Ugovor o građenju po sistemu ključ u ruke

Privredno društvo …………………………………., koje zastupa ………………., (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo ………………………………….,koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ……….., u ………………sledeći, UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE”

Predmet ugovora Član 1. Investitor daje, a Izvođač preuzima izgradnju objekta ……………….. u ……………….. na osnovu Zaključka Investitora od dana ……………….., po sistmu “ključ u ruke”, i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama, b) zanatski radovi, c) instalaterski radovi, d) vanjsko uređenje i energetski priključci, e) dodatni radovi. Svi navedeni radovi, izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ……………….. i u skladu s ponudom Izvođača, do funkcionalnog dovršenja radova, bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje, pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora.

Cijena Član 2.

standardima.. rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru.. . do potpune funkcionalnosti. plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2. naročito. Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom. člana ovog ugovora u iznosu od ………………...Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu. u skladu s potpisanim uslovima Investitora. ovog ugovora i završiće ih do ………………. nakon završetka radova. u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta. Cijena iz stava 1. Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana. Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice. Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma. je fiksna. od uplate predujma iz člana 3. Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće. Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora. u iznosu od ………………. ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom. konvertibilnihmaraka). Obaveze Izvođača Član 4.. u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora. građevinskim normativima. KM (slovima: ………………. tehničkim propisima. Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir. pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom. prema tehničkoj dokumentaciji. Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled. konvertibilnihmaraka). KM (slovima: ………………. Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. Izvođač se. Predujam Član 3. obavezuje da će: . koji su predmet ovog ugovora. sagrađeni objekt predati Investitoru.

za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. Izvođač će Investitoru.ugrađivati materijale. na potvrdu. najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi. voditi svu. Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen. Nadzorni organ i poslovođa Član 6. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima. predfabrikate. Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora. građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. Obaveze Investitora Član 5. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu. 2 nepotvrđena. građevinsko zemljište. dostaviti ime svog poslovođe. građevinsku dozvolu. . mikrolokaciju i visinsku kotu. u istom roku i istoj formi. elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova.

Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt. svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost. u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti. Tehnički prijem objekta Član 8. Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ……………….. odnosno dobavljači. rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora. osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač. Troškovi istraživanja terete Investitora. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem. istražiti sve manjkavosti i kvarove. Ugovori sa kooperantima . nakon isteka garantnog roka. U namjeri da se objekat. a za troškove teretiti Izvođača. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke. Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. Garantni rok Član 9. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova. uz vođenje zapisnika. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa. računajući od dana uspješnog tehničkog prijema. zamjene. koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju. U slučaju da je za to odgovoran Investitor. KM.U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku. u pisanoj formi obavijestiti Investitora. Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova.

od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora.. ... terminski plan izvođenja radova. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid. dokaz o osiguranim sredstvima Investitora. primjerka. ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora. Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. predračun ponude. Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ………………. ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”. Prateća dokumentacija Član 11. Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ………………. obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača.Član 10. IZVOĐAČ: INVESTITOR: . u ………………. . ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača. Završne odredbe Član 12. a ako to ne bude moguće.

. po sistmu “ključ u ruke”. i to: a) građevinski radovi s pripremnim radovima i predradnjama.. Svi navedeni radovi.. na osnovu Zaključka Investitora od dana ………………. do funkcionalnog dovršenja radova. i u skladu s ponudom Izvođača. b) zanatski radovi. a Izvođač preuzima izgradnju objekta ………………. bez obzira na količinu i obim radova iz predmetne dokumentacije.. Cijena Član 2.koje zastupa ………………… (u daljem tekstu: Izvođač) zaključuju dana ………. pripremni i završni radovi na objektu u skladu sa opštih uslovima Investitora. u ……………….…………………………………. c) instalaterski radovi.. UGOVOR O GRAĐENJU PO SISTEMU “KLJUČ U RUKE” Predmet ugovora Član 1. Investitor daje. Predmet ugovorne cijene su i sve potrebne predradnje. Privredno društvo …………………………………. …………………………………. (u daljem tekstu: Investitor) i privredno društvo …………………………………. . d) vanjsko uređenje i energetski priključci..... izvodiće se po investicijsko-tehničkoj dokumentaciji projektnog biroa ………………. e) dodatni radovi. u ………………sledeći. koje zastupa ………………..

Investitor ima osigurana sredstva za radove iz ovog ugovora i izvršiće. Izvođač se. standardima. u skladu s potpisanim uslovima Investitora.. sagrađeni objekt predati Investitoru. pravilima struke te u skladu s ovim ugovorom i svojom ponudom. u roku 8 dana od potpisa ovog ugovora. tehničkim propisima. Izvođač će u svrhu osiguranja plaćenog predujma. Izvođač se obavezuje da će: sve radove izvoditi u skladu s potvrđenom tehničkom dokumentacijom. obavezuje da će: . naročito. konvertibilnihmaraka). Ako u roku od 8 dana od zahtjeva Izvođača za tehnički pregled isti obavljen bez Izvođačeve krivice. u iznosu od ………………. u skladu s odredbama ovog ugovora i u skladu s postupkom kojeg propisuju Propisi o građenju objekta. Obaveze Izvođača Član 4. KM (slovima: ………………. ako nije suprotno ugovoru i uslovima Investitora koje je Izvođač primio i uskladio sa svojom ponudom. Izvođač će započeti sa pripremnim radovima i predradnjama u roku deset dana. koji su predmet ovog ugovora.. od uplate predujma iz člana 3. rok nakon 8 dana se ne broji u ugovoreni rok dovršetka radova po ovom ugovoru. plaćanje predujma ugovorenog iznosa iz 2. Predujam Član 3. nakon završetka radova. Cijena iz stava 1. ovog ugovora i završiće ih do ………………. konvertibilnihmaraka). .. Rok dovršenja radova je onaj rok kada su završeni svi radovi iz ugovorne dokumentacije i kada je obavljen tehnički pregled. prema tehničkoj dokumentaciji. člana ovog ugovora u iznosu od ………………. do potpune funkcionalnosti.. je fiksna. građevinskim normativima.. Sve dodatne spise Izvođača uz opis orginalnog predračunskog elaborata ugovorne strane neće uzimati u obzir. Rokovi pojedinih faza su sastavni dio ovog ugovora i oni se redovno provjeravaju po uslovima Investitora.Ugovorne strane sporazumno potvrđuju ukupnu cijenu za izvođenje svih radova na objektu. Investitoru uručiti bankarsku garanciju za slučaj neizvršavanja obaveza iz ovog ugovora. KM (slovima: ……………….

ugrađivati materijale. 2 nepotvrđena. . dostaviti ime svog poslovođe. Obaveze Investitora Član 5. U svrhu osiguravanja izvršenja ugovorenih obaveza u roku Izvođač je Investitoru dao mjeničnu izjavu i blanco potpisanu mjenicu. dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima. pozitivnim pravom propisanu dokumentaciju – građevinsku knjigu. Nadzorni organ i poslovođa Član 6. građevinsko zemljište. građevinski dnevnik o izvođenju i napredovanju radova. za ugrađene materijale pribaviti i uručiti Investitoru dokumentaciju o propisanoj kvaliteti. Investitor mora prije početka izvođenja radova uručiti Izvođaču slijedeće: ovjerenu tehničku dokumentaciju – 1 primjerak potvrđen. najkasnije do dana uvođenja Izvođača u posao. Osigurane izvršenja preuzetih obaveza od strane Izvođača Član 7. Investitor će odrediti nadzorni organ u pisanoj formi. Izvođač će Investitoru. na potvrdu. voditi svu. mikrolokaciju i visinsku kotu. predfabrikate. elemente i opremu primjerene kvalitete u skladu s važećim propisima i standardima. građevinsku dozvolu. kao i Investitoru dostaviti detaljan terminski plan napredovanja radova. Nadzorni organ će obavljati nadzor u skladu s odlukama opštih uslova Investitora. u istom roku i istoj formi.

Termin “garantni rok” označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se odnose na solidnost građevine koja ugrožava njenu stabilnost i sigurnost. koji mora biti predat Izvođaču najkasnije u roku od 30 dana po isteku garantnog roka. Ugovori sa kooperantima . rekonstrukcije i otkloniti nedostatke na pisani zahtjev Investitora. Investitor će unovčiti mjenicu u vrijednosti ………………. Investitor može ugovoriti otklanjanje grešaka i manjkavosti sa drugim izvođačem. osim u slučaju da je očito za ustanovljene kvarove i greške odgovoran Izvođač. a za troškove teretiti Izvođača. koju je Izvođač priložio pri konkursu za sposobnost Izvođača radi utvrđivanja roka za izgradnju.. istražiti sve manjkavosti i kvarove.U slučaju da Izvođač ne dovrši radove u roku ili u odobrenom produženom roku. svi troškovi padaju na njegov teret (istraživanje i otklon). Investitor mora prije isteka garantnog roka izvršiti inspekcijski pregled cijelog objekta. Za industrijske proizvode i opremu vrijede garantni rokovi koje nude njihovi proizvođači. Tehnički prijem objekta Član 8. U namjeri da se objekat. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadatom roku. KM. u pisanoj formi obavijestiti Investitora. računajući od dana uspješnog tehničkog prijema. preda Investitoru u stanju kao i na početku garantnog roka Izvođač mora izvršiti sve popravke. zamjene. odnosno dobavljači. uz vođenje zapisnika. da su ugovoreni radovi završeni i da je objekt spreman za tehnički prijem. Izvođač mora na pisani zahtjev Investitora i po uputstvima nadzornog organa. u vezi s tim sačiniti zapisnik i u pisanoj formi zahtijevati od Izvođača da otkloni sve utvrđene greške i manjkavosti. nakon isteka garantnog roka. Izvođač će odmah po završetku izvođenja radova. Troškovi istraživanja terete Investitora. Investitor mora najkasnije u roku 7 dana od tehničkog prijema preuzeti objekt. Garantni rok Član 9. U slučaju da je za to odgovoran Investitor. Najkasnije u roku od 60 dana su ugovorne strane dužne izraditi konačni obračun radova.

ako nisu u suprotnosti s odlukama ovog ugovora. Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od stane Investitora i Izvođača. Izvođač sva ugovorena djela osigurava kod ………………. Ugovor je sastavljen u …… jednakih primjeraka od kojih za svaku stranu po ………………. IZVOĐAČ: INVESTITOR: . . Završne odredbe Član 12. predračun ponude. a primjenjuje se od narednog dana od dana stupanja na snagu.. Sastavni dio ovog ugovora je sljedeća dokumentacija: investiciono-tehnička dokumentacija. terminski plan izvođenja radova. Ugovorne strane će sporove rješavati u svakom slučaju sporazumno. od Izvođača potpisani Opšti i Posebni uslovi Investitora. ponuda Izvođača za radove – “ključ u ruke”. primjerka. Izvođač je dužan za garanciju ugovorenog roka u 30 dana priložiti popis svih ugovora sa svojim kooperantima Investitoru na uvid. ugovaraju mjesnu nadležnost suda u ………………………. . u ……………….. obavještenje o izboru najpovoljnijeg ponuđača. a ako to ne bude moguće. Prateća dokumentacija Član 11..Član 10. dokaz o osiguranim sredstvima Investitora.

.…………………………………. ………………………………….

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.