Ugovor o građenju po sistemu ključ u ruke

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………., (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo ………………………………….,koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ……….., u ………………sledeći, UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE”

Predmet ugovora Član 1. Investitor daje, a Izvođač preuzima izgradnju objekta ……………….. u ……………….. na osnovu Zaključka Investitora od dana ……………….., po sistmu “ključ u ruke”, i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama, b) zanatski radovi, c) instalaterski radovi, d) vanjsko uređenje i energetski priključci, e) dodatni radovi. Svi navedeni radovi, izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ……………….. i u skladu s ponudom Izvođača, do funkcionalnog dovršenja radova, bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje, pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora.

Cijena Član 2.

standardima.. plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2. Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom. Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled. konvertibilnihmaraka). koji su predmet ovog ugovora. KM (slovima: ………………. do potpune funkcionalnosti. Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice.. obavezuje da će: . Izvođač se.Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu. konvertibilnihmaraka). nakon završetka radova. Obaveze Izvođača Član 4. sagrađeni objekt predati Investitoru. Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir. Cijena iz stava 1. tehničkim propisima. je fiksna. Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. u iznosu od ………………. KM (slovima: ………………. pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom. Predujam Član 3... Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma. u skladu s potpisanim uslovima Investitora. Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana. u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta. naročito. od uplate predujma iz člana 3. . ovog ugovora i završiće ih do ………………. rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru. prema tehničkoj dokumentaciji. člana ovog ugovora u iznosu od ………………. u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora.. Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće. građevinskim normativima. ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom.

elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao. predfabrikate. Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora. građevinsku dozvolu. Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen. mikrolokaciju i visinsku kotu. dostaviti ime svog poslovođe. na potvrdu. Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. u istom roku i istoj formi. za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. . Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi.ugrađivati materijale. 2 nepotvrđena. Izvođač će Investitoru. Obaveze Investitora Član 5. građevinsko zemljište. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima. kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu. Nadzorni organ i poslovođa Član 6. voditi svu.

Ugovori sa kooperantima . zamjene. istražiti sve manjkavosti i kvarove.. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta. Troškovi istraživanja terete Investitora. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem. Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ………………. uz vođenje zapisnika. svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. U slučaju da je za to odgovoran Investitor. Tehnički prijem objekta Član 8. nakon isteka garantnog roka. Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt. KM. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa. računajući od dana uspješnog tehničkog prijema. odnosno dobavljači. a za troškove teretiti Izvođača. rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora. koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke. da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač. Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti. u pisanoj formi obavijestiti Investitora. Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova.U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku. U namjeri da se objekat. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. Garantni rok Član 9.

terminski plan izvođenja radova. dokaz o osiguranim sredstvima Investitora. Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača. ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija. Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ……………….Član 10.. primjerka. u ………………. Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ………………. . Prateća dokumentacija Član 11. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid. obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Završne odredbe Član 12. predračun ponude.. a ako to ne bude moguće. ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”. ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora. .. od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora. IZVOĐAČ: INVESTITOR: . a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu.

bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije.. i u skladu s ponudom Izvođača. Investitor daje. ………………………………….. . e) dodatni radovi. pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora. i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama... UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE” Predmet ugovora Član 1.. po sistmu “ključ u ruke”. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje...…………………………………..koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ………. koje zastupa ………………. c) instalaterski radovi. a Izvođač preuzima izgradnju objekta ………………. d) vanjsko uređenje i energetski priključci. Cijena Član 2. izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ………………. na osnovu Zaključka Investitora od dana ………………. u ……………….. Privredno društvo …………………………………. (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo …………………………………. Svi navedeni radovi. u ………………sledeći. do funkcionalnog dovršenja radova. b) zanatski radovi..

Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma.. naročito.Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu.. ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom. je fiksna. Izvođač se. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice. Predujam Član 3. KM (slovima: ………………. koji su predmet ovog ugovora. Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće. do potpune funkcionalnosti. Obaveze Izvođača Član 4. u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta. . rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru. Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled. KM (slovima: ………………. Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir. Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana. u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora. Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom. od uplate predujma iz člana 3. pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom. standardima.. u iznosu od ………………. člana ovog ugovora u iznosu od ………………. sagrađeni objekt predati Investitoru. Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora. plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2. nakon završetka radova. ovog ugovora i završiće ih do ……………….. prema tehničkoj dokumentaciji. konvertibilnihmaraka). konvertibilnihmaraka). Cijena iz stava 1. tehničkim propisima. u skladu s potpisanim uslovima Investitora. obavezuje da će: . građevinskim normativima..

Nadzorni organ i poslovođa Član 6. građevinsko zemljište. Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora. voditi svu. elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi.ugrađivati materijale. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima. Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen. u istom roku i istoj formi. Izvođač će Investitoru. mikrolokaciju i visinsku kotu. građevinsku dozvolu. predfabrikate. najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao. Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu. na potvrdu. . kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova. dostaviti ime svog poslovođe. 2 nepotvrđena. Obaveze Investitora Član 5.

odnosno dobavljači. svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). računajući od dana uspješnog tehničkog prijema. KM. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa. Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke. Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova. uz vođenje zapisnika. Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt. Garantni rok Član 9. zamjene. Ugovori sa kooperantima . Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ………………. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova. rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora. nakon isteka garantnog roka. Tehnički prijem objekta Član 8. Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta. U namjeri da se objekat. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem.U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku. koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju. da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. u pisanoj formi obavijestiti Investitora. osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač.. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. istražiti sve manjkavosti i kvarove. Troškovi istraživanja terete Investitora. U slučaju da je za to odgovoran Investitor. u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti. a za troškove teretiti Izvođača.

IZVOĐAČ: INVESTITOR: . a ako to ne bude moguće. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača. obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača. dokaz o osiguranim sredstvima Investitora. Prateća dokumentacija Član 11. Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. u ……………….. predračun ponude. . Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ………………. a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu.Član 10.. od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora.. primjerka. ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”. terminski plan izvođenja radova. Završne odredbe Član 12. ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora. . Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ………………. ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija.

………………………………….…………………………………. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful