog profesionalnog fudbalera. Me|utim, nisam neko ko }e moljakati za poziv. Ako zaslu`im priliku, vjerujem da }e selektor to znati cijeniti i da }e me probati. Cijelu karijeru prolazio sam kroz trnje, sve sam stekao maksimalnim zalaganjem. Nastavit }u da radim i vjerujem da }e tako do}i i do dresa sa dr`avnim grbom. Generalno, na{oj reprezentaciji je potrebno zdrave konkurencije. Ne treba se sve svoditi na iste igra~e...”
Samir [I[I]

Zukanovi} je sa zastavom BiH proslavio plasman u play-off

Smaji} veza sa @eljom
• Pratite li Premijer ligu BiH, odnosno rezultate @eljezni~ara? “Naravno. Veza sa @eljom mi je Sulejman Smaji} koji me redovno informi{e o svemu {to se de{ava u klubu. @ao mi je {to se povrijedio, ali takav je fudbal. Drago mi je {to je moj biv{i klub u vrhu bh. fudbalu, gdje mu je, po svim mjerilima, i mjesto. Dolaskom Amara Osima organizacija je o~ito na pravom nivou, a kada imate dobru organizaciju, onda ni rezultati ne}e izostati. @eljo je najbolji primjer za to. Nadam se da }e ove sezone osvojiti duplu krunu, jer su to zaslu`ili.”

32

SPORT NON-STOP

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

SPORT NON-STOP

33

SERIE A Napoliju samo bod na San Paolu

Lazio sve bli`e Ligi prvaka Papac slavio
Napoli je vodio sa 2:0, ali su gosti u fini{u susreta ipak uspjeli da stignu do remija. U derbiju za~elja izme|u Novare i Leccea mre`e mirovale
Fudbaleri Lazija ostvarili su va`an trijumf u borbi za plasman u kvalifikacije za Ligu evropskih prvaka. Nebeskoplavi, za koje ni ju~e zbog povrede nije igrao na{ Senad Luli} uz dosta muke savladali su Cagliari u 29. kolu Serije A, te se sa nova tri boda probili na tre}u poziciju. Trenutak odluke na stadionu Olimpico dogodio se u 88. minuti kada je na asistenciju Ledesme gostuju}u mre`u zatresao Modibo Diakite. Napoli je propustio veliku priliku da trijumfuje protiv Catanie. Napolitanci su na San Paolu vodili sa 2:0, golovima Dzemailia i Cavanija, ali su gosti uspjeli da spase bod preko rezerviste Lanzafamea u 85. minuti, koji je pogodio samo nekoliko trenutaka nakon {to je u{ao na teren. Prije njega mre`u Napolija zatresao je i Spolli. Zanimljivo, sva ~etiri gola postignuta su u posljednjih pola sata igre. Rezultatom 2:2 zavr{ena su jo{ dva me~a. Parma je na gostovanju kod Cesene osvojila bod, dok se Genoa spa{avala na doma}em terenu protiv Fiorentine. U derbiju za~elja izme|u Novare i Leccea mre`e su mirovale. Najubjedljiviji trijumf u 29. kolu ostvarila je Atalanta koja je sa 2:0 savladala Bolognu. S. [.

Pet golova i tri crvena u {kotskom derbiju

FORMULA 1 Velika nagrada Malezije

u Old Firmu
Old Firm, najve}i {kotski derbi izme|u Glasgow Rangersa i Celtica, igran na Ibroxu u 31. kolu {kotskog {ampionata pripao je doma}im fudbaleri. Policajci su slavili rezultatom 3:2, a na{ reprezentativac Sa{a Papac odigrao je svih 90 minuta za pobjedni~ki tim. Rangerse je u vodstvo doveo Aluko u 11. minuti, a gosti su nakon pola sata igre imali igra~e manje na terenu (isklju~en Cha Du-Ri). U 57. minuti crveni karton dobio je i Wanyama, pa je Celtic ostao samo sa devetoricom. Broj~anu prednost doma}i su udvostru~ili u 72. minuti kada je Little u prvom kontaktu s loptom pogodio za 2:0, a pet minuta kasnije Wallace je jo{ jednom matirao gostuju}eg golmana. ^inilo se da je tada kraj, ali... Bocanegra je u 88. minuti skrivio penal i dobio crveni karton, a Brown je siguran sa bijele ta~ke za 3:1. Tri minute kasnije Rogne je smanjio na 3:2, ali gosti nisu imali vremena za kona~ni preokret. Celtic je propustio da ve} ovog
Neo~ekivano slavlje Ferrarija u Maleziji
Reuters

Nebeskoplavi su do trijumfa stigli golom u 88. minuti Reuters

Pobjeda Alonsa uz pomo} ki{e
Ki{a je imala ogromni uticaj na kona~ni redoslijed trke • Hrabra vo`nja Sergija Pereza • Svjetskom prvaku Vettelu pukla guma i ostao bez bodova
Papac je odigrao cijeli susret

BUNDESLIGA Borussia Dortmund razbila Köln
Stuttgart je uz dosta sre}e slavio pobjedu od 1:0 nad Nürnbergom, koji je u prvom poluvremenu propustio da iskoristi brojne {anse. [vabe su ipak u drugom poluvremenu bile nadmo}nije i u odbrani mnogo sigurnije. Gol za pobjedu doma}ih postigao je Cacacu u 78. minuti, kojem je to bio peti pogodak u sezoni. Na{ reprezentativac Vedad Ibi{evi} morao je pauzirati zbog `utih kartona. U ju~era{njoj posljednjoj utakmici 27. kola, Borussia Dortmund je kao gost pobijedila Köln ENGLESKA
Premiership
UTA POB NER POR D:P-G

Stuttgart bolji od Nürnberga

sa 6:1. Doma}i su poveli golom Novakovi~a, koji je udarcem glavom loptu smjestio u mre`u gostiju u 13. minuti. Na 1:1 izjedna~io je Piszczek, udarcem glavom sa peterca u 26. minuti. Za potpuni preokret pobrinuli su se japanski internacionalac Kagawa, koji je pogodio mre`u doma}ih u 47. minuti, kao i Lewandowski koji je zabio u 52. minuti za 3:1. Seriju golova gostiju nastavili su Gündogan u 79, Kagawa u 80. i Peri{i} u 84. minuti za uvjerljivu pobjedu Borussije od 6:1.
G. V.

vikenda ovjeri {ampionsku titulu, ali s obzirom na to da imaju 18 bodova prednosti u odnosu na pratioca i ju~era{njeg rivala, navija~e lidera [kotske ne treba da brinu za naslov prvaka.
S. [.

PRIMERA Barcelona trijumfovala protiv Mallorce

Piszczek po~eo golijadu Borussije Dortmund

Reuters

NJEMA^KA
30. kolo
BOD

ITALIJA
27. kolo
BOD

[PANIJA
29. kolo
BOD

Bundesliga
UTA POB NER POR D:P-G

Serie A
UTA POB NER POR D:P-G

Primera
UTA POB NER POR D:P-G

29. kolo
BOD

22 4 4 72:22 70 22 4 3 73:27 70 18 4 8 61:39 58 16 7 7 53:35 55 14 8 8 49:34 50 14 8 8 44:42 50 11 9 10 36:31 42 11 7 12 39:34 40 11 7 12 30:32 40 10 9 11 34:36 39 10 9 11 41:47 39 10 8 12 29:41 38 9 9 11 37:40 36 10 6 14 36:41 36 7 12 10 31:38 33 7 7 16 43:62 28 8 2 19 33:58 26 6 7 17 33:53 25 5 10 15 27:55 25 5 7 18 31:65 22 Rezultati Chelsea - Tot tenham 0:0 Arsenal - Aston Villa 3:0 (Gibbs 16, Walcott 25, Ar teta 90) Bolton - Blackburn 2:1 (Wheater 28, 35 - Nzonzi 56) Liverpool - Wigan 1:2 (Suarez 47 - Maloney 30pen, Caldwell 63) Norwich - Wolverhampton 2:1 (Holt 26, 45pen - Jar vis 25) Sunderland - Queens Park Rangers 3:1 (Bendtner 41, McClean 70, Sessegnon 76 - Taiwo 79) Swansea - Ever ton 0:2 (Baines 58, Jelavi} 76) Stoke - Manchester City 1:1 (Crouch 59 - Y. Toure 76) West Bromwich Albion - Newcastle 1:3 (Long 53 - Cisse 6, 34, Ar fa 12) Ponedjeljak Manchester United - Fulham

1. Manch. City 30 2. Manch. United29 3. Arsenal 30 4. Tot tenham 30 5. Chelsea 30 6. Newcastle 30 7. Liverpool 30 8. Sunderland 30 9. Ever ton 30 10. Swansea 30 11. Norwich 30 12. Stoke 30 13. Fulham 29 14. WBA 30 15. Aston Villa 29 16. Blackburn 30 17. Bolton 29 18. QPR 30 19. Wigan 30 20.Wolverham. 30

19 5 3 59:17 62 18 3 6 66:18 57 17 2 8 60:34 53 15 6 6 40:18 51 11 7 9 39:36 40 11 7 9 41:40 40 11 6 10 44:34 39 9 11 7 35:38 38 11 4 12 36:48 37 8 9 10 31:38 33 9 4 14 25:38 31 7 9 11 39:44 30 7 7 13 35:53 28 8 4 15 34:56 28 5 12 10 28:41 27 6 9 12 31:50 27 6 8 13 29:48 26 3 11 13 17:38 20 Rezultati Wolfsburg - Hamburger SV (Mand`uki} 46, Schafer 75 - Berg 47) Bayern - Hannover (Kroos 36, Gomez 68 - Ya Konan 74) Freiburg - Kaiserslautern (Guede 8, Makiadi 14) Borussia (M) - Hof fenheim (Reus 38 - Firmino 77, Vuk~evi} 79) Werder - Augsburg (Fullkrug 61 - Verhaegh 90) Mainz - Her tha (Moting 58 - Hatira 41, Ramos 52,69) Schalke 04 - Bayer (Huntelaar 18,86) Stut tgart - Nürnberg (Cacau 78) Köln - Borussia (Novakovi~ 13 - Piszczek 26, Kagawa 47, Lewandowski 52, Gündogan 79, Peri{i} 84)

1. Borussia D. 2. Bayern 3. Schalke 4. Borussia M. 5. Bayer 6. Werder 7. Stut tgart 8. Hannover 9. Wolfsburg 10. Hof fenheim 11. Nürnberg 12. Mainz 13. Freiburg 14. Köln 15. Augsburg 16. Hamburger 17. Her tha 18. Kaiserslau.

27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

2:1 2:1 2:0 1:2 1:1 1:3 2:0 1:0 1:6 80,

1. Milan 2. Juventus 3. Lazio 4. Napoli 5. Udinese 6. Roma 7. Catania 8. Inter 9. Atalanta (-6) 10. Bologna 11. Palermo 12. Chievo 13. Cagliari 14. Genoa 15. Siena 16. Fiorentina 17. Parma 18. Lecce 19. Novara 20. Cesena

29 28 29 29 29 29 29 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

19 6 4 14 14 0 15 6 8 12 12 5 13 9 7 13 5 11 10 12 7 12 5 11 10 13 6 9 9 11 10 6 13 9 9 11 8 10 11 9 7 13 8 9 12 8 9 12 7 11 11 6 9 14 5 9 15 4 6 19 Rezultati

59:23 44:17 43:34 54:32 40:27 42:35 38:37 38:36 33:29 31:35 41:46 25:36 29:36 37:51 33:31 29:35 35:46 31:45 24:46 18:47

63 56 51 48 48 44 42 41 37 36 36 36 34 34 33 33 32 27 24 18

1. Real 2. Barcelona 3. Valencia 4. Malaga 5. Levante 6. Osasuna 7. Espanyol 8. Atletico 9. Getafe 10. Athletic 11. Rayo V. 12. Sevilla 13. Mallorca 14. Sociedad 15. Betis 16. Granada 17. Villarreal 18. Zaragoza 19. Racing 20. Spor ting

Cesena - Parma 2:2 (Santana 46, Del Nero 53 - Floccari 40, Paletta 61) Chievo - Siena 1:1 (Acerbi 9 - Destro 51) Genoa - Fiorentina 2:2 (Belluschi 21, Palacio 89 - Montolivo 31, Natali 70) Lazio - Cagliari 1:0 (Diakite 88) Napoli - Catania 2:2 (Dzemaili 61, Cavani 67 - Spolli 75, Lanzafame 85) Novara - Lecce 0:0 Atalanta - Bologna 2:0 (Gabbiadini 50, Tiribocchi 90) Palermo - Udinese 1:1 (Miccoli 31 - Torje 84) Milan - Roma 2:1 (Ibrahimovi} 53pen, 83 - Osvaldo 44) Juventus - Inter (sino})

24 3 2 95:26 75 21 6 2 84:22 69 13 8 8 45:36 47 14 5 10 44:41 47 13 5 11 41:40 44 10 13 6 34:41 43 11 7 11 37:39 40 10 9 10 39:35 39 10 9 10 31:36 39 9 10 9 43:39 37 11 4 13 42:47 37 9 9 10 30:31 36 9 9 11 31:37 36 9 6 14 32:45 33 9 4 15 32:42 31 9 4 15 27:43 31 6 10 12 28:42 28 6 7 16 25:51 25 4 12 12 22:43 24 6 6 16 27:53 24 Rezultati Mallorca - Barcelona 0:2 (Messi 25, Pique 79) Real - Sociedad 5:1 (Higuain 6, Ronaldo 32, 56, Benzema 40, 49 - Prieto 41) Getafe - Valencia 3:1 (Rios 12, Miku 24, Saltor 30ag - Soldado 5) Zaragoza - Atletico 1:0 (Apono 90pen) Espanyol - Malaga 1:2 (Coutinho 24 - Van Nistelrooy 76, Demichelis 79) Levante - Osasuna 0:2 (Garcia 16, Nino 79) Athletic - Spor ting (sino}) Rayo Vallecano - Villarreal (sino}) Betis - Racing (sino})

29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 29 29 28 28 28 29 28 28

Cristiano Ronaldo je bio dvostruki strijelac protiv Sociedada

Reuters

Real Madrid deklasirao je Sociedad sa 5:1 u 30. kolu Primere i vratio prednost u odnosu na Barcelonu na {est bodova. Doma}in je postigao prvi gol ve} u 6. minuti, a strijelac je nakon asistencije Karima Benzeme bio Gonzalo Higuain. Sna`an pritisak kraljevskog kluba rezultirao je golovima u 33. i 41. minuti kada su strijelci bili Cristiano Ronaldo i Karim Benzema. Igra~ Sociedada Xabi Prieto je zabio najljep{i gol u prvom dijelu kada je sa 20-ak metara iskosa pogodio suprotne ra{lje doma}eg gola. Do 56. minute, Real je postigao jo{ dva gola (opet Benzema i Ronaldo) za sigurnih 5:1 nakon ~ega je utakmica mirno privedena kraju. Ronaldo je vratio vodstvo na listi strijelaca sa 35 golova ispred Lionela Messija, koji je pos-

Real deklasirao Prvenstvo FBiH u modelarstvu za juniore i seniore Sociedad Najuspje{niji modelari iz Sarajeva i Visokog
tigao jedan manje. Barcelona je zabilje`ila gostuju}i trijumf nad Mallorcom rezultatom 2:0. U 57. minuti Thiago Alcantara igrao je nepotrebno rukom i tako zaradio drugi `uti karton, te je Barca morala vi{e od pola sata igrati sa igra~em manje. No, ve} tada je vodila sa 1:0 golom Messija. On je izveo slobodan udarac s desne strane, lopta je dugo letjela prema suprotnoj stativi, Alexis Sanchez bio je blizu te nije dirao loptu i ona se na{la u mre`i. Mallorca je, od trenutka kada je imala igra~a vi{e u polju, prijetila, ali ju je pogodak Gerarda Piquea u 79. dotukao. Za Barcelonu je ovo deveta pobjeda zaredom u svim takmi~enjima. Zaragoza je savladala Atletico sa 1:0. Gol za tri boda postigao je Apono u 90. iz jedanaesterca.

U nedjelju je vo`ena druga utrka sezone Svjetskog prvenstva u Formuli 1. Na Velikoj nagradi Malezije najbolji je bio [panac u Ferrariju Fernando Alonso. No, ki{a je imala ogromni uticaj na kona~ni redoslijed trke. Od po~etka je padala, ali djelomi~no, i to na odre|enim dijelovima staze. No, kako su padavine ja~ale, tako je u devetom krugu utrka prekinuta na dulje vrijeme. Na tom samom po~etku je sigurnosno vozilo radilo prekovremeno, a rezultati sa slu`benog treninga su vrlo brzo dobili mali zna~aj, jer je ki{a u nastavku utrke prili~no poremetila one najbolje s treninga, McLarenove voza~e Hamiltona i Buttona, pa Schumachera, Webbera i ostale. Iako na po~etku nove sezone Ferrari nikako ne funkcionira kao najugledniji bolid svih vremena, Fernando Alonso je poput najve}eg majstora iskoristio sve okolnosti na stazi i na kraju je pobijedio u svom 177. nastupu u Formuli 1. Za njega je to ve} 28. pobjeda u bogatoj karijeri. Trba izdvojiti i druoplasiranog Sergija Pereza iz Saubera. Iako je

Poredak voza~a
1. Alonso 2. Hamilton 3. Button 4. Webber 5. Perez

35 30 25 24 22

Poredak konstruktora
1. McLaren-Mercedes 2. Red Bull-Renault 3. Ferrari 4. Sauber 5. Lotus-Renault

55 42 35 30 16

dobivao upute iz boksa da se smiri, da ne pomi{lja na napadanje Alonsa, Perez je odvozio utrku `ivota. Hrabro je 23-godi{nji Meksikanac u drugom dijelu utrke pro{ao stazom, zaostao za pobjednikom samo 2,2 sekunde i popeo se na postolje te ostvario najbolji rezultat karijere. Lewis Hamilton je dva puta ove sezone ostvarivao pole position, te je dva puta bio tek tre}i na utrkama. Njegov kolega Jenson Button

Junaci dana: Sergio Perez i Fernando Alonso

Reuters

je zavr{io tek 14, dok je Sebastian Vettel, aktualni prvak, nakon puknu}a stra`nje lijeve gume zavr{io tek jedanaesti, jedno mjesto iza Michaela Schumachera. Nova utrka je ona 15. aprila, Velika nagrada Kine u [angaju. Velika nagrada Malezije, rezul ta ti: 1. Alon so (Fer ra ri) 2h44:51.812, 2. Perez (Sauber) +

2.200, 3. Hamilton (McLaren-Mercedes) + 14.500, 4. Webber (Red Bull-Re na ult) + 17.600, 5. Räikkönen (Lo tus Re na ult) + 29.400, 6. Sen na (Wil li ams) + 37.600, 7. Di Resta (Force India) + 44.400, 8. Vergne (Torro Rosso) + 46.900, 9. Hulkenberg (Force India) + 47.800, 10. Schumacher (Mercedes) + 49.900...

U sportskoj dvorani u Visokom takmi~enje u kategoriji sobnih modela D1 • Izuzetno dobra organizacija Aerokluba “Izet Kurtali}”
Prvenstvo Federacije BiH vazduhoplovnih sportskih modelara, juniora i seniora u kategoriji sobnih modela - D1 odr`ano je u sportskoj dvorani u Visokom. Doma}in ovog uspje{nog i izuzetno dobro organiziranog takmi~enja bio je Aeroklub “Izet Kurtali}” Sve . takmi~are u ime doma}ina pozdravio je potpredsjednik kluba Malik ^abaravdi}, a prvenstvo je zvani~no otvorio prof. dr. Mirsad Kapetanovi}, predsjednik Vazduhoplovnog/Zrakoplovnog saveza BiH. Ekipno u juniorskoj konkurenciji prvo mjesto osvojili su mladi modelari AK Sarajevo, drugi su bili juniori AK Visoko, a tre}i takmi~ari AK Ikar iz Sarajeva. Kod seniora tako|er su dominirali modelari iz Sarajeva i Visokog: prvi je AK Sarajevo, drugi AK “Izet Kurtali}” Visoko, a tre}i AK Zenica. U pojedina~noj juniorskoj konkurenciji prva je bila Melika [ahinagi} (AK “Izet Kurtali}” Visoko), druga je njena sestra Berina, a tre}i Faris Gibanica (AK Sarajevo). Za sestre Meliku i Berinu treba kazati i to da su k}erke na{eg vrhunskog modelara i reprezentativca Edina [ahinagi}a. U seniorskoj konkurenciji najvi{e uspjeha imao je Ramiz Mimi} (AK “Izet Kurtali}” Visoko), ispred klupskog kolege

Juniorska ekipa modelara AK Ikar iz Sarajeva

Edina [ahinagi}a, dok je tre}e mjesto pripalo Ahmedu Hrustanovi}u (AK Sarajevo). Svakako treba spomenuti i nastup najmla|e ekipe juniora nedavno formiranog Aerokluba Ikar iz Sarajeva, koja je u konkurenciji od deset klubova sa daleko du`om tradicijom

osvojila tre}e mjesto, iako je prvi put nastupila na ovakvom masovnom i kvalitetnom takmi~enju. Za njihov uspjeh su svakako, pored trenera u klubu, zaslu`ni i njihovi nastavnici iz Osnovne {kole “Musa ]azim ]ati}” iz Sarajeva. O njima }e se jo{ siB. M. gurno ~uti i ~itati.

34
Armin ^engi} spasio Vogo{}u, pa potpisao za Bosnu

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Opstankom smo napravili malo ~udo
Vjerovali smo da mo`emo ostati u ligi, jer smo znali da posjedujemo odre|en kvalitet, ali i `elju koja nas je razlikovala od ostalih timova. Najjeftinija smo ekipa u ligi, ali ono {to nas je izdvajalo od ostalih je kompaktnost, objasnio je tajnu uspjeha ko{arka{a Vogo{}e Armin ^engi}
Armin ^engi}, uz Seada Had`ifejzovi}a, te Muju Tuljkovi}a, koji je odigrao posljednjih osam utakmica, bio je ponajbolji ko{arka{ ve} otpisane Vogo{}e u ko{arka{koj Ligi 13. Ipak, kolo prije kraja, zahvaljuju}i pobjedi u Zenici protiv ^elika, Vogo{}ani su napravili ono {to je malo ko o~ekivao – ostali su u ligi. U 15 dana smo odigrali pet utakmica i sve smo izgubili. Imali smo seriju od 7 poraza zaredom i ve} smo u startu bili otpisani i od lige i od saveza i od na{ih navija~a. Me|utim, mi smo i dalje vjerovali da mo`emo ostati u ligi, jer smo znali da posjedujemo odre|en kvalitet, ali i `elju koja nas je razlikovala od ostalih timova. Najjeftinija smo ekipa u ligi, ali ono {to nas je izdvajalo od ostalih je kompaktnost“ obja{njava ^engi}, koji je po , ljkovi}, koji je pridonio velikom uspjehu – ostanku u ligi. „Tuljkovi} je poslije povrede tra`io inostrani anga`man, a s obzirom na to da je ve} trenirao s nama, odlu~io nam je pomo}i. Lako se uklopio u ekipu i sa njim smo dobili na sigurno{}u i iskustvu.“

Srce, a ne iskustvo
Ipak, ^engi} isti~e da iskustvo nije igralo presudnu ulogu u opstanku, ve}...

Krenuli u 12.15
„U sezonu smo krenuli u 12.15, a ne 5 do 12. U Ligi 13 je trebao igrati Triland, koji nas je pobijedio u play-offu. Ipak, oni su odustali, a nama je savez, 10 dana pred po~etak lige, ponudio u~e{}e. Dvoumili smo se, jer su tro{kovi ogromni, a uz to nismo se spremili za ligu, ali smo na kraju ipak prihvatili i nastupili“ prisje}a se ^engi}, te , dodaje kako je ekipa poja~anja mladim i neafirmisanim igra~ima poput @ivi}a, Hujdurevi}a, Kesera..., te da je u stru~ni {tab, uz trenera Murisa Hamidovi}a, pridodat i Goran Terzi}. „Na po~etku sezone nije nam i{ao ni raspored utakmica naruku.

^UDO IZ INATA Najbitnije je zadr`ati ovu ekipu na okupu, a nadam se da }e nam pomo}i i Op}ina, te Kanton. U Ligu 13 smo u{li kao apsolutni autsajderi i bez gotovo i~ije pomo}i smo uspjeli napraviti svojevrsno ~udo. Vodio nas je inat i bili smo prava klapa na terenu...
statistikama bio drugi igra~ Vogo{}e, odmah iza Seada Had`ifejzovi}a, koji je progla{en MVP-om Lige 13. ^engi} i Had`ifejzovi} su, uz mlade igra~e, iznijeli najve}i teret u sezoni, a u posljednjih osam susreta pridru`io im se i iskusni Tu„Srce! Djeca su odigrala srcem i borila se za Vogo{}u. U posljednjih nekoliko utakmica do{li smo u situaciju da nam mladi momci odlu~uju me~eve, {to je zapravo i na{a najve}a pobjeda. Svi ti mladi}i su dobili prvu ozbiljniju minuta`u u Vogo{}i i pokazali

Armin ^engi} iza sebe ima statisti~ki sjajnu sezonu u dresu Vogo{}e

su da se na njih mo`e ra~unati u budu}nosti. Jesmo, Sead, Mujo i ja smo nosili Vogo{}u, ali ta djeca su obavljala „prljavi posao“ i zahvaljuju}i tome {to smo unutar ekipe imali koheziju, ostali smo u ligi.“ ^engi} }e u naredna dva mjeseca, koliko traje Liga 6, biti na dispoziciji Bosni, ali njegove misli su i dalje s Vogo{}anima... „Najbitnije je zadr`ati ovu ekipu na okupu, a nadam se da }e nam pomo}i i Op}ina, te Kanton.

U Ligu 13 smo u{li kao apsolutni autsajderi i bez gotovo i~ije pomo}i smo uspjeli napraviti svojevrsno ~udo. Vodio nas je inat i bili smo prava klapa na terenu, ali kako se ne bi ponavljale sli~ne sezone, potrebna nam je ne~ija pomo}. Nadam se da su nadle`ni prepoznali kvalitet i da }e u narednoj sezoni ulo`iti u KK Vogo{}a, jer smo svojim igrama to i zaslu`ili“ kazao nam je ^engi}. ,
J. LIGATA

NBA liga Chicago nadigrao Toronto nakon produ`etka

Deng sa sirenom za pobjedu Bullsa
Clippersi se na doma}em parketu lako obra~unali s Memphisom
I dalje bez MVP-a NBA lige Derricka Rosea, Chicago je zahvaljuju}i raspolo`enim Carlosu Boozeru i Luolu Dengu, na svom parketu, nadigrao Toronto nakon produ`etka 102:101. Nakon {to je Andrea Bargnani u zadnjem napadu regularnog dijela utakmice proma{io dva prili~no otvorena {uta za pobjedu Raptorsa u produ`etku su gosti tako|er imali veliku priliku uzeti puni plijen u United Centeru. No, sa zvukom sirene je poku{aj C.J. Watsona u ko{ proslijedio Deng za "pola ko{a" pobjedu Bullsa. Boozer i Deng su utakmicu okon~ali s 24 odnosno 23 ko{a, te svaki sa po 10 skokova, a Bullsi su ovom pobjedom osigurali doigravanje. U produ`etak je oti{ao i teksa{ki obra~un u Houstonu gdje su klju~nu ulogu odradili evropski ko{arka{i, a slavio je Dallas 101:99. Dirk Nowitzki bio je najbolji pojedinac aktuelnih prvaka s 31 poenom, Terry je dodao 24, dok se posebno istaknuo Brandan Wright koji je s rekordnih sedam blokada odigrao va`nu obrambenu ulogu. Kod pora`enih Rocketsa Slovenac Goran Dragi} potvr|uje sjajnu formu. Mavericksima je ubacio 24 uz pet skokova i osam asistencija. Knicksi su se nakon poraza kod To ron ta vra ti li po bje dni~kim navikama te su pod vodstvom novog trenera ostvarili {estu pobjedu iz sedam posljednjih utakmica nadvisiv{i u Madison Square Gardenu Detro it 101:79. Prvo ime Nju jor~ana bio je Tyson Chandler sa 15 ko{eva i 17 skokova, dok je kod Pistonsa 20 ubacio Gordon. Clippersi se se tako|er na doma}em parketu lako obra~unali s Memphisom, a tim iz LA-a do pobjede je nosio dvojac PaulGriffin. Prvi je ubacio 19 uz 13 dodavanja, dok je Griffin ubilje`io ta ko|er dou ble-duo ble

Dallas kao gost slavio protiv Houstona
Hornet bio je Jack s 27 ko{eva, sedam skokova i pet asista. Identi~nom razlikom zavr{ila je i utakmica u glavnom gradu, a tako|er su pobjedu proslavili gosti. Atlanta je bila bolja od Washingtona 95:92. Indiana se "pro{etala" kroz Milwaukee s rekordna 24 ko{a ove sezone veterana Granta Hilla, a jo{ su dvi je uta kmi ce okon~ane s tri ko{a razlike, no ovaj puta trijumfirali su doma}ini. New Jersey se dugo mu~io s najlo{ijim sastavom lige Charlotteom, dok je Golden State bio bolji od Sacramenta. NBA liga, subota: Washington - Atlanta 92:95, New Jersey Charlotte 102:89, LA Clippers Memphis 101:85, New York Detroit 101:79, New Orleans San Antonio 86:89, Houston Dallas 99:101, nakon produ`etka, Chicago - Toronto 102:101, nakon produ`etka, Milwaukee Indiana 104:125, Golden State Sacramento 111:108.

Luol Deng u duelu sa Jamesom Johnsonom

Reuters

u~inak od 20 poena i 10 uhva}enih lopti. Premda je Blair bio najefikasniji s 23 ko{a kod San Antoni-

ja klju~na ~etiri u zavr{nici utakmice kod New Orleansa ubacio je Tim Duncan za tijesnu pobjedu gostiju 89:86. Najefikasniji

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

KO[ARKA

35

Hamdo Frljak, trener ko{arka{a Bosne BHT

LIGA 6, 1. kolo
[iroki Wwin - Bosna BHT 93:62
Dvorana Pecara u [irokom Brijegu. Rezultat po ~etvrtinama: 24:14, 20:14, 24:18, 25:16. [IROKI WWIN: Vladovi} 10, Planini} 14, Ramljak 4, Naletili}, Bilinovac 11, Per{i} 9, Bo{njak 9, Butorac, Novak 1, [aki} 18, Bara` 8, Collins 9. BOSNA ASA BHT: Had`ifejzovi} 6, Hod`i} 8, Alispahi} 3, Buza 10, Vukovi}, Damjanovi}, ^amd`i} 5, A. Demi}, ^engi} 4, S. Demi} 12, Rizvi} 9, Avdibegovi} 5.

[iroki kaznio svaku gre{ku
Proma{ili smo i nekoliko zicera. Nismo iskoristili ni ~etiri-pet kontri iz kojih smo mogli sti}i do laganih poena, a nakon njih uslijedile su rekontre, rekao je trener studenata Hamdo Frljak
Ko{arka{i Bosne ASA BH Telecom pora`eni su na gostovanju kod [irokog Wwina u subotu u 1. kolu Lige 6 rezultatom 93:62 (24:14, 20:14, 24:18, 25:16). Doma}i ko{arka{i diktirali su tempo tokom cijelog me~a. Na kraju su slavili svoj prvi trijumf, opravdav{i u ovom susretu ulogu velikog favorita. Trener Bosne BHT Hamdo Frljak prokomentarisao je igru studenata, kazav{i da je doma}in zaslu`eno uzeo puni bodovni plijen. “Iluzurno je i pri~ati o razlici u kvalitetu na{eg tima i [irokog, koji je prvi favorit na{e lige. Bilo bi veliko iznena|enje da bilo ko uradi ne{to vi{e protiv tako sna`nog [irokog, da ga pobijedi” , rekao je Frljak i dodao: “Mi smo probali da odigramo maksimalno anga`ovano i igrali smo onoliko koliko smo mogli. Imali smo malo vremena da nove igra~e, Had`ifejzovi}a i ^engi}a uvedemo na pravim na~in u igru i pripremimo ih za te`ak me~. Bilo je nervoze, a to je ne{to jih smo mogli sti}i do laganih peona, a nakon njih uslijedile su rekontre. Protiv [irokog, koji je disciplinovana ekipa sa puno kvalitetnih igra~a, ne smije se zastatati nijednog trenutka. [to se nas ti~e, u nekim momentima nismo bili ni koncentrisani” rekao , je Frljak. Trener ko{arka{a Bosne BH Telecom izrazio je nadu da }e studenti izvu}i prave pouke. “Mora se trenirati jo{ ja~e. Jer, Liga {est je drasti~no razli~ita u odnosu na Ligu 13. Ja znam {ta i kako treba da radim, a ovaj poraz od objektivno puno kvalitetnije ekipe trebao bi da otvori o~i mnogima i da im pomogne da razumiju gdje smo u ovom trenutku. Dobri rezultati ne}e do}i preko no}i. U narednom me~u igramo protiv Igokee, koja je favorit. Ipak, mi }emo u~initi sve da {to skuplje prodamo svoju ko`u u tom me~u. Moramo izbaciti nervozu i probati odigrati puno bolje” zaklju~io je Frljak. ,
G. V.

Mladost - Igokea 72:87
Gradska dvorana u Mrkonji} Gradu. Rezultat po ~etvrtinama: 12:19, 20:22, 15:22, 25:24. MLADOST: Mitri}, \ori} 3, An|eli}, \uranovi}, Milo{evi} 7, Leri} 11, Bijeli} 9, Hasandi} 10, Ke`i} 7, Ivani} 17, Velimirovi} 6, Radanovi} 2. IGOKEA: Mileti} 11, Dozet 23, Raduki}, \urica, Komatina 21, Josipovi} 2, Mati}, [ulovi} 6, Aleksi} 12, Bocka 5, Brki} 5, Joksimovi} 2.

Varda HE - ^apljina Lasta 65:62
Gradska dvorana u Vi{egradu. Rezultat po ~etvrtinama:17:14, 19:17, 10:17, 19:14. VARDA HE: \ur|evi} 1, \eri} 8, Markovi} 16, Laki}, Vukovi} 2, Damjanovi} 18, Mirkovi}, Ivanovi} 2, Kajevi}, Stanimirovi} 2, Golubovi} 7, Mi~eta 9. ^APLJINA: Bjelica 14, Kova~evi} 10, Klje{tan 3, Jagodi}- Kurid`a 16, Brki}, Jurkovi}, Gali}, Bakovi} 10, Jel~i}, Repe{a 4, Halilbegovi}, Gerti 5.

Hamdo Frljak: Bilo je nervoze

{to ko{arka{i [irokog itekako znaju kazniti. Svaku pogre{ku oni maksimalno ka`njavaju. Za to im je dovoljan jedan minut u kojem njihov rival na~ini gre{ke pa da mu sru{e sve ono {to je gradio 20-tak ili vi{e minuta. Proma{ili smo i nekoliko zicera. Nismo iskoristili ni ~etiri-pet kontri iz ko-

\edovi} u Galatasarayu
Bosanskohercegova~ki ko{arka {ki re pre zen ta ti vac Ni had \edovi} do kraja }e sezone, kao posu|eni igra~ Virtus Rima, preseliti u turski Galatasary.Mladi 22-godi{nji ko{arka{, koji je ugovorno vezan s Barcelonom, ovu je sezonu do sada proveo na posudbi u talijanskom prvoliga{u Virtusu iz Rima, gdje je prosje~no postizao ne{to manje od 12 ko{eva po utakmici. Tokom januara pojavila se mogu}nost povratka u [paniju i to u redove Murcije, no zbog sukoba s Virtusom do realizacije transfera nije do{lo. Sada je prema najnovijim informacijama \edovi} sve dogovorio s vode}im sastavom turske lige Galatasarayem.

FINALE KUPA BiH: Mladi Kraji{nik - ^elik 66:76

^elik odbranio titulu
Zeni~anke su vodile tokom cijele utakmice i na kraju zaslu`eno slavile • Najefikasnija u redovima ^elika bila je Lejla Bejti} sa 18, dok je kod malenih Milica Deura dala 20 poena
Dvorana SD Obili}evo. Sudije: Zurapovi} (Tuzla), Bi{~evi} (Sarajevo), Mari} (^itluk). Delegat: Plav{i} (Doboj). Rezultat po ~etvrtinama: 20:10 16:19 23:16 17:21. MLADI KRAJI[NIK: Deura 20, Deli} A., Stojanovi} M., Deli} N., Kne`evi} 10, @akula 10, Latinovi} 8, Bo`i~kovi}, Milutinovi} 2, Mitov, Bogoje 16, Bori}. Trener: Zoran Mike{. ^ELIK: ]orovi}, Veselovski 16, Vidovi}, Baji}, Bura 4, Tolikova 6, Risti} 11, Tavi} 8, Bejti} 18, Pa{i}, Rus 13, Solo. Trener: Eldar Durmi}. Pobjedom nad ekipom Mladog kraji{nika u finalu u Banjoj Luci, zeni~ki ^elik odbranio je titulu osvaja~a Kupa BiH. Rezultat je bio 76:66. Zeni~anke su vodile tokom cijele utakmice i na kraju zaslu`eno slavile. Najefikasnija igra~ica u redovima ^elika bila je Lejla Bejti} sa 18 poena, Monika Veselovski je pridodala 16, Tijana Rus 13, a Marina Risti} 11 poena. Kod malenih Milica Deura je dala 20, a Ivona Bogoje 16 poena. Ko{arka{ice ^elika izuzetno dobro u{le su u utakmicu otvoriv{i je sa 9:0. Kraji{nik prve poene posti`e tek u 5. minutu susreta. U dva navrata Banjalu~anke su se uspjele pribli`iti na ~etiri-pet poena minusa, ali su Bejti} i Risti} trojkama pove}avali razliku. Ove dvije ekipe ujedno su i najve}i favoriti za osvajanje titule prvaka dr`ave, gdje zajedno sa Slobodom iz Bosanskog Novom poslije dva kola i stopostotnog u~inka vode na tabeli. Pomenute tri ekipe bile su predstavnici na{e zemlje u Regionalnoj ko{arka{koj ligi u kojoj su u~estvovali jo{| klubovi iz Srbije, Slovenije i Crne Gore. ^elik je bio drugoplasirani iza beogradskog Partizana.
Mi. D.

Pietrus, ipak, dobro nakon pada
U utakmici koju su ko{arka{i Bostona u petak izgubili kod Philadelphie 99:86 prilikom jednog prodora, Francuz Mickael Pietrus pao je te povrijedio glavu. Pregledi su ustanovili “samo” lak{i potres mozga. Pietrus se nakon nezgodnog pada odmah uhvatio za stra`nji dio glave, pa je u imobiliziranom stanju preba~en u bolnicu. Na svu sre}u, snimanja su pokazala da nije pretrpio ozbiljnije povrede glave. “Mickael je vrlo sretan ~ovjek. Bio je to dosta neugodan pad prilikom kojeg je potiljkom sna`no udario o parket. Me|utim, snimanja su pokazala da se ne radi o ni~em vi{e, osim potresa mozga, pa je sigurno da }e se on vratiti u ekipu i zaigrati jo{ u ovoj sezoni” izjavio je za ESPNBoston , ko{arka{ev menad`er William McCandless.

Zaslu`eno slavlje ko{arka{ica ^elika u finalu Kupa BiH

36 RUKOMET Magdeburg, R-N Löwen i Göppingen u polufinalu Kupa EHF-a

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

Tahirovi}: Zaslu`eno
idemo dalje
Golman na{e reprezentacije i kapiten FA Göppingena Enid Tahirovi} je za 41 minut igre sakupio sedam odbrana u revan{u protiv bjeloruskog Dinama
Rukometa{i Magdeburga, Rhein-Neckar Löwena i Frisch Auf Göppingena obezbijedili su u subotu plasman u polufinale Kupa EHF-a. Ekipa Magdeburga, za koju nastupa i bh. reprezentativac Damir Doborac, savladala je na svom terenu slova~ki Tatran Preshov u revan{-me~u ~etvrtfinala ovog takmi~enja sa 26:22 (prvi me~ 29:29) i tako se plasirala u narednu rundu. Rhein-Neckar Löwen nije dozvolio bilo kakvo iznena|enje. Lavovi su porazili Gorenje sa
BOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{ice utapobnerpor 1. Mira 14 13 0 1 2. Borac 14 12 0 2 3. Zrinjski 14 12 0 2 4. Ilid`a 14 9 1 4 5. Katarina 14 9 0 5 6. Ljubu{ki 14 7 2 4 7. Gora`de 14 6 0 8 8. Jedinstvo 14 5 1 8 9. Lokomotiva 14 3 0 11 10. @ivinice 14 2 1 11 11. Kne`opoljka 14 2 0 12 12. Hrasnica 14 1 1 12 14. kolo d:p-g bod 416:296 39 421:279 36 423:319 36 421:372 28 427:344 27 373:389 23 341:358 18 378:372 16 341:436 9 323:437 7 370:478 6 405:559 4

Rukometna Liga prvaka Cimos, Zagreb CO i Kopenhagen se pridru`ili Kielu
Nastup u ~etvrtfinalu rukometne Lige prvaka osigurale su ekipe THW Kiela, Cimosa, Kopenhagena i Zagreba CO. U revan{-utakmicama osmine finala odigranim u subotu, Zagreb CO je bio bolji od Metalurga sa 26:21 i tako se kvalifikovao u ~etvrtfinale. Cimos Koper je savladao Vive Kielce sa 25:23, dok je Kopenhagen porazio Sävehof rezultatom 26:24. Zagreb CO, Cimos i Kopehagen tako su se pridru`ili njema~kom Kielu, koji je ranije obezbijedio u~e{}e u ~etvrfinalu Lige prvaka nakon {to je eliminisao poljski sastav Wislu Plocku na{eg reprezentativca Muhameda Toromanovi}a sa 27:24.

30:29 (prvi me~ 27:25) i o~ekivano pro{li dalje. Frisch Auf Göppingen pobijedio je bjeloruski Dinamo Minsk sa uvjerljivih 34:27 (prvi me~ 23:27), {to je bilo vi{e nego dovoljno za siguran prolaz u polufinale. Golman na{e reprezentacije i kapiten FA Göppingena Enid Tahirovi} je za 41 minut igre sakupio sedam odbrana. Pred kraj prvog poluvremena Tahirovi} je sjajnom intervencijom lijevom nogom uspio da skine zicer i u tom trenutku svom timu obeBOSNA I HERCEGOVINA
Rukometa{i 23. kolo utapobnerpor d:p-g bod

U dobroj formi: Enid Tahirovi}

zbijedio vodstvo od pet golova (18:13) {to je za njema~ki tim bio vrlo va`an psiholo{ki trenutak i prekretnica u ovom me~u. U drugom poluvremenu Tahirovi}eva ekipa je poja~ala tempo i tako

potpuno slomila otpor gostiju. “Zaslu`eno smo pro{li dalje. Na{ koncept igre dobro smo primijenili u ovoj utakmici” rekao je za nje, ma~ke medije Enid Tahirovi}.
G. V.

Premijer liga BiH za rukometa{e: ^elik - Gra~anica 33:26

1. Sloga 2. ^elik 3. Gora`de 4. Grada~ac 5. Zrinjski 6. Konjuh 7. Krivaja 8. Leotar 9. Bosna P. 10. Derventa 11. Gra~anica 12. Vogo{}a 13. Maglaj 14. Prijedor

23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23

19 16 16 15 14 11 11 10 10 8 8 5 4 3

0 3 2 2 1 2 1 0 0 4 1 3 2 1

4 4 5 6 8 10 11 13 13 11 14 16 17 19

726:627 776:680 665:543 689:618 647:624 628:598 645:663 596:600 662:735 665:682 657:694 626:683 594:681 610:736

57 51 50 47 43 35 34 30 30 28 25 18 14 10

Rutinska pobjeda Zeni~ana
Gradska arena u Zenici. Gledalaca: 1.000. Sedmerci: ^elik 7(4), Gra~anica 4(3). Isklju~enja: ^elik - 4 min, Gra~anica - 14 min. ^ELIK: Derven~i} 4, Ad. Begagi}, Ekinovi}, ]osi}, Dominikovi} 1, Kadi} 8, Begovi} 2, Ivan~ev 6, [abanovi}, Al. Begagi} 5, Lu~i}, Star~evi}, Be~i}, Kobilica, [arenac 3, Dunjak 4. Trener: Ljubomir Miki Filipovi}. GRA^ANICA: Ahmeta{evi}, \uli}, Sarajli}, Salki} 3, Sara~evi}, Buljugija 5, Alibegovi} 1, Puljuzovi}, Osmanhod`i} 7, [akovi}, Ov~ina 2, Br|anovi}, M. Ferhatbegovi} 3, Mulahalilovi}, E. Ferhatbegovi} 5, Damjanovi}. Trener: Jasmin Mrkonja. Rukometa{i ^elika savladali su Gra~anicu i u~vrstili {anse za plasman u Ligu za prvaka. Slavili su sa 33:26 i tako napravili dobru uvertiru za tri va`na me~a u prvenstvu i ~etvrtfinale Kupa BiH sa sarajevskom Bosnom (igra se u srijedu u Zenici). “Potcjenjivanje protivnika kod nas nema. Ova ekipa ide pravim putem. Rezultati najbolje govore” re, kao je trener ^elika Miki Filipovi}. Predsjednik kluba Pane [krbi} pozvao je navija~e da napune arenu u narednom me~u i pomognu ^eliku da se plasira na finalni turnir Kupa BiH, a klub bi se kandidovao za doma}instvo.
M. DAJI] Jo{ jedna sigurna pobjeda zeni~kih rukometa{a

Rezultati Katarina - Borac 19:34 Mira - Gora`de Ljubu{ki Hum - Zrinjski Ilid`a - Lokomotiva @ivinica - Jedinstvo Kne`opoljka - Hrasnica

30:23 21:35 33:25 24:26 39:28

Rezultati Vogo{}a - Gora`de Bosna Prevent - Prijedor Konjuh - Maglaj Leotar - Zrinjski Grada~ac - Derventa Sloga - Krivaja ^elik - Gra~anica

26:28 36:27 36:24 27:21 34:26 40:29 33:26

OSLOBO\ENJE

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

MIX

37

SPORTSKI VREMEPLOV: Islam \ugum, nekada{nji maratonac, olimpijac, trener

@ivotni maraton - maratonski `ivot
Kao sportista {irio istinu o Bosni • Maraton nije samo utrka, u maratonu ne mo`e{ pustiti mozak na pa{u • Dobitnik Specijalne nagrade za ostvarene vrhunske rezultate i sportsko stvarala{tvo u 2011. godini
Pi{e: Muhamed BIKI]

Idu}i ulicama bosanskohercegova~ke prijestolnice, sigurno }ete sresti ~ovjeka u trenirci koji rijetko kada ide normalnim korakom. On uvijek lagano tr~kara. Tako je “hodao” i za vrijeme agresije na BiH, kada je, istovremeno, bio pripadnik Armije BiH i aktivni sportista, reprezentativac... To lagano tr~anje mu je u ono te{ko vrijeme, {to bi rekao na{ narod, “valjalo glave” jer je , trebalo “pretr~ati” silne snajpere, gelere... Bio je to `ivotni maraton ili maratonski `ivot...

Maraton od Rimskog do Starog mosta
“Jedna maratonska `elja mi je ostvarena, a druga nije, a to je tr~anje od Rimskog do Starog mosta. Upravo sam taj projekt s Vama planirao dok ste bili na Hayat TV. A plan je bio da tr~im maraton od Rimskog do Starog mosta i to dan na ponovnog otvaranja u Mostaru. Na`alost, nismo uspjeli da realizujemo taj projekt, a imao sam veliku `elju, ravnu u~e{}u na Olimpijadi” ka, `e \ugum. te koji su vladali u BiH, ponosno sje}a. “Prvi put sam sa selektorom Nusretom Smajlovi}em iz opkoljenog Sarajeva iza{ao po~etkom jula 1994. i nastavljam treninge sa njema~kom atletskom reprezentacijom. Na takmi~enju u Helsinkiju od 78 takmi~ara, zauzeo sam 60. mjesto sa 2 sata 29 minuta i 19 sekundi. Treba naglasiti da sam do 35 kilometara imao dobar rezultat, ali zbog nepoznavanja kori{tenja osvje`avaju}ih sredstava, zaboljela me je slezena i tako sam u gr~u zavr{io utrku. Ipak, to je bio dobar rezultat, kada se uzme u obzir kakve sam uvjete u tom trenutku imao. Poslije se vra}am u Sarajevo, kao {to sam se uvijek vra}ao nakon takmi~enja. Nikada nisam pomislio ostati u inostranstvu, a zvali su me sa svih strana. Ponosan sam na taj period. Mislim da sam poku{ao koliko-toliko, kao vojnik i sportista, doprinijeti da se {iri istina o na{oj Bosni“.

Odlazio da se vrati
Rije~ je o na{em najpoznatijem ma ra ton cu Isla mu \ugu mu, vrhunskom sportisti, olimpijcu, treneru. “Sve vrijeme agresije bio sam pripadnik Armije BiH. I u to vrijeme sam uspijevao trenirati i i}i na liniju. Tr~ao sam u jednim patikama dvije i po godine, ali nisam odustajao” sje}a se Islam ra, tnog vremena s kojim po~injemo ovu pri~u o na{em maratoncu. U tom vihoru rata i{ao je na nekoliko takmi~enja, na`alost, nije mo gao na Me di te ran ske igre 1993. kojih se, s obzirom na uvje-

Zbog fizike napu{ta studije
Islam \ugum ro|en je 1. juna 1960. godine u Ople}anima kod Duvna, dana{nji Tomislav-Grad. Po zavr{etku Gimnazije u Duvnu nastavlja dalje i preseljava u Sarajevo na studije. “Od ruke su mi i{li hemija i fizika, pa sam upisao Prirodnomatemati~ki fakultet. Me|utim, zbog fizike napu{tam studije i 1980. uklju~ujem se u AK Sarajevo. Od tada po~inje moja atletska karijera, mada sam ve} u Gimnaziji tr~ao i pobije|ivao na poznatim teferi~kim utrkama.”

Islam \ugum: Maraton se tr~i glavom

Bh. delegacija na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996, \ugum ~u~i prvi slijeva

Olimpijada u Atlanti
“Na Olimpijadi u Atlanti sam nosio na{u zastavu na ceremoniji otvaranja, a na tom olimpijskom maratonu zauzeo sam 107. mjesto od 137 u~esnika. Rezultat je bio 2 sata, 47 minuta i 17 sekundi. Ina~e, li~ni rekord mi je bio 2 sata 24 minute i 1 sekunda. Taj rezultat mi je donio u~e{}e na Svjetskom prvenstvu u Gothenburgu.”
Atletski napredak: od 400 metara do maratona

Prva Islamova zvani~na pobjeda bila je utrka u Karlovcu 1. aprila 1980. godina i od tada po~inje njegova karijera. “Prva moja utrka je bila na 400 metara, koja je iznosila manje od 58 se kun di. Ve} ta da sam obe}avao i uklju~io sam se u trena`ni proces. Tu su jo{ bili velikani Sejo Kondo, Vinko Pokraj~i}, Alija Mira{~i}, Zijad ^omaga, Ramiz Avdibegovi}. Karijera je i{la tako od 400, 800, 1500, pet i deset kilometara. ^ak sam tr~ao {tafetu 4x400 metara. Tih osamdesetih godina bio sam vi{e puta reprezentativac biv{e dr`ave na pet i deset kilometara.” Koliko god se pri~alo o njegovoj karijeri, \ugum se ponovo i, ~ini se, najradije, vra}a na onaj ratni period, “maraton u opkoljenom Sa ra je vu” S po se bnim . ~arom se sje}a susreta s jednim italijanskim novinarom i onoga {to }e to poznantsvo dalje donijeti. “Na Ba{~ar{iji sam se 1994. godine sreo sa novinarom La Gazzetta dello Sport Valeriom Pichoniem. Na njegov upit, {ta mi je najve}a sportska `elja, ja sam rekao maraton u New Yorku. Novinar Pichoni mi je ispunio `elju, uputiv{i mi poziv i otputovao sam na taj maraton. Zauzeo sam 88. mjesto, a pri povratku u Sarajevu ni Italijanima na torinskom aerodromu nije bilo jasno da se vra}am u opkoljeno Sarajevo.”

Utrka Vivicitta
Kada se vratio iz SAD-a, odnosno iz Italije, \ugum donosi prospekt utrke Vivicitta. Predo~ava ga Olimpijskom komitetu BiH. Godinu kasnije u KSC Skenderi-

ja realiziran je taj projekt, koji poslije postaje tradicionalan na ulicama bh. prijestolnice. Sportski duh Islama \uguma, koji nije nestao ni u najte`im trenucima, sigurno da je jedan od razloga {to je kolegica Medina [ehi} sa dr`avne televizije uradila film “Olimpijci” koji govori o , \ugumu kao sportisti, olimpijcu. Upravo taj film je na Festivalu u Portoro`u 1997. godine osvojio prvu nagradu i to u veoma `estokoj konkurenciji. O Islamu \ugumu bi se, uistinu, moglo mnogo toga pisati i snimati. Zaista je to jedna zanimljiva li~nost sa svih aspekata. “Maraton se tr~i glavom i, normalno, fizi~kom spremom. U maratonu ne mo`e{ pustiti ‘mozak na pa{u’ Moraju se mnoge . stvari staviti na svoje mjesto. Ponav ljam, ma ra ton ni je sa mo trka.” I ba{ tako. Danas u na{oj zemlji maraton, uop}e kraljica sportova, nije samo utrka, fizi~ka spremnost... Da bi se bavio ovim sportom, na{ nekada{nji maratonac, olimpijac, danas {ef stru~nog {taba AK Bosna, snalazi se i iznala zi sred stva na ra zno ra zne na~ine. “U klubu radimo na potpuno amaterskoj osnovi, a cilj nam je saradnja sa osnovnim i srednjim {kolama, da razvijamo {kolu atletike. Vrijeme i rezultati }e pokazati da smo na pravom putu” , rekao je na kraju Islam \ugum, dobitnik Specijalne nagrade za ostvarene vrhunske rezultate i sportsko stvarala{tvo u 2011. godini od strane Sportskog saveza Kantona Sarajevo.

38

MIX

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Prof. dr. Safet Kapo: “Karate - prona|i svoj put” (2)

Jedinstvo tjelesnih i duhovnih principa
Autor je posebnu pa`nju obratio i interes ~italaca usmjerio ka duhovnim vrijednostima karatea, {to i jeste jedna od su{tinskih karakteristika ovoga sporta, kome je osnovni cilj izgraditi kompletnu li~nost i promovisati istinske `ivotne vrline
Vrijednost odre|ene knjige, u prvom redu, odre|uje sveobuhvatnost njene osnovne teme te stil i na~in prezentacije sadr`aja prema ~itatelju. Upravo taj sveobuhvatni prilaz karateu, kao vje{tini i kao sportu, jedna je od temeljnih zna~ajki knjige “Karate - prona|i svoj put” prof. dr. Safeta Kape, a {to je istovremeno jedinstven primjer u na{oj sportskoj i nau~noj literaturi. Ovom knjigom autor se svrstava u red pionira u oblasti nau~nog i popularnog prilaza sportu koji je ve} odavno stekao pravo gra|anstva me|u sportovima u na{oj zemlji, te se ubraja me|u najpopularnije i najuspje{nije. Ipak, iako ima vi{edecenijsku tradiciju i vrhunske takmi~arske me|unarodne domete, karate sport je morao da sa~eka dana{nje vrijeme da se pojavi knjiga ovog nivoa sadr`aja za kojim postoji potreba ne samo me|u karatistima i onima koji se po pozivu ili opredjeljenju bave ovim sportom, nego svima onima koji razmi{ljaju i promi{ljaju osnovne ljudske potrebe prema fizi~kom i duhovnom unapre|enju. nagla{ava da se karate, kao borila~ka vje{tina, bazira na razvoju tjelesnih i duhovnih principa. Samo jedinstvom i uvje`bavanjem ova dva principa mo`e se do}i do potpunijeg razumijevanja karatea i potpunog zadovoljenja pri vje`banju. Obrazla`u}i ova dva principa autor isti~e da su principi tjelesnog razvoja izra`eni u permanentnom usavr{avanju karate tehnika i motori~kih sposobnosti koje te principe razvijaju. Princip tjelesnog razvoja, pored usavr{avanja tehni~kih principa, podrazumijeva i rad na op}oj tjelesnoj kondiciji. Principi duhovnog razvoja, mo`e se kazati da su osnovni temelj karate sporta, a oni podrazumijevaju disciplinu, respekt, samopouzdanje, samokontrolu, koncentraciju, kreativnost, kontrolu, agresivnosti, te inteligenciju. Potpuno razumijevanje karatea zasniva se na duhovnom razvoju, jer karate zahtijeva upoznavanje sebe kao kompletne li~nosti. Prava takmi~enja u karateu nisu zasnovana na osvajanju medalja i pobjedama na turnirima ve}, prije svega, treba pobijediti samoga sebe, biti bolji nego {to si bio prije i na taj na~in pomjeriti svoje duhovne i fizi~ke potencijale naprijed. Ve}ina takmi~ara, ukoliko do`ivi poraz na takmi~enju, tra`i opravdanje za svoj poraz u spolja{njim faktorima, a nemaju spremnosti sagledati prave uzroke - taj trenutni poraz dobro analizirati i polaze}i od sebe sagledati svoje propuste, temeljno, kako se to ne bi ponovilo.

Intrigantni svijet
Ve} je nazna~eno da knjiga sadr`i devet poglavlja u kojima su obra|eni najva`niji segmenti karate sporta, svaki posebno, a opet sa~injavaju povezanu cjelinu koja ~itaocu zaista pru`a potpun i sadr`ajan uvid u intrigantni svijet karate sporta. Polaze}i od principa karatea kao polazne ta~ke iz koje proisti~e put karatea, prof. Kapo u svojoj knjizi

Prof. dr. Safet Kapo na promociji u Japanu

Spoj `ivotnih i nau~nih iskustava: Kapo sa peharom u ruci

Principi Brucea Leea
Bruce Lee, najslavniji karatista dvadesetog vijeka, ostavio je za pokoljenja budu}ih karatista jedanaest lekcija u kojima poja{njava vlastiti put u karateu, a koje su u direktnoj vezi sa utvr|enim principima. Ciljevi: Cilj ne postavljamo uvijek samo da ga ostvarimo, ve} da imamo ne{to ~emu stremimo. Fleksibilnost: Najtvr|e drvo najlak{e se slomi, dok bambus ili vrba opstaju jer umiju da se savijaju na vjetru. Vrijeme: Ako voli{ `ivot ne gubi vrijeme, jer je `ivot satkan od vremena. Slu`enje: Pravi `ivot je `ivot za druge. Prihvatanje: Ne razmi{ljaj ko je u pravu ili u krivu ili ko je od koga bolji. Prosto prihvati da su ljudi takvi kakvi su. Jednoumlje: Ne bojim se ~ovjeka koji je vje`bao 10.000 udaraca odjednom, ve} se bojim ~ovjeka koji je vje`bao jedan udarac 10.000 puta. Kreativnost: Idi kuda niko nije i{ao, neka ti granica bude bezgrani~nost. Jednostavnost: Jednostavnost je klju~ briljantnosti. Na|i svoj put: Upitaj bitno, odbaci nebitno i dodaj ono {to je samo tvoje. Djeluj: Znanje nije dovoljno ako ga ne primijeni{. @elja nije dovoljna, mora{ djelovati. Ego: Borila~ke vje{tine su su{tinski samospoznaja. Pravi udarac ne slu`i da pobijedi{ ~ovjeka ispred sebe, ve} da pobjedi{ svoj ego, svoj strah ili svoje inhibicije.

Sposobnost koncentracije
Ve}ina problema nalazi se u samom ~ovjeku, a on ih mora pobijediti snagom duha. Koliki je zna~aj razvoja duha u borila~kim vje{tinama ili pak razvoj borila~kog duha u pripremanju za velika takmi~enja, govori i ovo saznanje - glavni cilj u pripremanju japanskih samuraja glasi: Cilj vje`banja samuraja, japanskog ratnika, nikada nije bio tehni~ko savr{enstvo ili brzina. Glavno oru`je samuraja spada u oblast psihologije i to je sposobnost koncentracije, vladanje osje}anjima, naro~ito osje}ajem straha od smrti. Princip duhovnog razvoja bazira se na kiju. Ki zna~i harmonija, ali i intuiciju, predosje}aj. Treba uspjeti osloboditi se kako bi se osjetio napad protivnika. Duh, kada je prazan, ili ta~nije oslobo|en egoizma, sujete omogu}ava intuiciju. To nalazimo u zen filozifiji. Ideja pobjede blokira tijelo, dok harmonija izme|u dva partnera dozvoljava

predvi|anje. Potrebno je prevazi}i vrijeme i prostor. Legendarni Funakoshi Gichin je jo{ davne 1897. godine ustanovio dvadeset principa karatea, koji ni do danas nisu izblijedjeli, a koji su ovu nekada{nju ratni~ku vje{tinu, proisteklu iz realnih istorijskih okolnosti, usmjerili u razvoj modernog karatea. U knjizi prof. Safeta Kape ovi principi su navedeni onako kako ih je definisao utemeljitelj modernog karatea: 1. Karate po~inje sa “rei” i zavr{ava sa “rei” (pozdrav), 2. Nema prvog napada (udarca) u karateu, 3. Karate je pomaga~ pravednosti, 4. Upoznaj prvo sebe, pa onda ostale, 5. Umjetnost duha dolazi prije umjetnosti tehnike, 6. Nau~i da kontroli{e{ svoj duh i onda ga se oslobodi, 7. Zlo nastaje zbog nemara, 8. Karate nije samo u dojou (prostoru vje`banja), 9. Obuka u karateu traje cijeli `ivot, 10. Pove`i svoj svakodnevni `ivot sa karateom, to je dra` umjetnosti, 11. Karate je kao vrela voda, hladi se ako je stalno ne zagrijava{, 12. Ne misli na pobjedu, ali o njoj razmi{ljaj kasnije, ako ne izgubi{, 13. Mijenjaj se u zavisnosti od protivnika 14. Borba je zavisna od okr{aja i neokr{aja, 15.Ispru`i svoju ruku i nogu kao ma~, 16. Kada ~ovjek napusti ludu mladost, ima mnogo protivnika, 17. Zauzimanje stava de{ava se kod po~etnika. Poslije se javlja prirodno stanje, 18. Korektno vje`baj kate, u pravoj borbi je to ne{to drugo, 19. Tvrdo i meko, napeto i opu{teno, lagano i brzo, sve u vezi sa ispravnim disanjem, 20. Uvijek razmi{ljaj i stalno poku{avaj novo. Ovi principi ustanovljeni koncem devetnaestog vijeka bili su vodilja milionima poklonika karate sporta, a oni koji su ih uspjeli ostvariti

dostizali su najvi{e stepenice slave, te ih upotpunjavali vlastitim iskustvom.

Duhovne vrijednosti
Utvr|eni principi kao i iskustva vrhunskih poznavalaca duha i tehnike karatea upu}uju svakog karatistu da stremi ka vi{im ciljevima karatea koje prof. dr. Safet Kapo defini{e na slijede}i na~in: Svjesnost - princip koji se izgra|uje vje`banjem aktivnih meditacija i uobi~ajenih karate tehnika. Biti svjestan zna~i odrediti svoje mjesto u sredini u kojoj `ivimo i prihvatiti `ivotnu ulogu s namjerom da se `ivot ispuni vrijednim stvarima koje }e biti od koristi i nama i drugima. Svjesnost je duboko povezana s postojanjem. Gubljenje ega - princip koji je vrlo va`an, jer je ego ne{to {to nas ko~i u usvajanju znanja i vje{tine. Kada se izgubi ego osoba je otvorena za primanje novih znanja, jer egoist smatra da je dovoljno ono {to zna. Umjerenost u karateu - treba slijediti “srednju stazu” kako ne bi postali osoba koja ka`njava svoje tijelo ili prekomjerno{}u ili pretjerivanjem. Strpljenje - jedan od najva`nijih faktora koji je karate preuzeo od budizma, jer nestrpljenje je jedna od najve}ih prepreka uspjehu i duhovnoj ravnote`i. Osvr}u}i se na knjigu “Karate prona|i svoj put” da se uo~iti da je autor posebnu pa`nju obratio i interes ~itaoca usmjerio ka duhovnim vrijednostima karate sporta, {to i jeste jedna od su{tinskih karakteristika ovoga sporta, kome je osnovni cilj izgraditi kompletnu li~nost i promovisati istinske `ivotne vrline.
Ibrahim U[TOVI]

OSLOBO\ENJE
ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

[AH
UKRATKO

39

U Plovdivu se igra 13. EP u {ahu za mu{karce

Fressinet, Kuzubov i
Jones na ~elu karavana
Iz BiH sudjeluje pet mladih {ahista: me|unarodni majstori Stojanovi}, Tomi}, Bejtovi} i Kadri}, te najmla|i majstor Dejan Marjanovi}, koji igraju s promjenljivim uspjehom
Pripremio: @elimir MARKOVI] Laurent Fressinet

Impresivan sastav od 344 igra~a iz 39 evropskih dr`ava, 176 GM i 69 IM, od toga 15 s rejtingom ve}im od 2.700, 45 iz TOP 100, te puno mladih {ahista `eljnih sticanja znanja, rejtinga i novih iskustava, zna~ajka su 13. pojedina~nog prvenstva Evrope koje se po drugi puta odr`ava u bugarskom Plovdivu, od 19. do 31. marta. Ovogodi{nje 13. EP igra se po tradiciji, “{vicarac” od 11 kola, bez dosada{njih eventualnih doigravanja za prvaka i sudionike Svjetskog kupa. U kona~nici, dodatni kriterij (najbolji performans) odlu~ivat }e i za medalje i za 23 najbolje plasirana koji }e se time kvalificirati za WC (World Cup) Tromso 2013. (Norve{ka). Nagradni fond od ne{to manje od 100 hiljada eura neuporedivo je skromniji nego je bio (150.000 eura) na nedavno zavr{enom EP-u za `ene u turskom Gaziantepu. Tamo je 1. mjesto (WGM Valentina Gunina) nosilo 20.500, dok }e novi prvak Evrope u Plovdivu inkasirati “samo” 14.000 eura.

Fressinet, Kuzubov i Jones 4,5, Azalad ze, Vitiugov, Movsesian, Naiditsch, Radulski, Esen, Melkumiyan, Andreikin, Leni~, Korobov, Inarkiev, Vachier-Lagrave, Kobalia, Malakhov, Berkes, Cheparinov, Vallejo Pons, Sjugirov, Jobava, Khismatullin, Matlakov, Iv. Sokolov, Kulaots, Azarov, Ragger i Rodsthein 4, itd. Poslije pet odigranih kola, na ~elu duga~ke kolone na{la se zanimljiva trojka s 4,5/5. Francuski velemajstor i 2. plo~a olimpijske selekcije Laurent Fressinet, 20. nositelj u Plovdivu, s rejting performansom od 2.693, nikoga nije iznenadio. U posljednje vrijeme vrlo dobru formu potvrdio je i u Bugarskoj. Ugodno dru{tvo prave mu dva mlada igra ~a, 22-go di{ nji Ukra ji nac Yuriy Kuzubov, 80. po renkingu i 25-godi{nji Englez Gawain Jones, 60, s ne{to slabijim RP. Pola koraka za vode}om trojkom zaostaje 26 {ahista. Iz BiH sudjeluje pet mladih {ahista, me|unarodni majstori Stojanovi}, Tomi}, Bejtovi} i Kadri}, te najmla|i majstor Dejan Marjanovi}. Igraju s promjenljivim uspjehom, sukladno o~ekivanju. Posebno se istakao Dalibor Stojanovi} (2.471). Svih pet protivnika bila su mu eminentna imena: velemajstori Inarkiev, Navara, Giri, Macieja i Ponkratov, s prosje~nim rejtingom od 2.665 poena. Apsolvirao je ispit bez ijednog poraza (2,5/5) s novih 37 rejting-poena na kontu. Bo{ko Tomi} (2404) bilje`i odli~an start, poen protiv GM Istratescua i dva remija s GM Najerom i Andriasianom. Slijede dva poraza protiv velemajstora L’ Amija i Nevednichya, {to je donekle pokvarilo sliku. Denis Kadri} s polovi~nim u~inkom daje nadu da polako podi`e formu i za o~ekivati je u drugoj polovici turnira bolju `etvu bodova. Bejtovi} za sada neprepoznatljiv i dosta skroman, neiskusni Marjanovi} u~i, sti~e nova iskustva i pravilno se razvija u dobrog igra~a.

Trenutni poredak

Borki Predojevi}

Simultanka Predojevi}a
U okviru saradnje izme|u BH Telecoma i [K Bosna, mladi velemajstor Borki Predojevi} je odigrao u ~etvrtak simultanku u Travniku. U zgradi Regionalne direkcije BH Telecoma Predojevi}u se suprotstavilo 19 {ahista i 1 {ahistkinja (Berina Razi}). Najbolji bh. velemajstor je nakon gotovo tri sata igre slavio sa 19:1 a dva remija su izborili najperspektivniji mladi {ahisti Travnika - Sanjin [ehi} i Tarik Ekme{~i}, javlja ENI news.

[esti memorijalni {ahovski turnir “Sead Bi~evi}”

ECU dobila spor
Kancelarija Evropske {ahovske unije (ECU) saop{tila je da je iz Sportskog arbitra`nog suda u Lozani stigla presuda povodom spora koji je Turska {ahovska federacija pokrenula protiv ECU, pi{e portal brankochess.com. Predmet spora bila je odluka Borda Evropske {ahovske unije da organizaciju Prvenstva Evrope za mlade 2013. godine dodijeli Crnoj Gori. Turska {ahovska federacija `alila se da procedura nije ispo{tovana na zakonit na~in, kao i da je inspektor Dirk De Rider pristrasno i neprofesionalno obavio svoj posao. Su|enje je odr`ano u Lozani, a obje strane pozvale su svoje svjedoke. Tro~lano vije}e, sa predsjedavaju}im sudijom Robertom Reidom iz Engleske, donijelo je odluku kojom je odbacilo sve navode iz `albe Turske {ahovske federacije, a postupanja od kancelarije i Borda Evropske {ahovske unije proglasilo u cijelosti zakonitim i ispravnim. Turska {ahovska federacija plati}e i tro{kove ovog spora, koji ne}e biti manji od 50.000 {vicarskih franaka. Tako }e Budva krajem septembra 2013. godine biti doma}in Prvenstva Evrope za mlade {ahiste, a doma}in drugog “spornog” takmi~enja - Ekipnog prvenstva Evrope za veterane bi}e odre|en izme|u Drezdena (Njema~ka), [ibenika (Hrvatska) i Antalije (Turska).

Muratovi} ispred
Borovi}a i Arapovi}a
U organizaciji prijatelja Seada Bi~evi}a, suorganizaciji [ahovskog saveza Federacije BiH i tehni~koj organizaciji [ahovskog kluba Gora`de, u prelijepom ambijentu motela Bazeni u Vitkovi}ima kod Gora`da, odr`an je [esti memorijalni turnir “Sead Bi~evi}” . Turnir je okupio 70 igra~a iz Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, me|u kojima i dva internacionalna majstora, 7 FIDE majstora kao i 36 igra~a sa ELO rejtingom FIDE. Igralo se po {vajcarskom sistemu u 9 kola uz tempo igre od 15 minuta po igra~u i primjenu pravila igre FIDE za ubrzani {ah. Najvi{e uspjeha imao je gora`danski FIDE majstor Efim Muratovi}, koji je sa 7,5 poena sasvim zaslu`eno osvojio prvo mjesto. Drugi je FIDE majstoru Ismet Burovi}, tre}i internacionalni majstor Vitomir Arapovi}, ~etvrti Mersid Kahrovi} i peti FIDE majstor Re{ad Tuti} - svi sa osvojenih 7 poena. Najuspje{niji kadeti bili su Rijad Burovi}, Edin Okovi}, Aldin Radmilovi} i Tomislav Popovi}. [K Gora`de posebno zahvaljuje sponzorima koji su pomogli organizaciju ovog turnira a prije svih: [ahovskom savezu FBiH, kao i pojedincima Sabini ]urovac, Efimu Muratovi}u, Vahidinu Omanovi}u, Mirzi MiraleNe blijedi uspomena: Sead Bi~evi}

mu, Omeru Falad`i}u i Bijaderu Ati}u. Sudijski dio posla obavili su Bajro Obu}a, internacionalni sudija FIDE iz Gora`da i Semir Pleh, kantonalni {ahovski sudija iz Gora`da.

IZABRANE PARTIJE IZ PLOVDIVA
Ni`njik - Giri
1. d4 Sf6, 2. c4 e6, 3. Sf3 d5, 4. Sc3 c6, 5. g3 dxc4, 6. Lg2 b5, 7. Se5 a6, 8. a4 Lb7, 9. 0-0 Le7, 10. axb5 axb5, 11. Txa8 Lxa8, 12. Sxb5 cxb5, 13. Lxa8 0-0, 14. Lg2 Sd5, 15. f4 Ld6, 16. e3 Lxe5, 17. fxe5 Sc6, 18. Dg4 Dd7, 19. h4 Scb4, 20. h5 Sd3, 21. h6 f5, 22. exf6 Txf6, 23. Lxd5 Txf1+, 24. Kxf1 Df7+, 25. Lf3 Sxc1, 26. d5 Sd3, 27. dxe6 De7, 28. Ld5 Kf8, 29. Dxg7 - 1:0. Sd2 Tb8, 18. Sb3 Le6, 19. Sc5 Ld5, 20. De2 a5, 21. Lxb5 axb4, 22. axb4 Se4, 23. Sxe4 Lxc4, 24. f3 Ld5, 25. Tfd1 De6, 26. Ta6 Tfc8, 27. e4 Lb3, 28. Tb1 Dd7, 29. Lxc6 - 1:0.

Cioara - Naidi~
1. d4 Sf6, 2. c4 e6, 3. g3 Lb4+, 4. Ld2 c5, 5. Lg2 0-0, 6. Sf3 Sc6, 7. 0-0 d6, 8. Lxb4 cxb4, 9. a3 bxa3, 10. Txa3 e5, 11. h3 Te8, 12. e3 Lf5, 13. Sc3 a6, 14. Sh4 Ld7, 15. Sf3 Tc8, 16. Db1 exd4, 17. exd4 Sb4, 18. b3 b5, 19. Sa2 a5, 20. Tc1 Se4, 21. cxb5 Txc1+, 22. Dxc1 Sd3, 23. Dc4 Sdxf2, 24. Kh2 Df6, 25. Sc3 Dg6, 26. Sxe4 Sxe4, 27. g4 h5, 28. Dc7 Lxb5, 29. Sh4 Dg5, 30. Lxe4 Df4 - 0:1.

En~ev - ^eparinov
1. d4 Sf6, 2. c4 c5, 3. d5 b5, 4. cxb5 a6, 5. b6 d6, 6. Sc3 Sbd7, 7. e4 Tb8, 8. Sf3 g6, 9. Le2 Lg7, 10. 0-0 0-0, 11. a4 Txb6, 12. Sd2 Tb4, 13. Dc2 Se5, 14. h3 g5, 15. Te1 g4, 16. hxg4 Sfxg4, 17. Sf1 f5, 18. f3 Sh6, 19. Sg3 De8, 20. Lxh6 Lxh6, 21. exf5 Le3+, 22. Kf1 Lf4, 23. Sce4 h5, 24. f6 Lxg3, 25. Sxg3 Txf6, 26. Se4 Tf4, 27. g3 Tf8, 28. Kg2 h4, 29. g4 Dg6, 30. Ld1 Lf5, 31. Kh2 Sxg4+, 32. fxg4 Lxe4 - 0:1.

Movsesian - Miodrag Perunovi}
1. e4 c5, 2. Sf3 d6, 3. d4 cxd4, 4. Sxd4 Sf6, 5. Sc3 a6, 6. Le2 e5, 7. Sb3 Le7, 8. g4 h6, 9. Le3 Le6, 10. Lf3 Sbd7, 11. De2 Tc8, 12. 0-0-0 Dc7, 13. h4 Dc4, 14. Td3 b5, 15. Tg1 Sh7, 16. Sd5 Ld8, 17. Dd2 Dc6, 18. Sb4 Db7, 19. Txd6 Le7, 20. Sa5 Da8, 21. Sbc6 Lxh4, 22. Td1 Shf8, 23. g5 hxg5, 24. Lxg5 - 1:0.

Dreev - Arnaudov
1. d4 Sf6, 2. c4 e6, 3. Sc3 Lb4, 4. Dc2 Sc6, 5. Sf3 d6, 6. Ld2 0-0, 7. a3 Lxc3, 8. Lxc3 De7, 9. e3 e5, 10. d5 Sb8, 11. Sd2 c6, 12. dxc6 Sxc6, 13. Ld3 h6, 14. 0-0 d5, 15. b4 dxc4, 16. Sxc4 b5, 17.

40

OSLOBO\ENJE

DRUGA STRANA SPORTA

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

U OBJEKTIVU

Monique van der Vorst, holandska biciklistkinja

^uda se, ipak, doga|aju
Paraolimpijska biciklistkinja je bila paralizovana od struka nani`e i provela je u invalidskim kolicima 13 godina, a sada }e mo`da predstavljati svoju zemlju na Olimpijskim igrama
Sudbina holandske paraolimpijske reprezentativke Monique van der Vorst mo`e se mirne du{e pojaviti u rubrici vjerovali ili ne. Nakon {to je bila paralizovana od struka nani`e, provela je u invalidskim kolicima 13 godina. Upravljaju}i biciklom rukama, predstavljala je Holandiju na Paraolimpijskim igrama i osvojila je dvije srebrene medalje. Pro{le godine, po{to je tokom vo`nje do`ivjela pad, po~ela je da osje}a trnke u stopalima, a za nekoliko mjeseci je prohodala. Sada vozi klasi~an bicikl, a prije dvije nedjelje je u{la u profesionalni `enski biciklisti~ki tim Rabobank zajedno sa jo{ 10 djevojaka. Za Olimpijske igre u Londonu ove godine je zakasnila, ali ma{ta o tome da u~estvuje u Igrama 2016. godine u Brazilu. Ako si dovoljno uporan, u sportu je sve mogu}e. Monique je jo{ kao dijete voljela sport, posebno tenis i hokej. U 13. godini je oti{la na rutinsku operaciju ~lanka i tom prilikom joj je o{te}en nerv, zbog ~ega je jedna noga ostala paralizovana, od kuka nani`e. Vezana za kolica, vje`bala je na biciklu koje se pokre}e rukama i osvojila je {est evropskih i tri svjetske {ampionske titule. Me|utim, prije tri godine do`ivjela je saobra}ajnu nesre}u, udario ju je automobil i tada je zbog o{te}enja ki~menog stuba ostala potpuno paralizovana od struka nani`e. Ipak, u toku te godine osvojila je dvije srebrene medalje na Paraolimpijskim igrama u Pekingu. Pro{le godine, dok je trenirala za nove paraolimpijske igre, ponovo je imala nesre}u u koju je ovaj put bio uklju~en i jedan biciklista. Poslije sudara osjetila je gr~ u tijelu, a onda i trnke u nogama. Poslije toga uslijedilo je ~udo. Do kraja godine je prohodala. “To {to stojim poslije godina u invalidskim kolicima je neopisivo, jer odjednom cijeli svijet vidim iz druga~ije perspektive. Zaista je lijepo kada hodam pored nekoga i tu osobu mogu da pogledam direktno u o~i” rekla je , Monique.

Zanimljivosti

NAJBOLJE SPORTSKE FOTOGRAFIJE 2011.

Jest’ gol, nije gol

Te{ka kategorija
Iako su `ene tek prije tridesetak godina izborile puno pravo u~e{}a na ringu, zanimanje nje`nijeg spola za ovaj ratni~ki sport datira od njegovih po~etaka. Kamera je prije sto i ne{to godina, u vrijeme kada nije bilo ograni~eno trajanje me~a, zabilje`ila okr{aj ovih superte{ka{ica. Morate priznati da je direkt plasiran po svim pravilima plemenite vje{tine. Golman Tottenham Hotspura Heurelho Gomes poku{ao je zaustaviti {ut veznjaka Chelsea Franka Lamparda za vrijeme pro{logodi{nje utakmice engleske Premier lige na Stamford Bridge. Lopta je pala oko gol-linije, a ovaj put je sudija priznao pogodak. Na fotografiji Reutersovog reportera Russella Cheynea vidi se da je sudija bio u pravu, ali tom istom Lampardu nije priznat gol protiv selekcije Njema~ke na SP-u 2010, iako je lopta bila pola metra iza linije. Krajnje je vrijeme, ipak, da konzervativni ~elnici FIFA pristanu na uvo|enje moderne tehnologije u sport. Ipak je 21. vijek.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012. Tre}a runda 10. festivala pop-rok grupa BiH

SCENA

41

Reese Witherspoon

Konvoj specijalni gost
Tre}a runda kvalifikacija za tradicionalni, 10. festival poprok grupa BiH - Nove nade, nove snage nastavlja se 31. marta u sarajevskom Domu mladih. U `elji za o~uvanjem sarajevske i bh. pop-rok scene, kao i afirmisanja mladih stvaralaca i izvo|a~a svih `anrova muzi~ke umjetnosti od 1. novembra pro{le, pa do maja ove godine odr`ava se ovaj festival.
East Time

Grupa Konvoj

Tokom protekle dvije runde kvalifikacija za ovu amatersku rock'n'roll radionicu do sada su se u majskom finalu na{li bendovi Futavci, Arhe i Bosnische Post iz Sarajeva, te Orion iz Jablanice, a u aprilskom polufinalu bendovi Bihuzur, OHM, Sabur i Merlina Hadzimesic & Band. U tre}oj rundi predstavit }e se {est bendova bh. demo-scene i to Ulica, Moontrip, Metal Storm, Pod naponom, Suncokret i samuraj iz Sarajeva, te East Time iz Fo~e. Kao specijalni gosti ovom prilikom }e nastupiti sarajevska grupa Konvoj koja je 1989. kao {esnaestogodi{njaci bila i pobjednik ovog festivala.
Ja. D.

O~ekuje tre}e dijete
Ameri~ka glumica Reese Witherspoon o~ekuje tre}e dijete, javljaju agencije. Beba bi se trebala roditi za tri mjeseca, a izvor blizak glumici isti~e da je ona presretna, iako nema namjeru javno govoriti o svojoj trudno}i. Bit }e to prvo dijete Reese i njenog novog supruga Jima Totha, lovca na talente. Glumica ve} ima dvoje djece iz prethodnog braka sa glumcem Ryanom Phillippeom, 12-godi{nju k}erku Avu i osmogodi{njeg sina Deacona, prenio je The Sun.

Burna no} holivudskog glumca

Nekretnine u Los Angelesu

Prodaje se ku}a Michaela Jacksona
Ashley Olsen i Johnny Depp

Johnny Depp u vezi s Ashley Olsen?
Prema pisanju ameri~kog tabloida In Touch Weekly, Johnny Depp i Ashley Olsen u{li su u tajnu vezu, a potkrepljuju to vije{}u da je glumac proveo gotovo cijeli dan i no} u stanu 23 godine mla|e Ashley. Depp u javnosti tvrdi da je jo{ u vezi s Vanessom Paradis, svojom dugogodi{njom partnericom s kojom ima dvoje djece. Me|utim, In Touch otkriva da je Depp jo{ 27. februara iza{ao iz jedne poslovne zgrade spojene na zgradu u kojoj je stan Ashley Olsen. Zaposlenici tvrtke kroz ~iji se izlaz Depp navodno iskrao potvrdili su da su dobili mail kako }e slavni glumac biti u njihovoj zgradi i poku{ati izbje}i paparazze. ^ini se da je 48-godi{nja zvijezda tajno napustila Ashleyin stan nakon cjelodnevne zabave. Johnny Depp stigao je tamo u poslijepodnevnim satima 26. februara, a iza{ao gotovo 24 sata kasnije. - U njenom je stanu bilo tiho kao da su bili samo njih dvoje, rekao je navodno jedan od susjeda. [to god da su radili preko no}i, Johnny je na izlasku izgledao iscrpljeno, pi{e ~asopis.

Ameri~ki mediji javljaju da je ku}a Michaela Jacksona u Los Angelesu na prodaju za 23,9 miliona dolara i da je vi{e slavnih osoba zainteresovano da je kupi. Ku}a ima sedam spava}ih soba i 13 kupatila, kino-dvoranu, teretanu i bazen, a opisana je kao elegantna i sofisticirana ku}a u francuskom stilu, prenosi tabloid TMZ. - Imanje nudi glamuroznu kino-dvoranu, podrum vina, sobu za degustaciju, lift, 12 kamina... U ku}i se nalaze i sobe za goste, bazen i ba{te, rekao je agent za nekretnine, prenosi agencija AFP. Ku}a preminulog kralja popa je sagra|ena 2002. godine u distriktu Holmby Hills u Los Angelesu, a ukupna povr{ina imanja je 1.580 kvadratnih metara. Namje{taj iz ku}e je prodat na decembarskoj aukciji, ali jo{ nije poznato da li je prodat i krevet u kojem je kralj popa umro u 50. godini.

Cijena ku}e 23,9 miliona dolara

Glumica Gwyneth Paltrow

Razgovara s duhom svoga oca
Holivudska glumica Gwyneth Paltrow tvrdi da razgovara sa duhom svoga preminulog oca posredstvom njegovog vjen~anog prstena. - ^uvam njegov vjen~ani prsten, postavljam mu pitanja i osje}am kao da me ~uva. Zaista osjetim energiju o~eve du{e, njegovu ljubav i jo{ mu mogu re}i da ga volim, kazala je glumica. Njen otac Bruce je preminuo od raka grla 2002. godine u Rimu, a Gwyneth smatra da su cigarete uveliko doprinijele tako ranoj smrti, u 58. godini. Nakon toga, ona se okrenula zdravom `ivotu i danas, osim {to se isklju~ivo zdravo hrani, ona svakodnevno odlazi u teretanu i prakticira jogu.

42

OGLASI
UNIVERZITET U TUZLI raspisuje

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE
Prilog broj 3.

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo O DOGA\AJU KOJI BITNO UTI^E NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma BOSNA-SUNCE osiguranje d.d. Sarajevo, BSO d.d. Sarajevo Trg me|unarodnog prijateljstva 20, 71 000 Sarajevo - BiH tel: 0038733755450, fax: 0038733755490, uprava@bosna-sunce.ba; www.bosna-sunce.ba Odluka o sazivanju skup{tine dioni~ara, od 20. 3. 2012. godine 26. 4. 2012. g. u 11 sati, Trg me|unarodnog prijateljstva 20 — Sarajevo Izja{njavanje o godi{njem izvje{taju Dru{tva za 2011. godinu; dono{enje odluka o rasporedu dobiti; izbor vanjskog revizora za 2012. godinu @eljko Pervan, direktor Dru{tva Sarajevo, 21. 3. 2012.

KONKURS za izbor u nau~no-nastavna i saradni~ka zvanja
(bez zasnivanja radnog odnosa) Farmaceutski fakultet 1. Nastavnik, u sva nau~no-nastavna zvanja za nastavni predmet: - "Klini~ka farmacija i farmaceutska njega" Medicinski fakultet 1. Nastavnik, u sva nau~no-nastavna zvanja za nastavne predmete: - "Porodi~na medicina" - "Otorinolaringologija" - "Hirurgija" - "Pedijatrija" - "Medicinska mikrobiologija sa imunologijom" - "Ginekologija i aku{erstvo" 2. Saradnik, u zvanje vi{eg asistenta za nastavne predmete: - "Patofiziologija" - "Oftalmologija" - "Interna medicina" - "Hirurgija" Tehnolo{ki fakultet 1. Saradnik, u zvanje asistenta za u`u nau~nu oblast: - "Hemijska tehnologija" - "Procesno in`enjerstvo" 1 izvr{ilac

IZVJE[TAJ

- adresa sjedi{ta - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica:

1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 2 izvr{ioca 1 izvr{ilac 1 izvr{ilac 2 izvr{ioca 1 izvr{ilac

II - PODACI O DOGA\AJU - navesti doga|aj iz ~lana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanju - datum nastanka doga|aja - kratak opis i razlog doga|aja

- potpis ovla{tene osobe odgovorne za potpunost i ta~nost informacija iz izvje{taja - mjesto i datum podno{enja izvje{taja i potpis osobe koja je sa~inila izvje{taj

1 izvr{ilac 1 izvr{ilac

USLOVI: Uslovi za izbor u nau~no-nastavna i saradni~ka zvanja utvr|eni su ~lanom 78. Zakona o visokom obrazovanju („Slu`bene novine Tuzlanskog kantona“, broj 8/08, 11/09 i 12/09), ~lanovima 239. i 240. Statuta Univerziteta u Tuzli (Pre~i{}eni tekst). Statut Univerziteta u Tuzli (Pre~i{}eni tekst) mo`e se pogledati na web stranici: http://www.untz.ba/akti/akti2.htm Uz prijavu na konkurs za izbor nastavnika u sva nau~no-nastavna zvanja kandidati su du`ni dostaviti biografiju, te dokaze o ispunjavanju svakog od uslova za izbor u zvanje koji su utvr|eni Statutom, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, a nau~ne radove u fotokopiji. Kao dokaz o ispunjavanju uslova o pokazanoj nastavni~koj sposobnosti kandidati prila`u odluku o izboru u akademsko zvanje ili dokaz o posjedovanju iskustva u struci u trajanju od najmanje 4 godine. Uz prijavu na konkurs za izbor u saradni~ka zvanja, kandidati su du`ni dostaviti biografiju, te dokaze o ispunjavanju uslova za izbor u skladu sa ~lanom 240. Statuta, u originalu ili ovjerenoj kopiji i to: 1) za saradni~ko zvanje asistenta: - diplomu o zavr{enom odgovaraju}em fakultetu i - uvjerenje fakulteta o ostvarenoj prosje~noj ocjeni u toku studija; 2) za saradni~ko zvanje vi{eg asistenta: - diplomu o zavr{enom odgovaraju}em postdiplomskom/drugom ciklusu studija. Kandidati za izbor u saradni~ka zvanja asistenta, odnosno vi{eg asistenta mogu pru`iti i dokaze po kriterijima utvr|enim ~lanom 240. stavovi (4) i (8) Statuta. Kandidati koji su diplomu o zavr{enom fakultetu/diplomu o ste~enom zvanju magistra, odnosno doktora nauka stekli u inostranstvu, prila`u i rje{enje o nostrifikaciji/priznavanju iste. Prijave na konkurs, sa potrebnim dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: UNIVERZITET U TUZLI, Ul. dr. Tihomila Markovi}a br. 1, 75 000 Tuzla, sa naznakom: Prijava na konkurs za izbor u nau~no-nastavna i saradni~ka zvanja, sa naznakom fakulteta, u`e nau~ne oblasti, odnosno nastavnog predmeta na koji se konkuri{e — NE OTVARATI. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

BESPLATAN SEMINAR
Biblijski Aspekt

MO@EMO LI VJEROVATI U POVRATAK ISUSA KRISTA?
27. mart, utorak, u 19.00 h HOTEL UNION, Kranj~evi}eva 32 Predava~: Michael Owen (Engleska)

MO@ETE BITI USKRSNUTI IZ SMRTI!
28. mart, srijeda, u 19.00 h HOTEL UNION, Kranj~evi}eva 32 Predava~: Michael Owen (Engleska) SVIM PRISUTNIM ]E BITI POKLONJENA BESPLATNA LITERATURA I PRIMJERAK KNJIGE „ISTRA@IVANJE BIBLIJE“

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 I 153793 10 I Sarajevo, 13. 3. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Sabina Had`izulfi} u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Raiffeisen bank DD Sarajevo prema izvr{eniku Pali} Senadu iz Sarajeva, van ro~i{ta, 13. 3. 2012. godine, donosi

ZA K LJU ^AK
I Odre|uje se drugo ro~i{te za prodaju nekretnine u vlasni{tvu izvr{enika, upisana u Knjizi polo`enih ugovora kod Op}inskog suda u Sarajevu, Podulo`ak: 3330 KPU-Novi Grad, u naravi dvosoban stan koji se nalazi u Sarajevu, Ul. Bajrama Zenunija br. 3/15, povr{ine 56 m2. II Prodaja }e se obaviti usmenim javnim nadmetanjem na ro~i{tu koje }e se odr`ati 18. 4. 2012. godine u 11 h u zgradi Op}inskog suda u Sarajevu, Ul. [enoina br. 1, sudnica broj 1/prizemlje. III Konstatuje se da je vrijednost predmetne nekretnine, procijenjene od stalnog sudskog vje{taka gra|evinske struke Agi} [ahze, utvr|ena na iznos od 106.400,00 KM (1.900,00 KM po m2). IV Na predmetnoj nekretnini u C listu nema tereta.

ti ispod 1/3 (jedne tre}ine) utvr|ene vrijednosti koja je navedena u t~. III ovog zaklju~ka. VII U javnom nadmetanju kao kupci mogu u~estvovati samo lica koja su prethodno dala osiguranje i o tome predati dokaz sudu prije otvaranja ro~i{ta. Osiguranje iznosi 1/10 utvr|ene vrijednosti nekretnine s tim {to ne mo`e iznositi vi{e od 10.000,00 KM. Uplata osiguranja se vr{i na depozitni ra~un Op}inskog suda u Sarajevu koji se vodi kod “UniCredit Bank” DD broj: 3389002208264956 sa naznakom broja predmeta. Ponu|a~ima ~ija ponuda ne bude prihva}ena, osim za tri najbolja ponu|a~a, vratit }e se osiguranje odmah nakon zaklju~enja javnog nadmetanja. VIII Najbolji ponu|a~ - kupac du`an je da kupoprodajnu cijenu po kojoj je nekretnina prodata polo`i sudu u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana prodaje. Ako kupac u tom roku ne polo`i cijenu, prodaja }e se proglasiti nevaljanom i novim zaklju~kom odrediti da je nepokretnost prodata drugom ponu|a~u koji treba po prijemu tok zaklju~ka sudu deponovati prodajnu cijenu u roku od 30 dana. Ukoliko drugi ponu|a~ ne polo`i cijenu u ostavljenom roku, sud }e nekretninu ponuditi tre}em ponu|a~u pod istim uvjetima. Ako kupci u ostavljenim rokovima ne polo`e prodajnu cijenu, sud }e oglasiti da je prodaja neuspjela i odredit }e novu prodaju. Ova pravila primjenjuju se i u slu~aju odustanka tre}eg ponu|a~a. IX Poreze i takse u vezi sa prodajom nekretnine snosi kupac. Ovaj zaklju~ak objavit }e se na oglasnoj tabli suda. Stranke mogu o svom tro{ku objaviti zaklju~ak o prodaji u sredstvima javnog informiranja, odnosno da o zaklju~ku obavijesti lica koja se bave posredovanjem u prodaji nepokretnosti. SUDIJA Sabina Had`izulfi} Pravna pouka: protiv ovog zaklju~ka nije dozvoljen pravni lijek

Konkurs za dodjelu

STIPENDIJA

V Konstatuje se da prvo ro~i{te za javnu prodaju nekretnine nije uspjelo, jer je tra`ilac izvr{enja kao jedini kupac dao ponudu ispod 1/2 utvr|ene vrijednosti nekretnine za koju se po zakonu ne mo`e prodati. VI Na drugom ro~i{tu za javno nadmetanje nekretnina se ne mo`e proda-

MET Fondacija u saradnji sa Univerzitetom SSST (Sarajevo School of Science and Technology) dodjeljuje sedam (7) stipendija za studij u trajanju od ~etiri (4) godine. Godi{nja stipendija iznosi 5.000,00 EUR (pet hiljada eura) po studentu i produ`ava se svake godine ako student odr`i visok prosjek ocjena, {to }e biti ugovorom precizirano. Osnovni kriteriji za dobijanje stipendije su polo`en prijemni ispit do 1. jula 2012. godine, za upis u I godinu studija na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology, i rezultati postignuti u prethodnom {kolovanju. Stipendije se dodjeljuju za studije na sljede}im fakultetima: Fakultet kompjuterskih nauka, Fakultet informacionih sistema, Ekonomski fakultet, Fakultet politi~kih nauka i me|unarodnih odnosa i Fakultet stranih jezika (engleski i njema~ki). Vi{e informacija o programima i prijemnim ispitima mo`ete prona}i na na{oj web stranici www.ssst.edu.ba.

O B AV I J E S T
Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH pokrenula je konkurentski postupak za dostavljanje ponuda za pru`anje konsultantskih usluga za provedbu postupka dokapitalizacije privrednih dru{tava namjenske industrije „BNT Tvornica ma{ina i hidraulike“ d.d. Novi Travnik, „Zrak“ d.d. Sarajevo i „Pretis“ d.d. Vogo{}a. Tekst obavje{tenja za dostavljanje ponuda objavit }e se 26. 3. 2012. godine u „Slu`benom glasniku BiH“ broj 23.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO - OP]INA ILID@A OP]INSKO VIJE]E BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA SARAJEVO CANTON - MUNICIPALITY OF ILID@A MUNICIPAL COUNCIL

OGLASI

43

Broj: 01-02-3391/11-4 Ilid`a, 13. 10. 2011. godine Na osnovu ~lana 28. Statuta Op}ine Ilid`a — pre~i{}eni tekst („Slu`bene novine Kantona Sarajevo“, broj 33/10) i ~lana 7. a) Uputstva o utvr|ivanju kvalifikacija, broja i imenovanju ~lanova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH („Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 9/10, 37/10, 74/11), Op}insko vije}e Ilid`a na 26. redovnoj sjednici, odr`anoj 13. 10. 2011. godine, donijelo je

O OBJAVLJIVANJU JAVNOG OGLASA ZA IMENOVANJE ^ETIRI ^LANA OP]INSKE IZBORNE KOMISIJE ILID@A I Op}insko vije}e Ilid`a objavljuje javni oglas za imenovanje ~etiri ~lana Op}inske izborne komisije Ilid`a i utvr|uje slijede}e elemente: I Mjesto ogla{avanja - u dnevnom listu „Avaz“ i “Oslobo|enje” - na oglasnoj plo~i Op}ine Ilid`a - na WEB stranici Op}ine Ilid`a Uslovi koje kandidat mora ispunjavati Op}i uslovi - da je osoba sa pravom glasa Za ~lana Op}inske izborne komisije ne mo`e biti imenovano lice: 1. koje se ne mo`e kandidirati u smislu ~lana 1.6, 1.7 i 1.7.a) Izbornog zakona BiH; 2. koje je ~lan najvi{eg izvr{no-politi~kog organa politi~ke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili ~lan izvr{nog odbora ili glavnog odbora); 3. koje je nosilac izabranog mandata ili je ~lan izvr{nog organa vlasti, osim u slu~ajevima predvi|enim ~lanom 2.12 stav 4 Izbornog zakona BiH; 4. koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti; 5. kojem je izre~ena kazna za radnju koja predstavlja te`u povredu izbornih zakona ili propisa za koju je li~no odgovoran, u posljednje ~etiri godine, ra~unaju}i od dana pravosna`nosti odluke; 6. koje je zastupnik, odnosno punomo}nik politi~kog subjekta koji u~estvuje na izborima; 7. koje je pravosna`nom sudskom presudom osu|eno na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci ili du`e. Posebni uslovi: 1. da ima prebivali{te u Op}ini Ilid`a; 2. da ima zavr{en pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stru~ne spreme dru{tvenog smjera ili zavr{enu vi{u {kolu, odnosno VI/1 stru~ne spreme dru{tvenog smjera; Izuzetno, ~lan Op}inske izborne komisije mo`e biti osoba sa VII/1 stepenom stru~ne spreme i drugog smjera ukoliko posjeduje iskustvo u radu izborne komisije u trajanju od najmanje dvije godine od stupanja na snagu Izbornog zakona Bosne i Hercegovine. 3. da posjeduje iskustvo u provo|enju izbora (~lanstvo u izbornoj komisiji, ~lanstvo u bira~kom odboru, rad u stru~nim organima koji su pru`ali pomo} u provedbi izbora, obavljanje stru~nih i nau~nih radova iz oblasti izbora). Izuzetno od odredbi iz ta~ke 3. posebnih uslova ovog javnog oglasa, ~lan Op}inske izborne komisije mo`e biti osoba koja ima zavr{en pravni fakultet, odnosno VII/1 stepen stru~ne spreme. III Potrebni dokumenti - prijava na javni oglas za imenovanje ~etiri ~lana Op}inske izborne komisije Ilid`a, (obrazac prijave na javni oglas za imenovanje ~etiri ~lana Op}inske izborne komisije Ilid`a kandidati mogu dobiti u zgradi Op}ine Ilid`a - Centar za pru`anje usluga gra|anima Op}ine Ilid`a, ulica Butmirska cesta broj 12, kao i na WEB stranici Op}ine www.opcinailidza.ba) - ovjerena fotokopija diplome o zavr{enom fakultetu, odnosno vi{oj {koli, - fotokopija prijave o prebivali{tu na podru~ju op}ine, - dokaz o potrebnom iskustvu u provo|enju izbora, - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od tri mjeseca), - potpisana i ovjerena izjava o nacionalnoj pripadnosti, - potpisana i ovjerena izjava da nije ~lan najvi{eg izvr{no-politi~kog organa politi~ke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili ~lan izvr{nog odbora ili glavnog odbora); - fotokopija li~ne karte. IV Rok za podno{enje prijava Rok za podno{enje prijava je osam (8) dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama. V Trajanje mandata Mandat ~lana Op}inske izborne komisije traje sedam (7) godina i te~e od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na rje{enje Op}inskog vije}a Ilid`a o imenovanju ~lanova izborne komisije.

O D LU K U

II

VI Potrebna nacionalna i spolna zastupljenost Sastav Op}inske izborne komisije Ilid`a treba biti multieti~an i odr`avati zastupljenost konstitutivnih naroda u op}ini, uklju~uju}i i ostale, a prema posljednjem popisu stanovni{tva provedenom na dr`avnom nivou. Sastav izborne komisije }e, u pravilu, odra`avati ravnopravnu zastupljenost spolova. II Zadu`uje se Komisija za izbor, imenovanja i pitanja ravnopravnosti spolova Op}inskog vije}a Ilid`a da provede postupak propisan ~lanom 7.c) Uputstva o utvr|ivanju kvalifikacija, broja i imenovanju ~lanova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH („Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 9/10, 37/10, 74/11) i sa~ini rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervjuu i istu dostavi Op}inskom vije}u Ilid`a. Op}insko vije}e Ilid`a }e, cijene}i polo`aj kandidata na rang-listi, donijeti rje{enje o imenovanju ~etiri ~lana op}inske izborne komisije i isto dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. III Prijave na javni oglas sa potrebnim dokumentima kandidata dostavljaju se neposredno putem Centra za pru`anje usluga gra|anima Op}ine Ilid`a ili po{tom na adresu: Op}ina Ilid`a — Op}insko vije}e Ilid`a — Komisija za izbor, imenovanja i pitanja ravnopravnosti spolova Ulica Butmirska cesta broj 12, Ilid`a uz naznaku „Prijava na javni oglas za imenovanje ~etiri ~lana Op}inske izborne komisije Ilid`a“. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. PREDSJEDAVAJU]A Smiljana dr. Vite{ki} NAPOMENA: U skladu sa obavje{tenjem Centralne izborne komisije BiH broj 06-1-07-1-305-1/12 od 15. 3. 2012. godine, Kolegij Op}inskog vije}a Ilid`a na sastanku odr`anom 22. 3. 2012. godine donio je zaklju~ak da se predmetni javni oglas objavi 26. 3. 2012. godine u dnevnom listu „Avaz“, „Oslobo|enje“, na Oglasnoj plo~i i WEB stranici Op}ine Ilid`a.
Butmirska cesta 12, 71210 Ilid`a, Sarajevo, BiH, tel/fax. 00387 33 627-311, 775-732 vijeceilidza@gmail.com

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 32 0 P 062758 11 P Tuzla, 15. 3. 2012. godine OP]INSKI SUD U TUZLI, sudija Zorka Eri}, u pravnoj stvari tu`ioca Prerada i promet mlijeka d.d. Tuzla, Ul. Mitra Trifunovi}a U~e 125, koje zastupaju punomo}nici Zajedni~ka advokatska kancelarija Rifat Konji}, Nihad Konji}, Zinaida Konji} iz Tuzle, protiv tu`enog Kemal Ahmetovi}, sa posljednjom adresom stanovanja Od`ak, Ul. Red`e Skahi}a br. 31, na osnovu ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku, za tu`enog Ahmetovi} Kemala, nepoznatog boravi{ta, sa posljednjom poznatom adresom u Od`aku, Ul. Red`e Skahi}a br. 31

O B J AV L J U J E
RJE[ENJE Zakazuje se pripremno ro~i{te u ovoj pravnoj stvari za 26. 4. 2012. godine sa po~etkom u 11 sati, koje }e se odr`ati u prostorijama ovog suda, soba broj 50/II. Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`ilac, a svoj izostanak ne opravda, smatrat }e se da je tu`ba povu~ena, osim ako tu`eni ne zahtijeva da se ro~i{te odr`i (~lan 84. stav 1. Zakona o parni~nom postupku, u daljnjem tekstu: ZPP). Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{teni tu`eni, a svoj izostanak ne opravda, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2. ZPP-a). Najkasnije na pripremnom ro~i{tu stranke su du`ne iznijeti sve ~injenice na kojima zasnivaju svoje zahtjeve i predlo`iti sve dokaze koje `ele izvesti u toku postupka, te na pripremno ro~i{te donijeti sve isprave i predmete koje `ele upotrijebiti kao dokaz (~lan 77. ZPP-a). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i sat odr`avanja glavne rasprave, pitanja o kojima }e se raspravljati, dokaze koji }e biti izvedeni i lica koja }e biti pozvana na glavnu raspravu (~lan 94. stav 1. ZPPa), pri ~emu se stranke upozoravaju da sud mo`e odrediti da se glavna rasprava odr`i odmah nakon pripremnog postupka (~lan 94. stav 2. ZPP-a). Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog rje{enja nije dopu{tena `alba. Sudija Zorka Eri}

44

POMO] U KU]I
Dizajnirana postolja i TV komode

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

NOVOSTI I PREPORUKE

Lakovana bijela i crna najtra`enije
Stalak za plazmu i LCD monitor postali pitanje presti`a, pa dizajneri iz sezone u sezonu kreiraju sve lu|e modele

Zdravlje u ka{i~ici cimeta
Cimet je jedan od najomiljenijih za~ina kuhara {irom svijeta. Pored toga {to daje prelijepu aromu svakom obroku, ovaj za~in je, {to je malo poznato, veoma zdrav. Poma`e oboljelima od dijabetesa, gastritisa, povi{enog holesterola i razli~itih vrsta infekcija i upala.

Tako|er, preporu~uje se ljudima koji `ele da smr{aju, onima koji `ele da pobolj{aju aktivnost mozga i `enama, zbog sposobnosti da ubla`i menstrualne tegobe. Za sve te pozitivne efekte cimeta mo`emo da zahvalimo njegovim sastojcima antioksidantima i fenolu.

Posljednje generacije TV prijemnika, skupocjeni modeli izuzetnog dizajna i performacija ne mogu da do|u do izra`aja ako nisu u moderno opremljenom dnevnom boravku i na adekvatnom postolju. Stalak za plazmu i LCD monitor postali su pitanje presti`a, pa dizajneri iz sezone u sezonu kreiraju sve lu|e modele, koji bojom i oblikom mogu da isprate nove generacije televizora. Ogromne i tanke ekrane nije uvijek lako uklopiti u ambijent, jedno od rje{enja je da se fiksiraju na zid, a njihovu atraktivnost dodatno }e da naglase moderna zidna postolja. U trendu su modeli od stakla u boji, transparentne plastike ili medijapana. Kada su boje u pitanju, lakovana bijela i crna su najtra`enije jer se lako uklapaju u enterijer i prate sjajni okvir plazma ili LCD modela. Ipak, dekorateri predla`u vlasnicima koji `ele da ponosno istaknu svog elektronskog “ljubimca” da u zavisnosti od enterijera odaberu jarku nijansu crvene, narand`aste, ljubi~aste ili zelene. U savremeno ure|eni

ambijent odli~no }e da se uklope zidna postolja i podne TV komode od metala srebrne nijanse, ali ona uglavnom ne djeluju ni pribli`no atraktivno kao sta-

klo ili plastika. Zato se ovi materijali posebno preporu~uju u velikom i osvijetljenom dnevnom boravku, gdje je ponekad neophodno da se TV kutak orga-

nizuje u sredini prostorije. Dekorativni stakleni i plasti~ni panoi koji omogu}avaju rotiranje TV-a su idealni jer vizuelno ne optere}uju prostor. I podni TV stalak mo`e da izgleda moderno ukoliko je transparentan i neobi~nog oblika, a prednost je {to mo`e da se pomijera i eventualno obavlja druge funkcije, naprimjer, da bude polica za knjige, ~asopise, diskove...

MODA, STIL, TRENDOVI

LJEPOTA, KOZMETIKA

Romanti~ne pletenice

Ljuto bijelo meso
Potrebno:
400g {nicli od bijelog pile}eg mesa 500g {ampinjona 2,5 dcl neutralne pavlake biber ljuta sjeckana paprika sjeckan per{un baren krompir na kockice Bijelo pile}e meso malo posoliti i uvaljati u bra{no i ispe}i sa svih strana da porumeni. Izvaditi ga na tanjir i dodati sitno sjeckane {ampinjone. Kada se gljive izdinstaju, za~initi po ukusu, dodati malo bibera, pavlaku i po ukusu ljute papri~ice. U to vratiti {nicle bijelog mesa i jo{ malo sve zajedno prokuhati. Na kraju posuti sjeckanim per{unom. Slu`iti uz baren krompir ili neki drugi prilog.

Priprema:

Pletenice su aktuelne ve} nekoliko sezona. Mnoge dame ih vole zato {to mogu da ih nose na razne na~ine, kao i zbog toga {to su u svakoj varijanti zanimljive i upe~atljive. Savr{en su izbor za sve prilike i mogu da se uklope uz razli~ite stilove. Ove sezone nema posebnih pravila kada su pletenice u pitanju, mo`ete ih isplesti kako `elite u zavisnosti od toga {ta najbolje stoji va{em obliku lica i omiljenim odjevnim kombinacijama. Va{ izbor mogu da budu pletenice na ~elu koje se spu{taju u rep, ili podignuta kosa ispletena sa strane. Damama sa stepenasto o{i{anom kosom frizeri preporu~uju de blju ple te ni cu od potiljka, koju mogu da podignu u pun |u. Aktuelna je i pletenica koja se nosi na tje me nu, a naj bo lje sto ji damama koje preferiraju klasi~an i ele gantan stil.

@uta boja prolje}a i ljeta

Ne postoji modni dizajner koji svoju kolekciju za sezonu prolje}e/leto 2012. nije za~inio nekim komadom u `utoj boji! Posebno je atraktivno bilo poigravanje sa `utom u re`iji italijanskih divova “Misonija” i D&G, a samo rijetki }e ostati hladni na `enstvene `ute haljine genijalnog Elija Saba. Tako za prolje}e i ljeto 2012. sve }e biti `uto, pantalone i haljine, suknje i majice, cipele, torbe, kupa}i kostimi, pa ~ak i sun~ane nao~ale! @uta boja u na{e `ivote donosi uspjeh i sre}u, a po{to je najsvjetlija u ~itavoj paleti, idealan je za{titni znak sezone koju tako nestrpljivo o~ekujemo.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OGLASI

45

46

OGLASI
KATOLI^KI [KOLSKI CENTAR OSNOVNA [KOLA Mehmed-pa{e Sokolovi}a 11 SARAJEVO

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Dobro jutro uz

Na temelju ~lanaka 3. i 45. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, „Slu`bene novine Kantona Sarajevo“ broj 10/04., 21/06., 26/08., i 31/11. i ~lanka 30. Pravila Osnovne {kole K[Ca Sarajevo, objavljujemo

na va{em ekranu!
PO[TOVANI ^ITAOCI!
Od 16.1.2006. godine imate priliku ~itati kompletno elektronsko izdanje dnevne novine "Oslobo|enje" u PDF formatu. Zainteresirani ~itatelji se mogu pretplatiti na online izdanje "Oslobo|enja" tako {to }e ispuniti registracioni obrazac na na{oj web-stranici. Nakon registracije pretplatnik mo`e odabrati na~in pla}anja, a direktno pla}anje kreditnom karticom vr{i se preko web-stranice www.kagi.com, na koju }e pretplatnik biti direktno usmjeren tokom registracije.

N AT J E ^ A J
za upis djece u PRVI razred osnovne {kole za {kolsku 2012/2013. godinu U prvi razred Osnovne {kole K[C-a Sarajevo, upisuju se djeca koja do 1. o`ujka teku}e godine navr{avaju pet i pol godina `ivota. Na zahtjev roditelja ili staratelja mo`e se upisati i dijete mla|e od utvr|ene starosne dobi uz odobrenje Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Ocjenu sposobnosti djece za poha|anje osnovne {kole obavit }e Komisija Osnovne {kole K[C-a. Za upis je potrebno prilo`iti: 1. Izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 2. Lije~ni~ko uvjerenje o psihi~koj sposobnosti djeteta, 3. Potvrdu o poha|anju obaveznog pred{kolskog programa. Upis djece vr{it }e se u tajni{tvu [kole, Ul. M. p. Sokolovi}a br. 11 Sarajevo, od 1. do 30. 4. 2012. godine od 10 do 14 sati svakim radnim danom.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ 65 0 P 232360 12 P Sarajevo, 15. 3. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Vesna Merdanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja VOLKSBANK BH DD SARAJEVO, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a broj 1, protiv tu`enog MANUEL MUMINOVI] iz Biha}a, Pritoka bb, radi isplate duga, v.sp. 14.607,45 KM, objavljuje slijede}i 109,00 KM na ime naknade za opomene, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, i to takse na tu`bu u iznosu od 438,22 KM, takse na presudu u iznosu od 438,22 KM, a sve u roku od 30 dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranke, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora da sadr`i razloge osporavanja, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice te pravni osnov. U odgovoru na tu`bu tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se u skladu sa ~l. 71. stav 1. ZPP-a. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu u skladu sa ~lanom 74. stav 1. ZPP-a. Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaju sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku pozivom na broj gornji. Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Vesna Merdanovi}

CIJENE PRETPLATE PDF IZDANJA LISTA OSLOBO\ENJE

6 MJESECI 12 MJESECI

Za uplate u bankama u BiH, kao i u inostranstvu, navesti sljede}e opcije:

60 KM 120 KM

31 EUR 61 EUR

UPLATE U INOSTRANSTVU:

- UPLATA POSREDSTVOM: UNICREDIT BANK DD MOSTAR Prilikom uplate u inostranstvu upisati: UNICREDIT BANK DD MOSTAR, S.W.I.F.T. UNCRBA22XXX, BA393383204890493726 - OSLOBO\ENJE, a preko DEUTSCHE BANK AG, FRANKFURT AM MAIN, S.W.I.F.T.: DEUTDEFF

UPLATE U BOSNI I HERCEGOVINI:

UNICREDIT BANK
DD MOSTAR

KM KM

3383202250044019 1990490005630121

Broj ra~una

SPARKASSE BANK
DD SARAJEVO

Broj ra~una

Prilikom uplate u bilo kojoj banci u inostranstvu upi{ite oznaku S.W.I.F.T. Molimo Vas da na uplatnicama navedete period na koji `elite da se pretplatite.Nakon {to dobijemo potvrdu da ste uplatili odre|eni iznos za pretplatu, aktivira}emo va{ ra~un kako biste nesmetano mogli svakodnevno ~itati va{e Oslobo|enje. Ako `elite ubrzati proces aktivacije u slu~aju uplate u banci, na adresu pretplata@oslobodjenje.ba mo`ete poslati skeniranu uplatnicu. Aktivaciju nakon uplate kreditnom karticom mo`ete o~ekivati u roku od 24 sata. [aljite nam sva va{a pitanja u vezi sa elektronskom pretplatom na e-mail pretplata@oslobodjenje.ba

Dobro jutro uz

u Va{em domu!

OGLAS
Poziva se tu`eni MANUEL MUMINOVI] iz Biha}a, ulica Pritoka bb, da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu od 6. 2. 2012. godine, kojom je tu`itelj predlo`io da sud donese

POSEBAN POPUST
za pla}anje unaprijed

TUZLA

PRE SU DU
Tu`eni Muminovi} Manuel du`an je tu`itelju platiti ukupan iznos od 13.733,95 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be, pa do dana isplate, iznos od 709,78 KM na ime obra~unate kamate na dan 31. 1. 2012. godine, iznos od 54,72 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 31. 2. 2012. godine, iznos od

10 20%
%
ZENICA

pretplata do 6 mjeseci pretplata do 12 mjeseci

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Slatina 8, 75 000 Tuzla, Tel/Fax 035/210 426

DOBOJ

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Doboj-Jug-Matuzi}i, 74 000 Doboj, Tel. 032/691 794, Fax 032/692 572

SARAJEVO

Oslobo|enje, D`emala Bijedi}a 185, 71 000 Sarajevo, Tel/Fax 033/465 727 Dopisni{tvo Oslobo|enja, Bulevar Kulina bana 30-b, 72 000 Zenica, Tel. 032/ 242 342, Fax 032/243 612

MOSTAR

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 200163 11 P Sarajevo, 15. 3. 2012. godine Op}inski sud u Sarajevu, u pravnoj stvari tu`itelja Volskbank BH DD Sarajevo, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a br. 1, protiv tu`enih Mujad`i} Edina iz Sanskog Mosta, ul. Prvomajska 65, Veli} Elvisa iz Sanskog Mosta, ul. Aganovi}a mahala bb i Kaltak Mehmeda iz Sanskog Mosta, ul. Prijedorska 84, radi isplate duga, v.s.p. 16.092,08 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a

OBJAVLJUJE
Tu`bom od 14. 6. 2011. godine tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom }e obavezati tu`ene da mu solidarno isplate dug u iznosu od 11.013,99 KM, sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama, shodno Zakonu o visini stope zatezne kamate po~ev od dana podno{enja tu`be pa do kona~ne isplate, iznos od 1.556,61 KM na ime obra~unate kamate na dan 6. 6. 2011. godine, iznos od 3.146,48 KM na ime obra~unate zatezne kamate na dan 6. 6. 2011. godine, iznos od 375,00 KM na ime naknada za opomene, kao i da

mu nadoknade tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 30 dana. U tu`bi je navedeno da je tu`itelj sa tu`enim zaklju~io ugovor o potro{a~kom kreditu 30. 5. 2005. godine po kojem je korisniku kredita odobren kredit u iznosu od 15.000,00 KM, sa rokom otplate od 120 mjeseci. Po navedenom kreditu, tu`itelj je zaklju~io ugovore o jemstvu sa II i III-tu`enim po osnovu kojih su oni preuzeli obavezu ispunjenja cjelokupne obaveze glavnog du`nika. Kako tu`eni nisu izvr{ili redovno otplatu kredita, podnesena je predmetna tu`ba sudu. Tu`itelj je tako|e predlo`io da ukoliko tu`eni ne dostave odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud donese presudu zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~l. 182. ZPP-a. Ovim putem se tu`enom Mujad`i} Edinu iz Sanskog Mosta, ul. Prvomajska 65, dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a, najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be sudu dostavi pisani odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom toka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Amela Selimovi} - Fazlagi} s. r.

Dopisni{tvo Oslobo|enja, Alekse [anti}a 4, 88 104 Mostar Tel/Fax 036/581 139

NARUD@BENICA
Ime i prezime Ulica i broj Po{tanski broj Grad (op}ina)

20

%

POSEBAN POPUST ZA PENZIONERE I RVI
OSLOBO\ENJE

Da, ovim se pretpla}ujem na Oslobo|enje od sljede}eg mogu}eg broja
Broj telefona/mobitela Broj li~ne karte Potpis
1 mjesec 3 mjeseca 9 mjeseci

6 mjeseci 12 mjeseci

TRANSAKCIJSKI RA^UNI: UniCredit bank d.d.: 3383202250044019, SPARKASSE bank DD Sarajevo: 1990490005630121, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka: 5715000000017279, POSTBANK BH DD Sarajevo: 1872000000045887 Narud`be mo`ete izvr{iti i putem na{e web stranice www.oslobodjenje.ba

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

KORAK NAPRIJED
Baldrur’s Gate III u najavi
Studio koji stoji iza nastupaju}e pobolj{ane edicije igara Baldur’s Gate i Baldur’s Gate II `eli da izgradi i Baldur’s Gate III. Me|utim, prije nego {to ova igra ugleda svjetlost dana, mnogo toga }e se dogoditi i mnoge kockice }e se morati slo`iti, saop{tili su iz Overhaul Games. Baldur’s Gate III je bila dugoro~ni cilj ove kompanije, navodi jedan od rukovodilaca Cameron Tofer. Trenutno je cilj kompanije da se unapre|ena edicija prve dvije igre {to je mogu}e bolje isprati, da bi tek nakon toga rad na tre}em nastavku igre bio finalizovan. Kada je rije~ o Baldur’s Gate III igri, mogu}e je da }e ona biti plasirana preko servisa nazvanog Kickstarter.

47

Epsonu 6 nagrada na iF-u
Epsonov dizajn proizvoda jo{ jednom je prepoznat na zvani~noj ceremoniji dodijele iF nagrada za dizajn proizvoda odr`anoj predhodnog mjeseca u Minhenu. Proizvodi iz Epsonove palete, uklju~uju}i projektore za poslovne namjene, {tampa~e etiketa, bording karata i ra~una, kao i foto{tampa~e, izabrani su za ovogodi{nje nagrade i sada nose iF logo na odre|enim tr`i{tima. Osnovana 1953. godine, iF nagrada za dizajn proizvoda smatra se jednom od najzna~ajnijih nagrada za inovativni dizajn proizvoda. Kriterijum za evaluaciju uklju~uje kvalitet dizajna, izradu, izbor materijala, stepen inovacije, ekolo{ku prihvatljivost, funkcionalnost, ergonomiju, bezbijednost, vrijednost brenda i univerzalan dizajn.

HP Pavilion dv4, dv6, dv7
Kompanija HP je predstavila tri nova laptop ra~unara u okviru svoje Pavilion dv familije modela. Ovi modeli su nazvani HP PAvilion dv4 14 in~a, zatim dv6 15.6 in~a i dv7 17.3 in~a i sve ih pokre}u Intel Ivy Bridge procesori i svi posjeduju novi dizajn. Modele HP dv4-5000 i dv6-7000 karakteri{e 2.3GHz Intel Core i7-3610Qm procesor, NVIDIA GeForce GT630M ili GT 650M grafi~ka kartica, 8GB sistemske memorije i maksimalno 2TB skladi{tenog prostora. Sa druge strane, 17.2 in~a HP dv7-700 pokre}e 2.6GHz Core i7 procesor i posjeduje NVIDIA GeForce 650M video karticu. Ovi modeli se o~ekuju na tr`i{tu narednog mjeseca sa cijenama od 699 do 845 dolara.

Seagate dostigao 1TB po in~u
Zvani~ni predstavnik kompanije Seagate objavio je da je Seagate zabilje`io veoma va`an korak u svojoj historiji dosti`u}i gustinu skladi{nog kapaciteta od 1TB po kvadratnom in~u i to kori{}enjem Heat-Assisted Magnetic tehnologije za snimanje koja nudi mogu}nost izrade 60TB hard drive-ova u narednih deset godina. Trenutni kapacitet internih hard drive-ova koji se mogu kupiti je 3TB, {to je zaista za svaku pohvalu. Seagate nagla{ava da su oni prva kompanija koja }e ponuditi daleko vi{e od toga, tvrde}i da }e biti omogu}eno udvostru~avanje kapaciteta trenutnih hard drive-ova prije kraja ove dekade.

Nova pravila privatnosti na Facebooku

Veliki broj korisnika

NIJE ZADOVOLJAN
Kako zadovoljiti i ogla{iva~e i korisnike i imati kvalitetne sigurnosne postavke koje koriste i jednima i drugima - godinama ~elnici Facebooka poku{avaju napraviti {to kvalitetniji pristup da bi svi bili zadovoljili. Tako }e se u budu}nosti Postavke privatnosti zvati Pravila za kori{tenje podataka. Do sada je bio slu~aj da kada koristite neku aplikaciju, ona automatski ima pristup samo va{im sadr`ajima i informacijama. No od sada, kada va{i prijatelji koriste neku aplikaciju, ona ima pristup i va{im podacima. Tako }e aktivnosti va{ih prijatelja u nekim situacijama otkriti va{e osobne podatke, a za to im je do sada trebalo va{e dopu{tenje, prenosi CNN. Osim rije~i “korisnici” biti }e i “nekorisnici” koji su u interakciji s Facebookom, {to bi moglo zna~iti da Facebook `eli pro{iriti svoja pravila i na one koji nemaju Facebook profil. A rije~ “Profil” zamijenjena je sa Timeline. Facebooku je omogu}eno da efikasnije blokira korisnike koji otvaraju vi{e ra~u-

^ak 32.000 Nijemaca na prijedlog promjene postavki sigurnosti odgovorilo sa “Odbijam promjene”

na, a zbog ogla{iva~a nova pravila zahtjevaju da korisnici redovito osvje`avaju informacije na svojim profilima, ali nije poznato kako Facebook to namjerava provjeravati. Kompanije se obvezuju da ne}e prodavati podatke o korisnicima nekim tre}im osobama i moraju osigurati {to jednostavniju odjavu korisnika s njihovih aplikacija. Nova pravila dobili su i developeri aplikacija koji }e morati, na zahtjev Facebooka ili korisnika, brisati li~ne podatke o korisniku i omogu}iti efikasan mehanizam za to. Facebook je korisnicima omogu}io da prokomentiraju neke od ovih najavljenih promjena na njihovim stranicama. Na Facebooku u Njema~koj ~ak je 32.000 osoba napisalo “Odbijam promjene!” . Kada }e nova pravila stupiti na snagu jo{ se ne zna jer Facebook prikuplja primjedbe i komentare korisnika diljem svijeta te }e nakon svega donijeti i kona~na pravila.

Dodatak za iPhone 4S

Dvostruko du`e trajanje baterije
Nakon predstavljanja pro{le godine, pojavile su se informacije da se baterija novog iPhonea 4S prebrzo prazni, ~ak i ako se mobitel pretjerano ne koristi. Kompanija je kao rje{enje ponudila nadogradnju iOS 5 operativnog sistema, jer je problem bio u softveru, no i nakon toga su neki korisnici iPhonea imali iste probleme. Mnogi korisnici “pametnih” mobitela kupuju razervne baterije za svoje ure|aje u slu~aju da se jedna isprazni tokom puta. Danska kompanija Sandberg je prona{la svoje rje{enje, a to je dodatak BatteryCase, koji dvostruko produ`ava trajnost baterije. Dodatak BatteryCase se mo`e napuniti pomo}u kompjutera ili putem adaptera za iPhone, a nakon toga se spaja s mo-

Ukoliko ste u vezi na daljinu, Pair aplikacija je pravo rje{enje

Pomo} zaljubljenim parovima
Oleg Kostour je napravio aplikaciju Pair namijenjenu iPhoneu kako bi ostao kontaktu sa svojom djevojkom. Aplikacija Pair stvara privatni timeline za parove i omogu}ava im da razmjenjuju SMS-ove, fotografije, videosnimke i lokacije na kojim se nalaze. “@elio sam iskoristiti mobitele kako bih ostao u kontaktu sa djevojkom, kako bi bili tako blizu da se gotovo mo`emo dodirnuti” rekao je Kostour. , Aplikacija sadr`i i “thumb kiss” opciju koja uklju~uje vibraciju kada momak i djevojka dotaknu isto mjesto na ekranu. Parovi mogu zajedno crtati, praviti “to do liste” i slati poru-

bitelom i tako produ`ava trajanje njegove baterije. “Nije dovoljno napraviti ure|aje koji rade. Ljudi su o~igledno kupili mobilne telefone jer `ele biti mobilni. Dodatne ure|aje sada mo`emo izbje}i, a adaptere ostaviti ku}i. Doda-

tak BatteryCase omogu}ava korisnicima da vi{e slu{aju muziku, gledaju videosadr`aje, koriste Wi-Fi i sli~no. To zna~i da se ne trebaju brinuti za pra`njenje baterije” rekao je direktor , kompanije Sandberg Martin Hollerup.

ke “mislim na tebe” koje rade na principu opcije “poke” na dru{tvenoj mre`i Facebook. Aplikacija Pair je dostupna samo korisnicima iPhonea, ali }e uskoro biti ponu|ena i verzija za mobitele sa operativnim sistemom Android.

48

OGLASI

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012. Mustafa Spahi}: Reis Fehim ef. Spaho – ^ovjek vizije i akcije (23)

FELJTON
NA DANA[NJI DAN

49

U funkciji reisa
U izdanju Dobre knjige Sarajevo nedavno je iza{la iz {tampe knjiga „Reis Fehim ef. Spaho“, autora-prire|iva~a Mustafe Spahi}a. Oslobo|enje feljtonizira njen uvodni dio
Nakon {ezdeset godina `ivota, nije mi daleko od pameti da ljudi, zajednice, dru{tva i narodi do vo|a, li de ra i prva ka naj~e{}e dolaze na pet na~ina: a) Direktnom Bo`ijom Voljom i Odredbom - To su Allahovi poslanici i vjerovjesnici koji od ljudi ni{ta ne tra`e osim da vjeruju i koji ljudima najvi{e koriste i poma`u a ni{ta ih ne ko{taju; b) Kada se prvaci biraju Bo`ijom Milo{}u i slobodnim izborom ljudi. To su poslije poslanika i vjerovjesnika najbolji prvaci, lideri i imami. c) Kada se prvaci biraju slobodnim izborom ljudi i Bo`ijom Milo{}u. Oni su znatno slabiji od drugog izbora. d) Kada se ljudi pouzdaju samo u svoju slobodu, um i razum i bez pozivanja na Bo`iju Milost vr{e izbor svojih prvaka. Tada se obi~no ra zo~ara ju i iza be ru one koji su proma{aji. Zato se ka`e bolji je izbor po Bo`ijoj Milosti i Uputi nego po ljudskoj pameti. Najsretnije rje{enje je istovremeno Allahova Milost i slobodan ljudski izbor. e) Kada se despoti, faraoni, tirani u potpunom nepovjerenju u narod, njegovu svijest i slobodu sami do`ivotno nametnu i podmetnu narodu za vo|e i prvake. Prema vjerovanju i u~enju Islama, na osnovu temeljnog principa [ure - imperativne slobode izbo ra i in sti tu ci onal nog dogovaranja, Umma - organizirana Zajednica muslimana, ima pravo izbora svojih lidera, prvaka i imama u svim likovima organiziranog `ivota. 2. Mehmed Teufik ef. Azabagi} (1893-1909); 3. Hafiz Sulejman ef. [arac (1910-1912); 4. Mehmed D`emaluddin ef. ^au{evi} (1913-1930); 5. Hafiz Ibrahim ef. Maglajli} (1930-1936); 6. Fehim ef. Spaho (1938-1942); 7. Ibrahim ef. Feji} (1947-1957); 8. Sulejman ef. Kemura (1957-1975); 9. Naim ef. Had`iabdi} (1975-1987); 10. Hafiz Husejn ef. Muji} (1987-1989); 11. Jakub ef. Selimoski (1991-1993); 12. dr. Mustafa ef. Ceri} (1993-2012); NAIBUREISI 1. Munib ef. Korkut (1909-1910); 2. Teufik ef. Oki} (1912-1913); 3. Salih Safvet ef. Ba{i} (1936-1938. i 1942-1947); 4. Ferhat ef. [eta (1987); 5. Jakub ef. Selimoski (1989-1990); 6. hafiz Ismet ef. Spahi}, izabran a ne postavljen (1993-2012)

1707. 1881. 1892. 1893. 1913. 1914. 1923. 1945. 1953. 1971. 1973. 1979. 1993. 1993. 1997. 1999. 2001. 2001. 2002. 2002. 2003. 2004. 2004.

Po Allahovoj milosti
[to se ti~e izbora Spahe za reisu-l-ulemu, usudit }u se da ustvrdim Allahu Ealemu - Allah to Jedini i najbolje zna - izbor Spahin za reisa je bio po Allahovoj Milosti i slobodnom odabi ru vjer ni ka unu tar [u re. Islamska zajednica i pripadnici Islama od dolaska Osmanske ca re vi ne na po dru~ju biv {e SFRJ, prije 600 godina, do`ivjela je se dam or ga ni za ci onih okvira u sedam razli~itih dr`avno-politi~kih i pravno-formalnih sistema: 1) Organizacioni okvir u Osmanskoj carevini; 2) Or ga ni za ci oni okvir u do ba Austro-Ugarske (1878-1918); 3) Organizacioni okvir u doba

Kraljevine SHS (1918-1929); 4) Organizacioni okvir od [estojanuarske diktature 1929. godine do propasti Kraljevine Jugoslavije 1941. godine. 5) Organizacioni okvir za vrijeme tzv. Ne za vi sne dr`a ve Hrvat ske (NDH) (1941-1945) 6) Organizacioni okvir u razdoblju druge komunisti~ke Jugoslavije od 1945. do 1992. godine, preciznije, do aprila 1993. godine. 7) Kona~no sedmi organizacioni okvir Islamske zajednice traje od 28. aprila 1993. godine, kada je izabran Obnoviteljski sabor u Bosni i Hercegovini Reis i njegov zamjenik sa muftijstvima za sve Bo{njake pripadnike Islama u svijetu. Treba posebno naglasiti da je prvi or ga ni za ci oni okvir u do ba Osmanske carevine sa 415 godina trajanja u neprekinutom kontinuitetu (1463-1878. godine) mnogo du`e trajao od svih ostalih {est okvira Islamske zajednice. Od 1882. godine, kada je Islamska zajednica stekla svojevrsnu autonomiju u okviru Aus tro-Ugar ske, na ~elu Islamske zajednice se nalazilo 12. reisu-l-ulema, a u pet navrata je, kao prijelazno rje{enje, postavljan naibu-reis. Dosada{nje reisu-l-uleme i naibu-reisi Islamske zajednice bili su: REISULULEME 1. Mustafa Hilmi ef. Had`iomerovi} (1882-1893);

Tri hafiza
Iz navedenog redoslijeda reisa i naiba vidi se da je Islamska zajednica u dosada{njoj povijesti imala 12 reisa i 6 naiba. Godine 2012. mora izabrati 13. reisa i 7. naiba. Do sada su funkciju reisa najdu`e vr{ili: Azabagi}, ^au{evi}, Kemura i Ceri}, nijedan manje od 16 godina. Interesantno, tri hafiza [arac, Maglajli} i Muji} - su bila na ~elu Islamske zajednice, zatim su dva Sulejmana i [arac, Ke mu ra, dva Ibra hi ma: Maglajli} i Feji}. Najkra}e su reisi bili svega po dvije godine: [arac, Muji} i Selimoski. Samo jedan reis nije bio Bosanac iz BiH, nego iz Makedonije - Jakub ef. Selimoski. Od svih reisa, samo su dvojica djelovali i radili u dva dr`avno-pravna okvira - ^au{evi} u doba AustroUgarske i Kraljevine SHS i Spaho u doba Kraljevine Jugoslavije i NDH. Ova dva reisa su od svih dosada{njih reisa najvi{e pisali i sa drugih jezika prevodili. [to se ti~e naibu-reisa, svi su oni, izuzev Saliha Ba{i}a koji je tu funkciju u dva navrata obavljao ukupno 7 godina i hafiza Ismeta Spahi}a, ~ija je funkcija ustavno-izborna kategorija i koju je on obavljao 19 godina, bili kratko, do jedne godine, naibi.
(Kraj)

Fehim ef. Spaho, reisu-l-ulema Kraljevine Jugoslavije od 1938. do 1942, autor je zapa`enih analiti~kih ~lanaka i studija o temama iz bo{nja~ke povijesti, poliglot, vrstan i plodan prevodilac s orijentalnih jezika. Obradio je vi{e od 1.500 rukopisa teolo{ke, historijske, pjesni~ke i druge gra|e. Zajedni~ki sa Osmanom Nurijem Had`i}em prvi je preveo 206 no}i. Spaho je bio ~ovjek od nauke i pera, spadao je u red najistaknutijih kulturnih i javnih radnika bh. muslimana toga doba.

Prema Zakonu o Uniji (Act of Union 1707), Engleska i [kotska ujedinile se u Ujedinjeno Kraljevstvo Velika Britanija. Rumunija postala kraljevina, Karol I iz njema~ke dinastije Hoencolern-Sigmaringen progla{en za kralja. Umro ameri~ki pisac Volt Volter Vitmen, najuticajniji ameri~ki pjesnik 19. vijeka, autor zbirke pjesama “Vlati trave”. Ro|en italijanski politi~ar Palmiro Toljati, jedan od osniva~a i dugogodi{nji generalni sekretar Komunisti~ke partije Italije, pobornik policentrizma u komunisti~kom pokretu i utemeljiva~ koncepcije italijanskog puta u socijalizam. Poslije duge opsade, uz pomo} srpske vojske, Bugari u Prvom balkanskom ratu osvojili turski grad Jedrene. Ro|en ameri~ki pisac Tomas Lenijer Tenesi Vilijams. Popularnost stekao dramama. Umrla francuska glumica Sara Bernar. Obilje`ila pozori{nu epohu kao najve}a tragi~arka svog doba. U`ivala izuzetnu popularnost, savremenici je zvali Bo`anska Sara. Poslije te{kih borbi, trupe SAD-a u Drugom svjetskom ratu osvojile pacifi~ko ostrvo Ivo D`ima. Amerikanci izgubili vi{e od 4.500 vojnika, oko 22.000 Japanaca poginulo ili zarobljeno. Ameri~ki mikrobiolog D`onas Edvard Salk objavio da je izumio vakcinu protiv dje~ije paralize. [eik Mud`ibur Rahman proglasio Isto~ni Pakistan nezavisnom dr`avom Banglade{. Umro engleski pisac, glumac i pjeva~ Noel Kauard. Svestrani majstor pozornice stekao popularnost dramama, ske~evima i muzi~kim revijama. Predsjednik Egipta Anvar el-Sadat i premijer Izraela Menahem Begin u Va{ingtonu potpisali mirovni ugovor, prvi mirovni sporazum jevrejske dr`ave i neke arapske zemlje. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija izglasao slanje 30.000 mirovnih trupa u Somaliju. Do tada najave}a i najskuplja mirovna operacija UN-a. Umro pozori{ni i filmski glumac Ta{ko Na~i}, majstor komedije i groteske. Proslavio se u beogradskom pozori{tu Atelje 212 ulogama u “Kralju Ibiju”, “Radovanu III”, “^udu u [arganu”, “Kafanici sudnici, ludnici” i u mnogim filmovima, me|u njima najzapa`enija uloga u “Davitelju protiv davitelja”. U Kalifoniji, na razli~itim mjestima, na|eno 39 sli~no odjevenih pripadnika sekte Rajska kapija koji su izvr{ili samoubistvo. Crv Melissa zarazio je sustave elektri~ne po{te diljem svijeta. U po`aru u spavaonici jedne {kole u Keniji `ivot izgubilo 58 u~enika, tridesetak povrije|eno. Savjet bezbjednosti UN-a usvojio rezoluciju o slanju me|unarodnih posmatra~a radi za{tite civila na podru~ju Zapadne obale i Gaze. U seriji zemljotresa u provinciji Baglan u Afganistanu poginulo oko 1.000 ljudi. Ha{ki tribunal podigao optu`nicu protiv biv{eg na~elnika Glavnog {taba Vojske Republike Srpske za bezbjednost Ljubi{e Beare, za genocid i druge zlo~ine u Srebrenici u julu 1995. Beara se predao vlastima Srbije 9. oktobra 2004. i potom izru~en tom sudu. Osu|en 2010. na do`ivotni zatvor zbog genocida nad Bo{njacima u Srebrenici. Svjetska trgovinska organizacija saop{tila je da su ~eli~ane SAD-a pove}anjem cijena proizvoda kr{ile pravila te organizacije. Pove}anje cijena te{ka industrija SAD-a pravdala za{titom od konkurencije. U atentatu u Beogradu na radnom mjestu ubijen generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije i Crne Gore Branko Bulatovi}. Japanski sud donio presudu kojom je Vladi i jednoj japanskoj firmi nalo`eno da isplate 88 miliona jena grupi Kineza primoranoj da radi u Japanu tokom Drugog svjetskog rata.

1827.

Ludvig van Betoven

U Be~u umro njema~ki kompozitor Ludvig van Betoven. Uz Baha i Mocarta se smatra najve}im genijem u historiji muzike. Autor devet simfonija, 32 klavirske sonate, pet koncerata za klavir i orkestar, jedne opere, kamernih kompozicija, misa. Sahrani prisustvovalo 30.000 Be~lija.

1984.

Branko ]opi}

Samoubistvo izvr{io jugosloveski pisac Branko ]opi}, jedan od najplodnijih i najpopularnijih pisaca poslije Drugog svjetskog rata. Humorista, autor rodoljubive i dje~ije poezije smatra se nastavlja~em tradicije seoske pripovjetke realizma.

Majk Tajson

1992.

Biv{i {ampion boksa u te{koj kategoriji Majk Tajson osu|en na {est godina zatvora zbog silovanja.

50

OGLASI
GODI[NJI IZVJE[TAJ O POSLOVANJU EMITENTA ZA PERIOD 1. 1 - 31. 12. 2011.

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

U skladu sa ~lanom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvje{tavanja na tr`i{tu vrijednosnih papira, objavljujemo

Na temelju ~lanka 21. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 02/06, 32/07, 43/09 i 8/10), a sukladno sa ~l. 15. st. 3. i 4. Zakona o Visokom sudbenom i tu`iteljskom vije}u Bosne i Hercegovine („Slu`beni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), Agencija za dr`avnu slu`bu, u ime Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine, raspisuje

BOSNA-SUNCE osiguranje d.d. Sarajevo, BSO d.d. Sarajevo - adresa sjedi{ta Trg me|unarodnog prijateljstva 20, 71 000 Sarajevo - broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica: tel: 0038733755450, fax: 0038733755490, uprava@bosna-sunce.ba, www.bosna-sunce.ba - predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora Predsjednik: Niko Krivi} ^lanovi: Nadira Eror i Renata Grgi} - ~lanovi uprave Predsjednik: @eljko Pervan ^lan: Refik Duran II - PODACI O VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA I VLASNICIMA EMITENTA: - broj emitovanih vrijednosnih papira i 79.459 / 115 KM nominalna cijena - vlasnici sa vi{e od 5% vrijednosnih papira Bosna RE d.d. Sarajevo, Euroleasing d.o.o. Zagreb, dionica emitenta s pravom glasa Jadransko osiguranje d.d. Zagreb, Sunce osiguranje d.d. Zagreb, Autoslavonija d.d. Osijek, Euro Daus d.d. Split, Euroherc osiguranje d.d. Zagreb - vlasnici ~lanovi uprave i Nadzornog odbora i @eljko Pervan 2,4994%; Niko Krivi} 0,0982%; postotak vlasni{tva u emitentu Renata Grgi} 2,0136% III - PODACI O FINANSIJSKOM POSLOVANJU EMITENTA: Podaci iz bilansa stanja: AKTIVA a) Upisani, a neupla}eni kapital b) Stalna sredstva 38.148.846 c) Teku}a sredstva 24.986.533 d) Gubitak iznad visine kapitala e) Ukupna aktiva 63.135.379 PASIVA a) Kapital 47.396.091 b) Upisani osnovni kapital 9.137.785 c) Dugoro~ne obaveze 500.879 d) Kratkoro~ne obaveze 6.100.624 e) Ukupno pasiva 63.135.379 Podaci iz bilansa uspjeha emitenta: a) Prihodi 42.201.132 b) Rashodi 42.035.741 c) Dobit/gubitak prije poreza 165.391 d) Porez na dobit 64.128 e) Neto dobit razdoblja/gubitak razdoblja 101.263 Direktor @eljko Pervan

I - OP]I PODACI O EMITENTU - puna i skra}ena firma

za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Sekretarijatu Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine 1/01 Pravni savjetnik ODJEL ZA PRAVNA PITANJA 1/01 Pravni savjetnik Opis radnih zadataka: redovito prati informacije o nacrtima zakona i drugim odlukama zakonodavne i izvr{ne vlasti, kao i OHR-a, koje mogu biti od zna~aja za pravosu|e te o tome informira rukovoditelja Odjela; priprema nacrte pravnih akata, korespondenciju i druge dokumente iz nadle`nosti Odjela; sukladno sa Poslovnikom, priprema materijale za sjednice Vije}a, te prati izvr{enje odluka Vije}a; stara se o pitanjima iz domena pravnih referata za koje je zadu`en, te je odgovoran za identificiranje problema, davanje prijedloga u cilju iznala`enja adekvatnih rje{enja te blagovremeno informiranje rukovodstva; po potrebi daje savjete i pru`a stru~nu potporu odjelima Sekretarijata; prikuplja i analizira podatke i izvje{}a koje Vije}u dostavljaju sudovi i tu`iteljstva, te u svezi s tim priprema odgovaraju}a izvje{}a; obavlja istra`ivanja i prikuplja informacije potrebne za pripremu pravnih dokumenata i za izradu nacrta zakonskih i drugih propisa te sudjeluje u izradi istih; u odre|enim segmentima radi na pripremama uporednih analiza zakonskih rje{enja, propisa i prakse, te sukladno s tim, priprema potrebna izvje{}a i procjene; pru`a pravnu pomo} Odjelu za administraciju i kadrovsku politiku i Odjelu za financije i ra~unovodstvo u smislu pripreme mi{ljenja, analiza i dr; priprema nacrte upravnih odluka iz oblasti radnih odnosa (upo{ljavanje, dodjela poslova, premje{taj i prestanak radnog odnosa); prati izmjene va`e}ih propisa i praksi te daje mi{ljenja iz oblasti uprave, rada i financijskog poslovanja Sekretarijata Vije}a; obavlja i druge poslove koje mu dodijeli rukovoditelj Odjela. Posebni uvjeti: VSS — diplomirani pravnik, polo`en pravosudni ispit — po`eljno; najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sli~nim poslovima, odli~ne pravno-analiti~ke sposobnosti i sposobnosti pripremanja pravnih dokumenta i prezentiranja; dobro poznavanje propisa koji se odnose na pravosudni sustav u Bosni i Hercegovini; sposobnost samostalnog rada u zadatim okvirima; sposobnost planiranja, organiziranja i implementiranja zadataka u utvr|enim vremenskim rokovima; vrlo dobro poznavanje nadle`nosti VSTV-a; vrlo dobro poznavanje rada na ra~unalu; dokazana posve}enost detaljima; diskrecija u radu sa povjerljivim informacijama; posjedovanje sposobnosti pismenog i usmenog izra`avanja; posjedovanje dobrih komunikacijskih sposobnosti; posjedovanje sposobnosti zrelog prosu|ivanja i fleksibilnosti; poznavanje stranih jezika — po`eljno. Status: dr`avni slu`benik na polo`aju stru~nog savjetnika Pripadaju}a osnovna neto pla}a: 1.900,00 KM Broj izvr{itelja: jedan (1) izvr{itelj Napomena za sve kandidate: - Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju zadovoljavati i op}e uvjete propisane ~lankom 22. Zakona o dr`avnoj slu`bi u institucijama Bosne i Hercegovine. - Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon ste~ene visoke {kolske spreme. - Izbor kandidata po ovom javnom oglasu vr{it }e se u skladu sa lex specialis procedurom. - Za provo|enje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formirat }e se jedno (1) povjerenstvo za izbor. Potrebni dokumenti: Ovjereni preslik: fakultetske diplome (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nakon 6. 4. 1992. godine); uvjerenja o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); uvjerenja o polo`enom stru~nom upravnom ispitu odnosno uvjerenja o polo`enom javnom ispitu (u cilju osloba|anja od javnog ispita); uvjerenja o polo`enom pravosudnom ispitu - ukoliko kandidat isti posjeduje jer je ovo po`eljan, a ne obvezan uvjet; potvrde ili uvjerenja kao dokaza o tra`enom radnom iskustvu na istim ili sli~nim poslovima; dokaza o poznavanju stranog jezika — ukoliko kandidat isti posjeduje jer je ovo po`eljan, a ne obavezan uvjet; popunjen obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu koji se mo`e dobiti u prostorijama Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a BiH, na web stranici Agencije www.ads.gov.ba, ili na web stranici Vije}a www.hjpc.ba. Kandidati koji budu uspje{ni na pismenom dijelu stru~nog ispita obavezni su na usmeni dio stru~nog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom, ne}e mo}i pristupiti istom. Iznimno, u slu~aju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi tra`eno uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja du`nosti, u suprotnom, skida se sa liste uspje{nih kandidata. Javni konkurs se provodi u skladu sa Odlukom o na~inu polaganja javnog i stru~nog ispita ("Slu`beni glasnik BiH", broj 96/07 i 43/10). Gradivo i pravni izvori, odnosno literatura za polaganja javnog ispita utvr|eni su Programom polaganja javnog ispita („Slu`beni glasnik BiH“, broj 28/08 i 18/12). O datumu i mjestu javnog testiranja kandidati }e biti posebno informirani. Sve tra`ene dokumente, osim uvjerenja o nevo|enju krivi~nog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 16. 4. 2012. putem po{tanske slu`be preporu~eno na adresu: Visoko sudbeno i tu`iteljsko vije}e Bosne i Hercegovine “Javni natje~aj za popunjavanje radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Sekretarijatu Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a Bosne i Hercegovine“ Ul. kraljice Jelene 88, Sarajevo Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave, kao i preslik tra`ene dokumentacije koji nije ovjeren, ne}e se razmatrati. O`ujak 2012. godine RAVNATELJ Neven Ak{amija

J AV N I O G L A S

Na osnovu Zaklju~ka Uprave Dru{tva broj U.D. 01-3.2-14072/11-17 od 8. 11. 2011. godine JP BH Po{ta d.o.o. Sarajevo - Centar po{ta Sarajevo objavljuje,

J AV N I O G L A S
za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup skladi{nog prostora u vlasni{tvu JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo, koji se nalazi u Ulici Rakovi~ka cesta bb, Rakovica 1. PREDMET ZAKUPA Skladi{ni prostor koji se nalazi uz objekat Po{te 71 217, Rakovica, Ulica Rakovi~ka cesta bb, op}ina Ilid`a, ukupne povr{ine 1.342,46 m2, a sastoji se od: - Otvoreni skladi{ni prostor — 1.074,40 m2; - Zatvoreni skladi{ni prostor — 268,06 m2; - Ogra|en visokom `eljeznom ogradom; - Direktan asfaltni pristup sa glavne saobra}ajnice Sarajevo -Kiseljak. 2. USLOVI ZAKUPA 2.1. Pozivaju se sva fizi~ka i pravna lica, koja se ne bave djelatno{}u koja je sli~na po{tanskoj djelatnosti zainteresirana za uzimanje u zakup skladi{nog prostora iz ta~ke 1. ovog oglasa da dostave svoje ponude za zakup. 2.2. Ponude se dostavljaju zatvorene sa naznakom „Ponuda za zakup” na adresu: JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Sarajevo, Zmaja od Bosne 88 - protokol. Rok za dostavljanje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog oglasa. 2.3. Sadr`aj ponude: - naziv i ta~na adresa ponu|a~a - mjese~na fiksna cijena za zakup prostora (ukupna cijena bez PDV-a) - ovjerena fotokopija ID broja - djelatnost kojom se bavi ponu|a~ - period na koji se ugovor `eli zaklju~iti - namjena u koju se `eli koristiti poslovni prostor Re`ijske tro{kove snosi zakupoprimac O rezultatima oglasa ponu|a~i }e biti pismeno obavije{teni. JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo - Centar po{ta Sarajevo zadr`ava pravo da prije sklapanja ugovora poni{ti oglas ili odbaci sve ponude bez ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima. Zainteresovani ponu|a~i mogu obi}i prostorije predvi|ene za zakup uz najavu na tel. 723 — 401 kao i tra`iti eventualna dodatna poja{njenja. Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se razmatrati.

Na osnovu Zaklju~ka Uprave broj U.D. 01-3.2-1787/12-19 od 20. 2. 2012. godine, JP BH Po{ta d.o.o. Sarajevo - Centar po{ta Sarajevo, objavljuje

za prikupljanje ponuda za izdavanje u zakup poslovnog prostora u vlasni{tvu JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo, koji se nalazi u Ulici Ferhadija 17/I, Sarajevo 1. PREDMET ZAKUPA Poslovni prostor koji se nalazi u Ulici Ferhadija 17/I, povr{ine 172 m2, u ekstra zoni, 2. USLOVI ZAKUPA 2.1. Pozivaju se sva fizi~ka i pravna lica, koja se ne bave djelatno{}u koja je sli~na po{tanskoj djelatnosti zainteresirana za uzimanje u zakup poslovnog prostora iz ta~ke 1 ovog oglasa da dostave svoje ponude za zakup. 2.2. Ponude se dostavljaju zatvorene sa naznakom „Ponuda za zakup (na adresu: JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo, Centar po{ta Sarajevo, Zmaja od Bosne 88 - protokol. Rok za dostavljanje ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog oglasa. 2.3. Sadr`aj ponude: - naziv i ta~na adresa ponu|a~a. - mjese~na fiksna cijena za zakup prostora (ukupna cijena bez PDV-a) - ovjerena fotokopija ID broja - djelatnost kojom se bavi ponu|a~ - period na koji se ugovor `eli zaklju~iti - namjena u koju se `eli koristiti poslovni prostor Re`ijske tro{kove snosi zakupoprimac O rezultatima oglasa ponu|a~i }e biti pisano obavije{teni. JP BH PO[TA d.o.o. Sarajevo - Centar po{ta Sarajevo zadr`ava pravo da prije sklapanja ugovora poni{ti oglas ili odbaci sve ponude bez ikakve odgovornosti prema ponu|a~ima. Zainteresovani ponu|a~i mogu obi}i prostorije predvi|ene za zakup uz najavu na tel. 723-401 kao i tra`iti eventualna dodatna poja{njenja. Neblagovremene i nepotpune ponude ne}e se razmatrati.

J AV N I O G LA S

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OGLASI

51

POSLJEDNJI POZDRAVI, SJE]ANJA I SMRTOVNICE
za objavljivanje u dnevnim novinama Oslobo|enje mogu se predati u poslovnicama BH Po{ta {irom Bosne i Hercegovine

I U NAJTE@IM TRENUCIMA S VAMA - VA[E OSLOBO\ENJE
Naziv po{te Biha} Biha} Cazin Velika Kladu{a Adresa Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-19 07,30-15,30 09-19 08-16,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-19 07,30-15,30 07-16 07-14 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-18 08-18 08-20 08-18 08-18 08-18 08-18 08-18 07-20 08-16 07-20 08-16 08-16 08-15 07-20 08-15 08-15 07-20 07-20 08-15 07-20 09-20 Naziv po{te Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Sarajevo Ilid`a Had`i}i Vogo{}a Ilija{ Travnik Novi Travnik Bugojno Gornji Vakuf Fojnica Donji Vakuf Tuzla Tuzla Adresa Put `ivota bb Grbavi~ka 1 Behd`eta Muteveli}a bb D`emala Bijedi}a 37 Safet bega Ba{agi}a bb Zelene beretke 15 Trg solidarnosti 37 Safeta Had`i}a 107 Trg ZAVNOBIH-a 17 Bul. branilaca Dobrinje bb Rustempa{ina 13 Had`eli 116 Jo{ani~ka 32 29. februara 4 Prnjavor 11 Trg Zlatnih ljiljana bb Nugle II Javi} bb Doktora Raljevi}a bb Ul. 14. Septembra Aleja bosanskih vladara 29 Musala 2 Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 07-20 07-20 09-16 09-16 08-16 08-16 08-16 09-16 08-15 08-16 07-20 07-20 07-20 08-15 08-18 08-15 08-19 08-15 08-19 08-15 08-16 08-18 07-20 08-15 09-16 08-15 07-20 07-20 07-20 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 07-15 08-15 Naziv po{te Tuzla Tuzla Tuzla Kalesija @ivinice Kladanj Banovi}i Lukavac Gra~anica Srebrenik Grada~ac Zenica Zenica Zenica Zavidovi}i Kakanj Maglaj Te{anj Visoko Vare{ Olovo Breza Br~ko Adresa A. Herljevi}a 10 Rudarska 37 Bosne Srebrne bb Oslobodilaca bb Mar{ala Tita bb Patriotske lige 1 Banovi}i Borisa Kidri}a bb M. Vehbi ef. [emsekadi}a Kulina bana bb H. kapetana Grada{~evi}a 23 Masarikova 46 Kralja Tvrtka I br. 2 Lond`a 83 Patriotske lige bb Zgo{}anska 44 S. Omerovi}a 8 Trg Alije Izetbegovi}a ^ar{ijska 75 Put mira 15 H. kapetana Grada{~evi}a bb Hasana Kjafije 6 Bulevar mira bb Radno vrijeme pon-pet. subota nedjelja 08-16 08-15 08-15 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 08-16 08-15 08-16 08-15 07-17 08-15 07-17 08-15 07-17 07-17 07-20 07-20 08-20 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 07:30-19 08-16 08-16 07:30-16 08-17 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 08-15 -

Bosanska 3 Bosanskih Kraljeva Trg zlatnih ljiljana Ibrahima Mr`ljaka bb Bosanska Krupa Trg oslobo|enja 1 Bosanski Bosanska 115 Petrovac Sanski Most Banjalu~ka 2 Klju~ Kulina bana 11 Gora`de Ferida Dizdarevi}a 3 Ustikolina Ustikolina Pra~a Trg Kemala Hrve bb Mostar Tekija bb Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar Mar{ala Tita 51a (Sj. logor) Konjic Mar{ala Tita bb Jablanica Pere Bili}a 24 Sarajevo Obala Kulina bana 8 Sarajevo Mar{ala Tita 12 Sarajevo ^emalu{a bb Sarajevo Patriotske lige 40 Sarajevo Livanjska 1 Sarajevo Vi{njik 40 Sarajevo Zmaja od Bosne 88

52

MALI OGLASI
NEKRETNINE PONUDA
IZDAJEM poslovni prostor 43m2 [entada, centralno grijanje stakleni izlog, pogodan za sve vrste djelatnosti. Tel. 061/344-365. 946 IZNAJMLJUJEM stan u Zvorniku, 60m2, I sprat. Mob. 062/519-866.k IZDAJEM sobu kod {umarskog fakulteta, studentici. Mob. 062/724-761.k IZDAJEM dvosoban stan blizu medicinskog fakulteta, DIF-a, arhitekture. Tel. 443-743.k IZDAJEM luksuzno opremljen apartman 120m2, lokacija 300 m od OHR-a, priklju~ak intereta, kablovska i mjesto za parking. Apartman se izdaje isklju~ivo strancima. Mob. 061/405-622.k IZDAJEM se moderno namje{ten stan 80m2 kod Unitica. Tel. 070/229-162, 061/137-714.k IZDAJEM radnju Mob:062/917-009.k na Siranu. FERHADIJA izdajem kancelarije 40m2 III kat, lift povoljno. Tel. 061/350-448.k IZDAJEM i prodajem ku}u sa stanom od 200m2 suteren dvije eta`e. Tel. 033/442-998.k IZDAJEM trosoban namje{ten stan kod okretaljke Jezero. Tel.033/442-994 i 061/525-795.k IZDAJEM namje{ten stan kod Narodnog pozori{ta.Tel:275-666.k ZAPOSLENOJ osobi potpuno opremljen apartman 55m2 u blizini Katedrale 400KM. Tel. 061/488-033.k IZDAJEM praan stan u ku}i 40m2 iznad Skenderije poseban ulaz. Tel: 0617866409. BJELAVE dvosoban namje{ten stan blizina medicinskog fakulteta studenticama. Tel. 641-881 i 062/272-269.k IZDAJEM gara`u Grbavici I na du`e vrijeme. Tel. 641-881 i 062/272-269.k POR. KU]A na Ko{evskom Brdu sa gara`om. Tel:033/217-290.k IZDAJEM ku}ni sprat Ilid`a Gladno Polje. Tel:033/440-747 i 066/068-461.k IZDAJEM zidanu gara`u sa kanalom. Tel. 033/810-387.k IZDAJEM nenamje{ten stan 75m2, na du`e vrijeme, 2 kupatila, 2 balkona, 2 lo|e, ul. Patriotske lige 46. Mob. 061/744523.k IZDAJEM sobu, upotreba kuhinje, `enskoj osobi, Ante Babi}a br. 13, Alipa{ino polje. Tel. 453-752.k IZDAJEM namje{tenu garsonjeru sa grijanjem, ul. Ohridska 3 A. Tel. 033/443620.k IZDAJEM jednosoban u strogom centru, extra sre|en i namje{ten, 500 KM+re`ije. Mob. 061/205-235.k IZDAJEM sobu, cen. grij. i kablovska, zaposlenom mu{karcu, Merkator. Tel. 659-895, 063/762-092.k IZDAJEM poslovni prostor 15m2 u Centru grada. Tel: 757-908.k TIZDAJEM jednosoban namje{ten stan, u Hrasnom, dvijema studenticama. Mob. 061/159-507.k IZDAJEM namje{ten stan, privatna ku}a, poseban ulaz. Tel:062/255-827.k IZDAJEM sobu kod {umarskog fakulteta studentici. Mel. 062/724-761.k IZDAJEM dva jednosobna polunamje{tena stana, na Bistriku, ul. Iza ba{}e 4. Mob. 061/103-258, 225-632.k IZDAJEM prostor za nadogradnju noktiju, kozmeti~ki salon.Tel: 061/809319.k IZDAJEM stan na Stupskom brdu, u blizini Penija. Tel. 033/470-741.k

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.
IZDAJEM poslovni prostor na Ba{~ar{iji Nove Daire opremljen, pogodan za kancelarije. Tel. 033/533-123.k STUDENT tra`i cimera, zasebna soba, kod Islamskog fakulteta. Mob. 061/958368.k IZDAJEM pos. prostor 60m2, ^ekalu{a 10. k IZDAJEM ure|an poslovni prostor Radi}eva (strogi centar) pogodan za advokaturu, notara, ambulantu, zubarsku ordinaciju, predstavni{tva. Zasebno grijanje, priklju~ak za telefon, internet i kablovsku TV. Mob. 061/190-012.k IZDAJEM gara`u u Trnovskoj 4 Kova~i. Tel: 204-678.k IZDAJEM sobe za spavanje, no}enje 15KM na Ba{~ar{iji. Tel. 061/192-059.k IZDAJEM poslovni prostor u Papagajci 32m2 povoljno. Tel:063/639-691.k IZDAJEM sprat ku}e famelijarnoj porodici ili studentima. Tel: 655-787 ili 061/778-245.k IZDAJEM komfornu sobu na Mejta{u, iznad pijace Markale, `enskoj osobi. Tel. 225-747, 063/947-075.k IZDAJEM gara`u, privatna ku}a, na Grbavici I. Mob. 063/639-213.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, 350 KM, grijanje uklju~eno. Mob. 061/229-607.k

OSLOBO\ENJE

POSLOVNI prostor, ul. Ko{evo, V. Pr., 47m2, 160.000KM. Mob. 062/907-831.k STAN, centar, kod Katedrale, ul. petrakijina, I sprat, 115m2, 260.000KM. Mob. 066/801-737.k STAN na Vracama, troiposoban, 90m2, II sprat, ul. Avde Smajlovi}a, balkon, plinsko eta`no, 175.000KM. Mob. 062/334-371.k POLJINE gra|evinsko zemlji{te za porodi~nu ku}u sa kompletnom infrastrukturom.Tel: 063/661-856.k PRODAJEM u Makarskoj trosoban stan 75m2 novogradnja parking 3 mokra ~vora. Tel.0038521611.k PRODAJEM stan na D. Malti II sprat 72m2 dva mokra ~vora velika tarasa. Tel. 521-362.k PRODAJEM ili mijenjam ku}u za stan. Tuzla-Be}arevac 24. Tel. 061/731-791.k VI[NJIK, 60m2, I kat, 2 balkona, renoviran. Mob. 061/148-810. 1462 PRODAJEM ku}u u Banja Luci i ostale prate}e objekte ul. Marka Miljanova br. 5. Tel. 070/221-656 i 062/762-381.k PRODAJEM adaptiran dvosoban stan, 56m2, Dobrinja III. Mob. 061/132-488.k KU]E — zemlji{ta: Vratnik (kod Hendek d`amije), Gazin han, Vasin han, Reljevo, Ilid`a, zemlji{te: Ilid`a, Reljevo, Isto~no Sarajevo. www.nerasbih.com Mob. 061/375-787.k STANOVI: Hrasno, 53m2, ~engi} Vila, 41m2 i 64m2, Novo Sarajevo, 44m2, Pofali}i, 40m2, Dobrinaj, 55m2, 68m2 i 88m2, Alipa{ino polje, 78m2 i 64m2, Isto~no Sarajevo, 60m2. www.merasbih.com Mob. 061/375-787.k NAHOREVO-Studenac, nova ku}a, 2 dunuma vo}njaka, ba{ta, dvije zidane gara`e, cijena po dogovoru. Mob. 061/352112, 061/157-718.k PRODAJEM vikendicu 70m2 u Glavati~evu-centar, prizemlje, dvije gara`e, terasa, oku}nica. Mob. 061/146-147.k BREKA prodajem trosoban stan 79m2 II sprat. Tel:066/196-317.k STANOVI: Hrasno 53m2, N. Sarajevo 44m2, ^engi} V. 64m2, 41m2, Pofali}i 40m2, Dobrinja, 55m2, 68m2, 69m2, Isto~no Sarajevo 60m2, Vraca-Tranzit 73m2. Mob. 066/488-818.k PRODAJEM ku}u u Gornjem Hotonju 85m2 prizemlje+potkrovlje, 750m2 oku}nice, struja, plin, tel.voda. c.grijanje. Tel.062/105-901.k PRODAJEM zemlji{te 2.100m2 u Fateti}ima, pored puta, sa priklju~cima. Tel. 061/100-242.k CENTAR 120,86m2, Mejta{ 49,54 i 105m2 sa gara`om, Alipa{ino P. 78m2102.000 KM, devastirani stanovi: Otoka 71m2, Ilid`a-Pejton 83m2, Ilija{-Srednje 29m2, Ko{evsko brdo 32m2. Mob. 061/375-787.k PRODAJEM manju ku}u nova bli`e Centru. Mob:061/358-772.k STARI Grad, Dugi Sokak, trosoban stan 81m2, 200.000 KM. Tel. 066/024042.k PRODAJEM ku}u na Jablani~kom jezeru. Tel:061/875-291.k PRODAJEM 800m2 gra{evinskog zemlji{ta, Branislava Nu{i}a 46, Ned`ari}i. Tel. 061/191-521.k CENTAR, Alekse [anti}a, 92m2, 2 sprat, 2.200 KM/m2, ^engi} V. Bulevar M. Selimovi}a, 38m2, 4 sprat, adaptiran, 78.000 KM. Mob. 062/383-064.k BREKA, 2 eta`e, 103m2, ~etverosoban. Tel. 222-506.k BISTRIK, 75m2, troiposoban, uredan. Mob. 063/509-365.k BREKA, lamela u nizu sa 250m2 ba{te. Tel. 222-506.k GRBAVICA, Grbavi~ka, 1 sprat, 58m2, 1.950 KM/m2, Grbavi~ka, 4 sprat, 43m2, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k STROGI centar, E. Mulabdi}a 91m2, 2.200 KM/m2, M. Kantard`i}a 27m2, 62.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM vi{e ku}a u Kantonu u Sarajevu razli~itih lokacija i kvadratura.Tel:061/415-786.k PRODAJEM dvoiposoban stan, 74m2, II sprat, kod doma armije. Tel. 445-371 poslije 15 sati.k

ZAMJENA
MIJENJAM dvosoban stan 53m2, u Hrasnom, za jednosoban, uz doplatu. Tel. 652-338.k MIJENJAM stan na Marin dvoru, 1 sprat, 68,5m2, plin, parking, balkon, za sli~an, bli`e bolnice Ko{evo. Mob. 061/211-300.k MIJENJAM vikend ku}u, gra|evinska i upotrebna dozvola, 4 dunuma zemlje, pola pod vo}em, okolina Sarajeva za Novi Grad RS za vikend ku}icu ili stan. Mob. 065/674-417 i 052/753-292.k MIJENJAM stan 52m2 u Sarajevu za Banja luku, mo`e i prodaja. Tel. 542668.k MIJENJAM dvosoban stan za isti od trga heroja do Marin dvora. Tel. 033/663247.k MIJENJAM luksuzno adaptiran trosoban stan 78m2, Grbavica, za dvosoban sli~an, Centar, Grbavica, Hrasno. Mob. 061/205-235.k

IZDAJEM prostor 55m2 za sve namjene (trgovina, razne ordinacije, brza hrana) uz samu cestu, prometno. Mob. 061/357-786, ul. Odoba{ina br. 57. 1630

IZNAJMLJUJEM stan na Dobrinji 5, dvosoban, cijena 350KM. Mob. 061/869688.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan na Grbavici, Ul. Zagreba~ka. Tel. 061/224-704.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan u centru grada. Tel. 070/203-479.k STROGI Centar, izdajem dvosoban namje{ten stan, prednost studentice. Mob. 061/483-073.k IZDAJEM namje{ten jednosoban stan kod Bosmala. Tel. 033/655-948.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan, Ko{evsko brdo, zaposlenim `enskim osobama ili studenticama. Mob. 061/253-382.k IZNAJMLJUJEM/PRODAJEM opremljen restoran 60mjesta sa ba{tom 1.000m2 kod Visokog uz Rijeku Fojnicu. Tel:062/530-640.k IZDAJEM namje{ten 1/2 soban stan, adresa Mejta{-Nikole Ka{ikovi}a. Tel:061/890-178.k IZDAJEM manji dvosoban stan, namje{ten u Isto~nom Sarajevu. Mob. 066/266-348.k IZDAJEM djevojkama dvokrevetnu sobu na Malti. Mob. 066/266-348.k IZDAJEM gara`u 13m2, Aerodromsko naselje, povoljno, ul. Akifa [eremeta. Mob. 061/897-959.k IZDAJEM namje{tan stan, 55m2, ekstra povoljno, aerodromsko naselje. Mob. 061/897-959.k

IZDAJEM dvosoban stan namje{ten, zaposlenim, Marin Dvor, velika terasa, ba{ta. Tel. 061/524-845, 033/651-423.k IZDAJEM namje{tenu trgovinsku radnju 40m2 za prodaju prehrane. Tel. 061/358-772.k IZDAJEM stan 84m2, namje{ten, kod op{tine Stari Grad. Mob. 061/249-631.k IZDAJEM dvosoban namje{ten stan, ul. ^obanija, kod picerije Galija. Tel. 203497, 062/326-484.k IZDAJEM gara`u 19m2, ul. Fetaha Be}irbegovi}a-Kvadrant. Mob. 062/326484.k IZDAJEM lijepu namje{tenu ku}u sa vrtom i gara`om kod OBN-a, strancima. Tel. 061/546-246.k IZDAJEM jednosoban namje{ten stan 350KM na Bistriku. Tel. 646-410.k IZDAJEM prazan jednosoban stan na M. Dvoru. Tel. 062/878-018.k IZDAJEM nenamje{ten jednosoban stan, Donji Vele{i}i. Tel: 061/171-897.k IZDAJEM namje{ten stan 55m2, extra povoljno, Aerodromsko naselje. Mob. 061/897-957.k IZDAJEM jednosoban stan sa gara`om kod OHR-a 400KM poslovnom ~ovjeku ili strancu. Tel:061/322-347.k

POTRA@NJA
POTREBAN dvosoban namje{ten stan, u Hrasnici, sa grijanjem, internet konekcijom i kablovskom, na period od 3-4 mjeseca. Tel. 033/225-431, 033/209-955.k AGENCIJI potrebni stanovi za izdavanje i prodaju, lijenti poznati.Tel: 061/360084.k AGENCIJI potrebno vi{e stanova u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061/437-732 i 061/214-306.k POTREBNO vi{e stanova za prodaju i izdavanje u kantonu Sarajevo. Tel: 062/200-777-033/203-127.k POTREBNO vi{e praznih i namje{tenih stanova i ku}a za iznajmljivanje.Tel: 061/214-306 i 061/437-732.k

PRODAJA
PRODAJEM stan na Marijin Dvoru, 68 m2, 4 sprat, ul. Dolina. Mob. 061/897720.sms TITOVA, 147m2, 3 kat, salonski, 2.450 KM/m2. Mob. 061/148-810. 1462 CIGLANE, 33m2, A. Hangija, 4 kat, balkon. Mob. 061/484-505. 1462 CENTAR, Tepeba{ina, 40m2, jednoiposoban. Mob. 061/484-505. 1462 CENTAR, kod Muzi~ke {kole, 30m2+balkon+mogu}nost pro{irenja, 4 kat. Mob. 061/148-810. 1462 STAN, humska kod fabrike duhana, 31m2, I sprat, renoviran, stan ul. Franje Kluza, 56m2, I sprat, 18m2 gara`a, 18m2 podrum, 100.000KM, stan ul. Ilije Engela, 34m2, II sprat, renoviran, 75.000KM. Mob. 062/959-129.k ALIPA[INO Polje B faza, kod toplana, 71m2, IV sprat, nova stolarija, 1.450KM7m2. Mob. 066/801-711.k STANOVI novogradnja, Stup — Tibna Pacifik, razli~ite kvadrature, cijena po dogovoru. Mob. 065/819-136 i 061/415787.k SARAJ polje, Teheranski trg, 64m2, dvoiposoban, renoviran, IV sprat, balkon, 113.000KM. Mob. 061/702-881.k

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.
PRODAJA
PRODAJEM ili izdajem poslovni prostor kod op{tine Stari grad, 25m2, fotokopirnica. Mob. 061/252-663.k MARIJIN Dvor, 128m2, 1 sprat, K. Tvrtka, 2.400 KM/m2, Grbavica, ul. Grbavi~ka 55m2, 2 sprat, 2.000 KM/m2. Mob. 062/383-064.k POFALI]I, blizu FDS i OBN-a ku}a p+s. dva trosoban stana. Tel. 062/243-329 i 061/437-719.k MARIJIN dvor, K. Tvrtka, 90m2, 3 kat, 195.000 KM. Mob. 063/555-858.k ALIPA[INO, C faza, 91m2, troiposoban+balkon. Mob. 063/555-858.k STROGI centar, stan 92m2, A. [anti}a, 2 sprat, centar, M. ^emerli}a, 4 sprat, 27m2, 66.000 KM, Mojmilo, Olimpijska 80m2, 2 balkona, VP, 1.450 KM/m2. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM staru bosansku ku}u, Ul. Mihrivode 45, preko puta d`amije, 175m2 sa oku}nicom. Tel. 061/299-653.k PRODAJEM stan na Alipa{inom polju 69m2, X sprat, ul. Ante Babi}a nova stolarija, dvostrano orijentisan. Tel. 061/836764.k BA[^AR[IJA, ul. A{~iluk (preko puta ~evabd`inice @eljo), 90m2, 2 sprat, 218.000 KM, Pofali}i, novogradnja, 56m2, 1 sprat, Z. Panjete, 112.000 KM. Mob. 062/383-064.k PRODAJEM ku}u u @ivogo{}u, Makarska rivijera, prvi red od mora 5m, 185m2, 2 eta`e, 4 sobe sa terasama i kupatilima. Tel. 033/445-612.k PRODAJEM pola dvojne ku}e (jednu lamelu) u @upi Dubrova~koj. Tel. 0038520486665.k PRODAJEM lijepu ku}u sa vrtom i gara`om kod OBN-a. Tel. 061/546-246.k ALIPA[INO, Trg nezav. 71m2, 2 sprat, ~etverokatnica, 85.000 KM. Mob. 061/205-235.k PRODAJEM stan, Breka, H. Su{i}a, prizemlje, 48m2+80m2 ba{ta, 137.000 KM. Mob. 061/143-076.k PRODAJEM stan Jezero 35m2 6KM. Tel. 066/510-328.k PRODAJEM stan 48m2 86.000 KM. lift, Isprat. Tel. 033/624-655.k SOCIJALNO, Zmaja od Bosne, jednosoban, 4 kat, lift, cen. gr. 80.000 KM. Mob. 061/247-777.k VRAZOVA 6/III, 106m2. Mob. 061/205235.k NEUM, stan 55m2, Tiha luka, 30m od mora, 45.000 eura. Mob. 061/205-235.k DOBRINJA C-5, V. Nazora, 73m2, super, sre|en, 98.000 KM. Mob. 061/205235.k DOBRINJA, F. Pre{erna, 100m2, eta`ni stan, ekstra sre|en. Mob. 061/205-235.k DOBRINJA II, N. Pozderca, 80m2, 1 sprat, 90.000 KM. Mob. 061/205-235.k MOJMILO, Olimpijska 56m2, ekstra sre|en, VP, 95.000 KM. Mob. 061/205235.k ALIPA[INO, Trg nezav. 71m2, 2 sprat, ~etverokatnica, 87.000 KM. Mob. 061/205-235.k MARIN Dvor, V. Peri}a, 100m2, potkrovlje. Mob. 061/205-235.k GRBAVICA II kat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k HRASNO VII sprat 54 sprat dvosoban stan. Tel. 061/325-840.k ALIPA[INO C faza 67m2 trosoban balkon. 97.000 KM. Tel: 061/325-840.k ^ENGI] Vila VI sprat 54m2 dvosoban balkon. Tel. 061/325-840.k PRODAJEM povoljno dvosoban konforan stan 59m2 Geteova. Tel: 066/864478.k KU]A na Ilid`i-Otes, sa priklju~cima, oku}nica 400m2, gra|. dozvola. Tel. 538-365.k PRODAJEM povoljno dvoiposoban stan 65,20m2 I. Engela ^engi} vili2. Tel: 065/294-840.k PRODAJEM ili mijenjam ~etverosoban stan u centru, kod Vje~ne vatre, za jednosoban ili dvosoban uz doplatu, Centar. Mob. 061/252-663.k STARI Grad kod Po{te 50m2, kao nov i dozvola za pro{irenje za jo{ 50m2, 155.000 KM. Mob. 061/484-505.k PRODAJEM povoljno gara`u u centru Sarajeva, Marijin dvor, ul. Kranj~evi}eva, ispod Konzuma, 12,5m2, vl 1/1. Mob. 061/869-396.k BRANILACA grada, kod BKC 80m2, 2 kat, renoviran. Mob. 061/484-505.k LIJEP troiposoban stan, 13 kat, ul. Kolodvorska. Mob. 061/188-847.k GRBAVICA troiposoban stan renoviran sa gara`om. Tel. 061/964-797 i 033/617742.k DALMATINSKA — Centar, Sarajevo, stan 121m2/2.500 KM, visoko prizemlje. Mogu}a stambeno poslovna kombinacije. Tel. 033/221-533.k SOCIJALNO, Zmaja od Bosne, jednosoban, 4 kat, lift, cen. gr. 80.000 KM. Mob. 061/247-777.k STANOVI: 154m2, 117m2, 105m2, 100m2, 94m2, 90m2, 87m2, 75m2, 70m2, 66m2, 65m2, 59m2, 40m2, 39m2, 30m2. Mob. 061/460-150.k RESTORAN 157m2, Ko{evsko brdo, mo`e i za druge svrhe. Mob. 061/460150.k DOBRINJA IV, 76m2, troiposoban, renoviran, 1.350 KM/m2. Mob. 061/484505.k DANIJELA Ozme, 160m2, 2 kat. Mob. 061/484-505.k JOSIPA Vanca{a, 120m2, 3 kat, 2.400 KM/m2. Mob. 061/484-505.k RAJLOVAC, privredni objekti na 4.000m2 zemlje. Mob. 061/484-505.k ZEMLJA, Ni{i}i, 5500m2, fik. 35.000 KM. Mob. 061/484-505.k NOVOGRADNJA ul. Parolinska ^engi} Vila stanovi. Tel. 062/264-379.k STAN 35 m2 preko puta stadiona Ko{evo na prodaju 6sprat. Tel: 066/510328.k PRODAJEM gara`u, Dobrinja, povoljno, N. Petrovi}a 10. Mob. 061/847-959.k TRG Heroja, 36m2, IX kat, ul. Azize [a~irbegovi}, 50m2, XV sprat, A. Benca, 52m2, IX kat. Mob. 061/724-504.k PRODAJEM stan 69m2, X sprat, A. polje, C faza. Mob. 061/537-152. PRODAJEM ku}u Kova~i Halilba{i}a Stari grad Sarajevo. Tel: 061/620-000.k AERODROMSKO 54m2, [. pand`e, 1 sprat, komplet renoviran, 2 balkona+gara`a, 85.000 KM. Mob. 061/247-177.k PRODAJEM stan na Grbavici jednosoban 37m2 prvi sprat adaptiran cijena po dogovoru. Tel. 062/920-814.k PRODAJEM Ford eskort 1.6 (66kw), proizvodnja novembar 1997. god., registrovan do 17.11.2012. god. Mob. 061/430-778.k VOLVO 343, 1984. godina, motor i gume, u odli~nom voznom stanju, 2.500KM. Mob. 062/385-414.k PRODAJEM Pe`o 307 HDI 90 ks, pre{ao 100.000 km, prvi vlasnik. Tel. 061/108-366.k GALERIJU za kombi, povoljno. Tel. 061/274-450.k PRODAJEM Golfa dvicu 1990 godina 1600 kub. 59 ks. benzinca registrovan u oktobru. Tel. 033/536-765 i 061/134544.k PRODAJEM XIBMW-pogon 4x4 2003 god.Tel:061/172-518.k

MALI OGLASI
PRODAJEM novu su{ilicu za ve{ Gorenje. Tel. 0627257-789.k. NOVE atestirane elektroza{titne ~izme broj 47 cijena samo 30KM. Tel. 062/315540.k [IVA]A ma{ina Singer Raritet, 100 god. povoljno. Mob.061/909-320.k PRODAJEM skije sa komplet opremom i snoubord. Mob. 061/809- 763.k PRODAJA drva i uglja. Tel:061/247-186 i 061/785-535.k PRODAJEM uvezane revije Bosna, Globus, nacional.Tel:524-973.k PRODAJEM stomatolo{ki RTG aparat Kgenus Gotzen 2007, ispravan. Tel: 061/789-290.k RIJE^NIK njema~kog jezika, enciklopedijski, cijena 75KM. Mob. 065/346222.k PRODAJEM rakiju jabukova~u 50 stepeni na veliko 12 KM ~ista. tel. 061/249631.k PRODAJEM pe} na centralno grijanje, sa bojlerom za san. vodu. Mob. 061/182128.k PRODAJEM dva albuma zna~ki. Tel. 062/326-072.k PRODAJEM podloge kese za stomu cijena povoljna i po dogovoru. Tel: 546456.k

53

USLUGE
MAXIVITA, ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih-lica, davanje injekcija, infuzija, inzulina, itd. Mob. 061/319-604.k 1611

NAMJE[TAJ
PRODAJEM bra~ni krevet sa latofleksom. Tel. 061/279-333.k

MIKADO d.o.o. Al. `aluzine, trakaste, panelne i DUAL zavjese, VANJSKE PVC i AL. ROLETNE, platnene roletne i harmonika vrata. Tel. 033/655-600 i 061/551-515 www.mikadobh.com 531

TEHNIKA
PRODAJA print ma{ina Bodin Solvent. Tel. 061/895-017.k STARE neispravne kolor televizore cijena 20KM. komad. Tel:062/315-540.k

OSTALO
AKCIJA!!! Prodaja orginal tableta za potenciju od najboljih svejtskih proizvo|a~a najjeftinije i najbolje. 2 kutije+gratis samo 49 KM, a na vi{e cijena po dogovoru, diskrecija zagarantovana, dostava pouze}em u cijeloj BiH.Tel: 062/484-339. 550 PRODAJEM sadnice lipe visine 2 do 4 m i raznog drugog drugog drve~a. Tel. 066/092-978.k PRODAJEM 20m2 mermera 3 milimetra debljine. Tel:061/382-219.k PRODAJEM nova invalidska kolica, cjena po dogovoru. Zvati svakim danom 8 do - 13 sati, na 061/199 328.k PRODAJEM stajsko gnojivo. Tel: 061/515-235.k PRODAJEM dva ulja Ljube Lacha i druge autore. Tel. 066/894-511.k PRODAJEM pelene za odrasle. velike br. 3. Mob. 061/364-663.k PRODAJEM gril za pe~enje pili}a 700KM, plata za ro{tilj 200KM. Tel. 061/375-168.k PRODAJEM izra|ene drvene bebe-stubi}i od bijelog bora za drvena gazi{ta. Tel. 061/224-704.k PRODAJEM braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Mob. 061/323-906.k PRODAJEM 16 knjiga Ivo Andri} Nobelova 300 KM. Tel. 532-497.k PRODAJEM termoakumulacionu pe} trojku. Tel. 063/864-775.k ZIDNO ogledalo 200x75. Mob. 066/973852.k PRODAJEM pe} na tvrdo gorivo „Suslea“, fiksno 100KM.Tel.061/194-929.k KOLEKCIJA 503 fotografske karte BiH, 1:25.000 najbolje dosada{nje karte VGI/JNA. Tel. 032/244-417.k PRODAJEM preparirano mladun~e tigra, cijena po dogovoru. Tel: 061/275440.k PRODAJEM ma{ine za pranje vune, pranje i su{enje vune, liniju za presovanje vune velikog kapaciteta i automatsku liniju za presovanje pet ambala`e i papira i rezanje plastike. sve novo i sa garanciom. Mob. 062/829-206 i 033/295290.k

SJAJ-Kirbi, dubinsko usisavanje i pranje itisona, tepiha, sjede}ih garnitura. Mob. 061/210-992. 595

INSTRUKCIJE iz matematike. Profesor sa iskustvom. Mob 061/135- 748.sms PARKETAR postavlja, bespra{insko bru{enje, lakiranje, laminati i tarket, garancija. Mob. 062/212-994. 509 TV VIDEO servis, Porodice Ribar 65, Hrasno, popravka svih vrsta TV aparata, dolazak na ku}nu adresu, original daljinski za sve TV aparate. Tel. 650-867, 061/188-410.k „VITALIS“, ku}na njega i lije~enje starih i bolesnih osoba, kupanje, hranjenje, infuzije, injekcije, mijenjanje katetera, laboratorij, pregled ljekara (internist). Mob. 061/172-948.k SANITETSKI PREVOZ nepokretnih i te{ko pokretnih osoba, uz pratnju. Mob. 061/482-882.k „DOM VITALIS“, smje{taj za starije i nemo}ne osobe. Mob. 061/172-948.k KIRBY — dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala i generalna spremanja stanova i firmi 5KM/sat, itisoni 1,5KM/m2, firma Glanz. Tel. 061/350688.k KOMBI prevoz, selidbe, klavire, kabaste stvari, radna snaga po dogovoru. Mob. 061/841-309.k TEPSER S.O.D. profesionalnim ma{inama ~istimo: namje{taj, unutra{njost auta, tepihe (rese), itisone i kanene podove (za{tita). Mob. 061/524-461, 033/200003.k MOLERSKI radovi uz potpunu za{titu, ljepljivim trakama i podnim najlonima. Mob. 061/606-441.k MOLERSKE usluge nudimo, gletovanje, moleraj, stolarija, tapete, radijatore i sve drugo po dogovoru. Mob. 061/219-768 i 033/456-979.k OZBILJAN mla|i penzioner, intelektualac, nudi usluge prevoza vlastitim automobilom. Mob. 061/333-652.k PROFESIONALNO ~i{}enje Kärcher aparatima }ilima, tepiha, itisona, namje{taja i auto sjedi{ta. Tel. 062/738-728. ZIDARSKI i tesarski radovi, zidanje, maltanje, betoniranje, krovovi i sve vrste {alovanja, povoljno. Tel. 033/241-465 i 062/134-827.k

VOZILA
RENO Laguna, 2002 godina, 1,9 dizel, registrovan do januara 2013 g. klima, putno ra~unalo, CD, senzor za gume itd. Mob. 061/145-877.sms PRODAJEM traktor Zetor sa prikolicom, plug, freza, sakuplja~ sijena, korpa. Tel. 033/403-419.sms MERCEDES 170 CDI, produ`ena varijanta, 2001. god. pre{ao 182.600 km, bez ulaganja, cijena 9.999 KM. Mob. 061/108-300.k PRODAJEM [kodu Felicija, 1999 godina, 1.6 lux, 75ks, 110.000km sa dokazom, 4 vrata, registrovan, u odli~nom stanju, cijena 4.000KM. Mob. 061/388-858.k KOMBI VW, T4, 2,5 TDI, 150 ks, 2003. god. pre{ao 217.000 km, cijena 14.000 KM fiksno. Mob. 061/689-171.k GOLF 6, 2009. model 2010. godine, 1.4 85ks, crni metalim, pre{ao samo 52.000km, max oprema, nije uvoz. Mob. 061/173-947.k PRODAJEM „Ford Siera“ 20.gl. registriran do. 4-2012.Tel:061/904-499.k VENTO dizel, kraj 94. god. u odli~nom stanju. Mob. 061/203-772.k PRODAJEM XI BMW - pogon 4x4, 2003. god., mjenja~ automatik i manuelno na ameri~kim tablama. Cijena 12.500KM. Mob: 061/172-518.k PRODAJEM Alfu 146, Tvin Spurk, 2000 godina, nije registrovana, cijena 5.000 KM. Mob. 061/201-200.k MERCEDES B klase 180 CDI 2010.god. Tel:061/208-414.k PRODAJEM [kodu Oktaviju, TOUR 1.9.TD (90, KS 2009.Tel. 061/101-899.k PRODAJEM Opel Corsa 1,2, 99. god tek registrovana, gara`irana. Tel. 061/375168.k PRODAJEM Reno 18, gara`iran, registrovan do 17 maja. Tel. 644-952.k

KUPOVINA
KUPUJEM umjetni~ke slike, filateliju, stri nakit, satove zidne, |epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Mob. 061/214-405, 456-505.k KUPUJEM stare devizne {tednje i dionice po povoljnoj cijeni. Tel.065/869608.k KUPUJEM serd`ade i }ilime, sarajevske i pirotske, stare vezove sa srmom, suhozlatice, }avrme. Mob. 061/159-507.k KUPUJEM papire saobra}ajnu od kamp prikolice ili sli~nu rashodovanu Tel. 061/224 -104.k KUPUJEMO stanove u Sarajevu ili vr{imo posredovanje, uz proviziju od 3%. Tel. 654-793.k KUPUJEM stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Mob. 061/323-906.k KUPUJEM umjetni~ke slike sablje satove ordenje, }ilime. Tel. 061/965-125.k KUPUJEM stan u Sarajevu, isplata odmah. Mob. 061/170-254.k KUPUJEM nekretnine u Sarajevu ili posreduje uz 3% proviziju pri prodaji. Tel. 654-793.k

ZAPOSLENJE
POTREBAN radnik za rad u autopraonici „MM“ na Alipa{inom Polju. Mob. 061/172-518. Zvati od 10-17 sati. ISKUSAN radnik tra`i zaposlenje na marketingu u administraciji trgovina sa znanjem jezika ra~unara, inf.na. Tel: 066/999-012.k

54

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Dvadeset {estog marta 2012. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od kada nas je napustila na{a draga majka

had`i HAZIRA (MEHMEDA) ZVIZDI], ro|. [AKOVI]
Draga na{a majko, bila si vje~ni optimista, ogromnog srca i u svemu nepokolebljiva. Na{e si `ivote ispunjavala svojom ljubavlju, bila si nam oslonac u svemu i takvu }emo te zauvijek pamtiti. Na{u tugu ubla`ila je rodbina, prijatelji i kom{ije kojim ovom prilikom zahvaljujemo. Tevhid }e se prou~iti 27. marta 2012. godine u 17 sati u ku}i `alosti u Ulici Isaka Samokovlije broj 89 (Vele{i}i). O`alo{}ena djeca sa porodicama
1748

USLUGE
RADIM kompletnu adaptaciju stana moleraj keramiku laminat, prezide, rigips, ugradnju stolarije. Tel. 062/226904.k VODOINSTALATER opravlja i ugra|uje ~esme, vodokotlice, sifone, ventile {olje, umivaonike. Penzionerima usluge povoljnije.Tel. 061/205-803 i 066/973-793.k IZVODIM sve gra|evinske radove od temelja do krova. Mob. 062/940-366.k MOLER molluje stanove 1-sobni 120KM. 2-sobni 180KM 3-sobni 250KM.Tel. 062/073-760 i 033/630-332.k INSTRUKCIJE iz matematike osnovcima i srednjo{kolcima. Sarajevo. Tel. 062/672-858.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno.Mob:062/419-501.k PREVOZ stvari namje{taja i ostalog ve}im kombijem radna snaga povoljno. Tel. 061/268-442.k INSTRUKCIJE iz matematike uspje{no i povoljno. Tel:466-736 i 061/506-755.k ISCJELJENJE duhovnim putem pomo}u u~enja Brune Grininga.Tel:062/256-376.k PERA^ stakala stanovi, ku}e poslovni prostor. Tel. 033/440-747 i 066/068-461.k. BRAVARSKI radovi, dolazim na adresu, ugradnja i popravka brava, gara`nih vrata i blindiranih. Mob. 061/233-078.k VR[IM prevoz selidbe, veliki kombi. Tel. 062/226-665.k MONTER centralnog grijanja radi instalacije za centralno grijanje. Tel: 061/552-556.k OBAVLJAMO molersko-farbarske usluge, termo fasade, {panske zidove, povoljno. Mob. 061/351-558.k OBAVLJAM molersko farbarske usluge, ~isto i kvalitetno. Mob. 061/323906.k MOLER radi molersko farbarske radove ~isto kvalitetno i povoljno. Tel. 062/073760 i 033/630-332.k SERVIS svih vrsta ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Mob. 061/551-035.k RADIM centralno-eta`no grijanje, plinske instalacije i mijenjam konvektore, veoma povoljno. Mob. 061/522-476, 600514.k KERAMI^AR zvati na Tel: 061/460606.k PRI^AJTE engleski obuka i vje`be govornog engleskog u svim prilikama. Tel. 061/519-089.k BRAVAR radi blindirana vrata po naru|bi, kovane ograde, gitere itd. Tel. 061/221-668.k SERVISIRANJA - viklovanja elektro motora, ma{in alatljika, brusilica, bu{ilica, pneumatskih - torna, cirkulara, motornih pila, aparata za varenje, usisiva}a. Tel. 066/889-246.k INSTRUKCIJE iz matematike za sve {kole i fakultete. Dolazak na adresu. Mob. 062/391-715.k

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

SADIK ALE HASANBEGOVI]
Ju~e odoh na Jahorinu — tuga. Tra`io tvoje i Ahmedove jele. Nekad bilo u redu ih sedam. Skladno bile u red poredane. Ispred ku}a u zelenom gaju. Ku}e stoje i odi{u pusto. Nema jela da im ~ine dru{tvo. Tu`no je bez tebe, Ale. Tvoji drugari Ahmed i Rudi
1747

SMAIL (ARIFA) BEGOVI]

TAHIR KIKO (SALKE) BALAGI]

preselio na ahiret u nedjelju, 25. marta 2012. godine. D`enaza }e se obaviti u utorak, 27. marta 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 13 sati ispred Careve d`amije, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: supruga Halima, sin Arif, k}erke Aida i Amra, sestra Had`era, brat Ibrahim, snaha Amira, zet Davor, unu~ad Anesa, Tarik, Andrej i Anja, sestri}i Velid i Elvedina, brati} Sead, {ura Tarik Hrapovi}, te porodice Begovi}, Dizdarevi}, Kabil, Hre{~ak, Had`i}, ^ampara, Hasanbegovi}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici bolni~ka br. 11/VII.
000

preselio na ahiret u subotu, 24. marta 2012, u 58. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. marta 2012. godine, u 14 sati na mezarju Ravne Bakije. O`alo{}eni: supruga [emsa, k}erke Lejla i Ajla, zet Boris, unuka Leona i unuk Boris, brat Kemal ^ehaji} sa suprugom Asifom, svastika Ra{ida, {ura Mehmed, snaha Meliha sa k}erkama Almirom i Amilom, sestri~ne Nizama i Muniba, sestri} Bakir, daid`i~na Behija sa djecom, prija Mukelefa i njen sin Goran i Amra, te porodice Balagi}, Pavlovi}, Be}ar, ^ehaji}, Kaljanac, ^ardaklija, Imamovi}, Njem~evi}, Ba{i}, [irbegovi}, Ibrad`ija, Vejzagi}, Dizdarevi}, Svraka, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i rahmetlije u Ulici Spasoja Blagov~anina br. 22 - Vogo{}a.
000

^UVALA bi i opslu`ivala staro lice. Tel. 062/569-444.k TAPETAR radi sve poslove tapetarske struke, dolazi na adresu besplatno. Tel. 033/240-895, 062/909-306.k PREVOZ putnika klimatiziranim kombi vozilima (more, planine, izleti, seminari). Mob. 061/222-310 i 062/205-740.k PREVOZ putnika klimatiziranim kombi vozilima (more, planine, izleti, seminari). Mob. 062/294-887.k NJEMA^KI jezik instrukcije i prevod, kucanje radova na Ra~unaru. Tel. 523998, 061/863-559.k OBAVLJAM poslove zidarske, kre~enje, malterisanje i ostalo po potrebi. Tel: 061/382-219.k POVOLJNO i kvalitetno postavljam sve od rigipsa. Mob. 061/545-888.k VODOINSTALATER sa 30. god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja, pro~epljenje odvoda. Tel. 535-659, 062/139-034.k POMA@EMO pri lije~enju raznih bolesti: nesanica, nervoza, glavobolja, reuma, i{ijas, struna, depresija, sterilitet, veoma uspje{no. Tel. 062/723-575.k IZNAJMLJUJEM stolice i stolove za razne namjene, cijena do 20kom — 1,5KM, a 20 stolica i vi{e — 1KM po komadu, (ku}na dostava). Mob. 061/563-292.k PROFESOR engleskog daje instukcije, cijena 1 ~as/10 KM, radim prevode. Mob: 061/654-941.k ELEKTRI^AR vodoinstalater radimo nove i popravljamo stare instalacije. Tel. 061/132-149.k GALERIJA „Kico{“ oprema, uramljuje slike, goblene, ogledala, Ul. Valtera Peri}a 16. Tel. 061/565-923.k

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

HATID@A TIRAK, ro|. BE]IRAGI]

preminula 25. marta 2012. u 85. godini. Sahrana }e se obaviti 26. marta 2012. godine u 13.30 sati na gradskom groblju Bare. O`alo{}eni: sinovi D`evad i Rifat, sestre Zada, Emina, Mejra i Sabiha, brat Kadrija, snaha D`evada, unuci Sabina, Ana, Goran i Ariana, brati}i, sestri}i, porodice Tirak, Be}iragi}, Begi}, Mulaibrahimovi}, Muharemovi}, Obhod`a{, Bojad`ija, Softi}, Masal, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije
000

ZEJNA (IBRAHIMA) BOSNI], ro|. MA[I]
preselila na ahiret u nedjelju, 25. marta 2012, u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. marta 2012. godine, u 14 sati na mezarju Jar~edoli. O`alo{}eni: k}i Mirsada, zet Mustafa, unuke Amra i Azra, praunuke Melina, Alina, Ena i Inela, zetovi Mahir i Azil, sestra Hasija, bra}a Mehmed, Salih, Sakib, D`evad, Sulejman, Ejub i Ibrahim, snahe Mejra, Na|a, Rabija, Fikreta, Mejra, Indira i Bajra, te porodice Bosni}, Ma{i}, Sudi}, Hukara, Krako, Huskovi}, Ho{o, @ujo, Herak, Had`i}, Krasni}, ^ur~i}, Nukica, [endro, Berbo, te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Jar~edoli br. 31.
000

EXPERT za hidro — termo izolacije krovova, podova, zidova i gara`a. Mob. 61/098-579 i 070/224-369.k PRESNIMAVANJE sa video kaseta, 8mm, mini DV kaseta i SD kartica na DVD, Sarajevo. Mob. 062/824-523.k SERVIS zdravlja, uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, komarce i mi{eve. Mob. 062/136-248 i Tel. 033/219761.k

BRU[ENJE, lakiranje parketa i podova bezpra{inskom ma{inom uz garanciju. Tel. 510-228 i Mob. 061/359-500.k BRAVARSKI radovi svih vrsta. Profesionalna izrada i monta`a vrata, prozora, za{titnih re{etki, ograda, tendi...Mob. 061/141-659.k SIGURNOSNA/protuprovanla vrata po mjeri. Izrada i postavka novih vrata, demonta`a starih vrata, popravka brava...Mob: 061/141-659.k

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.
POSLJEDNJI POZDRAV na{em prijatelju i poslovnom saradniku

SJE]ANJA I SMRTOVNICE

55

TAHIRU KIKI BALAGI]U

Tobacco Press d.o.o.
001

SJE]ANJE
Dvadeset {estog marta 2012. navr{ava se devet godina od prerane smrti na{eg dragog

AMIRA (ASIMA) BO[NJAKA

na 55 obje{enih sarajevskih antifa{ista odlukom prijekog usta{kog suda u no}i 27-28. aprila 1945. godine. 27. marta 2012. godine u 12 sati pola`emo cvije}e na spomenik UABNOR — CENTAR
001 001

Ostat }e{ voljen, po{tovan i nikad zaboravljen. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Porodica Dedi} iz Jablanice: Salem, Zijada, Erna i Adi

Duboko smo o`alo{}eni i potreseni iznenadnom i tragi~nom smr}u i nenadoknadivim gubitkom na{eg dragog

MEHO (IBRE) HUBJER
1961 — 2012. pomo}nik na~elnika Slu`be za civilnu za{titu i mjesne zajednice Op}ine Gora`de
Op}ina Gora`de izgubila je istinskog prijatelja, humanistu i patriotu, ~ovjeka koji je nesebi~no pomagao ljudima u nevolji, savjesnog i odgovornog rukovodioca ~iji je `ivot okon~an spa{avaju}i ljudske `ivote i materijalna dobra. Na{a tuga ne mo`e se izraziti rije~ima. Na{a bol svjedok je koliko `alimo za ovim gubitkom. Pamti}emo te po tvojoj plemenitosti i dobroti. Neka ti je vje~ni rahmet i magfiret! Komemorativna sjednica }e se odr`ati u ponedjeljak, 26. marta 2012. godine, u 12 sati u velikoj sali Centra za kulturu Gora`de, a d`enaza-namaz }e se obaviti isti dan u 13 sati ispred Sinan-begove d`amije u Gora`du, ukop }e se obaviti na mezarju u Hubjerima. Tehvid }e se prou~iti istog dana u 13.30 sati u mektebu Hubjeri. Povodom ovog izuzetno tragi~nog i tu`nog doga|aja koji je zadesio sve nas, na~elnik Op}ine Gora`de ponedjeljak, 26. marta 2012. godine, progla{ava danom `alosti na podru~ju cijele op}ine. Na~elnik Op}ine Gora`de mr. sci. Muhamed Ramovi} sa saradnicima, Vije}nici i slu`ba Op}inskog vije}a Op}ine Gora`de, Op}inski {tab CZ Op}ine Gora`de, Pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Gora`de, Predsjednici savjeta svih mjesnih zajednica Op}ine Gora`de
001

56

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

VAHID (SMAILA) \UZELOVI]
MIRKA (MUHAMEDBEGA) KULENOVI] - DIMITRIJEVI]
26. 3. 2002 — 26. 3. 2012. preselio na ahiret u subotu, 24. marta 2012, u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. marta 2012. godine, u 14.30 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2.

KASIM ([A]IRA) ROV^ANIN

preselio na ahiret u petak, 23. marta 2012, u 76. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. marta 2012. godine, u 14 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O`alo{}eni: supruga Safera, sin Kemal, k}erka Rasema, snahe Zinka i Alma, unuci Riad, Timur, Amar i Armin, unuke Mubina i D`eneta, brat Dedo, sestre Rahima, ^eba i Zineta, snahe, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, svastike Ramiza i Hanka sa porodicama, {ura Kasim sa porodicom, te porodice Rov~anin, Porovi}, Deli}, Albajrak, Elmazovski, Grozdani}, Tahlovi}, Mehi}, Agi}, Kold`i}, Ramovi}, Melunovi}, Podumljak, Rondi}, Kahrovi}, Oru~, Salihagi}, Sadikovi}, Preljevi}, Troki}, Babovi}, Had`ifejzovi}, Zlatarac, Banjica, Dervovi}, Ja{arevi}, Be}ovi}, Prohi}, \idelija, Mand`o, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14 sati u d`amiji Donji Vele{i}i (Drvena d`amija).
002

“Majka je majka, najljep{a bajka.“ Tvoja Nanica
1738

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

O`alo{}eni: supruga Kadira, sin Kenan, k}erka \enana, snaha Armina, zet Mirsad, unuka Amina, sestri~na Hajra, sestra Zahida, snaha Stana, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, te porodice \uzelovi}, Vranac, Ribi}, Veli}, ^engi}, Ba{alija, D`ipa, Ku}uk, Nani}, Bajtarevi}, Beganovi}, D`altur, Berbi}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14.30 sati u stanu rahmetlije, Trg djece Dobrinje br. 19/ V.
000

REFIJA (BEGE) POLOVINA, ro|. ^USTOVI]
preselila na ahiret u subotu, 24. marta 2012, u 77. godini. D`enaza }e se klanjati u ponedjeljak, 26. marta 2012. godine, poslije ikindija-namaza (16.30 sati) u haremu d`amije Sokolovi}-Kolonija, a ukop }e se obaviti na mezarju Kova~i - Hrasnica. O`alo{}eni: sinovi Fikret i Rifet, k}erka Ismeta, brat Rifet i sestra Vezira sa porodicama, snahe Hasena, Azra i Amra, zet Almir, unu~ad Mirnesa, Ensar, Lejla, Amer, Nihad, Ismar i Irfan, te porodice Polovina, ^ustovi}, Hanjali}, Fulin, Dedovi}, ^orbo, Valjev~i}, Vatrenjak, Pind`o, Veiz, Kamenica, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije ikindija-namaza (16.30 sati) u centralnoj d`amiji Sokolovi}-Kolonija. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
000

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AD@IKA (ZE]IRA) RONDI]
preselio na ahiret u subotu, 24. marta 2012, u 83. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. marta 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sinovi Emin i Kemal, k}erka Kimeta, snahe, unu~adi i praunu~adi, te porodice Rondi}, Jazvin, Ma{i}, Cigi}, [i{i}, Pleho, Babaji}, Suljevi}, ^uli} te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u d`amiji Alipa{ino Polje u C-fazi.
000

MUSTAFA (AHME) SEFEROVI]

preselio na ahiret u subotu, 24. marta 2012, u 77. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. marta 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga, k}erke te porodice Seferovi}, Me{an i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti je u Ulici Azize [a}irbegovi} br. 122/17.
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MULA [UKALO, ro|. MUHOVI]
preselila na ahiret u subotu, 24. marta 2012, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. marta 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prevoz }e biti obezbije|en sa polaskom u 13 sati ispred Zraka, Bu~a Potok, sa usputnim stajanjem na Otoci, do mezarja i nazad. O`alo{}eni: suprug Edhem, k}erka Mevla, sinovi Aziz i Taib, zet, snahe, njihove porodice i unu~adi, bra}a Be}ir i Ahmet i njihove porodice, sestre Razija, Hajra, Rabija i Vahida sa svojim porodicama, te porodice [ukalo, Muhovi}, Dudo, Sokoli}, Kadi}, \ozo, Sobo, Karovi}, Heder, Gradi{i}, Deli}, Banda, Zagorac, Dedovi}, Kunovac, Had`imusi}, Andelija, Podrug, Imamovi}, Skender i mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u porodi~noj ku}i u Ulici Zahira Panjete br. 440.
000

SJE]ANJE na na{e drage roditelje

JOZEFINA MIHALI^EK
26. 3. 1997 — 2012.

MARTIN MIHALI^EK
9. 12. 1982 — 2012.

Sa ljubavlju i po{tovanjem, va{a djeca sa obiteljima
1726

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga k}erka, majka, sestra i tetka
...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

SJE]ANJA I SMRTOVNICE
Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

57

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

MIRSADA (ZIKRIJE) RED@EPOVI]
preselila na ahiret u petak, 23. marta 2012, u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. marta 2012. godine, u 14 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: otac Zikrija, sin Alen, brat Fadil, sestra Zijada, sestri~na Lejla sa porodicom, brati} Zlatan sa porodicom, tetke Fatima, Fadila, Di{a i [ahida, amid`e Bahrudin i Zijad, te porodice Red`epovi}, Lu~i}, ^opelj, Terzi}, Avdovi}, [ljivo, Dizdarevi}, Pozder, Sadovi}, Sipovi}, Kari}, Laka~a, Ali}, Memi}, Jovi~i}, Juri~i}, prijateljica Mirjana Tomi} i ostala rodbina i prijatelji. Ku}a `alosti je u Ulici vogo{}anskih odreda br. 7/ I.
000

[A]IR (RAME) KASUMOVI]

BAHRA (ISMETA) MUJKI], ro|. KALAMUJI]
preselila na ahiret u petak, 23. marta 2012, u 86. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. marta 2012. godine, u 14 sati na gradskom groblju Vlakovo. O`alo{}eni: sin Muhamed Hamo, k}erka Amira, unu~ad Adnan, Alma i Adna, praunuka D`ena, sestre Nura i Munira, snahe Zehra i Razija, zet D`enan, sestri}i Jasmin, Fadil, Mirsad, Mensur, Muhamed, Ismet, Azra, Mirsada i Kimeta, brati}i Fahrudin i Izet, djeveri}i Mithat, Fikret, Fikreta i Mihada, te porodice Mujki}, Kalamuji}, Mahmutovi}, Pervan, Olov~i}, Kurtovi}, Feti}, Ha`bi}, Gluhi}, Pehli}, Kaharevi}, te kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici [anac br. 25.
000

preselio na ahiret u [vedskoj, u 84. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. marta 2012. godine, u 15 sati na mezarju Grli}a brdo. O`alo{}eni: supruga Subha, sinovi Ramo Adi, Avdurahman i Nermin, k}erka Mevlida, sestra Safeta, unuk Eldin, unuke Ervina, Nejra, [uhreta, Seyla i Vanessa, snahe Petra, Dijana i Bahrija, zet Arif, sestri}i i setri~ne sa djecom Lala, Haris, Mirela, Zlatko, Ifet, Jasmin, Jasmina, Sena, Zlatan, D`emo, Kemal, Badema i D`emal, te porodice Kasumovi}, Muhelji}, Kulenovi}, D`anko, Ja{arevi}, Pohenc, Haramba{i}, Mihelji}, Mulali}, Isanovi}, Vitlar, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 15 sati, Ul. triglavska 24. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

...za ovaj trenutak — pripremajte se — (hadis)

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

MEMNUNA ZUP^EVI], ro|. TRTAK
preselila na ahiret u subotu, 24. marta 2012, u 90. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 27. marta 2012. godine, u 14 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O`alo{}eni: sin Miralem, k}eri Munevera i Munira, te porodice Zup~evi}, Trtak, Delali}, Vladovi}, Mavri}, Galijatovi}, Babovi}, [erak, Cigi}, Ma{i}, Hod`i} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 14 sati u ku}i `alosti u Ulici Miroslava Krle`e br. 21/II.
000

SELIM (HUSE) KERI]

SUHBIJA (VEHBIJE) MANDAL
preselio na ahiret u subotu, 24. marta 2012, u 66. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. marta 2012. godine, u 14 sati na gradskom mezarju Vlakovo. O`alo{}eni: supruga Ema, sin Fehim, k}erka Jasmina, zet Aziz, snaha Amina, unu~ad Kerim, Tarik, Adna i Suana, te porodice Mandal, Pecikoza, D`ogaz, Aganovi}, Ogle~evac, Islamagi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Prevoz do Vlakova i nazad obezbije|en ispred pekare AS - Hrasno, sa polaskom u 13 sati. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

preselio na ahiret u ~etvrtak, 22. marta 2012, u 63. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 26. marta 2012. godine, u 17 sati na mezarju Hambina carina. O`alo{}eni: supruga Rada, k}erke Berina i Selma, unu~ad Leo i Lana, sestra Hata, sestri~na Narcisa, zetovi Mirsad i Zvonko, {ura Ratko sa porodicom, tetke Nerka, Haska, Hata, Ziba i \ulsa, tetci Hamid i Ahmet, daid`inica Saja, strina Bisera, amid`e Duran i Meho, ro|ak Ilija Ivi} sa porodicom, te porodice Keri}, Ivi}, Hasanbegovi}, Baralija, ^agalj, Goli}, ]ori}, Pa~ariz, Pozder, Karkelja, ]esovi}, Tinjak, Podumnjak, Kapo, [ikalo, Imamovi}, Ge`o, Mujan, Ko`ljak, Krki}, Pa~o, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
000

Dvadeset {estog marta 2012. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkako nas je napustila na{a mila i voljena

Dvadeset {estog marta 2012. godine navr{ava se 40 dana od kada je preselila na ahiret na{a draga tetka

Prije sedam godina napustila nas je na{a najdra`a

RADA (STANKA) BO[KOVI]

HAJRIJA (DERVI[A) PA[I], ro|. OMEROVI]
Hatma-dova }e se prou~iti u petak, 30. marta 2012. godine, u 12.30 sati u d`amiji Brije{}e brdo 170.

FATIMA @UNI]

Dok `ivimo, bi}e{ u na{im mislima i srcima. Tvoji: @ana, \uro i roditelji, Dejo sa porodicom, Nena sa porodicom, Jaca i Kata
1724

Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Brati~na Esma Nikoli}, Njem~evi} Mufid, Daria, Amila i Maisa
609

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi rahmet. Tvoji najmiliji
1742

58

PREDAH

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

HOROSKOP DANAS
OVAN
21. 3. - 20. 4.

Mladi Mjesec u va{em znaku ukazuje na iznenadne i neobi~ne preokrete. Nezaposleni mogli potpuno neo~ekivano biti pozvani na razgovor za posao, dok }e ostalima sinuti zanimljiva ideja koju }e nastojati {to prije realizirati. Samci bi se mogli zaljubiti na prvi pogled i vrlo brzo zapo~eti vezu. Najavite rat pu{enju ili zapo~nite dijetu koju ve} predugo odga|ate. Tu|e mi{ljenje bit }e vam iznimno va`no. Prigovori na ra~un va{eg rada }e vas povrijediti i navesti da posumnjate u sebe i svoje sposobnosti. Ne}ete se mo}i pohvaliti dobrim procjenjivanjem drugih ljudi, zbog ~ega biste mogli pasti na {arm neiskrene osobe. Novim poznanstvima pristupite s dozom opreza. Odgovarat }e vam lagane tjelesne aktivnosti, poput {etnje, joge. Ukoliko se bavite dru{tvenim ili humanitarnim radom, u`ivat }ete potporu javnosti i sponzora. Njihova materijalna pomo} omogu}it }e vam da se koncentrirate isklju~ivo na rad, ne brinu}i o finansijskim problemima. Postat }ete spremni za novu vezu. Udvara~u koji vas ve} neko vrijeme poku{ava osvojiti dopustit }ete da vam se pribli`i. Pretjerana konzumacija kafe mogla bi vam prouzrokovati probleme s nesanicom. Zbog rastresenosti i umora izbjegavat }ete suo~avanje s obavezama. Ukoliko ste na odgovornoj funkciji, prilikom dono{enja odluka vi{e se oslanjajte na pomo} bliskog saradnika. Uzrujavat }ete se oko sitnica, a voljenu osobu napadati zbog neva`nih stvari. Preporu~uje vam se da se suzdr`ite od bespotrebnih sva|a. Nastojte {to vi{e konzumirati vitamine kako biste ubla`ili posljedice proljetnog umora. Privla~it }e vas pomisao na nastavak prekinutog {kolovanja ili stru~nu prekvalifikaciju. Ambiciozni ste i `eljni napretka, a diploma bi vam mogla olak{ati put do `eljene pozicije. Va{oj ljubavnoj sre}i ni{ta ne}e stati na put. S partnerom }ete se sjajno slagati i nadopunjavati, {to }e vas ohrabriti da po~nete planirati zajedni~ku budu}nost. Svjesni va`nosti zdravlja, po~et }ete obra}ati vi{e pa`nje na prehranu. Zabrinjavat }e vas neizvjesna finansijska situacija. Ka{njenje pla}e ili neki nepredvi|eni tro{kovi navest }e vas da {to prije smislite alternativni izvor zarade. Iako }e vas ve}ina ljudi `ivcirati, samo}a }e vam jo{ te`e padati. Okru`ite se bliskim prijateljima pred kojima mo`ete otvoreno razgovarati o svemu {to vam le`i na du{i. Mnogi }e se prehladiti ili imati problema s grloboljom. Priroda posla zahtijevat }e da prisnije sara|ujete s kolegama s kojima niste u dobrim odnosima. Ostavite osobno mi{ljenje po strani i nastojte biti {to profesionalniji. Nesigurni u sebe, optu`ivat }ete partnera da vas zanemaruje i uzima zdravo za gotovo. Nemojte zapo~injati sva|u ukoliko nemate prave razloge, jer bi va{i prigovori mogli imati ve}e posljedice. Elimini{ite negativnu energiju {etnjom u prirodi. Neke neo~ekivane okolnosti zahtijevat }e da im se {to prije prilagodite, {to vam ne}e po}i za rukom. Bit }ete pravi rob navike, kojem }e svaka promjena plana i rutine predstavljati izazov. Oslonite se na pomo} bliskog kolege. Zanemarivanje voljene osobe nau{trb posla dovest }e do krize. Sva|e oko svakodnevnih stvari dodatno }e zahladiti va{ odnos s partnerom. Povoljno je vrijeme za odvikavanje od {tetnih navika. Svjesno }ete koristiti {arm kako biste do{li do potrebnih informacija ili se sprijateljili s utjecajnim osobama. Umjetnici, sporta{i i javne li~nosti mogli bi sklopiti novi, za njih iznimno povoljan ugovor. Samci }e zapo~eti ljubavnu vezu koja }e ispuniti sva njihova o~ekivanja. Iz lo{eg raspolo`enja izvu}i }e vas poja~ana tjelesna aktivnost. Ne}ete po`aliti ako obnovite ~lanstvo u teretani. Nemojte se upu{tati u nikakve ve}e investicije, pa ~ak ni ako vam se ~ini da }ete od njih imati koristi. Okolnosti nisu na va{oj strani, a nepredvi|eni tro{kovi ili zakonske obaveze koje ste previdjeli mogli bi vam prouzro~iti mnoge probleme. Premda }e vas upletanje rodbine u va{ ljubavni `ivot iznimno poga|ati, ne}ete imati petlje suprotstaviti im se. Odvojite vi{e vremena za svoje potrebe. Uz malo ulo`enog truda, ostvarivat }ete zapa`ene rezultate. [irenje mre`e poznanika i ostvarivanje kontakta s utjecajnim osobama pokazat }e se dobitnom formulom za uspjeh. Pred vama je dan prepun uzbudljivih doga|aja koji bi mogli imati velik utjecaj na va{ `ivot. Budite oprezni u saobra}aju, te nemojte sjedati za volan automobila ako ste umorni. Neo~ekivani nov~ani dobitak obradovat }e sve Ribe koje su strahovale kako }e podmiriti nagomilane ra~une i re`ije. Nastojte {to racionalnije upravljati novcem, jer biste u suprotnom mogli sve potro{iti i opet se vratiti na staro. Odnos s partnerom bit }e daleko od skladnog, a zbog tvrdoglavosti te{ko da }ete na}i zajedni~ki jezik. Uradite ne{to kako biste osvje`ili svoj izgled.

BIK

21. 4. - 22. 5.

BLIZANCI

23. 5. - 22. 6.

RAK

23. 6. - 22. 7.

LAV

23. 7. - 22. 8.

DJEVICA

23. 8. - 22. 9.

VAGA

23. 9. - 22. 10.

[KORPIJA

OSLOBO\ENJE
Nezavisni BH dnevnik Web site: www.oslobodjenje.ba e-mail: redaction@oslobodjenje.ba GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA: Vildana SELIMBEGOVI] PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Sadat BEGI] DIREKTOR: Ned`ad [ADI] UREDNI[TVO: Mirza ISLAMOVI], Branko MAJSTOROVI], Jelena MILANOVI], Daniel OMERAGI], Jakub SALKI], Mirela SEKULI], Lejla SOFRAD@IJA i Josip VRI^KO PRODAJA: Fax: 465-727, Tel: 276-967, 455-558 e-mail: prodaja@oslobodjenje.ba MARKETING: Meliha Hod`i} Fax: 472-901 Tel: 472-899, 468-161, 276-968, 276-988 e-mail: marketing@oslobodjenje.ba ID broj: 4200492600001 ADRESA: D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Po{tanski pregradak 686 TELEFONI: Centrala: 276-900, 467-723 Redakcija: Desk i no}ni urednik: 276902, fax: 468-090, modem: 468-018;

23. 10. - 22. 11.

STRIJELAC

23. 11. - 22. 12.

JARAC

23. 12. - 21. 1.

VODOLIJA

22. 1. - 19. 2.

RIBE

20. 2. - 20. 3.

RJE[ENJE: {tore, patak, iponi, ri, ip, osaka, geja, tastatura, o, est, kabinet, skarabej, mo, tena, iranac, aromuni, ini, m, varenika, eon, b, anati, naivan, ak, v, t, crna vrana, inat, trivun.

Uprava 234-718, fax: 461-007; Unutra{njopoliti~ka rubrika: 276-903, Spoljnopoliti~ka rubrika: 276 937, Sarajevska hronika: 276-901, fax: 468-054, Kultura: 276-906, Sportska rubrika 276-908, Prilozi: 468-142 OGLASNA SLU@BA: Tel/fax: 205-938 e-mail: oglasnosg@oslobodjenje.ba VAKUFSKA BANKA DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1602000000317116, UNICREDIT BANK DD, transakcijski ra~un broj: 3383202250044019, SPARKASSE BANK DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1990490005630121, POSTBANK BH DD Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 1872000000045887, KOMERCIJALNA BANKA AD Banja Luka, filijala Sarajevo, transakcijski ra~un broj: 5715000000017279 Kompjuterska obrada: RC “Oslobo|enje” Zorica Pand`i}, {ef DTP-a [tampa: Unioninvestplastika dd, Semizovac bb Prvi broj Oslobo|enja {tampan je 30. avgusta 1943. u Donjoj Trnovi, Oslobo|enje je 1963. godine Ukazom predsjednika Tita odlikovano Ordenom bratstva i jedinstva sa zlatnim vijencem, a 1976. godine dodijeljena mu je Nagrada ZAVNOBiHa. Oslobo|enje je 1989. godine progla{eno za najbolji dnevni list u tada{njoj Jugoslaviji. U ratnoj 1992. godini Oslobo|enje je u Velikoj

Britaniji progla{eno za list godine u svijetu. Oslobo|enje je od 1992. dobilo Nagradu slobode (u Skandinaviji), nagradu "za izuzetnu odanost istini i slobodi" Oskar Romero (Teksas), nagradu "za odr`avanje u `ivotu tradicije nezavisnosti, objektivnosti i hrabrosti u izvje{tavanju pod najte`im uslovima" agencije Inter Press i Service, nagradu "za zajedni~ki rad novinara razli~itih nacionalnosti u slu`bi slobode i mira" fondacije Alfons Komin (Barselona), nagradu "za borbu protiv ksenofobije" Kluba evropskih rektora, nagradu za ljudska prava "Saharov" Evropskog parlamenta, "Me|unarodnu nagradu za slobodu {tampe" Udru`enja turskih novinara, Medalju ~asti Fakulteta za novinarstvo Univerziteta Mizuri (SAD), Nagradu Asocijacije IPRA, "Zlatno pero slobode" Me|unarodnog udru`enja novina (FIEJ), Nagradu “Premio Giornalistico Paolo Borsellino” koju listovima koji se bore za istinu dodjeljuje Slobodno sveu~ili{te “Maria ss Assuanta” u saradnji sa Asocijacijom “Paolo Borsellino” sa sjedi{tem u Rimu i “Zlatni trofej za kvalitetu” (SAD). Vije}e za {tampu u Bosni i Hercegovini Oslobo|enje je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH www.vzs.ba Za sve eventualne primjedbe na pisanje lista, obratite se VZ[ u BiH e-mail: info@vzs.ba, tel: +387 33 272 270 tel/fax: +387 33 272 271

Danas prije podne prete`no sun~ano, poslije podne umjereno obla~no. Samo na jugu sun~ano tokom cijelog dana. Puha}e slab do umjeren sjeveroisto~ni vjetar, u Hercegovini umjerena bura. Minimalna temperatura od 2 do 11, maksimalna dnevna od 13 do 20°C. Narednih dana prete`no sun~ano. U Sarajevu prije podne prete`no sun~ano, popodne umjereno obla~no. Puha}e umjeren, sjeverni vjetar. Minimalna temperatura 4, maksimalna dnevna 14° C.

Danas }e u ve}em dijelu Evrope biti prete`no sun~ano. Obla~no vrijeme, povremeno sa ki{om, u evropskom dijelu Rusije sa snijegom, uz umjeren do jak sjeverozapadni vjetar bi}e na istoku Evrope, dok se nestabilno poslije podne sa lokalnim pljuskovima o~ekuje na jugu Balkana. Maksimalna temperatura kreta}e se od -1 u Moskvi do 25°C u Lisabonu. Na Balkanskom poluostrvu danas prete`no sun~ano, vjetrovito i svje`ije, a poslije podne na jugu Gr~ke nestabilno sa lokalnim pljuskovima. Na Jadranskom moru puha}e umjeren do jak sjeverozapadni vjetar. Maksimalna temperatura od 13 do 22°C.

60

KULTURNI VODI^
NEKA BOLJI POBIJEDI
akciona romanti~na komedija, re`ija: McG, uloge: Reese Witherspoon, Chris Pine, Tom Hardy... po~etak u 15, 17 i 19 sati.

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE

SARAJEVO

OLIMPIJSKI
Stalna postavka “Organizacija XIV Zimskih olimpijskih igara“.Otvorena za posjete od ponedjeljka do petka, od 9 do 15 sati, dok vikendom muzej ne radi.

MUZEJI
GRADA ZENICE
Na raspolaganju posjetiocima su stalne postavke, etnolo{ka, arheolo{ka i historijska. U tvr|avi Vranduk postavljena je stalna historijska zbirka o ranom srednjem vijeku u Bosni. Muzej je otvoren za posjetioce radnim danima od 9 do 17 sati, a subotom po dogovoru (tokom ljeta). Tvr|ava Vranduk otvorena je za posjetioce tokom cijele sedmice, od 9 do 17 sati.

UMJETNIK
romanti~na komedija, re`ija: Michael Hazanavicius, uloge: Jean Dujardin, Berenice Bejo, James Cromwell... po~etak u 20.15 i 22.15 sati.

\AVO U TEBI
horor, re`ija: William Brent Bell, uloge: Simon Quarterman, Fernanda Andrade, Evan Helmuth... po~etak u 14.50 i 16.40 sati.

HISTORIJSKI
Muzej je otvoren za posjete radnim danima od 9 do 16, a vikendom od 9 do 13 sati.

THE BEST EROTIC MARIGOLD HOTEL
romanti~na pri~a, drama re`ija: John Madden, uloge: Judi Dench, Bill Nighy, Maggie Smith... po~etak u 17.45 i 20 sati.

SARAJEVO
Brusa bezistan, Svrzina ku}a, Muzej 18781918, Muzej “Alije Izetbegovi}a“ i Despi}a ku}a otvoreni su svakim radnim danom od deset do 16 sati, subotom od deset do 15 sati, dok su nedjeljom ovi objekti zatvoreni za posjete. Muzej Jevreja otvoren je za posjete svakim radnim danom od 10 do 16 sati, subotom ne radi, dok je nedjeljom otvoren od 10 do 13 sati.

KINA
KINOTEKA
POSLJEDNJI VOZ IZ GUN HILLA
re`ija: John Sturges, uloge: Kirk Douglas, Anthony Quinn, Carolyn Jones... po~etak u 19 sati.

NASLJEDNICI
obiteljska drama, re`ija: Alexader Payne, uloge: George Clooney, Shailene Woodley, Amara Miller... po~etak u 18.20 sati.

BIHA]

LORAKS 3D

METTING POINT
TAJNI @IVOT KU]NIH POMO]NICA
drama, re`ija: Tate Taylor, uloge: Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard… po~etak u 20 sati.

POZORI[TA
KAMERNI
JA, MAHALU[A
autor: I.Ku~uk-Sorgu~, re`ija: Mirela Trepani}, igraju: Nela \enisijevi}, Nenad Ta{i}, Ansambl Cabaret po~etak u 20 sati.

ART-KU]A SEVDAHA
Otvorena je za sve posjetioce svakim danom osim ponedjeljka od 10 do 18 sati.

ZENICA

KINA
UNA
SHERLOCK HOLMES
akcija, krimi re`ija: Guy Ritchie, uloge: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams... po~etak u 20 sati.

CINEMA CITY
IGRE GLADI
SF spektakl, re`ija: Gary Ross, uloge: Jennifer Lawrence, Liam Hemswor th, Josh Hutcherson... po~etak u 13.40, 17.10 i 20 sati.

SARTR
ZE^IJA RUPA
autor: David Lindsay-Abaire, re`ija: Robert Raponja, igraju: Selma Alispahi}, Alban Ukaj, Halima Mu{i}, Maja Salki}, Jasenko Pa{i}, Ana Mia Mili}, po~etak u 20 sati.

premijera, animirana avantura, re`ija: Chris Renauld i Kyle Balda, uloge: Zac Efron, Taylor Swift, Danny DeVito... po~etak u 16 sati.

\AVO U TEBI
horor, re`ija: William Brent Bell, uloge: Simon Quar terman, Fernanda Andrade, Evan Helmuth... po~etak u 16 sati.

SUMRAK SAGA - PRASKOZORJE 1. DIO
avantura, fantastika re`ija: Bill Condon, uloge: Kristen Stewart, Robert Pattison, Dakota Fanning... po~etak u 19 sati.

OGLEDALCE, OGLEDALCE
fantazijska komedija, re`ija: Tarsem Singh, uloge: Julia Rober ts, Lilly Collins, Armie Hammer... po~etak u 15.50, 18 i 20.10 sati.

JOHN CARTER
SF spektakl, re`ija: Andrew Stanton, uloge: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton... po~etak u 17.45 sati.

GALERIJE
BLACKBOX
Izlo`ba crte`a “Eldin S. moja prva samostalna izlo`ba” Eldina Smajlovi}a. Radovi koji }e biti izlo`eni nosit }e naziv “Pu{ka”, “Ovo ostavljamo iza sebe” i “Izlo`ba `rtava”. Izlo`ba je za posjete otvorena do 29. mar ta.

KINA
MULTIPLEX EKRAN
UMJETNIK
romanti~na komedija, re`ija: Michael Hazanavicius, uloge: Jean Dujardin, Berenice Bejo, James Cromwell... po~etak u 20 sati.

TUZLA

LORAKS 3D
premijera, animirana avantura, re`ija: Chris Renauld i Kyle Balda, uloge: Zac Efron, Taylor Swift, Danny DeVito... po~etak u 14.25 i 15.10 sati.

PARADA

COLLEGIUM ARTISTICUM
Povodom 45 godina bavljenjem slikarstvom Alija Hafizovi} Haf predstavio je svoju izlo`bu pod nazivom “Abstract A”. Oko sedamdeset eksponata sa osam samostalnih i tri grupne izlo`be, uz koje }e biti izlo`eni i radovi druga~ijeg izri~aja. Izlo`ba je za posjete otvorena do 1.aprila.

SVE ZA LOVU
komedija, akcija re`ija: Julie Ann Robinson, uloge: Katherine Heigl, Jason O’Mara, Daniel Sunjata... po~etak u 16.30, 19.30 i 21.15 sati.

JOHN CARTER
premijera, SF spektakl, re`ija: Andrew Stanton, uloge: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Mor ton... po~etak u 20.40 sati.

GALERIJE
ME\UNARODNA GALERIJA PORTRETA
Stalna postavka crte`a, skica, akvarela Ismeta Mujezinovi}a, stalna postavka Legata “Haim James Pinto“. Galerija je otvorena radnim danima od 8 do 15 sati. komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Milo{ Samolov, Goran Navojec, Dejan A}imovi}... po~etak u 22.15 sati.

RAIFFEISEN GALERIJA
Izlo`ba radova Amira ]ati}a, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Grafika. Galerija se nalazi u zgradi Centrale Banke u ul. Zmaja od Bosne bb, a za sve posjetioce je otvorena radnim danima od 8 do 16 sati.

LORAKS
premijera, animirana avantura, re`ija: Chris Renauld i Kyle Balda, uloge: Zac Efron, Taylor Swift, Danny DeVito... po~etak u 14 i 18.15 sati.

UMJETNIK
premijera, romanti~na komedija, re`ija: Michael Hazanavicius, uloge: Jean Dujardin, Berenice Bejo, James Cromwell... po~etak u 16.15 sati.

CENTAR ZA KULTURU
Retrospektivna izlo`ba slika i bareljefa Kemala Kebe, umjetnika koji je od u Javuz sultan Selimovom mesd`idu, kod Starog mosta, imao atelje od 1987. do 1992. godine, u kojem je bila stalna prodajna izlo`ba njegovih radova.

NARODNO RS
LIJEPI, VELIKI, JAKI
komedija, autor: Muza Pavlova i Terens Mekneli re`ija: Goran Damjanac igraju: Marion ^iver, Branko Jankovi} po~etak u 20.30 sati.

ATELJE ZEC
Izlo`ba slika i grafika iz ciklusa “Ku}a od kamena”. Galerija je otvorena od ponedeljka do petka od 10 do 18, subotom od 10 do 14 sati ili uz najavu na telefon 061/338-186.

SIGURNA KU]A
akcioni triler, re`ija: Daniel Espinosa, uloge: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Robert Patrick... po~etak u 15 i 17.15 sati.

U ZEMLJI KRVI I MEDA

GABRIJEL
Stalna postavka izlo`be “Pozori{ni plakat Kamernog teatra 55”. Otvorena svakim radnim danom od 10 do 18 sati.

JOHN CARTER
SF spektakl, re`ija: Andrew Stanton, uloge: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton... po~etak u 15.45 sati.

BANJA LUKA

MUZEJI
SAVREMENE UMJETNOSTI RS
Samostalna izlo`ba Borjane Mr|a „Promjenljivo tijelo“, obuhvatit }e video-radove, instalacije, crte`e, objekte i fotografije nastale u proteklih 5 godina. Borjana je dobitnica nagrade Akademije umjetnosti za najbolji crte` i sliku, te finalista nagrade Zvono, za najboljeg mladog umjetnika u BiH. Izlo`ba za posjete je otvorena do 17. aprila.

MUZEJI
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 21 sat.

BO[NJA^KI
Obilazak Bo{nja~kog instituta i postavki umjetni~kih djela “U fokusu kolekcije”, Ismet Rizvi} i Mersad Berber, svakim danom osim nedjelje i ponedjeljka od 9 do 16 sati. Najava grupa na telefon: 033/279800 i na mail info@bosnjackiinstitut.ba.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov,Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 20.45 sati.

KINA
MULTIPLEX PALAS
IGRE GLADI
SF spektakl, re`ija: Gary Ross, uloge: Jennifer Lawrence, Liam Hemswor th, Josh Hutcherson... po~etak u 15.45, 18.30 i 21.15 sati.

PARADA
komedija, re`ija: Sr|an Dragojevi}, uloge: Nikola Kojo, Mi{o Samolov, Goran Navojec, Bojan Navojec, Dejan A}imovi}, Ivica Zadro... po~etak u 18.30 i 20.50 sati.

ZEMALJSKI
Muzej je otvoren za posjete u sljede}im terminima: utorkom, srijedom, ~etvrtkom i petkom od 10 do 15 sati, a nedjeljom od 10 do 14 sati.

U ZEMLJI KRVI I MEDA
ratna drama, re`ija: Angelina Jolie, uloge: Zana Marjanovi}, Goran Kosi}, Rade [ebed`ija, Branko \uri}... po~etak u 18.30 sati.

Repertoare i program de{avanja u va{oj kulturnoj ustanovi mo`ete slati na mail: jelena.milanovic@ oslobodjenje.ba ili na broj faxa 033/ 468-054.

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.
SP OR T

TV PROGRAM

61

Granada C.F. - Sevilla F.C.
21.00 MRE@A TV 1
NOGOMET: [PANSKA PRIMERA LIGA

Soko Wismar
00.00 BHT

SE

RI

Melchertova {tala je izgorjela. Vatreni |avo opet djeluje, ali ovoga puta ima i jedna `rtva mladi vatrogasac. Ostali vatrogasci su {okirani, jer izgleda da je neko od njih po~initelj.

JE

Jackass 2
Jackass Number Two, 2006.

01.10 PINK
“Jackass broj dva“ kompilacija je snimaka koje karakteriziraju prepoznatljiva samoozlje|ivanja glavnih protagonista. Film otvara predstavljanje njegovih devetero odva`nih pripadnika, koji se odjednom na|u na udaru stampeda. Johnny Knoxville, Bam Margera, Steve-O i ostali kroz slijede}ih }e devedeset minuta mnogo puta svoje zdravlje staviti na kocku, spremni u~initi apsolutno sve kako bi zabavili publiku.

DOKUM./KOMEDIJA

Larin izbor
21.10 FTV

Socijalna radnica obavje{tava Laru i Nik{u da }e na`alost morati predlo`iti sudu da se Zlaja privremeno oduzme iz Larine skrbi. Lara odbija predati Zlaju Jakovu, usprkos insistiranju Nele i socijalne radnice. Jakov odlu~i sam popri~ati s Larom no ona se boji da }e zauvijek ostati bez Zlaje. Nakon {to ju socijalna radnica urazumi, Lara predaje Zlaju Jakovu, no osje}a se u`asno zbog toga. Jakova tako|er grize savjest {to je tako povrijedio Laru. Na brodu, mornari poku{avaju uvjeriti Ton~ija da se vrate u Split, no Ton~i to odbija. Ton~i do`ivi nesre}u u strojarnici te ope~e ruke, {to ljuti Blanku, a zabrine posadu. Ipak, Ton~i odlu~i nastaviti put uz pomo} Blanke i posade. No, kada Ton~ijev brod dobije poziv u pomo} od broda u blizini, Ton~i je u dilemi {to da napravi.Dinko je izvan sebe od ljutnje jer je otkrivena njegova preljubni~ka afera s Leilom, na {to Lidija potajice likuje. Dinko tra`i odgovore od novinara i saznaje da mu je Lidija sve namjestila. Leila predla`e Dinku da prizna javnosti istinu i rastane se od Lidije. Vjera smatra da je spremna vratiti se Alenu te `eli povesti Filipa sa sobom. Filip i ona uspiju nagovoriti sestru Domeniku na „probni rok“ od tjedan te su oboje presretni. Vjeru mu~i kako }e ju do~ekati njeni stari prijatelji iz kr~me, no nada se da }e sve pro}i dobro. Karmen `eli da se Alen i ona {to prije vjen~aju, te je Alen u dilemi. Njihov nje`an razgovor prekida iznenadni dolazak Vjere i Filipa.

Re`ija: Jeff Tremaine Uloge: Johnny Knoxville, Bam Margera, Steve-O, Chris Pontius, Preston Lacy

Iskupljenje
00.55 OBN DRAMA
Re`ija: Alison Maclean Uloge: Billy Crudup, Robert Michael Kelly, Torben Brooks Jesus’ Son, 1999.

FIL

M

Do smrti i natrag
22.55 NOVA
Until Death, 2007.

FIL

M

AKCIJA
Re`ija: Simon Fellows Uloge: Jean-Claude van Damme, Selina Giles, Mark Dymond, William Ash, Stephen Lord

Mladi narkoman dobiva novu `ivotnu priliku. Radnja filma smje{tena je u sedamdesete godine, a u sredi{tu pri~e je mladi} F. H. koji se zaljubljuje u ovisnicu o heroinu Michelle. Istodobno, ona ga uvla~i u pakao droge te postaje ovisnik. Film prati njihove zajedni~ke godine, kra|e, njegov rad u bolnici te putovanja...

Ledeni ubica
00.10 FTV AKCIJA
Re`ija: Simon West Uloge: Jason Statham, Bob Foster, Tony Goldwyn, Donald Sutherland, Jeff Chase, Mini Anden The Mechanic, 2011.

FIL

M

Anthony Lowe je detektiv, koji radi u policiji u New Orleansu. Lowe sudjeluje u akciji u kojem su ubijena dva policajca, a glavni zlo~inac je uspio pobje}i. Osim toga, Lowe ima problema i sa suprugom koja ga je upravo obavijestila da je trudna, ali dijete nije njegovo. Prilikom posjeta jednom restoranu, Lowe se na|e o~i u o~i sa svojim glavnim protivnikom, koji ga nemilosrdno upuca u glavu. Nakon te{kog ranjavanja, Lowe pada u komu. ..

Uli~na banda ^etiri {ape
13.21 HRT2 KOMEDIJA
Re`ija: Pantham Thongsangl, Somkait Vituranich Uloge: Nitipaisalkul Pichaya, Maneerat Kham-uan, Pirachaya Pinmuengngam, Christopher Wright Ma Mha 4 Khaa Khrap / Midroad Gang, 2007.

FIL

M

Oluja

17.15 TV1MRE@A

Arthur Bishop je elitni pla}eni ubica od kojeg posao zahtijeva nezavisnost i profesionalnost. Spletom okolnosti njegov novi zadatak je da ubije svog mentora i bliskog prijatelja Harrya, {to on nevoljko i u~ini na osnovu la`nih informacija koje mu njegov poslodavac pru`i. No, Arthur uskoro shvata da je prevaren. Situacija se dodatno komplicira kada se u njegovom `ivotu pojavi Harryev sin, Steve, `eljan osvete, kojeg Arthur iz gri`nje savjesti uzima pod svoje okrilje. Vrijeme prolazi i Steve po~inje naslu}ivati istinu....

Hasan pro`ivljava te{ke dane u frizerskom salonu. Sve `ene koje je uslu`io su ogor ~e ne i tra `e obja{njenje. Zbog toga, Hasanu nedostaju njegove stare, razuzdane navike. Pod hitno mora na}i neko rje{enje da bi se izvukao iz takve situacije. Ali je veoma pa`ljiv prema Zeynep, te joj neprestano prire|uje iznena|enja. Zeynep nije jasno za{to se Ali tako pona{a. Ali vi{e ne mo`e da izdr`i te joj ka`e razlog svog pona{anja. Zeynep je iznena|ena onim {to ~uje od Alija, te dolazi do novog nesporazuma.

Sve }e biti dobro
16.05 FTV

SE

RI

JA

Ku}ni pas Makham neprekidno trpi zlostavljanja lijene ku}ne ma~ke, pa iako ga gazda {titi, njegova `ena, ~ija je ma~ka ljubimica, za sve okrivljuje Makhama. Jednog dana prekipi joj zbog izgri`ene cipele pa odveze Makhama daleko od ku}e. Na smetlji{tu me|u otpadom `ivi jo{ mnogo pasa koje su njihovi vlasnici odbacili. @ivot im nije lak, pun je opasnosti, gladovanja, ozljeda. Ali je i lijep, uzbudljiv i pun ljubavi. Svi oni nadaju se da }e na}i mjesto u kojemu }e do kraja `ivota biti sretni...

Tamara je potresena zbog Ku~erine i Nikine slike u novinama. Kre{o primje}uje da se Karla zaljubila u Vinka, ali u jednom trenutku spontano poljubi Karlu. Vinko ima podvojene osje}aje po pitanju vjen~anja sa Aleksandrom. Macanovi} javlja Karmen kako joj je sredio da u|e u u`i izbor za mjesto u ministarstvu zdravstva. Tomo je saznao preko veze u banci da je Slaven koristio kreditnu karticu u Splitu. Ku~era u razgovoru s Nikom daje do znanja da `eli biti sa Tamarom. Sun~icu zadirkuju nasilnici, Mihael jednog od njih sna`no odgurne. Na vrata Bebi}evih dolazi policija koja privodi Sun~icu zbog uli~ne tu~njave.

Villa Maria
13.05 FTV

SE

RI

JA

Ana i Tomo su u restoranu. Tomo je postao svjestan da njihovom braku nema spasa. Ana i Ivan su odlu~ili krenuti zajedno u posao i prihvatiti ponudu dr. Posavca. Helena se s Magdom dogovara kako da pomognu Zori, no Zora ne `eli prihvatiti ni~iji savjet.

62
BHT

TV PROGRAM
07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Tajna Starog Mosta, igrana serija Program za djecu. 10.05 Pop Pixie, crtani film 10.20 Graditelj Bob 10.30 Moj veliki prijatelj, crtani film 10.45 Hot Wheels 11.05 Tomica i prijatelji 11.10 Sve }e biti dobro 12.00 Dnevnik 1 12.15 Larin izbor, serija 13.05 Villa Maria, serija 13.55 Ekovizija, dok. program (r) 14.20 Sedmica, magazin iz kulture 14.50 Magazin LP u nogometu

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

OSLOBO\ENJE
Ma|ioni~ar Nebeski plesa~i Mixmaster Bunny Maloney Kornja~a Hero Dje~iji program Top shop Na{a Mala Klinika Princ iz Bell Aira, humoristi~na serija Survivor bez censure, reality show Jelovnici izgubljenog vremena Crime Time, crtani film OBN Info Top shop Canan, turska serija Kismet, turska serija Dolina Vukova, serija

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade (r) 09.10 Jura iz d`ungle, animirana serija, 6/13 09.35 Sandokan, animirana serija, 38/45 10.00 BHT vijesti 10.10 Ezel, igrana serija 11.10 Muzi~ki program 11.30 Planeta drve}a, dok. serija (r) 12.00 BHT vijesti 12.15 TV Liberty (r) 12.45 Stvaranje Titove Jugoslavije, dok. serija (r) 13.45 EURO panorama (r) 14.15 BHT vijesti 14.30 Odli~an, 5+, edukativna serija Program za djecu i mlade 14.35 Nema problema 14.55 Bajke o `ivotinjama 15.05 Jura iz d`ungle, animirana serija 15.30 Popajeva picerija, animirani film 15.40 Soko Wismar, igrana serija, 20/117 16.30 Hronika regija: Sjeverna Bosna 17.00 Zlato divljine, dok. serija 17.30 BH gastro kutak, kulinarski show 18.00 Sve u svemu, dnevni magazin 18.45 Prijatelji sa farme, animirana serija 19.00 Dnevnik 1 19.35 Business News 19.40 Retrovizor 20.20 CSI: New York, serija 21.00 Josip Pejakovi}: U ime naroda 21.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu 22.00 Dnevnik 2 22.25 Business News 22.30 Premijer liga BiH u nogometu, sportski program 23.00 Figure: Valerijan @ujo, program iz kulture 00.00 Soko Wismar, serija (r) 00.45 CSI: New York, serija (r) 01.25 Sve u svemu, dnevni magazin (r)

FTV

06.01 06.30 07.00 07.06 09.00 09.10 10.05 10.45 11.00 11.25 11.30 12.00 12.15 12.35

RTRS

Muzi~ki program Info kanal Vijesti Jutarnji program Vijesti Larin izbor, serija (r) Mala TV Piplinzi, crtana serija End`i Bend`i, crtana serija Medvjedi}i dobrog srca, crtana serija TV podsjetnik Branko ]opi} ]opi} u Ha{anima, dokumentarni program Dnevnik 1 Pregled za osobe sa o{te}enim sluhom Orlovi rano lete, film (r)

06.05 Dadilja Ana, serija ep. 1/12 (r) 07.05 Dadilja Ana, serija, ep. 2/12 08.00 Vijesti 08.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 13/134 (r) 09.00 Vijesti 09.05 Oluja, serija 60. ep. (r) 10.00 Vijesti 10.05 Junska no}, serija, ep. 82/124 11.00 Vijesti 11.05 Petkom sa Nikolinom Veljovi}, talk show (r) 12.00 Vijesti plus 12.15 Reporta`a: Kiropraktika, senzacija 21. stolje}a 13.00 Vijesti

TV1

07.40 Fifi, crtani film 08.05 Kenny morski pas, crtani film, 8. ep. 08.20 Mechanical animals 08.43 Bestseller 08.45 Top Shop 09.00 Bumba, 44. i 45. ep. 09.12 Nodi, 26. ep. 09.25 Moji d`epni ljubimci, crtani film, 7. ep. 09.40 Garfield, 11. ep. 09.53 Lijeni grad, crtani film, 41. ep. 10.18 Bakugan, 77. ep. 10.43 Sirene, 31. ep. 11.06 Winx, 13. ep. 11.28 Bestseller 11.30 Top Shop 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, 30. ep. 13.00 Kad li{}e pada, serija, 228. ep.

HAYAT

06.00 Sestre, meksi~ka serija (r) 07.00 Udri mu{ki, jutarnji program 09.45 Kursad`ije, zabavni program 10.55 Ljubav i mr`nja, serija 12.00 Info top, informativni program 12.10 Agencija za SIS, sitkom 13.00 Brze pare, kviz 14.00 Miris prolje}a, turska serija (r) 14.40 Genijalci, humoristi~ka serija 15.00 Sestre, meksi~ka serija 15.50 Info top, informativni program

PINK

07.00 07.20 07.40 08.00 08.15 08.30 09.05 09.25 10.15 10.40 11.20 11.50 11.55 12.05 12.35 13.25 14.25

OBN

Lud, zbunjen,normalan 18.25
15.20 Vijesti 15.30 Cimmer fraj, serija 16.05 Sve }e biti dobro, serija, 150. ep. 17.00 Federacija danas 17.25 Tajna Starog Mosta, serija 113. ep. 18.25 Lud, zbunjen, normalan, serija, 84. 19.10 Graditelj Bob 19.30 Dnevnik 2 20.10 60 minuta, specijal: Kazani 20.45 60 minuta, specijal: ZIZI 21.10 Larin izbor, serija 111. ep. 22.10 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin 22.45 Dnevnik 3 23.15 Cimmer fraj, serija 23.50 Pozitivna geografija: Avijacija iz ^ovi} polja, zabavni program 00.10 Ledeni ubojica, film 01.40 Hayd u park, program za mlade

Presing

21.10

Strasti i intrige

15.05

Garfield
14.00 14.13 14.15 14.45 14.47 16.25 16.30 17.30 19.00 19.28 19.30 19.32 19.37 20.00 21.04 21.55 22.20 22.25 00.13 00.45

09.40

Ami G show

22.30

Vox Populi

23.00

14.05 Sestre eliot, serija 15.00 Vijesti, sa tuma~em gestovnog jezika 15.10 U fokusu 15.50 Tribunal Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.05 Larin izbor, serija 17.55 Ranjeni orao, serija 19.05 Malac znalac, kviz za djecu 19.30 Dnevnik 2 20.10 Nepobedivo srce, serija 21.10 Presing, talk show 22.30 Dnevnik 3 22.45 U prolazu 23.10 Art ma{ina, emisija iz kulture (r) 23.55 Lanterna Hil, serijski film 00.50 Sestre Eliot, serija (r) 01.35 Egipat, dokumentarni serijal (r) 02.25 Dnevnik 2 (r) 02.55 U fokusu (r) 03.40 Presing, talk show (r)

13.05 Otok smrti, serija ep. 7/13 (r) 14.00 Vijesti 14.05 Ukradeni `ivoti, serija, ep. 14/134 15.00 Vijesti 15.05 Strasti i intrige, serija, 19. ep. (r) 16.00 Junska no}, serija, ep. 82/124 (r) 17.00 Vijesti plus 17.15 Oluja, serija 61. ep. 18.16 Sport ekskluziv 18.40 Primera liga, pregled kola 19.00 Dnevnik TV1 20.05 Strasti i intrige, serija, 20. ep. 21.00 [panska primera liga: Granada C.F, Sevilla F.C. 22.50 Tek ro|eni, 8/26 23.50 Pono}ne vijesti 00.05 Sport ekskluziv (r) 00.30 Primera liga, pregled kola (r) 00.50 Knji`ni~ar 2: Potraga za blagom kralja Solomona, film 02.20 No}ni program

Muzi~ki program Bestseller Top Shop Bestseller An|eli na tavanu, igrani film Sport centar Slijepa ljubav, 31. ep. Dobar dan svima, zabavni program Vijesti u 7, informativni program Vremenska prognoza Sport Stanje na putevima Horizonti Kad li{}e pada, serija, 229. ep. Slu~ajevi, dok. program TKO: MMA borbe, borila~ki sportovi Sport centar Nikad je ne pu{taj, 1. dio, igrani film Seks i grad, 41. ep. Astro Num Caffe, u`ivo Reprizni program Hayat TV-a

16.10 Mala nevjesta, indijska serija 17.50 Info top, centralne vijesti 18.20 City Exclusive, zabavna showbiz emisija 18.50 Mala nevjesta, indijska serija 20.00 Kursad`ije, humoristi~ki serijal 21.00 Grand: Narod pita, muzi~ko-zabavna emisija 22.30 Ami G show, talk show 00.00 Miris prolje}a, turska serija 00.40 ^ista hemija, ameri~ka serija 01.10 D`ekes 2, ameri~ki film 03.00 City Exclusive, zabavna showbiz emisija (r) 03.30 Show time, zabavna emisija

15.55 Ja sam tvoja sudbina, indijska serija 16.30 Survivor bez censure, reality show 17.10 Stol za 4, {esta sezona, kulinarski show 17.45 Survivor Specijal, reality show 18.50 OBN Info, informativni program 19.05 OBN Sport, sportski pregled 19.15 Finale, sportski pregled 20.00 Canan, turska serija 21.00 Survivor, reality show 22.00 Kismet, turska serija 23.00 Vox Populi 23.05 Telering, talk show 00.05 Survivor-bez cenzure, reality show 00.55 Iskupljenje, film 02.55 OBN Info, informativni program 03.05 Vox populi 03.10 UEFA Euroliga, sportski program

Tajna Starog Mosta
17.25 FTV
Alberto priznaje svoje namjere, ne}e pustiti Pepu iz ku}nog pritvora sve dok ne bude spavala s njim. S druge strane, Tristan je `eli vidjeti prije nego {to ode s Martinom. Alberto ga ne pu{ta u ku}u, a susjedi su svjedoci napete i mu~ne scene izme|u dvojice mu{karaca koji se bori za istu `enu. Pepa smi{lja plan, pomo}u kojeg bi se izvukla i nagovijestila Tristanu da je u pritvoru, no sve se zavr{ava samo s jo{ nasilnijom Albertom.

SE

RI

JA

TV SA

10.35 Mala princeza (r) 10.50 Mu}ke (r) 11.50 Pomorska tehnologija (r) 12.15 David Coperfield (r) 13.00 Vijesti TVSA 13.10 Sarajevo art (r) 13.40 Ve~e sevdaha: O sazu, Sarajevu i sevdahu (r) 14.45 Globus (r) 15.20 Pusti muziku (glasajte) 16.00 Vijesti TVSA 16.05 Liberty TV 17.00 Dobre vibracije, u`ivo 18.15 Tarih, dok. serijal 18.30 Dnevnik TVSA 19.00 Vitaminix 19.02 Bo u pokretu 19.25 Medo Rupert 19.35 Mala princeza 20.00 Sport magazin, u`ivo 20.50 Tarih (r) 21.00 Vijesti TVSA 21.05 Herkul23.00 Voice of America 23.30 D`eri i Tom, film

TV TK

06.10 Tv kalendar: Iz dana u dan... 09.15 Oluja, serija (r) 10.05 Junska no}, turska telenovela 11.55 Tv kalendar: Iz dana u dan... 12.00 Vijesti 13.45 Bestseller TV 16.00 Dnevnik 1 17.15 Oluja, turska telenovela 18.45 Putokazi... 19.00 Dnevnik 2 19.45 Bestseller TV 20.05 Strasti i intrige, serija 20.50 Vremenska prognoza 21.00 Primera liga: Granada - Sevilla, prijenos 22.50 Tek ro|eni, serija 23.45 Vijesti 00.15 Junska no}, serija (r) 01.00 Dnevnik 2, repriza 01.30 Oluja, turska serija (r) 03.00 Strasti i intrige, serija (r)

MRE@A

09.05 Oluja, serija, 60. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 82/124 15.05 Strasti i intrige, serija, 19. ep. (r) 16.00 Junska no}, serija, ep. 82/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 61. ep. 20.05 Strasti i intrige, serija, 20. ep. 21.00 [panska primera liga: Granada C.F, Sevilla F.C. 22.50 Tek ro|eni, serija, ep. 8/26

TV MOSTAR

09.05 Oluja, serija, 60. ep. (r) 10.05 Junska no}, serija, ep. 82/124 15.05 Strasti i intrige, serija, 19. ep. (r) 16.00 Junska no}, serija, ep. 82/124 (r) 17.15 Oluja, serija, 61. ep. 20.05 Strasti i intrige, serija, 20. ep. 21.00 [panska primera liga: Granada C.F, Sevilla F.C. 22.50 Tek ro|eni, serija, ep. 8/26

TV ZENICA

10.30 VOA (r) 11.00 Program za djecu 11.30 Smje{ni video, zabavni program 12.05 Igrana serija 13.00 Vijesti 13.05 Mini serija, repriza 14.00 Iz dana u dan 14.05 Mr. Bean (r) 14.30 Sfera (r) 15.00 Vijesti 15.10 Sponzoru{e (r) 15.55 TV izlog 16.05 Selu u pohode (r) 16.45 Oliverov Twist show 17.25 Program za djecu 18.01 ZE sport magazin 18.30 Mali oglasi 19.00 Zenica danas 19.30 Muzi~ki spotovi 19.50 Obavje{tenja 20.00 Bonaventura 21.00 TV izlog 21.05 U Fokusu 21.30 Sponzoru{e, serija 22.30 Obavje{tenja 23.00 Zenica danas (r) Ze sport plus 23.30 Glas Amerike

TV KAKANJ

09.20 Program TV Sahar 10.00 Info IC 10.30 Ekipa, film 12.00 Vijesti TV Sahar 12.30 Frej`er, serija 13.00 Velike misterije 14.00 Stvoreni za ubijanje 15.00 Pozitivni formati 15.30 O~i du{e, serija 16.00 Bonaventura 17.00 Flash vijesti 17.05 II svjetski rat 17.30 Reporta`e sa zemlje mira 18.00 Dragulj u palati, serija 19.00 Bra}a koale 19.30 Dnevnik FTV 20.00 Vijesti IC 20.20 O~i du{e, turska serija 20.45 Marketing 21.00 IC sport 21.30 TV Liberty 22.00 Dragulj u palati, serija 23.00 Glas Amerike 23.30 Vijesti TV Sahar 00.00 Vijesti IC

TV VOGO[]A

08.00 Zavidovi}ka hronika (r) 08.30 Sa sevdahom u srcu 09.00 Program za djecu i mlade 10.00 I.R.I.B. (r) 10.30 Bosnia Outdoor (r) 11.00 Info blok 12.00 Zavidovi}ka hronika (r) 12.30 Bonaventura, TV magazin (r) 13.15 Auto Shop Magazin (r) 13.40 Program za djecu i mlade 14.35 Telenovela (r) 15.30 Majstori kuhinje 16.00 Otvoreni program, u`ivo 17.50 Crtani film 18.00 Vogo{}anska ronika 18.30 SMS music 19.30 I.R.I.B. 20.00 Hronika op}ine Novi Grad 21.00 Telenovela 22.00 Vogo{}anska hronika (r) 22.30 Te{anjska hronika 23.00 Glas Amerike

TV USK

12.00 Vijesti 12.09 Tehnolo{ko znanje 12.40 Duhovni svijet (r) 13.10 Bosansko narodno pozori{te Zenica, snimak predstave 14.30 Vijesti 14.51 Auto shop magazin (r) 15.25 Put u Saharu (r) 16.00 Junska no} (r) 17.16 Strasti i intrige, serija (r) 18.05 Duhovni svijet, vjerski program (r) 18.30 program za djecu 18.45 Crtani film 19.00 Dnevnik 1 19.46 Muzi~ki program 20.05 Strasti i intrige, serija, 20. ep. 21.00 [panska primera liga, prvo poluvrijeme 21.45 Dnevnik 2. 22.00 [panska primera liga, drugo poluvrijeme 22.50 Sport 23.05 Time out, program za mlade

TV SLON

16.02 Vijesti 16.10 Heroji ulice, dok. program 16.40 @ivot sa stilom, zabavni program 17.20 Noge na putu, dokumentarni program 18.00 Crno i bijelo, info-program 18.15 Vremenska prognoza 18.30 Vje`bajmo zajedno 19.00 I akcija, zabavni program 19.30 Sanjalica, program za djecu 20.00 KVIZ Extra 20.20 Vremeplov... 20.30 Zdravlje, emisija o zdravlju 20.55 Tri u jedan, muzi~ki program 21.10 Op~injeni, serija 22.05 Nije te{ko biti ja, zabavno muzi~ki program 23.00s Slon extra Info

TV BN

06.30 Jutarnji program 08.30 Nije te{ko biti ja 09.15 Pri~e o pjesmama 10.00 Novosti 10.05 Film 12.00 Novosti u podne 12.15 Kao kod svoje ku}e (r) 14.00 Novosti 14.05 Film (r) 16.00 Dnevnik 1 16.20 Anali, serija 17.00 Serija 18.00 Danas u Srpskoj 18.20 BN sport 18.30 Monitoring 18.45 Serija 19.30 Dnevnik 2 20.05 Bela la|a, serija 21.00 BN koktel 22.30 Dnevnik 3 23.00 Anali, serija 23.50 Va{e viso~anstvo, film 01.20 Zvjezdano nebo

TV ATV

08.00 Jutarnji program 08.55 Vijesti 09.00 Bumba 09.05 Nodi 09.20 Moj d`epni ljubimac 09.35 Garfild 09.50 Lijeni grad 10.15 Bakugan 10.40 Sirene 11.15 Necenzurisano 11.45 Vijesti 12.00 Slijepa ljubav, serija 13.00 Kad li{}e pada, serija 14.30 An|eli na tavanu, film 16.30 Slijepa ljubav, serija 17.30 Nepobjedive Banzuke 18.00 Vizita 19.00 ATV vijesti 19.35 Arena, sportski program 20.00 Kad li{}e pada, serija 21.00 Tito i Dra`a, serija 21.30 Dosije 22.00 Ve~ernje vijesti 22.20 Sport centar 22.21 Nikada je ne pu{taj, 1. dio, film 00.20 No}ni program

OSLOBO\ENJE ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.
07.00 Dobro jutro 07.05 Vijesti 07.10 Dobro jutro, Hrvatska 07.35 Vijesti 07.40 Dobro jutro, Hrvatska 08.35 Vijesti 08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.07 Lugarnica 19, serija 09.52 Vijesti iz kulture (r) 10.00 Vijesti 10.09 Vrijeme danas 10.10 Veliko, ve}e, najve}e, dok. serija (r) 11.10 Debbie Travis preure|uje 2 12.00 Dnevnik 12.14 TV kalendar (r) 12.30 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 13.15 Dr. Oz, talk show 14.00 Vijesti uz hrvatski znakovni jezik 14.10 Tre}a dob, emisija za umirovljenike 14.40 Glas domovine 15.15 Ponos Ratkajevih, serija 16.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 16.45 TV kalendar (r) 17.00 Vijesti u pet 17.22 Hrvatska u`ivo 18.20 8. kat: Svaki dan super tate, talk-show 19.12 20pet, kviz 19.30 Dnevnik 19.58 Sport 20.10 TV Bingo 20.35 Tito - posljednji svjedoci testamenta, dok. serija 21.35 Puls Hrvatske 22.35 Rekonstrukcija 23.10 Dnevnik 3 23.30 Sport 23.35 Vijesti iz kulture 23.45 Svijet profita 00.15 Njema~ka umjetnost, dok. serija 01.05 In medias res (r) 01.50 Dr. House 7, serija (r) 02.35 Tra~erica 3, serija (r) 03.15 Zlo~ina~ki umovi 5, serija 04.00 Skica za portret 04.05 Svijet profita (r) 04.35 Lugarnica 19, serija 05.20 8. kat: Svaki dan super tate, talk-show

TV PROGRAM
07.00 Iran - Anatomija jedne revolucije,, 1. dio dok. program(r) 07.30 Svijet umjetnika ep. 5 (r) 08.00 Pitanje arapskog jedinstva ep.2,r. 08.30 Borba za Nil ep.2, II dio,r. 09.00 AJE program 16.30 Sljede}a muzi~ka stanica Libanon, 1. dio 17.00 Ju`njaci - Ju`na Afrika, zemlja predaka II dio (r) 17.30 Pitanje arapskog jedinstva ep.2,r. 18.00 Vijesti19.05 Sljede}a muzi~ka stanica Libanon,1. dio 19.30 Druga strana Srbije, ep. 18 (r) 20.00 Vijesti 21.00 Vijesti 21.30 Kontekst, talk show 22.00 Vijesti 23.05 Kontekst, talk show (r) 23.30 Iran - Anatomija jedne revolucije,, 1. dio dok. program(r) 00.00 AJE Vijesti 01.00 Kontekst, talk show (r) 01.30 Veterani - Sovijeti u Afganistanu (r)

63
S

HRT1

06.40 Kad zavolim, vrijeme stane, serija 07.25 Teletubbies, animirana serija 07.50 Mala TV 08.20 Mega Mindy, serija za djecu 08.45 Connor na tajnom zadatku 2, serija za mlade 09.10 [kolski sat 10.00 Alisa, slu{aj svoje srce, serija 10.45 Degrassi Novi nara{taj 3, serija za mlade (r) 11.10 @deronja 2, crtana serija 11.35 Vrtlarica (r) 12.00 KS Automagazin (r) 12.30 4 zida (r) 13.00 Mu{ki vikend: Great Ocean Road - Picnik, dokumentarna serija 13.21 Uli~na banda ^etiri {ape, tajlandski film (r) 15.05 Degrassi Novi nara{taj 3, serija za mlade 15.30 Obi~na klinka, serija za mlade 15.55 [kolski sat: Toplo-hladno u fizici (r) Inkubator: Scenograf (r) 16.40 Mala TV (r) 17.10 Doktor Who 4, serija 18.00 Regionalni dnevnik 18.20 @upanijska panorama 18.30 Strana igrana serija (r) 19.20 Teletubbies, animirana serija (r) 20.00 In medias res 20.50 Top Gear 10, dok. serija 21.40 Dr. House 7, serija 22.25 Tra~erica 3, serija 23.10 Zlo~ina~ki umovi 5, serija 23.55 Nurse Jackie 1, serija 00.25 Retrovizor: Simpsoni 19, humoristi~na serija (r) 00.50 Bra}a i sestre 4, serija 01.35 Retrovizor: Kojak 1, serija 02.25 No}ni glazbeni program

HRT2

05.35 Nate Berkus show, serija 06.25 Beba Felix, serija 06.50 Super Loonatics, crtana serija 07.15 TV izlog 07.30 Izgubljena ~ast, serija (r) 09.30 TV izlog 09.45 Walker, teksa{ki rend`er, serija (r) 11.40 IN magazin (r) 12.30 Larin izbor, serija (r) 14.30 Walker, teksa{ki rend`er, serija 16.25 Zauvijek susjedi, serija 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 IN magazin 18.05 Kad li{}e pada, serija 19.15 Dnevnik Nove TV 20.05 Izgubljena ~ast, serija 21.00 Larin izbor, serija 22.35 Ve~ernje vijesti 22.55 Do smrti i natrag, igrani film 00.40 Neograni~ena mo}, igrani film (r) 02.45 Opasna igra, serija 03.35 Seinfeld, serija 04.00 Ezo TV, tarot show 05.00 Dnevnik Nove TV (r)

NOVA

AL-JAZEERA B.

10.05 Vijesti 10.10 Lov i ribolov, reporta`a 10.40 Eko karavan 11.14 Slagalica, kviz (r) 11.32 Srbija na vezi (r) 12.00 Dnevnik 12.15 Sport plus 12.30 Kad zazvoni, de~iji program 13.00 Novi tabloid, zabavni program (r) 14.00 Bez vize (r) 14.30 Srpski isto~nici, muzi~ki program 15.05 Ovo je Srbija 16.00 Montevideo bog te video, serija (r) 17.00 Dnevnik RT Vojvodina 17.45 Beogradska hronika 18.25 Slagalica, kviz 18.45 [kolski program 19.00 Srbija na vezi 19.30 Dnevnik 20.05 Montevideo bog te video, serija 21.00 Pjesma bez granica 22.00 Vijesti 22.05 Upitnik, dok. program 23.00 Vijesti 23.05 Oko, info 23.43 Evronet, dok. program 23.50 Dnevnik

RTS

10.00 Dnevnik 10.30 Nau~noobrazovni program 11.00 Vijesti 11.05 \ekna, serija (r) 12.05 Pe~at (r) 12.35 Muzika 13.00 Vijesti 13.05 Profil (r) 13.35 Sat tv blic biznis i 13.20 Sat TV dijaspora 14.00 Vijesti 14.05 Okvir (r) 15.10 Lajmet, vijesti na albanskom 15.20 Dnevnik na gestovnom jeziku 15.30 Dnevnik 1 15.50 Za jo{ jedan dobar dan (r) 17.20 Dokumentarni serijal 18.15 Vijesti 18.20 Crna Gora, u`ivo 19.30 Dnevnik 2 20.00 Let ka zvijezdama 22.00 Dnevnik 3 22.30 U centar 23.00 Cg. sport 23.30 Muzika 00.00 Vijesti u pono} 00.05 Crna Gora, u`ivo

RTCG

ER CSI: IJA New York
20.20 BHT
Serijski ubica, zatvoren na osnovu svjedo~enja jednog policajca, pu{ten je na slobodu. Nedugo zatim pojavljuju se nove `rtve, ubijene su na isti na~in kao i nekada. Mac zbog toga ignori{e direktna nare|enja svog pretpostavljenog i kre}e u potragu za njim.

Cimmer Fraj
23.15 FTV

SE

RI

JA

Za vrijeme oto~ke fe{te Memo se zapije s nekolicinom ruskih mornara koji mu nude dvije kutije viskija po izuzetno niskim cijenama. Memo sve to javlja Jo{ku koji u tome, naravno, vidi dobru priliku za brzom zaradom. Me|utim, ispostavlja se da je u bocama umjesto jeftinog viskija najobi~niji ~aj…

08.30 Snuker, Beijing, Kina, u`ivo 11.30 Curling 13.30 Snuker, Beijing, Kina, u`ivo 16.30 Eurogoals 17.30 Tenis, WTA Miami, USA, u`ivo

EUROSPORT

DISCOVERY

10.00 Kako to rade? 10.30 U djeli}u sekunde 10.55 Pre`ivljavanje 11.50 Trgovci automobilima, 2 epizode 12.45 Grad motora 13.40 Ameri~ki ~operi 14.35 Prljavi poslovi 15.30 Opasan lov 16.25 Razotkrivanje mitova 17.20 Vrhunsko graditeljstvo 18.15 Pre`ivljavanje 19.10 Kako se pravi? 19.40 Kako to rade? 20.05 Diskaveri mi je spasio `ivot 21.00 Najbolji ostaju 21.55 Prona|i me ako mo`e{ 22.50 @eljeli ste da znate: Droga - uticaji i posledice 23.45 Razotkrivanje mitova

N. GEOGRAPHIC

11.30 Sekunde do katastrofe: Nesre}a trajekta kod Zibruga 12.00 Napravi sam svoju bombu 14.00 Rekonstrukcija tragi~nih doga|aja 15.00 Iznutra: Tajne oblasti 16.00 Merkatski klan 17.00 ]orkirani u inostranstvu: Opsada u d`ungli 18.00 Samurajski luk 19.00 Lovci: Ubiti radi opstanka 20.00 Avionske nesre}e: Odluka u sekundi 21.00 Vitezovi u`asa: [to te`e padaju 22.00 ]orkirani u inostranstvu: Venecuela bluz 23.00 Avionske nesre}e: Odluka u sekundi

Ke~eri
21.00 21.15 21.20 21.50 22.00 23.00 Watts All sports Ke~eri All sports Ke~eri Tenis, WTA Miami, USA, u`ivo 00.15 Eurogoals 01.15 Watts

22.00

03.30 Tenis, WTA Miami, USA 07.30 Fudbal, Bundesliga, VFB Stuttgart - FC Nurnberg 08.30 Snuker, Beijing, Kina, u`ivo 11.30 Fudbal, Bundesliga, Bayern Munich Hannover 96 12.30 Fudbal, Bundesliga, FC Koln - Dortmund 13.30 Snuker, Beijing, Kina, u`ivo 16.30 Fudbal, Bundesliga, VFB Stuttgart - FC Nurnberg 17.30 Fudbal, Bundesliga, pregled 18.30 Fudbal, Ekstraklasa, Poljska, u`ivo 20.15 Fudbal, 2. Bundesliga, u`ivo, FC Union Berlin Eintrach Frankfurt 22.15 Tenis, WTA Miami, USA, u`ivo 23.00 Fudbal, Bundesliga, pregled 00.30 Fudbal, 2. Bundesliga, FC Union Berlin - Eintrach Frankfurt 02.00 Tenis, WTA Miami, USA

EUROSPORT 2

07.00 TWS 09.30 Holandska liga: Ajax - PSV 11.15 NBA: LA Clippers Memphis 13.00 Pregled Premier League 14.00 NBA: Oklahoma City - Miami 15.45 NBA Live 16.00 Real NBA

SPORT KLUB

09.00 Fudbal Francuska: Psg - Bordeaux 11.00 Fudbal Italija: Juventus - Inter 13.00 Fudbal [panija: Real Madrid - Real Sociedad 15.00 Fudbal Jelen Super liga: Ofk Beograd Vojvodina 17.00 Football Greatest: Charlton 18.00 Espn Documentary: Straight Outta L.A.

ARENASPORT 1

12.00 Ameri~ki Fudbal NFL: New Orleans Detroit 15.00 Automotosport: Nascar Bristol 16.30 Rukomet Asobal Liga: Guadajlara La Rioja 18.00 Ko{arka NCAA: March Madness

ARENASPORT 2

Tenis

17.00

Fudbal

21.00

Odbojka

20.00

16.30 SK Studio, direktno 17.00 ATP Masters Miami, direktno 03.30 Pregled Premier League 04.30 Pregled holandske lige 05.30 Pregled Euroelague

19.00 Fudbal Italija: Highlights 20.00 Fudbal [panija: Highlights 21.00 Fudbal [panija: Granada - Sevilla 23.00 Fudbal Francuska:Highlights 00.00 Poker Wpt Series 08 02.30 Hokej Nhl: Ottawa Winnipeg

20.00 Odbojka, CEV liga {ampiona: Fenerbahce Dinamo Kazan 22.00 Box: Kotv Classics 23.00 UFC: Ultimate Fighter 00.00 Odbojka, CEV liga {ampiona, za 3. mjesto

VIASAT HISTORY

10.00 Hendl, `ivot pop ikone 11.00 Istorija rasizma 12.00 Dnevnik Ane Frank 14.00 Ko si zapravo ti? 15.00 Gerouov zakon 16.00 Najgori poslovi u istoriji 17.00 Genije dizajna 18.00 U potrazi za Betovenom 19.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu 20.00 Bjekstvo Luja XVI 21.30 U krupnom kadru 22.00 Susret sa Simon Vejl 23.00 Gerouov zakon 00.00 Najgori poslovi u istoriji 01.00 Genije dizajna 02.00 U potrazi za Betovenom 03.00 Su|enje nacistima u Nirnbergu 04.00 Bjekstvo Luja XVI 05.30 U krupnom kadru

ANIMAL PLANET

11.50 Siroti{te za divlje `ivotinje - 2 epizode 12.45 Policija za `ivotinje 13.40 Priroda Francuske 14.30 Eko i slonovi Amboselija 15.00 Upoznajte divljinu 15.30 @ivotinjski svijet Krisa Hamfrija 16.00 @ivotinje i mi 16.25 Sve o psima, ma~kama, ljubimcima 17.20 Zaljubljenici u ma~ke 18.15 Ostrvo orangutana 18.40 Spa{avanje divljih `ivotinja 19.10 [kola za gorile 19.35 Ekstremno divlji 21.00 Nesvakida{nje `ivotinje 21.55 U srcu divljine sa Nikom Bejkerom - 2 epizode 22.50 Policija za `ivotinje 23.45 Divlje i bez cenzure

UNIVERSAL

06.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 07.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 08.20 Ne{ Brid`is, serija 09.20 Ubistva u Midsameru, serija 11.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 12.20 Ne{ Brid`is, serija 13.20 Vidovnjak, serija 14.20 Monk, serija 15.20 Voker, teksa{ki rend`er, serija 16.20 Ubistva u Midsameru, serija 18.20 Dijagnoza: Ubistvo, serija 19.20 Monk, serija 20.20 Vidovnjak, serija 21.20 Dobra `ena, serija 22.20 Zakon i red - Zlo~ina~ke namjere, serija 23.20 Medijum, serija

TV1000

04.00 Robokap 3., igrani film 06.00 Korak ispred, igrani film 08.00 O~ajni~ki tra`e}i Suzan, igrani film 10.00 Predlog, igrani film 12.00 Bronson, igrani film 13.40 Havana, igrani film 16.00 U akciji, igrani film 18.00 Novine, igrani film 20.00 Robokap 2, igrani film 22.00 Robokap 3., igrani film 00.00 Slatke lutkice, igrani film 02.00 Popravni zavod, igrani film

FOX LIFE

11.05 [kola za parove, serija 11.30 Malkolm u sredini, serija 12.20 Privatna praksa, serija 13.20 Dveri, serija 14.10 Neobi~na porodica, serija 15.00 Da, draga, serija 15.50 Malkolm u sredini, serija 16.45 Sudije za stil, reality show 17.40 Vill i Grejs, serija 18.10 Ludnica u Klivlendu, serija 18.35 [kola za parove, serija 19.05 Da, draga, serija 20.00 Privatna praksa, serija 20.55 Serija 22.00 Serija 22.56 Vill i Grejs, serija 23.25 Prevrtljiva pavda, serija 00.20 [apat duhova, serija 01.10 Prevrtljiva pavda, serija

FOX CRIME

11.40 Red i zakon, serija 12.30 Distrikt, serija 13.20 Pisac i detektiv, serija 14.10 Monk, serija 15.00 ^ika{ki kodeks, serija 15.50 [ark, serija 16.40 Dojlova Republika, serija 17.30 D`ordan, serija 18.20 Bjekstvo iz zatvora, serija 19.10 Frikovi, serija 20.00 Detektiv na Floridi, serija 20.55 Zlo~ina~ki umovi, serija 21.45 [erlok Holms i Slu~aj svilene ~arape, serija 23.25 Brojevi, serija 00.15 Red i zakon, serija 01.05 Dojlova Republika, serija 01.50 D`ordan, serija 02.35 Bjekstvo iz zatvora, serija 03.20 Pariski forenzi~ari, serija

HBO

06.00 Alpha i Omega 07.30 Hollywood: Na snimanju IX, 13 08.00 Starci 09.40 Kako zna{ 11.40 Odgoj za po~etnike, serija 12 12.05 Drvo `ivota 14.20 Sherlock Holmes 16.25 Sati 18.20 Viktorija - @ivot mlade kraljice 20.05 Sre}a, serija 9 21.05 Victor 22.40 Lov na vje{tice 00.20 Kalifornikacija V, serija, 4 00.55 Paranormalno 2 02.30 Boksa~ 04.30 Njegov na~in

CINESTAR

09.00 Bakin de~ko, igrani film 11.00 Jednog vedrog dana, igrani film 13.00 Kobna {esta igra, igrani film 15.00 Ruske lutkice, igrani film17.30 Svadbena torta, igrani film 19.15 Istina o ljubavi, igrani film 21.00 Bakin de~ko, igrani film 23.00 Sve o mojoj majci, igrani film 01.00 Komadi iz Bukse, igrani film

FORMULA 1 Velika nagrada Malezije

Pobjeda Alonsa uz pomo} ki{e
Preuranjene kampanje zbog vru}eg prolje}a

OSLOBO\ENJE
SARAJEVSKO IZDANJE
33. strana

ponedjeljak, 26. mart/o`ujak 2012.

Po~inje bitka

ZA KRAJINU

Gr~ka: Demonstracije uz paradu
Hiljade policajaca blokirale su ju~er ulice u centru Atine u vrijeme vojne parade povodom Dana nezavisnosti koja se odr`ava pod do sada nevi|enim mjerama bezbjednosti zbog straha od izbijanja protesta. Prvi put je zabranjen pristup publici u ve}em dijelu puta parade, uklju~uju}i dio ispred zgrade parlamenta, odakle politi~ari i drugi zvani~nici prate mar{. Policija u specijalnoj opremi blokirala je ulice koje vode na ruti kroz koju prolazi vojna parada, dozvoljavaju}i pristup samo osobama sa pozivnicom. Obi~no hiljade ljudi prate du` glavnih ulica u centru Atine vojnu paradu 25. marta, koja ozna~ava dan gr~kog ustanka protiv Otomanske imperije 1821. godine. Me|utim, bijes javnosti porastao je nakon {to je vlada uvela smanjenje potro{nje i pove}anje poreza zbog finansijske krize. Na po~etku ju~era{nje ceremonije predsjednik Karlos Papuljas polo`io je vijenac na Grob neznanog junaka, dok je vojni orkestar svirao himnu, a desetak ljudi na dnu trga Sintagma uzvikivalo je “izdajice”. Policija je brzo okru`ila ove demonstrante i rastjerala ih, a parada je okon~ana bez incidenata.

Zbog burnog politi~kog prolje}a, u Krajini su gotovo sve stranke ve} lansirale kampanje za predstoje}e lokalne izbore Obrti u Predsjedni{tvu SDP-a i izlazak na slobodu Fikreta Abdi}a glavni su razlozi preuranjenih nastupa
A-SDA predstavila je aktuelnog na~elnika Cazina Nermina Ogre{evi}a kao njihovog kandidata za tu funkciju i u drugom mandatu. Iz ove stranke su najavili da }e imati jo{ kandidata i u drugim op}inama, ali da }e njihova imena saop}iti u narednim danima. Ova stranka je nastala iz SDA istupanjem velikog broja Kraji{nika koji smatraju da ne trebaju i}i po pamet u Sarajevo. a-SDA ve} nekoliko godina vlada u Cazinu. I DNZ je potpuno kraji{ka stranka i neprikosnovenu vlast ima u Velikoj Kladu{i. Izlaskom Fikreta Abdi}a na slobodu oja~an je i DNZ. - Ne}emo imati kongres u aprilu, kao {to smo najavili. Kampanju smo pokrenuli od mjesnih ogranaka, tako da oni kandidiraju predstavnike za Vije}e i na~elnika. Bez obzira {to postoje razne {pekulacije, mi vam garantujemo da se na{ kandidat za na~elnika jo{ ne zna, kazao nam je Rifet Doli}, predsjednik DNZ-a. U SDP-u BiH, kao {to je poznato, vlada napeta situacija nakon {to je Predsjedni{tvo uvelo povjerenstvo Biha}u i Cazinu. To su upravo one op}inske organizacije koje su zaslu`ne za nepovjerenje Lipova~i. No, o~igledno je Sarajevo stalo iza Lipova~e u `elji da sa~uva {to vi{e glasova u Krajini. Neizvjesna je pozicija i aktuelnog na~elnika Biha}a Albina Musli}a (SDP) koji je ve} odavno u nemilosti tehni~kog predsjednika stranke Hamdije Lipova~e. Pometnju u SDP-u USK-a poku{a}e iskoristiti SDA, stranka koja ve} odavno pretenduje da se vrati na vlast u kraji{kim gradovima, odnosno da ostvari ve}inu u op}inskim vije}ima. SDA od osam op}ina u USK-u samo u tri ima svog na~elnika. Naredna sjednica GO SDA odr`a}e se ba{ u Biha}u 31. marta. F. BENDER

Hypo podr`ava matemati~are
Natjecanje koje je okupilo preko 200 u~enika, 50 profesora te brojne goste sve~ano je otvorila Helena Lon~ar, ministrica prosvjete, kulture i spor ta Zapadnohercegova~kog kantona. Hypo Alpe Adria Bank ve} je deset godina ponosni sponzor ovoga doga|aja kojemu je u fokusu znanje. Najbolji mladi matemati~ari ove su godine: Ehvan Gra|anin, u~enik 1. razreda Srednje strukovne {kole Jajce, Tea Jozi}, u~enica 2. razreda Gimnazija Livno, Ivan Bar tulovi}, 3. razred, Franjeva~ka klasi~na gimnazija Visoko, te maturant Kristina Kr`elj, Gimnazija Livno. Ve} tradicionalno, {tedne knji`ice za prva tri mjesta za sva ~etiri razreda osigurala je Hypo Alpe Adria Bank, te je pobjednicima natjecanja nagrade zajedno sa prigodnim poklon-paketima uru~io Dra`enko Lon~ar, voditelj poslovnice Hypo Alpe Adria Bank d.d. u [irokom Brijegu. Najuspje{niji u~enici s ovog natjecanja sudjelovat }e na natjecanju mladih matemati~ara na razini Bosne i Hercegovine.

POSLJEDNJE VIJESTI
PILOT ISKO^IO PRIJE PADA LETJELICE - Manji sportski avion sru{io se sino} u Popovi}ima Konavli kod Dubrovnikla, ali je pilot (60) uspio da isko~i prije pada letjelice. Pilot je bio sam u avionu a nakon nesre}e hitno jed prevezen u dubrova~ku bolnicu, gdje je utvr|eno da nije te`e povrije|en. Avion je djelimi~no izgorio. SIRIJA: NASTAVLJENI NAPADI - Sirijske snage su ju~er nastavile bombardovanje dijelova Homsa koji se nalaze pod kontrolom pobunjenika, dok su pobunjenici napali vojnu bazu u provinciji Damask.Te{ko su bombardovani Kaldije, Hamidije i Stari Homs.

Krug 99: O ravnopravnosti jezika
Ka ravnopravnosti jezika - bila je tema ju~era{nje sesije Kruga 99, o kojoj je govorio profesor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Josip Baoti}. Po njegovim rije~ima, te`nja ka ravnopravnosti u jeziku pojavila se onog trenutka kada su organski idiomi po~eli da prerastaju u standardne jezike i kada sve ono {to je bilo u organskim idiomima nije moglo na}i mjesta u standardnom jeziku. - A te`nja za ravnopravnosti jezika pojavila se kada su stvorene zajednice u kojima nije bio niti jedan narod, niti jedan jezik. Ili su bile mononacionalne, ustvari, sa vi{e jezika,
Foto: D. TORCHE

ili vi{enacionalne, sa jednim jezikom. I u takvim jezicima i u takvim zajednicama pojavili su se sli~ni problemi, kazao je Baoti}.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.