P. 1
pTEO Povrsinski Tretmani OPasic 21042011 Lowres

pTEO Povrsinski Tretmani OPasic 21042011 Lowres

|Views: 85|Likes:
Published by Amer Fatić

More info:

Published by: Amer Fatić on Apr 01, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/01/2012

pdf

text

original

~~ -.

~

..

POVRS,INSKI TRETMANI

Ukoliko se povrSina alata i dijelova podvrgne pogodnim tretmanom, tada povrslna poprima odredena hemijska, fizicka iii mehanicka svojstva, a kOja nisu karakteristika osnovnog materijala. Kod ovakvih materijala kod kojih postoji povrSinsk.i sloj i osnovni materijal, zadatak pavrSinskog sloja jeste da stiti materijal ad razlicitih oblika djelovanja. Zadatak osnovnog mate:rijala je da preuzima meh. optere6enja i sprjecava oste6enja povrsinskog sloja. Koji je povrSinski tretman najbo.lje odabrati definise se na osnovu najdominantnijeg tipa optereeenja. Veoma je vaZno voditi racuna 0 mogueem medudjelovanju izmedu osnovnog materijals i povrSinskog tretmana. Posta se razliciti povrsinski tretmani izvode na razlicitim temperaturama mora se obratiti paznja da dovedena temperatura neee negativno uticati na osnovni materijal. Zbog velikog broja razlicitih povrsinskih tretmana koji se danas koriste sarno ce najvaZniji biti spomenute u daljnjem tekstu.

- I MaterijatlStruktura
Fent Austen it Martenzit Gelik, tvrdotao 65 HRC Tvrdo krom platiranje Cementi! Nitrirani sloj na eeliku Korundum Sinterovani karbid Boray karbid Titanium nitrid Kromov karbid Volframov karbid Vanadium karbid Titanium karbid Dijamanl

I Tvrdo6a

u Vikersima 1.0Q..250 301)..650 5S()..1100 oko900 S00-1300 900-1200 700-1500 1650 1600·2500 1900·2100 20QO..25oo 2200~2700 2200-2700 2300-2700 4000-4600 10000

TabeJa 1. Tvrdoea i struktura pojedinih materijala

1

struja I 2 . metode I kromiranie I * Neki od ovih procesa se vrse sa ciljem otvrdnjavanja povrsinskog sloja a neki sa ciljem otvrdnjavanja cijelog komada parna oksidacija I fosfatizaciia casno taloi:eni I CVD oblaoani I PVD obtaaani rY niktovanie I tanko plat. plameno otvrd. elektrotaCkasto. I I I '- aluminizaciia . boridizaciia I - elektrohem.metode mehaniCke I L I termohem. sastava I nanosenje obloga I I I I ~ bez promjene hem.lasersko taCkasto otvrdnjavanje sprei oblao.melode r. metode I 1 I spsianie rI H tanko platiranle sinterovanie H olovno platiranie otvrdnj. metod I taloi:enje nikta bez al. sastava ----t_ meh. I platiranje bakrom hem. metode * I I I navlaeenje sloja eekieanje I nitriranie I valianie I karbonitriranie I poliranje pod pritiskom vanadizaciia I -I termiCke metoda I sulfidizaciia t H term.I I Pregled povrsinskih najvai:nijih tretmana Uticaj na povrsinski 510j I I I I sa promjenom hem. oblao. eksol. metode I otvrdnjavanje udarima otvrdnjavanje visokim energijama impulsno. H navarivanie I sulfonitrizaciia iskranjem indukciono otvrd. I silikonizaciia I . I - termomeh.

a koja je rasporedena u liniji (uredaj za zagrijavanje a zatim uredaj za hladenje). U zavisnosn od izvedbe opreme za zagrijavanje i hladenje. one su odre<fene hem. razlikujemo stacionarno otvrdnjavanje (kompletno povriinsko otvrdnjavanje) i progresivno otvrdnjavanje (Iinijsko otvrdnjavanje) kodkoga se radni komad kreee uzduzno prolazeci kroz opremu za zagrijavanje i hladenje. Vanjski dio azota obogacuje slojsto zavisi ad uslova nitriranja. vece su ked konvencionalnih otvrdnjavanja. sadrzaja ugljika.PovrSinsko otvrdnjavanie Ked povriinskog otvrdnjavanja. praskasto i plazma nitriranje. U obje izvedbe bitno je napomenuti da se za obradu rotaciono simetricnjh komada mora izvoditi rotaciona kretanje za cjelo vrijeme trajanja procesa. U zavisnosti od tipa zagrijavanja razlikujemo indukciono otvrdnjavanje i plameno otvrdnjavanje. ispod A 1 tacke u podrucju a kristala. ovaj slaj Casto debljine svega par um je odgovoran za veHku moe nosenja i smanjuje tendenciju prema Ijepljenju i pri snizenim temperaturama sklonost ka lomu. molibden i vanadijum. Zavisno ad tipa medija u kome se vrsi nitriranje razlikujemo : gasno nitriranje. U ovirn procesima se sarno mali povrsinski sloj dovodi na ternperaturu austenitizacije i otvrdnjava se sa vearna brzim hlaaenjem (trenutnim gasenjem) u vodi iii u nekim uljnim emulzijama. specijalni nitridi se mogu talotiti U 810j. Karakteristike jezgra su nepromjenjene. proces je ogranicen na povrsinskl sloj radnog komada. temperature olvrdnjavanja su obieno ad 30-100 °C. sastavom. Nitriranje uzrokuje poveeanje debljine za oko 0. tzv. U prisustvu legiraju6ih elemenata koji formiraju nitride.02-0. azota) oznaeava poveeanje nitrogena u povriinskom sloju putem termo-hemijskog tretmana pri temperaturama oko 500-580 °C (u nekim sluCajevima i prj nizim temperalurama). postupkom. moze biti debljine i 1mm. Dubina atvrdnuteg sloja (izmec7u 1-15 mm) zavisi od sadriaja legirajucih elemenata i uslovima otvrdnjavanja (vremena trajanja postupka. aluminijum.03 mm.o stanje brzo se hladeci. mogu se pasliCi tvrdoCe 50-65 HRC. posebno prilagadeni za pevrSinsko otvrdnjavanje). gdje se tvrdoCa poveeava sa formiranjem martenzita pasHje hladenja. difuzioni sloj. Iz ovih najvaznijijh postupaka razvio se veliki broj razJicitih 3 . U sloju ispod kojeg mozemo jasno razlikovati metalografsku strukturu nalazi se tzv.ra i formira spoj sa zeljezom iii sa drugim pogodnim legirajucim elementima kao sto su krom. Zbog kratkoee vremena zagrijavanja. preostali azot prelazi u cvrst. spojeni sloj zbog spoja koji ima veliki sadrtaj azota. U karbidima. jacine plamena iii frekvencije struje). Zavisno od vrste eelika (ebicno se radi a nelegiranim eelicima za terrnieku obradu. nitriranje u slanim kupkama. Nitriranje i nitrokarbanizacija Izraz nitriranje (poveeanle nitrogena. Ukoliko se postupak izvodi u mediju kojl dovodi do poveeanla azota i karbona lada se govori 0 nitrokarbonizaciji. Suprotno karbonizaciji i karbonitriranju u V podruciu. efekat povrsinskog otvrdnjavanja kad nitriranja i nitrokarbonizacije se dobija sa cinjenicom da je difundirani nitrogen rasut intersticijski unutar resetke te se on rastva. Kao rezultat ovog postupka je da je samo jedan dio povrSine obradsn. njihovom velicinom i primjenjenim term. azot moze da zamjeni dio ugljika iii da bude dodatno apsorbovan sto vodi do formiranja karbon nitrida.

Vrijeme nitriranja (vertikafna razdaljina od povrsine do tacke kOjaj05 uvijek ima veliku tvrcocu. Najbolji rezultati se dobijaju kod eelika za poboljsanje..l510 • C '.40.1 0. . 1100 1000 gOO . kada se radi sa klasicnim eelicima za gasno nitriranje.2 dijagrami 1 i 2 Proces gasnog nitriranja se obicno izvodi na temperaturama izmedu 490 i 520 °c u struji amonijaka.. svojstava materijals kao sto su povrsinsks tvrdoCa.~me ntr'iI!ljtJ SO II 4-vrije_ nit/ilflllja 10011 (J 0..rjeme nlTN'sfljtl 40 II 3-vn]e_ ntrhnjtl85 II 2....2 0.1 0. ~ BOO . 600 500 400 "lI SOD 200 0 0.3 0.postupaka.4 0. granica razvlaeenja te sklonost ka zamoru i 'korozionojotpornosti. Sporo hladenje u peci poslije nitriranja sto je specificnost 4 .5 Jllgro ~ O.. 700 "~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .J 0. vaian uticaj na nitriranje jesu unutarnji naponi koji trebaju biti sto manji. vidjeti DIN 50190) i obicno je izmedu 1 i 5 dana.. zavisno od sadriaja legirajucih elemenata te vrste process. ~ ~ I . Gasno nitriranje Najveea povrSinska tvrdoea postize se kod eelika koji sadrie dovoljnu kolicinu specijalnih elemenata koji formiraju nitride.5 Je1(JRJ Rillml1k odpovriiiM.. te povrSina treba bib cista od masti i prebrusena (ds se vidi metalni sjaj). a vecina ih je razvijena od strane kompanija te oni predstavljaju njihov zasticenl proizvod. U prineipu svi se Celiei mogu nitrirati. nitJinmj.u mm R flZlillillI tvrlioCl pOlJlje fJI/!I»09 TlitlllWnjl Temp....

oo a.". Stependeformisanja je veoma mali.2 \ ~ a.30 0. 1300 1200 1100 ~!!! :"I I ~ :t :.. . a vrijeme trajanja izmedu 30min i 2 sata.8 z. Messer). .16 0.ili specijalnim kupkama sa uljem.aS 0.. Ked brzoreznih celika proces traje svega 2 minute. Radne temperature iznad550 °C treba izbjegavati jer negativno uticu na nitrirani sloj.00 900 BOO 700 600 500 400 '\. Specijalni tip nitriranja u slanojkupki je Tuffrode postupak koji koristl vatrostalnu posudu od titana koJa ima mogu6nost prozracivanja. Nelegirani i legirani Celiei bez elemenata za formiranje nitrids nisu preporucljivi za proees gasnog nitriranja. procesa nema negativan Nitriranje u slanoi kUDki Ovaj proces nitriranja U slanim kupkama postcji gotovo 50 godina. Veoma [e ekonomlcan postupak i ima mali uticaj na okolis. Temp.aalate namjenjene za rad na niskim i povisenim temperaturama. -~.ovogs uticsj na celike za nitriranje (nema talozenja nodularnih nitrida). Zbog velike primjenljivosti Tuffrode postupak se koristi za produiavanje radnog vijeka komadima od nelegiranih i legiranih 6elika kao i alata cd brzoreznih cellka te eelik.0.13 0. Hladenje se moze vrsiti u vodi . zrakom.OPO. nitriranja je eke 570°C.20 0.50 dubl'fIil nilriranog s/ojalJ rom dijagram 3 5 . - vrijfJme nitrinmjli 30 min vrijeme rllrriranja 90 min vrijrNne I1J! !iranja 120 min ! 11 \ \ ~ ~ 0.04 0. a sa cilJem podesavanja odnosa ciJanid/cijanat a za postizanJe optimalnog nitriranja. 10.__ . \.10 0.. Proces nitrokarbonizacije poslije kojeg se vrSi tretman oksidacije sto doprinosi poveeanju korozione otpomosti povrsinskog sloja (postupak Tenifer . vakuumom iii inertnim gasom.

. Nivo ugljika 6 .5-Ui) _---~) .Iisticimaiii zicama napravljenim ad nelegiranog Celika. Kriva karbonizadje je odreClenaaktivnoscu ugljika i njegovom nivou u karbonizirajucem mediju. Aktivnost ugljika odlreduje razlaganje.. rastvaranje uglJikau celiku te njegovom uCescuu hemijskim reakcijama u toku karboruzacqe. karbonizacija Izraz cementacija oznaeava obogacivanje povsinskog sloja komada sa ugljikom i nitrogenom (karbonitriranje) u procesu otvrdnjavanja. tecnom (slane kupke) iii gasovitom. Ovaj sloj posjeduje veliku evrstocu. koji se nalazi u nelegiranom zeljezu poslije beskrajno dugog vremena apsorbovanja tokom procesa karbonizadje. Mjeri se sa tankim . Nivo ugljika se definise kao sadriaj ugljika. Agansi koji se koriste za karbonizaciju mogu biti u cvrstom stanju (praskovi iii granule).~~ S71i5{Sf!.25%) koji ce poslije procesa otvrdnjavanja biti izlozeni velikim povrSinskim optereeenjima. Materijali pogodni za cementaciju su konstrukcioni Celieisa relativno niskim sadriajem ugljika (oblcno ispod 0. ~ ~- K UO(Xl" CNMo n) 11100 W 32fI (X32 CrMoV3 ~J ~~ ---W~O~ I1l302tX~ IlMoVlj 1 V J3Q. tecnoj iii gasovitoj karbonizaciji. sta opet zavisi od osnovnog materiiala. U zavisnosti od agensa govorimo 0 cvrstoj. sa temperaturama koje su inaee niie od onih kod karbonizacije. Karbonitriranje se izvodi u gasnoj struji iii u slanoj kupki.l3f t-"" jNlClNoV' 7 CtfIfQ 4) 61JO 400 ZOO P""""" 10 zo dijagrami 4 i 5 (gom~ dijagram pnkazuje uticaj'ITsmana 180 300 nllrlranja na deb!jinu otvrdnutog sloja a dOnji na MdoCu) Cementacijs.'800 1600 1400 1200 ~.

u povriinskam 810ju se podesava pafljivim odabirom karboniziraju6eg medija.2 1. Na krivu karbonizacije odlucujuei uticaj ima temperatura i vrijeme eementacije.2 ::) :~ ~ o~~~~~~~~~~ o 0. GH-granica tvrdoce.4 1.0.1%.0 dijagram 6 veza izmel1u dubine karbonizacije At i dllbine otvrdllUlog sloja Eht. znacaina vrijednost je 550HV.JvriJemekarbonizacije(h) . Korekcioni faktor (ad 0.6 1.1 .8.3%). difuzije ugljika ispitivanag uzarka. U slueaju povecania tvrdoCe martenzitom.2-0. prama DIN 50190/1 dia.60-0.80 %. Izraz dubina karbonizacije cznacava vertikalnu razdaljinu ad povrslne karbonizovanog komada do tacke u kojoj je sadriaj ugljika iznad graniee (oko 0. temperaturu karbonizacije.a 0.7%. Odabir dubine karbonizacije uabieajena je manji ad 2 mm. 0. Uop§te dubina karbonizacije niie adredena direktna nego Casee putem dublne cementacije (vertikalna razdaljina ad povrSine do tacke u kojoj tvrdoCa dostize znaeajnu vrijednost. Temperatura karbonizacije je izme<7u 850 i 950 C.2 0. Cesta je upotrebai slanih kupki koje daju komade sa sadrZajem ugljika 0. zapravo moiama raei da su dubina cementacije i dubina karbanizacije prakticna ists. 1. nivo ugljika i iznosi oko 0. GC-granlca sadr1aja ugljika 7 . tvrdoca od 550HV u grubo odgavara 0.8 2.0 1.4 0.4mm) je izveden iz zavisnasti indeksa tranzicije ugljika i koef.2 600 > 500 l: 400 300 to o. Izraz za grubo izracunavanje dat je kao dubina karbonizacije= faktor x .B 1. temperaturom karbonizacije i vremenom karbonizacije.6 ! :J III ~ 04 :J ' ~ ~ 0.6 O.korekaionfaktortmm) Faktor X uzima u abzir tipiean sastav ¢alika. Najpovoljniji sadriaj ugljika za povriinski tvrdi slaj je oko 0. Q 1000 900 BOO TOO ~-----=~----~ -1.50.3% ugljika.

Ukoliko se radi 0 jos vecirn dinamickim opterecenjrna kao ito su optereeenja sa naglim i brzim udarima tada se odabiru celiel sa visokom izdri:ljivoscu (Nil Cr-Ni. uvijanje.2 so(na klJpka 900°C. sabijanje iii istezanje lada se odabiru Celiei sa jezgrom ve6e evrstoCe (Cr-Mo iii Cr-Mn Celiei).2% ugljika). oon. za staticka optereeerua nelegirani Celiei iii kromirani Celiei Ce sasvim zadovoUitit._ Razdaliina odpollrsine o 0.6 0. sa razlicitim temperaturama otvrdnjavanja.4 0. unosa deformaeija na radnom komadu.lticaja odn. odabir eelika za cementaeiju se vrii oa osnovu karakteristika osnovnog materijala.2 0. Direktne etvrdnjavanje predstavlja najekonemicniji tip toplotne obrade zbog najmanjeg I. velicine i tipa optere6enja odabiru se i raz!iciti postupci cementacije. Zavisno od materijala. eelik za eementaciju predstavlja prakticno 2 razlicita eelika (povrslnsk: sloj sasadriajem ugljika oko 0. ovaj postupak se danas rijetko koristi zbog znatnog uticaja na dimenzije radnog 8 .0 1. a zatim na temperaturu otvrdnjavanja povrSinskog sloja._ 1. odn.6 .8 0.2 1.8 ~o dyagram 7 kriva karbonizacije za E 41 0 (16MnCr5) u rrm Uzimajuci u obzir tip. Npr.6 1. Poslije postupka karbonizaciie. Dvostruko otvrdnjavanje u keme se u prvom otvrdnjavanju komad prvo dovodi na temperaturu otvrdnjavanja jez9ra. materijala jezgre.4 1.8 1. Preduslov za direktno otvrdnjavanje jeste upotreba fino zrnatih celika. medutim ako se radi 0 dinamickim optereeenjima npr. sastav materijala.8% i jezgro sa 0. oblika. 1 h ssrc 5h 1t1 5h 1. Cr-Ni-Mo Celici).0 0. Na ovo se mora obratiti patnja prilikom otvrdnjavanja.

ljsava rnehamcka svojstva. Karbontzacija otvrdnjavanje J OfVtr1njevanje Kerbolllzacl}a I Clrvtdnjavanje Dlr&ktno otvrdnjavanje Dlr&kfno otvrdnjavanje po.tll.komada.D otYrrmlfNarje CXVrl%ljlfV8r. Upotreba med'ukaljenja u procesu daje fino zmatusrtrukturu i pobo.iJ hl8denja na tempentllJru oM'dnjavanja --- Irerbontz aclje Ja temperature OtvrdnjBvanje dVostruklm gahrlJem Kfrbomac-- PavrSins/I. Prvo otvrdnjavanje se vrsi odmah sa temperature karbonizacije.e jezgre ------ Kamon/Z80 Povr sinslo otYrrJrlftNanje otvirJnjSIIBrje jezgre - rl r"l Olreklro OOIIOO!ljlUi/fIje $8 fII fD/r!me femperBfure otv rctljaYanjB jezgre 9 . Izotermalna transformacija u slanoj kupki pri temperatumom intervalu u perlitnoj fazi daje fino zmatu strukturu.

8b. oblaganja mora biti prilagot1ena temperatuli otvrdnjavanja. Ove eVD oblage debljine (3-10 urn) posjeduju izvrsnu oksidacionu j korozionu otpornost i imaju visoku tvrdocu. hemijsko parno talozenie) iz mjesavine gass putem toplote. Na ovaj nacin se neophodna tvrdo6a. 8e. nitride iii karbide sa mikrotvrdoeama izmedu 2000 i 3000 HV. nitridno j karbidno oblaganje daju najbolje rezultate. 10 . 8c. postupak oblaganja se mora vrSiti u vakuumu. Ovaj se proces takode koristi kod belika za alate i brzoreznih eelika. ali su takode krti i osjetljivi na 10m. Posta se proces oblaganja izvodi pri temperaturama iznad temperature temperovanja osn. Za alate i odgovome dijelove.Iz ovih razloga potrebno je obezbjediti pomocni etekat sa dovoljnom tvrdo6om osnovnog materijala. matarijala. adn. kao pomocnl efekat.ansf0rrn6C~'a u p erl~nojfaz i Terrperovanje Ira nsforrra cij& !J perlitnai'az. Sa ciljem sprjecavanja nastanka grubo zrnate strukture kod osnovnog materijala u toku oblaganja temp. eVD oblaganje je stekto vainu primjenu u podrucju sinterovanih karbida. Sf predstavljaju prikaz pojedinih postupaka pOvrSlnskeobrade Ostali specijalni povrsinski tretmani CVD oblaganje Ovim procesom cvrste Cestice se hemijski talam (CVD=Chemical Vapour Deposition. hladenje na sobnu feff¥leraluru dija. Proces oblaganja se izvodi na temperaturi oko 1000 °e i traje nekofiko sati. 8d. oblaganog materijala rnoze garantovati. OtvrdnFJllaflje posfJje rzotermaine lransfOl71laCffe perllnaj u fcrzi Olvrdnjavanje poslije izofermalne transformaci'je u perlilnaj fIlzi .grami 8a.Povrsnsko olvrdnjllVanje otvrdnjavllnje jezgre --- Karbonizar::i"a ovrdnjavanje PO'lrsinslf:J dm/njavanje Jezgre ------ rl lzotermalna !zolermalna I . U zavisnosti ad sastava mjesavine gasa ave Cesticesadrze okside.

solnom kupkorn iii sa gasom. Boridiranje Ovaj proces se maze izvoditi sa prahom.05 mm. Svi procesi se mogu izvoditi u razlicitim reaktivnim atmosferama i mogu taloziti metale i metalne spojeve. parnim taloienjem. otporan na koroziju i povrSinsko Ijustenje. Aluminizacija Proces sa izvodi slicno kao kod kromiranja. Platiranje kromom Postoji ostro platiranje. koji se ne mote ukloniti mehanickim putem. sto ih cini prilagodljivim za sirok opseg primjene. zamazno platiranje. kao sto su procesi koji se izvode u vakuumu. Otpornost prema koroziji i Ijustenju se postize obogacivanjem povrSine aluminijem. Proces se najvise konstl za oblaganje sa titanium nitridom. proces obicno traje od 1 do 12 sati. Termicka obrada se provodi na temperaturi od 50 do 70 °C.005 do 0. U svakom sluCaju temperatura otvrdnjavanja mora biti ispod eutekticke temperature 1149 DC u sistemu zeljezo-bar. Zbog toga se komadi po zavrSetku procesa drie na temperaturi izmedu 150 I 170 DC da smanje krtost tvrdo platiranog sloja i osnavnog materijala. Fe2B) veorna veliku tvrdocu i dobre adhezione karakteristike. Za alate. Proees se izvoditi obieno u temp. Pri tvrdom platiranju hidrogen se oslobada te raste i opasnost ad pojave krtasti usljed difuzije hidrogena (vadika). u slueaju udarnih opterecenla od 0. a debljina tvrdo platiranog sloja je obicno od 0. Sve ova dopusta da predmeti sa boridnim slojem budu podvrgnuti temperaturnoj obradi sa ciljem postizanja boljih karakteristika jezgra. Najbolji rezultati se postizu sa pastarna i prahom.PVD oblaganje Proces fizickog parnog taloienja (PVD = Physical Vapour Deposition) se sastoji od velikog broja razlicitih izvedbi.katodnim i jonskim plattranjem. cmo i tvrdo platiranje krornom. najbolji rezultati se pastizu sa jonskim platiranjem u reaktivnoj atmosferi. Posta se oblaganje vrSi na temperaturi lzmedu sobne i 500 OCt alati koji su tretirani ovirn postupkom nemaju struktumih promjena iii geometrijskih promjena. 11 . Za tvrdo platiranje uslov je da se radni komad obradi termicki i tskode da se povrsina obradi masinski. intervalu 800 do 1050 °C. Ovaj proces se uglavnom koristi u aeronautici za oblaganje dijelova mlaznih motora gdje radne temperature dostiiu i 1150°C. takode rnoze izdrzati i veoms velike temperaturne sokove.10 do 0. Baridni sloj daje (FeB. Kromiranje Krom difundira iz gasne faze pri temperaturi aka 950 DC u povrSinu materijala i proizvodi povrSinski sloj.15 mm te i za postizanje visoke evrstoCete smanjenja trenja i postizanje povrSinsketvrdoCe i karozione otpomasti.

I 1.. Paslije okoneanog procesa delazi de reakcije izmedu kroma i ugljika sto kao rezultat daje sloj krom karbida velike evrstoCe. 1200 1000 -tttr SpecQafni term. podupak Zarenje kod PVD oblsganja za KltO (X 15SCrVMo121) Konvencionalni term. Najpogodniji je 51. cesto se karisti u kombinac. Inkromizaciia Krem difundira iz gasne faze na temperaturi aka 950 <:Ie u povrslnu radnag komada. Karakteristike obloge su sliene kao ked tvrdog platiranja kromom.01i 0.SUikonizacija Proces sezasniva na difuziji sHicija Si u radni komad sa ciljem povecanja otpornosti na oksidaciju. inaceovaj proces se rijetko koristi zasebno.1 .. Sve ova vodi do formiranJa tankog oksidnog sloja na povrslnl alata sto povecava izdrzIjivost alata. 12 . po8tupak o BOO ":::a :3 1::: 1! aJ 600 400 200 Temperovanje ~ .na radnu ~va.iji sa ostalim procesima uglavnom u kombinaciji sa aluminizacijom.:06u ~. oko 500 DC poslije zavfsenog brusenja.05 mm. Prj ovo] temperaturi para se razlaie ioksigen je prisutan u veoma reaktivnoj formi.nje~ ~ ~ ~=.Of \ t dljagram 9 Naparivanje Naparivanje se koristi ked brzoreznlh alata i provedi se u atmosferi pare na temp. r: 0 Vrijeme termicki dklusi za PVD oblaganje konvencionalne metode .=.oj debljine izmedu O.

Ukoliko se zbog povriine alata nernoze nanijeti fosfatni sloj zbog odreCJenih legirajucih elemenata tada sa sve osobine matarijala kao kod fosfatizacije mogu postici oksalalizacijom. Ovim se postize privremena zastlta od korozije. mast. povecava se koef. Ovako formiran sloj poveeava otpornost na trenje . trenja. Fosfatizacija. ulje) i postize se elektroerozioni efekat. azotom i ugljikom. 13 . nastaje dobra osnova za naosenie obloga organskog porijekla (bola.Sumporizacija Ovaj postupak se izvodi u slanoj kupki proizvodeci obogacivanje povrSine sa sumporom. pevecava otpornost materijala na temperatume uslove. oksatatizaciia Kod fosfatizacije se tako<!evrsi nanosenje fosfatnog sloja na povrsinu eelika. a to se izvodi razvodnjenom fosfatnom kiselinom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->