Ugovor o građenju po sistemu ključ u ruke

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………., (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo ………………………………….,koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ……….., u ………………sledeći, UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE”

Predmet ugovora Član 1. Investitor daje, a Izvođač preuzima izgradnju objekta ……………….. u ……………….. na osnovu Zaključka Investitora od dana ……………….., po sistmu “ključ u ruke”, i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama, b) zanatski radovi, c) instalaterski radovi, d) vanjsko uređenje i energetski priključci, e) dodatni radovi. Svi navedeni radovi, izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ……………….. i u skladu s ponudom Izvođača, do funkcionalnog dovršenja radova, bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje, pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora.

Cijena Član 2.

tehničkim propisima. . Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora. sagrađeni objekt predati Investitoru.. obavezuje da će: . u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora. od uplate predujma iz člana 3. Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma. Obaveze Izvođača Član 4. Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled. u skladu s potpisanim uslovima Investitora. konvertibilnihmaraka). Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana. građevinskim normativima. rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru. Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice. člana ovog ugovora u iznosu od ………………. pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom.. nakon završetka radova. u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta. ovog ugovora i završiće ih do ……………….. prema tehničkoj dokumentaciji.. KM (slovima: ………………. Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom.Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu. naročito. Izvođač se. Predujam Član 3. je fiksna. Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. koji su predmet ovog ugovora. konvertibilnihmaraka). Cijena iz stava 1. Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće. do potpune funkcionalnosti. standardima. plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2. u iznosu od ………………. ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom. KM (slovima: ………………..

dostaviti ime svog poslovođe. . mikrolokaciju i visinsku kotu. elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. na potvrdu. građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora. voditi svu. Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen. predfabrikate.ugrađivati materijale. u istom roku i istoj formi. 2 nepotvrđena. najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao. Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima. Nadzorni organ i poslovođa Član 6. Izvođač će Investitoru. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu. za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi. građevinsku dozvolu. kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. Obaveze Investitora Član 5. građevinsko zemljište.

Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ………………. zamjene.. Troškovi istraživanja terete Investitora. uz vođenje zapisnika. KM. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta.U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku. nakon isteka garantnog roka. osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač. a za troškove teretiti Izvođača. svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). U slučaju da je za to odgovoran Investitor. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti. rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova. u pisanoj formi obavijestiti Investitora. Garantni rok Član 9. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke. koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju. Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova. U namjeri da se objekat. Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt. odnosno dobavljači. Ugovori sa kooperantima . istražiti sve manjkavosti i kvarove. Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost. Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. Tehnički prijem objekta Član 8. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem. računajući od dana uspješnog tehničkog prijema. da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka.

Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. Prateća dokumentacija Član 11. ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora. . ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. IZVOĐAČ: INVESTITOR: .Član 10. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača. dokaz o osiguranim sredstvima Investitora. u ………………. . Završne odredbe Član 12.. predračun ponude. a ako to ne bude moguće. terminski plan izvođenja radova. od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora. Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ………………. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija. ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”.. Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ………………. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid. obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača. primjerka. a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu..

Svi navedeni radovi.…………………………………. d) vanjsko uređenje i energetski priključci. e) dodatni radovi. (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo ………………………………….. koje zastupa ……………….. Privredno društvo …………………………………. . do funkcionalnog dovršenja radova... …………………………………. po sistmu “ključ u ruke”. Investitor daje. u ………………sledeći. u ………………... bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje. pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora...koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ………. na osnovu Zaključka Investitora od dana ……………….. c) instalaterski radovi.. a Izvođač preuzima izgradnju objekta ………………. b) zanatski radovi. i u skladu s ponudom Izvođača. i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama. Cijena Član 2. UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE” Predmet ugovora Član 1. izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ……………….

do potpune funkcionalnosti. Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće.Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu. Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma. Predujam Član 3. . rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru. od uplate predujma iz člana 3. ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom. u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta. Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir. sagrađeni objekt predati Investitoru. Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora. prema tehničkoj dokumentaciji. je fiksna. KM (slovima: ……………….. obavezuje da će: . plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2. Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom. nakon završetka radova. pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom. Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled.. KM (slovima: ………………. ovog ugovora i završiće ih do ………………. naročito. tehničkim propisima. Cijena iz stava 1. Izvođač se. konvertibilnihmaraka). koji su predmet ovog ugovora. Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana. konvertibilnihmaraka). standardima. građevinskim normativima. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice. člana ovog ugovora u iznosu od ………………. Obaveze Izvođača Član 4. Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. u iznosu od ………………. u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora.. u skladu s potpisanim uslovima Investitora...

Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen. dostaviti ime svog poslovođe. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu. kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova. predfabrikate. Nadzorni organ i poslovođa Član 6. voditi svu. Obaveze Investitora Član 5. u istom roku i istoj formi. građevinsku dozvolu. . Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi. Izvođač će Investitoru. Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora. građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. građevinsko zemljište. Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima. 2 nepotvrđena.ugrađivati materijale. za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. mikrolokaciju i visinsku kotu. elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. na potvrdu. najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao.

Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost. U slučaju da je za to odgovoran Investitor. rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. KM. u pisanoj formi obavijestiti Investitora. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke. U namjeri da se objekat. nakon isteka garantnog roka. istražiti sve manjkavosti i kvarove. zamjene. Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem.U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku. uz vođenje zapisnika. Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. odnosno dobavljači. svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). Ugovori sa kooperantima . da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. računajući od dana uspješnog tehničkog prijema. osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju. Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ………………. a za troškove teretiti Izvođača. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta. Garantni rok Član 9.. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova. Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt. u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti. Tehnički prijem objekta Član 8. Troškovi istraživanja terete Investitora.

Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ………………. predračun ponude. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača. obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača. dokaz o osiguranim sredstvima Investitora. a ako to ne bude moguće. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija. Završne odredbe Član 12. ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………... a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu. .Član 10. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid. terminski plan izvođenja radova. od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora. ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora. primjerka. Prateća dokumentacija Član 11. . Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ……………….. IZVOĐAČ: INVESTITOR: . u ………………. ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”.

.…………………………………. ………………………………….

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.