P. 1
Ugovor o građenju po sistemu ključ u ruke

Ugovor o građenju po sistemu ključ u ruke

|Views: 394|Likes:

More info:

Published by: Bosnaexpres Doboj Jug on Mar 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/22/2013

pdf

text

original

Ugovor o građenju po sistemu ključ u ruke

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………., (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo ………………………………….,koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ……….., u ………………sledeći, UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE”

Predmet ugovora Član 1. Investitor daje, a Izvođač preuzima izgradnju objekta ……………….. u ……………….. na osnovu Zaključka Investitora od dana ……………….., po sistmu “ključ u ruke”, i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama, b) zanatski radovi, c) instalaterski radovi, d) vanjsko uređenje i energetski priključci, e) dodatni radovi. Svi navedeni radovi, izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ……………….. i u skladu s ponudom Izvođača, do funkcionalnog dovršenja radova, bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje, pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora.

Cijena Član 2.

u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora.. plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2. Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir. Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled. rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru.. građevinskim normativima. u skladu s potpisanim uslovima Investitora.. . u iznosu od ………………. koji su predmet ovog ugovora. Izvođač se. Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana. standardima. Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće. člana ovog ugovora u iznosu od ………………. pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom. od uplate predujma iz člana 3.. nakon završetka radova. Obaveze Izvođača Član 4. ovog ugovora i završiće ih do ………………. obavezuje da će: . KM (slovima: ………………. u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta. Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom. naročito. Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma. Cijena iz stava 1. Predujam Član 3. Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora. konvertibilnihmaraka). prema tehničkoj dokumentaciji. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice.Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu. Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. tehničkim propisima.. ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom. konvertibilnihmaraka). KM (slovima: ………………. do potpune funkcionalnosti. sagrađeni objekt predati Investitoru. je fiksna.

građevinsku dozvolu. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu.ugrađivati materijale. 2 nepotvrđena. u istom roku i istoj formi. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen. Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi. dostaviti ime svog poslovođe. mikrolokaciju i visinsku kotu. Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora. na potvrdu. Nadzorni organ i poslovođa Član 6. građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. građevinsko zemljište. Obaveze Investitora Član 5. najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao. elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. predfabrikate. . Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima. Izvođač će Investitoru. kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova. voditi svu.

uz vođenje zapisnika. rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora. koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju. Garantni rok Član 9. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem. U namjeri da se objekat. Troškovi istraživanja terete Investitora. računajući od dana uspješnog tehničkog prijema. Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ………………. da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova. KM. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. istražiti sve manjkavosti i kvarove. Ugovori sa kooperantima . a za troškove teretiti Izvođača. odnosno dobavljači. nakon isteka garantnog roka. svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). zamjene. Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost.U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku. u pisanoj formi obavijestiti Investitora. Tehnički prijem objekta Član 8. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova.. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke. Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta. U slučaju da je za to odgovoran Investitor. u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa.

. dokaz o osiguranim sredstvima Investitora.. od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora. ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”. u ………………. predračun ponude. Završne odredbe Član 12. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača. obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača.Član 10. .. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid. a ako to ne bude moguće. primjerka. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija. Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. IZVOĐAČ: INVESTITOR: . Prateća dokumentacija Član 11. ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. . Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ………………. Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ………………. ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora. terminski plan izvođenja radova. a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu.

koje zastupa ………………. (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo …………………………………....koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ……….. b) zanatski radovi...…………………………………. e) dodatni radovi. Investitor daje. u ……………….. bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije. Svi navedeni radovi. do funkcionalnog dovršenja radova.. UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE” Predmet ugovora Član 1.. c) instalaterski radovi. …………………………………. i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama. Privredno društvo …………………………………. po sistmu “ključ u ruke”. d) vanjsko uređenje i energetski priključci. a Izvođač preuzima izgradnju objekta ………………. na osnovu Zaključka Investitora od dana ………………. Cijena Član 2. u ………………sledeći.. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje. pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora. izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ………………. . i u skladu s ponudom Izvođača.

Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće. Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. je fiksna. konvertibilnihmaraka). Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma. standardima. Predujam Član 3. Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice. Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana. naročito. KM (slovima: ………………. građevinskim normativima. u skladu s potpisanim uslovima Investitora.. u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta. tehničkim propisima. plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2.Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu. u iznosu od ………………. ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom. do potpune funkcionalnosti. člana ovog ugovora u iznosu od ………………. rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru. sagrađeni objekt predati Investitoru. obavezuje da će: . Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom. Obaveze Izvođača Član 4.. pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom. nakon završetka radova. Cijena iz stava 1. koji su predmet ovog ugovora... od uplate predujma iz člana 3.. KM (slovima: ………………. prema tehničkoj dokumentaciji. Izvođač se. ovog ugovora i završiće ih do ………………. konvertibilnihmaraka). Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled. u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora. . Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir.

2 nepotvrđena. . mikrolokaciju i visinsku kotu. na potvrdu. predfabrikate. Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora. Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima. građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen. za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi. u istom roku i istoj formi. građevinsko zemljište. građevinsku dozvolu. Izvođač će Investitoru. dostaviti ime svog poslovođe. najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao. elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. Nadzorni organ i poslovođa Član 6.ugrađivati materijale. voditi svu. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. Obaveze Investitora Član 5. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu. kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova.

U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku.. svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora. u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti. osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač. nakon isteka garantnog roka. Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ………………. U slučaju da je za to odgovoran Investitor. Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt. a za troškove teretiti Izvođača. Ugovori sa kooperantima . U namjeri da se objekat. računajući od dana uspješnog tehničkog prijema. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. Garantni rok Član 9. KM. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke. koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju. Troškovi istraživanja terete Investitora. odnosno dobavljači. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. uz vođenje zapisnika. istražiti sve manjkavosti i kvarove. u pisanoj formi obavijestiti Investitora. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa. zamjene. da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. Tehnički prijem objekta Član 8. Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova. Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova. Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem.

Član 10. Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. IZVOĐAČ: INVESTITOR: . Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ………………. predračun ponude. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid.. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija. . a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu. od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora. dokaz o osiguranim sredstvima Investitora. u ………………. Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ………………. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača. ... terminski plan izvođenja radova. ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora. a ako to ne bude moguće. Završne odredbe Član 12. primjerka. obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača. ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”. ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. Prateća dokumentacija Član 11.

…………………………………. . ………………………………….

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->