P. 1
pravilnik-pl kotlovnice 10-90

pravilnik-pl kotlovnice 10-90

|Views: 2,627|Likes:
Published by T0mis1av

More info:

Published by: T0mis1av on Mar 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2013

pdf

text

original

PRAVILNIK Lokacija i dimenzije kotlovnice (cl. 5-8) Tehnicke mjere zaštite od požara (cl. 9-21) Ventilacija i zrak za izgaranje (cl. 22-34) Detekcija plina (cl.

35-36) Plinska oprema (cl. 37-54) Projektiranje, gradnja i puštanje u pogon (cl. 60-68)

Page 1 of 28

PRAVILNIK O TEHNICKIM NORMATIVIMA ZA PROJEKTIRANJE, GRADNJU, POGON I ODRŽAVANJE PLINSKIH KOTLOVNICA*
(Redakcijski procišceni tekst) (N.N., br. 10/90. i 52/90.)

*Primjena provedbenih propisa utvrdena je clankom 53. Zakona o normizaciji (N.N., br. 55/96.) koji glasi: Clanak 53. (1) Propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona donijet ce ravnatelj Zavoda u roku od tri godine od dana njegovog stupanja na snagu. (2) Ovla šcuje se ravnatelj Zavoda da propisima iz stavka 1. ovoga clanka mo že odrediti prekršaje i propisati kazne za te prekršaje. (3) Do donošenja propisa iz stavka 1. ovoga clanka, osim odredaba koje su u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona, ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o standardizaciji ("Narodne novine", br. 53/91., 26/93., 29/94. i 25/96.). (4) U propisima iz stavka 3. ovoga clanka naziv preuzetih normi s oznakom "JUS" mijenja se u naziv "Hrvatska norma" s oznakom "HRN", a slovna i brojcana oznaka ostaju iste. (5) U propisima iz stavka 3. ovoga clanka odredbe kojima je utvrdeno da je primjena hrvatskih normi u cijelosti ili djelimicno obvezatna ostaju na snazi do 31. prosinca 1996.

1. OPCE ODREDBE
Clan 1. Ovim se pravilnikom propisuju tehnicki uvjeti za projektiranje, gradnju, pogon i održavanje plinskih kotlovnica, ukupnog kapaciteta više od 50 kW. Clan 2. Odredbe ovog pravilnika odnose se na kotlovnice u kojima se koristi najmanje jedno plinovito gorivo, utvrdeno hrvatskom normom HRN H.F1.001, relativne gustoce do 1,3, ukljucujuci i 1,3, i na kotlovnice u kojima se koristi više vrsta goriva. Clan 3. file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263.htm 27.8.2004

PRAVILNIK Odredbe ovog pravilnika odnose se:

Page 2 of 28

1) na kotlovnice koje su u sastavu stambenoga ili slicnog objekta u kojem se zadržava ili boravi veci broj ljudi, u kojima najveci dopušteni radni tlak plina iznosi 100 mbar; 2) na kotlovnice koje su u posebnim gradevinskim objektima, u kojima najveci dopušteni radni tlak plina iznosi 4 bar; 3) na kotlovnice u kojima se koriste mješavine plina i zraka s najvecim dopuštenim radnim tlakom 0,6 bar. Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na plinska postrojenja kao što su: 1) toplinski generatori u kojima, osim plinovitog goriva, istovremeno izgaraju i druga goriva; 2) industrijska ložišta (npr. peci u industriji, kotlovi za spaljivanje smeca, industrijske sušionice i sl.); 3) postrojenja koja djelomice ili potpuno služe za proizvodnju elektricne energije; 4) postrojenja kod kojih jedinicno opterecenje plamenika premešuje 30 MW; 5) instalacije za ukapljene plinove. Clan 4. Izrazi u ovom pravilniku znace: 1) toplinski generator jest uredaj u kojem plin trajno ili povremeno izgara radi predaje energije nosiocima topline kao što su kotlovi za proizvodnju pare i zagrijevanje vode i ulja, plinski bojleri i grijala zraka; 2) pouzdani uredaj za regulaciju, upravljanje i nadziranje jest uredaj cija je pouzdanost dokazana tipnim ili pojedinacnim ispitivanjem; 3) plinska instalacija jest cjevovod plina od mjesta prikljucenja do plinskih plamenika; 4) mjesto prikljucenja jest izlazna izolacijska spojnica prijamne (mjerne) regulacijske stanice ili prikljucak vode na distribucijski sistem kad se prijamna (mjerna) regulacijska stanica ne koristi. Mjesto prikljucenja na distribucijski sistem za proizvedene plinove jest prvi zatvarac iza kompresora i/ili spremišta tog plina 5) glavni zatvarac jest ventil ili slavina na zajednickom plinskom cjevovodu kotlovnice, namijenjeni za brzo zatvaranje dovoda plina; 6) dovod plina jest glavni vod kojim se plin dovodi u kotlovnicu. Na njemu se izvan kotlovnice nalazi glavni zatvarac; 7) razvod plina jest vod kojima se plin razvodi po kotlovnici; 8) cjevovodni ogranak jest dio plinskog cjevovoda namijenjen za jedan plinski plamenik; 9) plinska rampa jest skup uredaja i cijevi na cjevovodnom ogranku od prvog zatvaraca do prikljucne

file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263.htm

27.8.2004

nadziranje plamena i upravljanje.htm 27.2004 . 22) dišni vod jest vod koji spaja dišni otvor nekoga plinskog uredaja s atmosferom. Iskljucivanje iz pogona može se izvesti i rucno.PRAVILNIK prirubnice na plinskom plameniku. zraka. 16) opterecenje jest kolicina energije koja se gorivom dovodi u plamenik odnosno proizvod koli cine potrošenog plina u jedinici vremena i donje toplinske vrijednosti plina. 13) radni tlak plina jest tlak koji vlada ispred prvog zatvaraca u kotlovnici. ispira. dostizanje donje ili gornje granice tlaka ili temperature p1ina. 18) poluautomatski plinski plamenici jesu plamenici opremljeni samostalno djelujucim uredajima za paljenje. 11) nepropusni prolaz jest prolaz cijevi ili kabela kroz zid. 17) automatski plinski plamenici jesu plamenici koji su opremljeni samostalno djelujucim uredajima za paljenje. 15) kapacitet jest kolicina toplinske energije predana nosiocu topline.8. nadziranjem plamena. 19) regulatori jesu uredaji koji služe za održavanje udesive regulacijske velicine (npr. file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. ukljucivanjem i uskljucivanjem upravlja se ovisno o vrijednosti regulacijske velicine. nadziranje plamena. 21) uredaji za nadziranje jesu uredaji koji služe za automatsku kontrolu odredenoga pogonskog stanja ili uvjeta (prisutnost plamena. upravljanje i regulaciju. rad ventilatora ili pumpe. uredaja za nadziranje. 25) vod za ispuhivanje jest vod koji služi da se dijelovi postrojenja rasterete tlaka. 14) prijamna (mjerna) regulacijska stanica jest skup uredaja koji iskljucivo služi za reguliranje tlaka (i mjerenje utroška) plina. 26) vod propuštenog plina jest vod preko kojega se odvodi propušteni plin izmedu dvaju automatskih ventila. inertiziraju ili odzrace. vode i pare). otvoren ili zatvoren položaj zapornih ili regulacijskih uredaja. granicnih uredaja. ložišta i dimnih kanala od prvog zatvaraca na plinskoj rampi do izlaza iz dimnjaka. bez intervencije rukovatelja. 20) uredaji za upravljanje jesu uredaji kojima se ukljucuje ili iskljucuje plamenik prema unaprijed zadanom programu na signal koji dolazi od regulatora. izveden brtvom za vodu i plin. tlak ili temperatura) prema unaprijed zadanoj vrijednosti. Page 3 of 28 10) plinska ložišna instalacija jest skup uredaja i cijevi. a nakon iskljucenja plamenika ponovno automatsko paljenje nije moguce. Paljenjem. 23) ispusni vod jest vod koji spaja ispusni otvor s atmosferom. pomocu kojih se paljenje (puštanje u pogon) izvodi rucno. 12) dovodni tlak jest tlak plina koji vlada iza prvog zatvaraca na plinskoj rampi pri maksimalnom kapacitetu generatora topline. 24) odušni vod jest vod koji spaja izlazni otvor sigurnosnoga odušnog ventila s atmosferom. sklopki ili drugih slicnih naprava.

Kotlovnice se smiju smještati u podrum ako prostorija nije ukopana vi še od 2/3 visine. Ako kotlovnica nije izgradena kao posebni gradevinski objekt. 31) zaštitno djelovanje jest djelovanje koje nastaje ako se sigurnosni elementi odnosno zaštitne sprave aktiviraju. 30) produkti izgaranja jesu plinovi koji su predali korisnu toplinu. a najmanje dva zida su im u slobodnom file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. 29) gorivi plin jest jedan plin ili smjesa plinova koja u odredenom odnosu sa zrakom ili kisikom može izgarati. a nastali su u procesu izgaranja u ložištu toplinskog generatora. 2. prislonjeni posebni objekt Ako su kotlovnice u sastavu objekta druge osnovne namjene. dopuštene su ove lokacije: Visina objekta do 22 m od 22 do 40 m iznad 40 m Dopuštena lokacija proizvoljna krov. kotlovnice se smještaju u prostorije koje nisu ispod razine okolnog tla. LOKACIJA I DIMENZIJE KOTLOVNICA Clan 5. kao što su kazališta. kinematografi. 32) posebni gradevinski objekt jest objekt sa svih strana okružen slobodnim prostorom.8. jedan zid mora biti postavljen prema otvorenom prostoru. Clan 6. dvorane za razne priredbe. 28) relativna gustoca jest bezdimenzijska velicina koja predstavlja odnos gustoce nekog plina i gustoce zraka.2004 .PRAVILNIK Page 4 of 28 27) upravljacki vod jest vod preko kojega gorivi plin pod tlakom mehanicki obavlja odredene upravljacke funkcije. a gornja joj je trecina u slobodnom prostoru. U objektima u kojima se stalno ili povremeno okuplja veci broj ljudi. Kotlovnica može biti izgradena ili kao posebni gradevinski objekt ili kao prislonjeni objekt ili u sastavu objekta druge osnovne namjene. djecji domovi i staracki domovi. Kotlovnica s periodicnim nadzorom ne mora biti smještena u zatvorenom objektu ako je njezina oprema na drugi nacin osigurana od oštecenja i ako je predvidena za ugradnju na slobodnom prostoru.htm 27. bolnice.

2004 .PRAVILNIK prostoru. Tehnicko rješenje kotlovnice mora biti takvo da je osigurano jednostavno unošenje i iznošenje opreme. mogu se postaviti izravno jedan uz drugi bocnim stranama na kojima nema armature i revizijskih otvora i koje se pri remontu ne moraju skidati. Ako se kotlovi postavljaju u parovima. rukovanja i održavanja za sve dijelove postrojenja.8 m.5 50 < Q < 100 kW (ventilatorski plamenici) 50 < Q < 100 kW (atmosferski plamenici) 100 < Q < 200 kW 600 < Q < 1000 kW 1000 < Q < 4000 kW 4000 < Q < 8000 k W 8000 < Q < 10000 kW više od 10000 kW .0 ovisno o odobrenoj opremi 0.2 3. pri cemu u bilo kojoj fazi rada mora ostati slobodan prolaz od 0. Page 5 of 28 Prostorije kotlovnice moraju biti takvih dimenzija da se udovolji zahtjevima montaže.0 2.8 m. Komunikacijski prolazi i slobodni prostor za prilaz opremi ne smiju biti uži od 0.razmaci izmedu kotlova Udaljenost cela kotla od prednjeg zida odnosno instalacije na njemu mora biti tolika da se servis i održavanje plamenika i kotla mogu besprijekorno obavljati.5 1.udaljenost kotla s ventilatorskim plamenikom od stražnjeg zida .6 4. Tablica 1 Karakteristicna velicina Minimalna vrijednost mjere u m Visina kotlovnice "H" za ukupni kapacitet "Q" 2.udaljenost kotla s atmosferskim plamenikom i osiguracem strujanja od stražnjeg zida .0 0.5 5.htm 27. Pod udaljenošcu se razumijeva slobodan prostor izmedu najizbocenijih dijelova.0 4. Minimalne prednosti navedene su u tablici 1.7 0.udaljenost kotla od bocnog zida .8.2 3. file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. Clan 7. Kotlovnice se ne smiju smiještati u prostorije bez vanjskog zida. Clan 8.

110.J1. Clan 13. postavlja se natpis "KOTLOVNICA . Ako se ispod poda kotlovnice nalazi prostorija. Ako se ispod kotlovnice ne nalazi prostorija.8. To vrijedi i za vrata susjedne prostorije.160. Staklene površine (naprimjer prozori) koje su slabe tocke prema preskoku požara moraju se postavljati tako da onemogucavaju preskok požara. a najmanje 30% te površine mora biti izvedeno tako da se može otvarati. TEHNICKE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA Clan 9.114. HRN U. Clan 11. Ako se vrata automatski zatvaraju. Na ulazna vrata.htm 27. HRN U.J1. "letece vatre" ili toplinskog zracenja. pod mora biti otporan na požar najmanje 1/2 h.090.NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN!". koristi se celicna opruga.PRAVILNIK Page 6 of 28 3. Clan 10. Za vanjska vrata mora se predvidjeti mogucnost fiksiranja u otvorenom položaju. Za konstrukciju i obloge kotlovnice moraju se upotrijebiti negorivi elementi. Vrata kotlovnice moraju se otvarati prema van. s vanjske strane.J1.100. Za sprecavanje preskoka požara potrebno je da što veci dio vanjskih površina objekta dio kojega je kotlovnica ili koji se nalazi u blizini kotlovnice ne bude zapaljiv. Prodor požara kroz konstrukcijske elemente kotlovnica sprecava se izborom elemenata s potrebnom otpornošcu na požar.J1. Vrata moraju biti izradena tako da se sama zatvaraju. Clan 12. Vrata i prozori na zidovima otpornim na požar moraju biti najmanje jednako otporni na požar kao i zidovi na kojima se nalaze. pod se izraduje samo od nezapaljiva materijala. tako da ne može izostati izvor plamena. HRN U.J1. Slobodna površina prozora mora iznositi najmanje 1/8 površine poda kotlovnice. a ne uljni zatvarac. Kotlovnica mora imati najmanje jedan prozor.2004 .J1. HRN U. i to na vanjskom zidu. file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. Na izlazna vrata postavlja se jasno uocljivo i trajno upozorenje "IZLAZ!". Zidovi i krov kotlovnice moraju biti otporni na požar najmanje 1/2 h ako postoji opasnost od preskoka ili prodora požara. Toplinski generatori moraju imati postolje koje je od poda uzdignuto najmanje 5 do 10 cm.140 i HRN U. Otpornost konstrukcije i obloge kotlovnice na požar ispituje se prema hrvatskim normama HRN U.

cijevi hladne i tople vode. Clan 16. Clan 14. moraju biti nepropusni za plin. Na mjestima na kojima kanali za dovod zraka prolaze kroz zidove otporne na požar moraju biti postavljene automatske protupožarne zaklopke. Siguran je izlaz i izlaz iz prostorije kotlovnice u prostoriju na istoj razini uz uvjet da iz te prostorije postoji izlaz u slobodni prostor.5 m 2. Protupožarne zaklopke postavljene u sistem kanala za grijanje zraka moraju biti konstruirane tako da se postigne automatsko zatvaranje ako je temperatura zraka koji prolazi najviše za 20°C veca od ocekivane maksimalne temperature. kanalizacijskih cijevi i elektricnih i telefonskih kabela.htm 27. Page 7 of 28 Izmedu prostorije kotlovnice i drugih prostorija ne smiju postojati otvori koji se ne mogu zatvoriti. Cijevi i kanali za transport topline postavljaju se i opremaju tako da ne mogu prouzrociti požar na materijalu koji se nalazi u blizini. U kotlovnici mora postojati najmanje jedan siguran izlaz.PRAVILNIK Staklena površina jednog prozora ne smije biti veca od 1. Ventilacijski otvori postavljaju se tako da ne postoji opasnost od preskoka ili prodora požara. Kanali za dovod zraka prema grijalu zraka i kanali za transport zagrijanog zraka moraju se nalaziti na udaljenosti najmanje 1 m od grijala i biti izradeni od nezapaljiva materijala otpornog na požar najmanje 1/2 h. pod kojima se uz ostalo razumijevaju prolazi plinskih cijevi. cijevi za transport tekucih goriva. cijevi centralnog grijanja. Sistem grijanja zraka ili sistem cirkulacije zraka izvodi se tako da ne može utjecati na širenje požara i dima nastalog od požara u prostoriji u kojoj je uskladišten zapaljivi materijal ili u kojoj se rukuje tim materijalom. a i ventilacijski odvodni otvori ili kanali. do kojega se može doci file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. Otvori ili kanali za dovod zraka. Prolazi cijevi u zidovima i podovima izmedu kotlovnica i nepristupacnih prostora i u zidovima izmedu kotlovnica i prostora za dovod plina dopušteni su samo ako su nepristupacni prostor i prostor za dovod plina ventilirani. Clan 17. Clan 18. Prolazi moraju biti takvi da se cijevi mogu slobodno širiti i skupljati. minimalnih dimenzija 60 cm × 90 cm. moraju biti izradeni od nezapaljiva materijala.2004 . Prolazi cijevi u podovima i zidovima. Temperatura zatvaranja zaklopki mora biti izmedu 75°C i 130° C.8. Protupožarne zaklopke i njihov okvir moraju biti otporni na požar najmanje kao i zid u koji se ugraduju. Ako je površina kotlovnice veca od 40 m 2 ili ako je kapacitet kotlovnice veci od 350 kW. u kotlovnici mora postojati i drugi izlaz na pogodnom mjestu. Clan 15. Kao drugi izlaz može poslužiti i dovoljno velik i pristupacan prozor.

dva S-6 aparata i jedan CO 2-5 aparat. a ako to nije moguce.8. Za kotlovnice površine poda više od 400 m 2 . 2) za kotlovnice površine poda od 50 m 2 do 400 m 2 . boce zapaljivih plinova potrebne za zavarivanje i rezanje u kotlovnici u vrijeme izvodenja tih radova i pogonski spremnici tekuceg goriva sadržaja do 1000 l. naprimjer: 1) boce ili posude u kojima je ukapljeni plin pod tlakom vecim od atmosferskog tlaka. papir. ekspanzijske posude ako se pri temperaturi zraka u kotlovnici od 20°C tlak u posudama ne može povecati više od 6 bar. a najviše do 1. u kotlovnici se mogu nalaziti boce ili posude s nezapaljivim plinom. ovog pravilnika.5 m iznad tla. ovog clana. mobilna oprema bira se na temelju proracuna. VENTILACIJA I ZRAK ZA IZGARANJE Clan 22. Clan 19. Clan 20. Svaka kotlovnica mora biti opskrbljena opremom za gašenje požara. Iznimno od odredbe iz stava 1.2004 . u kotlovnici se mora nalaziti i sanduk s pijeskom.PRAVILNIK ugradenim penjalicama. Taj se prozor mora otvarati prema van. Page 8 of 28 U kotlovnici se ne smiju nalaziti predmeti ili sredstva koji povecavaju opasnost od požara ili eksplozije. uz uvjet da su spojevi na cjevovodu plina kvalitetno izvedeni i da kvaliteta održavanja i file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. Mobilna oprema za gašenje požara u kotlovnici sadrži: 1 ) za kotlovnice površine poda do 50 m 2 . 4.dva S-9 aparata. tlacne posude koje pripadaju hidroforskoj instalaciji. 2) drvo. boja i razrjedivaci. Prostor kotlovnice mora se provjetravati tako da se osigura potrebna kolicina zraka za izgaranje i održavanje standardnih radnih uvjeta. Ako se osim plinovitog goriva koristi i tekuce gorivo. Pri radu kotlovnice prostor kotlovnice cija ventilacija udovoljava odredbama cl. Provjetravanje mora biti prvenstveno prirodno. od 22. protupožarna sredstva. Aparati se postavljaju na uocljivo i lako pristupacno mjesto uz zid i odmah pokraj vrata. boce zapaljivih plinova koji služe za potpalu goriva. Clan 21. koju cine hidrantska mreža i mobilna oprema. jedan S-6 aparat i jedan CO 2-5 aparat. moraju se stvoriti tehnicki uvjeti za prisilnu ventilaciju. membranske.htm 27. Medusobna udaljenost aparata ne smije biti veca od 20 m. do 34. Kotlovnice s atmosferskim plamenicima moraju imati iskljucivo prirodnu ventilaciju.

u cm 2 .007. smatra se neugroženim prostorom prema hrvatskoj normi HRN N.A0 = A1 = 67 Q0. Clan 24.htm 27. Clan 27. do 29. a ako kotlovi ne rade ili ako se zrak za izgaranje uzima izravno izvana. 4. a ne iz prostora kotlovnice. Minimalna efektivna površina odvodnog otvora iznosi: A1 = 1/3 A0 . Za vrijeme rada kotlovnice s maksimalnim kapacitetom brzina zraka na dovodnom otvoru ne smije biti veca od 3 m/s ako se zrak za izgaranje uzima iz prostora kotlovnice. gdje je: A0 . Prirodna ventilacija Clan 23.5.8. gdje je: A1 .5. Clan 25. A0 . Clan 26.8Q. ovog pravilnika. u cm 2 . 2) za kotlovnice kapaciteta veceg od 1200 kW – A0 = 200 Q0. u cm 2 . Ako se zrak za izgaranje uzima izravno izvana. a dimenzije i položaj dovodnih i odvodnih otvora moraju udovoljavati zahtjevima cl. Q .ukupni kapacitet kotlovnice. od 24.minimalna efektivna površina dovodnog otvora.S8.minimalna efektivna površina dovodnog otvora iz clana 24.A0 = A1 = 2Q. u kW. ovog pravilnika. 2) za kotlovnice kapaciteta veceg od 1200 kW . i 10.2004 . brzina zraka na dovodnom otvoru ne smije biti veca od 1 file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263.1.PRAVILNIK Page 9 of 28 eksploatacije odgovara zahtjevima poglavlja 9. Minimalna efektivna površina dovodnog otvora za ventilaciju i zraka za izgaranje iznosi: 1) za kotlovnice kapaciteta do 1200 kW – A0 = 5. dovodni i odvodni otvori jednaki su i iznose: 1) za kotlovnice kapaciteta do 1200 kW . Prirodnom ventilacijom prostora kotlovnice mora se osigurati poprecno ventiliranje prostora kotlovnice.minimalna efektivna površina odvodnog otvora.

5. Dovodni i odvodni otvori moraju biti izvedeni tako da je u svim okolnostima osigurana njihova efektivna površina. Page 10 of 28 Bez obzira na proracunanu vrijednost. Odvodni otvori moraju biti na što vecoj visini.5.2. Najmanja visina na koju se postavlja odvodni otvor iznosi 2/3 ukupne unutarnje visine kotlovnice. U tom slucaju efektivna površina odvodnog otvora mora biti jednaka efektivnoj površini dovodnog otvora. Clan 28. što se dokazuje proracunom. a kanala smještenog neposredno uz dimnjak . izravno na suprotnome vanjskom zidu u odnosu na dovodne otvore. Kraca strana ne smije biti manja od 10 cm.2004 . efektivna površina dovodnog otvora ne smije biti manja od 500 cm 2. Zidovi ventilacijske šahte moraju biti uzdignuti iznad okolnog tla najmanje 30 cm. a odvodnog od 250 cm 2 . za kotlovnice s atmosferskim plamenicima kapaciteta do 1000 kW. Ako se iz konstrukcijskih razloga izvode otvori s odnosom strana vecim od 1:1. odvodni otvor može se postaviti na isti zid kao i dovodni otvor. Na ventilacijske otvore koji se ne mogu zatvoriti stavljaju se protukišne rešetke.najmanje za 25%. Ako se koriste rešetke. Ako se izvode pravokutni otvori. Ventilacijski otvori moraju se nalaziti najmanje 30 cm iznad razine tla ako se postavljaju u vertikalne zidove ili 30 cm iznad poda ventilacijskog otvora šahte.8. Fiksni dio efektivne površine dovodnog otvora mora biti najmanje jednak efektivnoj površini odvodnog otvora. Iznimno. Ventilacijska šahta mora biti izvedena s odvodnjavanjem. s tim što kraca stranica ne smije biti manja od 10 cm. Clan 29. odnos manje i vece strane može biti maksimalno 1:1. ukupna otpornost rešetki u otvorima prikljucenih kanala ne smije biti veca od otpornosti koju izazivaju sami otvori. racunajuci od poda do donjeg ruba odvodnog otvora. Na odvodni otvor vertikalnoga odvodnog kanala ne postavljaju se rešetke ni mrežice. Odnos stranica odvodnog kanala pravokutnog presjeka ne smije premašiti vrijednost 2:1.htm 27. Zrak za ventilaciju mora ulaziti nisko u kotlovnicu. izlaz kanala izvodi se sa skošenjem od 45°. do odnosa 1:5. ali ne niže od 30 cm iznad poda i ne više od 1/3 ukupne unutrašnje visine kotlovnice.5:1. Odvodni otvori moraju biti izvedeni tako da ne postoji mogucnost njihova zatvaranja. Ako zrak ulazi preko ventilacijskoga dovodnog kanala.PRAVILNIK m/s. Otvori u rešetkama ventilacijskih otvora ne smiju imati dimenzije manje od 10 mm. file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. ili prikljuceni na vertikalni odvodni kanal. slobodni presjek mora se povecati najmanje za 10% a do odnosa 1:10 .

Sva elektricna oprema za prisilnu ventilaciju koja je smještena u prostor kotlovnice ili je usisnim ventilacijskim kanalom povezana s prostorom kotlovnice mora biti izvedena u odgovarajucoj protueksplozijskoj zaštiti. prema propisima o protueksplozijskoj zaštiti elektricnih uredaja koji su namijenjeni za upotrebu u prostorima ugroženim od eksplozivnih smjesa. Nužna rasvjeta iz clana 33. jer bi iznenadni pad tlaka doveo do nepoželjna hlapljenja napojne vode. Prisilna ventilacija mora biti kontrolirana i izvedena tako da nijedan elektricni uredaj u kotlovnici. u m 3/h.2004 .2 mbar. Pri aktiviranju bilo kojega od zaštitnih uredaja kojima se obavlja nadzor.ukupni kapacitet kotlovnice. osim nužne rasvjete i pumpi napojnog sistema. Neispravnim radom prisilne ventilacije smatra se odstupanje nadziranog parametra za 30% od zadane vrijednosti u trajanju dužem od jedne minute.2 Prisilna ventilacija Clan 30. Prisilna ventilacija kontrolira se nadziranjem potrebnog protoka ili potrebnog tlaka u ventilacijskim kanalima. ovog pravilnika dimenzionira se u odnosu na kapacitet kotlovnice tako da kolicina usisanog zraka iz kotlovnice iznosi: L = (0.7-0. ovog pravilnika mora biti izvedena u odgovarajucoj protueksplozijskoj file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263.8.kapacitet usisnog ventilatora. ne bude pod elektricnim naponom prije nego što usisni ventilator ispravno radi najmanje 5 min. svi elektricni uredaji u kotlovnici moraju ostati bez elektricnog napona. Clan 33. gdje je: L . L = Q . Usisni ventilator iz clana 30.9) Q . Clan 34. gdje bi iznenadni pad tlaka doveo do nepoželjna hlapljenja vode. Podtlak u kotlovnici ne smije premašiti vrijednost od 0. u kW. osim opreme za prisilnu ventilaciju. Clan 32. Q . Clan 31. a dovod zraka je prirodan bez ventilatora. Pri neispravnom radu ili prekidu rada uredaja za prisilnu ventilaciju mora se obustaviti rad plamenika. Iznimka su instalacije nužne rasvjete i pumpi napojnog sistema postrojenja.ako se izgarni zrak uzima iz prostora kotlovnice.htm 27.PRAVILNIK Page 11 of 28 4. Prisilna ventilacija kotlovnica izvodi se ugradnjom usisnog ventilatora.ako se izgarni zrak uzima izravno izvana.

8. Oprema mora biti zašticena od mehani ckog oštecenja i toplinskog zracenja. Clan 39. Glavnim zatvaracem za brzo zatvaranje dovoda plina mogu manipulirati te sredstvima za nesmetanu manipulaciju tim organom rukovati i cuvati ih samo za to strucno osposobljene osobe. mora se osigurati brzo rucno zatvaranje dovoda plina u kotlovnicu. sa zaštitnim djelovanjem na razini zvucnoga i optickog alarma.u mjerno-regulacijsku stanicu ili u kotlovnicu.htm 27.1. file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. Mjerenje protoka plina Clan 40. Clan 38. Detekcija plina ne smije se koristiti u drugim oblicima zaštitnih djelovanja. na sigurnome i uvijek pristupacnom mjestu izvan kotlovnice. Clan 36. 6.2004 . Ako se oprema za mjerenje protoka plina postavlja u kotlovnicu mora biti postavljena neposredno iza ulaza plinske cijevi u kotlovnicu. Detekcija plina u funkciji je kontrole. kao što je blokada ili zabravljivanje. Page 12 of 28 5.2. Na cjevovodu.PRAVILNIK zaštiti. PLINSKA OPREMA 6. Glavni zatvarac mora biti jasno obilježen. Oprema za mjerenje protoka plina (mjerilo protoka i pripadajuci zatvaraci) prioritetno se smješta u odgovarajucu prostoriju uz kotlovnicu. Sistem za detekciju plina obavezno se ugraduje u kotlovnice koje se nalaze ispod razine okolnog tla i kotlovnice iz clana 6. a ako to nije moguce . ovog pravilnika. Glavni zatvarac Clan 37. 6. DETEKCIJA PLINA Clan 35.

prostori nedovoljno visoki za kretanje ljudi.9 3.1 7.7 9.1 7.5 2.6 2.9 355.1 7.6 406.0 2.9 33.7 3.1 5.4 457.2 13. Razmak oslonca i udaljenost cjevovoda od zida odreduju se prema tablici 2. kanalizacijske otvore.3 60. spušteni stropovi itd.PRAVILNIK Page 13 of 28 6. Razvod plinskog cjevovoda mora biti izveden tako da se osigura dovoljan razmak izmedu cijevi za plin i drugih vodova. stupove.0 40 50 80 90 110 120 130 150 160 180 210 250 275 300 350 400 400 vanjski glatke cijevi cijevi s navojem file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263.8. u mm 3.25 3. zidove i sl.3 76.6 6. um u mm 2.5 15.1 88. Clan 42.1 273.25 3.6 4.0 323. toplinskog naprezanja ili kemijskih utjecaja. Tablica 2 Promjer cijevi.5 16.7 168.7 12.0 4.6 2.htm 27.9 2.9 7. ventilacijske kanale i sl. prizemlja.5 5.5 4.9 114.3 139.65 Razmak oslonca. Cijevi se ne smiju postavljati na mjesta koja nisu ventilirana ili nisu dovoljno ventilirana. u mm nazivni 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 21.1 7.3 7.6 2.2004 .7 48.2 3.25 3. Cijevi se ne smiju postavljati u skladišta ili kroz skladišta tekucih i krutih goriva.6 2.3 26. Razvod plinskog cjevovoda mora biti takav da plinska instalacija ne bude izložena riziku od mehanickog oštecenja. Cijevi ne mogu biti sastavnim dijelom konstrukcije niti služiti kao njezino pojacanje. Cijevi se ne smiju postavljati ni djelomicno ni potpuno u podove. Udaljenost od zida.3 219.3 Cjevovodni razvod Clan 41.25 3.9 6. podrumi.2 508. odvodne kanale. grede.0 3. vozna okna dizala.1 Debljina zida.0 14. kao što su cjevovodni tuneli.2 5.6 8.2 6.

Nakon što se izjednaci temperatura cjevovoda i okolice. Clan 46.PRAVILNIK Page 14 of 28 Plinske cijevi ni uz kakve uvjete ne smiju se postavljati na mjesta ispod cijevi koje sadrže agresivne fluide ili ispod cijevi na kojima može doci do kondenzacije. Svi zavareni spojevi moraju biti izvedeni.2004 . Pošto se izjednaci temperatura cjevovoda i okolice. Takvom se ispitivanju. Ispituju se novopoloženi cjevovodi bez armature i prije bojenja. 4) ispitivanje nepropusnosti cjevovoda. Spojevi na plinskim cjevovodima mogu biti zavareni. Tablica 3 Dopušteni radni tlak. u bar u mm 1 4 50 40 Clan 44.T3. Kontrola plinskog cjevovoda sastoji se od ovih faza: 1) vizualni pregled cjevovoda.010. U kotlovnici cjevovodi se vode slobodno uz zidove. ispitni tlak ne smije pasti u toku 10 min. prema hrvatskoj normi HRN C. Nepropusnost plinskog cjevovoda pod tlakom od 100 mbar ispituje se zrakom ili dušikom nakon gradnje armature. Ispitni tlak veci je od radnog tlaka za 1 bar. ali najmanje 50 mbar. Cvrstoca plinskog cjevovoda do 100 mbar ispituje se zrakom ili dušikom. i navojni. ispod stropova. Navojni spojevi smiju se izvoditi samo kod nadzemnih cjevovoda. osim novih cjevovoda. Ispitni tlak mora biti veci 10% od maksimalnoga radnog tlaka. odnosno uz bok kotla. Nazivni promjer cijevi. 2) kontrola zavarenih spojeva. Spojevi s prirubnicom dopušteni su za postavljanje armatura na cjevovod i kad se zahtijeva rastavljiv spoj. u pogledu razreda kvalitete. Prolaz kroz zid izvodi se zaštitnom cijevi. file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. s prirubnicama. Clan 43.8. U tablici 3 dani su najveci nazivni promjeri cijevi koje se mogu spajati pomocu navojnih spojeva ovisno o radnom tlaku plina. Clan 45. Ispred plinske rampe mora biti predvideno mjesto za ispuštanje kondenzata i drugih necistoca.htm 27. podvrgavaju i cjevovodi koji su bili izvan upotrebe duže od šest mjeseci te cjevovodi nakon rekonstrukcije. ispitni tlak ne smije opasti u toku 30 min. 3) ispitivanje cvrstoce cjevovoda.

Završeci di šnoga. 6. Nazivni promjeri dišnoga.8. Cjevovodi radnog tlaka od 1 bar do 4 bar ispituju se na isti nacin kao i cjevovodi radnog tlaka do 1 bar. Ispusni otvori dišnoga. voda za ispuhivanje i voda za odvod propuštenog plina moraju biti izvedeni u vanjsku atmosferu. vod za ispuhivanje i vod propuštenog plina Clan 49. Cjevovodi radnog tlaka od 100 mbar do 1 bar ispituju se zrakom ili dušikom.PRAVILNIK Mjerni instrument mora biti takve tocnosti da se može ocitati pad tlaka od 0.6. Clan 47. ispitivanje traje 2 h. ispusnoga i odušnog voda. Ispitni tlak je dva puta veci od radnog tlaka.1 mbar. Svi zavareni spojevi na ovim cjevovodima moraju biti snimljeni. vodom za ispuhivanje i (ili) vodom za odvod propuštenog plina. Ne dopušta se izvodenje ispusnog voda zajedno s odušnim vodom. s tim što je ispitni tlak za 2 bar veci od radnog tlaka plina.htm 27. Plinska rampa smatra se nepropusnom ako nakon 5 min tlak ne padne više od 1 mbar. Dišni. Clan 48.5. Na izlaznom otvoru vodova navedenih u ovom clanu mora se ugraditi zaštitna mrežica. Mjerenje se obavlja manometrom razreda 0. radi izjednacenja temperature. Plinski plamenici Clan 50. a najmanje 100 mbar. 6. Za ispitivanja termometrima se kontrolira izjednacenje temperature i eventualne promjene temperature okolice. Ispitni tlak je za 3 bar veci od radnog tlaka. ispusnoga i odušnog voda.4. voda za ispuhivanje i voda propuštenog plina moraju biti udaljeni od prozora i drugih otvora na zgradama najmanje 1 m. ispusnoga i odušnog voda.2004 . U tom razdoblju ocitava se tlak svakih 10 min i bilježe vrijednosti radi upisivanja u ispitni dokument. Nepropusnost plinske rampe ispituje se prema uputi proizvodaca plamenika. Ispitivanje zadovoljava ako u tom razdoblju nema vidljivog pada tlaka. voda za ispuhavanje i voda propuštenog plina moraju iznositi najmanje DN 20. promjera ljestvice najmanje 150 mm i mjernog podrucja 50% iznad ispitnog tlaka. Page 15 of 28 Cjevovodi radnog tlaka iznad 100 mbar mogu se ispitivati istovremeno na cvrstocu i na zabrtvljenje. file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. ispusni i odušni vod. Nakon cekanja od 3 h.

Funkcionalna shema sigurnosne zaštite plinske ložišne instalacije mora sadržati: 1) uvjete za osiguranje sigurnosnog rada plinske ložišne instalacije. Konstrukcija. Vrijednosti temperature toplinskih opterecenja i preuzete topline u karakteristicnim dijelovima ložišnog prostora toplinskog generatora u radu s odabranim plinskim plamenikom ne smiju biti vece od vrijednosti danih u termickom proracunu ili drugoj dokumentaciji toplinskog generatora. u skladu sa normom HRN M. Toplinski generator Clan 52. obavezno se izraduje funkcionalna shema sigurnosne zaštite plinske ložišne instalacije. a iznad 2400 kW – kontinuirana regulacija. To se ne odnosi na dimne sisteme za koje je predvideno da rade pod stalnim pretlakom. iznad 1200 kW – dvostepena klizna regulacija. Za toplinske generatore nazivnoga toplinskog opterecenja do 350 kW dopušta se ugradnja plinskog plamenika s jednostepenom regulacijom (ukljuceno-iskljuceno).439. 6.PRAVILNIK Page 16 of 28 Plinski plamenici mogu biti izvedeni kao sastavni dio toplinskih generatora ili kao zasebni dio plinske opreme. 3) vrstu iskljucivanja plinskog plamenika ako se ne udovolji zadanim uvjetima. Na dimnom prikljucku toplinskog generatora u radu s odabranim plinskim plamenikom ne smije se javiti pretlak u toku pogona. on mora udovoljavati i zahtjevima što se postavljaju za svaku vrstu goriva posebno. a da se ne pokažu trajne deformacije ni propusnost. Za toplinske generatore nazivnoga toplinskog opterecenja iznad 350 kW zahtijeva se dvostepena regulacija (maksimalno-minimalno iskljuceno).2004 .6.htm 27.E3.8. Plinskim plamenicima moraju se postizati deklarirani parametri izgaranja u radu s toplinskim generatorom na kojega se ugraduju ili cijim su sastavnim dijelom. Ventilatorski plinski plamenici moraju odgovarati sigurnosno-tehnickim zahtjevima i biti ispitani u skladu sa normom HRN M.432. U tehnickoj dokumentaciji svakoga toplinskog generatora moraju biti definirani ovi parametri: file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. Clan 51. 2) razdoblja nadziranja zadanih uvjeta u toku ciklusa rada plinske ložišne instalacije.E3. Ako u toplinskom generatoru mogu izgarati i druga goriva (kruta ili tekuca). Ugradnja ventilatorskoga plinskog plamenika na toplinski generator ne smije izmijeniti oblik ni dimenzije ložišnog prostora toplinskog generatora. Pri izboru plinskih plamenika i njihove opreme za odredeni toplinski generator kapaciteta iznad 120 kW. izbor materijala i izrada toplinskog generatora moraju biti takvi da toplinski generator može izdržati sve uvjete rada predvidene tehnickim zahtjevima.

Clan 53.E6. u sistem se ugraduju pouzdani uredaji za regulaciju.E6.PRAVILNIK 1) nazivni kapacitet u radu s plinovitim gorivom. 4) tlak u ložištu. 4) minimalni kapacitet u radu s alternativnim gorivom. HRN M. 10) maksimalni udio CO2.120. 6) dopušteni maksimalni radni tlak i temperatura nosioca topline. 8) gubitak na strani dimnih plinova. 12) stupanj korisnog djelovanja.E6. HRN M.201.htm 27. HRN M. 3) nedovoljan protok nosioca topline.202 i HRN M. 11) dopušteni raspon udjela O2 .200. 9) minimalna i maksimalna temperatura izlaznih dimnih plinova. 2) minimalni kapacitet u radu s plinovitim gorivom. 6. Page 17 of 28 13) dopuštena temperatura dimnih plinova u karakteristicnim dijelovima ložišnog prostora.E6. upravljanje i nadzor najmanje za ove veli cine: 1) temperaturu i/ili tlak nosioca topline. 2) minimalnu razinu tekuceg nosioca topline (pad razine ispod utvrdene).7. Odvod produkata izgaranja Clan 54.203. 3) nazivni kapacitet u radu s alternativnim gorivom. prema hrvatskim normama HRN M.E3. 5) radni tlak i temperatura nosioca topline.439. Ovisno o vrsti nosioca topline i izradi ložišta toplinskog generatora.E6. file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. ili drugom dokumentacijom toplinskog generatora. 7) dopušteni koeficijent viška zraka. HRN M.2004 . 14) dopuštena kolicina preuzete topline u karakteristicnim dijelovima ložišnog prostora. Granicne vrijednosti nabrojenih velicina ispod ili iznad kojih toplinski generator može sigurno izdržati sve predvidene radne uvjete moraju biti utvr dene tehnickim uputama.8.

od prikljucka na toplinski generator do ispuštanja produkata izgaranja u atmosferu. osim instalacija nužne rasvjete i pumpe napojnog sistema postrojenja. Taster za nužno iskljucenje instalira se najmanje na jednom mjestu. Glavna sklopka odnosno distributivni ormar kotlovnice mora biti smješten izvan prostora kotlovnice. file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. tj. Kanalizacijski odvodi i odvodi za umivaonik i slicno moraju biti izradeni tako da ne može doci do izravne veze izmedu kotlovnice i glavne kanalizacije.PRAVILNIK Page 18 of 28 Cijeli sistem za odvod produkata izgaranja. 8. Clan 58. GRADNJA I PRVO PUŠTANJE U POGON Clan 60. Obavezna je ugradnja uticnice napona 24 V za prikljucak prenosive rucne svjetiljke. mora biti u skladu s odgovarajucim hrvatskim normama. s tim što se u kotlovnici mora nalaziti umivaonik sa slavinom i nastavkom za gumenu cijev nazivnog otvora DN 20. i to na izlazu iz kotlovnice i/ili u neposrednoj blizini evakuacijskih putova.2004 . Tehnicka dokumentacija plinske kotlovnice sastoji se: 1) od projektne dokumentacije.htm 27. gdje bi iznenadni pad tlaka doveo do nepoželjna hlapljenja napojne vode. Clan 59. PROJEKTIRANJE. Clan 57.8. Obavezna je ugradnja glavne sklopke za nužno iskljucenje elektricne energije. dodatnom ugradnjom zvucne izolacije mora se sprijeciti nastajanje i širenje buke i vibracije iznad dopuštenih granica. Vodovod i kanalizacija moraju se izvesti u okviru citave instalacije objekta. 7. Tim se tasterom iskljucuju svi potrošaci. po potrebi. svatko se dovodi u beznaponsko stanje. Clan 56. Pravilnim lociranjem kotlovnice i. POSEBNI ZAHTJEVI ZA PRATECE INSTALACIJE Clan 55. Smatra se da je uvjetima udovoljeno ako je odvodna cijev opremljena sifonom i ako je prikljucena na ventilacijsku cijev glavne kanalizacije ili na odvodnu šahtu koja se nalazi izvan kotlovnice i koja se izravno ventilira.

10) sistem odvodenja produkata izgaranja. 2) otpornosti uzemljenja. 9) sistem ventilacije. 6) trasa cjevovoda. file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. U projektnoj dokumentaciji plinske kotlovnice definiraju se: 1) vrsta goriva. 8) dispozicija opreme.8.2004 . 7) od zapisnika o funkcionalnom ispitivanju. Clan 62. 8) od dokumenta o prvom puštanju u pogon. 4) od zapisnika o ispitivanju na cvrstocu. Za elektricne radove moraju se pribaviti izvještaji o ispitivanju: 1) otpornosti petlje. 3) maksimalno opterecenje. 2) vrsta nadgledanja.htm Page 19 of 28 27. Clan 61. 13) zaštitna i radna djelovanja. 7) tehnicki podaci o opremi. 5) lokacija objekta. 14) zaštitna vremena sigurnosnih uredaja. 6) od izvještaja o vizualnom pregledu. 3) od izvještaja o ispitivanju za elektricne radove. 5) od zapisnika o ispitivanju na plinonepropusnost. 12) zaštita od požara i eksplozije. 4) radni tlakovi plina. 11) postupak u slucaju pogrešaka u toku pogona.PRAVILNIK 2) od projektne dokumentacije izvedenog stanja.

2004 . ovog clana utvrduju se u skladu s tehnickom uputom proizvodaca plinskoga plamenika i toplinskog generatora. 2) funkcionalnu shemu sigurnosne zaštite plinske ložišne instalacije. presostati. Uputa o rukovanju i održavanju plinske kotlovnice mora se postaviti na vidljivo mjesto u kotlovnici. kaloriferi). Clan 66. granicne sklopke. motori. stava 3. o cemu se sastavljaju zapisnici. koju obavlja proizvodac. 5) postupak pri puštanju u pogon. Sastavnim dijelom upute iz stava 1. file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263.htm 27. sistem detekcije. Uputa o rukovanju plinskom ložišnom instalacijom mora sadržati: 1 ) sheme izvedenog stanja plinske ložišne instalacije i elektricne opreme. Clan 63. Page 20 of 28 6) ugradene opreme u okviru elektricne instalacije kotlovnice (rasvjetna tijela. 7) postupak pri dužem prekidu rada postrojenja. sonde. uticnice. ovog pravilnika. i 48. 9) postupak u slucaju opasnosti. rasklopni aparati. Clan 65. Za svaki dio opreme plinske instalacije mora postojati tehnicka uputa.8. ovog clana jest uputa o rukovanju plinskom ložišnom instalacijom. pristupa se ispitivanju instalacije na cvrstocu i plinonepropusnost prema odredbama cl. Kad je plinska instalacija završena. Clan 64. tasteri za nužno iskljucenje. 4) nacin rukovanja elektricnom instalacijom. ovog pravilnika. Postupci obavljanja kontrole sistema za sigurnost i zaštitu plinske ložišne instalacije iz tocke 8. a prije nego što se plin pusti u instalaciju. 4) stupnja mehanicke zaštite komandnog ormara. termostati. 46. 6) postupak pri pojavi smetnji. 8) postupak kontrole sistema za sigurnost i zaštitu plinske ložišne instalacije.PRAVILNIK 3) otpornosti izolacije. 5) funkcionalne kontrole komandnog ormara. 3) opis plinske ložišne instalacije i njezinih sigurnosnih tehnickih uredaja. a razdoblja obavljanja kontrole moraju biti u skladu s clanom 73. 47.

provjera i ispitivanja sastavlja se dokument o prvom puštanju u pogon plinske instalacije. o cemu se sastavlja izvje štaj.2004 . d) kontrola sistema za sigurnost i zaštitu plinske ložišne instalacije prema utvrdenoj proceduri. 9. cijevi i armatura. U dnevnik loženja treba citljivo i neizbrisivo upisati sva zapažanja o uocenim nedostacima i popravcima plinske ložišne instalacije u toku nadgledanja.PRAVILNIK Page 21 of 28 Ako instalacija udovolji uvjetima u pogledu cvrstoce i plinonepropusnosti. u skladu s uputom za rukovanje. pristupa se vizualnom pregledu kojim se provjerava da li su oprema i uredaji isporuceni i ugradeni prema odobrenoj projektnoj dokumentaciji. mora se nadgledati tocan tok citavog programa od pocetka "zahtjeva u toplini". u skladu sa zahtjevima iz clana 73. e) pravovremeno izvještavanje o svim uocenim nedostacima i obavljenim preinakama na plinskoj ložišnoj instalaciji. Clan 70.8. Nakon vizualnog pregleda provjerava se pravilnost funkcioniranja plinske instalacije. koji sadrži rezultate ispitivanja. f) vodenje dnevnika loženja. Clan 68. a i ove podatke. EKSPLOATACIJA Clan 69. ovog pravilnika. opis uredaja i opreme za ispitivanje. imena i strucnu spremu osoba koje su obavljale ispitivanja te datum ispitivanja. nakon ispadanja koje može biti posljedica radnje rukovatelja ili ucinak zabravljivanja. koja se definira u uputi za rukovanje. c) pregled plinske ložišne instalacije s odgovarajucim priborom radi osiguravanja njezina pravilnog rada i tocnog funkcioniranja. posebno radi osiguranja plinonepropusnosti spojeva. Rad plinske ložišne instalacije u fazi eksptoatacije može nadgledati osoba s provjerenom strucnom osposobljenošcu za rad na konkretnoj opremi i instalaciji. s tocno naznacenim vremenom njihova uzimanja: file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. U toku nadgledanja mora se obaviti ovo: a) puštanje u pogon i kontrola ispravnosti rada i zaustavljanja.htm 27. b) pri ukljucivanju plinske ložišne instalacije. Nakon završenih pregleda. Posebno se provjerava ispravnost udešavanja i povezivanja sigurnosne i regulacijske opreme. nakon cega se pristupa izradi zapisnika o obavljenome funkcionalnom ispitivanju. zakljucke o uskladenosti s ovim pravilnikom. Clan 67. prema funkcionalnoj shemi.

2) za kotlovnice vrelouljnim kotlovima.2004 . koji se ukljucuju pri svakom zatvaranju plinske ložišne instalacije. 2) tlak plina ispred i iza regulatora tlaka na plinskoj rampi: 3) temperatura produkata izgaranja na izlazu iz toplinskog generatora. 5) izgled izgaranja. 6) stabilnost plamena. Periodicno nadgledanje plinskih ložišnih instalacija dopušteno je za kotlovnice u kojima se nalaze automatski regulirane. Periodicno nadgledanje može biti najmanje tjedno i jednodnevno. Clan 71. 2) da pojedinacno opterecenje toplinskog generatora nije vece od 1200 kW. parnih posuda. Ako se nadgleda više od jedne plinske ložišne instalacije. grijala pare i grijala vode. Stalno nadgledanje obavlja se u neposrednoj blizini plinske ložišne instalacije ili u kontrolnoj prostoriji. ako su instalirane plinske ložišne instalacije. Clan 72. ovog pravilnika. Tjedno nadgledavanje dopušteno je za plinske ložišne instalacije koje udovoljavaju ovim zahtjevima: 1) da je omoguceno programirano ili daljinsko ukljucivanje .8. u kontrolnoj prostoriji mora biti izvedena svjetlosna signalizacija za svaku instalaciju posebno. upravljane i nadzirane plinske ložišne instalacije koje nisu obuhvacene clanom 71.iskljucivanje na pocetku i na kraju dnevnog pogona. 3) za kotlovnice poluautomatskim plinskim plamenicima. ovog clana zahtijeva se najmanje file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. Za ostale kotlovnice koje udovoljavaju uvjetima iz stava 1. Prije otklanjanja kvara na plinskoj ložišnoj instalaciji koji je doveo do iskljucivanja plinskog plamenika mora se iskljuciti zvucni alarm. U kontrolnoj prostoriji moraju se nalaziti zvucni alarm i svjetlosna signalizacija. nije veci od 2400 kW. Stalna kontrola plinske ložišne instalacije obavezna je: 1) za kotlovnice toplinskim generatorima na koje se odnosi propis za izradu i upotrebu parnih kotlova. ovog pravilnika. Page 22 of 28 U dnevnik loženja upisuju se i rezultati postupaka provedenih prema odredbama clana 73. 4) temperatura i/ili tlak nosioca topline. 3) da instalirani kapacitet kotlovnice.htm 27.PRAVILNIK 1) opterecenja plinskog plamenika.

pregleda i kontrola. Za kotlovnice koje rade neprekidno više od sedam mjeseci kontrolni pegledi i ispitivanja obavljaju se nakon redovnog remonta i servisa. PREGLEDI. kontrole i ispitivanja plinske ložišne instalacije radi postizanja i održavanja pouzdanosti i sigurnosti rada. Kontrole i ispitivanja obavezna su za postrojenja jedinicnog opterecenja veceg od 350 kW. PROVJERE. a obavljaju ih zajedno osobe strojarske i elektrotehnicke struke. Provjere obavlja osoba osposobljena za rukovanje konkretnim postrojenjem.PRAVILNIK jednodnevno periodicno nadgledanje. jedan pregled obavezno se obavlja na pocetku sezone loženja. s ispitivanjem funkcionalnosti zaštitnih krugova prikazani su u tablici 4. pregledi. Page 23 of 28 Nadgledanjem u smislu stava 2.8. 10. Ako je predvideno da se pregledi obave dva puta godišnje. Preglede obavlja strucna osoba osposobljena za puštanje u pogon i održavanje postrojenja odredenog tipa.2004 . Obavezne su redovne provjere. pregleda. posebno strucno osposobljene za tu vrstu poslova. KONTROLE I ISPITIVANJA Clan 73.1 Ispravnost: a) vatrostalnog materijala (plamene glave) b) otvor za motrenje c) uredaja za stabilizaciju d) otvora za ispuštanje plina i file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. Kontrole i ispitivanja obuhvacaju provjeru svih uvjeta utvrdenih funkcionalnom shemom sigurnosne zaštite plinske ložišne instalacije. Godišnji pregledi i ispitivanja plinske ložišne instalacije moraju se obaviti prije pocetka sezone loženja. Periodicna nadgledanja obavljaju se u objektu plinske ložišne instalacije.htm Provjera Pregled Kontrola i ispitivanje godišnje " " " 27. Minimalni opseg i maksimalni rokovi provjera. a drugi u toku sezone loženja. kontrole i ispitivanja 1. Plinski plamenik (glavni plamenik i plamenik za potpaljivanje) 1. ovog clana ne smatra se nadgledanje radnji i postupaka pri ukljucenju i iskljucenju plinske ložišne instalacije. Tablica 4 Predmet provjere.

2 Zaprljanost 6. (Ležište se zamjenjuje prema uputama proizvodaca.3.3 Le žišta 6.htm 27.2 Funkcionalnost 4.1.8.2 Zaprljanost 6.1 Izgled izgaranja 4.6 Dinamika pregleda rukovatelja prema zahtjevima iz cl. i 72. Izgaranje 4.1 Stanje uredaja za rad udesive zaklopke zraka i plina 5.1 Ispravno stanje pokretnog mehanizma: a) remena i prijenosnog remena b) spojnice 6.1 Ispravnost: a) elektroda i izolacija b) kabela (vanjskih) c) transformatora d) prikljucaka 2. Ventilator izgarnog zraka 6. regulaciju i Page 24 of 28 " godišnje " " " " " godišnje godišnje " dva puta godišnje dva puta godišnje " " godišnje " godišnje " " godišnje " " " " godišnje " godišnje godišnje " " godišnje " file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263.) 6.PRAVILNIK zraka e) plamene glave plamenika (metalnog dijela) 2.5 Vrijednost temperature izlaznih dimnih plinova pri maksimalnom i minimalnom opterecenju 4. O2. Zaštita od nestanka plamena 3. Plinski cjevovodi s opremom za mjerenje. 71. NO 2) 4. Sistem za potpaljivanje 2.1 Ispravnost: a) uredaja za otkrivanje plamena b) ožicenja i prikljucaka 3.3 Stabilnost plamena 4.2004 . Regulacija protoka zraka i plina 5.4 Udio dimnih plinova (CO2 ) CO.2 Opterecenje (plamenika) 4. ovog pravilnika 5.4 Pricvršcivanje okretnog kola ventilatora na pogonsku osovinu 7.2 Funkcionalnost: a) udaljenosti elektroda b) radne faze 3.

1 Funkcioniranje i udešenost 10.3 Zaprljanost 10. 11.8.1 Zaprljanost 10.PRAVILNIK sigurnosnu zaštitu 7.2 Unutarnja brtvenost Page 25 of 28 dva puta godišnje godišnje " " " godišnje " " " " " " dva puta godišnje godišnje godišnje dva puta godišnje godišnje godišnje " godišnje godišnje " godišnje mjesecno dva puta godišnje godišnje " " godišnje " " " " dva puta godišnje " godišnje " godišnje godišnje file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263.2 Stanje radnih dijelova 10.1 Funkcionalnost (Rukovatelj obavlja kontrolu na temelju upute za rukovanje) 11. Filteri 9. voda za ispuhavanje i voda propuštenog plina 7.3 Stanje pricvršcenja i oslanjanja cjevovoda 8 Rucni zatvarac 8.1 Funkcionalnost 13.2004 .1 i 11. Sigurnosni prekidni ventil 13.2) 12.2 Ispravnost 13.2 Unutarnja brtvenost 11. Sigurnosni zatvaraci 11.3 Ispravnost: a) brtvenog materijala b) površine nalijeganja c) ventila d) radnog sistema (Ako se primjenjuje automatsko ispitivanje plinonepropusnosti sigurnosno-zapornih uredaja.1 Plinonepropusnost (Prije ispitivanja plinskih cjevovoda mora se ispitati interna plinonepropusnost prvoga rucnog ventila) 7. Regulatori tlaka 10.4 Udešavanje 11.1 Funkcionalnost 12.2 Funkcionalnost: a) sistema za ventilaciju kotlovnice b) sistema dišnih i ispusnih vodova c) sistema odušnih vodova. Oprema za automatsko ispitivanje plinonepropusnosti 12. nece se primjenjivati toc.2 Lako i jednostavno prilaženje i upotreba 9.1 Unutarnja brtvenost 8.htm 27.

2 Udešenost 17. Granicna sklopka 17.1 Funkcionalnost 15. Sigurnosna vremena 16.1 Funkcionalnost 17. Uredaji za upravljanje.2 Granicno vrijeme potpaljivanja mješavine zraka i plina plamenika za potpaljivanje 16. Sklopka na tlak (plina i zraka) 15. dimna vratašca i spojevi dimnih kanala na strani nosioca topline.8.2 Pravilno udešavanje 16.htm 27.2 Unutarnja brtvenost 14.4 Ukupno vrijeme zatvaranja 17.3 Ispravnost 18.3 Ispravnost: a) brtvenog materijala b) površine nalijeganja c) ventila d) radnog sistema 15.1 Zaprljanost (Viša temperatura izgorjelih plinova od temperature koja je zabilježena pri prethodnoj kontroli može biti važna indikacija o zaprljanosti. Sigurnosni odušni ventil 14. Dio plinske ložišne instalacije na dimnoj strani 18.) 18.) 19.3 Ispravnost: a) brtvenog materijala b) površine nalijeganja c) ventila d) radnog sistema 14.PRAVILNIK 13. regulaciju i nadziranje (integralni dio toplinskog Page 26 of 28 " " " " godišnje " " " godišnje " godišnje godišnje godišnje " godišnje dva puta godišnje godišnje " godišnje godišnje dva puta godišnje godišnje " godišnje " " " godišnje " " godišnje (nadležna dimnjacarska RO) godišnje (nadležna dimnjacarska RO) file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263.1 Vrijeme pretprovjetravanja 16.1 Funkcionalnost 14.2 Vanjska brtvenost (Tocke promatranja jesu prikljucak plamenika na prednjoj strani kotla.2004 .3 Granicno vrijeme potpaljivanja mješavine zraka i plina glavnog plamenika 16.

odgovarajuci dijelovi moraju se ocistiti) 20. Dimni propuh i uredaji za nadziranje tlaka u ložištu 21.3 Pravilno zabravljivanje Odnosi se na zabravljivanje stalno udešenih regulacijskih dimnih zaklopki 21.PRAVILNIK generatora) 19.1 Vizualni pregled 24. b) sistema za upravljanje zaklopkom 20.3 Ba ždarenje Page 27 of 28 mjesecno godišnje godišnje " " " " " " " " " " " " " godišnje godišnje " godišnje " " godišnje " godišnje godišnje " godišnje godišnje tromjesecno tromjesecno tromjesecno godišnje godišnje godišnje godišnje 11. Signalne žarulje 23.2004 .htm 27.2 Protok: a) funkcionalnost b) udešenost 19.3 Temperatura: a) funkcionalnost b) udešenost 19. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA Clanak 74. Regulacijska i/ili zaporna dimna zaklopka 20.1 Razina tekucine: a) funkcionalnost b) udešenost 19.4 Tlak: a) funkcionalnost b) udešenost 20. Na plinske kotlovnice izgradene i stavljene u pogon prije stupanja na snagu ovog pravilnika primjenjuje se samo odredba clana 73.8. ovog pravilnika. 1 Ispravnost: a) ovjesne ili rotacijske tocke. Sistem za detekciju plina 24.2 Zaprljanost (Ako rezultat udešavanja ne zadovoljava.2 Funkcionalnost 24.1 Funkcionalnost 24.1 Funkcionalnost 21:2 Udešenost 22. file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263. Elektrokomandni panel s opremom koja je u nj ugradena 23.

2004 . 52/90.) te njegove izmjene i dopune objavljene u "Službenom listu".htm 27.. pogon i održavnje plinskih kotlovnica obuhva ca Pravilnik o tehnickim normativima za projektiranje. u kojima je naznaceno vrijeme njihova stupanja na snagu. pogon i održavnje plinskih kotlovnica ("Službeni list". br. file://C:\Program%20Files\ZirsLaw\263.* Page 28 of 28 * Redakcijski procišceni tekst Pravilnika o tehnickim normativima za projektiranje. 10/90.8.PRAVILNIK Clanak 75. gradnju. br. gradnju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->