P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 16, broj 25; 2.4.2012]

Službeni glasnik BiH [godina 16, broj 25; 2.4.2012]

|Views: 302|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Apr 02, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/02/2012

pdf

text

original

Sections

OP[TINAVLASENICA

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ14-1-3-1-1/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:OP[TINAVLASENICA
Kontaktosoba:AleksandraMilanovi}-Lalovi}
Adresa:Svetosavska14
Po{tanskibroj:75440
Op{tina/Grad:Vlasenica
IDB/JIB:4400276530006
Telefon:056733499
Faks:056734830
Elektronskapo{ta
(e mail): vlservis@teol.net
Internetadresa(web): www.opstina-vlasenica.org

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),
VLASENICA
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Izgradwa i organizacija parkirali{ta na platou ispred
gradskogstadiona

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Organizacija parkirali{ta na platou ispred gradskog stadiona
obuhvata: izgradwu kolovozne konstrukcije, saobra}ajne
signalizacijeiopreme,elektroinstalacija

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

Koli~inesudefinisaneutenderskojdokumentaciji

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

90.000,00

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

Ispredgradskogstadiona,Op{tinaVlasenica

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

Krajwi rok za izvo|ewe radova je 60 dana od dana zakqu~ewa
ugovora

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Pla}awe se vr{i po ispostavqenoj mjese~noj situaciji.
Nadzorni organ svojim potpisom ovjerava na ispostavqenoj
situaciji koli~inu i kvalitet izvedenih radova. IRB RS, kao
jedanodsufinansijeraprojekta,prijedavawanalogazapla}awe
vr{ikontroluizvedenihradova.

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Uskladusa~lanom24.ZJNponu|a~itrebajuuzponududostaviti
dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili
trgova~komregistruuzemqiukojojsuosnovalifirmu.

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

U skladu sa ~lanom 25. ZJN ponu|a~i moraju dokazati da
ispuwavaju svoje obaveze prema poslovnim partnerima i
povjeriocima.

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Ponu|a~i trebaju ispuniti sqede}e minimalne uslove:
a)Uspje{noiskustvokaoglavniugovora~urealizacijinajmawe
(2)dvaugovoranaradovimasli~nogkarakteraiobima,ave}ihod
100.000KM,uposledwe3(tri)godine;
b) Radno iskustvo na istim ili sli~nim projektima kqu~nog
osobqakoje}ebitianago`ovanonarealizacijiugovora.

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido30.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:20,00

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:10.5.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:10.5.2012.Vrijeme:12:30
Mjesto: Sala za sastanke I sprat, zgrada Op{tine Vlasenica,
Svetosavska14,Vlasenica

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderskadokumentacijasemo`epreuzetisvakogradnogdanaod
8 do 16 ~asova na adresi iz Odjeqka
I. Prilikom preuzimanja
tenderske dokumentacije zainteresovani ponu|a~i su du`ni
predo~iti dokaz o uplati nov~ane naknade. Ponu|a~i nov~anu
naknaduuiznosuod20,00KMupla}ujuna`irora~unbud`etabroj
5550060300551120 kod Nove Banke AD Bawaluka svrha doznake
Uplata za tendersku dokumentaciju za Izgradwu i organizaciju
parkirali{tanaplatouispredgradskogstadiona,vrstaprihoda
729124,{ifraop{tine116.

(M1-A-4180-12)

VISOKO SUDSKO I TU@ILA^KO VIJE]E
BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 28-1-2-1-31/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Visoko sudsko i tu`ila~ko vije}e Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Samra Avdi}

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 9

Adresa: Kraljice Jelene 88
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200947700000
Telefon: 033707500
Faks: 033707550
Elektronska po{ta (e-mail): samra.avdic@pravosudje.ba
Internet adresa (web): www.hjpc.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

NabavkauslugarazvojaiimplementacijeModulazaadministraciju
korisnika, Modula za pristup vlastitim podacima, Modula za
evidenciju li~nih podataka i novih funkcionalnosti modula za on-
line testiranje kandidata na otvorene pozicije i Modula za
imenovanja i promaknu}a

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

156.464,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Rok za izradu detaljne specifikacije funkcija je 90 dana od dana
stupanja ugovora na snagu. Sve aktivnosti vezane za realizaciju
ugovora moraju biti zavr{ene u roku od godinu dana od dana
stupanja ugovora na snagu.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Faktura se pla}a u roku 30 dana od dana prijema iste.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Uslovi iz ~lana 24. zakona o javnim nabavkama BiH

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Uslovi da njihova ekonomska i finansijska sposobnost garantuje
uspje{nu realizaciju ugovora.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Uslovi da njihova tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje
uspje{nu realizaciju ugovora.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 10:15
Mjesto: Sjedi{te ugovornog organa, Kraljice Jelene 88, Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

U slu~aju potrebe za dodatnim ili novim uslugama te ako se
osiguraju potrebna nov~ana sredstva za realizaciju istih, ugovorni
organ }e sa odabranim dobavlja~em provesti pregovara~ki
postupak za dodatne ili nove usluge ukoliko je na zadovoljavaju}i
na~in ispunio svoje prethodno preuzete obaveze. Ukupni
procjenjeni tro{kovi kasnijih usluga ne}e prelaziti iznos od 50%
vrijednosti zaklju~enog ugovora.

(M1-A-4327-12)

OP[TINALAKTA[I

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ34-1-2-1-13/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:Op{tinaLakta{i
Kontaktosoba:DarijaBalaban
Adresa:Kara|or|eva56
Po{tanskibroj:78250
Op{tina/Grad:Lakta{i
IDB/JIB:4401140250006
Telefon:051334248
Faks:051334248
Elektronskapo{ta
(e mail): drakov@teol.net
Internetadresa(web): www.laktasi.net

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo
(RS),LAKTA[I
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Usluge,Ostaleusluge

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

deratizacija,dezinfekcijaidezinsekcijanapodru~juop{tineLakta{i

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Obaveznasistematskaproljetnaijesenjskaderatizacija,dezinfekcija
idezinsekcijanapodru~juop{tineLakta{i

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

50.000,00

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 10

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

50.000,00

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

podru~jeop{tineLakta{i

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

dokraja2012.godine

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Ne

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

kaoutenderskojdokumentaciji

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

kaoutenderskojdokumentaciji

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

kaoutenderskojdokumentaciji

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

kaoutenderskojdokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido4.5.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:50,00KM

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:4.5.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:4.5.2012.Vrijeme:13:00
Mjesto:Kara|or|evabroj5678000Lakta{i

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti svakog radnog dana u
perioduod7:30-15:30ukancelarijibroj34,IIsprat
Tenderskadokumentacijasemo`eobezbjeditiuzpismenizahtjevi
dokazoizvr{enojuplatina`r555-007-02031830-53,vrstaprihoda722
521
bud`etskaorganizacija056150kodNovebanke

(M1-A-4493-12)

OP]INA BANOVI]I

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 38-1-2-1-4/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Op}ina Banovi}i
Kontakt osoba: Nusret D`ani}
Adresa: Alije Dostovi}a 1
Po{tanski broj: 75290
Op{tina/Grad: Banovi}i
IDB/JIB: 4209362820007
Telefon: 035743400
Faks: 035743433
Elektronska po{ta (e-mail): opcina.banovici@bih.net.ba

Internet adresa (web): www.opcina-banovici.com.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
BANOVI]I
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne
in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivanja i analize

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Pru`anje usluge deminiranja - tehni~kog izvi|anja zemlji{ta na
podru~ju op}ine Banovi}i (Seona - Kru{evac i Seona - Prijevor)

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Pru`anje usluge deminiranja treba izvr{iti na podru~ju op}ine
Banovi}inalokacijiSeona-Kru{evacupovr{ini25.052m2

,kojase
nalazi 15 km jugozapadno od mjesta Banovi}i i lokacije Seona -
Prijevorupovr{iniod44.586m2

,kojasenalazi15kmjugozapadno

od mjesta Banovi}i.

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Deminiranje zemlji{ta povr{ine 69.638 m2

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

178.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru~je op}ine Banovi}i

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

60 dana

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 11

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Zgrada op}ine Banovi}i, Sala za sastanke

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju mo`e se uplatiti na
ra~un Op}ine broj: 1321300296100059, vrsta prihoda 722439, uz
naznaku - Tenderska dokumentacija po obavje{enju o pru`anju
usluge deminiranja - tehni~kog izvi|anja zemlji{ta na podru~ju
op}ine Banovi}i.
Ponu|a~i koji su u~estvovali u ranijem (poni{tenom) postupku
javne nabavke u ovom predmetu, tendersku dokumentaciju
preuzimaju bez nov~ane naknade.
Op}ina Banovi}i ne snosi nikakve tro{kove u postupku javne
nabavke, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije u potpunosti ili
djelimi~no svaku ponudu i okon~a postupak dodjele ugovora u
skladu sa ~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH.
Obaveznoizvi|anjeiobilazaklokacijapredvi|enihzademiniranje,
zajedno sa koordinatorom za deminiranje op}ine Banovi}i,
utvr|eno je u tenderskoj dokumentaciji.
Sve potrebne informacije uvezisa obavje{tenjemmoguse dobitiu
vremenu od 07 do 15 svakim radnim danom na telefon broj: 035
743 441 .

(M1-A-4282-12)

FONDZAPENZIJSKOIINVALIDSKOOSIGURAWE
REPUBLIKESRPSKE

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ40-1-1-1-15/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike
Srpske
Kontaktosoba:QiqaStevi}
Adresa:Wego{evabr.28A
Po{tanskibroj:76300
Op{tina/Grad:Bijeqina
IDB/JIB:4400411170007
Telefon:055211660
Faks:055202936

Elektronskapo{ta(e mail): csluzba@fondpiors.org

Internetadresa(web): www.fondpiors.org

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaouAneksuA

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaouAneksuA

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaouAneksuA

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Javnisubjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,RepublikaSrpska
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Socijalnaza{tita

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Robe,Kupovina

II.2.Podjelanalotove

Da
II.2.a.Brojlotova:2
II.2.b.Ponudesemogudostavitiza:Svelotove

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Nabavkakancelarijskogmaterijalaisitnoginventara,toneraza
{tampa~e,kopiritelefaksaparate

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Nabavkakancelarijskogmaterijalaisitnoginventara,toneraza
{tampa~e, kopir i telefaks aparate za potrebe svih
organizacionih dijelova Fonda za penzijsko i invalidsko
osiguraweRepublikeSrpske

II.7.Dalijedozvoqenaalternativnaponuda?

Ne

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Ne

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Ne

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Uskladusa~lanom24.ZJN,opisanoutenderskojdokumentaciji

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Uskladusa~lanom25.ZJN,opisanoutenderskojdokumentaciji

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Uskladusa~lanom26.ZJN,opisanoutenderskojdokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Ekonomskinajpovoqnijaponuda

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido26.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:30,00

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:30.4.2012.Vrijeme:13:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:30.4.2012.Vrijeme:13:30
Mjesto:FondzaPIORS,Wego{eva28a,76300Bijeqina,Salaza
sastankebr.29

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti, nakon objavqivawa
obavje{tewa u "Slu`benom glasniku BiH", u prostorijama
Fonda za PIO RS Bijeqina, ul. Wego{eva 28A, kancelarija
br.41uvremenuod08:00do15:00~asova,uzpodno{ewezahtjevaza
preuzimawe TD i dokaza o uplati tro{kova tendera u iznosu od
30,00 KM na `iro ra~un Fonda broj: 565-162-29000001-54, sa
naznakom za otkup tenderske dokumentacije za nabavku
kancelarijskog materijala i sitnog inventara, tonera za
{tampa~e,kopiritelefaksaparate.
Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku
javne nabavke, te zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak
dodjeleugovoraizrazloganavedenihuZJNBiH.

ANEKSA

I.2.Adresazadodatneinformacije

Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike
Srpske
Kontaktosoba:QiqaStvi}iSawaRa{evi}
Adresa:Wego{evabr.28A
Po{tanskibroj:76300
Op{tina/Grad:Bijeqina
IDB/JIB:4400411170007
Telefon:055225280
Faks:055202936

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 12

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Elektronskapo{ta(e-mail): ljilja.stevic@fondpiors.org
Internetadresa(web): www.fondpiors.org

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike
Srpske
Kontaktosoba:QiqaStevi}iSawaRa{evi}
Adresa:Wego{evabr.28A,kancelarijabr.41
Po{tanskibroj:76300
Op{tina/Grad:Bijeqina
IDB/JIB:4400411170007
Telefon:055225280
Faks:055202936
Elektronskapo{ta
(e-mail): ljilja.stevic@fondpiors.org
Internetadresa(web): www.fondpiors.org

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

Naziv: Fond za penzijsko i invalidsko osigurawe Republike
Srpske
Kontaktosoba:QiqaStevi}iSawaRa{evi}
Adresa:Wego{evabr.28A,kancelarijabr.39-40
Po{tanskibroj:76300
Op{tina/Grad:Bijeqina
IDB/JIB:4400411170007
Telefon:055225280
Faks:055202936
Elektronskapo{ta
(e-mail): ljilja.stevic@fondpiors.org
Internetadresa(web): www.fondpiors.org

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 1

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Nabavkakancelarijskogmaterijalaisitnoginventara

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Nabavka kancelarijskog materijala i sitnog inventara za
potrebesvihorganizacionihjedinicaFondazaPIORS

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Opisnautenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

182.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

12mjeseci

IIIPodkriteriji

1.Cijena,u~e{}e:70,00%
2.Usloviina~inpla}awa,u~e{}e:20,00%
3.Rokisporuke,u~e{}e:10,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Organizacioni dijelovi Fonda za PIO RS u Bijeqini, Bawoj
Luci.Doboju,Prijedoru,I.SarajevuiTrebiwu

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 2

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Nabavkatonera

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Nabavka tonera za {tampa~e, kopir i telefaks aparate za
potrebesvihorganizacionihjedinicaFondazaPIORS

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Opisanoutenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

170.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

12mjeseci

IIIPodkriteriji

1.Cijena,u~e{}e:70,00%
2.Usloviina~inpla}awa,u~e{}e:20,00%
3.Rokisporuke,u~e{}e:10,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Organizacioni dijelovi Fonda za PIO RS u Bijeqini, Bawoj
Luci,Doboju,Prijedoru,I.SarajevuiTrebiwu

(M1-A-4377-12)

SLU@BAZAPOSLOVE SASTRANCIMA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 41-1-1-1-10/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Slu`ba za poslove sa strancima
Kontakt osoba: Danijela Ivelji}
Adresa: Pijacna br.6
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Ilid`a
IDB/JIB: 4200824880038
Telefon: 033779905
Faks: 033772982
Elektronska po{ta (e-mail): danijela.iveljic@sps.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od datuma zakljucivanja do
31.12.2013.
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 75.000,00

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Sukcesivne isporuke naftnih derivata po lokacijama

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivne isporuke euro dizela 5 i BMB 95 za lokacije: Sarajevo,
Mostar, Gorazde, Zenica, Travnik, Bihac, Tuzla, Orasje, Livno i
Ljubuski

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

nasvimlokacijamaukupno27.000l.eurodizelai7.000l.BMB95

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Pumpe u vlasni{tvu ponu|a~a ili ponu|a~u raspolo`ive benzinske
pumpenalokacijama:Sarajevo,Mostar,Gorazde,Zenica,Travnik,
Bihac, Tuzla, Orasje, Livno i Ljubuski

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 13

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Definisano tenderskom dokumentacijom

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tenderskom dokumentacijom

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 15:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Sluzba za poslove sa strancima, ul. Pijacna br.6, Ilidza, II
sprat, sala za sastanke

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se preuzimaju na protokolu Sluzbe na adresi ul.Pijacna
br.6, Ilidza ili na pismeni zahtjev dobavljaca dostavljaju postom
preporuceno sa dostavnicom.Pismene ponude dostaviti u
zapecacenoj koverti sa naznakom "Ponuda za sukcesivne isppruke
naftnih derivata, ne otvaraj". Ponude se dostavljaju na protokol
Sluzbe do 03.05.2012. godine do 15,00 sati licno ili postom
preporuceno, bez obzira na nacin dostave.

(M1-A-4280-12)

SLU@BAZAPOSLOVE SASTRANCIMA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 41-1-2-1-13/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Slu`ba za poslove sa strancima
Kontakt osoba: Danijela Ivelji}
Adresa: Pijacna br.6
Po{tanski broj: 71210
Op{tina/Grad: Ilid`a
IDB/JIB: 4200824880038
Telefon: 033779905
Faks: 033772982
Elektronska po{ta (e-mail): danijela.iveljic@sps.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge za aviotransport putnika i tereta, osim transporta
po{te

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: dvije godine od dana
potpisivanja Okvirnog sporazuma obje ugovorne strane

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge prodaje avionskih karti

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivne usluge prodaje avionskih karti za potrebe Sluzbe za
poslove sa strancima

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Definisano tenderskom dokumentacijom

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sluzba za poslove sa strancima

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Definisano tenderskom dokumentacijom

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tenderskom dokumentacijom

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 15:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 14:00
Mjesto:Sluzbazaposlovesastrancima,Ul.Pijacnabr.6.Ilidza,sala
za sastanke II sprat

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima na protokolu Sluzbe na
adresi Ul.Pijacna br.6 Ilidza ili na pismeni zahtjev dobavljaca
dostavljaju postom preporuceno sa dostavnicom.Pismene ponude
dostaviti u zapecacenoj koverti sa naznakom "Ponuda za nabavku
avionskih karata, ne otvaraj". Ponude se dostavljaju na protokol
Sluzbe do 03.05.2012. godine do 15,00 sati, bez obzira na nacin
dostave licno ili postom preporuceno,

(M1-A-4348-12)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 14

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA"GACKO,A.D.
GACKO

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ52-1-1-1-175/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontaktosoba:RadojicaPeri{i}
Adresa:GRA^ANICABB
Po{tanskibroj:89240
Op{tina/Grad:Gacko
IDB/JIB:4401387900003
Telefon:059472413
Faks:059472085
Elektronskapo{ta
(e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaouAneksuA

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaouAneksuA

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Javnopreduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
RepublikaSrpska
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Elektri~naenergija

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Robe,Kupovina

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Tenderbr.24/12

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Nabavka roba za revitalizaciju zavje{ewa bloka u kapitalnom
remontuTEGackou2012.godini

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

Detaqnaspecifikacijasadr`anajeuTenderskomdokumentu.

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

120.000,00

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

LokalitetZPRiTEGackoA.D.Gacko

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

OddatumastupawaUgovoranasnagudo01.07.2012.godine

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Vlastitasredstva.

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnogprofesionalnogilidrugogregistrazemqeukojojje
ponu|a~registrovan.
OvimRje{ewemmorabitiobuhva}enadjelatnostkojajepredmet
ovogTendera.

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Poslovawebezgubitkauposledwedvijegodine(2010.i2011.).
Dokazosolventnostizaperiodposledwih{estmjeseci.

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Detaqnorazra|enoutenderskomdokumentu.

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido30.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:50,00KM/25,56evra

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:30.4.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:30.4.2012.Vrijeme:13:00
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D.Gacko

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pritomZPRiTEGackoA.D.Gackonesnosinikakvetro{koveu
postupkujavnognadmetawa.
Uplatezaotkuptenderskedokumentacije:
-Pla}aweizvanBiHsevr{iprekoUnikreditbanke,ADBawa
Luka,poinstrukcijikojasemo`edobitipozivomnatelefonbr.
+38759472-413.
- Pla}aweunutarBiHvr{isepla}awemnablagajnipreduze}a
ili putem Unikredit banke AD Bawa Luka na ra~un br. -
5510560001580762 u korist ZP Rudnik i TE Gacko, otkup
Tenderskedokumentacije.

ANEKSA

I.2.Adresazadodatneinformacije

Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontaktosoba:EinfaltMarjan,Dra{kovi}Dragan
Adresa:GRA^ANICABB
Po{tanskibroj:89240
Op{tina/Grad:Gacko
IDB/JIB:4401387900003
Telefon:059472906
Faks:059472085
Elektronskapo{ta
(e-mail): marjan.einfalt@ritegacko-rs.ba

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontaktosoba:Peri{i}Radojica,Jegdi}Qiqa
Adresa:GRA^ANICABB
Po{tanskibroj:89240
Op{tina/Grad:Gacko
IDB/JIB:4401387900003
Telefon:059472413
Faks:059472085
Elektronskapo{ta
(e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba

(M1-A-4304-12)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 15

ZP"RUDNIKITERMOELEKTRANA"GACKO,A.D.
GACKO

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ52-1-1-1-176/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontaktosoba:RadojicaPeri{i}
Adresa:GRA^ANICABB
Po{tanskibroj:89240
Op{tina/Grad:Gacko
IDB/JIB:4401387900003
Telefon:059472413
Faks:059472085
Elektronskapo{ta
(e mail): komercijala@ritegacko-rs.ba

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaouAneksuA

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaouAneksuA

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Javnopreduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,RepublikaSrpska
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Elektri~naenergija

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Robe,Kupovina

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Tenderbr.11/12

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Nabavka i ugradwa roba za rekonstrukciju sistema rasvjete
GPO-azapotrebekapitalnogremontaTE2012.godine

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

Detaqnaspecifikacijasadr`anajeuTenderskomdokumentu.

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

400.000,00

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

LokalitetZPRiTEGackoA.D.Gacko

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

OddatumastupawaUgovoranasnagudo01.11.2012.godine

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Vlastitasredstva.

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Ovjerena fotokopija Rje{ewa o registraciji iz sudskog ili
relevantnogprofesionalnogilidrugogregistrazemqeukojojje
ponu|a~registrovan.
OvimRje{ewemmorabitiobuhva}enadjelatnostkojajepredmet
ovogTendera.

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Poslovawebezgubitkauposledwedvijegodine(2010.i2011.).
Dokazosolventnostizaperiodposledwih{estmjeseci.

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Detaqnorazra|enoutenderskomdokumentu.

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido3.5.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:50,00KM/25,56evra

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:3.5.2012.Vrijeme:11:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:3.5.2012.Vrijeme:12:00
Mjesto: Gacko, Gra~anica bb, Upravna zgrada ZP R i TE Gacko
A.D.Gacko

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Prestanak postupka dodjele Ugovora mo`e biti okon~an samo u
opravdanim slu~ajevima definisanim u ~lanu 12. ZJN BiH, a da
pritomZPRiTEGackoA.D.Gackonesnosinikakvetro{koveu
postupkujavnognadmetawa.
Uplatezaotkuptenderskedokumentacije:
- Pla}awe izvan B i H se vr{i preko Unikredit banke, AD
Bawa Luka, po instrukciji koja se mo`e dobiti pozivom na
telefonbr.+38759472-413.
- Pla}awe unutar B i H vr{i se pla}awem na blagajni
preduze}ailiputemUnikreditbankeADBawaLukanara~un
br.-5510560001580762ukoristZPRudnikiTEGacko,otkup
Tenderskedokumentacije.

ANEKSA

I.2.Adresazadodatneinformacije

Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontaktosoba:Milo{evi}Dragoqub
Adresa:GRA^ANICABB
Po{tanskibroj:89240
Op{tina/Grad:Gacko
IDB/JIB:4401387900003
Telefon:059472906
Faks:059472085
Elektronska po{ta
(e-mail):
dragoljub.milosevic@ritegacko-rs.ba

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

Naziv: ZP "RUDNIK I TERMOELEKTRANA" GACKO, A.D.
GACKO
Kontaktosoba:Peri{i}Radojica,Jegdi}Qiqa
Adresa:GRA^ANICABB
Po{tanskibroj:89240
Op{tina/Grad:Gacko
IDB/JIB:4401387900003
Telefon:059472413
Faks:059472085
Elektronskapo{ta
(e-mail): komercijala@ritegacko-rs.ba

(M1-A-4305-12)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 16

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 56-1-1-1-44/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
Kontakt osoba: Mesuda Frljak
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200742210000
Telefon: 033280020
Faks: 033590218

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lo` ulja za ~etvrti kvartal 2012. godine

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lo` ulja za ~etvrti kvartal 2012. godine

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

90.000 litara

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

180.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Po objektima ugovornog organa (podru~je Kantona Sarajevo)

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Od 01.10.2012. godine do 31.12.2012. godine

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Prema tenderskoj dokumentaciji - odgo|eno iz bud`etskih
sredstava

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:95,00 %
2. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Federalno ministarstvo unutra{njih/unutarnjih poslova, ul.
Tina Ujevi}a br. 1, Dom policije, prvi sprat, press sala, Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

- Tenderska dokumentacija se preuzima na osnovu potpisanog i
ovjerenog pismenog zahtjeva dobavlja~a,
- Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a da su cijene
fiksneiiskazaneuKM(konvertibilamarka)na paritetufcosjedi{te
kupca FMUP-a, isporu~eno za {to dobavlja~ snosi rizik pove}anja
cijena,augovorniorgansnosiriziksmanjenjacijenanafteinaftnih
derivata na svjetskom tr`i{tu,
- Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a o roku isporuke
ra~unaju}i od momenta narud`be,
- Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a koje ponu|ene
stavke-robe su porijeklom iz BiH,
- Pismeno ovla{tenje za potpis ponude,
- Potpisana i ovjerena izjava od strane dobavlja~a kojom potvr|uje
daimaobavezupremasvojojponudiutrajanjuod90danaodisteka
krajnjeg roka za dostavu ponude,
-Dobavlja~idostavljajujednuponuduuoriginalui2(dvije)kopije
na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL PONUDA" i "KOPIJA
PONUDE". Ponuda i njene kopije sa pe~atom i potpisom trebaju
biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom i adresom
dobavlja~a, na kojoj }e pisati slijede}e rije}i: "Ponuda za isporuku
lo` ulja za ~etvrti kvartal 2012. godine - ne otvarati do 07.05.2012.
godine do 13,00 sati".

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
Kontakt osoba: Mesuda Frljak
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200742210000
Telefon: 033280020
Faks: 033590217
E-mail:mat-fin@fmup.gov.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
Kontakt osoba: Mesuda Frljak
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, Protokol, soba br. 2
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200742210000
Telefon: 033280020
Faks: 033590217
E-mail: mat-fin@fmup.gov.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: FEDERALNO MINISTARSTVO
UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
Kontakt osoba: Mesuda Frljak
Adresa: MEHMEDA SPAHE BR. 7, Protokol, soba br. 2
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 17

IDB/JIB: 4200742210000
Telefon: 033280020
Faks: 033590217
E-mail: mat-fin@fmup.gov.ba

(M1-A-4352-12)

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 60-1-2-1-27/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Sla|an Jogun~i}
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200793630003
Telefon: 033281502
Faks: 033281619
Elektronska po{ta (e-mail): zorica.kolic@mpr.gov.ba
Internet adresa (web): www.mpr.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Hotelske i restoranske usluge

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge smje{taja/preno}i{ta u Bosni i Hercegovini

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Bosni i
Hercegovine za potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde Bosni i
Hercegovina

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kako je dato u tenderaskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Trg Bosne i Hercegovine broj 3, (X sprat, soba 1013)

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Zorica Koli} i Sla|an Jogun~i}
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 3, (X sprat, soba 1003)
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200793630003
Telefon: 033281516
Faks: 033281619
E-mail:sladjan.joguncic@mpr.gov.ba
Internet adresa: www.mpr.gov.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Stru~ni savjetnik za javne nabavke Zorica Koli} i
Stru~ni saradnik za javne nabavke Sla|an Jogun~i}
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 3, Zgrada prijateljstva
izme|u Gr~ke i BiH (X sprat, soba 1003)
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200793630003
Telefon: 033281502
Faks: 033281619
E-mail: zorica.kolic@mpr.gov.ba
Internet adresa: www.mpr.gov.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Zorica Koli} i Sla|an Jogun~i}
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 3, Protokol Ministarstva
pravde BiH (X sprat, soba 1023)
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200793630003
Telefon: 033281516
Faks: 033281619
E-mail: sladjan.joguncic@mpr.gov.ba
Internet adresa: www.mpr.gov.ba

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Usluge smje{taja/preno}i{ta u Banja Luci

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Banja Luci za
potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

14.400,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 18

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Na adresi odabranog ponu|a~a

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Usluge smje{taja/preno}i{ta u Biha}u

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Biha}u za
potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

9.130,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Na adresi odabranog ponu|a~a

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Usluge smje{taja/preno}i{ta u Trebinju

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Trebinju za
potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

9.130,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Na adresi odabranog ponu|a~a

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Usluge smje{taja/preno}i{ta u Bijeljini

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Bijeljini za
potrebe Ministasrtva pravde BiH

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

4.150,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Na adresi odabranog ponu|a~a

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 5

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Usluge smje{taja/preno}i{ta u Ora{ju

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Ora{ju za
potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

15.770,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Na adresi odabranog ponu|a~a

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 6

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Usluge smje{taja/preno}i{ta u Doboju

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka usluga smje{taja/preno}i{ta u Doboju za
potrebe zaposlenih u Ministarstvu pravde BiH

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

15.770,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Na adresi odabranog ponu|a~a

(M1-A-4408-12)

MINISTARSTVO PRAVDE BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 60-1-2-1-28/12

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Zorica Koli}
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 1
Po{tanski broj: 71000
Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200793630003
Telefon: 033281502
Faks: 033281619
Elektronska po{ta (e-mail): zorica.kolic@mpr.gov.ba
Internet adresa (web): www.mpr.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 19

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Dr`avna razina,
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabava

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge, Ostale usluge

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga informati~ke podr{ke

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga informati~ke podr{ke Registru zaloga BiH na
pokretnim stvarima

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)

45.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Trg BiH 1, Sarajevo

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

12 mjeseci

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 27.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum: 3.5.2012 Vrijeme:11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Trg BiH 3, X sprat "biblioteka"

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Koli} Zorica
Adresa: Trg BiH 3

Po{tanski broj: 71000
Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200793630003
Telefon: 033281502
Faks: 033281619
E-mail:zorica.kolic@mpr.gov.ba
Internet adresa: www.mpr.gov.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Koli} Zorica
Adresa: Trg Bosne i Hercegovine broj 3
Po{tanski broj: 71000
Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200793630003
Telefon: 033281502
Faks: 033281619
E-mail: zorica.kolic@mpr.gov.ba
Internet adresa: www.mpr.gov.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Koli} Zorica
Adresa: Trg BiH 3, Protokol X sprat
Po{tanski broj: 71000
Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200793630003
Telefon: 033281502
Faks: 033281619
E-mail: zorica.kolic@mpr.gov.ba
Internet adresa: www.mpr.gov.ba

(M1-A-4422-12)

FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
BR^KO DISTRIKTA BiH

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 61-1-1-1-3/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Fond zdravstvenog osiguranja Br~ko distrikta BiH
Kontakt osoba: Emir Hajdarevi}
Adresa: Vuka S. Karad`i}a 4
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600222830003
Telefon: 049216344
Faks: 049216115
Elektronska po{ta (e-mail): fzobrcko1@teol.net
Internet adresa (web): www.fzobrcko.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko
distrikt
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 19
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 20

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova koji nisu obuhva}eni esencijalnom listom
lijekova a slu`e za lije~enje odre|enih vrsta hroni~nih oboljenja

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova koji nisu obuhva}eni esencijalnom listom
lijekova, a slu`e za lije~enje odre|enih vrsta hroni~nih oboljenja,
utvr|eni Odlukom Upravnog odbora FZO Br~ko distrikta BiH,
broj: 015-180/7-87/11 od 24.11.2011. godine.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Vuka S. Karad`i}a 4, 76 100 Br~ko (zgrada Fonda)

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

@iro-ra~un za uplatu otkupa tenderske dokumentacije:
- 565 601 290 000 0177
- otvoren kod Bobar banke, a.d. Bijeljina, Filijala Br~ko distrikt
-Vrsta prihoda: 721 124

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

MESALAZIN

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

ATC{ifra:A07EC02,Obliklijeka:klizme,Ja~inalijeka:1g/100ml,
Veli~ina pakovanja: 7x100

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

10 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

560,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

KALCITROL

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

ATC: A11CC04, Oblik lijeka: kapsule, Ja~ina lijeka: 0,25mcg,
Veli~ina pakovanja: 100 kom

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

60 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

3.660,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

KALIJUM-KLORID

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

ATC: A12BA01, Oblik pakovanja: kesice, Ja~ina lijeka: a 1,0

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

600 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

120,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

MEGESTROL

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

ATC: G03DB02, Oblik ijeka: Tablete, Ja~ina lijeka: 160mg,
Veli~ina pakovanja: 30 kom.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

20 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

2.410,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 5

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

HIDROKORTIZON

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

ATC: H02AB09, Oblik lijeka: Tablete, Ja~ina lijeka: 10mg,
Veli~ina pakovanja: 20 kom

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 21

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

30 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

132,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 6

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

ETOPOZID

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

ATC: L01CB01, Oblik lijeka: Kapsule, Ja~ina lijeka: 50mg,
Veli~ina pakovanja: 20 kom

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

5 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

2.362,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 7

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

MITOXANTRON

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

ATC: L01DB07, Oblik lijeka: Tablete, Ja~ina lijeka: 10mg,
Veli~ina pakovanja: 1 kom

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

10 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

5.721,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 8

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

TAKROLIMUS

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

ATC: L04AA05, Oblik lijeka: Kapsule, Ja~ina lijeka: 1mg,
Veli~ina pakovanja: 60 kom

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

100 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

46.080,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 9

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

D PENCILAMIN

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Obliklijeka:Tablete,Ja~inalijeka:250mg,Veli~inapakovanja:50
kom

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

10 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

650,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 10

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

FRIZIUM

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Oblik lijeka: Tablete, Ja~ina lijeka: 10mg, Veli~ina pakovanja: 50
kom

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

40 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

2.680,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 11

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

P-AM 1

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Oblik lijeka: pakovanje, Veli~ina pakovanja: 500g

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

5 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

1.371,00 KM

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 22

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 12

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

P-AM 2

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Oblik lijeka: pakovaje, Veli~ina pakovanja: 500g

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

28 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

9.339,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 13

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

P-AM 3

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Oblik lijeka: pakovanje, Veli~ina pakovanja: 500g

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

5 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

1.668,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 14

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

P-AM ANALOG

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Oblik lijeka: pakovanje, Veli~ina pakovanja: 400g

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

5 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

428,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 15

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

SABRIL

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Oblik lijeka: Tablete, Ja~ina lijeka: 500mg, Veli~ina pakovanja:
100 kom

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

30 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

6.840,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 16

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

PHOSPHORUS PULVIS

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Oblik lijeka: kesice, Ja~ina lijeka: a 0.125,

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

2880 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

1.152,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 17

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

HYDROXYCARBAMID

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

ATC: L01XX05, Oblik lijeka: Kapsule, Ja~ina lijeka: 500mg,

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

45 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

9.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 23

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 18

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

TALIDOMID

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

ATC: L04AX02, Oblik lijeka: Tablete, Ja~ina lijeka: 100mg,

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

10 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

5.870,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 19

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

KLORAMBUCIL

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

ATC: L01AX02, Oblik lijeka: Tablete, Ja~ina lijeka: 2mg,

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

70 pak

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

3.150,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

zaklju~no sa 31.12.2012. godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Ugovorne apoteke sa podru~ja Br~ko distrikta BiH

(M1-A-4275-12)

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 64-1-1-1-32/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Kontakt osoba: Duda [abi}
Adresa: Crkvice 67
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218136720007
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
Elektronska po{ta (e-mail): kbzenica@kbze.ba
Internet adresa (web): www.kbze.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Zeni~ko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka med.sredstava za potrebe Slu`be za o~ne bolesti

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg
ponu|a~a za nabavku medicinskih sredstava za potrebe Slu`be za
o~ne bolesti u JU Kantonalna bolnica Zenica prema odluci U.O.
broj; 20/1-1-6073 od 02.11.2011.godine.

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM + PDV

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Kantonalna bolnica Zenica,sala Direkcije

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije,
soba 44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz dokaz o uplati na
ra~un Bolnice broj 134-010-00000138-94kod IKB d.d. Zenica uz
napomenu: tenderska dokumentacija za tender 11-05/12
2. Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vr{i na isti ra~un uz
napomenu: uplata garancije za ozbiljnost ponude za tender
11-05/12.

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 24

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Kontakt osoba: LETO JASMINKA
Adresa: Crkvice 67
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218136720007
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
E-mail:kbzenica@kbze.ba
Internet adresa: www.kbze.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Kontakt osoba: [abi} Duda
Adresa: Crkvice 67
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218136720007
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
E-mail: kbzenica@kbze.ba
Internet adresa: www.kbze.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Kontakt osoba: [abi} Duda
Adresa: Crkvice 67
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218136720007
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
E-mail: kbzenica@kbze.ba
Internet adresa: www.kbze.ba

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

TVRDA I INTRAOKULARNA LE]A

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

PMMA TVRDA INTRAOKULARNA LE]A (IOL)
IMPLANTACIJA- konsignacija

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

30.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

1 godina

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kantonalna bolnica Zenica-Slu`ba za medicinsko snabdijevanje

V. Dodatne informacije

kao u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Visokoelasti~na sredstva za intraokularne le}e

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Visokoelasti~nasredstvazaintraokularnele}e(IOL)-konsignacija

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

43.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

1 godina

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kantonalna bolnica Zenica-Slu`ba za medicinsko snabdijevanje

V. Dodatne informacije

kao u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Savitljiva le}a

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Savitljiva ( foldable so~iva za implantaciju- konsignacija

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

75.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

1 godina

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kantonalna bolnica Zenica-Slu`ba za medicinsko snabdijevanje

V. Dodatne informacije

Kao u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Potro{ni materijal za aparat "ALCON"

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Potro{ni materijal za aparat "ALCON"

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

35.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

1 godina

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kantonalna bolnica Zenica-Slu`ba za medicinsko snabdijevanje

V. Dodatne informacije

kao u tenderskoj dokumentaciji

(M1-A-4226-12)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 25

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 64-1-1-1-34/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Kontakt osoba: Duda [abi}
Adresa: Crkvice 67
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218136720007
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
Elektronska po{ta (e-mail): kbzenica@kbze.ba
Internet adresa (web): www.kbze.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Zeni~ko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka potro{nog materijala za Slu`bu mikrobiologija

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Otvoreni postupak za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg
ponu|a~a za snabdijevanje potro{nim materijalom za
MikrobiologijuuJUKantonalnabolnicaZenicapremaodluciU.O.
broj 20/1-1-134 od 30.12.2011.godine

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

kao u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

kao u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM po LOT-u + PDV

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Kantonalna bolnica Zenica,sala Direkcije

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1. Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u zgradi Direkcije,
soba44,svakiradnidanod8,00do14,30satiuzdokazouplati
na ra~un Bolnice broj 134-010-00000138-94 kod IKB d.d.
Zenica uz napomenu: tenderska dokumentacija za tender
11-06/12 Uplata garancije za ozbiljnost ponude se vr{i na isti
ra~un uz napomenu: uplata garancije za ozbiljnost ponude za
tender 11-06/12.

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Kontakt osoba: Mr. ph TERZI] NE@LA, LETO JASMINKA
Adresa: Crkvice 67
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218136720007
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
E-mail:kbzenica@kbze.ba
Internet adresa: www.kbze.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Kontakt osoba: [abi} Duda
Adresa: Crkvice 67
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218136720007
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
E-mail: kbzenica@kbze.ba
Internet adresa: www.kbze.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Kontakt osoba: [abi} Duda
Adresa: Crkvice 67
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218136720007
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
E-mail: kbzenica@kbze.ba
Internet adresa: www.kbze.ba

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Disk tablete

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Disk tablete

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

30.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

1 godina

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 26

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kantonalna bolnica Zenica-Slu`ba za medicinsko snabdijevanje

V. Dodatne informacije

kao u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

SERUMI

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

SERUMI

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

kao u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

33.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

1 godina

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kantonalna bolnica Zenica-Slu`ba za medicinsko snabdijevanje

V. Dodatne informacije

kao u tenderskoj dokumentaciji

(M1-A-4227-12)

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 64-1-1-1-35/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Kontakt osoba: Sun~ica Hrsti}
Adresa: Crkvice 67
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218136720007
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
Elektronska po{ta (e-mail): kbzenica@kbze.ba
Internet adresa (web): www.kbze.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Zeni~ko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka endoproteza kuka, koljena i ramena

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Otvoreni postupak nabavke endoproteza kuka, koljena i ramena za
konsignacioni ugovor, na osnovu Odluke Upravnog odbora JU
KBZ broj 20/1-1-552 od 19.01.2012. godine.

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

300.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

JU Kantonalna bolnica Zenica

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

1 godina

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:90,00 %
2. Uslovi pla}anja (od datuma ugradnje - od 90 do 360 dana),
u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM + PDV

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto: JU Kantonalna bolnica Zenica, Crkvice 67 Zenica, zgrada
Direkcije, kancelarija br.30, sala za sastanke

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderskadokumentacijasemo`epreuzetiuzgradiDirekcije,soba
44, svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati uz prilo`en Zahtjev za
u~e{}e sa svim podacima o ponu|a~u i dokaz o uplati 20,00
KM+PDV,odnosno ukupno 23,40 KM na ra~un Bolnice broj
134-010-00000138-94 kod IKB d.d. Zenica. Na nalogu za uplatu
obavezno navesti napomenu: "TENDERSKA
DOKUMENTACIJA ZA TENDER 11-07/12".

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 27

Kontakt osoba: Muharemovi} dr Refik
Adresa: Crkvice 67
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218136720007
Telefon: 032209855
Faks: 032226576
E-mail:j.nabavke@kbze.ba
Internet adresa: www.kbze.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
Kontakt osoba: Sun~ica Hrsti}
Adresa: Crkvice 67
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218136720007
Telefon: 032405133
Faks: 032226576
E-mail: j-nabavke@kbze.ba
Internet adresa: www.kbze.ba

(M1-A-4368-12)

GRADBAWALUKA

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ67-1-3-1-51/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:GradBawaluka
Kontaktosoba:Biqana\uri}
Adresa:TrgSrpskihvladara1
Po{tanskibroj:78000
Op{tina/Grad:BawaLuka
IDB/JIB:4401012920007
Telefon:051244476
Faks:051244576
Elektronskapo{ta
(e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internetadresa(web): www.banjaluka.rs.ba

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b.Nivokojempripadaugovorniorgan:Grad,BawaLuka
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Radovi,Gradwavodoprivrednihprojekata

II.2.Podjelanalotove

Da
II.2.a.Brojlotova:6
II.2.b.Ponudesemogudostavitiza:Svelotove

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

LOT 1-zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e
Potkozarje -
II faza;LOT 2-zavr{etak izgradwe sekundarne
vodovodnemre`enaseqaKaranovac;LOT3-zavr{etakizgradwe
sekundarne vodovodne mre`e Motike
I i II; LOT 4-zavr{etak
izgradwesekundarnevodovodnemre`enaseqaPiskavica-faza
II;
LOT 5-zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e

Barlovci-Rami}i; LOT 6-zavr{etak izgradwe sekundarne
vodovodnemre`enaseqaDebeqaci

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Kaounazivupredmetaugovora
NAPOMENA: Ugovori sa najpovoqnijim ponu|a~ima }e se
zakqu~ivati ukoliko Grad Bawaluka obezbjedi kreditna
sredstva.
Uslu~ajudaGradBawalukaobezbjedimawekreditnihsredstava
od planiranih 2.339.000,00 KM, ugovori }e se zakqu~ivati po
prioritetimadoqenavedenim(od1-6)
1. Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e
Potkozarje-2faza(LOT1)
2. Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa
Karanovac(LOT2)
3.Zavr{etakizgradwesekundarnevodovodnemre`eMotike
IiII
(LOT3)
4. Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa
Piskavica-faza2(LOT4)
5. Zavr{etak izgradwe dijela sekundarne vodovodne mre`e
Barlovci-Rami}i(LOT5)
6. Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovone mre`e naseqa
Debeqaci(LOT6)

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Na~inpla}awa:20%avansa,aostataknaosnovuispostavqenihi
ovjerenihsituacija

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Da je dobavqa~ registrovan na propisan na~in za obavqawe
predmetnedjelatnosti

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Pozitivnoposlovaweu2011.godini

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Da je dobavqa~ izvodio radove na izgradwi objekata
vodosnabdijevawa u posqedwih 5 godina sa minimalnom
vrijedno{}uuiznosuod:
-250.000,00KM(zaLOT1,LOT2,LOT3iLOT6)
-700.000,00KM(zaLOT4)
-140.000,00KM(zaLOT5)
popojedina~nomugovoru(minimalno1ugovor)
Napomena: potvrde o izvedenim radovima koje se dostavqaju za
odre|enilot,nemogusedostavqatikaodokazzadrugelotove.
Dobavqa~moranazna~itikojupotvrduprila`ezakojilot.

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido3.5.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:50,00KMpolotu

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:3.5.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:3.5.2012.Vrijeme:13:00

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 28

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Mjesto:Trgsrpskihvladara1,kancelarija123,prvisprat

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 1

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e Potkozarje-II
faza

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e Potkozarje-II
faza

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

330.000,00KMsaPDV-om

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

282.054,30KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

40danaoddanauvo|ewauposao

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

GradBawaluka

V. Dodatne informacije

Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na `iro
ra~un 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, op{tina 002,
bud`etska organizacija 9999999, poziv na broj 1710000002 sa
naznakom:"Zanabavkubroj20-404-93/12".
Li~nouzprilo`enuuplatnicu,kancelarija123

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 2

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa
Karanovac

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa
karanovac

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

335.000,00KMsaPDV-om

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

286.327,85KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

50danaoddanauvo|ewauposao

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

GradBawaluka

V. Dodatne informacije

KaozaLOT1

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 3

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Zavr{etakizgradwesekundarnevodovodnemre`eMotikeIiII

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Zavr{etakizgradwesekundarnevodovodnemre`eMotikeIiII

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

350.000,00KMsaPDV-om

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

299.148,50KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

50danaoddanauvo|ewauposao

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

GradBawaluka

V. Dodatne informacije

KaozaLOT1

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 4

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa
Piskavica-faza
II

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa
Piskavica-faza
II

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

844.000,00saPDV-om

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

721.375,24KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

90danaoddanauvo|ewauposao

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

GradBawaluka

V. Dodatne informacije

KaozaLOT1

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 5

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e
Barlovci-Rami}i

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e
Barlovci-Rami}i

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

140.000,00KMsaPDV-om

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

119.659,40KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

40danaoddanauvo|ewauposao

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

GradBawaluka

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 29

V. Dodatne informacije

KaozaLOT1

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 6

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa
Debeqaci

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Zavr{etak izgradwe sekundarne vodovodne mre`e naseqa
Debeqaci

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

340.000,00KMsaPDV-om

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

290.601,40KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

60danaoddanauvo|ewauposao

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

GradBawaluka

V. Dodatne informacije

KaozaLOT1

(M1-A-4196-12)

GRADBAWALUKA

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ67-1-3-1-52/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:GradBawaluka
Kontaktosoba:@eqkaVukeli}
Adresa:TrgSrpskihvladara1
Po{tanskibroj:78000
Op{tina/Grad:BawaLuka
IDB/JIB:4401012920007
Telefon:051244476
Faks:051244576
Elektronskapo{ta
(e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internetadresa(web): www.banjaluka.rs.ba

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b.Nivokojempripadaugovorniorgan:Grad,BawaLuka
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Radovi,Op}agradwazgradaigra|evinskiradovi

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Izgradwaprehrambeno-proizvodnehaleIfaza

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Izgradwaprehrambeno-proizvodnehaleIfaza

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

147.225,96KMsaPDV-om

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

125.835,50

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

gradBawaluka

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

90danaoduvo|ewauposao

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Bezavansa,poispostavqenimiovjerenimsituacijamaodstrane
nadzornogorgana

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Da je dobavqa~ na propisan na~in registrovan za obavqawe
predmetnedjelatnosti

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Pozitivnoposlovaweu2011.godini

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Bezuslova

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido15.5.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:50,00KM

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:15.5.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:15.5.2012.Vrijeme:13:00
Mjesto:Trgsrpskihvladara1,kancelarija123/I

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Uplata 50,00 KM na `iro ra~un 568-163-12000001-76, vrsta
prihoda 729-124, poziv na broj 1710000002, bud`etska
organizacija9999999,sanaznakom:"Zanabavku20-404-98/12.
Napomena: Ugovor sa najpovoqnijim ponu|a~em zakqu~it }e
Fond za povratak BiH; Ministarstvo za qudska prava i
izbjegliceBiHiGradBawaluka.

(M1-A-4199-12)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 30

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

GRADBAWALUKA

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ67-1-3-1-53/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:GradBawaluka
Kontaktosoba:@eqkaVukeli}
Adresa:TrgSrpskihvladara1
Po{tanskibroj:78000
Op{tina/Grad:BawaLuka
IDB/JIB:4401012920007
Telefon:051244476
Faks:051244576
Elektronskapo{ta
(e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internetadresa(web): www.banjaluka.rs.ba

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b.Nivokojempripadaugovorniorgan:Grad,BawaLuka
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Radovi,Instalacijaelektri~nih`ica

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Izvo|ewe radova na izgradwi javne rasvjete na podru~ju grada
Bawaluka

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Izvo|ewe radova na izgradwi javne rasvjete na podru~ju grada
Bawaluka

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

170.000,00KMbezPDV-a

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

170.000,00

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

gradBawaluka

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

45danaoddanazakqu~ewaugovora

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Bezavansa,poispostavqenimiovjerenimsituacijama

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Da je dobavqa~ na propisan na~in registrovan za obavqawe
predmetnedjelatnosti

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Pozitivnoposlovaweu2011.godini

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Bezuslova

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido30.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:50,00KM

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:30.4.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:30.4.2012.Vrijeme:13:00
Mjesto:Trgsrpskihvladara1,kancelarija123/I

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Uplata 50,00 KM na `iro ra~un 568-163-12000001-76, vrsta
prihoda729-124,pozivnabroj1710000002,buxetskaorganizacija
9999999,sanaznakom:"Zanabavku20-404-101/12

(M1-A-4201-12)

GRADBAWALUKA

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ67-1-2-1-54/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:GradBawaluka
Kontaktosoba:@eqkaVukeli}
Adresa:TrgSrpskihvladara1
Po{tanskibroj:78000
Op{tina/Grad:BawaLuka
IDB/JIB:4401012920007
Telefon:051244476
Faks:051244576
Elektronskapo{ta
(e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internetadresa(web): www.banjaluka.rs.ba

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b.Nivokojempripadaugovorniorgan:Grad,BawaLuka
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Usluge,Ostaleusluge

II.2.Podjelanalotove

Ne

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 31

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Da
II.3.a.Trajaweokvirnogsporazuma:2012,2013i2014.godina
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednostbezPDV-a):256.413,00

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Izvo|ewesistematskedezinsekcijenapodru~jugradaBawaluka

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Izvo|ewesistematskedezinsekcijenapodru~jugradaBawaluka

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

300.000,00KMsaPDV-om

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

gradBawaluka

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Bezavansa

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Da je dobavqa~ na propisan na~in registrovan za obavqawe
predmetnedjelatnosti

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Pozitivno poslovawe u 2011. godini sa ostvarenim minimalnim
prihodomuiznosuod300.000,00KM

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Dajedobavqa~tehni~kiiprofesionalnosposobanzaobavqawe
predmetnedjelatnosti

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido16.5.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:50,00KM

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:16.5.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:16.5.2012.Vrijeme:13:00
Mjesto:Trgsrpskihvladara1,kancelarija123/I

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Uplata 50,00 KM na `iro ra~un 568-163-12000001-76, vrsta
prihoda 729-124, poziv na broj 1710000002, bud`etska
organizacija9999999,sanaznakom:"Zanabavkubroj20-404-102/12

(M1-A-4249-12)

GRADBAWALUKA

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ67-1-3-1-55/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:GradBawaluka
Kontaktosoba:Biqana\uri}
Adresa:TrgSrpskihvladara1
Po{tanskibroj:78000
Op{tina/Grad:BawaLuka
IDB/JIB:4401012920007
Telefon:051244476
Faks:051244576
Elektronskapo{ta
(e mail): javne.nabavke@banjaluka.rs.ba
Internetadresa(web): www.banjaluka.rs.ba

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b.Nivokojempripadaugovorniorgan:Grad,BawaLuka
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Radovi,Gradwavodoprivrednihprojekata

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Regulacija rijeke Vrbas u zoni ulica Zdravka Dejanovi}a i
Lipova~ke

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Regulacija rijeke Vrbas u zoni ulica Zdravka Dejanovi}a i
Lipova~ke

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

150.000,00KMsaPDV-om

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

128.206,50

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

GradBawaluka

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

60danaoddanauvo|ewauposao

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Na~in pla}awa: avans 20%, preostali dio po ispostavqenim i
ovjerenimsituacijama

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 32

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Dajedobavqa~profesionalnosposobanizvoditiradovekojisu
predmetjavnenabavke

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Pozitivnoposlovaweu2011.godini

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Dajedobavqa~izvodioradovenasanacijiiregulacijivodotokau
posqedwe 3 godine sa minimalnom vrijedno{}u u iznosu od
200.000,00KMpopojedina~nomugovoru(minimalno1ugovor)

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido4.5.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:50,00KM

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:4.5.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:4.5.2012.Vrijeme:13:00
Mjesto:Trgsrpskihvladara1,kancelarija123,prvisprat

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Uplata za tendersku dokumentaciju iznosi 50,00 KM na `iro
ra~un 568-163-12000001-76, vrsta prihoda 729-124, op{tina 002,
poziv na broj 1710000002, buxetska organizacija 9999999, sa
naznakom:"Zanabavkubroj20-404-103/12"
Li~nokancelarija123uzprilo`enuuplatnicu

(M1-A-4248-12)

JAVNO PODUZE]E HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE
D.D.

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 73-1-3-1-201/12
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv: Javno poduze}e Hrvatske telekomunikacije d.d.
Kontakt osoba: Gojko Bandi}
Adresa: Kneza Branimira bb
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270100006
Telefon: 039663315
Faks: 039663385
Elektronska po{ta (e-mail): gojko.bandic@hteronet.ba
Internet adresa (web): www.hteronet.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Telekomunikacije

I.6. Zajedni~ka nabava

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a Broj lotova 8
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja infrastrukture baznih postaja GSM mre`e

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmetnabavejeizgradnjainfrastruktureobjekatabaznihpostaja,
odnosno:
Lot1-IzgradnjainfrastruktureBPGSMmre`e:CAZIN-Hrnj~i}i.
Lot 2 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: MOSTAR -
Gara`a HT.
Lot 3 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: GRA^ANICA -
D`akule.
Lot 4 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: TUZLA -
Vodovod.
Lot 5 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BIHA] -
Kamenice.
Lot 6 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO -
Alta.
Lot 7 - Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO -
Marin Dvor Crkva.
Lot8-IzgradnjainfrastruktureBPGSMmre`e:[IROKIBRIJEG-
AG Kamen.

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Sukladno tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 3.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum:3.5.2012 Vrijeme:12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:10
Mjesto: Mostar, Kneza Branimira b.b.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Dokumentaciju za nadmetanje ponuditelji mogu preuzeti svakim
radnim danom (od 8:00 do 16:00 sati) prije isteka roka za
podno{enjeponudanaadresinavedenojuto~kiI.1(Ured:Protokol)
uz predo~enje dokaza o uplati otkupnine u iznosu od 50,00 KM na
ra~un 3381002202842183 kod UniCredit Bank d.d. u korist JP HT
d.d. Mostar s naznakom "Dokumentacija za nadmetanje za
izgradnju infrastrukture baznih postaja GSM mre`e". Samo oni

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 33

ponuditelji koji otkupe dokumentaciju za nadmetanje mogu
dostaviti svoje ponude.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: CAZIN - Hrnj~i}i.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: CAZIN - Hrnj~i}i.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

85.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Ponu|enirokzaizvr{enjeradovasuklju~enimjamstvenimrokom.

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e:95,00 %
2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod to~kom II.4

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: MOSTAR - Gara`a HT.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: MOSTAR - Gara`a HT.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

60.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Ponu|enirokzaizvr{enjeradovasuklju~enimjamstvenimrokom.

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e:95,00 %
2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod to~kom II.4

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

IzgradnjainfrastruktureBPGSMmre`e:GRA^ANICA-D`akule.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

IzgradnjainfrastruktureBPGSMmre`e:GRA^ANICA-D`akule.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

75.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Ponu|enirokzaizvr{enjeradovasuklju~enimjamstvenimrokom.

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e:95,00 %
2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod to~kom II.4

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: TUZLA - Vodovod.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: TUZLA - Vodovod.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

25.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Ponu|enirokzaizvr{enjeradovasuklju~enimjamstvenimrokom

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e:95,00 %
2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod to~kom II.4

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 5

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BIHA] - Kamenice.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: BIHA] - Kamenice.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

25.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Ponu|enirokzaizvr{enjeradovasuklju~enimjamstvenimrokom.

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e:95,00 %
2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod to~kom II.4

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 6

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO - Alta.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO - Alta.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

10.000,00 KM

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 34

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Ponu|enirokzaizvr{enjeradovasuklju~enimjamstvenimrokom.

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e:95,00 %
2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod to~kom II.4

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 7

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO - Marin
Dvor Crkva

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: SARAJEVO - Marin
Dvor Crkva

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

15.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Ponu|enirokzaizvr{enjeradovasuklju~enimjamstvenimrokom

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e:95,00 %
2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod to~kom II.4

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 8

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: [IROKI BRIJEG - AG
Kamen.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja infrastrukture BP GSM mre`e: [IROKI BRIJEG - AG
Kamen.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tenderskoj dokumentaciji.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

15.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Ponu|enirokzaizvr{enjeradovasuklju~enimjamstvenimrokom

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e:95,00 %
2. rok izgradnje, u~e{}e:5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod to~kom II.4

(M1-A-4213-12)

JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO INVALIDNIH
LICA - DRIN

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 78-1-1-1-15/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JU ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE MENTALNO
INVALIDNIH LICA - DRIN
Kontakt osoba: Mirnes Rizvi}
Adresa: DRIN BB
Po{tanski broj: 71270
Op{tina/Grad: Fojnica
IDB/JIB: 4236181330005
Telefon: 030547200
Faks: 030831829
Elektronska po{ta (e-mail): info@drin.ba
Internet adresa (web): www.drin.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Socijalna skrb

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i sukcesivna isporuka odje}e, obu}e, posteljine i ostalih
tekstilnih predmeta

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Rok pla}anja od 30 dana po ispostavljanju fakture.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

- dobavlja~i trebaju uz ponudu dostaviti dokaz o registraciji u
relevantnom profesionalnom ili trgova~kom registru u zemlji u
kojojsuosnovalipoduze}eilidostavitiposebnuizjavuilireferencu
kojom se dokazuje njihovo pravo da se profesionalno bave
odre|enom djelatno{}u (rje{enje o upisu u sudski registar);
- fotokopija poreznog i identifikacionog broja.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 35

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:30
Mjesto: JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica - Drin,
71270 Fojnica, Drin bb.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Za tendersku dokumentaciju se pla}a iznos od 10,00 KM po
LOT-u, na r~. br. 3389002208302398 kod Unicredit Bank d.d.
Mostar, r~. br. 1990470004392402 kod Sparkasse Bank d.d.
Sarajevo. Ponude se dostavljaju na originalnoj tenderskoj
dokumentacijiuzape~a}enojkovertisanaznakom:"PONUDAZA
ODJE]U, OBU]U, POSTELJINU I OSTALE TEKSTILNE
PREDMETE: LOT_______ - NE OTVARATI".
Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzeti u razmatranje.
Ponude }e se otvarati sljede}im redosljedom:
LOT 1 u 10:30 sati
LOT 2 u 11:00 sati
LOT 3 u 11:30 sati

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

ODJEVNI PREDMETI

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Fco adresa ugovornog organa

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

OBU]A

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Fco adresa ugovornog organa

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

POSTELJINA I OSTALI TEKSTILNI PREDMETI

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Fco adresa ugovornog organa

(M1-A-4346-12)

OP]INA CENTAR SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 79-1-3-1-23/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Op}ina Centar Sarajevo
Kontakt osoba: Ned`mija Muhamedbegovi}
Adresa: Mis Irbina 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200650440009
Telefon: 033562300
Faks: 033562400
Elektronska po{ta (e-mail): kabinet@centar.ba
Internet adresa (web): www.centar.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
SARAJEVO CENTAR
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Radovi,Gradnjaautoputeva,cesta,aerodromaisportskihobjekata

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od dana zaklju~enja do
31.12.2013.
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 900.000,00

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno odr`avanje ulica

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija, rekonstrukcija, izgradnja i redovno odr`avanje ulica

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru~je mjesnih zajednica; Bardak~ije, Breka-Ko{evo II,
D`id`ikovac-Ko{evo I, Hrastovi-Mrkovi}i, Mejta{-Bjelave,
Park-Vi{njik, Skenderija-Podtekija, Trg oslobo|enja-Centar

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ovjerena kopija rje{enja o upisu u sudski registar za obavljanje
poslova koji su predmet nabavke.

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 36

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-Pozitivanbilansstanjaibilansuspjehaupredmetnompodru~juza
period od tri godine.
- Izvod iz jedinstvenog registra transakcijskih ra~una BiH ili
ovjerena kopija; nijedan ra~un firme ne smije biti blokiran.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

- Lista radova vezanih za predmet nabavke u posljednje tri godine,
uz prilaganje potvrda o zadovoljavaju}oj izvedbi za najva`nije
radove (najmanje tri ugovora sli~nog karaktera).
- Obrazovne i profesionalne kvalifikacije izvo|a~a radova i
njegovogrukovodnogosobljaustalnomradnomodnosu(najmanje
2 osobe sa VII stepenom stru~ne spreme, 2 osobe sa VI stepenom
stru~nespreme,2osobesViliIVstepenomstru~nespreme,5osoba
za rukovanje strojevima, ukupan broj radnika minimalno 40).
-Izjavaoanga`iranomtehni~komosobljuilitehni~kimorganima.
- Izjava o tehni~koj opremi koju izvo|a~ ima na raspolaganju za
izvo|enje konkretnih radova.
- Izjava o svakoj namjeri i predmetu podugovaranja.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Op}ina Centar Sarajevo, Mis Irbina 1, soba 230

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

UplatuzaTDizvr{itinara~unbroj:3380002210022755,UniCredit
Bank Sarajevo, vrsta prihoda: 722 611, Op}ina Centar 077

(M1-A-4376-12)

JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 125-1-1-1-64/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
Kontakt osoba: AMIRA MA[I]
Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1.
Po{tanski broj: 75280
Op{tina/Grad: Kladanj
IDB/JIB: 4209129520001
Telefon: 035621212
Faks: 035621075
Elektronska po{ta (e-mail): jpsumetk@bih.net.ba
Internet adresa (web): www.jpsumetk.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 MJESECI OD DATUMA
ZAKLJU^ENJA
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 43.116,00

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za teretna motorna vozila
(FAP,TAM,MAN)

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za teretna motorna vozila
(FAP,TAM,MAN)

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

PO SPECIFIKACIJI IZ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Po zahtjevu Ugovornog organa

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Po tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Po tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Po tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Po tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 8:45

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 9:00
Mjesto: Fadila Kurtagi}a broj 1, 75280 Kladanj

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderskadokumentacijasemo`epreuzetisvakimradnimdanom,
uz uplatu za otkup i dostavu zahtjeva za izuzimanje iste.
Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1321600311487057

(M1-A-4396-12)

JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG KANTONA"
DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 125-1-2-1-65/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JAVNO PREDUZE]E "[UME TUZLANSKOG
KANTONA" DIONI^KO DRU[TVO KLADANJ
Kontakt osoba: AMIRA MA[I]
Adresa: FADILA KURTAGI]A BROJ 1.

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 37

Po{tanski broj: 75280
Op{tina/Grad: Kladanj
IDB/JIB: 4209129520001
Telefon: 035621212
Faks: 035621075
Elektronska po{ta (e-mail): jpsumetk@bih.net.ba
Internet adresa (web): www.jpsumetk.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge servisiranja i popravke

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a.Trajanjeokvirnogsporazuma:12mjesecioddatumadostave
bankovne garancije za dobro izvr{enje ugovora
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 42.000,00

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga odr`avanja LADA "Niva"

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga odr`avanja LADA "Niva"

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Po tenderskoj dokumentaciji

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Servis najpovoljnijeg ponu|a~a

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Po tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Po tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Po tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Po tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 10:45

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Fadila Kurtagi}a broj 1, 75280 Kladanj

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderskadokumentacijasemo`epreuzetisvakimradnimdanom,
uz uplatu za otkup i dostavu zahtjeva za izuzimanje iste.
Uplatu izvr{iti na ra~un broj 1321600311487057

(M1-A-4397-12)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-54/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Vi{nja Softi}
Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033237655
Faks: 033440658
Internet adresa (web): www.viksa.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 35.000,00

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za pumpne agregate Jugoturbina

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Dato u tenderskoj dokumnetaciji

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumnetaciji

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

FCO skladi{te Ugovornog organa u Sarajevu

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Dato u tenderskoj dokumnetaciji

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 38

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumnetaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumnetaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 9:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 14:30
Mjesto: Terezije br.38

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodaten informacije koje se odnose na tehni~ki dio ponude
mo`ete dobiti od :
Huremovi} Edin, dipl.ing.ma{. 033 774-920
Kamenica Esvada dipl. ing.ma{.033 774-920

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Edin Huremovi} dipl.ing.ma{.
Adresa: Gli{e Jankovi}a br.8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033774920
Faks: 033774920
E-mail:edinh@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Belma Loji}, dipl.prav.
Adresa: Terezije br. 38
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033200313
Faks: 033200313
E-mail: belmal@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Belma Loji}, dipl.prav.
Adresa: Terezije br.38
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033200313
Faks: 033200313
E-mail: belmal@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba

(M1-A-4166-12)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-55/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.

Kontakt osoba: Vi{nja Softi},dipl.ecc.
Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033237655
Faks: 033440658
Internet adresa (web): www.viksa.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

92/11-P - HTZ oprema

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

HTZ oprema

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 po lotu

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 9:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 14:45
Mjesto: Terezija br.38 - Sarajevo

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 39

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije
nego {to je otkupe. Uplata za otkup tenderske dokumentacije:
UniCredit Banka d.d. na `iro ra~un br.338-900-22082747-53 uz
naznaku za " otkup tenderske dokumentacije broj ." ili na blagajni
KJKP ViK d.o.o. Sarajevo, ul.J.^ernija br.8
Za sve dodatne informacije vezane za tehni~ki dio tenderske
dokumentacije kontaktirati stru~no lice Smaji} Rusmir,
dipl.ing.za{tite na radu, tel: 033/203-059

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Rusmir Smaji}
Adresa: Terezija br. 38
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033203059
Faks: 033203059
E-mail:rusmirs@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Amel Kadri}, dipl.pravnik
Adresa: Terezija br. 38
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033204575
Faks: 033204575
E-mail: amelk@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Amel Kadri},dipl.pravnik
Adresa: Terezija br. 38
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033204575
Faks: 033204575
E-mail: amelk@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

HTZ oprema ( ostala oprema)

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

HTZ oprema (ostala oprema)

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

60.000,00

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

60.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

HTZ oprema (uniforme i odijela)

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

HTZ oprema ( uniforme i odijela)

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

120.000,00

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

120.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

FCO skladi{te ugovornog organa u Sarajevu

(M1-A-4243-12)

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-56/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl.ecc
Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033237655
Faks: 033440658
Internet adresa (web): www.viksa.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Grafi~ka {tampa

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 40

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 (po lotu)

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 9:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Terezije 38 Sarajevo

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Kahved`i} Aida
Adresa: Terezije 38
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033200313
Faks: 033200313
E-mail:aidakahvedzic@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Kahved`i} Aida
Adresa: Terezije 38
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033200313
Faks: 033200313
E-mail: aidakahvedzic@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Kahved`i} Aida
Adresa: Terezije 38, soba broj 20
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033200313
Faks: 033200313
E-mail: aidakahvedzic@viksa.ba

Internet adresa: www.viksa.ba

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

15-12lot1Grafi~ka{tampa-blokovskiobrasci,knjigetvrdipovezi
mehanografski obrasci

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

26.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Poslovne prostorije Ugovornog organa u Sarajevu

V. Dodatne informacije

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije
nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije
izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br.
338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske
dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "VIK" d.o.o.
Sarajevo, ul. Jaroslava ^ernija br.8.Za sve dodatne informacije
vezane za tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontaktirati
stru~no lice: Babi} Nijaz, tel: 033 204 575.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

15-12 lot 2 Obrasci za obra~un i koverte DP

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

65.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Poslovne prostorije Ugovornog organa u Sarajevu

V. Dodatne informacije

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije
nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije
izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br.
338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske
dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP "VIK" d.o.o.
Sarajevo, ul. Jaroslava ^ernija br.8. Za sve dodatne informacije
vezano za tehni~ki dio tenderske dokumentacije kontaktirati
stru~no lice: Malinov Aleksandar, tel: 033 237 655.

(M1-A-4270-12)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 41

KJKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 126-1-1-1-57/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Softi} Vi{nja, dipl.ecc
Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033237655
Faks: 033440658
Internet adresa (web): www.viksa.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 40.000,00

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

20/12 - Razni elektro materijal

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

FCO skladi{te Ugovornog organa u Sarajevu

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:95,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 9:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 15:15
Mjesto: Terezije br. 38, Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponu|a~i imaju mogu}nost uvida u tendersku dokumentaciju prije
nego {to je otkupe. Uplatu za otkup tenderske dokumentacije
izvr{iti u korist UniCredit Banke na `iro ra~un br.
338-900-22082747-53 uz naznaku "za otkup tenderske
dokumentacije" ili na Glavnoj blagajni KJKP " VIK " d.o.o.
Sarajevo, ul. Jaroslava ^ernija br. 8.
Za sve dodatne informacije vezane za tehni~ki dio tenderske
dokumentacije kontaktirati stru~no lice: Enver Filipovi},
dipl.ing.el. tel/fax: 033 237 655

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Enver Filipovi}, dipl.ing.el.
Adresa: Jaroslava ^ernija br. 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033237655
Faks: 033237655
E-mail:enverf@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Amer Karovi}
Adresa: Terezija br. 38
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033204575
Faks: 033204575
E-mail: amerk@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: KJKP"VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
Kontakt osoba: Amer Karovi}
Adresa: Terezija br. 38, soba br. 20
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200151950004
Telefon: 033204575
Faks: 033204575
E-mail: amerk@viksa.ba
Internet adresa: www.viksa.ba

(M1-A-4301-12)

HRVATSKAPO[TA D.O.O. MOSTAR

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 127-1-1-1-20/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Hrvatska po{ta d.o.o. Mostar
Kontakt osoba: Igor Zadro,Sandra Gali}

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 42

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Adresa: Tvrtka Milo{a bb
Po{tanski broj: 88000
Op{tina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227270280004
Telefon: 036445053
Faks: 036445114
Elektronska po{ta (e-mail): igor.zadro@post.ba
Internet adresa (web): www.post.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Po{tanske usluge

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava goriva , lo` ulja i dvotaktola

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Mostar, SP Vitez, SP
Livno, SP Od`ak)

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Sukladno TD

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Sukladno TD

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Sukladno TD

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:05
Mjesto: Tvrtka Milo{a bb, 88000 Mostar

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Nema

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabava goriva, lo` ulja i dovtaktola (SP Mostar)

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Mostar)

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Sukladno TD

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

260.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Godinu dana od dana potpisivanja ugovora

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sukladno TD

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Vitez)

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Vitez)

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Sukladno TD

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

105.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Godinu dana od dana potpisivanja ugovora

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sukladno TD

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Livno)

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Livno)

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Sukladno TD

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

84.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Godinu dana od dana potpisivanja ugovora

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 43

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sukladno TD

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Od`ak)

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava goriva, lo` ulja i dvotaktola (SP Od`ak)

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Sukladno TD

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

58.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Godinu dana od dana potpisivanja ugovora (SP Od`ak)

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sukladno TD

(M1-A-4331-12)

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 136-1-2-1-35/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic,dipl.pravnik, Rasim Mehmedovi},
dipl.ing.{um.
Adresa: Radni~ka bb
Po{tanski broj: 77240
Op{tina/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263074140004
Telefon: 037473670
Faks: 037473671
Elektronska po{ta (e-mail): kontakt@ussume.ba
Internet adresa (web): ussume.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i
drugih ~vrstih goriva

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge kopnenog transporta

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge prevoza drvnih sortimenata

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivno izvr{avanje prevoza drvnih sortimenata

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je registrovan za izvr{enje usluga

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da je sposoban za uspje{no izvr{enje ugovora

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Da je sposoban za uspje{no izvr{enje ugovora

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 9:30

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderskadokumentacijamo`eseotkupitikodugvornogorgana,a
preuzima se li~no ili putem po{te.
Uplata se vr{i na trans.ra~un 5688671000000180, 10 KM po
jednom LUT-u.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Usluge prevoza, utovara i istovara ogrijevnog drveta za potrebe
Podru`nice "[umarija" Klju~

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivno izvr{avanje usluga prevoza

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

5.000 m3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

75.350,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

godinu dana od zaklju~enja ugovora

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 %

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 44

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

na podru~ju USK-a

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Usluge prevoza, utovara i istovara ogrijevnog drveta za potrebe
Podru`nice "[umarija" Cazin

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivno izvr{avanje usluga prevoza

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

1.500 m3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

22.605,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

godinu dana od zaklju~enja ugovora

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

na podru~ju USK-a

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Usluge prevoza, utovara i istovara ogrijevnog drveta za potrebe
Podru`nice "[umarija" Biha}

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivno izvr{avanje usluga prevoza

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

14.000 m3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

210.980,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

godinu dana od zaklju~enja ugovora

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

na podru~ju USK-a

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Usluge prevoza ogrijevnog drveta za potrebe Podru`nice
"[umarija" Bos.Petrovac

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivno izvr{avanje usluga prevoza

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

5.000 m3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

75.350,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

godinu dana od zakljj~enja ugovora

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Rok pla}anja, u~e{}e: 20,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

na podru~ju USK-a

(M1-A-4326-12)

[PD "UNSKO-SANSKE [UME" D.O.O

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 136-1-1-1-36/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: [PD "UNSKO-SANSKE [UME" d.o.o
Kontakt osoba: Enes Suljic, dip.pravnik i Amil Mehi},
dipl.ing.ma{.
Adresa: Radni~ka bb
Po{tanski broj: 77240
Op{tina/Grad: Bosanska Krupa
IDB/JIB: 4263074140004
Telefon: 037473670
Faks: 037473671
Elektronska po{ta (e-mail): kontakt@ussume.ba
Internet adresa (web): ussume.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i
drugih ~vrstih goriva

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka novih putni~kih motornih vozila

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka novih putni~kih motornih vozila po principu "staro za
novo"

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

4

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

174.300,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Fco ugovorni organ, stovari{te u Biha}u

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Do okon~anja isporuke

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 45

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je registrovan za djelatnost iz predmetne nabavke

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da je sposoban za izvr{enje ugovora

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Da je sposoban za izvr{enje ugovora

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Garantni rok, u~e{}e:20,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 %
4. Rok pla}anja, u~e{}e:5,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 9:30

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:30
Mjesto: Radni~ka bb, Bos.Krupa

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderskadokumentacijamo`eseotkupitikodugovornogorgana,
a preuzima se li~no ili putem po{te. Uplata se vr{i na tran.ra~un
5688671000000180

(M1-A-4325-12)

JP "ELEKTROPRIVREDABiH" D.D. SARAJEVO
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA"TUZLA" U TUZLI

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 145-1-1-1-189/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Nedima Mujkic
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000
Faks: 035305009
Elektronska po{ta (e-mail): amra.halilovic@elektroprivreda.ba
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Gumeni proizvodi

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Navedeno u tehni~kom dijelu tendera

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

69.021,70

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

TE "Tuzla", Tuzla

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

70 dana od datuma stupanja ugovora na snagu

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Zahtijevani na~in pla}anja je odgo|eno pla}anje minimalno 30
dana po isporuci robe

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom
registru

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Sala za sastanke TE "Tuzla", Tuzla

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Pla}anjeizvanBosneiHercegovinesevr{iprekoHypoAlpe-Adeia
Bank dd Mostar, SWIFT: HAABBA22,IBAN: BA39 3060 2037
8002 0702 u korist JP EP BiH - otkup tenderske dokumentacije.
Pla}anje unutar Bosne i Hercegovine vr{i se na ra~un broj
3060460001056859(HypoAlpe-AdriaBankddMostar)ukoristJP
EP BiH - otkup tenderske dokumentacije.

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Tuzla" u Tuzli
Kontakt osoba: Nedima Mujki}
Adresa: 21. aprila br.4
Po{tanski broj: 75203
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150048
Telefon: 035305000

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 46

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Faks: 035305009
E-mail:nedima.mujkic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4287-12)

KJKP "SARAJEVOGAS" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 152-1-1-1-36/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: KJKP "Sarajevogas" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Adem ]imi}
Adresa: Muhameda Ef. Pand`e br. 4
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Novo Sarajevo
IDB/JIB: 4200158020002
Telefon: 033445120
Faks: 033445525
Elektronska po{ta (e-mail): info@sarajevogas.ba
Internet adresa (web): www.sarajevogas.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Prijenosilidistribucijaplinaili
toplotne energije

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Rezervni dijelovi za stanice

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u TD

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

150.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Skladi{te ugovornog organa

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

1 godina

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:75,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:15,00 %
3. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 25 KM sa PDV-om

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 15:00
Mjesto: Muhameda Ef. Pand`e br. 4, 71000 Sarajevo

(M1-A-4317-12)

KANTONALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE KANTONA
SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 154-1-1-1-13/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Kantonalna uprava civilne za{tite Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: dr Mesud Jusufovi}
Adresa: Hamida Dizdara 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200665390008
Telefon: 033443720
Faks: 033560453
Internet adresa (web): kucz@kucz.ks.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

javna nabavka uniformi za Jedinicu za specijalisti~ku podr{ku
MUP-a Kantona Sarajevo

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Otvorenipostupakza zaklju~ivanje ugovora za nabavkuiisporuku
uniforme za Jedinicu za specijalisti~ku podr{ku MUP_a Kantona
Sarajevo

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Da

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 47

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Trezorski na~in pla~anja

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 14:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 14:30
Mjesto: Sarajevo ulica Hamida Dizdara 1.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Kao za LOT 1.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka Takti~ko no~no-kamufla`ne uniforme

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka 80 komada Takti~ko no~no-kamufla`nih uniformi

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

115.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 20,00 %
3. Uslovi i na~in pla~anja, u~e{}e: 5,00 %
4. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo ulica Hamida Dizdara 1.

V. Dodatne informacije

Ponudesedostavljajupo{tomilili~nonaadresuugovornogorgana
sa naznakom "PONUDA ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE
NABAVKEUNIFORMIZAJEDINICUUASPECIJALISTI^KU
PODR[KU MUP-a KANTONA SARAJEVO-NE OTVARATI.
Na pole|ini navesti: naziv, adresu, telefon i kontakt osobu
ponu|a~a. Naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije se
upla~ujenaDepozitnira~unKantonaSarajevo3380002210019263

u korist bu|etske organizacije 2901000sa naznakom op}ine i vrsta
prihoda 722631.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka takti~kih ~izama

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Javna nabavka takti~kih ~izama za Jedinicu za specijalisti~ku
podr{ku MUP-a Kantona Sarajevo.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

45.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e: 60,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 20,00 %
3. Uslovi i na~in pla~anja, u~e{}e: 5,00 %
4. Garantni rok, u~e{}e: 15,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo, ulica Hamida Dizdara 1.

V. Dodatne informacije

Kao i za LOT 1.

(M1-A-4473-12)

OP]INA LJUBU[KI

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 162-1-1-1-1/12

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv: Op}ina Ljubu{ki
Kontakt osoba: Elvira [kobi}
Adresa: Zrinsko Frankopanska 71
Po{tanski broj: 88320
Op}ina/Grad: Ljubu{ki
IDB/JIB: 4272111190008
Telefon: 039835502
Faks: 039833810
Elektronska po{ta (e-mail): opcina.ljubuski@tel.net.ba
Internet adresa (web): www.ljubuski.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina
(FBiH), LJUBU[KI
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabava

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 48

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci od dana
potpisivanja ugovora
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 150.000,00

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava goriva

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabava goriva za potrebe Op}ine Ljubu{ki i osnovnih
{kola na podru~ju op}ine Ljubu{ki

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

175.500.00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru~je op}ine Ljubu{ki

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o registraciji u relevantnom profesionalnom ili trgova~kom
registru u zemlji u kojoj su osnovali firmu ili dostaviti posebnu
izjavu ili referencu kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju
relevantnu profesionalnu djelatnost.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Potvrda poslovne banke da je ponu|a~ solventan u posljednjih {est
mjeseci.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Benzinska crpka udaljena do 6 km od upravne zgrade Op}ine
Ljubu{ki.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 27.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum:3.5.2012 Vrijeme:11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Op}ina Ljubu{ki, Zrinsko Frankopanska 71, Sala za
sastanke

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Za otkup tenderske dokumentacije uplatu izvr{iti na depozitni
ra~un Op}ine Ljubu{ki broj 3380002200044268 koji se vodi kod
UniCredit Zagreba~ke banke Ljubu{ki - uplata za tender, vrsta
prihoda 722611

(M1-A-4316-12)

MINISTARSTVOUNUTRA[WIHPOSLOVA
REPUBLIKESRPSKE

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ166-1-1-1-46/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:Ministarstvounutra{wihposlovaRepublikeSrpske
Kontaktosoba:Milovan\uri}
Adresa:BulevarDesankeMaksimovi}br.4
Po{tanskibroj:78000

Op{tina/Grad:BawaLuka
IDB/JIB:4401630930005
Telefon:051334365
Faks:051334395

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
RepublikaSrpska
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Robe,Kupovina

II.2.Podjelanalotove

Da
II.2.a.Brojlotova:4
II.2.b.Ponudesemogudostavitiza:Vi{elotova

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Ugovoronabavcidijelovauniforme

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Nabavka dijelova redovne qetne i zimske uniforme za
pripadnikeMUP-aRepublikeSrpske

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 24. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 25. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 26. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 49

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido23.4.2012.godine

IV.3.b.Nov~ananaknada:Da

IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:50,00

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:3.5.2012.Vrijeme:11:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:3.5.2012.Vrijeme:12:00

Mjesto:Kaoukoraku1

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Uplatatenderskedokumentacijeuiznosuod50,00KMvr{isena
`iro ra~un Javnih prihoda Republike Srpske
br:5620990000055687, vrsta prihoda 722511, bud`etska
organizacija 0712108, {ifra op{tine 002, sa naznakom za
tenderskudokumentaciju

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 1

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Ugovorzanabavkuzimskihpantalona

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Nabavkazimskihpantalona

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

4400

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

200.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

31.12.2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

BawaLuka

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 2

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Ugovorzanabavkuko{uqaduga~kihrukava

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Nabavkako{uqaduga~kihrukava

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

4400

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

50.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

31.12.2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

BawaLuka

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 3

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Ugovoronabavciqetnihpantalona

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Nabavkaqetnihpantalona

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

4400

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

200.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

31.12.2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

BawaLuka

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 4

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Ugovoronabavciko{uqakratkihrukava

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Nabavkako{uqakratkihrukava

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

4400

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

90.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

31.12.2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

BawaLuka

(M1-A-4203-12)

ZP"ELEKTRODOBOJ"A.D.DOBOJ

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ189-1-1-1-13/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:ZP"ELEKTRODOBOJ"a.d.DOBOJ
Kontaktosoba:Sini{aLazi}iDragicaRisti}
Adresa:NikolePa{i}a77.
Po{tanskibroj:74000
Op{tina/Grad:Doboj
IDB/JIB:4400014500009
Telefon:053209700
Faks:053241344
Elektronskapo{ta
(e mail): info@elektrodoboj.net
Internetadresa(web): www.elektrodoboj.net

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 50

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Javnopreduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
RepublikaSrpska
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Elektri~naenergija

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Robe,Kupovina

II.2.Podjelanalotove

Da
II.2.a.Brojlotova:5
II.2.b.Ponudesemogudostavitiza:Svelotove

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Nabavkaopremezaelektrodistributivnudjelatnost

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Detaqnoutenderskojdokumentaciji(TD).

II.7.Dalijedozvoqenaalternativnaponuda?

Ne

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

kaoutenderskojdokumentaciji.

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

kaoutenderskojdokumentaciji.

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

kaoutenderskojdokumentaciji.

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Ekonomskinajpovoqnijaponuda

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido3.5.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:50,00KM

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:4.5.2012.Vrijeme:11:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:4.5.2012.Vrijeme:12:00
Mjesto: Upravna zgrada ZP "ELEKTRO DOBOJ" a.d. Doboja, ul.
NikolePa{i}a77,74000Doboj

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osoba za preuzimawe TD i dostavu ponuda je Risti}
Dragicatel:053/209-734,azaostaleinformacijeLazi}Sini{a
tel.053/209-736

Naknada za TD u iznosu od 50,00KM upla}uje se na ra~un br.
562005-00000150-91RazvojnabankaDoboj.

TD dostavqamo po{tom ili mejlom prema zahtjevu dobavqa~a
koji uz svoj zahtjev treba prilo`iti i kopiju naloga kao dokaz o
uplatinavedenogiznosanara~unnaru~ioca.

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 1

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Nabavkaizolatora,potporazaizolatore,izolatorskihlanacai
odvodnikaprenapona

I.2.Kratakopispredmetaugovora

detaqnouTD.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

detaqnouTD.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

115.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

do60danaoddanazakqu~ewaugovora.

IIIPodkriteriji

1.Cijena,u~e{}e:95,00%

2.Rokisporuke,u~e{}e:3,00%

3.Garantnirok,u~e{}e:2,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

detaqnouTD.

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 2

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Nabavkarasklopneidrugeopreme

I.2.Kratakopispredmetaugovora

detaqnouTD.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

detaqnouTD.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

130.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

do60danaoddanazakqu~ewaugovora.

IIIPodkriteriji

1.Cijena,u~e{}e:95,00%

2.Rokisporuke,u~e{}e:3,00%

3.Garantnirok,u~e{}e:2,00%

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 51

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

detaqnouTD.

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 3

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Nabavkapancerosigura~a

I.2.Kratakopispredmetaugovora

detaqnouTD.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

detaqnouTD.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

290.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

do60danaoddanazakqu~ewaugovora.

IIIPodkriteriji

1.Cijena,u~e{}e:95,00%
2.Rokisporuke,u~e{}e:3,00%
3.Garantnirok,u~e{}e:2,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

detaqnouTD.

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 4

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

NabavkaVNiNNosigura~aipostoqazaosigura~e

I.2.Kratakopispredmetaugovora

detaqnouTD.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

detaqnouTD.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

36.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

do60danaoddanazakqu~ewaugovora.

IIIPodkriteriji

1.Cijena,u~e{}e:95,00%
2.Rokisporuke,u~e{}e:3,00%
3.Garantnirok,u~e{}e:2,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

detaqnouTD.

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 5

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Nabavkakablovskihspojnica,zavr{etakaiovjesneopremezaSN
SKS

I.2.Kratakopispredmetaugovora

detaqnouTD.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

detaqnouTD.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

29.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

do60danaoddanazakqu~ewaugovora

IIIPodkriteriji

1.Cijena,u~e{}e:95,00%
2.Rokisporuke,u~e{}e:3,00%
3.Garantnirok,u~e{}e:2,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

detaqnouTD.

(M1-A-4319-12)

SLUZBAZAZAJEDNICKE POSLOVE ZE-DO KANTONA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 193-1-2-1-17/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Sluzba za zajednicke poslove Ze-Do kantona
Kontakt osoba: Nermin Sitnic
Adresa: Kucukovici br. 2.
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4218342970001
Telefon: 032245597
Faks: 032245634
Elektronska po{ta (e-mail): slzp_ts@bih.net.ba
Internet adresa (web): zdk.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Zeni~ko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge servisiranja i popravke

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Odr`avanjeiservisiranjemotornihvozilazapotrebeorganauprave
Zeni~ko-dobojskog kantona

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Odr`avanjeiservisiranjemotornihvozilazapotrebeorganauprave
Zeni~ko-dobojskog kantona

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

150.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Zenica

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 52

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

24 mjeseca

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena usluga, u~e{}e:70,00 %
2. Du`ina garantnog roka za ugra|ene dijelove i usluge,
u~e{}e:20,00 %
3. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 13:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 13:30
Mjesto: Ku~ukovi}i br. 2, sala 109. Zenica

(M1-A-4402-12)

SUDSKA POLIICIJAFEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 198-1-1-1-17/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Sudska poliicija Federacije Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Mahir Smailbegovi} - sekretar Komisije
Adresa: Valtera Peri}a broj 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200545900029
Telefon: 033666239
Faks: 033213586
Elektronska po{ta (e-mail): osp.fbih@pravosudje.ba
Internet adresa (web): www.vsfbih.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka vozila

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Policijska vozila namjenjena za transport lica li{enih slobode sa
doradamaipolicijskakombivozilazatransportlicali{enihslobode
sa specijalnim doradama i opremom.

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 8.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 9:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Valtera Peri}a 15. Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Kao u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: Sudska poliicija Federacije Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Mahir Smailbegovi} - sekretar komisije
Adresa: Doglodi 10.
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Ilid`a
IDB/JIB: 4200545900029
Telefon: 033625901
Faks: 033653665
E-mail:mahir.smailbegovic@sudpol.com.ba
Internet adresa: www.vsfbih.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: Sudska poliicija Federacije Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Mahir Smailbegovi}
Adresa: Doglodi broj 10. Ilid`a

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 53

Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Ilid`a
IDB/JIB: 4200545900029
Telefon: 033625901
Faks: 033653665
E-mail: mahir.smailbegovic@sudpol.com.ba
Internet adresa: www.vsfbih.ba

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Vozila za transport lica li{enih slobode

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Vozila za transport lica li{enih slobode (policijska - obilje`ena) sa
dodatnom opremom i doradama vozila za navedenu namjenu.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

8 vozila

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

240.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

120 dana

III. Podkriteriji

1. Ukupna cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
4. Na~in i uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

V. Dodatne informacije

Kao u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Kombi vozila za transport lica li{enih slobode

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Kombi vozila za transport lica li{enih slobode (policijsko -
obilje`eno) sa specijalnim doradama i opremom za navedenu
namjenu.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

2 vozila

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

130.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

120 dana

III. Podkriteriji

1. Ukupna cijena, u~e{}e: 70,00 %
2. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
4. Na~in i uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao u tenderskoj dokumentaciji

V. Dodatne informacije

Kao u tenderskoj dokumentaciji

(M1-A-4308-12)

SUDSKA POLIICIJAFEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 198-1-1-1-18/12
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv: Sudska poliicija Federacije Bosne i Hercegovine
Kontakt osoba: Haris Mr{evi}
Adresa: Valtera Peri}a broj 15
Po{tanski broj: 71000
Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200545900029
Telefon: 033666239
Faks: 033213586
Elektronska po{ta (e-mail): osp.fbih@pravosudje.ba
Internet adresa (web): www.vsfbih.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabava

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a Broj lotova 5
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava uniformi i drugih djelova odje}e.

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava uniformi, ko{ulja, kravata i majica.

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 9.5.2012. godine

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 54

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum:9.5.2012 Vrijeme:9:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 9.5.2012. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Valtera Peri}a 15, Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ukoliko se ponu|a~ javlja na vi{e LOT-ova, originalnu
dokumantaciju mo`e prilo`iti uz jedan LOT, a u ostalim
LOT-ovima samo dokumentaciju i ponudu koja se odnosi na taj
LOT sa elementima koji se boduju u skladu sa utvr|enim
podkriterijima. Potrebno je nazna~iti uz koji se LOT nalazi
originalna dokumentacija.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabava ko{ulja dugih rukava.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Ko{ulja dugih rukava.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

520 komada

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

10.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

do 31.12.2012. godine

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %
3. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 2

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabava ko{ulja kratkih rukava sa amblemima.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Ko{ulja kratkih rukava sa amblemima sudske policije.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

540 komada

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

11.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

do 31.12.2012. godine

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %
3. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabava bijelih majica.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Bijela pamu~na majica.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

500 komada

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

2.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

do 31.12.2012. godine

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %
3. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabava policijskih kravata.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Policijska kravata.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

540 komada

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

3.500,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

do 31.12.2012. godine

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %
3. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 5

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabava policijskih uniformi.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Policijska uniforma (kratka jakna + hla~e).

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

250

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

30.000,00 KM

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 55

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

do 31.12.2012. godine

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %
3. Na~in i uvjeti pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo

(M1-A-4307-12)

ZP"ELEKTROKRAJINA"A.D.BAWALUKA

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ203-1-1-1-33/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:ZP"ELEKTROKRAJINA"a.d.BAWALUKA
Kontaktosoba:MiroslavGojkovi},dipl.in`.el.Tel051/246-352
Adresa:KraqaPetra
I Kara|or|evi}a95
Po{tanskibroj:78000
Op{tina/Grad:BawaLuka
IDB/JIB:4400855640000
Telefon:051246300
Faks:051215610
Elektronskapo{ta
(e mail): info@elektrokrajina.com
Internetadresa(web): elektrokrajina.com

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Javnopreduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
RepublikaSrpska
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Elektri~naenergija

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Robe,Kupovina

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

NabavkaSNiNNprovodnika

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

PonavqawepostupkanabavkeSNiNNprovodnika

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

do700.000,00

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

700.000,00

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

Centralnoskladi{teZP"Elektrokrajina"a.d.BawaLuka

II.7.Dalijedozvoqenaalternativnaponuda?

Ne

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

Maksimalno2(dva)mjesecaoddanapotpisivawaUgovora

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Uskladusatenderskomdokumentacijom

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Uskladusatenderskomdokumentacijom

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Uskladusatenderskomdokumentacijom

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Uskladusatenderskomdokumentacijom

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Ekonomskinajpovoqnijaponuda

IV.2.1.a.Podkriteriji

1.Ponu|enacijena,u~e{}e:80,00%
2.Rokisporukerobe,u~e{}e:10,00%
3.Usloviina~inpla}awa,u~e{}e:10,00%

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido24.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:50,00KM

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:4.5.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:4.5.2012.Vrijeme:13:00
Mjesto:KraqaPetra
I Kara|or|evi}a95,BawaLuka

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponu|a~i ili wihovi ovla{}eni predstavnici imaju pravo da
prisustvujuotvarawuponuda;
Ponudedostavitiuzatvorenojkovertisapotpisomipe~atom

(M1-A-4190-12)

ZP"ELEKTROKRAJINA"A.D.BAWALUKA

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ203-1-1-1-34/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:ZP"ELEKTROKRAJINA"a.d.BAWALUKA
Kontaktosoba:MiroslavGojkovi},dipl.in`.el.Tel051/246-352
Adresa:KraqaPetra
I Kara|or|evi}a95
Po{tanskibroj:78000
Op{tina/Grad:BawaLuka
IDB/JIB:4400855640000
Telefon:051246300
Faks:051215610
Elektronskapo{ta
(e mail): info@elektrokrajina.com
Internetadresa(web): elektrokrajina.com

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 56

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Javnopreduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
RepublikaSrpska
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Elektri~naenergija

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Robe,Kupovina

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Nabavkaarmirano-betonskihstubova

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Ponavqawepostupkanabavkearmirano-betonskihstubova

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

do700.000,00

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

700.000,00

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

Skladi{taUgovornogorgana

II.7.Dalijedozvoqenaalternativnaponuda?

Ne

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

Maksimalno30danaoddanapotpisivawaugovora

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Uskladusatenderskomdokumentacijom

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Uskladusatenderskomdokumentacijom

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Uskladusatenderskomdokumentacijom

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Uskladusatenderskomdokumentacijom

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Ekonomskinajpovoqnijaponuda

IV.2.1.a.Podkriteriji

1.Ponu|enacijena,u~e{}e:80,00%
2.Rokisporukerobe,u~e{}e:10,00%
3.Usloviina~inpla}awa,u~e{}e:10,00%

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido24.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:50,00KM

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:4.5.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:4.5.2012.Vrijeme:14:00
Mjesto:KraqaPetra
I Kara|or|evi}a95,BawaLuka

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponudedostavitiuzatvorenojkovertisapotpisomipe~atom;
Ponu|a~i ili wihovi ovla{}eni predstavnici imaju pravo da
prisustvujuotvarawuponuda

(M1-A-4191-12)

OBAVJE[TAJNO-BEZBJEDNOSNA/SIGURNOSNA
AGENCIJABIH

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ204-1-2-1-49/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:Obavje{tajno-bezbjednosna/sigurnosnaagencijaBIH
Kontaktosoba:MomirPopovi}
Adresa:MehmedaSpahe7
Po{tanskibroj:71000
Op{tina/Grad:Sarajevo
IDB/JIB:4200936090005
Telefon:033210126
Faks:033210126

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b.Nivokojempripadaugovorniorgan:Dr`avninivo,
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Usluge,Uslugeservisirawaipopravke

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Da
II.3.a.Trajaweokvirnogsporazuma:12mjeseci
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednostbezPDV-a):34.200,00

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

ServisiranjevozilazaBr~ko

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Usluge redovnog odr`avanja i servisiranja putni~kih motornih
vozilazaBr~koza2012.godinu

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

oko40.000,00KM

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

Br~ko

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 57

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Ne

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Ne

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido23.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Ne

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:8.5.2012.Vrijeme:11:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:8.5.2012.Vrijeme:12:30
Mjesto:Kaoukoraku1

(M1-A-4415-12)

ZDRAVSTVENAUSTANOVA OP[TA BOLNICA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 216-1-1-1-18/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: ZDRAVSTVENA USTANOVA OP[TA BOLNICA
Kontakt osoba: SANDRA \URAGI], dipl.pravnik
Adresa: MILANA VRHOVCA 1
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Prijedor
IDB/JIB: 4401532680009
Telefon: 052238415
Faks: 052238428
Elektronska po{ta (e-mail): bolnica@prijedor.com

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),
PRIJEDOR
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Godinu dana
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 118.570,00

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka materijala za fako aparat

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka materijala za fakoemulzifikaciju i ekstrakapsularnu
ekstrakciju so~iva sa implantacijom IOL-a

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

118.570,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

ZU Op{ta bolnica

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Biblioteka ZU Op{te bolnice

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je
obavezandostavitipisanizahtjevnafaxbr.052/238-428ukojem}e
naglasiti da li }e istu preuzeti li~no ili `eli slanje po{tom. Uplata
nov~ane naknade za tendersku dokumentaciju se vr{i na `iro ra~un
ZU Op{te bolnice br. 56200700002646-71 koji se vodi kod NLB
Razvojne banke filijala Prijedor ili na blagajni ZU Op{te bonice.
Ponu|a~i koji su u~estvovali u prethodno poni{tenom otvorenom
postupku po zahtjevu }e dobiti tendersku dokumentaciju bez
nov~ane naknade.

(M1-A-4427-12)

OP]INA ZAVIDOVI]I

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 227-1-1-1-24/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: OP]INA ZAVIDOVI]I
Kontakt osoba: IZET BA[I], dipl.ing.agr.
Adresa: SAFVET BEGA BA[AGI]A
Po{tanski broj: 72220
Op{tina/Grad: Zavidovi}i
IDB/JIB: 4218234570005
Telefon: 032878327
Faks: 032868230
Elektronska po{ta (e-mail): opzdici@bih.net.ba
Internet adresa (web): www.zavidovici.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 58

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
ZAVIDOVI]I
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

JAVNA NABAVKA KAMIONA ZA PRIKUPLJANJE
OTPADA

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

JAVNA NABAVKA KAMIONA ZA PRIKUPLJANJE OTPA-
DA KAPACITETA 9 TONA SA STRA@NJIM UTOVAROM I
MOGU]NO[]U PRA@NJENJA KONTEJNERA KAPACITE-
TA 5 m3

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

JEDAN KAMION

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

240.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

OP]INAZAVIDOVI]I,JKP"RADNIK"D.O.O.ZAVIDOVI]I,
PODUBRAVLJE 3, 72220 ZAVIDOVI]I

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

MAKSIMALNO 90 DANA ZA ISPORUKU

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

GARANCIJA ZA IZVR[ENJE UGOVORA MINIMALNO 10%
OD VRIJEDNOSTI UGOVORA

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U SKLADU SA USLOVIMA IZ TENDERSKE
DOKUMENTACIJE

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U SKLADU SA USLOVIMA IZ TENDERSKE
DOKUMENTACIJE

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

U SKLADU SA USLOVIMA IZ TENDERSKE
DOKUMENTACIJE

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 13:00
Mjesto: VELIKA SALA OP]INE ZAVIDOVI]I, SAFVET
BEGA BA[AGI]A BB, 72220 ZAVIDOVI]I

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1. OVO JE TRE]E PONAVLJANJE TENDERA ZBOG
PONI[TAVANJA PRETHODNA DVA
2.OP]INAZAVIDOVI]IJEPRIMILAGRANTOD[VEDSKE
ME\UNARODNE RAZVOJNE AGENCIJE SIDA ZA
TRO[KOVE OP]INSKOG PLANA UPRAVLJANJA
OTPADOM U BOSNI I HERCEGOVINI, TE NAMJERAVA
ISKORISTITI DIO SREDSTAVA IZ GRANTA ZA NABAVKU
OPREME ZA PRIKUPLJANJE OTPADA. UGOVOR ]E SE
ZAKLJU^ITI IZME\U KUPCA (OP]INA ZAVIDOVI]I) I
DOBAVLJA^A
3.TENDERSKA DOKUMENTACIJA MO@E SE BESPLATNO
PREUZETI NA ADRESI NAZNA^ENOJ U TA^KI I 1., ALI
PREPORU^UJEMO DOSTAVU PUTEM INTERNETA.
PONUDATREBADASADR@ISVETRA@ENEDOKUMENTE
NAVEDENE U OBAVJE[TENJU O NABAVCI, KAO I
DOKUMENTE NAVEDENE U TENDERSKOJ
DOKUMENTACIJI. PONUDE SE DOSTAVLJAJU NA
ADRESU NAZNA^ENU U TA^KI I 1. DO 08.05.2012.
GODINE DO 12:00 SATI. TEHNI^KI I FINANSIJSKI DIO
PONUDE DOSTAVLJA SE U JEDNOJ KOVERTI U SKLADU
SA USLOVIMA DEFINISANIM U TENDERSKOJ
DOKUMENTACIJI. PONU\A^I SNOSE SVE TRO[KOVE
PRIPREME I PODNO[ENJA PONUDA PO OVOM
OBAVJE[TENJU O NABAVCI. USLOVI PRIPREME.
PODNO[ENJA, OTVARANJA I EVALUACIJE PONUDA I
DODJELE UGOVORA NAVEDENI SU U TENDERSKOJ
DOKUMENTACIJI.

(M1-A-4313-12)

FONDZDRAVSTVENOGOSIGURAWA
REPUBLIKESRPSKE

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ240-1-1-1-56/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:FondzdravstvenogosigurawaRepublikeSrpske
Kontaktosoba:DejanVragoli}
Adresa:ZdraveKorde8
Po{tanskibroj:78000
Op{tina/Grad:BawaLuka
IDB/JIB:4400965150008
Telefon:051249100
Faks:051216595
Elektronskapo{ta
(e mail): fzors@zdravstvo-srpske.org
Internetadresa(web): www.zdravstvo-srpske.org

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Javnisubjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
RepublikaSrpska
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Ostalo

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Robe,Kupovina

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 59

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Nabavkaputni~kihvozila

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Nabavkaputni~kihvozila

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

2

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

80.000,00

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

NavedenouTenderskojdokumentaciji

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

NavedenouTenderskojdokumentaciji

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido30.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:50,00

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:30.4.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:30.4.2012.Vrijeme:12:30
Mjesto:AdresaUgovornogorgana,salazasastankeuprizemqu

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se izdaje na pisani zahtjev i dokaz o
uplati bespovratne nov~ane naknade na `iro-ra~un Ugovornog
organabroj:551-001-00000163-25.

(M1-A-4202-12)

DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 243-1-3-1-104/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: DIONI^ARSKO DRU[TVO BH TELECOM
SARAJEVO
Kontakt osoba: Amina Zeki}
Adresa: OBALA KULINA BANA 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200211100005
Telefon: 033446774
Faks: 033224536

Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvo|enje preostalih gra|evinsko-zanatskih i instalaterskih radova
za dovr{enje poslovne zgrade BH Telecoma

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvo|enje preostalih gra|evinsko-zanatskih i instalaterskih radova
za dovr{enje poslovne zgrade BH Telecoma d.d. Sarajevo -
Eksterijer i enterijer

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

1.100.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kako je naveeno u Tenderskoj dokumentaciji

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Kako je navedeno u Tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 7.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 60,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 10:00

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 60

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Za preuzimanje/dobijanje tenderske dokumentacije ponu|a~ je
obavezan dostaviti pisani zahtjev na broj faksa: +387 33 22 45 36 i
na Protokol BH Telecoma, Obala Kulina bana 8, Sarajevo, i
predo~iti dokaz o izvr{enoj uplati naknade tro{kova za Tendersku
dokumentaciju.
Nov~ananaknadasanaznakom:"zaTenderskudokumentacijubroj
06-5349/12 AZ" - iznosi 60,00 KM i upla}uje se na ra~un broj:
1610000030950092kodRaiffeisenbankd.d.Sarajevo(nanaloga
za uplatu potrebno je navesti ID i PDV broj ponu|a~a) ili za
inostrane ponu|a~e iznos od 30,50 EUR: SWIFT: RZBABA2S,
IBAN Code: BA39 1611 0000 0124 8933.
Za tro{kove otkupa tenderske dokumentacije BH Telecom d.d.
Sarajevo }e ponu|a~u ispostaviti fakturu.
Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti li~no na protokolu BH
Telecoma, uz pisani zahtjev za preuzimanje tenderske
dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi odgovornost za
zaka{njelu isporuku niti nepristizanje Tenderske dokumentacije.
Zape~a}enu ponudu sa nazna~enom punom adresom ponu|a~a
dostaviti po{tom ili li~no na adresu: BH Telecom d.d., Sarajevo,
Protokol, Obala Kulina bana 8, 71000 Sarajevo sa naznakom:
"Ponuda broj 06-5349/12 AZ - za nabavku preostalih radova za
dovr{enje poslovne zgrade Eksterijer i enterijer".
Ponude dostavljene nakon datuma i sata nazna~enih u ta~ki IV.4. i
ponude koje nisu predate putemProtokola se ne}e razmatratiibi}e
vra}ene na adresu ponu|a~a neotvorene. Naru~ilac ne snosi
nikakve tro{kove u postupku dodjele ugovora. U cilju eventualnih
razja{njenja nejasno}a iz ponude mogu se pozvati u pisanoj formi
odre|eniponu|a~idautokurazmatranjaponuda,aprijedono{enja
kona~ne odluke o izboru najpovoljnije ponude, daju dodatne
informacije u vezi sa dostavljanjem ponude. Sve dodatne
informacijesemogudobitinapisaniupitdostavljendo25.04.2012.
godine do 16:00 sati na fax: 033 224 536

(M1-A-4502-12)

KLINI^KA BOLNICA MOSTAR

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 245-1-1-1-25/12

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv: KLINI^KA BOLNICA MOSTAR
Kontakt osoba: karolina brekalo
Adresa: KRALJA TVRTKA BB
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227224680006
Telefon: 036336500
Faks: 036322712
Elektronska po{ta (e-mail): pravnasluzba@kb-mostar.org
Internet adresa (web): www.kb-mostar.org

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabava

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava goriva za godi{nje potrebe Klini~ke bolnice Mostar

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava goriva za godi{nje potrebe Klini~ke bolnice Mostar

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Sukladno specifikaciji

II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)

100.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Benzinske crpke ponuditelja

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Godinu dana od dana potpisivanja Ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Sukladno natje~ajnoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Sukladno ~lanku 24. ZJN i natje~ajnoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Sukladno ~lanku 25. ZJN i natje~ajnoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Sukladno ~lanku 26. ZJN i natje~ajnoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Uvijeti pla}anja, u~e{}e:20,00 %

IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 26.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum:3.5.2012 Vrijeme:9:30

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:00
Mjesto:RavnateljstvoKlini~kebolniceMostar,KraljaTvrtkabb88
000 Mostar

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Natje~ajna dokumentacija se mo`e preuzeti svakim radnim danom
u prostorijama Pravne slu`be KB Mostar u vremenu od 07:30 do
14:30 sati uz dokaz o uplati iznosa od 20 KM na `irora~un:
3381002200717786 kod UniCredit bank dd Mostar

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: KLINI^KA BOLNICA MOSTAR, Pravna slu`ba
Kontakt osoba: Karolina Brekalo,dipl.iur.
Adresa: KRALJA TVRTKA BB
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227224680006

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 61

Telefon: 036336530
Faks: 036322712
E-mail:pravnasluzba@kb-mostar.org
Internet adresa: www.kb-mostar.org

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: KLINI^KA BOLNICA MOSTAR, Pravna slu`ba
Kontakt osoba: Karolina Brekalo, dipl.iur.
Adresa: KRALJA TVRTKA BB
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227224680006
Telefon: 036336530
Faks: 036322712
E-mail: pravnasluzba@kb-mostar.org
Internet adresa: www.kb-mostar.org

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: KLINI^KA BOLNICA MOSTAR-Protokol
Kontakt osoba: Karolina Brekalo, dipl.iur.
Adresa: KRALJA TVRTKA BB
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227224680006
Telefon: 036336530
Faks: 036322712
E-mail: pravnasluzba@kb-mostar.org
Internet adresa: www.kb-mostar.org

(M1-A-4334-12)

BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 257-1-1-1-169/12

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Dragan Jokanovi}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op}ina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net
Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Br~ko distrikt, Br~ko
distrikt
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabava

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: od momenta potpisivanja do
31.12.2012. godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 230.000,00

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava i sukcesivna ugradnja pneumatika za sve vrste i tipove
motornih vozila u vlasni{tvu Br~ko distrikta BIH za razdoblje od
potpisivanja ugovora do 31.12.2012. godine

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

servisna radionica ponu|a~a

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. cijena, u~e{}e:95,00 %
2. operativni tro{kovi, u~e{}e:5,00 %

IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 3.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum:3.5.2012 Vrijeme:13:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:15
Mjesto: Dom kulture Br~ko; Mladena Maglova 2

(M1-A-4159-12)

BR^KODISTRIKTBiH

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ257-1-2-1-170/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:Br~kodistriktBiH
Kontaktosoba:Zoran[ibalija
Adresa:Bulevarmira1
Po{tanskibroj:76000
Op{tina/Grad:Br~kodistrikt
IDB/JIB:4600082130006
Telefon:049240728
Faks:049240728
Elektronskapo{ta
(e mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net
Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaouAneksuA

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 62

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaouAneksuA

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaouAneksuA

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b.Nivokojempripadaugovorniorgan:Br~kodistrikt,Br~ko
distrikt
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: in`iwerske usluge i integralne
in`iwerske usluge, usluge urbanog planirawa i ure|ewa
pejza`a, sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge
tehni~kogispitivawaianalize

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Izrada zoning plana za cijelo podru~je koje obuhvata
Urbanisti~kiplangradaBr~ko.

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Datoutenderskojdokumentaciji.

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

Datoutenderskojdokumentaciji.

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

102.564,10

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

Br~ko

II.7.Dalijedozvoqenaalternativnaponuda?

Ne

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

2012

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Datoutenderskojdokumentaciji.

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Datoutenderskojdokumentaciji.

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Datoutenderskojdokumentaciji.

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Ekonomskinajpovoqnijaponuda

IV.2.1.a.Podkriteriji

1.Cijena,u~e{}e:80,00%
2.Rokizvr{ewa,u~e{}e:20,00%

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido3.5.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Ne

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:3.5.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:3.5.2012.Vrijeme:12:15
Mjesto:ZgradaVlade,sala59,2.sprat.

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se mo`e podi}i sa web stranice:
www.nabavka.bdcentral.netbeznaknade.

ANEKSA

I.2.Adresazadodatneinformacije

Naziv:Br~kodistriktBiH
Kontaktosoba:Zoran[ibalija
Adresa:Bulevarmira1
Po{tanskibroj:76000
Op{tina/Grad:Br~kodistrikt
IDB/JIB:4600082130006
Telefon:049216006
Faks:049216006
Elektronskapo{ta
(e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net
Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

Naziv:Br~kodistriktBiH
Kontaktosoba:Zoran[ibalija
Adresa:Bulevarmira1
Po{tanskibroj:76000
Op{tina/Grad:Br~kodistrikt
IDB/JIB:4600082130006
Telefon:049216006
Faks:049216006
Elektronskapo{ta
(e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net
Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

Naziv:Br~kodistriktBiH
Kontaktosoba:Zoran[ibalija
Adresa:Bulevarmira1
Po{tanskibroj:76000
Op{tina/Grad:Br~kodistrikt
IDB/JIB:4600082130006
Telefon:049216006
Faks:049216006
Elektronskapo{ta
(e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net
Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

(M1-A-4158-12)

BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 257-1-1-1-171/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Miralem Kova~evi}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net
Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 63

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko
distrikt
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ra~unara i ra~unarske opreme za potrebe Odjeljenja za
zdravstvo, Podododjeljenja za primarnu zdravstvenu za{titu Br~ko
distrikta BiH

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Navedeno u tehni~koj specifikaciji

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

17.094,02

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:15
Mjesto:Salabroj59,drugispratzgradeVladeBr~kodistriktaBiH

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderskadokumentacijasemo`epreuzetibeznov~anenaknadesa
web stranice www.nabavka,bdcentral.net

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: Br~ko distrikt BiH

Kontakt osoba: [erifovi} Aida
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
E-mail:aida.serifovic@bdcentral.net
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
E-mail: aida.serifovic@bdcentral.net
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Aida [erifovi}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
E-mail: aida.serifovic@bdcentral.net
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net

(M1-A-4188-12)

BR^KODISTRIKTBiH

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ257-1-3-1-173/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:Br~kodistriktBiH
Kontaktosoba:MiroslavRistanovi}
Adresa:Bulevarmira1
Po{tanskibroj:76000
Op{tina/Grad:Br~kodistrikt
IDB/JIB:4600082130006
Telefon:049240728
Faks:049240728
Elektronskapo{ta
(e mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net
Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaouAneksuA

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaouAneksuA

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaouAneksuA

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b.Nivokojempripadaugovorniorgan:Br~kodistrikt,Br~ko
distrikt
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Radovi,Instalacijaelektri~nih`ica

II.2.Podjelanalotove

Da
II.2.a.Brojlotova:11
II.2.b.Ponudesemogudostavitiza:Vi{elotova

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 64

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Izgradwa i rekonstrukcija objekata javne rasvjete i
niskonaponskemre`epolotovimaodlotabr.1.dolotabr.11.

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Datoutenderskojdokumentaciji

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Ne

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Datoutenderskojdokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido7.5.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Ne

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:7.5.2012.Vrijeme:13:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:7.5.2012.Vrijeme:13:15
Mjesto:ZgradaVladeBr~kodistriktaBiH,salabr.59.

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na
www.nabavka.bdcentral.net

ANEKSA

I.2.Adresazadodatneinformacije

Naziv:Br~kodistriktBiH
Kontaktosoba:MiroslavRistanovi}
Adresa:Bulevarmira1
Po{tanskibroj:76000
Op{tina/Grad:Br~kodistrikt
IDB/JIB:4600082130006
Telefon:049216006
Faks:049216006
Elektronskapo{ta
(e-mail): miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

Naziv:Br~kodistriktBiH
Kontaktosoba:MiroslavRistanovi}
Adresa:Bulevarmira1
Po{tanskibroj:76000
Op{tina/Grad:Br~kodistrikt
IDB/JIB:4600082130006
Telefon:049216006
Faks:049216006
Elektronskapo{ta
(e-mail): miroslav.ristanovic@bdcentral.net
Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

Naziv:Br~kodistriktBiH

Kontaktosoba:MiroslavRistanovi}

Adresa:Bulevarmira1

Po{tanskibroj:76000

Op{tina/Grad:Br~kodistrikt

IDB/JIB:4600082130006

Telefon:049216006

Faks:049216006

Elektronskapo{ta(e-mail): miroslav.ristanovic@bdcentral.net

Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 1

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

RekonstrukcijaNNmre`enalokalitetuMZStanovi(zaseoci)

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

8.500,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 2

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Rekonstrukcija NN mre`e i javne rasvjete na lokalitetu MZ
PopovoPoqe

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datautenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

21.250,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datoutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 65

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 3

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Izgradwauli~nerasvjeteuBrezovomPoquselu,zaseokJovi}i

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datautenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

4.250,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 4

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Uli~narasvjetauBrezovomPoquselu,zaseokArseni}i

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datautenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

4.250,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 5

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Uli~narasvjeta,postojestubovi,uMZGorwiBrezik

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datautenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

2.550,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 6

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Postavqaweuli~nerasvjeteuzaseokuSombi}iMZPoto~ari

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datautenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

8.500,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 7

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

RekonstrukcijaNNmre`eiuli~nerasvjeteuMZBijela

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

17.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 8

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Izgradwauli~nerasvjeteuMZRa{qani(Sutica)

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 66

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

4.250,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datoutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 9

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Rekonstrukcija NN mre`e i javne rasvjete na lokalitetu MZ
Ra{qani

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datautenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

17.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 10

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Izgradwa uli~ne rasvjete u ulici ]amila Sijari}a od ku}nog
broja3.lijevo

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datautenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

2.550,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datoutenderskojdokumentacija

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 11

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

IzgradwaNNmre`euMZtrwaci(putpremagrobqu)

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datautenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

8.500,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datoutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

(M1-A-4247-12)

BR^KODISTRIKTBiH

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ257-1-2-1-174/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:Br~kodistriktBiH
Kontaktosoba:Zoran[ibalija
Adresa:Bulevarmira1
Po{tanskibroj:76000
Op{tina/Grad:Br~kodistrikt
IDB/JIB:4600082130006
Telefon:049240728
Faks:049240728
Elektronskapo{ta
(e mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net
Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaouAneksuA

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaouAneksuA

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaouAneksuA

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b.Nivokojempripadaugovorniorgan:Br~kodistrikt,Br~ko
distrikt
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Usluge, Usluge izdava{tva i {tampawa na bazi tarife ili
ugovora

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Da
II.3.a.Trajaweokvirnogsporazuma:2012,2013,

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 67

II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednostbezPDV-a):20.512,82

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Usluge objave konkursa na hrvatskom jeziku, latini~no pismo, u
dnevnim novinama za potrebe Kancelarije za upravqawje javnom
imovinomBr~kodistriktaBiH

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Datoutenderskojdokumentaciji

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

Datoutenderskojdokumentaciji

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Ne

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Ne

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Datoutenderskojdokumentaciji

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Datoutenderskojdokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido4.5.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Ne

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:4.5.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:4.5.2012.Vrijeme:12:15
Mjesto:ZgradaVlade,sala59,2.sprat.

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska se mo`e preuzeti sa web stranice
www.nabavka.bdcentral.net beznaknade.

ANEKSA

I.2.Adresazadodatneinformacije

Naziv:Br~kodistriktBiH
Kontaktosoba:Zoran[ibalija
Adresa:Bulevarmira1
Po{tanskibroj:76000
Op{tina/Grad:Br~kodistrikt
IDB/JIB:4600082130006
Telefon:049216006
Faks:049216006
Elektronskapo{ta
(e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net
Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

Naziv:Br~kodistriktBiH
Kontaktosoba:Zoran[ibalija
Adresa:Bulevarmira1
Po{tanskibroj:76000
Op{tina/Grad:Br~kodistrikt
IDB/JIB:4600082130006
Telefon:049216006
Faks:049216006

Elektronskapo{ta(e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net
Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

Naziv:Br~kodistriktBiH
Kontaktosoba:Zoran[ibalija
Adresa:Bulevarmira1
Po{tanskibroj:76000
Op{tina/Grad:Br~kodistrikt
IDB/JIB:4600082130006
Telefon:049216006
Faks:049216006
Elektronskapo{ta
(e-mail): zoran.sibalija@bdcentral.net
Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

(M1-A-4279-12)

BR^KODISTRIKTBiH

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ257-1-3-1-175/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:Br~kodistriktBiH
Kontaktosoba:MiralemKova~evi}
Adresa:Bulevarmira1
Po{tanskibroj:76000
Op{tina/Grad:Br~kodistrikt
IDB/JIB:4600082130006
Telefon:049240728
Faks:049240728
Elektronskapo{ta
(e mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net
Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaouAneksuA

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaouAneksuA

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaouAneksuA

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b.Nivokojempripadaugovorniorgan:Br~kodistrikt,Br~ko
distrikt
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Radovi,Ostaliradovizavr{avawagradwe

II.2.Podjelanalotove

Da
II.2.a.Brojlotova:6
II.2.b.Ponudesemogudostavitiza:Vi{elotova

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Izvo|ewe gra|evinsko-zanatskih radova na javnim objektima u
Br~kodistriktuBiHpolotvima

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 68

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Dateutenderskojdokumentaciji

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Dateutenderskojdokumentaciji

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Ne

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Dateutenderskojdokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido9.5.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Ne

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:9.5.2012.Vrijeme:13:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:9.5.2012.Vrijeme:13:15
Mjesto:ZgradaVladeBr~kodistriktaBiH,salabr.59.

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti na
www.nabavka.bdcentral.net

ANEKSA

I.2.Adresazadodatneinformacije

Naziv:Br~kodistriktBiH
Kontaktosoba:MiralemKova~evi}
Adresa:Bulevarmira1
Po{tanskibroj:76000
Op{tina/Grad:Br~kodistrikt
IDB/JIB:4600082130006
Telefon:049216470
Faks:049216470
Elektronskapo{ta
(e-mail): miralem.kovacevic@bdcentral.net
Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

Naziv:Br~kodistriktBiH
Kontaktosoba:MiralemKova~evi}
Adresa:Bulevarmira1
Po{tanskibroj:76000
Op{tina/Grad:Br~kodistrikt
IDB/JIB:4600082130006
Telefon:049216470
Faks:049216470
Elektronskapo{ta
(e-mail): miralem.kovacevic@bdcentral.net
Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

Naziv:Br~kodistriktBiH
Kontaktosoba:MiralemKova~evi}
Adresa:Bulevarmira1
Po{tanskibroj:76000
Op{tina/Grad:Br~kodistrikt
IDB/JIB:4600082130006
Telefon:049216470
Faks:049216470
Elektronskapo{ta
(e-mail): miralem.kovacevic@bdcentral.net

Internetadresa(web): www.nabavka.bdcentral.net

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 1

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Ure|eweprostoraispredobjektaMZBrodu{a

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

17.094,02KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 2

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

AsfaltiraweplatoaispredMZStariRasadnik

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datautenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

12.820,52KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datoutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 3

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Ure|ewefasadaupje{a~kojzoni

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datautenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

170.940,18KM

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 69

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 4

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Nastavakizgradweigrali{tauMZGorwiRahi}

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

65.811,97KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datoutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 5

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Obnovauratuporu{enecrkvenezgradeuMZCerik

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datautenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

5.800,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datoutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 6

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Zavr{etak malih sportskih terena u MZ Brodu{a - izrada
osvjetqewasportskogterena

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Datutenderskojdokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datautenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

11.111,12KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

Datutenderskojdokumentaciji

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Br~kodistriktBiH

V. Dodatne informacije

Dateutenderskojdokumentaciji

(M1-A-4315-12)

BR^KO DISTRIKT BiH

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 257-1-3-1-176/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Nermina Arsli}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049240728
Faks: 049240728
Elektronska po{ta (e-mail): dragan.jokanovic@bdcentral.net
Internet adresa (web): www.nabavka.bdcentral.net

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Br~ko distrikt, Br~ko
distrikt
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija zgrade Instituta za uljarice

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija i rekonstrukcija postoje}eg objekta kotlovnice - 6. faza-
gra|evinsko- zanatski radovi i elektroinstalacije

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

70.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 70

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 13:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 13:15
Mjesto: Bulevar mira 1, Br~ko, Kancelarija broj 59, II sprat zgrade
Vlade Br~ko distrikta BiH

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderskadokumentacijasemo`epreuzetibeznov~anenaknadesa
zvani~ne web stranice javnih nabavki Vlade Br~ko distrikta:
http://www.nabavka.bdcentral.net/

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Nermina Arsli}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
E-mail:nermina.arslic@bdcentral.net
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Nermina Arsli}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
E-mail: nermina.arslic@bdcentral.net
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: Br~ko distrikt BiH
Kontakt osoba: Nermina Arsli}
Adresa: Bulevar mira 1
Po{tanski broj: 76000
Op{tina/Grad: Br~ko distrikt
IDB/JIB: 4600082130006
Telefon: 049216470
Faks: 049216470
E-mail: nermina.arslic@bdcentral.net
Internet adresa: www.nabavka.bdcentral.net

(M1-A-4332-12)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 258-1-2-1-195/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv:Javnopreduze}eElektroprivredaBosneiHercegovined.d.-
Sarajevo
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751000
Faks: 033751759
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender broj: 05-2-03/2012

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge procjene nekretnina, postrojenja i opreme JP
Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, sa stanjem na dan 01.01.2012.
godine

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz Aneksa V tenderske dokumentacije

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

250.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Mjesta izvr{enja usluga su: - Hidroelektrane na Neretvi-Jablanica -
Termoelektrana Kakanj - Kakanj - Termoelektrana Tuzla-Tuzla -
Elektrodistribucija Biha}-Biha} - Elektrodistribucija Sarajevo-
Sarajevo - Elektrodistribucija Mostar-Mostar - Elektrodistribucija
Zenica-Zenica - Elektrodistribucija Tuzla-Tuzla i Direkcija
Dru{tva-Sarajevo

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Rok izvr{enja je do 30 .10. 2012. godine

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Usloviidokumentikojimasedokazujeispunjavanjeuslovakakoje
to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 71

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je vezana
zapredmetnabavkeuskladusava`e}impropisimazemljeukojojje
registrovan

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dajeponu|a~solventanuposljednjih6({est)mjeseciprijerokaza
dostavljanje ponuda

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

U skladu sa Aneksom V tehni~ki dio tenderske dokumentacije

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM sa uklju~enim
PDV-om

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:30

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 14:00
Mjesto: PTZ JP Elektroprivreda BiH, Vilsonovo {etali{te 15
Sarajevo, sala 145/I

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Zainteresirani ponu|a~i du`ni su dostaviti pismeni zahtjev za
dostavu tenderske dokumentacije u kome }e naglasiti da li }e istu
preuzeti li~no ili `ele slanje po{tom (na navedenu adresu na
zahtjevu)nafaxbroj:0038733751799.Tenderskudokumentaciju
ponu|a~i mogu preuzeti svakim radnim danom od 03.04.2012. do
27.04.2012. godine od 08,00 sati do 15,00 sati u JP EP BiH d.d. -
Sarajevo, Vilsonovo {etali{te br.15 (kancelarija br. 311/IV).
Prilikom preuzimanja tenderske dokumentacije ponu|a~i su du`ni
predo~iti zahtjev za u~e{}e i dokaz o izvr{enoj uplati na ime
naknade tro{kova tenderske dokumentacije na ra~un ugovornog
organabroj:1990490176075902kodSparkasseBankd.d.Zafirme
izvan BiH na ra~un broj: 1601060000004629, IBAN CODE:
BA391601020000013652, BIC/SWIFT VAKUBA22, kod
Vakufske banke d.d. Sarajevo, sa pozivom za otkup tenderske
dokumentacije-Tender br: 05-2-03/12.
Kod davanja naloga za pla}anje obavezno je nazna~iti klauzulu
"sve tro{kove snosi nalogodavac".
U skladu sa ~lanom 3. ta~ka 6. Upustva o primjeni ZJN BiH,
ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem.
Tendersku dokumentaciju, ponu|a~i mogu preuzeti li~no na
nazna~enoj adresi ili se ista mo`e dostaviti brzom po{tom, nakon
predo~enja dokaza o izvr{enoj uplati.

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751797
Faks: 033751799
E-mail:a.logo@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15, kancelarija 311/IV
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751797

Faks: 033751799
E-mail: a.logo@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo
Kontakt osoba: Almira Logo
Adresa: Vilsonovo {etali{te 15
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200225150005
Telefon: 033751797
Faks: 033751799
E-mail: a.logo@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

(M2-A-4162-12)

OP[TINABROD

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ266-1-1-1-6/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:Op{tinaBrod
Kontaktosoba:NevenkaStanimir
Adresa:SvetogSave39
Po{tanskibroj:74450
Op{tina/Grad:BosanskiBrod/Brod
IDB/JIB:4400135550003
Telefon:053610961
Faks:053610961
Elektronskapo{ta
(e mail): javnenabvke@opstina-brod.net
Internetadresa(web): www.opstina-brod.net

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo
(RS),BOSANSKIBROD/BROD
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Robe,Kupovina

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Da
II.3.a. Trajawe okvirnog sporazuma: 14 mjeseci ra~unaju}i od
zakqu~ewaokvirnogsporazuma
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednostbezPDV-a):130.000,00

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

02-360-3/12-Isporukaimonta`a{tandovazagradskutr`nicuu
Brodu

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Izrada,isporukaimonta`a{ezdeset{tandovauobjektugradske
tr`niceuBrodu

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

Ukupno60komadapookvirnomsporazumu. Minimalno12komada
posvakompojedina~nomugovoru.

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 72

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

Plato u unutra{wosti objekta gradske tr`nice u Brodu
(montirano)

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Odlo`eno pla}awe po svakoj pojedina~noj isporuci. Detaqnije
navedenoutenderskojdokumentaciji.

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Prematenderskojdokumentaciji.

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Prematenderskojdokumentaciji.

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Prematenderskojdokumentaciji.

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido25.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:30,00KM

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:30.4.2012.Vrijeme:11:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:30.4.2012.Vrijeme:12:00
Mjesto:ZgradaOp{tineBrod-velikasala

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

-Ponovqniotvorenipostupakjavnenabavke.
-Tenderskadokumentacijasemo`epreuzetisvakogradnogdanaod
08-14 ~asova li~no ili na pisani zahtjev za otkup tenderske
dokumentacije (sa navedenim nazivom firme, adresom, kontakt
osobom i brojem kontakt telefona) i uz prezentaciju dokaza o
uplati nepovratne kotizacije u iznosu od 30,00 KM (ura~unat
PDV) na ra~un 562-005-00001644-71, vrsta prihoda 729124,
op{tina 010 , uz napomenu: "Otkup tenderske dokumentacije po
pozivubr.02-360-3/12,zaisporukuimonta`u{tandovazagradsku
tr`nicuuBrodu"

(M1-A-4333-12)

JZU DOM ZDRAVLJABANOVI]I

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 267-1-1-1-11/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA BANOVI]I
Kontakt osoba: Had`iefendi} Elmedina, dipl. ecc.
Adresa: Alije Dostovi}a br. 5
Po{tanski broj: 75290
Op{tina/Grad: Banovi}i
IDB/JIB: 4209215100007
Telefon: 035875525
Faks: 035871011

Elektronska po{ta (e-mail): jzudz.banovici@bih.net.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
BANOVI]I
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Specijalno sanitetsko vozilo

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Ugovor o nabavci i isporuci specijalnog sanitetskog vozila

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

1

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

70.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

JZU Dom zdravlja Banovi}i

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Kao u TD

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Kao u TD

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:65,00 %
2. Na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e:15,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 73

IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:30

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00
Mjesto: JZU Dom zdravlja Banovi}i, Alije Dostovi}a br. 5,
Banovi}i

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Zahtjev za izuzimanje tenderske dokumentacije mo`e se dostaviti
li~no ii putem faksa uz dokaz o uplati na `iro ra~un broj:
132-130-03031100-55 NLB Tuzlanska banka ili na blagajni
ustanove.
Tenderska dokumentacija se mo`e preuzeti u prostorijama JZU
Dom zdravja Banovi}i kancelarija broj 64, putem po{te ili
elektronskim putem (nazna~iti u zahtjevu).

(M2-A-4174-12)

OP]INA LUKAVAC

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 269-1-3-1-24/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: OP]INA LUKAVAC
Kontakt osoba: Nermina Selimovi}
Adresa: Trg Slobode 1
Po{tanski broj: 75300
Op{tina/Grad: Lukavac
IDB/JIB: 4209451920007
Telefon: 035553554
Faks: 035553554
Elektronska po{ta (e-mail): nermina.selimovic@lukavac.ba
Internet adresa (web): www.lukavac.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
LUKAVAC
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Radovi, Gradnja vodoprivrednih projekata

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Regulacija potoka Lukav~i}

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dati u tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

85.470,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Lukavac Mjesto

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

60 dana od uvo|enja u posao.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Op}ina Lukavac, Trg Slobode 1, 75300 Lukavac, sala za
sastanke, soba 28, I sprat

ANEKS A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: OP]INA LUKAVAC
Kontakt osoba: Saliba{i} Hajrudin
Adresa: Trg Slobode 1
Po{tanski broj: 75300
Op{tina/Grad: Lukavac
IDB/JIB: 4209451920007
Telefon: 035553366
Faks: 035553554
E-mail: nermina.selimovic@lukavac.ba
Internet adresa: www.lukavac.ba

(M1-A-4320-12)

KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 274-1-1-1-56/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: KLINI^KI CENTAR BANJA LUKA
Kontakt osoba: Du{an Majki}, dipl. pravnik
Adresa: Dvanaest beba bb
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4400928890000
Telefon: 051342806
Faks: 051342618
Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@kc-bl.com
Internet adresa (web): www.kc-bl.com

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 74

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Tender br. 01-1475-1/12 od 13. 03. 2012. godine radi nabavke
medicinske opreme za potrebe Klinike za dje~iju hirurgiju

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NabavkamedicinskeopremezapotrebeKlinikezadje~ijuhirurgiju

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

100.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

FCO magacin Klini~kog centra Banja Luka, istovareno

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do
ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Sredstva teku}eg poslovanja

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

- Naziv ponu|a~a sa ta~nom adresom, brojem telefona - telefaksa,
identifikacionim brojem, imenom i prezimenom kontakt osobe
- Izvod iz sudskog registra sa svim prilozima izdato od nadle`og
suda kojim se dokazuje pravo da obavlja relevantnu profesionalnu
djelatnost koja je predmet nabavke (ne starije od 3 mjeseca).

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

- precizirano tenderskom dokumentacijom

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Ponu|a~ je du`an dostaviti:
- ovla{tenje proizvo|a~a da ponu|a~ mo`e ponuditi njegove
proizvode na tenderu (autorizacija)
- ponudu na originalnoj tenderskoj dokumentaciji sa imenom
ponu|a~a, cijenom u KM po jedinici mjere (bez PDV-a) i ukupan
iznos.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 %
3. Garancija, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 03.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM plus PDV

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 03.5.2012. Vrijeme: 9:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 03.5.2012. Vrijeme: 10:00
Mjesto: Dvanaest beba bb, sala za sastanke KC-a Banja Luka

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavljaju u posebno zape~a}enoj koverti, sa punom
adresom ponu|a~a, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem,
brojem faksa i sa naznakom: "NE OTVARAJ - OTVARA
KOMISIJA" ponuda za nabavku medicinske opreme za potrebe

Klinike za dje~iju hirurgiju na adresu: KLINI^KI CENTAR
BANJA LUKA, ul. Dvanaest beba bb.
Ponude se predaju li~no na protokol Klini~kog centra ili po{tom
preporu~eno, a primaju se do 03.05.2012. godine do 9,00 ~asova.
Neblagovremene i nepotpune ponude se ne}e razmatrati.
Javnom otvaranju ponuda uz prezentaciju pismenog ovla{tenja
mo`e da prisustvuje predstavnik ponu|a~a.
Tenderska dokumentacija mo`e se preuzeti svakog radnog dana u
vremenuod8,00-14,00~asova usobibr. 11. (Centralnimedicinski
blok) kod {efa Slu`be za javne nabavke Majki} Du{ana, dipl.
pravnika uz ovjeren tre}i primjerak virmana o uplati
nerefundiraju}eg iznosa od 50,00 KM + PDV.
Uplata se vr{i na `iro ra~un Klini~kog centra Banja Luka broj:
571010-00001017-20kodKomercijalnebankea.d.usvrhuotkupa
tenderske dokumentacije.
Klini~ki centar ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u otvorenom
postupku.
Naru~ilac zadr`ava pravo da poni{ti nadmetanje ili odbije sve
ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa
~lanom 12. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik
BiH", broj 49/04).

(M2-A-4205-12)

JP [PD-ZDK D.O.O. ZAVIDOVI]I

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 285-1-1-1-29/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JP [PD-ZDK d.o.o. Zavidovi}i
Kontakt osoba: Ned`ad Bo{njakovi},[ibonji} Halid
Adresa: Alije Izetbegovi}a br. 25
Po{tanski broj: 72220
Op{tina/Grad: Zavidovi}i
IDB/JIB: 4218431050005
Telefon: 032877837
Faks: 032877837
Elektronska po{ta (e-mail): komerc@spdzdk.ba
Internet adresa (web): www.spdzdk.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Zeni~ko dobojski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ulja i maziva

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 75

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

40 dana

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dok.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dok.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dok.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM po lotu

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Sjedi{te JP [PD ZDK d.o.o. Zavidovi}i

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Ulja za motore i mjenja~e

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dok.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

106.200,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Kao u tenderskoj dok.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

JP [PD ZDK d.o.o. Zavidovi}i

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Ulja i maziva za ma{ine

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dok.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

103.500,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Kao u tenderskoj dok.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

JP [PD ZDK d.o.o. Zavidovi}i

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Sredstva za pranje motora,rashladne i druge te~nosti

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dok.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

7.584,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Kao u tenderskoj dok.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

JP [PD ZDK d.o.o. Zavidovi}i

(M1-A-4173-12)

OP]INA GRA^ANICA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 286-1-3-1-5/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: OP]INA GRA^ANICA
Kontakt osoba: Nerminka Suba{i}
Adresa: Mula Mustafe Ba{eskije 1
Po{tanski broj: 75320
Op{tina/Grad: Gra~anica
IDB/JIB: 4209387060007
Telefon: 035700800
Faks: 035707000
Elektronska po{ta (e-mail):
kabinet.nacelnika@opcina-gracanica.ba
Internet adresa (web): www.opcina-gracanica.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
GRA^ANICA
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Radovi,Gradnjaautoputeva,cesta,aerodromaisportskihobjekata

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

LOT 1-"Izvo|enje radova na sanaciji dijela ulice Branilaca Kule
grada u MZ Gra~anica" i LOT 2: "Izvo|enje radova na
rekonstrukciji i asfaltiranju puta kroz naselje Lendi}i u MZ
Gra~anica"

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 76

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1: "Izvo|enje radova na sanaciji dijela ulice Branilaca Kule
grada u MZ Gra~anica"; LOT 2: "Izvo|enje radova na
rekonstrukciji i asfaltiranju puta kroz naselje Lendi}i u MZ
Gra~anica"

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Pla}anje }e se izvr{iti na slijede}i na~in:
-30% avans;
-70% po okon~anju posla

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ponu|a~ }e biti odbijen ukoliko ne dostavi dokaze u smislu ~lana
23. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik BiH", broj: 49/04).
Detaljnije navedeno u tenderskoj dokumentaciji. Prilo`eni dokazi
ne mogu biti stariji od tri mjeseca, i moraju biti izdati od strane
nadle`nih organa u Bosni i Hercegovini

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa ~lanom 25. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik
BiH", broj: 49/04). Detaljnije navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

U skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Sl.
glasnik BiH", broj: 49/04). Detaljnije navedeno u tenderskoj
dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100,00 KM po jednom LOT-u

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 11:15
Mjesto:StarazgradaOp}ineGra~anica,kancelarijabr.11,ul.Mula
Mustafe Ba{eskije br. 1.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ovaj oglas je objavljen u "Sl.glasniku BiH", web stranici Agencije
za javne nabavke BiH (www.javnenabavke.ba), web stranici
Op}ine Gra~anica (www.opcina-gracanica.ba).
Uplatazatenderskudokumentaciju(dobavlja~iimajupravouvidau
TD prije nego {to je otkupe) se mo`e izvr{iti na blagajni Op}ine ili
na ra~un Op}ine, broj: 1321800295500089, vrsta prihoda 722 449
kodNLBBanke,uznaznaku:LOT1:"Izvo|enjeradovanasanaciji
dijela ulice Branilaca Kule grada u MZ Gra~anica" i/ili LOT 2:
"Izvo|enje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puta kroz naselje
Lendi}i u MZ Gra~anica". Napomena: u toku je prelazak
poslovanjaOp}inesadrugombankom,~imeseautomatskimijenja

ibrojra~una,temolimozainteresovaneponu|a~edase,prijeuplate
TD, obrate kontakt osobi

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

"Izvo|enje radova na sanaciji dijela ulice Branilaca Kule grada u
MZ Gra~anica"

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvo|enjeradovanasancijidijelauliceBranilacaKulegradauMZ
Gra~anica

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

186.412,41 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

30 kalendarskih dana

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Naselje Hajdarovac u MZ Gra~anica

V. Dodatne informacije

RokzaprijemponudazaLOT1:07.05.2012.godinedo11,00sati.
Otvaranje ponuda: 07.05.2012. godine u 11,15 sati

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

"Izvo|enje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puta kroz naselje
Lendi}i u MZ Gra~anica"icq

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izvo|enje radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puta kroz naselje
Lendi}i u MZ Gra~anica

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

104.411,17 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

20 kalendarskih dana

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Naselje Lendi}i u MZ Gra~anica

V. Dodatne informacije

Rokzaprijemponuda:07.05.2012.godinedo11,30sati.Otvaranje
ponuda: 07.05.2012. godine u 12,00 sati

(M1-A-4312-12)

JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA"KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 289-1-2-1-283/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 77

Telefon: 032771153
Faks: 032771025

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Anga`ovanje radnika u Pogonu Proizvodnja u 2012. godini za
potrebe Podru`nice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Anga`ovanje radnika u Pogonu Proizvodnja odnosno u pogonima
hemijske pripreme i prerade vode kao i tretmana otpadnih voda za
obavljanjeposlovaprematehni~kimspecifikacijamaiprilozimauz
tehni~ke specifikacijesa opisom poslova i radnih zadataka

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

90.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

12 (dvanaest) od dana stupanja ugovora na snagu, odnosno do
utro{ka ugovorenih sati

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
pla}anje sukcesivno po mjese~nim situacijama u roku od 30
(trideset) dana na osnovu stvarno utro{enih norma sati.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadiuzadnjih6({est)mjeseciprijeprijavenajavnonadmetanje.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

da ima odgovaraju}u kvalifikacijsku strukturu zaposlenika i da
nazna~i lica koja }e obavljati tra`ene poslove,
da ima obu~ene zaposlenike za obavljanje tra`enih poslova.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim
PDV-om

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Velika sala Podru`nice termoelektrana "Kakanj", soba br.
42.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista
mo`edostavitipo{tomnakondostavenafaks0038732771025ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku
dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38
kodUniCreditbankezafirmeuBiH,azafirmeizvanBIHnara~un
broj: 501012000-978-000-13, IBAN code: BA
391610600000043340,SwiftRZBABA2SkodRaiffeisenbankesa
pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske
dokumentacije. Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove
ponu|a~a u postupku dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja: Mensur
Zakomac, tel. 00387 32 77 10 76.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7 - Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
E-mail: protkol@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4463-12)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 78

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA"KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-286/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka pumpe za pretakanje HCl na bloku 7 - 230 MW u
Podru`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Horizonatlne pumpe sa motorom i magnetnom spojnicom za
pretakanje HCl, protok Q=12,5 m3/h, manometarska visina
dizanja: P=0,3 MPa, maksimalna usisna visina: Pu=0,07 MPa,
radni medij 33% HCl i 44% NaOH koji se preta~e iz cisterne,
temperaturamedijat=80stepeniC,elektromotor3-4kW(detaljnije
u tehni~koj specifikaciji)

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tehni~ke specifikacije

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

30.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora na snagu

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

fakturisanje u skladu sa zakonom o PDV-u,
pla}anje odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke
kompletne robe

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

da ja ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadiuzadnjih6({est)mjeseciprijeprijavenajavnonadmetanje.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim
PDV-om

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 11:30
Mjesto:Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br.
42.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista
mo`edostavitipo{tomnakondostavenafaks0038732771025ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku doku-
mentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod
UniCreditbankezafirmeuBiH,azafirmeizvanBiHnara~unbroj:
501012000-978-000-13; IBAN code: BA 391610600000043340,
Swift RZBABA2S kod raiffeisen banke sa pozivom na broj
obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja:
[emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 79

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
E-mail: protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4462-12)

JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA"KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-287/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka termoizolacionog materijala-mineralne vune u
Podrzu`nicu Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Mineralna vuna 700 m2, (izolacijske blazine od kamene vune
4000x500x60 sa pocin~anim pletivom 20x0,7 i jedonstrano
ka{iranomalufolijom)imineralnavuna700m2(izolacijskeblazine
od kamene vune 3000x500x100 sa pocin~anim pletivom 20x0,7 i
jednostrano ka{iranom alufolijom).

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

22.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

30 (trideset) dana od dana stupanja ugovora na snagu

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
pla}anje odjednom u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke
kompletne robe.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

da je ponu|a~ solventan odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadiuzadnjih6({est)mjeseciprijeprijavenajavnonadmetanje.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim
PDV-om

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto:Velika sala Podru`nice Termoelektrana "Kakanj", soba br.
42.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista
mo`edostavitipo{tomnakondostavenafaks0038732771025ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku doku-
mentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38 kod
UniCreditbankezafirmeubiH,azafirmeizvanBiHnara~unbroj:
501012000-978-000-13, IBAN code: BA 391610600000043340,
Swift RZBABA2S kod Raiffeisen banke sa pozivom na broj
obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja.
Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja:
[emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser SIkira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 80

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7-Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771155
Faks: 032771025
E-mail: protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4461-12)

JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. SARAJEVO
PODRU@NICA TERMOELEKTRANA"KAKANJ" KAKANJ

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 289-1-1-1-290/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova za pumpe u Podru`nicu
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Radno kolo, osovina IV st, ~ahura 63x80x160-brtvena, distantna
~ahura, prsten rotora, prsten rotora odstojni-aksijalni, prsten rotora
odstojni-radijalni, prsten odstojni, brtvena ~ahura 40x80 i prsten
brtveni 80.

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

42.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru`nica Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

140 (stotinu~etrdeset) dana od dana stupanja ugovora na snagu

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

fakturisanje u skladu sa Zakonom o PDV-u,
pla}anje u roku od 30 (trideset) dana od dana isporuke kompletne
robe

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponu|a~ registrovan za obavljanje profesionalne djelatnosti
koja je vezana za predmet nabavke u skladu sa va`e}im propisima
zemlje u kojoj je registrovan.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

da je ponu|a~ solventan, odnosno da njegovi ra~uni nisu bili u
blokadiuzadnjih6({est)mjeseciprijeprijavenajavnonadmetanje.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim
PDV-om

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 10.5.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 10.5.2012. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Velika sala Podru`nice "Kakanj" Kakanj, soba br. 42.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa ~lanom 3. ta~kom 6. Uputstva o primjeni ZJN BiH,
Ugovorni organ }e razmjenu informacija sa ponu|a~ima vr{iti
isklju~ivo pismenim putem. Tendersku dokumentaciju ponu|a~i
mogu preuzeti li~no na nazna~enoj adresi u Aneksu A ili se ista
mo`edostavitipo{tomnakondostavenafaks0038732771025ili
predo~enja zahtjeva za u~e{}e i dokaza o izvr{enoj uplati tro{kova
tenderske dokumentacije. Nov~ana naknada za tendersku
dokumentaciju se upla}uje na ra~un broj: 338-900-22080909-38
kodUniCreditbankezafirmeuBiH,azafirmeizvanBiHnara~un
broj: 501012000-978-000-13, IBAN code: BA
391610600000043340,SwiftRZBABA2SkodRaiffeisenbankesa
pozivom na broj obavje{tenja i naznakom za otkup tenderske
dokumentacije.
Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku
dodjele ugovora.
Otvaranju ponuda na datum utvr|en u odjeljku IV.5. mogu
prisustvovati ovla{teni predstavnici ponu|a~a uz prezentaciju
pismenog ovla{tenja.

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 81

Kontakt osoba za dodatne informacije za tehni~ka pitanja:
[emsudin Hod`i}, tel. 00387 32 77 10 15.

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
E-mail:n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Naser Sikira (Kancelarija br. 27)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 032771153
Faks: 032771025
E-mail: n.sikira@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo-Podru`nica
Termoelektrana "Kakanj" Kakanj
Kontakt osoba: Edina Sikiri} (Kancelarija br. 7- Protokol)
Adresa: Kakanj
Po{tanski broj: 72240
Op{tina/Grad: Kakanj
IDB/JIB: 4200225150064
Telefon: 03277115
Faks: 032771025
E-mail: protokol@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4460-12)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA
UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-3-1-301/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko dru{tvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774382
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com
Internet adresa (web): www.riteugljevik.com

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Radovi, Instalacija elektri~nih `ica i sklopova

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

T 75/12 Izgradnja IT infrastrukture za potrebe RiTE ugljevik

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izgradnja IT infrastrukture za potrebe RiTE ugljevik

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Detaljnije u TD

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

900.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

ZP "RiTE Ugljevik" AD Ugljevik

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

24 mjeseca

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Pla}anje odlo`eno 7 dana po ispostavljanju fakture i zapisnika o
izvr{enim radovima za svaku privremenu situaciju na mjese~nom
nivou

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljnije u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljnije u TD

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Detaljnije u TD

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Ponu|eni rok zavr{etka, u~e{}e:10,00 %
3. Ponu|eni garantni period, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto:ZP"RiTEUgljevik"ADUgljevik,Upravnazgradasalabr.
116

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 82

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponudesedostavljajuuzape~a}enojkovertisanaznakom"Ponuda
za otvoreni postupak Broj: 75/12 - "Izgradnja IT infrastrukture za
potrebe RiTE ugljevik". Na koverti obavezno nazna~iti ime
ponu|a~a.
Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u
razmatranje.
Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom
postupku za dostavljanje ponuda.
Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske
dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata
Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog
zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774
382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na
sljede}e ra~une:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni ra~un
FIELD 32 EUR
FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG
Klagenfurt
SWIFT:HAABAT22
FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
SWIFT:HAABBA2B
FIELD 59 /BA395520203390261797/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske"
Kontakt osoba: Mihajlo Maksimovi}, dipl.ing.IT, Slavko Luki},
dipl.ing.el.teh.
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774140
E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774203
Faks: 055774382
E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Milka Peri}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774119
E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com

(M1-A-4380-12)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA
UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-3-1-302/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko dru{tvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}

Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774382
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com
Internet adresa (web): www.riteugljevik.com

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Radovi, Instalacija elektri~nih `ica i sklopova

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

T 112/11-P1 Nabavka video nadzora i vatrodojavnog sistema u
RiTE Ugljevik

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Lot 1- Izrada video nadzora u preduze}u prema postoje}oj
projektno-tehni~koj dokumentaciji
Lot 2 - Izrada vatrodojavnog sistema u upravnoj zgradi prema
postoje}oj projektno-tehni~koj dokumentaciji

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Pla}anje odlo`eno 7 dana po ispostavljanju fakture i zapisnika o
izvr{enim radovima za svaku privremenu situaciju na mjese~nom
nivou

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljnije u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljnije u TD

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Detaljnije u TD

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 83

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto:ZP"RiTEUgljevik"ADUgljevik,Upravnazgradasalabr.
116

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponudesedostavljajuuzape~a}enojkovertisanaznakom"Ponuda
za otvoreni postupak Broj: 112/11-P1 - "Nabavka video nadzora i
vatrodojavnog sistema u RiTE Ugljevik". Na koverti obavezno
nazna~iti ime ponu|a~a.
Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u
razmatranje.
Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom
postupku za dostavljanje ponuda.
Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske
dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata
Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog
zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774
382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na
sljede}e ra~une:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni ra~un
FIELD 32 EUR
FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG
Klagenfurt
SWIFT:HAABAT22
FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
SWIFT:HAABBA2B
FIELD 59 /BA395520203390261797/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Mihajlo Nikoli}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774343
Faks: 055771183
E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774203
Faks: 055774382
E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Milka Peri}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774119
E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Izrada videonadzora u preduze}u prema postoje}oj
projektno-tehni~koj dokumentaciji

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Izradavideonadzoraipristupaparkingupremapredmjeruradovau
TD

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema predmjeru radova u TD

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

700.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

16 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Objekti RiTE Ugljevik

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Izrada vatrodojavnog sistema u upravnouj zgradi prema postoje}oj
projektno-tehni~koj dokumentaciji

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljnije u TD

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema predmjeru radova iz TD

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

35.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

16 mjeseci

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Glavna upravna zgrada RiTE Ugljevik

(M1-A-4381-12)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA
UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-2-1-303/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko dru{tvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774382
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com
Internet adresa (web): www.riteugljevik.com

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 84

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 35.000,00

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

T 73/12 Nabavka usluga opasnog otpada

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljnije u TD

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Detaljnije u TD

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Detaljnije u TD

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Pla}anje odlo`eno 15 dana po izvr{enoj usluzi

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljnije u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljnije u TD

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Detaljnije u TD

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto:ZP"RiTEUgljevik"ADUgljevik,Upravnazgradasalabr.
116

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponudesedostavljajuuzape~a}enojkovertisanaznakom"Ponuda
za otvoreni postupak Broj: 73/12 - "Nabavka usluga odvoza
opasnog otpada za potrebe RiTE Ugljevik". Na koverti obavezno
nazna~iti ime ponu|a~a.
Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u
razmatranje.
Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom
postupku za dostavljanje ponuda.
Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske
dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata
Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog
zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774
382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203.

Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na
sljede}e ra~une:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni ra~un
FIELD 32 EUR
FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG
Klagenfurt
SWIFT:HAABAT22
FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
SWIFT:HAABBA2B
FIELD 59 /BA395520203390261797/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Ljiljana Miki}-Rudi}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774436
Faks: 055771183
E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774203
Faks: 055774382
E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Milka Peri}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774119
E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com

(M1-A-4382-12)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA
UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-304/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko dru{tvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774382
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com
Internet adresa (web): www.riteugljevik.com

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 85

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 60.000,00

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

T 69/12 Nabavka rezervnih dijelova za opremu Dresta za potrebe
RiTE Ugljevik

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka rezervnih dijelova po specifikaciji iz TD

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Detaljnije u TD

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Magacin RiTE Ugljevik

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Pla}anje odlo`eno 15 dana po isporuci robe

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljnije u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljnije u TD

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Detaljnije u TD

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 13:00
Mjesto:ZP"RiTEUgljevik"ADUgljevik,Upravnazgradasalabr.
116

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponudesedostavljajuuzape~a}enojkovertisanaznakom"Ponuda
zaotvorenipostupakBroj:69/12-"Nabavkarezervnihdiejlolvaza
opremu dresta za potrebe RiTE Ugljevik". Na koverti obavezno
nazna~iti ime ponu|a~a.
Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u
razmatranje.

Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom
postupku za dostavljanje ponuda.
Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske
dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata
Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog
zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774
382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na
sljede}e ra~une:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni ra~un
FIELD 32 EUR
FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG
Klagenfurt
SWIFT:HAABAT22
FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
SWIFT:HAABBA2B
FIELD 59 /BA395520203390261797/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Dragoljub Marinkovi}, dipl.ing.ma{
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774430
Faks: 055771835
E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774203
Faks: 055774382
E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Milka Peri}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774119
E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com

(M1-A-4383-12)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA
UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-305/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko dru{tvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774382
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com
Internet adresa (web): www.riteugljevik.com

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 86

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

T 44/12 Nabavka le`ajeva za potrebe preduze}a

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljnije u TD

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Odlo`eno 15 dana, po isporuci robe

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljnije u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljnije u TD

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Detaljnije u TD

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00
Mjesto:ZP"RiTEUgljevik"ADUgljevik,Upravnazgradasalabr.
116

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponudesedostavljajuuzape~a}enojkovertisanaznakom"Ponuda
za otvoreni postupak Broj: 44/12 - "Nabavka le`ajeva za potrebe
preduze}a?. Na koverti obavezno nazna~iti ime ponu|a~a.
Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u
razmatranje.
Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom
postupku za dostavljanje ponuda.

Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske
dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata
Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog
zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774
382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na
sljede}e ra~une:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni ra~un
FIELD 32 EUR
FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG
Klagenfurt
SWIFT:HAABAT22
FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
SWIFT:HAABBA2B
FIELD 59 /BA395520203390261797/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Dragan Miljanovi}, dipl.ing.ma{, Bo`idar
Milivojevi}, dipl.ing.ma{.
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774179
Faks: 055771516
E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774203
Faks: 055774382
E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Milka Peri}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774119
E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka le`ajeva za potrebe RJ "Termoelektrana"

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljnije u TD

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Detaljnije u TD

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

80.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 87

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

ZP "RiTE Ugljevik" - DDP-magacin Kupca

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka le`ajeva za potrebe RJ "Rudnik"

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljnije u TD

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Detaljnije u TD

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

55.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci od dana obostranog potpisivanja

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

ZP "RiTE Ugljevik" - DDP - magacin Kupca

(M1-A-4384-12)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA
UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-306/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko dru{tvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774382
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com
Internet adresa (web): www.riteugljevik.com

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

T 72/12 Nabavka teretnog terenskog vozila prenos na sva ~etiri
to~ka kom-1 za potrebe RiTE Ugljevik

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavkateretnogterenskogvozilaprenosnasva~etirito~kakom-1

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Detaljnije u TD

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

60.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Rudnik i TE Ugljevik

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

12 mjeseci

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Pla}anje odlo`eno 15 dana po isporuci robe

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljnije u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljnije u TD

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Detaljnije u TD

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58,50 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto:ZP"RiTEUgljevik"ADUgljevik,Upravnazgradasalabr.
116

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponudesedostavljajuuzape~a}enojkovertisanaznakom"Ponuda
za otvoreni postupak Broj: 72/12 - "Nabavka teretnog terenskog
vozila prenos na sva ~etiri to~ka kom-1". Na koverti obavezno
nazna~iti ime ponu|a~a.
Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u
razmatranje.
Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom
postupku za dostavljanje ponuda.
Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske
dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata
Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog
zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774
382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na
sljede}e ra~une:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni ra~un

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 88

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

FIELD 32 EUR
FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG
Klagenfurt
SWIFT:HAABAT22
FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
SWIFT:HAABBA2B
FIELD 59 /BA395520203390261797/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Dragoljub Marinkovi}, dipl.ing.ma{
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774430
Faks: 055771835
E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774203
Faks: 055774382
E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Milka Peri}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774119
E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com

(M1-A-4385-12)

MJE[OVITI HOLDING "ELEKTROPRIVREDAREPUBLIKE
SRPSKE"
ZAVISNO PREDUZE]E "RUDNIK I TERMOELEKTRANA
UGLJEVIK" AKCIONARSKO DRU[TVO UGLJEVIK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 297-1-1-1-307/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Mje{oviti holding "Elektroprivreda Republike Srpske",
Zavisno Preduze}e "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik"
akcionarsko dru{tvo Ugljevik
Kontakt osoba: Zorica Manojlovi}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055771519
Faks: 055774382
Elektronska po{ta (e-mail): komercijala.riteugljevik@gmail.com
Internet adresa (web): www.riteugljevik.com

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska

I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

T71/12Nabavkaterenskihvozilakom.4zapotrebeRiTEUgljevik

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka terenskih vozila kom.4

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Detaljnije u TD

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

160.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Rudnik i TE Ugljevik

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

12 mjeseci

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Pla}anje dolo`eno 15 dana po isporuci robe

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljnije u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljnije u TD

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Detaljnije u TD

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 29.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 58

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 13:00
Mjesto:ZP"RiTEUgljevik"ADUgljevik,Upravnazgradasalabr.
116

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponudesedostavljajuuzape~a}enojkovertisanaznakom"Ponuda
zaotvorenipostupakBroj:71/12-"Nabavkaterenskihvozilakom.
4 za potrebe RiTE Ugljevik". Na koverti obavezno nazna~iti ime
ponu|a~a.
Nepotpune i neblagovremene ponude ne}e se uzimati u
razmatranje.
Ugovorni organ ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u Otvorenom
postupku za dostavljanje ponuda.
Tro{kovi bankarskih provizija vezanih za otkup Tenderske
dokumentacije padaju na teret zainteresovanih kandidata

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 89

Otkup Tenderske dokumentacije se vr{i na osnovu pismenog
zahtjeva dostavljenom Ugovornom organu na fax 00387 55 774
382, kontakt osoba Stani{i} Svjetlana na telefon 055-774-203.
Uplate za otkup Tenderske dokumentacije mogu se izvr{iti na
sljede}e ra~une:
u KM 55500100000074-38
Nova Banka Bijeljina
Na devizni ra~un
FIELD 32 EUR
FIELD 56a Hypo Alpe-Adria Bank International AG
Klagenfurt
SWIFT:HAABAT22
FIELD 57a Hypo Alpe-Adria Bank AD Banja luka
SWIFT:HAABBA2B
FIELD 59 /BA395520203390261797/
ZP "Rudnik Termoelektrana Ugljevik"
AD Ugljevik, Ugljevik 76330

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Dragoljub Marinkovi}, dipl.ing.ma{
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774430
Faks: 055771835
E-mail:komercijala.riteugljevik@gmail.com

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Svjetlana Stani{i}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774203
Faks: 055774382
E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: ZP "Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" AD Ugljevik
Kontakt osoba: Milka Peri}
Adresa: Ugljevik bb
Po{tanski broj: 76330
Op{tina/Grad: Ugljevik
IDB/JIB: 4400449490005
Telefon: 055774119
E-mail: komercijala.riteugljevik@gmail.com

(M1-A-4379-12)

JP ELEKTROPRIVREDABiH D.D. - SARAJEVO
ZD RUDNICI "KREKA" D.O.O. - TUZLA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 298-1-1-1-102/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv:JPElektroprivredaBiHd.d.-Sarajevo,ZDRudnici"Kreka"
d.o.o. - Tuzla
Kontakt osoba: Mensur Polji}, dipl.ing.ma{. tel. 035/810-090 (za
tehni~ka pitanja ); Lejla Husejnovi}, dipl. ecc. (za komercijalna
pitanja) tel.035/287 501
Adresa: Mije Kero{evi}a Guje br. 1
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209020780003
Telefon: 035280083
Faks: 035280083
Elektronska po{ta (e-mail): poslovikomercijale@bih.net.ba
Internet adresa (web): www.kreka.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Tra`enje i va|enje uglja i
drugih ~vrstih goriva

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Pre~ke transportnog lanca - kovane (ponovni postupak)

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Pre~ke transportnog lanca - kovane (ponovni postupak)

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

300 kom

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

100.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Rudnik "Mramor" u Mramoru

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

do 12 mjeseci ili do realizacije finansijske vrijednosti ugovora,
zavisno od toga koji uslov prije nastupi

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Eliminatorni uslov:
a) Rok isporuke: maksimalno 75 dana od dana Narud`be
b) Rok pla}anja: odgo|eno pla}anje - 60 dana

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

- Dajeponu|a~sposobanzaobavljanjeprofesionalnedjelatnosti

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

- Da je ponu|a~ solventan (da mu ra~un nije bio u blokadi) u
posljednjih 6 ({est) mjeseci prije roka za dostavljanje ponuda.
- Nepromjenjivost cijena za vrijeme trajanja ugovora

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

- Prihvatanjekompletnostiiispunjenostisvihiskazanihzahtjeva
tehni~ke specifikacije
- Uspje{no iskustvo u realizaciji ugovora ~iji je predmet bio
isporuka roba koje su predmet nabavke u posljednje dvije
godine
- Daponu|a~prilikomisporukerobedostavioriginaliliovjerenu
kopiju atesta proizvo|a~a o kvalitetu robe u skladu sa
odgovaraju}im standardima (hemijski sastav i mehani~ke
osobine)
- Vremenska garancija za ponu|ene robe od najmanje 12
(dvanaest) mjeseci od dana isporuke

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 90

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mije Kero{evi}a Guje 1, 75000 Tuzla

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osoba za preuzimanje tenderske dokumentacije je Edin
[ehanovi}. Ponu|a~i koji su otkupili tendersku dokumentaciju za
prvo javno nadmetanje imaju pravo na besplatnu tendersku
dokumentaciju za ponovni postupak. Dobavlja~ }e dostaviti 1
(jednu) ponudu u originalu i 1 (jednu) kopiju sa kompletnom
dokumentacijom na kojima }e ~itko napisati: "ORIGINAL
PONUDA" i "KOPIJA PONUDE". Ponuda i njene kopije sa
pe~atom i potpisom trebaju biti zape~a}ene u jednoj neprovidnoj
kovertiisaimenomiadresomdobavlja~a,nakojoj}episatisljede}e
rije~i: "PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA - Pre~ke
transportnog lanca - kovane - ne otvarati do 3.5.2012. godine u 12
sati.Tra`eni dokumenti iz ta~ke III.4. Obavje{tenja ne smiju biti
starijiod3mjesecara~unaju}iodtrenutkadostavljanjaponude.Svi
dokazi koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene
kopije.Kompletna dokumentacija mora biti dostavljena na jednom
od slu`benih jezika BiH i prevedena od strane sudskog tuma~a (za
ino ponu|a~e).
Ponu|a~isudu`nidadostavecijenuponudenaparitetuDDPTuzla
(doma}iponu|a~i),odnosnonaparitetuDAPTuzla(inoponu|a~i).
Ponu|a~i su obavezni dostaviti specifikaciju dokumenata
prilo`enihuponudi. Ponudaseobaveznopodnosiupisanojformii
treba je potpisati lice koje je ovlastio ponu|a~. Stranice ponude (s
dodacima) moraju biti numerisane, potpisane i ~vrsto uvezane
(ponuda ukori~ena u knjigu ili osigurana jemstvenikom), a
garancija za osiguranje ponude mo`e biti neuvezana i
nenumerisana. Bilo kakve promjene u ponudi nisu dopu{tene. U
postupku razmatranja ponuda Komisija mo`e zatra`iti dopunsko
obja{njenjepojedinihelemenataponudaodprijavljenogponu|a~a,
a koje ne mo`e uticati na predlo`enu ponudu na na~in da se ostvari
prednost u odnosu na ostale ponu|a~e. Ugovorni organ }e odbaciti
ponuduukolikouvidomuponuduiprilo`enudokumentacijuutvrdi
danekiodtra`enihdokumenatanedostajeilijeprilo`enidokument
neistinitog ili nepotpunog sadr`aja.

(M1-A-4442-12)

JP ELEKTROPRIVREDAHRVATSKE ZAJEDNICE
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 307-1-2-1-92/12

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Miroslav Vasilj, dip.oec.
Adresa: Mile Budaka 106a
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335738
Faks: 036335773
Elektronska po{ta (e-mail): miroslav.vasilj@ephzhb.ba
Internet adresa (web): www.ephzhb.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javno poduze}e

I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabava

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge, Ra~unovodstvene, revizorske i knjigovodstvene usluge

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Uslugerevizijefinancijskihizvje{}azarazdobljeod01.sije~njado
31.prosinca2012.i2013.godineiProjektnogfinancijskogizvje{}a
- ECSEE - APL3 Bosnia and Herzegovina Project (POWER IV)

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Uslugerevizijefinancijskihizvje{}azarazdobljeod01.sije~njado
31.prosinca2012.i2013.godineiProjektnogfinancijskogizvje{}a
- ECSEE - APL3 Bosnia and Herzegovina Project (POWER IV)

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

sukladno tenderskoj dokumentaciji

II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)

130.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Poslovna zgrada Ugovornog tijela na adresi Mile Budaka 106a,
Mostar

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

24 mjeseca

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

sukladno tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

sukladno tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

sukladno tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 26.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum:3.5.2012 Vrijeme:11:30

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Mile Budaka 106A, Mostar

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Natje~ajnadokumentacijasemo`epreuzetisvakogradnogdanaod
08-14 h na adresi iz Odjeljka I to~ka 1.3. uz obveznu prethodnu
najavu na telefon ili fax iz iste to~ke. Prilikom preuzimanja
natje~ajne dokumentacije zainteresirani ponu|a~i su du`ni
predo~iti dokaz o uplati nepovratne naknade od 30,00 KM sa

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 91

PDV-om na `iro ra~un Naru~itelja broj 3381002200811294 (za
uplate u KM) ili broj 7100-978-48-06-00353-9 (za uplate u EUR)
kod UniCredit Bank d.d., Ul. Kardinala Stepinca bb Mostar, s
naznakom"Uslugerevizijefinancijskihizvje{}azarazdobljeod01.
sije~nja do 31. prosinca 2012. i 2013. godine i Projektnog
financijskog izvje{}a - ECSEE - APL3 Bosnia and Herzegovina
Project (POWER IV)".

ANEKS A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d.
Mostar
Kontakt osoba: Mario Kljajo
Adresa: Mile Budaka 106a
Po{tanski broj: 88000
Op}ina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227248350007
Telefon: 036335736
Faks: 036335787
E-mail: mario.kljajo@ephzhb.ba
Internet adresa: www.ephzhb.ba

(M1-A-4354-12)

AGENCIJAZAVODEOBLASNOGRIJE^NOGSLIVA
SAVE

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ317-1-2-1-2/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:Agencijazavodeoblasnogrije~nogslivaSave
Kontaktosoba:Slavi{aSavi}
Adresa:Milo{aObili}a51
Po{tanskibroj:76300
Op{tina/Grad:Bijeqina
IDB/JIB:4400428570009
Telefon:055201784
Faks:055211517
Elektronskapo{ta
(e mail): bijeljina@voders.org
Internetadresa(web): www.voders.org

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
RepublikaSrpska
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Usluge,Istra`iva~keirazvojneusluge

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Izradadigitalnogorto-fotosnimkaidigitalnogmodelaterena
zapodru~jeSemberije

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Potrebno je izraditi digitalni orto-foto snimak i digitalni
modelterenapodru~jaSemberije

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

Premapredmetnojtenderskojdokumentaciji

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

200.000,00

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

Izvr{ewepredmetnihusluganapodru~juSemberije

II.7.Dalijedozvoqenaalternativnaponuda?

Ne

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

45danaoddanazakqu~ewaugovora

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Premapredmetnojtenderskojdokumentaciji

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Premapredmetnojtenderskojdokumentaciji

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Premapredmetnojtenderskojdokumentaciji

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Premapredmetnojtenderskojdokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Ekonomskinajpovoqnijaponuda

IV.2.1.a.Podkriteriji

1.Cijena,u~e{}e:80,00%
2.Usloviina~inpla}awa,u~e{}e:20,00%

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido23.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Ne

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:30.4.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:30.4.2012.Vrijeme:13:00
Mjesto:Agencijazavodeoblasnogrije~nogslivaSaveBijeqina,
Milo{aObili}a51

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Premapredmetnojtenderskojdokumentaciji

(M1-A-4438-12)

URED ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE KANTONALNIH
ORGANA
TUZLANSKI KANTON

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 324-1-1-1-17/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Ured za zajedni~ke poslove kantonalnih organa, Tuzlanski
kanton
Kontakt osoba: Zdenka Marijanovi}

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 92

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Adresa: Slatina broj 2
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4209421180009
Telefon: 035369320
Faks: 035369320
Elektronska po{ta (e-mail): uzpvtk@tk.kim.ba
Internet adresa (web): www.tk.kim.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Da
I.6.a. Broj ugovornih organa koji u~estvuju u zajedni~koj nabavci:
26

I.6.b. Ugovorni organi koji u~estvuju u zajedni~koj nabavci

1. Ministarstvo prostornog ure|enja i za{tite okolice Tuzlanskog
kantona, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
2. TUZLANSKI KANTON MINISTARSTVO RAZVOJA I
PODUZETNI[TVA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
3. MINISTARSTVO ZA BORA^KA PITANJA TUZLAN-
SKOG KANTONA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
4. Ured za zajedni~ke poslove kantonalnih organa, Kantonalni
nivo, Tuzlanski kanton
5. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK,
Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
6. Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja TK, Kantonalni
nivo, Tuzlanski kanton
7. URED PREMIJERA TUZLANSKOG KANTONA,
Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
8. URED VLADE TUZLANSKOG KANTONA, Kantonalni
nivo, Tuzlanski kanton
9. URED ZA ZAKONODAVSTVO VLADE TUZLANSKOG
KANTONA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
10. Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
11. KOMISIJA ZA KONCESIJE TUZLANSKOG KANTONA,
Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
12. Ministarstvo obazovanja, nauke, kulture u sporta Tuzlanskog
kantona, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
13. Ministarstvo trgovine, turizma i saobra}aja, Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
14. PEDAGO[KI ZAVOD TUZLANSKOG KANTONA,
Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
15. KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
TUZLANSKOG KANTONA, Kantonalni nivo, Tuzlanski
kanton
16. Tuzlanski kanton Ured za internu reviziju Vlada Tuzlanskog
kantona, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
17. TUZLANSKI KANTON KANTONALNA UPRAVA
CIVILNE ZA[TITE TUZLA, Kantonalni nivo, Tuzlanski
kanton
18. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE [UMARSTVA I
VODOPRIVREDE, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
19. MINISTARSTVO ZDRAVSTVA TUZLANSKOG
KANTONA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
20. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog
kantona, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
21. KANTONALNO TU@ILA[TVO TUZLANSKOG KANTO-
NA TUZLA, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
22. KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU, Kanto-
nalni nivo, Tuzlanski kanton
23. Op}inski sud u Kalesiji, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
24. Kantonalni sud u Tuzli, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
25. Op}inski sud u Gra~anici, Kantonalni nivo, Tuzlanski kanton
26. Kantonalno pravobranili{tvo Tuzla, Kantonalni nivo, Tuzlan-
ski kanton

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih te~nosti

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Gorivo, mazivo i rashladne te~nosti

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u ta~ci 6.3. tenderske dokumentacije

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u ta~ci 6.5. tenderske dokumentacije

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Kao u ta~ci 6.7. tenderske dokumentacije

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 10:02

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Slatina broj 2, 75 000 Tuzla

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

I Nov~ana naknada za preuzimanje tenderske dokumentacije se
upla}uje na broj ra~una Bud`eta TK: 1321000256000080,
bud`etska organizacija: 1201001, vrsta prihoda: 722631, {ifra
op}ine: 094.
II Zajedni~a javna nabavka se provodi i za sljede}e organe:
Ministarstvo pravosu|a i uprave TK,
Op}inski sud Grada~ac,
Op}inski sud Tuzla,
Op}inski sud @ivinice i
Kantonalni zavod za pru`anje pravne pomo}i

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih te~nosti za
ugovorne organe sa podru~ja op}ine Tuzla

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Gorivo, mazivo i rashladne te~nosti

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 93

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

370.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

2012. godina ili do zaklju~enja ugovora sa novim dobavlja~em za
2013. godinu

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

benzinska pumpa izabranog dobavlja~a

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih te~nosti za
ugovorne organe sa podru~ja op}iner @ivinice

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Gorivo, mazivo i rashledne te~nosti

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

20.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

2012. godina ili do zaklju~enja ugovora sa novim dobavlja~em za
2013. godinu

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

benzinska pumpa izabranog dobavlja~a

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih te~nosti za
ugovorne organe sa podru~ja op}ine Kalesija

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Gorivo, mazivo i rashladne te~nosti

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

5.500,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

2012. godina ili do zaklju~enja ugovora sa novim dobavlja~em za
2013. godinu

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

benzinska pumpa izabranog dobavlja~a

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashlednih te~nosti za
ugovorne organe sa podru~ja op}ine Gra~anica

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Gorivo , mazivo i rashledne te~nosti

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

7.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

2012. godina ili do zaklju~enja ugovora sa novim dobavlja~em za
2013. godinu

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

benzinska pumpa izabranog dobavlja~a

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 5

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka goriva, maziva i rashladnih te~nosti za
ugovorne organe sa podru~ja op}ine Grada~ac

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Gorivo, mazivo i rashladne te~nosti

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema specifikaciji iz tenderske dokumentacije

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

20.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

2012. godina ili do zaklju~enja ugovora sa novim dobavlja~em za
2013. godinu

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

benzinska pumpa izabranog dobavlja~a

(M1-A-4474-12)

OP]INA KALESIJA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 326-1-1-1-8/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: OP]INA KALESIJA
Kontakt osoba: Hazim Halilovi}
Adresa: Patriotske lige 15
Po{tanski broj: 75260
Op{tina/Grad: Kalesija
IDB/JIB: 4209305600009
Telefon: 035631259

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 94

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Faks: 035631286
Elektronska po{ta (e-mail): opcina@kalesija.ba
Internet adresa (web): www.kalesija.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
KALESIJA
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka teretnog motornog vozila za potrebe civilne za{tite

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljan opis i karakteristike vozila date su u tenderskoj
dokumentaciji

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

1 (jedno) teretno motorno vozilo

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

85.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kalesija

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Maksimalno 7 dana od dana zaklju~enja ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Pla}anje}eseizvr{itipoisprucivozilauiznosuod50%,aostataku
tri jednake rate

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Definisano u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Pla}anje, u~e{}e:20,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 13:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Zgrada op}ine Kalesija

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderskadokumentacijasemo`epreuzetisvakiradnidanli~noili
se ista mo`e dostaviti na e-mail adresu ponu|a~a. Uplatu naknade
na ime tenderske dokumentacije uplatiti na ra~un broj:
132-140-0291700037, vrsta prihoda: 722631, op}ina: 044.

(M1-A-4420-12)

JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 327-1-2-1-65/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o.
Kontakt osoba: Muamera Grebo, dipl. ing. gra|., 033/563-463,
gmuamera@jpcfbih.ba i Branka Mujezinovi},033/563-511,
bmujezinovic@jpcfbih.ba
Adresa: TEREZIJA 54
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200339240004
Telefon: 033250370
Faks: 033563495
Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Arhitektonske usluge: in`injerske usluge i integralne
in`injerske usluge, usluge urbanog planiranja i ure|enja pejza`a,
sli~ne nau~ne i tehni~ke konsultantske usluge, usluge tehni~kog
ispitivanja i analize

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nadzor nad radovima: Sanacija {karpe iznad nivelete ceste M1.8,
dionica Ora{je - [i~ki Brod, km 53+000

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nadzor nad izvo|enjem radova koji obuhvataju:
- Izgradnja privremene obilaznice neposredno uz cestu za potrebe
privremenog odvijanja prometa;
- Postavljanje kamenog nasipa za za{titu postoje}eg asfalta na
pribre`noj kolovoznoj traci;
- Skidanje o{te}ene postoje}e mre`e sa {karpe;
- Ma{inski iskop kamenog materijala i kavanje nestabilnih
stijenskih blokova;
- Postavljanje nove za{titne mre`e;
- Za{tita krune {karpe torkret betonom na dijelu {karpe;

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 95

- Postavljanje za{titne ograde na dijeli {karpe;
- Postavljanje elasti~no odbojne ograde;
-Postavljanjeiodr`avanjeprivremeneprometnesign/alizacijeradi
obezbje|enjedvosmjernogsaobra}ajazavrijemeizvo|enjaradova
u skladu sa Zakonom o osnovama bezbijednosti saobra}aja na
putevima u Bosni i Hercegovini (pre~i{}eni tekst 2006. - 2010.),
sl.glasnik BiH br.6/06 i Pravilnikom o saobra}ajnim znakovima i
signalizaciji na cestama, na~inu obilje`avanja radova i prepreka na
cesti i znakovima koje u~esnicima u sabra}aju daje ovla{}ena
osoba, sl.glasnik BiH br.16/07;

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dat u tenderskoj dokumentaciji - Obim usluga

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

5.200,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

cesta M1.8, dionica Ora{je - [i~ki Brod, km 53+000

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

60 kalendarskih dana od datuma po~etka radova.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Registracija za obavljanje djelatnosti iz predmeta nabavke

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

- Prosje~na godi{nja vrijednost iznad 20.000 KM ostvarena na
ugovorima za stru~ni nadzor nad radovima: sanacije klizi{ta,
sanacije slijeganja trupa ceste, sanacije {karpi, te
izgradnje/rekonstrukcije/sanacije puteva i na izradi projekata:
sanacije klizi{ta, sanacije slijeganja trupa ceste, sanacije {karpi,
izgradnje /rekonstrukcije/snacije puteva u posljednje tri godine,
odnosno od po~etka poslovanja u predmetnom segmentu, ako je
dobavlja~ registrovan, odnosno po~eo sa radom prije manje od tri
godine, i ostali uvjeti dati u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

- Uspje{no iskustvo u izvr{enju najmanje tri ugovora za stru~ni
nadzor nad radovima: sanacije klizi{ta, sanacije slijeganja trupa
ceste, sanacije {karpi izgradnje/rekonstrukcije/sanacije puteva u
posljednje tri godine
- Da mo`e osigurati ~lanove nadzornog tima
- Nadzorni in`enjer - diplomirani in`enjer gra|evinarstva sa
najmanje 5 godina iskustva na poslovima gra|enja i polo`enim
stru~nim ispitom koji je u stalnom radnom odnosu ponu|a~a;
- specijalista za oblast in`enjerske geologije i/ili specijalista za
oblast geotehnike - diplomirani in`enjer geologije sa polo`enim
stru~nimispitominajmanjepetgodinauspje{nepraksenaprimjeni
in`enjerske geologije i/ili diplomirani in`enjer gra|evine sa
polo`enim stru~nim ispitom i najmanje pet godina uspje{ne prakse
na primjeni geotehnike;
Pravna osoba koja nema zaposlene diplomirane in`enjere za oblast
in`enjerske geologije i/ili za oblast geotehnike mo`e osigurati
anga`iranje odgovaraju}ih diplomiranih in`injera sa stru~nim
ispitom, sklapanjem poslovnih ugovora (poslovni ugovori moraju
biti u prilogu ponude);

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih
dodatnih usluga provede u skladu sa ~lanom 11. Zakona o javnim
nabavkama BiH.
Po~ev od 3.4.2012. godine od 9-15 sati, na adresi ugovornog
organa, ili na zahtjev ponu|a~a putem po{tanske po{iljke, uz
potvrdu o uplati 30,00 KM,.
Broj ra~una: 1540012000213981, INTESA SANPAOLO BANK
D.D. Sarajevo
Svrha doznake: Otkup TD Nadzor nad radovima: Sanacija {karpe
iznadniveletecesteM1.8,dionicaOra{je-[i~kiBrod,km53+000
Primalac: JP Cesta Federacije BIH; Vrsta prihoda: 722565;
Op}ina: 077; Bud`etska organizacija: 0000000; Poziv na broj: 0
Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju prije nego {to je otkupe.

(M1-A-4429-12)

JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH D.O.O.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 327-1-3-1-66/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o.
Kontakt osoba: Muamera Grebo, dipl.ing.gra|.; 033/563-463;
gmuamera@jpcfbih.ba
Adresa: TEREZIJA 54
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200339240004
Telefon: 033250370
Faks: 033563495
Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Radovi,Gradnjaautoputeva,cesta,aerodromaisportskihobjekata

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija {karpe iznad nivelete ceste M1.8, dionica Ora{je - [i~ki
Brod, km 53+000,

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

- Izgradnja privremene obilaznice neposredno uz cestu za potrebe
privremenog odvijanja prometa;
- Postavljanje kamenog nasipa za za{titu postoje}eg asfalta na
pribre`noj kolovoznoj traci;
- Skidanje o{te}ene postoje}e mre`e sa {karpe;
- Ma{inski iskop kamenog materijala i kavanje nestabilnih
stijenskih blokova;
- Postavljanje nove za{titne mre`e;
- Za{tita krune {karpe torkret betonom na dijelu {karpe;

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 96

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

- Postavljanje za{titne ograde na dijeli {karpe;
- Postavljanje elasti~no odbojne ograde;
-Postavljanjeiodr`avanjeprivremeneprometnesign/alizacijeradi
obezbje|enjedvosmjernogsaobra}ajazavrijemeizvo|enjaradova
u skladu sa Zakonom o osnovama bezbijednosti saobra}aja na
putevima u Bosni i Hercegovini (pre~i{}eni tekst 2006. - 2010.),
sl.glasnik BiH br.6/06 i Pravilnikom o saobra}ajnim znakovima i
signalizaciji na cestama, na~inu obilje`avanja radova i prepreka na
cesti i znakovima koje u~esnicima u sabra}aju daje ovla{}ena
osoba, sl.glasnik BiH br.16/07;

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema predmjeru radova iz tenderske dokumentacije

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

196.500,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

cesta M1.8, dionica Ora{je - [i~ki Brod, km 53+000

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

60 dana od po~etka radova

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU: 4.000,00 KM
IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA: 10% od
vrijednosti Ugovora

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dajeponu|a~registrovanzaobavljanjedjelatnostikojajepredmet
nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-pristupiliposjedovanjelikvidnihsredstvai/ilikreditneolak{iceu
vrijednosti od najmanje 100.000,00 KM, {to dokazuju
pismom-potvrdom poslovne banke;
- najmanji prosje~ni godi{nji prihod koji je ponu|a~ ostvario na
izvo|enju radova u niskogradnji u posljednje tri (3) godine u visini
od 900.000,00 KM;

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

- uspje{no iskustvo u ulozi glavnog izvo|a~a ili partnera u JV u
izvo|enju najmanje tri (3) ugovora na sanaciji {karpi i/ili sanaciji
slijeganja trupa ceste i nasipa na cesti i/ili sanaciji klizi{ta u
posljednjih 5(pet) godina. Uspje{nost se dokazuje potvrdom
prethodnih naru~ilaca o uspje{no obavljenim odgovaraju}im
poslovima;

-mogu}nostdaponudekvalificiranalicaodgovornazarealizaciju

Ugovora i to:
1. voditelj gra|enja - diplomirani in`enjer gra|evinarstva sa
najmanje 5 godina iskustva na poslovima gra|enja i polo`enim
stru~nim ispitom koji je u stalnom radnom odnosu ponu|a~a;
2. specijalista za oblast in`enjerske geologije i/ili specijalista za
oblast geotehnike - diplomirani in`enjer geologije sa polo`enim
stru~nimispitominajmanjepetgodinauspje{nepraksenaprimjeni
in`enjerske geologije i/ili diplomirani in`enjer gra|evine sa
polo`enim stru~nim ispitom i najmanje pet godina uspje{ne prakse
na primjeni geotehnike;
Pravna osoba koja nema zaposlene diplomirane in`enjere za oblast
in`enjerske geologije i/ili za oblast geotehnike mo`e osigurati
anga`iranje odgovaraju}ih diplomiranih in`injera sa stru~nim
ispitom, sklapanjem poslovnih ugovora (poslovni ugovori moraju
biti u prilogu ponude);
pristup potrebne tehni~ke opreme za realizaciju Ugovora
(rovokopa~ sa ~eki}em, kamion kiper);

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 100

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih
radova provede u skladu sa ~lanom 11. Zakona o javnim
nabavkama BiH.
Mo`e se osigurati na zahtijev ponu|a~a po~ev{i od: 3.4.2012.
godine
Nov~ananaknadazatenderskudokumentacijuiznosi100,00KMu
korist JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo na ra~un br.
1540012000213981, - Intesa Sanpaolo Bank dd Sarajevo, vrsta
prihoda 722565, sa pozivom na ?TD za Sanacija {karpe iznad
nivelete ceste M1.8 na cesti M1.8, dionica Ora{je - [i~ki Brod, km
53+000."

(M1-A-4430-12)

JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 327-1-3-1-67/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JAVNO PREDUZE]E CESTE FEDERACIJE BIH d.o.o.
Kontakt osoba: Reuf Bora~i}, 033/250 402, reufb@jpcfbih.ba;
Branka Mujezinovi}, 033/563 511, bmujezinovic@jpcfbih.ba
Adresa: TEREZIJA 54
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200339240004
Telefon: 033250370
Faks: 033563495
Internet adresa (web): www.jpcfbih.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Radovi,Gradnjaautoputeva,cesta,aerodromaisportskihobjekata

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Izvo|enjeradovasemaforizacijeraskrsnicecestaM14.2(ulicaJole
Mari}a ) i ulice Titova u Drvaru

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Izvo|enjeradovasemaforizacijeraskrsnicecestaM14.2(ulicaJole
Mari}a) i ulice Titova u Drvaru

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 97

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema predmjeru radova kako je prilo`eno u tenderskoj
dokumentaciji

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

43.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

RaskrsnicacestaM14.2(ulicaJoleMari}a)iuliceTitovauDrvaru

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

40 (~etrdeset) dana od dodjele ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, (~lan 16 ZJN): U iznosu od
2.000,00 KM
IZNOS GARANCIJE ZA IZVR[ENJE UGOVORA: U iznos od
10% od vrijednosti ugovora

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Registracija ponu|a~a za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da je najmanja prosje~na godi{nja vrijednost koju je ponu|a~, bilo
samostalnoilikaozajedni~kopoduzetni{tvo,ostvarionaizvo|enju
sli~nih radova(na semaforizaciji) u visini od 200.000 KM u
posljednje 3 (tri) godine.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Da imaju uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje tri ugovora
predmetne prirode (na semaforizaciji) u posljednje tri godine;

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Terezija 54, 71000 Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ugovorni organ zadr`ava pravo da eventualnu nabavku dodatnih
radova provede u skladu sa ~lanom 11 ZJN.
Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 50, 00 KM u
korist JP Ceste FBiH na ra~un broj 1540012000213981 kod Intesa
Sanpaolo Bank, vrsta prihoda 722565, Op}ina: 077; Bud`etska
organizacija:0000000;Pozivnabroj:0,Svrhadoznake:OtkupTD.
Izvo|enjeradovasemaforizacijeraskrsnicecestaM14.2(ulicaJole
Mari}a ) i ulice Titova u Drvaru.
Zainteresirani dobavlja~i imaju pravo uvida u tendersku
dokumentaciju prije nego {to je otkupe

(M1-A-4431-12)

OP[TINARUDO

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ338-1-2-1-5/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:Op{tinaRudo
Kontaktosoba:DraganStiki}
Adresa:\eneralaD.D.Mihajlovi}a41
Po{tanskibroj:73260
Op{tina/Grad:Rudo
IDB/JIB:4401463690005
Telefon:058711164
Faks:058711242
Elektronskapo{ta
(e mail): sorudo_fin@spinter.net

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo
(RS),RUDO
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Usluge, Finansijske usluge: usluge osigurawa, bankovne i
investicijskeusluge

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Pru`awebankarskihuslugazaservisirawekreditazapodsticaj
ekonomskograzvojaop{tineRudo

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awebankarskihuslugazaservisirawekreditnihsredstava
iz bud`eta op{tine Rudo za podsticaj ekonomskog razvoja
op{tineRudo

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

UskladusaTenderskomdokumentacijom

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

500.000,00

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

Oop{tinaRudo

II.7.Dalijedozvoqenaalternativnaponuda?

Ne

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

36mjesecioddanapotpisivawaugovora

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Ne

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Ne

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 98

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Detaqneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. ZJN BiH, a dokazi
definisanidetaqnoutenderskojdokumentaciji

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Detaqneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Detaqneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Ekonomskinajpovoqnijaponuda

IV.2.1.a.Podkriteriji

1.1.Kamatnastopananeanga`ovanasredstva,u~e{}e:40,00%
2. 2. Kamatna stopa na plasman sredstava preduzetnicima i
pravnimlicima,u~e{}e:40,00%
3.3.Naknadazaobraduzahtjevazakredit,u~e{}e:20,00%

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido27.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1. Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM @R
565-720-80000001-09,729124

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:30.4.2012.Vrijeme:11:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:30.4.2012.Vrijeme:12:00
Mjesto:Prostorijeop{tineRudo

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavqaju u originalu i jednoj kopiji na kojima }e
~itkopisati"ORIGINALPONUDA"i"KOPIJAPONUDE".
Ponuda i wena kopija trebaju biti zape~a}ene u jednoj
neprovidnojkovertisanazivomiadresomdobavqa~a,nakojoj}e
pisati"PONUDAZAPRU@AWEBANKARSKIHUSLUGA"-
NEOTVARATI.
Dostavqena ponuda treba da sadr`i sva tra`ena dokumenta
navedenautenderskojdokumentaciji.
Nepotpuneineblagovremeneponudene}eseuzetiurazmatrawe.
Otvarawuponudamoguprisustvovatipredstavniciponu|a~aili
wihovipismenoovla{tenipredstavnici.
Op{tina Rudo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a u postupku
nadmetawa, te zadr`ava pravo da prihvati ili odbije ponudu u
skladusaZJNBiH.
Ostalodatoutenderskojdokumentaciji.

(M1-A-4336-12)

ZU KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]"
BIHA]

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 343-1-1-1-18/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: ZU Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha}
Kontakt osoba: Amir Mujeti}
Adresa: Ul. Darivalca krvi, 67
Po{tanski broj: 77000
Op{tina/Grad: Biha}
IDB/JIB: 4263189550001
Telefon: 037223333
Faks: 037228201
Elektronska po{ta (e-mail): amir.mujetic@kbbihac.ba
Internet adresa (web): www.kbbihac.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Unsko-sanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Dvije godine
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 328.680,00

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka prehrambenih artikala

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prehrambeni artikli za potrebe centralne bolni~ke kuhinje

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

56 stavki

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Skladi{te `ive`nih namirnica ugovornog organa

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

-dokazi propisani ~lanom 22-26 ZJN BiH
-Ovjerena kopija registracije ponu|a~a kod nadle`nog suda

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

- Izjava o ukupnom prometu ponu|a~a za posljednje dvije
financijske godine
-Bilans stanja i bilans uspjeha za posljednju financijsku godinu

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

-Listu glavnih isporuka u posljednje dvije financijske godine
-Opis tehni~ke opremljenosti i osposobljenosti
-Navode o anga`iranom tehni~kom osoblju
-Izjavu o garanciji za dobro izvr{enje ugovora

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 99

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 9.5.2012. Vrijeme: 11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 9.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Kantonalna bolnica "Dr Irfan Ljubijanki}" Biha} , Ulica
Darivalaca krvi 67. Biha} Sala za sastanke

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Uplata za tendersku dokumentaciju se vr{i na `iro ra~un broj :
338-900-220-782-7195 kod Unicredit banke Sarajevo, filijala
Biha}.

(M1-A-4289-12)

KJKP "PARK" D.O.O. SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 352-1-3-1-7/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: KJKP "Park" d.o.o. Sarajevo
Kontakt osoba: Esad D`ogovi}
Adresa: ul. Patriotske lige br.58 71000 Sarajevo FBiH
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200258320003
Telefon: 033560570
Faks: 033560561
Elektronska po{ta (e-mail): esad.dzogovic@park.ba
Internet adresa (web): www.park.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Upravljanje i odr`avanje
stambenih objekata i ostale komunalne djelatnosti

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Radovi, Drugi gra|evinski radovi koji uklju~uju posebne zanate

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Uogovor o izvo|enju radova na rekonstrukciji i sanaciji
objekta-zimovnik u RZC Pionirska dolina i ZOO

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcijaisanacijaobjekta-zimovnikuRZCPionirskadolina
i ZOO

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

prema specifikaciji iz tenderske dokumentacie i projektu

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

204.500,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

RZC Pionirska dolina u Patriotske lige br.58

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

120 dana za rok zavr{etka radova

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

prema tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

prema tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

prema tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:85,00 %
2. Rok zavr{etka radova, u~e{}e:5,00 %
3. Rok i na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 4.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 13:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 14:00
Mjesto: direkcija KJKP "PARK"-a d.o.o. u ul.Patriotske lige br.58
Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

nema

(M1-A-4503-12)

OP]INA VITEZ

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 368-1-3-1-6/12

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv: OP]INA VITEZ
Kontakt osoba: Muhamed Rebihi}
Adresa: Stjepana Radi}a 1
Po{tanski broj: 72250
Op}ina/Grad: Vitez
IDB/JIB: 4236214280009
Telefon: 030718200
Faks: 030713939
Elektronska po{ta (e-mail): opcinsko.vjece@tel.net.ba
Internet adresa (web): www.opcinavitez.info

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Op}inska razina
(FBiH), VITEZ
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 100

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

I.6. Zajedni~ka nabava

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Radovi, Op}a gradnja zgrada i gra|evinski radovi

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcijazgradeop}ine-sanacijakrovaitavanaop}ineVitez

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcijazgradeop}ine-sanacijakrovaitavanaop}ineVitez

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Rekonstrukcijazgradeop}ine-sanacijakrovaitavanaop}ineVitez

II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)

210.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

DAP; Op}ina Vitez, Stjepana Radi}a 1, zgrada op}ine Vitez

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

max. 80 dana od dana uvo|enja u posao

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

U skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

U skladu sa uvjetima iz tenderske dokumentacije

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 3.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum:3.5.2012 Vrijeme:11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Stjepana Radi}a 1, sala Op}inskog vije}a

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

- PONOVLJENA obavijest o nabavki -
Op}ina Vitez je dobila grant sredstva od GAP projekta za
realizaciju kapitalne investicije Rekonstrukcija op}ine "sanacija
krova i tavana" op}ina Vitez. Tenderska dokumentacija se mo`e
preuzeti na adresi nazna~enoj u T~ 1.1. Ponuda treba da sadr`i sve
tra`ene dokumente navedene u ovom PONOVLJENOM
obavje{tenjuonabavcikaoidokumentenavedeneuTDnana~iniu
formi utvr|enoj u tenderskoj specifikaciji.
Ponude se dostavljaju na adresu nazna~enu u t~1.1. do
3.5.2012.godine do 11:00.

Ponude se dostavljaju u jednoj koverti u skladu sa Uvjetima
definiranim u TD. Nov~ana naknada za TD pla}a se na ra~un br:
3380002200025547 sa naznakom "Naknada za tendersku
dokumentaciju za rekonstrukciju zgrade op}ine, sanacija krova i
tavana op}ine Vitez". Vrsta prihoda: 722611 Op}ina :100
NAPOMENA:Ugovorniorganzadr`avapravodauslu~ajupotrebe
za novim radovima provede pregovara~ki postupak sa izabranim
ponu|a~em pod uslovima definisanim u odredbi ~lana 11. stav 4
pod d-2 ZJN BiH.

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: OP]INA VITEZ
Kontakt osoba: Muhamed Rebihi}
Adresa: Stjepana Radi}a 1
Po{tanski broj: 72250
Op}ina/Grad: Vitez
IDB/JIB: 4236214280009
Telefon: 030718213
Faks: 030713939
E-mail:opcinsko.vjece@tel.net.ba
Internet adresa: www.opcinavitez.info

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: OP]INA VITEZ
Kontakt osoba: Muhamed Rebihi}
Adresa: Stjepana Radi}a 1
Po{tanski broj: 72250
Op}ina/Grad: Vitez
IDB/JIB: 4236214280009
Telefon: 030718213
Faks: 030713939
E-mail: opcinsko.vjece@tel.net.ba
Internet adresa: www.opcinavitez.info

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: OP]INA VITEZ
Kontakt osoba: Muhamed Rebihi}
Adresa: Stjepana Radi}a 1
Po{tanski broj: 72250
Op}ina/Grad: Vitez
IDB/JIB: 4236214280009
Telefon: 030718213
Faks: 030713939
E-mail: opcinsko.vjece@tel.net.ba
Internet adresa: www.opcinavitez.info

(M1-A-4508-12)

JP["[UMEREPUBLIKESRPSKE"A.D.SOKOLAC

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ370-1-3-1-155/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:JP["[umeRepublikeSrpske"a.d.Sokolac
Kontaktosoba:MiladinJefti},dipl.in`.{um.
Adresa:Romanijska1
Po{tanskibroj:71350
Op{tina/Grad:Sokolac
IDB/JIB:4400632340004
Telefon:057405300
Faks:057405341
Elektronskapo{ta
(e mail): uprava@sumers.org
Internetadresa(web): www.sumers.org

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaouAneksuA

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Javnisubjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
RepublikaSrpska

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 101

I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Ostalo

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Radovi,Drugigra|evinskiradovikojiukqu~ujuposebnezanate

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Izvo|eweradovau{umarstvu.

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Radovi na sje~i i izvozu [DS u odjelu 35/1 PJ "Gorwa
Stup~anica"napodru~ju[G"Viso~nik"HanPijesak

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

IskazanauTD.

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

77.862,84

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

[G"Viso~nik"HanPijesak

II.7.Dalijedozvoqenaalternativnaponuda?

Ne

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

Regulisa}eseugovoromoizvo|ewuradova.

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

UskladusaTD.

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

UskladusaTD.

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

UskladusaTD.

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Ekonomskinajpovoqnijaponuda

IV.2.1.a.Podkriteriji

1.Ukupnacijena,u~e{}e:75,00%
2.Dinamikairokzavr{etka,u~e{}e:15,00%
3.Usloviina~inpla}awa,u~e{}e:10,00%

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido22.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:50,00KM+PDV

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:3.5.2012.Vrijeme:10:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:3.5.2012.Vrijeme:11:00

Mjesto:JP["[umeRS"a.d.Sokolac,DirekcijaJP[uSokocu,
Romanijskabr.1.

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa TD.TD se mo`e preuzeti na zahtjev ponu|a~a u [G
"Viso~nik"HanPijesak,uzprethodnuuplatuiprilo`endokazo
uplati 50,00 KM + PDV na `iro ra~un 562-001-00000330-38 kod
Razvojnebanke.

ANEKSA

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

Naziv: JP[ "[ume Republike Srpske" a.d. Sokolac,[.G
"Viso~nik"HanPijesak
Kontaktosoba:RadeRebi},dipl.in`.{um.
Adresa:SolunskihDobrovoqacabr.1
Po{tanskibroj:71360
Op{tina/Grad:HanPijesak
IDB/JIB:4400632340004
Telefon:057557214
Faks:057557020
Elektronskapo{ta
(e-mail): visocnik@sumers.org
Internetadresa(web): www.sumers.org

(M1-A-4364-12)

BH TELECOM D.D. SARAJEVO
DIREKCIJA BIHA]

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 372-1-1-1-9/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Direkcija Biha}
Kontakt osoba: Amir Bi{}evi}
Adresa: Bosanska 1
Po{tanski broj: 77000
Op{tina/Grad: Biha}
IDB/JIB: 4200211100072
Telefon: 037229933
Faks: 037229919
Elektronska po{ta (e-mail): amir.biscevic@bhtelecom.ba
Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Zamjena klima sistema

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Zamjena klima sistema u prostorijama TK opreme u Velikoj
Kladu{i i EWSD u CT Biha}

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Detaljno u tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

100.000,00

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 102

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Velika Kladu{a i Biha}

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

45 dana od potpisa ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Detaljno navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Upravna zgrada JP Po{te, III sprat, konferencijska sala,
Bosanska br. 1, Biha}

(M1-A-4285-12)

DIONI^KO DRU[TVO "BH TELECOM" SARAJEVO
REGIONALNA DIREKCIJA TUZLA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 389-1-3-1-35/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Dioni~ko dru{tvo "BH Telecom" Sarajevo, Regionalna
direkcija Tuzla
Kontakt osoba: Midhat Mahmutbegovi}, tel.035/270-211, (lot1-8)
Izudin Klis, tel. 035/ 265-230 (za lot 9) Mirza Salkovi} za ostalo
Adresa: Aleja Alije Izetbegovi}a 29
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200211100048
Telefon: 035361000
Faks: 035251621
Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Radovi, Ostali radovi zavr{avanja gradnje

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 9
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

zanatsko-gra|evinski, monta`erski i drugi radovi za redovno
odr`avanje tk infrastrukture RD Tuzla br. 12.2-90-85/12

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

redovnoodr`avanjemjesnihmre`a,OSP_ademonta`avazdu{nihi
~i{}enje AB okana.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

DA detaljnije u TD

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

DA detaljnije u TD

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

DA detaljnije u TD

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

DA detaljnije u TD

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 10:30
Mjesto:GlavnazgradaBHTelecom-aRDTuzla, ulica. AlejaAlije
Izetbegovi}a br.29 75 000 Tuzla I sprat - velika sala.

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Garancija za ozbiljnost ponude se odnosi na sve lotove osim lota 8
gdje nije potrebna.
Garancijazadobroizvr{enjeugovorajepotrebnazasveLOT-ove.

ANEKS A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: Dioni~ko dru{tvo "BH Telecom" Sarajevo
Kontakt osoba: Dragan Ri~ka
Adresa: Aleja Alije Izetbegovi}a 29
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200211100048
Telefon: 035254321
Faks: 035274265
E-mail: dragan.ricka@bhtelecom.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 103

Internet adresa: www.bhtelecom.ba

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

redovno odr`avanje mjesnih mre`a op}ine Tuzla

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

detaljan opis u TD

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

dato u TD aneks 3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

54.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog
potpisivanja ugovora

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

podru~je op}ine Tuzla

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

redovno odr`avanje mjesnih mre`a na podru~ju op}ina @ivinice,
Kladanj, Lukavac i Banovi}i

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

detaljan opis u TD

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u TD, anex 3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

70.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog
potpisivanja ugovora

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru~je op}ina; @ivinice, Kladanj, Lukavac i Banovi}i

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Redovnoodr`avanjemjesnihmre`anapodru~juop}inaGra~anica,
Grada~ac, Srebrenik, Doboj Istok

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

detaljan opis u TD

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u TD, anex 3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

56.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog
potpisivanja ugovora

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru~je op}ina: Gra~anica, Grada~ac, Srebrenik, Doboj Istok

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Redovno odr`avanje mjesnih mre`a na podru~ju op}ina Kalesija,
Sapna i Teo~ak

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

detaljan opis u TD

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u TD, anex 3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

35.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog
potpisivanja ugovora

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru~je op}ina: Kalesija, Sapna i Teo~ak

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 5

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Redovno odr`avanje mjesnih mre`a na podru~ju op}ina ^eli} i
Distrikt Br~ko

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

detaljan opis u TD

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u TD, anex 3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

34.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog
potpisivanja ugovora

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru~je op}ina ^eli} i Distrikt Br~ko

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 6

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

redovno odr`avanje nadzemnih mjesnih mre`a na podru~ju
Direkcije Tuzla (Tuzlanski kanton i Distrikt Br~ko)

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

detaljan opis u TD

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u TD, anex 3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

65.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog
potpisivanja ugovora

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 104

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru~je Direkcije Tuzla, (Tuzlanski kanton i Distrikt Br~ko)

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 7

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Demonta`a nadzemnih mre`a koje nisu u funkciji na podru~ju
djelovanja op}ina: Tuzla, Lukavac, Grada~ac i Srebrenik

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

detaljan opis u TD

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u TD, anex 3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

60.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog
potpisivanja ugovora

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru~je op}ina: Tuzla, Lukavac, Grada~ac i Srebrenik

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 8

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

~i{}enje AB okana

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

detaljan opis u TD

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

dato u TD Aneks 3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

15.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog
potpisivanja ugovora

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Tuzlanski kanton i Distrikt Br~ko

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 9

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

odr`avanje opti~kih spojnih puteva

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

detaljan opis u TD

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

dato u TD Aneks 3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

90.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

do potpune realizacije ugovora ili godinu dana od dana obostranog
potpisivanja ugovora

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

podru~je djelovanja Direkcije Tuzla

(M1-A-4472-12)

BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 401-1-2-1-72/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering Sarajevo
Kontakt osoba: Lejla Pamuk, 033 464 733, lejla.pamuk@bhtele-
com.ba
Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200211100102
Telefon: 033464733
Faks: 033769605
Elektronska po{ta (e-mail): kemal.kadic@bhtelecom.ba
Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskopa radnim ma{inama (bageri-rovokopa~i) sa
rukovaocem mase 7-10 t prema lotovima

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge iskopa radnim ma{inama (bageri-rovokopa~i) sa
rukovaocem,mase7-10tsarotacionimto~komzaiskopuzemlji{tu
od V-VII kategorije prema lotovima

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 105

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 11:15
Mjesto: Bulevar Me{e Selimovi} 18, 71 000 Sarajevo, I sprat, Sala
100

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Umodelustandardnetenderskedokumentacijezaugovoreojavnoj
nabavciuslugaputemotvorenogpostupkabrojOP18-27/12sudate
sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. Tendersku
dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti na PROTOKOLU, na
navedenoj adresi, uz prezentiranje uplate nepovratnog nov~anog
iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 8:00 - 15:30 h.
Uplatu izvr{iti na broj ra~una 3389002208635108, Unicredit bank
d.d. uz naznaku "Tender broj OP 18-27/12 -Usluge iskopa radnim
ma{inama (bageri rovokopa~i) mase 7-10 t".

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskopa radnim ma{inama (bageri-rovokopa~i) sa
rukovaocem mase 7-10 t na podru~ju Zeni~ko-dobojskog kantona

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge iskopa radnim ma{inama (bageri-rovokopa~i) sa
rukovaocem, mase 7-10 t sa rotacionim to~kom i ka{ikom za iskop
u zemlji{tu od V-VII kategorije na podru~ju Zeni~ko-dobojskog
kantona.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Period finansijskog iskori{tenja okvrinog sporazuma, maksimalno
24 (dvadeset~etiri) mjeseca od obostranog potpisivanja okvrinog
sporazuma

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru~je Zeni~ko-dobojskog kantona.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskopa radnim ma{inama (bageri-rovokopa~i) sa
rukovaocem mase 7-10 t, na podru~ju Bosansko-podrinjskog
kantona

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge iskopa radnim ma{inama (bageri-rovokopa~i) sa
rukovaocem, mase 7-10 t, sa rotacionim to~kom za iskop u
zemlji{tu od V-VII kategorije na podru~ju Bosansko-podrinjskog
kantona.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Period finansijskog iskori{tenja okvrinog sporazuma, maksimalno
24 (dvadeset~etiri) mjeseca od obostranog potpisivanja okvrinog
sporazuma

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru~je Bosansko-podrinjskog kantona.

(M1-A-4267-12)

BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM IN@ENJERING SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 401-1-2-1-75/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering Sarajevo
Kontakt osoba: Lejla Pamuk, 033 464 733, lejla.pamuk@bhtele-
com.ba
Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200211100102
Telefon: 033464733
Faks: 033769605
Elektronska po{ta (e-mail): kemal.kadic@bhtelecom.ba
Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: Period finansijskog
iskori{tenja okvrinog sporazuma, maksimalno 24 (dvadeset~etiri)
mjeseca od obostranog potpisivanja okvrinog sporazuma

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge iskopa radnim ma{inama-bageri rovokopa~a sa
rukovaocem, mase 2,5-3,5 t na podru~ju Tuzlanskog kantona

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge iskopa radnim ma{inama bageri-rovokopa~i sa
rukovaocem, mase 2,5-3,5 t sa hidrauli~nim ~eki}em i ka{ikom za
iskop na podru~ju Tuzlanskog kantona.

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Podru~je Tuzlanskog kantona.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 106

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Bulevar Me{e Selimovi} 18, 71 000 Sarajevo, I sprat, Sala
100

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Umodelustandardnetenderskedokumentacijezaugovoreojavnoj
nabavciuslugaputemotvorenogpostupkabrojOP18-28/12sudate
sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude. Tendersku
dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti na PROTOKOLU, na
navedenoj adresi, uz prezentiranje uplate nepovratnog nov~anog
iznosa od 10,00 KM, svakim radnim danom od 8:00 - 15:30 h.
Uplatu izvr{iti na broj ra~una 3389002208635108, Unicredit bank
d.d. uz naznaku "Tender broj OP 18-28/12 -Usluge iskopa radnim
ma{inama (bageri rovokopa~i) 2,5-3,5 t"

(M1-A-4265-12)

BH TELECOM D.D. SARAJEVO
TELECOM IN`ENJERING SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 401-1-2-1-76/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: BH Telecom d.d. Sarajevo, Telecom In`enjering Sarajevo
Kontakt osoba: Idriz Pa{i}, 033 769 607
Adresa: Bulevar Me{e Selimovi}a br. 18
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Novi Grad
IDB/JIB: 4200211100102
Telefon: 033464733
Faks: 033769605
Elektronska po{ta (e-mail): kemal.kadic@bhtelecom.ba
Internet adresa (web): www.bhtelecom.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Telekomunikacije

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Toplo cin~anje ~eli~nih konstrukcija

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Toplo cin~anje ~eli~nih konstrukcija (prostorno i varene
konstrukcije i pune konstrukcije)

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji.

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

690.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Paritet: Skladi{te Telecom In`enjeringa, Bulevar Me{e Selimovi}
18, Sarajevo sa transportom Ponu|a~a u oba pravca

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Period finansijskog iskori{tenja, maksimalno 24 (dvadeset~etiri)
mjeseca od obostranog potpisa

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:15
Mjesto: Bulevar Me{e Selimovi} 18, 71 000 Sarajevo, I sprat, Sala
100

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Umodelustandardnetenderskedokumentacijezaugovoreojavnoj
nabavciuslugaputemotvorenogpostupkabrojOP18-29/12sudate
sve neophodne informacije za sa~injavanje ponude.
Tendersku dokumentaciju dobavlja~i mogu preuzeti na
PROTOKOLU, na navedenoj adresi, uz prezentiranje uplate
nepovratnognov~anogiznosaod10,00KM,svakimradnimdanom
od 8:00 - 15:30 h.

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 107

Uplatu izvr{iti na broj ra~una 3389002208635108, Unicredit bank
d.d.uznaznaku"TenderbrojOP18-29/12-Toplocin~anje~eli~nih
konstrukcija"

(M1-A-4372-12)

KANTONALNA DIREKCIJA ZAPUTEVE
SREDNJOBOSANSKOG KANTONA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 416-1-3-1-9/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Kantonalna direkcija za puteve Srednjobosanskog kantona
Kontakt osoba: Sead Leko
Adresa: 16 August
Po{tanski broj: 72260
Op{tina/Grad: Busova~a
IDB/JIB: 4236081460009
Telefon: 030733278
Faks: 030732873
Elektronska po{ta (e-mail): direkcija.puteva.sbk@tel.net.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Srednjobosanski kanton/Kanton Sredi{nja Bosna
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Radovi,Gradnjaautoputeva,cesta,aerodromaisportskihobjekata

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija regionalnog puta

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija gornjeg i donjeg stroja trupa puta po projektnoj
dokumentaciji

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

uslovi dati u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 40,00 KM po lotu

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Kantonalna direkcija za puteve SBK, ul. 16 August,
Busova~a

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Uslovi za dobijanje tenderske dokumentacije :
Po~evod04.04.2012godineuzpotvrduouplati40,00KMzasvaki
lot na koji se ponu|a~ prijavljuje, na ra~un Kantonalne direkcije za
puteveSBKbroj:3060480000001886kodHypoAlpe-AdriaBank,
sa naznakom otkup tenderske dokumentacije po nabavci radova
broj 01-27-165/12. Prije otkupa tenderske dokumentacije mo`e se
obaviti uvid u istu.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija regionalnog puta R-438 Gromiljak - Fojnica-
Pavlovica, dionica [tamparija - Tje{ila, L= 380 m

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Radovi rekonstrukcije donjeg i gornjeg stroja trupa puta od P31 do
P56

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

prema predmjeru radova

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

160.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

50 radnih dana

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Op}ina Fojnica

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

rekonstrukcijaregionalnogputaR-443Kiseljak-Kre{evo,dionica:
Stani}a krivina, L= 290m

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija donjeg i gornjeg stroja trupa puta na st.km 2+500.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

prema predmjeru radova

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

140.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

50 radnih dana

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 108

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

op}ina Kiseljak

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Rekonstrukcija regionalnog puta R-443a Kre{evo - Han Plo~a,
dionica Han Plo~a - Lepenica, L= 600m

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Rekonstrukcija donjeg i gornjeg stroja trupa puta od P24 do P54

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

prema predmjeru radova

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

240.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

60 radnih dana

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Op}ina Kiseljak

(M1-A-4405-12)

RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 418-1-1-1-8/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: RMC "Dr. Safet Muji}" Mostar
Kontakt osoba: Elvina Hujdur
Adresa: Mar{ala Tita
Po{tanski broj: 88000
Op{tina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227170490001
Telefon: 036503160
Faks: 036576915
Elektronska po{ta (e-mail): rmcmostar_direktor@bih.net.ba
Internet adresa (web): www.rmcmostar.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Hercegova~ko-neretvanska upanija/Hercegova~ko-neretvanski
kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka namirnica za potrebe kuhinje

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka namirnica za potrebe kuhinje

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

80.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR MAR[ALA TITA 294

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Godina dana

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Uslov i na~in pla}anja, u~e{}e:20,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto:RMC"DR.SAFETMUJI]"MOSTAR MAR[ALATITA
294

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Uplatu tenderske dokumentacije mo`ete izvr{iti na @-R.
SPARKASSE BANK MOSTAR
199-053-00092826-54

(M1-A-4465-12)

RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 418-1-1-1-9/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: RMC "Dr. Safet Muji}" Mostar
Kontakt osoba: Elvina Hujdur
Adresa: Mar{ala Tita
Po{tanski broj: 88000
Op{tina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227170490001
Telefon: 036503160
Faks: 036576915
Elektronska po{ta (e-mail): rmcmostar_direktor@bih.net.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 109

Internet adresa (web): www.rmcmostar.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Hercegova~ko-neretvanska upanija/Hercegova~ko-neretvanski
kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka pribora i sredstava za higijensko odr`avanje

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka pribora i sredstava za higijensko odr`avanje

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

80.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

RMC"DR.SAFET MUJI]" MOSTAR MAR[ALA TITA 294

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Godina dana

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Uslovi i na~ini pla}anja, u~e{}e:20,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 23.4.2012. godine

IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 10:30

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 13:00
Mjesto:RMC"DR.SAFETMUJI]"MOSTAR MAR[ALATITA
294

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Uplatu tenderske dokumentacije mo`ete izvr{iti preko @-R.
SPARKASSE BANK MOSTAR
199-053-00092826-54

(M1-A-4466-12)

RMC "DR. SAFET MUJI]" MOSTAR

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 418-1-1-1-10/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: RMC "Dr. Safet Muji}" Mostar
Kontakt osoba: Elvina Hujdur
Adresa: Mar{ala Tita
Po{tanski broj: 88000
Op{tina/Grad: Mostar
IDB/JIB: 4227170490001
Telefon: 036503160
Faks: 036576915
Elektronska po{ta (e-mail): rmcmostar_direktor@bih.net.ba
Internet adresa (web): www.rmcmostar.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Hercegova~ko-neretvanska `upanija/Hercegova~ko-neretvanski
kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova
LOT 1 - Ampulirani lijekovi
LOT 2 - Infuzione otopine
LOT 3 - Kapi i masti
LOT 4 - Lijekovi

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 110

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 2.5.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 2.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto:RMC"DR.SAFETMUJI]"MOSTAR MAR[ALATITA
294

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Uplatu tenderske dokumentacije mo`ete izvr{iti preko @-R.
SPARKASSE BANK MOSTAR
199-053-00092826-54

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova Ampulirani ljekovi

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

213.700,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 65,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
4. Kvalitet, u~e{}e: 15,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

RMC"DR.SAFET MUJI]" MOSTAR MAR[ALA TITA 294

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka infuzionih otopina

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

213.700,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 65,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
4. Kvalitet, u~e{}e: 15,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

RMC"DR. SAFET MUJI]" MOSTAR MAR[ALA TITA 294

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova Kapi i masti

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

213.700,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 65,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
4. Kvalitet, u~e{}e: 15,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

RMC"DR.SAFET MUJI]" MOSTAR MAR[ALA TITA 294

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka lijekova

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

213.700,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 65,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 10,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 10,00 %
4. Kvalitet, u~e{}e: 15,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

RMC "DR.SAFET MUJI]" MOSTAR MAR[ALA TITA 294
(M1-A-4467-12)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 111

JZU DOM ZDRAVLJA@IVINICE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 420-1-1-1-1/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE
Kontakt osoba: MIRSAD JASAREVIC
Adresa: ALIJE IZETBEGOVI]A 17
Po{tanski broj: 75270
Op{tina/Grad: @ivinice
IDB/JIB: 4209496780001
Telefon: 035774285
Faks: 035772616
Elektronska po{ta (e-mail): mirsad@dz-zivinice.ba
Internet adresa (web): dz-zivinice.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
@IVINICE
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 5
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova -( ampuliranih i za oftalmolo{ki kabinet )

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 K.M. po LOT-u

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:00

Mjesto: Kao u koraku 1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova " I "

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

20.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova " II "

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

32.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova " III "

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

23.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 112

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova " IV "

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

5.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 5

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka lijekova za oftalmolo{ki kabinet

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

4.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

(M1-A-4255-12)

JZU DOM ZDRAVLJA@IVINICE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 420-1-1-1-2/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE
Kontakt osoba: MIRSAD JASAREVIC
Adresa: ALIJE IZETBEGOVI]A 17
Po{tanski broj: 75270
Op{tina/Grad: @ivinice
IDB/JIB: 4209496780001
Telefon: 035774285
Faks: 035772616
Elektronska po{ta (e-mail): mirsad@dz-zivinice.ba
Internet adresa (web): dz-zivinice.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
@IVINICE
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 6
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka raznog medecinskog materijala

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 K.M. po LOT-u

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Kao u koraku 1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sanitetskog materijala (igle i {price)

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

15.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 113

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sanitetskog materijala (zavoji,rukavice,vata i ostalo)

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

35.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka materijala za dezinfekciju,deratizaciju,dezinsekciju

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

12.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka potro{nog materijala za UZV i EKG aparate

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

7.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 5

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka RTG materijala

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

19.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 6

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka potro{nog mater. u pripremi vode za hemodijalizu

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

5.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao po I.1

(M1-A-4256-12)

JZU DOM ZDRAVLJA@IVINICE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 420-1-1-1-3/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE
Kontakt osoba: MIRSAD JASAREVIC
Adresa: ALIJE IZETBEGOVI]A 17
Po{tanski broj: 75270
Op{tina/Grad: @ivinice
IDB/JIB: 4209496780001
Telefon: 035774285
Faks: 035772616
Elektronska po{ta (e-mail): mirsad@dz-zivinice.ba
Internet adresa (web): dz-zivinice.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 114

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
@IVINICE
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 11
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskih i mikrobiolo{kih materijala

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 K.M.

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 9:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Kao u koraku 1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskog materijala - potro{nog

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

6.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskog materijala - reagensi

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

4.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskog materijala za "KONELAB 30-i "

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

55.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskog materijala - VACUTAINERI

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

28.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 115

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 5

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskog materijala za SYSMEX XT 1800 i

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

35.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 6

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka mikrobiolo{kih bio-diskova i dispenzora za bio-diskove

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

15.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 7

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka mikrobiolo{kih podloga

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

7.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 8

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka hemikalija i mikrobiolo{kih boja

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

2.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 9

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskog posu|a - od stakla

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

8.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 10

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskog posu|a-kontrola sterilizacije

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

3.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 116

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 11

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskog posu|a- ostalo

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

2.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

(M1-A-4257-12)

JZU DOM ZDRAVLJA@IVINICE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 420-1-1-1-4/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE
Kontakt osoba: MIRSAD JASAREVIC
Adresa: ALIJE IZETBEGOVI]A 17
Po{tanski broj: 75270
Op{tina/Grad: @ivinice
IDB/JIB: 4209496780001
Telefon: 035774285
Faks: 035772616
Elektronska po{ta (e-mail): mirsad@dz-zivinice.ba
Internet adresa (web): dz-zivinice.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
@IVINICE
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 3
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka stomatolo{kog materijala

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 K.M. po LOT-u

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 9:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 9:30
Mjesto: Kao u koraku 1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka materijala za stomatologiju "I" (kompozitni, podloge,
lajner, preparatori)

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

11.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2
I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabvaka stomatolo{kog materijala "II" - razni potro{ni materijali

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

15.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 117

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavkastomatolo{kogmaterijala"III".stomatolo{kiinstrumenti

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

4.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

12 mjeseci

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

(M1-A-4258-12)

JZU DOM ZDRAVLJA@IVINICE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 420-1-1-1-5/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE
Kontakt osoba: MIRSAD JASAREVIC
Adresa: ALIJE IZETBEGOVI]A 17
Po{tanski broj: 75270
Op{tina/Grad: @ivinice
IDB/JIB: 4209496780001
Telefon: 035774285
Faks: 035772616
Elektronska po{ta (e-mail): mirsad@dz-zivinice.ba
Internet adresa (web): dz-zivinice.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
@IVINICE
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka uglja - mrkog kalori~ne vrijednosti 21.000 kju/kg

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

asortiman ORAH 15-30 mm
KOCKA 30-60 mm

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

65.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

FCO lager Rudnika-ponu|a~a

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Da

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

12 mjeseci

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:90,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:5,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e:5,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:15
Mjesto: Kao u koraku 1

(M1-A-4259-12)

JZU DOM ZDRAVLJA@IVINICE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 420-1-1-1-6/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: JZU DOM ZDRAVLJA @IVINICE
Kontakt osoba: MIRSAD JASAREVIC
Adresa: ALIJE IZETBEGOVI]A 17
Po{tanski broj: 75270
Op{tina/Grad: @ivinice
IDB/JIB: 4209496780001
Telefon: 035774285
Faks: 035772616
Elektronska po{ta (e-mail): mirsad@dz-zivinice.ba
Internet adresa (web): dz-zivinice.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
@IVINICE
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Zdravstvo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 118

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka goriva ( benzini i euro dizela )

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u T.D.

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

60.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod I.1

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

12 mjeseci

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:85,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:5,00 %
3.UdaljenostBS-aodsjedi{taugovornogorgana,u~e{}e:10,00%

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 K.M.

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:30
Mjesto: Kao u koraku 1

(M1-A-4260-12)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA
BOSNE I HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
PRODU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA, TUZLA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 422-1-1-1-37/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Javno preduze}e ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo, Produ`nica Elektrodistribucija,
TUZLA
Kontakt osoba: ADMIR Hamzi}
Adresa: RUDARSKA 38
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150056
Telefon: 035304392
Faks: 035304355

Elektronska po{ta (e-mail): j.mujic@elektroprivreda.ba
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka materijala i opreme za remont transformatora

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Definisano u TD

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

31.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Definisano u TD

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Definisano u TD

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Opisano u TD, dokazi iz ~lana 24. ZJN BiH

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Opisano u TD, dokazi iz ~lana 25. ZJN BiH

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Opisano u TD, dokazi iz ~lana 26. ZJN BiH

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Rudarska 38, Tuzla

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti od 05.04.2012. do
24.04.2012.g

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 119

Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 20,00KM sa
PDV-om.
Uplata se vr{i na ra~un kod Hipo- Alpe- Adriabank
3060460001057635 za pla}anja unutar BiH ili na ra~un
501012000-978-000-13SWIFTRZBABA25zapla}anjavanBiH.
Primala JP Elektroprivreda BiH, Podru`nica Elektrodistribucija
Tuzla, sa naznakom "Otkup tenderske dokumentacije za ---"
Datum i mjesto otvaranja ponuda:
30.04.2012.g
1. 10,30 Nabavka i isporuka materijala i opreme za remont
transformatora
Sala za timski rad, Rudarska 38 ED Tuzla.

(M1-A-4176-12)

JAVNO PREDUZE]E ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE D.D. - SARAJEVO
PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA, TUZLA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 422-1-3-1-38/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Javno preduze}e ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo, Produ`nica Elektrodistribucija,
TUZLA
Kontakt osoba: Jasmina Muji}
Adresa: RUDARSKA 38
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150056
Telefon: 035304392
Faks: 035304355
Elektronska po{ta (e-mail): j.mujic@elektroprivreda.ba
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Radovi, Instalacija elektri~nih `ica i sklopova

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Priklju~enje na elektrodistributivnu mre`u Industrijske zone II
Grada~ac

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Dodatno ivesticiono ulaganje u rekonstrukciju i izgradnju na
osnovu sufinansiranja priklju~enje na elektrodistributivnu mre`u
IndustrijskezoneIIGrada~ac-zavr{etakizgradnjeTS35/10(20)kV
Industrijska zona II Grada~ac

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

prema specifikaciji iz TD

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

266.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Industrijska zona Grada~ac

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

120 dana- po potpisu ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

PREMA USLOVIMA DEFINISANIM IZ TD

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokazi iz ~lana 24. ZJN BiH

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dokazi iz ~lana 25. ZJN BiH

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Dokazi iz ~lana 26. ZJN BiH

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 25.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:30
Mjesto: Rudarska 38, Tuzla

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija mo`e se obezbijediti od 04.04.2012. do
25.04.2012.g
Nov~ana naknada za tendersku dokumentaciju 20,00KM sa
PDV-om.
Uplata se vr{i na ra~un kod Hipo-Alpe-Adria bank
3060460001057635 za pla}anja unutar BiH ili na ra~un
501012000-978-000-13SWIFTRZBABA25zapla}anjavanBiH.
Primala JP Elektroprivreda BiH, Podru`nica Elektrodistribucija
Tuzla, sa naznakom "Otkup tenderske dokumentacije za
"Rekonstrukcija i izgradnja- priklju~enja na elektrodistributivnu
mre`u- zavr{etak izgradnje TS 35/10(20) kV Industrijska zona II
Grada~ac"

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: Javno preduze}e ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo
Kontakt osoba: Enisa Hamzi}
Adresa: RUDARSKA 38
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150056
Telefon: 035304437
Faks: 035304355
E-mail:e.hamzic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: Javno preduze}e ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo
Kontakt osoba: Enisa Hamzi}
Adresa: RUDARSKA 38
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150056
Telefon: 035304437
Faks: 035304355
E-mail: e.hamzic@elektroprivreda.ba

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 120

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: Javno preduze}e ELEKTROPRIVREDA BOSNE I
HERCEGOVINE d.d. - Sarajevo
Kontakt osoba: Enisa Hamzi}
Adresa: RUDARSKA 38
Po{tanski broj: 75000
Op{tina/Grad: Tuzla
IDB/JIB: 4200225150056
Telefon: 035304437
Faks: 035304355
E-mail: e.hamzic@elektroprivreda.ba
Internet adresa: www.elektroprivreda.ba

(M1-A-4388-12)

OP[TINADOBOJ

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ431-1-3-1-19/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:OP[TINADOBOJ
Kontaktosoba:Tawa^akarevi}Jefti}
Adresa:HILANDARSKA1
Po{tanskibroj:74000
Op{tina/Grad:Doboj
IDB/JIB:4400016460004
Telefon:053242002
Faks:053236194
Elektronskapo{ta
(e mail): javne_nabavke@opstina-doboj.ba

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo
(RS),DOBOJ
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Radovi,Op}agradwazgradaigra|evinskiradovi

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

IzgradwaDomakultureStanari

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

IzgradwaDomakultureStanari

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

Premtenderskojdokumentaciji

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

411.560,00

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

Stanari

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

Prematenderskojdokumentaciji

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Ne

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Prematenderskojdokumentaciji

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Prematenderskojdokumentaciji

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Prematenderskojdokumentaciji

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Prematenderskojdokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido3.5.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:20,00

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:3.5.2012.Vrijeme:11:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:3.5.2012.Vrijeme:12:00
Mjesto:Op{tinaDoboj,Hilandarskabr.1,salabr.28

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Brojbankovnogra~una:5620050000157390
Vrstaprihoda:729124
Bud`etskaorganizacija:0028140

(M1-A-4340-12)

OP[TINADOBOJ

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ431-1-1-1-24/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:OP[TINADOBOJ
Kontaktosoba:NedeqkoPeji}
Adresa:HILANDARSKA1
Po{tanskibroj:74000
Op{tina/Grad:Doboj
IDB/JIB:4400016460004
Telefon:053242002
Faks:053236194
Elektronskapo{ta
(e mail): javne_nabavke@opstina-doboj.ba

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 121

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo
(RS),DOBOJ
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Robe,Kupovina

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Sukcesivnaisporukapogonskoggorivau2012.godini

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Sukcesivnaisporukapogonskoggorivau2012.godini
(Eurodizel-oko13.000
liBenzin-oko10.000l)

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

Prematenderskojdokumentaciji

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

51.282,00

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

PumpnestaniceuDoboju

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

dokraja2012.godine

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Ne

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Ne

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Premarenderskojdokumentaciji

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Prematenderskojdokumentaciji

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Prematenderskojdokumentaciji

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Prematenderskojdokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido4.5.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Ne

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:4.5.2012.Vrijeme:11:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:4.5.2012.Vrijeme:12:00
Mjesto:Op{tinaDoboj,Hilandarskabr.1,salabroj28

(M1-A-4505-12)

OP[TINADOBOJ

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ431-1-2-1-25/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:OP[TINADOBOJ
Kontaktosoba:@eqkoTodorovi}
Adresa:HILANDARSKA1
Po{tanskibroj:74000
Op{tina/Grad:Doboj
IDB/JIB:4400016460004
Telefon:053242002
Faks:053236194
Elektronskapo{ta
(e mail): javne_nabavke@opstina-doboj.ba

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo
(RS),DOBOJ
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Usluge, Usluge izdava{tva i {tampawa na bazi tarife ili
ugovora

II.2.Podjelanalotove

Da
II.2.a.Brojlotova:2
II.2.b.Ponudesemogudostavitiza:Svelotove

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Pru`awe grafi~kih usluga za potrebe administrativne slu`be
op{tineDoboju2012.godini

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe grafi~kih usluga za potrebe administrativne slu`be
op{tineDoboju2012.godini
LOT1:Pripremai{tampaweslu`benogglasnikaop{tineDoboj
LOT2:Kwigoveza~keuslugei{tampaweobrazaca

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Ne

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Ne

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Prematenderskojdokumentaciji

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Prematenderskojdokumentaciji

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Prematenderskojdokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 122

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Prematenderskojdokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido4.5.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Ne

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:4.5.2012.Vrijeme:11:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:4.5.2012.Vrijeme:12:30
Mjesto:Op{tinaDoboj,Hilandarska1,sala28

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 1

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Pripremai{tampaweslu`benogglasnikaop{tineDoboj

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pripremai{tampaweslu`benogglasnikaop{tineDoboj

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

prematenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

3.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

dokraja2012.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Ugovorniorgan

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 2

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Kwigoveza~keuslugei{tampaweobrazaca

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Kwigoveza~keuslugei{tampaweobrazaca

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prematenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

10.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

dokraja2012.godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Ugovorniorgan

(M1-A-4492-12)

JUSTUDENTSKICENTARNIKOLATESLA

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ435-1-1-1-6/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:JUSTUDENTSKICENTARNIKOLATESLA
Kontaktosoba:DarijaPadjen
Adresa:MajkeJugovi}a1
Po{tanskibroj:78000
Op{tina/Grad:BawaLuka
IDB/JIB:4401568870009
Telefon:051238371
Faks:051238371
Internetadresa
(web): www.studentskicentarnikolatesla.net

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Javnisubjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
RepublikaSrpska
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Ostalo

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Robe,Kupovina

II.2.Podjelanalotove

Da
II.2.a.Brojlotova:4
II.2.b.Ponudesemogudostavitiza:Svelotove

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Da

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

PONOVQENI POSTUPAK NABAVKE NAMIRNICA I
PI]A

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

SUKCESIVNA NABAVKA PREHRAMBENO KOLONIJAL-
NE ROBE, SREDSTAVA ZA ODR@AVAWE HIGIJENE, AL-
KOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PI]A ZA RESTORAN
SLOBODNI UM,KLUB STUDENATA-KSB I RESTORAN
BRZEHRANE[ESTICA.

II.7.Dalijedozvoqenaalternativnaponuda?

Ne

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Ne

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Ne

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

KAOUT.D.

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

KAOUT.D.

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 123

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

KAOUT.D.

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

KAOUT.D.

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Ekonomskinajpovoqnijaponuda

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido20.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:30,00

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:30.4.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:30.4.2012.Vrijeme:13:00
Mjesto:JUSTUDENTSKICENTAR"NIKOLATESLA"

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

U^ESNICI KOJI SU VE] JEDNOM U^ESTVOVALI U
PREDHODNOMPOSTUPKUNABAVKEIMAJUPRAVONA
BESPLATNUTENDERSKUDOKUMENTACIJU

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 1

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

PREHRAMBENOKOLONIJALNAROBA

I.2.Kratakopispredmetaugovora

SUKCESIVNA NABAVKA PREHRAMBENO KOLONIJAL-
NEROBE

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

KAOUT.D.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

550.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

DO3GODINE

IIIPodkriteriji

1.CIJENA,u~e{}e:80,00%
2.ROKPLA]AWA,u~e{}e:15,00%
3.ROKISPORUKE,u~e{}e:5,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

JUSTUDENTSKICENTAR"NIKOLATESLA"

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 2

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

SREDSTVAZAHIGIJENUIODR@AVAWE

I.2.Kratakopispredmetaugovora

SUKCESIVNA NABAVKA SREDSTAVA ZA HIGIJENU I
ODR@AVAWE

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

KAOUT.D.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

100.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

DOTRIGODINE

IIIPodkriteriji

1.CIJENA,u~e{}e:80,00%
2.ROKPLA]AWA,u~e{}e:15,00%
3.ROKISPORUKE,u~e{}e:5,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

JUSTUDENTSKICENTAR"NIKOLATESLA"

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 3

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PI]A RESTORAN
"SLOBODNIUM"

I.2.Kratakopispredmetaugovora

SUKCESIVNA NABAVKA ALKOHOLNIH I BEZALKO-
HOLNIHPI]ARESTORANA"SLOBODNIUM"

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

KAOUT.D.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

51.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

DO3GODINE

IIIPodkriteriji

1.CIJENA,u~e{}e:80,00%
2.ROKPLA]AWA,u~e{}e:15,00%
3.ROKISPORUKE,u~e{}e:5,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

JUSTUDENTSKICENTAR"NIKOLATESLA"

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 4

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

ALKOHOLNA I BEZALKOHOLNA PI]A ZA "KSB " I
KAFERESTORANBRZEHRANE"[ESTICA"

I.2.Kratakopispredmetaugovora

SUKCESIVNA NABAVKA ALK. I BEZALK. PI]A ZA
"KSB"IRESTORANBRZEHRANE"[ESTICA"

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

KAOUT.D.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

110.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

DO3GODINE

IIIPodkriteriji

1.CIJENA,u~e{}e:80,00%
2.ROKPLA]AWA,u~e{}e:15,00%
3.ROKISPORUKE,u~e{}e:5,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

JUSTUDENTSKICENTAR"NIKOLATESLA"

(M1-A-4436-12)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 124

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

SLU@BAZAZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 437-1-2-1-35/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Luca Ze~irovi}
Adresa: Trg BiH 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033284524
Faks: 033217966
Elektronska po{ta (e-mail): szzp.bih@szzp.gov.ba
Internet adresa (web): www.szzp.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge servisiranja i popravke

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 7
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge servisiranja i odr`avanja

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Uslugeservisiranjaiodr`avanjakontradiverzioneopremeiure|aja,
opreme za videonadzor, sredstava veze, kontrole pristupa, tihog
alarma, sistema javnog razglasa , protuprovale i vatrodojave.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 7.5.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Zgrada Parlamentarne skup{tine BiH, ul. TRG BiH 1,
Sarajevo

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: SEMIN RAMOVI]
Adresa: Trg BiH 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033284524
Faks: 033217966
E-mail:szzp.bih@szzp.gov.ba
Internet adresa: www.szzp.gov.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Semin Ramovi}
Adresa: Trg BiH 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033284524
Faks: 033217966
E-mail: szzp.bih@szzp.gov.ba
Internet adresa: www.szzp.gov.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: SLU@BA ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE INSTITUCIJA
BOSNE I HERCEGOVINE
Kontakt osoba: Semin Ramovi}
Adresa: Trg BiH 1
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200703820003
Telefon: 033284524
Faks: 033217966
E-mail: szzp.bih@szzp.gov.ba
Internet adresa: www.szzp.gov.ba

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Pru`anjeuslugaservisiranjaiodr`avanjakontradiverzioneopreme

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

106.083,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca, a najkasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponu|a~em za naredni period

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 125

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Zgrada pravosudnih institucija BiH,ul.Kraljice Jelene 88 Sarajevo,
ZgradaParlamentarneskup{tineBiH, TrgBiH1. Sarajevo, Zgrada
prijateljstva izme|u Gr~ke i BiH Trg BiH 1, Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja oprme za videonadzor

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

28.533,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca, a najkasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponu|a~em za naredni period

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Zgrada Pravosudnih institucija BiH, ul. Kraljice Jelene 88,
Sarajevo, Zgrada Parlamentarne skup{tine BiH, ul.Trg BiH 1,
Sarajevo,Zgradaprijateljstvaizme|uGr~keiBosneiHercegovine,
ui.TrgBiH1,Sarajevo,ZgradaJPNIOSLU@BENILIST,D`emala
Bjedi}a 39, Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja sredstava veze

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

9.572,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca, a najkasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponu|a~em za naredni period

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Zgrada Parlamentarne skup{tine BiH, ul.Trg BiH 1, Sarajevo,
Zgrada Pravosudnih institucija BiH, Kraljice Jelene 88 Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja opreme za video nadzor,
sistem protuprovale i sistem vatrodojave

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

5.982,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca, a najkasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponu|a~em za naredni period

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Zgrada institucija BiH u Mostaru, Kneza Domagoja bb, Mostar

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 5

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja ure|aja i opreme za
kontrolu pristupa.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

6.092,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24. mjeseca, a najkasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponu|a~em za naredni period

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

ZgradapravosudnihinstitucijaBiH,KraljiceJelenebr.88Sarajevo,
Zgrada "JP NIO SLU@BENI LIST", D`emala Bijedi}a 39,
Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 6

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja tihog alarma, sistema
javnog razglasa i sistema protuprovale.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Detaljno opisano u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

3.162,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca , a najkasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponu|a~em za naredni period

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

ZgradaPravosudnihinstitucijaBiH,ul.KraljiceJelene88,Sarajevo

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 7

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Pru`anje usluga servisiranja i odr`avanja sistema vatrodojave.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Detaljan opis u tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 126

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Detaljan opis u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

3.418,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

24 mjeseca, a nakasnije do zaklju~ivanja novog ugovora sa
najpovoljnijim ponu|a~em za naredni period

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Zgrada "JP NIO SLU@BENI LIST" ul. D`emala Bijedi}a 39.
Sarajevo

(M1-A-4510-12)

[UMSKOGOSPODARSKO DRU[TVO "[UME SREDI[NJE
BOSNE" / [UMSKOPRIVREDNO DRU[TVO
"SREDNJOBOSANSKE [UME" / [UMSKOPRIVREDNO
DRU[TVO "SREDNJOBOSANSKE [UME" D.O.O.
DONJI VAKUF

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 457-1-2-1-3/12
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv: [umskogospodarsko dru{tvo "[ume Sredi{nje Bosne"/
[umskoprivredno dru{tvo "Srednjobosanske {ume"/[umskopriv-
redno dru{tvo "Srednjobosanske {ume" d.o.o. Donji Vakuf
Kontakt osoba: Ljiljana Petrovi}
Adresa: Ul. 770. slavne brdske brigade 20.
Po{tanski broj: 70220
Op}ina/Grad: Donji Vakuf
IDB/JIB: 4236311640001
Telefon: 030260826
Faks: 030206644
Elektronska po{ta (e-mail): sumesred.bosne@bih.net.ba
Internet adresa (web): http://www.sumesb.com.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Javni subjekt
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: @upanijska razina,
Srednjobosanska `upanija/@upanija Sredi{nja Bosna
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Ostalo

I.6. Zajedni~ka nabava

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge, Ostale usluge

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a Broj lotova 8
II.2.b Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Sje~a i izvoz drvnih sortimenata

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sje~a i izvoz drvnih sortimenata

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

-da imaju pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da su
registriraniurelevantnimprofesionalnimilitrgovinskimregistrima
(dato u tenderskoj dokumentaciji).

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-da ekonomsko i financijsko stanje garantira uspje{nu realizaciju
ugovora (dato u tenderskoj dokumentaciji).

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

-da tehni~ka i profesionalna sposobnost garantira uspje{nu
realizaciju ugovora (dato u tenderskoj dokumentaciji).

Odjeljak IV: POSTUPAK

IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 27.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum:3.5.2012 Vrijeme:12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Direkcija Dru{tva Donji Vakuf

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

-uplata naknade za tendersku dokumentaciju u iznosu 30 KM po
lot-u vr{i se na `iro ra~un kod:Hypo Alpe Adria Bank
3060450000015807
-ponudesedostavljajuosobnoiliputempo{tesanaznakomponuda
za javne nabavke na eksploataciji {uma", na adresu ugovornog
organa.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 1

I. Opis

I.1. Naziv predmeta ugovora

Sje~a i izvoz drvnih sortimenata

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

[UMARIJA FOJNICA G.J. ñSebe{i}ñ odjel 74

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

1454,00 m3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

33.296,60 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

31.12.2012

III. Podkriteriji

1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:10,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 127

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

[umarija Fojnica

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Sje~a i izvoz drvnih sortimenata

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

[UMARIJA FOJNICA G.J. "Sebe{i}" odjel 75

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

884,00 m3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

21.817,12 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

31.12.2012

III. Podkriteriji

1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:10,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

[umarija Fojnica

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Sje~a i izvoz drvnih sortimenata

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

[UMARIJA FOJNICA G.J. "Neretvica dio" odjel 88

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

1892,00 m3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

39.202,24 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

31.12.2012

III. Podkriteriji

1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:10,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

[umarija Fojnica

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Sje~a i izvoz drvnih sortimenata

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

[UMARIJA FOJNICA G.J. "Neretvica dio" odjel 89/01

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

1208,00 m3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

22.565,44 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

31.12.2012

III. Podkriteriji

1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:10,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

[umarija Fojnica

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 5

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Sje~a i izvoz drvnih sortimenata

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

[UMARIJA FOJNICA G.J. "Busova~a" odjel 111

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

2812,00 m3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

73.365,08 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

31.12.2012

III. Podkriteriji

1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:10,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

[umarija Fojnica

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 6

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Sje~a i izvoz drvnih sortimenata

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

[UMARIJA FOJNICA G.J. "Busova~a" odjel 112

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

2284,00 m3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

56.003,68 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

31.12.2012

III. Podkriteriji

1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:10,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

[umarija Fojnica

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 7

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Sje~a i izvoz drvnih sortimenata

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 128

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

[UMARIJA FOJNICA G.J. "Prokos Fojnica" odjel 70/01,02

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

2267,00 m3

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

61.322,35 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

31.12.2012

III. Podkriteriji

1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:10,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

[umarija Fojnica

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA /DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVE

Lot broj 8

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Sje~a, izvoz drvnih sortimenata i popravka kamionskog puta

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

[UMARIJA KRE[EVO G.J. "Pogorelica Gare`" odjel 39/ 01,02

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

3373,00 m3

; 2350 m

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

87.516,61 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

31.12.2012

III. Podkriteriji

1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:80,00 %
2. Dinamika i rokovi zavr{etka, u~e{}e:10,00 %
3. Rokovi pla}anja, u~e{}e:10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

[umarija Kre{evo

(M1-A-4464-12)

FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITANJA BORACA I
INVALIDAODBRAMBENO-OSLOBODILA^KOG RATA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 462-1-1-1-7/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida
odbrambeno-oslobodila~kog rata
Kontakt osoba: Dragana Medi}
Adresa: Alipa{ina 41
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200687870003
Telefon: 033212602
Faks: 033212602
Elektronska po{ta (e-mail): kabinet@bih.net.ba
Internet adresa (web): www.fmbi.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave

I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Vi{e lotova

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o isporuci kancelarijskog materijala, pribora, tonera i
ketrid`a

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

isporuka kancelarijskog materijala, pribora, tonera i ketrid`a kako
je dato u tenderskoj dokumentaciji

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokumenti o registraciji ponu|a~a za obavljanje relevantne
djelatnosti kako je to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Usloviidokumentikojimasedokazujeispunjavanjeuslovakakoje
to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Usloviidokumentikojimasedokazujeispunjavanjeuslovakakoje
to navedeno u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 24.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 13:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 4.5.2012. Vrijeme: 14:00
Mjesto: ALIPA[INA 41 (KANCELARIJA BR 12)

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1. Ponuda treba da sadr`i sve tra`ene dokumente u ovom
obavje{tenju o nabavci, kao i dokumente navedene u tenderskoj
dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj
dokumentaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminirana zbog
rformalno pravnih i su{tinskih nedostataka
2.Svauvjerenja,potvrdeilijavneispravenesmijubitistarijeod90
dana.

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 129

3.Tenderskadokumentacijasemo`epreuzetinanazna~enojadresi,
Alipa{ina 41, Sarajevo.

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Kancelarijski materijal

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

65.000,00

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

53.950,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Godinu dana od dana zaklju~enja ugovora

III. Podkriteriji

1. Cijena robe, u~e{}e: 80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
4. Tehni~ka opremljenost i osposobljenost, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo, Alipa{ina 41

V. Dodatne informacije

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Toneri i ketrid`i

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

85.000,00

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

70.550,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Godinu dana od dana zaklju~enja ugovora

III. Podkriteriji

1. Cijena robe, u~e{}e: 80,00 %
2. Rok isporuke, u~e{}e: 5,00 %
3. Rok pla}anja, u~e{}e: 5,00 %
4. Tehni~ka opremljenost i osposobljenost, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo, Alipa{ina 41

V. Dodatne informacije

Kako je dato u tenderskoj dokumentaciji

(M1-A-4341-12)

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA
SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 474-1-1-1-2/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo
Kontakt osoba: Enesa Pu{ki}

Adresa: Barnilaca Sarajeva 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200065790002
Telefon: 033442260
Faks: 033442260
Elektronska po{ta (e-mail): kpzsa1@bih.net.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i sukcesivna isporuka roba-robe za kantinu po odluci za
2012 godinu, za potrebe KPZ-a Sarajevo

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i sukcesivna isporuka roba-robe za kantinu po odluci za
2012 godinu, za potrebe KPZ-a Sarajevo

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

57.681,91

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

12 mjeseci

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 130

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Uslovi pla}anja, u~e{}e:20,00 %
3. Rok isporuke roba, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 26.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Branilaca Sarajeva br. 8 Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Pismene ponude dostaviti u zape~a}enoj koverti sa nazankom
"Ponuda za otvoreni postupak za nabavku i sukcesivnu isporuku
roba-robe za kantinu "NE OTVARAJ" na adresu KPZ Sarajevo,
Branilaca Sarajeva br. 8, li~no na protokol ili preporu~eno po{tom.
Neblagovremeno pristigle ponude biti }e vra}ene na adresu
ponu|a~a ne otvorene

ANEKS A

I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo
Kontakt osoba: Junuzovi} Sakib
Adresa: Barnilaca Sarajeva 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200065790002
Telefon: 033442260
Faks: 033442260
E-mail:kpzsa1@bih.net.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo
Kontakt osoba: Junuzovi} Sakib
Adresa: Barnilaca Sarajeva 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200065790002
Telefon: 033442260
Faks: 033442260
E-mail: kpzsa1@bih.net.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: Kazneno-popravni zavod poluotvorenog tipa Sarajevo
Kontakt osoba: Junuzovi} Sakib
Adresa: Barnilaca Sarajeva 8
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200065790002
Telefon: 033442260
Faks: 033442260
E-mail: kpzsa1@bih.net.ba

(M1-A-4171-12)

JAVNO PREDUZE]E "ELEKTROPRIVREDA BiH" D.D.
SARAJEVO, PRODU@NICA "ELEKTRODISTRIBUCIJA"
ZENICA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 480-1-1-1-44/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Javno preduze}e "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo,
Produ`nica "Elektrodistribucija" Zenica
Kontakt osoba: Amar Kasap
Adresa: Safveta bega Ba{agi}a 6
Po{tanski broj: 72000
Op{tina/Grad: Zenica
IDB/JIB: 4200225150528
Telefon: 032449666
Faks: 032449636
Elektronska po{ta (e-mail): a.kasap@elektroprivreda.ba
Internet adresa (web): www.elektroprivreda.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Elektri~na energija

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a.Trajanjeokvirnogsporazuma:12(dvanaest)mjesecioddana
obostranog potpisa Okvirnog sporazuma
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 93.000,00

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Isporuka potro{nog kancelarijskog materijala za {tampa~e/fax
ure|aje/plotere/kopiraparatezapotrebeElektrodistribucijeZenica

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

dat u tenderskoj dokumentaciji

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

data u tenderskoj dokumentaciji

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

skladi{ta ED Zenica u Zenici-Radakovo i Travniku

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

dati u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponu|a~ registrovan za obavljanje djelatnosti koja je predmet
nabavke u ovom postupku u skladu sa va`e}im propisima zemlje
porijekla

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

da ra~un ponu|a~a nije blokiran u zadnjih 6 ({est) mjeseci od
vremena izlaska Obavje{tenja o nabavci

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

da ponu|a~ ima uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje 2 (dva)
ugovora u prethodne 2 (dvije) godine, koji se odnose na isporuku
kancelarijskog materijala, u ukupnoj vrijednosti od najmanje
50.000,00 KM

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 1.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 20,00 KM sa ura~unatim
PDV-om

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 131

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 8:30

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 3.5.2012. Vrijeme: 10:00
Mjesto: S. bega Ba{agi}a br.6 Zenica

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Svaki Ponu|a~ koji je zainteresovan za u~e{}e u predmetnom
otvorenom postupku za javnu nabavku, du`an je dostaviti pismeni
zahtjev za u~e{}e na javnom nadmetanju li~no ili na ovla{teni fax.
br. 032/449-636.
Tenderskadokumentacijasemo`eobezbijeditiod03.04.2012.god.
naadresiS.begaBa{agi}abr.6Zenica,uvremenuod08do16satiu
kancelariji Slu`be za komercijalne poslove ED Zenica, uz
podno{enje potvrde o uplati nov~ane naknade za tendersku
dokumentaciju ili se mo`e zahtjevati dostava tenderske
dokumentacije po{tom.
Pla}anjeunutarBosneiHercegovinevr{iseputemUniCreditBank
na ra~un broj 3389002208096370 u korist JP EP BIH, Podru`nica
Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za ten-
der br. EDZE-OP-12/12.
Pla}anje izvan Bosne i Hercegovine se vr{i preko Raiffeisen bank
d.d Sarajevo swift RZBABA2S na
ra~unbroj501012000-978-000-13ukoristJPEPBIH, Podru`nica
Elektrodistribucija Zenica - otkup tenderske dokumentacije za ten-
der br. EDZE-OP-12/12.

(M1-A-4497-12)

URED ZA VETERINARSTVO BiH

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 483-1-1-1-7/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: URED ZA VETERINARSTVO BIH
Kontakt osoba: Mira Mi{ovi}
Adresa: RADI]EVA 8/I
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo
IDB/JIB: 4200803700005
Telefon: 033565700
Faks: 033565725
Elektronska po{ta (e-mail): javne.nabavke@vet.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Dr`avni nivo,
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 4
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka printanog materijala

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 15:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 15:30
Mjesto: Radi}eva 8/I, Sarajevo, I sprat, sala za sastanke

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Printani materijal za potrebe ITAP projekta

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

28.200,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Od datuma zaklju~ivanja Okvirnog sporazuma do 30.04.2013.
godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo, Radi}eva 8/I

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Veterinarsko-zdravstveni certifikati za me|unarodni promet roba
`ivotinjskog porijekla

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

49.500,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Od datuma zaklju~ivanja Okvirnog sporazuma do 30.04.2013.
godine

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 132

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo, Radi}eva 8/I

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 3

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Printani materijal za potrebe Grani~ne veterinarske inspekcije

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentacii

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

6.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Od datuma zaklju~ivanja Okvirnog sporazuma do 30.04.2013.
godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo, Radi}eva 8/I

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 4

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Printani materijal za informisanje o zaraznim bolestima, za
dobrobit, nusproizvode i implementaciju HACCP sistema

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

28.850,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Od datuma zaklju~ivanja Okvirnog sporazuma do 30.04.2013.
godine

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo, Radi}eva 8/I

(M1-A-4433-12)

OP[TABOLNICAZVORNIK

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ490-1-1-1-5/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:op{tabolnicazvornik
Kontaktosoba:daliborivanovic
Adresa:SimePeri}abr.275400Zvornik
Po{tanskibroj:75400
Op{tina/Grad:Zvornik
IDB/JIB:4401544420002
Telefon:056211110
Faks:056211110
Elektronskapo{ta
(e mail): obzv3@teol.net
Internetadresa(web): www.bolnicazvornik.com

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Javnisubjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
RepublikaSrpska
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Zdravstvo

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Robe,Kupovina

II.2.Podjelanalotove

Da
II.2.a.Brojlotova:4
II.2.b.Ponudesemogudostavitiza:Svelotove

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Nabavka prehrambenih namirnica i sredstava za odr`avawe
~isto}e

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Nabavka prehrambenih namirnica i sredstava za odr`avawe
~isto}e

II.7.Dalijedozvoqenaalternativnaponuda?

Ne

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Ne

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Po~lanu23.ZJN

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Po~lanu24.ZJNdatoutenderskojdokumentaciji

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Po~lanu25.ZJNdatoutenderskojdokumentaciji

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Ekonomskinajpovoqnijaponuda

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido30.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:20,00KM

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:30.4.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:30.4.2012.Vrijeme:12:05
Mjesto:Op{tabolnicaZvornik

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 133

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Kaoulotu1.

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 1

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

prehrambenenamjernicezapotrebebolni~kekuhiwe

I.2.Kratakopispredmetaugovora

prehrambenenamjenricezapotrebebolni~kekuhiwe

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Datoutenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

110.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

jednagodina

IIIPodkriteriji

1.cijena,u~e{}e:80,00%
2.usloviina~inpla}awa(minimalno60danaodlo`eno),u~e{}e:
20,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Op{tabolnicaZvornik

V. Dodatne informacije

1. ponuda treba da sadr`i tra`ene dokumente navedene u ovom
obavje{tewu, kao i dokumente navedene u tenderskoj
dokumentaciji na na~in i u formi utvr|enoj u tenderskoj
dokumenmtaciji, u suprotnom ista mo`e biti eliminisana zbog
formalnopravnihnedostataka
2.Ponuda za tender br 418/12 za lotove br. Ne otvarati do
30.04.2012.godinedo12:05
3.Ugovorniorgannesnosinikakvetro{koveponu|a~anastalepo
ovomobevje{tewuojavnojnabavci
4. Ugovorni organ zadr`ava pravo da prekine-otka`e postupak
dodjeleugovoraizrazloganavedenihu~l.12.ZJN

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 2

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Sredstvazaodr`avawehigijene

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Sredstvazaodr`avawehigijene

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

datoutenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

14.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

jednagodina

IIIPodkriteriji

1.cijena,u~e{}e:80,00%
2.usloviina~inpla}awa(minimalno60danaodlo`eno),u~e{}e:
20,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Op{tabolnicaZvornik

V. Dodatne informacije

1.Kaoulotubr.1

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 3

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Hqeb

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Hqeb

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

datoutenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

10.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

jednagodina

IIIPodkriteriji

1.cijena,u~e{}e:80,00%
2.usloviina~inpla}awa(minimalno60danaodlo`eno),u~e{}e:
20,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Op{tabolnicaZvornik

V. Dodatne informacije

1.Kaoulotu1

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 4

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Meso

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Meso

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

datoutenderskojdokumentaciji

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

14.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

jednagodina

IIIPodkriteriji

1.cijena,u~e{}e:80,00%
2.usloviina~inpla}awa(minimalno60danaodlo`eno),u~e{}e:
20,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Op{tabolnicaZvornik

V. Dodatne informacije

1.Kaoulotu1.

(M1-A-4486-12)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 134

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

OP[TINAPELAGI]EVO

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ498-1-3-1-3/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:Op{tinaPelagi}evo
Kontaktosoba:PeroNestorovi}
Adresa:VasePelagi}abb
Po{tanskibroj:76256
Op{tina/Grad:Grada~ac/Pelagi}evo
IDB/JIB:4400473790001
Telefon:054810106
Faks:054810106

Elektronskapo{ta(e mail): nacelnik.pelagicevo@teol.net

Internetadresa(web): www.opstinapelagicevo.org

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS)
,GRADA^AC/PELAGI]EVO
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Da
I.6.a.Brojugovornihorganau~estvujuuzajedni~kojnabavci:1

I.6.b.Ugovorniorganikojiu~estvujuuzajedni~kojnabavci

1. Federalno ministarstvo raseqenih osoba i izbjeglica,
Entitetskinivo,FederacijaBosneiHercegovine

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Radovi, Gradwa autoputeva, cesta, aerodroma i sportskih
objekata

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

RekonstrukcijaputaPelagi}evo-DowaTramo{nica

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Radovi na rekonstrukciji puta - zemqani radovi, izrada nose}e
konstrukcijeiasfaltirawe

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

Prematenderskojdokumentaciji

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

420.000,00

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

Op{tinaPelagi}evo

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

90dana

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

ProjekatsefinansiraizFederalnogministarstvazaraseqene
osobeiizbjeglice

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

da imaju pravo na obavqawe profesionalne djelatnosti i da su
registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovinskim
registrima

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

da ekonomsko i finansijsko stawe garantuje uspje{nu
realizacijuugovora

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

da tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje uspje{nu
realizacijuugovora

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido25.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:30,00

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:30.4.2012.Vrijeme:12:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:30.4.2012.Vrijeme:12:15
Mjesto:VasePelagi}abb,prostorijeop{tinePelagi}evo

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Projekat se finansira iz buxeta Federalnog ministarstva za
raseqeneosobeiizbjeglice.
Naknada za tendersku dokumentaciju upla}uje se na `iro ra~un
op{tine Pelagi}evo broj: 5620110000070281, vrsta prihoda
729124,op{tina034,buxetskaorganizacija9999999.
Ponudedostavitiuzape~a}enojkovertineposrednonaprotokol
ugovornog organa sa naznakom "Ponuda za rekonstrukciju puta
Pelagi}evo-DowaTramo{nica"-neotvarati.

(M1-A-4271-12)

OP[TINAPELAGI]EVO

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ498-1-3-1-4/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv:Op{tinaPelagi}evo
Kontaktosoba:PeroNestorovi}
Adresa:VasePelagi}abb
Po{tanskibroj:76256
Op{tina/Grad:Grada~ac/Pelagi}evo
IDB/JIB:4400473790001
Telefon:054810106
Faks:054810106
Elektronskapo{ta
(e mail): nacelnik.pelagicevo@teol.net
Internetadresa(web): www.opstinapelagicevo.org

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 135

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (RS),
GRADA^AC/PELAGI]EVO
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Da
I.6.a.Brojugovornihorganau~estvujuuzajedni~kojnabavci:1

I.6.b.Ugovorniorganikojiu~estvujuuzajedni~kojnabavci

1. Federalno ministarstvo raseqenih osoba i izbjeglica,
Entitetskinivo,FederacijaBosneiHercegovine

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Radovi,Podizawekrovnihpokrovaiokvira

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Ne

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Rekonstrukcija krova objekta {kole i fiskulturne dvorane u
GorwojTramo{nici

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Izrada krovne konstrukcije na objektu {kole i fiskulturne
dvoraneunasequGorwaTramo{nica

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

Prematenderskojdokumentaciji

II.5.a.Procijewenaukupnavrijednostugovora(vrijednostbez
PDV-a)

130.000,00

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

Op{tinaPelagi}evo,MZGorwaTramo{nica

II.8.Trajaweugovorailirokizvr{ewa

90dana

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Da (Detaqne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj
dokumentaciji)

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

ProjekatsefinansiraizsredstavaFederalnogministarstvaza
raseqeneosobeiizbjeglice

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

da imaju pravo na obavqawe profesionalne djelatnosti i da su
registrovani u relevantnim profesionalnim ili trgovinskim
registrima

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

da ekonomsko i finansijsko stawe garantuje uspje{nu
realizacijuugovora

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

da tehni~ka i profesionalna sposobnost garantuje uspje{nu
realizacijuugovora

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido25.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:30,00

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:30.4.2012.Vrijeme:10:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:30.4.2012.Vrijeme:10:15
Mjesto:VasePelagi}abb,prostorijeop{tinePelagi}evo

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Projekat se finansira iz bud`eta Federalnog ministarstva za
raseqeneosobeiizbjeglice.
Naknada za tendersku dokumentaciju upla}uje se na `iro ra~un
op{tine Pelagi}evo broj: 5620110000070281, vrsta prihoda
729124,op{tina034,bud`etskaorganizacija9999999.
Ponudedostavitiuzape~a}enojkovertineposrednonaprotokol
ugovornog organa sa naznakom "Ponuda za rekonstrukciju krova
objekta{koleifiskulturnedvoraneuGorwojTramo{nici"-ne
otvarati.

(M1-A-4272-12)

KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
POKOP D.O.O.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 519-1-1-1-25/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: KANTONALNO JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E
POKOP D.O.O.
Kontakt osoba: SAKI] RAMIZ
Adresa: MULA MUSTAFE BA[ESKIJE BR 38
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200119040004
Telefon: 033535170
Faks: 033535164
Elektronska po{ta (e-mail): kjkp_pokop@bih.net.ba
Internet adresa (web): www.pokop.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 2012.god. i 2013.god.
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 140.000,00

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 136

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kulir plo~a i ivi~njaka

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Kontinuirana isporuka kulir plo~a i ivi~njaka

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo ul. Vlakovo (skladi{te KJKP POKOP d.o.o.)

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dostaviti dokaze tra`ene tenderskom dokumentacijom

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dostaviti dokaze tra`ene tenderskom dokumentacijom

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Dostaviti dokaze tra`ene tenderskom dokumentacijom

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:15,00 %
3. Rok isporuke, u~e{}e:15,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 11:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00
Mjesto: Sarajevo Mula Mustafe Ba{eskije br 38

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

UGOVORNI ORGAN ZADR@AVA PRAVO OBUSTAVITI
POSTUPAK DODJELE UGOVORA IZ RAZLOGA NAVEDE-
NIHU^LANU12.ZJN,TENESNOSITRO[KOVEPONU\A-
^A U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA. UGOVORNI
ORGAN ]E U SKLADU SA ^LANOM 38. I 40. ZJN
DOSTAVITI PONU\A^IMA ODLUKU O REZULTATIMA I
OBJAVITI OBAVJE[TENJE O DODJELI .

(M1-A-4230-12)

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA
BOSNE I HERCEGOVINE

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 524-1-2-1-16/12
Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv: CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA BOSNE I
HERCEGOVINE
Kontakt osoba: AMELA BATU[A, MUSTAFA LAKOVI]
Adresa: DANIJELA OZME 7
Po{tanski broj: 71000

Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200539410001
Telefon: 033251300
Faks: 033251329
Elektronska po{ta (e-mail): nabavka@izbori.ba
Internet adresa (web): www.izbori.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Dr`avna razina,
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabava

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Usluge, Usluge kopnenog i vazdu{nog transporta po{te

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluge po{tanske dostave izbornog materijala na adrese u
inostranstvu

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Usluge po{tanske dostave izbornog materijala na adrese u
inostranstvo koje podrazumijevaju avionski prijenos (prijem,
otpremu, prijevoz, prispje}e i uru~enje) pismonosnih po{iljki do
1000 gr

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)

85.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

12 mjeseci

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Uskladusaodredbama~lana24.ZakonaojavnimnabavkamaBiH,
adokazidefinisanidetaljnouTenderskojdokumentacijiiovjerenu
fotokopiju rje{enja o upisu u Sudski registar sa prilozima ili drugi
dokaz kojim se dokazuje da je dobavlja~ registrovan za djelatnost
kojajepredmetjavnognadmetanja.Napomena:Naosnovu~lana6.
stav (2) Zakona o po{tama (Slu`beni glasnik BiH broj 33/05)
"Rezervisane po{tanske usluge mogu obavljati samo javni
po{tanski operateri".

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Uskladusaodredbama~lana25.ZakonaojavnimnabavkamaBiH,
a dokazi definisani detaljno u Tenderskoj dokumentaciji.

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 137

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Uskladusaodredbama~lana26.ZakonaojavnimnabavkamaBiH,
a dokazi definisani detaljno u Tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. cijena usluge, u~e{}e:90,00 %
2. rokprijenosa(prijema, otpreme, prijevoza, prispje}aiuru~enja),
u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 26.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 30,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum:30.4.2012 Vrijeme:14:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 15:00
Mjesto: Danijela Ozme broj 7, Sarajevo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

U skladu sa ~lanom 11. stav (4) ta~ka d) podta~ka 2) Zakona o
javnimnabavkamaBiHukazujemonamogu}nostdodjeleugovora
putem pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja, za
nove usluge koje predstavljaju ponavljanje sli~nih usluga,
dobavlja~u kome se dodijeli ovaj ugovor, tokom tri godine nakon
zaklju~ivanja ovog ugovora. Procijenjena vrijednost ukupnih
tro{kova kasnijih (novih) usluga je 85.000,00 KM.
Nov~ane naknade za otkup tenderske dokumentacije upla}uju se
kako slijedi:
JRT TREZOR BIH - depozitni ra~un 3380002210018390
(UniCredit Bank)
IDB: broj poreskog obveznika
Vrsta uplate : 0
Vrsta prihoda: 722153
Op}ina: {ifra op}ine sjedi{ta uplatioca
Porezno razdoblje: datum uplate
Bud`etska organizacija: 07069999
Poziv na broj: 0000000000

(M1-A-4367-12)

FEDERALNAUPRAVA CIVILNE ZA[TITE

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 576-1-1-1-11/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE
Kontakt osoba: Vrana Sead
Adresa: D`eneti}a ^ikma 14
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200332400006
Telefon: 033551945
Faks: 033214508
Elektronska po{ta (e-mail): kabinetfucz@hotmail.com
Internet adresa (web): www.fucz.gov.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao u Aneksu A

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Da
II.2.a. Broj lotova: 2
II.2.b. Ponude se mogu dostaviti za: Sve lotove

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka metal detektora i ru~nih radio stanica

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka metal detektora (34 komada) i ru~nih radio stanica (18
komada)

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Trezorski na}in pla~anja

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 3.5.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Bojni~ka 65, Stup, Ilid`a, 71000 Sarajvo

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ne

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE
Kontakt osoba: Sead Vrana
Adresa: D`eneti}a ^ikma 14
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200332400006
Telefon: 033551945
Faks: 033214508
E-mail:vranax@gmail.com
Internet adresa: www.fucz.gov.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE
Kontakt osoba: Protokol ugovornog organa
Adresa: D`eneti}a ^ikma 14
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200332400006

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 138

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

Telefon: 033551945
Faks: 033214508
E-mail: vranax@gmail.com
Internet adresa: www.fucz.gov.ba

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Naziv: FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZA[TITE
Kontakt osoba: Protokol ugovornog organa
Adresa: D`eneti}a ^ikma 14
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Stari Grad
IDB/JIB: 4200332400006
Telefon: 033551945
Faks: 033214508
E-mail: vranax@gmail.com
Internet adresa: www.fucz.gov.ba

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 1

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka metal detektora

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka metal detektora (ru~ni tip detektora) - 34 komada

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

170.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Nacin pla~anja, u~e{}e: 10,00 %
3. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Dato u tenderskoj dokumetaciji

V. Dodatne informacije

Ne

ANEKS B

PODACI O LOTOVIMA/DIJELOVIMA PREDMETA
NABAVKE

Lot broj 2

I. Opis
I.1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka ru~nih radio stanica

I.2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ru~nih radio stanica-18 komada

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Dato u tenderskoj dokumentaciji

II.1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora/okvirnog
sporazuma bez PDV-a

12.000,00 KM

II.2. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja/Trajanje okvirnog
sporazuma

Dato u tenderskoj dokumentaciji

III. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e: 80,00 %
2. Nacin pla~anja, u~e{}e: 10,00 %
3. Garantni rok, u~e{}e: 10,00 %

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Dato u tenderskoj dokumentaciji

V. Dodatne informacije

Ne

(M1-A-4250-12)

MINISTARSTVO ZA IZBJEGLICE I RASELJENALICA

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 641-1-1-1-6/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica
Kontakt osoba: Neboj{a ]evriz
Adresa: Trg Republike Srpske 1
Po{tanski broj: 78000
Op{tina/Grad: Banja Luka
IDB/JIB: 4401013650003
Telefon: 051338642
Faks: 051338847
Elektronska po{ta (e-mail): mirl@mirl.vladars.net
Internet adresa (web): www.vladars.net

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Organ uprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
Republika Srpska
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

RPP 02/12 Nabavka i isporuka gra|evinsko-zanatskog materijala
za obnovu i izgradnju stambenih jedinica u op{tinama Bratunac,
Zvornik, Bijeljina i Gradi{ka.

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Prema specifikaciji materijala iz tenderske dokumentacije

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

U skladu sa Programom rje{avanja problema raseljenih lica,
povratnika i izbjeglica za 2012. godinu.

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

420.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Teritorija op{tina Bratunac, Zvornik, Bijeljina i Gradi{ka.

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

To je jedan od kriterija za vrednovanje ponude.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 139

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

U skladu sa ~lanom 23. Zakona o javnim nabavkama, dobavlja~i
trebaju ispunjavati uslove detaljno opisane u ta~ki 6.2. tenderske
dokumentacije.

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa ~lanom 24. Zakona o javnim nabavkama BiH,
dobavlja~i trebaju ispunjavati uslove detaljno opisane u ta~ki 6.3.
tenderske dokumentacije.
U slu~aju neispunjavanja uslova navedenih u ta~ki 6.3. tenderske
dokumentacije, ponuda }e se smatrati nekvalifikovanom i kao
takva bi}e odba~ena.

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa ~lanom 25. Zakona o javnim nabavkama, dobavlja~i
trebaju ispunjavati uslove detaljno opisane u ta~ki 6.4. tenderske
dokumentacije.
U slu~aju neispunjavanja uslova navedenih u ta~ki 6.4 tenderske
dokumentacije, ponuda }e se smatrati nekvalifikovanom i kao
takva bi}e odba~ena.

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

U skladu sa ~lanom 26. Zakona o javnim nabavkama, dobavlja~i
trebaju ispunjavati uslove detaljno opisane u ta~ki 6.6. tenderske
dokumentacije.
U slu~aju neispunjavanja uslova nevedenih u ta~ki 6.6. tenderske
dokumentacije, ponuda }e se smatrati nekvalifikovanom i kao
takva bi}e odba~ena.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Ponu|ena cijena, u~e{}e:70,00 %
2. Na~in pla}anja-rok, u~e{}e:20,00 %
3. Rok isporuke roba, u~e{}e:10,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 27.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 11:00
Mjesto: Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS, Trg
Republike Srpske br. 1, Banja Luka

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

1. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske
obavje{tava sve potencijalne dobavlja~e da parcijalne ponude
gra|evinsko-zanatskog materijala (crijep, blokovi, gra|evinska
stolarija...) ne}e biti uzete u razmatranje.
2. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske
zadr`ava pravo da sve podatke navedene u op{toj dokumentaciji
provjeri kod nadle`nih organa i institucija i da one ponude koje
sadr`e pogre{ne ili neta~ne podatke odbace.
3. Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske
zadr`ava pravo da izvr{i korekciju specifikacija u skladu sa
planskim sredstvima.
4.Ugovorniorgannesnosinikakvetro{koveponu|a~aupostupku,
te zadr`ava pravo da u skladu sa va`e}im propisima prihvati ili
odbije u cijelosti ili djelimi~no svaku ponudu i poni{ti postupak ili
odbije sve ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora.
5. Sva dodatna obavje{tenja mogu se dobiti na telefon broj
051/338-825.

(M2-A-4283-12)

ZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA
SARAJEVO

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 692-1-1-1-4/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Adresa: Branilaca Sarajeva 26
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200536150009
Telefon: 033226736
Faks: 033209543
Elektronska po{ta (e-mail): tender@zavodzpr-sa.ba
Internet adresa (web): www.zavodzpr-sa.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao u Aneksu A

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Kanton Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: do 31.12.2012. godine

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka kancelarijskog potro{nog materijala za 2012. godinu

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Godi{nja nabavka kancelarijskog potro{nog materijala za potrebe
Zavoda za planiranje razvoja KS, za 2012. godinu

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

prema specifikaciju u tenderskoj dokumentaciji

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo, Ul. Branilaca Sarajeva br. 26

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1. Cijena, u~e{}e:50,00 %
2. Obim ponu|enih artikala iz specifikacije, u~e{}e:30,00 %
3. Rok isporuke od momenta narud`be, u~e{}e:20,00 %

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 140

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 17.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 10 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva br. 26

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponu|a~i su obavezni pla}ati 10 KM za preuzimanje tenderske
dokumentacije.Uplatnicuprilo`itiprilikompreuzimanjatenderske
dokumentacije.ZavodzaplaniranjerazvojaKSnesnosibilokakve
tro{kove ponu|a~a prilikom izrade ponude i postupka u javnom
nadmetanju. Tenderska dokumentacija se preuzima u objektu
Zavodauul.Kaptolbr16,svakiradnidan,uvremenuod9do15h,
uz prethodnu najavu na tel. 555-175, 555-165 (lok. 130), Magda
\ozi}.
Uplatu izvr{iti sa sljede}im podacima:
Naziv: Zavod za planiranje razvoja KS
Adresa: 71000 Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva br.26
Depozitni trezorski Ra~un Kantona Sarajevo: broj kod: UniCredit
banke Sarajevo 3380002210019263
Vrsta prihoda: 722631
Op}ina: 077
Bud`etska organizacija: 2701001
Va{u ponudu kovertitanu i zape~a}enu dostavite u Zavod za
planiranje razvoja KS, Sarajevo, ul. Branilaca Sarajeva br. 26, na
portirnicu, sa naznakom "Ponuda za nabavku kancelarijskog
potro{nog materijala za Zavod u 2012. godini" - otvara Komisija.
Ako Va{u ponudu dostavljate po{tom, vodite ra~una o krajnjem
roku prispije}a iste na protokol.

ANEKS A
I.2. Adresa za dodatne informacije

Naziv: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Zlatko Bursa}
Adresa: Kaptol br.16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200536150009
Telefon: 033225585
Faks: 033208503
E-mail:tender@zavodzpr-sa.ba
Internet adresa: www.zavodzpr-sa.ba

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Naziv: Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Kontakt osoba: Magda \ozi} (lok.130)
Adresa: Kaptol br.16
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200536150009
Telefon: 033555175
Faks: 033208503
E-mail: tender@zavodzpr-sa.ba
Internet adresa: www.zavodzpr-sa.ba

(M1-A-4204-12)

PREDUZE}EZAVODOVODIKANALIZACIJU
"15APRIL"VI[EGRAD

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ796-1-1-1-4/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv: Preduze}e za vodovod i kanalizaciju "15 April"
Vi{egrad
Kontaktosoba:Neboj{aKne`evi}
Adresa:Ul.NikolePa{i}abr.7.
Po{tanskibroj:73240
Op{tina/Grad:Vi{egrad
IDB/JIB:4400497540006
Telefon:058620112

Faks:058620112
Elektronskapo{ta
(e mail): vodovod11@teol.net

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Javnopreduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski nivo,
RepublikaSrpska
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Vodosnabdjevawe

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Robe,Kupovina

II.2.Podjelanalotove

Ne

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Da
II.3.a.Trajaweokvirnogsporazuma:31.12.2012
II.3.b. Procijewena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednostbezPDV-a):82.500,00

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

nabavka repromaterijala za odr`avanje vodovodno kanalizacione
mre`e

II.5.Ukupnakoli~inaugovorailiobimugovora

prematenderskojdokumentaciji

II.6.Mjestoisporukerobailiizvr{eweuslugailiizvo|ewe
radova

magacina.d.15april

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Ne

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Ne

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

da

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

da

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

da

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Najni`acijenatehni~kizadovoqavaju}eponude

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido26.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:100,00KM

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:26.4.2012.Vrijeme:11:00

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 141

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:26.4.2012.Vrijeme:13:00
Mjesto:ul.NikolePa{i}abr.7.Vi{egrad

(M1-A-4394-12)

J.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA" D.O.O. KISELJAK

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 832-1-2-1-4/12

Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv:J.P."VODOVODIKANALIZACIJA"D.O.O.KISELJAK
Kontakt osoba: DRAGO @ULJEVI]
Adresa: @RTAVA DOMOVINSKOG RATA 6
Po{tanski broj: 71250
Op{tina/Grad: Kiseljak
IDB/JIB: 4236528970000
Telefon: 030879129
Faks: 030879127
Elektronska po{ta (e-mail): jp.vik.kiseljak@gmail.com

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javno preduze}e
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Op{tinski nivo (FBiH),
KISELJAK
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Vodosnabdjevanje

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Kanalizacione i usluge odlaganja otpadaka; sanitarne i
sli~ne usluge

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Da
II.3.a. Trajanje okvirnog sporazuma: 12 mjeseci
II.3.b. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma
(vrijednost bez PDV-a): 20.000,00

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

usluge odr`avanja kanalizacije

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Pro~i{}avanje kanalizacionih cijevi promjera:
- FI 200 mm
-FI 300 mm
-FI 400 mm

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

20.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Gradsko podru~je Kiseljaka

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 8.5.2012. Vrijeme: 14:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 10.5.2012. Vrijeme: 11:00
Mjesto: ulica @rtava domovinskog rata br.6 71250 Kiseljak

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Usluge}esepru`atisukcesivno,premapozivuugovorenogorgana
(M1-A-4322-12)

MINISTARSTVORADAIBORA^KO-INVALIDSKE
ZA[TITEREPUBLIKESRPSKE

OBAVJE[TEWE

ONABAVCIBROJ895-1-2-1-2/12

Odjeqak I: UGOVORNI ORGAN

I.1.Podaciougovornomorganu

Naziv: MINISTARSTVO RADA I BORA^KO-INVALID-
SKEZA[TITEREPUBLIKESRPSKE
Kontaktosoba:MiroslavMari~i}
Adresa:TrgRepublikeSrpske1
Po{tanskibroj:78000
Op{tina/Grad:BawaLuka
IDB/JIB:4401625770008
Telefon:051338602
Faks:051338845
Elektronskapo{ta
(e mail): mpb@mpb.vladars.net
Internetadresa(web): www.vladars.net

I.2.Adresazadodatneinformacije

KaopodI.1

I.3.Adresazapreuzimawetenderskedokumentacije

KaopodI.1

I.4.Adresazadostavuponuda/zahtjevazau~e{}e

KaopodI.1

I.5.Vrstaugovornogorgana,nivoiglavnadjelatnost

I.5.a.Vrstaugovornogorgana:Organuprave
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Entitetski
nivo,RepublikaSrpska
I.5.c.Djelatnostugovornogorgana:Javnauprava

I.6.Zajedni~kanabavka

Ne

Odjeqak II: PREDMET UGOVORA

II.1.Vrstaugovora

Usluge,Rekreacione,kulturneisportskeusluge

II.2.Podjelanalotove

Da
II.2.a.Brojlotova:16
II.2.b.Ponudesemogudostavitiza:Jedanlot

II.3.Dalisenamjeravazakqu~itiokvirnisporazum?

Da

II.4.Opis

II.4.a.Nazivpredmetaugovora

Obiqe`avawezna~ajnihistorijskihdoga|ajaidoga|ajavezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godini

II.4.b.Kratakopispredmetaugovora

Pru`aweumjetni~kogprogramaisensko-tehni~kihuslugapream
programuobiqe`avawaakojipodrazumjeva:
1.izraduscenarija,
2.izraduscenografije,
3.realizacijuumjetni~kogprogramai
4.Obezbje|eweozvu~ewaibine.

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 142

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

II.7.Dalijedozvoqenaalternativnaponuda?

Ne

Odjeqak III: PRAVNE, EKONOMSKE ILI TEHNI^KE
INFORMACIJE

III.1.Dalisezahtjevagarancijazaponudu?

Ne

III.2.Dalisezahtjevagarancijazaizvr{eweugovora?

Ne

III.3.Bitniuslovifinansirawaipla}awailiupu}ivawena
odgovaraju}epropise

Pla}awa}eseizvr{itipremapotpisanomugovoru.

III.4.Ograni~ewezau~e{}e

Obavezni uslovi za u~e{}e iz ~lana 23. Zakona o javnim
nabavkama BiH, a dokazi definisani detaqno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5.Sposobnostzaobavqaweprofesionalnedjelatnosti

Naziv, ta~na adresa ponu|a~a, poreski identifikacioni broj,
ovjerene fotokopija rje{ewa o upisu u sudski registar sa svim
pojedina~no ovjerenim prilozima. ovim rje{ewem moraju biti
obuhva}ena i djelatnost kojim se dokazuje wihovo pravo da
obavqajurelevantnuprofesionalnudjelatnost.

III.6.Ekonomskaifinansijskasposobnost

Finansijskipokazateqiiz2011.godine

III.7.Tehni~kailiprofesionalnasposobnost

Izjava o tehni~koj opremqenosti, osposobqenosti za izvr{ewe
uslugakojimaraspola`eponu|a~zaizvr{ewekonkretnihusluga
iobezbje|ewepotrebnogkvaliteta

Odjeqak IV: POSTUPAK

IV.1.Vrstapostupka

Otvorenipostupak

IV.2.Kriterijumzadodjeluugovora

Ekonomskinajpovoqnijaponuda

IV.3.Uslovizadostavu/preuzimawetenderskedokumentacije

IV.3.a.Datum:Mo`eseobezbijeditido30.4.2012.godine
IV.3.b.Nov~ananaknada:Da
IV.3.b-1.Iznosnov~anenaknade:30,00

IV.4.Rokzaprijemponuda/zahtjevazau~e{}e

Datum:30.4.2012.Vrijeme:9:00

IV.5.Datum,vrijemeimjestootvarawaponuda

Datum:30.4.2012.Vrijeme:11:00
Mjesto: Trg Republike Srpske1, Bawa Luka, Vlada Republike
Srpske,Ministarstvoradaibora~ko-invalidskeza{tite,sprat
II,kancelarijabr.23.

Odjeqak V: DODATNE INFORMACIJE

Tendersku dokumentaciju ponu|a~i mogu preuzeti od prvog
narednog dana od dana objavqivawa obavje{tewa o nabavci u
"Slu`benogm glasniku BiH", uz dostavqawe ili prezentovawe
dokazaouplatinepovratnognov~anogiznosaod30,00KM,svakim
radnimdanomod11.00do14.00sati.
Broj ra~una na koji se mo`e uplatiti naknada za preuzimawe
tenderske dokumantacije je jedinstvenira~untrezora Bawaluka
br.562-099-0000-130280,pozivnabroj2058.
Podno{eweponudairokovi:
1. Zape~a}ene i zatvorene ponude sa punom adresom ponu|a~a sa
naznakom:NEOTVARAJ,dostavqajuseli~noiliputempo{tena
navedenu adresu. Rok za dostavqawe ponuda je 28. dana od dana
objavqivawa obavje{tewa o nabavci u "Slu`benom glasniku
BiH".
Otvarawa ponuda obavi}e se dana 30. aprila 2012. godine sa
po~etkom u 11.00 sati u prostorijama Ministarstva rada i
bora~ko-invalidskeza{tite,sprat
II,kancelarijabr.23.
Ponude koje stignu nakon isteka roka ne}e se uzimati u
razmatraweibi}evra}enenaadresuponu|a~aneotvorene.
Na otvarawu ponuda imaju pravo da prisustvuju ponu|a~i ili
wihovipismenoovla{tenizastupnici(samojedanpredstavnik).
Ponu|a~i mogu podnijeti ponude za jedan ili vi{e lotova.
Ukoliko ponu|a~ podnese ponudu za vi{e lotova, ponude moraju

biti odvojene u kovertama po lotovima i ozna~ene kojem lotu
pripadaju.

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 1

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

StradawepripadnikaJNAuSarajevu-Dobrovoqa~kaulica

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
prema Programu obiqe`avawa ovog doga|aja a koji
podrazumjeva:1.Izradu scenarija;2.Izradu scenografije;3.
Realizacijuumjetni~kogprogramai4.Obezbje|eweozvu~ewa.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

3.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

3.maj2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%

2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

IspredSpomencrkveuMiqevi}ima,Isto~noNovoSarajevo

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 2

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Danpobjedenadfa{izmom

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
premaProgramuobiqe`avawaovogdoga|ajaakojipodrazumjeva:

1. Izraduscenarija;

2. Izraduscenografije;

3. Realizacijuumjetni~kogprogramai

4. Obezbje|eweozvu~ewaibine.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

4.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

9.maj2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%

2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 143

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

TrgPalihBoraca,BawaLuka

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 3

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

DanVojskeRepublikeSrpske

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
premaProgramuobiqe`avawaovogdoga|ajaakojipodrazumjeva:
1. Izraduscenarija;
2. Izraduscenografije;
3. Realizacijuumjetni~kogprogramai
4. Obezbje|eweozvu~ewa.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

6.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

12.maj2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%
2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Sala"BanskogDvora"uBawaLuci

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 4

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

StradawepripadnikaJNAuTuzli-Tuzlanskakolona

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
premaProgramuobiqe`avawaovogdoga|ajaakojipodrazumjeva:
1. Izraduscenarija;
2. Izraduscenografije;
3. Realizacijuumjetni~kogprogramai
4. Obezbje|eweozvu~ewa.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

2.500,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

15.maj2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%
2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Gradskogrobqe"Pu~ile"uBijeqini

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 5

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

BitkanaSutjesci

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
premaProgramuobiqe`avawaovogdoga|ajaakojipodrazumjeva:
1. Izraduscenarija;
2. Izraduscenografije;
3. Realizacijuumjetni~kogprogramai
4. Obezbje|eweozvu~ewaibine.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

6.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

13.juni2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%
2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Centralni spomenik "Narodni heroji" Tjenti{te, op{tina
Fo~a

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 6

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

OdbranaSarajevsko-romanijskeregije

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
premaProgramuobiqe`avawaovogdoga|ajaakojipodrazumjeva:
1. Izraduscenarija;
2. Izraduscenografije;
3. Realizacijuumjetni~kogprogramai
4. Obezbje|eweozvu~ewa

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

8.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

16.juni2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%
2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 144

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Manastir"Sv.Georgije",RavnaRomanija,op{tinaSokolac

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 7

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Vidovdan-Probojkoridora

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
premaProgramuobiqe`avawaovogdoga|ajaakojipodrazumjeva:
1. Izraduscenarija;
2. Izraduscenografije;
3. Realizacijuumjetni~kogprogramai
4. Obezbje|eweozvu~ewaibine.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

13.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

24.juni2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%
2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Manastir "Sv. mu~enika Cara Lazara", Duga Wiva, op{tina
Modri~a

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 8

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

BitkanaKozari

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
premaProgramuobiqe`avawaovogdoga|ajaakojipodrazumjeva:
1. Izraduscenarija;
2. Izraduscenografije;
3. Realizacijuumjetni~kogprogramai
4. Obezbje|eweozvu~ewaibine.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

8.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

3.juli2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%
2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

"NacionalniParkKozara",Mrakovica,Prijedor

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 9

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

UstanakuHercegovini-"Nevesiwskapu{ka"

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
premaProgramuobiqe`avawaovogdoga|ajaakojipodrazumjeva:
1. Izraduscenarija;
2. Izraduscenografije;
3. Realizacijuumjetni~kogprogramai
4. Obezbje|eweozvu~ewaibine.

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

4.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

9.juli2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%
2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

SeloKrekovi,op{tinaNevesiwe

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 10

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

StradaweSrbauPodriwu

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
premaProgramuobiqe`avawaovogdoga|ajaakojipodrazumjeva:
1. Izraduscenarija;
2. Izraduscenografije;
3. Realizacijuumjetni~kogprogramai
4. Obezbje|eweozvu~ewa

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

7.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

12.juli2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%
2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 145

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

"Vojni~kogrobqe",op{tinaBratunac

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 11

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

ProgonSrbaizRepublikeSrpskeKrajine

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
premaProgramuobiqe`avawaovogdoga|ajaakojipodrazumjeva:
1. Izraduscenarija;
2. Izraduscenografije;
3. Realizacijuumjetni~kogprogramai
4. Obezbje|eweozvu~ewa

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu.

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

3.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

4.avgust2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%
2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Hram"HristaSpasiteqa",Bawaluka

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 12

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

Dan nestalih i poginulih u Odbrambeno-otad`binskom ratu
RepublikeSrpske

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
premaProgramuobiqe`avawaovogdoga|ajaakojipodrazumjeva:
1. Izraduscenarija;
2. Izraduscenografije;
3. Realizacijuumjetni~kogprogramai
4. Obezbje|eweozvu~ewa

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

3.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

15.septembar2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%
2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

"Spomenkosturnica"naNovomgrobqu,BawaLuka

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 13

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

OdbranaZapadno-kraji{kihop{tinaodHrvatskeagresije

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
premaProgramuobiqe`avawaovogdoga|ajaakojipodrazumjeva:
1. Izraduscenarija;
2. Izraduscenografije;
3. Realizacijuumjetni~kogprogramai
4. Obezbje|eweozvu~ewa

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

6.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

18.septembar2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%
2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Gradskitrg,op{tinaNoviGrad

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 14

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

DanstradawaSrbauZapadnojKrajini

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
premaProgramuobiqe`avawaovogdoga|ajaakojipodrazumjeva:
1. Izraduscenarija;
2. Izraduscenografije;
3. Realizacijuumjetni~kogprogramai
4. Obezbje|eweozvu~ewa

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

4.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

10.oktobar2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%
2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 146

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

DomKulture,Mrkowi}Grad

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 15

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

DanulaskasrpskevojskeuBawaLuka

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
premaProgramuobiqe`avawaovogdoga|ajaakojipodrazumjeva:
1. Izraduscenarija;
2. Izraduscenografije;
3. Realizacijuumjetni~kogprogramai
4. Obezbje|eweozvu~ewa

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

2.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

21.novembar2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%
2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

Grobqe"SvetiPantelija",BawaLuka

ANEKSB

PODACIOLOTOVIMA/DIJELOVIMAPREDMETA

NABAVKE

Broj lota: 16

I. Opis

I.1.Nazivpredmetaugovora

DaninternacijaSrbaudobojskilogor

I.2.Kratakopispredmetaugovora

Pru`awe scensko-tehni~kih usluga i umjetni~kog programa
premaProgramuobiqe`avawaovogdoga|ajaakojipodrazumjeva:
1. Izraduscenarija;
2. Izraduscenografije;
3. Realizacijuumjetni~kogprogramai
4. Obezbje|eweozvu~ewa

II. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Potpuna realizacija ovog doga|aja a prema Programu
obiqe`avawa zna~ajnih istorijskih doga|aja i doga|aja vezanih
zaznameniteli~nostiizoslobodila~kihratovau2012.godinu

II.1.Procijewenaukupnavrijednostugovora/okvirnog
sporazumabezPDV-a

2.000,00KM

II.2.Trajaweugovorailirokizvr{ewa/Trajaweokvirnog
sporazuma

27.decembar2012.godine

IIIPodkriteriji

1.cijenausluge,u~e{}e:50,00%
2.kvalitetinivousluge,u~e{}e:50,00%

IV. Mjesto isporuke roba ili izvr{ewe usluga ili izvo|ewe
radova

"Spomenkosturnica",Doboj

(M1-A-4353-12)

FEDERALNAUPRAVA ZAGEODETSKE I
IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

OBAVIJEST

O NABAVI BROJ 909-1-1-1-2/12

Odjeljak I: UGOVORNO TIJELO
I.1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv:Federalnaupravazageodetskeiimovinsko-pravneposlove
Kontakt osoba: Eldin \onlagi}
Adresa: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 6
Po{tanski broj: 71000
Op}ina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200771230001
Telefon: 033201784
Faks: 033201784
Elektronska po{ta (e-mail): fugipp@bih.net.ba
Internet adresa (web): www.fgu.com.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog tijela,razina i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog tijela: Tijelo uprave
I.5.b. Razina kojoj pripada ugovorno tijelo: Entitetska razina,
Federacija Bosne i Hercegovine
I.5.c. Djelatnost ugovornog tijela: Javna uprava

I.6. Zajedni~ka nabava

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. VRSTA UGOVORA

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Otvoreni postupak za nabavku roba

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka satelitskih GPS prijemnika i totalne stanice za potrebe
katastarskih slu`bi op}ina u Federaciji BiH

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Nabavkasedam(7)satelitskihprijemnikaijedne(1)totalnestanice

II.5.a Ukupna procijenjena vrijednost ugovora (vrijednost
bez PDV-a)

150.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Kao pod 1.1.

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Tri mjeseca

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uvjeti finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Dato u tenderskoj dokumentaciji

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 147

III.4. Ograni~enja za sudjelovanje

Obavezni uvjeti za sudjelovanje iz ~lanka 23. Zakona o javnim
nabavama BiH, a dokazi definirani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u tenderskoj dokumentaiji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u tenderskoj dokumetaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Dato u tenderskoj dokumentaiji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uvjeti za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se osigurati do 15.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Ne

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum:25.4.2012 Vrijeme:10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 25.4.2012. Vrijeme: 10:15
Mjesto: Reisa D`emaludina ^au{evi}a 6 Sarajevo

(M1-A-4209-12)

KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 933-1-1-1-1/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: KJP Centar Skenderija d.o.o.
Kontakt osoba: Damir Burazerovic
Adresa: Terezije bb
Po{tanski broj: 71000
Op{tina/Grad: Sarajevo - Centar
IDB/JIB: 4200736910008
Telefon: 033222631
Faks: 033219613
Elektronska po{ta (e-mail): emsad.m@skenderija.ba
Internet adresa (web): www.skenderija.ba

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Grad, Sarajevo
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Ostalo

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Robe

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavkaopremeiugradnjapostrojenjazaventilaciju,klimatizaciju
i grijanje Sjeverne ulice Privrednog grada u KJP Centar
"Skenderija" d.o.o.

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

Kao u tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

124.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Sarajevo, Terezija bb

II.7. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

Ugovor zapo~inje danom potpisa ugovornih strana i traje do
ispunjenja obaveza iz predmeta ugovora

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Da(Detaljneinformacijeizahtjevidatiutenderskojdokumentaciji)

III.3. Bitni uslovi finansiranja i pla}anja ili upu}ivanje na
odgovaraju}e propise

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Ovjerena fotokopija rje{enja iz sudskog registra o registraciji sa
svim pojedina~nim ovjerenim prilozima, PDV i identifikacioni
broj, ne starije od tri mjeseca u trenutku podno{enja ponuda ili
zahtjeva za u~e{}e

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

-Pozitivanbilansstanjaibilansuspjehaupredmetnompodru~juza
period od tri godine;
- Izvod iz jedinstvenog registra transakcijskih ra~una BIH ili
ovjerena kopija, ne stariji od tri mjeseca; nijedan ra~un firme ne
smije biti blokiran;

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

- Ponu|a~ mora imati uspje{no iskustvo u realizaciji najmanje tri
ugovora ~iji su karakter i kompleksnost istovjetni onima koji se
odnose na predlo`eni ugovor;
- Ukoliko ponu|a~ nudi robu koja je predmet ugovora, a koju nije
sam proizveo, mora biti ovla{teni distributer odnosno ovla{ten od
straneproizvo|a~azanu|enje,isporukuisveprate}euslugevezane
za robu koja je definisana u tenderskoj dokumentaciji, te je
obavezan da obezbijedi odgovaraju}i dokument kojim je to
potvr|eno.

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV.2.a. Podkriteriji

1.Cijenanabavkeiugradnjespecificiraneopreme,u~e{}e:60,00%
2. Uslovi i na~in pla}anja, u~e{}e:10,00 %
3. Rokovi isporuke, u~e{}e:10,00 %
4.Du`inaperiodagarantnogrokazaisporu~enuiugra|enuopremu
i ure|aje, u~e{}e:20,00 %

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 30.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00 KM

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 10:00

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 14:00
Mjesto: Terezija bb, 71000 Sarajevo, soba broj: 17

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se mo`e uplatiti na transakcijski ra~un
Naru~ioca, broj: 154-001-11000047-05 otvoren kod "Intesa
Sanpaolo Banka" d.d. Sarajevo ili na blagajni KJP Centar
"Skenderija" d.o.o. sa naznakom tendera za koji se upla}uje
nov~ana naknada. Uz uplatnicu potencijalni ponu|a~i moraju

SLU@BENI GLASNIK BiH

Broj 25 - Stranica 148

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

dostaviti PDV broj, naziv, adresu i telefon firme kako bi se uplate
mogle fakturisati.
Nakon izvr{ene uplate i predo~ene uplatnice tenderska
dokumentacija se mo`e preuzeti li~no u prostorijama KJP Centar
"Skenderija" d.o.o. soba broj: 17 ili na pismeni zahtjev (navesti
e-mail adresu) i ista mo`e biti poslana e-mailom.

(M1-A-4330-12)

JAVNA USTANOVA OSNOVNA [KOLA"TEO^AK"

OBAVJE[TENJE

O NABAVCI BROJ 945-1-2-1-1/12
Odjeljak I: UGOVORNI ORGAN
I.1. Podaci o ugovornom organu

Naziv: Javna ustanova Osnovna [kola "Teo~ak"
Kontakt osoba: Nermina D`uzdanovi}
Adresa: Teo~ak - Centar
Po{tanski broj: 75414
Op{tina/Grad: Teo~ak
IDB/JIB: 4209273130005
Telefon: 035755517
Faks: 035755517
Elektronska po{ta (e-mail): os.teocak@gmail.com

I.2. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I.1

I.3. Adresa za preuzimanje tenderske dokumentacije

Kao pod I.1

I.4. Adresa za dostavu ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Kao pod I.1

I.5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I.5.a. Vrsta ugovornog organa: Javni subjekt
I.5.b. Nivo kojem pripada ugovorni organ: Kantonalni nivo,
Tuzlanski kanton
I.5.c. Djelatnost ugovornog organa: Obrazovanje

I.6. Zajedni~ka nabavka

Ne

Odjeljak II: PREDMET UGOVORA
II.1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge kopnenog transporta

II.2. Podjela na lotove

Ne

II.3. Da li se namjerava zaklju~iti okvirni sporazum?

Ne

II.4. Opis
II.4.a. Naziv predmeta ugovora

Usluga prijevoza u~enika

II.4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Svakodnevni prevoz u~enika od ku}e do {kole i obratno

II.5. Ukupna koli~ina ugovora ili obim ugovora

prema tenderskoj dokumentaciji

II.5.a. Ukupna procijenjena vrijednost (vrijednost bez
PDV-a)

95.000,00

II.6. Mjesto isporuke roba ili izvr{enja usluga ili izvo|enja
radova

Teo~ak

II.8. Trajanje ugovora ili rok izvr{enja

01.04.-30.06.2012. i 01.09.-31.12.2012.

Odjeljak III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNI^KE
INFORMACIJE
III.1. Da li se zahtjeva garancija za ponudu?

Ne

III.2. Da li se zahtjeva garancija za izvr{enje ugovora?

Ne

III.4. Ograni~enja za u~e{}e

Obavezniuslovizau~e{}eiz~lana23.Zakonaojavnimnabavkama
BiH, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III.5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

III.7. Tehni~ka ili profesionalna sposobnost

Prema tenderskoj dokumentaciji

Odjeljak IV: POSTUPAK
IV.1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV.2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najni`a cijena tehni~ki zadovoljavaju}e ponude

IV.3. Uslovi za dostavu/preuzimanje tenderske
dokumentacije

IV.3.a. Datum: Mo`e se obezbjediti do 20.4.2012. godine
IV.3.b. Nov~ana naknada: Da
IV.3.b-1 Iznos nov~ane naknade: 50,00

IV.4. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za u~e{}e

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 12:30

IV.5. Datum, vrijeme i mjesto otvaranja ponuda

Datum: 30.4.2012. Vrijeme: 13:00
Mjesto: Prostorije ugovornog organa

Odjeljak V: DODATNE INFORMACIJE

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj i zape~a}enoj koverti uz
naznaku"Ponudazapru`anjeuslugaprijevozau~enika".Naru~ilac
nesnosinikakvetro{koveponu|a~aupostupkuizadr`avapravone
prihvatanja niti jedne ponude ili poni{tenje oglasa u bilo koje
vrijeme prije sklapanja ugovora u skladu sa ~lanom 12. ZJN

(M1-A-4366-12)

SLU@BENI GLASNIK BiH

Ponedjeljak, 2. 4. 2012.

– O g l a s n i k j a v n e n a b a v e –

Broj 25 - Stranica 149

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->