Ugovor o građenju po sistemu ključ u ruke

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………., (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo ………………………………….,koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ……….., u ………………sledeći, UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE”

Predmet ugovora Član 1. Investitor daje, a Izvođač preuzima izgradnju objekta ……………….. u ……………….. na osnovu Zaključka Investitora od dana ……………….., po sistmu “ključ u ruke”, i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama, b) zanatski radovi, c) instalaterski radovi, d) vanjsko uređenje i energetski priključci, e) dodatni radovi. Svi navedeni radovi, izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ……………….. i u skladu s ponudom Izvođača, do funkcionalnog dovršenja radova, bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje, pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora.

Cijena Član 2.

Obaveze Izvođača Član 4. KM (slovima: ………………. sagrađeni objekt predati Investitoru.. nakon završetka radova. KM (slovima: ………………. standardima.Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu. Izvođač se. .. Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana. rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice... od uplate predujma iz člana 3. je fiksna. prema tehničkoj dokumentaciji. Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma. pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom. Predujam Član 3. Cijena iz stava 1. Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom. naročito. Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće. građevinskim normativima. Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom.. Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled. Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora. koji su predmet ovog ugovora. obavezuje da će: . člana ovog ugovora u iznosu od ………………. u skladu s potpisanim uslovima Investitora. u iznosu od ………………. plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2. do potpune funkcionalnosti. tehničkim propisima. Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir. u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta. u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora. konvertibilnihmaraka). ovog ugovora i završiće ih do ………………. konvertibilnihmaraka).

najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao. Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. Obaveze Investitora Član 5. u istom roku i istoj formi. . mikrolokaciju i visinsku kotu. građevinsko zemljište. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima. predfabrikate.ugrađivati materijale. građevinsku dozvolu. Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora. za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. voditi svu. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu. Izvođač će Investitoru. Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen. kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova. građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. dostaviti ime svog poslovođe. Nadzorni organ i poslovođa Član 6. 2 nepotvrđena. na potvrdu. Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi.

koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta.U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku. U namjeri da se objekat. Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt. KM. U slučaju da je za to odgovoran Investitor. Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova. računajući od dana uspješnog tehničkog prijema. Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova. u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. Garantni rok Član 9.. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. Troškovi istraživanja terete Investitora. odnosno dobavljači. uz vođenje zapisnika. Tehnički prijem objekta Član 8. Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ………………. istražiti sve manjkavosti i kvarove. rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora. Ugovori sa kooperantima . zamjene. svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). u pisanoj formi obavijestiti Investitora. nakon isteka garantnog roka. Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke. da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. a za troškove teretiti Izvođača. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa. osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem.

. Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača. Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ……………….. Završne odredbe Član 12. ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora. dokaz o osiguranim sredstvima Investitora. u ………………. Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ………………. predračun ponude. Prateća dokumentacija Član 11. od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora... ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”. terminski plan izvođenja radova. primjerka. . obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača. ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija.Član 10. a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu. a ako to ne bude moguće. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid. IZVOĐAČ: INVESTITOR: .

. pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora. …………………………………. i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama. (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo ………………………………….. izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ………………. koje zastupa ………………. do funkcionalnog dovršenja radova. b) zanatski radovi... a Izvođač preuzima izgradnju objekta ………………. Svi navedeni radovi. po sistmu “ključ u ruke”. bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije.koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ……….. Investitor daje.... UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE” Predmet ugovora Član 1.. u ………………. d) vanjsko uređenje i energetski priključci. u ………………sledeći. Cijena Član 2.. c) instalaterski radovi. Privredno društvo …………………………………. i u skladu s ponudom Izvođača. .…………………………………. e) dodatni radovi. na osnovu Zaključka Investitora od dana ………………. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje.

u skladu s potpisanim uslovima Investitora. Izvođač se. Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled. Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana. konvertibilnihmaraka). Predujam Član 3. . Cijena iz stava 1. plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2. Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom. Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma. nakon završetka radova. ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom. građevinskim normativima. u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora...Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice.. sagrađeni objekt predati Investitoru. Obaveze Izvođača Član 4. Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. je fiksna. konvertibilnihmaraka). prema tehničkoj dokumentaciji. tehničkim propisima. obavezuje da će: . člana ovog ugovora u iznosu od ………………. Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir. Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora. ovog ugovora i završiće ih do ………………. rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru. od uplate predujma iz člana 3.. do potpune funkcionalnosti. Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće. koji su predmet ovog ugovora. u iznosu od ………………. standardima. pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom.. KM (slovima: ………………. KM (slovima: ………………. naročito. u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta.

građevinsku dozvolu. Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova. elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. mikrolokaciju i visinsku kotu. voditi svu. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. Izvođač će Investitoru. građevinsko zemljište. u istom roku i istoj formi. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu. dostaviti ime svog poslovođe. 2 nepotvrđena. predfabrikate. građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. . Nadzorni organ i poslovođa Član 6. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima. Obaveze Investitora Član 5. Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen. Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi.ugrađivati materijale. najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao. na potvrdu. Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora.

u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti. Tehnički prijem objekta Član 8. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka.. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa. U namjeri da se objekat. Troškovi istraživanja terete Investitora. odnosno dobavljači. Garantni rok Član 9. računajući od dana uspješnog tehničkog prijema.U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku. nakon isteka garantnog roka. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova. uz vođenje zapisnika. Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost. osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač. zamjene. Ugovori sa kooperantima . Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova. u pisanoj formi obavijestiti Investitora. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta. Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ………………. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem. svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). istražiti sve manjkavosti i kvarove. koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju. da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke. a za troškove teretiti Izvođača. Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora. U slučaju da je za to odgovoran Investitor. KM. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt.

. Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ………………. obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija. .. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid. ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. Prateća dokumentacija Član 11. Završne odredbe Član 12. ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”. a ako to ne bude moguće. dokaz o osiguranim sredstvima Investitora. Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ………………. od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora.. a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu. primjerka. ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora.Član 10. terminski plan izvođenja radova. u ………………. predračun ponude. Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. . IZVOĐAČ: INVESTITOR: .

…………………………………. …………………………………. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful