P. 1
Miraz u Rimskom Pravu

Miraz u Rimskom Pravu

|Views: 424|Likes:
Published by Amer Agic

More info:

Published by: Amer Agic on Mar 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2015

pdf

text

original

SADRŽAJ

UVOD

3

PRAVNI IZVORI

4

POJAM MIRAZA

5

OBAVEZA DAVANJA MIRAZA

7

PTRAVNA PRAVILA O MIRAZU

8

VRAĆANJE MIRAZA

10

ZAKLJUĈAK

12

LITERATURA

13

1

a u rjeĊim i iznimnim sluĉajevimai majka djevojke. Naĉin ureĊenja navedenih imovinskih odnosa oslikavao je duh vremena u kojem su nastajali i razvijali se u periodu trajanja drevnog Rima. Miraz je. U ovom radu ću obraditi temu koja se odnosi na miraz u rimskom pravu. Pomenuti pravni instituti imovinsko-pravnih odnosa budućih supruţnika. bez obzira na razlog razvoda braka. iz njih moţemo zakljuĉiti da se pod mirazom podrazumijevao imetak koji ţena donese u muţevljevu porodicu.UVOD Još kod starih naroda postojala je svijest o ureĊenju imovinskih odnosa izmeĊu budućih braĉnih partnera. u Justinijanovo doba. Mirazom je ţena dobijala odreĊenu materijalnu sigurnost u sluĉaju razvoda braka. osnivaĉima garad Rima 2 . donatio ante nuptias (darivanje mlade) i dos (miraz). Vuĉica Rea sa Romulom i Remom. U ovom radu sam detaljnije objasnila pojam miraza i na koji naĉin su ga doţivljavali rimski graĊani. vremenom su se odrazili i na razvoj kasnijih. pa i sada vaţećih pravila u porodiĉnom pravu. utemeljeni u rimskom pravu. Za miraz se veţe i proces vraćanja miraza ţeni koji je tek vremenom pravno ustanovljen na naĉin da ţeni. ili nbjegovi ascedenti . kako bi njen braĉni drug ili njegov pater familias lakše podmirivali ţivotne potrebe. kao pravni institut kasnije. Obavezu davanja miraza imali su gospodar porodice. na poloţaj rimske ţene u porodici. Iako definicija miraza u starorimskim pravnim tekstovima ne postoji. razvijali se i transformisali mnogi porodiĉnopravni instituti kao što su: sponsalia (vjeridba). muţevljevog otpuštanja ili njegove smrti. U rimskom pravu nestali su. Sve gore navedeno sam detaljnije opisala i objasnila u svom radu. bitno odredio poloţaj ţene u rimskoj porodici. pripada većinski dio njene mirazne imovine. Cilj ovog istraţivanja je pokazati koliko i kako je miraz utjecao na odnos muškarca i ţene.

izabran je za konzula Rima 234. ostali su samo tragovi o njenom postojanju. koji su posvećeni rimskom pravu. Veliki.). Prvu knjigu o mirazu napisao je Spurije Karvilije Ruga 1 u 1. car Istočnog Rimskog Carstva (Bizanta) od 1. 2 Justinijan I. Makedonija). pravim imenom Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus (Tauresium. Ipak. Zakon dvanaest tablica nije sadrţavao izriĉite odredbe koje se odnose na miraz. 11. prvi Rimljanin koji se razveo od svoje superuge. Od svih braĉnih davanja u starom vijeku. pa i pravila koja se odnose na porodiĉno pravo. kolovoza 527. Dardanija (današnji Taor. svibnja 483. iz njegovog sadrţaja moţe se posredno zakljuĉiti da je ovaj pravni institut poznavao. blizu Skoplja. Miraz je detaljno obraĊen u Justinijanovom2 zakonodavstvu. vijeku prije nove ere. MeĊutim.PRAVNI IZVORI Historija rimskog prava obuhvata veoma dug vremenski period od gotovo trinaest vijekova. do svoje smrti. ta prva knjiga nije saĉuvana i. – Konstantinopol. Najveći broj radova. te je dobio trijumf zbog vojnih uspjeha na Korzici i Sardiniji. naţalost. napisani su u devetnaestom i poĉetkom dvadesetog vijeka. studenog 565. 14. pne. U tom vremenskom razdoblju razvijala se i pravna nauka. verzija koja je sačuvana u Muzeju rimske civilizacije u Rimu 1 Spurije Karvilije Maksim Ruga (Spurius Carvillius Maximus Ruga). 3 . Zakonik dvanaest ploča. najviše je prouĉavan miraz u rimskom pravu.

pr. a kasnije i prvi rimski car. Kr.godine prije naše ere donio dva zakona koji se bave problemima vezanim za regulisanje imovinsko-pravnih odnosa prije i poslije zakljuĉenja braka. Mirazna imovina. pored ostalog. Krajem Republike. – Nola kod Napulja. Gaius Julius Caesar Octavianus). već i za širi javni interes. Prvi rimski car. tako i uslovi zakljuĉenja braka. bio je trijumvir u drugom trijumviratu. Ipak je zauzimao centralno mjesto meĊu braĉnim davanjima. koje nisu poštovale navedenu propisanu obavezu. 3 4 . 23. August. Pravni karakter miraz dobiva u vrijeme Augustovog3 zakonodavstva kad se pod rimskom upravom nalaze i Grĉka i Bliski istok. Sa sociološkog gledišta. miraz postaje općeprihvaćen. August je 18. pravim imenom Gaj Julije Cezar Oktavijan (lat.Ipak. nije bio neophodan uslov za valjanost rimskog braka. koji su odranije poznavali miraz i imali razvijenu pravnu regulativu ovog instituta prava. i kao obavezan detalj uvijek prati braĉnu ceremoniju. postojala je sankcija (incapacitas). pranećak Julija Cezara (unuk Cezarove sestre Julije). i to odredbama graĊanskog prava (ius civile). Muškarci su obavezani da se ţene izmeĊu dvadeset pete i šezdesete godine. Prosjeĉan ţivotni vijek rimskih ţena je bio izmeĊu dvadeset osme i trideset ĉetvrte godine. Kasnije su pravno regulisani kako naĉin. 19.POJAM MIRAZA U saĉuvanim pisanim dokumentima rimskih pravnika ne moţe se naći definicija miraza.). a ţene izmeĊu dvadesete i pedesete godine. Miraz u poĉetku.Postojala je obaveza stupanja u brak koja je u poĉetku predviĊena obiĉajima (mores). U tom periodu brak postaje ustanova koja je znaĉajna ne samo za pojedinca u porodiĉnoj zajednici. IMP·CAESAR·DIVI·F·AVGVSTVS. Za osobe. davanje miraza je bilo društvena i moralna obaveza ţenine porodice prema muţu. kolovoza 14. rujna 63. na osnovu sadrţine tih dokumenata moţe se zakljuĉiti da se pod mirazom (dos) podrazumijeva imovina koju prema posebnom braĉnom sporazumu (pactum) ţena donosi muţu radi olakšanja troškova braĉne zajednice (ad matrimondi onera ferenda). u doba Republike. August Da bi povećao rimsku populaciju i oĉuvao prave vrijednosti rimske porodice. lat.U to vrijeme djevojke su u prvi brak ulazile izmeĊu dvanaeste i petnaeste godine. (Rim. sluţi i za imovinsko obezbjeĊenje ţene nakon prestanka braka što se cijeni kao njegova posebna svrha.

Marcus Tullius Cicero. odvjetnik. koja je u jednom periodu drevnog Rima smatrana ĉasnim naĉinom bogaćenja.Trebalo je suzbiti pojavu skalpanja braka radi miraza. Kr. bogatom. rimski pravnik. prosinca 43. ponovo je stupio u brak sa mladom i. filozof i najveći govornik Marko Tulije Ciceron (lat. Arpin. Kr. politiĉki teoretiĉar.filozof i najveći rimski govornik. sijeĉnja 106. Naime. Terenciju. pr. drţavnik. Ciceron4 je u pedeset sedmoj godini ţivota ostavio majku troje djece. 3.). Ciceron. 4 5 . Publilijom. pr. da bi popravio svoje prihode morazom. 7.Formijan kod Gajete. Na primjer. . prije svega.

godine propisala je da se u izuzetnim i opravdanim sluĉajevima i majke mogu obavezati da se svojim kćerima obezbijede miraz. To je jedan od naĉina obvezivanja ţenine porodice na miraz. Promissio dotis ili osnivanje miraza je obaveza prenošenja mirazne imovine na muţa u nekom kasnijem ĉasu.7 5 290. duţnost davanja miraza je na njegovim ascedentima. U sluĉaju smrti oca vjerenice. Obiĉno se to ĉinilo prije zakljuĉenja braka. Poznati rimski klasiĉni pravnik. ali postojala je mogućnost davanja miraza i nakon što je brak zakljuĉen. Skluptura. koju je mogao dati samo gospodar porodice. talijanski kipar Augustovim zakonima propisana je ţalba prokonzulima ili provincijalnim guvernerima za sluĉaj da oĉevi ili njihovi potomci odbiju da daju miraz djevojkama i ţenama koje su pod njihovom poestas (moć gospodara porodice). Ulpinijan6 je smatrao da osloboĊenik koji daruje svojoj kćerki miraz ne oštećuje svog patrona ovom radnjom. Konstitucija Dioklecijalna i Maksimilijana5 iz 293. godine . Drugi naĉin je datio dotis. rimski supružnici. sama ţena ili njezin duţnik. Od prethodnih oblika se razlikuje samo po tome što se miraz ne samo obećava. već se i pojedina mirazna sredstva prenose na muţa formama koje su propisane za prenošenje vlasništva na pojedinim stvarima koje spadaju u miraz.Dioklecijan dijeli vladavinu sa Markom Aurelijem Maksimilijanom koji vlada zapadnim dijelom carstva a Dioklecijan istoĉnim 6 . jer se oĉeva pietas ne moţe napadati.OBAVEZA DAVANJA MIRAZA Prema pravnom izvoru Lex Julia de fundo dotali miraz daje ţenin godpodar porodice (pater familias).

odnosno njegov pater familias. 9 Juvenal. Zbog toga mnogi rimski pravnici naziv dos za mraz dovode u vezu sa poklonom. predstavljala su više poklon mladoţenjinoj porodici nego miraz. 7 . rimski pjesnik koji je ţivio u 1. Juvenal9 spominje muţeve koji mirno trpe sve ţenine ekstravagancije. Pošto je u ovom prvom periodu rimskog carstva sva imovina bila vlasništvo gospodara porodice. pa i njezine ljubavnike. Pravni fakultet Zagreb. obiĉaja i ljudi ― od senatorskih vrhova do zanatlija i robova. 6 7 Istaknuti rimski pravnik iz doba cara Justinijana. rimski i antiĉki epigramatiĉar sa oko 1. Zbog ove povlastice samo uţivanja i posjedovanja ţeninih dobara bez stvarnog vlasništva i samo za vrijeme trajanja braka. kasnije je imovinu koju daje ţenina porodica uz mladu Ciceron odreĊeno nazvao mirazom. U sluĉaju nepoštovanja navedenog pravila. prilika. Zagreb. njeno privatno vlasništvo. „Narodne novine“. Ante Romac: Rimsko pravo. koja je ţenina porodica davala uz mladu povodom zakljuĉenja braka. Mirazna dobra muţ nije mogao ni prodati ni zaloţiti. Kako su protekom vremena postali uĉestali razvodi brakova. javile su se razne vrste zloupotreba koje su mijenjale reţim miraza. oduzimano im je pravo upravljanja dobrima koja ĉine miraz. U poĉetku se to radilo formalnim verbalnim kontraktom dotis dictio. Prema Justinijanovom zakonodavstvu.200 epigrama.godine 8 Marcijal. Muţevljevo pravo je samo da uţiva dobra koja je dobio na osnovu miraza. stoljeća nove ere. U klasiĉnom rimskom pravu muţ. Zato su ova dobra mogli koristiti samo za podmirenje potreba braĉne zajednice. Pošto u prvom periodu vjerovatno nije bilo razvoda braka. rasporeĊenih u pet knjiga. Znameniti pravnik Paulus smatra da miraz u toku trajanja braka spada u muţevljevu imovinu. a kasnije i prostom saglasnošću ili samim aktom predavanja miraznih dobara muţu. imao je samo pravo da upravlja dobrima koja su ĉinila miraz.PRAVNA PRAVILA O MIRAZU Miraz se uvijek zakljuĉivao ugovorom. i poĉetkom 2. MeĊutim. daje umjetniĉki znaĉajno i historijski vjernu sliku svoga vremena. Marcijal8 opisuje nekog Filerisa koji se obogatio smrću sedam ţena. sva dobra. miraz je ţenina svojina. Ni ţena nije mogla zaloţiti svoj miraz radi dugova koje je stvorio njen muţ. logiĉno je i da je tada miraz predstavljao samo njegovu imovinu. 1987.

Za vrijeme Justinijana ustanovljena je prećutna hipoteka s prvenstvenim redom u korist ţene na cjelokupnoj muţevljevoj imovini za obezbjeĊenje miraza. Iz navedenog proizilazi da je prema Justinijanovom zakonodavstvu.U sluĉaju da muţ postane insolventan zbog dugova. Ovo njegovo pravo je bilo nudum ius. muţ imao samo pravo doţivotnog uţivanja dobara koja predstavljaju miraz. ţena je sticala pravo da vrati miraz. 8 . tj. samo golo pravo vlasništva nad mirazom. To zaloţno pravo se u starom rimskom pravu nazivalo pignus tacitium. Muţ je imao pravo od suda traţiti obećani miraz sa kamatom. ako mu nije bio relizovan na vrijeme. Ţena je tada imala prednost ĉak i u odnosu na carsko (drţavno) potraţivanje.

. Muţ. ipak. Ako nema ugovora. Vremenom jeb popustio moral porodiĉnog ţivota u rimskim porodicama i. ţena ne moţe traţiti miraz natrag ako je testamentom ili poklonom primila od 9 . a radi osiguranja takvog povratka da mu se ograniĉi raspolaganje miraznim sredstvima. Naĉin vraćanja miraza i obim ove obaveze iskljuĉivo su zavisili od razloga prestanka braka. tako i povodom otpuštanja. pitanje vraćanja miraza postala je utuţiva obaveza. U poĉetku je obavezu vraćanja miraza trebalo posebno ugovoriti jer se nije podrazumijevala. nakit. i sl. a kod braka sa manusom ţena uzima i stvari koje pipadaju muţu. nareĊuje joj da vrati kljuĉeve i uzme svoje stvari. Kao protumjera za manipulisanje mirazom javljaju se teţnje da se muţ prisili na vraćanje miraza nakon prestanka braka. zbog ĉestih razvoda brakova. koji tjera ţenu. a ţenin miraz zadrţati. u doba Republike. šminka. da se mogu bez razloga razvesti. jedan dio njegovog sadrţaja posvećen je otpuštanju ţene (ĉetvrta tablica: porodiĉno pravo). Muţ je imao takoĊ pravo da miraz potroši za vrijeme trajanja braka.VRAĆANJE MIRAZA Većina pravila o vraćanju miraza nastala su u klasiĉnom rimskom pravu. Muţevi su bili svjsni. Iako Zakon dvanaest tablica nema izriĉite odredbe o mirazu. TakoĊer. postale su vrlo ĉeste i špekulacije sa miraznim sredstvima. a to je : odjeća. Pod izrazom „svoje stvari“ moţe se podrazumijevati iskljuĉivo ono što samo ţena koristi. Zavisno od ĉinjenice da li postoji ugovor. TEKST ĈETVRTE TABLICE: SI-PATER-FILIUM-TER-VENVM-DVVIT FILIVS-A-PATRE-LIBER-ESTO SI-FVRIOSVS-ESCIT-AST-EI-CVSTOS-NEC ESCIT-ADCNATVM-CENTILIMOQVE IN-EO-PECVNIAQVE-EIVS-POTESTAS ESTO Ovdje govorimo o braku bez manusa. Iz navedenog bi proizilazilo da su i kod braka bez manusa muţevi bili svjesni da miraz pripada ţenama kako prilikom razvoda braka. razliĉito se postupa kod vraćanja miraza.

muţ je mogao zadrţati do jedne šestine miraza. Zagreb. u zavisnosti od tog koliko ima djece.godine Vojislav Stanimirović : Najstariji oblik rimskog braka 10 11 . 2002. Pravni fakultet Zagreb. TakoĊer.muţa onoliko koliko vrijedi miraz. ako nema ugovora. a posebna potraţivanja prema svojoj ţeni traţiti specijalnim tuţbama. Ako je ţena umrla prije muţa. ali zbog zajedniĉke djece je mogao zadrţati odreĊene dijelove miraza. u sluĉaju razvoda braka muţ je duţan vratiti miraz. bila je predviĊena i vindikaciona tuţba (rei vindicatio) za odreĊene predmete koji su ĉinili miraz. miraz se vraća njenom ocu. Vindikaciona tuţba se smatrala proširenom analognom tuţbom (actio utilis) za potraţivanje dotalnih stvari. Jedino se mogao osloboditi ove obaveze ako je imenovan za nasljednika.11 U sluĉaju razvoda braka. muţ vraća miraz ţeni. U sluĉaju da ugovor postoji. rimski pravnici stvorili su niz pravila o imovinskim odnosima izmeĊu braĉnih drugova. ali ne više od jedne polovine. U kasnijoj historiji. Osim klasiĉne tuţbe. Ĉak je postojala i mogućnost hipoteke na cijelokupnoj imovini muţa. skluptura Klasiĉno pravo je uvelo opću tuţbu za one koji nisu poštovali odredbe o vraćanju miraza. U sluĉaju da je brak razveden krivicom ţene.10 Prema postklasiĉnom pravu. „Car Justijijan piše zakone“. nego je to mogao uraditi u anuitetima. Jedno od tih pravila je da nakon smrti muţa miraz pripada ţeni. muţ nije bio duţan vratiti miraz odmah . muţ je morao vratiti cijeli miraz. Muţ je mogao i tada 10 Marijan Horvat: Rimsko pravo.

zadrţati po jednu petinu miraza za svako od djece. u pitanju je jednostrano poništenje braka. prva je imala pravo ući u kuću i prisvojiti miraz druge ţene. svo miraz je ostavljala u muţevljevoj kući i bila je prognana na otok. jedino je ţenina krivnja bila razloga da cijeli miraz ostane u muţevljevom vlasništvu. u kojem je potpuno preovladavalo naĉelo da se miraz uvijek mora vratiti ţeni u sluĉaju razvoda. 11 . Ako je stupila u brak bez miraza. Ţena koja se razvede bez zakonitog razloga. nakon razvoda koji je protuzakonito traţio muţ. Ako je ţena zahtijevala razvod braka. Ako je muţ ipak u kuću doveo drugu ţenu. Kad je brak razveden zbog preljube ţene. Muţ je pak u sluĉaju kršenja toga zakona bio duţan vratiti cijeli miraz te je gubio pravo na ponovno sklapanje braka. U Justinijanovom pravu. njen miraz joj je bio oduzet i doţivotno je zatvarna u samostan. tj. duţan je da joj da ĉetvrtinu svoje imovine. što se opravdavalo moralnim razlozima. Ujedno je Justinijan davao sam akciju ex stipulatu koja je dobila karakter akcije bonae fidei. muţ je mogao zadrţati jednu šestinu miraza.

trpjeli ĉak i preljubu. Kad je brak postao znaĉajan. skluptura 12 . ne samo za porodiĉnu zajednicu. U poĉetku je miraz bio vlasništvo godpodara porodice. ţeni je mirazna imovina kao njena vlastita svojina omogućila odereĊenu samostalnost u odnosu na muškarca koji je pater familias u kući u kojoj ona stanuje. Mnogi pjesnici nam navode primjere kako su muškarci. kao pravno definisanim instituom u ţeninu korist. postaje predmet odredaba graĊanskog prava (ius civile). pater familias samo upravlja dobrim koja ĉine miraz jer je po Justinijanu miraz ţenina svojina. Kasnije. već i za društvo u cjelini. Miirazom. Rimsko vjenčanje. Dakle. da bi mogli uţivati u mirazu svoje supruge. u mnogoĉemu se mijenja odnos prema rimskoj ţeni u cjelini.ZAKLJUČAK Na osnovu iznesenog proizilazi da je miraz prvo bio regulisan pravilima obiĉajnog prava i da su tada uglavnom vaţile moralne norme. u klasiĉnom rimskom pravu. Zakonskim rješenjima nastoji se suzbiti zloupotreba instituta miraza.

Zagreb. Sluţbeni list SFRJ. Beograd.godine 13 . Zagreb. Marija Ignjatović: Sponsalia u rimskom pravu Ante Romac: Rimsko pravo. 1987. 1978. Pravni fakultet Zagreb.godine Dr. 1987.godine Marijan Horvat: Rimsko pravo.LITERATURA Dr. Beograd. 2006. Obrad Stanojević. „Savremena administracija“. Pravni fakultet Zagreb. Sarajevo.godine SrĊan Šarkić: Odredbe rimskog prava o mirazu u srednjovjekovnom srpskom pravu Vojislav Stanimirović : Najstariji oblik rimskog braka Dr. Dr. Tekstovi iz rimskog prava. Rimsko privatno pravo. Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu. Mirela Šarac – dr. Zdravko Luĉić: Rimsko privatno pravo. 2002. Dragomir Stojiĉević. „Narodne novine“. Jelena Danilović.godine Dr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->