Ugovor o građenju po sistemu ključ u ruke

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………., (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo ………………………………….,koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ……….., u ………………sledeći, UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE”

Predmet ugovora Član 1. Investitor daje, a Izvođač preuzima izgradnju objekta ……………….. u ……………….. na osnovu Zaključka Investitora od dana ……………….., po sistmu “ključ u ruke”, i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama, b) zanatski radovi, c) instalaterski radovi, d) vanjsko uređenje i energetski priključci, e) dodatni radovi. Svi navedeni radovi, izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ……………….. i u skladu s ponudom Izvođača, do funkcionalnog dovršenja radova, bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje, pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora.

Cijena Član 2.

. naročito. KM (slovima: ……………….. Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir. rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru. Obaveze Izvođača Član 4. Predujam Član 3. Izvođač se. Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. do potpune funkcionalnosti.Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu. Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma. prema tehničkoj dokumentaciji. Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled. konvertibilnihmaraka). u iznosu od ………………. nakon završetka radova. koji su predmet ovog ugovora. građevinskim normativima. Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće.. Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora. Cijena iz stava 1. ovog ugovora i završiće ih do ………………. pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom. u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice. KM (slovima: ………………. u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta. . od uplate predujma iz člana 3. standardima. Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom. Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana. sagrađeni objekt predati Investitoru.. konvertibilnihmaraka). u skladu s potpisanim uslovima Investitora. tehničkim propisima. plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2.. obavezuje da će: . ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom. je fiksna. člana ovog ugovora u iznosu od ……………….

Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova. 2 nepotvrđena. Obaveze Investitora Član 5. predfabrikate. građevinsku dozvolu. elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. građevinsko zemljište. . najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao. Nadzorni organ i poslovođa Član 6. u istom roku i istoj formi. mikrolokaciju i visinsku kotu. voditi svu. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu. Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen. Izvođač će Investitoru. Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora. građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. na potvrdu.ugrađivati materijale. dostaviti ime svog poslovođe. za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima.

osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač. a za troškove teretiti Izvođača. KM. Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ………………. Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova. računajući od dana uspješnog tehničkog prijema. Ugovori sa kooperantima . Garantni rok Član 9. Tehnički prijem objekta Član 8. koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju. Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke. istražiti sve manjkavosti i kvarove. U slučaju da je za to odgovoran Investitor. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem. Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt. uz vođenje zapisnika. Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. u pisanoj formi obavijestiti Investitora. Troškovi istraživanja terete Investitora..U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku. svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). zamjene. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta. odnosno dobavljači. nakon isteka garantnog roka. U namjeri da se objekat. rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora.

od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora. a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu. obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača. predračun ponude. . . ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”. Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ………………. a ako to ne bude moguće. dokaz o osiguranim sredstvima Investitora. Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. terminski plan izvođenja radova.. ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora.. IZVOĐAČ: INVESTITOR: . Prateća dokumentacija Član 11.. Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ………………. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača. primjerka. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid. ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. Završne odredbe Član 12. u ……………….Član 10.

. izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ………………..... po sistmu “ključ u ruke”. u ………………. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje.. do funkcionalnog dovršenja radova. Investitor daje. b) zanatski radovi.. a Izvođač preuzima izgradnju objekta ………………. ………………………………….…………………………………. u ………………sledeći.. (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo …………………………………. i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama. bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije. koje zastupa ………………. Privredno društvo …………………………………. na osnovu Zaključka Investitora od dana ………………. i u skladu s ponudom Izvođača. . Svi navedeni radovi. c) instalaterski radovi. e) dodatni radovi. pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora.koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ………. d) vanjsko uređenje i energetski priključci... UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE” Predmet ugovora Član 1. Cijena Član 2.

Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma.. Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom. u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora. do potpune funkcionalnosti... ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom. Predujam Član 3. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice. ovog ugovora i završiće ih do ………………. u skladu s potpisanim uslovima Investitora. plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2. Cijena iz stava 1. tehničkim propisima. Izvođač se. od uplate predujma iz člana 3. obavezuje da će: .. standardima. Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće. u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta. Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora. konvertibilnihmaraka). pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom. naročito. . prema tehničkoj dokumentaciji. Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled. građevinskim normativima. KM (slovima: ………………. koji su predmet ovog ugovora. Obaveze Izvođača Član 4. KM (slovima: ………………. je fiksna. Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir. nakon završetka radova. člana ovog ugovora u iznosu od ……………….Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu. rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru. konvertibilnihmaraka).. sagrađeni objekt predati Investitoru. u iznosu od ………………. Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana.

mikrolokaciju i visinsku kotu. predfabrikate. u istom roku i istoj formi. Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi.ugrađivati materijale. građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. Izvođač će Investitoru. za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima. Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu. 2 nepotvrđena. najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao. Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen. elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova. Obaveze Investitora Član 5. . Nadzorni organ i poslovođa Član 6. voditi svu. dostaviti ime svog poslovođe. građevinsku dozvolu. Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. na potvrdu. građevinsko zemljište.

računajući od dana uspješnog tehničkog prijema.. u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti.U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku. Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke. odnosno dobavljači. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). istražiti sve manjkavosti i kvarove. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa. nakon isteka garantnog roka. Garantni rok Član 9. da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. u pisanoj formi obavijestiti Investitora. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta. Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. uz vođenje zapisnika. Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. Ugovori sa kooperantima . koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju. KM. Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ………………. U slučaju da je za to odgovoran Investitor. Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost. rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora. U namjeri da se objekat. Troškovi istraživanja terete Investitora. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem. zamjene. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova. Tehnički prijem objekta Član 8. a za troškove teretiti Izvođača. osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač.

. a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu. ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora. od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora.Član 10. .. Prateća dokumentacija Član 11. ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija.. a ako to ne bude moguće. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid. obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača. u ………………. terminski plan izvođenja radova. ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ………………. Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ………………. IZVOĐAČ: INVESTITOR: . dokaz o osiguranim sredstvima Investitora. primjerka. predračun ponude. Završne odredbe Član 12. . Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača.

. ………………………………….………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful