Ugovor o građenju po sistemu ključ u ruke

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………., (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo ………………………………….,koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ……….., u ………………sledeći, UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE”

Predmet ugovora Član 1. Investitor daje, a Izvođač preuzima izgradnju objekta ……………….. u ……………….. na osnovu Zaključka Investitora od dana ……………….., po sistmu “ključ u ruke”, i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama, b) zanatski radovi, c) instalaterski radovi, d) vanjsko uređenje i energetski priključci, e) dodatni radovi. Svi navedeni radovi, izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ……………….. i u skladu s ponudom Izvođača, do funkcionalnog dovršenja radova, bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje, pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora.

Cijena Član 2.

u iznosu od ………………. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice. tehničkim propisima. sagrađeni objekt predati Investitoru. od uplate predujma iz člana 3. Obaveze Izvođača Član 4. Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma. nakon završetka radova. Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora. KM (slovima: ………………. koji su predmet ovog ugovora. standardima. Predujam Član 3. ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom. pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom... konvertibilnihmaraka). ovog ugovora i završiće ih do ………………. Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta. je fiksna. rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru. u skladu s potpisanim uslovima Investitora. plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2. KM (slovima: ………………. Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana. građevinskim normativima. člana ovog ugovora u iznosu od ……………….Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu. prema tehničkoj dokumentaciji. konvertibilnihmaraka). obavezuje da će: . u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora. Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće.. naročito. Izvođač se. do potpune funkcionalnosti. . Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled.. Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom. Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir. Cijena iz stava 1..

Nadzorni organ i poslovođa Član 6. Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora. građevinsku dozvolu. kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova. Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi. Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. mikrolokaciju i visinsku kotu. Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu. Izvođač će Investitoru. elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. građevinsko zemljište. predfabrikate. Obaveze Investitora Član 5. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. 2 nepotvrđena. voditi svu. . za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima. na potvrdu. u istom roku i istoj formi.ugrađivati materijale. dostaviti ime svog poslovođe.

zamjene. nakon isteka garantnog roka. Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ………………. U namjeri da se objekat. a za troškove teretiti Izvođača.. Troškovi istraživanja terete Investitora.U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku. odnosno dobavljači. Ugovori sa kooperantima . uz vođenje zapisnika. Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke. Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova. koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju. Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem. Garantni rok Član 9. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa. KM. osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova. svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). u pisanoj formi obavijestiti Investitora. Tehnički prijem objekta Član 8. rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora. U slučaju da je za to odgovoran Investitor. istražiti sve manjkavosti i kvarove. da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. računajući od dana uspješnog tehničkog prijema. u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti.

obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Završne odredbe Član 12. . predračun ponude. ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora. terminski plan izvođenja radova. od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora. a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid. primjerka.. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija.. ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”.. Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. dokaz o osiguranim sredstvima Investitora. Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ………………. Prateća dokumentacija Član 11.Član 10. u ………………. a ako to ne bude moguće. . Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ………………. IZVOĐAČ: INVESTITOR: .

bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije.. u ………………sledeći. b) zanatski radovi. UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE” Predmet ugovora Član 1.. koje zastupa ………………. …………………………………. i u skladu s ponudom Izvođača. Cijena Član 2. i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama. na osnovu Zaključka Investitora od dana ………………. po sistmu “ključ u ruke”.. ...…………………………………. izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ………………. pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora. d) vanjsko uređenje i energetski priključci. Privredno društvo …………………………………. a Izvođač preuzima izgradnju objekta ……………….. (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo …………………………………. Svi navedeni radovi.. u ………………. e) dodatni radovi. c) instalaterski radovi. do funkcionalnog dovršenja radova.. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje..koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ………. Investitor daje..

Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu. do potpune funkcionalnosti. . Izvođač se. rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru. u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora. od uplate predujma iz člana 3. prema tehničkoj dokumentaciji. Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir.. konvertibilnihmaraka). tehničkim propisima. građevinskim normativima. ovog ugovora i završiće ih do ………………. standardima.. Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled.. Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma. Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora. konvertibilnihmaraka). u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta. KM (slovima: ………………. Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana. Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom. ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom. člana ovog ugovora u iznosu od ……………….. Obaveze Izvođača Član 4. Predujam Član 3. u iznosu od ………………. Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom. koji su predmet ovog ugovora. plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2. je fiksna. Cijena iz stava 1.. sagrađeni objekt predati Investitoru. Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće. KM (slovima: ………………. u skladu s potpisanim uslovima Investitora. nakon završetka radova. naročito. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice. obavezuje da će: .

2 nepotvrđena. Nadzorni organ i poslovođa Član 6. mikrolokaciju i visinsku kotu. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu. Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi. dostaviti ime svog poslovođe.ugrađivati materijale. građevinsku dozvolu. Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen. Obaveze Investitora Član 5. kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova. najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao. Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora. predfabrikate. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima. građevinsko zemljište. na potvrdu. elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. Izvođač će Investitoru. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. u istom roku i istoj formi. voditi svu. građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. .

svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). Troškovi istraživanja terete Investitora. osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa. Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova. Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt. da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ………………. rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora. Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost. u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti. koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju. nakon isteka garantnog roka. Garantni rok Član 9. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova. Ugovori sa kooperantima . odnosno dobavljači.U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku. U namjeri da se objekat. Tehnički prijem objekta Član 8. U slučaju da je za to odgovoran Investitor. a za troškove teretiti Izvođača. KM.. uz vođenje zapisnika. računajući od dana uspješnog tehničkog prijema. istražiti sve manjkavosti i kvarove. u pisanoj formi obavijestiti Investitora. Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta. zamjene. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke.

od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora. primjerka. Prateća dokumentacija Član 11. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača. IZVOĐAČ: INVESTITOR: .. ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”. predračun ponude. u ………………. ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora. Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ………………. a ako to ne bude moguće. dokaz o osiguranim sredstvima Investitora. ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. . a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu. Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ……………….Član 10. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid.. Završne odredbe Član 12. .. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija. terminski plan izvođenja radova. obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

.…………………………………. ………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful