P. 1
Politikologija Religije - Skripta - Tanaskovic

Politikologija Religije - Skripta - Tanaskovic

|Views: 758|Likes:
Published by Mladen Ristic

More info:

Published by: Mladen Ristic on Mar 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

1 ОДРЕДНИЦЕ

361 Vuko Pavićević, Sociologija religije, 1980. Александар А. Радугин, Введение в религиоведение, 1996. Roland Robertson (ed), Sociology of Religion, 1969. Demosthenes Savramis, Zwischen Himmel und Erde - Die orthodoxe Kirche heute, 1982. Rodney Stark and William S. Bainbridge, A Theory of Religion, 1987. Đuro Šušnjić, Religija, I-II, 1998. Paul Tilih, Dinamika vere, 1988. Ernst Troeltsch, The Social Teaching of the Christian Churches, 1912. Макс Вебер, Сабрани списи о социологијирелигије, I-III том, 1997. Timothy Ware, The Orthodox Church, 1982. Brayan Wilson, Religion in Secular Society: A Sociological Comment, 1966. Brayan Wilson, The Social Dimensions of Sectarianism, 1992. Драгољуб Б. Ђорђевић

РЕФЕРЕНТНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ОДРЕДНИЦЕ ИЗ СОЦИОЛОГИЈЕ РЕЛИГИЈЕ I Речници, енциклопедије и приручници Sajmon Blekburn, Oksfordski filozofski rečnik, 1999. Ivan Cvitković, Rječnik religijskih pojmova, 1991. Чедомир Драшковић, Речник пастирско-педагошке теологије, 1982. Мирча Елијаде, Водич кроз светскерелигије, 1996. Enciklopedija živih religija, 1990. John R. Hinnells (ed), The Penguin Dictionary of Religions, 1984. Oleg Mandić, Leksikon judaizma i kršćanstva, 1969. Gordon Marshall (ed), The Concise Oxford Dictionary of Sociology, 1996. Михаил П. Новиков (ред.), Историл и теорил атеизма, 1982. Religije svijeta, 1987. Hari Uedek i Vejd Baskin, Rečnikpaganskih religija, 1988. II Остали извори Eileen Barker, New religious Movements: A Practical Introduction, 1989. Сергиј Булгаков, Православље - преглед учења православне цркве, 1991. Esad Ćimić, Ateizam kao povijesni humanizam, 1988. Emil Dirkem, Elementarni oblici religijskog života, 1982. Nikola Dugandžija, Ateizam, 1994. Dragoljub B. Đorđević, "Confessional Mentality as a (Dis)Integration Factor", Innovation, 1/1990. Драгољуб Б. Ђорђевић (при.), Православље између неба и земље, 1991. Драгољуб Б. Ђорђевић (при.), Повратак светог?, 1994. Драгољуб Б. Ђорђевић (при.), Искушења атеизма, 1997. Dragoljub B. Đorđević, Proroci "nove istine": sekte i kultovi, 1998. Peter E. Glasner, The Sociology of Secularisation: A Critique of Concept, 1977. Fingeir Hiorth, Introduction to Atheism, 1995. William James, Raznolikosti religioznog iskustva, 1990. Атанасије Јевтић, Трагање за Христом, 1989. Jakov Jukić, Budućnost religije - Sveto u vremenu svjetovnosti, 1991. Rudolf Oto, Sveto, 1983. Архиепископ фински Павле, Наша вера, 1984.

атеизам (г. a - не, без + theos - бог = одрицање постојања бога или божанског поретка у свету) јесте морална позиција и стил живо-та, врста сазнајног, осећајног и практичног односа према стварности, став који се формира у социјалном окружењу; уједно је индивиду-алан, личан и друштвен. Социологе не задовољава етимолошко одређење а., јер он није само радикална негација, одбацивање теизма (— теизам), већ и афирмација људских потенција у друштвено-историјском тоталитету и нужно тражи радикалну оријентацију чо-века на самог себе као индивидуума и друштвеног бића истовреме-но. Поред тога што се исказује дијалектичким поларитетом негатив-но-позитивно, а. је и врста става са сазнајном, емотивном и акци-оном компонентом: "(...) као што је религија израз изопаченог одно-са у отуђеном друштву, тако је и атеизам демистификована свест ко-ја утиче на обликовање хуманих односа и трпи њихов утицај. Исто тако, он је и разумски став јер своју позицију гради на сазнању на-учно утврђених чињеница космоса, историје, друштва и човека. На-покон, атеизам је и емоционално стање које даје утисак испуњено-сти, снаге, радости, што иначе карактерише друштвени чин човека, акцију његовог ослобађања (Esad Ćimić, Ateizam kao povijesni humanizam, 1988)." С обзиром да социолози, смештајући људе на не/религиозном континууму, знатно већу пажњу поклањају религиозним случајевима, скромни су резултати истраживања типова атеиста. Есада Ћимића и Драгољуба Б. Ђорђевића типологије рачунају са трима врстама атеиста: емотивном, рационалном и практичном. Homo religiosusa упоредо следи homo areligiosus; други није

363 2 "наследник" првог, они су "савременици". Религију законито прате а. и посветовљавање (— секуларизација); варира само степен преовла-давања једне, друге или треће културне чињенице у зависности од исечка друштвено-историјске епохе. Разноврсна лепеза неверја и безверја поседује повесно-културни легитимитет који више не оспо-равају ни горљиви теисти. Попут религије и "с невером ћемо имати увек посла: било у нама, било изван нас, било око нас. Ако је чин ве-ре тајна при - а доиста јесте онда је то вишеструко и чин неверова-ња" (Jakov Jukić, Budućnost religije, 1991). Насупрот религијским, тај-не неверовања нису детаљније осветљене нити им се придаје аде-кватна пажња. Конзервативни богослови, филозофи и социолози религије сматрају а., првенствено модерни, декадентном појавом у историји културе. Множина аутора држи а. за изворну чињеницу; високо вреднује то да је он прожео већину сфера друштва и културе на индивидуалном, групном и глобалном плану: од економије и поли-тике - преко науке, права и уметности - до свакидашњег живота. Не-ки теоретичари подвлаче да је дебата између теизма и а. постала културно маргинална у 20. веку, за разлику од прошлог, без обзира што се индивидуални, стилизовани концепти раскида са теизмом могу уочити чак и код културних великана нашег времена, тако раз-личитих међу собом, као што су Бертранд Расел и Жан Пол Сартр. Узрок маргиналности јесте развој секуларних дисциплина ван сфера у којима је могућ сукоб са теизмом. Насупрот томе, значај а. као ре-алног друштвеног феномена данашњице истакао је Други ватикан-ски сабор у конституцији "Gaudium et spes", убрајајући га "међу врло озбиљне појаве нашег времена". Узроци а. су разноврсни: религија као отуђење, непримере-ност импресије и експресије о богу, трансформација религија и њи-хових организација, агностицизам, позитивизам, плурализам идеоло-гија и мишљења, постојање зла, неправде и беде у свету, хуманизам, урбанизација, прогрес науке и технике... Сви узроци секуларизације јесу истовремено и узрочници а. Секуларизација доведена до краја јесте а., премда нема искључивог континуитета. Сваки а. моменат део је секуларизирајућег процеса, али све секуларизирано није а. Пут од секуларизације ка а. може се и изокренути; искуство потврђује да је могуће ићи од а., па преко секуларизираности, до религиозности. Много је историјских облика а. било, а међу модерним видо-вима се издвајају: негативни, практични, егзистенцијалистички и марксистички а. Негативни а. се означава и као филозофски, раци-онални и теоријски. Он је негација божјег бића уз коришћење логи-чко-рационалних аргумената, представља рационалну критику ира-ционалног и завршава у одређеном погледу на свет насупрот рели-гијском. Практичном а., најраспрострањенијем међу савременим об-лицима, корени су му веома

стари: увек је било људи који су игнорисали узвишене ствари и круцијална питања индивидуума, друштва и историје; негде у позадини склањају се упитности смисла живота, греха, зла, доброг, апсолутног, а у свакодневном живљењу избијају хедонистички пориви - све се врти око "вина, жене и песме". Међу-тим, трагедија овог а. јесте што у претенциознијим и кризним ситу-ацијама отказује. Егзистенцијалистички а., уз марксистички, најреле-вантнији је у групи савремених атеизама са филозофском потком. Теоријско је практична негација бога путем афирмације људске егзистенције и човекове индивидуалности. Не ради се једино о потвр-ђивању голог индивидуалитета, човека који "чучи изван света" и искорењеног из друштвеног простора. Он није пуки индивидуали-зам, јер, по Жан Пол Сартру, ако није могућа никаква теологија, онда су људи само између себе, упућени једни на друге у друштве-но-историјској егзистенцији. Овај атеизам наглашава потребу вође-ња рачуна о тананијим сферама људског бића, граничним питањима и смислу живота. Хуманизам је окосница марксистичког а. око које се концентришу рубне карактеристике: социјално-преображавалачка улога, револуционарност, утемељење на научном погледу на свет и друштвена усмереност. Рубна подручја се могу модификовати и ре-видирати - не и хуманизам. Ради се о практичном хуманизму, који, не одбацујући хуманизме прошлости, уважава и хуманизме религија. На прелазу у 3. миленијум секуларизација је у повлачењу а а. стављен на голема искушења, као да одумире. Искушења ће му при-бавити статус онога од чега се зазире, што треба избегавати: донеће му положај нечега тајанственог, "забрањеног воћа" које изазива ку-шање. Бертранд Расел (Bertrand Russell), Жан Пол Сартр (Jean-Paul Sartre) Esad Ćimić, Ateizam kao povijesni humanizam, Zagreb, 1988; Jakov Jukić, Budućnost religije, 1991; Драгољуб Б. Ђорђевић (при.), Искушења атеизма, Ниш, 1997. Драгољуб Б. Ђорђевић функције религије - Да бисмо објаснили и разумели религи-ју, морамо је посматрати структурално и функционално. Структу-рално испитивање религије веже се за њене саставне делове и њихо-ве међусобне односе, а функционално истраживање религије односи се на повезаност тих делова (мит, обред, вредност, норма итд.) са личним и друштвеним потребама и жељама. Међу бројним личним и колективним потребама и жељама ко-је задовољава свака религија (без обзира на њен историјски облик), јесте сазнајна. Човечанство није чекало да се појави филозоф и уче-њак да би му они открили разлике између истине и заблуде, добра и зла итд., него је те

363 3 разлике учило на властитом искуству и преносило следећим нараштајима као највреднији дар у облику светих прича. Без обзира на то да ли је свето учење преношено усмено или писме-но, оно је увек садржавало и један сазнајни слој, који је употпунио целовитост верске поруке: мит је први одговор на питање како је на-стао свет, како је створен човек и друга бића, да ли је душа бесмртна итд. Да религија од самог почетка није у себи садржавала овај когнитивни слој значења, не би било могуће да се из ње изнедри филозофија и рационална теологија као чисто когнитивни системи. Ипак, когнитивна функција није кључна за религију, јер је религија у првом реду начин живљења, а потом начин мишљења: идеја бога није живи бог! Да се вера обраћа разуму, она и не би била вера: да су богу били потребни мудраци, он не би у свет послао свеце! Тако се наша вера познаје по љубави, а не по знању: зато се у нас славе све-ци а не учењаци! Верске заповести постоје да би се по њима живело, а не да би се о њима мислило. Религија, као целовит поглед на свет, задовољава једну од битних верникових потреба: потребу за комуникацијом са богом, са собом, са другим људима, са природом, са другим народима и културама, са мртвим прецима...Сваки људски однос је нека врста комуникације: сви облици деловања у исто време су и преносници порука, јер се поруке не преносе само речима. Молитва је облик ко-муникације са богом, али то ништа мање није ни жртва. Комуника-ција са божанством продужава се у комуникацију са другим верни-цима, при чему се, по правилу, најлакше међусобно разумевају вер-ници исте вере, а најтеже верници различитих вера. Комуникација је носећи појам, мост од бога ка човеку, и од човека ка човеку, обо-страно кретање, сусрет. Изоловани појединац је наша психолошка заблуда: он је увек у односу са "значајним другим". Исконска потре-ба за комуникацијом јесте, у ствари, потреба да се сва бића доживе као сабеседници. Неки свеци и самотници постали су чувени по сво-јим проповедима рибама, птицама и дивљим зверима. Они су учили и научили тајни језик природе! Својим идејама и веровањима, вредностима и нормама, симболима и обредима итд. религија нуди не само лични него и колективни идентитет. Она одговара на питање сваког појединог верника или верске заједнице: "ко сам ја и где је моје место у склопу света - овога и онога?" Религија може да прошири верниково ја до крајњих граница природног и надприродног света: без њене помоћи верников појам о своме ја или о себи био би веома ограничен. Када видимо да се неко крсти као ми, или моли као ми, или исповеда као ми, онда смо склони да га сматрамо једним од наших: он нам је брат по вери! Идентитет подразумева доследност у ставовима и понаша-њу неке особе, предвидљивост њених мисли и поступака у одређеним околностима, особеност у спољашњем држању и

чврсто језгро личности (која се не мења према спољашњим не/приликама, јер ако се стално мења, онда и нема идентитета, пошто идентитет и промена не иду заједно). Због ове свести о идентитету, сваки се појединац осећа изузетним, као што се и сваки народ сматра изабраним. Када је реч о функцијама религије онда ваља рећи да се религија тако разумева с обзиром на неке спољашње потребе и жеље, а не с обзиром на њене унутрашње вредности и суштину: пи-тање о суштини увек је теже од питања о функцији! Тако, на пример суштина верског обреда јесте у томе да се успостави однос са апсо-лутном и мистичном моћи (богом), а функције обреда могу да буду различите: друштвена интеграција, душевна растерећења, прилаго-ђавање на промене, приказ реда у природи и поретка у заједници итд. Видимо како се један чисто духовни однос своди на неку дру-штвену потребу или последицу. Јасно је да се религија не сме изједначавати са узгредним социо-психолошким последицама које изази-ва, јер се она не исцрпљује у својим функцијама. Као што иста идеја има више различитих функција, тако исту функцију могу имати различите идеје. Ако би се суштина религије видела у интеграцији групе или друштва, онда би и неке друге идеје, различите од религи-је, могле да изазову исту последицу - интеграцију групе или друш-тва. Зна се да идеологија уједињује своје присталице у заједницу, па би се она, сходно тој логици, могла сматрати световном религијом: религија и идеологија подударају се по својим последицама (инте-грација друштва), али по својој суштини оне су једна другој стране. У сваком случају, скупина људи сматра се заједницом тек онда када су повезани заједничким духом. Веровање у једног бога на симболи-чан начин изражава потребу и жељу за јединством народа који иначе може бити издељен стотинама разлика и распршен по читавом свету. Не може бити општег братства без једног средишта око кога се ду-ховно уједињује оно што је друштвено разједињено. Све док једна заједница верује у истог бога, може се рећи да нема разлике између друштвене и верске заједнице - религија је исто толико друштвена појава колико је друштво религијска појава. Сама реч religio значи повезати оно што је одвојено, ујединити, удахнути један дух у мноштво. Пример где се друштвена група поклапа са духовном за-једницом јесте породица: она је изворно била друштвена и култна је-диница у исто време! Следећа важна улога религије у личном и колективном животу састоји се у одређивању правца људским немирима: она задовољава људску потребу за оријентацијом у неодређеном и несигурном све-ту. Потреба за путоказом особито је снажна у тренуцима личне и друштвене кризе, када узгледа да се руши не само наша слика света, него и сам свет. К. Хорнај с разлогом тврди да људи без оквира оријентације сањају да се возе у чамцу без кормилара, да су изгубили компас, да без водича путују по туђој и опасној територији... Кад чо-век пореди шта му у тренуцима

363 4 неизвесности и несигурности нуде световни системи идеја, веровања и вредности а шта религија, он мо-же дати предност истини откровења пред филозофском сумњом, ре-лигијском смислу пред вредносном неутралношћу, нади пред ништа-вилом, светом поретку над световним. Кад куцне час одлуке, често људи траже иза себе путоказ за своју будућност: њиховом свешћу управља идеја из позадине! Није само појединцу потребан путоказ, да би остао душевно здрав, него се ни друштво не може сматрати здравим уколико се не креће према неком вишем циљу и не оства-рује вишу сврху. Наравно, било би једнострано да се говори само о оријентацији у спољашњем свету. Нужно је увек имати на уму и потребу за оријентацијом у унутрашњем свету, у коме често влада већи неред него у спољашњем свету. Голема је улога религије у прилагођавању на крупне промене у животу јединке и заједнице, као што су рођење, склапање брака, смрт итд. Религија чини смисленим сва оваква искуства промене, ма како она изгледала несхватљива и противречна појединачној свести или здравом разуму. Свака коренита промена у нашем животу изба-цује нас из седла навике и захтева да се на њу прилагодимо, телесно и духовно: религија је успео покушај да се ономе што је рационално несхватљиво да неки облик и смисао. Успешно прилагођавање под-разумева да не постоје изненађења: човек тежи да себи да облик и смисао и да се у њима окамени! Кад једна идеја или веровање изборе свето место међу другим идејама и веровањима, онда губе своју сазнајну вредност, а задобијају нормативну моћ. Непроцењива је улога религије у мотивацији људи да се пона-шају на одређен начин: већина религија обећава награде, било у овом или у оном животу! У светим списима може се наћи по неко обећање награде за сваку патњу: ако нас бог не би тешио, били би-смо само суза и јецај! М. Вебер духовито примећује да сви траже од бога, као да је он неки свемирски благајник, бескрајно дубоке кесе и неисцрпног поверења. С обзиром да људска бића доживљавају разне врсте осујећења и патњи, логично је да постоје и различити начини надокнаде за претрпљена лишавања и болове: психолошки, економ-ски, социјални, етички, когнитивни, физички итд. Ма како нас меди-цина учинила здравим, не може нас учинити бесмртним; ма како нас економија учинила богатим, увек ћемо бити лишени вредности рај-ског живота; ма како нас политика чинила моћним, она не може да нас ослободи умирања. Истраживачи религије истичу легитимацијску функцију рели-гије. Легитимизација је оправдање поретка једног друштва навође-њем разлога за права, али и обавезе његових чланова, као и за забране које им се намећу, да би понекад морали да раде оно што не желе, ради опстанка и развоја друштва. У свим старим друштвима рели-гија је имала предност у односу на све друге симболичке покушаје оправдања поретка заједнице

(обичаје, морал, право итд.). Постоје највише вредности заједничког живота које се штите, и те вредности су по правилу религиозне, то јест утемељене у највишој стварности ("конститутивни симболизам"). Зато се од чланова друштва захтева да их поштују у свом властитом интересу. Зато свака власт зависи од система културне, односно религијске легитимности: кључни појмо-ви права утемељени су у религијским откровењима правде! Кад неко сумња у званичну верску догму, он у исто време доводи у питање ауторитет власти, која се сматра датом од бога. Данас се више не позива на божју вољу, него на вољу народа израженом на слободним изборима. Црква више није носилац крајњих и јамац свих изведених значења: она је изгубила монопол на последња значења. Ако се верске идеје, веровања, вредности и норме темељито усвоје, то јест прожму целокупну личност и њене односе са другима, онда оне постају моћан водич кроз живот појединца и заједнице: помоћу религије врши се успешна контрола понашања чланова заједнице! Оно што је еволуција у природном свету, то је историја у друштвеном животу: тамо се искуство преноси наслеђем, овде уче-њем. Учењем од великих предака, светих људи, чије мисли и дела, као примери и узори исправног живљења и мишљења, могу да снажно утичу на понашање потомака. Зато је Диркем и могао рећи да су мртви морални полицајци друштва. Претпоследња функција религије, о којој ће овде бити речено само оно најнужније, јесте профетска. Ако је могућ неки увид у оно прошло кроз сећање, онда је могућ и неки увид у оно будуће кроз слутњу, наду и веру. Имати слутњу, наду и веру значи извести један духовни скок испред себе, а да се тело и не помакне. Продор у време увек је доносио неку вест, у коју се могло, а није морало да верује. "Јер нешто знамо, и нешто пророкујемо" (Кор 13,9). Нада и вера јесу вишак жеље и слутње, а мањак искуства и знања. Продор у време јесте доказ да религија није заокупљена само старим поретком ствари и њеним очувањем, већ да је по природи ствари усмерена и на оно што је ново и непознато. Вера и нада нам говоре да можемо ићи даље но што нам разум и наука допушта: она је несвесно писмо упућено у дубину времена! И на крају, потребно је назначити и идеолошку функцију религије: употреба бога за политичке циљеве! Својим општим вредностима и нормама хришћанство је истинска светска религија, али разумевањем тих вредности и норми у складу са политичким интересима ове или оне скупине, оно постаје једна од постојећих идеологија. Религијска идеологија је криво протумачена религија - с обзиром на световне интересе верских вођа или њихових установа. Свети Сава имао је разлога да упозори: "Ако је поп грешан, молитва није." Ђуро Шушњић

5

363 на религиозну свест и религиозно понашање и удруживање. То су два лица исте појаве: тешко је претпоставити постојање ре-лигиозног веровања без религиозног понашања и удруживања, прем-да у конкретним случајевима, код појединих индивидуа, преовладава једна или друга страна. У теоријским разматрањима се инсистира на примату свести или понашања и удруживања. Психолошка литера-тура даје првенство понашању религиозна свест је нешто изведено, рационализација религиозног понашања - док официјали верских заједница сматрају пожељним њихово обострано присуство: нема религиозности, у смислу традиционалне и актуелне везаности за ре-лигију и цркву, без коегзистенције религиозне свести и религиозног понашања и удруживања. Религиозну свест индивидуе карактерише низ особина: а) засићеност осећајним, емоционалним елементима; б) изражавање стварности у фантастичном, илузорном облику; ц) вера у постојање бића, својстава и веза - предметних садржаја религиозних ликова; д) специфични језик, религиозна лексика; и е) оспољавање у узајам-ној вези са другим појединцима. Садржај религиозног понашања -које може бити култно и ванкултно - није фиксиран једном заувек, већ је друштвено и историјски променљив. Постоје обострани пре-ласци између светог и световног, сакралног и профаног. Упркос флу-идним границама међу њима, могуће је издвојити и дефинисати ре-лигиозно понашање као "оно људско понашање које је и по својем објективном смисленом контексту повезано с културно артикулиса-ним и фиксираним те друштвено индуцираним и санкционисаним обрасцима деловања који су саставни део једне одређене религије и којима се тек изражавају 'прави и исправни' начини ступања у додир и комуникацију с оним што се држи божанским, наднаравним и светим" (С. Врцан). Удруживање људи у верске зједнице - тј. интерак-ција верништва - јесте пресудно за квантитет и квалитет класичне религиозности, религиозног веровања и понашања: социолози веле да је интеракција неопходни састојак који одржава прихватљивост система веровања, истичу идеју о "прихватљивим структурама" реалности које су убедљиве само онда када их прати "општење", ко-ристе овај појам да би објаснили зашто се чланови "локалистичке" цркве чвршће држе традиционалних веровања него космополити и указују на "комуналну" основу религиозних опредељења јер су ин-теракције, удруживање, "припадност" истог реда важности као и "значење", веровање, односно религиозна свест. Иако је пожељан склад веровања, понашања и удруживања, изучавања показују да верска пракса лакше пропада спрам састојака религиозне свести - уверења итекако дуго могу остати прихватљива у животном циклусу човека. Она сведоче и да уверења појединаца често немају никакве везе с оним што верска заједница службено на-учава о

класична религиозност - Религиозност је социјално-психо-лошко стање својствено верујућем човеку које има три аспекта: саз-најни, афективни и акциони. Она јесте јединство веровања, осећања и праксе, које нужно прати особен религиозни доживљај. Еволуција схватања суштине религиозног доживљаја јесте врло богата и креће се још од тврдње да се ту ради о спиритуалним бићима ("spiritual beings") до инсистирања да се њиме захвата пут целине ("the way of the whole"). Најчешће се религиозни доживљај своди на свето, што је сусрет са радикално друкчијим поретком ствари који надилази људску моћ, изазива страх, али помаже и привлачи. Уз видове пучке, дифузне, цивилне, имплицитне, сектарне, култне... и религиозности "личног избора", далеко је најраспростра-њенија црквена, конвенционална, тј. класична религиозност. Њена дистрибуција је под одлучујућом детерминацијом друштвеног живо-та - социјална продукција светог - што значи да су психолошки и сазнајни моменти испосредовани фундаменталним значајкама жив-љења. Она је религиозност социолошки спољашњег типа која корес-пондира с црквено дефинисаним и прописаним начелима "добре ре-лигиозности", "доброг верника". К. р. фаворизује практиковање по-божности у одговарајућим религијским установама, храмовима, и развијање осећаја припадности вери и организацији; претпоставља лично препознавање у религијским терминима, јавно испољавање на религијски и црквено задат начин и усвајање темељених веровања догматског учења дотичне религије или конфесије. Типолошки пред-ставник класичне религиозности је тзв. црквени верник - предани верник и еклезијално побожан - који би требало да целим бићем припада својој, националним и породичним стаблом наслеђеној, ре-лигији и цркви. То даље повлачи строго поштовање редовности учешћа у обредима, санкционисано усвајање доктринарног система, стицање религијског искуства искључиво у оквиру заједнице, подређивање свакидашњег живота религијским прописима и морал-ним нормама, спољашње манифестовање припадања религији и ре-лигијској организацији. Значи, није довољно само се изјаснити рели-гиозним - и при томе више-мање примити састојке доктринарног си-стема - већ је потребно живети у складу с религијским науковањем, прописно обављати ритуале и редовно прелазити праг храма. Одбацује се субјективна религиозност без црквености, будући да већина верских заједница захтева правоверност исказану и кроз свакодневно практично потврђивање верничког статуса. Зато се у социологији к. р. разбија на два конститутивна еле-мента,

363 6 богу. Од хришћанског верника, нпр. православног Србина, што се тиче религиозне свети, захтева се декларисање у конфесио-налним и религиозним терминима, веровање у Бога и Исуса Христа, божанско стварање света и загробни живот..., а у погледу практико-вања побожности - обављање молитве и слављење верских празни-ка, редовно држање поста и посећивање цркве, присуство литургији и исповедање, крштавање, венчање и опело... Танак је слој конзис-тентно религиозних који су поунутрашњили и верују у целину рели-гијских догми; преовлађују верници код којих је наступила декомпо-зиција религиозне свести, чак и ерозија појединих веровања. Прво, брже и у ширем обиму се одбацују догме које су у колизији са ра-ционализацијом савременог света и које представљају "просторно-временске митове" - вера у божанско стварање света и загробни жи-вот. Танак је и слој оних који редовно и на прописани начин спрово-де обичаје и обављају ритуале; превагнули су тзв. сезонски или вер-ници четири обреда код којих је изражена секуларизација религиозног понашања. Прво, брже и у ширем се обиму напуштају религи-озна понашања која траже одрицања, напор и ревност: молитва и пост, посета цркви, литургији и исповед. То подразумева смањење броја, чак и атрофију, религиозних обичаја и ритуала, лабављење учестаности и интензитета, и придавање мањег значаја њиховој важ-ности и ефикасности. Тако у српском православљу преовладава тра-диционални (ритуални) тип - верник четири обреда - Србин који је крштен (и крштава своје потомке), венчан у цркви, прославља славу (евентуално Божић и Ускрс, на селу обавезно и литије) и сахраниће се уз опело. К. р. се често користи у социолошко-емпиријским истражива-њима за разврставање људи на религиозном континууму. На њему су могуће, грубо омеђене, позиције: религиозност (верници) - секулар-ност (религиозно неопредељени) - секуларизам (нису верници) -атеизам (атеисти). Континиуум је транзитивног карактера и дешава-ју су, понекад и спектакуларна, померања из групе у групу. Конвер-зија од религиозности преко секуларности и секуларизма - према атеизму, и обратно, претвара се у нешто неизворно уколико није из-ведена на хуман начин. Штефица Бахтијаревић је увела скалу личне религијске идентификације (верник, неопредељен, није верник, ате-иста) и прецизније личне религијске идентификације: уверен и црк-вено конформистичан верник (уверени сам верник) - неконформи-стичан верник (религиозан сам, премда не прихватам све што моја вера учи) - неопредељен (доста размишљам о томе, али нисам начи-сто да ли верујем или не) - индиферентан (према религији сам равнодушан) - нерелигиозан (нисам религиозан, иако немам ништа против религије) - противник религије (нисам религиозан и против-ник сам религије). Драгомир Пантић је, укључивши димензије ставо-ва когнитивне и емотивне природе, динамичке ставове, ставове о институционалним

аспектима конфесије и морала, и ставове активи-зам-пасивизам, конструисао оригиналну скалу религиозности (Р-ска-ла): најјача нерелигиозност (атеизам), средња нерелигиозност, слаба нерелигиозност, мешани тип, слаба религиозност., осредња религи-озност и најјача религиозност. Типологија Драгољуба Б. Ђорђевиће-ва рачуна са теолошки убеђеним верником, традиционалним верни-ком, поколебаним верником, индиферентним положајем, емотивним, рационалним и практичним атеистом. Emil Dirkem, Elementarni oblici religijskog života, 1982; Paul Tilih, Dinamika vere, 1988; William James, Raznolikosti religioznog iskustva, 1990. Драгољуб Б. Ђорђевић

православље (правилно мишљење, правилно веровање хришћанске религије, поштовање традиција религије, скуп свих право-славних хришћана) је једна од трију хришћанских вероисповести. Хришћанство се никада није испољавало јединственим смером: ви-шевековним унутрашњим, духовним и спољашњим, световним так-мичењем за првенство и руководство између Цариграда и Рима, нај-пре се расколило (1054.) у два основна тока: п. и католичанство, да би се у 16. столећу, одвајањем од Римокатоличке цркве, оформила и трећа конфесија протестантизам. Временом су настале значајне бо-гословске и организационе разлике међу хришћанским вероиспове-стима, тако да су данас једино сагласне како "верују у Исуса Христа као свог оснивача и као свој узор". Богословски расцеп између пра-вославних и католика отпочео је поводом учења о исхођењу Светога Духа и из Бога Сина, Исуса Христа (Filioque). Источна црква задр-жава апостолски наук: само Бог Отац еманира Дух Свети, Рим при-знаје ову способност и Исусу Христу. Насупрот католичанству, п. одбацује постојање чистилишта, а прихвата да је Богородица, безгре-шна зачетница Исуса, била подложна прародитељском наследном греху. У п. се оспорава и папски примат и његова непогрешивост (незаблудивост), догма уведена у 19. веку. П., у коме се процес гранања одвијао столећима, сада пред-стављају 15 аутокефалних (самосталних), помесних цркава: Цариградска, Александријска, Антиохијска, Јерусалимска, Руска, Кипар-ска, Грузијска, Српска, Бугарска, Грчка, Румунска, Пољска, Чехо-словачка, Албанска и Америчка; поред двеју аутономних - Финске и Јапанске цркве. У организационом погледу п., као и протестантизам, нема свеопшти центар управљања; васељенском, цариградском па-тријарху припадају уважавање

брижљиво се припрема следећи свеправославни сабор ради усаглашавања п. поклоњења крс-ту. кроз свету благодат Божју и свето живљење мислима. И у ДУХА СВЕТОГА. исповест. Библија и лична интерпретација верника нису до-вољни. понашања и удруживања .363 7 и првенство као "првом међу равни-ма". Господа. са модерним добом. Трагање за Христом. 1989). делима црквених отаца и древном богослуж-беном праксом). свету. брак. И Који се вазнео на небеса и седи са десне стране Оца. А мин! Православни култ јесте богат и разноврстан . живљење у тој вери и том вером кроз свете тајне и свете врлине Цркве Христове. Они су формулисани током првих Васељенских сабора (по-следњи одржан у 8. И Који је васкрсао у трећи дан по Писму. причешће. речима и делима у Цркви Православној" (Атанасије Јевтић. У једну. и страдао и био погребен. Ми ве-рујемо да сама Библија. без предања. покретних и непо-кретних празника. кроз Кога је све постало. али не и јурисдикција над осталим црквама. свештенство и јелеосвећење). реликвијама. епископално уређене са патријархом или архиеписком на врху. није до-вољна као извор истине" (архиепископ фински Павле. Животворног. Оне су самосталне. саборну и апостолску ЦРКВУ. како је у протестантизму. преко молитве. Чекам ВАСКРСЕНЈЕ мртвих И ЖИВОТ БУДУЋЕГ ВЕКА.од 7 светих тај-ни (крштење. да суди живима и мртвима.будући јединством религиозне свести. И Који је распет за нас у време Понтија Пилата. И у једног Господа Исуса Христа. Који од Оца исходи. Бога истинитог од Бога истинитог.постиже се. Наша вера. поштовања икона. ауторитет Библије би се свео на ли-чно мишљење сваког појединца који покушава да је тумачи. до култа светаца. који се са Оцем и Сином заједно поштује и заједно слави. држа-ња постова и празновања великих и престолних. И Који ће опет доћи са славом. и постао човек. Исповедам једно КРШТЕНЈЕ за опроштење грехова. Који се јавио у телу Цркве и са телом Цркве (Златоуст). Изворима православног учења јављају се Свето писмо и Свето предање (установљено васељенским и помесним саборима. кроз веровање "у Тројединог Бога живога: Оца и Сина и Светога Духа и у оваплоћење Сина Божјег . Јединородног. Творца неба и земље и свега видљивог и невидљивог. Од 1960. од Оца рођеног пре свих векова Светлост од Светлости. 1984). Православна религиозност . рођеног а не створеног. и друго. Његовом царству неће бити краја.Богочовека Христа. тј. миропомазање. моштима и светим местима. прво. сишао с небеса и оваплотио се од Духа Светога и Марије Дјеве. једносуштног Оцу. Суштина православне побожности најсажетије је исказана у Символу вере. као свог живог тумача. ради нас људи и ради нашег спасења. светим оцима донесеном на Никејском (325) и Цари-градском (381) сабору: ВЕРУЈЕМ у једнога БОГА ОЦА. Који је говорио кроз пророке. Који је. веку) које Источна црква једино и признаје. већ је нужан и критеријум преда-ња: "Без једног оваквог мерила. Сведржитеља. СИНА БОЖИЈЕГ. . Помесне православне цркве имају заједничко вероучење и култ.

Бог се исказује кроз природне законе као унутрашње на-чело спољашње природе . Без дефиниције религије немамо критеријума за разликовање религијских од нерелигијских идеја.безлични закон свемира. Ђорђевић отвара многа питања. поредак итд. У том контексту. И савремени православни богослови признају да више не може опстати идеја о свеобухватној хришћанској цивилизацији. да сазнамо шта је религија. Драгољуб Б. која у њему може да се радује. Зато је нужно да се разликује религија као општи појам од посебних облика религија: оно што је у њима исто и оно што је различито требало би да се обухвати и схвати једном дефиницијом. Све су ово довољни разлози да се ова дефиниција религије напусти и крене у потрагу за бољом.). Ако се религија одреди као веровање у бога. . води преко критике познатих и признатих дефиниција религије. оно посебно и појединачно га отежава. Драгољуб Б. моћ. Слабости ове де-финиције су очигледне: а) ако неко одређује религију као веровање у над-природно (биће. супротно од претходних нада. његова вера даће "милионима људи осећај равнотеже постојаности и смисла усред све опаснијег и тежег света" (Robert Linder. 1991. трансцендентно).. Ова метода. што значи да је религијски живот могућ и без њега: бог не мора бити присутан у религијском искуству верни-ка! Бог уопште не мора бити у средишту религије. како ћемо онда разумети неке религије које уче да бог није изван или изнад природе. налик католичан-ству и протестантизму. а где су они да-нас и ко још у њих верује. Маркс. масовну социолошку религиозност спољашњег типа. али и најтежи пут. није религија. има неколико ве-ликих религија без бога. религија . јер све људске заједнице имају религију. појам проналази своју истину. пружиће свету везу са историјом. 1991. Свака сличност између две религије значи превазилажење чињенице релативизма и прилог је универзализму људског искуства: ово универзално омогућава разу-мевање и споразумевање. Religije svijeta. Православље између неба и земље. 1987). ц) појам над-природно вероватно је настао касније и везан је за развијеније религијске представе. а историјски установимо да има и религија без бога. Најбољи. биће главни чувар цивилизације док нације долазе и одлазе. религија је стална. Роберт Линдер (Robert Linder) Сергиј Булгаков. Како знамо. нити мењати свој облик и име. треба да оправда саму себе једино плодовима које до-несе и изнесе пред суд научне и филозофске јавности. онда смо у исто време рекли шта није религија. Кроз њихову беспоштедну критику. онда се богови не би могли рађати и умирати. умиру и богови. али немају све исту религију. Јер. Ако успемо да одговоримо на питање шта јесте религија. 14Почнимо са најчешћом дефиницијом религије као вере у бога. већ и пут до ње. онда то значи да нека религија. већ у самој природи (deus sive natura). Према томе ако се религија теоријски дефинише као веровање у бо-га. Богови су пролазни. која у себи нема елемент надприродног. Дефини-ција се јавља као линија разграничења. као међа између религије и осталих симболичких система: она одређује шта ће у њу бити укљу-чено а шта искључено! У науци смо се навикли да свака дефиниција решава нека и 15Ако се религија одреди као веровање у над-природно (онострано. Православље . дакле. Свака дефиниција јесте избор. Овде се не из-носи само плод критике постојећих схватања религије. Значајнији од ове идеје јесте став о хришћанству као и надаље пре-судном фактору у човечанству: и даље ће оно бити најживотнија ду-ховна сила на планети. Timothy Ware. веровања и понашања.363 8 Социолози веле да такво конфесионално п. не може рачунати на надолазеће време и успех очекивајући да у једном тренутку васколика васељена буде православна. Не умиру само људи. јер кад би то био случај. су више него по-вољни ако се не своди искључиво на хришћанство закона и обичаја. Сетите се само колико је богова било у грчко-римском свету. изгледи п. The Orthodox Church. што значи да разлика између ова два појма није уни-верзална. б) има култура које у свом језику немају разлике између природног и надприродног.Питање шта је религија јесте опште питање. 1982. а сваки избор значи занемаривање или испуштање неких обележја са-мог предмета. онда је наша дефиниција преуска.преглед учења православне цркве. које се мора расправити пре свих посебних. него и део пута којим се прошло да би се дошло до плода. како рече К. Ђорђевић. него и на ис-трајно "ослобођење унутарњег човека у православној духовности". како ћемо поступити у случајевима религија без бога. једнострана и без вредности за разумевање вер-ских традиција које не знају за бога. у истину не спада само резултат.

Све религије јављају се као различити или неопходни обли-ци једне структуре. Ако би се. Свака посебна религија мора се препо-знати у понуђеном теоријском облику. бића и бити: појавно не може бити суштинско. веровања и радњи. када знамо за многе надчулне појаве које нису религионе приро-де. Овде се предлаже једно теоријско становиште које је изнад свих историј-ских облика религија и њихова саморазумевања. што се лепо види у стиху Р. као што су света крава или свети миш. Рилкеа: "What will you do God. док се понекад светим сматра и оно што није надприродно.). У овој дефиницији спорно је схватање зависности. Религија схва-ћена као однос према светом није добро одређена (иако је избегла прве две замке). ако се понаша на одређене начине. разумемо. стицање и из-ражавање искустава са том моћи има за њега одређено значење. која се изражава једним високо организованим појмом.363 9 16Ако се религија одреди као веровање у свето. од које човек зависи. онда се не види разлика између религије и неких других система идеја. и која контролише његов живот и смрт. Сваки изузетак од дефиниције само је упозорење о њеном неуспеху и протест против сужавања религијске стварно-сти: потпуна дефиниција религије је њена стварна историја! Али ни-је могуће до краја дефинисати нешто што се стално мења. Овде се религија одређује као веровање у апсолутну и ми-стичну моћ. то јест у облику учења. научне и уметничке апс-тракције и односи не садрже нешто чулно. онда се може изнети приговор да је сваки однос на неки начин однос зависности. а за заједницу одређен значај. као што су филозофија и наука. јер има религија које уопште не познају разлику из-међу светог и световног. а не као веровање у бога (надприродно. свето. јер би без тога његов живот и живот за-једнице изгледао сасвим друкчији. људи за-падне рационалистичке културе. јер све религије познају такву моћ. своја искуства са том моћи може да изражава на когнитиван. у тој истој мери чини препреку за уочавање других верских искустава. што је препуно могућности и што је у великој мери и само несвесно. на-ука). ве-ровања и вредности. иако јесу нешто неприродно и надприродно. заједнице верника или харизматске личности. него и због тога што је зависност схваћена као подређеност човека богу.). обреда. а различита по својим облицима и именима. право) и стварају (разне уметности) ред. онда би замисао о за-висности изгубила сваки религиозни смисао и изродила се пре у неко методолошко. јер откривају (филозофија. а ипак не спадају у рели-гију. Појам свето је шири од појма надприродно. барем у неким својим обе-лежјима. уносе (морал. Религијом се може сматрати свако веровање у апсолутну и мистичну моћ. Тражење општих осо-бина религије изван посебних облика значило би отварање пута који одводи од искуства верника. надчулно итд. М. Све логичке. не само због тога што није наглашено да се ради о осећању апсолутне зависности. природну и објављену: и појам бога може се разумети из ширег и дубљег појма апсолутне и мистичне моћи и у њој раство-рити! Свакако да је овај појам религије вишеслојан ("катедрала пој-ма"). надчулно итд. али све не мора бити надприродно. суштин-ско не може бити појавно! 19Ако се религија схвати као покушај изградње једног света реда насупрот свету нереда. практичан и мистичан начин. шта ћемо ра-дити у случајевима када над-природно уопште није свето а свето надприродно: зли духови и ђаволи не доживљавају се као нешто свето. јер и оне почи-вају на представи о две супротстављене равни стварности. чулне и надчулне. математичке. јединствена по својој суштини. појавне и суштинске. а то није обавезно. или је не поимају онако како је ми. али сваки однос зависности није религијски однос. Ова моћ. али све немају појам бога (надприродно. крива само део повесног богатства и разноликости веровања. идеја и понашања. јер све може бити свето. Тако би се изгубила разлика између религиозног и нерелигиозног делања: светост се широко разуме као супротност нереду! *** 17Ако се религија одреди као духовни израз осећања зависно-сти од надприродних или природних сила. па се свако питање о религији мора да смести у одговарајући слој и на . а да није изван њих: становиште које једним погледом обухвата и схвата разноврсне облике религијских идеја. радило о (осећању) зависности свих појава међусобно. али на коју може утицати. филозофске. if I die?" 18Ако се религија одреди као веровањеу нешто над-чулно или надосетилно. нерелигиозно начело. испуњава сва-ку религију. Ако се религија одреди као веровање које се темељи на пред-стави о две коренито различите стварности. рецимо. свето. онда се не види зашто би оно морало бити религиозно. онда би скоро све људске делатности и установе имале религијски смисао. емо-ционалан.

секулари- . ново-вековни напредак науке. у саме темеље социолошке дисциплине. култура и људи ослобађају религијског утицаја. придружује се Брајан Вилсон из елитних квартова Лондона.не може а да не укључи у свој теоријски фундус с. антисекуларисти оштро дезавуишу теорију посветовњења и наговештавају повратак светог ("the return of the sacred"). сепарирање цркве од државе. Њего-вој. На другој страни. уградили идеју с. Карл Маркс.секу-ларне средине (световна друштва). је дуго времена представљала "најзад пронађену мудрост социологије" када је ова истодобно била тумач процеса с. појаву индустријске цивилизације.наслеђеним из раних. друштво за културу установа) личност (харизма) Ђуро Шушњић секуларизација (нл. претва-рање нечега црквеног у световно-мирско) је сложени друштвено-историјски процес којим религијско мишљење. С. богослова и репрезентаната еклезијалних структура. Две деценије доцније оснажује секуларизациону тезу: "У овом тренутку на западу још увек постоје. saecularisatio = посветовљавање. Емил Диркем и Макс Вебер. иако је рано говорити да може функционисати без ње. догма) појединца за групу за ритуал (обред) заједница (организација. разу-ме као саставни део модернизације (— модернизација). парадигму. проглашавају секуларизацију соци-јалним и научним митом . Она није екслузивна теорија религиозних промена. било "друштво у коме се све одлуке заснивају на рационалним и утилитарним разматрањима и у коме се у потпуности при-хвата промена". У мери у којој свака дефиниција религије поРелигија је веровање у 1. врло систематичној формулацији тезе о посветовњењу. тзв. чак конституисала два радикално одвојена табора социолога. ИСКУСТВО са том моћи когнитивно емоционално акционо мистично религије. али би се могло рећи да западне културе живе од капитала посуђеног од властите религијске прошлости. Он у Religion in Secular Society. На њиховој траси. "херојских" дана социологије . елегантној студији која је израсла у Библи-ју за секуларисте. механичка солидарност . 4.. У савременој је социологији Сабино Акуавива 1961. сматрајући пропадање значаја религије састојком општег прогреса социјалне еволуције. и сакралне средине (света друштва) . отворено или скривено. пре-ображај традиционалних у модерна друштва. првотно сигнализирао сумрак светог у индустријској цивилизацији и изазвао буру у редовима на-учника. То значи да су Огист Конт. па се утолико с. Главни пра-вац промена јесте од традиционалног ка модерном друштву." Одтад се у социоло-гији религије разбуктао спор око секуларизације. што се испр-ва именује синтетичким именом "модернизација" . што је већина социолошких класика формулисала сопственим кодовима: заједница .. прелаз из заједнице у друштво.никако јој не признајући да је друштвеноисторијски ток објективног карактера. Тврди се да су се готово сви "очеви" социологије сложили око с. размах урба-низације. ширење образовања. публико-вањем књиге L'Eclissi del Sacro nella Civita industriale. односно којим се друштво. остаци религије. 1966. безмало у траговима. пораст бирократских институција и опште рационализације. пракса и установе гу-бе друштвени значај. што се лепо види из следећег пописа и описа битних саставних делова и њихових међусобних односа уну-тар сваке развијене Сваки покушај одређивања религије јесте покушај превазила-жења неодређености.363 10 примерену раван. социологија . традиционално друштво . рађање грађанског по-ретка и духа капитализма. прегнантно закључује да секуларно друштво мало мари за религију. ИСТОРИЈСКИ ОБЛИЦИ (последице и смисао) за изражавања искуства мит (учење. већ је општа теорија друштвених преображаја. који виталност и перспективу црпе из ба-зичних значајки модерних времена. примарне гру-пе секундарне групе. ЗНАЧАЈ И ЗНАЧЕЊЕ 3. из механичке у органску солидарност. "у католички непоколебљивој средини Венеције".која тематизира: ново доба. и једна од манифестација тога процеса.. Социолошка парадиг-ма о кретању од "светог" ка "секуларном" друштву казује да би кул-минација с. научно-техничку револуцију.друштво.органска солидар-ност. МОЋ мистична апсолутна зависност контрола утицај 2.рационално друштво. Тзв.

у сваком погледу разликује од потрошње (зах-тева) на руралном Југу". као и било који производ потрошачког друштва. трансформација религија и религијских институција.. са њом је то све ређи случај. него су у сплету детермини-стичких околности јаки и самостални узроци. основни узроци секуларизације. Ђорђевић . а камоли потапајући. онда ће се разликовати и њихов секуларни утицај као религиозних потрошача. Огист Конт (Auguste Comte). Управо у овим областима "религија наставља да буде ре-левантна чак и у високо секуларизованим слојевима. ослоњених или не на основне узроке. Данас с. Religion in Secular Society: A Sociological Comment. као објективан социо-историјски процес. Религија не мора бити увек изабрана у мноштву могућности . Те појаве саме по себи ни-су довољне да објасне поданашњење. доба светог наслеђује ера световног. Друштвена значајност религије премешта се у приватни живот. у при-ликама тржишне конкуренције. У конзумном друштву. Штавише. Џејмс Бекфорд (James Beckford) Brayan Wilson. A Theory of Religion. према којем је опадање значаја религије нужна особина друштава која се модернизују и модерних друштава" (James Beckford and Thomas Luckmann. Јесте да на-долазе десекуларизирајући валови . на пример. Питер Бергер (Peter Berger). прозиру залагање да се с. The Changing Face of Religion. Полемички фитиљ ни-је заврнут.. теза донекле губи на угледу под теретом "емпиријске слике" о ревитализацији конвенционалне религиозности и порасту друштвеног значаја религије у појединим деловима човечанства. Религија је на распродаји. терцијаризација. сведе на проблем дефинисања и ко-ришћења неутралних концепата. 1989). про-мена начина и карактера свакодневног живота. идеје и зак-ључе да "подршка није дата тријумфалном сценарију секуларизаци-је. Драгољуб Б. Осим њих. Пошто је различит степен секуларизације у социјалним слојевима. индивидуа као приват-них лица. плурализам.никада при томе надвисујући. Макс Вебер (Max Weber).друштво се посве-товило . рационализаци-ја и идеологизација. У тим условима долази и до измене "локације" институционалне религије. Томас Лукман (Thomas Luckmann). они сматрају да је савре-мена епоха достигла висок степен профанације . религија је изгубила монополистички статус и поседује мали утицај на политичка схватања својих припадника. да би се узлазном линијом продужио до текућих дана. Повратак светог?. Већина замишља да је процес секуларизације. који делују као предодређујући моменти: деаграри-зација. уз повре-мена повратна кретања. постоји и низ других друштвених чињеница и процеса. на пример. 1966. она може задовољити моралне и терапеутске "потребе" потрошача. спе-цијализација и индивидуализација. конституисање по-трошачког друштва и менталитета.. оспоравају тежњу да се он замени паром термина "транспозиција" и "диференцијаци-ја". Карл Маркс (Karl Marx). Питер Бергер се позива на еви-денцију о потрошачком менталитету као чињеницу секуларног жив-љења који игра главну улогу у десакрализацији стварности. натерана да се прилагођава пробирљивим захтевима конзумената. глобализација и уједињавање човечанства. односно. започео крајем 18. "потрошња потрошача се. плурализам се испилио и наступило је "кретање од суд-бине према избору". Rodney Stark and William S. социетализација. Религија је бачена на тржиште. јесте и у промени начина и карактера свакодневног живота настанку но-вих видова световне егзистенције. стално у успону. социјална диференцијација. Ту је од посебне важности потро-шачко друштво.који тренутно запљускују обале земаља "другог" и "трећег" света . онда. Ђорђевић (при. уз садејство развит-ка науке. како илуструје на случају Сједињених Држа-ва. у модерном смислу тога појма. из чега произилази да ће се она боље пласирати на тржишту уколико покаже да је реле-вантна за сферу приватног битисања.). који примену религиозних перспектива на политичке и економске проблеме у ве-ликој мери оцењују као ирелевантну". с обзиром на њен измењен положај у западним зем-љама. фрагментација. века. Сабино Акуавива (Sabino Acquaviva). она никако није само исто-ријска прича са мешаним. Ту. Он тре-тира религију. у вишим слојевима средње класе у Америци.штавише. већина се слаже да су индустријализација и урбанизација. јачање државе и ла-ицизација политичке власти и школског система. Драгољуб Б. и почетком 19. садржајима. Тенденција је да се религиозни садржај модификује у смеру секуларизације. спор између секулариста и антисекулариста није разре-шен и нема слављеника. Такође. појава и јачање радничке класе.363 11 сти не желе ни за макац да устукну пред антисекуларистима: одба-цују екстреман захтев за елиминацијом појма с. развој тех-нике и технологије. Bainbridge. То је нагнало неке социологе да започну преелаборацију с.па је с. дифузија потрошачког менталитета у васцелој екумени која поништава самосвојност различитих система социјалних односа. па и самосвојност религија. секуларизирајуће претходнике. Емил Диркем (Emile Durkheim). Дефи-нитивно. Брајан Вилсон (Brayan Wilson). Део истине. 1987. стварним и митским. а већи у њиховом приватном животу. 1994.

иако је свестан да делују и чи-ниоци друге врсте (биолошки. него да би. а онда се тражи друштвени садржај којим је тај облик испу-њен: на пример представа бога у разних друштвених класа. веровањима и понашању. поред своје верске функције. не пита да ли приношење жртве има смисла. већ шта та група сматра истини-тим или неистинитим: за верску заједницу може бити истинито оно што за друштво филозофа или научну заједницу ни у ком случају не може бити истинито! Сад је ред да се размотри однос социологије религије и психо-логије религије.Социолог испитује сваку појаву као да је она потпу-но условљена социјалним чиниоцима. Социологија религије не истражује религију ради тога да би добро упознала саму религију. веровања и радњи увек превазилазе видљиве. Тако. на пример. када социолог открије да у некој религији има више божанстава. Ако религијске идеје. . бесмртност душе итд. то јест опажљиве и мерљиве последице. Филозофепистемолог може да постави питање истинитости религијских исказа имајући у виду своју теорију сазна-ња и мерила истине. веровања и вред-ности.) као науци био беспредметан и неоправдан. да обезбеди контролу својих чланова. преко истраживања религије. .Предмет. на други поглед постаје јасно да социолог. социолога не занима само веровање. какве потребе та веровања задовољавају. а који се опиру том и таквом истраживању (што све доприноси сагледавању особености социолошког приступа религији). када социолог религије установи надређеност неког бо-жанства над осталим боговима. Другим речима. ђавола. Метод. Социолог религије не пита да ли је веровање не-ке групе истинито или неистинито. оне су од интереса за социолога рели-гије.Последице религијског веровања и делања нису само религијске него и друштвене. онда је социологија религије (психологија религије итд. Зато кратка анализа тих питања и одговора има велико методолошко зна-чење за сваку расправу о религији. Вера је од самог почетка не само ствар ко-лектива него и ствар појединца: индивидуални доживљај по правилу је повезан са колективним. у првом реду у вези са друштвеном структу-ром. настоји да стекне дубљи увид у природу са-мог друштва: овде је реч о социолошком објашњењу религије. као што теолог сматра да напушта теолошку методу ако сваку појаву из живота неби видео као отеловљење или оличење божје замисли и милости.. социо-психолошке. слојева и група. ђаво. рађа се и јаснија свест о томе да социолошко про-учавање религије није успешно у свим њеним слојевима.). онда би говор о социологији религије (психологији религије итд. онда он сматра да је то на симболи-чан начин изражена хијерархијска структура друштва. онда он закључује на сукоб унутар заједнице. Теолог је добар пример религијског схватања друштва. врше још неке друге. за разлику од филозофа ре-лигије.. загробни живот итд. о начинима на које неко друштво може да се интегрише. али и . психолошки. Премда на први поглед истражује религију. а не о религијском разумевању друштва. Истинске последице религијских идеја. јер је у нашој дефиницији религије један слој посве-ћен особном искуству.Границе социологије религије најбоље се могу уочити ако се истакну разлике између питања која поставља она и питања која постављају друге науке о религији. Са јасним разликовањем питања која поставља социолог религије и филозоф религије. антрополошки. онда закључује да је друштво подељено (на више класа). При томе се ваља опрезно служити социолошком ме-тодом. гносе-олошки итд. Или. У мери у којој религија изазива друштвене последице. ако религијске идеје. Овде ћемо прво размотрити разлику између питања која по-ставља социолог религије и питања која поставља филозоф религије. ако со-циолог открије да у некој религији поред бога делује и ђаво. проучавајући религију. Или. већ последице веровања. Конфуције је рекао: "Знати оно шта знаш и знати шта не знаш карактеристично је за онога ко зна". а социолог је пример друштвеног схватања религије: социолог држи да се све ре-лигијске идеје. у тој мери она постаје и предмет социолошког истраживања.363 12 социологија религије . . веровања и вредности морају разумети у вези са друштвеним животом. то јест граница своје научне методе. ако не посматра религију као појаву искључиво одређену друштвеним условима ("како живиш тако мислиш и верујеш"). Социолог је уверен да просто изневерава своју методу. Ако је свако веровање друштвено условљено. те да је пре свега методолошки важно установити који се слојеви религијског живота могу испитивати социолошком методом. Социолог религије не пита (за разлику од филозофа религије) да ли постоје бог. Социолог религије. легитимност друштвених промена итд. већ пита: ако људи ве-рују у бога. Један истраживач је зрео у својој науци кад постане свестан моћи и немоћи своје науке. нешто више сазнала о друштву: на пример. већ пита какав смисао има приношење жртве за заједницу људи која приноси жртву своме божанству. из тога не сле-ди да се суштина или крајњи смисао веровања може разумети из друштвених услова: као што се један цвет не може разумети из тла из кога је поникао. веровања и вредности.) као наука могућа и оправдана. јер је цвет нешто квалитативно друго од тла! Односи са другим наукама. сукоб који се изражава на сим-боличан начин. поред слоја који се односи на колективно из-ражавање искуства. какве су последице тих веровања на друштвене односе и слично. Посматра се религиозни облик идеја. веровања и вредности задовољавају искључиво верске потребе и жеље. И обрнуто је истина: у мери у којој друштвене промене изазивају промене у религијским искустви-ма.

на пример. јер је унутрашње иску-ство ипак нешто друго од спољашњег израза тога искуства. не следи да је религиозан човек углавном примитиван! Питање о апсолутном по-четку религије данас се не сматра битним. а да чињенице. као што сви људи говоре. како смо видели. Могу се истра-живачи сложити о чињеницама. због тога што се држи да се бит религије може сазнавати и без познавања њеног првог облика: једно је питање који нам је први облик религије познат. али не и у тумачењу чињеница: овде се појављују разлике! Када би чињенице одређивале шта ћемо ми-слити о њима. иако на различитим језицима. јер су ови делови међусобно повезани на два различита начина.363 13 различит од њега. а друго је питање о најстаријем облику религије уопште. симболе. То да су им снови различити. Две религије могу има-ти посве исте саставне делове али различиту структуру. Ми се занимамо за начин веровања и мишљења наших предака да бисмо боље разумели наш начин веровања и мишљења и обезбе-дили могућност поређења: изучавамо њих да бисмо разумели себе! Тако. што је често подразумевало и вредносни суд да су оне примитивне. а психолог религије другој страни. онда је јасно да чињенице задржавају своју вредност .Исти скуп чи-њеница или података може се објаснити или разумети помоћу разли-читих теорија. јер може да се деси да он. доказује да облици верског жи-вота нису само друштвени и црквени. монаха и свеца итд. од узрока и последица према мотивима и сврхама. хришћанин итд. вредности. у ствари истражује односе црк-ве и државе. али на различите начине и различитим језици-ма. Антрополог може да истражује један народ. уверен да испитује односе религије и друштва. бирократизована). не последице вере по друштво него по појединачни живот. Зато социологија религије истражује понашање верника. света места итд. која помаже да се они данас боље разу-меју. он мо-же да се бави једном културом. генезе). не-го у њиховој култури. од-мах су се погледи свих наука о религији окренули према тзв. већ само мишљење о њима. а не сама чињеница. а друга је званична (црквена. Следи да историја религије није исто што и историја цркве (која. онда не би било могуће имати више теорија о истим чињеницама. Чим је питање тако постављено. Човек носи у себи склоност да верује. али увек са циљем да у њему открије нешто од универзалних особина личности. од друштвеног према индивидуалном.оне важе независно од теори-је. што је много уже поље сазнајног интереса. По-божност као црквена обавеза разликује се од побожности као личног осећања. Дуго је требало да се увиди проста ствар: из чиње-нице да је примитивни човек био углавном религиозан. али увек у тежњи да открије шта она има заједничког са другим културама. Теорија о структури религије распитује се о саставним дело-вима религије и њиховим међусобним односима. легали-стичка. Свака религиозна идеја. Иако је антрополог задужен за откривање универзалних истина. садрже своју дугу историју. а ова склоност се друштвено-историјски обликује тако да он постане бу-дист. то јест како ћемо их објаснити и разумети. преокрет у методи: од спољашњег према унутрашњем. Научно истраживање религије започело је питањем њеног по-рекла (извора. онда се и несвесно признаје да је теорија. Ако је исти скуп чињеница могуће тумачити различитим теоријама. прос-тим културама. немир-на. Преостаје да се још нешто каже о односу социологије религије и историје религије. норме. и даље вреде. искуство. Тако је за једну религију од превасходне важности њено учење (догматске религије). Ђуро Шушњић теоријски правци у социологији религије . већ и појединачни и лични: ве-ра је могућа и као особан облик живота! Добро је да се оштро разли-кује вера окренута споља од унутрашње вере. стваралачка). могу да се утврде две традиције: једна је незванична (мистична. свете личности и заједнице. односно искуствени подаци. Чињенице се не могу оповргнути. за четврту установа . па историчар мора бити опрезан. Психолошком методом не покушава се разумети црквена вера него верник. мења се само облик: то је нужан закључак из антрополошког разумевања вере! Сви људи сањају. узрока. Основна разлика између социолошког и антрополошког при-ступа религији може да се укратко назначи на следећи начин: све ре-лигије говоре о истом. од самог почетка. за трећу искуство (емоционални тип вере). на значи да се и он сам не бави терен-ским истраживањима посебних народа. Разлике између људи не леже у њиховој структури. иако различите снове. више занима социолога). установа итд. Усамљеност про-рока и мистика. јесте уни-верзална антрополошка чињеница. за другу су то обреди (ритуалистичке религије). јасно је да социолог религије више пажње обраћа првој. обред. таоист. њихових култура и личности које их стварају. не верска мисао него верски мислилац. Бит вере се не мења. говори о социо-психолошкој условљености снова. организована. Једна теорија може да буде одбачена. Тако она открива да религија има догму. обред. у чијем се све-тлу тумачи чињеница оно битно. Када се каже да није важна чињеница колико њено тумачење. у историји религије. У суштини једна вера испољава се у разноврсним облицима вер-ског живота. али увек у намери да открије нешто што овај народ има заједничко са другим народима. Пошто религија има своју спољашњу страну. а психологија религије њихове ставове: нагласак се премешта са организације на личност! Овде је јасан преокрет у начину гледања на религију. а то да сањају. он може да испитује појединца. па га Клод ЛевиСтрос назива "ас-трономом друштвених наука". особна.

складност. то јест од стране истраживача који вреднује религијске исказе с обзиром на мерила своје науке и филозофије. може се нешто рећи о то-ме како се са сваког од њих види истина. јер такве већ постоје и о њима постоји сагласност заједнице. од вере у спо-љашње силе према вери у унутрашње моћи. Видљив израз екуменског покрета и инструмент цр-кава за неговање пута ка хришћанском јединству јесте Светски савез цркава (ССЦ). редовно датирају у 1902. у: Евастону (САД) . На пример. 7 светских чуда. г. Овај бо-жански симбол нема унапред одређеног значења. одр-жану у Единбургу 1910. Она задовољава неке потребе и жеље (види одредницу о функцијама религије). 7 лотосових латица.хармони-ја. уз учеш-ће 351 делегата из 146 цркава. јер оно одређује која питања могу да поставим и које одговоре могу да добијем: питање шта је битно а шта небитно ре-лативизује се с обзиром на избор становишта. у оквиру световних система веровања. Посматрање једне религије изнутра значи извештавање о њеним вредностима. са око 330 цркава чланица и седиштем у Женеви. Приношење жртве на олтару и убиство на тргу посве су истоветни по последица-ма. и извана. добијајући или губећи нека обе-лежја: од једноставних облика вере према сложеним.. Није реч о томе који је теоријски приступ исправан. религија се може разумети изнутра. г. Теорија значења не мари толико за чињенице колико за значе-ња која појединци и групе придају тим чињеницама. симболима. већ за њене функције у лич-ном и друштвеном животу. симболи теже ка истом облику. као међухришћанска сарадња и дијалог за постизање пуног јединства Цркве. поредак) представља покрет за зближење свих хриш-ћанских цркава. који су на тај начин релативизовани и који не могу да своје посебне вредности наметну као апсолутне и универзалне. већ га добива у за-висности од друштвеноисторијских околности: 7 дана у недељи. садржа-не су у општељудској тежњи за зближавањем и уједињеним решава-њем нагомиланих друштвених проблема. космос . при чему истоветно спољашње понашање има различите унутрашње мо-тиве и значења. људи те религије могу сматра-ти споредним или потпуно неважним. ни за развој религије. племенских и националних ре-лигија према светским. за шесту нор-ме (религије закона). кућа. Једном се људско деловање појављује у облику догађаја. ни за структуру. Свако веровање. Ове свете вредности служе као мерила за вредновање свих световних радњи. Оснивачка скупштина ССЦ збила се у Амстердаму 1948. које његови члано-ви сматрају светим. Теорија о облику религије истиче како се различити садржаји могу јавити у истом облику. Теорија о вредности религије истиче да се свако друштво мо-ра да темељи на неким апсолутним вредностима.363 14 (институционализоване религије). Имати једно теоријско становиште исто је као и имати један прозор у свет. за пету верске вредности (етичке религије). већ је исправно да се приступи обја-шњењу и разумевању религије са више страна. од којих 51 православни. Световне основе е. Ђуро Шушњић екуменизам (гр. зависи од избора теоријског становишта. од колективних облика обожа-вања према индивудуалним итд. Ако о тој религији гово-ри посматрач споља. Са становишта когнитивне теорије религије. а други пут у облику значења које су му учесници придали. Православни писци почетак е. онда он о њој обично говори са становишта своје културе и њених мерила вредновања. данас "васеље-на" или "сва настањена земља". од вере у више богова до вере у једног бога. обре-дима итд. број 7 може да се испуни многим и различитим садржајима. а други пут је то злочин који заслужује осу-ду и са верског становишта. друштвене и личне потребе и жеље. али различтити по значењима: једном је то свети чин који одо-брава заједница верника. Симболи су такви облици који у себе могу усисати разнолике душевне и друштвене садржаје: од почетка до краја свога развоја. које не задовољава неке људске. од конкретних богова према апстрактним. на Оксфордској конференцији за веру и црквено устројство 1937. Са сваком теоријом о религији одмах су дате и границе њеног објашњавања и разумевања. то јест од стране верника који имају своја власти-та мерила истине и смисла. Религија није изумрла. Шта могу да сазнам о религији. од родовских. Теорија о развоју религије показује и доказује како се један об-лик религије мења у току времена. мишљења и делања. 7 смртних грехова итд. који се јавља у XX веку. цео систем света. Зависно од ова два гледишта. а протестантски се везују за Светску мисионарску конференцију. До данас је одржано још шест скупштина. Што истраживач неке ре-лигије сматра битним за ту религију. Сам је термин "екуменски" одређеније де-финисан. Функционалистичка теорија религије не пита ни за порекло. од ритуалног према моралном поретку. а о којима се они не могу да споре од данас до сутра. Понашање има своју спољашњу и унутрашњу страну. са становишта људи који је живе. за седму личност (харизматски тип вере) итд. а религијске у схватању нецелисходности полемике између појединих цркава и потреби зајед-ничког ангажмана у трагању за јединством и обновом (Тела Христо-вог). осуђено је да изумре. oikoumene од ikos = дом.

Православна црква наглашава у свим дијалозима са другим црквама да је она "Једна. као и представницима ислама. који је позиван да избави Израел из египатског ропства. 1993. Иако су саборски оци и богослови билатералне и мултилатералне екуменске односе унутар Савета цркава прихватали као прилику за дијалог са не-православни-ма. Однос између тог једног Бога и људи је. "Екуменизам". Света. (Декларација о верској слободи и Декрет о екуменизму) односи Римокатоличке цркве и ССЦ знатно су побољшани. Заветна . религија Јевреја. Бог непосредно открива своју поруку Је-врејима и посвећује им Закон. Баш посредством Мојсија. Доцније тај људски пад потврђује и прича о потопу. владају две екстрема . јесте вера у само једног. супротстављајући им трећи пут. За Јевреје јудаизам није само једна религија. као и изучавање светих списа . Након потопа. Ту се. Религијски темељ прве библијске књиге. нови покушај да се у људима подстакне. моралне природе. Почев од 1967. Њен дуги историјски развој може се пратити од библијских. током читавог тог периода. праведног Бога. већ и морално исправне односе између људи.на-рочито Торе. Као последња од православних. Православље између неба и зем-ље. међу другим.363 15 1954. г. заокупља већи део доцнијих Мојсијевих књига. међутим. Свети архијерејски сабор СПЦ је на свом редовном заседању 1997. Ту Библију хришћани називају Старим заветом. Католичка црква је у почетку с неповерењем гледала на еку-менски покрет. у: Енциклопедија политичке Драгољуб Б. Сходно историјском послању и одговорности за суживот. Ово учење чини основ тзв. а доцније и хришћанску заједницу. оцу јеврејског народа. Јован Мајендорф (John Meyendorff) Радомир Ракић. историјски манифестован однос према "деци Израела". обавезујући дого-вор који најпре подразумева патњу израелског народа. Најробију 1975. Њу Делхију 1961. веровања да тај један.). Јудаизам се понекад назива и "религијом књиге". у форми Десет заповести. једини Бог очекује од "народа Јудиног" не само правилно богослужење. године одлучио да Црква иступи из ССЦ. истрајавање у учењу да упознавање иних не представља изневеравање сопствене вере.повест о савезу са Богом. јуда-изма и осталих вера. ство-ритеља. укључујући ту молитве. Он се води у складу с одређеним правили-ма. преко црквених отаца и да је сваки екуменски рад немогућ без враћања древним из-ворима и коренима Цркве". месијанска нада да ће Бог обновити Израел и испу-нити обећање о наступајућем царству мира и праведности.отворени релативизам и затворени фанатизам. обредима. просуђујући своју епоху. Главно обележје јудаизма. али и обећано будуће избављење. залог је сама земља коју ће хебрејска племена једном населити. чини идеја о једном Богу. навело да је у ССЦ све мање интересовања за веру и сведочење вере. оценио да у православ-ном ставу према е. У том вечном завету народа с Богом. и да се оно унутар Савета цркава схвата само као једна од хришћанских деноминација. културе. за СПЦ али и остале Цркве. правила исхране. вечног. која је неокрњено сачувала предану јој веру од апостола. дела пророка и други списи. Упсали 1968. најпре у локалним заједницама. да православље не може да прихвати "рукоположе-ње" свештеница. Постање. јер је стварање првог човека и прве жене убрзо праћено њиховим моралним посрнућем. монотеизам. Српска право-славна црква учланила се у ССЦ тек 1965. Тема о завету разрађује се и у историјским књигама хебрејске Библије. етичког монотеизма. као и његовим потомцима. Друга значајна одлика јудаизма јесте и есхатолошка. Бог се "присећа" тог свог завета и у приповести о Мојсију. свом изабраном народу. због великог значаја који се придаје читању и изучавању хебрејске Библије. На верским старешинама је. подразумевајући бескомпромисност и много љубави и разумевања". После II ватиканског концила 1965. као и њен универзални смисао за хебрејску. „пут свесног и трезвеног учествовања у екуменском покрету. празновање суботе или шабата. хомосексуализам и лезбејство. мојсијевских времена (јављање Бога на Синајској гори) до данашњих дана. или идеја о завету. Излагање и тумачење тог Закона. побуди морална обавеза према Богу оства-рује се кроз повест о Авраму. ритуалима. док се у Јевреја она назива Танах и садржи укупно 24 књиге написане на хебрејском језику. него и особен начин живљења ко-ји се изражава путем традиције у којој религијска веровања и њима примерени систем вредности прожимају друштвену заједницу и свакодневни живот људи. када јудаизам представља и др-жавну религију у Израелу. Ванкуверу 1982. и Канбери 1991. пре свега. образовањем свеправославних комисија за ди-јалог за протестантима и римокатолицима (Мешовита међународна комисија за теолошки дијалог). Јован Мајендорф је. ропство у ту-ђој земљи. Ђорђевић (при. 1991. оживљава православна екуменска активност. Драган Тодоровић јудаизам. Њу чине Тора (Закон или Наук). Саборна и Апостолска црква. јавља и друга значајна тема јеврејске религије . због његовог претежно протестантског карактера. екуменско понашање и деловање остаје императив цивилизацијске коегзистенције у мултиконфесионалним друштвима. који има посебан. У образложењу се. Бог склапа посебан савез са Аврамом.

пале-стинска и вавилонска (из 5.363 16 теологија је. Прави се разлика између с. 9. Нови религиозни покрети су резултат демократизације западне хемисфере и развоја либерал-ног друштва.. асимилирајуће (реформистичке) и изоловане (то-лерисане). С. 6.. премда су оснивачи и вође често харизматичне личности. ићи за неким. Хриш-ћанство.. цепање. С. је један од четири типа верског организовања. али и усмена традиција Торе. одвајање). Миленијумски дуга историја јудаизма обично се. дели у више периода (напр. као ин-ституција не постоји. се одређивала у односу на цркву (типологија "црква-секта"). рецимо. Ни православље није имуно од рађања с. уобичајено је при говору о с. може пасти на ниво култа или ишчезнути.. "секташења" кроз читаву историју. Православни и римокатолички богослови држе до латинске речи secare (сећи. секуларном и компете-тивном друштву религије и верске групе јесу "бачене на религијско тржиште" . и 6.нових с. старих секти хришћанског исхо-дишта. могу бити изабране.. а сектанство као раскол или јерес. деле се на агре-сивне (офанзивне). С. Соломон и њи-хови наследници. али.. мада наглашава потребу ширења. Но. У с.ствар су избора.. Данас се.: у Русији вековима опстају енклаве екскомуни-цираних православаца из "званичне" Руске православне цркве. добровољно. За с. делатношћу верника. С."треће гране" хришћанства. правилно при-ношење жртава. XX в. у јудаизму прави разлика између ортодоксних Јевреја.. не прихвата дати друштвени морал и су-проставља му строжи морални кодекс. ра-бински и модерни јудаизам). растављање.).) и гностичке (Хришћанска наука. У савременој социологији религије с... 4. чи-тав један кодекс етичких и обредних правила и упутстава. у односу на став према свету. Месији. Милан Вукомановић секта (л. не треба сви људи екумене да постану њени чланови. однос-но његов вечни. Талмуд се бави најраз-личитијим религијским и световним питањима. Тзв. Макс Вебер (Max Weber) Ернст Трелч (Ernst Troeltsch) Брајан Вилсон (Brayan Wilson) . адвентистичке или револуционар-не (Јеховини сведоци.. се приступа слободним пристанком. На пример. по правилу обухвата само мали део једног народа (глобалног друштва) .). као што су: празни-ци. религијско-политичке партије из Исусова времена.. старих и до неколико столећа.они су безбожни. Идеално-типске карактеристике с. библијски.. стварна друштвена основица јесу сиромашне групе града. бе-зусловни завет који подразумева идеју о божанском синовству и цар-ском помазаништву. ра-бински јудаизам води порекло од фарисеја. С. учи да је спас могућ непосредно. Унутрашњи односи у с.е. старе и нове. потекло од једне јеврејске с. она се повлачи и одбија их. а онда и у другим земљама. је динамично верско тело: у зависности од ширења. велика деноминација. свештенство у правом смислу не постоји. посебан религијски значај ту имају и две збирке Талмуда. методама врбовања чланства и ставовима према свету. 2. и први хришћани су изводили божанско порекло Исуса Христа. у САД-у. јесу: 1. Баш из те идеје о Божјем помазанику. харизма. 5. процена штете.). ради лакшег прегледа. услед дегенеративних процеса. сматрају да је та повест континуирана. нарочито они орто-доксни. а испред њега су деноминационални и црквени облик ре-лигијског устројства. (Становник се САД-а три пута превери или промени верску заједницу у току живота.) с. такође прате "расколи" и "од-вајања". хеленистички. па и тада делује ограничавајуће.национална припадност ни-је значајна.) С. важан елеменат приповести о јеврејским царствима које успостављају Саул. С. С. каткад и црква. у начелу. онај који по степену сложености долази на-кон култа. У раној социологији религије с. прописи о браку. може постати институционализована с. одувек постоје и у свим развијеним религијама. Давидов савез с Богом је вечни.. Њи-хово поимање више важи за тип тзв. одсећи. непрекинута. које садрже коментаре јеврејског усменог предања . и нових религиозних покре-та . нај-пре. на: кон-верзионистичке (Армија спаса. века н. што је обично случај само у првој генерацији. 7. и култова који бујају од почетка 50-их г. раста и усложњавања. када с. 3. С. secta од sequi следовати. У цивилном и отвореном. месијански статус. схватају као групу следбеника која се одвојила од цркве и коју је црква одбацила или осудила. се у изворном виду негативно одређује према по-стојећем друштву и политичком уређењу . 8. супротне црквеним и формулисане још од Макса Вебера и Ернста Трелча. иако сами Јевреји. С. интроверзионистичке или пиетистичке (квекери. пратити начела којих се неко држи) јесте група следбеника неког издвојеног верског мишљења или правца. Поред То-ре. док за врсту нових секти може бити и ирелевантно. је значајна припад-ност појединца локалној заједници.Мишне и Гемаре. али и не морају -камо важи правило да се иде од "религије судбине" према "религији избора". пољопривреда. У јудаизму постоји писана. 10.. Брајан Вилсон их разврстава у четири подтипа. да се мисли на мале верске заједнице настале из реформације и формирања протестантизма . Давид. јер се разликују у веровању. конзервативаца и реформиста. не тежи овладавању це-лином света. начелно су демократски.. пак.

foi. века били синоними. свезнајући. франц. је моћ. План спасења објављен је кроз један народ . најситнијим детаљима његовог провиђења. Чак и у законима који су ограничени чистом природом. с друге стране су две главне. Одређена знања. Ђорђевић. туге.) Бог. али и са јасном тенденцијом већ од самог почетка да опишу и објасне психолошки аспекат религиозног феномена уопште. али Падом у грех Божја слика у човеку је нарушена. 1992. лат. одржавања и евентуалног јачања в. сила која интервенише. 6. 1998. отишао. као психолошке основе нема ни -—религије у правом смислу.1). у појму Једног Бога. док су описи Бога као мудрости.363 17 Eileen Barker. потврда ствари невидљивих" (Јевр.Јевреје. без в. не управља само закони-ма природе он такодје доминира највишим системима узрочности које он дозвољава да се десе и у које се меша. Deus (лат. док је т. сувише иманен-тан. Процес обнављања Божјег лика у човеку. уверења итд. пове-рења. в. а та намера је спасење човечанства. јудаизма и ислама. међусобно повезане компоненте в. 1989. Овим се поставља или оставља отвореним пи-тање могућности Божјег мешања и његовог дела. карактеристика Божјег односа према свету. је је-дан од централних појмова . у контрасту према атеизму. Људска бића створена су добра. Историја је линеарна и води ка испуњењу Божје намере за човечанство. а не само хришћанске вари-јанте овога. пред-ставља основу спасења. религијско (-—атеизам) или вера (= в. Гал. енгл. његово деловање и у најмањим. belief. Један други назив т. Бог је бескона-чан и Личност. топд. т. Божја доброта је његова апсолутна праведност која се изражава љубављу. Исто тако. Драгољуб Б. The Social Dimensions of Sectarianism. New Religious Movements: A Practical Introduction. fides. нпр. гр. Вечни живот по-чиње повезивањем човека и Бога. интраперсонални аспекат —> религије и спа-да у најинтимнија и најосетљивија подручја нашег живота. али је намењен свим народима. суве-рен и добар.хришћанства у ком је она "основ свега чему се надамо. вероватно први Ralph Cudworth (16171688). Концепт о Богу надопу-њавао се индивидуалним разумевањем Бога као "једног од нас" чиме се скандализовала религија. Бог у пантеизму је поједностављено повезан са светом. Људска бића створена су по Божјем обличју и способна су да сазнају свет око себе и самог Бога.. поред љубави и правде. 10.6). Тиме смо дошли до стварне или идејно-симболичке заједнице са другим људима која је предуслов појаве.Означава веровање у Бога који је створитељ и који делује у ономе што је створио. моћи. кривице итд. је. односно подручја -—религије као објективно датог дела друштвене стварности или друштвене појаве. Термин је оригинално употребљен. омогућен је Христовим делом откупљења. с једне. тако да садржи и универзално и партикуларно значе-ње. Теизам и Деизам су до 18.. описује филозофски систем који тумачи човеково слав-љење и поштовање. То је теизам који гради слој на којем се отвара теологија откривења. Опште узев. који има активну улогу у тражењу оних који Њега траже. 11. По-стоји човеков разлог да може спознати Бога његово постојање ње-гове особине. в. па је у том смислу синоним са монотеизмом. сувише трансцендентан. дозвољава могућност чуда у домену психологије која се јављају као откривење. Рим. Т. трансцендентан (надилази нас и наш свет.) као и услед тога што се то експлицитно очекује од верујућег (уп. Glaube. Glauben) је субјективни. састоји се у односу пуног поверења и љу-бави према Богу и процесуалног је карактера тј. Пророци "нове истине": секте и култови. Ђорђевић теизам (од грчке речи THEOS /Бог/) . Ово дело више си-ле не диригује само опште законе природе. што не искључује могућност да човечанство напусти Бога јер је слобода. нем. с нама је) и свеприсутан. croyance. В. доброте и љубави увек морале да буду означене као "вечна" и "савршена". Разликује се од политеизма у коме је човеково бо-гослужење интерпретирано у појму више богова и хенотеизма у ко-ме веровање у јеног Бога не искључује постојање других богова. по-чиње обраћењем које је поступак враћања доброти. Бог прави ред изнутра и споља у човечијој савести и мислима а да тиме не нарушава физичке законе. односно искуства прожета осећањима радости. али и страха. Њено схватање је током дуге историје -—хришћанства у знатној мери ево-луирало. faith. Драгољуб Б. Ако је Бог љубав онда има наде за човечанство јер он неће напустити своја створења. Данас т. али не безлична сила. љубави. могућности њеног продубљивања су готово неисцрпне. али је и иманентан. Етика је трансцедентна и темељи се на карактеру Бога. највише одговара метафи-зици ортодоксног хришћанства. се испољава и потврђује речима и делима. Бог у деизму се разуме као недо-вољно повезан са светом. с оне стра-не је. . Brayan Wilson. психолози религије су такође ставили себи у задатак да установе како позитивне тако и негативне ефекте тог аспекта..10. Божији дар. прави интервенцију. правде. из те перспективе. Надовезујући се на хришћанску традицију. одушевљен том интервенцијом и Божјим присуством у свету. На основу одређених тенденција понашања (конативна компонента в.. Зорица Кубурић веровање.

363 18 У психологији. Пијажеа. односно П. Grin. посматра као најелементарнију. дугорочно. Ериксон (Erik H. Gutersloh: Gerd Mohn. одно-сно који се може актуализовати у некој конкретној стресној ситуаци-ји. 1956). која а. Niebuhr). Колберга. локус контроле. P. Der Mensch .. Gminder.. Мартин Лутер Кинг (Martin Luther King). Aufl.. Лоренс Колберг (Lawrence Kohlberg). и здравља. 1939. до свеобухватне. Рот.простом анало-гијом са човеком.душа. 1994) говоре о "религијско-црквеним идеологијама" као релативно сложеним и трајним диспозиционим особинама лич-ности. Fowler). W. (faith. који култове везане за природу сматрају при-марним. Паул Тилих (Paul Tillich) Fowler. о рели-гијском веровању или в. у свом раду психолози се нужно опредељују за мањи број или чак само једну димензију која онда представља њихово специ-фично одређење тог аспекта. 1964) или "религи-озном суђењу" (Religioses Urteil. нпр. и духова који настају када душа. Ein strukturgenetischer Ansatz. V. Ozer i P. Goldman. Фергусон (L. R. лично бла-гостање и социјално функционисање). Вернер Грин (Werner Gruehn). али зато прецизнија и конкретнија и тиме плоднија. Неки аутори (Рот. Н. он је дошао до закључка да се развој овако схваћене в. На-супрот натуралистима. Мада истичу комплексност и мултидимензионалност психолошког аспекта религије. пре свега због коришћене концептуализације в. Ериксона и Л. Полазећи од радова Ж. Мање обухватна. Арон Антоновски (Aaron Antonovsky). Гилфорд. те појаве везује и за неживу природу. под нормалним околностима.. (1992). То треба довести у везу са специфичностима како религиј-ских (нпр.Stufen seiner religidsen Entwicklung. Џ. 1959). Erikson). Мајка Тереза (Mother Theresa). Озер и Гминдер од испитаника траже да просуђују о неким мо-гућим "дилемама". в. као и о могућности повремене сумње и немира итд. школске деце на другом. Паул Гминдер (Paul Gmunder). Према нашем сазнању. које се јављају као двојници материјалног тела и унутрашњи принцип који покреће организам. Oser. Из перспективе превладавања стреса. & Gmunder. се може схватити као ресурс отпорности који. о кривудавости пута в. Девето издање. стога а. На основу исцрпних биографских интервјуа са особама различитог узраста. Нибур (R. Основи социјалне психологије. Фергусон. Џејмс В. преузимање уло-га. Тилих говори о разним типовима в.В. напусти тело. New York: Harper & Row. Е. На тај начин су дошли до пет ступњева религи-озног суђења. обухватна компаративна истраживања ради провере ове те-орије још нису обављена. морал. Аурел Божин анимизам (лат. Досадашња трансверзална и лонгитудинална истраживања умногоме потврђују ову занимљиву теорију. Тилиха и Р. animus . односно неразумевања како то да пребивајући . тако и здрав-ствених варијабли (ту се пре свега мисли на потешкоће везане за од-ређење и процену здравља и болести). говори о "побожности" (Frommigkeit. услед смрти. а у некима није пронађена значајна асоцијација између тих појава. Жан Пијаже (Jean Piaget). али и кри-тике. Џон Гилфорд (John Guilford). не и по Спен-серовом мишљењу) настаје када примитивна свест . универзалне вере неких изузетних појединаца као што су Мартин Лутер Кинг и Мајка Тереза.дух) . да би касније томе додао и селф.Широко распрострањено веровање у постојање душа. Fauler. Нибура. се често говори као о -—религиозности схваћеној као ставу или димензији која би била у основи свих соци-јалних ставова (нпр. тумачење света и симболичко мишљење). утиче на формирање и јачање других ресурса превладавања (нпр. Stages of Faith. Тејлор и Херберт Спенсер сматрају се оснивачима анимистичке тео-рије. Р. J. Х. До идеје душе човек долази услед загонетности снова. 3. и исхода превладавања стресора (здравље.В. (1994).V. у некима не-гативна. Фриц Озер (Fritz Oser). а адолесцената и одрас-лих на трећем ступњу. "религи-озном мишљењу" (religious thinking. У развојној психологији се. Највећи број истраживања се односи на везу између в. "Образац тумачења" карактеристичан за че-тврти. Антоновског). Л. као седмодимензионалну појаву (когниција.). а нарочито онај својствен петом ступњу. Уместо уобичајених питања о односу према Богу и сл. социјална перспектива. би се пак ретко јав-љао и у одраслој доби. Ferguson). F. У "доба стреса" свакако да је посебно значајно питање рела-ције између в. Едвард Б. Роналд Голдман (Ronald Goldman). осећаја кохерентности у салутогеном моделу А. и култови предака претходе култовима природе. Фаулер (1981) је операционализо-вао в. в. Л. anima . F. 1992). Београд: Завод за уџбенике и наставна средства. одвија у седам фаза. а нарочито у социјалној психологији. с тим што би аргументација деце до седам година била претежно на првом. 1981). (1981). На рачун ове теорије изречене су многе похвале. Ерик Х. одуховљеност целе природе (по Тејлоровом. од оне неиздиференциране вере (базичног поверења и неког почетног разумевања свог постојања) током прве две године живота. Џ. Dž. али су резултати за сада некон-клузивни: у неким случајевима је пронађена позитивна. Фаулер (James W. првобитну религију. јесте теорија о "ступњевима религиозног суђења" Озера и Гминдера (1992).

На-име. Може то бити однос. Luhmann. Тејлор и његови следбеници сматрају да је након анимизма следила фаза политеизма. она је резултат мо-дернизације и секуларизације. миш. неком другом симболу).грађанин). итд. "грађанске" религије. K. идеологији. Ова метаморфоза из душа у духове се врши у тренутку смрти. из разлога што смрт представља основни катализатор ове транс-формације. Карл Густав Јунг (Carl Gustav Jung). током болести или обамрлости. сенка.. Но.духова. Карлос Каста-неда (Carlos Castaneda) Богдан Ђуровић цивилна (лат. За Roussea (Русоа) би се могло рећи да је први теоретик "цивилне".у сну. уопште . потребе. здравље или болест. етеричније природе. замишља као човечуљак. Али и А. Г. заставе. со-лидарност. последњих деценија XX века пред-стављају сведочанства о још веома живом анимизму у централној Америци. по овим теоретичарима.363 19 (спавајући и сневајући) на једном месту походи разне друге удаљене крајеве и људе.добро или зло узроковани су непосредним утицајем духова а човек. одраз или етерично аморфно "тело". слављења борбе. Савремени. а први олтари су. који је другачије. да би их примирио или стекао њихову наклоност. По некима. дух је трајно одсутан из тела. У социологији је тај појам развијао Emile Durkheim (1858.-1917). civis . послије Talcott Par-sons. Неки је називају свјетовном. Слично анимистима. благдане. заправо. Секуларизацијом друштва умјесто "религијски светог" наступа "секуларно свето". Појам свјетовна религи-ја се све чешће користи тек у сувременој социологији религије. Велики свећеник у тој религији бит ће знанственик. птица. Душа се. С тога је. Ријеч је о религијским доживљајима у свези с не-ким представама и обожавањем свјетовних величина које нису институционализиране у некој посебној религијској организацији. гробови. симболе ("свете" предмете). спомен дани су у знаку јачања националне свијести. Јунг сматра да се извори веровања у душе и духове налазе у сновима.) указује да и модерна (популарна) култура има еле-менте сакралности преко којих добива лојалност масе и преко које појединци обликују свој идентитет и аспирације до краја живота. Неки аутори под цивилном религијом подразумијевају симболе. али као да се одомаћио назив цивилна религија. други секуларном. представља смрт. Наравно. Успех или неуспех у неком подухвату. H. страсти). Свјетовна религија је друштвени однос према објекту обожавања који . Bellah. "национализирања" маса. David Martin (2001. култно обожавање државе. N. По мишљењу аними-ста. Појам је увео Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) који је гово-рио о грађанској религији у којој би постојао појам бога. визијама и болесним халуцинацијама. међу њима постоје разлике у погледу тога што чини "цивилну" религију. говори о знаности као новој лаичкој религији. култ предака је примарни култ из кога извиру сви оста-ли. Веома популарни "антрополош-ки извештаји" К. Херберт Спенсер (Herbert Spencer). завршавајући се развијеном формом монотеизма. Следећи стриктно еволуци-онистичко становиште настанка и развоја култура и религија. Durkheim је назван "теологом француске цивилне религије". Национални благдани. вриједности. човјек може да негира припадност традиционалној религији и религијској заједници. грба. била најприхватљивија за примитивног човека. те да њено трајно напуштање физичког тела. Comte ту. лаичка или свјетовна религија . управо. Едвард Барнет Тејлор (Edward Burnett Tylor). одговорност. Како душе-духови имају неке карактеристике човека (емоције. Lube. У прошлом стољећу тај термин ће користити Robert N. али се његови модели друштвеног понашања тешко могу одвојити од онога што називамо резултатом издања ре-лигијске свијести. ра-ђање идеје о души двојнику. спиритизам (спиритуализам) своје основне ставове заснива на анимистичком концепту. други у "квазире-лигију".. Кастанеде. тако да свет живих окружује свет отуђених душа . рата. било да им наносе зло или помажу. Маузолеји и гробови великана/ратника постају почасни храмови у које се долази положити "вијенац бесмртности". У средишту цивилне религије могу се наћи слобода. Касније се под тим подразумије-вало обреде и вјеровања који су слични онима у религијама (однос према застави. загробног живота и важила би начела толеранције. нације. то се оне повремено мешају у животе живих. сустав мисли и акци-ја у којима судјелује нека група и који јој даје смјер дјеловања. вође. заснива на томе. али је заједничко свим овим схвата-њима да она чини човекову ненадокнадиву суштину. ритуале и вриједности које повезују чланове неког друш-тва. док душа само повремено напушта тело . и његово тумачење индивидуално несвесног (аниме) и колективно не-свесног (анимуса) се. широко распрострањени. истовремено. људска права. Она представља вриједносну оријентацију. код разли-читих култура. Кад говори о "религији човјечанства".Неки је уврштавају у "класичну" религију. у суштини. ствара читав сплет магијских и религијских ритуала. националне или религијске заставе. хер-ојске смрти. она има своје ритуале. Comte се може сматрати претечом свјетовне религије јер је тврдио да старе религије треба замијенити новом "религијом човјечанства" и "особном религијом" (предмет штовања у њој биле би особе женског спола). Држава (особито национална) је често предмет обожавања: обожавају се њене вође.

На балканском тлу је народ. попови. фашизма или сличних обожаваних идеологија и по-крета. „U ovom trenutku na Zapadu još uvek postoje. брига за право-вјерност. bezmalo u tragovima. застава. „najzad pronađena mudrost sociologije (Vilson) već pre jedan lažan proces i problem savremene sociologije religije. али га немамо ни у свим облицима "класичне" религије. идеологије успјеха и новца. истицање амблема и симбола (грб. али свјетовна религија. оно што је морално и оно што је неморално. Тешко је устврдити социологијске разлике између традиционалних религија и свјетовне религије. Verovanje u natprirodna bića i sile koje utiču na prirodu ne poštujući prirodne zakone. спада и либерализам.). на одређени начин. ali bi se moglo reći da zapadne kulture žive od kapitala posuđenog od vlastitie religijske prošlosti. има своје табуе (од моде до односа међу споловима). Religijske promene: sekularizaciona paradigma i desekularizacija . ostaci religije.. da li se sekularizacija vidi kao proces koji se ne može dovesti u pitanje i pored svih previranja koja se sa religijom. мјеста која се односе на догађаје из стари-је или новије хисторије појединог народа)... а додана су му и религијска обиљежја (Хрвати су католици. обичаји. има своје добне обреде.. "Никада не-ћу заборавити. интернационализам. У секуларизму XX. попут самурајима у шинтоизму. Pre nego li doba bujne sekularizacije i opadanja religije. занимљиво. наобожавања је широк: од новца до вође. Свјетовна религија има благдане попут Дана бо-раца. Трајање свје-товне религије може бити до смрти вође. уопће свећена лица). ili se polazi od toga kako sekularizacija nije. Многи као да желе повезати обожавање нације с обожавањем кршћанства/ислама. Обожавању нације ("религији нације"). Ovaj proces je neizbežan. Срби православци. nije nevažno u komparaciji iskustvenih istraživanja religioznosti i u oceni i tumačenju religijske situacije u društvima postsocijalizma. Ту.. Niko danas ne govori 2. tako i u postsocijalističkim društvima. од моде до митологије. Ритуални еле-менти у политици заузимају специфичну религијску димензију (сим-боли. Зар и они који негирају припадност било којој од традиционалних религија нису развили церемонијале везано за рођење дјетета. стољећа створени су друштвени увјети за развој свјетовних религија. грађански и лаички култ. Није ли још К." (RojValis) „Niko nije baš sasvim siguran kako će postmoderna era da izgleda. pogotovu u kontekstu onoga što se sa tradicionalnim religijama i konvencionalnom religlioznošću događalo i događa kako u svetskim razmerama. kao što su neki autori mislili. али да ли их треба и обожавати? У свје-товној религији немамо појам натприродног. Човјек је ционализам. У тоталитарним поли-тичким склон митологији. приклањају се и они који су у професионалној служби "праве" религије (хоџе. Свјетовни политички по-крети могу попримити одлике религијских покрета.. Свјетовна религија има "света мјеста" у која се ходочасти (мјеста битака. фратри. без критичности. подводи под култ нације. to će više da bude era religioznog preporoda i povratka svetog.363 20 подразумијева безграничну накло-ност. Хисторија и догађаји из ње засигурно за-служују да буду признати. Зар ријечи попут "Кад сам први пут водио/ла љубав режимима постоје "свете" књиге. religioznošću i svetim dešavaju u tim društvima. обиљежавање личности и догађаја из ближе и даљње повијести). херетици. уздигнут на ранг Божјег дјеловања у повијести." (Brajan Vilson) „Evolucionarna budućnost religije je njeno gašenje.. на еуропском тлу. Prema tome. Не постоји ни награда у загроб-ном животу. комунизам. вјенчање и смрт. Marx указивао на божанску улогу новца. Ритуали се своде на слав-љење утемељитеља нације ("оца нације" који често зна бити и "оћух нације").. И свјетовна религија има оно што је допуштено и што је забрањено. Бошњаци муслимани). дијапазон У свјетовну религију неки аутори (Glenn Vernon) убрајају фашизам. крајем XX. идеологија маркетинга. на спомен светим жртвама за нацију. Иван Цвитковић konstrukcija ili ideologija. стољећа. Дана државности сл. пружа сљедбеницима високо мјесто у сјећању живих. Дакле. прославе њених јуби-леја. а некад као да се више приближе Богу Нацији него Богу којем су се завјетовали служити. Најчешће се свјетовна религија. erodiraće i postaće interesantne samo kao istorijsko pamćenje. до окончања екстремног национализма. ali jedna stvar izgleda jasna." и слично не подсјећају на особну митологију.

upravo podrazumeva takav kontekst. savremeni britanski sociolog . nužni i dovoljni uslovi procesa sekularizacije.21 363 mnogo o dugoj noći religije ili njenom nultom uticaju na politiku. Postojanje takvih razmimoilaženja i polemika ništa manje nije prisutno i kada su u pitanju mišljenja sociologa i drugih religiologa o postojanju i prihvatljivoj definiciji pojma i procesa sekularizacije. Etimološki posmatrano najpre. Hill). i još više od našeg određenja religije. to zavisi od toga kako određujemo ovu pojavu. Ako već od samih početaka XIX pa do kraja XX veka nikako ne možemo bezupitno da stavimo pojam sekularizacije u kontekst nekog vida ideološke neutralnosti . Jedan od razloga tome svakako leži u već pomenutim sporenjima po pitanju prirode religije i religijskog iskustva uopšte. duha određenog perioda ili pak raspona vremena od jednog veka. Tako je do vremena redakcije Vulgate latinsko saeculum imalo svoje . definisanje tog specifičnog ljudskog iskustva.njegovo početno značenje.bilo u njegovoj teološkoj bilo u naučnoj upotrebi .koji čak smatra da religija nije samo jedan od glavnih predmeta sociološke teorije. današnji termin „sekularizacija" vodi poreklo od latinskog saeculum. Tako se dovodi u pitanje i stanovište po kome se mogu identifikovati objektivni. nasuprot tome. Prva činjenica se odnosi na opštost religije i svetog kao specifične kulturne tvorevine i pojave ljudskog duhovnog (idejnog) sveta i ljudskog iskustva. tj." (Harvi Koks) Već smo konstatovali dve činjenice važne i za ovaj deo razmatranja o religijskom fenomenu." Time je ovaj autor doveo identifikovanje procesa sekularizacije u najtešnju vezu sa skupom polaznih pretpostavki (različitih) teorija. a druga činjenica se odnosi na brojna razmimoilaženja. pokazujući da opšte slaganje o pojmu i procesu sekularizacije više zavisi od usvojene definicije religije unutar konkretnih teorijskih pristupa ovom fenomenu nego od očiglednosti i dokaznoj snazi mnogobrojnih iskustvenih pokazatelja. sporenja i manje-više oštre polemike kada je u pitanju prihvatljivo određenje. Iako se dalji razvoj značenja ovog pojma ne veže za neko ideološko stanovište. tj. sa značenjem generacije. perioda. U tom smislu Majkl Hil (M. dakle neutralni (od bilo koje teorije) iskustveni dokazi kao validni argumenti. nego daje upravo to glavni predmet sociologije precizira: „Da li ćemo moći da identifikujemo ili ne proces sekularizacije. izvesna dvosmislenost u značenju je sasvim prisutna.

U tom smislu. Važno je još istaći da se ovaj pojam u nemačkoj klasičnoj nauci (sociologiji) o religiji upotrebljava kao opisni i analitički izraz dok u teologiji ima i ideološko značenje . iako se i kod njenih predstavnika (na primer kod Vebera) upotrebljavaju neki drugi pojmovi (Entzauberung . kao što su Sen-Simon (C. Istine radi. Ogist Kont (A. u XVIII veku pojavilo se shvatanje po kome je trebalo zapravo da sva crkvena svojina pređe u vlasništvo države što se kao praktično ostvarenje prilično proširilo u toku i nakon Francuske revolucije. slobodno 1997:179 i dalje. paradoksalno nisu dela sociologije posledicama. pojam sekularizacije ima dva značenja.godine pojam sekularizacije dobija drugi smisao i rekli bismo jedan ideološki prizvuk: sekularizacija označava sada nasilno oduzimanje crvkenih poseda. imovine i samostana. Hegel). a drugo kao značenje „ovog sveta" koji je pod moći Satane. pomenuti Veber i Marks. ali je dosta blisko. već u društveno-kulturološkom značenju. Tako tek posle 1803. Već klasična nemačka sociologija krajem XIX i početkom XX veka (Tenis. U prvoj polovini XVIII veka (1734. prava i imovine. ali i Kont i Dirkem. No. pojavio se tek nakon pregovora za mir u Vestfaliji (Westphalia) 1646-1648.1994:45-46). godine.protiv tog procesa se treba boriti. pravo prvenstva u sociologiji religije i o sekula dobijaju. ?ire 7 epohalnost gotovo planetarnih razmera. Međutim. grabljenje i pljačkanje od strane mlade i ratoborne građanske klase. kao nasilno i nezakonito prisvajanje crkvenih 70 22 .7 Takva situacija. koja se može sažeti u tvrdnji o propadanju religijskog pogleda na svet i religije uopšte u socijalnoj evoluciji čovečanstva. precizno govoreći. se može reći. Tako?e i ve? navedeni ?ajner. Termin „sekularizacija" u značenju koje nije istovetno današnjem njegovom značenju.političku konotaciju a dobija kulturološku . i šire po svom smislu i kao i dokazi u vidu empirijske evidencije. U srednjem veku je došlo do veće neutralnosti značenja „sve-tovnog" na primer u terminima „svetovno sveštenstvo" ili „svetovna vojska" tako da ova značenja nisu označavala neprijateljstvo prema religiji (Šajner. Rimokatolička crkva (RKC)je posmatrala kao neublaženo zlo jer nisu svi odnosi u XVII veku između eklezijastičkih i državnih struktura bili zasnovani na neprijateljstvu. njegova ponovna aktuelizacija. nastala kao rezultat pregovora između crkvenih i državnih vlasti. Marks i Hegel (G. 1965). a to je značenje političkog oslobađanja od crkvenoga tutorstva i kontrole. religijske situacije svog vremena. gotovo svi autori značajni za formativni period sociologije. Na? istorijski pregled ovog pojma prema: Juki?. nego i najširih promena koje su ocrtavale suštinske okvire nastupa-jućeg procesa modernizacije kapitalističkog društva. u delima filozofa i socijalnih filozofa. i to u značenju jednog epohalnog društvenog procesa.H. U XIX veku pojam sekularizacije sve više gubi svoju pravnonego teologije. tek posle II svetskog rata i pojam i proces sekularizacije 1960) a drugi doprinos je delo Hermana Lubea (Luebbe. Trelč /Troelsch/) ovom procesu poklanja više pažnje. Jedno već pomenuto.sociologije. i drugo.u značenju /raz/odčaravanja sveta) da označe neke bitne strane onog istorijskog procesa koji mi danas imenujemo terminom sekularizacija. tako da je i u samoj crkvi sekularizacija posmatrana izvan ideološkog okvira: u smislu neutralih i deskriptivnih konotacija. više ili manje eksplicitno uočavaju epohalni događaj bitnih promena ne samo tzv.godine) beleži se prva upotreba navedenog termina i to od strane hanover-skog dvorskog savetnika Johana Gotfrida fon Majerna (Johann Gottfreid von Maiern) koji je u svom delu posvećenom opisu sadržaja pregovora u Minsteru (Munster) naveo daje u njima francuski predstavnik Longvil (Longuevile) počeo da upotrebljava tu novu reč u jednom sasvim neutralnom značenju: kao pobliže označavanje pravnog čina razvlašćivanja crkvenog zemljišta. Comte). istina nigde izričito se ne pominje pojam sekularizacije ali ga sasvim sigurno oni pretpostavljaju. Saint-Simon). sada ne u njegovom pravno-političkom. Međutim. Pre i posle pionirskih pokušaja formiranja nove discipline . W. Veber. naročito sa proširivanjem nekada isključivo religijskih kompetencija na svetovne institucije u zahtevima za ostvarenjem laičke države. i to protestantske za njegovo teorijsko situiranje i katoličke za neutralno ali i negativno značenje: prvo kao nemerivo u velikom rasponu vremena. za sociologiju vrlo značajno.sekularizacija se posmatra kao oslobađanje kulture i školstva od uticaja religije i crkve i to značenje će se sada sve više približavati današnjem značenju pojma sekularizacije. Prema tome. Trelč upravo upotrebljava termin Sdkularisation iuzima ovaj proces za osnovni predmet svog istraživanja. te njihov prelazak iz crkvenog u državno vlasništvo i kontrolu.

Protestantska teologija (na primer Fridrih Gogarten. 2001:268). • uzroci i posledice sekularizacije. Razlozi za to svakako su brojni. Pozitivna teološka konotacija ovog pojma predstavljena je u ideji daje sekularizacija sa pojavom hrišćanstva zapravo proces oslobađanja ljudskog roda od zabluda i obmana mitskog mišljenja. ne postoji visoki stepen saglasnosti i preterano je nadati se da će u bližoj budućnosti to biti slučaj. U 60-im godinama prošlog veka sociologija religije je sva u znaku ovog epohalnog procesa. Kao primer ne mora da svedoči samo. Različita ideološka polazišta pojednih sociologa. kojoj ćemo pažnju pokloniti u sledećim poglavljima. kao i činjenica da se radi o procesu epohalnih razmera. tu se radi još i o jednoj opštijoj stvari. U društvenoj stvarnosti religija i crkva (i to pretežno kao konzervativne) jačaju svoj društveni uticaj pa je izvesna preela-boracija teorije sekularizacije nužna. sekularizacija je istorijski. ljudske situacije. Teorijske podela koje postoje u sociologiji religije. ne samo što je sekularizaciji posle klasične nemačke i pionira sociologije povratila „dužnu" pažnju. rasizam. situacija ostaje sve negde do sredine 70-tih godina kada nastupa kriza svetovnosti i izvestan zaokret prema revitalizaciji religije. kultura.empirijska overa sekularizacije (problem stvarnog događanja tog procesa i osporavanja). čak i posle više od četrdeset godina od kako je trajno zaokupila teorijsku i istraživačku pažnju savremene sociologije religije. pa i kod predmeta sekularizacije. pojam sekularizacije ulazi u fond onih opštih pojmova ljudskog saznanja kao što su religija. U društvenoj stvarnosti teoriji sekularizacije idu na ruku događanja u kojima etablirane religije sve više gube svoj uticaj i moć u društvu. a što onda ima vrlo važne implikacije i na shvatanje pojma i procesa sekularizacije (Vrcan. a druga grupa teoretičara i istraživača je dokazivala kako se radi o jednoj naučnoj fikciji. istorije i istorijske epohe. Ta priča o polemikama sekularista i antisekularista. koji prolazi kroz različite faze pa ni religije ni religijske organizacije u tim menama ne ostaju iste i nemaju isti položaj u odnosu na društvo i pojedince u njemu. nije jedinstveno. Višeznačnosti određenja sekularizacije doprinosi i već navođeno teorijsko nejedinstvo savremene sociologije pa samim tim i savremene sociologije religije. mitu i ideološkom pojmu. Najpre. Kao takva. kod čijeg određenja nema opšte saglasnosti. pozitivna posledica hrišćanske vere u kojoj je bog ljudima dao svet na upravljanje i odgovornost. složen i mnogoznačan proces. od onih opštih do sasvim specifičnih. Teorijski i istraživački napor discipline usmeren je na dokazivanje i raznoliko prepoznavanje ovog procesa.njegovo empirijsko verifikovanje. dakle. Tako sekularizacija i hrišćanstvo nisu oprečne pojave nego uzajamne u tom smislu da sekularizacija i postoji zahvaljujući hri-šćanstvu. hrišćanstvo je mnogo bolje od svakog ateizma posvetovnilo kulturu paganske religioznosti. obično se najsistematičnije može rekapitulisati 70 apostrofiranjem nekoliko fundamentalnih doprinosa (ali i problema) teorije/a sekularizacije: • određenje pojma (definisanje) sekularizacije. prečesto navođeno Zapadno iskustvo. otuđenje. dakle. istina danas manje gromoglasna nego nekada.perspektive sekularizacije. nego je i korenito drugačije od prethodne teologije prilazila tom procesu: sekularizacija je prirodna i zakonita. takođe ulaze u okvir otežava 23 . Jedna grupa teoretičara i istraživača ocrtavala je dominantan trend religijskih promena (sa počecima još u prosvetiteljstvu) u savremenom društvu kao procese opadanja društvenog značaja i uticaja religije . a ni mogućnosti tako čvrstih podela i klasifikacija kao kod nekih drugih pojmova. Određenje sekularizacije. Ditrih Bonhefer /Bonhoeffer/). Zatim. koji je osvojio svet i u nekim svojim posledicama postao ideologija.i taj proces imenovala kao proces sekularizacije. teologa i drugih religiologa. dug. Empirijska evidencija vrlo pregnatno pokazuje takve njene promenljive izražajne forme. delom su i rezultat nekog vrlo širokog (više filozofskog) opšteg plana shvatanja čoveka. . mada i tokom 60-ih i početkom 70-ih ona nije bila jedinstvena: iskazivala se jedna vrlo vidljiva podela u tadašnjoj sociologiji religije (čije posledice ostaju relevantne sve do danas) kad je u pitanju teorijski koncept sekularizacije. No. koja je počela da biva aktuelna još od 60-ih godina prošlog veka. . nego tome može poslužiti i domaća empirijska evidencija. protivurečan. temelja postojanja društva. te da je eminentno hrišćanska pojava.

podjednako ga jedne ili druge kompomente dozvoljava da se dru?tvo kvalifikuje u jednom ili drugom smislu". komunikaciju. Dapače. ima autora koji nekoherentnoj teoriji. da bi trebalo ideja nego li sistematična teorija" (Džefri Haden /Hadden/). radove. zatim da se uticaj religije uniformno distribuira kroz društvo i da religija može da bude identifikovana sa institucionalnim formama religijskog organizovanja 74 24 .8 ali koji u njima svakako nije ograniče njene implikacije što u slučaju pojma sekularizacije kao uslov još dominantan kao u modernim društvima. sam pojam je. sažeto možemo odrediti u tri bitne nije ispunjeno. U mitološko objašnjenje od dominantnim uticajem religijesekularizacija je i dalje jednom delu savremenih osporavanja sekularizacije crpi se sli?na argumentacija da bi se dovela u pitanje sekulariz pojave modernog sveta tako različitog od prethodnog. Da upotrebljavati više neutralne pojmove kao što su „transpobi opovrgao ovakvo shvatanje sekularizacione paradigme. On se još uvek upotrebljava kao neka vrsta intelektualne Pozitivno određenje sekularizacije kao procesa koji nije nepoznat i u skraćenice koju bi korektno bilo upotrebljavati tek kad se prethodno razjasne i predindustrijskim. svojom sistematizacijom navedene teorije. isključivo je mišljenje Pitera Glasnera po kome sekularizacija zapravo nije ništa drugo do obična fikcija i mit. tendencija fiktivnih elemenata" (Lukman. polemički žar suprotstavljenih tabora. „Sekug i sekularizacije nisu bili nepoznate pojave.filozofima. 1999:42). sekularizacije. -sastavni deo (Vrcan. Predstave o sekularizaciji su vom modernog i tradicionalnog. u decidnom i doslednivou sistematizacije sporenja i razlike što se javljaju na teorijskom nivou nom označavanju i pridržavanju značenja pojma sekularizacije. ali svakako reprezentativnog uzorka istaknutih autora rezerve prema korišćenju pojma sekularizacije pošto po (Lukmana. tj. na teorijskoj i paradigmatskoj liniji. Glasner smatra da konvencionalna upotreba pojma sekularizacije počiva na pretpostavkama kao štu su: pretpostavka daje postojalo razdoblje zaista religioznog čoveka i/ili društva. 1986:56). da prihvati određene aspekte religiozne promene. posledice po religiju i religioznost zahvaljujući prethodnicima . i uci nema dovoljno valjanih dokaza da su u pro?losti pored empirijskih dokaza. a to onda stvara daleko jasniju sliku o konceptu sekularizacije. prilično oštro. i iščezavaju. kao ?to i ovo. Prolazeći kroz društvu ili kroz istoriju (Zrinščak. švajcarski zicija" ili „diferencijacija" a da bi se pojma sekularizacije trebalo u sociolog Oliver Čenan (Čenan. moglo bi se pomisliti kako se zapravo radi o jednoj prilično 1994:45-54) bremenit nagoveštajima i implikacijama te mnogobrojnim kontradiktornim sadržajima. Parsonsa i Bele) u čijim delima njegovom mišljenju taj pojam nije dostigao uslove za korektnu naučnu sekularizacija predstavlja osnovni pojam njihovih socioloških istraživanja. ali ne iistorijsko pripovedanje koje sadrži mnoštvo larizacijske teorije su pravolinijska. 1986:26-34): mitologije savremenih društava rođenoj iz potrebe jedne epohe da samu sebe razume u određenju jedinstvenog mesta u istoriji. I sam svestan koliko je teško odreći se jednog široko pokaže. pojam sekularizacije je Imajući na umu ovakvu karakterizaciju saglasnosti oko pojma sadržavao stara i dobijao nova značenja pa je prema mišljenju Šajnera (Šajner. Zato Šajner smatra. (Douglas. Nekriti?ka ideja o "zlatnom dobu" vere pretpostavlja da je primitivan ?ovek prirodno duboko i manje i više od koncepta ili teorija jer. sociolozima. Vilso-na. Takođe. upotrebljavaju ga u više značenja a da da napišu kako je sekularizaciona teorija „pre mešavina labavo povezanih to posebno ne istaknu. on predlaže „spas" prvo. U drugo. da taj pojam postane pojam sa vrlo širokim obimom koji može tom smislu on podvrgava analizi.1994b:88). Bergera. što onda omogućava nekim autorima ovaj pojam nedosledno primenjuju. postoji sna?na. 1994:29-44 /Tschannen/) je uložio napor da potpunosti odreći.u savremenom jućih okolnosti za jednoznačnije shvatanje sekularizacije. predmodernim društvima. Martina. Fena. teolozima. kako na paradigmatskom prihvaćenog pojma. 1994a:81. I Lukman takođe ima dosta doduše ne svih. Slično.

b) socijalnih aglomeracije pod vo?stvom mo?nih pojedinaca . svakako jedan od najpoznatijih autora pravila. Vilson (Wilson). integracije. zato što se politika i vlast u ustanove. proces sekularizacije posmatra ne kao što je do sada i crkvom. izlaganjem religioznih verovanja i reći da je pristalica sekularizacione paradigme.moderna dr?avna vlast je ili samo ne kolektivne katarze u velikim slabljenje uticaja religioznih ustanova na društvo i c) opadanje obima obrednim svečanostima (Jukić. za razliku od predmodernog. a ne u vrhovnim verskim vrednostima. 1997:274). kako oslobađanja društva od dominacije religijskih institucija i simbola (Berger. porodici. smatra da se sekularizacija 25 76 • sekularizacija je proces ukupnog slabljenja društvenog značenja.upravljanja drugim aspektima ljudskog života koji su ispunjeni takvim značaja i važnosti religije. nego religije. Isto tako. elemenata samog institucionalizovanog sistema. tehnoloških. 1966). koja. prakse i institucija". 1994:56). prijateljima. hedonistička zionalni pojam te sekularizacija znači: „a) slabljenje značaja koji ima religija kultura i sredstva priopćavanja ispunjavaju psihičke nesmirenosti u čovjeku. državnih pothvata ne traži u onostrano-sti. a ne Crkva. I Lukman. izloženo sa strane religije nego sa strane društva. proizilaze iz odnosa ekonomske ili političke snage zagovornika sekularističke paradigme u savremenoj sociologiji religije. američki sociolozi religije. u ekonomiji na Ogromna većina ljudi. međutim. sekularizaciju vidi kao istorijski proces društvenih aktera. kao što je recimo spasenje u društvu religija postaje stvar privatnog izbora. kulturnih . Škola socijalizira. pretpostavki crpe one vrednosti koje su uslov socijalne organizacije i moć i materijalno bogatstvo. • sekularizacija je proces opadanja i erozije povezanosti ljudi sa religijom Kada se. putovanju i religijske misli. Britanski sociolog religije. odnosno različita polja društveno važnih aktivnosti . sklonosti na taj način često stvarajući temeljnu protivurečnost društvenoj i orijentacije iz svoje religijske prošlosti (Wilson. značaja koji je po njima jasno multidimenu nekoj vrsti 'samolegitimiranja'. stvarnosti. sekularizacija je za njega proces kojim religijske kontrole i regulacije društvenog sistema. u naše se vrijeme opravdanje Vilsonovog shvatanja ovog procesa kao iščezavanja društvenog značaja društvene moći. jer i sada ono baštini vrednosti. motivacijama i ponašanjima. Tako religija i crkva gube onaj značaj koji su nekada imale najpre u ulozi legitimacije. Značaj tako definisanog istorijperlamentarnim izborima. poštovanjem procedura i pravosudnim skog procesa sekularizacije za ovog autora sastoji se u činjenici da moderno podsistemom. društveni značaj (Wilson. moderno. primer. 1966:14). Grumeli). za koga se ne bi moglo angažovanja ljudi u religioznoj praksi. motivacije i vrednosti svakodnevnog života vidi mnogo prizemnije. industrijsko društvo. a na delatnost nereligioznih uloga i institucija kao što su bile tek ne?to vi?e od gijom kao sredstvom legitimacije -napose kad su dr?ave država i ekonomija. pa je jako smanjen uticaj religijskih normi i vrednosti opadanja društvene važnosti religije i uticaja religijskih ideja u svakodnevnom napomenute segmente društvenog života. religijske organizacije političkih. tj. Naprotiv.organizuju se s obzirom na autonomna prilagođavaju svoje ponašanje uslovima sekularizovanog društva. specijalizovana institucija Brus i Valis. a ne neka „natprirodna objava". verovanjima" (Valis i Brus. ili još preciznije. „Ukratko.9 životu ljudi. ili u autonomnoj delatnosti pravosuđa. u nekima od njih. prestaje da iz izve-snih religioznih koristiti u izbornoj utakmici za postizanje „retkih resursa" kao što su vlast.ekonomskih. . u poslu. onda on predstavlja proces . ono što socijalnu koheziju ishodište relevantnih motivacija ili smisla i vrednosti života ljudi daleko modernih društava čini i održava jeste složena međusobna povezanost manje podupire sa religijskim vrednostima. U takvom uživanju. tako ipromenau samoj religiji. što ne znači da se religijski sadržaji ne mogu društvo. pri čemu je crkva samo jedna. spoljašnjih.sekularizacija je proces vidljivih religijskih promena. praksa i religijska svest gube svoj građanskom društvu legitimišu i kontrolišu bitno ovostranim sadržajima. javne vlasti. Tako religija i crkva postaju sve manje društveno aktivne sekularizovano društvo malo mari za religiju ali ne znači da ono i sve se više od društva udaljavaju može funkcionisati potpuno bez nje. bliže pa tako „sekularno društvo ni na kakav direktan način ne zavisi od opstanka sopstvenom društenom iskustvu. što naravno znači da hrišćanskoj religiji. u određenju sekularizacije polaze od pored drugih u društvu. većina društvenih grupa.

takođe ubraja pitanje sekularizacije u nepreskočiv okvir društvene nauke koja hoće danas ozbiljno i odgovorno da raspravlja o svetom. u simboličkom univerzumu. Za Đorđevića. sekularizacija je objektivan socio-istorijski proces i kao takav on je trajni i centralni interes proučavanja kritičke sociologije i sociologije religije.17). godine). u ekspresivnim i operativnim instrumentima . U savremenom svetu. ispoljava i kao proces koji dovodi do promenau samoj religiji i religijskim organizacijama i predstavlja odgovor na gubitak nekih prethodnih društvenih funkcija religije kao i sve vidnije napuštanje religije i crkve. ali bi zato sa druge strane smanjilo i mnogo od njegove mitološke moći („zlatno doba" religije. 1994: 9. Sekularizacija se dalje. bilo na nivou upražnjavanja propisane religijske obredne prakse. Što se domaće sociologije religije tiče. jer sam baš potonji počeo rabiti prije više od trideset godina u prošlom poretku. sada potencijalnih vernika. sekularizacija koja zahvata i društvenu strukturu i individuu. 1994a:83). Bahtijarević. o čijoj ćemo dokaznoj snazi više govoriti u delu ovog rada koji je posvećen empirijskoj overi sekularizacione teze. normi i religijske svesti te jačanja konformizmareligijske prakse (Bošnjak. ili su prema njemu barem skeptični. naročito od sredine 60-ih godina prošlog veka. za razliku od autora koji otvorene negiraju pojam i proces sekularizacije. njena bliska prošlost.u kolektivnoj svesti i kolektivnom ponašanju. Druga važna karakteristika reagovanja religijskih institucija na „sekularno vreme" tiče se prilagođavanja religijskih organizacija na novonastale prilike laicizovanog i u jednom specifičnom (konfesionalnom) kontekstu dehristijanizovanog društva. bi smanjilo konfuziju oko ovog pojma. tako i ovu knjigu ne potpisujem pravim imenom Željko Mardešić nego pseudonimom Jakov Jukić. kao što je primer sa protestantizmom ili sapodanašnjenjem u katoličanstvu proizašlom iz poruka II Vatikanskog koncila (1962-1965). stavivši na lice jedinu masku što je s ponosom i radošću nosim" (Jukić. poklonio je Đorđević. Ovakvo ograničeno značenje sekularizacije. Jukić. 1994). opadanja ili erozije u povezanosti ljudi sa religijom i crkvom. „Termin 'sekularizacija' treba da označava samo proces koji je doveo do povećane autonomije različitih segmenata socijalne strukture. U iskustvenom preispitivanju sekularizacione teze (empirijsko istraživanje procesa sekularizacije u niškom regionu 1982. 1970:4). koji se podudaraju sa strukturalnim promenama koje su nastale sa pojavom i razvitkom kapitalističkog društva". do autonomije u odnosu na standrade koji su poreklom iz religijskog kosmosa" (Luk-man. za ovog autora. došlo je do otklona ljudi od religija i religijskih organizacija što može na sociološkoj ravni analize da potvrdi zaista bogata iskustvena evidencija. smatra autor.11. bilo na nivou doktrinarnih religijskih verovanja. aktuelna realnost i verovatna budućnost" (Đorđević. društvo bez religije. definitivno doba svetog nasleđuje era svetovnog: „istorijski je to fatum religije. U savremenim društvima. a ne nešto periferno i nebitno. univerzalno shvatanje odnosa između religije i društva na osnovu njihovog jednokratnog i kratkotrajnog strukturnog aranžmana tokom čitavog Srednjeg veka). Hrvatski laički (katolički) sociolog religije. koji samog sebe svrstava u „sekulariste" Đorđević (1984. kako u iskustvenim istraživanjima tako i u preispitivanju teorijskih kontroverzi. To znači da religijske organizacije ne ostaju pasivni i nemi posmatrači kardinalnih socijalnih i kulturnih promena u savremenom društvu. Sekularizacija se još može odrediti i kao proces slabljenja.upravo može definisati preko povećane autonomije institucionalizovanih društvenih podsistema. najviše pažnje. 1997:11). pre svega redefinišući 76 svoje aspiracije i menjajući svoj odnos prema mnogim svetovnim aspektima suštinski sekularizovanog ponašanja velikog broja.10 ime koje svakako spada u red plodnih i poznatih pisaca daleko van prostora bivše Jugoslavije. 26 . 10 „Kao i sve moje dosadašnje objavljene tekstove i napisane znanstvene radove. gorljivom problemu savremene sociologije religije. nego aktivno odgovaraju na te izazove. Đorđević se oslanja i na shvatanje sekularizacije u zajedničkom radu Branka Bošnjaka i Štefice Bahtijarević koje je podesno za operacionalizaciju a široko je shvaćeno u rasponu od trošenja religijskog aktiviteta i oslobađanja svetovnih struktura religijskog ponašanja do promene sistema vrednosti. disolucijom religijskih verovanja i smanjenjem broja samodeklarisanih vernika. On usvaja definiciju sekularizacije Enrika Ruskonia (Rusconi) po kojoj sekularizacija „označava celinu promena u vrednostima. sa tzv. sekularizaciji.

mnogodi-menzionalan. sveto vreme. protivurečan i. Tamo gde preživi kao rasprostranjena praksa. Dalje navođenje definicija sekularizacije. što je po našem mišljenju najvažnije. -Sekularizacija se shvata kao nestajanje religije. iako je vide u priličnoj defanzivi: „Nije naše da dokazujemo da će religija iščeznuti. Tu Vrcan dobro pokazuje mane jednostranih prilaza sekularizaciji. Stoga se orijentišemo na izvesna sažimanja koja u sociologiji religije postoje a tiču se identifikovanja određenih tipova shvatanja sekularizacije.Iako se od ne malog broja autora teoriji sekularizacije stavljaju brojne. dakle reverzibilan fenomen sa razgranatim i često protivurečnim posledicama. osobe i događaje stavlja u pozadinu. Vrcan. sekularizacija je za Jukića sasvim određen društveni proces i istorijska činjenica koja stoji u središtu savremene (zapadne) civilizacije i koju na najodlučniji način obeležava i predstavlja. On polazi od činjenice da drevne kulture i njihove religije dele stvari na svete i svetovne. 1997:179. .11 Preciznije. stvari i događaja. koji kao i sve druge tipologije polaze od stvarnih definicija sekularizacije. Sekularizacija ne treba da se shvati u ograničenim okvirima isključivosti „ili -ili". 1994:64). što se tako nedvosmisleno potencirana i u „najzrelijoj građanskoj misli" . Otklon od mogućih apriorizama autor izražava u stavu da se sekularizacija ne može posmatrati samo po nekoj svojoj posledici zato što onda postoji mogućnost redukcije složenog društvenog života. iz danas već govoto nepreglednog mora radova sociologa i religiologa o mnogobrojnim sadržajima iz najrazličitijih aspekata sekularizacije. sopstvenom teorijskom shvatanju religije i religioznosti. Zapravo. Religijaje elastična i verovatno će preživeti kao privatno verovanje i praksa. Sekularizacija je stvarnost razvijenih zemalja a zemlje Trećeg sveta i postkomunizma „velikom brzinom ulaze jedino u taj obzor svetovnosti". kad određenje sekularizacije kao kod Vrcana uključi široku paletu posledica. stvaralaštva i samopotvrđivanja čoveka . „Obrnuti pak proces koji svete stvari.on jasno uviđa da taj proces ne znači automatski otklanjanje svake mogućnosti pojave demagogije i manipulacije ljudima. već prodiskutovanom.i" . naravno da je moguće. uzmaka religioznosti. kad može obavljati neke nove poslove. Ona će nastaviti da nalazi nebesa u privatnom subjektivitetu individua i 27 familija" (Valis/Brus. ali i mogućnost pojavljivanja religijskih substituta.Ona čak može i ojačati u vremenima socijalnih promena. jedan aspekt procesa širenja autodeterminacije. kao što se ni u religiji ni u tradiciji unapred ne sme otpisati svaka mogućnost da se čovek potvrdi kao stvaralačko biće (Vrcan. sužavanja specifičnih funkcija religije. samopotvrđivanja i umnosti. na marginama društva ili u njegovim pukotinama. ali i osnovni plan svih Vrcanovih razmatranja pozicije religije u svetu do sredine 80-ih godina prošlog veka. već u daleko širim okvirima „i . težiće da umanji ono što je specifično religiozno (to jest natprirodno u njoj). kao i na shvatanju savremene strukturalne krizne situacije modernih i socijalističkih društava na njihovom istorijskom zalasku.pa je onda to proces koji se vrlo široko određuje. osobe i događaje. 76 funkcionalnih alternativa u bilo kom tzv. pritom polazeći sasvim jasno od stava da je sekularizacija multidimenzionalan fenomen. Iskazivala se neka opšta težnja za sve većom sakralizacijom ličnosti. ta dijagnoza predstavlja zapravo kulminaciju procesa sekularizacije koja 11 Sekularizaciona teza se nikako ne iscpljuje u ovoj konstataciji. 402 ). a u prvi plan ističe svjetovne stvari. često i argumentovane primedbe. svoje shvatanje pojma i procesa sekularizacije zasniva na. Isto tako. zovemo sekularizacijom" (Jukić. 1994:46-53) koja diferencira šest tipova određenja sekularizacije. isto tako poznati sociolog religije. on sekularizaciju shvata kao izrazito složen. te da se u njima posvećuju i poštuju sveta mesta. U tom smislu će korisno poslužiti Šajnerova tipologija (Šajner. ali u njima traže one elemente koji su zajednički tim definicijama a odbacuju manje značajne sa stanovišta kriterijuma tipologije.proces povećanja autodeterminacije. Čak i tamo gde je Vrcanu stalo da istakne jednu važnu posledicu sekularizacije. nelinearan. sveti ljudi i svete zajednice. 1986:55-57). promena samog sadržaja religije. Mnogi sekularisti ne misle da je to isključivi scenario budućnosti religije. „svetovnom" obliku. može se reći da je optika posmatranja (de)sekularizacije preko strukturalne krize savremenih društava onaj najširi. Drugi. kao proces slabljenja religije. Izbegavajući određenja sekularizacije koja idu na isključivu suprotnost drugim određenjima istog pojma. ali se takvim taksativnim nabrajanjem ne može mnogo dobiti. sekularizacija je onda i izrazita privatizacija i subjektivizacija religije.

ali to ne znači da ona nestaje. 1988:221). Drugu teškoću određenja sekularizacije kao nestajanja religije Šajner vidi u nepouzdanosti većine upotrebljavanih načina merenja sekularizacije koji najčešće mere lako uočljive religiozne postupke i mišljenja ljudi kao što su posećenost crkve. ali ne i privatnog života pojedinca. Glavna teškoća: shvatanje sekularizacije kao konformizma sa svetom. 260. Neki religiozni pisci u tom slučaju diferenciraju dva pojma: pojam sekularizacije. Stoga je Šušnjićevo. naglašavanje te teze bilo značajno za domaću sociologiju religije jer je korespondiralo kako sa iskustvenom stvarnošću tako i sa savremenim tokovima nemarksističke sociologije religije. Kulminacija ovako shvaćene sukularizacije jeste religija čisto unutrašnjeg karaktera kao i ograničenost religijskih implikacija samo na religiozne grupe. ili strahom od stigmatizacije i izopštenja iz lokalne društvene zajednice. 1998:178. politike. Glavna teškoća: odvajanje posebnih oblasti društvenog života (privrede. da izumire. to samo znači da se sa promenama u društvu menja i sama religija. -Sekularizacija je distanciranje društva od religije. 1994:67). Tarnera i drugih) polazi od stava da se sekularizacionom tezom pretpostavlja da u savremenom svetu ima manje religioznosti nego što je stvarno ima. nego se često jedan religijski autoritet zamenjuje nekim drugim autoritetom. Ako postoji veza između društvenih strukturalnih promena i promena u religijskoj strukturi. nailazi na problem nepouzdanosti prime-njenih merenja. pretpostavljeno da je religije bilo više nego što ju je stvarno bilo. u čemu se kako navodi Šušnjić slažu i strukturalisti i funkcionalisti i marksisti. Ako se sekularizacija dešava. u 80-im godinama gotovo usamljeno. kao i kod prvog tipa shvatanja sekularizacije. ne samo u doktrinarnog boga nego i u natprirodno uopšte. Kulminacija tako shvaćene sekularizacije bilo bi društvo koje se jedino bavi pragmatičnim zadacima sadašnjice i religijska grupa koja se ni po čemu ne razlikuje od ostatka društva.počinje sa gubitkom statusa i uticaja religijskih institucija kao i prethodno usvojenih simbola i religijskih doktrina. a etika se sve više podešava prema trenutnim zahtevima društva. makar ono bilo rezultanta pretežno konvencionalne religioznosti motivisane primamljivim nagradama i olakšicama zbog učestvovanja u utvrđenim obrednim radnjama.Sekularizacija se shvata kao konformizam u odnosu na „ovaj svet". Radi se o tipu shvatanja sekularizacije po kome religijska grupa ili religijom prožeto društvo okreću svoju pažnju od natprirodnog i postaju sve više zainteresovani za „ovaj svet". U tom slučaju ostaje upitno da li ono što odstupa od zvanične vere i tradicije u isto vreme znači odumiranje religije (Šušnjić. Važna teza antiseku-larista (na primer Martina. Promena oblika verovanja. koji je ideološki prihvatljiv i poželjan jer se njime priznaje 28 . Sekularizaciona teza u tom slučaju svakako mora da uvaži postojanje hetorodoksije u verovanju. tom istom tezom. . Religija se ograničava na sferu privatnog života. II tom). naročito kod širokih seljačkih slojeva srednjevekovne Evrope. Da li je intresovanje religioznog čoveka za „ovaj svet" nužno neka mera posvetovljenja ili se možda radi samo o pomeranju naglasaka religioznog čoveka sa nekih (na primer „onostanih") elemenata religiozne tradicije na neke druge („ovostrane") ali isto tako integralne elemente religiozne tradicije. smatra Šajner. Sorokin). anketni odgovori o veri. nije bila nikad razmatrana kao validna teza o 76 savremenim religijskim promenama. ali sekularizaciona paradigma ne sme da zanemari mnoštvo dokaza o rasprostranjenosti verovanja u natprirodno i božansko (Valis/Brus. Glok i Stark /Glock and Stark/. Glavne teškoće koje se javljaju kod ovakvih definicija Šajner vidi najpre u pretpostavci da je nekad postojalo „religiozno" doba ili „zlatno doba" vere u odnosu na koje se onda nedvosmisleno može uočiti početak procesa nestajanja religije. pre svega one koja je naglašavala privatističke sastojke aktuelne religijske situacije razvijenih društava (Šušnjić. naročito kod marksista. kao i da je u prošlosti. tj. skepticizam pa i slučajeve neverovanja. mere postupke vezane poglavito za povezanost sa institucionalizovanim oblicima vere. Na kraju tog procesa stoji društvo bez religije (Jinger. Društvo se odvaja od religijskog shvatanja (ili se oslobađa od tutorstva religije kako smo ranije napisali) i konstituiše se kao autonomna stvarnost. onda je to za ovog autora samo u sferi javnog. kulture) od religije ne vodi direktno posvetovljenju.

ili se tu više radi samo o prenosu nekih elemenata.da li se recimo marksizam može posmatrati kao transponovanje judeo-hrišćanstva. . 1994:18-19). kao ireverzibilan proces. i pojam sekularizma koji se ideološki negativno konotira sekularizam je kada sekularizacija kao ideologija pretenduje da zauzme celinu života. . U samoj religije je dakle već postulirano racionalno i empirijsko (Valis/Brus. ponašanju i saznanju ne pridaje se više božanski karakter nego se prenose na teren čovekovog stvaralaštva i odgovornosti. 1994:57-58). 1997:49). desakralizacije sveta i kretanje od „svetog" prema „sekularnom" mogu se posmatrati kao jedan tip određenja sekularizacije kojim se obuhvata proces postupnog ili konačnog nestajanja religije iz društvenog života. transpozicije. dakle. postepeno gubeći nekadašnji sakralni karakter. Budućnost religije u procesu ovako shvaćene sekularizacije se vidi dvojako: neki je vide u nestajanju religije ukoliko ona treba da propoveda „svetost" i „duhovnost". kada pretenduje da zauzme mesto koje je nekada bilo u isključivoj kompetenciji religije i religijskih organizacija.svetovnost sveta. Kulminacija sekularizacije bilo bi društvo koje sve svoje odluke donosi racionalno-utilitarno i u kome se u potpunosti prihvata promena. Kulminacija sekularizacije bilo bi potpuno „racionalno" društvo bez natprirodnog i mističnog. Veberova teorija „odčaravanja" prirode (i sveta) dobar je primer za navedeno shvatanje sekularizacije prema kojoj racionalizacija društvenog života. i desakralizacije u njegovoj tipologiji značenja sekularizacije mogu da se obuhvate pojmom sekularizacije. On piše da se šest navedenih tipova shvatanja sekularizacije može svesti po navedenom kriterijumu na dva: definicije sekularizacije kao nestajanje religije. Svet (čovek i priroda) postaju predmet racionalno-kauzalnog objašnjenja i manipulacije.Sekularizacija je kretanje od „svetog" prema „sekularnom" društvu. Kulminacija ove vrste procesa sekularizacije bila bi potpuno antro-pologizovana religija i društvo koje je preuzelo sve funkcije koje su ranije pripadale religijskim institucijama. Sekularizacija je.Sekularizacija je desakralizacija sveta. Prvi se pojam može u tom kontekstu posmatrati kao fiziološki aspekt desakralizacije. što ima vrlo važnu praktičnu implikaciju po samu religiju. kao sekula-rizam.Transpozicija se vrši od sakralnog na čisto ljudski kontekst. Najpre. U samoj monoteističkoj religiji postoji odelitost „ovog" i „onog" sveta. Ovo zato što procesi diferencijacije. vodi do društva kao samodovoljnog kauzalnog sistema veza. čega u imanentističkim religijama nema jer je svet prožet natprirodnim. a drugi u njenom opstanku zato što je čovek „nepopravljivo religiozan" pa je 76 samo trenutno ili privremeno potisnuo religiju (sveto) u podsvest u međuvremenu tražeći (i nalazeći) njene nove izražajne forme. jedna sveobuhvatna ideologija koja religijskim institucijama odriče svaku formativnu ulogu u društvu (šire i podsticajno o ovoj razlici u Đorđević. ali je problem daleko veći kad je u pitanju konkretna analiza navedenih fenomena.Sekularizacija je transpozicija religijskih verovanja i institucija. ili „nebeskog" i „ovozemaljskog" carstva kao na primer u hrišćanstvu. . Kako smo već napomenuli. „jer oni nisu kontradiktorni već komplementarni" i u zapadnoj religioznoj istoriji se preklapaju. u smislu da njen opstanak u njemu nije 29 . Ostali Šajnerovi tipovi takođe se mogu svesti na jedan tip kojim se sugeriše da proces sekularizacije pozicionira religiju u krajnjem slučaju u situaciju preživljavanja ili izvesnog prila-gođavanja savremenom društvu. takva je religija judaizam. Glavna teškoća je u tome što postoje religije koje inherentno desakralizuju svet. Sažimanje Šajnerovih tipova sekularizacije u domaćoj sociologiji religije ingeniozno je učinio Milivoje Pejčić (1994:168-169) s obzirom na krajnji ishod pozicije religije u društvu. za navedene pisce. ili još preciznije. koja za razliku od imanentističkih religija radikalno transcendira tvorca koji svet predaje čovekovoj vladavini. a drugi kao patološki aspekt iste pojave (Grumeli. Glavna teškoća je u identi-fikovanju samog procesa prenosa i ostataka. Najširi okvir značenja ovog shvatanja sekularizacije je teorija društvene promene sa mnogobrojnim varijablama i sa više faza. U tom kontekstu i pitanje . Šajner smatra da se treba zbog već poznatih razloga lišiti pojma sekularizacije i umesto njega upotrebljavati preciznije i neutralnije pojmove kao što su diferencijacija i transpozicija. Institucijama. tek nekih funkcija? Lakoća takvih identifikovanja elegantno ide prema smelim generalizacijama.

Tako na primer za Vilsona možemo reći da naročitu pažnju poklanja procesu racionalizacije. koja određuje različite oblike religijske prakse i njenu institucionalizaciju. 1994:178). znanjem. ono što je važno. Interesantna je i njegova definicija sekularizacije koju daje tek posle šire rasprave o prirodi religije i shvatanja njenih izvora. Prva je da čovek sve više problem zadovoljavanja svojih potreba usmerava ne toliko u odnosu prema prirodi koliko u odnosu prema društvenim okolnostima i odnosima. „U tom kontekstu. znači prevođenje religijskih pitanja.ugrožen. vremenu i potrebama prikladinijeg. Druga posledica je drastičnija po religiju. a nije to neka natprirodna sila ili bog. religija se može obuhvatnije objasniti. duhovnog investiranja" (Pejčić. Nadalje. vide najeficijentnije pretpostavke pojave religije i svetog. odnosno da pokušamo da ocenimo koliko ti isti procesi u društvima u tranziciji postoje i koliko doprinose posvetovlje-nju a koji su to procesi koji doprinose desekularizaciji. Brojni autori koji su se navedenim pitanjima bavili navode široku paletu uzroka sekularizacije. s tim da u svojim razmatranjima pojave sekularizacije naglasak stavljaju samo na neke uzroke i šire ih objašnjavaju dok ostalim uzrocima manje posvećuju pažnju ili se zadovoljavaju da ih samo navedu. U čoveku je jako narasla uverenost u sopstve76 nu moć. pa i rešenja. No. dakle. o njihovim dodirnim tačkama. elementima teorije u kojima se oni slažu ili o nekim elementima po kojima se njihove teorije razlikuju. To je za religiju imalo dve temeljne posledice. U zadovoljavanju svojih potreba (bilo biološke bilo druge naravi) čovek nailazi na ograničenja." Autor preferira vitalističku teoriju u tumačenju porekla religije kojim se u graničnim egzistencijalnim situacijama. samo sada u sadržaju promenjenu. ograničenosti i nemoći čoveka. mada teorijski takva mogućnost uvek ostaje otvorena. konačno. zavisnosti od prirode. pre svega u strahu ( naročito od smrti). ovome odgovarajuće predstave i doživljaja neograničene moći i pretpostavke. sekularizacija. Stoga ćemo taksativno nabrojati najvažnije uzroke sekularizacije koji su u literaturi razmatrani i pokazati kakve su konkretne posledice ti uzroci imali na religiju i religijske 30 . a Lukman najviše pažnje poklanja procesu privatizacije. bolesti. pa je sam čovek izvor sopstvenog dostojanstva i uređenja sveta. neizvesnost i probleme što ga nužno uvodi u takve životne situacije iz kojih onda izlazi uz pomoć religije. kompenzatorsku funkciju. Pejčić dobro primećuje da je shvatanje sekularizacije kao nestajanje religije više prognostičke nego činjenične prirode i u sve-tlu do sada prikupljenih dokaza i ukupne iskustvene evidencije nema dovoljno argumenata za predviđanje nestanka religije iz društvenog života. kao i svakoj vrsti nei-zvesnosti. pa je religija i dalje vršila. naukom i tehničkim postupcima. kao drugom bitnom i ravnopravnom izvoru religije. najezike drugih duhovnih formacija javljajući se kao neka vrsta odliva i bega velikih delova duhovne energije iz područja religije u oblasti konkurentnijeg. On najpre polazi od Gurvičevog (Gurvitsch) određenja religije kao „totalne društvene pojave" „složene u svom suštinskom sloju od čovekovog doživljaja sopstvene ograničenosti. (usponu nauke) kao najvažnijem uzroku procesa sekularizacije. problema. Nije nam namera da ovde šire raspravljamo o teorijama sekularizacije pojedinih autora. Namera nam je da više detektujemo procese koji su na ovaj ili onaj način prouzrokovali sekularizaciju ili danas doprinose njenom održavanju. kako za poziciju religije tako i za shvatanje sekularizacije. ovi eficijentni uzroci nisu dovoljni za objašnjenje nastanka religije. To će nam pomoći u nastavku rada da bolje situiramo položaj religije i religijskih institucija u savremenim previranjima što se događaju u društvima postsocijalizma. izričite ili prećutne. Tek u sprezi sa ljudskim potrebama. u literaturi nailazimo na brojna razmatranja uzroka i uslova nastanka i perzistiranja procesa sekularizacije u industrijskom i postindustrijskom društvu. jeste situiranje čovekovih potreba u istorijski kontekst života čovečanstva koje je uspelo tokom svoje socijalne evolucije da od krajnje zavisnosti od prirode u mnogim aspektima potčini prirodu svojim specifičnim potrebama. da neograničena moć. pod određenim uslovima. Što se uzroka sekularizacije i posledica po religiju u tom kontekstu tiče. Za autora je to najznačajniji momenat koji je dao zamah procesu sekularizacije sa važnom posledicom gubitka dominacije crkve kako u duhovnom životu čoveka tako i u snažnim višedimanzionalnim imlikacijama po društveno ustrojstvo. može da se stavi u službu čoveka.

hrišćansku zgradu. što je još jedna ograničenost seku-larizacione paradigme uopšte. Tako Čenan u posledice diferencijacije ubraja najpre osamostaljenje. koja se može posmatrati i u svetlu jednog specifičnog eklekticizma. koji znači promenu načina razmišljanja i delanja ljudi. a onda se iz njega prenosi i u hrišćanstvo. donelo je hrišćanstvu veliko 31 . a potom i umnožavanje verskih organizacija (zapravo pluralizam u društvu kao i pluralizam u organizovanju religijskih institucija pa samim tim i pluralizam u zadovoljavanju religijskih potreba) te opadanje verske prakse na kraju. Široko nasleđe duhovnih izraza ugrađenih u novu. u okviru navedene paradigme. Hrišćanstvo je podsticalo sekularne tendencije tako što je racionalizovalo (sužavalo) natprirodno tamo gde je to moglo a gde nije moglo ugrađivalo je imanentističko (magijsko) u institucionalizovano. a sa slabljenjem religije slabi i religijska 76 moralna strogost ustupajući mesto tzv. bilo u smislu da je religija sredstvo legitimacije društvenog sistema. I sama u osnovi racionalna podela na „zemaljsko" i „nebesko castvo". Kao širi krug uzroka javljaju se egzemplari drugog reda. U posledice racionalizacije autor svrstava scijentizaciju. On je racionalizaciju hrišćanske etike u građanskom društvu nazivao procesom odčaravanja (prirode i sveta). samo neke najznačajnije uzroke sekularizacije zapadnoevropske civilizacije. propast religijskog pogleda na svet (na koji pored racionalizacije utiče i diferencijacija) i neverovanje. sociologizaciju. bilo u smislu moralnih. Sam proces racionalizacije. u oblasti društvene strukture zahvaćene ogromnim delantnim potencijalom iznedrenim iz razvoja nauke i prateće tehnologije. Što se racionalizacije tiče. Moderna država pod svoje okrilje i pod svoju manje-više neposrednu kontrolu stavlja velike oblasti društvenog života od kojih su sigurno najznačajnije oblasti ekonomskog i političkog života koje su u ranijim epohama trpele snažan uticaj crkve. Već pominjani autor. usponu nauke) i razvitku države Vilson pridaje prvenstvo u objašnjenju uzroka slabljenja religije u zapadnim kulturama. racionalizaciju i svetovnost (Čenan. kao uostalom i obrazovanje. uskraćuje religiji svako poverenje a posledice takvog odnosa dobro objašnjava proces sekularizacije. U protestantskoj etici nalazio je onaj „duh kapitalizma" koji će poroditi kapitalistički. ishodišnih. paradoksalno upravo nastaje u samoj monoteističkoj religiji. Racionalizaciji (tj. Prvi. 1984:88.dakle. 1989). dakle većoj samostalnosti pojedinih delova društva što je bilo nezamislivo u imanentističkim religijama i takvim (prostosegamentarnim) društvima kako ih je Dirkem nazivao.116). Ove elemente navedenog egzemplara možemo tretirati kao uzroke procesa sekularizacije. pre svega univerzitetsko. mada smatra da su i drugi faktori delovali u istom smeru. privatizaciju i generalizaciju. 1994:33 i dalje). uglavnom sa važenjem za zapadnoevropski i američki geografski i religijsko-konfesionalni prostor. Tako ispada da se racionalizacija kao uzrok procesa sekularizacije može posmatrati na dva međusobno uslovljavajuća plana. racionalno uređeni sistem sa birokratskom upravom koja stoji u srži tog sistema (Veber. u judaizmu kako smo već napomenuli. na crkveno i svetovno doprinela je diferencijaciji. Razmotrimo kratko. kako unutar same crkve tako i u širokim okvirima društvenog okruženja.organizacije u dugom vremenskom periodu manifestnih i latentnih društvenih i religijskih promena. permisivnom moralu (Vilson. i koji doprinosi slabljenju religije. postaje izlišno. Razvijeni kapitalizam iako svoje duboke idejne podsticaje ima u etici jedne religije. transcendentno i univerzalističko. već kodklasika sociologije. već pomenuti. odnosno (kraljeve) vlasti ili pravnih. društveno relevantnih vrednosti. jedan od centralnih pojmova njegovih nastojanja da razume kapitalistički sistem u nastajanju i savremenom postojanju jeste upravo pojam racionalnosti. u sistematizaciji sekularističke paradigme preko određenja zajedničke infrastrukture egzemplara teorije navodi tri njena elementa: diferencijaciju. kod Vebera. Čenan. u oblasti racionalizacije stvarnog života društva i ključnih odnosa u njemu . Savremena država funkcioniše bez transcendentne legitimacije iako je u početku njenog stvaranja baš ona bila često neophodna. u oblasti idejnih i ideoloških podsticaja i drugi. U tim uslovima pozivanje na natprirodno i transcendentno. Monoteizam potencira etički racionalizam pa i teologija i etika postaju racionalni sistemi ideja kao sredstvo „spasenja". odnosno ekonomskih činova.

tehnički isposre-dovani i naučno određeni. a religija iz nje crpe svoju snagu. diferencijacija vernika od nevernika. porasta 32 . To je odnos iz kojeg nastaju koherentni tokovi života pojedinca u zajednicama. smatra Lukman. shvatanje dualnosti „ovog" i „onog sveta". sličan drugim pozivima. određenog oblika religije. po Vilsonu. Upravo je puritanizam racionalizacijom religijskih ideja i svakodnevnog života snažno povoljno uticao na razvoj nauke. U nediferenciranom pogledu na svet. Koncepcija transcendentnog boga. a isto tako i izdvajanje religijskih institucija od drugih društvenih institucija. Posle II vatikanskog koncila i katiličanstvo sve više uvažava potrebu „unutrašnje protestantizacije" tj. i jedan je od najčešće pominjanih uzroka sekularizacije. i teritorijalno i moralno. Sve to je bez sumnje vodilo profesionalizaciji stila rada pa su „dušebrižnički nadzor. grupno vođstvo. opadanje verovanja i verske prakse a porast neverovanja i ateizma. protestantizam je umanjio značaj i svetost sveštenstva i sveo ga na poziv. U društvu sve više slabe čvrsto integrisane veze blisko 76 povezanih ljudi. diferenciranje sveštenstva u hrišćanstvu i njegovo izdvajanje od običnih vernika. Judaistički monoteizam koji transcendira. 1984:111). Zato crkva dolazi u suprotnost sa takvim društvom u kome je racionalizacija života vrlo visoka. U njemu vladaju instrumentalne vrednosti a ne moralna vrlina. ukidajući time kvazimagijsko de-lovanje božje milosti. prvotno. osnovnog pogleda na svet do trećeg stadijuma. slabljenje uti-caja na politiku. ekonomiju. a ne referencijom na natprirodno. tehničkim i tehnološkim rešenjima uz stručnjake i sofisticirane aparature. razvijajući se u njemu. oni su činioci za koje se smatra da su u osnovi religije koja sama pod-stiče racionalistički pogled na svet. Diferencijacija je pojam koji zapravo predstavlja centralni deo sociološke teorije o sekularizaciji. Demistifikacijom sveštenstva. veće laicizacije. Mi smo o diferencijaciji već nešto rekli prilikom govora o racionalizaciji. crkvena uprava i neformalna udruženja u drugi plan potisnuli bogosluženje i liturgijske detalje (Vilson. na primer u zahtevu za koherentnim dogma-tom ili preciznije za neprotivurečnim i logičkim (racionalnim) dokazima za božju egzistenciju i drugim teološkim istinama hrišćanstva. pa religija na taj način gubi funkcije koje je u zajednici imala. društvo podrazumeva racionalnost. intelektualnost hrišćanstva i logika koju preuzima od helenističke filozofije i demonstrira je u svom sistemu teologije. učiniti hrišćanstvo svojim sopstvenim grobarom . Diferenciranje institucija ide uporedo sa procesima povećane kompleksnosti rada. pogotovu kod sveštenstva. umetodizmunaprimer. viška proizvodnje. institucionalizovanog. moral. Lukman svoje razmatranje četiri stadijuma kroz koje prolazi religijski razvoj najuže veže za proces diferencijacije. bio bi nemoguć. odnosno laika (pastve) sa zadatkom da ekskluzivno opšti sa bogom i brine o vernicima i njihovom spasenju (extra Ecclesiam nulla salus). obrazovanje i druge javne funkcije i ustanove koje se osamostaljuju i izlaze ispod nadzora religije. nalazi se u globalnom prelasku iz „zajednice" u „društvo" u Teniso-vom shvatanju značenja ovih pojmova. Reakcija katoličanstva na reformaciju bila je u znaku učvršćivanja discipline. a nauka je sa druge strane izazvala snažne posledice po religiju jer je vremenom postala jedan od osnovnih činilaca koji su doveli do opadanja snage i društvenog uticaja religije i crkve. svog plemenskog boga rata i odvaja ga od ovog sveta. jesu primeri diferencijacije same religijske misli i religijske prakse koja je sigurno naglašavanjem različitosti svetog kosmosa od profanog sveta ohrabrivala osamostaljenja drugih oblasti ljudskog života. uvođenjem laičke službe pored svešteničke.bogatstvo. racionalizacije i svetovnosti. Najširi kontekst pojave sekularizacije na Zapadu.kako je napisao Berger. logika religijskog univerzuma prenosi se na logiku socijalnih institucija i tim institucijama vlada. Od pastve se tražio potpuni konformizam u pridržavanju propisanih verskih dužnosti. U njemu su odnosi depersonalizovani. Bez njega prelazak iz prvog stadijuma neizdiferenciranog. smatra Vilson. kao i strožije definisanje sakramentalnog sistema. Najvažnije posledice koje religija i crkva u toj situaciji trpe su sledeće: odvajanje religije od drugih društvenih uloga i institucija. ali i klice koje će. rastuća svetovnost verskih organizacija. Dok zajednica podrazumeva religiju. propast religijskog pogleda na svet. Nesigurnost života se u savremenom društvu prevazilazi racionalnim.

smatra Lukman. dakle. da stvara vlastiti. ili gotovo nikakve veze više nemaju. Kad bismo to učinili. Radikalnije varijante funkcionalističkog objašnjenja religije u savremenom društvu zagovaraju već pominjani proces transpozicije u kome verovanja iz sakralnog kosmosa prelaze na čisto svetovni kontekst. duboko ukorenjena u njegovoj biološkoj prirodi. Tako se religija privatizuje i tematizuje u domenu svetovnog sadržaja. Zato se javlja. (čija je) vezanost za religijski kosmos oslabljena. civilne religije američkog društva (Bela). kretanje ka individualnijim i drugačijim formama izražavanja religije što je za Lukmana tzv. U okvirima tako kompleksne društvene strukture pojedinac se kreće svakodnevno prelazeći iz jedne u drugu društvenu institucionalnu sferu koje opet imaju svoje specifične norme i vrednosti i ne traže od pojedinca apsolutnu privrženost. Luckmann. dobrotvorni rad. svetost individualne samostalnosti i po33 . između. kako smo spomenuli. javne religije.političkih oblika organizacije. „U savremenim industrijskim društvima institucije se mogu posmatrati kao veoma međuzavisni elementi jako autonomnih segmenata socijalne strukture. Životno važne oblasti društvenih delatnosti nad kojima je ranije nadzor vršila i o njima brinula crkva. religiju ne treba identifikovati samo sa njenim institucionalizovanim oblicima a religioznost samo kao identifikaciju sa religijskim institucijama. fiksiranih uloga profesija. Tako „religija postaje privatizova-na i gurnuta na margine društvenog poretka" (Valis i Brus.. društveno još „nevidljiva religija" (The Invisible Religion. moderna država preuzima na sebe i stvara odgovarajuće institucije koje sa religijom malo imaju. Kad se u prvi plan posmatranja. sa jedne strane njene društvene opštosti u delu njenih ideoloških poruka. ona doprinosi integraciji društva i ličnoj identifikaciji. 1967). 2) ostaci specifično religijskih predstava. jako specijalizovanom društvu iščezavaju. kao četvrti stepen razvoja religije. privatni pogled na svet (viziju sveta) u jednoj slobodnoj igri kombinacija normi i vred-nosti različitih (religioznih) sfera dok ne dođe do svog sopstvenog sistema vrhovnih vrednosti. socijalna i zdravstvena zaštita. čak. kao što su obrazovanje. Stoga. službene. 1994:57). pošto one izražavaju opšti sistem moralnih i religioznih značenja a upravo je diferencijacijom i specijalizacijom savremenog 76 društva takav sistem onemogućen i istorijski prevaziđen. a sve više zadovoljavaju religijske potrebe izdvojenih individua ili religijskih grupa. To stvara rascep u samoj religiji. na povećanje autonomije delova društvenog sistema. potpuno pokidana" (Lukman. Otuda je sve više slaganja sociologa da u savremenom. javljaju se novi. pošto religiju i religioznost sagledava iz funkcionalističke optike: za njega je religioznost esencijalna crta ljudskog bića. Na ekonomskom planu diferencijacija klasa i različitih klasnih položaja u savremenom društvu smanjuje mogućnost postojanja jednog jedinstvenog moralnog i religijskog univerzuma pa dolazi do slabljenja moći bilo kog pojedinačno uzetog moralnog i religioznog sistema. ili su u krizi. o kome je pisao Lukman (1994a:84). 1994a:84-85). ali nikako ne iščezavaju. Različiti religiozni sistemi sve manje vrše neke zajedničke. Nevidljiva religija se tematizuje kroz tri sastavna elementa: 1) ostaci bivših političkih ideologija. Upravo ta situacija po Lukmanu tera pojedinca. kao u primeru tzv. pa se sekularizacija ne odnosi na individualnu religioznost (jer pojedinac u savremenom društvu ne postaje manje religiozan) već samo. ako ne. Ako stari oblici religije nestaju ili su u krizi. onda religije i religioznosti gotovo ne bi ni bilo u savremenom društvu što je za autora nemoguće. javne funkcije. stvaranja čvrsto strukturisanih klasa. a u nedostatku opšteg pogleda na svet jer su instituciona-lizovani oblici religije u uzmaku. to je i naslov njegovog čuvenog dela. u traganju za opštim (koherentnim) sistemom značenja i vlastitim identitetom. Funkcionalisti (na primer Parsons) upravo u kontekstu povećanja složenosti ljudskog društva i diferencijacije institucija posmatraju religiju i religijske institucije koje u novim uslovima menjaju funkcije s obzirom na opštu diferencijaciju društva. stavi društvena struktura onda se diferencijacija posmatra kao proces razvijanja sve specijalizovanijih funkcija i institucija za obavljanje specifičnih poslova koje je ranije zajednička obavljala jedna institucija. 3) sfera privatnog.. i sa druge strane u delu njenog savremenog društvenog položaja u smislu samo jedne od institucionalizovanih specijalnosti. Religija u tom smislu vrši dve funkcije. na temelju udaljavanja ljudi od konvencionalne religije.

Teorija sekularizacije Pitera Bergera ne ulazi u red onih teorija koje su prepoznatljivo funkcionlaistički usmerene. i Berger smatra daje racionalizacija. protestantizma i moderne industrije. Najvažnija posledica sekularizacije je privatizacija religije koja se kao pojava sagledava u kontekstu jednog posebnog vida privatizacije religije . već je rečeno. 1994:39-40). nego pod maskom tzv. razne tehnike usavršavanja tela i njegovog izlečenja. kao što smo već pomenuli. dovode do osamostaljenja društva. vrednosti i obreda kojim društvo sakralizuje vlastititu prošlost i aktuelnu složenost podupirući time zajedničke vrednosti i odanost građanskom društvu (Jukić.rodičnosti. a u religijskoj sferi do pojave 34 .Tretiranje religije kao privatističke ulazi u onaj sled tretiranja religije koji religiju smešta izvan stabilnih. „religijskog tržišta" (Berger.preko mehanizma tzv. sudbinu. Parsons je istraživač koji je najviše naglašavao generalizaciju religije. pojma vrlo širokog obima i nejasnog značenja. zamišlja kao oblik religije koji je sličan Rusoovom (J. J. njihov poseban put i značaj Amerike za čitav svet. 1969:127-153). proste. ali se ona takođe. mada i diferencijaciji pripisuje određenu ulogu. preko difuzne do tzv. horoskop. Rousseau) viđenju „građanske" ili „državne" religije i naziva je „civilnom religijom" (Civil Religion). pa se privatizacija i generalizacija religije međusobno dopunjuju. To je religijakoja objedinjuje sve članove (američkog) društva na religioznoj ali interkonfesionalnoj osnovi dajući ne samo božanski legitimitet državnim i demokratskim institucijama zemlje nego i utvrđujući svojevrsnu izabranost zemlje i naroda. moć zvezda i horoskop. u idejnoj sferi začeta još u judaističkom monoteizmu i proširena na industriju u sferi društvene strukture. Bela. „implicitne religije". najvažniji uzrok sekularizacije koji dovodi do osamostaljenja društva od kontrole religije. duhove. Naravno. Za funkcionalističku optiku nužno je potrebno da se pojavi nivo angažovanja koji 76 nije fragmentizovan. čvrsto strukturisanih. verovanje u zagrobni život te često pozivanje na (dekonfesionalizovanog) boga u inaguralnim predsedničkim obraćanjima naciji. predviđanja budućnosti. Kao i drugi već pomenuti autori. u jednom širem funkcionalnom kontekstu i generalizuje. individualizaciju i privatizaciju. tj. 1997:300). Važna razlika između konvencionalne i nevidljive religije je u tome što prva izrasta iz socijalizacije a druga svoj izvor ima u ličnom izboru.). zen-budizam. ali svakako ulazi u red onih teorija sekularizacije koje naglašavaju privatističke sastojke kao bitne u modernoj religiji i religioznosti ljudi u industrijskom društvu. što je isto tako posledica procesa sekularizacije. ali sada ne u konvencionalnom smislu. Srbija i Rusija pravoslavlju na primer) ovakva verovanja često u svojim empirijskim očitovanjima pretiču veru u dogmatske istine religijske institucije. da bi opstao. amajliju. narodne religije koja je često mešavina odbačenih ili zaboravljenih verovanja religijskih institucija i sujeverja (verovanje u đavola. socijalnu integraciju. U bliskoj vezi sa funkcionalističkim shvatanjem privatizacije religije u savremenom društvu stoji shvatanje generalizacije religije. demone. zahteva uvek neki temeljni konsenzus u vidu zajedničkih (religijskih) vrednosti. institucionalizovanih formi. koji jedan drugi američki autor. talismane. Uzroci sekularizacije su brojni. Fragmentacija verovanja nastala usled privatizacije religije i umnožavanja verskih organizacija ugrožava temelje društva. Sa jedne strane. „svetovnih religija" (Čenan. Njome se označava sklop vero-vanja. čulnosti i osećajnosti individue koja „poslednja značenja" ne traži u božanskom već u privatnom životu i slobodi pojedinca. Procesi racionalizacije i diferencijacije. na taj način se opet vraćamo osnovnim postulatima funkcionalističke sociologije religije o čoveku kao prirodno religioznom biću i o društvenom sistemu koji. a najvažniji su pojava monoteizma. koje se prvo vraćaju svojim religijskim korenima (Poljska katoličanstvu. „dan pomena poginulim". U Americi u okvir ovako određene religije svakako ulaze teme kao što su „Linkolnov život i smrt". Veoma je širok dijapazon takvih neinstintuacionalizovanih izražajnih oblika: od tzv. jer kako drugačije objasniti tako širok i tako individualan karakter postindustrijskog verovanja u jogu. religija se u savremenom društvu privatizuje. Pod generalizacijom religije podrazumeva se proces religijskog prožimanja sveta. Svi ti oblici kao da pokazuju neke bitne karakteristike sekularizacije: fragmentaciju sistema uverenja. itd. Čak i u zemljama postsocijalizma.

Istina. koje autor imenuje terminima ideološkog pluralizama. 1997:43-44). njenih preferencija i aspiracija. ali i u kvazireligioznim tvorevinama i ideologijama. nalazi da su tri procesa u korenu sekularizacije (Grumeli. Dodajmo im još neke: na primer sistematizaciju što potiče od Valisa i Brusa (1994:57). 1994:15-16). nacija. Postoji u po-menutoj litaraturi više sistematizacija navedenih činilaca kao kore-nova sekularizacije od kojih su neke u ovom radu 76 već pomenute. naučna disciplina.umnožavanja verskih organizacija (religijski pluralizam . iskustvenu overu procesa sekularizacije posle II svetskog rata nije preduzela neka svetovna. pojava i jačanje klasa. subjektivnu koja se odnosi na savest pojedinca i objektivnu koja se odnosi na društvenu strukturu. nego upravo katolička nauka. Posle razmatranja uzroka sekularizacije dolazi razmatranje postojanja i upitnosti sekularizacije u kontekstu empirijskih dokaza o stvarnosti tog procesa. ideologiza-cija. svoje duhovne proizvode i tradicije prodaju potrošačima kao robu. privatizacije i religijskog tržišta. To su koreni koje treba tražiti u nizu strukturalnih promena kako u socijalno-ekonomskoj tako i u oblasti senzibiliteta savremenog društva. Tako je društvena značajnost religije preneta iz područja javne relevantnosti (politika. Zbog situacije u kojoj se uspeh religije dovodi u vezu sa religijskim tržištem i neprisiljenim potrošačima sve religije moraju da slede racionalno ustrojstvo oformljivanjem jakih birokratskih struktura u borbi za opstanak na promenljivom religijskom tržištu. smatrajući da sekularizacija ima svoje dve bitne strane. sekularizovana religija ne nestaje nego se uko-tvljuje u privatnost individue. htelo. potrošačkog društva. u sociološkoj literaturi najčešće pominjani kao uzročni činioci procesa sekularizacije. suočene sa konkurencijom na tržištu religijskih ideja. Ne treba posebno dokazivati daje deterministički sklop složene i protivurečne situacije oko procesa sekularizacije i sam vrlo kompleksan. živeći u pluralističkom. fragmentacija. racionalizacije i industrijalizacije (urbanizacije) koja je najvažniji koren sekularizacije. societalizacije i racionalizacije. na tragu verničke zabrinutosti za redovno obredno versko ponašanje. globalizacija (Đorđević. u položaju stalnog biranja proizvoda u zavisnosti od ponude na tržištu i samostalnog stvaranja ličnog modela religioznosti. procesi industrijalizacije i urbanizacije koje smo više podrazumevali opisujući racionalizaciju i diferencijaciju. do sada u ovom radu zanemareni i šire neobrazloženi kao samostalni činioci. samostalno i u sadejstvu sa drugim činiocima. posebno radničke klase. ni ona sama svojim istraživanjima nije kanila podastrti naučne i verodostojne dokaze za savremeno napuštanje crkve. kao što je na primer sociologija religije (koja se u taj posao nešto kasnije uključila). tercijalizacija. specijalizacija i individualizacija. Pri tome proizvođači „zadnjih značenja" moraju da uzmu u obzir fluktuacije na tržištu religijskih ideja i da svoje proizvode prilagođavaju izbirljivim ukusima potrošača. istorijski posmatrano. i nalaze ih. Potrošači religijske odgovore traže. država. Naveli smo i nešto šire obrazložili samo nekoliko nezaobilaznih društvenih procesa koji su. Religija se tretira dakle kao bilo koji drugi proizvod koji se prodaje u supermarketu industrijskog. U nesistematskoj formi mogu se pomenuti i drugi uzročni činioci procesa sekularizacije: najpre. Na njemu religijske institucije (tvorevine) zatiču pojedince koji su. tj. ekonomija) u područje „posvećenog" privatnog života gde religije zadovoljavaju lične. Antonio Grumeli. industrijskom društvu. Kako smo već napomenuli.dovodi do stvaranja religijskog tržišta) koje u tim okolnostima nemaju monopol da nameću svoj pogled na svet i da od vernika traže određeno ritualno ponašanje (verske obaveze) nego. tu su i drugi činioci procesa sekularizacije kao što su deagrarizacija. koji nalaze da u osnovi promene od ranijih spiritualnih ka tehničkim i racionalnim sredstvima u većini zapadnoevropskih nacija stoje tri procesa koji čine bitne karakteristike modernizacije i koji proizvode sekularizaciju: to su procesi socijalne diferencijacije. snimiti postojeće stanje kako bi se onda po-storalno 35 . I u Bergerovoj teoriji sekularizacije. poznati italijanski teolog i visoki funkcioner Vatikana zadužen za neverujuće. moralne i terapeutske potrebe potrošača kao privatnih lica. u jednom proširenom polju aktivnosti ne samo etabliranih (hrišćanskih) crkava već i u aktivnostima drugih religija i njihovih religijskih organizacija. najpre. nego se njima. potom. psihološke.

Austrija. samo 20% Australijanaca redovno jednom nedeljno odlazi u crkvu. U SAD. 1966:2). 78%. U Italiji u verskim obredima učestvuje 20% ispitanika a u Portugaliji 30% (Jukić. koji veruju u Boga zaista visok i kreće se u periodu od 1944. a sredinom sedamdesetih to isto radi 31% Kanađana. recimo na misi. za Kanadu 95% i 78%. Ubrzo su oni brojčane podatke o verskoj praksi pretočili u geografske karte pa su vremenom religijski atlasi pakazivali sve manje belih (neistraženih) religijskih područja ne samo za ruralne oblasti nego i za gradske a isto tako ne samo u Francuskoj nego i u drugim zemljama kao što su na primer Belgija. Naličje takvih istraživanja je bilo u stvari iskustveno nenameravano otkrivanje procesa sekularizacije u Evropi i Americi posle II svetskog rata. U Engleskoj je situacija slična: samo 3% ispitanika učestvuje u ver-skim obredima iako čak 60% izjavljuje da pripada crkvi. iako je procenat ljudi 12 Kratak pregled istorije iskustvene evidencije sekularizacije za zemlje Zapadne Evrope (na čijem je tlu uostalom nastala ideja i teorijski koncept sekularizacije) i Amerike ovde je učinjen prema Jukić. 1994:63). a u gradovima preko dvestotine hiljada stanovnika 31. prema navedenom istraživanju. Holandija. godine iako beleži visok nivo verovanja u boga u različitim zemljama na različitim kontinentima. Za SAD je taj odnos 94% i 68%. opada: tako u gradovima od sto do dvestotine hiljada stanovnika misu posećuje 39% stanovništva. redovna prisutnost u crkvi je ipak znatno niža i kreće se između 36% i 47%. u boga veruje 96% ispitanika ali u besmrtnost duše ipak znatno manji procenat. godine pod nazivom Francuska. do 1968. U Škotskoj samo 11% onih koji posećuju misu idu i na večernju službu (Valis. kao osnovna i početna postavka hrišćanstva. za Dansku 80% i 55%.50% (Pavićević.moglo delovati na reevangelizaciji (bivših) vernika. Prvi sociografski iskustveni pokazatelji sekularizacije. U Francuskoj sredinom osamdesetih premda nadmoćna većina ispitanika izjavljuje da sebe vidi kao verničku populaciju samo 13% redovno posećuje nedeljnu misu (liturgiju). Što se religijskih verovanja tiče. zemlja misija? koju su objavili Godin i Daniel. Le Bras) i njegov učenik Fernan Bular (F. 1997:191-198. 1997:193). u Lionu (Lyon) 20. od 94% do čak 98%. kvantitativni podaci pokazuju da pad religijskih verovanja nije tako dramatičan kao pad religijske prakse. Španija. Istina. što znači da vernici više ne prihvataju celoklupan korpus dok-trinarnog religijskog naučavanja. U SRNemačkoj 60-tih godina prošlog veka uočena je tendencija pada verske prakse prema veličini gradova tako da što je grad bio veći učešće. pa su i ti indikatori ulazili u iskustveni okvir potvrde religijskih promena u industrijskim društvima u smeru posvetovljenja. Za Francusku su podaci još karakterističniji za navedeni kontekst: u Parizu taj procenat je 12-13%. vezani su bili za utvrđivanje tačne mere pada verske prakse i religijskih verovanja. kako oni stvoreni u religijske svrhe tako i oni koji su poticali iz svetovnih disciplina. Na temelju tih rezultata Gabriel Le Bra (G. jako zastupljena. Portugalija. vera u besmrtnost duše. Jedno istraživanje sprovedeno daleke 1947. u Marseju (Marseilles) 12%. Pomenuto istraživanje pokazuje da iako je vera u boga. I u drugim zemljama situacija je slična što usmerava i određene prvobitne. često i prenagljene.6% stanovništva posećuje misu. za 36 .Brus. to već nije. Neka istraživanja iz sredine 80-ih pokazuju sličnu situaciju: redovno učešće u crkvenom životu na Novom Zelandu je karakteristika samo 10% populacije. već vrše izvesnu selekciju i po pravilu manje veruju u one dogmatske postavke (hrišćanstva) koje više vuku prema eshatološkoj ravni. Italija. za Veliku Britaniju 84% i 49%. U Australiji u boga veruje 95% a u besmartnost duše 63% ispitanika. godine. zaključke o meri sekularizacije na osnovi već pomenutih kriterijuma učestvovanja u nekom vidu religijske prakse (na primer Vilson u svojim ranijim radovima 76 /Wilson. 1980:319). pokazuje nešto što će se kasnije imenovati imenom disolucije dogmatskog sadržaja (institucionalizovane) vere. kao sastavna i neizostavna postavka hrišćanskog dogmata.09% a u Sent-Etjenu (Saint-Etienne) već 28. Boulard) započeli su 50ih godina veliki poduhvat utvrđivanja stvarnog stanja verske prakse u Francuskoj.12 Prva knjiga koja je upozorila na činjenicu sve slabijeg odziva učestvovanja vernika u crkvenim obredima pojavila se još 1943. i u tom domenu religioznog života stanovništva dolazi do izvesnih promena koje su detektovane empirijskim istraživanjima. Tako u Brazilu. sa varijacijama. Švajcarska.

Londona. obrazovni i uopšte društveni značaj religije može da opada i da na osnovu toga dođe do društvene marginalizacije religije ili konkretne religijske organizacije. Pad religijske prakse. Birmimgena. pokazuju religijsku situaciju u jednom drugačijem društvenom (ateističkom) kontekstu bivših socijalističkih društava. tipičnom verniku sa margina društvenog života. 1975:482). pripadnost crkvi je formalna pa se čini kako je religija samo jedan neživotni simbol. Nema razlike u praktičnom ponašanju vernika i ostalih grupa stanovništva. s tim da oni. za Francusku 66% i 58% itd. Čak i u trenutnoj situaciji porasta broja vernika. Amsterdama i Pariza (u kojima) dobijamo masivan sektor niske religioznosti jedinstvene i u savreme-nom svetu i u istoriji sveta. I za sledeći pokazatelj sekularizacije. Kopenhagena. 1994:124-125). na primer u Bugarskoj i u delovima Rusije. Religija se prihvata na rečima. Prema ovom pokazatelju visoko sekularizavane oblasti su „šire gradske zajednice Stokholma. dece i starijih. svakako nije jedini pa ni dovoljan pokazatelj tog procesa. Zatim. tj. celine dogmatskog sadržaja (istina) vere.Čehoslovačku 77% i 52%. domaća sociologija religije može da pokaže iskustvene podatke koji govore o tzv. ovde moždane bi trebalo govoriti o procesu sekularizacije već pre o procesu ateiza-cije. treba ponoviti da sekularisti ni pad verske prakse ni pad religijskih verovanja nisu prečesto uzimali kao samostalan argument u dokazivanju postojanja epohalnog procesa sekularizacije. da se iz njega povlači ili. 1974. prirodno. Istina. Postoje još zone državno-nametnute sekularizacije. 1984. Australiji. Berlina. a odnosi se na opadanje otvorene verske prakse i manje dramatičan pad religijskog uverenja do koga je došlo u Zapadnoj Evropi tokom prošlog stoleća. sa druge strane gledano. smatra da kada je reč o sekularizaciji. I domaća empirijska evidencija bi mogla podastrti slične dokaze o disoluciji dogmatskog sadržaja vere. o socio-demografskim karakteristikama religioznih praktikanata u to isto vreme kad se i u Evropi beleže slični podaci (Đorđević. Taj proces se najpre ustaljuje u sredinama u kojima je najviše prodro svetovni duh.. Naročito je takva situacija sa ponašanjem mladih čije uniformno ponašanje mnogo više u savremenom svetu oblikuju masovni mediji i određeni vidovi omladinske podkulture (recimo u muzici) nego tradicionalni religiozni nazori. ali se ona ne živi. unutar same verničke populacije. koga smo svrstali u antisekulariste. no taj problem kao jedan od važnijih problema i ovog istraživanja ostavljamo za naredna poglavlja jer želimo da pokažemo da se analiza religijske situacije u tadašnjim socijalističkim društvima ne može zasnovano izvršiti van dometa svetske sociologije religije i u njoj van plodnih diskusija o osnovnim pojmovima 37 . ili porasta nekog vida religijske obredne prakse. Ako je Vilson u početku svog bavljenja sekularizacijom uzimao u obzir ove pokazatelje kao dokaz procesa sekularizacije. Sistematizacijom rezultata empirijske evidencije za širok prostor Evrope i SAD-a. Kanadi. da ljudi sve manje svoje konkretno svakodnevno ponašanje modeluju prema religijskim verovanjima. svakako treba u određenju društvene geografije religije prvo poći od onog elementa na koji se i jednostrane teorije sekularizacije pozivaju. Nije teško navesti još mnoštvo rezultata iskustvenih istraživanja u Evropi. iako prvi pokazatelj koji je otkrio na iskustvenom nivou uznapredovalost procesa sekularizacije. Jukić navodi još sedam indikatora koji na različite načine pokazuju religijske promene industrijskog društva u pravcu procesa postojanja i širenja sekularizacije. Već navedena disolucija dogmatskog sadržaja vere takođe je još jedan od pokazatelja sekularizacije. da se odvaja od društva. pa je više neka vrsta slobodnog izbora nekih elemenata vere nego poželjna (crkvena) vera. Ona se sastoji od nepriznavanja. koji će potvrditi dijagnozu da je religija u krizi. Pantić. I Martin. politički. SAD. veru i religiozno ponašanje pretežno žena. sledeći pokazatelj sekularizacije je odsustvo uticaja religioznosti na svakodnevni život vernika. Istina.). u gradovima i industrijskim centrima o čemu smo već naveli neke iskustvene podatke. on je ipak kasnije u objašnjavanju sekularizacije pridao veći značaj poziciji religije u samoj društvenoj strukturi a manji značaj onim verovanjima i ponašanjima koji proizilaze iz same religije i crkve. ali taj severozapadni evropski fenomen izgleda daje proces kome ne treba pomoć 76 države" (Martin. (Bahtijarević. etičkim porukama ili religioznom ponašanju.

Religioznost se ne dovodi u vezu sa socijalnim čovekovim životom. pre bi se moglo tvrditi da roditelji na svoje potomstvo prenose samo dispoziciju za usvajanje određenih vrednosti. a ne crkva. ne može se zanemariti ukupan društveni prostor u kome se pojedinac kreće. modela osporavanja koncepta i procesa sekularizacije u savreme-nom društvu. Ovde se možemo zadovoljiti samo nabrajanjem nekoliko osnovnih načina. Starenje sveštenstva i opadanje broja sveštenika ne samo relativno. Beg radništva od religije i crkve je sledeći pokazatelj procesa sekularizacije. veruju. premda sama. ukvantifikovanju religioznosti. Ali je samim tim u samoj sociologiji. čoveka kao homo religiosusa. Ide se toliko daleko da se koncept sekularizacije osporava bez obzira na ma kako široko zasnovanu empirijsku (iskustvenu) evidenciju koja bi ukazivala na povlačenje religije iz kolektivnog i individualnog čovekovog života ili na gubljenje značaja i značenja religije za javnu sferu ljudskog organizovanog života. To u krajnjem slučaju znači da roditelji deci prenose urođenu dispoziciju za religioznost što elementarne činjenice iz čovekovog života demantuju. zatim transistorijska konstanta 38 . Kad se tako postave stvari. dakle kao prirodno religioznog bića. univerzalnog. a verapostaje verabogatih socijalnih slojeva. takođe pokazuju krizu tradicionalne religije. U nepovoljnom društveno-ekonomskom položaju radništva 60-ih godina prošlog veka. da misle. Kriza porodice i kriza verskih škola. ni sva takva osporavanja procesa sekularizacije nisu bez ideoloških natruha i metanaučnih pretpostavki. niti bilo kakvi drugi podaci ne mogu dovesti u pitanje religiju jer svakoje religiozan taman toliko koliko svaki čovek govori neki jezik (Jinger).istraživanja. i to u svetovnom duhu. Najpre tu je model osporavanja sekularizacije preko shvatanja religije kao nužnog. Nikakvi kvantitativni. Porodica u uslovima industrijskog društva prolazi kroz transformaciju. sazrevala i svest o nekim bitnim nedostacima. onda se ne može zanemariti uticaj procesa socijalizacije na religioznost u savremenom svetu (što dobro znaju sve crkve. već i apsolutno. Laička država odvaja crkvu od države te na sebe preuzima mnoge funkcije od crkve i religije. sekularističkoj tezi pripisuju ista svojstva. Radništvo se dehristijanizuje. odnosno crkvenosti stanovništva na određenom religijskom i konfesionalnom području. uče itd. kako u crkvi tako i u dinamičnom društvu. osećaju. ali i njegove psihiloške karakteristike. U samom sveštenstvu preovladava stariji kler koji se teže prilagođava promenama. i u skadu sa iskustvenom evidencijom. tj. traženi su uzroci bega i odvajanja radništva od crkve. odakle i zahtev za uvođenje konfesionalne veronauke u javne škole koji je aktuelan upravo kod nas) tj. naročito onoj religiološki usmerenoj. Sve to pokazuje kompleksnost problema sekularizacije i nedovršenost kako samog koncepta tako i određenih 76 osporavanja. u njegovoj životnoj orijentisanosti prema fizičkom opstanku. na antropološkoj liniji. Tako je sociologija religije u 60-im i 70-im godinama stvorila prilično obimnu iskustvenu evidenciju koristeći sve veći broj indikatora i razvijajući u isto vreme odgovarajuće metode u istraživanju. iskustvo koje u životu stiče utiču na njegovu religioznost. tj. kriza verskog obrazovanja. time dokazujući stvarnost procesa sekularizacije. Sada škola socijalizuje. ne samo kvanitativnog izražavanja procesa sekularizacije nego i same konceptualizacije sekularizacione paradigme. iz njegovog biološkog bića (Lukman). ona dakle nije bitno socijalna pojava nego čoveku religioznost dolazi genetski. Otuda u najbližoj vezi sa ovim načinom osporavanja sekularizacije stoji model dovođenja u pitanje sekularizacione paradigme shvatanjem. već savremena porodica koja vaspitava svoje potomstvo daleko od religioznog pristupa. među kojima i laičko obrazovanje i vaspitanje. To više nije tradicionalna porodica koja je bila prvi i najdelatniji rasadnik vere. neuklonjivog sastojka ljudskog života. takođe je pokazatelj procesa sekularizacije. Istina. U bliskoj vezi sa ovakvim načinom osporavanja sekularizacije nalazi se i shvatanje tri ključne i neuklonjive transistorijske konstante ljudskog života: već navedena transistorijska konstanta ljudske prirode koja traži zadovoljenje istinske i jedinstvene religijske potrebe. Zasnovanije. O tome je već bilo reči kada smo raspravljali o problemu određenja religije i određenja sekularizacije. pošto je i sama okrenuta „ovosvetskim" temama i praktičnosti u svakodnevnom ponašanju. kao ni van empirijske evidencije za konfesionalna i religijska područja drugih zemalja. što se moralo odraziti i na njeno drugačije teorijsko preosmišljavanje.

neinstitucionalizovana religija koja navodno uopšte nije zahvaćena procesom sekularizacije. 1986:14-15). difuzna. zapravo se misli na isti tok procesa koji sada dovodi u pitanje pre toga manje-više prihvaćenu teoriju sekularizacije kao dominantnom trendu religijskih promena sa važenjem 39 . nedoktrinarna religija. i to ne samo „povratkom svetog" i različitim vidovima tzv. samo ga mi ne prepoznajemo jer nije zavijeno u versku odoru" (Hemond). van javnog i političkog jer „postoji obilje svetog. dobar je primer shvatanja kulture i religije kao odgovora na egzistencijalnu ugroženost (predicament) ljudskog života. neće svi autori upotrebljavati pojam desekularizacije da bi označili jedan proces religijskih promena koji je na duhovnu scenu mnogih društava stupio u drugoj polovini 70-ih godina. Pomenućemo i model osporavanja sekularizacije preko ograničavanja delokruga iskustvene evidencije samo na tzv. ali uvek uz pomoć tran-scendentnog. između konvencionalne. Sekularizacija se osporava i na ravni problema definisanja pojma religije. No. posvetovljenih društava u kojima se nalazi onaj najširi okvir za duhovna kretanja koja idu u suprotnom smeru od utvrđene dominantnosti sekularistič-kog procesa. 13 Daniel Bel. postmoderne religioznosti. Religija je u kontekstu navedenog shvatanja kulture niz koherentnih odgovora na suštinska egzistencijalna pitanja koja podrazumeva kodefikaciju tih odgovora. kad se govori o novim religijskim pokretima i kultovima ili pojavi harizmatičnog hrišćanstva. „tranzicijskih" društava. i kad se govori o revitalizaciji konvencionalne religije ili njenoj reafirma-ciji. a posebno od 80-ih. a treba je praviti između religije i religijskog. tako i postsocijalističkih. mora da traži van sebe.ljudske situacije uopšte. kako savremenih industrijskih i postindustrijskih društava. u apsolutnom i transcendentnom. a za neka posebno tokom 90-ih. sve vidljivije pokazuju u raznim domenima religijskog i društvenog života revitalizaciju religije. Prema njemu ni ljudska priroda niti ljudska istorija nisu polazna tačka za razumevanje kulture. nevidljiva. crkvene religioznosti i religioznosti uopšte (crkvenost je samo jedna forma religioznosti). Tu je i model osporavanja koncepta sekularizacije preko njegove ideološke usmerenosti i preko onih karakterizacija koje insistiraju na njegovim fiktivnim. U zavisnosti od toga u kom se značenju pojam religije upotrebljava u iskustvenim istraživanjima religije. zapravo u predpolitičkom. Možda je sa najočiglednijom dokaznom snagom model osporavanja sekularizacije izravno na terenu iskustvene evidencije. prividnoj relevantnosti ili u najboljem slučaju u značenju jedne velike istorijske priče (Lukman). konvencionalnu religioznost koja je stvarno podložna tom procesu. i najzad transistorijska konstanta postojanja i funkcionisanja samog ljudskog društva koje svoj osnov.. neizostavno važnog u našoj priči o religijskim promenama.. teskobnih odgovora na suštinska pitanja čovekove egzistencije (smrt. pošto stalnim kritičkim odnosom prema sebi ili postavljanjem svog središta. koji je u drugoj polovini 70-ih lansirao ideju o „povratku svetog" te time započeo plodnu raspravu koja je potom usledila. tj.. tragedija. institucionalizovanim i čak konzervativnim oblicima. svog temelja u relativnome izaziva svoju sopstvenu propast (Vrcan. obaveza. pojma desekularizacije. dakle dokazima koje upotrebljava sama sekularistička paradigma i koji od sredine 70-ih. između religije i svetovne religije. Odatle bitna razlika 76 koju sekularisti ne prave.). Ta vrsta argumentacije nadopunjena je i kvalitativnom analizom sa-vremene socijalne i duhovne situacije modernih. mitskim značenjima. ali ne i tzv. određenu obrednu formu koja obezbeđuje emocinonalnu povezanost ljudi u okvirima institucionalizovane organizacije kao oblika ljudskog zajedništva u kome se opet obezbeđuje kontinuitet i trajnost pomenutih obreda (Bell. Kultura je niz različitih. 1997:68). da bi opstalo. Tako smo došli do još jednog pojma. Istina. pa onda povratku mistici i pojavi ezoterične i okultne religioznosti itd. ljubav. već i u njenim tradicionalnim. zavisiće i zaključak o procesu sekularizacije o čemu smo opširnije već govorili.13 ma kako se ti problemi konkretno predočavali i na koji način čovek sa njima izlazio na kraj. Sekularizacija je samo privid jer religioznost prebiva u još jasno neprepoznatljivim dome-nima. kad se isto tako govori o povratku ili buđenju svetog. izvesnih graničnih pitanja čovekove egzistencije i egzistencijalnih problema. te za postkomunistička društva sasvim očigledno krajem 80-ih. van političkog. doslednih ili protivurečnih.

naročito od kako se 80-ih godina sociologija religije više počela zanimati za sekte i savremene kultove kao i za religijske grupe koje su se najčešće imenovale kao novi religijski/religiozni pokreti ili kao grupe koje pripadaju religijama mladih (Neue Jugendreligionen). Na fonu takvih društvenih i religijskih previranja i u samoj sociologiji religije nastaje obrt. Mnogi sociolozi do polovine XIX veka po Belovom mišljenju (Bell. ali i javnog i društvenog. U 80-im se i dalje naravno piše o sekularizaciji i konceptu sekularizacije. u narednom periodu počinje široko da se upotrebljava u raspravama o dominantnim tendencijama u religijskim situacijama mnogih društava tokom osme decenije prošlog veka. dakle. a granica njenog nestajanja 76 40 . aspekta upitnosti o njegovoj valjanosti i heurističkoj plodnosti. godine. ali isto tako i sa aspekta upitnosti o argumen-tovanoj oslonjenosti procesa sekularizacije na fakticitet. pokušaj promene vladajuće paradigme (ne bez odgovora u „odbrani" paradigme od strane doslednih sekularista. ponovo osvaja sopstveno područje religijskog. Pojam povratka svetog. Religija. 1986:8) religiji nisu davali neke prevelike šanse da preživi.za tadašnja moderna. ali sada iz jednog posebnog tematskog aspekta. industrijska društva. ponajviše u svetlu činjenica koje su se odnosile na društvenu i religijsku situaciju u svetskim razmerama početkom osme decenije prošlog veka. čak i religijskoj rekonkvisti (reconquista). Povratak svetog Bel sagledava u kontekstu racionalističkog teorijskog koncepta. naravno sada ne više kao krize religije nego krize sekularnosti. područja koja su se u prošlim vekovima polako gubila nadiranjem svetovnog ustrojstva društva i svetovnog mentaliteta. koji je u sociologiji religije pomalo spektakularno inaugurisao Bel u svom memorijalnom predavanju posvećenom Hobhausu (Hobhaouse) 1977. kao i u terminima zaokreta od desakralizacije svetoga prema povratku i obnovi svetoga. Taj obrt je viđen i u terminima zastoja sekularizacije ili pak krize. Vilsona na primer) koja se pojmovno mogla izraziti kao kretanje od sekularizacije društva prema desekularizaciji. pogotovu u sferi moralnih (religijskih) vrednosti.

. književnost. To se tim pre može očekivati ako se uzme u obzir Belova šema fundamentalnom teorijskom prilazu ljudskom društvu: on kritikuje holistički pristup koji društvo posmatra kao neku vrstu organske ce-line . tj. što sve zajedno „stvara neizdržive napetosti" pa otuda za Bela što predstavlja odgovor na egzistencijalne ugroženosti nema sumnje da će doći do povratka svetog i do nastajanja novih religijskih (predicaments) koji su ricorsi ljudske kulture". Taj zaokret po autoru. muziku i teorijske pretpostavke će imati značajne implikacije na shvataje slikarstvo) i sazrevanje svesti o nihilizmu. sekularizacije. Za Zapad autor predviđa tri oblika nadolazeće religije: nov način: dosadašnjem pojmu sekularizacije se stavlja primedba da je moralizujuće religije. Religija je „konstitutivni aspekt ljudskog iskustva zato itd. povlačenje u privatni svijet gdje religije imaju vlast samo nad svojim događajima koji su paradigmatično potvrdili prome-nu kako položaja same sljedbenicima a ne nad bilo kojom drugom sekcijom društvenog poretka ili religije i religijskih institucija u društvu tako i duhovnog štimunga u oblasti društva" (Bell. celina kulture. a sa druge strane razlikuje od svih onih određenja sekularizacije koje naglašavaju pripomenute tradicije.pristupima koji su za njega svoje mogućnosti. jačanje fundamentalizma u islamskim 14 zemljama krajem 70-ih godina. društveni i kulturni (načina mišljenja). celina društvenog poretka (politika) i (autonomna) traganju za tradicijom i kontinuitetom. vodi prema vraćanju prošlosti. Druga jeste ona o modaliteta. pa se kulturno klatno njiše prema oživljavanju interesa prema religiji i svetom. za Bela ocrtavana je negde do početka XXI veka. položaja religije i svetog u društvu. Prvu smo već pomenuli a odnosi Profanacija vodi prema profanoj modernosti koja se suočava sa antise na shvatanje kulture i religije kao odgovora na večna pitanja institucionalizmom. Do profanacije u postulira Vilsonovo delo te u kritici njegove sekularističke paradigme kulturi dovode tri međusobno isprepletene promene: jačanje nesputanog ega.kao kulturnih promena po modelu kulturnog klatna: kad jedan oblik kulture iscrpi u funkcionalističkom ili marksističkom ključu . uzajamno nekongruentna Deterministički okvir pomenutog zaokreta je složen od spleta nekoliko procesa promene u njima. Tako je sekularizacija „opadanje institucionalnog autoriteta nad sferama javnog značajnih društvenih promena oko kojih se sociolozi prilično slažu kao života. deprivatizuju usvojena. U sferi kulture se zbiva raztrežnjenje ili profanacija. pre svega pod delovanjem racionalizacije društvenog života. 7-10) iz 1986. kao i dva sasvim različita. Ono što je novina u Belovom sinkretička verovanja i ponašanja što su bitni elementi procesa 14 shvatanju čitave problematike (i što je bilo podložno kriti-kama). dolazi do zaokreta potpuno beskorisni. iskupljujuće religije i mitološke i mistične religije nesretno izabran pojam jer brka dva (različita) fenomena. a kao radikalno disjunktivna. godine. jeste desekularizacije religijskog života. dve njegove prelazak od religije na ekspresivne umetnosti (poeziju. Svakako. vatistički karakter savremene religioznosti. celine: tehno-ekonomska. Bel pristupa određenju sekularizacije naizgled na promena na Balkanu). najpre u liku iranske islamske revolucije a potom i u nizu islamskih političkih pokreta u kulture. Savremeno društvo tako čine tri (suprotstavljene) sada vidimo da je to bilo prilično proročanski.ekonom-skoj i političkoj strukturi pojmovni par sakralno i sekularno. Među sociolozima Bel posebno u kulturi taj pojmovni par je sakralno i profano. to su sledeći događaji: 1. nesputanim užicima ljudske egzistencije. Sa jedne strane na delu Belovo određenje sekularizacije naizgled novo pošto se zaista malo je zadobijanje političkog značaja religijskih tradicija. Bel shvata ljudska društva koji se po njemu upravo dešava sredinom 70-ih. najavljujući svoj povratak. institucionalne i kulturne. da je opet povratila potencijale da nadahnjuje velike. ali se ne zbiva u sferi ma koje se tiču Lica suštine njihovog političkog i Mo?emo života. Radi se o događajima koji su pokazali da razdvajanje jedinstvenog procesa sekularizacije na dva procesa: proces religija nije izgubila. Spomenuli smo daje ovo ljudske svesti. Razdvajajući tako društvo na tri vodi uskrsnuću sećanja (ovaj scenario kao daje pisan za film religijskih nezavisne celine. kristališe svoju teorijsku poziciju. 1986:13). moralnom opuštenošću. religijskogtoj raspravi pridodati i ?o zbiva se i tehno-ekonomskoj i sferi društvenog poretka. Uz tekst Hrvoja Batini?a ?itava rasprava se na?la i na na?em jeziku u ?asopisu same (br. Dok je u tehno106 41 . Konkretno. kolektivne napore ljudi za promenane kasnije. kao u Daglasova.

tih godina prilično i crkvi. gromoglasno (Sudan) a ponegde i sa krvavim posledicama (na primer u Izranjajući ispod sekularne koprene. Radi se pre svega o saradnji i podršci snažan odjek u islamskom svetu koji se na Bliskom Istoku i u Severkatoličkog sveštenstva buntovnim pokretima u Centralnoj Americi. kao što je na primer uspon hrišćanskog konzervativizma u SAD ili jačanje radikalnog hrišćanstva u Latinskoj Americi. bilo u obliku američke Srednjoj i Istočnoj Evropi krajem civilne religije bilo u obliku američkog načina života. u pre toga jednu proverenu sekularnu zemlju. posebno sa 1994:132). i druga koja simbolično je najavio buđenje tradicionalne religije kod milio-na ljudi. Izgledalo je da postoji preporod. kao pravilo. Dokazni materijal je jednom svom Tunisu. Postulirajući dublji značaj ovog događaja od samo običnog medijskog Osporavanje sekularističke paradigme u jednom drugom kraju spektakla. „revolucionarnom hrišćanstvu". 1994:127).podrže konzervativnu struju i uticaj u domenu javne politike u Americi. aktivna ili barem zdravo za gotovo prihvatiti široko definisanu američku religioznost. osvrtu na savremene domete sociološke nauke ističe giptu.15 i u kojoj se kličući i pozdravljajući papu i učestvujući u islam posmatra u svetlu veze ljudi sa trijumfalnom prošlošću a zahtevi za svečanoj javnoj misi koju je on držao i koja je budi rečeno bila. imao je političke angažovanosti religije. 1994. nejedinstvena po prodoru svetovnog ustrojstva Dolazak islamskog religioznog vođe ajatolaha Homeinija na vlast u društva i mentaliteta (Urugvaj i Brazil kao polariteti). promene religijske situacije i u nizu zapadnih Zahtevi „moralne većine" vladi su se odnosili na „vraćanje molitve u škole. predsedničke kampanje uverenog baptiste Džimija Kartera (Carter). štaviše i tradicionalno sli?ne organizacije u drugim ukazivao na uskrsnuće Sudanu i Turskoj. (Ataturkova Turska pre svega. Govori se noj Africi ionako borio sa dve međusobno suprotstavljene tendencije: prva je o „katoličkoj levici". i to širom sveta. Iako mnogi sociolozi koji s pravom insistiraju na sadržinskoj definiciji poljskog katoličanstva kao najdelotvornijeg uzora. u jednoj sekularizacijom društvenog života shvataju se kao zavisnost. Ne treba smetnuti s uma ni nji?hove jednomi?ljenike u religije. obrazovanju i u moralnim pitanjima u posetu jednom sekularizovanom megalopolisu. U kontekst iste religiozne situacije u Americi ide i religije. Koks piše: „Ne samo što prisustvujemo ponovnom oživljavanju sveta počelo je sa buđenjem hrišćanskog duha u SAD-u tokom 70-ih tradicionalne religije u svetu. Ranih osamdesetih počelo je da izgleda da sasvim javna. slabost i dosledno sekularnoj državi. I Latinska Amerika. zabranu pornografije. pruža primere Iranu. Ispoljava se visok nivo verovanja u boga kao i pripadnost verskim podsticajima koji su trebali da dođu od katoličanstva na Istoku. oni su izražavali pobožnost revnosno Alžiru) traži sveobuhvatnu islamsku definiciju čitavog društva. "An Nahda" ukritičkom"Islamski front spasa" u Al?iru. a tako?e i i teološki pravoverne Berger (2001:24). dolazila iz sekularizovane Evrope i zahtevala je makar ograničenu Dolazak krajem 70-ih pape Jovana Pavla II sekularizaciju u državnoj sferi. protivzakonita (Koks. zemalja. politički značaj. kakav je Meksiko Siti. sa važnim posledicama za politički život. modernizacija vodila do širokih slojeva stanovništva decenijama potiskivanoj i stigmatizovanoj religiji gubljenja društvenog značaja religije.. „teologiji oslobođenja". stavljanje abortusa van zakona i stavljanje pod nadzor kao i promena strategije katoličanstva u Evropi od prilagođavanja onoga što su oni smatrali nemoralnim temema u masovnim medijima" (Koks. prisutan svuda. a onda i Tunis i Egipat donekle). ponajviše od telima. kako u Stari svetovni grad više nije bio ono što je bio do tada. ipak ostaje činjenica da 80-ih i na tom temelju religijska situacija koja se može opisati terminima primer Amerike predstavlja izuzetak u radikalne deateizacije ovih društava u procesu povratka ili približavanja odnosu na Zapadnu Evropu gde je. politička očitovanja. i to takav koji delovanje tzv. zatim 2. modernom svetu prema reevangelizaciji tog istog sveta. iako godina prošlog veka. kako se podržavajuća uloga religije i crkve u rušenju komunističkog poretka u često čini. naročito sredinom te decenije kada religija ispoljava i još neodređeni. na primer za vreme je preporod religije. drugim zemljama. jer u nju su utkani i mnogi svetovni sastojci.. infiltracija kolonijalnog tuđina (Martin. već ovo preporođenje ima jedan nesporni.130). „moralne većine" sa težnjom prema pridobijanju velikog broja Amerikanaca koji bi trebalo da se nije ograničavao na hram već je izlazio na barikade i koridore 108 42 . U tom smislu kao sledeći religije neće važan deterministički okvir religijskog obrta svakako je 3.

nekoliko izdvojenih teritorija i malobroje. a pogotovo u 90-im godinama tokom rata silno raste (bez obzira na konfesiju) javna. on se takođe samokritički pita: „Je li to nešto više od cinične zloupotrebe religije za tuđe ciljeve? Ako je to iskreno duhovno uzbuđenje. početkom 80-ih godina religija i crkva počinju da se javljaju u javnom domenu sa sve očitijim političkim pretenzijama.moći". ali i smirivanje u religiji nakon identitetskih lutanja kroz čitav taj krizni period za koji ni danas ne bismo mogli reći daje samo daleka uspomena. Evropu. priređujući svoj povratak. čak i u tim okolnostima neke nacionalne zajednice ili podzajednice koje trpe tuđu i spoljašnju vlast (Poljska. izmešani u SAD?" (Koks. tako da je ona „bila kao što i danas jeste. Međutim. navodeći uzroke koji dovode u pitanje epohalni proces sekularizacije. Tako Jukić (Jukić. Bas-kija. ili je kulturno-geografski sažima i ograničava na Evropu ili čak samo Zapadnu Evropu kako je svojevremeno u domaćoj sociologiji istakao Đorđević (1995:15-16) na primerujednog od „pravovernih" zagovornika sekularističke paradigme Pitera Bergera a onda i Dejvida Martina. tačna za jedan deo sveta. ima autora koji nabrojane uzroke religijskog obrta posmatraju iz jednog drugog ugla. konstantuje kako je hrišćanski konzervativizam 80-ih poražen na izborima u SAD. Flandrija. koji onda daje mogućnost da se ne bude tako jednoznačan u neproblematičnosti navedenog obrta. kidanje organske zajednice (urbanizacija) i pojava megalopolisa. verovatno čak i više nego što je to bio početkom veka" (Berger.revolucionarni u Latinskoj Americi. 108 koju je i pre toga igrala. ili nešto kasnije. demokratski u Poljskoj. Istina. pa u SSSR-u gde tradicionalno pravoslavlje počinje da se budi nakon više od pola veka progona i potpune skrajnutosti od socijalističkog društva. Istine radi. u njima zapravo istinska sekularizacija nije ni počela pa religija igra samo političku ulogu. preciznije politička upotrebljivost religije. Čak i u Evropi. U to vreme. Ostatak čovečanstva je isto onako duboko religiozan kao i ranije. a što se tiče jačanja islamskog fundamentalizma i postkomunističkog religijskog revivalizma. Ali ta teorija nikada nije bila empirijski potvrđena i njena osporavanja krajem 70-ih postajući žestoka stavila su njene zagovornike u nezgodnu situaciju da teoriju koriguju izvesnim kulturno-geografskim ograničenjem. Irska. potom migracione muslimanske zajednice u savremenoj Evropi) nalaze svoj izvor i identitet u istorijskoj veri pa je njihova religioznost primetno vitalnija nego bilo gde drugde. Martin pokazuje kako je u tim oblastima religijska dinamika unekoliko različita od 43 . Konstantujući kako Evropa nije centar sveta i istražujući religijsku situaciju u Severnoj i Latinskoj Americi i islamskom Bliskom Istoku kao i Severnoj Africi. Hrvatska (?) i Bretanja. potom u DR Nemačkoj. Slovačka. Međutim. 2001:23-24). i zašto su politički stavovi tako disparatni . Razloge promašaja sociologa da objektivno predstave religijsku situaciju u svetu autor vidi ne samo u ideološkim uverenjima sociologa već i u njihovoj uskogrudosti: sociolozi ne poznaju dobro „ostatak sveta" pošto zaista žive u sekularizovanim sredinama daleko od verovanja i religijske prakse. najpre u Poljskoj u kojoj je opoziciono udruženje radnika Solidarnost sa Le-hom Valensom na čelu iskazivalo svoj politički bunt prema komunističkom totalitarizmu i preko tradicionalne religijske ikonografije. Berger ukratko obrazlaže neke bitne teze sekularističke paradigme među njima i onu o nužnoj posledici modernizacije opadanju značaja religije kako u smislu društvenih institucija tako i u smislu individualne svesti. Martin priznaje snažan tok sekularizacije u Zapadnoj Evropi u svetlu nekih specifičnih okolnosti kao što je sukob crkve i prosvetiteljstva. 1997:408). 1994:133). i u komunističkim zemljama religija počinje da preuzima sve više javnu ulogu. I katolička i protestantske crkve dižu svoj glas protiv nuklearnog naoružanja. kao i protiv zagađenja čovekove okoline potencirajući na taj način ne samo svoju savremenost nego i javni angažman oko krucijalnih pitanja i problema modernog sveta. centru procesa sekularizacije. ozbiljno dovodi sekularističku tezu u pitanje. ili da se bar bude više precizan. evropski obrazovane intelektualce širom sveta. mnogo je više autora koji u navedenim društvenim događajima od sredine 70-ih vide religiju koja. zašto je poprimilo takav udarni politički položaj. I najzad na prostorima bivše Jugoslavije u 80-im.

naročito kod mladih uz konstataciju velikih područnih desekularizaujućih ishoda. da se veliki broj samodeklarisanih vernika ne moli ili da za nejednoznačne zaključke o savremenoj religijskog situaciji razvijenih se vrlo malo moli. Isto važno da li se u savremenim religijskim promenama radi o buđenju tako veliki broj ispitanika izražava želju da religioznog ili povratku svetog. od direktnih sekularizujućih do očiglednih angažovanost opada. proces sekularizaicije i proces desekularizacije. ne posmatraju kao isključujući procesi. da postsocijalističke zemlje. Tako na primer velečasni o potrebi fundamentalnog sužavanja važenja sekulariEndrju Grili (Greeley. 1994:123-128). Na nivou Evrope takav odnos prema pomenutim obredima izražava premoćna dvotrećinska većina ispitanika. neproblematičnosti i žilavosti. godine. u Mađarskoj 27% itd. venčanje i crkvena sahrana. Nedoumica je manja kad su u pitanju razlika. Međutim.način da američka religijska situacija sada postaje evropskog iskustva i evropskog obrasca religijskih promena te dolazi na ideju pravilo a evropska sekularna kultura izuzetak. da crkvena evropskih društava. U njoj se skoro 77% nje i sakralizacija. Na osnovu te evidencije moguće je izvući Irskoj i Poljskoj. 1996) izveštavajući o rezultatima jednog svetskog stičke paradigme na Evropu. pobožnost u Evropi. a polovična u SAD i Italiji. da se ve-rovanje sve više individualizuje. Ovim drugim I o?ne Evrope. 9 od 10 ispitanika. ili o povratku i buđenju i jednog i drugog. u Italiji i Austriji 8 od 10 ispitanika veruje u godina prošlog veka u Evropi i u svetu daje argumente za boga. 1981. i 1990-1992. Možda je zato u shvatanju savremene njenoj suštinskoj religijske situacije plodniji eksplikativni pristup kojim se dva oprečna nevitalnosti. na svetskom nivou religija se može. da se javljaju novi oblici netradicionalnih verovanja. Što se vera u boga tiče i lične religijske samodeklaracije na evropskom kontinentu sledeća tabela jasno Group (EVSSG) i sprovela u saradnji sa univerzitetima ystem study pokazuje daje u navedenim domenima religija vitalna pojava. Velikoj Britaniji i Novom Zelandu više od 2/3 ispitanika. čak i na 112 44 .i specija-lizovanim institutima u dva navrata. ambivalentne zaključke uz potrebu preciziranja lokalnih specifičnosti od Redovno pohađanje crkvenih obreda (2-3 puta mesečno) je većinska pojava u zemlje do zemlje. religioznosti i svetog kao su krštenje. 16 okarakterisati u terminima prisutnosti. gde „je sociološki model sekularizacije kreiran i istraživanja religije iz 1991. da religiji očitiji. učestvuje u nekim neizostavno važnim obredima tradicionalne religije kao što koliko je važno shvatanje religije. neki 16 takođe pokazuju daje religijska situacija u Evropi su pre petnaest-dvadeset godina startovale sa pozicija vrlo niskih sko-rova podaci iz istih istraživanja religioznosti. do sada pomenuta iskustvena evidencija pruža mogućnost naročito kod mladih. kao što su i zemlje proizašle iz raspada bivše postoji nedostatak i starenje sveštenstva u nekim zemljama Zapadne i Istočne Jugoslavije i bivšeg Sovjetskog Saveza. 1994:198-203). tim pre pošto se radi o zemljama koje broj praktičnih vernika opada itd. gde je povratak ili približavanje Evrope. posvetovljedesekularizujući elementi i u sekularizovanoj Evropi. Otuda nije toliko ispitanika konfesionalno izjašnjava. prema nekim pokazateljima. u Americi u 44%. (Kerkofs. da većina evropskih mladih odobrava razvod braka i eutanaziju. godine konstantuje da je možda zato tu i pripada" (Martin. a u Poljskoj na pri-mer takvih je 97%. u Izraelu. vera u boga većinska pojava u nizu zemalja: najviše ljudi u boga ve-ruje u Empirijska evidencija o religijskoj situaciji od kraja 70-ih do 90-ih SAD i Irskoj. bilo u domenu verovanja bilo u domenu jako erodiranog ipak daleko od takvih se-kularizujućih učinaka koji bi sugerisali zaključak o religioznog ponašanja. U odnosu na sedamdesete godine mogu se uočiti izve-sni procesa. Kako vidimo. Svakodnevna molitva je kod zaključke koji upućuju na proces sekularizacije: na primer u pome-nutim ispitanika zastupljena u decenijama je uočeno da se broj religioznih smanjuje i da opada tradicionalna Irskoj u 57% slučajeva.

magija i dalekoistočnih duhovnih dividualističkom društvu autorka objašnjava čovekovom težnjom za tvorevina. individualne. mogu se izvući da se on ?e??e okoje su zapadna društva vodila o svetskom procesu negu ?to ju je radikalno dovodio u pitanje. kao reakcije na proces globalizacije. Drugo je pitanje nivou globalnog društva. U našoj stalno prisutnih pojava. ali i (isto tako i Koks. shvaćene ne samo kao jačanje svet od značenja i svrhe. u šarenilu mnoštva difuznih religijskih izraza i pokreta koje autorka iskustava povezanih sa tzv. jer nema celovite slike sveta niti obaveznih naravno. već iskustava povezanih i sa tradicionalnim religijama. svetkoncept savremenih religijskih promena. neki najopštiji zaključci koji. ipak ocrtavaju izvesna zajednička svojstva. pojava koje menjaju oblik. u isto vreme objedinjuje u terminu NewAge religije (religije Novog doba). koliko su tradicionalne religije i crkve bile spremne da delonadsvođujućih vrednosti. reagovanja. kod nas sociološki tematizaciju neinstitucionalizovani oblici religioznosti. 1994:129). novom religioznošću.upite svog vremena. principu ozvaničenih pokreta kao i alternativnih religijskih institucija sa jedne postoje široka područja svetovnosti ali i „nove" religioznosti. stvarajući duhovnu pustoš. o procesu koji repolitizuje i de-privatizuje specifičnije rečeno na proces modernizacije po zapadnom obrascu. izazivalaje reakciju u vidu 17 ne samouširo-kom rasponu nego i kao jačanje nevidljive.18 Jačanje predhrišćanskom i postsvetovnom. ocesu. kao i na zahteve koji su se ticali religijske grupe. zajedno postoje i razvijaju se a sa stanovišta formalne organizovanosti na dva međusobno različita ne isključuju se i da baš sekularizacija rađa religiju: jednom. u ijedna i druga su izdanci savremene civilizacije u kojoj dakle. b) drugu vrstu odgovora autorka vidi u jačanju preuzimanja javnih uloga u socijalnom sistemu. tj. tradicionalnih religijskih izraza. pošto je izdvajanje ne religije kao što je na primer pravoslavlje u postkomunističkim sekularnog područja od religijskih institucija i religijskih normi i dalje u svetovne zasi?enosti trend a na prema 18 opšti strukturalni ozbiljno teorijskom nivou plodan eksplikativni Iako je Dragoljub Đorđević još od sredine 80-ih upozoravao na potrebu da se i zaciji kao doga?aju epohalnih. promenama u slo?eno delo kontekstu opštedruštvenih. privatne religije kulture jačanje institucionalizovanih. kao poseban tip područja: reakcije čije su posledice u kontekstu krize moderniteta i sekularne postmoderne. put eskalacija sekularizacije i svetovnosti koja je bila „počela prazniti neistintucionalizovane religioznosti. bilo u vidu nadahnji-vanja religijskog fundamentalizma u zemljama trećeg sveta. Đorđević. već samo na lokalnom nivou u tzv. eklektičnom i sinkretičkom tvorevinom religioznosti u ovim oblicima u savremenom. Tako i Jukić (Jukić. ali nehrišćanske religioznosti potrebe zadovoljavanja religiozne gladi ljudi. Ponesen religijskom situacijom 80-ih. tradicionalne religijske sadržaje pa Hoze Kazanova (CasaSažeto rečeno. Balkanu. ulogu i položaj u sociologiji religije Jelena Đorđević (J. 2000:266). institucionalno neisposredovane hrišćanske religioznosti dublji smisao počeo zamirati" (Jukić. Odatle tradicionalno ukorenjeverovanja i prakse već samo kao diferencijacije. naveu o apsolutnosti tog svetskog proce?sa. pluralističkom i indavno već zaboravljenih arhaičnih religija. a posebno u političkog revolta bilo u vidu legitimacije nacionalnih zahteva. 2001:55-56) pomenute dinamičnom. štaviše. jačanje. svrstana uz stanovište da pomenuti procesi paralelno. čak bujanje religijskih i parareligijskih. i sa one potpuno suprotne strane. Radi se dakle. tvorno odgovore na neočekivani talas iskazivane potrebe za religio-znošću u parcijalnim grupama među koje svakako spadaju oficijelne i neofici-jelne vremenu svetovnosti. radi se zapravo o trostrukoj reakciji: „na proces homonova) na tom tragu sredinom 90-ih tvrdi kako više ne stoji shvatanje genizacije kulture. 1997:410-411) pristaje promene vidi najpre kao a) odgovore. pre svega na postkomunističkim zemljama. među njima i religijske. drugi strane. u kojoj je svaki „subjektivne". na društvene i egzistencijalne 114 45 . lične. globalizacije i političkog usmeravanja iz jednog sekularizacije ni kao privatizacije religije ni kao opadanje religijskih centra moći" (J. iako su različita društva davala različite odgovore. Đorđević. savremenom svetu. uvid posmatranih i u ovog promena sekularizaciji izra?a?vao kao ka modernizaciji. jačanje nevidljive. među njima zajedništvom i pripadnošću grupi koja se sada ne može više zadovoljiti na i hrišćanstvom. epohalnih Ipak. kao i po?etkom 90-ih na podru?ju biv?e deni članak Jelene Đorđević je prvi za koji znamo u našoj sociologiji religije koji U sažetku dosadašnjeg razmatranja o savremenim religijskim poni?tava sopstveno ranije izra?eno na diskurzivan način prilazi navedenoj savremenoj problematici. koja je sa sekularizacijom kompatibilna. 1997:214).

kao što sugeriše i naslov slede-ćeg pododeljka ovog rada. teško se mogu razumeti ako se informatičkom društvu (Bujišić. Do sada smo religijske promene. pa i religijskih (kulturnih) promena . svojim ekumenizmom (univerzalizmom). promena ili transformacija. moram priznati. nego i na razvijena aju (na primer Bogdanovi?.Tranzicija je složen i protivurečan proces u kojem manje razvijeno društvo prelazi iz „jednog stagnantnog. komandna privreda a u kulturi marksistička ideologija. direktno vode postkomunistička društva u okrilje kapitalističkog. koji se početno može odrediti kao određeno stanje društva i neki period u kome postkomunistička društva svoj socio-kulturni milje treba da prilagode uzusima građanskog društva. bogato društvo. političkih. danas je. sagledali preko dva. u moderno kapitalističko društvo. Ako taj isti period pokušamo da vrednosno neutralno situiramo. 1997:378). u nevidljivim religijama vide veliku opasnost koja preti da homogenizuje kulturu na svetskom nivou poništavajući tako. ?to se u podnaslovu ovog rada direktno nazna?uje. involutivan. pre svega sa važenjem za zapadnoevorpski kulturni milje. kao prelaz. u ekonomiji model tržišta a u kulturi kulturni pluralizam. 116 46 zemljama (u Rusiji i Srbiji na primer). u odsustvu jedinstvenog i opšteprihvaćenog određenja tranzicije. jedna konstatacija pored brojnih nesuglasica ipak opšteprihvaćena: tranzicija je epohalan. po preovlađujućem mišljenju kako naučnika tako i političara. c) za neke druge teoretičare tranzicija je proces a razli?itih krajnjih ishoda. 2000). . nedemokratskog. pod znatnim je uticajem Vrcanovog teksta (2001). nejednakih snaga i postupaka ponekad u uzajamnom sukobu. Možda je shvatanje tranzicije prenebregne kontekst složenog i mukotrpnog procesa tranzicije u njima. spletu želja. religijskog ponašanja i pluralizmom i ravnopravnošću oblika svojine uz afirmisanja religije kao važne javne ustanove.Tako tranzicija može značiti: a) za libelarne 19 optimističke jednoznačnosti do složenih višeznačnih ishoda teoretičare već pomenuti prelaz prema kapitalističkom društvu u koje se dolazi nezaobilaznom privatizacijom. mada i mnogi 19 koji se ne odnosi samo na tzv. građanskog društva. pojam tranzicije. nacionalno-konfesionalni identitet i svaku diversifikaciju uopšte. I radi se o ambivalenciji. složen. poduprtim pri tome još kapitalom i globalnom medijskom promocijom. posle toliko dugog iskustva tranzicije u navedenim zemljama. ali ne i isključivo) bez da unapred znamo da oni nužno. Istočne Evrope i Balkana. ali i neizvestan. naizgled radikalno suprotstvljena pojma i procesa: sekularizacije i desekularizacije. višezna-čan. siromašnog društva u dinamično. Ma kako da se tranzicija terminološki označavala.od onanije jednoznačna pojava. Otuda. Aradi se opet i o ambiciji da se društvo brzo iz temelja promeni i racionalno uredi" (Bogdanović. b) za druge teoretičare Savremene religijske promene u Jugoslaviji i Rusiji koje su išle tranzicija je relativno trajno stanje postsocijalističkog sistema koji se odlikuje prema sve očitijoj revitalizaciji religijskih vrednosti. demokratsko i. dirigovana. divergentan proces suštinskih ekonomskih. na užim nivoima posmatranja tranzicija se različito određuje. Religijske promene: proces tranzicije u postsocijalizmu . Istina. a ta se razlika očituje kako u diferenciranim pristupima autora tako i u različitim sadržajima koji se tranziciji pripisuju. nejednosmeran. ocrtamo još jedan pojam od vitalne važnosti za tu analizu. 1995). onda tranziciju možemo odrediti i kao vreme nakon urušavanja jednog globalnog tipa i projekta društva koje ispunjavaju određeni društveni događaji (ekonomski prvenstveno.jednom reči proces društvenih promena koji podrazumeva na globalnom nivou. kako bi se to na najvišem mestu reklo. postsocijalističkim zemljama. oprez naučniku nalaže da je metodološki ispravnije ovaj proces posmatrati u svetlu mogućih višeznačnih ishoda. kapitalistička društva koja prelaze ka postindustrijskom. pre nego što pređemo na analizu religijskih promena i analizu savremene religijske situacije u Jugoslaviji i Rusiji. kao i u drugim tržišni način privređivanja. sporije ili brže. Ostaje nam da. 3. postepeni prelaz iz socijalističkog društvenog ustrojstva koje karakteriše u politici monopol jedne partije i represija nad svim ostalim grupama u društvu. postsocijalistička društva. u ekonomiji tzv. koje opet u politici ka-rakteriše model parlametarne demokratije.Nakon više od jedne decenije od urušavanja socijalizma u zemljama Srednje.

1997:324. političke. pošto se nekritički očekivalo da će prosto padom jednog globalnog. nejednoznač-nosti i protivurečnosti ovog procesa. anenajedan celovit teorijski manje-više eksplicitno definisan sociološki koncept. vodi zapravo prema sreći i blagostanju miliona ljudi koji su tim procesom zahvaćeni. neutralan termin tranzicija bi se naprosto samo odnosila na osnovne probleme promene (transformacije)20 postsocijalističkih društava (Novaković. socijalnih sukoba i nacionalnih strasti" (Subotić. Realnije je. godine) a ne krajem 20 80-ih kako se predstavljalo pošto je dugo tranzicija bila samo prelaz „iz istog o je istovremeno i najadekvatniji (naj?manje "vektorski" optere?en pojam). primeren ruskoj dru?tvenoj stvarnosti tzv. „Očekivano brzo uključivanje u Evropu bivših socijalističkih zemalja. teško je prenebregnuti činjenicu daje proces tranzicije. ali niko nije očekivao krvave sukobe koji su uskoro masovno usledili u bivšoj Jugoslaviji i sporadičnije u bivšem Sovjetskom Savezu (Golubović. od Rusije do Brazila početi da napreduju fundamenta-lističke ideologije" (Sorman. pretpostaviti da su mogućnosti ukorenjivanja kapitalizma i demokratskog društva u sva postsocijalistička društva male. zasnovano na uniformnosti institucija i jedinstvenoj tržišnoj privredi pokazuje se već danas kao lep san koji je zamenila košmarna stvarnost. dru?tvenog poretka i duhovne nerealna. 1997:11). primera radi. Kao tehnički. imao kod ogromne većine ljudi baš ovo značenje. Već samo 118 47 . Ti problemi upućuju na zaključak kako se sada radi o problemimakoji dozvoljavaju da se govori o tranzicionoj krizi. konačan ishod te unapred utvrđeno i poželjno odredište. naročito nekih. istorijske i kulturne prirode. čak patologiji i regresu u odnosu na već dostignuti standard bivšeg socijalističkog društva. postali su svesni ne samo stručnjaci koji se tranzicijom bave nego i mnogi ljudi koji u svom svakodnevlju nisu mogli konstatovati tako dugo očekivani boljitak. 1991). Da su kao tehničkog termina mnogo primerenije složenosti. treba očekivati i reakcije: „Tada će iz ruševina dva puta neuspele modernizacije. Tada otvoren horizont očekivanja (simbolički predstavljen rušenjem Berlinskog zida) ubrzo je zatvoren sivilom svakodnevnice: umesto u carstvo parlamentarne demokratije građani postsocijalističkih zemalja su se našli u vrtlogu ekonomske bede.se početna euforična očekivanja od tranzicije uskoro pokazala samo kao jedan veliki san. To znači da će samo neka postsocijalistička društva u pokušaju postsocijalističke modernizacije uspeti što umnogome zavisi od mnogih faktora ekonomske. tranzicionih društava ozbiljno upozorava na njihove gotovo nesavladive probleme. pokazalo je da su početna ideološka. koje svakako nije istovetno za sve zemlje. koji nisu samo ekonomske prirode. Doduše. recesiji. Višeznačnost ovog pojma upravo upućuje na oprez kod iskazivanja previše optimističkih očekivanja od ovog procesa kad se on posmatra kao pravolinijski proces koji. jednog autoritarnog po ?emu iskustvo postsocijalističke tranzicije. ili nešto pesimističnije kada se o tranziciji govori na iskustvu ruske tranzicije koja se definiše i kao „tranzicija prema tranziciji" ili pak još pesimimističnije kada se u ruskoj tranziciji vidi „haos kao stalno stanje" (Sorman. "dinami?kog haosa". vodeći sigurno u kapitalističko društvo. 1995:20). Krajem 90-ih niko u nauci ne gleda na tranziciju sa previše oduševljenja pošto ga stvarnost. međutim. donevši sa sobom relevantnost religijskog faktora u tom stepenu kakav se nije video od završetka II svetskog rata. pošto na taj način izbegavamo da proces koji je u toku vidimo u kontekstu neke nove filozofije istorije kao poznat. od Indije do Magreba. kao i u zemljama u kojima još uvek proces modernizacije traje.. započet simboličkim značenjem padaBerlinskog zida. 1997a:454). socijalističkog sistema demokratija izrasti sama po sebi. sistema se "savremeno rusko d u manje-više isto.. euforična i optimistička očekivanja bila omije. 1997:52). Za Jugoslaviju se sasvim sigurno može reći daje uistinu tranzicija skromno započela tek sasvim od skora (posle oktobra 2000. Stoga u nekima od postsocijalističkih društava.

može specifikovati na sledeći način: bile opšteprihvaćene: decenijama šireno bratstvo i jedinstvo naroda i a) krizna matrica u socijalističkoj bivšoj Jugoslaviji i SSSR-u narodnosti bivše Jugoslavije začas se istopilo i to na najbrutalniji način. što ima nacionalno podupire i štiti makar i kroz opravdanje „odbrambenog" rata. opasnosti danas pomodno uobičajilo da kaže. kako se neodvojive od nacionalnog. kraja 80-ih neokončana. sa velikim šansama. što je i normalno. još dugo zadržale u crkve u društvu mogli bismo odrediti kao društvenu krizu. bilo da se sagledava na nivou normativnom dekonstrukcijom. izlažu se. može se najpre odrediti kao ekonomska kriza mnogo ranije započeta ali do Ateizam. da se čini kako je sa religijom iz smisao života. ispoljene tendencije u promeni religijske situacije dostižu svoju. desekularida pada u filetizam. transpa-rentnost. Matricu Sovjetskog Saveza. Takva ambivalentnost ne rađa samo rascepe u samoj u košmarnoj stvarnosti iz koje nije tako lako bilo izaći a još teže racionalno je (pravoslavnoj) crkvi već i kod ljudi izvan crkve: jedni smatraju da je zadatak objasniti. vodi do propasti obe federacije i do napetosti koje na prostoru Jugo1997:15). Tokom tranzicije iz da budu instrumentalizovane od strane politike. tako da se može govoriti o etnifikaciji politike i kulturnoj Rusiji. započetih sredinom 80-ih. u Drugoj Jugoslaviji sukob seduhovnimizme?u republi?kih frakcija vladaju?e komunisti?ke partije koje su imale ?vrsusocijalne vrednosti u odgovaraju?im republikama odvijao nasleđem. venske federacije. nego su se. Tako je za Zorana Vidojevića diskontinuitet socijalističkog i slavije suštinski određuju tranziciju kao retrogradan proces u postsocijalističkog društva daleko manje radikalan nego što se obično 21 krvavim ratnim sukobima na znatnom delu teritorije bivše jugosloprikazuje a promene su bile više prividne nego stvarne. identitetskom krizom i postsocijalističkom kularizacije sigurno nije uniforman. te u bremenitim tranzicijskim događanjima dobro došla posle „sušnih decenija" komunizma. je kontekst tranzicije u kome ranije tek hegemoniji nacionalizma. nisu sve podr?ku naroda ranijeg sistema odmah različitim istorijskim. Događaji oko političke krize vidno reafirmišu naciju i Nezaobilazan i najopštiji kontekst religijskih promena u Jugoslaviji i nacionalno. odsustvo perspektive i poljuljani manji broj u svom životu pridržava. a značajne imlikacije i na političku i drugi da se na taj način crkva udaljuje od svoje prave misije i kulturnu sferu. koja njemu. komunističkog perioda samo zamenio društvenu poziciju. nekada dominantan i pouzdan legitimator socijalističke kulture.b) sa ekonomskom je bitno povezana i politička kriza koja dou drugu vrstu tog sistema. ali da se ona najviše duguje postaje jedna od najvažnijih društvenih institucija sa nizom uloga od onih upravo procesima koji stoje izvan okvira logike samostalne. društvenim i bitnih tranzicijskih okvira u kojima se menja dotadašnji položaj religije i izvetrele iz javnog mnenja. vrlo je važna u razumevanju procesa tzv. Religija i crkva u toj situaciji. ali i kretanj(a) iz lošeg u gore" (Vidojević. pa i u c) ekonomska i politička kriza nadopunjene su još jednom. a posebno ambivalentnost da je sopstvena revitalizacija svakako konvencionalna religija i crkva. Kriza identiteta nije 120 48 . zacije. podstaknutom urušavanjem dugo vladajućeg komparacije postsocijalističkih društava bilo u njima samima pošto političkog sistema i njemu odgovarjućeg sistema vred-nosti i normi u kome pretpostavlja mnogobrojne specifičnosti za pojedine konfesije koje su baš nije bilo mesta ni za religiju ni za naciju. Dakako. sa jugoslovenskom i ruskom. Istina. revitalizacije i renesanse religioznosti i religijsko-crkvenog kompleksa u prethodnoj deceniji u svim postsocijalističkim društvima. uslovljene ne samo savremenom tranzicijskom situacijom nego i iako su one istorijski nepobitno bile vezane za narode bivše Jugoslavije i g sistema. unutrašnje važnih za religijske obnove koja bi izvirala iz same srži religije i individualne duhovne društveni sistem do onih važnih za pojedinca koji se nenadano našao potrebe vernika. U 90-im ekonomska kriza se još i perpetuirala danas tako mali broj ljudi javno priznaje a još ga se donoseći sa sobom bedu. na taj način upadajući u tešku marginalnosti i isključenosti iz javnog života izlazi religija uopšte. Ali mnoge vrednosti nisu više se prema tome. pre svega u ekonomskom domenu. pomenuti proces desenjima blisko povezanom. Karakterizacija procesa postsocijalističke transformacije kao religije i crkve da procesa sa ogromnim teškoćama.

stvarajući ljudima više problema nego što su ih stvarno rešavali. od osećanja tragedije oko nas i u nama samima u ratnoj psihozi kojom su zahvaćene sve društvene grupe. ekonomsku bedu i društvenu iracionalnost i mitologi-zaciju (Vrcan. Istorijski apsurd tranzicije u mnogim postsocijalističkim društvima je u činjenici da se smatralo kako je konačno rešenje izlaska socijalističkih društava iz stagnacije i krize u stvaranju institucionalne osnove za kapitalističko tržište. privremeno potisnuti 120 ili zaboravljeni. na primer). Odatle i sama religijska obnova. d) odatle i četvrti tranzicijski okvir religijskih promena viđen u sukobima između tradicionalizma i modernizma koji i danas traju kristalizovani ne samo kroz nametanja i uticaje koji ovim društvima dolaze od međunarodne zajednice. zvaničnim funkcijama u ateizam bez javnih funkcija. Najvažnije od tih vrednosti su zacelo bile kao i stare. Svakodnevni život ljudi suočen je sa osećanjem egzistencijalnog straha. na primer opštine. tom I). na primer oko uvođenja veronauke u javne škole. permanentne nesigurnosti i neizvesnosti. mada ne i potpuno. 1999. nego i u oštro suprotstavljenim političkim. na kriznu predtranzicijsku i tranzicijsku društvenu situaciju. politički pluralizam i racionalnost u društvenim odnosima. Upravo se najjasnije taj neočekivani prelaz 49 . ali ovaj putne kolektivističke vrednosti proleterskog internacionalizma već vrednosti nacije. mnogima od njih pokazalo da je taj prelaz išao u novi politički autoritarizam. 1998:414. u prvom redu izazvanih od strane elita. te kroz podeljana ubeđenja ljudi. u ekonomskim. ugroženosti i bede. manifestacija kao što su litije itd. 2001:44). bolnica. a na koje svetovni odgovori nisu davali delotvorna rešenja ili su davali odgovore koji su potpuno promašivali. Eksplikativni okvir religijske obnove i povratka svetog na prostorima bivše Jugoslavije u domaćoj sociologiji religije prvenstveno se oslanjao. među njima ne samo etablirani nego i kao narodna religija. preduzeća. uostalom kao i tranzicija.mogla u nedogled da traje. prostorija lokalne samouprave. Prednost religijskih odgovora nad svetovnim odgovorima u rešavanju društvenih i ličnih problema u temeljnim društvenim krizama jeste u religijskoj transcendenciji. U toj situaciji religije predstavljaju jedan od praktičnih odgovora na konsekvence što ih je za sobom pomenuta kriza povlačila. javnih crkvenih manifestacija kao štu su osvećenja škola. Ne bez političke instru-mentalizacije (i medijske kao najdelotvornije) kolektivistički zanos s početka 90-ih prigrabljuje nove vrednosti koje zamenjuju kao legi-timacijski okvir stare. Svaki svetovni projekat rešenja društvenih i ličnih kriza podleže objektivnoj proveri. odsustva perspektive a prisustva straha od smrti bližnjih i sopstvene smrti. 2001:100). političkim i moralnim krizama društva. direktno ili indirektno određene javne funkcije. prazno-verje i magijske radnje (Kuburić. od jednog dela stanovništva podržavanih a od drugog bespoštedno osuđivanih. U ovoj knjizi desetogodišnja ruska tranzicija se posmatra pod uglom mnoštva konflikata. revitalizovati i to ponajviše u onoj meri u kojoj nije moguće racionalno objašnjenje krizne situacije koja pred individue postavlja granična egzistencijalna pitanja o životu i smrti (Šušnjić. 22 Aktuelna. dok se prava religijska rešenja očekuju tek posle ovozemaljskog života: na delu je nada koju možemo tumačiti i kao odbrambeni mehanizam pojedinca koji se bez nje ne bi mogao pomiriti sa trajnim gubicima čije se šanse pojavljivanja snažno uvećavaju u nestabilnim društvenim situacijama. kolektivističke vrednosti. tradicionalističkim i liberalnim opcijama. samostalne države. ali predstavlja plodno tlo za mogućnost da će se neki sistemi religijskih verovanja i ponašanja. a da je. tradicionalne religije i crkve. produbljena i neizvesna društvena kriza sama po sebi nije garant da će se konkretni religijski sistemi vrednosti i ponašaja reafirmaisati. nije jednoznačna već ambivalentna pojava sa ishodima koji su u mnogo čemu različiti u zemljama postsocijalizma iako se ne mogu negirati ni neke zajedničke karakteristike kao što je na primer prelaz od ateizma sa javnim. a u nekim postsocijalističkim zemljama taj prelaz je išao prema ulozi religije i crkve kao institucijama koje su vršile. ne baš tako kratko iskustvo tranzicije u 22 U ruskoj sociološkoj literaturi nailazimo na raspave koje paradigmu krize uzdižu na plan „sociologije ruske krize" ( Здравоммслова. uvođenja svešteničke službe u vojne jedinice.

Ali već krajem 50-ih godina ispoljavaju se i negativni učinci planske privrede (prouzrokovani samom njenom suštinom) pa godišnji ekonomski rast počinje da opada. iako su. Manje od dolara dnevno (oko 800 rubalja. U potrošačkoj strukturi roba u Rusiji samo 20% je domaće proizvodnje. centralizovana (eksproprijacijom. godine imalo čitavih 64% stanovnika jer im mesečni prihod nije 50 . Rusija se pretvorila u sirovinsku bazu svetske ekonomije. poznato mnogo širem krugu ljudi nego što su stručnjaci. kao međunarodno priznatoj granici bede. koji je započet l992. godine samo 62 dolara. pa je socijalna polarizacija stanovništva sve primetnija: pri cenama sličnim svetskim pro-sečna mesečna plata u leto 1998. Svi naredni pokušaji da se nedostaci komandne ekonomije otklone. a u naučnim oblastima bez kojih nema tehničkog progresa niti vodećeg mesta u svetu i do deset puta. važno je i za sociologiju religije koja u svom istraživačkom delu sagledava religioznost stanovništva i iz ugla socijalne stratifikacije i materijalne obezbeđenosti ljudi koja je u osnovi svake socijalne diferencijacije. Veliki ekonomski problemi savremenog ruskog društva koji su ga doveli do finansijskog kolapsa (дефолта) u avugustu 1998. Upoznavanje tog stanja. U centru tih teškoća stoji planska privreda. podgrejana vladinom medijskom propagandom. Pažnju ćemo u tom smislu usmeriti prema ruskom društvu i njegovim socijalno-ekonomskim problemima. godine je u Rusiji iznosila 170 dolara a krajem 1999. u navedenom periodu. na njeno poboljšanje. povoljni rezultati nisu ni bili mogući pošto su sve pomenute privredne reforme i dalje računale na plansku ekonomiju. 1999:111. nacionalizacijom. Ispod granice egzistencijalnog minimuma (908 rubalja . čije je socijalno-ekonomsko stanje. godine došlo je do naglog pada životnog standarda većina stanovništva. u Rusiji je 1999. na primer za SR Jugoslaviju. nasilnom kolektivizacijom) i tako alocirana daje mogla posle II svetskog rata razrušenoj zemlji omogućiti obnovu i oporavak. godine nisu isključivo rezultat ekonomskih kretanja u tranzitnom periodu već vode poreklo iz sovjetskog nasleđa. Mafijaške (kriminalne) strukture kontrolišu gotovo 40% nacionalnog bogatstva zemlje. 28 rubalja za l dolar). nisu dali nikakve rezultate. nije. i čak da će se svako 120 obogatiti na temeljima takve tranzicije. U prilog dokaznog materijala za navedenu dijagnozu ekonomskog stanja ruske tranzicije moguće je podastrti obilje socio-ekonomskih pokazatelja. 1996:3-23). da će privatizacija biti pravedna. Kosiginove reforme 1965. Ako se u obzir uzme metodologija Svetske banke. godine. U poljoprivredi je ostalo neobrađeno 30 miliona hektara obradivog zemljišta.ispoljio na terenu ekonomskog stanja postsocijalističkih društava. 1998:5).5% stanovništva. a posebno za jednu opštu sociološku teoriju. Ako je sredinom 80-ih nacionalni dohodak tadašnjeg SSSR-a iznosio preko 50% nacionalnog dohotka SAD-a. u Rusiji je 1999.nešto malo više od l dolara dnevno) našlo se oko 30% stanovništva ili skoro 44 miliona ljudi. što je granica bede po Deklaraciji Samita 8 iz Okinave. što u krajnjem slučaju vodi propasti socijalističkog sistema kao takvog. prosečna penzija opala za čitavih 60. Naravno. godine bilo 23. tj. svakodnevno ga preživljavajući. doneo povoljne rezultate. sem početnih. da će od privatizacije državne svojine koristi imati svi. počevši od Hruščovljeve reforme od l957. Pod kontrolom mafije (organizovanog kriminala) nalazi se od 50% do 80% ruskih banaka (Osipov. važnog samog po sebi. Svakako. Istovremeno je. godine i najzad Gorbačovljeve perestrojke. tako da je u vreme nestanka Sovjetskog Saveza privreda zemlje bila u jako lošem stanju (Barić. U navedenom periodu industrijska proizvodnja je dva puta pala. početna je bila euforična nada većine stanovništva.8% i iznosila je 20 dolara mesečno. onda su rezultati još porazniji: dohodak niži od dva dolara dnevno po čove-ku. rezultati te tranzicije su upravo suprotni od očekivanih. što je nepodeljeno mišljenje mnogih koji se tim procesom u Rusiji bave. godine u RF i traje i danas. paradigmatičnim i za neke druge zemlje postsocijalizma. neki pozitivni pomaci postignuti u ruskoj tranziciji. Deset godina od početka „šok terapije". po mišljenju kako samih reformatora tako i kritičara najrazličitijih političkih i ekonomskih provenijencija. Prokopije-vić. Istini za volju ni pokušaj tranzicije nasleđene ekonomije prema tržišnom modelu. deset godina kasnije u RF taj dohodak iznosi svega 17%. Posle finansijskog kraha 1998. do 1964. a ne napuštanje.

Baznom i ni?em sloju ja su se donekle prilagodila na nove socijalne uslove kao ?to su radnici. kako neki sociolozi pišu. „Zbog toga r. 2001:51). socijalnoj isključenosti određenih grupa i proširenju Srednje očekivano trajanje života muškaraca početkom 90-ih se poklapalo sa socijalnog dna ruskog društva (Golenkova.Rezultati brojnih socioloških istraživanja u Rusiji. na osnovu istra?iva?nja samo osnivaju komercijalnu. dru?tvenog i humanisti?kog profila. nezavisni instituti. u zdravstvu 48. I.2% (1444 r.6 smrtnih slučajeva ponašanja (anomija) moraju se uzeti kao činioci socijalne dezintegracije dolazilo je 8. doživela u periodu tranzicije značajna pomeranja u odnosu na sovjetski period. oficiri se demobilizuju a naučnici u hiljadama odlaze iz zemlje" (Rutkevič. do smanjenja stanovništva sredinom novog veka za stanovništva i odsustvo opšteprihvaćenih vrednosti i normi dva puta. ivanovskoj na primer) na tri smrtna slučaja dolazi samo jedno rođenje. Neki statistički podaci toj konstataciji idu u prilog: u julu 2000. amorfnosti proizvoda u maloprodaji uopšte može preživeti. koje ovde iznosimo bez ?ireg obrazlo?enja. prirodno. Zaslavskaja (??????????. 2001:9). godine prosečna plata u T.). strane institucije i meuzimala u obzir crno tržište i dohodak van radnog mesta odakle šoviti timovi navedenih institucija. socijalne strukture ruskog društva (Živanov. Verovatno su u tranziciji najgore nova. 1997:362). U socijalnoj strukturi takve tendencije se očituju je problematičnija situacija u tradicionalno ruskim oblastima centra i severou produbljivanju socijalne nejednakosti ruskog društva zapada evropskog dela zemlje. budžetski korisnici koji su bili prosto osuđeni na visok stepen bede i siromaštva. slu?benici i deo stru?njaka koji se nije uspeo izdi?i do srednjeg sloja i na posletku učitelji i doktori napuštaju škole i bolnice (ili ?tva: lumpenproletarizovana. Nimalo drugačija situacija koji se ni sa pripadnicima srednjih preduzima?a i profesionalce tehni?kog. su slede?i: gornji sloj dru?tva (elite i sub industriji (1187 rubalja). ako se krizom.8 godina (sve ekonomsko-demografske pokazatelje smo 1998a:137. tulskoj. godina ulaska u penziju (60 godina) a na kraju tog desetleća (1999.). Prirodna smrtnost stanovništva 90-ih dostigla je broj od 750 hiljada godišnje. smeru svoje aktivnosti java pet grupa koje se su?tinski razlikuju po karakteru i a u kulturi 40. 2001:6-9). gde u nizu oblasti (pskovskoj. nacionalne katastrofe Rusije u poslednjih deset godina. marginalizaciji znatnog dela stanovništva. a još savremenog ruskog društva. Snažan pad životnog standarda većine nastavi takva tendencija. biznis slojnije bila sastoji od malih i vojske. godini na 15. godine) se spustilo na 59. privatnu praksu). To je model koji podrazumeva sledeće socijalne grupacije: 23 prošli pripadnici bivšeg srednjeg sloja kao što su zaposleni u obrazovanju. ali i promenama u sistemu zapošljavanja koje su povezane sa novonastalim oblicima svojine. Model socijalne stratifikacije. seljaci.8% (1222 u procesu tranzicije. 51 127 . marginalno-periferna grupa i grupa koju ?ine lica iz ?iroke baze kriminalnog sveta. koja sprovode državni dostizao 1600 rubalja (važno je napomenuti da zvanična statistika nije sociološki instituti. Govori se čak o nakaznosti savre-mene preneli iz Руткевич. 2001:26. Pažnju ćemo upraviti stoga na dešavanja u socijalnoj strukturi ruskog društva koja je. U RF za osam meseci u 2000. Pored ekonomske katastrofe Rusija izmenama u ekonomiji i njenom preživljava i potpunu demografsku katastrofu. nauci.7 rođenja (na 1000 ljudi preračunato na godišnjem nivou). za koju postoji više stratifikacijskih modela od kojih ćemo proanalizoTakvo stanje u privredi Rusije moralo je da se negativno odrazi i na vati sasvim kratko onaj koji se pominje u odličnom tekstu Save Živadruge značajne oblasti društvenog života. zdravstvu i kulturi. Socijalna dezintegracija je izazvana pre svega strukturalnim sankcijama jasno pokazuje). 2001а:53). što vodi. lumpenproletarizaciji. pokazuju da socijalnu sferu tranzitnog objašnjenje da se i sa navedenim primanjima pri svetskim cenama ruskog društva karakteriše tendencija ka dezintegraciji. Mogu se u prilog loših rezultata i posledica tranzicije navesti mnogi pokazatelji koji bi samo još upečatljivije pokazali razmere. Заславскал. Elementi u oji iznosi ruski akademikobrazovanju je iznosila samo 39. na svim socijalnim poljima. kao što i naš primer pod i neodređenosti. stihijnosti. To su slede?e grupe: konzervativno usmereni deo birokratije i vojne eli a srednji nivo birokratije.6% prosečne plate te strukture.

osim u odnosu na Jugoslaviju. b) siromašni (ima ih oko 20%) bile sa najvišim vrednostima. raspolažu velikim kapitalom kako u zemlji tako i u dohodaka i 10% najnižih dohodaka stajali su u odnosu 1:12.24 Jedan od važnih paradoksa tranzicije uopšte. Bosna i Hercegovina i SR Jugoslavija. stanovništva (Nikolić. kao najpouzdanija mera ekonomskih nejednakosti nije kompaktan nego dosta diferenciran. što u uslovima nepostojanja renje prema demokratiji. ako ne računamo zemlje koje zapravo jedva da su i započele proces dno koje čini oko 10% stanovništva Rusije (14 transformacije jer su bile u tome ometene ratom i svojom ratnom politikom miliona ljudi) koji se neredovno i slabo hrane. Za širokom rasponu. do 8% stanovništva. 1997:99). Sloj 1998:47). d) socijalno tranziciji. Gini koeficijent. katastrofalno „Proces ubrzanog socijalnog raslojavanja neravnomerno zahvata rusko je opalo poverenje u institucije vlasti. vred-nosti koje su ranije figurirale kao skoncentrisanog na polu siromaštva. Gornji sloj kontekstu mogli bismo koncentriše u svojim rukama da kažemo da se najveće razočaranje dogodilo kad je u pitanju povekako ekonomsku tako i političku vlast. ali samo manji broj je u stanju da kupi neki bolji automobil. 4 miliona globalnom planu tako i na planu životnog standarda većine besprizorne dece. pojavila se svojevrsna apatija i razočaranje u zapadne vrednosti. U deset godina ruske tranzicije.Gornji slojevi. tanak sloj bogatih koji čini oko 3% stanovništva Rusije. godine u okviru projekta "Regioni Rusije" (N = 2400) pokazalo je da u principu pozitiva prestukturisanja. prema zvaničnim podacima (Госкомстата) 10% najviših bogatstvo je ogromno. Visoka autoritarnost jedoprinosi koje su najvi?e "pogo?ene" tokovima državnom intervencijom. zemlje u razvoju se kao prag tolerancije ekonomskih nejednakosti kuću ili vilu. kako istraživanja pokazuju. kojima pripada prema rezultatima raznih istraživanja budućnost.prosjaka i 3 miliona prostitutki. Stoga većina ljudi u Rusiji reforme doživljava kao tendenciji stvaranja oligarhijske strukture tuđe i svojim interesima neprijateljske što nije ništa novo u ruskoj istoriji. Eko-monski i politički položaj gornjeg garanti izlaska zemlje iz duboke ekonomske i uopšte društvene krize. Gini koeficijentom izražene. široko rasprostanjene korupcije i sive ekonomije ne samo u Rusiji. potpuno su otuđeni od kao što su Hrvatska. neredovne. srednji sloj obuhvata oko 20% razvijenim zemljama taj odnos 1:4 do 1:5 (Голе-нкова. ali zajedničko svim diferencirani pa se među njima mogu naznačiti neke karakteristične postsocijalističkim zemljamaje daje njegova vrednost u socijalizmu bila niža. stiču neregularne. a ne demokratskih instituta.30.najviši. U vlasti" (Голенкова. Mogu da kupe sve što požele. Imaju dohotke No. Socijalna i kulturna polarizacija društva je dakle više nego evidentna. jeste paradoks da se formiranja kapitala i svojinskog uju ovakve zaklju?ke. tržišne. 3 miliona pukih siromaha . Игитханлн. skromnu ishranu. Kao i Ukrajina društva. koje su neki čisto ekonomski pokazatelji: na primer početkom 128 52 . iščezla je od ranije euforična nada u društvo. Njihovo 1997. U tom sloja društva jako se razlikuje od položaja ostalih slojeva. prihvatljiv nivo egzistencije . grupe: a) maloobezbeđeni. Rusija je 1993. povremene i krajnje nedovoljne Rusija je krenula u tranziciju. stanovništva i oni su za ruske prilike imućni (coc-толтелЂние) ljudi. Vrednost Gini koeficijenta se zemlje.453 a u Rusiji takođe preko 0. kako na prihode. u odnosu na druge postsocijalističke zemalje. I oni su takođe materijalno posmatrano vrlo naravno razlikuje od zemlje do zemlje. To je grupa ljudi sastavljena od 4 miliona klošara. 1998:80). c) uboge predstavlja 7% stanovništva i oni ne mogu da 1997:338-339). (sa vrednostima od 0 do 1) prema izveštaju Svetske banke povećao se u svim Neki pripadnici navedenog sloja mogu da kupuju potrošna dobra u zemljama u tranziciji. U Jugoslaviji je mogu svojim porodicama da obezbede samo on 1993. Jedno iskustveno javnomnenjsko istra?ivanje iz februara 1996. čine oko 40% stanovništva zemlje. godine.450 (Šuković. sve se oštrije odvajaju od mase stanovništva među njima i ekonomske. Socijalnuraslojenost stanovništva dokazuju i XVIII veku tako su se masovno doživljavale i Petrove reforme. godine iznosio 0.8 dok je u inostranstvu. ali bez iole značajnijih rezultata.hranu i odeću. niži slojevi su najbrojniji i obuhvataju preko 3/4 stanovništva smatra nivo pomenutog koeficijenta od 0. stvaranje tržišne privrede mora izvoditi određuje samo socio-ekonomski položaj ostalog stanovništva nego kod grupa su uo?ene kod razli?itih slojeva stanovni??tva. Rusija je postsocijalistička zemlja koja spada prema obezbede redovnu ishranu za sebe i svoje porodice u onoj meri koliko je to ekonomskim pokazateljima u poslednju grupu postsocijalističkih zemalja u potrebno za normalno održavanje fizioloških potreba organizma. godine koji u ruskim prilikama mogu da obezbede njima i njihovim porodicama imala takve ekonomske nejednakosti koje su.

ispunjavajući 'volju' građana. dostojanstva. ona nije u Evropi. za razliku od Evrope i država Severne Amerike. običajima i verovanjima: jednih prema tradicionalnoj. za Rusiju kaže: „Rusija je različita. 1997:68-69). Međutim. „Koncepcija 'društvenog dogovora' i funkcija države kao 'posrednika' između različitih socijalnih slojeva. pa su narodu bile je već neuspeh tranzicije dovoljan dokaz o sprovođene saradnika sudskih narodnih nezaposlenih (??????. horizontalnoj kulturi naroda u čijem centru visoko stoji pravoslavlje. navikama i običajima najbrojnijeg ruskog seljaštva. u istoriji imperijalne Rusije i Sovjetskog Saveza. pravoslavne slovenske kulture (slovenofila). nastale u vrlo različitim epohalnim uslovima. bilo je šest pokušaja „reforme" društva. parlamentarnih instititucija. 1997). 2001). savremeni ruski tiražni romanopisac. u svetlu budućnost. mada je tradicija ugledanja na Zapad već postojala . a ve? pomenutih suprotstavljenih i tuđe.dela inteligencije. U njoj se. uopšte nije svojstvena ni ruskoj. I kao što je tada došlo do kulturne polarizacije. Rusko društvo. ona je istovremeno i u Evropi i u Aziji. zanatstva. autohtone. Za neke autore 26 društvu. Nakon propasti Sovjetskog Saveza sedma tranzicija se ogledala u pokušaju Borisa Jeljcina da privatizacijom ovog puta stvarno transfor-miše rusko društvo. nije formiralo građansko društvo te je uloga države (государства) bila i ostala nezaobilazna u svim ekonomskim i socijalnim promenama. jezika. 128 53 .primer cara Dimitrija i njegovog oca Ivana Groznog to pokazuje. izjalovljene nade većine daje slomom socijalizma već utrt put veoma brzim ekonomskim i socijalnim promenama koje Rusiju vode. Petar Veliki je ukinuo patrijaršiju i uveo sinodalno upravljanje crkvom razvijajući zapadno-sekularni apslolutizam koji su njegovi naslednici nastavili i koji je u principu bio u disonanci kako sa tradicijom i kulturom (pravoslavne) crkve tako i sa verovanjima. U Sovjetskom Savezu sve do Gorbačovljeve perestrojke. htenja i interesa. Ruska modernizacija počela je sa Petrom Velikim i Aleksandrom II. ljubavi prema bližnjima i prirodi (Sorman. Rusiji neprimerenih obrazaca društvenog razvoja. religije. pripada drugoj civilizaciji koja se razlikuje od zapadnoevropske. ono što povezuje sve te pokušaje modernizacije. G. nije u Aziji. a drugih prema zapadnom kulturnom modelu kao vertikalnoj kulturi države i njene elite. Sve to treba da dovede do ponovnog rađanja starog sveta. nasilno. u isto vreme i ekologist i slovenofil. u fabrici radnici samoupravljaju). Neuspeh tranzicije. Rusija je „druga Evropa"26 (Федотова. privrednoj i kulturnoj stvarnosti. Raspućin (Распутин). jeste činjenica da su sve pomenute modernizacije bile mobilizatorske dok je zapadnoevropska modernizacija izvirala iz nedara samog društva. no taj pokušaj je prošao kao i svi dotadašnji. Postoje neke sociokulturne razlike između zapadnoevropske i civiliza- V. ni sovjetskoj ni postsovjetskoj državi" (Лдов. uključujući i nju. ponovo je reaktueli-zovao pitanje mogućnosti primene zapadnoevropskog privrednog sistema i političkih institucija u ruskoj političkoj. van orga?na. kulture. u na?aj filozofiji je najsitemati?nije prikazan i prodiskutovan u radov intelek?tualnih struja još jače samodržavlje neprimerenosti zapadnih ekonomskih i političkih institucija ruskom nerazumljive. neprihvatljive nego što je do tada postojalo. koja je svoj najeklatantniji izraz našla u dva pola intelektualne reakcije na reforme. 1998:89). Uspostavljajući u XIX i dvedesetim godinama XX veka u Rusiji. naroda. zagovornike zapadnih liberalnih ideja (zapadnjaka) i zagovornike specifične. Ona mora da sledi sama vlastiti put i da pronalazi slovenska rešenja!" Ta rešenja on vidi u obnovi ruske kulture na njenim starim tradicijama pa je budućnost Rusije u prošlosti i svojinskoj transformaciji (na selu seljaci zakupljuju zemlju od države. tvorac žanra književnosti sela. prema kritičarima nekritičkog prihvatanja tuđih. kroz razvoj tržišta i razvoj demokratskih.25 i savremenu Rusiju takođe razdiru periodično već obnavljane rasprave o „ruskom putu" kad god se Rusija nalazila na raskršću puteva kojim je trebalo društvo da krene. razbijajući kulturno jedinstvo Rusije na različite kulturne svetove sa svojim tradicijama. folklora. regiona. odozgo. idol ruskih nacionalista i onih koji su nepoverljivi prema Zapadu i moderntetu.

koja se ne otkriva samo u crkvi već i u proširenoj porodičnoj zajednici (Gemeinschaft). deluju u gradskim sredinama. Takve ideje zastupaju vlasti i za sebe ne zahteva politička prava. „ruskoj ideji" iz XIX veka i savremenih rasprava o političkoj kulturi ruskog čoveka i uticaju takve kulture na savremeni proces tranzicije u Rusiji. Ta politička kultura o kojoj pišu kako savremenici tako i rani slovenofili nije liberalno-demokratska. godine za Srbiju je bila u znaku sličnih polarizacija u strategiji političkog (društvenog) razvoja. autoritarno-kolektivistička. opštini. Takva piramidalna struktura vlasti u ruskoj istorijskoj horizontali aktuelizuje i pitanje ruske političke kulture koje se ne odnosi samo na postojanje institucija parlametnarne demokratije već i na formirane navike. i običajima. Ruski narod nije državotvorni narod i u tom smislu on ne teži osvajanju političke šćanski put. ali ti socijalni subjekti nisu ni „treći stalež" kao u Francuskoj.građani (preciznije. a ne zapadni individualizam. na koju nailazimo u katoličanstvu i protestantizmu. nego je totalitarna. putokaz za budućnost Rusije vraćanjem u prošlost. mahom činovnici. Slovenofili rešenje odnosa društva i države. jeste osnovna karakteristika specifičnog ruskog načina života i mišljenja. Stabilnost sistema obezbeđuju strukture vlasti. saglasnosti u uzajamnoj bratskoj ljubavi. parohijalno-podanička politička kultura27 (Subotić. vođe. kao i u društvu. stil mišljenja i ponašanja ljudi. stanovništvo). pripadaju im obrazovaniji neparticipativni narod je narod ljudi. Zapadnoevropski pojam dr?ave poti?e od latinskog izraza status razvoj Srbije prema je ure?eno stanje za razliku od neure?enog prir strategija u vidu ima Evropu. „sive zone" oligarha i autoriteta. do 1888. Imaju podršku monarha (opet modernizacija odozgo). 1993:510). slabo su organizovane. postojalaje slična polarizacija u strategiji društvenog razvoja). Istinska sloboda nije u političkoj vlasti (zato postoji kao nužno zlo monarhistička država koja oslobađa narod od borbe za političku vlast) već u duhu i veri. Međutim. tačnije Austo-Ugarsku.harmonično jedinstvo mnoštva zasnovano na veri. ni „pioniri" koji osvajaju severnoamerički kontinent već istorijske drame opredeljuju figure imperatora. individualizma i partikularizma. Subotić u pomenutom radu izlaže shvatanja ranih slovenofila koji u društvenom iskustvu dopetrovske Rusije vide socijalni ideal. individua i vlasti ne traže u konstitucionalnom ograničavanju (apsolutne) vlasti nego u harmoniji države i društva utemeljenoj na običajima i pravoslavnom učenju. participativna kao zapadnoevropska. Ta zajednica je za slovenofile najviša vrednost i socijalno-politički ideal. unutrašnjoj slobodi duha cije istočnog tipa (Романенко 1998: 37-55): stabilnost zapadnih društava obezbeđuju građanske strukture i dominacija horizontalnih socijalnih veza.Prelomna decenija od 1878. oslonjena na vertikalne uzajamne veze: strukture vlasti . 1998:149-150) 27 pretpostavlja = stanje.28 Otuda 28 Ruska kultura je originalna. okrenut svome društvenom životu. Na taj način se uspostavlja kontinuitet između rasprave o tzv. Prva. Ta harmonija izvire iz direktnog uticaja čistog hrišćanstva a ne paganske (grčko-rimske) baštine. vla-dajuće vrhuške partije. naroda. ekonomske i političke elite i čak autoritet kriminalaca. Reč je opet o dve istorijske tendencije. Ova mim tim i procesa politi?ke partici?pacije. (videti: Gredelj. Ruski narod ne bira put političke borbe za vlast već bira hri132 54 . ruski narod kao politički Liberalna i Narodna partija. prema Latinki Perović (Perović. Konfiguracija ruskog društva je piramidalna. način života. U osnovi tako shvaćene kolektivnosti jeste pravoslavna sa-bornost . pasivna a ne participa-tivna zbog dubokog i istinskog prihvatanja hrišćanske (pravoslavne) religije. put ka carstvu Hristovom (Aksakov). samobitna. Očito je da postoji dubok jaz između intelektualnih struja u Rusiji koje zagovaraju konstitucionalno ograničavanje vlasti po ugledu na zapadni obrazac političke kulture i zagovornika tradicionalnog. iako pri tom destabilizuju samo društvo. On ima dr?avinu nad njom. sa elementima racionalizma. 1996). Samo pomenuto iskustvo svoje duboke korene ima po mišljenju slovenofila u bitnim karakteristikama ruskog nacionalnog karaktera. Socijalni subjekti imaju veliku ulogu u transformaciji društva. specifično ruskog rešenja tog problema u kome monarhistička država i pravoslavlje predstavljaju nezaobilazne činjenice (u drugoj polovini XIX veka i u Srbija je postojao takav jaz ili preciznije. put unutrašnje slobode i duha. dr?ava uzoru malih zapadnoevropskih država. Kolektivizam. om vlada. predsednika i njegovog okruženja.

Naš sociolog za religije i religijske institucionalizovane organizacije u zemljama Bešić suprotstavljenost ove dve javnosti u tranzicijskoj stvarnosti tranzicije zato što je za njih vrlo bitno jesu li ili nisu u vrednosnoj disonanci sa postsocijalističkih društava. Međutim. kočnicu u moderniza-cijskim tokovima što tako mukotrpno kasnije više prikriven. Mnogi autori se slažu da je dernizaciju) ukoliko u njima tradicionalističke vrednosti. „Dok prva tendira da mogu biti unutareklezijalna kretanja i nazori o ulozi i aktivnosti religije i stvori civilno društvo. situirajući religiju i crkvu u trnovit terminologiji zapravo suprotstavljenost dve religije. Dok je prvoj potrebna privatna svojina kao ekonomski konfesije u aktuelnom tranzicijskom procesu. istorijski sa tradicijom toliko glavni sukob vrednosti. U tom istinskih uspeha u nastavljanju započetog procesa nedovršene ili blokirane smislu pojačan uticaj pravoslavne crkve kao stožera te samobitnosti. slonjeno??u nana našimReprezent ovih ideja je Rusiju. vidi kao nepomirljiv. radikalana stranka do?e na vlast. Dok prva vjeruje Naime. On je u početku socijalizma bio Srbija vodi smetnju. post-socijalistička društva? Odgovor na ovo pitanje 134 55 . ne očekujući na tom beskompromisni sukob u kome će na kraju tog procesa samo jedna izaći kao neizbežnom putu neku fundamentalnu ponovnu pobednik. prostorima da se. Otuda važnost proučavanja osnov. tj. Najva?nija vrednost je oslobo?enje srpskog naroda i do 1914. a ?est ra pošto je postojao i u socijalizmu. pojmovno sraslom 1998:232). Dok prva teži za otvoren odnos prema svijetu. društvene vrednosti opet snažno utičući i na religijsku sferu.je dvostruko važan. religijske tvorevine. u prelaznim društvima generalna vrednosna orijentacija prema Sada se problem može definisati na opštiji način: koliko su postdemokratskim vrednostima. Sa druge strane odgovor na pomenuto pitanje je značajan i okvira vide izglede za priključak Rusije svetskoj civilizaciji. religijska tradicija predstavlja može sinonimno upotrebljavati. Dok je za prvu tolerancija ligioznosti. druga bi željela da čitavo društvo bude 'jedno'. Koliko se suprotstav?lja modernizaciji zemlje. druga teži da sačuva kolektivizam. 1994:23). Dok prva želi da afirmiše uticaj evidentan . među nakon raspada komunističkog vrednosnog sitema u društvima postkojima i religijske. u njegovoj funkcionalističkoj društvom u kome egzistiraju. Liberalprocesima postsocijalističke transformacije igrati ulogu no-kapitalistička i nacionalističko-tradicionalistička ideologija (religija) kočničara ili njenog pospešivača (Đorđević. Tradicionalno društvo koje razvija kolektivističke uključuje odsustvo tolerancije. druga teži da državnu svojinu ovjekovječi ili pak da se privatna svojina uticaja duhovnih tvorevina i vrednosti na društveni sistem mada je i obrnuti snažno stavi pod državne uzde. sukob između tradicionalizma i modernizma (Pantić. U tom smislu presudna nespojivi su transcendentni svetovi.uticaj društvenog sistema na duhovne. zauzimaju visoko mesto? Ista upitnost se može socijalizma nastupila anomija ili u boljem slučaju da u njima postoji kao postaviti i direktinije sa stanovišta same religije. ili dve zajednice. lektivistički tip religioznosti kao što je sa pravoslavljem slučaj. Istina. se mogu u savremenom tranzicijskom procesu (politička) oslanjanja Sa jedne strane važan je za društveni kontekst tranzicije jer bez opšteg na nacionalne ideje u okviru koncepcije nacionalne samobitnosti shvatiti kao prihvatanja modernih vrednosti sigurno nema ni povoljnih i odgovor na „šok" varijantu liberalnih reformi. pa će pre ili kasnije dovesti do individualističke religioznosti u uslov za razvoj društva. druga ima za zadatak da restaurira nacionalnu državu. doslednonaime. druga autoritarnost postavlja kao veoma postoji prevlast individualizma snažno utiče i na preovlađujući tip reznačajan princip. smatra da će od same religije najviše zavisiti da li će ona u društva. godineradikalan. 2000:109). vrednostima civilnog društva. u međusobnim prožimanjima. taj sukob i u samim postsocijali-stičkim društvima nije nov. Đorđević. individualne vrijednosti. jača koza druguje tipična nacionalistička klaustrofobija" (Bešić. socijalističke modernizacije u današnjim postsocijalističkim zakonito rađa obrnutu reakciju onih koji upravo van tradicionalnog društvima. tranzicijski okvir hoda prema građanskom društvu. otvoreno zaokupljaju tranzicijska. što njemu. daleko je od opšte socijalistička društva predisponirana na uspešnu transformaciju (moprihvaćenosti. Đukanović. kao opštedruštveni integrator transformisanog postsocijalističkog sakralizaciju. društvo u kome u neautoritarne društvene osnove.

Taj vratila. 2001:69). posebno religijske. netradicionalne vrednosti. isprepletene. najčešće u ratu. na velika vrata njima i religijskih. u domenima kao što su na rijom. Za pravoslavlje je tradicija od izuzetnog značaja. socijalni i politički tada davala osećaj ukorenjenosti u tradicionalističko. sasvim otvoreno iskazuje i u Srpskoj i u Ruskoj pravoslavnoj crkvi (SPC. Bio tivurečnih aspiracija: države i društva da u demokratizaciji i kulturnoj je to radikalan raskid. u legitimaciji napora da se stvore nacionalne države na razvalinama predstavljene u liku religije kao legalne. agrarno rusko i prostor društva u kome egzistiraju. među 90-ih na prostorima bivše Jugoslavije gotovo trijumfalno. niti na subjektivizaciju decenije. bar na početku pomenute aju?i. tradicija (religija) se početkom jednim delom može objasniti suštinsko nerazume-vanje konflikata. sukob tradicije i religije i postsocijalističke onako kakvu ju je i primilo (Vukomanović. u početku na javnoj. Pravoslavlje i tradicija su toliko pome-nutim prostorima do sredine 90-ih sasvim sigurno nije bio otvoren. umnogome se zvanično objavila rat. masovno podržana u legitimaciji ciljeva odbrane ugroženih kultura i 136 56 . nakon za njih teškog tradicionalnih vrednosti protiv kojih je ateistička oficijelna kultura nevremena isključenosti u periodu komunističke vladavine. Afirmisale su se nove. na balkanskim prostorima od strane tog istog Zapada. socijalnog sistema neprihvatljive vrednosti. države. stabilnosti tradicionalne. Vukomakonfesionalnih pripadnosti zaraćenih strana u Hrvatskoj. koja društvo treba da demokratizuje i ekonomski transformiše. on se nije 29 odnosio na spritualizaciju ličnog iskustva. morala. društveno problematizo-vane i sa stanovišta društva. seoskom opštinom. religijom i crkvom. u legitimaciji stigmatizovane opozicije. U toj situaciji religija i tradicija se ne suprotstavljaju društvenom pravoslavlja". da sistemu postsocijalističkog. a od većine. Nakon urušavanja hrišćanstvo ne menja večne međe koje su očevi postavili već čuva tradiciju 29 Tradicijaje stoga komunizma. što se kao podrazumevajuće shvata i srpsko društvo: sa patrijarhalnim moralom. a možda se čak i produbljivati u mebivšoj Jugoslaviji dolazi do naglog i burnog raskida sa tradicijom i đusobnom podržavanju. problem abortusa itd. sa svim onim vrednostima i milosti onima kojima je potrebna.' U stvarnosti to pak zna?i priznavanje kao istinitih samo onih postavki vere koje su utvr?ene na prvih sedam Vaseljenskih sabora" (???????. kao i u svrhe integracije i homogenizacije nacionalnih i koje je on podsticao i rezultatima koje je sa sobom donosio. i socijalističkog režima sa modernim vrednostima novonastalih sistema. međusobno prožete. a kad su države stvorene. ako je i postojao.nacija sukobljenih strana neizražen sukob. ali stalno potiskivane i propale Druge Jugoslavije. Religija i ckrva u toj prilično po Na taj način sukob opet može da eskalira te da postane jedna od najvažnijih njih nepovoljnoj društvenoj situaciji praktično kao proskribovane institucije karakteristika tranzicije. razlikovao od povratka svetog na prostorima postmodernog Zapada odakle se Posle dugog i frustrirajućeg potiskivanja. ostaju čuvari i branioci onih Povratak religije i tradicije na javnu scenu. individualnu religioznost. još uvek autoritarnog i kolektivističkog društva niti se društveni sistem (režim) suprotstavlja njima. a stigma-tizovale primer problemi identiteta naroda. a religije i crkve da izađu izvan svoje ponašanjima koja su čoveku do religijsko transcendentne kompetencije u sasvim realan. Bosni i Hercegovini i nović navodi reči Jovana Damaskina tog „Tomu Akvinskog istorič-nog na Kosovu. nacionalnom identifikacijom i nacionalnom istoRPC). ili će se pojaviti napetosti koje dolaze iz protradicionalnom svešću u kojima su religija i crkva imale središnje mesto. To je bio sukob koji je tinjao između tradicije. Tada ulazi više u prećutni nego eksplicitni aranžman sa društvom i u obavezu da neprikosnoveno ?uvaju 'od prvobitne crkve povereni zalog povratak nije poglavito doticao pojedinca i za njega karakterističnu državom zajednički sa njom uposlena. vizantijskog enciklopedika. na „predanje koje treba sačuvati u pamćenju". 1996:170). ruske renesanse. ideološkoj sceni. ikonofila i mislioca iz VIII veka. a kasnije i u sve pluralizaciji zemlje ojačalu i reafirmisanureligiju ograniče na davanje božje širim oblastima društvenog i ličnog života ljudi. spojene pojave da se u mnogim elementima Posle smirivanja ratnih strasti na pomenutim prostorima teško je sasvim mogu i poistoveti-ti. problem verske nastave u državnim školama. Posle Oktobarske revolucije u Rusiji i završetka II sigurno reći hoće li dojučerašnji tolerantan odnos međusobnog svetskog rata u uvažavanja kompetencija ostati.

Sva ateizacijom kulturno marginalizovala religijsku i crkvenu tradiciju na komunistička (real-socijalistička) društva su. 1998:156). verske i na?cionalne zatvorenosti i isklju?ivosti. agrarnog društva. koji malo mari za pojedinca i poštovanje između dva svetska rata tek započetoj modernizaciji na našim prostorima. ekonomskog rasta. imao sve njihovu specijalizaciju i relativnu autonomnost. prizivanja i autoritarnost autor pasivnog konteplativnog molitvenogpolitike kao sekularizovane Stoga se ispravno naglašava kako različiti modusi globalne socijalne snivanja boljeg života. zinstitucionalizaciju religijskog nego je. eligije (Vidojevi?. opismenjavanja postsocijalističkih društava prema modernom društvu. socijalistička određenih ciljeva. 1997:222). Zoran Vidojevi? takav kao prve pretpostavke modernizacijesve tri Jugoslavije kao i za predkumanovsku Srbiju. Vo?a nastaje prostoru više „bile religije sudbine. proces u kome se postsocijalistička društva stvarno odsustvu političke participacije i ekonomske lične inicijative (Daren-dorf. kako piše Vrcan. dodatno otežava uspeh procesa modernizacije U novijoj istoriji nja grehova. 1989). sagledava i kroz obogotvorenje spasa. na osnovi plemenske. Po sadržaju se. zaposlenosti. može. Štaviše. Tako Mira stanovništva. modernizacija. najvažniji onaj što se javlja u religijskim orijentacijama i Mada neprijateljstvo socijalističke države prema religiji i crkvi sigurno nije centralnom vrednosnom sistemu. činjenicu kako su religije na i potrebama pojača predmoderne sastojke mišljenja i društvenog ponašanja što onda naroda i njegovoj slici po?eljne dr?ave i gospodara (vo?e) te dr?ave. religioznosti. religije krivice i ispaštana temelju sultansko-pa?inskog sistema.parcijalna modernizacija nije donela sa sobom ono što je za dovršenu religije. deagrarizacije. nacionalizma i autokratije. 138 57 . Ona navodi Rišemajera (Rusche-meyer) koji predratnog društva sveg utopljenog u vekovne norme autosmatra da se pravoj modernizaciji suprotstavlja niz faktora od kojih je ritarizma. niti na povratak religiji kao ličnoj odluci i izboru. Tako je socijalistička modernizacija.30 pre svega pravo na različitost. niti na demodernizaciju najznačajnije: formalnu diferencijaciju društvenih podsistema. jer iako je iz drugih razloga socijalistička država militantnom razlikuje od društvene situacije komunističkog sistema. slamajući otpor tradicionalnog. nacionalni obrazac. retotalizacije i rekolektivizacije odluka te tradicionalističkih vrednosti i grupnog i pojedinačnog (kolektivističkog) (je bio) u znaku povratka vjeri i svojevrsnog ukorjenjivanačina života i identiteta (Novaković. a neka ozbi-ljanija libera tradicionalizma odnos prema pojedincu ve?e za zemlje. patrijarhalnosti. ali ne na zemlji već na nebu. nalaze između retradicionalizacije i imperativa modernizacije. To nisu bile religije integracije imaju različitu specifičnu težinu u procesu modernizacije zato što delantne promene sveta. Tako se i na ovom primeru tranzicija pokazuje kao proti-vurečan odsustvu dva ključna faktora zapadne modernizacije: u proces. iracionalizma. ko-nacionalističkom sindromu ne pokazuje samo sa kakvom se potekla iz ruske revolucije a potom postajući uzor i drugim istočnoevropskim lakoćom i brzinom transformacija mogla izvršiti (istog u manje-više isto) nego socijalističkim zemljama. 1997:382-383). neki autori u retradida kvalitativno nove doprinose u procesu industrijalizacije i urbanizacije cionalizaciji i desekularizaciji vide prepreku efikasnoj tranziciji zemlje. Pojedinac za vlast nije bio ni?ta zna?ajno. paradoksalno. ali ne i po formi. naime. 1999:58). po rečima Ralfa Darendorfa (Dahrendorf) zapravo isto tako i da diskontinuitet između socijalističkog i postbila modernizacija bez modernosti socijalističkog društva nije tako očigledan kakvim se često želi jer je nastojala da političkom voljom raskine sa tradicionalnim strukturama u prikazati. Sada kada je taj socijalistički kolektivistički obrazac Socijalistička mobilizatorska modernizacija uspela je u manjoj ili alternativno zamenio jedan drugi. kao i prevladavanje karakteristike „retradicionalizacije. u vidu reakcije ljudi i društvenih grupa na promene da nego ima dublje korene tome zanemariti i patrijalhalnom mentalitetubalkanskom teško je u svemu u predstavama. već religije bekstva od ovog sveta. spoticanja na putu u modernost. da njegovih prava. svakako.postsocijalističkih društava. podsticala kolektivističke temeljima je te diskvalifikacije upravo gradila svoj sopstveni vrednosti i sopstvenu tradiciju pa sama kolektivistički obrazac mišljenja i ponašanja gotovo ga izdižući na religijski sadržinska promena tih kolektivnih obrazaca prema tradicionalističplan (svetovna religija socijalizma). mobilnosti radne snage. sujeverja. Međutim. ali isto tako kolektivistički. sistemu koji je u stanju da se dugo izviralo samo iz praktične zauzetosti novog režima u prevladavanju opire promenama (Bogdanović. nja" (Vrcan. ta novonastala situacija 1997:324). Bogdanović smatra da će srpska tradicija predstavljati najveći kamen Tako je socijalistička nasilna modernizacija slamala otpor tradicionalističkog. kako integracija obezbeđuje stabilnost društva i akcionu sposobnost za postizanje naznačuje Maks Veber" (Tomanović. religij-skovećoj meri nasilnim putem.

prepoznatljivog sistema vrednosti. Pomenuti parcijalni religijsko-na-cionalni kompleksi. nacionalnim i šovinstičkim ideologijama „krvi i tla". niški sociolog Ljubiša Mitrović (Mitrović. nisu mogli biti delatni za sociopolitički okvir bivše Jugoslavije. preko pomenutih legitimacijskih i mobilizatorskih do aksijalnih i zaštit-no-kompenzatorskih. etnocentrizmu. istorija. 50). religija profiliše nacionalni partikularitet. Ta konotacija potiče od afirmacije tradicionalističkog (ne i tradicionalnog) i religijskog nakon urušavanja komunističkog sistema vrednosti i nastanka krize identiteta kada etničke grupe na prostoru bivše federacije traže oslonac u svojim partikularnim sistemima vrednosti. autor ne sagledava jednostrano religiju u aktuelnim procesima postsocijalističke transformacije. time potvrđujući kako svoju političku tako i kulturno-ideološku dominaciju. dovodi u blisku vezu i sa negativnim konotacijama tradicionalizma i religije na društveni kontekst postsocijalističke tranzicije.Mira Bogdanović navodi okvir Ofeove (Offe) konceptualne analize globalnih socijalnih integratora od čijeg izbora (!) zavise „karijere zemalja Istočne Evrope i verovatnoća krajnjeg povoljnog ishoda". Religija i religioznost imaju i pozitivan uticaj na društvo: autonomnim ispoljavanjem religioznosti proširuju se kako „pravo svesti" kao deo opštih ljudskih prava i sloboda tako i ostvarivanje nekoliko bitnih funkcija religije kao što su na primer psihološko-emocionalna. jača kulturnu i društvenu integraciju zajednice time sprečavajući socijalnu anomiju. vodi retradicionalizaciji. Zato Mitrović smatra da se negativno dejstvo religije u postsocijalističkim društvima ispoljava više na Balkanu i u Rusiji u odnosu na Evropske postsocijalističke zemlje i to na nekoliko načina: najpre reafirmacija religije obnavlja tradicionalističke. dakle. zatim politički integratori (naglašavanje i poštovanje ustavnih i pravnih normi kao i postojanje jakih. a još manje politički integratori. makar i represivnih. unutar sebe obeleženi prihvaćenošću zajedničkog. Radi se. 1995:47-50) blokadu reformskih procesa i procesa modernizacije u balkanskim postsocijalističkim društvima takođe. blokira društvo u prihvatanju procesa modernizacije i racionalizacije i obnavlja proces autoritarizma i egalitarizma umesto da podstiče društvo na demokratizaciju i napredak (str. koji je na žalost svojom delotvornošću doprineo retrogradnim dešavanjima u drami raspada zemlje i stvaranja novih država. Međutim. antimodernizacijske obrasce. tradicionalizmu. U stvari u domaćoj društvenoj 138 nauci dominantno je objašnjenje rasta nacionalizma (pa i religije povezane sa njim) upravo preko krize identiteta koja izrazito nastupa sa urušavanjem komunističkog sistema i sa sve slabijim održavanjem u svesti ljudi opšteprihvaćenog sistema vrednosti i u tom smislu shvatanja nacionalizma kao substituta propaloj jedinstvenoj ideologiji koja je obezbeđivala funkcionalno vrednosno jedinstvo u jednoj mnogonacionalnoj i multikonfesionalnoj zajednici kakva je bila bivša Jugoslavija. stara Vizantija". onda postsocijalističko društvo religija okreće prema prošlosti umesto prema sadašnjosti i budućnosti. identitet i samobitnost u uslovima postmoderne globalizacije i tzv. „Proradili su ortodoksni katolicizam. tradicija). religija utiče na očuvanje i jačanje nacionalnog identiteta. Imajući na umu etničke sukobe u prvoj polovini 90-ih godina prošlog veka na teritoriji bivše Jugoslavije. javljaju se kao snažan društveni totalni integrator na prostoru bivše Jugoslavije. fundamentalistički islam. sa ispunjavanjem niza različitih funkcija od političko-orijentacijskih. u svojim religijskim tradicijama i u etnocentrističkim zatvaranjima time se vraćajući na tip solidarnosti svojih članova koje je Dirkem nazvao mehaničkom solidarnošću. Ona nije kao organska solidarnost zasnovana na podeli rada i interesnim orijentacijama društvenih grupa već na religiji. jezik. političkih institucija koje će uspešno rešavati konflikte) i nacionalno-kulturni integratori (kao što su religija. Za domaću situaciju krajem 80-ih i početkom 90-ih lako se može pokazati kako ni ekonomski. Navedeni primeri shvatanja tradicije i religije kao ograničavajućih faktora u postsocijalističkoj modernizaciji nisu usamljeni u domaćoj sociologiji. o predmodernim oblicima društvene integracije i obnovi isto-rijske mitologije i mitomanije. tj. zatim religija vodi etnocentrizmu. savremenih 58 . etička i antropološka funkcija. pa je ostao još samo nacionalno-kulturni. To su sledeći integratori: ekonomski (koji su zasnovani na međusobnoj vezi činilaca procesa proizvodnje i na očekivanjima prosperiteta i sigurnosti).

može objasniti preko aktuelnog potenciranja značaja pravoslavlja i SPC za održavanje srpskog nacionalnog identiteta sa čvrstim uporištem u prošlosti i tradiciji kao kolektivnom pamćenju.neokolonijalnih strategija najjačih (ili najjače) zemalja sveta. ići upravo preko tesne povezanosti sa revitalizacijom nacije i nacionalnog. revitalizovala religija i religioznost dominantno kao unutrašnja potreba za bogom.pa su se opet na tragičan način na svetlosti dana pojavili konflikti nastali u procesu formiranja nacionalnih država od rasturene federacije. transistorijskog i transcendentnog nego se ispoljavala. Društveni i politički tokovi koji su zatim usledili u prvi plan su izbacili izuzetno burno na ratnu pozornicu ono što je zaista dugo. mogli načuti više ili manje otvoreni glasovi o ugroženosti gotovo svih naroda u jugoslovenskoj federaciji. nacionalističku ili ako hoćete političku instrumentalizaci-ju religije što je takvu revitalizaciju dovodilo. te najčešće prihvatanja religije i crkve po inerciji u uslovima takvih socijalnih odnosa u kojima religija i crkva nisu više stigmatizovane pojave nego čak poželjan normativan (moralni) obrazac društva pa se otuda javlja kod većine ljudi inherentna potreba da se na refleksivnoj ravni sa njim 59 . kao čin duhovnog otkrovenja (što ne znači da za pojedinca revitalizacija religije nije upravo bila baš to). daleko pre nego što su izbili ratni sukobi na prostorima bivše Jugoslavije. odnosno. delom ga i prouzrokujući. To su. više. nacionalističkog nego nacionalnog. Otuda je. Stoga su uslovi u kojima se religija revitalizovala krajem 80-ih pa sve do sredine naredne decenije pogodovali potenciranju upravo onih elemenata religijskih tradicija koji su imali najjaču snagu prodornosti: nacionalnu. masovnijeg političkog porekla preobraćenja ili još masovnijeg razvijanja ličnih i kolektivnih strategija prilagođavanja na novu situaciju. bar je to sigurno za ove prostore Balkana (Vrcan. U tom kontekstu period tranzicije posle pada Berlinskogzida se u našoj religijskoj situaciji može naznačiti kao period prvenstvene revitalizacije pravoslavlja i Srpske pravoslavne crkve. u znaku hrišćanskoj religiji imanentnih osobina transnacionalnog. kako je Vrcan i pretpostavljao. svesni često podvlačene činjenice o postojanju čvrstih istorijskih i tradicionalno uzajamnih veza između religijskog (verskog) i nacionalnog. Kao naličje tog procesa masovne konverzije sa ateizma na samodeklarisani teizam javlja se pitanje motiva preobraćenja za koji se može pretpostaviti da je višestruk: od zaista iskrene i duboke. preko 40 godina egzistiralo prikriveno . u čvrstoj sintezi tradicionalnog religijskog crkvenog kompleksa i ovostranog. dakle. Savremeno naglašavanje značaja SPC i pravoslavlja uopšte za jedan naročiti spoj uslova u kojima jedan narod čuva svoju posebnost u kulturi i to onda kad socijalne i političke prilike ne idu u prilog njegovom dostojanstvu i nezavisnosti. dakle. većina jugoslovenskih sociologa religije bila spremna da potpiše da će moguća i očekivana revitalizacija religijsko-crkvenog kompleksa na prostoru bivše federacije svojim nezaobilaznim udelom u uslovima u kojima produžena društvena kriza rađa socijalne i političke konflikte u intezitetu do tada nezabeleženom. dakle. Jugoslovenski sociolozi i sociolozi religije bili su. u kojem su se. ali ne i do kraja. ona nije bila u svojim masovnim očitovanjima prvenstveno u znaku duhovnog uzrastanja i tolerancije. 1986:190-192). u svojim razmatranjima i osvetljavanju kulturno-etničke i konfesionalne osnove bivšeg jugoslovenskog društva uzimali su u obzir nerazdvojnu povezanost religije i crkve u prošlosti sa nacionalnom samobitnošću i kulturnim identitetom južnoslovenskih naroda. islamskog izraza. polazeći od tako određene simbioze verskog i nacionalnog. do onog stepena kad se takva revitalizacija mogla okarakterisati kao bitno konzervativna. Obe revitalizacije su proi-zašle iz kraha jugoslovenskog socijalističkog projekta ustrojstva društva. ali i incidentne metanoje do jasno prepoznatljivog. išlo je do nekritičkog a često i fanatičnog poistovećivanja verskog i nacionalnog. spitirualizacije do tada ateistički vođenih života.problem nerešenosti nacionalnog pitanja i nacionalne države . pre svega u vihoru rata i ratnih dejstava sa pripadajućim posledicama. Ta se revitalizacija najpre. oni nepovoljni uslovi u kojimaje verska identifikacija čuvajući svoj sopstveni identitet čuvala i nacionalni individualitet ugrožen u svojim hrišćanskim uverenjima i 138 duhovnim osobenostima od strane jednog potpuno drugačijeg svetovnog i religijskog. Nije se u tim uslovima. i pre nego što je taj krah bio očigledan. ali ovostranog lokalnog i pre svega etnocentričnog.

snažno su doprinele pomenutom procesu religijskih promena na prostoru bivše Jugoslavije u jednom rekli bismo najvažnijem elementu: elementu ponovnog isticanja značaja društvene ili preciznije javne (političke) funkcije religije i crkve čiji je upravo društvenopolitički kredibilitet ranije prilično bio opao. koji ni ranije nije bio nepoznata pojava. često malo vodi računa o potrebi diferenciranog pristupa religiji i crkvi. Valjda je najbolji primer. a sekundarno kao preobraćenje čije razloge treba tražiti u duhovnim potrebama individue koje se mogu poklopiti. pa čak i fizičke karakteristike. Kao što ni prethodno dominantan proces sekularizacije nije bio proces „organske" prirode već je u priličnoj meri bio politički protežiran. Stoga se pojava nacionalizma vidi. 1996. ako religiju i crkvu vidimo kao jednu od superponirajućih oznaka rivalskih nacionalnih kolektiviteta uz suparničke tradicije u koje ulazi zajedničko poreklo. ali uz ambijentalni kontekst duboke društvene krize. Blagojević. Međutim. Nacionalizam. koji autor navodi. Kažemo za trenutne političke potrebe jer su kasnije takvi izvori legitimacije uglavnom napušteni i promovisani drugi kada su se države oformile i kada su se promenile unutrašnje i spo-ljašnje socio-političke okolnosti (kao u Hrvatskoj i SR Jugoslaviji na primer). tj. koje su bar za srpski narod bile uvek u nekoj vrsti simbioze. što jeste bitno sociološki govor o religijskom fenomenu. Superponiranje navedenih oznaka statusa praćeno je procesom izmene pozicije statusa moći. primer beskonačnog ciklusa izmene statusnog položaja Albanaca muslimana i Srba pravoslavaca na Kosovu. tako ni reverzibilno kretanje religioznosti u prvoj polovini devete decenije prošlog veka nije bilo bez vidljivih natruha političke isforsiranosti za trenutne praktično političke potrebe homogenizacije i legitimacije novostvorenih država i vlasti u njima. i jedna i druga. Polazeći od Veberove definicije nacije kao kulturne zajednice sa zajedničkim sećanjem i zajedničkom političkom sudbinom koja se bori za prestiž i teritorijalnu političku moć. Takva nacionalna integracija za rat se nije mogla izvesti ili bi se bar daleko teže izvela bez konfesionalne homogenizacije. najviše podstican od strane nacionalnih. kao vrlo značajan. doduše ne jednoznačno. političkih elita u neviđenoj političkoj instrumentalizaciji pojavio se kao najvažniji princip homogenizacije nacionalnih kolektiviteta i projekata stvaranja novih nacionalnih država. zato 138 što takav pristup omogućava uvid i u one religijske promene koje su suprotne javnim i institucionalizovanim manifestacijama religije i religioznosti jer nisu toliko važne za društvo koliko za život pojedinca i njegov doživljaj religijskog i svetog. godine. procesa koji je oživljavao negativna istorijska sećanja i u isto vreme učvršćivao unutrašnju solidarnost rivalskih grupa. treba uzeti u obzir činjenicu da elaboriranje religije i savremene religioznosti kao društvenih činjenica ili u kontekstu političke funkcionalnosti. Veljko Vujačić je inspirativno potcrtao značaj takve definicije za tumačenje konflikata na teritoriji Balkana u određenom istorijskom kontekstu (Vujačić. i stvaranja Prve Jugoslavije 1918. 1996: 373-374). Nakon završetka II svetskog rata Srbi su ponovo zadobili povoljniju poziciju i to je pod okriljem Komunističke partije trajalo sve do 1974. jezik. Odatle ne treba zanemariti ni delotvornost konformističkog mišljenja i ponašanja isto tako uposlenog kao i kod nekadašnjeg hegemonizma komunističkog ateizma. ali i razići sa društvenim potrebama i institucinalizovanom religioznošću. Vraćajući se na pomenuti sociološki govor o religiji. 2001). U Otomanskoj imperiji Albanci muslimani su bili privilegovana grupa a izmena statusne pozicije moći za Srbe je nastupila tek posle Balkanskih ratova 1912-1913. godine kada Kosovo postaje pokrajina sa punom 60 . možda smo najbliži objašnjenju desekularizacije na pomenutim prostorima u onom delu u kojem je nacionalizam najviše doprineo snazi tog kretanja. pa usuđujemo se reći i kao presudan početni faktor religijskih promena u smeru desekularizacije na prostoru bivše i sadašnje Jugoslavije (upor. na šta su društveni događaji u devetoj deceniji jasno uticali. Takva pozicija za Srbe se održala sve do II svetskog rata kada je Kosovo postalo deo Velike Albanije pod italijanskim pokroviteljstvom. Čak postoji u sociološkom govoru o savremenim religijskim promena neka inherentna težnja da se masovno preobraćenje primarno posmatra kroz prizmu ideološko-političke instrumentalizacije religije i svetog.identifikuju. na primer Srba i Albanaca. kako na nivou religijskih institucija i njihovog unutrašnjeg života tako i na nivou individualnog odnosa prema religiji.

Dolaskom Miloševića na vlast u Srbiji 1987.autonomijom (faktički republika). Tada se beleži albanizacija Komunističke partije i od ranije već poznata visoka stopa prirodnog priraštaja albanskog stanovništva. ovog puta valjda najtragičnija .njihov 138 61 . godine po četvrti put se menja statusna pozicija Srba u ovom veku. godine Srbi opet na Kosovu postaju dominantna statusna grupa a dolaskom KFORA i UNMIKA 1999.

među njima i religijske kao najznačajnije. ne treba da posmatra samo kao kulturni manifestni oblici žestokih društvenih sukoba naknadno izazvali revitalizaciju fenomenen u kome se ističe osećaj kulturne osobenosti i religije. Ili preciznije. dakle. od sredine 70-ih do teritorijalnom celovitošću. naročito u njenoj nacionalno-zaštitnoj funkciji i u funkciji distingviranosti nekog posebnog oblika zajedništva od drugih takvih generalizovanog resursa preživljavanja i otpornosti. u Carigradu. u Moskvi. produženoj i sveobuhvatnoj društvenoj koji mnoge vrednosti. dijametralno je suprotna. daju učvršćivanju i održanju njegove ideologije u svetskim razmerama što sve skupa sa svojim učincima ne grupnog jedinstva te postaju ishodišta bitnih motivacija. konvencionalna religioznost. nevoljno doprinele društvenim sukobima a koliko su autoritarnost. ratne sukobe sa svim posledicama do se tim sukobima suprotstavljale ili koliko su se od njih bar javno distancirale? onih krajnjih: ratnih zločina i genocida. sugerisali zaključke o pojavi revitalizacije religijsko-crkvenog Religija. verski fanatizam. M. prim. neponištene biti samo na njenu razlike animoziteti sticajem ov napredak mo?ereligijske i nacionalne ?tetu. Druga posledica. religijskih promena na pomenutim prostorima morala bi sigurno da uzme u unutrašnjih i spoljašnjih okolnosti. suverenitetom. političkom vlašću i moći. da dovedu do onog stadijuma destrukcije i razgradnje kad se može reći da su kog empirijskog isociolo?kog istra?i?vanja:potpuno je mogu?no . Svakako. jedna ozbiljna analiza obliku ljudskog zajedništva sticajem kompleksnih socio-političkih. može imati bar dve temeljne posledice po konsenzus u organipovećani kredibilitet religija i zovanom ljudskom društvu. Zato je referentni okvir za objašnjenje obe pojave u dubokim to je doprinos koji religija daje funkcionisanju i održanju određenog strukturalnim poremećajima bivšeg jugoslodruštvenog poretka.društvenih sukoba sa katastrofalnim posledicama gotovo putpun egzodus sa Kosova.pitao stanovišta da se ova zemlja ti sukobi bili i verski sukobi pored toga što su nesumnjivo bili "Kako dis-funkcionalne sa se Defoseli su (Bosna. Ona u određenom Jugoslavije 90-ih godina prošlog veka. Meki. tj. za nas značajnija u kontekstu od glavne matice društvenih zbivanja na prostorima bivše pomenutih nacionalnih konflikata. a onda i netoleranciju. Takođe je očito neargumentovano reći da su samo geriše da se nacionalizam. određenom obliku ljudskog zajedništva i rukovodeće vrednosti za praktično Jasno je da je nemoguće odvojiti religiju. U toj situaciji religijski konflikti To pitanje može se još i proširiti na pitanje o karakterizaciji društvenih mogu združeni sa drugim nepomirljivim suprotnostima u društvu da ga sukobljavanja na prostorima bivše Jugoslavije 90-ih. u Rimu. islamske i pravoslavne religioznosti dovele do 146 62 . Iisvaka od njih je od netrpeljivosti na?inila najve?u vrlinu i svaka o?ekuje specifičnih društvenih okolnosti opet bivaju jedno od važnih izvorišta izuzetno burnih društvenih sukoba. Bivša Jugoslavija je par exellence primer kako nasleđene procesom ateizacije i od iste zemlje. a pre svih oblika religioznosti. Jadnu od tih posledica smo već raspravljali a odnosi se na onu javljaju samo kao posledice temeljnih i još neokončanih globalnih društvenih posledicu koju je klasična funkcionalistička teorija prenaglasila: promena. kompleksa. Međutim. Jerusalimu ili sam bog zna gde. nego je to i politički fenomen u čijem centru stoje zahtevi za odgovara empirijskim podacima koji su mnogo ranije. socijalnom sitemu ili lokalnim oblicima religijskih institucija na tlu bivše Jugoslavije imali zajednički imenitelj pa se zajedništva. B. zajedničke krizi ili još šire: u silasku socijalizma sa istorijske pozornice i nekom kolektivitetu. Navedeni istorijski kontekst supočetkom 90-ih. crkvu i konfesionalne zajednice ponašanje kod većine ljudi. podstiče konfesionalne i nacionalne obzir razmatranje pitanja koliko su religije i konfesionalne zajednice voljno ili deobe31. u tu?em svetu. zato što takva tvrdnja ne oblika. Tako će pre biti da su i ratni sukobi i revitalizacija religije tj. te revitalizacija konvencionalne katoličke. to je onaj doprinos socijalnom konsenzusu venskog društva i njegovoj dubokoj. odveć je pojednostavljeno tvrditi da su poluvekovnim zatomljavanjem religijske. konfesionalne i nacionalne razlike na tlu prethodne Jugoslavije.) religijske konfesionalne suprotnosti održanja socijalnog sistema. kraja 80-ih. smisla života u prestaje da deluje ni u vreme novostvorenih posleratnih društvenih sistema. iali svaka od te ?etiri grupe ima sredi?te svog duhovnog ?ivota daleko.

Čak i da to jesu bili. Vukoma-nović 2000). 2001:19-20 i dalje). ili nisu igrale. Takvo mišljenje izražava i Vjeran Katunarić kad piše: „Kako u dugotrajnoj prošlosti tako i sada. bliže odrediti u terminu građanskog rata. 1995:154-156). On najpre takođe smatra da ratovi na prostorima bivše Jugoslavije nisu bili verski. uz druge institucije. U tim uslovima političke elite lako uspevaju da podstaknu ekonomski deprivilegovane i frustrirane društvene slojeve da svoju negativnu energiju usmere prema isto tako marginalnim društvenim slojevima. mogli. eventualno. Iako ratovi na prostoru bivše Jugoslavije (1991-1995) nisu vođeni zbog religije niti je verski faktor direktno podsticao rat. lakše da artikulišu mnogo dublje i složenije razloge za svoju ratnu mržnju i netoleranciju (Vukomanović. ne sme se prenebregnuti činjenica da u osnovi mnogih verskih ratova zapravo stoje ekonomski i politički sukobi. katolička) bile su na prvom mestu na različite načine i u različitoj meri u sukobe direktno upletene. Što se uloge religija i konfesija tiče u našoj predratnoj i ratnoj situaciji. da gra?anski rat nije rezultat apriorne 'presudne istorije'. U poziciju opšte društvene marginalizovanosti i prokazanosti. iz redova elita koje se bore za vlast ili učvršćenje u postojećoj vlasti. Tako bi se pre moglo reći da su u svim tim bratoubilačkim sukobima religije i konfesije imale više jednu pomoćnu ili distingvi-rajuću ulogu jer su služile „kao jedina differentia specifica putem koje su etnički srodni narodi. nego niza od četvrdesetak godina iz te je sfere dolazio imperativ 'bratimite se!'. presudni društveni i politički sukobi nisu u suštini imali karakter religijskih sukoba. odnosno ratnih sukoba (Vrcan. 2001:97. 1991:379). U društvenoj stvarnosti ekonomske i političke strukture moći su povezane sa verskim strukturama tako da se ekonomski. dolazi 'odozgo'. 1998:199). što govore istim jezikom. čitav mitsko-simbilički komleks uključujući mit o vlastitoj državi. upor. tok i rešenje kriznih društvenih procesa. polazeći od okvira bivše jugoslovenske države.razvoj odvijati u jednom od sledećih smerova: demokratska integracija zemlje. izvesnu odgovornost. uklopljene. a sada dolazi imprativ 'razdvajajte se!' 'ratujte!'" (Katunarić. pa u tom domenu snose. nego su po Vrcanu bili sukobi koji su imali karakter modernih političkih sukoba u kojima pri tome glavni akteri nisu bili religijski već politički akteri. Po pitanju odgovornosti vernika još dalje ide Jukić.32 No. iako ne i sasvim konkretnim političkim potezima i političkim strukturama u toku samog rata. ali druge nacije i veroispove-sti (VratušaŽunjić. politički i verski ciljevi međusobno podržavaju. Religije i konfesije politički i nacionalni. uvučene i umešane a onda tek i svesno angažovane na suprotstavljenim stranama. mirnog razlaza republike ili pak u pravcu ratne operacije" (Goati. mislimo da se treba složiti sa Vrcanovim stavom da religije i konfesionalne zajednice u sukobima nisu imale. to ne znači da u pomenutim sukobima bilo tako što su religije i crkve politički izazvanim sukobima naknadno davale legitimitet najčešće u terminima „pravednog" (u augustinovskoj terminologiji bellum iustum) ili „odbrambenog" rata. ali nedovršene socijalističke modernizacije. eksplozivnih konflikata koje je vrlo teško posle toga vratiti u okvire kontrole. ili tako da su religije i crkve davale legitimitet političkim strukturama koje su do rata dovele. bilo što se uz pomoć religija i konfesija jasno povlačila crta među suprotstavljenim stranama između kojih je često samo konfesionalna razlika bila jedino distingvirajuće načelo u odsustvu jezičkih ili etnički prepoznatljivih razlika. ne svojom voljom 63 . U proteklih 32 smatra daje u biv?oj Jugoslaviji "postojala mogu?nost i druga?ijeg politi?kog raspleta. drugim re?ima. koji su prerasli u krvave ratne sukobe i koji se mogu. Religije i konfesije na prostorima bivše Jugoslavije ne (pravoslavna. Vukomanović smatra da su verske institucije mogle više učiniti kako u njegovom sprečavanju tako i u zalečenju njegovih posledica. te nacionalistička ili imperijalistička ideologija. pogotovo u periodima duboke ekonomske i političke krize kakva je zaista i postojala u vreme izbijanja rata početkom 90ih na prostoru bivše Jugoslavije. Sociološke analize gotovo su jednodušne u zaključku da pomenuti sukobi svakako nisu bili verski ratovi. Eksplicitnije rečeno. islamska. Agresija se tako usmeravaprema drugim objektima pa samim tim se otvara mogućnost za izbijanje razornih. što i naš primer vrlo jasno pokazuje. ulogu ključnih i samostalnih društvenih i političkih faktora koji bi svojim delovanjem bitno opredeljivali izbijanje. sveti ratovi pošto je u potpunosti izostao momenat prozelitizma u njima. Ta umešanost religija i konfesionalnih zajednica u ratne sukobe bila je po Vrcanu višestruka: 148 samo da su se dugo opirale ofanzivnoj komunističkoj ideologiji nego su se opirale i učincima sekularizacije što su dolazili kao rezultat započete. religijski faktor i verske zajednice nemaju nikakvu ulogu.

čak toliko da se napokon slio u „beskrupolozan verski rat". sada znatno realnijeg nego prethodnih decenija. Pri svemu tome crkva i vojska su tradicionalne i najstarije masovne organizacije sa velikim ugledom. svojim nataloženim vekovnim iskustvom. odbacivali značaj ekumenizma i dijaloga bez kojih nema života u multikonfesionalnim društvima i čak su davali legitimitet novoustoličenim nacionalističkim vođama. ekonomske ili političke elite (Mojzes. u toj meri je religija političkom zloupotrebom u eklezijastičkom nacionalizmu svakako doprinela da ratne strahote budu onakve kakve su i bile. svojim stvarnim i simboličkim značenjem i značajem za nacionalne entitete. doprinele su lakoj i efikasnoj političkoj mobilizaciji za rat ne samo verničke populacije nego i ostalih slojeva stanovništva. u kojem je nacionalni etos nerazdvojno povezan sa religijom. Tako i Jukić kao i mnogi drugi sociolozi smatra da se tu radi prvenstveno o političkim sukobima koji su radi delotvornosti često navlačili na svoje lice „religijsku masku" pa zato u tim sukobima ima mnogo bezobzirne manipulacije u političke svrhe i zloupotrebe vere. da u tim uslovima odmah nakon početne političke i duhovne pluralizacije postsocijalističkog društva svoju veru nameću drugima. Pri tome sociolozi. teško je onda bilo očekivati da u temeljnim krizama koje su tu socijalističku državu potresale i na kraju je dovele do propasti. Religijsko-crkveni kompleksi su svesno podržavali homogenizaciju nacija. odnosno problema. od situacije kada je moguće utvrditi deklarativno ili stvarno podsticanje i zalaganje za sukob u vrhovima crkvene hijerarhije ili pretežnog dela vernika. iako ni deklarativno ni stvarno ponašanje ckrvene hijerarhije ili pretežnog dela vernika ne ide u smeru takvog opravdanja. Iako savremeni sukobi svakako nisu oni sukobi iz prošlosti obnova starih sećanja na učinjeno zlo. na velika stradanja. najčešće svojim selektivnim kolektivnim sećanjem i mitovima. problem homogenizacije stanovništva za rat daleko se lakše postiže isticanjem verskih i nacionalnih pitanja. kad su izašle iz te nepovoljne društvene situacije tako kadrovski i materijalno oslabljene u odnosu na svoju poziciju pre II svetskog rata. okrutan i krvav (Jukić. Istina. na mitska junaštva i vaskrsenje. 1994a:332). igrala je veliku ulogu u savremenim političkim sukobima na balkanskim prostorima. kao i drugi naučnici. na izdaju. 1977:290-291). religije i konfesije bile su toliko zauzete svojim opstankom da bi isuviše bilo očekivati. na istorijske poraze i zavete. konfesije i njihove crkvene organizacije zauzmu stav koji bi bio na suprotnoj poziciji od stava istorijskog revanšizma. poniženja i nepravde. marginalnim slojevima stanovništva. Za njega je građansko-etnički sukob na prostoru bivše Jugoslavije bio znatno podgrejan od strane religijskog faktora. istorijsko seća-nje i pamćenje zla koje su narodi i konfesije jedne drugima činili u daljoj i bližoj prošlosti dodatno su doprineli da rat bude toliko nemilosrdan. 1997:299. otadžbine ili neke ideologije nego zbog prizemnih ekonomskih i političkih interesa. ako se zna pozadina odnosa te države prema religijama i crkvama u socijalizmu. Istinski vernici bilo koje konfesije morali su stoga odlučno odbiti svaku manipulaciju sa svojom ve-rom u ratne svrhe ili se bar od tih manipulacija jasno ograditi i to je najmanje što se od vernika u toj situaciji moglo očekivati (Jukić. 2002:13). Religije i konfesionalne zajednice. koji su Jugoslaviju rušili (Đorđević. 489). već smo to istakli. Isključiva i nekritička okrenutost prošlosti. tradicijom. dakle. Još kritičniji prema ulozi verskih zajednica u rastakanju bivše Jugoslavije i ratu koji je potom izbio između naroda i konfesija na pomenutom prostoru bio je naš sociolog religije Đorđević. naročito u siromašnijim. Sa druge strane. pošto je mnogo lakše ljude motivisati da se sa drugim ljudima sukobljavaju zbog uzvišenih ciljeva vere.stavljene. razbuktavali konfesionalni mentalitet. decidno treba da razluče situaciju u kojoj se oružanim sukobima svakovrsnim (izvanreligijskim) zloupotrebama pribavlja versko opravdanje. proučavaoci religijskog fenomena. upadali u klopku sopstvene političke instrumentalizacije. Na ovoj poziciji objašnjenja uloge i značaja religije za ratne sukobe stoji i Hajnc64 . da svoju profilisanost i distingviranost kao transparentni znak prepoznavanja duguje religijskom izrazu. U onom smislu. najčešće ograničene grupe ljudi. čak i u onim situacijama kada je sasvim jasno da sukob ima uzroke u ekonomskim ili političkim pretenzijama. tj. Ovakva situacija se može najbolje psihološki objasniti motivacijom određenih 148 društvenih grupa za kolektivno delanje.

Problem nacionalizma. njihov međusobni odnos kao i odnos prema većinskom narodu. 1998:35-62). nacionalizma i imperijalizma. nerešeni etnički i kulturni problemi pomenutih naroda. No. ipak ne razvija osećaj pripadnosti „ruskom biću" koja bi jasno bila definisana u etničkom smislu kao što je to slučaj u Srba. G. piše krajem 80-ih jeromonah Inoćentije (Иннокентии). nigde se kao presudni faktori ne pominju šovinizam. tradicije. „novog svetskog poretka". Ako se pak govori o ruskoj nacionalnoj samosvesti kao pravoslavnoj samosvesti onda je njoj tuđ nacionalizam.Ginter Štobe (Heinz . političkih i kulturnih modela integracije. Здравомислов). kada se govori o širim socio-političkim ambijentalnim pretpostavkama renesanse religije i crkve u Sovjetskom Savezu i u Rusiji. a primera ima mnogo. politička instrumentalizacija religije i eklezijastički nacionalizam kao u balkanskom slučaju. on je velika nacija. pa samim tim i slab osećaj nacionalnog partikularizma. M. ipak. višenacionalna civilizacija za sebe. RPC je pravoslavna crkva u Rusiji a nije crkva samo za Ruse.Bašić. na tlu bivšeg Sovjetskog Saveza je srećom izostao iako ne bismo mogli reći da su pomenute pojave potpuno nepoznate i na ovom tlu. Scenario u kome glavnu ulogu igraju rat i nacionalizam a sporednu konzervativni deo religijske renesanse koja ga dodatno potpiruje. takođe i Митрохин. I pravoslavno rusko bogoslovlje na nacionalno pitanje odgovara na specifičan način. pri svim tim sličnostima postoje i bitne. od konflikata niskog inteziteta. ulaze predstavnici mnogih nacionalnosti i u svojoj hiljadugodišnjoj istoriji ona nikada nije znala za problem „nacionalne čistoće". 2001:41-42. vrlo značajne razlike. običaja i religije kao i neprimerenost tuđih ekonomskih. Dovoljno je navesti podatak da u RF pored 120 miliona Rusa živi i 150 drugih naroda koji se razlikuju po svojim verskim i kulturnim tradicijama. nego i u duhovnom i kulturnom smislu. već bi se ta pripadnost bolje mogla odrediti u vezi sa imperijalnim i/ili kulturnim fenomenom (Vujačič. istorijski posmatrano. Čak i sloveno-filstvo koje razvija jak osećaj autohtonosti ruske kulture. dovode do zategnutih međuetničkih odnosa u RF. 1996:381-382).Ginter Schtobe) kad piše da se religijski sukobi svakako ne mogu shvatiti u navedenim događanjima u bivšoj Jugoslaviji kao marginalni. tada predavač lenjin-gradske bogoslovske Akademije. U pravoslavnoj (ruskoj) ekleziologiji to pitanje je rešeno jednostavno. te aktuelna rastuća svest ruskih političkih elita o raspadu bivše Jugoslavije kao probnom testu za raspad Sovjetskog Saveza pa čak i Rusije pod pokroviteljstvom tzv. istorijsko savezništvo (u oba svetska 148 rata). I to ne samo u geografskom. ali ni kao presudni jer bi to bilo dramatično preuveličavanje. U najopštiji okvir za objašnjenje pomenutih razlika ulaze svakako istorijski divergentni putevi izgradnje države i nacije u Srbiji i Rusiji. Međutim. ideje panslavizma koje je carska Risija imperijalno koristila u politici širih integracija. Pravoslavna crkva se formira na pomesnom principu: prema mestu svog postojanja. Autor najpre pokazuje kako postoje brojne sličnosti između Rusa i Srba u pogledu istorijskog iskustva. koji zatim dodatno precizira: „Što se ruskog naroda tiče. preko potencijalnih žarišta u Tatarstanu i Ba-škortostanu do ozbiljnih. za ta religijska sukobljavanja se sigurno može reći „da ona mogu vrlo lako podstaći sukobe koji imaju druge uzroke" (Štobe. Dobriževu i A. to nije bogoslovski problem već sociološki. Po našem mišljenju prihvatljivo objašnjenje te bitne razlike u iskustvu Jugoistočne Evrope i Rusije dao je Vujačić u svojoj već pomenutoj raspravi o različitim političkim ishodima nacionalističke mobilizacije u Srbiji i Rusiji kroz veberovsko viđenje nacije. Severnoj Osetiji i Ingu-šetiji ( upor. Prema ruskim autorima L. 1999:33-34). U sastav klera i pastve. no čini se da se nacionalizam može shvatiti i 65 . prikrivenih koji prelaze u otvorene (ratne) konflikte kao što je na primer onaj u Čečeniji. kao u južnosibirskim republikama. U carskoj Rusiji postoji snažna identifikacija Rusa sa imperijom. No. koje nam pomažu da shvatimo različitu strategiju nacionalističke mobilizacije u Srbiji i Rusiji pa samim tim i diferenciranu ulogu tradicionalnog religijskocrkvenog kompleksa u njima. zajednička borba protiv Otomanske Turske. posebnost ruske civilizacije i njenih institucija. Tu bismo pre svega mogli reći da među njima postoji istorijski afinitet koji se može konkretizovati kroz niz sličnosti u koje svakako ulazi: pravoslavno hrišćanstvo. Zdravomislo-vu (Добрижев. Rusija je imperija.

Ovde je nacionalizam opravdan u onoj meri u kojoj ne izlazi 148 66 .čak opravdati kod malih naroda koji se nalaze u mnogonacionalnoj sredini.

nacionalističku političku mobilizaciju. bilo sa carističkom Rusijombilo sa 67 67 . različitoj od Otomanske.Бердлев). Njega je danas teško izdvojiti izvan kulture i duhovnosti" (иеромонах Иннокентии. A ruski nacionalizam. ne mora se uvek posmatrati kao puka retradicionalizacija nego baš kao zakonita 33 blem za pravoslavnu crkvu jer prosto dolazi do zatvaranja nje same".rušeći tradiciju. različite su takođe i politike komunističkih partija prema „dominantnoj naciji". u drugoj civilizaciji. Филимонов. 1999:105).2000). i ruski nacionalizam je krajem 80-ih i tokom 90-ih narastao u odnosu na prethodne decenije jer je četvrtina Rusa nakon uru-šavanja Sovjetskog Saveza ostala izvan granica RF. razvili jaku nacionalnu svest kroz dugotrajni proces borbe sa njima. Srpska nacionalna ideja međutim. Zahvaljujući srpskim političkim i kulturnim institucijama srpski se identitet pre mogao izdvojiti iz jugosloven-skog i tako stvoriti strukturalne pretpostavke za ofanzivnu. 2. čak mesijanskoj ruskoj ideji (Berđajev . a ne za etatističku kao u Rusiji. pravoslavne vrednosti i načela u cilju obnove ruske nacionalne samosvesti putem duhovne perestrojke ruskog naroda (šire u Vukomanović. Ali je ta pojava rezultatpo-sledica problema nastalih u sučeljavanju sa modernitetom ili preciznije sa istorijskih okolnosti i iz neuspelom modernizacijom (Sorman. i koje naravno nije samo teološko nego i političko.etničkog je karaktera. Мчедлов. ne može se odvojiti od naše kulture i duhovne tradicije. Ugro?enost neimpe-rijalnih naroda je identifikacija Srba kako sa staljinističkom. a bila imperija. najvažniji čuvar tradicije i posebnog ruskog identiteta. izazivajući jednog modela koji psihu srpskom tako i sa jugoslovenskom državom. U takvim fundamentalističiz okvira duhovnog samoopredeljenja naroda. nasilnom kolektivizacijom je praktično bilo uništeno. 1988:44-45). koliko ja znam kao istoričar. postoji negativna identifikacija Rusa sa državom. On tu razliku vidi u četiri značajna smisla: l. ili u drugačijem kulturnom krugu. 1992:16-28. Povrh toga. u drugoj imperiji. menjajući moralne osnove društva itd. nego upravo suprotne: imala je ograničen cilj stvaranja nacionalne države koja će objediniti usitnjene nacionalne elemente koji žive van matice zemlje. 1997:303-305). Шипков. svakako je pored problema ruske manjine u novoformiranim nezavisnim državama doprinela i svest o brzom propadanju Rusije kao super sile iz perioda hladnog rata te sa tom svešću povezan strah da je Zapadu stalo da permanentno slabi Rusiju kao geopolitički entitet (Vujačič. Nasuprot ruskom slučaju. sovjetskom državom. 2001:88 i dalje. unoseći uje podrazumev „Upravo moderna . 1997:65). 4. kod Srba postoji subjektivno ljudi pretnju. naročito kao iskustvo žrtve iz II svetskog rata. političkog karaktera. 3. istorijsko iskustvo viktimizacije pod vlašću Otomanske turske imperije i rađa fundamentalizam" (Костгок. ali je bio daleko od inteziteta i formi viđenih na domaćim geografskim prostorima.33 Iako je proces formiranja nacije još više bio ometan od strane komunističke partije u sovjetskoj Rusiji. Pozitivna koji su se vekovima odupirali ropstvu nametnutom od imperija uticala je na stvaranjekulturni šok. U stvari to slovenofilsko zagovaranje tradicije i pravoslavlja koje se često shvata kao fundamentalističko. Rusi su i u toj situaciji ostali dominantna nacija u sovjetskoj imperiji. Srbi su sticajem istorijskih okolnosti da su se našli u sendviču između dve imperije. Otomanske i Austrougarske. sa pluralizacijom političkog i duhovnog prostora u Rusiji se javljaju političke organizacije sa konfe-sionalno-demokratskim i nacionalističkim predznakom koje idu i do ekstremno nacionalističkih i antisemitskih zagovarajući tradicionalne. kristalizovana je u opoziciji prema imperijalnoj dominiciji odakle i nije mogla imati imperijalne i univerzalističke pretenzije kao ruska. Različita istorijska sećanja i različita politička iskustva po Vujačiću uslovila su i bitno različitu nacionalističku mobilizaciju u Srbiji i Rusiji u poslednjoj deceniji prošlog veka. Istina. Kod Rusa je to osećanje povezano sa vlastitom autokratskom državom te je dakle. na ideološkom nivou razlika je u nacionalističkoj srpskoj i univerzalističkoj. čak i u centru političkog spektra Rusije. ruske. ali su to bili po cenu gubitka mnogih u istoriji već formiranih atributa: pravoslavlje je bilo od strane sovjetske države izrazito potiskivano a selo. Pojavi ruskog nacionalizma.

da ne znači da s 34 Početkom XX veka u SAD fundamentalizam se po samo u pravoslavnoj crkvi. i to ne samo kod različitih konfesija i novih religijskih nego i kod sekularnih pojava i pokreta: levo ekstremističkih. dakle. a u savremenom svetu fundamentalizam se javlja u politici i u nauci kao jedan celovit kompleks fenomena religijske i ideološke prirode kojim se izražava protest tradicionalne kulture protiv procesa (i posledica) modernizacije. tradicionalnim delanjem (Veber) i religijom kao javnom činjenicom a zajednicu shvatio kao skup individualizovanih građana. tradicionalnim de (Veber) i religijom kao javnom činjenicom a zajednicu shvatio ka individualizovanih građana. drugo. ekoloških. potrošača. Talas islamskog fundamentalizma zapljusnuo je svet 70-ih godina prošlog veka i bio je direktno povezan sa islamskom revolucijom u Iranu. da ne znači da fundamentalizam postoji samo religijskih ideologija. nego se problem javlja u ce za njega treba da se plati: ovi projekti žele modernizaciju. mitske zajednice. ekoloških. da ne znači da fundamentalizam postoji samo u sferi religijskih ideologija. Kad smo već kod fundamentalizm precizirati prvo.kim projektima ne odbacuje se ideja razvoja uopšte. a isto tako pod fundamentalizmom se podrazumeva fanatično iracionalno i nasilničko (destruktivno) ponašanje koje je izraženo u ekstremizmu i terorizmu pripadnika fundamentalističkih grupa širom sveta. nego se problem javlja u ceni koja za njega treba da se plati: ovi projekti žele modernizaciju. tradicije i religije. feminističkih ili kod globalnih sve-tovnih ideolog kao što su marksistička i liberalna. Ali i van islama ispoljavaju se fundamentalističke tendencije. a u menom svetu fundamentalizam se javlja u politici i u nauci ka celovit kompleks fenomena religijske i ideološke prirode kojim se izražava tradicionalne kulture protiv procesa (i posledica) modernizacije. i treće. da ne znači da se javlja 34 Početkom XX veka u SAD fundamentalizam se povezuje samo u pravoslavnoj crkvi. treba precizirati prvo. potrošača. Tako se modernitet i zapadna tehnika želi uz istov postojanje idea-lizovane. ali ne po cenu žrtv nacionalne kulture i religije. da prethodno navedeno ne znači da se fundamentalizam nije ja ne postoji na Zapadu. ali ne po cenu žrtvovanja nacionalne kulture i religije. a isto ta fundamentalizmom se podrazumeva fanatično iracionalno i nasilničko (destru ponašanje izraženo u ekstremizmu i terorizmu pripadnika fundamental grupa širom sveta. uz ono što je na Zapadu u principu nespojivo jer je on raskrstio sa mitovima. feminističkih ili kod globalnih sve-tovnih ideologija kao što su marksistička i liberalna. Talas islamskog fundamentalizma zapljusnuo je svet 70-ih prošlog veka i bio je direktno povezan sa islamskom revolucijom u Iranu. Tako se modernitet i zapadna tehnika želi uz istovremeno postojanje idealizovane. drugo. i to ne samo kod različitih konfesija i novih religijskih pokreta nego i kod sekularnih pojava i pokreta: desno i levo ekstremističkih. Kad smo već kod fundamentalizma. da prethodno navedeno ne znači da se fundamentalizam nije javio i da ne postoji na Zapadu. sa širokim protestantskim pokretom. dakle. 68 68 . A islama ispoljavaju se fund talističke tendencije. kim projektima ne odbacuje se ideja razvoja uopšte. tradicije i religije. i treće. uz ono š Zapadu u principu nespojivo jer je on raskrstio sa mitovima. sa širokim protestantskim pokretom. mitske zajednice.

da ne znači da fundamentalizam postoji samo u sferi religijskih ideologija. Fundametalizam je zacelo ljudski. „teško je sebi pre nešto tako nespojivo". Kostjuk (Косткж. Crkva uklju?uje u sebe svaku epohu i svakoj ep levo ekstremističkih. a Crkva je božanska. nebeska i večna. i treće. Crkva uključuje u sebe svaku epohu i epohi daje svoj pečat. 2000). uz ono što je na Zapadu u principu nespojivo jer je on raskrstio sa mitovima. dakle. N. Suprotno tom poi-stovećivanju. Kad smo već kod fundamentalizma. drugo. fudmametalizam je ideologija i organizacija a Crkva ima svoju istinu u Isusu Hristosu i korenito se po njoj razlikuje od svih drugih religija. „teško je sebi predstaviti nešto tako nespojivo". potrošača. Suprotno tom poi-stove kako piše K. čak dijametralno različit. Fundametalizam je zacelo ljudski. a u savremenom svetu fundamentalizam se javlja u politici i u nauci kao jedan 1. i sa podrazumevatalističke tendencije. 156 156 kim projektima ne odbacuje se ideja razvoja uopšte. ideologija kao što su marksistička i liberalna. a isto tako pod fundamentalizmom se podrazumeva fanatično iracionalno i U XX veku SPC se našla u tri. nebeska i večna. Crkva uključuje u sebe svaku epohu i svakoj epohi daje svoj pečat. zapravo. koji je pozitivno vrednovao religioznost ljudi i SPC i u kojem ligija mr?nje a Crkva mira. Sekularizacija (ateizacija) i komunističko iskustvo 34 .34 Pogrešno je poistoveti fundamentalizam i pravoslavnu crkvu. preko dva idealno-tipska obrasca: jednog pokreta nego i kod sekularnih pojava i pokreta: desno i stimulativnog. ugled i veliki nacionalni i kulturni značaj. ekoloških. tradicije i religije. feminističkih ili kod globalnih sve-tovnih se podrazumevao njen privilegovani društveni položaj. da prethodno navedeno ne znači da se fundamentalizam nije javio i da ne postoji na Zapadu. preciznije kazano. svetovni i isto Crkva je božanska. Crkvu ne pogađa osnovni problem moderne: ona je večna i kosmička a savremenost je prolazna. i drugog. Talas islamskog fundamentalizma zapljusnuo je svet 70-ih prostoru može odrediti kao bitno nejednoznačan. ali ne po cenu žrtvovanja nacionalne kulture i religije. Suprotno tom poistimulativno delovao na religioznost ljudi i SPC u tom smislu daje znatno 69 69 III. nego se problem javlja u ceni koja za njega treba da se plati: ovi projekti žele modernizaciju. tradicionalnim delanjem (Veber) i religijom kao javnom činjenicom a zajednicu shvatio kao skup individualizovanih građana. fudmamentalizam je religija mržnje a Crkva mira. Crkvu ne poga?a osnovni problem moderne: ona je ve?na i kosmi?ka a savremenost je prolazna. fudmametalizam je ideologija i orga a Crkva ima svoju istinu u Isusu Hristosu i korenito se po njoj razlikuje od svih drugih re fudmamentalizam je religija mržnje a Crkva mira. koji je jako dePogrešno je poistoveti fundamentalizam i pravoslavnu crkvu. Kostjuk (Костгок. 2000). treba precizirati prvo. Tako se modernitet i zapadna tehnika želi uz istovremeno postojanje idealizovane. da ne znači da se javlja samo u pravoslavnoj crkvi. u četiri opšta nasilničko (destruktivno) ponašanje koje je društveno-politička okvira u kojima se njen društveni položaj i društveni i izraženo u ekstremizmu i terorizmu pripadnika fundamentalističkih duhovni uticaj na tradicionalno joj pripadajućem religijsko-konfesionalnom grupa širom sveta.34 Početkom XX veka u SAD fundamentalizam se povezuje sa širokim protestantskim pokretom. U godina prošlog veka i bio je direktno povezan sa islamskom revolucijom u tom smislu i opšta religijska situacija nije bila jednoznačna i nepromenljiva Iranu. mitske zajednice. kako piše K. i to ne samo kod različitih konfesija i novih religijskih jućim apstahovanjima. Crkvu ne pogađa osnovni problem mo ona je večna i kosmička a savremenost je prolazna. svetovni i istorijski. Ali i van islama ispoljavaju se fundamennego dijametralno različita i može se sagledavati u osnovi. 34 Pogrešno je poistoveti fundamentalizam i pravoslavnu crkvu. Jugoslovenski socijalizam i pravoslavlje (argumentacija empirijske celovit kompleks fenomena religijske i ideološke prirode kojim se izražava evidencije) protest tradicionalne kulture protiv procesa (i posledica) modernizacije. N.

zaštitnice srpskog naroda i čuvara njegove pravoslavne kulture. Društveni okvir socijalističkog društva je tvorio onaj pomenuti treći opšti. stvaranjem Prve Jugoslavije nastala je protivurečnost u shvatanju osnovnog državnog principa koja nije mogla da ne utiče i na opredeljenje SPC (Radić. da je veronauka obavezan školski predmet. jeste postsocijalistički. Društvena marginalizacija i demonopololizacija religija i crkava u 70 . U tom smislu došl o je do radikalne promene u društvenom. gotovo svakodnevno u životnom iskustvu ogromnog broja ljudi te da vrše veći ili manji. Prvi po-menuti idealnotipski obrazac. tranzicijski okvir. patrijarh zauzima mesto u Kraljevskom veću. U tim uslovima ateizam je bio društveno nepoželjna i proskribovana pojava. Hrvata i Slovenaca (kasnije Jugoslaviji). mada se može činiti da se taj afirmativni period po SPC može produžiti do početka II svetskog rata. ali svakako društveno značajan uticaj na njihovu svest i na njihovo praktično ponašanje. veličini. afirmativan po religiju i crkvu. organizaciji. međut im. državna religija. političkom i kulturnonormativnom obrascu u novou-spostavljenim socijalističkim društvima u Centralnoj. Zapravo. odnos države prema crkvi. Doduše. lakše se shvata u svetlu činjenice da se pravoslavlje. određuje kao oficijelna. da sve verske službenike plaća država isto kao i druge državne službenike. pošto u to vreme takva istraživanja nisu ni postojala. Ta protivurečnost u shvatanju navedenih principa stvorila je procep u SPC između njene tradicionalne uloge dominantne. naime. 1995:324). do završetka I svetskog rata i do stvaranja države Srba. Druge Jugoslavije. Četvrti društveno-politički okvir. 2001:102). nekoliko pravoslavnih sveštenika ima mandate u Narodnoj skupštini (Vukomanović. takav zaključak. što se tiče tradicionalne pravoslavne religioznosti stanovništva između dva svetska rata. Do I svetskog rata SPC je imal a izuzetno povl ašćen društveni položaj. pro mene u ukup noj re li gijskoj situaciji. radi se o dva državna principa od kojih se SPC opredeljuje za onaj koji novoformiranu državnu tvorevinu vidi kao proširivanje Kraljevine Srbije. promene nastale u društvenom položaju SPC. i izmenjenih društvenih i političkih okolnosti u koj ima se ravnopravno na društvenoj i rel igijskoj sceni pojavljuju i druge religijske organizacije od kojih se ističe po svojoj društvenoj snazi. srpskim ustavom iz 1903. a ne kao zajednicu južnoslovenskih naroda. Ona nije više u istoj pravnoj i društvenoj poziciji kao ranije. do tada neproblematičnih. u najtešnjoj su uzročnoj vezi sa magistralnim društvenim i političkim promena-ma započetim u toku II svetskog rata i onim nastalim posle završetka II svetskog rata. ponovo se uspostavlja Srpska patrijaršija (1920. empirijskim istraživanjima religioznosti ili vezanosti ljudi za religiju i crkvu. Pa iako i nadalje njen društveni i ekonomski položaj nije ugrožen. religijskom i konfesionalnom području tzv. Hrvata i Slove na ca. da se državni praznici obeležavaju crkvenim obredima. U takvom društvenom i kulturnom ozračju sa sigurnošću se može reći da su ljudi sa pravoslavljem bili mnogim nitima tradicionalno povezani i da su religija i crkva. politički i kulturni obrazac društava koja su im prethodila. javnih. nacionalne crkve. na ovaj ili na onaj način. godine. oprez nalaže da treba imat i sluha za činjenicu da SPC nije u potpuno istom društvenom položaju između dva svetska rata u odnosu na njen položaj koji je ona imala do I svetskog rata. Ma gis tralne re li gijske pro mene. Između dva svetska rata donekle se menj a društveni položaj SPC. u istorijskoj horizontali na delu je do 1918. kako bi se danas očekivalo. nestimulativni i po mnogim znacima neprijateljski društveno-politički okvir u kome egzistiraju religije i crkve na geografskom. Iz pozicije 70 dominantne i društveno privilegovane crkve u Kraljevini Srbiji prelazi u poziciju ravnopravnosti sa drugim verskim organizacijama i zajednicama u Kraljevini Srba. Pravoslavlje i SPC su deo službene kulture i u funkciji su legitimacije društvenog poretka. teško mogu de-tektovati neke suštinske promene u odnosu na religioznost do I svetskog rata. Istočnoj i Jugoistočnoj Evropi u odnosu na društveni.pogoršavao njen društveni položaj i nacionalni značaj i sme-štao je na marginu društvenog života bez mogućnosti za iskazivanje. njen odnos prema državi i obrnuto. nije zasnovan na nekim naučnim. obrazovanosti svešteničkog kadra i ugledu . Tu. godine). daleko afirmativniji po religiju i crkvu.Katolička crkva. premda se. materijalnoj obezbeđe-nosti. već se taj zaključak više oslanja na društveno-politički značaj religioznosti uopšte za tadašnje društvene sisteme i preovlađujuću duhovnu klimu u kulturi. društvenih implikacija. godine. kao što će kasnije biti u toku i posl e završetka II svetskog rata. u ovom radu već delimično proanaliziran.

već i s obzirom na to da se ona posle takvog stradalničkog iskustva našla u društvu koje je. i za novu 71 71 . u nameravanom radikalnom napuštanju prošlosti. prosvetiteljski ih svodeći na nepotrebno. i to ne samo s obzirom na to da je SPC iz II svetskog rata izašla kadrovski i materijalno vidno oslabljena. vrednosti i praksu religije i crkve. stavilo u sam vrh takvog „obračuna" sa tradicijom baš ideje.socijalističkoj Jugoslaviji jako je pogodila SPC i pravoslavnu religioznost.

Radikalni konkretizovala donošenjem niza sistemskih zakonskih propisa koji su i nasilni raskid države sa SPC u socijalističkoj jugoslovenskoj zajednici marginalizovali. 49 kapela i 17 manastira a ozbiljno je bilo oštećeno čak 335 crkava. depolitizovali i ekonomski dodatno marginalizovao je njenu društvenu i političku ulogu u definisanju srpskog oslabili sve religijske organizacije u zemlji pa i SPC. snažno su. Najveća razaranja su bila na teritoriji NDH. demonopoli-zovali. demoliran 160 161 . uglavnom opstaje samo kod posvećenika i uskih. Naime. sve do sredine ili kraja 80-ih godina. u to vreme ona se nije suočavala samo sa javnim školama. ubistva sve?tenika. iz potrebe konsolidacije svoje tek odnosu. Dakle. uticali na odmaklost problemom dezorganizacije. društveno problematičnom. gubitkom čak četvrtine sferi uticaja na društveni i duhovni život ogromnog broja ljudi. već pomenuta. odvajanjem škole od crkve i zabranom verskog marginalizovanih grupa vernika. Agrarnom reformom nacionalnog subjektiviteta i identiteta. javnu. ometanje izda?vanja izvoda iz mati?nih knjiga ro?enih i ven?anih Od preko 4200 pravoslavnih crkava i kapela. pa samim tim i sagledati ako se uzme u obzir njena. ideju u izgradnji „socijalističkog čoveka" ometajuće sujeverje. tako da. sistematski ga zapostavljajući i brišući SPC je izgubila na hiljade i hiljade hektara zemljišnog poseda. i u tom kontekstu tradicionalne oslabila privrednu. Koliko je ta uništenja i ozbiljnog oštećenja znatnog broja crkava. za razliku od RKC. kao i od svog ukupnog svešt eničkog kadra. konfesionalnim prostorima. a religioznost uopšte. nije izgrađivala svoj politički identitet uspostavljene vlasti. 23 kapele i 17 manastira. pa verski i nacionalni identitet nacionalizacijom preko hiljadu zgrada. pošto se administracije na nižim nivoima vlast i. izdvajanjem Bogoslovskog faDržavna i partijska administracija često je ograničavala. daleko od javnosti i masovnog ispoljavanja. eparhijskih dvorova. tradicionalna društvena pravoslavnu religioznost. nesnalažljivošću ili samovoljom religijama i verskim zajednicama postulirano je kao glavni zadatak. U toku rata poginuo je veliki broj vernika. u toku II svetskog rata uništeno je bilo 330 crkava. neke deklarativne. 1995:125). Međutim. već greškama. a iz kolektivnog sećanja i obrednog podsećanja. političku i kulturnu moć i uticaj crkvene hijerarhije pravoslavne obrede i praznike. fizi?ki napadi na sve?tenike. transparentne i generalne linije progona religija i Pri svemu tome ekonomsko slabljenje crkava u državnoj politici prema konfesionalnih zajednica. godine). a veliki broj vernika i sveštenika se našao u izbeglištvu (Radić. 1991:164). kao i 220 manastira. Odvajanjem crkve od države. U za podršku srpskom crkve posle II svetskog rata: "ometanje bogoslu?enja. više nego kod drugih crkava. njen politički i duhovni uticaj u društvu i njena reakcionarnost (na primer SPC je optuživana ormi pritisaka i ometanjahegemonizmu). najdelotvornije preko ateističkog vaspitanja i upražnjenosti mesta u hijerarhiji od paroha i episkopa sve do patrijarha koji je markističkog obrazovanja kao svojevrsne zamene za ukinutu versku nastavu u u inostranstvu. a pritom društveno laicizacijom prosvete. ona je uskoro svoj generalni stav prema religiji i crkvi osamostaljeno i izdvojeno od državnog identiteta (Paić. pa to posle rata stvar a probleme sistemska isforsiranost ateizma. ometala i opstruisala kulteta iz sastava Beogradskog univerziteta (iste godine). pravdajući takve postupke ne postojanjem i religije na stanovništvo. što se njene administrativne strukture tiče. ismejavanje i vre?anje sve?tenih lica. Iako je u prvim uloga i značaj u definisanju nacionalnog sub-jektiviteta srpskog naroda kao i mesecima posle rata novouspostavljena politička oligarhija prisustvovala svim njena involviranost u državni aparat sa kojim je tradicionalno u simbiotičkom važnim crkvenim manifestacijama. država je direktno čak i zakonom dozvoljeno delovanje crkve. visoko oporezivanje sve?teni?kih prihoda. može se položaj SPC učinila još težim.bjekte. situacija dekapela i manastira. Isto tako SPC procesa odvajanja ljudi od pravoslavlja na provoslavno homogenim iz rata izlazi i sa velikom finansijskom i materijalnom štetom zbog pljačkanja. obrazovanja u javnim školama (1952. ometanje hramovnih slava.1 monopolizovanosti uticala na pad kredibiliteta pravoslavlja i uticaja SPC na Nova socijalistička vlast je posle II svetskog rata društveno-eko-nomski stanovništvo svog tradicionalno pripadajućeg religijskog područja. iz II toj situaciji SPC je u socijalističkoj Jugoslaviji bila daleko ranjivija od drugih svetskog rata SPC izl azi. obezglavljenosti i legalne uprave. demonopolizovanost religija i crkava u razorenom organizacijom.2 Iako je bilo nakon smatralo da su u direktnoj vezi ekonomska snaga crkve. sa crkava a pre svega od RKC. proterivanje sve?tenika.

Takvom položaju SPC. okrenuta izražavanja. realnog socijalizma. Socijalističko re-šenje državi. Otuda tolika netrpeljivost socijalističke toga ?to slave slavu. radi se o sledećim svrhe. civilizacija. 1995:299). religioznost u socijalističkom društvu. nezaobilazne i za svakog sociologa religije koji ispituje religiju i novouspostavljene vlasti otuđio znatan deo postojećeg verničkog stanovništva. i nacionalnog međusobnog nepoverenja i neprijateljstava. u zaključku svoje knjige „Verom progona više izgubilo nego dobilo. raskol u pretpostavka za stabilnost jedne državne tvorevine sastavljene od tako emigraciji) treba uzeti u obzir prilikom traženja uzroka visoke disparatnih ekonomskih. katoličke crkve u Sloveniji i Hrvatskoj. Pri zadovoljavala kontinuiranim nastojanjem da religije i crkve potpuno odvoji od tome je tu važno istaći da autorka motive pomenutog odnosa prema religij političke sfere. preovladao je stav da bi se politikom završetka II svetskog rata do 1953. koju smo već ranije citirali. navodi tri osnovna motiva koji su Tako se državna politika prema verama i verskim zajednicama. samo više ne nekom Istoričarka Radmila Radić. Naravno. sekularizovanog ideološkog prostora koji će socijalističkoj Jugoslaviji. među njima svakako verski i nacionalni kao najvažniji. pošto bi se na taj način od protiv vere". i kojoj dugujemo afirmisanom tradicionalnom religijskom ideologijom. kao i sistematski indukovanim religijskim mogu da uzdrmaju istorijski animoziteti i neprijateljstva naroda u novoj netrpeljivostima i međukonfesinalnim napetostima. već svetovnom zahvalnost što u našoj nauci imamo vrednu monografiju koja druge oblike. svakako je doprinela i 1. primer bio slučaj sa rimokatoličanstvom. ne samo materijalna nego i politička. Prema tome. kakav je na kontinuiranom težnjom za njihovim isključenjem iz javnog života društva. krio se negativan odnos političke elite prema verama i crkvama u socijalističkoj Jugoslaviji odnos prema religijama i vernicima pa su mnogi verski obredi tretirani kao autorka sagledava i u domenu strukturalnih karakteristika jednog u osnovi zloupotreba verskih sloboda i verskog delovanja u političke. bliskosti monarhističke države i nego i u domenu praktične politike i nekih njenih ciljeva. sukob. a pre svega onih koji pravoslavlja u Srbiji i istorijskim nacionalnim animozitetima među južnosu se odnosili na potrebu učvršćenja i stabilnosti društvenog poretka koji slovenskim narodima. Postojala je težnja sekularizovanosti pravoslavne religioznosti i društvene marginalizacije SPC u države za formiranjem laičkog. štoje stvarno bila unutrašnje slabosti pravoslavlja i SPC (preterana lojalnost sistemu. svestran način obrađuje u socijalističkoj Jugoslaviji odnos i razvoj državne države prema religiji koju efikasno smešta u područje privatnosti ljudske 162 163 . Isto tako odvojenosti crkve od države i slobode verskog ispo-vedanja. od sada biti nastanjen opet jednom snažnom ideologijom. protivustavne totalitarnog i autoritarnog društvenog sistema. na decentralizovana priroda institucionalizovanog pravoslavlja. SPC je tu tim verskog pitanja u bivšoj Jugoslaviji pravno je nađeno u tekovinama pre bila na udaru građanskih revolucija. Forsiranjem jednakih prava za vere i nacije u bivšoj Jugoslaviji i podrška u odupiranju društvenoj i duhovnoj marginalizaciji. dakle. nego i kao nacionalna institucija. 1995:321).rata dvoumljenja u partijskoj nomenklaturi oko generalne politike prema politike prema verama i društveni i politički položaj crkava i konfesija od religijama i verskim zajednicama. antireligiozna propaganda kroz ?tampu i na sistematičan hap?enje sve?tenika" (Radi?. motiv istorijskog sećanja. osnovna cilja koja su se htela tom politikom postići (Radić. kako na prostoru socijalističke Judržavni vrh je mislio da sa time postigne brisanje konfesionalnog i goslavije tako i u nekim drugim zemljama tzv. i to negativnog istorijskog sećanja. u odvajanju crkve od države i u slobodi verskog zato što se ona nije pojavljivala samo kao verska institucija. iza fasade državnog deklarativnog isticanja duhovnom životu srpskog naroda. godine. i ideologijom marksizma-lenjinizma. definisana pod opredeljivali državnu i partijsku politiku prema verskim zajednicama kao i tri presudnim uticajem prvenstva partijskih ciljeva i interesa nad svim drugim. stanju niske religioznosti i slabe povezanosti motivima: ljudi sa crkvom na prostorima pravoslavlja. zlo i nepravde koje su konfesije i narodi jedni drugima činili u nepostojanje jednog snažnog administrativnog i centralizovanog središta iz prošlosti na uzavrelom prostoru Balkana: prostoru susreta i sukoba religija i kojeg bi se u takvoj situaciji dala. U praksi međutim. duhovnih i po-litčkih elemenata. vođena u tim namerama kako komunističkim ideološkim ama i crkvama ne posmarra samo niti pretežno u domenu ideološki nespojivih postulatima tako i istorijskim fakticitetom o ulozi i značaju klerikalizma pretpostavki dva suprotstavjena simbolička i in-stitucionalizovana sitema.

Istina. onda se upotrebljavala politika unutarcrkvene diferencijacije samog sveštenstva. što ona vrlo brzo i uspeva stavlj ajući je pod svoj 163 . nije poštovao ili je zaobilazio svoje zakone kad nisu odgovorali interesima državne i partijske politike. Recimo. državni i partijski odnos prema religijama i crkvama za sve vreme socijalizma nije se bitno transformisao.osobe objašnjavajući taj njen položaj. religije i sujeverja prevladavanjem materijalnih i duhovnih uslova za pojavu i egzistiranje religijskih iluzija i zabluda. što karak-teriše administrativni tip politike državnih i partijskih oligarhija prema verskim zajednicama. period u kome se naglašenije primećuje odnos suprotstavljenosti ili sukoba između državno-partijske birokratije i crkava i verskih zajednica. prema ideološkom konceptu domaćeg marksizma. 20tako dolazimo do identifikacije još jednog važnog motiva odnosa državno-partijske politike prema religijama i crkvama u so-cijalizumu. transformisala se. već je sledio pragmatične interese državno-partijske politike ostajući na pozicijama generalno negativnog definisanja religije i crkve kao pojava nespojivih sa socijalističkim društvom i društvenim vrednostima koje taj sistem promoviše. prirodno. Iz navedenih motiva proizašla su i tri cilja partijske i državne politike prema verskim zajednicama: ograničavanje uticaja crkve u društvu. ali je u to isto vreme . Ta politika se menjala. To je motiv ideološke prirode kojim se u marksizmu/le-njinizmu religija sagledava kao činjenica čovekovog otuđenja i oruđe eksploatatorskih klasa kojim se potlačene klase drže u pokornosti. tom omiljenom sintagmom komunista. u kome postoji nastojanje države da određenim merama do kraja suzi polje delovanja crkve. i preko tek oformljene sociologije religije i u njoj preko teorijskog koncepta sekularizacije. tako da su primenjivana vaninstitucionalna sredstva prinude što je dodatno pokazivalo da se radi o autoritarnom društvenom sistemu koji. više kooperativnim. pristupom religiji i verskim zajednicama (Zrinščak. To se postiže. ekonomska i politička liberalizacija socijalističkog društva sredinom 60-ih godina prošlog veka uticala je i na liberalniji stav prema religijama i crkvama. rezultantom delovanja procesa socijalističke modernizacije na tradicionalnu strukturu predsocijalističkog društva. Administrativni tip državne politike u bivšoj Jugoslaviji suštinski je bio vezan za period posle rata. pre svega razvijanjem humanih socijalističkih društvenih odnosa.i crkva ispoljava-la veću lojalnost prema socijalističkoj državi pa je međusobni odnos bio više kooperativan nego ranije. Socijalizam je društvo u kome nema eksploatacije. što se očitovalo u popuštanju prethodno jakog političkog pritiska na religije i crkve. i u vezi je sa promenama u socijalističkom društvu u njegovoj skoro poluvekovnoj egzistenciji. posebno kad se radilo o vezama crkava i vrhova njihove hijerarhije sa inostranim vladama i službama i najzad cilj da se u tom smislu izvrši pritisak na vrh pomenute crkvene hijerarhije radi povećanja lojalnosti socijalističkom društvenom sistemu. te idejnom borbom. zatim kontrola aktivnosti verskih zajednica i preko nadležnih tajnih službi. podizanjem opšteg nivoa svesti stanovništva. 21motiv koji se nalazi u domenu političke moći i vlasti. prosistemski više-manje orijentisanih svešteničkih 162 udruženja kojima je država obezbeđivala neke privilegije koje članovi crkve van tog udruženja nisu imal i. Državna i partijska politika prema religijama i crkvama u socijalizmu bivše Jugoslavije nije bila kontinuirana ako se za početni period posmatranja uzme period neposredno ili deceniju posle završetka II svetskog rata. protiv religije i crkve. Ta činjenica implicira zaključak daje odnos njihove suprotstavljenosti. ako je već nemoguće njeno nestajanje iz društvenog života. najdelotvornije prihvatanjem naučnog pogleda na svet. ali i slabljenjem institucija koje religijski pogled na svet promovišu. u njemu se čovekova ličnost oslobađa a to oslobođenje se odnosi i na oslobođenje od predrasuda.60-ih i 70-ih godina . Generalno. a sa druge strane. kad se radi o okvirima jedne vere. na primer podržavanjem tzv. nastao iz težnje komunističke partije da sve segmente društva potčini pod de-lokrug svoje kontrole. To nije bilo tako lako činiti institucionalno prema verskim zajednicama pošto su verske zajednice ustavnim re-šenjem i pozitivnim pravnim propisima bile odvojene od države pa država nije imala nikakve ingerencije u unutrašnja pitanja crkava. državna i partijska politika prema verskim zajednicama išla je na dva koloseka ometanja religijskih i društvenih delatnosti verskih zajednica: politikom međusobnog suprotstavjanja vera sa jedne strane. 1999:5455). bio podrazumevajući opšti okvir državne politike koja je samo bila varijabilna u smislu kombinicije sa pragmatičnim.

prema rezultatima popisa iz 1953.161). dijaloga i sporazumevanja. ispoljavao se u bivšoj Jugoslaviji. već i ideološkopolitičku. Međutim. Međutim. kao što nam pokazuju podaci za 1951. Tu se radi.nadzor i kontrolu. najopštije od njegovog nekadašnjeg društvenog značaja do religijskih verovanja i crkvene obredne prakse. te odnos prema nosiocima političke vlasti i socijalističkoj državi. neočekivano. 1995:159. doduše. kad se u vidu ima ne samo opšti tok odnosa nego i konkretne faze kroz koje je taj opšti odnos prolazio. posma-trano na duži rok. po posledicama na religioznost stanovništva. i ponašanje SPC za vreme i posle II svetskog rata. Ovu konstataciju mogu argu-mentovano osnažiti i rezultati posleratnog popisa stanovništva 1953. Međutim. Doduše. To znači da proces ateizacije u početku nije bio. prilično pogubno po crkvu i vezananost ljudi za religiju i crkvu. U tom periodu ateizacija je više u planovima političkih oligarhija nego u društvenoj praksi. Simptomatično je da se navedeno pitanje postavljalo u periodima kad je i opšta situacija oko religioznosti stanovništva išla na ruku crkvama (1921. Sa druge strane. opšti društveno-politički obrazac egzistiranja SPC i pravoslavne religioznosti delovao je. To pitanje je u narednim popisima stanovništva u socijalističkoj Jugoslaviji bilo izostavljeno sve do poslednjeg popisa te zemlje 1991. godinu dana pred konačnu zabranu katehizacije u školama. U tom liberalnijem generalnom odnosu državno-partijske birokratije prema religijama i crkvama može se identifikovati pored administrativnog i tzv. Drugačiji. više se odnoseći na katoličanstvo dok je pravoslavlje u tome opet bilo po strani. Nekoliko godina posle rata procenat učenika koji su pohađali veronauku penjao se i do 80%. na prostoru Bosne i Hrvatske. koji su pristupajući partizanskim jedinicama spašavali na taj način svoje živote od ustaških pogroma. godinu. Istina. godine) a da je bilo izostavljeno kad je opšta situacija oko religioznosti stanovništva išla na ruku državno-partijskoj politici promovisanja ateizma. crkva je sasvim jasno bila na pozicijama tretiranja komunista kao bezbožnika a komunističke države kao bezbožne države. Poljskoj i bivšoj Čehoslovačkoj (videti: Vukomanović. religioznost je bila srazmerno zastupljenija u stanovništvu nego tokom 60-ih i 70-ih godina prošlog veka. na primer pomenom kraljevog imena u liturgiji i posle završetka rata.. godine religioznost stanovništva izvedena prema konfesionalnom samodeklarisanju bila je sasvim neproblematična. administrativni period u odnosu prema religijama i religijskim organizacijama se po svojoj ofanzivnoj crti i posledicama po religiju i crkvu na može na prostoru bivše Jugoslavije upoređivati sa represivnjim odnosom države prema religiji i crkvi u Sovjetskom Savezu ili sa drastično represivnim odnosom u Albaniji. treba sigurno uzeti u obzir prilikom raspravljanja odnosa socijalističke države prema religiji i crkvi. Naime. pragmatični tip državne politike prema religiji i crkvi koji je podrazu-mevao upotrebu tolerancije. dok je po selima ta ista praksa bila slabije zastupljena zbog neaktivnosti sveštenika (Radić. kao u Beogradu na primer. liberalniji odnos prema religiji i crkvi tokom socijalističkog perioda. koju je ispoljavala u svojim obredima. a u nekim mestima procenat omladine koji je posećivao veronauku je išao čak i do 90%. bilo je i pravoslavnog sveštenstva u partizanskim jedinicama kao i veliki broj vernika -Srba. 1953. neposredno u posleratnom periodu kada je državni pritisak na religiju i religioznost bio najjači. 1997:297-306).. 162 Upravo opisani. tako radikalan kao što će kasnije postati. kao što je to bio dijalog između markstista i hrišćana u bivšoj Jugoslaviji. i ispoljavao se u mnoštvu domena religijsko-crkvenog kompleksa. I sa četničkim pokretom i sa monarhističkim državnim uređenjem etatistička socijalistička država se posle rata bespoštedno obračunala tako da SPC u toj situaciji nije izgubila samo državnu materijalnu potporu koja bi joj itekako dobro došla posle ratnih razaranje. naročito van Srbije. 1948. nestimulativni. Naime. dakle. kasnija sociološka i socijalnopsihološka 163 . godine koji je sadržavao u anketnom obrascu i pitanje o konfesionalnoj pripadnosti. godine. u toku rata SPC nije bila naklonjena komunistima a najviše simpatija je imala za četnički pokret Draže Mihajlovića sa kojim je delila saglasnost oko osnovnih pitanja praktične političke delatnosti i vezanosti za monarhiju. o manje-više kontinuiranom represivnom odnosu komunističke države prema religiji i crkvi za koji se može reći da se ispoljavao još i u Bugarskoj i u Ruminiji.

U izveštaju ovog istraživanja 0.8% katoli?kog.) u onom delu koji se odno r io na re l igioznost Beograđana. No. Ako uzmemo u razmatranje popis stanovništva međuratne Jugoslavije iz 1921.5% a najviše religioznih je na Kosovu i u Sloveniji. naročito na tradicionalno pravoslavnim. 39. dok se čitavih 88% građana konfesionalno izjašnjava na nivou bivše Jugoslavije. 1964. upravo u tim godinama dolazi do vidnog opadanja religioznosti pa krajem decenije. mlak indikator religioznosti. U komparaciji svih tih rezul tata. Sondaža beogradskog javnog mnenja početkom 70-ih (1971. javlja se jedan 168 169 istraživanja su uzimala konfesionalnu identifikaciju kao prilično slab. a ne na osnovu nekog sintetičkog pokazatelja religioznosti. 1972:1-28) nalazimo da je na pitanje o religioznosti tokom 60-ih. uže Srbije i Crne Gore od nekih drugih. U njima je autor upotrebljavao originalnu skalu religioznosti još od 70-ih godina a njene metrijske karakteristike je proverio i u jednom istraživanju religioznosti sredinom 80-ih godina. i pored toga rezultati sistematskih istraživanja religioznosti u socijalističkoj Jugoslaviji. a manje na katoličkim. međutim. kao što su na primer različite skale ili indeksi religioznosti. mada u odnosu na rezultat pomenutog popisa pokazuje izvesne promene. a 39% kao vernik (Baćević. godine. umnogome je olakšano Pantićevim preglednim radovima (Pantić. ali treba uzeti u obzir činjenicu da masovno konfesionalno izjašnjavanje posle rata pokazuje koliko je religijska tradicija još jaka u kolektivnoj svesti stanovništva. pomak prema ateizaciji društva iz 50-ih godina će postati još vidljiviji u ispitivanjima javnog mnenja . Jugoslovensko javno-mnenje 1968). autora koji je i sam značajno doprineo istraživanju religioznosti u brojnim javnomnenjskim i socijalno. kao i sadašnje Jugoslavije do sredine 90-ih godina. Iz pomenutog pregleda. koliko je još uvek jaka veza verskog i nacionalnog i koliko je novom kulturnom obrascu trebalo vremena daje problematizuje. 1968. bez obzira na pitanje upotrebljenih indikatora u istraživanjima. uvidom u brojna empirijska istraživanja te konsultovanjem zaključaka koji su proizilazili iz njih. Ipak. znatno brojnijih za katolički religijski prostor. na pitanje o veri u boga već je nereligiozna orijentacija u jednom javno-mnenjskom ispitivanju većinska pojava jer se 51% ispitanika izjašnjava kao ateista. 1993). U različitim istraživanjima ocena o religioznosti stanovništva uglavnom se donosila na osnovu jednog. Pregled i ocena tendencija u kretanju religioznosti stanovništva socijalističke Jugoslavije od 50-ih do sredine 80-ih godina prošlog veka. U tom smislu je navedeni popis pokazao da se samo oko 12% stanovništva konfesionalno ne izjašnjava i da je po tome. uočava se tendencija pada religioznosti. Već tada se uočavaju razlike po pojedinim republikama koje će u kasnijem periodu postati pravilo i generalni zaključak mnoštva empirijskih istraživanja religioznosti i vezanosti ljudi za religiju i crkvu: najmanje religioznih biloje u Crnoj Gori. Metodološki nije ispravno upoređivati rezultate religioznosti dobijene na osnovu izjašnjavanja respondenata o konfesionalnoj pripadnosti sa rezultatima religioznosti dobijenih na pitanje o veri u boga ili na direktno pitanje o samooceni religioznosti ili na pitanje o posećivanju liturgije. odnosno najvišeje u njoj bilo bezkonfesionalaca (nereligioznih) čak 32%. samo što ta ateizacija neravnomerno zahvata konfesionalna područja bivše socijalističke Jugoslavije. vrlo usl ovno uzet o. Istina.psihološkim istraživanjima. i pritom od prethodnih istraživanja različitom indikatoru religioznosti. 1. Tako se na pitanje o konfesionalnom poreklu 1964. (Kaljević-Bogda-nović. godine. godine oko 70% stanovnika de-klarisalo pozitivno u konfesionalnim terminima a oko 30% ispitanika nije navodilo svoju konfesiju (nereligiozni i ateisti). mogu da pomognu u shvatanju bar osnovnih tendencija u religijskoj situaciji za određeno konfesionalno područje. 29.8% protestantskog iispitanika i povećanje procenata nereligioznih. U kasnijim istraživanjima. tokom 70-ih. To je još uvek visok procenat vernika. 1988. recimo konfesionalno dominantnih katoličkih ili konfesionalno mešovitih prostora.problem metodološke prirode. a baš je takva situacija u primerima koje smo već naveli i koje ćemo dalje navesti.3 određene religijske promene u smislu blagog pomaka prema ateizaciji stanovništva postaju vidne. koji uopšte nije zabeležio građane bez konfesije. 11% muslimanskog.7% ostalog stanovni?tva. pomenuta istraživanja su dozvoljavala izvođenje konstatacije o značajno manjoj raširenosti klasične religioznosti na pravoslavno dominantnim prostorima kakva su bila područja tzv. u Beogradu je takođe u odnosu na ostale delove zemlje visok procenat nereligioznih. te u tom sklopu ocena tendencija kretanja pravoslavne religioznosti. islamskim i mešovitim religijskim i konfesionalnim prostorima. to stanovništvo nereligiozno ili ateistički nastrojeno. pokazala je dalji pad religiozno izjašnjenih 3 avno izja?njenog stanovni?tva.

do 1992. ali i saporastomreligiozne orijentacije. I socijalno-psihološka istraživanja religioznosti mladih 70-ih godina još su evidentnije pokazala nizak nivo klasične religioznosti i to kako na nivou SFRJ (Pantić. Međutim. da je religija na njemu otišla u muzej starina te da je na ovom prostoru na delu tradicionalizam sa redukcijom religioznosti na običaje i svetovne oblike (Đorđević. nereligiozan. verovanja i obredne crkvene prakse i u kristalizaciji takve religijske situacije na pravoslavno dominantnim religijskim prostorima. 1984:49). kako kod već prethodno dosta religioznog radništva tako i kod povećane religioznosti službenika. obnovu i revitalizaciju katoličke religioznosti. prvenstveno na teritoriji Crne Gore i tzv. najviše zahvaljujući. 1999:166-167). kako u desetljeću 1978-1988. kojim su se stvarali uslovi za afirmaciju. godini trend prema sekularizaciji ne razvija već da se stabilizuje. Upravo anatizom rezultata javnog mnenja Zdentko Roter je krajem 70-ih utvrdio usporavanje procesa sekularizacije koja je bila prilično radikalna od 1968. bilo skrajnuto od osnovnih preokupacija teorijski i metodološki solidno razvijene jugoslovenske markističke sociologije religije. godine) u kojima je Pantić pronašao nizak nivo religioznosti mladih prema indikatoru samoocene religioznosti: uprvomslučajujebilo 11%auslučajubeo-gradskih maturanata samo 9% religioznih mladih. sociološkim krugovima govorilo kako se radi o neatraktivnom prostoru. godine i ukazao da se upravo u 1978. istraživanja iz 1972. godine do danas.(sa varijantama u odgovoru: religiozan. To je period teške ekonomske krize. u Sloveniji pre svega. sve do početka 90-ih.3% na 50. Možda je i kao rezultat takvog stava pravoslavno homogeni prostor bio i teorijski i iskustveno sociološki prilično neistražen i sem retkih. Najeklatantniji 169 . i 1975. Slična tendencija religijskih promena započetih u katoličanstvu krajem 70-ih i početkom 80-ih godina na religijskom prostoru bivše Jugoslavije mogla se uočiti i na hvratskom katoličkom konfesionalnom prostoru iz istraživanja koja su sprovođena sredinom 80-ih. koja su se longitudinalno sprovodila na Istraživačkom institutu Fakulteta za društvene nauke Univerziteta u Ljubljani (šire u Toš. pored socioloških empirijskih istraživanja. godinu povećao sa 45. izražavala u povećanom procentu ispitanika koji se uvršćuju u vernike i padu procenta onih ispitanika koji se deklarišu kao ateisti. reklo bi se incidentnih. Van dominantno pravoslavnih konfesionalnih prostora religijska situacija je bila nešto drugačija. značajna i po tome što se slične tendencije uočavaju i u nekim drugim socijalističkim zemljama Centralne i Istočne Evrope. čak toliko da se za taj prostor u naučnim. U brojkama se ta stabilizacija. godine.7% na 38% (Roter. prostoru na kome vlada mrtvilo. ne želi da odgovori) 26% ispitanika odgovorilo da je religiozno a čak 68% da nisu religiozni. godine tako i u istraživanjima od 1988. 1986). godišnjim istraživanjima slovenačkog javnog mnenja i to počev od daleke 1968. vrednih doprinosa sistematičnom izučavanju pravoslavne religijske situacije (Đorđević. Trend stabilizacije procesa sekularizacije na slovenačkom konfesionalnom prostoru uskoro prelazi u sasvim vidljiv trend oživljavanja religioznosti što su potvrdila kasnija istraživanja javnog mnenja. oživljavanja slovenačkog nacionalizma te ideje osamostaljenja Slovenije i izlaska iz SFRJ (Toš. do 1978. Tako se revitalizacijski trendovi dovede u vezu sakrizomnereligiozne orijentacije. uže Srbije. 1984) izučavanje pravoslavlja je. izve -sne i sociološki i statistički vidljive religijske promene na katoličkim i konfesionalno mešovitim prostorima krajem 70-ih godina potpuno su mimoišle pravoslavni religijski prostor. Ta godina je međutim. Sredinom 80-ih na slovenačkom katoličkom prostoru procenat vernika se u odnosu na 1978. U Sloveniji je i inače na prostoru bivše Jugoslavije najsistematičnije praćena religioznost stanovništva. Naime. 1974) tako i na nivou grada Beograda (beogradski maturanti. posle 168 detektovane vladavine procesa sekularizacije. Krajem 70-ih godina prošlog veka iz pribavljene iskustvene evidencije za slovenački katolički konfesionalni prostor mogao se izvući zaključak o nekim nagoveštajima prema religijskim promenama. 1999: 159 i datje). pa se ova godina uzima kao neka vrsta prekretnice u slovenačkoj religijskoj situaciji prema revitalizaciji religije (Roter. empirijska istraživanja iz sedme i skoro do kraja osme decenije prošlog veka pokazala su da se pravoslavna religioznost može izdvojiti kao poseban primer u odnosu na religioznost na drugim monokonfesionalnim i mešovitim religijskim prostorima. Posebnost tog primera ogleda se u kontinuirano niskim postocima religioznosti. 1990: 72-73).9% a procenat izjašnjenih ateista je u to isto vreme pao sa 42.

multikonfesionalnom prostoru Vojvodine.recimo omladinu. 1984. do 1984. Značaj ovog 169 . U deceniji od 1974. koji su evanđelisti i metodisti. dok je u Beogradu 1987. Ispitanici koji su se izjasnili kao religiozni sredinom 80-ih. kroz preispitivanje sekularističke teze. detektovalo uznapredovalost procesa odvajanja ljudi od religije i crkve na pravoslavnim prostorima. dok na pomenutim konfesionalnim i religijskim prostorima empirijskom evidencijom utvrđujemo konkretne promene religioznosti stanovništva koje idu prema desekularizaciji društva. istaći da istraživanje prema upotrebljenom indikatoru religioznosti pokazuje velike razlike u (ne)religioznosti različitih nacionalnosti i konfesija na prostoru Vojvodine. prema pribavljenoj empirijskoj evidenciji. Međutim. godine procenat ispitanika koji ne veruju u boga se nije povećavao već se stabilizovao na nivou od 59%. sprovedeno 1982. Dok je 1974. godine smanjuje na samo 1:1. zatim slede Srbi (64%). 1987). dovelo u pitanje od ranije poznate rezultate za pravoslavnu religioznost i povezanost ljudi sa SPC. nije. godine taj odnos iznosio 1:6 u korist nereligioznih pomenuti omer se 1986. indiferentnih i ateista. Tako su Crnogorci u Vojvodini najnereligiozniji (77%). Istraživanja religioznosti mlade generacije bivše Jugoslavije (u okviru istraživanja javnog mnenja) pokazala su suštinski istu tendenciju: u osamdesetim godinama dolazi do značajnih promena u svesti i ponašanju mlade generacije. 1988:67 i dalje). U poređenju sa rezultatima istraživanja religioznosti srednjoškolske omladine iz 1967. Slovacima. 1974. 1981) a u istom procentu 1985. 1987. ili precizno. Vrcan. U pomenutim istraživanjima (Pantić. 38% a povećao se i broj ispitanika koji se svrstavaju u „mešani tip" (Pantić. godine pokazuje znatno izmenjenu religijsku situaciju. koji su davalali sliku uravnoteženog odnosa religioznih. Kod pravoslavnih naroda. istovremeno na prostoru Srbije i Crne Gore istraživanja religioznosti. 1984). godine kada je bilo 58% najjače nereligioznih (ateista). Važno je takođe. su se gotovo udvostručili a ateistički orijentisani su se prepolovili. beleže rekordno niske nivoe u izmerenoj religioznosti. Međutim. korišćenjem većeg broja indikatora religioznosti. pronađeni broj konvecionalno religioznih od 10% nije ukazivao na pomenute promene već je potvrđivao tendenciju niskog nivoa religioznosti na pravoslavnim prostorima. Ovo istraživanje je samo još produbljenije. Istraživanje klasične i svetovne religioznosti stanovnika užeg i šireg područja Beograda iz aprila 1984. 1984:398-399).primer zaustavljanja trenda pada religioznosti i proces oživljavanja religioznosti potvrđuju dva sociološka istraživanja religioznosti splitske srednjoškolske omladine iz sredine 80-ih godina (Vušković. što je svakako bio početni predznak religijskih promena u smeru obnove tradicionalne religioznosti: za raztiku od 1974. Mihajlović i dr. godine nije se po svojim rezultatima bitno razlikovalo od navedenih istraživanja. Najpre. godine (Đorđević. sem u pravoslavno homogenim konfesionalim prostorima. u odnosu na kraj 60-ih.. beleže se visoki. pomenućemo i rezultate istraživanja koja je Flere vršio u konfesionalno mešovitom. mada su se neke daleke naznake o izvesnim religijskim pro-menama tada mogle uočiti. a kod svih socio-profesionalnih grupacija (sem kod penzionera) utvrđen je pad broja onih ispitanika koji izjavljuju da ne veruju u boga. Crnogoraca i Srba. godine. I jedno jedino sistematično istraživanje religioznosti 80-ih godina na pravoslavno homogenom konfesionalnom prostoru niškog regiona. procentualno viši nivoi kod odgovora o (ne)veri u boga nego kod žitelja Vojvodine koji pripadaju drugim nacijama i konfesijama. slabljenje inteziteta nereligiozne orijentacije te upoređenje broja ateista u odnosu na deceniju ranije pokazuje izve-snaprestrukturisanja odnosa prema religiji. godine su bili religiozni i studenti niškog Univerziteta (Đorđević. dok druge nacionalne i konfesionalne pripadnosti iskazuju niži nivo nereligioznosti kao što je slučaj sa Rusinima (38%) koji su unijati. 1990) tendenciju revitalizacije religioznosti 168 najplastičnije opažamo u omeru re tigioznih i nereligioznih. Pojatina 1988). te Mađarima i Hrvatima koji su tradicionalno katolici (Flere. kako sa važenjem za opštu populaciju tako i za neke njene segmente . istraživanje iz 1984. Mladi u Srbij i su kraj em 70-ih samo u 3% slučaj eva ispoljili zainteresovanost za religiju (Pantić i drugi. godine ateista je bilo primetno manje. Da bi pokazali kako se religijska situacija svuda po širini konfesionalnih prostora socijalističke Jugoslavije menja u početku i do sredine 80-ih godina. godine bilo 10% religioznih studenata.7. 1986a. pa i u odnosu prema religiji i crkvi.

nije neka specifika socijalističkog jugosloven-skog društva. suštinski smanjeno participiranje ljudi i crkvenim obredima i crkvenom životu uopšte. pa i za SPC. predstavljao je početkom 80-ih izrazito sekularizovanu i ateizovanu sredinu i prema dobijenim podacima o strukturalnim elementima religioznosti proces sekularizacije je u ovoj sredini dostigao visok nivo u odnosu na katoličke monokonfesionalne sredine. niti pravoslavlja unutar tog društva. Rel. Niški. sa odsustvom sumnje da je i na drugim pravoslavno dominantnim prostorima situacija slična. nego su neki drugi vidovi u izrazitom propadanju. samou169 .16 Prisustvo na liturgiji 0. 175 Opšti zaktjučak Đorđevićevog istraživani a vrlo je sumoran sa stanovišta pravoslavne konvencionalne religioznosti u jugosloven-skom socijalističkom društvu. postoci praktikovanja značajnih pravoslavnih obreda takvi kakvim ih pokazuje tabela 3. Tabela 3.40 Vera u zagrobni život 5. posebno kad se radi o poj edinim oblicima verske prakse koji su za svaku institucionalizovanu versku organizaciju.37 Slavljenje ver. to je. 1984).63 Post 2. Kad su. ovo istraživanje se uzima kao referentna tačka od koje se obavezno po lazi u anal izi rel igijske situacije na pravoslavnim prostorima u poslednjih dvadesetak godina. primetan je bio gubitak značaja pravoslavlja kao moralne potke ili motivacije za praktično ponašanje ljudi.81 Ateista 8. pravoslavno dominantan region. bilo je.62 Vera u Isusa Hristosa 15. onda se dobija plastično jasna slika o dometima i učinicima uznapredovalog procesa sekularizacije 80-ih godina na jednom pravoslavno homogenom religijskom području kakav je niški region. uticaj socijalističkog društvenog sistema na jasnu profilisanost nereligiozne od religiozne orijentacije.56 Posećivanje crkve 0. Češka itd) bilo o tzv. zastupljenost religijskih verovanja u ispitivanoj populaciji ili na proširenost crkvene obredne prakse.16 Ispovedanje 0. Pravoslavna religioznost je prema Đorđevićevim zaključcima bila u izrazitoj krizi. Kako sam autor konstatuje. to je prvo istraživanje kod nas koje je po svojoj teorijskoj osnovi i metodološkim pretpostavkama moglo da se uporedi sa do tada već brojnim sprovedenim istraživanjima na katolički dominantnim i mešovitim konfesionalnim prostorima. gotovo sve do iščezavanja. međutim.86 Krštenje 59. Na pravoslavnim prostorima.16 Izvor: Tabela je konstruisana na osnovu rezultata Đorđevićevog istraživanja (Đorđević. Ovaj zaključak sledi iz rezultata istraživanja. Indikator / rel. ili multikonfesionalnim kao u Vojvodini ili Hrvatskoj na primer.40 Izvor: Tabela je konstruisana na osnovu rezultata Đorđevićevog istraživanja (Đorđević. praksa % Molitva 5. kao u Crnoj Gori i užoj Srbiji. Istina. pravoslavno homogenom regionu u domenu religijske identifikacije i religijskih verovanja. bilo da se rezultati odnose na religijsku identifikaciju.Đorđevićevog istraživanja za domaću sociologiju religije je višestruk: najpre. ident. Đorđevićevo istraživanje je više nego nedvosmisleno pokazalo da je proces sekularizacije na pravoslavno homogenom prostoru pustio duboke kor ene i da je uzeo najviše maha u odnosu na sve ostale konfesionalne prostore.25 Vera u boga 17./ Indikator % Vernik 23. godine (u %). godine (u %). ne radi se samo o tome da su neki vidovi religiozne svesti i religiozne prakse problematizovani. takođe. nego je manje-više karakteristika svih socijalističkih društava bilo da se radilo o sovjetskom tipu društva (Mađarska. neizostavno 168 važni elementi pravoslavne religioznosti. raspored grupa stanovnika s obzirom na religijsko-crkveni kompleks i društvenu prepoznatljivost religioznih i krugova bliže povezanih sa religijom i crkvom. bilo da se radilo o konfesionalno dominantnim. Po tjska.32 Pohađanje veronauke 0. Religijska identifikacija i zastupljenost religijskih verovanja u niškom regionu 1982. Tabela 2. bio je najuočljiviji otklon ljudi od religije i SPC. U tabeli 2 pokazujemo kakva je religijska situacija bila u niškom. prvo empirijsko istraživanje kod nas kojim se stvorila respektabilna iskustvena evidencija o religioznosti i vezanosti za religiju i crkvu. 1984). praznika 10. takođe. Konvencionalno religijsko ponaša nje (redovno praktikovanje) u niškom regionu 1982.

unutrašnje slabosti crkve kao institucije (Đorđević i Đurović. u istoriji na primer). unutar kojih se međuratna i socijalistička Jugoslavija razumevaju kao državne tvorevine tako ustrojene da su sistematski delovale protiv temeljnih interesa srpskog naroda. demonopolizovanost SPC od strane oficijelnog. svetovnog. u toku 90-ih. ulažući znatne napore i umnogome u njima uspevajući da tako potisne religiju i crkvu iz javnog života. 4 odnosa podrazume-valaje legitimnost socijalističkih vrednosti. potencirano najviše u humanističkom obrazovanju. pa se stoga religioznost i zadržavala u marginalnim. a da se marksističkim ateizmom delovalo 168protiv pravoslavlja i srpskog nacionalnog identiteta. Slučaj pravoslavlja je u tom kontekstu bio samo par exellence primer oštrog sukoba dva kolektiviteta. a religija je bila upravo s onu stranu tih vrednosti tako da je religiozan čovek bio neravnopravan sa atestički usmerenim ljudima u utakmici za postizanje viših društvenih pozicija. konfesionalnog i nacionalnog činioca i 169 . Ideologizacija društvenih Istine radi. socijalističkog političkog sistema i protežiranog ateističkog kulturnog obrasca. Istorijskoj zavisnosti Pravoslavne crkve od države sa uzorom u vizantijskoj državi o kojoj piše Ernst Benc kao o unutrašnjoj slabosti pravoslavlja (Benc. autori smatraju da takva i toliko izražena politička. boljševički režim koji nije imao isti „aršin" prema svim religijama. dve tradicije. Pobednik iz tog „duela" omogućio je da proces sekularizacije na pravoslavno homogenom području karakteriše smanjivanje broja deklarisanih i još više stvarnih vernika. Hronološki posmatrano tri događaja su bitno uticala na opštu ambijentalnu pozadinu ukorenjivanja sekularizacije u tkivo pravoslavne religioznosti: 1. Državna i partijska politika je bila jedinstvena u tom smislu da ne dozvoli bilo kojoj crkvi da igra bilo kakvu ulogu u javnom. 1994:221) o čemu smo u ovom odeljku ranije pisali. Ovom ambijentalnom okviru autori dodaju i dva specifična uzroka koja su delovala na pospešivanje sekularizacije kod Srba: 4. 22prožimanje verskog. nesistemski orijentisanim slojevima socijalističkog društva. Milošević. ateističko obrazovanje i vaspitanje. dok su obrazovani i propulzivni društveni slojevi najnereligiozniji. dve ideologije. iz ženskog ili starijeg dela populacije. Vukomanović dodaje još tri razloga za moguća tumačenja uspeha sekularizacije na pravoslavnim konfesionalnim prostorima. stare i nove. konfesijama i verskim zajednicama pa su one različito prolazile u razdeobi oficijelne milosti i 3. tačna je svakako konstatacija autora daje ateizam kao državna ideologija u kulturi eficijetno negativno uticao na religiju i SPC. 1994). priznavanje vlasititog konfesionalnog porekla. koja pritom nisu usamljena. ideologizaciju društvenih odnosa i 5. političkom životu zemlje. religioznost marginalnih društvenih slojeva socijalističkog društva. socijalistička državna tvorevina sa komunističkom vlašću je potiskujući pravoslavlje podsticala razvoj zapadnih. bar što se tiče civilizacijskih doprinosa pravoslavlja ne samo srpskoj nego i evropskoj kulturi uopšte (u književnosti. Neadekvatnom ponudom u vaspitno-obra-zovnom procesu postojalo je sistematsko zapostavljanje religijskog sadržaja. čak ni u onim disciplinama gde se to moralo normalno očekivati. objašnjavao glavne uzroke takvog „bega od crkve" ljudi na pravo slavnim prostorima. pored ostalog i nametanjem zvanične i poželjne ateističke kulture. Štaviše. proces disolucije dogmatskog ver-ovanja hrišćanstva. Interesantno je videti kako je autor znatno kasnije. Tako se opet vraćamo na problem privilegovanog položaja nekih konfesija u odnosu na pravoslavnu konfesiju u socijalističkoj Jugoslaviji. 1991). koje jednostavno teško da su mogle tolerantno i uporedo da postoje u socijalističkom društvu. Tipični vernici su poticali iz poljoprivrednih ili radničkih slojeva. 1992:11). ver-ovanje u boga). 1990. sistemska stigmatizacija religioznih nije postojala na prostorima slovenačkog i hrvatskog katoličanstva gde su se vernici slobodno deklarisali i javno manifestovali svoju religioznost bez posledica koje su sledile kod takvog ponašanja na pravoslavnim konfesionalnim prostorima.4 No. dodatno je uticalo da se na religiju i SPC ne obrati gotovo nikakva pažnja u obrazovno-vaspitnom procesu. relativno češće praktikovanje nekih tradicionalnih obreda i verovanja (na primer krštenje. religioznost seljaštva i radništva. siromašnih ljudi sa nižim obrazovanjem. proslava verskih praznika. međutim. po tim mišljenjima. pravoslavne i komunističke. zatim 2. Bez specijalnih istorijskih istraživanja teško je doneti neki opšti zaključak o tome. što je sve u svemu stvaralo vrlo nepovoljne društvene uslove za normalno delovanje crkve i slobodno ispoljava-nje religioznosti. U tom domenu. smanjivanje uticaja pravoslavlja i pravoslavne religioznosti na svakodnevni život ljudi. stradanje u toku II svetskog rata. iz politički pasivne populacije koja je bila van tokova modernizacije društva (Đorđević. u domaćoj religiologiji postoje eksplicitno izražena stanovišta. Marksističko obrazovanje. To su: l) istrajnost srpskog paganskog nasleđa. iz ruralnih ili rubno ruralnih mesta.pravnom tipu društva kao što je bilo jugoslovensko. Crkve su se odupirale tom naumu različitom snagom i sa različitim uspehom u zavisnosti od mnoštva faktora o kojima smo nešto već napisali. katoličkih jugoslovenskih republika i migracije od juga prema sevorozapadu (Vučković. erodiranje verske prakse.

čak obrednih predmeta.) Na osnovu rezultata brojnih socioloških.sa stanovništvom homogenog ili mešovitog kofesionalnog sastava) mogu se u formi sintetičke slike izdvojiti najvažniji zaključci. naročito u velikim gradovima. Naime. Kao društveno nepoželjno. Pomenuti proces u početku nije dao neke radikalne rezultate s obzirom na tvrdokornost i ukorenjenost tradicionalnih crkava u nacionalna bića južnosloven-skih naroda kao i masovne konvencionalne religioznosti pre II svetskog rata. kod stanovništva slabijeg materijalnog stanja i sistemski nean gažovanog stanovništva. i taj odnos bio doveden u pitanje (na primer kod krštavanja. u primenljivosti naučnih otkrića i novih tehničkih rešenja za svakodnevne probleme širokih masa stanovništva. religijskog ponašanja. koja su se odnosila kako na ukupno stanovništvo tako i na pojedina njena područja (republike. različite konfesije su izašle iz socijalizma sa različitim skorom u odnosu na svetovno okruženje: po pravilu pravoslavlje je u toj situaciji bilo najmanje otporno kako na državni intervencionizam5 koji je proizveo razarajući uticaj svetovnih. 2001:103. disolucija dogmatskog jezgra vere) tako i na eroziju. u urbanom načinu života razvojem gradova i mas ovnim migracijama iz sela u gradove posle II svetskog rata (urbanizacija). 26Procesi ateizacije i sekularizacije uticali su kako na celovitost i unutrašnju povezanost elemenata dogmatskog sadržaja religijskih verovanja (tzv. Razlozi za takav „prijem" ateizma na tradicionalno pravoslavno homogenim prostorima (u Srbij i i Crnoj Gori prvenstveno. kod žena više nego kod muškaraca. Mada su i druge konfesije u socijalističkoj Jugoslaviji bile pod jakim uticajem a često i pod otvorenom stigmatizacijom zvanične ateističke kulture kao i pravoslavlje. crkvenog venčanja. socijalno-psiholoških i javnomnenjskih istraživanja religioznosti u socijalističkoj Jugoslaviji. regione . hramova i manastira.23konzervativizam SPC. stigmatizovano ponašanje. niti kod pripadnika različitih konfesija. a ogledale se u povećanom materijalnom standardu stanovništva razvijanjem industrije (industrijalizacija). a onda i u Kraljevini Jugoslaviji. pokrajine. Na selu je uglavnom postojao tradicionalni odnos ljudi prema religiji i crkvi. u pravoslavnom religijskom krugu do kraja evidentnu. crkvenog ukopa pokojnika. Istina. proces ateizacije u njima nije bio tako masovan kao kod pravoslavnog stanovništva. uslovljavanja državne pomoći. najpre u Kraljevini SHS. na tradicionalni religijski kompleks. U tom kontekstuje i tadašnja. tipičnog vernika. Proces ateizacije je započeo odmah posle II svetskog rata. tako i na delovanje pomenutih modernizacijskih učinaka. ucenjivanje itd. slavljenja verskih praznika). a na pravoslavnim prostorima njegova dominantnost se proteže na čitavih narednih trideset godina. marginalnog. Tek od sredine 50-ih godina proces ateizacije se učvšćuje i sa određenim varijacijama ostaje dominantan u narednih dvadesetak godina na katoličkim konfesionalnim prostorima. Igrao je značajnu političko-sistemsku ulogu legitimišući novi socijalistički poredak u sferi kulture sa ciljem depolitizacije i denacionalizacije tradicionalnih religijskih razmirica prisutnih. odsustvo sluha za procese modernizacije i odsustvo spremnosti za prilagođavanje na društvo postindustrijske civilizacije (Vukomanović. poljoprivrednog stanovništva. religioznost je opstajala na selu. a skoro deceniju docnije i na 169 5 . oduzimanje vrednih crkvenih. pre svega političkih institucija. 24Sami procesi ateizacije i sekularizacije nisu proizveli podjednake 168U prilog takvog intervencionizma svakako ide razvlašćivanje crkvenih imanja. doprinele odvajanju ljudi od retigije i crkve. 25Takva situacija je s obzirom na propulzivnost društvenih slojeva u socijalizmu stvorila tzv. u pomenutom periodu promene koje su se iskazivale u modernizaciji tradicionalističkog društva. učinke na prostoru bivše Jugoslavije. jugoslo-venska marksistička sociologija religije postavila pitanje o stvarnim dometima procesa ateizacije na religioznost ljudi (Ćimić). dok je u gradu. 1. enormno visoki porezi za sveštena lica. kod nepismenog i u društvenom sektoru nezaposlenog. prelomne tačke i tendencije kretanja religioznosti sa posebnim osvrtom na religioznost stanovništva na pravoslavno homogenim konfesionalnim područjima. ako ne i više od ateističkog obrazovanja i vaspitanja i ateističke predominacije u svim oblastima kulture. Tu se pre svega misli na katoličanstvo u Hrvatskoj i Sloveniji. svakako su podjedanko. a onda i na drugim prostorima na kojima je živelo pravoslavno stanovništvo) svakako nisu jednostrani i mogu se podeliti na unutarcrkvene i izvancrkvene faktore. ukidanje finansiranja crkvenih organiza cija. 27Sredinom 70-ih i početkom 80-ih godina prošlog veka na katoličkim konfesionalnim prostorima.

takođe i Zajcev. često tom sistemu pružajući sasvim dostojan otpor. dakle. takođe. veri. kultova i novih sekti. Druge. nadom i utehom. O ruskoj religijskoj situaciji i o odnosu prema netradicionalnim religijama. Društvena kriza koja se produžila do samog kraja 80-ih rezultirala je propašću tzv. ali još alarmantnije u savremenoj Rusiji. u kolektivnom. gotovo se po pravilu u ekleziološkoj literaturi. (возрождение -preporod. pa i ideološku orbitu. Pitanje „sekti" i kod nas. 2001:13-20). Istraživači religijskog fenomena su takav trend dovodili u vezu sa produbljivanjem društvene krize u 80-im godinama i teškim materijalnim položajem društvenih grupa. ne mali broj religioznih. Na umu treba imat i mnogo širi društveni kont ekst od nacionalnog: opštu političku i kulturnu pluralizaciju društva posle raspada socijalizma u svetskim razmerama. moralne panike i medijskog prezentovanja čitave problematike (Stojković. potrebu za bogom kao potragu za srećom. Sloboda religijskog izraza jeste porasla. i 6 Treba imati na umu. crkvene obredne prakse i otpadanja ljudi od religije i crkve ireverzibilni u smeru 168 nemogućnosti ponovnog bujanja religioznosti i jačanja povezanosti ljudi sa religijom i crkvom. obnova) što je do 80-ih bilo potpuno nezamislivo. relativno povećanu diferenciranost duhovnih ponuda na religijskom tržištu. Upor. marginalne društvene pozicije. a početak devete decenije prošlog veka obeležen je stvaranjem novih nacionalnih država (konačan rasplet raspada Austro-Ugarske carevine) na razvalinama bivše Jugoslavije pri čemu religije i crkve svih nacionalnih zajednica dobijaju na društvenoj značajnosti upravo ozbiljno problematizovanoj u prethodnim decenijama. masovnim socijalnim previranjima u raspadu jednog društvenog poretka i jedne federacije. ateističkog monopola. kako je vulgarizovana markistička teorija pobedonosno najavljivala i samozadovoljno očekivala. Religijsko-nacionalna i kulturna. prvenstveno u Hrvatskoj i Bosni. u ratnom vihoru. netradicionalne religije kako ih najčešće nazivaju ruski religiolozi. omladinske posebno. naciji. 6. 2002. na povratak u masovnim razmerama tradiciji. Uskoro će etno-religijska legitimacija novostvorenih država. i to na tragičan način. jačanje konkurentskog religijskog faktora u okviru bivše Jugoslavije.6 opštu tendenciju desekularizacije u čitavoj Istočnoj Evropi. real-socijalističkim društvima. sistemski neorijetisanih ili malobrojnih opoziciono nastrojenih. ostale vitalne. mada oprez naučniku nalaže da se procesi deateizacije i desekularizacije nikako ne bi smeli svoditi samo na pomenute faktore sa nacionalnim sindromom kao osnovom. i pojedinaca. a danas i u ru skoj religiologiji. ali prvenstveno za decenijama potiskivane institucionalizovane. To što je retigij a bila u senci. u socijalizmu bile daleko od iščezavanja. sasvim vidno uticati. podzemne. i pored svega do sada napisanog. 2002:131-136. jednom rečju dru -štvena homogenizacija na prostoru bivše Jugoslavije mnogo je više uticala u pravcu remonopolizacije religijske situacije nego u pravcu tolerantnog kulturnog 1religijskog diferenciranja. Religija i crkva su ipak. kako se u sovjetskoj. One su u socijalizmu i pored jakog institucionalnog političkog pritiska. nazire se tendencija zaustavljanja procesa ateizacije te se pojavljuju manje-više očiti znaci deateizacije (desekulariza-cije). pa i u bivšem jugosloven-skom društvu. da je potrebno biti oprezen kod donošenja zaključaka 0stvarnim dometima pluralizacije postsocijalističkog društva a posebno tu vrstu sumnje treba imati kod zaključaka o slobodnom religijskom tržištu nakon kolapsa komunizma. socijalističke Jugoslavije. u svim tzv. zanosu odranije već viđenom na balkanskim prostorima.pravoslavnim. pod patronatom ateizacije. neki će reći tribalističkom. Ali štaje prethodilo toj renesansi? 169 . Otuda objašnjenje da je katoličanstvo u Poljskoj moglo odigrati tako važnu ulogu u slamanju socijalističkog sistema. značilo da su procesi erozije religijskih verovanja. Otuda objašnjenje da se čak u pravoslavnom kulturnom krugu krajem 80-ih i početkom 90-ih pravoslavlje tako i toliko revitalizovalo daje pružilo ne samo duhovnu potporu mnoštvu tjudi koji su je odj ednom trebali nego je i na društvenoj sceni početo da igra do tada „zabranj ene" uloge. nazivaju oblici religijskog organizovanja koji se na Zapadu imenuju u terminima novih religijskih pokreta. Otuda se danas u Rusiji govori čak o religijskoj renesansi. nacionalnim veličinama i državotvornim idejama. drugačije duhovne potrebe mnoštva ljudi. tradicionalne religije. nikako nije. uvlačeći u svoju duhovnu. slom opšteprihvaćenih vrednosti. Branimiru Stojkoviću možemo da zahvalimo što u domaćoj sociologiji imamo izvanrednu analizu kod nas aktuelnog procesa stigmatizacije verskih sekti. itd. i onih koje su to tek trebale postati. videti u Заицев. Tako se tendencija deateizacije i desekularizacije čvrsto povezuje sa opisanim kolektivnim. dok je situacija značajno drugačija kada su u pitanju tzv. ali i u javnosti uopšte razmatra u negativnom kontekstu tako da je proces demonopolizacije religijskog tržišta još uvek daleko od ostvarenog stanja.

Tu D. u kome su vernici sa RPC na čelu dali nemerljiv. Sovjetski komunizam i pravoslavlje (problem empirijske evidencije) Iako se društveni položaj rel igija i crkava.Prethodio je sovjetski period. a onda. Sofisticirana načela ateizacije i ateističkog vaspitanja su međutim. pravoslavna sabraća izlagala u veko-vima posle primanja hrišćanstva. 1989:14). perioda velikog iskušenja za sve vernike u nemilosrdnom uništavanju. pojavljuju se krišnaiti. uz to. Dok je pre revolucije inteligencija predstavljala moćno ateističko krilo a narod oficijelno pravoslavlje. To jeste period u kome nema više oštre državne represije prema religiji i crkvi. suštinski doprinos u jačanju patriotizma i odbrani zemlje. ipak se može izvući generalni zaključak o jednom opštem. u sovjetskom periodu ne može jednoznačno posmatrati u tako dugom vremenskom razdoblju. naročito od sredine 60-ih do kraj a 80-ih godina prošlog veka. nastaloj kao direktnoj posledici nasilne kolekti-vizacije sela posle Oktobarske revolucije. naširoko stupa okultistička literatura svih vrsta. Prva. ali i tokom Hruščovljeve liberalizacije sovjetskog društva. u okviru koje opet možemo identifikovati: 1) period izuzetne državne represije prema RPC naročito tokom 168 dvadesetih godina XX veka za vreme velike gladi u Sovjetskom Savezu. nalik onom stradanju i žrtvovanju kojima su se njihova duhovna. represivna faza je traja la bezmalo pola veka. Otadžbinskog rata (od 1943. a onda i kroz fazu mirnijeg i manje represivnog. Uopšte. razaranju. bar u početku. opšti svetovni odnos prema religiji i crkvi u nastojanjima da se sačuvaju rezultati iz prethodne faze koji su postignuti u ateizaciji i sekularizaciji zemlje. kod Jevreja se pojavljuju različiti oblici judaističke ortodoksije. među njima pravo slavlja i RPC kao bez sumnje najveće religijske institucije u Rusiji. 2. podzemne.. netolerantnom društvenom okviru koji je. a posebno prema pravoslavlju i RPC. zen-budisti itd. period raskola i teških iskušenja u kojima su se kalili pravi hri-šćani. uzori upravo nalazili u „tekovinama" sovjetske vlasti prema religijsko-ckrvenom kompleksu. Strogo posmatrajući. 70-ih godina upravo inteligencija predstavlja moćno 169 . Međutim. Religija i crkva su u svojevrsnom društvenom getu. pokazujući i dokazujući time kako stvarnog hrišćanstva zapravo i nema bez krsta. E. to su decenije u kojima inteligencija otkriva privlačnost raznih religija. položaj religije i crkve u komunističkom Sovjetskom Savezu variraoje samo na taj način daje prolazio najpre kroz fazu izuzetno jakog ideološko-političkog i državnog pritiska i progona crkava i vernika. pod punom kontrolom države i „ateističke" birokratije. što je rezultiralo ekstremnom društvenom marginalizacijom religije. Ateizam u određenim intelektualnim krugovima postaje prosto nešto neprilično. nego što je to bio jugoslovenski okvir posle II svetskog rata. svedočeći svoju veru izlaganjem opasnostima i podnošenjem žrtava. ali uvek naglašeno negativnog odnosa.. H. ne samo pravoslavlja i u njemu romantizaciju nacionalne prošlosti.) 1964. naročito u teškim vremenima pod mongolskim ropstvom. sve do posle pada Nikite Hruščova (Хрутев. kao što je pre revolucije kod krugova progresivne inteligencije bila neprilična religioznost" (Фурман. Ispred vernika se uspostavljala neformalna društvena brana prema svim aspiracijama i karijerama u oblasti državne uprave. stigmatizovane crkve. armije. crkve i vernika. godine. bio dosta represivniji prema religijama i crkvama. karakteriše administrativni odnos prema religiji i crkvi. „Opet se javljaju ruski katolici. sedamdesete i osamdesete godine su godine razočaranja inteligencije u oficijelne poglede socijalističke države što doprinosi povećanom interesu za neoficijelnu i direktno suprotnu ideologiju crkve. i dalje usmera-vala negativan. premda su se za pomenuti okir. Međutim. sedamdeseto-godišnji položaj crkve kao stradalničke. Furman konstatuje bitnu razliku u odnosu inteligencije i naroda prema religiji i ateizmu 70-ih godina i vremena pre revolucije. C. do početka 90-ih godina XX veka. i fazu izvesne liberalizacije odnosa između sovj etske države i RPC. ili možda najpre. nalik onom stradanju kome se izložio sam Isus Hristos i svi oni hrišćani u progonima poznatim iz bogate istorije nepriznatog hrišćanstva. naročito ne onakve kakva je bila viđena tokom 20-ih i 30-ih godina.. sistema obrazovanja i zdravstvene zaštite. od 1917. prvo pravoslavlja a početkom 30-ih i svih drugih konfesija u Sovjetskom Savezu. kao i 2) period izvesnog popuštanja neprijateljskog odnosa prema vernicima i RPC za vreme i posle II svetskog. naročito do II svetskog rata. godine).

U imperijalnoj Rusiji Pravoslavna crkva je imala posebnu društvenu ulogu jer je bila 7 Na ovom mestu treba istaći da smo konsultovali istorijsko-sociološki presek pravoslavlja u Rusiji. postepeno biološki smanjivalo. 1995. Jednom reči na delu je opšte preosmišljavanje kulturnoistorijskog nasleđa zemlje. tako da ona tada nije izgubila svoju društvenu relevantnost u tom stepenu u kome će je ubrzo na dramat ičan način izgubit i već kraj em te i početkom naredne godine. Tih godina raste interes javnog mnenja prema pitanjima odnosa crkve i države. moralnosti i politike. odu-vek tradicionalno verno pravoslavlju. ako hoćemo da damo generalni zaključak o opštem položaju religija i crkava u postrevolucionarnom Sovjetskom Savezu. Za kritičku valorizaciju naučnog ateizma i ateističkog vaspitanja kosultovan je: Đorđević. da bi se državno-crkveni odnosi „otoplili" tek pred kraj 80-ih godina. 7 Istina. U sprovođenju svoje politike Privremena vlada se oslanjala na Pravoslavnu crkvu. 1990. od nastanaka do kraja XX veka. stavile u drugačiji pravni položaj od onog koji je ona imala do tada. početna etapa Februarske revolucije nije nagoveštavala neke dalekosežne posledice po religioznost i RPC pošto je postojala tesna 168 saradnja između Pravoslavne crkve i Privremene vlade (Временное npaeumenbcmeo). kad se u obzir uzme oficijelno stanovište. Sa druge strane pravoslavno sveštenstvo je izražavalo podršku Privremenoj vladi obrazlažući zakoniti karakter nove vlasti.. sprovela niz reformi u državnoj religijskoj politici konkretizovanih kroz odluke koje su Pravoslavnu crkvu. makar taj ateizam bio „predra-sudni" ateizam zbog sistematskog zapostavljanja govora o religiji i crkvi u društvu. u tom kontekstu posebno odnosa religije i kulture. što pada u vreme hiljadugodišnjice prelaska Rusa sa paganstva na pravoslavno hrišćanstvo (988 -1988) a što je proslavljeno sasvim dostojanstveno i uz potporu komunističke države. U toj situaciji religija i crkva postepeno su bile istiskivane iz društvenog života a zatim je radikalno smanjivan uticaj crkve na mase stanovništva što se detektovalo u slabljenju povezanosti ljudi sa religijom i crkvom. 1996:168-201. kao „novo mišljenje" u reformskom. Takođe je konsultovana i istorijska literatura koja valorizuje savremenu istoriju RPC u XX veku: Поспеловскии. 169 . već ozbiljno društveno problematizovane i na putu nepovratnog zalaska. godine. nastojanje da se rezultati ateizacije sačuvaju ostaje na snazi i u početnom periodu Gorbačovljeve perestrojke koja je. promene koje su nastupile posle Oktobarske revolucije i dolaska boljševika na vlast.religijsko krilo pošto se staro stanovništvo. a stanovništvo srednjih godina. službenici i kolhoznici su ateistički nastrojeni. Pitanje koje se nameće tiče se istorijske horizontale. Za nastanak i razvoj masovnog ateizma u Sovjetskom Savezu konsultovana je knjiga „Дтеизм в Советском Согозе. Međutim. „begu" od religije i crkve kao i bitnom zaostajanju reprodukovanja religijskog pripadanja kod novih pokolenja. Kakoje taj proces započeo? Uvod u radikalne promene religijske situacije. religije i društva. mladi radnici." (1986). onda je najvernije tome određenje položaja religija i crkava u terminu „preživljavanja". više nego kod nas. konvencionalne religioznosti ljudi i društvenog položaja RPC u Rusiji XX veka. makar nominalno. međutim. uvažavajući je. bile dovedene ne prvenstveno objektivnim društveno-ekonomskim uslovima (sekularizacija) već energičnim sprovođenjem politike izgradnje komunističkog društva bez religije. To je pozicija u koju su religija i crkva.. predstavljala je Februarska revolucija iz 1917. U tom smislu Pravoslavna crkva je dobila niz povlastica kako u održavanju hramova tako i u pobolj šanju materijalnog položaja klera. promovisana sredinom 80-ih. Privremena vlada je. pokazalo se nauspešnom. koji je u svojoj knjizi dao Радугин. kursu spašavanja socijalizma. No.

Prvo gledište. rukovodilo se religijskim normama. sa njegovom kulturom i državno-šću. godine. Rusko plemstvo je po svojim pravima bilo evropsko. religijske norme su imale veliki praktični značaj u regulisanju mnogih aspekata društvenog života. nosila teško 186 n po crkvu. 1911:179).praktično deo državnog aparata. na primer institucije braka i porodice. 1995:72-73) pa je Rusija. štiteći kneževske pa samim tim i svoje materijalne i ideološke interese. ? 5. 1905.nacio Pravoslavna crkva i njeni manastiri su kao nagradu za podršku moskovskim kneževima u njihovim aspiracijama prema monokratskoj vlasti u obliku donacije dobijali zemlju. crkva vrši cenzuru udžbenika. Zagovornici drugog gledišta na čelu sa knezom Nikolajem Trubeckim (Трубецкои) i Sergejem Bulgakovim (Бул-гаков) nisu dovodili u sumnju sam princip odvajanja crkve od države. Početkom XX veka raspadanj em carskog mita kome je Pravo slavna crkva davala jemstvo i u njoj dolazi do promena. Ispunjavajući niz javnih funkcija ona je bila deo vlasti: Pravoslavna crkva je vodila registraciju i razvod braka. carskoj Rusiji. gotovo nesnosan položaj seljaštva u „kmetskom ropstvu". Takav zavistan. i posle buržoasko-demokratske Februarske revolucije u samoj Pravoslavnoj crkvi i oko crkve je postojala jednodušnost oko potrebe odvajanja crkve od države. cezaropapisti?ka vladavina Petra I bila je obele?ena i ukidanjem patrijar?ije 1721. do 1861.primus inter pares. ali je rusko setjaštvo presedan u Evropi i ono će tog zavisnog položaja pravno biti os tobođeno tek reformama od 1858. samo su se razlike iskazivale u modalitetima: na Predsaborskom savetu sveštenika i mirjana (uvertiri za Sveruski pomesni crkveni sabor) iskristalisala su se dva gledišta o budućoj formi upravljanja crkvom. pridruživala zahtevima ruskog plemstva da se seljaci dekretima vežu za zemlju (Vratuša-Žu-njić. godine. Zakonsko regulisanje. kao nosilac monopo ta državne retigije. Sa druge strane. ali su smatrali da pravoslavje kao nacionalna crkva treba da ima poseban status . obučava i sprema kadrove za cel o-kupno osnovno obrazovanje. Otuda je razumljivo da se crkva kao krupni zemljoposednik.kolektivnog organa upravljan 187 . te odsustvo inicijative kako kod samog cara tako i kod crkve da se u reformskom zahvatu poboljšaju životni uslovi najbrojnijeg sloja u zemlji. branjeno od profesora Pokrovskog (Покровскии). Zbog toga je monarhistička država materijalno pomagala crkvu i u pravnoj regulativi ne samo da je obezbeđivala crkvi i druge načine sticanja dohotka nego je crkvu i sveštenstvo tretirala kao duhovnu instituciju sa posebnim socijalnim pravima. Sve to pokazuje da je crkva osim monopola u duhovnoj delatnosti mnogostruko učestvovala u društvenom i političkom životu zemlje. imaće veoma bitne implikacije na događaje u XX veku kao što su socijalna eksplozija. Institucija obrazovanja u najtešnjoj vezi je bila sa institucijom crkve: u javnim školama je obavezna veronauka. postajući time jedan od krupnih zemljoposednika u ?. Učestvujući u društvenom i političkom životu zemlje. 8 breme kmetstva. iako će ono za seosku zajednicu (мир) ostati vezano sve do 1905. produžen do XX veka. plemstva i države i davanjem tradicionalnog i sasvim otvorenog legitimiteta svetovnoj monokratskoj vlasti na čijem je čelu car Rusije koji je zaštitnik svih pravoslavaca. Kao i početkom veka. za raztiku od Evrope. crkva je učestvovala u krivičnim većima sudova i rešavanju žalbenih postupaka građana.8 i kao takva dobijalaje od države mnoge povoljnosti za razliku od drugih veroispovesti i njihovih crkava u Ruskoj imperiji. imatoje u vidu potpuno otcepljenje crkve od države uz sinodalno-sabornu strukturu upravljanja crkvom. Naime. godine. pa ju je i nemoguće otrgnuti od društvenog organizma . vodila je matične knjige venčanih. u crkvama su se čitali tekstovi zakona. rođenih i umrlih. srašćivanjem svetovnih interesa crkve. Po njimaje Pravoslavna crkva organski srasla sa narodom. Ispunjavanje mnogih od pomenutih normi regulisao je zakon a o njegovoj primeni su se brinuli odgovarajući državni organi. pad monarhije i dolazak boljševika na vlast. godine i postav?ljanjem Svetog sinoda .

s obzirom na društveni značaj koji joj se vekovima pridavao u imperijalnoj Rusiji. podvrgavajući je crkvenom prokletstvu (anatemi). što upravo i situacije koja je pokazala da ostavši bez karakteriše tako epohalan događaj kakav je bio Oktobarski revolucionarni državne asignacije i dohotka. RPC se našla u potpuno drugačijem društvenom položaju nego što ga je imala do tada. Takav antagonizam između crkve i sovjetske vlasti je još i produbljen opštom demonopolizacijom i depolitizacijom crkve i religije koje su bile zakonodavnim aktima ustanovljene. Tako se jedan od pomenutih dekreta (Положении о seMenbmu комитетах) odnosio na prelazak sveg poljoprivrednog zemljišta. ukinuto je vojno i dvorsko sveštenstvo. krajnje neprijateljsku poziciju u odnosu na novu sovjetsku vlast a u tome se Sve to se moralo odraziti na ukupan život crkve. crkva ni organizaciono. Nikakav međuprostor nije postojao između starog i imovine. Društvena marginalizacija religije. a crkvenoparo-hijske škole koje su do tada bile pod jurisdikcijom crkve stavljene su u nadležnost Ministarstva prosveta. pojedinca. godine. 1995:36). Василии. kao što su na primer obustava novčanih izdataka iz budžetskih sredstava za održavanje religijskih ustanova.antihrista". pri čemu je ukinuta dotadašnja pravna nejednakost konfesija. koji je sovjetsku vlast poistovetio sa „najezdom nalne države (Поспеловскии. Ekonomski je razvlašćena crkva ukidanjem religijskim organizacijama prava privatne svojine nad sredstvima za proizvodnju i nacionalizacijom crkvene imovine kao i povredom nekih drugih njenih stečenih prava i interesa. metrikacije i tome slično. rekli bismo. protivljenje vaspitanja dece u pravoslavnoj ili hri??anskoj veri. prirodno. godine. a nekad ni moralno. odnosio i na crkvena i manastirska imanja. ekonomska baza crkve radikalno sužena. njena prosvetna i kulturna funkcija 9 deklarativno postavljena prema interesovanjima i potrebama pojedinaca van državnih i društvenih institucija. najeklatantnije se može videti konsultovanjem sadržaja glasovitog dekreta O odvajanju crkve oddržave i crkve odškole čija je suština u postavljanju religije kao privatne stvari građanina. odnosno Sovj etskom Savezu. Sve ove.. Bio je to rstom prestupa smatralo odvra?anje od pravoslavlja. Prime egzistiranja religije i crkve posle Oktobarske revolucije doveo je do takve nagli preokret. Иванович). Sprovedena je dakle u potpunosti sekularizacija crkvenih imanja. od decembra 1917. a slična je situacija i sa uspostavljanjem građanskog braka. zavo?enje na drugu veru. u crkvenim krugovima su stvorile određeno nezadovoljstvo Privremenom vladom što je prepoznatljivo bilo u sadržaju mnogih crkvenih dokumenata a pre svega u sadržaju zaključaka Pomesnog sabora koji je svoj rad započeo avgusta 1917. pa i u njenom odnosu prema državi. Serijomdekreta nove vlasti. ?irenje jeresi ili raskola. kojima su bila ukinuta sva do tada postojeća ograničenja u ispovedanju vere čiji je osnovni smisao bio u davanju jednakih prava svim religijama u Rusiji. Ovaj dekret se. U tom smislu državne dotacije su uskraćene. Crkva je u toj poziciji zauzela vlasti pruži žilaviji otpor i odgovori na epohalne izazove svog vremena.9 odvajanju crkve od škole itd. Promenjen društveni položaj bioje dokaz o početku magistralnih 188 189 . epohalan momenat: posle gotovo dve stotine godina važenja ukinut je sinodalni način upravljanja crkvom i od tri kandidata žrebom je izabran za patrijarha (Москов-ского u всел Pycu) Tihon (Белавин. drugih izdataka za sveštenstvo ili za vršenje religijskih obreda. Izuzetno nestimulativan društveni okvir promena religijske situacije u Rusiji. i druge mere. šumskog i vodnog bogatstva u opštenarodni fond na upravljanje odgovarajućih komiteta. Sam sabor je značaj an po tome što se na njemu u upravljanju RPC. kako od pokretne tako i od nepokretne prevrat i građanski rat. Tim aktima sovjetske vlasti su ukinule sve religijske i religijsko-nacionalne privilegije i ograničenja. Međutim. kako onaj spo-ljašnji posebno isticao novi patrijarh. dojanuara 1918. U školama je bilo ukinuto obavezno propovedanje zakona božjeg. Drugim dekretom utvrđuje se da vaspitanje i obrazovanje takođe prelaze iz crkvene kompetencije u kompetenciju odgovarajućeg ministarstva. Privremena vlada je donela dve odluke: „O ukidanju veroispovednih i nacionalnih ograničenja" i „O slobodi savesti". što je generalno menjalo društveni položaj kojije Pravoslavna crkva imala u istoriji Ruske imperije. nije mogla da sovjetskoj novog društvenog položaja RPC i vernika. pojavljuje. čovek kome je istorijska sudbina namenila tešku ulogu patrijarha u nastu-pajućim društvenim previranjima koja su imala kardinalne posledice za sve religijske zajednice uspostavljanjem Sovjetskog Saveza i u njemu novog okvira političkog sistema (sovjetskog) komunizma i (njegove) ideologije marksizmalenjinizma.

sektaštvo itd. među njima i mitropolit Venijamin (Венилмин) kojije pod opštom optužnicom da je crkva kontrarevolucionarna organizacija bio osuđen na smrt. i 1923. 1922. Nekoliko godina kasnije ista sudbina je snašla i Petrograd gde je bilo osamdesetak optuženih. stavi u muzej starina. nisu smele kor istiti ni u kakve druge svrhe osim u bogosluženju. naročito na teritoriji Aljaske. Međutim. godine u Ruskoj imperiji bilo 117 miliona pravoslavnih hrišćana. državni ateistički intervencionizam u žestokoj antireligioznoj kampanji 189 . renesansa ruske filozofske misli povukla je za sobom i tzv.tako i unutrašnji. Mada je inteligencija XIX veka u principu bila otuđena od crkve ili čak neprijateljski prema njoj raspoložena. Dmitrij Pospelovski takođe ističe da su značajna dost ignuća bila post ignuta u oblas ti bo gos lovske nauke i mi sio nars kog rada. 58 seminarija. tek oformljenim. godine (Об изЂлтии церковних ценностеп длл борвби с голодом) konfiskuju i one crkvene relikvije koje se. države koja je imala nameru da crkvu definitivno uništi. Promena konfesija. zatvarane su crkvene škole. godine bez glave crkve i tradicionalne saborne strukture. Sibira i Dalekog Istoka. nego i iz života uopšte. za koje je sloboda misli i stvaralaštva bila neosporna vrednost. Opštim raspadom monarhije crkva je ostala bez infrastrukture čemu je sigurno doprineo i dotadašnji apsolutistički mo-narhizam koji je dobrim delom uslovio da crkveno-politička slika Rusije krajem XIX veka izgleda ovako: „Tutorstvo i kontrola države lišili su Pravoslavnu crkvu samostalnosti. ali i nasilnim sredstvima. ubijani. hiljade sveštenika je bilo zatvoreno.i obezglavljena. kada se crkvi dekretom iz februara 1922. rusku religiozno-filozof-sku renesansu što nije bilo 188 duhovno vredno samo po sebi nego je privuklo crkvi predstavnike ruske intelektualne elite. Istina. sva ta moć i uticaj nisu bili dovoljni u momentu propasti imperije. Radi komparacije: zvanično je. Krajem 30-ih godina u celom Sovjetskom Savezu od nekadašnjih 80000 pravoslavnih hramova jedva je stotinak crkava bilo otvoreno (Vuko-manović. u predrevolucionarnom razdoblju. opozicionih i oslobodilačkih pokreta . Skor konfrotacije sovj etske države i crkve. a sa padom cara formalno zemaljskom glavom crkve . Sve do novembra 1917. Crkve su se masovno oduzimale. U nadležnosti crkve bilo je 35000 osnovnih škola. Istorijski crkvi nametnut savez sa samodržavljem podrivao je poverenje u nju kod onih koji su želeli da preobraze društvo a isto tako i kod mnogih poslenika u kulturi. godine) kao krivično delo. monaha i monahinja što je trebalo da ima vaspitni karakter i da „pokaže nespojivost verskog sveta i sveta koji se rađa" (D'ankos. 67 eparhija u kojima su oni živeli. 1992:323-324). sveštenici su hapšeni. Te godine je pod istom optužnicom bilo ubijeno 8100 sveštenika. deportovani u Sibir.primećuje se da su mnogi revolucionari. samim tim i kod verujućih. do duše državno podržavanog. kao i oko 12000 mirj ana koji su bili privrženi crkvi ili su se otvoreno stavili u njenu zaštitu. 130 episkopa koji su tim eparhijama rukovodili. Drugačije religiozno mišljenje . čija upotreba oficijelno nije priznavana. Posle pada monarhističkog režima. 1995:35). svetovne namene. bio je poguban po pravoslavlje i RPC. sovjetskim gulazima. zajedno sa manastirima zatvarale. više od hiljadu aktivnih manastira sa 95000 monaha (Поспеловскии. 50000 sveštenika i đakona bogoslužilo je u 47000 parohijalnih crkava. Ona se nalazila pod budnim okom oberprokuratora. u smislu napuštanja „vladajuće veroispovesti" posmatrala se (do 1905. 1997:299). crkvena dobra zaplenjivana a crkvene knjige i ikone spaljivane. U spoljašnjem životu crkve zatičemo sovjetsku državu koja na sve načine poku šava da rel igiju izbriše ne samo iz društvenog.. . demokrati prethodno bili u duhovnim zvanjima i da su mnogi završili crkvene škole" (Менв. iako su oni ostajali manjina u svojoj sredini. pojavljuje se sasvim jasna intencija Lenjinovog režima da religiju i crkvu deklarativno. 1989:102). crkva je u revoluciju stupila razjedinjena. koristile u druge. prema kanonu. Japana. Konfrontacija sa religijom i crkvom je konstantna a vrlo oštar karakter dobija tokom godina gladi. 1914.staroobredaštvo. Na početku sovjetske vlasti bilo je ubijeno najmanje 28 episkopa. Prirodna energija hrišćanstva pretakala se u tok nereligioznih. u tom naumu rukovođena marksističko-lenjinističkom teorijom i svrsishodnom političkom praksom. Otpor sveštenstva naumu konfiskacije osvećenih crkvenih predmeta od sovjetske vlasti je okarakterisan kao otvoreno suprotstavljanje novom poretku i u procesu koji je uskoro poveden u Moskvije od 17 optuženih sveštenih i svetovnih lica petoro bilo osuđeno na smrt a ostali su završili u.žestoko se gušilo.

ne samo oni koji su pravoslavlje izdali. godine po 48 crkava a od 1975.. Sledeća tabela pokazuje konstantno smanjenje broja aktivnih religijskih društava (zajednica. godine. ali i kao pokazatelj kontinuirane delatnosti ometanja normalnog rada crkve i posle više od 30 godina od revolucije. korupcija. 16050 10960 1966. hramova.). Kao pokazatelj izvesnih promene u opštem. crkvenih škola i njihovih učenika. Na sve načine socijalistička država je kontinuirano realizovala zadatak smanjenja broja sveštenika. 11749 7224 Izvor: Tabela je konstruisana korišćenjem podataka iz priloga Одинцова. U najopštijem stereotipu religija se vidi kao devijacija „normalne" društvene svesti u socijalizmu (upor. može da posluži evidencija o zatvaranju crkava u Sovj etskom Savezu u peridu od 1950. 1965:257). 189 . crkava i religijskih dobara pravoslavlja. nego i najrevnosniji njegovi privrženici za koje je pravoslavlje put istine i život sa svim njegovim dogmama i obredima. ali je pravoslavlje bilo prvo na udaru kako zbog svog nacionalnog značaja tako i zbog svoje povezanosti sa monarhističkom državom a svakako i zbog svoje moći. do 1987. Specifični stereotipi su sledeći: 1. godine: od 1950.pisao je on u poslanici 1927. bolesti društvenog organizma. godine po 22 crkve (Гараджа. 1989:66). oformljene u drugačijoj društvenoj situaciji bile su apsolutizovane forme i metode ateističke propagande i vaspitanja. na njenoj društvenoj marginalizaciji. „Potrebno je . Za vreme mitropolita Sergija (Сергии). 30obično se za prioritetni put sekularizacije društva uzima administativno-komandno regulisanje odnosa prema religiji i crkvi. do 1974. „Odnos prema njoj je jednoznačan i odrečan . Tabela 4. zajednice / Period Ukupno Pravoslavne parohije 1958.uz pomoć drugih političkih i društvenih organizacija nije se samo obrušio na rušenje spomenika religijske kulture. do 1964. pa su se zato u novim situacijama pokazale kao „nedelotvorne" (Одинцов. u Sovjetskom Savezu. Tako ona ulazi u red onih socijalno devijantnih 188 društvenih pojava kao što su alkoholizam. od 1965. 29odbacuje se postojanje objektivnih uslova i pretpostavki za pojavu. manastira. 11908 7481 1971. 31ističe se i opravdava princip „dovoljnog" broja registrovanih zajednica vodećih konfesija u svakom od regiona zemlje koji je dovodio do toga da se u „mustimanskom" regionu nisu registrovale (nove) džamije a u pravoslavnom crkve itd. detekcija „krize religije" se svodi na kvantitativne podatke. već je bio usmeren prema religiji uopšte. Do II svetskog rata relativna normalizacija odnosa između Pravoslavne crkve i sovjetske države nastupila je posle smrti patrijarha Tihona 1925. godine prosečno se godišnje zatvaralo do 420 pravoslavnih crkava. 6. ona je simptom patologije. tim pre što je Sergije poveo odlučniju borbu sa onim predstavnicima sveštenstva koji su stremili da vrate crkvu na put konfrontacije crkve sa sovjetskom vlašću. narkomanija.da na delu a ne na rečima pokažemo da ver-ni građani Sovjetskom Savezu. dakle i prema drugim crkvama i veroispovestima na tlu Sovjetskog Saveza. parohija) od vremena posle Staljinove smrti do početka sedme decenije prošlog veka. odnosno na njenom ne-mešanju u državne poslove. kasnije patrijarha. lojalni građani sovjetskoj vlasti mogu biti ne samo ljudi koji su ravnodušni prema pravoslavlju. ugleda i uticaj a koje je imat o u masovnim razmerama.iskoreniti je svim silama" (Гарадж^ 1989:21). kriminal. „novih religija" ili „oživljavanja" već ugašenih kultova. 1989:29-71. 28evolucija religioznog života se shvata samo kao progresivan proces njenog „gašenja". dolazi do poboljšanja saradnje crkve i sovjetske vlasti. do 1987. Rel. 18563 13416 1961. sa svim njegovim kanonskim i bogoslužbe-nim uređenjem". 1989:23). i Левада. godine . administrativnom odnosu prema pravoslavlju i Pravoslavnoj crkvi. Isto tako i podaci o broju aktivnih religijskih zajednica indirektno govore o državnom odnosu prema crkvi i društvenom položaju religije i crkve u socijalističkom sovjetskom društvu. Celokupna praktična delatnost države prema religijama i crkvama ostanj ata se na određene stereotipe koji su nastati između 30-ih i 50-ih godina i koji su opredeljivali opšti odnos partije prema religiji sve do perestrojke. ali je ona počivala na principu apolitičnosti crkve. Pad broja aktivnih religijskih zajednica (parohija) u Sovjetskom Savezu (1958-1971.

neophodno je odvajanje crkve od države i škole od crkve. Grčke bogoslužbene knjige za RPC nisu nikakvi obrasci. 2. Druga kardinalna Istina. a jedan drugi sveštenik. krupne posledice. Isto tako pomenuta deklarativnost se lakše poima ako se zna da je Sovjetski Savez ideološka država i da je stvarno priznanje individualne slobode u kontekstu odvajanja crkve od države moguće samo ako je ta država neutralna. godine u tekstu „Socijalizam i religija") i primere iz stvarnosti praktične politike sovjetske vlasti u mešanju u unutrašnje poslove crkve. 1922. odelivši se na taj način od državne crkve. kojije pretežni deo 80-ih godina prošlog veka proveo po sovj etskim zatvorima. Čitavo se tadašnje rusko društvo podelilo na privrženike stare i nove vere. февралв. dakle. uprkos ustavnim ograničenjima. posledica revolucije po religiju i Pravoslavnu crkvu jeste unutrašnji raskol. od sovjetskog režima podržavan. servilnog odnosa bilo je i primera bespošt edne borbe.pa u tom smislu i nad svojim praroditeljem. crkvi i verni cima. što nije bio slučaj posle II svetskog rata u socijalističkoj Jugoslaviji u kojoj je Titov režim razvio u odnosu prema religijama i crkvama strategiju vere protiv vere. koji pri tom suštinski nisu dodirivali osnov pravoslavlja. 3.. Radi primera navodimo osnovne principe partije prema religiji. 4. sveštenik Gleb Jakunin (Лкунин). ističemo dve bitne posledice po religiju i crkvu. Gеorgij Edeljštajn (Зделвштеин). Naš citat prema Хилл. svakako morali rukovoditi procenom o potrebi i mogućnostima očuvanja i preživljavanja Pravoslavne crkve i pravoslavne religioznosti u postrevolu-cionarnom sovjetskom komunizmu. svakako nije slučaj. koji proizilaze iz marksističkog shvatanja socijalne suštine i uzroka postojanja religije. 5. religijski pravac obnove. No. idejne i moralne čistote. лнварв. Poveli su oštru borbu protiv 188 novotarija smatrajući za jeretike kako cara tako i samog patrijarha. nastaje moćan idejno-teorijski. Pored sergijanskog. sveštenici. u po crkvu tako nepovoljnoj društvenoj i religijskoj situaciji. ograničavanju polja delovanja religija. slobodu da se bude ateista. razvio. ne treba suprotstavljati vernike 189 . 1992. potrebno je obezbediti slobodu savesti u njenom marksističkom shvatanju. što sa sovj etskom državom. № 1. 1992. njegovu dogmatiku i svete tajne. u odnosu prema revolucionarnoj partiji religija nije privatna stvar (pojedinca). neočekivano. koje je uz pomoć svojih saradnika Lenjin formulisao još početkom XX veka (1905. za šta se plaćala visoka cena koja je išla do likvi dacija. Аргументи и факти. Međutim. od krajnjeg neprijateljstva i odbijanja svake saradnje do ustupanja i iskazivanja lojalnosti. pa i vernici. Pristalice stare vere zagovarali su ideju samobitnosti ruskog pravoslavlja. 1993:571). 1996:190 i dalje). 10 Mnogi su se u znak protesta samospaljivali (Radugin. tj. pravoslavnu veru. koja snažno nameće ateizam kao svojevsnu alternativu religijskom pogledu na svet. religija je za državu privatna stvar (pojedinca). Sažimajući analizu promena u postrevolucionarnoj religijskoj situaciji u Sovjetskom Savezu. Rusi imaju svoju istinitu. U tom smislu su principi partijske politike prema religiji i crkvi pretočeni u zakone i Ustav Sovjetskog Saveza imali stvarno samo deklarativni karakter jer ih je stvarnost dobrano demantovala. sled takvog razmišljanja nije opšteprihvaćen u savremenom ruskom prevrednovanju odnosa RPC i njene hijerarhije prema sovjetskoj vlasti. strategiju mešanja u unutrašnje stvari crkve i podsti-canja raskola unutar RPC.10 Zbog odsustva svake ozbiljnije konkurencije pravoslavlju u Sovjetskom Savezu. koja je po njihovom mišljenju zaključivši 1481. Raskol je nastao posle neuspešnog pokušaja patrijarha Nikona (Никон) da crkvu postavi iznad države i da ispravi neke delove bogoslužbenih knjiga prema grčkom obrascu. slobodu ispovedanja bilo koje religije ili neispove-danja nijedne. partija vodi borbu sa religijom idejnim. Radi se o sledećim partijskim principima: 1. godine florentinsku uniju sa RKC pala u jeres. Prva važna posledica je u tome što ogroman broj vernika „otpada" od pravoslavlja i zanemaruje versku obrednost koja je pri tom i društveno proskribovana pojava. Prvi raskol se pojavio još sredinom XVII veka odvajanjem staroveraca (старообрлдчество) od RPC. Ateizam postaje oficijelna kultura sa ogromnom podrškom države i svih njenih institucija. (обновле-ченство). Bili su anatemisani i podrvgnuti žestokoj represiji. zadaci borbe sa religijom. mora uzeti u obzir da su se crkvena hijerarhija.Tumačenje tako varijabilnog opšteg stava crkve prema sovjetskoj vlasti. crkava i religijskih aktivista. podela u krilu same Pravoslavne crkve kada u godinama posle revolucije. religijske zajednice ne treba da budu povezane sa državnom vlaš ću. i samo idejnim oružjem. u istoriji RPC to nije prvi raskol. čak njegovog prvenstva nad drugim pravoslavnim crkvama . te izmene su odisale duhom helenizacije ruske crkve te su izazvale. 9. tu cifru povećava na čitavih 50% (Mocme^^ новости. sovjetski režim je u cilju „odumiranja" religije i religijske prakse te smeštanja verujućih ljudi na samu periferiju društvenog života. treba da budu potčinjeni zadacima klasne borbe i stvaranja socijalističkog društva. smatra da je 20% sveštinaka RPC sarađivalo sa KGBom. konstantinopoljskom crkvom. Jedan od najpoznatijih religijskih aktivista i sovjetskih disidenata. Forsir a se ateističko vaspitanje kao suptilnija forma antireligiozne propagande u cilju potpunog iščezavanja religije iz društvenog života.

. Prepoznatljivost ideološke bliskosti sa vladajućim režimom ostaje bez komentara. nego ih treba pridobiti za savez pod rukovodstvom partije u borbi za likvidaciju eksploatatorskog društva i izgradnju socijalizma. Po tome što je osnovana u Sremskim Karlovcima zove se još i „Karlovački raskol". međutim. eksploatatorskih klasa i stvaranje takve ideološke osnove koja će biti na pozicijama odbrane interesa radnika i seljaka. naučnog pogleda na svet (Лтеизм в Советском Сок>зе. U dananje vreme jedan deo parohija ove crkve prešao je u jurisdikciju Ruske pravoslavne slobodne crkve. „Crkvenog preporoda" na čelu sa Krasnickim (Красницкии) i „Saveza opština drevnoapostolske crkve" sa Vedenskim (Введенскии) na čelu. a pre svega kod članova partije. Kada su sovj etske vlasti. oslanjalo na vekovnu tradiciju ističući neizmernu vernost učenju drevne apostolske crkve i u vremenima izuzetno destimulativnim za normalno funkcionisanje crkve. No. 189 . godine doneli niz važnih dokumenata koji su bili upravljeni na modernizaciju veroučenja i kulta kao i na pomirenje crkve sa sovjetskom vlašću. međutim. Iako raskol-nički religijski pravac obnove nije bio jedinstven pokret. drugi u jurisdikciju zagranične RPC a treći deo je stvorio međuregionalno upravtjanje Istino pravoslavnom crkvom i nalazi se kanonski blisko i u euharistijskoj zajednici sa Ukrajinskom atokefalnom pravoslavnom crkvom (Radugin. godine pod jurisdikciju zagranične RPC ulaze pojedini predstavnici pravoslavnog sveštenstva i opština iz Rusije. Pravac obnove je bio raznorodan pokret sastavljen od tri osnovne grupe: „Žive crkve" na čelu sa arhiepiskopom Granovskim (Гра нов скии).. U pokušaju stvaranja jedinstvene organizacije obnovaši su na Drugom sveruskom pomesnom saboru 1923. postko-munističkom periodu. početkom 20-ih godina je od strane predstavnika crkve u emigraciji novouspostavlje-nja zagranična RPC sa osnovnim zahtevima protiv normalizacije odnosa RPC sa sovjetskom vlašću. došle do zaktjučka da bez obzira na likvidaciju ekonomske osnove crkve ona ne „odumire". Pored navedenih treba pomenuti i raskol iz 1927. oni su ostali da karakterišu rusko pravoslavlje. smrt Vedenskog kao i usmerenost na modernizaciju pravoslavlja bez prilagođavanja na karakter tradicionalne masovne religiozne svesti stanovništva doprineli su da 40-ih godina prošl og veka ovaj idejni pravac zamre.neverujućim radnicima. Ukrajine i Litve stvorivši Rusku pravoslavnu slobodnu crkvu. tu nije bio kraj raskolima unutar oficijelne pravostavne crkve. 1986:28-29). režim je prešao na taktiku davanja podrške nekim grupama unutar crkve što će imati krupne postedice po jedinstvo crkve. godine kada je na teritoriji Sovjetskog Saveza stvorena Istino pravoslavna crkva koja prelazi u ilegalni rad pa se zato naziva još i katakombnom crkvom. predstavljajući branu konsolidaciji crkve. Krajnji cilj ovih reformi bio je u uklanjanju svih slojeva pravoslavnog veroučenja i crkvene prakse koji su doprinosili zaštiti interesa vladajućih. 1986:199-201). 6. uporan rad na unošenju socijalističke svesti u mase i formiranju kod radnika. Oficijelno pravoslavlje se. Kada je počeo proces demokratizacije u Sovjetskom Savezu. on je stvorio dodatne teškoće jedinstvu pravoslavnih u ionako teškoj društvenoj situaciji u kojoj se našla RPC. U kakvom su društvenom položaju u sovj etskom periodu bile 188 religija i crkva može se jasnije sagledati ako se ima na umu činjenica 11 Suprotno zahtevu obnove da se uspostavi bliskost sa sovjetskom vlašću. upravljenost na socijalnu preorijentaciju pravoslavlja. Nesumnjiva podrška sovjetskoj vlasti. u uslovima proleterske solidarnosti treba sprovoditi kontinuiran. i u tzv. 1989.11 Nastali u sovjetskom periodu.

prvenstveno u tome što je ideologiji dalo pozitivno i pridoneo njegovoj ponovnoj sakralizaciji. tretira kao zaostatak iz prošlosti koji se u savremenosti održava 14"U Sovjetskom Savezu marksisti?ki ideolozi nisu propu?tali niti jednu priliku da navedena pozicija ne traži nikakvu religioznu podršku ili legitimaciju. U svjetovna je sami usvajati i obavtjati iste takve obredne radnje. Pa iako nije kao u Albaniji tokom 60-ih godina Međutim. pa se samim tim pretvara u svoj ateizmom" (принудитвелнип атеизм). koji se u svesti konvencionalne religioznosti na druge oblike. u sovjetskom socijalizmu su religija i crkva ovakvih tvrdnji. Sledeća paradoksalnost sovjetskog ateizma sastoji se u tome što je taj (атеистическое самодержавие). svetovnoj (politički) instrumentalno značenje. mesijom. ili čak „ateističkim samo-državljem" antipod. kao i hegemoniju (naučnog) ateizma u kulturi sovjetskog stavtjene u izrazito defanzivnu situaciju i time što su naučni ateizam i perioda. politika. oblike svetovne religioznosti. ali je to bio kontinuiranu strategiju borbe sa retigioznim predrasudama ili. Ideološki je ta kao što je ateizam. u socijalizmu neumitno slabila. po prirodi svog nastanaka i ateističko vaspitanje institucionalizovani. Toj rajem. čak i u naučnoj ovu priliku izdvajamo jedan: Prema dru?tvu slobodnom od religije (K ?????????.14 idejnoj delatnosti u masovnom prelasku sovjetskih ljudi sa pozicije vere na Odatleje moguće lakše razumeti neprijateljstvo religioznog i ateističkog poziciju ateizma partija pridodaje magistralnu usmerenost na socijalne pogleda na svet u socijalizmu kao i postojanu težnju da se nametanjem ovog 13U tom smislu karakteristi?ani su i naslovi nekih sociolo?kih knjiga od kojih za promene koje karakterišu komunističko društvo i kojim je omogućena sasvim drugog prvi stavi na marginu političkog društva i da se. za razliku od svih tzv. ali i celokupna komunistička ideologija sa svojim borba predstavljena kao borba koja se ne vodi nasilnim sredstvima. na njegov jer se kao pogled na svet i poželjno praktično ponašanje nameće svima. bilo je oslonjeno sam postao neizostavno važan sastojak religije. državni ateizam je. pošto je tada sasvim nedelotvorna. iz duhovnih potreba mnoštva ljudi tog društva. kao što su koja je Lenjinovo shvatanje religije i ideologije dalje razvijala pretočivši ga u država. samo ovaj put svena teorijske postavke Marksa i Engelsa. drugačija životna i socijalna pozicija sovjetskih građana.73). ali je u mnogim aspektima tovne religije (socijalizma) te je umesto da po definiciji desakrališe svet bitno odstupalo od uzora. ali sa samom savremenošću nema i ne može da ima se dobro ne narugaju tradicionalnim vjerskim i svjetovnim obredima: carskim blje?tavim svetkovanjima.13 na svet. kulturni prostor 12 Ateizam je postao poželjen. pogled koji u socijalizmu nema alternativu. iako nije teško ustanoviti belodanu ideološku usmerenost religija dekretom zabranjena. To je ateizam „koji je bio pretvoren u novi odnosu na životnu i socijalnu poziciju ljudi pre Oktobra. S obzirom na oslonjenost ne samo da deli sudbinu takve države i takvog političkog sistema nego.? ????/ ???? ?????? . administrativno nametnut pogled društva koje je oslobođeno od religije. elemenata nadgradnje. promena svesti ljudi. u mnogim aspektima i isključiv pogled društva. promena celokupnog načina života. naravno na drugačijoj. Presudnu ulogu u promovisanju državnog osnovi. lociran u sferi države i političkog društva (Vrcan. da je po prvi put u istoriji ateizam politički. nezavisni istraživači su ga nazivali „mil itantnim disperzivnim sredstvima. te svetovnim obredima umesto potisnutih i napuštenih verskih. 1970). sovjetskih građana održavaju snagom tradicije. kao podloga naučnog ateizma. kako su ih u samo prividan proces po Jukićevoj konst antaciji sovjetskom periodu religiolozi i „zaslužni radnici" na polju ateizma često (Jukić. nego je takav ateizam društva. operacionalizo-vani i organizaciono postojanja. ateizam. ateizma i ateističkog kulturnog hegemoni-zma imala je Komunistička partija Tako je religija. već samo idejnim sredstvima u koja se sakralnim poretkom. Lenjinovo shvatanje religije i ideologije. moral. sužava prostore slobodnog mišljenja i ljudske slobode uopšte. u po inericiji tradicije.vih međusobnih odnosa garant uspostavljanja društva masovnog ateizma. premda tom smislu izgleda i simbol ???. crkvom i ovozemaljskim ubrajaju ateističko vaspitanje. vrlo prinudni karakter. ?????????? ?? ???????. politički protežiran. izabranim narodom. postavši instument vlasti i njena legitimacija. na državu za takav se ateizam uobičajio naziv „državni ateizam".?vere što je uslovilo nove oblike netrpeljivosti kojima se nije prevladavao već se samo podgrevao religiozni fanatizam kao smetnja 12 198 199 . Kao takav on na svet. 1997:97). 1997:71. pa u tom smislu valorizaciji. navika ljudi i ???? rgej Jesenjin (Ecemra) je napisao: ????? ?? ??????/ ???? ? ???? ????/ ???? njiho-. ubeđivanje (propaganda) i obrazovanje. religioznim ostacima prošlosti (пережитков). pravo. Prividnost tog procesa je upravo u činjenici prelaska sa nazivali. domovinskim vojni?kim ceremonijalima i teatralnim pompama nikakve suštinske veze. a s obzirom paradoksalno. zapravo ateizam koji ne proizi-lazi inherentno iz kulture jednog ustrojeni tako da su praktično ispunjavali sav duhovni.

„Značajan deo (tih istraživanja) bio je posvećen merenju nivoa religioznosti. 1990). 1994:298). Tačnih. ako se o sociologiji i govori. školskim i vojnim kolektivima itd. Zapravo. Međutim. pa zbog toga sadašnje pokazatetje nije moguće korektno uporediti sa podacima iz prošlosti" evolucije sa socijalnim uslovima i procesima u društvu. u poređenju sa sovjetskim periodom. kritička valorizacija sovjetskog naučnog ateizma i ateističkog vaspitanja izlazi izvan okvira postavljenih ciljeva ovog rada. omogućavala su stvaranje tipologije odnosa ispitanika prema religiji i ateizmu. T. brojni su svjetovni obredi u socijalističkim sustavima imali svrhu da zamijene i potisnu kršćanske sakramente:. stvorena u naučnom istraživanju religioznosti u Sovjetskom Savezu. Tako se socijalistički naučni ateizam ne javlja kao „prava ireligija".15 198 „Problem se komplikuje i time što smo danas u suštini lišeni mogućnosti da pouzdano. Ta istraživanja su omogućavala otkrivanje uzajamnih veza religioznosti i njene 15 nego u jugoslovenskoj sociologiji religije.konsolidaciji društva" (Тоценко. ocenimo kretanje nivoa religioznosti u našoj zemlji. prvomajski mimohodi. crkva nije vodila i ne vodi takvu statistiku. 1997:25). davala su informaciju o dinamici religioznosti.. U prvim decenijama posle revolucije o sociologiji. da upotrebimo termin Kolina Kembla (Cempbell). Za tridesetak godina rada navedenih institucija prikupljen je zavidan iskustven materijal i stvorena raznovsna naučna iskustvena evidencija o religiji i ateizmu.. a posebno o sociologiji religije. kult udarnika i radnika. da ostanemo kod Kemblove distinkcije. Kijevu. svete slike i borbene pjesme. U tim okvirima stvorenu sociološku iskustvenu evidenciju o religioznosti i vezanosti ljudi za religiju i crkvu u sovjetskom društvu ne možemo plauzibilno uzeti kao referentnu tačku za poređenje sa rezultatima savremenih proučavanja stanja i trendova religioznosti stanovništva. od svojih prvih koraka. Minsku. Permi i u drugim gradovima Rusije i Sovjetskog Saveza na čelu sa Institutom naučnog ateizma Akademije društvenih nauka.. već. i što je najvažnije. 1997:62). Odnosno. Po tvrđenju predstavnika patrijaršije. Lenjingradu. objektivnih merenja religioznosti u to vreme praktično nije ni bilo. Ali i malobrojna sociološka anketna istraživanja navedene problematike koja su sprovedena do kraja 80-ih godina bila su metodološki nesavršena. već od sredine 60-ih godina formira se nekoliko naučnih centara u rangu akademskih institucija ili viših škola u Moskvi. da se marksistička sociologija religije u Jugoslaviji vrlo tesno oformila i artikulisala u međusobnoj vezi sa političkom sferom i ideološkim implikacijama religijsko-crkvenog kompleksa ondašnjeg socijalističkog društva. Do sredine 60-ih godina nije ostavljano dovoljno mesta za sociološku analizu društva i religije i crkve u njemu. Voronježu. u radnim.. Činjenica je da se religijsko-crkveni kompleks u Sovjetskom Savezu naučno. ideološki zadata. Naravno. obima rasprostranjenosti religioznih i ateističkih orijentacija stanovništva u pojedinim socio-demografskim i socioprofesionalnim grupama. prvi pokušaji iskustvenog istraživanja religijskog fenomena učinjeni su u Rusiji (Sovjetskom Savezu) krajem 50-ih i početkom 60-ih godina istraživanjem religioznosti sa ciljnim grupama stanovništva u tim istraživanjima koje su bile lokalnog okvira. u koju on pored komunizma ubraja još i nacionalizam i fašizam (Kemble. kao kvaziireligiozna sekularna vera. Kako Ž. Ova vrsta sekularne vere eliminaciono je usmerena prema religiji ne zbog eliminacije religije kao takve nego radi lakše sopstvene promocije kao „funcionalne alternative" konvencionalnoj religiji. proučavao. o tendencijama promene njene unutrašnje strukture i sadržaja. onda još manje sumnje ima da to isto važi i za sovjetsko proučavanje religije. onda je to samo negativan govor o njoj u terminu „buržoaske nauke" koju treba podvesti pod istorijski materijalizam. kao na primer 30-ih godina. hodočašća Lenjinovoj grobnici. To čak nije ni potrebno danas posebno činiti pošto je u našoj sociologiji taj posao uspešno obavio Đorđević (Đorđević. ne može uzeti kao evidencija u čijem se stvaranju kontinuirano vodilo računa o osnovnim metodološkim principima. imala su isključivo regionalni karakter. u unapredpolitički utvrđenim okvirima koji su državno monopolizovani i vulgarno marksistički ideologizovani. Ako se složimo daje pitanje religije u Jugoslaviji bilo političko pitanje." (Jukić. Tošenko (Тоценко) piše u jednom preglednom tekstu. daleko vidljivije suprotna predznaka: simbolizam crvene zvijezde. Dapače. stavljala su na raspolaganje empirijski materijal za teorijska 199 . uopšte se i ne govori. za nas je takva kritič ka va lo rizacija značajna po tome što iz nje sledi upozorenje da se ni empirijska evidencija o procesu ateizacije. nekih fabrika i religijskih zajednica.

kao i za savremenu rusku sociologiju religije. N. ostajala nedostupna za javnost" (Кублицкал. dođe do objektivnih iskustvenih podataka i takve ukupne iskustvene evidencije iz koje je moguće izvlačiti zaključke o religioznosti ili procesima (de)sekularizacije u zemlji koji mnogo više odgovaraju društvenoj stvarnosti nego u sovjetskom periodu. Jablokov. niti potrebe da se ona deinstrumentalizuje. Tek kraj em 80-ih i početkom 90-ih godina prošlog veka takva situacija se menja. a onda sve to zajedno omogućava da se u istraživanjima religije i religioznosti stanovništva. Samim tim se vrednost dobijenih podataka u navedenim okvirima snižavala a tako stvorena iskustvena evidencija jednostrano interpretirala. U tom smislu su za nas. Već pominja-ni sovjetski autor I. 201) i u tom kontekstu i za sociološku analizu ateističko-religijskog fenomena. poželjnog kulturnog obrasca mišljenja i ponašanja koji je. globalnih iskustvenih istraživanja. pa i jugoslovenskog. nego zbog u sovjetskoj sociologiji (religije) nereše-nih teorijskih. polazišta prikupljanja i referentnog okvira tumačenja empirijskih podataka. konkretno-sociološkim (zapravo. teorijskog i metodološkog nivoa u proučavanju ateističkog i religijsko-crkvenog kompleksa. U tom smis tu je teško dati detatj an i precizan opis re tigijske situacije kao i opis nivoa religioznosti stanovništva u sovjetskom periodu. najpre u tome da se društvena i kulturna klima oslobađa ideološke represije. To nije moguće uraditi ne prvenstveno zbog odsustva istraživanja i iskustvenih podataka. stigmatizujući religiju. podaci dobijeni u tzv. Sve navedeno bitno je sužavalo metodološku osnovu sovjetske sociologije religije i ateizma i vodilo ju je praktično u svojevrsnu izolaciju što je opet uslovilo da bude daleko od već dostignutog svetskog. a drugo zbog više ili manje represivnog. bio u tome što „ako (je) sociološka informacija utvrđivala 'nepoželjnu' religijsku situaciju u ovom ili onom regionu. za neophodno i neizbežno prevladavanje religije u socijalističkom društvu. ali i obu-hvatnih. kao ni potrebe da se osamostali i plodotvorno razvija i izvan okvira ideološki ustrojenog naučnog ateizma. u proučavanju procesa ateizacije i/ili sekularizacije. U sovjetskim okvirima problem sa empirijskom evidencijom u proučavanju religioznosti. možda i značajniji. koja su sve manje i manje svoje uporište imala u stvarnoj religijskoj situaciji. ne objektivno proučavanje religije i ateizma nego upravo politička funkcija pomoćnog sredstva za oslobađanje od religijskih predstava. iskustvenim) istraživanjima religije iz sovjetskog perioda bar dvostruko problematični: prvo zbog opšte ideološke usmerenosti teorije naučnog ateizma. čak i oni istraživači navedenog fenomena koji su napravili izvestan otklon od marksističkolenjinističke filozofije. 1990:96). nije bio samo u odsustvu potrebnih generalizacija i sistematizacija. 1990:53). ona je. Međutim. metodoloških i 199 . 1994:294-295). sasvim sigurno bio pozadinska osnova konformističnog ponašanja većine ispitanika u empirijskim istraživanjima 198 koja su bila sprovođena od strane oficijelnih institucija zaduženih za proučavanje ateizma. izvodeći religiju iz određenih društvenih odnosa. saznajno postavlja i reša-va primenjen zadatak . 1990:199. tokom 70-ih i početkom 80-ih godina prošl og veka. teorije odraza i dogmatske ostavštine u tumačenju religije. Svemu tome najviše je doprinela ideologizacija osnovnih zadataka i krajnjih ciljeva proučavanja religije i ateizma što je sprečavalo dolaženje do objektivne informacije o procesima ateizacije i sekularizacije.dati naučno objašnjenje praktične preporuke za povećanje efikasnosti ateističkog rada" (u Đorđević. po pravilu. tj. onda o samostalnoj. nezavisnoj naučnoj disciplini ne može biti govora. o promeni mesta i uloge religije u društvu" (Tomemeo. odsustvu prostorno i sadržinski detaljnih. iako se oslobađa naučni prostor za prodor sociološkog saznanja i legitimnu sociološku analizu (Đorđević. kao svojevrsnom društvenom odnosu u kojem neće postojati evidentne i mnogobrojne socijalne i psihološke prepreke slobodnom izražavanju religioznosti. što povoljno utiče na pojavu političkog i duhovnog pluralizma.uopštavanja o uzrocima i mehanizmima reprodukovanja religioznosti. naročito za period od 60-ih godina na dalje. jedan od najpoznatijih istraživača ateizma i religije i van ondašnjih granica Sovjetskog Saveza i jedan od retkih autora koji pravi iskorak u odnosu na dogmatski marksizam u proučavanju religije. u navedenom ideološkom okviru krajem 70-ih precizira: „Sjedinjujući strogu naučnost sa partijnošću. ne mogu da se oslobode sasvim jasnih ideoloških pristupa nauci o religiji. sociologija religije obelodanjuje puteve savlađivanja religije. već je problem. Ako se jednoj sociologiji religije stavi u zadatak. kojih ima.

a ponekad je bila i u direktnoj suprotnosti sa njom.problem broja vernika u zemlji. metodološke i metodske probleme (Кублицкал. njihova privrženost religiji. Nepostojanje opšteg slaganja među sociolozima oko ključnih pojmova kao što su „vernik" i „religiozan čovek" dodatno je usložilo problem merenja nivoa i stepena religioznosti u Sovjetskom Savezu. obožavanje natprirodnog od strane pojedinih ljudi. • navedena diskrepanca kao i neke važne pojmovne nerazja-šnjenosti odražavale su se na upotrebljene metode za merenje nivoa i stepena religioznosti u istraživanjima. Sovjetska sociologija. sovjetskoj sociologiji religije se mogu staviti određene primedbe koje se odnose na nerešene teorijske. Oni u religiozne ubrajaju samo vernike i ubeđene vernike kao što ističe američki religiolog Vilijem Flečer (Fletcher) u svom delu o sovjetskim vernicima objavljenom početkom 80-ih. A. Stepen religioznosti se razlikuje od nivoa rel igioznosti po tome što se njime ne izražava samo činjenica postojanja istraživane karakteristike (religioznosti) nego se izražava i njena int enzivnost. 1990): • teorijska interpretacija sekularizacije u socijalizmu nije uvek bila u saglasnosti sa realnošću tog procesa u zemlji. Najopštija karakteristika istraživanja religioznosti (od malih grupa do globalnog društva) nalazi se. Problem koga smatrati vernikom jedan je od fundamentalnih. stvarno snižava izmereni nivo religioznosti. Ingeniozan kritički osvrt na teorijsko-metodološke probleme sovjetske sociologije religije početkom 90-ih nalazimo kod već pominjanog sociologa E. specifičnosti u okvirima sveobuhvatnog istorijskog procesa. Tipološka grupa „kotebljivih" je prema Flečeru grupa čija je karakteristika mnoštvo prelaznih tipova odnosa prema religiji u zavisnosti od stepena izraženosti obeležja religioznosti i ciljeva istraživanja.metodskih principa u proučavanju ateizma i religije. Pojmom religijska situacija religijsko-crkveni kompleks se konkretinije određuje. karakter religioznosti. Sa ovim pojmom je blisko povezan poj am religijske 198 situacije. nacionalne specifičnosti. bolje se lokalizuje u vremenu i prostoru. Pre nego što konkretnije istaknemo takve implikacije. koji predstavlja sintezu kvalitativno-kvantitativnog određenja nivoa. religiozno ponašanje i religioznu grupu (opštinu. Pod nivoom religioznosti se shvata relativni (procentni) odnos religioznih ispitanika prema ukupnom broju ispitanika u uzroku iskustvenog istraživanja. Tim pojmom se takođe podrazumevaju i neke kvalitativne karakteristike religij-sko-crkvenog kompleksa kao što su: konfesionalna opredeljenost. što prirodno. međutim. Pod religioznošću se shvata vera u natprirodno. zajednicu vernika). pa samim tim i na krajnji rezultat. socijalni kontekst. religijsku dinamiku. u pojmu stanja religioznosti. U tom osvrtuje za nas od važnosti primedba da navedeni nerešeni problemi sovjetske sociologije religije imaju direktnu implikaciju na izmerene nivoe religioznosti stanovništva. stepen religioznosti. stanje religiozne svesti. već je to pojam kojim se integriše informacija o nivou i stepenu religioznosti. 1987:29-32). čak toliko da se često sinonimno upotrebljavaju. stepena i karaktera religioznosti u njihovomjedinstvu i stabilnoj povezanosti u toku određenog vremena. Sve dott e dok on nije rešen naučni značaj religioloških istraživanja izaziva sumnju" (Флечер. i na nekim razlikama među njima. kontinuirano ili epizodično posećivanje liturgije itd. onda ih svakako treba uključiti u grupu verujućih ljudi. Kublickaje. U pojam karakter religioznosti ne ulazi samo kvalitativna osobina pojave. Tako se na primer stepenom rel igioznosti otkriva slabija ili jača vera u natprirodno. Ako se „kolebljivi" razmatraju kao „kolebljivi vernici". po Tošenku. nivo religioznosti. prema Flečeru „još nije rešila centralni probem . U pojmovni okvir iskustvenog istraživanja religije i religioznosti ruski sociolog Tošenko svrstava sledeće pojmove: religioznost. Neprihvatljivo je da se zdravorazumska sinonimna upotreba navedenih pojmova prenosi i u sociološku terminologiju. boga. 1994: 293-294). grupa i zajednica. • neki sociolozi ne ubrajuju „kolebljive" između vere i nevere u religioznu populaciju. a u njegovom sadržaju nešto veće značenje ima delatnost religijskih organizacija i samih vernika (Тоценко. kratko se treba zadržati na u 90-im godinama svestrano razrađenom pojmovnom okviru iskustvenog istraživanja religije i religioznosti u ruskoj sociologiji religije kao protivteži nerazrađenosti takvog okviru u sovjetskoj sociologiji sa napomenom da se tu ipak radi o izvesnom kontinuitetu a ne o radikalnom diskontinuitetu. Na tragu ovog upozorenja Kublickaja smatra da sociološko istraživanje religioznosti treba da uključi u rel igiozne kako vernike tako i one koji se kol ebaju 199 . Imajući ovakav pojmovni okvir naumu. prihvatanje njenog veroučenja i njenih propisa. Autor insistira.

opšta društvena promena položaja vernika i religijskih organizacija u savremenoj Rusiji. pošto u savre-menim uslovima učešće u nekim crkvenim obredima i praznovanji-ma dobija i nereligioznu konotaciju. Na primer. Međutim. Doduše. Ovaj kriterijum je opšti i fundamentalni pokazatelj religiozne svesti iako tradicionalne predst ave o bogu i o drugim dogmatskim postavkama vere mogu imati i drugačiji karakter. neposredno pred raspad te zemlje. Otuda je bilo metodološki necelishodno upoređivati rezultate religioznosti koji su se odnosili na različite re-gione i oblasti Sovjetskog Saveza što je verovatno i bila prepreka za stvaranje sveobuhvatne i detaljne informacije o religijskoj situaciji u Sovjetskom Savezu. najznačajnije upozorenja autorke je ono o opštim društvenim uslovima istraživanja pojave religioznosti i shvatanja samog istraživanja kao svojevrsnog društvenog odnosa. savremena ruska sociologija religije kolebljive između vere i never e ne ubraj a u rel igioznu populaciju iz ist ih razloga iz kojih je Kublickaja apelovala da se u vreme socijalizma ova grupa ljudi ubroji u verničku populaciju: naime. Ona najpre razmatra osnovne metodološke principe empirijskog istraživanja religioznosti ljudi: . U povoljnim i nepovoljnim društvenim situacijama za iskazivanje i javno priznavanje religiozne pozicije sociološko istraživanje će dobiti različite konačne rezultate o istraživanoj pojavi. bez koj ih opet nema kompleksnog izučavanja religijske situacije u zemlji.osnova razgraničenja religioznih od nereligioznih treba da bude u 198 činjenici prisustva ili odsustva vere u postojanje natprirodnih sila.između vere i nevere. profanizovanog ponašanja iza kojeg ne stoji čvrsta religijska motivacija. . Ovo upozorenje u domaćoj sociologiji religije je svakako rutinska pretpostavka ne samo dokazanih stručnjaka nego i početnika na polju iskustvenog istraživanja religioznosti i vezanosti za religiju i crkvu. po ist om rezonu kada je u nepovoljnim društvenim okolnostima za slobodno izražavanje religioznosti kolebljive trebalo svrstati u verničku populaciju (Дубов. Deo vernika je u nepovoljnim društvenim pretpostavkama za javno iskazivanje religioznih ubeđenja svoju poziciju krio. Taj njen napor svakako ima veliki značaj za savremenu rusku sociologiju religije. osećanje nelagodnosti pred poznanicima koji sa ispitanikom ne dele religiozan pogled na svet itd. društvena normalnost iskazivanja konfesionalnog i religijskog samoidentifikovanja. Ako u istraživanju koristimo samo takve indikatore. društvena poželjnost održavanja crkvenih obreda na ovaj ili onaj način vrši pritisak na pojedince i društvene grupe koje se ne identifikuju u verničkim terminima pa je u tom kontekstu kolebljive korektinije svrstati u nereligiozno nego u religiozno stanovništvo.za merenje nivoa religioznosti neophodno je povezivanje pokazatelja (indikatora) religiozne svesti i religioznog ponašanja ispitanika. Jasno je onda da će izmereni nivo religioznosti biti viši u odnosu na prilaz u kome se „kolebljivci" ne uvršćuju u religiozno stanovništvo. iz različitih razloga. mada se naglašavalo da je ova tipološka kategorija ljudi u određenim (pre svega nepovoljnim) ličnim i društvenim situacijama uvek pogodan rezervoar regrutovanja novoreligioznih ljudi (bez nevolje nema bogomolje). Kublickaja početkom 90-ih. . u povoljnim društvenenim uslovima za iskazivanje religijske svesti i slobodnog religijskog 199 . od kojih možemo navesti neke kao što su boj azan za narušavanje određene društvene pozicije i za napredovanje na lestivici društvene hijerarhije. Isto tako. 2001). Isto tako kao jedini indikator religioznosti ne može se uzeti ni prisustvo bogosluženju jer postoje mesta u kojima ne postoji crkva ili gde je ona udaljena od mesta stanovanja ispitanika. neki oblici tradicionalnog kultnog (obrednog) religioznog ponašanja ne moraju se uvek posmatrati kao imanentna karakteristika religioznosti. Da bi se takva situacija sa sovjetskom sociologijom religije pro-menila. Svakako. zatim bojazan za moguće isk ljučenje iz KPSS što je vodilo do istih društvenih posledica. dobićemo povišeni nivo konvencionalne religioznosti u odnosu ne neku stvarnu religioznost. detaljno razmatra metodološke i metodske principe iskustvenog istraživanja religioznosti kao i načine merenja stepena sekularizacije. ni domaća sociologija religije nije ubrajala „kolebljive" između vere i nevere u religiozno stanovništvo. Samo se u tom slučaju može dobiti relativno verodostojna informacija o religioznosti ljudi. u čijem središtu nalazimo prevashodno neprofanizovano ponašanje i mišljenje. u smislu običajne norme sredine.u sovjetskoj sociologiji religije nije postojalo slaganje o op-štim metodološkim i metodskim principima merenja nivoa religioznosti stanovništva.

prema autorki. po autorki. Upotreba samo jednog indikatora (najčešće je to samoidentifi-kacija (ne)religioznosti. obavezno treba obredno ponašanje ispitanika uključiti kao jedan od indikatora religioznosti stanovništva. što kardinalno utiče na krajnje rezultate istraživanja pošto se nikakvim drugim podacima ne mogu korigovati. U tom smislu autorka daje instruktivan primer iz istraživačke prakse upoređivanjem rezultata nivoa religioznosti prema integralnom pokazatelju. ispitanici često nemaju naučna znanja o sadržaju pojmova na osnovu kojih sami sebe ocenjuju. koji su nastupili krajem 80-ih. Specifičniji metodološki problem u istraživanju religioznosti tiče se kriterijuma religioznosti i pouzdanosti podataka dobijenih određenim sociološkim metodama. Prema tome. neki ispitanici namerno iskrivljuju samoocenu zbog bilo kojih razloga socijalne ili psihološke prirode. ali sa sasvim jasnim ograničenjima unutar mogućnosti sociološkog pristupa: taj pristup ne odgovara na pitanje o istinitosti ili lažnosti religijskih izraza već samo na pitanje posledica koje proizi-laze iz bogatog sadržaja interferencije religijskocrkvenog kompleksa i društva. Pored navedenih metodoloških problema. godine u Tadžikskoj SSR.ponašanja. Uzorak je bio zasnovan na sledećim parametrima: grana zaposlenosti. a n e i n a druge metode. . potrebno je formirati i u istraživanju primenjivati izbalansirani sistem pokazatelja religijskog i ateističkog ubeđenja. Severno-Osetinskoj ASSR i kemerovskoj oblasti RSFSR na kvotno-proporcionalnom uzorku od ukupno 3905 ispitanika. Taj problem naravno nije nov i u svojoj najširoj varijanti je već postavljan od strane rel igioznih sociologa kao upitnost da se takav jedan duhovni fenomen istražuje naučno a da sam istraživač ne poseduje sopstveno religiozno iskustvo. Dalje. moguće je. podaci do-bijeni samoocenom religioznosti uvek niži od podataka dobijenih putem integralnog pokazatelja.16 Treba primetiti da se u svim istraživanim regionima javlja veća ili manja diskrepanca između rezultata samoocene ispitanika i rezultata integralnog pokazatelja (u koji ulaze i indikatori religioznog ponašanja a u religiozno stanovništvo se uključuju i kolebljivi između vere i nevere) u tom smislu da su 16 Istraživanje je obavljeno daleke 1988.da bi se dobila pouzdana informacija o nivou religioznosti. i samoocene religioznosti. kao sastavnog dela religioznosti. konfesionalna samoidentifikacija ili vera u boga) jeste nedovoljna za formiranje tipologije odnosa prema religiji i ateizmu. grupa i pojedinaca u njemu. Imajući svoje uporište na ovim metodološkim pretpostavkama istraživanja. sa jedne strane. dok je stvarna religioznost redovno veća kad se u istraživanje uključe i drugi. jasno je da samoocena daje iskrivljene rezultate u precizno definisanom društvenom kontekstu stigmatizacije religije. U tom smislu anketno istraživanje se često može pokazati kao grubo sredstvo prikupljanja podataka čija pouzdanost dolazi u pitanje. kao što je na primer upotreba crkvene statistike ili posmatranje. Najopštiji metodološki problem je svakako problem pouzdanosti socioloških podataka o religioznosti ljudi. Neki sociolozi smatraju da sociologija može da istražuje religioznost samo preko vidljivog i merenju podložnog spoljašnjeg. lavovskoj oblasti USSR. kao Tošenko na primer. „objektivniji" indikatori religioznosti. izneverava se princip povezivanja indikatora religijske svesti i ponašanja. Pored navedenih metodoloških Kublickaja ističe potrebu da se u sociološkom istraživanju religioznosti treba pridržavati i nekih metodskih principa: . odnosno identifikuju. nego pozicija pogleda na svet ispitanika u odnosu na religiju i ateizam. U osnovi te 199 . nacionalni. sa druge strane. polni i generacijski sastav zaposlenog stanovništva. vršiti komparaciju nivoa religioznosti različitih re-giona bez obzira na njihove konfesionalne karakteristike pošto predmet istraživanja nije konfesija kao socijalni fenomen. 1994:296-297). neki ruski sociolozi. socio-profesionalni sastav. Kad se tipologija formira samo na osnovu jednog indikatora.tipološke grupe (vernika i ateista) treba formirati uz pomoć celovitog sistema indikatora a ne samo na osnovu samoocene ispitanika. u jednom iskustvenom istraživanju religioznosti zaposlenog stanovništva. pred sociologe i religiologe postavljaju potrebu razmatranja i rešavanja još nekih problema. Takođe. posebno kada se u istraživanju obrednog ponašanja. Većina sociologa ipak misli da je sociološki religioznost i religijsko-crkveni komplekst moguće istraživati. obrednog ponašanja ljudi dok je religioznu svest teško moguće objektivno istraživati zbog subjektivnih iskaza ispitanika. oslanja samo na podatke koje sam ispitanik daje o svom 198 religioznom ponašanju 0^^^). od najopštijih do sasvim specifičnih.

taj procenat bio mnogo niži i iznosio je 14%. nekada jasno izražena unutrašnja pozicija religioznosti samoocenom ispitanika može da bude pouzdaniji pokazatelj religioznosti od integralnog pokazatelja u koji je uključena i „tzv. Centralne Srbije) tako se i kod Rusa iskazivala ista ten-cencija s obzirom na konfesionalnu pripadnost: Rusi iz kemerovske oblasti RSFSR koji su iskazali nereligioznu orijentaciju su u 13% slučajeva priznali pravoslavno kofesionalno poreklo dok su nereli-giozni Rusi iz Dušanbea (Tadžikska SSR) to isto iskazali u čak 20% slučajeva u istraživanju krajem 80-ih. socio-profesionalni status. Opšta ocena o religioznosti stanovništva Sovjetskog Saveza i 199 . . posle problematizovanja metodoloških i metodskih pitanja kao u principu nerešenih pitanja u sovjetskoj sociologiji religije važnih za iskustveno istraživanje religioznosti. sa kraj a 90-ih (Каариаинен. njih se ljudi pridržavaju ne toliko zbog religijskih motiva koliko zbog moralnih „takva je nacionalna tradicija". 61% Turkmena iz uzorka učestvovao je u obredu obrezivanja i slavljenjakurban-bajrama.samo 10%. mesto živ tjenja. bili su religiozniji od Srba iz pravoslavno homogenih područja tzv. ili iz Hrvatske. Kao primer indikatora koji ne treba da uđu u integralni pokazatelj religioznosti F. Konfesionalno pravoslavno identifikovanih je kod Rusa u Rusiji 79% a kod Rusa u Tatarstanu 92% ispitanika. prilikom razrade metodike istraživanja. indentifikacija u terminu pripadnosti verničkoj populaciji kod Rusa u Rusiji je 39% a kod Rusa u Tatarstanu je 51%. Ovi obredi su unekoliko izgubili svoje religijsko značenje. običnog pomodara ili populističkog imitatora" (Лисовскии. samo ona religiozna ponašanja ispitanika koja su zaista religijski (crkveno) motivisana. Zaključni odgovor na to pitanje treba sameriti sa zaključnim odgovorom na već analizirano pitanje o osnovnim obeležjima domaće religijske situacije do kraja 80-ih godina prošlog veka. materijalni položaj. Još veći procenat je onih koji smatraju da je potrebno religijski (crkveno) otići sa ovo ga sve ta. čija je osnova u jedinstvenim metodološkim principima u određenju religioznosti. Takvu tendenciju beleže i sasvim skorašnja istraživanja. naime. navodi obrede obrezivanja. pre svega društvene (političke) naravi. 1987:50). a u lavovskoj oblasti USSR je bio još niži . Istraživanje je pokazalo samo 3% izistinski ver-nički opredeljenih ispitanika kod kojih se mogu jasno prepoznati sve tri ispitivane dimenzije religioznosti: kognitivna.isto tako u sistem pokazatelja nivoa religioznosti ne treba uključivati konfesionalnu samoidentifikaciju zbog postojane orijentacije na poistovećivanje konfesionalne i nacionalne identifikacije što su i domaća istraživanja pokazala.međutim. ne znači da ne treba voditi računa i o socijalno-kulturnoj i konfesionalnoj specifičnosti pojedinih regiona. Ista je situacija i kod su u obzir uzmu drugi indikatori religioznosti: Rusi u Tatarstanu su značajno religiozniji nego „ruski Rusi". bile 198 izrazitije pojave nego kod stanovnika matice te nacionalne i konfesionalne pripadnosti (Srbi pravoslavci sa Kosova. da. Autor to demonstrira na rezultatima jednog istraživanja iz 1985. godine u Ašhabadu. . te pomoću kojih bi se mogao formirati opšti indikator učešća u religioznim obredima (Илвлсов. 'kultna' aktivnost konformiste. Stoga treba dobro voditi računa da u integralni pokazatelj religioznosti uđu. 1999:71). ispitanici namerno snižavaju identifikaciju sa istraživanom pojavom. Takav je slučaj naročito u regionima tradicionalnog islama. kur-ban-bajrama i religijske sahrane. Фурман.tendencije. dolazimo do nezahvalnog pitanja i pokušaja koliko-toliko preciznog odgovora na pitanje o nivou religioznosti sovjetskih građana i osnovnim obeležjima verničke populacije s obzirom na niz parametara kao što su pol. Na kraju ovog poglavlja. svrstavajući ovaj indikator religioznosti u vrlo slabe indikatore religioznosti. N. nakon temeljne analize i zasnovanog izbora. za islamski religijski krug. u kojima su konfesionalna identifikacija i religioznost ljudi određenih nacionalnih pripadnosti kao manjine u većinskom okruženju druge nacije i religije. Iljasov. posle problematizovanja opšte društvene situacije i zaključka o nepovoljnoj situaciji u Sovjetskom Savezu za slobodno izražavanje religioznosti i verske aktivnosti u nekoj religijskoj zajednici. Sovjetsko istraživačko iskustvo takođe pokazuje da veliki deo nereligioznih ljudi priznaje konfesiju tradicionalno prisutnu u njihovoj naciji. obrazovni nivo. Tako u boga veruje 58% Rusa u Rusiji ali 73% Rusa u Tatarstanu. Kao što su u domaćim primerima. Nasuprot tom podatku. 1996: 400). stoji set već pomi-njanih razloga. emocionalna i obredna. starost. Upotreba unifikova-nog instrumentarija bez uzimanja u obzir kulturne i konfesional-no-religijske posebnosti nekog područja takođe će iskriviti tačnost rezultata istraživanja i pouzdanost dobijenih podataka. kao što su kemerovska oblast RSFSR. U Tadžikskoj SSR čak je 50% nereligioznih priznavalo konfesionalno poreklo dok je u pravoslavnim područjima. Istina.

a isto tako i u pribaltičkim republikama. No. ispo-ljavala tendenciju snižavanja stvarnog nivoa religioznosti.. konstruisana na osnovu podataka koje u već navođenom tekstu daje ruski sociolog В. Na teritoriji Ruske Federacije 198 religioznost je viša u Moskvi. 19 20 20 Religijska situacija se u Sovjetskom Savezu primetnije počela menjati krajem 70-ih i početkom 80-ih godina proštog veka. zatim u Tadžikistanu. Isto tako. Bizovim (Бизов). pre svega u pribaltičkim zemljama. taj „ideološki" podatak ni izdaleka nije odgovarao stvarnoj religijskoj situaciji sovjetskog društva. Kao i u domaćem slučaju.2 15 10. Kalašnjikov ne izaziva sumnju: „Religioznost je rasprostranjena na teritoriji zemlje neravnomerno.2 25 1980. naučnog ateizma koji promoviše globalnu tezu o postojanoj tendenciji iščezavanja religije u socijalističkom društvu. Nešto specifičniju i diferenciraniju sliku religioznosti u velikim gradovima Sovjetskog Saveza u skoro dvadesetogodišnjem vremenskom intervalu od 1970. Ako se oslonimo na „ideološku" literaturu iz oblasti tzv.3 34. socioloških istraživanja religioznosti. godine pokazuje sledeća tabela. više u šestoj i sedmoj deceniji prošlog veka a daleko manje u osmoj. može 199 . mada je taj porast bio različitog stepena i sa regionalnim varijacijama. 1974:23). do 1988. Grad Saratov Taškent Kišinjev Tbilisi Talin Moskva Godina istraživanja / religioznost u % 1970..pravoslavne religioznosti posebno zavisi od toga na koju se literaturu i zaključake o navedenom problemu u njoj oslanjamo. Za šezdesete i do sredine 70-ih godina zaključak u vidu opšteg pregleda rasprostranjenosti religioznosti u zemlji koji daje M. svakako. u zajedničkom tekstu sa L. konstatuje da su podaci mnogobrojnih anketnih istraživanja religioznosti do početka 80-ih godina pokazivali stabilnu populaciju vernika (u odgovoru na pitanje „Verujete li u boga?") u Moskvi od 7 do 11% ispitanika. prema Lisovskom.G. kako u Rusiji tako i u drugim delovima Sovjetskog Saveza. u periodu između 70-ih i 80-ih godina. F.3 1987. 1993:12). kao što su islamska u prvom redu. ili katolička. Istina. U situaciji „hladnog rata" kao neka vrsta (naučne) ideološke protivteže sovjetskom naučnom ateizmu zapadna proučavanja sovjetske religijske situacije izlagala su se ne beznačajnoj verovat-noći da u svojim zaključcima iskrive sovjetsku religijsku situaciju.5 14. Taj porast se u navedenom vremenskom razdoblju. Porast vernika među Rusima. ozbiljno izučavanje sovjetske religijske situacije od strane „zapadnih" sociologa i religiolo-ga treba uzeti u razmatranje. Svakako. ni samo pravoslavlje nije bilo podjednako. onda nailazimo na podatak od jedva nekoliko procenata religioznih u zemlji i uz to najmarginalnijih društvenih grupa koje se zbog niza razl oga nisu „osl obodile" rel igioznih ostataka prošlosti. kao što su sovjetska istraživanja religioznosti.4 17. otkrivene niske skorove religioznosti stanovništva Sibira verovatno pre treba pripisati neodgovarajućem instrumentariju sovjetske sociologije religije za detektovanje duboke (šamani-stičke) religioznosti onih ljudi koji ne dele tradicionalne sakralne predstave a prema kojima je uglavnom i podešen sociološki merni instrumentarijum. bio je primetan i pre perestrojke. Т. 12. ali sa svešću o potrebi kritičkog čitanja te literature. No. „podleglo" navedenim uticajima. Ona je značajno viša u zapadnim regionima Ukrajine i Belorusije. u svim regionima u kojima je bilo prisutno. 1996:398-399): Tabela 5. veće poverenje ulivaju rezultati empirijskih. Филатов. mada uz već navođene ograde koje pri tome treba imati na umu.1988. u gradovima centralne Rusije od 7 do 15% a u velikim gradovima Sibira od 4 do 6% ispitanika (Бмзов. Jaroslavlju . te još niža na Jalti i Dalekom Istoku" (Kалашников. po pravilu u smeru otkrivanja mnogo više religioznih ljudi nego što ih je stvarno bilo. Vladimiru. a niža je na Uralu i u Zapadnom Sibiru. S. Lisovski (Лисовскии. pravoslavlje je bilo više zahvaćeno procesom ateizacije i sekularizacije nego neke druge konfesije. Religijska samoidentifikacija (na pitanje: „Da li sebe smatrate vernikom?") u nekim gradovima Sovjetskog Saveza (u %). Od spornog pitanja religioznih u zemlji manje sporova izaziva konstatacija o nejednakoj regionalnoj i konfesionalnoj religijskoj panorami zemlje. Uzbekistanu i u drugim područjima gde se ranije stanovništvo nalazilo pod uticajem muslimana. Danas dobro poznati religiolog (sociolog religije) i van granica Rusije. B. 13. Filatov (Филатов).

brojčano izraziti kao porast u proseku za 2-4% sa isključenjem Gruzije. Ako pođemo od podataka da su u toku 60-ih i 70-ih godina iskustvena istraživanja religioznosti pokazivala nivo koji je sasvim retko iznosio preko 10% religioznog stanovništva (upor. Pantić, 1988:21-22), onda su iskustveni podaci krajem 80-ih dozvoljavali zaključak daje religioznost stanovništva porasla za oko dva puta dok je popularnost marksizma-lenjinizma kod Rusa u tom istom periodu više nego dvostruko pala. Tako se osamdesete godine mogu shvatiti kao godine u kojima je i sociološki empirijski materijal pokazivao stidljivu promenu religioznosti, pa i promenu religijske situacije uopšte u zemlji, sve do raspada Sovjetskog Saveza, kada se nešto pre tog događaja, a nešto posle njega, religioznost stanovništva, merena različitim indikatorima, sasvim primetno kretala naviše, gotovo po eksponencijalnom trendu. Međutim, podaci pomenutih socioloških istraživanja o broju vernika do početka 80-ih godina posmatrani su kao vrlo umereni za sociologe i religiologe van Sovjetskog Saveza. Američki bogoslov i religiolog Flečer ističe da „sovjetska sociologija religije predstavlja nesavršeni instrument sa mnoštvom metodoloških nedostataka. Mada su slučajne greške mogle uticati na podatke, više je verovatno da su istraživači bili skloni umanjivanju, kako broja vernika tako i stepena njihove religijske aktivnosti" (Флечер, 1987:34). On smatra da minimum od 10% vernika treba odbaciti kao nekorektan, kao uostalom što treba uraditi i sa gornjim pragom od 50% za pravoslavno, rusko stanovništvo. Oslanjajući se na sovjetska sociološka iskustvena istraživanj a iz 60-ih i 70-ih godina, kao i na neke procene drugih američkih sociologa religije, te nepotpunog popisa stanovništva iz 1937. godine i procene javnih radnika na polju ateizma (Lu-načarskog i Jaroslavskog na primer), Flečerova procena je da se realni nivo religioznosti ruskog, pravoslavnog stanovništva u navedenom vremenskom okviru kretao od 25 do 35%, naravno sa priključenjem„pokolebanih" i „kolebljivih vernika" (Флечер, 1987:32-33), što je podatak koji radikalno odstupa od podataka sovjetske sociologije religije. Sam Flečer je pri tom neprecizan, u tom smislu da ne navodi konkretne pokazatelje na osnovu kojih vrši procenu broja vernika u Sovjetskom društvu. Ako se radi o konfesionalnoj identifikaciji, onda navedeni podaci postaju shvatljiviji, ali i problematičniji kad se zaključuje pomoću njih o opštem nivou religioznosti 198

stanovništva. Zapravo, verovatno je autor takve podatke i imao na umu pošto u navedenom kontekstu pominje nacionalni sastav sovjetskog stanovništva, te prihvatanje u izuzetno visokom procentu nacionalnog jezika (raznih naroda) kao maternjeg jezika, sa jedne strane, što bi upućivalo da u taj masovno izraženi tradicionalni korpus treba uvrstiti i religiju, i (ne)poznavanje ruskog jezika, sa druge strane, kao jezika kojim se vršila ateizacija stanovništva, što bi, pored ostalog, upućivalo na daleko veći broj vernika kod neruskog stanovništva, kao što su na primer Turkemeni, Kirgizi, Uzbekistanci, Tadžikistanci, Tatari, Azarbejdžanci i dr. U tom smislu Flečer za religioznost nerus-kih naroda predlaže cifru od 60% stanovništva kao realnu, sa preciziranjem da se za neke regione Sovjetskog Saveza ta cifra može učiniti precenjenom, a opet za neke druge regione podcenjenom. Uzimajući kao jasnu činjenicu o tesnoj povezenosti i istovetnosti religije i kulture već pomenutih muslimana, ali i Jermena i Gruzina, autor za njih

199

vedene podatke, mada upu?uje na literaturu koja nam nije bila dostupna.
17

smatra daje predložena ocena religioznosti čak i niska. Pribaltičke republike prema broju vernika po njemu su mnogo bliže navedenom nivou od 60% nego ruskom nivou, s tim da je taj nivo previsok za Letoniju i Estoniju, a prenizak za Litvaniju. Sumirajući dve navedene ocene religioznosti, 30% za ruske i 60% za neruske narode, autor do-bija prosek od 45% sovjetskih vernika što nije ostalo bez komentara od autora teorije naučnog ateizma: „Ako po mom mišljenju naši sociolozi ni u kojem slučaju ne streme snižavanju cifre o broju vernika, to je Flečerbelodano preuveličava. Najparadoksalnijeje to što onko-risti podatke sovjetskih istraživača pomoću kojih prostom kalkulacijom dolazi do zaista astronomskog rezultata: vernika u Sovjetskom Savezu ima 115 miliona ljudi, tj. 45% od ukupnog stanovništva. Preuveličavanje te cifre očevidnoje ne samo za stručnjake nego i za svakog čoveka koji živi u Sovjetskom Savezu" (Шердаков, 1987:44). Ocenjujući dinamiku religioznosti privrženika RPC u dve decenije prošlog veka, od 60-ih do 80-ih godina, jeromonah Inoćentije (Иннокентии, 1987:35-43) prihvata umerenije podatke i po njemu oni se kreću na nivou od 12 do 20% pravoslavnih vernika u odnosu na ukupno stanovništvo. Neka istraživanja pri tome pokazuju u pojedinim regionima nešto niže skorove religioznosti od navedenog opštesovjetskog nivoa za pravoslavno stanovništvo, a neka istraživanja pokazuju i prilično više izmerene nivoe religioznosti. Takođe, važno je primetiti da su po pravilu viši nivoi religioznosti dobijani prilikom merenja u seoskim naseljima, a niži u gradskim, slično domaćim prilikama. Ako je recimo početkom 70-ih u Kalugi bilo 11,7% vernika, zajedno sa pokolebanima (na selu je taj procenat već znatno viši - 23,9%), u istočnim delovima Belorusije na seoskim područjima on iznosi 25,8 dok u seoskim područjima Zapadne Belorusije on dostiže jako visok nivo od 60,6%.17 Uopšte, zapadni delovi Sovjetskog Saveza se odlikuju kvalitativno drugačijom religijskom situaci-jomnego ostali delovi zemlje. Autor, kao i drugi sovjetski religiolozi, tu činjenicu tumači specifičnim društvenim okolnostima u kojima su u tim oblastima egzistirale religija i crkva. Te okolnosti nisu bile tako jeromonah Ino?entije ne navodi na osnovu kojih indikatora religioznosti iznosi nepovoljne kao u drugim oblastima i nije post ojao tako jak administrativni pritisak za iskorenjivanje institucionalizovane religioznosti. Sa druge strane, 216

starije stanovništvo je svojevremeno u zapadnim oblastima bilo u principu bolje katehizovano nego stanovništvo drugih oblasti. Sve to zaj edno je omogućilo da 80-ih godina u lavov-sko-ternopoljskoj eparhiji bude aktivno više od hiljadu crkava. Za razliku od oficijelnog stanovišta teorije naučnog ateizma, pa i sovjetske sociologije religije, koje osnovu procesa opadanja nivoa religioznosti u zemlji vide u kulturnom progresu društva i povišenom obrazovnom nivou stanovništva, pravoslavni jeromanah taj isti proces vidi u nešto drugačijem svetlu. On prvenstveno potencira nepovoljne društvene okolnosti za slobodno iskazivanje religioznosti i u tom smislu, naročito do II svetskog rata i u toku 60-ih godina, ističe borbu zvanične države i njenih organa protiv institucionalizovane religioznosti. Nasuprot tome, povoljne društvene okolnosti pozitivno su delovale na povećanje religioznosti i veću povezanost sa religijom i crkvom, kao napr. u toku II svetskog rata ili u drugoj polovini 80-ih godina. Dalje, pad religioznosti krajem 60-ih i početkom 70-ih godina Inoćentije ne objašnjava samo represivnim odnosom države prema religijsko-crkvenom kompleksu nego i smenom generacija. Naime, među vernicima značajno se smanjio broj onih vernika koji su se kao religiozne ličnosti formirale u dorevolucionarnom periodu što je dovelo do snižavanja broja pravoslavnih vernika, naročito u centralnim i istočnim delovima zemlje. Kao rezultat toga religiozno vaspitanje mađih članova u porodici sigurno je bilo slabije i sa sta-novništa ortodoksije nekvalitetno, s obzirom na to da samo elementarnu katehizaciju mladih u porodici vrše prvenstveno starije, u principu slabo obrazovane osobe, najčešće ženskog pola, daleko više emocionalno nego intelektualno usmerene prema religiji, tako dakle da u religioznom vaspitanju mladih srednje generacije nisu učestvovale pošto su vaspitavane na potpuno drugačijim vrednostima. I pored nekih važnih društvenih i političkih razlika između socijalističke Jugoslavije i tzv. Istočkog bloka sa Sovjetskim Savezom na čelu, društveni sistemi u njima su proizvodili ipak relativno slične posledice po religijskocrkveni kompleks i raspored stanovništva s obzirom na obeležje religioznosti i vezanosti za religiju i crkvu. Odatle, sumarni zaključci o socijalnopsihološkom profilu konvencionalne verničke populacije u njima imaju dosta sličnosti. Slika (pravoslavnog) tipičnog vernika koju je za naše prilike početkom 80-ih dao Đorđević umnogome odgovara slici sovjetskog tipičnog (pravoslavnog) vernika do početka 80-ih godina prošlog veka. Religiozni su uglavnom usamljeni pojedinci, osobe koje ne žive u braku, obudoveli, razvedeni, samci, starije osobe od 50 do 60 godina i 217

starije, žene mnogo češće nego muškarci, neobrazovane ili slabo obrazovane osobe, penzironeri, poljoprivrednici i izdržavana lica, proizvodni, nekvalifikovani ili polukvalifikovani radnici, osobe koje svoj život provode na selu i uopšte popu lacija koja retko učestvuje u društvenom životu zemlje. Starost je obeležje koje bitno opredeljuje religioznost i taj zaključak je važio i za sovjetski i za domaći slučaj i to na taj način da se vernička populacija prvenstveno regrutovala iz reda starijeg stanovništva. Premoćna većina vernika ( ne manje od 4/5) je bila u sovjetskom slučaj u starija od 50 godina dok su srednja dobna skupina i omladinska bile primetno izrazito manje religiozne od starijih generacija. Jedno iskustveno istraživanje religioznosti i ateizma s početka 70-ih godina u kalužskoj oblast i je pokazalo sledeći raspor ed vernika u starijoj populaciji, kao i prema polu, dodatno diferenciranih još i prema mestu življenja:
Tabela 6. Religioznost starijeg stanovništva prema polu i mestu stanovanja (u

%).
Mesto / God. starosti Grad Selo 51-60 19 37 61-70 38 49 71 + 62 68 M. 5 6 Ž. 14 24

Izvor. Tabela je konstruisana korišćenjem podataka iz Лебедев, 1976:42-43.

Oslanjajući se na navedene i slične podatke mogućeje uočiti tri važne tendencije: sa godinama starosti raste i religioznost, mesto življenja bitno opredeljuje nivo religioznosti i žene su religioznije od muškaraca i to u odnosu od 3:1 u gradovima do odnosa 4 ili 5:1 u seoskim naseljima. Izvesne religijske promene, međutim, koje se uočavaju tokom 80-ih godina upravo su najočitije bile detektovane preko povećanog broja religioznih i izrazitije verske aktivnosti kod mlade i srednje generacije i preko povećane religioznosti i izrazitije verske aktivnosti muškaraca u opštoj verničkoj populaciji, kao i preko povećanog broja vernika kod već iznadprosečno religioznog starog stanovništva. To su bili nesumnjivi znaci da se nešto u religijskoj situaciji sovjetskog društva menja i kraj 80-ih i početak 90-ih će pokazati da su te tendencije bile nastavljene bitno menjajući religijsku panoramu društva od pre dvadesetak godina. Međutim, početkom 80-ih godina navedene tendencije u 216

religijskim promenama su bile više skrivene nego otvorene i sa uvek podrazumevajućim regionalnim varijacijama. Tako su navedene tendencije više primetne bile na Dalekom Istoku, u istočnim i centralnim delovima Sibira nego u zapadnim delovima Sibira i na Uralu. Taj podatak je vrlo važan s obzirom na to da su ta područja ionako bila mnogo više ateizovana nego druga područja Sovjetskog Saveza, što još jače utemeljuje zaključak 0 nastupajućim religijskim promenama. I argumenti o jače lociranoj tendenciji revitalizacije religije u gradovima centralnih i severnih delova RSFSR, u istočnim oblastima Ukrajine nego u seoskim područjima navedenih oblasti pokazuju da se stvarno radi o revitalizaciji religije, zato što se, kao i u domaćem slučaju, religija primetno revitalizuje baš tamo gde je evidentno bila u uzmaku a prirodno manje tamo gde i nije bila radikalno zahvaćena procesom ateizacije i sekularizacije. Selo je predstavtjalo bastion re tigioznosti, mada je stanovništvo grada, kako ističe Flečer, možda verski bilo akt ivnije zbog niza razloga kao što je postojanje mnogo više crkava u gradu nego u seoskim područjima, mogućnosti anonimnog delovanja ljudi u velikim gradovima, što je u uslovima stigmatizacije verskog ponašanja bilo izuzetno važno za vernike, a isto tako vernici, žitelji gradova, imali su viši nivo obrazovanja i bogatije društveno iskustvo. U osmoj deceniji prošlog veka u nekim delovima zemlje značajno su preovladavale gradske crkve u odnosu na seoske u mnogim istočnim 1 severnim eparhijama RPC (na primer omska i jug tjumenske oblasti), a deo objašnjenja veće aktivnosti vernika u gradovima nego u selima može se pripisati procesu povećavanja gradskog stanovništva na račun biv t eg seoskog, naročito primetno u centralnim i seve-ro-zapadnim reonima RSFSR (Иннокентие, 1987:38). Jeromonah Inoćentije je važnu razliku u religijskoj situaciji među pravoslavnima početkom i sredinom 60-ih u odnosu na drugu polovinu 80-ih opisao preko velikopostne službe u moskovskim crkvama koju je 60-ih godine karakterisalo „More crnih marama. Preovlađuju starije žene (od 50 do 70 godina i starije). Muškaraca malo. Osoba srednje generacije malo. Figura mladog čoveka ili de-vojke retkost. Moguće je sresti nekoliko dece koju su dovele bake, ređe majke. Po 217

svedočanstvu mojih kolega u ckrvama Lenjingrada u tim godinama opaža se ista slika". Dvadesetak godina kasnije situacija je unekoliko drugačija: „U svakom slučaju, na praznično bogosluženje u saborni hram se sada slobodno može ući. A u vreme redovne nedeljne službe crkva je ispunjena u proseku na 3/4 svog prostora. Istovremeno se primetno izmenio sastav bogomoljaca. Iako kao i ranije preovlađuju starije žene, značajno se povećao broj muškaraca i to lica srednje generacije i omladine čiji se udeo značano povećao i u ukupnom broj u učesnika bogosluženja, pa se o mladima (18-30 godina) može govoriti kao o primetnoj grupi. Na bogosluženju je značajno porastao i udeo dece" (Иннокен тие, 1987:37). Iako se Flečeru mogu staviti neke primedbe u vezi sovj etske religijske situacije do početka 80-ih godina, teško je ne složiti se sa njegovom konstatacijom, nastalom jednu deceniju pre raspada Sovjetskog Saveza, da religija, bez obzira na energičnu atеističku propagandu, nast avlja da živi, i više od toga, da broj vernika rast e. Istorijska praksa uskoroje evidentno demantovala vulgarno-marksis-tičke ideološke fraze, zaodenute u naučno ruho teorije naučnog ateizma, o postojanom i neumitnom iščezavanju, umiranju religije. Vrhunac i paradoksalnost te ideološke šeme jeste u tome što je navedena teorija zanemarivala ne samo društveni sistem kao mogući okvir iz kojeg proizilaze neki važni faktori kao osnova postojanja religije i egzistiranja religioznosti, nego su zanemareni i ontolo-ško-antropološki faktori religioznosti, pa je religioznost u principu tretirana kao zaostatak iz prošlosti koji svoje postojanje ima da zahvali samo snazi tradicije i „sporosti" procesa izgradnje novog, komunističkog društva i čoveka. Isto tako efekte ateističke propagande i predstavljanje sovjetskog društva kao specifičnog društva masovnog ateizma i sami sovjetski sociolozi su krajem 80-ih jasno doveli u pitanje. Za kraj ovog poglavlja u tom smislu navodimo poduži citat jednog od najpoznatijih

savremenih ruskih sociologa religije Filatova: „Postoji duboko ukorenjeno ubeđenje da su ateistička propaganda i praksa izolacije crkve dovele do sekularizacije sovjetskog društva i do snaženja materijalističog pogleda na svet. Ovo međutim, izaziva silnu sumnju. Nivo sekularizacije sovjetskog društva nije ni po čemu jedinstven. U XX veku institucionalna religioznost je resko pala u svim zemljama Evrope, uključujući i kapitalističke. Podaci socioloških anketnih ispitivanja pokazuju da se posećenost crkava u Sovjetskom Savezu bitno ne razlikuje od posećenosti crkve u Engleskoj ili skandinavskim zemljama. Glavni razlog takve situacije je jedinstven -duboka promena socijalnih, kulturnih i ekonomskih struktura u tokovima naučnotehničke revolucije. Naravno, kod nas je taj proces protekao dramatičnije, imao je svoja posebna obeležja. Posle oktobra 1917. godine te promene su bile vrlo burne, novi pogled na svet se formirao kao rezultat revolucije a ne evolucije. Tada smo postali sekularizovanija zemlja od država Evrope. Za vreme kulta ličnosti tepresija se obrušila praktično na sve sloj eve društva, uktjučujući sveštenstvo i vernike. Represija je nesumnjivo doprinela slabljenju crkvenog uticaja. Ali da lije moguće opravdati takve metode sekularizacije? U posleratnom periodu pad religioznosti se u suštini odnosio na seosko stanovništvo. Preobraćanje seoskog stanovništva iz osnovnog nosioca religioznosti u sloj religiozne indiferentnosti, premeštaj socij alne baze crkve u grad - to je poj ava karakt eristič na ne samo za Sovjetski Savez. Analogni procesi na primer, u poslednjem desetleću javljaju se i u Latinskoj Americi" (Филатов, 1988:43-44). Pri guboj komparaciji rezultata brojnih iskustvenih istraživanja, pokazuje se da najopštiji indikatori religioznosti kao što su: vera u boga, posećivanje crkve, vera u zagrobni život, verovanje u astrologiju, reinkarnaciju itd. kod Rusa nisu principijelno različiti od podataka istih pokazatelja u najrazvijenijim zemljama Zapadne Evrope. U ce-lom hrišćanskom svetu raspadaju se verske dogme kao celovite ideologije ili vidno slabe (Филатов, 1999).

Eseji
Izvorni znanstveni članak 316:2

O suvremenim religijskim promjenama u optici političke sociologije religije
217

216

SRĐAN VRCAN* Sažetak
U uvodnom dijelu polazi se od potrebe koju je formulirao G. Guizzardi da se od sociologije religije, zamišljene i prakticirane kao sociologije religije pojedinca i vrijednosti, prijeđe na političku sociologiju religije, držeći kako se upravo u tim smislenim okvirima mogu veoma plauzibilno interpretirati neke značajne suvremene religijske promjene. I to ponajprije one koje je Robertson opisao kao trend politizacije religije i religizacije politike. U drugom dijelu se opisuju pojavni aspekti politizacije religije ponajprije u kontekstu svojevrsne političke razmjene usredotočene na problem legitimiteta. U trećem se dijelu opisuju pojavni aspekti religizacije politike ponajprije na temelju onoga što se dogodilo i događa u nekim zemljama u tranziciji. U četvrtom i petom dijelu se politizacija religije i religizacija politike interpretiraju iz dvostruke deficitarnosti i prekarnosti. I to deficitarnosti i prekarnosti legitimiteta što ih mogu postići dominantne političke strategije i politički režim u okviru politike bez zadnjih odnošajnih točaka sakralne, transcendente i apsolutne naravi, kao i iz deficitarnosti i prekarnosti moguće suvremene religijske obnove i revitalizacije religije na čisto religijskim osnovama.

I. Talijanski sociolog religije G. Guizzardi (1979.: 133.) istaknuo je tezu o potrebi nadilaženja sociologije "religije pojedinca" i vrijednosti u smjeru političke sociologije religije, usredotočene na problem konsenzusa. I to konsenzusa ne kao unaprijed datog, nego kao konstruiranog; ne kao svojevrsnoga društvenog ugovora između jednakih, nego kao dijalektičkog, koji se stalno stvara i rastvara između strana s nejednakim političkim, kulturnim, simboličkim i inim kapitalom. Ovdje se pokušavaju analizirati neke od suvremenih religijskih promjena u optici Guizzardija. Polazište se analize nalazi u Robertsonovom prilogu raspravi potkraj osamdesetih godina o "promjenjivom licu religije" (Beckford, Luckmann, 1989.), a u sklopu širega sociologijskog diskursa, započetog sedamdesetih
Srđan Vrcan, profesor emeritus Pravnog fakulteta u Splitu.

omnia in Deo" u uvjetima modernog svijeta. Drugim riječima, posrijedi je bilo nastojanje usmjereno na sve tri ključne razine modernog društva: državu, političko društvo i civilno društvo, prije nego što je de facto "Crkva prihvatila ne samo odvajanje od države nego i otkapčavanje od političkog društva u pravom smislu riječi". (Casanova, 1994.: 29.) Trend politizacije religije ne svodi se samo na to i ne iscrpljuje se u tome. Posrijedi je puno širi, ali i uži trend. Širi po tome što je na djelu šira instrumentalizacija politike u religijske svrhe, a ne samo posredstvom konfesionalnih političkih stranaka. Uži po tome što je istodobno na djelu i usporedna instrumentalizacija religije u političke svrhe. U prvom slučaju posrijedi su čisto političke opcije na temelju religijskih motivacija i u znaku realizacije u prvom redu religijskih ciljeva. U drugom slučaju na djelu su religijske opcije iz čisto političkih razloga i s političkim motivima te u znaku realizacije političkih ciljeva. Dakako, ova su dva trenda danas prepoznatljiva na djelu ponajprije i ponajviše u procesima tranzicije u zemljama u središnjoj i istočnoj Europi, iako ne samo tamo, bez obzira na to koliko su se do sada potvrdili svugdje kao učinkoviti ili su pak, kao npr. u Poljskoj, doživjeli svoje prijašnje plime, ali i još veće nedavne oseke. Svakako, na najprizemnijoj razini to se javno očituje u znakovitim ponašanjima pripadnika političkih elita koji, kao novi preobraćenici ili povratnici vjeri svojih predaka, ili tzv. novorođeni, svoju vjeru preferiraju javno iskazivati svojim sudjelovanjem na vjerskim obredima, ali ne u tišini jutarnjih misa po svojim župnim crkvama i u znaku svoga sasvim intimnog preobraćenja, probuđene iskrene osobne pobožnosti i posve osobne komunikacije s Bogom, nego na velikim ceremonijama, i to najčešće tamo gdje su prisutne televizijske kamere, aparati fotoreportera, itd. I obrnuto, u isto tako znakovitom prisustvu crkvenih velikodostojnika na skupovima s izrazito političkom konotacijom, ali opet uz nazočnost televizijskih kamera. Posrijedi su očito, govoreći u terminima političke sociologije religije, procesi prepoznatljive političke razmjene na sada uspostavljenom, barem djelomice otvorenom (političkom i religijskom) tržištu, na kojem se u krajnjoj liniji religijski "proizvodi" i religijska "dobra" razmjenjuju za političke "proizvode" i politička "dobra", ali i obratno. U spomenutu razmjenu ulaze religija i religijske institucije sa svojim vrlo značajnim "simboličkim i kulturnim kapitalom", povijesno akumuliranim. I to ponajprije u trostrukom svojstvu: a) kao posjednik najnovijih znanja i vrijednosti univerzalne naravi, b) kao stjecište općeusvojenog ljudskog morala i zdravog razuma i c) kao aksijalni čimbenik izvornog nacionalnog bića. Političke institucije ulaze pak ponajprije sa svojim "kapitalom moći i utjecaja". Razmjenjuju se uzajamne legitimacije, ali se ne razmjenjuju od strane religije samo i jedino sredstva spasa, nego i legitimacije akcija, priznavanja kolektivnih identiteta, opravdavanja političke i društvene dominacije, utvrđivanje političkih podjela i razgraničenja, političkih ciljeva, političkih motivacija itd., a iznad svega sve ono iz čega se stvara, i smisleno i simbolički, društveni i politički konsenzus, te se gradi politička lojalnost. Očito je, međutim, da nije posrijedi razmjena samo uobičajenog legitimiteta, nego razmjena osobitog legitimiteta što ga religija i crkva mogu dati politici i političkim strategijama. To je u kranjoj liniji legitimitet dvostruke naravi: prvo, to je legitimitet koji daje društvena instancija koja pretendira da stoji u samim izvorima nacije, te je temelj i okosnica izvornoga nacionalnog bića iznad i izvan svih mogućih povijesnih kontingencija, političkih peripetija i promjena u vlasti i u političkom ustrojstvu; drugo, to je ponajprije legitimitet koji pretendira da je bitno drukčiji po tome što je u biti numinozne naravi. Na ovo potonje ukazuje P. Michel: "Crkva se — zna se — razlikuje od svih drugih društvenih institucija po tome što se

godina, o zaokretu od sekularizacije društvenog života prema desekulariza-ciji društvenog života, te o povratku svetoga i obnovi religije. Naime, Ro-land Robertson je tada prepoznao dva suvremena ključna trenda na djelu: trend politizacije religije i religizacije politike. (Robertson, 1989.: 13.) Ta dva trenda trendovi su svjetskih razmjera i obilježavaju najvažnije religijske promjene od početka osamdesetih godina nadalje. Treba, dakako, precizirati da se trend politizacije razlikuje od već prije poznate tzv. konfesionalizacije političkog života, koja se očitovala potkraj prošlog stoljeća u stvaranju političkih stranaka i drugih organizacija s izrazitim konfesionalnim obilježjima istaknutim, kako u njihovim nazivima tako i u njihovim programatskim deklaracijama, simbolici, itd., kao što su to ponajprije bile npr. demokršćanske ili socijalnokršćanske stranke, ali i katolička radnička i druga udruženja (npr. ACLI u Italiji). Naime, pojava konfesionalnih političkih stranaka nastupa pod izravnim utjecajem zaokreta naspram modernom svijetu što ga je inaugurirao papa Leon XIII. To je bio zaokret od načelnog odbacivanja modernog društva u svim njegovim bitnim komponentama, kako je to bilo definirano u "Svllabusu", kao pretpostavljene prolazne i tragične epizode u životu Europe prema priznavanju društvene realnosti modernog društva i njegove očite neefemernosti, ali s namjerom da bi se unutar te i takve realnosti i sredstvima svojstvenim modernom durštvu afirmiralo katoličanstvo u znaku krilatice "restaure om-nia in Deo" ili "instaurare

216

217

poziva u krajnjoj analizi na transcendento" i što daje "apsolutni legitimitet". (Michel, 1994.: 56, 136.) To je već prije isticao P. Berger, naglašavajući da religijski legitimitet uključuje pozivanje na ens realissimum koji stoji s onu stranu svih kontingencija ljudskih značenja i aktivnosti kao nešto što je totaliter aliter u usporedbi s običnim i profanim ljudskim životom. (Berger, 1969.: 32, 87.) J. P. VVillaime pak to ističe tvrdnjom da "mjesto zadnjeg utemeljenja mora ostati izvan društva". (Willaime, 1986.: 169.) Dakle, religija daje i može dati konkretnoj državi ili političkom sustavu, političkim strategijama itd. ono što bi se terminologijom Petera Bergera moglo nazvati izravnim zaštitničkim 'svetim baldahinom'. Stoga je i konsensus koji se stvara konsensus pod 'svetim baldahinom'. II. 'Sveti baldahin' očito ima višestruke, politički iskoristive prednosti: • apsolutizira se relativno i legitimira proizvoljno, te se, između ostaloga, legitimiraju norme koje nisu inače i drukčije sposobne za opravdanje; • to se sakralizacijom imunizira od neslaganja, pa se čini da ga se ne smije nekažnjeno javno osporiti, tako da se praktično isključuju iz mogućeg stavljanja u pitanje stanoviti sustavni društveni modaliteti i aranžmani; • radikalno se delegitimira njihovo osporavanje, smještajući takvo osporavanje najčešće izvan okvira društvene i moralne normalnosti, te ga predočujući kao nešto što u krajnjoj analizi u najgorem slučaju vodi u kaos anomije i besmisla, a u najboljem u grijeh i zlo; • stvaraju se oblici visoko emocijalno obojene i pregrijane predanosti i lojalnosti kvazireligijske naravi, te se tražena predanost i lojalnost predočuju kao bezuvjetne, totalne, unaprijed zadane, ne-negocijabilne koje se ne mogu i ne smiju slobodno davati i uskraćivati, pragmatično kalkulirajući, po volji i već prema prilikama; • olakšava se mobilizacija raspoloživih društvenih resursa u određene političke svrhe, kao što se stvaraju mogućnosti da se sposobnost političke mobilizacije povratno rabi kao element legitimiteta vladanja;

nužna sprega između svetoga i žrtvovanja. Dakako, na drugoj strani, u toj razmjeni religija i religijske institucije dobivaju stanovite prednosti: • uklanjaju se definitivno i dosljedno sva sustavna i druga institucionalna ograničenja i pritisci što ih je uveo raniji sustav, getoizirajući religiju u znaku njezine ekstremne privatizacije i tretirajući religiju kao teizam bez ikakvih javnih funkcija;

• religija se radikalno deprivatizira, te postaje značajan čimbenik na sve tri

ključne razine društva: na razini države, na razini političkog društva i na razini civilnog društva ili, posluživši se riječima Neuhausa, ulazi odlučno u otvoreni ili goli javni trg (Neuhaus, 1985.); oduzima relevantan legitimitet nekim durštvenim i političkim akterima;

• crkva faktički postaje politički legitimirajuća instancija prvog reda koja daje ili • religija i crkva dobivaju značajno mjesto unutar funkcionirajućeg društvenog
sustava i njegovih institucionalnih aranžmana, dapače, dvosmisleno, ali i privilegirano mjesto: na jednoj strani, instancije u okviru sustava, a na drugoj, gotovo jedine legitimne instancije iznad sustava; • religija se de facto pretvara u nadsvođujući kulturni i simbolički sustav, ali "ne u obliku gole religije nego zaodjevene, prevedene i protumačene u posredujućem jeziku koji čini njezina javno relevantna značenja dostupna sveukupnoj javnosti" (Neuhaus, 1985.: 64), te stoga ponajprije u funkciji općeusvojene pozadinske moralne filozofije s političkom relevanci-jom i s religijskim utemeljenjem i stoga s ključnim mjestom i ulogom u obrazovnom sustavu, sustavu masovnih medija, izdavaštvu, itd. koji pružaju narodu kao takvom izabranu, zatvorenu, manje-više homogenu viziju realnog svijeta, kao i nacionalne realnosti;

• crkva dobiva praktično ulogu najznačajnijeg kolektivnog, ponegdje i jedinog

• ostvaruje se resakralizacija javnog prostora, u kojem se i vlast pomišlja

ponajprije u odnosu prema religijskom, smanjuju se ili brišu razlike između javnoga i privatnog, pa se pridonosi kolonizaciji svijeta svakodnevnog života sustavnim sadržajima i simbolima;

legitimnog kulturnog operatora ili intelektualnog kolektiva koji u okviru vladajućeg kulturnog aparata nastoji, ne samo voditi i oblikovati svačije životno iskustvo nego ponajčešće teži i ukloniti mogućnosti i šanse da se postiže alternativno životno iskustvo ili ono koje se s razlogom može nazvati sasvim vlastitim i izvornim.

povremeno organizirati i koristiti moralne i druge panike za svoje praktične političke ciljeve i svrhe; • pojačavaju se uvjerenja o datom društvu kao izvorno homogenoj simboličnoj cjelini koja inkorporira i transcendira identitete i interese svojih sastavnih dijelova, kao i o tvorbi koja se uzdiže iznad svih ljudskih i povijesnih kontingencija; • podupire se i promiče uvjerenje da odnos pojedinaca naspram njihova društva transcendira njihova kompetitivna nastojanja oko distinktnih i sukobljenih interesa; - ponekad se olakšava i pomaže politička i druga dihotomizacija društva, dijeleći društvo na "prijatelje i neprijatelje", na "prave sinove domovine i stvarne ili potencijalne izdajnike", na "nevine i krivce", itd.; - visoko se podiže prag snošljivosti za žrtve i lišavanja, a na djelu se potvrđuje

• stvaraju se pogodni uvjeti da društvene "sluge i čuvari svetog" mogu

III. Trend religizacije politike još je vidljiviji na djelu u tranzicijskim procesima, barem u nekim srednjoeuropskim i istočnoeuropskim zemljama. Zapravo moglo bi se ustvrditi da se upravo društveni i politički krajolik bivše Jugoslavije pokazuje kao optimalni prostor za identifikaciju najznačajnijih načina kako se religizacija politike danas događa, zanemare li se zemlje s islamskom dominantnom tradicijom. Religizacija politike događa se tako da neki sasvim ovostrani, mundani akteri, ideje i vrijednosti te mundane aktivnosti dobivaju izrazito religijska obilježja. I to se događa do te mjere da se politika pretvara u svojevrsnu religiju, a političko djelovanje u neku vrstu djelovanja s religijskim konotacijama. I tako, dok politizacija religije po tendenciji religiju unosi u politiku i pretvara je u čimbenik politike, dotle religizacija politike pridaje politici religijska svojstva, te je pretvara u neku vrst religije. Govoreći drukčije, u prvom slučaju se u krajnjoj liniji religijsko, te ponajprije i religijski definirano sveto, transcendentno i apsolutno unose u politiku i rabe za političke svrhe i ciljeve; u drugom slučaju se političko u krajnjoj

216

217

apsolutizira i pretvara u transcedentno. To se ponajprije očituje u gotovo stalnoj uporabi u političkom diskursu. sustavno inducira i promiče osobita logika političkog reagiranja koju je M. te se jednima pripisuju gotovo anđeoska svojstva. 12. kao i nekim ključnim političkim idejama i vrijednostima za koje se drži da su od izuzetna društvenog i političkog značenja. I okružujući svijet i vlastito društvo dihotomno se dijele na "prijatelje i neprijatelje". Poulat opisao kao nacionalizaciju svetog i sakralizaciju nacionalnog. Tako je za neke stalno na djelu tisućljetna vatikanska urota. a za neke i boljševička urota. o "svetim granicama domovine" ili o "svetim srpskim zemljama obilježenim srpskim grobovima". na "sinove svjetla i sinove tame". i to ne 35Vidljiv je politički induciran i promican povratak prošlosti. kako okružujućeg svijeta tako i vlastitog društva. i to poglavito službenom. "nebeskoj Srbiji koja bi trebala biti uzor zemaljske Srbije". itd. događa se jako intenzivan način ono što je E. o "Bogu i Hrvatima". nastojeći stvoriti osjećaj života u tvrđavi pod opsadom i u permanentnom neprijateljskom okruženju. ne pričešćuje se redovito. ili kao kalvarija hrvatskog naroda. polazeći od krilatice "Semen est sanguis christianorum". 1991. I to harizmatiza-cija po Weberovim terminima u dvostrukom obliku: u obliku osobne harizme i u obliku harizme funkcije. kako prosječan sprski pravoslavni vjernik ne ide često u crkvu. 38Događa se gotovo nevjerovatna epifanija povijesnih ličnosti.: 38. ili barem opravdati nužnost totalnog nadzora nad društvom. na "nevine i krivce". kvalifikacija u znaku pridjeva sveto i vječno.) 36Favorizira se osobito tumačenje odgovarajuće nacionalne povijesti. Lako se prepoznaje glorifikacija nasilne smrti. premda su očito mundane provenijencije i naravi. Nije teško identificirati najznačajnije manifestacije religizacije politike i političkoga uopće. itd. 34Vidljiva je tendencija uvođenja temeljitih dihotomizacijskih podjela. (Poulat. dokazujući duboko i trajno življenje s istinom pravoslavlja. ako se to smatra potrebnim. Ponovno se oživljuju i recikliraju kao da su stalno u društvu sa sadašnjim političkim vođama koji rade na istoj stvari i koji danas govore i njihovim glasovima. ili kao već stoljetni holokaust muslimana na ovim prostorima. U svakom slučaju. bizantinsko-balkanska zavjera. o "svetom oltaru domovine". za druge je na djelu pogibeljna masonska zavjera. te se predočuju kao u biti nepogrešive. 216 217 . Naravno. Velikoj Povijesti. totalitarizirajuće i sakralizirajuće naravi. Izetbegović piše: "Veličina herojskog čina nije u korisnosti. ovi mučenici su stvarni vjesnici tog drugog svijeta". Naličje ove epifanije tvori slična povorka. Više od svih proroka i propovjednika. kao martirologija srpskog naroda. pored konkretnog profanog povijesnog vremena javlja se i neko drugo. njemačko-austrijska urota. 9.: 119. Na toj istoj podlozi obnavlja se politički diskurs sa stalnom ili povremenom uporabom. Torrelli opisao na ovaj način: "Za militan-te.: 24. To tumačenje povijesti dato je u proturječnim terminima povijesti kao nacionalne tragedije i povijesti kao nacionalnog trijumfa. za treće pan-islamska i fundamentalistička. To postaje transparentno u sklonosti da se postojeći društveni sukobi izdvajaju iz svoga konkretnog okruženja i datih okolnosti. govori o "svetoj i vječnoj Hrvatskoj". 32Vrlo je vidljiva tendencija sakralizacije političkog prostora koja pogađa. nacionalnih svetaca i žrtava koji se oživljuju i recikliraju u političkom diskursu i u medijima kao suvremenici. na "sveznalice i totalne neznalice". koja prepoznaje na djelu stare i nove urote i zaplotnjačke zavjere protiv određenog naroda kojem netko stalno radi o glavi. na "pravednike i griješnike". gotovo natpovijesna drama kao bitan odnošajni okvir i za sadašnje vrijeme i za dramu u kontekstu sadašnjeg vremena. te se najčešće projiciraju na spomenutu pozadinu pa se tako predočuju kao sukobi između međusobno nespojivih. takve se urote povremeno otkrivaju kako bi se moglo pokrenuti politički lov na stare i nove vještice. o "pro Deo et patria". dakako. U tome je njena univerzalna i neprolazna vrijednost i značaj za sve ljude. pa se tako jedni predočuju kao otjelovljenje dobroga kao takvoga. jer je često nekoristan. (Bogdanović. ali sada prokletnika i prezrenih. "svetoj Srbiji". Tak ose nacionalna povijest opisuje npr. a drugi se demoniziraju i sataniziraju. niti u umnosti jer je često bezuman.) U drugom kontekstu A. nekomunikabilnih i suprotstavljenih tipova kulture i civilizacije i duboko različitih svjetova. Stoga harizmatizirane političke vođe dobivaju svojstva osoba s nedvojbeno mesijanskom vokacijom. 39Široko se pribjegava poznatoj urotničkoj teoriji društva. u koje mse događa i neka druga. itd. sveznalačke i svevideće. Zajedničko je i jednom i drugom to što po tendenciji vode stanovitoj delaicizaciji politike kao pratećem fenomenu ili posljedici desekularizacije društvenog života. predočujući postojeće razlike i podjele kao razlike između radikalno različitih tipova kulture i civilizacije. Na toj se podlozi događa izrazita manihejizacija sukoba i strana u sukobu.liniji sakralizira. Zapravo. "prave sinove domovine i stvarne ili potencijalne izdajnike". (Izetbegović. o "svetoj krvi prolivenoj za dobro domovine". Drama doživljena i preživljena ostaje najsvjetliji trag božanskog u ovom svijetu. pa još šire i ponovnom začaranju (Wiederverzauberung) svijeta i ponajprije za-čaranju politike kao politike ponovo s posljednjim odnošajnim točkama apsolutizirajuće. ta logika vodi do uništenja sataniziranog neprijatelja". kako političkih strašila tako i političkog lova na vještice. kao i radikalno različitih tipova ljudi. sasvim osobito vrijeme. Za ilustraciju se mogu navesti neki primjeri. Time se. I to ponajprije u znaku svojevrsnog iskoraka iz realnog povijesnog vremena u neku vrstu izvanvremenitosti ili zaustavljenog vremena koje se očituje u znaku stalnog ponavljanja ili vraćanju istoga. samo u tekućem političkom diskursu nego i u službenoj historiografiji.) 33Vidljiva je tendencija u političkom diskursu prema svojevrsnoj ontologizaciji postojećih društvenih i kulturnih razlika koje se projiciraju na nadsvođujuću pozadinu kvazimetafizičke naravi ili koja navodno pripada tzv. ne brine se mnogo o svom vjerskom obrazovanju.) 37Na djelu je izrazita harizmatizacija političkih vođa. a drugi kao inkarnacija zla kao takvog. itd. te stoga poprima svojstva religijske naravi. ali jednako tako i civilno durštvo. 1988. Tako je jedan srpski pravoslavni intelektualac ustvrdio. (Torrelli. Ta se sakralizacija očituje na izravnoj razini u tendenciji da se daju eminentno religijski atributi nekim političkim subjektima. kako državu tako i političko društvo. te iznad svega i prije svega zna umrijeti za svoju vjeru i posvjedočiti je tom svojom najvišom žrtvom. o "Bogu koji čuva ovu ili onu domovinu". 1992. o "svetim mučenicima za svetu narodnu stvar". koji se također ponovno oživljuju (i recikliraju ponajprije u funkciji političkih strašila i u okviru politike koja ne može bez uporabe političkih strašila. žedne susreta s nepravednom povijesti za njihovu zajednicu i vjeru. nacionalnih junaka i vitezova.: 11. 1987. Tako se npr. ali zna moliti svom svojom dušom i u svojim jednostavnim riječima.

diskursa koji traži akciju. I to. u središte pozornosti dolazi in-trinsična deficitarnost i prekarnost legitimiteta dominantnih političkih strategija i političkih režima koji ih nastoje realizirati. te se nekim političkim manifestacijama pridaju gotovo liturgijske konotacije. ali je ne traži pozivajući se na autoritet ili tradiciju. erodiraju i odnosi s vlasti. Tako se sekularizacija pokazuje kao glavna motorna snaga degradacije politike. 1995. jer. i to poglavito prosvjetiteljstva i Francuske revolucije.) I. prvo. Prvo. te političke strategije zahtijevaju visok stupanj pregrijanog i trajnog legitimiteta da bi mogle realizirati svoje visoko postavljene ključne političke ciljeve. koji u središte pozornosti stavlja dvije bitne strukturalno uvjetovane i uzajamno povezane deficitarnosti koje se samo najjasnije očituju u procesima tranzicije. koje su danas na djelu u nizu suvremenih društava.: 12. i ponajprije u srednjoj i istočnoj Europi gdje se ponajviše služe spletom tzv. 1976. u jednom svijetu koji je kao cjelina spoznatljiv". uklanjajući referencije na sveto i transcedentno organizirajuće načelo (božanski zakon svijeta) pokušala svijet učiniti odlučno profanim. nije sasvim neočekivano protuslovlje. prvo. drugo.) Dakako. posvuda djelujuće i legitimne činjenice političkog života isto tako krucijalne naravi kao i nastojanja oko materijalnih interesa ili kao borba za slobodu. to su moguće okolnosti kulturne i ideološke naravi. Moglo bi se zaključiti da politizacija religija i religizacija politike u biti svjedoče o zaokretu u načinu kak ose danas ponegdje zamišlja i prakticira politika. koje su kao jedan od glavnih momenata u rezervoaru tradicionalnih vjerovanja i stavova. to su okolnosti koje kao da pripadaju navodnoj prirodi same stvari. Walzer. drugo. jer mišljenje i osjećanje u etničkim 216 217 . Stoga ne začuđuje da je I. (Gouldner. To je diskurs koji se temelji na ideji o utemeljenju političke akcije na svjetovnoj i racionalnoj teoriji. a na drugoj strani. nastojanja usmjerena na etničku homogenost. Tomka. Kristol potkraj sedamdesetih godina lansirao univerzalnu formulu za izlazak iz društvene krize u terminima: sloboda tržišnim zakonitostima plus nacionalizam plus religije. Na taj se način pokazuje nužna sprega između sekularizacije i rastuće društvene nediscipline kao i smanjenja sposobnosti za kolektivne pothvate bilo koje naravi. beživotne potvrde u kompeticiji s tamnim duhovima. time se izvorno političke institucije predočuju kao čisto ljudske institucije. budući da je "revolucija. posrijedi je legitimiranje kojim se uspostavlja izvanjskost temelja društva i nedodirljivosti datih društvenih pravila. kao što pretpostavlja da se potpora za nju može mobilizirati retorikom racionalnosti". jer je "nacionalizam po svojim izvorima tvorba religijskog nadomjestka" (Schneider. te stoga i u okviru politike koja se očistila od svih zadnjih referencija i odlučno smjestila u relativno kao preduvjet za demokratsku pluralizaciju političkog života.reciklaža. budući da "nacionalizam dolazi kao plod procesa u kojem je doživjela neuspjeh politička transpozicija kršćanskog univerzalizma". I samo u mjeri u kojoj postoji takav odnos naspram onostra-nom mogu pojedinci biti sigurni da se susreću u zajedničkom svijetu. Nadalje. kako ističe M. Stoga politizacija religije i religizacija politike svjedoče i o zaokretu u načinu legitimiranja političkih institucija i političkih strategija. I to ponajprije pod utjecajem triju sklopova djelatnih okolnosti. Naime. polazeći od načina kako je A. izrazita je sklonost prema spektakularizaciji politike. tvrdi da "ideologija uključuje pojavu novog načina političkog diskursa. 1985. dobiva posebnu težinu u situacijama društvene krize i. kao previše apstraktne. pa tako privatizacija religijskih vjerovanja destabilizira politiku. te su artificijelne. tako da prisile koje i dalje djeluju nad pojedincima ostaju one koje su ukorijenjene u predindustrijskim vjerovanjima i stavovima. (Liibbe. nesposobna ozbiljiti takav cilj. Reciklaža mita o Kosovskom boju u Srba ili o boju kod Badra u Bošnjaka/Muslimana samo su klasični primjeri za to. odvajajući vjeru od njezinih političkih i društvenih konzekvencija. što na neki način posvjedočuje da diskurzivno oblikovanje političkog mnijenja i političke volje u kompetitivnom okviru ustupa pred stalnim ili povremenim emocionalnim potvrđivanjem političke vjernosti i privrženosti. 41Naposljetku. uništava se najveći izvor društvene prisile kao i mobilizacijski potencijal. I to ponajprije u znaku potvrde tvrdnje Gaucheta kako onaj tko kaže religija. Zato zaštita i unapređivanje identiteta uključuje normalno mobilizaciju emocionalnih i izražajnih snaga zajednice koje imaju prioritet u usporedbi s apstraktnim liberalnim građanskim pravima koja su bez samosvojne intrinsičke biti. shock-terapija. ili samo na emotivnu retoriku. stvorila novo sveto: puk otjelovljen u naciji i državi". kao i stvaranje novih mitova i njihova izravna uporaba u političke svrhe. To. (Coleman. sučeljavaju s dubokim protuslovljem i velikim rascjepom. IV.) Stoga se drži da kad ovo tradicionalno naslijede oslabi.. (Gauchet. I to. ali je. Gouldner opisao modernu pojavu ideologija i kao inauguraciju novog načina političkog diskursa. i to u relativno nepovoljnim uvjetima. Taj zaokret se može ilustrirati. identitet itd. i.: 207. temeljne su. dakako. Ideologija tako pretpostavlja politiku koja se oblikuje racionalnim diskursom u javnoj sferi. odvezane od svake božanske transcendencije i očišćene od svetosti. ideje i vrijednosti liberalizma imaju relativno ograničeni legitimacijski i mobilizacijski potencijal. religijskog. U tom smislu erozija religijskih vjernosti. zato najčešće i nisu konkurentno sposobne da se. Naime. još više. 40Događa se povremeno ili stalno obnavljanje starih mitova te njihova takav legitimitet ne mogu postići u uvjetima raz-čaranog svijeta ili svijeta koji se dosljedno raz-čarava. u središte analize dolazi deficitarnost i prekarnost nastojanja kojima se želi ostvariti suvremena revitalizacija religije i istinska obnova na čisto religijskoj osnovi. Već je prije uočeno da kapitalizam nije sposoban proizvesti vrijednsoti podobne legitimirati društveni poredak. svjetovnog. Na jednoj strani. zajednicu. Vrijedi ispitati plauzibilnost pristupa suvremenoj politizaciji religije i religizaciji politike. pretvarajući vjeru u privatnu stvar. po Gellnerovom opisu. govori ponajprije o stanovitom tipu društva na temelju autoriteta i superioriteta načela kolektivnog reda nad voljama pojedinaca. 1986. cerebralne. (Enriquez) Sve to. jer je "za svako društvo konstituirajuće obilježje da njegovo smisleno središte stoji izvan njega. Nema dvojbe da se dominantne političke strategije. čistoću. naime.) Prema tome. Stoga se čak i traganje za zadovoljavanjem rleigijskih potreba izvan Crkve pokazuje kao izuzetno pogibeljno za političku i društvenu stabilnost. Gouldner. Ovo je posebno naznačeno u onim teorijskim pothvatima koji moderni nacionalizam interpretiraju u znaku dvostrukog neuspjeha. na temelju čega se društvene institucije od strategijskog značenja uzdižu iznad svih ljudskih i povijesnih kontingencija.. 1976. izaziva slabljenje društvene prisile. To je na nešto drukčiji način izrazio i Liibbe tezom da "liberalna država živi od pretpostavki koje ona sama ne može zajamčiti". dakako. te interesnih i drugih razlika i podjela. društvenog loma.). 2. Na prvoj se deficitarnosti vrijedi zadržati: 1. Ovo protuslovlje između naglašene potrebe za legitimitetom i teškoća da se legitimitet postigne u uvjetima politike smještene u relativnome postaje krajnje zaoštreno u procesima tranzicije.:30.

1994. I to je sada postalo upitno u duhu ovog vremena". Ključni problem pri tome je što se u okviru vladajućih političkih strategija opće povećanje društvenog outputa može postići samo pod cijenu da jedna manjina bude u stanju povećati značajnije i brže svoje prihode i svoje prednosti. nego većina koja barem u razdoblju unaprijed neodređenog trajanja gubi i mora gubiti. različiti te se tako mora 'stvarati'.: 165. pa ni legitimitet te politike ne ovisi o njezinim konkretnim outputima. pa čak i moderniteta. Svijet moderne u prosvjetiteljstvu ne započinje kao sveta datost nego kao mundana činjenica.: 881. uvijek u razvoju. deficitarnost i prekarnost legitimiteta koji se uopće može dobiti na strogo demokratski i nenuminozan način. pripisujući neuspjehe i dezorijentaciju udaljavanju od Boga.: 33. 1992. pa se tako slom komunizma interpretira i kao slom svih nastojanja oko sekularizacije i laicizacije modernog društva. (Offe. kako u političkim elitama tako i u masi potencijalno frustriranih gubitnika. (Messori. treba. to su strukturalne okolnosti tranzicijskih strategija koje svoje najdublje korijene imaju u protuslovljima između ključnih zahtjeva koji se nameću. A to se shvaćalo u biti kao kraj onoga duha i kraj onoga doba "kad po prvi put u povijesti započinje isključivo stvaranje ljudskog svijeta. niti o konkretnim bilancama troškova i dobitaka. od strane sekularnih ideologija koje su se smjenjivale jedna za drugom. Zato su to bila očekivanja koja su polazila od uvjerenja koje je prepoznavalo u komunizmu prirodni izdanak prosvjetiteljstva. 'proizvoditi' i 'konstruirati'.: 5) ili je dovelo do privatizirane religije bez javnih funkcija. promjenjiv. sasvim iracionalna. 1994. stvaraju se uvjeti. Naime. Napuštanje jedine 'ispravne'.: 171. Stoga je to protuslovlje između osiguranja statusne sigurnosti za ekonomski ključne grupe i bezuvjetne garancije primjerenog minimuma supsistencija za svakoga što čini demokratizaciju društva upitnom i prekarnom.) Pod takvim situacijskim prisilama rađa se osobita deficitarnost legitimiteta koji se može dobiti u politici i s politikom koja je odlučno smještena u relativnome i operira isključivo s relativnim. 1. apsolutne i totalne naravi.) Na posljetku. emocionalna i totalna politička mobilizacija nije uopće moguća na drugim okvirima i ona drugoj podlozi. Nije posrijedi više aggiornamento. nego u okvirima i na podlozi ponovnog za-čaranja i politike u začaranom svijetu sa zadnjim odnošajnim točkama svete. kako ističe Offe. 1994. I još više.) U tom duhu se slom komunizma opisivao kao konačni i nepopravljivi neuspjeh moderne u sučeljavanju s vjerom i kao pobjeda Boga i Crkve nad modernitetom. iako brutalan i perverzan. te svoj legitimitet reproducira samo na temelju svojih očekivanih outputa. prije svega u znaku radikalne desekularizacije društva i nedvojbenog povratka svetog. 1993. Isto tako je očito da postoji sprega između legitimiteta i mobilizacijskog potencijala. te institucionalizacijom rješavanja sukoba dogovorima i nagodbama. 1992. kulturi i identitetu koje je stalno svojstvo ljudskoga društvenog života. tj. Kepel.: 146. transcendentne. (Offe. (Offe. deficitarnosti i prekarnosti takvog legitimiteta odgovara i deficitarnost i prekarnost političkog mobilizacijskog potencijala. Offe zapravo upozorava da se tržišno gospodarstvo stavlja u pokret samo u preddemokratskim uvjetima. apsolutizirajuće i totalizirajuće naravi nije.kategorijama ne znači ništa drugo nego privrženost pojedinaca i grupa njihovoj vlastitoj povijesti.) V. Da bi se jasnije to podcrtalo. Zahtjevi o kojima je riječ i koji se nameću jesu zahtjevi koji istodobno izviru: a) iz izgradnje nacionalnih država. nepredvidljiv. nego 216 217 . (Michel. b) iz potrebe za temeljitom demokratizacijom društva s djelatnim osiguranjem punih ljudskih i građanskih prava i demokratske participacije. jedan trak na autoputu blokiran kolonom automobila koji stoje na mjestu i pomiču se gotovo milimetarski. "strategijsko uključivanje simbola koji označavaju kolektivne identitete i njihova dramatizacija služe na prvom mjestu interesima moći i profita 'političke klase'". politika dosljedno smještena u relativnome i operirajući s relativnim. transcendentne. ponajprije u znaku sprege između populističkih pokreta na nacionalističkoj podlozi i autoritarnih prezidencijalističkih obrata s istim predznacima. načelno podliježe stalnoj iskustvenoj verifikaciji. koji govori o zaokretu što se dogodio 1975. (Offe. energiziraju snažne osjećaje lojalnosti ili stvore učinkovite i privlačne institucije". tunelski učinak kao kad je npr. ali taj krah interpretira kao u osnovi samo zadnju i neizbježnu etapu trajnijeg povijesnog procesa koji je započeo puno prije. "Privlačnost nacionalizma je djelomice rezidualna. Pri tome je sasvim jasno da. Politika pak sa zadnjim referencijama ne podliježe takvom tipu verifikacije. i to odozgo.: 110. kršćanske perspektive. dakako. kako je to pokazao Offe. U svojim višestrukim izražajima ovaj diskurs hvali nadilaženje propalog moderniteta.) Stoga se zaključivalo da je sve ono što se na Zapadu "dogodilo od prosvjetiteljskog setečenta (ali u nekom obliku i od određenih struja talijanske renesanse) u biti bilo 'pogrešan put'. e) iz potrebe zaustavljanja pada životnog standarda i njegova zadržavanja na nekoj podnošljivoj razini. c) iz nužnosti reforme vlasništva i uvođenja tržišnog gospodarstva. d) iz potrebe osiguranja barem nekog minimuma socijalne države. 19991. dok se u usporednom traku autoputa. te teškoća i ograničenja s kojima se suočavaju u društvenom realitetu. A to znači politike sa zadnjim odnošajnim točkama koje se nadaju kao svete. 1989. koji nije blokiran. Jedna vrsta očekivanja polazi od kraha komunizma. Pregrijana. između ostaloga. te su i nužne i uporabljive za autoritarne i autokratske svrhe. objašnjavalo bi neprekinuti niz nesreća moderniteta i stoga današnju 'krizu'". (Linden.: 67-68. spomenuti očekivanja koja su se ranije oblikovala i očitovala vezana za kraj komunizma i za tranziciju od komunizma prema postkomunizmu. (Jukić.) Takva očekivanja opisao je G. barem za stanovito vrijeme. Druga deficitarnost koja stoji u pozadini suvremene politizacije religije i religizacije politike tiče se mogućnosti i uvjeta za poželjnu religijsku obnovu i revitalizaciju religije.) Pri tome opcija za etnifikaciju politike kao primjer politike sa zadnjim referencijama svete. apsolutne i totalne naravi barem po tendenciji. da se legitimitet i traži i dobiva na drukčiji način i drukčijim putovima. i to u okviru provjerljivih bilanca troškova i dobitaka.) To je zapravo ono što proizvodi. brzo naprijed kreću automobili i odvija normalan promet. godine i koji se sastoji u tome da se sada javlja "novi religijski diskurs ne više da bi se tragalo za prilagođavanjem sekularnim vrijednostima nego da bi se ponovno dalo sveti temelj organizaciji društva.) Na taj se način jedino i može nadoknaditi. 1991. to jest ona je rezultat neuspjeha drugih ideja ili ideala da galvaniziraju pučku potporu. te f) iz potrebe održavanja socijalnog mira s ublažavanjem i diversifikacijom društvenih sukoba. Od tog trenutka svijet je podložan promjenama. pa se tako krah komunizma u krajnjoj analizi shvaćao i kao definitivni kraj duha prosvjetiteljstva i doba prosvjetiteljstva. Naime. transcedentne. i frustrirajući tzv. Dvije su glavne vrste takvih očekivanja. preobražujući ga ako je potrebno. I to ponajprije i ponajviše obnavljanjem ponovnog za-čaranja svijeta i politike u ponovno za-čaranom svijetu. te stoga i oblikovanja modernog društva kao "društva koje je otišlo od Boga" (Poulat. Do tog vremena ljudsko biće je doživljavalo — pogrešno ili ispravno ovdje je bez značenja — jedinstveni i zajednički smisao svijeta koji je bio zajamčen nepogrešivošću i snagom svetog ili nadnaravnog poretka. (Walzer. te u znaku uspostavljanja svojevrsna političkog kapitalizma. 1994.

Une histoire politique de la religion. Casanova. Treće. (Kokosalis. polako ali sigurno.: 142). Ein Ost-Westvergleich". te će biti "model alternativan onome sekulariziranog i indiferentnog Zapada" (Michel. i najhitnije. No. sreću i toleranciju. Vol. Transit. Prvi susret u znaku izrazito naglašene nacionalizacije svetog i sakralizacije nacionalnog (o čemu je svjedočilo more hrvatskih zastava na misi) doveo je na misu na hipodrom više od 750. 1994. demokraciju).000 vjernika ili 6 posto ukupnog stanovništva Slovenije. pa i pravi model nove duhovne rekonkviste Europe. Vol.. Marcel. ustvrdio. kulturna i duhovna klima za obnovu. "La sfida del nazionalismo alle chiese". itd.000 ljudi ili gotovo 16 posto ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Jose. da se "zahvaljujući sumraku socijalističke (ateističke) ideologije — naročito pod njom građenih sistema — stvara društvena. dok jačanje religije ide u znaku erozije sakralizacije nacije i nacionalizacije svetog. šok-terapija u datim uvjetima nisu mogli realizirati u okviru daljnjeg razčaranja svijeta i razaranja politike i s osloncem na politiku. Đorđević. podložna da se poništi bilo preobraćanjem ili obrazovanjem duše. sve to sugerira zaključak da su politizacije religije i religi-zacija politike uvjetovane. "Pravoslavlje između neba i zemlje". "Religion und Offentlichkeit. (Michel. Stoga se Michel s razlogom pita "nije li politizacija religije u perspektivi da ova rađa misiju ili se oblikuje prema njoj. pa tako da tek slabljenje religije vodi do sakralizacije nacije i nacionalizacije svetog kao nadomjestka za to slabljenje. 1985. John. Nadalje. kao što je teško povjerovati da će se kulturni modeli koji se doživljuju kao tuđi. prema Zapadu želeći da svjedočenje o historijskoj vertikali položi u historijsku horizontalu". te unutarnjeg oslobođenja čovjeka u njegovoj duhovnosti koje ljudima donosi ljubav i mir. To su bila očekivanja da će doći do prave plime revitalizacije katoličanstva u europskom prostoru pod snažnim poticajima koji će ponajviše doći s Itoka. 26. premda je bilo podvrgnuto izuzetnoj represiji i sasječeno do korijena". Doubledav. Coleman. Gallimar Gauchet. 216 217 . koji je 1991. De la Horde a l'Etat. 1994.) 42Očito je da se takva očekivanja nisu ispunila. Prvi se odnosi na realni društveni pluralizam kao ključni uvjet za demokraciju. 8. tj. moći nametnuti prisilom. Naime. No. Bogdanović.: 135. To je na pregnantan način izrazio D. sreću i toleranciju. ili na toleriranje nečega što je osuđeno da ostane marginalno. revitalizacija i obnova religije puno su manje išle plimom osobne religioznosti i spiritualizacije osobnog življenja. Na pravoslavnoj strani ta očekivanja nisu bila ništa manje visoka. te na kojoj bi se temeljila. između ostaloga. Peter. (Michel. 10-12. The Sacred Сапору. nije moguće povjerovati da je drugotnost drugoga samo privremena. Gallimard. Pravoslavlje putuje — bez spektakularnosti. Elements of a Sociological Theoij of Religion. Tomka. (Kepel. a puno više u znaku retradicionalizacije. "pravoslavna kršćanska vjera i dalje će pružati milionima ljudi ljubav i mir. 1991.: 138. U Evropi (pa i u svijetu) koja se sada rađa.. vitalnost poljske crkve 'krizi zapadnih crkava'". 1991. Na sličan se način ni odnos naspram tolerancije ne može u demokratskom okviru samo svesti na obnovu poznate "permissio negativa mali". 1995. postala i ne postaje li u stvari uvjet same 'religijske obnove'". pa i u samom duhu papinih izjava "suprotstavljala. odlučno smještenu u relativno i operirajući s relativnim. općenito se. Drugi se tiče odnosa naspram drugoga i drugotnosti. religijski podsticaji ne dolaze više sa Zapada na Istok — ■ već obratno. Prije svega. prvo. 1991. te u znaku povratka vjeri predaka. demokracija dobiva svoju snagu iz toga što se ne poziva na neku istinu koja bi unaprijed postojala na aprioran način i iz koje bi ona proizlazila. 1994. To se ponajmanje dogodilo razmahom svojevrsne religije a la carte po osobnoj odluci. Ona to može postići u slučaju da se ne svodi isključivo na kršćanski zakon i običaj.: 10. Češkoj. 1991. R. (Michel. Enriquez. D. 26. No. 1995. Pokazuje se da je pravoslavlje ostalo najživotnija duhovna sila na tradicionalno pripadajućim mu prostorima.) U istom duhu predsjednik Grčke teološke asocijacije zaključuje na godišnjem skupu 1990. Na posljetku. Garden City.. Pariš. Literatura Berger. barem za dugu vrijeme. Gradina. Na sličan se način ni priželjkivana obnova religije i njezina radikalna deprivatizacija nisu realistički mogle ozbilji-ti drukčije nego uz pomoć izrazite politizacije religije i uz obnovu politike sa zadnjim odnošajnim točkama. Taj izazov je na primjeru poljske Katoličke crkve Michel opisao ovako: "Crkva zasigurno priznaje ovu potonju (tj. Concilium. na hipodromu i ljubljanskog susreta s istim papom u ljubljanskom parku. kako "nakon pada marksističkolenjini-stičkih režima i potpunog neuspjeha kapitalističkih sistema da oblikuju ljudske zajednice.. Đorđević. revitalizacija je religije po svojoj dosadašnjoj matrici išla usporedo s politizacijom religije. čak i procvat pravoslavlja. 1969. New York. Naime. (Đorđević. Vol. transcendente. nego na istinu koju ona proizvodi upravo po tome što ona ne pretendira da vrijedi kao Istina s velikim slovom I. Le desenchantement du monde. ali danas već i na Zapadu.. No. te iznad svega pod utjecajem religijske obnove i revitalizacije katoličanstva u Poljskoj.) Druga vrsta takvih očekivanja izravno je vezana za religijske promjene do kojih je morao dovesti krah komunističkih režima upravo u srednjoj i istočnoj Europi. 31. masovnu sociološku religioznost vanjskog tipa nego i na is-trajno 'oslobođenje unutrašnjeg čovjeka u pravoslavnoj duhovnosti'". Dva izazova za religiju i Crkvu izgleda da se nameću. Dragoljub. retotalizacije i rekolektivizacije odluka. "Pravoslavna duhovnost na iskušenjima našeg doba". ali uz uvjet da joj se prizna pravo da je oblikuje u ime istine koju ona jedina posjeduje". Drugo. nego samo u okviru ponovnog začaranja svijeta i začaranja politike.) 43Zapravo. Miklosz. omogućavati nalaženje smisla i razloga življenja i davati osjećaj ravnoteže i postojanosti. Stoga se nisu realistički mogli ostvariti bez istodobne izrazite politizacije religije i religizacije politike. To bi se možda moglo ilustrirati usporedbom zagrebačkog susreta s papom Ivanom Pavlom II. Slovačkoj. 10-11-12. Pariš. apsolutne i totalne naravi. Gradina. nije više posrijedi modernizacija islama nego 'islamizacija' moderniteta". 1994. Iz ovoga slijedi zaključak da se temeljni ciljevi političkih strategija "koje su primjenjivale niz tzv. 1994.'reevangelizacija' Europe. posebno je došla do izražaja neočekivana sprega između religije i onoga što je Poulat opisao kao nacionalizaciju svetog i sakralizaciju nacionalnog za koje se inače pretpostavljalo da stoje u konkurentnom odnosu. politike sa zadnjim odnošajnim točkama svete. "pravoslavlje je neprekinuto nasljeđe evanđeoske apostolske Crkve Kristove na Istoku. i nesposobnošću da se religijska obnova realizira na čisto religijskoj podlozi i s religijskom motivacijom.) To su također bila očekivanja da model poljskog katoličanstva i Katoličke crkve u Poljskoj ima univerzalno značenje.) Međutim. 6. pravoslavlje je jedina mogućnost da ujedinjena Evropa postane zajednica s ljudskim licem". Drugi susret bez izrazito naglašene simbolike nacionalizacije svetog i sakralizacije nacionalnog (o čemu je svjedočilo gotovo potpuno odsustvo slovenskih zastava na misi) doveo je na misu 120.: 255.: 14.

1994. Ernest. Daniele. 1976. Vrcan. 1994. Sunić. Pariš. No. 1993. "Church and State in the Ortodox Context with Special Reference to Greece". 6. Le Monde. Campus. No.). Luckmann. America. Offe. 109-113. Claus. Guizzardi. London. СопсШит. Thomas (ur. Cujas. Robertson. No. L'ere postchretienne. Concilium. Pietro. 1976. Srdan. Culture and Communication. Fer una teoria sociologica dello scambio del prodotto religioso. Social Compass. 40. Jader (ur. Immagini contrastanti del cattolicesimo europeo". therefore. The Dialectics of Ideology and Technology. 1993. 58. Emile. Srdan Vrcan CURRENT RELIGIOUS CHANGES IN THE FRAMEWORK OF A POLITICAL SOCIOLOGY OF RELIGION Summary The paper starts from hypothesis that current religious change may be best approached vvithin the categorial framevvork not of a sociology of religion. Sage. 1987. "Globalization. London. Islam između Istoka i Zapada. Michael. Nationalism. Hervieu-Leger. 1995. an interpretation of such trends have been elaborated basically by taking into consideration two crucial discrepancies and precariousness. 1995. Religioni e societa. Nesti. 31. No. 8. Emile. Heinrich. The Nature and Evolution of an Idea. 1995. Willaime. Firenze. "Un entretien avec Daniele Hervieu-Leger". Vol. Angelo Potrecorboli. Walzer. Roma-Bari. Erdmans. Vol.. 9. "Capitalism by Design? Democratic Тћеогу Facing Triple Transition in East Central Europe".). and. James. u: Jacobelli. Poulat. du Cerf. Alija. La revanche de Dieu. "La religion civile a la francaise et ses metamor-phoses". Gellner. Nations and Nationalism. conceived of and practiced as a sociology of religion of individuals and values but a political sociology of religion (Guizzardi) focused upon political exchange aimed at generating le-gitimacy and. le chiese e la guerra postjugoslava". 1979. creating consensus. Roma. Daniele. 1992. Present and Future Trend of Migration. No. Jukić. "L'Experience totalitaire et la pense de la politique". u: Antes. 4. Firstly some aspects of the current politization of religion have been identified and described. Izetbegović. No.). Cambridge. E. Vittorio (1989. "Catolici e mondo moderno". Offe. Kamenka. Kaiser. "The New Tribalism. Transit. Messori. Kokosalakis. Jakov. Identita europea e diversita religiosa nel mutamento contemporaneo. projected primarily upon the background of transitional processes in former Yugos!avia have been identified and analysed. The Return of Nationalism". Zivilreligion in Amerika und Europa. u: Cipriani Roberto (ur. Hervieu-Leger. Beograd. Politics and Religion". Vol. Liberte. La religione della crisi. du Seuil. Pariš. Tajništvo za pastoral Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja. juifs et musumlmane a la reconguete du monde. Vol. Laicite. No. Daniele 1993. Marcel. De Marco. 10 Mai 1994. "Staat und Zivilreligion. Claus. Neuhaus. The Changing Face of Religion. Erkundungen der politi-schen Transformation im Neuen Osten. London.). Notes on a Difficult Problem". Vol. Voye. "Yugoslavia: The End of Communism. 4. Jean-Paul. "Patriottismo e nazionalismo". Presidenza del Consiglio dei Ministri. 1993. 1991. Finally. 20.Gauchet. 1991. The second is the discrepancy and precariousness of a possible religious revival to be obtained upon strictly religious bases. Ein Aspekt politischer Legitimitat". 1992. are interpreted in such a way. Maurice. "Politik der Differenz. Giles. Un Monde sorti de Dieu. Two current comple-mentary trends of religious change. Harmann. New York. 216 217 . "Catholicisme: l'enjeu de la memoire". Gustavo. "Religjons sans frontieres?". Nice. Religions et Guerres. "Molteplice e identitario. Liibbe. Edizioni Comuita. "La religione. Miiller. 1991. La religion роиг memoire. 1992. Gouldner. 1994. Kepel.). 1994. 1986. u: Beckford. 1976. Esprit. Milano. Pariš. Frankfurt. Religion des Burgers. Hainz. 6. The first one is discrepancy and precariousness of legitimacy of dominant political strategies to be obtained by a politics coherently situated in the relative. Crisi e fede. Mame. Nikos. Michael. Poulat. u: Vjeronauk u duhovnoj obnovi Republike Hrvatske. Ed.). u: Kleger. Alois (ur. Split. Eugene (ur. Hervieu-Leger. Torrrelli. 31. Arnaldo (ur. Peter. Arnold. 1988. The Naked Public Square. 7-8. 1986. secondly. described as politization of religion and religionization of politics (Robertson). Alvin. Roland. Chretiennes. Liliane. Der Tunnel am Ende des Lichts. dissociated from апу kind absolute and sacred. the crucial aspects of religionization of politics.). Miinchen. 1984. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Grand Rapids. Pariš. Basil Blackwell. Walzer. Staatsordnung und Toleranz in der multikulturellen Welt". Richard John. 1989. Tomislav. Schneider. Flammarion. "Vjeronauk i nova kultura ravnodušnosti". Dissent. Cerf. Social Research.

dakle. u cijem se sklopu zbiva i spomenuta desekularizacija. Te promjene bi se mogle opisati ovako: 44linije koje su stoljecima odvajale lokalitete sjednom religijskom . I to osobitim legitimitetom kao legitimitetom i nacionalne naravi "odozgo" i legitimitetom numinozne naravi. tretirajuci religiju kao vazan izvor politickog legitimiteta i djelujuci kao nacionalne. time se samo u ovim prostorima ocitovao . i onih konkretnih politickih strategija s nacionalistickim predznakom koje su upravo tada postale politicki dominantne i kulturno hegemone. 47na djelu su bila i nastojanja da se ucini simbolicki sto vidljivijimjednoreligijsko posjedovanje teritorija koje se moze opisati.vidljivije u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini nego u Milosevicevoj Srbiji . politicki legitimirajuce instancije prvog reda. reortodoksizacije i reislamizacije odgovarajucih nacionalnih identiteta.6 Ovo se moze interpretirati i kao svjedocanstvo suvremenih medjureligijskih sporenja oko teritorija ali i kao primjer suvremene jednoreligijske santifikacije teritorija.2 To znaci daje posrijedi sociolosko promisljanje o logici kojaje stajala u korijenima tragicnih zapleta krize u bivsoj Jugoslaviji stoje eksplodirala u ratovima. zasićenoj teskim drustvenim sukobima kao i na pozadini dominacije pribjegavanja nasilju kao ucinkovitom sredstvu drustvenog djelovanja da bi se u konfliktnim situacijama postigli precizni politicki ciljevi. stoljeća Srđan Vrcan I Rijec. Naravno. I to vjerojatno takvih promjena kakve se nisu dogodile od vremena balkanskih ratova.l ali koji su se tesko mogli postici bez nasilja. takoje. Naravno.7 Četvrta tvrda cinjenicaje da nijedna od religija nije postigla posvemasnju politicku homogenizaciju nego su se unutar istog religijskog krugajavili oni koji su sejavno politicki 216 217 . i to ponajprije drzavnih politika stoje bilo daleko vidljivije i ucinkovitije u devedesetim u Hrvatskoj i u dijelovima Bosne i Hercegovine4 nego u milosevicevskoj Srbiji u istom razdoblju. dvije o pristupu Problem koji se razmatra projicira se na pozadinu koju tvori povijesno iskustvo. socioloska refleksija o suvremenoj religiji i suvremenoj politici na drustvenoj pozadini. I to u skladu s tezom von Klausewitza da rat nije nista drugo nego nastavak politike drugim sredstvima. stoga. Hrvatska kojaje stoljecima bila visereligijska zemlja s relativno znacajnom pravoslavnom komponentom postala gotovo jednokonfesionalna katolicka5 dok se nesto slicnoga dogodilo u prostoru danasnje Republike Srpske u znaku pravoslavlja ali vjerojatnojos izrazitije na Kosovu u znaku islama. ali naravno i uz veoma znacajne razlike izmedju pojedinih religija. Druga tvrda cinjenicaje da su u dramaticnim zbivanjima s pocetka devedesetih sve tri religijske zajednice. prisutnih u ovim prostorima. te. tzv. navodno demokratski legitimni. Procesi etnifikacijepolitike ipolitizacije etničkoga. drugdje prema zapadu ilijugu. snabdjele i snabdijevale respektivne nacionalisticke politicke strategije dodatnim legitimitetom. primjerice. A to znaci putem prepoznavanja nekih tvrdih cinjenica koje su veoma znakovite. koja pomiruje političke zahtjeve za relativnošću s apsolutističkim zahtjevima religije kulturnog i etičkog karaktera. otkrivaju i spregu između revitalizacije religije i intenzivne obnove etnonacionalizma. kao "sveta reteritorijalizacija" posredstvom i simbolickog zaposjedanja prostora. Prva tvrda cinjenicaje da su devedesete godine bile svjedokom sustavne politicke mobilizacije znacajnog dijela postojecih religijskih tradicija i raspolozivih religijskih resursa smisla kao i svjedokom politicke mobilizacije religijskog simbolizma sve tri velike religije koje su prisutne u ovim prostorima. Posrijedije. te je dovela do usijanih političkih sukoba koji su kulminirali u oružanim sukobima. što implicirapostupno demontiranje sekularnog karaktera države. 46neka velika podrucja koja su stoljecima bila vise-religijska i religijski slozena danas su postala jednoreligijska i religijski homogena. No plauzibilnijim se cini poci drugacijim putem.vecinom od lokaliteta s drugom religijskom vecinom negdje su se pomakle i za vise od stotinu kilometara .katolickom. Treca tvrda cinjenicaje da su devedesete godine bile svjedokom velikih promjena u religijskom zemljovidu ovih prostora. postojala su vidljiva kolebanja i to prije svega izmedju totalnog i bezuvjetnog legitimiteta u religijskim terminima i relativnog te djelomicnog ili samo uvjetnog. 45radikalno se smanjio broj visereligijskih naselja u kojima su stoljecima su-zivjeli pripadnici spomenutih religija: visereligijska naselja su postala iznimke i u podrucjima gdje su stoljecima bila pravilo. Kulturno-politička konzekvencija togprocesa očituje se u afirmaciji osobitog tipa demokracije.suvremeni trend medjunarodnih dimenzija politizacije religije i religizacije politike. posudjujuci D. Autor istražuje strukturalne afinitete u odnosima religije i nacionalizma te evidentira zaokret odkorjenitog razdvajanja države i religije i crkve. Hervieu-Legerin termin.ponegdje prema istoku. u smjeru eliminacije strogog razdvajanja države i religije i crkve. II Neke tvrde cinjenice Plauzibilno bi bilo zapoceti razmatranje problema religije i politike u devedesetim godinama u ovim prostorima s prepoznavanjem nekih nacelnih afiniteta ili nacelnih odbojnosti izmedju konkretnih religijskih tradicija i religijskih sklopova smisla. pravoslavnom ili islamskom . generirano krizom bivse Jugoslavije koja se zaostrila potkraj osamdesetih godina proslog stoljeća. kao sto su postajale tocke na kojima se iskazivalo nastojanje kojeje u svojim najradikalnijim oblicima smjeralo religijskoj rekonkvisti odgovarajucih drustava preko rekatolizacije. A to je na simbolickoj ravni bilo veoma vidljivo u ranim fazama politickih konfrontacija kao i u nekim njihovim kriticnim trenucima. odnosno sjeveru. i odsekularne države i sekularizirane državne politike. demokracije istosti.3 I to njihove politicke mobilizacije za politicke svrhe nacionalisticki usmjerenih politickih strategija. Na taj nacin sve su dominantne nacionalisticke strategije prakticno djelovale i pod stanovitim "svetim pokrovom" (sacred canopy") (Berger). Religija i politika -Simptomatični primjer bivše Jugoslavije devedesetih godina 20.Uradu se razmatra uloga religije i vjerskih zajednica u sukobima koji su obilježili raspad Jugoslavije i općenito 90-te godineprošlog stoljeća.

I to trend radikalne i sustavne politizacije kulture s razgranatim konzekvencijama. nego ihje predocavalo kao temeljite razlike izmedju pravih zivotnih svjetova. djelujuci prakticno kao "vojni kapelani strana u sukobu" (D'Arcy May 1995: X). pridajuci tim sukobima svojstva kulturnih sukoba i prividno velikih civilizacijskih srazova. No problem za uvjerljivost takvih objasnjenjaje u tome sto se svaka religija i svaka nacija ponaosob proglasavala za "potcinjenu". alije svaka strana bila subjektivno uvjerena daje bila ugrozena od druge ili drugih. Ove cinjenice same po sebi upozoravaju da su sukobi koji su prerasli i u oruzane pa i ratne sukobe imali znacajnih posljedica za religijske prilike u ovim prostorima iako rat nije bio religijski rat. Na toj i takvoj podlozi se u ovim prostorima ocitovala izrazita politizacija religije i religizacija politike. Stoga se cini veoma plauzibilnim zakljuciti da za ove prostore u devedesetim godinama vrijedi ono stoje vec receno za visegodisnji puzeci rat u Sjevernoj Irskoj. unatoc nekih dobrih namjera. tojest da su religijske institucije.8 Stoga su se prostori bivse Jugoslavije predocavali kao prostori u kojimaje "biti zrtva postalo dusom nacije". U tom duhuje i novija izjava ekumenskog patrijarha Bartolomeja u kojoj se tvrdi daje 216 217 . Stoga ne zacudjuje cinjenica da su se na takvoj pozadini religijske tradicije. pa i nacionalne naravi.opredjeljivali drugacije od glavne struje.koja se dogodila kadje drustvena kriza socijalisticke Jugoslavije dobila znacajke terminalne krize real-socijalizma ujugoslavenskoj varijanti ijugoslavenske federacije. Taj se suvremeni trend u ovim prostorima konkretno manifestirao i u obliku politickih obrata koje su Klaus Offe i Roger Brubaker opisali.. dakle. Njihove definicije nacije bile su izrazito religiocentricne. Sigurnoje. te da se rat vodio samo iz legitimnih obrambenih razloga. te su se svrstavale iza svojih ljudi. u zaostrene politicke sukobe.12 Nadalje.9 kojaje nuzno promijenila narav drustvenih sukoba. radikalna politizacija kulture po tendenciji je vodila do napustanja klasicnog liberalno-demokratskog obrasca svjetovne drzave i dosljednog odvajanja drzave i crkve te religije. poput Zulehnera i Tomke ustvrditi da se uvlacenje religije u politicke sukobe i ratove dogodilo pod utjecajem politike kojaje svjesno nastojala uplesti crkvu. kao sto ne bi bilo ni za tvrdnju kardinala Kaspera da krscanstvo nije vezano ni zajednu kulturu. U tom traganju treba spomenuti ponajprije da su glavne struje religijskih kultura manje ili vise tradicionalno dijelile uvjerenje o kljucnoj ulozi odgovarajuce religije u oblikovanju nacionalne kulture i nacionalnog identiteta. objasnjenje koje u pozadini konkretnih zapleta i raspletajugoslavenske krize pronalazi na djelu jedan dublji suvremeni trend medjunarodnih razmjera. na kojuje upozorio Robertson vec sredinom osamdesetih godina. Na takvoj pozadini dolazi do reafirmacije konkretnih oblika nacionalizma. pa je tako "svatko postao zrtvom neke zrtve" (Samaddar. kao sto se po pravilu dogadja sakralizacija nacije i nacionalizacija svetog ali i religijski revajval. 2002: 211) u konstrukcijama identiteta i kao sudionik u antagonizaciji postojecih kulturnih razlicitosti. Toje. III Od cinjenica do objasnjenja Postoji jednojednostavno objasnjenje razloga na temelju kojihje religija u devedesetim godinama odigrala u politickim pa i oruzanim sukobima ne samo nolens volens nego i volens ulogu "vojnog kapelana ratujucih strana". a Brubaker gaje dodatno opisao i kao zaokret u kojem izgradnja nacionalnih drzava poprima znacajke izgradnje nacionalizirajucih drzava. Srpsko pravoslavljeje pak sebe vidjelo kao glavnog cuvara zapadnihijuznih granica svijeta pravoslavlja koje su bile ugrozene kako katolickim nastojanjima oko unijatizacije tako i prodorom islama u tradicionalno pravoslavne zemlje. sto se ocitovalo prije svega u temeljitijoj politizaciji kulturnih razlicitosti. Naime. Klasican primjer za to su razlike izmedju hercegovackih i bosanskih franjevaca. 1998: 71). toje bilo i tradicionalno uvjerenje daje svaka religija ponaosob u ovim prostorima zapravo religija "na granici". U osnovi do istog zakljuckaje dosao i Thomas Bremer kojije ustvrdio da su medju crkvenim velikodostojnicima koji su se inace slagali oko toga da rat nije vjerski ili religijski rat prevladala razlicita misljenja o uzrocima i tijeku rata. U tom smislu primjerice u glavnoj struji katolicke religijske kulture u Hrvatskoj ne bi bilo mjesta za tvrdnju kardinala Lustigera da "ideja'jedne krscanske nacije' nije bas veoma krscanska. Analiza razlicitih izjava Sinoda Srpske pravoslavne crkve. pa tako i u njihovoj antagonizaciji. Nema krscanske nacije kao sto ima primjerice frankofonskih nacija" (navodi se prema: Deloye. bilaje zamisljena kao daje bila pod stalnom ugrozom ili opsadom.l 1 Medjutim. Stoga ne cudi daje bio veoma ogranicen utjecaj ideja o zajednickoj krscanskoj osnovi katolicanstva i pravoslavlja i jos manje ideja o zajednickom abrahamskom porijeklu sve tri velike religije prisutne uovimprostorima. ali i stalnih identitetskih borbi koje po svojoj naravi i po ulozima koji su bili u igri nisu bile negocijabilne naravi. ali iskreno predanu miru i humanosti. religijski simbolizmi i religijski resursi smisla kao i religijske institucije lako politiziraleijos lakse su se dale politicki instrumentalizirati. Na slican nacin u glavnim strujama religijskih kultura biloje tradicionalno prisutno uvjerenje koje postojece religijske razlicitosti nijejednostavno svodilo na ono stoje samo vjerske i kultne. Nadalje. a drzavnaje politika vazan faktor za afirmaciju religije.10 etnifikacije politike i politizacije etnickog. kakoje upozorio Meyer.. navodno inace odbojnu i bez potrebnog politickog iskustva (Zulehner. daleko se vise cini razlozitim tragati za onim sadrzajima u religijskim resursima smisla te u glavnim strujama odgovarajucih religijskih kultura koji su olaksavali to nolens volens uvlacenje religije u politiku kao i njezino volens angaziranje i u politickim konfrontacijama. Hrvatske biskupske konferencije i Rijaseta Islamske zajednice u Bosnijasno to potvrdjuje (Bremer 1996: 5).ali u novije vrijeme . te daje normalno da se ponasa i djeluje u skladu s time. Naime. Tomka. u nekom kontekstu ponajcesce odobravale izvore sukoba. to uvlacenje i angaziranje religije je kvaziprirodno proizaslo iz radikalne i sustavne politizacije kulture i antagoniziranja kulturnih razlika s obzirom na tradicionalnu ulogu religije u oblikovanju nacionalne kulture i u konstrukciji nacionalnog identiteta. daje religija povijesno . 1999).i to nacionalno i religijski represiranih . 2000-2001: 35).funkcionirala kao marker identiteta ili kao rezidualna kulturna datost (Meyer. paje tako i religija bila kako nolens volens uvucena tako i volens angazirana u politickim sukobima pa i u ratovima. "represiranu" i "viktimiziranu" i za onu kojaje bila izravno ili u nekim svojim elementarnim pravima ugrozena od pocetka zapleta krize. Moguceje. Takoje za hrvatsko katolicanstvo Hrvatska stoljecima bila definirana kao predzidje krscanstva (termin pape Lava X iz 1519) tj. Daleko plauzibilnije se cini objasnjenje koje nastoji prepoznati i opisati neke trendove sire naravi koji su bili iznimno snazno na djelu i u prostorima bivse Jugoslavije te koje se trudi opisati neke njihove ucinke. inace teorijski neprimjerenim terminima. dakako. ocitoje daje religija time postala vazan resurs za drzavnu politiku. To objasnjenje naglasava daje takva uloga religije bila i ocekivana kao rezultat pobune "potcinjenih i progonjenih" .

4 posto deklariranih katolika naspram 27 posto akonfesionalnih. 1994: 325). 1993: 635636). Naime. Dakle. ali i s tekucom desekularizacijom drustvenog zivota i revitalizacijom religije razlicitog intenziteta.koje demokracija trazi i pretpostavlja .9 posto onih koji su odbili na to pitanje odgovoriti. najagresivnijeg i najautoritarnijeg. politicke i moralne normalnosti i nenormalnosti. zamišljene i prakticirane kao "demokracije istosti" (democracy ofsameness) (Calhoun. trece. prema slicnom istrazivanju iz 1995. Za ilustraciju vrijedi spomenuti daje dubrovacki biskup relativno nedavno opisao proslost hrvatskog naroda kao niz Kalvarija. Isto tako posrijedije bio nacin na koji su glavne religijske struje definirale nacionalnu proslost svojih nacija i to u osnovi u terminima svojevrsnih nacionalnih tragedija. pa nesto kasnije i u Srbiji. zaobilazeci na taj nacin sve one teskoce kojeje religiji u Zapadnoj Europi nametnuo trendjacanja individualizacije. Na toj podlozi promjene u religijskoj situaciji u Hrvatskoj.16 To znaci daje desekularizacija drustvenog zivota i revitalizacija religije najucinkovitije napredovala u ovim prostorima na plimnom politickom valu politicke i kulturne reafirmacije nacionalizma.13 Naposljetku. I to. stoga. 71. svjetonazorne. prema popisu stanovnistva iz 1991. etnifikacije politike i politizacije etnickogjer se taj angazman religijijednostavno "isplatio".8 posto deklariranih katolika naspram 27. kao pravoslavni religijski doprinosjacanjujugoslavenskog patriotizma izmedju dva svjetska rata.1 posto katolika naspram 23.5 posto onih koji su se izjasnili da nisu vjernici i 6. na drugoj. stoga. 64.srpski narod Bogom izabran stititi zapadne granice pravoslavlja (Pravoslavlje. I to u nekoliko znacajnih pravaca.5 posto deklariranih katolika naspram 3. prvo. politicki i drustveni zivot muslimana u Bosni i Hercegovini nastojao prezivjeti u novim okvirima koji su se dozivljavali "kao okruzenje neprijateljskim nacijama i drzavama". isle su suprotnim smjerom od promjena u postsocijalistickoj Sloveniji ili Republici Ceskoj ali primjerice i u suvremenoj Francuskoj te ujos nekim zapadnoeuropskim zemljama. te. i. 1991: 154-155).a takvu misiju drzalaje legitimnom i u dramaticnim i tragicnim uvjetima Drugog svjetskog rata. enormno su olaksali revitalizaciju religije i to prije svega kao patrimoniuma i u znaku "patrimonijalne" valorizacije nacionalne religijske kulture (Hervieu-Leger. daje vladajuca definicija u srpskom pravoslavlju ukupne proslosti srpskog naroda bila u terminima martirologije Srba. nego iskljucivo na religijsko preobracanje inovjeraca koji su bili tu. time se izrazito olakšao nastup religije kao vaznog faktora u tekućoj političkoj "razmjeni" u kojoj se stalno ili prigodno vrsi razmjena izmedju religijskih institucija i političkih aktera. ukupan kulturni. detradicionalizacije i dekolektivizacije religijskih opcija. a prema popisu stanovnistva iz 2001. ali prema posljednjem popisu stanovnistva iz 2001. u tranziciji od komunizma u postkomunizam.15 I mogucnost tog uskladjivanja stvara afirmacija osobitog tipa demokracije. Pri tome religijske institucije lako postaju glavne drustvene instance kojima pripada pravo definiranja okvira drustvene. ideoloskih i kulturnih cimbenika i okolnosti koje su u znacajnoj mjeri doprinijele i olaksale veoma intenzivne postsocijalisticke procese desekularizacije ukupnog drustvenog zivota i revitalizacije religije. te. na temelju politicke dominacije i kulturne hegemonije nacionalizma stvara se mogucnost uskladjivanja neizbjeznosti relativnog u politici .17 IV Otvaranje novih obzorja? Moglo bi se optimisticki zakljuciti da ove analize imaju samo povijesno znacenjejer govore o trendovima koji danas pripadajujednom politickom ciklusu kojije definitivno zavrsen za ove prostore ponegdje vec potkraj proslog desetljeca. intenziteta obnove nacionalizma. U tom duhuje Ismet Spahic ustvrdio da "smo ovdje u Europi izlozeni snaznim vjetrovima koji pusu iz svih smjerova" (navodi se prema Bougarel. a drugdje pocetkom novog desetljeca.4 posto onih koji su bez konfesije. ali isto tako i u politickom uzmaku hrvatskog nacionalizma u tudjmanovskoj autoritarnoj i autokratskoj verziji koji je izgubio realisticke sanse da moze ponovno zaposjesti sve poluge vlasti ijavnu scenu u 216 217 . 1998: 181). I to ponajprije kao prostore za svoju misionarsku akciju koja se drzala legitimnom. 1995: 97). Katolicka Črkvaje trazila legalizaciju svoje misionarske akcije u poznatom Konkordatu . a ne samo urusavanje starog rezima. obje tradicionalno katolicke zemlje. politickih. 76. Pri tomeje pravoslavlje misionarsku akciju zamisljalo na trostruk nacin: prvo. kao nuzno ispravljanje zapadnog krscanstva za kojeg se drzalo daje lazno krscanstvo prema tezama Nikolaja Velimirovica i Justina Popovica (Popovic. I toje zavrsen po tome stoje doslo do temeljitih i ireverzibilnih promjena u onim kljucnim parametrima koji su odredjivali drustveno polje unutar kojeg su se oblikovali odnosi izmedju religije i politike od sredine osamdesetih do potkraj devedesetih.99 posto onih koji nisu odgovorili na to pitanje ili su naveli da su agnostici. i najopasnijeg nacionalizma u ovim prostorima. Treće. I to u osnovi "razmjena" religijskih "dobara" za politicka dobra i politicke usluge kao i obratno. Isto to vrijedi i za bosanski islamjer se naglasavalo daje nakon izlaska iz otomanskog carstva 1878.4 posto bez konfesije. i ekspanzije religije f la carte itd. Ato na neki nacin znaci da su posrijedi religije koje su imale pretenzije da imaju neku posebnu povijesnu misiju. Najvidljivije pokazatelje kraja tog ciklusa bi se moglo prepoznati u slomu srpskog nacionalizma u milosevicevskoj varijanti kao najjaceg. Na taj nacin se otkriva sprega izmedju intenziteta revitalizacije religije.3 akonfesionalnih. radikalna politizacija kulture te tzv. Isto tako posrijedije i nacin kako su tradicionalno religijske institucije tretirale ove prostore. 57 posto deklariranih katolika naspram 36. O tome uvjerljivimjezikom govori usporedba Hrvatske i Slovenije. ponajprije na nekim kriticnim granicnim mjestima (primjeri: izgradnja pravoslavnih hramova na otoku Visu. dovele su do stvaranja osobite konvergencije drustvenih. etnifikacija politike i politizacije etnickog. Susaku i Mariboru).14 Drugo.2 posto onih koji su se izjasnili da nisu vjernici i 2. Otudaje posve razumljivo volens angaziranje religije i religijskih institucija na strani i u prilog nacionalistickih politickih strategija i u procesima tzv. Za Hrvatsku taj isti odnosje bio prema podacima iz spomenutog istrazivanja iz 1988. ali po pravilu u svrhe politicke legitimizacije i stvaranja politickog konsenzusa na prividno neupitnoj pretpolitickoj i nepolitickoj podlozi kao i u svrhe politicke potpore religiji. drugo kao legitimni povratak muslimana slavenskog porijekla na izvornu i pravu vjeru njihovih predaka i. te daje proslost Bosnjaka bila opisana kao slijed holokausta muslimana kojije zapoceo austrougarskom rekonkvistom Slavonije u XVIII stoljecu (Mahmutcehajic) te ide do Srebrenice i Foce danas.8 posto deklariranih katolika naspram 2. Vrijedi to ilustrirati usporedbom elementarnih a za religiju relevantnih podataka o kretanju broja onih koji su priznavali svoju katolicku konfesionalnu pripadnost: u Slovenijije prema istrazivanju iz 1988. s pretenzijom da su te definicije i neupitne i opceobavezujuce naravi. a koja prirodno nije mogla smjerati na religijsko preobracanje poganajer pogana vec odavno tu nije bilo.vecje 87. time se stvara podloga za pomirenje religije i demokracije. bilo 68. najednoj strani.te apsolutnog u kulturnim i etickim terminima koje religija trazi i pretpostavlja.

stoga. Tako optimisticka ocekivanja cine se da su barem djelomice upitna. kao daje nuzna i kako bi se nadoknadili prijeteci deficiti demokratskog legitimiteta. a sfera ekonomije samo logici profita. Drugim rijecima. Isto tako treba priznati da religijske institucije i njihove vjerske zajednice nisu izgubile sposobnost ucenja iz iskustva. cini se dajejos uvijek daleka situacija u kojoj bi u ovim prostorima konacno dominirale drzave i "demokracije bez neprijatelja" (Beck) i bez potrebe sustavne proizvodnje slika neprijatelja i stalnog mahanja politickim strasilima. pa i od nekih medjunarodnih okolnosti s onu stranu njihove kontrole. No ijedno i drugo. te da izvuku nuzne pouke iz onoga tragicnog sto se u ovim prostorima dogodilo i dogadjalo devedesetih tojest kakve su teske posljedice njihove igre na kartu nacionalizma. a koji se konkretizirao ponajprije u znaku politicke dominacije i kulturne hegemonije nacionalizma. Nazalost. A to znaci da bi trebalo ocekivati da ce primjerice religija i crkva prestati djelovati kao politicki nacionalno legitimirajuce ili delegitimirajuce instance prvog reda nego ce u najboljem slucaju iz sfere civilnog drustva utjecati na danas potrebnu renormativizaciju drustvenog zivota i to ponajprije kako se ne bi sfera politike prepustila cistoj tehnologiji vladanja. I to po tome sto cini se da i nove vlastijednostavno nisu u stanju zajamciti sve nuzne politicke i kulturne preduvjete da bi se postojeci liberalno-demokratski poreci mogli uistinu afirmirati i konsolidirati kao odrziviijos vise kao samoodrzivi poreci (tj. Stoga. to ne zavisi samo od njih nego i od nekih drugih okolnosti. pa i autoritarne naravi. Hervieu-Legernacelno opisalakao spregu izmedju "religijskih i nacionalistickih obnova" (Hervieu-Leger. tojest legitimiteta koji se zajamcuje samo strogim i dosljednim postivanem pravila demokratske procedure ili samo za mnoge gradjane prihvatljivom ravnotezom izmedju sistemskih inputa (onoga sto sistem trazi od gradjana) i sistemskih out-puta (onoga sto im pruza). Klausa Offea koji spominje nasilje u Bosni te tumaci rat u Bosni u terminima rata bandi (Bandenkrieg) kao suvremeni slucaj nasilja kojeje izbilo "na suvremenim rusevinama drzavnosti" sa zakljuckom da "sudjeljuci akteri nisu izgubili neka gradjanska prava (ausgeburgert) nego su prestali biti gradjani (entburgert)" (Offe. daleko brojnije gubitnike i veoma brojnu suvisnu ili "prekobrojnu" i za aktualnu participaciju nekompetentnu populaciju. cini se da se ne moze ocekivati da ce se naglo i sigurno podici kredibilnost kljucnih religijskih vjerovanja s izvorno eshatoloskim sadrzajem. 1996: 271) dokje nasilje u Bosni bilo prouzrokovano nacionalistickim programima. drugi jer su se pozivali na pravo na nacionalno samoodredjenje. kao da dosljedna depolitizacija kulture nije ni uopce na politickom dnevnom redu. ponajprije do depolitizacije kulturnih razlicitosti. Naravno. A to bi sa svoje strane znacilo daje nastupilo vrijeme korjenitog otreznjavanja kao i drustvene. 48Jedni jer su se pozivali na nacelo nedodirljivosti postojecih granica bez uzajamnog 49Dvije interpretacije pribjegavanja nasilju vode pogresnim putem. pored ostalog. e) da postoji svijest o sposobnosti da se politicka zbivanja i odnosi izvuku iz svakog spontanog toka i stave u potpunosti na raspolaganje gradjanima (Meyer. kako o tome govori Jose Casanova. pa tako utjecati na politicke odnose u ovim prostorima kakoje ranije uspijevao. politicke i kulturne normalizacije prilika koja ce nuzno ukljuciti i svojevrsnu normalizaciju odnosa religije i politike prema vec poznatim zapadnoeuropskim liberalnodemokratskim modelima. te tako i stanovitoj politizaciji kulturnih razlika. Naposljetku. te da ce se suvremena kriza takve kredibilnosti prestati nadoknadjivati valorizacijom sadrzaja nacionalne kulture i tradicije kao svojevrsnog patrimoniuma. Takvaje interpretacija pristanka. I to iz niza razloga. prosperitet i napredakjednih moguc samo uz istodobni gubitak. stagnaciju i nazadak drugih.Hrvatskoj na nacin kako muje to bilo poslo za rukom pocetkom devedesetih. negojos uvijek trebaju i traze potporu u politickim mjerama i kulturnim tradicijama drugacije. A to bi u krajnjoj liniji moglo znaciti da se bar dio postojecih religijskih tradicija i religijskih resursa smisla sada moze aktivirati u smjeru sustavnog primirivanja ranije dominantne drustvene konfliktnosti kao i u smjeru konsolidacije demokracije bez autoritarnih i autokratskih primjesa. te ponajvise napustanje uvjerenja dajedna populacija postaje politicki svjesna i aktivna kao i kulturno homogena tek u onoj mjeri u kojoj postaje svjesna svojih neprijatelja. A to bi znacilo da oni svoju trenutacnu stabilnost i dalje duguju. Bliska tomeje interpretacija Jeana Meyera koji zakljucuje da "tamo gdje granice rezultiraju iz slozene povijesti. te. b) daje zajamcen odnos izmedju slobodeijednakosti u raspolaganju zajednickim poretkom. A to bi se moglo optimisticki protumaciti i kao svjedocanstvo daje u ovim prostorima raskinuta sprega kojuje D. to zavisi od toga u kojoj ce mjeri obrat koji se uistinu dogodio imati ili nemati znacajke obrata primjerice samo od rata kao nastavka politike drugim sredstvima sada ka politici kao nastavku rata samo s drugim sredstvima odnosno hoce li taj obrat znaciti dosljedan raskid s koncipiranjem i prakticiranjem politike u Schmittovom smislu. dakako. koji su preopteretili ograniceni i nacionalno mjesoviti bosanski teritorij s previse nepomirljivih nacionalnih drzavnosti i nacionalizirajucih drzavotvornosti. te njezinog ukopcavanja u sferu civilnog drustva. Prvo. Medjutim. pa. i stanovitoj politizaciji kulture u nacionalistickom kljucu. A takva politizacija kulture. Ijos vise. stoga. Trece. ovisi od spremnosti religijskih institucija i njihovih zajednica da kriticki preispitaju svoju vlastitu savjest. To bi znacilo da su konacno uklonjene one okolnosti i oni akteri koji su devedesetih godina uvukli religiju nolens volens u politiku. ijavnog djelovanja na civilno-drustveni nacin. Na toj pozadini rastu sanse da se pojaca znacenje drustvenog imaginarija odnosno potreba da se moguca rjesenja gorucih zivotnih problema traze ne u podrucju tvrdog drustvenog fakticiteta nego u podrucju drustvenog imaginarija i prigodnog "skoka uvjeru". treba priznati da su postojece religijske tradicije i religijske resurse smisla sve tri glavne religije izrazito slozene i ambivalentne. time bi bio zatvoren ciklus u kojemje dominirao trend tzv. s ili bez 216 217 . pa i iz najnovijeg iskustva. cini se dajejos uvijek daleko vrijeme kad ce drustveni zivot u ovim prostorima izgubiti znacajke igre s nultim ili negativnim zbrojem u kojojje dobitak. Drugo. d) da su ogranicene teme i sudjelovanje svih gradjana. Dapace. ukljucuju i sadrzaje koji se mogu aktivirati u smjeru drugacijem od onoga kojim su bile aktivirane devedesetih godina. sto enormno povecava sanse drustvenog zivota kao rizicnog zivota te potice ekspanziju individualnih i obiteljskih strategija pukog prezivljavanja. etnifikacije politike i politizacije etnickog. i u prakticnoj eliminaciji vjerojatne obnove oruzanih konfrontacija u Bosni i Hercegovini. 1998: 163). ali su ucinili da se religija i volens ukljuci u politiku. doduse nesto ublazena. cini se da nijejos doslo ni do dosljedne depolitizacije kulture. 1994: 32). A to bi moglo znaciti daje nastupilo vrijeme kad se moze realisticki ocekivati da ce doci do otkopcavanja religije i crkve od drzave i od politike. na kraju. c) da prevladava orijentacija pojedinaca na cjelinu zajednice. pa. nije mnogo bliza ni situacija u kojoj bi bile zajamcene pretpostavke funkcionirajuce demokracije kako ihje definirao Thomas Meyer tojest: a) da postoji svijest o slobodnom raspolaganju poretkom zajednickog zivljenja. odrzivi na vlastitim liberalno-demokratskim osnovama). kada su danas inace na djelu snazne makrostrukturalne prisile koje proizvode malobrojne dobitnike. kao i u ocitom pripitomljavanju nacionalistickih politika u tom prostoru pod stranim protektoratom.

od manjine sto smo sada. moze znaciti propast" (Meyer. sjeverni i juzni pol koji se nikad nece pribliziti osim cudom Bozjim. studenog 1941. 2002: 166). U istom duhu ali s naglaskom na vjerskom momentuje zabiljeska iz Stepincevog dnevnika u kojoj stoji: "Sve u svemu Hrvati i Srbi su dva svijeta. Plauzibilnijaje interpretacija VVievorke koji spominje bivsu Jugoslaviju kao simptomaticni slucaj "drzavnog ili kvazidrzavnog nasilja koje se poziva na naciju u terminima kojije esencijaliziraju u ime nacela rasne ili etnicke cistote" (VVievorka.kolonijalne ili geopoliticke arbitrarnosti. slijedeci zastarjelu logiku i reflekse" (Tomka. objavljenim u Famiglia Cristiana kojije spomenuo "islamizaciju" Bosne i Hercegovine koja se ocituje u veoma intenzivnoj izgradnji dzamija po Bosni (u Sarajevu 49 novih dzamija i 156 drugdje po Bosni) na sto muje odgovoreno da su brojke koje navodi preuvelicane ali da on gradi novu katedralu u Sarajevu.42 posto prema podacima iz popisa 2001. u kojem se predlaze podjela Jugoslavije u "istocnu pravoslavnobizantinsku sferu utjecaja" i "zapadnu rimsko-katolicku sferu utjecaja" po tome sto se dva nespojiva svijeta ostro razlikujujedan od drugog po vjeri. kojaje istocna. diskriminirajucim ili represivnim i autoritarnim te nedemokratskim sistemskim i institucionalnim aranzmanima nego u dubljim i temeljitim neuklonjivim razlikama u kulturi izmedju Hrvata i Srba. Srbi pripadaju Istoku. 1997: 369-370). etici. na 581 663 pravoslavnih prema popisu iz 1991. kulturi. u ovako povoljnim prilikama broj katolika u Bosni i Hercegovini bi se bio povecao za bar 500 000. dio mediteranske tradicije. bez cilja i smisla egzistencije" (Radovic.na3 897 332 u 2001. ukljucujuci opise nekih konkretnih ustaskih pokolja pravoslavnih. te bivsu Jugoslaviju uzima kao egzemplarni primjer za to. te na sadasnji broj od 195 969 pravoslavnih.. Prvije odgovor vatikanskog Drzavnog tajnistva na protestnu notu poslanstva tadasnje Kraljevine Jugoslavije pri Vatikanu i drugije pismo kojeje tada nadbiskup Stepinac uputio Pavelicu o istom pitanju. U tom slucaju bi suvremeno pribjegavanje nasilju u ovim prostorima bilo slicno tipicnim ali uvecanim spontanim tucnjavama po krcmama. vecinom od strane Srba. 59Klasican primjer izrazite ontologizacije kulturnih razlika moze se naci u formulaciji Amfilohija Radovica: "Djelomicnoje vjerojatno da ovaj 'napad' na pravoslavne zemlje. tamo gdje one dijele pomijesano stanovnistvo u vecine i manjine. 50Znakovitoje da islamski simbolizam kojije u Bosni bio politicki mobiliziran nije bio tradicionalni bosanski islamski simbolizam negoje to bio suvremeni islamski simbolizam uvezen iz nekih arapskih zemalja. kojim se. 55Podjednako negativnu ocjenu Jugoslavije kao drzavne zajednice dali su i Katolicka crkva u Hrvatskoj i Srpska pravoslavna crkva. podjednako disperzirane i fluktuirajuce. Drzavno tajnistvo istice da Katolicka crkva i u danim prilikama ima neosporno pravo na misionarsku akciju. godine u kojem razloge za nemogucnost zivota Hrvata i Srba u zajednickoj drzavi i za nuznost secesije nije trazio ponajprije u pogresnim. Njihova Crkva pripada Istoku. stoga. zahvaljujuci ustaskim pokoljima pravoslavnih u Bosni i Hercegovini. Republike Srpske priznavao poseban status Srpskoj pravoslavnoj crkvi u skladu s tvrdnjom Karadzica da "Srpska Pravoslavna Crkva nije samo religijska organizacija negoje kulturna institucija i dio nacionalnog vodjstva" (Perica. pa se. Druga interpretacija naglasava degradaciju suvremenog nacionalizma na tribalizam. kao i 182 katolicke crkve. Oni rabe cirilicu. sto bi znacilo da se broj katolika u Hrvatskoj povecao za 1 176 652 vjernika dok se broj pravoslavnih u Hrvatskoj smanjioza451 161 osobe. 51Takoje Ustav tzv. cara ili drzave. psihologiji i mentalitetu. dok su Muslimani i Hrvati bili odgovorni za rusenje 28 srpskih pravoslavnih hramova i samostana (Perica. Unatoc slicnosti ujeziku. u zemaljskoj mrtvacnici. postanemo vecina" (Čavalli 1947: 218) i Stepinac nastavlja "daje Bog dao vise razumijevanja i razuma kompetentnima da ostvare konverziju na katolicanstvo takticnije i bez sokova. ustvrdio da "Hrvati pripadaju razlicitoj kulturi -razlicitoj civilizaciji od Srba. a na temelju broja onih koji su sami izjavili da su vjernici Srpske pravoslavne crkve. najviseg arbitra. 2001: 64-67) ili na 0. 1992: 249) na 4. koji nije odjucer vecje u nekom smislu iz daleka i dubljije od Mongola i Turskog Carstva i posebno od pocetka ovog vijeka ima kao svoju osnovu svjesnu ili nesvjesnu intuiciju daje ovdje na nekom mjestu sacuvano jedno neprocjenjivo bogatstvojedno dublje pamcenje i da ovo pamcenje treba biti izbrisano tako da bi ljudi mogli zivjeti u miru i neuznemireni u ovom pokvarenom svijetu. prijasnji sukobi koji su kulminirali u pokoljima u Drugom svjetskom ratu mogu ponoviti (Pravoslavlje. nadbiskup Stepinac zali Pavelicu zbog toga sto ce se. koje razlike svaki oblik njihovog suzivota cine nemogucim i neodrzivim. 1. U apsolutnim brojevima posrijedi je pad od 647 130 pravoslavnih zabiljezenih u popisu iz 1931. 1996: 271). U tom intervjuu dr Tudjmanje.. Oni su istocni narod poput Turaka i Albanaca. 2002: 207) sto zapravo znaci naturalizaciju odnosa medju razlicitim etnickim i nacionalnim grupama kad nema represivne intervencije drzave. 52Ovo se moze ilustrirati padom udjela pravoslavnih u ukupnom stanovnistvu Hrvatske od 18. nadahnuti duhom nekrofilije. 58Prema Tomki stvar bi bila samo u tome sto su se "crkve takodjer ponasale na cudan staromodan nacin. 57Neprimjerenost se ocituje u tom sto se modernim politickim drustvenim sukobima pripisuje u osnovi predmoderna i pretpoliticka narav. a taj padje isao usporedno s porastom katolika u Hrvatskoj od ukupno 2 720 680 katolika u1931. nestanak garanta reda. Tudjman dao New Yorkeru ozujka 1991. 53Znakovitje za to spor u Bosni izazvan intervjuom kardinala Puljica. izgubiti za katolicanstvo rijetka i pogodna povijesna prilika da prestane biti manjina u Bosni i Hercegovini: "za par godina svi ce osudjivati ove nerazumne akte ali cemo izgubiti zgodnu priliku u korist hrvatske i svete katolicke stvari da u Bosni i Hercegovini. naime. oktobar 1987). Slicne stavove u srpskoj varijanti moguceje prepoznati u tekstu kojije sluzbenik Patrijarsije Svetozar Dusanic objavio jos listopada 1987. mi ne mozemo zivjeti zajedno" (navodi se prema Barnes 1996: 12). 2002: 487).91 posto prema sluzbenim podacima popisa iz 2001. Shizmaje najvece prokletstvo Europe. povijesnom razvitku. Hrvati su dio Zapadne Europe. 54Perica navodi daje sruseno 1024 dzamije i drugih muslimanskih vjerskih objekata s islamskim povijesnim i kulturnim znacenjem a lociranih u podrucjima pod kontrolom Srba i Hrvata. te naglasava da proces konverzije mora zajamciti dvije stvari: "apsolutnu slobodu sizmatika koji se vracaju Crkvi i iskljucivu kompetenciju crkvene vlasti u toj stvari" (Fontes 1996: 418).. Da bi zivjeli bez nebeskog mirisa. 56Klasican primjer za toje intervju koji je F. Oni pripadaju bizantinskoj kulturi. 60Dva su dokumenta indikativna za to. No pribjegavanje nasilju u bivsoj Jugoslaviji nije bilo rezultat spontanih i politicki nekontroliranih i nekontrolabilnih procesa negoje bilo rezultat politickih opcija. Drugije spomenuto pismo od 20. ili na oko 2 posto prema nalazima vise novijih iskustvenih istrazivanja (Vrcan. skoro vece nego protestantizam". 216 217 . 2002: 162)..9 posto prema podacima iz popisa stanovnistva 1931 (Zerjavic. u Pravoslavlju. te ih se priblizava tipicnim tribalnim sukobima ili pak spontanim sukobima na ravni interpersonalnih i intergrupnih odnosa.

1997. Hanspeter (et al. Brubaker. 1996. London. Paris. Berlin. Erkundungen der politischen Transformation im Neuen Osten.). PUF. 1995. Alija. Pecs. Milosevic. Čoncilium (1997) 272. nouvelles approches". The Few. 1990. 63"Usporedba istrazivanja EZ iz 1975. Jakov. a P. 1947. Michel. Tonci. Meyer. Pierre. u: Vincent. Ernest. 1997. 1994. Jean 2002. Kuzmanic. Penguin Books. Spiro. 1992. 10-12. 2002. Sage. London. 1999. Beograd. Ziirich.). 1999. Črkva u svijetu. Jukic. Social Čompass. Čredere nel relativo. Religion et Democratie.7 posto u samo 21 godinu. Čonditions ofLiberty. u: Birnbaum. Gradina. Čampus. Sociologie des nationalismes. Čulture et conflits. Daničle.). Frankfurt. "Reflexions autour des recompositions politiques et religieuses dans l'Europe de l'Est".rat .). s Eurobarometrom iz 1994. Strasbourg. 7. Perica. Čambridge University Press. u: Čonflict Resolution Training Manual for Religious People. Patrick. 62O tome papa Ivan Pavao II govori kao o "riziku saveza izmedju demokracije i etickog relativizma koji oduzima civilnom suzivljenju svaku sigurnu moralnu referenciju i najradikalnije ga lisava prihvacanja istine" (navodi se prema Michel. 523-536. 2. Čatherine. 31. Thomas. Djordjevic. Bosnie. str. New York. Bono Sagi.). Steve (eds. "Politicki identitet i religijauIrskoj". Tipton. 216 217 . Meyer. Balkan Idols. Torino. 61Time se relativno lako zaobilaze svi oni problemi o kojima sustavno govori Enzo Pace u svojoj knjizi Čredere nel relativo (Vjerovati u relativno) (Pace. Wien. Ted. 1983. Čox. 1989. "Pravoslavlje. "From the Črisis ofReligion to the Črisis ofSecularity". London. "Bosnjaci i/ili Muslimani". 1997. Čoncilium. Politique et religion. "Religion et democratie: nouvelles situations. 1994: 112). Nation and National Identity: the European Experience in Perspective.25. Jean-Paul (eds. Fischer. 31. Zvonimir.9 posto na 17. Francois. Čambridge University Press. 1994. 1991. "Il processo dell'Arcivescovo di Zagabria". Social Čompass. Offe. Marasovic. Zoran. pokazujuci porast od 27. Čivil Society and its Rivals. Peter. 1. Oxford. Ivan. Presses universitaires de Strasbourg. Hervieu-Leger. Bougarel. Nationhood and the National Ouestion in the New Europe. 1997. "Čroire en modernite: au-delf de la problematique des champs religieux et politique". Nationalism Reframed. 29. Vjekoslav. Ernest. 1996. Roma. Djordjevic. 203212. Houtart. 1994: 143). Dragoljub. Religioni e Societf. Albin Michel. 1994. Public Religions in the Modern World. Jerotic. "'Renouveaux' religieux et nationalisme: la double deregulation". Svesci Instituta za proucavanje nacionalnih odnosa. Gilbert. Michel. Wissenschaftliche Arbeitsgruppe ffir weltkirchliche Aufgaben der Deutschen Bischofskonferenz. 28-29. u: Djurovic. "De la violence f la religion: aller-retour". "La sfida del nazionalismo alle chiese".). Otto (ed. 31. Bremer.). Čiviltf cattolica. Sociologie des nationalismes. Čropax. 163-186. 2001. 4. 1994. Birnbaum. Beograd. "Nationalism and the Political Use and Abuse ofReligion: The Politicization ofOrthodoxy. Tomka. str. 64Timeje sadrzajno dovedena upitanje teza o primarno vjerskoj naravi "povratka Boga" i "obnove vjere" (vidjeti o tome u: Perica. Religion andNationalism in Yugoslav States. 26. Nations andNationalism. 49(2002)2. str.mir. Hervieu-Leger. Gellner. Albin Michel. Dragoljub. Boston. Mahmutcehajic. Luckmann. Identitats-Wahn. PUF. Razgovori o oprastanju. Religions et democratie. Djordjevic. Čambridge. "Iugoslavia: una guerra di religione?". Bougarel. "Hrvatski katolici u vremenu postkomunizma". 1994. Člyde (ur.). Paris.i tako bi katolici u Bosni i Hercegovini presli od 700 000 na 1 300 000" (Čavalli 1947: 220-221). Vladeta. Bogdan (ed. Die Transforrmation des Politischen. Izdavacki fond Arhiepiskopije beogradskokarlovacke. Marry. Paris. Nis. 1996. 1996. Brubaker. Trendovi za Englesku i bivsu Zapadnu Njemacku paralelni su s ovim francuskim rezultatima. Jelen. "The Manichean Myth: Rethinking the Distinction between 'Čivic' and 'Ethnic' Nationalism". John. "Pravoslavlje izmedju neba i zemlje". Der Tunnel am Ende des Lichts. John. Obnovljeni zivot. Gellner. Rusmir. 1997. 1996. The Čhanging Face ofReligion. Čambridge. Religion and America. The University of Čhicago Press. Črkva u svijetu. Bonn. Pace. The One. D'Arcy May. Pierre. and the Many. Paris. Islam izmedju Istoka i Zapada. Enzo. Willaime. u: Michel. Črkva u svijetu. Čhicago. Patrick. in: Michel. Split. 2002: 218-223) Literatura Barnes. Junir. Čatholicism and Islam in Yugoslav Successor States". Klaus. Beckford. Die Politisierung des kulturellen Unterschieds.6.). Thomas. Patrick. 1996. 124. Albin Michel. Republika. str. La Decouverte. Jukic. 14. Religions et transformations de l'Europe. Paris. 48. Roger.). Persistenze e mutamenti nelle religioni contemporanee. "La violence au nom de la religion". u: Douglas. Kallscheuer. 1996. Aufbau Taschenbuch. Riiegger. UTET. Anatomie d'conflit. 1994. Religion und Nation im Krieg aufdem Balkan. Basil Blackwell. International Seminar. Zagreb. 1995. Roger.). Berger. Michel kad raspravlja i "o samojmogucnosti institucije v jerovanjauuniverzumurelativnoga" (Michel. 1. rat i stradanje".4 posto na 41 posto i od 4. Daničle. Xavier. 49(2002)4. Religija . Xavier. Wilcox. Mardesic. "Dehumanization ofthe 'Other' in the Political Discourse ofRecognized Leaders and the General Media". 2002. Michel. Religion and Politics in Čomparative Perspective. u: Kriesi. 1993. Jose. Izetbegovic. Dragoljub. "Etat et communautarisme en Bosnie-Herzegovine". Vera i nacija. 1986. Ivekovic.8 posto na 33. Talks on Forgiveness. 1993.5 posto" (Jelen. "Zakasnjeli susret Hrvatske i Europe". 11. Čavalli. Religioni e Societf. Thomas (ur. Frankfurt. "Črkva u prijelaznim procesima nakon komunizma". 2000. 55-72. Zeljko (et al. Miklos. 1994. Patrick (ed. 1994. 1998. Das Europa die Religionen. Beacon Press. "Črkva u procesu demokratskih promjena u Hrvatskoj". "Il cristianesimo ortodosso serbo e la Čhiesa ortodossa nella seconda e terza Jugoslavia". Fiorello. Čoleman. pokazuje daje udio Francuza koji se prepoznaju kao osobe bez religije porastao od 10. Časanova. 1988. Paris. James. Suhrkamp. Jakov.15-16. 1997). 2002: 172). Meyer. 1996. Patrick (ed. Thomas (ur. Spirituality in a Secular Age.

Paul. Torrelli. 19. 2001. Identities and Conflicts. str. str. Velikonja.Oxford. Srdjan. Transeuropeennes. 1-2. Bosanski religijski mozaik.). 1992. Nova Revija. Ragioneri. Schvvabenverlag. "Sociološka analiza 1990-ih u Hrvatskoj" (uvodne napomene). Samaddar. u: Cerutti. 167.Godina XV (2003). Radmila. Srdjan. Županov. 1995. 135-160. 215. London. 1993. Nova revija. 2000. Denz. Atlanta. Zagreb. Research Survey Results. www. 1993. attentes et conmlits: la religion et les Eglises dans les societes en transition". Ranabir. Beograd. u: Maricic J. "Globalization. Mame. Milorad. War and Religion". Hermann. Сгорах. Batarelo. "Transition. Medijska knjižara. Zrinscak. 49(2002)4. Boze. Vrcan. 2001. Wie Europa Lebt und glaubt. u: Popov. 509-522. Charles. Radic.republika. Trauma i katarza u istorijskom pamcenju. Radic. novembar 2003. Nebojsa (ur. Beograd. str. "Črkva i 'srpsko pitanje'". Roland. Paul. "Nacionalizem in moderna". 2001. Drustvena istrazivanja.). Religion in den Reformlandern Ost(Mittel) Europas. Vrcan. 121-122. Taylor. Sinisa. Jean (ur. 1989. Zulehner. Scholars Press. Tincq. 1999. Religion et guerre. Zagreb-Split. Maurice. Sage. Split. 10. 216 217 . 1998. "Srpska pravoslavna crkva u poratnim i ratnim godinama (19801995). The Mediterranean. u: Delumeau. "Roless. Peace in Croatia. Mir u Hrvatskoj. 1-30. Wien. Thomas (eds. Social Čompass.). Luckmann. "La montee des extremismes religieux dans le monde". Vjera u vrtlozima tranzicije. 2002.). "Religious Factor in the War in B&H". Tomanovic. 301-339.). Paul (ed. Patmos. Robertson. nacionalizirana religija". Oxford University Press. Srpska strana rata. 2000-2001. Houndsmills. Rezultati istrazivanja. 103. Velikonja. Palgrave. Charles. Paris. Srdjan. Vrcan. Vrcan. The Čhanging Face ofReligion. Vincent (ur. "Le cri de victoire sans fin. Miklos. 1996. u: Mojzes. Furio.). Le fait religieux. "Orthodoxy in Balkan Political Conflicts". Radmila. Srdjan. 2001. Fayard. Rodolfo (ur. 1998. Vuleta. Zulhhner. 2000. Črkva i 'srpsko pitanje'". Taylor. "Religizirani narod vs.co. Religija in nasilje v svetu". James. Politics and Religion". Časopis za kritiko znanosti. Znanstveno in publicisticno sredisce. 195-196. Mitja. Gradjanski odbor za ljudska prava. Archives de Sciences sociales des Religions. Religijskapropitivanja. Ljubljana.). Republika. 1996. Samizdat FreeB92. Josip. 1998. Dalmatinska akcija. u: Beckford. Hrvatska izmedju demokracije i političkog nasilja. Diisseldorf. "Vera in identiteta. The Last Hurrah That Čontinues". Nice. Tomka. Srpska Crkva u ratu i ratovi u njoj.yu REPUBLIKA. Henri. 15. 2001. (ur. 1999. 27. 19-20. Religion and the War in Bosnia. Mitja.

godine. U savremenom sociološkom i politološkom izučavanju religije. u religiološkom kontekstu. naročito one koje se zalažu za ljudska prava. možda. reinstitucionalizacija i dr. brzinu. ali i tradicionalnih svetskih religija (na primer salafistički misionarski islamizam izvan granica Saudijske Arabije). dekulruracija. 2 . antagonizam identiteta i nasilje u ime religije. pa u tom smislu i međureli-gijski dijalog dobij a sve više na značaju. Neke od velikih svetskih religija. a u SAD oko 7 miliona (www. uloga hrišćanskih crkava u radikalnim promenama koje su se zbile u nekim centralno-istočnoevropskim zemljama (pre svega u Poljskoj). Tokom osamdesetih i devedesetih godina došlo je. danas su manjinske na Zapadu. pa i dubinu globalizacijskih procesa. pa i Americi 1. Globalizacija. Tri činioca se tu obično navode kao glavni razlozi: jačanje fundamentalističkih tendencija u svetskim religijama. najprostije mogle odrediti kao izmeštanje (tradicionalnih) religija iz njihovog matičnog lokusa. u istom kontekstu. poput islama. već se posmatraju i kao nezavisni činilac. Uz to.oVo^ M^Joog. stoleća. transkultura-cija. iako se sve više oseća njihov uticaj i prisustvo u Zapadnoj Evropi. Ovo danas ima za posledicu da se religijski konflikti više ne izvode samo iz nereligijskih. moglo bi se. RELIGIJE I SUKOBI 66 117 . dakako. uključujući i misionarski aktivizam novih religijskih pokreta. pa se i u tom domenu crkve i nevladine organizacije mogu naći na istom poslu i sarađivati. Kada je. hibridne formi religioznosti. spomenimo i to da se religijske slobode i prava nalaze u korpusu opštih ljudskih prava (pravo na slobodu mišljenja. Izdvojio bih ovde bar tri takva aspekta: globalizaciju. Na Zapadu krug svoje delatnosti šire i neke nove. u Zapadnoj Evropi ima oko 13 miliona muslimana (Buijs and Rath. kao primarnih uzroka. do značajnije promene u recepciji religije kao faktora pomirenja i sukoba. najzad. Ukazali smo potom i na potrebu da se raz-umevanje i proučavanje religija u savremenom kontekstu obogati novim perspektivama.1 Prema podacima iz 2002. nekoliko novih dimenzija izbilo je u prvi plan početkom 21. identitet. savesti i veroispovesti). 1999: 29). mogao jasnije osvetliti i pomoću sociološkog pojma „konfesionalnosti". u sopstvenom religijsko-kulturnom lokusu. Treba. Posledice globalizacije bi se. o ljudskim pravima reč. teorijama i paradigmama. 2006: 7). istaći i značaj koji religijske i mirovne organizacije imaju na planu međureligijskog dijaloga i pomirenja. naime.re deo tereta koje u drugim zemljama podnose organizacije civilnog društva. najzad. snaženje ekumenskih procesa u svetu tokom osamdesetih (Štobe. Religijski identitet bi se. idu i fenomeni kao što su deteritorijalizacija. u smi- ^^. nasilje U uvodu ove knjige spomenuli smo kako se današnji svet doista teško može razumeti bez mesta i uloge koju religije imaju u savremenim društvima. ustvrditi kako se sve veći broj ljudi u današnjem svetu oseća kao manjina i unutar granica svojih vlastitih država. Uzevši u obzir širinu.

principa rađaHoutart. on se tek jednom svojom četvrtinom poistovećuje s ostalim stvorenjima. međutim. Balkan. kosmički i eshatološki dualizam. hiljadu glava i nogu. i krajnja moguća žrtva. Mitski pra-Covek postaje tako svojevrstan arhetip pretvaranja celine u mnoštvo delova. od povesti o osvajanju Kanaana do Otkrivenja Jovanovog. na primer. savremeno. da li osoba zaista veruje u osnovne principe svoje religijske tradicije ili ne. lik koji će se u svojim narednim. stradalo kao posledica borbe protiv raznih marginalnih grupa. U hebrejskoj Bibliji bi se. pak. univerzalnu i simboličku vrednost i smisao.3). oko dve milijarde hrišćana u svetu deli danas zajednički religijski identitet. itd. i milijardu i po muslimana. imaćemo još složeniju. između. Ako tome dodamo i neke vrlo specifične. Od Purušinog duha postao je mesec. U većini religija dimenzija žrtve je jedna od centralnih dimenzija3. Severnu Irsku. značajna tema u svetskim religijama. Kakva je. jesen) koja pripremaju obrednu lomaču. Gospod je veliki ratnik. Uz taj motiv se. od daha vetar. Ritualizacija žrtve i simboličko nasilje predstavlja. zapravo. 900 miliona hinduista i 400 miliona budista 2. Raznorodni motivi mita o an-tropomorfnom božanstvu ponavljaju se. Obratimo. Južnu Aziju. nasleđeno iz tradicije? Iako je katehizis većine religija u osnovi nenasilan. Hristos pojavljuje kao vrhunska žrtva. sasvim sigurno. Ovaj arhetipski postupak nema. javljaju se i održavaju i značajne podele. najbukvalnije izložena u pomenutoj rigvedskoj himni (Rv X. Nigeriju. manjinske identitete (kao. te glavna božanstva i prirodni fenomeni. U staroj indijskoj mitologiji Purušaje božanski pralik čoveka. Tome bi se. U hrišćanstvu se. Sakralizacija nasilja jeste.. iz tog istog Navedeno prema wwvv. naime. u hinduističkoj i budističkoj etici naglasak se stavlja i na nenasilje. U povesti te religije puno više ljudi je. vezuje metafizički. Sarajevo. ne nužno stvarne religioznosti. sve više postaje stvar kolektivnog identiteta.jeretici" predstavljali stvarnu opasnost za srednjovekovno i postsrednjovekovno društvo.2 3 slu izražavanja pripadnosti određenoj veroispovesti bez dubljeg ulaženja u samu prirodu takve deklarisanosti. na primer. najpre. žensko godinu.. obrazac budućeg organizovanja društva. najzad. ali i unutar nekih od zajednica koje pripadaju tim svetskim religijama. Bibliji. pre svega. po pravilu. danas je nezaobilazni primer u priručnicima svih nenasilnih pokreta otpora. a prema nekim jevanđeljima Hristos nije došao na zemlju da donese mir. dok njegove tri besmrtne četvrtine počivaju na nebu. 90). zabeleženoj u desetoj knjizi tog najstarijeg "književnog dela u ljudskoj povesti. Religija.com za 2005. ali i proširuju u docnijim religijskim i filozofskim tekstovima starih Indusa. „nelegitimnog" nasilja? Borba dobra i zla je još jedna opštija tema u kontekstu svetskih religija gde nasilje u ime religije ima značajnu funkciju. br. s naglaskom na miru i pomirenju. S druge strane. U tom smislu. nekim brahmanama i upanišadama. brahman)^ dok će izrazito mitološke funkcije postepeno preuzimati druga božanstva iz bogatog hinduističkog panteona. 118 69 . Tu se najpre nabrajaju nadljudske.adherents. ali kako povući jasnu razliku između sakralnog i profanog.građanstvo" i šitdre-slugG. pažnju na te tradicionalne obrasce. božanske odlike tog čoveka-giganta koji ima hiljadu očiju. Navedimo. i obrnuto. načelo. sukobi. str. nego što su sami . uostalom. religijska i društvena praksa tokom istorije pokazuju drukčije lice religije. Istočni Timor. Od njegovih usta. ideološkog protivnika 4. To božansko žrtvovanje pra-Coveka potpomažu. tj. Pa ipak. uzdižući se čak i nad njom u SVOJOJ svemoći. On je andro-gino biće: od njega nastaje Viradž. ruku. naime. ali i delilac među ljudima. pak. stoje. pak. Bog tu žrtvuje samoga sebe za život sveta. Spomenimo samo Bliski Istok. priroda veze između religije i nasilja? Da li je to nešto novije. Tibet i Kinu. uAtharva-vedi. jeretika i shizmatika u hrišćanskoj Evropi. i tri godišnja doba (proleće. samo kosmičku. kšatrije-plemsmti ratnici. u izvesnom smilu. pra-Čovek koga bogovi žrtvuju u najstarijem kosmogonijskom činu. od vida sunce. Od Purušinih delova tela nastaju. Puruša je gospodar besmrtnosti. i to. u Libanu). čarobnjaka. i koliko religija ima stvarnog uticaja na život te osobe. leto. Ova tema je prisutna u. mit o Puruši u vedskoj religiji. opet. vaišije-. kompleksniju sliku sveta u kome živimo. svakako. od glave nebo. koju je sredinom 20. Ritual žrtvovanja Puruše najpre je opisan u poznatoj rigvedskoj himni Puruša-siikta. mnogo složenijim hipostazama sve više poistovećivati s pojedinim filozofsko-metafizičkim principima {atman. u rigvedskoj himni ima mitologema o žrtvovanju Puruše. Ona je spona. o komadanju androginog bića u sakralnom kosmogonijskom činu. Irak. prema Rig-vedi. Videti Francois se sam "Nasilje u ime religije". i bukvalno sva živa stvorenja. Posebno mesto Juki?. Pripovest o Puruši ipak je najjasnije. 28-29 (1998/99). Prema Knjizi Izlazak (15. mogao navesti primer žrtvovanja Isaka kao test Avramove vere. mogla dodati i mračna povest progona veštica. bokova i nogu proizišle su tako četiri varne („kaste"): brahmani-sveš tenici. da bismo se potom osvrnuli i na savremeni kontekst sukoba u kojima religije imaju svoje mesto i ulogu. stoleća uspešno primenio Mahatma Gandi u Indiji.. jednu od centralnih tema u svetskim religijama. Prateći element takvih motiva i mitema u ranohrišćanskoj tradiciji je i svojevrsna satanizacija ili demonizacija protivnika. kao. sve vede. pa je u stanju da potpuno obuhvati Zemlju. Šri Lanku. a hinduistička doktrina o nenasilju (ahimsa). 12. već mač i razdor među ljude.Puruša. ili.

Beograd. unatoč njihovoj tradicionalnoj aromi i sličnosti s protofundamentalističkim pokretima. već religizacija modernosti. str. na primer. Ibid. odnosno Bhagavad-giti. Iako je reč o donekle srodnim pojmovima. Opravdano je ubijati u ratu. pokrenutog krajem osamdesetih godina na Univerzitetu u Čikagu. Fundamentalizam bi. kontra-akcija. u tom smislu. Čigoja štampa. Reakcija. 6 Videti. Đ. jeste. Beograd. povezano s upotrebom nasilja. pa pošto fundamentalizam ozbiljno preti našem načinu života i našim interesima. posmatrači nastavljaju da te pokrete ili kulture nazivaj u jednostavno 'tradicionalnim' ili 'konzervativnim'" (Marty. predstavljao dosta burnu reakciju na izazove modernizacije i sekularizacije. Fundamentalizam. kada je reč o povezanosti religije i nasilja. pa čak i u nauci. svakako. prema Krišninom učenju. modernizacija religije. preciznije odrede. Religija 1. 41—44. 361 i dalje. tri glavna mehanizma imaju ključnu ulogu u funkcionisanju društava: religijsko tumačenje društvenih odnosa (ili ono što sociolozi nazivaju ideološka funkcija religije). 7 O razgraničenju ovih pojmova videti više u narednom poglavlju. fundamentalizam je danas višeznačan i ambivalentan termin kojim se označavaju različiti fenomeni: „Staviše. isto tako. Evo šta o tome veli Lorens Kaplan: „Fundamentalizam može da se opiše kao pogled na svet u kome se ističu specifične supstancijalne 'istine' tradicionalnih vera koje se primenjuju. uprkos svojim protivmo-deraim i antiprosvetiteljskim ideologijama. formativnim stolećima nakon Muhamedove smrti. ovako opisuje glavne odlike fundamentalizma: „Termin 'fundamentalizam' se najpre koristi kada lideri ili sledbenici preduzmumere kako bi svesno rea-govali. lorda Bhikhu Parekh-a. Čigoja štampa. Slično gledište zastupa i Šmuel Ajzenštat u delu Fundamentalizam. str. isto što i tradicionalizam ili konzervativizam 7. Sveto i mnoštvo. Jedna od njegovih glavnih teza je da su savremeni fundamentalistički pokreti u osnovi moderni pokreti 20. pre svega kao posledica izuzetno brzog širenja te religije u prvim. 2001. Rat je značajna tema i u Mahabharati. fundamentalizam nije. revanšistička akcija: to su karakteristike. Nasilja ima i u islamu. Neki od klasičnih primera su konkistadori iz Španije i Portugala u Južnoj Americi i Africi i nasilni uslovi evangelizacije lokalnog stanovništva u tim oblastima. sukoba i nasilja.. a osobito 119 69 . sekularizacijom. Šušnjić. oko kojih već dugo ima dosta sporenja. pa i napetosti. zapravo. jedan od rukovodilaca tzv. Jedan od takvih termina. Ukoliko one nisu prisutne. ili pak našli nove načine da se suprotstave onome što vide kao pretnje tradiciji koju bi želeli da konzerviraju.. na primer.Sirenje religija je. jer duša je. 2004). Houtartu3. Prema recima savremenog filozofa politike. 1992: 19). međutim. Projekta o fundamentalizmu. obnovili. naročitu opreznost i osetljivost treba ispoljiti u pogledu razumevanja i upotrebe određenih frekventnih termina. U savremenoj religiološkoj literaturi se taj pojam. str. retko osećaju potrebu i da ga definišu. iako oni koji ga upotrebljavaju 4 Videti Mi lan Vukomanović. Tu je reč o jednom složenijem pojmu i fenomenu koji se dosta često. neznalački i nekritički koristi u javnom diskursu i medijima. Martin Marti. on je opterećen razumljivim pristrasnostima i predrasudama. „Moderni fundamentalistički pokreti. ionako besmrtna. opterećenje i dubokim strahovima i grubim političkim konotacijama" (Parekh. Problem tu nije. fundamentalizam. na realnosti dvadesetog veka" (Kaplan. 15-21. 1992: 5). odlučno i predano.6 religija kao faktor identiteta („identi-tetski sukobi") i etičko (de)legitimisanje društvenih odnosa. 1998. 1994: 106). sve više vezuje za modernost i vidi kao posledica svojevrsnog sudara tradicionalističkih kultura s duhom moderniteta. Prema F. pluralnost i pluralizam U razumevanju odnosa između religije. 5 Houtart.. sektaštvo i revolucija (Eisenstadt. veka. branili. da ne spominjemo hrišćan-ske verske ratove u Zapadnoj Evropi nakon reformacije.

sva ta određenja računa o temeljnim pojmovnim distinkcijama. firme protiv kriminala. Prema istraživanju Svetskog servisa BBC. manifesto-vati u četvrtini 20. koji se tiče stavova o se svijetom i sa svojim se različitim potencijalima. Istaknimo. 12 priloge za lokalnu medresu u kojoj se čuju radikalni islamistički glasovi. a u širu upotrebu je ušao tek u poslednjoj verskih sloboda. 10 Prema norveškom unutar kulturnog i političkog programa i diskursa moderne kakav se islamologu Kristijanu Mou (Christian Moe) treba. proturječjima i antinomijama istinitosti. Prema empirijskim istraživanjima globalnog opsega. najpre. važnu razliku između koncepta pluralnosti ili oblikovalo Evropu. 2. veku. isto tako.info/articles) doista. 2004: 37). verski pokret u u Srbiji (2006) priznaje. u stvarnom životu. znači da postoje pluralna društva u Ajzenštat otuda uspostavlja značajnu vezu između totalističkih ideologija i religijskom. komplikovanije procedure tridesetak godina sve više vezuje uz islam. stoleća. zbog njegovog programa borbe interes.9 islama 10 Christian Moe (2004): i Zapada. 8 Najzad. ne i koji podrazumeva nasleđe prosvetiteljstva i moderne liberalno-demokratske Hrišćanstvo. na primer. zastupa i originalnu u socijalnoj i javnoj sferi. praviti razliku i iskristalizirao ponajprije s prosvjetiteljstvom i s velikim revolucijama.mogu se — paradoksalno možda — najbolje razumeti u kontekstu razvoja diverziteta. ali većina ljudi u svetu danas smatra da su glavni povodi za sukobe politička moć i istovremeno podržava i Žan-Mari Le Pena. te religijskog pluralizma dalje razvijao" (Eisen-stadt. te?ko zamislitito slučaj s pojmom religijskogobili kiosk u kasnim no?nim satima. različitih islamističkih doktrina i pokreta sa Zapadom. nemaju problema s teološkim i socijalnim aspektima pluralizma.kotor-network." To. 11 eti?kom primeru nije. Tu se ne smeju zanemariti drugi. postoje pluralna društva koja fundamentalizma. razmotriti u narednom poglavlju. sekularizacijom i uopšte Videli smo. recimo.000 u knjizi Globalized Islam: The Serach for a New Ummah. fundamentalističke tendencije u registrovanja. pojam koji se u poslednjih dok se ostale moraju pridržavati drukčije. o nedovoljnom poznavanju Drugog. treba upoznati. koji se često neprecizno koristi u javnom (www. da se u popularnom i medijskom diskursu malo vodi drukčijim konceptom vladavine prava. štaviše. jeste pluralizam. dok se druge pravoslavne crkve (poput SPC) nalaze u već u politici ili nekim drugim sferama života. sjedne strane. pluralizma. a ne religija i kultura. zapravo. podupire „stvar islama" tako što daje lokalne raznolikosti. teološkom smislu. ne može nikad do kraja da objasni Evropu. štaviše. iako njihove Fundamentalizam se. kao i religijskom Drugom. validnosti teoloških stavova drugih religija. pa i totalističkim tendencijama (2004: 77). Ovaj autor. 3. između ostalog. 73 120 . Koliko nam.. razumeti. počeo upotrebljavati u vezi s države nameću neka ograničenja u pogledu zakonskog ili ustavnog regulisanja religijom još krajem 19. 19). trgovac iz Tunisa koji živi i radi u Parizu. proširio između teološkog konteksta religijskog pluralizma. prodaje i vino. Svaki od njih ćemo detaljnije ustavnom „vakuumu". Ovde bih izdvojio bar procedurama registracije. koje je obuhvatilo čak obično uveče svrati pre zatvaranja i popriča s Magrebljaninom o sportu i drugim poznati francuski islamolog Olivier Royljudi. američkom protestantizmu u 19. zapravo. ili odnosu države prema verskoj pluralnosti i njenom skup pokreta s izrazitim jakobinskim. nakon islamske revolucije u Iranu. regionalne varijetete i u kome se. Napred je već bilo reči o velikom nerazumevanju u međureli-gijskoj i U kontekstu političkog islama. fundamentalizam koji nema temelja u religiji. Ta ograničenja mogu se. diskursu. statusu u javnoj sferi. ukupno 56% ispitanika vidi zajedničku osnovu između York: Colum 27 zemalja i 28. čista religija van vremena i prostora: možda u teoriji. priznata u ustavu (čl. i pluralizma kao „stava koji podržava modernosti i u okviru toga razvoja. danas se u religiološkoj literaturi sve češće interkulturnoj komunikaciji. veka. U Makedoniji je. ili podeli verskih zajednica na „tradicionalne" četiri smisla ili konteksta u kojima se pojam fundamentalizam pojavljuje u („istorijske") i „netradicionalne". njegova najbolja mušterija je gay-aktivista koji GlobScan i Univerziteta Merilend iz 2006/2007. ili ideje koja ga normativno opravdava". a samo 28% neizbežnost konflikta . naime. New 9 Ovaj primer navodi 13 dogodovštinama. Novi zakon o crkvama i verskim zajednicama savremenoj religiologiji i drugim društvenim naukama: 1. ali Reference to Bosniak Islam" Ne postoji. u kojima ideja verskog pluralizma nema nužno pokreta dvadesetih i tridesetih godina prošlog stoleća i savremenih oblika većinsku podršku i u samom društvu. međutim. kulturnih i političkih aspekata pojedinih fenomena. "Senses of Religious Pluralism: Wit Drugi ambivalentni termin. ono samo je države. Naročito je da su tom trgovcu vi?e putaIbid. isto tako. religijskih. poseduje kiosk svetu treba. da ne govorimo o razlikovanju pomažu u susretu s konkretnim primerima i fenomenima? Da lije. opet. razlikovati globalne varijetete. kao stanja stvari. godine. samo Makedonska pravoslavna crkva drugim svetskim religijama. gde je reč bilo o društvenom odnosu prema tezu da fundamentalizam predstavlja u isti mah jednu antimodernu utopiju. ali je i Evropa oblikovala njega. samo sedam verskih zajednica kao istorijske. i 20. Oni su jedan mogući razvoj događaja takvo stanje stvari. na primer. nereligijski faktori. primerice. U današnjem fundamentalista neki. Pitali smo se upotrebljava i izraz neofundamentalizam kojim se objašnjava ishod susreta šta tu. Štaviše. kao tehnički termin.. 4.

u najmanju ruku. čiji je cilj ovladavanje društvom i stvaranje nekakve nove. njihovom usmerenju na desno. videti Davie. Nju možemo ukratko formulisati pomoću sledećeg pitanja: koji islam. nije slučajno. koja se zasnivala na idejama prosvećenosti. biračko telo. kao i unutar obrazovane međunarodne kulturne i humanističke 121 elite. ona je podstakla i snažna kretanja u pravcu kontrasekularizacije. godine. dok su na čelu arapskih zemalja pretežno sekularni politički lideri i vlade. Danas je to. da modernizacija nužno vodi do slabljenja religije. u velikoj meri. naprosto. uglavnom religiozno. koji svoj politički opstanak u velikoj meri duguje umešnim političkim stratezima. u svetu danas ima milijardu i sto miliona (ili 16%) nereligioznih građana. suočavamo se. priznajući daje pretpostavka po kojoj danas živimo u sekularizovanom svetu. 3. izgleda.globescan. pogrešna (Berger. Ova teorija je bila naročito aktuelna i popularna šezdesetih i sedamdesetih godina. Tu treba praviti razliku između bar tri aspekta islamizma: 1. Jačanje islamizma. Ako. naime. međutim. 2. problematična teza jer empirijska evidencija pokazuje sasvim suprotne tendencije: de-sekularizacija. 2005: 2). kao primer. komplikovan (Berger.Na primer. veka — pored uspona Nove hrišćanske desnice u SAD i povratka klasičnoj religioznosti u bivšim socijalističkim državama '. agnostike i sekularne humaniste. kao što se u uprošćenim tumačenjima „političkog islama" obično ističe. To. jedino sigurno moglo tvrditi jeste daje odnos između religije i modernosti prilično složen. čiji je cilj ovladavanje državom. kao i eksplozijom pentekostalizma u Latinskoj Americi. u tom smislu. Ono što bi se. koja je proučila ono što nazivamo 'normativni konflikti' — osnovni konflikti oko filozofskih i moralnih problema. političkonacionalnih pokreta. ali i nacio-nalno-političkog pokreta. S druge strane. džihadskog islamizma. koji judaizam? I unutar samih svetskih religija postoji puno različitih interpretacija. jednako dobro prati modernizaciju gotovo svugde u svetu. koji se više bavio postsocijalističkim društvima centralne i istočne Evrope. ali i katolici u toj zemlji. „Ponovno rođeni hrišćani". 14 Prema www. vahabizam). osim u Zapadnoj Evropi. uzmemo odnos između islama i islamizma. Evo šta o tome kaže Piter Berger: „Nedavno sam bio konsultant studije jedanaest zemalja. 2005: 6583. doprineli su. svakako. Teorija. islamskog rcvivalizma tokom sedamdesetih i osamdesetih godina 20. ne manje važnom dilemom. protestanti evangelisti. predstavljalo je jedan od glavnih razloga za temeljitije preispitivanje sekularizacijske teorije (paradigme) u savremenoj sociologiji religije. U većini zemalja smo naišli na fundamentalni konflikt između kulturne elite i ostatka 73 . koje je uključilo čak 27 zemalja. dakako. i desnom zaokretu u politici SAD od početka osamdesetih. jedan od najznačajnijih savremenih Do sličnih zaključaka došao je i Dejvid Martin (1994). uključujući ateiste.com/news_archives/bbciswest sociologa.Kada je reč o religiji. Džordža Buša Mlađeg. „globalne ume" (salafizam. koje hrišćanstvo. 2005: 3). pre svega. godine. kontinuirane religioznosti u tehnološki najrazvijenijoj zemlji sveta — Sjedinjenim Američkim Državama. U Istočnoj Evropi. tvori jednu zasebnu.14 Sam Berger se zbog toga odrekao svojih ranijih shvatanja o sekularizaciji. konzervativno. varijeteta. ili preuzimanje vlasti na demokratskim izborima. O Evropi kao „izuzetku koji potvrđuje pravilo" o globalnim desekularizacijskim trendovima. ni odnos između religije i politike nije jednostran. Koreji dominira socijalizam. s još jednom. kao podvrste misionarskog. Iako je modernizacija is-poljila određene sekularizacijske efekte (koji su negde bili više.adherents. detaljnija analiza pokazuje da ni islamizam nije toliko homogen. najviše održao u zemljama Zapadne Evrope. Kini. ali važnu i uticajnu globalnu potkulturu. bio je šezdesetih godina veliki pristalica teorije o sekularizaciji kao modernizaciji. misionarskog islamizma. nema više opštu podršku u savremenoj sociologiji. ali ne puno više od toga. kako u društvu. na Zapadu. pa sve do kraja drugog mandata sadašnjeg predsednika. a negde manje izraženi). tako i u umovima pojedinaca. Piter Berger. i to. Sekularizacijskoj teoriji se opire i empirijska realnost stabilne. uspostavljanje „socijalne pravde". 13 Videti http://www. koja. istraživanje Svetskog servisa BBC iz 2007. U SAD i Zapadnoj Evropi tada dolazi do opadanja tradicionalne religioznosti i veće otvorenosti za nove religijske pokrete i „individualizaciju" religije. prema Bergeru.com iz 2005. Izrazito sekularni pogled na svet se.

postojeće privilegije. inače će završiti u nižem. Ona ima potpuni monopol i svu vlast nad „spasenjskim dobrima". kontekstu odnosa moći. Ona je sredstvo više klase koje pomaže da se održi stabilnost i status quo u društvu. ako se ne sagledaju kao reakcionarni — reaguju na ono što nazivaju sekularnim humanizmom. oni reaguju protiv elitne kulture" (Berger. obećava budući život kao opravdanje za teškoće preživljene u ovom sadašnjem. kao svojevrsna ideologija. zapravo. Religija koja. dakle. kontroliše crkveni kler kojije i administrator tog polja. ljudskih prava i socijalne pravde. da održe svoju dominantnu poziciju u odnosu na one koji nemaju. tačno je u Izraelu. Teorije sukoba Karl Marks je još u 19. Poput Dirkema i Marks je na religiju gledao kao na sredstvo društvene integracije. Prema ovakvom shvatanju. dakle. sveštenici su kapitalisti. On je držao da vrednosti i verovanja uglavnom imaju funkciju da opravdaju zasebne interese različitih društvenih grupa. Tu eshatologija. Moderno društvo. nešto suptilnijim pokušajima da se religija posmatra u bitno političkom kontekstu. uprkos tome stoje katolika u ukupnoj populaciji bilo ?ak 25%. ekonomskog razvoja. Religijskom svetu pojedinac sve više pristupa kao kupac. odbacujući one vernike koji odbijaju da prihvate službeno učenje Crkve i njeno određenje svetog. sakralni proizvod zaposed-nut od strane crkvenih ustanova. Ali to za njega. ali i međunarodne politike. Zbog toga što je elita tako sekularna. Crkva se mora takmičiti s drugim nosiocima „spasenjskih dobara". tržišni mentalitet prožima pojedinca i dok se odnosi prema religiji. isto što i proletarijat u marksističkoj teoriji. Crkva daje narodu religiju u zamenu za vlast nad tom religijom. bar u 73 . 2003: 139). U novije vreme. U tom novom istorijskom okviru.da vrši ideološku manipulaciju sa svetim. a tržište religijsko polje gde se razmenjuju spasenjska dobra. naime. protesti preuzimaju religioznu formu. Mnogi od populističkih pokreta su rođeni upravo iz ozlojeđenosti nasuprot te elite. Gizardi) su sedamdesetih godina prošlog veka branili stanovište po kome je religija. Ovo je tačno širom islamskog sveta. a prostor izvan sebe naziva „lažnom religijom". religiju je. 2008). Pod uticajem marksizma je bio još jedan poznati sociolog religije. hinduističko verovanje u reinkarnaciju kao moguće sredstvo pomoću koga se niže kaste navode da prihvate dharmu. Neki teoretičari u Francuskoj i Italiji (Burdije. autor koga smo već spominjali u prvom poglavlju ove knjige. U tom kontekstu se i na religiju gleda kao na ideologiju koja opravdava postojeći društveni poredak. Uticaj marksizma se ogleda i u docnijim. jer ne raspolaže više nikakvim posebnim monopolom u društvu. Crkva se. veku smatrao daje dominantna karakteristika istorije i modernog društva sukob između različitih klasa. Stabilnost postoji samo utoliko koliko je potrebno da se raspodela moći održi na postojećem nivou. teoretičari sukoba ne naglašavaju toliko integrativnu funkciju religije. ističe kako društvo uopšte nije dobro integrisano. koji je Crkvu izjednačavao sa svakim drugim proizvođačem ideologija. ekonomski sukob. one mogu računati na reinkarnaciju u nekoj višoj klasi. Društvo se sastoji iz interesnih grupa. a mislim daje tačno i u SAD. prisila i igre moći različitih grupa. U svakom slučaju. daje Crkva neovlašteno došla u posed religijskog polja i. koriste sva moguća sredstva. Oni koji imaju. tačno je u Indiji. životinjskom svetu. Za razliku od francuske ecole sociologigue i britanske funk-cionalističke škole socijalne antropologije. i danas pojavljuje kao društvena moć. konzument. ima tragične posledice: održanje postojećeg nepravednog stanja. Takav konzumistički. Ona za sebe prisvaja epitet „istinske religije". postojeći rivrede i finansija bilo iz redova protestanata. naime. Ne mogu se razumeti Hrišćansko pravo ('the Christian Right') i slični pokreti. I u ovom slučaju se marksistička politička ekonomija primenjuje na ustanovu Crkve. U središtu te teorije je kategorija religijskog polja: smatra se. Reli gijsko polje. Osnovno pitanje je tu. ali samo kao jedna od mnogih drugih. ima važnu integrativnu. više razmatrao američki antropolog Talal Asad (1993. religija je danas. sa aspekta političke i ekonomske moći u javnoj sferi. uključujući prinudu i ideologiju. od kojih svaka teži svom vlastitom ispunjenju. Jedan broj njih. zakon. štaviše. Drugi tipičan primer je hrišćansko verovanje u spasenje na drugom svetu koje može imati za cilj da se obespravljeni pacifikuju i pomire s 122 postojećim položajem. Bilo daje 'sekularni humanizam' odgovarajući izraz ili ne. naravno. a oni su zauzimali i 85% najvi?ih funkcija u 200 kastinski poredak. pa se zbog toga Marks često naziva i ocem moderne teorije sukoba. u stvari. Prema Bergeru. ali i ideološku funkciju. razumevanje modernog industrijskog društva ne iziskuje toliko analizu kulturnih vrednosti i verovanja. predstavlja svojevrstan opijum naroda. uključujući. naprotiv. odlikuju sukob. religiju više nije moguće zanemariti u bilo kakvim ozbiljnijim istraživanjima društva. Takva diskriminacija obeležava religijski i svaki drugi pluralizam. Vernici su tu. koji najve?ih korporacija.populacije. Ima puno primera iz istorije religija koji bi to mogli da ilustruju: na primer. na neki način. u stvari. Samo pridržavanjem dharme (koja afirmiše kastinsku podelu). Piter Berger (1967 i 1970).

kao i ideja Starka i Bejnbridža (1985 i 1987) o religijskim „kompenzato-rima".).SAD. U stvari. Religijske grupe su. shvatanja. skupa živeli u zapadnom svetu oko dva milenijuma. Poljaka proglasi za ilegalan. često predstavljaju prikrivene borbe oko ekonomskih interesa i resursa. Novi emigranti su. dakako. Italijana. Oni su. stvarne razloge za sukobe između pojedinih grupa. Neki sociolozi ističu. hrišćani su Jevreje počeli da doživljavaju kao konkurenciju. otpočeli su tako progoni Jevreja u getu. postala predmet luksuzne potrošnje u golemoj samoposluzi pluralističkog života. prividno religijski sukobi mogu maskirati druge. U Španiji im je. bili samo religijski po svom karakteru. dan pre Kolumbovog puta za Indiju. prema ovakvim shvatanjima. već i katolike. Njihovi međusobni sukobi. 1993) kroz uništavanje jevrejske imovine i institucija (požari. samo jedna od interesnih grupa u društvu. Kad etničke veze i ekonomski interesi doprinose društvenoj solidarnosti. Crkva se u takvoj jednoj koncepciji može posmatrati i kao preduzeće. naređeno da napuste zemlju. U SAD su protestanti dugo koristili svoju moć i društveni prestiž da ugnjetavaju katoličke emigrante (Irce. daje Rimokatolička crkva danas postala najveća nedržavna birokratska tvorevina na svetu. kao i Francuskoj u četrnaestom stoleću. a da se pritom ne vodi računa o njihovim željama i potrebama. već su postojali i unutar hrišćanskog sveta. čak u 20. Njeni članovi bili su belci. Glavni razlog za takvu diskriminaciju bio je. stanovanje. veku Jevrejima bilo dozvoljeno da se upišu na škole i univerzitete samo po kvotama. U nekim istorijskim periodima Jevreji su bili podsticavani da dolaze u pretežno hrišćanske gradove i da se bave zelenaštvom. protestanti rođeni u SAD. religijske razlike mogu poslužiti kao značajan simbol diferencijacije. Budući većina. poremetivši tako ekonomski prestiž i status protestanata. naime. dolazili u sve većem broju. koja zapošljava skoro dva miliona činovnika. naravno. Jevreji i hrišćani su. Slično se dešavalo u Engleskoj u trinaestom. godine bilo zabeleženo preko hiljadu slučajeva antisemitizma (Epstein. Teorija racionalnog izbora. tradicionalno bili superiorniji od drugih studenata. veka. što laika. Smatra se ponekad i daje prohibicija alkohola predstavljala samo pokušaj da se katolički način života etničkih grupa poput Iraca. što sveštenika. bez obzira na dobar uspeh i prošek ocena. Nemoguće je ponuditi robu slobodnim potrošačima. i to se pokazuje kao konstanta u istraživanjima tokom cele druge polovine prošlog stoleća. doktrina. hrišćanski lideri su najčešće određivali prirodu tog odnosa. Religijsko-ekonomski sukobi nisu karakterisali samo odnose hrišćana i nehrišćana. jer je hrišćanstvo to smatralo nemoralnim. recimo. sukob oko smanjenog broja resursa (poslovi. Jevreji su zauzvrat dobijali na korišćenje delove grada označene kao njihov geto. Kju Kluks Klanje organizacija koja nije proganjala samo Crnce. naizgled konflikti oko vrednosti. recimo. U SAD je. U SAD je još 1987.). međutim. a takve osobe za devijantne 15. dobijali poslove i katkad političku moć u urbanim centrima. u velikoj meri duguju baš tim ranijim Bergerovim radovima i teorijama. Hispanike. Počevši od 16. Sukobi između katolika i protestanata u Severnoj Irskoj nisu. obrazovanje i si. mada ovi Bergerovi naslednici osporavaju njegovu teoriju sekularizacije. dakle. Ali s promenama u hrišćanskom moralu. na primer. 123 73 . i prihvata-njem takvih istih poslova. Poljake i dr.

povećanje i broj skinhedsa i neonacističkih grupa. crnačkih hramova. Prvo. stoje. najzad. iako su savezne države u SAD to obrazovanje Ghost Dance religija severnoameričkih Indijanaca. preostali ratnici su izvr?ili kolektivno samoubistvo. dakle. neamiški način življenja. a previđaju odbijaju da govore u njihovo ime. Tokom pedesetih i šezdesetih godina. veku. nego strukture na pučkom. veku samo dva religijska lidera dobila Nobel?ovu nagradu za mir: Tutu 1984. Zanimljivo je da one grupe koje se striktnije pridržavaju Meidunga. kako bi se ispoštovalo destruktivni. u pozitivnom smilsu. kao jo? jedna li?nos zajedničku molitvu. doprineti društvenoj promeni. To isključivanje. ali nije svaka promena poretka disfunkcionalna po svom karakteru. biti rešen pred vrhovnim sudom. lokalnom nivou suprotstavljaju ideologijama i da svojoj deci dopuste takvo školovanje. ustatakvog poretka i vlasti. Ovaj problem između države i vrednostima kolonijalnih sila ili diktatura.Anglikansku crkvu. Segregacija Crnaca u prostorijama nekih protestantskih crkava imala je za posledicu osnivanje novih. presudna uloga harizmatskih lidera. naročito u okolnostima kada Ponekad centralni sistem vrednosti neke verske zajednice može doći u su mogućnosti za društveno i političko disidenstvo ograničene. novljavanjem posebnih škola za Amiše (9. represija i neprijateljsko okruženje stvaraju osećanje zajedničke kobi. S njima su bile ?ene i deca. partikularizma. Tu je. Dobar primer za sukob sa sekularnim sistemom države. U istom periodu Religija može. svako ponašanje posmatra sa stanovišta ličnih ili grupnih interesa.17 može pojačati unutrašnje jedinstvo neke religijske grupe. U mnogim hrišćanskim crkvama žene dugo nisu mogle da imaju bilo kakve funkcije kao đakonise ili starešine. svastike na zidovima institucija). protivnici aparthejda. a u novije vreme i Afričke proglasile obaveznim do 16 godine. uključujući i direktnu borbu protiv religijske zajednice morao je. tako 1984. Roditelji takve dece smatraju. isto tako. deci da pohađaju srednju školu. recimo. kao i poznato kao Meidimg. uključujući i 124 81 . dakle. opet. Sukob najednom nivou vodi. njenu grupnu Iako je teorija sukoba značajna dopuna i izazov za fimkcio-nalističke solidarnost. Sukob proizvodi unutarnju koheziju iz nekoliko razloga. Kompleks Masade je termin koji s samo muškarci mogu da čine 17 Zanimljivo je da sučlanova. Manje je tu. Dezmond Tutu. južnoafrički harizmatski biskup. miniranje sinagoga. zajednice ili usvoje spoljašnji. Uzmimo. opšte odbijanje nečega pomaže da se artikulišu vlastita gledišta ili formiraju nove institucije. Mormoni su takođe imali problema s državom zbog svog Robovlasnici su. štaviše. nego liberalnije amiške grupe. i 10. Ponašanje unutar određene društvene grupe je često rezultat zaštite pojedinačnih interesa njenih članova. neophodan za „kvorum" od deset u 20. imaju veći broj odlazaka iz zajednice. dok se danas uveliko rukopolažu kao biskupi u brojnim protestantskim denominacij ama. podrazumeva odbijanje da se uopšte ostvari kontakt s unutar njih samih. s postojećim stanjem i glavni je uzročnik promene. objašnjena sarad-nja i kohezija između tih grupa. dobio je Mada religijski sukob može da vodi nestabilnosti u društvu. i kada su videli da vi?e nemaju nikakvih ?ansi da se odbrane. U ortodoksnim jevrejskim zajednicama dr?ali sve do 74. integraciji i jedinstvu na drugom. zabranjivali svojoj to su. razred). Amiši su. i Dalaj Lama 1989. on. vodilo i čitavom malom ratu u njihovoj državi disfankcionalnu pojavu. verovatno kao rezultat po Veberu. recimo. godine i Nobelovu nagradu za mir. religijski motivisane abolici-oniste smatrali za mnogoženstva. da su im deca „mrtva". Neke od amiških grupa isključuju članove koji se venčaju van društveni stres i igre moći u odnosima između društvenih i religijskih grupa. Drugo. sveštenici u Latinskoj Americi i njihova teologija oslobođenja. svojevrstan kompleks Masade]6. pa čak ne registruju ni njihovo prisustvo u istoj prostoriji. koji još više učvršćuje članove grupe. gde se pojedine religijske mnogi roditelji u amiškim porodicama rade bi prihvatili da odu u zatvor. Amiše kao primer zbog njihovog izrazitog teorije. u 19. Harizma je u otvorenom sukobu dugotrajnijeg perioda vladavine konzervativne političke elite. nezavisne crkve i Kargo kultovi u Me-laneziji. dok su se hrišćanske crkve u Južnoj Africi isticale kao Juti. za pristalice postojećeg poretka. slovo zakona. Takvi izazovi su. Majka Tereza. Druga poteškoća s ovim teorijama je njihova tendencija da se prekršiocem. smatra se da teoretičari sukoba uglavnom vide samo disharmoniju. svakako. godine.

Sever-na Irska. Afrika je iskusila najpogubnije sukobe toga tipa u oblasti Velikih jezera (Viktorija i Tanganji-ka). Progon meditacionog pokreta Falun Gong od strane države i partije u Kini označen je. Hantingtonova teorija o sudaru civilizacija (Hantington. septembra. pored Jugoistočne Evrope. s velikom eksploatacijom dece u rudnicima zlata i dijamanata. Rogu. Hantington.si/eng/topic/threats-to-security/statistics/ rorista Muhamed Ata ostavio. Samo 1989. i uprkos tome. U nekim od skorijih oružanih sukoba (Balkan. Izračunato je da je to čak bila veća stopa ubi stava nego u bilo kom periodu holokausta! Takozvani „Prvi svetski afrički rat" u DR Kongo odneo je. u periodu od 1996. države koje poseduju nuklearno naoružanje. godinu proglasila godinom „Dijaloga među civilizacijama" kao temu za novi milenijum. u svom prtljagu uo?i jutarnjeg leta 11. još u prošloj deceniji. kojaje inače predstavljala annits mirabilis s obzirom na krah blokovske podele sveta. Jevreja i Palestinaca na Bliskom Istoku.000 ljudi je ubijeno u svetu kao posledica religijskih i etničkih sukoba. najviše zbog nerešenog statusa Kašmira. najzad. na tzv. Većina spomenutih konflikata može se geografski locirati čak na oko dve trećine zemljine kugle. kao i u zapadnom delu kontinenta (Nigerija). Nekada se sukobi prenose na tako uske grupe i manjine da dolazi do još većih podela i fragmentacija unutar istog društva. vidi presudnu važnost kulture (a naročito religije) u njenom uticaju na političke vrednosti u pojedinim društvima. oko 300. Prema ovakvom shva-tanju. Spomenimo samo sukobe hrišćana i muslimana u Istočnom Timoru. Istočni Timor. pak. Ove sukobe su dodatno pojačavali.se altruistički motivi kojima se ljudi takođe rukovode. mada su razlozi za njih bili. Maja 1994. ne računajući naj- delovima Indije (npr. ali i delilac između pojedinih zajednica. nezapadnih civilizacija u svetu. Taj dokument od ukupno 38 paragrafa je najpre objavljen u nema?kom Spiglu (De noviji rat u Iraku. širom sveta odvijalo čak trideset oružanih sukoba. do 2002. kao i teškim bolestima i stradanjima dece u ratu. somalizacije ili balkanizacije konflikta. opaža u odnosu između zapadne i islamske civilizacije. među stanovnicima koji žive u istoj državi. zajedno sa primerkom testamenta. na žalost. politički. u osnovi. kao što znamo. Ali. preko polo Videti http://nato. godine oko četiri miliona žrtava! Reč je o društvu fragmentiranom u oko 200 različitih plemena i etnija. Otuda se ključni globalni problem vidi u tome što razlike u političkim vrednostima u krajnjoj liniji vode etno-religijskim sukobima. prema harvardskom profesoru i njegovim sledbenicima. Od oko 63 miliona stanovnika DR Kongo. postoji oštra kulturna razlika između političkih vrednosti koje zastupa zapadna civilizacija i drugih. za same napadače taj događaj je imao i jasne religijske konotacije. najjači kontrast. može biti spona. sused ili komšija. a u tri meseca iste godine ukupno 800 hiljada. Te podele se neretko zbivaju u „horizontalnoj" ravni. često su se proteklih decenija nalazile na ivici ratnog sukoba. Otuda i poznati izrazi poput libanizacije. Ako tu dodamo ratove o prethodnoj Jugoslaviji (naročito u Bosni i Hercegovini). U današnjem svetu se te podele između društvenih grupa sve više javljaju u ravni identiteta.gov. mučki ubijeno 200 hiljada ljudi. kao jedna od glavnih „političkih borbi" u toj zemlji. prema podacima NATO18. 1998) tu. protestanata i katolika u Severnoj Irskoj. kao što su razlike u etničkoj ili religijskoj pripadnosti. Nigerija. onda postaje jasno zastoje Generalna skupština UN 2001. pri čemu se zanemaruje autohtono delovanje kulturnih i religijskih činilaca. Gudžarat). muslimana i hrišćana u Nigeriji ili Indusa i muslimana u nekim 125 83 . godine je u Ruandi. predstavlja drugu krajnost. septembra. 11. Tokom prethodnih petnaestak godina. 19 Indija i Pakistan. Izrael. Religije i savremeni sukobi Religija. u samo dvadesetak dana. Tu se. Ruanda. Ranih devedesetih godina prošlog veka se. dramatizovali psihološki i kulturni činioci. naime. godine. vidi i u tumačenju interesa u izrazito ekonomskim terminima. Od tada je još nekoliko miliona stradalo u sličnim sukobima. Tako se pred Međunarodnim krivičnim tribunalom našao ijedan pevač iz Ruande koji je optužen daje u svojim pesmama tokom rata pozivao na genocid jedne od etničkih zajednica u toj zemlji. svakako. Problem se. jedan od najžešćih terorističkih napada u istoriji desio se baš u toj godini. Irak) neprijatelj je bio u neposrednoj blizini.

gde se javlja problem izbeglica. onda bivša SFRJ za to nije ni najmanje dobar primer. kao i religija. Bosni i Hercegovini i SRJ tokom nedavnih balkanskih ratova). rasnom. kao i drugih statističkih podataka. iako u njima učestvuje. onda jugoslovenski ratovi devedesetih godina prošlog veka nisu bili religijski ratovi (ili bar ne u užem smislu). jer nisu vođeni povodom religijskih problema. glavni elementi svake religije. funkcionalna (npr. u stvari. 2007). odnosno vojnog i političkog vođe u njegovoj zemaljskoj. centralna za obe ideologije. dok se povećanje religioznosti uglavnom poklapa s prelaskom iz jednog kvazireligijskog sistema (ideologija komunizma) u drugi (nacionalističke ideologije). tj. vine je mlađe ođ 14 godina. U domenu obreda. Na primer. upućivale različite pozive na pomirenje i zajedničku molitvu? Po tome je ovaj jugoslovenski slučaj takođe bio specifičan u odnosu na druge moderne ratove. Staviše. Tutsi i Hutu u Ruandi. Danas je. onda bi se. ekološkom. 1999: 36). kao. naročito ono koje dolazi iz „abrahamovske tradicije" judaizma. prepoznatljivi obrasci inicijastičkih obreda. tj..com. kao što je sukob oko ekoprostora. verski ratovi u Evropi u 17. Po pravilu je većina tih konflikata interna. Tu potom dolazi i do nagomilavanja oružja međunarodnim kanalima. ali i posthumnoj egzistenciji. religijskih objekata. predstavlja religijsko nasleđe. u tim ratovima je uništen veliki broj hramova. u sukobima ranijih generacija. staviše. pa tu redovno treba imati na umu regionalni. Zar nisu. „kimilsungizam" kojije više jedna ideologija (i to ateistička ideologija). u Hrvatskoj. opet. podele između sukobljenih strana se često zasnivaju na njihovim različitim identitetima: etničkom. s pravom. Burundiju i Ugandi. hrišćanstva i islama. sve do kraja osamdesetih vladala izrazita sekularizacija. ali se sukobi često prenose preko te granice (npr. paralelizam između verskih i političkih rituala. granica između religijskog i kvazireligijskog veoma mala. rituali. prepoznaje. tu se. nego religija. Dostaje tipično da se ovakvi sukobi vode između grupa koje potiču iz oblasti s defmisanom nacionalno-državnom granicom. Komunizam i nacionalizam. Jingerova) ili simbolička (npr. koja je c/e fac-to predstavljala čin religijske reforme i transformacije. pri čemu se većina toga proizvodi na razvijenom Severu i koristi. Još jedna odlika tih sukoba je da su oni produženog karaktera i najčešće imaju neku pozadinu u prošlosti. pozivali i na produžetak sukoba u uslovima kada je bilo moguće i realno da se sklopi primirje ili usvoji neki 126 85 . Nije stoga. razlikuju od nekih religijskih ratova u prošlosti. Na nivou verovanja. ukazao Tomas Bremer (1998: 30-39). pre svega. Na primer. u čisto ideološkom smislu. a maltretirani su i ubijani i sveštenici. naime. Religijska dimenzija jugoslovenskih sukoba Ako usvojimo premisu da su religijski ratovi samo oni ratovi koji se vode oko religijskih sporova i pitanja. Gercova) definicija religije. predstavljaju određene simboličke sisteme ha koje bi se mogla primeniti bilo koja šira. Po tome se oni. obreda prelaza ili glorifikacije religijskog. religijskom. na sajtu www. Neki visoki sveštenici su. Pa i pored nabrojanih sličnosti između religijskih i kvazireli-gijskih sistema. ako prihvatimo da se važnost religijske dimenzije nekog sukoba povećava u srazmeri s obimom u kome se religijske strukture poklapaju sa strukturama moći u nekoj državi (Stobe. teško da bismo sukobe u SFRJ bezrezervno mogli okarakterisati kao međureligijske. još tokom trajanja rata. dogme. lokalno stanovništvo. moglo ustvrditi da i kvazireligijski sistemi. bar na sintaksičkom planu. redovno se kao religije spominju sajentologija i „religija" džuče u Severnoj Koreji. sadrže ta dva elementa kao bitna. dakako. tu imamo jasno prepoznatljivi utopijsko-es-hatološki obrazac koji. vojni vrh SFRJ relativno bezbolno preživeo prelaz iz komunističke u nacionalističku kvazireligijsku matricu. ali vrlo brzo postaje i internacionalizovana. slučajno stoje. svakako. veku ne bi bili mogući bez protestantske Reformacije. uostalom. s tragičnim posledicama.20 Na ovo je. same verske zajednice. dok je prosečna starost stanovništva tu svega 16 godina (Dimčevska et al. pa čak i geografskom. Jingerova i Gercova definicija religije. uostalom. Staviše. poput komunizma i nacionalizma. kao i globalni karakter i uzročnike sukoba. na siromašnom Jugu. koji religiolozi često koriste kao relevantan sajt za sticanje informacija o broju vernika u svetu. Ako su verovanja i obredi.20 S druge strane. Tu je. naime. o kojima je bilo više reči u prvom poglavlju ove knjige. s pravom. dobro pokazuju koliko religiju nije nimalo lako deflnisati u teorijskoj literaturi.adherents.

svoj fizički i duhovni opstanak na „očevini i dedovini". u nekoj od svojih faza. gde religija može da posluži kao pogodna različitost pomoću koje se. nije bio slučaj ni u Dejtonskom sporazumu. postalo je. Gledano iz te perspektive. međutim. dođe do jedne naknadne. odjednom suočiti s masovnom etnomobilizacijom i baukom nacionalizma. Prebilovaca u Hercegovini ili Jasenovca u Slavoniji".mirovni plan. Reč je tu. u određenim fazama doista poprimao i religijska obeležja.. te da ostanemo bez svojih: Žitomislića na Neretvi ili Saborne crkve u Mostaru ili crkve Sopotnice na Drini. Reč je tu. ali i oni van nje. ilustrovali. U svetlu gornjih razmatranja i primera. kao narod i Crkva. pre svega. „identitetskim sukobima". On u toj percepciji stiče legitimitet. Kada je reč o uništavanju hramova tokom rata. Religija se tu pojavljuje kao značajan elemenat etniciteta. M. imajmo u vidu da je tu na delu. Baš toje. i dovoljno opšti dokument Srpske pravoslavne crkve iz leta 1994. Rat u bivšoj Jugoslaviji od 1991—95. Ali. jasno je. jedan destruktivni simbolički čin: hramovi se ne uništavaju toliko kao religijski objekti. ateistička ideologija ostavljala svoj prepoznatljiv beleg kako na političkom. međutim. str. recimo. najzad. Otuda je. politički isforsiranom identifikacijom religijskog i nacionalnog. da rat ne mora biti 21Glasnik SPC. verovatno. da je religijski elemenat tu bio važniji. mi danas ne možemo pristati. crkvena jurisdikcija ne mora podrazumevati i državnu jurisdikciju na određenoj teritoriji. ne nalazi se na teritoriji Srbije. toje došlo do izražaja u maltretiranju i ubijanju sveštenika. u kome je komunistička. lakše artikulišu mnogo složeniji razlozi za konflikt. pa i oružani sukob. etnički simboli prisustva određene zajednice na nekoj teritoriji. str. U percepciji pojedinih crkava rat se. i po cenu zločina!) svoje prisustvo. religija spominje (u jednom sasvim opštem smislu) samo u Ustavu i Aneksu o ljudskim pravima. To. poprimio i određenu religijsku dimenziju. 23 Drugim recima. Manastira Krke ili Krupe u Dalmaciji. izgleda. navešće-mo jedan dovoljno karakterističan. moralo se. treba da se suprotstave primeni mirovnog plana Kontakt grupe. u uslovima rata. bar neke verske zajednice se ne bi mogle lako amnestirati od svoje odgovornosti za rat. pa se u tom kontekstu sam rat doživljavao i kao međureligijski sukob. U Dejtonskom sporazumu se. Visoko sekularizovano društvo 1960-ih i 1970-ih.. „sav srpski narod (podv. kao i svojom vlastitom verskom polupismenošću u kojoj su eklezijastički filetizam i populizam pronašli svoje sigurno utočište. presudniji. odnosno Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.21 U ovom apelu poziva se. što je. oktobar 1994. mislim. u bitnijem smislu. nije bilo jasno predstavnicima SPC 1994. Da bismo ovu prethodnu nejasnoću i dilemu o ulozi religije u jugoslovenskim ratovima bar donekle razjasnili. o Apelu srpskom narodu i svetskoj javnosti Episkopske konferencije SPC od 5. ovoga puta nije naišao na odziv među samim Srbima. o tzv. 2001. godine: »Sa punom odgovornošću pred Bogom i svojim narodom i ljudskom istorijom pozivamo sav srpski narod da stane u odbranu vekovnih prava i sloboda. svojih vitalnih interesa nužnih za fizički i duhovni opstanak i opstanak na svojoj očevini i dedovini". Iako se tu religijske strukture nisu. u kojima religija predstavlja nekakav elemenat. a potom i u nacionalističkoj obradi). i oni u Bosni i Hercegovini. dok se u Paktu stabilnosti religija i crkve uopšte i ne spominju. jula 1994. već Grčke. nacionalnom. godine: „Bez obzira na raspad versajske. međutim. bila o pozivu na nastavak rata koji. rat je. Navedeno prema Tomanić. religijskom planu. svojih vitalnih interesa nužnih za fizički i duhovni opstanak i opstanak na svojoj očevini i dedovini. i sam doživljavao prevashodno kao teritorijalno pitanje. duboko ukorenjeni u mučeničkoj zemlji BiH. našlo izraza i u nekim teorijama o religijskim koreni-ma sukoba u SFRJ. Uostalom. dakle. naime. Reč je tu. Ono što. jedna od najvećih srpskih svetinja. Ozre-na i Vozuće u Bosni. ni u Paktu za stabilnost Jugoistočne Evrope. nakon dugotrajne politizacije religijskog (najpre u komunističkoj. opet. krajem osamdesetih i početkom devedesetih. preklapale sa strukturama političke moći.V) da stane u odbranu vekovnih prava i sloboda. rekao bih. godine bio je. morala izdvajati kao značajniji faktor. zapravo. bar u zva-ničnim dokumentima. jun 1996. naravno. Hilandar. takođe ne vodi oko religijskih pitanja. 22 To je zapravo značilo da svi Srbi.. str. tako i na kulturnom. jurisdikcija Srpske Pravoslavne Crkve i dalje se prostire na sve pravoslavne na toj teritoriji". 22Ibid. neposredno vođen oko religijskih pitanja da bi. 123. jasno tek nakon rata — 1996. Sjedne strane. 23Glasnik SPC. eventualno. dovoljno zvaničan. više rezultat političkog i međuetničkog sukoba. Ulogu religijskih aspekata sukoba u bivšoj Jugoslaviji trebalo bi. posmatrati baš u takvom kontekstu. 120. konstatujmo da se najveći broj sukoba u svetu. Da bismo tu tezu adekvatno potkrepili. izgleda. jer je neophodno braniti (na žalost..kao i 127 85 . koliko kao nacionalni. i bilo moguće da na ovom prostoru. pre svega. sekundarne religizacije međunacionalnog konflikta. srećom. u procesu stabilizacije Jugoistočne Evrope religija bi se. 123. Ibidem. bio slučaj i sa jugoslovenskim ratovima devedesetih. niti možemo nametnute nam u Zenevi odluke o procentima i mapama prihvatiti.

izjavili daje ideja o liberalnom 'Zapadu' što se suprotstavlja fundamentalizmu. 2001). kao žrtve slične ideološke i religijske isključivosti. krajem februara 2001. naročito u onim slučajevima gde je teritorijalno ustrojstvo inherentno samoj crkvenoj organizaciji." Ovako u jednoj od svojih novijih pesama Brus Spring-stin. nego i ćelom američkom nacijom nakon stravičnog urušavanja dve kule bliznakinje Svetskog trgovinskog centra. opštijem sukobu između religiozne i humanističke civilizacije (Lind.. Ali koje civilizacije su se tu onda sukobile? Majki Lind je jedan od malobrojnijih američkih autora koji su. a mnogo manje. Ko je još mogao slutiti. VERSKI FUNDAMENTALIZAM Doslednost verskog fundamentalizma „Prazno nebo! Prazno nebo! Probudih se jutros pod praznim nebom. septembra bi išli više u prilog Hantingtonovim predviđanjima. događaji od 11. slavni roker iz Nju Džersija.veku _ Poreklo i razvoj Reč „fundamentalizam" potiče od latinske reci fundamentum što znači osnova. godine evangelistički protestanti su. te da je tu više reč o jednom mnogo šireni. međutim. eto. suočeni s modernim interpretacijama hrišćanstva.Povratak temeljima . nadležnost verske zajednice. u ratnim uslovi-ma. . nacionalne ili verske zajednice na određenoj teritoriji. 3. nego planovima svetske organizacije sa Ist Rivera. U svojoj modernoj upotrebi. povodom tog septembarskog terora i tragedije. kao u nekakvom haikuu. sažima. proširili svoj rat protiv SAD i na američku teritoriju već. da ne govorimo o osnivačima i pristalicama američke nove desnice .uništavanju hramova i drugih verskih objekata kao prepoznatljivih simbola prisustva neke etničke. u duhu Hristove poruke. svetost počinje sve više da se prepoznaje u teritorij ama. stradati hiljade nedužnih građana u svetskim prestonicama poput Njujorka i Vašingtona? Koje li gorke ironije u tome da se jedan od najžešćih terorističkih napada u ljudskoj povesti desio baš u godini koju su Ujedinjene nacije proglasile Godinom dijaloga među civilizacijama! Naizgled. Između 1910. i same religijske zajednice su doživljavale rat kao teritorijalno pitanje koje može ugroziti dotadašnju jurisdikciju. S druge strane.„Moralne većine" Džerija Folvela ili „Hrišćanske koalicije" Peta Robertsona. Lind nalazi da su predsednici poput Poglavlje 10 Religijski fundamentalizam poreklo i razvoj . i 1915.Y\. Prvi put je upotrebljen početkom 20= veka u debatama u okviru američkog protestantizma. u odnosima između ljudi koji naseljavaju taj prostor. kao stoje to slučaj sa Srpskom pravoslavnom crkvom. pobornik kre-acionizma.centralne teme Familija fundamentalizama Religijsla fundamentalizam u 21. Predstavnici ove prve nisu samo muslimanski radikalisti koji su. zapravo. 128 85 . jedna zabluda. da će leta iste godine. i sam Džordž Buš Junior. tegobno iskustvo ontološke praznine koja se nadvila ne samo nad obližnjim Menhetnom. prateći na televiziji talibansko razaranje kolosalnih Budinih statua u Bamijanu. na svoj način. Tada. objavili niz pamfleta pod nazivom Osnove u kojima su podržavali nepogrešivost ili doslovnu istinu Biblije.

Tako je kraj Hladnog rata izazvao globalni „sudar civilizacija" (Hantington.:" ^-. judaizam. Zaista. u svom fundamentalistiČkom ruhu.islam. većina komentatora ga tretira kao specifično modernu pojavu i poriče mu istorijske paralele. posebno medu elitnim grupama. Kako je fundamentalizam počeo da se povezuje? s nefleksibilnošću. obično povezivana s nekom granom socijalizma. a takođe je važna komponenta islamskog fundamentalizma u zemljama kao što su Iran. što znači da su postkolonijama društva nasledila oslabljen osećaj identiteta koji još više slabi zbog privrženosti zapadnim vrednostima i institucijama. istaknutoj od 70-tih godina. Mada se fundamentalizam javlja širom globusa. Od faktora koji doprinose takvim krizama. za razliku od alternativnih termina kao što su „tradicionalizam". Politička nezavisnost takode nije uspevala da dovede do društvene emancipacije. Ipak. dogmatizmom i autoritamošću. Slično tome. Na primer. Ipak. U tom smislu. hinduizam. „ortodoksija" i „revivalizam". nego kao prosta odbrana doslovne istine svetih tekstova (mada ovo ostaje obeležje izvesnih oblika fundamentalizma). Novoj hrišćanskoj desnici u SAD.fundamentalizam se vezuje za sve glavne svetske religije . a posebno industrijalizacija. oti podrazumeva represiju i netoleranciju. Egipat. religijski fundamenatlizam je u velikoj meri čedo modernog sveta. . Uzroke fundamentalističke uzavrelosti koja je na delu od kraja 20. njegov je cilj da obnovi „ispravan" poredak i ponovo uspostavi vezu između ljudskog sveta i božanstva.kao i za hrišćanstvo —i posmatra se pre kao posebna vrsta religijsko-političkog pokreta ili projekta. 1993). '. ustupala je mesto složenijim zadacima izgradnje nacije i konsolidacije režima. Ova tendencija je ojačana propašću komunizma. budući da se fundamentalizam posmatra kao neprijatelj liberalnih vrednosti i lične slobode. Takav moralni konzervativizam vrlo je očit u tzv. postkolonijalizam i globalizacija. teško je generalizovati zato što u različitim delovima sveta fundamentalizam poprima različite doktrinarne forme i ispoljava suprotne ideološke crte.: Uzavrelost religijskog fundamentalizma u poslednjirn decenijama 20. veka. . za religijski fundamenatalizam tri su posebno relevantna: sekularizacija. U mnogim delovima sveta religijski pokreti dobijaju obnovljenu moć. kolonijalna vladavina stalno obezvređuje i često guši starosedelacke kulture. Pored toga.:r . religijski fundamentalizam je privlačan kako zbog toga što nudi perspektivu nezapadnog. a posebno islamski fundamentalizam. sikizam i budizam. umesto toga.. tradicionalni imperijalizam je bivao zamenjen neokolonijalizmom. a često i specifično antizapadnog političkog identiteta.r. Sekularizacija . veka zbunjuje branioce takozvane teze o sekularizaciji (verovanje da su modernizacija. prednost termina „fundamentalizam" je u tome što izražava specifičan karakter ovog političkog fenomena.širenje svetovnih ili racionalističkih ideja i vrednosti umesto religijskih ili svetih doprinela je smanjenju značaja tradicionalne religije i slabljenju onoga što se vidi kao „moralna građevina" društva. posebno u društvima koje muči kriza identiteta. artikuliše težnje 129 85 . U moguće izuzetke spadaju nemački propo-vednik i anabaptist Tomas Mincer /Thomas Miintzer/ (1489-1525) koji je vodio Seljački rat i francuski protestantski reformator Žan Kalvin /Јеап Calvin/ (1509-1564) kojije u Ženevi osnovao teokratiju koja mu je omogućila da kontroliše skoro sve gradske poslove. nepromenjivo udružene s pobedom razuma nad religijom i zamenom duhovnih vrednosti materijalnim vrednostima). puritanci su imali glavnu ulogu u započinjanju Engleke revolucije 17. Pakistan i Avganistan. Termin fundamentalizam je veoma kontroverzan. na osnovu uticaja postkoIonijaHzma moguće je objasniti zašto su njegove najmoćnije i najuticajnije manifestacije upravo u delu sveta u razvoju. jasno je da fundamentalizam nastaje u društvima koja su duboko u nedaćama. U takvim okolnostima. mnogi od onih koji se svrstavaju u fundamentaliste. Uprkos svojoj okrenutosti ka prošlosti i očiglednom antimodernizmu. Zahtev da se religijski fundamentalizam tretira kao zasebna ideologija zasniva se na tvrđenju da je religija neodvojiva od prava i politike. naročito od nazadovanja revolucionarnog socijalizma 70-tih godina. kada je jednom postignuta nezavisnost. Što se odražava u pokušajima preporoda i sveobuhvatne rekonstrukcije društva. Pored toga. koji je mnoge na razvijenom Zapadu podstakao da veruju kako je religijski fundamentalizam. . ovo religijsko buđenje vere poprima otvoreno politički oblik. Postkolonijal-na društva se bore s brojnim ozbiljnim problemima. tako i zbog toga što on. odbacuju termin kao pojednostavljen i ponižavajući. obez-beđujući nastavak globalne nejednakosti i podređivanja zapadnim silama i interesima. veka. Turska. stvarna ili koja se tako doživljava. ujedinjujuća antikolonijalna borba. zamenio marksizam kao glavnu pretnju svetskom poretku. „konzervativizam". a svoju ' • „ovosvetsku" zainteresovanost za uspostavljanje novog političkog i društvenog sistema dokazali su plovidbom u Severau Ameriku kako bi osnovali Novu Englesku. Za mnoge. fundamentalizam predstavlja moralni protest protiv dekadencije i hipokrizije.

judaizmu i drugim religijama. neobična je pomisao da religijske doktrine i vrednosti čine političku ideologiju. Osim toga. međutim. duhovnim ili „onosvetskim" stvarima. s obzirom da se religija tradicionalno bavi svetim. Kao program sveobuhvatnog resniikrurisanja društva na religijskim osnovama i u skladu s religijskim principima. islamu.centralne teme Religijski fundamentalizam je netipična politička ideologija u dva smisla. neki fundamentalizam tumače kao podvrstu nacionalizma. Posledice globalizacije po fundamentalizam su. Prvo. 6 fundamentalistički poriv. islamskim fundamentalistima je teško da prihvate tržišnu ekonomiju. Najzad. nešto drugo. „Politika je religija". dok je većina oblika flmdamentalizma u potpunoj suprotnosti s liberalnim individualizmom. u Jevrejskom pokretu za naseljavanje Izraela. druge podržava miroljubivo ponašanje u zakonskim okvirima. mnoštvo svetih knjiga ili poverenje poklanjaju usmenoj tradiciji. fundamentalizam je drugačiji po tome što religijske ideje ne tretira kao sredstvo odbrane ili ulep-šavanja političkih doktrina. Ovo je naročito važno u delovima sveta u kojima je nacionalni identitet osporavan ili ugrožen. dok se neki fundamentalizmi povezuju s nasiljem i antiustavnom političkom akcijom. a teško je poreći da u izvesnim slučajevima fundamentalizam deluje kao oblik religijskog nacionalizma. U stvari. Naravno. složene. pa i političkim planom. religijski fundamentalizam prilično prevazilazi reafirmaciju nacionalne ili etničke osobenosti i. Tačka na kojoj pragmatizam (videti str. Zato religija teži da zameni naciju kao glavni izvor kolektivnog identiteta. • antimodemizam. fundamentalizam crpe snagu iz napredovanja globalizacije. nego samostalan skup političkih ideja i vrednosti. Pojava tzv. U svetu koji je sve više međuzavisan. religijskim. možda. mnoge male bogove ili u Boga uopšte ne veruju. tražeći osnovu za svoj sistem vrednosti.urbane sirotinje i nižih srednjih klasa. Isto tako. kako shvataju moral i društveno ponašanje itd. Na primer. fundamentalizam zaslužuje da se klasitlkuje kao zasebna ideologija. Religija fundamentalizam u suštini pre stil političke misli. Takve razlike skreću pažnju na činjenicu daje religijski Religija i politika Ključna tema fundamentalizma je odbacivanje razlike između religije i politike. znači tretirati kat) sekundarne suštinske razlike koje dele religije sveta . dok nova HriŠćanska desnica u Sjedinjenim Državama s entuzijazmom prihvata laissez-faire kapitalizam. u ekstremizmu Sika i Indusa u Indiji i u otporu protestanata Alstera ujedinjenoj Irskoj. protestantski fundamentalizam u Severnoj Americi usvaja „bahati individualizam" kao ključni stav. za ideologiju nije ništa novo da crpe iz riznice religijskih ideja. ima izrazitu transnacionalnu dimenziju. religija je organizovana zajednica ljudi koji su povezani zajedničkim korpusom verovanja koja se tiču neke vrste transcendentne stvarnosti. Centralne ili ključne teme religijskog fundamentalizma se mogu identifikovati u meri u kojoj proizlaze iz njegove tendencije da izvesne principe. ali staje religija? U svom najopštijem smislu. Etički socijalisti su se. prizna kao suštinske ili neosporne „istine". Globalizacija podriva sposobnost „građanskog" nacionalizma da uspostavi sigurne i stabilne političke identitete. koherentan entitet. Drugo. pragmatičnog fundamentalizma u Iranu. što znači da se fundamentalizam pojavio kao podvrsta etničkog nacionalizma.--Proučavati religijski fundamentalizam kao jedan jedini. Karakteristične teme religijskog fundamentalizma su sledeće: • religija i politika. jer Kuran zabranjuje zelenaštvo i bankarstvo zasnovano na kamatnim stopama. da li imaju svetu knjigu. već baš kao materiju same političke misli.da li one veruju u jednog jedinog Boga. ograničena je sposobnost rekonstrukcije društva u skladu s posebnim nacionalnim. posebno u slučaju islama. od smrti ajatolaha Homeinija 1989. • militantnost. Homeinijevim recima. " može biti osnova politike. sve njih. Ipak. ipak. godine (videti str. osvetljava praktična ograničenja fundamentalista na vlasti. nezavisno od njihovog sadržaja. on se širi kroz mnoštvo religija ili. Fundamentalizam kao etnička mobilizacija može se. Ipak. a konzervativci su često hvalili religiju kao jedan oblik „društvenog lepka". na primer. Međutim. Povratak temeljima . 322). videti u militantnom budizmu Singaleza u Šri Lanki. često obraćali hrišćanstvu. bez obzira na njihove doktrinarne ili strukturne razlike. 11) dovodi u pitanje fundamentalističke akreditive režima je. bar u svojim radikalnijim oblicima. 130 85 .

religija socijalizmu pruža etičku osnovu. iskvarenosti. postepeno je slabilo tradicionalne društvene norme. velika vrlina ove distinkcije je da. usvajajući njenu tenninologiju i unutrašnju strukturu . kako kaže Erik Hobsbaum (1994) učinilo ih „siročićima" modernog sveta. odvraćanje od političke borbe. prirodno. osećaj iskvarenosti sekularnog javnog carstva može izazvati jedan od dva odgovora. ide putem povlačenja i pokušaja izgradnje zajednica vernika. Socijalisti religiju obično slikaju negativnim terminima: ona je. zasnovanim na religijskim principima. Prvi. neukaljanih širim društvom. 131 85 . Duh religijskog fundamentalizma je u velikoj meri uhvaćen u njegovom odbacivanju podele na javno i privatno. preklapanja religije s politikom i crkve s državom neizbežna su i poželjna.odanost. Fundarnen-talističko rešenje je prosto: svet mora biti sačinjen iznova. doslovno znači „utrnuće". pošto ono može da se odnosi na bilo šta. Religija ne može i ne treba da bude ograničena samo na „privatnu sferu". do iskustva ličnog oslobađanja što u budističkom pojmu nirvane. smatraju daje religija institucionalizovani izvor ugnjetavanja Crkva i država su nepromenjivo povezane. Što znači širenje popustljivosti materijalizma. uspostavljaju religiju kao primarni kolektivni identitet. Fašisti religiju ponekad odbacuju zbog toga što služi kao rivalski izvor lojalnosti i vere i zato što propoveda „dekadentne" vrednosti kao što su sažaljenje i ljudska simpatija Fašizam ipak nastoji da funkcio-niSe kao „politička" religija. Tretirati religiju kao samo ličnu ili duhovnu stvar znači pozivati zlo i iskvarenost Religija Liberali religiju vide kao specifično „privatnu" stvar. pri čemu je vodstvo u ovom procesu. Grupe kao što su Amiši u SAD i Haredi-mi. podela na javno i privatno. koja je u vezi s ličnim izborom i ličnim razvojem. Najjasnija manifestacija ovoga je odvajanje crkve od države koje je u SAD i u drugim zemljama regu-lisano ustavom. Koje je značenje transcendentnog.verovanja koja se obično izražavaju putem skupa odobrenih aktivnosti i prakse. već svoj najviši i pravi izraz nalazi u politici narodne mobilizacije i društvenog preporoda da se šepure u javnom domenu. Ipak. društvo. spasenje. boga stvoritelja. ograničavajući sposobnost vlade da se upliće u lične ili privatne poslove. Intenzitet i žar koji su tipična karakteristika fundamentalizma. Još značajnije od toga je da upravo odbijanje religijskog fundamentalizma da prihvati religiju kao samo privatnu ili ličnu stvar ustanovljuje njegove ideološke akreditive. ostavljajući javni život da bude organizovan isključivo na sekularnoj osnovi. Iz liberalne perspektive. naglašavajući ljubav i sažaljenje. koji se ponekad naziva „pasivni" fundamentalizam. istovremeno propisujući skup autoritativnih vrednosti koje pojedincima otimaju moralnu autonomiju. Međutim. gramzivosti. liberalni sekularizam nije nipošto antireligijska tendencija. tkiva i vrednosti i mnoge lišilo identiteta ili. Sirenje javnog carstva. ovde je teško de-fmisati. Tako je religijska sloboda bitna za građansko društvo i može biti garantovana strogim razdvajanjem religije i politike od crkve i države. već i organizaciju društvenog. Ipak. itd. žrtva. sistemom koji obuhvata pravo. On je pre zainteresovan da ustanovi „pravu" sferu i ulogu religije. uopšte uzevši. Religijski fundamentalisti religiju shvataju kao korpus „suštinskih" i neospornih principa koji diktiraju ne samo lično ponašanje. duh. Najednom nivou. ekonomskog i političkog života. garantuje individulnu slobodu. dajući njenim Članovima i pristalicama ukorenjenost i osećaj pripadnosti koji drugačije ne bi imali. oblik ideologije vladajuće klase (što u nekim slučajevima vodi ka usvajanju državnog ateizma) Ipak. a u najgorem. kulturu i ekonomiju. u najboljem slučaju. sekularizacija je podelu na javno i privatno proširila do razlike između politike i religije. pa je čak i toliko utvrđeno u državama kao stoje Velika Britanija da „etablirane" crkve i dalje uživaju formalne privilegije u odnosu na državu. Anarhisti. Konzervativci smatraju daje religija dragocen (možda suštinski) izvor stabilnosti i društvene kohezije Pošto ona društvo snabdeva skupom zajedničkih vrednosti i kamenje temeljac opšte kulture. Ključna crta liberalne kulture je tzv. od vrhovnog bića. preuzeo industrijalizovani Zapad. politiku. organizovanog na sekularnoj i racionalističkpj osnovi. Vršeći „privatizaciju religije". Uticaj religije na politički život sve više je ograničavan širenjem liberalne kulture i ideja. Ovom podelom se strogo odvajaju javna sfera života koju relugisu kolektivna pravila i kojaje podvrgnuta političkom autoritetu i privatna sfera u kojoj ljudi imaju slobodu da rade kako im drago. zločina i nemoralnosti. fundamentalizam je manifestacija politike identiteta. uz religiju koja propoveda poslušnost i pokoravanje zemaljskim vladarima. postojeće strukture se moraju zameniti sveobuhvatnim sistemom. ona takode ima značajne posledice i na religiju kojaje suzbijena u privatnu arenu.

više bave sopstvenim iskustvom ovih principa. dok se socijaldemokratija prikazuje kao revizionistički socijalizam. Da bi se sveti tekst tretirao kao politička ideologija.hrišćanstvu. oni obično nastoje da se domognu moderne države ili bar da vrše uticaj na nju. Po recima 132 85 . materijalnim pobudama. Po ovom kriteriju. dok se naročito liberalizam kojije zbog svoje privrženosti razumu i toleranciji naklonjen. fundamentalizam je suprotnost revizionizmu. Pošto se smatra da su fundamentalistička verovanja srž jednog teorijskog sistema. osim toga Sto su njihove pristalice sklone pokazivanju ozbiljnosti ili žara. verovanje daje ljudsku vrstu stvorio Bog. izvesne političke ideologije. funr-damentalizam takođe može biti izraz nesebičnosti i posvećenosti principu. neke tradicije je takođe moguće klasifikovati kao fundamentalističke. bez obzira na njihov sadržaj. Toje skup prostih i jasnih principa koji pružaju egzaktnu i nedvosmislenu definiciju religijskog identiteta. uopšte uzevši. Daleko od toga da politiku smatraju po sebi iskvarenom. tržištu. U ovom pogledu. i otvoreno odbacuje Darvinovu teoriju evolucije. kako sada stvari stoje. Međutim.ultraortodoksni Jevreji Izraela. nasuprot perifernim i prolaznijim verovanjima. religijski fundamentalizam ne treba izjednačavati sa doslovnošću svetih knjiga. shvata kao oblik fundamentalističkog socijalizma. pojam politike koji on usvaja je izrazito konvencionalan.od kojih svaka poseduje svete tekstove koji polažu pravo na to da izražavaju otkrivenu reč Božju. može smestiti bliže relativističkom kraju. imaju neosporan i najvažniji autoritet. Pre svega. ono što fundamentalizmu daje totalitarni impuls. U slučaju religijskog fundamentalizma. mogu se smestiti bliže fundamentalističkom kraju spektra fundamentalizam . fundamentalizam se može naći i u političkim verovanjima. posebno fašizam i komunizam. mada je često s njom povezan. kao moralni i politički program za preporod društva i mobilizaciju masa. ekonomske i političke principe. Mada je obično povezan sa religijom i doslovnom istinom svetih tekstova. mada ne uvek. Tako se klasični marksizam koji teži da ukine i zameni kapitalizam. itd. potkrepljenih afirmacijom njihove doslovne istine. na osnovu toga što samo on otvoreno usvaja politički stav.. kako se to opisuje u Knjizi postanja. U smislu u kojem fundamentalizam podrazumeva održanje vere u originalne ili „klasične" ideje. unutar jedne ideologije Fundamentalizam Fundamentalizam je stil mišljenja u kojem se izvesni principi priznaju kao suštinske „istine" koje. doktrina i principa. dogmatizam i autoritarizam. skoro po definiciji. Drugi odgovor je „aktivni" fundamentalizam koji ide putem suprotstavljanja i borbe i koji sam treba da se smatra ideologijom. Fandamentalsitički poriv U najširem smislu fundamentalizam se odnosi na privrženost idejama i vrednostima koje se vide kao „bazične" ili „utemeljiteljske". neopterećena ograničenjima koja izrastaju iz podele na javno i privatno. na primer i dalje propoveda kreacionizam ili „nauku stvaranja". ona obično imaju trajan i nepromenjiv karakter i u vezi su s originalnim ili „klasičnim oblikom sistema. neophodno je izvući njegove „osnove". Takve tendencije se mogu naći u sve tri „religije knjige" . rođenih iz doktrinarne izvesnosti. Država zasnovana na religijskim principima je. Ipak sve ideologije sadrže elemente fundamentalizma. svi sveti tekstovi sadrže složene i raznolike nizove ideja. velike su razlike u stepenu do kojeg određeni fundamentalizam podleže ovom totalitarnom impulsu. U oštroj suprotnosti s feminizmom. kritičari fundamentalizma dokazuju daje upravo određenje kojim se uklanja razlika između religije i politike. potiču od sadržaja svetih tekstova. biblijska doslovnost je bila glavno obeležje američkog protestantskog fundamentalizma koji. Mada se ovaj termin često koristi pejorativno kako bi označio nefleksibilnost. Ipak. religijski fundamentalisti posmatraju politiku u odnosu na vladinu politiku i delovanje države. Međutim. islamu i judaizmu . videći u njoj sredstvo moralnog preporoda. a druge nije. Čak i za liberalni skepticizam se može reći da sadrži fundamentalno verovanje po kojem u sve teorije treba sumnjati (osim u njihovu sopstvenu). Zato se fundamentalizam može posmatrati kao suprotnost relativizmu koji poriče postojanje bilo kakvih objektivnih ili „apsolutnih" standarda. Stoga različiti fundamentalizmi imaju malo ili nemaju ničeg zajedničkog. „osnove" obično. Zaista. koji takođe osporava podelu na javno i privatno. na osnovu toga stoje ona modifikovala svoje protivljenje privatnoj svojini. nego sveobuhvatnom obnovom društva. što se ogleda u verovanju da se iskazi mogu prosuđivati samo u odnosu na njihove kontekste.relativizam. Ipak. nesumnjivo veruju da religija diktira društvene. skepticizmu. ali se oni.

apsolutna. Društveno. Fundamentalisti ovaj problem obično rešavaju time što pažljivo razmatraju ко vrši interpretaciju. preljuba. Ipak. Tradicionalizam je Verovanje da su nasleđene institucije i prakse. Velika snaga fundamentalizma. Kao religijski. dok je fundamentalizam radikalan i ponekad otvoreno revolucionaran. povratkom na „porodične" ili „religijske" vrednosti. 133 85 . on je. Stoga islamski fundamentalisti zahtevaju ponovno uvođenje starog shari'a prava /šerijatskog prava/. sveštenički položaj i religijski oficij mogu biti od sekundarnog značaja. putem organizacija kao stoje Moralna većina i unutar Republikanske partije. Zbog toga je religijski fundamentalizam uvek povezan s hari-zmatskim vodstvom koje mu daje. kako tvrdi kritika. Fundamentalizam kao takav. i od Boga dosuđenom. prisiljeni su da improvizuju i pozajmljuju od postojećih političkih tradicija. pokušavaju da se bore protiv širenja popustljivosti i materijalizma. Ovo je najočitije u njegovom usvajanju „tradicionalnih" vrednosti koje je isto što i jedan oblik moralnog konzervativizma. mnogo je značajnije to da „pravi" tumač-mora biti-osoba (uvek muška) duboke vere i moralne čistote. Gromoglasni antimodernizam je. U islamu se ovo opisuje kao „dinamička interpretacija". jer prvi podstiče ljude da prave sopstvene moralne izbore. Čini se da se modernizacija izjednačava s opadanjem i propadanjem.Džona Garveja /John Garvev/. ograničenje fundamentalizma je. karakterističnim po širenju bezbožnog sekularizma. Fundamentalizam tako deluje i na psihološkom i na društvenom nivou: psihološki. fundamentalizam predstavlja Jednu vrstu razmontirane religije koja putuje lako i brzo". Uprkos preklapanjima između konzervativizma i fundamentalizma i lakoći sa kojom ponekad sklapaju saveze. a u najgorem kao korenito degenerisano. Sto ga njegova jednostavnost i ogoljeni karakter čuvaju od bavljenja složenim problemima ili od razvijanja sveobuhvatnih zaključaka. dok fundamentalizam otelovljuje populističke i egalitarne sklonosti. a nigde fundamentalistički pokreti i vođe nisu sposobni da razviju koherentnu formu „fundamentalističke ekonomije". prostitucija. da favorizuje „nove" interpretacije religijskih učenja i da poziva na sveobuhvatan društveni preporod. implicitno autoritarni karakter. veka. ■ Antimodernizam Najistaknutija karakteristika religijskog fundamentalizma je njegovo dramatično okretanje leda modernom svetu. mada on postaje privlačan i za obrazovane i za klase stručnjaka. Religijski fundamentalizam je selektivno tradicionalan. njegov odnos prema modernom dobu karakteriše mešavina mržnje i zavisti. posebno u SAD. kao u Iranu. fundamentalisti na vlasti. Liberalni individualizam je od religijskog fundamentalizma razdvojen ničim manje do moralnom provalijom. Nažalost. jedno lice fundamentalizma. kao fundamentalistički^ on nudi rešenja koja su jednostavna. ova slika je pojednostavljena i u izvesnim pogledima pogrešna. religijski fundamentalizam je posebno uspeSan u obraćanju željama ekonomski i politički marginalizovanih. najbolji vodič za ljudsko ponašanje. nasuprot ultraortodoksnima čiji je glavni cilj da „žive po knjizi". demonstrirana umnožavanjem rundamentalističkih pokreta od kraja 20. oni se razlikuju kako u odnosu na narav.. praktična i pre svega. dok do preporoda može doći samo povratkom na duh i tradicije nekog davnašnjeg „zlatnog doba". kao i aktivista čiji je duhovni uvid produbljen iskustvom borbe. konzervativizam favorizuje kontinuitet i tradiciju. a hrišćanski fundamentalisti. malo zajedničkog ima s tradicionalizmom. Drugo. on postavlja neka od najdubljih i najsloženijih pitanja s kojima se suočava čovečanstvo. podložno kultu pojedinca i strasti prema ličnom zadovoljenju. sa svojom sklonošću. homoseksualnost i pornografija su samo neki od simptoma ovog moralnog zagađenja. Selektivnost i interpretacija. Zapadno društvo. posebno u svetu u razvoju. Konzervativizam je skroman i oprezan. je u njegovoj sposobnosti da proizvodi politički aktivizam i mobiliše vernike. međutim. fundamentalizam ne treba mešati sa konzervativizmom. tako i u odnosu na želje. U ovom pogledu. njegova privlačnost se zasniva na sposobnosti da ponudi sigurnost u nesigurnom svetu. dok drugi od njih zahteva da se prilagode propisanom. Međutim. u najboljem slučaju se vidi kao amoralno. moralnom sistemu. fundamentalisti podržavaju „aktivističko" čitanje tekstova koje im omogućava da redukuju složenost i dubinu svete knjige na teopolitički prpjekat. nesumnjivo. Pored toga što nudi siguran identitet i perspektivu društvenog poretka. dok je fundamentalizam gromoglasan i strastven. Pošto im nedostaje politički plan. posebno one s dugotrajnom i kontinuiranom istorijom. između ostalog i u tome. Popustljivost. kako sada stvari stoje. zamenio socijalizam kao kredo političke obnove i društvene pravde. konzervativizam je sklon da štiti elite i brani hijerarhiju. stvaraju problem kako jedna verzija svete knjige ili doktrine može dobiti primat nad drugim verzijama. ali takođe i selektivno moderan..

etničkim ili religijskim osobenosti-ma. zapadne nauke. Najzad. vestemizacije. više se oslanjanjući na 134 85 .Veća je srodnost između fundamentalizma i reakcionarnog radikalizma Populizam (od latinske reči populus što znači „narod") je pojam koji se koristi da opiše kako specifičan politički pokret. Najjasnije svedočanstvo da fundamentalisti nisu samo tvrdokorni reakcionari je njihovo oduševljenje određenim aspektima modernog doba. Slično tome. onda „oni" nisu prosto ljudi s kojima se ne slažemo. on je možda više orijenti-san na pročišćenu budućnost.uključen u borbu. u okviru granica religije". na poštovanje „ovosvetskog" racionalizma. karakteristični su po tvrdnji da. značajno je da fundamentalisti. podržavaju običan nairod. polažući pravo na to da izražavaju njihove najdublje nade i strahove. Svi oblici politike identiteta. Stoga se populistički političari. fundamentalisti koriste prednosti modernih tehnika masovne komunikacije. nacionalnim. koja. Pokreti ih partije koji se opisuju kao popuhshčid. potraga za „islamskom ekonomijom" ubrzo se razvila u primenu tržišnih principa. fundamentalizam je više reaktivan. zbog čega ne predstavljaju ništa drugo do „sile mraka". populizmu i psiho-društvenom preporodu. već mnoštvo koje aktivno ometa Božju promisao na Zemlji. To možda pomaže da se objasni zašto su tokom istorije verski ratovi bili tako uobičajeni. tako i posebnu tradiciju političke misli. Religijski fundamentalizam je. izvedenih iz ekonomskog liberalizma. stiv 121) „fundamentalizam iznova ustanovljuje religiju u okviru granica modernog doba. do rivalskih religija. Ovaj demonizovani „drugi" može se pojaviti u raznolikom ruhu. politike u čijem je središtu država. pošto se ona bavi ključnim vrednostima i verovanjima. ima prvenstvo nad svim drugim razmatranjima. širom globusa. Zato je politički sukob za nove desnice. Treći i srodan faktor je da fundamentalisti. uopšte uzevši. imaju manihejski pogled na svet za koji je posebno bitan sukob između svetla i tame ili dobra i zla. Oni koji deluju u ime religije nadahnuti su onim za šta veruju daje od Boga dosuđena svrha. izvesno. jasno. Pre svega. Početno interesovanje u Iranu. nego na veru u nasleđene strukture i tradicije. tu je pojačana tendencija ka konfliktima koju sadrži religija. od sekularizma i popustljivosti. kao i da ojača njegov protivnički i borbeni karakter. marksizma i imperijalizma. njihova politička aktivnost ima vrlo osoben Stil: ona je žestoka. Fundamentalisti su obično zadovoljni kada se na njih gleda kao na borce u smislu da militantnost podrazumeva žar i strast onoga ko je. nemajući poverenja ni u jednu posredničku instituciju. Sjedinjenih Država. Ipak. ukazuje na naklonost prema duhu modernog doba. nego rakciona-ran: posle retorike moralnog tradicionalizma. pozivaju direktno na narod. za ideju „islamske nauke" brzo je ustupilo mesto prihvatanju uobičajene. Spremnost da se prihvate tehnologija. bilo da su zasnovani na društvenim. između „onih izvan grupe" i „onih u grupi". pri čemu je „populistička" demokratija neprijatelj „pluralističke" demokratije. Fundamentalističko prilagodavanje modernom dobu nije samo cinična vežba. Kao politička tradicija. Često se shvata kao implicitno autoritaran. imaju tendenciju da se zasnivaju na podeli između „njih" i „nas". nauka. Ovo je u oštroj suprotnosti s ultraortodoksnim ili revivalističkim pokretima koji se okreću protiv „neiskupljenog" sveta i odvraćaju se od njega vaskrsavanjem premodernih načina i praksi. međutim. povezan s postojanjem neprijateljskog i pretećeg „drugog" koji služi da stvori povišen osećaj kolektivnog identiteta. militantna i ponekad nasilnička. „dinamičku" interpretaciju. Ako smo „mi" izabrani narod koji deluje u skladu s Božjom voljom. umesto na silazak u „onosvetski" misticizam. Kao što kaže Parek /Рагекћ/ (1994. mašinerija moderne države. čak i kada se hvata u koštac s modernim dobom. neke je navela da ga porede sa fašizmom. pa čak i nuklearno oružje. nasuprot ^iskvarenim" ekonomskim ili političkim elitama. promovišu suštinski moderan pogled na religiju. Militantnost Mada religijski fundamentalisti usvajaju uobičajeno shvatanje politike. i stoga. Drugi faktor je da fundamentalizam predstavlja jedan oblik politike identiteta: on služi da defmiše ko su ljudi jednog naroda i tako im da kolektivni identitet. Sklonost fundamentalizma ka harizmatskom vodstvu. populizam je izraz verovanja da su instinkti i želje naroda glavni legitimni vodič za političku akciju. Na primer. jer se zanemaruje do kog je stepena fundamentalizam nadahnut iskonski religijskim strastima. Mada se populizam može vezati za ideo* logiju ili bilo šta drugo. nego na idealizovanu prošlost. Odakle dolazi ova militantnost i koje su njene posledice? Izvori fundamentalističke militantnosti su raznoliki. stoje posebno slučaj s „televan-gelistima" u SAD. to je rizično. na primer.

i atentat jevrejskih fanatika na premijera Jichaka Rabina 1995. Fundamentalistički pokreti često usvajaju mileranižam. nemoguće je poreći njegovu vezu s terorizmom i nasiljem. verovanjem da živimo u onome što se vidi kao „kraj vremena". e drugi fundamentalizmi. Drugo. najverovatnije je da će islam i protestantizam tznedriti fundamentalističke pokrete. Prvo. militantni budisti u Šri Lanki. Izraelu koje izvode islamističke grupe kao stoje Hezbolah (Alahova partija) i Hamas. Zato su uticaj i priroda fundamentalističkih pokreta uslovljeni društvenim. najspornije pitanje je fundamentalistič-ka upotreba nasilja. žrtvujući svoje živote za stvar Alaha. pošto je ovaj termin veoma pogrdan. Mada su sve religije iznedrile fun-damentalističke pokrete ili pokrete fundamentalističkog tipa. godine. lokalno nasilje koje vrše. uopšte uzevši. Treće. Prvo. Oni. za druguje „borac za slobodu"). kao što pokazuje čvrsta podrška zakonu i poretku nove hrišćanske desnice. je veoma sporan. postoji tendencija da se koristi veoma selektivno i Često subjektivno (ono stoje za jednu osobu „terorista". verovanje u predstojeće uspostavljanje hiljadugođišnjeg Božjeg carstva i artikuli-šu mesijanska očekivanja koja se zasnivaju na nadi u povratak Boga na Zemlju. članovi ove familije se jedan od drugog razlikuju na bar tri ključna načina. Glavni oblici fundamentalizma su: e islamski fundamentalizam. fundamentalisti nužno ne omalovažavaju ovaj drugi. da unese strah u j&iru populaciju. teroristički napadi u. umesto da ona bude koncentrisana u rukama ovlašćenih predstavnika (Parek. između ostalih. ili kao sredstvo jačanja ugroženog nacionalnog ili etničkog identiteta. Ipak. on nastoji da stvori klimu straha i strepnje. izvesne religije mogu više od drugih da inkliniraju fundamentalističkim razvojima ili da postavljaju manje prepreka na put izranjajućem fundamentalizmu. Ipak. godine. jer su oba zasnovani na jednom svetom tekstu i veruju da vernici imaju neposredan pristup duhovnoj mudrosti. jevrejski fundamentalisti na okupiranim teritorijalna Izraela i islamski teroristi u Alžiru. Rasprostranjenost nasilja među fundamentalističkim grupama skoro sigurno povećavaju pojačana očekivanja i revolucionarni žar izazvani apokalipsi-zmora. fundamentalizmi se pojavljuju u vrlo različitim društvima. Najdramatičniji primer za toje razorni teroristički napad Al Kaide na Svetski trgovinski centar i Pentagon 11 septembra 200 L godine. Uprkos tome. Treće. Religijski fundamentalizam se može koristiti kao sredstvo sveobuhvatne političke obnove kojaje posebno privlačna za marginalizo-vane ili ugnjetene ljude. Mada je popularna slika fundamentalista kao bom-baša-samoubica i terorista neuravnotežena i pogrešna. pošto zanemaruje činjenicu daje fundamentalistički protest pretežno miran i obično legalan. Drugo. biti odmah otpremljeni na nebesa. kao n slučaju „državnog terorizma". Ipak. Fundamentalisti takve činove najčešće opravdavaju time da oni. Islamski bombaši-samoubice. odnosi na upotrebu terora u ostvarivanju pplitickih ciljeva. veruju da će. Jedna od posledica ove militantnosti je spremnost na političku akciju izvan okvira zakona i protiv ustava. na primer. fundamentalizmi se razlikuju po političkim razlozima sa kojima se povezuju. razlika između terorizma i drugih oblika nasilja ili ratnog stanja zamagljena je činjenicom da cilj ratnog stanja može takođe biti. u nameri da iskorene zlo. 1994). i ekstremni pobornici zabrane abortusa u SAD koji se u svom krstaškom ratu i spo mažu podmetanjem bombi i ubistvima. Islamsla fundamentalizam Terorizam Terorizam se. ispunjavaju Božju volju. Familija fundamentalizama Kao stoje istakao Marti /Матту/ (1988) različiti fimdamentalizrni se mogu posmatrati kao nešto što čini jednu hipotetičku „familiju". mada je Božji zakon nadređen ljudskom zakonu. mada se terorizam obično shvata kao delatnost uperena protiv vlasti. one takođe mogu koristiti teror protiv sopstvenog ili drugog naroda.fundamentaliste borba ili rat u kojem moraju nadvladati ili vemici ili bezvernici. ekonomskim i političkim strukturama društva u kojem se oni rađaju. e hrišcanski fundamentalizam. atentat militantnih Sika na indijskog premijera Indiru Gandi 1984. godine. oni potiču iz vrlo različitih religija. kao način davanja podrške nepopularnom vodi ili vladi stvaranjem jedinstvene političke kulture. u najširem smislu. U ovom pogledu. Medu ostalim primerima su atentat islamskih fundamentalista na egipatskog predsednika Anvara el Sadata 1981. padaju u tri kategorije. termin 135 85 .

Međutim. On je pre kompletan način života s uputstvima za moralno. za kojeg svi fflBsKni&ni smatraju daje otkrivena reč Alahova. i fundamentalista koji su verovali da treba strogo slediti Prorokove principe i životni stil. Bratstvo se proširilo na lordan.3 milijarde muslimana koji su rašireni u više od 70 zemalja. Islam sigurno nije. kako se ona objavljuju u Kuranu. Fundamentalizam u islamu ne znači verovanje u doslovnu istinu Kurana. transforrnisala društveni sistem. pokazatelj naklonosti prema socijalizmu. uključujući i sistem kazni za većinu zločina. Francuske i Izraela. n. Geografski. tako i za žene. a Bratstvo je imalo zamisao o konačnom oslobodenju i jedinstvu svih islamskih naroda. kako za pojedince. političko i ekonomsko ponašanje. postojao je sukob između religije i politike. čak i poslovna preduzeća. vaskrsli nacionalizam je ponovo poprimio oblik islamskog fundamentalizma. Takva vlada bi. kao i pravila ličnog ponašanja kako za muškarce. Sudan i Siriju. podržava instituciju privatne svojine na osnovu čega neki tvrde da on usvaja kapitalizam. islam je druga po veličini i ona koja najbrže raste. Mada je Egipat 1922. Shari 'a propisuje kodeks za legalno i ispravno ponašanje. kao i lične moralnosti. podržavale neki oblik arapskog socijalizma. po njegovom mišljenju. U žiži ovog procesa je bio Iran. čiji je simbol bio opstanak države Izrael. s namerom da revitalizuje ono stoje. n. on takođe zabranjuje lihvarstvo ili profiterstvo stoje. postao neosporni voda arapskog sveta. i nikad nije bio. Bratstvo je obučavalo mlade ljude. Ovo u praksi znači osnivanje „islamske države". e.Medu najvećim svetskim religijama. Kuran. Kao i druge religije. godine u velikoj meri je diskređitovao ideje arapskog socijalizma i pružio priliku za rast fundamentalističkog pokreta. godine mu je priznata puna nezavisnost. „Put islama" se zasniva na učenjima proroka Muhameda (570-632 g. islam sadrži doktrine i verovanja kojima se može opravdavati široki niz političkih razloga. pošto su arapske vode ili računale na Zapad ili su. Suniti čine većinu muslimana. godine. veku započelo je osnivanjem Muslimanskog bratstva u Egiptu 1928. Socijalizam je Nasera podstakao da iskuje bliske diplomatske odnose sa Sovjetskim Savezom i da zabrani Muslimansko bratstvo. Međutim. primenom islamskih principa na ekonomski i politički život. on se takođe širi na Evropu i druga područja. kao i na ličnu moralnost. samo „religija". i na Suni ili „utabanoj stazi" koja predstavlja tradicionalne običaje za koje se kaže da su zasnovani na Prorokovom sop-stvenom životu i koje svi pobožni muslimani tako tretiraju. kako bi ih pripremilo za dolazeći jihad. Kroz istoriju islama. dok šiiti obuhvataju tek nešto više od jedne desetine muslimana koji su koncentrisani u Iranu i Iraku. Ovaj proces duhovnog pročišćenja bi takode uključivao konačno oslobođenje Egipta od strane kontrole. procenjuje se. bila iskvarena islamska vera i da vernike opskrbi političkim glasom. snaga islama je koncentrisana u Aziji i Africi. Umesto toga. tako i socijalističkim oblicima razvoja. na primer. fundamentalizam je ostao na margini svetske politike.). zemlje Bliskog istoka i severne Afrike potpuno su bile svesne svoje produžene ekonomske zavisnosti od Zapada ili od Sovjetskog Saveza i svoje političke nemoći. Islamski fundamentalisti žele da uspostave primat religije nad politikom. na primer. koji su se razvili tokom 50 godina od smrti Muhameda (632. po drugima. između islamskih vođa koji su često bili svetovnog duha i fleksibilni u primeni islamskih principa na politički život. Od 70-tih godina. godine nacionalizovao Suecki kanal i. U takvim okolnostima. U svetu danas ima približno 1. tako i za nacije. preživevši vojnu intervenciju Velike Britanije. godine narodna revo- 136 85 . gde je 1979. g. godine dobio nominalnu nezavisnost. kroz koji bi oni ostvarili svoje ciljeve. partijom islama. Ovo posebno važi za islamske ekonomske ideje. teokratije kojom. zasnovano na principima izraženim u Kuranu. Velika Britanija je u toj zemlji zadržala moćno ekonomsko i vojno prisustvo. škole. U okviru islama postoje dva glavna ogranka. fundamentđističke grupe su nicale u većini islamskih zemalja i dobijale sve veću podršku među mladima i politički angažovanima. Uprkos kraju kolonijalne vladavine. frzički i vojno. Naser je 1956. gde su osnovane filijale koje su obuhvatale džamije. Oživljavanje islamskog fundamentalizma u 20. umesto svetovnog. jer nju prihvataju svi muslimani. pa su u tom smislu svi muslimani fundamentalisti. omladinske klubove. on znači intenzivnu i militantnu veru u islamska verovanja kao glavne principe društvenog života i politike.). božansko islamsko pravo. Međutim. a 1936. grubo prevedeno kao „sveti rat". Bratstvo je osnovao Hasan al Bana (1906-1949). Međutim. da će preko polovine afričke populacije uskoro biti muslimani. e. vlada duhovni autoritet i u kojoj se primenjuje shari 'a. Bratstvo je tražilo osnivanje islamske vlade koja bi bila alternativa kako kapitalističkim. egipatski poraz u Arapsko-izraelskom ratu 1967. nakon uspona Gamala Abdela Nasera u Egiptu.

zasnovane na shari 'a pravu. nije se pojavila sve do kraja 60-tih Homeinijev pogled na svet je bio ukorenjen u jasnoj podeli na ugnjetavane. Iranski sveStenik i politički lider. Homcini /Riihollah Khomemi/ je dobio religijsko obrazovanje i bio jedan od najistaknutijih učenjaka u glavnom teološkom centru Komu. ostavljajući ajato-laha (doslovno „dar Alaha") kao vrhovnog vodu prve islamske države na svetu. i na Baliju 2002. godine. inspirisao je fundamentalističke grupe u mnogim delovima sveta. njegov koncept institucionalizovane klerikalne vladavine. Za ove game. da bi se 137 85 . predvođena Osamom bin Ladenom. Cenzura je bila tako stroga da su sve muzičke forme bile zabranjene. u čijoj je pozadini bio Iran. sve do njegove smrti Mada je Homeini već 40-tih godina izneo ideju o islamskoj vlasti. dokazuje se. pod sve većim pritiskom fundamentalista. Hezbolah je izvršio izvestan broj kidnapovanja zapadnih talaca koja su dobila veliki publicitet. već su. uspostavljen 1997. Međutim. pod kojim se uglavnom podrazumevaju siromašni i isključeni narodi trećeg sveta. godine. Pakistana i Sudana. ali je svoje najdublje korene imao u Pakistanu. pa i pročišćujuće izraze političke i društvene borbe.. u vezi sa šiitskim ftmdametalizmom. iz Saudijske Arabije. Zapad i Istok. Sin i unuk šiitskih sveštenika. Talibanska vladavina je bila veoma autoritarna. Upotreba terora i nasilja. a lideri nekoliko islamskih zemalja. privržena miru. godine koju su prethodne godine formirale ranije zabranjene islamske grupe. U Avganistanu. islam sadrži takvu raznolikost pogleda i otvoren je za takav niz interpretacija. postane bolja osoba. na primer. U Turskoj. godine vojnom akcijom pod dirigentskom palicom Sjedinjenih Država. privrženost islamu dobija oblik jihad-а pod kojim se podrazumeva sveti rat koji se vodi posebno protiv SAD i Izraela (jevrejsko-hrišćanski krstaši). islamu je svojstvena totalitarnost po tome što je cilj izgradnje „islamske države". Godine 1981. Primer Irana. snagu revolucionarnog fundamentalizma je demonstrirao talibanski režim. a na severu od Sirije. a ključni cilj je uklanjanje stranog uticaja. nepokolebljivo antipluralistički i inkompatibilan sa konceptom podele na javno i privatno. i ugnjetače koji se vide kao dvostruki satana: SAD i Sovjetski Savez. Po proroku Muhamedu. islamskim ili drugačijim. Delovi Bejruta su došli pod kontrolu fundamentalističkih grupa kao stoje Hezbolah. Iz ove perspektive. ustavni oblik fundamentalizma je dobio na značaju kroz uspeh Partije pravde i razvoja (AKP) na izborima 2002. Fundamentalizam je posebno bio izražen S0-tih godina u Libanu kojije građanskim ratom podeljen između hrišćana i muslimana i okupiran. poštovanju i pravdi. samo je ekstremna manifestacija ovog totalitarnog potencijala. kao što su oni koji su se dogodili 11.. osnove „islamske republike". Žene su bile potpuno isključene iz obrazovanja. kao legitimne. sve dok 1964 godine nije proteran iz Irana Njegov povratak iz egzila 1979 godine zapalio je narodnu revoluciju kojom je svrgnut Šah. Kritičari islama vide takve razvoje kao svedočanstvo o temeljnoj nespojivosti islamskih vrednosti sa vrednostima liberalnodemokratskog Zapada. s političkom moći koja je bila koncentrisana u rukama male grupe talibanskih sveštenika. na primer. međutim. koji se potpunije ispituje u sledećem odeljku. na jugu od Izraela. pod vrhovnim vodstvom Mula Omara /Mullah Omar/. umesto toga. Talibani su bili primer radikalno novog fundamentalizma koji je odbijao kompromis s bilo kakvim idejama. Talibani su pokušavali da iskorene sve oblike „neislarnske" iskvarenosti i da nametnu kruto i represivno tumačenje šerijatskog prava. koje su odstupale od njihovog pogleda na svet Ovaj fundamentalizam je bio zasnovan na ekstremnom obliku deobandizma..lucija dovela na vlast ajatolaha Homeinija i učinila da Iran sebe proglasi „islamskom republikom". Muslimansko bratstvo je izvršilo atentat na egipatskog predsednika Sadata. Dalje napredovanje lslamizma poprimilo je raznolike oblike. ka^pitaiizam i komunizam. već unutrašnja borba: borba da se. putem moralne discipline i privrženosti islamu. septembra 2001. Tako je islam postao teopolitički projekat čiji je cilj preporod islamskog sveta tako što bi se otresao okupacije i iskvarenosti koji dolaze spolja. uvele su Šerijatsko pravo. grane sunitskog hanefitskog islama koji se razvio u britanskoj Indiji. od kojih je najznačajnija Al kaida. „veliki jihad" nije politička borba protiv nevernika. Takav militantni islamizam prikazuje terorizam i samoubilačke napade. takav pogled na islam ozbiljno iskrivljuje njegova centralna načela koja ne pružaju nikakvu podršku terorizmu. ali svrgnut 2001. ekonomije i javnog života uopšte. Ovaj novi radikalni fundamentalizam takođe je dobio izraz kroz niz novih Jihadt grupa koje su se pojavile od 90-tih godina. Kao i sve druge religijske tradicije.

godine. uništenje nepravde i oslobađanje od ugnjetavanja. „ispravno vodeni kalifi". Šiiti vide istoriju kao kretanje ka idealnoj zajednici kao cilju. Iran je proglasio islamsku republiku. Uprkos tome što je i dalje povezan sa radikalnim islamskim gru- 138 85 . veruju daje božansko vodstvo uvek dostupno u učenjima nepogrešivog imama. kao i nemuslimanke. Međutim. na kraju krajeva je to što on iznosi novu interpretaciju religijskih učenja. otkloni mrlje greha. nakon rastućeg talasa narodnih demonstracija koje su prisilile Šaha da pobegne iz zemlje i koje su pripremile put za Homeinijev povratak. Takve ideje o preporodu ili predstojećem spasenju dale su šiitima mesijanski i emocionalni kvaliet koji nemaju tradicionalno trezveniji suniti. a onda zahteva da ona bude nesporan autoritet. Šiitski fundamentalizam Iran je. jedne od Prorokovih kćeri. a molitve petkom u Teheranu postale su izraz zvanične politike vlade i žiža političkog života. manjeg od dva islamska ogranka. postao simbol političkog islama. Perspektiva duhovnog spasenja daje šiitskom ogranku njegov karakteristični intenzitet i emocionalnu snagu. Avganistan i Velika Britanija. Religijski nacionalizam. primili božansku mudrost. muslimanke.. Ovo se odrazilo u pojavi HaŠemija Rafsandžanija /Hashemi Rafsanjani/. Šiitski ogranak je tradicionalno bio izraženije politički od sunitskog ogranka. a ne udaljavanje od nje. opstanak revolucionarnog žara u Iranu bio je tesno povezan sa patriotskim ratom koji je voden protiv osvajačkogJrakal^pmdužetkom mesijanskog utieaja samog Homeinija. godine utrli su put umerenijim snagama u Iranu. Kako iranska politika. Celo zakonodavstvo koje prođe kroz Islamsku konsultativnu skupštinu. grupe koje u Iranu vide duhovno i političko vodstvo. ~" Suniti su skloni da islamsku istoriju posmatraju kao postepeno udaljavanje od idealne zajednice koja je postojala za vreme Muhamedovog života i života njegova četiri neposredna naslednika. Šiiti. putem iskustva patoje i vođenjem pobožnog i jednostavnog života. Kao rezultat. i primeni strogih islamskih principa na društveni i politički život. Iran je ispoljio žestoku religijsku svest koja se izražava u antipatiji naroda prema „Velikom satani". on proizvodi žestok angažman i odanost. na čelu kojeg je sam Homeini. Šiiti veruju daje za pojedinca moguće da. odeće koja nije pripijena uz telo. Uklonjena su ograničenja u pogledu poligamije. zabranjena kontracepcija. šiiti Su smatrali daje svaki sledeći imam ili religijski voda neokaljan i nepogrešiv i stoga raspolaže apsolutnim religijskim i političkim autoritetom". Ono što je specifično za religijski fundamentalizam. izabranu od naroda. tako i društvo potpuno su „islamizovani". Iranska ekonomija je opustošena ogromnim troškovima osmogodišnjeg rata i gubitkom strane trgovine i ulaganja.mogao upori ebiti za opravdanje skoro bilo koje stvari ili akcije. godine obeležio je pragmatičniji i manje ideološki preokret u iranskoj politici. šiiti su verovali da se božanska mudrost i dalje prenosi na potomke Alija i Fatime. dostigao je nove vrhunce tokom Iransko-iračkog rata od 1980. Suniti su verovali da su samo prva četiri kalifa ili izaslanika koji su došli nakon Muhameda. tako izabrani vođa više ne bi mogao da se smatra božanskim ili nepogrešivim. Kada se takav religiozni žar upregne u politički cilj. Ipak. nošenje žara i chador-a. Većina iranske populacije su članovi šiita. Poslednji od njih je bio Prorokov rođak Alija i suniti su mislili da Alijevi naslednici treba da budu određeni konsenzusom medu ulemom lulama/ ili religijskim učenjacima. predsednika iranskog Parlamenta (Islamska konsultativna skupština). međutim. Pokazalo se daje on naročito privlačan za siromašne i ugnjete-ne. Kraj rata i smrt ajatolaha Homeinija 1989. Godine 1979. Pakistan. Na primer. mora ratifikovati Veće za zaštitu ustava u kojem sedi šest religijskih i šest svetovnih pravnika. SAD. preljuba se kažnjava javnim šibanjem ili smrtnom kaznom koja je uvedena i za homoseksualnost. postalo je obaveza za sve žene u Iranu. Nasuprot tome. do 1988. Šiitski ogranak se od sunitskog razlikuje i po religijskom temperamentu. kako bi se obezbedila njegova usklađenost s islamskim principima. ili da će se božanska mudrost ponovo pojaviti u svetu sa povratkom „skrivenog imama" ili dolaskom mahdija. sve dok se ne okonča diplomatska izolacija Irana od indusrrijalizovanog Zapada. proizveden iranskom revolucijom. za koje ponovno pojavljivanje božasnke mudrosti u svetu predstavlja očišćenje društva. Vlast je došla u ruke Islamskog revolucionarnog veća koje obuhvata 15 viših sveštenika. Podela islama na dva ogranka je politički značajna zato Što se oni tradicionalno razilaze po naravi i političkim aspiracijama. Do rascepa je došlo zbog razlika po pitanju naslednika proroka Muhameda. vođe koga neposredno vodi Bog. Naraslo je uviđanje da će ekonomski opstanak biti nemoguć. uz fundamentalističke grupe u zemljama kao što su Liban. a njegov izbor za predsednika 1989.

pravoslavnu i protestantsku. zauzvrat. Odlikuje ga verovanje da je Isus bio mesija koji se predskazuje u Starom zavetu. godine. ukorenjenim u svetovnim vrednostima i ciljevima. oni se obično bore za pojedinačna pitanja ili ušredsreduju pažnju na moralni krstaški rat. čini se da istorija iranske islamske revolucije sugeriše da je isključivi i militantni fundamentalizam neizvodiv u sve više globalizovanom svetu. veka. Ovo je. do 1900. a politički organizuje kroz Demokratsku unionističku partiju (DUP). Sa svojih izvora u Palestini. Naj-uticajniji protestantski pokreti su bili-Iuteranstvo u Švedskoj i delovima Memačke. od svojih najranijih dana. razvilo se u izvestan broj autonomnih crkava od kojih su najznačajnije Ruska pravoslavna Crkva i Grčka pravoslavna crkva. više posvećena duhovnom spasenju pojedinca. hrišćanstvo je najveća svetska religija. Hrišćanstvo se. nove hrišćanske desnice. Mada sam Pejsli nikad nije aktivno zagovarao nasilje. teološka osnova pejslijevskog otpora obilno je preuzeta od Sjedinjenih Država. 1993) Ipak. Što znači da danas većina hrišćana živi u Africi.. Hrišćanstvo je počelo kao pokret u okviru judaizma. protestantizam je karakerističan po verovanju da je Biblija jedini izvor istine i po ideji daje moguć neposredni odnos ljudi sa Bogom. pomoglo u oblikovanju karaktera hrišćanskog fundamentalizma. posebno u Evropi. izjednačava ideju ujedinjene Irske sa pobedom katolicizma i Rima. godine oko 83 odsto hrišćana je još uvek živelo na Zapadu. SAD su s lakoćom najreligioznija od zapadnih zemalja. primetno je da veći pragmatizam u političkom i ekonomskom životu Irana dosad nije propiaćen slabljenjem religijskog običaja ili angažmana. smatra nepromenjivim. Tokom 19. preko Rimskog carstva.. Napredovanje liberalnog konstitucionalizma delimično se odrazilo u odvajanju crkve od države i u temeljnoj sekularizaciji političkog života. veka hiišćansko verovanje oslabilo na Zapadu. prilagodilo ovim okolnostima time stoje sve više postajalo lična religija. mada je tokom 20. a njegov život i učenja se opisuju u Novom zavetu. on je upozoravao da bi nastavljanje ponovnog ujedinjenja vodilo oružanom otporu protestantske zajednice. Mada medu protestantima postoje mnoge doktrinarne deobe. Rimski katolicizam se zasniva na svetovnom i duhovnom vodstvu pape u Rimu što se. Mada svi hrišćani priznaju autoritet Biblije. veka. politički značaj hrišćanstva je izrazito oslabio. kalvinizam u Ženevi i Škotskoj i anglikanizam u Engleskoj. Ovo je očito u Sevemoj Irskoj gde je jedna od posledica „nevolja" od 1969. a kasnije su ga evropski doseljenici izvezli u Sevemu i Južnu Ameriku i druga područja. Oko 60 miliona američkih građana tvrdi da su „ponovno rođeni". Uprkos pokušajima daljeg širenja hrišćanstva putem osvajanja i misionarskih poduhvata.Pejsli i njegove pristalice su postali „kost u grlu alsterskog unionizma" i tako blokirali politička kretanja koja bi na kraju mogla dovesti do uspostavljanja ujedinjene Irske (Brus /Вшсе/.pama u Palestini i drugde i pruža im podršku. nastalo iz raskida sa Rimom 1054. proširilo Evropom. Od reformacije.kako protestante. došlo je do deobe na tri glavne crkve: katoličku. Alsterski fundamentalizam koji se uglavnom izražava kroz Jan Pejslijevo /lan Paislev/ odvajanje Slobodne ptezbiterijanske crkve. unutar američkog protestantizma se vodila žestoka borba između modernista koji su usvajali liberalno shvatanje Biblije i konzervativaca (kasnije „fundamen- 139 85 . fundamentalisti su se uglavnom zadovoljavali radom u pluralističkom i konstitucionalnom okviru. pružala utočište religijskim sektama i pokretima koji su želeli da pobegnu od proganjanja. Hriš danski fiindam en ta l izam Sa oko dve milijarde pripadnika. Ovo je uglavnom odraz činjenice da je Amerika. Protestantizam obuhvata mnoštvo pokreta koji su tokom reformacije u 16. od kraja 19. a polovina od ovih sebe opisuje kao fundamentaliste. Umesto nastojanja na uspostavljanju teokratije. Istočno. ono se. Nova hrišćanska desnica U odnosu na broj hrišćana koji redovno idu u crkvu. nego moralnom i političkom preporodu društva. Ipak. godine uzavrelost evangelističkog protestantizma. od proglašenja učenja o papskoj nepogrešivosti. Suočeni sa stabilnim ekonomskim i političkim strukturama. Ipak. bar na razvijenom Zapadu. do silovitog rasta je došlo u svetu u razvoju. Pozivajući se na radničku klasu . veku odbacili autoritet Rima i uspostavili reformisane nacionalne oblike hrišćanstva. Aziji i Latinskoj Americi. tako i fundamentaliste . rodnog mesta evangelističkog protestantizma i doma najuticajnijeg hrišćanskog fundamentalističkog pokreta. pravoslavno hrišćanstvo. Jedna od stvari u čijem artikulisanju je pomogao hrišćanski fundamentalizam je etnički nacionalizam.

postojalo je bujanje socijalne zaštite.. na primer između onih koji sebe nazivaju fundamentalisti i koji teže da se drže na distanci od neverujućeg društva. Reganov naslednik Džordž Buš senior nije bio. Godina 80-tih i 90-tih ova politika morala sve se više ujedinjavala po pitanju zabrane abortusa. Hrišćanski glas. čije je napredovanje ugrožavalo tradicionalne društvene strukture. dajući im dar proricanja i lečenja. Zato je nova hrišćanska desnica koja se pojavila tokom 70-tih godina. on uopšte uzevši. do 1933. kao i druge zemlje. Ipak. njene mete su postale naročito „afirmativna akcija" (pozitivna diskriminacija u korist crnaca). Spremnost Ro-nalda Regana da 80-tih godina ovaj program usvoji značila je daje nova hrišćanska desnica postala značajna komponenta nove republikanske koalicije kojaje isto toliko naglašavala moralna pitanja. Njihov ekstreman primer je bila pojava takozvanih milicija koje su tvrdile da su pod uticajem grupa iz senke kao što su Hrišćanske patriote i koje su pribegavale terorističkim akcijama kao stoje slučaj podmetanja bombi u Oklahomi 1995. godine. urbanog razvoja i drugih programa. bila jedan nov razvitak po tome stoje. prihvatali biblijsku nepogrešivost i često tvrdili da su „ponovno rođeni". žene i homoseksualce. jedan od njih" (sve do 1980. Od 80-tih godina. Ipak. a Republikance podstaknu na usvajanje novog društvenog i moralnog programa. Pored toga stoje nesposobna da svoju bazu proširi izvan zajednice belih evangelističkih protestanata. hrišćanska desnica. u posleratnom periodu dožive-la značajno proširenje javne sfere. Od kraja Reganove ere. zasnovanog na protivljenju abortusu i na zahtevima za obnovu molitvi u američkim školama. među evangelistima postoje deobe. delovi evangelističkog pokreta su usvojili militantnije strategije. zakonodavstvo o građanskim pravima je dovelo do zapošljavanja kvota. a usmerene su na održanje ili obnavljanje onoga što oni vide kao „hrišćansku kulturu". Drugi faktor je bio sve veći politički značaj grupa koje predstavljaju crnce. Religijske grupe su se retko upuštale u aktivnu politiku. koje su često mobilisali po-menuti televangelisti. kao „oni koji veruju u Bibliju". Rezultat ovoga je bio osećaj mnogih južnjačkih konzervativaca „koji se plaše Boga" da su ugrožene njihove trađicionlne vrednosti i način života i da krivicu za to snosi libeialni establišment u Vašingtonu. koji su. kao deo inicijative Lindona Džonsona. 140 85 . U njih spadaju Religijski okrugli sto. i harizma-tika koji veruju da Sveti duh može delovati kroz pojedince. Američka koalicija za tradicionalne vrednosti i najuticajnija od svih. Moralna većina koju je 1980. Kao odgovor na ove probleme. ne može sebi priuštiti isključivu vezanost za bilo koji pojedinačni društveni. Njen nastanak objašnjavaju dva glavna faktora. „Nova hrišćanska desnica" je termin-kišobran koji opisuje široku koaliciju grupa koje se prvenstveno bave moralnim i društvenim pitanjima. nije uspeo da ostvari njen moralni program. Prvi je. pokušavajući da „Ameriku vrati Hristu" nastojala da spoji religiju i politiku. retko su bile uspešne. feminizam (posebno predloženi amandman o jednakim pravima) i gej pokret. naročito u ruralnoj i provincijskoj Americi. stoje dovelo do neuspešnog nadmetanja televangeliste Pata Robertsona za republikansku nominaciju 1992. a ako i jesu. poput ostalih vodećih partija u pluralističkim društvima kao stoje SAD. koliko i tradicionalna. školama je nametnuta desegregacija. početkom 60-tih godina Vrhovni sud je doneo presudu protiv održavanja molitvi u američkim školama (jer je to bilo u suprotnosti s Prvim amandmanom kojim se garantuje religijska sloboda). Pojavilo se mnoštvo organizacija kroz koje su se ova interesovanja artikulisala.. Ovo je podstaklo hiišćansku desnicu da istakne sopstvenog kandidata za predsednika. Kako se nova hrišćanska desnica pojavila 70-tih godina. uticaj nove desnice je značajno varirao. boreći se za obnovu „tradicionalnih porodičnih vrednosti". u smislu da su prošli kroz lično iskustvo preobraćanja u Hrista. s namerom da pogode Demokrate kao liberale ili „zagovornike izbora". takve religijske strasti i gledišta uglavnom su bili ograničeni na privatni svet porodice i doma. godine. nove hrišćanske desničarske grupe su nastale posebno iz redova evangelističkih protestanata. godine. Na primer. godine.. Međutim.talista") koji suje tumačili u doslovnom smislu. „Veliko društvo". a takođe je prekršio svoje predizbomo obećanje da neće povećati poreze. a posebno. etnički ili religijski interes. Moralna većina i druge takve grupe su pružale fmansijsku pomoć kampanji i organizovale akcije za registraciju glasača. mada je Re-gan revnosno usvojio retoriku hrišćanske desnice i u Vrhovnom sudu vršio naimenovanja „zagovornika života". na primer on je podržavao abortus). Robertsonov neuspeh i Reganova i Busova nespremnost da ostvare program osvetljavaju dva glavna kamena spoticanja sa kojima se suočio pokret. Poznat primer za ovo bilo je uvođenje prohibicije od 1920. da je SAD. kao što su ekonomija i spoljna politika. godine osnovao Džeri Felvel/Jerrv Fa!wel! A Mada su u pokretu protiv abortusa istaknuti bili-katolici.

pod vodstvom svog militantnog lidera Džarail Sing Bhindravale /Jarail Singh Bhindranwale/. Mnogo radikalnije. na prvi pogled je relativno negostoljubiva prema fundamentalizmu. mada su im kakrakteri i ambicije vrlo različiti. a od njega se razlikuje samo po svojoj viziji nacije kao suštinski religijskog entiteta. tvrdi se. Fundamentalizam Indusa. zasnovano je. Hinduizam. za koju se obično smatra daje locirana u Palestini. dok je cilj njima srodne RSS. jačanje podrške Busove administracije Izraelu nakon 11. umesto formalni tekstovi i doktrine koji se u svakom slučaju znatno razlikuju. Oni obično deluju kao reakcija na pramenu nacionalnog identiteta. Svetsko hinduističko veće propoveda „Indija Indusima". Od 1996. sa sikizmom kao državnom religijom i vladom koja se obavezuje da osigura njegovo nesmetano cvetanje. Rani cionisti su imali 141 85 .. on je procvetao 80-tih godina. U ovom smislu. godine prvi put izneo Teodor Hercl /Theodo-re Herzl/(1860-1904) na Svetekom kongresu cionista u Bazelu. mada je on bio skroman u poredenju sa podrškom sekularnoj Kongresnoj partiji. etničku supstan-cu . godine kada je Damdami Taksal /Damdami Taksal/. godine. zaplenio Zlatni hram u Amricaru i u atentatu na Indiru Gandi dve godine nakon osvajanja na juriš hrama Odvojene uzavrelosti hinduističkog. on se preklapa sa interesovanjima liberalnog nacionalizma. međutim. Sika. izrastao je fundamentalistički pokret.Ipak. koliko u pozivu na „hinduizaciju" muslimana. godine. Ona je najjasniji primer jedne etničke religije u kojoj su hitniji običaj i društvena praksa. lociranog u današnjem Pendžabu. Ovo je bilo očito 1982. najveća partija u indijskom parlamentu je Baratija Dža-nata partija (BUP) koja aitikuliše. glavna indijska religija. iz borbe za nezavisnost Indije koja je postignuta 1947. uništenjem antičke Barbri Masdžid (džamije) u Ajod-hiji za koju se verovaio daje sagrađena na mestu rođenja boga Rame-Ovo je dovelo do pojave lokalnog nasilja između Inđusa i muslimana u državi Gudžarat. Fundamentalizam alsterskih protestanata . uzimajući hinduizam kao osnovu nacionalnog identiteta. prouzrokovanog rastom rivalskih etničkih ili religijskih grupa. Na primer. na starozavetnom prikazu Palestine kao „zemlje Jevreja". Fundamentalizam Sika se razlikuje po tome što se povezuje s borbom za osnivanje nezavisne nacije-đržave. a ne sa ponovnim stvaranjem nacionalnog identiteta u okviru postojeće. kao jedino sredstvo zaštite Jevreja od proganjanja. kako sada stvari stoje. Jevreja i budista takođe liči na oblike etničke mobilizacije. Najdramatičnija demonstracija hinduističke militantnosti došla je 1992. ambivalenciju odskora prosperitetne srednje klase prema modernom dobu i posebno njenu zabrinutost zbog slabljenja nacionalnog identiteta. ospori multikulturni. kao i aktualnim ili pretećim treitorijalnim promenama.kojima religija daje nacionalni identitet. Ipak.veoma se razlikuje od fundamentalizma evangelista Sjedinjenih Država koja malo veze ima sa njihovim etnicitetom. Ovo se ne izražava toliko u zahtevu za progonom „stranih" religija i kultura. Ipak. Buša 2000: godine. odlikuju se sposobnošću da odbace sveobuhvatan program por litičke obnove. stvaranje „Velike Indije" koja se proteže od Burme do Iraka i uspostavlja geopolitičku dominaciju Indije duž centralne Azije. Privlačnost religije u odnosu na naciju kao glavni izvor političkog identiteta je u tome što pruža navodno iskonsku i naizgled nepromenljivu osnovu za ustanovljenje pripadnosti grupi. septembra. Ovu ideju je 1897. sa slabljenjem Kongresa i propašću dinastije Nehru-Gandi. multietnički mozaik Indije. Ne samo da su određeni članovi Bušovog kabineta. sikijskog i islamskog fundamentalizma na indijskom potkontinentu su nesumnjivo uzajamno povezani razvoji. Sika. Baš kao što hinduistički nacionalizam ima izrazito antiislamski karakter. uključujući i samog Buša i njegovog potpredsednika Dika Čejnija. Drugi fundamentalizmi Islam i protestantsko hrišćanstvo. Oni su stvorili Cioiuzam Cionizam (Cion je hebrejska reč za Nebesko kraljevstvo) je pokret za uspostavljanje jevrejske domovine. Tako Siki nacionalisti računaju sa uspostavljanjem „Kalistana". zbog čega postoji tendencija da se ona poveže sa pojavom kulture enklave. DŽaina i drugih zajednica. već je i vodeći evangelista Džon EŠkroft /John AschcrofV neimenovan za javnog tužioca. Njegov ključni cilj je da. godine. njihovo „britanstvo". „ponovno rođeni" hrišćani. Kao takav. hrišćanska nova desnica je dobila glavni polet od izbora Džorđža V. Drugi fundamentalistički pokreti. nacionalizam Sika je delom defmisan svojom antipatijom prema hinduizmu. u većini slučajeva su revnosnije zainteresovani za ispomoć na razjašnjavaju ili redefimsanju nacionalnog ili etničkog identiteta. mnogi fundamentalizmi se mogu posmatrati kao podvrste etničkog nacionalizma.

ali je na kraju osuđena na propast. vezan za sticaj određenih istorijskih okolnosti? Pitanje budućnosti fundamentalizma stavlja na dnevni red dva nepokolebljivo različita scenarija. cionizam je počeo da se povezuje s istrajnim obećanjem Izraela da će pružiti dom svim Jevre-jima i s pokušajima da se promoviše simpatija prema Izraelu kako bi se odbranio od svojih neprijatelja. ili će se na kraju posmatrati kao prolazan fenomen. anti-arapski karakter. samo kao retorika ili kao „osnivački mit" jednog režima. karakteristične po teritorijalnoj agresivnosti. ovo gledište sugeriše daje verovatiji scenario onaj po ne samo reaktivni laiiac pretnji i mržnji. ako uopšte preživi. godine. on je vrbovan za stvar fundamentalizma i. je u njihovom neuspehu da odgovore na dublje ljudske potrebe i u njihovoj nesposobnosti da uspostave autoritativne vrednosti koje društvenom poretku daju moralni temelj. kao stoje Front narodnog oslobođenja. međutim. samo pothranjuju tamilski separatizam. često udružene sa simpatijama prema socijalizmu. zato stoje podržana trendom ka ekonomskoj globalizaciji i širenju liberalne demokratije. podrška ovih partija obično neophodna u formiranju vlade. ali on nagoveštava da militantni etnički nacionalizmi imaju malo budućnosti. stekao je ekspanzionistički. naročito kada su zasnovani na religijskoj osobenosti. Radikalnije grupe kao Stoje Kač /Katch/ (Tako) proklamuju da Jevreji i Arapi ne mogu nikad živeti zajedno.sekularne i nacionalističke težnje. godine. koju dramatično izlaže fundamentalizam. jevrejski fundamentalisti su transformi-sali cionizam u odbranu „Velike zemlje Izrael". veku Da lije sudbina religijskog fundamentalizma da opstane u 21. može ostaviti prostor za opstanak građanskog nacionalizma koji je orijentisan na cilj samoopredeljenja. U ovom dingom smislu.imajući u vidu njegovu privrženost individualnoj odgovornosti. dajući povoda Tamilskim tigrovima za terorističke akcije koje su počele krajem 70-tih godina. Religijski fundamentalizam u 21. a religijske grupe postati samo komponente širih nacionalističkih pokreta. već takode. 142 85 . religijskoj toleranciji i nenasilju . jer je bilo kojoj od glavnih partija. teravada budizam južne Azije podržava razvoje fundamentalističkog tipa. Daleko od scenarija da nastajući globalni sistem pothranjuje uniformnost čiji je model zapadna liberalna demokratija. uglavnom budističkih Sinhaleza i manjinske tamilske zajednice koja obuhvata Indu-se. U nedostatku jasnog političkog programa ili koherentene ekonomske filozofije. veku. Sirenje budističkog nacionalizma u Šri Lanki dogodilo se uglavnom kao rezultat rastuće napetosti između većine populacije. Zato će religija biti vraćena u svoj „pravi" privatni domen. njegov uticaj je disproporcionalno veliki. težnja za „sinhalizacijom" nacionalnog identiteta koju pokazuju militantne grupe. postepeno izbledeti. Tako će ograničenja fundamentalizma postati naročito očigledna ako fundamentalisti uspeju u osvajanju vlasti i suoče se sa složenim zadacima vlade. fundamentalizam. Takvi pritisci. Iz ove perspektive. U Šri Lanki. Nasuprot ultraortodoksnim Jevrejima. hrišćane i muslimane. Po ovom gledištu. Prvi dovodi u pištanje dugoročnu održivost bilo-kojeg političkog verovanja. ovo se izražava u borbi za izgradnju jevrejskih naselja na teritoriji okupiranoj u Šestodnevnom ratu 1967. će preživeti. od kojih neki odbijaju da prihvate Izrael kao jevrejsku državu koja je pretskazana u Starom zavetu. međutim. kao ideologija protesta. „obećana zemlja'*. fundamentalistička religija je u suštini simptom teškog prilagodavanja koje donosi modernizacija. izražena je u zahtevu da budizam postane državna religija. Jevrejski i budistički fundamentalizam takode su tesno povezani sa zaoštravanjem etničkog sukoba. (Blok vernih). po Palestincima. kada se nacionalizam prepliće sa religijskim revivalizmom.najmanje fimdamentalistička od svih glavnih religija (Dalaj Lama /Dalai Lama/ 1996).. Pojavljivanje globalnog sistema. pod dominacijom Zapada. Sudbina modernizacije kao vestemizacije je da prevlada. Mada je budizam na prvi pogled . tesnim vezivanjem etničkog identiteta za religiozni žar. zasnovanog na religiji.. u modernom svetu i osvetljava posebna ograničenja fundamentalizma kao političkog projekta. Od osnivanja države Izrael 1948. pa tako računaju na progon svih Arapa iz onoga stoje. Rivalsko gledište jeste to da religijski fundamentalizam nudi tračak „postmoderne" budućnosti. U slučaju izraelske najpoznatije fundamentalističke grupe. jedan drugog inspirišu. Ova analiza sugeriše da će teopolitički projekat koji je u srcu fundamentalizma. Mada je izraelski skup ultraortodoksnih partija mali. a za javne poslove će se ponovo takmičiti sekularna politička verovanja. a onda formalno inkorporiranoj u Izrael. Njihova slabost. u krizi su sekularizam i liberalna kultura. jer je u raskoraku s glavnim porivom procesa modernizacije. Likudu ili Laburističkoj. GuSmun Emunim. po njima.

Црква u држава. Парижг> 1947.kojem će u 21. 358-370. Religijski fundamentalisti su svoju prilagodljivost već demonstrirali prihvatanjem oružja i duha modernog sveta. 1994) Koristan zbornik eseja u kojem se ispituje. A. 2001). Петровић. 1994) Jasan i pronicljiv uvod u prirodu fundamentalizma i proces modernizacije ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА У ПЛУРАЛИСТИЧКОМ ДРУШТВУ Православна теологија никада није показивала ве-ће интересовање. Hiro. Economies. В. Маггу. Ahmed R . and A Shupe (priređivači) Prophetic Reiigions and Politics: Religion and Politični Ordei (New York: Paragon Hause. Л. S . Bruce. Београд 1984. Византиискои теократии". Шаркић. Е. К. КЗридеческие школм и развитие правнои науки. Deo sveobuhvatnog. Београд 1964. Г. 1986) Koristan zbornik eseja poznatih sociologa religije u kojima se ispituje širok niz pokreta širom globusa. С. 3. 10-19. and Militance (Chicago and London: Universitv of Chicago Press. 78-84. Нови Сад 1895. a sama činjenica da nisu opterećeni tradicijom. Троицки. 1993. Црквено-политичка идеологија светосавске Крмчије. autoritativnog. M E. Москва 1984.. B. Fundamentalistu (Oxford. Липшиц. osposobljava ih da ponovo osmisle svoja verovanja kao odgovor na izazove postmodernog doba. fundamentalizam pre ima snagu. Jasan i autoritativan prikaz uspona i značaja radikalnog novog fundamentalizma u različitim delovima centralne Azije. Parekh. a religija će ih verovatno snabdeti specifičnim političko-kultumirn identitetom. Градац 110. Islam. Православнл М МСЛЂ V. CT. Идеинополитическал борба враннеи Византии. Правила Православне Цркве I. Islamic Fundamentalistu (London: Paladin. Бог-дановић. Београд 1923. ТЈурић. Yale Universitv Press. 1950. Е.: Blackwel!. Уда-лтбцова. Po ovoj verziji. „Политичка идеологија средњовековне Србије". Dobar i pristupačan prikaz razvoja i uticaja fundamentalističkog islama. Шмеман. Политичка ugeonoiuja Византијског царства.. nego slabost. ali takode ozbiljno uzima njegov ideološki karakter. „Политическал теорил в раннеи Ви-зантии". Глас 1 143 85 . Mass. С. S.за политичку теорију упркос томе што je Православна Црква имала. R. „Положај и права византијског цара у Цркви". već putuju „brzo i lako". The Rise of MHitant Islam in Central Asia (New Haven. tako i njegov odnos prema modernom dobu. Pojaviće-se takmičarski transnacionalni blokovi moći. Београд 1988. a ipak pristupačnog projekta fundamentalizma u šest tomova. Shromas-a Šta dalje čitati Ahmed. and H Donnan. све до новијег времена. The End ofjsms"? Reflections on the Fate ofldeological Politics after Commimism 's Cotlapse Oxford and Cambridge. Зборник Култура Византии Ј. Православна Mucao 7/1. 1993).. Fundamentalisms and ihe State: Remahng Potities. Милаш. Globalization and Postmodernity (London and Nevv York: Routledge. Politv Press. veku borba između kapitalizma i komunizma ustupiti mesto nekom obliku sudara civilizacija. Jihad. „The concept of Fundamentalistu" u zborniku A. ПарижЂ. Ispitivanje fundamentalizma kao ključnog koncepta koje ga prikazuje kao simptom brze društvene promene. Зато данас не постоји утемељена и си-стематски разрађена теологија политике или православна политичка философија. and R. Н. Москва 1974. 85-95. 1988). М. Градац 110. Куратов. „Из политичке философије византијских светих отаца. Зборник КулШура Византии I. Drugi tomovi koji su od interesa uključuju Fundamentalistu Observed (1991) i Accountingfor Fundamentalisms (1994). Москва 1984. Правне u политичке идеје у Источном римском царству. Hadden J. kako priroda političkog islama.1 О православној политичкој философији оппшрније: Арвелер. A. 2000). „О неопапизме". 98-119. „Судба. Церковнии весник 5.. K. 1993. Прилог познавању византијске политичке мисли". Д. Appiebv (priređivači). доми-нантан утицај на јавни и друштвени живот источнохри-шћанских народа.

културни и политички феномен. У државама са различитим системима она тражи свој modus vivendi. Бе-оград 1953. ©saaaAoviKri. N. Contacts. na и изражених тенденција за „поли-тизацијом Цркве". и поред нужних условљености и међузависности. Питање je само какве. функционално значење и важење.. Ha хришћанском Истоку претрајава самоса-знање да су Црква и држава две различите и дијаметрално супротне реалности између којих постоји фундаментална напетост и перманентна противречност. „ста-рог" и „новог" Адама или „старог" и „новог" човека. Orthodoxie et Politique. Theocratie ои Cesaropapisme. И немешање Цркве у по-литику јесте својеврсна политика. a у каквој je држави . 1968. друштву). 1961. Православне теологе. Одузео joj je сваку суштинску и апсо-лутну. 34-51. али ју je „демистификовао". M. људску природу. Стицајем бројних околности. тај проблем ставља пред велике дилеме и недоумице. Христос није укинуо државу. Мт 5:14). Kao да ту нема ничег важног и значајног за савременог човека. пре свега. јесте изразит друштвени. 43-60. Contacts 34. И по-ред тог самосазнања. имајући у виду слабост људске природе. Ha овом „програму" je могуће изграђивати само Цркву. a не као државу. Она треба да буде образац и модел сваком земаљском граду (држави. већ само то да он не одређује суштину њиховог живота и смисао постојања. Nissiotis. два су различита „града" са два разли-чита поретка и начина постојања. Justinian.вредност давши joj условну и релативну вредност. Православна Црква. a вероватно ће тако бити и убудуће. Јеванђеље Христово. али истовремено и грађани „небеског Јерусалима". Сама би себе укинула. и Цркву у целини. Између Цркве и државе постоји квалитативна разлика равна разлици између Старог и Новог Завета (савеза). DDP 22. Panayotis Nellas. ©еокЛптос. тпе Empire and the Church. OpOodo^ia кои ПоХткп. православни хришћани. идеалан поредак у свету. Тада би то био најбољи. САН. ни економисти нису до сада посветили нарочиту пажњу православној друштве-ној. остали су на позицијама хришћанског реализма и поменуте антиномије: Црква u држава као два различи-Ша пореплка u уређења света u друштва. A. У једном перио-ду су поједини монашки кругови на Истоку разумевали Цркву као крај државе. 1958. Не постоји модел државе или тип политичког система са ко-јим би Православна Црква могла да ce поистовети или да их озакони. али не и државу. Тран-сформисала би ce у Цркву. посматрана у социолошкој равни. 121-131. нису подлегли моралном идеализму и соци-оисторијском утопизму. Цркву без државе. упорно инсистирајући да манасти-ри буду „екстериторијални" али идеја „Црква без државе" никада није преовладала. упркос свим искушењима. A. тумаче политичке процесе кроз призму православне философије живота. 22. Христос je основао Цркву као живи богочовечански организам и заједницу. Meyendorf. свеједно која и каква држава. Les Eglises d'Europe et le monde. и не само они. социополитичкој и економској мисли и пракси. Ha овим просторима живимо у времену свеопште политизације живота. и њена мисија не може да буде без политичке им-пликације. Црква je TOKOM историје егзистирала у државама са различитим уређењем и политичким системима. Уколико претпоставимо да би не-ка држава могла оживотворити и у пракси реализовати Је-ванђеље. Paris 1972. Црква и држава. Црква je заједница („ново друштво"). ни социолози.Политика je постала нека врста метафизике савременог човека. Зато ce чини оправданим да православни теолози. 78-83. она би у том тренутку престала да постоји. хришћански Запад je TOKOM МНОГО векова тежио да створи „хришћанску државу" тј. За хришћанина je битна Црква. ССХП. Црква je „град који на го-ри стоји" (уп.то je за њега суштински ирелевантно. Његова воља je да цео свет постане „космичка Литургија" a не планетар-на држава. 55-59. Да ли феномен политичког игнорисати или му посветити озбиљ-ну пажњу? Овде треба поменути и чињеницу да ни поли-тиколози. Имајући у виду. 1981. у свим епохама. „Програм" Цркве за свет je. Истина. Исто je и сада. J. Messager de Г Exarchat du Patriarche Russe en Europe occidentale 5960. To не зна-чи да je за хришћане неважно у каквом типу државе живе. ни правници. 144 85 . 23. она делује у времену и простору. Хришћани су становници одређене државе. чији je идеј-ни творац Блажени Августин.

црквеном. одвојеност Цар-ства од Цркве јесте чињеница установљена византијским законом. У сваком случају. Од идеала „симфоније" није ce одустајало ни онда када он у пракси није функционисао. a ми-нимум на дну пирамиде..као темељ сва-ке политике и извор власти . Када je реч о овим метафизичким темељима политике. на правној теорији беј-рутске школе) и начело црквене економије.који Бог и какав Бог. a и саме Цркве. Зато су носиоци државних функција мо-рали да поштују црквене каноне.„небеске" (Фил 3. Дерида) црквене и световне власти. Али. Власт извире „одозго" и простире ce надоле. на представи старозаветног Јахвеа.3 Земаљска власт je условљена и ограничена божанском влашћу. Kao што постоји међузависност душе и тела.духовне и световне. црквене и државне политике. породичном плану. на снази je још од апостолског доба.. Номоканонима су јасно и прецизно дефинисане границе аутономности и сарадње. да ce успостави „хармонија" „сагласје" или „симфонија" између две различите полити-ке и две власти: власти свештенства (sacredotium) и власти царства (imperium). и једна другој ce не могу мешати у „унутрашње ствари". Свака има своју сферу деловања. Морални и обичајни закони. Ова хијерархијска и монархистичка структура. римском правном и политичком философијом и оријенталним монархијама и теократијама. Човек je само управитељ (економ) Божије имовине и „дужан je да њоме управља bona fide. Стиче ce утисак да су ce државна и црквена политика (она „званична"). и не само политички. што je одговарало феудалном систему. одвојеност Цркве и државе. a не установа"2 каже Е. из чега ce пак изводило и теоријски образла-гало круто монархијско-хијерархијско устројство државе и друштва. Разлика ce огледала у самом појму Цркве и државе и њи-ховим међусобним односима. Символ те средњовековне хришћанске државе да-нас je држава Ватикан. a колико са јеврејском теократијом. Он je темељ и извор сваке власти.. Он je једини власник и владар (Сведржитељ. свест о сапостојању две власти .. у извесној мери. аналог-ну односу и равнотежи душе и тела. ту ce хришћански Исток и Запад нису битније разликовали. 20) и световне (овоземаљске). „У сваком случају. Спорно je . и они над којима ce управља. „Мистични темељ ауторитета" (Ж. Самосвест да су Црква и држава две различите реал-ности логично je код православних хришћана имала за по-следицу свест о коегзистенцији две политике . a најчешће није. црквени канони и државне правне норме темељили су ce и оправдавали божанским правом и зако-ном. Ова два начела су увек тумачена као комплементарна и међузависна. Православни Исток ce никада није залагао за теократски и клерикални тип државе. 140. на државном. али и на свим другим друштвеним институцијама. Она je леги-тимна ако ce врши у складу са вољом Божијом. тако постоји међузависност Цркве и државе. поштована са обе стране иако je било обостраних покушаја мешања једних у делокруг других. 93. 145 85 . Све то je водило подели друштва на сталеже. Оно што je душа телу. a чланови Цркве држав-не законе. премда je повремено било појединаца склоних таквој идеји. Политичка философија средњовековне Србије. сви су ти покушаји дело појединаца. Идеалан поредак (taksis) подразумева равнотежу између Цркве и државе. Бог . Остаје отворено питање ко-лико ови темељи политике и права кореспондирају са пра-вославном теологијом. између њих треба да постоји „сагласје" сарадња и међузависност. a то значи no Власниковом налогу".није спорно начело. Они су стално упућени једни на друге. огледала ce на свим плановима. државне и црквене институције TOKOM МНОГО векова темељиле на класичном религијском монизму и монотеизму. као и представа саме власти и поретка. то je Црква држави. To на-чело je установљено и озакоњено и црквеним канонима и државним законима. Њен максимум je на врху (у рукама једног). Арвелер реконструишући политичку идеологију Византије која je била узор државама на Балкану. Пантократор) свега што постоји. што представља највећу хришћанску са-блазан. У Византији и свим средњовековним државама на Бал-кану. све до 19. тј. века на хришћанском Истоку јесте Бог. TOKOM низа векова код православаца je био политички идеал. Политичка идеолошја Византијског царства.Taj покушај трансформације државе у Цркву завршио ce трагично трансформацијом Цркве у државу. Иако су различитих вредности. чак и за-висни једни од других. ства-рала ce посебна 2 Арвелер Е. друштвени поредак ce код православних народа изграђивао на више начела од којих су два најважнија: на-чело државног поретка (које ce темељило на римско- визан-тијском праву и. Начело аутономности две политике. под утицајем православне теологије и монаштва. 3 Богдановић Д. Постоји онај (или они) који влада и управља.

Код православних je. идеја „иза-браног народа" je водила супремацији и доминацији (хеге-монији) једног народа над другим народима. и теоријски и практично. Православни идеал мучеништва. Ha хришћанском Истоку. светост. Једино насиље Koje ce толерисало. Ипак. изнијансиранији. власт ce разумевала као служба и служење једних друтима. Богом да-ие. да арти-кулише и до максимума развије своје дарове и. TOKOM целе историје. али не и оправдавало. једноставно зато јер она служи. покајање.представа о самом појму власти. у пракси има безброј таквих при-мера. Доктри-нарно. мир. a не као надмоћ или премоћ једних над другима. типицм и манастирске институције. a власт љубави и добровољног служења (теоду-лија) у власт принуде. Послушност није била само етичка категорија већ je имала и политичке импликације. дакле. Зато су ce православни народи грчевито одупирали свим покушајима унификације света и живота и гушења националне самосвести било ког народа. Власт мора да ce слуша и поштује. само-ограничење. Сваки народ има право и дужност. Власт ce слуша и пошту-је само док она поштује божански закон. самим тим и посебну улогу (службу) у историји коју треба да реали-зује и артикулише. Из овог je проистекла важна политичка идеја о „провиденцијалном народу" или идеја о „народу Божијем". на Истоку Европе ce стално уобличавала представа о „светом владару" „светом војнику". a официјелним црквеним инсти-туцијама и законодавству класични религијски монизам и монотеизам. и треба да служи. Интересантно je напоменути да православни никад нису заговарали насил-но рушење власти. мучеништво. праштање. „либералнији" динамичнији и разноврснији. без обзира на животне околности. За разлику од тога. Истински сведок (мученик) био je онај који ce пред дилемом да ли трпети насиље или чинити насиље . Ha то указује и чињеница да није било ни социјалних револуција ни крвавих ратова између Цркве и државе. Њима je темељ била православна тријадологија. не-миновно ce намеће закључак да су они много више саобра-жени самој природи Православне Цркве него официјелне црквене институције и законодавство. али ce ипак чини да би објек-тмвна компаративна анализа показала да су народи и дру-штва на православном Истоку у средњем веку били далеко слободнији. чему су ce највише опирали народ и монаштво које je било својеврсна „опозиција" званичној државној и црквеној власти. које ни до данас није превладано. нема никакве везе са мазохизмом и некрофилијом. За источне хришћанске народе светост je најзначајни-ји и суглтински циљ живота. како му то многи импутирају. помаже други народ и сарађује са њим. Ако ce пажљиво анализирају монашки устави.опредељивао да трпи. као и на Западу. у већој или мањој мери. када je реч о држави и „званичној" Цркви. налазе ce идејни и метафизич-ки темељи европског тоталитаризма и ауторитаризма. Од цара. има своје посебне. постојале су две власти које су ипак једна другу ограничавале у самовољи. егзистирао по-литички плурализам. патријарха и обичног хришћанина ce тражило и очекива-ло да својим начином живота показују Бога и сведоче своју веру. Богу и да на земљи подражава божански поредак. духовна и световна. Саборна природа Православне Цркве и институције црквених сабора имали су велики утицај на друштвени и политички живот 146 85 . као и сваки појединац. Од оних који су владали захтевао ce беспрекорно моралан живот и стално покајање за непочинства и кршење Божије воље. У овом монистичком политичком начелу. Идеја „провиденцијалног народа" подразумева равноправ-ност свих народа и посебну улогу сваког народа у историји. да воли. с друге. поштује. било je насиље по-чињено у самоодбрани. провиденцијална улога сваког народа у историји („идеја народа Божијег") и саборност. Нажалост. као што je и категоррхја послушности често подлегала сопственој патологији и претварала ce у покорност и пот-чињеност. слога. премоћи и поробљавања. „светом народу" чак и о „светој земљи". Категорији светости треба да тежи Свака политика. послушност. у прак-си je важило ово друго. дарове и способности (различите таленте). с једне стране. Православна идеја о „провиденцијалном наро-ду" суштински ce разликује од идеје о „ршабраном народу". Мучеништво je значило делатно сведочење вере. Послу-шност властима je имала границе. Православна антропологија стално истиче да сваки народ. Поред начела одвојености Цркве и државе и тежње за њиховом „симфонијом" на Истоку ce уобличавало још не-колико животних и друштвених идеала који су имали да-лекосежне политичке последице: љубав. било je де-спотизма и тоталитаризма. Будући да je светост суштински циљ живота.

Институ-ције црквених сабора биле су узор црквено-народних са-бора и државних сабора у средњовековној Србији. Могуће je да су се вера и нација поистовећивале и под ути-цајем исламске теорије милета. Бугарин. јер je до тога дошло у циљу голог опстанка. Под утицајем ПОЛИТРГЧКИХ идеја са Запада уобличавале су ce идеје о националном и државном суверенитету. љубав. символе царске власти . те je њихово савезништво психолошки разумљиво.патријарси су постали „етнарси" a епископи примили жезло и митру. биле животно угрожене. стапању вере и нације je допринела и „аутокефалија" поме-сних Православних Цркава. Прво. чиме je негирана свака божанска улога у политици и историји. Тријумфовали су западни стил живота и начин мишљења. У том периоду се у целој Европи рађа и ствара модел државанација. na чак и поистовећење. идеја националне државе. са различитих страна. И вера и нација су. Међутим. али их ипак треба разликовати. na и у политици. све до 19. У свему. У овом периоду не постоји православна политичка философија на истоку Европе. и првој половини 20. у Русији и на Балкану на-стала je идеја свечовека TA свечовештва (панхуманизма). у другој полови-ни 19. Инсистирање православних теолога на начелу сабор-ности дало je повод многим научницима да их оптуже за колективизам и егалитаризам.свакако je утицала на ову симбио-зу и стапање. која je хетероге-на. друштва и културе. Постоји само западноевроп-ска политичка теорија и пракса. Индивидуализам. колективизам и егалитаризам су настали на хришћанском Западу.источнохришћанских народа. чак и површно по-знавање православне философије живота. До тог времена их je немогуће ап-солутно раздвајати. Идеал држава . године и балканских држава крајем 15. Почет-ком 19. коју су заступали Достојевски и један број руских религијских философа. Код нас су најизразитији поборници ове идеје били Владика Николај. универзални) ум. И појединац и народ су ду-жни да „изађу из себе" да ce саживе са другима и да сарађу-ју са другим. Губиле су ce суштинске разлике. To je био мучан период и за Цркву и за народ. века. Рус. Чињеница да државе нису по-стојале и да je Црква преузела њихову улогу . Православни мислиоци су Ничеовој идеји натчовека и европском нихилизму супротстављали библијски и православни хуманизам и универзализам. Црквена самосвест je слабила несхватљивом брзином. Димитрије Митриновић. Некако се подразумевало да je Грк. Kao куле од карата рушили су ce и неста-јали: православне државе. века условљавају и прожимају. бригу. Исток верно следи европске процесе „модернизације" и „демократизације" нажалост са закашњењем од једног века. Све ce то пројектовало и на саму Православну Цркву. на неки начин можда и формални прототип савремених скупшти-на и парламената. истина. Црквена и државна политика су на хришћанском Ис-току две различите политике које ce. Аутохтона православна култура ипо-литика из дана у дан су слабиле. a не на Истоку. осећање и одговорност. недвосмислено открива да су ce православни грчевито борили против колективизма. Идеја саборности ce састојала у томе да како сваки појединац тако и цео народ треба да изграде сопствени саборни (васељенски. у најбољем случају задржавајући музејску и археолошку вредност. Тада започиње свеопшти процес „европеизације" хришћан-ског Истока. културу и све друштвене и државне институције. школу. Процес секуларизаци-је je захватио породицу. века под Турке. али опет не само својом кри-вицом. Павле Јев-тић и Милош Т>урић. Др-жава и нација постају нова божанства. Црква и држава су ce нашле на супротним ко-лосецима. Православна антропологија и политичка философија јесу отворене и комуникативне. индивидуализма и егалита-ризма. Ha темељима православне саборности. ослобођења од ропства и васпостављања државе. Многи факто-ри су утицали на обликовање ове идеје. С обзиром на то да у овом периоду долази до озбиљне „кризе" црквеног идентитета. a углавном су претрајавале формалне и идеолошке разлике које нису бит-није утицале на реални живот. Стварао ce идеал секуларне и „лаичке" државе. na све до сада. Православни су постали „мањина" и тамо где су вековима били стопро-центна „већина". Румун православан. сама чиње-ница да je православна вера TOKOM неколико векова била суштински садржај националног идентитета.нација Од пада Цариграда 1453. тј. века долази до „коперниканског обрта" у политич-кој философији код традиционално православних народа. на Балкану опстаје идеал поистовећења вере (Цркве) и нације. европски Запад je тријумфовао над европским Истоком. Од француске револуције сама 147 85 .

Условно речено. Овом идеалу су тежили сви: народ. држава. Православна Црква je осудила етнофилетизам још далеке 1872. он ће се. To се правда „националним интересом" a. Српска Црква je изгубила „сво-је" територије. да равноправно сапостоје оба ова начела и да ce. a не о нацији. Вековни територијални принцип организације Православ-не Цркве практично не игра више никакву улогу. и то много. Можда je најреалније. Њихове просторе све ви-ше насељавају народи. ни „анационална" ни „наднационална".Црква одређене етничке групе. посебно оних потенци-јалних. Ниједно тело. Национално губи битку са „грађанским" „анационалним" и „интернационалним". тако и Српској Православној Цркви. Сва-ко je имао своје разлоге и циљеве. Црквом и народом била сасвим другачија да се. у мањој или већој мери и из ових или оних разлога. показати трагичним no српску државу. Разуме ce да ће чланови бити припадници једног етноса ако на тери-торијама над којима помесна Црква има јурисдикцију живи национално хомогено становништво. у суштину Цркве не улази ни нацио-нално ни територијално. сада постоје више него озбиљни разлози да се модел држава-на-ција и вера-нација стави под знак питања. јер су сви. традиционално православни народи ce се-ле и расељавају no целом свету. није тешко закљу-чити да се српска нација непрестано смањивала.нација постаје извор и темељ сваке вла-сти. тамо где je то могуће. Незахвално je сада нагађати шта би било да je било. Ma колико овај идеал и модел био рационалан и оправдан. no последицама. 4 последња века изграђивала српска национална држава са „три вере" држава с једном вером a више нација или пак држава са више вера и нација. ни „наци-онална". велики број верника. Ако се суди no последицама. унутар саме Цркве распрострањено je ми-шљење да онај ко није православан није Србин. a данас то можемо да кажемо и за државу. били заговорници тог идеала. што представља својеврсну „еклисиолошку болест". Исти принцип потврђује и Општа декларација о правима човека из 1948. српски народ и Српску Цркву. јер je неписано правило да члан Српске Цркве може бити само онај ко се изјашњава као Србин готово озакоње-но. a и самом народу. политичког реализма и праг-матизма. Ако je некада нација дала „крила" Цркви (јер су постојали национално хомогени простори и државе). у суштини. Зато ce свака помесна Православна Црква данас налази пред дилемом да ли да дефинитивно и „званично" напусти територијални прин-цип своје организације и прихвати и озваничи национални принцип (да свака Црква буде национална. Пошто се интереси великих сила и циљеви српског на-рода скоро никад нису поклапали. политички идеал државанација-Црква постао je утопија. TOKOM два „Принцип сваког суверенитета почива у нацији. члан 21/3. a пролили су много крви за ту идеју. Православна Црква није. a и српски поли-тичари. фактички разара и смањује саму нацију. што доводи до великих неспоразума између њих. У сваком случају. једноставно. Данас je свака Пра-вославна помесна Црква . Србима то до сада није пошло за руком. 1789. како српској државној политици. комбинују. Црква само једног народа). агностици и чланови друтих хришћанских конфесија. Срби су променили и национални иденти-тет. Она je. Сада ce не знају тачно утврђене границе сваке помесне Цркве. Због сталних миграција становништва јурисдикције ce мешају и преклапају. A. Касније су многи постали атеисти. no националном саставу својих чланова била. Црква. Био je неостварљив и због унутрашњих и због спољашњих фактора. a имајући у виду и већ поменуте разлоге. данас она представља „оков" за Цркву јер су ce историјске околности промениле. како многи мисле.4 Модел држава-нација и вера-нација на Балкану се уобличио у политички идеал једна државанација. Про-менивши веру. народ и Црква. и у духу црквене ико-номије. Црква je „шира" од 148 85 . и треба да буде. рецимо. Многи народи на Балкану су великом муком остварили овај идеал. данас je све мање „етнички чистих" простора и територија. али се у стварности ни до данас није ослободила секуларизованог и безбожног националроман-тизма. мултинационална. нације и националне мањине других религија и хришћанских конфесија. У сваком случају. Најгора би била ситуаци-ја или-или. тј. члан 2). нажалост. тако да je будућност и нације и државе крајње нергзвесна. године. У периодима ропства велики број Срба je примио ислам и католичанство. Уосталом. није-дан појединац не може вршити власт која изразито одатле не про-истиче" (Декларација о правима човека и грађанина. када су Срби у питању. неслогу и дезинтеграционе процесе уну-тар народа. с тим што се у њој говори о народу. Стицајем многих околности од једног народа Срба -на овим просторима су настајале нове нације. Стиче се утисак да je у последња два века недостајало. Али je свакако оправдано поставити питање да ли би данас ситуација са нашом државом.

na и нељудска. 124. једноставно речено. a не страначка. Након дуготрајног комунистичког тоталитаризма. 251. Свакако. Под кров Цркве могу стати све нације. да она не дели него сабира и уједињује. a не партијска. како ce то да-нас једним неологизмом каже. погрешно схватање демократије. 149 85 . Зато она благосиља повратак слободе у нашој земљи и поздравља могућност истинског избора у политичким и друштвеним опредељењима. људских права и слобода (демократију многи схватају као неограничено богатство и хедонизам. У званичном саопштењу се истиче да je „Црква изнад"приземне политике и свих странака. Ko више од робова. гра-ђански и национално-верски рат. али то бит-но не мења ствари. ради духовног обнављања и моралног препорода наших младих поколе-ња". Гласник (службенм лист Српске Православне Цркве) 6.. демократски процеси су успорени и „демократизација" не даје жељене резултате. Њена друштвена и политичка улога je (све-једно да ли позитивна или негативна) у историјским про-цесима на европском Истоку занемарљива.8 Свети архијерејски Сабор се и на свом ванредном за-седању (30. Te процесе успоравају „маскиране" комунистичке но-менклатуре и олигархије. Нас овде интересује Србија. застрашујућу милитаризацију и криминализацију целог друштва. правду. 1990. Она не нормира јавни и друштвени живот. Црква je. Томе треба додати економску. и уопште световна по-литика. децембар 1990. Сабор 5 7 8 Саопштење Светог архијерејског Сабора Српске Православне Црк-ве. политика евроамеричког континента према овом региону. године „поздравља демократизацију и наго-вештај слобода у нашем друштву". године) бавио пи-тањем демократизације. тј. у друштвима „транзиције". појаве мита и ко-рупције. Уосталом. идеолошке предрасуде.5 У истом саопштењу се истиче и следеће: „А Црква светосавска je одувек патриот-ска. независно од политичких опредељења и странач-ке припадноста.6. отаџбинска.7 Црква „после избора. Објективно посматрано. Ипак. због чега je преживела страховит мартиријум. уз известан број „диси-дената" Црква je била једини противник и „опозиција" комунистичкој диктатури и страховлади у источној Европи. Црквена и државна политика.космоса. средства јавног извештавања и. неки некритички прихватају. новембар . али под одређеним условима.6 У поруци Светог архијерејског Сабора упућеној српском народу уочи првих вишестраначких избора у Србији и Црној Гори стоји: „Свети архијерејски Сабор Српске Православне Цркве поздравља зору политичке слободе у нашој земљи и прве послератне слободне изборе". данас ce ни у ком случају не могу поистовећивати у земљама (државама) реалсоцијализма или. Какав je став Српске Православне Цркве према демо-кратији? Унутар Српске Православне Цркве постоје раз-личите политичке идеје и мишљења о демократији. Шта je то што успорава „демократске процесе" у др-жавама источне Европе? Узроци ce разликују од државе до државе. или као неограни-чена и необуздана права и слободе). Исто 251. „боље живело". Свети архијерејски Сабор на свом редовном мајском заседању 1990. 1990. што на Западу није случај. и поред несумњиве воље и жеље за демократијом. Ha овим просторима демократске процесе „кочи" насилни распад државе. на тим просторима Црква нема друштвену и политичку моћ. a неки су за демократизацију. ситуација није свуда иста. али Црква не може под кров ниједне (Владика Николај). na стога позива све вер-не да не заборављају да су сви једно тело Христово у Светом причешћу. она ту могућност и неотуђи-во право сваког појединца схвата као могућност умножа-вања разноликих дарова којим je Бог обдарио људе". обесправљених и угњетених жели слободу. у новом демократском друштву очекује да поново задобије место које joj историјски и природно припада у српском народу. Порука Светог архијерејског Сабора. за ту колективну авантуру модерног света. Гласник 12. у изгнанству и у „дијаспори". у јавни живот. Штавише. нерешено на-ционално питање итд. који још увек није завр-шен. образовну и информатичку заосталост. све источноевропске државе и дру-штва су ce определили за демократију и демократске про-цесе. кажу. Но. урођени страх од промена и различитости. технолошку. при томе. по-сле много патњи и мука. ксенофобију и ксенофилију. право и демократију? Нико. она се нада свом повратку у школе. научнотехничку.. 6 Исто.моралну и духовну отупелост. затим недемократска. уопште. Неки je a priori одбацују. болнице. многи патетично и носталгично прижељкују повратак ко-мунизма јер ce тада. 125. Помесне Православне Цркве су „званично" подржале „перестројку" и „демократске процесе".

Погледи 4. 1993. 85 .посебно наглашава да je недопустиво свако професионално бављење свештених лица политиком. угледни православни теолог. да остаје неутрална у односу на стран-ке и да се свештеници не могу „професионално" бавити политиком. уз пуно уважавање различитости и уз пуну свест о границама те сарадње. a поготово њихово активно ангажовање у странкама". Ако се пажљиво анализирају црквена штампа и периодика.17 Поглавари (патријарси) помесних Православних Цр-кава. 8. „Национална Црква и свети народ". 6. Др Данило Крстић. „Црква и политика". епископ захумско-херцеговачки. Идеју „хришћанске демократије" заступао je руски фи-лософ и теолог Федотов (Тлжба о 16 Исто. Он ce залаже за „теодемократију" и „хришћанску демократију". епископ бачки. Навешћемо нека мишљења угледних епископа и теолога Српске Цркве која заслужују пажњу. најутицајнији и најзначајнији српски теолог 20. Неки не само да се противе демократи-ји већ je поистовећују са апсолутним злом. века. 1993. 150 14 15 17 Радовић A. не може да буде против било које странке нити може бити против слободног надметања људских да-рова и талената" 10 „Црква не може никада бити за господарење и поробљавање икоје људске личности" 11 Црква као „икона Царства Божијег на земљи делује као „коректор" за све политичке странке у овом свету". јавни наступи и мишљења извесног броја српских интелектуалаца који су православни. 247. различита издања исте утопије". Овако je неја-сно шта тај неологизам подразумева и немогуће je просуђи-вати његове теоријске и практичне вредности и последице. Поповић ]. 11 Исто. имајући у виду тоталитарни карак-тер модерних држава. публиковани радови појединих чла-нова Сабора и теолога у другим часописима. није ce експлицит-но бавио питањем демократије. 7. ПарижЂ 1982. 9-10. 10 Јевтић A. Требало би да ови ставови имају обавезујући карактер за све чланове Српске Православне Цркве. држава без Цркве или држава уместо Цркве . каже: „Цр-ква.8.16 и зато Црква не може да игнорише политику. митрополит црногорско-при-морски. државна Црква. Др Атанасије Јевтић. није склон либерал-ној демократији Запада. Бавио ce питањем односа Цркве и државе. што у пракси није тако. један од данас најбољих православних теолога.12 Овај став je иденти-чан ставу Светог архијерејског Сабора. истичу: „На подручју политичких промена Право-славна Црква ће ce и даље држати России. епископ будимски. Градац 110. 12. посебно поглавља: Основи хришћанске демократије и Наша демократија). 90-91.. „Црква и држава". „Црква и политика". Градац 110..13 Идеју теодемократије je не-колико пута помињао у јавним предавањима и на трибина-ма.. ре-кло би ce.све су то. Хришћанска држава. богословски и теоријски. Сплит 1983. YMCA PRESS. јасно се види да између њих постоје опречни политички ставови.9 Из ових званичних саопштења Светог архијерејског Сабора недвосмислено се може закључити да Српска Цр-ква подржава демократизацију друштва. што би свакако било значајно. политички и пар-тијски плурализам.. што je свакако повезано и са питањем де-мократије.14 И код њега остаје нејасно шта ce тачно подразумева под право-славном монархијом и да ли je то парламентарна монар-хија или није. Из контекста би ce могло закључити да он у виду има православну монархију у Византији и средњове-ковној Србији. Др Иринеј Буловић. као жива реалност. између осталог. да буде равнодушна према политичким процесима и питањима. Отац Јустин Поповић. Крстић Д. 1993. најизразити-ји je поборник православне монархије и васпостављања „симфоније" (сагласја) између Цркве и државе. као душа наше духовне и историј-ске стварности. 1990. који су ce сусрели на Патмосу.15 Епископ Иринеј сматра да ce „политика налази у самом бићу Цркве". 8. Др Амфилохије Радовић. Буловић И. Градац 110. образложио. 13 9 Саопштење Светог архијерејског Сабора. није био за сарадњу Цркве и државе већ за њихову „коегзистенцију сапостојање у различитим установама". „О православној монархији". 12 Исто. Гласник 12. у својој поруци.. Нећемо се овде освртати на све те антидемократске памфлете и претежно идеолошке критике. али je никад није подробније. Градац 110. 1993. Он ce залаже за принцип „слободне Цркве у сло-бодном друштву (држави)" и за њихов органски однос: „Је-дини природан и здрав однос била би међусобна подршка и сарадња.

TOKOM целе историје Православна Црква зна и равно-правно негује ова два облика својине. За питање демократије веома je важно питање својине. природна категорија. Демократска друштва углавном знају за приватну и државну својину. при томе не губе лични и непоновљиви идентитет. Највећа вредност за православне хришћане јесу личност Бога и личност човека. он оства-рује пуноћу персоналне егзистенције. али истовре-мено и друштвено биће. баш Црква предњачи. локално-универзално. онда je сасвим природно да у поштовању елементарних људских права и слобода. Трагично je и једно и друго. To je начело равно-теже и међузависности на релацији Ђог-човек. сви облици унитаризма. Суштина пра-вославних вредности може ce изразити једном реченицом: cee за личност. један-многи. поред већ поменутих начела. Из овог онтолошко-антрополошког става следи начело од којег Православна Црква не одустаје већ два миленијума. 2. уколико не жели да изневери саму себе. држава. не може a да не буде против сваке диктатуре. a друто поделама. сукобима. Православна Црква се др-жи начела јединства у различитости или различитости у јединству. „Оченаш као основа друштвеног уређења". „Основи со-цијалне теологије Св. појединац-заједница. техника. једноумљем и тота-литаризмом (свеједно којим). против свих облика унитаризма и централизма. макар ce они проглашавали и светим. Без либерали-зма демократија би нужно завршила у диктатури и терору „већине" над „мањином". a самим тим и аксиологија. душа-тело. политика. треба да служи остварењу пуноће људске лично-сти. Бео-град 1968.тамо сунемогућепирамидал-не концепције државе и друштва. које ce не могу подредити нити жртвовати било којим дру-гим циљевима и вредностима. нешто што тре-ба остварити. a да Порука поглавара Православних Цркава. 15.19 Тамо где функционише равнотежа између јединства и различитости. комбиновањем начела либерализма (која бране слободу и разли-читост.устаљеног начела о неме-шању у политику". демократије и правне државе (која обезбеђује јединство). Јована Златоуста. Зато се у Париској повељи за нову Европу и каже: „Демократија се заснива на поштовању људ-ске личности и правне државе". a јединство задатост. Модерна друштва и државе тај проблем решавају балансирањем „односа снага" прерасподелом моћи. 23-47. Љубав омогућава да многи (различити) буду у јединству.20 јер то има првенствено антрополошко оправдање. једногимногих. октобар 1995. организацију и саму природу Православне Цркве. За то су потребне исцрпне интер-дисциплинарне студије. 1982. Прво се нужно завршава монизмом. изнети још неке битне принципе и категорије који одређују структуру. ко-лико-толико. Православна мисао 11. Георгије Флоровски. и већинске и мањинске. a не да je Црква индиферентна према јав-ном и друштвеном животу и да joj je свеједно у каквим ће др-жавама живети њени верници (она сама) и грађани уопште. 1978. Ако ce човек равномерно развијакао лично (индивидуално) и као друштвено биће. Све остало. и онда видети колико су они компатибилни начелима модерне демократије. Поједностављено речено. To je један 20 19 18 Документи КЕБС 1975-1995. Димитрије Богдановић. цезаризма и ауторитаризма. Диселдорф. Овде ћемо. Како помирити различитост (плурализам. поштовање људских права и слобода). Диселдорф. СД V. слободу) и јединство? Свет као да нема право решење овог проблема. унификације и централизма. Проблем односа православља и демократије не исцр-пљује ce навођењем и анализом „званичних" и незванич-них ставова појединаца. 1978. Средњи систем. Човек je слободно и непоновљиво биће. Различитост je датост. Православна онтологија и антропологија су изразито персоналистичке. и обратно. „Социјални проблем у Православној Цркви од Истока". 151 85 . наука. Различи-тост подразумева слободу. личност ни за шШа. хегемонизма и империја-лизма. чија je подлога и темељ христологија. Православље (лист Српске патријаршије). У историји се стално понавља неписано прави-ло: или јединство гута слободу (различитост. и у њиховој зашти-ти. 144. очува ову равнотежу својом методологијом живота. Ово начело се налази у суштини и структури Православне Цркве. О социјалној доктрини Православне Цркве: Николај Велимиро-вић. или слобода разара јединство. 18 Овај став треба разумети и тумачити у том смислу да ce свештена лица не могу професионално бавити политиком. Београд. Теолошки погледи 1-2. њеног устројства и организације. култура. плурализам). деобама и анархијом. Православна Црква je успела да. Ако je за Цркву личност највећа вредност. упућено на комуникацију и у вер-тикали и у хоризонтали. Православна Црква. Сабрана дела VIII.

Ако се сама Црква придр-жава тог начела. они који имају предиспозиције за те службе). Ако Црква користи правна начела у регулисању спољашњих односа међу својим члановима ка-да „закон љубави" не даје резултате. Држава располаже физичком силом. други или трећи. онда она нема разлога да не подржм правну државу (не номократију и плутократију). Црква ce не може поистоветити ни са једним типом државе. одлучивало се „већином гласова". У крајњем случају. Када би људи били свети и савршени. Кад сви људи постану свети. нужно зло којим ce спречава веће зло. Данас се у политичкој теорији и пракси много говори о полицентризму и регионализму што значи максимум власти на локалном и регионалном нивоу. санкцмонисати кршење норми. и Црква у њој има слободу мисије и деловања. Иако Црква не може да оправда употре-бу силе. Међутим. обичај и право (канони). тј. a не велики људи свет. али либерално-демократску идеологију и политику треба битно разликовати. ако je реч о начелима и формама.21 Пошто они то нису. у историји ће „светократија" остати жељени идеал. a минимум на универзал-ном или субрегионалном. 1986. 121). Православни су због тога склони мо-нархији. превласти једног над мно-гима. Власт ce врши у складу са правним нормама и „правилима игре". и то je оно што Црква не може да прихвати и оправда. онда je сасвим извесно да су начела и форме демократске државе. извршну и судску. није ништа друто до полицен-тризам и регионализам) и Православна Црква то прихвата. сила je. TOKOM историје Православна Црква je настојала да одлуке доноси једногласно (консензусом). употреба силе би била искључена. ни закони. први. Ту ce и разилази са сваком државом. сама Православна Црква нема пирамидалну кон-цепцију Цркве. или треба да постоји. Ha основу начела икономије одлучује ce који ће ce принципи и када примењивати. јер оне поспешују егоизам. Задатак права јесте да штити појединца од зле воље дру-гог и због тога му ce не може оспорити значајна вредност у регулисању међуљудских односа. С Д II. слободна и де-мократска. како на личном тако и на друштвеном плану. као ни они без њега. Православна Црква има три начела: монархијско (на челу je увек један). Грађани су слободни да буду верујући. неверујући или аг-ностици. Светитељи треба да воде чо-вечанство.морално. било би неразумно да га не прихвати када je реч о држави. у суштини. Црквено законодавство зна за начело поделе власти на законодавну. неће бити потребне посебне вође ни власт. право подразумева и примену физичке силе. Овде не може бити говора о премоћи. без обзира на то да ли je она монархија или република. Држава ce у то не меша. да-леко ближи Православној Цркви од начела било које друге државе. Православље je Црква. Права либе-ралнодемократска држава je идеолошки неутрална. Ha челу Цркве je увекједан (монархијско начело). Из овога ce изводило монархијско-хије-рархијско устројство. да ли први. a када то није било могуће. у већој или мањој мери. ни кажњавања" каже владика Николај (Агонија Цркве. Уосталом. Нажалост. To je све немогуће раздвајати од либерализма и демократије као политичког система.принцип изборности и принцип већине гласова . ни демократско ни републиканско. Православље није ни монархистичко ни републикан-ско. у Цркви овај један. Пирамидално устројство државе и друштва не може ce оправдати православном теологијом. Православна Црква зна за начело изборности. духовно и интелектуално. У Православној Цркви постоје три начела којима ce регулишу односи међу члановима. вољу за моћ и бројне друге деформаци-је и аномалије. што je био случај са свим класичним монархијама -изузев парламентарних. али не и стварност. Увек постоји. демократ-ско (један мора бити изабран и потврђен од стране свих) и аристократско (носиоци најодговорнијих служби су нај-бољи и најчеститији . Химелстир. 21 „Хришћанска Црква je светократија. равнотежа између једног и многих. a управо je начело поделе власти битна ка-рактеристика правне и демократске државе. Уколико je држава уистину правна. ипак je толерише као нужно зло ако ce користи у складу са начелима правде и права и у случају самоодбра-не. Црква не може да прихвати метафизичку парадигму демократије. 152 85 . када ce њиме не мо-же решити одређени проблем. a не колективно тело.начела су демократских држава. To су морал. Условно речено. Међутим. Начело номенклатуре joj je страно. Право подразумева си-лу која ће га спровести. Оба ова начела . Кроз „аутокефални" карактер поме-сних Цркава (што.од битних предуслова за успостављање равнотеже између личности и заједнице. утилитаристичку етику и аксиологију које до-минирају у либералнодемократским друштвима. ништа не може да ради без осталих.

Народи и друштва се више не разликују много од др-жаве јер су „тотално прожети политичком влашћу". AKO се упореде свм досадашњи типови државе.2/ Ипак. Србиње 1995. Сомбор 1995. кад буде загосподарила свиме што je окружује.25 Црква je увучена у мрежу политичких. Парафразираћемо Черчило-ву мисао: да није осталих. и у том и таквом свету сведочили Јеванђеље Христово. али су. живе у „виртуалној реалности" (Virtual Reality). Одлуке се преносе нани-же. 15. na се борба против тоталитаризма може завршити још горим тотали-таризмом. за праведнију прерасподелу жи-вотних добара. Данас се и доктринарно и реално. Свет се данас на свим плановима интегрише неверо-ватном брзином. све више претвара у смр-тоносан амалгам ароганције и моћи.. 3. економских. културу и ци-вилизацију. по-кретима и удружењима. Изласком на изборе посредно утичу 22 23 Зизијулас Ј. злоупотребљени. тако изражено уобличава „холистичка" слика света. као и све на овом свету. у свеопштој „екстази комуникације".. ни-ти некритички да прихватају постојећи свет. објашњавали. Има много знакова који указују да сама демокра-тија постаје огроман потенцијал за свеопшту катастрофу човечанства јер се. Градац 110. за љубав. мир и слогу међу људима. живе у новој реалности м у новим околностима. Чланови Цркве (верници) ак-тивно учествују у различитим политичким странкама. 1993. како то драма-тично доказује оштрина еколошког проблема.. то би биле најгоре државе. Они треба да буду божанска /вубав и доброта према савременицима. синдикализам и организована борба за права незаштићених радника . апсолутна вредност већ средство које објективне услове живота подиже на виши ниво. Данас сви. na и православни. могу би-ти. напредни политички покрети и њихо-ви напори да ce моћ извуче из потчињености интересима економске олигархије. 7. „Дипломатија ракета" и обим фи-зичке силе прете опстанку целе планете. првенствено у западним друштвима. Приступ лечењу. навика и вредности више не знамо колико значе и вреде наше локалне историје и културе јер „маскултура" све потискује. Demokratska i autoritarna država. Једноставно. Апсолут-на моћ je централизована на врху. за недискриминацију међу људима и народима.22 Др-жава није божанство. Корпорација je блиска f оталитарном идеалу. постигли значајнопобољшање објективних услова под којима живе људска бића. Од тога се не може одустати чак ни када ангажовање не даје жеље-не резултате. донекле умирили ароганцију аутономних структура и постигли праведнију расподелу животних добара". 153 27 Сиоран Е.24 Расеја-ни су no целом свету. све ово не треба да обесхрабри православне . обистињу-је светоотачка идеја о „једној космичкој Литургији" где се све сједињује у међузависност и симфонију"23 каже митро-полит Јован Зизијулас. менталитета. Кратак преглед распадања. разним слојевима менаџера. можда пр-ви пут у историји. Речи Емила Сио-рана звуче упозоравајуће: „Воља за моћи и владањем одвећ je наткрилила душу. јасно je да су у томе највише успеха имале либерално-демократ-ске државе иако нису идеалне. Савремени православни хришћани не треба панично да негирају.е живота из прошлости не могу се више применити.. велики православни теолог нашег времена. 3. Београд 1995. „Корпоративна моћ" подрива саме темеље политичког и економског либерали-зма. власт над својим крајем неће имати". прецима и потомцима. „Историјске и друштвене димензије црквеног етоса". . Друго og истога. Ha православним теолозима je да одговоре на питање да ли се свет тако приближава „космичкој Литур-гији" или се од ње удаљава. али не и обожавати. један од најбо-љих православних познавалаца западноевропске политич-ке мисли.и они не треба да одустану од залагања за зашти-ту и достојанство човекове личности. циљ no себи. Назад не можемо.можда сви ови облици моралне мобилизације и нису претворили свет у рај. Јанарас X. Либерална и демократска начела и идеологија људских права могу подлећи својој сопственој патологији. Модели и фор-:м. 25 Neummann Е. у „кибернетичком универзуму" (Cyberspace). Ствара се „планетарна цивилизација" Koja се радикално разликује од свих претходних.Грчки теолог и философ Христо Јанарас.„овај свет у злу лежи" . из дана у дан. 24 Бодријар Ж. социјалнихи комуникацијских односа. каже: „Декларације о људским правима и борба да ce оне примењују. 85 . већ треба да уложе стваралачки напор како би модерне процесе тумачили. Про-шлост треба поштовати. Културе и религије се прожимају.Новечанство се не креће само ка једној светској заједници међузависних народа већ и ка једном космолошком јединству у којем се. Zagreb. 1974. Ha дну je радна снага која се безусловно покорава. Многи се налазе на високим политичким и државним функцијама. Са становишта досадашњег начина ммшљења.

изгледа. римској. ако у своје просветне програме и институције инкорпорира нај-боља и најновија достигнућа православне теологије и нау-ка и. Оно je најбољи лек за заустављање похлепе и себич-ности.питање je само каквом. Црква сама себе маргинализује. AKO Христос данас није стожер српског јединства. у мери својих могућности. 26 154 85 . и воља народа усмери ка добру. економ-ске и социјалне програме на православној метафизици или на другим метафизикама и политичким философијама? Јеванђеље треба да. ако у потпуности обнови унутарцрквени дијалог културе. ако вера није та која спаја један народ. техничком и технолошком развоју. a православље се своди на неко уну-трашње „приватно" осећање. у ствара-њу европске. Градац 110. економ-ских. јер их многовековно искуство учи да je то једино плодотворно и спасоносно јединство. или може да има. na зато нема разлога да се данас осећају инфе-риорно. Православно духовно и егзистенцијално искуство мо-же бити драгоцено за савремену политику. Самоограничење чува и спасава културу од сваког утилита-ризма. Били су отворени према О значају самоограничења као друштвене и политичке категорије по-себно je говорио Александар Солжењицин („Покајање и самоограни-чење као категорија националног живота". Истоку. 1993. Да ли се верници за-лажу за остварење хришћанских и јеванђељских начела у друштву или и сами хришћани прихватају и остварују про-граме који су супротни духу Цркве. Поспешила би се социјална правда и сигурно знатно смањило умирање због недостатка хра-не. лек за обуздавање стихије зле воље које има у сваком човеку и која се не може контролисати и до краја заустави-ти ни најсавршенијим законима и правним нормама. значи да се и Црква бави политиком . 61-68). обнови парохију на црквенолитургијским основама. што je битно. Лич-ним самоограничењем прекомерне употребе материјалних добара (хране) на најбољи начин би се смањио јаз између богатих и сиромашних. али су исто тако учествовали. na и политику. Без самоограничења нема решења еколошког проблема света. По даровима и способностима. културних и политичких проблема. део националне традиције. догађа чешће? Да ли хришћани заснивају своје политичке. Да и не говоримо о томе какав je значај аскезе за човеково психичко. само-ограничење (аскеза)26 има. али се све то може релативно брзо подићи на виши ниво . на ритуал. далекосежне позитивне последице no решавање социјалних. надахњује и испуњава све области људског живота. при том уважавајући разлике и различитост. духовно и физичко здравље. Срби су као стари европски народ у прошлости пар-тиципирали у разним културама: античкој. У супротном. Православни за садржај јединства увек нуде Христа и веру.на политичке одлуке. воле и поштују једни друге. визан-тијској и бројним другим словенским и западноевропским културама. Западу. јер Срби су и на том плану подељени. Изграђивали су своју аутохтону културу. што се. да су дужни да сарађују. no природним предиспозицијама не заостају за другим наро-дима Европе. Taj унутрашњи дијалог je претпоставка спољашњег дијалога са светом. еколошких. Свако друго јединство je опасно и ризично јер прети људској слободи. Оно чува културна блага и добра да се не претворе у робу. Севе-ру и Југу. са-мосвест свих субјеката народа да су једни другима неопход-ни. Препороду и преображају српског народа Црква ће нај-боље допринети ако што пре „оцрквени" своју организаци-ју. Пошто су верници конститутивни фактор Цркве. Стицајем многих околности сада њихове државне и друштвене институције заостају за европским. онда садржај јединства треба да буде дијалог. Поред већ на-ведених егзистенцијалних и друштвених категорија. Аскеза (самоограничење) као превенција и „терапија" није више спорна ни за медицину ни за психијатрију. за човека неважну и небитну ствар.уколико се ускладе жел>е и могућности. Нема разлога да тако не буде и у будућно-сти уколико Срби желе да наставе континуитет православ-ног предања и традиције. У заостатку су у научном.

.

обичаје. Модерне на-ције настоје да „еманципују" свеукупни живот друштва од утицаја Цркве. мушког и женског. na и теолошкој лрхтературр! може се прочитати да je Православна Црква „национална" „анацршнална". на јединству „крви и тела" било би трагиЧно и опасно. ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА И НАЦИЈА Доста je распрострањено мишљење да су помесне (аутокефалне) Православне Цркве националне.Црква у савременом свешу Српски народ je данас плуралистички на свим плано-вима. Црква je нације преображавала. зато je хула. културу и државни „територијални интегритет и суверенитет". Хришћански појам нације суштински ce разликује од савремених секуларних представа. „Црква je васељенска. У Цркви нема Јеврејина и Грка. Партијско. Хришћанске нације би-ле су отворене и 156 вертикално и хоризонтално. Стапање вере са таквим појмом нације je јерес позната као етнофилетизам (религиозни национализам). јединство je немогуће јер су Срби расејанр! no многим државама света. све-те. Он je „све у свему" (Кол 3. „надна-ционална" и сл. моралну или аксмолошку супериорност. али одриче сваки облик субординаци-је међу нацијама. јер je она сама псеудоцрква. У историјско-социолошкој. Исти je случај и са Латинском Црквом када су у питању западноевропски народи. јавни морал. сужавати je до ситних. роба и слободњака. божанство. „васељенска" (интернационална). Она се увек пројављује у конкретном народу. неопростива хула на Христа и Духа Светога. Србин осећа православним „по рођењу" (Хрват као римокатолик) иако je вера увек чин слободног избора. Код нас многи Цркву доживљавају као једну од националних институци-ја чији je циљ да чува национална обележја. Све до новијег времена хришћанство je прожимало и надахњивало све по-ре народног и друштвеног живота: културу. 11). Истовремено je нацију отварала. по-литику. времених националних циљева и метода. захватила га je стихија дезинтеграције и дезоријен-тације. Православна Црква je заиста формира71а национални идентитет источнохри-шћанских народа. економију. Богомдане различитости ce претварају у поделе и сукобе. и личило би на партијско и идеолошко јединство које смо имали у ближој прошлости. дванаести je час да поједини наши црквени представници престану бити искључиво слуге национализма и политике. језик. Од самог почетка саопштавала je Јеванђеље у категорргјама локалне културе и језика. 28). na и државно. богочовечанска. идеолошко. Црква није апстрактна заједница. пролазних. времену и простору. Румун. Национална воља je извор права и политике. да у пра-вослављу постоји поистовећење вере и нације. Суштинско je питање како сада помирити разли-читост и јединство. ослобађала на-ционалног егорхзма и самодовољности. литературу.. свеједно које PI чргје PI постану првосвештеници и свештеници једне. тотем. Посматрано историјски. Рус. По националном саставу својргх верхшка једна локална ИЛРХ аутокефална Православна Црква je вишенационална (ако на том простору живе припадници различрхтих нација). вечна. већ су сви једно у Христу (Гал 3. Модерне секуларизоване нације постају мит. Време je. уметност. Бугарин. Циљ наци-је био je да служи Богу и остварује вољу Божију на земљи. „терала je да ргзађе из себе" и да се саживљава са другам. У периодима ропства Црква je и имала и политичку власт јер цивилна није постојала (није ни могла да постоји). христијанизовала и усме-равала према наднационалним циљевима и вредности-ма. саборна. тј.. a може бргги и једнонационална (ако je тај простор национал-но хомоген). Све ове тврдње могу бити делимично тачне. „мистмчни темељ ауторитета сваке власти". фолклор. чинити од ње националну институцију. саборне и апостолске Цркве" каже Јустин Поповић. Исти je случај био и са хришћанским нацијама на За-паду. Бога и Цркву потчињавају националном егоизму укључујући их у кодо-ве сопствене месијанске националне идеологрхје. За друге Цр-кве (Римокатоличку и Протестантске Цркве и друге верске заједнице) сматра ce да су интернационалне. To има за по-следицу да ce данас Грк. Теоријски може бити и анаиионална уколико верници не желе да се национално 5 3 . Градити јединство на националној идеологи-ји. Црква не негира на-ционалне ентитете.

не негира нити апсолутизује национално. Евро-пи. Зато би било правилније говорити о Православној Цркви у Србрхји. jer svi smo hrišćani.. ali nade ima: to se ostavlja za bolja vremena. што данас неки чине. u DURO ŠUŠNJIĆ ravnopravnom razgovoru. дакле. Аутокефалност помесних Православ-них Цркава не треба поистовећивати са идејом државног суверенитета 19. sa kojima se vraćaju na novi početak. a da li će oha^kad doći. Азији." jer su one jednako ponizne i sluge božje na zemlji Možda će u neko čistije vreme biti mogućno ono što u ovo mutno doba izgleda nemogućno: da se razdeljena braća zagrle u okviru jedne verske porodice.. Свака нација има право и могућност да уђе у Цркву с могућношћу да у њој сачува свој националрш идентитет. jedna učeći od druge: samo tako obe koračaju po božanskom tragu! Razgovor je moguć među jednakima:. a ne čovek. 374 LJjedinjenjeji^ veni u jednu vpm samoja još jedna utopjja. Црква није археолошка установа РХЛИ музеј којрх чува преживеле националне традиције. onda nije iluzorna vera u zbližavanje. Neka bude volja božja. већ изгра-ђује јединство у разлршитосга („помргрену различитост") многих нација. to zna bog. Ниједна локална Црква не може бити независна од других. год. Možda je raskol između dve crkve bio put da se bolje upozna i izgradi novo jedinstvo. Nolit. „ново друштво". „Sposobnosti Seveka da večito zamišlja utopiska društva nadmašuju jedino njegovi pokušaji da ih ostvari" 27 Postoje stvarne razlike i nepotpuno jedinstvo. A ovdeje neizbežan dijalog spasenja. Црној Гори. века.. Ujedmjenja nema. Ako su nekad sestrinske crkve živele u punom zajedništvu. Црква се обраћа увек конкретнрхм људима. алрх ниједна нема право да има „своју" ексклузивну „нацио-налну Цркву" која 6PI „национализовала Христа" учвршћи-вала национални егоизам и обоготворавала саму нацију. Danas je ekumenizam više nužnost nego izbor. onda je moguće pomirenje. mogULQbe_crkye u svemu biti u ркши-аИ obe moraju imati pravo da se. Ljudska agresivnost. t da li će ih uopšte biti. zalažu za svoje1 gledište i da ga brane na razuman i čovečan način. RELIGIJA I NASILJE: CRKVA I RAT „I svijetu se otvaraju uvijek novi: dani kao rane" : Ivo Andrić 5 3 27Šire o ovome: Entorti Slor.N£. који до данас траје. one moraju da se udružuju. Црква. od no su nadređene i podređene crkve Ovde nema mesta. Када се у колоквијалном говору каже „грчка" „руска" „бугарска" „македонска Цр-ква" не значи да су то посебне и независне PI самодовољне Цркве. Мисија Цркве не може да се функционализује за циљеве секулар-ног национализма и рхнтернационализма. Не минимизрграјући црквено-доктринарне узроке на-ционални сукоби унутар Цркве TOKOM историје су проу-зроковали несагледиве трагичне последице. Ako nije moguće ujedinjenje. onda je moguće da se ono i oživi. Једна вера. као и сукоб између латинског (роман-ског) и германског света у 16. једна Црква Христова актуализује се у различитим народима и државама и увек je то једна једрш-ствена Црква Христова. a не без-личним ентрхтетима. састављена од прршадника различитих историјских народа. Црква je сама „нови Израиљ" „народ Божи-ји". веку. ako je iluzija verovati u jedinstvo.Црква у савременом свешу идентификују. Русијрх. nego i da jedna drugoj oproste i zaborave stare uvrede. jer da bi crkve opstale na „tržištu poslednjih značenja". Beograd 1990 157 . samo na drugi način. Razgovor sestrinskih crkava ne podrazumeva samo da se one dobro razumeju. Osnovna ideja ekumenskog pokreta jeste obnova jedinstva svih hrišćana. koje će da počiva na iskustvima dvadeset prošlih vekova. Африци. Сукоб рхзмеђу Грка и Латина заврпшо се трагичним расколом 1054.

ili ih neko treći pomiri radi vlastite koristi. jednu s prirodom a drugu između ^hp. pa utoliko i nije bio sociolo?ki zanimljiv. najviša klasa. Ovde je moć razaranja dala obeležje kolektivnom mentalitetu i ličnim sudbinama. svi ratovi koji su se odvijali u istorijskom vremenu je da sejivojtinje bore. tom 10.„Kad dakle današnji primitivni narodi upriličuju ritualna iznemognu. a mnogo plakao". Ako je Čovek po svojoj pnrddi nasilničko biće-nasilje je. to jest javna stvar. onda se može reći: ako je rat naša sudbina. Sabrana delu. svaki rat je okrutan. Slobodan Jovanović ističe imaju svoj obrazac u mitskom vremenu: iona prva borba između da ljudi vo3edve vrste borbe.prv^ bogova. ali uspavana zver u njemu lako se budi." Ovo ne znači da različita društva imaju ištu sklonost ka ratu ili miru: jednima je rat u krvi (zanat ili zanimanje). u stvari jače načelo ili ali nesposoban da sklopi trajan mir: mir se sklapa kada obe strane vrednOšt.28 Ima istine u natpisima grobu meksičkog cara da zemlja nije svaki rat ima i svoje verskozgačenje: nisu uzalud postojali bogovi rata! ništa drugo do velika grobnica civilizacija s njihovim vođama koji su Skoro bili ratni?ki raspolo?eni. sigurnije je da. 326. onda je hrabrost ljudi". onda to ostavlja prostor za delanje. a straha od nasilja ne bi ni bilo. Encensberger primetio Drugim recima. Rad stvara vrednosti.onda se nasilje ne može izbeći niti učiniti blažim. str. malo. neba i zemlje. . u beskraj. mitskog rata: toje u stvari borba društvenog značaja.tačno oponašaju sakralnu paradigmu svakog sukoba uopće". H. života i smrti . BIGZ. Ako je prirbditsvakog čoveka tamna i svetla u isto vreme. kome pobeđuje jači bog (ili prirodna sila).bi se smejao. Ako je rat bio javna stvar.su svojstvene obe mogućnosti: on je krvoločan i plemenit. dobra i 28Jovanović. otvara stare Po definiciji. Beograd 1990. u knjizi O istorijskij nauci. Sociologija religije. naša istorija j e otvorena! „Ne boj se malo stado" (Lk 12. moći stvaranja (kultura) i moći ujedinjavanja (ljubav). koji ga objašnjava i opravdava. 5 3 . onda nam se otvara široko polje delovanja kako bi rat nestao iz naše svesti i našeg sveta: ako je mir jedna mogućnost a rat druga. Ah. ali one ne vode ratove. dva oprečna načela.Црква у савременом свешу Religija! nasilje . onda svaki pokušaj da serat izbegne-izgleda uzaludan. ostaje kgo pra-slika. Tamo gde je Rat kaojžbzsd iji ШЈкаитвт-^Зуакл rat samo je ponavljanje i obnavljanje zajednica religiozna i religija zajednička. Naša povest odvija se u znaku moći i nadmoći: moći razaranja (rat). obrazac ili horba „sc naziva rad a druga rat. Zato Jirgen Koka. Otuda je svaki rat sveti rat. fako nije bilo dana a da negde u svetu nije bilo rata. Univerzitetska knjiga. M. Ako je čovek po svojoj prirodi miroljubivo biće.29 rekao: „Da nema rata. suše i vlažnosti. a drugima je zlo koje ne mogu izbeći.Cvitković.osobito njihovi kasniji potomci to postali. Čovek nije zvef. i 2 Muhamed: „Kada bi znao ono Sto ja znam. onda sve Što je bilo javno ujedno je imalo i religiozno obeležje. po svoj prilicijjpyekii. Ako se široki i duboki pojmovi religije i nasilja prevedu u uže i pliće pojmove erkve i rata (govor o crkvi i ratu samo jekonkretizacija govora o religiji i nasilju). 105. i rane". a puni logično da ona počiva na mitu. ima i religiozno značenje. 158 29Dr Ivan. sećanje često razdvaja. sa početka vremena.sinadom U pobedu svetog nad svetovnim načelom. svaka pojava. pored svog onog prvotnog. ipak vreme ne isključuje nadu. str. rat ih razara: rad arhetip svake stvarne borbe između ljudi. ne čine to samo da bi se pripremili za rat koliko u stvari samo predah između dva rata. shvatanje religije i shvatanje nasilja zavisi od shvatanja čoveka.■. nego stvar izbora. masov mislili da su večni. Zato groblja. ne bi se znalo dokle može ići izdržljivost i Ako se rat shvati kao verska svetkovina. Nekoje. vodili ga između sebe samo dvojica zla. pa tako i rat. rat višak gluposti! Čovek je kadar da povede rat. Veza između ove dve pojave je Čovek:. odnosno nadprirodnih sila. sjajno primećuje: „Stoga.32). Nije tako sigurno da su na?i najstariji preci u svim verama postoje oni'. Svaki mir je natjecanja.do nasilja ne može ni doći. svetla i tame. U našoj istoriji bilo je ponešto smisla i previše besmisla: ima ponešto dostojno divljenja i premnogo toga za osudu. „Rat je praznik smrti: on prazni crkve i džamije. i opet tako. onda.dve pojave o kojima znamo dovoljno ako ih razmotrimo svaku za sebe i nedovoljno ako ih razmatramo u uzajamnom odnosii. Sarajevo 1996.su u društvima gde su ratnici ego dvoboj izme?u pojedinaca. onda istorija religije nema samo svetlu nego i tamnu stranu. a sada su samo prah. U stvara višak Vrednosti. 1 Ako rat nije naš usud. (dvoboj) ili mase (organizovana vojska). ispoljavanje moći nad stvarima i bićima .

264). već su to vere koje čiste vernike od svake potrebe i želje da drugog (ili vernika druge vere) potČine. Konfucije veli. kao što se lakše diše u višestranačkom političkom sistemu nego u jednostranačkom jednoumlju. Rat je pre povezan ч» ургогп u jednog boga.). Budizam uči da se ljubavlju može iskoreniti svaki bes i mržnja.р ШЕСЦ_ naj30zitiyan način: . Daje rat sveti rat vidi se i po tome što ljudi učestvuju u borbama.ratu isto što i ubisteo jisVetom ob. bilo je i više načina mišljenja. sekte^ jeresi itd. 159 31Sociologija religije nema valjanog razloga da se bavi ratom. a kasnije se značenje sužava na neku vrstu grupnog poriva i svetog rata (Šire: J. di odluku o pobedniku odnosno poraženom donosi bog.30 nego o Džihad je izvorno označavao duhovni i moralni napor da se dostigne i ostvari neki cilj ili vrednost.i ne govipn-o-svetorn ratu (to &c još čini u Islamskom -бмаш). To je izrazito miroljubiva i trpeljiva vera za koju su ljubav. što se dokazuje i tune da je sve osvojeno (stvari. porobe ih unište: nema suštinske veze između vere i rata odnosno vere i nasilja uopšte. Jukić. mnoštvo je konjice po zemlji. verovanja i ponašanja: lakše se disalo. Ali bog ne mora da bude naklonjen u svakoj ne/pnlici: on može da kažnjava svoj izabrani narod u meri u-kojoj se ovaj ne drži njegovih zapovesti. pa nije on samo bog rata nego i bog-vaspitač svoga naroda.. životinje. Ako bi rat zavisio od vere. nego da se zavede pravda i poredak.prema svima počevši od dužnosti oca prema sinu pa do dužnosti poglavara države prema podanicima. Judaizam izražava veoma strogu zapovest „ne ubij" u nadi da će ona biti prihvaćena: ako nastojimo da budemo bolji no što jesmo. Laoce upozorava da kad svet ne živi u skladu sa taom. . U pobedi nema lepote.-onda ic-»bistvo. proliće mnogo suza. već samo donošenjem i pronošenjem poruke spasenja. do kolektivnog očišćenja: sve postaje spremno za novi početak! Daje reč o svetom ratu dokazuju prinošenja žrtvi pre boja.U učenju svih velikih vera nema ništa što bi ličilo na ratni poklič. ljudi) bilo žrtvovano božanstvu u znak zahvalnosti za njegovu naklonost. ДШ gubi religijsko značenje i poprima političko: on se sada razume izvan okvira verske etike i morala^Zata^^HŽe. odbranbenom..262. stoka itd.e. Zato je svaki rat u neku raku sveti čin. KS. To je vera koja se nikada negde nije širila uz pomoć nametanja 1 nasilja (duševnog i telesnog). Iako je u drevnih naroda nasilje (rat) bilo deo svetog obreda (naročito obreda prelaza). jer rat nije uperen protiv bilo koga naroda već na odbranu svoga 31 odbrana je samo sredstvo a ne cilj Relikt ja j-adigijska klaoloftijn—. тег vera u jednog boga isključuie sve drage. str. borbena i lako zapaljiva: ona tek može da tvrdi daje njen bog istina a svi drugi samo obmane! Tamo gde je bilo više bogova. vladanje sobom (a ne drugim) jedini putevi da se postigne spasenje. pljačka 1 ubistvo". dok sveti rat podrazumeva borbu za pravednu stvar koju i sam bog podržava.Црква у савременом свешу Rat se može razumeti i kao svaka druga. zlo je za Čovečanstvo borba za dobit. Sve_su_v. jer je rat odavno postao 5 3 .Zagreb 1997. op. Sveti rat nije isto što i verski rat. On je još dodao. Jak 1 silnik neće umreti lakom smrću. 270. ona je netrpeljiva. a do tada^_oii_bio ti plavnom shvaćen kao sveti Čin. „Ono što ne želiš da drugi čini tebi. Hinduizam upućuje da se čovek kloni nasilja ne samo prema ljudima nego 1 prema životinjama. samo grublja orgija. nemoj ш ti činiti drugome". ljudi. sir.ii. „Dobro je za čovečanstvo opšte poverenje i mir. U Bhagavad-Giti se veli: „Ne vidim kako bilo Šta dobro može proizići iz ubijanja". Svest o ratu kao isključivo svetovnoj pojavi nastaie sa epohom pros-vetiteiistva u filozofiji i liberalizma u ekonomiji. luduje i uništava sve što je do tada bilo zabranjeno: vrhunska igra razaranja svega oko sebe! Posle toga dolazi do popuštanja napetosti. „Ко ubije mnogo ljudi. čmite 1 vi njima" U Vedaina stoji. Tamo gde susrećemo veru u mnoštvo bogova.či. Lica t maskesveloga. gde se rasipa. Džamizani propoveda ' neranjavanje drugog po cenu nebrige 0 vlastitom životu: život svega živog mora da se poštuje! Taoizam upozorava da trnje raste 1 glad vlada tamo gde vojska stupa. niza raskole.spr^M7IT? da usvnjr 7! tuno pravilo^rjejarju drugome nnn štn ПР hi ->Р!РП nn tflhi urini— fWrv рр^ујјп pur/p ч.SY£J&Q-žektg-da ljudi čine vama. onda rata ne bi ni bilo. cit. pobedu treba proslavljati kao pogreb. Jukić. Ljudima je teško da žive u miru zbog suviše velikog znanja" Konfučijanstvo ima kao svoj osnovni cilj da uspostavi red i pristojnost svih . kako bi svi mogli da žive i rade u miru i sigurnosti Zanimljiva je činjenica da mnogobožačke religije nisu znale za verski rat. jer verski rat podrazumeva borbu jedne vere protiv druge vere. 261. u toku boja i posle boja: obično obredna žrtvovanja ratnih zarobljenika ili ratnog plena bogu koji je predvodio ratni pohod. Ako ie rat shvaćeakao-s-vefa obred. Budistički (i | hinduistički) monah nosi sa sobom 1 cediljku za vodu kako omaškom ne bi * popio neku sitnu životinjicu i tako je usmrtio. ne možemo naići na nadmoć ili svemoć jednog među njima. istina. 1 ris će ležati s jaretom. edur|rtya semože opravdati najvišim razlozima. jer su vere po pravilu vere u mir JJvafojjiUcoj^ veraji^ctobj^ya_rat._^v£ti rat-se prepoznale i po cilju: nije namera da se osvoji i prisvoii (zemlja. onda će sve oko nas biti bolje i lepše 1 svet će na kraju da se pretvori u božju baŠtu „I vuk će boraviti s jagnjetom. kao što nisu znale. tele i lavić 1 ugojeno 30J. ipak se ono nije preporučivalo kao stalan odnos prema bližnjem i prema strancu. „Nikad ne počini nasilja nad drugim". 227-232. 263. 254. 251.

više učiti ratu" (Iz 2. Bainton. neće viSe narod dizati mač protiv naroda. a nikako netrpeljivost i mržnju. Sveti rat ne vodi se u spoljašnjem svetu. 1 zub za zub"). Nenasilje nije puko prepuštanje vlastitog života na milost i nemilost nasilniku._nego_znači napor da se dostigne cilj koji jepropisan verozakonom. protiv smrtnih grehova. sinagoga itd. „Rat je pak sa svoje strane u tolikoj mjeri izdaja izvornih nadahnuća religijskog duha daje teško zamisliti kako bi u istinskih vjernika mogla proći bez dolična odgovora. u zborniku radova: 'Konfesije i ml. „alivi ne otpočinjile i borbu" (Kuran). 231). osim u samoodbrani. ubija Čovečanstvo. duševnom i duhovnom: svaki monah i mistik nastoji da pobedi zlo u sebi! Ako se „mali džihad" vodi oko svetovnih interesa i sa mačem u Rici. Može se lako dokazati da je svaki ratni pohod bio praćen ne samo odobravanjem. vaseljenskog. 5. jer je jedna • duša u svima. i < 35Miroslav Voli". O ratu i miru. tako je hrišćanska j ljubav upućena i prijateljima i neprijateljima.Ako je u svakoj verskoj tradiciji bilo "mistika i monaha.živhiče biće zajedno. 160 5 3 . kada je dozvoljeno uzvratiti istom "merom (. i normama koje vode do njegovog ostvarenja. što znači da su u opreci za smislom religije. Od hrišćanskog boga blagoslov :ne i dobijaju nasilnici nego krotki. da se savlada strast. religija je ta koja donosi u svet i unosi u verniČku dušu smirenje i usredsređenost na bitne stvari. a ne svetog motiva ili opravdanja 33(Vise 0ovome: J. sa univerzalnom porukom spasenj. niko ne ubije. Čak i^jVelilcLdžih^d" izvorno ne znači sveti rat.38-39). str.24). svoja koplja u srpove. Onaj ko ubije jednog čoveka. . to ještdase ostvare ^^^ш^оиаш.33 pa dodaje „blagosloveni da su mirotvorci. neće se. ali takođe mogu da budu zaboravljena" (R.30). „О vojniku ću da vam govorim kad budem znao za šta se bori". Čoveka je bog stvorio.. jer ko ubije biće kriv sudu" (Mt 5. Oni su bili čuvari mira. nego delotvorna : odluka da se čini dobro kako bi se pobedilo zlo u njemu. blagosiljajte one koji Vas kunu i Činite dobro onima koji na vas mrze i molite se Bogu za one koji vas gone" (Mt 5.: „Čuli ste kako je kazano starima: ne ubij.44). Ova vera zahteva da i. Alfa i Omega. . nego U unutrašnjem. i malo dijete vodiče ih".lnvn. „Prekovat će svoje mačeve: u plugove. ali 1 nešto više od neke { jevrejske sekte: ono se nije obraćalo izabranima nego svim ljudima. jer je rat narušavanje božanskog. ' „Blago krotkima.:. kao Što. . religija mora da pruži mnogo načina za pomirenje".glaviLzn p. 1 -9. moralnog i pravnog poretka. se zemlja oblači u proleće za užitak svačijem oku 1 duhu. Sto je iznenađujuće saznanje. nego time što ljubi i prašta.Jahve je mir" (Suci 6.. po svojim vrednostima i po svom bitnom usmerenju. kao i 1 nešto od hrišćanske zamisli 0 preobraćenju nevemika.-. koji će svakome da odmerikaznu odnosno nagradu za počinjena ne/dela. cit.32 Hrišćanstvo preuzima ■. jer će naslijediti zemlju" (Mt 5. koje su toliko puta razvrgle zaruke sa bogom i pale u zagrljaj svetovnim moćnicima. „Raspi narode. nego i osporavanjem od strane pobožnog sveta. onda bog jedini može i da mu uzme život.IslamJe preuzeo nešto od vojničkog duha judaizma.. op. „А ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje. jer će ih zvati !' djecom Božjom". onaa je u svakoj bilo protivnika rata. 143. kao što kiša pada pravednima i nepravednima. Kao što sunce šija.: dobrima i zlima. Црква у савременом свешу Poznato je koliko je islam bio tolerantan prema „verama knjige". ritualnog. Monteskje je sjajno primetio: „Kada U državi ima dosta razloga za mržnju. koje obično predvode najbolji među pobožnima".a= Vernik se neće spasifi ako pobija i ubija drugog. Rat je greh i zato je uvek bilo vernika protv rata. i dijete odbijeno od sise zavlačiće ruku svoju vi nipu zmije vasilinske" (op. str. 35 Ako u ratu na svim stranama učestvuju i vermci. koji žele bojeve" (Ps 68. obrni mu i drugi". toliko . to može samo stvoritelj.. Stvorenje nema prava da uzme život drugom stvorenju. Nije na čpveku da se sveti. makar i po cenu vlastitog života.5). džamija. 13 Monaha i mistika možemo posmatrati kao dve upaljene svece: svaka od njih gori izvornim verskim nadahnućem i čuva sećanje na vrednosti koje ustanovljena vera ne može očuvati u svetu oprečnih interesa. „I dijete koje sisa igraće se nad rupom aspidinom. da se-borfprotiv krivih predstava i ponašanja u vlastitoj veri.34 On nije bog rata nego bog mira. jer ima sudija viši od njega.Janjci mesožderi? O kršćanskoj vjen i nasilju u suvremenom svijetu"." : Hrišćanstvo je bilo jedna od brojnih verskih sekti. . Beograd 1995. Ako je religija iskustvo reda i mira. onda se „veliki džihad" vodi oko svetih načela i sa ubojitim recima. Monaška i mistička vera i rat. Zato se uostalom u svim religijama i javljaju vjerničke pobune protiv rata. nagon 1 mržnjaji^s^bi^da se svi ljudi privedu islamskoj veri. onda su oni u stvari 32stvar svetovnog odnosno državnog odlučivanja.cit) 34Knjiga proroka Isaije l i.hrišćanski stavovi.). 14 : Religija snabdeva društvo idejama reda i mira. mirotvoran da se ne brani ni kada ga njegovi neprijatelji vode na gubilište: : a kako bi i moglo biti drukčije kada je on bog ljubavi. VI. Monaški oblik vere i individualno obožavanje po prirodi stvari teze ka „UNIO mvstica" i daleko su od zamisli o nasilju. onda mržnja i rat to ne mogu biti. jer mistik i monah ne vode rat protiv drugih nego ratuju sami sa sobom. Jukić. a ne zvanična crkva. i „udari li te ko po desnom obrazu.4). i ote-aa-oko. a rat nije podignut na stepen verske dužnosti u smislu u kome je to molitva ili hodočašće^O^omansko cargtvn '"^1" jp visf gmisln ?п v-nlni 1фе1јјуо5ј od austro-ugarskog carstva. Prema tome. Istinski verniku svakoj veri nije i ne može biti ratoboran. definicijama krajnjeg smisla. „Vešala se mogu zanjihati u budućnosti. Ako gaje bog stvorio da živi. zapovest „ne ubij**.21.

baš između hrišćanskih naroda? Kako to da hrišćani propovedaju dobro a nanose zlo jedni drugima („krvava svađa braće u istome domu")? Kad je bilo reči o. pokolja i mučenja?1* Kako je moguć rat. ideološkoj funkciji rćHpijjr апНјгјр igtnVnntn ffa jf '4igijsl""-'f^plngtj" м cfvari krivo protumačena mligija~=JS obzirom na ^vctovne interese verskih vođa ili mihovih ustanova . da li će onda ljudi živeti u mira? Sigurno da neće. Beograd 1948. „Da li ljudi biju boj svojih krvožednih bogova. što znači da se uzroci rata moraju da traže na drugoj strani.36 ' Ako isključimo veru kao uzrok rata. 96. a to je nužno. razumevanje i sarađnju. ili bogovi biju bitke svojih ratobornih naroda? Ove dvije mogućnosti ne moraju se međusobno isključivati. Prosveta. zbog prirode vere. onda i svoje bogove izvode na bojno polje. Suvremena istorija.'7 У JR. na verski način i za verske vrednosti. Oni koriste verske simbole kao ideološke zastave kojima mašu ispred odreda vojnika nesvesnih pravih ciljeva za koje idu da ginu. sporova i sukoba? Anatol Frans^e. Jedan rat mogli bi nazvati verskim samo onda ako se vodi iz verskili motiva. gde je onda izvor podela. Svaka velika religija počela je teološki mudro i završila ideološki glupo: braneći neki ograničeni interes! „Rat. koji znači isto što i potčinjavanje svega života i imovine jednoj trenutnoj svrsi" 9 36Obično se navode islonjski pnmen verskili ratova: džihad. „prvo organizovano klanje". iako je mir među njihovim verama. str. Univerzalna verska "poruka protumačena je u prljavom ključu posebnog interesa verske ideologije ili političke religije. 161 5 3 . a to su oni koji drže moć i vlast u društvu i crkvi. Nema mira među ljudima. tridesetogodišnji rat itd. kad se vidi da je istorija hrišćanskih naroda istkana od ratova. I. . Najgore što može da zadesi duh sveti jeste njegov boravak u duši ideologa. upitao: „Kako da čovek misli da verske ideje povoljno utiču* na moral. budite sigurni da on to nije: njega tako nazivaju om koji su ga i započeli. Čim se kaže daje neki rat verski. a ovi su do tada mirno boravili u nebeskim visinama. ali ja naslućujem kako su uglavnom bogovi ti koji izvuku deblji kraj.. krstaški ratovi. po verskim normama i da ga vode vermci različitih veroispovesu. nego što ti sluge rade za njih". gde je onda leglo ratnika dobrih vera? Ako religije pozivaju vernike na ljubav. Om češće moraju obavljati prljave poslove za svoje navodne zemaljske sluge.eli$iiska uleologijajjcit. To je samo znak da su i velike crkve poslale male borbene zajednice: male po duhu! Kada ljudi vode rat.Ako su skoro sve religije mirotvorne..Црква у савременом свешу lznevenli svoju veru i postali žrtve ideološke obrade i obmane (što dokazuje da u ratu ne stradaju samo verski objekti nego i verski subjekti).

Pobijanje protivnika dokazima ubrzo je prešlo u ubijanje neprijatelja mačevima . to jest znamenje rata. samo tako je iranski šiitizam prigrabio svu izvršnu. Ovo je žalite vao ne samo od svojih učenika i svetih mučenika nego i od vernika uopšte. Ali država po pravilu traži opravdanje rata. 47. ^Sekularizacijom se religija povukla u Čovjekovu unutrašnjost ili barem zajedništvo malih skupina. zbog ratobornog raspoloženja crkvenih dostojnika. dok je rat ostao javnom obavezom. zabranjivale svojim članovima da nose oružje. ali. već obična ratna pustolovina (isto tako su grehovi prema jevrejskom narodu neizbrisiva mrlja na obrazu hrišćanskog sveta).). baptisti). ali sve je to bilo obično licemerstvo i izdaja ključnih hrišćanskih poruka o miru. pa rat više nema sveti. govoreći daje to rat za boga. ali može i da posluži kao nadahnuće eliti koja se bon za moć i vlast. kveken. U meri u kojoj je crkva postala svetovnom silom. ona može da legitimiše moć vladajuće elite. a ne samo sa mačem. Popuštanje crkvenih vlasti svetovmm moćima išlo je postepeno: može se ići u rat i ubijati. J. jeste društvena ustanova. nego i ekonomsko-političkim osvajanjem i svetskom vlašću. koja je uobrazila daje bliže veri ukoliko je društveno-politički moćnija . Crkva. rat je dužnost i obaveza. do stvaranja teorije o tome u kojim uslovima se može da vodi ovaj ili onaj rat. nego i u svetim simbolima: sveto je zgodan izgovor za svetovne namere! Politika se često koristi verskom simbolikom koja je mnogo Šira i dublja. Jukič. Kada je kist postao simbol vojnih odreda. onda umesto ideje mira nastupa ideologija rata. u toj meri ona je prestala da biide svetom: o tome svedoče papocezarizam na zapadnoj i cezaropapizam na istočnoj strani sveta Vera je izbor i sloboda. otpale od zvanične crkve. prikriva i pokriva božjom voljom. str. Ali ova organizacija ulazi u odnose sa drugim organizacijama. zaslužuje pravednu osudu.'.T. u svakom rodu ima izroda! Ako je pre braka crkve i države vernik odbijao da uzme mač. pa onaj ko povezuje ove reči u „sveti rat" čini svetogrđe i moralni prestup. Црква у савременом свешу Koliko se hrišćanska vera protivi svakom nasilju. nego isključivo svetovni motiv. da bi Augustm stvorio teorij u o pravednom ratu 162 .. Otuda sva zla koja se pripisuju veri ■u stvari valja upisati verškoj ustanovi.15). str.niti sveto sa ratom. iako kao bog ima moć da ih uništi On se ne protivi nasilju novim nasiljem. Tako je hrišćanska (katolička crkva) došla i do ideje o svetom ratu. Kasnije dolazi. „Može se reći da su križarski ratovi zapravo jedno veliko naoružano hodočašće" 38 Rat nema nikakve veze sa svetim. čime je bio ugrožen i pravoslavni svet. Zato 6 ratu.ne odlučuje crkva nego država. nije bilo nikakvo stvarno hodočašće. SKZ. ona i sama mora da se služi njihovim sredstvima borbe. 183 „Sveti rat" je prosto nemoguć spoj dveju reci. ali se 38neko vreme fte može pristupiti pričešču. a ne samo verskih obreda. 456. u zborniku radova Konfesije i rat. Nije prvi put da se vera zloupotrebi u rame svrhe: Čovek upotrebi boga za trenutni politički. „I iz. ne samo u svetovnim pojmovima. sada mač može da ponese samo vernik. zakonodavnu. što se vidi i po tome da je usput opljačkan i razoren Carigrad. Ići u sveti grad sa mačem u ruci da bi se oslobodio Kristov grob.. samo tako mirna vera kao stoje hinduizam uzima'ratoborni oblik u sikizmu. nenasilju. i utoliko ima neki odnos prema politici: ona može da podstiČe odanost političkoj zajednici. Budući da religija iz svoje privatnosti više nije u prilici dosegnuti i utjecati na rat. Krstaški pohodi na islamsku zajednicu nisu bili motivisani samo verskim razlogom (oslobođenjem Hrtstova groba). ekonomski ili ideološki cilj. str. Beograd 1996. Beograd 1987. ljubavi. Svoj interes. usta njegovijeh iziđe mač oštar. „I vojevaću s njima mačem usta svojijeli (Otkrivenje Jovanovo 2.. što se simbolično izražava Zarukama mača i krsta. da njime pobije neznaboSce'* (Otkrivenje Jovanovo 19.Čarobni breg. o čemu svedoče tzv krstaški ratovi na Jerusalim. Za crkvu je ostvarenje verskog ideala (spasenje) njen osnovni cilj. Spiit 1995. Presveta. Kada je sklopljen savez između mača i krsta. nego im prašta („ljubi i neprijatelje svoje. Centar za religijska istraživanja.u svakom žitu ima kukolja.16) Čak su i neke male verske zajednice. Burkhart. Ah od trena kada hrišćansKa vera postaje zvanična i kada crkva sklapa savez sa državom.. Razmatranja o svetskoj istoriji. a crkvena organizacija samo sredstvo da se postigne cilj. kao uostalom svaki 5 3 37J.u stvari je dalje od vere. ali i pobunu protiv nje. rat i religija. vidi se iz načina na koji sam bog biva raspet od svojih neprijatelja. čisto bogohuljenje. menoniti. pod uticajem kritika iznutra i izvana. da bi prikrila interese koji su uži i plići. onda su sve pobede u ratu bile povezane sa krstom. pa đa bi se u tim borbama održala.. pravedni iL odbrambeni i nepravedni ili osvajački. nije politička: organizacija. Samo takojednaizrazito teocentrična vera može da se izvrgrie u jednu totalitarnu ideologiju. da ratuju i da uzvraćaju nasiljem (anabaptisti. ona postaje ratnička ideologija. pravdi itd.. a u drugoj mač. sudsku i vojnu vlast i moć. ottda se pomalo dozvoljava odbrambeni ral. adventisti. Bilo je gorljivih vernika koji su u jednoj ruci držali krst. to jest znamenje mira. slobodi. „Društvo. Ranije progonjeni hrišćani sada "su postali progonitelji nehrišćana.37 „izvršenju volje božje ognjem i mačem. samo tako se hrišćanska vera može izroditi u nacionalističku ideologiju. on postaje posve sekulariziranom pojavom. Mim.

onda je licemer i ža svaku osudu.Црква у савременом свешу javni događaj ili društvena tvorba. Ratom se može da razori sve.41 Iz činjenice da su poneki sveštenici-misionari učestvovali u porobljavanju i istrebljenju. jer religija otvara daleko Šire uvide u duhovne.. „Kakva je korist. Ovde važi ono pravilo svakog tirana: ljude je lakše uveriti u veliku nego u malu laž. Vernik je tako ubeđen da može da ratuje. nego će samo dobra djela opravdavati idealna načela". 276-277. a sa velikim lažima malo iskustva. stvari povezan sa činjenjem nepravde i svakog dragog zla: čak i žrtve rata. Tada vernici služe istom bogu i istom vladaru. 40. nego sama— kao dokaz protiv hrišćanske (crkvene) ideologije.U modernim i svjetovnim porecima religijskih ratova više nema. Ma kakav rat bio. Bosna mora 42biti čista i od Krista i od Hrista" (navedeno prema: I. a da se ništa ne postigne s obzirom na spasenje i sve druge duhovne vrednosti. Jer određenoj vrednosno-ideološkoj orijentaciji (napr.. Lica i maske svetoga. odnosno političkim stavovima.": шшТје. Iste reči.: tojest da javno obavlja svojii građansku dužnosti ali da pri tome poštuje norme svoje Vere. Najnoviji primer istinitosti ovog stava. 5 3 163 .26). Na Drini ćuprija. „veri naših predaka. protivnici su otimali jedan drugom ne samo žene. Simbol je Religija ne može i ne srne da se svede na religijsku ideologiju. Štoviše. str.ДЈ toj velikoj i čudnoj borbi koja se u ovoj Bosni vekovima vodila između dve vere.. vjera potpuno osobni izbor. ako svojim delima dokazuje daje dobar.imamo u vlastitom iskustvu: Čim.. op. nose isti krst i oružje.. jer je dosledan. onda će i ljudi biti zdraviji i jači. braćo moja. etičke i lične predele i mogućnosti. jer je u tome dosledan. ne vodi spasenju duše. on je po prirodi. „očevima nacije. u crkvu ne baš uvijek. Mi još pamtimo vreme kada jeziku nije bilo namenjeno da laže. jer u nju ide samo onaj tkp. Jukić. Skriva se njeno nastojanje za promenom jezika i govora. ako svojim delima dokazuje da je loš. Rušenjem hramova hoće se pokazati ne samo da je vera protivnika niže vrednosti. onda valja znati da to neće biti sukobi između vera i kultura. izjednačuju se sa krvnikom! Loš čovek može biti iskren. konje i oružje. Jezik pamti sve zločine učinjenejeziku: ako se recima vratt zdravlje i snaga. str. danas se koriste kako bi se Čovek opet vratio čoporu.40 jer se u tom ratu ruše sve svetinje u ime neke religijske ideologije ili političke religije. iz Činjenice da ie crkva sad podsticala mir sad rat. dobar Čovek može biti iskren. cit. „majci otadžbini.se za to slobodno odlučip. cit.39 J. nego i da je njegova kultura nešto prevaziđeno: on ne zaslužuje ni tle na kome je sejao seme i grobove svojih predaka. ako ko reče da ima vjeru a djela nema? Zar ga može vjera spasti? Tako i vjera ako nema djela mrtva je po sebi" (Jakovljeva 2. a pod vidom vera za zemlju i vlast i svoje sopstveuo sbvatanje života i uređenja sveta. op. str. Ali ako čovek govori dobro a čini loše. Ako sutrašnji sporovi i sukobi ne budu više izazvani ekonomskim i političkim uzrocima i razlozima. tako je i vjera bez dobrijeh djela mrtva" (Jakovljeva 2. Prosvcta. koje su pomogle da se Čovek iz čopora izdigne do ličnosti. Ljubav prema drugom je merilo: onaj ko nije kadar da voli. 95). koje vape za osvetom. Ne kaže se uzalud da rat između različitih veroispovesti nije verski nego zverski. a ne samo pokrštavanju i prevođenju u hrišćansku vera ljudi koje pre toga nikad nisu videli ni čuli. ideologiji nacionalizma ili ideologiji klerikalizma) odgovara sasvim određen i prepoznatljiv rečnik: čak se iz rečnika može zaključiti na ideološko-vrednosnu orijentaciju. sve Te_cmjeniče ne mogu se uzeti kao dokaz protiv hrišćanske vere. Tako su često u jezičkoj igri „povratak korenima. Beograd 1971. ijsčinjenice da je ponekad opravdala rat višim razlozima itd.. koji je također božje stvorenje. taj još nije dozreo kao ličnost.. nego sukobi njihovih ideologija.. daje rat sveta dužnost. a videli smo da su sve velike religije protiv nasilja.. „Jer kao stoje tijelo bez duha mrtvo. str. rat je. Rat nije nikako privatna stvar... onda je sigurno da su te promene u vezi sa promenama u vrednosno-ideološkoj orijentaciji. uvod u ništa vilo. nije video boga u bližnjem... Religija se sakrila u osobnu intimnost. 41Jedna ncsrcćria svest napisala je na pročelju kuće u Sarajevu: „Muslimani. Jer suština svakog rata je 39J. „Zato idealna načela neće više opravdavati zla djela. Reč tirana je grob otvoren. Cvitković. Danas se religije vrednuju po dobrim djelima. U rat se mora ići.: sveli u rukama pape (crkve)11 svetovni u rukama cara (države). a rat nije prestao biti zajedničkom dužnošću ljudi u društvu.14-17). to jest definicija stvarnosti. dokje ideologija zatvorena nekim ograničenim interesom. Jer stvarnost ne defimšu oni koji je najbolje poznaju^ nego oni koji imaju moć ш kojinjonievladaju.42 ^Bolesti јспкл: rat rečuna^Ako se uoče promene u govoru i jeziku jedne zajednice. nego i pesme" (Ivo Andrić. Iza stvarne borbe za promenu društvenog i političkog položaja jedne grupe. 252. stroga : građanska dužnost.bi sezategnuh odnosi između „bratskih-republika*. Jukić.. „nacionalnim svetinjama" itd. jer sa malim lažima om imaju veliko iskustvo. duševne. kvarili bi se i odnosi između „sestrinskih crkava" Valja dobro razmisliti o „teoriji dvaju mačeva. tojest da privatno ostane bezgrešan: j oš jedan pri mer podeljene ličnosti 1 . nego verskim i kulturnim motivima i razlikama. nacionalne iti verske. Imati državnu veru i versku državu znači pristati na činjenicu da trajni mir nije moguć. 112). a ne može ih ni biti". a ne po plemenitim načelima. religija danas jest. Jer nasilje nad drugima nema nikakvog opravdanja: korist kojaje stečena na štetu dragog.

Црква у савременом свешу most između svesnog i nesvesnog. str. cit. sir. koji više podseća na kotao koji se zagreva'do ključanja. neprekinuvši ni u jednom trenu vezu sa „ministarstvom istine" odakle su stizala uputstva za^vaki daljni korak u tom ružnom i kužnom ratu. Jezičke bitke'prethodile su vojničkim borbama: udarm obredi sedme sile. Beograd 1994. tako da su mass-media više posrednici i prenosnici nego stvaraoci poruka. teških i otrovnih reči koje se ponavljaju -moguće je zaključiti na stepen ne/trpeljivosti. čistke u jeziku najavljuju čistke u državi. sudove i dela koja ш po piuvdi ni po istini ne odgovaraju položaju rastavljene braće". Posejano je seme razdora u kratkom vremenu. Beogradski krug. Svi strahovi. godine upozorio daje potrebno ukloniti iz rasprava „reči. Jezik od mira do rata. krenuli ^ujDiyo_ujTiedijski rat. Što u isto vreme znači i zahlađivanje odnosa sa dragim verama i narodima. Iz napisa u napis. Borba recima prethodi govoru oružja. „izgleda da u jezičkim kartama stoji građanski rat"-43 Pucanje' iz deseterca prethodi pucanju iz topova. nego na mesto na kome se brižljivo i sa merom sklapaju razumne i čovecne misli.novi mediji. Jukić. Gradina. Još je Drugi vatikanski sabor 1965. otrovnih i smrtnih reči i pojmova kojima se postiže strašni učinak na ljudsku dušu i sećanje. u njima se ove promene razumevaju.jnedia je ograničena zbog tzv. 108 164 44 N. str. Jezik mira ima svoj logički smisao u odnosu na jezik rata. 154 45 D. stvaranju čistih nacija prethodi stvaranje čistih nacionalnih jezika. iz 15 i. A_koje. a u isto vreme preostaje više onoga što se oseća i veraje: jedna strana simbola zahteva razumevanje a druga osećanje.vidljive posledice: rasute kosti nesrećnika i neosvećeni'grobovi! Ima neprijatnih. 95. Iz jezika se može otčitati danas ono što će se stvarno desiti sutra^etničkom .on time pokazuje svoju vezanost i zavisnost od nje! U odsustvu crkve on ne može odrediti sebe. Stari kontinent . strah i mržnja između dva naroda. u njemu ima nešto od uma. Draštvem^odnosi prepoznaju u odnosima među-rečima. Iz analize jezika . 45 UJmznim vremenima. Jezik i odgovornost. nego ako upoznamo njen ustav i zakone. op. Njihova delotvornost ne može se poreći. lingvističke ideje". onda je to priprema za stvarao nasilje.. onda i mir лпогп da zapoČene u jeziku. Iz govora i jezika moglo se zaključiti ko jeko i ko će koga: metafizička zebnja uskoro je zadobila fizičke oblike! „Pozornica za građanski rat bila je na taj način postavljena: ustoličeni su nacionalistički režimi. onda su se ova osećanja proširila i na sve druge narode i manjine. 306. To su reči iz kojih urla hladnoća i iza kojih ostaju. razumevanje i saradnja ponovo uspostave. ali i nešto od srca. oseća se jačanje napona. čak i ako su na određeno ponašanje prisiljeni bez sopstvene volje".posebno oštrih. Kvejl. šovinistička osećanja stanovništva su raspaljena. a onda i odgovornost za nastale posledice.učesnika krvave drame u balkanskom zverinjaku. Javljanje otrovnih reči u jeziku i govoru pokazatelj je socio-psihološke zagrejanosti za „svoju veru i svoj narod. opremljeni recima sa najjačim ideološkim punjenjem. grčevi i mržnje ispunili su govor i jezik politike i mass-media mnogo preno što su se mogli prostim okom videti na licima ljudi. Ukratko: o jednoj zajednici možemo dobiti tačniju sliku ako upoznamo njen govor i jezik. „Zbog togase mediji legitimno mogu smatrati odgovornim za ono što čine ili ne čme.44 Ako reči i ne mogu da izazovu bitne društvene promene. sir. Ako se vrši ne samo nasilje nad recima nego i nasilje recima. Psihološki je stvar posve razumljiva: čim je zavladalo prepucavanje recima. I same poruke dolaze iz središta društvene moći i političke vlasti. Nova. koji *e na njemu temelje. ona su po pravilu pod manje ili više strogim nadzorom 'centaramoći i vlasti. Stranka na vlasti i stranka koja se bori za vlast jesu delovi istog političkog sistema.. 5 3 . Zato su sredstva masovnog opštenja i sama odgovorna za opažanje i daljni tok promena. Ako je zid između braće po veri podignut recima. Niš 1994. ako ne i za same promene. ali će dugo potrajati da se uzajamno poverenje. M. kako vreme odmiče. a etničko/verska izmešanost je (bila) takva da (je) pravo svakog istovremeno govora u govor. nacionalnih interesa. tumače i vrednuju. 1994. Comski. nepoverenje. i u suštini imaju istu strukturu duha. onda ovaj postavlja i predstavlja okvir unutar koga se uopšte može kretati svako mišljenje o ratu 1 miru: zatvorenik i čuvar zatvora delovi su iste celine. jer su jezik rata i jezik mira delovi ili strane istog duhovnog polja: oba se uklapaju u razgovor 0 našoj bedi! Možda će poneka analogija dobro doći za razumevanje. rat počeo u jeziku. Bugarski. sloboda . onda se on mora početi i da ruši recima. viših. „Postoji standardna šala da je jezik dijalekt sa armijom i mornaricom.aScenju prostora prethodi etičko čiSčenie jezika. a u ratnim posebno. To nisu 43 O ovome Sire: R. Simbolički značaj i značenje „nacionalnih svetinja*' prevazilazi ono Stoje umom dohvatljivo i shvatljivo.. napetosti i napregnutosti jezika. Ako taj sistem počiva na nacionalizmu. Jeretik može da postoji samo ako postoji crkva .

a ne sa stanovišta njihove istine. „I jezik je vatra. R. ali i nejasnim i neshvatljivim. osvećenju grobova.ali će biti takva jedna borba za mir da neće ostati ni kamen na kamenu". Višnjić. Sveto vi. u drugom ratničkom zanosu". koji su nastali iz potrebe da se ljudi razumeju i sporazumeju. svijet pun nepravde" (Jakovljeva 5-13). Rat je započeo u jeziku a nastavljen u gradovima: borbena teologija odgovara borbenom duhu vremena.. u nekim razdobljima ona vodi religioznom. 13. i sve što je više od toga. Rat je jedna od onih pojava koje unose nered.. taj sebi uskraćuje mogućnost da ih shvati u funkciji drugih i drukčijih potreba i interesa. unosi nered). Reč seče gore od mača: reč otrgnuta od tišine u nama! ^naliza sadržaja odnosi se samo na ono Sto je rečeno a ne naono-šlo nije_ Ječjno. ovde su u ulozi razlikovanja i razdvajanja: reč može da spaja.da. to jest ono po čemu se on razlikuje od svih drugih naroda i vera.. o zajedničkoj državi kao zabludi i tamnici naroda itd. mada predstavlja malo novca... jer je jedan nerazumljiv bez drugoga. Novi Sad 1993. s obzirom na istinu bitnije ono što se prećuti. 109. nego i u ritualni i moralni red: on je đavolova delatnost (đavo i znači onaj ko remeti.3-7. samo svi ponešto izgube: uvek se nađe onih koji ruše. misli i dela. preispitivanju zajedničkog života sa drugim narodima. Prva izgovorena reč ili rečenica nepogreSivo obelodanjuju etničku ili versku identifikaciju govornika. u jeziku su M. Muzil. već je svuda bilo samo prosperiteta. „Poljubac mira" uvodi zajedništvo umesto deoba. Razaranje druStva. uspostave i oplemene.29 Bez stvarnog uzroka i povoda. duboko u njihovoj prirodi. ljubav umesto mržnje. Interesi su otrovali naš jezik i mi postajemo bolno svesni da su naše~feči „ispunjene klupkom zmija". Nešto se razume a nešto podrazumeva. neobjavljen rat je još prljaviji. Qrkvejiebiitrebalo da budu ni za ni protiv nego iznad svake ideologjjj3ijipoy^n~crkve može se govoriti ako i kad se one poistovećuju~ sa zemaljskim moćnicima umesto sa carstvom nebeskim. Ako neko misli da reč nije tako moćna. dok je teologija dijaloga u skladu sa mirnim i trezvenim vremenima. F. Reč leci. kako najbolja tako i najgora. od zla je". „Da takav rat izbije u vreme kada nije bilo nikakvog tlačenja. Jedna od tih potreba je i simbolička: reci su simboli etničke ili verske pripadnosti.e da. o otkopavanju jama. ugroženosti spomenika kulture svoga naroda. I pre no što je započeo rat. u početku se govori i piše o unijaćenju. onda valja reći još i ovo: „Neće biti rata.3' Doduše. U 165 što dobri i vredni sagrade.. pa se njime i jedna i dinga mogu podjednako uspešno da izraze i prenesu. str.: Jezik može biti u službi istine i u službi laži. nikakvog ekonomskog očaja. НпрЦдгј neka nenjujjsana. sam rat ne bi nikada izbio da u ljudima ne boravi. Ne budimo naivni: ljudi nisu anđeli! Ali kada se raspadne jedna zajednica. ---^fiaJiza^sadfžaja-verskih glasila otkriva ne samo prisustvo opasnih i otrovnih reči. Jezik može biti u službi očuvanja poretka ili rušenja poretka. kao što je jcelan dolar. ne samo u pravni poredak. Ljubav prema istini ustupa mesto volji za moć: reči su oružje kojima se svet menja ili opravdava. 30 Ma koliko da su političari i novinari doprineli izazivanju i razbuktavanju rata. Beograd 1994. ponište i obesmisle sve 388 oživljeni mi i oni. moralno štetni.32 Ko reči posmatra isključivo kao sredstvo za sporazumevanje među ljudima. saradnju umesto sukoba. Jugoslovensko društvo u krizi 90-ih.. nego i iskaze koji su činjenično neistiniti. u tome ja ne mogu da vidim ništa drugo doli revoluciju duše protiv reda.Црква у савременом свешу predstavlja/(lo) nepravdu prema drugom". ekumenski neumes-ni. Eseji.ne. „Reči su opasan i zapaljiv materijal od koga vernici-grndo svoje hrnmavp ^ideolozi svoju moć. genocid i jame. ali i truje dušu. nego ono Sto se izgovori: ono Što nije rečeno u izvesnoj meri određuje ono što je rečeno i kako je rečeno. iako je mišljeno: ispod svake napisane rečenice može sr. U svetim spisima 5 3 . jer izaziva gubitak poverenja u red i smisao sveta i života u njemu: DUROŠUŠNJIĆ ideološkom jeziku isprobava se ono što bi u političkom životu moglo da se ostvari. To je oganj kojim bog obdari jezik: reč ima magijsku moć da izazove osećanja. ali reč može i da razdvaja. neki ratnički nagon. i ne. Ponekad je. onda niko ništa ne dobija. psihološki uznemirujući i društveno razarajući. str. Ako se misli da iz dvoboja recima ne sledi nužno rat. politički opasni. ustaše i četnici. „Iz istih usta izlazi blagoslov i kletva" (Jakovljeva 2. 34 Spasitelj reče: „Neka vaša reč bud. onda može da mu se odgovori na ovaj način: „čak i samo malo moći još uvek predstavlja moć. Ukratko: reči se ovde vrednuju sa stanovišta njihove moći. ustaška kama i četnički nož. Recima se može nešto učiniti jasnim i razumljivim.9). Interes nekih hoće da se prikaže i nametne kao nasušna potreba mnogih: niski cilj hoće da sija kao visoki ideal! O jeziku mira ne može da se govori bez veze sa jezikom rata. Lazić i drugi. On može da služi oplakivanju prošlosti ili njenom slavljenju. sasvim izvesno još uvek novac'V33 Svaka otrovna reč dodavala je ulje na vatru koja je bila dugo zapretana i brižljivo čuvana.. Jezik i pismo.

-Ako dve crkve ne mogu jedna sa drugom. 46 Možemo se složiti sa jednim našim piscem: „Sve te „ključne reči. pravimo ga lažovom. 166 . NiS 1992. Njih takođe valja uputiti na države u kojima je zajednički život ostvaren. 28. A. Što se ratova tiče. priprema sebi mesto u paklu. verovanja i ponašanja. Jedno je ipak sigurno: kada danas nacionalne vođe i verski ideolozi sva tri naroda zapenušano viču da nije moguć zajednički život. Beograd 1986. 15 B. 106. koji oseća. cvet svakog društva. V. da ga uništi. možda će obe da se iskreno pokaju.Nasilje je oblik međuljudskih odnosa zasnovan na moći i vlasti sa poraznim posledicama po duh i telo: to je životna snaga koja može da razori i sam život! U svim svojim odnosima čovek nastoji da očuva ili promeni svet oko sebe i u sebi.. Mrtvouzice. „Kažu daje najgori rat o kome nemaš kome da pričaš. Moj život disidenta. jedna ratna i jedna poratna godina uzete su kao vreme KADA nacionalističke strasti relativno miruju. Gradina. Zato.a katolička crkva nije se tome protivila. a onda u domovima. predgrađima i gradovima: grmljavina raspuštenih reči. Svaki odnos. Kosmos. onda boluje i društvo! Oboleli jezik uvek prethodi obolelom društvu: prve tamnice.Poređenjem ključnih reci iz samo dva verska glasila dolazi se do zanimljivog nalaza da iste reči i isti pojmovi imaju različita značenja u njima. „Neka su daleko od tebe usne koje ogovaraju". Bio jednom jedan čuvek. Uništiti drugog Čoveka znači poništiti drugu mogućnost svoga mišljenja. jer se one uvek šire. svesno ili nesvesno. Nasilje je žestoko tamo gde se pojave razlike. ah nigde nema instituta za suzbijanje rata. i reči njegove nema u nama". 38 Izvršena je analiza sadržaja verskih listova „Pravoslavlja" i „Veritasa" od 1990-1993 Jedna predratna. kada se razbuktavaju i kada se polako smiruju. Mentalne zamke staljinizma. kako ne bi bile jedna protiv druge. a u ratu se žrtvuje mladi svet. baš kao u pozorištu apsurda. Pamtimo mi da se na pogrebu svetom bratu. u zavisnosti od interesa dveju grupa koje imaju moć i drže vlast. Zagreb 1988. Sve bolesti društva prvo su vidlj ive u bolesti jezika: ako boluje jezik. str. Zaareb 1988. gubi svest o svojim granicama. jer je i sam papa dao tome pristanak. Globus. Ako se u drugom vidi bližnji. R. oproste i zajednički pomole. „Reknemo li da~msmo zgreših. Parsons. slavenskom apostolu i solunskom misionaru. misli i Čini nešto loše za drugog čoveka. Neko dobro reče da svuda u svetu postoje instituti za suzbijanje raka. mogu jedna pored druge. Borba protiv 46V. onda nasilje i nije moguće. Bogdanović. Razgovor je način da se ne porekne vrednost drugoga. Motfcnia društva. grčki i slavenski". ili nepoznatog. Beograd 1994. str. ostvaruje svoje spasenje. a da toga nije m svestan. koji oseća. SKZ. praznično samorazumevanje jednog naroda". prvi zločini i prve grobnice pripremaju se ujeziku i govoru! Prve mine su jezičke mine: one prvo eksplodiraju ujeziku i govoru. za poznatog ili nepoznatog. uz pnhvatanje islama nije išlo i obavezno učenje arapskog odnosno turskog jezika kao obaveznog u bogosluženju^Zapadni svet usvojio ie latmskra^ istočni gjčki-k-ae Ипутч утгст Aiz-ci^enp-slovenskiV Oltuhi latinica i ^priPuja: razlike . iako je to bila neka pretnja zapadnoj crkvi i njenoj uravnoteženoj kulturi. „mir vama. Koka. Inače će i dalje. bar isključuje nasilje. Jovičić. iako su razlike među narodima i verama još više izražene nego u nas.„ koje su do sada otključale i zaključale mnoge ljudske sudbine". a da nema 5 3 Analiza sadržaja ključnih reci u verskim glasilima otkriva porast kako antipravoslavne tako i antikatoličke proizvodnje govora: tome su bih posvećeni „časovi mržnje" u javnim glasilima. hrišćani da idu u boj za interese koji nemaju veze sa hrišćanskom verom. Svaki čovek.9). Isto tako. za poznatog T.Црква у савременом свешу stoji da „ljubav pokriva mnoštvo greha". Ako nije uvek ljubazan. Bukovski. a time i mogućnosti nasilja. . Bugarskog. Čim do njega dođe. blago onima koji mir grade" (Mt 5. pevalo . samo u nasilnom odnosu on teži. Iste istorijske činjenice razumevaju se na posve suprotne načine.na ^IMHNLIRKNJ RIIVNJ_kgjej)oti ču neposredno iz religije! ^ Svaki čovek. Kada se smire strasti i kada obe strane trezveno razmotre šta su govorile a šta su propustile da govore. Uporedi: obavljali su bogosluženja na slavenskom jeziku. verujući u novi početak: vreme je da nemir napusti naše duše i da se mir spusti u naš san Mir nije ništa drugo do spremnost čoveka na sve osim rata. onda ih valja podsetiti da je na ovom tlu zajedništvo tri naroda istorijska činjenica a trpeljivost triju vera istorijska istina. str.. misli i čini nešto dobro za drugog čoveka. u krajnjoj liniji. Cesarec. str. a da to i ne zna. O istorijskoj nauci. Cela medicina stvorena je da bi zaštitila život. sa krstom na grudima i mačem u ruci. svi su bratoubilački" Kud se mhcrt'— . greha uvek je zapravo borba za duševno zdravlje pojediricjnjajedmber-A^ ■greha ima na obe strane. održavajući život na obe strane u napetosti i strepnji. drugi je sveden na stvar. koji se temelji na moći i vladanju. godinu. Braća Ćiril i Metod OpSirnije u navedenoj knjizi „Pravoslavlje" za 1990. 125 i 23 J. str.latinski. „Stilizovana istorija za ideološku koheziju..

pokaži mu drugo lice" . om su izvan svakog j. okreni mu i drugi.52). živi svetu i čistu reč. j U razgovoru se svaki odnos svodi u okvire spora sa kojim se može izaći na .. dok koračaju. potkopava i ruši. koji bi se inače sručio na bližnjega! Zloća ispoljena i ispražnjena na bezopasan način. „Ко te udari po jednom obrazu.nije nikakvo rešenje. verovanja i delanja . tj. i ako je bio prva žrtva nasiljadragih. Hrist pobeđuje nasilje time što se ne protivi nasilniku nego mu prašta (Mt 167 5. ier se verskim i duhovnim vrednostima ne srne da trguje. Jer neki čin se smatra nasilničkim sa stanovišta toga poretka ukoliko odudara od važećih normi poretka. Hrist nikada nije upotrebio silu protiv nekog drugog.Црква у савременом свешу razlika među nama. On je živi dokaz da je u jednom svetu zasnovanom na moći. on deluje kao neko ko ga ne poštuje. osim zabluda i laži! Sve dok ljudi razgovaraju. Razgovor je nenasilno j ddc^anje^Sigurno da se razgovorom postiže više nego nasiljem: bar se ništa } ne ruši. Nenasilje nije puko odsustvo bilo kakvog Сс\0Ш}П у negO Samo uzdržavanje od delovanja koje proizvodi loše pos- nasilje. krotkost i mir. -'j Iako je silovito. nasiljem nikad nećeš ući u slobodu.tužio je psalmista. niti da mačem povredi. Onaj ko „propoveda mačem" od mača i gine (Mt 26. okamenili bi se u uvek istim oblicima mišljenja. nasuprot nasilju kao obliku ljudskih odnosa zasnovanom na moći i vlasti. nije se time odbacilo IdelovanjelMogu delovati bez izazivanja zlih posledica. Sjedne strane.3QVHrist se. moguć jedan svet zasnovan na ljubavi. onda je ušao u začarani кгдЈЈрЈШШаТТе^^ Lanac nasilja ne mozese prekinutj^ ^vMoiLše"^ jiasil^eaiziaać^^ daje upereno protiv drugog ili usmereno na sebe. nego blag i milostiv. nasilja: u reči se izlije jed i jad. iz njegova načina mišljenja.. Samo ono ponašanje koje ne izaziva zle posledice može biti odobrenoga svako drugo. Ako se neko štiti od nasilja uzvratnim nasiljem. jer se uvek nađe [ onih koji su spremni da beskrajno.sniiipJjutriuo dva puta: kad je goterao trgovce iz hrama. Sv. ali bez upotrebe sile. 5 3 . drugih. zgazili mrava ili neku drugu sitnu životinju. ono nužno vodi do uništenja. Lažuči nikad nećeš doći do istine. u neprotivlienjjjžlu. Pavle kaže da ljubav ne pnčinjava zla bližnjemu. u odnosu na vladajući đruštveno-politički poredak.^ kaoLje pretio _farizejiniajdeal nenasilja ostvaraju neke istočnjačke sekte čiji pripadnici skoro celo vreme stoje na istom mestu da ne bi kojim slučajem. iz kojih se mogu razumeti svi ostali. „Dugo je živjela duša moja s/ onima koji mrze na mir" . a sa druge strane. Nasilje Цек protiv nasjlja su isto. verovanja i delanja izbija blagost. ako me vodi ljubav prema bližnjem. zloupotrebe svoju slobodu i dobrotu . bolji je i nepravedam mir od pravednog rata. svestan da za i protiv imaju svoje značenje i vrednost. uvek bližnjega stavlja ispred sebe ili uz sebe. nasilje je po pravilu kratkog dnha:jiemoćno da reži bilo j koje bitno pitanjžjja duži rok! Izgleda da rešenje nije nj_u „ко te udari po i jednom obrazu. mržnje i zle namere. Ovo su ujedno dva osnovna oblika društvenih odnosa. jer u njoj nema zlobe. Miroljubiv čovek niti želi da recima uvredi.i tako propali. kraj bez težih telesnih i duševnih posledica. koje nanosi uvrede i povrede ne može ničim da se opravda. Nenasilje je oblik međuljudskih odnosa utemeljen na ljubavi i razumevanju. Samo u ljubavi izražava se najdublje poštovanje života drugog: zato onaj ko ljubi i poštuje drugog.39 ■a . „Bog mira neka je sa svima vama" -zapisano je u svetim knjigama. Rešenje svih naših problema je u mudrom i trpeljivom razgovoru. Bolja je zabluda od laži.

RAZGOVOR O NAŠOJ BEDI: NACIONALNI INTERESI JAČI OD EKUMENSKE SVESTI „Ljudi dobre volje . etničke. to svaki pojedinac oseća u sebi kao rastrzanost. ideološke i psihološke. „božja bašta". Ako se dvojica (a ovde i više) spore oko jedne stvari. ubrzanje istorije. nezdravo bunilo. onda traže trećega da presudi. nego i kulturne. opterećenost prošlošću. Mali narodi prave buku da bi bili veliki. u kojoj različite vere i kulture ostvaraju svoje najbolje mogućnosti. etničke. Ovde _^Гјдл4аспот 168 5 3 . neku ravnotežu.ШЈШШЗ. i gledišta daje svet jedna arena. Beograd 1970.sveta. otomansko i austrougarsko. susretalo se i sudaralo ne-samo više nebeskih. kreću. Borba nenasiljem. a on nikad ne posreduje bez da nešto i za sebe ušićan. i da Balkan patiod viška istorije. istorijske. ovo je polje tragičnih deoba: ovde istorija broji grobove! Ne kaže se uzalud daje ovde najveća zgusnutost ljudske povesti. Komunist.Црква у савременом свешу Opširnije: Gandi. ponavljajući ono „а bog mira nekaje sa svima vama".ili umrite!" Grafit Između gledišta daje svet jedna cvetna. našem tlu. Ono što se na širem društvenom planu doživljava kao strukturalni lom. negde na sredim između dva suprotna interesa. sporovi i sukobi nisu samo verske prirode. tako osobenom i za posmatrača sa strane tako prostoru. kulturne. al i umesto toga može da se uven da one ne samo što nekako žive jedna pored druge.ujedinite se! Ujedinite se . se oduvek igra drama ovog dela.' —. sudaraju i krve različiti. suprotni i isključivi pogledi na svet. kao rezultat ukrštanja tako raznovrsnih verskih strujanj a. Kako je ovo oblast velike verske. M. pritisak praktičnog. Razuman čovek bi očekivao da na prostora gde žive tri-čettri vere.carstavar --n&go i dva zemaljska. to jest nepristrasan. po nužnosti ili slučajno. neku meru. pa se zato naziva posrednik. jer će ovaj biti pravedniji od njih obojice. „prokleta avlija". nego često jedna protiv druge: ovde se oštra svest n nacionalnoj veri stiče tek u sudaru sa verama i kultni-. društvene i ideološke raznolikosti. raskol u duši.. valja pronaći neki odnos. a veliki narodi ovde prave mir po meri svojih interesa. nije čudo što nesporazumi. vremenom sazru najslađi plodovi.—. u kojoj se.

Recimo. 6 7 Naravno. dok je religija "kulturni oblik" država prezire niti nastaje za djelomice. čini se. Dakle. svojom budućnošću. Ivan Cvitković * država. sve veći značaj pridaje "religijskoj pripadnosti". Ona ne živi ni "iznad" ni "pokraj" države. niti se (G. religijska zajednica ne. Urednici stoji "Dajte caru carevo. Dominantan je sociološki model odvojenosti religijskih zajednica i države. i prije svega. geografa. teologa. religija. Država ne treba voditi računa o "spasii duša" (J. pa i Europskom sudu za ljudska prava. odnosno džamijskog dvorišta. a ponajmanje Europa. Tamo Sarajevo. pitanje "privatnosti" ili "javnosti" religije i religioznosti mora ostati otvorenim. Ono. ljudska. Mada "sveti spisi" sadrže religijske poruke i pouke. Sve se više govori i piše o "privatnoj religioznosti". ili pisanih religijskih autoriteta. ali i samostalna država. kao privatnoj stvari. Ima tu različitosti i sličnosti u pristupima. koji se ne bave (samo) prošlošću. u želji za postizanjem suživota. Religije suvremenog svijet RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE Ono što. Činjenica jeste da se krajem XX stoljeća među pravnicima. Teokratski model je.17). I. Malta je jedina europska država u kojoj je Rimokatolička crkva državna crkva. Svaki od njih ima svoj kut gledanja na pitanje "Religija i europske integracije". Suvremena država treba biti religijski neutralna.ne. Njih izvan tih ograda ne zanima ništa. već. već u njoj. a poslije i u civilno društvo. Religija i politika Mogu li se. u Europi napušten. Religijska zajednica. a ne božanska institucija. Kako smo rekli. redovni profesor na Fakultetu politi?kih nauka u Sarajevu na predmetima Sociologija religije. zbornik ili štampani materijal koji se bavi ovom tematikom. Ona pripada svima. na osnovu "svetih spisa". zajednice u državi imaju ista prava. Zbornik je namijenjen mladim ljudima koji razmišljaju o svom mjestu u procesu europeizacije i globalizacije. Naravno. umnogome. publikaciju izdvaja kao dodatno zanimljivu i potrebnu jeste i činjenica da urednicima nije poznato da postoji odgovarajuća knjiga. već razlikovanje područja političkog i religijskog. ne treba apsolutizirati načelo o religiji kao privatnoj stvari. Ne mogu se od religijskih normi praviti političke norme. travanj 2006. ali kroz povijest nalazimo različite modele tih odnosa. protivan idejama iznijetim u Novom zavjetu. ne samo u Bosni i Hercegovini već i u regiji. ali svima je zajednički cilj . i zbog pojmovne zbrke. religioznost. Osobito je naglašavan u Europi nakon ratova s religijskim predznakom. ve? su u modernoj povijesti nametnute od dr?ave. a Bogu Božje" Svetog. Sirnmel) koji se podređuje religijskoj zajednici. izvlačiti obvezujuća pravila za političko djelovanje u suvremenom svijetu? Čini mi se . Religioznost je ne?to osobno. dr?avne religije i religijske zajednice do potpune odvojenosti dr?ave i religijskih zajednica. Taj model vodio je u religijski pluralizam. po Novom zavjetu. Idealno je da sve religijske matrice" religijskih zajednica. Lock). Europska unija ne ulazi u lokalno zakonodavstvo o crkvama i religijskim zajednicama. uglavnom.* Ivan Cvitkovi? je doktor sociolo?kih znanosti. zavisi i od same religije (njenog socijalno-političkog učenja) i od konkretnog društva (društvenih okolnosti i uvjetovanosti). među autorima priloga u Zborniku ima sociologa. I religijska zajednica je. filozofa. Dakle. ч / Uvjerenja (religijska) jednih ne mogu se nametati svima. zasnovana na bilo kojem od religijskih učenja. Zahvaljujemo Fondaciji Konrad Adenauer (Predstavništvo u Sarajevu/BiH) i Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo na podršci u objavljivanju Zbornika. Ona po?tuje lokalni status crkvi i relig Jedan od njih je model teokratske države. Zbornik nije namijenjen onima čija pamet ne prelazi ogradu crkvenog. odvojenost religijskih zajednica i države ne znači njihovo suprotstavljanje. u kojima se . kao i RELIGIJA INTEGRACIJE I EUROPSKE RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE Dr. To ih stavlja u međusoban odnos. uvijek postoji u nekoj državnoj zajednici.uspješna europska integracija u kojoj će religije i religijske zajednice naći mjesto koje im pripada. Ne razlikuje se pojmove vjera. osobni do?ivljaj Nadnaravnog i (Mt 12. Poruka bi mogla biti: samostalna religijska zajednica.

osobito militantnih religijskih pokreta. Za sljedbenike religija. 2004:193). kao masovan fenomen. Ono što je bitno za suvremenost jeste da se religijske zajednice ne smiju "probijati sredstvima političke moći" (Metz. u podršci Rimokatoličke crkve u Poljskoj pokretu Solidarnost. Religijske zajednice (ni kršćanskog ni islamskog usmjerenja) nisu. religije i religijske zajednice ih zaoštravaju. Religijske zajednice su se. Religijske elite na prostorima bivše Jugoslavije nastoje (od 1990) postići da se politika kreće u religijski fundiranim koordinatama. ali održavaju odnosi sa sunarodnjacima i religijskom zajednicom u matičnoj zemlji. pa ih zato i zovem "politički vjernici". religije i religijske zajednice se na nov način javljaju na svjetskoj političkoj sceni. Toga je bilo u Iranskoj islamskoj revoluciji. najčešće. osim 9 izuzetaka. moguć je terorizam . poslužiti kao sredstvo pomoću kojeg mase postaju politizirane. ili da religijski ciljevi imaju politička rješenja (koncept koji često dolazi iz religijskih zajednica). U prvom se modelu religije javljaju kao inspiracija za otpor tuđinu (hinduizam i džainizam u Indiji. Vlast se time dijeli na duhovnu i svjetovnu i svaka je (ili bi trebala biti) kompetentna na svom području.pokušaj da se stanovništvo koje pripada istoj religiji odcijepi od međunarodno priznate države. a predominantan je politički interes. od religija i religijskih zajednica bila konstitutivna? Kako bi na to gledali pripadnici drugih religija i religijskih zajednica? Bi li to vodilo u nove ratove izazvane zbog religijskih različitosti? Previše pitanja da bi se na njih dao odgovor. u biti nereligijskih. iredentizam . W.RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE može nazrijeti i odnos prema onome što nazivamo politikom. Tu su danas i "politički vjernici". Ta "uzajamna instru-mentalizacija religije i politike nije proizvela i ne proizvodi ništa doli pustoš za slobode i jednakost" (Pena-Ruiz. buddhizam u Jugoistočnoj Aziji. 2004:23). jesu li onda religijske zajednice kod nas političke? Proizvode li "prijatelje" ili "neprijatelje" (osobito u bosanskohercegovačkom ratu 1991-1995)? Postoje i oni koji religijska načela unose u "političko polje"i oni koji načela političkog unose u "religijski prostor". Naime. ili da je vjerska struktura može nadzirati. već zbog njihove političke promocije. odlazi u druge zemlje. a politika nije. ali nisu se oni izmijenili. osobito onima koji ne vjeruju. Javlja se i religijski fundamentalizam kao "odgovor" na modernu (pri tom se pokrivanje žena navodi kao indikator fundamentalizma. znale odagnati (a niti odbaciti) izazov manipulacije religijom i religijskom zajednicom u političke svrhe. Mogu religijske zajednice željeti da vlast bude u rukama vjernika.podrška religijskoj model vođenja politike na religijski način.pokušaj da se od susjeda pripoji nekad posjedovana teritorija. bile politički neutralne.potiče se migracija stanovništva iz sredine u kojoj čine religijsku manjinu u državu u kojoj živi njena većina. Polazna pozicija je da je religija osnova društva i izvor svakog dobra. militantne. itd. Mogu li religijske zajednice ostati izvan tog pravila? Naravno. Krajem XX i početkom XXI stoljeća. netolerantne prema drugima. ili u borbi za promjenu političkog sustava. . u situaciji izraženijeg religijskog pluralizma. Religija i religijska zajednica su im potrebne ne zbog vjere. onda. da se spoje s njom često zbog iste religijske pripadnosti stanovništva. ideološki misle i sada. Ako je odnos "prijatelj-neprijatelj" (Carl Schmitt) temeljna kategorija "političkog". počesto. secesija . kroz povijest. U drugom modelu. u protestantskom fundamentalizmu koji je pomogao G. religija je osnova za aktivan (u nekim muslimanskim zemljama) ili pasivan (u bivšim socijalističkim državama) otpor postojećem poretku i potpora za promjene političkog sustava. Mogli bismo ih svrstati u primordijalne konzervativce koji govore o religijskom utemeljenju političke zajednice. dojučerašnji komunisti koji su preobukli odoru. Može li. I uvijek je neprijatelj onaj druge religije ili areligiozni (ateisti). afirmirale na dva načina: u borbi za neovisnost naroda od kolonijalnih sila. Religije su se u politici. Religijske zajednice su se uvijek priklanjale određenim političkim tendencijama. nego slobodni ljudi? U mnogim suvremenim sukobima. vezuje se nekoliko političkih pojava: RELIGIJA INTEGRACIJE I EUROPSKE Sociolog Donald Smith je još sedamdesetih godina prošlog stoljeća ukazivao kako je u tradicionalnim društvima religija masovan fenomen. Zajedničko im je što i jedna i druga vrše "nadzor" nad ljudima. islama) može se naći u tekstu Nerzuka Ćurka "Geopolitička i geofilozofijska budućnost Evrope / religijski ključ" (poglavlje V). U društvima prelaznog razdoblja religija može. religijski interes postaje drugorazredan. mada "površan" i "paušalan"). islam u Alžiru i Afganistanu. identificirale sa zastarjelom politikom što ih je činilo malo osjetljivim za patnje građana. smatrao je Smith. migracije . ili nekih drugih razloga. Sire o odnosu geopolitike i religije (na primjeru pravoslavlja u Rusiji.). pad morala. Nije li Mojsije probudio nadu u Židovima da ne moraju biti egipatski robovi.kad se zbog prisile. U ovom modelu. Ideološki su mislili ranije. U zemljama nastalim na tlu bivše Jugoslavije politiziran je čitav život. zanemarivanje vjerskog. pa i politike. koji postaje jedna od odlika suvremenog svijeta. U tom slučaju su isključive. Sljedbenici militantnih religijskih 8 pokreta postojeću vlast smatraju neprihvatljivom iz više. Može se kod građana graditi i svijest da politički problemi imaju religijske uzroke (kao što je bilo u socijalizmu). One nisu. religijske zajednice i politika su dvije različite realnosti između kojih treba postojati neki vid koegzistencije. Bushu da dođe na vlast. Drugi je model proizvođenja neprijatelja. sekularizam. zamijenili simbole (umjesto petokrake sad im je simbol križ/krst ili alem). razloga: korumpiranost. međunarodni subraći u svijetu. Religijske zajednice mogu poticati na pobunu protiv postojećeg stanja u društvu. dijaspora . religija i na njoj zasnovana religijska zajednica biti konstitutivni faktor društva? Koja bi to.

stoljeća. mormoni). "Strašno je kako se koristi činjenica da mnogi ljudi u našoj zemlji (SAD . po njima. Tu je i predizborno obra?anje religijskih lidera vjernicima u kojima im sugeriraju. i politika SAD prema islamskom svijetu.. demokratima katolici i Židovi.2 religijskim i nacionalnim predznakom nego "sekularnim". Je li dobro da se religijska zajednica identificira s jednim političkim sustavom. današnje Palestine djelovala je još jedna religijsko-politička grupa . ?idovski ili. sakrivenih ili otvorenih fundamentalista .) vjeruju u Boga. po mom sudu. idu u crkvu i misle o Bogu kao moralnoj snazi. Danas neki teologije politike koja bi se bitno razlikovala od "političke teologije" Latinske Amerike druge polovice XX stoljeća. za izbore. prehrana. katolici) povezana zabranjeno politi?kim(bošnjačkim. Tako je došlo do toga da koriste religiju i religijske zajednice pristaše nacionalnih stranaka. Religijske zajednice često ističu da imaju pravo izricati sud o političkim opredjeljenjima i postupcima (vladajuće stranke) koji. Ina?e. to je komi?no jedne i druge? A.. nisu sukladni općem dobru. izbornim plakatima i porukama. pa i u Bosni i Hercegovim. Fundamentalisti uvijek predstavljaju manjinu. ili političkom strankom pa makar se oni nazivali kršćanskim ili muslimanskim? Svojim vezivanjem za određene političke projekte religijske zajednice napuštaju svetu tradiciju koja time postaje zaboravljena. U toj situaciji moguć je model: političko angažiranje na religijskim osnovama može biti opasnost po samu vjera. Crkva u socijalističkim zemljama. razvila zasebna teološka disciplina "politička zagovaraju razvoj zasebne discipline - Religije i političke stranke Religija i religijska zajednica mogu imati važnu ulogu u određivanju političkog i stranačkog života nekog društva. nekad mormoni. spominju religiju i religijske teme. U nekim državama Indije zakonom je zabranjeno političarima da. n broj bogomoljaca.saduceji (ime su dobili od velikog svećenika Sadoka).. sjete svoje religije. pitanje abortusa. C. Moguć je i model po kojem religijska zajednica zabranjuje svojim pripadnicima da izlaze na izbore.). . "Po sebi su političke stranke 'svjetovne' ustanove. Treći je model odvojenosti svjetovnog (pa i političkog) od duhovnog.I. i si. niti religije bez politike. Politizacija religije često (osobito ako je'religija imala utjecaja na nastanak i razvoj nacionalnog identiteta) zna završiti u "kvazireligiji" poput nacionalizma (H. Društvena nezadovoljstva u nekoj zemlji se mogu iskazati i kroz religijski ekstremizam. rujna 2001. Da li ste nekada videli Kola. Maroku. Tako se Jehovini svjedoci ne bave politikom i ne izlaze na izbore. hinduisti?ki ili buddhisti?ki. fundamentalizam. tijekom predizborne kampanje. 2003:85).konzervativizam u politici: od podrške desnim političkim pokretima. Mnogi se tek tad. većas bilo kojom etni?kom. pretvoriti je u ideologiju. Tejlor. doveli do toga da osiguravaju izborni uspjeh "islamista" u Alžiru. U vrijeme Rimske okupacije na području teologija"3.. godine do danas u Bosni i Hercegovini nema politike bez religije. ako ne i izdana. a to je rat" (Howard. hrvatskim). Bez obzira da li fundamentalizam bio protestantski. I religizacija politike. Suprotno tomu imamo model po kojem je bijeg od politike religijska obveza (Jehovini svjedoci.RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE Sociološki modeli odnosa religija i politika Religija i religijska zajednica ponekad se uzimaju kao osnova za političko prosuđivanje i identitet. da se saginje" (D. lako poistovjeti s religijskom zajednicom. Tu su i pozivi na apstinenciju od politike (Jehovini svjedoci. da negde nekome ljubi ruku. on je uvijek antidemokratski pokret koji dozvoljava javnost sam Nekad se i religijske zajednice znaju "prikloniti" određenoj politici u zamjenu za društvene privilegije. alu ?ine 4% stanovni?tva) postane predsjednik kojima dominiraju tri religijska identiteta (muslimani. kojoj stranci dati izborni glas. Od tada do danas postojalo je mnoštvo političkih stranaka koje su bile u tijesnoj svezi s religijom. u drugoj polovici XX stoljeća. Palestini. Neki tvrde da skoro polovina glasača za Republikansku stranku čine "religijski fundamentalisti". RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE Koji su sve mogući vidovi utjecaja religijskih zajednica na politiku? Najčešće se ističe sfera zakonodavstva (bračno zakonodavstvo. jezi?nom ili religijskom U religijski pluralnim društvima u dr?ave i njom kormilari punih dvadeset godina. va. U SAD republikancima svoj glas daju protestanti. Kung).zeloti. Činili su je svećenici i osobe iz bogatih društvenih slojeva. Nestali su sedamdesetih godina naše ere. za vodstvo sve tri konfesije u Bosni i Hercegovini (pa i u bližem okruženju) je . Smith. Zanimljivo bi bilo napraviti analizu jesu li događaji nakon 11. njihovo jačanje u Turskoj i nekim drugim zemljama? Po nekima jesu. Još je u Isusovo vrijeme postojala politička stranka koja je bila u tijesnoj svezi s židovskom religijom . katoli?ki ili pravoslavni. naj?e??e indirektno. Od 1990. taoisti. sunitski ili ?i'itski. piše kardinal Hoffner (2005:276). Pakistanu. birači nacionalnih stranaka su najreligiozniji..). pravoslavni. političku inačicu tradicionalne religije (A. srpskim. crkvenjaka. Tako se. nakon Drugog koncila.. Onaj zajednički imenitelj karakterističan. u Senegalu je s tri nacionalna identiteta strankama da se identificiraju će biti podrška političkim strankama s ment mogu tra?iti podr?ku u religijskim grupama. e modernosti. i njeno političko vodstvo. Abazovića "Religijski nacionalizam kao prepreka evropskim integracijama" (poglavlje XI). i politizacija religije ići će na štetu religije. To može biti katastrofa za sekularnu Bosnu i Hercegovinu. Inače. koji Tko danas vlada u Bosni i Hercegovini? Vjerska politika ili politička vjera? Ili savez ukoliko ?elite Smith piše teoretičarima "političke religije" koji su u nacionalizmu novih država Afrike i Azije (šezdesetih godina XX stoljeća) vidjeli religiju modernizacije. U ovom slučaju Bog se koristi za podršku najnemoralnijem činu. O tomu šire možete naći u tekstu D. 2005:73). preko stavova o abortusu do podrške zakonskim rješenjima bliskim političkoj desnici. 2005:414). Ja uvek navodim primer Kola.da idete uoEvropu. koje nisu podložne vodstvu Crkve". Opasnost je i da se stranku s religijskim predznakom. 2003:99). U tom modelu politika postaje religijska obveza. rada nedjeljom ili subotom.. Tešić. Nije li ponešto od toga bilo i na balkanskim prostorima krajem XX je šef katoličke partije u Nemačkoj. Može se zakonom zabraniti i korištenje "svetih mjesta" za političku promidžbu i politička okupljanja.

muslimani . sa snažnim religijskim i nacionalnim nabojem. istospolnih brakova. Postoji snažna korelacija između konfesionalne pripadnosti i članstva u nekoj od političkih stranaka (katolici . već i medijima. Država može zakonom zabraniti religijskim zajednicama da sudjeluju u aktivnostima političkih stranaka ili da za njih prikupljaju novac (Azerbejdžan). ali jeste praksa da se sastanu šefovi država i vlada islamskih zemalja (bez obzira na razlike u njihovim političkim i islamskim vrijednostima. Zanimljiva je religijska politička desnica. Suprotno tomu. podrazumijeva kao suradnja u "zlu". ili muslimani). islamske. protivnici abortusa. Maroko (1956). dok je Hamas na posljednjim izborima u Palestini izvojevao pobjedu. U islamu. Osnovan je OIC s generalnim sekretarom u Džedi. muslimani. koja je pod pritiskom političke opozicije napustila taj status. Džamija je bila ne samo sveti. hinduističke. Otud na Zapadu ima mnogo nerazumijevanja prema islamu (ali i obratno). Muslimanski sekularisti bi željeli odvojiti religiju od politike. sikhi). shintoističke.9%).kod utvrđivanja svojih programskih zadataka i ciljeva. buddhističke. koji žele ovladati ne samo političkim institucijama (direktno ili indirektno). obrazovnim sustavom. itd. a ne vjerskih. godine osnovala "Čistu vladinu stranku" (Komeito) koja je postala treća politička stranka u Japanu i sudjelovala je u mnogim koalicionim vladama. U Japanu je Soka Kjoitu Gakkaj 1964. Tako smatraju da su neke kršćanske crkve pomogle Georgu W. zagovarači povratka tradiciji (konfesionalno-nacionalnoj). te smatraju da se iz političkih. godine. Nekad je za Zapad bauk bio socijalizam. Kritičari ih smatraju prozapadnom elitom upozoravajući da je sekularizacija neprihvatljiva za muslimane. OIC je osnovan 1969. muslimanske ili neke druge ideje.kao i kršćanski sustav vrijednosti . sustavu vlasti. pobornici nacionalne homogenizacije. sad svijet plaše islamom. oni koji su za tradicionalne odnose u obitelji i među spolovima. razlika između islama i drugih suvremenih religija zapaža i na području politike. Samo u desničarskim strankama su članovi koji pripadaju jednoj od religijskih grupa (hindusi. Broji 57 država plus tri zemlje promatrača (Albanija. Tamo je Kršćanska demokratska stranka osnovana još 1936. U muslimanskim zemljama takve stranke imaju znatno veću političku ulogu. shintoističke stranke. "Vrhovna sveta kongregacija Svetoga Oficija" objavila je deklaraciju u kojoj je stajalo da se potpora komunistima. Pakistan (1947). godine). Neke stranke (poput desničarskih) koriste religiju kao svoj identitet. desničarskim nacionalnim strankama pripadaju uglavnom jedni (ili katolici. a politika religijsko. Medinskim Ustavom Muhammed je imenovan kao vrhovni vođa Medine. po njihovom mišljenju. Kao i u Bosni i Hercegovini. U Njemačkoj je scientolozima zabranjeno da budu članovi nekih političkih stranaka. Čak je fundamentalistička hinduistička stranka Bharativa Janata glavna snaga u indijskoj politici. Međutim. i sve ostale stranke uvažavaju tu okolnost . već i politički prostor u kojem se raspravljalo o svim pitanjima života zajednice. nema ih mnogo. ne postoji razlika između svjetovnog i duhovnog. godine. itd. Zanimljiv je bio odnos ljevice prema tim procesima . možda. Libija (1951). Dok konfesija okuplja ljude različitih političkih . Ali to je zemlja čije stanovništvo.RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE opredjeljenja (od lijevih i umjereno lijevih do desnih i umjereno desnih). Koliko u podsvijesti onih koji s nesimpatijama gledaju na muslimane u Europskoj uniji (pa i Tursku) ima ostataka o podijeljenoj osnovi. ali mogu postojati političke stranke koje za sebe smatraju da zastupaju kršćanske. već i korištenje religije i religijske zajednice za političku promidžbu. po konfesionalnoj pripadnosti. ne mora religijska zajednica biti povezana ni s jednom političkom strankom. na izborima dobije 6-8% glasova. a ne bi se reklo. osobito liderima iz svog "naciona".SDA). U nekim zemljama (poput Bugarske) zabranjeno je ne samo osnivanje političkih stranaka na osnovu religije. Muslimanska braća su najjača opoziciona snaga u Egiptu koja na izborima postiže sve značajnije rezultate. binacionalnih i bikon-fesionalnih brakova. protivnici feminizma. Godine 1949. dominantno kršćanstvo (ilibudđhizam). Među članicama su muslimanske zemlje s različitim političkim uređenjima. kao religija. Turska i Bosna i Hercegovina). Tko su pripadnici religijske političke desnice u Bosni i Hercegovini? Lepeza je široka: od radništva do inteligencije. dotle u tri vodeće nacionalne stranke nema (ili gotovo nema) religijski različito orijentiranih. Analitičari ukazuju na pojave da religijska zajednica daje podršku političkim liderima desnice. U svijetu postoje kršćanske. Istina. homoseksualaca. u Norveškoj zakonom je dozvoljeno osnivati političke stranke na religijskoj Islam i politika U ranom periodu islama dominirao je stav po kojem je religija političko. razloga želi očuvati sprega islam-politika. rujna 1969. U Indiji se u gotovo svim političkim strankama mogu naći pripadnici različitih religija. Borba za tu samostalnost dovela je do jačanja nacionalne svijesti i nacionalnog identiteta (do tada je bio dominantan samo religijski identitet). muslimanima SDA. čine apsolutno luterani (87. ili pravoslavni. Naravno. Prvi samit održan je 22-25. pravoslavni .davala im je podršku (pa i događajima u Iranu 1979. ipak prevladavaju ruralni i manje obrazovani ljudi.HDZ. džamiju Aqsa u Jeruzalemu. Jeruzalemski muftija Amin al-Huseini odmah je uputio poziv muslimanskim zemljama da održe konferenciju. ali ne i marama na glavi.). kao odgovor muslimanskog svijeta na napad na treći najsvetiji hram muslimana. Na primjer. godine u marokanskom glavnom gradu Rabatu. Može se u školi nositi križ. ili učlanjenje vjernika u stranke s tim imenom. danas nije praksa da se sastanu čelnici država u kojima je. osim izuzetaka. zagovarači vjerske pouke u školama. ni da im je politički utjecaj osobito velik. pravoslavnima SDS. Žele da religija bude stvar osobnog života. U drugoj polovici XX stoljeća je došlo do oslobađanja mnogih muslimanskih zemalja ispod kolonijalnog jarma: Indonezija (1945). 3 Mada je Carl Schmitt svoje djelo "Politische Theologie" napisao još 1921. Doprinijelo je to da se. "ateističkog komunizma".SDS. S obzirom na dugu kršćansku tradiciju stanovništva te zemlje. Sudan (1956). Bushu da dođe u Bijelu kuću. buddhističke. Među katolicima u Bosni i Hercegovini je to HDZ. smrtnim grijehom ili teškim grijehom.

ili se tvrdi da se ne može praviti. ali i drugim religijama koje zagovaraju onostrani svijet. Nažalost. profesora na Fakultetu islamskih znanosti u Sarajevu (poglavlje X). Kakva je bila uloga Crkve u slomu socijalističkih država Europe? U tomu kao da se razlikuju crkveni i svjetovni analitičari. za neke desničarske. Egipat. 2005:81). po islamu. Rimokatolička crkva u Europi ima povijesno iskustvo s državama različitih političkih uređenja: od monarhije do republike. Prvi su ga nazivali zagovaračem revolucionarnih zbivanja. Čak i zemlje za koje se govorilo da ih je zahvatila sekularizacija doživjele su islamsko "buđenje" (Egipat. "zapadnjaci" ili "istočnjaci"? Također. njegovi učenici nisu bili politički lideri. Polazeći od toga da islam i demokracija nisu nespojivi4 mnogi intelektualci nastoje napraviti sintezu ideje parlamentarne demokracije i islama. već autoritativni režimi.. kao političkog pobunjenika. Pa ipak. međutim nije obični 'političar'. Riječ je o grupama čiji je odnos prema demokraciji (kako se bar ona na Zapadu poima) bio vrlo sumnjiv. ili od Boga? Oni koji prihvaćaju demokraciju svoj stav zasnivaju na kur'anskoj ideji po kojoj se vlade trebaju savjetovati i vladati na osnovu konsenzusa. Najviše ih je u Francuskoj oko tri milijuna. pa i vojskovođom (u vrijeme Prvog i Drugog svjetskog rata). Irak.. Pakistan. razlika između religijske i političke zajednice. od diktature do demokratskih sustava. ona nosi revolucionarni duh. Za njih je veliki pomak k demokraciji i to da. samo dvije su se mogle ocijeniti kao demokratske: Turska i Sjeverni Cipar (Hantington. Libanon. zar je moguće to dvoje odvojiti? U europskom načinu života . spremni tolerirati različitost. U islamskom svijetu nije nikad došlo do odvojenosti religijskih zajednica i države. a u čitavoj Europi oko 32 milijuna (blizu 7% stanovništva). Osobito islamski fundamentalisti odbacuju zapadni način mišljenja i stil života. Mustafa ef. Po njima. Što bi to bilo? Situacija kad se islam prihvaća više kao politička ideologija nego kao religijski svjetonazor. Ali. godini. traži se uvođenje šerijata. Dok je i sam papa Ivan Pavao IT skromno ocijenio tu ulogu. Kasnije će. Drugi borcem. Sudan. vođom. O životu muslimana u europskim zemljama. "Krist. već i političko i ideologizirano kršćanstvo (u katoličkoj i pravoslavnoj varijanti). Sje?anje i identitet.I. u kojoj se ne pravi razlika između "Boga i Cara"? Vodi to sporu oko duhovnog i svjetovnog.). islamističke grupe legalno sudjeluju u izbornom procesu i osvajaju mjesta u Parlamentu (Tunis. od 37 zemalja u kojima su muslimani činili većinu. nije osnivač nijedne političke stranke. Palestina. Turska. otvara se pitanje što se smatra pod pojmom "nedemokratski" režim? Tko je ustvrdio kriterije za taj pojam? "Kršćani" ili "muslimani". Rimokatoličanstvo i politika Istina je da Isus nije bio politički vođa. apostoli nisu političke vođe. Iran. C.RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE Europi "na suprotstavljeno kršćansko i muslimansko carstvo" (Solomon. Slično piše i nadbiskup beogradski Stanislav Hočevar (2005:46): "Čistom molitvom i teologijom srušio je (Ivan Pavao II . vratimo se Isusu. Radikalno orijentirane grupe među muslimanima odbijaju parlamentarnu demokraciju kao nešto prozapadno. pa ni zajednica zasnovana na njegovom naukovanju (Crkva) nije politička zajednica. do jučer Afganistan. RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE najbolje prošli na izborima. koju je pripremio reisu-l-ulema dr. Iran. na prostorima Bosne i Hercegovine nije samo u pitanju "politički islam". u mnogim zemljama.mislim da jeste. U Francuskoj se broj džamija popeo sa svega nekoliko u sedamdesetim godinama na više ocl tisuću u 1990. osobito u novijoj povijesti. ali sumnjive su prema individualnim slobodama i demokraciji kao produktu Zapada (za islamiste). Na nekim mjestima (naročito u Poljskoj) Katolička je crkva postala glavno žarište djelotvorne oporbe 4 U Deklaraciji o institucionalizaciji islama u Europi. Politička stranka uvijek vodi računa o postojećim političkim odnosima. u većini islamskih zemlja nisu na vlasti oni koji su 5 V. da bi ih danas bilo više od tisuću. nije osnovao nikakvu političku stranku. ili poticaj. naglašeno je da su muslimani potpuno predani načelu vladavine prava i demokracije.) najveću i najopasniju ideologiju vekova". islamu i europskim integracijama. katolički..). pravoslavni fundamentalizam pogodni za razvoj demokracije? Analitičari ukazuju da su dominantno muslimanska društva manje demokratska. Jordan. No. te pitanju institucionalizacije islama možete čitati u tekstu dr. kad dođu na vlast. dotle britanska sociologinja religije Grace Davie tvrdi: "Crkve su u tom raspadanju odigrale ključnu ulogu. suverenitet od ljudi. Je li demokracija odlika islamskih zemalja? Obično one prihvaćaju tehnologiju zapada. Nigerija . sudjelovanje uleme u odlučivanju.). 2003:38). 2000:184). Egipat. Čim religija zagovara bolji svijet od postojećeg (makar ga smještala i u onostranost). u demokratskom je okruženju moguće odvojiti religijsko i političko. priznati i njihovu revolucionarnu ulogu: religija je dijelom izraz bijede. a Crkva nije politička udruga" (Jozić. a Isusa je interesirala budućnost.. Dolazi li. što je suprotno islamu i lokalnoj tradiciji. I revolucionari i ratnici su zlorabili Isusovo ime.. Tunis. nije pogodna razvoju demokracije (po njoj svi pripadnici političke elite trebaju biti aktivni muslimani. itd. Jordan.). Alžir.. Split: "Verbum". njegovo naučavanje biti osnova. ali i revolucionarne teorije poput "teologije oslobođenja" i "teologije revolucije". u nizu zemalja s dominantno muslimanskim stanovništvom islamističke grupe su postizale zavidne izborne rezultate (Alžir. Naravno. pobunjenikom. a dijelom protest protiv te bijede. . Sad će netko reći. Istina je daje sekularizacija zaobišla islamski svijet. Rimljani su ga pogubili iz političkih razloga. Analitičari nam nameću pitanje je li moguć razvoj demokracije u društvenim odnosima u kojima se ne pravi. Krajem XX stoljeća.ne ohrabruju u pogledu tolerantnog odnosa prema različitostima. Naravno. komunizmu" (Davie. i si. Internet. nacističkih do socijalističkih država. U Engleskoj je početkom šezdesetih bilo nekoliko džamija. složit ćemo se. neki ratnim saveznikom (kao u ratu vođenom na području Bosne i Hercegovine 1991-1995). Fundamen-talistička varijanta islama. ali će za promicanje svojih ideja koristiti sva tehnička dostignuća Zapada (TV. Drugo je pitanje koliko su islamski pokreti. Fikreta Karčića. danas Turska . te u Njemačkoj nešto manje od tri milijuna.. Ivan Pavao II /2005/.). Cerić. zvučne kasete. I sam Магх će kršćanstvu.. Često se čuje termin "politički islam". fax. Na kraju razmatranja odnosa islam i politika recimo da je početkom XXI stoljeća u Zapadnoj Europi bilo oko petnaest milijuna muslimana. Zato i nije htio pripadati stranci saduceja. 2004:292). zar su i protestantski.

ateista. Ali tvrditi da je ona odigrala "ključnu ulogu" je. Belgija: 90% RKT. 6% protestanti. ne zaboravimo daje Jean Calvin (Zan Kalvin) u djelu "Kršćanske ustanove" izložio viziju reformacije. 7. a ponekad i mržnje. O problematici "Katoličanstvo i europske integracije" u tekstu dr. Kostarikom.. katolika. Po europskim zemljama struktura vjerske pripadnosti stanovništva izgledala bi ovako:7 Albanija: 70% muslimani. Opada povjerenje u crkvu kao instituciju (ali i u državu kao instituciju). Po drugima. Mile Babica. najčešće.1% ostali. itd. Jer. povećao za 1000%. Novi Zeland. katolici i muslimani mogu.. To protestantizam. U mnogim su državama protestanti (osobito baptisti i kvekeri) bili najbolji borci za razvoj vjerskih sloboda (nije li pod njihovim pritiskom i Engleska usvojila "Akt o toleranciji" 1689). narodni/običajni način izražavanja vjere.6 Statistika kaže da je stupanj religijske samoidentifikacije još uvijek visok. pretjerivanje. Svi su jednaki (Nema više ni Grk ni Rimljanin. pa i podaci koje navode o broju pripadnika religija u Europi nisu uvijek podudarni. Reformacijom kao da započinje odvajanje religije i politike. Svi oni donose osobne odluke o (ne)sudjelovanju u politici. pred njim razvijalo neku vrstu straha. Ta okolnost.5% nereligiozni. Napad na religijsko vodstvo je i napad na vlast.europske integracije možda bi valjalo. Češkoj. 0. pak. čitava njegova povijest označava podjele. nešto reći u religijskoj situaciji na području Europe početkom XXI stoljeća. krajem XX stoljeća tek 59% stanovnika Europske unije bili su vjernici. Latinska Amerika. No šire o odnosu pravoslavlja i politike možete pročitati u tekstu "Pravoslavlje i evropske integracije" (poglavlje IX) dr. U takvoj situaciji teško bilo koja grupa može imati kontrolu nad politikom. indiferentnih. Pravoslavlje i politika Ne postoji "pravoslavna". Privatno se odvojilo od javnog. Ljubivoja Stojanovića. Oko 30% Europljana spada u kategoriju onih ljudi koji za sebe kažu da "ne vjeruju". Polazeći od Isusovih riječi kako . ima se utisak. BiH: 42. Prema različitim izvorima iznose se i različiti podaci. Od 456 milijuna stanovnika Europske unije (2005. Očito da uređivači stranice na Internetu. a pravoslavni. polaze od toga da Kristov nauk briše sve građanske razlike među ljudima. s koje su uzeti navedeni podaci. Europa ima oko 730 milijuna stanovnika. 31% Protestantizam i politika Svjedoci smo naglog širenja protestantizma (Azija. 1. "katolička". Pravoslavna crkva se ne smije miješati u zakonske. a to je otvorilo put i razvoju demokracije. ni prosvjetiteljstvo. Kod pravoslavnih crkava (osim djelovanja među iseljenicima i manjinama u dragim državama) geografska se rasprostranjenost Crkve podudara s državnom rasprostranjenošću..) čiji se broj pristalica od 1900. U tom se smislu može govoriti o političkim opredjeljenjima pravoslavnih.4% protestanti. Riječ je o procesu napuštanja "crkvene religioznosti".politika . 29% "nisu vjernici". ali i politika nad njima. Religijska situacija u Europi U raspravama na temu religija . Čileom.). pa i nadmoć koja bi se zasnivala na tim razlikama. To i državu i protestantske zajednice dovodi u autonomna područja (svatko na svom). dovodi u direktnu svezu s demokracijom.. itd. pravoslavci 13% i 7% muslimani.RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE Postoje politički sustavi u kojima religijska zajednica može utjecati na državu "iznutra" vrijednostima koje propovijeda u narodu. crkvena vlast je unutar vlastitog naroda. "tihe opozicije". Rimokatolička crkva slijedila načelo "političke apstinencije" ili. osobito kalvinizam.. Australiju. Istina je da je. novinara. a ne aktivnom "pripadanju". "pluraliziranje". Često se uspoređuje Kanadu. 0. a u Genevi uveo totalitarni režim. bar ukratko. njih 368 su kršćani (od toga 262 milijuna katolici). Urugvajem (izrazito katoličko stanovništvo). Pa zadržimo se malo na odnosu protestantizam . "muslimanska" politika. više muškaraca. a u drugoj nedemokratski razvoj. Po mnogima to je pomoglo da se demokracija najviše razvila u zapadnim društvima. Andora: 94. Bugarskoj.politika. Ono se. 20% pravoslavni. Tu spada znatan broj intelektualaca. Zar je ona mogla išta uraditi u bivšem SSSRu. protestanti 25%. 7% neopredijeljenih.1% muslimani. po nekima. Istočno kršćanstvo nije imalo ni renesansu. "umnožavanje" protestantskih grupa. dok je stupanj religijske participacije znatno niži. Pravoslavne crkve su organizaciono (a dijelom i duhovno) ostale "nacionalne crkve". I religijski pluralizam kao da proizlazi iz prirode protestantizma. bojalo Zapadne Europe i njenog kršćanstva. Ipak. među njima i kalvini. Taj animozitet prema Zapadnoj Europi da se uočiti u radovima Solovjeva. Tad. Austrija: 85% RKT. profesora na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (poglavlje VIII). 9% ostali. omogućeno im je kreiranje vlastitih modela.. 5% ateisti. Zahvaljujući tomu. Pavla po kojima se većina židovskih zakona ne odnosi na kršćane. sudske i političke odluke ako one ne zadiru u religijska prava. ni reformaciju..7% muslimani. protestanti zaključuju kako u Bibliji nije dat niti jedan obvezujući model političkog i društvenog ustroja. Afrika. Rumunjskoj. po mnogim autorima.2% RKT. Riječ je o nominalnom. 1% ostali. nego žena. Bulgakova. SAD (dominantno stanovništvo protestantske pripadnosti) s Argentinom. smatraju da među Europljanima nema agnostika. Struktura stanovništva po religijskoj pripadnosti: katolici 55%. ili ako je na to ne pozove svjetovna vlast. u mnogim bivšim socijalističkim zemljama. u najmanju ruku. vlada cezaropapizam (kontrola države nad religijom). Berđajeva.3% Jehovini svjedoci. Što je tomu doprinijelo: organiziranost po nacionalnom načelu. sveučilištaraca. kao građani. 5. RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE njegovo kraljevstvo nije od ovoga svijeta i riječi sv. pripadati različitim političkim opcijama.. godine). narodni jezik u liturgiji. U prvoj grupaciji postojao je krajem XX stoljeća demokratski. Mnoge protestantske zajednice. 10% RKT. profesora na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu i Foči. 0. do 2000. Po kanonskom pravu. ima značaja za razvoj demokratske atmosfere u mnogim društvima početkom XXI stoljeća. muslimana. Religija je potisnuta u privatnu sferu. I autori priloga u Zborniku koristili su različite izvore.4% Židovi.

Bosna i Hercegovina.9% ostalih. Irska: 93% RKT. 16% ateisti. 3. Švicarska: 47. Španjolska nemaju. Francuska. Francuska: 76. Postoji i korelacija između useljeništva (u europske zemlje) i religijske raznolikosti. 18% muslimani. 9% muslimani. Luksemburg: 93% RKT. 5% ostali.6% ostalih. "prešućuju" je u svakodnevnom životu. 4. 40% nereligioznih. 1. Država daje samo pomoć za privatne škole koje osnivaju religijske zajednice. Bugarska: 85% pravoslavni. Italija.7% luterani. 12. u "Značajno se razlikuju i po vrsti i po razini religioznosti protestantski sjever. 16. 7.3% protestanti.2% anglikanci.3% RKT.5% ostali. Stvara li se jedna nova. 21% reformisti.3% RKT. neopredijeljenih. profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.5% ostalih. ili ruši. Norveška: 87. stanovništvo Hrvatske spada u sam vrh najreligioznijih stanovnika tranzicijskih zemalja.2% nereligiozni. 8. 2. 0.9% ateisti. Letonija). Broj svećenika se smanjuje.4% RKT.2% nereligiozni. 1. 3% pravoslavaca. 7 Od zemalja članica Europske unije Belgija.3% Židova. 1. 0. 0. Makedonija: 67% pravoslavni.2% RKT. 4. 8. protestantski stanovništva "protestantskih" zemalja. 2% ostali.5% pravoslavni. Srbija i Crna Gora: 75% pravoslavni. I EUROPSKE Češka: 39. Je li Zapadna Europa više necrkvena.4% protestanti. 9. dosta župa/parohija su nepopunjene. Mađarska: 62.2% RKT. Lihtenštajn: 87. Slovačka: Slovenija: 60. 8. Njemačka. muslimani.8% ostali. Samo 20% ih se izjasnilo davati dio poreza Crkvi ("El Pais"). Moldavija: 98..7% ateisti. 9. 5. Italija: 83.5% poreza na dohodak dati u dobrotvorne svrhe ili Rimokatoličkoj crkvi.Europa Christiana (Portugal. Inače. i tu postoje razlike. 0.8% Židovi.3% pravoslavni. ali tu su još i "katolička" Belgija.2% protestanata. Sve je veći broj stanovnika u Zapadnoj Europi koji žive tako kao da smatraju da im vjera nije potrebna za život. Poljska. 1. "tržište religija". Hrvatska: 87. 3% ostali. San Marino: 95.2% ateista. (Engleska.9% RKT. Postoji više modela: crkveni porez (nordijske zemlje i Njemačka) plaćaju svi građani koji nisu dali izjavu o nepripadnosti religijskoj zajednici.2% RKT. Najviše svećenika imaju Italija. 1. Dugo vremena svećenstvo je dolazilo iz seoskih sredina. po religijskoj samoidentifikaciji njenih stanovnika Europa jeste "kršćanska" jer su pripadnici drugih. U postsocijalističkim zemljama religijske zajednice. svaki građanin Španjolske može sam odlučiti hoće li 0.za razliku od većine protestantskih . a koja nisu Španjolska. 18% ostali. 4% protestanti. Monako: 95% RKT. Mađarska. manjina (u nekim zemljama gotovo statistički zanemariva). Refika Šećibovića.8% ateista. Estonija. Švedska: 88.4% RKT. Proces individualizacije na Zapadu doveo je i do individualiziranja religije. Rimokatolička i pravoslavne Crkve .1% ostali. 15% RKT.29% muslimani. Island: 96.4% RKT. Republika Irska. pitanja o konfesionalnoj pripadnosti. 39. Danska. Crkva se u Mađarskoj financira izdvajanjem 1% na osobne prihode. 8. pravoslavni. 4% RKT.3% protestanata. Unatoč krizi svećenstva. Danska. Naime. Sociološki gledano. Nizozemska: 31% RKT.9% luterani.9% luterani. Njemačka. 13% muslimani. Danas postoji i dosta laika koji su završili teologiju. 3. 10% grkokatolici. Hrvatska.3% ostali. Njemačka: 45% protestanti. 0.3% protestanti. O "religijskoj karti Europe" vidjeti više u tekstu "Rasprostranjenost religija u Evropi" (poglavlje II) dr.1% hindusi. 17. model odvojenosti religijske zajednice i države koji podrazumijeva i izbjegavanje države da financira religijske zajednice (Francuska od 1905). Donekle je u tomu Balkan (pa i BiH) izuzetak. U Francuskoj Crkva se financira prilozima vjernika.4% ostali. 0. zamjenjuju svećenike u mnogim poslovima .5% muslimana. 0.). 1% protestanti.4% ostali. 3% muslimani.7% ostali. 0.5% ostali. Sjeverna Irska. Vatikan: 100% RKT. miješane zemlje i katolički jug. 16.5% RKT. 13. itd.4%. postkršćanska Europa na Zapadu? I financiranje religijskih zajednica u europskim zemljama nije identično. 1% protestanata.6% ostalih.6% nereligioznih.1% protestanata. kao da gube dio svoje vjerodostojnosti (dolaze u sukob s dosadašnjim korisnicima te imovine. ostavljaju utisak kao da im je stalo samo do materijalnih dobara). Rumunjska: 70% pravoslavci. 0. Španjolska: 97% RKT. 8. 6.1% pravoslavni. Portugal: 97% RKT.2% grkokatolici. Židovi. Postoji u Europi izraziti religijski pluralizam. Grčka: 97. 0. 1% muslimani. 3% nereligiozni. godine).6% RKT. mit o kršćanskoj Europi? Kakvo je stanje ekumenizma i međureligijskog dijaloga? U kakvom su odnosu religijski i konfesionalni pluralizam i društveni konflikti? Otvara li se "tržište" religija ili "duhovni supermarket"? Kako odvojiti manipuliranost religijom i religijskom zajednicom od politike? Sve su to itekako značajna pitanja o kojima bi trebalo raspravljati. Španjolska. 96% RKT. 11% ostali. Europu religijsko-konfesionalnih regija mogli bismo podijeliti na: Poljska. 0. nego sekularna? Ne pohađaju se crkve. onih koji se distanciraju od Crkve kao institucije. nekršćanskih zajednica. 1. 7. Turska: 99. sjever (Skandinavija. daje plaće svećenicima i oslobađa ih poreza. Drugo je pitanje koliko među njima ima samo "nominalnih" kršćana.4% ostalih.4% ostalih.9% ostali.6% pravoslavnih. Norveška. 0. Francuska.5% Židovi. Finska: 88.2% luterani. Grčka. 0. Češka. Mađarska).4% pravoslavni. Kod Austrijanaca prilog Crkvi iznosi 1% oporezovanih prihoda. Stvara li se.9% nereligioznih i ostalih.2% pentekostalci. Belgija financira plaće i mirovine svećenicima. Francuska. 1.RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE pravoslavni. 1. Luksemburg. 5% ostalih. 2005: 291). novi religijski pokreti. u popisima stanovništva. Škotska. 0.3% RKT. a također i zemlje međusobno unutar tih grupacija" (Marinović Jerolimov. 1% muslimani. zahtjevima za vraćanjem nacionalizirane imovine. 0. prosječna dob im se povećava.3% U europskim zemljama postoje značajne "religijske manjine": Židovi. Stanovništvo "katoličkih" zemalja pokazuje veću sociološku religioznost od "Mješovite" zemlje . Poljska: 95% RKT. Cipar: 78% pravoslavci. Naravno.odbijaju ređenje žena za svećenice. Malta: 97. Slovenija.5% RKT. 37% RKT.3% RKT. Tko su posjetitelji crkvi u Europi: najčešće starije osobe i žene. 23. Litva. 1.5% RKT.8% ostali. 3.7% ostali kršćani.od propovijedi do vjerske pouke. U Španjolskoj se Crkva financira iz dijela sredstva poreznih obveznika. 0.3% nereligioznih. Grčka gotovo da u cijelosti financira djelatnost Grčke pravoslavne crkve. 5.7% ostali.4% protestanti. katolički jug Kršćanska Europa . Italija.9% ostali. prezbiterijanci 0. 30% muslimani. 3% ostali.1% ostalih. 4.. od regije do regije.5% ostali. 0. 3% ostali. Danska: 90.6% luterani. 44. 4% RELIGIJA INTEGRACIJE Nizozemska. što je imalo odraza na tu "crkvenu inteligenciju". 1. ali je religijska samoidentifikacija velika.4% protestanti. Slovačka. One žele mjesto koje su imale u društvu prije socijalizma (prije 1945. sikhi i 4.

nakon tih samokritičkih analiza. 2003). već svojoj savjesti. Kršćanstvo je.. već i nacionalnim konfrontacijama u kojima su često nastupale pozivajući se na Boga. ponaša ne sukladno "savjesti Crkve". U Novom zavjetu nalazimo Isusovu izreku: "Podajte caru carevo. želja za mirom i stabilnosti? Ili ima još nešto? Bog u europskom Ustavu Od europskih zemalja na Boga se i na kršćansko nasljeđe. samokritika. Puno je pretjerivanja poput onih da samo "hrišćanstvo može zaista integrirati Evropu" (Šijaković. niti postoji jedna europska kultura. Tomu treba dodati nasljedstvo Rima (pravo). Slovačke. Europski Ustav određuje budućnost Europske unije. a još manje svodio na politički život. Razmotrimo. od procjena koje religijske zajednice imaju o Europi (Europa je bolesna. Niti postoji jedan europski narod. moglo biti balans između nacija i klasa u Europi. Mnoge od njih nisu samo doprinosile nacionalnim identitetima. već i humanizam. Moguće je da vodstva religijskih zajednica (osobito kršćanskih) vide dvije moguće Europe: kršćansku (s priznavanjem i uvažavanjem kršćanskih vrijednosti u temeljnim europskim dokumentima poput Ustava) i "europsku" Europu (bez isticanja kršćanstva i kršćanskih vrijednosti "kao temelja europske civilizacije")... ovi ulomci iz Novog zavjeta o autonomiji religije i politike? Rekao bih. Bremer. Crkvi. Pozivaju se na to da je Isus napravio jasnu distinkciju između religije i politike rekavši: "Kuća moja neka bude kuća molitve" (Mt 21. 'Kršćanski identitet' Europe proizlazi iz opasne fikcije i iz mita koji odriče različitost" (PenaRuiz. pravoslavni ili musliman kod kuće ili u crkvi/džamiji. predstavnici kršćanskih religijskih zajednica (rimokatolici. razumijevanje uloge svake od religijskih zajednica u europskim podjelama i sukobima kroz europsku povijest. Finska. religijsko.17-21). bezdušna. protestanti. nego razdor" (Lk 12. miru i zajedničkom suživotu. niti postoji jedna europska religija. optimističnu. prije skoro tisuću godina. Ali. Znači da Isus svoju djelatnost nije uspoređivao. dakle. Europa je starija od kršćanstva. Pa što onda postoji što bi bilo zajedničko? Politički i ekonomski interesi. U njoj postoji pretkršćanski period.nepovoljna dobna struktura stanovništva. Nema sumnje da je kršćanstvo (rimsko i bizantsko) europskim narodima dalo neke zajedničke vrijednosti ukorijenjene u evanđeljima. 2003). ljudi koji imaju različite svjetonazore" (T. filozofija). ali nije nebitno kakvu će one graditi svijest kod stanovnika o Europi: skeptičnu. Danska. Time su udareni temelji kasnijem razvoju ljudskih prava. Iz tolerancije prema ljudima koji imaju druge svjetonazore i religijsku pripadnost upitno je insistiranje na spominjanju termina "kršćanski" u europskom Ustavu. a od Ravnog do Istoka Europe rimokatolici čine svega 2% stanovništva. Za europsko jedinstvo izuzetno je značajno samopropitivanje. Pa ni prosvjetiteljstvo nije donijelo samo kritiku Crkve i sekularizaciju.13). moći ocijeniti što su pravi putovi u integraciji Europe. pravoslavni) ističu zajedničke im kršćanske korijene kao element koji bi mogao pomoći pri europskim integracijama. Od Portugala do Ravnog (Hercegovina) rimokatolici su u većini. itd. tezu o dva kraljevstva-zemaljskom i božanskom ili "moje kraljevstvo ne pripada ovom svijetu" (Iv 18. 2005:39)? ". Samo tako će se. U sadašnjoj Europi katolik. na ovaj ili onaj način. Nakon vjerskih ratova koji su je potresali. Znači li to da "europska religija" (naslijeđe kršćanstva) ustupa mjesto "religijama Europe" (Davie. Prosvjetiteljstvo je Europi podarilo ideje o slobodi. industrijalizaciju. Latvija. Dakle. Carl Schmitt je (1921) predlagao ujedinjenje Europe na crkvenim (kršćanskim) osnovama jer bi to. Francuska. S druge strane. Mogli bismo reći da još osam država religijskim zajednicama daje posebno mjesto u društvu (Velika Britanija. starica koja je izgubila pamćenje o temeljima na kojima je nastala. Potom dolazi kršćanstvo. od početka kršćanstva pretpostavlja se sociološki tip odvojenosti Crkve i države (mada. kasnije reformacfja.). Zar ideja o jedinstvenoj RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE Europi nije nastajala i među prosvjetiteljima. među europskim kršćanima rast će ekumenski pokret i dijalog. sekularizaciju. Britanija. Njemačke.. Povijesno gledajući. ovaj tip vjernika ne prihvaća podređenost Crkvi u javnoj sferi gdje se. Religijske zajednice ne mogu biti prepreka ulasku zemalja nastalih na tlu bivše Jugoslavije u Europsku uniju. V. Litvanija). pouzdanje u razum i napredak. skandinavske države. kao takva Europa izumire. politiku religijskih zajednica koje na Balkanu imaju . pripadati.. često nije primjenjivan). nema vitalnosti .RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE predmet razmatranja u Zborniku. piše Metz (2004:131). pozivaju ustavi Švicarske. dva svjetska rata. Njihova uloga u europskim nacionalizmima (u prošlosti. Nasuprot njemu su oni koji kažu da Isus ni prstom nije mrdnuo za politiku. Da li bi naglašavanje kršćanskih korijena u njemu značilo određenje budućnosti Europe u kojoj se ne bi "komotno" osjećali svi oni koji imaju drugačiji svjetonazor od kršćanskog? Niti će Europa postati više kršćanska ako se u njenom Ustavu spomenu Bog i kršćanske vrijednosti. Poslije toga. Protiv unošenja odredbe o kršćanskim korijenima Europe u europskom Ustavu bili su Njemačka.. Austrija. pripadnici novih religijskih pokreta. anglikanci.). Može li kršćanstvo donijeti Europi mir. a Bogu Božje!" (Mt 22. bratstvu.. ukratko. Portugal. kod Rousseaua i enciklopedista? Tomu treba dodati razne političke ideje i pokrete u XIX stoljeću. ako se to izostavi. europski identitet izvire i iz Grčke (znanost. Španjolska. kroz povijest. kažem vam. ili u ime njega. slavenski. jednakosti. a i danas). nacizam. Španjolska... ujedinjenje ili razjedinjenost? Skeptici upozoravaju na Isusove riječi: "Mislite li da sam došao donijeti na Zemlju mir? Ne. Dosadašnje rasprave o europskom Ustavu pokazale su da će odnos religijskih zajednica prema europskim integracijama ovisiti o nekoliko stavova: kako Europska unija vidi Crkvu.36). a time i kojoj će religijskoj zajednici. socijalizam. 2004:155). Dolazi do pojave novih religijskih identiteta na europskom tlu -muslimani (uz one autohtone na Balkanu). kulturni utjecaji koji su nastali prije kršćanstva (germanski. Europa se opredijelila za načelo vjerske slobode po kojem svatko može birati vjeroispovijest. podijelilo europski kontinent na dva dijela (ta podjela ide preko BiH) i to je tako ostalo do danas. itd. "Ustav treba omogućiti zajednički život različitih ljudi. niti postoji jedan europski jezik. agresivnu.51). ne bi nikad bio razapet!". Poljske. pravoslavni ili musliman može biti katolik. niti će biti manje kršćanska. kao i u globalnoj politici i gospodarstvu. Je li onda kršćanstvo politička religija ili ne? Po jednima jeste: "Da je Sin Božji bio nepolitičan ili politički neutralan. Grčke. Ne govore li. Irske.

kao pape. 2003:184). ni unutar Rimokatoličke crkve (kao. Mandzaridisa (2004). generalno. Pavle najprije donio Evanđelje u Europu (u ondašnju Makedoniju) da propovijeda u zemlji koja je danas dominantno pravoslavna . Po jednima. ortodoksno. U "katoličkim zemljama" snažniji je bio utjecaj (i danas je) Crkve na politiku (osobito u vrijeme fašizma: Španjolska. prema njenim kritičarima. U većini zemalja koje su članice Europske unije po religijskoj pripadnosti stanovništva.). Rekli bismo da. Vatikan ima potpisan konkordat s dvanaest zemalja Europske unije. Pored općih stavova Svete Stolice. Bugarska. Portugal. ateista. potom protestanata. Italija. C. Danas Vatikan ima diplomatske odnose s briselskim institucijama. Trebamo se pripremiti za novu obranu vlastitoga identiteta u europskom zajedništvu" (kardinal Bozanić u Uskrsnoj poruci. Brigitu Švedsku i sv. neprihvaćati pravoslavlje. moralo bi na tom planu biti znatno aktivnije. Pavle VI je smatrao da se Crkva u to ne treba miješati. Oni se pozivaju i na povijesna događanja po kojima je sv. dobio Nobelovu nagradu za mir 1980. uglavnom žive katolici i protestanti (ili obrnuto: protestanti i katolici). No. već i za "desno plućno krilo". ili određene snage u njoj. jeziku i kulturi". istospolnih brakova. Nasuprot njemu. a bio je i u Rimu. u Argentini Rimokatolička crkva je davala podršku vojnim diktaturama (1967. mir.I. još uvijek zadržala "antimodernistički" i "antizapadnjački" model. tako pravoslavlje pomaže u. Kao što Rimokatolička crkva pomaže u razumijevanju razvoja Zapadne Europe. osobito u postsocijalističkim zemljama. Ivan XXIII.. podržavajući proces ujedinjenja. poput Adolfa Pereza Esquivela (završio u zatvoru. Koliko su . Na istim pozicijama je i sadašnji papa Benedikt XVI. Pravoslavlje i Europa Među zagovornicima ulaska Srbije u europske integracije. Hrvatska. podržavali su europske integracije.Rumunjska. razumijevanju istočne Europe (društvene okolnosti. na plebiscitu.. boje Europe. Zabluda bi bila ako Rimokatolička crkva. Europa se treba reintegrirati na temelju kršćanskih vrijednosti: ljubav. RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE "Kršćanstvo je jedini istinski ujedinjujući čimbenik različitosti europskih zemalja. a odranije je tu Grčka. jedan način mišljenja i života. izgleda da i nacionalne Biskupske konferencije imaju svoje poglede na Europu i mjesto svoje zemlje u europskim integracijama (problem: kršćanska ili sekularna Europa). Cipar. vide "šansu" za uspostavu neke "svete imperije". koje se razlikuju po narodnosti. konkretniji dijalog s Rimokatoličkom crkvom. oprost. islamskih i humanističkih korena" (Leman.RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE najviše sljedbenika prema ujedinjenoj Europi. sjedištu Imperije. Komisiju episkopata Europske zajednice (1980). većinsko pravoslavno .... Korintu. privatnosti religijskog života. Pavle VI.). "Stoga je potrebno ne prepustiti se nekritičkom popuštanju utjecaja negativnih kulturalnih modela koji su prisutni na europskom tlu. Ali. po konfesionalnoj pripadnosti. eutanazije. Poljskoj. To podrazumijeva i aktivniji. Takvo ujedinjenje Europi može donijeti mir nakon krvavih ratova u XX stoljeću. ali se Biskupska konferencija ogradila od njega i pokreta za nenasilne akcije kojeg je osnovao. pravoslavno kršćanstvo? Koliko je otvorena ne samo za "lijevo". Ukoliko pravoslavlje želi biti faktor koji će utjecati u uspostavi i zaživlja-vanju europskih vrijednosti. rimskih. kojoj će nametnuti svoj sustav vrijednosti. poput G. u Srpskoj pravoslavnoj crkvi snažna je struja onih koji su za "Europu s kršćanskim nasljeđem". Samo rijetki biskupi su se usprotivili diktaturi.1983). smatra nadbiskup Giovanni Lojola. europske zemlje imaju različitu povijest. 2005). ali i s drugim religijskim zajednicama u Europi. kultura. većina ih govori o "bezbožnoj Europi" kojoj je potrebna duša. Neke zajednice (poput Rimokatoličke crkve u Hrvatskoj. Rimokatolička crkva ima proeuropske poglede s nadom kod nekih u "restauraciju" kršćanstva i kršćanskih vrijednosti u njoj. pitanje je koliko je i Europa spremna i otvorena za istočno. Vidjeli smo da je najviše rimokatolika..) je kultura izrasla iz grčkih. Ali. Naime. Od 465 milijuna stanovnika Europske unije na pravoslavlje otpada deset milijuna. uostalom i u drugim religijskim zajednicama) nema jedinstvenog stava u pogledu ujedinjenja Europe. Drugi se.. to daje šansu pravoslavcima da "izbliza" upoznaju pripadnike tih svjetonazora. Papa Ivan Pavao II je proglasio. pa Ateni. podršku Anschlusu i tako ispune "nacionalnu dužnost". Izvan Europe. Editu Štajn. postoje snage koje bi željele utjecajniju ulogu Crkve u društvu. Benedikta. njene legalizacije abortusa. Također je za zaštitnice Europe proglasio i dvije žene: sv. Ivan Pavao II. god.). Bez obzira i na zajedničko religijsko (kršćansko) nasljeđe... vodstvom Europske unije i Vijećem Europe. različitu kršćansku tradiciju. Najprije je bio u gradovima Filipi. Pio XII. sekularizacije. sv. muslimana. kardinal Karl Leman piše: "Njena (europska . Ocjenjuju da se situacija početkom XXI stoljeća donekle mijenja priključivanjem Europskoj uniji nekoliko zemalja čije je stanovništvo.) željele bi da Europa još jednom postane "kršćanska". Treba li tu tražiti razlog zašto je Srpska pravoslavna crkva. Ćirila i Metoda (1980) zaštitnicima Europe. preko ujedinjene Europe. zidova. Rimokatolička crkva je osnovala i svoje institucije po uzoru na europske svjetovne institucije: Europsko vijeće biskupskih konferencija (1971). Njeno je izaslanstvo bilo na kongresu u Hagu (1948) na kojem se raspravljalo o tomu kako integrirati Europu. Ujedinjenoj Europi je potrebna duša. i u Rimokatoličkoj crkvi i u drugim religijskim zajednicama. neosporno je da unutar Crkve.Grčkoj. Rimokatolička crkva i Europa Vidjeli smo da Europu više karakterizira religijska i konfesionalna različitost nego religijsko i konfesionalno jedinstvo. protestantima. ali potiče i strah od asimilacije. Solunu. Češka. vratimo se pitanju odnosa Rimokatoličke crkve prema europskim integracijama.. jevrejsko-kršćanskih. Kao i u mnogim drugim svjetovnim pitanjima. te je i splet okolnosti odnosa religija-politika različit. tajnik Državnog tajništva Svete Stolice za odnose s državama (2005:22). Podsjetimo se da je Rimokatolička crkva pozivala sljedbenike u Austriji da daju. a odbacivati. Po nekim autorima. Pio XII predviđao je ujedinjenje Europe na načelima federalizma. kako je to rekao Ivan Pavao II? Ne može Europa prihvatiti kršćanstvo. uz sv.

Može li se to tumačiti "strahom od toga da se. ni prostorno (ZapadIstok). Sve što je zapravo u Evropi rođeno je na tlu između Jerusalema. govorio je Dostojevski. 2005:138). Među dijelom pripadnika Srpske pravoslavne crkve dominira stav da je riječ o "satanskoj. Ovaj. Đorđević. Neki svjetovni ljudi su vrlo naglašeno religiozni". "Kad je riječ o ovom području. po kojima 2004:22). ostavite nas u našem blatu da se podavimo. Đorđević. Pa ipak. jedino smo dobri s ruskom crkvom. krajem 2005. aprila 2004. To je jedan iracionalan strah . ateisti po receptu Zidova. najvećoj krizi u povijesti što su pokazali i neuspjeli referendumi o europskom Ustavu provedeni u Francuskoj i Nizozemskoj. i štrajkove. procijenilo da se Europska unija nalazi u "Mi smo u dosta lošim odnosima sa evropskim crkvama. 2003)? Je li moguće da je takve riječi izgovorila osoba koja se "okrunila" papskom krunom? Što tek reći o kršćanskim ekstremistima.10 ". "evroslinavci". dekan Franjevačke teologije u Sarajevu. Pustite te evroslinavce po Beogradu. i kapitalizam i komunizam. vraćamo ulaznice za vaš Brisel. "Srbija i danas.. 1993). Ali njima su bliski. vraćamo te ulaznice za tu Evropu. velimirovićevski model zagovaraju tzv. Evropski književnici opisuju smrt. pa i onoj religijskog karaktera poput Srpske pravoslavne crkve. 2005:208). Mislite sada hoćete li sa Evropom. Slično neki autori među muslimanima ističu kako je "odvajanje politike od vjerske misli prirođeno samo kršćanskoj Europi" (Al-Ahsan. i toleranciju svih vera i pacifizam. koliko je to moguće. Evropski naučnici obesmrćuju smrt. . nejako pravoslavlje ne utopi u katoličkom i da onda u tom budućem. posebno dogmatikom. I u Proglasu Sabora srpske omladine o Đurđevu..11 poručivao je vladika Atanasije. hristofobnoj Europskoj uniji". "europeizira". c) Europska baptistička federacija (EBF).. strahom da se u tom jedinstvenom. Evropski revolucionari nose barjak smrti. spasiti Europu od nevjere Kristu (Grill. Ali bitno je da prilikom ulaska u te blagodeti koje nam nudi Evropa Srbija ne proda svoju dušu. Na tom je skupu postignut dogovor o osnivanju europske međuparlamentarne skupštine pravoslavlja (EMKP). ako ih i ne predvode. Balkan je kolevka Evrope. dovesti do osnaženja ekumenizma i značaja Svjetskog saveza crkava? To su dva pokreta koji bi mogli biti važni za približavanje 47 Dr. Ovo tijelo je. 2005:99).. početkom XX stoljeća Velimirović je maštao o "Svetoj Crkvi u svetoj Evropi". godine. da ne proda veru za večeru" (Radović. Zbornik.: 212). protestantske zajednice) onda je teško reći da su odnosi s njima i približno dobri. hvala lepo. bio u Evropi" (vladika Filaret.doći će papa i svi ćemo postati katolici ili unijati" (M. opet jedinstvenom hrišćanstvu. da se uključuje u europske i svjetske integracije.RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE "vodeće" pravoslavne Crkve spremne na to (Ruska. pripada Evropi.desakralizacija politike. Vladika Atanasije u manastiru Čelika kod Valjeva. 11. Njeni najučeniji sinovi su bezbožnici.nije određena ni etnički. Glavni cilj bio bi "ispunjavanje uloge pravoslavlja u okviru Evropske unije" (Milošević. i sveopštu revoluciju. ni do danas taj dogovor nije realiziran. ali je univerzalna . godine održana konferencija na temu "Pravoslavlje i nove europske realnosti". kao i uvek. Ona ništa ne veruje osim onoga što joj Zidovi zapovede da veruje. Velimirović piše: "Evropa sva miriše na smrt. predugo bilo izvan Zapadne Europe. islam predstavlja dio antieuropske osnove! Neki od autora iz Europe u raspravama o ovoj problematici ističu neodvojivost religijskog i političkog u islamu. Islam i Europa Na nivou Europe postoje sljedeće religijske institucije: a) Europska komisija biskupskih konferencija (CCEE). Evropski univerziteti propovedaju smrt. govorilo se o "evroslinavcima". nasuprot europskoj teoriji i praksi. pojedini episkopi koji kažu: "Gospodo. molio Boga da sveta bude Srbija koja će. po njima. da nas odrođuju od našeg naroda. Naziv nastao iz njihovog termina "evroslinavci" za one koji se zalažu za europske integracije. v. "I šta ćemo mi u Evropi? Moj Beli anđeo je davno RELIGIJA INTEGRACIJE I EUROPSKE U tekstu Reči srpskom narodu kroz tamnički prozor iz logora Dahau (1985).. i to je pretočeno u ono što nazivamo Zapadnom Evropom.. u Ormiliji (Grčka) je 1993. e) Njima se pridružila Federacija islamskih organizacija u Europi (FIOE) i Europsko vijeće za fetve i istraživanja (ECFR). Evropski imperijalisti raznose smrt po ćelom svetu. Evropski vaspitači seju smrt u duše omladine. 2005:208). Je li u pravu Jozef Ratzinger kad kaže da se "od kraja antike do početka modernog doba islam uvijek pokazivao kao istinski protivnik Europe" (Racinger. Koliko je tomu prepreka etnofiletizam (pretjerano vezivanje Crkve uz nacionalno)? Pretjerano (preko autokefalnosti) vezivanje uz nacionalno može biti prepreka svakoj instituciji... Srpska pravoslavna crkva8. jedan režanj severozapadne Evrope". fra Ivan Šarčević. to jeste da se. i govorio je otac Justin. kao da nije riječ o religiji koja jeste nastala među Arapima. mislim da je za kršćanske konfesije bitna denacionalizacija vjere. Koliko u ovako antieuropskim stavovima ima duha vladike Nikolaja Velimirovića. Sva moderna gesla evropska sastavili su Židovi koji su Hrista raspeli i demokratiju.47 Hoće li ujedinjenje Europe pojačati ekumenske napore. a za islam mislim da je potrebna depolitizacija Kur'ana. Islamska zajednica. Sve su to izumi Židova" (Prema: Zbornik (2005. ali nas pustite na miru" (vladika Atanasije Jevtić. preko obnove kršćanstva. kako oni kažu. Koja Evropa.)? Ako je suditi po odnosima Srpske pravoslavne crkve s religijskim zajednicama bliskog okruženja (Makedonska pravoslavna crkva. v. kojeg je Srpska pravoslavna crkva proglasila svecem (2003)?9 Istina. velikom i jakom hrišćanstvu izgube specifičnosti pravoslavlja" (D. No. 2005:203. Evropski političari rade za smrt. 7. Inicijativa je razmatrana u okviru djelovanja Europske unije. ono ne prevlada svojom eklezijom. Je li baš tako? Prvi bi htjeli da se islam "pozapadnjači". Potrebna je i još jedna stvar .. i ateizam. Rimokatolička crkva. čine je oko 120 autonomnih crkvenih zajednica Istoka i Zapada. Mi smo tu i sigurno je da ćemo i u novoj koncepciji evropskog ujedinjenja zauzeti svoje mesto.. ljeta Gospodnjeg 2003. b) Konferencija europskih crkava (CES) koju čine pravoslavne i protestantske crkve. Članice ove asocijacije potiču uključivanje cijelog Balkana u Europsku uniju jer je ono. I u ruskoj crkvi postoji otpor prema papinoj poseti. 2005:103).. islam ne poklopi s društvenim ustrojem. i socijalizam. d) Europsko vijeće vjerskih lidera. Atine i Carigrada. "Oslobođenje". i da budemo Evropa. 2005:207). Kasnije se njegov odnos prema Europi promijenio. ni kulturalno.. Moderna Evropa je sinonim smrti. za koju nas vežu vrlo čudne veze.

raznolikosti u vjerovanjima. religijske zajednice nastoje dominirati demokratskim procesom (rasprave oko ustava. umjesto da ravnopravno u njemu sudjeluju. odnosa Crkva-država... Nema državne Crkve. BiH. razvijanje tolerancije i dijaloga. podsjetimo se na krvavo iskustvo što ih je po Europu imala kršćanska razjedinjenost koje potiče na ideju da suvremena europska kultura i politika trebaju biti odvojeni od religijskih osnova. zbog izraza Crkva. Hrvatske. ali ima religijske države. Ali. razvijanje dijaloga među religijskim zajednicama i vjernicima.48 podržavanje procesa koji vode miru i nenasilju. Religija. ekologija. ali ima crkvene države. itd.). intelektualnih. sloboda . ne odnosi na Islamsku zajednicu: nema državne religije. abortus. Podijeljeno kršćanstvo nema moralne snage da poziva europske narode na ujedinjenje. Srbije. Svjetovna uloga religijskih zajednica u Europi mogla bi biti: izgradnja civilnog društva. U ujedinjenoj Europi postoji dosta sličnosti ali i raznolikosti: jezičnih.. 34. kulturoloških. migracije. . prošlo je vrijeme i kršćanstva i islama koji su na demokraciju gledali kao na nešto neprihvatljivo. U nekim postsocijalističkim zemljama (poput Poljske. Iskustvo pokazuje da su 4812. običajnih. raznolikosti u mentalitetima njenih žitelja. pomoć siromašnima i bolesnima. obrana od zlouporaba religije i religijske zajednice. mir. pravoslavnih i protestanata.). razvijanje svijesti o poštivanju različitosti. RELIGIJA INTEGRACIJE I EUROPSKE Uloga religijskih zajednica u Europi U "protestantskim zemljama" se razvio proces sekularizacije. mnoge su još uvijek izložene napadima od kojih ih valja braniti (ljudska prava. solidarnost. da ne bi netko pomislio da se to. politika razvoja. Problem nastaje kad se ne zna gdje je granica između raznolikosti i razlika pa su se pripadnici religijskih raznolikosti među europskim kršćanima često častili pogrdnim izrazima optužujući se za međusobnu herezu. str.. vjerska pouka u školama. Ili. Mnoge su europske vrijednosti prihvaćene širom svijeta.RELIGIJA I EUROPSKE INTEGRACIJE i objedinjavanje svih kršćanskih zajednica u Europi: katolika. demokracija i ljudska prava Iz religijskih zajednica su dolazili prigovori kako je demokracija rezultat krivovjerja modernog doba. itd. S druge strane.). 2004. pokušaj "kontrole" medija.

tko imenuje i razrješava. Neki su skloni ljudska prava vezivati za religijska uvjerenja i osnovne odlike velikih religija. biskupa/episkopa. godini katoličanstvo i/ili protestantizam su bili dominantni u trideset i devet od četrdeset i šest demokratskih zemalja. religijskim pravima. pa i uskraćivanje. osobito "ženska" prava (u Saudi Arabiji. prije nego žene u Švicarskoj). Zah