P. 1
Kom Otpad i Reciklaza

Kom Otpad i Reciklaza

|Views: 692|Likes:
Published by Aieou Anonz

More info:

Published by: Aieou Anonz on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2013

pdf

text

original

Sections

 • 2. ZNA&ENJE OSNOVNIH IZRAZA U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM /9/
 • 3. VRSTE I KLASIFIKACIJA OTPADA /10/
 • 4. ANALIZA POSTOJE@EG STANJA I INFRASTRUKTURA /12/
 • 5. KLJU&NI PRINCIPI UPRAVLJANJA OTPADOM /12/
 • 6. OPCIJE UPRAVLJANJA OTPADOM /12/
 • 7. TEHNI&KI ASPEKTI UPRAVLJANJA OTPADOM /12/
 • 8. SOCIJALNI ASPEKTI UPRAVLJANJA OTPADOM /12/
 • 10. INTEGRALNI SISTEM UPRAVLJANJA OTPADOM
 • 11. UPRAVLJANJE OTPADOM U JUŽNOJ I JUGOISTO&NOJ SRBIJI
 • REGION NIŠ
 • GRAD NIŠ
 • OPŠTINA ALEKSINAC
 • OPŠTINA DOLJEVAC
 • REGION PROKUPLJE
 • GRAD PROKUPLJE
 • REGION PIROT
 • GRAD PIROT
 • OPŠTINA DIMITROVGRAD
 • OPŠTINA BELA PALANKA
 • REGION LESKOVAC
 • GRAD LESKOVAC
 • Opština Medve9a
 • OPŠTINA VLASOTINCE
 • OPŠTINA CRNA TRAVA
 • Opština Crna Trava
 • Opština Vladi in Han
 • REGION VRANJE
 • GRAD VRANJE
 • OPŠTINA SURDULICA
 • OPŠTINA BUJANOVAC
 • Opština Bujanovac
 • OPŠTINA BOSILEGRAD
 • LITERATURA

Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu južne i jugoisto ne Srbije
Bratimir Neši dipl. inž. zaštite životne sredine

Niš, Decembar 2010.

Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije

Sadržaj
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Uvod .............................................................................................................................. 3 Zna enje osnovnih izraza u oblasti upravljanja otpadom ..................................... 6 Vrste i klasifikacija otpada .......................................................................................... 9 Analiza postoje(eg stanja i infrastruktura ............................................................... 19 Klju ni principi upravljanja otpadom ..................................................................... 22 Opcije upravljanja otpadom ..................................................................................... 23 Tehni ki aspekti upravljanja otpadom .................................................................... 26 Socijalni aspekti upravljanja otpadom ..................................................................... 28 Odgovornosti institucija i pravni okviri za upravljanje otpadom u Republici Srbiji ...................................................................................... 30 10. Integralni sistem upravljanja otpadom .................................................................. 36 11. Upravljanje otpadom u južnoj i jugoisto noj Srbiji ................................................ 46 12. Postoje(i kapaciteti reciklažne industrije u južnoj i jugoisto noj Srbiji ............ 48 Region Niš ............................................................................................................. 48 Grad Niš ..................................................................................................... 48 Opština Aleksinac ..................................................................................... 52 Opština Svrljig ........................................................................................... 54 Opština Ražanj .......................................................................................... 55 Opština Merošina ...................................................................................... 56 Opština Doljevac ....................................................................................... 57 Opština Gadžin Han ................................................................................ 58 Region Prokuplje .................................................................................................. 64 Grad Prokuplje .......................................................................................... 64 Opština Žitora9a ....................................................................................... 65 Opština Blace ............................................................................................. 66 Opština Kuršumlija ................................................................................... 67 Region Pirot ........................................................................................................... 69 Grad Pirot .................................................................................................. 69 Opština Dimitrovgrad .............................................................................. 71 Opština Bela Palanka ................................................................................ 72 Opština Babušnica .................................................................................... 73 Region Leskovac ................................................................................................... 74 Grad Leskovac ........................................................................................... 74 Opština Medve9a ...................................................................................... 74 Opština Lebane ......................................................................................... 74 Opština Vlasotince ................................................................................... 74 Opština Crna Trava .................................................................................. 75 Opština Vladi in Han ............................................................................... 75 Opština Bojnik ........................................................................................... 77
1

Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije

Region Vranje ........................................................................................................ 78 Grad Vranje ............................................................................................... 78 Opština Surdulica ...................................................................................... 79 Opština Bujanovac .................................................................................... 79 Opština Preševo ........................................................................................ 80 Opština Bosilegrad ................................................................................... 80 Opština Trgovište ..................................................................................... 81 13. Zaklju ak ................................................................................................................... 82 Literatura ................................................................................................................... 83

2

zanatskih radnji. Neprekidni rast gradskih naselja i promena strukture potreba gra9ana sve više poja ava problem komunalnog otpada. socijalnog okruženja. Uobi ajeno je da se otpad urbanih sredina i komercijalni otpad jednim imenom naziva komunalni (opštinski) vrsti otpad. saglasno prinicipima Arhuske konvencije /2/. UVOD =ovek je jedino bi(e na planeti koje stvara otpad. pi(em i robom za dužu upotrebu. a cena njegovog rešenja iznosi mnogo milijardi dolara /4/ Primera radi. Zbog sve ve(ih koli ina i štetnosti po okolinu. Prilikom izrade plana upravljanja komunalnim otpadom potrebno je obezbediti aktivno u eš(e javnosti u svim fazama donošenja odluka i u procesu usvajanja dokumenata. Problem komunalnog otpada je izražen u svim gradovima naše planete. zeleni otpad iz parkova i groblja i ostatke od iš(enja ulica. vrsti otpad se deli na komunalni. komercijalni i bezopasni industrijski otpad. transporta. koji zahteva odgovaraju(e organizacione kapacitete i saradnju izme9u brojnih zainteresovanih strana u privatnom i javnom sektoru /1/. koji (e nakon upotrebe postati otpad. reciklaže. pogodne za dalje koriš(enje. u eš(e javnosti u donošenju odluka i dostupnost pravosu9a u vezi sa pitanjima koja se ti u životne sredine. Sve te aktivnosti su povezane sa zadovoljavanjem životnih potreba. boja i lakova za zaštitu drveta. Prema poreklu. ostataka hrane. mešoviti otpad sa gradilišta). a ambalaža pove(ava koli inu otpada. godine. Upravljanje komunalnim otpadom obuhvata funkcije sakupljanja. nezamenljivih za 9ubrenje zemljišta. otpad se smatra jednim od najzna ajnijih ekoloških problema savremenog sveta. juna 1998. Ta smeša se sastoji od razli ite starudije. Nastajanje otpada je rezultat ukupne ekonomske aktivnosti svake države. baštenski otpad. u toj smeši se javlja i ve(a koli ina opasnih materija: živa iz baterija. organskih rastvara a. zemlja. održanoj u gradu Arhusu. za rešenje problema komunalnog otpada brinula se sama priroda. Ipak. ponovne upotrebe. i kao takvo u direktnoj korelaciji je sa nacionalnom ekonomijom. pija ni otpad. Pre nagle industrijalizacije. Arhuska konvencija odnosi se na dostupnost informacija. /2/. pod pokroviteljstvom Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu (UN/ECE). jer se pove(ava potreba za hranom. životnog standarda. Komunalni vrsti otpad po definiciji uklju uje otpad iz doma(instva. gra9evinski otpad (šut. potrošnje i dr. staklene ambalaže. koja sadrži vredne metale. tretmana i odlaganja komunalnog vrstog otpada /1/. zahvaljuju(i tehnološkom napretku i razvoju ekološke svesti. Konvencija je stupila na snagu 30. Veliki deo potreba je stvoren vešta ki i pitanje je da li nam je potreban toliki broj razli itih proizvoda. oktobra 2001. Pove(ava se koli ina upakovane robe. bez posebne 3 . i usvojena je 25. Za upravljanje vrstim komunalnim otpadom glavnu odgovornost ima lokalna vlast. komercijalnih ustanova (uklju uju(i bolnice) i institucija. Seljaci su svoje proizvode donosli direktno sa njiva i polja na stolove. /3/. Ve(ina zemalja u regionu je potpisala ili ratifikovala Arhusku konvenciju /3/. godine na etvrtoj ministarskoj konferenciji „Životna sredina za Evropu“. =ovek je svojim aktivnostima odlu uju(i inilac u promeni životne sredine. ameri ki ekolozi su izneli podatak da samo grad Njujork dnevno izbacuje 24. Nastajanje komunalnog otpada zavisi od stepena industrijskog razvoja.000 tona razli itog sme(a /4/. administrativnih ustanova. na ina života. borba protiv otpada postaje mnogo uspešnija. starog papira. fosfor-karbonati iz fluorecentnih lampi i toksi ne hemikalije iz sredstava za iš(enje. plastike. Lokalni plan upravljanja otpadom mora biti usaglašen sa Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije. kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode i sastava sli an otpadu iz doma(instva: neopasni otpad iz industrijskih. Uporedo sa ovim. Koli ina sme(a raste. To je kompleksan zadatak. Naša civilizacija proizvodi sve više otpada i ništa ne ukazuje na skore promene ovog trenda.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije 1.

Za poslednjih 30 godina udvostru ila se upotreba ambalaže. Njujor ani proizvode 9 puta ve(u koli inu otpada od svoje mase. metal i plastika. Otpaci od vo(a i povr(a. Razli iti poluproizvodi i gotovi prozvodi sve više istiskuju doma(u kuhinju. Godine 1985. Njena prodaja raste po stopi od 5% godišnje. U SAD više od polovine svog proizvedenog papira i stakla i oko jedne tre(ine plasti nih masa koristi se proizvode. parfimerijski proizvodi danas imaju plasti nu ambalažu. biljna ulja. a sada se na ove konzerve troši 22% ukupnog aluminijuma koji uvozi SAD. ustvari postoji 46 razli itih tipova plastike. U industrijski razvijenim zemljama masa ambalaže ini oko 30%. moraju biti laka i biološki neaktivna. jaki sun evi zraci ih probijaju. elasti nost i hermeti nost. reklama i trgova ke mreže. a gra9ani Manile – 2. Do 1975. proizvedeno je u SAD više od 70 milijardi konzervi za gazirane napitke. Prose ni Amerikanac odbacuje oko 300 kg ambalaže godišnje. 4 . kad je aluminijum upotrebljen za igra ku Napoleonovog sina. sa niskim procentom seoskog stanovništva. Papir predstavlja 50% ambalaže. pakovanja supa. koristili su se kao 9ubrivo za zemljište /4/. koje imaju razli ite uloge: da daju oblik. Konzerve gaziranih napitaka ine 5% komunalnog otpada /4/. Nažalost. Približno polovina tog pakovanja sadrži hlorna jedinjenja. a njena zapremina itavih 50% celokupnog komunalnog otpada /4/. to više raste potreba za robom koja se direktno doprema u doma(instva. godine pokazuju da se na abalažu u SAD trošilo više nego što je iznosila ista dobit farmera. Od 1981. Industrijski razvijene zemlje. Dvolitarske plasti ne boce. gustinu. Jedan od razloga je i što se roba u Njujork dovozi sa udaljenosti i do nekoliko hiljada kilometara. pojavila se prva aluminijumska konzerva od 355 ml. Slede(i korak je izrada konzervi u plasti noj ambalaži.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije prerade i pakovanja. Koli ina sme(a se pove(ava zbog velike koli ine ambalaže i materijala koji se koriste u reklamne svrhe /4/. godine odnos se promenio u korist plasti ne i aluminijumske ambalaže za jednokratnu upotrebu. malo je procesa koji omogu(avaju dobijanje više od jedne vrste plastike istovremeno. od kojih je 66% bilo proizvedeno od aluminijuma /4/. Planirana suma za ambalažu za 1987. bez obzira što smanjuje organske otpatke u doma(instvu. sladoleda i dr. skloni lakom truljenju. Što se više žena upošljava u komercijalnim firmama. Udeo plastike u proizvodnji ambalaže je po ev od 60-tih godina prošlog veka naglo porastao.5 puta. godine staklena ambalaža u industriji osvežavaju(ih napitaka je preovladavala. godinu u SAD je iznosila 26 milijardi dinara /4/. iji je rok trajanja kra(i od godinu dana. danas ine 22% ukupne prodaje bezalkoholnih pi(a u SAD. Tada je njegova cena iznosila 1200$ po kilogramu i bio je skuplji od zlata. zatim slede staklo. zna ajno pove(ava otpatke u vidu upotrebljene ambalaže. Veliku ekološku opasnost nosi proces koji se primenjuje za dobijanje materijala. A takva ishrana. Mada neupu(eni ovek može pomisliti da postoji samo jedna vrsta plastike. Ako se poredi po masi. Uvo9enje jeftine petrohemijske proizvodnje i novih tehnologija najavili su vek plastike. njegova primena je neprekidno rasla. Godine 1983. godine. Aluminijum je po eo da se primenjuje od 1820. sa velikom produkcijom roba proizvode i veliku koli inu otpada. Tako. pa je za o uvanje svežine i lepog izgleda robe potrebno koristiti mnogo više i trajnije ambalaže /4/. Jedan jedina boca za ke ap sastoji se od 6 vrsta plastike. Amerikanci oko jedne desetine od cene robe pla(aju za njenu ambalažu. Tako stalno raste i udeo plastike u komunalnom otpadu. Kada te supstance stignu u gornje slojeva atmosfere. sredstva za iš(enje. koji se koristi za uvanje “brze” hrane u toplom stanju. tj. plasti na ambalaža se danas proizvodi nekoliko puta više nego aluminijumska i svih neobojenih metala zajedno. predstavljene prvi put 1978. Podaci iz 1986. kada su nema ki nau nici osvojili njegovu proizvodnju. Napici. Od tog vremena. Boce za ke ap. godine. Danas je teško na(i ove proizvode u klasi noj staklenoj ambalaži. Proizvodnja ovih ambalažnih materijala troši oko 3% ukupnog nacionalnog energetskog budžeta /4/. mnogo ve(u nego nerazvijene zemlje. – plasti na /4/.

U ovu koli inu je uklju en otpad iz doma(instava. Pouzdani podaci o karakteristikama otpada utvr9uju se na osnovu višegodišnjih ispitivanja po utvr9enoj metodologiji uz primenu važe(ih standarda. što je nešto niže nego u zemljama centralne i isto ne Evrope. koji štiti zemlju od ultraljubi astog zra enja /4/. oko 5 miliona stanovnika. godine po stanovniku nastajalo približno 390 kg komunalnog otpada godišnje /6/. kao i gra9evinski otpad /7/. utvr9ivanja karakteristika. Prema podacima dobijenim od strukovnog udruženja KOMDEL. U zemljama zapadne Evrope je 1992. ta nije vo9enja evidencije o koli inama. 5 . sakupljanjem otpada od strane komunalaca je obuhva(eno oko 70% stanovnika.000 m3/god. Procenjuje se da je masa generisanog komunalnog otpada po stanovniku od 0.200. Sadašnje stanje u Republici Srbiji (kao i u mnogim zemljama u tranziciji) je veoma teško proceniti. U Srbiji takva ispitivanja nisu vršena /7/.7 kg/dan po stanovniku. Ona u razvijenim zemljama iznosi 1. tj. godine po stanovniku nastajalo više od 400 kg otpada godišnje /4/. Australija) živi sedmina stanovnika sveta.000 t/god.57 kg/dan. Godišnji prirast nastalog otpada u zemljama EU iznosi 1%.000 t otpada dnevno. a u nekontrolisanom odlaganju svega sa 6% /5/. Ukupna koli ina otpada u Srbiji se procenjuje na oko 3. u naprednim tehnologijama upravljanja otpadom (reciklaža i obrada otpada) razvijene države u estvuju sa više od 80% u ukupno recikliranom i obra9enom otpadu. i 2. U Vojvodini prose na godišnja produkcija komunalnog otpada iznosi preko 900.500. Ali.2 – 0. Prema podacima potvr9enim za 160 opština Srbije (bez Kosova).3 – 1.000 tona /8/. ali i medicinski otpad iz bolnica i zdravstvenih ustanova. naro ito sastava. a u srednje razvijenim i nerazvijenim 0. U Njujorku je 1996. Dnevna i godišnja masa komunalnog otpada po stanovniku razlikuje se od države do države.4 kg/dan po stanovniku. U razvijenim zemljama sveta (SAD. Zapadna Evropa.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije izbacuju(i atome hlora. Oni proizvode tre(inu svetskog komunalnog otpada. u kontrolisanom odlaganju gotovo sa 49%. Japan. procenjuje se da se u Srbiji na zvani ne deponije odlaže priblžno 6. sprovo9enja kategorizacije otpada. Razlog je nedostatak podataka o kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi otpada. komercijalni otpad i neopasan industrijski otpad. pošto se sakupljanje otpada u seoskim podru jima ne vrši. a bazirana je na podacima komunalnih preduze(a. Hlor je u stanju da uništi ozonski omota .

otpad koji se sastoji. a posebno ne smeju da ugrožavaju kvalitet površinskih i/ili podzemnih voda.baterija ili akumulator koji se ne može ponovo koristiti i predstavlja otpad. a namenjena je tretmanu odnosno recikliranju. Integralno upravljanje otpadom – uklju uje brojne klju ne elemente i partnere u procesu donošenja odluka.otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija. Insineracija (spaljivanje) otpada . ukupno izluživanje i sadržaj zaga9uju(ih materija u otpadu i ekotoksi nost izluženih materija moraju biti u dozvoljenim granicama. Industrijski otpad . EU Direktive – pravne instrukcije EU koje povezuju sve zemlje lanice i moraju biti implementirane kroz zakonodavstvo zemalja lanica u propisanim rokovima.otpad koji nije podložan bilo kojim fizi kim. Inertni otpad .termi ki tretman otpada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju ija je primarna uloga proizvodnja energije ili materijalnih proizvoda i koji koristi otpad kao osnovno ili dodatno gorivo ili u kojem se otpad termi ki tretira radi odlaganja. izuzev ostataka nastalih u procesu proizvodnje. uvoz. osim jalovine i prate(ih mineralnih sirovina iz rudnika i kamenoloma. Istrošena baterija ili akumulator . izvoz i tranzit. Biorazgradivi otpad – bilo koji otpad koji se može podvrgnuti anaerobnoj ili aerobnom razlaganju. koriš(enje raznih opcija upravljanja otpadom sa lokalnim sistemom održivog upravljanja gde svaki korak u procesu upravljanja otpadom predstavlja deo celine. kao što je hrana ili baštenski otpad. stalna mesta (više od jedne godine) koja se koriste za privremeno skladištenje otpada. hemijskim ili biološkim promenama. otpad od rušenja i gra9enja (otpad od keramike. transport. kao i otpadni asfalt i beton. ne rastvara se. tretman ili odlaganje otpada i utvr9uju uslovi postupanja sa otpadom na na in koji obezbe9uje najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.svaka ambalaža ili ambalažni materijal koji ne može da se iskoristi u prvobitne svrhe. elika.mesto za odlaganje otpada na površini ili ispod površine zemlje gde se otpad odlaže uklju uju(i: interna mesta za odlaganje (deponija gde proizvo9a odlaže sopstveni otpad na mestu nastanka). osim transfer stanica i skladištenja otpada pre tretmana ili ponovnog iskoriš(enja (period kra(i od tri godine) ili skladištenja otpada pre odlaganja (period kra(i od jedne godine). Ko-insineracija (ko-spaljivanje) .termi ki tretman otpada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju sa ili bez iskoriš(enja energije proizvedene sagorevanjem ija je primarna uloga termi ki tretman otpada. betona.rešenje nadležnog organa kojim se pravnom ili fizi kom licu odobrava sakupljanje.). plastika i dr. ZNA&ENJE OSNOVNIH IZRAZA U OBLASTI UPRAVLJANJA OTPADOM /9/ • • • • • • • • • • • • • • POPs otpad . Dozvola . sadrži ili je kontaminiran dugotrajnim organskim zaga9uju(im materijama. Anaerobna digestija – proces u kojem se biorazgradivi materijal razgra9uje u odsustvu kiseonika. ne sagoreva ili na drugi na in fizi ki ili hemijski reaguje. papir i karton. Deponija . nije biološki razgradiv ili ne uti e nepovoljno na druge materije sa kojima dolazi u kontakt na na in koji može da dovede do zaga9enja životne sredine ili ugrozi zdravlje ljudi. 6 . gvož9a. skladištenje. Ambalažni otpad . Gra3evinski otpad i otpad od rušenja .gra9evinski otpad uklju uje: zemlju od iskopa.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije 2.

kao i ekotoksi ne karakteristike). direktnog ponovnog koriš(enja ili upotrebe alternativnih izvora energije u skladu sa D listom (Zakon o upravljanju otpadom. koje vlasnik odbacuje ili namerava da odbaci zbog ošte(enja. u skladu sa zakonom. ostala mineralna ili sinteti ka ulja. uklju uju(i i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan. postrojenjima za preradu mesa i objektima za uzgoj i držanje životinja.heterogena mešavina komunalnog otpada. Posebni tokovi otpada . dezinficijenasa i ambalaže. infektivnost. kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode i sastava sli an otpadu iz doma(instava. kao i uljni ostaci iz rezervoara. Opasan otpad .motorna vozila ili delovi vozila koja su otpad i koja vlasnik želi da odloži ili je njihov vlasnik nepoznat. kancelarijskim poslovima. uslugama.otpad iz doma(instava. farmaceutskog i laboratorijskog otpada.kretanje otpada (istrošenih baterija i akumulatora. prikolica. Medicinski otpad .otpadna elektri na i elektronska oprema i ure9aji. motorcikala i dr. sadrži toksi ne supstance sa odloženim hroni nim delovanjem. prehrambene i drvne industrije. a kada je otpad proizveden postupanje sa njim na na in koji aktivno doprinosi ekonomskim. preko sakupljanja. organski je peroksid.nastaje u klanicama. sportom. infektivnog. namerava ili mora da odbaci. Neopasan otpad . Odlaganje otpada – bilo koji postupak ili metoda ukoliko ne postoje mogu(nosti regeneracije. Poljoprivredni otpad . šumarstva. drugih mašina i ure9aja i ostali sli ni proizvodi. otpadnog ulja. kamiona. u kontaktu sa vazduhom osloba9a zapaljive gasove. Kompostiranje – tretman biorazgradivog otpada pod dejstvom mikroorganizama. kao i sklopovi i sastavni delovi koji nastaju u industriji. Komunalni otpad . Otpadna ulja . otpadnih guma. lan 5. Otpadna vozila .otpad koji nastaje od ostataka iz poljoprivrede. poljoprivrednih i gra9evinskih mašina. koja su neupotrebljiva za svrhu za koju su prvobitno bila namenjena.). brodska ulja. ulja ili te nosti za izolaciju ili prenos toplote. a obuhvata i leševe uginulih životinja. socijalnim i ekološkim ciljevima održivog razvoja. osim otpada iz doma(instva i industrijskog otpada. Otpad od elektri ne i elektronske opreme .svaka materija ili predmet sadržan u listi kategorija otpada (Q lista) koji vlasnik odbacuje. akutna otrovnost. vu enih mašina. prerade. u kontaktu sa vazduhom ili vodom osloba9a otrovne supstance. patoanatomskog. Otpad . do odlaganja na deponiju. Ponovna upotreba – upotreba proizvoda koji se mogu koristiti više puta kao što je ambalaža za višekratnu upotrebu. kao što su hidrauli na ulja. Održivo upravljanje otpadom – efikasno koriš(enje materijalnih resursa. u cilju stvaranja komposta. rekreacijom ili zabavom. sklonost oksidaciji. autobusa.). Otpad životinjskog porekla . sklonost koroziji.voda i emulzije. mešavine ulje. sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika (eksplozivnost. motorna. ustanovama i drugim institucijama koje se u celini ili delimi no bave trgovinom.sva mineralna ili sinteti ka ulja ili maziva. otpadnih vozila i drugog otpada) od mesta nastajanja. transporta i tretmana. 7 • • • • • • • • • • • • • .Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije • • • • Komercijalni otpad .otpad koji po svom poreklu. istrošenosti ili drugih razloga. zapaljivost. u prisustvu kiseonika i pod kontrolisanim uslovima. turbinska ulja ili druga maziva. otpada od elektri nih i elektronskih proizvoda. smanjenje koli ine otpada koja se proizvodi. Otpadne gume .otpad koji nema karakteristike opasnog otpada.gume od motornih vozila (automobila. u smislu ove Strategije. letelica.otpad koji nastaje u preduze(ima. kao i hemijskog otpada iz zdravstvenih ustanova i veterinarskih organizacija. nakon završetka životnog ciklusa. reciklaže.

baštenski otpad.prerada otpadnih materijala u proizvodnom procesu za prvobitnu ili drugu namenu. odnosno preduzetnik. Redukcija otpada – prioritetna akcija za postizanje što je mogu(e ve(eg smanjenja otpada. zajedni ki upravljaju otpadom u cilju uspostavljanja održivog sistema upravljanja otpadom. Sakupljanje otpada – aktivnost sistematskog sakupljanja otpada. Regionalni centri za upravljanje otpadom – centri u regionima za upravljanje otpadom koji sadrže: regionalnu deponiju. hemijske ili biološke procese uklju uju(i i razvrstavanje otpada. kao i aktivnost operatera u postrojenju opremljenom i registrovanom za privremeno uvanje otpada. kabaste predmete (nameštaj. Postrojenje za separaciju reciklabilnog otpada – tehnološka linija za izdvajanje korisnih reciklabilnih komponenti iz komunalnog otpada Postrojenje za upravljanje otpadom . olakšanja rukovanja sa otpadom ili podsticanja reciklaže i uklju uje ponovno iskoriš(enje i reciklažu otpada. bela tehnika). Transport otpada . koji menjaju karakteristike otpada sa ciljem smanjenja zapremine ili opasnih karakteristika. tretman ili odlaganje otpada. centre za sakupljanje reciklabilnog otpada. na koje gra9ani donose materijal pogodan za reciklažu. mešanja ili drugim postupcima dolazi do promene sastava ili prirode otpada. Reciklaža . termi ke. uklju uju(i i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja. postrojenje za separaciju reciklabilnog otpada. Upravljanje otpadom – sprovo9enje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja. Tretman otpada – obuhvata fizi ke. osim u energetske svrhe.stacionarna tehni ka jedinica za skladištenje. transfer stanice. Transfer stanica – mesto do kojeg se otpad doprema i privremeno skladišti radi razdvajanja ili pretovara pre transporta na tretman ili odlaganje.prevoz otpada van postrojenja koji obuhvata utovar. skladištenja.privremeno uvanje otpada na lokaciji proizvo9a a ili vlasnika otpada. prevoz (kao i pretovar) i istovar otpada. tretmana i odlaganja otpada. ijom aktivnoš(u nastaje otpad i/ili ijom aktivnoš(u prethodnog tretmana. koja zajedno sa gra9evinskim delom ini tehnološku celinu. postrojenje za kompostiranje. u skladu sa sporazumom koji zaklju uju te jedinice lokalne samouprave. Skladištenje otpada . Centar za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada – mesto odre9eno odlukom lokalnih samouprava. preduze(e ili drugo pravno lice. Proizvo3a otpada – privredno društvo. razvrstavanja i/ili mešanja otpada radi transporta za dalji tretman ili odlaganje.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije • • • • • Postrojenje za insineraciju – bilo koja stacionarna ili mobilna tehni ka jedinica ili oprema odre9ena za termi ki tretman otpada sa ili bez koriš(enja toplote proizvedene sagorevanjem. Region za upravljanje otpadom – prostorna celina koja obuhvata više susednih jedinica lokalne samouprave koje. • • • • • • • • • • 8 . transporta.

i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika (eksplozivnost. sadržaj zaga9uju(ih materija u njegovom vodenom ekstraktu ne sme ugrožavati zakonom propisani. Opasan otpad je otpad koji po svom poreklu. nije biološki razgradiv ili ne uti e nepovoljno na druge materije sa kojima dolazi u kontakt na na in koji može da dovede do zaga9enja životne sredine ili ugrozi zdravlje ljudi. pre iš(avanja prirodnog gasa i piroliti kog tretmana uglja Otpadi od neorganskih hemijskih procesa Otpadi od organskih hemijskih procesa Otpadi od proizvodnje. kancelarijskim poslovima. U zavisnosti od opasnih karakteristika koje uti u na zdravlje ljudi i životnu sredinu. ne ugrožava zdravlje ljudi ili životnu sredinu i nema karakteristike opasnog otpada. sklonost koroziji. Neopasan otpad je otpad koji. ne sagoreva ili na drugi na in fizi ki ili hemijski reaguje. akutna otrovnost. ne poseduje ni jednu od karakteristika opasnog otpada (akutna ili hroni na toksi nost. koje se u celini ili delimi no bave trgovinom. kao i ekotoksi ne karakteristike). ne rastvara se. institucijama i drugim organizacijama. zaptiva i i štamparska mastila Otpadi iz fotografske industrije Otpadi iz termi kih procesa Otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala. iskopavanja iz rudnika ili kamenoloma. zapaljivost. infektivnost.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije 3. namerava ili mora da odbaci. sklonost oksidaciji. kartona. šumarstva. Sažeti prikaz kataloga otpada koji je potpuno usaglašen sa katalogom otpada EU /11/ Indeksni broj 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Mesto i poreklo nastanka otpada Otpadi koji nastaju od istraživanja. sportom. Industrijski otpad je otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija. hemijskim ili biološkim promenama. hortikulture. infektivnost. Komercijalni otpad je otpad koji nastaje u privrednim subjektima. rekreacijom ili zabavom. Tabela 1. inertan i opasan. organski je peroksid. akvakulture. snabdevanja i upotrebe premaza (boje. formulacije. komercijalni otpad i industrijski otpad. i fizi kog i hemijskog tretmana minerala Otpadi iz poljoprivrede. osim otpada iz doma(instva i industrijskog otpada. eksplozivnost). lakovi i staklene glazure). zbog svoje koli ine. za razliku od opasnog otpada. kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sli an otpadu iz doma(instva. hidrometalurgija obojenih metala 9 . VRSTE I KLASIFIKACIJA OTPADA /10/ Otpad je svaka materija ili predmet koji vlasnik odbacuje. lova i ribolova. uklju uju(i i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan. krznarske i tekstilne industrije Otpadi od rafinisanja nafte. zapaljivost. panela i nameštaja Otpadi iz kožne. sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. pripreme i prerade hrane Otpadi od prerade drveta i proizvodnje papira. Vrste otpada su: komunalni otpad (otpad iz doma(instva). u kontaktu sa vazduhom osloba9a zapaljive gasove. radioaktivnost. Komunalni otpad je otpad iz doma(instava (ku(ni otpad). pulpe. osim jalovine i prate(ih mineralnih sirovina iz rudnika i kamenoloma. hemijske i biološke prirode. koncentracije ili fizi ke. otpad može biti: neopasan. uslugama. kao i zdravlje životinja. u kontaktu sa vazduhom ili vodom osloba9a otrovne supstance. sadrži toksi ne supstance sa odloženim hroni nim delovanjem. lepkovi. Inertan otpad je otpad koji nije podložan bilo kojim fizi kim. kancerogenost.

podeljenih u 20 grupa. pogona za tretman otpadnih voda van lokacije nastajanja i pripremu vode za ljudsku potrošnju i koriš(enje u industriji Komunalni otpadi (ku(ni otpad i sli ni komercijalni i industrijski otpadi). U okviru svake podgrupe dat je šestocifreni kôd (indeksni broj) za svaku vrstu otpada posebno. da svoje aktivnosti sprovode bez uticaja na životnu sredinu i ljudsko zdravlje. U Katalogu otpada je sistematizovano više od 800 vrsta otpada. Zakon o upravljanju otpadom zahteva da otpad bude opisan na na in koji omogu(ava sigurno rukovanje i upravljanje predmetnim otpadom. otpad je sistematizovan. Katalog otpada se koristi za klasifikaciju svih vrsta otpada. Svaka od navedenih grupa sadrži podgrupe koje su ozna ene sa etiri cifre. 12 i 19) Otpadi od organskih rastvara a. U Katalogu otpada odre9uju se indeksni brojevi za svaki opasan i neopasan otpad. Posebno. materijali za filtriranje i zaštitne tkanine. ali i prema tipu otpada. integrisanim (IPPC) dozvolama. 10 . Katalog otpada se povremeno dopunjava i ažurira. nacionalne baze podataka o otpadu i transport otpada. Katalog stvara osnovu za sve nacionalne i me9unarodne obaveze izveštavanja o otpadu kao što su obaveze vezane za dozvole za upravljanje otpadom. koje se ozna avaju dvocifrenim brojevima. razvrstava u dvadeset grupa u zavisnosti od mesta nastanka i porekla. ako nije druga ije specificirano Otpadi koji nisu druga ije specificirani u katalogu Gra9evinski otpad i otpad od rušenja (uklju uju(i i iskopanu zemlju sa kontaminiranih lokacija) Otpadi iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita ljudi i životinja i/ili s tim povezanog istraživanja (isklju uju(i otpad iz kuhinja i restorana koji ne dolazi od neposredne zdravstvene zaštite) Otpadi iz postrojenja za obradu otpada. uklju uju(i i opasan otpad i potpuno je usaglašen sa katalogom otpada EU. podaci prikupljeni na ovaj na in treba da osiguraju da se otpadom upravlja u skladu s uslovima koji se daju u postupku izdavanja dozvola za odre9ene delatnosti upravljanja otpadom. materijalima ili procesima. apsorbenti. Otpad se razvrstava prema Katalogu otpada koji je uskla9en s Evropskim katalogom otpada (European List of Waste/European Waste Catalog). prema delatnostima u okviru kojih je generisan. Sve ovde zahtevane informacije su neophodne da omogu(e svim vlasnicima u lancu upravljanja otpadom.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Otpadi od oblikovanja i fizi ke i mehani ke površinske obrade metala i plastike Otpadna ulja i otpadi te nih goriva (osim jestivih ulja i onih u grupama 05. Pored ovog koda i njemu odgovaraju(eg opisa. Vrste otpada u Katalogu otpada ozna ene su isklju ivo šestocifrenim indeksnim brojevima. prema Katalogu otpada. Registru izvora zaga9ivanja životne sredine i drugoj zakonskoj regulativi. U okviru Kataloga. Grupe i podgrupe upu(uju na odgovaraju(u vrstu otpada. sredstava za hla9enje i potisnih gasova (osim 07 i 08) Otpadi od ambalaže. prvenstveno. koji je ura9en da stvori jasan sistem za klasifikaciju otpada unutar EU. uklju uju(i odvojeno sakupljene frakcije Otpad se. otpad tako9e treba da ima i neophodne karakteristike u cilju identifikacije svih njegovih osobina zna ajnih za dalje pravilno rukovanje. krpe za brisanje. kao i da bilo koja promena vlasništva otpada bude propra(ena odgovaraju(om dokumentacijom koja obavezno uklju uje indeksni broj otpada.

jer on daje jasniji i ta niji opis otpada. odnosno delatnost. odnosno proces ili aktivnost u okviru delatnosti. prethodno je potrebno utvrditi: delatnost u toku koje je otpad generisan. Primer. Nazivi grupa i podgrupa u Katalogu otpada vrlo su važni u postupku odre9ivanja ispravnog klju nog broja. Pri odre9ivanju indeksnog broja otpada uvek treba koristiti onaj indeksni broj iji opis što ta nije prikazuje karakteristike otpada. npr.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Slika 1. dvocifreni indeksni brojevi naj eš(e ukazuju na grupu. na in. Ovo važi i u slu ajevima kada ne postoji nikakvo konkretno upu(ivanje na termin „kora” osim u Grupi 03 Kataloga otpada. sastav otpada. a etvorocifreni na podgrupu. U Katalogu otpada. kao i postupku razvrstavanja. jer se identifikacija otpada vrši ISKLjU=IVO na nivou šestocifrenog indeksnog broja. održavanju šuma i parkova. Indeksni broj 03 01 01 – „Otpadna kora i pluta” upotrebljava se samo za otpadnu koru i plutu koji poti u iz procesa prerade drveta ili proizvodnje plo a i nameštaja. proces ili aktivnost u toku koje je generisan otpad. Prikaz kataloga otpada sa grupom. tj. Ovaj kôd se ne koristi za otpadnu koru koja nastaje u nekim drugim aktivnostima. u toku koje je otpad generisan. Izborom takvog indeksnog broja osigurava se pravilno upravljanje tom vrstom otpada. U nekim slu ajevima potrebno je zanemariti naziv grupe i podgrupe kako bi bio odabran optimalan indeksni broj na drugom mestu u Katalogu. opis otpada. podgrupama i indeksnim brojevima /11/ U cilju preciznog izbora odgovaraju(eg indeksnog broja iz Kataloga otpada. 11 . vode(i ra una o grupi i podgrupi. sadržaj opasnih materija u otpadu i opasnosti koje su povezane s otpadom.

da grupe 06 – 08 obuhvataju razli ite vrste otpada vezanih za koriš(enje hemikalija i premaza. nije mogu(e na(i u njima baš svaku vrstu proizvedenog otpada. npr. otpad iz proizvodnje automobila može biti naveden i u grupi 12 (otpadi od oblikovanja i fizi ke i mehani ke površinske obrade metala i plastike). Grupu 08. 14. formulacije. ali samo pod uslovom da se sli an materijal ne pojavljuje konkretno u podgrupama iz grupa 01 – 12. pored otpada iz njihove proizvodnje i mogu se primeniti na mnogo delatnosti. filterski materijali. U cilju pravilnog odre9ivanja indeksnog broja za svaku vrstu otpada opisan je postupak sa detaljno razjašnjenim pojedina nim koracima. Ako ne postoji odgovaraju(i. otpad od elektri ne opreme. navedena je ambalaža. 2. Odrediti indeksni broj. vatrostalni otpad i nekoriš(ene i na drugom mestu nenavedene hemikalije. Otpad i materijali koji nisu direktno vezani s pojedinim procesom nalaze se na drugom mestu u Katalogu. proizvodnja automobila. Treba znati. Grupa 18 obuhvata indeksne brojeve otpada generisanog pri zaštiti zdravlja ljudi i životinja.. eksplozive. Koriste(i ve( prikupljene informacije o otpadu. jer je mogu(e da se bolji opisi otpada nalaze na drugom mestu na listi. prona(i opis delatnosti industrijskog procesa. 12 . kod rastvara a koja proizlaze iz proizvodnje. u grupi 17 navodi se gra9evinski otpad koji se može primeniti na sve delatnosti. Na primer.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Otpad treba opisati na na in koji omogu(ava sigurno upravljanje istim. Isto tako. Na primer. bez obzira na delatnost u kojoj je nastao. uklju uju(i i komunalni ili sli an otpad. treba odrediti odgovaraju(i šestocifreni indeksni broj otpada. Me9utim. kao i grupe 08 (otpad iz upotrebe premaza). treba potražiti odgovaraju(i opis otpada u grupama 13. baterije. uz izuzetak koriš(enja indeksnih brojeva koji se završavaju brojem 99. Odrediti indeksni broj a ako ne postoji odgovaraju(i. Grupi 14. U okviru utvr9ene grupe prona(i odgovaraju(u podgrupu. apsorbenti i zaštitne tkanine. U grupi 13.. a ne 20 01 (pa ak iako je ambalažni otpad izdvojen iz komunalnog i pripada grupi 20). treba znati da. kao i pripreme vode namenjene ljudskoj upotrebi i vode za industrijsku upotrebu. U koraku broj 2. u drugim grupama postoje bolji i detaljniji opisi tog otpada (videti poglavlje o komunalnom otpadu).12. 3. Važno je napomenuti da se odvojeno sakupljeni ambalažni otpad (uklju uju(i i mešani) uvek klasifikuje u podgrupu 15 01. ukoliko je delatnost opisana u grupama 01 . osim iz komunalnog otpada. u zavisnosti od procesa/aktivnosti u toku koje je otpad proizveden. jer u Katalogu. Potrebno je u grupama 01 do 12. potrebno je prvo prona(i odgovaraju(u delatnost u grupama od 01 – 12 ili 17 – 20 u zavisnosti od delatnosti iz kojeg je otpad potekao. treba potražiti odgovaraju(i opis otpada u grupi 16. iako je delatnost pravilno opisana. potrebno je obratiti pažnju i na to. U slu aju složenih industrijskih procesa. se daje prednost kod svakog dugog porekla rastvara a. a u okviru nje odgovaraju(i opis otpada. detaljan opis otpada. oksidativne materije. U grupi 20 klasifikovan je komunalni otpad. Odrediti indeksni broj. ili 13 . U grupi 14. U koraku broj 4. 4. nabavke i koriš(enja hemikalija najpre treba pogledati grupu 07. treba pogledati kod rastvara a koja se javljaju u bojama i lepkovima. a grupa 19 otpade koji su nastali kao ostaci iz procesa tretmana otpada i otpadnih voda. i 15. navedena su rastvara i. rashladni i potisni gasovi. Sav ambalažni otpad uvek treba upisati u poglavlje 15. u zavisnosti od stepena proizvodnje. treba pregledati ceo Katalog. aktivnosti mogu biti klasifikovane u više grupa. prona(i odgovaraju(u podgrupu i ta ne indeksne brojeve u njoj. potrebno je utvrditi dodatne podatke. Potražite zatim indeksni broj sa poslednjim ciframa 99 u odgovaraju(oj podgrupi i odrediti indeksni broj. nekim vrstama komunalnog otpada treba odrediti indeksni broj koji nije u Grupi 20. U koraku broj 3. pre(i na korak br. laboratorijske hemikalije i gasove. Ali. Ako postoji. U grupi 15.15. navedena su otpadna ulja i otpad od te nih goriva. kao što je na primer. otpad od iš(enja rezervoara. Isto tako. U slu aju nedoumice. katalizatore. U ovoj grupi dat je niz razli itih vrsta otpada uklju uju(i podgrupe za stara vozila. Neke od indeksnih brojeva je mogu(e primeniti za neku drugu delatnost. i u grupi 11 (otpadi od hemijskog tretmana površine i zaštite metala i drugih materijala). pre(i na korak br. Ako ne postoji odgovaraju(i. U koraku br. treba odrediti odgovaraju(u grupu (od 01 do 12 ili 17 do 20) prema koraku 1. 1. pre(i na korak br.

Katalog otpada sadrži samo jedan indeksni broj za obi ni mešani komunalni otpad: „20 03 01 – mešani komunalni otpad” koji se može koristiti za otpad iz doma(instava. Upravljanje ovom vrstom otpada je regulisano lanom 43. kako bi se spre ilo svako potencijalno zaga9enje životne sredine ili uticaja na zdravlje ljudi koji mogu da se jave zbog neadekvatnog upravljanja neprecizno navedenim vrstama otpada. uslužnih delatnosti. ali se u njemu mogu na(i i manje koli ine opasnog 13 . Osnovni princip odre9ivanja indeksnog broja otpada da uvek treba koristiti onaj kôd. Me9utim. ali i za otpad iz prodavnica. zajedno sa utvr9enom grupom i podgrupom. Ovu grupu ine indeksni brojevi koji ozna avaju razli ite vrste komunalnog otpada. iji detaljni opis. zanatstva i sli an otpad iz proizvodnih pogona i institucija. kada se u dokumentima pored ovog koda dodaje dodatni. Prema definiciji iz Zakona o upravljanju otpadom. Mešani komunalni otpad se ne smatra opasnim (u Katalogu „20 03 01 – mešani komunalni otpad” nije ozna en zvezdicom). komunalni otpad jeste otpad iz doma(instava (ku(ni otpad). tako i za sve one koji su uklju eni u transport. da je odobreno i da se vrši u skladu sa zahtevima iz dozvola za upravljanje otpadom. Zakonom je zabranjeno mešanje opasnih i neopasnih vrsta otpada.. Za staklene flaše odvojene iz komunalnog otpada ispravan indeksni broj je „15 01 07 – Staklena ambalaža”. propratni opis. tj. neke vrste otpada. kao i mešanje sa drugim materijalima.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Indeksni brojevi koji se završavaju cifrom „99” u celom katalogu su opisani kao „otpad koji nisu druga ije specificirani”. od kojih neki od njih upu(uju na postupke reciklaže. dok je za 20 01 opis opštiji i glasi „odvojeno sakupljene frakcije (osim 15 01)”. Na primer: „20 03 01 – mešani komunalni otpad” koji se generiše u industriji treba da ima propratni pisani opis koji bi može da glasi: „Opšti neopasan otpad iz industrije koji se sastoji isklju ivo od prehrambenog otpada iz restorana (papira. uvek se moraju klasifikovati u podgrupu 15 01. ambalažni otpad odvojeno prikupljeni iz komunalnog otpada (uklju uju(i smeše otpada od razli itih ambalažnih materijala). metala. iako zaista po definiciji mogu biti komunalni otpad. a neki na postupke zbrinjavanja. ” Ovaj opis je vrlo zna ajan u propratnim dokumentima i odgovornost je proizvo9a a ovog otpada. tretman i odlaganje otpada. a ne „20 01 02 – Staklo”– zbog toga što u opisu iz 15 01 stoji opis „ambalaža (uklju uju(i posebno sakupljenu ambalažu u komunalnom otpadu) ”. kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sli an otpadu iz doma(instva. kartona i plasti nih pakovanja) i ostataka od iš(enja podova. Ovi indeksni brojevi se koriste u slu ajevima kada nije mogu(e odrediti indeksni broj primenom koraka od 1 do 3. treba ozna iti indeksnim brojem koji se ne nalazi u grupi 20. Pri postupcima izdavanja dozvola za upravljanje otpadom koriš(enje ovih indeksnih brojeva nije mogu(e bez detaljnijeg opisa. Mešanje je dozvoljeno samo u slu aju da je ono deo procesa prerade. Kodovi „99” obuhvataju previše širok raspon vrsta otpada da bi se mogli koristiti za nedvosmisleno opisivanje otpada i zato se njihova primena uslovljava obaveznim prate(im detaljnim opisom otpada i njegovih karakteristika koje upu(uju na specifi nosti koje se moraju primeniti za pravilno upravljanje. uklju uju(i odvojeno sakupljene frakcije”. Koriš(enje ovog indeksnog broja je prihvatljivo pri odre9enim uslovima. U Katalogu otpada komunalni otpad je prikazan u grupi „20”: Komunalni otpadi (ku(ni otpad i sli ni komercijalni i industrijski otpadi). Ovaj opis treba da osigura pravilno postupanje navedenim otpadom. koji treba da što detaljnije opiše mogu(e komponente mešovitog otpada. opasnih vrsta otpada me9usobno. ukoliko je po svojstvima i sastavu sli an onome iz doma(instava. važi i za komunalni otpad. mešanje opasnih i neopasnih otpada treba izbegavati svuda gde je to mogu(e. što ta nije odražava svojstva otpada. I pored ovih izuzetaka. kako za proizvo9a e otpada. jer je na drugom mestu u Katalogu mogu(e na(i indeksni broj koji bolje odražava karakteristike tog otpada. Ova zabrana mešanja važi. Pored toga. istog Zakona. Proizvo9a i otpada treba periodi no da izvrše reviziju tokova njihovog otpada u skladu s opštim uputstvima dobre prakse upravljanja otpadom.

indeksni broj 20 03 01 se ne može primeniti. eli ne. odnosno. Pravna lica su prema Zakonu o upravljanju otpadom. on mora po svom sastavu i karakteristikama biti sli an otpadu iz doma(instava. Ako mešani komunalni otpad sadrži fluorescentne cevi u koli ini takvoj da ga to po sastavu ili koli ini ini druga ijim od otpada iz doma(instava. a uz neke od njih su dodata i pojašnjenja odnosno uobi ajeni. Ove indeksne brojeve treba koristiti kad god je to mogu(e: Tabela 2. U nastavku se nalazi lista indeksnih brojeva koji se koriste za pojedine vrste komunalnog otpada. svakodnevni nazivi. Kategorije. osim ako se opasne komponente mogu ponovo odvojiti. indeksni brojevi i opis pojedinih vrsta komunalnog otpada /11/ Kategorija Staklene flaše i tegle od zelenog. kancelarijski papir. mešane konzerve Ostali otpadni metal Aluminijumska folija Frižideri i zamrziva i Indeksni broj 15 01 07 20 01 02 20 01 01 20 01 01 20 01 01 15 01 01 15 01 04 20 01 40 20 01 40 20 01 23* / 20 01 36 Ali ne napuštena vozila Indeksni broj zavisi da li u sebi sadrže odre9ene hlorofluorougljovodonike ili ne Indeksni broj zavisi da li u sebi sadrže opasne materije ili ne Indeksni broj zavisi da li u sebi sadrže opasne materije ili ne Kutije od valovitog kartona i druga ambalaža Novine. Tada se itav otpad mora smatrati i ozna iti kao opasan. ovaj indeksni broj se ne sme primenjivati ukoliko je opasni otpad namerno pomešan s neopasnim kako bi se sa njime upravljalo dalje kao neopasnim. U takvim slu ajevima prihvatljivo je da te male koli ine opasnog otpada ne(e usloviti promenu klasifikacije mešanog komunalnog otpada. Ako se fluorescentne cevi sakupljaju kao deo aktivnosti održavanja zgrada. otpadu se može dodeliti indeksni broj 20 03 01. odgovaraju(i indeksni broj iz Kataloga otpada je „20 01 21* . ukoliko je koli ina dodatog opasnog otpada tolika da opis više nije ta an. Da bi se otpad iz industrijskih i zanatskih pogona mogao smatrati mešanim komunalnim otpadom. Ako je mala koli ina opasnog otpada iz doma(instava pomešana s drugim mešanim neopasnim otpadom. ali ne ambalaža Opis Druga bela tehnika Drugi elektronski otpad Plastika Ode(a i obu(a Ostali tekstil Ulje 20 01 35* / 20 01 36 20 01 35* / 20 01 36 20 01 39 20 01 10 20 01 11 20 01 25 / 20 01 26* 14 Indeksni broj zavisi da li u . Me9utim. dužna da odvajaju opasne otpade na mestu nastanka i njime upravljaju u skladu sa zakonom. braon ili bezbojnog stakla ili mešane Ravno staklo Papir Mešani papir i karton Knjige Papirna i kartonska ambalaža Aluminijumske.fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu” i ozna en je zvezdicom kao opasan otpad. Tada se za opasne komponente moraju odrediti posebni indeksni brojevi.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije otpada.

Kataloga otpada. nije kategorija u Katalogu. podrazumeva isklju ivo otpad iz doma(instava i sli an otpad Ovaj indeksni broj treba izbegavati jer se radi o nespecificiranom otpadu Gra9evinski otpad i otpad od rušenja 17 01 07 20 03 01 20 03 99 Ostaci od iš(enja ulica Kabasti otpad Obi an mešani otpad iz doma(instva Odba ena vozila Gume Otpad sa pijaca Otpad od iš(enja septi kih jama 20 03 03 20 03 07 20 03 01 16 01 04* / 16 01 06 16 01 03 20 03 02 20 03 04 Prvi indeksni broj koristiti ako vozila još uvek sadrže opasne zaga9uju(e materije Efluent Upravljanje otpadom iz objekata u kojima se obavlja zdravstvena zaštita.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije sebi sadrže opasne materije ili ne. Infektivni ili klini ki otpad. odnosno medicinskim i veterinarskim otpadom. Ovaj indeksni broj. Gra9evinski šut 17 01 07 Mešani materijali–otpad iz doma(instva i sl. jer ve(e koli ine ne mogu biti komunalni otpad. Zakona o upravljanju otpadom. Indeksni brojevi za otpade koji nastaju u zdravstvenoj zaštiti ljudi i životinja su navedeni u poglavlju 18. ali se može definisati kao otpad koji predstavlja rizik od infekcije ili telesno ošte(enje i predstavljen je sa nekoliko indeksnih brojeva. a drugi ako je na bazi organskih rastvara a Ovaj klju ni broj treba koristiti za mešavine cigle i betona i sl. 15 . Fluorescentne cevi Akumulatori – automobilski Baterije – ne automobilske Boja 20 03 01 20 01 21* 20 01 33* 20 01 34 20 01 28 / 20 01 27* Prvi indeksni broj koristiti ako je boja na bazi vode. termin koji se esto primenjuje. Najve(a koli ina otpada iz zdravstvene zaštite nije infektivni otpad. regulisano je lanom 56. Za jestiva ulja upotrebiti 20 01 25 Samo zeleni otpad Drugi otpad koji se može kompostirati Drvo Nameštaj 20 02 01 20 02 01 / 20 01 08 20 01 37* / 20 01 38 20 01 38 Radi jasno(e isklju uje se s liste komunalnog otpada (zna i ne bi trebalo koristiti broj 20 02 03).

na primer: otpad od ženske higijene iz prodavnica i kancelarija. Sakupljanje otpada predstavlja aktivnost sistematskog sakupljanja. Sakupljanje i transport otpada su regulisani lanom 35.citotoksi ni i citostati ni lekovi”. Oni otpadi koji jesu infektivni. Ukoliko je farmaceutski otpad prikupljen kao frakcija pri prikupljanju komunalnog otpada i predstavlja lekove koje su korisnici odbacili izvan ustanova zdravstvene zaštite se ozna avaju sa kodovima „20 01 31* . sa njim se mora postupati na za to predvi9eni na in. ali treba da budu dodatno opisani npr. buradima). kao i materije koje se pri tome koriste (koje ne proizilaze iz zdravstvene zaštite) tako9e treba ozna avati sa kodom 20 01 99. u odvojenim odeljcima ili 16 . razvrstavanja i/ili mešanja otpada radi transporta. za druge vrste lekova iz humane i animalne zdravstvene zaštite. otpad od ženske higijene koji ne poti e od zdravstvene zaštite i ne podleže zahtevima vezanim za infektivnost i oštri predmeti koji ne proizilaze iz aktivnosti zdravstvene zaštite. zabranjeno mešanje opasnog i neopasnog otpada.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Ukoliko otpad zahteva specijalizovan tretman ili uklanjanje (uklju uju(i termi ku obradu ili spaljivanje) zbog rizika od infekcije. preuzimaju otpad od proizvo9a a ili vlasnika i transportuju ga do postrojenja za upravljanje otpadom. treba da bude ozna en kodom „20 01 99 – ostale frakcije koje nisu druga ije specificirane”. kao što su oni upotrebljeni od strane dijabeti ara su otpad zdravstvene zaštite i treba da budu ozna eni kodovima iz poglavlja 18. Treba napomenuti da je Zakonom o upravljanju otpadom. u višekomornim vozilima. odnosno do centra za sakupljanje. Treba imati na umu da ukoliko je otpad iz zdravstvene zaštite proglašen opasnim otpadom. Drugi oštri predmeti. odnosno „20 01 32 . on može da se obavi na više na ina: 1. u skladu sa zakonom.otpadi ije sakupljanje i odlaganje ne podleže posebnim zahtevima zbog spre avanja infekcije”. a transport otpada je prevoz otpada van postrojenja koji obuhvata utovar. prevoz (kao i pretovar) i istovar otpada. Zakona o upravljanju otpadom.otpadi ije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog spre avanja infekcije”. U cilju lakšeg i efikasnijeg tretmana otpada u postrojenju za tretman otpada ili njegovog pravilnog odlaganja sakuplja i i transporteri su dužni da obezbede odvojeni transport pojedinih vrsta otpada. skladištenje. Lica koja vrše sakupljanje i/ili transport otpada. na primer tetoviranje.lekovi druga iji od onih navedenih u 20 01 31”. zbog rizika infekcije treba ozna iti kao „18 02 02* . Farmaceutski otpad koji nastaje u zdravstvenoj zaštiti ljudi i životinja se ozna ava slede(im indeksnim brojevima: 18 01 08* za otpadne lekove za ljudsku upotrebu. bušenje ušiju ili probadanje tela (body piercing). odnosno 18 02 08. Životinjski leševi koji proizilaze iz veterinarske delatnosti spadaju u otpad iz zdravstvene zaštite. Ukoliko se otpad transportuje jednim vozilom. kao i pse(i izmet iz kanti za prikupljanje. odnosno 18 02 07* za otpadne lekove od le enja životinja ukoliko oni pripadaju grupama citotoksi nih i citostati nih lekova i 18 01 09. Otpadi od ljudske i životinjske higijene ne odnose se na zdravstvenu zaštitu i ne trebaju da budu ozna eni indeksnim brojevima iz poglavlja 18. u zasebnim ambalažama (npr. kao „18 01 03 * . njemu se moraju dodeliti kodovi opasnog otpada. transfer stanice ili postrojenja za tretman ili odlaganje. 2. Oni otpadi koji nemaju karakteristike infektivnosti spadaju u neinfektivni medicinski otpad i treba da budu ozna eni kao „18 02 03 . kao i mešanje opasnih vrsta otpada prilikom sakupljanja i transporta.otpadi ije sakupljanje i odlaganje podleže posebnim zahtevima zbog spre avanja infekcije”. u skladu sa Zakonom.

odnosno Dokument o kretanju opasnog otpada. tako da kôd i opis ostaju isti. koja zajedno sa gra9evinskim delom ini tehnološku celinu. kao i odgovaraju(i opis za svaki tovar otpada koji je utovaren na vozilo. kao i aktivnost operatera u postrojenju opremljenom i registrovanom za privremeno uvanje otpada. akumulatori). Ukoliko se otpad na bilo koji na in tretira na postrojenju za upravljanje otpadom. transfer stanicama i drugim lokacijama u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom. prerade ili trajnog odlaganja. U slu aju koriš(enja jednokomornih vozila za transport iste vrste otpada od razli itih vlasnika. Otpadi koji ne podležu bilo kakvom tretmanu ili postupcima koji menjaju osnovna fizi ka ili hemijska svojstva otpada. Svaka od transportovanih vrsta otpada treba da ima svoj poseban indeksni broj iz Kataloga koji je dobio na mestu svog nastanka i koji se unosi zajedno s odgovaraju(im detaljnim opisima pojedinih transportovanih vrsta otpada u navedene dokumente. na primer. može se koristiti. Pri prijemu otpada u skladište. ali opis mora da sadrži sve opise utovarenog otpada. jedan kôd se može koristiti. Postrojenje za upravljanje otpadom je stacionarna tehni ka jedinica za skladištenje. kôd mora da postoji za svaku vrstu otpada posebno. Skladištenje otpada jeste privremeno uvanje otpada na lokaciji proizvo9a a ili vlasnika otpada. moraju da zadrže iste indeksne brojeve i opise kao otpad koji je bio izvorno prikupljen. preuzima se indeksni broj otpada zajedno sa opisom za svaku vrstu i kao takav se uva do novog transporta. Po pravilu. osim otpada iz doma(instva.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije 3. stabilizacija/solidifikacija/vitrifikacija otpada i procedne vode sa deponija otpada. rezanje metal (usitnjavanje). U ovom poglavlju obuhva(eni su slede(i otpadi i na ini obrade otpada: spaljivanje ili piroliza. aerobni tretman. 17 . u jednokomornim vozilima ako su otpadi sami po sebi odvojene jedinice (npr. opis u Dokumentu o kretanju treba da da detaljne opise svih vrsta otpada koji ine posebne delove višestrukog sakupljanja. u kojima treba zabeležiti bilo kakve razlike u karakteristikama pojedinih tovara otpada. Ukoliko pri sakupljanju i transportu otpada dolazi i do promene vlasništva otpada na drugo lice ili preduze(e. odnosno vlasnik otpada mora da klasifikuje otpad pre njegove predaje sakuplja u ili transporteru. u centrima za sakupljanje. pe( za spaljivanje ili postrojenje za kompostiranje. osim zbijenosti. U svakom slu aju. regeneracija ulja. anaerobni tretman. Lokacija za skladištenje treba da bude adekvatno tehni ki opremljena za privremeno uvanje otpada na lokaciji proizvo9a a ili vlasnika otpada. ali koli ina odvojene frakcije nije dovoljna da promeni prirodu otpada. prera9eni otpad prilikom napuštanja postrojenja treba da bude ozna en odgovaraju(im kodom iz poglavlja 19. Mnoge vrste otpada se dostavljaju u postrojenja za upravljanje otpadom na dalji transfer ili obradu pre njihovog završnog uklanjanja. Ako je otpad potpuno pomešan. Proizvo9a . kretanje otpada prati poseban Dokument o kretanju otpada. Dokument o kretanju otpada treba da sadrži odgovaraju(i indeksni broj i opis otpada. U ovim dokumentima obavezno treba upisati odgovaraju(i indeksni broj. tretman ili odlaganje otpada. Ako se natovareni otpadi ipak mogu razdvojiti i zasebno prera9ivati ili deponovati. mehani ki tretman. Ovo se odnosi i na mešovite otpade gde se neke komponente odvajaju u postrojenju. Dokument o kretanju otpada treba da bude popunjen za svakog vlasnika otpada posebno. remedijacija zemljišta i podzemnih voda. fizi ko/hemijski tretman.

pisani opis koji je deo dokumenta o kretanju mora da uklju i opis otpada pre obrade. Neki opisi otpada dati u poglavlju 19. 18 . U takvim slu ajevima. Klasifikacija otpada vrši se odre9ivanjem indeksnog broja na osnovu na ina i po postupku opisanom u ta ki 1. Otpadi koji se tretiraju na mestu nastanka (osim ako to nije posebno postrojenje za upravljanje otpadom) se ne ozna avaju sa kodovima iz poglavlja 19. kao i na osnovu rezultata ispitivanja otpada ovlaš(ene stru ne organizacije za ispitivanje otpada. „19 02 03 prethodno izmešani otpadi koji se sastoje samo od neopasnog otpada”. ovog priloga. ve( indeksni broj treba da se odredi primenom šeme date u poglavlju 2. kao i da sažeto prikaže detalje o izvršenoj obradi. su po svojoj prirodi vrlo široki.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Važno je naglasiti da podpoglavlja poglavlja 19 nemaju nikakvu vezu sa metodama i vrstama obrade materijala klasifikovanih u drugim poglavljima Kataloga otpada. npr. u skladu sa zakonom i ovim pravilnikom.

zatim slede staklo (5.44%).2 kg otpada/stanovniku.374. Na slici 1. pelene za jednokratnu upotrebu (3. U Beogradu se dnevno generiše 1.73%. Slika 1. Ukupni otpad od plastike ini ukupno 12. dok ukupna koli ina kartona iznosi 8.34%). Najve(i broj lokalnih samouprava ima mehanizaciju i vozila za sakupljanje otpada. dok je 43% seoskog stanovništva. ANALIZA POSTOJE@EG STANJA I INFRASTRUKTURA /12/ Postoje(e stanje u lokalnim samoupravama Republike Srbije karakterišu nepouzdani i nepotpuni podaci o koli ini generisanja komunalnog otpada. kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sli an otpadu iz doma(instva. Morfološki sastav komunalnog otpada u Republici Srbiji /12/ Prema morfološkom sastavu otpada. dok seosko stanovništvo prose no generiše 0.25%). dat je prikaz morfološkog sastava komunalnog otpada u Srbiji. Broj stanovnika od 7.62% oko tri puta zastupljeniji od baštenskog otpada.374 tona otpada. organski otpad (baštenski otpad i ostali biorazgradivi otpad) zauzima gotovo 50% u masi komunalnog otpada.183 proizvodi godišnje oko 2.443. U proseku. jer se za sakupljanje koriste razli ite 19 .Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije 4. Procenjeno je da se u Republici Srbiji organizovano sakuplja oko 60% komunalnog otpada. dok ruralne oblasti su znatno slabije pokrivene. pri emu je ostali biorazgradivi otpad sa 37. Na osnovu rezultata tih merenja može se usvojiti da gradsko stanovništvo generiše prose no 1 kg komunalnog otpada po stanovniku na dan. gradsko stanovništvo ini 57%.23%. stanovnik Republike Srbije generiše 0. tekstil (5.87 kg komunalnog otpada/dan ili 318 kg/godišnje. Sakupljanje je organizovano pretežno u urbanim oblastima.7 kg otpada/stanovniku/dan. me9utim. papir (5.65%) i metal (1. postoji nedostatak odgovaraju(e opreme.38%). Koli ine komunalnog otpada na godišnjem nivou su prora unate na osnovu merenja otpada u referentnim lokalnim samoupravama. Na osnovu popisa. Komunalni otpad jeste otpad iz doma(instava (ku(ni otpad).

Problemi upravljanja otpadom nisu jednako i ravnomerno izraženi u svim lokalnim samoupravama i aktivnosti na uvo9enju integralnog sistema se ne odvijaju istim intenzitetom. plastike itd. gde se pojedine vrste komunalnog otpada sakupljaju u posebnim kontejnerima. papir. limenke i dr. i opštine: Smederevska Palanka. Zemljište na kojem se deponije nalaze je naj eš(e u svojini Republike Srbije. Medve9a. U Republici Srbiji ne postoji sistemski organizovano odvojeno sakupljanje. što može dovesti do požara ili eksplozije.smetlište. reciklaža ne funkcioniše u praksi. Centri za odvojeno sakupljanje otpada postoje u Leskovcu. Ne postoji sistematski monitoring emisija. u Republici Srbiji još uvek svaka lokalna samouprava ima sopstvenu deponiju . ne mogu se o ekivati bez zna ajnih materijalnih sredstava. Postoje(i stepen reciklaže. Postrojenje za separaciju reciklabilnog otpada za sada postoji u Novom Sadu. deponijskog gasa itd. procednih voda. sortiranje i reciklaža otpada. stakla i metala u posebno ozna ene kontejnere. Ovakvi regioni (e implementirati principe integralnog sistema upravljanja otpadom za duži vremenski period.). nerešeno pitanje transporta otpada iz zdravstvenih ustanova i nekih privrednih subjekata. Ovakav nekoherentni sistem ne može adekvatno da funkcioniše. Mada je primarna reciklaža u Srbiji propisana zakonom i predvi9a odvajanje papira. dok ve(ina deponija ne zadovoljava ni minimum tehni kih zahteva. Komunalni otpad koji se organizovano sakuplja odlaže se na 164 zvani no registrovane. U Republici Srbiji ne postoje postrojenja za insineraciju komunalnog otpada. Vlasotince. metala. Odlaganje otpada na deponije je jedini na in organizovanog postupanja sa otpadom. Crna Trava.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije vrste vozila: od vozila za sakupljanje otpada sa presom za sabijanje otpada i autopodiza a za velike kontejnere. Izuzetak ini jedno postrojenje za separaciju reciklabilnog otpada. a ne na odgovaraju(im analizama zasnovanim na broju gravitiraju(eg stanovništva. Vladi in Han i Bojnik) i Jagodini (Obuhva(ene lokalne samouprave: grad Jagodina. Ne postoji kontrolisano odvo9enje deponijskog gasa koji nastaje razgradnjom otpada u deponiji. Iako je prisutan visok sadržaj organske komponente u komunalnom otpadu. Suprija. ve( prvenstveno zavise od mogu(nosti pojedinih lokalnih samouprava. neodgovaraju(a u estalost transporta otpada. centri za odvojeno sakupljanje otpada na drugoj lokaciji i dr. kao što je utvr9eno i u Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom iz 2003. namenjenim za sakupljanje razli itih vrsta otpada (metal. U nekim lokalnim samoupravama poslovi sakupljanja otpada ugovorom su povereni privatnom sektoru. Rekovac i Para(in). ne postoje postrojenja za biološki tretman komunalnog otpada. Osim regionalnih sanitarnih deponija u Leskovcu (Obuhva(ene lokalne samouprave: grad Leskovac i opštine: Lebane. Beogradu. =a ku. staklo. godine. PET. pa do obi nih kamiona i traktora sa prikolicom. a promene ovakvog stanja u pravcu primene savremenih sanitarnih i bezbednih na ina postupanja sa otpadom. U okviru sakupljanja i transporta komunalnog otpada može se posebno izdvojiti: neodgovaraju(i broj i struktura posuda za sakupljanje otpada. Kapacitet postoje(ih deponija – smetlišta je u ve(ini opština ve( popunjen. frekvenciji punjenja i pražnjenja kontejnera i kapacitetu vozila. Postoji više registrovanih postrojenja za reciklažu PET-a. Novom Sadu i sporadi no u drugim lokalnim samoupravama u Republici Srbiji. nedostatak odgovaraju(ih vozila za transport otpada. neodgovaraju(i raspored posuda. 20 . Sakupljanje komunalnog otpada u Republici Srbiji obavljaju uglavnom javna komunalna preduze(a iji su osniva i lokalne samouprave. Procedne vode iz deponija se ne sakupljaju niti pre iš(avaju i to može ugroziti podzemne i površinske vode i zemljište zbog visokog sadržaja organskih materija i teških metala. odnosno iskoriš(enja otpada je nedovoljan. neodgovaraju(e rute kretanja vozila. opštinske deponije. Jedino ekonomski opravdano rešenje je formiranje regionalnih centara za upravljanje otpadom u okviru kojih (e se otpad sakupljen iz više opština tretirati na postrojenjima za separaciju reciklabilnog otpada i ostatak odlagati na regionalnim deponijama. Organizacija kretanja vozila kao i raspored kontejnera se pretežno bazira na slobodnoj proceni i ranijoj praksi.

divlje deponije se esto formiraju duž saobra(ajnica u putnom pojasu. potoka. niti potpisale sporazume odnosno ugovore oko formiranja regiona za upravljanje otpadom. Na smetlištima esto dolazi do samopaljenja. Pored ovih. godine. Prema Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom iz 2003. sa centrima za separaciju reciklabilnog otpada i transfer stanicama. jezera ili akumulacije (25 deponija. naj eš(e se koriste buldožeri. Ve(ina lokalnih samouprava još uvek nisu postigle dogovore. Na više deponija mehanizacija se povremeno uslužno iznajmljuje. jame i vrta e gde je iš(enje prakti no nemogu(e. godine. 21 . u prvom redu. odlaže se oko 40% generisanog komunalnog otpada u Republici Srbiji. a ima ih 4. Deponije-smetlišta sa najve(im rizikom po životnu sredinu i zdravlje ljudi su one koje se nalaze na udaljenostima manjim od 100 m od naselja (12 deponija) ili na udaljenostima manjim od 50 m od obale reke. odakle se otpad jednostavno baca kipovanjem iz kamiona. pri emu dolazi do emisije zaga9uju(ih materija. transport i sanitarno odlaganje otpada. kao što su sakupljanje. nedostatka sredstava za proširenje sistema sakupljanja otpada. van kontrole javnih komunalnih preduze(a. godine. od kojih se 14 deponija nalazi na samoj obali vodotoka). Na divlje deponije. niti imaju potrebne dozvole. U ve(ini slu ajeva divlje deponije se nalaze u seoskim sredinama i posledica su. ali i loše organizacije upravljanja otpadom na lokalnom nivou. Takve deponije su naj eš(e nedostupne za uklanjanje. godine formirani regioni za upravljanje otpadom su u nekim slu ajevima druga ije organizovani od predloga datog u Nacionalnoj strategiji iz 2003. Za deponovanje se koriste i prirodne depresije. od kojih je ve(i procenat na kosinama nasipa puteva.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Oko 70% svih aktivnih deponija-smetlišta nije predvi9eno prostorno-planskim dokumentima i za njih nije ura9ena studija o proceni uticaja na životnu sredinu. Do decembra 2009. Glavni izazovi upravljanja otpadom u Republici Srbiji još uvek se odnose na obezbe9ivanje dobre pokrivenosti i kapaciteta za pružanje osnovnih usluga. dok se na 10 deponija za sabijanje otpada koriste kompaktori. predvi9eno je zatvaranje i rekultivacija postoje(ih smetlišta i izgradnja regionalnih sanitarnih deponija.481 prema poslednjem izveštaju inspekcije iz 2009. Što se ti e mehanizacije za ravnanje i zbijanje otpada na deponijama.

pre nego pravne. Princip zaga3iva pla a . ve( interesno povezanu grupu opština koje u zajedni kom pristupu rešavanju problema upravljanja otpadom pronalaze interes dugoro ne saradnje. vode(i ra una o ravnoteži izme9u principa blizine i ekonomi nosti. Prilikom izbora lokacija postrojenja za tretman i lokacije za odlaganje otpada treba poštovati princip blizine. ekonomskih i društvenih aktivnosti u ukupnom razvoju u kome se na principima ekonomi nosti. na bazi politike i principa upravljanja otpadom na nacionalnom nivou uvažavaju(i druge regionalne strategije i planove.Princip blizine zna i da otpad treba tretirati ili odložiti što je mogu(e bliže ta ki njegovog nastajanja.Održivi razvoj je uskla9eni sistem tehni ko-tehnoloških. Princip održivog razvoja . Iskoriš(enje . da bi se izbegao neželjeni uticaj transporta otpada na životnu sredinu.Princip zaga9iva pla(a zna i da zaga9iva mora da snosi ukupne troškove nastale ugrožavanjem životne sredine. odlaganje otpada deponovanjem.ponovni tretman otpada radi koriš(enja kao sirovine u proizvodnji istog ili razli itog proizvoda 4. Princip hijerarhije u upravljanju otpadom . Prevencija stvaranja otpada i redukcija . odgovornost proizvo9a a.ponovno koriš(enje proizvoda za istu ili drugu namenu 3. razumnosti i racionalnosti koriste prirodne i stvorene vrednosti. Pritom se ne misli na region kao administrativnu celinu.minimizacija koriš(enja resursa i smanjenje koli ina i/ili opasnih karakteristika nastalog otpada 2. princip blizine i regionalni pristup upravljanju otpadom.Hijerarhija predstavlja redosled prioriteta u upravljanju otpadom: 1. princip primene najprakti nijih opcija za životnu sredinu i princip odgovornosti proizvo9a a. u cilju iniciranja i podsticanja promena koje su u skladu sa strateškim ciljevima. Reciklaža . Princip blizine i regionalni pristup upravljanju otpadom . KLJU&NI PRINCIPI UPRAVLJANJA OTPADOM /12/ Brojni su klju ni principi koji se moraju uzeti u obzir prilikom uspostavljanja i implementacije nacionalne strategije upravljanja otpadom. princip hijerarhije u upravljanju otpadom. treba koristiti ekonomske instrumente. Princip predostrožnosti . princip zaga9iva pla(a.Princip predostrožnosti zna i da “ukoliko postoji mogu(nost ozbiljne ili nepovratne štete.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije 5. pove(anu integraciju interesa za životnu sredinu u ostale sektorske politike. Ponovna upotreba . postizanje i održavanje efektivne ravnoteže izme9u ekonomskog razvoja i zaštite životne sredine. princip predostrožnosti. Regionalno upravljanje otpadom podrazumeva da odre9ene regije treba da razviju svoje strateške planove za upravljanje otpadom.ukoliko ne postoji drugo odgovaraju(e rešenje. Koraci ka dostizanju održivog razvoja uklju uju: ja anje postoje(ih mera. sa ciljem da se sa uva i unapredi kvalitet životne sredine za sadašnje i budu(e generacije. Ostali principi: princip najprakti nijih opcija rešenja za životnu sredinu. odsustvo pune nau ne pouzdanosti ne može biti razlog za nepreduzimanje mera spre avanja degradacije životne sredine u slu aju mogu(ih ili postoje(ih zna ajnih uticaja na životnu sredinu”. Odlaganje otpada . stvaranje otvorenog i fleksibilnog tržišta za usluge upravljanja otpadom i uvek kad je mogu(e. prihvatanje ve(e pojedina ne odgovornosti za životnu sredinu i aktivnije u eš(e javnosti u procesima donošenja odluka. razvoj novih mera. 22 .iskoriš(enje vrednosti otpada primenom razli itih tehnologija tretmana 5. i to: princip održivog razvoja.

tj. minimizacije. Ponovna upotreba . razvoj novih proizvodnih tehnologija i postupaka koriš(enja otpada i ispitivanje tržišta za plasman reciklabilnih proizvoda. sli an 23 . pa je neophodno da se reciklažom smanji obim otpada koji se odlaže na deponiju. mlevenje (staklo).primarna reciklaža).Prakti no je nemogu(e dati decidan odgovor na pitanje da li je reciklaža zna ajnija u domenu industrijuskog ili komunalnog otpada. i u jednom i u drugom slu aju ostvaruju izuzetno zna ajni tehni ki. ili za dobijanje energije. Samo ako ni jedna od prethodnih opcija ne daje odgovaraju(e rešenje otpad treba odložiti na deponiju. Važni uslovi koji uti u na odluku o iskoriš(avanju ili odlaganju otpada su: pove(ani zahtevi za ekološki bezbednim uklanjanjem otpada što ima za posledicu ve(e troškove odlaganja. teško(e pri obezbe9enju lokacija za nove deponije ukazuju na reciklažu kao jednu od mogu(nosti smanjivanja potreba za novim deponijama. razlaganje vlažne. papira. ime se vek koriš(enja deponija produžava i zna ajno usporava proces iscrpljivanja prirodnih resursa i emisije iz deponija. otpada od hrane.Za razliku od drugih opcija u hijerarhiji upravljanja otpadom. Postoje dobri razlozi za ponovnu upotrebu proizvoda. Ukoliko se želi održivi sistem upravljanja otpadom. primena principa naplate stvarnih troškova odlaganja otpada zaga9iva u . Koncept hijerarhije upravljanja otpadom ukazuje da je smanjenje nastajanja otpada najefektivnije rešenje za životnu sredinu. radnji. do transporta i plasmana proizvoda. postoji podsticaj proizvo9a ima da razmotre primenu ambalaže za višestruku upotrebu. Redukcija mora biti osmišljena kroz celokupni životni ciklus proizvoda. Uvo9enjem propisa o ambalaži u EU. Vlada treba da bude nosilac politike redukcije otpada. uštede u energiji i sirovinama i smanjenje troškova odlaganja. preko sakupljanja. Kao proizvod dobija se koristan materijal. preko izrade. Kompostiranje . kartona. ali delimi no. Ukoliko ta mogu(nost ne postoji. priprema izdvojenih reciklabilnih materijala na linijama za baliranje (papir. Razlozi za potrebu pove(anog iskoriš(avanja otpada su višestruki: saznanje o ograni enim prirodnim resursima i potrebi racionalnog koriš(enja onoga ime se raspolaže. tamo gde dalje smanjenje nije prakti no primenljivo. tretmana do odlaganja. vrste organske materije. s obzirom da se time postiže: smanjenje troškova za proizvo9a e i potroša e. pakovanja. Smanjenje otpada na izvoru . Odluka o izboru najpogodnije opcije za tretman se donosi kroz analizu životnog ciklusa otpada sadrži i karakteristike sredine i lokacije na kojoj otpad nastaje. transporta. O redukciji se mora razmišljati svaki put kada se donosi odluka o koriš(enju resursa. proizvodi i materijali mogu biti iskoriš(eni ponovo.proizvo9a u otpada.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije 6.Neki proizvodi su specifi no dizajnirani da budu koriš(eni više puta. neophodno je sagledati sve opcije tretmana otpada. Reciklaža . OPCIJE UPRAVLJANJA OTPADOM /12/ Integralno upravljanje otpadom podrazumeva sagledavanje otpada od njegovog nastajanja. propisi o zaštiti životne sredine definišu strožije uslove za odlaganje otpada. Me9utim. proizvodi se mogu preraditi za iste ili sli ne namene. redukcija otpada nije opcija koja se može odabrati u nedostatku drugih. pomo(u aerobnih mikroorganizama i pod kontrolisanim uslovima. ekološki i ekonomski efekti. institucija. izdvajanje reciklabilnih materijala iz ukupne mase otpada u postrojenjima za separaciju reciklabilnog otpada. Tipi ne komponente sistema reciklaže otpada u cilju iskoriš(enja materijala i izdvajanja korisnog otpada su: izdvajanje razli itih komponenti na izvoru nastajanja otpada (iz doma(instva. baštenskog otpada. presovanje (metal). otpad se dalje može iskoristiti kroz reciklažu ili kompostiranje. sakupljanje na ulici ili u centrima gde se sakuplja reciklabilan otpad .Kompostiranje se definiše kao brzo. plastika). Svakako najzna ajniji od njih su: drasti no smanjenje koli ina industrijskog i komunalnog otpada koji se moraju odložiti na sanitarne deponije. Potroša i tako9e treba da aktivno u estvuju u redukciji otpada kupovinom proizvoda sa manje ambalaže. bilo za istu ili drugu namenu. U drugim slu ajevima. ve( u fazi projektovanja. budu(i da se.

i dugoro no se mogu izbe(i problemi koji prate odlaganje otpada na deponije. U cilju održivog sistema upravljanja otpadom. Spaljivanje se primenjuje u cilju smanjivanja zapremine otpada. Otpadna voda. Spaljivanje otpada . 24 . koji nema neprijatan miris i koji se može koristiti kao sredstvo za kondicioniranje zemljišta ili kao 9ubrivo. Tržište za dobijeni proizvod nije uvek osigurano.Tehnologija spaljivanja otpada predstavlja oksidaciju zapaljivih materija sadržanih u otpadu.i do 10 puta ve(i. kompostiranje je dobilo na zna aju kao alternativna opcija tretmana biodegradabilnog otpada. ponovnu upotrebu i reciklažu. kompost i voda. Tokom procesa dolazi do termi kog razlaganja organskih materija u otpadu. Zato se organski otpad za kompostiranje mora razdvajati na izvoru i pre odlaganja na deponiju. Me9utim. uz nadoknadu. Sa druge strane. kontaminacija (posebno od estica stakla. neophodno je razmotriti mogu(nost kombinovanog dobijanja toplotne i elektri ne energije u cilju pove(anja efikasnosti procesa. Piroliza . spaljivanje otpada sa iskoriš(enjem energije treba da bude potpuni i integralni deo lokalnih i regionalnih rešenja koja treba razviti u slede(em periodu. se pre iš(ava i jedan deo može se vratiti u proces. a i skladištenje krajnjeg proizvoda može biti problem za sebe. ovakva postrojenja mogu zahtevati i velika kapitalna ulaganja. Posle fermentacije organskog otpada izdvojenog na izvoru.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije humusu. Kvalitet kompostiranog proizvoda je važan ukoliko za njega postoji tržište. Kada je spaljivanje sa iskoriš(enjem energije najprakti nija opcija za životnu sredinu. U principu. Spaljivanje otpada sa iskoriš(enjem energije mora biti razmatrana u kontekstu integralnog pristupa upravljanju otpadom koji zna i redukciju. kompostiranje se sprovodi u dva nivoa: sakupljanje i izdvajanje organskih komponenti (kuhinjski otpad i baštenski otpad) za kompostiranje na kompostnim poljima ili u posebnim postrojenjima (naj eš(e regionalnog tipa) i promocija samostalnog kompostiranja „u svom dvorištu” kroz edukaciju i uspostavljanje malih bunkera za kompostiranje. Prednosti su slede(e: krajnji proizvod ima izvesnu tržišnu vrednost. a energija koja se dobija iz procesa spaljivanja se može iskoristiti za dobijanje toplotne i/ili elektri ne energije. koja treba da rezultira u vra(anju izvesnog dela uloženih sredstava. Istovremeno se ne isklju uje mogu(nost primene metode autoklaviranja na licu mesta posle ega sledi odlaganje na komunalnu deponiju. ekonomska opravdanost iskoriš(enja energije nije uvek prihvatljiva na prvi pogled. Prema rasponu temperatura pri kojima se odvijaju. Infektivni medicinski otpad se. S obzirom na Direktivu o deponijama EU i zabranu odlaganja biodegradabilnog otpada na deponije. prema propisima EU. prvenstveno mora spaljivati u postrojenjima projektovanim za tu namenu. nastala procesom tretmana. Piroliti ki plin se obi no spaljuje. To zna i da je spaljivanje zna ajan i koristan na in redukcije otpada. Procesom razlaganja nastaju biogas. Anaerobna digestija . metala i plastike) uti e da potencijalni potroša i postaju nevoljni da ga koriste. Dimni gasovi se koriste za grejanje ili dobijanje elektri ne energije. prostor koji je potreban za lokaciju postrojenja je relativno mali i cene transporta nisu tako velike. i treba znati da su investicioni i operativni troškovi postrojenja za spaljivanje u skladu sa propisima EU visoki.Razlaganje organskog. pri emu nastaju piroliti ki gas. generalno mnogo viši od troškova odlaganja otpada na sanitarne deponije komunalnog otpada . ostatak fermentacije se normalno tretira aerobno do komposta. biorazgradivog dela vrstog otpada u gasove sa visokim udelom metana može se ostvariti putem anaerobnog razlaganja ili anaerobne fermentacije u reaktoru. ulje i vrsta faza bogata ugljenikom. Iskustva pokazuju da iako se organski materijal sa deponije može uspešno transformisati u kompost. srednjetemperaturna od 500°C do 800°C i visokotemperaturna viša od 800°C. a smanjuje se udeo vrste i te ne faze. Na taj na in je kona ni rezultat fermentacije otpada u ve(ini slu ajeva sli an aerobnom kompostiranju. mogu se razlikovati tri varijante pirolize: niskotemperaturna do 500°C.Piroliza je proces tokom kojeg dolazi do razlaganja organskog otpada pri povišenoj temperaturi i u odsustvu vazduha. Pove(anjem temperature reakcije pove(ava se i udeo piroliti kog plina u produktima reakcije. Proizvo9a i opasnog otpada mogu imati sopstvena postrojenja za spaljivanje ili otpad mogu slati kompaniji koja vrši spaljivanje u ime proizvo9a a otpada.

adsorpciju.Razvijeni su alternativni sistemi tretmana. reversne osmoze i druge fizi ko-hemijske i hemijske procese kojima se smanjuju opasne karakteristike otpada.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Gasifikacija . Tipi ni otpad koji se spaljuje u ovim procesima uklju uje komunalni otpad. Ovim procesom postižu se temperature 5. iz razloga što gorivo mora biti relativno homogenog sastava. Ovakav sistem je izuzetno skup i još uvek je vrlo malo u primeni. odnosno rada. Usled visoke temperature dolazi do razlaganja organskih materija iz otpada i topljenja neorganskih materija. jonske izmene. što gotovo u potpunosti eliminiše štetne emisije. deponije za odlaganje inertnog otpada i deponije za odlaganje opasnog otpada. Zbog visoke temperature procesa dolazi do vitrifikacije šljake nastale u procesu. mineralizaciju. To je ujedno i glavna prednost plazma postupka. Gas dobijen na ovaj na in se može spaljivati ili iskoristiti u postrojenjima za kogeneraciju. Termoelektrane i gradske toplane koje služe za snabdevanje gradova toplotnom energijom tako9e mogu predstavljati zna ajnu infrastrukturu za sagorevanje otpada. Plazma proces . što zna i da je za komunalni otpad potreban predtretman. utrošene rastvara e. kao što je plazma proces (energija oslobo9enja elektri nim pražnjenjem u inertnoj atmosferi). sanitarne deponije koje predstavljaju sanitarno-tehni ki ure9en prostor na kome se odlaže otpad koji kao materijal nastaje na javnim površinama.Neki industrijski procesi i postrojenja za proizvodnju energije rade pod uslovima koji dozvoljavaju koriš(enje otpada visoke toplotne mo(i umesto konvencionlanog goriva. u procesu proizvodnje.000°C.Postoje tri tipa deponija za odlaganje otpada: deponije za odlaganje neopasnog otpada. Opasan otpad koji se odlaže na ovakvim deponijama mora biti prethodno tretiran u skladu sa propisima. jer uvek postoji jedan deo otpada koji se mora odložiti. Odlaganje otpada na deponije . Solidifikacija je termin koji se koristi za širok opseg tretmana koji menjaju fizi ko-hemijske osobine otpada sa ciljem da se u ine pogodnim za odlaganje na deponiju. Direktiva EU o spaljivanju otpada tako9e propisuje dozvoljene grani ne vrednosti emisije za postrojenja koja koriste alternativna goriva.Fizi ko-hemijski tretman otpada obuhvata: neutralizaciju. Deponije su neophodne u svakoj izabranoj opciji tretmana. Cilj solidifikacije je da se otpad konvertuje u oblik u kome se njegovi konstituenti imobilišu tako da ne mogu biti izluženi u okolinu. Tehnologija je zasnovana na poznatom procesu proizvodnje gasa iz uglja. otpad iz rafinerija. redukciju. a koji nema svojstva opasnih materija i ne može se prera9ivati odnosno racionalno koristiti kao industrijska sirovina ili energetsko gorivo. destilaciju. Otpad kao gorivo . tako da se mogu upotrebiti kao dodatak gra9evinskom materijalu ili se mogu bezbedno odložiti. Naj eš(i primer je proizvodnja cementa. Deponije namenjene za odlaganje opasnog otpada se projektuju sa posebnim tehni kim zahtevima. oksidaciju. U gasovitoj fazi dolazi do intenzivnog razlaganja organskih molekula. gume. Solidifikacija se primenjuje za tretman te nog otpada i muljeva koji sadrže teške metale i opasan otpad.Gasifikacija je visokotemperaturni proces tretmana otpada u prisustvu vazduha ili vodene pare u cilju dobijanja gorivih gasova. solidifikaciju. Na deponijama se odlažu odre9eni tipovi otpada za koje je deponija projektovana. Za odlaganje neopasnog otpada koriste se tzv. 25 . u prometu ili upotrebi.000°C do 15. Neorganske materije se nakon topljenja vitrifikuju. gde visoke temperature i dugo vreme zadržavanja obezbe9uju potpuno sagorevanje otpada. Fizi ko-hemijski tretmani otpada . u doma(instvima. Gasifikacija još nije raširen postupak tretmana otpada. mesno koštano brašno i dr. Proizvod reakcije je mešavina gasova.

U okviru centra može biti izgra9ena i deponija za inertni otpad u skladu sa propisima. TEHNI&KI ASPEKTI UPRAVLJANJA OTPADOM /12/ Predvi9eno je osnivanje regionalnih centara za upravljanje otpadom. Poželjno je pretovar vršiti direktno iz vozila za sakupljanje u vozila za transport. U gradovima je potrebno odrediti lokacije centara za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada. Transfer stanica je mesto na kojem se komunalni otpad istovaruje iz vozila za sakupljanje otpada. pregleda uz eventualno izdvajanje kabastog otpada.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije 7. Kao transfer stanice mogu se koristiti i lokacije postoje(ih deponija komunalnog otpada koje je neophodno sanirati prema odobrenim projektima sanacije. pored ostalih elemenata. utovaruje u ve(a vozila i transportuje na dalji tretman u regionalni centar. stabilizovan i nereaktivan. pripremu i pretovar otpada namenjenog transportu u regionalni centar za upravljanje otpadom. Transport otpada vozilom ve(eg kapaciteta znatno smanjuje troškove transporta na ve(u udaljenost. treba ga spaljivati na licu mesta. Regionalnim planovima upravljanja otpadom (e ta no biti definisano upravljanje otpadom u skladu sa direktivama EU i smernicama iz Nacionalne strategije upravljanja otpadom. dok (e se kona ne lokacije odabrati nakon obavljenih istražnih radova i sprovo9enja postupka procene uticaja na životnu sredinu. Udruživanjem opština radi zajedni kog upravljanja otpadom uspostavi(e se sistem regionalnih centara koji obuhvataju regionalnu deponiju za komunalni otpad. S obzirom na koncept upravljanja otpadom u Republici Srbiji. ili samo aerobni tretman otpada u postrojenju ili kompostnom polju smeštenom pored deponije. s obzirom da je postoje(i pravilnik zastareo. neopasni otpad bilo kog porekla koji ispunjava kriterijume za prihvat otpada na deponiju za neopasan otpad. Projekti deponija moraju biti uskla9eni sa EU direktivom o deponijama. ime se obezbe9uje potpuna zaštita životne sredine. kratko zadržava. što (e se ta no utvrditi nakon potpisivanja me9uopštinskih sporazuma i donošenja regionalnih planova upravljanja otpadom. što ini potrebnu infrastrukturu za upravljanje komunalnim otpadom. Ukoliko iskoriš(enje gasa nije ekonomi no. Centri za odvojeno sakupljanje reciklabilnog otpada su mesta namenjena razvrstavanju i privremenom skladištenju posebnih vrsta otpada. Lokacije za postavljanje centara kojima se obezbe9uje sprovo9enje mera za odvojeno sakupljanje otpada treba da obezbede jedinice lokalne 26 . transfer stanice. Deponija se oprema sistemom za sakupljanje deponijskih gasova. Regionalne deponije su deponije za neopasan otpad. Regionalna deponija. Posebno je važno doneti nove kriterijume za vrednovanje i izbor lokacija za deponije u skladu sa EU Direktivom 99/31/ES o deponijama.Postrojenje za kompostiranje ili anaerobnu digestiju može obuhvatati kompletan mehani ko-biološki tretman otpada. Postavlja se tehnološka linija za automatsko i/ili manuelno razvrstavanje otpada. Ovim predlogom se ne isklju uju druge varijante udruživanja. kriterijumi i smernice za njihovu izgradnju moraju biti planirane prostornim planovima. postrojenje za selekciju reciklabilnog otpada. baliraju ili presuju i dalje transportuju u postrojenja koja su specijalizovana za reciklažu takvih reciklabilnih materijala. Izdvojeni reciklabilni materijali se melju. mora da ima i postrojenje za tretman procednih voda. Postrojenje za separaciju reciklabilnog otpada se postavlja na prostoru pored deponije. Potencijalne lokacije regionalnih centara za upravljanje otpadom. kao i postrojenja za kompostiranje. tok otpada uklju uje i njegov prolazak kroz transfer stanicu. Transfer stanice su mesta za privremeno skladištenje. ako grani ne vrednosti zaga9uju(ih materija ne prelaze grani ne vrednosti za neopasan otpad. Transfer stanice (e biti odre9ene u regionalnim planovima upravljanja otpadom. Na deponiju neopasnog otpada može se odložiti samo: komunalni otpad posle separacije. gde bi gra9ani sami donosili svoj otpad. prethodno tretirani opasan otpad. Osnovni ciljevi u izradi regionalnog koncepta upravljanja otpadom su racionalno koriš(enje prostora kao resursa i smanjenje troškova upravljanja otpadom. ovlaš(enih sakuplja a i lica koja vrše tretman. Ovi centri imaju zna ajnu ulogu u ukupnom sistemu upravljanja otpadom jer služe kao veza izme9u jedinice lokalne samouprave i gra9ana.

Postupak izrade i donošenja regionalnog plana ure9uje se sporazumom skupština jedinica lokalne samouprave.268. jedinica lokalne samouprave dužna je da. dve ili više jedinica lokalne samouprave mogu zajedni ki upravljati otpadom.000 stanovnika po prethodno izra9enoj studiji opravdanosti za donošenje regionalnog plana na koju saglasnost daje ministarstvo. 2.000 367. Regionalni plan upravljanja otpadom može se doneti i za teritorije opština na kojima živi manje od 200.000 stanovnika.451.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije samouprave.000 1.000 607. tretman ili odlaganje otpada na svojoj teritoriji.000 28. Sanacija odlagališta otpada treba da se sprovodi u skladu sa usvojenim zakonima koji su usaglašeni sa zahtevima direktiva EU.000 693.000 Ambalaža Biorazgradivi komunalni otpad Opasan komunalni otpad 27 . udružene jedinice lokalne samouprave su u obavezi da izrade regionalni plan upravljanja otpadom.000 418. pod uslovima utvr9enim zakonom i sklapanjem sporazuma izme9u skupština jedinica lokalne samouprave. Tabela 3. na in donošenja odluka u slu aju nesaglasnosti jedinica lokalne samouprave o pojedinim pitanjima vezanim za delatnosti upravljanja otpadom. kao i druga pitanja od zna aja za organizaciju i sprovo9enje upravljanja otpadom.747. Primarna selekcija otpada (e se postepeno uvoditi.367. Sporazum tako9e definišu prava i obaveze komunalnog preduze(a.000 817. u sporazumu sa jednom ili više jedinica lokalnih samouprava.000 2.049. odredi lokaciju za izgradnju i rad postrojenja za skladištenje. 3. Regionalni plan upravljanja otpadom definiše zajedni ke ciljeve u upravljanju otpadom i donosi ga skupština dve ili više jedinica lokalne samouprave na ijim teritorijama ukupno živi najmanje 200.778. potrebno je raditi na sanaciji postoje(ih deponija .000 2014. kojim se ure9uju me9usobna prava i obaveze u obezbe9ivanju uslova za obavljanje delatnosti i rad postrojenja za upravljanje otpadom na podru jima tih jedinica lokalne samouprave. Potrebna je stalna kampanja i edukacija gra9ana o potrebi i zna aju primarne selekcije. u narednom periodu.000 2. Istovremeno. 2.000 2019.000 25.000 2. uz saglasnost ministarstva.785. odnosno drugog pravnog ili fizi kog lica u obavljanju gore navedene delatnosti. Projektovane koli ine otpada na godišnjem nivou u tonama /12/ Vrsta otpada Komunalni otpad Otpad iz doma instva Komercijalni i otpad iz institucija 2010.000 2.000 33. U skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom definisane su obaveze lokalnih samouprava i to: jedinica lokalne samouprave je dužna da organizuje i sprovodi upravljanje komunalnim (odnosno inertnim i neopasnim otpadom) na svojoj teritoriji.000 490. ukoliko im je to zajedni ki interes.000 1.smetlišta koje predstavljaju rizik po životnu sredinu.538.084. jedinica lokalne samouprave u obavezi je da donese lokalni plan upravljanja otpadom i obezbedi uslove za njegovo sprovo9enje.

podsticanje rukovanja i odlaganja otpada koji doprinose efektivnosti i efikasnosti komunalnih usluga. Njihov stav uti e ne samo na karakteristike nastajanja otpada. zdravlje ljudi i sigurnost.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije 8. osigurati adekvatnu tehni ku i profesionalnu kompetentnost na svim nivoima u institucijama i organizacijama. tako9e. ve( tako9e i na efektivne zahteve na usluge sakupljanja otpada. odnosno njihov interes i volju za pla(anjem usluga sakupljanja. Principi socijalnog aspekta su: orijentacija upravljanja otpadom prema stvarnim potrebama i zahtevima stanovništva za uslugama. Stru na lica iz oblasti upravljanja otpadom moraju pomo(i uspostavljanju obrazovanja. razvoju „zelene ekonomije” i integrisanju u društvo romske populacije koja se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina. priprema tendera. Obuka kadrova . U isto vreme. Cilj obuke kadrova i razvijanja javne svesti je stvaranje preporuka za akcije koje (e: pove(ati nivo svesti najšireg stanovništva o problemima životne sredine. Ovo (e uklju iti zahteve za obuku kadrova koji se nalaze u svim kompanijama koje se bave otpadom i kadrova koji su odgovorni za upravljanje otpadom u ministarstvima ili lokalnoj samoupravi. i edukativne mere o negativnim uticajima neodgovaraju(eg sakupljanja otpada na zdravlje stanovništva i životnu sredinu i vrednost efektivnog odlaganja. da informiše stanovništvo o njihovim odgovornostima kao proizvo9a ima otpada i njihovim pravima u odnosu na usluge upravljanja otpadom. Nastajanje otpada kod stanovništva je primarno funkcija njihove potrošnje a time i njihovih socio-ekonomskih karakteristika. Profesionalna obuka bi(e primarni cilj u kratkoro nom periodu radi osiguranja da i osoblje koje radi u oblasti upravljanja otpadom bude tehni ki kompetentno za svoj položaj. finansijski sistem i ra unovodstvo. a posebno kod dece i mladih ljudi. Takva kampanja treba. obrazovanje i razvijanje javne svesti.Klju no poboljšanje upravljanja otpadom je potreba za razvijanjem sposobnosti profesionalaca koji rade u industriji i uvo9enja tehnika i tehnologija u obrazovanje budu(ih profesionalaca u oblasti otpada. njihovom interesu za smanjenje i minimizaciju otpada. kroz medije. uklju uju(i i kompanije iz privatnog sektora. Razvoj ljudskih resursa za odgovaraju(e i održivo upravljanje otpadom se može podeliti u tri glavne oblasti: profesionalna obuka kadrova (uklju uju(i i obuku proizvo9a a otpada). razvijanje javne svesti stanovništva o problemima i prioritetima vezanim za upravljanje otpadom i promovisanje efektivnih ekonomskih zahteva (pla(anje) za usluge sakupljanja i odlaganja otpada. licenciranje i monitoring. Neophodna je profesionalna obuka u slede(im oblastima upravljanja otpadom: pravni i zakonodavni okvir. Javna svest o otpadu i životnoj sredini se mora razvijati. zaposlenih u državnim organima na svim nivoima u skladu sa nadležnostima. 28 . praksa i postupci separacije otpada. u eš(e korisnika u upravljanju otpadom kroz razli ite aktivnosti i socijalne uslove radnika na upravljanju otpadom. kroz obrazovanje u školama i kroz razne kampanje. ime se stvara podloga za budu(e akcije i održivo upravljanje otpadom. sa odgovornoš(u za upravljanje otpadom i sprovo9enje zakona na svim nivoima. podrška doprinosu korisnika za samoorganizovanjem lokalnog sakupljanja otpada i implementaciji rada u sklopu sistema upravljanja otpadom. zaštite zdravlja radnika na upravljanju otpadom i poboljšanju njihove socioekonomske sigurnosti. Na njihov odnos se može pozitivno uticati kroz kampanje razvijanja javne svesti. razvoju politike i nastavnog programa. o ekuje se otvaranje novih radnih mesta i zapošljavanje ve(eg broja radnika. stepenu do kojeg oni razvrstavaju otpad i stepenu neovlaš(enog odlaganja. ekonomsko planiranje i budžeti. SOCIJALNI ASPEKTI UPRAVLJANJA OTPADOM /12/ Socijalni aspekt upravljanja otpadom se odnosi na: na ine koriš(enja materijala. Implementacijom Strategije upravljanja otpadom i sprovo9enjem novog zakonskog okvira o upravljanju otpadom. generisanje i odlaganje otpada i ostale potrebe i zahteve upravljanja otpadom. što (e doprineti smanjenju siromaštva. nastajanje otpada je u velikoj meri u vezi sa odnosom ljudi prema otpadu: njihovom na inu koriš(enja materijala i rukovanju otpadom.

troškove opštine za remedijaciju (koji se nadokna9uju iz poreza i naplata od gra9ana). kupovinu proizvoda napravljenih od reciklabilnih materijala. 29 . Efikasno obrazovanje i motivacija u osnovnoj školi (e imati dugoro ne efekte na ponašanja pojedinaca. stekne poverenje stanovništva. praksa i postupci upravljanja medicinskim otpadom. Posebna pažnja mora biti posve(ena školama. tretman i odlaganje. koristi jednostavne ciljane poruke. Gra9ani moraju da imaju pristup informacijama. na po etku kampanje. sa podrškom postoje(ih stru njaka. važno je i razvijati poverenje izme9u organa državne uprave i gra9ana. ovi pojedinci postaju u esnici u realizaciji raznih inicijativa u upravljanju otpadom.). Ovo omogu(ava mehanizam za javno oglašavanje loše prakse i ljudi koji su u inili ve(e prekršaje. što je i ozvani eno usvajanjem Zakona o potvr9ivanju konvencije o dostupnosti informacija. ponovna upotreba otpada. Neophodna je jaka povezanost izme9u nadležnih za sprovo9enje zakona i lica za sprovo9enje kampanje. kao što je redukcija na izvoru. Kampanje razvijanja javne svesti podsti u individualne potroša e da pomognu dostizanje održivog upravljanja otpadom kroz smanjenje nastajanja otpada.Ustanovljavanje politike o razvijanju javne svesti radi uklju enja problema životne sredine i otpada je obaveza ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine i lokalne samouprave na svim nivoima. Sprovo9enje zakonodavstva koje se odnosi na javnost. ambalažom od hemikalija itd. Tako9e je važno da predložena poboljšanja budu razmatrana uz u eš(e javnosti. bude provokativna. nego omogu(avanjem opštih informacija. isti e individualne akcije. Sa druge strane. Razvijanje javne svesti . koristi sveobuhvatne. reciklaža ili odlaganje otpada na pouzdan na in ukoliko nema druge mogu(nosti. Posebna pažnja se mora obratiti na razvijanje svesti o potrebi održivog upravljanja opasnim otpadom i s tim u vezi potrebi za izgradnjom infrastrukture u vidu postrojenja za skladištenje. Suštinski je neophodno pokazati javnosti uticaj pogrešnog odlaganja otpada na životnu sredinu i kona no na njihovo zdravlje i dugoro no. razdvajanje otpada za reciklažu i u eš(e u lokalnim radionicama o upravljanju otpadom. kroz svakodnevni kontakt sa otpadom. kao i da (e poboljšanja u praksi upravljanja otpadom doneti povra(aj sredstava iz poreza kroz princip zaga9iva pla(a.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije praksa i postupci individualnog kompostiranja. Inicijative imaju za cilj da podstaknu stanovništvo za prihvatanje odgovornijeg odnosa prema otpadu i da postupaju sa otpadom na održiv na in. U kasnijem dobu. Tu je veoma zna ajna uloga inspektora uz kampanju sa vrstom porukom koja se odnosi na kazne za prekršioce zakona. kao što je zabrana izbacivanja otpada na ilegalna smetlišta je drugi mehanizam za razvijanje javne svesti koji mora biti razvijen. praksa i postupci upravljanja opasnim otpadom (opasnim otpadom iz doma(instava. javna svest se više razvija striktnom primenom zakona. U ve(ini slu ajeva. u eš(u javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija). Ova politika zahteva da sve kompanije koje se bave otpadom u svoje ugovore uklju e i kampanju za razvijanje javne svesti o kvalitetnom upravljanju otpadom. ali jednostavne poruke. Lokalna kampanja treba da: koristi sve oblike medija.

Priprema propise i tehni ke standarde. Uspostavlja informacioni sistem o otpadu na teritoriji Republike. iniciraju razgovore zainteresovanih strana u ciju uspostavljanja partnerstva u upravljanu otpadom. Agenicija za zaštitu životne sredine u oblasti upravljanja otpadom obavlja slede(e poslove: Pra(enje stanja i kontrolu koriš(enja sekundarnih sirovina. ODGOVORNOSTI INSTITUCIJA I PRAVNI OKVIRI ZA UPRAVLJANJE OTPADOM U REPUBLICI SRBIJI /12/ Vlada i Nacionalna skupština obezbe9uju zakonski okvir za održivo upravljanje otpadom. Uspostavlja informacioni sistem o otpadu na teritoriji autonomne pokrajine. Vrši i druge poslove utvr9ene posebnim zakonom. Nadležni organi i organizacije za upravljanje otpadom su: Ministarstvo. skladištenje i reciklažu. organizuje i sprovodi upravljanje komunalnim otpadom na svojoj teritoriji. Daje mišljenje u postupku izdavanja dozvola u skladu sa propisima. ekonomske instrumente za sprovo9enje upravljanja otpadom i uti u na razvijanje javne svesti u društvu. Koordinira poslove upravljanja otpadom od zna aja za autonomnu pokrajinu i prati stanje. Nadležni organ jedinice lokalne samouprave. Nadležni organ autonomne pokrajine. Nadležni organ autonomne pokrajine: Usvaja planove upravljanja otpadom za više opština na svojoj teritoriji. Izdaje dozvole za uvoz. Agencija za zaštitu životne sredine.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije 9. Ovlaš(ena laboratorija za ispitivanje otpada. Istraživanje tržišta sekundarnih sirovina. mogu(nosti za lociranje objekata za deponovanje. studije i analize tehni ko tehnoloških mogu(nosti koriš(enja sekundarnih sirovina. Dve ili više opština mogu zajeni ki obezbediti i spovoditi upravljanje otpadom ukoliko je to njihov zajedni ki interes. 30 . preko svojih nadležnih organa: Razvija i donosi lokalni plan upravljanja otpadom. Jedinica lokalne samouprave. obezbe9uje. Koordinira poslove upravljanja otpadom od zna aja za Republiku i prati stanje. Usvaja planove upravljanja otpadom za više opština. Daje mišljenja u postupku izdavanja dozvola u skladu sa propisima. Ministarstvo: Razvija i predlaže Strategiju upravljanja otpadom Vladi Republike Srbije. Vrši funkcije u skladu sa me9unarodnim ugovorima i sporazumima. Ure9uje postupak naplate usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom. Izdaje dozvole propisane zakonom i vodi odgovaraju(e registre. izvoz i tranzit otpada. Vo9enje podataka o raspoloživim i potrebnim koli inama sekundarnih sirovina i baze podataka o sekundarnim sirovinama. U estvuje u donošenju odluka za izgradnju postrojenja za tretman i kona no odlaganje opasnog otpada. U estvuje u razvijanju i predlaganju Strategije upravljanja otpadom Vladi Republike Srbije. Ure9uje. Obezbe9uje programe.

uslovi i instrumenti za održivo upravljanje i o uvanje prirodne ravnoteže. 36/09. promovisanje i upotrebu proizvoda. celovitosti. Utvr9eni su uslovi. šumarstva. broj 135/04) doneti su slede(i propisi kojima se ure9uje upravljanje posebnim tokovima otpada. turizma. raznovrsnosti i kvaliteta prirodnih vrednosti i uslova za opstanak svih živih bi(a. Sprovodi edukaciju stanovništva o mogu(nostima i na inu recikliranja otpadaka. br. osnivanje Agencije i Fonda. odnosno ambalažom i ambalažnim otpadom (2009. Davanje mišljenja o na inu kategorizacije otpadaka na sekundarne sirovine i komunalni otpad. prostorija i drugih uslova za vršenje ispitivanja Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju stru ne organizacije za ispitivanje otpada („Službeni glasnik RS”. poljoprivrede. ribarstva. zakon) ure9uje integralni sistem zaštite životne sredine koji ine mere. 36/09 – dr. i to: Uredba o upravljanju otpadnim uljima („Službeni glasnik RS”. tehnologije i prakse koji manje ugrožavaju životnu sredinu. Novi zakonodavni okvir za upravljanje otpadom uspostavljen je donošenjem seta zakona u oblasti zaštite životne sredine (2004. smanjivanje i sanaciju svih oblika zaga9ivanja životne sredine. zakon i 72/09 – dr. 60/08 i 8/10) i Uredba o na inu i postupcima upravljanja otpadom koji sadrži azbest („Službeni glasnik RS”. broj 135/04) ure9uje odnos politike zaštite životne sredine sa ostalim. uklju uju(i i nove zakone kojima se ure9uje upravljanje otpadom. primenu posebnih pravila ponašanja u upravljanju otpadom od njegovog nastanka do odlaganja. Osnovni propisi kojima se ure9uje upravljanje otpadom u Republici Srbiji su: 1) Zakon o potvr3ivanju Bazelske konvencije o prekograni nom kretanju opasnih otpada i njihovom odlaganju („Službeni list SRJ – Me9unarodni ugovori”. opreme. izvoz i tranzit otpada. na osnovu Ustava Republike Srbije. na in i postupak vršenja strateške procene uticaja odre9enih planova i programa na životnu sredinu u okviru njihove pripreme i usvajanja. sektorskim politikama u pripremi i donošenju drugih planova i programa u oblasti prostornog i urbanisti kog planiranja ili koriš(enja zemljišta. telekomunikacija. upravljanja otpadom. broj 2/99) obezbe9uje me9unarodno usaglašene mehanizme i instrumente za kontrolu prekograni nog kretanja otpada.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Karakterizaciju i kategorizaciju otpadaka. sadržina izveštaja o strateškoj 31 . kontrolu. 3) Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”. 135/04. energetike. pristup informacijama i u eš(e javnosti u donošenju odluka. upravljanja vodama. Ovim zakonima obezbe9uju se uslovi za uspostavljanje i razvoj integralnog sistema upravljanja otpadom. Tako9e. izdvajanje sekundarnih sirovina i koriš(enje otpada kao energenta. odnosno ambalažom i ambalažnim otpadom. broj 60/08). unapre9enje obrazovanja obukom kadrova i razvijanjem svesti. odnosno spre avanje ili smanjenje nastajanja. industrije. saobra(aja. godine). o uvanja prirodnih staništa i divlje flore i faune. spre avanje. Na osnovu ovog zakona doneto je nekoliko propisa me9u kojima i propis kojim su utvr9eni uslovi koje moraju da ispunjavaju stru ne organizacije za ispitivanje otpada u pogledu kadrova. Zakona o Vladi. Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine usvojen je Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz. broj 60/09). broj 53/06). lovstva. Ostvaruje saradnju sa doma(im i me9unarodnim stru njacima i ekspertima. br. izvoz i tranzit otpada („Službeni glasnik RS”. ponovnu upotrebu i reciklažu otpada. godine). a kojima se uspostavlja okvir za usvajanje budu(ih razvojnih projekata. 2) Zakon o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”. kao i sa specijalizovanim agencijama. a u vezi sa Zakonom o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”. procesa. uvoz.

prekograni no kretanje otpada. godine – mart 2011. 32 . odgovornosti i obaveze u upravljanju otpadom. vrste aktivnosti i postrojenja. tretmana i odlaganja otpada. postrojenja za spaljivanje komunalnog otpada iji kapacitet prelazi 3 t/h. godine. dužni su da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona prijave svoju delatnost organu nadležnom za izdavanje dozvola. godine – decembar 2013. planiranje upravljanja otpadom. a programom mera predvide dinamiku prilago9avanja rada postrojenja uskla9enog sa odredbama ovog zakona za period do 31. poljoprivrede. odnosno u eš(e javnosti u postupku ocene tog izveštaja. (2) operateri postoje(ih postrojenja za upravljanje otpadom. nadzor i druga pitanja od zna aja za spre avanje i kontrolu zaga9ivanja životne sredine. promenu tehnologije. upravljanje otpadom i komunalnih delatnosti. u skladu sa ovim zakonom. skladištenja. proširenje kapaciteta. Zakonom o upravljanju otpadom propisani su rokovi za uskla9ivanje poslovanja pravnih i fizi kih lica sa odredbama ovog zakona i to: (1) proizvo9a i otpada u postoje(im postrojenjima za koje se u skladu sa posebnim zakonom izdaje integrisana dozvola dužni su da u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona izrade plan upravljanja otpadom u postrojenju. podnosi zahtev za izdavanje integrisane dozvole u periodu oktobar 2010. 4) Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”. kao i u eš(e javnosti u postupku izrade ili odobravanja tih projekata. i uklju ivanje. koji sadrži naro ito mere i dinamiku prilago9avanja rada postoje(eg postrojenja i aktivnosti uskla9enog sa odredbama ovog zakona do 31. rudarstva. nadzor i druga pitanja od zna aja za upravljanje otpadom. Upravljanje otpadom je delatnost od opšteg interesa. turizma.000 t. a operater postrojenja za upravljanje otpadom (odlaganje ili ponovno iskoriš(enje opasnog otpada sa kapacitetom koji prelazi 10 t/dan. sadržaj studije o proceni uticaja na životnu sredinu. transporta. isklju uju(i deponije inertnog otpada) podnosi zahtev za izdavanje integrisane dozvole u periodu januar 2013. izme9u ostalog. decembra 2015. uslove i postupak izdavanja dozvola. energetike. a podrazumeva sprovo9enje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja. izveštavanje. 135/04 i 36/09) ure9uje postupak procene mogu(ih zna ajnih uticaja odre9enih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu. vodoprivrede. broj 36/09) ure9uje vrste i klasifikaciju otpada. proizvo9a otpada dužan je da obezbedi uklanjanje privremeno uskladištenog otpada najkasnije u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. uklju uju(i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja. šumarstva. br. godine. 6) Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS”. Procena uticaja vrši se za projekte u oblasti industrije. obaveze podnosilaca zahteva za dobijanje dozvole ili odobrenja za izgradnju ili rekonstrukciju objekta. broj 108/08) koja propisuje. ili prestanak rada i uklanjanje projekata koji mogu imati zna ajan uticaj na životnu sredinu ili ostalih intervencija u prirodi i prirodnom okruženju. saobra(aja. odnosno pravna i fizi ka lica koja obavljaju delatnosti u oblasti upravljanja otpadom. subjekte. Ovaj zakon je usaglašen sa odgovaraju(om direktivom EU. kao i za projekte koji se planiraju na zašti(enom prirodnom dobru i u zašti(enoj okolini nepokretnog kulturnog dobra. životnu sredinu ili materijalna dobra.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije proceni. broj 135/04) ure9uje uslove i postupak izdavanja integrisane dozvole za rad postrojenja i obavljanje aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi. Na osnovu ovog zakona doneta je Uredba o utvr3ivanju Programa dinamike podnošenja zahteva za izdavanje integrisane dozvole („Službeni glasnik RS”. a u slu aju da je u tom postrojenju izvršeno privremeno skladištenje otpada. godine. postrojenja za odlaganje neopasnog otpada kapaciteta preko 50 t/dan i deponije koje primaju više od 10 t otpada/dan ili ukupnog kapaciteta koji prelazi 25. njegova verifikacija. 5) Zakon o integrisanom spre avanju i kontroli zaga3ivanja životne sredine („Službeni glasnik RS”. upravljanje posebnim tokovima otpadom. da operater postrojenja za odlaganje i reciklažu životinjskih trupla i životinjskog otpada sa kapacitetom tretmana ve(im od 10 t/dan. finansiranje upravljanja otpadom.

decembra 2012. do donošenja novih podzakonskih propisa. godine. ambalažu koja se proizvodi. tj. tretman ili odlaganje otpada na svojoj teritoriji. godine doneta je i primenjuje se Uredba o prevozu opasnih materija u drumskom i železni kom saobra aju („Službeni glasnik RS”. prometu. Pravilnik o metodologiji za procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zaga3ivanja životne sredine. 7) Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu („Službeni glasnik RS”. Primenjuje se na uvezenu ambalažu. Stupanjem na snagu ovog zakona prestao je da važi Zakon o postupanju sa otpadnim materijama („Službeni glasnik RS”. Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu propisani su rokovi od 12 do 18 meseci za prilago9avanje (1) proizvo9a a. izveštavanje o ambalaži i ambalažnom otpadu. godine. pakovanja i uvanja otpada – sekundarnih sirovina koje se mogu koristiti ili doradom. skladištenju i odlaganju i daje kategorizacija otpada u skladu sa Bazelskom konvencijom. broj 54/92) koji propisuje kriterijume za lociranje deponija otpadnih materija. stavlja u promet i sav ambalažni otpad koji je nastao privrednim aktivnostima na teritoriji Srbije. odnosno dekontaminacija ure9aja koji sadrže RSV i odlaganje RSV iz tih ure9aja. uvoznika. 25/96. (3) jedinica lokalne samouprave dužna je da: u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona izradi popis neure9enih deponija na svom podru ju koje ne ispunjavaju uslove iz ovog zakona. upotrebi.zakon. broj 60/94). Pravilnik o na inu postupanja sa otpacima koji imaju svojstva opasnih materija („Službeni glasnik RS”. na in sanitarno-tehni kog ure9enja deponija radi zaštite životne sredine. pakovanja i uvanja sekundarnih sirovina („Službeni glasnik RS”. upotrebu i koriš(eni ambalažni materijal. Tako9e. broj 66/91. u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona izradi projekte sanacije i rekultivacije neure9enih deponija. 53/93-dr. zaklju enja ugovora sa operaterom za komunalni ambalažni otpad i ambalažni otpad koji nije 33 . kao i druga pitanja od zna aja za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom. 53/95 i 135/04): Pravilnik o kriterijumima za odre3ivanje lokacije i ure3enje deponija otpadnih materija („Službeni glasnik RS”. godine. odnosno preradom. pakera/punioca i isporu ioca u pogledu: organizacije preuzimanja ambalažnog otpada i obezbe9enja prostora za sakupljanje. s tim što (e se. kao i uslove i na in prestanka koriš(enja deponije. izvrši(e se najkasnije do 2015. a druge obaveze bi(e odre9ene posebnim propisom. merama pripreme i merama za otklanjanje posledica („Službeni glasnik RS”. do donošenja novih podzakonskih propisa na osnovu Zakona o upravljanju otpadom. reciklaže. 48/94dr. broj 36/09) ure9uje uslove zaštite životne sredine koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet. prerade ili regeneracije otpadnih materija. na in vo9enja evidencija o vrstama i koli inama opasnih materija u proizvodnji. (5) odlaganje. primenjivati Pravilnik o uslovima i na inu razvrstavanja. razvrstavanje i privremeno skladištenje ambalažnog otpada. 83/92. Na osnovu Ustava Republike Srbije. a u vezi sa Zakonom o zaštiti životne sredine iz 1991.zakon. ekonomske instrumente. usluga. broj 53/02) bliže propisuje uslove i na in obavljanja prevoza opasnih materija u drumskom i železni kom saobra(aju. br. (4) proizvo9a i i uvoznici elektri nih i elektronskih proizvoda dužni su da upravljanje otpadom od elektri nih i elektronskih proizvoda usklade sa ovim zakonom do 31.zakon. 67/93-dr. upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom. primenjiva(e se i propisi doneti na osnovu ranije važe(eg Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”. bez obzira na poreklo. potrošnje ili drugih delatnosti i uz ovaj pravilnik odštampan je Katalog otpada i liste otpada koje su usaglašene sa propisima EU. prevozu. u sporazumu sa jednom ili više jedinica lokalne samouprave odredi lokaciju za izgradnju i rad postrojenja za skladištenje. broj 55/01) koji propisuje bliže uslove i na in razvrstavanja.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije decembra 2012. 26/96 i 101/05). a poti u iz tehnoloških procesa proizvodnje. u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. broj 12/95) koji ure9uje na in postupanja sa pojedinim otpadima koji imaju svojstvo opasnih materija.

Direktivom se definiše da privredni subjekti koji proizvode. Odlaganje primene ovog zakona predvi9eno je za (1) proizvo9a a i uvoznika ambalaže koji su dužni da svoje poslovanje koje se odnosi na ozna avanje ambalaže usklade u roku od dvanaest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Direktiva 96/61/EEC o integralnoj prevenciji i kontroli zaga9enja. 2006/12/EC uspostavlja sistem za koordinisano upravljanje otpadom u EU sa ciljem da se ograni i proizvodnja otpada. reciklažu ili odlaganje ambalažnog otpada. može da bude u prometu najduže dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona. 91/692/EEC. obezbe9enje upravljanja ambalažnim otpadom. i koji mora da obezbedi upravljanje tim ambalažnim otpadom koji nije komunalni otpad. dostavljaju nadležnim organima na njihov zahtev tražene podatke iz registra. ponovnu upotrebu i 34 . Direktiva Saveta 99/31/EC o deponijama ima za cilj da se uvo9enjem strogih tehni kih zahteva redukuju negativni efekti odlaganja otpada na životnu sredinu. 2000/76/EC promoviše sakupljanje i odlaganje mineralnih maziva ili industrijskih otpadnih ulja koja se ne mogu više koristiti za originalnu upotrebu. iskoriš(enja i pravilnog odlaganja opasnog otpada. Direktiva Saveta 91/689/EEC o opasnom otpadu dopunjena Direktivom 94/31/EC i 166/2006/EC ima za cilj uspostavljanje upravljanja. a nije usaglašena sa osnovnim zahtevima koje ambalaža mora da ispunjava za stavljanje u promet. tako što (e zaklju iti ugovor sa operaterom ili sam obezbediti ponovno iskoriš(enje. Zakonodavstvo Evropske Unije u oblasti upravljanja otpadom obuhvata slede e: Direktiva Saveta 2008/98/EC o otpadu koja zamenjuje i dopunjuje Okvirnu direktivu 75/442/EEC. Direktivu 89/369/EC o redukciji zaga9enja vazduha iz novih insineratora komunalnog otpada i Direktivu 94/67/EC o insineraciji opasnog otpada) i ima za cilj da postavi standarde za smanjenje zaga9enja vazduha. drže ili uklanjaju opasne otpade. (2) krajnjeg korisnika koji uvozi ili kupuje ambalažu ili ambalažne sirovine za potrebe sopstvene delatnosti. vode i zemljišta uzrokovano insineracijom ili ko-insineracijom otpada. Direktiva Saveta 2000/76/EC o spaljivanju otpada (zamenjuje: Direktivu 84/429/EC o redukciji zaga9enja vazduha iz postoje(ih insineratora komunalnog otpada. radi spre avanja rizika po ljudsko zdravlje. ozna avanje podataka na ambalaži koju stavljaju u promet a koji se odnose na mogu(nost ostavljanja ambalažnog otpada neposredno na mestu nabavke ili naknadnog besplatnog vra(anja. Direktiva Saveta 2006/66/EC koja zamenjuje i dopunjuje Direktivu 91/157/EEC o baterijama i akumulatorima koji sadrže opasne supstance uvodi mere za odlaganje i kontrolu odlaganja istrošenih baterija i akumulatora koji sadrže opasne materije u cilju smanjenja zaga9enja teškim metalima koji se koriste u proizvodnji baterija i akumulatora. (2) ambalažu koja je proizvedena pre stupanja na snagu ovog zakona. Direktiva Saveta 2000/53/EC o istrošenim vozilima uspostavlja mere za prevenciju nastajanja otpada od istrošenih vozila tako što stimuliše sakupljanje. U Okvirnoj direktivi o otpadu zemlje lanice se obavezuju da naprave plan upravljanja otpadom. Direktiva Saveta 96/59/EC o odlaganju PCB i PCT ima za cilj da definiše kontrolisani na in postupanja i eliminacije polihlorovanih bifenila (PCB) i polihlorovanih terfenila (PCT) i dekontaminaciju opreme u kojoj su se nalazili. a nema snabdeva a.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije komunalni otpad ili pribavljanja dozvole za sopstveno upravljanje ambalažnim otpadom. Direktiva Saveta 75/439/EEC o odlaganju otpadnih ulja dopunjena direktivama 1987/101/EEC. Direktiva 2001/42/EEC o proceni uticaja odre9enih planova i programa na životnu sredinu. kao i na in odlaganja opreme koja je zaga9ena sa PCB. a nije izvršena njena dekontaminacija.

vegetacije. godine. Direktiva 86/278/EEC o zaštiti životne sredine i posebno zemljišta u slu aju koriš(enja sekundarnih 9ubriva u poljoprivredi definiše upotrebu muljeva iz postrojenja za tretman otpadnih voda u poljoprivredi u cilju prevencije zaga9enja zemljišta. Uredba 1013/2006 o prekograni nom kretanju otpada reguliše nadzor i kontrolu prekograni nog kretanja otpada. odnosno promociju ponovne upotrebe. polibromovani bifenoli i polibromovani difenili u elektri noj i elektronskoj opremi moraju biti zamenjeni drugim materijama. Zemlje lanice moraju preduzeti potrebne korake za inspekciju. 2004/12/EC. EN 13429:2000. olovo. Odluka Komisije 1999/177/EC o uslovima za smanjenje koncentracije teških metala u plasti im gajbama i paletama utvr9enih Direktivom Evropskog Parlamenta i Saveta 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu. ulja) u cilju zaštite životne sredine. zaga9enja uzrokovanog otpadom iz industrije titan dioksida. Odluka Komisije 2001/171/EC od 19 februara 2001 o uslovima za smanjenje koncentracije teških metala u staklenoj ambalaži utvr9enih Direktivom Evropskog Parlamenta i Saveta 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu. Uredba 1774/2002 o otpadu životinjskog porekla propisuje tehnološke postupke prerade otpada životinjskog porekla. akumulator. januara 2008. Direktiva 2002/95/ES o ograni avanju koriš(enja nekih opasnih supstanci u elektri noj i elektronskoj opremi i Direktiva 2002/96/EC o otpadu od elektri ne i elektronske opreme imaju za cilj ograni avanje koriš(enja nekih opasnih supstanci u elektri noj i elektronskoj opremi. EN 13430:2000. Zemlje koje primenjuju ovu Uredbu dužne su da odrede odgovaraju(e ovlaš(ene organizacije za transport otpada. Odluka Komisije 2005/270/EC od 22 marta 2005 o uspostavljanju obrazaca koji se odnose na baze podataka iz Direktive Evropskog Parlamenta i Saveta 94/62/ES o ambalaži i ambalažnom otpadu. 1882/2003/EC implementira strategiju EU o otpadu od ambalaže i ima za cilj da harmonizuje nacionalne mere za upravljanje otpadom od ambalaže. uzorkovanje i monitoring otpada pri prekograni nom kretanju. da minimizira uticaje otpada od ambalaže na životnu sredinu i da izbegne trgovinske barijere u EU koje mogu da spre e konkurenciju. Direktiva 78/176/EES o otpadu iz industrije u kojoj se koristi titan-dioksid. Direktiva Saveta 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu dopunjena Direktivom 2005/20/EC. reciklaže i iskoriš(enja elektri ne i elektronske opreme u cilju redukcije koli ine otpada. EN 13431:2000 i EN 13432:2000 u Službenom glasniku Evroske zajednice u vezi sa Direktivom Evropskog Parlamenta i Saveta 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu. 83/29/EES i 91/692/EES (dalje dopunjena Uredbom 1882/2003/ES) odnosi se na spre avanje i progresivno smanjenje do uklanjanja.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije reciklažu njihovih komponenata (baterije. ljudi i životinja. živa. 35 . dopunjena Direktivama 82/883/EES (dalje dopunjena uredbom 807/2003/ES). Odluka Komisije 2001/524/EC o objavljenim referencama standarda EN 13428:2000. gume. kadmijum. šestovalentni hrom. Propisana je obaveza da od 1.

Regionalna podela po Nacionalnoj strategiji /13/ 36 .Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije 10. INTEGRALNI SISTEM UPRAVLJANJA OTPADOM Slika 3.

Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Slika 4. Mreža deponija i transfer stanica po Nacionalnoj strategiji /13/ 37 .

Mreža centara za reciklažu po Nacionalnoj strategiji /13/ 38 .Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Slika 5.

Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Slika 6. Mreža centara za kompostiranje po Nacionalnoj strategiji /13/ 39 .

40 .javna komunalna preduze(a koja. Mreža centara za insineraciju po Nacionalnoj strategiji /13/ Sve lokalne samouprave obuhva(ene integralnim sistemom upravljanja otpadom imaju svoje lokalne stru ne organizacije . po osnovu zakonske regultative.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Slika 7.

S obzirom na nedovoljne opštinske budžete. sakupljaju uglavnom individualno od strane siromašnijih slojeva stanovništva. stari akumulatori itd. tako da se otpad esto odvozi i obi nim kamionima. Saglasno tome i organizacija odnošenja sme(a je otežana. zastarelu mehanizaciju kojoj je odavno istekao rok upotrebe. uz istovremenu uštedu životnog prostora i zaštitu životne sredine. Treba ista(i da se komercijalno interesantne vrste otpada: papir. od mesta njegovog nastanka do kona nog. po životnu sredinu i zdravlje živih bi(a . Analize su pokazale da efikasno iskoriš(enje otpada može zna ajno smanjiti potrebe za primarnim sirovinama i energentima. polaze(i od mogu(nosti za njihovo smanjivanje. Integralni sistem zbrinjavanja otpada je zasnovan na analizama. a nema ni dovoljno druge opreme . U seoskim podru jima otpad se naj eš(e odvozi na tzv. neizbežnih otpadaka iz proizvodnje. sticajem mnogih okolnosti. ’’divlje deponije’’ ili se nekontrolisano spaljuje. zaštitne opreme itd. može se zaklju iti da se rad komunalnih preduze(a odvija u izuzetno teškim uslovima /14/. dok su sela sasvim nepokrivena bilo kakvim organizovanim odnošenjem otpada. pa se otpad iznosi samo sa gradskog podru ja. gvož9e. biranjem optimalnih puteva tretmana vrstog otpada. 2) koristiti (što je više mogu(e). Njihova nadležnost odnosi se isklju ivo na komunalni otpad. a njihov dalji tretman je nekontrolisan i kre(e se uglavnom u okviru ’’crnog’’ tržišta. Ni u jednoj nije zabeležen dovoljan broj specijalnih vozila.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije vrše delatnost upravljanja otpadnim materijama. obojeni metali.kontejnera. velike organizacione probleme. prinu9eni su da se brinu o celokupnom otpadu koji nastaje na podru ju. Otpad se u svim opštinama tretira na identi an na in: sakuplja se u razli itim sudovima (kontejnerima ili kantama) i odvozi na smetlišta.neškodljivog zbrinjavanja. Kružni ciklus u integralnom sistemu upravljanja otpadom /15/ 41 . Slika 8. Koncepcija zbrinjavanja vrstog otpada u integralnom sistemu obuhvata 4 osnovna principa: 1) izbegavati (koliko god je mogu(e). Potom sledi koriš(enje i prerada koje bi trebalo pove(ati i time smanjiti kona ni ostatak za zbrinjavanje na deponijama. Polazni princip predstavlja stalno smanjivanje koli ine tzv. Sve lokalne samouprave oskudevaju po pitanju opreme. razmatranju i definisanju metoda i postupaka tretmana vrstog otpada. 3) tehni ki preraditi (koliko je potrebno) i deponovati (što je mogu(e manje). Ovo je ujedno i hronološki red postupaka sa otpacima u sistemu. me9utim.

deponijski gas). jer koli ina.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije U integralnom sistemu zbrinjavanja otpada mogu(e je prepoznati 6 funkcionalnih elemenata: NASTAJANJE OTPADA PRIVREMENO ODLAGANJE SAKUPLJANJE TRANSFER I TRANSPORT PRERADA I KORIŠ ENJE KONA NO ODLAGANJE Slika 4. Kona no odlaganje podrazumeva i eventualnu eksploataciju odloženog otpada (na primer. transporta. odlaganja i eventualne prerade (primarno razvrstavanje na mestu nastajanja). obrade i kona nog deponovanja. sakupljanja. sakupljanje obuhvata skladištenje. Ova faza predstavlja kriti an faktor u integralnom sistemu zbrinjavanja otpada. mesto i frekvenciju sakupljanja i izdvajanje korisnih sirovina. Kona no odlaganje je poslednja faza u integralnom sistemu pri emu se može odlagati ostatak od prerade ili po etni otpad. Sakupljanje je faza koja predstavlja operaciju u kojoj nadležne službe ili sami gra9ani odnose privremeno odloženi otpad na dalju preradu ili kona no odlaganje. Tabela 4. . Privremeno odlaganje je faza odbacivanja koriš(enog materijala koja se sastoji od rukovanja. . Generalno posmatrano. Prerada je faza koja predstavlja najsloženiju operaciju u integralnom sistemu a sastoji se od: sortiranja. pripreme. sastav i sezonska kolebanja otpadaka odre9uju metode skladištenja. direktne prerade i ponovnog koriš(enja. Koristi od uvo9enja sekundarnih sirovina u proizvodnju odnosno koristi od zamene primarnih sirovina sekundarnim date su u tabeli 4.Koristi od zamene primarnih sirovina sekundarnim sirovinama /17/ KORIST Ušteda energije (%) Smanjeno zaga9enje vazduha (%) Smanjeno zaga9enje vode (%) Smanjeno stvaranje kabastog otpada (%) Smanjena potrošnja vode (%) Papir 74 74 35 58 MATERIJALI Staklo 32 20 80 50 &elik 74 85 76 97 40 42 .Elementi integralnog sistema zbrinjavanja otpada /16/ Nastajanje otpada je faza u kojoj odre9eni materijal prestane da služi svojoj svrsi i postane balast korisniku.

kompostiranje. i Likvidacione postupke ija je svrha eliminisanje celokupne mase otpada. GASIFIKACIJE I FERMENTACIJE 3. MOGU NOSTI PRERADE OTPADA UZ ISKORIŠ ENJE SIROVINA I ENERGIJE 1. ISKORIŠ ENJE PONOVNO KORIŠ ENJE PROIZVODA KORIŠ ENJE SEKUNDARNIH SIROVINA VRA ANJEM U PROIZVODNI PROCES KORIŠ ENJE SEKUNDARNIH SIROVINA U DRUGIM PROCESIMA 2. termi ka prerada sa iskoriš(enjem toplote itd. Pored toga što zna ajno doprinosi zaštiti životne sredine. LIKVEFAKCIJE. ija je svrha maksimalno iskoriš(enje energije i sirovina iz otpada (Kao što je prikazano u tabeli 4.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Sve metode tretmana otpada mogu se podeliti na: Utilizacione postupke. 43 . ISKORIŠ ENJE DEPONIJA KORIŠ ENJE DEPONIJSKOG GASA ZA GREJANJE I PROIZVODNJU ELEKTRI NE ENERGIJE OTKOPAVANJE DEPONIJA RADI ISKORIŠ ENJA SEKUNDARNIH SIROVINA Slika 10. ISKORIŠ ENJE ENERGIJE KORIŠ ENJE TOPLOTE SAGOREVANJA OTPADA ZA GREJANJE I PROIZVODNJU ELEKTRI NE ENERGIJE TRANSFORMACIJA U GORIVO PROCESIMA: PIROLIZE. kao što su: ponovno koriš(enje razvrstanih reciklabilnih materijala.Mogu nosti prerade otpada uz iskoriš enje energije i sirovina /18/ Za ponovno koriš(enje materijala i energije doma(a i me9unarodna stru na javnost koristi naziv Reciklaža ili Recikliranje.).. . bez iskoriš(enja energije i sirovina.

Na osnovu ovog zakona od 01. plansko odlaganje. dalji transfer ili deponovanje. u sklopu kojih se nalaze i ure9aji za sabijanje otpada (kompaktori). istovar i pražnjenje na mestu za preradu ili odlaganje. Ove posude se koriste za odlaganje otpada pre organizovanog sakupljanja i odnošenja.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije reciklaža se primenjuje i slu ajevima kada jedan od slede(ih pokazatelja ukazuje na rentabilnost procesa: cena sirovine kao rezultat udaljenosti izvora ili deficitarnosti sirovina i cena uklanjanja otpada u zavisnosti od karaktera otpada. Kompaktorima se otpad sabija u posude ili balira i smešta u posebne posude. Primarni cilj recikliranja je maksimalno mogu(e iskoriš(enje otpadnih materijala. uz smanjenje troškova naknadnog sortiranja i pove(anja kvaliteta recikliranih materijala i proizvoda. U velikom broju zemalja proces organizovane reciklaže otpada doveo je do razvoja novih tipova posuda za privremeno odlaganje. U okviru ovog sistema vozila za sakupljanje kruže od jedne 44 . tipa sistema sakupljanja i opšte metodologije sakupljanja otpada. te nih i gasovitih zaga9uju(ih komponenata. Sistem sakupljanja otpada može biti pokretni i nepokretni. lokacija posude. uz maksimalno smanjenje deponija i rekultivaciju zaga9enog zemljišta. Grani ne vrednosti emisije i imisije postavljaju stroge zahteve pri projektovanju. Rukovanje. eksploatacionih karakteristika postrojenja i tehni kog stanja ure9aja u okviru postrojenja. Posle sortiranja otpada izdvojeni reciklabilni materijali se transportuju do fabrika u kojima se prera9uju. Na taj na in gra9ani imaju mogu(nost da sami vrše sortiranje pojedinih vrsta otpadaka koji se mogu reciklirati ime se skra(uje put otpada do ponovnog koriš(enja. Kada se koriste manje posude i vre(e za privremeno odlaganje otpada koje se zatim prazne ili utovaruju u posebna vozila za transport. mesta i na ina stvaranja kao i propisa vezanih za uklanjanje i uništavanje otpada.2005. utovar. esteti nost i bezbednost po životnu sredinu i ljudsko zdravlje i na in odnošenja. na deponijama otpada je dozvoljeno odlagati samo inertni materijal koji se dalje ne reciklira odnosno ne može se reciklirati ni na koji na in. Kontrola emisije obuhvata merenje koncentracije vrstih. Evropska zajednica je donela zakon o deponijama. Emisija zaga9uju(ih komponenata zavisi od tehnologije procesa. izgradnji i eksploataciji ure9aja i postrojenja za uklanjanje i koriš(enje otpada. Eksploatacija deponija u tom ciklusu odnosi se na: sakupljeni otpad koji se ne(e iskoriš(avati. sabijanje i prekrivanje inertnim materijalom. ostatak posle prerade otpada i materijal koji se više ne može reciklirati. odlaganje i tretman otpada na izvoru pre sakupljanja je drugi od 6 funkcionalnih elemenata u integralnom sistemu upravljanja otpadom. Elementi koji moraju biti razmotreni pri izboru posuda su: tip posude koja se koristi. Troškovi proizvodnje i eksploatacije ovakvih posuda su viši u odnosu na konvencionalne ali je ceo sistem sakupljanja isplativiji. U zavisnosti od vrste posude a zbog smanjenja optere(enja i opasnosti na ovim poslovima treba da bude uposleno više radnika za opsluživanje. naziva se pokretni sistem sakupljanja otpada. Sistem sakupljanja kojim se posude za privremeno odlaganje otpada odvoze do mesta za obradu. Pokretni sistem se naj eš(e koristi u okviru velikih komercijalnih i industrijskih objekata u kojima su predvi9eni veliki kontejneri. a zatim vra(aju na svoju ili drugu lokaciju. Troškovi nastali potpunijim postupkom zaštite životne sredine pokrivaju se koriš(enjem izdvojenih reciklabilnih materijala. razastiranje. Koli ina navedenog inertnog otpada ne sme da pre9e 5% od ukupne koli ine otpada koji se stvara. Sakupljanje otpada zavisi od: tipa opreme za privremeno odlaganje i sakupljanje. Sakuplja je odgovoran za prevoz vozila.01. Ure9ena deponija predstavlja sanitarno i tehni ki ure9en prostor na kome se vrši kontrolisan prijem otpada. kontrolisano sakupljanje otpadnih (procednih) voda i njihovo pre iš(avanje pre kona nog ispuštanja u recipijent i kontrolisano usmeravanje i odvo9enje deponijskog gasa. Rukovanje na mestu nastanka otpada predstavlja iznošenje otpada iz svih vrsta objekata koriš(enjem posuda za otpad i plasti nih vre(a i odlaganje u odgovaraju(e ve(e posude. celokupni sistem se naziva nepokretni ili stacionarni sistem sakupljanja otpada.

Veliki broj do sada izgra9enih postrojenja u svetu i planiranje novih ukazuju da je postupak uklanjanja otpadaka. Potreba za efikasnijim razvojem Srbije. kategorije. privreda (e dobiti izuzetno veliki zamajac a životna sredina (e biti znatno manje ugrožena i bolje zašti(ena. Presovanje i briketiranje zna ajno poboljšava karakteristike postoje(ih sistema za uklanjanje otpada. zahtevaju primenu specijalnih vozila. U tom cilju je neophodno uklju ivanje uspešnih kompanija sa višegodišnjim iskustvom i vrhunskim ekspertskim znanjem u oblasti tretmana otpada. Pri transportu motornim vozilima. železnica kao i re ni transport. ve( (e. dobi(e se velika masa sirovina. što podrazumeva da se prethodno mora izvršiti detaljna evidencija nastanka otpada u procesima proizvodnje. Na taj na in (e se u zna ajnoj meri smanji nezaposlenost u periodu tranzicije kroz koji Srbija trenutno prolazi. Posebno interesantan na in sakupljanja i odnošenja otpada koji se može reciklirati (reciklabilnog otpada) a posebno opasnog otpada. kao i karakterizacija i kategorija otpada prema zakonskim propisima /18/. stru ne. na ina i uslova nastanka biti precizno definisan njegov dalji tretman. otpad mora biti zašti(en tokom transporta. neophodno je zadovoljiti slede(e zahteve: otpad se mora transportovati uz minimalne troškove. odnosno industrijski. Otpad se može direktno pretovarivati u ve(e sisteme za dalji transport. vozila za transport otpada moraju biti tako projektovana da se mogu kretati savremenim saobra(ajnicama (autoputevi itd. raspoložive opreme i propisa o zaštiti životne sredine. Savremene tendencije sortiranja (separacije) na izvoru. Ovim postupcima se obezbe9uje bolje iskoriš(avanje svih kapaciteta transporta. opasan i drugi otpad ne(e se smeti deponovati na regionalnu deponiju. što podrazumeva i uklju ivanje u svetske privredne. koje zavisi od tipa pretovara. Savremena vozila su opremljena ure9ajima za sabijanje utovarenog otpada. kapacitet ne sme do(i u suprotnost sa dozvoljenom nosivoš(u vozila i postupci koji se koriste za utovar i istovar vozila moraju biti jednostavni i bezbedni. klani ki. Osnova postupaka pretovara i daljeg transporta je mesto za pretovar. odnosno sva naseljena mesta koja gravitiraju odre9enim opštinama. Vrsta vozila za sakupljanje i transport zavisi od karakteristika otpadaka i rastojanja do sabirnog centra. prihvatljiv istovremeno i sa stanovišta zaštite životne sredine i ekonomije. nakon izdvajanja kvalitetnih materijala. mesta. koja bi u svom sastavu imala posebne odeljke za pojedine komponente otpada. zahteva efikasnije upravljanje otpadom. Nakon uspostavljanja sistema separatnog sakupljanja otpada po vrstama podru je delovanja i organizacije automatski (e se proširiti na sve mesne zajednice (gradske i seoske). Deo ovog otpada sigurno (e na(i svoje mesto u regionalnom sistemu. farmaceutski.). Transfer i transport postaju neophodni kada zbog velikog rastojanja od lokacije nastajanja otpada do lokacije koriš(enja ili trajnog odlaganja. Po dolasku na zadatu lokaciju posude se prazne u vozila pri emu se razlikuje manuelni i automatizovani sistem pražnjenja.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije do druge lokacije za sakupljanje po posebno odre9enoj ruti. nakon detaljnog sagledavanja vrste. U bliskom narednom periodu kao imperativ se name(e razdvajanje otpada po mestu nastanka. Za dalji transport otpada koriste se: motorna vozila (kamioni). odlagati i po potrebi dalje transportovati ili se mogu kombinovati navedeni postupci. nau ne i ekološke tokove. zahtevanog kapaciteta pretovara. U ovom trenutku to se odnosi samo na gradsko podru je opština koje su obuhva(ene sistemom sakupljanja. 45 . Transfer i transport otpada podrazumeva opremu i ure9aje za pretovar otpada iz manjih vozila i posuda za sakupljanje otpada u velike sabirne posude i njihov transport do lokacije za preradu i kona no odlaganje. Nabavno tržište u pogledu regionalnog sistema sakupljanja otpada podrazumeva oblasti sa kojih se otpad i ina e prikuplja. direktan transport vozilima postaje ekonomski neprihvatljiv. prihvatljiv sa stanovišta zaštite životne sredine i sa ekonomskog stanovišta te da bi se morao uzeti u razmatranje i u našim gradovima. saglasno Zakonu. predstavlja sakupljanje od strane gra9ana. medicinski. izbegava se dodatna prerada a otpad se može efikasno sagorevati.

133 234.889 49. 363.044 21.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije 11. Medve9a.851 98. Babušnica Lebane. Surdulica. Aleksinac. Blace Dimitrovgrad. Doljevac. 3. Bela Palanka.374 18. 46 . godine i predstavlja predlog obrazovanja regionalnih centara za upravljanje komunalnim otpadom.596 Koli ina otpada 2009. Planirana mreža regionalnih centara za upravljanje otpadom u južnoj i jugoisto noj Srbiji /12/ R/ B 1. Vladi in Han. Južna i jugoisto na Srbija /13/ Tabela 5.018 229. Trgovište.968 Tabela 5. Bojnik. Ražanj. Kuršumlija. Crna Trava Preševo. Svrljig. 2. Bujanovac. Bosilegrad Ukupan broj stanovnika 2002. Vlasotince. 5. UPRAVLJANJE OTPADOM U JUŽNOJ I JUGOISTO&NOJ SRBIJI Slika 11. Merošina Žitora9a. je napravljena na osnovu dostupnih informacija iz marta 2010. (t/god) 91.617 55. Lokalna samouprava nosilac aktivnosti regionalnog centra Niš Prokuplje Pirot Leskovac Vranje Ostale opštine koje ine regionalni centar Gadžin Han.250 100. 4.

445 949 1.227 10.030 Bela Palanka 13.656 97.084 43.759 Vlasotince 32.908 Dimitrovgrad 10.381 2.432 2.306 1.492 Aleksinac 55.028 1.059 14.413 3.973 902 1.588 Kuršumlija 20.240 1.964 1.647 3.281 Bujanovac 45.956 Pirotski okrug Babušnica 14.767 22.244 1.596 68.172 10.632 2. otpada 2020. Godine /12/ Koli ina otpada Projekcija koli ina Lokalna Broj stanovnika (popis 2009.733 Pirot 61.645 1.872 2.041 205 291 P injski okrug Bosilegrad 8.006 2.322 1. Koli ine komunalnog otpada koji se godišnje proizvede u Srbiji i projekcije 2020.185 Lebane 24.033 Ražanj 10.560 12.460 Svrljig 16.269 3.211 Medve9a 10.045 1.948 35.222 Prokuplje 47.220 1.369 1.429 2.248 2. samouprava 2002.532 14.156 Surdulica 21.546 3.578 17.348 Doljevac 18.094 15.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Tabela 6.661 Merošina 14.385 8.874 2.935 5.402 1.616 Vranje 87.344 1.359 Trgovište 5.) (t) (t) Nišavski okrug Grad Niš 239.389 Gadžin Han 9.284 Vladi in Han 22.995 1.163 7.318 Topli ki okrug Blace 12.222 1.365 3.227 1.427 Leskovac 153.426 Preševo 38.837 586 833 47 .485 Crna Trava 2.024 Jablani ki okrug Bojnik 12.855 Žitora9a 17.623 25.811 62.238 1.174 24.107 10.

Gornje Me9urovo. Mramorski Potok. telefon. Prva Kutina 34%. gradska opština Crveni krst 100%. Vukmanovo. Pasja a. gradska opština Palilula 100%. Vele polje. Ravni do. Gornja Vrežina. Statutom JKP „Mediana“. Berbatovo. Kamenica.Toponica 100%. Paligrace. Leskovik. Prosek i =ukljenik. Radikina Bara. Mramorska 10. POSTOJE@I KAPACITETI RECIKLAŽNE INDUSTRIJE U JUŽNOJ I JUGOISTO&NOJ SRBIJI REGION NIŠ GRAD NIŠ Tabela 7. Paljina.3% Naselja neobuhva ena sakupljanjem otpada Brenica. Vrtište. JKP Mediana je kompanija ija je osnovna delatnost održavanje higijene u gradu Nišu i upravljanje vrstim otpadom i gradskom deponijom. Donja Toponica. Donji Komren 25%. Jasenovik. Donji Matejevac. Bubanj selo 84%. Gornja Studena. Kunovica. G. Supovac. Gornji Matejevac. gradska opština Niška Banja 77%. usvojenim 20. Mezgraja. Rujnik. Cerje. sa aspekta sakupljanja otpada. e-mail Tvr9ava bb. =amurlija. Pasi Poljana 95%. Me9urovo 50%. =amurlija. Lazarevo selo. Donja Trnava. razlikuju se dve grupe 48 . Gornji Komren 60%. Brzi Brod 75%. Ostrovica. Koritnjak. Manastir. podeljena na 30 rejona. Donja Vrežina.612 kao i od 1. Jelašnica 85%. Podaci o obuhva enosti grada Niša uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater JKP "Mediana" Niš Adresa. Gabrovac 72%. Donje Vlase. Hum. =okot 40%.11. Ber inac. D. Niš 018/515-541 cis@jkpmediana. Mal a. Vrelo. Krušce. Trupale. Kravlje. Donja Studena. Medoševac 72%. Se anica. Cela teritorija grada Niša (gradsko i seosko podru je) je. sanitarne i sli ne aktivnosti • 74700 =iš(enje objekata • 37100 Reciklaža metalnih odpadaka i ostataka • 37200 Reciklaža nemetalnih odpadaka i ostataka Trenuno JKP Mediana redovno vrši sakupljanje i odvoz otpada iz doma(instava (kolektivno i individualno stanovanje) i od preduzetnika iji je ukupan broj 75. Mramor.2009. Gornja Trnava. Si(evo 0. Bancarevo. Lalinac. U zavisnosti od posuda za odlaganje otpada. definisane su delatnosti preduze(a i to: • 90000 Odstranjivanje otpadaka i sme(a.rs Naselja obuhva ena sakupljanjem otpada (%) Gradska opština Pantelej 100%. Suvi Do 70%.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije 12. gradska opština Medijana 100%. Rautovo.759 korisnika koji imaju svojstvo pravnog lica. Novo Selo 85%. Oreovac. Nikola Tesla 94%. Miljkovac. Popovac 64%.

Niš TITEKS D.O.0 1 80.5 m3.Aluminijum .0-25.0 92 20.0 710 19.Vre(e 4.000 8.Folija 3. Niš JKP “Medijana”. Pored sakupljanja komunalnog otpada.283 1. sa tendencijom proširenja teritorije prikupljanja. Cevi 3. Niške Banje i još 31 naselja.O.Drvo .PS 49 1. Uslugama odnošenja otpada je u potpunosti pokrivena teritorija grada Niša. uglavnom u centralnom gradskom podrucju. Izdvajanje sekundarnih sirovina je u za etku i realizuje se na slede(i na in: • Sakupljanjem od strane neformalnih sakuplja a sekundarnih sirovina iz uli nih kontejnera • Sakupljanjem od strane neformalnih sakuplja a sekundarnih sirovina romske nacionalnosti • na deponiji “Bubanj” • Organizovanim radom RJ “Reciklažni centar” u okviru JKP “Medijana” Tabela 8.0 4.Gvož9e . Niš NIVES D. regranulat PP i PE 2. godine) prikuplja otpad iz domacinstava iz urbanog dela Grada Niša putem 37. Niš .701 kante zapremine 120 l i 1945 kontejnera zapremine 1. Trenutno JKP Mediana (na osnovu evidencije iz marta 2010.Prijem medicinskog otpada . ukupne zapremine 256 m3.O. Pored ovih sudova JKP Mediana prikuplja otpad i iz 1340 kontejnera zapremine 1.0 282 10. Komunalni vrsti otpad sakuplja se predvi9enom dinamikom (od svakodnevnog do sakupljanja jednom sedmi no) iz oko 3. Sistem sakupljanja otpada ne uslovljava korisnike da vrše razdvajanje otpada na mestu nastajanja.PE (polietilen) .0 13.1 m3. Gadžin Han MIV. Niš “RESOR” D.5 YU KARTON.376 stanovnika.PET ambalaža .Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije rejona: a) rejoni za sakupljanje otpada u kantama i b) rejoni za sakupljanje otpada u kontejnerima. Informativni pregled otkupnih i prodajnih cena i firmi koje se bave prometom sekundarnih sirovina u Gradu Niš i celom Niškom regionu Naziv firme Vrši otkup Karton Papir pisani i ist Arhiva .1 m3 koji su u vlasništvu pravnih lica na teritoriji Grada Niša. Niš JKP “Medijana” – RJ “Recikla9žni centar”.PP (polipropilen) .500 kontejnera sa javnih površina i iz netipiziranih sudova iz doma(instava u zonama individualnog stanovanja.5005. dok 39 seoskih naselja sa 19. U ruralnom delu teritorije koju pokriva JKP Mediana postoji 20 kontejnera zapremine 1.0 . trenutno nije uklju eno u sistem sakupljanja otpada.8 3.1 m3 koji se periodicno prazne u skladu sa rejonizacijom i planom JKP-a. postavljeno je 250 tipskih kontejnera za PET ambalažu od 1 m3 odnosno ukupne zapremine 250 m3 i 57 tipskih kontejnera za metalnu ambalažu od po 4.Otpadno gvož9e Vrši prodaju (prihoduje) Godišnje Cena koli ine (din/kg) (t) 2. na pojedinim lokacijama.O.palete .O.O. i 54 kontejnera od 5 m3.

Staklo Jugo-Impex EER. Opekarski proizvod 4.Otpadno drvo 1.Staklo 3. Proizvodnja uljane baze 1.Otpadno ulje .Elektri ni otpad .1 7. Niš masti . Otpadni sun9er 3.Fiksiri i razvija i . Poliestarsko D.500 1. Prerada otpadnog .500 1.000 1. Niš . Asfalt 3.Bakar 2. Proizvodi od Niš industrijskog otpada – papu e. Bakar .PE 2. Drveni opiljci .Otpad od gvož9a . Niš . Plastika ..O.PVC 1.Industrtijski tekstilni punilo za jastuke otpad 4.Elektro kablovi .300 0. Leže(i policajci SNG Company. Beton PUT INŽENJERING.Otpadni automobilski katalizatori .Otpadne boje i lakovi razre9iva i . Drvo .000 1.Elektronski otpad 1.000 l 105 t 50 t 100 t 500 kg 50 t .0-15.O.500 2.motorno ulje motornog ulja Remol D.Prohrom elici .000 20.Saobra(ajne baze . Niš materijal 2. motorna) .Sve vrste kablova Delinijator 1.Plastika .0001.0 1.Gra9evinski 1.Aluminijum .Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Reciklaža gra9evinskog materijala .0005.500 1.Rabljena ulja (trafo.000 1.Industrijska maziva i Jugo-Impex. … .000 m3 5. EUROMITEKS.Bronza i mesing . Niš 2.5-50 10. Pamu na krpa za sudove 2.Otpadni elektroliti .O.O. Niš . Otpadno drvo NEIMAR PROJEKT. . dekorativni jastuci.000 250 m3 50.Drveni opiljci 2.Otpadni antifriz 50 200.

Aleksinac “STRATO PLUS” D.Mesing . Na deponiji se ne vrši mehanizovan predtretman otpada u smislu odvajanja reciklabilnih materijala. Na deponiji postoji sto na jama za tretman uginulih životinja i mesnih preradjevina. Ne postoji vaga za merenje pristiglog otpada.O. ru no i delimi no sortiranje otpada i sekundarnih sirovina vrši se na samom telu deponije. Ne postoje ta ni podaci o koli inama i sastavu otpada jer se ne vrši merenje odloženog otpada.gvož9e . podaci su mereni samo u jednoj sezoni što ne daje realnu sliku o prose nim koli inama i sastavu pa se ove vrednosti ne mogu smatrari meritornim. Ne postoje kanali za odvod atmosferskih voda . plastike i metalnog otpada.Bakar . po proceni kontrolnih lica na deponiji koji su prisutni 24 h dnevno. Opština Niš. Opština Doljevac i 23..O. preko koga se razastire i sabija sloj inertnog materijala u slojevima od oko 0.08 ha. ne vrši se prikupljanje i precišcavanje procednih voda. KP ''Bubanj''. opremljena je potrebnom komunalnom infrastrukturom.000 Gvož9e Aluminijum 1.25 ha. Grubo. Merošina . Aleksinac “Kuzman” D. Na preostalih 50% kompleksa je formirano telo deponije.000 500 18 80 30 ‘”Maksi-Co.Otpadno gvož9e . Zatvorene površine nisu rekultivisane. na preko 80% otkupljenog dela (gde su rešeni pravno-imovinski odnosi). DENI PET. Tehnologija odlaganja otpada je slojevito razastiranje i delimicno sabijanje slojeva i prekrivnog sloja inertnog materijala (šut i zemlja). Aleksinac “FEROS” D. izuzev dela tela deponije. Pravno-imovinski odnosi nisu regulisani na oko 50% zaokruženog kompleksa. U toku 2003.30 – 0.Otpadni bakar 80. Tako isplanirani i nabijeni slojevi ine visinu ukupnog sloja od 30 m'. je ostvaren promet od 120 t PET ambalaže a 2009. vec se otpad registruje u m3. Reciklažni centar se nalazi u ulici Ivana Milutinovica u Nišu kao deo kompleksa JKP Mediana.5 ha.50 m' sa nabijanjem buldožerom. sakupljene PET ambalaže. Bor DENI KOMERC. od ega skoro 8 ha pripada KP ''Curlina''.O. sa površinom (u državnom vlasništvu) od 5.50 m'. koji se nalazi na teritoriji i KO Niš i KO Doljevac.” D.O. RJ poseduje balirku (presu) ORWAK 5070 HDC sa radnim pritiskom od 200bara i mlinom za PET maksimalnog kapaciteta 300 kg/h. ne postoji sistem za otplinjavanje. Svi 51 . Kabasti otpad se odlaže u posebno odredjenim podru jima..Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije . sada Opština Palilula.O. Procene su uglavnom na bazi zapremine vozila za transport otpada ali zapunjenost vozila varira zavisno od vrste i gustine sakupljenog otpada tako da ti podaci se ne mogu smatrati ta nim.Otpadni aluminijum . Na deponiji se nalazi radionica za popravku kontejnera i izradu metlica za cišcenje gradskih površina. Tokom 2008 god.. godine izvršena je kona na eksproprijacija zauzetog zemljišta deponije. Deponovanje otpada vrši se u slojevima otpada od 0. Deponija nije ogradjena.PP (polipropilen) PE i PP kese U okviru JKP Mediana posluje i radna jedinica Reciklažni centar koja se bavi prometom sekundarnih sirovina: ambalažnog otpada. godine. metala..O. Upravna zgrada koja se nalazi na lokaciji deponije.PE (polietilen) .O.O. Prostire se na površini od 31. Tako9e. što se odvozi van deponije. promet od 80 t PET ambalaže. Deponija je u eksploataciji od 1967. Lokacija gradske deponije je na lokalitetu Bubanj. 6 km od centra Grada. gde se vrši odvajanje: papira.Otpadni akumulatori .

Radevce. pijacna usluga i grobarske usluge. Greja . Donje Suhotno. E-mail Naselja koja nisu obuhva ena sakupljanjem otpada 52 . Deligrad. Gornja Šeš anica. Pr(ilovica. Dobrujevac. Si(ina. godine redovno vršilo evakuaciju otpada iz 5. Porodin. Dašnica. Delatnost JKP-a obuhvata: održavanje cistoce. Vakup i Žitkovac (celo naselje). fax: 018/804-034 Doneta je odluka o jkpkomusl@neobee. Trenutno se evakuacija vrši iz Aleksinca. naselja Žitkovac i naselja Vakup. Gredetin. Prikupljanje i evakuacija otpada vrši se i sa javnih površina u navedenim naseljima kao i sa obala Bovanskog jezera posebno u toku letnje sezone. Ljupten. Vitkovac. Aleksinac. godine donela Odluku o pristupanju sanaciji postoje(e gradske deponije u Nišu. otpad može odlagati još veoma kratak period. Rsovac. Prekonozi. Vukašinovac. Kraljevo. ne duži od tri godine. Vukanja. 60. Veliki Drenovac. Koprivnica. Lipovac. Skupština Grada je na sednici održanoj 26. Gornji Ljubeš. Donja Peš anica. Beli Breg. Vrelo. Tešica. uz primenu tehnicko-tehnoloških rešenja. Draževac. Šuri(. Crna Bara. Donji Ljubeš.348 doma(instava i 633 privredna subjekta sa teritorije grada Aleksinca. Glogovica.12. OPŠTINA ALEKSINAC Tabela 8. gradskog zelenila. godine donošenjem Odluke o dopuni Odluke o komunalnom uredenju. Drenovac. Korman. JKP ''Komunalne usluge“ je do 2007. Krušje. Kulina. M. =ukurovac. što trenutno iznosi oko 6. blizu postoje(e. Gornji Adrovac. Lo(ika. Lužane. Rutevac. Bankovac. Mozgovo. Podaci o obuhva enosti opštine Aleksinac uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater JKP "Komunalne usluge" Aleksina ki Bujmir. naselja Aleksina ki Rudnik i dela naselja Žitkovac. Trnjane.2% stanovnika Žitkovac. Jakovlje. Bovan.2003. a od 2007. služba za organizovano hvatanje pasa i ma aka lutalica i prikupljanje PET ambalaže. Donji Adrovac. Prugovac.6% 018/804-510 stanovnika opštine. U toku godine se kontinuirano. Nozrina. Jasenje. teritorija sa koje (e se vršiti evakuacija proširena je na naselja Kraljevo. =esta. Kapacitet deponije u Aleksincu je ograni en pa nije mogu(e pove(ati broj korisnika. Kamenica. Golešnica. Aleksina ki 18220 Aleksinac rudnik i Vakup 33. telefon. i treba izgraditi novu sanitarnu deponiju. ime bi bilo obuhva(eno 39. Stanci. Adresa. Postojecu deponiju treba hitno sanirati i zatvoriti u skladu sa pozitivnim doma(im i EU propisima. 66. Gornji Krupac. Moravski Bujmir.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije kapaciteti postojece lokacije su gotovo iscrpljeni i na lokaciji se. Loznac. Proširenje teritorije sa koje se prikuplja otpad mogu(e tek kad se formira regionalna deponija.8%. Katun. Bradarac. naselja Aleksina ki Rudnik. Gornje Suhotno.000 doma(instava i oko 800 privrednih subjekata. Srezovac. Belja. Stublina. Moravac. Subotinac. Bobovište. u Naselja obuhva ena sakupljanjem otpada (%) Knjaza Miloša 29. Donji Krupac.net proširenju na Žitkovac i Kraljevo. sa svim zakonski propisanim merama zaštite životne sredine.4%. Vr(enovica.

Sistem sakupljanja otpada ne uslovljava korisnike da vrše razdvajanje otpada na mestu nastajanja. prosecna dnevna koli ina nesabijenog otpada koji se doveze na deponiju je 25 do 30 m3. Lokacija deponije definisana je Generalnim urbanisti kim planom Aleksinca usvojenim 1987.O.O. 21 u Aleksincu.500 netipiziranih kanti zapremine do 140 l.1 m3 (180 u urbanom delu opstine i 10 u ruralnom delu).O. Deponija vrstog komunalnog otpada ''Lutvina esma'' u blizini naselja Aleksina ki Rudnik prema kategorizaciji lokacija deponovanja datoj u Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom sa programom približavanja EU.. Aleksinac “STRATO PLUS” D.O. Presa je smeštena u delu prostora (20 m2) bivšeg autoservisa u ulici 22.10 hektara.. spada u kategoriju K4 (zvani ne deponije – smetlišta koja ne ispunjavaju ni minimalne mere zaštite. U pomenutom delu objekta se vrši sortiranje i presovanje PET ambalaže dok se betonski plato od oko 30 m2 koristi za smeštaj balirane ambalaže.O. zatvoriti i rekultivisati).Mesing .Bakar . iz 190 kontejnera zapremine 1. Na deponiji se buldožerom vrši razastiranje.5-2 JKP '' Komunalne usluge'' Aleksinac takodje poseduje univerzalnu vertikalnu presu balirka ''Tehnix'' UVPB .500 m3 ili oko 2. u podru ju zvanom „Lutvina esma’’. Informativni pregled otkupnih i prodajnih cena firmi koje se bave prometom sekundarnih sirovina /20/ Naziv firme “Maksi’Co. Aleksinac “FEROS” D. Delimi no je ogra9ena ži anom ogradom. Komunalni vrsti otpad sakuplja se predvi9enom dinamikom (od svakodnevnog do sakupljanja jednom sedmi no) iz oko 3.D. a posredno na put E-75 Beograd – Niš. Aleksinac “Kuzman” D.O. Otpad se prikuplja oko 250 radnih dana godišnje. dok se samo smetlište gde se vrši odlaganje otpada prostire na površini od oko 2 hektara. ta nije izme9u autoputa E-75 Beograd – Niš i lokalnog puta za rudnik uglja.Gvož9e . sabijanje i prekrivanje slojem zemlje. 1 kontejnera zapremine 7 m3 i 67 kontejnera za PET ambalažu ukupne zapremine 67 m3. Trenutna popunjenost površine tela deponije iznosi preko 90%. sprovodi uklanjanje otpada sa divljih deponija. koje su popunjene i koje treba odmah sanirati.3 m3. 4 km severozapadno od grada.. Ukupna koli ina otpada koja se deponuje u toku godine je oko 7. Bor “SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU” A. Generalnim planom Aleksinca (koji je usvojen 2005.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije obimu koji odgovara mogu(nostima Opštine i JKP. 53 .10 zapremine 0..O. Greja Vrši otkup Vrši prodaju (Prihoduje) Godišnje koli ine (t) Cena (din/kg) .500 tona.”D. Gradska deponija se nalazi na padini brda Breg. godine.. decembra br. godine) predmetna lokacija potvr9ena je kao deponija. Prema podacima nadležnog JKP-a.O. iz 23 kontejnera zapremine 5 m3. Navedena deponija je površine 4.Stakleni krš Neograni ene 1. Ista je neposredno oslonjena na put R-214. Izdvajanje sekundarnih sirovina je ekstenzivno i realizuje se na sledeci nacin: • Sakupljanjem od strane neformalnih sakuplja a sekundarnih sirovina iz uli nih kontejnera • Sakupljanjem od strane neformalnih sakuplja a sekundarnih sirovina uglavnom romske nacionalnosti na smetlištu Tabela 10.

MZ Burdimo. pove(anje broja glodara i ptica. MZ Popšica. • =uvarska kuca i rampa. telefon. pijezometra za kontrolu kvaliteta otpadnih voda. mada je poznato da prema nacionalnim propisima i propisim EU nije dozvoljeno zajedni ko odlaganje tih vrsta otpada. sakupljanja i transporta otpada. Sadašnje stanje ukazuje na to da (e eksploatacija deponije na takav na in biti mogu(a još najviše dve godine. poljoprivrede. iš(enja javnih površina i stambene delatnosti. rasejavanje otpada po susednim parcelama. Na napred navedenoj lokaciji je u višegodišnjem periodu odlagan otpad mešovitog sastava. gra9evinski otpad. OPŠTINA SVRLJIG Tabela 11. 54 . odnosno zajedno organski i neorganski otpad. školskih ustanova. zdravstvenih ustanova. Svrljig 018/821-046 e-mail: jkspsvrljig@ptt. MZ Slivje. • Hidrant.200 domacinstava i oko 80 privrednih subjekata. Organizovanim sakupljanjem otpada u opštini je pokriven samo Svrljig i to 100% gradske populacije što trenutno iznosi oko 2. MZ Izvor. Nisu sprovedene nikakve aktivnosti u cilju smanjenja koli ine i zapremine otpada. Odlaganje otpada vrši JKP “Komunalne usluge“ Aleksinac svakodnevno prema slobodnom prostoru na deponiji uz razastiranje i prekrivanje zemljom jednom u dve do tri nedelje buldožerom marke TG 90. održavanja groblja i javnog zelenila. godine ''Elaborat sanacije i rekultivacije postojeceg smetlišta u Aleksincu'' i ''Prethodnu analizu uticaja sanitarne deponije u Aleksincu''. MZ Bu um. Na deponiji je odlagan otpad iz doma(instava. industrije. klani ne industrije. što je dovelo do niza propratnih pojava kao što su stvaranje požara i dima. MZ Guševac. MZ Prekonoga. MZ \urinac. MZ Lozan. Ugradena su 3. Lokalnim ekološkim akcionim planom opštine Aleksinac (usvojen 2006) predvi9ena je izrada projektne dokumentacije za sanaciju i rekultivaciju i proširenje deponije po sanitarnim uslovima za potrebe opštine Aleksinac do po etka rada Regionalne sanitarne deponije. MZ Radmirovac. MZ Šljivovik. E-mail Radetova br. tako da gradnja sanitarne deponije nije mogu(a. MZ Željevo. MZ Gulijan. Od tog broja petoro stalno zaposlenih radnika radi na sakupljanju otpada. opasan i bezopasan otpad. • Vodovodni priklju ak. MZ Vlahovo. Podaci o obuhva enosti opštine Svrljig uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater JKSP "Svrljig" Adresa.rs Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Gradsko naselje Svrljig 85% Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada MZ Beloinje. a 1997. U opštini Svrljig postoji samo jedno Javno komunalno-stambeno preduzece „Svrljig“ koje se bavi pružanjem usluga iz oblasti vodovoda i kanalizacije.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Institut ''Kirilo Savi('' DD Beograd uradio je 1996. 27. MZ Lukovo. Ukupan broj zaposlenih u JKSP Svrljig je 46 stalno zaposlenih i 7 na odre9eno vreme. negativan vizuelni aspekt itd. godine ''Regulacioni plan kompleksa sanitarne deponije vrstog komunalnog otpada za grad Aleksinac'' koji su kao dokumenti prevazi9eni jer je skoro kompletan prostor na kome je predvideno formiranje sanitarne deponije (u produžetku tada postojeceg smetlišta) korišcen za deponovanje otpada. • Telefonski priklju ak. Na gradskoj deponiji nalaze se slede(i infrastrukturni objekti: • Elektri ni priklju ak sa rasvetom.

E-mail Partizanska 68 37215 Ražanj. što se odnosi na mesnu zajednicu Ražanj (obuhva(enost MZ Ražanj 100%). Rujište. Postoji priklju ak na javni put.000 kom. Prose na dnevna koli ina otpada koja se generiše je oko 8 m3. Skorica. Šetka. a u sezoni eš(e. U opštini se ne vrši promet sekundarnih sirovina. na postoje(oj deponiji.) i kontejnera 1. U skladu sa kategorizacijom lokacija deponovanja datoj u Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom sa programom približavanja EU. Sakupljanje sme(a. Ma9ere. Vitoševac. Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Varoš. Ure9ivanje i održavanje parkova.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Jedinica za iznošenje otpada u okviru JKSP Svrljig. Podgorac. Pretrkovac. Stari Bra in. JKSP „Svrljig“ ne vrši odgovaraju(a merenja koli ina otpada po vrsti otpadnog materijala. Na osnovu dokumentacije o sanaciji gradske deponije Svrljig (Glavni projekat sanacije gradske deponije u Opštini Svrljig – PRVA FAZA). iz kanti (1. nakon sanacije. zelenih i rekreativnih površina 4. godine i iz godine u godinu koli ina otpada na godišnjem nivou je sve ve(a. Prema podacima nadležnog JKP-a. starih stvari i otpadaka 3. Delatnost JKP “Komunalac’’ obuhvata: 1. Pardik. U seoskim podru jima ne postoji organizovano prikupljanje komunalnog otpada. Deponija je površine 1. Jednom mese no traktor guseni ar TG 110 u vlasništvu JKSP-a. Trenutno se odlaganje komunalnog otpada iz grada Svrljiga vrši na lokaciji “TijovacMacka glava”. =ubura. mo(i (e se deponovati otpad još 30 godina. Novi Bra in. Crni Kao. Proizvodnju i distribuciju vode 2. Maletina. Vitoševac. što iznosi 3%. Nije prisutan ni jedan oblik obrade otpadnog materijala. Podaci o obuhva enosti opštine Ražanj uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater JKP ''Komunalac’' Ražanj Adresa. Na poslovima sakupljanja i transporta otpada trenutno je angažovano 5 radnika. Deponija se nalazi pored regionalnog puta Svrljig – Knjaževac. Ma(ija.8 ha sa mogu(nošcu proširenja na 5. Ure9ivanje gra9evinskog zemljišta 5. Nema uvarske službe. u zavisnosti od potreba. telefon. Poslon. Cerovo. zatvoriti i rekultivisati).000 m3. U odnosu na površinu iznosi 97%. Praskov e. Ograda oko deponije postoji. u skladu sa usvojenom dinamikom na nivou JKSP-a. Organizovano odlaganje otpada na toj lokaciji vrši se još od 1980. Smilovac. U odnosu na ukupnu površinu Opštine Ražanj. Pogrebne i prate(e usluge 55 . vrši planiranje po postoje(em sloju otpada na komunalnoj deponiji. U odnosu na broj stanovnika. Grabovo. Sistem sakupljanja otpada ne uslovljava korisnike da vrše razdvajanje otpada na mestu nastajanja. 037/841-116 Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Opština Ražanj je organizovanim prikupljanjem komunalnog vrstog otpada obuhva(ena sa 10% od ukupnog stanovništva.1 m3 (51 kom. koje su popunjene i koje treba odmah sanirati. obavlja poslove iznošenja ku(nog otpada po programu koji obuhvata svaku ulicu u naselju i to tokom godine jednom nedeljno. Lipovac. 260 radnih dana godišnje. prose na dnevna koli ina nesabijenog otpada koji se doveze na deponiju varira u toku godine i pove(ava se u periodu sezone. iznosi 90%.). ve( svako doma(instvo samostalno istovaruje otpad.77 ha i trenutnom zapreminom otpada od 24. OPŠTINA RAŽANJ Tabela 12. deponija “Tijovac” spada u kategoriju K4 (zvani ne deponije – smetlišta koja ne ispunjavaju ni minimalne mere zaštite. 5 dana nedeljno tokom cele godine tj.

Dudulajce. iz 31 kontejnera zapremine 1. Arbanasce. duga ka je oko 300 m. u skladu sa usvojenom dinamikom na nivou JP-a. prose na dnevna koli ina nesabijenog otpada koji se doveze na deponiju varira u toku godine. Balajnac. sakupljanja i odvoženja otpada trenutno je angažovano 8 radnika. Deponija je izduženog oblika. Sistem sakupljanja otpada ne uslovljava korisnike da vrše razdvajanje otpada na mestu nastajanja. ali zbog kašnjenja izgradnje regionalne deponije ista se ureduje i svrstava u kategoriju K3. Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Azbresnica. 18252 Merošina 018/ 891-400 Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Merošina. odnosno dolinu jaruge uz lokalni put Ražanj .suve doline.0 ha. JP „Komunalac“ ne vrši odgovaraju(a merenja koli ina otpada po vrsti otpadnog materijala. Lepaja.000 m3. Ukupna pokrivenost stanovnika opštine evakuacijom otpada je 13. Kostadinovac. 56 . deponija opštine Ražanj svrstana je u kategoriju K4. Na poslovima administriranja.Lipovac. Krajkovac. Obla insko Jezero. Gornja Rasova a. Bali evac. Deponovanje se uglavnom vrši centralno. Gradište. Prema Nacionalnoj strategiji.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Osniva JP Komunalac je Opština Ražanj i u radnom odnosu je 18 stalno zaposlenih radnika. Otpad se prikuplja po odredjenoj dinamici iz oko 400 netipiziranih kanti zapremine do 140 l. Trenutna popunjenost površine tela deponije iznosi preko 90%. Debljina sloja odloženog otpada je razlicita i kre(e se do 4. Na osnovu dokumentacije o sanaciji gradske deponije Ražanj. Jovanovac. ali još nije oformljena gra9evinska parcela niti izvršena prenamena zemljišta.1 m³ i 15 kontejnera za PET ambalažu ukupne zapremine 16. Podaci o obuhva enosti opštine Merošina uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater Direkcija za izgradnju opštine Merošina Adresa. Batušinac. ime se omogu(ava njeno korišcenje do po etka rada regionalne deponije. Donja Rasova a. Ukupna koli ina otpada odloženog u prethodnom periodu je procenjena na oko 5. Aleksandrovo 7 %. OPŠTINA MEROŠINA Tabela 13. Bu i(. zemljište. Vlasni ki odnosi nad zemljištem deponije nisu rešeni tj. koja je u periodima obilnih kiša podložna buji nom toku padavinskih voda.5 m³. nakon sanacije. Svi zaposleni su po potrebi angažovani na administrativnim ili tehni kim poslovima evakuacije i deponovanja otpada. na lokaciji smetlišta je otkupljeno. Organizovanim sakupljanjem otpada u opštini je pokriven samo Ražanj i to oko 90% populacije samog mesta što trenutno iznosi oko 460 doma(instava i oko 40 privrednih subjekata. Ovaj prostor. Trenutno se organizovana evakuacija otpada vrši samo iz Ražnja. Jugbogdanovac. 5 dana nedeljno tokom cele godine. dok je širina promenljiva i kre(e se od 20 100 m.00 m. Brest. Deponija je formirana u uzvodnom delu jaruge . telefon. Nisu sprovedene nikakve aktivnosti u cilju smanjenja koli ine i zapremine otpada. E-mail Cara Lazara 21.5%. udaljen od Ražnja oko 2 km se za ove potrebe koristi oko desetak godina i veli ine je oko 2. odnosno u periodu do 5 godina.Konvaluk. Dešilovo. moci (e se deponovati otpad u projektnom periodu od još 10 godina. na postoje(oj deponiji. Dev a. Za potrebe odlaganja komunalnog otpada Javno preduzece "Komunalac" iz Ražnja koristi lokalitet "Lipovac". Prema podacima nadležnog JP-a. odnosno 260 radnih dana godišnje. Delimi no je ogra9ena ži anom ogradom. tako da se deponija povremeno ravna. odnosno prose no oko 60 m. Biljeg. Dnevna koli ina otpada koja se generiše kre(e se od 5 do 8 m3. Postoje(a dokumentacija o sanaciji gradske deponije Ražanj sugeriše da upravljanje otpadom u budu(em periodu treba biti okrenuto ka regionalnom udruživanju. a materijal se naknadno razastire buldožerom. površine oko 2 ha.

Aleksandrovo. „25“ Maj 65 %. Prose na dnevna koli ina otpada koja se generiše je oko 5 m3. deponija u Merošini spada u kategoriju K4 (zvani ne deponije – smetlišta koja ne ispunjavaju ni minimalne mere zaštite i koje treba odmah sanirati. Sistem sakupljanja otpada ne uslovljava korisnike da vrše razdvajanje otpada na mestu nastajanja. Trenutno se odlaganje komunalnog otpada iz Merošine vrši na lokaciji koja se nalazi 3 km. 3 dana nedeljno tokom cele godine. JP „Direkcija za izgradnju opštine Merošina“ ne vrši odgovaraju(a merenja koli ina otpada po vrsti otpadnog materijala i nema podatke o tome. Šainovac. Ukupan broj zaposlenih u Javnom preduze(u „Direkcija za izgradnju opštine Merošina“ je 35 stalno zaposlenih radnika. iz nekategorisanih kanti (245 kom. stambenih zgrada u društvenoj i privatnoj svojini. iz kanti zapremine 210 l i iz kontejnera 1.1 m³ (15 kom. Nema uvarske službe. Prema podacima nadležnog JKP-a. Na poslovima sakupljanja i odvoženja otpada trenutno je angažovano 3 radnika kojima su pridružena još 2 radnika po ugovoru. Mramorsko brdo i naselje Obla insko jezero gde se trenutno sakuplja otpad od oko 550 domacinstava (manje od 15% stanovništva Opštine) i oko 10 privrednih subjekata. Knežica. Jedinica za iznošenje otpada u okviru JP „Direkcija za izgradnju opštine Merošina“. sme(a. Podaci o obuhva enosti opštine Doljevac uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater JKP "DOLjEVAC" Doljevac Adresa. 018/810-327 Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Pukovac.). Padina. Orljane.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Obla ina. Doljevac. Perutina. odnosno 156 dana/god. =apljinac. transporta i deponovanja komunalnog otpada na podru ju Opštine Merošina. Postoji priklju ak na javni put. =e ina. Mramorsko brdo 93%. Mekiš. u skladu sa usvojenom dinamikom na nivou JP-a. E-mail Doljevac. se bavi pružanjem usluga “iznošenja. godine. U ve(ini seoskih podru ja ne postoji organizovano prikupljanje komunalnog otpada. telefon. Surlina. kao i poslovnih zgrada i prostorija u Merošini i naselju ’’Obla insko jezero“.sakupljanjem od strane neformalnih sakuplja a uglavnom romske nacionalnosti sekundarnih sirovina iz uli nih kontejnera i na smetlištu. Rusna 35 %. Nije prisutan ni jedan oblik obrade otpadnog materijala.300 m2 sa trenutno ispunjenim kapacitetom od 25-30%. Organizovano odlaganje otpada na toj lokaciji vrši se još od 1970. =ubura. 57 . Javno preduze(e „Direkcija za izgradnju opštine Merošina“ koje je osnovano odlukom Skupštine Opštine Merošina.). Belotinac. zatvoriti i rekultivisati). Klisura. prose na dnevna koli ina nesabijenog otpada koji se doveze na deponiju varira u toku godine i pove(ava se u periodu sezone. Rožina. ve( svako doma(instvo samostalno istovaruje otpad. Ograda oko deponije ne postoji. godine SO Merošina prihvatila je ponudu niškog JKP Mediana o vršenju usluge sakupljanja. južno od Merošine. obavlja poslove iznošenja ku(nog otpada periodi no po programu. U opštini Merošina. Deponija je površine 4. Izdvajanje sekundarnih sirovina je ekstenzivno i realizuje se na slede(i na in . Šarlinac. drugih otpadaka i fekalija sa javnih površina i dvorišta. OPŠTINA DOLJEVAC Tabela 14. Ko ane. U skladu sa kategorizacijom lokacija deponovanja datoj u Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom sa programom približavanja EU. Brest. Organizovanim sakupljanjem otpada u opštini su pokrivena naselja Merošina. deponovanja. A 2009.

Taskovi(i.1 m³ (93 kom.3% stanovništva (13 od 16 naselja) što trenutno iznosi oko 4. Jedinica za iznošenje otpada u okviru Javnog komunalnog preduzeca Doljevac. pružanje komunalnih usluga gra9anima i obavljanje drugih poslova u oblasti javne higijene u Gadžin Hanu. Prose na godišnja koli ina otpada koja se generiše je oko 14. Koprivnica. Mali Kr imir. kanti (1 000 kom. JKP „Doljevac“ ne vrši odgovaraju(a merenja koli ina otpada po vrsti otpadnog materijala. Šebet U oblasti komunalnih delatnosti u Gadžin Hanu posluje Javno preduze(e „Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti“. Uslugom organizovanog sakupljanja otpada u opštini je pokriveno i oko 150 privrednih subjekata. =agrovac. 58 . U seoskim podru jima takodje postoji organizovano prikupljanje komunalnog otpada. iš(enje i održavanje ulica i postoje(e kanalizacione mreže. Veliki Kr imir. prose na dnevna koli ina nesabijenog otpada koji se doveze na deponiju varira u toku godine. Gornje Vlase. Sem e. Odlaganje sakupljenog komunalnog otpada iz opštine Doljevac. Novo Selo. Organizovanim sakupljanjem otpada u opštini je pokriven je Gadžin Han i još 22 naselja u opštini (od ukupno 34 naselja) sa 9. Gornji Barbeš. Mali Vrtop. Duga Poljana. Prema podacima nadležnog JKP-a. Jagli je. 018/861-274 direkcija@gadynhan. Toponica. Kaletinac.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije U oblasti komunalnih delatnosti u Doljevcu posluje Javno komunalno preduze(e Doljevac.300 m³. Selija.). iz kontejnera 1. telefon. Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Gare. Li je. Marina Kutina. odnosno 260 radnih dana/god. koje zapošljava 38 radnika i izme9u ostalih aktivnosti vrši delatnosti iš(enja i održavanja ulica. ure9enje slobodnog prostora i zelenih površina. 5 dana nedeljno tokom cele godine. Gadžin Han. pružanje komunalnih usluga gra9anima i obavljanje drugih poslova u oblasti javne higijene u Doljevcu i ostalim naseljima u Opštini. Donji Dušnik. sakupljanja i odvoženja otpada trenutno je angažovano 25 radnika u skladu sa usvojenom dinamikom na nivou JKP-a. Dukat.) i kontejnera 1. Miljkovac. Sopotnica. Miloša Obili(a bb. Pokrivenost naselja i sela je 60%. U opštini se ne vrši promet sekundarnih sirovina. OPŠTINA GADŽIN HAN Tabela 15. E-mail Gadžin Han. Krastav e. Gornje Dragovlje.330 stanovnika što predstavlja oko 89% populacije opštine.880 doma(instava i oko 700 privrednih subjekata. administriranja. Na poslovima organizacije.1 m3 postavljenih na pojedina nim lokacijama u okolnim naseljima. osnovano 1993. Sistem sakupljanja otpada ne uslovljava korisnike da vrše razdvajanje otpada na mestu nastajanja. održavanje uli ne rasvete u naseljima. Vilandrica. Ravna Duzbrava. Podaci o obuhva enosti opštine Gadžin Han uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater JP Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti opštine Gadžin Han Adresa. Organizovanim sakupljanjem otpada u opštini je pokriveno je 92. održavanje grobalja. obavlja poslove iznošenja ku(nog otpada po programu iz nekategorisanih posuda. 018/861-271. god. Ovsinjinac. nadležno JKP vrši na gradskoj deponiji u Nišu.rs Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Veliki Vrtop. Sklopljene ugovore sa JKP trenutno ima 2500 doma(instava i oko 117 privrednih subjekata. koje zapošljava cetrdeset radnika i poseduje mehanizaciju za obavljanje delatnosti: održavanje lokalnih i nekategorisanih puteva za normalno odvijanje saobra(aja.

je dobrovoljno. • Društveno . obavlja poslove iznošenja ku(nog otpada po programu koji obuhvata 23 naselja u opštini i to dva puta nedeljno iz kontejnera zapremine 1. U opštini se ne vrši promet sekundarnih sirovina. naro ito reciklažom. osnovano na neodre9eno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti zaštite životne sredine. razvoj i sprovo9enje mera za ja anje partnerstva izme9u javnih i privatnih preduze(a u sektoru upravljanja otpadom. u odnosu na delatnost kojom se bavi sadrži 3 osnovna 59 .Klaster ’’RECIKLAŽA JUG’’ – Niš /21/. obrazovanja i pove(anja uticaja javnog mnjenja. • Javno–Privatno partnerstvo: Definisanje. sakupljanja i tretmana otpada i obezbe9enje funkcionalne i ažurirane baze podataka o reciklaži na regionalnom nivou. godine u Nišu. poboljšanje položaja i zaštita prava marginalizovanih društvenih grupa. /21/. • Ponovno koriš(enje i recikliranje otpada: Podrška u razvijanju tehni kih rešenja i ekonomskih mehanizma za u eš(e svih subjekata u sistemu odvojenog sakupljanja reciklabilnog otpada. 5 dana nedeljno tokom cele godine. • Uticaj na životnu sredinu i društveno okruženje: zaštita i unapre9enje stanja životne sredine iskoriš(avanjem vrednosti otpada kao sekundarne sirovine u procesima upravljanja otpadom koji se baziraju na doma(em zakonodavstvu.o.odgovorno poslovanje: uspostavljanja viših standarda življenja. Na poslovima sakupljanja i odvoženja otpada trenutno je angažovano 3 radnika u skladu sa usvojenom dinamikom na nivou JP-a.1 m³. 260 dana/god. nadležno JP vrši na gradskoj deponiji u Nišu. nevladino i neprofitno udruženje.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Jedinica za iznošenje otpada u okviru Javnog preduzeca „Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti“.o. JUGO-IMPEX d. u opštini Gadžin Han. selekcije i ponovnog koriš(enja. Misija Udruženja je: razvoj i ja anje regionalne saradnje u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja objedinjavanjem aktivnosti privrednih subjekata koji se bave upravljanjem otpadom. Prema podacima nadležnog JP-a. godine po inje sa otkupom i recilkiranjem otpadnog materijala. promocija recikliranja. 1994. na teritoriji jugoisto ne Srbije. Sistem sakupljanja otpada ne uslovljava korisnike da vrše razdvajanje otpada na mestu nastajanja. osnovano je 1990. Stvaranje uslova za razvoj mikro i malih preduze(a u ovoj oblasti. uz održavanje profitabilnosti kompanije. Danas. prose na dnevna koli ina nesabijenog otpada koji se doveze na deponiju varira u toku godine i pove(ava se u periodu sezone. Specifi ni ciljevi udruženja su: • Minimizacija otpada: Smanjiti koli ine otpada po stanovniku koje treba odložiti na deponiju. Udruženje . najboljim dostupnim tehnikama i primerima dobre prakse razvijenih zemalja. ponovnom koriš(enju ili njegovom tretmanu. Prose na dnevna koli ina otpada koja se generiše je oko 6 m3. • Razvoj javne svesti: Uspostavljanje i razvoj programa i sistema informisanja. Odlaganje sakupljenog komunalnog otpada iz opštine Gadžin Han. Javno preduze(e „Direkcija za izgradnju i komunalne delatnosti“ ne vrši odgovaraju(a merenja koli ina otpada po vrsti otpadnog materijala. Od ukupno 175 kontejnera koji su raspore9eni u 23 naselja u opštini 42 se nalaze u Gadžin Hanu. za ljude u i van kompanije. • Nadzor i kontrola: Uspostavljanje i razvoj kontinualnog nadgledanja sekundarnih sirovina i posebnih tokova otpada (koli ina i sastav otpada). zagovaranje zdravstvene i socijalne zaštitu individualnih sakuplja a sekundarnih sirovina. Od po etka osnovna delatnost privrednog društva je bio promet obojenim metalima. • Obuka: Uspostavljanje i razvoj specijalnih programa obuke i ja anje kapaciteta lanica klastera.

Jugo-Impex d. Osnovna delatnost je reciklaža obojenog metala i svih vrsta plastike. koriste(i najsavremeniju tehnologiju i mašine za preradu. reciklažu freona i ulja iz rashladnih ure9aja.o.o. Od 2007 poseduje sertifikat ISSO 9001.E. separator kapaciteta 500t mese no. Jedna od primarnih delatnosti privrednog društva Jugo-Impex d.o. efikasan i društveno odgovoran proces.. Sekundarna delatnost preduze(a je prodaja toplo valjanih limova iji je proizvodja eli ana iz Makedonije Maxst steel. Jugo-Impex d. vodeni sistem HERBOL za odvajanje 2 vrste plastike. elektrostati ki sistem HAMOS jedan od najsavršenijih sistema za najfinije odvajanje metala od plastike. koji vam omogu(ava da knjigovodstveno otpišete amortizovanu EE opremu. Kao preduze(e koje se bavi otkupom i reciklažom sekundarnih sirovina još od 1994. Sara9ujemo sa individualnim sakuplja ima. gvož9a. osnovan je 2003. je kompanija posve(ena o uvanju sredine u kojoj živimo ve( 20 godina. Niš je otkup sekundarnih sirovina. Na vaš poziv dolazimo na nazna enu adresu i uklanjamo sve neispravne ili zastarele ure9aje koji vam više nisu potrebni. god u Aleksincu. sve vrste elektronskog otpada uklonimo iz prirode. sreder i dve prese za baliranje. postaje sve ve(i prioritet u svetu i kod nas. kroz siguran. kablova i monitora. U sastavu reciklažnog centra je postrojenje za preradu otpadnih kablova. preduze(ima i lokalnim samoupravama. se bavi reciklažom a posebnu pažnju poklanja zaštiti životne sredine i kao rezultat toga 90% proizvoda proizvodi od recikliranog PVC I PE materijala. – Niš /21/.o. Mašinski park ine 3 seckalice. U pogonu se na jednom mestu od recikliranog mateijala dobija nov 60 . Maksi co je jedan od najve(ih izvoznika na jugu Srbije i zaposljava 56 radnika. U sastavu Maksi co su i dva sabirno otkupna centra u Nišu i Negotinu. Jugo Impex E.o.. njihova obrada i recikliranje i prodaja dobijenih poluproizvoda i proizvoda. d.E.o.R. Kompanija u estvuje na sajmovima ekologije i energetike i predstavlja potpuno novu fabriku za reciklažu elektri nog i elektronskog otpada. zapošljava 52 radnika. sa najnovijim linijama za reciklažu rashladnih uredjaja. aluminijuma.o. Za sve vrste otpadnih elektri nih i elektronskih ure9aja ukupne mase ve(e od 50 kg (odnosi se na ukupni zbir masa svih ure9aja i opreme koje predajete ) možete naru iti besplatan odvoz za koji smo dužni da ga preuzmemo i odvezemo u roku od 14 dana od dana prijema zahteva. Prednost ovog reciklažnog centra je blizina koridora 10 i sopstveni železni ki kolosek.. To zna i da smo smo ovlaš(eni da preuzmemo vaš EE otpad i izdamo vam odgovaraju(i knjigovodstveni dokument o upravljanju EE otpadom. JUGO-IMPEX E. Maksi co je dobio dozvolu za reciklažu automobila u programu staro za novo. god. Recikliranje kao odgovor na sve ve(i problem u skladištenju i manipulaciji otpada i sve ve(i nedostatak prirodnih nalazišta obojenih metala. te najsavremenijom linijom za preradu kompjuterske opreme. Otkup obuhvata sve vrste otpadnog materijala izra9enog od bakra i legura bakra. ERECIKLAŽA je fabrika opremljena specijalizovanim ameri kim linijama za reciklažu CRT monitora. Osnovna delatnost je prerada otpadnog gvozdja i aluminijuma. i kao takav zauzima zapaženo mesto na doma(em tržištu obojene metalurgije. Kompanija je osnovana 2004 godine u Nišu. U sastavu kompanije je kompletno opremljen reciklažni centar u Jagodini na površini od 1ha. odnosno PVC-a i polietilena. uz najsavremeniju liniju za manuelnu demontažu IT komponenti. je razvio resurse koji se bave odvajanjem. Kompletna proizvodnja se odvija u reciklažnom centru u Donjem Adrovcu.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije sektora: otkup i reciklaža otpadnog materijala. prerada i promet obojenih metala i projektovanje i izvo9enje radova i trgovina opremom za grejanje i klimatizaciju. odnosno skladištenje i tretman vašeg elektronskog otpada. klasifikacijom i pripremom otkupljenih sirovina za reciklažu.o. Reciklažom od plastike SNG proizvodi kompletnu opremu za saobra(ajnu signalizaciju. MAKSI CO ALEKSINAC /21/. Usluge uklju uju i besplatan odvoz ure9aja mase ve(e od 30 kg na celom podru ju Republike Srbije. televizora i svih vrsta panela. Naša misija je da. SNG KOMPANY /21/.R je preduze(e licencirano za sakupljanje i transport. od vlade Republike Srbije.

Dakle.o.o. kao i automatizaciju dozatora cementa. Modernizacija i opremanje našeg kamenoloma u Crvenoj Reci kod Bele Palanke nam je u završnoj fazi. uslugama gradjevinske mehanizacije i specijalne opreme.O. "Resor" d.O. Za dobijeni poluproizvod-regenerat kakav nudimo našim klijentima garantujemo proizvo9a kim sertifikatom i nizom ovlaš(enja i upotrebnih dozvola od institucija nadležnih za oblast reciklaže. Za obra9enu sirovinu-regenerat našim korisnicima garantujemo proizvo9a kim sertifikatom i upotrebnim atestima izdatim od institucija nadležnih za oblast reciklaže. Proizvodnja filtera za pre iš(avanje vode (jedinstveni koncept).o. nabavlja nove miksere i pumpu za beton. Betonska baza prerasta u vode(u u gradu i proširuje svoje kapacitete. Poseban akcenat stavljamo na kvalitet proizvoda i usluga. U cilju o uvanja životne sredine i upravljana zaštitom životne sredine "Resor" d. po poslednjim statisti kim podacima. Prisutni smo na teritoriji Srbije i u državama iz okruženja. U skladu sa time posedujemo sertifikate: ISO 9001-2001 i TÜV ISO 9001:2000. postoji od 1992.o. godine dobija današnje ime. Gadžin Han nalazi se na teritoriji opštine Gadžin Han. Gadžin Han je nastalo 1992. SNG je spreman da vrši uslužnu proizvodnju po zahtevu klijenata. Polazna delatnost bila je distribucija polimera na emu se zasniva i dalji razvoj preduze(a. Naš moto je ZATVORIMO KRUG! Krug može biti zatvoren samo ako smo uspešni u ponovnoj upotrebi reciklirane plastike za proizvode visokog kvaliteta. poseduje i sertifikat ISO14001:2004 (Environmental Menagement System . Svoja bogata iskustva o polimerima primenili smo u oblasti reciklaže i želimo da u to uverimo sve naše poslovne saradnike koji na posredan ili neposredan na in sara9uju sa nama. O vrednosti i veli ini ovog privrednog društva govore slede(i podaci: Privredno društvo "Resor" d. Sve proizvode iz našeg proizvodnog programa radimo po sopstvenoj dokumentaciji koja je nastala u projektnom birou Resor-a. Distribucija širokog spektra polimera doma(ih i stranih proizvo9a a. Pod pojmom „Nives“ podrazumevaju se tri delatnosti iz sveta polimera: 1. Put inženjering je svakim danom sve ja a i odgovornija kompanija koja je konkurencija i najj im kompanijama u okruženju i može da odgovori skoro na sve uslove i zahteve današnjeg tržišta u gradjevinarstvu. godine proširuje svoje poslove i kupuje prvu šljunkaru na Južnoj Moravi i zapo inje sa radom separacija 2002.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije gotov proizvod. Fabrika Betona 2005.EMS). godine. sirovina koja je dobijena obradom otpadne plastike je potpuno bezbedna i upotrebljiva.o. 61 . /21/. RESOR D. godine. godine a 1992. PUT INŽENJERING-NIŠ /21/. Radi se o kružnom procesu – od sirovine od naizgled neupotrebljivog otpada do hemijski potpuno ispravnog i upotrebljivog poluproizvoda. PREDUZE@E NIVES DOO – NIŠ /21/. 2. Resor se bavi proizvodnjom i servisiranjem komunalnih i specijalnih vozilla. godine otvara se Fabrika Betona u okviru novog kompleksa kompanije. Sve navedeno omogu(ava Resor-u da stalno osvaja nove proizvode i usavršava postoje(e. Sve svoje misaone i radne potencijale usmeravamo u razvijanje prirodnih gra9evinskih materijala i modernih rešenja u gradnji.o. godine dobija novi softver za upravljanje proizvodnje betona. 3. tako da kompanija SNG ima potpuno zatvoren krug reciklaze. frakcija i vode. koja spada u jednu od najnerazvijenijih opština u Republici Srbiji. Preduze(e se bavi i transportom. je privredno društvo za specijalnu nadogradnju komunalnih vozila. Reciklaža otpadnih sirovina od plasti nih masa. pa o ekujemo da 100% kapaciteta kamenoloma proradi do kraja leta. Kompanija 2000. Put inženjering je doneo odluku da radi reciklazu gradjevinskog otpada u svom kamenolomu i za tu namenu je investirao u samohodnu mašinu za preradu gra9evinskog otpada da bi postigao još ve(u konkurentnost u svom poslovanju. je kompanija osnovana 1966.

U tehnologiji tankog filma rN vrednost utrošene gline je 7.O. 62 . iz Merošine je u procesu dobijanja dozvola potrebnih za reciklažu ulja.1 mm Hg. je osnovana 1992.5 tona dnevno. Planiramo da uvezemo postrojenje za reciklažu motornog ulja koje bi bilo postavljeno u Merošini. ulja za podmazivanje). ulja za menja e).1 mm Hg i temperaturom od 310°C uz dovod ulja od 500 litara na sat. osnovana je po etkom 2010. proizvo9a ima PET ambalaže. i izbeljivanje. Pre nego se ulje dovede do tankoslojnog upariva a.turbinska.o. Otkupljeno rabljeno ulje se skladišti u rezervoare odakle se crpi u sud za predobradu. godine i njena glavna delatnost je otkup i reciklaža PET ambalaže. Po pozivu kompanija vrši otkup PET ambalaže i to svih raspoloživih koli ina PET ambalaže u Srbiji. piva ili vode. zaštiti životne sredine. Kompanija se bavi otkupom PET ambalaže i sara9uje sa komunalnim preduze(ima. tj. gde se vrši otparavanje vode zagrevanjem na 130 °C. ime se ostvaruje ušteda energije. Jedno od prihvatljivijih rešenja je postrojenje za destilaciju tankog filma pod visokim vakuumom. mi smo zainteresovani za formiranje reciklažnog centra u Nišu ili u okolini Niša. proizvo9a ima sokova. Za takve proizvode. destilat se prebacuje u reaktor za izbeljivanje tretmanom sa 2 % aktivne aluminijumske gline. Ovde se odstranjuje 50 – 60% ugljenih estica ( a9i). Uzimaju(i u obzir injenicu da tekstilni otpad jako veliki problem. izolaciona ulja i rashla9iva i (transformatorska ulja. Niteks Niš i Diva Divani Vranjska Banja. te nosti za obradu metala (se enje. Ovaj proces se izvodi pod vakumom koji se postiže vodenom vakuum pumpom 10 HP / 1440 o/min pri emu se postiže vakuum od 650 – 700 mm Hg. hidrauli ne te nosti (fluidi). brušenje. Na 260°C zagrejano ulje se prebacuje u drugi sud sa vakuumom i pritom sprovedeno dva puta kroz mehani ki separator. deponijama ili privatnim sakuplja ima. pre nekoliko godina po eli smo da se bavimo recikliranjem tekstilnog otpada. tako da Srbija može kona no da kaže da postoji neko ko je spreman da se bavi recikliranjem tekstilnog otpada. 18 km od Niša. /21/. Fabrike iji tekstilni otpad trenutno koristimo su slede(e: Grammer Sistem d. Misija kompanije je da zajedno sa partnerima o isti Srbiju od PET ambalaže koriste(i najmoderniju evropsku reciklažnu tehnologiju. pritiskom od od 0. Odatle se do tankoslojnog upariva a postavljaju izmenjiva toplote kako bi se grejao dovod ulja.O. naša kompanija je dobila zvani ni sertifikat od strane instituta "Vunil" iz Leskovca. Ako je neophodno. on se prvo mora pripremiti cirkulacijom vru(eg ulja na temperaturi 310 – 330°C i pod vakuumom od 0.O. gde bi sav tekstilni otpad iz regiona mogao da se prikuplja i reciklira. /21/. otpadima sekundarnih sirovina.O. Uveli smo razne vrste tekstilnog otpada kao repromaterijala za ve(inu naših proizvoda. Cene su garantovane ugovorom. DENIPET D. Zatim se dalje radi obrada dok ne postane gotov proizvod. Od prikupljenog ulja planira se dobijanje uljane baze od koje bi se napravilo novo ulje za vozila. U budu(nosti. gašenje.O. U skladu sa uspostavljenim parametrima u tankoslojnom upariva u. presovanje. Nalazi se u Merošini u ulici Industrijska 2. valjanje.o. Aleksinac.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije KOMPANIJA EUROMITEKS D. isparavanje iz tankog sloja. Ovom tehnologijom se može raditi reciklaža slede(ih ulja: lubrikanti (motorna ulja. ostatak i destilat se sakupljaju u odvojenim tankovima preko odgovaraju(ih prijemnika preko specijalno dizajnirane pumpe sa otvorenim propelerom i dvostrukim mehani kim zaptivanjem. kapaciteta prerade sirovog ulja 12. U ovom koraku glina apsorbuje tragove aromati nih jedinjenja i oksidovanog ulja prisutnih u uljanoj bazi. godine i njena osnovna delatnost je proizvodnja tekstila za ku(nu upotrebu. Zatim se dodaju agensi za koagulaciju a temperatura podiže na 250 – 260 °C kako bi se izdvojile lakše isparive komponente ulja. po isto(i i kvalitetu konkurentno uljima dobijenim iz sirove nafte. otvorena nova radna mesta i podsticanje inovacija. KOMPANIJA /21/.O. U prvoj fazi otpad koji primamo je sortiran po sastavu i veli ini. Postupak obuhvata: predobradu. Svrha ovog tretmana je da se poboljša boja dobijenog baznog ulja.5 pa se može bezbedno koristiti za ovu primenu. Na ovaj na i težimo ka smanjenju koli ine otpada na lokalnim deponijama. REMOL D. ulja za menja e) i termi ki fluidi.

2-5 cm). Coca-Cola). Ulje se sakuplja u buradima od 30 i 60 litara koje obezbe9uje Bio King. melje. ali je bilo nekih problema usled vandalizma oko kontejnera i bili su prisiljeni da prestanu. partneri su u potrazi za finansijskom asistencijom kako bi instalirali tank od 3-4 tone i pumpu.Aleksinac Materijal: staklo Koli ina: 30. Kontejneri za stakleni otpad su posebni kontejneri (5m3) sa otvorom na dnu za pražnjenje i mogu se podi(i skip-kamionom odnosno auto-podiza em. U jednom trenutku kompanija je imala kontejnere i u Nišu. Bio King planira da proširi sakupljanje i pokrije otprilike južni deo ili polovinu Srbije. Bio Oil je ustupio Bio King-u kamion za sakupljanje. i manje koli ine iz restorana i hotela. a ponekad i po boji. a privatizovana u 2004.000 tona / godišnje (kapacitet) Pregled: srpska fabrika za reciklažu (Srpske Fabrike za reciklažu) je osnovana 1987. Glavni izvori su studentske menze. Kompanija trenutno ima potpisana dva ugovora – jedan za sakupljanje i jedan za distribuciju. Zakon obavezuje generatore da daju otpadno ulje licenciranim sakuplja ima besplatno. obezbedio malu asistenciju u zapo injanju poslovanja. Sakupljanje: Fabrika sakuplja staklo uglavnom preko individualnih sakuplja a. i snabdeva JKP vozila sa 2 tone biodizela mese no na probnoj bazi. a preuzimaju se po potrebi. Tržišta: srpska fabrika za reciklažu izvozi celokupnu koli inu sakupljenog stakla izvan Srbije jer doma(e tržište ne postoji. Karlsberg. ali postoji odre9eni broj neregistrovanih sakuplja a koji su spremni da ga plate (12-15 RSD/L). 63 . Fabrika zapošljava 13 radnika i poseduje veliki broj kamiona. Tako9e sara9uju sa razli itim kompanijama za reciklažu stakla i planiraju da rade sa firmama specijalizovanim za sakupljanje staklenog otpada. u Popovcu. Po zakonu EU zemlje moraju dodavati biodizel u sav dizel prodat na tržištu (10%). tako da Bio King ne pla(a otpadno ulje. tako9e predstavlja problem ako ne postoje opšte namene kontejnera u blizini.30€/L. Na osnovu dosadašnjih iskustava. Fabrika ima problema sa JKP u vezi dozvole za postavljanje kontejnera. SRPSKA FABRIKA ZA RECIKLAŽU STAKLA /22/.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije BIO KING /22/. bio-dizel se meša sa regularnim dizelom. s obzirom da obezbe9uje malo podsticaja za bio-dizel. isti i sortira po veli ini staklo (1 cm. najefikasnija je saradnja sa pojedina nim sakuplja ima. ali se suo avaju sa niskim otkupnim cenama stakla i zbog toga esto ne žele da sakupljaju. 2 cm. Bio King filtrira ulje pre isporuke za Austriju. i time stvaraju nelegalnu konkurenciju Bio King-u. godine. Mnogi generatori jednostavno predaju ulje. Bio King sara9uje sa opštinom Niš. transportnih kontejnera utovariva za utovar stakla na liniju za preradu. Sakupljanje: Bio King ima sporazum sa Bio Oil Austria. ketering kompanije i velike pekare. Distribucija: Bio King je prvobitno kupio deo opreme za preradu otpadnog ulja. Greja . u blizini Niša je jedini licencirani sakuplja jestivog otpadnog ulja za bio dizel u južnoj Srbiji. Fabrika sara9uje i sa fabrikama koje proizvode alkoholna i bezalkoholna pi(a a koje recikliraju svoje polomljene boce (Knjaz Miloš. Ukupan zahtev za gradska vozila je 4 ton/mes. i otkupljuje ulje po ceni od 0. jer ljudi su skloni da bacaju sav otpad u kontejnere. i to u saradnji sa opštinom. Fabrika prera9uje samo staklene boce i tegle. Fabrika prikuplja. Srbija nema ovaj zahtev. bolnice. U Aleksincu je fabrika postavila oko desetak kontejnera za primarnu selekciju staklenog otpada. Postavljanje kontejnera u blizini kafi(a. Postoje i neki pregovori sa opštinom Niš za obezbe9enje prostora Bio Kingu za sakupljanje ulja u zamenu za bio-dizel. za snabdevanje jestivim otpadnim uljem iz južne Srbije. Tako9e sakuplja i od OMV-a. a ne prozorsko ili medicinsko staklo.

Gra9ani (e 64 . Javno komunalno preduze(e "Gradska isto(a" iz Prokuplja i prokupa ka opština kao osniva . Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Mesna kancelarija Džigolj. Donja Stražava. Velika Plana. od skoro je kulminirao. Preduze(e "Porr Werner Weber" ima svoja predstavništva u Nišu. Osnivanjem zajedni kog preduze(a. koje (e se tim poslom baviti. Žitni Potok. tri traktora. koji su do sada radili u Javnom komunalnom preduze(u "=isto(a" i da uloži novac u opremu i prona9e deponiju na kojoj (e deponovati otpad.prok@nadlanu.o. Mala Plana. jer Prokuplje nema deponiju i uvek je imalo problem sa izbacivanjem sme(a. jednim kamionom.o. jednom cisternom. kako bi se izbacilo svo 9ubre. telefon.co m Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Naselje Trnova ki put. jednim kamionom istilicom. Pasja a. jer smetlište koje se koristi je pred zatvaranjem. Donja Trnava.o. E-mail Topli ki upravni okrug XXI Srpske Divizije 19 Prokuplje 027/322-673 cisto. Carina. Gornja Draginja.) Adresa. Leskovcu i Jagodini. a dešavalo se da jedno ispravno vozilo bude u funkciji 24 sata. Berilje. Nadležni se nadaju da (e se prodajom ove usluge rešiti problem i opština i preduze(e osloboditi velikih troškova remonta starih vozila. potencijalni kupac je u obavezi. Podaci o obuhva enosti grada Prokuplja uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater JKP "=isto(a" (Porr-Werner-Weber Prokuplje d. Pošto ne postoji druga mogu(nost. izme9u ostalog da u roku od tri meseca obezbedi kompletnu opremu za izbacivanje sme(a i da na nekoj regularnoj deponiji vrši istovar. i ostala manja sela 45% JKP ''=isto(a'' je snabdevena sa: etiri kamiona sme(ara. Na osnovu prethodno objavljenog konkursa do kraja meseca uslugu izbacivanja sme(a u Prokuplju trebalo bi da preuzme austrijsko privatno preduze(e "Porr Werner Weber" pošto je potpisan ugovor o saradnji. Važno je da kupac ove usluge mora da preuzme 60 od 125 radnika JKP „Gradska isto(a“. Vozila i oprema su potpuno dotrajali. koju je do sada obavljala "=isto(a". Babin Potok. jednim torpedom. odnosno prodaja usluge iznošenja sme(a najviše je sprovedena. a vozila za utovar sme(a su stara preko trideset godina i gotovo neupotrebljiva. Donja Re ica. Donja Draginja 55%.”. ali je ono odavno van upotrebe. Zato se esto javljao problem neredovnog izbacivanja. Kruševica. buldožerom. Gornja Stražava. Iznošenje sme(a. Prema konkursu. na kraju se došlo na ideju da se delatnost izbacivanja sme(a proda. Do sada se korstilo smetlište koje je kraj gradskog stadiona. Beloljin.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije REGION PROKUPLJE GRAD PROKUPLJE Tabela 16.o. odvoženje i kona no zbrinjavanje vrši(e se na regionalnoj sanitarnoj deponiji ‘’Željkovac’’ u Leskovcu. pomo(i (e se da grad bude istiji kao i da se postupanje sa otpadom uskladi sa standardima EU. raspisali su konkurs za prodaju usluge iznošenja sme(a. Iako je problem izbacivanja sme(a uvek postojao. motokultivatorom i dva putni ka vozila. odnosno ustupi nekom zainteresovanom preduze(u kojem (e opština Prokuplje kao osniva biti partner. a zbog teške finansijske situacije ne postoji mogu(nost da se zamene. Plehane ku(e. Po uslovima konkursa novi strateški partner prokupa ke opštine mora(e da zadrži 60 radnika. Potpisana su dva ugovora: o poveravanju iznošenja sme(a sa teritorije opštine Prokuplje u narednih 25 godina i o osnivanju zajedni kog preduze(a ‘‘Porr-Verner i Veber Prokuplje d. Novo Selo. Ovaj postupak.

sme(e istovaruje kraj napuštenog korita reke Toplice i da se zatrpava zemljom. Podaci o obuhva enosti opštine Žitora3a uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater JKP "Žitora9 a" Adresa. Stara Božurna. Predstavnici JKP-a su tako9e postavili i poseban kontejner za sortiranje 65 . Smrdi(. oni su se pobunili. a onda kada njegovim žiteljima došlo gotovo do ku(a. me9utim. predstavnici JKP-a i opštinski zvani nici su primetili prvi pozitivan uticaj: i) radnici JKP-a primetili da ima 6070% manje PET ambalaže u obi nim klasi nim kontejnerima. trajalo je skoro tri decenije. Gornji Drenovac. a da se projektuje nova deponija sa savremenim ure9ajima za selektovanje i reciklažu otpada. Ostale ponude su bile: i) lokalna kompanija koja je radila sa najlonom i tvrdom plastikom ponudila je 8 RSD/kg. Lukomir. Samarinovac. Opština Žitora9a je zapo ela svoje aktivnosti na polju reciklaže. mada su koli ine zna ajno ve(e u letnjem periodu – u prva dva meseca sakupljeno je 5-6 tona PET ambalaže. privremeno. Re ica. ii) Slovena ka kompanija je ponudila 10 RSD/kg za neograni ene koli ine. u saradnji sa USAID CRDA programom koji je implementirala organizacija Mercy Corps u južnoj Srbiji. 027/362834 Naselja obuhva(ena Naselja neobuhva(ena sakupljanjem sakupljanjem otpada otpada (%) (%) Žitora9a 30 % Jasenica. Tada je odlu eno da se. kompaktor i mlin a opština je kasnije finansirala nabavku dodatnih 70 kontejnera. Iako su opština i grad mali a koli ina sakupljenog otpada je mnogo manja od sakupljenih koli ina u drugim opštinama. U prva dva meseca su sakupili 5-6 tona PET ambalaže.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije dobiti nove propisne kante i kontejnere. U svim reciklažnim kontejnerima. Pejkovac. Ovo „rešenje”. Zladovac. i ii) ista i ulica su ukazivali na to da je grad istiji. Badnjevac. Dubovo. Kare. Studenac 70 % JKP ‘’Žitora9a’’ sakuplja slede(e reciklabilne materijale: PET ambalažu. Podina. što je ukazivalo na širu ekološku svest gra9ana koja nije bila vezana samo za jednostavno recikliranje. a cene (emo zadržati na dosadašnjem nivou. kompanija iz Šapca ponudila je 12 RSD/kg za nesortiranu a 13 RSD/kg za sortiranu PET ambalažu. Držanovac. LDPE kese i vre(e i papir i karton. iii) Aleksandar Plus. Prose na koli ina sakupljenog kartona iznosi 3 t/mese no. Oko deponije. a nedaleko su i zgrade opštine i policije. Asanovac. telefon. Grudaš. Glašinac. nalaze se i porodi ne ku(e i škole. \akus. E-mail Topli kih Heroja 51. Vlahovo. Otkup balirane PET ambalaže iz Žitora9e vršila je kompanija Greentech po ceni od 16 RSD/kg. Gornje Crnatovo. Konjarnik. Donje Crnatovovo. Volj inac. Na po etku programa je sprovodena medijska kampanja za informisanje javnosti o programu i tražena je saradnja sa romskom populacijom. USAID donacija obezbedila je 50 reciklažnih kontejnera za PET ambalažu. Jedino (e novi izdatak biti naknada za odvoženje sme(a. Prose ne sakupljene koli ine iznose oko 1 t/mese no PET ambalaže. Ovo je bilo prvo zapažanje predstavnika JKP-a ali je tako9e bilo primetno da je sortiranje bolje u gradu nego na selu. ak i u slu ajevima gde su samo bili postavljeni reciklažni kontejneri. Žitora9a. PET i ostali plasti ni materijali su bili potpuno odvojeni od ostalog sme(a. \ubrište se za to vreme raširilo do samih ku(a a naslage su narasle na više metara. Pre ovog programa nisu imali aktivnosti i kredita u oblasti reciklaže sli nih USAID-inicijativi i sjajnoj ideji i inicijativa. OPŠTINA ŽITORAMA Tabela 17. Toponica. Sme(e iz Prokuplja prvobitno je odvoženo u atar susednog sela Babin Potok.

Veruje se da sada oko 90% gra9ana u opštini vrši separaciju plasti nog otpada. Vrbovac. Džepnica. Tržišta: JKP Žitora9a balira sakupljenu PET ambalažu i prodaje kompaniji Greentech. Draguša. na uglu u blizini prodavnica. Blace poseduje male ži ane kontejnere za selekciju plasti nih reciklabilnih materijala širom gradske teritorije. Stubal. Rašica. Pretrešnja. Grgure. Sibinica. Pre ovog programa u Blacu nije bilo nikakvih reciklažnih aktivnosti. Iako postoje i neki potencijalne lokalni kupci. predstavnici JKP-a su spomenuli mogu(nost pla(anja privatnih sakuplja a za PET. Tipi no. Opština je organizovala medijsku kampanju na po etku zapo etih aktivnosti a reakcija javnosti je bila veoma pozitivna. i sakupljanje se vrši i u gradu i na selu. Možda bi angažovanjem izvesnog broja Roma sa platama i obezbe9ivanjem socijalne koristi. Gra9ani u ovom malom gradu izgleda da dobrovoljno i marljivo vrše razdvajanje plasti nog otpada. Blace je jedinstveno po tome što su kontejneri postavljeni u selima i u gradu. godine u saradnji sa USAID CRDA programom koji je bio implementiran od strane organizacije Mercy Corps u južnoj Srbiji. Pridvorica. Podaci o obuhva enosti opštine Blace uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Naselja obuhva(ena Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada sakupljanjem otpada (%) Blace 40 % Alabana. oni imaju vrlo malo normalnih kontejnera u selima (10-15 ukupno za celu opštinu). S po etka su bile prijavljene i periodi ne kra9e PET ambalaže iz kontejnera ali sa obzirom na trenutnu nisku otkupnu cenu. Greentech pla(a najvišu cenu. Lazarevac. Pove(anje sakupljanja: U vezi sa idejama za pove(anje sakupljenih koli ina. Kaševar. Što se ti e romske populacije (500 pojedinaca. Iako imaju mlin. transport je možda najve(a prepreka. Njihov program je jedinstven. telefon. =ungula. jer oni nisu razdvajali PET po vrsti i boji a seckanjem svog plasti nog otpada zajedno. Kutlovac. Šiljomana. oni bili spremni da neposredno sakupljaju reciklabilne materijale za JKP. (To je i logi no. tako da je reciklaža potpuno volonterska pošto nema finansijskih podsticaja za stanovništvo na selu – oni prepoznaju zbrinjavanje otpada kao problem i spremni su na saradnju kako bi ga rešili. OPŠTINA BLACE Tabela 18. Prebreza. jer troškovi prevoza prevazilaze prihode od reciklirane plastike. Me9uhana. Suvi Do. pa su zaposleni u prodavnicama i javnost tako9e razdvajali i ovu vrstu reciklabilnog materijala. ine ga neupotrebljivim za mnoga tržišta.). Grant USAIDa je obezbedio 50 reciklažnih kontejnera i presu pritiska od 40 tona. ovo se ne dešava u poslednje vreme. Barbatova. Višeselo. Kasnije je JKP kupila dodatnih 20 kontejnera. ne koristite ga jer mogu dobiti bolju cenu za balirani PET.com . jer tako9e sakupljaju PET ambalažu u selima a pored toga u selima se ne napla(uje mese ni ra un za usluge JKP-a. Suvaja 60 %. Svra e. E-mail Vojvode Putnika bb. Drešnica. a u nekim selima postoje samo reciklažni kontejneri. Sakupljanje: Žitora9a trenutno ima 120 kontejnera za reciklažu. Blace 027/371-236(580) jkpblace@nadlanu. Kompanija Greentech je ponudila ve(u cenu za PET sortiran po boji. smanjuje se njegova tržišna vrednost. Opština Blace je zapo ela sa reciklažnim aktivnostima još 2006. Popova. 8-10% opštine). 66 Operate r JKP "Blace" Adresa.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije LDPE plasti nih vre(a i kesa. Trbunje. oni vrše sakupljanje ali uz niske cene koje su minimalne. ili u najgorem slu aju. iako u stvarnosti to verovatno nije slu aj. \urevac. U stvari. Jošanica.

U poslednjih godinu dana Javno komunalno preduze(e "Toplica" o istilo je 26 divljih deponija na teritoriji kuršumlijske opštine. Rasadnik Markovi(e. Naselja obuhva(ena Naselja koja nisu obuhva(ena E-mail sakupljanjem otpada (%) sakupljanjem otpada (%) Topli ki upravni Markovi(e. Bolni ki Potok. Žitelji isti u da imaju velike probleme od kada je 9ubrište u njihovoj blizini. Karton se prodaje romskoj firmi “Papir Servis. Okolina je puna kesa koje vetar raznosi i nekoliko kilometara daleko. ptice i druge životinje raznose sme(e i ugrožavaju zdravlje meštana. a u JKP "Toplica" kažu da je nemogu(e spre iti gra9ane da masovno odlažu sme(e na nedozvoljenim mestima. Prolom jpkdtoplica@gmail. =im se o isti jedna deponija i pre9e se na drugu. ne dozvoljavaju(i odlaganje sme(a. koje se spaljuju. ali su u pitanju male koli ine.Ba(oglava. JKP upošljava 2 radnika na sakupljanju i 3 radnika koji rade jendom nedeljno na presi. telefon. 2. pa vetar. Ba(oglava. i da to traje ve( sedam godina.” u Prokuplju. Pošto nisu naišli na razumevanje nadležnih. Traženo je da se sme(e odmah zatrpava zemljom. Dovoze se i gume. Veljkovi(e. m Mikuljana 40 %. Katastrat. Ovde se bacaju i uginule životinje i ostaci iz mesara a iznad 9ubreta leti veliki broj gavranova traže(i hranu. U letnjem periodu. Vetar. JKP Blace sakuplja samo karton. ima više plastike pa presa više radi. deponija. Panti(e. Tržišta: JKP Blace prodaje svoju baliranu plastiku kompaniji Greentech. Teritorija opštine Kuršumlija je ogromna a ovo preduze(e nema dovoljno vozila i zaposlenih da kontroliše o iš(ene deponije. Rasadnik 1. separacija je bila odli na. Tražili su da se deponija sanira i preseli na neku drugu lokaciju. 67 Operate r JKPD "Toplic a" . kamionima i samo ga prosipaju pored puta. frezama. 7. Odvoze ga kolima. a okolo su privatna imanja. meštani su blokirali prilaz i nisu dozvoljali odlaganje sme(a. Planovi u vezi deponije: Predstavnici JKP Blace tvrde da imaju jednu od retkih deponija u Srbiji koja je u skladu sa gra9evinskim i operativnim standardima Evropske Unije. Juli br. okrug 1.co Banja. onda pustoše žitarice na okolnim njivama. i onda ne može da se diše od smrada. Ljudi nesavesno odlažu razno sme(e gde stignu. prva je ponovo formirana. Prakti no ne postoji finansijska podrška za reciklažu plastike. Veljkovi(e 60 Bolni ki Potok. Katastrat. ali JKP Toplica nije u mogu(nosti da to obavi. JKP ‘‘Toplica‘‘ (e morati da na o iš(enim deponijama uvede dežurstvo i da gra9ane kaznama spre i da bacaju sme(e na ovim lokacijama. Smetlište zauzima površinu od oko dva hektara. zatim vojska i privatna lica. OPŠTINA KURŠUMLIJA Tabela 19. nije adekvatno ure9ena. Radi se o zvani noj deponiji sa slojem gline i organizovanim sakupljanjem deponijskog gasa. Komunalno preduze(e nema mogu(nost da preseli deponiju. ali su gradjani ponovo na istim mestima po eli da odlažu sme(e. Rasadnik 2. Merdare. a nismo mi jedini koji ovde odlažu sme(e. ne obra(aju(i pažnju na upozorenja. Žegrove. sa primarnim benefitom koji poti e od smanjenja deponovanih koli ina otpada na deponiji. Sme(e se dovozi u otvorenim kamionima i prosipa se putem.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Sakupljanje: U kontejnerima u gradu. Meštani kuršumlijskih sela Ba(oglave. sve do ku(a. onda se 9ubre baca ispred deponije. Rudare. Po njihovom mišljenju. Ra a. Podaci o obuhva enosti opštine Kuršumlija uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Adresa. gavranovi i druge životinje raznose sme(e po okolini. Rasadnik 2. Kad je loše vreme. Postoji i projekat da se kompleksu deponije pridoda i postrojenje za selekciju sakupljenog otpada (budžet je odobren i kompanija je izabrana). blato ili sneg. traktorima. 027/381-427 %. Gotovo polovina ovih deponije je ponovo formirana. a kad je ne na9u na smetlištu. Kuršmlija Panti(e. pogotovo što ovde sme(e odlažu i preduze(a "Kopaonik" i "Planinka". Selišta i Mirnice su danima blokirali put koji vodi ka gradskoj deponiji.

i interesantan primer koji prikazuje prirodu trgovine sekundarnim materijalima me9u srpskim sakuplja ima i reciklerima. 68 . Kompanija je osnovana još 1974. U zamenu. realizacija ovog projekta sprovodi(e se u dve opštine u Srbiji . je ugovoreni dobavlja za Ecorec (Holcim) koji pokriva južnu Srbiju.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije AUTO-MIRKO PROKUPLJE /22/. u prošlosti. i sakupljaju(i sve dostupne gume. godine.servisa. preduze(a za prikupljanje otpada i reciklažu. ovaj projekat (e u jedinstvenu celinu objediniti javna komunalna preuze(a. Mirko sakuplja gume besplatno. Mirko transportuje gume do Holcim-a. prodavnice guma i auta su onda mogle da dostave gume cementarama i ne pla(aju sakuplja u. ali i za zagrevanje. a u zamenu imaju dozvolu za sakupljanje ukupnog ambalažnog otpada koji se generiše u veleprodaji. Prokuplje (e biti prvi grad u Srbiji koji (e se uklju iti u taj jedinstveni energetski evropski projekat. Firma sakuplja karton. njihovog pravnog uobli avanja i omogu(avanja dobijanja podsticajnih sredstava i kredita. osnivanja manjih preduze(a.. On obi no organizuje jednu pošiljku nedeljno. PROKUPLJE /22/. URVIS. osnovanom u saradnji sa USAID-om. Kako je agenciji Beta izjavio predstavnik te firme Markos Forijani radi se o velikoj investiciji u izgradnju mini pogona za proizvodnju briketa od bioloških materija na bazi biljnog i životinjskog otpada. Auto Mirko sakuplja od 5-12 tona otpadnih guma nedeljno. i uzme neke od njih za svoju osnovnu delatnost.Prokuplju i Pirotu u narednih 30 meseci. primenjivih u proizvodnji. putuju(i u jedan grad ili region. predstavnice organizacije WASTE CONSULTANTS. Prema re ima Ane Sajnberg. ali kada su cementare dobile dozvole da ko-obra9uju gume. Osim obezbe9enja posla za Rome. a ostatak transportuje u Holcim. oni trguju svojim proizvodima sa lokalnim veleprodajama. Firma je locirana u Biznis.inkubator centru u Prokuplju.Državni fond Vlade Holandije u saradnji sa organizacijom WASTE CONSULTANTS i Društvom za unapre9enje romskih naselja u Prokuplju zapo eli su realizaciju projekta . Budu(i finansijeri izgradnje fabrike za reciklažu biološkog otpada u Prokuplju naglasili su da u tom kraju postoje resursi koji (e omogu(iti proizvodnju bioloških briketa. ITALIJANI GRADE FABRIKU ZA RECIKLAŽU BIOLOŠKOG OTPADA /22/ Predstavnici italijanske firme "Mega pelat tim" iz Milana najavili su ju e da (e u Prokuplju graditi pogon za reciklažu biološkog otpada. odnosno gra9ane koji (e pla(ati te usluge. koji pokriva njegove troškove transporta. sakuplja e otpada i korisnike. Projekat podrazumeva pomo( romskoj populaciji koja se i ina e bavi prikupljanjem sekundarnih sirovina i koja (e mo(i da institucionalizuje svoju delatnost kroz osnivanje firmi gde (e ste(i stalno zaposlenje. SARADNJA PROKUPLJA I VLADE HOLANDIJE /22/. a zatim proizvodi finalni proizvod od toaletnog papira. Što se ti e distribucije. i to od vulkanizerskih i auto. Kompanija Auto-Mirko iz Prokuplja sakuplja otpadne gume za energetsku reciklažu u fabrici cementa Holcim u Popovcu kod Para(ina a bavi se i protektiranjem auto-guma. jednu koli inu sakupljenih guma koristi za proizvodnju guma sa novom gaze(om trakom (osnovna delatnost). on je u mogu(nosti da sortira gume u Holcim-u.Upravljanje vrstim otpadom prema evropskim standardima. je mala firma koja upošljava uglavnom hendikepitrana lica. karton daje Umka-Niš-u u zamenu za velike rolne toaletnog papira. fabrike guma su pla(ale 30 €/toni guma za odlaganje.

Sopot. Primenom principa . Tigrovo naselje. Ržana. Lukanja. Vlasi. Izvor. koju je Vlada Republike Srbije usvojila 2003. Obrenovac. Kamik. Oreovica. Berilovska kapija. Veliki suvodol. što iznosi 65% stanovništva: Nova mala. na teritoriji opštine Pirot. planirana je jedna regionalna sanitarna deponija. godine zajedno sa programom približavanja Evropskoj Uniji. telefon. za podru je Pirotskog okruga. Sukovo. Slavinja. Jelovica. Orlja. Stanica. Trnjana. Planinica. Gostuša. Kale. G. Gradišnica. a manju koli inu na ve(u daljinu usvojeno je od strane svih opština u pirotskom okrugu. Ransica. Držina. Nova bolnica Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Sve seoske mesne zajednice. Mali suvodol.Držina. Zaskovci. što iznosi 35% stanovništva: Gnjilan. Tanasko Raji(. Berovica. Gradište. Kostur. Beg Baš a. 70 naseljenih mesta. Osmi semptembar. Radin Do. Podaci o obuhva enosti grada Pirota uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater Javno preduze(e "Komunalac" Adresa. Vranište. da lokacija regionalne sanitarne deponije bude u centru okruga. Prema Nacionalnoj strategiji upravljanja otpadom. Pakleštica. Crnoklište. Pokrovenik. =iniglavci. Dimitrovgrad. Bela Palanka i Babušnica. Tija Bara. Brlog. V. Dobri do. P0etrovac. Krupac. Rsovci.ve(u koli inu otpada transportovati na manju daljinu. Pasja . Cerova. 69 . Dojkinci.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije REGION PIROT GRAD PIROT Tabela 20. Koprivštica. Veliki Jovanovac. Cerev del. Milojkovac. koje obuhvata opštine Pirot. Slavonija. Vojnegovac. Sre(kovac. \eram. Jalbotina. Osmakovo.prito@nadlanu. Novi zavoj. Pr evac. Bazovik. Ponor. Temska.. Šurgin. Bela. 321-181 jpk. Topli do. Nišor.com Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Sve gradske i prigradske mesne zajednice. Vis. Veliko selo. Rudinje. E-mail Vojvode Miši(a 50. Kumanovo. Pirot 010/331-170. Stani enje. Mirkovci. Planinica Krupac. Blato. Poljska Ržana. jedan reciklažni centar i jedna transfer stanica. Rosoma . Crn evo. Berilovac. Belo polje. Barje iflik. Sinja glava. Ragodeš. Prisjan.

u okviru upravljanja vrstim otpadom pokriva iznošenje sme(a iz užeg gradskog jezgra od 98%. bi(e zamenjeni novim. Stari kontejneri koji (e se remontovati i pripremiti za sela. Uporedo sa ovim aktivnostima neophodno je i potpisati me9uopštinski sporazum o upravljanju deponijom a nakon toga i dobiti sve potrebne dozvole.381 15. U seoskim naseljima ne postoji organizovan na in odvoženja vrstog otpada.295 1.834 Broj domO instava obuhva enih sistemom sakupljanja i transporta otpada 11. Tabela 21. godine.800 17. To zna i da su završeni svi poslovi koji su bili predvi9eni ugovorom izme9u Evropske delegacije i opštine Pirot sa izvo9a em radova Alpinom. koja je na lokaciji proširenja Industrijskog parka Pirot. JP "Komunalac" programskom obavezom preduze(a u narednih mesec dana pribavi(e 200 kontejnera i 1000 kanti za sme(e. 70 . Urgentan problem predstavlja sanacija i stanje (neuslovna lokacija.186 2. Najpre je neophodno izgraditi odnosno asfaltirati pristupni put do deponije ija je vrednost oko 20 miliona dinara. do po etka rada deponije postoji još niz poslova koje treba obaviti. Me9utim. U proceduri nabavke je kupovina kompaktora a potrebno je srediti i prostor za rasvrstavanje i sortiranje otpada. Podaci o stanovništvu u regionu Pirot Broj stanovnika ukupnN Pirot Bela Palanka Babušnica Dimitrovgrad Ukupno 63.430 JKP “Komunalac“ Pirot.500 2. odvajanja sekundarnih sirovina) i stepen popunjenosti postoje(e deponije. Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom za opštinu Dimitrovgrad predvi9ena je izgradnja transfer stanice.781 Broj pravnih subjekata obuhva enih sistemom sakupljanja i transporta otpada 923 235 139 133 1.748 105. Naj eš(e se otpad odlaže u jame. Preduze(e Blok Signal iz Niša. dok su izvan sistema ostala prigradska i seoska naselja. U toku je izgradnja regionalne deponije. dok (e kante za sme(e beslatno biti podeljenje gra9anstvu u naseljima u kojima nema kontejnera.971 14. nepostojanje tretmana i selekcije industrijskog otpada. JKP Komunalac je preuzelo klju eve svih objekata na Regionalnoj sanitarnoj deponiji i trenutno tamo radi služba obezbe9enja i održavaju se instalacije. pored potoka.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Transfer stanica je mesto do kojeg se doprema otpad radi razdvajanja ili pretovara pre transporta na drugo mesto radi tretmana ili odlaganja. Procenat uklanjanja otpada je 100%. ime se formiraju brojne divlje deponije. 73 ustanove i 220 industrijskih objekata). puta ili direktno u reku. danas je dostavilo manju koli inu kanti i kontejnera. urbanog gradskog podru ja (oko 13000 doma(instava. a deponija bi po ela sa radom na prole(e 2011. koje je dobilo ponudu na tenderu.734 11. O ekuje se da se me9uopštinski sporazum potpiše do kraja godine.

dok su naselja Gradinje.1 m3. Vrap a. banaka. pa se ono nekontrolisano baca i stvaraju se divlje deponije naj eš(e pored re nih tokova. Pražnjenje posuda za prikuljanje otpada vrši se dva puta nedeljno. Otpad sa ovog podru ja se sakuplja u kontejnerima i plasti nim kesama itd. Pra a. Skrvenica. hotela. udaljenu 3 km severoisto no od grada. na taj na in što je osniva JKP Komunalac. Peta inci. godine otpad se prikupljao i iz privrednih organizacija (gumarska industrija. Verzar. Viso ki Odorovci. konfekcija). Paskašija. Kusa Vrana. Pored otpada iz doma(instava prikuplja se i komercijalni otpad pre svega otpad iz prodavnica. Kamenica. odvozom i deponovanjem komunalnog sme(a obuhva(eno je oko 90% stanovništva administrativne opštine Dimitrovgrad (ssa 9000) stanovnika. danas one ne rade. Brebevnica. preko svojih organa i inspekcijskih službi vrši kontrolu i nadzor nad sprovo9enjem zakona i propisa u oblasti postupanja sa otpadom. Gronji Krivodol. Izatovci. Bra(evci. Radejna. poslovnih objekata. Organizovano prikupljanje otpada trenutno se sprovodi samo na teritoriji grada Dimitrovgrada. E-mail Dimitrovgrad Balkanska 30 010/361-689 komdmg@ptt. Bilo. transporta i odlaganja gradskog otpada sa podru ja grada Dimitrovgrada. Podaci o obuhva enosti opštine Dimitrovgrad uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater JKP ‘’Komunalac’’ Adresa. Planinca. Željuša i Gojn Dol delimi no obuhva(ena pružanjem komunalne usluge. Slivinica. tj. Donji Krivodol. Do 2000. jer nemaju organizovano odvoženje sme(a. JKP Komunalac pokriva teritoriju od oko 195 hektara. obavlja i druge poslove radi stvaranja uslova za zadovoljavanje potreba stanovništva opštine Dimitrovgrad u oblasti komunalnih usluga pre svega organizovano sakupljanje. Prtopopinci. Donja Nevlja. telefon. Trnski Odorovci i Senokos 80% ukupne površine opštine Dimitrovgrad JKP Komunalac vrsti otpad sakuplja vozilima-autosme(arima i odvozi na gradsku deponiju. Sakupljanjem. Petrlaš. Dragovita. Ba evo. Mazgoš. oko1450 doma(instva. Gulenovci. Prikupljanjem otpada danas je obuhva(eno oko 7000 stanovnika. Poganovo. odvoženje i deponovanje otpada na podru ju opštine Dimitrovgrad. Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Naselja: Banski Dol.rs Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Gradsko jezgro Dimitrovgrada je obuhva(eno 100%. Navedeni objekti odlažu otpad u kontejnere koji su predvi9eni za otpad iz doma(instava. vrši uvid i kontrolu rada JKP Komunalac. I ovde se javlja veliki problem u seoskim naseljima. Grapa. Moinci. ali nema nužne prate(e objekte koji su uslov za o uvanje životne sredine i dalje sanitarno ispravno odlaganje otpada. U sadašnjem trenutku koristi se 302 metalna kontejnera zapremine po 1. Barje. Boljev Dol. pa zbirno ovo iznosi 20% ukupne površine opštine Dimitrovgrad. Prema zakonskim parametrima lokacija deponije je odgovaraju(a. drvna industrija. zemljoradni ka zadruga. U službi za iznošenje sme(a zaposleno je ukupno 10 radnika (3 voza a i manipulanata). Javno preduze(e Komunalac je nadležno za obavljanje delatnosti prikupljanja. Opštinska uprava Dimitrovgrada ure9uje i obezbe9uje uslove za obavljanje i razvoj komunalnih delatnosti i ure9uje na in organizovanja poslova u vršenju komunalnih delatnosti na teritoriji opštine Dimitrovgrad. 71 . Smilovci. Lukavica. Iskrovci. restorana. Vlkovija. Beleš.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije OPŠTINA DIMITROVGRAD Tabela 22. Gornja Nevlja. benzinskih pumpi.

E-mail Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada 43% . Prema podacima dobijenim od JKP Komunalac.7 miliona evra. Na podru ju opštine Dimitrovgrad ne postoji organizovano izdvajanje i sakupljanje sekundarnih sirovina iz komunalnog otpada. zapremine 1100 litara. Tipove ovih sudova odre9uje i nabavlja JKP Komunalac uz saglasnost sa opštinskim organom uprave nadležnim za komunalne delatnosti. 100 kontejnera i 30 specijalnih kontejnera za reciklažu.Crvena Reka. Na teritoriji opštine Dimitrovgrad nije zastupljeno kompostiranje i anaerobna digestija kao na ini tretiranja otpada. ne postoji ekonomska isplativost organizovanog sakupljanja. a u ostalim naseljeima. Insineracija otpada kao na in tretiranja otpada nije zastupljen. Uklju uju(i ovu donaciju. Sekundarne sirovine zajedno sa sme(em se deponiju na gradsku deponiju ili su odložene na divljim deponijama. soldifikacija) nisu zastupljeni. Ukupan iznos japanske pomo(i Srbiji u toku istog perioda je viši od 200 miliona evra. uz pretpostavku da je stepen kompaktiranja 4. koji su postavljeni na betonskim platoima raspore9enim na ta no utvr9enim i projektovanim lokacijama. neutralizacija.Vlada Japana je donirala 69. Ako se usvoji srednji koeficijent iskoriš(enosti kapaciteta vozila od 80%. odvoza i deponovanja sme(a Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) JKP "Komnis" Srpskih vladara 51. pa na taj na in zapremina otpada (u rastresitom stanju) koja se godišnje prikupi na teritoriji grada Dimitrovgrad iznosi oko 7. OPŠTINA BELA PALANKA Tabela 23. I ostali na ini za tretiranje otpada (piroliza. Na teritoriji opštine Dimitrovgrad ne postoji postrojenje za spaljivanje otpada. Kontejneri su locirani na mestima koja su predvi9ena tehni kom dokumentacijom po kojoj je objekat izgra9en.com Japanska donacija za o uvanje životne sredine opštine Bela Palanka . god. nedeljna zapremina otpada iznosi oko 140m³/nedeljno. =iflik. naro ito u prole(e i u letnjem periodu prisustvo neorganizovanih sakuplja a sa podru ja susednih opština. Na podru ju nema registrovanih preduze(a koja se bave organizovanim sakupljanjem i otkupom sekundarnih sirovina. Moklište. Podaci o obuhva enosti opštine Bela Palanka uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater Adresa.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Dva puta nedeljno na teren izlaze specijalna vozila (sa ure9ajem za kompaktiranje) zapremine 11 m3 koja imaju jednu turu prikupljanja i odvoženja otpadaka. ovo preduze(e raspolaže i koristi 302 kontejnera. 018/855-057 komnisbp@yahoo. telefon. koja imaju mali broj stanovnika Gradsko naselje Bela Palanka i rasuta su na 57% nedostupnom terenu. ukupan iznos japanske pomo(i kroz projekte za osnovne potrebe stanovništva (POPOS) u Srbiji od 1999.280 m³/god. Dolac. Registrovano je povremeno prisustvo. 72 . maksimalni nedeljni kapacitet iznosi oko 176 m³. Prema ovom podatku.200 evra Javnom komunalnom preduze(u “Komnis” iz Bele Palanke kao podršku unapre9enju ekoloških usluga nabavkom istilice. plazma tehnologija. Posude za ku(no i uli no sme(e su tipizirane. je 6.

što nije dovoljno. kao i saobra(ajnu signalizaciju. tako da (e najve(i deo sirovina verovatno biti iz uvoza. korporacija Tigar još jednom potvr9uje visok nivo ekološke svesti. Sto. Du evac. Podaci o obuhva enosti opštine Babušnica uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater JKP ‘’Komunalac’ Adresa. rešava jedan od najve(ih ekoloških problema kako u svetu. Draginac. "Tigar" i britanski investicioni fond "Greenhous" postigli su inicijalni sporazum o strateškom partnerstvu u programu prerade istrošenih guma. Veliko Bonjince. Od potencijalnih zaga9iva a životne sredine. tako i u našoj zemlji. Gor inci.000 tona istrošenih guma. Modra Stena. Donje Krnjino.70%. a prema prvim procenama. juli 20 010/685-364. što je još važnije. 73 . a po etak je planiran za mart naredne godine. Vojnici. telefon. nedavno osvojenom tehnologijom ne samo da se ide u susret zakonskoj regulativi Evropske Unije u ovoj oblasti. Sura evo.000 tona. 686737 Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Gradsko jezgro Babušnica 95% Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Donji Striževac. Vava. Novom. Gornje Krnjino. Resnik. reciklažom i daljom preradom reciklata nastaju višenamenski proizvodi. Aleksandrovac. dotrajalih auto-guma za iju je razgradnju u prirodi potrebno više od 150 godina. Fabrika za reciklažu guma i izrada proizvoda smanji(e troškove u "Tigru". U taj posao britanski fond bi trebalo da uloži oko 40 miliona evra. trotoara i peša kih staza. jer (e za dvosmenski rad biti potrebno oko 13. Fabrika Tigar Tehni ka guma od gumenog reciklata izra9uje visokokvalitetne podloge za oblaganje sportskih terena i de ijih igrališta. Grn ar. Kambelevac. Zavidince. TIGAR PIROT Pripremama za pokretanje savremenog pogona za reciklažu. E-mail 7. Ljubera9a. ve( se. Zvonce . sa doma(eg tržišta bi moglo da se nabavi oko 11.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije OPŠTINA BABUŠNICA Tabela 24. Bratiševac.

telefon. 16000 Leskovac 016/245-302. telefon. 281-424 pwwleskovac@pwwsrbija. E-mail Sime Poga arevi(a 3.o. Podaci o obuhva enosti opštine Medve3a uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater PorrWernerWeber Leskovac d. Podaci o obuhva enosti grada Leskovca uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater PorrWernerWeber Leskovac d. telefon. 281-424 pwwleskovac@pwwsrbija.com Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Grad Leskovac 62% Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Grad Leskovac 38% OPŠTINA MEDVEMA Tabela 26. 16000 Leskovac 016/245-302. E-mail Sime Poga arevi(a 3. 16000 Leskovac 74 Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Opština Vlasotince 34% Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Opština Vlasotince 66% .Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije REGION LESKOVAC GRAD LESKOVAC Tabela 25. 16000 Leskovac 016/245-302. telefon.o. Podaci o obuhva enosti opštine Vlasotince uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater PorrWernerAdresa. Adresa. Adresa.o. E-mail Sime Poga arevi(a 3.o.com Naselja koja nisu Naselja obuhva(ena obuhva(ena sakupljanjem sakupljanjem otpada (%) otpada Opština Medve9a 38% Opština Medve9a 62% OPŠTINA LEBANE Tabela 27.com Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Opština Lebane 34% Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Opština Lebane 66% OPŠTINA VLASOTINCE Tabela 28.o. 281-424 pwwleskovac@pwwsrbija. Podaci o obuhva enosti opštine Lebane uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater PorrWernerWeber Leskovac d. E-mail Sime Poga arevi(a 3. Adresa.o.

Adresa. na svojoj teritoriji. obradivog zemljišta.o. lokalna samouprava i kompanija PWW Leskovac su se zalagale i zalažu se za spre avanje stvaranja divljih deponija. ’’Željkovac’’ je prva regionalna sanitarna deponija u Republici Srbiji koja je izgra9ena i puštena u rad a nalazi se na teritoriji grada Leskovca. na inu postupanja i 75 . Tako9e. telefon. 16000 Leskovac 016/245-302. kao na primer žutica. 281-424 pwwleskovac@pwwsrbija. 281-424 pwwleskovac@pwwsrbija.divljih deponija’’.co m Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Opština Crna Trava 13% Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Opština Crna Trava 87% OPŠTINA VLADI&IN HAN Tabela 30. Lakše im je da bace u njivu nego u kontejner.co m OPŠTINA CRNA TRAVA Tabela 29. 281-424 pwwleskovac@pwwsrbija. stare navike se teško menjaju pa i dalje nemilosrdno bacaju sme(e u reke i potoke a omote od pesticida deponuju u susednu njivu. Adresa.co m Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Opština Vladi in Han 21% Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Opština Vladi in Han 79% Grad Leskovac sa okolnim opštinama (Lebane. što je redovna pojava me9u gra9anima koji žive pored deponija. Jedemo povr(e sa njiva pored kojih su deponije.o.o. Crna Trava i Vladi in Han) /15/ je prvi imao hrabrosti da po ne sa prakti nom primenom Nacionalne strategije upravljanja otpadom tako što je inicirao potpisivanje prvog me9uopštinskog sporazuma koji je bio uvod u formiranje prvog regiona za upravljanje otpadom u Republici Srbiji. Leskova ka sela su tek nedavno dobila kontejnere i uslugu odvoženja sme(a. E-mail Sime Poga arevi(a 3. Tako9e se planira i realizacija programa obavezne edukacije stanovništva o otpadu (posebno opasnom). Podaci o obuhva enosti opštine Vladi in Han uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater PorrWernerWeber Leskovac d.. 016/245-302. E-mail Sime Poga arevi(a 3. Zbog velike brige da ne izbije neka zaraza. zemljišta i podzemnih voda i smanjenja i ugrožavanja plodnog.o. dolazi do zaga9enja atmosfere. Me9utim.o. telefon. Svako selo ima jednu ili više deponija. Podaci o obuhva enosti opštine Crna Trava uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater PorrWernerWeber Leskovac d. na teritoriji grada Leskovca je izgra9en i pušten u rad prvi centar za reciklažu otpada. a ne zna se da li je prljaviji grad ili selo. 16000 Leskovac 016/245-302. Vlasotince. Sa oko 200 . Medve9a. Otpad na „divljim deponijama“ ima sve predispozicije za pojavu zaraznih bolesti. Sve ne isto(e upija zemlja a mi pijemo vodu iz podzemnih bunara. Sanacija i rekultivacija „divljih deponija“ komunalnog vrstog otpada je jedan od najviših prioriteta grada Leskovca i kompanije PWW Leskovac. Divljih deponija je bilo bukvalno na svakom (ošku.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Weber Leskovac d.o. grad Leskovac je rekorder u Republici Srbiji.

je od prvog dana krenula sa ulaganjem velikih sredstava u neophodnu opremu. mostova. Kompanija WERNER & WEBER predstavlja jednog od najve(ih evropskih proizvo9a a komunalne opreme. tunela.Be u. Obe kompanije imaju sedište u glavnom gradu Austrije . Konzorcijum PORR-WERNER&WEBER u skladu sa svim važe(im propisima i standardima Evropske Unije i Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom Vlade Republike Srbije upravlja reciklažnim centrom.O. zbrinjavanje otpada i komunalne usluge. Ova firma je aktivirana po etkom oktobra 2007. sanitarnom deponijom. Radi ostvarenja postavljenih ciljeva firma PORR-WERNER&WEBER Leskovac D.O.O. godine i poverena joj je delatnost sakupljanja. u skladu sa odlukama opštinskih skupština i potpisanim ugovorima sakuplja i odvozi komunalni vrsti i neopasni industrijski otpad u svim opštinama jablani kog okruga. sanitarnih deponija. vozila i radnu snagu. odvoženja i prerade vrstog komunalnog i neopasnog industrijskog otpada. Osnovne delatnosti kompanije PORR AG su: niskogradnja.O. moderno zbrinjavanje sakupljenog otpada u reciklažnom centru: papir/karton – energetska reciklaža ili baliranje i prodaja. uklju ivanje svih zainteresovanih opština iz jablani kog i p injskog okruga u integralni sistem upravljanja otpadom.O. Tako9e se vrši raspodela besplatnih kanti zapremine 140 litara i kontejnera zapremine 1100 litara fizi kim licima.O. plasti ni otpad – reciklaža ili baliranje i prodaja.O. visokogradnja. redovno informisanje javnosti preko elektronskih i štampanih medija o postignutim rezultatima. je srpsko-austrijsko joint venture društvo odnosno društvo sa zajedni kim ulaganjima. godine potpisan je ugovor izme9u Skupštine opštine Leskovac i austrijskog konzorcijuma PORR-WERNER&WEBER a u oktobru iste godine osnovana je firma PORRWERNER&WEBER Leskovac D. metalni otpad – baliranje ili pakovanje i prodaja. planiranim akcijama i predlozima za poboljšanje tehnologije zbrinjavanja sakupljenih otpadaka. Samo u 2006. formiranje katastra komunalnog vrstog otpada u opštini Leskovac.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije obavezi razvrstavanja otpada na mestu nastanka i uspostavljanje jasno definisanog sistema kaznenih mera za generatore otpada u slu aju neadekvatnog postupanja. linija za sortiranje otpada i opreme za reciklažne centre i transfer stanica. projektovanje i izgradnja autoputeva. PORR-WERNER&WEBER Leskovac D.000 motivisanih upošljenika. presa. godini kompanija je ostvarila promet u visini od 2. PORR-WERNER&WEBER predstavlja konzorcijum austrijskih kompanija PORR AG i WERNER & WEBER. Od strane Skupštine Grada Leskovca kompaniji PWW Leskovac je poverena komunalna delatnost sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada na osnovu Ugovora o obavljanju komunalnih delatnosti kao i izgradnji i eksploataciji regionalne sanitarne deponije i reciklažnog centra i Odluke o održavanju isto(e Grada Leskovca. U ovom trenutku firma PORR-WERNER&WEBER Leskovac D. i priprema projekte za izgradnju transfer stanica i ostalih prate(ih objekata i postrojenja neophodnih za savremeno zbrinjavanje vrstog komunalnog i neopasnog industrijskog otpada u Republici Srbiji. biološki otpad – materijalna/energetska reciklaža i prodaja. infrastrukture. 76 .5 milijardi eura a ima oko 10. Naši ciljevi su da zajedno sa našim partnerima u jablani kom okrugu uspostavimo evropske standarde u zaštiti životne sredine tako što (emo na najsavremeniji na in i sa vrhunskom opremom vršiti zbrinjavanje vrstog komunalnog i neopasnog industrijskog otpada. raspodelu i postavljanje dodatnih sudova i kontejnera za odlaganje i sakupljanje sortiranih otpadaka. Avgusta 2006. Prate(e aktivnosti koje su sastavni deo napred navedenog projekta obuhvataju: edukaciju fizi kih i pravnih lica za sortiranje otpada.O.

Podaci o obuhva enosti opštine Bojnik uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater JKP . \in9uša. saradnja sa Centrom za razvoj jablani kog i p injskog okruga. saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje u Leskovcu. Lapotince 40% 77 .. E-mail 11. elektronski otpad – pakovanje i prodaja. tekstilni otpad . uvo9enje me9unarodnih standarda ISO 14000 i ISO 18000. reciklažna dvorišta za otkup sekundarnih sirovina.baliranje i prodaja. telefon. OPŠTINA BOJNIK Tabela 31. 016/821-298 Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Bojnik i Dragovac 60% Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Kosan i(. saradnja sa republi kom i opštinskom ekološkom inspekcijom. saradnja sa UNDP u Leskovcu. stakleni otpad . Pridvorica.reciklaža i prodaja.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije gra9evinski otpad – reciklaža i prodaja. saradnja sa svim zainteresovanim pravnim i fizi kim licima. gumeni otpad – pakovanje i prodaja za energetsku reciklažu. saradnja sa Upravom za zaštitu životne sredine opštine Leskovac. saradnja sa Regionalnom privrednom komorom. brigade BB. reciklaža postoje(ih opštinskih i divljih deponija.Jedinstvo‘‘ Adresa.

200 kontejnera od po 1. Od septembra 2002. Samo tri od njih su novijeg datuma.000). na opštini Vranje radi nova gradska sanitarna deponija na lokaciji Meteris. Deponija Meteris ima oblogu na dnu sa zaštitnim geomembranama. dva kamiona-dizalice kao i tri traktora. što ini 65% ukupnog stanovništva na opštini. JKP je postavio 320 kontejnera od po 1. Prime(eno je da je površina deponije popunjena za nekih 40-45%. za zamenu uništenih kontejnera i uve(anje broja kontejnera tamo gde ih ima). 1-2 rezervnih. Nisu izrazili potrebu za dodatnom opremom za primarnu selekciju. JKP poseduje opremu na gradskoj deponiji Meteris: jedan novi kompaktor i jedan novi kašikar/skip.000 gradskog i prigradskog stanovništva) je pokriveno uslugama prikupljanja otpada. Druge opštine odlažu svoj otpad na ilegalna smetlišta koja nisu u skladu sa ekološkim standardima. Talog se deponuje. Ima i 4 kamionadizalice.5 hektar.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije REGION VRANJE GRAD VRANJE Tabela 32.000). a pre iš(ena voda ponovo ubrizgava u deponiju. ukupno 73%. kao i jednu hidrauli ku presu za sabijanje i baliranje plastike i papira. od po 2 m3. Nedostaje kolska vaga tako da nema preciznih podataka o otpadu.1 m3. Podaci o obuhva enosti grada Vranja uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater JKP "Komrad" Adresa. Svi ostali su 18 do 27 godina starosti. 1. Takodje prikupljaju otpad iz kanti doma(e izrade ili boksova iz doma(instava ili samo vre(e sa sme(em /23/. kao i 10. Procedne vode se skupljaju i tretiraju sedimentacijom i aeracijom. u posedu JKP. 78 . i 7 kontejnera od po 7 m3. E-mail Sime Poga arevi(a 97 017/421-811 jkpkomrad@ptt. JKP “KOMRAD” izražava potrebu za dodatnih 30 velikih kontejnera od po 7 m3 za gradsko i prigradsko podru je grada Vranja. Nema sredstava iz budžeta za rešavanje ovih nedostataka. telefon. Otpad se sabija.rs Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Vranje i Vranjska banja 67% Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Sva sela okoline Vranja i pojedini delovi grada(obod grada) gde nema izgra9ene infrastukture. Tako9e izražavaju potrebu za dodatnih pet kamiona za prikupljanje sme(a.000 kanti od po 120 l za potrebe grada Vranja. od kojih je jedan u upotrebi 7 godina. U gradu Vranju postavili su nešto kontejnera za prikupljanje PET boca: 2 kom.000 od ukupno 67. 23% Vranje: ima oko 11 kamiona za prikupljanje sme(a. Oko 80% pokrivenog stanovništva stvarno pla(a usluge za odlaganje otpada JKP “KOMRAD”.. a ostali izmedju 23 i 36. tj.1 m3 za pokrivanje 100% gradskog i prigradskog podru ja (za postavljanje tamo gde nema kontejnera. pokrivaju(i skoro 1. Sa ovom dodatnom opremom nameravaju da unaprede postoje(i sistem prikupljanja otpada i da uve(aju stopu prikupljanja otpada na 100% gradske i prigradske populacije (67. Ova smetlišta predstavljaju opasnost za životnu sredinu. od kojih 10 aktivnih. Samo 90% gradskog i prigradskog stanovništva (oko 60. Prekrivanje slojem zemlje se vrši u redovnim intervalima. nekih 6 km od centra grada. Sada se na Meterisu odlaže otpad iz Vranja a predvi9en životni vek deponije je do 2014. Nemaju planove za pokrivanje seoskog stanovništva (25.

od ega 50 kom. u posedu javnih organizacija. Klisura. Draince. za potrebe izmeštanja otpada na gradsku deponiju. Alakince. Leskova Bara. Izražavaju potrebu za dva nova komunalna vozila od po 6 m3 sa vibracionom plo om. Palja. VlasinaStojkovi(a. " Suvojnica. 28% opštine. i uve(anje pokrivenosti uslugama sa 61% na 70%. telefon.500 seoskog u selima Alakince. Sa ovom opremom (e uve(ati prikupljanje otpada u selima sa sadašnjih 0% na 64% (oko 20.Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije OPŠTINA SURDULICA Tabela 33.000 kanti od po 120 l u posedu doma(instava (neke od njih su doma(e izrade). Kostroševci. godine. JKP je postavilo 87 kontejnera od po 1. i 26 kontejnera od po 1.914). Ma katica(reka-rudnik). a 50 kom. Operater OPŠTINA BUJANOVAC Adresa. Sa ovom opremom pokrivaju urbanu zonu 100%. u posedu industrijskog/privrednog sektora. Izražavaju potrebu za novih 5. JKP “Komunalac” prikuplja papir i želi da prikuplja plastiku. Masurica. 79 . Surkovica 70% Tabela 34. i drugo. Dikava. 28 komada za industriju/privredu.000 seoskih stanovnika od ukupno 31.1 m3. Vlasina i Klisura.1 m3. što ini 61% ukupnog stanovništva.co m Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Surdulica. plus oko 2. Suhi Dol. Piskavica.000 eura) kao i kamion-dizalica. Koriste jedan buldožer na bazi ugovora. Podaci o obuhva enosti opštine Bujanovac uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Operater JP "Komunalac" Adresa. kao i 21 kontejner od 5 m3. pozajmljuju jedan otvoreni kamion od 4 m3 i jedan kašikar/skip iz drugih odseka JKP. Masurica. JKP “Vodovod” pokriva 100% gradskog stanovništva (10. Sa ovom opremom. Dugojnica. 100 novih kontejnera od po 1. za industriju/privredu a 5 kom. Imaju jedan buldožer na postoje(oj deponiji/smetlištu za sabijanje i razgrtanje otpada. Donje Romanovce. Izražavaju potrebu za 30 kontejnera od po 1 m3 za primarnu selekciju /23/. za razgrtanje otpada na postoje(oj gradskoj deponiji. Postavili su 146 kontejnera od po 1. E-mail Srpskih Vladara 67 017/815-148 kalifer2@gmail. kao i 4. B. Takodje.com Bujanovac: JKP “Komunalac” ima 4 komunalna vozila i 1 kamion-dizalicu. od ega 16 kom.1 m3.300). za javne organizacije. od ega 106 komada za doma(instva. Vlasina. JKP “Vodovod” nije izrazio potrebu za dodatnom opremom za primarnu selekciju /23/. uklju uju(i dodatnih oko 2. za zamenu 50 od ukupno 146 postoje(ih starih kontejnera.500 seoskih stanovnika 2008. tj. Božica. E-mail Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Sva seoska naselja 60% Kara9or9a Petrovi(a bb Opština Bujanovac Bujanovac 40% 017/651-000 lelica1209@yahoo. Božica. PET.000 kanti od po 120 l za zamenu svih starih i dela kanti doma(e izrade. Podaci o obuhva enosti opštine Surdulica uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/ Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada JP Kalabovce. Tri od etiri komunalna vozila su donacije novijeg datuma (oko 250. "Vodovod Drum.1 m3. =etvrto komunalno vozilo je suviše staro i nije u upotrebi. Takodje im je potrebno 10 novih kontejnera od po 5 m3. Topli Dol. telefon. Polje. Kijevac. 12 komada za javne organizacije. Jelašnica. Zagužanje. Binovce. Danjino selo. za postavljanje u selima. Vu edolce 30% 3 Surdulica: u upotrebi su 3 komunalna vozila od po 9 m .

Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije OPŠTINA PREŠEVO

Tabela 35. Podaci o obuhva enosti opštine Preševo uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/
Naselja obuhva(ena Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) sakupljanjem otpada (%) JKP Ul. 15 novembar, =.Šehu, Oraovica, Crnotince, Raince, “Moravica” S.Kova evi(, I.Seferi, Miratovac, Žuince, Buštranje, Kumanovska, Omladinaska, Strezovce, Reljane Gilanska, K-Zozi 65% 35% Preševo: JKP “Moravica” ima dva komunalna vozila sa vibracionom plo om i dva traktora za prikupljanje vrstog otpada. Postavili su 55 kontejnera od po 1,1 m3, od ega 1 kom za industriju, 7 kom. za javne organizacije, 47 kom. za doma(instva (delimi no u gradu Preševu a delimi no u okolnim selima). Za ukupno 2.500 doma(instava u gradu Preševu postavili su 1500 kanti od po 80 l, 800 kom. metalnih buradi, 180 kom. ostalih boksova. Izražavaju potrebu za 1.000 novih kanti od po 80 l za doma(instva i 50 kontejnera od po 1,1 m3 za industriju/javne organizacije, samo radi unapredjenja postoje(eg sistema prikupljanja otpada u gradu Preševu koji je pokriven 100% (15.000 stanovnika). Seosko podru je sa ukupno 34.000 stanovnika je trenutno pokriveno oko 12% (4.000 stanovnika). Izražavaju potrebu za dodatnih 1.000 kanti od po 80 l i 80 kontejnera od po 1,1 m3 da bi uve(ali prikupljanje sme(a u seoskom podru ju sa 12% na 50% (oko 17.000). Za potrebe ovog uve(anja, takodje su im potrebna dva dodatna komunalna vozila od po 8 m3. Nemaju opremu za primarnu selekciju i nemaju nikakve planove s tim u vezi. Jednom u svaka tri meseca iznajmljuju jedan buldožer za potrebe razgrtanja i sabijanja otpada na postoje(oj deponiji/smetlištu /23/. Operater OPŠTINA BOSILEGRAD Adresa, telefon, E-mail Omladinska 50/G 017/668-343

Tabela 36. Podaci o obuhva enosti opštine Bosilegrad uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/
Operater JP "Usluga" Adresa, telefon, E-mail Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada Dobri Dol, Radi(evci, Rogljinci 35%

Dobrodolski potok bb Bosilegrad i selo Raj ilovci 017/877-226, 65% 063/409031 jpusluga@ptt.rs Bosilegrad: Postoji jedan (delimi no polomljen) traktor za prikupljanje otpada. Kada on ne radi, što se esto dešava, pozajmljuju otvoreni kamion iz drugog odseka JKP “Usluga”. Prikupljaju otpad iz 35 boksova doma(e izrade (ili vre(a) postavljenih za industriju/privredu, i 15 boksova doma(e izrade (vre(a) u javnim organizacijama. Takodje prikupljaju otpad iz 800 kom. kanti i boksova doma(e izrade, u posedu doma(instava. Sa ovom opremom pokrivaju ukupno gradsko stanovništvo (100 % od 2.702) i 400 od ukupnog broja seoskog stanovništva (6 % od 7.229). O ekuju da dobiju jedno komunalno vozilo od 5-10 m3 kao donaciju 2008. Sa ovim novim komunalnim vozilom, kao i novih 1.400 kanti od po 120 l i novih 120 kontejnera od po 1,1 m3, uve(anje prikupljanje otpada na seoskom podru ju sa 6 % na 28 % (2.000 od 7.229), tj. Ukupno 47%. Za razgrtanje otpada i nasipanje zemljom imaju jedan skip na deponiji/smetlištu. Takodje, za potrebe razgrtanja i sabijanja otpada pozajmljuju jedan buldožer iz drugih odseka JKP s vremena na vreme. Nemaju planove za primarnu selekciju /23/.

80

Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije OPŠTINA TRGOVIŠTE

Tabela 37. Podaci o obuhva enosti opštine Trgovište uslugom sakupljanja i transporta komunalnog otpada /19/
Naselja koja nisu obuhva(ena sakupljanjem otpada JP Vodeni ište, Donja Trnica, "Komunalac" Šajince, Novo Selo, Donji Stajevac 55% Opština Trgovište je takodje dobila podršku od istih GTZ Projekata upravljanja komunalnim otpadom 2006. godine. U to vreme se organizovano prikupljanje komunalnog otpada vršilo samo u naselju Trgovište (1.864 stanovnika, tj.. 29% od ukupnog stanovništva u opštini), a ne i u drugim naseljima, uprkos postoje(im potrebama. Same usluge javnog komunalnog preduze(a su bile na vrlo niskom nivou, uprkos postojanju kamiona za sme(e koji nisu dovoljno koriš(eni. Zbog nedostatka kontejnera, otpad se odlagao na ilegalnim smetlištima, što je uticalo na rad javnog komunalnog preduze(a. O ekivalo se da (e nabavka novih 30 kontejnera od po 1,1 m3 u oktobru 2006. rezultirati smanjenjem ilegalnog odlaganja sme(a na smetlišta i olakšati rad javnog komunalnog preduze(a. Kontejneri su postavljeni u Trgovištu i drugim centrima: Radovnica, Donji Stajevac, Šajince i Novo Selo. Direktni korisnici su stanovnici navedenih naselja, tj. približno 3.000 osoba, što ini oko 47% opštinskog stanovništva. Takodje je u upotrebi 14 kontejnera od po 1,1 m3, koji treba da se zamene. JKP “Komunalac” ima jedno komunalno vozilo od 5 m3. Izražavaju potrebu za dodatnih 40 kontejnera od po 1,1 m3, 60 kanti od po 120 l, i još jednim komunalnim vozilom od 5 m3. Tako (e uve(ati pokrivenost uslugama prikupljanja sme(a sa sadašnjih 47 % (3.000 stanovnika) na 79% (5.000 stanovnika u svih pet naselja). Nemaju opremu na postoje(oj deponiji ili za potrebe primarne selekcije. Takodje izražavaju potrebu za 10 kontejnera od po 1 m3 za prikupljanje PET boca /23/. Operater EKOPLAST - Privatna kompanija “EkoPlast“ iz opštine Vladi in Han (na putu Vladi in Han – Surdulica u selu Žitora9e zapo ela je separatno prikupljanje PET, papira/kartona i folija u gradu Vladi in Han i nekim naseljima duž puta Vladi in Han – Surdulica, u gradu Surdulici i gradu Vranju. EkoPlast je postavio oko 22 kontejnera od po 1 m3 za PET u Vladi inom Hanu, 33 kontejnera od po 1,1 m3 u Vranju. Oni su postavljeni u aprilu 2007. godine. U selima Alakince i Belo Polje u opštini Surdulica, Eko Plast je postavio oko 25-30 boksova za prikupljanje PET. EkoPlast ima ugovore sa kompanijama “Rosa”, selo Vlasina (opština Surdulica), “Heba”, opština Bujanovac, i “Knauf“ iz sela Belo Polje (opština Surdulica) da prikuplja njihovu otpadnu plastiku, foliju i PET. Na njihovom dvorištu za reciklažu radi hidrauli ka presa od 15 t. PET se izdvaja po boji /23/. Adresa, telefon, E-mail Kralja Petra I Kara9or9evi(a 4 064/3455618 Naselja obuhva(ena sakupljanjem otpada (%) Trgovište, \ekarce, Kozji Dol i Radovnica 45%

81

Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije

13. ZAKLJU&AK
Zbog sve ve(ih koli ina i štetnosti po okolinu, otpad se smatra jednim od najznajnijih ekoloških problema savremenog sveta. Nastajanje otpada je rezultat ukupne ekonomske aktivnosti svake države, i kao takvo u direktnoj korelaciji je sa nacionalnom ekonomijom /24/. Prema poreklu, vrsti otpad se deli na komunalni, komercijalni i bezopasni industrijski otpad. Uobi ajeno je da se otpad urbanih sredina i komercijalni otpad jednim imenom naziva komunalni (opštinski) vrsti otpad. Neprekidni rast gradskih naselja i promena strukture potreba gra9ana sve više poja ava problem komunalnog vrstog otpada. Koli ina sme(a raste, jer se pove(ava potreba za hranom, pi(em i robom za dužu upotrebu. Pove(ava se koli ina upakovane robe, a ambalaža pove(ava koli inu otpada. Dnevna i godišnja masa komunalnog otpada po stanovniku razlikuje se od države do države. Ona u razvijenim zemljama iznosi 1,4 kg/dan po stanovniku, a u srednje razvijenim i nerazvijenim 0,2 – 0,7 kg/dan po stanovniku. Godišnji prirast nastalog otpada u zemljama EU iznosi 1%. Ukupna koli ina otpada u Srbiji se procenjuje na oko 3.500.000 m3/god., odnosno 2.200.000 t/god., a bazirana je na podacima komunalnih preduze(a. Uticaj vrstog komunalnog otpada na životnu sredinu je višestruko negativan, a primarni razlozi za to u Srbiji su: nedovoljna pokrivenost opštine uslugama JKP-a, što uslovljava formiranje divljih deponija, neure9enost glavnih deponija, kao i niska svest gra9ana o o uvanju životne sredine. Samim tim, na teritoriji opština se stvaraju divlje deponije koje se nekontrolisano šire, javlja se prenatrpanost glavne deponije otpadom, a sve je to izvor potencijalnih zaraznih bolesti stanovništva i zaga9enosti svih sektora životne sredine: vazduha, zemljišta i vode. Sa problemima komunalnog otpada ovek se sre(e još od anti kih vremena. U srednjem veku je sa razvojem gradova nastala prava kriza sme(a. Rešenje ove krize je na9eno u odre9ivanju posebnih mesta za bacanje sme(a van gradskih zidina. Kada su se zbog velikog broja deponija smanjile slobodne površine oko gradova za njihov dalji rast, a neprijatni mirisi su postali nepodnošljivi, prešlo se na skladiranje sme(a u jame, a kasnije na spaljivanje otpada. Danas je u potpunosti preovladala ideja da otpad ne treba uništavati, ve( ga treba koristiti. Spaljivanje otpada je ekološki štetno, a ekonomski neisplativo, pošto se radi o sirovini koja sadrži niz korisnih komponenti. Saglasno Evropskom zakonodavstvu, savremeni pristup problemu otpada podrazumeva sistem upravljanja, koji se sastoji u smanjivanju (izbegavanju, minimiziranju), iskoriš(enju (reciklaži), ponovnoj upotrebi, obradi i odlaganju otpada na na in bezbedan po okolinu. Sistem upravljanja otpadom tako9e podrazumeva održivi razvoj, predostrožnost, na elo blizine i regionalni pristup upravljanju otpadom, odgovornost proizvo9a a opreme i da svako moralno i materijalno odgovara za otpad koji proizvodi (princip: “zaga9iva pla(a”). Upravljanje komunalnim vrstim otpadom se danas, dakle, sastoji u sakupljanju, transportu, reciklaži, ponovnoj upotrebi, tretmanu i trajnom odlaganju na sanitarnim deponijama dela komunalnog vrstog otpada koji se ne može iskoristiti niti dalje tretirati.

82

Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije

LITERATURA
1. M. Ili(, M. Trumi(, Upravljanje komunalnim otpadom u Srbiji – stanje i perspektive, EKOIST '06, Sokobanja, 04-07.2006., Zbornik radova. 2. Z. Isoski, D. Todi(, D. Dodi(, Izrada lokalnog plana upravljanja komunalnim otpadom uz primenu Arhuske kovencije, EKOIST '06, Sokobanja, 04-07.2006., Zbornik radova. 3. B.V. Sano kin, Problema tverdeh betoveh othodov v gorodah: puti rešenif, pravovoe regulirovanie, Ekaterinburg 2000, http://www.poluchi5.ru/013711-1.html 4. Brošura: „Šta treba znati o otpadu?“, http://www.ekomrezabih.net.pdf 5. Strateški okvir za politiku upravljanja otpadom, http://www.recyu.org 6. Analiza postoje(e prakse u upravljanju komunalnim otpadom uklju uju(i lokacije za odlaganje otpada, http://www.recyu.org.yu.pdf 7. Neši( Bratimir, Osnovni model (koncept) regionalnog upravljanja komunalnim otpadom u regionu Prokuplje, PWW Srbija, Niš 2010. 8. Neši( Bratimir, Detaljni opis tehni ko-tehnološkog rešenja (sa aspekta zaštite životne sredine) za integralni sistem upravljanja otpadom na teritoriji regionalnog centra Smederevo (grad Smederevo i opština Kovin), PWW Srbija, Niš 2010. 9. Na in i postupak klasifikacije otpada, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Beograd, 2010. 10. Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Beograd, 2010. 11. Nacionalna strategija upravljanja otpadom sa programom približavanja EU, Vlada Republike Srbije, Beograd, 2003. 12. Neši( Bratimir, Plan integralnog upravljanja otpadom u proširenom regionu Jagodina, PWW Srbija, Niš 2010. 13. Neši( Bratimir, Generalna prezentacija kompanije PWW Srbija, PWW Srbija, Niš 2010. 14. Neši( Bratimir, Koncept integralnog upravljanja otpadom na teritoriji regiona Leskovac, PWW Srbija, Niš, 2007. 15. Neši( Bratimir, Koncept integralnog upravljanja otpadom na teritoriji regiona Jagodina, PWW Srbija, Niš 2007. 16. Neši( Bratimir, Koncept integralnog upravljanja otpadom na teritoriji opštine Smederevska Palanka, PWW Srbija, Niš 2010. 17. Podaci o obuhva(enosti gradova i opština u Republici Srbiji uslugama sakupljanja i transporta otpada, Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja, Beograd, 2010. 18. Lokalni ekološki akcioni plan opštine Aleksinac, SO Aleksinac, Aleksinac 2006. 19. Regionalni plan upravljanja otpadom za grad Niš i nišavski okrug, gradska uprava Niš, Niš, 2010. 20. Secondary materials and waste recycling commercialization in Serbia 2009-2010, NGO Tree House, Krusevac, 2010. 21. Studija izvodljivosti regionalnog upravljanja otpadom u P injskom okrugu, Centar za razvoj Jablani kog i P injskog okruga, Leskovac, 2008. 22. Markovi( Nikola, Upravljanje komunalnim vrstim otpadom, Tehni ki fakultet, Bor 2007. 23. Internet www.eko.vojvodina.sr.gov.yu.htm www.netnovinar.org/netnovinar/dsp_page.cfm?articleid=988&specialsection=ART_FULL&pag eid=502&PSID=4255

83

rs Tiraž: 200 primeraka 84 .Upravljanje komunalnim otpadom i potencijali za reciklažu na primeru južne i jugoisto ne Srbije Priprema i dizajn: TPC Kal a BI-43 Obrenovi(eva bb 18000 Niš Srbija Tel/fax: +381 (0)18 522 788 514 360 514 361 Email: centar@protecta.org.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->